Neodređene zamjenice - Indefinite Pronouns

Neodređene zamjenice su dobile svoj naziv jer nismo uvijek sigurni na koga ili što se one odnose. Samostalno i pridjevski upotrebljavaju se sljedeće neodređene zamjenice: all few a few little a little many, much some, any other another one several both svi malo nešto, nekoliko malo nešto malo mnogo neki, nešto, nekoliko drugi (jedan) drugi neki nekoliko oba

Samo pridjevski upotrebljavaju se: svaki (ako znači cjelinu) nitko mnogi

every no many a

Samostalno se upotrebljavaju: others something, anything somebody someone anybody anyone everybody everyone everything nobody no one none nothing drugi nešto netko netko netko, bilo tko netko, bilo tko svatko svatko sve nitko nitko nitko ništa

Neodređena zamjenica "all" upotrebljava se: a) samostalno: All will come (Sve će doći). All is lost (Sve je izgubljeno); b) pridjevski: All hope was lost (Sva je nada bila izgubljena). "All" znači cjelinu. Glagol stoji u jednini ili množini:

All is correct (Sve je točno), The house is empty, all have gone (Kuća je prazna, svi su otišli). "Some" i "any" upotrebljavaju se za lica, životinje i stvari. Mogu se upotrijebiti u jednini ili množini. "Some" označava dio koji je uzet iz cjeline, izvjestan broj, količinu ili stepen. -Some složenice se mogu koristiti u : Potvrdnim rečenicama: I met someone you know last night. U pitanjima na koja očekujemo potvrdan odgovor: Was there something you wanted? U ponudama i zahtjevima: Would you like something to drink. "Any" ima neodređeno značenje, dok je "some" ipak ograničen: I am short of money but I think I can spare some (Nemam novaca ali mislim da mogu nešto uštediti); There are many interesting books here, I am going to take some (Ovdje ima mnogo zanimljivih knjiga, uzet ću neke); Many people are said to have arrived but I still cannot see any (Kažu da je mnogo ljudi stiglo, ali ja još uvijek nikog ne vidim). - Any složenice se koriste u: Niječnim rečenicama: There is not anyone who can help you. U upitnim rečenicama kada sumnjamo da li će odgovor biti pozitivan: Is there anyone here who is a doctor? "Both" se upotrebljava za lica, životinje i stvari. Glagol je uvijek u množini: Both came to see me (Oboje su došli da me vide); Two artists have exhibited their paintings; works of both are of great value (Dva slikara su izlagali svoje slike, radovi obojice su od velike vrijednosti). "Much" se upotrebljava kada je u pitanju velika količina. Upotrebljava se samo u jednini (kolektivno): Much has been said, but in vain (mnogo je bilo rečeno, ali uzalud). "Many" se upotrebljava za neodređeni broj lica, životinja i stvari. Glagol je samo u množini: Many will come, and still more will leave (Mnogi će doći, ali još više njih će otići). Sve što je rečeno za "much" i "many" važi za njihove komparative i superlative (more i most). "Nobody" i "no one" znače isto i upotrebljavaju se samo u jednini u smislu: nitko, nijedna osoba, nijedno lice:

Nobody has come at all (Nitko nije dolazio uopće), In this work I had nobody's assistance (U ovom poslu nitko mi nije pomogao). "Nothing" se upotrebljava samo u jednini u smislu "no thing" (ništa): Nothing has been said about this (Ništa nije rečeno o tome). "One" se upotrebljava za lica u jednini. Znači neko neodređeno lice: One never knows what will happen to one (Nikad se ne zna, šta će se čovjeku dogoditi). "Others" je zamjenica koja se upotrebljava za lica, životinje i stvari i javlja se samo u množini: I suggested to go, others said I should stay (Predložio sam da odem, drugi su rekli da ostanem). "Another" se upotrebljava za lica, životinje i stvari i javlja se samo u jednini: One came at once, another after some minutes (Jedan je stigao odmah, drugi poslije nekoliko minuta).