www.glassrpske.

com

8, 9. i 10. januar 2010.

Broj 12.103 Godina LXVII

Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

MUP Kantona Sarajevo “o~i{}en“ od Srba i Hrvata
strana 4.

HRONIKA

Ispaqeni hici na ku}u na~elnika op{tine Petrovo
strana 17.

REGION

Predsjednik Hrvatske pomilovao ratnog zlo~inca
strana 22.

Zvani~nici Republike Srpske povodom 18. godi{wice wenog postojawa

Politi~kim jedinstvom i usagla{enim radom o~uvati Srpsku
Srpsku spremamo da ostavimo u budu}nosti kao trajnu kategoriju, za koju nikome ne}e pasti na pamet da je ukine. Srpska nastavqa da se bori za svoj politi~ki status, poru~io Dodik
FOTO: AGENCIJE

strana 3. Obilne ki{e uzrokovale brojne probleme u op{tinama {irom RS i BiH

Doma}instva poplavqena, odroni ote`ali saobra}aj

strana 7.

DANAS

SPC i vjernici u RS i FBiH proslavili Bo`i}

Bo`i} je praznik obi~aja, ali i put i poziv prema vje~nosti. U budu}nosti potrebno da vjernici u {to ve}em broju sa rado{}u do~ekuju Hristovo ro|ewe i ostale velike praznike, istakao mitropolit Nikolaj

Vladika Vasilije poru~io svim pravoslavnim vjernicima da se “Hristos stalno i dovijeka ra|a u srcima i du{ama na{im“, te da ~uvaju toplinu porodi~nog ogwi{ta i imovinu koju su stekli strana 5.

2 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Referendum u Srpskoj nije ustavan, ali je o~igledno da, kao i za vrijeme rata, imaju podr{ku u me|unarodnim krugovima.

Vijesti dana
Daniel Server

Haris Silajxi}, lider SBiH

FOTO: GLAS SRPSKE

SAD `ele da visoki predstavnik ostane
SARAJEVO - Direktor Ameri~kog instituta za mir Daniel Server izjavio je za Radio Slobodna Evropa da Sjediwene Ame ri ~ke Dr`a ve `e le da vi so ki pred sta vnik ostane u BiH dok se ne ostvari ustavna reforma. - Amerikanci su tako|e i za {tap, ako to zahtijevaju okolnosti, a ne samo za {argarepu. U smislu ciqane sankcije protiv konkretnih lidera - naveo je Server. Dodao je da bi imenovawe specijalnih izaslanika za BiH predstavqalo nazadovawe u odnosu na proces koji je bio u toku prije samo nekoliko mjeseci.

Milivoje ^avarkapa

Usporen povratak Srba u Sarajevo
SARAJEVO - Predsjednik Udru`ewa “Povratak Srba u Sarajevo“ Milivoje ^avarka pa za bri nut je zbog smawene aktivnosti na povrat ku srpskog na ro da u Kanton Sarajevo. ^a var ka pa je u raz go vo ru sa ministrom za qudska prava i izbjeglice BiH Safetom Ha li lo vi }em is ta kao da se Srbi na podru~ju Kantona Sarajevo susre}u sa pote {ko }a ma u os tva ri vawu zdravstvene za{tite, obrazovawa i socijalne za{tite, saop{teno je iz Ministarstva za qudska prava i izbjeglice BiH. ^avarkapa je posebno naglasio potrebu zaustavqawa zloupotreba u procesu obnove i ne do voqan me dij ski prostor koji se Srbima ostavqa za iskazivawe wihovih sta vo va u ve zi sa povratkom. On je napomenuo da je bezbjednosna situacija zadovoqavaju}a. M. K.
Kancelarija visokog predstavnika

Reagovawa na izjave OHR-a da vlasti Srpske djeluju antiustavno

Visoki predstavnik nije u situaciji da prijeti RS, jer iza we stoje sve velike sile koje su potpisale Dejtonski sporazum, rekao Vasi}
PRIREDIO: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Neprihvatqivo da OHR prijeti Srpskoj
iza we stoje sve velike sile koje su potpisale Dejtonski mirovni sporazum - rekao je Vasi}, prenijela je Srna. OHR je u srijedu uve~e saop{tio da “SNSD, organi zo vawem re fe ren du ma, manipuli{e glasa~ima u RS da bi skrenuo pa`wu sa stvarnih ekonomskih problema sa kojima se suo~avaju gra|ani“ i da su “takve radwe suprotne vladavini zakona i ugro`avaju reputaciju RS“. On je naglasio da u zako- potpunosti je opredijeqena za nodavstvu RS postoji refe- po{tivawe Ustava BiH i Dejren dum i da Srpskoj ni je tonskog sporazuma, ali je Vapotrebno da dobije od nekog lentin Incko grubo nasrnuo ovla{}ewa za to, jer je refe- na pravni poredak u BiH i rendum univerzalno pravno prekr{io i Ustav i Dejton demokratsko nasqedstvo. rekli su u Vladi RS. - Visoki predstavnik moDodali su da, ako OHR `e samo da se poziva na Aneks ima pravo ili daje sebi pravo 10, a ni na kakva ovla{}ewa o da kr{i me|unarodni sporareferendumu niti druge na- zum i Ustav BiH, onda gra|ani dle`nosti Savjeta za primje- RS imaju pravo da ka`u da li nu mi ra u BiH, kao ni na `ele vi{e da trpe takvo ponadeklaraciju UN zato {to ne- {awe u zemqi. - Ta~no je da ma pravnu podlogu za to, jer da Us tav BiH ne je ima, po zvao bi se na taj po zna je re fe aneks - istakao je Vasi}. rendum, ali ga On smatra da ovo OHRpo zna je Us tav ovo saop{tewe dovodi i do RS - naglasili nestabilnosti, jer se u wemu su u Vladi. pomiwe i sintagma “opasan put pravne neizvjesnosti“, koji navodno preduzima RS, odnosno Vlada i Narodna skup{tina RS, stavqaju}i u proces za pripremu re fe ren du ma o odlukama visokog predstavnika. - Vla da RS u Rajko Vasi}

Ministarstvo odbrane BiH

Bez posla ostaje ve}i broj vojnih lica u OS

BAWA LUKA - Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} izjavio je da je neprimjereno i neprihvatqivo da u predve~erje Bo`i}a Kancelarija visokog predstavnika (OHR) u BiH prijeti Republici Srpskoj. Naglasio je da je to provokacija pravoslavnom narodu i vjernicima, i da bi visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u ime OHR-a trebalo da im se izvini. - Visoki predstavnik nije u situaciji da prijeti RS, jer

VLADA RS: Incko nasrnuo na pravni poredak zemqe
OHR je podsjetio da je Incko tokom protekle posjete Bawoj Lu ci na gla sio da “odbi jawe na jo sno vni jih principa Dejtonskog sporazuma, kao i standarda me|unarodnog prava, zna~i da SNSD vodi RS na opasan put pravne neizvjesnosti“. - Visoki predstavnik i OHR na ovaj na~in nastavqaju politiku jednostranog gledawa na BiH - rekao je Vasi}.

Pripadnici Oru`anih snaga BiH

FOTO: GLAS SRPSKE

SARAJEVO - Ministarstvo odbrane BiH saop{tilo je u ~etvrtak da je u buyetu za 2010. godinu planiralo milion maraka za zbriwavawe ve}eg broja vojnih lica, koji }e morati da napuste vojsku tokom tranzicije i prestanka vojne slu`be OS BiH zbog zakonskih ograni~ewa. - Zakonom o slu`bi u OS BiH odre|ena je maksimalna du`ina trajawa vojne slu`be u Oru`anim snagama i to ofici ra 30 go di na do 55 go di na sta ros ti, po do fi ci ra 30 godina, ali do 50. godine starosti. Slu`ewe vojnika ograni~eno je na 15 godina do 35 godina `ivota - istakli su u Ministarstvu odbrane BiH. Dodali su da je za taj proces dobijena podr{ka Predsjedni{tva, Parlamentarne skup{tine i Savjeta ministara BiH. N. T.

Referendum
OHR je saop{tio da planirani referendum koji je predlo`ila Vlada RS, predvo|ena SNSD-om, izlazi izvan djelokruga ustavnih nadle`nosti RS.

Obiqe`ene ~etiri godine otkako su pripadnici EUFOR-a ubili Radu Abazovi}

Porodica nemo}na da tra`i pravdu
ROGATICA - Na grobqu Pa{i} Kula u Rogatici porodica Abazovi} i wihovi prijateqi, ro|aci i poznanici zapalili su svije}e i polo`ili cvije}e na grob Rade Abazovi} (47) koju su 5. januara 2006. godine ubili pripadnici EUFOR-a. Abazovi}i su napomenuli da jo{ niko za wenu smrt nije odgovarao i da, po svemu sude}i, ne}e ni odgovarati. - Na`alost, i advokati su odustali od na{eg predmeta i mi smo sada bespomo}ni. Ostali smo sami, materijalno i stru~no nemo}ni da tra`imo satisfakciju - ka`e Goran Abazovi}, najstariji sin Abazovi}a. Pripadnici EUFOR-a 5. januara 2006. godine namjeravali su da uhapse supruga stradale Dragomira Abazovi}a, osumwi~enog za navodne ratne zlo~ine po~iwene u posqedwem ratu, a u toku akcije Radu je kur {um iz pi {toqa nekog od italijanskih karabiwera pogodio sa le|a i usmrtio. U toj akciji te{ke tjele sne po vre de opa sne po `ivot zadobili su i Dragomir i tada wihov 12 godi{wi sin Dragoqub. I on je pogo|en kur{umom sa le|a. biwere, a da se Dragomir sam upucao pri poku{aju samoubistva, ali je Okru`no javno tu`ila{tvo Isto~no Sarajevo, jula 2006. godine utvrdilo da Rada i Dragoqub nisu pucali i da je Dragomir rawen u glavu zrnom iz pi{toqa kalibra devet milimetara iz naoru`awa pripadnika EUFOR-a. Iza ubijene Rade, uz sinove Gorana i Dragoquba, ostalo je jo{ troje djece k}erke Gordana i Swe`ana i sin Novak. S. M.

www.glassrpske.com
Tu`no je i bolno prisjetiti se zlo~ina koji su muslimanske snage pod komandom Nasera Ori}a po~inile srpskom narodu na Bo`i}, a da pri tome ba{ nijedan zlo~inac nije procesuiran. Kako onda vjerovati da su sudovi nepristrasni. Email: veljko.75@hotmail.com Pozdravqam dogovor crkve i vlasti da se otvore pravoslavne gimnazije jer }e omogu}iti mla|im generacijama da sa~uvaju svoj identitet, vjeru, duhovnost i okrenu se vjeri, a ne lo{im stvarima. Email: zora_markovi@gmx.de

U AKCIJI EUFOR-a te{ko rawen Dragomir Abazovi}
EUFOR je saop{tio da su Rada i Dragoqub Abazovi} pucali na italijanske kara-

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 3

BAWA LUKA - Poslanici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH 12. januara }e razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivi~nog zakona BiH kao i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH.

Parlament BiH raspravqa o izmjenama Krivi~nog zakona

Na dnevnom redu je i izvje{taj o radu SIPA za period januar - septembar 2009. godine i izja{wavawe o odre|enim pitawima sa mi{qewem Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH. @. B.

Zvani~nici Republike Srpske povodom 18. godi{wice wenog postojawa

Vijesti
Sarajevo

Republika Srpska i daqe }e ja~ati, jer je poslije 18 godina i silnih nastojawa da je degradiraju, ponosna na sebe, poru~io Dodik. [piri} kazao da su gra|ani svjesni da sa Republikom Srpskom imaju sve, a da je bez RS i sve ni{ta
PI[U: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Jedinstvom i usagla{enim djelovawem o~uvati RS

Fa{isti~ke parole u tramvaju
SARAJEVO - U jednom od sa ra jev skih tram va ja is crta ni su ku kas ti krstovi i ispisane fa{isti~ke parole poput “No`, kuka, Bawa Luka“ i “No` kolac - Jasenovac“. Ratnohu{ka~ke i nacionalisti~ke parole pojavile su se u tramvaju koji je Holandija nedavno donirala sarajevskom preduze}u “Gras“. M. K.

BAWA LUKA - Republika Srpska je ste kla svo je pu noqetstvo, zbog ~ega moramo da o~uvamo i oja~amo wen ustavnopravni polo`aj, ekonomski i socijalni prosperitet, a posebno da o~uvamo nacionalni, kulturni i jezi~ki identitet srpskog naroda. Izja vio je ovo “Gla su Srpske“ predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} povodom 9. januara - Dana i krsne slave Srpske, Svetog arhi|akona Stefana. - Potrebno nam je politi~ko jedinstvo i usagla{eno djelovawe kada su u pitawu kqu~ni entitetski i nacionalni interesi i evropska perspektiva Srpske, kao konstitutivnog dijela BiH - istakao je Kuzmanovi}. Dodao je da 18. godi{wica postojawa i razvoja Srpske obavezuje sve da ozbiqno, zrelo, mudro i promi{qeno odlu~ujemo o svim bitnim pitawima. Premijer RS Milorad Dodik povodom 18. godi{wice postojawa Srpske kazao je da je RS zadr`ala politi~ku stabilnost i postala zna~ajan faktor u BiH. On je naglasio da je uvjeren da je prilikom potpisivawa Dejtonskog sporazuma neko rekao Bo{wacima da ga potpi{u, a da }e kasnije do}i do degradacije RS i preno {ewa wenih ovla{ }ewa na BiH. - Stali smo na taj put i on ne mo`e da bude nastavqen. On mora da ima drugi smjer, a to je jaka RS, u okviru dejtonske BiH. Ako to ne mo`e da bude prihva}eno, `elimo da gradimo drugi put, a to je da referen du mom, ka da za to bu de vrijeme, odlu~imo o svom statusu - kazao je Dodik. On je naglasio da }e RS i

Latifa Akharbah

Sa BiH u borbi protiv terorizma
SA RA JE VO - Dr`a vni se kre tar za spoqne po slo ve Ma ro ka La ti fa Ak har bah oci je ni la je u ~et vrtak u Sa ra je vu da su Ma ro ko i BiH par tne ri u bor bi pro tiv ra di ka li zma i te ro ri zma ko ji ne po zna je gra ni ce, javila je Srna. Ona je iska za la po dr{k u svo je zemqe BiH na putu ka EU i NATO-u.

Sa pro{logodi{weg obiqe`avawa Dana Republike Srpske

FOTO: GLAS SRPSKE

daqe ja~ati, jer je poslije 18 godina i silnih nastojawa da je degradiraju, ponosna na sebe. Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} kazao je da su gra|ani svjesni da sa Republikom Srpskom imaju sve, a da je bez RS i sve ni{ta.

@IVKOVI]: Srpska svake godine sve vi{e napreduje
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Milorad @ivkovi} ocijenio je da RS svake godine sve vi{e napreduje. - RS je organizovanija cjelina u odnosu na ~itavu BiH. Ta ~iwenica me raduje i pozdravqam nastojawe i posao koji rade vlasti RS, a i svi mi zajedno. @ao mi je {to ostali dio BiH ne prati takav razvoj

RS. Me|utim, mi ne mo`emo da budemo taoci komplikovanog ure|ewa FBiH, niti mo`emo da zbog toga zapostavimo razvoj RS - rekao je @ivkovi}. Predsjednik PDP-a Mladen Ivani} kazao je da je, poslije 18 godina postojawa, RS ~iwenica koju vi{e niko ne mo`e da poni{ti. - To se potpuno shvatilo i na me|unarodnoj sceni, tako da vi{e niko i ne poku{ava da ukine RS. Kqu~ wene budu}e odbrane je ekonomsko stawe, vi{e nego politi~ko - rekao je Ivani}. Lider DNS-a Marko Pavi} kazao je da su borci i poro di ce po gi nu lih bo ra ca naj~vr{}i ~uvari Srpske kao trajne kategorije stvorene u ratu, a ovjerene Dejtonskim mirovnim sporazumom. Pavi} je rekao da RS i poslije 18 godina postojawa mno-

gi ugro`avaju i priti{}u da putem izmjena Ustava izgubi ono {to je dobila Dejtonom. Srpska je osnovana je 9. janu ara 1992. go di ne, ka da je Skup{tina srpskog naroda u BiH usvojila Deklaraciju o progla{ewu Srpske Republike BiH, ~ime je RS postala subjekt, prvo internog, a zatim i me|unarodnog prava. Prvi ustav do bi la je 28. fe bru ara

1992, a ime u Republika Srpska zvani~no je promijeweno 12. avgusta 1992. godine. Me|unarodno priznawe RS je dobila 21. novembra 1995. potpisivawem Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je odre|eno da RS obuhvata 49 odsto teritorije BiH. Srpska danas ima povr{inu od 25.053 kilometra kvadratna, na kojoj `ivi oko 1,47 miliona stanovnika.

MIP BiH

Predsjedava Komitetu za Liberiju
SARAJEVO - Savjet bezbje dnos ti usvo jio je dne vni red za ja nu ar, ta ko da su poznate teme koje }e se ra zma tra ti. Usa gla {eno je da BiH predsjedava Ko mi te tu uspos tavqenim Re zo lu ci jom 1521, ko ja se odno si na Li beriju i ima ulogu potpredsje da va ju }e u jo{ dva komi te ta ko ji se odno se na Si je ra Le one i Li ban, sa op {te no je u ~etvrtak iz Ministarstva inostranih poslova BiH.

OBIQE@AVAWE
Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} u petak }e u okviru obiqe`avawa 9. januara na bawolu~kom grobqu “Sveti Pantelija“ polo`iti vijenac na spomenik poginulim borcima Vojske RS. Vijence }e polo`iti i Milorad Dodik, ministar rada i bora~ko- invalidske za{tite Rade Ristovi} i ministar unutra{wih poslova Stanislav ^a|o. Vijenci }e biti polo`eni i na spomenik poginulim borcima NOR-a, kao i na spomen-kosturnicu na Novom grobqu i na spomenik 12 beba. Kuzmanovi} }e, tim povodom, uprili~iti prijeme za delegacije. Potpredsjednik RS Davor ^orda{ u Modri~i }e polo`iti vijenac na grob pokojnog predsjednika RS Milana Jeli}a.

HDZ BiH i HDZ 1990

EU uvodi navigacijski sistem “Galileo“
BRISEL - Evropska unija u ~etvrtak je sklopila ugovor vrijedan 566 miliona evra sa wema~ko-britanskim konzorcijumom o izgradwi sistema za satelitsku navigaciju “Galileo“. Kompanije “OHB“ i “Satelitska tehnologija Sari“ napravi}e 14 komunikacionih satelita u okviru ovog projekta. “Galileo“ je evropska verzija ameri~kog sistema za globalnu navigaciju “GPS“, ali je znatno poboq{an. Naprednija tehnologija trebalo bi da br`e dostavqa preciznije podatke i omogu}i odre|ivawe pozicije uz marginu gre{ke od jednog metra, u pore|ewu sa sada{wom marginom od nekoliko metara na “GPS“ sistemu, prenose agencije.

Zbog prebrze vo`we kazna 200.000 evra
CIRIH - [vajcarski milioner ka`wen je sa 200.000 evra zbog vo`we brzinom od 100 kilometara na ~as u svom “ferariju testarosi“ kroz selo u kantonu Sent Galen, prenijela je Srna. Kantonalni sud u Sent Galenu izrekao je kaznu koja prema{uje dosada{wi rekord od 75.000 evra, koliko je 2008. godine morao da plati voza~ “por{ea“ u Cirihu zbog serije saobra}ajnih prekr{aja. Ka`weni mu{karac posjeduje bogatstvo od preko 15 miliona evra.

U FBiH ~etiri osobe zara`ene virusom H1N1
SARAJEVO - ^etiri lica, dva iz Sarajeva i dva iz Tuzle, novooboqeli su od novog gripa H1N1, saop{teno je u ~etvrtak iz Klini~kog centra Sarajevo. - U Kliniku za mikrobiologiju Klini~kog centra u Sarajevu pristiglo je devet uzoraka za testirawe na grip i testovima je utvr|eno da su ~etiri pozitivna. Od preostalih pet negativnih uzoraka, tri su iz Tuzle i dva iz Mostara - istakli su u ovom centru, prenose agencije. Dodali su da je pod sumwom ili sa potvr|enim virusom H1N1 na Klinici za infektivne bolesti u Sarajevu hospitalizovano 16 pacijenata.

Podr{ka Milanu Bandi}u
BAWA LUKA - HDZ BiH i HDZ 1990 pozvale su svoje ~lanove, simpatizere i os ta le gra |a ne BiH sa pravom glasa u Hrvatskoj, da se u {to ve }em bro ju odazovu na drugi krug hrvat skih pred sje dni ~kih izbora i daju svoj glas neza vi snom kan di da tu za pred sje dni ka Hrvat ske Milanu Bandi}u, javila je Srna.

4 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Miroslav FILIPOVI]

Republika Srpska
Republika Srpska svoj 18. ro|endan do~ekuje ustavnoinstitucionalno stabilna i me|unarodno priznata, ali borba za wenu politi~ku poziciju jo{ traje. Bor ba za Srpsku Srpska je pro{la po~ela je 9. januara te`ak put izgradwe 1992. godine, kada je institucionalno Skup{tina srpskog -ustavnog okvira. naroda u BiH usvoMnogi su je jila Deklaraciju o progla{ewu Srpske osporavali, napadali, ucjewivali Republike BiH, ~ime je RS pos ta la i poku{avali su bjekt, prvo in uni{titi... Sticawe ter nog, a po sli je punoqetstva od toga, 1995. godine u ogromnog je zna~aja Dejtonu, i me|unaza RS kao ~uvara rodnog prava. nacionalnog, Od te deklaraciduhovnog i jezi~kog je do punoqetstva identiteta Srba u BiH Srpska je pro {la te `ak put iz gradwe institucionalno-ustavnog okvira. Mnogi su je osporavali, napadali, ucjewivali i poku{avali degradirati, razvlastiti, oslabiti, uni{titi... Na`alost, Srpska je i danas na udaru tih snaga. Uporno je optu`uju, terete i kleve}u. OHR joj na Badwe ve~e ozbiqno zaprijeti drskim i bezobraznim saop{tewem koje kao da je pisano u Silajyi}evom kabinetu, a ne u kancelariji koja se predstavqa kao vrhovni tuma~ Dejtonskog sporazuma. Ne}e da shvate da niko u Srpskoj ne `eli da razgra|uje BiH, ve} da je rije~ o o~uvawu dejtonskog polo`aja, statusa i ovla{}ewa Srpske kao ravnopravnog i trajnog dijela BiH. Sa Srpskom kao realno{}u i ustavnom kategorijom mnogi u ovoj zemqi i me|unarodnoj zajednici ne mogu da se pomire. Oni ~ak otvoreno govore protiv RS, jer je istinski mrze (ni ime ne mogu da joj izgovore), a mrze je zbog svog ru{ila~kog nagona i intelektualnog sqepila. Uprkos tome, Srpska ja~a, izgra|uje se i razvija, jer je voqa srpskog naroda u BiH, kojem niko i ni~im ne mo`e da ospori pravo da ka`e ko je, {ta `eli i ~emu te`i i u kakvoj dr`avi ho}e da `ivi. U stvari, najve}i grijeh Srba u RS i BiH je u tome {to ho}e da `ive u slobodnoj i demokratskoj zemqi, {to jednostavno ne mogu da prihvate `ivot u uslovima me|unarodnog protektorata sa autokratskim potezima me|unarodnih upraviteqa. Zato je sticawe punoqetstva od ogromnog zna~aja za Srpsku kao ~uvara nacionalnog, kulturnog, duhovnog i jezi~kog identiteta srpskog naroda u ovoj zemqi. I, zato hvala Srpskoj. Povodom 18. godi{wice Srpske, posebno priznawe treba odati svima onima ~iji su `ivoti i dijelovi tijela uzidani u temeq na{e Republike. O~uvawe Republike je, u stvari, dug i obaveza prema wima, ali i budu}im pokoqewima koja }e mo}i s ponosom da ka`u da su gra|ani Srpske.

FOTO: GLAS SRPSKE MUP Kantona Sarajevo

^ak 95 odsto policije Kantona Sarajevo ~ine policajci Bo{waci

Srba i Hrvata nema u sarajevskoj policiji
Sarajevo postalo iskqu~ivo bo{wa~ki grad i zato sva pri~a o navodnoj multietni~nosti ovog grada pada u vodu. Tragi~no {to niko u Sarajevu ne `eli da se popravi ovaj nacionalni debalans, ocijenio Zrno
Zrno dodaju}i da su u Sarajevu na sceni apsolutna majori za ci ja i gru bo ga `ewe principa konstitutivnosti. - Tragi~no je da se nadle`ne institucije u zemqi ne bave ovim problemom i {to niko u Sarajevu ne `eli da se popravi ovaj nacionalni debalans ne samo u policijskim, ve} i u svim dru gim kantonalnim institucijama i slu`bama - rekao je Zrno. U MUP-u Sa ra jev skog kantona vi{e od 90 odsto zapo sle nih su Bo{waci, a Bo{waci su i na~elnici sve ~etiri policijske stanice u Sarajevu. U policijskoj operativnoj strukturi u Sarajevu Srba i Hrvata skoro da nema.
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

BAWA LUKA - Podatak da Bo{waci ~ine 95 odsto slu`benika Ministarstva unutra{wih poslova Kantona Sa ra je vo je ne pri hvatqiv i zastra{uju}i, jer nedvosmisleno pokazuje da je Sarajevo iskqu~ivo bo{wa~ki grad. Izja vio je to “Gla su Srpske“ predsjednik Komisije za odbranu i bezbjednost Par la men ta BiH Bran ko

FEDERALNE vlasti ignori{u zahtjeve Srba i Hrvata
Zrno je istakao da se sarajevske i federalne institu ci je upor no oglu {u ju o zahtjeve Srba i Hrvata da se ispo{tuje princip konstitutivnosti i ravnomjerne naci onal ne zas tupqenos ti u institucijama FBiH. - Deficit Srba i Hrvata u svim institucijama u FBiH je ~iwenica i zaista sam pesimista da se pored ovakve arogancije federalnih vlasti ne{to mo`e popraviti naboqe - kazao je Zrno. Naglasio je da srpskih i hrvatskih kadrova nedostaje i u Agenciji za istrage i za{ti tu BiH (SI PA), ali da, ipak, u ovoj instituciji nacionalni balans nije toliko naru{en kao u institucijama

Kantona Sarajevo. - Sarajevo je postalo grad Bo{waka i zato sva pri~a o na vo dnoj mul tie tni ~nos ti ovog grada pada u vodu - ocijenio je Zrno. Srba i Hrva ta je sve mawe u ve }i ni op {ti na u FBiH. Od pri je ra tnih 150.000 sarajevskih Srba, sada ih u ovom gradu ima nekoliko hiqada, u Tuzli je od prijeratnih 30.000 Srba ostalo tri hiqade. U Skup{tini Tuzlanskog kantona, od ukupno 35 poslanika 34 su Bo{waci, a jedan je Hrvat. Ni tu nema nijednog Srbina. Srpski politi~ari ka`u da je u Sarajevu i u FBiH na djelu proces tihog etni~kog ~i{}ewa.

Obrazovawe
U Sarajevu nema nijednog direktora srpske nacionalnosti na ~elu neke javne ustanove ili preduze}a. Od 25 visoko{kolskih ustanova u Sarajevu, u 15 upravnih odbora su iskqu~ivo Bo{waci...

Branko Zrno

Mugdim Musi}, pomo}nik direktora KPZ Zenica za tretman

"Opravdane povlastice ubicama"
Zakqu~ak Narodne skup{tine RS o izmjenama zakona o referendumu nikoga ne ugro`ava.

Sta{a Ko{arac, predsjednik Kluba Srba u Vije}u naroda RS

BAWA LUKA - Pomo}nik di re kto ra KPZ Ze ni ca za tretman Mugdim Musi} izjavio je “Glasu Srpske“ da je potpuno opravdano to {to te{ki pre kr{i oci za ko na i ubice sa dugogodi{wom zatvor skom ka znom ima ju po vlastice u KPZ i {to borave

u vawskom paviqonu. - Sve je to u skladu sa zakonom. Zatvorenici koji se nalaze u vawskom paviqonu odslu`ili su ve}i dio kazne i zato im je odobreno da imaju te povlastice - ka`e Musi}. On je na optu`be zatvorenika da je neprofesionalan

na poslu i pristrasan prema pojedinim zatvorenicima, odgovorio da je to “poznata zatvo re ni ~ka ja di kov ka o nepravdi“.

Edin Rami}, predsjednik Kluba Bo{waka u Vije}u naroda RS
Skup{tinski zakqu~ak dovodi u pitawe ustavno-pravni sistem BiH.

TE[KIM prekr{iocima zakona omogu}ene povlastice
“Glas Srpske“ objavio je da Hanefija Priji} Paraga, iako osu|en na 13 godina zatvora zbog ubistva trojice Italijana 1993. godine u KPZ Zenica koristi sve pogodnosti smje{taja u vawskom pa-

KRIVI I NOVINARI
Mugdim Musi} ka`e da “zatvorenici zovu svakoga“, pa i medije. - Ovo je po wima kaznionica, a po nama je zavod. A i vi novinari kad do|ete i mi vam predstavimo pravo stawe stvari u KPZ, to u izvje{tajima prika`ete potpuno druga~ije - tvrdi Musi}.

viqonu. U KPZ je re~eno da je u Upravi KPZ za Paragu intervenisao jedan bo{wa~ki poli ti ~ar iz Sa ra je va. Objavqeno je da su u vawskom paviqonu i Asim Kova~, koji je zbog ubistva osu|en na 13 godina, te Hamdija Abdi} Tigar, osu|en zbog razbojni{tva, a koji se nalazi na video snimku sa komandantom Petog korpusa Armije RBiH Atifom Dudakovi}em prilikom likvidacije trojice pripadnika oru`anih snaga Autono mne po kra ji ne Za pa dna Bosna. G. M.

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 5

SPC i pravoslavni vjernici u Srpskoj i Federaciji BiH proslavili Ro|ewe Isusa Hrista

Radost Bo`i}a neka u|e u srca i domove
Bo`i}, praznik obi~aja, ali i put i poziv prema vje~nosti, istakao mitropolit Nikolaj. ^uvajte toplinu porodi~nog ogwi{ta, poru~io vladika Vasilije
U svim pravoslavnim hramovima na podru~ju Sarajevsko-romanijske re gi je slu `e ne su bo `i }ne liturgije u prisustvu velikog broja vjernika. Sje ~ewe badwaka, uz ma so vno u~e{}e vjernika, organizovala je i crkvena op{tina Fo~e. Oki}eni badwak pro{ao je kroz grad i zaustavio se ispred hrama Svetog Save u iz gradwi. Po sli je osve {tawa, koje su obavili sve{tenici Eparhi je fo ~an ske, pred hra mom je, u prisustvu vi{e stotina qudi, badwak polo`en na vatru, poslije ~ega je usli je dio kul tur no-za ba vni program.
PI[U: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

SARAJEVO, BIJEQINA, TRE BIWE - Srpska pra vo sla vna crkva i vjer ni ci u Re pu bli ci Srpskoj i Fe de ra ci ji BiH obiqe`ili su u ~etvrtak, 7. januara, Bo`i} - dan kada se slavi ro|ewe Gospoda Isusa Hrista. U crkvama su slu`ene liturgije, pro~itana je bo`i}na poslanica Srpske pra vo sla vne crkve, a obavqeno je i pri~e{}ivawe vjerni ka. Ve ~e uo~i Bo `i }a, is pred crkava su tradicionalno zapaqeni badwaci. Mi tro po lit da bro bo san ski Nikolaj, koji je svetu arhijerejsku liturgiju slu`io u Sabornom hramu Ro|ewa Presvete Bogorodice u Sa ra je vu is ta kao je da je Bo `i} praznik obi~aja, ali i put i poziv prema vje~nosti. Naglasio je da je u budu}nosti potrebno da vjernici u {to ve}em broju sa rado{}u do~ekuju Hristovo ro|ewe i ostale velike praznike. Wegovo preosve{tenstvo vladika bawalu~ki Jefrem slu`io je prvu bo`i}nu pono}nu svetu arhijerejsku liturgiju u obnovqenom Sabornom hramu Hrista Spasiteqa u Bawoj Luci. Poslije liturgije, ~estitao je vjernicima praznik tradicionalnim poz dra vom “Mir Bo `i ji Hris tos se ro di“, za `e liv {i da radost Bo`i}a u|e u “sva srca na{a i sve domove na{e“.

GRIGORIJE: Otvorite svoja srca za dobro
I sta no vni ci mrkowi }ke op {ti ne naj ra do sni ji hri{ }an ski praznik Bo`i} do~ekali su na dostojanstven na~in i u duhu pravoslavne tra di ci je. U svim bo `i jim hramovima na podru~ju te op{tine slu `e ne su bo `i }ne li tur gi je, a centralna liturgija slu`ena je u crkvi Ro|ewa presvete Bogorodice u Mrkowi} Gradu. Liturgije su slu`ene i u svim pravoslavnim hramovima na podru~ju Semberije i Majevice na bo`i}no jutro. Wegovo preosve{tenstvo episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije slu`io je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom spomen-hramu Ro|ewa pre sve te Bo go ro di ce u

Slu`ena prva bo`i}na pono}na sveta liturgija u Hramu Hrista Spasiteqa u Bawoj Luci

FOTO: G. [URLAN

Bijeqini i ~estitao Bo`i} vjernicima. Vladika Vasilije poru~io im je da se “Hristos stalno i dovijeka ra|a u srcima i du{ama na{im“, da ~uvaju toplinu porodi~nog ogwi{ta i imovinu koju su stekli. U crkvi Svete trojice u Prijedoru povodom velikog hri{}anskog praznika Bo`i}a svetu liturgiju slu `io je pro to je rej sta vro for Ranko Maleti}, uz saslu`ewe sve{tenstva, a prema tradiciji, poslije molitve i pri~e{}a, pravoslavni vjernici uputili su se ku}ama gdje su uz bogatu trpezu do~eka li po la zni ka ko ji po op {tem vjerovawu donosi radost i sre}u u domove. U Sabornom hramu u Trebiwu u po no} na Bo `i} sve tu li tur gi ju slu`ilo je sve{tenstvo eparhije, dok je svetom arhijerejskom liturgi jom na ~el stvo vao umi rovqeni episkop Atanasije. Obiqe`a vawe naj ra do sni jeg hri{}anskog praznika po~elo je jutarwim bo go slu `ewem, te ve ~erwom slu`bom u Sabornom hramu gdje je obavqeno osve {tawe badwaka. Radosni praznik svetkovan je i obiqe`en i u Prwavoru, Han Pijes ku, Ko tor Va ro {u, Mi li }i ma, Zvor ni ku i dru gim op {ti na ma u Re pu bli ci Srpskoj.

Paqewe svije}a u Sabornoj crkvi u Sarajevu

Pravoslavni sve{tenik Mitar Mla |e no vi} slu `io je na Bo `i} prvu bo `i }nu li tur gi ju u hra mu Po kro va pre sve te Bo go ro di ce u Te{wu u FBiH. Srbi povratnici u op{tine Te{aw i Ma glaj, po ~e li su da obiqe`avaju Bo`i} na Badwi dan, pri no {ewem badwaka pred svo je ku}e i pe~ewem pe~enica. Wegovo preosve{tenstvo vladika zahumsko-hercegova~ki i primor ski Gri go ri je u po no} na Bo`i} slu`io je svetu arhijerejsku li tur gi ju u sta roj crkvi Ro |ewa pre sve te Bo go ro di ce u Mostaru. Vladika Grigorije je na pono }noj li tur gi ji u Sta roj Pravoslavni vjernici obiqe`avaju u crkvi po zvao vjer ni ke “da petak drugi dan Bo`i}a koji je posve}en otvore svoja srca za dobro i Saboru presvete Bogorodice. da se okrenu Hristu, da boqe Dan poslije praznovawa ro|ewa Isusa vide Boga kao {to su ga vidjeHrista vjernici saborovawem odaju zali pastiri i da se raduju, pjehvalnost Bogorodici {to je rodila Mevaju i igraju u du{i i srcu“. siju - spasiteqa qudskog roda.

Pusto i na Bo`i}
U Sabornoj crkvi u Sarajevu na bo`i}noj liturgiji nije se skupilo ni stotiwak Srba. Ovaj nekada najqep{i pravoslavni hram na Balkanu okupio je uglavnom stare i iznemogle, kako pravoslavne tako i katoli~ke vjernike. Jedan do drugog stajali su mitropolit dabrobosanski Nikolaj i kardinal vrhbosanski Vinko Puqi}. Oni ve} nekoliko godina tako rade “da ne bi bili sami“. Sarajevo je danas postalo grad u kome se veoma rijetko mo`e sresti pravoslavni svijet. Malo ga ima i u crkvama. U Sarajevu uglavnom `ive stariji pravoslavci koji polako izumiru, a rijetki mla|i koji do|u u crkvu dolaze izdaleka ili iz Isto~nog Sarajeva, jer ih za ovaj grad i wegove pravoslavne hramove vezuju neprebolne uspomene.

Drugi dan Bo`i}a

6 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Dru{tvo
Zavod za zapo{qavawe RS

LIVNO - Op{tinska organizacija Crvenog krsta u Livnu, povodom bo`i}nih i novogodi{wih praznika, podijelila je 250 paketa pomo}i socijalno najugro`enijim porodicama i pojedincima sa podru~ja op{tine, rekao je Srni predsjednik ove organizacije Stjepan Vidovi}. On

Najugro`eniji stanovnici Livna dobili pakete pomo}i

je istakao da je Crveni krst pro{le godine, putem kasica postavqenih u trgovinskim centrima, prikupqao nov~ane priloge gra|ana za kupovinu paketa pomo}i siroma{nim stanovnicima ove op{tine, a znatan dio novca na ra~un Crvenog krsta uplatili su i drugi donatori.
FOTO: GLAS SRPSKE

Na birou najvi{e trgovaca i metalaca
BAWA LUKA - Prema podacima Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske, na listi onih koji tra`e zaposlewe najvi{e ima kvalifikovanih radnika, a u decembru pro{le godine bilo ih je vi{e od 52.000. - Kao i prethodnih godina, na birou je najvi{e trgovaca, wih oko 9.000, zatim metalaca, mehani~ara, ugostiteqa kojih ima oko pet hiqada. Osim ovih kategorija kvalifikovanih radnika, na evidenciji Zavoda se nalazi i veliki broj frizera, kozmeti~ara, tesara i voza~a - rekao je savjetnik direktora Zavoda za zapo{qavawe RS \or|e Mar~eta. On je rekao da je negativan trend pronala`ewa posla u RS bio prisutan od po~etka 2009. godine, ali da je u posqedwe vrijeme do{lo do ve}eg zapo{qavawa mladih osoba sa visokom stru~nom spremom koje su se nalazile na evidenciji biroa.

Civilna za{tite Bawa Luka

Slabiji zemqotres na podru~ju Slatine
BAWA LUKA - Zemqotres ja~ine 2,4 stepena po Rihterovoj skali registrovan je u ~etvrtak u 9.45 ~asova na podru~ju Slatine, 15 kilometara sjeveroisto~no od Bawe Luke, javila je Srna. Pro ci jeweni in ten zi tet zemqotres u epicentralnoj zoni bio je tri stepena Meraklijeve skale. Iz podru~nog odjeqewa Civilne za{tite Bawa Luka saop {te no je da zemqotres ovog in ten zi te ta ne mo `e izazvati o{te}ewa na objektima, a stanovnici su ga mogli osjetiti.

Studentima u Bawoj Luci diploma se ranije napla}ivala i do 300 maraka

Razli~ite cijene dokumenata na fakultetima u Srpskoj

Zbog nelegalnog rada

Zape~a}en 181 objekat za igre na sre}u u RS
BAWA LUKA - Zbog nelegalnog prire|ivawa igara na sre}u inspektori u Srpskoj za tri mjeseca rada zape~atili su 181 objekat i izdali 235 prekr{ajna naloga u vrijednosti od 775.000 maraka. Portparol Republi~ke uprave za igre na sre}u Danijela Kova~evi} rekla je da je Odjeqewe za inspekcijski nadzor po~elo sa radom u septembru, a inspektori su od tada obavili 983 kontrole kod pravnih i fizi~kih lica u 42 op{tine u RS. - Prihodi od prire|ivawa igara na sre}u u 2009. godini ve}i su za 46 odsto nego 2008. godine - rekla je Kova~evi}eva. T. M.

Na bawolu~kom Univerzitetu diplomci po zavr{etku studija diplomu, kao i sve administrativne tro{kove, moraju da plate 80 maraka i cijena je ista na svim fakultetima, dok to nije praksa u Isto~nom Sarajevu gdje se cijena kre}e i do 150 KM
nije izjedna~ena. Na Uni ver zi te tu u BAWA LUKA - U zavi- Bawoj Luci diplomci po zasnosti od univerziteta, pa vr{et ku stu di ja di plo mu, ~ak i fakulteta na kojem su kao i sve administrativne zavr{ili studije, diplom- tro {ko ve, mo ra ju da pla te ci u RS da bi uzeli diplo- 80 maraka i cijena je ista mu u svo je ru ke mo ra ju da na svim fakultetima, dok to plate od 80 do 150 maraka, nije praksa u Isto~nom Sajer cijena ovog dokumenta rajevu gdje se cijena kre}e i na javnim univerzitetima do 150 maraka. Pred sje dnik Stu den tskog parlamenta Univerziteta u Bawoj Luci Bojan Grebenar kazao je da je ranijih godina bilo slu~ajeva da se stuPrimjedbe dentima u Bawoj Lu ci di plo ma Prema podacima sa kojima raspolanapla}uje ~ak i `e Univerzitet u Bawoj Luci, svi do 300 maraka. fakulteti se pridr`avaju odluke - Ovo pi Upravnog odbora kada je u pitawu tawe dos ko ra cijena diplome, tako da diplomci nije bilo ure|enisu imali primjedbi. no nijednim zvaPI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Diplome pla}aju od 80 do 150 maraka
ni~nim dokumentom. Situaci ja se pro mi je ni la na boqe, jer su ci je ne bi le previsoke, tako da je Upravni odbor Uni ver zi te ta u Bawoj Luci odlu~io da cijena diplome bude 80 maraka i da ovu odluku moraju da po{tu ju svi fa kul te ti ko ji pripadaju bawolu~kom Univerzitetu - rekao je Grebenar. kim i 150 maraka. Re ktor Uni ver zi te ta u Is to ~nom Sa ra je vu Mi tar Novakovi} rekao je da su na ovom Univerzitetu svjesni neujedna~ene situacije me|u fa kul te ti ma i na ja vio da bi se ovo pitawe trebalo uskoro rije{iti. - Ne uje dna ~e ne ci je ne diploma na na{em Univerzitetu idu na {tetu diplomaca. S obzirom na to da su kolege u Bawoj Luci zakonski uredile ovu oblast, nadam se da }e mo i mi slijediti ovu praksu, te da }emo na nekoj od idu}ih sjednica Upravnog odbora pokre nu ti ovo pi tawe i usaglasiti cijenu diplome ko ja }e bi ti is ta na svim fakultetima u sklopu Univerziteta u Isto~nom Sarajevu - istakao je Novakovi}.

NOVAKOVI]: Izjedna~iti cijenu diploma u Isto~nom Sarajevu
Sa dru ge stra ne, u stu dentskim slu`bama Univerziteta u Isto~nom Sarajevu ka`u da se cijene diploma ra zli ku ju od fa kul te ta do fakulteta, tako da diploma na Elek tro te hni ~kom fa kultetu ko{ta 120, a na ne-

Poboq{avawe uslova u pred{kolskim ustanovama u Republici Srpskoj Zavod za transfuziju krvi RS

Dovoqno zaliha krvi u bolnicama
BAWA LUKA - U bolnicama u Srpskoj zalihe krvi su na zadovoqavaju}em nivou, zbog ~ega }emo u idu}em periodu ima ti do voqno do za svih krvnih grupa, rekla je direktor Zavoda za transfuzijsku medicinu RS Gordana Guzijan. Ona je dodala da je tokom pro{le godine organizovan ve li ki broj akci ja do bro voqnog davawa krvi, kada je prikupqeno vi{e od 9.000 doza krvi. Guzijan je naglasila da obi~no nedostaju AB i nulte negativne krvne grupe. - Potrebe za krvnim grupama su razli~ite od mjeseca do mjeseca i zavisno od stawa pacijenata i krvne grupe koju taj pacijent mo`e primiti, pa se ~esto zna desiti da nam nisu dovoqne zalihe krvi koje imamo, ali ova trenutna situacija je vi{e nego zadovoqavaju}a - dodala je Guzijan. D. K.

Novi pravilnici do kraja februara
BAWA LUKA - Pravilnici kojima }e se precizno propisati uslovi za po~etak rada pred{kolske ustanove, kao i standardi i normativi kada je rije~ o prostoru i opre mi ko ju mo ra da ima vrti}, trebali bi biti objavqeni do kraja februara, pot vrdi li su u Mi nis tar stvu prosvjete i kulture RS. Is ta kli su da je pred {kol skim obra zo vawem obu hva }e no oko 11 od sto djece u Srpskoj, a prema infor ma ci ja ma sa te re na, najve}i problem je nedostatak prostora u vrti}ima. Posebno je veliki problem u Bawoj Luci, gdje vi{e od 1.200 dje ce ~e ka na mjes to u ne kom od ob da ni {ta.

OKO 11 ODSTO djece ide u vrti}
U Mi nis tar stvu pros vjete i kulture ka`u da javna ili pri va tna pred{kolska ustanova mora da primjewuje programe koji su neophodni da bi se vaspi ta la i obra zo va la

djece pred{kolskog uzrasta. - Potrebno je zaposliti i odre |en broj va spi ta ~a, stru~nih saradnika i ostalih radnika i ispuniti higijensko-tehni~ke uslove ka`u u Ministarstvu i do-

daju da su neophodni namje{taj, opre ma, di da kti ~ka sredstva, materijali i igra~ke koji su prilago|eni raznovrsnim potrebama djece pred{kolskog uzrasta. V. K.

OP[TINE
U Republici Srpskoj ima 77 vrti}a, od ~ega 63 javna, 13 privatnih i jedan vrti} ~iji je osniva~ Srpska pravoslavna crkva. - Dvadesetak op{tina u Srpskoj nema vrti}e, a neke od wih nemaju ni potrebu za obdani{tima, jer u wima ima malo djece - istakli su u Ministarstvu prosvjete i kulture.

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 7

DRVAR - Na~elnik op{tine Drvar Anka Papak-Dodig izjavila je da }e uskoro biti zavr{ena elektrifikacija cjelokupnog podru~ja ove op{tine, ~ime }e preostala tri srpska povratni~ka naseqa dobiti struju deset godina po povratku, javila je Srna.

Tri srpska povratni~ka naseqa uskoro dobijaju struju

Prema wenim rije~ima, rekonstrukcija niskonaponske elektromre`e u zaseoku Zagreda, na podru~ju mjesne zajednice Vidovo Selo, u{la je u zavr{nu fazu, a poslije toga na red dolaze Gorwa Kamenica i Podi}.

Obilne ki{e uzrokovale brojne probleme u op{tinama {irom RS i BiH

Vijesti
Novi grip

U sarajevskim naseqima Osijek i Doglodi poplavqeno oko 70 doma}instava, na rijeci Savi uvedeno redovno stawe odbrane, Drina prijeti da se izlije u naseqima Amajlije i Jawa, a dijelovi bile}kog prigradskog naseqa Jezerine pod vodom
PRIREDILA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Doma}instva poplavqena, odroni ote`ali saobra}aj

Nema novih slu~ajeva u RS
BAWA LUKA - U Republi ci Srpskoj ni je pri javqeno da je neko obolio od novog gripa, potvrdila je u ~etvrtak portparol Instituta za za{titu zdravqa RS Mil ka Mr|a, ja vi la je Srna. U Srpskoj je od novog gripa oboqelo ukupno 486 qudi. U RS je trenutno hospitalizovano 47 pacijenata zbog vi ru sa H1N1 ili oboqewa sli~nih gripu.

Razvoj poqoprivrede

ostalima
BAWA LU KA - Mi si ja Me|unarodnog fonda za razvoj poqoprivrede (IFAD) zakqu~ila je da }e na~in na koji se u Srpskoj sprovodi projekat unapre|ewa poqoprivrede i ruralnih podru~ja, ~ija je vrijednost ve}a od 25 miliona maraka, poslu`iti kao model realizacije i u ostalim zemqama u kojima taj fond u~estvuje, re kli su u Mi nis tar stvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS. T. M.

Zbog velikih koli~ina padavina mnoge rijeke se izlile iz korita

FOTO: ARHIVA

BAWA LUKA - Obilne ki{e, koje ve} nekoliko dana pa da ju, do ni je le su sta no vni{tvu brojne probleme, a poplave, klizi{ta i odroni zabiqe`eni su {irom BiH. U sarajevskim naseqima Osi jek i Do glo di po plavqeno je oko 70 doma}instava, a zbog opasnosti od ve}ih popla va u iliyan skim na seqima, grad Sarajevo uputio je inicijativu da se ukqu~i vojska i proglasi stawe elementarne nepogode. - Mje{tanima poplavqenih ku}a obezbije|eni su pake ti, a us ko ro se o~e ku je dopremawe i drugih namirnica kako bi im se olak{alo - rekao je rukovodilac Kantonalne uprave Civilne za-

{tite Mustafa Kova~. Dijelovi bile}kog prigradskog naseqa Jezerine od srijede su pod vodom, koja je u{la u podrume desetak stambe nih i dru gih obje ka ta. Far ma “Den da-ko merc“ po tpu no je po topqena, a vla snik je uspio da spasi sviwe, ali ne i opremu i hranu. U podru~ju Jezerina pojavilo se vi{e desetina vrela, pa su se u pojedinim dolinama stvorila jezera duboka i do pet metara, a potoci teku na sve strane. Nivo Bile}kog jezera je izuzetno visok, a do{lo je i do pojave podzemnih kra{kih voda. [ef Od sje ka Ci vil ne za{tite op{tine Bijeqina Drago Risti} rekao je da su se mawe brdske rje ~i ce Gwica i Lukavac izlile u

priobalnim naseqima Dowa Bu ko vi ca i No vo, a ri je ka Drina prijeti da se izlije u naseqima Amajlije i Jawa. Ki{a, koja od srijede pada, po di gla je vo dos taj ri je ka koje okru`uju Semberiju.

MOGU]E progla{ewe elementarne nepogode u Sarajevu
- Na rijeci Savi uvedeno je redovno stawe odbrane, a Drina je na Hidroelektrani “Zvornik“ trenutno dostigla protok od 1.600 kubnih metara u sekundi. Stanovni{tvo u Amajlijama i Jawi je pripravno, a Civilna za{tita je spremna da reaguje sa svim svojim kapacitetima - rekao je Risti} i upozorio stanovni ke u ovim na seqima da budu spremni na evakuaciju. U Zeni~ko-dobojskom kantonu rijeka Bosna se na pojedi nim di je lo vi ma to ka izlila iz korita, ali jo{ nije do{lo do plavqewa objekata. Vodostaj Bosne u ~etvrtak, na mjernoj stanici u Zenici, dostigao je maksimum i iznosio 390 centimetara, {to je za 70 cen ti me ta ra vi {e ne go prethodnog dana. U Zenici se

Bosna izlila na lokalitetu Kamberovi}a poqa, ali jo{ ne predstavqa prijetwu za ku}e i druge objekte. U Livawskom kantonu ve}i dio Livawskog poqa nalazi se pod vodom, rijeke su se izlile iz svojih korita, ali naseqa jo{ nisu ugro`ena. Izlila se i rijeka Neretva u ne kim di je lo vi ma u Starom gradu u Mostaru, kao i u naseqima Bileti} poqe, Kru }e vi }i i [ur man ci u op {ti ni ^apqina, re ~e no je Srni u Operativnom centru mos tar ske Ci vil ne za {ti te. U ~et vrtak je bi la po plavqena sao bra }aj ni ca na de snoj oba li Ne re tve izme|u ovih naseqa i @itomisli}a, tako da je saobra}aj bio onemogu}en. Nevrijeme

je na podru~ju FBiH izazvalo odrone i klizi{ta. Vo dos taj ri je ka na po dru~ju bawolu~kog regiona je u gra ni ca ma normalnog, potvr|eno je Srni u Podru~nom odjeqewu Civilne za{tite Bawa Luka. U odnosu na srijedu, vodostaj je u blagom porastu, ali ni{ta ne ukazuje na to da bi stawe moglo da bude alarmantno. Poslije gotovo sedmodnevne neprekidne ki{e, vodostaj ri je ke Tre bi{wice u Trebiwu je porastao, ali za sada je ispod opasne zone i ne ugro`ava priobaqe. Ministarstvo odbrane BiH saop {ti lo je da su mo bil ni timovi oru`anih snaga spremni za pomo} stanovni{tvu u elementarnim nepogodama.

Livno

Ugro`eno 68 odsto penzionera
LIVNO - Vi{e od dvije tre }i ne pen zi one ra u op {tini Livno, odnosno wih 68 odsto, spada u kategoriju so ci jal nih slu ~a je va, jer primaju najni`u ili zagarantovanu penziju, izjavio je Srni predsjednik livawskog Udru`ewa penzionera Slav ko Kon ta. On je pot vrdio da je na podru~ju op{tine Livno na kraju 2009. godine bilo oko 3.200 penzionera.

OPASNOST OD ZARAZA
Me|u mje{tanima sarajevskih naseqa Osijek i Doglodi vlada velika panika i zabrinutost jer su u poplavqenim naseqima umjesto kanalizacija septi~ke jame, pa je voda sve fekalije izbacila na povr{inu. - Strahujemo da }e do}i do epidemije zaraznih bolesti poput `utice, kada se voda povu~e, jer su sve fekalije iz septi~kih jama izba~ene na povr{inu - ka`u mje{tani Dogloda, prenose agencije.

Borci u FBiH

Najavili masovne proteste
Nabujala rijeka Drina u Zvorniku

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

Udru`ewima od javnog interesa 719.000 maraka
BAWA LU KA - Vla da RS ove godine iz buyeta RS izdvoji}e 719.000 maraka za pomo} udru`ewima od javnog interesa, rekla je slu`benik za odnose sa ja vno{ }u Ministarstva uprave i lokal ne sa mou pra ve RS San dra Kova~evi}. Ona je istakla da statusom udru`ewa od javnog interesa ova udru`ewa dobijaju si gu ran izvor pri ho da za fi nan si rawe svog ra da, a wihov status im omogu}uje i akti vni je u~e{ }e u do no {ewu odluka.

ZA DOBIJAWE statusa konkurisalo 57 udru`ewa
- Konkurs za dodjelu statusa za udru`ewe od javnog interesa zavr{en je 25. decembra 2009. godine i do ta-

da je stiglo 57 prijava - rekla je Kova~evi}eva i dodala da to nije kona~an broj, jer prijave jo{ uvijek sti`u po {tom. Ona je na gla si la da }e do kraja januara biti po znat ta ~an broj pris ti glih prijava. - Udru`ewe mo`e ste}i sta tus od ja vnog in te re sa ako wegovo djelovawe prevazi la zi in te re se wego vih ~lanova i ako je namijeweno

interesu javnosti, odnosno nekim segmentima u odre|enim oblastima - naglasila je Kova~evi}eva.

Ona je dodala da je do sada ukupno 13 udru`ewa imalo status od javnog interesa za Republiku Srpsku. D. K.

Kriterijumi
Status udru`ewa od javnog interesa utvr|uje Vlada RS, na prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, uz prethodno mi{qewe nadle`nog ministarstva po osnovu istorijskog, kulturolo{kog, multietni~kog, teritorijalnog i socijalno-humanitarnog principa.

SARAJEVO - Predsjednik Jedinstvene bora~ke organizacije Federacije BiH Ahmo Begovi} izjavio je u srijedu da }e ova organizacija organizovati masovne pro tes te uko li ko Vla da FBiH ne udovoqi wihovim zahtjevima, javila je Srna. Begovi} je istakao da je u posqedwe vrijeme do{lo do ogromnog naru{avawa prava bo ra ~kih ka te go ri ja u FBiH, a “prije svega mislim na Zakon o demobilisa nim bor ci ma u FBiH, koji prestaje da va`i krajem maja, kada }e se prekinuti sve obaveze FBiH prema toj kategoriji stanovni{tva“.

8 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Kroz RS
Rogatica

SRBAC - ^lanovi Planinarskog dru{tva “Ozon“ iz Bawe Luke popeli su se nedavno na Motajicu. - Krenuli smo iz sela Kaoca, a uspon je trajao oko dva sata. Kad smo stigli na vrh Motajice, do~ekao nas je snijeg, ali to nas nije omelo u na{im planovima. Uslijedio je sve~ani ru-

Planinarski pohod na Motajicu

~ak, a zatim smo podijelili zahvalnice na{im ~lanovima rekao je predsjednik Planinarskog dru{tva “Ozon“ Milo{ Kondi}. On je naglasio da ovo dru{tvo planira godi{we dvadesetak sli~nih akcija, a sqede}a je obilazak bawolu~ke transverzale “Leperlil“. S. G.

Preminula stogodi{wakiwa
ROGATICA - Danica Rosi} iz sela Sudi}i, koja je zbog ratnih razarawa posqedwih 15 godina provela kao raseqeno lice u Mesi}ima, preminula je pro{log utorka u stotoj godini. Ova starica je imala veoma te`ak `ivot. Uz tri rata koje je pre`ivjela, rano je ostala udovica i kao samohrana majka othranila i na put izvela ~etvoro djece, dvije k}erke i dva sina. Svi su postali dobri doma}ini i doma}ice. Wen sin Petko bio je diplomirani in`ewer u Zagrebu, gdje je i umro sredinom osamdesetih godina pro{log vijeka. Odlaskom bake Danice na “onaj svijet“, u Rogatici je ostala jo{ jedna stogodi{wakiwa. Rije~ je o najstarijoj me|u wima, baki Miqi Perkovi}, koja je ro|ena 1906. godine i “goni“ posqedwe dane 104. godine. S. M.

Promovisana monografija “Stradawe srpske Srebrenice“

Ima bezbroj pri~a o srpskim selima, ali je za sva zajedni~ko da su sistematski uni{tavana u posqedwem ratu. Proces wihovog odumirawa nije zaustavqen i znatan broj wih izgleda dosta lo{ije nego u godinama rata, rekao Simi}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbr@teol.net

Uga{ena ogwi{ta srpskih porodica
okviru obiqe`avawa 17. godi{wice stra dawa Srba u Kravici. - Ima bezbroj pri~a o srpskim selima, ali je za sva zajedni~ko da su sistematski uni{tavana u posqedwem ratu. Pro ces wiho vog odu mi rawa ni je za us tavqen i znatan broj wih izgleda dosta lo {i je ne go u go di na ma rata - ka`e Simi} i dodaje da se danas na srpskim temeqima, umjes to dje ce, mo `e vi dje ti ko rov ko ji “osva ja me tar po me tar srpske zemqe“.

Pomo} za romske sredwo{kolce

FOTO: S. TASI]

Udru`ewe Roma u Prijedoru

[kolski pribor kao znak pa`we
PRIJEDOR - Predstavnici Udru`ewa “Obrazovawe gradi Bosnu i Hercegovinu“ iz Sarajeva uru~ili su u prostori ja ma pri je dor skog Udru `ewa Roma pakete za devet u~enika sredwo{kolaca. Predsjednik Udru`ewa Roma Ramo Sala{evi} potvrdio je da je rije~ o organizaciji koja vodi brigu o djeci i koja je u vi{e navrata pomagala prijedorske u~enike romske nacionalnosti. - Ovog puta rije~ je o paketima sa {kolskim priborom i opremom za fizi~ko vaspitawe, a vi{e od sadr`aja paketa zna~ajno je da na{a djeca i na ovaj na ~in ima ju po dr{ku da se {koluju i budu korisni ~lanovi zajednice rekao je Sale{evi}. On je potvrdio da su u prijedorskom Udru`ewu Roma ponosni {to su nakon {to je prije nekoliko godina bilo svega desetina u~enika, sada ima preko stotinu {kolaraca, a u odnosu na donedavno jednog sredwo{kolca sada ih ima devet, te jedna Romkiwa poha|a i Vi{u medicinsku {kolu. S. T.

BRATUNAC - ^iwenica da su srpska se la jo{ neo bnovqena ne go vo ri da organizacije sa Zapada vole Bo{wake, a mrze Srbe. Kada bi evropski fondovi za ra zvoj i re vi ta li za ci ju srebreni~kog regiona po~eli obnavqati srpska sela, morali bi priznati da su ona bila uni{tena. To bi ih navelo na zakqu~ak da su ih uni{tili Bo{waci i da su ~inili najgnusnije zlo~ine, zbog ~ega bi se sru{ila teza o kri vi ci sa mo je dnog, srpskog naroda. Konstatovano je ovo u neda vno objavqenoj mo no gra fi ji “Stra dawe srpske Srebrenice 1992-1995“, koju je autor Qubi{a Simi} nazvao fotografskim putopisom kroz zemqu ja da i ~emera. Prva pro mo ci ja kwige, koja sadr`i 240 fotografija napravqenih 1995. i 2009. godine u srpskim selima oko Sre bre ni ce, odr`a na je u

PUTOPIS kroz zemqu jada i ~emera
Simi} vjeruje da }e vrijeme koje dolazi donijeti i odgovore ko je kriv za egzodus Srba i uni {ta vawe wihovih korijena u srebreni ~kom kra ju, kao i za }u tawa, ko ja se svih ovih go di na na dvi ja ju nad ci je lim re gi onom i ne do -

Qubi{a Simi}

FOTO: K. ]IRKOVI]

zvoqavaju da se sazna istina o sudbini srpskog `ivqa. To kom pro {le go di ne Si mi} je obi {ao Krwi}e, Bre`ane, Ratkovi}e, Podra-

FOTOGRAFIJE
Autor Simi} je istakao da }e fotografije o stradawu srebreni~kih srpskih sela biti izlo`ene u gradovima Srpske i Evropskom parlamentu u Briselu. - Ova monografija, prevedena na vi{e svjetskih jezika, ima za ciq da wihova uni{tena sela otrgne od zaborava, da svijetu prenese patwe Srba i da poru{i zidove }utawa, koji ih okru`uju svih ovih godina, a na koje su qudskom nepravdom osu|eni - naveo je Simi}.

Srpsko sokolsko dru{tvo u [amcu

Godina po~ela pjesmom
[AMAC - [ama~ka kulturna scena od ove godine bogatija je za pjeva~ku grupu koja je osnovana u okviru Srpskog sokolskog dru{tva “Sv. Vasilije Ostro{ki“. Grupa ima 12 ~lanova, a wihov vo|a je nastavnik muzike Rado Bosi}. - Ideja o pjeva~koj grupi koja }e pjevati duhovne, etno, starogradske i rodoqubive pjesme postoji ve} du`e vrijeme, ali je tek sad sprovedena u djelo. Smatramo da na{ grad i op{tina zaslu`uju, uz ostale sekcije i dru{tva, da ima i ovakvu grupu koja }e ih dostojno predstavqati na sve~anostima {irom zemqe - ka`e Bosi}. On nagla{ava da u grupi pjevaju qudi ~ija qubav su i do sad bile pjesme, posebno duhovne i mnogi od wih su svoj talenat pokazali pjevaju}i u crkvenom horu. A. V. M.

vawe i jo{ mnoga srpska sela oko Srebrenice i na foto gra fi ja ma, ko je go vo re mnogo vi{e od rije~i, prikazao da je ne iz vje sna bu du }nost i tih sela i wihovih `iteqa. - Nije mi poznato da se bilo gdje u Evropi sprovode ta kvi dvos tru ki ar {i ni prema narodima, koji `ive na tako velikom prostoru i vrlo blizu jedni drugih - isti~e Simi}. On je naveo primjer sela Ratkovi}i u kojem od 323 predratna stanovnika danas nema nijednog Srbina.

Op{tinska organizacija Crvenog krsta iz Pelagi}eva

Djeca boraca nisu zaboravqena
PE LA GI ]E VO - Op {tinska organizacija Crvenog krsta iz Pelagi}eva 18 godina organizuje, povodom bo`i}nih praznika, podjelu paketi}e za svu djecu do tre}eg razreda Osnovne {kole, iz kategorija porodica poginulih boraca, socijalno ugro`enih porodica i porodica ratnih vojnih invalida. Ove godine, Djeda Mraz je podijelio oko 200 novogodi{wih pa ke ti }a, {to je izazvalo osmijehe na dje~ijim licima, a akcija je, kao i sva ke go di ne, ispu ni la svoj ciq. - Zahvalio bi svim donatorima, iz cijele Republike Srpske, ko ji su do ni ra li novac i na taj na~in pomogli da realizujemo ovu podjelu. Ciq ove akcije je da ovu dje cu obra du je mo, da osje te qepo tu u da ro vawu, kako bi i oni, kada porastu postali humani qudi i u~estvo va li u hu ma ni tar nim akcijama - kazao je sekretar Op {tin ske or ga ni za ci je Crvenog krsta iz Pelagi}eva, Svetozar Andri}. U ovoj hu ma ni tar noj akci ji u~es tvo va la je i Crkve na op {ti na Pe la gi }e vo. Sve {te nik Mio drag Ka ino vi} is ti ~e da je su {ti na vje re - qubav, ko ju `ele i na ovaj na~in da prenesu na najmla|e stanovnike ove op{tine. }a je izraz do bre voqe, quba vi Crve nog krsta, Crkvene op{tine i op{tine Pelagi}evo, za Bo`i}ne i no vo go di{we pra zni ke. Na{ najradosniji praznik, Bo`i} je praznik svih praznika i zbog toga smo odlu~ili da ba{ tad obradujemo djecu - istakao je sve{tenik Kainovi}. Podjela paketi}a je izvr{ena u Svetosavskom domu Srpske pravoslavne crkve u Pelagi}evu, a ukupna vrijednost ove akci je izno si 1.500 maraka. V. S.

Trebiwe
VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE

Ro|ena jedna djevoj~ica. . HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledana 24 pacijenta, a obavqeno je sedam ku}nih posjeta.

VRIJEDNOST svih paketi}a 1.500 maraka
- Su {ti na hri{ }an ske vjere je qubav, a ovo darovawe novogodi{wih paketi-

GLAS SRPSKE 8 -10. januar 2010. 9
FOTO: D. JOVI^I]

ISTO^NO SARAJEVO - Sa radom je po~ela internet stranica grada Isto~no Sarajevo, na kojoj }e stanovnicima biti omogu}en pristup svim informacijama koje imaju veze sa gradskom administracijom i wenim funkcionisawem.
FOTO: S. PUHALO

Po~ela sa radom internet stranica grada Isto~no Sarajevo

Osim toga, na internet stranici }e se mo}i prona}i informacije o funkcionisawu gradskih op{tina, radu domova zdravqa, ali i informacije o situaciji u saobra}aju. Stanovnici }e putem ovog sajta mo}i da postavqaju pitawa gradskoj upravi, na koja }e dobiti odgovore. M. K.

Dodjela stipendija studentima

Dodjela stipendija u op{tini Srbac

Za |ake i studente 131.000 maraka
SRBAC - Za stipendirawe studenata i u~enika sredwih {kola iz buyeta op{tine Srbac }e biti izdvojena 131.000 maraka. Prema oglasu o dodjeli stipendija, koji je raspisao na~elnik op{tine Srbac Mirko Koji}, za 140 redovnih studenata dru ge i vi {ih go di na stu di ja bi }e obe zbi je |e na stipendija u iznosu od 600 maraka, koja }e se ispla}ivati u {est mjese~nih rata. Odlukom o stipendirawu obuhva}eni su i studenti u kategoriji izuzetnih potreba, djeca palih boraca i ratnih vojnih invalida, studenti master i postdiplomskih studija, dobitnici “Vukovih diploma“ i kandidati koji su upisali nau~na usavr{avawa. Wima }e biti ispla}ene stipendije u iznosu od 600 do 2.000 maraka. Op{tina Srbac }e u novoj {kolskoj godini u~estvovati i u finansirawu Fondacije “Dr Milan Jeli}“ za {ta je iz buyeta op{tine namijeweno 3.000 maraka. D. J.

Niki}a podr`ali mnogi sugra|ani

Borislav Niki} Gero iz Doboja na Badwi dan sko~io u rijeku Bosnu

Skokom u ledenu Bosnu `elim da nagradim sve pravoslavce za Bo`i} i wima, ali i svim ostalim stanovnicima Doboja po`elim da `ive u miru. To je zapravo i glavna poruka ovog najradosnijeg hri{}anskog praznika, rekao Niki}
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net DO BOJ - I ove go di ne Bo ri slav Ni ki} Ge ro na Badwi dan sko~io je u rijeku Bosnu sa 25 metara visokog mosta kod `eqezni~ke sta ni ce u Do bo ju. Ve li ki broj Do boj li ja do {ao je da pozdravi ovog odva`nog pe de se tpe to go di{waka i aplauzom ga nagradi za uspje {an skok u na bu ja lu i hladnu Bosnu, a posebno za motiv zbog kojeg ovo godinama ~ini. - Na taj na~in nagra|ujem sve pravoslavce za Bo`i} i wima, ali i svim os ta lim stanovnicima Doboja po`elim da `ive u miru. To je zapravo i glavna poruka ovog najradosnijeg hri{}anskog praznika - rekao je Niki}. Iako je ovo u tehni~kom smislu bio jedan sasvim obi~an skok, a napravio ih je veli ki broj, Ni ki} ka `e da ovaj ~in za wega ima posebnu va`nost. od svo je 12. go di ne ba vio ovim hobijem. Istina, prije tog prvog skoka, koji sam napravio u rodnim Zavidovi}ima, gdje sam prvo nau~io da plivam, a tek onda da hodam, osjetio sam strah i nikada vi{e. A tremu sam imao pred ovaj skok, ali onda kada sam davao izjave mnogobrojnim novinarima - veli Niki}. Dodaje da se u skokovima oprobao i u drugim gradovima biv{e Jugoslavije. Ali, najdra`i su mu ovi skokovi povodom Bo`i}a. Po ru ~u je da }e ska ka ti jo{ naj mawe pet go di na, a ako ga poslu`i zdravqe, jo{ i du`e.

Skok kao prazni~ni poklon Dobojlijama
Hladno}a
- Sada je plus dva, a jednom sam sko~io kada je bilo minus 12 stepeni Celzijusa. Lani na Badwi dan bilo je pet stepeni ispod nule. To mi ne smeta, jer uvijek se kupam u hladnoj vodi. Nikada u `ivotu nisam spavao u prostoriji u kojoj je toplo. Za prehladu ne znam, zdravqe me dobro slu`i - rekao je Niki}.

Specijalna {kola u Prijedoru

Darovima nagra|eni dobri rezultati
PRIJEDOR - U Specijalnoj osnovnoj i sredwoj {koli “\or |e Na to {e vi}“ u Prijedoru odr`ana je priredba tokom koje su za svih 104 u~enika ove {kole podijeqeni pa ke ti }i. Igrom i pje smom su se pred sta vi li naj mla |i po la zni ci ove {kole, koji su se potrudili da po ka `u sve ono {to su na u~i li u ovoj obra zo vnoj ustanovi. Os ta li u~e ni ci, wiho vi ro di teqi i pri ja teqi, te nastavno osobqe {kole, vidje li su ra zno vrstan pro gram, a mali{ani su recitovali pjesmice posve}ene Novoj godini, Djeda Mrazu, ali i quba vi i pri ja teqstvu. Direktor {kole Mustafa Tali} i ovom prilikom ukazao je na vrijedne rezultate koje {kola biqe`i od svog osni vawa sa da ve} da le ke 1971. godine. - Nekada smo bili najboqi u biv{oj Jugoslaviji u kulturno-umjetni~kom programu, a posqedwih ne ko li ko godina biqe`imo vrijedne rezultate u sportskim aktivnos-tima - kazao je Tali} i dodao da }e po~etkom ove godine po~eti izgradwa nove {kolske zgrade. S. T.

PRVO NAU^IO da pliva, pa prohodao
- Moja k}erka ro|ena je 4. januara, a ja na Bo`i}, kada punim pedeset pet godina obja{wava Niki}. Ka da ska ~e, ve li, ne ma tremu i nije ga strah. - Da se bojim, ne bih se

Poruka mitropolita Nikolaja vjernicima Eparhije dabrobosanske

Potrebna pomo} za obnovu bogoslovije
SO KO LAC - Na bo `i }nom bo go slu `ewu u crkvi Svetog proroka Ilije u Sokocu, protojerej stavrofor Milorad Qubinac pro~itao je poruku mitropolita Nikolaja pravoslavnom sve{tenstvu, monasima i vjernicima Eparhije dabrobosanske, u kojoj je dato obrazlo`ewe odluke da se Pravoslavni bogoslovski fakultet iz Fo~e vrati u Sarajevo. On je pozvao vjernike da pomognu kako bi se stvorili uslovi da taj fakultet po~ne da radi u novom sjedi{tu. - Budu}i da je zgrada Pravoslavnog bogoslovskog fakulte ta u Sa ra je vu na ci ona li zovana od strane komunisti~ke vlasti i da jo{ nije vra}ena, ni ti se na zi re mo gu }nost wenog povratka u vlasni{tvo ovog fakulteta, prihvati li smo pri je dlog vlas ti u Is to ~nom Sa ra je vu da se fa kul tet smjes ti u zgra du biv{e oficirske {kole - rekao je u poruci mitropolit Nikolaj. On je dodao da je Skup{tina op{tine Isto~no Novo Sarajevo 13. novembra 2009. godine donijela odluku o prenosu u vlasni{tvo, bez naknade, zgrade i zemqi{ta Mitropoliji dabrobosanskoj.

ZGRADA u veoma lo{em stawu
- Zgrada je u lo{em stawu, a za wenu rekonstrukciju i adaptaciju potrebna su velika nov~ana sredstva - isti~e se u ovoj poruci. Upu}ena je molba vjernici-

ma Eparhije dabrobosanske da svojim nov~anim prilozima pomognu kako bi se u pomenutoj zgradi u Isto~nom Sarajevu stvorili uslovi za po~etak rada Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u sqede}oj akademskoj godini. - To bi ohrabrilo mnoge Srbe iz ovih krajeva, koji su se rasuli po svijetu, da se vrate na svoja ogwi{ta, a one koji razmi{qaju o odlasku da ostanu - navodi se u poruci mitropolita Nikolaja. B. G.

Priredba odu{evila posjetioce

FOTO: S. TASI]

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo u Isto~nom Novom Sarajevu, dogodilo se jedno naru{avawe javnog reda i mira u Palama. Zabiqe`ene su ~etiri saobra}ajne nesre}e. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno. PORODILI[TE Ro|ena su dva dje~aka.

10 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Omladinski savjet op{tine Srbac

Pijukawe u vrti}u “Na{a radost“
SRBAC - Omladinski savjet op{tine Srbac organizovao je u srijedu u pred{kolskoj ustanovi “Na{a radost“ Srbac tradicionalno pijukawe za polaznike dje~ijeg vrti}a i ni`ih razreda osnovne {kole. Ova omladinska organizacija ve} petu godinu obiqe`ila Badwi dan prigodnom manifestacijom za srba~ke mali{ane, a u programu su u~estvovali amaterski pozori{ni glumci iz Bawe Luke. Manifestaciju su donirawem slatki{a pomogli op{tina Srbac i preduze}a “Frukta trejd“ iz Dervente i “Lipa“ iz Srpca. D. J.

KOTOR VARO[ - Udru`ewu penzionera Kotor Varo{ je u protekle ~etiri godine 590 ~lanova dobilo neki vid nov~ane pomo}i, izneseno je na izbornom skupu penzionera. Nov~anu pomo} po 50 maraka je dobilo 269 ~lanova, dodijeqeno 119 pomo}i za lije~ewe,

Pru`awe pomo}i najugro`enijim penzionerima

obavqeno je 101 posjeta bolesnim ~lanovima i dodijeqeno 97 posmrtnih nov~anih pomo}i porodicama umrlih penzionera. Ukazano je na potrebu nastavka brige i pru`awu pomo}i iz Fonda solidarnosti najugro`enijim penzionerima. D. K.
FOTO: AGENCIJE

Glumci se sprijateqili sa djecom Glumci uqep{ali manifestaciju FOTO: D. JOVI^I]

Glumci lakta{kog “PIR” pozori{ta posjetili mali{ane u bolnicama

Donacija “Rajfajzen banke“ u Prijedoru

Boqi uslovi `ivota za djecu ometenu u razvoju
PRIJEDOR - Predstavnici “Rajfajzen banke“ donirali su 10.000 maraka prijedorskom Domu za djecu i omladinu ometenu u razvoju. Povod za ovu humanitarnu akciju je pravoslavni Bo`i}, a ~ek su direktoru Doma Rajku Drini}u uru~ili direktor Glavne filijale “Rajfajzen banke“ Bawa Luka Sini{a Pepi} i direktor prijedorske filijale Radojka Gara~a. Pepi} je rekao da je “RajfajFOTO: S. TASI]

zen banka“ ove godine sredstva predvi|ena za slawe ~estitki povodom novogodi{wih i vjerskih praznika usmjerila institucijama koje se bave humanitarnim radom. Drini} je zahvalio na ovom humanom gestu, navode}i da }e novac biti utro{en za kupovinu ormari}a za opremawe nedavno renoviranog prostora u Domu. U ovoj socijalnoj ustanovi smje{teno je 213 {ti}enika. S. T.

Na mno{tvo klovnovskih gegova i cirkuskih vje{tina nisu ostali ravnodu{ni ni roditeqi. Uspjeli smo obradovati majke, za koje je bdjewe nad bolesnim djetetom, naro~ito u vrijeme praznika, veoma te{ko, rekla Jelena Medi}
LAKTA[I - Kako bi mali{anima, koji se lije~e u bolnicama, uqep{ali prazni~ne dane glumci “PIR” pozori{ta iz Lakta{a posjetili su pedijatrijsko odjeqewe u Br~kom i u Bijeqini. Izvode}i razne klovnovske tri ko ve Je le na Me di}, Igor Doj~inovi}, Bojan Drowak i Tatjana Topi} uspjeli su da djeci izmame osmijeh i odu{eve ih nesvakida{wom predstavom, saop{teno je iz “PIR-a” U okvi ru ini ci jal nog projekta “Klovnovi doktori“ koji se realizuje uz finansijsku pomo} Fonda Otvoreno dru{tvo BiH glumci su nedavno posjetili i male pacijente u Tuzli. - Osobqe sve tri bolnice, koje smo posjetili ove godi ne, ve oma li je po nas je ugostilo. Potvrdili su nam po tre bu za ova kvim i sli ~nim akci ja ma u dje ~i jim bolnicama i zahvalili nam na posjeti - istakla je direktorka “PIR-a” Jelena Medi}.

Klovnovi doktori uqep{ali praznike
GLUMCI }e nastaviti da obilaze bolnice
Ona je dodala da su se svi mali{ani u bolnicama veoma obradovali predstavi. - Na mno{ tvo klo vnov skih gegova i cirkuskih vje{ti na ni su os ta li ra vno du {ni ni ro di teqi. Uspjeli smo da obradujemo majke, za koje je bdjewe nad bolesnim djetetom, naro~ito u vrijeme praznika, veoma te{ko. Osmijeh na wihovim umor nim li ci ma i ve se li kikot djece u~inio je da nam ova godina po~ne ispuweno, a o~ekujemo da takva bude i

Mali{ani u`ivali u predstavi

do kraja - naglasila je Medi}eva. Ona je dodala da se udru`ewe registrovalo pro{le godine i svoj rad su zapo~eli tiho. - Cijelu godinu smo veoma

naporno radili kako bismo unaprijedili svoje vje{tine, te meqno is tra `i va li na poqu klovnova, u~estvovali na mnogim manifestacijama i analizirali reakcije publike - istakla je Jelena Medi}.

Polagawe cvije}a na spomenik na Stopanskoj planini kod [ipraga
Uru~ivawe donacije od 10.000 KM

Sje}awe na 37 masakriranih boraca
djela. Dogodile su se tri saobra}ajne nesre}e, koje su za posqedicu imale materijalnu {tetu. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. KO TOR VA RO[ - Na spomen-obiqe`je na Stopanskoj planini kod [ipraga, gdje je na Badwi dan 1944. godi ne po ~iwen ma sakr nad borcima NOR-a, polo`eno je cvije}e kao znak sje}awa na stradawe. Povodom 65. godi{wice stradawa 37 boraca ^etvrtog bataqona Pete kozara~ke narodnooslobodila~ke udarne brigade, profesor Miodrag Romi} rekao je da su bore}i se za slobodu i pravdu svog naroda i svih naroda, ovdje izginuli najboqi sinovi ravnog Lijev~a i Potkozarja. - Obiqe`avawe ovakvih doga|aja u kojima su svi ovi qudi poginuli bore}i se za slobodu obi~no se de{ava tako {to se povodom pojedinih datuma oficijelno pola`u vijenci i faktografski nabrajaju ~iwenice. Sama tragedija koja se ovdje desila ima svo ju du bo ku, hu ma nu, qudsku i tragi~nu dimenziju - rekao je Romi}.

Prijedor
PORODILI[TE Ro|ene dvije djevoj~ice i jedan dje~ak. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledana 33 pacijenta. POLICIJA Zabiqe`ena ~etiri krivi~na

IZGINULI bore}i se za slobodu i pravdu
Profesor Ostoja \uki} re kao je da ovaj tra gi ~ni dan zavre|uje da bude zapisan u istoriji, jer je to bila borba protiv fa{izma i

stranih sila koje su hrlile u osvajawa. On je istakao da svako mjesto stradawa treba da bude obiqe`eno kako bi se znalo ko su `rtve i zlo~inci. Po la gawe cvi je }a ob avqeno je na ini ci ja ti vu bawolu ~kih uni ver zi tet skih pro fe so ra Ro mi}a i \uki}a, koji su porijeklom iz op{tine Kotor Varo{. D. K.

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 11

KALINOVIK - Bogati bo`i}ni paketi}i obradovali su na Badwe ve~e 17 djece iz vi{e~lanih porodica u Kalinoviku. - Na ovaj na~in smo sa najugro`enijima `eqeli da podijelimo radost Bo`i}a, a u tome su nam najvi{e po-

Paketi}i obradovali mali{ane u Kalinoviku

mogli na~elnica op{tine Mileva Komlenovi} i Crkvena op{tina kalinovi~ka - rekla je predsjednica Udru`ewa porodica sa ~etvoro i vi{e djece Branka Matovi}. D. T.

FOTO: S. SAVI]

Odjeqewe za prostorno ure|ewe op{tine Zvornik

Broj novoizgra|enih stambeno-poslovnih jedinica godi{we ustalio se na prosje~nih 100 do 150, odnosno 40 do 60. U izgradwi je ili u zavr{noj fazi deset objekata sa 133 stana i 18 poslovnih prostora, rekao Jevti}

Gradilo se i u kriznoj godini

Marko Danojlovi} sa najmla|im Dra{kovi}ima

Akcija Svetosavske omladinske zajednice

Pomo} {esto~lanoj porodici Dra{kovi}
ZVORNIK - Sa blagoslovom Wegovog preosve{tenstva vladike zvorni~ko-tuzlanskog Vasilija, urednik Informativne slu`be Eparhije Marko Danojlovi} i predstavnica Svetosavske omladinske zajednice Jovana Luki} uru~ili su pomo} {esto~lanoj porodici Dra{kovi} u Ro}evi}u kod Zvornika. - Pou~eni vladikinim rije~ima u kojima nam poru~uje da ulaskom sa nama u domove gladnih, siroma{nih i bolesnih ulazi i svjetlost Hristovog ra|awa, mi smo posjetili porodicu Vuka{ina Dra{kovi}a, koji ima ~etiri sina, od kojih su tri {kolarca i uru~ili im odje}u, hranu i {kolski pribor - rekao je Danojlovi}. On je istakao da je pomo} uru~ena u okviru projekta Svetosavske omladinske zajednice “Budimo qudi“, te pozvao qude dobre voqe da u prazni~nim danima Ro|ewa Hristovog pomognu sve one koji `ive u te{kima materijalnim uslovima i dodao da svoj prilog za ovu akciju mogu dati u hramu Ro|ewa Jovana Krstiteqa u Zvorniku. S. S.

zna, bi la izu ze tno do bra kada je u pitawu razvoj opZVORNIK - Na~elnik {tine. Me |u tim, po ja snio je Odjeqewa za pros tor no ure|ewe op{tine Zvornik Jevti}, razlog nije veliki Dragan Jevti} ocijenio je broj zainteresovanih invesda je 2008. godina bila “po- titora, nego “splet okolnossna“ {to se ti~e izgradwe ti“. - Za ve }i nu obje ka ta objekata, dok je 2009, iako pro ce du ra za do bi jawe do kriku me na ta za iz gradwu po krenuta je ranije, tako da je po ja ~a na iz Takse gradwa posqedi ca `albi na zapo~ete pro ce se pri Na sve objekte koji su se gradili u b a v q a w a Zvorniku u protekle dvije godine od g o v a r a j u } e ukupno je obra~unato taksi i naknaadmi nis tra ti vne do ku men ta da 607.500 maraka, od ~ega je uplaci je iz ra ni jeg }eno oko 166.000 maraka, dok je pe ri oda - is ta ostalo odlo`eno pla}awe na rate. kao je Jevti}.

Dragan Jevti} PI[E: SLOBODANKA SAVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: S. SAVI]

U izvje{taju o izgradwi u gradu Zvorniku konstatovano je da se broj izgra|enih kva dra ta u du `em periodu sa mawim oscilacijama ustalio.

ZA STANOVE U Zvorniku zainteresovani stanovnici susjednih op{tina
- Broj no vo iz gra |e nih stambeno-poslovnih jedinica go di{we us ta lio se na prosje~nih 100 do 150, odnosno 40 do 60. U 2008. i 2009. godini u izgradwi je ili u za vr{noj fa zi bilo de set objekata sa 133 stana i 18 poslovnih prostora. Kada to pretvorimo u kvadrate, to je ukupno 13.362 kvadratna me-

tra, od ~ega je 5.606 kvadrata po slo vni i 7.755 kva dra ta stambeni prostor - rekao je Jevti}. Prema wegovim rije~ima, stanovi u Zvorniku uglavnom su in te re san tni za qude iz [ekovi}a, Mili}a, Vlasenice i Bratunca, koji su naj~e{}i kupci. Jevti} je rekao i da je u 2007. go di ni iz gra |e no 18.820 kvadrata, odnosno 150 stanova i 52 poslovna prostora, dok je u 2006. godini iz gra |e no 11.480 kva dra ta ili 58 po slo vnih i 178 stambenih prostora. Po tpu no je iz vje sno da }e se u to ku 2010. go di ne gra di ti tri stam be no-po slo vna obje kta sa oko 110 stanova.

MZ Glumina u Zvorniku

Mladima uru~ena sportska oprema
ZVOR NIK - De le gat u Vi je }u na ro da Re pu bli ke Srpske Fa dil Bawano vi} uru ~io je mla di ma u zvor ni ~koj mje snoj za je dni ci Glu mi na spor tsku opre mu ko ju je do ni ra lo Mi nis tarstvo za porodicu, omladi nu i sport Re pu bli ke Srpske. Za hva liv {i Mi nis tar stvu na do naciji, Bawano vi} je is ta kao svo ju opre di jeqenost za ra zvoj svih povratni~kih sredina i obe}ao da }e se jo{ vi{e an ga `o va ti da pro je kti, koji }e pomo}i mladima da odras ta ju uz sport, bu du spro ve de ni na naj boqi i najkvalitetniji na~in. Bawanovi} je u povratni~koj mjesnoj zajednici Glumina obi{ao i prostor na ko me je pre dvi |e na iz gradwa spor tskog igra li {ta za mlade. S. S.

Mili}i AD “Boksit“

Postoji velika potreba za otvarawem narodne kuhiwe

Besplatan obrok treba 260 Zvorni~ana
ZVORNIK - Najmawe 260 qudi na podru~ju zvorni~ke op{tine ima potrebu za jednim bes pla tnim obro kom, ocijenio je sekretar zvorni~kog Crvenog krsta \ura| Jeli~i}. - Postoji velika potreba za otvarawem narodne kuhiwe. U samom gradu oko 60 qudi treba jedan besplatan obrok, a na podru~ju op{tine radi se o 260 lica. U pitawu su socijalno ugro`ene osobe, kojima bi na ro dna ku hiwa i te ka ko mnogo zna~ila - rekao je Jeli~i}. On je podsjetio da je Op{tinska organizacija Crvenog krsta prije ~etiri godine izradila program narodne kuhiwe koji je lokalna skup{tina prihvatila, ali on nikada nije realizovan.
FOTO: S. SAVI]

Bi}e isporu~eno 400.000 tona rude
MILI]I - Generalni direktor Kompanije “Boksit“ iz Mili}a Rajko Duki}, predsjednik Upravnog odbora Fabrike glinice “Bira~“ iz Zvornika Martinas Ugianskis, kao i direktor zvorni~ke “Alumine“ Darius Zakarauskas postigli su dogovor da se u 2010. godini zvorni~koj fabrici isporu~i 400.000 tona rude boksita. Duki} je istakao da je dogovorena koli~ina rude koja }e ove godine biti proizvedena u mili}kom “Boksitu“ za 33 odsto ve}a nego u 2009. godini, te da je vrijednost ovog posla oko 26 miliona KM. - Isporuke rude zvorni~kom kupcu po~e}e polovinom januara. Postignutim dogovorom svi partneri u ovom poslovnom aran`manu obezbje|uju u ovoj godini punu uposlenost kapaciteta, kao i poslovnu i finansijsku stabilnost - rekao je Duki}. G. P.

PROGRAM narodne kuhiwe izra|en prije ~etiri godine
- Prije ~etiri godine prera~unato je da je za rad narodne kuhiwe potrebno 60.000 maraka godi{we, ali je to sada znatno vi{e. Tada smo predla ga li da se si ro ma {nim licima po selima dostavqaju lan~ paketi, ali je to previ{e skupo, pa je lokalna skup{tina tu ideju odbacila - podsjetio je Jeli~i}. On je naglasio da bi volonteri Crvenog krsta mogli

da dostavqaju obroke licima u gradu koja nisu u mogu}nosti da do|u u kuhiwu. Jeli~i} je dodao i da, s obzirom na ekonomsku krizu i ~iwenicu da dosta qudi ostaje

bez posla, broj qudi kojima je po tre ban je dan bes pla tan obrok ima tendenciju pove}awa, {to zna~i i da }e potreba za narodnom kuhiwom biti sve ve}a. S. S.

Zvornik
POLICIJA Dogodile su se dvije saobra}ajne nezgode.
U samom gradu ima oko 60 socijalno ugro`enih stanovnika

Sva trafo-podru~ja bila su pod naponom. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

STRUJA

12 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 13

DERVENTA - Austrijski penzioner Savo Eri} sa suprugom Gospavom u Maloj So~anici kod Dervente organizovao je za djecu uzrasta do deset godina iz ovog naseqa podjelu novogodi{wih paketi}a. Ove godine slatke poklone dobilo je 45 djece, a vese-

Humanista obradovao djecu u Maloj So~anici

la atmosfera ispuwavala je Svetosavski dom u Maloj So~anici. Eri} je rekao da tradicija podjele paketi}a, koju je zapo~eo prije pet godina, traje i poslije povratka u rodni kraj. N. S.

Stambeno zbriwavawe Roma u op{tini Tesli}

Planirana izgradwa tri nova stambena objekta za Rome koji nemaju svoj krov nad glavom. Bi}e obnovqene i dvije romske ku}e, istakao Luki}

Krov nad glavom za romske porodice

Najmla|i svetosavci pokazali kreativnost

FOTO: N. SIMI]

Omladinska zajednica Derventa

Odr`ana izlo`ba bo`i}nih ~estitki
DERVENTA - Svetosavska omladinska zajednica Derventa organizovala je prodajnu izlo`bu ~estitki koje su najmla|i svetosavci izra|ivali na temu praznika Ro|ewa Hristovog. Novac prikupqen prodajom ~estitki namijewen je za zamjenu dotrajalih prozora i vrata u prostorijama u kojima boravi derventski SOZ. - Ova izlo`ba je rezultat dje~ijih radionica koje se, sada ve} tradicionalno, odr`avaju u sali SOZ-a tokom Vaskrsa i Bo`i}a. Od 2007. godine trudom i svesrdnim u~estvovawem sve{tenika, vjerou~iteqa, bogoslova i starijih SOZ-ovaca derventske parohije, u~enici osnovnih {kola imaju jedinstvenu priliku da korisno potro{e svoje slobodno vrijeme - saop{teno je iz SOZ-a Derventa. U saop{tewu se dodaje da mali{ani poslije liturgije prelaze u sa lu Sve to sav skog do ma i uz pri go dno po slu `ewe ispoqavaju svoju kreativnost izra|uju}i ~estitke i makete hrama Uspewa presvete Bogorodice u Derventi. Crkvena op{tina trud najmla|ih ~lanova Svetosavske zajednice na proqe}e }e nagraditi jednodnevnim izletom. N. S.

Gluva i nagluva djeca iz Modri~e

Paketi}i izmamili osmijeh mali{anima
Romi }e imati boqe uslove `ivota PI[E: VITO TOPI] krozrs@glassrpske.com FOTO: ARHIVA

TE SLI] - U okvi ru projekta “Stambeno zbriwavawe Roma u BiH”, predvi|eno je da do kraja ove godine budu adaptirane romske ku}e na podru~ju op{tine Tesli}. Pro je kat je ini ci ra lo Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice BiH, a sprovodi se u op{tinama Tesli}, Ko zar ska Du bi ca, Ma glaj, Kqu~, Sanski Most, Kladaw,

ali i u Br~ko distriktu. Pred sta vni ci op {ti ne Te sli} i Mi nis tar stva za qud ska pra va i iz bje gli ce BiH potpisali su pred kraj pro {le go di ne u Sa ra je vu Sporazum o saradwi u ovom projektu.

OP[TINA dobila 103.000 maraka
Zamjenik na~elnika tesli}ke op{tine Miodrag Luki}, koji je potpisao sporazum

sa resornim ministrom Safetom Halilovi}em, ka`e da je ciq ovog projekta stambeno zbriwavawe najugro`enijih romskih porodica u Tesli}u. - Planirana je izgradwa tri nova stambena objekta za Rome koji nemaju svoj krov nad gla vom. Bi }e obnovqene i dvije romske ku}e - istakao je Luki}. On je dodao da }e stvarawem boqih uslova stanovawa biti poboq{an status i socijalna za{tita Roma u Re-

publici Srpskoj i BiH. Luki} je naglasio da bi projekat trebalo da bude realizovan do kraja ove godine. - Ministarstvo je u svrhu realizacije projekta za op{tinu Tesli} obezbijedilo 103.000 maraka. Kao u~esnik u projektu op{tina Tesli} obezbijedi}e deset odsto sredstava. Od tog nov ca obezbijedi}emo kontrolu nad sprovo|ewem projekta i pribavqawem projektne dokumentacije - istakao je Luki}.

Apoteka “Vasa Pelagi}“ u Tesli}u pred ste~ajem

MODRI^A - Za 15 mali{a na ~la no va Op {tin ske organizacije gluvih i nagluvih iz Modri~e podijeqeni su paketi}i u Srpskom kultur nom cen tru, ja vi le su agencije. Paketi}e za djecu uzrasta do 12 godina obezbijedila je op{tina Modri~a. Predsjednik organizacije Radoslav Lukovi} je rekao da je neophodna pomo} djeci, ali i wihovim roditeqima. - Imamo podr{ku op{tine koja nas razumije i poma`e, u {ta smo se i sada uvjerili, a to nam mnogo zna~i - rekao je Lukovi}. Za mje nik na ~el ni ka op -

{ti ne Mo dri ~a Bo jan Vi di} istakao je da ovoj djeci treba posvetiti pa`wu tokom ~itave godine, a ne samo za vrijeme praznika. - Glu voj i na glu voj dje ci neophodna je stalna pomo} i posebna briga. @elimo da se osje }a ju po tpu no ra vno pra vno sa dru gom dje com. Ciq nam je da podr`imo rad ovog udru`ewa i u sqede}oj godini poku{a}emo da pomo gne mo {ko lu ges to vnog govora. Tako }e, prije svega, djeca kada odrastu mo}i ostvariti boqu komunikaciju sa op{tinom, {kolom i ostalim dr`avnim organima izjavio je Vidi}.

Dugovawa dostigla milion KM
TESLI] - Najstarija i jedina javna ustanova ovakvog tipa u Tesli}u apoteka “Vasa Pelagi}“ nalazi se u veoma te {kom stawu i go to vo je pred ste~ajem. O finansijskim dugovawima od gotovo milion maraka raspravqala je i tesli}ka skup{tina, koja je prije dva mjeseca, kao osni va~ pre du ze }a, smijenila upravqa ~ku stru ktu ru i zatra`i la finansijski izvje{taj o poslovawu ove ustanove. Odbornici tesli}ke skup{tine usvojili su zakqu~ak kojim su zadu`ili na~elnika op{tine da s ciqem stvarawa pretpostavki za nastavak ra da apo te ke, objavi javni poziv zainteresov a n i m subjektima za preuzimawe poslova apoteke na period od 15 godina. Na ~el nik op {ti ne Te sli} Savo Kasapovi} ka`e da je stawe u apoteci “Vasa Pelagi}“ veoma te{ko, ali ne i bezizlazno. kako u gradskoj, tako i u terenskim apotekama u Blatnici, Pri bi ni }u i ^e ~a vi rekao je Kasapovi}. On je dodao da bi obaveza novog subjekta bila da izmiri sve finansijske obaveze prema dobavqa~ima i zaposlenim radnicima. - Osim toga, potrebno je da postoje}ih 11 radnika zadr`i posao i u budu}em periodu redovno izmiruje obaveze za wih. Onaj ko preuzme poslove apoteke treba da obezbijedi redovno snabdijevawe lijekovima gradske i terenske apoteke - naglasio je Kasapovi}. On je dodao da je sprovo|ewe procedure u toku i da }e uskoro informisati Skup{tinu o rezultatima javnog poziva. V. T.

POTREBNO izmiriti obaveze prema dobavqa~ima i radnicima
On je izrazio nadu da }e se situacija normalizovati poslije javnog poziva u kome }e neko od subjekata na}i interes da stabilizuje rad ove ustanove. - Stanovnici op{tine Tesli} `ele da se obezbijedi redovno snabdijevawe lijekovima i drugim sanitet skim po trep {ti na ma

Paketi}e dobilo 15 djece

FOTO: AGENCIJE

Doboj
POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo, nije bilo naru{avawa javnog reda i mira. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. PORODILI[TE Ro|eno {est djevoj~ica i osam dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom.

Savo Kasapovi}

14 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

WUJORK - U SAD je u toku pro{le godine li~ni bankrot prijavilo 1,41 milion Amerikanaca {to je 32 odsto vi{e nego u 2008. godini, objavio je Nacionalni istra`iva~ki centar za bankrot, prenijele su agencije.

U SAD u 2009. godini pove}an broj li~nih bankrota

Centar navodi da je ovo najve}i broj prijava li~nog bankrota od 2005. godine. Amerikanci su bankrot prijavqivali uglavnom po osnovu likvidirawa imovine za pla}awe dugovawa ili u ciqu osloba|awa od pla}awa nekih du`ni~kih obaveza.
FOTO: AGENCIJE

16.00

0.00

1,168.00

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost FBiH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVAWA SER. A FBiH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVAWA SER. B FBiH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVAWA SER. C FBiH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVAWA SER. D FBiH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVAWA SER. E

23.53 23.16 22.01 21.52 20.01

-1.70 0.19 0.04 -1.69 0.00

24,361.17 519.69 967.95 359.72 335.89

Automobilski sektor broji rast naruxbina

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO HIDROGRADWA D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO RUDNIK SOLI TU[AW D.D. TUZLA [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

Evropska komisija objavila rast ekonomskog raspolo`ewa
26,999.29 55.50 59.85 24,908.70 760.80 44.20

20.08 0.70 5.55 15.38 3.99 7.55 31.94 4.23 8.01 -11.02 4.42 9.68

Slovenija

Vode}a {panska banka zainteresovana za NLB
QUBQANA - Najve}a {panska banka, Banka Santander (Banco Santander), zainteresovana je za kupovinu 30 odsto udjela u Novoj Qubqanskoj banci (NLB), koji trenutno dr`i belgijska grupacija KBC, prenijele su agencije. Slovena~ka vlada je, pi{u mediji, navodno naklowena ovoj opciji, ali }e daqi razvoj doga|aja u potpunosti zavisiti od KBC-a, ~iji udio u NLB-u iznosi gotovo tre}inu. Banci Santander, drugoj po veli~ini evropskoj banci po tr`i{noj kapitalizaciji, glavni konkurent za udio u NLB-u je britanski investicioni fond Apaks (Apax). Slovena~ki premijer Borut Pahor, krajem pro{le godine, kazao je da Slovenija `eli da zadr`i ve}inski udio u svo joj naj ve }oj ban ci uz na po me nu da je NLB-u, ko ju }e dr`ava u ovoj godini dokapitalizovati sa 250 miliona evra, ipak potreban strate{ki partner.

Poverewe u privredu je pove}ano u ve}ini ~lanica Unije i to najvi{e u Velikoj Britaniji za 8,2 boda i u Francuskoj za ~etiri poena, ka`u u EK
BRISEL - Ekonomsko raspo lo `ewe u evro zo ni i Evropskoj uniji (EU) zna~ajno je poboq{ano, {to potvr|uju i podaci za decembar kada je indeks ESI rastao ve} deveti m j e se c zaredom, saop{tila je u ~etvrtak Evrop ska ko mi si ja (EK), prenio je Tanjug. Indeks ekonomskog raspolo`ewa (ESI) porastao u zoni evra u 16 zemaqa ~lanica, za 4,1 bod na 92 poena, a u cijeloj EU sa 27 ~lanica za 2,5 boda na 91,3 poena. - Uprkos rastu ovaj pokazateq i nadaqe ostaje ispod dugogodi{weg prosjeVelika o~ekivawa, nasuprot tome, neka, prven stve no maju trgovci u maloprodaji, gdje se razbog uticaja prispolo`ewe u EU lani u decembru, u vredne i finanpore|ewu sa novembrom, uop{te nije sij ske kri ze pokrenulo, a u evrozoni je poraslo is ta kli su iz samo za jedan bod. Pesimizam vlada i EK. Povjerewe u u oblasti gra|evinarstva. privredu je pove}ano u ve}ini ~lanica Unije i to najvi{e u Velikoj Britaniji za 8,2 boda i u Francuskoj za ~etiri poena. Jedina zemqa u kojoj su statisti~ari zabiqe`ili pad tog indeksa je Poqska i to sa minus 0,6 bodova.

U Evropi raste povjerewe u ekonomiju
da u odnosu na prethodni mjesec - navodi se u izvje{taju Komisije. Optimizam industrijalaca poti~e, obja{wavaju u EK, od rasta broja naruybina, dok ih na drugoj strani, me|utim, ko~e ne ba{ velika o~ekivawa koja se odnose na ukupnu proizvodwu. - Pad zaliha ukazuje da industrija i nadaqe tra`wu pokri va iz svo jih za li ha na skladi{tima, {to se naro~ito odnosi na automobilski sektor - ka `u u EK i na gla {a va ju da op ti mi zam preovladava i u oblasti usluga gdje je raspolo`ewe poraslo za jedan bod u evrozoni, a u Britaniji ~ak za {est bodova.

Trgovci

POQSKA jedina biqe`i pad ekonomskog raspolo`ewa
- Na poboq{awe ekonomskog raspolo`ewa u evrozoni uticao je, prije svega, razvoj situacije u industriji, gdje je raspolo`ewe lawskog decembra poboq{ano ~ak za tri bo-

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 15

KIJEV - Ukrajinska kompanija “Naftogas“ saop{tila je da je ruskom “Gaspromu“ platila prirodni gas isporu~en tokom decembra 2009. godine, javio je Tanjug. U saop{tewu se navodi da je obim godi{we isporuke gasa bio u

Ukrajina platila “Gaspromu“ decembarske isporuke gasa

potpunosti u skladu sa uslovima ugovora koji su dvije strane potpisale 19. januara 2009. godine. Iz “Naftogasa“ isti~u da raniji dug prema “Gaspromu“ za decembarske isporuke gasa iznosi 892 miliona dolara.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena Promjena Promet Republika Srpska - izmirewe ratne {tete 3 36,22 -4,67 15.850,78 1,49 2,05 15.440,00 0,21 87,00 0,89 0,00 0,17 39,00 0,50 0,49 91,00 0,18 2,94 2,35 0,00 5,56 0,00 6,27 9,67 9,89 1,79 4,65 1.301,0 -0,08

Dragan Vranki}, ministar finansija i trezora BiH

Телеком Српске а.д. Бања Лука РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Нова банка а.д. Бања Лука Република Српска - стара девизна штедња 2 ЗТЦ Бања Врућица а.д. Теслић Аутопревоз а.д. Бања Лука РиТЕ Гацко а.д. Гацко Република Српска - измирење ратне штете 2 Електрокрајина а.д. Бања Лука Електро - Бијељина а.д. Бијељина Република Српска - стара девизна штедња 1 Рафинерија уља а.д. Модрича

I pod uslovom da se svjetsko tr`i{te stabilizuje u ovoj godini, isto kao {to je kriza kod nas do{la sa zaka{wewem, ona }e sa jednom malom distancom i iza}i iz BiH, rekao Vranki}
SARAJEVO - Ova godina bi}e te{ka za BiH i treba}e mnogo napora da se ostvari ono {to je planirano, odnosno da se zadr`i nivo rasta koji je ostvaren u 2009. godini. S obzirom na to da je kri za u BiH do {la sa za ka{wewem, doma}a ekonomija }e se i oporavqati sa odre |e nom dis tan com u odnosu na svijet. Re kao je ovo za Ra dio “Slobodna Evropa“ ministar fi nan si ja i tre zo ra BiH Dragan Vranki}. On je istakao da je pro{la fiskalna go di na u BiH za vr{e na u skladu sa okvirnim planom. - Kriza iz Evrope odrazila se u BiH padom interesovawa za ulagawe, smawewem izvoza i uvoza za oko 25 odsto, kao i padom nov~anih doznaka iz inostranstva. I pod uslovom da se svjetsko tr`i{te stabilizuje u 2010. godini, isto kao {to je kriza kod nas do{la sa zaka{wewem, ona }e sa jednom malom distancom i iza}i iz BiH, tako da ja o~ekujem da }e 2010. biti dosta te{ka i ozbiqna godina i treba}e dosta napora da se ostvari ono {to smo zacrtali, a to je da zadr`imo nivo koji je ostvaren u 2009. godini - objasnio je Vranki} i dodao da su mje re {tedwe i smawewe javne potro{we bili jedini na~ini da se BiH

Ova godina bi}e veoma te{ka za BiH

7.305,00 6.505,00 6.090,00 3.916,00 2.631,73 830,00 585,00 499,00 489,00 440,17 180,00

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,74 5,20 4,32 3,90 10,01 0,06 3,40 5,49 6,34 1,80 1,10 4,50 2,70 5,34 0,00 9,47 8,00 0,00 1,69 0,00 4,37 7,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.420,00 518,00 0,00 170,40 292,40 549,00 9.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,37 10.010,00

5,74 11.590,92

Sitigrup

Dragan Vranki}

FOTO: ARHIVA

Rast berzanskih indeksa od deset odsto
WUJORK - Indeksi najve}ih svjetskih berzi u ovoj godini mogli bi da ostvare rast od deset odsto pod uticajem sna`nog rasta dobiti kompanija i niskih kamatnih stopa, navodi se u najnovijem izvje{taju ameri~ke banke Sitigrup, prenijele su agencije. Analiti~ari Sitigrupa ulaga~ima preporu~uju kupovinu akcija japanskih kompanija, a s druge strane savjetuju da se izbjegavaju ulagawa na berzama Latinske Amerike i kontinentalne Evrope.

izbori sa krizom. Ne ga ti vni po ka za teqi, prema wegovim rije~ima, mogu da se objasne padom intere so vawa za do ma }u ro bu u inostranstvu, i to pod uticajem pada evropskih privrednih aktivnosti.

NIJEDNA BANKA u BiH u 2009. godini nije bankrotirala
- Finansijska kriza, na sre}u, nije pogodila bankarski sektor BiH, koliko je to

bio slu~aj u drugim zemqama. Ni je dna ban ka u BiH ni je bankrotirala, niti je imala negativne konotacije, samo je kapital na svjetskom tr`i{tu postao skupqi, te je iz tog razloga wihovo poslovawe bilo ote`ano - kazao je Vranki}. Ko men ta ri {u }i aran `man BiH za Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF), Vran ki} je ka zao da su na dr`a vnom ni vou ispuweni svi uslovi koje je MMF postavio i izrazio je nadu da }e

drugi pregled aran`mana biti pozitivno ocijewen.

Kamate
Ministar finansija i trezora BiH ka`e da BiH godi{we pla}a u prosjeku pet miliona maraka na ime kamata zbog ka{wewa u implementaciji odre|enih projekata koji se finansiraju iz me|unarodnih finansijskih sporazuma. On je objasnio da se na sredstva svjetskih finansijskih organizacija koja su “na ~ekawu“ pla}a zatezna kamata od 0,5 odsto.

Poqska

Gasovod “Sjeverni tok“ bacawe novca potro{a~a
VAR [A VA - Rus ko-wema ~ki gasovod “Sjeverni tok“ na Balti~kom moru, koji je dogovoren iza le|a Poqske, samo je bacawe novca evropskih potro{a~a, ocijenio je ministar inostranih poslova Poqske Radoslav [ikorski, prenijele su agencije. On je rekao da gasovod ne}e biti rentabilan, te da je iz tog razloga “bacawe novca evropskih potro{a~a“. Negodovawe zbog izgradwe “Sje ver nog to ka“ izra zi le su i balti~ke zemqe, koje se osje }a ju za obi |e ne i ener getski neobezbije|ene.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN LLOYDS BANKING BARCLAYS PLC BP PLC

Cijena
139.6 35.75 55.13 309.95 620.8

Promjena
-2.04 -2.54 0.99 0.96 0.23

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 8.1.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.244460 1.307601 26.743529 0.074073 0.262199 0.725581 1.470299 0.565032 0.238268 0.191513 1.316157 0.920907 2.171089 1.359541 2.011380

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
BANK OF AMERICA MICROSOFT CORP GENERAL ELECTRIC ALCOA INC PFIZER INC

Zemlja

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.247579 1.310878 26.810555 0.074259 0.262856 0.727399 1.473984 0.566448 0.238865 0.191993 1.319456 0.923215 2.176530 1.362948 2.016421

Prodajni za devize
1.955830 1.250698 1.314155 26.877581 0.074445 0.263513 0.729217 1.477669 0.567864 0.239462 0.192473 1.322755 0.925523 2.181971 1.366355 2.021462

Cijena
16.39 30.77 15.45 16.97 18.6

Promjena
1.17 -0.61 -0.52 5.21 -0.32

ZIF Balkan investment fond ZIF VIB fond a.d. Bawa Luka a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

5,20

18,72%

2,70 -10,00%

16 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Hronika
Lukavac kod Tuzle

ISTO^NO SARAJEVO - Na podru~ju Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo u ~etvrtak ujutro nije bilo incidenata, potvr|eno je Srni u ovom centru, dodaju}i da je i u srijedu uve~e bilo mirno.

Bez incidenata na podru~ju CJB Isto~no Sarajevo

Na terenu nije bilo policijskih intervencija. Tokom prazni~nih dana poja~ane su mjere bezbjednosti na podru~ju koje pokriva CJB Isto~no Sarajevo, izjavio je de`urni operativni u ovom centru.

FOTO: G. [URLAN

Voz usmrtio pje{aka
TUZLA - Pje{ak Ragib Sejdovi} (43) iz Kladwa poginuo je na pruzi kod Lukavca kada ga je, iz jo{ neutvr|enih razloga, udario putni~ki voz, saop{teno je u ~etvrtak iz Ministarstva unutra{wih poslova Tuzlanskog kantona. Voz kojim je upravqao ma{inovo|a Z. T. (51) kretao se na relaciji Tuzla - Doboj, a nesre}a se dogodila prekju~e oko 17 ~asova na dijelu pruge od Fabrike sode do @eqezni~ke stanice, prenosi Srna. Sejdovi}evu smrt konstatovao je de`urni qekar Stanice hitne medicinske pomo}i Lukavac, a o nesre}i je obavije{ten kantonalni tu`ilac koji je sa policijom iz Lukavca obavio uvi|aj.

^itluk kod Posu{ja

Sarajlije zate~ene u kra|i u prodavnici
POSU[JE - Policija iz Posu{ja u utorak je u kra|i u trgo vi ni “Iv ka“ u mjes tu ^itluk kod Posu{ja zatekla S. ^. (65) i V. B. (65), oba iz Novog Sarajeva. Po li cij ski slu `be ni ci nad wima su u slu `be nim prostorijama obavili kriminalisti~ku obradu, a protiv wih na dle `nom tu `i la{ tvu sli je di iz vje {taj zbog osnovane sumwe da su po~inili krivi~no djelo kra|e. Policija iz Posu{ja je istog dana u mjestu Gradac prona {la te ren sko vo zi lo “nisan patrol“, koje je ukradeno u no}i izme|u 5. i 6. januara. Vozilo je prevezeno u krug policije u Posu{ju.

Opqa~kana benzinska pumpa “Gligi}“

Nepoznati razbojnik opqa~kao benzinsku pumpu “Gligi}“ u Lakta{ima

Naoru`an pi{toqem oteo oko 2.000 maraka
Razbojnik do{ao pje{ke do pumpe i s kapom na glavi u{ao u kancelariju. ^im je u{ao uperio je pi{toq u jednog od radnika govore}i “daj pare, daj pare“. Radnik je pqa~ka{u dao pazar poslije ~ega je ovaj pobjegao preko obli`we livade
kancelariju pumpe. Ra dni ci “Gli gi }a“ is pri~ali su da se sve odigralo veoma brzo, a razbojnik je, ~im je u{ao, uperio pi{toq u jednog radnika govore}i: “Daj pare, daj pare“. koliko je novca odneseno. Prema podacima Policije Republike Srpske, u RS je samo tokom prvih {est mjeseci pro{le godine opqa~kano 19 benzinskih pumpi iz kojih su razbojnici odnijeli gotovo 22.000 maraka. I u dru goj po lo vi ni pro{le godine pumpe su bile na meti razbojnika koji su iz kasa benzinskih pumpi odnijeli vi{e od 15 hiqada maraka. U pqa~ki koja se dogodila 25. decembra ~ak je do{lo i do obra~una izme|u poliPI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Zenica

Uhap{eni zbog pqa~ke pumpe
ZENICA - Zeni~ka policija uhapsila je Z. K. (27) i Y. ^. (21) iz Nemile kod Zenice zbog razbojni{tva koje su po~inili 30. decembra pro{le godine, saop{teno je u ~etvrtak iz MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona. U saop{tewu se dodaje da se oni sumwi~e da su naoru`ani vazdu{nom pu{kom 30. decembra od radnika na benzinskoj pumpi “Hold Ina” oteli 557 maraka i mobilni telefon, prenijele su agencije.

BAWA LUKA - Maskiran i pi{toqem naoru`an razbojnik u u ~etvrtak, 7. ja nu ara, opqa ~kao je ben zin sku pum pu “Gli gi}“ u Lakta{ima i od radnika oteo oko 2.000 maraka, saznaje “Glas Srpske“. U bawolu~kom Centru javne bezbjednosti rekli su da se ra zboj ni{ tvo do go di lo oko ~as poslije pono}i u ulici Kara|or|evoj, neposredno na ulazu u Lakta{e. - Razbojnik je pobjegao i poslije uvi|aja pokrenuta je istraga u ciqu wegovog pronalaska - rekli su u policiji. Prema saznawima “Glasa Srpske“, razbojnik je do{ao pje{ke do benzinske pumpe i sa ka pom na gla vi u{ao u

NO] prije opqa~kana pumpa “Parma trejd“ u Lakta{ima
Izvor blizak istrazi je ispri~ao da je radnik razbojniku dao novac od pazara, posli je ~e ga je ovaj tr~e }i pobjegao preko obli`we livade. U no}i izme|u 5. i 6. januara opqa~kana je i pumpa “Parma trejd“, tako|e na podru ~ju La kta {a, a ko ja je udaqena kilometar od pumpe “Gli gi}“. Ni je sa op {te no

ci je i ra zboj ni ka, po sli je razbojni{tva na benzinskoj pum pi “Ener go pe trol“ kod Han Pijeska. Tada su raweni policajac Danko [uka i napada~ Neboj{a Borov~anin, dok su uhap{eni wegovi sau~esnici Boban Suba{i} i Marko Lizdek. Lopovi su uzeli oko 2.500 maraka prijete}i pu{kom. Naj vi {e pqa ~ki pum pi bilo u oktobru 2009. godine ~etiri, a tokom tih pqa~ki razbojnici su “zaradili“ vi{e od 10.000 maraka.

OTKRIVENI RAZBOJNICI
Bawolu~ka policija uspjela je da otkrije razbojnike koji su 10. oktobra od radnika benzinske pumpe “NT Petrol“ na Bulevaru vojvode Stepe Stepanovi}a u Bawoj Luci oteli oko 1.300 maraka. Zbog te pqa~ke iza brave su zavr{ili Sini{a Egeq (19), Dejan Kosti} (19) i jedan maloqetnik.

Optu`eni za ubistvo mladi}a negirali krivicu
PI[E : MIQAN KEWI] krozrs@glassrpske.com

SARAJEVO - Edin Vuk, op tu `en za ubis tvo Ama ra Mistri}a (23) koje se dogodilo 13. avgusta pro{le godine, i Anel Herak, optu`en za neovla{}eno dr`awe oru`ja, nasilni~ko pona{awe sa nano{ewem lak{ih tjelesnih po vre da i po ku {aj ubistva, u srijedu su u sarajev skom Kan to nal nom su du pred sudijom za prethodno sa-

slu{awe negirali krivcu. Almir Bravo i Midhat ^a ji}, op tu `e ni za po mo} po~iniocu poslije ubistva, tako|e su negirali krivicu. Prema optu`nici, Vuk i Herak su 13. avgusta u kafi}u “O~o rios“ ubili suvlasni ka ka fi }a i ko no ba ra Amara Mistri}a, koji ih je zamolio da napuste objekat jer se bli `io kraj ra dnog vremena. Herak i Vuk su, navodi

se u optu`nici, pola ~asa pri je po no }i do {li u ka fi}, u kojem su bili konobar i su vla snik te za tra `i li pi }e. Ka da su osumwi~e ni drugi put zatra`ili pi}e i da im se pusti muzika, Mistri} im je saop{tio da moraju da zatvore kafi}. Zatim je He rak po ~eo da pri je ti nesre}nom mladi}u i da ga udara po glavi pesnicama i pi {toqem. Mis tri} mu je uspio uzeti pi{toq, a kada

ga je na wihov zahtjev vratio, Vuk mu je pucao u glavu.

OSIM VUKA, optu`eni Herak, Bravo i ^aji}
Herak i Vuk su poslije toga pobjegli u Omi{ u Hrvatskoj gdje su uhap{eni, a zatim pre da ti po li ci ji BiH, te sprovedeni u Sarajevo. Oni su uhap{eni u Omi{u, dok su se u policijskoj stanici raspitivali o potrebnim dokumen-

tima za boravak u Hrvatskoj. Vuk je optu`en za ubistvo Mistri}a pri bezobzirnom i nasilni~kom pona{awu, dok se Heraku u jednoj ta~ki na te ret stavqa neo vla{ }e no dr`awe oru`ja i nasilni~ko pona{awe prema Mistri}u, a u drugoj poku{aj ubistva trudnice. ^aji} i Bravi} optu`eni su da su pomagali Vuku i Heraku poslije po~iwenog krivi~nog djela.

GLAS SRPSKE 8. - 10. januar 2010. 17

Napali i te{ko povrijedili policajca
ZENICA - Zeni~ani H. D. i F. B. u srijedu su u ulici ZAVNOBiH-a u Zenici napali policijskog slu`benika Z. K. i te{ko ga povrijedili, saop{teno je u ~etvrtak iz MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona. U Kantonalnoj bolnici Zenica je konstatovano da je Z. K. zadobio te{ke tjelesne povrede i zadr`an je na lije~ewu. H. D. i F. B. su li{eni slobode i zadr`ani u prostorijama za zadr`avawe. N. T.

Policija

Na bo`i}no jutro ispaqeni hici prema porodi~noj ku}i Zorana Blagojevi}a u Petrovu

Vijesti
Doboj

Iz automobila pucano na ku}u na~elnika op{tine
Sko~io sam iz kreveta, ~uo se lom u ku}i i oko ku}e. Tri metka su ispaqena iz automobila koji se kretao i koji je poslije pucweva ubrzao, ispri~ao Blagojevi}
PORODICA uznemirena zbog napada

Dvije kra|e sa mawom {tetom
DOBOJ - Na podru~ju Centra javne bezbjednosti Doboj tokom 6. januara i no}u izme|u 6. i 7. januara dogodilo se {et krivi~nih djela sa mawim posqedicama. Prema informacijama iz dobojske policije, zabiqe`ene su dvije te`e kra|e sa mawom materijalnom {tetom, naru{avawe reda i mira, nekoliko o{te}ewa tu|ih stvari. N. T.

Doboj

Lak{e povrije|eni u nesre}ama
DOBOJ - Na podru~ju Centra javne bezbjednosti Doboj u pro te kla dva da na dogodile su se dvije saobra}aj ne ne sre }e sa la k{im po vre da ma po u~e sni ke i mawom ma te ri jal nom {te tom, rekli su u ~etvrtak u dobojskoj policiji. N. T.

Zavidovi}i

Uhap{eni provalnici
ZAVIDOVI]I - Tuzlaci M. S. i S. A. uhap{eni su u ~etvrtak zbog sumwe da su iz ku}e H. O. iz Zavidovi}a u srijedu odnijeli dva ru~na ~asovnika, MP-4 plejer i slu{alice za telefon, saop{teno je iz tuzlanske policije. Ukradeni predmeti su prilikom hap{ewa prona|eni kod M. S. i S. A. N. T.

Ku}a na~elnika Petrova Zorana Blagojevi}a PI[E: SLA\ANA LAZAREVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: S. LAZAREVI]

PETROVO - Nepoznato lice ili vi{e wih pucali su u ~etvrtak, 7. januara, u jutarwim ~asovima iz vatrenog oru`ja na ku}u na~elnika op{tine Petrovo Zo ra na Bla go je vi }a u ozrenskom nasequ Karanovac. U pucwavi, sre}om, niko nije povrije|en.

Zoran Blagojevi} ispri~ao je da su pucwi wega i wego vu po ro di cu, odno sno suprugu Stojanku i k}erku Maju, probudili ju~e ujutru u ~etiri ~asa i 26 minuta. - Sko~io sam iz kreveta, ~uo se lom u ku}i i oko ku}e. Tri metka su ispaqena iz automobila koji se kretao i ko ji je po sli je pucweva ubrzao - ispri~ao nam je uznemireni Blagojevi}.

Do dao je da je po se bno uznemiren i tu`an zbog toga {to se ovaj incident dogodio ba{ na Bo`i}. Naglasio je da ne zna ko je i za{to mogao da puca na wegovu ku}u.

POLICIJA traga za napada~ima
- I ako je u pi tawu posqedica pijanstva, neprijatno je - rekao je vidno potreseni Zoran Blagojevi}. Dodao je da i pored poku{aja da kroz prozor ku}e vidi automobil iz kojeg je pucano nije uspio da vidi ~ak ni model automobila. - Nisam vidio ni registarske tablice, jer se vozi-

lo udaqilo ve li kom brzi nom - istakao je Blagojevi}. Uvi|aj su na licu mjesta obavili pripadnici Policijske stanice Petrovo. Istraga je u toku, a u poli ci ji ka `u da tra ga ju za po~iniocima.

Pri je je dnu go di nu na ku}u Zorana Blagojevi}a ba~ene su staklene fla{e. Po li ci ja je oba vi la uvi |aj i spro ve la is tra gu, ali nije utvr|eno ni ko su napada~i ni {ta bi mogao da bude motiv napada.

Maglaj

Izgorjela {tala
MAGLAJ - U srijedu uve~e u mjestu ^obe kod Maglaja do{lo je do po`ara na {tali vlasni{tvo H. J., saop{te no je u ~et vrtak iz policije. Pripadnici Vatrogasne jedinice Maglaj i mje{tani naseqenog mjesta ^obe uspjeli su lokalizovati po`ar, a objekat je potpuno izgorio. N. T.

KOM[IJE
Kom{ije na ~el nika op{tine Petrovo Zorana Bla gojevi}a ka`u da ni{ta nisu ni vidjeli ni ~u li. Dodali su da su izne na|eni i uzne mireni zbog ono ga {to se dogodilo i da se nadaju da }e policija ubrzo da otkrije osobe koje su pu cale.

Zoran Blagojevi}

Razbojnici poslije pqa~ke Rasvijetqeno ubistvo starice Ukraden namje{taj iz lova~ke ku}e kod Gruda radnice zakqu~ali u magacin u Brlo{cima kog Kladwa
SARAJEVO - Dvije maskirane osobe su u utorak u 17.54 ~asova u{le u apoteku koja se nalazi u sarajevskoj ulici Bolni~ka na broju 9, i prijete}i pi{toqem dvjema radnicama tra`ili pazar. Prepla{ene radnice su razbojnicima dale novac iz kase, a kada su razbojnici krenuli da iza|u iz apoteke, jedna od radnica je pritisnula panik dugme. Primijetiv{i to, razbojnici su se vratili, i prepla{e ne ra dni ce na tje ra li da u|u u ma ga cin gdje su ih zakqu~ali, a potom su pobjegli. Na mjesto doga|aja ubrzo su stigli za{titari agencija koji su radnice oslobodili. M. K. TUZLA - Kantonalno tu`ila{tvo Tuzla podnijelo je izvje{taj protiv Jasmina N. (28) iz Tuzle za ubistvo Fatime Halilovi} (76) iz Kladwa, kao i Rifeta A. (26) iz Tuzle za pomagawe poslije u~iwenog krivi~nog djela. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona u ~etvrtak je saop{teno da je policija iz Kladwa 1. januara primila prijavu da je u mjestu Brlo{ci u op{tini Kladaw prona|eno be`ivotno tijelo Halilovi}eve, kod koje je qekarskim pregledom konstatovana povreda glave. Policija je do{la do saznawa da je Jasmin N. u{ao u ku}u preko terase, zadao starici vi{e udaraca u glavu, a potom se vratio u dru{tvo da slavi Novu godinu. M. K. GRUDE - Policiji u Grudama u srijedu je prijavqena provala u lova~ku ku}u koja se nalazi u mjestu Ru`i}i kod Gruda, javile su u ~etvrtak agencije. U policiji su naveli da je provala po~iwena u posqedwa ~etiri dana, a iz ku}e je otu|ena odre|ena koli~ina namje{taja i drugih predmeta mawe vrijednosti. Policijski slu`benici iz [irokog Brija istog dana su iskqu~ili iz saobra}aja i privremeno oduzeli dva vozila. Od M. S. (37) privremeno je oduzet “folksvagen golf“, a od J. B. (29) oduzeta je “opel astra“. Vozila su oduzeta zbog sumwe da je po~iwen carinski prekr{aj.

18 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 19

20 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Milutin Mrkowi}

[ta ima ^anak da nosi majicu kratkih rukava, kada to smeju samo radikali, koji imaju monopol na taj modni detaq. Sr|an Milivojevi}, poslanik DS-a

FOTO: ARHIVA

Koridor 11 va`an za Srbiju
BEOGRAD - Izgradwa autoputa Beograd - Ju`ni Jadran, na takozvanom koridoru 11, predstavqa za Vladu Srbije prioritet “broj dva” u politici rje{avawa saobra}ajnih problema u infrastrukturi, izjavio je danas ministar za infrastrukturu Milutin Mrkowi}. - [to se ti~e Vlade Srbije, mi smo potpuno jasni. Za nas dilema nema. Koridor 11 je u ovom trenutku prioritet broj dva u na{oj politici re{avawa saobra}ajnih problema u infrastrukturi - rekao je Mrkowi} Tanjugu podsje}aju}i da taj koridor treba da pove`e Rumuniju i Italiju preko Srbije. - To je autoput i pruga na delu od Temi{vara preko Vr{ca, Beograda, ^a~ka, prema Podgorici, Baru i Bariju. To je izlazak italijanskih preduze}a s juga te zemqe u Rumuniju, gde danas ima preko 60.000 sicilijanskih preduze}a - kazao je ministar.

Bijela ku}a

Ko }e na molitveni doru~ak kod Baraka Obame

Institut za javno zdravqe Srbije “Batut“

Potvr|eno 656 slu~ajeva novog gripa
BEOGRAD - Prema podacima Nacionalne referentne laboratorije za respiratorne viruse Instituta za viru so lo gi ju, va kci ne i serume “Torlak“, do utorka je pot vr|e no 656 slu ~a je va obolijevawa od gripa izazvanog novim tipom virusa A (H1N1), saop{tio je u ~etvrtak In sti tut za ja vno zdravqe Srbije “Batut“. Registrovan je 61 smrtni ishod od ove vrste gripa, a naj ~e{ }i fa kto ri ri zi ka identifikovani kod umrlih oso ba su di ja be tes, kar di ovaskularna oboqewa, gojaznost i hroni~na oboqewa plu}a. Na bol ni ~kom li je ~ewu nalazi se 455 osoba sa oboqewima sli~nim gripu, od kojih je 21 na respiratoru. Od 656 la bo ra to rij ski potvr|enih slu~ajeva, 72 slu~aja obolijevawa dovode se u vezu sa putovawem.

Na molitvenom doru~ku bio sam tri-~etiri puta do sada i ne}u i}i samo tim povodom, jer smatram da u vreme ekonomske krize moramo da vodimo ra~una o tro{kovima, rekao Rasim Qaji}
BEO GRAD - Na ovo go di{wi molitveni doru~ak 4. februara u Va{ingtonu iz Srbije su pozvani potpredsjednik Vlade i ministar unu tra{wih po slo va Ivica Da~i}, ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji}, lider Srpskog po kre ta obno ve Vuk Dra {kovi}. Poziv da prisustvuje molitvenom doru~ku dobili su i {ef ekonomskog tima Demo krat ske stran ke Srbi je Ne nad Po po vi} i fun kci oner G 17 plus Vlajko Seni}. Qaji} je u izjavi Tanjugu na veo da }e u Va {in gton otputovati ukoliko u me|uvremenu bude zakazan jo{ neki sas ta nak u Stejt departmentu. - Na molitvenom doru~ku bio sam tri-~etiri puta do sada i ne}u i}i samo tim povodom, jer smatram da u vreme ekonomske krize moramo da vodimo ra~una o tro{kovima - rekao je Qaji}.

Petorka iz Srbije u Bijeloj ku}i
SENI] po {esti put na molitvenom doru~ku
Dra {ko vi} je pot vrdio da je dobio poziv, ali je dodao da jo{ uvijek nije odlu~io da li }e i}i. Popovi}, kako je potvr|eno Tanjugu u wegovom kabinetu, do bio je po ziv da prisustvuje molitvenom doru~ku, ali jo{ uvijek nije odlu~io da li }e se i odazvati. Seni} je rekao da je dobio poziv, da }e putovati u Va{ington i da }e to biti {esti put da prisustvuje molitvenom doru~ku. Da~i} je ranije potvrdio da je od ameri~ke administracije dobio poziv da prisustvuje molitvenom doru~ku sa predsjednikom SAD Barakom Obamom, navode}i da je to “simboli~ki va`an potez za SPS”. - To je simboli~ki va`an potez za SPS. Kao prvo, moja poseta SAD zna~i da je prekinut negativan odnos ameri~ke admi nis tra ci je sa SPS-om i sa druge strane, ovo je prvi put da je neko iz SPSa dobio poziv da prisustvuje tom doru~ku - rekao je Da~i}. On je kazao da }e wegovo prisustvo molitvenom doru~ku zavisiti od toga kada }e biti realizovana wegova posjeta SAD kao ministra poli ci je, a ko ja }e, ka ko je re kao, “ot pri li ke“ bi ti u tom periodu. Tradicionalni molitveni doru~ak sa predsjednikom SAD odr`ava se svake godine u februaru.

Mnoge presude mogle bi da “padnu u vodu“

Sudije na provjeri
BEOGRAD - Hap{ewem doju~era{wih sudija i tu`ilaca mnoge presude o kojima su oni odlu~ivali mogle bi da padnu u vodu. Ukoliko se doka`e da je osumwi~eni sudija primio mito da donese presudu po `eqi naru~ioca, taj predmet bi}e na provjeri za{tite zakonitosti. - Govorimo hipoteti~ki, kako bi to moglo da bude. Jo{ niko nije uhap{en, a kad se to desi, sledi istraga, pa onda optu`nica, pa su|ewe, pa onda tek presuda. Tek kad se presudi da je neko uzeo mito, preispituju se presude. Ali sve to zavisi od slu~aja - obja{wava za beogradske medije izvor blizak istrazi. Kako tvrdi isti izvor, {iroka je lepeza slu~ajeva u doju~era{wem Vrhovnom sudu Srbije za koje se sumwa da je bilo zloupotrebe. On, me|utim, obja{wava da je mogu}e i da je samo jedan ~lan peto~lanog vije}a u nekom slu~aju dobio novac da glasa “po naruybini“ prilikom odlu~ivawa.

Da~i}u viza
Otpravnik poslova Ambasade SAD u Srbiji Xenifer Bra{ potvrdila je da je Da~i}, po preporuci te ambasade, izuzet iz odluke kojom se pripadnicima nekada{weg Milo{evi}evog re`ima zabrawuje ulazak u Sjediwene Dr`ave. Ona je objasnila da su razlozi za tu odluku djelovawe Da~i}a kao ministra u proevropskoj koalicionoj vladi i wegovi napori na integraciji Srbije u EU i izgradwi dobrih odnosa sa SAD.

Xenifer Bra{, otpravnik poslova Ambasade SAD u Beogradu

Podr{ka zahtjevu za ~lanstvo u EU
BEOGRAD - Amerika }e podr`ati zahtjev Srbije za ~lanstvo u EU, izjavila je otpravnik poslova Ambasade SAD Yenifer Bra{, uz o~ekivawe da }e se nastaviti saradwa s Hagom. Yenifer Bra{ je izjavila da su za Sjediwene Ameri~ke Dr`ave, kada je rije~ o Balkanu, prioriteti regional na sa radwa i sta bil nost u re gi onu, u ~e mu Srbija, navela je, ima odlu~uju}u ulogu. Bra {o va je re kla da je Va {in gton bio “po ma lo iznena|en tajmingom podno{ewa zah tjeva za do bijawe statusa kandidata“ za ~lanstvo u Evropskoj uniji, budu}i da su se ra zma tra le i druge mogu}nosti. Srbija nastaviti da sara|uje sa Ha {kim tri bu na lom, {to je neophodan preduslov za ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pri dru`ivawu.

DOBRA VIJEST
Povodom najradosnijeg hri{}anskog praznika Ro|ewa Isusa Hrista u Kragujevcu je podijeqeno 2.000 paketi}a mali{anima koji `ive u porodicama sa vi{e djece ili su u te{koj materijalnoj situaciji. U `eqi da se izbjegnu nepotrebne gu`ve, bo`i}ni paketi}i distribuirani su u 13 crkvenih op{tina u Kragujevcu.

KRAGUJEVAC

Dvije osobe su te`e povrije|ene, a jedna lak{e u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u srijedu uve~e u mjestu Parmenac kod ^a~ka. Do nesre}e je do{lo u trenutku kada je kombi novosadskih registracija, sustizao kolonu koja se kretala ka Ov~ar Bawi. U nemogu}nosti da zako~i, on je pre{ao na lijevu stranu i direktno se sudario sa kamionom u`i~kih oznaka.

^A^AK

SAD POMALO iznena|ene tajmingom podno{ewa zahtjeva
- Ali, sa da ka da je to u~iweno, namjeravamo da tu kandidaturu podr`imo koliko god mo`emo kao zemqa ko ja ni je ~la ni ca Uni je rekla je Bra{ova. Sje diwene Dr`a ve, na vela je, tako|e o~ekuju da }e

LO[A VIJEST

Xenifer Bra{

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 21

BEOGRAD - Bo`i}na ~esnica sa tri zlatnika, te{ka vi{e od 40 kilograma, podijeqena je u ~etvrtak u podne gra|anima na platou kod terazijske ~esme u Beogradu. Zlatne dukate su na{le petogodi{wa Jana Mitrovi},

Lomqewe ~esnice na Terazijama

devetogodi{wa Doroteja Joksovi} i dvadesetosmogodi{wa Jovana Mirkovi}. Lomqewe ~esnice na terazijskom platou je po 19. put organizovala Unija pekara Srbije, a dukati su dar {aba~kog preduze}a za proizvodwu pekarske opreme “Veselinovi}i“.

Poruka Borisa Tadi}a, predsjednika Srbije, iz Visokih De~ana

Poruku mira upu}ujem svojim sunarodnicima, ali i Albancima i svim drugim narodima Balkana, koji je u pro{losti pre~esto bio razdiran podelama i ratnim sukobima, rekao Boris Tadi}
VI SO KI DE ^A NI Predsjednik Srbije Boris Ta di} po ru ~io je u ~et vrtak sa Kosova i Metohije da je Bo`i} povod da se poje din ci, ali i na ro di na Balkanu, izmire u ime zajedni~ke budu}nosti, prenio je Tanjug. - Bo`i} je praznik mira, i uvek je prilika na ovaj dan upu ti ti po ru ku po mi rewa, mo`da iznad svega ovde na Kosovu gde je potrebno da se qudi pomire me|u sobom, da se pomire u porodici, ali da se po mi re i na ro di, da se pro na |e re {ewe za muke i probleme koji poti~u iz pro{losti, jer nas nesumwivo sve zajedno ~eka budu}nost - rekao je Tadi}, koji Bo`i} provodi sa bratstvom manastira Visoki De~ani. Tadi} je rekao da poruku mira upu}uje svojim sunarodnicima, ali i Albancima i svim dru gim na ro di ma Balkana, koji je u pro{losti pre ~es to bio raz di ran

"Da se na Bo`i} izmire pojedinci i narodi"

[kolstvo

Vijesti

U ponedjeqak po~iwe nastava
BEOGRAD - Poslije tronedjeqnog raspusta, u~enici u ponedjeqak polaze u {kolu. Ministar prosvjete @arko Obradovi} ka`e da je, u slu~aju novog talasa gripa, mogu} jo{ jedan prekid {kolske godine. Obradovi} je za RTS rekao da |aci u sqede}e dvije sedmice mogu da poprave ili potvrde ocjene, a bi}e ura|eni i neki kontrolni zadaci.

Beograd

Stranci odu{evqeni Srbijom
BEOGRAD - Strani akademci, koji su od 29. decembra do Bo`i}a boravili u Srbiji, odu{evqeni su bogatstvom narodnih i vjerskih obi ~a ja Srba, ali i no}nim `ivotom u glavnom gradu. Beogradski studenti organizovali su za 25 kolega iz razli~itih evropskih zemaqa seminar na kojem su gosti imali priliku da se upoznaju sa Srbijom i wenom kulturom.

Boris Tadi} na Kosovu

FOTO: TANJUG

Predsjednik Srbije Boris Tadi} je u manastiru Visoki De~ani, zajedno sa manastirskim bratstvom i stotinak vjernika, u srijedu nave~e prisustvovao lo`ewu badwaka. Lo`ewe badwaka obavio je starje{ina manastira vladika Teodosije, a potom je prire|ena posna ve~era za visoke zvanice iz Beograda i vjernike.

Lo`ewe badwaka

podjelama i ratnim sukobima. - Potrebno je da se objedinimo oko zajedni~kih vrednosti, zajedni~kih ciqeva, a u tome je od ogromne i nemerqive va`nosti i na{a Srpska pravoslavna crkva rekao je Tadi}, zahvaliv{i monasima i igumanu manastira na svemu {to crkva radi na utemeqavawu op{tih qudskih vrijednosti i o~uvawu srpskog nacionalnog identiteta. Prema wegovim rije~ima, Srbija tra`i svoje mjesto me |u dru gim dr`a va ma Evrope i tra`i da se prizna wena zasluga, weno postojawe i weno pravo.

- Na{ na rod tra `i ta kvo pravo na Kosovu i gde god da postoji - poru~io je predsjednik Tadi} koji je, u dru{tvu stotinak vjernika sa ~itavog Kosova i Metohije i djece iz sela Osojane, prisustvovao jutarwoj bo`i}noj liturgiji.

Golderm gel - jedinstven proizvod za brzo zacjeqivawe ko`e
Ogrebotine, posjekotine, opekotine i druge neinficirane rane, te raspuknu}a ko`e
Gol derm je po tpu no no vi i je din stven proizvod na bh. tr`i{tu koji je farmaceutska kompanija Bosnalijek po~ela proizvoditi na zadovoqstvo qekara, pa ci je na ta i svih gra |a na ko ji samolije~ewem `ele brzo i efikasno sa ni ra ti o{te }ewa ko `e kao {to su ogre bo ti ne, po sje ko ti ne, ope ko ti ne i druge neinficirane rane, te raspuknu}a ko`e. [ta je zapravo Golderm? Gol derm je sa vre me no me di cin sko sredstvo vrhunskog kvaliteta, u formi vla`nog gela, koje sadr`i sukralfat (alumi ni je vu so su kro za su kralfata), koji u kontaktu sa o{te }e nom ko `om for mi ra za {ti tni sloj koji pokriva o{te}eno mjesto na ko`i, te brzo i efikasno djeluje na zacjeqivawe ko`e, spre~avaju}i nastanak infekcije. Golderm odlikuje ve li ka spo so bnost pri jawawa na o{te}eni epitel, a wegovo djelovawe je produ`eno i ne zavisi od kiselosti tj. pH vrijednosti ko`e, {to ga ~ini izuzetno pogodnim za samolije~ewe, odnosno us pje {no sa ni rawe ra zli ~i tih o{te }ewa ko`e. Kako se Golderm primjewuje? Golderm se preporu~uje svima koji `e le pos ti }i brze re zul ta te u obnavqawu o{te}ene ko`e te mogu}nost nastan ka o`iqaka sves ti na naj mawu mogu}u mjeru. Ovaj novi proizvod odliku je i ve oma je dnostavna pri mje na je dan put dnevno {to, u procesu samolije~ewa ra zli ~i tih ko `nih o{te }ewa, pred stavqa izu ze tnu po go dnost i komfor za svakoga ko primjenom Golderm gela `eli posti}i maksimalan efekt, uz minimum ne`eqenih djelovawa, {to je i karakteristika svih vrhunskih proizvoda u svijetu koji su nami jeweni za sa mo li je ~ewe (tzv. OTC proi zvo di – li je ko vi i me di cin ska sredstva koji se izdaju bez qekarskog recepta). Golderm gel mo`e se nabaviti u apotekama, bez qekarskog recepta, po veoma prihvatqivoj cijeni. PR

TADI]: Srbija tra`i svoje mesto me|u dr`avama Evrope
Ta di} se u ma nas ti ru sastao sa grupom djece iz povratni~kog sela Osojane kod Is to ka, na kon ~e ga je za vr{io bo`i}nu posjetu Visokim De~anima i Kosovu i Metohiji.

Presje~en {verc heroina sa Kosova
PRI[TINA - [vajcarska policija presjekla je veliki lanac {verca heroina sa Kosova u [vajcarsku, u kojem je preba~eno ~ak 42 kilograma te droge za pet mjeseci. Uhap{eno je 14 dilera, od kojih su 13 kosovski Albanci, jedan Austrijanac porijeklom sa Kosova, kao i jedna dr`avqanka [panije, starosti izme|u 30 i 40 godina, javila je danas {vajcarska dr`avna televizija TSR. Inspektori policije otkrili su da heroin poti~e iz Pe}i na Kosovu i da je prodavan u Lozani, Cirihu i Nu{atelu u [vajcarskoj. Tokom svakog putovawa dileri su prebacivali vi{e od 12 kilograma heroina, a jedan od wih bio je zadu`en da skupi novac za {efove operacije na Kosovu. Heroin je bio spakovan u tri kese ispod sjedi{ta vozila, a wegova ~isto}a iznosi 33 odsto, odnosno tri puta vi{e od opijata koje konzumiraju toksikomani.

Uhap{eno 12 osoba zbog narkotika
BEOGRAD - Beogradska policija uhapsila je 12 osoba osumwi~enih za neovla{}enu proizvodwu i stavqawe u promet opojnih droga, saop{tilo je Ministarstvo policije. Policija je u ovoj akciji ukupno zaplijenila 617,08 grama heroina, 49,66 grama kokaina, vi{e od kilogram smjese kofeina i paracetamola, 266,36 grama kreatina i tri mililitra metadona, 46.800 dinara, 1.145 evra i digitalnu vagu, precizirala je policija. Jedan od osumwi~enih je du`e vrijeme nabavqao heroin u koli~inama od jednog kilograma i kokain u pakovawu od po 100 grama, koje je preko organizovane mre`e preprodavaca distribuirao na teritoriji Beograda, Smedereva i ^a~ka. Svi osumwi~eni }e, uz krivi~nu prijavu, biti privedeni de`urnom istra`nom sudiji Vi{eg suda u Beogradu, navedeno je u saop{tewu.

Obnavqa o{te}enu ko`u i spre~ava nastanak o`iqaka Efikasnost u obnavqawu o{te}ene ko`e i zacjeqivawu neinficiranih rana razli~itog porijekla dokazana je u nizu klini~kih studija ra|enih u italijanskim medicinskim centrima.

22 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Upletenost Ive Sanadera u brojne afere nije teret za HDZ, Sanader nije ~lan HDZ-a.

Region
Srbi proslavili Bo`i}
ZAGREB - Srbi u Hrvatskoj, ali i svi vjernici koji Bo`i} slave po julijanskom kalendaru proslavili su taj crkveni praznik liturgijama u punim crkvama, a bo`i}nu atmosferu je poja~ao i snijeg koji je no}as i jutros padao u svim dijelovima zemqe. Svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Preobra`ewa Go spodweg u Za gre bu slu `io je mi tro po lit za gre ba ~koqubqanski i cijele Italije Jovan uz saslu`ewe eparhijskog sve{tenstva. Paroh zagreba~ki Milenko Popovi} pro~itao je Bo`i}nu poslanicu SPC u kojoj se pozivaju Srbi sa Kosova da se vrate na svoja ogwi{ta, a mnogi su se vjernici pri~estili. Mitropolit Jovan je u svom obra}awu pozvao vjernike da 10. januara ispune svoju gra|ansku du`nost i po svojoj savjes ti gla sa ju u dru gom kru gu hrvat skih pred sje dni ~kih izbora.
FOTO: ARHIVA

Vladimir [eks, potpredsjednik HDZ-a

Hrvatska

Hrvatska izborna komisija

Predsjednik Hrvatske smawio kaznu Sini{i Rimcu

Zabrawen Bandi}ev spot
ZAGREB - Dr`avna izborna komisija je zabranila spot Milana Bandi}a, zbog ponavqawa izjave protivkandidata Ive Josipovi}a: “Mapu Hrvatske potpuno zacrveniti“. Ka ko se is ti ~e u sa op {tewu koje je potpisao predsje dnik Bran ko Hrva tin, DIK je pri mio zah tjev izbornog {taba kandidata Socijaldemokratske partije, Josipovi}a, kojim se zahtijeva zabrana emitovawa vi deo-spo ta ne za vi snog pred sje dni ~kog kan di da ta Ban di }a jer se u wemu po navqaju ri je ~i kan di da ta SDP sa skupa u Rijeci. Poslije pregleda spota ustanovqeno je da su Josipovi}e ve ri je ~i iz dvo je ne iz konteksta u kome su izgovorene, pri ~emu za to ne postoji wegova saglasnost. To predstavqa povredu dozvoqenog i ko rek tnog na ~i na izbor ne propagande, isti~u u DIK.

Rimac bio osu|en na osam godina zatvora, jer je vrhovni sud ustanovio da je li~no u~estvovao u likvidacijama srpskih civila krajem 1991. godine.Rimcu su|eno i za ubistvo 12-godi{we Aleksandre Zec i wenih roditeqa
ZAGREB - Hrvatski predsje dnik Stje pan Me si} smawio je za godinu dana kaznu Sini{i Rimcu, osu|enom za ubistva u Pakra~koj poqani u zapadnoj Slavoniji. Rimac je bio osu|en na osam godina zatvora, jer je vrhovni sud ustanovio da je li~no u~estvovao u likvidacijama srpskih civila krajem 1991. godine. Ina~e, Rimcu je su |e no i za ubis tvo 12-go di{we Ale ksan dre Zec i wenih ro di teqa, imu }nih Srba iz Zagreba u decembru 1991. Prema navodima, Rimac, koji je priznao krivicu, u~estvovao je u tom ubistvu u grupi komandom Tomislava Mer~epa, tada savjetnika ministra unutra{wih poslova. Iako im se sudilo za to ubistvo, wihovi iskazi u kome su priznali zlo~in nisu kori{}eni zbog proceduralne gre{ke, za {ta su javnost i mediji optu`ivali Vladimi ra [e ksa kao ta da{weg tu`ioca.

Pomilovan ubica srpskih civila
Mesi} u petak na Kosovo
RANIJE SMAWENA kazna i Stjepanu Grandi}u iz gospi}ke grupe
Ranije, Mesi} je za dvije godine smawio kaznu Stjepanu Grandi}u koji je kao pripadnik “gospi}ke grupe“ osu|en na deset godina zatvora zbog organizovawa ubistva 23 srpska civila iz Peru{i}a kod Gospi}a u jesen 1991. godine. Samom Mer~epu koji se dovodi u vezu sa zlo~inima nad Srbima u Zagrebu, Vukovaru, Pakra~koj poqani i Gospi}u do sada nije su|eno.

Zima pokazala }ud

Hrvatska okovana snijegom i ledom
ZAGREB - U Gorskom kotaru, sredwoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj tokom no}i izme|u srijede i ~etvrtka napadalo je izme|u 15 i 20 centimetara novog snijega. Snijeg je cijelu no} padao i u Zagrebu. Glavni grad Hrvatske je u ~etvrtak osvanuo prekriven swe`nim prekriva~em debqine 21 centimetar, odnosno napadalo je 16 centimetara novog snijega - javqaju mediji. Najvi{e snijega u gradovima napadalo je u Delnicama gdje je izmjerena visina snijega od 41 centimetra. Snijeg pada u ve}ini kopnenih krajeva, dok na Jadranu preovladava obla~no vrijeme, povremeno s ki{om. Snijeg i poledica ote`avaju saobra}aj na putevima.

Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} putuje na Kosovo u petak, 8. januara, jer je zvani~ni Beograd wegovu posjetu, prvobitno planiranu za ~etvrtak, na Bo`i} po julijanskom kalendaru, shvatio kao provokaciju. To je u srijedu uve~e izjavio Mesi}ev savjetnik za spoqnu politiku Tomislav Jaki} na Hrvatskoj radioteleviziji. Jaki} je objasnio da je Mesi}eva zvani~na posjeta Kosovu prvobitno planirana za 7. januar iz “tematskih razloga“ i “bez zle namjere“. - Pomerili smo je za jedan dan kada smo vidjeli da se u Beogradu taj datum shvata kao provokacija - rekao je Jaki}.

Ne jewavaju nesuglasice pristalica SPC-a i nepriznate CPC

Na Cetiwu nalo`ena dva badwaka
CETIWE - Na Cetiwu su, kao i ranije, na Badwe ve~e nalo`ena dva badwaka jedan Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve ispred Cetiwskog manastira, a drugi su na lo `i le pris ta li ce ka non ski ne pri zna te Crno gorske pravoslavne crkve na Trgu kraqa Nikole. Mi tro po lit crno gor -

DOBRA VIJEST
Biv{i lider Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perovi} je boqe, ali se i daqe nalazi pod stalnim nadzorom qekara u Pragu nakon {to je u ponedjeqak pretrpio sr~ani udar i zbog udarca glavom u beton zadobio frakturu lobawe. Perovi}u je operisan hematom na mozgu i qekari pa`qivo prate wegovo stawe.

PODGORICA

U Sloveniji su, krajem decembra, u Zavodu za zapo{qavawe bile prijavqene 96.672 osobe bez posla, {to je za 45,9 odsto vi{e nego na isteku 2008. godine. Najve}i procenat nezaposlenih krajem minule godine bio u Murskoj Soboti i Velewu, {to je posqedica problema u poslovawu tamo{wih giganata, modne konfekcije “Mura“ i “Gorewa“.

QUBQANA

PAO KROV
Krov monta`ne bine na trgu na Cetiwu uru{io se ju~e i pao na sve{tenstvo i pristalice kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve, od ~ega je nekoliko lica lak{e povrije|eno. Metalna konstrukcija iznad bine uru{ila se nad mitropolitom i sve{tenstvom CPC od te`ine vode, koja se usqed obimnih padavina nakupila na tendi, javqa crnogorski nezavisni dnevnik “Vijesti“. U trenutku ru{ewa konstrukcije na bini se nalazilo pedesetak osoba, od kojih je nekoliko povrije|eno.

sko-primorski Amfilohije, koji je i ~uvar patrijarhskog tro na Srpske pra vo sla vne crkve, poru~io je, prilikom nalagawa badwaka, da pomirewe treba da zavlada svuda, a posebno u Crnoj Gori i u gradu Cetiwu.

AMFILOHIJE pomirewe treba da zavlada svuda
Mi tro po lit ka non ski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Mihailo rekao je, pri li kom paqewa badwaka, da bez budu}nosti Crne Gore nema Crnogorske crkve, a bez Cetiwa nema ni Crne Gore.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 23

Svijet

“Eurostarov“ voz u kom je ovaj put samo 260 putnika opet je stao usred Eurotunela, ispod kanala Laman{. Spasila~ke ekipe su do{le

TOP STORIES CNN

na lice mjesta, a saobra}aj ispod kanala je uskoro opet uspostavqen. Do problema je najvjerovatnije do{lo u sistemu za ko~ewe.

Ameri~ki zvani~nici o bliskoisto~nom mirovnom procesu
Xorx Mi~el, ameri~ki izaslanik za Bliski istok, izrazio nadu da }e palestinska dr`ava biti u stawu da funkcioni{e kako treba od momenta kada bude osnovana
TEL AVIV - Ame ri ~ki iza sla nik za Blis ki is tok Yory Mi ~el izra zio je uvje rewe da se mi ro vni pre go vo ri izme |u Izra ela i Pa les ti na ca mogu okon~ati za najdu`e dvije godine. - Mi sli mo da pre go vo ri ne tre ba da tra ju du `e od dvije godine. Nadamo se da se strane sla`u. Li~no mislim da se to mo`e uradi ti u kra }em pe ri odu ocijenio je u srijedu uve~e Mi~el u intervjuu za televizijski program PBS najaviv {i sko ru po sje tu re gi onu Bliskog istoka. Mi ~el, biv {i se na tor i po sre dnik u pre go vo ri ma o Sjevernoj Irskoj, je is to vre me no izra zio na du da }e pa les tin ska dr`a va bi ti u stawu da fun kci oni {e ka ko tre ba od mo menta kada bude osnovana. Pa les tin ski pred sje dnik Mahmud Abas nagovijes tio je po ~et kom ove nedjeqe da razmatra prijedlog o obnavqawu mi ro vnih pre go vo ra ko ji su u zastoju vi{e od godinu dana i sa mit sa izra el skim i egipatskim liderom. Abas odbija da se vrati pre go va ra ~kom sto lu dok Izra el u po tpu nos ti ne obustavi izgradwu u jevrejskim na seqima na Za pa dnoj oba li, ukqu~u ju }i i is to ~ni Je ru sa lim. Izra el ski pre mi jer Bewmin Netanijahu objavio je obus-

Vijesti
Indija

Dvije godine za pregovore

Opsada hotela
[RI NA GAR - In dij ski voj ni ci su, po sli je sko ro dvodnevne akcije, ubili dvoji cu se pa ra tis ti ~kih ek stre mis ta ko ji su upa li u je dan ho tel u [ri na ga ru, qetwoj pri jes to ni ci Ka {mira. Naoru`ani ekstremisti su ju~e u{li u hotel, pri ~emu su ubili policajca i ranili jo{ jednog ~ovjeka, koji je ubrzo preminuo u bolnici, javio je Rojters. Zabarikadirani u petospratnoj zgradi hotela, ekstremisti su skoro 22 sata odolijevali na pa du voj ni ka, na ko je su otvarali vatru iz automatskog oru`ja i bacali bombe.

Sudan

Plemenski obra~un
KAR TUM - Na oru `a ni pri pa dni ci ple me na Nu er ubili su najmawe 139 qudi iz rivalskog plemena na jugu Sudana, saop{tili su danas dr`avni zvani~nici. Pleme Nuer je u subotu napalo ~uvare goveda iz ju`nog plemena Dinka, pri ~emu su im oteli oko 5.000 grla. - Ubili su 139 qudi, a rani li 54. Ne ma po da ta ka o broju nastradalih napada~a izjavio je Rojtersu guverner oblasti Varap, Sabino Makana.

Podr{ka Izraelu na okupqawu gra|ana Velike Britanije

FOTO: AGENCIJE

tavqawe iz gradwe do mo va za Jevreje samo na Zapadnoj oba li na 10 mje se ci ali i nas ta vak po di zawa ja vnih zgrada u tom podru~ju, kao i ku }a u ane kti ra nom isto~nom Jerusalimu. U me|uvremenu je Bijela ku}a porekla izjave koje su pri pi sa ne {e fu ka bi ne ta ame ri ~kog pred sje -

dnika Baraka Obame, Ramu Ema nu elu, objavqene u izra el skim me di ji ma, da joj je dosta Izraela i Palestinaca.

ISKRIVQENA izjava savjetnika
Neimenovani savjetnik Bijele ku}e naglasio je da

je ta izja va is krivqena i da je Ema nu el izra zio ne za do voqstvo ne dos tat kom na pret ka u mi ro vnom pro ce su ali ni je pri je tio da }e se iza}i iz wega. Navode izra el skih me di ja savje tnik je ozna ~io kao smije{ne. Naj ti ra `ni ji izra el ski list “Jediot ahronot“

obja vio je da je Ema ne ul ne da vno re kao izra el skom ge ne ral nom kon zu lu u Los An|elesu Jakobu Dajanu da Bijela ku}a gubi strpqewe zbog zas to ja u pre go vo rima, da je umorna od obje stra ne ko je gu be dra go cje no vri je me i pro pu {ta ju mo gu }nost da pos ti gnu mir.

Kina

Pogubqeni mafija{ki bosovi
PEKING - Sedmorica mafija{kih bosova pogubqeni su u ~etvrtak na sjeveru Kine zbog kri vi ~nih dje la ko ja ukqu~u ju ubis tva, iznu de i kri ju m~a rewe, ja vi li su dr`avni mediji. U izvje{taji ma se na vo di da je ovo ozna ~i lo kraj naj ve }eg lo kalnog slu~aja organizovanog kriminala u posqedwih 60 go di na. @ang Ba oji i jo{ {est mu {ka ra ca po gubqeni su u provinciji Habei, na kon {to je Vrho vni sud naredio wihovo smaknu}e, prenosi agencija Sinhua.

Upozorewe
Izraelski vojni radio javio je da je Emanuel upozorio da }e se Obamina administracija okrenuti drugim hitnim pitawima ako Palestinci i Izrael ne prevazi|u svoje te{ko}e. On je navodno kritikovao obje strane {to preduzimaju odgovaraju}e korake isuvi{e kasno da bi bili efektivni.

Xorx Mi~el

Ram Emanuel

Miting Hamasovih ekstremista u Gazi

Poreme}aji zbog nevremena
LONDON - Niske temperature i led i u ~etvrtak su stvarali poreme}aje u saobra}aju {irom Velike Britanije koju je posqedwih dana pogodio najve}i snijeg u posqedwih 30 godina. U Francuskoj je, poslije swe`nih padavina tokom no}i, u ~etvrtak poreme}en saobra}aj u Parizu i na sjeveru Francuske. U Britaniji su zbog nevremena bili zatvoreni aerodromi, blokirani putevi i kasnili vozovi u cijeloj zemqi a najte`e pogo|eni dijelovi su imali snijeg i do 50 centimetara visine. Oko 4000 qudi je danas ostalo bez struje u ju`noj Engleskoj a voza~i se suo~avaju sa te{ko}ama na zale|enim putevima. Stotine {kola su zatvorene zbog lo{eg vremena. Temperatura je u no}i sa srijede na ~etvrtak pala na minus 17,7 stepeni Celzijusovih u selu Benson u ju`noj Engleskoj.

Slovak ne}e tu`iti policiju
BRATISLAVA - Slovak kome je u okviru provjere rada pasa traga~a za eksplozivom slova~ka policija u subotu u Popradu podmetnula 90 grama plasti~nog eksploziva a on ih nesvjesno pro{vercovao avionom u Dablin ne namjerava da tu`i Slova~ku {to ga je tako zloupotrijebila. [tefan Gonda, 49-godi{wi elektri~ar koji ve} ~etiri godine radi u Irskoj, vra}ao se u Dablin u subotu poslije praznika u domovinu, sa aerodroma u Popradu, ba{ kada je slova~ka policija tamo testirala svoje slu`bene pse a uzorak eksploziva podmetnut ba{ na wegov prtqag pas je propustio da ozna~i. Kada je slova~ka policija obavijestila svoje irske kolege sa zaka{wewem od tri dana da im je Gonda nesvjesno donio iz Slova~ke policijski eksploziv, sa molbom da Irci uzorak vrate, policija u Dablinu je Gondu u utorak uhapsila.

DOBRA VIJEST

IRAK
Sedmoro qudi poginulo je u tri bomba{ka napada na komandanta specijalnih ira~kih antiteroristi~kih snaga nedaleko od Ramadija, u zapadnoj ira~koj provinciji Anbar. Me|u `rtvama su ro|aci oficira Valida al Hitija. Hiti je te{ko rawen, a poginuli su wegov otac, majka, dvije sestre, brat i snaha, kao i jedan advokat.

IZRAEL

Me|unarodni konvoj humanitarne pomo}i, sa 140 kamiona i automobila, u{ao je u pojas Gaze u kome `ivi vi{e od milion i po Palestinaca. Konvoj je u palestinsku enklavu, koja je pod izraelskom blokadom, u{ao kroz palestinski grad Rafu, na samoj granici sa Egiptom.

LO[A VIJEST

24 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Roman Polanski

Zahtijeva presudu u odsutnosti
LOS AN\ELES - Rediteq Roman Polanski zatra`io je da ga sud u Los An|elesu u odsutnosti osudi prema optu`bi o nezakonitom seksualnom odnosu s maloqetnicom 1977. godine, javile su agencije. Sudija Piter Espinoza zakazao je za 22. januar saslu{awe o tom zahtjevu koji je Polanski preko svog advokata poslao iz ku}nog pritvora u [vajcarskoj. Tu`ioci, koji ve} dugo tra`e da se Polanski pojavi pred sudom u Los An|elesu, najavili su da }e se protiviti su|ewu u odsutnosti. Polanski je pobjegao iz SAD 1978. iz straha da }e mu sudija, koji je u me|uvremenu umro, poni{titi nagodbu prema kojoj je priznao krivicu za nezakoniti seksualni odnos s maloqetnicom u zamjenu za 42 dana zatvora, koje je i odslu`io.

Pakistan

Talibanski centar za ispirawe mozgova
ISLAMABAD - Pakistanska voj ska pro na {la je u gradu Navaz Kotu skrovi{te u kom se nalazio talibanski centar za “ispirawe mozgova djeci“, javio je Si-En-En. Skro vi {te je ot kri ve no jo{ u decembru, ali tek je sada objavqena wegova prava na mje na. U wemu su dje ca uzrasta od 12 do 18 godina vaspitavana da od nevinih du {a pos ta nu hla dno krvne ubi ce, spre mna da pos ta nu samoubice. Na unutra{wim zidovima iscrtani su prizori potpuno suprotni okolini u kojoj se na la zi - ri je ka me da i mli je ka ko ja te ~e, a po red we prikazane su djevice. Tako|e, djeca su podu~avana da ih tamo ~eka poslanik Muhamed i da je to mjesto izobiqa. Dje cu su ta li ba ni u~ili da ih ono {to je prikazano na slikama ~eka na nebu poslije smrti.

Dmitrij Medvedev i Vladimir Putin u crkvi Hrista Spasa u Moskvi

Proslavqen Bo`i} po julijanskom kalendaru u svijetu

Pravoslavni vjernici u hramovima i crkvama
Bo`i}, po julijanskom kalendaru, proslavile Ruska pravoslavna crkva, manastiri na Svetoj gori, Jerusalimska patrijar{ija i Gruzijska pravoslavna crkva
MOS KVA - Pa tri jarh Moskve i cijele Rusije Kiril u pono} izme|u srijede i ~etvrtka slu`io je bo`i}nu li tur gi ju u crkvi Hrista Spasa u Moskvi. U bo `i }noj po sla ni ci pa trijarh je gra|anima ~estitao Bo`i} i rekao da je zemqa napredovala uprkos fi nan sij skoj kri zi, za hvaquju}i aktuelnoj vlasti u Kremqu, prenio je RTS. Me|u tri hiqade vjernika, u crkvi Hris ta Spa sa bio je i predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev sa suprugom. [irom Rusije na bo`i}nim li tur gi ja ma oku pi lo se oko tri miliona vjernika.

MOLITVA za spas palestinskog naroda
Samo u Moskvi bo`i}ne liturgije odr`ane su u vi{e od osam stotina crkava, dok je {irom svijeta dan Hristo vog ro |ewa obiqe`en u trideset hiqada ruskih pravoslavnih crkava.

Pravoslavni hri{}ani oku pi li su se i u bi blij skom Vitlejemu na Zapadnoj obali, gdje se po vjerovawu ro dio Isus Hris tos. U Crkvi Ro|ewa patrijarh Teofilos Tre}i molio se za spas palestinskog naroda. Bo `i} po ju li jan skom ka len da ru pro slavqaju ma nastiri pravoslavnih crkava na Svetoj gori, Gruzijska pra vo sla vna crkva i Kop tska pra vo sla vna crka va u Egiptu.

^ESTITKE
Supruga premijera Sjeverne Irske

Poku{ala samoubistvo zbog preqube
BELFAST - Supruga premijera Sjeverne Irske poku{ala je da se ubije nakon {to je priznala prequbu. Ajris Robinson je priznala da je svog supruga Pitera prevarila prije 18 mjeseci. Majka troje djece je za prequbu rekla su pru gu u mar tu pro {le go di ne, po sli je ~e ga se poku{ala ubiti. Prije desetak dana je Robinsonova, koja je i poslanik u parlamentu Sjeverne Irske, rekla da se povla~i iz politike zbog psihi~ke bolesti, objavio je “Dejli mejl“. U saop{tewu je priznala javnosti da joj je zbog depresije patio porodi~ni `ivot, {to je dovelo do preqube.

Patrijarh Toefilos Tre}i predvodio liturgiju u Vitlejemu

Predsjednik i premijer Rusije Dmitrij Medvedev i Vladimir Putin ~estitali su Bo`i} pravoslavnim vjernicima u Rusiji. Medvedev je napomenuo da je Bo`i} povezan s hri{}anskim idealima ~estitosti i milosr|a, koji su vijekovima bili osnovne vrijednosti qudi i temeq dru{tvenog `ivota u Rusiji, saop{teno je iz

Kremqa, prenio je ItarTASS. Putin je, u bo`i}noj ~estitki izdatoj u ~etvrtak, poslije susreta s patrijarhom moskovskim i cijele Rusije Kirilom, ukazao na to da je RPC znatno doprinijela ja~awu patriotizma i qubavi prema otaxbini, kao i {irewu duhovnih vrijednosti i cjelokupnoj istoriji ruskog naroda.

Odbor Parlamenta Evropske unije za zdravstvo

Pandemija gripa skandal vijeka
BRISEL - Zdravstvena komisija Evropskog parlamenta donijela je rezoluciju kojom se zahtijeva istraga transparentnosti u istrazi korupcije izme|u Svjetske zdravstvene organizacije, farmaceutske industrije i akademskih nau~nika u vezi s uticajem farmaceutskih kompanija na globalnu kampawu povodom meksi~kog gripa, javile su agencije. Volfgang Vodarg, predsjedavaju}i Odbora Parlamenta EU za zdravstvo i epidemiolog, proglasio je pandemiju novog gripa jednim od najgorih medicinskih skandala vijeka, a uz to on je jedan od pokreta~a istrage, pi{u strani mediji. Vodarg smatra da farmaceutske kompanije uti~u na nau~nike, alarmiraju vlade {irom svijeta i navode na tro{ewe slabih zdravstvenih resursa za neefikasne strategije vakcinisawa i nepotrebno izlagawe zdravih qudi riziku velikog broja nepoznatih posqedica vakcine koja nije dovoqno ispitana. je Vodarg. Komisija Evropskog parlamenta ima}e zadatak da istra `i da li je bi lo “la`irane pandemije“ i da li je grupa stru~waka imala finansijske veze s farmaceutskim di vo vi ma kao {to su “Glakso Smit-Klajn“, “Ro{“ i “Novartis“, koji su profitirali na lijekovima. Parlament }e istra`iti uticaj farmaceutske industrije na vo|ewe kampawe {irom svijeta protiv takozvanih pandemija virusa H5N1 pti~jeg gripa i H1N1 novog gripa. Posebno se mora obratiti pa`wa na ulo gu Svjet ske zdravstvene organizacije i weno hitno progla{ewe pandemije, koje je promijenilo stavove javnosti.

RIZIK nepoznatih posqedica vakcine
- Kampawa pti~jeg gripa 2005. i 2006. godine koja je kombinovana s kampawom novog gripa, nije uzrokovala ogromnu {tetu dijelu vakcini sa nih i zdrav stve nom buyetu, ve} je poquqala povjerewe u bitne institucije i wihovu odgovornost - istakao

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 25

Ameri~ki predsjednik naredio poo{travawe mjera bezbjednosti

Vijesti
Bolivija

Ameri~ki zvani~nici ka`u da bi prema preliminarnom planu, postoje}ih 3.200 “saveznih mar{ala“, bilo gotovo iskqu~ivo raspore|eno na prekomorske letove ameri~kih prevoznika

"Savezni mar{ali" u avionima
FOTO: AGENCIJE

Sudar autobusa i automobila
LA PAZ - U sudaru u kojem su u~es tvo va li auto bus i automobil u centralnoj Boliviji poginulo je 22 qudi. “Dvoje qudi je poginulo u automobilu, a 20 u autobusu“, re kao je po li cij ski zvani~nik Orlando Herbas te dodao kako je u saobra}ajnoj nesre}i poginulo i dvoje djece. U sudaru je ukupno 28 qudi povrije|eno, dok ih je troje pro{lo bez ogrebotine. Oba vozila su poslije sudara pala u provaliju sa 80 metara visoke litice.

Australija
Eksploziv prona|en u Abdulmutalabovom dowem rubqu Poja~ano prisustvo "saveznih mar{ala" u avionima

VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama naredio je da se do 1. februara pove}a broj “saveznih mar{ala“ - policajaca koji obezbje|uju avionske letove u onome {to zvani~nici u SAD nazivaju “trkom s vremenom“ jer se vjeruje da su i drugi bomba{i samoubice pripremqeni za napade, javio je ABC News. Po sli je dvo ~a so vnog sas tanka Obame i predstavnika slu `be bez bje dnos ti zakqu~e no je da je pro pust mogao da izazove katastrofalne posqedice. Od nedavnog poku{aja bomba{kog napada na ameri~ki avion na letu za Detroit, u SAD se preduzimaju obimne mje re ja ~awa bez bje dnos ti aviosaobra}aja. Ameri~ki zvani~nici ka`u da bi prema pre li mi nar nom planu, postoje}ih 3.200 “sa ve znih mar{ala“, bilo go to vo iskqu~ivo raspore|eno na prekomorske letove ameri~kih prevoznika. Doma}e letove visokog rizika po kri va li bi agenti

drugih saveznih pravosudnih agen ci ja, ko ji su pro {li obuku za “vazduhoplovne mar{ale“ nakon teroristi~kih napada na SAD 11. septembra 2001. godine.

VI[E OD desetak potencijalnih bomba{a
- Osobqe koje je tada pro{lo obuku ~ini svojevrsne re zer vne sna ge “sa ve znih mar{ala“, i oni }e sada biti “pozajmqeni“ za doma}e letove, prema nare|ewu nadle`nih - izjavio je visoki pra vo su dni zva ni ~nik za ABC News. Zvani~nici ka`u da obavje{tajni izvje{taji i ispitivawe op tu `e nog “bomba{a s dowim rubqem“ Umara Faruka Ab d ul mutalaba, go vore da bi mo glo biti vi {e od desetak drugih mla dih qudi obu~enih za samoubila~ke misi je pro tiv ameri~kih putni ~kih aviona.

Umar Faruk Abdulmutalab

Ab dul mu ta lab, 23-go di{wi Nigerijac koji je pro{ao obu ku “Al-Ka ide“ u Jemenu, poku{ao je da detoni ra ek splo zi vnu na pra vu na letu 253 kompanije Nortvest erlajnz iz Amsterdama za Detroit 25. decembra. Umjesto detonacije izazvao je za paqewe ek splo zi va, a putnici su ga savladali kada su vidjeli da su mu pantalo ne i dio ka bi ne u plamenu. U srijedu je protiv wega podignuta optu`nica, u kojoj se navodi da je poku{ao da ubije 279 putnika i 11 ~lanova posade aviona, s ek splo zi vom u{i ve nim u dowe rubqe. Za petak je za ka za no sa slu {awe o odre |i vawu pritvora. U me|uvremenu, vlada SAD treba da objavi dio rezultata istrage o propustima koji su do ve li do to ga da oba vje {taj ne slu `be ne predvide poku{aj teroristi~kog napada na putni~ki avi on 25. d e ce m b ra, saop{tila je Bijela ku}a.

e

Najvi{e slomqenih vilica
DARVIN - Hirurg u sjevernom australijskom gradu Darvinu izjavio je da to mjesto ima najvi{u stopu razbijenih vilica po glavi stanovnika u svijetu. Mahi ban To mas, hi rurg iz Kraqevske bolnice u Darvinu, izjavio je za australij ski ABC da wego va ustanova godi{we ima 350 slu~ajeva razbijenih vilica, odno sno 17 na 10.000 sta no vni ka. Vi li ce naj ~e{}e pucaju ~etvrtkom i petkom uve~e ispred pabova i klubova u gradskom sredi{tu.

EKSPLOZIV

Kada je Abdulmutalab uhap{en, vlasti su objavile da se radilo o 80 grama eksploziva PETN, bezbojne kristalne materije koja je visokoeksplozivna i spada u istu hemijsku grupu kao nitroglicerin. U optu`nici se navodi da je eksplozivna naprava sadr`avala i triaceton triperoksid, drugu visokoeksplozivnu materiju poznatu kao TATP, jedan od najosjetqivijih poznatih eksploziva. Sa vje tnik ame ri ~kog predsjednika za borbu protiv te ro ri zma tre ba lo bi da podnese Baraku Obami ver zi ju iz vje {ta ja, kla si fi kovanu kao tajnu o bez bje dnos ti, po tom i ver zi ju za ja vnost, re kao je por tpa rol Bijele ku}e Robert Gibs.

Egipat

Ubijeni Kopti
NAGA HAMADI - [estoro koptskih hri{}ana ubije no je, a naj mawe 10 raweno u pucwavi ispred crkve u egipatskom gradu Na ga Ha ma di ju, ja vi le su agencije. Nepoznati napada~ iz automobila je otvorio vatru na grupu Kopta koji su poslije pono}ne liturgije napu{tali crkvu u Naga Hamadiju. Ubijeno je {estoro Kopta i jedan musli man, ra dnik obez bje |ewa. Na pa da ~i su po bje gli. Hri{ }a ni ~i ne 10 odsto egipatske populacije, iako mnogi od wih ka`u da je ta brojka i ve}a.

Obama `eli ve}u bezbjednost tokom prekomorskih putni~kih letova

Kenija

Pro{lonedjeqni napad na agente CIA u Avganistanu

"Al-Kaida" preuzela odgovornost
DUBAI - Guverner jugoisto~ne avganistanske provincije Host i nekoliko visokih fun kci one ra raweni su u ~etvrtak u eksploziji u guvernerovoj kancelariji, saop{tila je vojska a prenijele agencije. Istovremeno, avganistansko krilo “Al-Kaide“ preuze lo je od go vor nost za pro{lonedjeqni napad bomba{a samoubice na ameri~ku bazu u toj zemqi, kada je poginulo sedam pripadnika ameri~ke Centralne obave{tajne agencije. General avganistanske vojske Muhamed Navab rekao je novinarima da raweni funkcioneri nisu `ivotno ugro`e ni i da je po kre nu ta istraga o uzroku eksplozije u Hostu, glavnom gradu istoimene provincije, koja se grani~i s Pakistanom, prenio je Rojters. “Al-Kaida“ u Avganistanu saop{tila je, u me|uvremenu, da je na pad na pri pa dni ke CIA, koji je izveo dvostruki agent koji je postao bomba{ samoubica, bio odmazda zbog ubistva nekoliko wenih lidera.

Slon pregazio majku i }erku
NAJ RO BI - Stra vi ~na tragedija dogodila se u Nacionalnom parku na planini Kenija, drugoj najvi{oj afri ~koj pla ni ni. Slon koji je istr~ao iz `buwa naletio je na ameri~ku porodicu koja je planinarila i pregazio `enu i wenu jednogodi{wu k}er. Majka je djevoj~icu nosila u naru~ju. Po gi nu le su 39-go di{wa [eron Braun iz Wujorka i wena jednogodi{wa k}erka Margo.

ODMAZDA zbog ubistva zvani~nika “Al-Kaide“
- Aktivirao je pojas sa eksplozivom, sakriven od o~iju nevjernika, na sastanku ameri~kih i jordanskih obavje{tajaca - izjavio je Mustafa Abdul-Jazid, vo|a avganistan-

skog ogranka teroristi~ke mre`e Osame bin Ladena. “Osvetio je na{e mu~enike lidera Amira Bejtulaha Mehsuda i lidere Abua Saleha al-Somalija i Abdalaha Saida al-Libija i wihovu bra}u“, na ve de no je u Ab dulJa zi do vom sa op {tewu objavqenom na jednom islamisti~kom veb-sajtu. Na pad na ame ri ~ku ba zu, drugi najsmrtonosniji napad u istoriji CIA, izveden je posli je ne us pje log po ku {a ja

oba rawa ame ri ~kog pu tni ~kog aviona 25. decembra, koji je iz Amsterdama letio za Detroit. Najsmrtonosniji napad na CIA izveden je 1983. godine u Bejrutu, kada je u eksploziji u ameri~koj ambasadi poginu lo osam pri pa dni ka te agencije. Mehsud, lider talibanskog pokreta u Pakistanu, ubijen je u avgustu u napadu ameri~ke bespilotne letjelice u Ju`nom Vaziristanu.

26 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

Komunalna policija tokom praznika bez ve}ih intervencija

5

dje~aka

3

djevoj~ice

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Zadovoqni smo kako su se ugostiteqi, ali i oni koji su proslavqali praznike u ku}ama, pona{ali, jer gotovo da nije bilo kr{ewa Odluke o ku}nom redu i drugih propisa, rekao @eqko Obradovi}
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Proslave bez naru{avawa ku}nog reda i propisa
U DECEMBRU {est prekora~ewa radnog vremena

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

Eki pe ko mu nal nih po licajaca bile su na terenu tokom novogodi{wih i bo`i}wih pra zni ka i ni su zabiqe`ile ve}e nepravilnos ti, a ni sta no vni ci Bawe Luke nisu imali prigovora. Re kao je ovo “Gla su Srpske“ zamjenik na~elnika Ko mu nal ne po li ci je u Admi nis tra ti vnoj slu `bi grada @eqko Obradovi}. - Zadovoqni smo kako su se ugostiteqi, ali i oni koji su proslavqali praznike u ku}ama pona{ali, jer gotovo da nije bilo naru{avawa Odluke o ku}nom redu i drugih propisa - istakao je Obradovi}. Ka ko je re kao, uvi jek ima slu~ajeva koji “iska~u“ iz propisa i pravilnika. - Takvi slu~ajevi su bili vrlo ri jet ki, a to kom pra zni ka smo gle da li da qude vi{e opomiwemo nego da ih ka`wavamo. Uglavnom

Komunalni policajci nisu imali puno posla

FOTO: GLAS SRPSKE

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801
Kontrola uli~nih prodavaca

su se po{tovale odluke o radnom vremenu ugostiteqskih i trgo vin sko-za nat skih objekata, s obzirom na to da je bi lo pro du `e no ra dno vrijeme po Zakqu~ku koji je donio gradona~elnik Bawe Luke Dragoqub Davidovi} izjavio je Obradovi}. [to se ti~e izvje{taja Ko mu nal ne in spe kci je za posqedwi mjesec pro{le godine, sankcionisana su 324 voza~a koja su se nepropisno parkirala. - Ne po {to vawe do zvoqenog ra dnog vre me na kod ugostiteqskih objekata tokom decembra registrovali smo {est pu ta, dok su se stanovnici u ~etiri slu~a-

ja `alili na preglasnu muziku - pojasnio je Obradovi}.

U DECEMBRU 324 slu~aja nepropisnog parkirawa
On je istakao da se rad ovakvih ugostiteqskih objekata stavqa pod kontrolu i to dje lu je pre ven ti vno na druge ugostiteqske objekte, prodavnice i kafi}e, koji bi mogli da naprave sli~an prekr{aj. - Na naru{avawe ku}nog re da i mi ra `a li li su se stanovnici sedam puta, dok se protivpravno i nelegalno za uzi mawe po vr{i na u

decembru desilo 50 puta. To su obi~no bili uli~ni prodavci u centru grada koji su prodavali ukrase za novu godinu te su bili smje{teni po trotoarima, zelenim povr{i na ma... - is ta kao je

Obradovi}. On je do dao da je me |u prekr{ajima koje je registrovala Komunalna policija bi lo i ne le gal no ogla{avawe, gdje je izdato 20 prekr{ajnih naloga.

KAZNE
- Za nepropisno parkirawe propisana kazna iznosi 40 maraka, a ako lice koje je napravilo prekr{aj ne plati kaznu u zadatom roku, kazna se pove}ava na 60 maraka. Za ugostiteqske objekte koji prekr{e pravilo o po{tovawu radnog vremena, kao i za ometawe javnog reda i mira pu{tawem preglasne muzike, kazne su od 500 do 700 maraka - rekao je Obradovi} i dodao da stanovnici koji naru{avaju ku}ni red i mir pla}aju kaznu od 100 maraka.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ AVATAR - sf spektakl 3D re`ija: Xejms Kamerun uloge: Sem Vortington, Zoi Saldan, Stipen Leng termini: 13, 16.15, 19.30, 22.45 ~asova PARANORMALNA AKTIVNOST - horor re`ija: Oren Peli uloge: Kati Fiterston, Mikah Slot, Mark Fredrih termini: 18, 19.45, 22.30 ~asova KOMPLIKOVANO JE - romanti~na komedija re`ija: Nensi Majers uloge: Meril Strip, Stiv Martin, Alek Baldvin termini: 17.30, 20, 21.30 ~asova ZOMBILEND - horor/komedija re`ija: Ruben Flej{er uloge: Vudi Harelson, Xis Eizberg, Ema Ston termini: subotom i nedjeqom u 16 ~asova BAMBI 2 - animirani re`ija: Brajan Pimental glasovi: Aleksandar Gould, Patrik Stjuart, Antoni Ganam termini: subota i nedjeqa u 12 i 14 ~asova NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “Zvijezda je ro|ena“, {tunk mjuzikl B. Pipovi}a, Velika scena, 15. januar u 20 ~asova “Narodni poslanik“, komedija Branislava Nu{i}a, Velika scena, 16. januar u 20 ~asova DJE^IJE POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “Crvenkapa“, autor i rediteq: @ivomir Jokovi}, 16. januar u 18 ~asova “Je`eva ku}ica“, Branko ]opi}, dramatizacija: Predrag Bjelo{evi}, 17. januar u 11 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba fotodokumenata - slike razorene Bawe Luke posle zemqotresa 1969. godine Izlo`ba “Jutarwa pjesma gusjenica“, autor: Berine [u{~evi}, otvorena do 10. januara 2010. godine Izlo`ba “Fotografije Treskavice“, autor: Tihomir Golijanin BANSKI DVOR - KULTURNI CENTAR Izlo`ba dokumenata i fotografija Arhiva Republike Srpske posve}enih bawolu~kom zemqotresu iz 1969. godine LTG GALERIJA Izlo`ba “Putovawe u magli“, autor: Goran Mitrovi}, otvorena do 31. januara

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 27

Tr`nica
crni luk bijeli luk krompir mrkva 1 4-6 0,80 1,50-1,80 kupus karfiol paprike tikvice 0,5-0,8 2,5-3 3,5-4 4-5 pasuq patlixan orasi gro`|e 3-7 2-3 13 2,5-5 kru{ke banane kivi grejp 2,5-3 1,5-2 2-3 2,50
FOTO: D. GRABOVAC

limun jabuke naranxe gqive

2,50 1-2 1,8-2,3 2-4,5

GRADSKE VIJESTI

Odr`avawe mostova ko{ta}e 260.000 KM
Na po dru ~ju Bawe Lu ke pos to je 23 mos ta, dva na dvo`waka i pet pasarela, a na prigradskom podru~ju 54 mosta razli~ite konstrukcije, raspona i du`ine. Izgra|eni mostovi i pasarele po svom broju, lokaciji i tehni~kim karakteristikama zahtijevaju stalno odr`avawe i sanaciju i za te namjene u idu}oj godini bi}e izdvojeno 260.000 maraka. - Sredstva }e biti usmjerena na odr`avawe, koje podrazumijeva zamjenu hrastovih talpi na pje{a~kim mostovima, za mje nu i po pra vku ogra da, te pjes ka rewe i antikorozivnu za{titu ~eli~ne konstrukcije mosta usvojeno je na Skup{tini grada. S. T.

Novi javni satovi na podru~ju grada
Grad Bawa Luka }e u ovoj go di ni na ba vi ti zna tan dio nove komunalne opreme. Pod tim se podrazumije va iz gradwa ja vnih sa to va, po kre tnih pla tfor mi za in va li de u Beogradskoj i ulici Milo {a Obi li }a, ne po kre tnih ja vnih to ale ta i stalaka za bicikle. - Za gradwu javnih satova i sta la ka za bi ci kle u gra du bi }e iz dvo je no po 10.000 maraka. Za pokretne pla tfor me za in va li de planirana sredstva iznose 30.000 ma ra ka, dok se za izgradwu nepokretnih javnih to ale ta pla ni ra 60.000 maraka - predvi|eno je u buyetu grada za 2010. godinu. Osim toga, planira se i na bav ka ve }eg bro ja kon tejnera zapremine dva, ~etiri i pet metara kubnih. S. T.

Milo{ Kavi} o~ekuje da mu zlatnik donese sre}u

Lomqewe bo`i}ne ~esnice u ulici Prve kraji{ke brigade 1

Me|u pedesetak mali{ana sa Star~evice koji su lomili ~esnicu najvi{e sre}e imao desetogodi{wi u~enik petog razreda Osnovne {kole “Branko Radi~evi}“
PI[E: DARKO GRABOVAC darkog@glassrpske.com

Milo{ Kavi} prona{ao zlatnik
Me|u pedesetak mali{ana ovaj u~e nik pe tog ra zre da Osnovne {kole “Branko Radi~evi}“ imao je najvi{e sre}e. - Izuzetno mi je drago da se ba{ u mom komadu ~esnice na{ao zlatnik. Nadam se da }e mi on ove godine donijeti sre}u u radost. Isto tako bi}e to lijepa usmena na mo je dje tiwstvo i na{ naj ra do sni ji pra znik Bo `i} - rekao je kroz osmijeh Milo{ Kavi}. Ovu manifestaciju drugu godinu zaredom organizovala je Zajednica eta`nih vlasnika zgrade u ulici Prve kraji{ke brigade 1. - Ciq nam je da mali{anima, ne samo na{e zgrade ve} i ~itave Star~evice i svih dijelova grada, koji do|u na lomqewe ~esnice pribli`imo radost Bo`i}a. Isto tako to je vrijeme darovawa i na ovaj na~in `eqeli smo da ih obradujemo. Nadam se da }e Milo{u zlatnik koji je prona{ao u ~itavoj 2010. i wegovom `ivotu donositi sre}u rekao je predsjednik ZEV-a zgrade u ulici Prve kraji{ke brigade 1 Milorad Arlov. Lomqewe ~esnice, ali i tradicionalno pijukawe, bio je istinski bo`i}ni praznik na Star~evici. Jerej Srpske pravoslavne crkve Aleksandar Vukosavqevi} je po`elio svima sre}an Bo`i} i osve{tao ~esnicu. A potom su najmla|i po~eli da tra`e zlatnik. Oni stari ji su uz ~a {i cu ku va nog vina ili doma}e rakije i kola~e posmatrali lomqewe ~esnice. Zadovoqan je bio i @arko Mili}, vlasnik “@itopeke“, koja je napravila veliku bo`i}nu ~esnicu pre~nika jedan metar. - Nije bilo dileme da li }e na{i pekari i “@itopeka“ dati doprinos ovoj manifestaciji. Ovo je svetkovina na{eg naroda i drago mi je da smo i mi dio ovog slavqa - rekao je Mili}.

Paketi za pet |aka Poqoprivredne {kole

FOTO: GLAS SRPSKE

Desetogodi{wi Milo{ Kavi} prona{ao je zlatnik u ~esnici pre~nika jedan metar, koju su djeca Star~evice lomila u ~etvrtak, na najradosniji hri{}anski praznik Bo`i} ispred zgrade u ulici Prve kraji{ke brigade 1.

^ESNICA pre~nika jedan metar
Prema wegovim rije~ima, stanari ove zgrade su skupili novac i kupili zlatnik. - Kada smo pro{le godine pokrenuli ovu inicijativu, svi stanari na{e zgrade su je sa odu{evqewem prihvatili. Zato ni ovog puta nije bilo problema da prikupimo novac. Zlatnik je vrijedan 200 maraka. Hvala svima koji su pomogli ovo na{e bo`i}no slavqe - rekao je Arlov.

Pomo} uru~ena porodici Milinkovi}

Tradicija
- Nadam se da }e lomqewe ~esnice, koje je ve} postalo tradicija, prerasti u ne{to vi{e. Neka ovo bude inicijativa da jednog dana veliku ~esnicu na na{ najradosniji hri{}anski praznik Bo`i} lomimo na Trgu Krajine pred velikim brojem stanovnika Bawe Luke rekao je Milorad Arlov.

Za javnu higijenu 5,1 milion maraka
Za odr`avawe javne higijene, kao dijela komunalne djelatnosti, kako za urbani, tako i za ruralni dio Bawe Luke, ove godine grad namjerava da potro{i 5,1 milion maraka, navedeno je u programu zajedni~ke komunalne potro{we za 2010. godinu. - To podrazumijeva prikupqawe i odvoz mije{anog otpada sa javnih povr{ina, prawe saobra}ajnih povr{ina, ~i{}ewe i odr`avawe objekata za odvod, uklawawe privremenih divqih de po ni ja, te rad hi gi je ni ~ar skih slu `bi ko je zbriwavaju napu{tene, stradale i uginule `ivotiwe - rekli su u Odjeqewu za komunalne i stambene poslove i poslove saobra}aja. S. T.

Mje{tani Deqke godinama nemaju vodu
Mje{tani naseqa Deqka, koje se nalazi u mjesnoj zajednici [argovac, ve} dugi niz godina nemaju vodu. Mje{tanka ovog naseqa Milijana Novak ka`e da po trideset dana nemaju gradsku vodu, a kada je dobiju, bude samo od dva sata dnevno. - Obra}ali smo se mnogima, ali niko nam nije pomogao. Ne znamo vi{e kako da se nosimo sa ovim problemom - rekla je Milijana Novak. U Administrativnoj slu`bi ka`u da }e problem ovog naseqa biti rije{en izgradwom dva rezervoara na Tuwicama. - Sredstva za realizaciju ovog projekta, koja se procjewuju na nekoliko miliona, bi}e obezbije|ena krediom istakli su u Administrativnoj slu`bi. M. Mi.

Predstavnici Poqoprivredne {kole, u sklopu tradicionalne novogodi{we i bo`i}ne akcije, i ove godine obi{li su pet po ro di ca svo jih |a ka ko ji su u te {koj materijalnoj i socijalnoj situaciji i podijelili im pakete pomo}i. Prehrambene proizvode, odje}u i paketi}e sa slatki{ima, koje su za potrebe mali{ana prikupili wihovi drugari iz {kole, dobili su Aida Kuli}, bra}a Milan i Rajko Torbica, Nagija Hucman, Nemawa Bodo i Nikolina Milinkovi}. Direktor Poqoprivredne {kole Bawa Luka Edi Hane{ je naglasio da ovo nije jedina akcija koju je organizovala ova {kola. - Ova akcija sprovedena je u saradwi sa Savjetom u~enika Poqoprivredne {kole, koji su samoinicijativno organizovali akciju “Jedan u~enik - jedan slatki{“ i time dokazali da i na{i u~enici po~iwu da idu stopama svojih u~iteqa. Veliku pomo} smo imali od kompanije “Megle“ i drugih donatora - naglasio je Hane{. S. G.

PA@WA
U ulici Kara|or|evoj u bawolu~kom nasequ Lau{ kod broja 99 do{lo je do pucawa cijevi i izlijevawa vode na saobra}ajnicu. Komunalna policija je intervenisala i obavijestila

Otklowen vodovodni kvar

preduze}e “Vodovod“. Ekipe za tehni~ko odr`avawe vodovodne mre`e su uspje{no otklonile kvar i zaustavile izlijevawe vode na saobra}ajnicu. M. Mi.

28 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 29

Razbibriga
Od tra~a do istine
Rekli su joj da je izuzetno seksi u kratkoj crnoj kombinaciji i od tog trenutka Anabela \ogani, bukvalno, ve} puna dva mjeseca ne izlazi iz uzanog korzeti}a i vru}ih pantalonica. Da li zbog ekonomske krize ili rezawa ku}nog buxeta poslije razvoda od Gagija, uglavnom, ona se ve} predugo dr`i istog imixa, ~iji su sastavni dio, uz ve} pomenute krpice, i ~izme - naravno crne, kao i najlon ~arape sa upadqivom {traftom po sredini. Prema pisawu pojedinih srpskih medija, ohrabrena komplimentima da izgleda poput svjetske zvijezde, Anabela je po`urila br`e-boqe da se u “fantasti~nom izdawu“ poka`e i u inostranstvu. Ta~nije, u jednoj od zapadnoevropskih diskoteka koju vikendom pune zemqaci u rasijawu. Potom je opet skoknula “preko grane“, ovog puta do Makedonije. Poga|ate kako je bila obu~ena. I tako redom... Ina~e, Anabela odnedavno vi{e nije za{titno lice robne marke koju dizajnira ameri~ka zvijezda Xenifer Lopez. Ona se `alila da je dobijala garderobu koja je bila previ{e “zatvorena“, pa weni seksi atributi nisu mogli da do|u do izra`aja.

Do{ao kandidat na razgovor za posao voditeqa vijesti u jednu televizijsku ku}u. Poslije nekoliko pitawa {ef redakcije TV ku}e upita sqede}e: - Za{to mislite da ba{ vi zaslu`ujete mjesto u na{oj TV

ku}i? ^ovjek mirno odgovara: - Imam iste navike kao i zaposleni koji vode va{e vijesti. - A koje su to navike? - Pa, uvijek kasnim.

- Jesi li rekla mami kud ide{ i s kim }e{ biti? - pita momak djevojku grle}i je u parku.

- Nisam. Moja mama nije radoznala `ena, ali za razliku od we, mu` mi je ba{ qubomoran.

[ef ula zi u kan ce lariju svoje slu`benice i qutito je upita: - Ko vam je dozvolio da se izle `avate u kan ce lariji, sa-

mo zato {to sam vas poqubio?! - Moj advokat - od govori slu`benica s osmijehom na licu.

Anabela u seksi stilu

Sastojci
500 g Za pripremu svakog jela potrebna je, pored ostalog, ideja. Tako }e malo tjestenine u obliku ma{nica i malo mqevenog mesa pretvoriti ideju u jelo kojem ni najve}i sladokusci ne}e odoqeti. Za pripremu zape~enih ma{nica, prema ovom receptu, potrebno je svega ~etrdesetak minuta, a mo`ete ih poslu`iti uz zelenu ili neku drugu salatu. 100 g 400 g 200 ml 1

(za 4 do 6 osoba) mije{anog mqevenog mesa crnog luka tjestenine u obliku ma{nica pavlake za kuvawe ka{ika mje{avine za~ina “mediteran“ ka{ike uqa sira edamera so ka{ike soka od limuna

Priprema
1. Na uqu kratko prodinstajte nasjeckani crni luk, dodajte mqeveno meso, mje{avinu za~ina “mediteran“ i dinstajte podlijevaju}i vodom oko 30 minuta. Na kraju umije{ajte pavlaku za kuvawe i sok od limuna. 2. Tjesteninu skuvajte u posoqenoj vodi, a potom je i ocijedite. Pomije{ajte je s pripremqenim mqevenim mesom i stavite u odgovaraju}u uqem namazanu vatrostalnu posudu. 3. Tjesteninu pospite naribanim sirom edamerom i zapecite je u rerni zagrijanoj na 200 stepeni Celzijusa oko deset minuta.

Cijene u KM
meso luk tjestenina pavlaka za~in uqe sir so sok od limuna 6,5 0,2 1,5 1,2 0,3 0,3 1,8 0,1 0,3

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Ako ho}ete da imate dobru qubavnu strategiju, to podrazumijeva da budete spremni da prevazi|ete razli~ita ograni~ewa, a posebno prenagla{enu qubomoru. Nemojte ni{ta va`no zapo~iwati u ovom periodu.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Obnovite kontakt sa starim prijateqima i nemojte ih zapostavqati zbog posla ili previ{e obaveza. Organizujte se i posvetite malo vremena samo sebi, idite kod frizera ili na masa`u. Pogledajte neki dobar film.

Poslu`ivawe
Zape~enu tjesteninu u obliku ma{nice poslu`ite uz zelenu salatu ili neku drugu po `eqi.

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
U zavisnosti od va{eg li~nog interesovawa i trenutne motivacije, treba da izaberete varijantu koja vama najvi{e odgovara. Velika sposobnost dobrog opa`awa mo`e da vam pomogne u mnogim situacijama.

2 150 g 2

Savjet
Smjesom koja se priprema za zape~ene ma{nice tako|e mo`ete da punite pala~inke ili kanelone, koji }e tako|e biti so~ni i ukusni.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Va`no vam je da budete u dobrim odnosima sa kolegama na poslu i trudite se da vi izbalansirate sve situacije i nesporazume. Partner je pun razumijevawa i veoma vam je privr`en, uzvratite istom mjerom.

Zape~ene ma{nice

12,2

Blizanci
(21.5 - 21.6)
Zauzeli ste dobru poziciju i o~ekujete boqu poslovnu priliku. Imate utisak da u va{oj vezi ne{to nedostaje ili nije u najboqem redu. Va{e raspolo`ewe zavisi u velikoj mjeri od de{avawa na poslu i u va{oj okolini.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Putovawe u inostranstvo koje ste planirali mora}ete da otka`ete u posqedwem trenutku. Oslonite se na svoju intuiciju, dobar osje}aj vas ne}e iznevjeriti. Problemi sa grlom su akutne prirode.

Zanemarivawe djeteta mo`e imati ozbiqne posqedice na wegov psihi~ki, fizi~ki i emocionalni razvoj, a u najranijem djetiwstvu mo`e rezultirati sporijim u~ewem najosnovnijih radwi – hodawa i pri~awa...
sporijim u~ewe najosnovnijih radwi – hodawa i pri~awa. Osim to ga, mo `e re zul ti ra ti pro ble mom sa hrawewem i sporijim rastom; dijete mo`e imati proble me sa za dr`a vawem pa`we i koncentracije, pa tako i postizati lo{ije rezultate u {koli. da se radi o nekom drugom, a jo{ te`e ako se radi o nama samima. Naro~ito je te{ko ako je rije~ o emotivnom zanemarivawu, jer ga je te{ko u potpunosti identifikovati i odrediti gdje su grani ce. Va `no je da se preduzme ne{to po tom pitawu, jer su bezbjednost, zdravqe i sre}a djeteta najbi tni ji. Ako se bo ji te da neko zanemaruje svoje dijete ili ste svje sni da sa mi ima te pro blem, po tra `i te savjet od stru~nog lica, a to mo`e biti djetetov u~iteq, qekar ili so ci jal ni ra dnik. Poku{ajte uticati na tu osobu, ili sami potra`ite pomo} i promijenite pona{awe. Po sve ti te se svom djetetu, jer qubav i pa`wa su najmawe {to mu mo`ete (i mo ra te) pru `i ti, zakqu~uju stru~waci.

Vi{e brige o djetetu

Rak
(22.6 - 21.7)
Optere}uju vas svakodnevne obaveze i poslovi koje morate sami da zavr{ite. Potrebno vam je da izdvojite neko vrijeme samo za sebe, da se opustite i prona|ete nekakvo zadovoqstvo u malim stvarima.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Novi susreti na vas djeluju vrlo podsticajno i ~ine vas aktivnijim. Nova emotivna bliskost koju }ete do`ivjeti u odnosu sa voqenom osobom vas ~ini zadovoqnim. Ponekad male stvari imaju veliku va`nost.

NAJVA@NIJI SU bezbjednost, zdravqe i sre}a djeteta
Mawak brige za dijete ili uskra}ivawe odgovaraju}e wege i stimulacije, sigur nos ti, edu ka ci je i qubavi vodi zanemarivawu djeteta ili djece, {to je pogotovo u dana{we vrijeme ~est i sve ve}i problem. Naime, danas je na~in `ivota ubrzaniji, sve vi{e se vremena provodi uz televiziju nego razgovaraju}i... i qudi su sve otu |e ni ji je dni od dru gih. Osim to ga, u ova kvom na~inu `ivota lako je previdjeti ~iwenicu da mo`da ne pru `a mo do voqno wege svom dje te tu, uka zu ju pojedini stru~waci koji se ba ve pro u~a vawem ra zvo ja djece. Oni navode, izme|u ostalog, da je ~esto te{ko prepo zna ti sve zna ko ve zanemarivawa jer se ono mo`e ispoqavati kroz mnoge forme. Mogu}i znakovi ukqu~uju ignorisawe ~estog izostajawa iz {kole bez razloga ili os tavqawe dje te ta sa mog bez nadzora... Zanemarivawe mo `e po se bno bi ti opasno u najranijem uzrastu, ~ak mo `e bi ti opa sno po `ivot. Na primjer: ako djetetu nije osigurana zdrava i uravnote`ena prehrana, dovoqno fizi~ke aktivnosti, odgovaraju}a odje}a (naro~ito po hladnom vremenu), te mawak medicinske pomo}i kad je potrebna. Za ne ma ri vawe mo `e ima ti ozbiqne posqedi ce na psi hi ~ki, fi zi ~ki i emocionalni razvoj djeteta, a u naj ra ni jem dje tiwstvu za ne ma ri vawe dje te to vih po tre ba mo `e re zul ti ra ti Dru gi mo gu }i efe kti za ne ma ri vawa su: ne mo gu }nost os tva ri vawa pri ja teqsta va sa vr{waci ma, ni zak ni vo sa mo po uz dawa, od sus tvo in te re so vawa za bilo kakve aktivnosti, depresija i povla~ewe u sebe i ne mo gu }nost do no {ewa vlastitih odluka. ^esto je te{ko suo~iti se sa zanemarivawem, bilo

Lav
(22.7 - 22.8)
Nemojte forsirati takmi~arski odnos sa osobom koja vas izaziva, za{to imate potrebu da se dokazujete kada znate da ste najboqi? Prisustvo drage osobe }e vas smiriti i vratiti vam unutra{wi mir koji vam nedostaje.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
U skladu sa va{om li~nom motivacijom i u datim uslovima treba da iz sebe izvu~ete najvi{e {to mo`ete. Vrlo ~esto, kada se na|ete u emotivnom zaletu, ne mo`ete realno da odlu~ite koji kriterijumi su vam va`ni.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Djevica
(23.8 - 23.9)
Ne `elite da iznevjerite osje}awa voqene osobe, niti da donesete nepromi{qenu odluku o zajedni~kom `ivotu. Osje}ate da vam je potrebno novo, prikladnije i druga~ije rje{ewe. Partner vas potpuno razumije i podr`ava.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Va{a emotivna inspiracija je neiscrpna ako postoji zajedni~ki fluid i dobra voqa od strane voqene osobe. Nemojte dozvoliti da neko sa strane naru{i va{ svijet intime i li~nu sre}u. Vi{e se odmarajte.

RJE[EWE: SVJEDO^ANSTVO, ERAK, NE, AREAL, MATIZ, [K, PR[A, [P, PAVKOVSKI, A^E, GROMIKO, M, RAJ, RASULA, JA, PREPE^ENICA, J, BELA CRKVA, TAVOREWE, S, ANG, I, ARSA, LOAR, R, TAB, ISJE^AK, NQ, JT, ZAMESTI, A, KAMEN^I].

30 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
NIN-ova nagrada

Milan Kundera SUSRET

Vladeta Jeroti} UZGREDNA RAZMI[QAWA

Osam romana u u`em izboru
BEO GRAD - U u`i izbor `irija kritike za NIN-ovu nagradu u{lo je osam romana, javile su agencije. Odabrani su “Prsti ludih o~iju“ Rajka Vasi}a, “Tri slike pobede“ Zvonka Karanovi}a, “Qetopis vje~nosti“ @arka Komanina, “Glasovi u vetru“ Grozdane Oluji}, “Taoci“ Sandre Petru{i}, “A ako umre pre nego {to se probudi“ \or|a PisareDejan Stojiqkovi} va, “Konstantinovo raskr{}e“ Dejana Stojiqkovi}a i “Park kamen ma}ado“ Mirjane Uro{evi}. Ovogodi{wi NIN-ov `iri kritike sa~iwavaju Milan Vlaj~i}, Aleksandar Ili}, Aleksandar Jovanovi}, Milo Lompar i Mladen [ukalo. Odluka o najboqem romanu godine prema NIN-ovom izboru bi}e saop{tena u podne 15. januara.

Filmska umjetnost
Projekcije na RTRS-u zapo~iwu kultnim filmom “Rim otvoreni grad“ Roberta Roselinija, iz kojeg se “ra|a era“ italijanskog neorealizma u filmskoj umjetnosti, a zatim slijede “Kradqivci bicikla“, “]o}ara“ i “Umberto D“ Vitorija de Sike, “Mama Roma“ Pjera Paola Pasolinija, “La dolce vita“, Federika Felinija i “Crna pustiwa“ Mikelan|ela Antonionija. Filmovi }e biti emitovani od 18. januara ponedjeqkom, srijedom i petkom i u Muzeju savremene umjetnosti, a bi}e organizovano i nekoliko predavawa kojima }e organizatori nastojati da “de{ifruju kod“ italijanskog neorealizma i podsjete na ovaj zna~ajni istorijski period umjetnosti.

Dje~ije pozori{te Srpske

“Crvenkapa“ i “Petar Pan”

Fotografija Trankuila Kaziragija "Senza titolo"

Nova izlo`ba u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske

Godine neorealizma na fotografijama
Izlo`ba jedinstvena prilika da se javnost upozna sa cjelinom italijanskog neorealizma u fotografiji posredstvom vi{e od 200 fotografija 30 autora, rekla Qiqana Labovi}-Marinkovi}
vrijednosti - istakla je dire ktor Mu ze ja sa vre me ne umjetnosti RS Qiqana Labovi}-Marinkovi}. Ova je do da la da ovom izlo `bom Mu zej sve ~a no obiqe`a va i da tum osni vawa, 13. januar 1971. godine. filmskoj produkciji, zbog ~ega }e RTRS, na svom programu, od 16. januara emitova ti naj po pu lar ni je filmove tog vremena - naja vi la je La bo vi}-Ma rin kovi}. Dodala je da je u okviru izlo`be objavqen i reprint originalne publikacije sa tekstovima italijanskih teoreti~ara i kustosa, intervju ima sa fo to gra fi ma i reprodukcijama fotografija. Neorealizam u umjetnosti se ra zvio kao kul tur ni pokret tokom i poslije Drugog svjetskog rata u Evropi, prije svega u kinematografiji i kwi`evnosti. - Kada je o fotografiji ri je~, tri de se tih go di na pro{log vijeka ona postaje
Iz predstave "Petar Pan"

BAWA LUKA - Najmla|i qubiteqi teatra mo}i }e tokom januara da u`ivaju u nekoliko predstava na sceni Dje~ijeg pozori{ta Republike Srpske. Rije~ je o “Crvenkapi“, “Je`evoj ku}ici“, “Petru Panu“ i “@eqeznom dje~aku“. “Crvenkapa“ je na repertoaru 16. januara u 18 ~asova,

“Je`eva ku}ica“ 17. januara u 11 ~a so va. Ma li {a ni }e imati priliku da pogledaju i mjuzikl “Petar Pan”, koji je na repertoaru 23. januara u 18 ~asova i 24. januara u 11 ~asova. Predstava “@eqezni dje~ak“ obradova}e malu publiku 30. januara u 18 ~asova i 31. januara u 11 ~asova. A. R.

PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Izlo`ba u Bawoj Luci

Ikone igumanije Efimije
BAWA LUKA - Izlo`ba ikona manastira Gradac kod Ra{ke bi}e otvorena danas (petak) u 18 ~asova u Banskom dvoru Kulturnom centru. Rije~ je o radovima iguma ni je Efi mi je, a izlo `ba }e bi ti otvo re na u okviru centralne proslave Dana Republike Srpske. Osim autora, otvarawu }e prisustvovati duhovnik manastira Gradac, jeromonah Ikona Bogorodice Odigitrije Vitalije i sestre iz manastira Gradac, koje }e tom prilikom odr`ati mini koncert. Izlo`ba je prodajnog karaktera, a prihod od prodaje ikona namijewen je izgradwi konaka za goste manastira Gradac. Posjetioci }e, osim ikona, mo}i da kupe i wihove reprodukcije u ve}im i mawim formatima, kao i ostale proizvode manastira Gradac, poput rukotvorina, kwiga i DVD-a “Duhovnici“. Igumanija Efimija je akademski slikar koja je magistrirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1991. godine i ikonopi{e ve} 20 godina. V. [.

BAWA LUKA - Izlo`ba “Go di ne ne ore ali zma smjernice italijanske fotografije (1945-1965)“ bi}e otvo re na u Mu ze ju savremene umjetnosti Republike Srpske u utorak, 12. januara. Mu zej sa vre me ne umje tnos ti RS or ga ni zu je ovu pos tav ku u sa radwi sa Ra dio-televizijom Republike Srpske. - Ono {to ovaj projekat ~i ni po se bnim jes te ~iwenica da se prvi put jedna in sti tu ci ja kul tu re u potpunosti partnerski povezuje sa javnim servisom Repu bli ke Srpske, na taj na~in afirmi{u}i istinske is to rij ske umje tni ~ke

AFIRMISAWE fotografije kao umjetnosti
- Ova izlo`ba prvi put pru `a ja vnos ti Srpske je din stve nu pri li ku da se upo zna sa cje li nom ita li janskog neorealizma u foto gra fi ji po sred stvom vi {e od 200 fo to gra fi ja 30 autora, ~iji nastanak i ra zvoj pra ti i ra zvoj ne ore ali zma u ita li jan skoj

zna~ajno sredstvo u slu`bi komunikacije, prije svega u formi fotoreporta`e, a wena funkcija je bila u slu`bi fa{isti~ke propagande. Si tu aci ja se promijenila poslije rata i ve} 1947. go di ne nas ta ju mnogobrojna foto-udru`ewa koja razvijaju jezik i kulturu fotografije kroz ilustrovane ~asopise i kwige, i afirmi{u fotografiju kao umjetnost - navela je Labovi}-Marinkovi}. Izlo`ba “Godine neorealizma“ je vlasni{tvo Itali jan skog sa ve za fotografskih udru`ewa iz Torina i Fotografskog arhiva Toskane iz Prata. Kustos ove postavke je Sarita Vuj ko vi}, a bi }e otvo re na do 31. januara.

Udru`ewe muzi~kih umjetnika Republike Srpske

Saradwa sa "Mokraw~evim danima"
BAWA LU KA - Udru `ewe mu zi ~kih umje tni ka Republike Srpske gostova}e sutra (subota) u Negotinu, po vo dom kon cer ta ko ji se or ga ni zu je u Mo kraw~e voj ku }i u Ne go ti nu, u okviru proslave ro|endana velikog kompozitora. - Gostovawe u Negotinu bi }e is ko ri{ }e no za po tpisivawe ugovora o posebnoj sa radwi izme |u Udru `ewa mu zi ~kih umje tnika i Doma kulture u Nego ti nu, kao i fes ti va la “Mo kraw~e vi da ni“ - re kao je potpredsjednik ovog udru`ewa Aleksandar Jovanovi}. Srpske da se predstave i van granica BiH. Udru`ewe nastavqa rad i na popularizaciji klasi~ne muzike u Republici Srpskoj. - Posle praznika organizova}emo koncerte studena ta i mu zi ~a ra po Republici Srpskoj i nastaviti sa odr`avawem predavawa po {ko la ma u Prwavo ru, Gra di {ci i Bawoj Luci, gde }emo sa decom pri ~a ti o pos tan ku i ra zvo ju mu zi ke, ra zli ci izme|u popularne i umetni~ke muzike - najavio je Jovanovi}. Prema wegovim rije~ima, udru`ewe planira da tokom 2010. do ve de u Bawu Luku jednog svjetski poznatog muzi~ara. - Trenutno jedino mogu da otkrijem da su pregovori u toku - kazao je Jovanovi}. D. Vu.

VELIKO muzi~ko ime u Bawoj Luci
Na ovaj na~in, dodao je on, bi}e otvorena vrata muzi ~a ri ma iz Re pu bli ke

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 31

PEKING - Dva kineska re`isera povukla su svoje filmove sa Me|unarodnog filmskog festivala u Palm Springsu u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama, u znak protesta zbog dokumentarnog filma o dalaj-lami, prenose svjetski mediji. Rediteqi filmova “Nankin! Nankin!“ i “Quick Quick Slow

Povukli filmove sa festivala zbog dalaj-lame

Slow“ naveli su da su {okirani prisustvom filma “The sun behind the clouds: Tibet’s struggle for freedom“, koji prikazuje `ivot tibetanskog duhovnog vo|e od egzila u Indiji od 1959. godine. Kineske vlasti optu`uju dalaj-lamu da se zala`e za nezavisnost Tibeta, {to on negira.

Radmila Lizdek, akademski slikar

Vijesti
London

Bez qubavi nema `ivota ni umjetnosti. @ivjela sam u Novom Sadu, bila u prilici da se odselim u Kanadu, ali ovo sunce, svjetlost, kamen i qudi su jedinstveni. Trebiwe i wegovi dobri qudi, kao i blizina rodnog Nevesiwa, zadr`ali su me ovdje, rekla Radmila Lizdek

Jedinstvena svjetlost Hercegovine

Kristofer Li “metalac“
LONDON - Glumac Kristofer Li, koji se proslavio ulogom u horor filmu “Drakula“ iz 1958. godine, objavi }e sim fo nij ski he vi metal album, javile su agenci je. Al bum pod na zi vom “Charlemagne: By the Sword and the Cross“ bi}e pu{ten u prodaju 15. marta. - Fascinantno je {to u ovom stadijumu mog `ivota po~iwem da va`im za hevi metal pjeva~a - rekao je 87-godi{wi Li.

Venecija

Boltanski predstavqa Francusku
VENECIJA - Francusku }e na Bijenalu u Veneciji 2011. godine predstavqati 66-go di{wi umje tnik Kristijan Boltanski, koji je posebno poznat po velikim instalacijama u speci fi ~no osvi jetqenim pros to ri ma, tu ma ~e nim kao istra`ivawa sje}awa, gubitka, smrti, pa i holokausta, javile su agencije.

Radmila Lizdek

PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Aka dem ski sli kar Ra dmila Lizdek simboli~no je spojila Isto~nu Hercegovinu. I slikama i `ivotom. Ro|ena i odrasla u Nevesiwu, za koje je [anti} napisao “u rasadniku srpstva i kolijevci lava“, a sada `ivi i stvara u Du~i}evom Trebiwu. I ne samo to, velikom energijom, a mnogi }e re}i i {armom, u Trebiwu je osnovala i zajedno sa kolegama sa uspjehom odr`ava me|unarodnu likovnu koloniju “Lastva“. Ova manifestacija je postala tradicionalna i sve je vi{e jedan od temeqnih sadr`aja Trebiwskih qetnih sve~anosti. Likovna kolonija

u Lastvi podarila je Trebiwu trajan kulturni znamen. Kriti~ari su o radu Radmile Lizdek napisali da se kod we boja o~i tu je u svom pri ro dnom stawu, {to je tako|e jedan od znakova prepoznatqivosti, u o~uvanom intenzitetu ogla{avawa, u ekspresivnoj silini, ali i u lirskoj prozirnosti, onom optimisti~nom zanosu kojim sam umjetnik prihvata svijet oko sebe. - Vjerovatno se jedan dio tog senzibiliteta rodi u ~ovjeku, kasnije roditeqi i poro di ca po ku {a va ju da odweguju i sa~uvaju taj talenat. Qepota predjela kojim sam bila okru`ena dobrim dijelom je uticala na mene. Mom nastavniku likovnog vaspitawa Miloradu Bogdanovi}u dugujem beskrajnu zahvalnost zato {to je imao tu toplinu i {to me podstakao da se bavim umjetno{}u - rekla je za “Glas Srpske“ Radmila Lizdek. Ona dodaje da je ono {to je podsti~e dok stvara, beskraj na qubav. Ka `e da je

qubav dovela i odr`ala i jo{ uvijek je odr`ava u Trebiwu. - Bez qubavi nema `ivota ni umjetnosti. @ivjela sam u Novom Sadu, bila u prilici da se odselim u Kanadu, ali ovo sunce, svjetlost, kamen i qudi su jedinstveni. Trebiwe i wegovi dobri qudi, kao i blizina rodnog Nevesiwa, zadr`ali su me ovdje - pri~a Radmila.

MOTIVI sela i grada kao inspiracija
Studirawe je kod ove umjetnice, kako ka`e, bila prilika da upo zna mno ge do bre qude, ali istovremeno i velike intelektualce, koji su na wu i wenu generaciju ostavili neizbrisiv utisak. - Tu su bili dekan Milorad ]orovi}, profesori sa Cetiwske akademije kao {to su Mihailo Jovi~evi}, Sa{a ^ilikov, Nata{a \urovi}, Quba Gligorijevi}, plejada ozbiqnih umjetnika i qudi koji su nama imali {ta da

prenesu. Dru`ewe i rad sa wima za mene su bili jedno novo otkrovewe, dragocjena iskustva - istakla je Radmila Lizdek. Od akademije kroz rad i slikawe “pro~istilo“ se mnogo toga, ne{to se odbacuje, a ne{to dopuwava. Tako je i ova slikarka, kako ka`e, do{la do druga~ijih interesovawa. - S obzirom na to da `ivim u Trebiwu, a ro|ena sam u Nevesiwu, gdje sam provela djetiwstvo, te slike koje su ostale i koje vaqda obiqe`avaju sve nas i nosimo ih kroz cijeli `ivot glavni su mi centar interesovawa. Bavim se emocijom {kolskih raspusta pro-

vedenih na selu, neobi~nog pej za `a, ne kog pa ra lel nog svijeta u pore|ewu sa gradom prisjetila se Radmila Lizdek. Prema wenim rije~ima, mnogo motiva crpi iz dva razli~ita okru`ewa, grada i sela. - Svijet sela je ~ist, neiskvaren, nedirnuta i netaknuta priroda. To je napravqeno za potrebe ~ovjeka, a opet od materijala koji mu je tu pri ruci, najbli`i mu je i koji }e najjeftinije i najprakti~nije da iskoristi. Ne{to {to se ne mora tra`iti na drugim mjestima i za {ta se ne mora ni{ta pla}ati - ka`e Radmila Lizdek.

Be~

Novo ~itawe i pisawe
BE^ - Izlo`ba “Re:Expost - kri ti ~ko znawe i postjugoslovensko stawe“ bi}e otvorena 19. januara u galeriji Open space Centra za umjetnost u Be~u, javile su agencije. Postavka obuhva ta ra do ve rus ke gru pe “^to Delat?“ sa Vladanom Jeremi}em i Renom Redle, austrijske umjetnice Nine He~tl i Marije Mojce Punger~ar iz Slovenije. Radovi is tra `u ju umje tni ~ke strategije preispitivawa novog ~itawa i pisawa nedavne istorije iz ugla sada{weg stawa na prostoru biv{e Jugoslavije.

KOLONIJA “LASTVA“
O radu likovne kolonije “Lastva“ Radmila Lizdek pri~a sa zadovoqstvom. - Na{a likovna kolonija je na zavidnom nivou i sigurna sam da je me|u tri najboqe slikarske kolonije na prostoru biv{e Jugoslavije. Mnogo je detaqa koji je svrstavaju me|u najboqe, najprije `ivopisni ambijent u kome stvaramo, kao i sastav umjetnika koji dolaze i rade - ka`e Radmila Lizdek.

Patrijar{ija Srpske pravoslavne crkve

Be}kovi}u Orden Svetog Save
crkvi“, prenosi RTS. U krat kom, ali emo ti vno sna `nom go vo ru, Be }ko vi} je is ta kao da se ~esto na sebe sa`alio kada god bi pomislio sa koliko je malo znawa, a sa koliko mno go pre dra su da, u{ao u `ivot. - Bez svojih zasluga, milo{}u nevidqive ruke, na{ao sam se pod je di nim krovom koji ima srpski narod da primim najvredniji dar. Zahvaqujem, klawam se i krstim - rekao je Matija Be }ko vi}. U ime Si no da Srpske pra vo sla vne crkve Be}kovi}u je Orden uru~io mi tro po lit crno gor skoprimorski Amfilohije. - Sledio je put Bogo~oveka, a priznawe mu se dodequje za na~in na koji je na ma go vo rio, za wego vu bla go vest, sve do ~ewe ve re i na~in javqawa istine koju je na {eretski na~in saop {ta vao - re kao je mitropolit Amfilohije. Sve ~a nos ti su, osim vla di ka Srpske pra vo sla vne crkve, pri sus tvo va li pres to lo nasqe dnik Ale ksan dar K a ra |or |e vi} i predstavnici Krunskog saveta.

OBAVJE[TEWE
19. januara 2010. godine na praznik Bogojavqewa prvi put poslije Drugog svjetskog rata u gradu Bawoj Luci bi}e obnovqena Bogojavqenska litija. Toga dana u 12 ~asova krenu}e sve~ana litija ispred Sabornog hrama Hrista Spasiteqa do mosta Patre na Vrbasu kod Kastela, gdje }e biti izvr{eno vodoosve}ewe sa spu{tawem Krsta u rijeku, a potom takmi~ewe u plivawu za Krst ~asni. Pozivamo vjernike grada Bawe Luke da toga dana uzmu masovno u~e{}e u sve~anoj litiji. Ujedno pozivamo i sva zainteresovana lica koja `ele da toga dana u~estvuju u plivawu za Krst ~asni, da se jave Upravi Bawalu~ke parohije kod hrama Hrista Spasiteqa najdaqe do 10. januara 2010. godine, kako bi na vrijeme bili ukqu~eni u program sve~anosti. PRAVOSLAVNA EPARHIJA I PAROHIJA BAWALU^KA

BEOGRAD - Orden Svetog Sa ve dru gog ste pe na uru ~en je u Pa tri jar {i ji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu akademiku Matiji Be}kovi}u za “osvedo~enu qubav pre ma maj ci

32 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

@ENA U ISTORIJI EVROPE (Mo} o~eva, mo} mu`eva, mo} `ena)

(4)

GIZELA BOK

Marija Terezija imala sposobnost da vlada
joj “krvi“. Istaknuti humanista ser Tomas Smit je u jedanaestom i {esnaestom poglavqu dela De Republica Anglorum (1583) strogo razdvojio zadatke unutar porodice: mu{karcu pripada zara|i vawe i tro {ewe nov ca, `e ni {tedwa i “prehrawivawe“ porodice, a svako od wih vlada u svojoj sferi. Na makropoliti~kom planu, me|utim, `ene ne mogu gospodariti, osim u “pravu krvi“, tj. kada “autoritet dolazi od krvi i porekla, kao kod krune, vojvodskog ili grofovskog dostojanstva, jer se ovde uva`ava krv, a ne starost ili pol”. I pol je u jednakoj meri igrao ulogu. Kraqica Elizabeta (1533-1603) ostavila je utisak sna`ne `ene - bez supruga i dece, a kada je bio potreban mu{karac - mu{karca. Kada je {panska armada isplovila 1588, a engleske trupe se okupile u Tilburiju, ona se pojavila u ratnoj opremi: weno telo jeste slabo, obratila se mu{karcima, ali ona ima “srce i telo kraqa, i to kraqa Engleske“. “I sama `elim da uzmem oru`je, da budem va{ vojskovo|a i sudija, da nagradim svako ~estito delo koje na boji{tu u~inite.” Parlamentu koji je od we tra`io naslednika odgovorila je da im je ona va`nija od “prirodnih majki svih wih”. @ene su vladale kao (nasledne) kraqice po sopstvenom pravu ili kao kraqice uz svoje mu`eve, kao regentkiwe ili kao - ~esto politi~ki vrsne - “metrese“ u morganatskom braku. U Francuskoj, gde je Salijski zakon zabranio da `ene dobiju nasle|e, pa i presto (kraqevski presto mogao se preneti samo na mu{ke naslednike) postojala je uprkos tome gotovo neprekidna linija `enskih vladara, od Lujze Savojske (1476-1531) do Ane Austrijske (1601-1666).

Mo} `ena je bila karakteristika “stare vlasti“, u kojoj su one, iako nisu ili ba{ zbog toga {to “nisu imale politi~ku egzistenciju“, “imale nezakonito veliki uticaj i korumpirale su same sebe koliko i mu{karci ~ijim su se strastima igrale“ I pol je u velikoj mjeri igrao ulogu. Kraqica Elizabeta (1533-1603) ostavila je utisak sna`ne `ene - bez supruga i djece, a kada je bio potreban mu{karac utisak mu{karca

@ene koriste svoju tobo`wu nemo}, ose}ajnost i seksualnost kako bi za sebe pribavile privilegije i nelegitimnu mo}: “@ene uop{te, isto kao i bogati oba pola, usvojile su sve ludosti i poroke civilizacije.” @ene su upravo zato robiwe - “u politi~kom i gra|anskom smislu“ - jer “imaju suvi{e indirektne mo}i i te`wom ka sticawu te nelegitimne mo}i one bivaju uni`ene“. To va`i za sve `ene, isti~e, budu}i da su sve odgojene da koriste seksualnu mo}, ali u prvom redu za dame na dvorovima i u salonima koje, naro~ito u Francuskoj, oblikuju kulturni `ivot i igraju va`nu ulogu u dvorskim i vandvorskim borbama za mo} i karijere. Mo} `ena je za Volstounkraftovu bila upravo karakteristika “stare vlasti“ (Ancien Regime), u kojoj su one, iako nisu ili ba{ zbog toga {to “nisu imale politi~ku egzistenciju“, “imale nezakonito veliki uticaj i korumpirale su same sebe koliko i mu{karci ~ijim su se strastima igrale“.

mnogobrojnim poba~ajima) demonstrirala je svoju sposobnost da vlada tako {to je sebe predstavila kao idealnu suprugu i majku; nije bilo jednostavno da se za prestolonaslednicu u ku}i Habzburga dobije priznawe od evropskih vladara (u Pragmati~noj sankciji iz 1713).

Katarina II (1729-1796), ruska carica, bila je najpre savesna supruga naslednika prestola, da bi potom uzela vlast u svoje ruke i imala brojne qubavnike. Kristina, {vedska kraqica (1616-1689) bila je od po~etka predodre|ena za kraqicu, te je zato imala obrazovawe kakvo su imali mu{karci, pod nadzorom kancelara Aksela Oksenstjerna: “Na moje zadovoqstvo konstatujem da Weno veli~anstvo nije kao ostale pripadnice tog pola“, {to “daje povoda velikim nadawima“. Odr`avala je koresponden-ciju sa Dekartom i bila fascinirana wegovim u~ewem. Iz protesta i protivno pritisku parlamenta ostala je neudata. @elela je da bude amazonska kraqica, sa mu{kim duhom u `enskom telu, nosila je mu{ku ode}u i pona{ala se kao mu{karac. Poput “despota, `ene danas imaju mo`da Me|utim, svoju autonomiju je volela vi{e od vi{e mo}i nego {to bi imale kada bi svet - povladavine, pa je sa 29 godina abdicirala kako deqen i ustrojen kroz kraqevstva i porodice bi ostatak `ivota pro`ivela u Rimu, slobodna. bio ure|en zakonima koji po~ivaju na upotrebi Kraj XVIII veka bio je i kraj epohe mo}nih vlarazuma; me|utim, da bi je (tu mo}) izvojevale, one darki, premda je kraqica Viktorija jo{ mogla se poni`avaju i to preterivawe {iri se kroz nastaviti tradiciju. Ovakav kraj Ruso je pre~itavo dru{tvo“. Ona je precizirala: “To je ono dvideo jo{ 1758. u republikanskom projektu na {ta ciqam: ne `elim da one imaju mo} nad Lettre a d Alembert, modernom i antimodernom mu{karcima, ve} nad samim sobom“ i “`ene ne istovremeno: “Za monarha mo`e biti prili~no `ele gospodarewe, ve} ravnopravnost i prijasvejedno da li vlada mu{karcima ili `enama teqstvo“. Naravno, u Ancien Regimu i `ene su dokle god su poslu{ni; republici su, me|utim, imale mo}: ne po prirodi svog pola, ve} po svoKATARINA II (1729-1796), RUSKA potrebni mu{karci.” I Ruso je bio u~esnik u Querelle des sexes i svojim je spisima reagovao carica, kada je uzela vlast u svoje na wegovu tradiciju. Vladavina `ena bila je jeruke imala je brojne qubavnike dna od wegovih velikih tema: svakako ne kao pitawe “krvi“ ve} roda... U Nema~koj su “opravdanost, korist i neopKatarina Medi~i (1519-1589) najpre je sebe prikazala kao savesnu suprugu, a kasnije, stalno hodnost razdvajawa polova u vezi s nasle|ivawem prestola“, kako je to bilo u Italiji, obu~ena u crno, kao savesnu udovicu. U kwizi @ena u istoriji Evrope Gizela Bok sa[panska vladavina nad Holandijom tra- Francuskoj, [paniji i Nema~koj, predstavqeni brala je svoja vi{egodi{wa istra`ivawa i kao mu{ko-`enski sukob 1602. i 1606). Mari de dicionalno je bila poverena nekoj `eni: znawa o evropskoj debati o rodnim odnosima i Margareta iz Parme (1522-1586) bila je Gurne je 1622. o{tro kritikovala Salijski zapru`ila uvod u jednu od najva`nijih tema istopoznata po svojoj tolerantnoj vlasti. U En- kon i u tome su joj se prikqu~ile mnoge `ene. rije kontinenta. Uva`avawem su{tinskih ideja i gleskoj je 1688. uvedena mogu}nost da `ene Kada je 1847. pesnik Jozef fon Ajhendorf piideala `ena, wihove percepcije odnosa izme|u naslede presto, kako bi se uklonila opa- sao o ovom “jednako starom koliko i neobi~nom polova i borbe za gra|anska, politi~ka i dru{snost od katolicizma koju je otelovqavao sporu“, on je ve} davno bio u{ao u novu fazu. tvena prava, autorka `enama iz pro{losti omomu{ki prestolonaslednik. Carica Marija gu}ava da “do|u do rije~i“. (Nastavi}e se) Terezija (1717-1780) sa svoje desetoro dece (i

Katarina II na ~elu Rusije

Zadaci u porodici

Odnosi

8. januar 1923. godine

9. januar 1856. godine

10. januar 49. godine p. n. e.

1923 - Francuske i belgijske trupe u{le su u Rursku oblast zbog poku{aja pora`ene Wema~ke da izigra ugovor o otplati ratne {tete u Prvom svjetskom ratu. Reparaciona komisija krajem 1922. konstatovala je ka{wewe isporuke ugqa na ime od{tete Fran-

Francuzi okupirali Rur

cuskoj i Belgiji i francuski predsjednik vlade Rejmon Poenkare objavio je da }e vojskom zaposjesti Rur i obezbijediti efikasnu naplatu ratne {tete. Kriza je sporazumno rije{ena polovinom 1924, a u julu 1925. Francuzi su po~eli da evakui{u trupe iz Rura.

1856 - Ro|en je srpski kompozitor i muzi~ki pedagog Stevan Stojanovi} Mokrawac. Bio je ~lan Srpske kraqevske akademije. Osnovao je Srpsku muzi~ku {kolu. Wegove kompozicije odlikuje izvanredan, umnogome neprevazi|en, smisao za umjetni~ku obradu narodnih pjesama, pri ~emu su rukoveti vrhunski

Ro|en Stevan Mokrawac

domet srpske muzike, a crkvena pojawa nesumwivo me|u najistaknutijim djelima cjelokupnog pravoslavnog bogoslu`ewa. Djela: 15 “Rukoveti“, “Primorski napevi“, “Kozar“, solo pjesma “Lem-Edim“, scenska muzika za “Ivkovu slavu“, crkvena muzika “Opelo“, “Akatist Bogorodici“, “Liturgija“.

49. p.n.e. - Gaj Julije Cezar izgovorio “Kocka je ba~ena“ (Alea jakta est) i pre{ao rijeku Rubikon, granicu izme|u Italije i Galije, {to je ozna~ilo po~etak gra|anskog rata protiv Pompeja i Senata, koji je zavr{en uvo|ewem Cezarove diktature. Bio je rimski vojskovo|a,

Cezar pre{ao Rubikon

politi~ar i pisac. Najslavniji rimski vojskovo|a, Cezar je znatno pro{irio uticaj i vlast Rimske imperije. Pobijediv{i Pompeja Velikoga u gra|anskom ratu od 46. p. n. e. zavladao je kao diktator. Wegova diktatura ozna~ava kraj vrhovne vladavine Senata u Rimu.

OGLASI

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 33

KOSIG DUNAV OSIGURAWE a.d. BAWA LUKA Veselina Masle{e br. 28 Broj: 01-12985-11/09 Dana: 5.1.2010. Na osnovu ~lana 62 Zakona o preduze}ima ("Sl. glasnik R. Srpske" br. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03 i 97/04) i ~lana 32 Statuta KOSIG DUNAV OSIGURAWA a.d. Bawa Luka - pre~i{}eni tekst, (br. 01-6632-4/06 od 25.1.2007. godine), Upravni odbor KOSIG DUNAV OSIGURAWA a.d. Bawa Luka, na svojoj 85. sjednici, odr`anoj dana 5.1.2010. godine donio je

o sazivawu 39. vanredne sjednice Skup{tine akcionara KOSIG DUNAV OSIGURAWA a.d. Bawa Luka, za 5.2.2010. godine (petak) sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama KOSIG DUNAV OSIGURAWA a.d. B. Luka, u ulici V. Masle{e br. 28 Za sjednicu je predlo`en sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor Komisije za glasawe (verifikaciona komisija), 1.1 Izbor broja~a glasova, 1.2 Izbor zapisni~ara, 2. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja komisije za glasawe (verifikacione komisije), 3. Razmatrawe Izvoda iz Zapisnika sa 38. sjednice Skup{tine akcionara Dru{tva, 4. Izvje{taj o rezultatima V emisije akcija javnom ponudom KOSIG DUNAV OSIGURAWA a.d. Bawa Luka, 5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dru{tva, 6. Prijedlog Poslovne politike i Plana Dru{tva za 2010. godinu, 7. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora u KOSIG DUNAV OSIGURAWU a.d. Bawa Luka za 2009. godinu 8. Prijedlog Odluke o izboru ovla{}enog aktuara za 2010. godinu u KOSIG DUNAV OSIGURAWU a.d. Bawa Luka, za poslove ne`ivotnih osigurawa 9. Prijedlog Odluke o izboru ovla{}enog aktuara za 2010. godinu u KOSIG DUNAV OSIGURAWU a.d. Bawa Luka, za poslove `ivotnih osigurawa 10. Prijedlog Odluke o imenovawu upravnika matemati~ke rezerve, 11. Prijedlog Odluke o razrje{ewu ~lana Upravnog odbora, 12. Prijedlog Odluke o imenovawu ~lana Upravnog odbora, 13. Prijedlog Odluke o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora, 14. Prijedlog Odluke o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora, 15. Prijedlog Odluke o razrje{ewu predsjednika Nadzornog odbora 16. Prijedlog Odluke o imenovawu predsjednika Nadzornog odbora 17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvr|ivawu naknade za rad u organima KOSIG DUNAV OSIGURAWE a.d. Bawa Luka 18. Ostala pitawa. Sve informacije i materijale predlo`ene dnevnim redom, akcionari mogu dobiti li~no u prostorijama Dru{tva, ili na kontakt telefon 051/246-101, svakim radnim danom od 8 do 15 ~asova. U slu~aju da se sjednica Skup{tine akcionara Dru{tva ne odr`i u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14 ~asova i sa istim dnevnim redom. PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA Milenka Jezdimirovi}, dipl. pr.

ODLUKU

34 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem placeve i ku}u u Bawoj Luci ili mijewam ku}u za Hrvtasku, tel. 00385989075663. Prodajem ku}u i plac na Adi 615 m2, tel. 065/530-578 i 065/971583. Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878 i 065/995-608. Prodajem ku}u 120 kvadratnih metara s centralnim grijawem, gara`om i drugim pomo}nim objektima na placu od tri dunuma u Bawoj Luci na kraju Petri}evca 1/1, tel. 38765/687-451. Prodajem ku}u u Jablanu sa oku}nicom i ~etiri dunuma zemqe, povoqno, tel. 38765/622-173. Prodajem ku}u, 15 dunuma zemqe, u Jablanu, useqiva odmah, povoqno, tel. 38765/622-173. Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku, 4 km od bawe Slatina, plac 1.000 m2, ogra|eno, asfalt, struja, voda, telefon, grijawe, ukwi`eno 1/1, tel. 38765/513928. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe 8 km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Povoqno prodajem ku}u u Lakta{ima, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno pod vo}em, grijawe, preko puta "Glasa" Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na Star~evici, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji u ul. Zelengorska 3 Bawa Luka, tel. 051/217-986. Prodajem ku}u i 40 dunuma zemqe u Glamo~anima, tel. 051/585-613. Prodajem ku}u na sprat na parceli od 400 m2, Rosuqe, Trive Amelice 17, tel. 051/318-239. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu Pofali}i na lijepom mjestu iznad fabrike duvana, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m, kod petqe, asfalt, struja, voda, useqivo odmah, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa dva posebna ulaza, Rosuqe, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u 50 m2 stambenog prostora, sanirana sa dvori {tem 120 m 2 u ulici Gavrila Principa, tel. 065/636-545, 065/ 939-969.

Prodajem u Vrbawi uz {kolu dvije neuseqive ku}e i ~etiri placa (ukupno zemqi{ta 2.650 m2), cijena 120.000, tel. 065/371611. Prodajem uz svaki dogovor ku}u na sprat plus posl. prostor - pekara sa dvori{tem, zgradom sa placem od 500 m2 kod "Alibabe", ul. Koste Vojnovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u Bawoj Luci ku}u na Pobr|u sa placem od 230 m2, tel. 065/698-012. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom 500 m 2 u Krfskoj ulici, papiri 1/1, odmah useqiva, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u na Lau{u i ku}u u Zalu`anima, tel. 065/ 497-846; 051/216-155. Prodajem ku}u sa dva stana, dva poslovna prostora sa upotrebnom dozvolom, gara`om i kotlovnicom na 700 m 2 placa, tel. 051/460-456; 065/ 632-906. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, na placu od 500 m 2 , cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u na podru~ju Bawa Luke, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana s gara`om, oku}nicom 330 m2, centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara u ulici Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, useqiva odmah, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dvori{na zgrada sa gara`om, oku}nica, dva dunuma, tel. 00381642959859; 065/544-952. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u (P + 1 + M) sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu 330 m2, cijena 300.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u 120 m2 u ulici Gavrila Principa sa oku}nicom od 500 m2 povoqno uz ulicu, tel. 065/636-545, 065/939-969. Prodajem odmah useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom - ogra|eno sa placem 1300 m2, voda, struja sa gra|evinskom dozvolom u Ko~i}evu - op{tina Gradi{ka, tel. 065/417-581. Prodajem ku}u u Rami}ima i posebno placeve i prodajem {umu i zemqu kod Srpca, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745. Prodajem stariju ku}u P+1, {iri centar, sa placem od 620 m2, tel. 065/698-012.

Prodajem u Bawoj Luci vi{e ku}a na razli~itim lokacijama, tel. 065/698-012. Prodajem u Prije~anima useqivu ku}u 8,5h9,5 (PR+1+M), novogradwa, plac 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/516-927. Prodajem ku}u 9 h 10, pri zemqe, sprat i potkrovqe, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u u Doboju sa dva odvojena stana, ukwi`eno, tel. 00381/63-824-3728. Prodajem ku}u na sprat u nasequ Turbe prema Gorwem {eheru, 1/1, povoqno i hitno, tel. 065/636-545. Prodajem u Bawoj Luci stariju ku}u u Kozarskoj ulici sa placem od 950 m2, tel. 065/698012. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji, ul. Zelengorska br. 3 Bawa Luka, tel. 051/217-986. Prodajem u Dervi{ima ku}u P+1 sa placem od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698012. Hitno prodajem ku}u sa restoranom i dva 4-sobna stana u B.Luci, naseqe Dervi{i sa gara`om i parkingom uz glavnu ulicu, tel. 065/687-643. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m 2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem drveni objekat, dimenzija 3 h 5 m, u Lakta{ima cijena 600 KM, tel. 065/811117; 051/488-287. Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni, gara`a, stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u B. Luci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, hitno, tel. 065/644-785. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u, VP, kod “Kosmosa”, tel. 065/528-247; 065/972569. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Alibabe”, povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 45.000 do 2.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem nedovr{enu visoku prizemnicu, 8h11, sa deset dunuma zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad "Alibabe" povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem dvije ku}e na placu 750 m2, skretawe za Rakova~ke bare, hitno i povoqno, tel. 065/635-030. ZAMJENA Mijewam ku}u u Kru{evcu za stan u Bawoj Luci, uz dogovor, tel. 065/441-115. Mijewam ku}u za Hrvatsku ili u B.Luci za mawi stan ili poslovni prostor, mo`e i prodaja, tel. 051/461-064; 065/322834; +385/98-9645-745. IZDAVAWE Izdajem porodi~nim ili poslovnim qudima namje{tenu prizemnu ku}u, ul. Pionirska 33, tel. 065/972-569.

STANOVI
PRODAJA

Prodajem dvosoban stan, 61 m2, drugi sprat, Obili}evo, 065/686-434. Prodajem jednosoban stan u sarajevu, 34 m2, ^engi} vila 2, cijena 2.300 KM/m2 ili mijewam za odgovaraju}e u Prijedoru, tel. 38766634805 i 033/ 640-628. Trosoban stan 74 kvadrata, Obili}evo, kod Naprijedovog igrali{ta, cijena po dogovoru ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 38766/875-810, 066/9 86-462. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, Obil}evo, Krfska ulica, tel. 38765/208-318. Prodajem stanove u ^elincu od 27 do 37 m2, nova gradwa, useqivi, mogu}nost kreditirawa, tel. 38765/332-828, 051/551-332. Prodajem dvosoban stan 40 m2, drugi sprat, lift, i garsoweru, 28m2, na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 38765 518567. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m 2 , osmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice. Dobar raspored, povoqno, tel. 38765/885-111. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 52 m 2 , drugi sprat, ul. Kwaza Milo{a, cijena 1.950 KM/m2 sa PDV, tel. 065/524-505. Prodajem novu useqivu garsoweru 30 m2, grijawe, lift, balkon, ul. Kwaza Milo{a, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/524505. Prodajem nov useqiv dvosoban stan, 49 m2, prvi sprat, `ute zgrade, cijena 1.980 KM/m2 sa PDV, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ulica Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa, dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/ 516-927. Prodajem dvosoban stan 61 m2, ispod Star~evice sa dvije lo|e, ostava, lift, ~etvrti sprat, Jug Bogdana 76, tel. 051/315-362; 066/137-371. Prodajem nov stan u Bawoj Luci, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem trosoban stan, 71 m2, prizemqe, ul. Reqe Krilatice, Borik, pogodan i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem nov dvosoban stan 57 m 2 , drugi sprat, ul. Kra |or|eva 1m 2 2.000 KM, mo`e kompenzacija za putni~ki automobil, PDV ura~unat, tel. 065/687-903. Prodajem stan na atraktivnoj lokaciji 36 m 2 , cijena 2.000 KM/m 2 , ura~unat porez, osmi sprat, tel. 066/779-758. Prodajem stan u novogradwi 77 m2, drugi sprat, 1/1 kod “Krajinalijeka” u B. Luci, tel. 065/636-545. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan 83 m2, tre}i sprat na po~etku Star~evice (kod brvnare "Aleksandrija"), tel. 065/371-611.

Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, centar, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986-453. Prodajem u Bawoj Luci nove stanove, tel. 066/165-323. Prodajem na Star~evici stan 91 m2, ul. Rajka Bosni}a, tre}i sprat, stan je sre|en, cijena 1.750 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban stan, 64 m2, ul. Krfska, drugi sprat, tel. 065/620-322. Prodajem na Paprikovcu dvosoban stan, 56 m2, VP, renoviran, luksuzno namje{ten, sa gara`om, tel. 066/165-323. Prodajem u Boriku dvosoban stan od 57 m2 na III spratu, tel. 065/785-526; 063/674-463. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Izdajem sobu sa kupatilom, Lazara~ka 41, Rusuqe, tel. 051/351-062. Prodajem stan, 65 m2, Borik, zgrada Titanik, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem trosoban stan 86 m2, naseqe Sunce u ulici Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, tel. 065/516-927. Prodajem u centru grada stanove na drugom spratu od 55 2 m i na ~etvrtom spratu, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan 63 m2 na Star~evici, Ogwena Price, ~etvrti sprat, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star~evici hitno, cijena povoqna, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 i ve}i od 90 m2, ul. Nikole Pa{i}a, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem kompletno renoviran trosoban stan 69. m2 ulica \ede Kecmanovi}a 1, tel. 051/303-378; 065/621-017. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545;. Prodajem stan na Lau{u 57 m2, drugi sprat, mo`e automobil u ra~un, tel. 065/523-162. Prodajem stan na Star~evici 44 m2, prvi sprat, ul. Ogwena Price, cijena 85.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem za gotovinu na Rebrovcu dobro o~uvan dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, odmah useqiv,, tel. 066/165-323. Prodajem dva stana na Star~evici po 44 m2 prvi sprat 85.000 KM i tre}i sprat 90.000, tel. 065/935-191. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana u Centru ili mjewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem stan 86 m2, IV sprat, lift, totalno saniran u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545; 065/939-969.

OGLASI

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 35

Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, prvi sprat, 48 m2, kod supermarketa, hitno, tel. 065/636545. Prodajem stan na Lau{u 47 m2, 2.100 KM/m2, tel. 065/687-903. Prodajem dvosoban stan 63 m2, 1/1, ul. Marka Kraqevi}a 14, Obili}evo, tel. 051/465-089; 065/636-857. U centru Bawe Luke hitno prodajem ~etvorosoban stan na drugom spratu. Registrovan i za sjedi{te firme, cijena 260.000 KM, tel. 065/687-643. Prodajem hitno stan u "karingtonki" kod MUP-a, 48 m2 i stan u nasequ Sunce totalno sre|en, hitno i povoqno, tel. 065/636545. Prodajem stan, 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ul. Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem nov stan, 50 m 2 , 7. sprat, podno`je Star~evice, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Bawoj Luci, 68 m2, prvi sprat, {iri centar, tel. 065/698-012. Prodajem jednosoban i tro soban stan u Bawoj Luci ili mijewam za Biha}, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745. Prodajem stan 48 m 2 , novogradwa, I sprat, ul. Isidore Sekuli} 10B, Hiseta, 95.000 KM, tel. 065/614-854. Prodajem stan u potkrovqu na Star~evici, 125 m2, 1.160 KM/m2, tel. 065/636-282. Prodajem dvoiposoban stan u centru grada, Nikole Pa{i}a 47/7, cijena 2.000 KM/m 2 , tel. 065/526-335. Prodajem dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, renoviran, lift, sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawoj Luci - Obili}evo stan visoko prizemqe jednosoban stan, 30 m 2 , tel. 065/ 698-012. Prodajem na Stra~evici stan, ul. Ogwena Price, ~etvrti sprat, 63 m2, ekstra ura|en (mogu}nost prepravke u trosoban), cijena 1950 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem stan na Star~evici, Ogwena Price 18, drugi sprat, 82 m 2 , renoviran, djelimi~no namje{ten, gara`a, cijena 1.800 KM/m2, tel. 065/510-252. Prodajem komf. dvoiposoban stan 71 m2, prvi sprat, plin, ul. Kunovska, Dobriwa II, tel. 0038121-6362-204. Prodajem dvosoban i trosoban stan u Bawoj Luci, tel. 065/497846; 051/216-155. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan 79 m2 u Novoj varo{i sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem u Aleji Sv. Save trosoban stan 82 m2, peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516927. Prodajem stan 105 m2, u Gunduli}evoj ulici, halogena svjetla, klimatizovano, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/636-545. Prodajem jednosoban stan u centru Bawe Luke 46 m2, prvi sprat plus gara`a, tel. 051/302724. Prodajem u Bawoj Luci stan strogi centar, 40 m2, drugi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan 37,42 m2 + ostava novogradwa namje{ten, tel. 065/894-510. Prodajem nov useqiv stan, 48 m2 + 3 m 2 {upa, tre}i sprat, ul.

Sredwo{kolska bb, kod “Tempa”, hitno, tel. 065/350-852. Prodajem ili mijewam stan u Gradi{ci za odgovaraju}i u Lakta{ima ili Bawoj Luci, tel. 051/532-426. Prodajem u Bawoj Luci jednosoban stan, 40 m2, strogi centar, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Obili}evu, 52 m2, drugi sprat, ul. Carice Milice 26 iza Euromedika, tel. 065/635-030. Prodajem ve}i stan ili mijewam za dva mawa, naseqe Pentagon, tel. 066/285-530. Prodajem stan 46 m 2 , prvi sprat u Rosuqama - crvene zgrade. U neposrednoj blizini {kola i vrti}, tel. 051/318-739; 065/581-773. Prodajem stan u ulici Garsije Lorke, kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem nov stan na Hisetama, ul. Isidore Sekuli}, 48 m2, prvi sprat, cijena 90.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem dva stana u novogradwi od 61,00 m2, 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem stan 64 m 2 , dobar raspored u ul. Kne`opoqska Borik Bawa Luka, tel. 066/952302. Prodajem jednosoban stan u Boriku od 39 m2 na IX spratu, 1950 KM/m2, tel. 065/785-526; 063/674-463. Prodajem stan 44 m2, na Star~evici, Kosovke djevojke 10/4, tel. 051/437-360; 051/564-716. Prodajem stan 45 m2, ul. Bra}e Potkowak Obili}evo, Bawa Luka, tel. 065/738-610. Prodajem stanove 32, 38, 42, 48, 49, 50, 57, 89, 91 i 110 m2, tel. 065/549-687. Prodajem monta`ni stan 66 m2 u Lazarevu ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 066/959948. Prodajem nov useqiv trosoban stan, drugi sprat, dva kupatila, dva balkona, lift, kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/404-424. Prodajem namje{ten stan 55 m2, centar Bawe Luke. Veoma povoqno, tel. 065/ 511-639. Prodajem dvosoban i trosoban stan u B. Luci, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem stan 62 m2, ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem trosoban stan, prvi sprat, u centru Bawe Luke sa podrumom i gara`om, cijena povoqna, ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 051/219-798; 065/979-805. Hitno prodajem stan 44 m 2 , useqiv do Nove godine u ulici Stepe Stepanovi}a na Mejdanu, tel. 065/329-162. Prodajem trosoban stan u Boriku, 92 m2 ili mijewam za mawi, tel. 065/262-917. KUPOVINA Kupujem jednoiposoban ili dvosoban stan do 55 m2, mo`e i polovan, tel. 051/461-064; 065/ 322-834. ZAMJENA Mijewam dvosoban stan, 66 m2, drugi sprat u kuli kod {kole, Nova varo{, za stambeni objekat u izgradwi (pokriven) u centru ili na u`oj periferiji, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Mijewam trosoban stan u Boriku, tre}i sprat, za dvo soban prvi ilidrugi sprat, zvati od osam do deset ~asova, tel. 308-893.

Mijewam dvosoban stan u Boriku za jednosoban u Boriku ili Novoj varo{i uz doplatu, cijena 1.800 KM/m2, hitno, tel. 065/419-294. Mijewam stan u Br~kom za odgovaraju}i u B. Luci, tel. 065/889-959. Mijewam stan 82 m2 za mawi oko 40 m2 ul. Cara Du{ana 4/4 u centru Bawe Luke, tel. 065/986453. Mijewam jednosoban stan u Sarajevu za odgovaraju}i u Bawoj Luci, tel. 065/458-653. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan, 64 m2, useqiv od 1 novembra, Starog Vujadina 89, tel. 051/467-233. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, poseban ulaz, parking, povoqno, tel. 38765/373915, 066/249-393, 051/280-713. Izdajem nov dvosoban stan sa ostavom, 50 m2, prazan, useqiv odmah. Nalazi se u blizini Venecija mosta. Na du`i rok, tel. 38765/620-783. Izdajem jednosoban namje{ten stan kod {tamparije “Glas”, tel. 38766/465-648. Izdajem nov jednosoban stan sa centralnim grijawem na Paprikovcu (kablovska, satelitska, kompjuter), tel. 065/ 657-502. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno ima i grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}u, tel. 065/636195; 051/212-691. Izdajem garsoweru na Paprikovcu sa grijawem uz mogu}nost kori{}ena gara`e i parkinga, tel. 065/222-309. Izdajem jednosoban namje{ten stan, ima grijawe u ulici @ivojina Preradovi}a 10, Bawa Luka, tel. 066/528-791. Izdajem namje{ten jednosoban stan ul. Kraqa Nikole 13, tel. 211-814. Izdajem dvosoban namje{ten stan s centralnim grijawem u stambenoj zgradi u nasequ Obili}evo, Krfska 108/2, tel. 051/585-707; 065/901-918. Izdajem jednosoban namje{ten stan za samce, tel. 051/315-530. Izdajem vi{e stanova, Ko~i}ev vijenac, novogradwa, sve na plin, tel. 065/534-684. Izdajem trosoban stan, ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem stambeno poslovni prostor veli~ine 70 m 2 , namje{ten, u strogom centru grada. Pogodan za predstav ni{tvo, biro i sli~no. Grijawe, klima, internet, tel. 065/817-000; 051/211-701. Izdajem nov dvosoban stan 63 m2 nenamje{ten u ulici Branka ]opi}a br. 1, preko puta Akvane, tel. 065/531-062. Izdajem jednosoban stan prazan poseban ulaz, ul. Petra Pecije 48, B. Luka, tel. 051/370298. Izdajem polunamje{ten stan pod Star~evicom na du`i period, stambena zgrada, centralno grijawe, I kraji{ke brigade NO, tel. 065/636-545. Izdajem jednoiposoban namje{ten stan u Krfskoj ulici, tel. 461-739. Izdajem dva luksuzno opremqena stana u centru grada, tel. 065/631-613. Izdajem pod zakup jednosoban sre|en stan na du`i rok, sa centralnim grijawem u centru ul. Gavrila Principa, tel. 065/314-805.

Izdajem nov stan 37 m2 naseqe "`ute zgrade", B. Luka uz ugovor, tel. 065/425-569. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i zvati poslije 15 ~asova, tel. 280-990. Izdajem jednosoban prazan stan, ul. Stojana Jankovi}a 33, Buyak 3, tel. 065/268-182; 051/370-036. POTRA@WA Potreban namje{ten stan ili garsowera, centar, prvi sprat ili VP, pla}am unaprijed, od tri do {est mjeseci, po mogu}nosti na du`e, tel. 066/ 122-106; 051/316-614.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA

Prodajem ili izdajem lokal u Novoj varo{i 27 m2 pogodan za vi{e namjena, tel. 065/525-010. Prodajem halu u Kla{nicama, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem poslovni prostor od 30 m2 u nasequ Lorka i 80 m2 u nasequ Rosuqe, tel. 065/371-611. Prodajem poslovni prostor 100 m2, ul. Kara|or|eva 239, kod "Jadranke" na glavnoj ulici, cijena 2.100 KM/m2, tel. 065/588889. Prodajem ili izdajem namje{ten poslovni prostor (namjena kancelarije), 65 m 2 , kod “Boske”, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel. 065/516-927. Izdajem poslovni prostor, 80 m2 sa vi{e parking mjesta za vi{e namjena, tel. 065/523162. Prodajem u Bawoj Luci, u centru kancelarijski prostor 90 m2, tel. 065/698-012. Izdajem vrlo povoqno vi{enamjenski prostor 80 m2 u ul. Mla|e ]usi}a bb Drakuli}, novo vojno naseqe, tel. 065/973561; 065/063-311. Prodajem poslovne prostore 30, 43, 44, 68, 160, 186, 216, 360, 700, 1.260 i 1460 m2, tel. 065/ 549-687. Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165323. Izdajem poslovne prostore 40 m2 i kancelarije 42 m2 u Novoj varo{i, tel. 066/819-345; 066/ 847-036. Prodajem podrumski prostor, pogodan za poslovni prostor 30 m 2 , kod Gradskog parka, tel. 065/510-844. Hitno prodajem lokal 70 m2 u poslovnom centru "Milenijum" u Derventi, tel. 065/329-162. IZDAVAWE Izdajem ili prodajem lokal trgovina u Doqoj Piskavici, selo Babi}i, mogu}a prodaja kompletnog imawa, ku}a i klaonica, tel. 065/525-010. Izdajem ili prodajem dvije hale u Glamo~anima, asfaltiran parking, viqu{kar, upotrebna dozvola, ekstra lokacija, tel. 38765/514-070, 065/528-882, 051/319-792. Izdajem ili prodajem dvije hale u Glamo~anima, asfaltiran parking, viqu{kar, upotrebna dozvola, ekstra lokacija, tel. 387 65/514-070; 065/528-882, 051/319792. Izdajem poslovni prostor 55 kvadratnih metara sa upotrebnom dozvolom, ul. Branka Popovi}a 97a, Bawa Luka, tel. 38766/977-709, 051/371-475. Povoqno izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad, Moslova~ka 12, Bawa Luka, tel. 051/308-084; 066/642-376.

Izdajem poslovni prostor 4050 m2, ul. Novaka Piva{evi}a, na po~etku uz ulicu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Izdajem poslovni prostor (butik) 30 m2, prizemqe, centar grada, RK "Boska", tel. 065/524505. Izdajem poslovni prostor 60 m2 sa dvije kancelarije i skladi{tem za vi{e namjena, osim maloprodaje,, tel. 051/213-166. Izdajem poslovni prostor, 63 m 2 , u pripremi, prizemqe, u strogom centru Bawe Luke, preko puta “Alpine” i “Unistursa”, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/184-625. Izdajem namje{ten poslovni prostor (namjena kancelarije) kod “Boske”, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel. 065/371-611. Izdajem poslovni prostor 20 ili 40 m 2 sa upotrebnom dozvolom za razne djelatnosti, Wego{eva 15 a, Bawa Luka, tel. 065/530-030. Izdajem poslovni prostor, tri kancelarije u naju`em centru B. Luke, tel. 065/415-752. Izdajem poslovni prostor 37 m2 posebno sve sa dokumentacijom, odmah useqiv, ul. Petra Pecije 48 Bawa Luka, tel. 370298. Izdajem poslovni prostor, dvije kancelarije ili kancelarija i skladi{te 36 m2 kod "^ajaveca", cijena 500 KM, tel. 066/446-903. Izdajem poslovni prostor, magacin i parking kod auto-pijace, tel. 065/770-722. Dajem u zakup poslovni prostor 140 m 2 , povoqno, tel. 065/068-663; 065/297-493. Izdaje se poslovni prostor 20 ili 45 m 2 sa upotrebnom dozvolom u Wego{evoj 55a, Bawa Luka, tel. 065/530-030. Izdajem poslovne prostore 44, 48, 60, 100, 160 i 450 m2, tel. 065/549-687. Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije na Star~evici, tel. 065/631-613. POTRA@WA Tra`im skladi{ni prostor, oko 50 m 2 , sa upotrebnom dozvolom u Bawoj Luci, tel. 066/235-816.

GARA@E
PRODAJA

Prodajem zidanu gara`u 16 m2 sa uvedenom strujom, u centru grada iza "Ekvator" zgrade, tel. 065/528-528.

PLACEVI
PRODAJA

Plac u Prije~anima na veoma lijepoj lokaciji kod Lova~kog bara, ravan teren, 680 m2, kompletna infrastruktura, povoqno, tel. 38765/161-284. Prodajem placeve u Jaku povcima, pogled na Lakta{e, 1/1, na placevima voda, asfalt, struja, telefon, 16 km od Bawe Luke, za sve namjene, tel. 38765/897-077. Prodajem parcelu od 1.755 m zemqe u V. Bla{kom, na asfaltnom putu, 1/1, struja, voda, gradski prevoz, tel. 38766299261 i 051/464 179. Prodajem plac 3.134 m 2 , u Novoj Topoli, 200 m od glavnog puta, iza katoli~ke crkve, tel. 38765/336-869. Prodajem vi{e placeva u ^esmi kod autopraonice “Dado”, tel. 38765679481.

36 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516-927. Prodajem povoqno parcelu 2.100 m 2 , kod Toplane, tel. 065/631-613. Prodajem plac u Drugovi}ima ~etiri dunuma, tel. 051/318-170. Prodajem plac 1.000 m2 u Krminama pod borovima i plac 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, hitno i povoqno, tel. 065/636-545: 065/ 939-969. Prodajem dva dunuma zemqe u selu Milo{evci-Lakta{i, pogodno za vinograd, tel. 051/ 217-986. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8 pokriven 1/1 uz asfalt u Drago~aju cijena 35,000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem plac kod Beograda 600 m2 autoput ZG - BG, naseqe Grmovac 2.000 evra, tel. 065/687913; 051/435-685. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem plac na moru, 454 m2, Milna Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem u Bawoj Luci zemqu za poslovnu i stambenu gradwu, tel. 065/698-012. Prodajem plac u Gorwoj ^esmi 1100 m2, 1/1 cijena 30 KM po m2, tel. 065/355-060. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i u Karanovcu pored Vrbasa, tel. 065/516-927. Prodajem 3.000 m 2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, Slatina, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Povoqno prodajem plac 600 m2, naseqe Pavlovac za gradwu ku}e ili vikendice, ~etiri i po km od centra grada, cijena 7000 KM, tel. 066/742-581. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa i plac od 4.000 m 2 , vi{e “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, hitno, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem placeve u Bawoj Luci, tel. 066/165-323. Prodajem pored autoputa kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe,, tel. 065/371-611. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, povoqno, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodjem 20 dunuma zemqe na tranzitnom putu Prijedor - Bawa Luka podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem plac u Motikama, 1.500 m2, cijena 10 KM/m2, tel. 066/264-138. Prodajem plac 400 m 2 u Drakuli}u od spomenika 1.000 m, cijena 16.500 KM, sa komplet gra|evinskom dokumentacijom i projektom, tel. 065/588-889. Prodajem povoqno placeve kod motela “Brvnara”, Gorwe Motike, tel. 065/789-138.

Prodajem 1.650 m2 zemqe (dva placa) kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/671-420. Prodajem plac u [u{warima 1.605 m 2 udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539006; 065/650-289. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Lakta{i - Jablan, prodajem ~etiri dunuma zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem dva dunuma zemqe na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem tri gra|evinska placa na periferiji Gradi{ke, 1/1, tel. 051/532-426. Prodajem 1.000 m 2 zemqe, monta`na vikendica, sve komunalije, 400 m udaqeno od bazena Lakta{i, tel. 308-686. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8 pokriven 1/1 uz asfalt u Drago~aju cijena 35.000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem dva hektara zemqe i farmu za uzgoj sviwa, 4 km od Lakta{a, tel. 065/907-904. Prodajem plac 1700 m 2 , u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od fabrike vode, tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem povoqno plac 487 m2, u nasequ Lau{ dozvoqena gradwa porodi~ne ku}e cijena po dogovoru, tel. 051/437-862. Prodajem plac na Pavlovcu kod "[eve", tel. 051/217-507. Prodajem dva dunuma zemqe, povoqno za vinograd u selu Milo{evci - Lakta{i, tel. 051/217-986. Prodajem plac na Paprikovcu, ul. Jovana Ra{kovi}a 205, tel. 065/009-593. Prodajem 3.000 m 2 zemqe u Drakuli}u, povoqno ,1/1 vlasni{tvo, tel. 051/381-249; 065/926-261. Prodajem mawi plac u Lazarevu, blizu “Intereksa” UTE uslovi, kanalizacija, cijena povoqna, tel. 065/288-628; 065/996-568. Prodajem u Motikama pored {kole plac 1650 m2, put, voda, struja, tel. 065/516-927. Prodajem u Dervi{ima vi{e placeva sa razli~itim kvadraturama, tel. 065/698-012. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752; 051/302-742. Prodajem placeve za hale i stambeno-poslovne objekte, tel. 065/549-687. Prodajem dva odvojena placa u Karanovcu od {est i sedam dunuma zemqe, tel. 066/242-599. Prodajem 4.000 m 2 zemqe u Prijakovcima, cijena 32.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem dva placa blizu Kla{nica, sve pogodnosti za gradwu, voda, struja, telefon, asfalt, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Bawa Luka - Prije~ani, placevi od 300-600 m 2 , udaqeno {est km od centra, trofazna struja, voda, asfalt na placu, 1/1, povoqno, cijena po dogovoru, tel. 065/970-068. Prodajem 3000 m 2 zemqe u [u{warima 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kra-

ji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543-601. IZDAVAWE Izdajem tri dunuma zemqe uz autoput preko puta "]ambele", tel. 063/560-311; 066/129-181.

KIOSCI
PRODAJA

Prodajem kiosk sa lokacijom, zvati poslije 18 ~asova, tel. 051/465-334.

SOBE
IZDAVAWE

Izdajem sobu za dvije djevojke, Centar, tel. 066/532-645. Izdajem sobu u~enici ili studentkiwi u centru Bawe Luke kod hotela "Palas", tel. 212-601. Izdaje se dvokrevetna soba, djevojkama, studentkiwama, poseban ulaz, centralno grijawe, Borik, tel. 051/315-982. Izdajem djevojci krevet, poseban ulaz, centralno grijawe, iza gimnazije, tel. 065/228-840. Izdajem sobu studentima i |acima sa grijawem u Boriku, tel. 065/024-794. Izdajem namje{tenu sobu u centru grada, tel. 065/413-546. Izdajem namje{tenu sobu za jednu osobu, ul. Kwaza Milo{a 45 A, Lazarevo 3, tel. 051/327050. Izdajem namje{tenu sobu u centru grada, tel. 065/413-546. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi za studenta, mu{karca, u Boriku preko puta Kampusa, tel. 051/350-753; 066/834-204. Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu studentima, blizu fakulteta poseban ulaz, grijawe, kuhiwa, dnevni boravak, kupatilo, tel. 051/436-587; 065/668-870. Izdajem sobu jednoj u~enici ili studentkiwi, upotreba kuhiwe i kupatila, Borik 1, tel. 306-467. U centru grada izdajem sobu studentkiwi nepu{a~u, sa upotrebom kuhiwe i kupatila, tel. 051/314-485.

Prodajem automobil “sitroen C3” prva ruka, tel. 065/525-010. Prodajem “fijat mareu” karavan 1,9, god. 2003, ura|en servis, nove prve gume, ergistrovan do 14.12.2010. Cijena 8.600,00 KM ili mijewam, tel. 065/606-451. Zvati poslije 17 ~asova. Prodajem “alfa romeo 155”, motor 2,0, benzin plin, godi{te, 95. cijena 5.500 KM, tel. 38765/687-451. Prodajem “golf 2”, dizel, 86. godi{te, u odli~nom stawu, registrovan do aprila 2010. godine., tel. 38765682768. Prodajem "fijat tempru" 1.6 benzin, 91 g. p., aluminijumske felge, radio, siva metalik, povoqno 1.900 KM, tel. 38765/629-001. Skuter “jamaha 125”, '94, istekla registracija, 100 km/~, o~uvan, hitno, 1.000 km, B. Luka, tel. 38765/881-674. Prodajem "suzuki maruti", 91. godi{te, za dijelove, cijena 350 KM, tel. 065/519-217. Prodajem "micubi{i pajero", dizel 2300 m 3 , 62 KW, registrovan godinu dana, povoqno, 84. godi{te, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem yip “reno se nik”, 4 h 4, 2002. godina, pre{ao 48.000 km. Tamno zeleni metalik, benzin, kao nov, cijena 14.500 KM, tel. 38765/513-510. Prodajem "reno klio" 1,4 KW 16V, benzin, 01. godi{te, registrovan do 10/10, metalik sivi, ful oprema - pre{ao 78.000 km, tel. 065/585-573. Prodajem “mercedes 19 D”, 2,5 dizel, g.p. 1986, u dobrom stawu, istekla registracija, cijena 2.500 KM, tel. 066/416-004; 062/349-479. Prodaje "ford eskort" 1,6 dizel, registrovan do 7.11.2010, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem nov motor, ~etvoroto~ka{. Vrlo povoqno, tel. 065/511-639. Prodajem "micubi{i" 1,6 GLX 99. god. plin, alarm, ful oprema, registracija 09/10. cijena 8.700 KM, tel. 065/957-312. Prodajem "fijat pandu" u voznom stawu, registrovana, cijena 1.000 KM, tel. 065/746-303. Prodaje se "volvo" 440-460, prodaje se u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem "reno 21" GTL, 1.7 benzin, 88. godi{te veoma povoqno registrovan do kraja avgusta 2010, tel. 065/922-499. Prodajem povoqno "fijat fjorino" pikap, putni~ki, proizveden 1992, tel. 065/528247. Prodajem "pasat" karavan, g.p. 1982. registrovan do 16.1.2010. godine, cijena 1200 KM, ^elinac, tel. 551-671. Prodajem polovne dijelove za "mercedes 19", godi{te 91. Posjedujem svjetla, tahograf, dr`a~ radija, motora, brava, liht ma{ina, brisa~ mnogo jo{, tel. 387 65/786-277. Prodajem "opel astru", 1,6 automatik, proizveden 1999, u dosta dobrom stawu, cijena po dogovoru, tel. 065/815-330; 051/586-331. Prodajem "pe`o 307" HDI, proizveden 2002, mo`e zamjena, tel. 065/528-247; 065/972-569. Prodajem “reno 5”, strane table, 92. godina, u odli~nom

stawu, povoqno, tel. 065/295889. Prodajem ili mijewam za jeftiniji automobil "fijat punto", dizel, proizveden 2005. godine, tel. 065/528-247; 065/ 972-569. Prodajem "jugo 45", godi{te 88. registrovan do oktobra/10, tel. 065/495-484. DIJELOVI I OPREMA Prodajem fabri~ki krov za traktor IMT 539, cijena 120 KM, tel. 065/864-275 Prodajem lijevi retrovizor (mehani~ki) za “golf 3”, veoma povoqno, tel. 065/894-570. Prodajem elektropodiza~e stakla za “golf 2” sa ~etvoro vrata sa instalacijom i prekida~ima, tel. 065/894-570. Prodajem ~etiri gume jako dobre 255-50-R19 177VM+s, tel. 065/931-383. Prodajem ~etiri felge cl.15 cola "ford fokus" pet rupa, tel. 065/931-383. Prodajem gume 215-65-R 16c M+S, tel. 065/931-383. Prodajem ~eli~ne felge 14-ke za "audi", dva komada, 50 KM, tel. 065/519-217. Kupujem dvije ~eli~ne felge 15-ke, ~etiri rupe za "reno senik", tel. 065/519-217. Prodajem "kanyu" za vozilo "pe`o 206", za{tita od kra|e, nova, tel. 065/696-422; 065/696347. Prodajem felge ~el. - “golf 1”, “pe`o” il i” reno 4” sa tri rupe, tel. 065/931-383. Prodajem ~eli~ne felge 14 cola za "golf 4" i felge 15 cola za "micubi{i", tel. 065/ 931-383.

MA[INE I ALATI
PRODAJA

VIKENDICE
PRODAJA

Prodajem vi{e vikendica na podru~ju Bawe Luke i Lakta{a, tel. 065/671-420. Prodajem vikendicu u Kobatovcima, Lakta{i, tel. 065/620186. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964929. Prodajem vikendicu u ^ar da~anima, 20 + 20 m 2 , nova, zavr{ena, ~vrsta gradwa, uslovna za stanovawe, plac 500 m2, ogra|eno, tel. 051/318-739; 065/581-773.

Prodajem liniju za obradu metala, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, tel. 066/174-794. Prodajem ma{inu "mio standard" Osijek sa {est operacija, cijena 650KM, ^elinac, tel. 551-671. Prodajem dva cjepa~a za drva, sedam i osam tona, nova, tel. 065/566-954. Prodajem sija~icu i vadilicu za krompir, tel. 065/931-383.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA

Prodajem el. {poret kombinacija plin-struja i sa duplom rernom za pite, proizvo|a~ "Igo Qubqana", tel. 065/588-889.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

MOTORNA VOZILA
PRODAJA

Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem “ford fijestu” god. proiz. 1996. u super stawu, tel. 065/353-418. Prodajem “ford 1,6” dizel karavan 88. godi{te, istekla registracija, cijena 950 KM 065/864-275. Prodajem “hjundai elantra” u dobrom stawu 2,0 benzin. Godina proizvodwe 2002. Tel. 065/685-800.

Prodajem suvu jelovu gra|u - 60 rogova 10h12h600 povoqno, tel. 065/875-502. Prodajem armaturne mre`e, jelovu gra|u, betonske cijevi i ostali gra|evinski materijal, povoqno, tel. 38765/541-743. Prodajem klozet {oqu, umivaonik, tri ~esme nove za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216-358; 066/437-725. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216-358; 066/437-725. Hitno prodajem dvije unutra{wih vrata (lijeva) kom-

OGLASI

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 37

pletna sa punim {tokom i jedna balkonska vrata sa dva krila sa griwama, tel. 051/436-503; 051/424-719; 065/694-755. Prodajem hrastovu krovnu konstrukciju sa stropnim gredama za vikendicu ukupne veli~ina 5h6 m, zvati oko 20 ~asova, tel. 300-551.

RA^UNARI
PRODAJA

Prodajem Pentijum 4, 2.6 sa DVD, cijena 130 KM. Prodajem P4 na 3.2 GHz crni, 190 K M, laptop P4 sa com portom u odli~nom stawu, cijena 450 KM, tel. 38765/540-885. KUPOVINA Kupujem laptop P III ili IV Prwavor, tel. 38765/336-869.

MUZIKA
PRODAJA

Prodajem harmoniku melodiju 60 basova, tri registra i harmoniku veltmaister 60 basova, pet registara, odli~na za po~etnike, cijena po vi|ewu, tel. 065/206-060.

NAMJE[TAJ
PRODAJA

Prodajem italijanski regalormar, lustere, zamrziva~ "gorewe" 310 l, kao nova i druge razne stvari, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/298-511. Fri`ider "samsung", peta generacija, hla|ewe bez stvarawa leda, malo kori{ten, hitno prodajem, cijena 500 KM, tel. 065/421-181. Prodajem ugradni el. {poret AEG elektro motor za kapije i gara`e, pumpu za vodu na benzin, bojler 80 l i 2h5 l, ugradnu gerung `agu, sudoper dvodjelni nov, ubodne pile, tel. 065/253265. Prodajem ugaonu le`e}u garnituru, povoqno, tel. 051/354-543.

USLUGE
OSTALO

Dje~iji svijet “Piccolino” prima djecu od {est mjeseci do {est godina na ~uvawe, tel. 065/828205 i 051/358-421. Ozbiqna i odgovoran `ena tra`i posao ~i{}ewa stanova i poslovnih prostorija, a mo`e i wega starijih osoba, tel. 051/279-147. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670639. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodiswe iskustvo u radu, tel. 38765/952-183. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Dimwa~ar vr{i sve dimwa ~arske usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, tel. 051/397-396. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degerativnih stawa, tel. 066/268-938.

Sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove, te kriva i razana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za "golf" i "mercedes", tel. 065/ 538-048. Elektri~ar, vr{i zamjenu elektro opreme, te povoqno postavqa nove i sanira stare elektro - instalacije, tel. 065/418-878. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstova i dokumenata, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463329; 066/257-534. Dajem ~asove wema~kog jezika za po~etnike i osnovce, dolazim ku}i, tel. 066/605-675. Vr{imo vodo i elektro radove popravke, od~epqewe odvoda, moleraj, tel. 065/882-511; 438116. Dajem instrukcije iz srpskog jezika i matematike za u~enike od prvog do petog razreda osnovne {kole, tel. 065/343-633; 051/219-851. Popravqam digitalne i analogne fotoaparate - Miki, tel. 065/573-349. Izdr`avala bih stariju osobu u zamjenu za stan ili ku}u, tel. 065/614-601. Dajem instrukcije iz srpskog jezika i matematike za u~enike od prvog od petog razreda osnovne {kole, tel. 065/343-633. Prevoz automobilom, selidbe kamionom, sa radnicima ili po dogovoru. Odgovorno i povoqno, tel. 065/198-933; 063/541-688. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Prodajem ogrevna drva, mo`e meterica, a mo`e i cijepana, tel. 065/209-268. Kucam - kompjuterska obrada svih tekstova, tel. 065/224-551. Usluge kre~ewa, gletovawa, tapete, unuta{we fasade, izolacije i postavqawe rigipsa, laminata, plo~ica, kao i sanacija i adapatacija stambeno poslovnih prostora, tel. 065/343-745. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru. Na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/303-011. Slikam po `eqi, sve, u uqnim bojama na platnu ili akrilnim bojama na kartonu, tel. 061/387433.

Prodajem ma{ine za aluminijumsku bravariju, tel. 38765 911768. Prodajem TV “grundig”, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 38765/516-441, 051/216-969. Prodajem MMS-mineral protiv tumora i hroni~nih bolesti. Kremu protiv sijede kose, nije farba. Koloidno srebrenu vodu za ja~awe imuniteta, tel. 38765/624-726. Prodajem TA pe} AEG 5kW, u odli~nom stawu, sa postoqem i to~ki}ima, 130 KM, tel. 38765/ 899-737. Prodajem ku}ni bicikl, steper i orbitrek. Uvoz iz Wema~ke, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 38765/516-441, 051/216-969. Kupujem petostepenu pumpu za vodu, monofaznu, mo`e i neispravna, tel. 051/413-344. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem karabin 30-06 op(c)tika "cajs" i sa~marica "sul" 12 m.m, tel. 065/528-966. Prodajem vagu va`e do pet kg, tel. 065/588-889. Prodajem {poret, fri`ider, kau~, ve{-ma{inu, ugao, tel. 051/354-543. Prodajem telefonski kabl {est parica, samonosivi 190 m, gorionik za centralno lo` uqe, povoqno, tel. 065/882-511. Novo iz "Glasa crkve" Vaqevo - bo`i}ni popust za sva na{a izdawa Biblije, prolog, djela vladike Nikolaja, uz poklon kalendar patrijarha Pavla, na{ predstavnik u Bawoj Luci, tel. 062/135-353. Prodajem generalno sre|en gumewak, dimenzije 4h1,5h0,6, tel. 065/253-265. Prodajem kuku za "vektru", osovine za cikular, Co 2 {vajsaparat, ru~ni cikular, video kameru JVC, 13 gazi{te za stepenice hrast, tel. 052/439-098; 065/253-265. Prodajem doma}u rakiju {qivu maksimalan kvalitet, minimalna cijena, tel. 051/781-188. Prodajem kwige raznog `anra, povoqno, kao i videorikorder “panasonik”, tel. 051/302-196. "Lavatherm" toplo - hladne obloge za reume, i{ijase, kostoboqe, spondiloze, medicinu. Kao i za tretirawe sportskih povreda, tel. 051/389-530. Prodajem rolere, br. 39, povoqno, tel. 051/314-452. Prodajem spomenik za dvoje kod mrtva~nice, Novo grobqe, B. Luka, tel. 051/304-907.

Prodajem tablete za smawewe potro{we goriva za benzinske i dizel motore kod putni~kih i teretnih vozila, u{teda do 30 % goriva, upustva za upotrebu, tel. 066/174-794. Prodajem bunarsku pumpu trofazna, trofazne produ`ene kablove, postoqe za IMT kosilicu, kardan za traktor 180 cm, tel. 065/253-265. Hitno prodajem plave ormari}e za kupatilo i burence od 20 l za rakiju, tel. 065/416580. Prodajem bojler 80 l, tu{ bateriju i cijevi za kupatilo, sve novo, tel. 065/355-143. Prodajem pulceve i bagremovo koqe, tel. 065/206-060. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Lazarevu, tel. 051/308686. Prodajem pi{toq marke CZ 7,65, oru`ni list, 50 KM, detektivska futrola, municija, cijena 250 KM, tel. 051/313-225; 065/318-112. Prodajem telefon fiksni "soni" kao nov, cijena po dogovoru i prodajem nao~are sa dioptrijom od +0.75 do +4.00, ma|arske proizvodwe, cijena 5 KM, tel. 051/315-548. Prodajem polovne drvene prozore sa dvostrukim krilima, jedna drvena vrata i salonit plo~e, tel. 065/884-505. Prodajem grobnicu sa {est grobnih mjesta na grobqu “Sveti Pantelija” - povoqno, tel. 051/319-451; 065/514-227; 051/216-067. Prodajem sto metalni okrugli fi-90 sa ~etiri polufoteqe i tepih vuneni 2.5 h 3.00 m, cijene po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodaja "ergolaine" solarijume sa garancijom prevoz i monta`a gratis, tel. 065/174-022. Prodajem video-rekorder “panasonik” povoqno, tel. 051//302-196. Prodajem radni sto za u~enika - 50 KM, tel. 065/441-115. Prodajem rakiju {qivovicu ja~ine 50 stepeni, stara dvije godine, tel. 051/461-639. Prodajem rakiju , duweva~u, lincuru, klekova~u, lozu, jabukova~u- donosim na adresu, tel. 065/919-895, 051/316-244. Prodajem na Rebrova~kom grobqu novoizgra|enu betonsku grobnicu, za dvije osobe, pokrivna plo~a i obloge, crni mermer, tel. 051/308-613.

Prodajem wema~kog boksera, tri mjeseca, vakcinisan i o~i{}en od parazita, ima rodovnik, tel. 066/483-606. Prodajem dresiranog belgijskog ov~ara, star sedam mjeseci od vrhunskih roditeqa sa rodovnikom, tel. 065/417-263.

ZAPO[QAVAWE
Multinacionalna kompanija tra`i odgovorne i komunikativne osobe za rad uz besplatnu profesionalnu obuku, tel. 38765/179-750. Tra`i se ozbiqna djevojka za rad u novootvorenom kafe-baru "Vasko" u nasequ Drakuli} kod motela "Grand", tel. 065/909128; 065/406-983. Restoranu "Mala kafana", Bawa Luka, potrebne dvije konobarice i pomo}na radnica u kuhiwi, tel. 38766/234-320. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme. Mogu se javiti i po~etnici, tel. 051/303-011. Hitno potrebna konobarica za rad u kafi}u u Obili}evu, tel. 065/222-395. Potrebnan komercijalista za rad na terenu, roba {iroke potro{we, Bawa Luka - Gradi{ka - Srbac, tel. 065/161299.

LI^NI KONTAKTI
Momak tra`i djevojku za dru`ewe, tel. 38766/471-338. Mladi}, 26 godina, tra`i prijateqa za provo|ewe zdravog `ivotnog stila, intimno dru`ewe, tel. 38766/454121. Mu{karac tra`i djevojku za intimne tajne trenutke. Samo SMS, tel. 38765/281-523. Udovac tra`i `enu do 63 g. kojoj nedostaje pa`we, razumijevawa, we`nosti, milovawa, za qep{i Bo`i} i `ivot udvoje, tel. 38765869208. Tra`im `enu za dru`ewe do 50 godina, zvati poslije 20 ~asova, tel. 051/213-374. Ozbiqan mu{karac, 38 godina tra`i ozbiqnu `enu do 40 godina radi braka, tel. 065/660-979. Stariji slobodan intelektualac, 173/67, `eli poznanstvo sa damom do 53 godine, tel. 066/200-024. Ozbiqan momak 42 godine sa sela, periferija Bawe Luke upoznao bi `ensku osobu do 35 god. radi braka, tel. 066/403707.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA

Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 38765/668978, 051/381-851.

GARDEROBA
PRODAJA

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Prodajem trgova~ku vagu "libela" va`e do pet kilograma, tel. 065/817-246. Radi zatvarawa butika prodajem povoqno `ensku konfekciju, hlace, ko{uqe, komplete, sukwe itd, tel. 065/767-888.

RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem sadnice pa~empresa, tuja za `ive ograde i ukrasno grmqe, povoqno, tel. 065/624-163. Prodajem inventar za frizerski salon, tel. 065/469-598.

Telefon:

38 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE
Ste~ajni upravnik DOO "FERO-TERM" Dubrave u ste~aju, na osnovu odluke Odbora Poverilaca od 16.12.2009. god. i Re{ewa Osnovnog suda u Br~kom br. 096-0-St-09-000001 od 28.12.2009. ogla{ava prodaju imovine ove firme i zakazuje: Dana 11.1.2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

OGLASI/^ITUQE
Dana 9.1.2010. godine navr{ava se 40 dana od tragi~ne smrti na{eg dragog i voqenog brata

LICITACIJU
Za dan 11.2.2010. god. u 12 ~asova Prodaja imovine }e se vr{iti putem dostavqawa pismenih ponuda od strane kupaca. Licitacija tj. otvarawe pismenih ponuda }e se vr{iti u prostorijama DOO "FERO-TERM" Dubrave u ste~aju 11.2.2010. god. u 12 ~asova. 1. PREDMET PRODAJE: Imovina ste~ajnog du`nika DOO "FERO-TERM" Dubrave – u ste~aju, koja se nalazi u Dubravama i Tuzli a koju ~ine: 1. Lokacija br. 1 u Dubravama, poslovni prostor povr{ine 1.596 m2 i pripadaju}e zemqi{te na kat. parceli br. 1418/1 i 1418/2 povr{ine 2.257 m2, ...................................................................................................... po~etna licitaciona cena.........................................................................................................2.850.500,00 KM 2. Lokacija br. 2 u Dubravama, poslovni prostor povr{ine 1.940 m2 i pripadaju}e zemqi{te na kat. parceli br. 1847 povr{ine 796 m2, ............................................................................................................................ po~etna licitaciona cena.........................................................................................................4.569.869,00 KM 3. Lokacija u Tuzli, poslovni prostor povr{ine 520 m2 na kat. parceli br. 3241 i pripadaju}e zemqi{te na kat. parceli br. 3243/4 povr{ine 816 m2, na kat. parceli br. 3243/5 povr{ine 94 m2 i na kat. parceli br. 3246/4 povr{ine 208 m2 .......................................................................................................................................... po~etna licitaciona cena ....................................................................................................... 2.367.500,00 KM 4. Alat, pogonski i kancelarijski materijal, po popisnoj listi br. 01/09 od broja 13 do 14 .................. po~etna cena ....................................................................................................................................... 1.070,30 KM 5. Postrojewa i oprema po popisnoj listi br. 01/09 od broja 9 do br. 12 ....................................................... po po~etnoj ceni od ..........................................................................................................................24.324,63 KM 6. Roba u magacinu br. 1 po popisnoj listi br. 02/09 od red. br. 1 do red. br. 2.400........................................ po po~etnoj ceni od ........................................................................................................................425.335,14 KM Kompletna imovina ste~ajnog du`nika DOO "FERO-TERM" Dubrave – u ste~aju, koja se prodaje mo`e da se razgleda svakim radnim danom od 9 pa do 14 ~asova. 2. PRAVO U^ESTVOVAWA: Imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit-kaparu za lokaciju br. 1; br. 2 i br. 3 u iznosu od 50.000,00 KM, a za ta~ke br. 4; br. 5 i br. 6 iznos od 10 % od po~etne licitacione cene za te ta~ke, i to na `iro ra~un firme 1610600009070063 DOO "FERO-TERM" – Dubrave u ste~aju ili na blagajni firme i dostave svoju pismenu ponudu (sa dokazom o uplati depozita) najkasnije jedan dan ranije do 12 ~asova, pre zakazane licitacije /dana 10.2.2010. god./ Napomena: sve uplate i prijave posle tog roka ne}e se primati, ponude ispod iznosa po~etne licitacione cene ne}e se prihvatiti, niti }e biti razmatrane na toj licitaciji. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Sva prava izme}u DOO "FERO-TERM" – Dubrave u ste~aju i kupca bi}e regulisana ugovorom o kupoprodaji. 3. DOSTAVQAWE PONUDA: Pismene ponude dostaviti u propisno zatvorenom kovertu, sa naznakom "Ponuda za kupovinu imovine firme – DOO "FERO-TERM" – Dubrave u ste~aju, za lokaciju ili popisnu listu ___ (navesti broj lokacije ili popisne liste). Ponuda treba da sadr`i: - Ime kupca (ta~an naziv pravnog lica ili ime i prezime fizi~kog lica koji kupuje), - Mati~ni broj firme ili JMB ako je fizi~ko lice, - Ta~nu adresu stanovawa, prebivali{ta, - Ponu|en iznos u KM (konvertibilnim markama) - Ta~no nazna~ena, navedena lokacija ili popisna lista sa wenim brojem, koja se licitira - Potvrda od poreske uprave da nema dugovawa prema istoj - Potvrda o uplati depozita na `iro ra~un ili priznanica sa blagajne da je depozit upla}en (Nepotpune i nekompletne ponude ne}e se razmatrati) U slu~aju da vi{e kupaca daju istu cenu za imovinu po istoj lokaciji ili popisnoj listi, kupac }e biti onaj koji u javnom nadmetawu pred istom komisijom da ve}u cenu na istoj toj licitaciji. 4. POREZ NA PROMET i sve ostale tro{kove oko prevoda, prenosa vlasni{tva, snosi kupac imovine u skladu sa va`e}im zakonima BR^KO DISTRIKTA BiH. Kompletna imovina se prodaje u vi|enom stawu i naknadne reklamacije se ne prihvataju. 5. KUPAC je ono pravno ili fizi~ko lice koje ponudi najve}i iznos u pismenoj ponudi za imovinu po lokaciji ili popisnoj listi koju licitira. Kupac je du`an da kompletan iznos uplati u roku od 8 (osam) dana na `iro ra~un ili na blagajni firme DOO "FERO-TERM" – Dubrave – u ste~aju. Ukoliko kupac to ne uradi, ne uplati razliku nov~anih sredstava u datom roku, depozit tj. kaparu firma DOO "FEROTERM" – Dubrave – u ste~aju zadr`ava, ne vra}a kupcu, a imovinu ponovo ogla{ava i izla`e prodaji. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u periodu od 9 do 14 ~asova svakim radnim danom, na tel. 049/745-252, ili do}i li~no u prostorije firme DOO "FERO-TERM" – Dubrave – u ste~aju. Dubrave, 5.1.2010. god. Ste~ajni upravnik Doc. dr Neboj{a Mati}

RAJKA MOMI]A
U nedjequ, 10.1.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u selu Sobotica, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Vukica, sin Grujo, k}erke @eqka i Gorana 98/010 A-6 M Tu`no sje}awe na dragog brata Tu`no sje}awe na dragog brata

DRAGE BUNDALA
Osta}e{ vje~no voqen i nezaboravqen u na{im srcima. Sestre Bosa i Mileva i brat Pero 81/010 A-3 M 40 dana je pro{lo od smrti dragog

RAJKA
Tvoj brat Radenko sa porodicom 98/010 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog sina i brata

RAJKA
Tvoj brat Momir sa porodicom 98/010 A-1 M Tu`no sje}awe na voqenog oca

DRAGE BUNDALA
Tuguju za tobom tvoja supruga Jovanka i sinovi Aleksandar i Igor. 81/010 A-2 M Dana 9.1.2010. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana od smrti mog dragog sina

RAJKA
Majka Ru`a i brat Mirko 98/010 A-1 M Dana 13.1.2010. godine navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

MILUTINA
Sin Milo{ sa porodicom 93/010 A-1 G Tu`no sje}awe na voqenog oca

DRAGE BUNDALA
Sine moj, ne postoji vrijeme koje mo`e da ubla`i bol i zaustavi suzu. Majka An|a 81/010 A-3 M Dana 9.1.2010. godine dava}emo godi{wi pomen dragoj mami

MILUTINA MILUTINA \UKI]A
U nedjequ, 10.1.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u [u{warima. Supruga Zorka, k}erka Dragica, sinovi Milo{ i Milivoj sa porodicama 93/010 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog dedu Sin Milivoj sa porodicom 93/010 A-1 G Godina dana tuge i `alosti za ocem

MILUTINOM \UKI]EM
]erka Dragica sa porodicom 58/010 A-1 G

ZORI CVIJI]
K}erke Mirjana i Gordana sa porodicama 82/010 A-3 M Tu`no sje}awe na voqenu baku

MILUTINA
S qubavqu i ponosom te pomiwemo, a sa tugom `ivimo bez tebe. Unu~ad Sawa i Dragan sa porodicama 93/010 A-2 G Pro{la je godina kako nije sa nama voqena baka

ZORA CVIJI]
Unuci Sandro i Sandra 82/010 A-3 M

ZORU CVIJI]
Unuci Gordan i Nenad 82/-10 A-2 M

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 39
Neka je vje~na slava borcima VRS, radnicima biv{e JP PTT "Krajina" Bawa Luka poginulim u otaybinskom ratu

VINKO (Stanka) MARKOVI]
ro|en 28.6.1969. god. poginuo 6.12.1991. god.

RATKO (Jove) YAJI]
ro|en 21.7.1951. god. poginuo 10.10.1995. god.

@EQKO (An|elka) TRIVI] DRAGAN (Milana) KREMENOVI]
ro|en 27.10.1944. god. poginuo kao civilna `rtva rata 15.2.1993. god. ro|en 25.3.1965. god. poginuo 18.5.1993. god.

VOJISLAV (Jove) PAJI] MIODRAG (Jove) RAKI]
ro|en 18.1.1966. god. poginuo 12.9.1992. god. ro|en 25.3.1961. god. poginuo 12.12.1991. god.

VLADO (Qube) MILOSAVAC
ro|en 13.7.1960. god. poginuo 16.7.1992. god.

QUBO (Save) OSTOJI]
ro|en 29.5.1954. god. poginuo 26.6.1992. god.

SINI[A (Milana) RA\EN
ro|en 23.9.1967. god. poginuo 22.11.1992. god.

PREDRAG (Mile) STEVANOVI]
ro|en 19.2.1964. god. poginuo 4.8.1992. god.

RADOJKA (Qube) KNE@I]
ro|ena 4.2.1953. god. poginula kao civilna `rtva rata 4.12.1994. god.

SPOMENKO (Vlade) MILETI]
ro|en 3.2.1960. god. poginuo 20.9.1992. god.

NEDEQKO (Riste) MATI]
ro|en 18.3.1948. god. poginuo 12.9.1992. god.

NIKO (Slavka) LON^AR
ro|en 26.12.1955. god. poginuo 22.6.1992. god.

MIODRAG (Miroslava) PARIPOVI]
ro|en 1.5.1964. god. poginuo 15.9.1995. god.

^EDO (Slavka) ZUBOVI]
ro|en 26.6.1947. god. poginuo 20.9.1992. god.

TOMISLAV (Bogdana) DUCAN STOJAN (Stanoja) MARKOVI]
ro|en 14.5.1954. god. poginuo 12.11.1993. god. ro|en 11.5.1957. god. poginuo 25.4.1992. god.

NENAD (Momira) PEJAKOVI]
ro|en 16.4.1949. god. poginuo 23.6.1992. god.

JADRAN (Jove) OPARNICA
ro|en 19.7.1958. god. poginuo 24.7.1993. god.

SVETKO (Nikole) ]ERKETA
ro|en 1.1.1952. god. poginuo 15.9.1995. god.

DU[KO (Rade) VUKOBRAD
ro|en 12.11.1957. god. poginuo 2.4.1994. god.

DU[KO (Mile) BILI] GORAN (Vojislava) STOJNI]
ro|en 26.9.1966. god. poginuo 12.2.1995. god.

@EQKO (Milana) ZAJEC MIRKO (Du{ana) KANLI]
ro|en 1950. god. poginuo 6.4.1992. god. ro|en 21.12.1955. god. umro od posqedica rawavawa 25.7.1995. god.

SLAVKO (Bo{ka) RUJEVI]
ro|en 20.9.1956. god. poginuo 6.10.1995. god.

ro|en 14.6.1955. god. umro od posqedica rawavawa 14.1.1996. god.

BO[KO (Du{ana) KOVA^I]
ro|en 9.9.1951. god. poginuo 20.3.1995. god. B-7 F

Bora~ka organizacija "Srpskih po{ta" RS grada Bawa Luka

Sje}awe Dana 10.1.2010. godine navr{i}e se 40 dana od smrti na{e

@IVKO (Ga{o) KOJOVI]
Dragi na{, Na `alost svih nas, ovu posqedwu bitku sa te{kom bole{}u, tvoje srce nije izdr`alo. Umjesto da se kao svaki put do sada radujemo da ti ~estitamo Bo`i}, tvoju vje~nu ku}u }emo na ~etrdesetodnevni pomen 9.1.2010. posjetiti na grobqu "Gorica" u Berkovi}ima. Ovom prilikom se zahvaqujemo svoj rodbini, prijateqima, kumovima i kom{ijama koji te dostojanstveno, kao {to si za `ivota zaslu`io, isprati{e na vje~ni po~inak, kao i onima {to su u nemogu}nosti da prisustvuju sahrani uputili telegrame i rije~i utjehe. Neka ti je laka zemqa i pokoj du{i! Tvoji: supruga Branka, k}erke Nata{a, Dubravka, Marina, unuke Mirjana, Nevena i Katarina, zetovi Gojko i Aleksandar B-2 16/08 E Dana 15.1.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog i voqenog

LAZARKE (ro|. Naran~i}) RATKOVI]
Toga dana u 10.45 sati obavi}emo pomen i obi}i wenu vje~nu ku}u na grobqu Brankovac - Bistrica. Neka joj je laka zemqa i miran vje~iti san. O`alo{}ena porodica 75/010 B-2 M
Dana 10.1.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog sina, supruga, oca i brata Dragi ujko

DESANKA KREMENOVI]

DARKO DARKA - TARABA (Aleksandra) VUJMILOVI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wego vu vje ~nu ku }u na grobqu u Trnu. O`alo{}ena porodica 87/010 A-5 G Beskrajno sam tu`na {to sam te rano izgubila, vje~no }e{ `ivjeti u mom srcu Voli te Caca 87/010 A-2 G

DU[ANA STANI]A
S qubavqu i po{tovawem ~uva}emo uspomenu na tebe i tvoja djela, na{ voqeni i nikad nepre`aqeni. Tvoja supruga \uja, k}erke Sne`ana i Svetlana sa zetovima Radoslavom i Dragom i unu~adima Sne`anom, Ivanom, Anom i Radenkom 063/010 B-2 G

Draga moja druga mama Evo pro|e i pet godina od tvoje smrti. Malo je onih koji do|u da obi|u tvoju vje~nu ku}u i zapale svije}u, oni kojima si pomagala na pravi put izvela, ali ima neko ko te spo me ne sva ki dan i tvoje dobro srce ne}e zaboraviti nikad. Tvoja unuka Bojana 71/010 A-5 M

SLU@BA ^ITUQA tel: 051 / 223 - 210

40 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE U subotu, 9.1.2010. godine navr{ava se tu`na godina od kako nije sa nama na{ dragi nikad pre`aqeni Dana 13.1.2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog supruga, oca i dede

RANKO (Branko) BJELAJAC
Toga dana u 11 ~asova iza}i }emo na Gradsko grobqe u Brestov~ini - Gradi{ka, posjetiti wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. Wegovi roditeqi Desa i Branko, supruga Du{anka, k}erke Brana, Rankica i Marina, unu~ad Maja i Marko, zet Miroslav, brat Mi}o, snaha Milena, sinovac Miroslav, te sinovke Mirjana i Dragana 89/010 B-2 G
Vrijeme koje prolazi ne mo`e izbrisati sje}awe i uspomene na dragog supruga, oca, djeda i pradjeda Tu`no sje}awe na dragog sestri}a

MIHAJLA MIKANOVI]A
U subotu, 9.1.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Supruga Zorica, sin Dra{ko, k}erka Svjetlana, unuci Tara i Maksim-Andrej 79/010 B-2 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 6.1.2010. godine u 60. godini `ivota preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav voqenom bratu

RANKA - BELOG BJELAJCA

NEDEQKU (Ilije) VUJINOVI]U

\OR\E (Du{ana) PEJI]
U subotu, 9.1.2010. u 11 ~asova odr`a}emo ~etrdesetodnevni pomen i posjetiti wegovu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Bosiqka, sin Slobodan, k}erka Slobodanka, unu~ad Tawa, \or|e, Marko i Nikola, praunuka Na|a, zetovi i snaha i ostala o`alo{}ena porodica 39/010 A-8 M Tu`na srca obavje{tavamo rodbinu, kumove i prijateqe da je na{ dragi otac, djed i pradjed

Dragi na{ Ranko, `ivio si kratko i dinami~no, tvoja dobrota je nezaboravna. Osta}e{ vje~no u na{im srcima. Tvoj ujak Mi}o Ugrenovi} sa porodicom 90/010 A-3 G Dana 11.1.2010. qeta Gospodweg navr{ava se godina dana od smrti na{eg

NEDEQKO - NE\O (Ilije) VUJINOVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u petak, 8.1.2010. godine u 12 ~asova na mjesnom grobqu Vujinovi}i - Gorwe Ratkovo. O`alo{}eni: supruga Gospa, sin Milomir, snaha Milka, sestra Mira, bra}a Miladin i Neboj{a, unu~ad te ostala rodbina i prijateqi 99/010 A-8 M Tu`no sje}awe na na{eg dragog

od brata Miladina, snahe Bebe, sinovaca Dragana i Aleksandra sa porodicama. 99/010 A-2 M Posqedwi pozdrav voqenom bratu

BOJINA (@arka) GLIGORI]A
U subotu, 9. januara 2010. qeta Gospodweg u 10.30 ~asova okupi}emo se na grobqu "Sveti Pantelejmon" u Boriku gdje }emo se pomoliti Gospodu i zapaliti svije}e za pokoj du{e na{eg Bojina. O`alo{}ena porodica 47/010 A-4 M

NEDEQKU (Ilije) VUJINOVI]U
od sestre Mire, zeta Dane, sestri}a Velimira i Milomira, sestri~ina Miladinke i Nebojke sa porodicama. 99/010 A-2 M

DANILO VUKOVI]
1920 - 2010. preminuo 6.1.2010. godine. Sahrana }e se obaviti 8.1.2010. u 13 ~asova na grobqu u Dowim Miqevi}ima, Isto~no Sarajevo. O`alo{}ene k}eri Nada, Milada i Saveta 100/010 A-8 M

STEFANA MI[ANOVI]A
U nedjequ, 10.1.2010. godine u 10.30 ~asova odr`a}e se {estomjese~ni pomen na mjesnom grobqu u Rami}ima, polo`i}emo cvije}e i zapaliti svije}e. @ivot je trenutak, a sje}awe vje~no. O`alo{}eni: otac Milorad, majka Danka, sestra Aleksandra, bra}a Bojan i Goran 33/010 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog supruga

Posqedwi pozdrav voqenom bratu

NEDEQKU (Ilije) VUJINOVI]U
od brata Neboj{e, snahe Bebe, sinovaca Dejana i Ilije. 99/010 A-2 M Tu`no sje}awe na voqenu majku

DANILO VUKOVI] DANILO VUKOVI]
Dragi tata i deda! @ivje}e{ u na{im srcima dok mi `ivimo! K}erka Nada, unuka Danka i Lela sa porodicom 100/010 A-2 M Tu`no sje}awe na suprugu i majku

DANILO VUKOVI]
Dragi tata i deda! Tvoj lik u na{im srcima nikad ne}e izblijedit. Saveta, Milan, Du{ka i Dra{ko s porodicama 100/010 A-2 M Dana 8.1.2010. godine navr{ava se trinaest godina od kad nas je prerano napustio na{ jedini sin i otac

Dragi tata i djede! U na{im srcima `ivje}e{ zauvijek. Milada, Mirko, Miqan i Bojan 100/010 A-2 M Dana 9.1.2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage

STEFANA
od Bo}e i Drene Rakovi} sa porodicom. 69/010 A-1 M

MLA\ANA
Supruga Alojzija 29/010 A-1 G

Dana 11.1.2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog

ZORKU
K}erka Slavica i zet @eqko 86/010 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog oca

DANICU JE[I]
9.1.1985 - 9.1.2010. Tvoji najmiliji 03422 A-3 M

GORDANE - GOGE TRUBAJI] GORAN STANI[QEVI]
i ostavio beskrajnu prazninu i tugu. Hvala svima koji ga se sje}aju. Tu`na majka i sin 32/010 A-3 G Nedostaje nam tvoja bri`nost i pa`wa. Ponosni smo {to smo te imali, a najtu`niji {to smo te izgubili. Suprug Milutin, k}erka Milica i sin Zvjezdan 62/010 A-4 G

MLA\ANA KRAGUQA
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. Supruga Alojzija, sinovi Radojica i Mile sa porodicama 29/010 A-8 G

MLA\ANA
Sinovi Radojica i Mile sa porodicama 29/010 A-1 G

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 41
Tu`no sje}awe na dragog Dana 14.1.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage

Povodom ~etrdeset dana od smrti na{e drage i voqene supruge i majke

STOJANA ROGI]A
12.1.2008 - 12.1.2010. O`alo{}ena porodica 88/010 A-6 G Tu`nim srcem javqamo rodbini, kom{ijama i prijateqima da je u srijedu, 6.1.2010. godine, u 71. godini `ivota iznenada preminula na{a draga

ZORE TUBI]
U subotu, 9.1.2010. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu "Sveti Pantelija" u Boriku. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 70/010 A-8 M Tu`no sje}awe na dragu majku

VESNE MARKOVI]
ZORU

RADOJKA (ro|. Savi}) MALINI]
obavje{tavamo rodbinu i prijateqe da }emo dana 9.1.2010. godine u 11 ~asova posjetiti wen grob na grobqu "Sveti Pantelija", pokloniti se wenim sjenima i polo`iti cvije}e. O`alo{}eni: majka Jevdokija, suprug Zoran, sinovi Sandro, Marko i brat Bruno
Sahrana }e se obaviti u petak, 8.1.2010. godine, na grobqu u Rami}ima. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u 13 ~asova. O`alo{}eni: sin Darko, snaha Danijela, brat Nikola, sestre Finka, Bosiqka, Koviqka, Zora, Marija i Nada, unu~ad Aleksandar, Ranko, Marja i Danilo te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi A8-014765-R Posqedwi pozdrav dragoj i voqenoj majci In memoriam S neizmjernom qubavqu i zahvalno{}u uvijek }emo te se sje}ati. K}erka Qiqana i zet Ranko 77/010 A-6 M Tu`no sje}awe na dragu baku

61/010 B-1 G
Na{em dragom

ZORU VERA @I@AK RADOJKI
od sina Darka, snahe Danijele, unu~adi Ranka, Marje i Danila. A2-014765-R 9.1.2007 - 9.1.2010. Vrijeme prolazi, a qubav i sje}awe na tebe ne blijede. K}erka Mira, zet Miki, unu~ad Robert i Svjetlana 35/010 A-2 M Tu`no sje}awe na dragu U na{im srcima i mislima `ivje}e{ vje~no. Unuk Goran sa porodicom 77/010 A-6 M Tu`no sje}awe na dragu baku

VOJISLAVU (Toma{a) VUKOTI]U
7.1.2007 - 7.1.2010. Beskrajno hvala za svu qubav i pa`wu koju si nam pru`io. Supruga sa djecom A-6 17/08 E Dana 12.1.2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage

Tu`no sje}awe na na{u dragu

ZORU

DRAGANU TEGELTIJA
Tvoji: k}erka Vawa, sin Bojan, suprug Du{an, snaha Sawa, zet Ozren i unuka Ana 92/010 A-2 G Tu`no sje}awe na voqenu majku

ZORU TUBI]
Mi}o Tubi} sa porodicom 91/010 A-1 G Dana 13.1.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage mame

S qubavqu i po{tovawem Unuka Maja sa porodicom 77/010 A-6 M Tu`no sje}awe na na{e drage roditeqe

ZORKE (ro|. Milo{evi}) DRAGI]
U nedjequ, 10.1.2010. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu u Piskavici, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}eni: majka Stanka, suprug Oste, k}erke Brankica i Slavica, sin Goran, unu~ad Biqana, Mihajlo, \or|e i Katarina, snaha Mirjana, zetovi Predrag i @eqko 85/010 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenu suprugu Tu`no sje}awe na voqenu majku

BO[KA
10.1.2009 - 10.1.2010.

i

TRIVKU
7.2.1998 - 7.2.2010.

SEFEROVI]
K}erke Quba i Qiqana, unu~ad i zet 54/010 A-7 G

ZORKU
K}erka Brankica, zet Predrag i unuka Biqana 86/010 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

SAVKE PEJ^INOVI]
U subotu, 9.1.2010. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ene k}erke sa porodicama 97/010 A-4 G Tu`no sje}awe na snahu

Dana 10.1.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

URO[A MARTI]A
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}eni: k}erka Svjetlana, zet Vawa, unuke Ana i Elena, porodica Kubat 57/010 A-6 G Dana 14.1.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage majke

ZORKU
Suprug Oste 86/010 A-1 G

ZORKU
Sin Goran, snaha Mirjana, unu~ad Mihajlo, \or|e i Katarina 86/010 A-1 G

Tu`no sje}awe na supruga, oca i dedu

MILANA VIDOVI]A MIHAJLA PEJI]A
9.1.1999 - 9.1.2010. Porodica 83/010 A-6 M Baka Jovanka, stric Pantelija, strina Marica i brati} Ranko 94/010 A-2 G

GORDANU
Zaova Bo`ana, Mirela i Sanela 96/010 A-1 G

GORDANE IWAC
U subotu, 9.1.2010. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, na grobqu "Ogwena Marija" u Dowem Drakuli}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: sin Dalibor i k}erka Tawa 96/010 A-6 G

42 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Javqamo rodbini, prijateqima i kumovima da je dana 6.1.2010. godine, u 62. godini `ivota, iznenada preminuo na{

ILIJA (Radovana) TRUBARAC
Sahrana }e se obaviti u petak, 8.1.2010. godine, u 14 ~asova na Rebrova~kom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Mira, sin Slobodan, k}erka Milka, sestre Drenka i Dragica, zet Mi{o, te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi B-7 F
Posqedwi pozdrav dragom
Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom bratu

ILIJI
od Svete Stojan~i}a sa porodicom. A-2 F Posqedwi pozdrav dragom ro|aku od sestara Drenke i Dragice sa porodicama. A-8 F Posqedwi pozdrav dragom zetu

ILIJI

ILIJI TRUBARCU

ILIJI
od Mile Bajalice sa porodicom. A-2 F Posqedwi pozdrav dragom

ILIJI
od porodica Grbi}, Premk i Dedei}. A-8 F

od supruge Mire, sina Slobodana, k}erke Milke i zeta Mi{e.

ILIJI
od porodice Stanivukovi}.

B-5 F

A-2 F

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 43 Posqedwi pozdrav dragom kumu
Tu`nim srcem javqamo svoj rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 7.1.2010. godine nakon du`e bolesti preminula na{a draga supruga, majka i baka Posqedwi pozdrav dragoj supruzi

VIDOSAVKI

ILIJI TRUBARCU

VIDOSAVKA (ro|. Kojadinovi}) TRNINI]
1942-2010. Sahrana }e se obaviti 8.1.2010. godine na porodi~nom grobqu u Rekavicama u 13 ~asova. Tu`na povorka kre}e ispred ku}e `alosti (Sokolac) u 12 ~asova. O`alo{}eni: suprug Velimir, sinovi Dragoslav i Mirko, k}erka Dragica, snahe Zada i Mirjana, zet Nenad, unu~ad Vladimir, \or|e, Aleksandar, Mladen, Suzana, Vawa i Ivana, brat Desimir te mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi. 014740 A-8 R Posqedwi pozdrav dragom

od supruga Velimira. 014740 A-1 R Posqedwi pozdrav dragoj majci, svekrvi i baki

od kumova Ini}a, Vola{a, Vukovi}a, Crnali}a, Zori}a, Ru`ela, Babi}a i Barovi}a.

VIDOSAVKI
B-3 F
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav ~ika Posqedwi pozdrav dragom od sina Dragoslava, snahe Zade i unu~adi Vladimira, Vawe i Ivane. 014740 A-1 R Posqedwi pozdrav dragoj majci, svekrvi i baki

ILIJI ILIJI
od porodice Bo{wak. A-2 F Posqedwi pozdrav dragom prijatequ od Slobinih drugara: Milana, Nemawe, Vladana, Nevena, Slavi{e i Bojana. 014745 A-1 R Posqedwi pozdrav Slobinom tati

ILIJI TRUBARCU
ILIJI
od kolektiva MKM communications 014766 R-A1 Posqedwi pozdrav dragom Dragi Ilija, u te{ka ratna vremena, Bog me је usre}io i upoznao sa tobom. Prihvatio si me i proglasio svojim sinovcem i sve ove godine, mene i moju porodicu ~inio sretnim i bogatim, daruju}i nam svoju qubav, pa`wu i vedar duh. Zato sam od danas neizmjerno tu`an {to sam te izgubio али и ponosan {to sam te poznavao. Po~ivaj u miru Bo`ijem, strikane moj. Petko Zekanovi} 014766 R-A8 Posqedwi pozdrav najdra`em kumu

VIDOSAVKI
od sina Mirka, snahe Mirjane i unu~adi Aleksandra i Suzane. 014740 A-1 R Posqedwi pozdrav dragoj majci, punici i baki

ILIJI ILIJI ILIJI
od porodice Gara~a. A-2 F Posqedwi pozdrav dragom prijatequ od Nevena Joki}a sa porodicom. 014745 A-1 R Posqedwi pozdrav kom{iji od porodice Zekanovi}. 014766 R-A1

ILIJI VIDOSAVKI
od kumova: Stefana, Nemawe, Miqane, Smiqane i Slobodana Vukovi}. od k}erke Dragice, zeta Nenada i unu~adi \or|a i Mladena. 014740 A-1 R Posqedwi pozdrav dragoj priji

Posqedwi pozdrav ~ika Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

014746 A-6 R Posqedwi pozdrav sestri

ILIJI
od porodice Babi}. 014745 A-1 R Dana 7.1.2010. godine u 75. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminula je na{a draga

ILIJI TRUBARCU
od Kozi} Qiqe i Nenada. 014766 R-A1 Posqedwi pozdrav dragoj snahi

VIDOSAVKI ILIJI TRUBARCU
od Gordane, Tijane i Jelene. 014742 A-1 R Posqedwi pozdrav sestri

RADOJKI
od sestre Koviqke sa porodicom. 014747 A-1 R Posqedwi pozdrav sestri

od Bosiqke i Nade. 014740 A-1 R

ILIJI
od porodice Boji}. A-2 F Posqedwi pozdrav Milkinom tati

NADA (Dragi{i}) GIGOVI]
10.1.1935 - 7.1.2010. Sahrana }e se obaviti dana 8.1.2010. godine u 13 ~asova na Pravoslavnom grobqu u Gorwim Podgradcima. O`alo{}eni: sin Neboj{a, snaha Ranka, unu~ad Jelena i Borislav, praunu~ad i ostala o`alo{}ena rodbina. 014744 A-4 R Posqedwi pozdrav dragoj tetki

RADOJKI RADOJKI
od zaova Krstine, Rade, Dragice, Zore i Gospe sa porodicama. 014747 A-3 R Posqedwi pozdrav dragoj sestri od sestre Nade Dragi{i} sa porodicom. 014747 A-1 R Posqedwi pozdrav dragoj tetki

RADOJKI
od sestre Marije sa porodicom. 014747 A-1 R Posqedwi pozdrav dragoj strini

ILIJI
od Darije i Vawe. 014743 A-1 R Posqedwi pozdrav dragom

NADI NADI GIGOVI] ILIJI
od Katarine i Igora Po`gaj. 014743 A-1 R od porodice Joji}. 014744 A-1 R od bra}e Zdravka i Mom~ila i sestre Dragiwe sa porodicom. 014744 A-1 R

RADOJKI
od Sini{e Malini}a sa porodicom. 014747 A-1 R

NADI
od Milovana Dragi{i}a sa porodicom. 014744 A-1 R

44 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 45

46 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Nemam ni trunku sumwe da Mihael [umaher i daqe ima talenat i sposobnost. Prethodnih godina smo to mogli da vidimo na nekim egzibicionim trkama koje je vozio. Ros Bron, {ef Mercedes GP-a
FOTO: AGENCIJE

Tipsarevi} savladao Indijca
Srpski teniser Janko Tipsarevi} plasirao se u ~etvrtfinale turnira u ^enaju ubjedqivom pobjedom nad Indijcem Somdevom Devarmanom u dva seta 6:2, 6:1. Tipsarevi}ev protivnik u sqede}em kolu bi}e Holan|anin Tiemo de Baker koji je u drugoj rundi savladao sunarodnika Robina Hasea sa 6:3, 6:4.

Bozoqac pora`en
Srpski teniser Ilija Bozoqac nije uspio da se plasira u polufinale ~elenxer turnira koji se u Numei (Nova Kaledonija) igra za nagradni fond od 75.000 dolara. Bozoqca je u ~etvrtfinalnom me~u savladao Kevin Anderson iz Ju`ne Afrike rezultatom 7:5, 7:5.

Ana Ivanovi}

Srpska teniserka savladala Ruskiwu na turniru u Brizbejnu

Komesar NBA lige Dejvid [tern suspendovao je ko{arka{a Va{ington Vizardsa Gilberta Arenasa “do daqeg“, zbog potezawa pi{toqa u svla~ionici. Za svaku utakmicu koju provede pod suspenzijom Arenas }e gubiti 147.200 dolara, a ukoliko kazna bude trajala do kraja sezone, osta}e bez devet i po miliona dolara. Nakon {to je sporazumno raskinuo saradwu sa bawolu~kim Borcem, Darko Qubojevi} }e poja~ati redove BSK-a. Naime, nekada{wi kapiten “crveno-plavih“ pregovara sa “romanti~arima“ o saradwi za proqe}ni dio sezone u Prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske.

Ivanovi}evu u polufinalu turnira o~ekuje te`ak posao, po{to }e se sastati sa biv{om najboqom teniserkom svijeta, Belgijankom @istin Enan
BRIZBEJN - Srpska teniserka Ana Ivanovi} plasi ra la se u po lu fi na le turnira u Brizbejnu po{to je u tre}em kolu savladala Rus kiwu Anas ta si ju Pavqu~enkovu rezultatom 6:2, 7:6 (6). Ivanovi}eva se namu~ila i u tre}em me~u na turniru, iako je slavila sa 2:0 u setovima, za razliku od prva dva me~a, gdje su se igrala po tri seta. Pavqu~enkova je uspjela da se pri rezultatu 0:4 u drugom setu izbori za taj-brejk u kome je Ivanovi}eva, ipak, bila uspje{nija, po sli je uku pno 87 mi nu ta igre. Srpska teniserka je napravila brejk u {estom gemu prvog seta za vo|stvo od 4:2, poslije ~ega je djelovalo da }e me~ rutinski prives ti kra ju. Na kon {to je prvi set za vr{en po sli je pola sata igre, 22-godi{wa Iva no vi }e va je osvo ji la ukupno sedam uzastopnih gemo va, za vo| stvo od 4:0 u dru gom se tu. Ipak, 18-go di{wa Rus kiwa je us pje la da uzvrati na najboqi mogu}i na ~in i da sa ~ak tri brejka do|e do prednosti od 6:5 i pri li ke da na svoj servis osvoji set. Ivanovi}e va je us pje la da po vra ti koncentraciju i da se izbori za taj-brejk, ko ji, opet, nije dobro po~eo za srpsku teniserku.

Ana u polufinalu
SUSRET trajao 87 minuta
Pavqu~en ko va je prvo po ve la sa 4:1, a za tim je ima la i set po en pri vo| stvu od 6:5. Ipak, uz podr{ku publike, Ivanovi}eva je us pje la da slo mi mla du Ruskiwu i da do|e do svoje prve pobjede bez izgubqenog seta na turniru u Brizbejnu. Ivanovi}eva je istakla da joj je bila bitna podr{ka doma}eg golfera Adama Skota, sa kojim se srpska teniserka zabavqa. - Bi lo je sjaj no vi de ti Sko to vo mir no li ce u pu bli ci. U to ku me ~a pu no emocija prolazi kroz vas i bilo je dobro videti nekoga ko vas smireno podr`ava, bez obzira na rezultat. To je sjaj no i za is ta sam u`i va la u to me - re kla je Ivanovi}eva. Ivanovi}evu u polufinalu turnira o~ekuje te`ak posao, po{to }e se sastati sa biv{om najboqom teniserkom svijeta, Belgijankom @istin Enan. Enanova je u ~etvrtfinalu savladala Melindu Cink iz Ma|arske sa 6:2, 3:6, 7:6 (5).

Foto dana

Godinu obiqe`ili ko{arka{i Srbije
[to se ti~e 2009. godine, mislim da }e ostati upam}ena po Fajnal foru u Berlinu. Izuzetno kvalitetan turnir sa ~etiri izvanredne ekipe, i niko pre po~etka nije mogao da ka`e ko }e osvojiti trofej. Olimpijakos, CSKA; Barselona i mi, sva ~etiri tima igrala su mnogo dobru ko{arku. Naravno, tu je i veliki uspeh na{e reprezentacije u Poqskoj i osvojena medaqa na Evropskom prvenstvu. Ja se nadam da }e na{a selekcija uspeti ne{to sli~no i na Svetskom prvenstvu u Turskoj, ali }e biti veoma te{ko, to je sigurno, jer }e biti mnogo kvalitetnih reprezentacija. Treba videti i u ka kvom }e sas ta vu do }i ti mo vi. S mo je strane, sve najlep{e `eqe na{oj reprezentaciji u 2010. godini. Kada u svakom takmi~ewu u kojem u~estvuje{ osvoji{ trofej, onda ne mo`e lep{e. Imali smo isti slu~aj u 2007. godini, i evo, ponovili smo to i u 2009. Ono {to je stra{no interesantno je da smo sve te uspehe pos ti gli pro tiv na {eg naj ve }eg ri va la Olimpijakosa. Dobili smo ih i u finalu kupa, i u finalu plej-ofa, i u polufinalu Evrolige u Berlinu. To je, uz ove uspehe, nekako obele`ilo ovu godinu {to se ti~e Panatinaikosa. Naravno da i daqe pratim de{avawa u srpskoj ko{arci, kao i nastupe ko{arka{a Partizana. “Crno-beli“ su imali problema na po~etku sezone, {to je i logi~no jer ima mnogo novih igra~a, a nakon toga su putovali u SAD, pa je i taj odlazak i put ostavio traga na wima. Iz utakmice u utakmicu igraju sve boqe, i u{li su u slede}u fazu, a sad je sve mogu}e, kao {to su pokazali i prethodnih godina. ^estitke na svemu {to rade i {to su uradili u Evroligi i, naravno, mom kolegi Duletu Vujo{evi}u.

@eqko Obradovi},
trener Panatinaikosa

Veliko interesovawe vlada me|u publikom za me~eve teniskog Hofman kupa koji se igra u Pertu. Mali navija~ nije imao mjesta na tribinama pa se smjestio na prolazu.

^estitke na svemu {to rade i {to su uradili u Evroligi i, naravno, mom kolegi Duletu Vujo{evi}u

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 47

Ko{arka{i Partizana pobijedili Lijetuvos Ritas

Ko{arka{ka Liga BiH, 13. kolo

Hercegovac gost Slavije
BAWA LUKA - ^etiri utakmice 13. kola ko{arka{ke Lige BiH na rasporedu su sqede}eg vikenda, dok su preostala dva me~a na programu u utorak. U jednom od dva srpska derbija Slavija }e do~ekati Hercegovac, dok }e se u drugom sastati SL IAT Leotar i Mladost iz Mrkowi} Grada. Borac Nektar }e svoju utakmicu protiv ^elika igrati u nedjequ, dok je Igokea svoj me~ prolongirala za utorak zbog obaveza u Kupu Srpske. Parovi, 9. januar: ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - Hercegovac (19 ~asova), 10. januar: GRUDE: Grude - Sutjeska (18), BAWA LUKA: Borac Nektar - ^elik (20), 12. januar: TREBIWE: SL IAT Leotar - Mladost (19), ALEKSANDROVAC: Igokea - Zriwski (19). M. Z.

Sjajnom igrom “crno-bijeli“ deklasirali rivala, nadoknadili “minus 23” iz Litvanije, te pro{li u “Top 16” Evrolige
BEO GRAD - Ko {ar ka {i Partizana su priredili jo{ jedno evropsko ~udo i plasirali se u “Top 16“ Evrolige. “Crno-bi je li“ su na Badwe ve~e, u devetom kolu elitnog takmi~ewa, savladali Lijetuvos Ritas sa 30 poena razlike - 97:67 i bez ob zi ra na is hod uta kmi ca posqedweg ko la igra }e u drugoj rundi Evrolige, ~etvrti put zaredom. po vri je dio koqeno, ali sre}om, nije te`e povrije|en. “Crno-bijeli“ su u ve}em dijelu utakmice imali dvocifrenu prednost, a zavr{ni udarac Litvancima zadali su u posqedwoj ~etvrtini kada su za sedam minuta napravili seriju 14:2, a potom predvo|eni sjajnim Aleksandrom Ra{i }em si gur no pri ve li utakmicu kraju. Po me nu ti Ra{i} je sa 26 po ena (6/8 troj ke) bio i na je fi ka sni ji u pobjedni ~kim re do vi ma, Lo rens Ro ber ts je postigao 16, a Slavko Vrane{ sa 13 ko{eva i devet skokova odli~no zamijenio Mari}a. U Lijetuvos Ritasu najefikasniji je bio Bojan Popovi} sa 17 pogodaka. - Pre sre }an sam zbog pla sma na u “Top 16“. Ova satisfakcija je ne{to {to ni ka kvim pa ra ma ne mo `e da se k u pi. Igra ~i ko je treniram su pre svega fantas ti ~ni qudi. Mno go le pih stva ri smo proi zve li svih ovih godina, na super na ~in pred stavqali klub, grad i zemqu. Bilo bi lepo da se to sa gle da na pra vi na~in i da Partizan kona~no do bi je po dr{ku ka kvu za slu `u je - re kao je {ef stru ke Par ti za na Du {ko Vujo{evi}. Strateg “crno-bijelih“ PARTIZAN 97 LIJETUVOS RITAS 67
(26:18, 24:21, 22:22, 25:6) DVORANA: “Pionir“ u Beogradu. Gledalaca: 6.828. Sudije: Lui|i Lamonika (Italija), David [ambon (Francuska), Panajotis Anastopoulos (Gr~ka). PARTIZAN: Roberts 16, Mekejleb 10, Kecman 12, Milo{evi} 2, Ra{i} 26, Lesi}, Mitrovi}, Bo`i} 3, Mari} 4, Veseli 7, \eki} 4, Vrane{ 13. Trener: Du{ko Vujo{evi}. LIJETUVOS RITAS: Popovi} 17, Babrauskas 2, Ginevi~ijus, Borovwak 2, Bjelica 10, Gecevi~ijus 11, Zavackas 10, Buterlevi~ijus, Jomantas 11, Sinika, Bejns 4. Trener: Rimas Kurtinaitis.

Srpski duel u NBA ligi

Pe|a boqi od Krsti}a
WUJORK - U utakmicama NBA lige sastale su se i ekipe ~ije boje brane srpski ko{arka{i. Stojakovi}ev Wu Orleans je bio boqi od Krsti}eve Oklahome, a Pavlovi}eva Minesota je izgubila od Radmanovi}evog Golden Stejta. Stojakovi} je u pobjedi u~estvovao sa 12 poena i dva skoka, dok je Krsti} imao u~inak od 11 ko{eva i {est skokova. Radmanovi} je ubacio pet poena uz dva skoka, a Pavlovi} ostao bez poena, ostvariv{i tri skoka i dvije asistencije. Rezultati: Atlanta - Wu Yersi 119:89, Klivlend - Va{ington 121:98, Orlando - Toronto 103:108, Ma ja mi - Bos ton 106:112 produ`etak, Minesota - Golden Stejt 101:107, Oklahoma - Wu Orleans 92:97, San Antonio - Detroit 112:92, Feniks - Hjuston 118:110, Juta Memfis 117:94, LA Klipers LA Lejkers 102:91, rezultati od utorka: Indijana - Orlando 97:90, [arlot - ^ikago 113:108, Fi la del fi ja - Va {in gton 97:104, Wu Yersi - Milvoki 76:98, Dalas - Detroit 98:93, Denver - Golden Stejt 123:122, Portland - Memfis 105:109, Sakramento - Feniks 109:113, LA Lejkers - Hjuston 88:78.

ALEKS Mari} lak{e povrije|en
Po bje da srpskih {am pi ona do bi ja na zna~aju kada se zna da su od 12. minuta igrali bez MVP Evrolige za de cem bar, A le ksa n d r a Mari}a, ko ji je
FOTO: AGENCIJE

Grupa “A“: Montepaski Sijena - Fenerbah~e Ulker 101:58, grupa “B“: Partizan - Lijetuvos Ritas 97:67, grupa “C“: Kaha Laboral - Marusi 73:65, grupa “D“: Panatinaikos - Prokom 74:66, Real Madrid - Oldenburg 73:60. je pohvalio igra~e na radu i zalagawu, iako im “kasne stipendije“, kao i da su pored do bre ana li ze ri va la ubjedqivoj po bje di do pri nijeli navija~i. - I mene ponekad nervira kada se navija~i koncentri{u na ne{to drugo {to ne ma ve ze sa te re nom, ali ovaj put su stvarno nosili tim - zakqu~io je Vujo{evi}.

Rezultati

Premijer liga BiH za ko{arka{ice

Sigurne Novogra|anke
NOVI GRAD - Ko{arka{ice Slobode u odgo|enom me~u 10. kola Premijer lige BiH deklasirale si Brotwo sa 80:42. SLOBODA 80 - Drago mi je {to su sve mlaBROTWO 42 de igra~ice dobile {ansu i da (22:11, 18:13, 26:13, 14:5) smo do brom igrom na ja vi le ulazak u drugi dio prvenstva - DVORANA: Sportska u Novom Gradu. Gledalaca: 150. istakla je Alma Kova~evi}. Za vikend se igra nova runda, Sudije: Darko Ze~evi}, Davorin Skenderija (Bawa Luka). a sastaju se, subota: BANOVISLO DA: Ga 14, Bo Ni]I: Banovi}i - @eqezni~ar k{i}BORajili}gi} Mijatogojevi},Kova2, 2, vi} 2, (19), TREBIWE: Trebiwe 03 - ~evi} 25, [urlan 9, Gaji}, Br~ko distrikt (16), ^ITLUK: Damjanovi} 7, Vukojevi}, Bo`i~kovi} Brotwo - Tomislav (18), IS- 19, Kne`evi}. Trener: Milo{ Dupalo. novska 15, Lo TO^NO SARAJEVO: Igman - BROTWO: Stoja^arapina 3, K.kmi} 10, Musa 3, Mi. Bar ^elik (16), TUZLA: Jedinstvo bari}, M. Barbari} 4, Mo. ^arapina, - Borac ML IEFK (odgo|eno). Gaki}, Krasi}, To{i} 7. Trener: Josip Dugan|i}. M. Z. Slobodna ekipa Slobode.

Duel Mari}a i Bjelice

Finale Kupa Republike Srpske na programu u subotu

BAWA LUKA - Igokea ili Mla dost? Od go vor na pitawe koji od ova dva tima }e osvo ji ti tro fej na mi jewen pobjedniku Kupa Republi ke Srpske sa zna }e mo u su bo tu, na kon fi nal nog okr{aja u “Borku“, koji je zakazan za 17.15 ~asova. Aleksandrov~ani ove sezone igraju sjajno. Ni`u uspjehe na svim frontovima, a tri jum fal ni niz `e le da nas ta va i u naj ma so vni jem takmi~ewu Srpske. - Mi u sva ku uta kmi cu ulazimo sa imperativom pobjede, pa nema razloga da tako ne bude i ovog puta. Ne tako davno smo ve} igrali protiv Mrkowi}ana i pobije di li, ma da sa da mo ra mo bi ti jo{ opre zni ji jer se protivnik dodatno poja~ao.

Igokea napada Mladost
Ipak, vje ru jem da mo `e mo nastaviti uspje{nu seriju i osvojiti pehar. Slavio sam pro{le godine s Borcem, a sa da }u se pro tiv biv {eg saigra~a iz “pivara“ Bojana Milinovi}a boriti za novi trofej - poru~io je Milan Jawu{evi}.

Finale Kup RS za `ene

“Malene“ brane trofej
BAWA LU KA - Fi nal na utakmica Kupa RS u `enskoj kon ku ren ci ji izme |u Mla dog Kra ji {ni ka i Bo rac ML IEFK igra se u ne djequ od 18 ~asova u dvorani “Obili}evo“. - Potrudi}emo se da poka`emo svoje pravo lice u ovoj uta kmi ci, uprkos te {koj finansijskoj situaciji. Te{ko je motivisati igra~ice, ali se nadam da }emo uspjeti da odbranimo trofej Kupa {to po kvalitetu i zaslu`ujemo - rekao je trener Mladog Kraji{nika Zoran Mike{. Kormilar Borca Vladimir Qubi ~i} sma tra da uz ma ksimalno anga`ovawe mogu do pobijede i trofeja. - Mladi Kraji{nik je favorit, ali mi se ne predajemo una pri jed. Te ren je jedino mjerilo snaga i vjerujem da uz maksimalan anga`man mo`emo do slavqa rekao je Qubi~i}. M. Z.

MRKOWI]ANI pro{le sezone izgubili finale
S druge strane, Mrkowi}ani su plasmanom u finale pos ti gli ve li ku us pjeh, ali ne `ele da se time zadovoqe. - Igra ti fi na le Ku pa Republike Srpske je veliki uspjeh za svaku ekipu, pa i za nas. Me|utim, mi `elimo da 9. januara pru`imo {to boqu partiju i da poku{amo pobi-

Milan Jawu{evi}

FOTO: GLAS SRPSKE

jediti. Naravno, svjesni smo da Ale ksan drov ~a ni ima ju kva li te tni ji sas tav, ali u kupu se ~esto doga|aju iznena|ewa. Osim toga igra se samo jedna utakmica i nor-

malno je da se pripremamo da tri jum fu je mo - po ru ~io je Slobodan Jankovi}, trener Mladosti koja je pro{le sezone izgubila finale. De. M. S. D.

48 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Zavr{ena novogodi{wa Turneja ~etiri skakaonice
FOTO: ROJTERS

Pi{e: Dejan MARI]

Fenomen iz Humske
Da je istinski ko{arka{ki fenomen, Ko{arka{ki klub Partizan potvrdio je i na Badwe ve~e, kada je pred sedam hiqada vjernih navija~a ponizio nedorasli Lijetuvos Ritas, te tako sebi opet obezbijedio mjesto me|u 16 najboqih timova Evrolige. A premotamo li film samo nekoliko mjeseci una zad, vi dje li bi smo da je fe no men iz Humske bio u gotovo bezizlaznoj situaciji, na ivici ponora. Tripkovi}, Veli~kovi}, Tepi}, Lazme... napus ti li su “crno-bi je li“ brod, a ka pe tan Predrag Danilovi} i kormilar Du{ko Vujo{evi} nisu bili u poziciji da im na vrijeme prona|u adekvatne zamjene. Stoga i ne ~udi da je na evropskoj premijeri Unikaha odnijela bodove iz “Pionira“, poslije ~ega je uslijedio poraz i od Efesa u Istanbulu. A onda je po~eo da se sklapa crno-bijeli mozaik. Anga`ovan je Bo Mekejleb na poziciji plejmejkera, na ~etvorku je stigao Lorens Roberts, {to je uz novo poja~awe, sjajnog Aleksa Mari}a, postoje}i kadar i trenerskog lisca Du{ka Vujo{evi}a bio prvi preduslov za uspjeh. I po~elo je! Poslije slavqa nad Orleanom i poraza u Litvaniji, Partizan je pokazao za{to je ko{arka{ko ~udo Evrope. Padali su redom Olimpijakos, Unikaha i Efes, a “plus 30” protiv Ritasa bio je {lag na tortu. Pred “crno-bijelim“ su novi izazovi u “Top 16”, a na svim relevantnim institucijama je da kona~no stanu uz klub i pru`e podr{ku kakvu zaslu`uje. KK Partizan je ponos nacije, ali uz malo vi{e pa`we i dobre voqe, mogao bi da napravi i korak daqe, ode na “fajnal-for”, a za{to ne, i pokori Evropu.

Andreas Kofler

Novi {ampion Turneje je do trijumfa do{ao zahvaquju}i pobjedi u Oberstdorfu, ~etvrtim mjestima u Garmi{u i Insbruku, te petoj poziciji u Bi{ofshofenu
BI[OFSHOFEN - Austrijanac Andreas Kofler pobjednik je 58. turneje ~etiri skakaonice po{to je posqedwe ta kmi ~ewe, odr`ano u Bi{ofshofenu, zavr{io kao peti. Pobjedu je odnio Koflerov sunarodnik Tomas Morgen {tern, ko me je to bio prvi trijumf poslije vi{e od godinu i po. Morgi je do slavqa do{ao ukupnim skorom od 264,7 bodova i skokovi ma od 133 i 136 me ta ra, is pred pe tos tru kog po bje dnika Turneje Janea Ahonena i vode}eg u plasmanu Svjetskog kupa Simona Amana. - Ovo je ne vje ro va tno. Srce mi je puno, senzacionalan je osje}aj pobijediti na ovoj tur ne ji. Ispu nio sam san, a jo{ to nisam ni shvatio. Poslije slabe pro{le sezone, ovo je fantasti~an uspjeh - izjavio je Kofler. No vi {am pi on Tur ne je je do tri jum fa do {ao za hvaquju }i po bje di u Ober stdorfu, ~etvrtim mjestima u Garmi{u i Insbruku, te petoj poziciji u Bi{ofshofe nu. Ko fler je sa ku pio ukupno 1.027,2 bodova i za 13,3 bo do va je na dma {io Ahonena, dok je tre}e mjesto pri pa lo pro {lo go di{wem osvaja~u Lojclu. (134,0 + 133, 5), 3. Si mon Aman ([vaj car ska) 261,5 (136,0 + 131,5), 4. Volfgang Lojcl (Austrija) 260,9 (130,5 + 135,0), 5. Andreas Kofler (Aus tri ja) 255,0 (129,0 + 133,5), 6. Gregor [lirencauer (Aus tri ja) 253,5 (128,5 + 134,0, 7. Dimitri Vasiqev (Rusija) 250,2 (130,0 + 131,5), 8. Mar tin Koh (Aus tri ja) 245,1 (130,0 + 131, 5), 9. Paskal Bodmer (Wema~ka) 236,9 (127,0 + 128,5), 10. Anders Jakob sen (Nor ve {ka) 233,4 (126,5/126,5)... Ge ne ral ni pla sman Svjet skog ku pa: 1. Si mon Aman ([vajcarska) 669 bodo va, 2. Gre gor [li ren cauer (Aus tri ja) 651, 3. Andreas Kofler (Austrija) 521, 4. Tomas Morgen{tern (Austrija) 440, 5. Volfgang Lojcl (Austrija) 411...

MORGEN[TERN slavio u Bi{ofshofenu
Morgen{tern je, tako|e, u Bi{ofshofenu nastavio niz trijumfa Austrijanaca na 58. izdawu Turneje, koji je zapo~eo Kofler u Oberstdorfu, a nas ta vio Gre gor [li ren cauer u Garmi{-Partenkirhenu i Insbruku. Rezultati Bi{ofshofena: 1. Tomas Morgen{tern (Austrija) 264,7 (133,0 + 136,0), 2. Jane Ahonen (Finska) 264,0

Na Sqemenu vo`en slalom

Trijumf Racolija
ZAGREB - Italijanski skija{ \ulijano Racoli pobjednik je tre}eg slaloma sezone koji je u okviru Svjetskog kupa odr`an na zagreba~kom Sqemenu. Italijan je do prvog trijumfa u karijeri u Svjetskom kupu stigao po{to je poslije dvije vo`we ostvario najboqe vrijeme od 1:50,00 minuta. Za potpuno slavqe Italijana pobrinuo se Manfred Melg, koji je zauzeo drugo mjesto sa 23 stotinke zaostatka, dok je tre}i bio Francuz @ilijen Lizeru, koji je imao 49 stotinki slabije vrijeme od pobjednika. Rezultati: 1. \ulijano Racoli (Italija) 1:50,00 minuta, 2. Manfred Melg (Italija) + 0,23, 3. @ilijen Lizeru (Francuska) + 0,49, 4. Mitja Valen~i~ (Slovenija) + 0,75, 5. Rajnfrid Herbst (Austrija) + 0,84. Plasman slaloma: 1. Rajnfrid Herbst (Austrija) 245 bodova, 2. @ilijn Lizeru (Francuska) 141, 3. \ulijano Racoli (Italija) 140... plasman Svjetskog kupa: 1. Bewamin Rajh (Austrija) 589, 2. Karlo Janka ([vajcarska) 577, 3. Didije Ki{ ([vajcarska) 481...

1. Andreas Kofler (Austrija) 1.027,2 bodova, 2. Jane Ahonen (Finska) 1.013,9, 3. Volfgang Lojcl (Austrija) 1.011,6, 4. Gregor [lirencauer (Austrija) 1.011,1, 5. Simon Aman ([vajcarska)

PLASMAN TURNEJE

1.008,3, 6. Tomas Morgen{tern (Austrija) 987,1, 7. Paskal Bodmer (Wema~ka) 936,2, 8. Martin Koh (Austrija) 935,0, 9. Adam Mali{ (Poqska) 932,9, 10. Anders Jakobsen (Norve{ka) 927,5...

Vo`ena peta dionica Dakar relija

[ahovski savez Srpske

Simultanka Ane Bendera}
BAWA LUKA - Povodom 9. ja nu ara, Da na Re pu bli ke Srpske, u Bawoj Luci }e u nedjequ od 11 ~asova u hotelu “Palas“ {ahovski velemajstor Ana Bendera} odigrati simultanku na 20 tabli. Ovu manifestaciju zajedni~ki organizuju {ampion Premi jer li ge BiH [a hov ski klub “Kaisa - Dr Milan Jeli}“ i [ahovski savez Republike Srpske. Ana Bendera} je jedini `enski velemajstor u Republici Srpskoj i aktuelni je {ampion. ^lanica je reprezentacije i olimpijskog tima Srbije. Ina~e, hotel “Palas“ ima bogatu {ahovsku istoriju, jer su u wemu igraju}i simultanke gostovali svjetski {ampioni Aleksandar Aqehin i Maja ^iburdanidze, biv{a ~etvorostruka prvakiwa Jugoslavije i vi{estruka olimpijska reprezentativka Srbije Nata{a Bojkovi}... D. P.

ANTOFAGASTA - ^ileanac Francisko Lopez kod mo to ci klis ta i Ame ri ka nac Mark Miler kod automo bi lis ta po bje dni ci su pete etape 31. Dakar relija, vo`ene od Kopijapa do Antofagasta. Lo pez, vo za~ Apri li je, je do pobjede na 670 kilometara dugoj etapi, od kojih je 483 ~inilo brzinac, do{ao u vremenu od 5.52:40 ~asova, jedan i po minut ispred vode}eg u generalnom plasmanu relija Francuza Sirila Desprea, na KTM motoru i wegovog sunarodnika Davida Fretiwea na Jamahi. Petu etapu obiqe`io je te`ak udes pobjednika prvog brzin ca na ovo go di{wem Dakaru Davida Kastua, koji je slomio nogu. Srpski pred-

sta vnik na Da ka ru Ga bor Sa gmaj ster za uzeo je 66. mjesto na etapi, s 2.21:36 ~asa zaostatka u odnosu na Lopeza. Sagmajster je sada 67. u generalnom plasmanu, u kojem vodi Despre, ispred ^ileanca.

SAGMAJSTER 67. u generalnom plasmanu
Kod automobilista Ameri ka nac u Fol ksva ge nu je trijumfovao poslije 5.06:15 ~asova, ispred klupskih kolega [panca Karlosa Sainca i Nasera al Atijaha iz Ka ta ra. Za hvaquju }i pro ble mi ma ko ji su za de si li de ve tos tru kog po bje dni ka Dakara Stefana Peterhansela, Sainc je preuzeo vo|stvo u generalnom plasmanu
Folksvagen Marka Milera
FOTO: AGENCIJE

najpresti`nijeg i najte`eg relija na svijetu. Mark Koma kod motociklista i automobilista Robi Gordon bili su najbr`i na ~etvrtoj etapi 31. izdawa Dakar relija vo`ene od Fijambale do Kopijapa. Gabor Sa gmaj ster za uzeo je 71. mjesto na ~etvrtoj etapi, s

zaostatkom od skoro 47 minuta u odnosu na Komu. U ~et vrtak je vo `e na etapa od Ikuikea, dok je u pe tak na ra spo re du se dma etapa od Ikuikea do Antafa gas te. Slo bo dan dan na rasporedu je u subotu, a u nedjequ se vozi od Antofagaste do Kopijapa.

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 49

Rukometa{i Srbije uspje{ni na prvom testu

^elenx kup za odbojka{ice

Poraz Spartaka
Ovo je pobeda koja predstavqa podsticaj za daqi, jo{ boqi rad. Ne}emo se zadovoqiti postignutim, ve} }emo i iz ove utakmice izvu}i odre|ene pouke, rekao Hasanefendi}
AMSTERDAM - Odbojka{ice Spartaka iz Subotice izgubile su u Holandiji od Verta sa 1:3 (11:25, 21:25, 25:16, 19:25), u prvoj utakmici {esnaestine finala ^eleny kupa. Revan{ me~ igra se idu}e srijede od 19 ~asova u Subotici. Ako Spartak elimini{e holandsku ekipu, u osmini finala igra}e protiv pobjednika dvome~a izme|u francuskog Istra i Doprastava iz Slova~ke.

Liga {ampiona za odbojka{e

Neuspjeh Kragujev~ana
KRAGUJEVAC - Odbojka{i Radni~kog izgubili su u Kragujevcu od {panske ekipe Teruel sa 1:3 u setovima (23:25, 17:25, 25:23, 26:28), u utakmici ~etvrtog kola grupe “D“ u Ligi {ampiona. To je bio ~et vrti po raz Ra dni ~kog u Ligi {ampiona. U petom kolu grupe “D“ Radni~ki }e u srijedu, 13. januara, od 18 ~asova u Kragujevcu igrati protiv poqskog SKRA Belhatova.

Kup CEV

Polovi~an uspjeh Crvene zvezde
BEOGRAD - Odbojka{ice Crvene zvezde pobijedile su {pansku Menorku sa 3:0 u setovima (25:21, 25:16, 25:21), u prvoj utakmici osmine finala Kupa CEV. Revan{ susret je na programu idu}e srijede od 20.30 ~asova u [paniji. Ako elimini{e Menorku, Zvezda }e u ~etvrtfinalu igra ti pro tiv po bje dni ka dvo me ~a izme |u Di na ma iz Pan~eva i Klagenfurta. Dinamo je u utorak u Pan~evu, u prvoj utakmici, pobijedio Kla gen furt sa 3:1 u se to vi ma (21:25, 28:26, 25:16, 25:21). Odbojka{i Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od poqske ekipe Ke|er`in sa 0:3 u setovima (23:25, 21:25, 18:25), u prvom me~u osmine finala Kupa CEV. Revan{ utakmica na programu je u srijedu, 13. januara, od 18 ~asova u Poqskoj.

Rukometa{i Srbije

FOTO: AGENCIJE

KRAWSKA GORA - Rukometa{i Srbije zabiqe`ili SLOVENIJA SRBIJA 24 (11) 33 (15)

DVORANA: Sportska u Pod~etrtku. Gledalaca: 500. Sudije: Cvetko, Kavalar (Slovenija). Sedmerci: Slovenija 5 (3), Srbija 4 (3). Iskqu~ewa: Slovenija 6, Srbija 8 minuta. SLOVENIJA: Podpe~an, [kof, Rezar, Bilbija 4, Vugrinec 2, Lubej 1, Kavti~nik 6 (3), Mlakar 1, Natek 1, Kava{, Skube 2, [piler 1, Brumen, Gaji~ 1, Cehte, M. @vi`ej 4, L. @vi`ej, Poklar, Zorman 1. Selektor: Noka Serdaru{i}. SRBIJA: Stani}, Stojkovi} 5 (3), Koji} 3, [e{um 4, Nik~evi}, Vu~kovi}, Stojanovi} 4, Toski} 2, Ili} 6, Markovi} 2, Pejanovi}, An|elkovi} 1, Lap~evi}, Vilovski 1, Stankovi} 1, Nenadi}, Tubi} 4. Selektor: Sead Hasanefendi}.

su ubjedqivu po bje du na startu priprema za Evropsko prvenstvo, savladav{i u Po d~e trtku la k{e ne go {to se o~e ki va lo do ma }u Sloveniju sa 33:24 (15:11). Samo u prvih deset minuta vi|ena je rezultatska ravnopravnost, a onda je dobra igra u fazi odbrane, potpomognuta fantasti~nim Darkom Sta ni }em na go lu, do ni je la “or lo vi ma“ prvu ozbiqniju prednost od 9:5. To vo| stvo Srbi su za dr`ali do poluvremena, a u drugom dijelu dodatno poja~ali gas, {to je na kraju rezultovalo sa velikih “plus devet“. - Ja ko smo za do voqni prikazanom igrom i rezultatom. Cela ekipa je ispoqila

maksimalno zalagawe, {to nije bilo lako posle napornog puta i {est te{kih, dugo traj nih tre nin ga. To pokazuje da tim ima karakter i na wegovom ja~awu nastavi}emo da radimo. Ovo je pobe da ko ja pred stavqa podsticaj za daqi, jo{ boqi rad. Ne}emo se zadovoqiti postignutim, ve} }emo i iz ove utakmice izvu}i odre|ene pouke. Posebno me raduje podatak da su svi igra~i dobili {an su - re kao je prvi stru~wak Srbije Sead Hasanefendi}.

DARKO Stani} “zakqu~ao“ mre`u
De sni bek Ale ksan dar Stojanovi} bio je me|u naje-

fikasnijima sa ~etiri pogotka. - Mislim da smo odigrali pra vu mu {ku uta kmi cu. Iako nam po~etak u 11 ~asova ni je od go va rao, kao ni to {to smo na utakmicu iza{li posle {est vezanih te{kih treninga, uspeli smo da pru`imo odli~nu partiju. Svi igra~i su dali maksimum za dobrobit ekipe - istakao je Stojanovi}. Ono {to mo`e da brine poslije sjajne partije momaka Se ada Ha sa ne fen di }a je su po vre de. @ar ko [e {um je izvrnuo zglob, a mo`da i najboqi akter me ~a, gol man Darko Stani}, po`alio se na le|a. O ozbiqnosti povreda zna}e se vi{e poslije detaqnih qekarskih pregleda.

^elenx kup za odbojka{ice

Jedinstvo uzelo set

Kompletirano 12. kolo Premijer lige BiH

Goran Haxi}

FOTO: ARHIVA

BILE]A - Ko{arka{i Hercegovca protiv ^apqina Laste ostvarili su jo{ jednu pobjedu (74:71), ali mnogo te`e nego {to se ~inilo poslije prve ~et vrti ne, ko ju su dobili sa 30:20. U drugoj ~etvrtini vodila se izjedna~ena borba, da bi u posqedwem minutu prvog poluvremena gosti opet smawili, pa se na odmor oti{lo pri rezultatu 46:39 za Hercegovac.

Bile}ani oborili "lastu"
ti, tri minuta prije kraja, sti gli na sve ga dva po ena “minusa“. Doma}i su tada zaigra li ~vr{}e u od bra ni i preciznije u napadu, te osigurali slavqe. - ^apqina je naj boqa ekipa koja je do{la ove sezone u Bile}u. Mi smo dobro HERCEGOVAC ^APQINA LASTA 74 71 otvorili susret, ali smo kasnije, zbog povrede Vrawe{a i brzih faulova Simonovi}a i Pejovi}a, u{li u lo{ ritam. Ipak, uspjeli smo da se vratimo i zaslu`eno slavimo - rekao je trener Zoran Glomazi}. S druge strane, ko{arkaSUTJESKA BORAC NEKTAR 59 64

{i Sutjeske pru`ili su najlo{ije izdawe u ovoj sezoni, i to u srpskom derbiju protiv Borac Nektara, od koga su izgubili sa 59:64. Bezidejna igra u napadu, slab skok, dosta izgubqenih lopti i proma{aja sa linije slobodnih bacawa rezultovali su porazom od “pivara“. [. A.
Tabela
1. Igokea 2. Sloboda 4. ^apqina 5. Zriwski 6. Borac 7. ^elik 8. Sutjeska 9. Mladost 10. Leotar 11. Grude 12. Slavija 12 11 1 1004:798 23 12 8 4 934:866 20 12 7 5 923:906 19 12 7 5 844:857 19 12 6 6 832:876 18 12 5 7 883:867 17 12 5 7 858:911 17 12 4 8 873:888 16 12 4 8 808:864 16 12 4 8 844:922 16 12 3 9 844:883 15

BORAC Nektar slavio u Fo~i
Doma}i su i u tre}oj dionici stalno imali dvocifrenu prednost, da bi se pred kraj tog perioda povrijedio Nemawa Vrawe{. U fini{u, bez naj boqeg stri jel ca Vrawe{a, Hercegovac je proma{ivao sve redom, pa su gos-

(30:20, 16:19, 19:16, 9:16) DVORANA: Gradska dvorana u Bile}i. Gledalaca: 1.000. Sudije: Damir Kunosi} (Tuzla), Sa{a Babi} (Bawa Luka), Denis ]ori} (Mostar). HERCEGOVAC: Vukajlovi} 3, Kure{, M. Vukovi} 7, Savi}, Simonovi} 17, Vukoje, Kuqi} 4, S. Vukovi} 6, Pejovi} 5, Radovanovi}, Crnobrwa 14, Vrawe{ 18. Trener: Zoran Glomazi}. ^APQINA LASTA: Radovanovi} 4, Ragu` 2, Opan~ar, Leri} 2, Brki} 9, Gali} 12, Jerki}, Bakovi} 21, Jel~i} 18, Prce 3, Previ{i}. Trener: Ante Nazor.

(13:16, 14:15, 14:15, 18:18) DVORANA: Gradska u Fo~i. Gledalaca: 1.500. Sudije: Nedin Du{kaj, Haris Bili}, Emir Hatibovi} (Sarajevo). SUTJESKA: Egeri} 4, Radovi} 16, Bodiroga, [olaja 3, Stevanovi}, Sekicki 8, Bodi} 14, Damjanac 7, Milanovi}, Paunovi} 7. Trener: Qubi{a Kova~evi}. BORAC NEKTAR: Mileki} 2, Domovi} 5, Milo{evi} 13, Jagodi} 12, Vlaskovi} 7, Gaji} 11, Pavlovi}, Josipovi} 14, Konstandinovi}. Trener: Borislav Xakovi}.

3. Hercegovac 12 8 4 941:950 20

MA RI BOR - [am pi on ke BiH, odbojka{ice Jedinstva iz Br~kog, po ra `e ne su u prvom susretu {esnaestine finala ^eleny kupa u Mariboru od ekipe Nova KBM Branik sa 1:3. - Po`eqkivali smo prije utakmice da do|emo do bar jednog seta, {to smo uspjeli da ostvarimo ve} u prvom setu. Onda su nam se apetiti otvorili, ali je kasniji tok utakmice pokazao da su Mari bor ~an ke kva li te tni ja ekipa od nas i u ovom dvome~u fa vo rit. Me |u tim, u odbojci ne pobje|uju uvijek boqe ekipe, tako da imamo sigurno veliku {ansu u revan {u u Br~kom - re kao je trener br~anskih “princeza“ Goran Hayi}. Stra teg {am pi ona BiH zna gdje je kqu~ uspjeha. - Si gur no je da }e bi ti prepuna dvorana, sjajan ambijent, jer slovena~ka ekipa

nema takvu podr{ku i nije navikla na takvu atmosferu. Go{}ama ne}e biti nimalo lako. Nemamo {ta da izgubimo i samo ozbiqnim pristupom, kao protiv Ponte Delgada, mo`emo do prolas ka u osmi nu fi na la ^e leny ku pa - ka zao je Hayi}. Re van{ su sret bi }e odi gran 13. januara u 20 ~asova. V. S. NOVA KBM BRANIK JEDINSTVO 3 1

23:25, 25:19, 25:15, 25:13. Dvorana: Qudski vrt u Mariboru. Gledalaca: 300. Sudije: Igor [impl (Slova~ka) i Emil Rusinoju (Rumunija). NOVA KBM BRANIK: Gustin, Jerala, Ko~ar, Meknet, Medved, Pete, Pintari}, Planin{ec, Potokar, Valen~i}, Vardi}. Trener: Branko Najdi}. JEDINSTVO: Mitrovi}, Vasi}, Jovi}, Sirotanovi}, Pe{tali}, Bujak, Omerhoxi}, Vidovi}, Milanovi}, Selimovi}. Trener: Goran Haxi}.

50 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

Novogodi{wi turnir “Sloboda 2010“

Sedmorica srpskih delegata prodefilovala Sudijskom komisijom FS BiH

Policajci zakazali
NOVI GRAD - Na Novogodi{wem turniru u malom fudbalu “Sloboda 2010“ odigrana su samo dva susreta po{to se ekipa Policijske stanice Novi Grad nije pojavila na megdan FK Mladost, pa je sastav iz Poqavnica dobio me~ slu`benim rezultatom 3:0. Odigrane su utakmice Feniks Trejd - SNSD Novi Grad 1:5, Kafe bar “Honda“ Otoka Servis “Delfin“ 3:0. N. \.

FK Sloboda iz Novog Grada

Vejnovi} na meti Dinama
NOVI GRAD - Mladi {toper Slobode Nemawa Veinovi} (ro |en 1992. go di ne), kome je pro{log proqe}a tada{wi trener prvoliga{a Srpske Milorad In|i} hrabro ukazao povjerewe, na meti je zagreba~kog Dinama. Veinovi} je jesenas odigrao 12 utakmica i uz ubojiti tandem golgetera Novogra|ana Zorana Popovi}a i kapitena Du{ka Vrane{evi}a jedini se jo{ upisao u listu strijelaca. - Rije~ je zaista o interesan tnom i ta len to va nom igra~u o kojem sam stekao lijepo mi{qewe gledaju}i ga nekoliko puta. Na “Maksimiru“ su upoznati s time i prati}e ga i daqe, a veoma je va`no da je na isteku juniorskog sta`a standardni prvotimac svog kluba - naglasio je nekada{wi fudbaler Slobode i Dinama Yemal Mustedanagi}, koji danas obavqa skautske poslove za {ampiona Hrvatske. N. \.
Aleksandar Risti}, Miodrag Doder i Du{ko Vuji~i}

^etvorogodi{wi mandat zapo~eo Novak Petrovi} iz Bawe Luke, a poslije wega se smjewivali Blagoja [ipka (Bawa Luka), Radi{a Vrhovac (Lakta{i) i Du{ko Vuji~i} (Fo~a)
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Safet Su{i} i Bogdan ^eko

Predstavqen selektor Safet Su{i}

Povratak igra~a - prvi ciq
SARAJEVO - Safet Su{i} i zvani~no je predstavqen kao novi selektor fudbalske reprezentacije BiH. On je naglasio da vjeruje u dobar rezultat u kvalifikacijama za EP, ali da }e mu za to trebati mnogo vi{e kvalitetnih igra~a nego {to je nastupalo u dosada{wim utakmicama. - Za odlazak na Evropsko prvenstvo trebamo imati kvalitetnu ekipu s najmawe 18 vrhunskih igra~a. Mi to u ovom trenutku nemamo - izjavio je Su{i}. Prema wegovim rije~ima, prvi zadatak bi}e mu povratak igra~a koji nisu nastupali u prethodnim kvalifikacijama. - Mislim da Salihamiyi} mo`e jo{ mnogo da pru`i za reprezentaciju. Razgovara}u s wim i poku{ati da ga vratim u ekipu. Isti slu~aj je i s Papcem - dodao je Su{i}.

BAWA LU KA - ^ak se dmorica predstavnika Fudbal skog sa ve za Re pu bli ke Srpske su pro de fi lo va la kroz Komisiju za sudije i su|ewe FS BiH. Ovaj podatak govori da u ku}i fudbala iz Bawe Luke nema dovoqno autoriteta, odnosno da se u FS RS radi stihijski, bez strategije. I da se delegati u zajedni~kim komisijama olako i jeftino "tro{e". Mandat koji traje do maja ove godine zapo~eo je, na predsjedni~kom mjestu Novak Petrovi} iz Bawe Luke. Me|utim ve} poslije polusezone smijewen je pod ~udnim i nerazja{wenim okolnostima, a na wegovo mjesto do{ao je Blagoja [ipka, tako|e iz Bawe Luke, jer je to mjesto na osnovu ra-

spo dje le u FS RS pri pa lo bawolu~kom podru~ju. Ni [ipka se nije dugo zadr`ao, smijewen je poslije nekoliko mjeseci, a tre}i “pik” bio je Radi{a Vrhovac iz Lakta{a.

MIJEWANI i ~lanovi komisije
Vrhovac je poslije izvjesnog vremena optu`en i suspendovan zbog davawa mita ~lanovima Stru~ne sudijske komisije da preina~e ocjenu Antoniju Bla`evi}u iz Vi{i}a, koji je sudio utakmicu Lakta{i - Zvijezda (2:1) kada je doma}in pobijedio u 90. minutu golom Darka Qubojevi}a iz penala. Mandat u fini{u tro{i Du{ko Vuji~i} iz Fo~e, kome je Izvr{ni odbor FSRS dao povjerewe, bez obzira na to

{to nekada{wi sudija iz Fo~e vodi poslove za kladionicu “BET lajv“ na istoku Republike Srpske. Tako|e, u istoj komisiji bilo je promjene i ~lanova. Mandat je, zajedno s Petrovi}em zapo~eo Dragan Mari} iz Srpca. Wega je na toj poziciji zamijenio Bawolu~anin Ranko Ra~i}, a sada mandat pri kraju tro{i Nenad [ukurma iz Broda. Tako je sedam delegata iz FS Republike Srpske pro{lo u ~etvorogodi{wem mandatu, koji se zavr{ava u maju ove go-

dine. U Stru~noj sudijskoj komisiji je tako|e bilo promjena, Vladu Li{~inskog iz Prijedora zamijenio je Stevo Maksimovi} iz Modri~e. Dok su se Srbi smjewivali kao na traci, predstavnici hrvatskog i bo{wa~kog naroda bi li su kon stan tni u ovom mandatu. Spomenko Mandi} ([iroki Brijeg), Sead Kulovi} (Sarajevo), Izet Hrustanovi} (Biha}) i Darko Nikoli} (Mostar) su se, po svemu sude}i, smijali neozbiqnosti FS RS.

Premijer liga BiH osnovana je u maju 2002. godine, a u prvom ~etvorogodi{wem mandatu, kada je u pitawu Sudijska komisija FS BiH, nije bilo turbulencija sa

PRVI MANDAT

srpskim delegatima. Mandat je od po~etka do kraja potro{io Aleksandar Risti} iz Modri~e, a osim wega nezamjewiv je bio, kao ~lan, Ilija Gigovi} iz Gradi{ke.

Turnir u malom fudbalu osnovnih i sredwih {kola “Borik 2010“

"Vuk Stefanovi} Karaxi}" najboqi
BAWA LU KA - Eki pe O[ “Vuk Ste fa no vi} Ka rayi}“ i Elek tro te hni ~ke pobjednici su turnira u malom fudbalu osnovnih, odnosno sredwih {kola “Borik 2010“. Osnovna {kola “Vuk Stefanovi}“ Karayi}“ u finalu je savladala Osnovnu {kolu “Sveti Sava“ iz Kotor Varo{a sa 4:3. Sve tri pojedina~ne nagrade oti{le su u ruke igra ~a po bje dni ~ke eki pe. Borko Durowi} je najboqi igra~, Ste fan Po po vi} sa {est golova je najboqi strijelac, a Branko Trnini} najboqi golman. najboqi igra~, Aleksandar Vrebac sa {est golova je najboqi strijelac, dok je Nikola Diqevi} najboqi golman. Re zul ta ti i stri jel ci: osnovne {kole: ~etvrtfinale: “Sveti Sava“ Bawa Luka - “Ivan Goran Kova~i} 5:2 (Kre me no vi} 2, \a ko vi}, Pa{agi}, Risti} - Mitrovi} 2), “Dositej Obradovi}“ - “Vuk Ste fa no vi} Ka rayi}“ 0:2 (S. Trnini}, Durowi}), “Bo ri sav Stankovi}“ - “Sveti Sava“ Kotor Varo{ 0:5 (Hayiselimovi} 2, Popovi} 2, Lugi}), “Mla den Sto ja no vi}“ Jo {avka - “Georgi Stojkov Rakov ski“ 2:3 (Bu ko vi}, Danojevi} - Kremenovi} 2, Vrawe{), polufinale: “Sveti Sava“ Bawa Luka - “Vuk Ste fa no vi} Ka rayi}“ 3:5 (2:2) ([e {i}, ^i go je vi}, Pa{agi} - Durowi} 2, Babi}, S. Trni ni}, Sej ma no vi}), “Sve ti Sa va“ Ko tor Varo{ - “Georgi Stojkov Ra-

Namje{tawe utakmica u Turskoj

I Hasagi} na spisku
AN KA RA - Su de }i pre ma iz vje {ta ju “Tu dej Za ma na“, jednog od dva turska dnevnika na en gles kom je zi ku, wema~ko dr`avno tu`ila{tvo iz Bohuma ima pripremqen do ku ment za FS Turske o namje{tawima utakmica. Me|u imenima koja se spomiwu u istrazi nalazi se i ono golmana Bujuk{ehira i reprezentacije BiH Kenana Hasagi}a. Sumwa se da je u turskoj Superligi namje{teno 19 utakmi ca. Ot kri ve no je da je me|u sumwivim utakmicama i ona koju su krajem pro{le sezone u Superligi odigrali Bujuk{ehir iz Istanbula i Gen~lerbirligi iz Ankare, u kojoj je doma}a ekipa pobijedila 3:1. Jedan kladioni~ar tvrdi da su se predsjednici dva kluba dogovorili za kona~ni rezultat! Reyep Ezturk, golman Gen~lerbirligija, prema izvje{ta ji ma iz Tur ske se i li ~no op kla dio na tu uta kmicu, te zara dio vi {e od 30.000 evra.

Ekipa Osnovne {kole “Vuk Stefanovi} Karaxi}“ FOTO: GLAS SRPSKE

SLAVILA Elektrotehni~ka {kola
Kod sredwih {kola Elektrotehni~ka {kola je pobijedila Sredwu {kolu Prwavor sa 2:1. Sva pojedina~na priznawa pripala su Bawolu~ani ma. Jo van Lu ka ji} je

kovski“ 6:1 (Hayiselimovi} 3, \uri}, Popovi}, Lugi} Jer ko vi}), sredwe {ko le: ~et vrtfi na le: Te hni ~ka {ko la - Sredwo {kol ski cen tar Ge mit Ape iron 3:1 (\ukari}, M. Ivi}, Subi} [pi ca), Elek tro te hni ~ka {ko la - Poqo pri vre dna {kola 9:1 (Vidi} 3, Lukaji} 2, [aki} 2, Radusin, Zec Velaja), Ekonomska {kola Sredwa {kola Prwavor 5:6 (2:2) (Muwiza 2, Kreme no -

vi}, Si mi}, \u ri} - @i `ak, Z. Kova~evi}, Balaban, Lazi}, Suboti}, Jankovi}), Sredwo{kolski centar Kotor Varo{ - Sredwa {kola ^elinac 1:2 (Te{i} - Kuti}, Bla go je vi}), po lu fi na le: Tehni~ka {kola - Elektrotehni~ka {kola 1:8 (R. Ivi} Vrebac 3, Pua~, Vidi}, Dujako vi}, R. Ivi}, Lu ka ji}), Sredwa {ko la Prwavor Sredwa {kola ^elinac 2:0 (Balaban 2). D. P.

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 51

Italijanska Serija A, 18. kolo

Menaxer Nemawe Vidi}a

Drugu uzastopnu pobjedu ostvarila Katanija Sini{e Mihajlovi}a, koji se tako na najboqi na~in osvetio svom biv{em klubu Bolowi

Osveta Mihajlovi}a

“Sve je pod kontrolom“
MAN^ESTER - Agent reprezentativca Srbije i defanzivca Man~ester junajteda Nemawe Vidi}a Paolo Fabri izjavio je da je iznena|en glasinama koje okru`uju wegovog klijenta. Fabri je izjavio da Vidi} nije dobio ponude ni od madridskog Reala ni od Barselone, kako su pojedini mediji prethodnih dana objavili, kao i da je neistina da je srpski reprezentativac u sva|i sa menayerom Junajteda Aleksom Fergusonom. - Nemam nikakve nove vijesti koje se ti~u Nemawe Vidi}a. Poprili~no sam iznena|en svim glasinama, situacija je pod kontrolom i nije neuobi~ajena. Koliko ja znam, on ne pregovara ni sa jednim klubom - rekao je Fabri.

FS Crne Gore

Otkaz Filipovi}u
PODGORICA - U sqede}em ciklusu kvalifikacija, za EP 2012. reprezentaciju Crne Gore predvodi}e novi selektor. Dosada{wem Zoranu Filipovi}u nije ponu|en novi ugovor, po{to u kvalifi ka ci ja ma za Svjet sko prven stvo ni je os tva ren `eqeni rezultat. Dejan Savi}evi}, predsjednik FSCG, istakao je zasluge Filipovi}a u formirawu ekipe, ali je naglasio i da je “sokolovima“ ipak potrebna promjena. - Zoran Filipovi} je ulo`io veliki napor s ciqem postizawa {to boqih rezultata. Formirao je novi tim i sa wim radio uz dosta entuzijazma, ali nam je u ovom trenutku ipak potrebna promjena. Novog selektora imenova}emo do kraja mjeseca najavio je Savi}evi}.

Aleksandar Kolarov (Lacio)

Sini{a Mihajlovi}

RIM - Prve utakmice Serije A u 2010. godini nisu ba{ pro{le najboqe po neke fudbalere. Naime, 18. kolo italijanske lige bilo je nesre}no za Davida Pizara i Kris ti ja na Kivua. Jednog je pogodila petarda, a drugi je slomio lobawu! Davida Pizara iz Rome na utakmici sa Kaqarijem pogodila je petarda. ^ileanac je pao kao poko{en, oko wega su se okupili igra~i, sudija i qekarska slu`ba, ali na sre}u pro{ao je nepovrije|en. Pizaro je uspio da postigne gol i na toj utakmici, ali je Kaqari izvukao bod, iako je Roma imala 2:0 do sudijske nadoknade. Drugi nesre}nik u Italiji bio je Kristijan Kivu koji je zadobio frakturu lobawe. Interov Rumun se u skoku sudario sa napada~em Kjeva Ser|om Pelisierom poslije ~ega je hitno preba~en u bolnicu gdje je izvr{en operativni zahvat na wegovoj napukloj lobawi da bi se smawio hematom. - Nadamo se da }e se Kivu oporaviti {to prije, ali bojim se da }emo biti bez wega neko

vrijeme - rekao je Interov trener @oze Muriwo. Inter je golom Balotelija do{ao do cijelog plijena u Veroni. Juventus je na te{kom gostovawu u Parmi trijumfovao sa 2:1, dok je Fjorentina deklasirala Sijenu sa 5:1.

KOLAROV pogodio za Lacio
Prvi pratilac Intera ostaje wegov gradski rival koji je ubjedqivo savladao \enovu. Dejvid Bekam je drugi put debitovao za “roso-nere“ i to veoma uspje{no, dok je Nenad Tomovi} sa klupe za rezerve posmatrao poraz svog tima. Drugu uzastopnu pobjedu ostvarila je Katanija Sini{e Mihajlovi}a, koji se tako na najboqi na~in osvetio svom biv{em klubu Bolowi. Aleksandar Kolarov je ponovo blistao u dresu Lacija, a golom iz penala u sam smiraj me~a krunisao je svoju odli~nu partiju. Rezultati 18. kola: Kjevo Inter 0:1 (Baloteli 12), Kaqari Roma 2:2 (Lopez 90, Konti 90 - Pizaro penal 52, Perota 65), Sampdorija - Palermo 1:1 (Kasano 41 Kavani 40), Sijena - Fjorentina

1:5 (Makarone penal 85 - Kroldrup 5, Santana 28, \ilardino 36, 66, Mutu 79), Parma - Juventus 1:2 (Amoruso 25 - Salihamiyi} 3, Kastelini autogol 39), Lacio Livorno 4:1 (Flokari 48, 54, Roki 72, Kolarov penal 90 - Bergvold 7), Katanija - Bolowa 1:0 (Spoli 81), Bari - Udineze 2:0 (Me|orini 6, Barone 68), Atalanta - Napoli 0:2 (Kvaqarela 7, Pacijenca 58), Milan - \enova 5:2 (Ronaldiwo 32 penal, Silva 38, Borielo 48, 60, Huntelar 74. penal - Skuli 25, Suazo 79).

Tabela
1. Inter 18 2. Milan 17 3. Juventus 18 4. Napoli 18 5. Roma 18 6. Parma 18 7. Fjorentina 17 8. Bari 17 9. Palermo 18 10. Sampdorija 18 11. Kaqari 17 12. Kjevo 18 13. \enova 17 14. Lacio 18 15. Udineze 17 16. Livorno 18 17. Bolowa 17 18. Katanija18 19. Atalanta 17 20. Sijena 18 13 10 10 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 4 5 5 4 3 3 3 3 4 3 6 5 4 3 6 6 5 3 3 3 7 3 3 4 6 4 3 2 37:14 3 28:19 5 32:22 4 28:24 5 29:24 6 23:24 6 23:16 4 21:15 5 23:21 6 22:26 7 27:23 8 20:20 7 30:32 7 14:17 9 19:23 10 11:23 9 17:25 9 17:26 10 15:27 12 18:33 42 34 33 30 29 28 27 27 27 26 24 24 24 19 18 18 16 15 13 12

Arsen Venger

Arsen Venger, trener Arsenala

^elzi i Siti varaju
LONDON - Trener fudbalera Arsenala Arsen Venger ocijenio je da londonski ^elzi i Man~ester Siti sti`u do uspjeha jer varaju i manipuli{u prilikom transfera igra~a. Francuski stru~wak, koji ve} dugo podr`ava ideju o strpqivom gra|ewu ekipe mladim i perspektivnim igra~ima, ~vrsto se suprotstavqa kupovini skupih fudbalera, {to je potpuno suprotno politici “plavaca“ i “gra|ana“, koji svake godine tro{e astronomske sume na dovo|ewe novih poja~awa. - Tokom 13 godina, koliko radim na Ostrvu, ovo je sigurno najgora finansijska situacija u engleskom fudbalu. Profesionalni fudbal se zasniva na pobje|ivawu i balansirawu buyeta. To je osno vno pra vi lo i ne {to za {ta se borim u Arsenalu. Sve drugo mo`e da se okarakteri{e kao varawe i manipulacija. Drugi klubovi imaju vje{ta~ki priliv novca zahvaquju}i bogatim vlasnicima i ne `ive od fudbala - rekao je Venger.

U nedjequ po~iwe Afri~ki kup nacija

Tra`i se kraq Crnog kontinenta
LUANDA - U nedjequ, 10. januara, u Angoli po~iwe 27. Afri~ki kup nacija. Ko }e biti novi afri~ki fudbalski kraq, vladar drugog najve}eg kontinenta na planeti? Sazna}emo 31. januara. Afri~ki fudbal godinama unazad dokazuje da je izuzetno napredovao, a rezultati pojedinih selekcija na svjetskim {ampionatima daju tome dodatnu potvrdu. I jo{ ne{to, najbitnije. Afri~ki fudbal i daqe ima “du{u“, ba{ kao {to je to nekada bilo u evropskom fudbalu. Ovogodi{we takmi~ewe prvi put bi}e odr`ano u Angoli. Ekipe su podijeqene u ~etiri grupe, a po dvije najboqe idu daqe. Ti tu lu prva ka Afri ke brani Egipat, koji je prije dvije godine u finalu turnira, ~iji je doma}in bila Gana, savladao Kamerun 1:0. Naj boqi stri je lac ili boqe re }i vo de }i gol ge ter svih vremena je Kamerunac Samjuel Eto, sada napada~ Intera, sa 16 golova. Uo~i starta takmi~ewa on je postavio svoje prioritete - najprije da postavi rekord po broju datih golova na jednom turniru, a potom i uspjeh nacionalnog tima. Slonova~e, ~iji je selektor Vahid Halilhoyi}. Ekipa koja u svojim redovima ima Drogbu, Ka lua, Ko lo i Ja ja Tu rea, Ebuea... mora da izazove u najmawu ruku veliko po{tovawe, nerijetko strahopo{tovawe. - Ne}u oti}i ako Obala Slonova~e ne osvoji turnir u Angoli... Ne mogu da zamislim da odem sa ovog mjesta, a pred na ma je Mun di jal u Ju `noj Africi. Za{to bih napu{tao tim koji je napravio takav uspjeh? Radio sam i `rtvovao se za ovu reprezentaciju i nema povla~ewa - rekao je Halilhoyi}. Poslije Obale Slonova~e, u krug na ju `ih fa vo ri ta svrstavaju se Egipat (Faraoni), Gana (Crne zvijezde), Kamerun (Nepobjedivi lavovi), Nigerija (Superorlovi) i doma}in Angola, takozvane Crne antilope. Afri~ki kup nacija u nedjequ otvaraju Angola i Mali, utakmicom na stadionu “Dos Kokeiro{“.

[panski Kup kraqa

Rekreativo izbu{io “jorganxije“
MA DRID - U sri je du su odigrana ~etiri me~a osmine fi na la {pan skog Ku pa kraqa u fudbalu, a favoriti se nisu proslavili. Najve}e iznena|ewe svakako je poraz madridskog Atletika od drugoliga{a Rekreativa. Viqareal protiv drugoliga{a iz Vi ga ni je uspio da stvori prednost koja bi mu garantovala miran revan{, dok je Valensija pred svojim navija~ima pora`ena od Deportiva. Nikola @igi} je odigrao posqedwih pola ~asa za tim sa “Mestaje“. Rezultati: Selta - Viqareal 1:1 (Ber nhart 44 - Ro si 12), Alkorkon - Rasing 2:3 (Lopez 57, Gomes 87 - Salas 31, Heiho 47, Moraton 62), Va len si ja - De por ti vo 1:2 (Silva 73 - Gvardado 47, Alvarez 55), Rekreativo - Atleti ko Ma drid 3:0 (Fornaroli 14, Barales 24. penal, Kandelas 88), igrano u uto rak: Bar se lo na - Se viqa 1:2.

EGIPAT brani titulu
- @elio bih da Kamerun ode {to daqe, da osvojimo turnir ako je mogu}e. Ali, moj prvi ciq je da oborim rekord po broju datih golova na jednom turniru - rekao je 29-godi{wi Kamerunac, trostruki osva ja~ pri znawa “naj boqi fudbaler Afrike“. Naj ve }i fa vo rit, po mi{qewu mnogih, je Obala

GRUPE
Grupa A: Angola, Mali, Malavi, Al`ir. Grupa B: Obala Slonova~e, Burkina Faso, Gana, Togo. Grupa C: Egipat, Nigerija, Mozambik, Benin. Grupa D: Kamerun, Gabon, Zambija, Tunis.

52 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

FK Partizan

Sportski direktor Rome Bruno Konti qut na nasqednika

Tandem na meti
BEO GRAD - Fu dbal ski klub Partizan najvjerovatnije }e anga`ovati igra~e Metalca Qubu Nenadovi}a i Sevojna Radenka Kamberovi}a. S obzirom da {ampion Srbije nije uspio da se do go vo ri sa sa re pre zentativnim ~uvarom mre`e Bojanom Isailovi}em, “crno-bijeli“ nastavqaju potragu za golmanom. Iako beogradski mediji pi{u da je ri je~ o De ja nu Ra di }u (Spartak Nel~ik), u Partizanu ne spomiwu golmana te ruske ekipe kao mogu}e rje{ewe. Goran Stevanovi} trenutno ima na raspolagawu tri ~u va ra mre `e, Aleksandra Radosavqevi}a i Mladena i Darka Bo`ovi}a, ali se pretpostavqa da }e bar jedan od wih napus ti ti klub. Prva `eqa rukovodstva Partizana kada je rije~ o poziciji desnog beka je Radenko Kamberovi}. Fudbaler Sevojna je pos ti gao po bje do no sni po go dak u pro {lo go di{wem polufinalu Lav kupa Srbije protiv Crvene zvezde (2:1), a igrao je i za OFK Beograd. Osim Kamberovi}a, mogu}e je i anga`ovawe Qube Nenadi}a iz Metalca, koji je u mla|im kategorijama nastupao za “crno-bijele“. [to se ti~e odlazaka, najvi{e “odzvawa“ najavqeni rastanak sa ka pi te nom Ne na dom \or|evi}em. “Crno-bijeli“ su is ku snog {to pe ra stavili na transferlistu i ~ekaju potencijalne kupce.

“Nezahvalan si, kao i uvijek!”, vikao je legendarni Bruno Konti na sina Danijelea, nakon {to je ovaj postigao izjedna~uju}i pogodak za Kaqari u me~u protiv Rome
RIM - Bru no Kon ti je `i va le gen da Ro me i uz Fran ~es ka To ti ja na jo miqenija figura me|u navi ja ~i ma rim skog klu ba. Bruno ima dva sina, tako|e fudbalera, Andreu i Danijelea, a ovaj drugi je posebno nezahvalan! Tre}i put u karijeri pogodio je mre`u Rome, s tim da je u ~et vrtak ba{ boqelo... “Vu~ica“ je na Sardiniji vodila sa 2:0 do 90. minuta, a onda su igra~i sa vi{e od decenije sta`a u Kaqariju, Dijego Lopez i Danijele Konti sprije~ili poraz svog tima - 2:2! Da ni je le je bio stri je lac duboko u sudijskoj nadokna di, “San ta’Eli ja“ je ek splo di ra la od odu {evqewa, a Roma ostala bez trijumfa na Sardiniji jo{ od 29. okto bra 1995. go di ne!? Od tada, rimski tim zna samo za ~e ti ri re mi ja u Kaqariju... Poslije me~a, koji je gledao sa tribina, otac Bruno pri {ao je si nu Da ni je leu, koji se ponadao ~estitki. - Ne za hva lan si, kao i uvijek - podviknuo je Bruno (54) svom 29-godi{wem sinu. - O~e, nije vaqda da si qut na mene? - zbuweno je pitao Danijele. - Jo{ ima{ drskosti da me pita{ to!? Ovo je tre}i put da posti`e{ gol protiv nas! Ako me ne voli{, lijepo

Bruno i Danijele Konti

FOTO: AGENCIJE

mi reci, izrode mali... - dodao je sada{wi sportski dire ktor Ro me, Bru no, pri je nego je briznuo u smijeh i zagrlio sina.

DANIJELE postigao tri gola Romi
Bruno Konti je od 1973. do 1990. godine odigrao 304

prvenstvene utakmice za Romu i bio strijelac 37 golova, predvodio je tim do osvajawa Skudeta 1983. godine i finala Kupa {ampiona sqede}e se zo ne, ali je Li ver pul bio boqi poslije izvo|ewa jedanaesteraca. Kon ti je bio je dan od najboqih fudbalera Italije u po ho du na ti tu lu prva ka svijeta, 1982. godine. Za “azu-

re“, Bruno Konti je postigao pet golova na 46 me~eva. Wegovi sinovi nisu dosti gli te vi si ne. Sta ri ji, Andrea, (31), po~eo je u Romi, na ra vno, ali se tu za dr`ao sa mo je dnu se zo nu i 1997. go di ne pre se lio se u ni`e rangove italijanskog fudbala. I Da ni je le je igrao za mla |e ka te go ri je Ro me, a

po sli je tri se zo ne u prvom timu (1996-1999), tokom ko jih je za biqe`io sve ga pet nas tu pa, pre se lio se u Kaqari, za ko ji i da nas igra. Danijele je kapiten Kaqarija, za koji ima 265 prvenstvenih nastupa, a 25 puta bio je i strijelac. Uz Dijega Lo pe za, za klub igra de set godina.
www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Promjenqivo obla~no
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Sarajevo Pale Bijeqina

Subotica

Maks. Min.

Beograd
11 oC 6 oC

Promjenqivo obla~no i uglavnom suvo. Vjetar slab, promjenqiv.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) @aklina MIJATOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Obla~no sa ki{om
Obla~no sa slabom ki{om mjestimi~no tokom prijepodneva, a u drugom dijelu dana intenzivnijom, uz mjestimi~no obilne padavine u Hercegovini. Najmawe padavina bi}e u Podriwu i Semberiji. Vjetar }e biti slab do umjeren, uglavnom jugoisto~ni, a u Hercegovini jak sa olujnim udarima. Jutarwa temperatura vazduha 1 do 5, na jugu Hercegovine do 8 stepeni Celzijusa. Maksimalna dnevna od 6 do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusa.

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Maks. Min.

Bawa Luka
8 oC 2 oC
Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag -3 5 20 21 4 -4 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t -3 21 8 -16 16 6 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles -3 -7 1 -8 23

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Skendera Kulenovi}a 93, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 231-031, faks 231-012, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 53

Du{ica

Uloge: @enevjev Lemon, Karen Kolston, Tom Likos Re`ija: Xejn Kempion

2250
RTRS

Izbori
Uloge: Metju Broderik, Riz Viterspun Re`ija: Aleksander Pejn

2200
ATV

Antena - petak
KABLOVSKA
B 92
7.00 10.00 11.00 12.00 12.05 13.00 13.20 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 Jutarwi program Vijesti Nauka i Biblija Vijesti Crna Guja Vijesti Nacionalna geografija Premotavawe Moje drage kom{ije, serija Vijesti Stawe nacije Dolina sunca, serija 18.00 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 19.30 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Veliki Brat 22.00 Patrola 23.00 Vijesti 23.30 Moje drage kom{ije, serija 0.40 Saut Park, serija 1.00 Bitange i princeze, serija 1.30 Info

RTRS
6.10 7.05 9.05 10.00 10.20 12.10 13.00 14.40 15.00 15.30 16.30 17.00 17.50 18.00 19.00 19.30 20.10 21.10 22.50 0.30 2.00 3.30 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.10 14.20 14.30 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 0.00 1.00 3.00 3.10 3.20 Dolina sunca, serija Jutarwi program Dolina sunca, serija Prvi Bo`i} vanzemaqaca Dje~aci Pavlove ulice, film Nauka i Biblija Bo`i}na pjesma, film Studenica nebo na zemqi Grof Sava Vladisavqevi} Nauka i Biblija Srpska danas Dolina sunca, serija Izbor ciganskog cara u Dubici Bo`i}ni TV Bingo Upitnik Dnevnik Intervju - Rajko Kuzmanovi}, predsjednik RS Elenina sudbina Du{ica, film Polarna svjetlost, film Ukr{tene sudbine, film Lov na piranu, film Qubav je vje~na BH net Magi~na privla~nost Xoan od Arkadije Info Gold Music Obi~ni qudi Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Magi~na privla~nost, serija Info Kvizbi Dok nas smrt ne rastavi, serija Xoan od Arkadije Moj gr~ki `ivot Rezervisan termin Grand {ou Rezervisan termin Dolazak, film Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo 7.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 11.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 19.00 19.40 19.50 21.30 22.00 0.00 9.00 9.10 9.20 9.30 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 14.10 14.30 15.00 15.10 15.20 15.30 15.50 16.10 16.40 17.30 18.50 19.00 19.30 20.00 22.30 23.10 0.50 2.50

ATV
Viktorija, serija Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa Pokojo, crtani film Aladin, crtani film Ple{i ple{i, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz Survivor Vijesti Luda ku}a, serija Zauvijek susjedi, serija Hrana i vino Survivor Vijesti Muzika Amplituda Potraga Izbori, film Kviz i grad Mini-{kola Japanske pri~e Be Ha Te bebe Princ od papira Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Lajfstajl Tajna trojice mudraca Vijesti Retrovizor Mini-{kola Japanske pri~e Ozi Bo, crtani film Tajanstveni vitez, crtani film Nau~ni klub Info Aveija Okean, serija Kona~no petak Klovn Kiri Dnevnik Godine prolaze Taras Buqba, film Hotel “Vavilon“ No} prije, film Taras Buqba, film Kona~no petak 13.00 13.50 14.40 16.10 16.30 17.10 17.30 18.00 18.50 19.00 20.00 21.20 23.10 0.50 2.30 8.10 9.05 9.20 9.30 10.05 10.30 11.05 11.50 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 15.10 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.10 23.15 0.00 0.20 0.40 5.50 7.00 9.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.30 15.00 15.30 16.00 17.50 18.20 18.30 19.30 20.10 21.10 22.50 23.20 0.20 1.00 2.50 4.50

RTS 1
Jutarwi program U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Bostonski advokati Iza naslova Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Vrijeme je za bebe Deda Mraz 3, film SAT Moj ro|ak sa sela Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Grijeh wene majke Visoki napon Gu~a, film Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik Zovem se Erl, serija Zovem se Erl, serija Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Istra`ivawe vremena Divani o dukatima Dnevnik Oprezno s an|elom Mekleodove k}erke Glas domovine Drugo mi{qewe Nau~na petica Hrvatska u`ivo Iza ekrana Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Predsjedni~ki izbori - su~eqavawe Za {aku dolara, film Vijesti Emisija o pozori{tu Zvjezdane staze, serija Podzemna igra, film Muzika Oprezno s an|elom, serija 15.30 16.00 17.00 18.20 18.50 19.20 20.10 22.10 23.40 7.50 8.00 8.40 9.10 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 16.00 16.30 16.50 17.50 19.40 20.00 20.30 21.00 21.50 22.20 0.20 0.50 1.20 7.40 7.50 7.55 8.00 8.05 8.30 9.30 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.00 15.30 15.50 16.20 16.50 17.00 17.50 18.20 18.50 19.10 20.00 21.50 23.00 0.40 1.40

RTS 2
Majmunoqupci, serija Vjerujte ali ne pretjerujte Pri~e iz divqine Male pri~e Liturgija Izdava~ka djelatnost RTS Daqska eparhija @ivot i standardi Preko crte Muzika Trezor Sterija na TV Ovo je Srbija Kako se pravi Najplemenitiji podvig godine 2009 Ko{arka: Novi Sad - Mega Vizura Iza naslova Siti folk Lov i ribolov Bostonski advokati Liturgija Antarktik - okovani ledom, film Dame pjevaju Bonda Reli Sterija na TV Super Bili Krsti}-kru`i} Memori Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki Princ iz Bel Ejra Kraq Kvinsa, serija Ekskluziv Odred za ~isto}u Stol za 4 Info Top 10 Rat bendova Bestseler TV Princ iz Bel Ejra Kraq Kvinsa, serija Info Na{a mala klinika Odred za ~isto}u [mekeri u kuhiwi Info Ekskluziv Jurski park, film Crveni tepih Vrisak 2, film Ke~eri Rat bendova

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Misterije postawa Dnevnik RTS Gost s povodom Narodna muzika Kviz Erotski program

PINK BH

BHT 1

HRT 1

OBN

Foks
6.30 7.20 7.40 9.00 10.10 11.00 11.30 12.00 13.00 15.10 15.30 16.40 18.00 Divqa stvorewa Ludi kamen Ukradena sre}a Slatka tajna Va`ne stvari Vijesti Survivor Wipeout Sre}na porodica, film Vijesti ^ari, serija Survivor Vijesti 18.30 19.00 20.00 22.00 23.00 0.00 0.05 1.00 1.30 3.10 4.40 5.30 Ludi kamen Wipeout Crni Gruja Survivor Survivor Vijesti ^ari, serija Survivor Mjesec Koman~ija 2, film Zadovoqstvo ubijawa, film Survivor Va`ne stvari

Bel
8.00 Videostranice 9.00 Jutarwi program 11.00 Qubav sa neprijateqem, serija 12.00 Vijesti 12.20 [areni kuvar 12.30 Moja farma, poqoprivreda 12.40 Mobile, emisija o automobilima 12.50 Play Out, emisija o igricama 13.00 Dobra ti sre}a doma}ine 14.00 Film 15.30 [areni kuvar 16.00 Vijesti 16.30 Play Out, emisija o igricama 16.40 Mobile, emisija o autima 16.50 Stil 17.30 Autosprint, emisija o automobilizmu 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 Muzika 20.00 Bel tribina 21.00 Qubav sa neprijateqem, serija 22.00 22 ~asa 22.30 Film

NOVA
8.00 8.30 8.50 9.00 11.00 12.00 12.50 13.10 14.10 15.10 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.50 23.40 1.30 2.30 4.10 6.00 Xeki ^en, crtani film Pocoyo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Ezo TV Lude sedamdesete, serija Na{i najboqi dani, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Provjereno Nesavjesno lije~ewe, film Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Krvavi zlo~in, film Ko sam ja, film Treptaj, film Vidoviti Milan Privedite osumwi~ene, film Anatomija 2, film In magazin

Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Transporter 2, film Komandos, film Uhvatite maloga, film Dvostruka opasnost, film Astro {ou

TV vrti} Zvjezdane staze, serija Emisija o pozori{tu @upanijska panorama Muzika Doktor Hu, serija Rukomet: Hrvatska - Austrija Ubistva u Midsomeru, serija Koncert

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Kultura u ogledalu 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Rok portret 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 Higijena `ivota 1.00 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

BN
8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.05 11.40 12.00 12.05 13.40 15.10 16.00 16.10 17.40 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.30 2.00 Sa Kraji{nicima po Krajini Zapisi pored puta Pri~e zavi~ajne Pri~am ti pri~u Novosti Tunel, film Muzika Novosti Kowi vrani, film Blijedi mjesec, film Putopis Novosti Pri~e kraj kazana Muzika Danas u Srpskoj Svijet na dlanu Sport fle{ Monitor Mjera za ~ovjeka Folk talenti Renomea Pregled dana Svijet Renomea Tajne nisu vje~ne, film Nigdje u Africi, film

HRT 2
7.10 7.30 8.10 8.30 9.00 9.20 10.00 10.40 12.30 13.00 13.30 13.50 14.10 14.50 15.00 15.20 Jure iz xungle, crtani film TV vrti} Deksterova laboratorija, crtani film Slu~aj za ekipu Barz, serija Gem set me~, serija Muzika Ali Mekbil, serija MVP: Najkorisniji primat, film Pod filipinskom zastavom Pola ure kulture Prijateqi, serija Razred, serija Ksena - princeza ratnica Kod Ane Puni krug Izazovi

RTL
7.30 7.40 8.00 8.40 9.20 11.30 12.00 12.30 12.50 Pink Panter, crtani film Mifi, crtani film Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Astro {ou Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Magazin

54 8 - 10. januar 2010. GLAS SRPSKE

subota
KABLOVSKA
B 92
7.00 7.20 7.50 8.10 8.40 9.00 9.30 10.40 11.10 12.00 12.10 13.00 13.05 13.30 Dora istra`uje, crtani film Dora istra`uje, crtani film Dora istra`uje, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Dopisnici bez granica Vodi~ za roditeqe Dru`ina sa slatkog potoka: Nevoqe sa nastavnikom, film Nacionalna geografija Bu|elar Vijesti Dolina sunca, serija Vijesti Dopisnici bez granica Magazin 14.00 Mjese~ina Karoline, film 16.00 Vijesti 16.30 Nacionalna geografija 17.00 Popodne 18.30 Vijesti 19.00 Vrlo va`ni 19.30 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Prsten Nibelunga, film 22.00 Prsten Nibelunga 2, film 23.50 Kalifornikacija, serija 0.20 Prsten Nibelunga, film Prsten Nibelunga 2, film Info 7.30 8.10 9.05 10.00 10.20 12.10 13.20 14.00 14.20 15.50 16.40 17.10 19.00 19.30 20.10 20.40 21.20 1.00 1.50

Otmica
Uloge: Vawa [eva, Slaven Trebovac Re`ija: Zoran Radowi}

1420
RTRS

Legende o strasti

2050
PINK BH

Uloge: Bred Pit, Entoni Hopkins, Eidan Kvin Re`ija: Edvard Cvik

RTRS
Kuhiwica Nauka i Biblija Dje~iji Bo`i} u Velsu, film Mali dnevnik Dje~aci Pavlove ulice, film - 2. dio Sve~ana akademija povodom Dana Republike Intervju - mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Studenica, nebo na zemqi Otmica, film Budimo qudi Nauka i Biblija Izlo`ba ikona manastira Gradac Ko{arka: Igokea Mladost MG Heroji i fenomeni Dnevnik Sviraj ne{to narodno U orlovom gnijezdu Bilo jednom u Americi, film Top FM 20 Dnevnik 7.00 8.00 9.50 10.00 11.30 11.50 12.00

ATV
Crtani film Jutarwi program Vijesti Asteriks i 12 zadataka, crtani film Sporti}i Vijesti [a{avi stanovnici Nokturna, film Auto {op magazin Kviz i grad Trka~, film Upoznajte roditeqe, film Vijesti Muzika Survivor @estoki udar, film Brus Li, serija Erotski film Prirodna ba{tina BiH Godine prolaze, serija Vijesti Be Ha Te bebe Djevoj~ica vuk, film Vijesti Govor ti{ine Put lavande Josip Pejakovi}: U ime naroda Take That, koncert Engleska Premijer liga, pregled Fudbal: Hal Siti - ^elzi Fudbal: Arsenal - Everton Jelouston Klovn Kiri, crtani film Dnevnik Ku}ni qubimci, serija Kriminalci na odmoru, film Ve~eras sa Xulsom Holandom Obaba, film Take That, koncert Jelouston 6.05 9.05 10.50 11.00 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 0.00 0.05 1.40 2.00 2.30 3.20 5.40 7.00 7.30 8.10 10.00 10.10 10.50 12.00 12.30 13.10 14.00 14.30 15.40 16.20 16.30 16.40 17.10 17.50 18.40 19.10 19.30 20.10 22.20 0.50 2.30 4.00 4.30

RTS 1
Jutarwi program @ikina {arenica Vijesti Dizni Mo`e i druga~ije Dnevnik Sport plus Lud zbuwen normalan Ekskluzivno Vijesti TV lica Vijesti Jesen sti`e duwo moja, serija Beogradski fantom, film Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Jesen sti`e duwo moja TV Bingo Deja Vu, film Vijesti Plavu{a u vojsci, film Jesen sti`e duwo moja, serija Vijesti Ekskluzivno TV lica Reprizni program Nau~na petica Iza ekrana Usamqeni su hrabri, film Vijesti Ku}ni qubimci Veterani mira Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Prizma Duhovni izazovi Reporteri Obrazovni program Vijesti Kulturna ba{tina Gorski kotar Ekologija Svirci moji Luda ku}a, serija Loto Dnevnik Evergrin Xeki Braun, film Na policijskoj du`nosti, film Crna kutija, film Reprizni program Gorski kotar 6.10 7.10 8.10 9.40 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.10 13.30 15.30 15.50 17.50 18.20 20.20 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 0.30 1.00

RTS 2
Brazde TV lica Lisica i dijete, film Vjerski mozaik Srbije Klinika Vet Profil i profit Kwiga utisaka Kirilo Savi} Svijet zdravqa Sedam RTS dana Gra|anin Fudbal: Hal Siti - ^elzi Total tenis Fudbal: Arsenal - Everton Vrele gume Fudbal: Birmingem Man~ester junajted Reli Sviwski grip Ekologija Svijet sporta R. M. To~ak Nemoj umrijeti mlad Art zona Muzika Vrele gume Fudbal: Hal Siti - ^elzi

13.30 14.00 15.10 17.30 19.00 19.40 20.00 22.00 0.00 1.00

Vikom

6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.05 14.00

Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Narodna muzika Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op

14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00

Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Mjesta, krajevi, zanimqivosti Kviz znawa Misterije postawa Dnevnik RTS Da, mo`da, ne Spasilda Kviz Erotski program

PINK BH
7.20 7.30 7.40 8.00 9.00 10.00 10.30 12.00 12.10 12.20 12.30 14.00 14.10 15.50 16.00 17.00 18.30 19.00 19.50 20.50 22.50 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Qubav je vje~na, serija BH net Robna ku}a Bo`i} kod Krankovih, film Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Gold Music Info Uli~ni lovac, film Info Qubav je vje~na, serija Show Time Info Kad na vrbi rodi gro`|e Serija Legende o strasti, film Neudata bjelkiwa, film Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Gold Music

7.00 7.30 8.00 8.05 8.10 10.00 10.05 11.00 11.30 12.10 13.00 13.40 15.50 18.00 18.50 19.00 19.30 20.00 22.10 23.10 0.50 1.30

BHT 1

HRT 1

Foks
7.10 8.00 9.00 10.30 13.00 16.30 18.20 19.00 e-TV Doma}in Fajront Republika Survivor Pleme Crni Gruja Ke{ taksi Serbian Open kviz 20.00 Viking 21.00 Mobi Dik 0.40 Top spid 1.30 Ke{ taksi 2.00 Ameri~ko rvawe 3.00 Utjeha i zadovoqstvo 5.00 Ameri~ko rvawe

Bel
8.00 8.30 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.30 14.00 15.00 Videostranice Barbi, crtani film Vijesti Bistro Rijeke Evrope Iskoristi trenutak, putopis Vijesti Film Stil Hit lista 16.00 Bella, emisija o kulturi 17.00 Film 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 Dezmond, serija 20.00 Hit lista 21.00 Rad i slava, serija 22.00 22 ~asa 22.30 Film

0.50 1.00 1.10

10.00 Rat bendova 12.20 U|i slobodno 12.50 ^uvari planete 14.00 Ke~eri 15.00 Jurski park, film 17.00 Zakon bra}e, serija 18.00 Zakon bra}e, serija 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Lov u Bosni, film 21.50 Jurski park, film 0.20 Rat bendova 3.40 Lov u Bosni, film

OBN

NOVA
5.30 7.30 7.50 8.10 8.30 8.50 9.50 10.20 11.20 12.20 14.40 17.00 17.10 18.10 19.10 20.00 23.30 1.10 2.10 4.10 7.00 Ezo TV Bumba, serija Superheroj Spajdermen, crtani film Graditeq Bob Vinks, crtani film Dora istra`uje, crtani film Lude sedamdesete, serija U sedmom nebu, serija Smolvil, serija Mo}ne patke 3, film Ko sam ja, film Vijesti Nad lipom 35 Lud zbuwen normalan, serija Dnevnik Plimni talas, film Ta~ka usijawa, film Vidoviti Milan Sfera, film Opsjednutost, film Krvavi zlo~in, film

Radio RS
6.00 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.30 14.00 14.05 15.00 16.00 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Korijeni Vijesti Riznica znawa Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Sve~ana akademija povodom Dana Republike Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Sportsko zabavno popodne Vijesti Dnevnik Vijesti Tkanica od nota Vijesti Muzi~ka emisija, zabavna muzika 19.30 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 Muzika naroda Vijesti Evergrin klub Vijesti Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Muzika za laku no} 0.00 Vijesti 0.05 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

14.00 Predmet obo`avawa, film 14.40 Heroji iz strasti, serija 15.50 Fudbal: Arsenal - Everton 17.50 Zvijezde ekstra 18.30 Vijesti 19.00 Diskaveri 20.00 Zavodnik, film 21.50 Brodolom `ivota, film 0.00 Ameri~ki `igolo, film 2.10 Komandos, film

16.40 ^etiri zida 17.10 Iznad australijske unutra{wosti 18.10 Ko{arka: Hrvatska - Poqska 19.40 Crtani film 20.00 ^vrsta ruka mira, film 21.40 Dobre namjere, serija 22.40 Valceri, polke i druge {pelancije 23.50 No} u pozori{tu 1.00 No} u pozori{tu

HRT 2
7.10 7.30 8.00 8.05 8.10 8.20 8.40 8.50 9.10 10.20 11.20 12.30 13.00 13.20 14.30 15.10 101 dalmatinac, crtani film Legenda o Tarzanu, crtani film Danica Ninin kutak ^arobna plo~a Izazovi Na vrh jezika Kokice Hrvatski pisci na TV ekranu Veleslalom (m) Spust (`) Briqantin Swe`na kraqica Veleslalom (m) Auto-magazin Rukomet (`): Podravka - Lajpcig

BN
6.30 9.00 10.30 11.30 12.00 13.30 14.00 14.30 16.00 16.10 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 2.00 4.00 Jutarwi program Mar{ na Drinu, film Mjera za ~ovjeka Zapisi pored puta Slu~ajni partneri Svijet na dlanu Srbi u Americi Kao kod svoje ku}e Novosti Sre}an ti ro|endan Srpska Monitor Tu|e sla|e Muzi~ki {ou Seke Aleksi} Muzi~ki {ou Marinka Rokvi}a Muzika Sajam ta{tine, film Sve ili ni{ta, film Mej, film

RTL
9.10 9.20 10.00 12.00 12.20 13.50 Pink Panter, crtani film Astro Boj, crtani film Mifi, crtani film Jedna od de~kiju, serija Zevs i Roksan, film Tajna ~okolade, serija

GLAS SRPSKE 8 - 10. januar 2010. 55

Sun|er Bob

Glasovi: Tom Keni, Klensi Braun, PINK BH Roxer Bampas, Alek Boldvin, Re`ija: Stiven Hilenburg

1000

Plava laguna

Uloge: Bruk [ilds, PINK BH Kristofer Atkins, Leo Mekern Re`ija: Randal Kleiser

2300

nedjeqa
KABLOVSKA
B 92
7.00 8.00 8.30 9.00 11.00 13.00 14.00 16.00 16.30 17.00 18.30 Dru`ina sa Slatkog potoka: Nevoqe sa nastavnikom, film Dora istra`uje, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Znawe na poklon Mjese~ina Karoline, film Patrola Plavi dim, film Vijesti Dizawe u Berlinu Popodne Vijesti 19.00 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 19.30 Trnav~evi}i u divqini, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Utisak nedjeqe 23.00 Vijesti 23.30 Kalifornikacija, serija 0.10 Jelen Top 10 0.50 Vrlo va`ni 1.10 Plavi dim, film Info

RTRS
6.00 7.30 8.10 10.00 10.05 10.10 10.30 11.00 12.10 13.00 13.50 14.30 15.20 16.10 16.30 17.10 18.00 18.30 19.30 20.10 21.10 22.40 23.30 0.00 1.30 2.50 3.50 7.30 7.40 8.00 9.00 10.00 12.00 12.10 14.00 14.10 14.20 14.30 16.30 16.40 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 0.50 1.10 1.20 2.00 4.00 5.30 Bo`i}na pjesma, film Zdravqe je lijek S Jahorine s qubavqu Bil Sawar Porodica Nes Naruto, crtani film Tim Galaksi Kvizolog Snop Nauka i Biblija U orlovom gnijezdu ^itala~ki klub utorkom Poaro, serija Pravila igre, serija Ah ta planeta Jabuka Sremski Karlovci Nauka i Biblija Dnevnik Koncert - Ribqa ~orba Hajde da se volimo, film Sportski pregled Svijet sporta Bo`i}na romansa, film Hajde da se volimo, film Koncert - Ribqa ~orba Dnevnik Sarajevo na liniji Made in Bawa Luka Kad na vrbi rodi gro`|e, serija BH net Sun|er Bob, film Info Gold Express Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Nadin, film Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dvogled Info Robna ku}a Sve za qubav Mahala{i, serija Grand - Narod pita Plava laguna, film Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dvogled Plava laguna, film Gold Express Xuboks 7.00 8.00 9.50 10.00 10.50 11.20 11.30 12.00 13.00 13.40

ATV
Crtani film Jutarwi program Vijesti Hrana i vino Sporti}i Vitafon Ulica Sezam Jura iz xungle, crtani film Stipe u gostima, serija Beavis adn Butthead do America, film Xejmi Oliver Vijesti Sinema Magika Studio Survivor Vijesti Stipe u gostima, serija Fudbal: Tenerife - Barselona Posqedwi dvorac, film Prirodna ba{tina BiH Ku}ni qubimci, serija Vijesti Mumijevi Slagalica Kineski moreplovac Najboqa emisija za mlade Muzika Slalom (m) Duhovni mostovi Vijesti Ko{arka: Bosna ASA BH Telekom - Union Olimpija TV Liberti Slalom (m) Savana, serija Muzika Fudbal: Liverpul Totenhem Hotspur Dnevnik Superstars Kod ku}e je najboqe Global Sport Qudi sa Medisona Vino iz dvorca, film Savana, serija Global 9.10 10.00 10.20 11.30 13.20 13.30 15.00 17.00 17.00 17.30 18.30 19.00 20.00 21.40 22.10 23.30 1.00 6.05 9.05 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00 14.50 15.00 15.10 16.00 16.50 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30

RTS 1
Jutarwi program @ikina {arenica Dizni Hana Montana, serija Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Kulinarski qetopis Vijesti SAT Ono kao qubav Bra}a po oru`ju Robna ku}a Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Ono kao qubav Tamo i ovdje, film Koncert Ivana Bosiq~i}a 23.05 Ri~ijevi, serija 0.00 Dnevnik 1.00 Egzit 2.00 Ono kao qubav, serija 2.40 SAT 3.30 Balkanskom ulicom 4.10 Sasvim prirodno 4.40 Slagalica 7.00 7.30 8.00 8.10 9.20 10.10 10.50 11.00 12.00 12.20 13.20 14.00 15.00 15.30 15.50 17.30 18.30 19.10 19.30 20.10 21.10 21.40 0.40 2.40 Obrazovni program Duhovni izazovi Vijesti Koncert klasi~ne muzike Opera Ispod povr{ine Biblija Misa Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti Na putu ku}i: Nevjerovatno putovawe, film Lijepom na{om U istom loncu Loto Dnevnik Ko `eli biti milioner Voza~ka dozvola Drugi krug predsjedni~kih izbora Reprizni program Lijepom na{om 7.40 8.00 9.20 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 13.50 14.20 16.20 16.50 18.50 20.00 21.00 21.30 22.00 22.40 23.30 0.20 0.50 6.30 9.00 10.00 10.30 11.10 12.00 13.00 14.00 14.50 16.30 17.10 17.50 18.20 18.50 20.00 22.00 22.50 23.20 23.50 2.00 3.50 4.20

RTS 2
55 godina instituta Kirilo Savi} Dozvolite EBU program EBU drama Akva viva derbi Moj qubimac Znawe imawe UNHCR - povratak: Kosovo Interfejs Dolinom Ibra kroz vijekove Kulturako aresipe Trag u prostoru Fudbal: Vest Hem - Vulverhempton Srpski isto~nici Fudbal: Liverpul - Totenhem Vaterpolo: Partizan - Eger Horizont Zaboravqeni umovi Srbije TV feqton R.M. To~ak Mistika Muzika Reli Vikend Evronet Rat bendova ^uvari planete Vil i Grejs, serija Bitange i princeze, serija Peper Denis, serija Lonci i poklopci Crveni tepih Telering Nedjeqno popodne Fashion Police Sexiest Skrivena kamera Skrivena kamera Info Lo{e dru{tvo, film Peper Denis, serija U|i slobodno Vil i Grejs, serija Rat bendova Lo{e dru{tvo, film U|i slobodno Crveni tepih

15.10 16.00 16.05 16.30 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film U na{em ataru, emisija o poqoprivredi Blesimetar, serija Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op 14.40 Tele{op 15.00 Sveznalica, kviz 15.50 Crtani film 16.30 Kviz znawa 19.30 Dnevnik RTS 20.30 Pregled sedmice 21.00 Dokaz stvarawa 22.00 Izazovi istine 23.00 Narodna muzika 0.00 Erotski program

PINK BH

7.00 7.30 8.00 8.05 8.30 8.50 9.10 10.05 10.20 11.10 12.00 12.10 14.00 14.30 15.10 16.05 16.50 19.00 19.30 20.00 21.20 22.10 22.30 23.10 0.40 1.30

BHT 1

HRT 1

OBN

Foks
6.10 7.00 8.20 9.00 10.30 11.30 13.30 17.30 18.20 19.00 e-TV Doma}in Puka Serbian open kviz Survivor Survivor Mobi Dik Mame u {trajku Ke{ taksi Va`no je pobijediti 21.00 Stawe uzbune 23.00 Fajront Republika 0.00 Ameri~ko rvawe 1.00 Ke{ taksi 1.20 Top Spid 2.00 Pogled sa Ajfelovog torwa 3.30 Te{ko je biti fin 5.00 Qudski uzorak 5.20 Mame u {trajku

National geographic
8.00 9.00 10.10 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 12.30 Videostranice Dogodov{tine ru`nog pa~eta, crtani film Sre}ko i baka Kata, crtani film Midiganova misija Manastiri Srbije Rije~ vjere Vijesti Manastiri Srbije Film 14.00 15.00 17.00 18.30 19.00 19.30 20.00 22.00 22.30 Kreni u prirodu Rad i slava, serija Film Biqana za vas Koale, crtani film Bel dan Edzmond, serija Film 22 ~asa Odjeqewe za istragu, serija

NOVA
7.10 7.30 7.50 8.10 8.30 9.00 9.30 10.30 11.00 11.30 12.30 13.00 15.00 19.10 20.00 21.50 23.30 1.30 2.00 4.00 6.10 Bumba, crtani film Superheroj Spajdermen, crtani film Graditeq Bob Vinks, crtani film Dora, crtani film Lude sedamdesete, serija Ulica sje}awa, serija Automotiv Novac Eli Stoun, serija Kevin Hil, serija Kevin Hil, serija Plimni val, film Dnevnik Zvijezde Hit rekordsa To nije jo{ jedan film za mlade, film Crveni tepih Televizijska posla, serija Zov puti, film To nije jo{ jedan film za mlade, film Crveni tepih

Diskaveri Jedna od de~kiju, serija Bibin svijet, serija Predmet obo`avawa, film Vijesti Zevs i Roksan, film Zavodnik, film Vijesti Odred za ~isto}u Jezikova juha Vijesti Magazin Izgubqeno na|eno, film No} odluke Sibil, film No} odluke Brodolom `ivota, film

17.50 Hokej: Medve{~ak - Olimpija 20.00 Brzi i `estoki, film 22.10 Swe`na kraqica 22.50 Dobre namjere, serija 23.40 Nove avanture stare Kristine, serija 0.00 Xez

Radio RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica, omladinska emisija Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 20.05 21.00 21.05 Vijesti Razgovornik Vijesti Starogradska sje}awa 22.00 Vijesti 22.05 Korijeni 23.05 Sje}awa 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 Kultura u ogledalu 1.00 No}ni program 5.00 Emisija za selo Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

BN
6.00 7.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.30 19.30 20.00 21.00 23.00 0.10 0.30 3.00 Koktel Svijet Renomea Zapisi pored puta Pri~am ti pri~u Selo Nijesmo mi od ju~e, serija Cvr~ak na sat Zavi~aju mili raju Muzika Servis Karamela Bez maske Nedjeqno popodne Monitor Tu|e sla|e Utisak nedjeqe Slu~ajni partneri Rezervisan termin Astro~et Satelitski program

HRT 2
6.40 7.00 8.30 9.30 10.20 11.20 12.30 13.20 14.20 15.30 15.40 San o slavi, serija Dvostruka nevoqa, film Prijateqi Nora Fora Slalom (m) Superveleslalom (`) Dok. program Slalom (m) Dok. program Olimp Ko{arka: Cibona - Partizan

RTL
6.50 7.20 7.30 8.10 Grupna terapija, serija Pink Panter, crtani film Astro Boj, crtani film Mifi, crtani film

Bijonse i Hale Beri najpo`eqnije `ene
Etiketirane kao jedne od najpo`eqnijih `ena na svijetu, Bijonse i Hale Beri zavr{ile su na vode}im pozicijama na listi vlasnica najpo`eqnijih tijela slavnih osoba u 2009. godini. U anketi je u~estvovalo preko dvije hiqade `ena koje su pokazale kako su im tijela poput onoga koje ima Bijonse ili glumica Kejt Vinslet po`eqnija od tijela poznatih mr{avica Kejt Mos ili Viktorije Bekam. - Rezultati ove ankete pokazuju da vi{e nije bitno izgledati mr{avo ni anoreksi~no ve} zdravo - izjavio je doktor @aki Levin koji, ipak, napomiwe kako je ovo tek prvi korak u rje{avawu predrasuda o `enskoj qepoti. On dodaje da su dana{we `ene jo{ pod velikim pritiskom da potvrde nerealisti ~ne, pret ho dno pos tavqene ide ale qepote. Ovo istra`ivawe pokazalo da je veliki broj od 85 odsto `ena i daqe povremeno nezadovoqan po pitawu svog izgleda. Na listi vlasnica najpo`eqnijih tijela na{le su se Keli Bruk, Megan Foks, Lili Alen, Kejt Mos, Kejti Prajs i Viktorija Bekam.

Luda planeta

Qubav bez granica
Qubav nema granica i ne priznaje nikakve neprilike. Dokaz su Laura Zih i Ben Bostika koji su letjeli avionom koji se sru{io u rijeku Hadson, a borba za goli `ivot donijela im je qubav. Avion sa 155 putnika pro{le godine se nedugo poslije uzlijetawa sru{io, a Laura i Ben su se borili jedno za drugo u rijeci kao da se znaju cijeli `ivot. Poslije nekoliko mjeseci sreli su se kod zajedni~kog prijateqa i shvatili da su stvoreni jedno za drugo.

Gre{kom bacila 40.000 evra
Prazni~no spremawe stana jednu Rumunku je gotovo ko{talo sr~anog udara jer je, saznav{i da je u |ubre bacila 40.000 evra, zavr{ila u hitnoj. Nesre}na `ena je gre{kom bacila u{te|evinu od 40.000 evra koju je wen suprug dr`ao u starim ~izmama. Policija je uspjela da prona|e ~izme, ali je nedostajalo 10.000 evra. ^izme je prvo prona{la jedna siroma{na `ena, koja je potro{ila 10.000 evra.

Hale Beri

Kejt Vinslet

Bijonse

Argentinci tuguju zbog smrti pjeva~a Sandra
Argentinci se jo{ oporavqaju od {oka poslije objavqivawa vijesti da je muzi~ka legenda, pje va~ i kan ta utor San dro, umro u 64. go di ni. Uzrok smrti je kom pli ka ci ja po sli je operacije srca i plu}a. Sandro je ro|en kao Roberto San~ez, a wegovi zemqaci su ga prozvali argentinskim Elvisom. U svojoj bogatoj karijeri Sandro je snimio 52 albuma, glumio u 12 filmova i bio je prvi latinoameri~ki pjeva~ koji je pjevao u Medison skver gardenu i jedna od prvih rok zvijezda koju su `ene zasipale dowim ve{om na sceni. Koliko ga cijene u Argentini dovoqno govori ~iweni ca da je san duk s wego vim ti je lom izlo`en u Kongresnoj zgradi u Mendozi, gdje dolaze nepregledne rijeke obo`avalaca koji `ele da odaju posqedwu po~ast svom idolu.

Vanzemaqci u Francuskoj
Na francuskom ostrvu Oleron policija je potvrdila kako trenutno istra`uje masovnu pojavu NLO-a koji su primije}eni 31. decembra 2009. Sude}i po izjavama svjedoka “mali zeleni“ zaista su posjetili Francusku. Specijalni tim istra`iva~a ispitao je tri svjedoka koji su NLO-e vidjeli na razli~itim mjestima i vjeruju da su wihova svjedo~ewa pouzdana. Za sada nije poznato je li novogodi{wi vatromet privukao “male zelene“ ili je ne{to drugo bilo mamac.

NEKAD BILO...

Otkriveni vodopadi Nijagare

Francuski istra`iva~ Rober Kavelije de la Sal otkrio je vodopade Nijagare 8. januara 1679. godine. Nijagarini vodopadi predstavqaju niz masivnih vodopada koji se nalaze na rijeci Nijagari u isto~nom dijelu Sjeverne Amerike, na granici izme|u Sjediwenih Dr`ava i Kanade. Nijagara, rijeka u Sjevernoj Americi, duga 65 kilometara, odvaja Kanadu i SAD, a spaja jezera Iri i Ontario. Nijagarini vodopadi se sastoje iz tri odvojena vodopada i, iako nisu mnogo visoki, oni su prili~no {iroki. Sa preko 168.000 metara kubnih vode u minutu, ovi vodopadi su me|u najmo}nijim i najpoznatijim u svijetu.

POSQEDWA
Pjeva~ica i glumica Xenifer Lopez tvrdi da je trebalo da dobije “Oskara“ za svoj nastup u filmu “El Cantante“ u kojem je 2007. glumila sa svojim mu`em Markom Entonijem. Xenifer vjeruje da je kompozicija o `ivotu pjeva~a Hektora Lavoa, koju je izvela u ovom filmu, trebalo da bude nagra|ena. - Osje}am da sam imala ulogu vrijednu “Oskara“, ali mislim da ~lanovi Akademije nisu ni vidjeli ovaj film. Smatram da su du`ni da pogledaju sve {to je napravqeno - ka`e popularna pjeva~ica koja je imala nekoliko uloga u filmovima, ukqu~uju}i onu u “Anakondi“ i “Seleni“. Ona je dodala da ne gubi nadu da }e jednog dana dobiti “Oskara“.

Xej Lo: Zaslu`ila sam "Oskara"

KOLUMNA

“^i{}ewe“ organizma

www.glassrpske.com

Poslije sarme i Dobra pe~ewa, voqa i vo}e i novi povr}e po~eci

TEMA

PI[E: SAWA VLAISAVQEVI]
FOTO: G. [URLAN

Rajko Kuzmanovi}, predsjednik RS, povodom 9. januara - Dana i krsne slave RS, za “Glas Srpske“

NAJRADOSNIJI HRI[]ANSKI praznik Bo`i} proslavqen u svim pravoslavnim hramovima i domovima

2 8 - 10. januar 2010. GLAS PLUS

Kolumna
e cem bar i ja nu ar su mje se ci slavqa, li je pih do ga |a ja ko ji tre ba da zbli `a va ju qude. Na ime, uvijek su zbli`avali. To je vrijeme u kojemu se zaboravqa, barem nakrat ko sva ne trpeqivost, ne su gla sja ili ru `ne ri je ~i. To su mje se ci no vih po~etaka i dobre voqe. Slu {am ta ko na cen tral nom dne vniku Federalnog javnog servisa vijest koju nitko ne bi mogao shvatiti, ukoliko nije slu~ajno gledao jo{ nekoliko javnih ser vi sa iz su sjed stva. Na ime pred sje dnik Srbi je go spo din Ta di} je prihvatio i javno objavio da }e donijeti Rezoluciju protiv negirawa genocida u Srebrenici, ali vijest nije niti pribli`no tako glasila na javnom emiteru. Na ime tu je ne ka ko smu {e no pre ma in ter pre ta ci ji ure dni ce go spo din Ta di} izjavio da Srbija ima obaveza prema BiH. [to se de si lo sa do brom voqom da informacija bude vaqano prenesena? Tko se javno boji re}i, ma samo prenijeti in for ma ci ju, da ima do bre voqe u toj Srbi ji za uspos tavqawe do brih odnosa izme|u dviju zemaqa? Ne {to ma lo iza to ga slu {a mo po tresni govor mitropolita dabrobosanskog Ni ko la ja, ko ji je izja vio da je sra mno {to nit ko ni je re agi rao na uvre de oko smrti pa tri jar ha Pa vla, {to go to vo nit ko ni je izja vio su }ut tim po vo dom, {to je crkve ni ve li ko dostojnik nazvan sotonom. Veli gospodin Ni ko laj da je to ve li ka uvre da za srpski na rod i srpsku crkvu, ali ni ti da se “mogu na taj na~in stvarati dobri odno si ov dje u BiH“. Ve li i da je mnogo razmi{qao da li da dozvoli federalnim medijima da uop}e prisustvuju bo`i}nom susretu sa medijima.

D

U GRA\ANSKIM medijima za lijepe rije~i nema mjesta
Ne{to se ne sje}am da je Srpska pravoslavna crkva posqedwih godina i u kakvom pozitivnom kontekstu spomenuta u ja vnos ti ve }eg en ti te ta. Za {to? Zbog ratnih veza crkve sa onima koji su ubijali, vele zagovornici vje~nog diskredi ti rawa ove vjer ske in sti tu ci je. No nije li ovo opet vje~no prizivawe aveti rata i ju~er i danas i za deset godina po gu bni je i od ra ta sa mo ga? Je su li svi oni koji se okupqaju u pravoslavnim

hramovima zagovornici ubijawa? Jesu li svi oni koji se Bogu mole sa tri prsta zli i da li je wihovo vjerovawe vrijedno prijezira? O koji li tek prijezir takvo razmi{qawe zaslu`uje! Ali dovoqno je primijetiti {to sve ~ovjek mo`e pro~itati i vidjeti u “gra|anskim medijima“ o vjer skim ve li ko dos toj ni ci ma, vjerskim institucijama, pa da mu se krv u `ilama sledi. Da li je mogu}e da ba{ toliko zlo dolazi upravo odatle? Prije }e biti da pravo zlo dolazi upravo iz te opsesivne potrebe da se sotoniziraju vjerske institucije i wihovi velikodostojnici, a tako i ~itavi narodi. Ali dok ra zmi{qam o stra ni ca ma mra~nih tekstova o religiji ovdje i danas, upravo se sjetih nedavnog toplog susre ta pra vo sla vnog i ka to li ~kih sve}enika povodom izvjesnog katoli~kog blagdana u Sarajevu. Ni{ta tim qudima nije stajalo na putu uspostavqawa pri ja teqske blis kos ti i srda ~nog gos toprimstva. Ne postaju sve}enici niti mawe pra vo sla vni ni ti mawe katolici zato {to se tako u javnosti susre}u. Naprotiv. Nema niti jedne ovda{we religije koja bi stajala na putu tom dijalogu dobre voqe. Ali ne treba biti samo vjernik pa vjerovati da topla rije~ sva vrata otvara. Ovo je postulat u koji bi trebali vi{e nego bilo tko drugi vjerovati zagovornici multikulturne BiH. One BiH u kojoj, kako oni vo le re }i, ne ma ra zli ka i ne ma po dva jawa. U kojoj su svi isti i svi dobrodo{li. Ta kve BiH u ko joj ni je ni ka kav “moralni odron“, {to je omiqeni izraz nekih vatrenih patriota, biti otvoren pre ma dru gi ma, spo koj no pre la zi ti entiteske granice i pronalaziti dobro u svojim sugra|anima. Za is ta {to li je sta ja lo na pu tu uqu dnos ti u me di ji ma? Da li je ov dje bila u pitawu samo uqudnost ili mnogo vi {e od to ga? Da, bi la je tu i do bra voqa na is ku {ewu. Do bra voqa ko ja je ovdje najva`niji pokreta~ promjena. Da li to zna~i da svi oni koji su pre{utjeli reagirati na ovaj tu`ni doga|aj za sve pra vo slav ce u BiH i {i re uis ti nu ne ma ju do bru voqu za uspos tavqawem otvo re nih, sta bil nih i mi roqubi vih odnosa? Ne izjaviti nekomu su}ut zasigurno zna~i trajno potcrtati neprijateqstvo i ne trpeqivost. To je obezvrje|ivawe i distancirawe do krajwih granica. Kome }e dobro donijeti ta nijemost u uzvi{enom trenutku smrti

najvi{eg vjerskog velikodostojnika? Nije li ovdje po srijedi ona ista nijemost i nerazgovijetnost u preno{ewu informacije o odluci predsjednika Tadi}a povodom stra{ne srebreni~ke tragedije? Sutradan ~itam opet u istim sarajevskim novinama samo crticu u rubri ci “Vi jes ti“ ka ko Srbi ja tre ba da usvoji rezoluciju o Srebrenici i drugim zlo~inima. Mala, nebitna informacija. Ali nije li to podjednako {turo i nerazumqivo preneseno kao i telegramska informacija u spomenutom televizijskom dnevniku o godi{wici stradawa srpskih civila u Kravici kod Bratunca. Ili jo{ gore, kao jedva ~itqiva informa ci ja u sa ra jev skim gra |an skim dne vnim no vi na ma na sve ga par re da ka negdje na osmoj stranici, u kojoj ne mo`ete ni saznati da je toga dana bila godi{wica nedu`no ubijenim civilima.

Pi{e: Sawa VLAISAVQEVI]

VOQA pokreta~ promjena
U istim novinama se malo prije ove vi jes ti na la zi i par crti ca o bo `i }noj Ra dma no vi }e voj ~es tit ki, ko ja se na la zi u ru bri ci “Vi jes ti“, eto ba{ kao da je ~lan Pred sje dni{ tva ne gdje otputovao, pa da javnost zna. Va`nija je vijest o broju prijavqenih pritu`bi ne pos to je }im fe de ral nim om bud sma ni ma ili ne ko pu to vawe u Zvor nik, ne go go di{wica stra dawa srpskih ci vi la ili bo`i}na Radmanovi}eva ~estitka. Nema tu vi{e prostora za lijepe `eqe, a posebno ne za onu koja bi trebala da se nalazi na naslovnoj stranici u kojoj gospodin Radmanovi} poru~uje da zajedni~ki treba da prevazi|emo te{ko}e, ostva ri mo ra zvoj, ali i osi gu ra mo “neophodan mir i dostojanstven `ivot sa qudima drugih vjera i nacija na prosto ru na ko jem `i vi mo“. Umjes to to ga masnim slovima stoji: “Ru{i li Dodik Re pu bli ku Srpsku?“ Eto ne pro |e ni je dan dan a da na naslovnoj stranici ovih no vi na ne ma ne ke in for ma ci je ili pi tawa o Do di ku, Re pu bli ci Srpskoj, re fe ren du mi ma, srpskim ~la no vi ma raznih dr`avnih institucija. A za lije pe ri je ~i eto ne ma pa ne ma mjes ta. [to li, Bo`e, pa nisu li to vaqda antigra|anski mediji? Rije~ je o medijima koji bi trebalo da daju jednak prostor svima: i u tuzi i u radosti i u informacijama.

Nema niti jedne ovda{we religije koja bi stajala na putu dijalogu dobre voqe. Ali ne treba biti samo vjernik pa vjerovati da topla rije~ sva vrata otvara. Ovo je postulat u koji bi trebali vi{e nego bilo ko drugi vjerovati zagovornici multikulturne BiH. One BiH u kojoj, kako oni vole re}i, nema razlika i nema podvajawa. U kojoj su svi isti i svi dobrodo{li
Da li sa ova kvim tek uspu tnim crticama o dobroj voqi susjeda, lijepim i qudskim ~estitkama, blagdanima koji su stoqe}ima krasili ove prostore, neiskazanim izrazima su}uti zbog gubitka znamenitih qudi uistinu netko mo`e i po mi sli ti go vo ri ti o ovim me di ji ma kao medijima kojima je stalo do dobrobiti svih gra|ana? Dok god se tamo nala ze sa mo crti ce ispi sa ne si tnim slo vi ma u dnu stra ni ce, ri je~ je o ma lim, sku~enim, zatvorenim sredinama, u kojima svaki izlet iz kotline mora biti do~ekan sa mr`wom, osudom i prijezirom. Na`alost. (Autor ka je di re ktor Cen tra za kul tu ru di ja lo ga BiH)

Inbox
U vremenu u kojem `ivimo brzina je glavna odlika svega oko nas. Sve vi{e tr~imo da zavr{imo {to vi{e obaveza i zaboravqamo da zastanemo i u`ivamo u trenucima. Zanemarili smo sitne radosti. Nova godina je po starim vjerovawima mnogih naroda prava prilika da donesemo nove odluke i da lo{e stare navike ostavimo iza sebe. Bo`i}, kao najradosniji hri{}anski praznik, okupqa porodice i daje nam {ansu da opra{tamo i pustimo vedre misli na slobodu. Osim onih vidqivih simbola Bo`i}a, ne smijemo da zaboravimo na wegovu osnovnu poruku, mir i qubav me|u qudima. magdalenamia717@yahoo.com

Komentar ~italaca

Kravica opomena tu`iocima
Srpski narod na podru~ju Bir~a vje ~no }e pam ti ti krva vi Bo `i} 1993, kada je Naser Ori} sa svojim hordama napravio pokoq u Kravici. Ni dan danas, 17 godina kasnije, niko nije odgovarao za taj zlo~in, a zna se ko ga je na re dio i po ~i nio. Zato neka se srame i stide svi oni u Tu`ila{tvu i Sudu BiH koji se nisu udos to ji li da ura de ono {to im je posao - da istra`e i kazne zlo~ince. Vi{e od 100 djece je tog 7. januara ostalo bez jednog ili oba roditeqa. Ko ga ti si ro ~i }i da nas da pitaju ko je odgovoran za smrt wihovih najbli`ih. Nikoga! Gdje su sa da ti stra ni tu `i oci za koje su se borili oni u Sarajevu? Gdje su i takozvani doma}i da ispita ju zlo ~in, da ura de po sao za ko ji su, vjerujem, izuzetno dobro pla}eni. A ni je Kra vi ca usamqen slu ~aj. Za te i takve tu`ioce Milorada Bara{ina zlo~ini nad Srbima kao da ne postoje. Oko 3.500 pobijenih Srba na podru~ju Bir~a za wih je samo puka brojka. O "Tuzlanskoj koloni", Dobrovoqa~koj, onima {to su stradali na po dru ~ju za pa dno kra ji {kih op {tina, na Ozrenu i drugim dijelovima Srpske se ne smi je pri ~a ti. A razlog je jednostavan, zato {to su tu pobijeni Srbi. Ako se u ovoj BiH zala`e za nekakvu ravnopravnost, trebalo bi onda da i pred sudovima svi budu jednaki. Pa kada su neki Srbi osu|eni na vi{egodi{we kazne, zato {to su pojedinim Bo{wacima udarali {amare, trebalo bi da pred lice pravde iza|u i sre bre ni ~ki yela ti sa Na se rom Ori}em na ~elu. Neka svako odgovara za ono {to je uradio. Kravica i druga stra ti {ta su naj boqa opo me na srpskom narodu, da nikada vi{e ne dozvole da ih neko ubija. Opomena su i tu`iocima, jer oni treba da urade svoj posao. Nemawa Vasojevi} Bratunac

GLAS PLUS 8. - 10. januar 2010. 3

4 - 7. 1. 4. 1.
Srbija je Me|unarodnom sudu pravde u Hagu podnijela tu`bu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995. godine. Tu`bu u Hagu predao je pravni zastupnik Srbije Sa{a Obradovi}. U dokumentu koji je predat Me|unarodnom sudu pravde na{li su se podaci o zlo~inima po~iwenim u Gospi}u, Sisku, Pakra~koj poqani, Karlovcu, Osijeku, Paulinom Dvoru, Meda~kom xepu, na Maslenici i tokom operacija “Bqesak“ i “Oluja“. Sudu su predo~eni i podaci o `rtvama i to ne samo onim koje su stradale u sukobima do 1995. godine, nego i onima koji su stradali poslije ratnih okr{aja ili u poku{ajima da se vrate iz izbjegli{tva. Podsjetimo, Hrvatska je neposredno poslije bombardovawa Jugoslavije 1999. godine, Me|unarodnom sudu pravde podnijela tu`bu u kojoj tra`i da Srbija bude progla{ena krivom za kr{ewe Konvencije o genocidu, kao i da sud nalo`i Beogradu da kazni sve po~inioce zlo~ina, da Hrvatskoj vrati kulturna dobra i plati ratnu od{tetu u iznosu koji bi utvrdio sud.

Doga|aj sedmice
Proslavqen najradosniji hri{}anski praznik Bo`i}

kvi SveParastosom u cr i Pavla i polaa tih apostola Petr men-obiqe`je u o wem cvije}a na sp di{wica od straga e`ena 17. go . Kravici obiq bratuna~kom selu snage iz dawa Srba u tom muslimanske } 1993. godine jake Na pravoslavni Bo`i tnim komandantom Naserom Ori}em, svi ne ra 8 ku}a i 27 dru{tve enice, predvo|e Srebr qeno je 68 {tana. Tog dana popa talo je 101 dijete. repo su ubile 49 mje ili oba roditeqa os u otaxbinskom ratu. kata, a bez jednog nih obje h Kravi~ana za svih 158 poginuli vni praznik Bo`i} Parastos je slu`en jradosniji pravosla govinih qudi na na st, jo{ niko nije od Stradawe ne ~inu za koji, na`alo se tragedija, koja o nequdskosti i zlo sve da govori da bude opomena za ne varao. Kravica mora i wegove stanovnike nikada i nikome la ovo selo godi{wice. je zadesi wa ove prilikom obiqe`ava st jer za zlodogodi, istaknuto je takli su ogor~eno is niko jo{ Stanovnici Kravice wihovim najmilijim ~ine po~iwene nad varao. nije odgo

5. 1.

PRIREDILA: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

^ovjek ako ho}e da popravi sebe, treba da prou~ava Hristovo Jevan|eqe, jedinu nauku u svijetu, poru~io je u bo`i}noj poslanici mitropolit dabrobosanski Nikolaj

U~e}i Jevan|eqe postajemo boqi qudi
stoji na dvije stvari: biti i raditi. Onaj koji hita raditi bez ikakvog truda oko biti, razoran je i za dru{tvo i za sebe. U na{im danima izgubqena je ravnote`a izme|u biti i raditi. Svako pita {ta raditi, a rijetko ko pita {ta biti?

6. 1.
Vlada Republike Srpske u potpunosti je opredijeqena za po{tovawe Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma, ali je visoki predstavnik Valentin Incko grubo nasrnuo na pravni poredak u BiH i prekr{io i Ustav i Dejton. Ovo je kazala Biqana Boki}, portparol premijera RS Milorada Dodika, reaguju}i na saop{tewe i stav OHR-a da je referendum, koji je predlo`ila Vlada RS predvo|ena SNSD-om, u suprotnosti sa obavezama RS prema Ustavu BiH i da kr{i Dejton. Prema wenim rije~ima, ako OHR ima pravo ili daje sebi pravo da kr{i me|unarodni sporazum i Ustav BiH, onda gra|ani RS imaju pravo da ka`u da li `ele vi{e da trpe takvo pona{awe u zemqi za koju ka`u da je wihova. OHR je saop{tio da SNSD, organizovawem referenduma, manipuli{e glasa~ima u RS kako bi skrenuo pa`wu sa stvarnih ekonomskih problema sa kojima se suo~avaju gra|ani, a takve radwe su suprotne vladavini zakona i ugro`avaju reputaciju RS.

7. 1.

je su u Obilne ki{e ko atile 2010. godine zahv izlijeprvim danima izazvale su ku i BiH Republiku Srps poplave i klizi{ta. we rijeka, va dina doma}instva Bijeqini gdje su poje `a situacija bila je tpuno odsje~ena. Najte ina bila po ne od poplava, a Dr ih dovno stawe odbra Savi uvedeno je re tvrtak dostigla protok od 1.600 kubn Na rijeci ni Zvornik u ~e je na Hidroelektra metara u sekundi. jelovima toka a se na pojedinim di kantonu rijeka Bosn o do plavqewa stambenih i druU Zeni~ko-dobojskom u ~etvrtak nije do{l i izlila iz korita, al gih objekata. i stigao je maksimum j stanici u Zenici do metara vi{e nego Bosne na mjerno centi Vodostaj tara, {to je za 70 iznosio 390 centime prethodnog dana. kog poqa nalazi se nu ve}i dio Livaws U Livawskom kanto likih koli~ina padavina rijeke pod vodom. Zbog ve svojih korita. Ali, nasu se izlile iz `ena. seqa jo{ nisu ugro

Najradosniji hri{}anski praznik Ro`destvo Gospoda Isusa Hrista - Bo`i} {irom Republike Srpske do~ekan je uz saslu`ewa bo`i}nih arhijerejskih liturgija koje su u molitvi okupile veliki broj pravoslavnih vjernika, a oni najmla|i najvi{e su se obradovali tradicionalnim obi~aju pijukawa na Badwe ve~e. U ve}ini gradova na Badwe ve~e slu`ene su ve~erwe liturgije, u portama hramova paqeni su badwaci, a crkvena zvona pravoslavnih svetiwa {irom Republike najavila su u pono} ro|ewe Gospoda Isusa Hrista. Pono}nu svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasiteqa u Bawoj Luci povodom najradosnijeg hri{}anskog praznika - Bo`i}a slu`io je wegovo preosve{tenstvo vladika bawolu~ki Jefrem. Poslije liturgije bawolu~ki episkop ~estitao je vjernicima praznik tradicionalnim pozdravom “Mir Bo`iji - Hristos se rodi“, za`eqev{i da radost Bo`i}a u|e u “sva srca na{a i sve domove na{e“. Pro~itana je i Bo`i}na poslanica Srpske pravoslavne crkve, a obavqeno je i pri~e{}ivawe vjernika. Ovo je prva bo`i}na liturgija u obnovqenom hramu Hrista Spasiteqa, koji je izgra|en na istom mjestu gdje se nekada nalazio hram koji je poru{en 1941. godine. Wegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski Nikolaj u bo`i}noj poslanici poru~io je da ~ovjek, ako ho}e da popravi sebe, treba da prou~ava Hristovo Jevan|eqe, jedinu nauku u svijetu. Su{tina Jevan|eqa Hristovog

SU[TINA Jevan|eqa Hristovog stoji u dvije stvari: biti i raditi
- Mislim da je du`nost sviju nas, sqedbenika Hristovih, da znamo najprije {ta }emo biti, a onda i {ta raditi - naveo je u poslanici mitropolit Nikolaj. Wegovo preosve{tenstvo episkop zvorni~ko-tuzlanski Vasilije slu`io je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom spomen-hramu Ro|ewa presvete Bogorodice u Bijeqini i ~estitao Bo`i} vjernicima tradicionalnim pozdravom “Mir Bo`ji - Hristos se rodi!”. Vladika Vasilije poru~io je srpskim pravoslavnim vjernicima da ~uvaju toplinu porodi~nog ogwi{ta, imovinu svoju i da je ne prodaju u bescjewe onima ~ija nikada nije bila, jer srpski narod “nije do{qak“ nego je autohton u BiH. Vladika zahumsko-hercegova~ki i primorski Grigorije svetu arhijerejsku liturgiju slu`io je u staroj crkvi Ro|ewa presvete Bogorodice u Mostaru. Bo`i}na radost za vjeruju}i narod je pomu}ena zbog upokojewa Wegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla ~ije }e mudre rije~i i dobra djela ostaviti trajan pe~at u srcima svih vjernika.

4 8 - 10. januar 2010. GLAS PLUS
FOTO: G. [URLAN

Rajko Kuzmanovi}, predsjednik RS, povodom 9. januara - Dana i krsne slave RS, za “Glas Srpske“

Sa~uva}emo ustavnu poziciju Republike Srpske i na{ identitet
Osnovni problem u tome {to BiH nije istinski slobodna i demokratska zemqa, ve} me|unarodni protektorat, zemqa u kojoj su odluke visokog predstavnika iznad Ustava, zakona i legitimno konstituisanih institucija. Referendum je samo na{ odgovor na to pravno nasiqe koje godinama trpimo, istakao Kuzmanovi}
Rajko Kuzmanovi} RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

i ni smo po li ti ~ki avanturisti i secesi onis ti, kao {to neki ho}e da nas prika`u. Ne `elimo da razgra|ujemo BiH nego da sa~uvamo polo`aj, status i ovla{}ewa Repu bli ke Srpske, ravnopravnog i trajno konsti tu ti vnog di je la ove zemqe, ali i na{ identitet, dostojanstvo i pravo da samostalno odlu~ujemo o na{oj sudbini, po{tuju}i pri tome ustavno-pravni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet BiH. Izjavio je to u intervjuu “Glasu Srpske“ predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi} povodom 9. januara - Dana i krsne slave Republike Srpske. - Osnovni problem je u tome {to BiH nije istinski slo bo dna i de mo krat ska zemqa ve} me|unarodni pro-

M

te kto rat, zemqa u ko joj su odluke visokog predstavnika iznad Ustava, zakona i legiti mno kon sti tu isa nih in sti tu ci ja. Re fe ren dum je samo na{ odgovor na to pravno na siqe ko je go di na ma trpimo - istakao je Kuzmanovi}. GLAS: Ka ko pra vni i ustavni sistem Srpske odbraniti od nametawa odluka visokog predstavnika u BiH? KU ZMA NO VI]: Vi so ki pred sta vni ci su za posqedwih ne ko li ko go di na nametnuli vi{e od 700 politi~kih i pravnih odluka i akata od kojih je ve}ina naru{avala pravni i ustavni sis tem RS i BiH. Ta kva aktivnost visokih predstavnika nije zasnovana na Dejton skom spo ra zu mu i wegovim aneksima, niti na Ustavu ili bilo kom drugom pra vnom aktu. To je na me tawe i ok tro isawe odlu ka za sno va nih na ta ko zva nim “bonskim“, autokratskim i

nepravnim ovla{}ewima. To je, u stvari, zloupotreba prava, odnosno nasiqe neprava nad pravom. GLAS: Ima li RS uop{te mehanizme da se odupre ovakvoj praksi rje{avawa va`nih pitawa? KU ZMA NO VI]: Odlu ~ni smo da se takvim odlukama su prot sta vi mo svim de mo krat skim, pra vnim i institucionalnim sredstvima i tako za{titimo ustavni kapacitet i interese RS i wenih gra |a na. Na ro dna skup{tina RS, kao najvi{i zakonodavni organ, kqu~no je mjesto za raspravu i dono{ewe odluka koje treba da RS za{tite od neustavnih i nezakonitih odluka visokog predstavnika. To bi morala da bu de i Par la men tar na skup{tina BiH, jer su odlukama visokog predstavnika ugro`ene i institucije sistema BiH. NSRS, kao naj vi {i predstavni~ki organ i izraz voqe bi ra ~kog ti je la, po -

Saradwa RS i Srbije
GLAS: Da li }e RS nastaviti da realizuje Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama sa Srbijom? KUZMANOVI]: Bez svake sumwe nastavi}emo jo{ intenzivniju realizaciju ve} utvr|enih ekonomskih, kulturnih, nau~nih, obrazovnih i drugih programa. Paralelne veze treba da posmatramo kao dio na{ih istorijskih, tradicionalnih i nacionalnih interesa, kao o~uvawe identiteta i postojanosti na{eg naroda. Zato specijalne i paralelne veze i daqe imaju vi{estruko zna~ewe za ustavnopravno, politi~ko, ekonomsko-socijalno stawe u RS. Nastoja}emo da i u budu}nosti unapre|ujemo na{e odnose. O~ekujemo da pokrenemo jo{ dosta projekata, prije svega, u domenu infrastrukture, energetike, zdravstva, kulture, obrazovawa, nauke... Postoji i nekoliko konkretnih prijedloga: zajedni~ka produkcija filma posve}enog stradawima Srba u Jasenovcu, razmotri}emo mogu}nosti osnivawa ogranka Matice srpske, unapre|ewe saradwe dviju akademija nauka i umjetnosti, univerziteta i drugih kulturnih i nau~nih institucija. Ta saradwa nije i{la i ne}e i}i na {tetu BiH, wenog integriteta i suvereniteta.

dr`ala je stavove Vlade RS u ko ji ma je ar gu men to va no obra zlo`e no za {to ne mo `emo da prihvatimo i zbog ~e ga odbi ja mo posqedwe odluke visokog predstavnika. GLAS: Kakvi bi u tom procesu mogli da budu konkretni potezi RS? KUZMANOVI]: Mogu}i kon kre tni ko ra ci u za {ti ti in te re sa RS su even tu al no po vla ~ewe na {ih pred sta vni ka iz za je dni ~kih or ga na BiH i izja{wavawe gra |a na o odlu ka ma vi so kog pred sta vnika. Ova dva institucional na me ha ni zma od bra ne na{ih interesa upotrijebi}emo kao na{u legalnu i legi ti mnu mo gu }nost, zasnovanu na ustavnim i zakon skim nor ma ma. Vi so ki pred sta vnik jes te naj vi {i auto ri tet za tu ma ~ewe i sprovo|ewe Dejtonskog sporazuma. Me|utim, skoro svi visoki predstavnici uglavnom su izlazili iz okvira tih ovla{ }ewa i pos ta li stvaraoci ustavnih i ostalih pravnih normi. Posqedwa, apsolutno nepotrebna odluka visokog predstavnika, da produ`i mandat stranim sudijama i tu`iocima u Sudu i Tu`ila{tvu BiH, za koju nema upori{te u Ustavu BiH i koja je protivna ranijoj odluci Parlamenta BiH, dras ti ~an je pri mjer kr{ewa nor mi do ma }eg i me|unarodnog prava. GLAS: Za{to se gra|anima Srpske osporava pravo da se na re fe ren du mu izja sne o va `nim pi tawima, {to je op{teprihva-

}e na i uobi ~a je na pra ksa razvijenih demokratija? KUZMANOVI]: Na ovo pitawe odgovor bi morali da daju oni koji nam to po do ma }em i me |u na ro dnom pra vu ospo ra va ju. Uvje ren sam da od wih ne bismo dobi li kon kre tan od go vor i vaqane pravne ni politi~ke argumente, jer oni ne postoje. Wiho va obja{wewa, za koja se i ne trude da obezbijede argumente, uglavnom ne idu daqe od re to ri ~kih fra za o to bo`wem na {em kr{ewu Dejtonskog sporazuma i dokumenata Savjeta bezbje dnos ti Uje diwenih nacija. Cijeli svijet zna da ni ka da ni je Sa vjet bez bje dnosti, niti bilo koje me|una ro dno ti je lo, ni ti Dejtonski sporazum, osporavao demokratsko pravo gra|ana na referendum.

OHR KR[I Dejtonski sporazum
GLAS: Koji su ustavnozakonski osnovi za odr`avawe referenduma u RS? KUZMANOVI]: U Ustavu RS imamo upori{te za raspisivawe referenduma. Imamo to i u Zakonu o referendumu, koji ima odre|enih nedostataka, zbog ~ega }e biti potrebno usvajawe wegovih iz mje na i do pu na. Re fe ren dum je le gi ti mno, de mo krat sko sred stvo izja{wavawa gra|ana u svakoj demokratskoj zemqi i tako bi trebalo da bude i u RS, odnosno u BiH.

GLAS: Me|utim, odluke OHR-a su u ovom trenutku iznad ustavno-pravnog sistema zemqe? KU ZMA NO VI]: To je ta~no. Osnovni problem je u tome {to BiH nije istinski slo bo dna i de mo krat ska zemqa, ve} me|unarodni prote kto rat, zemqa u ko joj su odluke visokog predstavnika iznad Ustava, zakona i legiti mno kon sti tu isa nih in stitucija. Na te odluke ne mo`emo da uti~emo, {to je nezamislivo u pravnoj dr`avi. Kona~no, nemamo mogu}nost ni kori{}ewa prava na `albu. Na`alost, u instituciji OHR-a koncentrisa na je za ko no da vna, iz vr{na i sud ska vlast, a na{ narod ima poslovicu za takvu situaciju - kadija te tu`i, kadija ti sudi. Dakle, nepo{tovawe prava je osnovni pro blem u BiH. Re fe rendum je samo na{ odgovor na to pravno nasiqe koje godinama trpimo. Zato je do{lo vrijeme da se ka`e da ne mo`emo izvr{avati odluke visokog predstavnika koje su protivne interesu RS i wenih gra|ana. Svjesni smo te `i ne ta kve odlu ke, zbog ~e ga `e li mo da ~u je mo i mi{qewe gra|ana o na{im sta vo vi ma. Ka da vlas ti u drugim zemqama ili regijama raspisuju referendume, onda je to u redu, ali kada mi u RS `elimo da omogu}imo gra |a ni ma pra vo da se izjasne o va`nim pitawima - onda je to navodno kr{ewe Dejtonskog sporazuma. Dakle, na sceni su dvostruki standar di, ne prin ci pi jel na i nedosqedna upotreba demo-

NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE kqu~no mjesto za raspravu i dono{ewe odluka

GLAS PLUS 8 - 10. januar 2010. 5

kratskih i civilizacijskih tekovina i standarda evropskih pravnih normi. GLAS: Ipak, OHR je posqedwe zakqu~ke NSRS o Inckovim odlukama u vezi sa pravosu|em ocijenio antidejtonskim? KU ZMA NO VI]: Ta kva tvrdwa je pra zna fra za i klasi~na zamjena teza. Onaj ko kr{i Dejtonski sporazum govori da to radi neko drugi. Dej ton ski spo ra zum ne kr{i RS, ne go to ~i ni OHR. Mi sa mo `e li mo da za {ti ti mo na{ in te res i prava koja nam je dao taj me|u na ro dni ugo vor, ~i je se odredbe moraju po{tovati i izvr{avati, po starom pravnom pravilu pacta sund servan da (ugo vo ri se tre ba ju po{tivati, osnovno na~elo ugo vor nog pra va). Ova kvi stavovi nisu antidejtonski. Sva ko do bro na mje ran u zakqu~cima Vlade RS u vezi sa odlukom visokog predstavnika, a koje je usvojila Narodna skup{tina RS, lako bi, na osnovu argumenata i analize u wima, shvatio da vi so ki pred sta vnik kr{i Dej ton ski spo ra zum, a ne NSRS i ostale institucije RS. GLAS: Pojedinci iz me|unarodne zajednice i neki od sarajevskih politi~ara upor no tvrde da RS ru {i BiH? KUZMANOVI]: Mi nismo politi~ki avanturisti i secesionisti, kao {to neki ho}e da nas prika`u. Ne `e li mo da raz gra |u je mo BiH, nego da sa~uvamo polo`aj, status i ovla{}ewa Srpske, kao ra vno pra vnog i trajno konstitutivnog dijela ove zemqe, ali i na{ iden ti tet, dos to jan stvo i pravo da samostalno odlu~uje mo o na {oj su dbi ni, po {tu ju }i pri to me ustavno-pravni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet BiH. GLAS: Tim OHR-a je oba vio po pis imo vi ne u BiH. Na tom spisku se nalaze i neke od institucija RS - zgrada NSRS i Palata predsjednika RS. Kako pra vi ~no ra spo di je li ti imovinu izme|u BiH, entiteta i Br~ko distrikta? KU ZMA NO VI]: @e lim da naglasim da ovaj popis vjerovatno nije validan i te {ko da }e ima ti for malno-pravnu snagu. On treba da do`ivi reviziju i da se utvrdi da li je u tehni~kom smislu uop{te upotrebqiv za raz go vor i eventualnu aktivnost. Bojim se da bi on mogao da postane podsticaj za nove probleme, a ne dio rje {ewa pi tawa pravedne podjele imovine. I pri je ne go {to je OHR po~eo popis imovine upo zo ra va li smo da se ova kancelarija nepotrebno mije{a u nadle`nosti doma}ih organa vlasti. Me|utim, visoki predstavnik je nastavio rad i za vr{io po pis imovine, koji zvani~no nije ni dos tavqen in sti tu ci ji

predsjednika RS. O wegovom sadr`aju saznao sam iz izvje{taja medija. GLAS: Kome, u stvari, pri pa da vla sni{ tvo nad imovinom u zemqi? KU ZMA NO VI]: Ono {to je sigurno, prema Dejtonskom sporazumu, imovina koja se nalazi na teritoriji entiteta pripada entitetima. Zna~i, imovina na wenoj teritoriji pripada Srpskoj i treba da bude kwi`ena na RS, odno sno lo kal ne za je dni ce, uko li ko je wiho vo vlasni{tvo. Spremni smo da dio imovine, koji je potreban institucijama BiH, a u skladu sa dogovorom entiteta, pripada i bude kwi`en na BiH. Taj problem veoma lako i relativno brzo mo`e da bude rije{en, ako postoji dobra voqa svih zainteresovanih strana.

U USTAVU RS imamo upori{te za raspisivawe referenduma
GLAS: Li der Stran ke za BiH Haris Silajyi} i drugi bo{wa~ki politi~ari tvrde da sva imo vi na biv {e SR BiH pri pa da BiH? KUZMANOVI]: Sti~e se uti sak da u ovoj zemqi mnogima i ne odgovara da se ovo, kao i mnoga druga bitna pitawa, brzo rje{avaju, jer bi time bili ispuweni ciqevi koje je Savjet za primjenu mira u BiH postavio za zatvarawe OHR-a. I ovakvim odnosom visokog predsta vni ka i dru gih pred sta vni ka me |u na ro dne zajednice politi~ka i bezbjednosna situacija postaje slo `e ni ja i ne iz vje sni ja. Ona se, zapravo, samo i daqe ne po tre bno kom pli ku je, u smislu poku{aja da se kao dr`avna imovina predstavi i imovina koja, i prema Dejtonu i prema Ustavu, pripada entitetima. GLAS: Na spisku imovine koji je sa~inio OHR je i Palata predsjednika RS? KUZMANOVI]: Kada je u pitawu Palata Republike, koja je odlukom Vlade RS od 10. maja 2007. godine data na trajno kori{}ewe Slu`bi predsjednika Republike, ona pripada RS. Ova zgrada, od svoje izgradwe do danas, nikada nije bila dr`avna imovina, ve} imovina banovine, sreza, op{tine i danas Srpske. GLAS: Sarajevski politi~ari nikako da se pomire sa dejtonskim ure|ewem zemqe i postojawem Srpske koju optu`uju da je prepreka evropskim procesima? KUZMANOVI]: Ta konstatacija apsolutno nije ta~na. Srpska je is kre no opredijeqena i sna`no doprinosi evropskoj budu}nosti BiH. Ona je, u tom smislu, dala i daje puni doprinos ispuwavawu zahtjeva i oba ve za ko je se stavqaju pred BiH, naro~ito u procesu pridru`ivawa EU. Pos-

to je }a us ta vna stru ktu ra zemqe i postojawe entiteta nisu prepreka za evropsku perspektivu BiH. Me|utim, ono {to je ve} oda vno uo~qivo je to da upravo pojedini politi~ari iz Sarajeva nas to je da ovaj pro ces zloupotrijebe za unitarizaciju i centralizaciju zemqe. Na takve zahtjeve ne mo`emo i ne}emo pristati. Dejtonska rje{ewa i ustavni status i nadle`nosti RS ne mogu se de ro gi ra ti. I u EU je dos ta slo `e nih dr`a va i one uspje{no funkcioni{u. Ne postoje objektivni razlozi da tako ne bude i u slu~aju BiH. GLAS: Kako ocjewujete trenutnu politi~ku i ekonomsku situaciju u Srpskoj i {ta o~ekujete od 2010. godine? KUZMANOVI]: U cjelini gledaju}i, i politi~ka i ekonomska situacija u RS je zadovoqavaju}a. Na politi~kom planu uspjeli smo da sa~uvamo stabilnost, nadle`nos ti i ovla{ }ewa Srpske. Pos to ji zna ~a jan konsenzus politi~kih subjekata o vitalnim interesima i polo`aju RS u okviru BiH. Uspje{no funkcioni{u orga ni i in sti tu ci je par la mentarne, izvr{ne i sudske vlas ti. Na sce ni su de mo kratski procesi. Odbacili smo poku{aje da nam se putem promjena Ustava ograni~i kapacitet u entitetskom odlu ~i vawu i za {ti ti vi talnih interesa u institucijama BiH. Me |u tim, ne po tre bne probleme i daqe izaziva kori{ }ewe tzv. “bon skih ovla{ }ewa“ vi so kog pred stavnika i wegove odluke supro tne dej ton skim ovla{}ewima. Zbog stawa u ko jem je BiH pro te kto rat

sporo teku procesi preuzimawa odgovornosti doma}ih organa. GLAS: Kako je svjetska fi nan sij ska i eko nom ska kriza uticala na prilike u RS? KU ZMA NO VI]: Na ekonomskom planu postojale su i postoje okolnosti i doga|aji na koje nismo mogli i ne mo `e mo da uti ~e mo. Svjet ska eko nom ska i fi nansijska kriza, koju nismo izazvali, ali koja je zbog nezaustavqivih procesa globali za ci je uti ca la i na RS, izazvala je probleme i u doma}oj ekonomiji i odrazila se na uslove `ivota i rada na{ih gra|ana. Ipak, us pje li smo da o~u va mo fis kal nu sta bil nost, da ne do zvo li mo pad bruto doma}eg proizvoda i da obezbijedimo redovnost isplata plata buyetskih korisnika i penzija. GLAS: Zvani~na statistika govori o rastu industrij ske proi zvodwe i pove}awu plata u RS. Me|utim, brojni gra|ani tvrde da jako te{ko `ive sa malim primawima? KUZMANOVI]: Naravno da ima pro ble ma, ali gledaju}i zemqe u okru`ewu, posqedice ekonomske krize u RS bile su daleko mawe. U svim oblastima rezultati bi mogli da budu mnogo ve}i i stabilniji. Ne zaboravimo, ve li ka je ne za po sle nost, broj ni ra dni ci su na ~e kawu, mnogi na{i gra|ani nemaju osnovne uslove za `ivot. U tom smislu su i na{e velike i trajne obaveze na rje{avawu tih pitawa. O~ekujem da }e i ova godina biti u znaku ubla`avawa posqedi ca svjet ske ekonomske krize. GLAS: [ta }e bi ti

pri ori tet za vlas ti Srpske? KUZMANOVI]: Nastoja}emo da ostvarimo ciqeve ekonomske politike u 2010. godini i nastavimo realizaciju projekata koji se finan si ra ju iz ekonomsko-socijalne komponen te Ra zvoj nog pro gra ma RS. Ohrabruju}i su podaci da je do sad re ali zo van 81 projekat, a da ih je vi{e od 130 u fazi realizacije, za {ta je odobreno oko 390 miliona maraka. Tako|e, nastavi }e mo sa ra vno mjer nim regionalnim razvojem i restriktivnom politikom u sektoru javne potro{we. Posebnu pa`wu posveti}emo socijalno osjetqivim kategorijama stanovni{tva, kao {to su borci, invalidi, nezaposleni, posebno mladi i gra |a ni ko ji su zbog posqedica ekonomske krize ostali bez posla. GLAS: Postoji li mogu}nost da predstoje}i izbori u zemqi u dru gi plan stave ekonomsko-socijalne probleme? KU ZMA NO VI]: Ova godina je izborna. U woj }e nam trebati dosta dodatnog truda i energije da u predizbornoj kampawi prevladaju op{ti nad strana~kim interesima i da ne devalviramo brojne uspjehe i dobra rje{ewa. Svi ti potezi treba da dovedu do konkretnih rezultata, tako da o~uvamo poli ti ~ku, eko nom sku i socijalnu stabilnost. Ono {to je ga ran ci ja us pje ha u ovim oblastima je to da su or ga ni i in sti tu ci je Srpske i predstavnici RS na svim nivoima vlasti preduzeli potrebne radwe i mjere da bi sprije~ili negativne efe kte svjet ske eko nom ske krize. I kao dru{tvo i kao

Zakonodavstvo
GLAS: Kao akademik i ekspert ustavnog prava, kako gledate na proces prilago|avawa zakonodavstva zemqe standardima Evropske unije? KUZMANOVI]: I pored brojnih politi~kih problema u zemqi, postignuti su i neki dobri rezultati. Uspjeli smo da potpi{emo Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivawu sa EU. Nalazimo se u fazi sprovo|ewa reformi u brojnim oblastima, u toku je uskla|ivawe zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Srpska je jo{ 2007. godine donijela Odluku o postupku i na~inu uskla|ivawa svog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU i zadu`ila sva ministarstva i republi~ke organe da brinu o procesu usagla{avawa normativnih akata sa acquis communautaire (pravna ste~evina EU). U brojnim oblastima vr{i se implementacija evropskih standarda i kriterijuma, {to je su{tina evropskog puta i ulaska u evropske integracije i asocijacije. pojedinci moramo da poka`emo maksimalnu solidarnost i po mo gne mo najugro`enijim kategorijama da bismo {to bezbolnije pre va zi {li kri zu, za ko ju o~ekujemo da }e idu}e godine, velikim dijelom, ostati iza nas.

koje treba da za{tite Republiku Srpsku

6 8 - 10. januar 2010. GLAS PLUS

Zbog uzimawa prevelike koli~ine hrane

Poslije sarme
Poslije prepijawa i prejedawa dozvolite tijelu da se odmori i oslobodi nakupqenih toksina, koji se lako akumuliraju prilikom reme}ewa prirodnog ritma organizma
PI[U: TAWA MILAKOVI] milakovict@glassrpske.com MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

vake godine u vrijeme novogodi{wih i bo`i}nih praznika mnogi poku{avaju da odole isku{ewima s prazni~ne trpeze, ali uzalud. Malo je onih koji }e se tokom slavqa odre}i u`ivawa u kulinarskim |akonijama, pa ~ak i po cijenu “nabacivawa“ kojeg kilograma vi{ka. Kada praznici pro|u obi~no nekom ostave glavoboqu, mu~ninu ili neku drugu posqedicu neumjerenog konzumirawa i}a i pi}a. Ne brinite! Stru~waci ka`u da postoje brojni na~ini da se organizam uspje{no o~isti. Qeka ri ka `u da za vri je me slavqa, kada se opsjednutost hranom podrazumijeva, organizam konstan tno bi va bom bar do van alkoholom, mastima i {e}erima, ko ji obi lu ju ta ko zva nim slo bo dnim radikalima. Velike porcije hra ne i za pos tavqawe fi zi ~ke akti vnos ti do vo de or ga ni zam u stawe {oka, koji prate goru{ica, nadimawe, skok krvnog pritiska, migrene… Da se to ne bi desilo, uzvratite udarac napadu slobodnih radikala. Poslije prepijawa i prejedawa dozvolite tijelu da se odmori i oslobodi nakupqenih toksina, koji se lako akumuliraju prilikom reme-

S

}ewa prirodnog ritma organizma. Nova dijeta za detoksikaciju, zasnovana na barenom povr}u i ju`nom vo }u, ru dni ci ma antioksidanata, olak{a}e vam posao. Uz pravilnu ishranu i ~ajeve od qekovitog biqa, ubrza}ete proces detoksikacije.

Kako se odmoriti od praznika?!

Idealno rje{ewe poslije veselih novogodi{wih `urki i neprospa va nih no }i jes te da se po~astite okrepquju}im snom, opu{taju}om kupkom, relaks masa`om, aro ma ti ~nim uqima, mas ka ma za lice i velikim koli~inama zelenog ~a ja ko ji }e vas pro ~is ti ti iznutra.

PO^ASTITE SE okrepquju}im snom, opu{taju}om kupkom i masa`om
- Tretman u kozmeti~kom salonu je naj je dnos ta vni je rje {ewe, ali mo`ete ga pripremiti i sami, kod ku}e. Stavite na lice masku koja dubinski ~isti pore. Onima sa normalnom, mje{ovitom i masnom ko`om, prija}e i parewe lica nad vrelim ~ajem, a kamilica je izvrsna za dezinfekciju. Tako|e je va `no da uno si te {to vi {e te ~nos ti ko ja }e ti je lo o~is ti ti iznutra. Zeleni ~aj je sjajan za deto ksi ka ci ju, a bru sni ca ve oma

zdrava i ja~a imunitet koji zimi lako opadne, naro~ito u januaru, poslije prazni~nog perioda - ka`u kozmeti~ari. Prema wihovim rije~ima, dodatna doza vitamina A tako|e }e po mo }i da pro ~is ti te ti je lo i

opo ra vi te umor nu ko `u, ko joj }e vitamin E vratiti elasti~nost.

Dijeta poslije obilne trpeze
Pra zni ~noj trpe zi te {ko je odoqeti, jer nas ra zno vrsne po slas ti ce ne odoqivo ma me. Osim toga, za vrijeme slobodnih dana i nema ba{ {ta da se radi osim da se lijepo jede i odmara. Otprilike ovako razmi{qa ve}ina qudi koja koristi prazni~ne dane kako bi nagradila sve svoje hedonisti~ke porive. Me|utim, poslije praznika stvari izgledaju ne{to druga~ije ste`e nas odje}a, osje}amo se tromo i nezadovoqno. Kako to izbje}i? Nutricionisti ka`u da nema potrebe za izgladwivawem za vrije me pra zni ka jer bi to bi lo ka`wavawe. Preporu~uju da od svega uzme te po ma lo, ukqu~u ju }i i slatki{e. Dakle, smijete da jedete sve, ali u umjerenim koli~inama. Na taj na~in sprije~i}ete dobijawe vi{ka kilograma, ali i razne probavne tegobe. Qekari ka`u da bi dan trebao po~eti sa vo}em, najboqe jabukom. Ako pi je te ka fu oba ve zno pri je toga trebali biste pojesti {aku si ro vih ba de ma, ora ha ili qe{waka, ali samo {aku i samo plodove koji nisu pr`eni, pe~eni i soqeni. Vo}e bi trebalo jesti samo na prazan stomak, iskqu~ivo prije-

Kretawe
Prazni~ni dani nisu rezervisani samo za izle`avawe pred televizorom, spavawe i sjedewe. Naprotiv! Tih nekoliko slobodnih dana mo`ete da iskoristite i za kretawe, koje }e sasvim sigurno sagorjeti kalorije prikupqene tokom prazni~nog ru~ka. Ne morate nu`no da idete u teretanu ili se iscrpqujete tr~awem. Bi}e dovoqno da tokom dana pro{etate i to barem 30 minuta. Lagana {etwa za vrijeme hladnog zimskog dana pomo}i }e vam da se ne udebqate, poboq{a}e vam se cirkulacija, a blagotvorno }e djelovati i na va{e raspolo`ewe. Kao {to i sami vidite, {etwa }e vam donijeti niz koristi, a takvu aktivnost mo`ete da sprovedete i u dru{tvu drage osobe. - Mislim da bismo svi mogli dnevno izdvojiti sat ili dva za {etwu u prirodi, to je jako bitno, ne samo za dobar izgled, ve}, prije svega, za dobro zdravqe - ka`u fitnes treneri.

sno, i to u sqede}im koli~inama bo bi ~as tog vo }a i gro` |a je dnu {a ku, ja bu ke, kru {ke, na ranye... dva ko ma da. Ba na ne sa mo uju tru, prije kafe, i to samo jednu dnevno. Izme|u kafe i doru~ka mo`e se po pi ti ~a {a ci je |e nog vo }a. Ako nemate vremena i uslova za to, onda popijte kupovni sok za koji ste sigurni da je bez {e}era, vje{ta~kih zasla|iva~a i konzervansa. Tako|e, kafu ne treba sladiti, ~ak ni sme|im {e}erom, a posebno ne vje{ta~kim zasla|iva~em. Doru~ak je najbitniji obrok i zato pojedite ono {to }e vas dugo

Vje`be uvijek dobrodo{le

Prazni~noj trpezi te{ko je odoqeti, jer nas raznovrsne poslastice neodoqivo

GLAS PLUS 8 - 10. januar 2010. 7

u januaru mnogi }e se odlu~iti i za “~i{}ewe“ organizma

i pe~ewa, vo}e i povr}e
Voda je va`na
Qekari isti~u da je potrebno popiti najmawe dva litra vode dnevno. S obzirom na koli~inu hrane koja se unosi tokom praznika, preporu~uje se i ve}a koli~ina vode. Voda se preporu~uje i uz alkohol da bi donekle ubla`ila wegovo djelovawe. Uprkos drugim zanimqivijim pi}ima, ne zaboravite tokom praznika da pijete i vodu. Dobro je i prije svakog obroka popiti ~a{u gazirane vode, jer }e se na taj na~in napraviti mawe mjesta za hranu koja slijedi.

Prazni~nih specijaliteta se ne treba odricati, ali i ne pretjerivati sa hranom

dr`ati sitima. Potrebno je voditi ra ~u na da se ne kom bi nu ju ugqeni hidrati i proteini.

Qekari savjetuju...
Qekar bawolu ~kog Do ma zdravqa Nevena Todorovi} ka`e da je “{tetu” nanesenu prekomjernom ishranom najboqe rje{avati mawim i zdravijim obrocima, uz obaveznu fizi~ku aktivnost. - Savjetujem svima koji `ele da skinu dobijene kilograme da ograni~e unos masne, visokokalori~ne hrane i slatki{a uz poja~anu fizi~ku aktivnost - kazala je dr Todorovi}.

Ona isti~e da su uz sr~ane boles ti, ko je se uno som ka lo ri ~ne hrane naj~e{}e javqaju, u opasnosti i respiratorni organi. - Kosti i zglobovi, te disajni putevi tako|e su na udaru lo{ih prehrambenih navika. Ali svi ovi zdravstveni problemi mogu se preva zi }i pri dr`a vawem pra vil ne ishrane i kretawem - dodala je dr Todorovi}. Ona isti~e da su qudi pogre{no shvatili zna~ewe praznika, jer oni nisu vrijeme koje treba iskoristiti da se dobro najede i napije. - U svemu treba imati granicu,

a poslije konzumirawa ove hrane potrebno je uzimati {to vi{e vo}a, povr}a i vode. Tako|e, va`an je redovan san, vje`bawe i boravak na svje`em vazduhu - kazala je dr Todorovi}.

zdravqu, jer je tempo `ivota veoma ubrzan, svakodnevno su izlo`eni novim stresovima i ovo je dobar na~in da se toga rije{e ili ga barem smawe - ka`u treneri.

Odlazak u teretane

U bawolu~kim teretanama isti~u da se broj mu{karaca, ali i `ena koji posje}uju teretane svakim danom pove}ava, {to je, prema wihovim rije~ima, jako pozitivno jer, osim {to uti~e na izgled, veoma je zdravo. - Qudi bi danas mnogo vi{e pa`we tre ba lo da po sve te svom

“[TETU“ RJE[AVATI mawim i zdravijim obrocima, uz fizi~ku aktivnost
Osim za trenirawe, sve ve}i broj qudi u posqedwe vrijeme zainteresovan je za meditaciju i jogu, pilates, kao i neke od drevnih isto~wa~kih vje{tina. Oni koji se time bave ka`u da je i taj vid vje`bawa vrlo efikasan na~in da

se smawi stres kojem je danas sve vi{e qudi izlo`eno. Kada je u pitawu smawewe kilograma, u teretanama isti~u da je to za djevojke najve}i problem i da uglavnom dolaze sa mi{qewem da }e za nekoliko treninga uspjeti skinuti vi{ak kilograma ili zategnuti svoje tijelo da izgleda savr{eno. Upravo je vrijeme, kako isti~u u te re ta na ma, je dan od kqu ~nih faktora za postizawe `eqenog izgleda. To posebno dolazi do izra`a ja ne po sre dno pred pra zni ke ka da dje voj ke `e le da iz gle da ju {to boqe, ali i poslije praznika kada mnogo wih ne odoli bogatoj prazni~noj trpezi pa `ele za nekoliko dana da dovedu liniju do perfekcije. - To, naravno, ne mo`e za tako kratak period i zato i savjetujemo da se za vrijeme praznika vodi ra~una o hrani - ka`u u teretanama.

Alkohol
Op{te je poznato da se u vrijeme praznika poja~ano konzumira alkohol. Treba da imamo na umu da su alkoholna pi}a vrlo kalori~na. Naravno da je u redu nazdraviti uz sve~ani ru~ak ~a{om vina, ali ne treba pretjerivati. Osim {to }ete biti mamurni, mogli biste da dobijete i ne`eqene kilograme. Ako `elite da u`ivate za vrijeme, ali i poslije praznika - s alkoholom pametno i umjereno.

mame. Poslije toga neophodno korigovati ishranu uz ~ajeve od qekovitog biqa

8 8. - 10. januar 2010. GLAS PLUS

GLAS PLUS 8. - 10. januar 2010. 9

OBJEKTIV

Proslava Badwe ve~eri i Bo`i}a

Mitropolit crnogorski Amfilohije

Prazni~na radost u Mrkowi} Gradu

Badwe ve~e u Bijeqini

eta arPrva Bo`i}na sv slu`ergija hijerejska litu Hramu na u obnovqenom Bawoj teqa u Hrista Spasi brojnih Luci u prisustvu vjernika
Paqewe svije}a

^esnica spremna

Prva Bo`i}na liturgija u obnovqenom Hramu Hrista Spasiteqa u Bawoj Luci

FOTO: G. [URLAN

se“Ovoga Bo`i}a po doeni ra bno smo ispuw nas je snom tugom {to ki patriostavio na{ veli selio se sa jarh Pavle i pre vodi se na zemqe na nebo“, slanici u Bo`i}noj po

Po badwak na kowu

FOTO: ROJTERS

Mitropolit dabrobosanski Nikolaj

Ki}ewe badwaka u Prijedoru

Pijukawe u Svetosavskom kulturnom klubu

FOTO: S. ILI]

NAJRADOSNIJI HRI[]ANSKI PRAZNIK BO@I] i Badwi dan sve~ano do~ekani i proslavqeni u svim pravoslavnim hramovima i domovima

10 8 - 10. januar 2010. GLAS PLUS

POJAVA KRSTOVA NA TIJELU QUDI I @IVOTIWA
Pi{e: Nedeqko @UGI]

Zoran Radowi},

U Kne`ini kod Sokoca 1997. godine na Blagovijesti, jedan od dvanaest velikih praznika, na svijet je do{lo `drijebe koje je imalo krst na ~elu. [est godina prije toga biqeg krsta se ucrtao na ramenu Vasilija Skopqaka, ro|enog na dan Sv. Jovana Posnika 15.9.1991. godine u Zenici, ali koji je u to vrijeme sa roditeqima bio izbjeglica u selu Vrapcima, nedaleko od Kne`ine. To nije slu~ajno, ali niko nije tra`io odgovor na svijetle}e upitnike. Op{te je poznato koliki je uticaj crkve na bu|ewe vjerskih i nacionalnih osje}awa prije izbijawa rata u biv{oj Bosni i Her cegovini. Na dan osvePojava krstova je {tewa manastira oko wega je kru`ila `iva rijeka Srba iz upozorewe svih krajeva biv{e JugoslaviSrbima na zle je. Sijalo se nebo iznad Romasile koje ih nije. Duh Sveti dodirivao je okru`uju, zemqu. Ta energija, koja je bila zabetonirana u jamama, strudaleko od ja la je oko ma nas tir skog slu~ajnosti, zdawa ulaze}i u du{e qudi i jer krst je pobu|uju}i u wima nacionalna sila Bo`ija i i vjerska osje}awa. sredstvo na{eg Nakon sedamnaest godina, spasewa. Sa wim na{ao sam se opet u Kne`ini, kao izbjeglica iz Sarajeva. pobje|ujemo Kao nebeska suza bila mi je grijeh i |avola, du{a ~ista. ulazimo u raj I dãq i blãz – sve mi je tog i nasqe|ujemo aprilskog jutra bilo na dlacarstvo nebesko nu. Da bih do bio od go vor na svijetle}e upitnike, kada rje{avam neki problem intenzivno razmi{qam, kao da su mi misli u pokretu... Iznenadi me Panto \uri}, izbjeglica iz Olova, koji je tjerao krave u poqe: “Ima Boga!“ Odgovorio sam: “Ima, vi{e puta sam se uvjerio. Na operaciji u Beogradu, vratio me u `ivot sa vrata pakla.” Panto pridoda: “Tada se javio samo tebi, a evo, sad se javqa svima nama!“ Bilo je jutro i na stanici su radnici i u~enici ~ekali autobus. Svi su vidjeli kobilu sa `drebetom na ~ijem ~elu se bjelasao krst. Ovjekovje~io sam to uz saznawe da je o`drijebqeno na Blagovijesti, sa obiqe`jem krsta na ~elu, u mjestu Kne`ina, op{tina Sokolac, a vlasnik je Qubo Jovanovi}. Bilo je to upozorewe da se Srbi okrenu sami sebi, osloba|aju}i se istorijskog grijeha, ako to budu spoznali, ako u sebi pobude osje}aj milosr|a... Iza toga, na{ao sam se u manastiru Sveti Petar Cetiwski u Cetiwu, na~inio sam jedan nesvjestan grijeh. Fotografisao sam ono {to nije dozvoqeno... To je bio zajedni~ki grijeh {to nismo spasili `drijebe da ga ne pojedu vuci. Poslije povratka iz manastira, na putu od Sokoca prema Kne`ini zaustavio me ~ovjek kojeg sam poznavao onoliko koliko i druge qude iz tih krajeva. Kada je sjeo u sjedi{te do mene, osjetio sam blagu ugodicu dok je gledao u fotografiju `drebeta na ~ijem ~elu je bqe{tao bijeli krst. Vjerovatno je to intenzivnije osjetio od drugih. Rekao mi je: “Na lijevom ramenu mog sina ima biqeg krsta.” Odgovorio sam mu da idemo do wega ku}i i da to fotografi{em i uzmem neke bli`e podatke od wega i wegove `ene. Nije imao ni{ta protiv, ~ak se radovao {to }u to u~initi. Sin se zove Vasilije Skopqak, ro|en je na dan Sv. Jovana Posnika, 15.9.1991. godine u Zenici, a sada `ivi u Sokocu. Vasilije je punoqetan, ima i li~nu kartu. Krst na lijevom ramenu ne i{~ezava. Otac Dobrinko je pravio krstove od tisovine. Imao je nagla{en sr~ani akcenat u govoru i ~istotu u opho|ewu, koja se lako primje}ivala kod qudi iz tih krajeva. Naselio se u selo Vrapce na po~etku rata u Bosni i Hercegovini. Prije rata i prije ro|ewa sina Vasilija, oti{ao je na poklowewe Ostro{kom Vasiliju. Ispovijedao se sa jasnom `eqom da `eli da se o`eni, dobije sina i vodi miran `ivot. Monah mu je rekao da }e mu se `eqe ostvariti, a da je wegov jedini dug da sinu da ime po manastiru. Ubrzo se o`enio i dobio je sina. Dao mu je ime Vasilije. Prilikom kupawa, majka je primijetila da dijete na lijevom ramenu ima crveni biqeg krsta, sli~an onom na mjestu gdje se Vasilije Ostro{ki molio i ukamenio ga lijevim ka`iprstom. Pojava krstova je upozorewe Srbima na zle sile koje ih okru`uju, daleko od slu~ajnosti, jer krst je sila Bo`ija i sredstvo na{eg spasewa. Sa wim pobje|ujemo grijeh i |avola, ulazimo u raj i nasqe|ujemo carstvo nebesko. Najve}a sila na zemqi skrivena je i nalazi se u krstu Hristovom.

Upozorewe Srbima na zle sile

FOTO: S. TASI]

Zoran Radowi}

Pejza`i oduvijek dominiraju u mom slikarstvu. Priroda kao sadr`aj je vi{e nego zahvalna. ^esto atmosfera prirode korespondira sa atmosferom du{e, a transformacija oblika i boja su samo nagla{avawe stawa du{e i trenutne atmosfere slikanog motiva

RAZGOVARALA: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

ene je likovna umjetnost privla~ila jo{ od djetiwstva. Sje}am se da sam oduvi jek na ro ~i to sna `no reagovao na boje. Rijetka neonska reklama iz perioda ranih 80-ih, plava lampica za duga svjetla na “fi}i“ koji je vozio moj otac u tom periodu ostali su mi u sje}awu kao naro~ito lijepa i vizuelno duboka iskustva. Rekao je to u intervjuu za “Glas Srpske“ akademski slikar Zoran Radowi}, ~ija je izlo`ba u Prijedoru privukla veliki broj posjetilaca. Prvi susreti sa slikama za wega su, ka`e, bili upe~atqivi jedino ukoliko su te slike bile koloristi~ki bogate i pastuozne, {to su osnovne premise koje danas odre|uju Radowi}evo stvarala{tvo.

M

Ozbiqni ji pris tup li ko vnoj umjetnosti po~eo je za mene ranih devedesetih u sredwoj {koli, kada me naro~ito privla~i tehnologija slikarstva, priprema podloge, boje i sl., da bih vrlo brzo postao op~iwen impresionistima, Van Gogom i ostalim velikanima slikarstva. Intenzi vno ko pi rawe vrhun skih umje tni~kih djela, paralelno sa mojim stvarala{tvom u kojem dominiraju pejza`i, rezultiralo je upisom na Li ko vnu aka de mi ju u No vom Sa du 1995. godine. Ovako o svojim po~ecima i svom radu govori mladi umjetnik iz Prijedora Zoran Radowi}. Akademiju umetnosti zavr{io je 1999. godine u klasi profesora Du{ana Todorovi}a. U martu 2004. zavr{io je magistarske studije kod istog profesora. Do sada je imao {est samostalnih, a

@IVOT najve}e ~udo i najve}a tajna. Na`alost, uglavnom to
Najprodavanije kwige u decembru 2009. godine

“Voda iz kamena“ na prvom mjestu
Na prvom mjes tu lis te naj pro da va ni jih kwiga u decembru 2009. godine, koju je obja vi la vir tu el na Knjizara.com, nalazi se roman Qiqane Ha bja no vi}-\u ro vi} “Vo da iz ka me na“, ko ji je neo spor no trenutno najve}i hit jer se na {ao na prvom mjes tu liste bestselera kwi`ara u Beo gra du, Zrewani nu, Su bo ti ci, [ap cu, Bawoj Lu ci i Her ceg No vom, ja vio je Tanjug. Na dru gom mjes tu je “Do ktor Aron“ Vu ka Dra {ko vi }a, a svjet ski hit De na Bra una “Iz gubqeni sim bol“, ko ji je u no vem bru bio na dru gom mjes tu, pao je na tre}e. “Ho}u da mi se ne{to lepo de si odmah“, k ul tnog pis ca mla dih Mar ka Vi doj ko vi }a, za uzeo je ~et vrto mjesto. Naj no vi ji ro man Pa ola Koeqa “Po be dnik je sam” na petom je mjestu. Ha led Ho se ini i wego va dva romana “Lovac na zmajeve“ i “Hiqadu ~udesnih su na ca“ ne za obi la zni su na listama bestselera i to na {es tom mjes tu i de se tom mjestu. Dvi je kwige “Ko li ba“, Vi li ja ma Jan ga i “Taj na“, Ronde Bern na sedmom su i osmom mjestu. “Tesla, portret me|u maska ma“, Vla di mi ra Pi {ta la, na de ve tom je mjes tu.

GLAS PLUS 8 - 10. januar 2010. 11

akademski slikar

mo nagla{avawe stawa du{e i trenutne atmosfere slikanog motiva. Imao sam nekoliko razli~itih ciklusa, me|u kojima i “Indija, {apat vje~nosti“, ciklus dosta specifi~an, jer je ve}ina slika nastajala zaista na licu mjesta, tj. u samoj Indi ji. Me |u tim, u svim ci klu si ma atmosfera slikanog motiva dominira. ^ak i u potpuno apstraktnom ciklusu “Od pejza`a ka apstrakciji“ ostao sam prije svega slikar atmosfere.

EGZOTI^NE zemqe povratak u djetiwstvo
GLAS: Za{to ste se opredijelili za ek spre si onis ti ~ki izraz? RADOWI]: Najiskrenije prevesti unutra{wi do`ivqaj, kao {to rekoh, atmosferu du{e koja je podstaknuta atmosferom odre|enog motiva, za mene zna~i u {to kra}em vremenskom roku zabiqe`iti ono {to je u meni, istovremeno sa onim {to je ispred mene. Boje, oblici i sve likovne vrijednosti koje nastaju u tom procesu su, u stvari, rezultati poku{aja da se napravi sinteza i kompromis izme|u unutra{weg i spoqa{weg. Ekspresivan, jasan, brz i neposredan izraz je u takvom pristupu prirodan izbor, jer stawe u kojem se nalazim dok stvaram pomalo li~i na neku vrstu transa koji se javqa kada kroz motiv ponirete u sebe. To stawe ne traje dugo i jedino ga mogu zabiqe`iti sna`nim potezima i bojama, tj. brzim slikawem u kojem se kroz istovremenu urowenost u motiv i sebe sagori brzo i potpuno. Ukoliko bih se opredijelio za neki pristup ko ji je vi {e de taqis ti ~ki, izgubio bi nit kontinuiranog do`ivqaja koja je, u stvari, osnova mog slikarstva. GLAS: Kri ti ~a ri u Va {im slikama vide istorijski koncept osvje`en li~nim rukopisom, energijom mlade osobe, ali i iskusne i sigurne u sebe. Smatrate li da znate {ta ho}ete? RADOWI]: Da. Ono {to ho}u, u stvari je da najiskrenije mogu}e govorim likovnim jezikom o stawu koje istovremeno vlada u nama i oko nas. Sa ovom polaznom ta~kom, posqedica je slika koja nije produkt misaonih procesa ve} emocija i intuicije, i u wenom nastajawu vjerovatno su Bo-

u~esnik je i devet kolektivnih izlo`bi. Da je u pitawu svestrani umjetnik, o kojem treba re}i i koju rije~ vi{e, govori podatak da je autor sedam kratkih i ~etiri dokumentarna filma, te tri dugometra`na igrana filma. Filmove “Duboko u {umi“ i “Otmica“ pogledalo je oko 40.000 gledalaca, a u Beogradu i Novom Sadu na “International kids film festu“ 2007. i 2008. godine imali su najboqi prijem kod publike. GLAS: Ne da vno je otvo re na izlo`ba Va{ih slika u Muzeju Kozare sa naslovom “Slike jesewe“. Otkud qubav prema prirodi? RADOWI]: Pejza`i oduvijek dominiraju u mom slikarstvu. Priroda kao sadr`aj je vi{e nego zahvalna. ^esto atmosfera prirode korespondira sa atmosferom du{e, a transformacija oblika i boja su sa-

`ja pomo} i povjerewe u prirodnost pozitivnog ishoda “transa“ bitniji od tamo nekog misaonog koncepta. GLAS: Za Vas va`i da ste svestrani mladi ~ovjek, tako da svi pamtimo Va{e televizijske reporta`e iz Egipta i Indije. Otkud ta qubav prema putovawima u daleke, egzoti~ne zemqe. Da li ste na tim putovawima ostvarili ono {to ste naumili? RADOWI]: Qubav prema putovawima mo`da }u najlak{e da ilustrujem ukoliko se vratim na svoja rana zami{qawa puta: “[ta li je iza onog brda, a tek iza...” Egzoti~ne zemqe su za mene povratak u djetiwstvo u pravom smislu te rije~i. Ne samo zato jer u Siriji, Indiji itd. sad imate filmove o Brusu Liju u bi os ko pi ma i za to {to vas mno{tvo vi|enog mo`e vratiti u pro{lost, ve} zato {to su qudi u ispoqavawu emocija spontaniji i neposredniji, tako da to mora uticati i na vas. S obzirom na to da je moja jedina namjera istra`ivawe, svaki put je ostvarewe namjere, ali s ob zi rom da je to is tra `i vawe zbog istra`ivawa, ne vidim mu kraj uop{te. GLAS: [ta je najve}e bogatstvo koje ste ponijeli sa tih putovawa, jer ne{to materijalno svakako nije? RADOWI]: Potpuna uvjerenost u to da je sam `ivot najve}e ~udo i najve}a tajna. Na`alost, uglavnom to naj~e{}e zaboravqamo. GLAS: Ho}e li jo{ biti takvih putovawa, znamo da je bilo govora o Nepalu. Ho}e li se i ta ideja ostvariti?

RADOWI]: Moj kolega i saputnik Dragan Stojni} Giga i ja smo razmi{qali o Nepalu, ali kao o mogu}oj, a ne sqede}oj lokaciji. Mogu}e, mada mi, poslije pro{logodi{weg iskustva, tj. nastajawa putopisnog se ri ja la “Pu te vi ma ju ga“ i vo`we “africom twin“ (veliki enduro putni~ki motocikl), kroz Crnu Goru, Kosovo i Makedoniju, i druge lokacije padaju na pamet. Ovaj serijal }e se uskoro iz monta`e pojaviti na televizijama. GLAS: Bavite se pedago{kim radom, koliko kao mlad umjetnik uspijevate da svoje vizije umjetnosti prenesete na u~enike? RADOWI]: Ako je suditi po radovima mojih u~enika, mislim da prili~no uspijevam u tome, mada se uvijek trudim da im pru`im neophodno u pronala`ewu wihove sopstvene vizije.

Mel Gibson protiv CIA

Vojni rok
GLAS: Otkud ideja da slu`ite vojni rok u civilstvu i to ba{ u Muzeju, ~iji ste i sada saradnik? RADOWI]: To je bilo prirodno. Ako ve}, kako ka`u, slu`ewem vojnog roka treba da slu`im dru{tvu, mislim da je muzej prava lokacija. U svakom slu~aju boqa nego dvori{te neke kasarne sa svim li{}em koje treba pokupiti. Ne vidim da bilo ko ima korist od toga.

Svjetska premijera novoga filma Mela Gibsona “The edge of darkness“ zakazana je za 29. januar, prenosi Mondo. Holivudski glumac i re`iser Mel Gibson nedavno je zavr{io snimawe ovoga filma u kojem glumi policajca ~iju k}erku ubijaju operativci CIA. Policajcu iz Bostona Tomasu Krejvenu dolazi k}erka u posjetu i neposredno po dolasku u grad biva ubijena u porodi~noj ku}i. Kasnijom istragom Krejven otkriva da je metak bio namijewen wemu i da je ubistvo naru~io neko iz vladine agencije.

Nevjerni Oven Vilson

Glumac Oven Vilson igra}e glavnu ulogu u komediji “Hall Pass“ bra}e Fareli, Pitera i Bobija. Vilson }e igrati mu`a zaglavqenog u monotonom braku, kome `ena dozvoqava da dosadu razbije tako {to }e je prevariti. Wegovog najboqeg prijateqa igra}e komi~ar Xejson Sudejkis, a glavna `enska uloga jo{ uvijek nije dodijeqena. Snimawe po~iwe uskoro u Atlanti, a premijera filma bi}e 2011. godine. Bra}a Fareli poznata su po komedijama “Glupan i Tupan“, “Plitki Hal” i drugim.

naj~e{}e zaboravqamo, ka`e Radowi}
Muzej Jugoslovenske kinoteke
Muzej Jugoslovenske kinote ke to kom ci je log ja nu ara bi}e u znaku filmova sa motivima apokalipse, postapokalipse, distopije i utopije. Po~ev{i od danas (petak) na programu }e biti klasi~na djela sa tom tematikom, a neki od wih, poput “28 nedjeqa kasnije“ Huana Karlosa Fre sna diqa (2007) i “Ekvilibrijuma“ Kurta Vime ra (2002), prvi put }e u Srbi ji bi ti pri ka za ni na velikom platnu. Od starijih, ~isto distopijskih ostvarewa, bi}e prika za ne obje ekra ni za ci je Orvelove “1984“ (iz 1956. i 1984. godine), “Brazil“ Teri ja Gi li je ma (1985), “Is trebqiva~“ Ri dli ja Sko ta (1982), “Loganov bijeg“ Majkla Andersona (1976), “Zardoz“ Yona Burmena (1976). Na javqeni su i fil mo vi “Fa ren hajt 451” Fran soa Tri foa (1966), “Al fa vil“ @an-Li ka Go da ra (1965), “Au tlend“ Pi te ra Ha jam sa (1981) i “Bjekstvo iz Wujorka“ Yona Karpentera, u paru sa nas tav kom “Bjek stvo iz L.A.” (1998).

Wujor{ki poetski maraton
B e o g r a d s ko - w u j o r { k i umje tnik Dra gan Ili} ve} go di na ma pri sus tvu je ~u ve nom po et skom ma ra to nu 1. ja nu ara u crkvi Svetog Marka u Wujorku, a sa ovo go di{weg iz dawa, na kojem su u~estvovali i pank iko na Pe ti Smit i kom po zi tor Fi lip Glas, sni mio je 12-~a so vni film ko ji na mje ra va da pri ka `e i u Beo gra du, ja vi le su agencije. Wujor {ki po et ski ma ra ton oku pio je vi {e od sto umjetnika, performera, pjesnika i muzi~ara, me|u kojima je bi la i ja pan ska plesa~ica i koreografkiwa Jo {i ko Cu ma, di re ktor ka umjetni~ke grupe “The School of Hard Knoc ks“, ko ja je nagra|ena presti`nom “Besi“ nagradom. U~estvovao je, izme|u ostalih, i ame ri ~ki pje snik i performer Yon \orno, poznat i kao akter fil ma “Sle ep“ (1963) En di ja Vorhola. Me|u novope~enim u~esnicima bila je i Zagrep~anka Ana Bo`i~evi}, koja `ivi u Wujorku od 1997. godine, a izme |u os ta log, autor ka je vi{e poetskih zbirki i kokustoskiwa serije poetskih ~itawa (The Stain of Poetry) u Bruklinu.

Apokalipsa u bioskopu Film o pjesnicima i muzi~arima

“Spajdermen 4”
Studio “Soni“ odgodio je po~etak snimawa “Spajdermena 4” zbog problema sa scenarijem, prenijela je holivudska {tampa. “Soni“ i rediteq Sem Rejmi nisu saglasni u vezi sa zapletom pri~e i sudbine negativaca. Snimawe je trebalo da po~ne idu}eg mjeseca kako bi film stigao u bioskope u maju 2011. Scenaristi su bezuspje{no poku{avali da prerade pri~u kako bi i studio i re`iser bili zadovoqni. Alvin Sarxent po~eo je da radi na kona~noj verziji scenarija.

12 8 - 10. januar 2010. GLAS PLUS

Eksponati iz vremena mandata Xorxa Bu{a uskoro na uvid javnosti

Predsjedni~ka biblioteka Xorxa Bu{a bi}e otvorena 2013. u Dalasu. Me|u inventarom poklona i dokumenata su i Sadamov pi{toq, laminat iz ovalne sobe i stolice iz prostorije za pres konferencije

Nakit, ~izme i bejzbol lopta

Kaubojska ~izma sa monogramom PREVEO: MILENKO KINDL milenko@glassrpske.com

sam godina ameri~ke is to ri je pa`qivo je zavedeno u inventar, umotano u za {ti tne fo li je, spremqeno na police, i ~uva se u klimatizovanom magacinu. ——— Dokumenti na 68 miliona strana, daska za jahawe na ta la si ma, 175 mi li ona elektronskih poruka, bezbroj ka uboj skih {e {i ra, ta ~no 3.845.912 fotografija, autogra mi po zna tih li ~nos ti, zlatni i srebrni ma~evi, ru~no ra|eni {kotski “kiltovi“, di ja man tski na kit, kaubojske ~izme, povjerqive datoteke, poklon od pape i 9mi li me tar ski “glok“ koji je kod sebe imao Sadam Husein kad je uhva }en u pod ze mnoj rupi u Iraku. Do bro do {li u Bijelu ku}u za vrije me vla da vi ne Yorya V. Bu {a, ali “uskladi{te-

O

nu“ u Luisvilu. Me|u eksponatima je ~ak i laminat iz oval ne so be i sto li ce iz pros to ri je za pres kon fe rencije. Pa`wu najvi{e privla~e rasko{ni darovi, poput nakita od safira i dijamanta koji je kraq Saudijske Arabije poklonio nekada{woj prvoj dami Lauri Bu{, ili kaubojske ~i zme ra|ene po na-

ruybi, sa monogramom “GVB“, koje je samo za biv{eg ameri~kog predsje dni ka izra dio Roki Kerol ~uveni “obu}ar“ bogatih iz Hjustona. - Ova kolekcija je svojevrsna vremenska kapsula koja nam razotkriva sve {to se doga|alo u tih osam godina man da ta Yorya Bu {a. Ovo ni je sa mo pre sjek po li ti ~kih doga|awa, ve} i onih iz svijeta mode, obi~aja, kulture. Pored poklona zvani~nika, tu su i darovi pobjednika “Ame ri ~kog ido la“ - ka `e Yenifer [ule, zadu`ewa za evidentirawe. Mno gi ek spo na ti su umje tni ~ki vri je dni, kao {to je, na pri mjer, mo za ik Trga sve tog Pe tra, pok lon pape Benedikta [esnaestog, te zlatna replika Nebeskog hrama na kom su qudske fi gu rice izra|ene od Svarovski kristala, dar kines kog {e fa diplomatije.

Laura Bu{ za vrijeme posjete Saudijskoj Arabiji

FOTO: ARHIVA

- Kad ste predsjednik, ne poklawaju vam imi tacije ka`e [ule. Prema wenim rije~ima, najdra`i Bu{ovi pokloni su oni koji odra`avaju ameri~ki stil `i vo ta. Biv {em predsjedniku veoma se dopala bejzbol lopta iz 2001. sa potpi si ma ~la no va Dvo ra ne slavnih.

KOLEKCIJA kao vremenska kapsula
Me |u tim, di re ktor bi blioteke Alan Lou ka`e da mnogo ve}u vrijednost posjeduju istorijski dokumenti, kao {to su oni koji govore o doga|ajima od 11. septembra ili ratovima u Iraku i Avganistanu. - Porodica Bu{ je veoma

zainteresovana za sve {to se doga|a oko budu}e postavke. Yory Bu{ ~esto navrati, i prebira po fotografijama. Ukqu~en je u pripreme - ka`e Lou. Osobqe biblioteke ~ini 11 ~lanova, a za koji dan do}i }e jo{ 10 arhivara. Oni }e se potruditi da sve bude spremno za 20. januar 2013, kada je planirano prvo objavqivawe Bu{ovih dokumena ta, pet go di na po sli je wegovog napu{tawa Bijele ku}e. Dokumenti koji imaju veze sa odbranom i drugim osjetqivim pitawima sa~eka}e jo{ koju godinu do objavqivawa. Po vjerqivi do ku men ti smje{teni su u zape~a}enom dijelu magacina. U ko le kci ju }e bi ti uvr{}e ni i ma te ri ja li iz

go di na po sli je za vr{et ka Bu{ove predsjedni~ke karijere. (“Los An|eles tajms“)

Biblioteka
Cijeli inventar bi}e preseqen u predsjedni~ku biblioteku Xorxa Bu{a vrijednu 300 miliona dolara, koja }e biti otvorena 2013. godine u Ju`nom metodisti~kom univerzitetu u Dalasu. Ali, za sada arhivari daju sve od sebe da bi detaqno popisali ogromnu kolekciju dokumenata i “muzejskih eksponata“ pohrawenu u magacinu od 5.000 kvadratnih metara, u nadle`nosti Dr`avne agencije za arhiv.

Xorx Bu{ zainteresovan za brigu nad eksponatima

Sadamov “glok“

FOTO: ARHIVA

NAKIT od safira i dijamanta za prvu damu

GLAS PLUS 8 - 10. januar 2010. 13

Nezvani~no o svjetskim zvani~nicima u 2009. godini

Berluskonijevi skandali i obamamanija
Predsjedniku Srbije Borisu Tadi}u, prilikom wegove posjete Italiji, Berluskoni se obratio rije~ima “Dajem rije~ predsjedniku Kluniju“. Barak Obama je sklapan od “lego“ kocaka, pravqen od voska, zatim kao ruska babu{ka...

a svjetskoj politi~koj sceni u 2009. godini te{ko da ijedan dr`avnik mo`e da dostigne Silvi ja Ber lus ko ni ja ka da je rije~ o medijskoj pa`wi koju je privla~io na razne na~ine. Nekonvencionalno i provo ka ti vno po na {awe za jednog politi~ara, gafovi, skandali, ono je {to se vezuje za wegovu li~nost. Ita li jan ski pre mi jer stigao je tokom godine da se uplete u seks skandal, ostavi wema~ku kancelarku da ga u nevjerici ~eka dok ne zavr{i raz go vor pu tem mo bil nog te le fo na, da vi ~e u pri sus t v u bri-

N

Mediji se poigrali odnosom Putina i Medvedeva

FOTO: ARHIVA

tan ske kraqice, kao i da ameri~kog predsjednika nazove mladim, lijepim i preplanulim. Predsjedniku Srbije Borisu Tadi}u, prilikom wegove posjete Italiji, Berluskoni se obratio rije~ima: - Dajem rije~ predsjedniku Kluniju. Kraj godine Berluskoni je do~ekao sa flasterom na nosu, razbijenim gipsanim su ve ni rom Mi lan ske ka te drale. Ameri~ki predsjednik za no vo go di{we pra zni ke igrao je golf na rodnim Havajima, a po~etak godine obiqe`ila je svjetska obamamanija. Oba ma je sklapan od “lego“ kocaka, pravqen od voska, zatim kao rus ka ba bu {ka i “action man“, na{ao se u stripu, a popularnost su do`ivjeli i wegovi dvojnici po put je dnog Indone`anina.

Sada Va{ington ima koga da zove preko Atlantika prvog stalnog predsjednika Savjeta Evropske unije, tihog pisca haiku poezije iz Belgije, Hermana van Rompeja.

STROGO okru`ewe Kremqa
Mediji van Rusije u`ivali su i u 2009. da se ba ve odnosom predsjednika Dmitrija Medvedeva i premijera Vladimira Putina, a najve}a ruska televizija Prvi kanal prvi put ih je za ovu novu godinu prikazala na {aqiv na~in. Strani dopisnici ka`u da je to po tpu na no vost za strogo okru`ewe Kremqa. Duet je podsjetio na glavne pro{logodi{we doga|aje, poput neuspjele kupovine “Opela“ od ruske “Sberbanke“ i izgradwu novih naftovoda, na odnose sa Evropskom unijom i Amerikom i na li~nosti poput ukrajinskog predsjednika Viktora Ju{~enka. A pre ma an ke ti ko ju je sproveo Aso{ijeted pres, me|u urednicima i direktorima me di ja u Sje diwenim Ameri~kim Dr`avama vode}a vijest u 2009. godini bila je neravnomjeran razvoj najve}e nacionalne privrede u svijetu. Na drugom mjestu na{la se vi jest o ina ugu ra ci ji pred sje dni ka SAD Ba ra ka Obame - prvog Afroamerikanca koji je stupio na tu du`nost, proizilazi iz ankete koju je novinska agencija AP

sprovela me|u urednicima i direktorima medija o deset “naj“ priloga u 2009. godini. Tre}e mjesto zauzela je vijest o velikoj re for mi ameri~kog zdravstvenog sistema, a ~etvrto iz oblas ti auto in dus tri je - o ban krot stvu “Yeneral motorsa“ i “Krajslera“, kao i o “Fordu“, koji je izbjegao bankrotstvo, ali ~ija je prodaja {irom svijeta drasti~no opala. Po ja va no vog gri pa A H1N1, koji je pogodio desetine miliona qudi {irom svijeta, zauzela je na listi peto mjesto. Vijest o sve ve}em broju `rtava u Avganistanu i najava Obame da u tu zemqu uputi dodatnih 30.000 vojnika, na{la se na

Orgije na jahti
Internet stranica TMZ, koja se bavi zanimqivim pri~ama o poznatima, objavila je fotografiju na kojoj se biv{i ameri~ki predsjednik Xon F. Kenedi nalazi na jahti okru`en golim `enama. Da je ta fotografija objavqena u vrijeme kad je nastala, sredinom 1950-ih, prema mi{qewu analiti~ara, sigurno bi promijenila svijet. Na slici se, naime, vide ~etiri gole djevojke od kojih dvije u`ivaju u skakawu u vodu, a Kenedi nezainteresovano le`i na palubi broda i sun~a se. {estom mjestu. Sedmo mjesto zauzela je vijest o smrti kraqa popa Majkla Yeksona, koji je iznenada preminuo u 51. godini. Tragedija u teksa{koj bazi Fort Hud, gdje je voj ni psihijatar ubio 13 osoba, na osmom je mjestu, a na devetom vijest o smrti dugogodi{weg se na to ra De mo krat ske stran ke Edvarda Kenedija. Posqedwe mjesto na listi zauzela je vijest pod naslovom “^udo nad Hadsonom“, o prinudnom slijetawu aviona “JuEs ervejza“ sa 155 putnika, gdje niko nije nastradao.

Ka `u da je ~uveni ameri~ki dr`avni sekretar Henri Kisinyer, alu di ra ju }i na `equ Evropske unije za ve}im uticajem na svjetskoj politi~koj sceni, upitao: - Ako ho}u da zovem Evropu, koga da pozovem?
Silvio Berluskoni uveseqavao medije skandalima

“Obamamanija“ osvojila svijet

HERMAN van Rompej - tihi pisac haiku poezije

14 8 - 10. januar 2010. GLAS PLUS
FOTO: AGENCIJE

Pjeva~ica sa Barbadosa u vezi sa igra~em bejzbola Metom Kempom

Prema pisawu ameri~kih medija, popularni par je u vezi vi{e od mjeseca, a upoznali su se preko zajedni~kih prijateqa u novembru

Met Kemp

Rijana i Met Kemp

uperpopularna pjeva~ica Rijana vi{e nije sama, a po ugledu na stariju koleginicu Madonu, momka je potra`ila me|u bejzbol igra~ima. No vi pra ti lac dje voj ke sa Bar ba do sa je Met Kamp, igra~ ekipe Los An|eles Doyersa. Rijana i Met su vi|eni kako zajedno napu{taju no}ni klub u meksi~kom qetovali{tu Kabo San Lukas, a ranije su uhva}eni kako se grle u bazenu. Prema pisawu ameri~kih medija, popularni par je u vezi vi{e od mjeseca, a upoznali su se preko zajedni~kih prijateqa u novembru. Prve fotografije na kojima su wih dvoje uslikani zajedno prilikom kupovine u Los An|elesu, pojavi-

S

le su se krajem decembra. Mediji u SAD tako|e navode da je Kemp putovao sa wom u Dubai kada je ona nastupala na do~eku Nove godine. Stanovnici ovog meksi~kog mjesta su potvrdili da se oni nisu skrivali od javnosti, kao i da su javno izmjewivali we`nosti. Rijana nije potvrdila ovu informaciju, dok je jedino menayer Meta Kempa, Dejv Stjuart rekao: - Imali su samo nekoliko prilika da budu zajedno i tada su se dobro zabavqali. Posqedwu vezu Rijana je zavr{ila u suzama, a wen tada{wi momak Kris Braun dobio je pet godina uslovne kazne.

Rijana

Slovena~ki ko{arka{ na{ao novu qubav

Fudbaler ho}e da se trka sa Jamaj~aninom

[arapova u Sa{inom zagrqaju
Slo ve na ~ki ko {ar ka{ Sa {a Vu ja ~i} obje lo da nio je qubavnu vezu sa jednom od najqe p{ih svjetskih teniserki Marijom [arapovom. Pri ~e o ve zi sa dvo je spor tis ta po ~e le su po slije koncerta grupe U2, kada su snimqeni kako se dr`e za ruke, ali ni jedno ni dru go ni su `eqeli da priznaju da su zajedno. Sada se situacija malo promijenila. - Veoma smo sre}ni. U ve zi smo i do bro se za bavqamo. To je sve {to }u vam re }i, jer za is ta ne volim da govorim o privatnom `ivotu - rekao je Vuja~i}. Pri ~a o Vu ja ~i }u kao velikom zavodniku tako dobija jo{ jedno “vru}e“ poglavqe po{to su, prije [arapove, kroz wegovu pos tequ pro {le Pa ris Hil ton i Kir FOTO: AGENCIJE sten Danst.

Xonson bacio rukavicu Boltu
Kris Yonson, raning bek Titana iz Tenesija, u{ao je u NFL kwige kao {es ti igra~ koji je pretr~ao 2.000 jardi u jednoj sezoni, a va`i za je dnog od tri naj br`a igra ~a ame ri ~kog fudbala. Wegova ekipa nije uspjela da obe zbi je di mjes to u plej-ofu, a Yonson }e pauzu od osam-devet mjeseci iskoris ti ti da “na mo li“ naj br`eg ~o vje ka svi je ta Useina Bolta da se bar jednom trkaju. “Insajder“ ESPN-a Adam [ef ter ~ak tvrdi da su se dvojica sportista ve} sreli i pri~ali o mogu}oj trci, ali nisu uspje li da se do go vo re oko dionice. Yonson predla`e da to bude dionica ne du`a od 60 metara, i da on ne}e imati {titnike i kacigu, dok Bolt `eli bar 100. Me|u tim, ci je la pri ~a ni je izmi{qena, a sa da je na Boltu i Yonsonu da se dogovore.

Marija [arapova i Sa{a Vuja~i}

Kris Xonson

FOTO: AGENCIJE

GLAS PLUS 8. - 10. januar 2010. 15

MOZAI^KA UKR[TENICA
Ovan
Posao: Ostvari}ete uspjeh samo ukoliko ostanete neutralni i stalo`eni. Va`na je samokontrola u savladavawu prepreka. Zdravqe: Mogu}i su stoma~ni problemi psihosomatske prirode. Qubav: Odnosi sa partnerom baziraju se na po{tovawu. Da li je to ono pravo?

Bik
Posao: Po{to ste osjetqivi na sve {to naru{ava harmoni~ne poslovne odnose, prija vam individualni rad. Zdravqe: Problemi sa `lijezdama mogu biti ozbiqni ako se ne saniraju na vrijeme. Qubav: Pona{ate se onako kako vas srce vodi. Spremni ste da pri~ekate da se druga strana urazumi.

Blizanci
Posao: Morate biti odlu~ni kad nastupe prve komplikacije, jer kasnije ne}ete mo}i da vladate situacijom. Zdravqe: Slaba ta~ka sqede}ih dana su disajni organi. Da li se radi o bronhitisu ili virusnoj prehladi odlu~i}e qekar. Qubav: Bi}ete u situaciji da rje{avate bra~ne razmirice.

Pojmove iz spiska rasporedite u lik ukr{tenice. Ako to pravilno ura-dite, u osjen~enim poqima uspravno dobi}ete ime i prezime mladog bawolu~kog sportiste sa slike koji je izabran za sportistu 2009. u izboru "Glasa Srpske", a u osen~enim poqima vodoravno dobi}ete naziv sporta kojim se bavi. 12 slova: 10 slova: 9 slova: 8 slova: 7 slova: 6 slova: 4 slova: 3 slova: DASTIN HOFMAN. NAKARADALO. OKULTISTA, HARI OVENS. SIRMIJUM. ALIJANC, VAKUOLA, KVINTET, ROTATOR, SVILANA. MONIKA, OTAKAR, RUDNIK, SAMUEL, TRUWA ^. A TIM, ARSO, DAME, IVKO, INES, PRST, SOJA. EMA, ZOI, KUM, MAT, MO], SNI, TRN, TUR. AT, ES, NV, PZ, UK, CD. Z. Deli}

Rak
Posao: Mnogi poslovni poduhvati }e se ove sedmice realizovati, {to }e uticati na uve}awe imovine i ostvarivawe jednog davnog sna. Zdravqe: Zdravstveni problemi se mogu javiti kao posqedica pretjerivawa u konzumirawu hrane i pi}a. Qubav: Mogu iskrsnuti neo~ekivani problemi, koji samo potenciraju ve} ionako konfuzno stawe.

Lav
Posao: Posao zahtijeva strpqewe i dodatnu snagu, koju, na`alost, nemate. Zdravqe: Mogu}e su smetwe sa grlom, bilo da se radi o hroni~noj prehladi ili posqedici konzumirawa hladnih napitaka. Qubav: Nalazite se pred velikim emotivnim ra{~i{}avawem, kojeg se bezrazlo`no pribojavate.

Djevica
Posao: Odli~no }ete obavqati sve zadatke, samo ako vas niko ne sputava u radu. Nadahnuto se bacate u nove poslovne poteze. Zdravqe: Bolovi u nogama mogu biti posqedica dugog stajawa i pro{irenih vena. Neke Djevice }e imati sr~ane smetwe. Ne brinite - nije opasno! Qubav: Qubav }e sqede}e sedmice biti dovedena u pitawe.

2 slova:

Vaga
Posao: Razmi{qate o prekvalifikaciji. Po obi~aju ste kolebqivi, ali shvatate da ovako vi{e ne mo`e. Zdravqe: Problemi sa hormonima, bilo da se radi o {titnoj `lijezdi ili vi{ku {e}era u krvi. Qubav: Na sve gledate sa poja~anom dozom idealizma, pa i na vezu u kojoj se nalazite.

[korpija
Posao: Novi posao obe}ava mnogo, posebno dobru zaradu. Ako se i polovina od planiranog ostvari, mo`ete da budete zadovoqni. Zdravqe: Rastrzani ste izme|u vlastitih principa i onoga {to drugi od vas o~ekuju. Qubav: Vodite ra~una o rije~ima, jer vas one u budu}em periodu mogu ko{tati.

Strijelac
Posao: Na poslu se dobro zna ko je ko. Nema folirawa. Po{to ste priznawe svojim kvalitetima i radom zaslu`ili, samo nastavite ovim tempom. Zdravqe: Mogu}a je glavoboqa ili problemi sa sinusima. Qubav: Nova veza ili u~vr{}ivawe stare. Sqede}e sedmice Strijelci mogu da se opuste.

Jarac
Posao: Nezadovoqni ste poslom, saradnicima, platom. Kad boqe razmislite, ne postoji skoro ni{ta {to bi moglo da vam povrati samopouzdawe. Zdravqe: Imate osje}aj da vam vrijeme uludo prolazi, zbog ~ega ste dodatno ogor~eni. Qubav: Na partnera ne mo`ete da se po`alite.

Vodolija
Posao: Novi posao ili novi siguran izvor prihoda popravqa vam raspolo`ewe. Mo`da u tome le`i snaga va{e li~nosti? Zdravqe: Ukoliko nastupe te{ko}e, uzrok potra`ite u neuroti~nom odnosu prema hrani. Savjetuje se dijeta. Qubav: Zapo~eli ste “tajni rat” u kojem pobje|uje mudriji. Poku{ajte da we`no{}u razoru`ate partnera.

Ribe
Posao: Nezadovoqstvo poslom, ali i nemogu}nost izlaza iz }orsokaka. Stawe je poprimilo alarmantne razmjere. Ne{to treba preduzeti. Zdravqe: Problemi sa grlom su posqedica prehlade i nekontrolisanog konzumirawa cigareta. Qubav: Ma{tate o bogatom, zgodnom i pametnom partneru.

RJE[EWE: BOR, PP, VARDAR, NASEOBINA, PE, ZAMETNUTI TRAG, VM, DRINI], URA, RO, MORA^A, KAN, K, ZAVARANOST, JEKATERINA, R, AST, CI, NOKAT.

Etno-grupa “Iva“ iz Doboja

Moja `eqa je da poka`emo Zapadu upravo to blago na{ih napeva, koje samo treba obojiti komponentama zapadne muzike. U na{em slu~aju to je bli`e ameri~kom stilu po{to te`imo o~uvawu tradicionalnog srpskog muzi~kog blaga u izvornom obliku, ali i kroz transformisane muzi~ke forme obojene modernim muzi~kim jezikom u stilu “etno-xez fju`na “, rekao Pavlovi}
PI[E: SLOBODAN PUHALO krozrs@glassrpske.com

tno-grupa “Iva“ iz Doboja za kratko vrijeme izrasla je u re spe kta bi lan i pre po znatqiv sastav koji weguje tradicionalnu muziku. Rado je vi|en gost na pozornicama gradova Republike Srpske, ali i u {irem okru `ewu i ~es to je na gos to vawima. Tra`ena je, zna~i i zaposlena, a na prelazu iz pro{le u ovu godinu dodatno je bila anga`ovana snimawem spota za Radio-televiziju Republike Srpske za pjesmu “Dobro do{ao Hriste“. - Re~ je o pesmi Dragana Zorice, na tekst vladike Nikolaja Velimirovi}a, a aran`man je delo Predraga Stojkovi}a iz Zemuna. Muzika je ra|ena u studiju “Plus“ u Smederevskoj Palanci kod Miodraga Mileki}a Pace. Radilo se u`urbano na snimawu i montirawu spota zbog velikog praznika Bo`i}a, ro|ewa Isusa Hrista da bi u to vreme mogao da se emituje na na{oj televiziji - obja{wava umjetni ~ki ru ko vo di lac i idej ni tvo rac “Ive“, pro fe sor mu zi ke Sa{a Pavlovi}. Svi u~esnici u izradi ovog materijala nadaju se da }e on kvalitetom izazvati pa`wu gledalaca i slu{alaca. - Ra|en je u slavu Isusa Hrista, ali kako su re~i i muzika u ovoj pri~i mnogo va`niji, ne}emo zameriti ukoliko bude nekih nedostataka u samom spotu. Ideja spota je da se prika`e put Isusa Hrista i pravoslavqa od Vitlejema preko Hilan da ra, Pe }ke pa tri jar {i je, Beograda, Drine, Ozrena, Lipqa, sve do Bawe Luke, odnosno do Republike Srpske. Pesma “Dobro do{ao

E

Etno-grupa “Iva”

FOTO: GLAS SRPSKE

0

^lanovi
vokali Vi{wa Stanojevi}, Milena Niki}, Mirna Deli}, Oqa Trifunovi}, Biqana Trifunovi}, Tamara Trifunovi}, Marina Pijetlovi} , Vawa Tomi} i Nikolina Luki}. preko Ozrena i Republike Srpske do Krajine. Jedna od wih bi}e i pesma iz dobojskog kraja “Zelen oraj“ sa Ozrena, koja je stara stotiwak godina, ali zaogrnuta u novo, muzi~ko ruho. Mo`da }e je biti te{ko prepoznati, ali u woj su svi elementi iskori{}eni, predstavqeni i stilizovani na jedan, nadam se originalan na~in. Prate je moderni, elektri~ni instrumenti, izuzev violine i udaraqki - isti~e Pavlovi}. On podsje}a da na{e bogatstvo le`i u gotovim napjevima koje posjeduje srpska izvorna muzika. - Moja `eqa je da poka`emo Zapadu upravo to blago na{ih napeva, koje samo treba obojiti komponentama zapadne muzike. U na{em slu~aju to je bli`e ameri~kom stilu

Etno-grupu “Iva” ~ini trinaestoro ~lanova. To su: Teodora Pavlovi} violina, Bojan Trifkovi} bas gitara, Branislav Vidovi} ritam i solo gitara, Sa{a Risti} bubwevi i udaraqke, kao i Hriste“ namewena je za sva mesta i sav narod pravoslavni ne samo u Republici Srpskoj, ve} i {irom sveta - ka`e Pavlovi}. U isto vrijeme u studiju u Smederevskoj Palanci radi se i prvi CD Etno-grupe “Iva“. - Re~ je o izboru pesama koje su nastale od juga i centralne Srbije

0

Biografija
skih pjesama. Ime je dobila po qekovitoj travi ivi koja raste na obli`woj planini Ozren. Grupa se zato trudi da na svojim nastupima opravda narodnu izreku: “Trava iva od mrtva pravi `iva“.

Osnovana je 2003. godine u Doboju kao samostalni vokalni ansambl. Pored izvornog narodnog muzi~kog stvarala{tva, grupa se bavi i o~uvawem srpskih duhovnih - liturgijskih i paraliturgij-

po{to te`imo o~uvawu tradicionalnog srpskog muzi~kog blaga u izvornom obliku, ali i kroz transformisane muzi~ke forme obojene modernim muzi~kim jezikom u stilu “etno-yez fju`na“.

MNOGO djevojaka pro{lo kroz “Ivu“
Pavlovi} je, kako ka`e, kada je do{ao u Doboj formirao ovu grupu, jednostavno prona{ao ne{to {to je dugo postojalo, a {ta drugi nisu primje}ivali ili nisu prepoznali. - To je, u stvari, postojalo u tradiciji. Sa svojim li~nim muzi~kim iskustvom i znawem i osobinom koju nosim u sebi, a to je ma{ta, video sam sve te pesme i ~uo ih u drugom obliku. Pomoglo mi je i to {to sam se time bavio jo{ u Srbiji devedesetih godina pro{log veka, jer sam u KUD-u “Abra{evi}“ radio etnoyez aran`mane. Ovde ima talenata za tu, ali i za druge vrste muzike naglasio je Pavlovi}, koji u Doboju vodi i Gradski mje{oviti hor. U samom po~etku to je bio Dje~iji hor koji je u me|uvremenu “na-

rastao“ i postao, tako|e, ozbiqan i po kvalitetu prepoznatqiv. Sve ~lanice “Ive“ pjevale su u horu, a to ~ine i danas. - Kroz “Ivu“ pro{lo je mnogo devojaka. Neke od wih vi{e nisu tu, oti{le su na {kolovawe, zadr`ale se u drugim gradovima. To se doga|a i dan-danas. Recimo, Mirna Deli} `ivi u Beogradu, Oqa Trifunovi} u Fo~i, a Milena Niki} i Nikolina Luki} su u Bawoj Luci. Ipak, one su sa nama, premda razbacane na vi{e strana. Trudimo se da se {to ~e{}e sastajemo, radimo i odlazimo na koncerte i pravimo daqe planove.

0

Medaqe

“Iva” je nastupala ne samo u gradovima Republike Srpske i Federacije BiH, ve} i u Sloveniji i Srbiji i svugdje je vi{e nego dobro primqena. Grupa je u~estvovala i na Me|unarodnom takmi~ewu u Bijeqini i u kategoriji tradicionalne muzike osvojila zlatnu i srebrnu medaqu.

ZAPA@EN spot na Radio-televiziji Republike Srpske za pjesmu “Dobro do{ao Hriste“

Глас Српске
9 - 15. januar 2010.

Sun|er Bob

Glasovi: Tom Keni, Klensi Braun, Roxer Bampas, Alek Boldvin, Skarlet Johanson, Dejvid Haselhof Re`ija: Stiven Hilenburg

10.00, nedjeqa

Za nekoga sve, za svakog pone{to

Dokumentarni serijal “Robna ku}a“ Nedjeqa, 18.20

su bo ta, 12.10

Sve~ana akademija povodom Dana Republike

Osamnaesti ro|endan Jelena Kojovi}-Tepi},
urednica kulturnog, obrazovnog i religijskog programa na RTRS

2120 Bilo jednom u Americi
RTRS

010 Dorotej
subota
RTRS

1420 Otmica
RTRS

srijeda

subota

Uloge: Robert de Niro, Xejms Vuds, Elizabet Mekgovern Re`ija: Ser|o Leone

Uloge: Gojko [anti}, Gorica Popovi}, Bata @ivojinovi} Re`ija: Zdravko Velimirovi}

Uloge: Vawa [eva, Slaven Trebovac, Boris Mar~eti} Re`ija: Zoran Radowi}

8 26. i -7. decembar 2009. GLAS PLUS 9 15. januar 2010.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 3 9 2008. 9 - 15. januar

Izdvajamo iz programa RTRS

Sve~ano i veselo
RTRS za Pravoslavnu novu godinu sprema bogat muzi~ki, filmski i religijski program. Prazni~no ve~e uo~i do~eka Nove godine po~iwe koncertom grupe “Kraqevski apartman“ u 18 ~asova. Od 20 ~asova zabavqa}e vas zvijezde narodne muzike. Pogledajte {ta su poru~ili povodom novogodi{wih praznika
Mali dnevnik, subota, 10.00 U “Malom dnevniku”, ekipa RTRS-a uputi}e najsrda~nije ~estitke Republici Srpskoj i gra|anima na Dan Republike. O djetiwstvu i prvoj qubavi sa Tijanom Dap~evi}. Sazna}ete o humanosti mali{ana iz Dervente i Mrkowi} Grada. Upozorewe: grickalice i slatki{e zamijenite svje`im vo}em. Upozna}ete malog-velikog virtuoza, violinistu Slavena Baji}a. Ko{arka: Igokea - Mladost (MG), subota, 17.10 U ovogodi{wem finalu Kupa Republike Srpske za ko{arka{e, koji se po tradiciji, igra na Dan Republike, 9. januar, sasta}e se Igokea i Mladost iz Mrkowi} Grada. Ekipa iz Aleksandrovca, koja je lider {ampionata Bosne i Hercegovine, favorit je u ovom susretu. Trener Drago Karali}, dobro je ukomponovao ekipu koja biqe`i odli~ne rezultate. Na drugoj strani, Mladost je na za~equ tabele BH lige, ali sa trenerom Slobodanom Jankovi}em, koji je ne tako davno preuzeo ekipu i sa tri nova poja~awa, iskusnim Gemaqevi}em i Timoti}em, te mladim Ka{telanom, sigurno u ovom susretu ima velike ambicije. Od ove godine, finalni susreti Kupa Srpske bi}e stalno igrani u Bawoj Luci u dvorani “Borik”. Za one koji ne budu u mogu}nosti da do|u u “Borik”, Radio televizija Republike Srpske, obezbijedila je direktan prenos. Sviraj ne{to narodno, subota, 20.10 Diplomirala je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Poznate uloge ostvarila je u filmovima “Pad Italije”, “@ene u zatvoru”, kao i u TV serijama “Boqi `ivot”, “Sre}ni qudi” i “Porodi~no blago”. Snimila je nekoliko muzi~kih albuma a weni najpoznatiji hitovi su “Tri poqupca ho}u ja”, “Nova qubav”, “Topolska 18” i drugi. Na festivalu Moravski biseri u Petrovcu na Mlavi osvojila je prvu nagradu za pjesmu “Vino za rastanak”. Za emisiju “Sviraj ne{to narodno” ispri~ala je mnoge zanimqivosti vezane za karijeru i privatni `ivot. Zato budite uz RTRS i u`ivajte u pjesmi i pri~i ove poznate umjetnice. U orlovom gnijezdu, subota, 20.40 U drugoj finalnoj emisiju “U orlovom gnijezdu”, orluju Mitar Boroja iz Mrkowi} Grada, autor dvadesetak kwiga o Tesli, u orlovom gnijezdu otkrio je neke Tesline tajne. Aleksandar Kuzmanovi} i Goran Jo{i} su stari drugari. Dobro pjevaju i sviraju, na starim izvornim instrumentima. Petar A{kraba - Zagorski iz Fo~e, bavi se istra`ivawem porijekla srpskih prezimena. Mladen Pejovi} je u orlovo gnijezdo stigao iz Fo~e. Pokazao je da filozofiju ne poznaju samo oni koji su zavr{ili filozofske fakultete. Sreto Kova~ iz Sarajeva se predstavio kao dobar guslar, pjeva~ i majstor za izradu narodnih instrumenata, a i drugih predmeta od drveta. @ivko [krbi} je rekorder u parni~ewu i sudskim procesima. Samouki je advokat. Tvrdi da nije izgubio nijedan spor. Bo`o Umi}evi} `ivi u Novom Gradu. U orlovo gnijezdo donio je gitaru i usnu harmoniku. Ivan Popovi} iz Bawe Luke pokazao nam je da se uz gusle mogu pjevati i izvorne narodne pjesme. Gledaoci su bili odu{evqeni. Mali \uro ima veliko srce, do sada je vi{e od sto puta darovao krv i besplatne placeve izbjeglicama. Nenada Pijetlovi}a iz sela Crn~e znaju kao zabavqa~a i veseqaka. Pokazao je to i U orlovom gnijezdu. Emisiju ure|uje Mihajlo Orlovi}. Draguq u carskoj palati, radnim danom, 14.00 Od ponedjeqka na programu RTRS po~iwe nova serija pod nazivom “Draguq u carskoj palati”. Serija se emituje svaki radni dan. Ovo je pri~a o dvorskoj dami koja postaje kraqevska kuvarica zahvaquju}i svom talentu i posve}enosti, kao krhka djevojka biva brutalno diskriminisana od okrutne mu{ko-{ovinisti~ke dvorske hijerarhije. Postaje dvorska doktorica, a nedugo zatim i prva `ena li~ni kraqev doktor. Zahvalni kraq nagra|uje je titulom, Velike Jang-geum. Weni `ivotni usponi i padovi, isku{ewa i patwe, uspjesi i porazi kao i qubavna saga grandiozno se odvijaju na ekranu. Seriju je re`irao Bjoung-hon Li, a u glavnim ulogama pojavquju se Jeong-ae Li, Jin-hi Ji, Ri-na Hong, Mi-ri Gjuen i Ho Lim Novogodi{wi program, srijeda, 18.00 RTRS za Pravoslavnu novu godinu sprema bogat muzi~ki, filmski i religijski program. Prazni~no ve~e uo~i do~eka Nove godine po~iwe koncertom grupe “Kraqevski apartman“ u 18 ~asova, ~iji nastup je ekipa RTRS-a propratila kao generalni medijski pokroviteq u okviru prvog me|unarodnog “Banja Luka rock open air“ festivala. Od 20 ~asova zabavqa}e vas zvijezde narodne muzike. Pogledajte {ta su poru~ili povodom novogodi{wih praznika. U 20.45 budite uz emisiju nadahnu}a, vedrine i zanimqivosti: “U orlovom gnijezdu”. Emisija je imala za ciq da stvaraocima i zanimqivim qudima koji do sada nisu imali priliku da poka`u svoj talenat, to u~ine na jednom neobi~nom i zanimqivom mjestu - studiju sa posebnom scenom. Kroz emisije je prodefilovalo 58 hobista, talenata, sva{tara, rekordera i sveznalica iz svih na{ih krajeva. Najboqima, koje je `iri izdvajao nakon svake emisije, pru`ena je {ansa da nastave takmi~ewe. Oni }e se boriti za titulu najzanimqivijeg gosta Orlovog gnijezda, a o tome }e odlu~iti gledaoci glasawem putem telefona. Finale i progla{ewe pobjednika predvi|eno je za prazni~nu no} uo~i Pravoslavne nove godine. Najboqima }e biti dodijeqene vrijedne nagrade. Nagrade su predvi|ene i za gledaoce koji budu glasali za svoje favorite. Nakon “Orlovog gnijezda”, program se nastavqa spektakl koncertima: Ribqe ~orbe i No smoking orkestra. Kratko pred pono}, pogledajte reporta`u sa festivala srpske narodne muzike iz Vrwa~ke Bawe. A nakon novogodi{we zdravice pogledajte kultne srpske istorijske filmove: “Banovi} Strahiwa”, “Timo~ka buna” i “Dorotej”. U orlovom gnijezdu, srijeda, 20.40 Svoj slogan - emisija znawa, umije}a, duha i vedrine, emisija, “U orlovom gnijezdu”, u potpunosti je opravdala. Svake subote gledaoci su u`ivali u pri~ama neobi~nih i zanimqivih qudi koji su pokazivali svoj talenat, umije}e i znawe, ali na jedan vedar i originalan na~in. Kroz emisije je prodefilovalo 58 hobista, talenata, sva{tara, rekordera i sveznalica iz svih na{ih krajeva. Jedna emisija bila je posve}ena gostima iz Slovenije. Gledaoci su mogli da, pored zabave, vide i ~uju razne zanimqivosti, tajne i nadahnu}a gostiju. Voditeq i urednik emisije, Mihajlo Orlovi}, kome su pomagali glumci, pjeva~i, sportisti i druge javne li~nosti, stvarao je doma}insku, opu{tenu atmosferu u kojoj su gosti na neposredan, ali zanimqiv na~in pokazivali ono {to znaju. Emisija je imala za ciq da stvaraocima i zanimqivim qudima koji do sada nisu imali priliku da poka`u svoj talenat, to u~ine na jednom neobi~nom i zanimqivom mjestu - studiju sa posebnom scenom. Najboqima, koje je `iri izdvajao nakon svake emisije, pru`ena je {ansa da nastave takmi~ewe. Oni }e se boriti za titulu najzanimqivijeg gosta “Orlovog gnijezda”, a o tome }e odlu~iti gledaoci svojim glasawem putem telefona. Finale i progla{ewe pobjednika predvi|eno je za 13. januar 2010. godine u 20.45 ~asova. Najboqima }e biti dodijeqene vrijedne nagrade. Tako|e, nagrade su predvi|ene i za gledaoce koji budu glasali za svoje favorite. Novogodi{wi program, ~etvrtak, 7.05 U ~etvrtak se program nastavqa u prazni~noj atmosferi. U “Jutarwem programu”, koji se emituje u redovnom terminu pogledajte kako su stanovnici RS proslavili Pravoslavnu novu godinu i osvojite vrijedne nagrade. Izme|u ostalih kvalitetnih sadr`aja preporu~ujemo koncert tradicionalne srpske narodne i gradske muzike: “Libada” koji je na programu u 20.10. Ostanite uz program RTRS-a i otkrijte {ta je Libada. Evropska unija i mi, petak, 16.00 Rad Predstavni{tava Republike Srpske u inostranstvu. Kada }e biti otvoreni centri u Zagrebu i Va{ingtonu? Kakvi su rezultati kampawe “Korupcija ti uzima sve” koju provode policijske agencije u BiH u saradwi sa policijskom misijom Evropske unije?

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 9 - 15. januar 2010.

Глас Српске

RTRS, subota, 12.10, Sve~ana akademija povodom Dana Republike

Osamnaesti ro|endan

“Republika Srpska 9. januara 2009. puni 18 godina, {to nije mala stvar. Sa 18 godina ~ovjek postaje punoqetan, i trebalo bi da zna su{tinski ko je i {ta je...”, Ova misao bila je vodiqa Jeleni Kojovi}-Tepi} i Nata{i Gli{i} za osmi{qavawe scenarija za sve~anu akademiju povodom Dana Republike. U jedno~asovnom programu, na sceni Banskog dvora u Bawoj Luci, kao voditeq }e se pojaviti djevojka Stefana, ro|ena kad i RS, i wena porodica. Stefana, kao i svaka osoba wenih godina, razmi{qa o sebi i tra`i se. Odlu~ila je da otvori svoju stranicu na Internetu i da se na woj predstavi na zanimqiv na~in. Uz pomo} roditeqa i brata, Stefana pri~a pri~u o sebi, svom odrastawu i pro{losti svog naroda i svoje porodice. - Ulogu Stefane dodijelili smo Awi Stani}, mladoj, lijepoj i talentovanoj glumici, a roditeqe igraju sjajna Nikolina Jelisavac i Neboj{a Dugali}. Nata{a i ja smo `eqele da uhvatimo korak s vremenom u kojem `ivimo. U tehni~kom smislu Akademija ovaj put izgleda sasvim druga~ije. Za re`iju je zadu`en Mladen ^uki}, koji }e na sceni prvi put u RS predstaviti trodimenzionalnu animaciju, koja }e na izuzetno atraktivan na~in o`ivjeti scenu Banskog dvora - rekla je Jelena Kojovi}-Tepi}, urednik kulturnog, obrazovnog i religijskog programa na RTRS-u. Osmi{qava ju }i svo je pred stavqawe svijetu, Stefana `eli da bude neobi~na i druga~ija od ostalih pa joj roditeqi poma`u, pri~aju}i joj pri~e o velikim qudima iz istorije, koji su, ozbiqnim radom i velikim umom, u~inili mnogo za svoj narod. - Kroz istorijske junake koji se smjewuju na sceni i Stefaninoj internet prezentaciji, pri~a se pri~a o va`nim ta~kama na{eg naroda. Vidje}emo tako kratke filmove i pri~e o grofu Savi Vladislavi}u, ~ovjeku koji je utemeqiva~ srpskorus kog pri ja teqstva, @a ni Mer kus, holandskoj princezi koja je, u~estvuju}i u Nevesiwskoj pu{ci, velikom srpskom ustanku, spoznala veli~inu srpskog naroda i izuzetno mudro pisala o wemu, Ristu Gr~i}u, velikom intelektualcu, jednom od utemeqiva~a velike Prosvjete, koji je li~nim zalagawem uspio da sa~uva podatke o stradawu Srba u Drugom svjetskom ratu, Va si Pe la gi }u, na ro dnom do kto ru i osniva~u prve ~itaonice na teritoriji dana{we Srpske i mnogim drugima - dodala je Jelena Kojovi}-Tepi}. Za muzi~ki dio ove manifestacije zadu`en je Nemawa Savi}, dirigent ~uvenog hora “Jedinstvo“, koji }e na scenu izvesti najuspje{nije muzi~are RS. Sve u svemu, Akademija za Dan Republike trebalo bi da donese pri~u o nama, ispri~anu na nov i moderan na~in.

Hit serija na RTRS-u

"Dolina sunca"
Ponedjeqak Na proslavi Kristijanovog i Ireninog braka gosti ostanu zate~eni dolaskom finansijske policije i optu`bom za frizirawe bilansa. Adela je povrije|ena zbog Nikolinog hladnog pona{awa prema woj, te mu prizna da jo{ uvijek ne{to osje}a prema wemu. Sowa oklijeva {ta da napravi sada kada ima priliku da ukrade ocu svu u{te|evinu. Zove Jurana, ali joj se on ne javqa. Ivan je u {oku i ne mo`e vjerovati da je Kristijan frizirao bilanse kako bi dobili zajam od banke. Karlo qubomorno gleda prema Augustini i Mateju koji odlaze zajedno. U `eqi da s nekim podijeli svoju sre}u zbog Kristijanove nevoqe, Juran ka`e Nata{i da }e mu to pomo}i da br`e do|e do mjesta glavnog u firmi. Eva savjetuje Andriji da ode kod Julije na proslavu, jer ona nije toliko jaka koliko se ~ini. Utorak Augustina je zate~ena poslije Matejeve ponude da zajedno iznajme stan u Zagrebu. Adela i Kristijan ne vjeruju da }e Ivan, kako bi spasio firmu, tra`iti otkup od Karlovi}a za kojeg je rekao da je na lo{em glasu i da s wim nikad ne bi sara|ivao. Andrija pred Evom negira da je jo{ uvijek zaqubqen u Juliju. Augustina se pred Karlom pona{a kao da se ni{ta nije dogodilo. Sowa pita Jurana {ta }e se drasti~no promijeniti kada on postane {ef, zar misli ostaviti dijete koje ~eka s Nata{om da bi bio s wom. Vi{wa posjeti Kronija i pozove ga na neobavezan ru~ak, ali ~uv{i iz sobe Andrijin i Evin glas, posumwa da su wih dvoje zajedno. Ru`a se {okira kada u skladi{tu pivnice ugleda Karla i Augustinu na djelu. Julija je presre}na zbog Andrijinog otkri}a prema kojem je Jablanovo i u sredwem vijeku bilo grad, pa ga u vesequ cmokne u obraz. Vi{wa odmah prenosi Loreti kako su Andrija i Eva bili zajedno usred bijela dana. Srijeda Sowa je zate~ena jer joj Oto ka`e da slobodno nastavi prebacivati novac, on je ne}e sprije~iti. Sofija sretne Adelu i napomene joj kako ne voli dvoli~ne qude kao {to je ona, misle}i pri tom na wenu vezu s Nikolom. Juran se zabrine kad shvati da je Oto ulovio Sowu u kra|i wegovog novca, ali ona, na wegovo iznena|ewe, brani oca. Zabrinuta Adela `eli da sazna od Nikole da li je on rekao Sofiji za wihovu vezu i je li mo`da zaqubqen u Sofiju. Andrija je frustriran jer ne zna zbog ~ega je Julija quta, zar ne shvata da joj on `eli pomo}i. Isprovociran wenim pitawem, Nikola se qutito izdere na Adelu. Sowa je neodlu~na da li bi prebacila Otov novac na svoj ra~un ili ne. Kristi jan osje }a kri vi cu zbog si tu aci je s firmom. Nikola dolazi Sofiji koja mu savjetuje da ne posustaje pred Adelom i da je najboqe da ostane s Ru`om. Julija se po`ali Ireni kako sumwa da je Andrija s Evom, na {ta joj Irena obe}a da }e od Eve saznati je li to istina.

^etvrtak Jakov je zabrinut za Adelu koja nesuvislo govori kako se boji da bi mogla ne{to da napravi. Eva komentari{e sa Sofijom Kristijanovu poruku. Ivan je zbuwen prona{av{i Adelu kako sjedi sama u mra~nom stakleniku. Sara i Lara savjetuju Juliji da se za sastanak trebala obu}i izazovnije, ali woj je va`nije da dobije rije~ podr{ke od Andrije, koju ovaj put nije dobila. Vi{wa moli Loretu da joj potajno skuva ru~ak za Kronija, ali se iznenadi wenim odgovorom. Sowa za ru~kom upita Ota kako se mo`e pona{ati kao da se ni{ta nije dogodilo. Skoko je zate~en kada Julija na sastanku predstavi opravdani razlog zbog kojeg Jablanovo mora zadr`ati status grada. Eva naleti na Kristijana i prizna mu kako je quta na wega zbog poruke i kako je izbrisala wegov broj iz mobilnog telefona. Loreta ostane zate~ena kada Kroni od we zatra`i savjet u vezi s Vi{wom. Petak Juran ne zna kako bi se izvukao kada Nata{a krene da ga ispituje {ta radi s tim herbi ci di ma, zar ni su tre ti ra li poqa Ireninim ekolo{kim lijekovima. Fra Jakov tra`i od Adele da se ukqu~i u pru`awe pomo}i socijalnim slu~ajevima i zlostavqanim `enama, smatraju}i kako }e joj to pomo}i da odvrati misli od Nikole. Oto moli Sowu da se ne quti jer je mislio oti}i iz Jablanova upravo zbog we. Nata{a ne vjeruje u potpunosti Juranovom obja{wewu da ovi agresivni lijekovi ne}e na{koditi urodu i da on zna {ta radi, samo jo{ ne smije nikome da ka`e {ta je vidjela. Fra Ante ne vjeruje da }e fra Jakovqevo rje{ewe za Adelinu prequbu djelovati onako kako je on zamislio. Zbog Ivanovog zlobnog komentara na eko-nasade Irena se iznervira misle}i da je ne smatra za punopravnog ~lana porodice, ali je Kristijan ubrzo smiri.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 5 9 2008. 9 - 15. januar

Pink BH, nedjeqom, 18.20, Dokumentarni serijal “Robna ku}a“

Za nekoga sve, za svakog pone{to
“Robna ku}a“ u sebi ima i tu danas toliko prisutnu dozu `utila – senzacionalizma. Kroz razgovore sa akterima serije, razotkriveni su razni mitovi i urbane legende koje se do dana dana{wih prepri~avaju po kafi}ima i kafanama {irom ovih prostora
Robna ku}a je serija u 30 epizoda koja se bavi najbitnijim fenomenima popularne kulture nastalim na ovim prostorima, od prvih upliva zapadne – popularne kulture po~etkom pedesetih godina pro{log vijeka. U 30 polusatnih epizoda, gledaoci }e dosta toga saznati a neki i obnoviti svoje znawe vezano za filmove, sportske doga|aje, TV serije, pjesme uz koje su odrastali. Ova serija je kao neka vrsta “Politikinog zabavnika“, za sve od sedam do 77 godina. Zapravo, radi se o vi{e od 15 sati najboqeg od svega {to su ovi prostori ikada dali u popularnoj kulturi. Vi{e od polovine serijala je vezano za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Sarajevo koje je bilo “najve}i rasadnik“ talenata iz svih domena javnog `ivota. Trenutno se serija emituje na RTS i do`ivjela je nezapam}en uspjeh u pogledu gledanosti, tako da ru{i sve programske formate u udarnim terminima (posqedwa mjerewa gledanosti pokazuju da spada u top pet najgledanijih programa). Vi{e od 150 intervjua snimqenih u Sarajevu, Beogradu, Zagrebu, Splitu, Qubqani... sa qudima koji su nekada `ivjeli sa nama, kojima smo se smijali, sa kojima smo plakali, koji su nas uveseqavali, ali i zbog kojih smo bili quti na cijeli svijet. Ono {to je glavni kuriozitet ove serije da u woj prvi put govore qudi koji godinama nisu razgovarali, koji se godinama nisu vidjeli, qudi koji danas imaju potpuno razli~ite politi~ke i ideolo{ke stavove a dio su nekada{we zajedni~ke kulturne scene. Cijeli serijal je potkrijepqen vrlo atraktivnim arhivskim blagom, {to se posebno mo`e uo~iti na epizodi posve}enoj Olimpijadi odr`anoj u Sarajevu. Tako|e, “Robna ku}a“ u sebi ima i tu danas toliko prisutnu dozu `utila – senzacionalizma. Kroz razgovore sa akterima serije, razotkriveni su razni mitovi i urbane legende koje se do dana dana{wih prepri~avaju po kafi}ima i kafanama {irom ovih prostora. Samo su neka od pitawa: Na primjer: Da li je stvarno sru{en most u Jablanici za potrebe snimawa filma “Bitka na Neretvi“? Sa koliko `ena je spavao Goran Bregovi}? Kako su holivudske zvijezde (Orson Vels, Jul Briner, Ri~ard Barton,...) dolazile da glume u doma}im spektaklima? Za{to Danilovi} i \or|evi} nisu razgovarali u sezoni kada je Partizan osvojio KES u ko{arci? [ta je Piksi pomislio kad je ~uo da }e u finalu KES igrati protiv Zvezde? Da li je zaista preko milijardu qudi gledalo jedan partizanski film? Kako je Kirk Daglas opqa~kan u Sarajevu za vrijeme ZOI? Kako je Ri~ard Barton dobio ulogu Tita? Od ~ega je bio sendvi~ koji je Boba jeo na me~u sa Mekinroom? Koja narodna pjeva~ica je prva pokazala svoje bujne obline? Koja je prva zvijezda sa ovih prostora oti{la u zatvor zbog droge? Ina~e, dokumentarni serijel “Robna ku}a“ je podijeqen u ~etiri segmenta: Film - partizanski film, kultne komedije, filmovi osvaja~i svjetskih nagrada... Muzika - Bijelo dugme, Zdravko ^oli}, velike folk dive, Novi talas, Novi primitivizam, pjesma Evrovizije... Televizija - kultne TV serije (“Otpisani“, “Velo misto“, “Pozori{te u ku}i“, “Grlom u jagode“, “Boqi `ivot“...), kultne TV emisije (“Obraz uz obraz“, “7 mladih“, “Hit mjeseca“...), Dje~ije emisije (“Kocka kockica“, “Nedjeqni zabavnik“, “[kolski program“...) Sport – Timovi prvaci Evrope, Sportisti pop ikone, Velika ~etvorka, Kako je organizovana ZOI’ 84, Najve}i uspjesi Ju reprezentacija... U dokumentarnom serijalu “Robna ku}a“ izme|u ostalih intervjuisani su: Sa{a Lo{i}, Raka Mari}, Veqko Bulaji}, Reqa Ba{i}, Lepa Brena, Rajko Dujmi}, Ton~i Huqi}, Stanko Crnobrwa, Vlado Kalember, Lepa Luki}, Miki Jevremovi}, Boba Stefanovi}, Hanka Paldum, Timoti Yon Bajford, Miwa Subota, Branko Mili}evi}, Goran Bregovi}, Emir Kusturica, Slobodan [ijan, Davorin Bogovi}, Jura Stubli}, Darko Rundek, Koja, Duca Markovi}, Sr|an [aper, Vlada Divqan, Bata @ivojinovi}, Qubi{a Samaryi}, Voja Brajovi}, Milena Dravi}, Neda Arneri}, Zlata Petkovi}, Vlade Divac, Predrag Danilovi}, Sa{a \or|evi}, Aca Petrovi}, Dino Ra|a, @eqko Obradovi}, Du{ko Vujo{evi}, Dragan Stojkovi} Piksi, Dragan Yaji}, Mustafa Nadarevi}, Zdravko ^oli}.

Pink BH, radnim danom, 19.00 “Dodir s neba“

Pri~a o obi~noj porodici
Serija “Dodir s neba“ (“Joan of Arcadia“ ra|ena je u 45 epizoda u trajawu od 60 minuta, a u svijetu je pokupila odli~ne kritike. Yoan je {esnaestogodi{wa djevojka koja je jednog dana pogledala kroz prozor i ugledala Bo`je lice. U jednoj od najpopularnijih serija dana{wice, autorka Barbara Hal (“Chicago Hope“) donosi pri~u o naizgled obi~noj ameri~koj porodici, suo~enoj s nimalo obi~nim doga|ajima. Sve po~iwe kada mlada Yoan Yirardi (Amber Tamblin) susretne simpati~nog dje~aka koji za sebe tvrdi da je Bog. Iako je Yoanina porodica, na ~elu s detektivom Vilom Yirardijem (Yo Mantewa) i majkom Helen (Meri Stinburgen), uvjerena kako wihova k}er pati od halucinacija, brojna ukazawa bo`anskog u razli~itim osobama potvr|uju Yoanine pretpostavke da se Bog zaista obratio woj. Problem koji se javqa uporedo s Bo`jom pojavom vrlo je banalne prirode: nesigurna {ta Bog `eli od jedne, zapravo, obi~ne tinejyerke, Yoan ne preostaje ni{ta drugo nego li pratiti tajanstvena uputstva i nastaviti `ivot kao da se ni{ta nije dogodilo. I dok Yoan tra`i posao, u~lawuje se u debatni tim ili volontira, sve po nebeskim uputstvima, erupcija zlo~ina u idili~nom Yoaninom mjestu stavqa wenog oca, Vila Yirardija na veliko isku{ewe.

"[esto ~ulo", novi {ou uskoro na programu Pink BH

Gledaoci u ulozi detektiva
“[esto ~ulo“ je prvi svjetski se-reality {ou (igrana serija i rialiti program). Ovo je nov, inovativan i potpuno originalan koncept koji interakciju sa publikom uzdi`e na do sada nikada vi|en nivo. Spojiv{i u sebi najboqu tradiciju klasi~ne krimi serije sa iskustvima rialiti programa, “[esto ~ulo“ gledaoca stavqa u poziciju aktivnog u~esnika koji svoje sposobnosti koristi na kreativan i zabavan na~in. Glavni junaci “[estog ~ula“ su inspektor iz Beograda Arsenije Pa{i} i Lucija Skoko, agentkiwa protiv organizovanog kriminala. Iako im se sjedi{te nalazi u Beogradu, agenti ove organizacije raspore|eni su po ~itavoj teritoriji zapadnog Balkana sa kancelarijama u svim glavnim gradovima susjednih dr`ava. Ipak, pravi glavni junaci su sami gledaoci, koji }e se tokom nedjeqe prikqu~iti agentima u rje{avawu misterija i zlo~ina koji potresaju ovaj region. “[esto ~ulo“ je prvi program koji od gledalaca stvara partnera. Za one najuspe{nije, koji budu najuspe{niji u otkrivawu po~inilaca zlo~ina, predvi|ene su vrijedne nagrade.

iz Splita, pripadnici nove, elitne specijalne jedinice policije, sastavqene od najboqih agenata zemaqa Balkana. Primarni zadatak ove organizacije je borba

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 9 - 15. januar.2010.

Глас Српске

HRT 1

Miguelu da Estefanija ne `eli da joj sude jer se pretvara da je luda. Huan Miguel odlazi iz ku}e Velardeovih slomqenog srca jer osje}a da Mari~i ne `eli da bude s wim, dok ona pla ~e ra zmi{qaju }i da ga je za uvi jek izgubila. ^etvrtak Ana Julija govori Mari~i da tre ba da mrzi Hu ana Mi gu ela. Mari~i predlo`i Ani Juliji da joj bude asistent. Onelija i Majita zajedno ukra{avaju jelku i Huan Miguel govori k}erki da ide na put, ali }e se vratiti na Badwak, da bi bio s wom. Mari~i se prisje}a svega {to je pro`ivje la s Hu anom Mi gu elom, ali ni je si gur na da li mo `e da ga mrzi, jer ga jo{ uvi jek vo li. Qekari u bolnici ne mogu da vjeruju da je Amador jo{ `iv uprkos pretrpqenim ozqedama i da }e, ukoliko pre`ivi, ostati u vegetativnom stawu. Kandelarija se uvrijedi nakon {to joj Mari~i ka`e da }e joj Ana Julija biti asis tent. Le opard se vra }a na imawe i predstavqa Blanku kao svo ju `e nu. Ci ma ro odlu ~i da odvede Estefaniju u psihijatrijsku bolnicu. Petak Mari~i moli Oneliju da ne ka`e Huanu Miguelu da je slijepa, jer ne `eli da on bude s wom iz sa`aqewa, a Onelija je moli da joj opros ti sve {to joj je u pro{losti ~inila. Majita u`iva da bude pored mla|eg brata, a Kan de la ri ja joj is pri ~a da je Mari~i na{la psi}a i donijela ga ku}i. Onelija ka`e Mari~i da je Huan Miguel voli, ali on osje}a da nije vi{e zainteresovana za wega, u {ta ona ne vjeruje. Ama do ro va te ta do la zi Ama do ru u po sje tu i sa zna za wego vo stawe. One li ja ka `e Balbini da je Mari~i jo{ slijepa, a Majita ka`e isto Marija ni. Ana Ju li ja in sis ti ra na tome da Mari~i ispri~a kako je Huan Miguel oti{ao jer ga ona vi {e ne za ni ma, kao ni wen sin.

Ponedjeqak Mari~i ispri~a Fermini i Pedru sve o nesre}i, ali oni i daqe tvrde da ne znaju ni{ta o tome. Poslije nekog vremena, Pedro i Fer mi na po `a le {to su lagali, ali vi{e ne uspijevaju da prona|u Mari~i i oca Anselma da bi im rekli istinu. Marijana is pri ~a Ma ji ti pri ~u o iz gubqenom djetetu i moli Boga da omo gu }i svim ro di teqima na svijetu ~ija su djeca nestala da ih prona|u. Fermina i Pedro dolaze u ku}u Huana Miguela i ka`u mu istinu o djetetu i da nije sa wima, jer je bio jako bolestan, pa su ga odveli u siroti{te. Mari~i neutje{no pla~e jer se boji da je wen sin umro i moli Boga da ga ~uva. Huan Miguel nalazi sina koji je te{ko bolestan, dok Mari~i govori majci da ima lo{ predosje}aj. Mari~i odlazi na su|ewe da bi svjedo~ila protiv Estefanije. Ispituju je na sudu, a Hu an Mi gu el ra zmi{qa da li treba da ka`e Mari~i da je na{ao dijete, jer je te{ko bolesno

i boji se da bi moglo da umre. Estefanija se pretvara da je luda i optu`i Mari~i da je uzela sve {to joj je pripadalo i svima govori da je, uprkos an|eoskom licu, Mari~i zapravo |avo. Utorak Huan Miguel sre}no grli dje~aka jer }e ozdraviti. Estefanija vri {ti kao lu da, a Ama dor ka`e Isabeli da odlazi i ne `eli da ona po|e s wim. Huan Miguel se sprema da odvede Huanita, jer je pu{ten iz bolnice, dok Mari~i pati za wim. Amador uzima Beatrizinog sina na silu i ona je pri mo ra na da po |e s wim u automobil. Isabela posje}uje Ceciliju i moli je da povu~e optu`be pro tiv we, ali ona to odbije. Huan Miguel doveze dijete ku}i i Majita je vrlo sre}na i govori ocu da zauvijek ostane s wima. Patricio sazna da Amador poku{ava da pobjegne i da ga policija prati. On do`ivi stra{nu ne sre }u su da riv {i se s kamionom. Mari~i ~uje da Patri-

cio govori da }e im Huan Miguel re}i novosti o djetetu i jo{ se vi{e uznemiri. Huan Miguel dolazi u ku}u Velardeovih i daje Huanita majci koja je presre}na. Srijeda Huan Miguel govori Eduardu da je za slu `io go ru ka znu od smrti i da treba da zavr{i u zatvoru. Beatriz pri~a Luisi da je ~udo da su ona i wen sin pre`ivjeli. Huan Miguel ka`e Eduardu da je odlu~io da ode negdje daleko sa svo jom k}e ri. Omar za hva li Huanu Miguelu na svemu {to je u~inio za wega i Blanku i `ao mu je {to mu veza s Mari~i nije uspjela. Otac Anselmo savjetuje Mari~i da iskreno razgovara s Huanom Miguelom. Tokom su|ewa Isabela se izjasni krivom za poku{aj ubistva Mari~i. Estefani jin advo kat is pri ~a joj u kakvom je stawu Amador i ona poludi. Huan Miguel posjeti Mari~i i ka`e joj da odlazi jer wih dvo je ne ma ju za je dni ~ku bu du }nost. Patricio povjerava Huanu

NOVA

Ponedjeqak Odr`avaju se prvi demokratski izbori za na~elnika sela. Borba za vlast u selo donosi haos, pa vele~asni Andrija mora da uvodi red. Utorak Dra go {je do bi ja no vog na ~elnika. Ranko tone sve dubqe u al ko hol nu za vi snost. Sva ki wegov poku{aj da zavede Lorenu zavr{ava neslavno, pijanstvom i bla mi rawem. Na pe te odno se izme|u Ranka i Lorene poku{ava da iskoristi Tomo da bi Lorena pala wemu u zagrqaj. Srijeda Seoski momci se opijaju, a Tomo ukra{ava kamen-temeqac

svo jim umje tni ~kim vi zi ja ma uperenim protiv Jane. Sa{ka se udoma}uje u Ru`inoj ku}i, a Ru`a polako gubi `ivce i tra`i Andrijinu pomo}. ^etvrtak U Drago{ju je na snazi jednodnevna prohibicija koju seoski mu{karci te{ko podnose. Zrinka odlazi Danici po pomo} zbog Damirove impotencije. Kora na odlu ~no za hti je va od Se bas ti ja na da se do mo gne ogrlice koja je kod Jane. Bo`o ne `eli da se rastane od kamena-temeqca. Dra`en je uvjeren da }e postati vukodlak. Damir se {o ki ra ka da shva ti da svi zna ju za wego vo pro blem sa Zrinkom.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9 9 - 15. januar.2010. 7

RTL

Srijeda Fran poludi kada g. [efild dovede ku}i prelijepu djevojku i po~ne s wom da se mazi u dnevnoj sobi. Dr Miler joj ukazuje da je uznemire na jer se be sma tra Mak sve lo vom `e nom, a ne ku}nom pomo}nicom. U kinu Fran primijeti dr Milera i {okira se vidjev{i ga kako ko pa nos. To li ko joj se zgadi da odlu~i da ga vi{e ne vi di. G. [e fild se za bri ne za wu i na pa dne dr Mi le ra zbog wego vog “ne pristojnog pona{awa“ o kojem mu je pri ~a la Sil via, ali prili~no mu je neugodno kad ustanovi o kakvom je pona{awu zaista bila rije~. Ponedjeqak Fran upozna nevjerovatnog mu{karca u baru za samce: on je bogati doktor i jo{ uz to Jevrej, ukratko - on je sve o ~emu je Fran oduvijek sawala. Na vjen ~awu svo je ro |a ke ko joj je dje ve ru {a Fran ot kri je da je g. Sa vr{eni wen ro|ak. Vidjev{i Fran u te{koj depresiji g. [efild je po{aqe na psihoterapiju gdje joj dijagnostiku ju op se si vnu `equ za udajom. Fran odlu~i da presta ne pro gawati mu{karce, ali samo zato da g. [efildu nametne gri`u savjesti. Utorak Fran je odlu~ila da se odmo ri od tr~awa za mu {karcima kako joj je i preporu~io wen psihijatar, dr Miler. Silvi se to nimalo ne svi |a i sma tra g. [e fil da kri vim {to }e joj k}er os ta ti usi dje li ca. Fran, Val i g|ica Babkok odlu~e da iza|u zajedno, bez namjere da na|u mu{karce, ve} samo s ciqem da se dobro pro ve du. Na kon {to Val i C. C. ipak na|u udvara~e, Fran shvati da provodi ve ~e “dr`e }i im svije}u“. Usamqena, depresi vna i pos ti |e na, Fran do |e ku }i pre tva ra ju }i se da se sjajno provela, ali g. [efild je ipak prozre. I tako, jo{ jednom, wih dvoje provedu ve~e tje{e}i se me|usobno. ^etvrtak Jeta ima novog, puno mla|eg ({ezdesetogodi{weg) de~ka koji je ve} zaprosio. U strahu da `eli samo Jetin novac, Silvia odlu~i da ode u banku dodatno osigurati novac. Dok ~ekaju u banci, dogodi se pqa~ka i pqa~ka{ uzme Silviu i Fran kao ta-

oce. Toliko je nespretan da zaboravi navu}i masku te im ~ak nehotice oda svoje ime – Lesli Tilbet. Lesli je toliko simpati~an da se Fran na kraju s wim sprijateqi, a on joj pomogne da se pomiri sa g. [efildom. Petak G. [efild nazove Fran iz svoje limuzine i ka`e kako `eli da ispravi pogre{ku koju je napravio prije {est mjeseci. Fran je vrlo uzbu |e na jer je uvje re na da joj on `eli ponovo izjaviti qubav, ali razo~ara se shvativ{i da joj samo vra}a novac od po re za. Umor na od stalnog i{~ekivawa, Fran uzima slobodne dane i pridru`i se C. C. kao porotnik. Zate~ena je kad spozna da se ra di o slu ~a ju `e ne koja je i{~upala kosu svom {efu samo zato jer joj je rekao da je voli i zatim to povukao. Silvia mijewa Fran na poslu i ~itava porodica gladuje jer je Silvia ma{ina za gutawe hrane.

ATV

Ponedjeqak Eli sa pro na la zi svoj video i govori Mariani da je boli stomak, te da bi trebalo da krenu. Henri govori Jeronimu da Martin nije si gu ran da li }e os ta ti u zemqi. Elisa govori Mariani da bi trebalo da prijave Paka policiji, ali on to ne `eli jer su bili pijani i koristili su drogu. Jeronimo poziva Viktoriju putem telefona i pita da li }e se ikad uda ti za wega. Ona mu ne odgovara. Martin govori Jeronimu da ne}e ostati u zemqi, jer ne `eli da mu Viktorija bude majka. Jeronimo mu govori da Viktorija ne}e biti wegova majka ve} sa mo wego va pri ja teqica. On mu odgovara da ne}e. Utorak Je ro ni mo po ma `e Vi ktoriji u pripremi deserta. Vamila dolazi u Viktorijinu ku}u s vije{}u da mora krenuti na put jer ima sasta nak s me nayerom su per marketa i daje joj avionsku kar tu. Es tre la se sva |a s ocem. Vi kto ri ja po ku {a va da prona|e opravdawa da ne ide na put, ali na kra ju pristaje. Paula poku{ava da razgovara s Memeom. Paula joj go vo ri da iz gle da kao djevoj~ica. Jeronimo opisuje Vi kto ri ji wen li ~ni pro fil na osno vu ono ga {to ima u ormaru. On nije

nikad bio u wenoj sobi. Viktorija se pozdravqa s Mari anom i pod sje }a je da je voli. Fernanda budi Marianu da kre ne u {ko lu, ali joj ona govori da je bolesna, da ima grip. Tatiana radi test trudno}e i on je pozitivan. Viktorija sti`e na sastanak s menayerom i sekre ta ri ca joj tra `i do ku men ta ci ju po slo vawa. Viktorija joj govori da }e ih kasnije poslati faksom. Gerardo govori Enrikeu da mora i}i na sud zbog Arturovog automobila. Elisa poziva Marianu i govori joj da je mnogo voli. Srijeda Viktorija sti`e na sastanak s g. Santom Domingom. Jeronimo vozi Marianu do Eli si ne ku }e. Vi kto ri ja pred stavqa svo je de ser te. Gerardo sti`e na sud i govore mu da bi Arturo trebao biti prisutan, jer je on vozio automobil i da je on odgovoran za nesre}u. Gerardo ne mo`e da vjeruje. Jeronimo i Mariana ulaze u Elisi nu ku }u i shva ta ju da je pre sje kla ve ne, te je oni odmah vode u bolnicu. Qudi na sastanku u supermarketu pos tavqaju Vi kto ri ji pi tawa o kontroli kvaliteta, proizvodwi i distribuciji deserta, ali ona im ne mo`e odgovoriti na wih jer nema spremne informacije. Elena govori Gerardu da je mo-

gu}e da je Arturo bio odgovoran za nesre}u, ali Gerardo to ne vjeruje. Viktorija odlu~uje da se vrati i razgova ra s di re kto ri ma su per marketa i tako povrati svoje dostojanstvo. Tatiana govori Va le ri ji da je tru dna, ali da ne zna kako da to saop{ti Enrikeu. ^etvrtak Santiago govori Estreli da }e razgovarati s Enrikeom da bi on bio jedan od iznajmqiva~a stana. Elisin brat sti`e u bolnicu, Mariana odlu~uje da ode kod Jeronima u stan. Jeronimo poziva Viktoriju da do|e u wegov stan da raz go va ra s Marianom. Santiago dolazi kod Enrikea u kancelariju i ta mo su sre }e Ta ti anu ko ja mu govori da `eli da budu prijateqi, te mu govori da bi jednog dana ona i Enrike mogli imati dijete. Enrike pris ta je da bu de je dan od iznajmqiva ~a sta na. Ber nar do no si test bi op si je Kamili i odlu~uju da iza|u uve ~e. Ma ri ana Vi kto ri ji govori istinu o tome {ta se desilo. Enrike odlu~uje da ranije ode iz kancelarije, a Tatiana odlu~uje da krene s wim da mu napravi ve~eru. Viktorija ga zove na mobilni telefon i govori mu da ga ~eka u Jeronimovom stanu da raz go va ra s Ma ri anom. Sebastian odlazi da posjeti Paulu i ka`e joj da je napus-

tio advokatsku firmu. Santiago govori Estreli da im je En ri ke u~i nio uslu gu u vezi sa stanom. Kamila se sprema za izlazak s Bernardom. Petak Jeronimo govori Henriju da je bio qubo mo ran na

Enrikea. Enrike odlu~uje da ode raz go va ra ti s Ar tu ro vim roditeqima i Mariana pri hva ta. Ta ti ana po zi va En ri kea na mo bil ni te le fon da mu ka`e da ga ~eka, a on joj govori da ne}e do}i, jer je Ma ri anin pro blem mnogo ve}i. Mariana i Viktorija su zahvalne Jeroni-

mu zbog po dr{ke. Ta ti ana kre}e da prona|e Valeriju da je zamoli da nazove Jeronima i da ga pita {ta je s Marianom. On joj govori da joj ne mo`e re}i. Bernardo izvodi Kamilu na ples. Lukas govori Santigau da mu ne bu de ka sni je `ao zbog onoga {to sad radi.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
8 9 - 15. januar 2010.

Глас Српске

Avatar
@anr: SF, akcija, spektakl Trajawe, 166 minuta Godina: 2009. Zemqa: SAD
mo`e hodati. Wegova je misija da se infiltrira me|u Na’vije koji su postali glavna prepreka va|ewu dragocjene rude. Stvari krenu drugim smjerom kada lijepa Na’vijka Nejtiri spasi Yejku `ivot. Yejka prihvati wen klan i on, prolaze}i kroz mnoga isku{ewa i avanture, polako upoznaje wihov na~in `ivota. Kako se odnos Yejka i Nejtiri pro dubqava, on po ~iwe uva`avati Na’vije te na kraju posta je dio wih. Us ko ro }e bi ti stavqen na najve}i test i povesti ih u epsku bitku u kojoj }e se odlu~ivati sudbina ~itavog svijeta. U epskoj akcionoj pustolovini “Avatar“ Yems Kameron vodi nas u veli~anstveni 3D svijet kakav dosad nismo vidjeli. Na dalekoj planeti Pandori jedan junak odlazi na put iskupqewa, predvode}i herojsku bitku za spas civilizacije vanzemaqaca koju je prihvatio kao vlas ti tu. Za mi sao za ovaj film se Kameronu javila prije 14 godina, ali u to vrijeme nisu postojale tehnolo{ke mogu}nosti za ostvarivawe wegove vizije. Kameron je na filmu radio 10 godina, od ~ega posqedwe ~etiri na samom snimawu. Re vo lu ci onar na te hno lo gi ja, stvorena upravo za potrebe snimawa filma, nudi sasvim novo iskustvo filmskog do`ivqaja. Buyet “Ava ta ra“ mo gao bi pre ma {i ti brojku od 500 miliona dolara ~ime bi ova epska avantura Kamerona mogla postati najskupqi film u istoriji filmske industrije.

Re`ija: Xems Kameron Uloge: Sem Vortington, Sigorni Viver, Mi{el Rodrigez, Zoe Saldana, \ovani Ribisi

3D spe ktakl Yem sa Ka me ro na pri~a je o marincu u kolicima koji dobija avatar - novo tijelo u kojem mo`e pre`ivjeti boravak na dalekoj planeti. Yejk Sa li je biv {i ma ri nac pri ko van za in va lid ska ko li ca. Bez obzira na invaliditet, Yejk je ra tnik i bo rac. Re gru to van je i poslat na Pandoru, daleku planetu na kojoj korporacije vade rijedak mineral kojim }e rije{iti energetsku krizu na Zemqi. Budu}i je Pan do ri na atmo sfe ra otro vna, stvoren je Program Avatar kojim se qudska svijest spaja na avatar, biolo{ko tijelo na daqinsko upravqawe koje mo`e pre`ivjeti na smrtonosnom Pandorinom vazduhu. Avatari su genetski modifikovani hibridi qudskog DNK i DNK Na’vija, uro|enika s Pandore. Pono vo ro |en u svom ava ta ru, Yejk

Kameron je Oskara dobio kao rediteq filma “Titanik“ na kojem je ta ko |e pre ma {i vao ro ko ve i pre ko ra ~i vao pro pi sa ni buyet, ali mu se to isplatilo. Sada su svi `eqno do~ekali da vide kako je zavr{io ovaj projekat koji bi mogao pogurati ili uspori ti pre laz na 3D te hno lo gi ju. “Avatar“ se u bioskopima {irom svijeta prikazuje u posebnoj digitalnoj 3D tehnici.

Blockbuster

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 9 2008. 9 9 - 15. januar

[erlok Holms (Sherlock Holmes)
@anr: akcija, krimi, misterija Trajawe: 128 minuta Godina: 2009. Zemqa: SAD, UK, Australija Re`ija: Gaj Ri~i Uloge: Robert Dauni Jr, Xad Lou, Rej~el Mekadams, Mark Strong, Edi Marsan

Kada Gaj Ri~i ekranizuje [erloka Holmsa onda o~ekujte detektiva koji se mawe bavi razmi{qawem, a vi {e akci jom svih vrsta: pucwavom, trkama i boksom. [erloka Holmsa (Robert Dauni Jr.) pro sla vi lo je pro na la `ewe istine u najslo`enijim misterijima. Uz pomo} dr Yona Votsona (Yad Lou), svog saveznika od povje rewa, re no mi ra ni “de te ktiv sa vje tnik“ hva ta zlo ~in ce svih vrsta oslawaju }i se na svo ju je din stve nu mo} za pa `awa, za divquju}e vje{tine zakqu~ivawa i si ro vu sna gu {a ka. Sa da se

iznad Londona sprema oluja, prijetwa s ka kvom se Hol ms ni kad prije nije suo~io, i upravo onakav izazov kakav je tra`io. Poslije niza brutalnih, ritualnih ubis ta va, Hol ms i Vot son u posqedwi ~as spasavaju najnoviju `rtvu i razotkrivaju ubicu, lorda Blekvuda (Mark Strong). Prilaze}i vje{alima, Blekvud upozorava Holmsa da smrt nad wim nema mo} i da se wego vo sma knu }e odli~no sla`e s wegovim planovima. A kada Blekvud, po svemu sude }i, i odr`i svo je obe }awe, wegovo tobo`we uskrsnu}e uspani~i London i unese pomutwu u Sko tland Jard. Za Hol msa igra jo{ uvijek traje. U trci da sprije-

~e Blekvudovu smrtonosnu spletku, Holms i Votson upadaju u svijet crne ma gi je i za pawuju }ih novih tehnologija, gdje je logika kat kad naj boqe oru `je za bor bu protiv kriminala, i gdje je dobar uda rac de sni com ~es to do voqan da obavi posao. U no vom, di na mi ~nom iz dawu, najslavnijeg lika Artura Konana Doj la, le gen dar nog de te kti va [erloka Holmsa glumi Robert Dauni Jr., a wegovog pomo}nika Votsona tuma~i Yad Lou. Prije svega je rije~ o filmu Gaja Ri~ija koji je po znat po mo der nim, ur ba nim filmovima punim akcije i crnog humora. Kako se taj rediteq sna{ao u adap ta ci ji Hol msa za 21.

vijek? Pa, qubiteqi originalnog [erloka Holmsa mogli bi da se razo~araju, jer ovo je verzija u kojoj se Hol ms pre tva ra u Yej so na Borna, a rediteq Ri~i napunio je film “trkama, borbama, efekti-

ma, monta`om, bombasti~nim zvukom i mu zi kom“. Je dni ma se to svi|a, a drugi ne podnose to {to ova ekranizacija bje`i od pravog Holmsa koji je vi{e celebralni lik.

Artur i Maltazardova osveta (Arthur et la vengeance de Maltazard)
@anr: animirani, dje~iji, porodi~ni Trajawe: 93 minuta Godina: 2009. Zemqa: Francuska Re`ija: Lik Beson Glasovi: Fredi Hajmor, Mia Farou, Madona, Dejvid Bouvi, Kalvin Snup Dog Brodus
Novi crta} o hrabrom Arturu koji upada u zagonetne pustolovine, i to u tri dimenzije. Artur je uzbu|en jer }e ve~eras zavr{iti deseti mjese~ev ciklus i na po kon }e se mo }i vra ti ti u zemqu Minimoja da bi ponovo bio sa Selenijom. Minimoji su u selu pripremili veliku zabavu u wegovu ~ast, a mala princeza je obukla svoju haqinu od ru`inih latica. Me |u tim, Ar tu rov otac ba{ na ovaj dugoo~ekivani dan objavquje da }e skra ti ti wihov odmor kod bake. I tada, ba{ kada se spremaju oti}i, pauk u Arturovu ruku stavqa zrno ri`e na kojem je ispisana poruka “U pomo}“. Arturu je odmah jasno da je Selenija u opasnosti. Uop{te nije u dilemi da li }e joj prisko~iti u pomo}. ^ak i ako to zna~i da }e mo ra ti im pro vi zo va ti opa sni prolaz, pasti naglava~ke u Maksov bar, naletjeti na trupe Kroba, novog tiranina Sedam kraqevstava, spasiti Betamehea, boriti se sa pacovima, `abama i dlakavim paucima. A sve }e to u~initi da bi po do las ku u se lo Mi ni mo ja ot krio da mu oni uop{te nisu uputi-

li poziv u pomo}. Ko bi mogao da postavi takvu lukavu zamku na{em mladom junaku? Kriti~ari isti~u da je nastavak

boqi od originala, iako primje}uju da serijalu jo{ uvijek fali {arma pomo}u kojeg bi osvojio publiku van Francuske.

8 6. i - 15. januar 2010. 10 9 7. decembar 2009. GLAS PLUS

Глас Српске

RTRS

14.20

RTRS

21.20

program

TV

Otmica
Krcun i Ro|o, komi~ni trgovci stokom, ulaze u posao sa opasnim kriminalcem zvanim Mrki. Situacija se komplikuje kada novac namijewen kriminalcu prona|u i odnesu dva dje~aka. Upla{eni Krcun i Ro|o kre}u u potragu za parama i otimaju Nenada – dje~aka koji je tek do{ao u {kolu i nema pojma {ta se de{ava. Tokom cijelog filma wih dvojica poku{avaju da iznude Nenadovo priznawe, a kada im Nenad pobjegne, po~iwu pravi problemi. Uloge: Vawa [eva, Slaven Trebovac Re`ija: Zoran Radowi}

Bilo jednom u Americi
Pri~a o Dej vidu Aronsonu po~iwe dje tiwstvom pe torice dje ~a ka u 20-im godina ma pro{log vijeka i wihovim odrastawem u Bru klinu. Dej vid Aronson, pozna tiji kao Nudls, tokom svog dje tiwstva odlu ~u je da se odupre na silnicima, koji im stalno prijete, i stvara svoju malu ban du. Iako su bili prava dru`ina, morali su da rade za lokal nog gan gste ra Bagzija, koji je bio glavni u ~et vrti. Uloge: Robert de Niro, Xejms Vuds Re`ija: Ser|o Leone
10.05 10.50 11.00 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 0.00 0.05 1.40 2.00 2.30 3.20 4.30 5.00 @ikina {arenica Vijesti Dizni Mo`e i druga~ije, serija Dnevnik Sport plus Lud zbuwen normalan, serija Vi i Mira Adawa Polak Vijesti TV lica Vijesti Jesen sti`e, Duwo moja, serija FILM Beogradski fantom Kvadratura kruga Slagalica Dnevnik Jesen sti`e, Duwo moja, serija TV Bingo FILM Dej Vu Vijesti FILM Plavu{a u vojsci Jesen sti`e, Duwo moja, serija Vijesti Vi i Mira Adawa Polak TV lica Kvadratura kruga Slagalica 10.50 12.00 12.30 13.10 14.00 14.30 15.40 16.20 16.30 16.40 17.10 17.50 18.40 19.10 19.30 20.10 21.50 22.20 0.50 2.40 4.40 5.00 Veterani mira Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Prizma Duhovni izazovi Reporteri Obrazovni program Vijesti Kulturna ba{tina Gorski kotar Ekologija Svirci moji Luda ku}a, serija Loto Dnevnik Evergrin Vijesti FILM Xeki Braun FILM Rohal Warriors FILM Zmajeva {aka Dok. program Oprezno s an|elom, serija

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.10 9.05 10.00 10.20 12.00 12.10 13.10 14.00 14.20 15.50 16.40 17.00 17.10 19.00 19.30 20.10 20.40 21.20 1.00 1.50 2.20 5.30 5.40 Koncert mje{ovitog hora “Obili}“ Magazin Ah, ta planeta Kuhiwica Vijesti Nauka i Biblija FILM Dje~iji Bo`i} u Velsu Mali dnevnik FILM Dje~aci Pavlove ulice 2. dio Vijesti Sve~ana akademija povodom Dana Republike Koncert etno-grupe “Trag” Studenica, nebo na zemqi FILM Otmica Nauka i Biblija Izlo`ba ikona manastira Gradac Vijesti Ko{arka - finale Kupa RS Heroji i fenomeni Dnevnik Sviraj ne{to narodno U orlovom gnijezdu FILM Bilo jednom u Americi Top FM 20 Dnevnik FILM Dje~aci Pavlove ulice FILM Dje~aci Pavlove ulice 2. dio Izlo`ba ikona manastira Gradac Muzika

15.50 16.00 17.00 18.30 19.20 20.10 20.50 22.50 0.50 1.00 1.10 2.40 4.40 6.40

Info Qubav je vje~na, serija Show Time Info Kad na vrbi rodi gro`|e, serija Serija FILM Legende o strasti FILM Neudata bjelkiwa Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Gold mjuzik
FILM FILM

Xuboks

BHT 1
7.00 7.30 8.00 8.05 8.10 10.00 10.05 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 15.40 15.50 18.00 18.50 19.00 19.30 20.00 22.00 22.10 23.10 0.50 1.30 Prirodna ba{tina BiH Godine prolaze, serija Vijesti Be Ha Te bebe FILM Djevoj~ica vuk Vijesti Govor ti{ine Put lavande Josip Pejakovi}: U ime naroda Vijesti Take That, koncert Engleska Premijer liga, pregled Fudbal: Hal Siti - ^elzi Vijesti Fudbal: Arsenal - Everton Jelouston Klovn Kiri, crtani film Dnevnik Ku}ni qubimci, serija FILM Kriminalci na odmoru Vijesti Ve~eras sa Xulsom Holandom FILM Obaba Take That, koncert Jelouston

HRT 2
7.10 7.30 8.00 8.05 8.10 8.20 8.40 8.50 9.10 10.20 11.20 12.30 13.20 14.30 15.10 16.40 17.10 18.10 20.00 21.40 22.40 23.40 0.30 101 dalmatinac, crtani film Legenda o Tarzanu, crtani film Danica Ninin kutak ^arobna plo~a Izazovi Na vrh jezika Kokice Hrvatski pisci na TV ekranu Veleslalom (m) Spust (`) Briqantin Veleslalom (m) Auto-magazin Rukomet (`): Podravka - Lajpcig ^etiri zida Dok. program Ko{arka: Hrvatska - Poqska FILM ^vrsta ruka mira Dobre namjere, serija No} u pozori{tu No} u pozori{tu Gara`a

RTS 2
6.10 7.10 8.10 9.40 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.10 13.30 15.30 15.50 17.50 18.20 20.20 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 0.30 1.00 2.40 4.20 Brazde TV lica

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 11.30 11.50 12.00 13.30 14.00 15.10 17.30 19.00 19.40 20.00 22.00 0.00 1.00 Crtani film Jutarwi program Vijesti Asteriks i 12 zadataka, crtani film Sporti}i Vijesti [a{avi stanovnici Nokturna, film Auto {op magazin Kviz i grad FILM Trka~ FILM Upoznajte roditeqe Vijesti Muzika Survivor FILM @estoki udar Brus Li, serija Erotski film

OBN
10.00 12.20 12.50 14.00 15.00 17.00 18.00 18.50 19.10 20.00 21.50 0.20 3.40 Rat bendova U|i slobodno ^uvari planete Ke~eri FILM Park iz doba jure Zakon bra}e, serija Zakon bra}e, serija Info Ekskluziv FILM Lov u Bosni FILM Park iz doba jure Rat bendova FILM Lov u Bosni

PINK BH
7.20 7.30 7.40 8.00 9.00 10.00 10.30 12.00 12.10 12.20 12.30 14.00 14.10 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Qubav je vje~na, serija BH net Robna ku}a FILM Bo`i} kod Krankovih Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Gold mjuzik Info FILM Uli~ni lovac

FILM Lisica i dijete Vjerski mozaik Srbije Klinika Vet Profil i profit Kwiga utisaka Agroinfo Svijet zdravqa Sedam RTS dana Gra|anin Fudbal: Hal Siti - ^elzi Total tenis Fudbal: Arsenal - Everton Vrele gume Fudbal: Birmingem - Man~ester junajted Reli Obrazovni program Ekologija Svijet sporta R.M. To~ak Nemoj umrijeti mlad Art zona Muzika Vrele gume Fudbal: Hal Siti - ^elzi Fudbal: Arsenal - Everton Fudbal: Birmingem - Man~ester junajted

NOVA TV
6.40 9.00 9.20 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.50 17.00 17.10 18.10 19.10 20.00 23.30 Ezo TV Superheroj Spajdermen, crtani film Graditeq Bob Vinks, crtani film Dora istra`uje, crtani film Lude sedamdesete, serija U sedmom nebu, serija Smolvil, serija FILM Mo}ne patke 3 FILM Ko sam ja Vijesti Nad lipom 35 Lud zbuwen normalan, serija Dnevnik FILM Plimni talas FILM Ta~ka usijawa

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti

HRT 1
7.00 7.30 7.50 8.10 10.00 10.10 Nau~na petica Iza ekrana Vijesti FILM Usamqeni su hrabri Vijesti Ku}ni qubimci

subota, 9. januar

GLAS PLUS 6. i 9 - 15. januar 2010. 119 7. decembar 2008.

PINK BH

10.30

Bo`i} kod Krankovih
Kada Krankovima jedina k}erka napusti dom i ode da `ivi u inostranstvo, oni odlu~uju da te godine presko~e bo`i}ne praznike i odu negdje na krstarewe. Rije{ili su da presko~e pretprazni~ko ludilo: susrete sa kom{ijama, takmi~ewa ko }e qep{e da uredi ku}u, kao i bezbrojne dje~ije bo`i}ne horove svakodnevno na svojim vratima. Ali, wihova k}erka se javqa u “minut do dvanaest” da dolazi ku}i na sam dan Bo`i}a sa svojim vjerenikom. Krankovi }e bukvalno do`ivjeti stvarno zna~ewe ove prazni~ne groznice, jer imaju na raspolagawu samo 12 ~asova da spreme sve {to treba za Badwe ve~e. Uloge: Tim Alen, Xejmi Li Kertis, Den Akrojd Re`ija: Xo Rot
1.10 Vidoviti Milan 2.10 FILM Sfera 4.20 FILM Opsjednutost 5.50 FILM Krvavi zlo~in 8.30 9.00 9.30 12.00 12.05 12.30 14.30 15.00 16.00 16.50 17.00 17.20 19.10 19.30 20.10 21.10 22.10 22.20 0.00 0.20 Fil iz budu}nosti, serija To je prava Raven, serija ZIZ Vijesti Mozaik religija FILM Deset bo`ijih zapovijesti Rezovi, serija Moj djeli} Loare Mjesto zlo~ina: Majami, serija Vijesti Sarajevska hronika FILM \angova osveta Loto Dnevnik Dobri qudi, {ou Lud zbuwen normalan, serija Vijesti FILM Kakav deda takav unuk Rezovi, serija FILM Naoru`an i nevin 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 Koale, crtani film Bel dan Edzmond, serija Hit lista Rad i slava, serija 22 ~asa
FILM

2050
PINK BH

RTL
7.30 9.10 9.20 10.00 11.00 12.00 12.20 14.00 14.50 17.50 18.30 19.00 20.00 21.50 0.00 2.10 Heroji iz strasti, serija Pink Panter, crtani film Astro Boj, crtani film Mifi, crtani film Tajna ~okolade, serija Jedna od de~kiju, serija FILM Zevs i Roksan FILM Predmet obo`avawa Fudbal: Arsenal - Everton Zvijezde ekstra Vijesti Diskaveri FILM Zavodnik FILM Brodolom `ivota FILM Ameri~ki `igolo FILM Komandos

VIKOM
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.05 14.00 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Narodna muzika Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Mjesta, krajevi, zanimqivosti Kviz znawa Misterije postawa Dnevnik RTS Da, mo`da, ne Spasilda Kviz Erotski program

Pukovnik Vilijam i wegova tri sina `ive u planinama Montane, po~etkom 20. vijeka. Kada jedan od sinova, Semjuel, dovede sa sobom vjerenicu Suzan, prijateqstvo izme|u bra}e je na putu da se raspadne. Najstariji sin Alfred zaqubquje se u Su-

Legende o strasti

zan, a ona se zaqubquje u Tristana. Stvari postaju jo{ gore kada sva tri brata odlu~uju da se pridru`e Prvom svjetskom ratu u Evropi 1914. godine, uprkos o~evom negodovawu. Veza izme|u bra}e, kao i pukovnikovo srce, na putu su da se raspuknu.

Uloge: Bred Pit, Entoni Hopkins, Eidan Kvin Re`ija: Edvard Cvik

B 92
7.00 7.20 7.50 8.10 8.40 9.00 9.30 10.40 11.10 12.00 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.00 19.30 20.00 22.00 23.50 0.20 20.00 Dora istra`uje, crtani film Dora istra`uje, crtani film Dora istra`uje, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Dopisnici bez granica Vodi~ za roditeqe FILM Dru`ina sa slatkog potoka: Nevoqe sa nastavnikom Nacionalna geografija Bu|elar Vijesti Dolina sunca, serija Vijesti Dopisnici bez granica Magazin FILM Mjese~ina Karoline Vijesti Nacionalna geografija Popodne Vijesti Vrlo va`ni Sun|er Bob, crtani film FILM Prsten Nibelunga FILM Prsten Nibelunga 2 Kalifornikacija, serija FILM Prsten Nibelunga FILM Prsten Nibelunga 2 Info

BN
6.30 9.00 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 16.00 16.10 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 Jutarwi program FILM Mar{ na Drinu Zapisi pored puta Sa Kraji{nicima po Krajini Zapisi iz na{eg kraja Pri~e zavi~ajne Kao kod svoje ku}e Novosti Sre}an ti ro|endan Srpska Monitor Tu|e sla|e Muzi~ki {ou Seke Aleksi} Muzi~ki {ou Marinka Rokvi}a Muzika

RADIO RS
6.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.05 Korijeni, emisija o nacionalnim mawinama 10.00 Vijesti 10.05 Riznica znawa 11.00 Vijesti 11.05 Zvjezdano nebo djetiwstva 12.00 Vijesti 12.10 Zvrk 13.00 Vijesti 13.05 Starogradska muzika 13.30 Narodna muzika 14.00 Vijesti 14.05 Sportsko zabavno popodne 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 18.00 Vijesti 18.05 Tkanica od nota 19.00 Vijesti 19.10 Muzi~ka emisija, zabavna muzika 19.30 Muzika naroda 20.00 Vijesti 20.05 Evergrin klub 21.00 Vijesti 22.00 Vijesti 22.05 Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike 23.00 Muzika za laku no} 0.00 Vijesti 0.05 No}ni program

Bezazleni oglas u novinama se uselila povu~ena Hedra, otvorio je vrata ubistvu i ra- ona ne}e preuzeti samo slozuzdanom teroru u ovom {obodnu sobu. Preuze}e i Elinu kantnom psiholo{kom trileru. odje}u, de~ka i na kraju }e poKada je vjerenik napustio Eli, ku{ati da joj preuzme i `ivot. ostala je prazna soba u U treptaju oka savr{ena ciwenom velikom stanu. Dala je merka pretvorila se u saoglas da tra`i cimerku. Kada vr{enu no}nu moru. Uloge: Brixet Fonda, Xenifer Xejson Li, Stiven Veber Re`ija: Barbet [reder

Neudata bjelkiwa

2250
PINK BH

K3
10.00 10.10 11.10 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.50 17.40 18.40 19.30 20.00 21.40 22.40 0.30 2.30 4.10 5.00 6.00 Vijesti Top 10 Dok. program Vijesti Turizam plus SMS Party Vijesti Neprijateq mog neprijateqa Super hitovi Poznati Novosti Dnevnik RTS Panorama regije Mega saund
FILM

BEL
8.00 8.30 10.00 10.05 10.30 11.00 12.00 12.30 14.00 15.00 16.00 17.00 Video-stranice Barbi, crtani film Vijesti Bistro Rijeke Evrope Iskoristi trenutak, putopis Vijesti
FILM

Astrologija
FILM

Poznati Dok. program RTS

FTV
8.00 Vijesti 8.05 Lutkokaz

Stil Hit lista Bela, emisija o kulturi
FILM

Dolazi do velike prirodne katastrofe na isto~noj obali Engleske. Podigao se nivo vode i prijeti velika poplava. Rob, stru~wak za barijere i in`ewer, wegova biv{a `ena Sem i wegov otac Leonard Morison, imaju samo nekoliko ~asova da sa~uvaju grad od totalnog uni{tewa. Nakon

Plimni talas

2000
NOVA

{to shvati da gradu prijeti velika nepogoda, Patri{a Ne{, zamjenica premijera, odlu~i se za evakuaciju grada. ^ini se da je prekrasno, a voda po~ne da plavi grad. Zamjenica premijera je u nezavidnoj situaciji, a uskoro saznaje da su wene k}erke izgubqene u gradu.

Uloge: Robert Karlajl, Xesalin Gilsig, Dejvid Sa~et Re`ija: Toni Mi~el

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 9 - 15. januar. 2010.

Глас Српске

RTRS

21.10

PINK BH

10.00

program

TV

Pri~a o popularnoj pjeva~ici Lepoj Breni i wenom orkestru “Slatki greh“, o wihovim do`ivqajima na jednoj od mnogobrojnih turneja po Jugoslaviji. Vjerovatno najtira`niji doma}i muzi~ki film svih vremena. Uloge: Lepa Brena, Gidra Bojani}, Bata @ivojinovi} Re`ija: Aleksandar \or|evi}

Hajde da se volimo

Sun|er Bob se opra{ta od grada Bikini Botom u `eqi da prona|e krunu Kraqa Neptuna koju je neko ukrao. I sve ukazuje da je za to odgovoran wegov {ef gospodin Keba Kraba. Iako je Sun|er Bob malo razo~aran jer nije dobio unapre|ewe iz svojih snova, on opra{ta svom {efu i odlu~uje da mu pomogne. Glasovi: Tom Keni, Klensi Braun, Royer Bampas, Alek Boldvin, Skarlet Johanson, Dejvid Haselhof Re`ija: Stiven Hilenburg
4.20 Crveni tepih 0.50 1.30 3.00 4.30 5.10 Vikend Evronet Fudbal: Vest Hem - Vulverhempton Fudbal: Liverpul - Totenhem Vaterpolo: Partizan - Eger Mistika

Sun|er Bob

RTRS
6.00 7.30 8.00 8.10 10.00 10.05 10.10 10.20 12.00 12.10 13.00 13.50 14.30 15.20 16.10 16.30 17.00 17.10 18.00 18.30 19.30 20.10 21.10 22.40 23.20 23.30 0.00 0.50 2.10 3.10 4.00 4.20 4.50 5.10
FILM Bo`i}na pjesma Zdravqe je lijek Vijesti S Jahorine s qubavqu Bil Sawar Veseli autobusi Uspavana qepotica FILM Bo`i}na romansa Vijesti Snop Nauka i Biblija U orlovom gnijezdu ^itala~ki klub utorkom Poaro, serija Pravila igre, serija Ah, ta planeta Vijesti Jabuka Sremski Karlovci Nauka i Biblija Dnevnik Koncert - Ribqa ~orba FILM Hajde da se volimo Sportski pregled Vijesti Svijet sporta Istorija fudbala FILM Hajde da se volimo Koncert - Ribqa ~orba Dnevnik Svijet sporta Zdravqe je lijek Sremski Karlovci Snop

16.30 16.40 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 0.50 1.10 1.20 2.00 4.00 5.30

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dvogled Info Robna ku}a Sve za qubav Zabavni program Grand - Narod pita FILM Plava laguna Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dvogled Plava laguna, film Gold Ekspress Xuboks

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.00 14.50 15.00 15.10 15.50 16.00 16.50 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 23.05 0.00 0.10 1.00 1.50 2.00 2.40 3.30 4.10 4.40 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Hana Montana, serija Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Kulinarski qetopis Vijesti SAT Vijesti Ono kao qubav, serija Bra}a po oru`ju, serija Robna ku}a Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Ono kao qubav, serija Tamo i ovdje, film Koncert Ivana Bosiq~i}a Vijesti Ri~ijevi, serija Dnevnik Egzit Egzit Vijesti Ono kao qubav, serija SAT Balkanskom ulicom Sasvim prirodno Slagalica

HRT 1
6.20 7.00 7.30 8.00 8.10 9.20 10.00 10.10 10.50 11.00 12.00 12.20 13.20 14.00 15.00 15.30 15.50 17.30 18.30 19.10 19.30 20.10 21.10 21.40 0.30 2.10 2.40 3.40 4.20 5.10 5.40 Glas domovine Obrazovni program Duhovni izazovi Vijesti Koncert klasi~ne muzike Opera Vijesti Dok. program Biblija Misa Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti FILM Na putu ku}i: Nevjerovatno putovawe Lijepom na{om U istom loncu Loto Dnevnik Ko `eli biti milioner Voza~ka dozvola Drugi krug predsjedni~kih izbora Vijesti Gara`a Lijepom na{om U istom loncu Plodovi zemqe More Mir i dobro

BHT 1
7.00 7.30 8.00 8.05 8.30 8.50 9.10 10.00 10.05 10.20 11.10 12.00 12.10 14.00 14.30 15.10 16.00 16.10 16.50 19.00 19.30 20.00 21.20 22.00 22.10 22.30 23.10 0.40 1.30 Prirodna ba{tina BiH Ku}ni qubimci, serija Vijesti Mumijevi, crtani film Slagalica Kineski moreplovac, crtani film Najboqa emisija za mlade Vijesti Muzika Slalom (m) Duhovni mostovi Vijesti Ko{arka: Bosna ASA BH Telekom - Union Olimpija TV Liberti Slalom (m) Savana, serija Vijesti Smawi gas Fudbal: Liverpul - Totenhem Hotspur Dnevnik Superstars Kod ku}e je najboqe Global Vijesti Sport Qudi sa Medisona, serija FILM Qudi iz dvorca Savana, serija Global

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 10.50 11.20 11.30 12.00 13.00 13.40 15.10 16.00 16.05 16.30 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 Crtani film Jutarwi program Vijesti Hrana i vino Sporti}i Vitafon Ulica Sezam Jura iz xungle, crtani film Stipe u gostima, serija FILM Beavis adn Butthead do America, Xejmi Oliver Vijesti Sinema Magika Studio Survivor Vijesti Stipe u gostima, serija Fudbal: Tenerife - Barselona FILM Posqedwi dvorac

HRT 2
6.40 7.00 8.30 9.30 10.20 11.20 13.20 14.20 15.30 15.40 17.50 20.00 22.10 23.10 23.40 0.40 San o slavi, serija FILM Dvostruka nevoqa Prijateqi Nora Fora Slalom (m) Superveleslalom (`) Slalom (m) Dok. program Olimp Ko{arka: Cibona - Partizan Hokej: Olimpija - Medve{~ak Brzi i `estoki, film Dobre namjere, serija Nove avanture stare Kristine, serija Xez Gara`a

RTS 2
6.00 7.00 7.40 8.00 9.00 9.20 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 13.50 14.20 16.20 16.50 18.50 20.00 21.00 21.30 22.00 22.40 23.30 0.20 Muzika za dobro jutro Amen adjes Agroinfo Dozvolite Pustolov Dok. program Drama Akva viva derbi Moj qubimac Znawe imawe UNHCR - povratak: Kosovo Interfejs Dolinom Ibra kroz vijekove Kulturako aresipe Trag u prostoru Fudbal: Vest Hem - Vulverhempton Srpski isto~nici Fudbal: Liverpul - Totenhem Vaterpolo: Partizan - Eger Horizont Zaboravqeni umovi Srbije TV feqton R.M. To~ak Mistika Muzika Reli

OBN
6.30 9.00 10.00 10.30 11.10 12.00 13.00 14.00 14.50 16.30 17.10 17.50 18.20 18.50 20.00 22.00 22.50 23.20 23.50 2.00 3.50 Rat bendova ^uvari planete Vil i Grejs, serija Bitange i princeze, serija Peper Denis, serija Lonci i poklopci Crveni tepih Telering Nedjeqno popodne Fashion Police Sexiest Skrivena kamera Skrivena kamera Info FILM Lo{e dru{tvo Peper Denis, serija U|i slobodno Vil i Grejs, serija Rat bendova FILM Lo{e dru{tvo U|i slobodno

PINK BH
7.30 7.40 8.00 9.00 10.00 12.00 12.10 14.00 14.10 14.20 14.30
Глас Српске

Sarajevo na liniji Made in Bawa Luka Kad na vrbi rodi gro`|e, serija BH net FILM Sun|er Bob Info Gold Ekspres Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka FILM Nadin

NOVA TV
7.40 7.50 8.20 8.30 9.00 9.20 9.50 10.50 11.20 11.50 Bumba, crtani film Superheroj Spajdermen, crtani film Graditeq Bob Vinks, crtani film Dora, crtani film Lude sedamdesete, serija Ulica sje}awa, serija Automotiv Novac Eli Stoun, serija

nedjeqa, 10. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 139 2008. 9 - 15. januar.

PINK BH

14.30

Nadin je napravila veliku glupost - slikala se u prili~no slobodnom izdawu po nagovoru qigavog fotografa Rejmonda Eskobara. Kada shvati da on planira da iskoristi te fotografije kao ilustraciju za {pil karata, rije{i da ih ukrade. Zato }e joj biti potrebna pomo} wenog uskoro biv{eg mu`a Vernona. Usred wihove kra|e, neko }e, u susjednoj sobi, ubiti Eskobara, a Nadin i Vernon }e pobje}i u panici, zgrabiv{i usput koverat na kome pi{e samo weno ime. Da li je u pitawu pravi koverat ili ne{to drugo, posta}e jasno kada shvate da su im za petama i Eskobarove ubice, ali i lokalni zemqoposjednik Baford. Uloge: Xef Brixis, Kim Besinxer, Rip Torn Re`ija: Robert Benton
12.50 15.00 19.10 20.00 21.50 23.30 1.30 2.00 3.20 4.40 6.00 Kevin Hil, serija FILM Plimni val Dnevnik Zvijezde Hit rekordsa To nije jo{ jedan film za mlade, film Crveni tepih Televizijska posla, serija FILM Zov puti FILM To nije jo{ jedan film za mlade, Crveni tepih Lude sedamdesete, serija 0.30 2.30 4.10 5.10 6.00 Astrologija
FILM

Nadin

Cinenews Dok. program RTS

19.00 19.30 20.00 22.00 22.30

Bel dan Edzmond, serija Film 22 ~asa Odjeqewe za istragu, serija

2300
PINK BH

Plava laguna

FTV
8.00 8.05 8.30 9.00 9.30 12.00 12.05 12.30 13.00 14.30 15.40 15.50 17.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.40 23.10 23.30 Vijesti Lutkokaz Zak i Kodi, serija To je prava Raven, serija ZIZ Vijesti Zelena panorama Sedmica Deset Bo`jih zapovijedi, film - 2. dio Dobri qudi Vijesti Ritam rok plamena FILM Kakav deda takav unuk Hranoqupci Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija Za~aran, film Paralele Vijesti FILM Okrug L.A. 187 6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.00 15.50 16.30 19.30 20.30 21.00 22.00 23.00 0.00

VIKOM
Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film U na{em ataru, emisija o poqoprivredi Blesimetar, serija Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Kviz znawa Dnevnik RTS Pregled sedmice Dokaz stvarawa Izazovi istine Narodna muzika Erotski program

RTL
6.50 7.20 7.30 8.10 9.10 10.00 10.20 11.30 13.20 13.30 15.00 17.00 17.00 17.30 18.30 19.00 20.00 21.40 22.10 23.30 1.00 Grupna terapija, serija Pink Panter, crtani film Astro Boj, crtani film Mifi, crtani film Diskaveri Jedna od de~kiju, serija Bibin svijet, serija FILM Predmet obo`avawa Vijesti FILM Zevs i Roksan FILM Zavodnik Vijesti Odred za ~isto}u Jezikova juha Vijesti Magazin FILM Izgubqeno na|eno No} odluke FILM Sibil No} odluke FILM Brodolom `ivota

Morski talasi izbacuju na ti~nog ostrva sebi stvaraju obalu `ivopisnog i idili~nog dom. Odrastaju}i suo~avaju se rajskog ostrva u ju`nom Pacisa zbuwuju}im tjelesnim i psifiku jedine pre`ivjele u brohi~kim promjenama, a wihova dolomu - brodskog kuvara i dje~ija osje}awa se produbquju dvoje male djece. Uskoro kuvar u istinsku naklonost i qubav umire i mala djevoj~ica Emekoja }e dovesti do ra|awa wihovog djeteta. Ostaje samo lina i wen drug Ri~ard ostaju jedno pitawe - da li }e oni prepu{teni sami sebi. Dani postaju godine dok oni od egzo- ikada vidjeti civilizaciju? Uloge: Bruk [ilds, Kristofer Atkins, Leo Mekern Re`ija: Randal Kleiser

To nije jo{ jedan film za mlade
U sredwoj {koli “Yon Hjuz“ u~enici su isti kao i u svim ostalim {kolama. Popularni sportista Xejk kladi se s Ostinom, drskim frajerom plave kose, da }e Xeni, neprivla~nu djevojku, pretvoriti u kraqicu maturske ve~eri. Me|utim, dvije osobe `ele da sprije~e Xejka u toj namjeri: wegova zla sestra Ketrin, najokrutnija djevojka u {koli i Prisila, nesta{na navija~ica. Svi wihovi prijateqi isti su kao i u svakoj drugoj sredwoj {koli te ih mu~e isti problemi kao sve u~enike.

2150
NOVA

B 92
7.00 8.30 9.00 11.00 13.00 14.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 0.10 1.00 1.20 8.00 9.00
FILM Dru`ina sa Slatkog potoka: Nevoqe sa nastavnikom, film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Znawe na poklon FILM Mjese~ina Karoline Patrola FILM Plavi dim Vijesti Dizawe u Berlinu Popodne Vijesti Trnav~evi}i u divqini, crtani film Trnav~evi}i u divqini, crtani film Dolina sunca, serija Utisak nedjeqe Vijesti Kalifornikacija, serija Jelen Top 10 Vrlo va`ni FILM Plavi dim Info

RADIO RS
6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 0.00 0.10 1.00 5.00 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica, omladinska emisija Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Razgovornik Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Korijeni Sje}awa Pono}ne vijesti Kultura u ogledalu No}ni program Emisija za selo

BN
6.30 7.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.30 19.30 20.00 21.00 23.00 0.30 3.00 Koktel Svijet Renomea Pri~e zavi~ajne Zapisi pored puta Selo Nijesmo mi od ju~e, serija Cvr~ak na sat Zavi~aju mili raju Muzika Servis Karamela Bez maske Nedjeqno popodne Monitor Tu|e sla|e Utisak nedjeqe Slu~ajni partneri Astro~et Satelitski program

Uloge: Kris Evans, Xejmi Prisli, Erik Kristijan Olsen, Re`ija: Xoel Galen

BEL
Videostranice Dogodov{tine ru`nog pa~eta, crtani film Sre}ko i baka Kata, crtani film Midiganova misija Manastiri Srbije Rije~ vjere Vijesti Manastiri Srbije Film Kreni u prirodu Rad i slava, serija

K3
9.00 10.00 11.00 12.10 13.00 15.00 17.00 18.40 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 Izvorwaci Zemqa izvor `ivota Rodni kraju, mili raju Panorama regije Cinenews Nedjeqno popodne Folk {ou Novosti Dnevnik RTS Mili raju, rodni kraju Kafanska pri~a Scena
FILM

Sibil
Ona je {esnaest razli~itih osoba. Problemati~na studentkiwa Sibil Dorset upu}ena je psihijatru Vilbur na posmatrawe zbog navodno ~estih histeri~nih napada. Kako tretmani odmi~u, tako se Sibil polako otvara psihijatru i priznaje da ~esto do`ivqava

2250
RTL

10.10 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 12.30 14.00 15.00 17.00 FILM Biqana za vas 18.30 Koale, crtani film

pomra~ewa i da se pojedinih vremenskih razdobqa uop{te ne sje}a. Vilbur otkriva da je wenu pacijentkiwa u djetiwstvu psihi~ki i emocionalno zlostavqana majka. Kako bi se odbranila od do`ivqenih trauma, Sibil se podijelila u {esnaest razli~itih osoba.

Uloge: Xesika Lang, Tami Blenkard, Ron Vajt, Xo Bet Vilijams Re`ija: Xozef Sarxent

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 9 - 15. januar 2010.

Глас Српске

NOVA

15.00

PINK BH

20.30

program

TV

Kakav otac takav sin
Dr Xek Hamond sjajan je i uspje{an kardiohirurg. Fin, kulturan i pomalo konzervativan, ima velike {anse da postane {ef osobqa u jednoj od vode}ih svjetskih modernih bolnica. Wegov sin Kris tipi~an je maturant, koji se najvi{e edukuje na podru~ju djevojaka, automobila i muzike. Zahvaquju}i tajanstvenom napitku, koji je Krisov {a{avi prijateq Triger pozajmio od svog ujaka arheologa, otac i sin slu~ajno zamijene tijela. Sin dobije “jaguara“, zlatnu kreditnu karticu i {efovu `enu. Wegov otac dobije xeparac, test iz biologije i la`nu li~nu kartu. Uloge: Dadli Mur, Kirk Kameron, Ketrin Hiks Re`ija: Rod Daniel

Xulija Roberts blista u ulozi Xuls Poter koja ~itavog `ivota bje`i od ozbiqnog vezivawa ali iznenada shvata da je zaqubqena u svog najboqeg prijateqa Majkla: Samo je jedna sitna prepreka na putu ka wihovoj sre}i. Majkl se `eni drugom djevojkom. Potpuno slu|ena i puna planova kako da osujeti vjen~awe. Xuls }e u~initi ba{ sve da ga preotme od suparnice. Sve osim da mu prizna istinu. Uloge: Xulija Roberts, Kameron Djaz, Dermot Malroni Re`ija: P. J. Hogan
Rat bendova Bestseler TV Kraq Kvinsa, serija Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Stol za 4 Info Ekskluziv FILM Povratak u budu}nost Ke~eri Zakon bra}e, serija Border, serija FILM Lo{e dru{tvo Ke~eri Zakon bra}e, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti U zdravom telu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija FILM Debeli Albert Vijesti Visoki napon Vijesti Grijeh wene majke, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Moj ro|ak sa sela, serija Jedna pjesma jedna `eqa Upitnik Vijesti Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik Zovem se Erl, serija Zovem se Erl, serija FILM Dvjesta cigareta Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Upitnik U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kirilo Savi} Kuvati srcem Ru`no pa~e, crtani film Majmunoqupci, crtani film Vjerujte ali ne pretjerujte Pri~e iz divqine U sjenci oblaka Liturgija Vrele gume Total tenis Reli Nauka Obrazovni program Muzika Trezor Sterija na TV 15.50 16.30 17.00 17.30 18.10 18.30 19.00 19.40 19.50 20.50 22.50 23.20 1.00 1.30 4.00 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.40 15.30 16.10 17.30 18.10 18.30 19.30 20.10 21.50 22.20 23.20 23.50 0.50 1.30 2.20 3.00 4.00 6.50 7.10 7.30 7.50 8.10 8.30 9.00 9.20 10.00 10.40 12.20 13.20 13.40 14.00 14.50 15.00 15.20 15.30 15.50 16.10 17.00 18.00 18.20 18.50 19.20 20.00 21.00 21.30 21.50 22.40 0.30 Ovo je Srbija Obrazovni program Ekologija Razglednica Muzika Majmunoqupci, serija Bostonski advokati, serija Iza naslova Pregled Premijer lige Fudbal: Man~ester Siti - Blekburn Liturgija FILM Ubistvo u Oksfordu Reli Sterija na TV Fudbal: Man~ester Siti - Blekburn Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Kruzer nad kruzerima Tre}e doba Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Normalan `ivot Mijewam svijet Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik FILM Ni~ija zemqa Potro{a~ki kod Otvoreno Vijesti Na rubu nauke Zvjezdane staze, serija Ksena - princeza ratnica, serija Doktor Haus, serija U tu|oj ko`i, serija Mijewam svijet @derowa, crtani film Jure iz xungle, crtani film TV vrti} ^arobna plo~a Deksterova laboratorija Slu~aj za ekipu Barz, serija Gem set me~, serija Muzika Ali Mekbil, serija FILM Stra{ni vrtovi Biskup politi~ar dobrotvor i mecena Prijateqi, serija Razred, serija Ksena - princeza ratnica, serija Kod Ane U zdravom tijelu zdrav duh Boli glava TV vrti} ^arobna plo~a Zvjezdane staze, serija Na rubu nauke Vijesti @upanijska panorama Muzika Doktor Hu, serija TV Bingo {ou Bitange i princeze, serija Vijesti Doktor Haus, serija FILM Pravo ~udo U tu|oj ko`i, serija

Svadba mog najboqeg druga

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 9.50 10.20 10.40 11.00 11.05 11.30 12.00 12.10 13.00 13.10 14.00 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.10 23.00 23.20 0.10 0.30 1.30 2.00 2.30 3.00 4.00 7.00 8.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 11.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10
Глас Српске

Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Prijatno djeco Herbarijum MTS magazin Sestrice, serija Vijesti Nauka i Biblija Suva Me|a - 11. januar ^itala~ki klub Draguq u carskoj palati, serija Vijesti Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Pitajte tra`imo odgovor Srpska danas Dolina sunca, serija Nauka i Biblija Ximbo i Xet Set, crtani film Upitnik Dnevnik Presing FILM ^ast i po{tovawe 2 Info profil Profajler, serija Frej`er, serija Draguq u carskoj palati, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Presing FILM ^ast i po{tovawe 2 Viktorija, serija Iksmen, crtani film Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Aladin, crtani film Ple{i ple{i, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz i grad Survivor Vijesti Luda ku}a, serija Zauvijek susjedi, serija Hrana i vino Survivor Vijesti Crni Gruja, serija Dekodirawe Da Vin~ijevog koda Survivor Dobre namjere, serija Kviz i grad Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Magi~na privla~nost, serija Best of Pink BH Info Grand {ou

14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 18.40 19.00 20.00 20.30 22.30 0.30 0.40 0.50 1.00 3.00 7.00 9.05 9.10 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.40 14.10 14.30 15.00 15.10 15.30 15.35 15.50 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 22.10 22.40 23.40 2.00 2.20 6.50 7.10 7.20 7.40 7.50 7.55 8.00 8.05 8.20 9.30 10.00 10.20 10.30 11.20 11.50 12.30

Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Just for Laugh Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Magi~na privla~nost, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dodir s neba, serija Serija FILM Svadba mog najboqeg druga FILM Doni Brasko Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo
FILM FILM

13.00 16.00 16.20 16.50 17.00 17.50 18.20 18.50 19.10 20.00 21.30 22.30 23.30 0.20 2.00 2.40 6.00 6.05 8.55 9.00 9.10 9.30 9.55 10.00 10.30 10.50 10.55 12.00 12.10 12.30 12.40 13.10 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.05 0.00 0.20 0.40 1.00 2.40 3.00 3.10 6.00 6.10 6.40 7.00 7.30 7.50 8.00 8.40 9.10 9.30 10.05 10.30 10.50 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50

HRT 1 RTS 1

BHT 1
Dobro jutro Ozi Bu, crtani film Mumijevi, crtani film Kineski morepolovac, crtani film Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Kod ku}e je najboqe Global Vijesti Superstars Mini {kola Japanske pri~e, crtani film Ozi Bo, crtani film ^udesni svijet Nema problema Info Avenija Okean, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Doma}a lektira Klovn Kiri, crtani film Dnevnik Retrovizor Naked.TV Tajna kopca, serija Moda Vijesti Tema dana Dimenzija vi{e FILM Dina U me|uvremenu Tajna kopca, serija Transformeri, crtani film Pocoyo, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Memori Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Ekskluziv Skrivena kamera [mekeri u kuhiwi Info Top 10

ATV

HRT 2

RTS 2

OBN

PINK BH

ponedjeqak, 11. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 159 2008. 9 - 15. januar

RTL

20.00

^ovjek sa zlatnim pi{toqem
Francisko Skaramanga pla}eni je ubica poznat kao ~ovjek sa zlatnim pi{toqem jer svoje `rtve usmr}uje upravo zlatnim pi{toqem u koji stavqa zlatne metke. Poznat je i po tome {to nikada ne proma{uje svoje mete i uspje{no izvr{ava sve zadatke. Xems Bond primi poruku, navodno od samog Skaramange, kako je upravo on sqede}a wegova meta. Zbog toga je razrije{en svih zadataka dok se situacija ne smiri. Zbog uro|ene nestrpqivosti, ali i va`nosti zadatka na kojem upravo radi, Bond odlu~i da ne bje`i nego se ~im prije suo~iti sa Skaramangom. Me|utim, sve je jasnije kako je poruka bila samo obmana jer Skaramanga uop{te ne planira da ubije agenta, nego nau~nika koji radi na kanalizovawu sun~eve energije. Uloge: Roxer Mur, Kristofer Li, Brit, Mod Adams Re`ija: Gaj Hamilton

Napad zmaja

2150
RTL

NOVA TV
6.50 7.50 8.00 10.10 11.10 12.10 12.50 14.00 15.00 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 23.30 23.40 0.40 1.10 2.10 3.10 4.30 5.20 7.00 7.20 7.40 8.10 9.00 11.00 11.30 12.00 12.20 13.00 13.50 14.40 16.10 16.40 17.10 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 21.50 23.40 23.50 1.00 6.30 8.30 10.00 10.05 11.00 11.40 12.00 12.20 12.30 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 Xeki ^en, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Ezo TV Lude sedamdesete, serija Na{i najboqi dani, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Najboqe godine, serija FILM Kakav otac takav sin Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija FILM [panski engleski Vijesti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija Ubojita Xejn, serija Ezo TV FILM Zov puti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija Pink Panter, crtani film Mifi, crtani film Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Astro {ou Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Ratu u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet FILM ^ovjek sa zlatnim pi{toqem FILM Napad zmaja Vijesti FILM Izgubqeno na|eno Astro {ou Jutarwi program Susreti prve vrste Novosti Poznati Gradske pri~e Skrivena kamera Novosti Zezafon Svijet na dlanu Super ke{ Novosti Bulevar Vitafon Novosti Zlatna planeta Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport Monitor Sponzoru{e, serija Koktel

22.30 Pregled dana 23.00 FILM Mrtav ladan 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

0.30 8.00 9.00 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30 16.00 16.30 16.40 16.50 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 6.00 8.00 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10

Saut Park, serija Info kanal

BEL
Videostranice Jutarwi program Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Out, emisija o igricama Bella
FILM

K3
9.30 9.40 10.00 11.30 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.50 17.40 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.00 0.30 2.30 4.20 7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 13.40 14.10 14.40 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 23.00 23.20 7.00 10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 14.50 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Autosprint Plej Profa, serija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Potez Vijesti Fojlov rat, serija Vijesti Astrologija
FILM

RTL

Fojlov rat, serija Dobro jutro Vijesti @ivot u divqini, serija Garfild Pozitivna geografija Zelena panorama Mozaik religija Dnevnik Dolina sunca, serija ^arolija, serija Sedmica Sarajevska hronika Paralele Vijesti @ivot u divqini, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik 60 minuta FILM Oficir s ru`om Dnevnik Mejd in Srbija Jutarwi program Vijesti Nauka i Biblija Vijesti Nacionalna geografija Utisak nedjeqe Moje drage kom{ije, serija Vijesti Stawe nacije Dolina sunca, serija Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija FILM Igra jelena Vijesti Moje drage kom{ije, serija

[areni kuvar Vijesti Play Out, emisija o igricama Mobile, emisija o autima Emblema, emisija o enterijeru Tehnologija danas, emisija o nauci Midiganova misija Koale, crtani film Bel dan Building Shop, emisija o gra|evinarstvu Bel sport, sportski magazin Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa
FILM

On je mlad i sna`an. On je poput zmaja. Wegov otac `eli da on poha|a ~asove i postane odli~an student, ali Dragon je `ivahan mladi} ~iji su interesi tu~wave i jurwava za djevojkama. Pun samopouzdawa, ali i arogancije, Dragon nastavqa da `ivi kako mu je drago sve dok ne prona|e plan kra|e kineskih artefakata. “Napad zmaja” je tre}i film koji je mladi Xeki ^en re`irao, i u wemu je i te kako vidqiv autorov osje}aj za akciju i humor, koji }e mu kasnije donijeti status kineske zvijezde svjetske popularnosti, mada je o~ito da se ^en jo{ uvijek tra`i u `anru akcione komedije. U mladim danima ^en je vi{e nalikovao na Brusa Lija, a mawe na ^ena kojeg poznajemo iz devedesetih godina, {to samo mo`e biti razlog vi{e obo`avaocima borila~kih vje{tina da pogledaju ovaj film. Uz akciju, tu je i doza ve} spomenutog obaveznog humora za koktel prave zabave. Uloge: ^eki ^en, Vai-Man ^en, Kang-Jeh ^eng Re`ija: Xeki ^en

2230
PINK BH

Doni Brasko

FTV

VIKOM
Narodna muzika Glas Amerike Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op Sveznalica, kviz Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Dokaz stvarawa Dnevnik RTS Gost s povodom Vi i sport Kviz Erotski program Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program

Stari mafija{ “Lefti” uzima pod okriqe mladog sitnog lopova Donija Braska koji je u stvari tajni agent FBI. Neuobi~ajeno prijateqstvo i povjerewe se ra|a izme|u dva mu{karca. Doni brzo napreduje na hijerarhijskoj qestvici jedne od najzna~ajnijih mafija{kih porodica, istovremeno zanemaraju}i sopstvenu porodicu. Prijateqstvo, odanost porodici i izdaja su sjajno prikazani u ovom napetom trileru. Uloge: Al Pa}ino, Xoni Dep, Majkl Madsen Re`ija: Majk Wuel

[panski engleski

2100
NOVA

RADIO RS

BN

B 92

Meksikanka Flor ima 12-godi{wu k}erku Kristinu. Po~iwe da radi kao slu{kiwa u bogatoj porodici koja ima puno problema. Xon Klaski divan je otac i suprug. On je glavni kuvar i vlasnik restorana, dok je wegova supruga Debora nedavno izgubila posao te wena nesigurnost naru{ava bra~nu idilu. Kad Klaskiji unajme qetnikovac u Malibuu do kojeg je nemogu}e do}i autobusom, Flor i Kristina su prisiqene da se usele. Kao rezultat toga gledamo sudar kultura i vrijednosti te osvje`avaju}e iskren pogled na brak, roditeqstvo i predanost porodici, te stvari koje mijewaju `ivot. Uloge: Adam Sendler, Tea Leoni, Paz Vega, Ri~ard Molina Re`ija: Xems L. Bruks

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 9 - 15. januar 2010.

Глас Српске

PINK BH

22.00

NOVA

20.50

program

TV

Rudi je ~ovjek od akcije i kroz `ivot ide najbr`om trakom, ali to uvijek radi sa stilom, bilo da pere novac, juri za dijamantima ili otima dragocjenosti od mafije. Oskar, wegov otac arheolog, otkriva mu da je na tragu posqedweg, izgubqenog dijela Svete kwige, koji ~uva tajni red ratnika Bo`anskog jedinstva. Me|utim ocu se gubi svaki trag na aerodromu u Tel Avivu i Rudi dolazi u Izrael da otkrije da li je u to umije{an red drevnih ratnika. Uloge: @an-Klod Van Dam, ^arlton Heston Re`ija: [eldon Leti~

Ratnik xihada

Nova pustolovina porodice Wuton i wihovog umiqatog prijateqa Betovena. Porodi~ni qubimac, pas Betoven susre}e Misi, bernardinku svojih snova. Na`alost, Regina, grozna Misina vlasnica, koja }e svoga psa poku{ati da iskoristi kao predmet nagodbe u mu~nom razvodu, uskoro }e ih razdvojiti. Qubav uvijek pobje|uje, a kao rezultat toga Misi i Betoven postanu roditeqi ~etiri preslatka {tenca. Uloge: ^arls Grodin, Bodi Hant, Nikol Tom Re`ija: Rod Daniel
11.50 12.30 13.00 15.30 15.50 16.20 16.50 17.00 17.50 18.20 18.50 19.10 20.00 21.50 23.40 0.20 1.10 Info Top 10 Rat bendova Bestseler TV Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Stol za 4 Info Ekskluziv FILM Teksa{ki renxeri FILM Povratak u budu}nost Grad an|ela, serija Ke~eri Rat bendova 18.40 19.10 19.20 21.00 22.00 22.30 23.00 23.20 0.00 0.30 1.00 2.10 3.00 4.40 5.10 Hit libris Iza naslova Ko{arka: Crvena zvezda - Beneton Bostonski advokati, serija Liturgija Nauka Integracije ^itawe pozori{ta Muzika Reli Sterija na TV Trezor Ko{arka: Crvena zvezda - Beneton Hit libris Muzika

Betoven 2

6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.10 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.50 22.50 23.10 0.00 0.20 1.20 1.50 2.20 2.50 3.40 4.40 5.00 5.30

RTRS

Info kanal Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Prijatno djeco Herbarijum MTS magazin Sestrice, serija Vijesti Nauka i Biblija Profajler, serija Draguq u carskoj palati Vijesti Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Bawalu~ka panorama Srpska danas Dolina sunca, serija Koncert Ximbo i Xet Set, crtani film Upitnik Dnevnik Nekad bilo Mjesto zlo~ina, serija Poaro, serija Info profil Profajler, serija Frej`er, serija Draguq u carskoj palati, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Nekad bilo Koncert Bawalu~ka panorama Muzika Frej`er, serija

12.10 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 18.40 19.00 20.00 20.30 22.00 0.00

2.00 2.10 2.20 2.30 4.00 FILM 6.00 Xuboks

[ou tajm Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Just for Laugh Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Magi~na privla~nost, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dodir s neba, serija Serija Grand parada FILM Ratnik xihada FILM Voker teksa{ki renxer: Proces na vatri Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand parada

7.00 8.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 11.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 20.00 22.00 23.10 0.00 6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
Глас Српске

ATV

Viktorija, serija Iksmen, crtani film Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Aladin, crtani film Ple{i ple{i, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz i grad Survivor Vijesti Luda ku}a, serija Zauvijek susjedi, serija Hrana i vino Vitafon Survivor Vijesti Zvijezda mo`e{ biti ti Survivor Dobre namjere, serija Kviz i grad Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Magi~na privla~nost, serija Dodir s neba, serija Info

7.00 9.00 9.05 9.20 9.40 9.55 10.00 10.50 11.00 11.50 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.10 15.20 15.40 15.50 16.10 16.40 17.30 17.35 18.10 18.50 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.10 22.40 23.30 0.30 0.50 1.50

BHT 1

Dobro jutro Mini {kola Japanske pri~e, crtani film ^udesni svijet Nema problema Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Moda Amarkord - Torino 2006 Dimenzija vi{e Vijesti Naked.TV Mini {kola Japanske pri~e, crtani film Otvori prozor Samo naprijed Dje~iji festivali Info Avenija Okean, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Dru{tvo znawa Klovn Kiri, crtani film Dnevnik Planeta Kliperton Crta Kad tebe ne bude, serija Radost putovawa i kulinarski u`ici Vijesti Tema dana Damar ABBA U me|uvremenu Crta Radost putovawa i kulinarski u`ici

6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 11.40 12.00 12.10 12.30 13.10 14.50 15.00 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50 21.10 23.00 23.05 0.00 0.20 0.40 1.10 2.30 4.20 4.30 5.50 6.00 7.00 7.30 7.50 8.40 9.00 9.20 9.30 10.00 11.00 11.30 11.50 12.50 13.50 16.00 16.30 16.40 17.10 17.50 18.20

RTS 1

Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Kvadratura kruga Svijet ribolova Vijesti Bostonski advokati, serija Iza naslova Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija FILM Gepard djevojke 2 Vijesti Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Moj ro|ak sa sela, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Moj ro|ak sa sela, serija FILM Pqa~ka tre}eg rajha Vijesti Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik Zovem se Erl, serija Zovem se Erl, serija FILM Sutra ujutru FILM Pqa~ka tre}eg rajha Vijesti Oko U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Ru`no pa~e, crtani film Vjerujte ali ne pretjerujte Pri~e iz divqine Iz `ivota poznatih matemati~ara Muzika Liturgija Pregled Premijer lige Trag Gra|anin Muzika Trezor Sterija na TV Ovo je Srbija Kako se pravi Kamerom kroz Srbiju Moravske pri~e Muzika TV mre`a

5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 11.40 12.00 12.30 13.20 14.10 14.40 15.30 16.10 17.30 18.10 18.30 19.30 20.00 20.40 21.20 22.00 22.50 23.20 0.20 1.00 1.50 3.00 3.30 4.00 4.30 5.00

HRT 1

Normalan `ivot Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti ^uda qudskih ruku Deni na moru Kulturna ba{tina Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Me|u nama Emisija iz kulture Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Globalno sijelo Riba ribi grize rep Poslovni klub Otvoreno Vijesti Drugi format Ksena - princeza ratnica, serija Zakon i red: Odjel za `rtve, serija Deni na moru Riba ribi grize rep Emisija iz kulture Globlano sijelo Poslovni klub Oprezno s an|elom, serija

RTS 2

PINK BH

6.50 7.10 7.20 7.40 7.50 7.55 8.00 8.05 8.30 9.30 10.00 10.20 10.30 11.20

OBN

Transformeri, crtani film Pocoyo, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Memori Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Ekskluziv Skrivena kamera Stol za 4

6.50 @derowa, crtani film 7.10 Nove pustolovine Jure iz xungle, crtani film 7.30 TV vrti} 8.10 Deksterova laboratorija, crtani film 8.20 Slu~aj za ekipu Barz, serija 9.00 Gem set me~, serija 9.20 Muzika 10.00 Ali Mekbil, serija 10.40 FILM 12.20 Dokuteka 13.30 Prijateqi, serija 13.40 Razred, serija 14.00 Ksena - princeza ratnica, serija 14.40 Kod Ane 15.00 Koga briga 15.30 TV vrti} 16.10 Drugi format 17.00 Vijesti 17.20 Slalom (`) 18.10 @upanijska panorama 18.50 Muzika 19.30 Doktor Hu, serija 20.20 Slalom (`) 21.30 Vijesti 21.50 FILM Doktor Mladen 23.40 Zakon i red: Odjel za `rtve, serija 0.20 U tu|oj ko`i, serija

HRT 2

utorak, 12. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 179 2008. 9 - 15. januar

PINK BH

0.00

Kordel Voker je privremeni teksa{ki renxer koji radi van Dalasa i koji vjeruje u razra~unavawe sa kriminalcima na staromodan na~in, tu~om. Ovog puta kapetan Voker istra`uje ubistvo koje je u vezi sa nestalim vladinim oru`jem. Uz to, on poku{ava da prona|e tinejxera koji bje`i od kriminalaca. Tamo negdje, Aleks je javni tu`ilac na slu~aju jednog neobi~nog osumwi~enog, teksa{kog renxera, koji je na tragu ubistva `ene koju je upravo upoznao. Uloge: ^ak Noris, [iri J. Vilson, Xadson Mils Re`ija: Aron Noris
20.10 21.00 22.10 22.30 23.00 0.40 3.00 Sponzoru{e, serija Glot frket Loto Pregled dana FILM [a{avi roditeqi Astro~et Satelitski program 0.30 Saut Park, serija Info kanal 8.00 9.00 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30 16.00 16.30 16.40 16.50 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

Voker teksa{ki renxer: Proces na vatri

7.10 7.40 7.50 8.00 8.30 10.40 11.40 12.30 13.30 14.30 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 20.50 22.40 23.00 0.00 0.30 1.30 2.30 4.00 4.20 5.10 6.00

NOVA TV

Xeki ^en, crtani film Pocoyo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Ezo TV Lude sedamdesete, serija Na{i najboqi dani, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Najboqe godine, serija FILM [panski engleski Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija FILM Betoven 2 Vijesti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija Ubojita Xejn, serija Ezo TV FILM Lovac demona Sajnfeld, serija Zakon brojeva, serija Lude sedamdesete, serija In magazin

230
NOVA

Bel

7.20 7.30 7.50 8.20 8.40 9.30 11.30 12.10 12.40 13.00 13.20 13.50 14.40 16.10 16.30 17.10 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 23.50 0.40 1.20

RTL

Pink Panter, crtani film Mifi, crtani film Punom parom Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Astro {ou Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za 5 Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Bibin svijet, serija Jezikova juha FILM Gore od najgoreg Vijesti FILM Savr{eno oru`je Grad uragana, serija Astro {ou

9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.40 18.00 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.00 0.30 2.30 6.00

K3

Vijesti Top farm Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Potez Autovizija Profa, serija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Kapri, serija Utorkom u`ivo
FILM

Videostranice Jutarwi program Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Out, emisija o igricama Bel sport, sportski magazin
FILM

Lovac demona
koriste}i veliki broj smrtnika. Kardinal Vajt pozove ~asnu sestru da bi pomogla Xejku u lovu na Asmodeusa i wegove `ene. U me|uvremenu Asmodeus kuje zli plan te po{aqe seksi |avolicu da zavede Xejka.

Nakon {to je rije{io situaciju koja je ukqu~ivala egzorcizam, lovac demona Xejk Grejmen podnosi izvje{taj kardinalu Vajtu. Wih dvojica shvate da demon Asmodeus poku{ava da stvori potomstvo

Vijesti Astrologija Kad priroda podivqa (sedmi~na) RTS Dobro jutro Vijesti @ivot u divqini, serija Boo u pokretu Pozitivna geografija Jedna pri~a Rezovi, serija Dnevnik Dolina sunca, serija ^arolija, serija 60 minuta Vijesti @ivot u divqini, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis Tomica i prijateqi, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik Loto FILM Balkan ekspres 2 Zauvijek mlad, serija Dnevnik Ka`iprst Hajd u park Na drugi na~in Jutarwi program Vijesti Nauka i Biblija Vijesti Nacionalna geografija FILM Igra jelena Moje drage kom{ije, serija Vijesti Stawe nacije Dolina sunca, serija Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Kako se dogodio narod Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Vijesti Moje drage kom{ije, serija

[areni kuvar Vijesti Play Out, emisija o igricama Mobile, emisija o autima Bistro Tojotin svijet prirode Iznad i poslije, emisija o nauci Koale, crtani film Bel dan Autosprint, emisija o automobilizmu Bel gost Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa
FILM

Uloge: [on Patrik Flaneri, Bili Drago, Robert Alonzo, Re`ija: Skot Zil

6.30 8.30 9.10 10.00 10.05 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 14.40 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30

BN

Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Poznati Skrivena kamera Prije i poslije Skrivena kamera Novosti Pri~e iz Italije Super ke{ Novosti Vitafon, zvuk koji lije~i Bulevar Novosti Zlatna planeta Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor

7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 20.30 22.10 22.40 23.10 23.30 0.10 7.00 10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 14.50 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30

FTV

6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00

Vikom

Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Misterije postawa Dnevnik RTS Gost s povodom Narodna muzika Kviz Erotski program

2200
RTL

Lopov Kevin Kaferi svoju novi{e te policajcima ka`e da vu priliku za lakom zaradom prsten na Kevinovoj ruci zaprepozna u bogata{u Maksu pravo pripada wemu. NaraFeirbanksu. Me|utim, tokom vno, policajci nemaju razloga provale u Maksovu ku}u, Kevi- da mu ne vjeruju i natjeraju Kena primijeti i uhvati sam bovina da skine prsten, koji mu je poklonila wegova nova djegata{, koji ga pod prijetwom vojka. Kevin ne mo`e da se pi{toqem zadr`i do dolaska policije. Kada se policija po- pomiri s tim i napravi}e sve da vrati svoj prsten. javi, Maks napravi i korak Uloge: Martin Lorens, Deni De Vito, Xon Leguizamo, Glen Hedli Re`ija: Sem Vajsman

Gore od najgoreg

B 92

6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10

RADIO RS

Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija - aktuelnosti iz unutra{we politike Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola Pono}ne vijesti No}ni program

2150
HRT 2

Doktor Mladen Stojanovi}, qekar iz Prijedora, vo|a je pobuwenika na Kozari i vrlo harizmati~na li~nost koja je uspjela da okupi mnogo seqaka iz okolnih mjesta. Za spas Kozare od naprijateqskih jedinica on organizuje veliku odbranu, u kojoj u~estvuje vi{e hiqada qudi, a sam predvodi

Doktor Mladen

onu najja~u. Wegov na~in ratovawa urodi plodom, jer uz sva nastojawa, neprijateq nikako ne mo`e da uhvati takozvanog “Crvenog doktora“. Me|utim, ne samo da }e u borbama poginuti mnogo qudi, ve} }e se pokazati da je jedan od doktorovih povjerqivih qudi opasni izdajnik spreman na sve.

Uloge: Quba Tadi}, Pavle Vujisi}, Qubi{a Samarxi}, Husein ^oki} Re`ija: Midhat Mutapxi}

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 9 - 15. januar 2010.

Глас Српске

RTRS

0.10

RT RS

1.40

program

TV

Dorotej
Feudalna Srbija 1308. godine. Monah Dorotej, travar, do|e u manastir da bi lije~io starog igumana. Monah Nikanor priprema preuzimawe polo`aja u manastiru, pa se wegovo nepovjerewe prema Doroteju pretvara u otvoren sukob kad iguman ozdravi. U narodu se potom pro{iri glas da je Dorotej ~udotvorac. Vlastelin Lau{ poziva Doroteja da ga izlije~i od rane koja se pogor{ala. Uloge: Gojko [anti}, Gorica Popovi}, Bata @ivojinovi} Re`ija: Zdravko Velimirovi}

Jesen 1388. godine, uo~i Kosovskog boja. Uz ju`ne granice srpskog carstva divqaju bande pqa~ka{a. Dok se Banovi} Strahiwa nalazi u lovu, wegovu kulu napadne Alija sa dru`inom. Qude poubija, a `enu An|u odvede sa sobom, poku{avaju}i usput da je osvoji. Ona se dugo opire, ali na kraju popusti. Strahiwa pronalazi odmetni~ki logor i u dvoboju ubije Aliju. An|a tada odlazi ocu da primi kaznu - da joj iskopaju o~i. Odvode je u hram gdje }e biti izvr{en obred. Tu je i Strahiwa. Uloge: Franko Nero, Dragan Nikoli} Re`ija: Vatroslav Mimica
16.00 16.20 16.50 17.00 18.00 18.20 18.50 19.20 20.00 20.40 21.30 23.10 0.50 1.50 Bestseler TV Kraq Kvinsa, serija Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Stol za 4 Info Ekskluziv Bitange i princeze, serija Sedam ratnika, serija FILM Qubav kao sudbina FILM Teksa{ki renxeri Ke~eri Rat bendova 19.50 21.40 22.30 23.00 0.50 1.20 3.00 4.10 5.30 Ko{arka: Olimpijakos - Partizan Bostonski advokati, serija Liturgija U`ivo iz Bagdada, film Reli Sterija na TV Trezor Ko{arka: Olimpijakos - Partizan Muzika

Banovi} Strahiwa

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.10 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 20.40 21.40 22.50 23.50 0.10 1.40 3.10 5.00 Na Badwi dan, drama Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Prijatno djeco Herbarijum MTS magazin Sestrice, serija Vijesti Novogodi{we vjen~awe, drama Profajler, serija Draguq u carskoj palati, serija Vijesti Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Naslovi Srpska danas Dolina sunca, serija Koncert - Kraqevski apartman Ximbo i Xet Set, crtani film Upitnik Dnevnik Narodna muzika U orlovom gnijezdu Koncert - Ribqa ~orba, 2. dio Koncert - No smoking orkestra, 2. dio Narodna muzika FILM Dorotej FILM Banovi} Strahiwa FILM Timo~ka buna Muzika

14.30 14.40 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 18.40 19.00 20.00 20.30 21.00 22.30 0.30 0.40 0.50 1.00 2.30 4.30

Sportisimo Just for Laugh Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Magi~na privla~nost, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dodir s neba, serija Serija Just for Laugh Amixi {ou FILM Policajac pod kontrolom Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Amixi {ou Xuboks
FILM

HRT 1
5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.40 15.30 16.10 17.30 18.10 18.20 19.10 19.30 20.10 21.00 21.40 22.20 23.20 23.50 0.50 1.40 2.10 4.20 5.00 Me|u nama Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti [ta sve ne progutaju ku}ni qubimci Opra {ou Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Religijski program Obrazovni program Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Loto Dnevnik A sad u Evropu Dok. program Proces Otvoreno Vijesti e-Hrvatska Zvjezdane staze, serija Ksena - princeza ratnica, serija Prekid programa A sad u Evropu Oprezno s an|elom, serija

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.10 14.50 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.50 0.00 0.20 1.10 1.40 3.30 4.00 4.10 4.40 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Trag Robna ku}a Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija FILM Gepard djevojke 3, film Kulinarski qetopis Vijesti Ekskluzivno Vijesti Moj ro|ak sa sela, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Moj ro|ak sa sela, serija Potjera za sre}kom, film Muzika Dnevnik Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Zovem se Erl, serija FILM Zajedni~ki proces Muzika Vijesti Oko Trag

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.20 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.00 14.00 14.20 15.00 15.10 15.20 15.30 15.40 15.50 15.55 16.00 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.10 22.40 0.10 0.40 1.30 Dobro jutro Mini {kola Japanske pri~e, crtani film Otvori prozor Porodi~na medicina Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Dru{tvo znawa Kad tebe ne bude, serija Crta Vijesti Planeta Kliperton Mini {kola Japanske pri~e, crtani film Be Ha Te bebe Dobro do{li u moju zemqu Uradi sam, uradi sama Ozi Bo, crtani film Frenderi u zemqama Evrope Info Avenija Okean, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Euroimpuls Klovn Kiri, crtani film Dnevnik @ivot i ostalo BHT klub Nerije{en slu~aj Vijesti Tema dana FILM Ar~erova avantura U me|uvremenu BHT klub @ivot i ostalo

ATV
7.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 11.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00 23.00 0.00 1.40 3.00 4.00 Viktorija, serija Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Aladin, crtani film Ple{i ple{i, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz i grad Survivor Vijesti Luda ku}a, serija Zauvijek susjedi, serija Hrana i vino Survivor Vijesti Novogodi{wi program Survivor Novogodi{wi program FILM Crni Gruja i kamen mudrosti FILM Bi}e boqe Fajront Republika Novogodi{wi muzi~ki program

HRT 2
6.50 @derowa, crtani film 7.10 Nove pustolovine Jure iz xungle, crtani film 7.30 TV vrti} 7.50 ^arobna plo~a 8.10 Deksterova laboratorija, crtani film 8.30 Slu~aj za ekipu Barz, serija 9.00 Gem set me~, serija 9.20 Muzika 10.00 Ali Mekbil, serija 10.40 Vojvoda, film 12.10 Riba ribi grize rep 12.40 Muzika 13.20 Prijateqi, serija 13.40 Razred, serija 14.00 Ksena - princeza ratnica, serija 14.30 Kod Ane 14.50 Koga briga 15.30 TV vrti} 15.50 ^arobna plo~a 16.10 Zvjezdane staze, serija 17.00 e-Hrvatska 17.50 Vijesti 18.10 Ko{arka: Cibona - Asvel 20.00 FILM Deset razloga za{to te mrzim 21.40 Vijesti 21.50 Nevini, serija 22.40 FILM Pakleni poslovi 3 0.40 U tu|oj ko`i, serija

RTS 2
6.00 6.10 7.00 7.25 7.50 8.00 8.30 8.50 9.20 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 16.00 16.30 16.40 17.10 17.50 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Ru`no pa~e, crtani film Majmunoqupci, serija Bleja Pri~e iz divqine Klinika Vet Male pri~e Liturgija Interfejs TV mre`a Ekologija Obrazovni program Muzika Trezor Sterija na TV Ovo je Srbija Kako se pravi Obrazovni program Ekologija Odbojka: Radni~ki - Bel~atov

OBN
6.50 7.10 7.20 7.40 7.50 7.55 8.00 8.05 8.30 9.30 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.00 Transformeri, crtani film Pocoyo, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Memori Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Ekskluziv Skrivena kamera Stol za 4 Info Top 10 Rat bendova

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 14.00 14.10 14.20
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Magi~na privla~nost, serija Dodir s neba, serija Info Grand parada Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka

NOVA TV
6.50 7.10 7.40 7.50 8.00 10.20 Lude sedamdesete, serija Xeki ^en, crtani film Pocoyo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Ezo TV Lude sedamdesete, serija

srijeda, 13. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 199 2008. 9 - 15. januar

RTRS

3.10

Velika buna protiv kraqa Milana, koja je 1883. godine digla na oru`je vi{e od dvadeset hiqada ustanika, bila je pozornica sukoba tri osobe i wihovog obra~una. Lazar, u~iteq u malom mjestu, zaqubi se u mladu Austrijanku. Pored qubavi, spaja ih zajedni~ki buntovni duh protiv tiranije i nepravde. Lazar napusti svoju `enu. Wegov brat, vjeran kraqu i tradiciji, smatra da }e Lazarev postupak ukaqati ~ast porodice. U surovim `ivotnim okolnostima svako dolazi do svoje istine, {to ih ~ini spremnim za kona~ni, sudbonosni sukob. Uloge: Qubi{a Samarxi}, Bata @ivojinovi}, Dragomir Bojani} Gidra Re`ija: @ivorad @ika Mitrovi}
11.20 12.20 13.10 14.10 15.10 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.50 2.50 4.30 5.00 5.40 6.10 6.30 Na{i najboqi dani, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Najboqe godine, serija FILM Betoven 2 Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Lud, zbuwen, normalan, serija Doktor s Beverli Hilsa, serija Vijesti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija Ubojita Xejn, serija Ezo TV FILM Gideon Sajnfeld, serija Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija Lude sedamdesete, serija In magazin

Timo~ka buna

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 17.00 17.50 18.40 19.30 20.00 20.10 21.00 22.00 22.20 23.10 0.30 2.30 4.20 5.00 6.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS party Vijesti Scena Profa, serija Hronika Doboja Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Sport kafe Profa, serija Tvin Piks, serija Novosti Super hitovi Astrologija Dok. program Muzika RTS
FILM FILM

BEL
8.00 9.00 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30 16.00 16.30 16.40 16.50 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.00 0.00 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00 Video-stranice Jutarwi program Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Out, emisija o igricama Bel gost [areni kuvar Vijesti Play Out, emisija o igricama Mobile, emisija o autima Iskoristi trenutak, putopis Velikani 20. vijeka Koale, crtani film Bel dan Emblema, emisija o enterijeru Puls grada Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa
FILM FILM

2230
PINK BH

Ambiciozan mladi Rejmond Avi- Velas uskoro po~iwu da prate la ulazi u sektor Unutra{we aktivnosti wihovog kolege pokontrole policije Los An|elelicajca Denisa Peka ~ije ponasa. On i wegova partnerka Ejmi {awe postaje sumwivo. Uloge: Ri~ard Gir, Endi Garsija, Lori Metkalf Re`ija: Majk Fixis

Policajac pod kontrolom

RTL
7.30 7.40 8.00 8.30 9.20 11.20 11.50 12.20 12.40 13.00 13.50 14.40 16.10 16.30 17.10 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 20.40 21.30 23.20 0.00 0.10 2.00 Pink Panter, crtani film Mifi, crtani film Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Astro {ou Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Mentalist, serija L.A. Dragnet, serija Zakon bra}e, serija Vijesti FILM Siloviti udarac Astro {ou

VIKOM
Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Urbana ekologija Dnevnik RTS Srbija i svijet Narodna muzika Kviz Erotski program Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija - porodica i zdravqe Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 10.50 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.50 22.50 23.10 0.10 Dobro jutro Vijesti @ivot u divqini, serija Grimove bajke Pozitivna geografija Svakodnevnica BH pjesmarica Dnevnik Dolina sunca, serija ^arolija, serija Xejn Do: Neraskidive veze, film Vijesti @ivot u divqini, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik FILM L.A. povjerqivo Odgovorite qudima Dnevnik Fla{ Gordon, serija Koncert - Tina Kordi}

250
NOVA

Gideon

Gideon Dobs je ~ovjek s umom kojoj mo`e da dobije potrebnu djeteta. Odrastao je u ruralwegu. Smjesti ga u dom za pennoj Ju`noj Karolini i wegova zionere. Gideon se tamo potetka ne mo`e da ga zadr`i prili~no dobro sna|e, ali i poslije svoje ponovne udaje. pru`i nadu qudima koji su Zato ona odlu~i da Gideona ve} odavno izgubili nadu u smjesti u najbli`u ustanovu u `ivot. Uloge: Kristofer Lambert, ^arlton Heston, Kerol O’Konor Re`ija: Klaudija Huver

RADIO RS

BN
6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 10.50 11.00 11.30 11.35 12.00 12.05 12.50 13.00 14.00 14.05 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 Jutarwi program Putopis Svijet na dlanu Novosti Poznati Skrivena kamera Stem 011 Skrivena kamera Zezafon Novosti Movieland Zezafon Super ke{, kviz Novosti
FILM

B 92
7.00 10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 Jutarwi program Vijesti Nauka i Biblija Vijesti Nacionalna geografija Kako se dogodio narod Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Moje drage kom{ije, serija Vijesti Stawe nacije Dolina sunca, serija Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vijesti Sun|er Bob, crtani film Pingvini sa Madagaskara, crtani film Dolina sunca, serija Krivica, film Vijesti Moje drage kom{ije, serija 0.30 Saut Park, serija Info kanal

2240
HRT 2

Novosti Zlatna planeta Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sre}na Pravoslavna nova godina 2.00 Filmski maraton

Po{to je spletom okolnosti uspio poslije smrti sve trojice uspje{no zameo svoje tragove i postao cida nadmudri svog suparnika ^en jeweni ~uvar zakona. Ving Jana, inspektora Kin Ming Me|utim, u posqedwe vrijeme sve Laja sve vi{e mu~i savjest. Na~e{}e ga mu~e uznemiruju}i snovi ime, Lau je sve do Janove pogibije i vizije u kojima vidi sebe i Jana, bio Samova krtica uba~ena u popri ~emu mu se ponekad ~ini da je licijsku jedinicu pod komandom inspektora Vonga ^i [inga, da bi Janovom smr}u umro i dio wega. Uloge: Enx Lau, Toni Leung ^iu Vai, Keli ^en, Daoming ^en Re`ija: Lau Vai Keung, Alan Mak

Pakleni poslovi 3

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
20 9 - 15. januar 2010.

Глас Српске

RTRS

12.10

PINK BH

23.00

program

TV

Paolo je stari glumac koji mora da izvede jo{ jednu predstavu na brodu kako bi ostvario dovoqno uloga i penzionisao se. Na wegovu `alost, Swe{ko, delfin koji tako|e u~estvuje u predstavama na brodu, guta wegovu kwigu za penziju i tako mu onemogu}ava svaku {ansu da se povu~e sa posla. Bijes koji obuzima glumca smiruje se kada shvati da delfina ~eka tragi~na sudbina na ostrvu Santorini. Uloge: Paolo Vilagio, Alesandro Haber, Ana Falki, Fabiano Vagnareli Re`ija: Mauricio Niketi

Swe`na pahuqa

An|eli Natali, Dilan i Aleks su unajmqene da prona|u set ukradenih titanskih prstenova koji }e, stavqeni zajedno u posebnu ma{inu, prikazati listu svih osoba ukqu~enih u program za{tite svjedoka. Otkriva se da je Dilanino ime nekad bilo Helen Zas, te da je i sama ukqu~ena u program za{tite svjedoka. An|eli otkrivaju da kradqivac poku{ava prodati prstenove najboqem ponu|a~u u razli~itim mafija{kim grupama {irom svijeta, a u zavr{nici shvate da je i biv{i “an|eo” Medison Li upletena u zlo~ine. Uloge: Kameron Diaz, Dru Barimor, Lusi Lu, Demi Mur Re`ija: MCG
16.50 17.00 17.50 18.20 18.50 19.20 20.00 20.50 21.40 23.30 0.10 1.50 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 15.00 15.10 15.50 16.00 16.50 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 23.10 23.50 0.20 1.10 2.40 3.00 3.40 4.10 4.40 Info Na{a mala klinika, serija Skrivena kamera Stol za 4 Info Ekskluziv Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Super milioner FILM Ku}a duhova FILM Qubav kao sudbina Ke~eri Rat bendova Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija FILM Odmor iz snova Vijesti Vrijeme je za bebe Vijesti Moj ro|ak sa sela, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Info Slagalica Dnevnik Moj ro|ak sa sela, serija FILM Budi kul Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik Jedinica, serija
FILM

^arlijevi an|eli 2

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.30 12.00 12.10 14.00 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 22.50 23.10 0.00 0.20 1.20 1.50 2.20 2.50 3.50 5.30 Info Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Duhovnici - Manastir Gradac - jeromonah Vitalije Sestrice, serija Vijesti FILM Swe`na pahuqa Draguq u carskoj palati, serija Vijesti Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Sviraj ne{to narodno Srpska danas Dolina sunca, serija Koncert - No Smoking Orkestra Ximbo i Xet Set, crtani film Upitnik Dnevnik Pe~at Gavrilo, drama Info profil Profajler, serija Frej`er, serija Draguq u carskoj palati, serija MTS magazin Srpska danas Dnevnik Pe~at FILM Swe`na pahuqa Frej`er, serija

15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 18.40 19.00 20.00 20.30 21.00 23.00 1.00 1.10 1.20 1.30 3.00 5.00

Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Magi~na privla~nost, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dodir s neba, serija Serija Just for Laugh Zabraweni forum FILM ^arlijevi an|eli 2 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Gold ekspres
FILM

22.30 23.00 23.20 23.50 0.30 1.00 3.10 4.10 4.40 5.30

Liturgija Metropolis Kontekst Ad libitum Reli Nu{i} na TV Trezor @ivot i standardi Metropolis Ad libitum

HRT 1
5.50 7.00 9.10 10.00 10.10 11.00 12.00 12.30 13.20 14.00 14.40 15.30 16.10 17.20 18.20 18.30 19.30 20.10 21.10 22.00 22.30 23.30 0.00 0.30 1.10 2.00 3.00 3.20 3.40 4.40 5.00 Religijski program Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Veterinari novog kova Opra {ou Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Trenutak spoznaje Skice za Maleziju Hrvatska u`ivo Najslabija karika Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Ko `eli biti milioner Dossier.hr Pola ure kulture Otvoreno Vijesti Indeks Zvjezdane staze, serija Ksena - princeza ratnica, serija Bez traga, serija Dok. program Skice za Maleziju Dossier.hr Pola ure kulture Oprezno s an|elom, serija

RTS 1

Xuboks

BHT 1
7.00 9.00 9.10 9.20 9.30 9.35 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 14.10 14.20 14.50 15.10 15.20 15.30 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.40 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.10 22.40 23.40 0.20 0.40 Dobro jutro Mini {kola Japanske pri~e, crtani film Be Ha Te bebe Uradi sam uradi sama Ozi Bo, crtani film Drugar, drama Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Europimpuls @ivot i ostalo Nerije{en slu~aj Vijesti Doma}a lektira Mini {kola Japanske pri~e, crtani film Nema problema za ~aroliju Princ od papira, crtani film Info Avenija Okean, serija Moja mala kuhiwa U me|uvremenu Muzika Klovn Kiri, crtani film Dnevnik Retrovizor Josip Pejakovi}: U ime naroda Blaga civilizacije Lajfstajl Vijesti Tema dana Kurtizane, podsukwe glavnog grada Betovenova 5. simfonija U me|uvremenu Lajfstajl

ATV
7.00 8.20 9.00 9.30 9.35 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.20 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 Viktorija, serija Hrana i vino Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Aladin, crtani film Ple{i ple{i, serija Zauvijek susjedi, serija Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz i grad Survivor Luda ku}a, serija Zauvijek susjedi, serija Hrana i vino Survivor Vijesti Crni Gruja, serija Ispuni mi `equ Survivor Dobre namjere, serija Kviz i grad

HRT 2
6.40 @derowa, crtani film 7.00 Nove pustolovine Jure iz xungle, crtani film 7.30 TV vrti} 8.00 Deksterova laboratorija, crtani film 8.30 Slu~aj za ekipu Barz, serija 8.50 Gem set me~, serija 9.20 Muzika 10.00 Ali Mekbil, serija 10.40 FILM Moj prijateq Vili 12.30 Obrazovni program 13.20 Prijateqi, serija 13.40 Razred, serija 14.00 Ksena - princeza ratnica, serija 14.50 Kod Ane 15.00 Kokice 15.30 TV vrti} 16.10 Zvjezdane staze, serija 17.00 Dok. program 17.30 Indeks 18.00 Vijesti 18.20 @upanijska panorama 18.50 Muzika 19.20 Doktor Hu, serija 20.10 FILM City Hunter 22.00 Vijesti 22.20 Bez traga, serija 23.10 Muzika

Vrijeme je za bebe Vijesti UNHCR - Povratak: Kosovo Oko Sasvim prirodno

RTS 2
6.00 6.10 6.50 7.20 7.50 7.55 8.40 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.40 16.00 16.30 16.40 18.00 18.30 19.00 20.00 21.50 U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Ru`no pa~e, crtani film Majmunoqupci, serija Vjerujte ali ne pretjerujte Pri~e iz divqine Male pri~e Liturgija Akva viva derbi Rezervisano vrijeme Ekologija Trag u prostoru Muzika Trezor Nu{i} na TV Ovo je Srbija Kako se pravi Bardovi teatra Muzika Moj otac knez Pavle Kara|or|evi} @ivot i standardi Novogodi{wi koncert Bostonski advokati, serija

OBN
6.50 7.10 7.20 7.40 7.50 7.55 8.00 8.05 8.30 9.30 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.00 16.30 Transformeri, crtani film Pocoyo, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Memori Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Ekskluziv Skrivena kamera Stol za 4 Info Top 10 Rat bendova Bestseler TV

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.20 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Magi~na privla~nost, serija Dodir s neba, serija Info Sve za qubav Dvogled Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Just for Laugh

NOVA TV
6.50 Xeki ^en, crtani film 7.40 Pocoyo, crtani film 7.50 Tomica i prijateqi, crtani film

~etvrtak, 14. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 219 2008. 9 - 15. januar

NOVA

15.00

Ameri~ki re`iser Don Tajler suo~i}e se s nesigurno{}u i lo{im zdravqem za vrijeme snimawa u Pekingu i zato }e wegova asistentkiwa unajmiti propalog kamermana Xoxoa da uzme uzde u svoje ruke. [ef studija }e brzo prodati ovaj ne ba{ vrijedan film japanskoj medijskoj ku}i. Xoxo je odlu~an u namjeri da zasjeni cijelu produkciju ostvaruju}i rediteqevu `equ za grandioznom “komi~nom sahranom”. Kako bi prikupio novac za svoju ideju, on }e ponuditi raznim svjetskim firmama mogu}nost reklamirawa na sahrani i sponzorisawa sahrane. Tada }e do}i do stvari kojima se niko nije nadao. Uloge: Donald Saterlend, Rozamund Kvan, Pol Mazurski Re`ija: Ksiaogang Feng
8.10 10.10 11.10 12.10 13.00 14.00 15.00 17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.50 2.50 4.20 5.00 5.30 6.20 Ezo TV Lude sedamdesete, serija Na{i najboqi dani, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Najboqe godine, serija FILM Doga|aj godine Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Provjereno Navy CIS, serija Vijesti Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija Ubojita Xejn, serija Vidoviti Milan FILM Doga|aj godine Zakon brojeva, serija Sajnfeld, serija Lude sedamdesete, serija In magazin 23.00 FILM Dodir 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Doga|aj godine

BEL
8.00 9.00 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30 16.00 16.30 16.40 16.50 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 Videostranice Jutarwi program Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Out, emisija o igricama Puls grada
FILM

2010
HRT 2

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.40 17.30 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.00 0.30 7.00 9.00 9.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 15.10 15.20 16.00 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 22.40 23.30 0.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Plej Profa, serija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija TV gost Vijesti
FILM

RTL
7.30 7.40 8.00 8.30 9.20 11.20 11.50 12.20 12.40 13.00 13.50 14.40 16.10 16.40 17.10 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 20.40 22.20 23.10 23.30 0.10 0.50 1.30 Pink Panter, crtani film Mifi, crtani film Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Astro {ou Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolada, serija Heroji iz strasti, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Dobrotvor, serija Uvod u anatomiju, serija Doma}ice, serija Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Mentalist, serija L.A. Dragnet, serija Astro {ou

Vijesti Astrologija RTS Dobro jutro Vijesti @ivot u divqini, serija Duh iz Australije, serija Pozitivna geografija Garfild, crtani film Koncert Dnevnik Dolina sunca, serija ^arolija, serija Odgovorite qudima Vijesti @ivot u divqini, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis Tomica i prijateqi, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik Po{teno Dokumentarni ~etvrtak Vrati}e se rode, serija Dnevnik Koncert: Da te mogu pjesmom zvati

[areni kuvar Vijesti Play Out, emisija o igricama Mobile, emisija o autima Kreni u prirodu Biqana za vas Koale, crtani film Bel dan Rijeke Evrope Dobra ti sre}a doma}ine Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa
FILM

Japanski izdava~ anga`uje dno sa svojom qubomornom privatnog detektiva da prona- asistentkiwom igrom slu~aja |e wegovu odbjeglu k}erku. Dezavr{i na velikom turistitektiv, qubiteq privla~nih ~kom brodu – kruzeru, koji djevojaka i jo{ vi{e dobre upravo otimaju bezobzirni hrane, kre}e u potragu te zaje- ameri~ki kriminalci. Uloge: Xeki ^en, Xoi Vang, Ri~ard Norton, Majkl Vong Re`ija: Jing Vong

City Hunter

FTV

VIKOM
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kuvarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kuvarski {ou Kviz znawa Dokaz stvarawa Dnevnik RTS TV gost Narodna muzika Kviz Erotski program Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija - otvoreno re~eno Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio, doma}a zabavna muzika Hronika dana Melodije zvu~nih boja Oaza Pono}ne vijesti No}ni program

1040
HRT 2

Moj prijateq Vili
Odrastaju}i bez biolo{kih roditeqa, Xesi ~esto mijewa starateqe i zapravo `ivi na ulici dru`e}i se s nekolicinom najboqih prijateqa, me|u kojima je i Peri. Jedne no}i Xesi i Peri zavr{e u zabavnom parku gdje Xesija upla{i kit ubica Vili koji je nedavno uhva}en kako bi postao glavna atrakcija parka. Xesi zavr{i

priveden u policijsku stanicu, pri ~emu policajac Dvajt odlu~i da ga smjesti kod bra~nog para Glena i Ani Grinvud. Iako su Grivudovi bri`ni i pa`qivi prema wemu, ogor~eni dje~ak stvara im samo probleme, a jedino se raduje posjetama zabavnom parku u kojem po~ne drugarstvo s tako|e nesretnim Vilijem.

Uloge: Xejson Xems Rihter, Lori Peti, Xejn Atkinson Re`ija: Sajmon Vinkler

RADIO RS

BN
6.30 10.00 10.05 11.00 11.30 11.35 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.00 15.30 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 Filmski maraton Novosti Poznati Pri~e iz Francuske Skrivena kamera Zezafon Novosti Skrivena kamera Super ke{ Novosti Crno na bijelo Raskr{}a Vitafon Novosti Zlatna planeta Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Puls Pregled dana

B 92
7.00 10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 13.05 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 0.30 Jutarwi program Vijesti Nauka i Biblija Vijesti Nacionalna geografija Vijesti FILM Krivica Moje drage kom{ije, serija Vijesti Stawe nacije Dolina sunca, serija Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija FILM Storivil Vijesti Moje drage kom{ije, serija Saut Park, serija Info

2140
OBN

vnik kako bi boqe razumjela Klara je vidovita djevoj~ica “kako su doga|aji povezani”. koja jednog dana predvidi smrt Jednog dana ti }e dnevnici posvoje sestre. Zaista, Roza }e mo}i i wenoj k}erki Blanki. biti otrovana otrovom koji je bio namijewen wenom ocu. Ma- Esteban Trueba uspijeva da se obogati rade}i u rudniku zlalena Klara osje}a da je to wena krivica i poslije sestri- ta, ali mu je `ivot prazan i besmislen. Postaje okrutan ne smrti prestane da govori. Od ranog djetiwstva ona sve bogata{ koji zlostavqa radnisvoje do`ivqaje zapisuje u dne- ke na svojoj planta`i. Uloge: Meril Strip, Xeremi Ajrons, Glen Klouz Re`ija: Bili August

Ku}a duhova

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 9 - 15. januar.2010.

Глас Српске

NOVA

20.00

RTRS

22.50

program

TV

Napad na policijsku stanicu br. 13

Novogodi{wa no}, u tro{noj policijskoj stanici br. 13 u Klivlendu bi}e “vatrenije” nego ikada. U stanicu je dopremqen mafija{ Nikolas Zambrano. Wegov dolazak privukao je pa`wu pojedinaca sa svih strana zakona, a ono {to slijedi zada}e policajcu Xejku Reniku mnogo pote{ko}a. Najdu`a no} pada pred policajce i zatvorenike stanice, koji }e uskoro braniti svoje `ivote od nemilosrdne bande odlu~ne da se domogne Zambrana. Uloge: Itan Houk, Lorens Fi{burn Re`ija: @an-Fransoa Ri{e
16.00 17.00 18.00 18.20 18.40 19.00 20.00 20.30 22.30 0.10 2.00 2.10 2.20 2.30 4.10 6.00 7.00 9.00 9.10 9.20 9.30 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 13.10 14.10 14.30 15.00 15.10 15.20 15.30 15.50 16.10 16.40 17.30 18.05 18.10 18.50 20.30 21.00 22.00 22.10 0.00 6.50 7.10 7.20 7.40 7.50 7.55 8.00 8.05 8.30 9.30 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.00 16.00 16.20 16.50 17.00 17.50 18.20 18.50 19.20 Qubav je vje~na, serija Magi~na privla~nost, serija Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Dodir s neba, serija Serija Grand {ou FILM Namje{taqka FILM Slabost Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand {ou
FILM

Ti{ina

Pod istragom zbog smrtonosnog upucavawa, detektiv Ri~ard Treloar dobija premje{taj na kancelarijsko radno mjesto u Policijskom muzeju. Dok priprema izlo`bu fotografija, on postaje opsjednut arhivskom slikom lijepe `rtve ubistva. Okupiran ovom misterijom starom 30 godina, kao i vlastitim psiholo{kim preispitivawem, Ri~ardov `ivot po~iwe da se raspli}e. Kada jednog od wegovih glavnih izvora informacija pronalaze mrtvog, wegov “stari slu~aj” se zvani~no ponovo otvara. Uloge: Ri~ard Roksburg, Esi Dejvis Re`ija: Kejt [ortlend
20.00 FILM Park iz doba jure 2 21.50 Crveni tepih 23.00 FILM Ku}a duhova 0.40 Ke~eri 1.40 Rat bendova 0.20 0.50 1.20 3.20 4.20 5.30 5.50 7.00 9.00 9.50 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.50 18.20 18.30 19.30 20.10 22.20 23.10 23.40 0.30 1.20 3.00 5.00 6.50 7.10 7.30 8.10 8.30 9.00 9.20 10.20 11.20 13.00 13.20 14.10 15.00 15.20 15.30 16.10 17.00 17.50 18.20 18.50 19.20 20.10 21.10 22.00 22.20 23.50 7.00 7.40 8.00 8.10 10.10 11.10 12.10 13.00 14.00 15.00 Muzika Reli Nu{i} na TV Trezor Ko{arka: Vojvodina Srbija gas - Metalac Lov i ribolov

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.30 12.00 12.10 12.40 13.00 14.00 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 22.50 7.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 11.00 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.00 17.30 18.00 19.00 19.40 19.50 21.30 22.00 0.00 6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 15.00 15.50
Глас Српске

Info Sestrice, serija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Duhovnici - manastir Gradac - jeromonah Vitalije Sestrice, serija Vijesti Magazin Kajdanka na dva kontinenta Profajler, serija Draguq u carskoj palati, serija Vijesti Naruto, crtani film Tim Galaksi, crtani film Evropska Unija i mi Srpska danas Dolina sunca, serija TV Bingo Ximbo i Xet Set, crtani film Upitnik Dnevnik Intervju FILM The Grand FILM Ti{ina Viktorija, serija Hrana i vino Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Aladin, crtani film Ple{i ple{i, serija Zauvijek susjedi, serija Vijesti Viktorija, serija Sve }e biti dobro, serija Kviz Survivor Vijesti Luda ku}a, serija Zauvijek susjedi, serija Hrana i vino Survivor Vijesti Muzika Amplituda Potraga FILM Umjetna inteligencija Kviz i grad Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Magi~na privla~nost, serija Dodir s neba, serija Info Amixi {ou Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Just for Laugh Anali, serija Info

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 13.10 15.00 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 20.50 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20 1.10 2.50 3.00 4.10 4.40 5.50 6.00 7.00 7.30 7.50 8.00 8.40 9.10 9.15 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 16.00 16.30 16.40 17.50 20.00 20.20 21.00 21.50 22.20 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Mjesto zlo~ina Las Vegas, serija FILM Mapeti: ^arobwak iz Oza Vijesti SAT Vijesti Moj ro|ak sa sela, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Grijeh wene majke, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik Jedinica, serija FILM Adaptacija Vijesti Da mo`da ne Oko Razglednica U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Ru`no pa~e, crtani film Majmunoqupci, serija Vjerujte ali ne pretjerujte Pri~e iz divqine Male pri~e Muzika Liturgija Kontekst Siti folk: Srbija - Beograd @ivot i standardi Put humanizma Muzika Trezor Nu{i} na TV Ovo je Srbija Kako se pravi Jugoslavija u ratu 1941-1945. Ko{arka: Vojvodina Srbija gas - Metalac Siti folk: Slovenija - Qubqana Lov i ribolov Bostonski advokati, serija Liturgija FILM Vera Drejk

HRT 1
Trenutak spoznaje Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti ^udo na rijeci Hadson Opra {ou Dnevnik Oprezno s an|elom, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Glas domovine Drugo mi{qewe Nau~na petica Hrvatska u`ivo Iza ekrana Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik FILM Za dolar vi{e Lica nacije Vijesti Emisija o filmu Zvjezdane staze, serija FILM Veli~anstveni Xo Muzika Oprezno s an|elom, serija @derowa, crtani film Jure iz xungle, crtani film TV vrti} Deksterova laboratorija, crtani film Slu~aj za ekipu Barz, serija Muzika Ali Mekbil, serija Superkombinacija (m) FILM Princ na jedan dan Kod Ane Superkombinacija (m) Ksena - princeza ratnica, serija Puni krug Izazovi TV vrti} Zvjezdane staze, serija Emisija o pozori{tu Vijesti @upanijska panorama Muzika Doktor Hu, serija ^arolija, serija Pol Merton u Kini Vijesti Ubistva u Midsomeru, serija Erik Klepton i Stivi Vinvud u`ivo Xeki ^en, crtani film Pocoyo, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Ezo TV Na{i najboqi dani, serija Navy CIS, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Provjereno FILM Male tajne

Xuboks Dobro jutro Mini {kola Japanske pri~e, crtani film Be Ha Te bebe Princ od papira, crtani film Porodi~na medicina Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Avenija Okean, serija Vijesti Lajfstajl Kurtizane, podsukwe glavnog grada Vijesti Muzika Mini {kola Japanske pri~e, crtani film Ozi Bu, crtani film Tajanstveni vitez, crtani film Nau~ni klub Info Avenija Okean, serija Put masline Klovn Kiri, crtani film Dnevnik Rukomet: Finska - BiH Godine prolaze, serija Hotel Babilon, serija Vijesti FILM Tri dolara FILM Sedam ma~eva Transformeri, crtani film Pocoyo, crtani film Dora istra`uje, crtani film Super Bili, crtani film Krsti}-kru`i} Memori Mala {kola Sveznalica Udri mu{ki Princ iz Bel Ejra, serija Kraq Kvinsa, serija Ekskluziv Odred za ~isto}u Stol za 4 Info Top 10 Rat bendova Bestseler TV Kraq Kvinsa, serija Info Na{a mala klinika, serija Odred za ~isto}u [mekeri u kuhiwi Info Ekskluziv

BHT 1

ATV

HRT 2

RTS 2

OBN

PINK BH

NOVA TV

petak, 15. januar

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2008. 9 9 - 15. januar.2010. 23

PINK BH

22.30

Wujor{ki policijski istra`iteq Majk Santini ni na dugo o~ekivanom odmoru sa `enom Lusi i djecom ne mo`e da se rije{i profesionalnih navika. Posmatraju}i jednu rasko{nu jahtu usidrenu uz pla`u Nasaua, na palubi otkriva Edija Mejersa, ~ovjeka za kojim je raspisana potjernica zbog u~e{}a u operaciji prawa novca. Pametni policajac uspijeva da kriminalac bude uhva}en, ali po povratku u stanicu, umjesto priznawa, o~ekuje ga veliko iznena|ewe. Na zahtjev uhap{enog, koji je poslije nagodbe sa tu`ila{tvom ukqu~en u program za{tite svjedoka, postaje wegov “an|eo ~uvar”. Tokom dugih razgovora o po~iwenim malverzacijama, finansijski mag poku{ava da pridobije istra`iteqa na svoju stranu. Ako pristane, bi}e nov~ano obezbije|en do kraja `ivota. Uloge: Rob Lou, Sem Nil, Alisia Kopola Re`ija: Daniel Petri Jr.
17.00 17.20 18.20 19.10 20.00 21.50 23.40 1.30 2.30 3.10 5.00 7.30 7.40 8.00 8.30 9.20 11.20 11.50 12.20 12.40 13.00 13.50 14.40 16.10 16.30 17.10 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 21.20 23.10 23.20 1.00 2.30 6.30 8.40 9.10 10.00 10.05 10.50 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.30 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.20 22.30 23.00 0.10 0.30 2.30 9.30 9.40 10.00 10.30 12.00 Vijesti Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik FILM Napad na policijsku stanicu 13 FILM Borba bez pravila FILM Pravda iza re{etaka Vidoviti Milan FILM Legenda o crvenom zmaju FILM Napad na policijsku stanicu 13 In magazin Pink Panter, crtani film Mifi, crtani film Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Astro {ou Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Magazin Ve~era za pet Tajna ~okolade, serija Heroji iz strasti, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Malkolm u sredini, serija Rat u ku}i, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet FILM Ucjena FILM Posse Vijesti FILM Ameri~ki ninxa 3: Krvavi lov FILM Osveta Astro {ou Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Auto{op Skrivena kamera Bulevar Novosti Svijet na dlanu Super ke{ Novosti Puls Objektivom kroz Semberiju Novosti Zlatna planeta Sponzoru{e, serija Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Folk talenti Renomea Loto Pregled dana Svijet Renomea Rezervisan termin Astro~et Satelitski program Vijesti Top form Kad priroda podivqa Telekviz Vijesti 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 17.00 17.30 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.00 0.30 6.50 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 22.10 22.40 23.10 23.40 7.00 10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 13.05 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30 0.30 Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti TV gost Autovizija TV ordinacija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Turizam plus Vijesti
FILM

Namje{taqka

RTL

Vijesti Astrologija RTS Dobro jutro Vijesti @ivot u divqini, serija Duh iz Australije, serija Pozitivna geografija Hajd u park Sehara Dnevnik Dolina sunca, serija ^arolija, serija Po{teno Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik TV Bingo {ou Mjesto zlo~ina: Majami, serija Lud, zbuwen, normalan, serija BH pjesmarica Dnevnik FILM Pogodi ko sam Jutarwi program Vijesti Nauka i Biblija Vijesti Nacionalna geografija Vijesti FILM Storivil Moje drage kom{ije, serija Vijesti Stawe nacije Dolina sunca, serija Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Reakcija Potraga Patrola Vijesti Moje drage kom{ije, serija Saut Park, serija Info

FTV

12.00 Vijesti 12.20 [areni kuvar 12.30 Moja farma, poqoprivreda 12.40 Mobile, emisija o automobilima 12.50 Play Out, emisija o igricama 13.00 Dobra ti sre}a doma}ine 14.00 FILM 15.30 [areni kuvar 16.00 Vijesti 16.30 Play Out, emisija o igricama 16.40 Mobile, emisija o autima 16.50 Stil 17.30 Autosprint, emisija o automobilizmu 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 Muzika 20.00 Bel tribina 21.00 Qubav sa neprijateqem, serija 22.00 22 ~asa 22.30 FILM

010
PINK BH

Slabost

Fenton Meks odlazi u FBI da Meksovo djetiwstvo sa ocem saop{ti kako je wegov brat koji je vjerovao da je na Bo`joj Adam serijski ubica za kojim misiji istrebqewa demona iz se traga i koji sebe naziva qudskih tijela. Meks vidi svog “Bo`ja ruka”. Radwu pratimo oca kao zlo, dok ga Adam vidi kroz fle{bekove koji pokazuju kao heroja. Uloge: Bil Pakston, Metju Mekonahi, Pauers Buti, Metju O’Liri Re`ija: Bil Pakston

Vikom
6.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.50 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.00 15.50 16.00 16.30 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 0.00 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 1.00 Narodna muzika Tele{op Glas Amerike Tele{op Pismo-glava, putopis Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Zlatni minut, kviz Radio i TV Sveznalica, kviz Tele{op Tele{op Sveznalica, kviz Crtani film Oliver Tvist kulinarski {ou Kviz znawa Misterije postawa Dnevnik RTS Gost s povodom Narodna muzika Kviz Erotski program Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Mozaik radija Vijesti Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti Higijena `ivota No}ni program

1500
NOVA

Male tajne

BN

B 92

Emili Lindstrom je ~etrnaesbrine jedino beba koja je na togodi{wa djevoj~ica koja `eputu. Tada se u susjednu ku}u li da postane koncertna doseli nova porodica koja poviolinistkiwa i provodi qeto ~ne da zanima Emili. Wihov vje`baju}i za veliku audiciju, sin Filip posta}e Emilin najdok wene prijateqice borave boqi prijateq. Emili se zaqubi u wegovog starijeg brata u kampu. Osim vje`bawa, EmiDejvida, koji ~esto upada u neli se bavi i poslom koji navoqe i nije ba{ neko nevinaprosto cvjeta: za 50 centi {ce. Emili tada po`eli da ne ~uva tu|e tajne. Majka joj je u mora ~uvati tolike tajne koje visokom stepenu trudno}e i je saznala o Dejvidu. ~ini se da wene roditeqe Uloge: Evan Rej~el Vud, Vivika A. Foks, Majkl Angarano Re`ija: Bler Treu

RADIO RS

The Grand

2100
RTRS

K3

Bel
8.00 Video-stranice 9.00 Jutarwi program 11.00 Qubav sa neprijateqem, serija

Radwa se vrti oko poker turnira iz svjetske serije sa prvom nagradom od deset miliona dolara. Vudi Harelson igra Xeka Faroa, unuka vlasnika kazina koji nasqe|uje “Rabbit’s Foot”, kazino u samom

centru Las Vegasa i uspijeva potpuno da ga uni{ti pomo}u serije od 70 propalih brakova i dovoqno odlazaka na odvikavawe od poroka da se na kraju i preseli tamo kako bi “u{tedio vrijeme”.

Uloge: Vudi Harelson, Denis Farina, Verner Hercog Re`ija: Zak Pen

FILMSKA KARIJERA

Disciplina, dosqednost i predanost osobine su koje se cijene i u religijskim i u holivudskim krugovima. Dodajmo ambiciju i evo ga - Tom Kruz
Nevjerovatno, ali istinito, Tom Kruz (1962) `elio je da postane sve{tenik. Rodio se u Sirakuzi, Wujork, ali se ~es to se lio sa roditeqima i sestrama, tako da je do 14. godine promijenio petnaest razli~itih {kola. Kona~no su se smjestili u Wu Yersiju. Za vrijeme sredwe {kole odjednom se zainteresovao za glumu, napustio {kolu sa osamnaest godina i oti{ao u Wujork, da bi se posvetio gluma~koj karijeri. U {koli mu ionako nije dobro i{lo, jer pati od disleksije i disgrafije, poreme}aja ~itawa i pisawa. De bi to vao je u fil mu “Taps“ (1981), ali prva zna~ajnija uloga bila je u “Risky Business“ (1982), koja mu je donijela nominaciju za “Zlatni glo bus“. Sqede }im fil mom “Top Gan“ (1985) potvrdio se kao jedna od obe}avaju}ih mladih nada tog vremena. Sara|ivao je s najve}im holivudskim zvijezdama i rediteqima, ukqu~u ju }i Berija Levinsona u filmu “Ki{ni ~ovjek“ (1988), s Martinom Skorsezeom u “Boji novca“ (1986) (gdje glumi sa Polom Wumenom), zatim s Kameronom Kouom u fil mo vi ma “Yeri Me gva jer“ (1996) i “Nebo boje vanilije“ (2001) pa s Nilom Yordanom u wegovom ne za bo ra vnom os tva rewu “Intervju s vampirom“ (1994). Iako je sve zasluge za “Oskarom“ nagra|en film “Ki{ni ~o vjek“ (1988) pokupio autisti~ni Das tin Ho f m a n , Kruzov a interpretacija wegovog brata bila je zapa`ena i ocijewena kao izvanredna. Godine 1989. osvaja prvu oskarovsku nominaciju i “Zlatni globus“ u kategoriji za najboqeg glumca u drami Olivera Stouna o vijetnamskom veteranu Ronu Kovicu u “Ro|en 4. jula“ (1989). Priznawa se nastavqaju i s Rob Rajnerovim filmom “Malo dobrih qudi“ (1992), gdje glumi s Yekom Nikolsonom i Demi Mur, koji mu donosi ponovnu nominaciju za “Zlatni globus“. Sqede}im filmovima - “Nemogu}a misija“ (1996) i “Yeri Megvajer“ (1996) postao je lider testosteronske zabave i akcioni heroj. Samo u “Nemogu}oj misiji“ (1996) zaradio je 70 miliona dolara, a za ulogu u filmu “Yeri Me gva jer“ (1996) do bio je “Zlatni globus“ i ponovo je nominovan za “Oskara“. Sa tada{wom `enom, Nikol Kidman, s ko jom se ras tao 2001, glumi u posqedwem ostvar e w u Stenlija Kjubrika “O~i {i rom zatvorene“ (1999), koji je izazvao kontrov e r z n a mi{qewa, koja su se mije{ala s raspa dom je dnog od naj ~vr{}ih holivudskih brakova. Jo{ jednom je zatekao i publiku i kriti~are svojim radom u P.T. Andersonovoj drami “Magnolija“ (1999). Wegov performans seksualnog gurua donio mu je tre}i “Zlatni globus“ u kategoriji najboqeg sporednog glumca. Jo{ jedan finansijski uspjeh dolazi s qetnim hitom “Nemogu}a misi ja 2” (2000), a za tim po no vo sara|uje sa rediteqem Kameronom Krouom u ri mej ku {pan skog hi ta “Nebo boje vanilije“ (2001), koji nije ostvario o~ekivane rezultate na bla gaj na ma, ali mu je do nio no vu qubav – {pansku qepoticu Penelope Kruz. Ve} sqede}im nau~nofantasti~nim ostvarewem Stivena Spilberga, “Specijalni izvje{taj“ (2002), Izgleda da je Tom u posqedwe ostvario je zavidan finansijski us- tpuno neplanirano izvukao svoju djevojku pred kamere. Tim nastupom iz- vrijeme zanemario propagirawe scipjeh. Godine 2004. snima “Posqedweg samuraja“, koji prikazuje kulturu i gubio je veliki dio reputacije i jentologije i posvetio se filmovitran zi ci ju ja pan skog dru{ tva, a kredibiliteta koji je stekao te je ma, a mi ga ba{ takvog i volimo. Me|u posqedwim projektima je urnesqede}i Kruzov uspjeh je napeti tri- postao meta mnogih parodija. U `i`i zbivawa u Tomovom pri- besna komedija “Tropic Thunder“, gdje ler “Kolateral“, u kojem glumi hladno krvnog ubi cu, ko ji oti ma vatnom `ivotu iza{ao je i nau~no- glumi uz Yeka Bleka, Roberta Daunija dobro}udnog voza~a taksija (Yejmi fantasti~ni “Rat svjetova“ u re`iji Jr. i Bena Stilera, te istorijska Stivena Spilberga. U wemu je Kruz drama “Valkyrie“, koja je podigla poFoks). Osim {to je uspje{an glumac, obavio vrlo dobar posao u ulozi oca dosta pra{ine i komedija “Hardy Tom Kruz je i uspje{an producent, ko- dvoje djece koje mora po svaku cijenu Men“ s Benom Stilerom. U nekoliko navrata proglasili ji je s Polom Vagnerom formirao da za{titi za vrijeme stra{ne invaCruise/Wagner Productions, jednu od zije vanzemaqaca. Film je zaradio su ga jednim od najqep{ih qudi na zna~ajnijih produkcijskih ku}a u vrtoglavih 590 miliona dolara, a po- svijetu. U`iva u ekstremnim sportofilmskoj industriji. Poznata je po slije toga se posvetio snimawu jo{ vima i bavi se rowewem, skakawem s tome {to se trudi da potpomogne i jednog potencijalnog hita – “Nemogu- padobranom i pilotirawem vlasti}a misija 3”. Iako je glumac bio na tim avion~i}em. prepozna dolaze}e talente. Prvi po zna tom i kod pu bli ke Dva puta su ga optu`ili da je film koji su producirali omiqenom terenu – u ulozi imao seksualne odnose s mu{karcibio je hit “Nemogu}a misiItana Hanta – film je do- ma, koji su tvrdili da imaju videoja“ (1996), a zatim iste goSara|ivao `ivio krah na bioskop- trake na kojima su snimqeni wihovi di ne “Yeri Me gva jer“. sa najve}im skim blagajnama. Mnogi polni odnosi. To ga je ko{talo pravu Najve}i uspjeh do sada dorediteqim ka`u da je bilo tako zbog sitnicu - obojici od navedenih planijela im je “Nemogu}a a raznih skandala u vezi sa tio je po 100 miliona dolara za }umisija 2” (2000), koja je zawegovim privatnim `ivo- tawe. radila vi{e od milijarKruz se `enio tri puta. Prvi put tom. du do la ra. Ta ko |e su Uvidjev{i poprili~an pad s Mimi Royers, s kojom se rastao pro du ci ra li “The Ot hers“ (2001), u kojem glumi Nikol Tomove popularnosti, Paramount Pic- 1990, zatim s Nikol Kidman, s kojom Kidman i “Nebo boje vanili- tures je krajem 2006. objavio kraj ~e- se rastao 2001. (imaju dvoje usvojene trna es to go di{we sa radwe s djece, Izabelu i Konora). Trenutno je je“ (2001), s Penelope Kruz. Dolaskom 2005. wegova Cruise/Wagner produkcijskom ku}om. u braku s Keti Holms, s kojom ima profesionalna karijera je To ga nije sprije~ilo da nastavi sa prekrasnu k}erkicu Suri. Wihov za sjewena mno gim za - svojom daqom gluma~kom karijerom. brak je tako|e pro`ivqavao raznoranimqivim i {okantnim do- Godine 2007. ponovo se vra}a na ve- zne krize uglavnom zahvaquju}i Kruzu ga |a ji ma iz pri va tnog liko platno u filmu “Jagawci i la- i wego vom sko ro ma ni ja kal nom `ivota. Poslije prekida ve- vovi“. Ovdje igra vrlo ambicioznog upra`wavawu scijentologije. Tom je ze s Penelope Kruz, po~iwe senatora, a film rasvjetquje doga|a- ohladio malo od cijele scijentoloaktivno da zagovara sci- je povezane sa ratom u Avganistanu te {ke pri~e, {to je donijelo mir i red jentolo{ko u~ewe te {o- progovara o ratu kao pojavi u dru{- u wihov dom, a izgleda i povratak na holivudski vrh. ki ra ja vnost svo jim tvu kroz tri paralelne pri~e. mnogim bizarnim izjavama i potezima. TakoIZABRANA FILMOGRAFIJA |e, Kruz ta da pronalazi svoju novu Nemogu}a misija 2 qubav – {esnaest goAutsajderi Nemogu}a misija 3 dina mla|u glumicu Boja novca Keti Holms – za koju O~i {irom zatvorene Kolateral nije skrivao ogroDaleki horizonti Operacija Valkira mne sim pa ti je ve} Dani groma Posqedwi samuraj od sa mog po ~et ka Elizabethtown Rat svjetova wihove veze. VrhuJagawci i lavovi Ro|en 4. jula nac svega toga bilo Xeri Megvajer Specijalni izvje{taj je po javqivawe u Ki{ni ~ovjek Stenli Kjubrik: @ivot u “Opra {ouu“, gdje Koktel slikama je Tom ma hni to La`qivi Glas Top gan pos ka ki vao po Magnolija Tropska grmqavina Oprinom kau~u, bo boje vanilije Ne Firma blebetao gluposNemogu}a misija ti i na kraju po-