www.glassrpske.

com

^etvrtak
11. februar 2010.

Broj 12.131 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Lipovac: Zakon o referendumu nikoga ne ugro`ava
strana 4.

VIJESTI

Kroz presudu iz Strazbura ho}e da mijewaju Ustav BiH
strana 6.

BIZNIS

U Srpskoj najtra`eniji stambeni i brzi krediti
strana 15.

ITALIJA ZA BR@U TRANZICIJU OHR-a
Berluskoni i Fratini podr`avaju stav EU da je potrebna transformacija OHR-a, jer je to pitawe prepreka na evropskom putu zemqe, rekao Dodik. Potpisana izjava o saradwi u energetskom sektoru RS i Italije
strana 2.
FOTO: S. ILI]

Premijer RS sa premijerom i ministrom spoqnih poslova Italije

Republika Srpska {okirana fa{izacijom srpskog naroda

Zahtjev Incku da sankcioni{e FTV strana 7.

DANAS

Dado Topi}, muzi~ar

strana 3.

Posebna sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske

USVOJEN ZAKON O REFERENDUMU
Poslanici Narodne skup{tine Republike Srpske usvojili Zakon o referendumu i gra|anskoj inicijativi, za koji je glasalo 46 poslanika, protiv 16, a uzdr`ano bilo {est

Niko vi{e ne osvaja ritam
Jusuf [abanovi} iz Gorweg Rahi}a o kom{ijama vehabijama iz Mao~e

strana 27.

Zakon o referendumu mo`e izdr`ati test Ustavnog suda RS. Nije bilo su{tinskih primjedbi na zakon, nego one koje su se odnosile na referendumska pitawa kojih u zakonu i nema, rekao Radoji~i}

Vehabije postaju za 200 maraka
strana 5.

2 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Milorad Dodik, premijer Srpske

U Sloveniji uvijek prije lokalnih izbora nestane asfalta, jer svaki gradona~elnik `eli da poka`e da je aktivan. @elio bih da se to ovdje desi, posebno sa nekim projektima. Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH

FTV ru{i koheziju u zemqi
BAWA LUKA - Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da se prilogom Federalne televizije u kojem su srpski predstavnici u vlasti BiH i RS prikazani kao nacisti~ke vo|e “poku{ava razbiti i ovo malo kohezije u zemqi“. - Moja porodica je antifa{isti~ka, a moji preci su u~estvovali u partizanskoj borbi protiv nacista. Neki od wih su proveli ~etiri godine u koncentracionim logorima u Wema~koj, ali ~iwenice o~igledno ne zanimaju ostra{}ene urednike i novinare FTV-a koji uporno siju mr`wu i ru{e koheziju u zemqi - naglasio je Dodik za “Glas Srpske“. M. F.

Xerard Selman, ministar pravde RS
FOTO: GLAS SRPSKE

Vi{i privredni sud po~iwe sa radom 1. maja
BAWA LUKA - Ministar pravde Republike Srpske Yerard Selman izjavio je ju~e Srni da su ste~eni svi uslovi da 1. maja po~ne sa radom pet okru`nih i Vi{i privredni sud. - Rije{ili smo i problem smje{taja Okru`nog i Vi{eg privrednog suda u Bawoj Luci, {to je donedavno ostalo kao jedini nerije{eni problem rekao je Selman i dodao da je u me|uvremenu zavr{en tender za nabavku ra~unarske opreme. Prema wegovim rije~ima, izbor 40 sudija je u toku, o ~emu je obavije{ten i Visoki sudski i tu`ila~ki savjet BiH. - Obavijestili smo Savjet da smo obavili razgovore sa sudijama i sada je na wemu da izabere me|u intervjuisanim kandidatima - naveo je Selman.

Milorad Dodik i Silvio Berluskoni

Berluskoni i Fratini podr`avaju stav Evropske unije da je potrebna transformacija OHR-a, jer je to pitawe prepreka na evropskom putu zemqe, istakao Dodik
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Italija za {to br`u tranziciju OHR-a
su wihove integraciju u EU. - Razgovarali smo o potrebi da se stvore uslovi kako bi se omogu}ilo da BiH {to prije aplicira za status kandidata za ~lanstvo u EU rekao je Dodik.

Premijer RS sa premijerom i ministrom spoqnih poslova Italije

Xerard Selman

FOTO: GLAS SRPSKE

Brisel

Spreman bezvizni re`im za BiH
BRISEL - Evropska unija bila bi spremna da BiH da bezvizni re`im do jula ove godine, ali ne i Albaniji, {to predstavqa novu prepreku, jer se dosijei dvije zemqe vode zajedno, saznaje Srna iz diplomatskih izvora u Briselu. Sagovornik Srne isti~e da je politi~ka odluka da se BiH ohrabri davawem slobodnog viznog re`ima ve} donesena, ali da sada treba prona}i na~in na koji bi se to izvelo. Ministarstva unutra{wih poslova zemaqa ~lanica EU procjewuju da li su uslovi koje je u wihovo ime postavila i kontrolisala Evropska komisija ispuweni i poslije toga vrh dr`ave donosi politi~ku odluku o tome da li }e vize biti ukinute. Ovaj diplomatski izvor tvrdi da je Wema~ka dala “zeleno svjetlo“ za BiH, ali ne i za Albaniju.

RIM - Zvani~nici Italije smatraju da je potrebno {to prije transformisati Kancelariju visokog predsta vni ka u BiH da bi se ubrzao evropski put zemqe. Izja vio je ovo “Gla su Srpske“ premijer Republike Srpske Milorad Dodik poslije ju~era{weg susreta u Rimu sa italijanskim premijerom Silviom Berluskonijem i ministrom inostranih po slo va Ita li je Fran kom Fratinijem. - Berluskoni i Fratini po dr`a va ju stav Evrop ske uni je da je po tre bna tran sformacija OHR-a, jer je to pitawe prepreka na evropskom putu zemqe - istakao je Dodik. Kazao je da Italija daje punu podr{ku BiH i drugim balkanskim zemqama u proce-

POTPISANA izjava o saradwi u energetskom sektoru RS i Italije
Dodik je potvrdio da je stav Berluskonija i Fratinija da BiH mo`e i treba da do polovine godine dobije bezvizni re`im. - Berluskoni se jako interesovao za privrednu saradwu i na~in na koji je RS odgovorila na efekte svjetske ekonomske krize. Ustvrdio je da mu je poznato da RS ima boqi odgovor nego drugi u regionu na narastaju}u krizu - dodao je Dodik. Istakao je da je ovo bila

prilika da delegacija Vlade RS zahvali za pomo} koju su Vlada Italije i wen narod dali za RS i BiH. Dodik i ministar industrije, energetike i rudarstva RS Slobodan Puhalac ju~e su u Rimu sa italijanskim ministrom za ekonomski razvoj Klaudijom Skajolom potpisali za je dni ~ku izja vu o sa radwi u energetskom sektoru. Dodik je pojasnio da se ova izjava odnosi na ispiti-

vawe mogu}nosti zajedni~ke izgradwe hidroelektrana na Drini zajedno sa Srbijom i Italijom. - Sa Skajolom smo razgovarali o dobroj trgovinskoj pri vre dnoj sa radwi. ^iwenica je da RS u Italiji ima jednog od najzna~ajnijih spoqnotrgovinskih partnera, gdje se obim razmjene koji ostvaruje sa obje strane ocjewuje kao za do voqava ju }i istakao je Dodik.

VATIKAN
Premijer RS Milorad Dodik razgovarao je u utorak uve~e u Vatikanu sa ministrom spoqnih poslova Svete stolice Dominikom Mambertijem. - Sastanak je bio posve}en odnosima BiH, a samim tim i Republike Srpske sa Rimokatoli~kom crkvom, a monsiwor Mamberti naglasio je da je zadovoqan onim {to je RS u~inila da ti odnosi budu boqi kazao je Dodik. Rekao je da }e Vatikan pru`iti punu podr{ku u procesu evropskih integracija i vizne liberalizacije.

Kriminalcima onemogu}en bijeg
SARAJEVO - Ministri pravde BiH i Hrvatske Bari{a ^olak i Ivan [imonovi} po tpi sa li su ju ~e u Sarajevu sporazum o izmjenama Sporazuma o me|usobnom izvr{ewu sudskih odluka u krivi~nim predmetima, prenose agencije. - Iako su izmjene Sporazu ma ko ji je po tpi san jo{ 1996. godine sitne, one su veoma bitne u spre~avawu zloupo tre be dvoj nog dr`avqanstva, kao {to je do sada bio slu~aj. BiH trenutno tra`i vi{e od 100 osu|enika koji su osu|eni u BiH i pobjegli u Hrvat sku, oda kle ih zbog dvojnog dr`avqanstva ne mogu izru~iti, dok Hrvatska tra`i wih vi{e od 50 - istakao je ^olak. Sporazum je po~eo da va `i mo men tom potpisivawa. Svi koji se od prav de sa kri va ju u dru goj dr`avi, poslije ovih izmjena, mo}i }e da budu uhap{eni i mo }i }e da se upu te na iz dr`a vawe ka zne za tvo ra u zemqi u kojoj su uhap{eni. - Do sada su oni mogli birati da li `ele da slu`e kaznu, sa da }e mo }i sa mo da biraju da li }e je slu`iti u Lepoglavi ili u Zenici - kazao je [imonovi}. va{, koji su pobjegli u BiH, ili Ante Jelavi}, koji je nakon {to je osu|en pobjegao u Hrvatsku, iako mu je presuda kasnije poni{tena. Izvjesno je da }e se, ako presuda Glava{u bude potvr|ena na Vrhovnom su du u Hrvat skoj, on vjerovatno na}i u zatvoru u BiH i da }e se insistirati na ustupawu gowewa. O rje {a vawu pro ble ma nepravosna`no i prvostepeno osu|enih, ministri }e razgovarati i u idu}em periodu.

Ministri pravde BiH i Hrvatske potpisali sporazum o izvr{ewu sudskih odluka

www.glassrpske.com
Nisam mogla da vjerujem da je FTV pustila snimak koji premijera RS Milorada Dodika predstavqa kao Adolfa Hitlera. To ne prili~i ni nekim ni`erazrednim privatnim televizijama, a kamoli javnom servisu. Email:valentina_m_novakovic@yahoo.com Drago mi je zbog toga {to su poslodavci u RS po~eli da provjeravaju da li su wihovi radnici opravdano na bolovawu ili ne. Ima mnogo onih koji su zdravi, a mjesecima “vuku” bolovawe, dok oni koji su zaista bolesni moraju da rade umjesto la`nih bolesnika. Email:danilov.maki@gmail.com

BiH TRA@I VI[E od 100, a Hrvatska 50 osu|enika
Ministri nisu `eqeli da govore o konkretnim slu~ajevima kao {to su Ogwen [imi} ili Branimir Gla-

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 3

Savjet ministara BiH o presudi u slu~aju “Sejdi} i Finci“
SARAJEVO - Savjet ministara BiH trebalo bi na dana{woj sjednici da razmatra Informaciju o presudi Evropskog suda za qudska prava u predmetu “Sejdi} i Finci protiv BiH”, javile su ju~e agencije. Na sjednici }e biti razmatran i Nacrt osnova za vo|ewe pregovora radi zakqu~ivawa Sporazuma Savjeta ministara BiH i Vlade Hrvatske o izgradwi me|udr`avnog mosta preko Save kod Gradi{ke i prikqu~nih grani~nih dionica.

Poslanici usvojili Zakon o referendumu
Posebna sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske
Za zakon glasalo 46 poslanika, protiv bilo 16, dok ih je uzdr`ano bilo {est. Uvjeren sam da Zakon o referendumu i gra|anskim inicijativama RS mo`e da izdr`i test Ustavnog suda RS, istakao Igor Radoji~i} Ostale ta~ke
Skup{tina je usvojila ju~e po hitnom postupku i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avqanstvu RS, koji omogu}ava gra|anima sa prebivali{tem u Br~ko distriktu da se na vrijeme registruju u bira~ke spiskove radi u~e{}a na predstoje}im op{tim izborima, te Zakon o garantnom fondu RS. Ministar finansija Republike Srpske Aleksandar Xombi} izjavio je da je mogu}e o~ekivati da }e garantni fond RS biti registrovan u aprilu. ra “za” ili “protiv“, odnosno “da” ili “ne”, na referendumskom listi}u na|e mogu}nost izbora izme|u vi{e ponu|enih odgovora. SDS je tra`io da se referendum obavezno raspisuje kada se govori o promjenama ustava RS i BiH i o pristupawu vojnim savezima i da rezultat referenduma bude punova`an bez obzira na to koliko je glasalo gra|ana. Raspravi o Zakonu o referendumu i gra|anskim inicijativama RS ponovo nisu pri sus tvo va li bo{wa ~ki poslanici. Bo{waci su rani je na ja vi li da }e Klub Bo{waka u Vi je }u na ro da ulo`iti veto na zakon. Pre mi jer RS Mi lo rad Dodik u utorak je u NSRS izjavio da Zakon o referendumu nije antidejtonski i da nije protiv bilo kog naroda u RS i da secesija nije na dnevnom redu vlasti u RS.

Posebna sjednica Narodne skup{tine Republike Srpske PI[E: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

FOTO: S. ILI]

BAWA LUKA - Poslanici Narodne skup{tine Republike Srpske usvojili su ju~e Zakon o referendumu i gra |an skoj ini ci ja ti vi, ~iji je predlaga~ Vlada RS. Za za kon je gla sa lo 46 po sla ni ka, pro tiv je bi lo 16, dok ih je uzdr`ano bilo {est. Predsjednik NSRS Igor Radoji~i} rekao je da je uvjeren da Zakon o referendumu i gra|anskim inicijativama RS mo`e da izdr`i test Ustavnog suda RS.

- Nije bilo su{tinskih primjedbi na zakon ve} su se primjedbe odnosile na referendumska pitawa kojih u zakonu i nema - istakao je Radoji~i}. Skup{tinski Zakonodavni odbor ocijenio je da su svi aman dma ni ko je su na prvobitni prijedlog zakona predlo`ili SNSD i SDS ustavni, a Vlada RS prihvatila je ju~e svih deset amandmana SNSD-a, s tim {to je deseti amandman preformulisan u tehni~kom dijelu. Vlada je odbila dva amandmana SDS-a, a prihvatila

jedan koji je tehni~ke prirode. Svi prihva}eni amandmani automatski su ugra|eni u zakon koji je prihva}en. Zakonom o referendumu i gra |an skoj ini ci ja ti vi predvi|eno da je za pokretawe inicijative za raspisivawe referenduma na nivvou op{tine ili grada potrebno tri hiqade bira~a u mjestima sa vi{e od 30 hiqada upisanih glasa~a, dok je u ostalim mjestima potrebno deset odsto bira~a. Amandmanima SNSD-a, koji su ugra|eni u zakon, predvi|eno je i u~e{}e u refe-

rendumu gra|ana Br~ko distrikta koji imaju dr`avqanstvo RS. U zakonu se ne}e spomiwati datum nego vrijeme referenduma, jer je odlukom o wegovom raspisivawu te{ko mogu}e odrediti datum zbog mogu}nosti veta u Vije}u naroda RS i nepredvidive procedure do stupawa odluke na snagu. Uskla|en je i tekst zakona sa Ustavom RS u dijelu da gra|ani mogu da iniciraju, ali da nemaju Ustavom dato pravo da predla`u promjene Ustava.

Referendum se zakonom pre dvi |a kao mo gu }nost, a ne kao obaveza. Ju~e je promijewena i odredba “referen dum se ra spi su je ra di pret ho dnog izja{wavawa gra |a na“, odre dbom da se “referendum mo`e raspisati“.

PRIHVA]ENO deset amandmana SNSD-a i jedan SDS-a
Iz prvobitne verzije zakona je izbrisana mogu}nost da se osim ponu|enih odgovo-

Uhap{eno 12 ~lanova kriminalne grupe
SOFIJA - Bugarska policija uhapsila je 12 pripadnika kriminalne grupe koja se bavila trgovinom narkoticima, prostitucijom, pronevjerama i “prawem“ novca, saop{tio je u Sofiji ministar unutra{wih poslova Cvetan Cvetanov. - Rije~ je o dobro organizovanoj kriminalnoj grupi koja je djelovala deset godina i bila uticajna i u politi~kim krugovima - precizirao je Cvetanov, naglasiv{i da su pripadnici te grupe uzimali novac na prevaru, reketirali qude i bavili se “prawem“ novca. Akci ja ha p{ewa je iz vr{e na u So fi ji, kao i u dva obli`wa grada, u okviru operacije “Hobotnica“, prenosi RTS.

Po~etak odbrane Peri{i}a 22. februara
HAG - Do ka zni pos tu pak od brane penzionisanog generala Voj ske Ju go sla vi je Mo m~i la Peri{i}a po~e}e pred Ha{kim tribunalom 22. februara, odlu~ilo je ju~e sudsko vije}e predsjedavaju}eg Bakonea Molotoa. Biv{i na~elnik General{taba VJ Peri{i} optu`en je za pomagawe i podr`avawe zlo~ina nad nesrbima u Sarajevu, Zagrebu i Srebrenici 1993-95. godine. U odbranu generala Peri{i}a iskaz }e dati 61 svjedok, me|u kojima dvojica vje{taka, prenose agencije.

Podr`ana Inicijativa za razrje{ewe UO BHRT
SARAJEVO - Na ju~era{woj sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH usvojena je Inicijativa poslanika Stranke za BiH Remzije Kadri}a, Sadika Bahti}a i Adema Huski}a za pokretawe procedure za razrje{ewe UO BHRT, prenose agencije. Usvojen je Zakqu~ak da Predstavni~ki dom PS BiH zatra`i mi{qewe od RAK-a o ovoj inicijativi, prenose agencije. Ka dri}, Ba hti} i Hus ki} u ini ci ja ti vi na vo de da se BHRT nalazi u izuzetno te{koj situaciji, a najve}u odgovornost za takvo stawe snosi Upravni odbor BHRT-a, “jer godinama odbija potpunu primjenu Zakona o Javnom RTV sistemu BiH“.

4 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: @eqka BA[I]

Zoran Lipovac, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

Legitiman referendum
Poslanici Narodne skup{tine Republike Srpske usvojili su ju~e Prijedlog zakona o referendumu i gra|anskoj inicijativi, ~iji je predlaga~ Vlada RS, a oko kojeg se posqedwih mjeseci stvorilo mnogo buke. Predstavnici Iako je rije~ Bo{waka tvrde, nao zakonu kojim ime, da je taj zakon su iskqu~ivo neustavan i antidejtonski, a prije i nego regulisana neka {to su vidjeli prijetehni~ka pitawa, dlog zakona najavili mnogi su po`urili su da }e na wega uloda ka`u da je rije~ o `iti veto u Vije}u secesiji RS, o wenom naroda RS. Iako je rije~ zakonu djelovawu protiv kojim su iskqu~ivo Dejtonskog regulisana neka tesporazuma i tako hni ~ka pi tawa po daqe. Nije pomoglo put onog ko mo`e da ni to {to su tra`i da se raspi{e zvani~nici iz RS referendum, koliko vre me na mo `e da vi{e puta rekli pro|e od dana wegovog da zakon raspisivawa do dana o referendumu spro vo |ewa itd. nije mimo Ustava mnogi su po`urili da i dejtonskih ka`u da je rije~ o seovla{}ewa entiteta ce si ji Srpske, o wenom djelovawu proi da nema veze tiv Dejtonskog sposa secesijom razuma i tako daqe. Ve} se najavquju razne kazne i sankcije, bo{wa~ki politi~ari prizivaju “bonsku batinu”, a predsjednik Hrvatske (u odlasku) Stjepan Mesi} ~ak je zaprijetio presijecawem koridora, ili preciznije novim ratom, bude li odvajawa RS iz BiH (koje niko u Srpskoj i ne spomenu). Nije pomoglo ni to {to su predsjednik Vlade RS Milorad Dodik, predsjednik NSRS Igor Radoji~i} i drugi zvani~nici iz Republike Srpske vi{e puta rekli da taj zakon nije mimo Ustava i dejtonskih ovla{}ewa entiteta i da nikakve veze sa secesijom nema. Istakao je Dodik da zakon o referendumu nije protiv bilo kojeg naroda u RS, ve} je za sve koji prihvataju RS kao demokratsku zajednicu u kojoj }e mo}i da odlu~uju o va`nim pitawima. A tako je vaqda u svim demokratskim zemqama u svijetu. Bili smo svjedoci nebrojeno puta da se o bitnim pitawima gra|ani izja{wavaju upravo na referendumu i na osnovu toga vlasti donose odluke. I niko od toga ne pravi nikakav problem. Naprotiv, referendum se isti~e kao najvi{e demokratsko pravo svake zemqe. Tako bi trebalo da bude i kod nas, ali nije. Ipak, zakon je usvojen, a prema rije~ima wegovih kreatora, nije sporan i pro}i }e i provjere Ustavnog suda i svake druge, ako do wih do|e. Jer Srpska ne ~ini ni{ta neustavno i protivzakonito. Samo `eli da svi weni gra|ani imaju ista prava kao gra|ani drugih zemaqa i u tome nema ni{ta sporno.

Ne o~ekujem apsolutno nikakve reakcije na Zakon o referendumu. [to se ti~e Kluba Bo{waka, kada se detaqno upoznaju sa odredbama zakona, i sami }e do}i do zakqu~ka da nema osnova za pokretawe za{tite vitalnog nacionalnog interesa, istakao Lipovac
RAZGOVARALA: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

Zakon o referendumu nikoga ne ugro`ava

Zakon o referendumu i gra|anskoj inicijativi obezbijedi}e gra|anima RS da se referendumom u skladu sa Ustavom izja{wavaju o pitawima zna~ajnim za RS i wene gra|ane. Prvi put se defini{e gra|anska inicijativa, {to u va`e}em Zakonu o referendumu nije bilo uop{te tretirano. Istakao je to u intervjuu “Glasu Srpske“ ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Zoran Lipovac. - [to se ti~e me|unarodne zajednice, ne o~ekujem apsolutno nikakve reakcije na Zakon o referendumu. [to se ti~e Kluba Bo{waka u Vije}u naroda, kada se detaqno upoznaju sa odredbama zakona, i sami }e do}i do zakqu~ka da nema osnova za pokretawe mehanizma za{tite vitalnog nacionalnog interesa. Zakon je u skladu sa Ustavom RS - istakao je Lipovac. GLAS: [ta je su{tina amandmana koji se odnose na Zakon o referendumu i gra|anskim inicijativama? LIPOVAC: Amandmane na tekst zakona dostavili su klubovi poslanika SNSD-a i SDS-a. Amandmani SNSD-a su tehni~ke prirode i doprinose poboq{awu predlo`enog teksta zakona. [to se ti~e amandmana SDS-a, jedan dio wih odnosi se na pitawa koja prema na{oj ocjeni ne mogu da budu predmet ovog zakona jer su dio ustavne materije. Tu se prije svega misli na situaciju u kojoj se obavezno raspisuje referendum, {to smatramo da je u suprotnosti sa ~lanom 77. Ustava RS, gdje stoji da Narodna skup{tina mo`e da odlu~i o sprovo|ewu referenduma o pitawima iz svoje nadle`nosti, a poslije prethodnog izja{wavawa gra|ana na referendumu. GLAS: Kako ocjewujete

Zoran Lipovac

FOTO: GLAS SRPSKE

stavove opozicije da je zakon u odre|enim dijelovima neustavan, posebno ~lan deset koji precizira broj bira~a koji mogu da predlo`e republi~ki referendum? LIPOVAC: Sve predlo`ene odredbe zakona u saglasnosti su sa odredbama Ustava RS, pa i u dijelu koji se odnosi na broj gra|ana koji mogu predlo`iti raspisivawe referenduma. Odredbe zakona su u skladu sa Ustavom, naro~ito ~lanom 76. Ustava, koji govori o tome ko mo`e da predla`e zakone, propise i druge op{te akte i predlagawe referenduma se ne mo`e poistovijetiti sa tom pravnom situacijom. SDS ovdje mije{a kru{ke i jabuke. SDS je i u svom prijedlogu zakona o referendumu imao skoro identi~nu odredbu koja se odnosila na to ko mo`e da podnese inicijativu za raspisivawe referenduma. S tim u vezi, oni su predvi|ali jo{ ve }i cen zus. Za kon predvi|a da prijedlog za raspisivawe republi~kog refe ren du ma mo gu podnijeti

predsjednik Republike, Vlada RS, najmawe 30 narodnih poslanika ili najmawe 10.000 bi ra ~a, dok je u SDS-ovom prijedlogu zakona ta brojka iznosila isto 10.000, odnosno 40.000 ako se izja{wava o promjeni Ustava. Smatram da se ta odredba ~lana 10. zakona ne mo`e dovoditi u vezu sa ~lanom 76. Ustava RS. Ovdje se radi samo o predlaga~u referenduma, dok odluku o raspisivawu referenduma prema Ustavu RS donosi NSRS.

SDS POMIJE[AO kru{ke i jabuke
GLAS: [ta ovim zakonom dobija Republika Srpska? LIPOVAC: Dobija zakon koji }e obezbijediti gra|anima RS da se referendumom, u skladu sa Ustavom, izja{wavaju o pitawima zna~ajnim za RS i wene gra|ane. Prvi put se defini{e gra|anska inicijativa, {to u va`e}em zakonu o referendumu nije bilo uop{te tretirano, a drugim zakoni ma ni je bi lo ade kva tno tretirano. Gra|anima je ovim zakonom obezbije|ena za{tita prava u pogledu sprovo|ewa referenduma. Veoma je bitno ista}i da stvaramo pravni okvir koji je u skladu sa Ustavom RS. GLAS: O~ekujete li reakcije me|unarodne zajednice s obzirom na bu~ne stavove Bo{waka o ovom zakonu? LIPOVAC: [to se ti~e me |u na ro dne za je dni ce, ne o~ekujem apsolutno nikakve reakcije. [to se ti~e Kluba Bo{waka, kada se detaqno upoznaju sa odredbama zakona, i sami }e do}i do zakqu~ka da nema osnova za pokretawe mehanizma za{tite vitalnog nacionalnog interesa. Zakon je u skladu sa Ustavom RS i wime nije povrije|en vitalni nacionalni interes niti jednog

PRIMJEDBE Mirko Okoli}, ~lan Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost
Stjepan Mesi} destabilizuje politi~ku situaciju u BiH i regionu. GLAS: [ta je prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Rafi Gregorijan u svom dopisu Va{em ministarstvu predlagao u vezi sa ostvarivawem bira~kog prava gra|ana Br~ko distrikta {to ste ocijenili nepovoqnim rje{ewima? LIPOVAC: U radnoj verziji Zakona o dopunama Zakona o dr`avqanstvu RS supervizor za distrikt predlo`io je da odluku o promjeni izbora entitetskog dr`avqanstva za lica sa prebivali{tem na teritoriji Br~ko distrikta donosi Odjeqewe za javni registar u Br~kom, {to je za nas bilo neprihvatqivo, jer nije bilo u skladu sa Ustavom BiH. Wime je propisano da postoji dr`avqanstvo BiH koje reguli{e Parlament BiH i dr`avqanstva entiteta koja reguli{u entiteti. Dakle, usvojenim zakonom se vra}a nadle`nost sa distrikta na nivo Republike Srpske, odnosno o promjeni entitetskog dr`avqanstva ranije je odlu~ivalo odjeqewe u Vladi distrikta, dok }e to ubudu}e raditi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave. Bilo je tu jo{ nekih na{ih primjedbi, ali su sve one usagla{ene i prihva}ene od strane OHR-a.

Stjepan Mesi}, odlaze}i predsjednik Hrvatske
Jo{ jednom ponovio da bi presjekao koridor u slu~aju izdvajawa RS iz BiH.

naroda. GLAS: Bilo je primjedbi na usvajawe Zakona o dr`avqanstvu RS jer je uskla|en sa nametnutim zakonom visokog predstavnika, a NSRS je opredijeqena da ne prihvata nametnuta rje{ewa. Zbog ~ega je Zakon o dr`avqanstvu RS razmatran po hitnom postupku? LIPOVAC: Zakonom o dr`avqanstvu BiH propisana je obaveza da zakoni o dr`avqanstvu entiteta moraju biti u skladu sa dr`avnim zakonom. Odatle proizilazi obaveza RS da se entitetski zakon o dr`avqanstvu harmonizuje sa Zakonom o dr`avqanstvu BiH, ~ije izmjene i dopune je nametnuo visoki predstavnik. Izmjene i dopune Zakona o dr`avqanstvu BiH objavqene su u “Slu `be nom gla sni ku BiH“ i zakon je u oktobru pro{le godine stupio na snagu. Tako|e, supervizor za Br~ko distrikt je krajem decembra pro{le godine donio nalog kojim je stavio van snage svoj raniji nalog iz 2006. godine, a ~ime je omogu}ena primjena en ti tet skih za ko na o dr`avqanstvu na teritoriji distrikta. Dakle, zbog naloga supervizora iz 2006. nije bila mogu}a primjena entitetskih zakona o dr`avqanstvu na teritoriji distrikta. To je sada omogu}eno. Zakon je u proceduru upu}en po hitnom postupku da bi se gra|anima sa prebivali{tem na teritoriji Br~ko distrikta omogu}ilo da ostvare pravo izbora ili promjene entitetskog dr`avqanstva, kao i da bi se mogli registrovati u bira~kim spiskovima i tako ostvariti jedno od osnovnih, ustavom zagarantovanih, prava. Time }e se otkloniti svi problemi koji su se javqali kod izbora ~lana Predsjedni{tva BiH i predstavnika Parlamenta BiH.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 5
FOTO: G. [URLAN

Vladimir Vuk~evi}

Potraga za ha{kim bjeguncima danono}na
BEOGRAD - Tu`ilac za ratne zlo~ine Srbije Vladimir Vuk~evi} izjavio je da srpske slu`be bezbjednosti neprestano rade na pronala`ewu i hap{ewu preostalih ha{kih bjegunaca i dodao da to {to javnost ne zna za te akcije ne zna~i da wih nema. - Potraga je svakodnevna i intenzivna, a bezbednosne slu`be rade punim kapacitetom i u odli~noj koordinaciji kako bi Ratko Mladi} i Goran Hayi} bili prona|eni - rekao je Vuk~evi} za list “Danas”.

Uro{ Pena, direktor Policije RS

Godi{we 600 izvje{taja za finansijski kriminal
Jusuf [abanovi}

Ima ih mnogo, posebno iz Sanxaka i zato je do{lo do sni`avawa cijene. Ranije su do{qaci vehabije ovda{wim Bo{wacima davali po 600 maraka da se prikqu~e, puste bradu i skrate pantalone, dok ta cifra danas iznosi oko 200 KM, pri~a Jusuf
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Za pristup vehabijskom pokretu pla}aju 200 KM
30 po li ca ja ca, a ova ko su stvorili novi inat, a vehabije su dobile podr{ku ~ak i Bo{waka ~iju podr{ku do sada nisu imali - ka`e [abanovi}. djevoj~icama. Zaustavio sam auto, iza{ao i palicom udario po wiho vom vo zi lu, a udario sam i Almirovog sapu tni ka. Kad je na le tio Yevad, wega sam udario no`em - pri~a [abanovi}. Zbog toga je osu|en na zatvorsku kaznu u trajawu od {est mjeseci. Ka`e da Kop~ali}i nisu ni prekr{ajno odgovarali za napad na djevoj~ice, niti za isprovocirani sukob. - Tako je bilo, iako je i policija u izvje{taju navela da su me Kop~ali}i prvi napali, i to pi{toqem. Javni tu `i lac Br~ko dis tri kta Zekerija Mujkanovi} wegov je ~o vjek iz Ma o~e - ka `e [abanovi}. On tvrdi da poslije tog doga|aja vehabije vi{e nikad nisu provocirale srpsku djecu. Bra}a Kop~ali}i su prema podacima stranih bezbjedno snih slu `bi je dni od naj va `ni jih fi nan si je ra vehabijskog pokreta u Gorwoj Ma o~i i stal no su na relaciji Wema~ka – Austrija – Gorwa Mao~a. [abanovi} ka`e i to da petkom ve} godinama, a tako i danas, u Gorwu Mao~u na namaz dolazi i po stotinu auta, od ko jih mno gi ima ju registracije Berana, Bijelog Poqa, No vog Pa za ra. Ka`e da je me|u wima mawi broj automobila bh. registracija.

Jusuf [abanovi} iz Gorweg Rahi}a o kom{ijama vehabijama iz Mao~e

BAWA LUKA - Policija Republike Srpske godi{we podnese vi{e od 600 izvje{taja tu`ila{tvu o finansijskom kriminalu, rekao je ju~e Srni direktor Policije RS Uro{ Pena. On je poslije seminara o temi “Finansijski kriminal i istrage“ u Bawoj Luci istakao da je Policija RS podnijela i 96 izvje{taja o zloupotrebi slu`benog polo`aja, ocijeniv{i da to nije mali broj.

Prema wegovim rije~ima, RS je u ovoj oblasti u~inila puno, od pravqewa zakonodavnog okvira do formirawa institucija koje prate ovu oblast. Komesar Misije evropske policije u BiH [tefan Feler rekao je da }e evropska policija svoj budu}i dvogodi{wi mandat u BiH fokusi ra ti na bor bu pro tiv or ga ni zo va nog i dru gih ozbiqnih oblika kriminala.

BR^KO - U Gorwoj Mao~i mnogo je vehabija, pa je cijena prikqu~ewa tom pokretu spu{tena sa 600 na 200 ma ra ka, re kao je “Gla su Srpske“ stanovnik susjednog sela Gorwi Rahi} Jusuf [abanovi}. - Ima ih mnogo, posebno iz Sanyaka i zato je do{lo do sni `a vawa ci je ne za prikqu~ewe vehabijama. Ranije su do{qaci vehabije ovda{wim Bo{wacima davali po 600 maraka da se prikqu~e, puste bradu i skrate pantalone, dok ta cifra danas iznosi oko 200 KM - pri~a Jusuf. Opisuju}i sada{wu situaciju u Gorwoj Mao~i, [abano vi} ka `e da po li cij ska akcija “Svjetlost“ nije dala rezultat i da nije otkriveno i zaplijeweno ni pribli`no onoliko naoru`awa koliko ga u Gorwoj Mao~i stvarno ima. - Velika je gre{ka na~in na koji je izvedena akcija, jer sve to su mogli da urade i sa

IZBO VEHABIJU jer je uznemiravao srpske djevoj~ice
Potvr|uje da je gla vna relacija vehabija Gorwa Mao~a – Be~. [abanovi} je ranije bio osu|en jer je vehabiju Yevada Kop~ali}a u maju 2006. godine ubo no`em. Ka`e da je to u~inio jer je Kop~ali} stalno uznemiravao maloqetne djevoj~ice srpske nacionalnosti Z.J. i M.J., koje su tada imale 13, odnosno 14 godina. - ^esto su mi se `alile da ih presre}e Yeva dov amiyi} Almir, i prije i poslije {kole. U to sam se sam uvje rio kad sam ih je dnom pratio. Almir je tada vozio Yevadov terenski automobil “~iroki” i preprije~io put

Uro{ Pena

FOTO: B. GAJEVI]

Nedeqko Mitrovi}

PRIJETWE
[abanovi} isti~e da mu je vehabija Refik Mehmedovi} prijetio i tra`io da se izvini za sve jer je navodno okaqan “haxijski ugled vehabija“, ali da se on nikad nije izvinio. - Sa wima mo`e samo po sistemu oko za oko - zub za zub. Druga~ije oni ne}e da odustanu - ka`e [abanovi}.

Institut opstrui{e tra`ewe nestalih
SOKOLAC - Jo{ 1.776 srpskih boraca i civila vode se kao nestali, a u tragawu za wima svakodnevno smo suo~eni sa opstrukcijom federalnih vlasti, pa i novoformiranog Instituta za nestala lica BiH, od koga smo o~ekivali mnogo. Ovo je ju~e u Sokocu izjavio predsjednik Organizacije porodica zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila RS Nedeqko Mitrovi}. On je podsjetio da je u pro{loj godini identifikovano 900 nestalih Bo{waka, a svega 18 Srba. - U tri kosturnice, u Bawoj Luci, Isto~nom Sarajevu i Nevesiwu su posmrtni ostaci 636 lica za koje su qekari uzeli ko{tane uzorke i predali DNK laboratoriji, ali nijedno od tih lica jo{ nije identifikovano. Nema vaqanog razloga za{to to nije u~iweno. U pitawu je politika - istakao je Mitrovi}. B. G.

Ho}e da kompromituju MUP Srpske
BAWA LUKA - Ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o odbacio je bi lo ka kvu ve zu po li ci je Srpske sa slu ~a jem Bo ja na Guduri}a, optu`enog za ubistvo novinara Ive Pukani}a i ocijenio da se ovakvim medijskim spekulacijama poku{ava kompromitovati MUP RS. Hrvat ski ne djeqnik “Na ci onal“ obja vio je da se Gu du ri} krio u Bawoj Lu ci i da je imao za{titu “obaIzru~ewe vje {taj nih stru ktu ra pre mi je ra Slavko A{}eri}, advokat Bojana GuRS”. duri}a, rekao je za “Glas Srpske“ da - Ovim se je danas u 13 ~asova u Sudu BiH zakapo ku {a va kom zano ro~i{te na kojem }e se raspromitovati popravqati kada }e Guduri} biti li ci ja i MUP izru~en, kao i da li }e biti izru~en Srbiji ili Hrvatskoj. G. O. RS. Nije to prvi i pojedina~an slu~aj, niti je od ju~e da se radi sa tom namjerom - rekao je ^a|o novi na ri ma u Bawoj Lu ci i izra zio za bri nu tost zbog ciqeva i efekata takvog izvje{tavawa, prenosi Srna. - Ako nekome treba la`no predstavqawe stawa u BiH, u institucijama u ovoj zemqi i stawa u organima RS, zabrinutije bi trebalo da se osje}aju oni kojima je to stawe objektivno potrebno, da bi donosili odluke ko je su u ve zi sa ovom zemqom - ocijenio je ^a|o. On je naveo da takvo djelovawe protiv policije RS ima kontinuitet, podsjetiv{i na kreirawe pri~a o tobo`woj za {ti ti, ~u vawu ili saradwi sa licima povezanim sa ratnim zlo~inima, pa do naoru`avawa RS.

Stanislav ^a|o, ministar policije RS, o podmetawu “Nacionala“

KONSTANTNO djelovawe protiv policije RS
^a|o je kazao da je o~igledno da neko poku{ava da stvori ozbiqnu prepreku na putu evropskih integracija za ko je pos to ji op {te pri hva}eno opredjeqewe.

Britanski Apelacioni sud ju~e je odlu~io da jedan stariji Hindus ima pravo da bude kremiran na otvorenom, u skladu sa hindu obi~ajima, prenose agencije. Vi{i sud je pro{le godine presudio da `eqa Davendera Gaija (71) da wegovo tijelo bude spaqeno na otvorenom, na jednom udaqenom mjestu na sjeveru Engleske, nije u skladu sa zakonima Velike Britanije. Britanski zakoni propisuju da se kremacije moraju odr`avati u zdawima koja imaju zidove i krov. Gai se `alio na presudu Vi{eg suda, a Apelacioni sud je donio odluku da wegova `eqa mo`e da se ispuni po va`e}em zakonu.

6 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Miladin Dragi~evi}

Pokrenuta inicijativa za izmjene Ustava i Izbornog zakona

Za povratak Srba u Mostar 700.000 KM
MOSTAR - Savjetnik premijera Republike Srpske Miladin Dragi~evi} izjavio je ju~e poslije sastanka sa gradona~elnikom Mostara Qubom Be{li}em da }e Vlada RS u 2010. godini pove}ati iznos sredstava za povratak Srba u Mostar i da }e to biti oko 700.000 maraka, prenosi Srna. Dragi~evi} je kazao da je delegacija Vlade RS posjetom Hercegova~ko-neretvanskom kantonu `eqela poslati jasnu poruku da Vlada Srpske podr`ava povratak raseqenih lica srpske nacionalnosti na podru~je ovog kantona. Premijer HNK-a Sre}ko Boras predo~io je delegaciji Vlade RS poslije sastanka podatke o aktivnostima kantonalne Vlade kada je rije~ o povratku Srba u kanton, podsjetiv{i da Vlada posredstvom Uprave za prognane i izbjegle, u okviru svojih mogu}nosti, poma`e povratak. Boras je izrazio spremnost za nastavak saradwe, dodav{i da je ubije|en da }e ona rezultovati i konkretnim projektima na terenu koji }e biti veoma va`ni za povratnike srpske nacionalnosti, saop{teno je iz Vlade HNK-a.

Presudom iz Strazbura ho}e da mijewaju
Entitetsko glasawe ne mo`e biti predmet razgovora o ustavnim promjenama kako `ele neki da uvedu na mala vrata kroz presudu Suda iz Strazbura, kazao @ivkovi} Parlament BiH
PI[U: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Puqi} - Incko

Opstrui{e se vra}awe crkvene imovine u BiH
MOSTAR - Vrhbosanski nadbis kup kar di nal Vin ko Puqi} upoznao je ju~e visokog predstavnika Valentina Incka sa problemima opstruisawa vra}awe crkvene imovine u BiH, prenose agencije. Puqi} je informisao Incka da se Katoli~koj crkvi ne vra}a oduzeta imovina u Travniku uprkos presudi Doma za qudska prava, pa ~ak i nastavqa oduzimawe imovine bez pristanka crkvenih predstavnika. Puqi} je Incka upoznao i sa po te {ko }a ma u ve zi sa imovinom sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog pored wihove crkve u centru Sarajeva. Puqi} i Incko razgovarali su i o potrebi dono{ewa ustava i o evropskim integracijama BiH.

FOTO: GLAS SRPSKE

Visoki sudski i tu`ila~ki savjet BiH

Raspisan konkurs za glavnog tu`ioca RS
BAWA LUKA - Visoki sudski i tu`ila~ki savjet BiH (VSTS) raspisao je novi javni konkurs za upra`wena mjesta na pozicijama glavnog tu`ioca Tu`ila{tva RS i predsjednike okru`nih sudova u Bawoj Luci, Bijeqini, Trebiwu i Doboju. Raspisan je i konkurs za devet sudija Suda BiH, pet tu`ilaca Tu`ila{tva BiH, kao i za sudije osnovnih sudova u Bijeqini, Bawoj Luci, Sokocu i drugim gradovima. Konkurs je otvoren 15 dana. Ovo je novi konkurs, a prvi je bio G. O. raspisan u septembru 2009. godine.

SA RA JE VO - Par la ment BiH ju ~e je usvo jio ini ci ja ti vu o po kre tawu aktivnosti Savjeta ministara BiH i Parlamentarne skup{tine za promjenu Ustava BiH i Izbornog zakona BiH u skla du sa pra vo sna `nom odlu kom Evrop skog su da za qud ska prava u Strazburu u “predmetu Sejdi} i Finci“. Savjet ministara i Central na izbor na ko mi si ja BiH zadu`eni su da do kraja

Dejton
Sudija Bonelo je naveo da presuda protiv BiH u slu~aju “Sejdi} i Finci“ u cjelosti ru{i i razvrgava Dejton kao me|unarodni sporazum. On ka`e da je situacija u BiH izuzetno izopa~ena i da ostvarewe qudskih prava na ovaj na~in mo`e biti uzrok rata prije nego prenosilac mira.

Vinko Duman~i} i Dragan Mekti}

Sprije~ene ilegalne migracije u zemqi

februara donesu plan aktivnosti, te odrede zadu`ewa i rokove za izmjenu Ustava i Izbor nog za ko na BiH u skla du sa na ve de nom odlu kom. Po sla ni ci iz RS su protstavili su se stavovima poslanika SDA koji su tra`ili da Venecijanska komisi ja tre ba da bu de su per vi zor spro vo |ewa odluke Suda iz Strazbura. Predsjedavaju}i Parlamenta BiH Milorad @ivko vi} ka zao je da ne ma ni {ta pro tiv da stran ci imaju savjetodavnu ulogu, te da to ni ko ni ka da ni je ospo ra vao, ali da ne mo gu predstavnici Venecijanske komisije biti ravnopravni ~lanovi u pripremama amandmana na Ustav BiH. - Za pro mje nu Us ta va BiH potrebna je podr{ka 29 poslanika, dva do ma i tri konstitutivna naroda. Enti tet sko gla sawe ne mo `e bi ti pre dmet raz go vo ra o us ta vnim pro mje na ma ka ko `ele neki da uvedu na mala vrata kroz presudu Suda iz Strazbura - kazao je @ivkovi}.

Evropski sud u Strazburu krajem decembra donio je presudu protiv BiH u predmetu “Sejdi} i Finci“ u kojoj je naveo da Ustav BiH u odredbama o izboru Doma na ro da i Pred sje dni{ tva BiH kr{i princip ravnopravnosti jer se omogu}ava kandidovawe samo konstitutivnih naroda.

BONELO: Sud nalo`io BiH da odbaci Dejton
Tro ji ca su di ja bi la su protiv ove presude, a jedan od wih iz dvo jio je mi{qewe. - Sud u Stra zbu ru ni je utvrdio da rizik od gra|anskog ra ta, iz bje ga vawe po koqa ili o~u vawe te ri to ri jal nog je din stva ima do voqnu dru{ tve nu vri je dnost da oprav da iz vje sna ogra ni ~ewa pra va ova dva aplikanta. Ne mogu po dr`a ti Sud ko ji si je ideale, a `awe krvoproli}e - na veo je u iz dvo je nom mi{qewu su di ja \o va ni Bonelo. On je istakao da je Sud

ovim nalo`io BiH da odbaci Dejtonski mirovni spora zum, sa meqe ga i on da po ~ne tra `i ti ne ko no vo rje{ewe. - Sumwam da bi lo ko ja dr`ava treba da bude dovede na u pra vnu ili eti ~ku obavezu da sabotira sistem ko ji je o~u vao weno de mo kratsko postojawe - konstatovao je Bonelo. Bo ne lo je is ta kao da zbog presude postoji jasna opasnost od destabilizacije nacionalne ravnote`e. - Dejtonski sporazum je sa apotekarskom precizno{}u do zi rao ta ~ne etni ~ke proporcije recepta za mir. Sada je ovaj sud na sebe preuzeo da sve to po re me ti i re kao biv {im za ra }e nim stranama i kreatorima mira i do bro ~i ni teqima da su sve uradili pogre{no - upozorio je Bonelo. Upitao je jesu li prava dvo ji ce apli ka na ta da se kandiduju na izborima tako neograni~ena i primoravaju}a da poni{te mir, sigurnost i javni red uveden za cijelu naciju, pa i wih same.

Sastanak Vinka Duman~i}a i Dragana Mekti}a FOTO: M. KEWI]

Za {est pozicija 13 kandidata
SARAJEVO - Na konkurs za imenovawe direktora i zamjenika direktora Grani~ne policije BiH, zamjenika di re kto ra Agen ci je za istrage i za{titu (SIPA), te direktora i dva zamjenika za ko or di na ci ju po li cij skih tijela, prijavilo se 14 kandidata, od kojih jedan ne ispuwava uslove. Nezavisni odbor za imenovawe policijskih slu`beni ka ta ko }e na {est funkcija da izabere nekog od 13 kandidata. Prijave kandidata otvorene su ju~e, a me|u kandidatima ima i onih koji su konku ri sa li na vi {e ~el nih pozicija u tim policijskim institucijama.

Otvorene prijave koje su pristigle na konkurs za imenovawe policijskih slu`benika

SARAJEVO - Saradwa Grani~ne policije i Slu`be za poslove sa strancima BiH je zadovoqavaju}a, a obje institucije u pro{loj godini postigle su zna~ajan napredak u oblasti spre~avawa ilegalnih migracija na teritoriji BiH, ocijenili su tokom ju~era{weg sastanka direktori ovih institucija Vinko Duman~i} i Dragan Mekti}. Iz Grani~ne policije BiH saop{teno je da je napredak rezultat dosqedne primjene zakonskih propisa i procedura, ali i nastojawa i trajne

opredijeqenosti ove dvije institucije da stvore bezbjedno okru`ewe gra|anima BiH. Na ju~era{wem sastanku Duman~i}a i Mekti}a, koji su razgovarali o dosada{wim rezultatima i saradwi dvije institucije, nagla{eno je da su naj~e{}i razlozi odbijawa ulaska stranih dr`avqana u BiH u pro{loj godini bili neposjedovawe va`e}ih putnih isprava, viza, dovoqno sredstava za izdr`avawe, ili namjer no da vawe la `nih podataka o pravu na ulazak. M. K.

KANDIDATI Pena, Selimovi}, Luka~, Duman~i}, Spahi}…
Pred sje dnik Ne za vi snog odbora @iko Kruni}, poslije otvarawa 20 koverti pris pje lih na kon kurs na te pozicije, rekao je da su se na konkurs prijavili Uro{ Pe na, Zlat ko Mi le ti}, Dra gan Lu ka~, Him zo

Se li mo vi}, Mi le Ju ri}, Vinko Duman~i}, Sead Lisak, Nijaz Spahi}, Enes Ga~anin, Mirza Li{inovi}, Ha lid Ga ni ja, Bo ris Iva no vi}, No vo Bla go je vi} i Mar ko Do min ko vi}. Ni je `e lio da ot kri je ko ji od kan di da ta ne ispuwava uslove konkursa. - Nismo zadovoqni brojem kan di da ta ko ji su se pri ja vi li na ove izu ze tno va `ne po zi ci je u po li cij skim agen ci ja ma na nivou BiH. Zakonom je propisano da je jedan od uslova za ove pozicije i posjedovawe ~i-

na gla vnog in spe kto ra. Ispos ta vi lo se da ima mo ma lo kan di da ta ko ji ispuwavaju taj uslov - kazao je Kruni}, isti~u}i da mali broj kandidata ne zadovoqava prin cip konkurentnosti. Naglasio je da }e tokom februara zakazati razgovor sa kan di da ti ma ko ji ispuwavaju uslove i uz pozive }e dobiti oblasti iz kojih }e odgovarati na pitawa, te da }e na osnovu inter vjua i ocjewivawa da dobiju najboqe. @. D.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 7

Zahtjev Valentinu Incku da sankcioni{e FTV
Za razliku od FTV-a, svi demokratski narodi i gra|ani znaju ko se borio protiv fa{izma u ovoj zemqi, koji narod je bio `rtva genocida Tre}eg rajha i usta{ke NDH. Znaju to i Drvar i Kozara, pamte to i Jasenovac i Jadovno, navodi Udru`ewe “Grad“

Republika Srpska {okirana fa{izacijom srpskog naroda u BiH

Vijesti
Incko - Bair

Evropska unija ostaje predana BiH
SARAJEVO - Evropska unija ostaje predana BiH. Ona je prepoznala da }e izgradwa kapaciteta i podr{ka obuci pomo}i pove}awu dr`avne odgovornosti za bezbjednosnu situaciju, te istakla punu podr{ku evropskoj perspektivi ove zemqe. Ovo je zakqu~eno na ju~era{wem sastanku u Sarajevu komandanta EUFOR-a Bernharda Baira i visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, prenose agencije.

Ingli{ - Kom{i}

Razgovori o vojnoj imovini
Snimak emitovan na Federalnoj televiziji PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

BAWA LU KA - Udru `ewe gra|ana “Grad“ Bawa Luka zatra`ilo je od visokog pred sta vni ka da zbog je zi ka mr`we na ja vnom ser vi su FBiH upo tri je bi ovla{}ewa koja ima na raspolagawu i srpski narod, ko ji je po sli je je vrej skog bio najve}a `rtva fa{izma na ovim pros to ri ma, za{titi od fa{izacije. Isti~e da je FTV predstavqaju }i ~la na Pred sje dni{tva BiH iz RS, predsjedavaju}eg Savjeta ministara BiH, predsjednika Narodne skup{tine i premijera RS fa{istima, etiketu fa {i zma sta vi la srpskom narodu u BiH koji ih je izabrao i delegirao u institucije dr`ave da grade i vode RS i BiH.

- Ovim je javni servis, ko ji bi tre ba lo stro go da po {tu je pro fe si onal na pravila i stroge ure|iva~ke prin ci pe, po ka zao da ni je do ras tao za dat ku i da je u wegovom novinarskom anga`manu prioritetna mr`wa prema srpskom narodu u BiH - do da je se u sa op {tewu Udru`ewa “Grad“. Udru`ewe navodi da, za razliku od FTV-a, svi demokrat ski na ro di i gra |a ni znaju ko se u Drugom svjetskom ratu borio protiv fa{i zma u ovoj zemqi, ko ji narod je bio `rtva genocida Tre }eg raj ha i us ta {ke NDH, koji narod je dao najvi{e narodnih heroja. - Znaju to i Drvar i Kozara, pamte to i Jasenovac i Ja do vno i ma so vna stra ti {ta Hercegovine, znaju to i Grme~ i Romanija i cijela

ZAHTJEV SKUP[TINI RS
Udru`ewe “Grad“ tra`i od Narodne skup{tine RS da izna|e zakonske mogu}nosti kojima }e precizno i hitno regulisati naplatu RTV pretplate u RS. Od parlamenta RS ovo udru`ewe tra`i da na|e na~ina i gra|ane RS po{tedi poni`ewa i situacije u kojoj direktno finansiraju fa{izaciju srpskog naroda na jednom od tri javna servisa zemqe.

srpska Krajina. Znao je to i veliki Skender kada je pisao “Sto jan ku maj ku Kne {poqku“, kao i srpske majke koje su do smrti nosile crne marame, znaju i pamte i pusta i poklana srpska sela koja se od zlo dje la fa {is ta ni su opo ra vi la do da nas navode oni. Izaslanik Svjetskog jevrejskog kongresa za zemqe biv{e Jugoslavije Arie Livne osudio je “divqa~ki i fa {is ti ~ki na pad Fe de ralne televizije na premijera Republike Srpske Milorada Dodika“. - Kao antifa{ista, kao par ti zan ko ji se u Na ro dnooslobodila~kom ratu borio pro tiv na ci zma i fa {izma, kao Jevrej koji je u Drugom svjetskom ratu izgubio cijelu svoju porodicu, ~ija je majka ugu{ena i spaqena u Au{vicu, kao ~ovjek ko ji je cio svoj `i vot po sve tio ide ji hu ma ni zma, protestujem i osu|ujem divqa ~ki fa {is ti ~ki napad - na veo je Li vne u otvorenom pismu koje je uputio di re kto ru i upra vi FTV-a. Osu |u ju }i emi to vawe spota u kome se premijer RS

Milorad Dodik upore|uje sa Adolfom Hitlerom na FTVu, on isti~e da odgovornost za emitovawe na javnom servi su tog snim ka ima ju na dle`ni za wen rad. Video-klip emitovan je u ponedjeqak u politi~kom magazinu “60 minuta“ FTVa, a u uto rak u Dne vni ku FTV-a. Livne navodi da kao jedan od pre`ivjelih holokausta ima pravo i ~ovje~ansku du`nost da tra`i ka`wavawe odgovornih za navedenu emisiju, wihovu smjenu i krivi~no gowewe.

sta vni ka sa Tre }im raj hom te {ka uvre da srpskog naroda. - @alosno je i nedopustivo da FTV ovako vrije|a RS i srpski na rod ko ji je po sli je Je vre ja naj vi {e stradao od fa{isti~ke Wema~ke - navedeno je u saop{tewu SP-a. - Tra`imo od RAK-a da hi tno i bez od ga |awa san kcioni{e FTV - isti~e SP.

SARAJEVO - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eqko Kom{i} sastao se ju~e u Sarajevu sa ambasadorom SAD u BiH ^ar lsom Ingli{om, s kojim je razgovarao i o rje{avawu pitawa vojne imovine u BiH, sa op {te no je iz Pred sje dni{tva BiH. Na sastanku je bilo rije~i i o situaciji na Blis kom is to ku i wego vom {i rem re gi onu, prenosi Srna.

Incko - Silajxi}

RAK i OHR
U Regulatornoj agenciji za komunikacije ju~e je “Glasu Srpske“ re~eno da jo{ uvijek nisu upoznati sa sadr`ajem spornog priloga FTV-a i da ga zbog toga ne mogu komentarisati. - RAK }e svakako pregledati sporne sadr`aje i poslije toga odlu~iti o daqim radwama - ka`u u RAK-u. Ni Kancelarija visokog predstavnika nije `eqela da komentari{e prilog FTV-a. U OHR-u su rekli da je to pitawe za RAK.

Dr`avna imovina
SARAJEVO - Visoki predsta vnik Va len tin In cko sastao se ju~e u Sarajevu sa predsjednikom Stranke za BiH Harisom Silajyi}em, sa kojim je u nastavku serije sastanaka sa doma}im politi~kim ~elnicima, u vezi sa predstoje}im sastankom Savjeta za primjenu mira, ista kao po tre bu an ga `ma na bh. politi~kih lidera jer pi tawe dr`a vne imo vi ne ima direktan uticaj na proces tranzicije OHR-a, javile su agencije.

LIVNE NAJAVIO da }e tra`iti krivi~no gowewe
- Sa mo qudi ko ji su u svojoj neshvatqivoj mr`wi izgubili svaku vezu sa ~ovje~no{}u mogu sebi dozvoliti da uporede bilo kakvog ~ovjeka sa najve}im zlo~incem u istoriji ~ovje~nosti - ka`e on. Socijalisti~ka partija je saop{tila da je poistovje }i vawe RS i wenih le galnih i legitimnih pred-

Samir Rizvo

Sabor osniva~a SDS-a 15. februara
BAWA LU KA - Sa bor osniva~a Srpske demokratske stranke zakazan je za 15. februar u 14 ~asova u hotelu “Vidovi}” u Bawoj Luci. Rekao je to “Glasu Srpske” je dan od osni va ~a te stranke Bo`idar Vu~urevi} i dodao da se sabor odr`ava pod nazivom “Sretenski sabor”, pod motom “Za stabilnu Re pu bli ku Srpsku i je din stve nu Srpsku de mo kratsku stranku”. Odluka o zakazivawu sabora donesena je nakon {to je Glavni odbor SDS-a u Bile}i sa 42 glasa za, 23 protiv i pet uzdr`anih donio odlu ku ko jom je iz SDS-a iskqu~en biv {i pred sje dnik te stranke Dragan Kalini}. Vu~urevi} je naglasio da se Sabor odr`ava iz prijeke po tre be jer je si tu aci ja u stran ci ve oma lo {a, a izvorni Statut je prilago|en pojedina~nim odlukama i prepravqen na nestatutaran na~in, ~emu se osniva~i protive.

Bo`idar Vu~urevi}, jedan od osniva~a Srpske demokratske stranke

Ura|eno sve za ukidawe viza
SARAJEVO - BiH je uradila sve {to treba za ukidawe viza wenim gra|anima i {to je od we tra `i la Evrop ska ko mi si ja, pa se o~ekuje da }e biti pozitivna ocjena ekspertskog tima Evrop ske ko mi si je za oblast migracije, granica i azila, koji boravi u BiH, izja vio je ju ~e Srni {ef Iterresorne radne grupe za liberalizaciju viznog re`ima Samir Rizvo. On je is ta kao da }e ekspertski tim u roku od 15 dana dostavi ti iz vje {taj Evrop skoj komisiji.

“SRETENSKI sabor“ u Bawoj Luci
- Iskqu~e ni su broj ni najugledniji ~lanovi, a od stranke se pravi interesna gru pa. SDS ne vo di vi {e ideja, ve} interesi, na {ta

smo ogor~eni - rekao je Vu~urevi}. Dodao je da }e sabor biti skup koji ima za ciq da o~u va je din stvo SDS-a i wegove demokratske principe. Vu~urevi} je istakao da “o~ekuje veliki odziv ~lanstva i svih koji prepoznaju demokratske vrijednosti i principe koje SDS weguje od osnivawa”. @. B.

Bo`idar Vu~urevi}

8 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Amputirci nezadovoqni revizijom invalidnosti

Dru{tvo
Zavoda za obrazovawe odraslih

BAWA LUKA - Amputirci u RS nezadovoqni su revizijom invalidnosti i prijedlogom novih pravilnika Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite RS, kojima se predvi|a smawewe i ukidawe prava koja su do sada imali, saop{teno je ju~e iz organizacije

amputiraca UDAS RS. U saop{tewu se navodi da amputirci tra`e da se obustavi revizija rawenih invalida, amputiraca i da se sva donesena rje{ewa po reviziji stave van snage. V. K.
FOTO: ARHIVA

U Srpskoj oko 8,7 odsto nepismenih
BAWA LUKA - U Republici Srpskoj, prema nezvani~nim podacima, ima oko 8,7 odsto nepismenih, a prvi progra mi obra zo vawa odra slih u Srpskoj, u or ga ni za ci ji Zavoda za obrazovawe odraslih RS, bi}e namijeweni opismewavawu stanovni{tva i sticawu osnovnog obrazovawa. Vr{ilac du`nosti direktora Zavoda za obrazovawe odraslih RS Mira Bera rekla je da Zavod planira da raspi{e konkurs na koji }e mo}i da se prijave {kole, radni~ki univerziteti i drugi organizatori obrazovawa koji }e ponuditi programe opismewavawa odraslih, prenosi Srna.

Zavod za transfuzijsku medicinu RS

Jedinstvena baza podataka o zalihama krvi
BAWA LU KA - Uspos tavqewem in for ma ci onog sis te ma za pra }ewe dje la tnosti Zavoda za transfuzijsku medicinu RS u svakom trenutku bi}e poznato sa koliko zaliha krvi raspola`u zdravstvene ustanove u Srpskoj, te omogu}ena efikasnija ra spo dje la tih za li ha, prenosi Srna. Ministar zdravqa i socijal ne za {ti te RS Ran ko [krbi} rekao je da u ovom trenutku u RS ima oko 26.000 doza krvi, {to nije dovoqno, jer bi optimalne koli~ine bile do 40.000 doza. [krbi} je naglasio da je Vla da RS za opre mawe i adaptaciju zgrade Zavoda za transfuzijsku medicinu RS u Bawoj Lu ci iz dvo ji la 1.500.000 KM.

Vrti}i tijesni za sve mali{ane

Zakon o privrednim dru{tvima

Nemogu}a primjena
PRIJEDOR - Predstavnici Investiciono-razvojne banke RS i Fonda penzijsko-invalidskog osigurawa RS ju~e su na Mrakovici kod Prijedora zakqu~ili da postoje odre|ene nedore~enosti i nemogu}nosti prakti~ne primjene Zakona o privrednim dru{tvima koji je stupio na snagu 1. januara ove godine, javila je Srna. Izvr{ni direktor sektora za korporativno upravqawe u IRB-u Goran Mayar rekao je da su na ovom sastanku ukazali na dileme u vezi sa neusagla{eno{}u Zakona o privrednim dru{tvima i Zakona o javnim preduze}ima.

Od ukupno 63 op{tine u Srpskoj vrti}i postoje u 41 op{tini, dok preostale nisu ni organizovale pred{kolsko obrazovawe, jer nisu imale dovoqno sredstava ili nije bilo dovoqno djece pred{kolskog uzrasta, istakli u Ministarstvu prosvjete i kulture
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Hiqade djece ~eka na mjesto u vrti}u
uglavnom u malim i rubnim op{tinama.

U Republici Srpskoj nema dovoqno pred{kolskih ustanova

Fond PIO RS

@ali}e se na presudu bawolu~kog Osnovnog suda
BAWA LUKA - Fond PIO RS `ali}e se Okru`nom sudu Bawa Lu ka na pre su du bawolu~kog Osnovnog suda, prema kojoj je Fond obavezan da Po {tan skoj {te di onici isplati 1,8 miliona maraka, sa zateznom kamatom u istom iznosu, {to je ukupno 3,6 miliona maraka, saop {te no je ju ~e iz ovog Fonda. U saop{tewu se navodi da Fond PIO ne}e i ne `eli komentarisati ovu presudu, jer nastoji za{tititi interes 220.000 penzionera. - U slu~aju da do|e do izvr{ewa pre su de Osno vnog su da, to }e bi ti di re ktan udar na fi nan sij sku sta bilnost i normalno poslovawe Fonda. Iskoristi}emo sva pra vna sred stva da za {titimo integritet institucije, interes korisnika i teku}u likvidnost - istakli su u Fondu i naglasili da se radi o problemu koji je nastao prije devet godina, a koji se fakturi{e Fondu u 2010. godini. D. K.

BAWA LU KA - Iako u Srpskoj vi{e hiqada mali{ana ~eka na mjesto u nekoj od pred{kolskih ustanova, za izgradwu novih vrti}a trenutno nema novca. Ovo su “Gla su Srpske” rekli u Ministarstvu prosvjete i kulture RS i dodali da je pla ni ra na iz gradwa novih objekata u ovoj godini, ali da }e radovi sa~ekati da se obezbijedi novac. - Od ukupno 63 op{tine u Srpskoj vrti}i postoje u 41 op{tini, dok preostale nisu ni organizovale pred{kolsko obrazovawe, jer nisu imale dovoqno sredstava ili nije bilo dovoqno djece pred{kolskog uzrasta - istakli su u Ministarstvu i doda li da vrti }i ne pos to je

IZGRADWA novih vrti}a kada se obezbijedi novac
Pre ma pro cje na ma Mi nis tar stva, to kom pro {le godine oko 5.800 djece bilo je ukqu~eno u pred{kolski sistem obrazovawa, a ove godine je taj broj pove}an na 7.084 mali{ana. - Briga o pred{kolskom obrazovawu u Srpskoj odvija se na nivou op{tina, a trenutno u Srpskoj postoje 62 ob da ni {ta - do da li su u Ministarstvu. Di re ktor Re pu bli ~kog pedago{kog zavoda RS Mirko Bawac potvrdio je da mate ri jal ne tro {ko ve u pred {kol skim us ta no va ma

obezbje|uju op{tine i da sa nivoa RS za sada nema izdvajawa za te namjene. On je do dao da ve li ki broj mali{ana svake godine u Srpskoj ostane bez mjesta u vrti}u, jer smje{tajni kapacitet nije dovoqan za sve zainteresovane. Po mo }nik di re kto ra Cen tra za pred {kol sko

obra zo vawe u Bawoj Lu ci Mira Gali} kazala je da vi{e od 1.300 mali{ana ~eka na smje{taj, a trenutno nema nijednog slobodnog mjesta u bawolu~kim vrti}ima. - U vrti }i ma u Bawoj Luci boravi oko 2.000 djece, a postoje}i smje{tajni kapa ci te ti ni su do voqani istakla je Gali}eva.

KADAR
Mirko Bawac je naglasio da u Srpskoj ima malo stru~nih qudi iz oblasti pred{kolstva koji su na ~elu vrti}a. - Postoji kadrovska politika u pred{kolskim ustanovama. Na ~elne funkcije postavqaju se lica koja nisu kompetentna, {to je ozbiqan problem koji bi trebalo u {to kra}em periodu rije{iti - istakao je Bawac. U pred{kolskom obrazovawu zaposleno je oko 1.300 radnika na razli~itim poslovima.

BAWA LUKA - U oko 80 odsto {kola u Srpskoj voda za pi}e nije higijenski ispravna, podaci su Instituta za za{titu zdravqa RS. Specijalista higijene i zdravstvene ekologije u ovom Institutu Dragana Stojisavqevi} kazala je da su

Zaga|ena voda u 80 odsto {kola
ranije analize pokazale da se na bawolu~kom podru~ju nalazi 79 {kola koje se vodom snabdijevaju iz lokalnih i individualnih vodoobjekata i da je voda bila neispravna u 81 odsto slu~ajeva. - Od 58 {kola u dobojskom regionu u 69 odsto slu~ajeva voda nije bila higijenski ispravna, dok je 81 odsto |aka u Zvorniku pilo zaga|enu vodu - istakla je Stojisavqevi}eva. Ona je naglasila da u 17 {kola u Trebiwu i jednoj u Fo~i voda za pi}e nije bila ispravna. U Ministarstvu prosvjete i kulture RS kazali su “Glasu Srpske” da neispravna voda za pi}e u {kolama predstavqa problem koji se svake godine rje{ava. - Planirano je da se novi bunari izgrade u 13

Neispravna voda veliki problem obrazovnih ustanova u RS

{kola ove godine, dok je sanacija postoje}ih planirana u 54 {kole - rekli su u ovom ministarstvu.

NOVI BUNARI u 13 {kola
Naglasili su da bi uskoro trebalo da bude raspisan javni poziv za izbor izvo|a~a radova za izgradwu i sanaciju {kolskih bunara i dodali da je lani za snabdijevawe 67 {kola pitkom vodom iz Razvojnog programa RS obezbije|eno 400.000 maraka. V. K.

[amac
Zdravstveno-sanitarna inspekcija op{tine [amac utvrdila je lani 29 neispravnih uzoraka vode u {kolskim ustanovama, gradskom i lokalnim vodovodima, arter{kim bunarima u mjesnim zajednicama, kao i ugostiteqskim objektima koji se vodom snabdijevaju iz vlastitih vodnih objekata.
Fond PIO RS
FOTO: ARHIVA

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 9

U visokom obrazovawu u toku projekti vrijedni oko 18 miliona KM
BAWA LUKA - Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} izjavio je da se u Srpskoj trenutno u visokom obrazovawu provode projekti vrijedni oko 18 miliona KM, a da je u zavr{noj fazi obezbje|ivawe robnog kredita od 12 miliona evra koji }e pomo}i tehni~kom i tehnolo{kom osposobqavawu fakulteta u RS, prenijela je Srna. Obra}aju}i se prisutnima na sve~anosti uprili~enoj povodom 35 godina postojawa i rada Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bawoj Luci, Kasipovi} je rekao da }e Vlada RS u~initi sve da i drugi fakulteti u RS budu opremqeni kao ovaj fakultet, u ~iju je adaptaciju ulo`eno oko ~etiri miliona KM.

Sarajevo treba da bude primjer multietni~kog, jednakopravnog i otvorenog grada u kojem }e se ostvariti po{tovawe, za{tita i promocija qudskih prava. Nismo jo{ uvijek ostvarili taj ciq i ne mo`emo da budemo zadovoqni postoje}im stawem, istakao @ivanovi}
RAZGOVARALA: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Nema uslova za odr`ivi povratak Srba u Sarajevo
`ivi oko 20.000 Srba, a neki ~ak tvrde i 40.000. Dok ne budemo imali precizne podatke, nezahvalno je spekulisati. GLAS: Neke nevladine organizacije iznose podatak da u Sarajevu nema ni ~e ti ri od sto pre dra tnog srpskog stanovni{tva i da u boqoj po zi ci ji ni je ni hrvat ski na rod. [ta to, za is ta, go vo ri o Sa ra je vu kao gla vnom gra du BiH? @I VA NO VI]: Sa ra je vo treba da bude primjer multietni~kog, jednakopravnog i otvorenog grada u kojem }e se ostvariti po{tovawe, za{tita i promocija qudskih prava. Nismo jo{ uvijek ostvarili taj ciq i ne mo`emo da bu de mo za do voqni postoje}im stawem. Kada se posmatra srpska i hrvatska za je dni ca u Sa ra je vu, o~i gledno je da rezultati procesa povratka nisu dobri i daleko smo od toga. Imovina je, kao i u cijeloj BiH, vra }e na, ali qudi se ni su vratili jer koncept odr`ivog povratka nije za`ivio ni ka da je rije~ o Srbima ni o Hrvatima, a u odre|enoj mjeri i Bo{wacima. GLAS: Kada je rije~ o zapo{qavawu Srba u Saraje vu, ko li ko ih je u grad skim in sti tu ci ja ma zaposleno? @I VA NO VI]: Ni su ispo{tovani rezultati popisa iz 1991. godine, iako je u gradskoj upravi ve}i proce nat za po sle nih Srba od mnogih drugih institucija

Miroslav @ivanovi}, zamjenik gradona~elnika Sarajeva

Vijesti
Bawa Luka

Razmjena podataka
BAWA LUKA - Predstavnici Osnovnog suda Bawa Luka i Privredne komore RS potpisali su protokol o saradwi i razmjeni podataka za Privredni registar RS, koji }e omogu}iti da se Registru dostavqaju sve informacije o privrednim subjektima i promjenama wihovog statusa, prenosi Srna.

Kada se posmatra srpska i hrvatska zajednica u Sarajevu, o~igledno je da rezultati pro ce sa po vrat ka ni su dobri i da smo daleko od toga. Imovina je, kao i u cijeloj BiH, vra}ena, ali qudi se nisu vratili jer odr`ivi povratak nije za`ivio. Izjavio je to u intervjuu “Gla su Srpske“ za mje nik gra do na ~el ni ka Sa ra je va Miroslav @ivanovi}. GLAS: Prema popisu iz 1991. godine, u Sarajevu je `i vje lo vi {e od 157.000 Srba. Ko li ko ih ima da nas? @IVANOVI]: Ne raspola`emo preciznim podaci ma kao, uos ta lom, ni za cijelu BiH. Prema pretpostav ka ma, u Sa ra je vu da nas

Sajam u Beogradu

U~estvuju izlaga~i iz Srpske
BEOGRAD - Na Me|unarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji }e se odr`ati od 24. do 28. februara, u~estvova}e i izla ga ~i iz Re pu bli ke Srpske, izjavio je Srni Nikola Andri} iz Beogradskog sajma. Andri} je dodao da }e u sklopu {tanda Turisti~ke organizacije RS na posebnom prostoru biti predstavqeno Etno-selo “Stani{i}i“. Na 32. me|unarodnom sajmu turizma, koji }e se odr`ati na Beogradskom sajmu u~estvova}e vi{e od 700 izlaga~a, me|u kojima 50 stranih iz 36 zemaqa.

Miroslav @ivanovi}

FOTO: @. DOMAZET

]irilica
GLAS: Koliko mladi danas u Sarajevu poznaju }irilicu? @IVANOVI]: To varira od {kole do {kole. Postoje {kole koje dosta po{tuju zakonsku obavezu i jednako tretiraju oba pisma. Me|utim, vi{e je onih koji zanemaruju tu zakonsku obavezu. Znam da ima studenata koji bez problema koriste literaturu i na }irilici, ali znam, tako|e, da ima i onih koji }irilicu ne znaju.

na podru~ju grada i Kantona. To je procenat od oko 12 odsto zaposlenih u gradskoj upravi koji se izja{wavaju kao Srbi.

JO[ UVIJEK aktuelni napadi na vjerske objekte
GLAS: Ni je ri jet kost da se u FBiH Bo{waci izja{wava ju kao Srbi i Hrvati da bi dobili posao. Da li takvih slu~ajeva ima u grad skoj upra vi Sa ra je va? @IVANOVI]: Nisam upoznat sa takvim slu~ajevi-

ma i mislim da ih nema. Me|u tim, i to je ano ma li ja ovog sistema koji svoj okvir ima u okviru sistema i Usta va BiH ko ji je na me tnuo etno-nacionalnu matricu i qudi poku{avaju da se sna|u u okviru we. Ako i ima takvih slu~ajeva, to je samo jedan od do ka za da ova kvo ustavno ure|ewe mora da se mijewa i uskladi sa Evropskom konvencijom o qudskim pravima. GLAS: Meta ~estih napada u Sarajevu su vjerski objekti SPC i Katoli~ke crkve. [ta to go vo ri o ovom gradu i kakve se poru-

ke {aqu Srbima i Hrvatima? @IVANOVI]: Ni{ta vi {e ne go {to go vo ri o BiH. Sarajevo je dio BiH i u Sa ra je vu se de {a va sve {to i u BiH u cjelini. Jo{ uvi jek su aktu el ni na pa di na vjerske objekte. Mora da se raz gra ni ~i ono {to je po ru ka ne koj za je dni ci i oni napadi koji su kriminalni ~in radi imovinske ko ris ti. Skrnavqewe nad grobnih spomenika je poruka upu }e na odre |e noj zajednici, a napad na crkvu ne mora da bude tako shva}en.

Glamo~ka pilana

Obustavqena proizvodwa
GLAMO^ - Glamo~ka pilana “Finvesta“, jedino proizvo dno pre du ze }e u ovoj op{tini, zbog nedostatka drvnih sortimenata obustavila je proizvodwu, a oko stotinu radnika nalazi se na prinudnom odmoru, potvrdio je pred sje dnik Nad zor nog odbora ovog preduze}a Mirko Radi}, javila je Srna. On je rekao da pilana ne radi od 24. decembra, jer je ostala bez zaliha sirovina neophodnih za redovnu proizvodwu.

Hrvatsko pravosu|e ignori{e zlo~ine nad Srbima
TREBIWE - Zadovoqan sam anga`manom pravosu|a Re pu bli ke Srpske ka da je rije~ o procesuirawu zlo~ina po~iwenih tokom proteklog ra ta u hrvat skom ratnom vojnom zatvoru “Lora”, dok sam apsolutno nezadovoqan radom pravosu|a u Hrvat skoj, re kao je “Gla su Srpske” predsjednik Dalmatinskog komiteta za qudska pra va iz Spli ta Ton~i Maji}. - Pri mje ra ra di, pre su da od ~e ti ri go di ne za tvo ra Jo si pu Bi ki }u za ubis tvo dvoje civila ni je ade kva tna kazna - istakao je Maji}. Dodao je da je takav rad hrvatskog pravosu|a poprili~no usporio rad na ovom slu ~a ju, po se bno po sli je “Lore 2”, pogotovo kada je ri je~ o pro ce su irawu za ubis tva i mu ~ewe ra tnih vojnih zarobqenika koji danas uglavnom `ive na teritoriji BiH. - U “Lori 3” vjerovatno }e se pro ce su ira ti oso be osumwi~ene za zlo~in protiv Srba, civila sa Kupresa i tog dijela BiH, a eventualnu “Loru 4” te{ko je sada za mi sli ti, odno sno wenu koncepciju i organizaciju. Pred Dalmatinskim komitetom za qudska prava je zadatak da i daqe “lo mi mo” broj ne otpo re ko ji se javqaju u hrvatskom pravosu|u i tu`ila{tvu - naglasio je Maji}. R. Mi.
FOTO: R. MIJANOVI]

Ton~i Maji}, predsjednik Dalmatinskog komiteta za qudska prava iz Splita

Visoko obrazovawe

Agenciji priznawe za kvalitet
BAWA LUKA - Agencija za razvoj visokog obrazovawa i osigurawe kvaliteta BiH dobila je status pridru`enog ~lana Evropske asocijacije za osigurawe kvaliteta - saop{teno je ju~e iz ove agencije. U saop{tewu se navodi da status pridru`enog ~lana Evropske asocijacije za osigurawe kvaliteta predstavqa priznawe i potvrdu me|unarodnog kredibiliteta Agencije i wenih aktivnosti na uspostavqawu transparentnog i efikasnog sistema regulacije djelatnosti visokog obrazovawa.

MESI] I KERUM
Maji} ka`e da posqedwe radikalne izjave odlaze}eg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesi}a protiv RS ne treba uzimati ozbiqno. - On je imao verbalnih ispada mnogo puta. Od novog predsjednika Ive Josipovi}a o~ekujem da bude odmjereniji i umjereniji - istakao je Maji}. Komentari{u}i izjave gradona~elnika Splita @eqka Keruma da Srbi i Crnogorci ni{ta dobro nisu donijeli Hrvatskoj, Maji} je kazao da je Kerum veoma lo{ politi~ar.

ZADOVOQAN anga`manom pravosu|a RS
Do dao je da bi sve dr `a ve biv {e Ju go sla vi je trebalo da budu mnogo anga`o va ni je na rje {a vawu ovog pitawa.

Ton~i Maji}

10 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Poqoprivrednici zakupili dr`avno zemqi{te

Kroz RS
Op{tina [amac

KOZARSKA DUBICA - Poqoprivredni proizvo|a~i sa podru~ja op{tine Kozarska Dubica, wih 41, i predstavnici resornog Ministarstva potpisali su ju~e ugovore o zakupu poqoprivrednog zemqi{ta u vlasni{tvu dr`ave. - Putem ovih ugovora proizvo|a~i dobijaju pravo na

zemqi{te u dr`avnoj svojini i da dobiju podsticaj za koji su do sada bili uskra}eni. Na ovaj na~in im se daje odre|ena sigurnost za planirawe proizvodwe na du`i period rekao je na~elnik Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnosti, Dragan Mataruga. T. D.

Problemi registracije pacijenata za porodi~nu medicinu u Prijedoru
FOTO: S. TASI]

Iz buxeta 10.000 KM za prevoz u~enika
[AMAC - Problemi u vezi sa prevozom u~enika do ~etiri centralne osnovne {kole na podru~ju op{tine [amac su rije{eni. Op{tina [amac }e izdvojiti 10.000 maraka, prevoznici }e smawiti cijene, roditeqi }e doplatiti minimalnu razliku, pa }e |aci imati redovan prevoz. Ovo je dogovoreno na ju~era{wem sastanku lokalnog rukovodstva, predstavnika Savjeta roditeqa, direktora osnovnih {kola i prevoznika. Na~elnik op{tine [amac Savo Mini} je potvrdio da su prevozni~ka preduze}a zaprijetila da }e obustaviti prevoz u~enika, jer sred stva ko ja za te po tre be do zna ~a va re sor no Ministarstvo prosvjete nisu dovoqna da pokriju wihove tro{kove. Takav stav je izazvao revolt roditeqa koji su smatrali da ne mogu sami dopla}ivati potrebnu sumu novca. - Iako op{tina nema obavezu da finansira prevoz |aka, odlu~ili smo se da izdvojimo 10.000 maraka s obzirom na to da do centralnih osnovnih {kola ima oko 400 u~enika putnika ka`e Mini}. A. V. M.

Snabdijevawe vodom u Han Pijesku

Zaga|ena voda sa izvori{ta “[tekavac”
HAN PIJESAK - Voda sa izvori{ta “[tekavac“ nije higijenski ispravna, jer je analizom otkriveno prisustvo vi{e bakterija od kojih su neke i fekalnog porijekla, javila je Srna. - Na izvori{tu “[tekavac“ identifikovane su bakterije e{erihija koli i streptokokus fekalis - navodi se u izvje{taju Regionalnog zavoda Instituta za za{titu zdravqa RS u Isto~nom Sarajevu. Za iste uzorke rezultati fizi~kih, fizi~ko-hemijskih i hemijskih ispitivawa pokazali su da je voda ispravna za pi}e. Uzorci uzeti sa izvori{ta “Kraqeva gora“ pokazali su da je voda higijenski ispravna za pi}e. Na zahtjev Skup{tine op{tine Han Pijesak, ispitana je voda na ovim izvori{tima i u gradskoj vodovodnoj mre`i.

Dom zdravqa u Prijedoru

Dom zdravqa }e, ako ne uskladi bazu podataka sa onom iz Fonda, do}i u vrlo nepovoqnu situaciju prilikom ugovarawa sredstava za ovu godinu, a oko 20.000 qudi bi moglo ostati bez zdravstvene za{tite, rekao Miodragovi}
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

glo ostati bez zdravstvene za{tite - rekao je Miodragovi}.

Nema dovoqno prostora za sve |ake

FOTO: S. SAVI]

PRIJEDOR - Do po~etka februara Fond zdravstvenog osi gu rawa Re pu bli ke Srpske u Prijedoru je verifikovao 77 odsto od 84.000 registrovanih osiguranika na osnovu kojih je prijedorski Dom zdravqa pro {le godine ugovarao sredstva sa Fondom. Ovo je re kao di re ktor Do ma zdravqa u Pri je do ru Mladen Miodragovi} i dodao da verifikacija traje do 15. februara. - Dom zdravqa }e, ako ne uskladi bazu podataka sa onom iz Fonda, do}i u vrlo nepovoqnu si tu aci ju pri li kom ugovarawa sredstava za ovu godinu, a oko 20.000 qudi bi mo-

TIMOVI ostaju bez pacijenata
On je naglasio da bi Dom zdravqa, ako se Fond bu de dr`ao verifikovanog broja osiguranika, morao smawiti broj timova porodi~ne medicine sa sada{wih 39 na 33, jer je verifikovano 66.000 qudi. - Ostaje nejasno na koji na~in obezbijediti zdravstvenu za{titu za neverifikovane sta no vni ke ko ji ima ju zdravstveno osigurawe - rekao je Miodragovi}, napomiwu}i da na podru~ju Prijedora, prema podacima Fonda, ima uku-

Sredwo{kolski centar u Zvorniku

U opremu ulo`eno 300.000 maraka
ZVORNIK - Za opremawe kabineta, u~ionica, kuhiwe i drugih prostorija u Gimnaziji i Sredwoj stru~noj {koli “Petar Ko~i}“ u Zvornika u posqedwe tri godine ulo`eno je oko 300.000 maraka, javila je Srna. Direktor Sredwo{kolskog centra Vasilije Bobar rekao je da ulagawe u opremu doprinosi poboq{awu kvaliteta nastave. - Uprkos ovim ulagawima u centru se osje}a nedostatak prostora jer nastavu poha|a 1.166 u~enika u 40 odjeqewa - kazao je Bobar i dodao da }e se nedostatak prostora rije{iti izgradwom fiskulturne sale, koju }e finansirati Vlada RS sa oko 480.000 maraka a ~ija }e gradwa po~eti do aprila. Bobar je naglasio da }e u ovoj godini biti ugra|en videonadzor u {koli koji }e ko{tati oko 15.000 maraka, te 12.000 maraka za nabavku osam ra~unara. S. S.

PODACI
Vesna Plav{i} je istakla da prilikom verifikacije stanovnika, osim mati~nog broja, trebala koristiti i neki drugi podatak. Ona je podsjetila da je u procesu registracije stanovni{tva, koja je po~ela 2006. godine, bilo dovoqno evidentirati mati~ni broj jednog ~lana doma}instva.

pno 95.000 osiguranih qudi. Di re ktor pri je dor skog Doma zdravqa Mladen Miodragovi} smatra da osigurani ci zbog gre {a ka u administraciji ove zdravstvene ustanove ili Fonda zdravstvenog osigurawa ne treba da ispa{taju. Po m o } n i k direktora Vesna Plav{i} istakla je da prema podacima Fonda, u ambulantama po ro di ~ne medicine u Petrovu i Rasavcima ne ma verifikovanih pacijenata, {to je prema wenim ri je ~ima, nes-

hvatqivo. Iako iz Fonda imaju uvjeravawa da stanovnici ne}e ostati bez zdravstvene za{tite, u Domu zdravqa su zabrinuti jer no vac do bi ja ju na osnovu verifikovanih pacijenata. Plav{i}eva je napomenula da }e Dom zdravqa nasto ja ti da odr`i sve terenske ambulante porodi~ne medicine kako bi po ro di ~nog do kto ra pribli`ili pacijentima.

Mladen Miodragovi}

Sud odbio tu`bu Amele Salki}
BRATUNAC - Okru`ni sud u Bijeqini odbio je, kao neo sno va nu, tu `bu Ame le Salki} koja je tra`ila putem ovog suda da Skup{tina op{tine Bratunac poni{ti odluku o wenom razrje{ewu du`nosti zamjenika na~elnika i da se vrati na funkci ju sa ko je je smi jewena na van re dnoj sje dni ci odr`anoj 11. juna pro{le godine. Ovo je, na konferenciji za novinare saop{tio predsjednik SO Mustafa Goli} ko ji je pod sje tio da su na preporuku ovog suda nadle`ni organi op{tine 21. jula 2009. godine u ponovnom postupku “u cjelosti“ otklonili nedostatke postupka u okviru kojeg je donesena rani ja odlu ka o ra zrje {ewu Salki}eve. bili navedeni razlozi smjene nego je to na~elnik Nedeqko Mla |e no vi} usme no sa op {tio odbor ni ci ma. U pot vr|e noj odlu ci na ve li smo i obra zlo `ewe wene smjene - pojasnio je Goli} isti~u}i da aktuelna lokalna vlast `eli da putem medija upozna javnost sa tim slu~ajem “jer se mnogo govorilo da Skup{tina op{tine Bra tu nac ne ra di u skladu sa zakonskim propisima“. Go vo re }i o pro {lo go di{wem ra du op {tin skog par la men ta Go li} je is ta kao da je u prvom polugodi{tu pro {le go di ne, zbog nestabilne politi~ke situaci je, do ne se no sa mo {est odluka. - U pro {loj go di ni odr`ali smo pet redovnih i pet vanrednih sjednica na kojima smo donijeli ukupno 147 odluka, 26 rje{ewa, 47 zakqu~a ka i osam dru gih skup{tinskih akata - naveo je Goli}. K. ].

O razrje{ewu du`nosti zamjenika na~elnika Skup{tine op{tine Bratunac

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo i jedno naru{avawe javnog reda i mira u Rudom. Dogodile su se tri saobra}ajne nesre}e, dvije u Palama i jedna u Isto~nom Novom Sarajevu. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba.

SALKI]EVA smijewena 11. jula pro{le godine
- U odluci o razrje{ewu Amele Salki} sa du`nosti za mje ni ka na ~el ni ka ni su

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 11

12 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Pripreme za Festival folklora u Obudovcu
[AMAC - ^lanovi folklornog ansambla Srpskog prosvjetnog kulturnog dru{tva “Prosvjeta” iz Obudovca kod [amca ovih dana vrijedno vje`baju kako bi se {to boqe predstavili na Festivalu folklora, koji bi trebalo da se odr`i 23. maja. Osim ~uvara tradicije iz Republike Srpske, planirano je da ovo veliko posavsko selo posjete folklorne grupe iz Wema~ke, Srbije i Hrvatske. Folklorni ansambl iz Obudovca ima 40 ~lanova i odnedavno je oboga}en sa jo{ 70 u~enika osnovne {kole iz Obudovca. A. V. M.
FOTO: T. NESTOROVI]

Buxet op{tine Pelagi}evo

Za pove}awe nataliteta 15.000 KM
PELAGI]EVO - Op{tina Pelagi}evo po prvi put }e iz buyeta izdvojiti novac za roditeqe koji dobiju novoro|en~e. Tako }e iz buyetske kase ove godine biti izdvojeno 15.000 maraka. - Za novoro|en~ad ~iji su roditeqi stanovnici na{e op{tine, ove godine, po prvi put od svog osnivawa, odlu~ili smo da iz op{tinskog buyeta izdvojimo 15.000 maraka. Ciq je da pomognemo mladim roditeqima, jer `elimo i na ovaj na~in da podstaknemo ra|awe i da na{a op{tina ima {to vi{e stanovnika - rekao je na~elnik op{tine Pelagi}evo Simo Staki}. On je dodao da je u toku izrada programa za dodjelu ovih sredstava, gdje bi bili ta~no precizirani iznosi koji }e biti uru~eni roditeqima. Kako nezvani~no saznajemo, u programu koji je u izradi planirano je da se za prvo i drugo dijete roditeqima dodijeli 300 maraka, za tre}e 500, a za ~etvrto dijete 800 maraka. V. S.

Voda iz kanala preba~ena u korito rijeke

Za ~etvrto dijete planirano 800 KM

FOTO: ARHIVA

U Kolibama Gorwim kod Broda

[teto~ine napadaju doma}e `ivotiwe
BROD - Mje{tani Koliba Gorwih u op{tini Brod muku mu~e sa brojnim {teto~inama, lisicama, divqim ma~kama, jazavcima, koji sve ~e{}e dolaze u doma}instva i napadaju doma}e `ivotiwe. - Uo~eno je mnogo {teto~ina, od kojih su lisice najbrojni je i sve vi {e na pa da ju do ma }in stva. Zbog to ga je stradalo i nekoliko pasa, a uni{ten je i veliki broj peradi - rekao je Nermin Plehanyi} iz lo va ~ke se kci je kojoj pripada lovno podru~je u Kolibama. On je dodao da ja su ove `ivotiwe opasne i zbog toga je najboqe pozvati lovce, kako bi se uklawawe {teto~ina obavilo efikasno i bez rizika po qude. Osim li si ca i ja za va ca, pri mje tan je i ve li ki broj divqih ma~aka. - Pretpostavqa se da je do po ja ve pre ko mjer nog bro ja {teto~ina do{lo zbog {uma i {ikara koje posqedwih 15 go di na ni su is tra `i va ne zbog sumwi da je teren miniran, posebno oko obodnog kanala. U wima se razmno`avawe {teto~ina odvija nesmetano, pa je i wihov broj drasti~no pove}an - ka`e povratnik u Gorwe Kolibe Senad @ep~an. N. S.

Gotovo dva mjeseca crpili smo vodu sa semberskih wiva i pumpama je prebacivali iza odbrambenog nasipa. Mjere}i po dotoku vode, prebacivali smo gotovo jednu pove}u rijeku. Tako smo uspjeli da spasemo usjeve, ka`e Krsti}
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krzors@glassrpske.com

Wive spasene od podzemnih voda
za pri je ti le ozi mim usjevima. - Gotovo dva mjeseca crpili smo vodu sa semberskih wiva i pumpama je prebacivali iza odbrambenog nasipa. Rije~ je o ogromnim koli~inama vode. Mjere}i po do to ku vo de, pre ba ci va li smo gotovo jednu pove}u rijeku. Sa mo u je dnom se kun du pre ba ci va li smo vi {e od tri hiqade ku bi ka vo de iz kanala u korito rijeke. Tako smo uspjeli da spasemo usjeve - ka `e ru ko vo di lac crpne stanice “Brodac“ bijeqinske “Vodoprivrede“ Miodrag Krsti}. On je dodao da su od 25. januara ove stanice, instalisane u Brocu, Domuz skeli i Bat ko vi }u, po sli je smawewa vodostaja rijeke Save prestale da pumpama prebacuju vodu iz kanala preko nasipa, jer ona sada prirodnim pa dom odla zi u ko ri to ove rijeke.

U semberskim selima pored rijeke Save

BI JEQINA - Sem ber ski poqo pri vre dni ci iz Crwelova, Batkovi}a, Osto ji }e va, Bro ca, Ve li nog Sela i Balatuna, vlasnici wiva pored rijeke Save, kona ~no su oda hnu li jer su usjevi zasijani na vi{e od 25.000 he kta ra spa se ni od podzemnih voda. Da no no }nim ra dom tri crpne stanice pored rijeke Save uspjeli su da pre bace u ko ri to Sa ve sav vi {ak po vr{in skih i pod ze mnih voda. U vrijeme visokog vodos ta ja ove ri je ke pod ze mne vo de, ta ko zva ne poqske o~i, ozbiqno su bi le

kr{eve koje je voda donijela kanalima - obja{wava Miodrag Krsti}.

Muq i otpad
Problema sa vodom poslije poplava rijeke Save jo{ uvijek ima u selu Novi, pored ~ijeg atara nema odbrambenog nasipa, pa se voda bila izlila po wivama i nasequ. Poslije wenog povla~ewa na wivama je ostalo mnogo muqa, kr{eva i otpada koje je bujica nanijela. U udolinama i daqe ima vode.

BILI ugro`eni usjevi na 25.000 hektara
- Pra ti mo do tok vo de u kanalima i on je posqedwih da na sve mawi. I vo dos taj rijeke Save je mali, a tome su doprinijele i hladno}e. Sada pregledamo i ure|ujemo postrojewa, uklawamo muq i

Sje}awe na majevi~ku legendu
UGQEVIK - Parastosom i polagawem vijenaca na grob pukovnika Milana Jovi}a, legendarnog komandanta Prve majevi~ke brigade Vojske Republike Srpske, u Ugqeviku je po~ela memorijalno-kulturna manifestacija “Jovi}evi dani“. Cvije}e na Jovi}ev grob u rodnom selu Dowa Trnova polo`ili su na~elnik op{tine Ugqevik Va si li je Pe ri} i pred sje dnik SO Slo bo dan Zari}. Pu ko vnik Mi lan Jo vi} poginuo je prije 17 godina na majevi~kom rati{tu kao komandant Prve majevi~ke brigade Vojske Republike Srpske. Vi{e puta je rawavan u borbama u Hrvatskoj i BiH. Svojim autoritetom, mudro{}u, pravedno{}u i hrabro{}u u~inio je Prvu majevi~ku brigadu uzornom u Sjeveroisto~nom korpusu, ali i u cijeloj Vojsci RS. mrtno je odlikovan Ordenom Nemawi}a. - Izgledao je kao obi~an ~ovjek i obi~an srpski oficir, ali se u wemu krila jedna veli~ina. Kako je po{tovao visoke oficire, tako i obi~nog vojnika - prisje}a se saborac Radomir Lazi}, rezervni major i ratni komandant Tre}eg bataqona Prve majevi~ke brigade.

Obiqe`eno 17 godina od pogibije pukovnika Milana Jovi}a

Lovci odstrijelili divqe ma~ke

FOTO: N. SIMI]

[amac
POLICIJA Dogodilo se jedno krivi~no djelo. Nije bilo naru{avawa javnog reda i mira ni saobra}ajnih nesre}a. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je 37 pacijenata. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

PUKOVNIKA pamte kao hrabrog i ~asnog ~ovjeka
Voj ni ci i sa bor ci ga pamte kao hrabrog i ~asnog ko man dan ta ko ji je uvi jek i{ao prvi. Tako je bilo i tog kobnog 9. februara 1993. godine. Za ratne zasluge pos-

Parastos u Dowoj Trnovi

FOTO: R. JELI]

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 13

Akciji darovawa krvi odazvalo se 120 Novogra|ana
NOVI GRAD - Akciji dobrovoqnog davawa krvi u Novom Gradu ju~e se odazvalo 120 davalaca, {to je najuspje{nija akcija od proteklog rata, izjavila je sekretar Crvenog krsta Borka Maksimovi}, javila je Srna. Ovu akciju u prostorijama Doma zdravqa u Novom Gradu organizovao je op{tinski Crveni krst i transfuziolo{ka slu`ba prijedorske bolnice. - Posebno raduje ~iwenica da je me|u davaocima ovog puta bilo najvi{e sredwo{kolaca, ~ak 80, od kojih su mnogi prvi put darovali krv - dodala je Maksimovi}eva.

Poqoprivredna slu`ba Kotor Varo{

Crkva svjedo~anstvo o zabrawenoj qubavi
Crkva sagra|ena krajem 19. vijeka i bila je nijemo svjedo~anstvo o zabrawenoj qubavi izme|u Marije, k}erke austrijskog preduzetnika Karla [mucera, i Mehmeda Kula{i}a iz Kozarca, koji je radio kod [mucera na pilani

Obnova Mehmedove crkve u Kozarcu kod Prijedora

Sjetvu prijavilo 16 ratara
KOTOR VARO[ - Poqoprivredna slu`ba op{tine Kotor Varo{ saop{tila je da je do sada evidentirano 16 poqoprivrednika koji su prijavili sjetvu 49 hektara kukuruzom i ostalim kulturama radi dodjele regresiranog goriva za proqe}nu sjetvu. S obzirom na to da je rok za podno{ewe zahtjeva za regresirano gorivo 15. februar, u Poqoprivrednoj slu`bi idu}ih dana o~ekuju znatno ve}i broj prijavqenih poqoprivrednih proizvo|a~a. U posqedwih nekoliko godina u op{tini Kotor Varo{ smaweno je interesovawe zemqoradnika za sjetvu, posebno p{enice, {to se u poqoprivrednoj slu`bi obja{wava nedostatkom sredstava za nabavku sjemena, |ubriva i obradu zemqi{ta. - U toku jesewe sjetve procjewuje se da je zasijano 40 hektara p{enicom, {to je 50 odsto planiranih povr{ina - rekao je re fe rent u op {tin skoj Poqo pri vre dnoj slu `bi Sa {a Vi{wi}. D. K.

Mehmedova crkva i pilana iz 1903. godine PI[E: SNE@ANA TASI] wenoj qubavi izme|u Marije, krozrs@glassrpske.com

PRIJEDOR - Iza velikih qubavi ostajala su mnoga pisana svjedo~anstva, ali i mnoge gra|evine koje su svjedo~ile o tim, uglavnom zabrawenim qubavima. Takva je i Mehmedova crkva u prijedorskom nasequ Kozarac. Crkva je sagra|ena krajem 19. vijeka i bila je, sve dok nije sru{ena u proteklom ratu, nijemo svjedo~anstvo o zabra-

k}erke austrijskog preduzetnika Karla [mucera, i Mehmeda Kula{i}a iz Kozarca, koji je radio kod [mucera na pilani. Prijedor~anin koji dobro poznaje ovu zanimqivu pri~u, ina~e direktor ovda{weg Muzeja Kozare Milenko Radivojac, tvrdi da je sve po~elo kada je nakon velikog po`ara 1882. godine po~ela obnova Prijedora i kada su tu po~eli da

sti`u austrijski stru~waci. - U Kozarac je do{ao i Karl [mucer i 1883. godine otvorio prvi industrijski pogon u Prijedoru, pilanu za koju su sjekli gra|u jer je trebalo izgraditi oko 400 ku}a koje su izgorjele u tom velikom po`aru - ka`e Radivojac.

KAPELA sru{ena u proteklom ratu
Dodaje da je [mucer imao dva sina i k}erku Mariju. Na pilani je bilo dosta radnika me|u kojima i Mehmed Kula{i}, koji je lijepo pjevao uz harmoniku. Wegova qepota i jo{ qep{i glas nisu ostavili ravnodu{nom ni Mariju [mucer. - Legenda ka`e da se rodila velika, ali zabrawena qubav izme|u bogate Austrijanke i siroma{nog Kozar~anina. U Kozarcu je prona|eno mrtvo novoro|en~e uvijeno u novine. Po{to su novine bile

DONATORI
konzervator Zavoda za za{titu spomenika RS i Helga Kambi~ koja `ivi u Qubqani i koja je jedini nasqednik Karla [mucera, odnosno wegova unuka. Ona je izrazila `equ da obnovi crkvu. Prijedorski `upnik Marijan Stojanovi} je potvrdio da je obnova crkve po~ela prije dvije godine postavqawem temeqa.

Radivojac ka`e da se prije dvije godine u Muzeju Kozare pojavila Milica Kotur,

na wema ~kom je zi ku, u za glavqu je pro na |en na tpis Karl [mucer, {to je bio dovoqan razlog da se provede istraga. Saznalo se da je Marija [mucer rodila mrtvoro|en~e. Bila je to velika bruka, zbog ~ega je ona oti{la u svijet - ka`e Radivojac. Mehmed se poslije toga zatvorio u ku}u, propio se, a samo se ponekad no}u ~ula wegova harmonika. Karl [mucer je iznad pilane na jednom bre`uqku izgradio malu kapelu, koju je na rod na zvao Me hme do va crkva. Radivojac ka`e da je wega, kao i mnoge Kozar~ane, obradovala vijest da postoji interes da se kapela ponovo obnovi kao zna~ajan kulturno-istorisjki spomenik ovog kraja. Kada }e Mehmedova crkva ponovo postati svjedo~anstvo jedne velike qubavi zavisi od nastojawa qudi ovog kraja da od zaborava sa~uvaju svoju bogatu istorijsku pro{lost.

Smaweno interesovawe zemqoradnika za sjetvu

FOTO: ARHIVA

Mrkowi} Grad

"Xipijada" od Zelenkovca do Dowih Vrbqana
MRKOWI] GRAD - U orga ni za ci ji Eko lo {kog po kre ta “Ze len ko vac“ iz Po dra {ni ce kod Mrkowi} Grada, od 19. do 21. februara na Zelenkovcu }e se odr`ati "Yipijada Zelenkovac-Sana". Ri je~ je yipi ja di ko ja }e imati takmi~arski, promotivni i revijalni karakter. - Yipijada podrazumijeva vo`wu po unaprijed utvr|enom terenu, u zimskim uslovima, planinskim putevima, preko vode. Vozi}e se na rela ci ji Ze len ko vac - Dowi Vrbqani u op{tini Ribnik, gdje }e za sve u~esnike biti organizovan ru~ak. Povratna mar{ruta odvija}e se drugim terenom do Zelenkovca, gdje }e biti organizovana ve~era, dru`ewe i zabava za u~esnike yipijade - rekao je predsjednik Ekolo{kog pokreta “Zelenkovac“ Boro Jankovi}. On isti~e da je `eqa organizatora, kao i u~esnika, da se organizuje yipijada u kojoj }e akcenat biti stavqen na dru `ewe i u`i vawe u prirodi uz promociju prirodnih qepota i turisti~kih po ten ci ja la ovog di je la mrkowi }ke i op {ti ne Ri bnik. - Naravno ne}e biti zanemarena ni mogu}nost da voza~i testiraju svoje vozila u izu ze tno te {kim uslo vi ma za vo`wu. Nastoja}emo da to bude promocija auto-sporta, eko lo {ke svi jes ti o o~u vawu prirodnih qepota Zelen kov ca i Sa ne - is ti ~e Jankovi}. S. D.

Kriza prepolovila broj gostiju
MRKOWI] GRAD - Zbog ekonomske krize i recesije u pro{loj i po~etkom ove godine u Mrkowi} Gradu do{lo je do znatnog smawewa broja turista koji su posjetili ili no}ili u gradu podno Lisine. U Agenciji za privredni razvoj mrkowi}ke op{tine, koja se brine o razvoju turizma, isti~u da je u ciqu oboga}ivawa turisti~ke ponude i privla~ewa ve}eg broja gostiju, u toku realizacija nekoliko projekata iz oblasti turizma. - U toku je implementacija tri projekta iz oblasti turizma u saradwi sa me|unarodnim organizacijama, koji imaju za ciq ja~awe turisti~ke ponude na{e op{tine. Uvezivawem svih potencijala kroz marketin{ke i promotivne aktivnosti treba da doprinese dolasku ve}eg broja gostiju u na{ grad. Jedan od projekata je seoski i eko-turizam koji ima realne {anse za uspjeh - istakao je direktor Agencije za privredni razvoj Tomislav Todorovi}.

Nevoqe turisti~kih radnika u Mrkowi} Gradu

Prijedor
PORODILI[TE Ro|ena jedna djevoj~ica. HITNA POMO] Qekarsku pomo} zatra`ilo 37 pacijenata. POLICIJA Evidentirana jedna saobraSkija{i na Balkanu dolaze uglavnom vikendom FOTO: S. DAKI]

}ajna nezgoda. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Zbog radova na postrojewima bez struje naseqa Petrovo Gaj, Kami~ani i Trnopoqe.

NEDOSTAJE smje{tajnih kapaciteta
On je naglasio da }e agencija uskoro po~eti izradu studije koja treba da odgovori na pitawe koji oblici turizma i destinacije treba da se razvijaju. - U ovom trenutku jedan od goru}ih problema je nedostatak turisti~kih objekata i smje{tajnih kapaciteta, naro~ito u qetnom periodu. Tu prvenstveno

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Ro|ena samo dva dje~aka. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 45 pacijenata. POLICIJA Dogodila se jedna saobra}ajne nesre}a sa materijalnom {tetom na vozilima i jedno krivi~no djelo. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Bilo je prekida u napajawu strujom potro{a~a u gradu.

mislim na period kada u gradu imamo zna~ajne sportske, kulturne i zabavne manifestacije tvrdi Todorovi}. U Turisti~kom centru “Balkana“, koji suo~eni su sa problemom nedostatka smje{tajnih kapaciteta i ski-liftova. - Ove zime na Balakani ima

dovoqno snijega, a za vikend ima i dovoqno gostiju i skija{a. Posjetioci su uglavnom iz Mrkowi} Grada, Bawe Luke i susjednih op{tina - rekao je {ef zimske ponude u Turisti~kom centru “Balkana“ Momir ^uli}. S. D.

14 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Smawen izvoz {vajcarske ~okolade

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

CIRIH - Izvoz {vajcarske ~okolade opao je pro{le godine zbog svjetske ekonomske krize za 5,2 odsto, ali proizvo|a~i se nadaju da }e ove godine do}i do oporavka, saop{tilo je Udru`ewe {vajcarskih proizvo|a~a ~okolade Federacija “^okosvis“, prenijele su agencije.

Prodaja ka EU opala je za osam odsto dok je samo u Wema~koj, koja je glavni uvoznik {vajcarske ~okolade, registrovan pad od 13 odsto. Prvi put u toku {est godina, navode iz "^okosvisa", zabiqe`en je i pad potro{we na doma}em tr`i{tu, i to za 5,9 odsto.
FOTO: S. ILI]

16.52

0.12

30,866.20

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kurs kursa

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF BONUS D.D. SARAJEVO ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO

4.40 2.55 1.81 6.28 6.15

0.00 654,462.12 -1.15 520.30 -1.63 148.42 0.00 1,218.32 0.00 2,432.25

Nedeqko Milijevi} i Dragica Risti}

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

Potpisan protokol o saradwi Privredne komore RS i Osnovnog suda

BH TELECOM D.D. SARAJEVO 21.98 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 5.50 FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 106.00 JP HT DD MOSTAR 11.04 JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 31.00

0.62 0.00 0.95 0.32 -2.45

2,858.00 6,308.50 16,960.00 11,035.48 2,232.00

Svjetske berze

Akcije u plusu, evro i daqe pada
LONDON - Cijene akcija na svjetskim berzama porasle su ju~e pod uticajem vijesti da bi kriza u buyetima ~lanica evrozone mogla uskoro biti sanirana, dok je kurs evra blago opao. Globalni indeks akcija MSCI, kojim se iskazuje prosje~an nivo cijene akcija u 23 najrazvijenije zemqe, napredovao je 0,4 odsto. Povoqnija tr`i{na klima osjetila se i na azijskim berzama, a vode}i japanski indeks akcija Nikei napredovao je 0,3 odsto. Indeks industrijskih kompanija SAD Dou Yons, uve}an je 1,52 odsto i vrijedio je 10.058,64 poena, dok je indikator Standard & Purs, kojim se mjeri prose~na vrijednost akcija 500 najve}ih ameri~kih kompanija po tr`i{noj vrijednosti, oja~ao za 1,30 procenata, na 1070,52 poena.

Na ovaj na~in `elimo da pomognemo privrednim subjektima i potencijalnim korisnicima podataka iz Privrednog registra i da uti~emo na privredne subjekte da rade na ja~awu elektronske pismenosti, rekla Dragica Risti}
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Olak{ana razmjena podataka o firmama
elektronskog komunicirawa u RS. Na ovaj na~in `elimo da po mo gne mo pri vre dnim subjektima i potencijalnim ko ri sni ci ma po da ta ka iz Privrednog registra, ali i da uti~emo na privredne subje kte da ra de na ja ~awu elektronske pismenosti kako bi postali konkurentniji i boqe pra ti li to ko ve poslovawa - rekla je Risti}eva i dodala da }e podaci iz Registra biti na raspolagawu sudovima u RS. u pri vre dnu, a svi po da ci koji su potrebni za poslovawe privrednih subjekata na}i }e se na jednom mjestu. - Osnovni sud ranije je Pri vre dnoj ko mo ri dos tavqao rje{ewa u pismenoj formi putem po{te, ali }e to od sa da i}i elek tron skim putem. Sud kao dr`avni pra vo su dni or gan na ovaj na~in poma`e privre-

Kazahstan - Ukrajina

Mogu} prekid isporuke nafte u isto~nu Evropu
MOS KVA - Ispo ru ke si ro ve naf te ka zah stan skih proizvo|a~a za Slova~ku i Ma |ar sk u, ko je se tran sportuju naftovodom “Dru`ba“, mogle bi da presahnu u februaru zbog nesuglasica izme |u ka zah stan skog operatera “Kaztransoil“ i ukrajinskog “Ukrtransnafta“, javile su agencije. Dodaju da za februar nisu planirane isporuke kazah stan ske naf te u Slova~ku i Ma|arsku, zbog ~e ga je rus ka kom pa ni ja “Lu ko il“ u fe bru aru pre us mje ri la u ove zemqe 300.000 tona sirove nafte iz luke Gdawsk. Razlog za ras kid ugo vo ra o tran zi tu ka zah stan ske naf te u is to ~nu Evro pu pre ko Ukra ji ne, na vo de agencije, moglo bi da bude odus ta jawe Ka zah sta na od pretovara sirovina u ukrajinskoj luci Odesa.

BAWA LU KA - Pred stavnici Privredne komore RS i bawolu ~kog Osno vnog su da po tpi sa li su ju~e u Bawoj Luci protokol o sa radwi na osno vu kojeg }e sve informacije o pri vre dnim su bje kti ma u Srpskoj u Pri vre dni re gis tar bi ti sla te elek tronskim putem. Direktor Privredne komore RS Dragica Risti} istakla je da je potpisivawe spo ra zu ma od izu ze tne va `nosti jer }e na ovaj na~in pri vre dni su bje kti ste }i subjektivitet registracijom u Osnovnom sudu, a za Komoru je va `no da ra spo la `e ovakvim relevantnim podacima. - Ovo do pri no si po di zawu svi jes ti o vi do vi ma

di i ide u su sret pri vre dni ci ma. Ko rist }e bi ti obostrana jer }e informacije Privredne komore biti ko ri sne na {im su di ja ma u rje{avawu sudskih predmeta, prven stve no fi nan sij skih izvje{taja - istakao je Mi li je vi} i do dao da }e ovo olak{ati rad Sudu i da }e po mo }i ra zvo ju do ma }e privrede.

PRIVREDNI REGISTAR
Dragica Risti} je podsjetila da su, dono{ewem Zakona o privrednoj komori RS tokom 2008. godine i dono{ewe Zakona o registraciji poslovnih subjekata u RS, stvoreni zakonski preduslovi za potpisivawe ovog protokola, kao i za formirawe Privrednog registra. - On je zami{qen kao jedinstvena baza podataka sa svim bitnim podacima o registrovanim privrednim subjektima na jednom mjestu, a podaci se mogu dobiti preko portala Privredne komore - rekla je Risti}eva.

SVI PODACI o privrednim subjektima na jednom mjestu
Za mje nik pred sje dni ka Osno vnog su da Bawa Lu ka Ne deqko Mi li je vi} is ta kao je da }e ovo pod sta }i inostrana i doma}a ulagawa

"Honda" povla~i vozila sa tr`i{ta
TOKIO - Japanski proizvo |a~ auto mo bi la “Hon da“ potvrdio je da, {irom svijeta, zbog neispravnih vazdu{nih jastuka, povla~i pola miliona vozila, javile su agencije Ova vi jest sti gla je za mawe od 24 sata po{to je najve}i proizvo|a~ automobila na svijetu “Tojota“, objavila da }e ponovo biti pregledano vi{e stotina hiqada vozila, zbog problema sa ko~nicama. Ve}ina vozila obuhva}enih odlukom “Honde“ nalazi se u Americi, a radi se o popularnim modelima “akord“ i “sivik“ iz 2001. i 2002. godine. Iz “Honde“ su objavili da je konstruktorska gre{ka dovela do opasnosti od pretjeranog na du va vawa i mo gu }eg pucawa vazdu{nih jastuka, pri ~emu metalne krhotine koje se raspu mogu biti smrtnosne za putnike. Prije nekoliko dana iz “Honde“ su najavili povla~ewe 650.000 vozila zbog gre{ke koja dozvoqava prodor vode u mehanizam elektronskih podiza~a stakla, zbog ~ega mo`e do}i do pregrijavawa i topqewa plastike. Prvi opoziv automobila japanskog proizvo|a~a desio se u novembru 2008. godine, kada je sa tr`i{ta povu~eno oko 4.000 automobila.

Poslije “Tojote“ jo{ jedan auto-gigant priznao gre{ku na automobilima

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC BP PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
49.88 32.49 138.05 276.3 569

Promjena
3.49 1.98 -0.14 2.6 0.96

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC PFIZER INC INTEL CORP MICROSOFT CORP

Cijena
14.6 15.67 17.7 19.5 28.08

Promjena
0.9 0.45 -1.01 -0.76 0.25

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 15

GM ula`e u “Opel“ 11 milijardi evra i otpu{ta 8.300 radnika
FRAN KFURT - Ame ri ~ki proi zvo |a~ auto mo bi la “Xene ral mo tors“ (GM) sa op {tio je da na mje ra va da do 2014. go di ne u pro je kte u Evro pi ulo `i 11 mi li jar di evra i da iz “Ope la“ otpus ti 8.300, od uku pno 50.000 ra dni ka, ja vio je Ta njug. Ove mjere, ka`u u GM -u, sastavni su dio plana za restrukturisawe “Opela“, koji treba da pomogne da GM dobije dr`avnu pomo} i da se izvu~e iz gubitaka.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emintenta Телеком Српске а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 1,38 27,74 0,35 0,16 28,38 0,18 0,43 -0,72 73.581,84 -2,30 21.890,90 1,14 0,00 0,00 -2,69 -2,92 1.802,40 1.085,12 951,65 905,00 494,64

Najmawi iznosi odobravaju se za nenamjenske kratkoro~ne kredite, a najve}i za stambene i hipotekarne, ka`u u Hipo banci

Stambeni i brzi krediti najtra`eniji

U bankama u Republici Srpskoj veliko interesovawe za kredite

Република Српска - измирење ратне штете 3 Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград РиТЕ Гацко а.д. Гацко Република Српска - измирење ратне штете 1 РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик Електро - Бијељина а.д. Бијељина

FONDOVI
Naziv emintenta Prosje~na Promjena Promet cijena 3,20 5,20 3,91 3,87 7,49 0,05 3,55 5,38 5,00 1,62 1,10 4,50 2,50 4,83 0,00 0,00 -1,01 0,00 -0,66 0,00 1,43 -2,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,77 0,00 0,00 671,80 0,00 689,15 0,00 142,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 762,64

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука

“Karlsberg“ Srbija

Gotovinski krediti odobravaju se i do iznosa od 40.000 maraka PI[E: DRAGANA KELE^ dina. draganak@glassrpske.com

FOTO: ARHIVA

BAWA LU KA - Sta no vnici Republike Srpske u ban ka ma naj vi {e po di `u ne na mjen ske go to vin ske, brze i stam be ne kre di te Investiciono-razvojne banke RS. U Uni kre dit ban ci u Bawoj Luci ka`u da su tokom pro{le godine najvi{e odobrili nenamjenskih gotovinskih kre di ta, ~i ji je rok otplate u prosjeku deset go-

- Najtra`eniji krediti u na{oj banci su stambeni i nenamjenski gotovinski krediti, a odobravaju se do iznosa od 40.000 maraka - ka`u u Unikredit banci i dodaju da kamatna stopa na brze kredite do pet godina iznosi 13,49 odsto, na nenamjenske kredite do pet godina 10,99 odsto, a na kredite od pet do deset godina 11,49 odsto. - Na stam be ne kre di te Investiciono-razvojne ban-

ke RS (IRB), koji se odobravaju na period do 20 godina, kamatne stope kre}u se od 3,6 do 5,6 od sto. Ovi kre di ti odobravaju se u iznosu od pet do sto hiqada maraka - rekli su u Unikredit banci.

KAMATNA STOPA najni`a na stambene kredite IRB-a
U Hipo Alpe Adria banci ka`u da se najmawi iznosi odo bra va ju za ne na mjen ske kratkoro~ne kredite, a najve}i za stambene i hipotekarne. - Najni`e kamatne stope su za stambene kredite IRB-a koje se kre}u od 3,60 do 5,60 od sto - re kla je vo di teq Odjeqewa za po slo vawe sa stanovni{tvom Hipo Alpe Adria banke Qiqana Krsman. Ona je naglasila da trenutna prosje~na kamatna sto-

Zadu`enost
Prema podacima Agencije za bankarstvo RS, u tri kvartala pro{le godine u bankama u RS plasirani krediti pravnim licima iznosili su vi{e od dvije milijarde maraka. Stanovnicima Srpske u istom periodu odobreno je oko dvije milijarde maraka kredita. Prosje~na zadu`enost za tri kvartala po stanovniku iznosila je 1.419 maraka.

pa na kratkoro~ne kredite iznosi 8,93 odsto, a na dugoro~ne 8,71 odsto. U NLB Ra zvoj noj ban ci ka `u da naj ve }e in te re so vawe stanovni{tva vlada za nenamjenske i stambene kredite, kojih je tokom pro{le godine najvi{e i odobreno. - Ne na mjen ski kre di ti odobravaju se do iznosa od 20.000 maraka, a iznos stambenih kredita zavisi od kreditne sposobnosti tra`ioca kredita - isti~u u ovoj banci i dodaju da kamatne stope zavise od vrste kredita, roka vra}awa, obezbje|ewa i uslova odobravawa kredita. - Kamatne stope na kredite na{e banke kre}u se u rasponu od osam do 9,95 odsto, sa izuzetkom stambenih kre di ta IRB-a na ko je se obra~unavaju kamatne stope od 3,6 do sedam odsto - dodali su u NLB Razvojnoj banci.

BEOGRAD - Kompanija “Karlsberg“ (Carlsberg) Srbija planira da u 2010. godini investira oko 14 miliona evra u unapre|ewe poslovawa, da pove}a obim proizvodwe za deset od sto, izvoz za pet pro ce na ta i tr`i {no u~e{ }e u zemqi za dva odsto, najavio je ju~e generalni direktor kompanije Aleksandar Radosavqevi}, prenio je Tanjug. Najve}i dio od planiranih investicija, deset miliona evra, isti~u iz “Karlsberga“, bi}e ulo`en u proizvodnu liniju za novu fla{u brenda “lav”. Radosavqevi} je napomenuo da je kom pa ni ja u pro {loj go di ni de set od sto proizvodwe izvezla u BiH, Crnu Goru, Ma|arsku, Hrvatsku, Bugarsku, Izrael, Gr~ku, Slova~ku i ^e{ku.

U 2010. investicije od 14 miliona evra

Prodaja “Merkatora“

Hrvatski “Agrokor“ ponudio najvi{e
QUBQANA - Najboqu ponudu za kupovinu “Merkatora“ dao je hrvatski koncern “Agrokor“, a slovena~ki medi ji na vo de da je po nu da kom pa ni je u vla sni{ tvu Ivice Todori}a daleko ispred ostalih ponu|a~a, prenosi B92. “Agrokor“ je, prema pisawu slovena~ke {tampe, za jednu akciju “Merkatora” ponudio znatno vi{e od wene trenutne cijene na berzi, koja se kre }e oko 166 evra. Rok za predaju neobavezuju}ih ponuda za ku po vi nu 35,9 od sto vlasni~kog udjela u najve}em slo ve na ~kom trgo vin skom lancu istekao je prije dva dana, a ponude je dostavilo osam kompanija.

Londonski listovi analiziraju predstoje}i samit EU

Pomo} za Gr~ku ugro`ava evro
LONDON - Evropski lideri u ovom trenutku nisu spremni da razmotre mogu}nost da Me|unarodni monetarni fond (MMF) pri te kne u po mo} Gr~koj, jer bi to, ka ko strahuju, dovelo u pitawe opstanak evra, pi{e “Fajnen{el tajms“, prenio je Tanjug. Uo~i samita Evropske unije koji se danas odr`ava u Briselu vode}i londonski dnevnici ju~e su analizirali probleme s kojima se suo~ava evrozona zbog poquqane finansijske stabilnosti Gr~ke, ali i drugih zemaqa na jugu Evrope - [panije, Portugalije i Italije. “Fajnen{el tajms“ isti~e da bi oslawawe na MMF, po mi{qewu mnogih, ozna~ilo strate{ki neuspjeh monumentalnih razmjera za Evropu, jer bi pokazalo da originalnom konceptu monetarne unije nedostaje su{tinski element - politi~ka unija.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 11. 2. 2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize Srednji za devize
1.955830 1.245752 1.333490 26.708043 0.074913 0.262707 0.720247 1.589976 0.566448 0.241133 0.194930 1.334309 0.940710 2.223039 1.423457 1.983832

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Prodajni za devize
1.955830 1.248866 1.336824 26.774813 0.075100 0.263364 0.722048 1.593951 0.567864 0.241736 0.195417 1.337645 0.943062 2.228597 1.427016 1.988792

ZIF Zepter fond a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Holding Drinatrans a.d. Zvornik
Cijena (KM) Promjena

1.955830 1.242638 1.330156 26.641273 0.074726 0.262050 0.718446 1.586001 0.565032 0.240530 0.194443 1.330973 0.938358 2.217481 1.419898 1.978872

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

4,83

2,77%

0,30 -14,29%

16 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Opqa~kane ku}e u Loparama i Zvorniku

Hronika
Pale

LOPARE, ZVORNIK - U Loparama je u periodu od 5. do 9. februara nepoznato lice provalilo i opqa~kalo ku}u vlasni{tvo R. J. Nepoznata lica provalila su prozor na ku}i i ukrali motornu pilu, ubodnu pilu i bu{ilicu. Pro-

valnici su u Zvorniku iz ku}e H. F. koji radi u inostranstvu ukrali tri brusilice, dvije bu{ilice, {lajfaricu, pet {tapova za pecawe i drugi elektromaterijal, pri~iniv{i {tetu od oko 2.000 maraka, naveli su u policiji.
FOTO: GLAS SRPSKE

Po`ar u skladi{tu firme “Panifleks“
PALE - Policiji u Palama u utorak je oko 3.10 ~asova prijavqeno da je u mjestu Podgrab do{lo do po`ara u skladi{tu firme “Panifleks“ Pale, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Pripadnici Vatrogasne brigade su oko 3.50 ~asova lokalizovali po`ar koji je izbio u kupatilu navedenog objekta. Uvi|ajem je potvr|eno da su po`ar izazvali elektroinstalacije i kablovi na fri`ideru koji se nalazio u kupatilu objekta, re~eno je u CJB Isto~no Sarajevo. G. O.

Derventa

Uhap{en pqa~ka{ ku}e povratnika
DERVENTA - Policija iz Dervente podnijela je izvje{taj Okru`nom tu`ila{tvu Doboj protiv A. M. (37) iz Bi{we kod Der ven te, zbog sumwe da je opqa~kao ku}u povratnika, saop{teno je ju~e iz CJB Doboj. On je u septembru pro{le godine provalio u ku}u vlasni{tvo povratnika N. J. iz Vrhova kod Dervente i ukrao namje{taj, pe} na ~vrsto gorivo, akumulator i ve}u koli~inu posu|a. A. N. je 12. januara uhap{en zajedno sa N. K. (31) iz Poto~ne i P. S. (20) iz Velike So~anice i odre|en im je pritvor. Pri li kom pre tre sa ku }e koju koristi A. M. prona|en je i ve}i dio ukradenog namje{taja koji je vra}en vlasniku. G. O.

Kozarska Dubica

Bawa Luka

Priveden zbog la`nih isprava
BAWA LUKA - Centar javne bezbjednosti Bawa Luka podnio je Okru`nom tu`ila{tvu u tom gradu izvje{taj protiv Dra ga na Kne `e vi }a (26) zva nog Tre biwac, zbog falsifikovawa isprava, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. Policija je kriminalisti~kom obradom Kne`evi}a utvrdila da je tokom 2009. godine, za sada na neutvr|en na~in, pribavio bjanko bh. saobra}ajnu dozvolu sa potpisima i pe~atima na mjestu namijewenom za ovjeru va`ewa registracije. G. O.

U tu~i potegao no` i ubo mladi}a u nogu
U Kozarskoj Dubici Rasim Krivdi} uspio da obori Sabina Makeli}a i kada je po~eo da ga tu~e Makeli} izvadio no` koji je imao kod sebe i ubo Krivdi}a u nogu. U Sarajevu mladi} tri puta zboden u trolejbusu
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Obra~un u Kozarskoj Dubici doveo do potezawa hladnog oru`ja

CJB Bawa Luka

FOTO: GLAS SRPSKE

Do obra~una ove dvojice mladi}a do{lo je u utorak KO ZAR SKA DU BI CA, oko 4.30 ~a so va u Sav skoj SA RA JE VO - Ra sim Kriv - ulici u Kozarskoj Dubici, a di} (23) iz Kozarske Dubi- povrede je zadobio i Makece zboden je no`em u nogu li}. - Razlog tu~e najvjerovaprilikom tu~e sa sugra|ani nom Sa bi nom Ma ke li - tnije je to {to su obojica bila u vidno pijanom stawu. }em (21). Po li ci ja pre tpos tavqa da su se mladi}i posva|ali i potom potukli - rekao je “Gla su Srpske“ Izvje{taj izvor bli zak is trazi. Dodao je da je Makeli}u i Krivdi}u je poslije tu~e Kriv di} uspio prva pomo} pru`ena u Slu`bi hitne da obori Makepomo}i u Kozarskoj Dubici. Protiv li }a i ka da je wih }e nadle`nom tu`ila{tvu biti po~eo da ga tu~e podnesen izvje{taj zbog nano{ewa Makeli} je izvate{kih tjelesnih povreda. dio no` ko ji je

imao kod sebe i ubo Krivdi}a u nogu.

DUBI^ANI bili vidno pijani
Is tog da na je Asim H. (20) uboden tri puta no`em u nogu u tu~i do koje je do{lo u trolejbusu u sarajevskoj ulici Safeta Hayi}a, a u kojoj su u~estvovale ~etiri osobe. - Povrije|enog je vozilo Slu`be hitne pomo} prevezlo u Op {tu bol ni cu “Dr Abdulah Naka{“, dok je jo{ jedna osoba zadobila povredu, najvjerovatnije od udarca pesnicom. Pripadnici Ministarstva unutra{wih poslo va Kan to na Sa ra je vo

obavili su uvi|aj - rekao je portparol MUP-a Kantona Sarajevo Irfan Nefi}. Prema rije~ima qekara u bolnici “Dr Abdulah Naka{“ Maje Smajlovi}, na urgen tno odjeqewe sti gao je pacijent sa tri ubodne rane lijeve natkoqenice. - Ni je bi lo o{te }ewa krvnih sudova, a povrede su povr{inske. Pacijent se dobro osje}a i bi}e upu}en na ku}no lije~ewe - istakla je Smajlovi}eva. Zbog te tu~e uhap{eni su Se nad A. (38) i Ke nan J. (19), a osim Asima H. povrije|en je i Mahir E. (33). Senad A. je odra ni je po znat po li ci ji zbog pro ble ma u vezi sa drogom.

Vuji}u za tri razbojni{tva 62 mjeseca zatvora
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

BAWA LU KA - Ste vo Vuji} (20) iz Drvara ju~e je u Okru`nom sudu u Bawoj Luci osu|en na 62 mjeseca zatvo ra zbog po ~iwena tri ra zboj ni{ tva na po dru ~ju Bawe Luke u novembru i decembru pro{le godine. Vu ji} je u uto rak pred sudskim vije}em Okru`nog suda, kojem predsjedava sudi-

ja Bo `a na Vu ji}, pri znao krivicu za tri razbojni{tva. Vuji}ev advokat Zoran Jo{i} rekao je da je to minimalna kazna koju je mogao da do bi je, a kao ote `a va ju }a okolnost uzeto mu je to {to je kad je po~inio ova djela bio na uslovnoj kazni zbog ranijeg razbojni{tva. - U dogovoru sa Vuji}em kasnije }emo donijeti odlu-

ku o tome da li }emo ulo`iti `albu, a on je zadr`an u pritvoru - rekao je Jo{i}.

STEVO VUJI] opqa~kao dvije kladionice i pekaru
Pre ma na vo di ma op tu `nice, Vuji} je prvo razbojni{ tvo po ~i nio 25. no vembra pro{le godine u sportskoj kladionici “AM sp-

ort“ koja se nalazi u ulici Bra}e Ma`ar i majke Marije u Bawoj Luci i tom prilikom od radnice oteo oko 375 maraka. On je tada sa~ekao da radnica u kladionici ostane sama, te je u{ao unutra sa kapom na glavi i pri{ao joj dr`e}i no` u ruci i dva puta joj ponovio: “Izvadi pare iz kase“. Drugo razbojni{tvo po~inio je 2. decembra 2009.

go di ne, ta ko |e u spor tskoj kla di oni ci “AM sport“, ali ovoga puta u poslovnici u ulici Skendera Kulenovi}a, a tada je od radnice oteo oko 570 maraka. U op tu `ni ci se daqe navodi da je pekaru “Mikropek“ u ulici Marka Lipovca u Bawoj Lu ci Vu ji} opqa ~kao 5. decembra 2009. godine, a tada je od radnice oteo oko 130 maraka.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 17

Prwavor~anin uhap{en zbog krivolova
PRWAVOR - Lova~ko udru`ewe “Borik“ iz Prwavora prijavilo je u utorak policiji da je na dijelu regionalnog puta Drenova Dowi Vija~ani u zaseoku \eki}i nepoznato lice iz pu{ke ubilo srnu. Iz CJB Bawa Luka su saop{tili da je policija zbog sumwe da je bio u krivolovu uhapsila M. D. (52) iz okoline Prwavora, kod koga su prona{li i oduzeli lova~ku pu{ku marke “{ul” kalibra 12 milimetara, kojom je najvjerovatnije ubio srnu. G. O.

Policija

Odr`ana statusna konferencija u slu~aju protiv Ilije Drpe i Milana Bogi}evi}a

Optu`nica tereti Drpu da je kao predstavnik Rafinerije 2003. godine sklopio {tetan ugovor o preradi nafte sa kompanijom “Vitol S. A” iz [vajcarske. Bogi}evi} se tereti da je svjesnim kr{ewem zakona i propisa dozvolio da se ugovor sklopi

Su|ewe optu`enima za "Vitol" 10. marta

Vijesti
Lakta{i

Priveden zbog kra|e pile
LA KTA [I - Po li ci ja iz Lakta{a uhapsila je sugra |a ni na @. K. (42), jer je u no }i izme |u 17. i 18. januara iz otkqu~ane gara`e u Peto{evcima kod Lakta{a ukrao motornu pilu, saop{teno je ju~e iz Centra ja vne bez bje dnos ti Bawa Lu ka. Po li ci ja je kod wega prona{la ukradenu pilu. G. O.

Gorwi Tesli}

Lopovi izvukli gorivo
GORWI TESLI] - Nepoznati lopov je u utorak u Gorwem Tesli}u iz rezervoara spe ci jal nog te re tnog vozila, vlasni{tvo privatnog pre du ze }a “Ma tis“, ukralo oko 250 litara dizel goriva i puwa~ za akumulator. Vozilo je bilo parkira no u kru gu pre du ze }a “Lazija“, potvr|eno je ju~e u CJB Doboj. G. O.

Rudo

Prijetio zbog duga
Okru`ni sud Bawa Luka FOTO: V. STOJAKOVI] PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Bogi}evi}u, optu`enim u aferi “Vitol“ po~e}e 10. BAWA LUKA - Su|ewe marta ove godine. To je odlu~eno na statusnoj biv{em direktoru Rafinerije nafte Brod Iliji Drpi konferenciji koja je odr`ana i biv{em ministru privre- ju~e u bawolu~kom Okru`nom de, energetike i razvoja Repu- sudu. Specijalno tu`ila{tvo blike Srpske Milanu Republike Srpske je 12. decembra 2009. godine podiglo optu`nicu protiv Drpe i Bogi}evi}a koji se teDevet ro~i{ta rete za zakqu~ivawa {tetnog ugovora sa firmom “Vitol“. Specijalni tu`ilac Svjetlanka BijeWih dvojica li} izjavila je ju~e da }e joj za sasu se 19. januara slu{awe 32 svjedoka, jednog ove godine izjavje{taka, te ve}eg broja materijalsnili da nisu nih dokaza, trebati ukupno devet krivi ni po jednoj sudskih ro~i{ta. ta~ki optu`nice. Optu`nica te-

reti Drpu da je kao predstavnik Rafinerije 5. decembra 2003. godine sklopio {tetan ugovor o uslu`noj preradi nafte sa kompanijom “Vitol S. A” iz [vajcarske.

SPECIJALNO tu`ila{tvo RS 2009. godine podiglo optu`nicu
- Drpa je prihvatio uslove iz ugovora za koje je unaprijed znao da su {tetni po Rafineriju i da ih ne mo`e ispo{tovati - navodi se u optu`nici. Bogi}evi} se tereti da je svjesnim kr{ewem zakona i drugih propisa dozvolio da se pomenuti ugovor postigne, a potom bez saglasnosti Vlade

RS odobrio izdavawe garancije resornog ministarstva, a u ime Vlade RS za uredno izvr{ewe obaveza iz ugovora. U optu`nici pi{e da je Bogi}evi} sve odobrio iako je znao da zakqu~ewem ugovora i davawem garancije mo`e za RS i Rafineriju nastupiti ve}a imovinska {teta. “Slu~aj Vitol“ datira od 5. decembra 2003. godine, kada je Drpa, bez saglasnosti Vlade RS, u Londonu potpisao ugovor s “Vitolom“ o isporukama sirove nafte. Drpa je u pismu koje je poslije toga uputio tada{wem premijeru RS Draganu Mi ke re vi }u, ko ji je za ugovor saznao poslije potpisivawa, naveo da je u London oti{ao na sugestiju tada{weg

predsjednika RS Dragana ^avi }a, ko ji je sa slu {an kao svjedok u ovoj istrazi, ali protiv kojeg nije podignuta optu`nica. Poslije raskida ugovora, nepovoqnog po Rafineriju, “Vitol“ je tra`io od{tetu od 115 miliona dolara iako nije ispo{tovao stavke o mjese~noj isporuci od 60.000 do 100.000 tona sirove nafte. Premijer RS Milorad Dodik uspio je da zakqu~i sporazum sa pred sta vni ci ma te kompanije o regulisawu duga Rafinerije od 27,4 miliona dolara, a ne 115 miliona, koliki je bio tu`beni zahtjev “Vitola“. Tim sporazumom realizovan je zakqu~ak Narodne skup{tine RS.

RUDO - Policijska stanica Rudo podnijela je zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka protiv V. A. zbog toga {to je u svoju ku}u doveo \. P. bez wegove voqe prijete}i da ga ne}e pustiti dok mu ne vrati dug, saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. G. O.

Mokro kod Pala

Mje{tanina napao sjekirom
PALE - Policijskoj stanici Pale u utorak je V. T. (40) prijavio da ga je u mjestu Mo kro kod Pa la sje ki rom napao R. L. (48), re~eno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. G. O.

Otac i sin ukrali vozilo koje im je zaplijeweno
TOMISLAVGRAD - Jozo Mati} (49) i wegov sin Ivan (22), iz Bor~ana u op{tini Tomislavgrad, uhap{eni su jer su ukrali automobil ispred zgrade Grani~ne policije BiH u Doqanima, potvr|eno je ju~e Srni iz policije. Prilikom redovne kontrole na me|unarodnom prelazu Bija~a - Doqani, u ponedjeqak uve~e je zaustavqeno vozilo “ford sijera“, registrovan u BiH, kojim je upravqao Ivan Mati}. Primijetili su da je broj {asije na vozilu falsifikovan, pa je vozilo oduzeto i ostavqeno u krugu sjedi{ta terenske kancelarije Grani~ne policije “Jug” u ^apqini. Poslije samo nekoliko ~asova otac i sin su odvezli oduzeto vozilo.

Zavr{ne rije~i na su|ewu Suqi Karaji}u
SARAJEVO - Pred Sudom BiH za danas je zakazano izno{ewe zavr{nih rije~i u “predmetu Suqo Karaji}“, koji se tereti za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva i ratnih zarobqenika na podru~ju Biha}a od 1994. do 1995. godine. Karaji} se tereti da je kao komandant voda Vojne policije Petog korpusa Armije RBiH u~estvovao u oru`anom sukobu izme|u Petog korpusa ARBiH i Narodne odbrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna na {irem podru~ju Biha}a. Prema optu`nici, Karaji} je naredio i u~estvovao u ubistvima i ne~ovje~nom postupawu prema ratnim zarobqenicima i civilima, prenosi Srna.

Ubio se na godi{wicu sinovqeve pogibije
PRWAVOR - Zoran Guwevi} (46) iz Prwavora izvr{io je ju~e samoubistvo u porodi~noj ku}i u mjestu Okolica kod Prwavora. Policiji je ju~e oko 8.45 ~asova Zoranova sestra prijavila da ne mo`e uspostaviti kontakt sa wim, poslije ~ega su policajci iza{li na lice mjesta i provalili vrata. - Guwevi}a je u be`ivotnom stawu policija prona{la na spratu ku}e, a sumwa se da je rije~ o samoubistvu trovawem tabletama - re~eno je u policiji. Kao razlog za samoubistvo sumwa se na te{ku porodi~nu situaciju, jer je u ponedjeqak uhap{ena wegova `ena Biqana Guwevi}, a ju~e je bila i godi{wica sinovqeve pogibije. G. O.

18 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
FOTO: ARHIVA

Oni koji se zala`u za promenu Ustava o~igledno imaju na umu daqu razgradwu zemqe. Andreja Mladenovi}, portparol DSS-a

Ibarska magistrala

Poginuo voza~ kamiona
BRESTOVICA - U sudaru dva teretna vozila na Ibarskoj magistrali u mjestu Brezovica jedna osoba je poginula, a dvije su povrije|ene, javio je Tanjug. Nesre}a se dogodila u podno`ju Rudnika. Kamion novosadskih registarskih oznaka koji se kretao iz pravca Beograda, iz za sada neutvr|enih razloga, pre{ao je na suprotnu stranu saobra}ajnice i direktno se sudario sa kamionom koji je dolazio iz pravca Rudnika. Voza~ kamiona marke “zastava“ iz sela Velere~ kod Gorweg Milanovca na licu mjesta je poginuo, dok su voza~ drugog kamiona i wegov saputnik zadobili te{ke tjelesne povrede. Povrije|eni Balak Igwac i Vidoje Cvijovi} iz Vrbasa nalaze se na intenzivnoj wezi Op{te bolnice u Gorwem Milanovcu i, prema rije~ima de`urnog qekara, wihovo stawe je stabilno.

Priznavawe krivice
Vladimir Vuk~evi} dodaje da u pojedinim predmetima “postoje jasni dokazi“, ali i da odre|eni qudi nisu jednako umije{ani u ratne zlo~ine. - Za one ~iji stepen eventualne krivice nije nepodno{qiv mogli bismo da iskoristimo nove zakonske mogu}nosti, odnosno priznavawe krivice ka`e Vuk~evi}.
Vladimir Vuk~evi}

Beograd

Udes kod aerodroma “Nikola Tesla“
BEO GRAD - Je dna oso ba zadobila je povrede ki~me u saobra}ajnom udesu koji se ju ~e do go dio kod beo grad skog aerodroma “Nikola Tesla“, javio je RTS. Povrije|en je @. J. (31), a udes se dogodio kada je iz nerazja{wenih okolnosti u kanal sletio svojim vozilom. @. J. je po tom pre ba ~en u beogradski Urgentni centar. Portparol Hitne pomo}i dr Nada Macura rekla je da je ta osoba zadobila povrede ki~me i da se udes dogodio na rampi aerodroma. Ona je do da la da je aero drom ska qekar ska eki pa odmah do {la na lice mjesta.

Ratni zlo~inci ostaju bez imovine
Osumwi~eni za ratne zlo~ine danas su izuzetno bogati qudi, koji `ive veoma lagodno u Srbiji. Re~ je o velikoj pqa~ki, jer je od civilnih `rtava oduziman novac, zlato i druge dragocenosti, rekao Vuk~evi}
BEOGRAD - Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine poslije vi{emjese~ne istrage otvara dva velika predmeta ratnih zlo~ina, u kojima je ubijeno vi{e od 250 qudi i prvi put akcenat stavqa ne samo na zlo~ine nego i na oduzimawe imo vi ne ko ja je ste ~e na vr{ewem ovih kri vi ~nih djela, javile su agencije. Tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} naglasio je da su osumwi~eni za ratne zlo~ine danas izuzetno bogati qudi, koji `ive veoma lagodno u Srbiji. - Re~ je o velikoj pqa~ki, jer je od ci vil nih `rta va oduziman novac, zlato i druge dragocenosti - rekao je Vuk~evi}. On obja{wava da je u prvom predmetu rije~ o ratnom zlo~inu koji je po~iwen na ~etiri lokacije. On je istakao da o ta~nim lokacijama ne mo`e trenutno da se govori, jer je pretkrivi~ni postupak u toku. - Na{ zahtev za sprovo|ewe istrage je sa~iwen, tako da mo`emo da u|emo u postupak oduzimawa imovine ste~e ne kri vi ~nim de li ma ratnih zlo~ina, najpre privremeno, a zatim i u postupak trajnog oduzimawa te imovine. Ovo je novo iskustvo za nas - nagla{ava Vuk~evi}. Prema wegovim rije~ima, osumwi~eni su u Srbiji kupili veliki broj nekretnina, imaju posjede, lokale, ku}e, luksuzne vile i automobile. Vuk~evi} je podsjetio da se ranije nije toliko obra}ala pa`wa na elemente protiv pra vnog pri bavqawa imovinske koristi, jer nije postojao zakon o oduzimawu takve imovine. Vuk~evi} navodi da je, u skladu sa novim zakonom, veoma te{ko otvoriti ranije predmete i pokrenuti postupak za odu zi mawe imo vi ne ste~ene kriminalom, ali dodaje da }e kroz sudske postupke, ipak, po ku {a ti da zadovoqe pravdu i da teret dokazivawa u vezi sa protivpravno ste~enom imovinom prebace na osumwi~ene.

Vladimir Vuk~evi}, tu`ilac za ratne zlo~ine Srbije

Pove}ana socijalna ukqu~enost Roma

FOTO: ARHIVA

Bo`idar \eli}

RATNI ZLO^IN po~iwen na ~etiri lokacije
- Ima mo sa znawa da je grupa od wih desetak likvidirala oko 200 `rtava. U drugom pre dme tu sumwa se na vi{e od 20 izvr{ilaca ubistava oko 50 osoba - obja{wava Vuk~evi}.

U~iwen napredak
BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije Bo`idar \eli} ocijenio je ju~e, na sjednici Savjeta za unapre|ewe prava Roma, da je u 2009. godini znatno poboq{an polo`aj Roma, javile su agencije. Tokom predsjedavawa Srbije “Dekadom Roma“ usvojen je niz zakona i podzakonskih akata, kao {to je Zakon o osnovama sistema obrazovawa i vaspitawa, s ciqem da se pove}a socijalna ukqu~enost Roma. Na sjednici Savjeta najavqena je realizacija va`nih projekata koji se finansiraju iz fondova Instrumenta pretpristupne pomo}i “Obrazovawe za sve” i “Socijalna inkluzija“, u vrijednosti od osam miliona evra iz evropskog buyeta.

Stojadinovi}u odre|en pritvor
BEOGRAD - Vi{i sud u Beogradu odredio je pritvor do osam dana Dejanu Stojadinovi}u, koji je protekle sedmi ce na pao li de ra No ve Srbi je Ve li mi ra Ili }a, potvrdila je portparol tog suda Du{ica Risti}, javio je RTS. vi krivi~no djelo. Ona je dodala da se Stojadinovi} pred istra`nim sudijom branio }utawem. Stojadinovi} se tereti za krivi~no djelo nasilni~ko pona{awe na javnom skupu ili te re nu za ko je je zaprije}ena kazna zatvora od {est mjeseci do pet godina, a koje je najnovijim izmjenama Zakona o krivi~nom postupku pre{lo u nadle`nost Vi{eg suda. Prema rije~ima Risti}eve, protiv Stojadinovi}a vodi se ta ko zva ni skra }e ni postupak po ~ijem okon~awu bi “tu`ila{tvo trebalo da stavi optu`ni predlog“. Skup {tin ski odbor za bezbjednost raspravqao je u utorak o napadu na Ili}a. Zatra`eno je da se slu~aj do kraja razjasni, a po~inilac kazni. Dejan Stojadinovi} udario je pesnicom u glavu Ve li mi ra Ili }a to kom stra na ~kih akti vnos ti u centru Beograda.

Odluka Vi{eg suda u Beogradu zbog napada na Velimira Ili}a

DOBRA VIJEST

SREMSKA MITROVICA
Policija je uhapsila Bo{ka N. (30) iz [ida zbog sumwe da je silovao maloqetnicu, saop{tila je Policijska uprava Sremska Mitrovica. Osumwi~eni je priveden istra`nom sudiji Vi{eg suda u Sremskoj Mitrovici. Sudija je osumwi~enom poslije saslu{awa odredio pritvor do 30 dana.

NOVI SAD
U novosadskoj Dje~ijoj bolnici po~ele su da se rade najzahtjevnije operacije hirur{kim metodom tzv. laparoskopije, koja ne ostavqa o`iqke na tijelu. Inicijator uvo|ewa te hirur{ke metode dr Dragan Kravaru{i} objasnio je da prilikom operisawa ruke hirurga nisu u direktnom kontaktu sa tkivom, kao u uobi~ajenim zahvatima.

PRITVOREN zbog opasnosti od bjekstva
Risti}eva je rekla da je Stojadinovi}u pritvor odre|en u subotu, poslije saslu{awa kod istra`nog sudije, zbog opasnosti od bjekstva i bojazni da bi mogao da pono-

LO[A VIJEST

Dejan Stojadinovi} branio se }utawem

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 19

Jo`ef Kasa razgovarao sa Borisom Tadi}em
SUBOTICA, BEOGRAD - Po~asni predsjednik Saveza vojvo|anskih Ma|ara (SVM) Jo`ef Kasa, koji je trebalo da bude saslu{an na sastanku strana~ke disciplinske komisije, sastao se ju~e u Beogradu s predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em, javio je Tanjug. Kasa je rekao da je sa pred sjednikom Srbi je razgovarao o mnogim pitawima, a ponajvi{e o razvojnim pravcima Su botice, posebno nas tavku finan sirawa rekon stru kci je zgra de Narodnog po zori{ta u tom gradu.

Jug Srbije za sjever Kosova
Jakup Krasni}i

Jakup Krasni}i ucjewuje Srbe na Kosovu

Vijesti
Da~i} i Vorlik

Politi~ka situacija stabilna
BEO GRAD - Za mje nik premijera Srbije Ivica Da~i} istakao je u razgovoru sa novim ameri~kim ambasadorom u Beo gradu Meri Vorlik da je politi~ka situacija u Srbiji stabilna i da je “ciq koalicije okupqene oko Demokratske stranke da ova vlada ostane do kraja mandata“, javio je Tanjug.

Stvarawe nove op{tine Sjeverna Mitrovica alternativa koja bi funkcionisala mnogo boqe nego {to je sada slu~aj, rekao Krasni}i

Prizren

Artemije na saslu{awu
PRIZREN - Episkop ra{ko-prizrenski Artemije saop{tio je ju~e da je primio izaslanike Svetog arhijerejskog sinoda SPC koji su upu}eni da ga saslu{aju i pregledaju finans i j s ko - m a te r i j a l no poslovawe te eparhije, javio je Tanjug. U saop{tewu se navodi da je rije~ o odlukama donesenim na sjednici Si no da 5. fe bru ara, je dnoj od prvih ko je su odr`ane poslije ustoli~ewa patrijarha Irineja.
Nije mogu}a Mitrovica kao op{tinska cjelina FOTO: ARHIVA

PRI[TINA - Ako Srbi sa sjevera Kosova `ele otcjepqewe, treba da znaju i da su Albanci iz Pre{eva i Bu ja nov ca spre mni na prikqu~ewe Kosovu, rekao je predsjednik skup{tine Kosova Jakup Krasni}i, javile su agencije. Krasni}i je izjavio da, ako Srbi na sjeveru Kosova misle da mogu da se odvoje, treba da znaju da su i Albanci iz Pre{eva i Bujanovca spremni da se prikqu~e Kosovu.

so vu - izja vio je Kra sni }i elek tron skim me di ji ma u Pri{tini. Projekat strategije vlade Kosova i Me|unarodne civilne kancelarije za sjever je, po ocjeni Krasni}ija, “veoma va`an za kosovske Srbe“, jer, kako ka`e, stvarawe nove op{tine Sjeverna Mitrovica je alternativa koja bi funkci-

onisala mnogo boqe nego {to je sada slu~aj. - Najboqa opcija bi bila Mitrovica kao jedna op{tinska cjelina, me|utim, tako ne{to tre nu tno je ne mo gu }e. Stvarawe novih op{tina i integrisawe Srba ne podrazumijeva podjelu, ali nije ni spajawe. To je jedan poku{aj kako bi se uspostavio red i

mir - tvrdi Krasni}i. On isti~e da kosovski Srbi treba da shvate da kosovske institucije “po{tuju zakon“ na cijeloj teritoriji Kosova. [ef misije EULEX-a na Kosovu Iv de Kermabon izjavio je da ta misije nije u~estvovala u izradi strategije za integraciju sjevera Kosova u kosovske institucije.

- Ovo ni je stra te gi ja Evropske unije. Mi vjerujemo da se napredak na sjeveru Kosova mo`e ostvariti samo dija lo gom, ko rak po ko rak rekao je De Kermabon. On je dodao da je mandat EULEX-a da podr`i kosovske institucije u izgradwi vladavine prava {irom Kosova, ukqu~uju}i i sjever.

Kristijan Golubovi}

Pro{irewe istrage
BEOGRAD - Vi{e javno tu`ila{tvo u Beogradu podnijelo je ju~e sudu zahtjev za pro{irewe istrage protiv Aleksandra Golubovi}a, po zna ti jeg kao Kristijan, i jo{ petorice pripadnika wegove grupe i predlo`ilo da im se produ`i pritvor. Portparol Republi~kog javnog tu`ila{tva Tomo Zori} izjavio je da se pro{irewe istrage zahtijeva jer postoji osnovana sumwa da su izvr{ili kri vi ~no dje lo udru `i vawe radi vr{ewa krivi~nih djela i neovla{}ena proizvodwa i stavqawe u promet opojnih droga.

MILAN IVANOVI]
Predsjednik Srpskog nacionalnog vije}a sjevernog Kosova Milan Ivanovi} upozorio je da je nedavna izjava predsjednika vlade Kosova Ha{ima Ta~ija, prema kojoj je Pri{tina “odlu~na“ da zavede zakon i red na sjeveru pokrajine, prijetwa novim ratnim sukobima. - Ta~ijeva izjava jasna je pretwa Srbima da }e Pri{tina i silom nametnuti zakone kvaziinstitucija te NATOdr`ave. Svi dobro znamo ko je Ta~i i kakvim se sve metodima slu`io, da ne preza ni od ~ega i da mu nikakvo nasiqe, pa i rat uop{te, nije strano - izjavio je Ivanovi}.

ALBANCI spremni da se prikqu~e Kosovu
- Ako jedan dio Srba nije spreman da `ivi u sjevernom dijelu i misle da mogu da se odvoje od Kosova, onda su i Albanci iz Pre{evske doline spremni da se pripoje Ko-

Kriminal

Dostavqawe dokaza ugro`ava istragu
BEOGRAD - Specijalni tu`ilac Miqko Radisavqevi} izjavio je ju~e da bi dostavqawe dokaza u ovoj fazi istrage tu`ila{tvu Crne Gore protiv dvojice osumwi~enih za pripadni{tvo or ga ni zo va noj kri mi nal noj gru pi sa Dar kom [ari}em na ~elu, moglo ozbiqno da ugrozi istragu koja se vodi u Srbiji, javio je Tanjug. - Nalazimo se u fazi pretkrivi~ne istrage koja se vodi u Srbiji i dostavqawe dokaza u ovoj fazi postupka moglo bi u potpunosti da ugrozi na{ daqi rad - izjavio je Radisavqevi} i podsjetio da je u Srbi ji u to ku is tra `ni pos tu pak protiv ukupno 24 osobe, koji je prvobitno pokrenut protiv troje osumwi~enih.

Kipar podr`ava Srbiju
BEO GRAD, NI KO ZI JA - Ki par po dr`a va stavove Srbije o Kosovu, izjavio je ju~e ministar odbrane Dragan [utanovac poslije susreta sa predsjednikom ove zemqe Dimitrisom Kristofiasom, javio je Tanjug. [utanovac je izjavio da je dobio uvjeravawa da Ki par po dr`a va sta vo ve Srbi je o Ko so vu, ne samo zbog prijateqskih odnosa ve} zato {to su ubije|eni da se na taj na~in {tite principi sa vre me nog svi je ta, me |u na ro dnog pra va i sistem UN. [utanovac je, isti~u}i da i Kipar ima sli~an problem, konstatovao da Srbija ima nesebi ~nu i be zu slo vnu po dr{k u te dr`a ve i wenog predsjednika u evropskim integracijama.

Povrije|ena petorica sredwo{kolaca
BEOGRAD - Petorica sredwo{kolaca koji su povrije|eni u tu~i, koja se dogodila u utorak uve~e u centru Beograda, dobro se osje}aju, a policija in ten zi vno tra ga za oso ba ma ko je su u~estvovale u ovom incidentu, javio je RTS. Te{ko povrije|eni mladi}i zbrinuti su u Urgentnom centru i Institutu za majku i dijete i, prema posqedwim podacima, svi su van `ivotne opasnosti. U MUP-u je re~eno da je do tu~e do{lo ispred Sredwe trgova~ke {kole, a najte`e povrede zadobio je sedamnaestogodi{wi M. M. Portparol Urgentnog centra Drago Jovanovi} rekao je da su u~enici koji su izbodeni no`evima u stabilnom stawu.

Oduzeta imovina
KRAGUJEVAC - U Kragujevcu su ju~e oduzete nepokretnosti u vlasni{tvu @eqka Vujanovi}a, osumwi~enog za te{ka krivi~na djela u vezi sa {vercom droge, i wegovog oca Mirka. Rije~ je o porodi~noj ku}i u @eqezni~koj ulici, u selu Divostin i objektu u centru grada, neposredno iza kluba “Casino“. Taj klub je u vlasni{tvu Du{ka [ari}a, osumwi~enog za {verc kokaina iz Ju`ne Amerike.

20 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Region
Hrvatska

Mogu re}i da sam socijalno najosjetqiviji politi~ar u Hrvatskoj. @eqko Kerum, gradona~elnik Splita

FOTO: ARHIVA

Nije izabran novi direktor HRT-a
ZAGREB - Programski savjet Hrvatske radio-televizije (HRT) ju~e nije izabrao novog glavnog direktora, jer nijedan od ukupno 15 kandidata nije uspio da dobije dovoqan broj glasova, javile su agencije. Zbog toga }e konkurs za izbor novog glavnog direktora biti ponovqen. Od ukupno deset ~lanova Programskog savjeta, wih {estoro je glas dalo koordinatoru u emisiji HRT-a “Hrvatska u`ivo“ Veqku Jan~i}u, koji je ostao u posqedwem krugu glasawa. ^etiri ~lana bila su protiv wegovog izbora, pa Jan~i} nije uspio da obezbijedi neophodnu dvotre}insku ve}inu glasova, odnosno osam glasova.

Afera “kamioni” u Hrvatskoj

“MAN” se nije `alio na poni{teni konkurs
ZAGREB - Direktor prodaje preduze}a “MAN Importer Hrvatska“ Velimir Marovi} rekao je ju~e u nastavku su|ewa biv{em ministru obrane Be ri sla vu Ron ~e vi }u i wegovom zamjeniku Ivi Ba~i}u da se to preduze}e nije `alilo na poni{teni konkurs na kojem su MAN-ovi kamioni bili 10,2 miliona kuna (oko 2,8 miliona maraka) jeftiniji od konkurentskog preduze}a od kojeg je na kraju kupqeno 39 kamiona, javili su hrvatski mediji. USKOK u optu`nici tvrdi da su Ron~evi} i Ba~i} favorizovali preduze}e “Eurokamioni“ od kojeg su kupili ka mi one mar ke “ive ko” za 34,4 miliona kuna (9,5 miliona maraka), iako su za 2,8 mi li ona ma ra ka bi li skupqi od naj ni `e ci je ne koju je na konkursu ponudio “MAN Im por ter“. Su |ewe }e biti nastavqeno danas.

Goran Sokovi} izlazi iz zatvora

Ranka ^arapi}

Sokovi} i [ekularac pu{teni iz pritvora
Ni dodatne provjere nisu pru`ile osnov za sumwu da su ova lica, osim krivi~nih djela zbog kojih se protiv wih vodi postupak u Srbiji, izvr{ila bilo koje drugo krivi~no djelo, rekla ^arapi}
PODGORICA - Pqevqak Goran Sokovi} i Bjelopoqac Dejan [ekularac, koje je crnogorska policija uhapsila na osnovu potjernice beogradske kancelarije Interpola zbog sumwe za {verc vi{e od dvije tone kokaina iz Ju`ne Amerike u Evropu, ju~e su pu{teni na slobodu, javili su crnogorski mediji. So ko vi} i [eku la rac pu {te ni su ne {to po sli je pono}i iz zatvora u Spu`u, nakon {to je Dr`avno tu`ila{tvo u utorak ocijenilo da pro tiv wih dvo ji ce u Crnoj Gori nema osnova za po kre tawe kri vi~nog pos tupka, jer je Srbija odbila da dos ta vi do ka ze pro tiv wih sve dok ne bude okon~an pos tu pak po kre nut po sli je policijske akcije “Balkanski ratnik“. Crno gor ski is tra`ni su di ja Mi ro slav Ba {o vi} ukinuo im je pritvor u kojem su bi li od ne djeqe uve ~e, nakon {to ga je specijalni tu`ilac za borbu protiv orga ni zo va nog kri mi na la \ur |i na Iva no vi} oba vi jestila da ne postoji zakonski osnov da se protiv wih dvo ji ce po kre ne kri vi~ni postupak u Crnoj Gori. sko Tu`ila{tvo za organizovani kriminal odlo`ilo pru`awe pravne pomo}i po za mol ni ci crno gor skog Odjeqewa za suzbijawe organi zo va nog kri mi na la, ko rupcije, terorizma i ratnih zlo~ina. Po odluci Tu`ila{tva Srbije, crnogorskom Tu`ila{ tvu ne }e bi ti dos tavqeni tra`eni podaci i do ka zi, do pra vo sna`nog okon~awa jedinstvenog krivi~nog postupka, koji protiv Sokovi}a, [ekularca i jo{ 19 drugih lica vode srpski pravosudni organi. ^ara pi} je re kla da je odluka donesena s pozivom na Ugovor izme|u Srbije i Crne Go re o pra vnoj po mo}i u gra |an skim i kri vi~nim stva ri ma, a kao razlog se navodi ocjena da bi dos tavqawe tra `enih podataka i dokaza moglo da ugro zi ne sme ta no vo |ewe za po~etog kri vi~nog pos tupka u Srbiji.

Crnogorsko tu`ila{tvo ocijenilo da nema osnova za krivi~ni postupak

Crna Gora

Potraga za [ari}em
Specijalne jedinice crnogorske policije sprovele su u Bijelom Poqu opse`nu potragu za Pqevqakom Darkom [ari}em, koji je u Srbiji ozna~en kao organizator krijum~arewa vi{e od dvije tone kokaina iz Ju`ne Amerike. Crnogorska policija ju~e je dobila dojavu da se [ari} nalazi u hotelu “Bijela rada“ u centru Bijelog Poqa, ali su poslije vi{e~asovnog detaqnog pretresa specijalci ostali “praznih ruku“. Osim hotela, pretresena je i ku}a bjelopoqske porodice Turovi}, za koju se vjeruje da je u prijateqskim odnosima sa bra}om [ari}.

Bez promjene odnosa prema Petrovi}ima
POD GO RI CA Crnogorska vlada spre mna je da i ubu du }e prin cu Nikoli Petrovi}u obe zbi je di ni vo pra va da bi se u Crnoj Gori osje}ao kao dos to jan stven potomak dinastije, javio je Tanjug. Pre no som pos mrtnih os ta ta ka kraqa Ni ko le i kraqice Mi le ne, kao i wihovih k}eri prin ce za Kse ni je i Ve re, ova vlast je, ka ko se na vo di, ve} prvih Princ Nikola Petrovi} go di na obavqawa dr`avnih poslova pokazala svoj odnos prema dinastiji Petrovi}. Princu Nikoli Petrovi}u je dodijeqena na kori{}ewe ku }a na Wegu {i ma, sa pri pa da ju }om par ce lom zemqi{ta i obezbije|ena su sredstva za wenu adaptaciju.

ZATVOR u Spu`u napustili u kasnim satima
- Pret kri vi~ni pos tu pak, ko ji je u Crnoj Go ri sproveden protiv Sokovi}a i [ekularca prije hap{ewa, kao ni dodatne provjere izvr{e ne pre ko po li ci je u posqedwih 48 ~asova, nisu pru`ile osnov za sumwu da su ova lica, osim krivi~nih dje la zbog ko jih se pro tiv wih vodi postupak u Srbiji, iz vr{i la bi lo ko je dru go krivi~no djelo koje se goni po slu`benoj du`nosti - navela je crnogorski Vrhovni dr`avni tu `ilac Ran ka ^arapi}. Saop{teno je da je srp-

DOBRA VIJEST

ZAGREB
U Hrvatskoj ne postoji kultura usavr{avawa, a 20 odsto odraslih danas nema ni osnovnu {kolu, rekla je ju~e u Hrvatskom saboru poslanik SDP-a Marija Lugari}. Ona je naglasila da bi osnovni interes dr`ave trebalo da bude da se pametnom politikom osigura maksimalna sigurnost zapo{qavawa.

Crna Gora nije dr`ava mafije
POD GO RI CA - Crno gorski premijer Milo \ukanovi} rekao je da smatra da se Crna Gora u me|unarodnoj zajednici ne prepozna je po ma fi ji i kriminalu nego po drugim kva li te ti ma, odno sno evropskim i NATO inte gra ci ja ma, ja vi le su agencije. Kosovo Pod sje tiv {i Milo \ukanovi} je ocijenio da odluka na to da je wegoo uspostavqawu diplomatskih odnosa vo ime bilo prePodgorice sa Kosovom optere}uje sadmet op se `ne da{we odnose Beograda i Crne Gore, is tra ge ko ja je ali je istakao da je crnogorsko rukovo|ena u Italiji vodstvo iznena|eno reakcijom jednog u vezi sa nelegaldijela javnosti u Srbiji. nim tran spor tom cigareta, \ukanovi} je kazao da je, po sli je wego vog svjedo~ewa, italijansko tu`i la{ tvo odus ta lo, iako se, tvrdi, on nije pozvao na imunitet.

Milo \ukanovi}, predsjednik vlade Crne Gore

BUDVA
Me|unarodna turisti~ka berza i sajam turizma (Metubes), koji je ju~e po~eo u Budvi, okupio je rekordan broj u~esnika i ozna~io po~etak ovogodi{we sajamske i turisti~ke sezone na budvanskoj rivijeri. Crnogorski ministar turizma Predrag Nenezi} rekao je da na sajmu u~estvuje veliki broj izlaga~a iz susjednih zemaqa.

CRNU GORU u svijetu prepoznaju po kvalitetima
Izja ve Rat ka Kne `e vi }a, wegovog kuma i biv{eg prijateqa, koji ga optu`uje da stoji iza duvanskog karte la, \u ka no vi} je na zvao kon stru kci ja ma i in si nu -

LO[A VIJEST

aci ja ma ra di pri do bi jawa javnosti. \u ka no vi} je ne gi rao da se wegov brat Aco \ukanovi}, koji je ve}inski vlasnik Prve banke, poznaje sa od bje glim Dar kom [a ri }em, osumwi~enim za {verc vi{e od dvije tone kokaina iz Ju`ne Amerike. - To je spekulacija, zna se i odakle je ona lansirana i s kojom namjerom - rekao je \ukanovi} i istakao da se Darko i Aco nikada u `ivotu nisu ni sreli.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 21

TOP STORIES CNN

Svijet

Pristalice vlade zasule su ju~e kamewem na hiqade opozicionih demonstranata, koji se protive hap{ewu wihovog pobije|enog predsjedni~kog kandidata i biv{eg vojnog zapovjednika

generala Sarata Fonseke. Sukobi su zapo~eli ispred Vrhovnog suda u Kolombu, gdje su se pristalice opozicije okupile da protestuju zbog hap{ewa Fonseke.

Vremenske nepogode izazvale haos u Evropi i SAD

Snijeg i me}ava paralisali gradove

Vijesti
Silvio Berluskoni

Problemi sa `vakawem
RIM - Do kraja svoga `ivota italijanski premijer Silvio Berluskoni ima}e problema sa `vakawem, zbog povreda koje je dobio kada ga je u decembru pro{le godi ne na pao Ma si mo Tar taqa, pre no si agen ci ja UPI pisawe italijanske ANSA-e, koja se poziva na ne ime no va ne qekar ske izvore. Berluskoniju je poslije napada operativnim za hva tom re kon stru isa no lice, a presa|en mu je i zub. Traj ni pro blem sa `va kawem mogao bi da uti~e na te`inu optu`nice.

Stejt department

Informacije na “Tviteru“ U nekim podru~jima na isto~noj obali SAD moglo bi da padne do pola metra snijega. U Belgiji i Francuskoj haos na putevima, poreme}aji u avionskom i autobuskom saobra}aju te niz saobra}ajnih nesre}a
VA[INGTON, BRISEL - Nova me}ava koja je u utorak uve~e zahvatila centralni dio isto~ne obale SAD dovela je do otkazivawa hiqada letova i zatvarawa {kola od Va{ingtona do Wujorka, a ameri~ki Kongres i UN prekinuli su s radom do kraja sedmice. Prema prognozama meteorologa, u nekim podru~jima na isto~noj obali moglo bi da padne do pola metra snijega. Za podru~je Va{ingtona i Baltimora to je druga swe`na oluja u mawe od sedam dana, a pra}ena je i hladnim vjetrom brzi ne od 55 do 90 kilometara na ~as. Vjetrovi su dostizali ja~inu tropskih oluja. Prema analizama meteorologa, ono {to se doga|a u koridoru Baltimor Filadelfija - Va{ington mo`e da se opi{e kao paraliza i nevrijeme bez presedana. Nacionalna `eqezni~ka kompanija “Amtrak“, koja nema puni red vo`we od nedavne oluje, u utorak je otkazala dodatne vozove. Najmawe 2.000 letova je otkazano {irom SAD, prema podacima ameri~kih avio-prevoznika. “US Airways“ je zaustavio 1.300 letova u svom sistemu, ukqu~u ju }i i mno ge sa aerodroma u Wujorku i Va{ingtonu. “Delta“ Kolone je otkazala nekoliko stotina letova, U Francuskoj je prekinut saobra}aj a “Ameriken erna autoputu A1 od Pariza do Lila vejz“ 120. zbog snijega koji je uzrokovao kolone - U Wujorku duge 80 kilometara, saop{tio je Reje za snijeg prigionalni centar za informisawe i premqeno 365 kasaobra}aj. mi ona grta ~a sa raspr{iva~ima soli - rekla je Kejti Dokins, portparol gradske sanitarne slu`be. VA[INGTON - Ameri~ki Stejt de par tment u utorak je prvo na “Tviteru“ objavio plan putovawa dr`avnog sekretara Hilari Klinton u Katar i Saudij sku Ara bi ju od 13 do 16. februara, a tek je kasnije objavqeno slu`beno saop{tewe, javio je CNN. To je prvi puta da je Bijela ku}a dala prednost “Tviteru“ kod objave plana putovawa dr`avnog sekretara.
Posipawe soli ispred Jelisejske palate FOTO: ROJTERS

“SAOBRA]AJKE“ na autoputevima
Istovremeno, snijeg koji je pao u srijedu ujutro u Belgiji i Francuskoj izazvao je haos na putevima, poreme}aje u avionskom i autobuskom saobra}aju te niz saobra}ajnih nesre}a. U redovima koji su se protezali na 920 kilometara voza~i su ~ekali i do tri sata. Snijeg je iznenadio voza~e u najnaseqenijim podru~jima, a najja~e je padao na podru~ju Flandrije i Brisela, kao i u Brabantu i [arlroau. Na autoputevima se dogodilo desetak saobra}ajnih nesre}a, a policija je voza~ima kamiona preporu~ila da se sklone na parkirali{ta uz ulicu. Kru`ni autoput oko Brisela pretvorio se u klizali{te. Letovi sa aerodroma u Briselu kasnili su od 20 minuta do jedan sat, a neki su i otkazani. Francuska glavna uprava za civilni avio-saobra}aj zatra`ila je od avio-kompanija da zbog snijega smawe broj letova za 20 odsto s pariskog aerodroma “[arl de Gol“.

Helsinki

^i{}ewe Balti~kog mora
HELSINKI - Regionalni politi~ki lideri obe}ali su ju~e da }e Balti~ko mo re bi ti o~i{ }e no, po slije vi{edecenijskog zaga|ivawa i najave intenzivne eksploatacije nafte i gasa u ovoj oblasti u sqede}im godinama. Finski predsjednik Tarja Halonen izjavila je da oba le ne kih od najbogatijih zemaqa danas zapquskuju vode najzaga|enijeg mora. - Jasno je da ne{to mora da se uradi i to brzo - rekla je Tarja Halonen na samitu u Helsinkiju.

Duge kolone u Belgiji

Xeksonov qekar pu{ten uz kauciju
LOS AN\ELES - Konrad Marej, li~ni qekar Majkla Yeksona, nedavno optu`en za ubistvo iz nehata slavnog pjeva~a, pu{ten je iz pritvora uz kauciju od 75.000 dolara, ali 5. aprila mora ponovo da se pojavi na sudu zbog novog preliminarnog saslu{awa. Marej je u ponedjeqak izjavio da se ne osje}a krivim. On je, me|utim, morao da sudiji preda paso{, jer mu je zabraweno da napusti SAD, mada mu je dozvoqeno da putuje po zemqi, podsjetila je agencija AP. Na saslu{awu po~etkom aprila dokazima treba da budu potkrijepqene tvrdwe tu`ioca da je u pitawu ili nelegalni postupak ili da je nivo qekarskih usluga koje je Marej pru`ao Yeksonu bio toliko nizak da je rije~ o “velikom nehatu“.

DOBRA VIJEST

IRSKA
Visoki komesar Ujediwenih nacija za qudska prava Navanetem Pilej izjavila je ju~e u Dablinu da je u svijetu zabiqe`en porast nasiqa nad aktivistima za za{titu qudskih prava. U mnogim zemqama svijeta i daqe vlada kultura neka`wavawa.

Borba protiv terorizma traja}e decenijama
LONDON - Direktor britanske slu`be za bezbjednost i kontraterorizam ^arls Far izjavio je da }e borba protiv terorizma mo`da trajati decenijama, kao Hladni rat. Svjedo~e}i na zatvorenoj sjednici Komiteta za unutra{we poslove doweg doma parlamenta, Far je rekao da }e se imena teroristi~kih grupa mijewati, ali da }e opasnost od terorizma trajati, prenio je “Dejli telegraf“. - Mogu}e je da }emo za deset godina biti suo~eni sa nekom organizacijom koja je zamijenila “Al-Kaidu“ i u kojoj se nalaze neki drugi qudi - ali prijetwa po bezbjednost Britanije }e ostati ista, rekao je Far. On je ocijenio da }e “Al-Kaida“ vjerovatno nad`ivjeti Osamu bin Ladena i wegovog zamjenika Ajmana al Zavahirija.

SAD
Svemirska letjelica „Endevor“ pristala je na Me|unarodnu svemirsku stanicu, na koju je donijela novu sobu i posmatra~nicu, dva dijela kqu~na za kona~no sastavqawe stanice na 300 kilometara iznad Zemqe. No}no pristajawe dogodilo se iznad Atlantskog okeana.

LO[A VIJEST

22 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Austrijska policija

Zaplijeweno 206 kilograma kokaina
BE^ - Austrijska policija na aerodromu u Be~u nedavno je prona{la 206 kilograma kokaina, ~ija je vrijednost procijewena na 40 miliona evra, {to je do sada najve}a zaplijewena koli~ina narkotika u ovoj zemqi, prenijele su agencije. [ef policije za Dowu Austriju Franc Pu{er rekao je na konferenciji za novinare da je droga prona|ena prije tri sedmice u sedam sportskih torbi u zoni za teret na aerodromu. Uhap{eno je {est osumwi~enih, koji su svi strani dr`avqani i u toku je wihovo ispitivawe.

Vatikan optu`io italijanske medije

Uvredqiva kampawa protiv Svete stolice
VATIKAN - Vatikan je optu`io italijanske medije za vo|ewe “uvredqive kam pawe“ protiv Svete stolice i pape Benedikta [esnaestog, objavqivawem neprijatnih tekstova o intrigama i zavjerama u Vatikanu. U saop{tewu dr`avnog sekretarijata navodi se da su medijski izvje{taji o doga|ajima koji su uslijedili poslije ostavke glavnog urednika katoli~kog ~asopisa “Avvenire“ Dina Bofoa, otu`enog za navodnu homoseksualnu aferu, neosnovani i la`ni, prenio je Rojters. Prema navodima medija, najvi{i vatikanski zvani~nici poslali su italijanskom listu “Il \ornale“, ~iji je vlasnik brat premijera Silvija Berluskonija, la`an dokument u kome se navodi da je supruga ~ovjeka sa kojim je Bofo navodno bio u vezi, podnije la pro tiv wega tu `bu za uznemiravawe 2004.
Vlasti ne znaju kako da zbrinu milion qudi

Dosad 230.000 mrtvih
U broj `rtava nisu ukqu~ena tijela pokopana na ku}nim grobqima ili ona koja su pokopale porodice. Broj `rtava potresa na Haitiju izjedna~io se s brojem smrtno stradalih u cunamiju koji je 2004. pogodio Aziju
PORT-O-PRENS - Prema najnovijim podacima vlade na Ha iti ju, u ja nu ar skom zemqotresu poginulo je 230.000 qudi, a broj `rtava i daqe raste, javile su agencije. Vlada je 24. januara govorila o 150.000 mrtvih, na osnovu tijela izvu~enih pod ru{evinama glavnoga grada Port-oPrensa koji se nalazio blizu epicentra. Mi nis tar za in for mi sawe Mari-Lauran @oslin Laseg izjavila je u srijedu da je novi slu`beni podatak 230.000 mrtvih. Ali, dodala je da to nije kona~an broj i pojasnila da u to nisu ukqu~ena tijela `rtava pokopana na ku}nim grobqima ili ona koja su pokopale porodice. Broj `rtava zemqotresa na Haitiju izjedna~io se s brojem smrtno stradalih u cunamiju koji je 2004. pogodio Aziju. U me|uvremenu, Ujediwene nacije su pozvale Hai}ane da prijave na hiqade robija{a pobjeglih iz zatvora, prije nego {to po~nu da prave probleme, istovremeno ocjewuju}i da je bezbjednosna situacija na tom karipskom ostrvu, poslije razornog zemqotresa, sada stabilna. Oko 5.000 zatvorenika pobjeglo je iz nacionalnog i drugih zatvora {irom ostrva kada je razorni zemqotres prouzrokovao ru{ewe na stotine zgrada u prijestonici. Ve}ina robija{a koji su pobjegli iz zatvora se smatra da su nestali, mada su se mnogi povukli u Site Solej, priobalni centar kojim su nekada vladali “gospodari rata“ i gdje sakupqaju oru`je najvjerovatnije uzeto od zatvorskih ~uvara prilikom bijega iz zatvora. Ve}ina onih koji su slu`ili zatvorsku kaznu su kriminalci, pripadnici bandi koji su radili s drogom i trgovali oru`jem u Site Soleju, pa je vra}awe mira bilo jedan od nesumwivog dostignu}a predsjednika Renea Prevala od preuzimawa vlasti 2006. godine. ja na Haitiju je jo{ uvijek te{ka i vlasti ne znaju kako da zbrinu milion qudi koji `ive na ulicama - rekao je premijer. Planirawe izgradwe skloni {ta i ku }a ni je da le ko odmaklo a broj spontano podignutih kampova dostigao je 500, dodao je Belriv, ekonomista koji je stupio na du`nost premijera samo dva mjeseca prije zemqotresa 12. januara.

Broj `rtava zemqotresa na Haitiju nije kona~an

POBJEGLO OKO 5.000 zatvorenika
Pre mi jer Ha iti ja @an Maks Belrive izjavio je da }e wegovoj zemqi biti potrebno tri do ~etiri godine da se vrati na ni vo pri je ra zor nog zemqotresa, a ~ak deset godina da ponovo izgradi 250.000 razru{enih ku}a. - ^etiri nedjeqe poslije razornog zemqotresa, situaci-

Nepal
Nau~nici upozoravaju kako bi jo{ sna`niji potres mogao pogoditi jednu od najsiroma{nijih zemaqa, Nepal. Geolozi tvrde da je samo pitawe vremena kada }e sna`an zemqotres ja~ine osam stepeni po Rihteru pogoditi glavni nepalski grad Katmandu u kom 2,5 miliona qudi `ivi u lo{e izgra|enim ku}ama te nisu svjesni opasnosti koja im prijeti. Nepal je smje{ten izme|u dvije velike tektonske plo~e koje su se spojile prije vi{e miliona godina te tako napravile Himalaje.

Mi{el Obama

U borbi protiv gojaznosti
VA[INGTON - Prva dama SAD-a Mi{el Obama pokrenula je nacionalnu kampawu suzbijawa dje~ije gojaznosti, koja poga|a tre}inu najmla|ih Amerikanaca. Kampawa “Pokrenimo se!” podstica}e vi{e fizi~ke aktivnosti za djecu, izbacivawe slatki{a i zasla|enih napitaka iz {kola, ta~nije ozna~avawe sastojaka hrane, poreske olak{ice za otvarawe trgovina prehrambenom robom u siroma{nim ~etvrtima i drugo.

Neki od uhap{enih zatvorenika

Janukovi~ zvani~no pobjednik
KIJEV - Centralna izborna komisija saop{tila je danas da je na osnovu 100 odsto obra|enih elektronskih izvje{taja bira~kih komisija na predsjedni~kim izborima u Ukrajini lider Partije regiona Viktor Janukovi~ osvojio 48,95 od sto, a aktu el na premijerka Julija Timo{enko 45,47 odsto glasova bira~a, javile su ruske novinske agencije. Prema izvje{taju agencije Itar-Tass, razlika izme|u Janukovi~a i Timo{enkove je 3,48 odsto ili 888.000 glasova u korist lidera Partije regiona, dok 4,36 odsto bira~a nije podr`alo nijednog kandidata. Odziv je iznosio 69,07 odsto i u drugom krugu izbora 7. fe bru ara u~es tvo va lo je 25.493.000 bira~a. da prizna pobjedu Viktora Janukovi~a na predsjedni~kim izborima. - Rezultat izbora je neosporan, a to je pobjeda Viktora Janukovi~a. Mislim da svi moraju priznati, prvenstveno wegova protivnica Julija Timo{enko - izjavio je Litvin televiziji “Inter“. Litvin je rekao da ulazak Timo{enko u drugi krug izbora pokazuje da wena politi~ka pozicija ja~a, prenijela je agencija Itar-Tass. - Ona nije izgubila. Ustvari, wena politi~ka te`ina je zna ~aj no po ra sla smatra Litvin. Li der Par ti je re gi ona Viktor Janukovi~ tako|e je pozvao Juliju Timo{enko da se povu~e sa mjesta predsjednika vlade i pre|e u opoziciju. - Zva ni ~no se obra }am premijerki, pozivam je da da ostavku i pre|e u opoziciju rekao je Janukovi~, obra}aju}i se Ukrajincima. Deputat poslani~ke grupe Bloka Julije Timo{enko Andrej [kiqa rekao je da }e taj blok “~iwenicu pobjede priznati samo u slu~aju ako ne uspije da doka`e na sudu nepravilnosti koje su dovele do pobjede Janukovi~a“.

Centralna izborna komisija Ukrajine

POZIVAJU Juliju Timo{enko da prizna poraz
Za Janukovi~a je glasalo 12.481.000, a za Timo{enkovu 11.593.000 bira~a. Pred sje dnik ukra jin ske skup {ti ne, Vrho vne ra de, Vladimir Litvin pozvao je premijerku Juliju Timo{enko

Qudi voze stabla patuqaste naranxe u saksijama koja su kupili na pijaci cvije}a u gradu Huxouu u ju`noj kineskoj provinciji Guangdong.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 23

Vatra razdora uzdrmala same temeqe dr`ave
Iran na 31. godi{wicu uspostavqawa Islamske Republike
U~estali su javni protesti protivnika aktuelne vlasti, koja `eqe za promjenama nastoji da blokira poja~anom propagandom, zastra{ivawima, hap{ewima i zatvarawima neistomi{qenika
TEHERAN - Situaciju u Iranu, gdje }e danas biti obiqe`ena 31. godi{wica ru{ewa monarhije i uspostavqawa Islamske Republike, krajwe je slo `e na i opa sna, jer je su prot stavqenost vlasti i opozicije uzdrmala i same temeqe dr`ave koju je stvorio ajatolah Ru ho lah Ho me ini. Tiwaju }u va tru raz do ra izme|u dva bloka potpiruju jaki spoqni pritisci na re`im u Teheranu, zbog wegovih nuklearnih ambicija, javile su agencije. Od lawskih predsjedni~kih izbora, poslije kojih je Mahmud Ahmadineyad, uprkos o{trim zamjerkama opozicije i Zapada na wihovu regularnost, po~eo da “tro{i“ novi petogodi{wi mandat, u~estali su javni protesti protivnika aktuelne vlasti, koja `eqe za promjenama nastoji da blokira poja~anom propagandom, zastra{ivawima, ha-

Vijesti
Austrija

Bez podataka o nestalim
BE^ - Dvojica austrijskih dr`avqana od januara se vode kao nestali na Kostariki, zbog ~ega se strahuje da su ubijeni, saop{tilo je u Be~u Ministarstvo inostranih poslova. Od po~etka januara nema nikakvih informacija o sudbini dvojice Austrijanaca - 68-godi{weg Horsta H. i 66-godi{weg Herberta L. koji su porijeklom iz austrijske pokrajine [tajerske. Horst je u oktobru pro{le godine kupio imawe u regionu Golfito.

"Dejli telegraf"

Bolnice pune rawenika
LONDON - Vojne bolnice u Avganistanu i Velikoj Britaniji pune su rawenika i rade u granicama svojih kapaciteta u vrijeme kada se britanske snage pripremaju za pokretawe nove velike ofanzive protiv talibana, objavio je britanski dnevnik “Dejli te le graf“. Pre ma pi sawu lista, broj rawenih vojnika u naj ve }oj bri tan skoj vojnoj bol ni ci u Av ga nis ta nu “Kamp Bastion“ porastao je sa 131 u 2008. godini na 300 samo u periodu od januara do oktobra 2009. godine. Oficiri su najavili da }e zbog nove ofanzive porasti i broj `rtava.
Ubijena Neda Aga-Soltan postala simbol otpora

Opozicija sve glasnija u zahtjevima za demokratskim promjenama

FOTO: AGENCIJE

p{ewima i zatvarawima neistomi{qenika. Te stare metode, me|utim, nisu vi{e tako efikasne, {to je dokaz da voqa Iranaca za demokratskim promjenama nadja~ava wihov strah od represije i `rtava, poput ubijene Nede Aga-Soltan. Zato ne ~udi {to su lideri opozicije Mirhosein Musavi i Mahdi Karubi pozvali svoje pristalice da, upravo da nas, na dan re vo lu ci je, izlaskom na masovne proteste poka`u svoju snagu i odlu~nost. ^iwenica da su, pri tome, priznali da ne}e mo}i da kontroli{u dinamiku koju u takvim situacijama nose mladi,

mo`e da se shvati i kao vrlo ozbiqna prijetwa re`imu. Iako je Islamska Republika pre`ivjela mnoga isku{ewa, sa da{wa si tu aci ja navodi na zakqu~ak da se, mo`da, radi o prelomnim danima za wu, jer su i socijalni problemi, uprkos bogatstvu u nafti, sve izra`eniji. Sve su ~e{}a ukidawa subvencija, zbog ~ega raste broj siroma{nih.

PRELOMNI dani za Iran
Pri~ama o spoqnoj zavjeri i pravilnom iranskom putu vi {e se ne mo `e dr`a ti ~vrsto nacionalno jedinstvo. Rije~ opozicija nije vi{e sa-

mo omrznuti, nego i privla~ni termin za Irance. Aktuelni predsjednik i na najnovije proteste, naj~e{}e, odgovara silom, iako u tome ne ma po dr{ku ~ak ni mnogih konzervativaca. Iza wega, me|utim, i daqe stoji vrhovni vjerski poglavar, ajatolah Ali Hamnei, {to bi moglo da vodi daqoj radikalizaciji prilika u zemqi. Na protestima opozicije ve} je uzvikivan slogan “Dole diktator“, {to se odnosilo na Hamneija, a {to je, koliko do ju~e, bio nezamisliv gest. U me|uvremenu, ameri~ki predsjednik Barak Obama je upozorio da nastavqawe iranskog nu kle ar nog pro gra ma

Gugl

KINA
Kina je rekla Velikoj Britaniji da je odlu~na u namjeri da sprije~i Iran da se domogne nuklearnog oru`ja, izjavio je britanski {ef diplomatije Dejvid Miliband. Miliband je rekao da ga je kineski {ef diplomatije Jang \e~i uvjerio u odlu~nost Kine po tom pitawu. “On je insistirao na tome da je Kina u potpunosti posve}ena ciqu koji ujediwuje SAD, Veliku Britaniju, Francusku, Wema~ku, Kinu i Rusiju, a to je da se postaraju da Iran ne do|e u posjed nuklearnog oru`ja“, rekao je Miliband.

Mahmud Ahmadinexad zastra{uje neistomi{qenike

“ni je pri hvatqivo“ ni za SAD, ni za me|unarodnu zajednicu. Prema rije~ima Dejvida Olbrajta, predsjednika Instituta za nauku i me|unarodnu bezbjednost u Va{ingtonu, 70 odsto posla na proizvodwi urana za nuklearno oru`je obavqeno je kada je Iran obogatio uran u gasovitom stawu na nivo od 3,5 odsto. SAD }e zajedno s drugim dr`avama podnijeti novi prijedlog Me|unarodnoj agenciji za atomsku energiju da se Iranu osiguraju medicinski izotopi zbog kojih je navodno krenuo u oboga}ivawe urana.

Nova stranica za dru`ewe
PA SA DE NA - Ame ri ~ka kompanija “Gugl“ preporu~uje ko ri sni ci ma “yimej la“ i drugih aplikacija na internetu da oforme profil na novoj internet stranici za dru`ewe “Baz” za koju se nada da }e dosti}i lidere u toj oblasti poput “Fejsbuka“ i “Tvitera“. Najpopularniji internet pretra`iva~ }e tokom sqede}ih nekoliko dana pokrenuti “Gugl Baz” koji }e korisnicima interneta omogu}iti brzu razmjenu poruka, linkova i fotografija sa prijateqima i kolegama direktno unutar “yimejla“ popularne imejl aplikacije.

Po~eo {trajk radnika u javnim slu`bama
ATINA - [trajk radnika u gr~kim javnim slu`bama po~eo je ju~e ujutro u znak protesta protiv vladinih mjera {tedwe, neophodnih da bi se rije{ila du`ni~ka kriza koja je poquqala sta bil nost ci je le evro zo ne, ja vi le su agencije. Zbog {traj ka }e bi ti prizemqeni avioni, zatvorene javne slu`be i {kole, a bolnice }e primati samo hitne slu~ajeve. Gr~ki sindikati protive se zamrzavawu plata u javnom sektoru i predlo`enim poreskim reformama koje, prema wihovom mi{qewu, idu na ruku bogatima. Odr`ana su okupqawa u Atini i Solunu. - Na{ prvi zadatak je da prona|emo rje{ewe kako bismo spa si li eko no mi ju i smawili dug i rje{ewe kojim bismo za{titili sredwu klasu i one najsiroma{nije - izjavio je premijer Georgias prekju~e na ministarskom sastanku. Evropska komisija usvoji la je plan Gr~ke za smawewe de fi ci ta u buyetu ispod tri odsto od bruto doma }eg proi zvo da do kra ja 2012. godine, ali je upozoreno da se mo ra ju pre du ze ti no vi ko ra ci za smawewe plata radnika u javnom sektoru i sre|ivawe finansija. i dodaje da plan ne}e biti la ko spro ves ti, ali da se Gr~ka mora pripremiti da na~ini nova dubqa fiskalna pode{avawa. Evropska komisija preporu ~i la je Gr~koj da usvo ji “paket strukturnih reformi s ciqem po ve }awa efi ka snosti javne administracije, ubrzawa reforme penzijskog i zdravstvenog sistema, poboq{awa fun kci oni sawa tr`i{ta rada i efikasnosti platnog sistema.” Fi nan sij ski pro ble mi Gr~ke podstakli su spekulaci je da bi se EU mo gla ukqu~iti u spasavawe, ali i strahovawa za stabilnost 16~lane evrozone.

Zbog mjera {tedwe gr~ke vlade

Kina

Riba vanzemaqskog izgleda
PEKING - Mje{tani kines kog se la Da luo pro na {li su u je ze ru u pe }i ni, kilometar ispod povr{ine, ribu vanzemaqskog izgleda. Stru~waci nisu mogli da utvrde koja je vrsta ribe prona|ena u pe}ini nedaleko od sela Daluo, u oblasti Bama, u provinciji Guansi, na jugu Kine. Riba ima oblik usta poput pa~ijeg kquna i crvene usne, du ge tan ke “brko ve“. O~i ribe su u neposrednoj blizini usta.

SINDIKATI protiv zamrzavawa plata
U sa op {tewu Evrop ske komisije isti~e se da Atina do sredine marta mora podnijeti interni izvje{taj o napretku smawewa deficita

24 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Nekada davno na pla`ama je bilo zabraweno da se nosi kupa}i kostim iz dva dijela. Jednoga dana lokalni policajac koji je patrolirao pla`om prepunom kupa~a ugleda jednu zgodnu djevojku u kupa}em kostimu iz dva dijela,

pri|e joj i upita: - Da li zna{ da je na javnom mjestu, a tu spadaju i pla`e, zabraweno nositi kupa}i kostim iz dva dijela? - To mi je poznato! Ali, koji dio onda treba da skinem?

Vratio se Lala s pijace ranije nego obi~no i zatekao Sosu u krevetu s kom{ijom Perom. - Sad }u da vam

ka`em ne{to, al’ samo jedared i ne}u da ponavqam! Ko ne stanuje ovde, nek’ odmah ide svojoj ku}i!

Razgovaraju dva pijanca u kafani o svemu i sva~emu, pa }e jedan od wih: - Uvjeren sam, hik, da nesre}a nikad ne dolazi sa-

ma. - U pravu si. Pogledaj, evo upravo ulaze moja i tvoja `ena – ka`e drugi pijanac.

Ni{ta od vjeridbe
Poslije gotovo godinu zabavqawa, brojnih medijskih spekulacija o vjeridbi, braku, pa ~ak i trudno}i pjeva~ica Danijela Vrani} raskinula je sa Vladom Macurom i stavila ta~ku na svaku daqu pri~u o biv{em momku, prenijeli su pojedini mediji u Srbiji. Da se odlu~i na ovako radikalan potez, pi{u daqe mediji, “kraqicu splavova” je natjeralo to {to je Vlada insistirao na braku i bio uporan u tome da je odvede pred oltar. Me|utim, naviknuta na bezuslovnu slobodu i `ivot samostalne `ene, pjeva~ica je veoma te{ko podnosila i ~iwenicu da se Vlada ve} poslije dva mjeseca zabavqawa preselio u wen stan. Zaqubqen, Danijelin biv{i dragi nije primje}ivao signale koji su mu ukazivali na to da }e do raskida uop{te i do}i, ve} je pjeva~icu svakim danom sve vi{e obo`avao, vodio na putovawa, prire|ivao romanti~na iznena|ewa i, kad god bi mu se ukazala prilika – prosio je! I dok je on na sve mogu}e na~ine poku{avao da je privoli na vje~nu qubav, Danijela se povjerila prijateqima kako ga vi{e ne voli, ali kako nema srca da ga ostavi!

Sastojci
( za 4 osobe) 1 80 g Evo jo{ jedne zanimqive ideje za pripremawe pile}eg bijelog mesa! Prema receptu kojeg vam ovoga puta predla`emo piletina se priprema u kombinaciji sa tanko izrezanom slaninom ili pe~enicom, a poseban okus da}e joj malo susama i oqu{tenog suncokretovog sjemena. pile}a prsa krte slanine ili pe~enice (tanko izrezane) jajeta malo slatke mqevene paprike ka{ika prezle ka{ike susama ka{ika suncokretovog oqu{tenog sjemena ka{ike bra{na malo mje{avine za~ina uqe za pr`ewe

Priprema
1. Isijecite bijelo meso na tanke {nicle. 2. Istucite ih ~eki}em za meso, pa pospite slatkom mqevenom paprikom sa jedne strane. 3. Na papriku stavite po jedan re`aw slanine ili pe~enice. 4. Savijte bijelo meso u rolnicu po {irini tako da {tapi}i budu dugi i tanki. 4. U prvi tawir sipajte bra{no. 5. U drugom tawiru viqu{kom umutite jaja za pohovawe i dodajte za~in po ukusu. 6. U tre}i pomije{ajte prezlu, susam i suncokretovo sjeme. Meso uvaqajte u bra{no, pa u jaja i na kraju u prezlu. 7. Spu{tajte u dobro zagrijano uqe u tavi. Pr`ite dok ne porumeni. 8. Pr`ene {tapi}e vadite na tawir sa salvetom kako bi se ocijedio vi{ak uqa.

Cijene u KM
piletina slanina jaja paprika prezla susam sjemenke bra{no za~in uqe 5,5 1,6 0,4 0,2 0,5 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Ponuda za primamqiv posao jo{ uvijek va`i, a da li imate snage za korjenite promjene - znate jedino vi sami. Va`no je da se neke stvari odvijaju vi{e nego povoqno. Iskoristite poslovnu ponudu, ali najprije obavite veliko spremawe u vlastitom `ivotu.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Po{to je imunitet pomalo oslabqen, morate povesti vi{e ra~una o sebi. Morate unositi u organizam vi{e vitamina, svje`eg vo}a i povr}a prije svega. Sa druge strane, trebalo bi da smawite dnevnu dozu slatki{a, zbog mogu}ih problema sa kila`om.

2

6 2 1

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
@eqa da se nametnete okolini trenutno je poja~ana. Dokle }e to drugi da trpe? Niste ni svjesni koliko potencirate svoje kvalitete. Oni i bez suvi{nih rije~i mogu da budu vidqivi. Poku{ajte da na nenametqiv na~in stavite do znawa okolini koliko vrijedite.

3-4

Poslu`ivawe
Pile}e {tapi}e pripremqene prema ovom receptu poslu`ite uz krompir, ri`u ili bareno povr}e.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
[ta mo`e da zagolica pa`wu prakti~nog i tvrdoglavog Bika? Zna se, qubav! Suvi{e razmi{qate i analizirate partnera. Tje{ite se, jer vas barem nagoni na razmi{qawe. Po{to ste nepopravqivi esteta, od wega o~ekujete da posjeduje sli~nu osobinu.

[tapi}i od bijelog mesa

10,3

Blizanci
(21.5 - 21.6)

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Na scenu stupa bujna ma{ta, koja u odre|enim situacijama mo`e u~initi ~uda; ali to je ujedno i ma~ sa dve o{trice. Pola`u}i prevelike nade u neke stvari, mo`ete se razo~arati ako se one ne ostvare. Budite oprezni kad je novac u pitawu. Neko poku{ava da vam podvali.

Pomo} umjesto sramo}ewa
Ako djetetu ne ide dobro u {koli, kazna, vika, javno sramo}ewe i prijetwe nisu dovoqne, ve} je u svakom slu~aju najva`nije otkriti problem i djetetu dati novu {ansu i vremena da ispravi lo{e ocjene, savjetuju stru~waci
mu idu malo lo{ije i treba mu pomo}i. Mo`da iz nekog razloga nema koncentracije. Mo`da ulazi u pubertet ili popu{ta u {koli jer ga neko od vr{waka zadirkuje, a mo `da ~ak i zlos tavqa. Ili mu je dnos ta vno ni je dovoqno jasno da je uspjeh u {koli va`an za budu}nost. Ako je problem samo te{ko gradivo, uzmite u ruke Internet, informi{ite se i pomozite djetetu u u~ewu. Ako je lijen da pi{e zada}e, u~ite ga odgovornosti i podstaknite razgovorom na aktivnost. Ako ga neko zadirkuje u {koli, problem je puno kompleksniji i u tom slu~aju najboqe da se obratite u~iteqici i psihologu i poku{ate zajedni~ki da popravite situaciju. Sve je boqe od nabijawa osje}aja krivice, optu`ivawa i sramo}ewa djeteta. Zato treba izbjegavati takve rea kci je ~ak i ka da smatrate da je za slabe ocjene krivo samo dijete, wegova lijenost i ni{ta drugo, ka `u stru~waci, ko ji su prou~avali ovu problematiku.

Svi koji se konstantno mje{aju u va{e poslove po~eli su da vam idu na `ivce. Smatrate da ste dovoqno pametni i dorasli situaciji, tako da vam ne treba niko sa strane. Ula`ete dodatni napor, provjeravaju}i svoje sposobnosti. To ima i svoju cijenu - blagu nervnu razdra`qivost.

Rak
(22.6 - 21.7)
U cjelini uzev{i, dobro se osje}ate, ako se izuzmu nervirawa oko para. Planovi vezani za putovawe ve} je odavno trebalo da se realizuju. Ukoliko nisu, pravo je vrijeme da po~nete da pakujete kofere. U{li ste u period odli~an za komunikacije i putovawa.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Savjetuje se oprez kad su rije~i u pitawu, jer nekoga mo`ete uvrijediti. Neznawe vas ne opravdava od odgovornosti. Zato se nemojte za~uditi kad okolina po~ne da vas ogovara i izbjegava. U{li ste u odli~an period za u~ewe i zavr{avawe poslova, pa se tome i posvetite.

SVE JE BOQE od nabijawa osje}aja krivice i optu`bi
Stru~waci smatraju da je u sva kom slu ~a ju naj va `ni je da se ot kri je pro blem i dje te tu da no va {ansa i vrijeme da ispravi lo{e ocjene. Ne treba se stidjeti po sje ti ti i u~i teqicu ili pro fe so ri cu te sa zna ti dru gu stra nu pri~e.

Lav
(22.7 - 22.8)
Sposobnost brzog reagovawa dolazi do izra`aja. Situacija nije nimalo naivna, pa samim tim morate biti dodatno oprezni, ali to vam ne}e te{ko pasti. Zdravqe je dobro, ako se izuzmu nervirawa koja dolaze konstantno iz istog smjera. Razmi{qajte pozitivno!

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Sami ne mo`ete, a u dru{tvu lo{e funkcioni{ete. Okolini smeta va{ specifi~an na~in razmi{qawa, koji na prvi pogled djeluje iritiraju}e. [ta da se radi kad ste predvodnik kada su posrijedi napredne stvari. Uznemiravaju}a iskustva unutar kolektiva uspje{no }ete izbje}i.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Roditeqi koriste razne na ~i ne pod sti cawa i os vje{ }i vawa dje ce o to me koliko su va`ne dobre ocjene, jer one zna~e da je dijete u~i lo i da mu se, uz nagradu u obliku brojke pet smi je {i svje tli ja bu du }nost. Na jek stre mni ji oblik osvje{}ivawa djeteta o va`nosti u~ewa je javno sramo }ewe pred ro dbi nom, pri ja teqima, pa ~ak i strancima, ka`u stru~waci ko ji se ba ve pro u~a vawem ra zvo ja dje ce, a pre no si portal “Klinfo”. Oni pod sje }a ju ro di teqe da se sigurno sje}aju i iz vlas ti tog dje tiwstva onih prijateqa koji su morali da sjede cijeli vikend za ra dnim sto lom i da

ispisuju na stotine re~enica tipa “Ja moram da u~im“. Ili onih koji su pred {kolom do bi li iza uva zbog trojke. Ili onih ~ije su mame pred wima, svakog koga bi srele na tr`nici ili u prodavnici, glasno obavijestile da “wen klipan ne ide na more jer to nije zaslu`io“ ili “da je glup“. Nakon takvih ispada, a pogotovo ako su im svjedoci bili wegovi vr{waci, dijete bi moglo jo{ vi{e da potone. ^eka ga red zadirkivawa i krug se zatvara. Ako djetetu ne ide dobro u {koli, kazna, vika i pri jetwe ni su do voqne. Vjerovatno se ne radi samo o li je nos ti. Uzro ci mo gu bi ti ra zni. Ili ga ne ki predmeti ne interesuju ili

Djevica
(23.8 - 23.9)
Zdravstveno stawe mnogih pripadnika ovog pomalo hipohondri~nog znaka nije ba{ najboqe, mada nije ni alarmantno. Nema, me|utim, sumwe u to da }ete sve prepreke uspje{no izbje}i. Potrebne su vam odrije{ene ruke u vezi sa izvjesnim problemom.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Kod vas se sve de{ava u stilu sve ili ni{ta. Nude vam se prilike na sve strane. Svi vas obasipaju komplimentima i nude primamqive ponude. Koliko }ete uspjeti da iskoristite - pitawe je? Ne dozvolite da vas kolebqivost i sumwa u sopstvene kvalitete blokiraju.

RJE[EWE: SOK, GORSKO OKO, ETAPE, DVA, RUS, MIKROB, E, B, ]A, LOVRAN[TINA, VI, IGWATIJE, N, IJAN, SJEMENKA, DAMA, KANALETO, JAVORAC, ^, CEREMONIJA, ANE, UVO, UR, VIKA^, GENI, T, ATELANI, AS, ANA, ECA, TAJNI KANAL.

26 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Ve~eras po~iwe “Berlinale“

Piter Keri, MOJ KRIVOTVORENI @IVOT

Rozalind Lejker, ZLATNA LALA

U trci za “Medvjeda“ 26 filmova
BERLIN - Projekcijom kineskog filma “Tuan Yuan“ Vanga ]uanana, u Berlinu }e ve~eras biti otvoren 60. me|unarodni filmski festival, koji }e trajati do 21. februara, javile su agencije. U zvani~nom programu ovogodi{weg “Berlinala“ bi}e prikazano 26 filmova, od ~ega }e se wih 20 nadmetati za “Zlatnog medvjeda“. Na festivalu }e biti prikazano blizu 400 filmova. Festival }e, pored ostalog, obiqe`iti novi filmovi Romana Polanskog i Martina Skorsezea, istorijske drame iz Kine i prvi film majstora grafita Benksija. Skorseze i Leonardo di Kaprio predstavi}e premijerno film “Zatvoreno ostrvo“, koji govori o istrazi nestanka `ene ubice iz psihijatrijske institucije. Taj film bi}e prikazan van takmi~arske selekcije. O dobitniku “Zlatnog medvjeda“ odlu~i}e sedmo~lani `iri pod vo|stvom wema~kog rediteqa Vernera Hercoga.

Tajne zanata ispisane na glini
Za Muzej u Doboju izradio sam kerami~ki pano i natpis u terakoti, pre~nika metar i po, koji je jedinstven na Balkanu. To smatram jednom velikom tehnolo{kom i likovnom pobjedom, rekao Drago Handanovi}
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Grn~arska radionica u Muzeju Republike Srpske
FOTO: G. [URLAN

Vang ]uanan

Kulturni centar Derventa

Izlo`ba slika Du{ana Simi}a

Kerami~ar Drago Handanovi}

DERVENTA - Izlo`ba slika Du{ana Simi}a, u organi za ci ji Mu ze ja sa vre me ne umjetnosti Republike Srpske, otvorena je sino} u Kulturnom centru u Derventi. Izlo `ba sli ka du ho vnog vo|e grupe “^etvorica“ prva je izlo`ba u 2010. godini koju je Muzej savremene umjetnosti RS organizovao van Bawe Luke. Ona predstavqa nastavak pro{logodi{we akcije ovog mu ze ja da or ga ni zo vawem izlo`bi u drugim op{tina-

ma Republike Srpske razli~itim problemskim, tematskim i edu ka ti vnim izlo `bama prezentuje djela koja ba{tini u svom depou. Pedagog Muzeja savremene umjetnosti RS Nikola Gali} danas }e, u okviru ove izlo`be, nizom stru~nih predavawa, kako o umjetniku, tako i o tehnikama kojima se slu`io, edukovati u~enike osnovnih i sredwih {kola i sve posjetioce podsjetiti i upoznati sa `ivotom i djelima Du{ana Simi}a. V. [.

BAWA LU KA - Dok se grn~arsko kolo okre}e, pod vje {tom ru kom i bu dnim okom kerami~ara Drage Handanovi}a, nastaju vaze, zdjele, razne posude. Pored wega, dje~aci i dje voj ~i ce, sa ra do zna lo{ }u razgledaju i prave prve grn~ar ske ko ra ke, obli ku ju }i rukama glinu, koja iznova stvara neke nove oblike. Ovako izgleda ~as u grn-

~ar skoj ra di oni ci ko ja se odr`ava svake srijede u Muzeju Republike Srpske, pod sloganom “Sa~uvajmo stare zanate“. Drago Handanovi} isti~e da mu ovo nije prvo pedago {ko is kus tvo, jer je ve} predavao u Umjetni~koj {koli u Sarajevu, na kerami~kom odsjeku, predmet tehnologiju i oblikovawe. Tako je i izveo prvu generaciju kerami~ara iz te {kole, a predavao je i u osnovnim {kolama.

- Veoma sam se obradovao kada sam dobio poziv iz Mu ze ja Re pu bli ke Srpske. Zaista smatram da je ovo istorijski doga|aj i zna~ajno {to postoji jedna otvorena kerami~ka radionica - ka`e Handanovi}.

PLANIRANA izlo`ba djela radionice
Kada je u pitawu primijewena umjetnost u Republici Srpskoj, Handanovi} ka`e da situacija nije ba{ dobra. - U Bawoj Lu ci stva ra akademska kerami~arka Sowa Biki}, koja se ozbiqno bavi tom vrstom umjetnosti. Tako|e, ja sam prije nekoliko godina imao samostalnu izlo`bu, a pored izrade keramike, bavim se vajarstvom - ispri~ao je Handanovi}. On dodaje da ne sumwa u uspje{nost radionice u Muze ju RS, jer sa grn~ar skim kolom radi ve} godinama. Do maja }e, ka`e Handanovi}, nastati dovoqno eksponata,

tako da je planirana izlo`ba tih djela. - Za Muzej u Doboju izradio sam ke ra mi ~ki pa no i natpis u terakoti, pre~nika metar i po, koji je jedinstven na Balkanu. To smatram jednom velikom tehnolo{kom i likovnom pobjedom - naglasio je Drago Handanovi}. Grn~ar ska ra di oni ca u Muzeju Republike Srpske svake srijede okupqa mlade koji `ele da nau~e tajne ovog zanata. Me|u prvim polaznicima su u~enici iz Centra za obrazovawe, vaspitawe i re ha bi li ta ci ju slu {awa i govora iz Bawe Luke.

Ateqe
- U svom ateqeu radim keramiku. Trenutno se bavim keramikom iz sedmog i osmog vijeka. I za ovu radionicu pripremio sam crte`e koje }u zajedno sa mladim polaznicima prenositi na grn~arske predmete - ka`e Drago Handanovi}.

Iz grn~arske radionice

Joren Sol{er odu{evio publiku
BEOGRAD - Solisti~kim kon cer tom {ved ski kla si ~ni gitarista Joren Sol{er u utorak uve~e u Kolar~evoj zadu`bini sve~ano je otvorio je da na es ti Gu itar Art festival, javio je Tanjug. Na festivalu }e do nedjeqe u beogradskim koncertnim salama, nastupiti vrhunski svjetski i doma}i gitaristi. Kao i na prethodnim festivalima, jedanaesti put po redu Guitar Art je otvoren koncertom vrhunskog gitarskog umjetnika iz svijeta.

Otvoren 11. Guitar Art u Kolar~evoj zadu`bini
pedagog na Konzervatorijumu u Malmeu, ~lan [vedske kraqevske muzi~ke akademije, Sol{er, koga je beogradska publika upoznala prije tri godine na istom festiva lu, po no vo je odu {e vio prepunu salu Kolar~eve zadu`bine. Vedra publika, zaqubqenici u romanti~ni zvuk gitare, kolege gitaristi i, me|u naj-

NAJAVQEN nastup vrhunskih umjetnika
Veliko ime klasi~ne gitare, jedan od najboqih gitaris ta u [ved skoj, ugle dni

brojnijima, mladi, oni koji }e uz pu no ra da i quba vi prema instrumentu sa {est `ica tek postati gitarski virtuozi, sa velikim zadovoqstvom pra ti li su nas tup {ved skog umje tni ka. On je izveo djela Johana Sebastijana Baha u aran`manu za gitaru, a u nastavku Silvijusa Leopolda Vajsa i Yona Daulenda.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 27

Tom Kruz u ~etvrtom nastavku “Nemogu}e misije“
LOS AN\ELES - Tom Kruz igra}e u “Nemogu}oj misiji 4”, koja u bioskope treba da stigne posqedweg vikenda u maju 2011, saop{tio je studio “Paramaunt pik~ers“. Kruz i rediteq tre}e “Nemogu}e misije“ Xej-Xej Abrams ranije su se dogovorili da rade i ~etvrti film akcione fran{ize, ali nije bilo poznato da li }e Kruz igrati u tom nastavku. Abrams }e sada biti producent, rediteq za novi projekat se tek tra`i, a Xo{ Ejplbaum i Andre Nemec pi{u scenario po ideji Kruza i Abramsa.

Niko vi{e ne osvaja ritam
Sve postalo igra elektronike i nekih impulsa, gdje se gubi i ono {to smo nekada zvali analognim, prirodnim odnosom prenosa vibracija. ^ulo se {kripawe i {umovi kod analognih snimaka, a to je i{~ezlo
RAZGOVARALA: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Dado Topi}, muzi~ar

Vijesti
Beograd

“Solo za Bertolda Brehta“
BEO GRAD - Mu zi ~koscenski projekat “Solo za Ber tol da Bre hta“ bi }e premijerno izveden ve~eras u Beogradskom dramskom pozori{tu, javio je Tanjug. Predstavu je re`irala Ivana Vuji}, po drama tur {kom pre dlo {ku Slavenke Milovanovi}, a igra ju glu mi ca Da ni ca Ristovski i balerina Ida Igwatovi}.

Promocija

“Vrelo“ pred ~itaocima
{e o~i vi{e ne}e primijetiti neki titraj, gubqewe slike, a jedan kvalitet odlazi u nepovrat kao da nikada nije ni posto jao - re kao je za “Glas Srpske“ muzi~ar Dado Topi}, koga su generacije upoznale kroz grupu “Time“. On se prisjetio po~etaka ovog benda i na~ina na koji je dobio naziv. - Kad muzi~ari obja{wavaju nastanke imena grupa, o~ekuje se da je ekipa ne{to mudrovala, a u su{tini uvijek ispadne spontano. Ime “Time“ smo slu~ajno izabrali i nazvali smo je tako iz jedne obi~ne potrebe da to {to sviramo, sviramo kvalitetno. Onda smo ~esto znali, kad bismo zamjerali nekome da ne svira ta~no u nekom finom ritmu, da govorimo: “Nema{ ritma, odnosno tajma ili nisi u tajmu“ - ka`e Dado Topi} i dodaje da je naziv donio i simboliku dugog trajawa benda. GLAS: Prvi bend koji ste osnovali bili su “\avoqi eliksiri“, nastao u gara`i. Za {to da nas ima mo ma lo mladih rok bendova? TOPI]: Na{a potreba da tada zajedno sviramo nije bila samo to, nego je bila i poku{aj da se kao grupa prikqu~imo nekom obe}awu. Tada se muzika mogla slu{ati na radiju, pa ~ak ni televizije nije bilo mnogo. Danas pravqewe benda nema ba{ mnogo smisla kad sve postoji na kompakt diskovima i DVD. Ako ho}e{ da svira{ sa Pakom de Lusijom, ukqu~i{ wegov kompakt disk i tu ima{ sve. Virtuelno mo`e{ da svira{ sa najve}im majstorima yeza, skida{ pjesme sa Interneta. Sve je mogu}e, tako da nema qepote nedo`ivqenog. Ono {to je avantura u muzici, da kroz odre|eno vrijeme osvaja{ ritam, pa i ne~iju pa`wu, danas nema nikakvu vrijednost. Ako je meni nekada uzor bio Rej ^arls, imao sam priliku da ga slu{am na radiju. U na{em vremenu, uz odre|enu tehniku da virtuelno napravim spot u kome moj uzor i ja pjevamo zajedno. TOPI]: Muzi~ari stalno i{~ekuju da im se dogodi taj bo`anstveni koncert i nikada nisu potpuno zadovoqni. Imamo potrebu da publika voli na{e svir ke. Mo ji vr{waci imaju 60 godina, mogu da povedu djecu i unuke na na{e koncerte. Koliko god da volim wihovo prisustvo tamo, `elio bih da na{i koncerti proti~u u totalnoj ti{ini od strane publike. Da nam daju {ansu da svaki ton do`ive onako kao mi koji sviramo i da shvate koliko nam je svaki nastup va`an. GLAS: Koliko u privatnom `ivotu i porodici prona la zi te mir nu oazu i energiju za muziku? TOPI]: U porodici sve po~iwe i zavr{ava, u intimi koju ona predstavqa. Tu se doga|aju najbriqantnije stvari, odrastamo i prve slike `ivota ponesemo iz porodice. Naravno, u porodici sre}emo najdra`e qude. Iz tog mjesta se {ire oni koncentri~ni krugovi koji se vra}aju kao pozitivan refleks. Kao muzi~aru mi je jako va`an harmoni~an odnos sa porodicom i prijateqima. Sre}an sam ~ovjek, jer imam harmoni~nu porodicu i bend koji izvanredno svira. Time su sve moje najbitnije `eqe ispuwene.

@alim za svijetom analogije. ^ak `alim i za onom analognom televizijom i radijom. Danas je vrijeme digitalne televizije, zvuka i slike, gdje se sve ono humano izgubilo. Sad a na -

SRE]AN sam ~ovjek
GLAS: U ~emu je bila dra` snimawa plo~a? TOPI]: Nekada smo bili u situaciji da otkrivamo potre bu za ne ~im vri je dnim u svom `ivotu i da pri`eqkujemo da izdamo plo~u. To vi{e nema nikakvu vrijednost, jer se plo~e danas snimaju samo uz gitaru, mikrofon i nekoliko muzi~ara. Tehnologija koja poma`e da se takve stvari lak{e i br`e urade u su{tini ubija potrebu za stvarawem. Taj zbir nula i jedinica u digitalnom svijetu sve dehumanizira. Sve je postalo igra elektronike i nekih impulsa, gdje se gubi i ono {to smo nekada zvali analognim, prirodnim odnosom prenosa vibracija. GLAS: Na Va{e koncerte dolaze tri generacije publike. Kako to do`ivqavate?

BAWA LU KA - Ro man “Vre lo“, pri po vje da ~a i romanopisca Rada Dimitri je vi }a, bi }e pred stavqen ve ~e ras u 19 ~asova u Crvenom salonu Banskog dvora Kulturnog centra. Na ovoj promociji, osim autora, u~estvova}e i kwi`evnici Ranko Pavlovi} i Slobodan Bo{kovi}. Gosti ve~eri bi}e glumac Dra{ko Vidovi} i ansambl “@eqko Galowa i Skomrah Gal Orchestra“. V. [.

Kwige

En Rajs u video-izdawu
WUJORK - Ame ri ~ka kwi`evnica En Rajs potpisala je ugovor sa kompa ni jom “Vo ok“ ko ja objavquje vi deo-iz dawa kwiga, da joj u tom obliku objavi pri~u “Tha Master of Rampling Gate“, javile su agencije. Pri~a o vampirima, ~ija se radwa zbiva u Engleskoj u 19. vijeku, bila je objavqena u ~asopisu “Redbuk“ 1984. godine.

Rokenrol
- Rok muzika je jedan stav o `ivotu. “Open rok” festival koji je pro{le godine pokrenut u Bawoj Luci dokaz je da rok kao muzika nije imao svoj rok trajawa. Ovaj festival }e sigurno za`ivjeti i pomalo me podsje}a na prve sli~ne, kao {to je bio Vudstok - ka`e Dado Topi}.

Konkurs

Gostovawe “Favi teatra“ u Lakta{ima

Gradsko pozori{te “Jazavac“

Najqep{a boemska pjesma
BEO GRAD - Kul tur ni centar “^ukarica“ raspisao je konkurs za najqep{u boemsku pjesmu 2010. godine, koji }e biti otvoren do 10. marta, javio je Tanjug. Pravo da u~estvuju na konkursu imaju svi autori koji pi{u poeziju na srpskom jeziku, a jednu neobjavqenu pje smu tre ba otkucati u pet primjeraka, po tpi sa ti je {i from i poslati je sa razrje{ewem {ifre u zasebnoj, zatvorenoj koverti na adresu Kulturnog centra ^ukarica, Tur gewevqeva 5, 11030 Beograd.

Komedija mu{ko-`enskih odnosa
LAKTA[I - Predstava Du{ana An|i}a “Samo da zna{ koliko te volim“, beogradskog “Favi teatra“, bi}e izvedena ve~eras u 19 ~a so va u Cen tru za kul tu ru i obrazovawe Lakta{i. Ulo ge u ovom ko ma du su po vje re ne Qiqani \uri} i Milenku Pavlovu. Rije~ je o komi~noj pri~i o mu{ko-`enskim odnosima, od davnina do danas. Predstava je nastala po ideji italijanskog pisca Antonija Amurija, a An|i} je na pra vio kom pi la ci ju i dra ma ti za ci ju wegovih zbirki i novela “Kako ubiti suprugu i za{to“ i “Kako ubiti supruga bez suvi{nih za{to“. - Ovo bi trebalo da bude duhovita pri~a o svakodnevici, o sporazumima i nesporazumima, o lepom i ru`nom, o svemu {to nas okru`uje, i onome {to sami proizvedemo u toj iskonskoj zajednici mu{karca i `ene - rekao je rediteq o ovom komadu. V. [.

“Mister Bin” na sceni
BAWA LU KA - Pred sta va “Mister Bin” rediteqa Vladimira \or|evi}a bi}e premijerno prikazana ve~eras u 20 ~asova na sceni Gradskog pozori{ta “Jazavac“. U komadu, koji je nastao na osnovu istoimene britanske serije Rouana Etkinsona, glume Velimir Blani} i Vladimir \or|evi}. - Pred sta va “Mis ter Bin” sadr`i 11 slika u kojima su na komi~an na~in prikazana pitawa vere, bontona, mentaliteta. Ve}ina scena je uokvirena britanskim humorom koji smo mi prilagodili ovom podnebqu i mislim da smo uspeli u tome - rekao je \or|evi}. On je dodao da }e publika prepoznati lik mister Bina u predstavi zato {to ne mo`e da se zanemari sli~nost Velimira Blani}a sa Rouanom Etkinsonom. - Za glumca je najve}i izazov forma monodrame, jer je tada osu|en da sve sam izvodi na sceni, da dr`i pa`wu publike, a pogotovo forma komedije u kojoj treba publiku i da zabavi - naglasio je Blani}. D. Vu.

Scena iz predstave

FOTO: ARHIVA

28 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

4

dje~aka

5

djevoj~ica

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

\aci su odvalili {tokove, isprobijali vrata sa obje strane, o{tetili zidove... U hodniku je o{te}ena lamperija, a velikim dijelom uni{teni su slavine, tu{evi i druge instalacije u kupatilima, rekao Vladimir Jagodi}
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Stanari moraju da plate 8.000 KM {tete
\aci smje{teni u Sredwo{kolski dom devastirali dio objekta

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

Monta`ni dio Sredwo{kolskog doma o{te}en je u toku prethodnog polugodi{ta i u~enici koji borave u tom dijelu mora}e da plate 8.000 ma ra ka za sa ni rawe ra zvaqenih vra ta, {to ko va, uni{tenih zidova i kupatila. Ovo je za “Glas Srpske“ izjavio direktor doma Vladimir Jagodi}. Prema wegovim rije~ima, u~enici su u nekim dijelovima odvalili {tokove, isprobijali vrata sa obje strane, o{tetili zidove... - U hodniku je o{te}ena lamperija, a velika {teta je nanesena i u kupatilima, na slavinama, tu{evima i drugim in sta la ci ja ma. Po na lo gu Upravnog odbora formirao sam komisiju za utvr|ivawe {tete, koja je sve popisala i procijenila kolika je nov~ana {teta - naglasio je Jagodi}. Jagodi} isti~e da su sopstvenim sredstvima u avgustu sanirali i pripremili za bo-

Zbog polomqenih instalacija uni{ten plafon u kupatilima

FOTO: A. ^AVI]

ravak monta`ni dio doma, gdje je smje{teno oko 220 u~enika. - Poslije divqawa neodgovornih stanara spavaonice, hodnici, kupatila... nisu mogli da se prepoznaju - istakao je Ja-

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

FINANSIRAWE
- U Sredwo{kolskom domu trenutno boravi 280 u~enika. Smje{taj u domu i tri obroka dnevno roditeqi pla}aju 75 maraka, a djeca palih boraca i RVI oslobo|ena su pla}awa. Od Ministarstva prosvjete i kulture dobijamo 75 maraka mjese~no po u~eniku i 150 maraka za onu djecu koja su oslobo|ena pla}awa. Administrativna slu`ba grada snosi tro{kove komunalnih usluga rekao je Vladimir Jagodi}.

godi}. Kako je rekao, da bi otkrili po~inioce sproveli su anonimnu anketu me|u u~enicima, te poku{ali da saznaju ko je odgovoran za uni{tavawe imovine doma. - Svi anketirani u~enici su napisali da ne znaju ko je pri~inio {tetu, solidarisali su se sa po~iniocima. Zakon o u~eni~kom standardu predvi|a da {teta mora da bude nadokna|ena. Statut Sredwo{kolskog doma predvi|a da {tetu plate po~inioci, a ako oni ne budu otkriveni, svi moraju da u~estvuju u pla}awu {tete - rekao je Jagodi}.

Jagodi} je dodao da je komisija za utvr|ivawe {tete ustanovila wen obim na svakom spratu posebno.

[TETU nadokna|uje 220 u~enika
- U~enici koji su smje{teni u prizemqu mora}e da plate po 32 mar ke, oni na prvom spratu po 42 marke, a u~enici sa drugog sprata po 45 maraka. Sa tim sredstvima mo}i }emo da popravimo ono {to je uni{teno - rekao je Jagodi}. Kako je istakao, roditeqi se `ale da ne mogu da pla}aju

{tetu, ali Ugovor o smje{taju, koji su potpisali, obavezuje ih da ukoliko wihova djeca u~ine {tetu, tu {tetu plate. Iz Ministarstva prosvjete i kul tu re re kli su da svi sredwo{kolski domovi imaju po zakonu pravo da, u slu~aju da se u domu pri~ini materijalna {teta, tra`e od u~enika da je nadoknade. - S obzirom na to da se u~enici nisu izjasnili ko je kriv za {tetu, oni su du`ni da solidarno nadoknade procijeweni nov~ani iznos - rekla je slu`benik za odnose s javno{}u Ministarstva prosvjete i kulture Branka Roga~.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS” PRINCEZA I @ABAC - animirani / sinhronizovan re`ija: Ron Klements, Xon Masker glasovi: Vanda Vinter, Ivan Glovacki, Dra`en Bratuli}, Mladen Badovinac, Ana Kraqevi}, Qubomir Kereke{ termini: 16.30, 18.30, subotom i nedjeqom u 12 i 14. 30 [ERLOK HOLMS - triler re`ija: Gaj Ri~i uloge: Robert Dauni Jr, Xad Lo, Rej~el Mekadams, Mark Strong termini: 16.30, 19, 21.30 SVI SMO SUPER - komedija re`ija: Kirk Xons uloge: Kejt Bekinsejl, Robert de Niro, Dru Berimor, Sem Rokvel termini: 20.30 , 22.20 SUMRAK SAGA - MLADI MJESEC romansa/fantastika re`ija: Kris Veic uloge: Kristen Stjuart, Robert Petinson, E{li Grin termini: subota i nedjeqa u 13 ~asova AVATAR - sf spektakl (3D) re`ija: Xejms Kamerun uloge: Sem Vortington, Zoi Saldan, Stipen Leng termini: 16.15, 19.30, 22.45 ~asova PRI^A O IGRA^KAMA (3D) - animirani re`ija: Xon Laseter, A{ Brenon, Li Ankrih glasovi: Kre{imir Miki}, Ranko Zidari}, Pjer Meni~anin termini: subota i nedjeqa u 14 ~asova NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “Razred “ Matja`a Zupan~i~a, re`ija: Sne`ana Tri{i}, scena “Petar Ko~i}“, ve~eras u 20.30 ~asova “Zvijezda je ro|ena”, {tink mjuzikl B. Pipovi}a - M. Paunovi}a, Velika scena, 12 . februar u 20 ~asova DJE^IJE POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “@eqezni dje~ak” dramatizacija i rediteq: Bowo Lungov, 13. februar u 18 ~asova “Crvenkapa” autor i rediteq: @ivomir Jokovi}, 14. februar u 11 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“; Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“; Izlo`ba fotodokumenata - slike razorene Bawe Luke poslije zemqotresa 1969. godine; Izlo`ba fotografija: “Sje}awe na budu}nost”, autor: Aleksandar Sa{a Grandi} . GRADSKO POZORI[TE “JAZAVAC“ “Mister Bin”, premijera, Rovan Etkinson Re`ija: Vladimir \or|evi}, Igraju: Velimir Blani}, Vladimir \or|evi}, 11. februar u 20 ~asova BANSKI DVOR KULTURNI CENTAR Promocija romana “Vrelo”, autor: Rade Dimitrijevi}, Crveni salon, 11. februara u 19 ~asova Izlo`ba radova Likovne kolonije Sreten Stojanovi} - Prijedor 2009, Mali izlo`beni salon, 12 . februar u 19 ~asova

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 29

U toku pokrivawe zgrade za RVI
Izgradwa zgrade sa 50 stanova u nasequ Ada privodi se kraju. U wu bi sredinom godine trebalo da usele ratni vojni invalidi od prve do ~etvrte kategorije i wihove porodice. Realizatori i finansijeri ovog projekta su grad Bawa Luka i Vlada Republike Srpske. - U pripremi je i izgradwa jo{ 50 stanova u nasequ Kuqani, tako|e u sklopu ovog programa. O~ekujemo da }e izgradwa krenuti po~etkom qeta - rekao je na~elnik Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu Milo{ [mitran. S. G.

FOTO: GLAS SRPSKE

GRADSKE VIJESTI

Inovatori dr`ali predavawa u {kolama
Savez inovatora Republike Srpske organizovao je predavawa o temi “Preduzetni{tvo i inovatorstvo mladih“ u ve}ini zavr{nih razreda bawolu~kih osnovnih {kola. - Osnovni ciq ovog projekta je razvijawe preduzetni~koinovatorskog refleksa kod mladih, da znaju svoje ideje realizovati i za{tititi inovatorsko vlasni{tvo - istakao je sekretar Saveza inovatora RS Qubi{a Pa{i}. Inovatori najavquju saradwu i sa bawolu~kim sredwim {kolama. - Tako smo nedavno sa mawom grupom |aka u Tehni~koj {ko li or ga ni zo va li ogle dni ~as. To je po ~e tak na {ih aktivnosti u sredwim {kolama - istakao je Pa{i}. S. J.
Topli obrok se dijeli svake nedjeqe

Udru`ewe gra|ana “Mozaik prijateqstva“ u humanoj misiji

Pripremaju 350 obroka qubavi
ko ri sni ci ja vnih ku hiwa imaju bar jedan obrok dnevno - istakao je Suba{i}. Prema wegovim rije~ima, ~la no vi “Mo za ika pri ja teqstva“ dobrovoqnim radom i na sve druge na~ine poku{avaju da olak{aju `ivotne neda}e socijalno ugro`enih. sni qudi - istakao je Suba{i}. On je dodao da se najve}i dio sredstava obezbje|uje iz do bro voqnih pri lo ga ko ji kupci u “Delta Maksiju“ ubacuju u kutiju postavqenu kraj ka se na ko joj sto ji na tpis “Obrok qubavi“. - Po red to ga, hqeb dobi ja mo od bawolu ~kih pe ka ra “@i to pe ka“, “Mado na“, “\u ri}“ i “Mawa“. Mnogi daju dobrovoqne priloge tako da uspijevamo da sku pi mo do voqno hra ne za potrebe pripremawa obroka qubavi - naglasio je Suba{i}. Je dna od vo lon ter ki u “Mozaiku prijateqstva“ Dobrila Dejanovi} ka`e da joj nije te{ko da se odazove kad god je potrebno i kad je pozovu. - Zaista je velika stvar

Kanalizacija prioritet stanovnika Ade
U mje snoj za je dni ci Ada jedan od osnovnih problema je pitawe kanalizacije, pogotovo spajawe od Tuzlanske uli ce, pre ko uli ca Vi da We`i}a i Dujka Komqenovi}a, pa do bulevara Vojvode Stepe Stepanovi}a. - Izgradwu kanalizacione mre`e smo stavili na listu prioriteta koje smo dostavili Administrativnoj slu`bi grada. Sada ~ekamo da vi di mo {ta }e da odlu ~e. Izgradwom pomenute kanali za ci je u du `i ni od oko tri kilometra rije{io bi se problem za skoro hiqadu do ma }in sta va - izja vio je predsjednik Savjeta gra|ana MZ Ada Dejan Kusturi}. Prema wegovim rije~ima, jedan o prioriteta ove MZ je i izgradwa {kole, ambulante, vrti}a... S. T.

Jo{ ima dobrih qudi koji svojim dobrovoqnim prilozima i volonterskim radom ~ine sve da socijalno ugro`enima, starim i bolesnim licima svake nedjeqe obezbijedimo obrok, rekao Miroslav Suba{i}
PI[E: SVJETLANA GAJI] svjetlanag@glassrpske.com

Obrok quba vi ko ji se sva ke ne djeqe di je li u “Klubu 15 do 100” kod Gradskog mosta, koristi blizu 350 so ci jal no ugro `e nih stanovnika Bawe Luke. Ovo je za “Glas Srpske“ izjavio sekretar Udru`ewa gra |a na “Mo za ik pri ja teqstva“ Miroslav Suba{i}. Za je dno sa Ja vnom ku hiwom Centra za socijalni rad, ~lanovi ovog Udru`ewa vode brigu da oni koji nemaju sredstava za `ivot ne ostanu gladni. - Poskupqewe namirnica i ekonomska kriza doveli su i do po ve }awa bro ja ko ri snika javnih kuhiwa u Bawoj Luci. Ipak, jo{ ima dobrih qudi koji svojim materijalnim prilozima i volonterskim ra dom ~i ne sve da

POVE]AN BROJ korisnika javnih kuhiwa
- Ve} {est godina, koliko pos to ji na {e udru `ewe stavili smo sve svoje kapacitete u pomagawe siroma{nih. Jedan od vidova te pomo}i je nedjeqni obrok qubavi pripremamo obrok u javnoj kuhiwi u nasequ Obili}evo. Broj na{ih korisnika varira, a trenutno je oko 350. To su uglavnom stariji i bole-

pomagati ovim qudima, koji nemaju nikakve izvore prihoda i `ive od socijalne pomo }i. Naj ve }a na gra da su wiho vi osmi je si i za hval nost – ka za la je De ja no vi}eva. Jedna od redovnih korisnica obroka qubavi, Milka Jovi}, ka`e da je izuzetno zado voqna uslu gom i hra nom ko ja se pri pre ma u obro ku qubavi. - Ve} nekoliko godina prinu|ena sam da jedem u javnim kuhiwama i mogu re}i da sam zadovoqna i hranom i ovim qudima koji nam poma`u. Zahvalna sam za sve {to su uradili za nas - rekla je Jovi}eva. Ona je dodala da od volontera obroka qubavi uvijek dobiju i rije~ utjehe, koja nekad boqe ugrije i od tawira tople hrane.

Planirano pro{irewe mosta u Zalu`anima

Uzak most problem za saobra}aj

FOTO: ARHIVA

KOMBI
Miroslav Suba{i} isti~e da je problem {to javnih kuhiwa u udaqenim dijelovima grada i prigradskim naseqima nema a i tamo ima qudi kojima je potrebna pomo}. - Nedavno smo od konzulata Wema~ke u Bawoj Luci dobili kombi kojim razvozimo hranu do onih na{ih korisnika koji su bolesni i ne mogu do}i po svoj obrok. Do sada su na{i volonteri to obavqali svojim automobilima, tako da nam je ova donacija puno olak{ala aktivnosti - naglasio je Suba{i}.

Pro{irewe mosta preko rijeke Drago~ajke u mjesnoj zajednici Zalu`ani planira se ove godine. - Most usporava i ugro`ava bezbjednost u~esnika u saobra}aju jer voza~i ponekad pogre{no procijene {irinu mosta pa do|e do mawih sudara ili udara u za{titnu ogradu - izjavio je predsjednik Savjeta gra|ana MZ Zalu`ani Zoran Vujmilovi}. On je dodao da se pored pro{irewa u Zalu`anima planira i izgradwa stambeno-poslovne zone u dogledno vrijeme i to na prostoru gdje je u pro{losti bila planirana sto~na i auto-pijaca. - Kada se izgradi, stambeno-poslovna zona bi}e od velike koristi svim stanovnicima Zalu`ana koje malo po malo poprima izgled urbanog podru~ja - rekao je Vujmilovi}. S. J.

PA@WA
Zbog radova bez struje
U pojedinim ulicama danas }e do}i do prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom zbog radova na elektroenergetskim objektima. - Dio Aleje Svetog Save, od broja 39 do 61 bez struje }e biti u vremenu od devet do 12 ~asova, a ulica Vrbaski put od 12 do 14 ~asova - saop{teno je iz “Elektokrajine“. S. J.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Anas ta si ja Opa ~i}-Mi leki}, k}i Sini{e i Dragane; Chiara Vanessa Goji}, k}i Slo bo da na i Da ni je le; He le na i Mi ha ilo Pantek, k}i i sin Ogwena i Ma ri ne; Lu ka Bran ko vi}, sin Slavi{e i Kristi ne; La zar De li}, sin Go ra na i Sawe; Mi li ca Umi }e vi}, k}i Go ra na i Sa {ke; Ni ko la Po `gaj, sin Igo ra i K a ta ri ne; La zar Ma ksi mo vi}, sin Mar ka i Swe`a ne; Mia Du da{, k}i Bo ri sa i Sawe; Ka ta ri na Ra do vi}, k}i Mi la na i Sto jan ke; Pavle Radanovi}, sin Miro sla va i Biqane; Lu ka Todorinovi}, sin Sini{e i Marije.

30 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

VERSKE SEKTE (Rajska vrata)

(15)

BIQANA \UR\EVI] - STOJKOVI]

Vjerovali da }e biti svjedoci apokalipse
ko ~itave strane. Javio mu se veliki broj mladih qudi, mahom zaqubqenika u NLO, koji su svojim radom osavremenili marketing sekte i vezali ga prevashodno za Internet. Otada je vrbovawe novih sledbenika i{lo uglavnom preko prezentacije na Internet vebsajtu i preko elektronske po{te. Pripadnici sekte su propovedali, ne dolazak carstva nebeskog na Zemqu, ve} odlazak Zemqana uz pomo} svemirske letelice u Raj. “Takav preobra`aj je mogu}” - govorili su - “po{to ~ovek postigne spasewe, kroz oslobo|ewe od ovozemaqskih stvari, ukqu~uju}i i porodicu, imovinu, pa ~ak i `ivot!” A to se ubrzo i dogodilo. Nakon jo{ jedne velike medijske kampawe 1993. godine, sekta je 27. marta 1997. godine, u luksuznoj vili u ekskluzivnom delu San Dijega, u SAD, izvr{ila masovni suicid. Policija toga grada je prona{la 39 tela koja su le`ala na du{ecima i prostirkama sa rukama polo`enim pored tela i sa uredno pore|anim legitimacijama pored le{eva. Me|u pripadnicima sekte je bilo 21 `ena i 18 mu{karaca, a svi su le`ali na le|ima, kao da spavaju, dok su im preko gorwih delova tela bili preba~eni trouglasti purpurni prekriva~i. Interesantno je da su sve `rtve na nogama imale tamne pantalone i “najk” patike. ^lanovi sekte bili su, mahom, kompjuterski programeri, ko ji su ve ro va li da }e im ri tu al no samoubistvo pomo}i u duhovnoj evoluciji! }im re~ima: “Dok se Zemqi i wenim stanovnicima bli`i Apokalipsa, spasewe uz pomo} lete}ih tawira mogu}e je samo za nekolicinu qudi...” Istragom zvani~nih organa utvr|eno je da je na Internet prezentaciji Rajska vrata stajalo sasvim jasno upozorewe o suicidnim namerama ove sekte. Tamo je, izme|u ostalog, pisalo da je ....dolazak Hejl-Bop komete znamewe koje smo o~ekivali…

Nakon velike medijske kampawe 1993. godine, sekta Rajska vrata je 27. marta 1997. godine, u luksuznoj vili u ekskluzivnom dijelu San Dijega, u SAD, izvr{ila masovni suicid. Policija je prona{la 39 tijela koja su le`ala na du{ecima i prostirkama Osniva~ sekte Red solarnog hrama Xozef di Mambro od polaznika Centra, popularno nazvanog [kola `ivota zahtijevao da se li{avaju ovozemaqskih dobara, posebno novca, kako bi postigli poseban nivo meditacije

Sektu Rajska vrata osnovao je mar{al Herf Eplvajt, zvani Do, koji je ujedno bio i wen glavni propovednik. Nastala je sedamdesetih godina u SAD i spada u grupu sekti Stra{nog suda, a po ameri~koj klasifikaciji u tzv. Kultove NLO-a. Mar{al Eplvajt je bio ma{tovit ~ovek, koji je tokom le~ewa u jednoj bolnici na{ao “svoju srodnu du{u” u liku medicinske sestre Boni Netles. Po{to su wih dvoje verovali da su wihove du{e nastawene vanzemaqskim entitetima i da su wihova prava imena “Do” i “Ti”, odlu~ili su da osnuju sektu koju su nazvali Dvoje. Verovali su da }e biti svedoci apokalipse koja }e se odvijati po biblijskom opisu datom u Otkrovewu Jovanovom (11:3), pa su zato sekti promenili ime u Svedoci otkrovewa i zapo~eli misionarski rad na pridobijawu novih ~lanova.

[kola `ivota
Jedna od sekti Novog doba je i Red solarnog hrama (RSH), popularno nazivan i Hram sunca ili Zlatni hram. Osnovao ju je Yozef di Mambro, 1975. godine u [vajcarskoj, pozivaju}i se na kultno nasle|e templara i rozenkrojcera. Yozef di Mambro ro|en je 1925. godine na jugu Francuske. Napravio je uspje{nu karijeru predstavqaju}i se kao psiholog, a bio je ka`wavan zbog prevare, izigravawa poverewa i izdavawa ~ekova bez pokri}a. Me|utim, sve te malverzacije donele su Di Mambru solidne prihode od kojih je, 1974. godine, u gradi}u Anmas, otvorio Centar za pripremawe Novog doba, popularno nazvan: [kola `ivota. Od polaznika je zahtevao da se li{avaju ovozemaqskih dobara, posebno novca, kako bi postigli poseban nivo meditacije. Di Mambro se nije eksponirao kao lider sekte. On je bio “vladar iz senke”. U javnosti je delovao Luk @ure, koji je ro|en 1947. godine u nekada{wem belgijskom Kongu. Studirao je medicinu na Slobodnom univerzitetu u Briselu, a kasnije je specijalizirao homeopatiju, razvijaju}i uspe{nu praksu u Ardenu. Dok se nije upoznao sa Di Mambrom, @ure je lutao od jedne do druge sekte solarnog reda, koje sve, mawe-vi{e, proisti~u iz ezoterijske organizacije Zlatna Zora. Bio je pripadnik Solarne tradicije, Obnovqenog reda templara, Me|unarodnog kluba nauke i tradicije, itd. Sa osniva~em RSH-a se sreo osamdesetih, kada sa Di Mambrom sklapa poslovni aran`man i ulazi u wegovu sektu. @ure je, bez sumwe, bio harizmati~na li~nost, a saznawa koja je stekao u prethodnim sektama, omogu}ila su mu da na Di Mombrovu tezu o poreklu unutra{weg “zlatnog kruga” od sredwovekovnih vitezova templara, nadove`e pri~u o bi}ima sa drugih planeta, tajnim ritualima sa osloncem na isto~ni misticizam i tajnim ritualima rimskog katoli~anstva (tzv. Obrnuta - crna misa). (Nastavi}e se)

Masovni suicid
O delovawu sekte u periodu od 1976. do 1988. godine se malo zna. Zna se samo da su mar{al i Boni putovali po celoj Americi, rade}i razli~ite poslove i lobiraju}i nove ~lanove ~ak i u wihovim pomesnim crkvama, putem letaka koje su na klupama ostavqali. Kada je Boni Netels 1985. godine umrla od raka, mar{al Eplvajt nije promenio svoja ube|ewa o opsednutosti wihovih du{a vanzemaqcima, ve} je samo ubrzao svoje pripreme za glavni medijski udar, koji je usledio 1988. godine. Tada je u naj~itanijim novinama, kao {to je “USA Today”, objavio reklamni oglas sekte pre-

PRIPADNICI SEKTE propovijedali odlazak Zemqana uz pomo} svemirske letjelice u Raj
Lekar patolog utvrdio je da su pripadnici sekte Rajska vrata po~inili samoubistvo tako {to su popili smrtonosni koktel od alkohola i fenobarbitona, koje su me{ali sa sosom ili pudingom od jabuke. Od nekih od `rtava je u yepovima na|eno uputstvo. “Uzmi puding ili sos od jabuke, pome{aj ga sa lekom i popij sa votkom”. Krimi tehni~ari su utvrdili da su sledbenici sekte bili podeqeni u tri grupe, a na dve posledwe `rtve na|eni su tragovi nasiqa i navu~ene plasti~ne kese preko glave, {to verovatno zna~i da su oni bili prisiqeni na “samoubistvo”. Do je, sude}i po snimqenom video-zapisu, svoje sledbenike pripremao na suicid slede-

Promjene
Poslije hladnog rata u Evropi je po~ela ekspanzija vjerskih sekti. U biv{oj Jugoslaviji oko 385.000 hiqada qudi pripadalo je raznim sektama. U ovom feqtonu govori se o nekim sektama i wihovim ciqevima, o tome da one ne `ele otklawati izvjesne nedostatke u radu dru{tvenih institucija, nego da se sve radikalno mijewa. Tako|e se govori i o na~inima djelovawa sekti `ele}i da dru{tvo u cjelini organizuju po na~elima mawine (sekte).

11. februar 1847. godine

11. februar 1945. godine

11. februar 1953. godine

Ro|en pronalaza~ Edison
1847 - Ro|en ameri~ki pronalaza~ Tomas Alva Edison, koji je registrovao vi{e od hiqadu patenata, ukqu~uju}i sijalicu s karbonskim vlaknom, fonograf, mikrofon, megafon... Tokom rada na sijalici otkrio je i “Edisonov efekat”, {to je kasnije predstavqalo osnovu za termojonsku diodu. Usavr{io je i telegraf i akumulator i znatno poboq{ao dinamo-ma{inu, prona{ao kinetoskop i prvi primijenio celuloidnu filmsku traku od 35 milimetara. Sagradio je prvi filmski ateqe u svijetu. Savremenici su ga smatrali - prvim dobrotvorom ~ovje~anstva.

Zavr{en sastanak na Jalti
1945 - Na Jalti na Krimu zavr{ena konferencija vo|a triju velikih sila antihitlerovske koalicije, na kojoj su sovjetski lider Josif Staqin, predsjednik SAD Frenklin Ruzvelt i britanski premijer Vinston ^er~il uskladili vojne planove za okon~awe rata protiv Wema~ke i Japana i odredili nove odnose u Evropi i svijetu poslije rata. Trojica lidera usvojila su rezolucije o “slobodnoj Evropi“ i dogovorila se o sazivawu konferencije svih nacija radi stvarawa UN kao op{te me|unarodne organizacije za mir i bezbjednost u svijetu.

Umro slikar Predi}
1953 - Umro srpski slikar Uro{ Predi}, izraziti akademski realista, ~lan Srpske akademije nauka i umjetnosti. Slikarstvo je u~io u Be~u i Minhenu, a 13 kompozicija iz klasi~ne mitologije, koje je izradio za dvoranu gorweg doma u zgradi novog be~kog parlamenta, donijele su mu mjesto asistenta na be~koj akademiji. Vi{e od pola vijeka je stvarao u rodnom Orlovatu i u Beogradu. Portretisao je gotovo sve istaknutije li~nosti politi~kog i kulturnog `ivota u Srbiji krajem 19. i u prvoj polovini 20. vijeka. Izradio je i vi{e od hiqadu ikona i niz ikonostasa.

OGLASI
Mje{oviti Holding ”Elektroprivreda Republike Srpske” Mati~no preduze}e akcionarsko dru{tvo TREBIWE Broj: 1.1/01-476-2/10 Datum: 11.2.2010. godine Mixed Holding Power Utility of the Republic of Srpska Parent Joint-stock Company T R E B I NJ E Number: 1.1/01-476-2/10 Date: 11th February, 2010

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 31

Poziv za podno{ewe ponuda
Polaze}i od Elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2010. godinu, Odluke Vlade Republike Srpske i Odluke Uprave MH ”ERS” br. 1.1/01-476-1/10 od 10.2.2010. godine, a na osnovu Pravilnika o prodaji i nabavci (kupovini) elektri~ne energije na sedmi~nom, mjese~nom i godi{wem nivou, Uprava MH ”ERS” Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe, objavquje:

Invitation for Bids
Proceeding from the Energy Balance of the Republic of Srpska for the year 2010 and the Decision of the Government of the Republic of Srpska and the Decision of the Management of Mixed Holding “Power Utility of the Republic of Srpska” no. 1.1/01-476-1/10 as of 10th February, 2010, as well as on the basis of the Rules on the Sale and Procurement (Purchase) of Electric Energy at Weekly, Monthly and Annual Level, the Management of Mixed Holding “Power Utility of the Republic of Srpska”, Parent Joint-stock Company Trebinje, issues:

za prikupqawe ponuda za elektri~nu energiju koja se prodaje u periodu od 1.3.2010. do 31.3.2010. godine 1. Mje{oviti Holding ”Elektroprivreda Republike Srpske”, Mati~no preduze}e, akcionarsko dru{tvo Trebiwe (MH ”ERS”), objavquje javni oglas za prodaju elektri~ne energije kao {to slijedi:
LOT broj LOT 1 LOT 2 Snaga isporuke (MWh/h) 30 20 Dijagram i garancija isporuke band, negarantovana band, negarantovana Koli~ina (MWh) 22 290 14 860 Period isporuke u 2010. godini 01.03 - 31.03. 01.03 - 31.03.

JAVNI OGLAS

for collection of bids for electric energy to be sold in the period from 1st to 31st March, 2010 1. Mixed Holding “Power Utility of the Republic of Srpska”, Parent Joint-stock Company Trebinje (hereinafter: MH ERS) kindly informs you that it opens a procedure for electric energy sale, as it follows: LOT (no.) LOT 1 LOT 2 Power (MWh/h) 30 20 Supply Diagram and Guarantee baseload, non-guaranteed baseload, non-guaranteed Energy (MWh) 22 290 14 860 ∑ 37 150 MWh 1.1 The Bid must be addressed to the whole Delivery Period, i.e. whole Lot, as well as the same could be addressed to the whole quantity (both Lots) or any Lot. Electric energy supply is non-guaranteed. 2. This Invitation is referred to all interested Bidders. The sale will be realized through the international public announcement – Tender – and it is open, under the same conditions, to all domestic and foreign Bidders. The Bidders who participated in the Bidding Procedure no. 1.1/01-251-3/10 as of 21st January, 2010 and satisfied qualification criteria shall not be obliged to submit qualification part, i.e. “DOCUMENTS“, which shall be taken into account under this Bidding Procedure, but only financial part, i.e. “FINANCIAL BID“, in total. 3. The electric energy will be supplied through the interconnections of 110 kV, 220 kV and 400 kV transmission lines, in accordance with the standard terms and conditions that commonly apply for European Interconnection (UCTE). 4. The total quantity of electric energy to be sold is: 37 150 MWh. 5. The delivery point is inside Bosnia and Herzegovina or Bosnian – Herzegovinian border (Incoterms 2000). MH ERS does not dispose of any transmission cross-border capacity. 6. The lowest price for electric energy sale specified by MH ERS under this Bidding Procedure shall be 30.34 EUR/MWh. The price shall be quoted in €/MWh, without VAT and without taxes for declared export of electricity. Taxes for declared export of electricity (transmission costs and services of ISO BiH) in the amount of 4.65224 €/MWh shall be borne by the Buyer, whereas transmission costs and services of ISO BiH for delivery of electricity inside BiH, are directly invoiced to the final-customers. 7. The Bids must be received by the MH ERS no later than 10.00 hours local time on 17th February, 2010 at the following address: MJEŠOVITI HOLDING ‘’ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE’’ Matično preduzeće, akcionarsko društvo Trebinje Stepe Stepanovića bb 89101 Trebinje BOSNA I HERCEGOVINA za Komisiju za prodaju električne energije 8. Interested Bidders may download the Bidding Documents from the MH ERS’ web-site www.ers.ba. The Bids shall only be submitted in accordance with the Bidding Documents. 9. The Bids must be delivered to the above-stated address no later than 10.00 hours local time on 17th February, 2010 and must be accompanied by the Bid Security in the amount of 3% of the total value of the Bid, and the Bank will issue the Letter of Intent containing the guarantee for good business performance in the amount of electric energy purchased if Buyer offers deferred payment (payment after delivery). 10. The Bids will be opened in the presence of the Bidders’ representatives who choose to attend at 11.00 hours local time on 17th February, 2010 at the MH ERS headquarters, Stepe Stepanovica bb, Trebinje, the Republic of Srpska. 11. MH ERS reserves its right to accept or refuse any Bid, as well as to annul the Tender procedure and to refuse all Bids at any time before entering the Contract without responsibility towards the Bidders and liability to clarify such a decision. 12. Until submission of the Bids, all additional information may be obtained from Mr. Zeljko Brkovic (phone: +387 59 277 153; e-mail: zeljko.brkovic@ers.ba). Delivery Period during 2010 01.03.-31.03. 01.03.-31.03.

PUBLIC INVITATION

∑ 37 150 MWh 1.1 Ponuda mora da glasi na cijeli Period isporuke, odnosno cijeli lot, s tim da se ista mo`e dati na ukupnu koli~inu (oba Lot-a) ili za pojedini lot. Isporuka elektri~ne energije je negarantovana. 2. Ovaj poziv se upu}uje svim zainteresovanim ponu|a~ima. Prodaja }e biti realizovana putem me|unarodnog javnog oglasa - tendera i otvorena je, pod istim uslovima, svim doma}im i stranim ponu|a~ima. Ponu|a~i koji su u~estvovali na Tenderu broj 1.1/01-251-3/10 od 21.1.2010. godine i zadovoqili kvalifikacione kriterijume ne}e biti u obavezi dostavqati kvalifikacioni dio “DOKUMENTACIJA”, koja }e se uzeti u obzir u ovom Tenderu, nego samo finansijski dio “FINANSIJSKA PONUDA” u cjelosti. 3. Elektri~na energija }e biti isporu~ena preko 110 kV, 220 kV i 400 kV dalekovoda, pod uslovima koji su u skladu sa standardnim pravilima koja se primjewuju u evropskoj interkonekciji (UCTE). 4. Ukupna koli~ina elektri~ne energije koja se prodaje je: 37 150 MWh. 5. Mjesto isporuke je unutar Bosne i Hercegovine ili na bosanskohercegova~koj granici, u skladu sa Incoterms 2000. MH ”ERS” ne raspola`e sa prenosnim prekograni~nim kapacitetima. 6. Najni`a cijena po kojoj }e MH ERS prodavati elektri~nu energiju po ovom Tenderu je 30,34 €/MWh. Cijena treba biti izra`ena u €/MWh, bez PDV i bez taksi za deklarisani izvoz elektri~ne energije. Takse za deklarisani izvoz elektri~ne energije (tro{kove prenosa i usluge NOS BiH) u iznosu od 4,65224 €/MWh snosi Kupac, a za prodaju unutar BiH tro{kovi prenosa i NOS-a, fakturi{u se krajwem Kupcu. 7. Ponude moraju biti primqene od strane MH ”ERS” najkasnije do 10 ~asova, po lokalnom vremenu, dana 17.2.2010. godine, na adresu: MJE[OVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE” Mati~no preduze}e, akcionarsko dru{tvo Trebiwe Stepe Stepanovi}a bb 89101 Trebiwe BOSNA I HERCEGOVINA za Komisiju za prodaju elektri~ne energije 8. Zainteresovani ponu|a~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju na web stranici MH ”ERS” (www.ers.ba). Ponude se dostavqaju samo u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 9. Ponude moraju biti dostavqene na nazna~enu adresu najkasnije do 10 ~asova po lokalnom vremenu, dana 17.2.2010. godine i moraju sadr`avati Garanciju ponude na iznos od 3% od ukupne vrijednosti ponude i pismo namjere banke da }e izdati garanciju za dobro izvr{ewe posla na iznos ukupne vrijednosti kupqene elektri~ne energije u slu~aju da kupac ponudi odlo`eno pla}awe. 10. Ponude }e biti otvorene u prisustvu ovla{tenih predstavnika ponu|a~a koji odlu~e da tome prisustvuju, u 11 ~asova dana 17.2.2010. godine u sjedi{tu MH ”ERS”, ul. Stepe Stepanovi}a bb, Trebiwe, Republika Srpska. 11. MH ”ERS” zadr`ava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da poni{ti tenderski proces i da odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije zakqu~ivawa ugovora bez odgovornosti prema ponu|a~ima i obaveze da im obrazla`e takvu svoju odluku. 12. Do dostavqawa ponuda sve detaqnije informacije mogu se dobiti od g-dina @eqka Brkovi}a na telefon +387 59 277 153, (e-mail: zeljko.brkovic@ers.ba).

Izvje{taj o zna~ajnim doga|ajima koji uti~u na poslovawe emitenta 1. Osnovni podaci o emitentu: Naziv emitenta: D. D. “L A S E R“ BR^KO DISTRIKT B i H Oznaka i registarski broj kod Komisije za hartije od vrijednosti: 02 – 21 – 30/06 Adresa: Vukosava~ka 53, Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, Po{tanski broj:76100 Telefon/faks: 049/350 – 360 Naziv registarskog suda kod kojeg je emitent upisan : OSNOVNI SUD BR^KO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE Broj upisa:1 – 1658; Datum upisa: 16.5.2006. Broj registarskog ulo{ka: 1 Oznaka emitenta u Registru hartija od vrijednosti: LSR9R 2. Podaci o zna~ajnim doga|ajima koji uti~u na poslovawe emitenta iz ~lana 9. Pravilnika: Vrsta zna~ajnog doga|aja: Odluke Skup{tine dioni~ara o pove}awu kapitala pove}awem broja dionica (Zatvorena ponuda) 1. Odluku o pove}awu osnovnog kapitala pove}awem broja dionica (zatvorenom ponudom), donijela je Skup{tina dioni~ara emitenta D. D. “LASER“ Br~ko Distrikta BiH (u daqwem tekstu: Emitent). 2. Odluka o pove}awu osnovnog kapitala pove}awem broja dionica (zatvorenom ponudom), donesena je na IV redovnom zasijedawu Skup{tine dioni~ara Emitenta, dana 14.4.2009. godine. 3. Radi se o drugoj emisiji dionica, uz skra}eni prospekt (zatvorena ponuda), tj. o pretvarawu vrijednosti uloga poznatog kupca “KRAJNOVI]“ d.o.o. Br~ko u stvarima po godi{wim obra~unima, a po zavr{enoj realizaciji trogodi{weg plana ulagawa u priva-

Obrazac: 2 – ZD Izvje{taj na dan 31.12.2009. tizovano preduze}e D.D. “LASER“ Br~ko distrikt BiH, preciziranog Kupoprodajnim ugovorom broj:01-014-008844/05 od 9.9.2005. zakqu~enog izme|u Br~ko distrikta BiH i “KRAJNOVI]“ d.o.o. Br~ko, u iznosu od 5,700.150,00 K.M. 4. Radi se o drugoj emisiji obi~nih/redovnih dionica klase “A“ ~ija je nominalna vrijednost 10,00 K.M. po jednoj dionici, u broju od 570.015 dionica. Ukupna vrijednost emisije je 5,700.150,00 K. M. 5. Do sada je emitent emitovao ukupno 309.591 obi~nih/redovnih dionica klase “A“, nominalne vrijednosti od 10,00 K.M. za jednu dionicu, sa ukupnim registrovanim iznosom osnovnog kapitala od 3,095.912 K.M. 6. Dionice daju pravo vlasnicima na u~e{}e u upravqawu, pravo na u~e{}e u dobiti, pravo na dio likvidacione mase. Privilegovanih dionica nema. 7. Kao datum presjeka uzima se datum upisa u Registar Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH. Vlasnicima dionica (dioni~arima) koji su upisani u Registar hartija od vrijednosti pripada broj dionica iz ove emisije, srazmjerno wihovom ulogu u realizaciju iste. 8. Ovla{teno lice za sprovo|ewe druge emisije dionica DD “LASER“ je Alden Krajnovi}. U Br~kom, 9.2.2010. godine OVLA[TENO LICE EMITENTA: / Alden Krajnovi} /

32 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem odli~nu ku}u u naju`em centru Gradi{ke, glavna ulica, 260 m2, gara`a, tel. 38765/584-524, 065/020-570. Prodajem ku}u 120 m kvadratnih s centralnim grijawem, s gara`om i drugim pomo}nim objektima na placu od tri dunuma u Bawoj Luci na kraju Petri}evca 1/1, tel. 38765/687-451. Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku, plac 1.000 m2, ogra|eno, asfalt, voda, struja, telefon, grijawe, ukwi`eno 1/1, tel. 38765/513-928. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe 8 km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Povoqno prodajem ku}u u Lakta{ima, tel. 065/631-613. Prodajem staru ku}u i dvori{ni objekat ( sve za renovirawe ili ru{ewe) na 400 m2 placa u Buyaku, tel. 051/370035; 065/617-967. Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe (~etir {uma, ostalo obradivo), struja, gradska voda, ^arda~ani, cijena 40.000 KM, tel. 00381/11-2150-443; 051/314-523. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem odmah useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom - ogra|eno sa placem 1300 m2, voda, struja sa gra|evinskom dozvolom u Ko~i}evu - op{tina Gradi{ka, tel. 065/417-581. Prodajem ili mijewam ku}u u Sanskom Mostu, centar grada, veli~ine 9,5h9,5 , plac 950 m2 za Bawu Luku, tel. 065/941-868. Prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/516-927. Prodajem ku}u 9 h 10, prizemqe, sprat i potkrovqe, tel. 051/317-719. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u kod “Kosmosa” uredni papiri, tel. 065/528-247; 065/972-569. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem ku}u na Star~evici (Marlesove) tvrda gradwa, 125 m2, 250 m fakultet, {kola, obdani{te, povoqno, tel. 065/825-393. Srbac - prodajem ku}u 9,5h8 podrum, sprat, potkrovqe, 531 kvadrat oku}nice, tel. 051/280/037, 065/995/464. Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavnoj ulici povoqno, tel. 051/216155; 065/497-846. Prodajem dvije ku}e na placu 750 m2, skretawe za Rakova~ke bare, hitno i povoqno, tel. 065/635-030. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u v.p.kod "Kosmosa" uredni papiri, tel. 065/972-569; 065/528-247. lift, cijena 2.300 KM, tel. 38765/ 516-115. Prodajem dvosoban stan 40 m2, drugi sprat, lift i garsoweru 28 m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 38765/518-567. Prodajem stanove u ^elincu od 27 do 37 m2, nova gradwa, useqivi, mogu}nost kreditirawa, tel. 051-551332; 387 65/332-828. Prodajem hitno nov, izuzetan trosoban stan 108 m2 u Kozarskoj ulici, tel. 387 65/822-083. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, Obili}evo, ul. Krfska, tel. 387 65/208-318. Prodajem dvosoban stan 53m2 u ulici Skendera Kulenovi}a preko puta "Glasa Srpske". Stan je renoviran i klimatizovan, tel. 387 65/732203. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa, dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem nov stan u Bawoj Luci, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem jednoiposoban stan 36 m2 + 3m2 podrumske prostorije u nasequ Sunca, Maksima Gorkog 17, tel. 065/601-333. Prodajem nov jednosoban stan, useqiv, 33,50 m2, prvi sprat, Lau{, cijena povoqna, tel. 065/277-647. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, centar, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986-453. Prodajem novi stan 50 m2 namje{ten II sprat u Karlovcu, Hrvatska, tel. 051/214-651, 065/744-580. Prodajem stan 75 m2 (baraku u Buyaku), cijena 75.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem stan na Star~evici, 91 m2, tre}i sprat, cijena 150.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 94 m2, drugi sprat (Pentagon), cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, tel. 065/516-927. Prodajem nov useqiv stan, 48 m2 plus {upa 3 m2, drugi sprat, ul. Sredwo{kolska bb kod "Tempa", hitno, tel. 065/350-852. Prodajem kompletno renoviran trosoban stan 69 m2, \ede Kecmanovi}a 1, tel. 051/303-378; 065/621017. Prodajem trosoban stan, 77 m2, ul. Reqe Krilatice, Borik, cijena 1.690 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem novogradwa doviposoban stan, 55 m2 i trosoban, 64 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, cijena 2.190 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem nov dvosoban stan 37 m2 i 49 m2, useqiv, `ute zgrade, cijena 1.950 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524508. Prodajem dvoiposoban stan 65 m2, drugi sprat, nov, Aleja svetog Save, centar, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan 62 m2, ulica Slavka Rodi}a 2a, cijena po dogovoru, tel. 051/350-365; 066/260062. Prodajem dvosoban stan 62 m2, drugi sprat, Mejdan, Krfska, tel. 065/623-493. Prodajem stan 46 m2, prvi sprat, grijawe, Rosuqe (crvene zgrade), {kola i vrti} u neposrednoj blizini, tel. 051/318-739; 065/966808. Prodajem dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, renoviran, lift, sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem stan na Star~evici, Ogwena Price 18, drugi sprat, 82 m2, renoviran, djelimi~no namje{ten, gara`a, cijena 1.800 KM/m2, tel. 065/510-252. Prodajem u Aleji Sv.Save trosoban stan 82 m2 , peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem stan na Star~evici 59 m2, B. Luka, ul. Ogwena Price, visoko prizemqe, cijena 1.700 KM/m2, (bez posrednika), tel. 065/935-191. Prodajem garsoweru od 27 m2 u strogom centru, ul. Prvog kraji{kog korpusa br. 19, novogradwa, tel. 051/454-864. Prodajem dvosoban i trosoban stan u Bawoj Luci, tel. 051/216-155, 065/497-846. Prodajem stan, 57 m2, Borik, tre}i sprat, tel. 065/787-952. Prodajem trosoban stan 79 m2 u Novoj varo{i, Masarikova, prvi sprat sa velikom gara`om ispod stana (mo`e i bez gara`e). Zvati od 16 do 20 ~asova, tel. 066/424-390; 015090 M. Prodajem trosoban stan u Gradi{ci 82,50m2, centralno grijawe, ~etvrti sprat, u ul. Kozaraskih brigada, tel. 051/831-232,065/663-787. Prodajem stan pod Star~evicom 125 m2 poseban ulaz samo 1.550 KM /m2, tel. 065/825-393. Prodajem stan 61 m2, ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem dva stana u novogradwi od 61,00 m2, 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem imawe u G. Lu`anima kod Gradi{ke, 35 dunuma obradivog zemqi{ta i pet dunuma {ume (krupna hrastovina) sve uz asfaltni put, tel. 051/831-232,065/663-787. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawa Luka, tel. 066/952-302. Prodajem stanove 32, 38, 42, 48, 49, 50, 57, 89, 91 i 110 m2, tel. 065/549-687. Povoqno prodajem novoizgra|eni stan 44 m2 u ulici Stepe Stepanovi}a na Mejdanu, tel. 065/400-145. Prodajem stan 46 m2, u Rosuqama, tel. 051/318-739; 065/581-773. Prodajem stan u Beogradu (Srem~ica) 39 m2, ili mijewam za odgovaraju}i u Bawoj Luci, tel. 065/358-514. Prodajem stanove u Bawoj Luci 76, 79, 91 i 94 m2, tel. 065/549-687.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

KUPOVINA
Kupujem stan 50-70 m2 u Bawoj Luci, prednost centar, tel. 387 65/376-343. Kupujem stan u Prijedoru, oko 50 m2, po mogu}nosti jednoiposoban ili dvosoban, tel. 387 66/634-805.

ZAMJENA
Mijewam dvosoban stanu Br~kom za Bawu Luku, tel. 065/889-959. Mijewam dvosoban stan 66 m2, drugi sprat u Kuli kod {kole, Nova varo{ za stambeni objekat u izgradwi (pokriven) u gradu, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Mijewam stan, 47 m2, prizemqe u Sarajevu za Bawu Luku ili Doboj, mo`e i prodaja, tel. 065/355-029; 051/467-072; 066/782-684. Mijewam dvosoban stan, grijawe, kablovska, III sprat u Prijedoru za odgovaraju}i u Bawoj Luci uz doplatu, tel. 00387-52-213-108. Mijewam stan 82 m2 za mawi oko 40 m2 ul. Cara Du{ana 4/4 u centru Bawe Luke, tel. 065/986-453. Mijewam ve}i jednosoban stan i tri dunuma zemqe u Gradi{ci za odgovaraju}i u Lakta{ima ili Bawoj Luci, tel. 051/532-426.

ZAMJENA
Mijewam ku}u za RH ili prodajem, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/989645-745.

nim ulazom, zaposlenim osobama ili studentkiwama, tel. 065/458-678. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno ima i grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}u, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem jednosoban prazan stan, odmah useqiv, poseban ulaz, Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem jednosoban namje{ten stan, 50 m2, u Lazarevu, kog “Krajinalijeka”, Save Tekelije 15, struja i ulaz zaseban, tel. 051/372-040; 065/913-798. Izdaje se u zakup trosoban stan u Zalu`anima, ul. Nenada Kosti}a br. 304, tel. 065/169-469. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ku}i za dvije djevojke, poseban ulaz, tel. 051/211-165. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ul. Cara Lazara, tel. 066/819-300. Izdajem namje{tenu garsoweru, poseban ulaz, ima centralno grijawe, Anke Drakuli} kod restorana “Pe}ina”, tel. 051/464-002, 065/224-596. Izdajem namje{tene garsowere sa posebnim ulazom, tel. 051/216-786. Izdajem u Bawoj Luci dvosoban stan sa centralnim grijawem, tel. 065/523-768. Izdajem stambeno poslovni prostor veli~ine 70 m2, namje{ten, u strogom centru grada. Pogodan za predstavni{tvo, biro i sli~no. Grijawe, klima, internet, tel. 065/817000; 051/211-701. Izdajem trosoban namje{ten stan u Bawoj Luci (naseqe Sunca) samo strancima ili poslovnim qudima, tel. 066/808-770. Izdajem namje{tanu garsoweru u stambenoj zgradi centar, kod Medicinske elektronike, tel. 065/739-412. Izdajem komplet namje{ten stan, 66 m2, samo za poslovne qude ili strance. Blizina “^ajaveca”, tel. 066/808-770. Izdajem garsoweru sa centralnim grijawem samcu cijena 150 KM Lau{, tel. 065/639-433. Izdajem dva luksuzno opremqena stana u centru grada, tel. 065/631-613. Izdajem namje{tenu garsoweru sa grijawem, tel. 051/214-057; 065/205109. Izdajem trosobni stan (ku}a) u Zalu`anima, ul. Nenada Kosti}a, tel. 065/169-469. Iznajmqujem dvosoban stan , 52 m2 u Novoj varo{i bez centralnog grijawa, tel. 065/534-727. Izdajem jednosoban namje{ten stan, poseban ulaz, parking za automobil, sve odvojeno, samo ozbiqne ponude, tel. 051/355-671. Izdajem namje{ten dvosoban stan, ul. Cara Lazara, slobodan 18.2., tel. 066/819-300. Izdajem namje{ten stan 40 m2 u centru grada (Gajeva ulica), cijena 500 KM, tel. 065/620-322. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i, tel. 280-990.

Prodajem poslovne prostore 30, 43, 44, 68, 160, 186, 216, 360, 700, 1.260 i 1460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem podrumski prostor, pogodan za poslovni prostor 30 m2, kod Gradskog parka, tel. 065/510-844.

KUPOVINA
Kupujem poslovni prostor do 18 m2, u u`em centru grada, tel. 065/930-970.

ZAMJENA
Mijewam u Bugojnu dva novo izgra|ena poslovna prostora, ukupne veli~ine 48 m2 za poslovni prostor ili stan u Bawoj Luci, tel. 065/009207.

IZDAVAWE
Izdajem kancelarijski prostor, 64 m2, Gr~ka ulica, prizemqe, 700 KM., tel. 38765/186-503. Izdajem na du`e vrijeme poslovni prostor 46 m2, centralno grijawe, klima, alarm, parking, blizu zgrade Vlade, pogodan za razne djelatnosti, tel. 387 65/621-248. Izdajem hitno poslovni prostor u centru, tri kancelarije i sanitarni ~vor, tel. 387 65/822-083. Izdajem razra|eno skladi{te gra|evinskog materijala u Trnu na glavnoj ulici sa svim prate}im objektima, tel. 38765/539-888. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora u Bawoj Luci: centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Povoqno izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad, Moslova~ka 12, tel. 051/308-084; 066/642-376.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, 600 metara kvadratnih, reprezentativnog prostora, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem poslovni prostor, 40 m2, mo`e za vi{e namjena, odmah useqiv, sa dokumentacijom, Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem poslovni prostor 37 m2 posebno sve sa dokumentacijom, odmah useqiv, ul. Petra Pecije 48 Bawa Luka, tel. 370-298. Izdajem poslovne prostore 44, 48, 60, 100, 160 i 450 m2, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor pogodan za kancelarije, tel. 065/028-363. Izdajem opremqen kozmeti~ki salon, pogodan i za frizerski, centar grada, 35 m2, tel. 065/668-366. Izdajem poslovni prostor 63 m2 u pripremi, prizemqe, u strogom centru Bawe Luke, preko puta “Alpine” i “Unis tursa”, pje{a~ka zona, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/184-625. Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije na Star~evici, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor 45 m2 m u strogom centru B. Luke kod Gradske tr`nice, ul. \ure Dani~i}a 12, cijena 500 KM, tel. 065/193-035.

IZDAVAWE
Izdajem porodici ili zaposlenim qudima namje{tenu prizemnu ku}u, ul. Pionirska 33, tel. 065/972-569. Izdajem porodici ili zaposlenim osobama namje{tenu prizemnu ku}u, ul. Pionirska 33, tel. 065/972-569. Izdajem namje{ten dvosoban stan u prizemqu ku}e, kao i namje{tenu sobu za samce na spratu (ku}a se nalazi u Prwavoru), tel. 065/491-921.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor u B. Luci, 175 m2 iza Poliklinike, tel. 061/133-157. Prodajem halu u Kla{nicama, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem poslovne prostore, 72 m2, 82 m2, 95 m2, tel. 065/549-687. Prodajem ili izdajem namje{ten poslovni prostor (namjena kancelarije), 65 m2, kod “Boske”, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel. 065/516-927. Povoqno prodajem lokal 70 m2 u Tr`nom centru “Milenijum” u Derventi, tel. 065/329-162. Povoqno prodjem poslovni prostor 70 m2 u Tr`nom centru “Milenijum” u Derventi, tel. 065/329-162.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, osmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice. Dobar raspored, povoqno, tel. 38765/885-111. Prodajem nov useqiv stan, 38 m2, kod fakulteta, Vojvode Stepe, drugi sprat,

IZDAVAWE
Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem namje{ten trosoban stan, prizemqe ku}e, Zalu`ani, Jovana Bijeli}a, tel. 065/605-831. Izdajem namje{tenu garsoweru, Nova varo{, privatna ku}a sa poseb-

OGLASI POTRA@WA
Tra`im namje{ten frizerski salon u u`em centru grada ili prazan prostor za istu namjenu, tel. 065/140-996. Izdajem krevet za momka u dvokrevetnoj sobi na Petri}evcu, sa upotrebom kuhiwe i kupatila, tel. 065/529-939. Izdajem le`aj za studenta, Solunska 12, tel. 066/897-469. Izdajem namje{tenu sobu u prizemqu ku}e, kupatilo zasebno, struja odvojena, tel. 051/372-040; 065/913798. Izdajem sobu studentu mu{karcu nepu{a~u, centar grada, tel. 065/797368. Izdajem sobu u~enici ili studentkiwi u centru Bawaluke kod hotela "Palas", tel. 051/212-601. Izdajem sobu studentu mu{karcu nepu{a~u sa dva le`aja, centar grada, tel. 065/797-368. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi za studenta, mu{karca, u Boriku preko puta Kampusa, tel. 051/350-753; 066/834-204. Izdajem sobu jednoj u~enici ili studentkiwi, upotreba kuhiwe i kupatila, Borik 1, tel. 306-467. proizveden 1996, cijena 6.900 KM, tel. 065/522-208. Prodajem "opel astru" 1.7 D, godina 1993, bijela, u dobrom stawu, tel. 065/638-051; 051/200-089. Prodajem “reno - megan”, 2004. godi{te, dizel, ful oprema, pla}ena carina i PDV, vozilo u super stawu, cijena 12.500 KM, tel. 065/040-404. Prodajem “golf 2”, godi{te 87, registrovan do 1/11. godine, benzinac, 1,6 u odli~nom stawu, cijena 1.500 evra, tel. 065/693-047; 051/439174. Prodajem alnaser za “audi 80”, 1,8 benzin, cijena 60 KM, tel. 065/894570. Prodajem motor 200 dizel za “mercedes”, tel. 065/218-600. Prodajem felge ~el. - “golf 1”, “pe`o” il i” reno 4” sa tri rupe, tel. 065/931-383. Prodajem “mercedes 190 E” u dijelovima i hladwak za “mercedes sprinter”, tel. 065/218-600.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 33
pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Pomagala bih starijoj osobi, prawe stana, peglawe, kuvawe, Doboj i okolina. Imam 24 godine, tel. 066/968-327. Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole (VI-IX), tel. 051/302-196. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, tel. 051/397-396. Povoqno dajem ~asove wema~kog jezika osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 066/591-157. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, tel. 051/482-249; 066/286-594. Organizaciji “Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Dajem instrukcije iz srpskog jezika i matematike za u~enike od prvog do petog razreda osnovne {kole, tel. 065/343-633. Profesor matematike daje ~asove sredwo{kolcima i studentima ekonomije i farmacije, priprema maturante za prijemni ispit na fakultetima, tel. 051/217-260; 065/ 837-295. Nudim usluge usmenog prevo|ewa francuskog jezika, tel. 066/200-327. Prevoz automobilom, selidbe kamionom, sa radnicima ili po dogovoru. Odgovorno i povoqno, tel. 065/198-933; 063/541-688. Limarski radovi, gra|evinska limarija, izolacije i ventilacije, tel. 065/513-672. Elektri~ar sa iskustvom izvodi elektroinstalacije i vr{i popravke, tel. 066/411-839. Prodajem ogrevna drva, mo`e meterica, a mo`e i cijepana, tel. 065/209-268. Majstor Minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove. Kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf 1, 2, 3, 4 i “mercedes”, tel. 065/538-048. Mobilni tepih servis, profesionalno, brzo i povoqno dubinsko usisavawe i prawe tepiha u va{oj ku}i. Dolazimo po pozivu, tel. 065/892-540. Usluge kre~ewa, gletovawa, tapete, unuta{we fasade, izolacije i postavqawe rigipsa, laminata, plo~ica, kao i sanacija i adapatacija stambeno poslovnih prostora, tel. 065/343-745. Najsigurniji investicioni program za dugoro~ne investicije, tel. 066/928-409. Pravim i prodajem stolove za stoni tenis, cijena 450 KM, tel. 065/894570. Prodajem motornu pilu "stil 44", neispravnu povoqno, tel. 066/748681. Prodajem iscjepana bukova drva, tel. 066/614-873. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Lazarevu, tel. 308-686;. Prodajem suprasnu krma~u i dvije sjawene ovce, tel. 065/076-776, 065/677-577, 065/229-485. Prodajem farmu za uzgoj sviwa, tel. 065/907-904. Prodajem na Rebrova~kom grobqu novoizgra|enu betonsku grobnicu, za dvije osobe, pokrivna plo~a i obloge, crni mermer, tel. 051/308-613.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem gara`u 28 m2, Majke Jugovi}a 28, Integralova zgrada, tel. 066/719-100.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem dva placa 1.000 m2 i 850 m2 iznad kasarne "Zaluzani", 1/1, tel. 38766/129-644. Prodajem plac 3.134 m2 u Novoj Topoli, 200 m od glavnog puta, iza katoli~ke crkve, tel. 38765/336-869. Prodajem dva placa 1.000 m2 i 850 m2 iznad kasarne Zalu`ani, 1/1, tel. 38766129644. Povoqno prodajem plac u Srpcu, asfalt, kanalizacija, struja, voda, pet evra kvadrat, tel. 38765/651-275. Prodajem plac 3134 m2 u Novoj Topoli 200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336-869. Prodajem ~etiri dunuma zemqe, dra~a - bagrem, ju`na strana , (4.000 KM po dunumu), ^arda~ani, tel. 051/314-523; 065/657-630. Prodajem dva dunuma zemqe u Milo{evcima, op{tina Lakta{i, tel. 051/217-986. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516927. Prodajem povoqno parcelu 2.100 m2 , kod “Toplane”, tel. 065/631-613. Prodajem osam dunuma zemqe, ravnica, pogodno za sve namjene - 150 m od glavnog puta, ^arda~ani, cijena 7.000 KM po dunumu, tel. 051/314-523, 065/657-630. Prodajem placeve u Bawoj Luci, tel. 066/165-323. Prodjem 20 dunuma zemqe na tranzitnom putu Prijedor - Bawa Luka podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem plac u [u{warima 1.605 m2 udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem dva dunuma zemqe, kilometar od Tvornice ko`e, tel. 066/897469. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem plac u Trnu kod {kole, 1210 m2, dozvoqena stambena gradwa, tel. 051/584-455. Prodajem dva dunuma zemqe mo`e i mawe, sve pogodnosti za gradwu, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem mawi plac u Lazarevu, blizu “Intereksa” UTE uslovi, kanalizacija, cijena povoqna, tel. 065/288628; 065/996-568. Prodajem u Motikama pored {kole plac 1650 m2, put, voda, struja, tel. 065/516-927. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752;. Prodajem placeve za hale i stambenoposlovne objekte, tel. 065/549-687. Prodajem 4.000 m2 zemqe u Prijakovcima, cijena 32.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kraji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543601. Prodajem placeve u Trnu i Zalu`anima, tel. 051/216-155, 065/497846.

POTRA@WA
Tra`im 100 metara kukuruza, tel. 277-194; 488-195; 282-289.

ZAPO[QAVAWE
Restoranu “Mala kafana” (TC “^ajavec - Zenit”, Bawa Luka) potrebna mla|a pomo}na kuvarica sa iskustvom. Nedjeqa slobodan dan, tel. 38766/234-320. Tra`imo samostalnu, ambicioznu osobu za poslove prodaje, dobra zarada, tel. 38765/909-787. Dosadio vam je {ef, tra`ite nove izazove. Internacionalna trgova~ka firma tra`i saradnike za kancelarisku prodaju. Mogu}nost stalnog zaposlewa, tel. 387 65/514-288. Internacionalna kompanija tra`i komunikativne osobe za posao asistenata u prodaji. Dobra zarada, tel. 38765/309-526. Primam dva pekara na izradi lepiwa, mogu i po~etnici, tel. 065/605831. Potrebna djevojka (mo`e i studentkiwa) ili momak za rad u kafi}u, tel. 065/212-969; 065/540-444. Potreban trgovac sa iskustvom u prodavnici mje{ovite robe, tel. 065/611-947. Potrebni komercijalisti za list "Adria", tel. 065/591-823. Potrebna djevojka (SSS), do 25 godina, sa poznavawem slijepog kucawa, za rad na prijemu oglasa. Zvati od 8 do 15 ~asova, tel. 051/222-220. Potrebni saradnici za rad u osigurawu, osnovni ili dopunski posao, tel. 065/932-539.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem "alfu" 146 benzin plin. g. p. 2000, ful oprema 1400cc. Registrovana godinu dana. Cijena povoqna, mo`e i zamjena za mawi auto uz doplatu, tel. 387 65/497-037. Prodajem vozilo "nisan", tip JN13, dizel, 40 kw, god. proizvodwe 1987. cijena po dogovoru, tel. 051/427-089. Prodajem "yetu" 1.6 benzin plin atest 86. god. cijena isti~e registracija cijena 1800 KM, tel. 387 65/546-398. Prodajem “{kodu feliciju” 1999. benzin-plin, u dobrom stawu, tel. 38765629610. Prodajem “opel astru 1.7 D”, u dobrom stawu, godina proizvodwe 1993, cijena po dogovoru, tel. 38765/638051. Prodajem ili mijewam za drva ili nesto drugo “ford eskort” 1,3, registrovan do {estog mjeseca, tel. 38766/235-805, 051/424-979, 065/683440. Prodajem “nisan patrol”, 2003. g.p., pre{ao 50.000 km, rolbarovi, nove gume, godinu registrovan, ekstra stawe ili mijewam za mercedes 4matik, pos. prostor, tel. 38765/513897. Prodajem “alfu romeo 155”, motor 2,0, benzin-plin, godi{te 95, cijena 5.500 KM, tel. 38765/687-451. Prodajem teretni kombi "folksvagen" T-2. godina proizvodwe 1990. u dobrom stawu, tel. 065/169-469. Prodajem yip “ford eksplorer”, g.p. 1993, automatik, benzin - gas u odli~nom stawu, registrovan do 12/2010, mo`e zamjena za mawe vozilo, tel. 065/829-601. Prodajem “reno 5” '92. god. proizvodwe, strane table, crveni, povoqno, tel. 065/295-889. Prodajem "reno 21 GTL" 1,7 benzin, 88. godi{te, povoqno, registrovan do kraja avgusta 2010, tel. 065/922-499. Prodajem “reno lagunu”, g.p. 2005, 1,9 DCI, prvi vlasnik, pre{ao 64.000 KM, kupqena u Union autu i svi. servisi, tel. 065/510-755. Prodajem "mercedes" 190 D 2,5 dizel god. proizv. 1986. u doborm stawu, istekla registracija cijena 2.500 KM, tel. 066/416-004; 062/349-479. Prodajem “fijat uno”, '90 g.p., 1500/55 KS, registrovan do 10.9.2010. godine, tel. 065/805-000. Prodaje se kombi - teretni VWT-2 povoqno g. pr. 1990., tel. 065/169-469. Prodajem elektri~ni mlin, monofazni motor sa dva kamena, tel. 065/513-672. Prodaje se "volvo" 440-460, prodaje se u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem "golf 2", benzinac, 1,6, proizveden 89, alarm, dvoja vrata, registrovan do avgusta 2010. godine, tel. 065/962-386. Prodajem “opel korsu” , 1,4, 99. godi{te, kao nova, registrovana, prvi lak, klima, servo, cijena 5.500 KM, tel. 065/040-404. Prodajem "pasat 4", limuzinu, 1,6, sa klimom, registrovan do 12/2010.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem liniju za obradu metala, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, tel. 066/174-794. Prodajem aparat za tarirawe pumpi visokog pritiska bo{-sto, tel. 065/22-862. Prodajem industrijske {iva}e ma{ine “singer durkopp” i “necchl”, rupi~arku “peffaf” i “durkopp” i mini fiksirku, tel. 065/518-125. Prodajem dva cjepa~a za drva, sedam i osam tona, nova, tel. 065/566-954. Prodajem mlin kameni za bra{no, tel. 065/931-383. Prodajem sija~icu i vadilicu za krompir, tel. 065/931-383. Prodajem autolimarski alat, hidrauli~nu pumpu 10 tona nova autogeni aparat, garnituru za ravnawe, gedore nove, fabri~ka auto prikolica zatvorena pocin~ana, tel. 065/435-551.

MUZIKA
PRODAJA
Prodaje se harmonika dallape organtone 3 plus 1 140 basova, dugmetara, proizvedena 1963, tel. 387 65/582-485.

USLUGE
OSTALO
Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, ervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765/952-183. Profesor fizike kvalitetno daje instrukcije u~enicima i studentima, iskqu~ivo iz fizike,. dolazim ku}i, dvo~as (90 min) 25 KM, tel. 38766/634-805. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne

LI^NI KONTAKTI
Udovac tra`i `enu do 63 godine kojoj nedostaje pa`we razumijevawa, we`nosti, milovawa za lijep{i `ivot udvoje, tel. 38765/869-208. Tra`im mladu `ensku osobu da uqep{a moje stare dane !!? Prwavor, tel. 38765/634-577. Mladi} 26 godina tra`i prijateqa za provo|ewe zdravog `ivotnog stila, intimno dru`ewe, tel. 38766/454-121. Mu{karac 30 god. tra`i ozbiqnu damu za dru`ewe uz obostranu diskreciju B. Luka, tel. 387 65/417834.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem doma}u rakiju drvarsku drewu i kru{ku, kvalitet zagarantovan, cijena 25 KM, tel. 38766/431-394. Prodajem radni sto za u~enike, 70 KM. Novo, Bl, tel. 38765/475-467. Prodajem kupatilske ormari}e sa ogledalom u plavoj i bijeloj boji, tel. 38765/539-888. Prodajem ku}ni bicikl, steper, orbitrek i veslo. Kettler, u odl~nom stawu, povoqno, tel. 38765/516-441, 051/216-969.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi studentkiwi ili poslovnoj djevojci, Obili}evo, stan je u prizemqu, blizu Gradskog mosta, tel. 38766/993-322. Izdajem sobu kod auto {kole "Volan" cena 60 KM za mu{karce, tel. 065/697062.

Telefon:

34 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA DOBOJ OSNOVNA [KOLA “MILAN RAKI]“ RUDANKA Telefon: 053/286-278 Broj: 31/10 Dana, 10.2.2010. godine Na osnovu ~lana 127. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Sl. glasnik Republike Srpske” br. 74/08 i 71/09 i ~lanom 2 stav 3 ta~ka b) Pravilnika o uslovima i na~inu izbora direktora {kole (“Sl. glasnik Republike Srpske” br.112/09), [kolski odbor pokre}e inicijativu i raspisuje:
Dana 12.2.2010. navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{e drage

OGLASI/^ITUQE
Dana 11.2.2010. godine navr{ava se pet godina od smrti na{e drage majke

KONKURS
O izboru i imenovawu direktora {kole Za direktora {kole mo`e da bude imenovano lice koje ispuwava sqede}e uslove: - da ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno da ima zavr{enu visoku ili vi{u stru~nu spremu, - da ima najmawe pet (5) godina radnog iskustva u prosvjeti, - da nije osu|ivano pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - da ima predlo`en program rada i isti~e se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u {koli. Kandidat koji konkuri{e za direktora {kole uz prijavu na konkurs prila`e sqede}a dokumenta: - diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi, - va`e}u licencu za vaspitno-obrazovni rad ili dokumenta kojim dokazuje da ispuwava uslove za izdavawe licence, u skladu sa propisima kojima se reguli{e oblast osnovnog obrazovawa i vaspitawa, - potvrdu kojom dokazuje da ima najmawe pet (5) godina radnog iskustva u prosvjeti, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, - uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, - uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - prijedlog programa rada direktora u narednom ~etvorogodi{wem mandatu, - preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavni~kog vije}a {kole u kojoj je kandidat zaposlen, - kratku biografiju sa podacima o kretawu u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu. Direktor {kole se bira i imenuje na period od ~etiri (4) godine. Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama “Glas Srpske”’. Sa kandidatima koji budu ispuwavali uslove konkursa obavi}e se razgovor. [kolski odbor }e pismenim putem obavijestiti sve u~esnike konkursa o odluci i imenovawu direktora u roku od osam (8) dana od dana dono{ewa odluke [kolskog odbora. Prijave se podnose u navedenom roku na adresu: Osnovna {kola “Milan Raki}“ Rudanka, 74213 Velika Bukovica. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK [KOLSKOG ODBORA

DRAGIWE KLINCOV
Tog dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na Novom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Suprug Momir, k}erka Gordana, sin Goran sa porodicama 015083 A-8 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 9.2.2010. godine u 73. godini `ivota preminuo na{ dragi

DRAGIWE ^APQAK
Sin Boro, snaha Mira s djecom 015042 A-2 M Posqedwi pozdrav najdra`em tetku

MARINKO MIHAJLOVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 11.2.2010. godine u 14 ~asova na Rebrova~kom grobqu. O`alo{}ena porodica 015100 A-6 G Posqedwi pozdrav zetu Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MARINKU
od wegove Dade, Joce i Marine. 015100 A-1 G Posqedwi pozdrav zetu

MARINKU
od Stefana, Dragice, Maje, Mi{e i Matee. 015100 A-1 G

MARINKU
od Mire, Doste, Aleksandra i Tawe. 015100 A-1 G In memoriam

MARINKU
od porodice Rajka Ra{ete. 015100 A-1 G In memoriam

In memoriam

REPUBLIKA SRPSKA GRAD BAWALUKA GRADONA^ELNIK ADMINISTRATIVNA SLU@BA Odjeqewe za prostorno ure|ewe Trg srpskih vladara 1; tel:+387 51 244 416; faks:+387 51 244 450; www.banjaluka.rs.ba Na osnovu ~lana 35. i 80. Zakona o za{titi `ivotne sredine - Pre~i{}en tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 28/07) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 7/06), Grad Bawaluka, Administrativna slu`ba, Odjeqewe za prostorno ure|ewe, obavje{tava zainteresovanu javnost

JAROSLAV PAUL
11.2.2003 - 11.2.2010. Vesna, Hari i Irena 015066 A-1 G In memoriam

JAROSLAV PAUL
11.2.2003 - 11.2.2010. Danko i Rafo 015114 A-1 G In memoriam

JAROSLAV PAUL
11.2.2003 - 11.2.2010.

O PODNO[EWU ZAHTJEVA
ZA IZDAVAWE EKOLO[KE DOZVOLE ZA Poslovni objekat za proizvodwu roletni, zavjesa, tendi, u ulici Veqka Mla|enovi}a bb, u Bawoj Luci. Podnosilac zahtjeva: “MEGASTIL” d.o.o. Bawa Luka Dana 1.2.2010. godine podnosilac zahtjeva “MEGASTIL” d.o.o. Bawa Luka, kao investitor, predao je Odjeqewu za prostorno ure|ewe zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole za poslovni objekat za proizvodwu roletni, zavjesa, tendi, u ulici Veqka Mla|enovi}a bb, u Bawoj Luci. Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u zahtjev za ekolo{ku dozvolu i prilo`enu dokumentaciju u prostoriji broj 218 - Administrativne slu`be Grada Bawaluka, u roku od 30 dana od dana objavqivawa ovog obavje{tewa. U ovom roku zainteresovana javnost mo`e podnijeti Odjeqewu za prostorno ure|ewe mi{qewe o zahtjevu i prilo`enoj dokumentaciji, u pisanoj formi. Cica i Helena 015066 A-4 G

JAROSLAV PAUL
11.2.2003 - 11.2.2010. Da le ko, ne gde, oko sve ta, gde sneg i led i nebo cveta, sve }e se sliti i od svega biti: Mir, mir, mir... Ankica, Sr|o i Peca 015067 A-3 G

JAROSLAV PAUL
11.2.2003 - 11.2.2010. Kumovi @ivkovi}i 015066 A-1 G

“Polara Invest” a.d. Veselina Masle{e 1 Bawaluka

o neto vrijednosti imovine ZIF “Polara Invest Fond“ a.d. Bawaluka Neto vrijednost sredstava Fonda na dan 31.1.2010. godine iznosi: Ukupna neto vrijednost sredstava: 20.592.053,86 KM Neto vrijednost sredstava po akciji: 12,26 KM Akcionari mogu izvr{iti uvid u izvje{taj o utvr|ivawu vrijednosti imovine i obaveza i izra~unavawu neto vrijednosti imovine Fonda u sjedi{tu Dru{tva, radnim danom od 8 do 16 ~asova, ili na adresi www.polara-bl.com.

OBAVJE[TEWE

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 35 Da na 18.2.2010. go di ne na vr{a va se tu `na go di na od smrti na {eg dra gog su pru ga, oca, bra ta i dje da

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 7.2.2010. godine, u 53. godini `ivota, preminuo na{ dragi

NI KO LE (Mi tra) VI DO VI ]A
U su bo tu, 13.2.2010. go di ne, u 11 ~a so va po sje ti }e mo wego vu vje ~nu ku }u na grobqu “Sve te Ogwene Ma ri je“ u Dra ku li }u - Bawa Lu ka, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svi je }e. Po zi va mo ro dbi nu, pri ja teqe i ko m{i je da nam se na taj dan pri dru `e. O`a lo{ }e ni: su pru ga De san ka, sin Zo ran, k}er ka @eqana, unu ci Sr|an i Mi haj lo, bra }a Bran ko i Go ran sa po ro di ca ma, ses tre Spa sa, Mi ra i Na da sa po ro di ca ma, te os ta la mno go broj na ro dbi na i pri ja teqi 015109 B-2 G

VELIMIR (Borislava) MALBA[I]

Posqedwi pozdrav dragoj strinkici

Tu`no sje}awe na dragog brata

ANI
od wene Mimice. 015101 A-1 G

Sahrana }e se obaviti dana 12.2.2010. godine u 13 ~asova na grobqu Lozanovi}a Gaj u Drvaru. O`alo{}eni: otac Borislav, supruga Lelija, sin Damjan, k}erka Alisa, sestra Vesna, brat Milo{, te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi

Posqedwi pozdrav dragoj

NIKOLU
Sestra Mira, zet Radomir, sestri}i \or|e i Darijo 015109 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog brata

ANI 015110 B-5 G
Posqedwi pozdrav dragoj koleginici Posqedwi pozdrav dragoj od Du{ana, Dragice i Milane. 015105 A-1 G Posqedwi pozdrav

ANI

NIKOLU
ANI
od Sne`ane \uki}. 015101 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj kumi Tu`no sje}awe na voqenog oca Brat Goran, snaha Jovana i sinovac Mihajlo 015109 A-8 G

ANI RAKOVI]
Ko me mo ra ti vna sje dni ca }e se odr`a ti u pros to ri ja ma {ko le 11.2.2010. godine u 11 ~asova. A sahrana }e se obaviti u 13 ~asova na Novom grobqu u Bawoj Luci. Kolektiv Osnovna {kola “Vuk Karayi}“ Bawa Luka 015111 A-8 G Voqenom sinu i bratu

od su pru ga Ra do va na, k}er ki Aleksandre i Jelene. 015101 A-1 G Posqedwi pozdrav

ANI
od Zorana, Seke, Nevene i Milana. 015101 A-1 G Posqedwi pozdrav snahi

ANI RAKOVI]
od kumova Jove, Dragice, Vladimira i Tatjane.

NIKOLU
Tu`an {to Te nemam, beskrajno ponosan na svog Oca. Hvala ti za sve “Stari“ moj. Tvoj sin Zoran 015109 A-8 G Tu`no sje}awe na dragu k}erku

SA[I GVOZDENU
1969 - 1991. Dana 11.2.2010. godine je tvoj 41. ro|endan koji obiqe`avamo tugom i bolom. Dragi na{ Sa{a, te{ko je `ivjeti sa vje~nom tugom i bolom u du{i i neprestanom `eqom za tobom. Tvoji mama Qubica, tata Pero i brat Zoka 015074 A-8 M

015103 A-3 G Dana 11.2.2010. godine navr{ava se {esnaest godina od smrti moga oca

ANI
od Bogoquba i Nevenke. 015101 A-1 G

VESELKU MAJKI] STOJAN - STOJI] MAJSTOROVI]
Sin Vlado s porodicom 015093 A-2 M 11.2.2005 - 11.2.2010. Majka Desanka i brat Ratko sa porodicom 015075 A-6 M

36 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 9.2.2010. godine, u 52. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 9.2.2010. u 80. godini `ivota preminuo na{ dragi Tu`no sje}awe na

DRA[KA GRUBI[U
11.8.2009 - 11.2.2010. Vje~no o`alo{}eni tvoji najmiliji

MI]O (Dragana) MAR^ETA
1959 - 2010. Sa hra na }e se oba vi ti 11.2.2010. go di ne u 13 ~a so va na mje snom grobqu Prekaja u Drvaru. Organizovan je autobuski prevoz sa stare autobuske stanice u 8 ~asova. O`alo{}eni: supruga Zorica, k}erka Jelena, sin Dragan, majka Jelka, porodice Mar~eta, Bo`i}, Kesi} i Petkovi}, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 015091 A-8 M Posqedwi pozdrav radnom kolegi

DESIMIR (Vlade) LU@IJA
Sahrana }e se obaviti 11.2.2010. godine u 13 ~asova na grobqu Kme}ani kom manastira Gomionica. O`alo{}eni: supruga Jela, sinovi Borislav, Vojislav, Branislav, snahe Radmila, Ru`a, Milica, zet Mla|o, bra}a Ostoja, Rajko, Mirko i Slobodan, snahe Mileva i Stana, unuci, praunuci te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 015076 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom ocu

015086 A-6 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

DESIMIRU
od sina Borislava i snahe Radmile sa porodicom. 015076 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

DESIMIRU
od sina Vojislava i snahe Ru`e sa porodicom. 015076 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom djedu

MI]I MAR^ETI
Ujaci Pero i Stevo i ujna Rada 015092 A-1 M

MI]I MAR^ETI
Porodica Gvero 015089 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MI]I MAR^ETI
EMPES d.o.o. Bawa Luka 015089 A-8 M

Posqedwi pozdrav

DESIMIRU
od sina Branislava i snahe Milice sa porodicom. 015076 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

DESIMIRU
od unuka Vladimira, unuke Zorice i praunuke Ene. 015076 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

Posqedwi pozdrav radnom kolegi

MI]I MAR^ETI
od kolega Ma{inskog fakulteta Bawa Luka. 015089 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MI]I MAR^ETI
Nikola [evo sa porodicom 015092 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

DESIMIRU
od brata Ostoje sa porodicom. 015076 A-1 M

DESIMIRU
od brata Mirka sa porodicom. 015076 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

MI]I MAR^ETI
DVOKUT-PRO Sarajevo 015089 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom kumu

Posqedwi pozdrav dragom bratu

MI]I MAR^ETI
Porodica Karanovi} Oqa, Zorica i Mi{o 015092 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

MI]I MAR^ETI
Porodica Karanovi} Sara, Jovana, Qiqana i Jovan 015092 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

DESIMIRU
od brata Rajka sa porodicom. 015076 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom stricu

DESIMIRU
od brata Slobodana sa porodicom. 015076 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

MI]I MAR^ETI MI]I MAR^ETI
od Anke i Sretka Rodi} sa porodicom. 015102 A-2 G

MI]I MAR^ETI
od porodice Kovi}. 015092 A-1 M Posqedwi pozdrav ~ika

MI]I
od ku mo va Ra do mi ra i Du {ke Kraq sa porodicom. 015113 A-3 G

Porodica Kne`evi} Marija, Vesna i Zoran 015092 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

DESIMIRU
od sinovca Gorana i Nade sa porodicom. 015076 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom dedi

DESIMIRU
od Stanke Milakovi} sa porodicom. 015096 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom pradedi

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 9.2.2010. godine u 68. godini `ivota iznenada preminula na{a draga

MI]I MAR^ETI
od Milana Tice. 015108 A-1 G Posqedwi pozdrav na{oj dragoj

MI]I
od Ane i Goce sa porodicom. 015098 A-1 G Posqedwi pozdrav na{oj dragoj

DESIMIRU

DESIMIRU
od wegove praunu~adi: Nikoline, Viktorije, Jane, Adrijane, Ene, Ele ne, Oli ve ra, Da vi da, Viktora i Pavla 015076 A-2 M

MARIJA (ro|. Poto~nik) DOMAZET
1942 - 2010. Sahrana }e se obaviti 12.2.2010. godine u 14 ~asova na Perduvovom grobqu. O`alo{}eni: brat Ivan, snahe Marija, Borka i Mojca, netjakiwe Dijana i Doroteja, netjak Robert, unu~ad Milica, Filip, Kri{tof, Miha, Nika i Mark, zetovi Zvonko, Vlado i Roman te ostala rodbina, kumovi i prijateqi 015112 A-8 G

MARIJI
od porodice La{tro. 015112 A-1 G

MARIJI
od porodice Gaji}. 015112 A-1 G

od wego ve unu ~a di: Sla vi {e, Dejana, Gorana, Vladimira i Radomira, Sla|ana, Sanele, Mirjane, Gordane, Olivere, @ane i Zorice 015076 A-2 M

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 37
Sje}awe na dragog prijateqa

Dana 11.2.2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg dragog

SA[U GVOZDENA
1969-1991. Ponosni smo na tebe {to smo te imali za prijateqa. Vu~ko sa porodicom 015186 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj sinovki

ANI

MIRKA (Novaka) \AJI]A
Radovao si se na{im uspjesima, bio velika podr{ka i putokaz za daqe. Te{ko je naviknuti se na tu`nu istinu da vi{e nisi sa nama. S ponosom te spomiwemo, a s po{tovawem i qubavqu ~uvamo od zaborava. Sinovi Bogosav, Radoslav i Vlado, k}erke Radmila i Slobodanka, snahe, zetovi, unu~ad, praunu~ad, sestra i bra}a.

od strica Nenada sa porodicom. 015184 A-1 G Posqedwi pozdrav

MI]I MAR^ETI
od Dragana Mar~ete sa porodicom. 015185 A-1 G

015181 B-5 G Posqedwi pozdrav

MI]I MAR^ETI

Kolektiv TP “NIS promet”

B-5 UP

38 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Vjerovatno }u postati selektor Italije uo~i Mundijala 2030. godine jer sam izra~unao da na{ nacionalni tim svake 24 godine osvaja titulu. Karlo An}eloti, trener ^elzija

Berni Eklston podr`ava srpski tim

FOTO: AGENCIJE

Tandem uskoro na parketu
Tandem srpskih rukometnih reprezentativaca Marko Vujin i Rajko Prodanovi} sve bli`i je povratku na parket. Vujin je operisao koqeno, rehabilitacija te~e po planu i mogao bi da se vrati po~etkom aprila, dok se Prodanovi} oporavqa od iste povrede i mogao bi da zaigra ve} u martu.

Slika: Tifozi

Stefanovi} sa saradnicima

Kolarov izbjegao lin~
Defanzivac Srbije i Lacija Aleksandar Kolarov izbjegao je lin~ u neredima koje su izazvali navija~i rimskog kluba. Huligani su najprije petardama i bakqama ga|ali igra~e, da bi zatim probili ogradu kampa, a fudbalere su spasile jake policijske snage.

[anse da Stefan GP postane jedan od timova koji }e ove sezone da nastupe u “formuli 1” zaista velike. Detaqi }e se znati vrlo brzo, rekao Eklston
LONDON - Prvi ~ovjek “formule 1” Berni Eklston smatra da srpski Stefan GP ima velike {anse da ve} ove go di ne bu de u~e snik “naj br`eg cirkusa“. Vreme{ni Britanac poru~io je da su dva no va ti ma Kam pos i USF1 u ve li kim problemima, te da bi bilo ~udo da se pojave na startu {ampionata u Bahreinu. Ali, zato nije propustio priliku da uka`e na to ko bi mogao da usko~i na wihovo mjesto. - [an se da Ste fan GP postane jedan od timova koji }e ove se zo ne da nas tu pe u “formuli 1” zaista su velike. Detaqi }e se znati vrlo brzo rekao je Eklston.

Predstavnici Teniskog saveza Republike Srpske odr`a}e danas, sa po~etkom u 12 ~asova, konferenciju za novinare povodom novonastale situacije u TS BiH poslije nelegalne smjene selektora Bojana Vuji}a.

OPREMA ve} poslana u Bahrein
I vlasnik srpskog tima Zoran Stefanovi} vjeruje da }e nacija imati za koga da navija u predstoje}oj sezoni. Da bi se bolid “Stefan S-01“ na{ao na startu trke u Bahreinu 14. marta, neophodno je da jedna od ekipa sa finansijskim problemima odustane od u~e{}a. - Od ove godine je uvedeno pravilo da timovi mogu da propuste tri trke u toku godi-

Srpski defanzivac Neven Suboti} nalazi se na meti Juventusa, koji je ozbiqno “zagrizao“ za aduta “milionera“. U Torinu nisu zadovoqni odbranom, koja }e vjerovatno ostati i bez \or|a Kjelinija, pa im je Suboti} idealno poja~awe, a za Srbina se interesuju ^elzi i Man~ester Siti.

Foto dana

ne i da za to ne budu ka`weni. Mislim da to nije razumno jer {ta }e se dogoditi ako svi timovi budu odlu~ili da, recimo, ne voze u Monte Karlu? To omogu}ava nekim ekipa ma da odla `u va `ne odluke, iako je o~igledno da nemaju ni tehni~kih resursa ni nov ca da fi nan si ra ju u~e{}e u “formuli 1“. Sramota je da timovi, pre svih Kampos i USF1, ne ka`u po{teno da imaju probleme i odustanu od takmi~ewa - rekao je Stefanovi}. Stefan GP je ve} poslao jedan kontejner opreme u Bahrein, dok }e se ekipa od 25. do 28. februara preseliti na

portugalsku stazu Portimao, gdje }e testirati bolid. Kako najavquju iz tima, jedan voza~ ve} ima dvije godine is kus tva u “for mu li 1”, a dru gi bi mo gao da bu de i Ralf [umaher.

Kampos

Prvi ~ovjek Stefan GP-a jasno je opisao kakva je situacija u timu Kampos. - Podatak da su tehni~ki direktor tog tima Tomi Kukurela i glavni in`ewer [evi Pu`olar poslali molbe za radno mesto u timu Stefan GP dovoqno govori - jasan je Stefanovi}.

^aba SILA\I, reprezentativac Srbije u plivawu
Posle bronze na Evropskom prvenstvu u Istanbulu `elim jo{ odli~ja u najja~oj konkurenciji

Iako Filadelfija igra sve boqe, me~ Siksersa protiv Minesote pratio je mali broj gledalaca jer je saveznu dr`avu Pensilvaniju pogodila obimna swe`na oluja.

Pripreme u {panskoj Sijera Nevadi bile su pun pogodak. Imali smo fantasti~ne uslove, sigurno najboqe u Evropi. Kada smo do{li, imao sam malih problema sa ramenom. Na sre}u, mogao sam da idem na razne vrste terapija, koje su mi pomogle da kompletan trena`ni proces obavim bez problema. Zanimqivo je da sam se veoma brzo adaptirao posle povratka u Srbiju. Pro{le godine, kada smo bili u Francuskoj, trebalo mi je sedam dana da do|em sebi, a sada sam ve} posle dva trenirao punim intenzitetom. Prvobitno sam trenirao po planu Dejana Pejinovi}a, a onda sam u dogovoru sa wim radio treninge Na|e Higl na 200 metara prsno. U po~etku mi se to nije dopadalo, jer nikada nisam voleo du`e deonice. Me|utim, ispostavilo se da sam ih veoma kvalitetno odradio i da mi je to ba{ prijalo. Bilo je lepo plivati sa Na|om pored sebe, ali i raditi sa Sebastijanom Higlom, koga izuzetno cenim kao biv{eg pliva~a i sada sjajnog stru~waka.

Bi}e jo{ puno medaqa

Do sada sam bio poznat kao sjajan sprinter, ali sada `elim do do|em i do samog vrha na 100 metara prsno. Ima tu mnogo stvari koje mogu da se poprave. Okreti, start, boqe vra}awe drugih 50 metara. Aerobno sam u ovom trenutku mnogo spremniji nego brzinski, a neki plan je da u prvom delu sezone vi{e plivam du`e nego kra}e deonice. Prvu proveru u ovoj godini ima}u na Otvorenom prvenstvu Japana 27. i 28. februara, gde }e po sada{wim prijavama nastupiti takmi~ari iz 27 zemaqa. Pliva}u 50 i 100 metara prsno. Svestan sam da se u nastavku karijere od mene mnogo o~ekuje. Isto i sam od sebe o~ekujem. Posle bronze na Evropskom prvenstvu u Istanbulu `elim jo{ odli~ja u najja~oj konkurenciji. Naravno, niko to sa sigurno{}u ne mo`e da obe}a, jer potrebno je da se mnoge kockice poslo`e, ali ka tome stremim. Na{ narod se sada nau~io na medaqe i verujem da }e se ta lepa tradicija u srpskom plivawu nastaviti, ali i da }e moj doprinos tome biti veliki.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 39

Barselona odbijena
Ne postoji pravni osnov za promjenu ili ponovno ispitivawe sudijske odluke, koja je kona~na, stoji u saop{tewu Evrolige

Disciplinski sudija Evrolige Patrik Gran`an odlu~io

KK Partizan na novom ispitu

Marusi favorit
ATINA - Ko{arka{i Partizana u tre}em kolu Evrolige bi}e na novom te{kom ispitu. “Crno-bijeli“ gostuju kod Marusija, a wihov strateg Du{ko Vujo{evi} ulogu favorita prepu{ta doma}em timu. - Pobede Marusija nad Panatinaikosom i Olimpijakosom u kratkom periodu govore koliko rival igra dobro. Nadam se da su svima koji navijaju za Partizan razbili iluziju da je to lak protivnik i da se uspeh podrazumeva. Potpuno suprotno od toga, igramo sa ekipom koja je u fantasti~noj formi, koja pravi izvanredne rezultate, koja zaslu`uje svaki respekt i koja je na svom terenu apsolutni favorit. Normalno, kao i do sada idemo maksimalno motivisani, sa nekom idejom i sa nekom svojom ra~unicom u glavi - istakao je Vujo{evi}. Parovi, ~etvrtak, grupa “E“: Marusi - Partizan (18.45 ~asova), Barselona - Panatinaikos (20.45), grupa “F“: Makabi - Efes Pilsen (20), Montepaski Sijena - Real Madrid (20.30), grupa “H“: Kaha Laboral - Himki (20.30).

Ko{arka{ki savez BiH

Jo{ bez uplata
SARAJEVO - Na ra~un Ko{arka{kog saveza BiH u toku ju ~e ra{weg da na ni su upla }e na du go vawa Bo rac Nektara i Slavije, koji jo{ nisu izmirili svoje obaveze za prvi dio kotizacije. - U toku srijede nije bilo upla ta. Pro vje ri li smo i situacija se nije promijenila, tako da }e o tome biti obavije{teni ~lanovi predsjedni{tva. Nadamo se da }e u toku dana klubovi izmiriti prvi dio dugovawa, kako bi za vikend mogli normalno nas ta vi ti ta kmi ~ewe rekao je komesar takmi~ewa Nadir Koreyija, dodaju}i da bi, ukoliko bude uplata, termin wihovog odgo|enog me~a mo gao da bu de 20. odno sno 21. februar. De. M.

Vije}awe arbitara poslije me~a

FOTO: AGENCIJE

BARSELONA - Disciplin ski su di ja Evro li ge Patrik Gran`an odbio je `albu Barselone na ishod utakmice sa Partizanom u okvi ru dru gog ko la “Top 16“ faze elitnog evropskog takmi~ewa. Po sli je pre gle da svih materijala, podnesenih kako od strane Barselone tako i Par ti za na, u od go vo ru na `albu Katalonaca Gran`an je odlu~io: “Sudijska ekipa procijenila je da posqedwi {ut Pi ta Mi ke la ni je imao

{ansu da u|e u ko{ kada je lop tu do ta kao Lo rens Ro berts. Nema sumwe da je ova odluka donesena na osnovu ~iwenica u igri i stoga mora da bude kona~na kada je u pitawu ishod utakmice. Arbi tri su pro ci je ni li da uslovi iz ~lana 31.2.6 nisu ispuweni. Ova odluka je donesena u skladu sa Pravilima igre i ni je re zul tat proi zvoqnog izbo ra ili neo sno va ne pro cje ne si tu aci je. Ne pos to ji ni ka kav dokaz mogu}eg kr{ewa neutralnosti, koji bi mogli da

budu protivni principima pravde i fer-pleja“ stoji u saop{tewu.

ARBITRI NISU trebali da koriste video snimak
Gran`an smatra da nema osnova za wegovu intervenciju u ovom slu~aju, kao i da sudije uop{te nisu trebale da pregledaju snimak. “Ne pos to ji pra vni osnov za promjenu ili ponovno ispi ti vawe su dij ske odluke, koja je kona~na. Uz

to, usporeni snimak se mo`e koristiti u slu~ajevima ka da je ko{ pos ti gnut po isteku vremena na kraju bilo koje ~etvrtine ili produ`etka i kada je prekr{aj sviran kada je isteklo vrijeme na ~asovniku za igru, po isteku bilo koje ~etvrtine ili produ`etka. Zato sudi je ni su tre ba le da ko ris te vi deo sni mak u ovom slu~aju, kao i da nije trebalo da ga u~ine dostupnim trenerima obje ekipe i drugim licima“ zakqu~io je Gran`an.

Evro~elenx kup, tre}a runda

FMP tri od tri
MINHEN - Ko{arka{i FMP-a su u utakmici tre}eg kola grupe “J” Evro~eleny kupa pobijedili u Belgiji ekipu Lije`a (77:72) i ostali na ~elu sa maksimalnim u~inkom. “Panteri“ su tako do{li na korak od plasmana me|u osam najboqih ekipa i prakti~no im je potreban jo{ samo jedan trijumf u sqede}a tri susreta. Srpski tim je vodio u najve}em dijelu susreta i wegova pobjeda je mogla da bude i ubjedqivija. Na kraju krajeva, razlika i nije toliko bitna po{to je trener Vlada \urovi} na raspolagawu imao samo deset igra~a i svakako mo `e da bu de pre za do voqan uspo nom forme wegovih izabranika. U redovima pobjedni~ke ekipe najefikasniji je bio Ne mawa Pro ti} sa 19 poena, Mladen Jeremi} je postigao 17, a Miroslav Raduqica je uz deset ko{eva imao i deset skokova. Miroslav Raduqica

Zvezda "protutwala" Ankarom
ANKARA - Crvenoj zvezdi ne cvjetaju ru`e u NLB ligi, ali joj u Evrokupu ide ba{ dobro, {ta vi{e odli~no, pa ve} na polovini druge faze ta kmi ~ewa mo `e da ra zmi{qa o protivniku u ~etvrtfinalu. “Crveno-bijeli“ su brzo zaboravili ubjedqiv poraz od [irokog i u Ankari deklasirali Turk Telekom u me~u tre}eg kola grupe “L“ sa 89:67 (14:17, 26:13, 27:21, 22:16). Sa~uvali su stoprocentan u~inak u grupi (3-0) i, ako u “Pioniru“ savladaju Turk Tele kom i ~e {ki Nim burk u sqede}a dva kola, mogli bi da obezbijede prvo mjesto. Aleksandar Trifunovi} ostao je sa osmoricom igra~a kada se u ~etvrtom minutu povrijedio Elmedin Kikanovi}, ali mu je i takva, “skra}ena“ rotacija bila dovoqna za sigurnu pobjedu. Samo se Boris Baki} nije upisao u strijelce, Marko Ke{eq postigao je devet, a svi ostali dvocifren broj poena. Nemawa Bjelica je sa 15 ko{eva, {est skokova i {est asistencija jo{ jednom pokazao da je “du{a“ ovog tima, po 15 su ubacili jo{ Filip Videnov i Oliver Stevi}, Vuk Radivojevi} i Vladimir [timac po 12, a Majk Tejlor 11 ko{eva.

Novi uspjeh srpskog predstavnika u Evrokupu

“CRVENO-BIJELI“ bez gre{ke
- O~ekivao sam da }e rival krenuti agresivno i u po~et ku se ni smo sna {li. Kasnije smo po pravili sve

elemente u igri, samopouzdawe je raslo i do{li smo do vredne i zaslu`ene pobede. Napra vi li smo va `an, ne i presudan korak - rekao je strateg Zvezde Aleksandar Trifunovi}. Rezultati, grupa “I“: Alba - Aris 61:65, Le Man - Huventud 62:70, grupa “J“: Uniks - Hapoel Jerusalim 78:71, Galatasaraj - Valensija 78:82, grupa “K“: Bamberg - Bilbao 55:76, Panelinios - Beneton

88:79, grupa “L“: Turk Telekom - Crve na zvez da 67:89, Gran Ka na ri ja - Nim burk 69:54. Grupa “I”: Alba 2-1, Huventud 2-1, Le Man 1-2, Aris 1-2, gru pa “J”: Ha po el 2-1, Uniks 2-1, Valensija 2-1, Galatasaraj 0-3, grupa “K”: Bilbao 3-0, Pa ne li ni os 2-1, Bamberg 1-2, Beneton 0-3, grupa “L”: Crve na zvez da 3-0, Gran Kanarija 2-1, Nimburk 12, Turk Telekom 0-3.

Uzbudqiva no} u NBA ligi
WUJORK - Ve ~e u NBA ligi obiqe`ila je 12. vezana pobjeda Klivlenda, te povra tak Kar me la En to ni ja, ~i ji je Den ver de mon stri rao si lu pro tiv Da la sa nanijev{i mu najte`i poraz ove sezone. I pored pobjede Oklahoma Si ti ja u gos ti ma, Ne nad Krsti} ni je se nai grao na utakmici sa Portlandom. On je postigao samo ~etiri poena, uz isto toliko skokova i po jednu izgubqenu i osvojenu loptu. Sa{a Pavlovi} je proveo sedam minuta na parketu u porazu Minesote od Filadelfije, ostav{i bez ko{eva, uz

Mo}ni Denver
dva proma{aja iz igre. Rezultati: Klivlend - Wu Yersi 104:97, Indijana - ^ikago 101:109, Filadelfija Minesota 119:97, [arlot - Va{ington 94:92, Majami - Hjuston 99:66, Wujork Sakramento 114:118 produ`etak, Milvoki - De tro it 81:93, Memfis Atlanta 94:108, Denver - Dalas 127:91, Por tland - Oklahoma Siti 77:89, LA Kli pers Juta 99:109.

Marko Ke{eq (Crvena zvezda)

FOTO: TANJUG

40 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Pi{e: Slavko BASARA

Plava krila, kovertirana
Te{ko je biti fin. Posebno danas u suludom vremenu sveop{teg bijega od realnosti i po{tewa! Ne, nije to naziv kultnog filma koji govori o tu`noj sudbini ~ovjeka koji `ivi u pogre{nom ubje|ewu, ve} je dnos ta vno “de vi za“ po ko joj se ra di u su dij skoj bran {i Fu dbal skog sa ve za Re pu bli ke Srpske. Dvojica Sarajlija, Emir Ale~kovi} i Elmir Pilav, koji su, ina~e, miqenici qudi u Sudijskoj organizaciji FS BiH, ta~nije Salema Proli}a, bili su na Malti na seminaru za FIFA znak. Za{to Republika Srpska nema kandidata za me|unarodnog sudiju? Odgovor je jednostavan: na{a Sudijska organizacija puna je o~eva s bolesnim ambicijama! Ako se vratimo nekoliko sezona unazad, vidje}emo ko je sve s lista Republike Srpske pre{ao na listu Premijer lige BiH. Komentar je suvi{an. Zato i nije nikakvo ~udo {to nemamo arbitra za me|unarodno zvawe. Nakaradan rad nikad ne donosi dobro! Da li uop{te vi{e vrijedi pomiwati da, kada je sudijska bran{a u pitawu, glavnu rije~ u FSRS vodi potpredsjednik Milorad Sofreni} iz Bijeqine?! Pojedinci su jednostavno umislili da mogu da rade {ta ho}e i da privatizuju dijelove FSRS. Samo ih tre ba pus ti ti, ne ka le te vi so ko... Mo `da }e i ugledati nebeska prostranstva. Samo, kada do|u pred istinu, pisa}e “tamo“ i “‘vamo“. Kud li }e oni? I {ta su zaslu`ili? Leti, leti, ptico - pjevao je Mom~ilo Bajagi} Bajaga. A mi }emo samo dodati: dok te krila slu`e! A pomenuti potpredsjednik do sada je u javnosti le tio na kri li ma pla vih ko ver ti ca svog sportsko-sudijskog ubje|ewa!

Hasanefendi} sa “orlovima“

@ao mi je {to za moju koncepciju nije bilo vi{e vremena i mogu}nosti da je qudi vide i upoznaju, rekao Hasanefendi}
BEOGRAD - Srbija vi{e nema selektora mu{ke rukometne reprezentacije. Se ad Ha sa ne fen di} odlu ~io je da podnese ostavku poslije neuspjeha na nedavnom Evropskom prvenstvu u Austriji. - Qude iz Sa ve za sam obavestio o odluci, a to }u da ura dim i pi sme nim pu tem kada mi ka`u da to u~inim. Ne znam ni kome da je napi{em. @ao mi je {to za mo ju kon cep ci ju ni je bi lo vi{e vremena i mogu}nosti da je qudi vide i upoznaju re kao je Se ad Hasanefendi}, aktu el ni tre ner wema~kog bundesliga{a Gumersbaha. Iskusni stru~wak je za selektora promovisan u septembru pro{le godine. - Te{ko da u zemqi u kojoj su o~ekivawa prevelika mo gu da na pra vim ne {to boqe, a ne mogu vi{e da radim. Sa duplom funkcijom, sa duplim `ivotom u Nema~koj i Srbi ji, i krat kom IHF nedeqom to nije mogu}e uraditi - po`alio se Hasanefendi}.

Ha sa ne fen di} re kao zbo gom
ZNAM ko sam i koliko vredim
“Orlovi“ }e tako poletjeti prema [vedskoj, u kojoj }e se odr`a ti sqede }e svjetsko prvenstvo, kroz bara` pro tiv ^e ha, ali bez Hasanefendi}a. - Po no vo bih mo gao da napravim dva-tri treninga i on da obja{wavam za {to

Rukometa{i Srbije ostali bez selektora

U znak sje}awa na tragediju

Otkriven spomenik Kozmi
VES PREM - Go di nu po sli je tra gi ~ne po gi bi je, ru mun skom ru ko me ta {u Ma ri ja nu Ko zmi ot kri ven je spo me nik u ma |ar skom Ves pre mu. Bron za nu sta tuu vi so ku pet me ta ra, rad va ja ra Ga bo ra Mi haqa, ot krio je wegov otac Pe tre Ko zma, a na pri go dnoj sve ~a nos ti is pred spor tske ha le go vo ri li su i gra do na ~el nik Ja no{ De bre ce ni, pred sje dnik ru ko me tnog klu ba Ves prem ^a ba Rem port i ka pi ten De jan Pe ri}. Ubis tvo se do go di lo 8. fe bru ara pro {le go di ne is pred je dnog no }nog ba ra. Ko zma je izvu ~en na uli cu i pro bo den no `em kroz gru di, a te {ko su po vri je |e ni wego vi sai gra ~i @ar ko [e {um i Ivan Pe {i}. Po ~i ni oci, gru pa Ro ma iz okol nih mjes ta, u me |u vre me nu su uha p{e ni, is tra ga je ne da vno okon ~a na i o~e ku je se po ~e tak su |ewa.

sam igrao ovu ili onu od bra nu. Ali, ni je na pravqena atmo sfe ra u javnosti kakva je trebalo da bu de da bih i ja bio za do voqan u radu sa reprezentacijom. Neka bude da nisam ostvario ciq na EP u Austriji, ali znam ko sam i koli ko vre dim. @i vot te ~e daqe - zakqu~io je Sead Hasanefendi}, koji }e uskoro po tpi sa ti no vi ugo vor sa Gumersbahom, koji je u ~etvrtfi na lu Ku pa Wema ~ke eliminisao Kil.

Besparica u RK Slavija

Sezona pod upitnikom
IS TO ^NO SA RA JE VO Ru ko me ta {i Sla vi je kre nu li su s pri pre ma ma za nas ta vak se zo ne ko ji je predvi|en sredinom marta. Klub je zi mu do ~e kao na de se toj po zi ci ji sa is to toliko osvojenih bodova i re al nim {an sa ma da na proqe}e brzo po bje gne iz opasne zone. Me|utim, najve }i pro ti vnik ru ko me ta {a Sla vi je je op {ta besparica. - Igra~i su krenuli u nove obaveze, ne osvr}u}i se na broj ne pro ble me. Za dr`ali smo igra~ki kadar, nije bilo odlazaka, ali ni dolazaka, s jasnim ambicija ma da uz po voqni ji ra spored napravimo jo{ neki iskorak ka sredini tabele. Ali, za is ta smo u ne za vi dnoj situaciji. Ne samo da sam skeptik ve} se bojim za budu}nost kluba. Situacija je vrlo te{ka i mislim da }e mo te {ko pro na }i rje {ewe. Uop{te ne znam kako da na |e mo sred stva. Po se zo ni nam je po tre bno 50.000, od ma ti ~ne op {ti ne do bi je mo sve ga 15.000 KM i od gra da 4.000 KM, {to ni je ni po lo vi na po tre bnog nov ca - po `a lio se predsjednik kluba Zdravko Trapara. G. I.

BAWA LUKA - Upravni odbor Rukometnog kluba Borac m:tel na posqedwoj sjednici dao je punu podr{ku stru ~nom {ta bu na ~e lu s Dra{kom Budi{om i igra~ima. ^lanovi ovog tijela su, bez obzira na to {to je poraz u Doboju od Sloge te{ko pao svima, stali uz koncept stva rawa eki pe za bu du }nost. “Upravni odbor podr`ava na{u mladu ekipu i stru~ni {tab sa `eqom da nastavimo i daqe program stvarawa jakog tima i kluba. Na{ ciq, bez obzira na neus pjeh u Do bo ju, je ja ~awe Bor ca i osva jawe dru gog mjes ta kroz do padqive i {to boqe igre. Izvr{ena je ana li za pri pre mnog pe ri oda i jedne takmi~arske utakmi ce i do {lo se do zakqu~ka da stru~ni {tab u ovom momentu ima apsolutnu podr{ku“, stoji u pismenoj

Podr{ka Budi{i i igra~ima
izjavi Upravnog odbora RK Borac m:tel. Danas bi trebalo da bude odr`an jo{ jedan sastanak s rukometa{ima u vezi sa sqede }im is ku {ewima koja o~ekuju “crveno-plave“.

Zasjedao Upravni odbor Rukometnog kluba Borac m:tel

“CRVENO-PLAVI“ nastavqaju niz uspjeha
“Na{ koncept se zasniva na stva rawu ti ma za du ge sta ze, ima mo ve li ki broj mladih igra~a koji tek treba da se do ka `u. U pro te klih go di nu i po ni smo odstupali od wega niti }emo ubudu}e. Jednostavno, `eli mo da nas ta vi mo pu tem uspjeha. Obavi}emo jo{ jedan sastanak s igra~ima i ~lanovima stru~nog {taba s namjerom da im se jasno stavi do znawa da je uprava uz wih i da imaju podr{ku. Jedan poraz nije tragi~an, a Upravni odbor kluba samo

Dra{ko Budi{a

FOTO: S. ILI]

`e li da po di gne pri pra vnost na vi{i stepen“, na-

vodi se u obra}awu uprave “crveno-plavih“.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 41

Prijem za tim BiH
Svi olimpijci BiH potpuno spremno do~ekali ju~era{we prve treninge u Kanadi, a mawe zdravstvene probleme imali skija{ica Maja Klepi} i trener Tomo Lopati}

Sve~anost u olimpijskom selu Visler u Vankuveru

Obezbje|ewe na ZOI

Izdvojeno blizu 515 miliona evra
IAKO je mala vjerovatno}a da }e se ZOI u Vankuveru na}i u centru napada terorista, organizatori su potro{ili vi{e para na obezbje|ewe nego na objekte. Prije ulaska na borili{ta svi gledaoci mora}e da pro|u obezbje|ewe i rendgene, koji su ura|eni kao na aerodromima. Ronioci }e nadgledati luku, dok }e hiqade policajaca obezbje|ivati Igre, koje predstavqaju najskupqu bezbjednosnu operaciju u istoriji Kanade. Neki kriti~ari se, ipak, pitaju da li su takve mjere obezbje|ewa zbog me|unarodnih terorista potrebne, kao i da mogu da iza zo vu lo kal ne pro tes te, upra vo zbog to li ke potro{we novca na Olimpijske igre. Vlada Kanade je za potrebe obezbje|ewa igara izdvojila blizu 515 miliona evra, dok je za izgradwu objekata i obnovu borili{ta potro{ila 330 miliona. Buyet Organizacionog komiteta Vankuvera, u koji nije ukqu~eno obezbje|ewe, iznosi oko 1,2 milijarde evra.

Kana|anima obe}ana vrijedna nagrada

Milion za dobro sankawe
ZLATNA medaqa u sankawu za ka nad ske ta kmi ~a re na ZOI u Vankuveru vrijedje}e milion dolara, po{to je toliko sumu novca obe}ao sponzor ekipe. Kom pa ni ja “Fast trek grup“ iz Al ber te, ko ja tek gradi ime kao finansijski konsultant, saop{tila je da }e milionsku nagradu podijeliti osvaja~ medaqe i Kanad ski sa vez za san kawe. Sre brna ili bronzana me daqa donosi}e 50.000 dolara, a prvo mjes to me |u ka nad skim takmi~arima 5.000 dolara. Medaqe se, me|utim, od Kana|ana ne o~ekuju u sankawu.

Po~elo antidoping testirawe
Olimpijska ekspedicija BiH
FOTO: AGENCIJE

U planu 2.000 testova
DOKTORI u modernoj laboratoriji u Vankuveru ve} su na doping testirali vi{e od 200 u~esnika Zimskih olimpijskih igara koje }e se odr`ati u tom kanadskom gradu. Doktorka Kristijan Ajot, koja je na ~elu antidoping tima, izjavila je da je ciq da se tokom Igara izvr{i oko 2.000 testova. Trebalo bi da se provjeri 1.600 uzoraka urina i 400 do 500 uzoraka krvi. Svi dosada{wi rezultati bili su negativni, ali je Kristijan Ajot ocijenila da je nemogu}e garantovati da dopingovawa ne}e biti. Antidoping tim u Vankuveru trenutno ~ine 23 nau~nika, ali }e se wihov broj uskoro pove}ati na 35, pa }e se raditi u tri smjene.

VANKUVER - U olimpijskom selu Visler u Vankuveru odr`ana je ceremonija dobrodo{lice olimpijskom timu BiH, saop{teno je iz Olim-

Komitet
U Vankuver je u ~etvrtak otputovala i delegacija Olimpijskog komiteta BiH. Podr{ku sportistima koji dolaze iz Republike Srpske, a predstavqaju BiH, da}e predsjednici Komiteta: Izet Ra|o, Marijan Kvesi} i Sini{a Kisi}.

pijskog komiteta, a prenosi Srna. U saop{tewu se navodi da je tokom ceremonije u Vankuveru, koja je odr`ana iza pono}i prema na{em vremenu, na jarbol podignuta zastava BiH, a ra zmi jeweni su i po klo ni izme|u {efa misije olimpijskog tima BiH i gradona~elnika Vankuvera. Svi olimpijci BiH potpuno spremno su do~ekali ju~era{we prve treninge u Kanadi, a mawe zdravstvene probleme imali su skija{ica Maja Klepi} i trener Tomo Lopati}. Oni su, na svu sre}u, brzo

sanirani uz pomo} medicinske slu`be u olimpijskom selu Visler, koja je na vrhunskom nivou i 24 ~asa je na raspolagawu olimpijcima.

SVI takmi~ari iz Isto~nog Sarajeva
BiH u Van ku ve ru pred stavqaju olimpijci iz Isto~nog Sarajeva @ana Novakovi}, koja }e na otvarawu 21. zimskih olimpijskih igara nositi zastavu BiH, Maja Klepi}, Tawa Kari{ik, Marko

Rudi} i Mladen Plakalovi}. - Uspjeli smo da se priviknemo na uslove i vrijeme u Vankuveru, i jedva ~ekamo da takmi~ewa po~nu. Svi sportisti u selu su nestrpqivi, ovo je zaista veliki doga|aj za sve nas. Nadam se da }emo uspjeti da ostvarimo dobre rezultate i obradujemo sve na{e navija~e i poklonike zimskih sportova u Republici Srpskoj i BiH - istakla je @ana Novakovi}. Zimske olimpijske igre u Vankuveru traja}e od 12. do 28. februara, a sve~ano otvarawe je u no}i izme|u petka i subote u tri ~asa ujutro.

"Nevjerovatan izgled sela"
PREDSJEDNIK Me|unarodnog olimpijskog komiteta (MOK) Belgijanac @ak Rog posjetio je olimpijsko selo u Vankuveru, gdje }e biti smje{teni sportisti tokom predstoje}ih Zimskih olimpijskih igara. On je ocijenio da olimpijsko selo “izgleda nevjerovatno“. Prvi ~ovjek MOK-a i sam }e da boravi u olimpijskom selu tokom jednog dijela igara. - Mnogi su mi rekli da je ovo najboqe olimpijsko selo u istoriji Olimpijskih igara. Rekao bih da nisu pogrije{ili - rekao je Rog tokom obilaska objekata. Prilikom posjete selu Rog je izja vio da bi glo bal no otopqavawe na du`i rok moglo da ugrozi odr`avawe Zimskih olimpijskih igara. Vankuver }e bez ve}ih problema vje{ta~ki nadomjestiti nedostatak prirodnog snijega. - Sigurno je da }emo u budu}nosti imati sve mawe bijelog, swe`nog okru`ewa. ^iwenica je da planetarno otopqavawe na du`i rok mo`e negativno da uti~e na odr`avawe igara - istakao je biv{i {ef misija ZOI 1976. u Insbruku i 1988. u Kalgariju. Rog je, me|utim, naglasio da Igre u Vankuveru, od 12. do 28. februara, ne}e biti ugro`ene. broj prestupnika kod biatlonaca iz te zemqe. - Upozorili smo ih i o~ekujem da }e se slo`iti. Znam da qude brine broj slu~ajeva i potpuno je opravdano biti zabrinut. Va`no je da sada vlasti Rusije odgovore odlu~nom antidoping akcijom - rekao je prvi ~ovjek MOK-a. Jedini potvr|eni slu~aj dopinga u Torinu bio je onaj Olge Pileve, kojoj je oduzeta srebrna medaqa. Ona je odslu`ila kaznu i sada je ~lan tima Rusije u Vankuveru. - Prema zakonu, imate pravo da se vratite u dru{tvo kada od slu `i te ka znu - od govorio je Rog na pitawe da li }e joj biti dozvoqeno da se takmi~i.
FOTO: AGENCIJE

Predsjednik MOK-a @ak Rog posjetio kanadski Vankuver

Milanko Petrovi}, srpski biatlonac

“Ovo je pravi mu{ki sport“
JEDINI predstavnik Srbije u biatlonu na Zimskim olimpijskim igrama u Vanku ve ru je Mi lan ko Pe tro vi}. Momak iz Sjenice, ro|en 21. septembra 1988. godine, ka`e da je nastup u Vankuveru “vrhunac koji svaki sportista `eli“. - U~es tvo vao sam na dva svet ska prven stva i Svet skom kupu u protekle dve sezo ne, ali Olim pij ske igre su sigurno vrhunac koji svaki sportista `eli. O~ekivawa su skro mna, ali }e mo na sa mom do ga |a ju vi de ti ko li ko mo gu - re kao je Pe trovi}. On spada u red sportista ko ji se ba ve dis ci pli na ma koje ne izazivaju puno pa`we javnosti i nerijetko se bo ri sa pro ble mi ma ko je konkurenti nemaju. - Veoma je te{ko biti biatlonac u dr`avi u kojoj se u ovaj sport ne ula`e i koja, na`alost, nema stazu za bia tlon i stre li {te. Mo ra stalno da se putuje u inostranstvo da bi se treniralo i pripremalo za takmi~ewa - dodao je Petrovi}.

BELGIJANAC }e jedno vrijeme biti u selu
- Na osnovu ekspertskih izvje{taja organizatora i Me|unarodne skija{ke federacije, apsolutno nema razloga za zabrinutost u pogledu odr`avawa takmi~ewa u Vankuveru precizirao je Rog. @ak Rog je pozvao sportske vlas ti Ru si je da stro `i je ka`wavaju korisnike dopinga i rekao da ga brine veliki

@ak Rog

42 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Federej{n Kup

Teniski turnir “ABN Amro“ u Roterdamu

Slovakiwe u "Areni"
LONDON - Najboqe srpske teniserke igra}e opet u "Beogradskoj areni". Propustile su priliku da se domognu polufinala Svjetske grupe jedan Federej{n kupa, porazom od Ruskiwa, a u borbi za opstanak eliti rivalke }e im biti Slovakiwe. Ovo je odlu~eno na `rijebu u Londonu, a me~ je na programu 24. i 25. aprila. Slo va kiwe su do ba ra `a sti gle po bje dom nad Ki nes kiwama (3:2) u me~u Svjetske grupe dva i dobile priliku da se bore za prolaz u krem dru{tvo. Uspjeh protiv Kine donijele su Danijela Hantuhova (27. na WTA listi) i Dominika Cibulkova (30). U preostalim me~evima za popunu Svjetske grupe jedan Federej{n kupa sasta}e se: Belgija - Estonija, Ukrajina - Australija, Wema~ka - Francuska.

Xon Mekinro

Federer je najboqi
CIRIH - Nekada prvi teniser svijeta, Yon Mekinro priznao je da je [vajcarac Royer Federer najboqi igra~ u istoriji tog sporta. Proslavqeni qevoruki Amerikanac je novinarima u Cirihu re kao da Fe de re ra sma tra boqim i od se dmos tru kog {ampiona Vimbldona Pita Samprasa i od Roda Lejvera, jedinog tenisera koji je u jednoj godini osvojio sva ~etiri grend slem turnira. Me kin ro je do dao da je Lejver bio wegov idol, da je Sampras bio najboqi teniser na tra vna toj po dlo zi, ali da je Federer, ipak, najve}i od svih. Federerov prosjek od dvije grend slem titule osvojene po go di ni Me kin ro je na zvao nevjerovatnim. Mekinro je tokom igra~ke karijere osvojio sedam grend slem titu la, de vet mawe od 28-go di{weg Federera.

Trijumf \okovi}a, predaja Troickog

Novak \okovi}

FOTO: AGENCIJE

Ukrajinac Sergej Stahovski obustavio otpor prvom reketu Srbije pri vo|stvu \okovi}a od 6:2, 4:1. Troicki se predao pri rezultatu 3:6, 0:3 za Austrijanca Jirgena Melcera
Roxer Federer

Klemen Rutar, slovena~ki gimnasti~ar

@elim braniti boje Srbije
QUBQANA - Slo ve nac Kle men Ru tar, 21-go di{wi Qubqan~anin `eli da se preseli u Srbiju i da brani boje ove zemqe u gimnastici. On planira da se preseli u Novi Sad, gdje postoji gimnasti~ki klub i ve} je napravio neke kontakte i razgovarao sa srpskim gimnasti~arima i trenerima. - Gimnastikom sam se bavio 13 godina, bio sam dr`avni prvak u Sloveniji i sada sam odlu~io da se vratim ovom sportu, jer imam tek 21 godinu i imam jo{ mnogo toga da pru`im. U Sloveniji sam uvek bio prvi na takmi~ewima, ali neke stvari ba{ i nisu bile u redu. Sada `elim da se takmi~im za Srbiju i bio bih sre}an da se to ostvari - rekao je Rutar. Ovaj takmi~ar dosada je imao uspje{nu karijeru. - Bio sam 36 puta dr`avni prvak, ali nisam mogao da na|em sponzora, niti sam imao neku medijsku promociju. Nare dne ne djeqe tre ba lo bi da do |em u Beo grad i da razgovaram sa predstavnicima Olimpijskog komiteta Srbije - dodao je Rutar.

ROTERDAM - Prvi nosilac turnira “ABN Amro“ u Roterdamu Srbin Novak \okovi} opravdao je ulogu favorita protiv Ukrajinca Stahovskog plasirav{i se u drugo kolo, vjerovatno la k{e ne go {to je i sam o~ekivao.

On je po bi je dio Ukra jin ca Ser ge ja Sta hov skog, po{to je ovaj predao me~ u beznade`noj situaciji, pri rezultatu 6:2, 4:1. \okovi} je tokom svih 55 minuta igre dr`ao konce u svojim rukama. Napravio je po dva brejka u oba seta, dok

je Stahovski imao samo jednu priliku da mu oduzme servis. Nije uspeo da izjedna~i na 2:2 u drugom setu, da bi nekoliko minuta kasnije odlu~io da odustane od borbe.

\OKOVI] danas igra sa Kjudinelijem
\okovi} }e se u drugom kolu danas sastati sa [vajcarcem Markom Kjudinelijem (54. na ATP listi), kojeg je pro{log mjeseca pobijedio sa 3:1 na Aus tra li jen openu. Kjudineli je u prvom kolu uz dosta sre}e nadigrao

ZIMOWI] I NESTOR
Po~elo je i takmi~ewe u konkurenciji dublova. Srpskokanadska kombinacija, Nenad Zimowi} i Danijel Nestor, koji su postavqeni za prve nosioce su, poslije velike borbe, ali samo u prvom setu, eliminisali Srbe Viktora Troickog i Janka Tipsarevi}a sa 7:6 (7:1), 6:1. Naredni rivali }e im biti [panci Felisijano Lopez i Tomi Robredo, a ovaj me~ je na programu danas.

Francuza Mikela Qodru sa 6:1, 6:7, 7:6. Drugi reket Srbije Viktor Tro ic ki opros tio se ve} na star tu ove smo tre. Predao je me~ Jirgenu Melceru poslije 66 minuta igre, pri vo|stvu Austrijanca 6:3, 3:0. Prvi set je trajao 49 minuta. Melcer je napravio dva brejka, a osmi nosilac jedan. U nastavku je Austrijanac jo{ dva puta oduzeo servis Srbinu, koji je u ta dva ge ma na pra vio ~ak pet du plih gre{aka, a onda je podigao bijelu zastavu. To je bio tre}i duel Troickog i Melcera i sva tri je dobio 28-godi{wi Be~lija. SEGED PARTIZAN 9 13

Seged pao po drugi put
SE GE DIN - Va ter po listi beogradskog Partizana po bi je di li su Se ged u Ma|arskoj sa 13:9 (4:3, 4:3, 2:0, 3:3) i ostvarili deseti trijumf u isto toliko me~eva u Evrointer ligi. Ta ko su “crno-bi je li“ nastavili sjajan niz u ovoj sezoni - 31 utakmica (ra~unaju}i i turnire), 30 pobjeda i jedan remi. Osim po~etka me~a, kada je dva puta bilo nerije{eno (1:1, pa 2:2), Partizan je sve vrijeme vodio. U drugoj ~et vrti ni Beo gra |a ni su pove}avali prednost, bilo je najprije 6:3, potom 7:4 i bilo je izvjesno da ekipa sa “Bawice“ gra bi ka no vom trijumfu. U tre }em di je lu igre, Partizan je napravio jo{ ve}u zalihu, golovima Andrije Prlainovi}a i Milana Aleksi}a i oti{ao na visokih 10:6, potom i 11:7. U posqedwoj ~et vrti ni iza bra ni ci Igora Milanovi}a imali su i pet go lo va pre dnos ti (12:7), a Seged je do kraja uspio samo da ubla`i poraz.

Partizan zabiqe`io i desetu pobjedu u Evrointer ligi

Ministarstvo omladine i sporta Srbije

Ugovori sa 35 saveza
BEOGRAD - Ministar omladine i sporta Sne`ana Samaryi}-Markovi} potpisala je u Palati Srbije ugovore o finansirawu sa predstavnici ma 35 spor tskih sa ve za Srbije. Ona je naglasila da je Ministarstvo dobilo isti buyet kao i pro{le godine. - Pro{le godina sam obe}ala da }e savezi dobiti 35 odsto vi{e novca, jer su to zaslu`ili svojim rezultatima. Ipak, to nije bilo mogu}e ostvariti - izjavila je Samaryi} - Markovi} i precizirala da nijedno ministarstvo nije dobilo ve}a finansijska sredstva u odnosu na 2009. Pre ma wenim ri je ~i ma, dio sredstava iz buyeta bi}e na mi jewen fi nan si rawu medicinskog programa Republi ~kog za vo da za sport i antidoping aktivnosti. Ministarka je najavila da se ove go di ne pre dvi |a kvar talno izvje{tavawe, kako bi se imao boqi uvid u namjensko tro{ewe sredstava. - Nadamo se da }emo mo}i da pomognemo i imamo neke ideje. Ministarstvo omladine i sporta }e se zalo`iti za stvarawe fonda za pomo} klubovima - najavila je Samaryi}-Markovi}.

(3:4, 3:4, 0:2, 3:3) Bazen: U Segedinu. Gledalaca: 400. Sudije: Juhas (Ma|arska) i ]iri} (Srbija). Igra~ vi{e: Seged 9 (3), Partizan 6 (2). Peterci: Seged 1 (1), Partizan 1 (1). SEGED: Bak{a, Torok 3, Leman 1, Varga, Vindi{, Busila 2, Komlo{i, Molnar 3, Juhas, Kunc, Somo|i, Josen, Nemet. Trener: Laslo Kasa{. PARTIZAN: Soro, Mirkovi}, ]uk, Korolija 1, Aleksi} 2, Pijetlovi} 2, Prlainovi} 5, Goci}, Avramovi}, S. Mitrovi} 1, Vujasinovi} 2, Gak, B. Mitrovi}, Markovi}. Trener: Igor Milanovi}.

PRLAINOVI] postigao pet golova
Igra~ uta kmi ce bio je Andrija Prlainovi} koji je postigao pet golova, a golman Slobodan Soro je imao 12 odbrana. Sino} su Beogra|ani igrali novi me~ u Evrointer ligi. Na “Bawici“ su se susre li sa naj sla bi jim tim, ma |ar skim Uj pe {tom (ima svih 11 poraza).

Tabela
1. Partizan 10 2. Vojvodina 10 3. Va{a{ 10 4. Honved 11 5. Seged 10 6. Eger 10 7. Ferencvaro{ 9 8. Ko{ice 8 9. Oradea 7 10. Ujpe{t 11 10 7 6 5 4 4 4 3 2 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 3 3 6 4 5 4 4 5 11 112:60 92:82 102:73 97:102 86:81 82:91 61:74 70:81 57:58 73:129 30 21 19 15 14 13 13 10 6 0

Du{ko Pijetlovi} (Partizan)

FOTO: AGENCIJE

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 43

"Nula" sa Bugarima
FOTO: AGENCIJE

Fudbaleri Borca sino} odigrali novi susret u Antaliji

Prijateqske utakmice

Hladno}a protiv LEOTAR fudbala
TREBIWE - Nije bilo lako ju~e biti akter fudbalske uta kmi ce ko ja je odi gra na izme|u Leotara i Kr{kog na tre biwskim “Po li ca ma“. Utakmica je odigrana po velikoj hladno}i i ki{i . Ipak, fudbaleri obje ekipe su se potrudili da prevazi|u te{ke uslove i da oni koji su bili na tribinama ku}i odu za do voqni. U prvom di je lu Leotar je imao vi{e od igre i u tom periodu je ostvario vo|stvo. Strijelac je bio Dejan Ra{evi}, a asistent Anel Rami}. U drugom dijelu gosti su im se revan{irali golom, Najsa Lavren~i}a. ^. M. KR[KO

1 (1) 1 (0)

Strijelci: 1:0 Ra{evi} u 16, 1:1 Lavren~i} u 85. minutu. Stadion: “Police“ u Trebiwu. Gledalaca: 100. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebiwe). LEOTAR: Mijanovi}, ^orlija, Radovi}, Vu~ini}, ]erani}, Rami}, Cimirot, Mari}, Ra{evi}, Risti}, Ze~evi}. Igrali su jo{: Todorovi}, Markovi}, Vico, ]uri}, [e{lija, @unior Souto, Andri}, Bo{kovi}, Magazin, Komneni}. Trener: Goran Skaki}. KR[KO: Qubojevi}, Gavrilovi}, Luli}, Artur, Soska, Sliv{ek, Pilipovi}, A. Brdik, Lazanski, Kova~evi}, Barkovi}. Igrali su jo{: Zaloker, Andrej Brnik, Smukovi}, Lavren~i}, Petric, Marin{ek, \ermanov. Trener: Albert Pobor.

Remi prvoliga{a
BSK SLOBODA
Bojan Petri} i Nemawa Damjanovi}

2 (0) 2 (1)

Igralo se ~vrsto, videlo se da su Bugari iskusna i jaka ekipa. Ni remi nije lo{, mada imamo jo{ mnogo toga da uradimo do po~etka prvenstva, rekao Mari}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Strijelci: 0:1 Stanoj~i} u 7, 0:2 Keranovi} u 54, 1:2 Aleksi} u 73, 2:2 Damjanovi} u 85. minutu. Gledalaca: 50. Igrali{te u Krupi na Vrbasu. Sudija: Robert Zrili} (Bawa Luka). BSK: Bijeli}, Babi}, Gra{an, Novakovi}, Damjani}, Aleksi}, Baki}, \uri}, Beri}, Radoja, Dimitrijevi}. Jo{ su igrali: Mar~eti}, Iveti}, Damjanovi}, Bobar, Jorgi}, Bereta, Bekan, Strika. Trener: Damir [pica. SLOBODA: Drqa~a, Tica, Keranovi}, Veinovi}, Luka~, Kova~evi}, Jelisavac, Kolunyija, Ivi~i}, Stanoj~i}, Zec. Jo{ su igrali: Karanovi}, Zdjelar, M. Popovi}, Ivan~evi}, [kondri}, @uji}, Mar~eta. Trener: Zlatko Jelisavac.

AN TA LI JA - U ~et vrtoj provjeri na priprema ma u An ta li ji fu dba leri Borca su remizirali pro tiv bu gar skog prvo li ga{a Pirina (0:0). Bi la je to ~vrsta uta kmi ca dvi ju eki pa ko je su vi{e pa`we posvetile ~uvawu vlas ti te mre `e ne go na pa du na pro ti vni ~ku. Ipak, u takvoj igri bilo je na obje strane po nekoliko izglednih {ansi, ali nije bilo golova. - Mo gu da bu dem za do voqan pri ka za nom igrom. Igralo se ~vrsto, videlo se da su Bugari iskusna i jaka eki pa. Ni re mi ni je lo{,

mada imamo jo{ mnogo toga da ura di mo do po ~et ka prvenstva - istakao je {ef stru ~nog {ta ba Bor ca Zo ran Yimi Mari} u telefonskom razgovoru.

POVRATAK ku}i planiran 16. februara
Dan ranije, poslije utakmi ce pro tiv bje lo rus kog dru go li ga {a Go meqa (2:0) strateg “crveno-plavih“ naja vio je da }e od su sre ta protiv Pirina vi{e vremena dobijati jedanaestorica fudbalera koji konkuri{u za startni tim. Me|utim... - Jo{ su mogu}e odre|ene rokade, tako da u ovom mo-

mentu ne mogu ni{ta precizni je da ka `em - ka zao je Mari}. Ju~e je Borac po~eo me~ u formaciji 4-5-1 s Qubi{om Vukeqom u napadu, a da li }e to biti varijanta za proqe}e u Pre mi jer li gi BiH, jo{ uvijek je nepoznato. Po sli je su sre ta u obli`woj bolnici {toper Bojan Pe tri} je po tra `io pomo} jer je zaradio lak{u povredu sko~nog zgloba. Prije me~a protiv Pirina Bawolu~ani su savlada li ru mun skog dru go liga{a Dunareu 1:0, zatim su po ra `e ni od ~e {kog Brna 0:1, da bi pobijedili Gomeq 2:0. Sutra }e izabra-

nici trenera Mari}a odigrati i peti susret, a rival }e biti ruski Saturn. Povratak za Bawu Luku je planiran za 16. februar. BORAC PIRIN 0 0

Sudija: Hakan Borazoglu (Turska). Igrali{te: Hotela “Golden siti“ u Antaliji. Gledalaca: 250. BORAC: Kne`evi}, Damjanovi}, Petri}, Trivunovi}, @ari}, Grahovac, Vukobratovi}, Stani}, Stan~eski, Puziga}a, Vukeqa. Jo{ su igrali: [mawa, Kajkut, Stevanovi}. Trener: Zoran Mari}. PIRIN: Markenxijev, Rizov, Georijev, Mitreski, Popev, Palankov, Nakov, Kocev, Mladenov, Kondev, Vodeni~arov. Trener: Stefan Grozdanov.

KRU PA NA VRBA SU Prvo poluvrijeme duela dva prvoliga{a Srpske u potpunosti je pripala Novogra|anima. Kontrolisali su igru, a u sedmom minutu poslije povratne lopte Steve Kova~evi}a sa desne strane Aleksandar Stanoj~i} je zatresao mre`u bawolu~kih “roman ti ~a ra“. U 54. mi nu tu Keranovi} je tukao iskosa sa lijeve strane, a lopta uz pomo} jednog protivni~kog igra~a odsjela je u golu - 0:2. U 73. mi nu tu Ale ksi} je smawio, a pet minuta prije kraja susreta BSK je stigao do izje dna ~ewa golom OgN. \. wena Damjanovi}a.

Radnik slavio
BRODAC - Fudbaleri Radnika izborili su pobjedu u kontrolnoj utakmici odigranoj u Brocu protiv drugoliga {a sa is to ka, do ma }eg Jedinstva. Poslije prvih 45 minuta rezultat je bio nerije{en 1:1, a u nastavku su izabra ni ci tre ne ra Ni ko le Bale, zahvaquju}i pogotku Takovca iz jedanaesterca, stigli do prvog tri jum fa u pripremnim me~evima. Susret je odigran po izuzetno te{kim uslovima, velikoj hladno}i i snijegu, ali to nije omelo fudbalere dva kluba da prika`u veliko po`rtvovawe i borbu na terenu. I. S. JEDINSTVO (B) RADNIK 1 (1) 2 (1)
Strijelci: 1:0 ^aji} u 15, 1:1 Marinkovi} u 38, 1:2 Takovac u 60. minutu iz penala. Stadion: Ribin u Brocu. Gledalaca: 50. Sudija: Predrag Stanki} (Bijeqina). JEDINSTVO (B): Sofreni}, Panti}, Jovanovi}, Jelisi}, Petri~evi}, Mijatovi}, Piva~, Markovi}, Filipovi}, Gruji~i}, Teodorovi}. Igrali su jo{: ^aji}, Manojlovi}, Krsti}, Ivkovi}, Gra~anin. Trener: Miroslav Timi}. RADNIK: Petrovi}, Milo{evi}, Ze~evi}, Takovac, Sapawo{, Joki}, Pavlovi}, Ga{evi}, Pavi}, Marinkovi}, Vuji}. Igrali su jo{: \or|i}, Arnautovi}, Konculi}, \uri}, Milanovi}, Krsmanovi}, Jefti}. Trener: Nikola Bala. I. S.

Kod "uqara " krenulo naboqe
MODRI^A - Ako je suditi po sje dni ci Iz vr{nog odbo ra Mo dri ~a Ma ksi me, na ~ijem se dnevnom redu na{lo vi {e ta ~a ka, stawe u ovom klu bu se po la ko, ali sigurno normalizuje. - Razgovarali smo o igra~kom kadru, analizirali koji kapaciteti su oti{li, a koga smo anga`ovali za budu}i period. Stawe se normalizuje, igra~i treniraju, a finansijski rebus se rje{ava i Rusi su prepoznali vrijednosti i zna~aj anga`ovawa Modri~a Maksime u Premijer ligi BiH. Ima}emo do qeta sigurno wihovu podr{ku. Ostaje da ~lanovi Upravnog odbora Rafinerije uqa, na {e lo kal ne za je dnice i kluba sjednu za sto i donesu strategiju funkcionisawa i egzistirawa kluba za period od tri do pet go di na. Mo gu re }i da je stawe krenulo naboqe - rekao je predsjednik Modri~a Ma ksi me Mi len ko Gra bo vac. Igra ~i tre ni ra ju vri je dno, otro vnih stre li ca sa strane sada je sve mawe. Ipak, do {lo je do odre |e nih re zo va u okvi ru Iz vr{nog odbora Kluba.

Odr`ana sjednica Izvr{nog odbora Modri~a Maksime

IGRA^I po~eli vrijedno da treniraju
- Ra zri je {i li smo ~lan stva u Iz vr{nom odbo ru Zdravka Jovanovi}a zbog rani je izne se nih ra zlo ga. Na{ ~lan vi{e nije ni Du{an Po po vi}, jer od OFS Modri~a ima zabranu rada u fudbalu na godinu i nama ostaje da po{tujemo tu odluku. Prema ~lanu 25. Statuta kluba, ~lanstvo istog ~ine i qudi koji treba da sponzori{u rad na{eg kolektiva. Mladen Jovi}evi} je bio taj ~lan, a ni je fi nan sij ski u~es tvo vao u fun kci oni sawu Modri~a Maksime, pa je zbog svog pasivnog pona{awa i on razrije{en ~lanstva u na{em klubu. Wihova

Jagodi} i Vuk{a prijateqski
QUBI] SLOBODA (MG) 1 (0) 1 (1)
Strijelci: 0:1 \ekanovi} u 31, 1:1 V. Deket u 59. minutu. Igrali{te u Krupi na Vrbasu. Gledalaca: 50. Sudija: Ogwen Vaqi} (Bawa Luka).

Milenko Grabovac

mjesta popuni}e qudi iz op{ti ne Mo dri ~a i na {eg sponzora, Rafinerije uqa naglasio je Grabovac. Zanimqivo, klub nije `elio da se odrekne usluga fudba le ra ka kvi su Du {ko Staji} i Nikola Vasiqevi}, ali OFS Modri~a donio je odlu ku o ras ki du ugo vo ra igra~a na {tetu kluba, a Ar-

bitra`na komisija FS BiH uva`ila je takav stav da su Staji} i Vasiqevi} slobodni igra~i na {tetu Modri~a Maksime. Bilo kako bilo, u fudbalskoj Mo dri ~i po la ko se stawe nor ma li zu je i po pravqa, sve u interesu najpopularnijeg sporta. S. J.

QUBI]: Crnadak, Prodanovi}, Vidovi}, B. @i`ak, Simi}, Raili}, Wegomirovi}, An~i}, Balaban, Z. Deket, Segi}. Jo{ su igrali: Radulovi}, V. Deket, Pezer, Suboti}, Lazi}, ]irkovi}, Mujki}, Mirkovi}, Vasi}, A. @i`ak. Trener: Vlado Jagodi}. SLOBODA (MG): Ili}, Mileti}, Vuji~i}, Kula{, Bogunovi}, ]ulum, Kecman, Stjepanovi}, Duranovi}, \ekanovi}, Ma{i}. Jo{ su igrali: @ili}, Lazendi}, Stanivuk, ^amar, Kaurin, Vidovi}, Travar. Trener: Dragan Vuk{a.

KRU PA NA VRBA SU - U prvom kontrolnom me~u prwavorski prvoliga{ remizirao je protiv jeseweg {ampiona Druge lige Republike Srpske, grupa zapad, Slobode iz Mrkowi} Gra da. Me~ je protekao u ravnopravnoj igri, a poslije vo|stva Mrkowi}ana, “plavi“ su izjedna~ili majstorskim pogotkom Vladimi ra De ke ta iz slo bo dnog udarca sa vi{e od 20 metara. Treneri Vlado Jagodi} i Dragan Vuk{a jo{ ne mogu da bu du za do voqni igrom svojih fudbalera jer su ekipe jo{ u prvoj fazi priprema. B. R.

44 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Veliko interesovawe za gostovawe Zvezde u SAD

^ikago u “crveno-bijelom“
BEOGRAD - Ministarstvu za dijasporu Republike Srbije posqedwih dana javqa se veliki broj srpskih iseqenika, or ga ni za ci ja i klu bo va ra spi tu ju }i se o de taqima dolaska fudbalera Crvene zvezde na turnir koji se odr`ava od 19. do 22. maja u ^ikagu, u organizaciji ^ikago fajera, ~lana ameri~ke MLS lige. - Veliko zadovoqstvo, rekao bih ~ak i euforija, vlada me|u na{im sunarodnicima u ^ikagu i celim Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama zbog dolaska najvi{eg najtrofejnijeg fudbalskog kluba Crvene zvezde - rekao je Miodrag Jak{i}, dr`avni sekretar za dijasporu. On je naglasio da kona~na odluka o gostovawu u SAD jo{ uvijek nije donesena, ali da se i u Ministarstvu nadaju da }e se “crveno-bijeli“ uskoro na}i u Americi me|u na{im srpskim iseqenicima.

Ramon Kalderon

Perez nije doveo Ronalda
MA DRID - Flo ren ti na Pereza mnogi smatraju svemogu}im. U prvom mandatu na ~elu Real Madrida u ekipi je okupio Ronalda, Figa, Zi da na, Be ka ma, Ro ber ta Karlosa... Kada je pro{le godine pono vo sjeo u pred sje dni ~ku fotequ na Santjago Bernabeu, tim je poja~an Karimom Benzemom, Kakom, ]abijem Alonsom, Raulom Albiolom i najskupqim fudbalerom u is to ri ji Kris ti ja nom Ro naldom. Me |u tim, biv {i pred sje dnik kluba Ramon Kalderon tvrdi da dolazak Portugalca sa “Old Traforda“ nije Perezova zasluga. - Ronaldo je potpisao predugovor sa Realom 8. decembra 2008. godine. Predugovor je imao klauzulu prema kojoj bi Ronaldo morao da plati 30 miliona evra ako pre|e u drugi klub. Time je pokazao koliko je `eleo da do|e u Real - rekao je Kalderon.

Milan Jovanovi}

Jovanovi} i zvani~no
Srpski reprezentativac od qeta postaje igra~ Liverpula
Siguran sam da sam doneo ispravnu odluku i to u najboqe vreme... I ranije sam ponavqao da }e ova odluka biti najva`nija u karijeri, rekao Jovanovi}
pregovora sa ~elnicima Liverpula - pojasnio je Jovanovi}. ostankom Rafaela Beniteza na ~elu kluba. Jo va no vi} je pret ho dno tra`io da se uprava Liverpula izjasni da li }e [panac ostati na ~elu tima sa “Enfilda“, ali se cijela pri~a oko sudbine sjajnoj {panskog trenera prili~no zakomplikovala proteklih dana, {to je, na kraju, dovelo i do o{tre prepiske izme|u Liverpula i Juventusa, koji je ve} najavio da tim od juna preuzima upravo Rafa. Prije prelaska u Liverpul LIVERPUL - Jeste, nije, jeste, nije. E, sad kona~no jeste. Milan Jovanovi} je potpisao trogodi{wi ugovor sa Liverpulom, vrijedan oko tri miliona evra po sezoni. Lane na “Enfild roud“ sti`e u junu. Milan Jovanovi} je prekinuo na taj na~in silnu zbrku koja je vladala oko budu}eg anga`mana napada~a srpske reprezentacije i Standarda iz Lije`a. - Siguran sam da sam doneo ispravnu odluku i to u najboqe vreme... I ranije sam ponavqao da }e ova odluka biti najva`nija u karijeri i verujte da sam zbog to ga sa gle dao sve aspekte pre nego {to sam prelomio - rekao je Jovanovi}. Svega dan ranije ~elnici Standarda izjavqivali su da su se u zavr{nu rundu trke za Jovanovi}em plasirali Juventus, Valensija, Milan i madridski Real. - Odlu~ile su sitnice iz

Selektor Argentine ne vodi turiste na SP

Maradona otpisao Rikelmea
BUENOS AJRES - Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Dijego Maradona izjavio je da ne}e vi{e pozivati Huana Romana Rikelmea na sqede}e utakmice “gau~osa“. - Rikelmea sam zvao za posqedwu utakmicu reprezentacije, ali se on nije pojavio. Volim kako igra i nadam se da }e igrati na najvi{em nivou za Boku, po{to je potreban svom klubu - izjavio je Maradona. On je tako|e najavio da ne}e voditi “turiste“ u Ju`nu Afriku. - Ne `elim da na Svjetsko prvenstvo vodim fudbalere koji ne igraju da bih im omogu}io 30 dana besplatnog odmora. U Evropi imamo dosta fudbalera koji sjede na klupama u svojim klubovima, pa samim tim {anse igra~a iz argentinskih klubova rastu svakim danom - dodao je popularni El Pibe.

GODI[WA plata tri miliona evra
Pro{le srijede britanski mediji su javqali da je “posao“ oko dovo|ewa Jovanovi}a u Liverpul “gotova stvar“, ali je to wegov menayer demantovao. Time je zavr{ena jurwava za sjajnim napada~em, koji je u protekle dvije sezone prosto eksplodirao i pru`ao briqantne partije u dresu Standarda iz Lije`a i srpske reprezentacije, posebno otkako je “orlove“ preuzeo Radomir Anti}. Kako navode ostrvski mediji, Jovanovi} je `elio garancije da ne}e biti zamjena Fernandu Toresu, {to su mu ~elnici “crvenih“ navodno obe}ali, ali nije jasan dio Lanetovih primjedbi u vezi sa

Jovanovi} bi trebalo da u~estvuje na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi. - Naj bi tni je je da sam odlu~io gde }u igrati idu}e sezone i da sada mogu potpuno da se posvetim terenu. Na najboqi mogu}i na~in sad mogu da se pripremim za Svetsko prvenstvo, koje je veliko isku{ewe za svakog fudbalera i koje li~no do`ivqavam kao krunu karijere... O Liverpulu jo{ ne razmi{qam - zakqu~io je Jovanovi}.

I Krasi} na “Enfildu“
Milanu Jovanovi}u }e se na “Enfildu“ pridru`iti saigra~ iz srpske reprezentacije Milo{ Krasi}. Uticaj menaxera Dejana Joksimovi}a na prvog stru~waka Liverpula Rafu Beniteza odigrao je presudnu ulogu u dogovoru. Krasi} bi paraf trebalo da stavi prije odlaska na Mundijal u Ju`nu Afriku. “Crveni“ }e za dolazak plavokosog Srbina iz moskovskog CSKA izdvojiti 12 miliona funti. Tako }e u idu}oj sezoni Liverpul krenuti u juri{ na trofeje na “srpskim krilima“.

Radomir Anti} li~nost godine
Dijego Maradona FOTO: AGENCIJE

Novo priznawe za selektora Srbije

Engleska Premijer liga, 26. kolo

Man~ester Siti rutinski
LON DON - Odi gra ne su ~e ti ri uta kmi ce 26. ko la Premijer lige, u kojima su Man ~es ter Si ti i Fu lam sla vi li kod ku }e, San der lend je vo dio do fi ni {a protiv Portsmuta, ali su se “pompeji“ i{~upali, a Stouk nosi bod iz Vigana. Man~ester Siti se “oprao“ za poraz od Hala u prethodnom kolu. Golovima Karlosa Teveza (iz penala) i Emanuela Ade ba jo ra ru tin ski je trijumfovao nad Boltonom. Re zul ta ti 26. ko la: Man ~es ter Si ti - Bol ton 2:0 (Te vez 31 pe nal, Ade ba jor 73), Portsmut - Sanderlend 1:1 (Dindan 90 - Bent 12 penal), Vi gan - Sto uk 1:1 ([arner 14 - Sanli 74), Fulam - Barnli 3:0 (Marfi 23, Elm 31, Zamora 54), sino} su igrali: Arsenal - Liverpul, Aston Vila - Man~ester junajted, Vest Hem - Birmingem, Vul ver hem pton To ten hem, Ble kburn - Hal, Everton - ^elzi.

BEOGRAD - Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Ra do mir An ti} do bio je “Os ka ra po pu lar nos ti“ za li~nost godine, {to je jo{ jedno priznawe za wegovo uspje{no vo|ewe srpskog nacionalnog tima i plasman na Svjetsko prvenstvo u Ju`noafri~koj Republici. An ti} je gla so vi ma pu blike progla{en za li~nost godine u Srbiji u konkurenciji Vlade Divca i Katarine Rebra~a. - Ovo priznawe je vi{e od igre, za mene poverewe u ne{to {to izuzetno volim. Stvorili smo jedan odnos u re pre zen ta ci ji, po na {awe

koje, po va{im glasovima, pokazuje da smo stvorili ne{to {to nas vodi u optimizam. Budite sigurni da }e na{a zajedni~ka deca osetiti ovu podr{ku i pretvoriti u na{ ponos. Obe}avam vam da na{a zajedni~ka reprezentacijom,

sa Ra do mi rom kao se le kto rom, nijednu utakmicu ne}e po~eti inferiorno u odnosu na bilo kog protivnika - rekao je An ti} po do bi jawu priznawa na manifestaciji u Beogradu. Najpopularnija sportis-

tkiwa je Jelena Jankovi}, koja je izabrana u konkurenciji koleginice Ane Ivanovi} i pliva~ice Na|e Higl.

JELENA I NOVAK najpopularniji sportisti
- Stvar no mi je dra go zbog ovoga i mnogo mi zna~i. Presre}na sam {to }e se pored mnogih sportskih trofeja koje sam osvojila na}i i jedan “Oskar“ - rekla je Jelena publici u Centru “Sava“. Najpopularniji sportista je Novak \okovi}, koji je u vrijeme dodjele priznawa uspje{no zavr{avao prvi me~ na ATP turniru u Roterdamu.

Radomir Anti} prima priznawe

FOTO: AGENCIJE

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 45

Viktorija spasava Terijeve
Biv{a Po{ Spajs prije nekoliko godina imala sli~ne probleme sa ozlogla{enom Rebekom Los, sekretaricom kluba u kojem je Dejvid igrao
ni sa djevojkom wegovog saigra~a Vejna Briya, Vanesom Pe ron sel. Da bi se sklo ni la od seks skandala koji potresa Os trvo, To ni je sa djecom oti{la u Dubai. LON DON - Su pru ga slavnog engleskog fudbalera Dej vi da Be ka ma Vi kto ri ja Be kam sa vje tu je iza bra ni cu Yona Terija Toni Pul ka ko da pre va zi |e bra~nu krizu. Sa da ve} biv {i kapiten Engleske varao je plavokosu ToIako je ~ak u Arapskim Emiratima stalno je na vezi sa Vi kto ri jom, jer ko boqe od gospo|e Bekam zna kako da sa~uva svog poznatog i uspje{nog mu`a o kojem kolaju tra~evi o drugim djevojkama.

Supruge kapitena ^elzija i Dejvida Bekama u stalnom kontaktu

FOTO: AGENCIJE

DEJVID imao aferu sa Rebekom Los
Biv {a Po{ Spajs je prije nekoliko godina imala sli~ne probleme sa ozlogla {e nom Re be kom Los, sekretaricom kluba u kojem je Dej vid igrao, a ko ja je me di ji ma do naj si tni jih de taqa opisivala strastvene su sre te izme |u wih dvoje. - Toni se za savjet obra ti la Vi kto ri ji. Na kon {to je “pu kla bru ka“ da je Te ri va ra spakovala se i oti{la u Dubai i prvo ~ega se sjetila je da upita Po{ za savjet, kao i mnoge `ene i dje voj ke fu dba le ra prije we - otkrio je jedan od izvora za “Daily Mail“. Vi kto ri ja Be kam je re kla To ni da }e joj sqede }ih par se dmi ca biti te{ko, ali da }e morati da se suo~i sa suprugom prije ili ka-

Viktorija i Dejvid Bekam

Xon Teri i Toni Pul

snije, pi{e list. - To ni ju je po zva la i pitala {ta da radi, da li da mu da jo{ je dnu {an su ili da ga ostavi, a Viktorija joj je rekla da bi prvo trebalo da poslu{a i Terijevu stranu pri~e, a onda da razmi{qa o razvodu - rekli su prijateqi prevarene supruge.

Vanesa Peronsel

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Bawa Luka

Doboj Tuzla

Bijeqina

Obla~no sa ki{om i snijegom
Obla~no, u ve}ini mjesta sa ki{om, na sjeverozapadu sa snijegom, jugoisto~ni vjetar u slabqewu.

Beograd
Subotica

Maks. Min.

3 oC 1 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Zvornik

Hladno sa snijegom
Obla~no sa padavinama, ki{om i mogu}om grmqavinom u Hercegovini i na jugoistoku, a u Semberiji, dijelom u Posavini i Podriwu, obla~no sa suswe`icom, ki{om ili ledenom ki{om, a uve~e suswe`ica. U Krajini suswe`ica i snijeg. Duva}e slab do umjeren, u Krajini prete`no sjeverozapadni vjetar, a u ostalim krajevima jugoisto~ni, kasnije jugozapadni. Jutarwa temperatura vazduha od minus ~etiri do jedan, na jugu oko pet stepeni Celzijusa. Maksimalna dnevna temperatura od minus dva do jedan u Krajini, a u ostalim krajevima od tri do {est, na jugu do devet stepeni Celzijusa.

Zenica Sarajevo Pale

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

1 oC -1 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 0 9 9 22 2 -4 Moskva Istanbul 1 Sofija Oslo Milano Bukure{t -7 3 2 -6 15 3 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles -3 -2 0 -2 18

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 ~etvrtak, 11. februar 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.30 14.30 16.00 16.30 17.00 18.00 Jutarwi program Vijesti Na{a mala klinika, serija Vijesti Potraga Replika Moje drage kom{ije, serija Vijesti Stawe nacije Dolina sunca, serija Trnav~evi}i u divqini, crtani film 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 [pijunske tajne, film 23.00 Vijesti 23.30 Posqedwi minut, film 1.00 Moje drage kom{ije, serija Info

Oksfordska ubistva

Paukova mre`a

2140
OBN

Uloge: Ilaja Vud, Xon Hart, Leonor Vatling, Xuli Koks Re`ija: Aleks de la Iglesia

000
PINK BH

Uloge: Stiven Boldvin, Keri Vurer, Benxamin King Re`ija: Pol Levin

Podmukao biznismen kuje zavjeru sa smu{enim zaposlenim direktorom firme kako da prevari svog oca i otme mu 40 miliona dolara. Ali pitawe je ko }e ovdje koga uvu}i u mre`u prevare.

Foks
6.30 7.20 7.40 8.50 9.40 10.00 11.00 11.20 12.00 12.30 13.10 15.10 15.30 Divqa stvorewa Ludi kamen Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Po{tar, serija Va`ne stvari Vijesti Survivor Wipeout Ro|en da pre`ivi Klover bend, film Vijesti ^ari, serija 16.40 18.00 18.30 19.00 20.00 22.00 23.20 23.30 0.20 1.00 3.00 5.00 5.30 Survivor Vijesti Ludi kamen Wipeout Crni kadilak, film Survivor Vijesti ^ari, serija Survivor Borac za pravdu, film Ukradena sre}a Survivor Va`ne stvari

Martin je ameri~ki student na univerzitetu u Oksfordu koji `eli da wegov mentor bude Artur Seldom. On idealizuje Seldoma i saznaje sve o wemu. Uzima sobu u Oksfordu u ku}i stare dame koja je dugogodi{wa Seldomova prijateqica. U ku}i je i ogor~ena muzi~arka, odnosno, k}erka stare dame, koja je wen redovni starateq. Nadaju}i se da }e im pre si oni ra ti svog ido la, Mar tin izjavquje da vjeruje u apsolutnu istinu matematike tako {to stalno izgovara “Ja vjerujem u slovo pi”. Seldom ga ismijava argumentima, te Martina po~ne ismijavati pred ostalim studentima. Poslije toga Martin odlu~uje da napusti fakultet.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 Info Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Lovci na zmajeve, crtani film Kliford - veliki crveni pas, crtani film Zoopis Herbarijum MTS magazin Sestrice, serija Vijesti U fokusu Profajler, serija Herbarijum Draguq u carskoj palati, serija Vijesti Lovci na zmajeve, crtani film Kliford - veliki crveni pas, crtani film Panorama Trebiwa Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Zez Grebit, crtani film Upitnik Dnevnik Pe~at Heroji i fenomeni Naslovi Platina, serija Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Profajler, serija Pakov svijet, serija Draguq u carskoj palati, serija Sestrice, serija Srpska danas Panorama Trebiwa Dnevnik Naslovi Pe~at

ATV
7.00 Viktorija, serija 8.20 Hrana i vino 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Ple{i ple{i, serija 11.00 Zauvijek susjedi, serija 12.00 Viktorija, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Survivor 16.20 Najboqe godine, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Survivor 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Ispuni mi `equ 22.00 Survivor 23.00 Odmori se zaslu`io si, serija 0.00 Kviz i grad 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Ono kao qubav, serija Crni biseri, film Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Potjera za herojem, film Vijesti Rim, serija Dnevnik Jedinica, serija Po{tena igra, film Svijet ribolova Vijesti @ivot i standardi UNHCR - Povratak: Kosovo Oko Sasvim prirodno

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.20 Saobra}ajna kontrola, crtani film 7.40 Saobra}ajna kontrola, crtani film 7.50 Majmunoqupci, serija 7.55 Mi{i}i iz kupiwaka, crtani film 8.20 Ozi Bu, crtani film 8.30 [e{ir bez dna 9.00 Antologija ku}a 9.30 Brojevi 10.00 Akva viva derbi 10.30 U svijetu 11.00 Ekologija 11.30 Trag u prostoru 12.00 Muzika 12.20 Siti Folk 12.50 Trezor 13.50 Dejvid Nolan 3, film 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Bardovi teatra 17.50 Ad libitum 18.40 Ko{arka: Marusi - Partizan 20.30 Odbojka: Partizan - Crvena zvezda 21.50 Bostonski advokati, serija 22.40 @ivot i standardi 23.10 Crvena linija 23.40 Metropolis 0.10 Kontekst 0.40 Dejvid Nolan 3, film 1.30 Trezor 2.20 Ko{arka: Marusi - Partizan 3.50 Odbojka: Partizan - Crvena zvezda 5.10 Ad libitum

Bel
8.00 Videostranice 9.00 Jutarwi program 11.00 Qubav sa neprijateqem, serija 12.00 Vijesti 12.20 [areni kuvar 12.30 Moja farma, poqoprivreda 12.40 Mobile, emisija o automobilima 12.50 Play Now, emisija o igricama 13.00 Puls grada 14.00 Film 15.30 [areni kuvar 16.00 Vijesti 16.30 Play Now, emisija o igricama 16.40 Mobile, emisija o autima 16.50 Kreni u prirodu 17.30 Biqana za vas 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 TV Liberti 20.00 Korijeni 21.00 Qubav sa neprijateqem, serija 22.00 22 ~asa 22.30 Film

10.50 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 14.00 15.00 15.10 15.30

12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 15.00 15.10 15.50 16.00 16.50 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 23.00 23.05 23.50 0.20 1.00 2.40 3.00 3.10 3.40 4.10 4.40

Vikom
7.00 7.30 8.00 9.00 9.30 10.30 11.00 12.00 14.30 Narodna muzika Tele{op Pismo glava, putopis Tele{op Narodna muzika Tele{op Zabrawena qubav, serija Radio i TV Tele{op 15.00 Zabrawena qubav, serija 16.00 Tele{op 16.40 Vitafon 18.30 Misterije postawa 19.30 Dnevnik RTS 21.00 TV gost 22.00 Narodna muzika 2.00 Erotski program

16.00 16.30 17.00 18.00 18.50 19.00 19.30 20.10 21.10 21.30 22.00 22.50 23.10

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Otvoreno re~eno Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio, doma}a zabavna muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

23.20 0.10 1.30 2.30 3.00 3.30 3.50 4.40 5.00

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 47

[pijunske tajne

Sudwi dan

Nova
6.20 7.10 7.30 7.50 8.10 9.40 10.10 11.10 12.10 13.00 13.50 14.50 15.50 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Mali zmaji}i, crtani film @abqa patrola, crtani film Ezo TV Tata i zetovi, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Provjereno 22.00 Navy CIS, serija 23.00 Vijesti 23.10 Nestali, serija 0.10 Sajnfeld, serija 0.40 Dokaz zlo~ina, serija 1.40 Vidoviti Milan 2.40 Sudwi dan, film 4.10 Sajnfeld, serija 4.40 Na{i najboqi dani, serija 5.20 In magazin

21

00

B92

Uloge: Vinsent Kazel, Monika Belu~i, ^arls Berling, Re`ija: Frederik [ondrofer

2

40

NOVA

Uloge: Ajs Ti, Suzi Amis, Mario van Pebls, Kulio, Linden E{bi Re`ija: Xon Terleski

Enigmati~ni vo|a va`i kao jedini ~ovjek koji mo`e da zaustavi ogromni meteor koji prijeti Zemqi. Agenti su poslati u misiju kako bi potencijalnog spasioca qudskog roda doveli na sigurno.

Tim francuskih tajnih agenata - Rejmond, Liza i Bri so odla ze na taj nu mi si ju u sje ver nu Afriku sa zadatkom da potope teretwak “Anita Hans“, koji treba da stigne u Kazablanku. Po saznawima slu`be, teretwak prevozi oru`je za pobuweni ke u gra |an skom ra tu u An go li, ko je nabavqa opasni ruski diler Igor Lipovski. Neposredno pred izvr{ewe misije, agenti dobijaju savjet od ameri~kog kolege da bi bilo najboqe da obustave ~itavu operaciju jer je previ{e opasna. Wihovi {efovi odbijaju to da poslu{aju i zahtijevaju da se sa misijom ide do kraja.

K3
9.30 Vijesti 9.40 Top form 10.00 Kad priroda podivqa 11.00 Profa, serija 12.00 Vijesti 12.05 Zabrawena qubav, serija 13.10 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Zemqa izvor `ivota 16.00 16.40 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 3.30 Plej Trend Setter Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Stav Novosti Film Astrologija Film RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Magi~na privla~nost, serija 11.00 Veliki brat 12.00 Info 12.10 Sve za qubav 13.30 Veliki brat 14.00 Info 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Veliki brat 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Magi~na privla~nost, serija 18.00 Info 18.20 Veliki brat 19.00 Dodir s neba, serija 20.00 Veliki brat 21.00 Zabraweni forum 23.00 Veliki brat 0.00 Paukova mre`a, film 2.00 Sarajevo na liniji 2.10 Mejd in Bawa Luka 2.20 Sportisimo 2.30 Grand parada 4.00 Film 6.00 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.05 Japanske pri~e, crtani film 9.10 Mini {kola 9.20 Dobro do{li u moju zemqu 9.30 Uradi sam uradi sama 9.40 Frenderi u zemqama Evrope, crtani film 10.00 Vijesti 10.10 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Europimpuls 12.40 Muzika 13.00 U susret ZOI 14.00 Vijesti 14.10 The Doha Debates 15.00 U~ilica 15.20 Japanske pri~e, crtani film 15.30 Mini {kola 15.40 Slagalica 16.10 Info 16.40 Avenija Okean, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 U me|uvremenu 18.10 Muzika 18.50 Klovn Kiri, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Blaga civilizacije 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.30 Vankuver 2010 21.00 Lajfstajl 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.40 Mi Evropqani 23.30 Betovenova 9. simfonija 0.40 U me|uvremenu 1.10 Blaga civilizacije 1.30 Lajfstajl

HRT 1
5.40 Religijski program 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Sfinga 11.00 Na vodenom putu 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.40 Trenutak spoznaje 15.30 [imun Ko`i~i} Begna 16.10 Hrvatska u`ivo 17.20 Najslabija karika 18.20 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Ko `eli biti milioner 21.10 Dossier.hr 22.00 Pola ure kulture 22.30 Otvoreno 23.30 Vijesti 0.00 Indeks 0.30 Zvjezdane staze, serija 1.10 Bez traga, serija 2.00 Naj naj trenuci ZOI 3.20 [imun Ko`i~i} Begna 3.40 Dossier.hr 4.40 Pola ure kulture 5.00 Oprezno s an|elom, serija

OBN
6.50 Transformeri, crtani film 7.10 Pokojo, crtani film 7.20 Dora istra`uje, crtani film 7.40 Super Bili, crtani film 7.50 Krsti}-kru`i} 8.30 Udri mu{ki 9.30 Princ iz Bel Ejra, serija 10.00 Kraq Kvinsa, serija 10.20 Ekskluziv 10.40 Skrivena kamera 11.20 Stol za 4 11.50 Info 12.30 Top 10 13.30 Bitange i princeze, serija 14.10 Sedam ratnika, serija 15.30 Bestseler TV 15.50 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Na{a mala klinika, serija 17.50 Skrivena kamera 18.20 Stol za 4 18.50 Info 19.20 Ekskluziv 20.00 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 20.50 Super milioner 21.40 Oksfordska ubistva, film 23.30 Skriveni identitet, film 1.20 Ke~eri 1.50 Fudbal

HRT 2
6.40 [aolinski obra~un, crtani film 7.00 Tarzan, crtani film 7.30 TV vrti} 8.00 Pustolovine Marka i Goge, crtani film 8.30 Holini junaci, serija 9.00 Loki Leonard, serija 9.20 Muzika 10.00 Prenos sjednice Hrvatskog sabora 13.20 Prijateqi, serija 13.50 Happy Hour, serija 14.10 Kokice 14.40 TV vrti} 15.20 Kod Ane 15.40 Zvjezdane staze, serija 16.30 Indeks 16.50 Naj naj trenuci ZOI 18.00 Vijesti 18.20 @upanijska panorama 18.50 Muzika 19.20 Doktor Hu, serija 20.00 Ususret Dori 21.10 Vijesti 21.20 Ja robot, film 23.10 Bez traga, serija 0.00 Muzika

RTL
7.30 Pink Panter, crtani film 7.40 Mifi, crtani film 8.00 Malkolm u sredini, serija 8.30 Princ iz Bel Ejra, serija 9.20 Astro {ou 11.20 Pod istim krovom, serija 11.50 Dadiqa, serija 12.20 Kraq Kvinsa, serija 12.40 Magazin 13.00 Ve~era za pet 13.50 Tajna ~okolada, serija 14.40 Heroji iz strasti, serija 16.20 Malkolm u sredini, serija 16.40 17.10 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 20.40 22.20 23.10 23.20 0.10 0.50 1.30 2.20 Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Kraq Kvinsa, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Mjesto zlo~ina: Majami, serija Uvod u anatomiju, serija Doma}ice, serija Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Mentalist, serija L.A. Dragnet, serija Najgori neprijateq, serija Astro {ou

BN
6.30 8.40 10.00 10.05 10.50 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.00 Jutarwi program Vodena planeta Novosti Poznati Skrivena kamera Pri~e iz Francuske Novosti Sponzoru{e, serija Super ke{ Novosti Crno na bijelo Raskr{}a 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 Novosti Zlatna planeta Svijet na dlanu Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Puls Pregled dana Film Astro~et Satelitski program

Hajdi Klum priprema mu`u sladuwavi poklon

Luda planeta

Stop gojaznima na platformama
Radnici norve{kih naftnih platformi u Sjevernom moru mogli bi da izgube posao ako ne smr{aju, javila je ju~e jedna norve{ka televizija. Prema novoj odluci lokalnih vlasti, osobama te`im od 120 kilograma ili onima ~iji obim struka prelazi 115 centimetara, iz bezbjednosnih razloga bi}e zabrawen pristup platformama. Odluku su o{tro kritikovali sindikati.

Top model Hajdi Klum je otkrila kako suprugu Silu za Valenti no vo ove go di na pla ni ra da pokloni “zabavnu kutiju“ punu sladuwavih stvar~ica. - Spremam mu zaba vnu kuti ju punu srca, konfeta, ~okoladica i seksi doweg rubqa. Bi}e to iznena|ewe za wega - rekla je Hajdi koja }e od supruga na Valentinovo zbog posla biti udaqena gotovo 5.000 kilometara. Li je pa 36-go di{wa Wemi -

ca, koju krasi zavidna figura iako je majka ~ak ~etvoro djece, priprema se za petu sezonu wema ~kog {oua “Top mo del“. Ona ima petogodi{wu k}er He len sa ita li jan skim bi zni sme nom Flaviom Bri ja to re om, a ~e tvorogodi{weg sina Henrija, trogodi{weg sina Johana i ~etvoromjese~nu k}er Lou sa Silom.

Tenk na parkingu
Jedan mu{karac parkirao je tenk na parking prostor jednog paba u Man~esteru jo{ prije dva mjeseca i tu i sada stoji, javio je Tanjug. Poslovo|a paba “Four In Hand“ ve} du`e vrijeme traga za vlasnikom tenka koji se nalazi na parkirali{tu wegovog ugostiteqskog objekta. On ka`e da ga je mu{karac pitao da li mo`e da parkira svoje pove}e vozilo na parking prostor paba i od tada se vi{e nije pojavio. Niko ne zna ni wegovo ime ni adresu.

En Hatavej: Nikada nisam bila lijepa
Holivudska glumica En Hatavej iza{la je na naslovnici magazina "InStyle". Iako izgleda besprijekorno, En je popquvala samu sebe. - Imam jako ~udno lice. Glava mi je premalena, a crte lica su mi previ{e izra`ene. Ali ipak, ne}u da se previ{e mu~im sa tim, ionako nikada nisam bila lijepa - otkrila je glumica u intervjuu. Ova 27-godi{wa qepotica skromna je i kada je u pitawu izbor odje}e. Simpati~na brineta otkrila je da voli da se dobro obu~e, ali da joj markirana odje}a nije pretjerano bitna. Kao omiqenog dizajnera izdvojila je Marka Jakobsa za kojeg ka`e da je originalan i inovativan.

@ena sa bradom
Ambasador u jednoj od zemaqa u Persijskom zalivu odustao je od dogovorenog braka kada je otkrio da je wegova budu}a supruga, koja je nosila burku, razroka i da ima bradu, pi{e dnevnik “Galf wuz“. Ambasador je planirao da se o`eni djevojkom iz jedne od zalivskih zemaqa koja mu se dopala na osnovu fotografija koje mu je poslala wena porodica. Kasnije je shvatio da je na fotografijama wena sestra. Kada je htio da je poqubi {okirao se otkriv{i da ona ima bradu i da je razroka.

NEKAD BILO...
Srpska kwi`evnica Desanka Maksimovi}, koja je svojim djelom doprinijela afirmaciji `enskog literarnog stvarala{tva, umrla je na dana{wi dan 1993. godine. Uz Isidoru Sekuli} wu smatraju najzna~ajnijom srpskom kwi`evnicom 20. vijeka. Ro|ena je 16. maja 1898. u Rabrovici kod Vaqeva, a bila je pjesnikiwa, profesorka kwi`evnosti i ~lan Srpske akademije nauka i umetnosti. U Brankovini pored Vaqeva provela je djetiwstvo, a u Vaqevu je zavr{ila gimnaziju. Po~etkom avgusta 1933. udala se za Sergeja Slastikova. Nije imala djece. Najzna~ajnija djela su joj “Vrt detiwstva“, “Tra`im pomilovawe“, “Krvava bajka“, “Nemam vi{e vremena“, “Slovo i qubavi“, “Na {esnaesti ro|endan“...

POSQEDWA
“Nije kokain, samo mokrim“
Zbog ~estih odlazaka u toalet, 55-godi{wi Brus Vilis mora ~esto da obja{wava da nije u pitawu {mrkawe kokaina, ve} u~estalo mokrewe zbog pove}anog pijewa vode, a i godine su tu, javile su agencije. - O moj bo`e! Qudi misle da ja {mr~em kokain kad svaki ~as idem u toalet - rekao je nedavno Vilis. On je dodao da mu je neprijatno, jer stalno mora da obja{wava za{to toliko ~esto odlazi u toalet. Kako je objasnio, kad god se na|e u dru{tvu, pije velike koli~ine vode pa zbog toga vrlo ~esto odlazi u toalet.

Umrla Desanka Maksimovi}

dodatak za kladioni~are:

kvote, tabele, statistike, prognoze...

Derbi vikenda, {panska Primera, 22. kolo, Atletiko Madrid - Barselona (nedjeqa, 21 ~as)

DERBI KOLA

Atletiko - Barselona

4.00 3.30 1.70

U najzanimqivijem duelu ove runde “jorganxije“ }e ugostiti aktuelnog prvaka, kojem su u bliskoj pro{losti ~esto znali da pomrse ra~une, ali i da odigraju sjajne me~eve sa mnogo golova

Lagano
Benfika - Belenen{e{ 1 (1,25) Panatinaikos - Kavala 1 (1,25) Lil - Bulow Herez - Real Madrid Bordo - Sent Etjen 1 (1,30) 2 (1,35) 1 (1,40) Lion - Lans

Realno
1 (1,45) 2 (1,50) 1 (1,50) 1 (1,60) 2 (1,60) Leik{oe{ - Porto AZ Alkmar - Roda Milan - Udineze LASK - Rapid

Rizi~no
Roma - Palermo Herenven - Ajaks Serkl Bri` - Lokeren Sporting - Valensija 1 (1,70) 2 (1,75) 1 (1,80) 2 (1,90) Leverkuzen - Volfsburg 1 (1,70)

Izazovno
Borusija M. - Nirnberg 1 (2,00) Katanija - Atalanta Rasing - Malaga Ksamaks - Bazel Lorion - Tuluz 1 (2,05) 1 (2,10) 2 (2,15) 1 (2,20)

KVOTA

KVOTA

KVOTA

KVOTA

3,84

8,89

17,30

40,73

2 ~etvrtak, 11. februar 2010. TIKET GLAS SRPSKE

"Pi jev ci" pres ka ~u Bol ton

Engleski FA kup, peta runda

DERBI KOLA

Bolton - Totenhem

3,30 3,25 2,15
Piter Krau~ (Totenhem) FOTO: ROJTERS

Totenhem gostuje na “Ribok“ stadionu i favorit je protiv doma}ina kojem je opstanak u Premijer ligi, ipak, primarni ciq
{i pa. A s ob zi rom na ra zli k u u kva li te tu, te ~iweni cu da K ar dif u gostima igra otvoreno, nije iskqu~e na mo gu }nost i go le ada na “Stem ford Briyu“. Fulam je tako|e apsolutni fa vo rit, i to pro tiv Nots Ka un ti ja. Do ma }in polako izlazi iz krize tokom koje je vezao pet poraza i ne bi trebao imati proble ma pro tiv ~la na ~et vrtog ranga takmi~ewa. Sli ~na je si tu aci ja i sa As ton Vi lom, ko ja gos tu je kod Kris tal Pa la sa. Doma}in je u “dowem domu“ ^empion{ipa i primarni ciq mu je da se za dr`i u sre di ni ta be le. S dru ge stra ne, eki pa Mar ti na O’Ni la, po red bor be za Li gu {am pi ona, ne bi smjela propustiti priliku da {to daqe dogura i u najmasovnijem takmi~ewu. Ko m{ij ski Bir min gem ta ko |e gos tu je kod ~la na ^em pi on {i pa, Der bi ja, i ako je gle da ti kva li tet i rang u ko jem se na dme }e, bli`i je prolazu daqe. Jo{ je dan pre mi jer li ga{ je gost, i to “fewera{“ Por tsmut, ko ji ide na no ge Sa utem pto nu. Ne da{wi ~lan elite danas se takmi~i u tre}oj ligi i te{ko je da mo`e iznenaditi kakve-takve “pompeje“. U pre os ta lom du elu

Vikend na Ostrvu ne}e biti u znaku okr{aja Premijer lige, ve} pete runde FA ku pa, u ko joj ne }e ne dostajati uzbu|ewa. Je dan od uzbudqivi jih duela bi}e onaj na “Ribok“ sta di onu, gdje gos tu je To ten hem. Do ma }i Bol ton gr~evito se bori za opstanak u elitnom dru{tvu, pa se te {ko mo `e o~e ki va ti da }e kup takmi~ewu posvetiti maksimalnu pa`wu. No, u En gles koj ne ma previ{e kalkulacija, pa je sigurno da “pijevcima“ ne}e biti lako, ali su u svakom slu ~a ju fa vo ri ti. ^eta Harija Rednapa igra~ki je kvalitetnija od doma}ina i bli`a prolazu u

~etvrtfinale. To ne }e bi ti je di ni okr{aj pre mi jer li ga {a, po {to }e Man~ester Siti ugos ti ti Sto uk. Uprkos mno go ulo `e nih mi li ona “gra |a ni“ ni ove go di ne nisu uspjeli da se ukqu~e u borbu za titulu. Zato je FA kup idealna prilika da do|u do kakvog-takvog trofeja, pa ne bi smje li da pro pus te {an su pro tiv Sto uka, ko ji, is ti na, ni je ekipa za potcjewivawe. ^elzi je apsolutni favo rit pro tiv K ar di fa. “Plav ci“ u svim ta kmi ~ewima juri{aju na najvi{i pla sman i mo `e se o~ekivati da lako iza|u na kraj sa ~la nom ^em pi on -

13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2.

13.00 13.30 16.00 16.00 18.15 14.30 16.00 16.45

Parovi Na{ tip ^elzi - Kardif 1, 4+ Sautempton - Portsmut H2 Reding - VBA H2 Derbi - Birmingem 2, H2 Man~ester S. - Stouk 1 Bolton - Totenhem 2, H2 Fulam - Nots Kaunti 1 Kristal Palas - Aston Vila 2

Avram Grant (Portsmut)

FOTO: ROJTERS

sna ge }e od mje ri ti dva ~la na ^em pi on {i pa - Re ding i Vest Bromvi~ Albi-

on. Do ma }in je u ne za vi dnoj po zi ci ji, bo ri se za li ga {ki op sta nak, pa su

gos ti, vje ro va tni pu tni ci u Pre mi jer li gu, bli `i pobjedi.

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 3

Napolitanci ru{e {ampiona
DERBI KOLA

Italijanska "Serija A", 24. kolo

U derbiju ovog kola na stadionu “San Paolo” u Napuqu (nedjeqa, 20.45 ~asova) Napoli do~ekuje aktuelnog prvaka i trenutnog lidera Inter
Posqedwa uta kmi ca 24. kola italijanske “Serije A” bi}e ujedno i derbi ove prvenstvene runde. Na sta di onu “San Pa olo” u Napuqu u nedjequ od 20.45 ~a so va ~et vrto pla si ra ni Napoli ugosti}e aktuelnog {am pi ona i li de ra mi lanski Inter. Na po li tan ci su u pro {lom kolu kao gosti pora`e ni u Udi na ma od Udinezea sa 1:3 i poku{a}e

2,65 3,00 2,30

Odgo|ena utakmica
U odgo|enoj utakmici 22. kola sino} su se na stadionu “Enio Tardini” u Parmi sastali istoimeni doma}in i Inter. Ovaj susret je prvobitno odgo|en zbog visokog snijega.
ukupno ut p

Paolo Kanavaro (Napoli)

FOTO: AGENCIJE

sve da zaustave lidera i tako sa~uvaju realne izglede za plasman u Ligu {ampiona. S druge strane izabrani ci por tu gal skog stru~waka @o zea Mu riwa su u pro{lom kolu kao doma }i ni ru tin ski za posqedwih 6 u. p n i

biqe`i li po bje du nad Kaqarijem i zadr`ali veliku prednost u odnosu na najbli`e pratioce. Ni{ta mawe zanimqiv susret ne}e biti ni onaj koji }e se u subotu od 18 ~asova odi gra ti na sta di onu

“Olimpiko” u Rimu, gdje }e drugoplasirana Roma ugostiti petoplasirani Palermo. “Vu~ica” iz kola u kolo igra sve boqe, a u pro{loj run di po bi je di la je Fjo rentinu na gostovawu u Firenci sa 1:0. S druge strane
gost ut p

Pa ler mo je kao do ma }in bio boqi od Par me i na svom stadionu slavio sa 2:1. Tre}eplasirani Milan }e u petak od 20.45 ~asova na “San Siru” ugostiti Udineze, ko ji je tre nu tno na 15. mjestu. “Rosoneri“ su u pro-

{lom ko lu na gos to vawu u Bolowi sa istoimenim doma}inom igrali nerije{eno, 0:0. Udi ne ze je kao doma}in pobijedio Napoli sa 3:1 i bar za tre nu tak uplo vio u ne {to “mir ni ju luku“.
gost -3 = 3 +3 serije

n

i

gr

b

doma}in ut p n

i

gr

b

posqedwe 4 u. d. p n i

n

i

gr

b

posqedwe 4. u. g. golovi na utakmicama doma}in p n i -3 = 3 +3 -3 = 3 +3

1. Inter 22 2. Roma 23 3. Milan 22 4. Napoli 23 5. Palermo 23 6. Sampdorija 23 7. Juventus 23 8. \enova 23 9. Kaqari 22 10. Bari 23 11. Fjorentina 22 12. Kjevo 23 13. Parma 22 14. Bolowa 23 15. Udineze 22 16. Katanija 23 17. Livorno 23 18. Lacio 23 19. Atalanta 23 20. Sijena 23

16 13 12 10 10 10 10 10 9 8 9 8 8 6 6 5 6 4 5 3

4 5 6 8 7 6 5 5 5 8 4 5 5 7 6 8 5 10 5 4

2 5 4 4 6 7 8 8 8 7 9 10 9 10 10 10 12 9 13 16

48:19 38:26 36:22 32:27 31:26 30:31 35:30 36:36 34:29 30:25 28:25 23:24 25:31 24:31 26:29 23:30 15:31 17:23 21:34 24:46

52 44 42 38 37 36 35 35 32 32 31 29 29 25 24 23 23 22 20 13

4 5 3 3 3 3 1 3 2 1 2 1 0 2 1 3 1 1 2 0

2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 3 3 2 2 3 1 1

0 0 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 5 1 2 1 3 2 3 5

12 11 11 11 12 11 12 12 11 11 11 11 10 12 11 11 12 12 11 12

10 9 7 6 8 6 5 8 5 7 6 4 6 5 6 3 4 3 3 2

2 0 2 5 4 5 3 3 3 3 1 3 2 3 2 4 3 4 3 4

0 2 2 0 0 0 4 1 3 1 4 4 2 4 3 4 5 5 5 6

27:11 20:9 22:13 15:7 19:8 19:7 18:15 26:16 23:16 20:8 14:9 13:12 12:7 16:16 20:14 11:11 10:13 11:12 12:14 11:19

32 27 23 23 28 23 18 27 18 24 19 15 20 18 20 13 15 13 12 10

4 4 2 2 4 1 0 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1

0 0 1 2 0 3 1 1 3 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2

10 12 11 12 11 12 11 11 11 12 11 12 12 11 11 12 11 11 12 11

6 4 5 4 2 4 5 2 4 1 3 4 2 1 0 2 2 1 2 1

2 5 4 3 3 1 2 2 2 5 3 2 3 4 4 4 2 6 2 0

2 21:8 3 18:17 2 14:9 5 17:20 6 12:18 7 11:24 4 17:15 7 10:20 5 11:13 6 10:17 5 14:16 6 10:12 7 13:24 6 8:15 7 6:15 6 12:19 7 5:18 4 6:12 8 9:20 1013:27

20 17 19 15 9 13 17 8 14 8 12 14 9 7 4 10 8 9 8 3

1 2 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0

2 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 0

1 0 1 1 1 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 2 2 3 4

10 8 11 11 14 12 12 9 9 13 12 15 11 11 12 13 16 18 15 8

5 9 6 4 5 5 5 4 7 4 5 7 7 7 4 7 4 4 3 8

7 6 5 8 4 6 6 10 6 6 5 1 4 5 6 3 3 1 5 7

6 4 5 6 7 7 6 4 2 6 7 6 7 5 5 7 8 9 7 6

3 3 2 2 4 1 4 2 4 1 2 4 3 3 1 4 3 2 2 4

3 3 4 3 1 3 2 6 5 4 2 1 0 4 5 0 1 1 2 2

4 4 6 5 7 5 6 5 7 7 5 9 4 6 7 6 8 9 8 2

2 5 4 2 1 4 1 2 3 3 3 3 4 4 3 3 1 2 1 4

4 3 1 5 3 3 4 4 1 2 3 0 4 1 1 3 2 0 3 5

2p 5p 2n 1i 1p 3p 2n 1p 1i 1i 1i 1i 2i 2n 1p 1p 2n 1i 1p 2i

Rezultati 23. kola:
Inter - Kaqari 3:0, Fjorentina - Roma 0:1, Livorno - Juventus 1:1, Sijena - Sampdorija 1:2, Lacio - Katanija 1:0, Udineze - Napoli 3:1, Atalanta - Bari 1:0, Bolowa - Milan 0:0, Palermo - Parma 2:1, \enova - Kjevo 1:0.

datum
12. 2. 13. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2.

posqedwih pet sezona termin
20.45 18.00 20.45 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.45 Milan - Udineze Roma - Palermo Sampdorija - Fjorentina Katanija - Atalanta Kaqari - Bari Livorno - Bolowa Juventus - \enova Parma - Lacio Kjevo - Sijena Napoli - Inter

09/10
0:1 3:3 0:2 0:0 1:0 0:2 2:2 2:1 0:0 1:3

08/09. D G
5:1 2:1 0:1 1:0 4:1 0:2 1:0 1:2 1:3 0:1 0:1 1:3 2:0 1:2

07/08. D G
4:1 1:0 2:2 1:2 1:0 2:2 1:0 1:0 2:0 2:2 0:0 2:0 0:1 1:2

06/07. D G
2:3 4:0 0:0 0:0 1:3 1:2 3:0 2:1 1:5 1:1 0:0 1:2 -

05/06. D G
5:1 1:2 3:1 1:1 4:1 4:0 3:3 1:2 0:1 1:0 -

04/05. D G
3:1 1:1 3:0 1:0 3:1 1:3 1:1 0:2 2:0 0:0 0:2 1:0 -

na{ tip
1, 3+ 1H, 1 1H, 1 1H, 1 1H 1H 1H, 1 1H, 1 1 H2, 2

4 ~etvrtak, 11. februar 2010. TIKET GLAS SRPSKE

Real navija za "jorganxije"
Me~ Atletika i Barselone posebno }e pratiti najskupqi tim planete Real Madrid. “Kraqevski klub“ kaska za Kataloncima pet bodova i samo ~eka kiks najqu}eg rivala da mu ponovo pri|e na dosti`nu razliku
Fudbaleri Atletika iz Madrida u 22. kolu poku{a}e da prvi put ove sezone nane su po raz aktu el nom {ampionu Barseloni. Katalon ci i daqe ne za us tavqivo grabe ka odbrani titule i bez obzira na to {to gos tu ju na “Vin sen te Kalderonu“ imaju ulogu favorita u derbiju ove runde. I u ovom susre tu mo`e se o~e ki va ti ve li ki broj pogodaka. Obje ekipe igraju ofanzivan fudbal, a na najte`em ispitu bi}e odbrana “jor ganyija“, ko ja }e pred sobom imati gladnog golova Zlatana Ibrahimovi}a, uvijek razigranog Lionela Mesi ja, kao i ra spo lo `e ne ]avija, Inijestu... Me~ Atletika i Barselone posebno }e pratiti najskupqi tim pla ne te Re al Madrid. “Kraqevski klub“ kas ka za Ka ta lon ci ma pet bo do va i sa mo ~e ka kiks
ukupno ut p n i 1. Barselona 2. Real Madrid 3. Valensija 4. Majorka 5. Seviqa 6. Deportivo 7. Atletik B. 8. Hetafe 9. Osasuna 10. Viqareal 11. Rasing S. 12. Atletiko M. 13. Sporting H. 14. Espawol 15. Almerija 16. Malaga 17. Saragosa 18. Vaqadolid 19. Tenerife 20. Kserez 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 16 12 11 11 10 10 10 8 7 6 6 6 6 5 4 5 3 4 2 4 2 6 4 3 5 3 1 5 5 7 6 6 5 7 9 5 9 5 5 0 3 3 6 7 6 8 10 8 9 8 9 9 10 9 8 11 9 12 14

[panska Primera, 22. kolo

DERBI KOLA

3.45
Kaka (Real Madrid) FOTO: AGENCIJE

3.20

1.85

najqu}eg rivala da mu ponovo pri|e na dosti`nu razliku. Osmi jeh na vi ja ~i ma Re ala vra tio je po vra tak sjajnog Brazilca Kake, koji }e svoj tim predvoditi protiv “fewera {a“ He re za. Sve sem trijumfa Madri|agr 52:11 50:15 38:20 35:23 32:24 24:22 27:27 28:26 21:21 31:30 24:28 31:34 21:25 14:29 22:31 23:26 25:43 24:38 17:40 12:38 b 55 50 42 37 36 35 33 31 29 26 25 24 24 23 22 21 20 18 17 11 5 4 4 3 2 2 2 2 4 1 3 3 1 2 2 2 2 0 0 1 posqedwih 6 u. p n i 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 3 1 1 1 3 3 2 2 2 1 0 1 1 2 4 2 3 3 1 3 0 2 4 3 1 1 2 4 4 4 10 11 10 10 11 11 10 10 10 11 10 10 11 11 10 11 10 11 11 11

na bilo bi ogromno iznena|ewe i no va tri bo da na kon to Ro nal da i dru{ tva mogu se ve} upisati. Ulo gu fa vo ri ta u ovoj run di ima Va len si ja, ko ja gostuje kod Sportinga, isto kao i Viqare al, ko jem na
i gr b 28 33 19 24 21 20 19 22 15 21 9 15 18 18 16 13 15 11 15 8

me gdan sti `e Atle tik iz Bilbaoa. Seviqa ne bi trebalo da ima problema protiv Osa su ne, a po se bno zanimqiv me~ igraju Rasing i Malaga, u kojem bi eventualni pobjednik pobjegao iz opasne zone.
n 3 2 2 4 0 3 2 0 2 2 4 3 3 2 3 5 2 4 2 3 i 0 3 2 6 5 3 5 8 5 7 3 6 6 7 7 4 8 5 8 7 gr 24:4 15:9 19:10 10:20 13:12 10:10 13:14 12:18 11:13 10:18 14:11 13:19 10:18 3:15 10:19 12:15 13:34 8:17 6:24 5:20 b 27 17 23 7 15 15 14 9 14 5 16 9 6 5 6 8 5 7 2 3

Post Ibrahimovi}a
Napada~ Barselone Zlatan Ibrahimovi} u listu strijelaca nije se upisao ~ak 556 minuta. [vedski reprezentativac odavno nije ovoliko postio i u redovima katalonskog kluba s nestrpqewem o~ekuju kada }e ponovo proraditi sjajni centarfor. Ipak, to ne smeta Barsi da i daqe ostvaruje odli~ne rezultate u prvenstvu.
golovi na utakmicama doma}in -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 11 9 9 12 9 13 12 11 15 11 13 8 12 13 12 12 6 9 9 12 3 4 3 3 7 2 3 5 5 3 2 6 4 5 3 6 7 5 6 4 7 8 9 6 5 6 6 5 1 7 6 7 5 3 6 3 8 7 6 5 4 4 5 5 4 6 5 6 8 6 7 3 9 6 6 7 4 3 5 6 2 2 0 1 4 1 2 2 1 1 0 3 0 4 1 4 5 3 3 4 4 5 5 4 3 4 3 2 1 4 3 4 2 1 3 0 1 5 3 1 gost -3 = 3 +3 7 5 4 7 5 7 7 5 7 5 6 5 3 7 6 5 2 6 4 6 1 2 3 2 3 1 1 3 4 2 2 3 4 1 2 2 2 2 3 0 3 3 4 2 2 2 3 3 0 3 3 3 3 2 3 3 7 2 3 4

doma}in ut p n 9 11 5 10 6 6 6 7 4 6 2 4 5 5 4 3 4 2 4 2 1 0 4 0 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 2 0 0 1 0 2 3 3 2 3 2 5 3 3 3 2 4 3 4 4 7

posqedwe 4 u. d. gost p n i ut p 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 2 2 2 1 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 2 2 3 11 10 11 11 10 10 11 11 11 10 11 11 10 10 11 10 11 10 10 10 8 5 7 1 5 4 4 3 4 1 4 2 1 1 1 1 1 1 0 0

posqedwe 4. u. g. p n i 4 2 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 3 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 0 2 1 1 0 1 1 3 3 1 3 3 2 2 1 1 4 4 2 1 3 2 3 3

serije 5p 3p 1p 1p 1i 1n 1p 1i 4p 2i 2n 1n 4i 1i 1p 1n 2p 1i 2i 1i

28:7 35:6 19:10 25:3 19:12 14:12 14:13 16:8 10:8 21:12 10:167 18:15 11:7 11:14 12:12 11:11 12:9 16:21 11:16 7:16

datum
13. 2. 13. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 15. 2.

termin
18.00 20.00 22.00 17.00 17.00 17.00 17.00 19.00 21.00 21.00

posqedwih pet sezona 09 G
2:2 0:5 2:3 2:1 3:2 0:1 2:1 2:0 2:5 0:4

07/08 D G
2:3 2:0 1:1 3:1 2:2 1:1 4:3 3:2 4:1 0:1 0:1 1:2 0:0 1:6 -

06/07 D G
1:0 1:0 4:2 2:1 2:1 4:2 2:1 0:2 2:0 3:2 1:1 0:3 -

05/06 D G
3:1 1:3 2:0 0:6 1:0 0:0 0:0 1:1 -

04/05 D G
3:1 1:1 1:2 0:1 2:1 1:1 3:2 2:1 0:1 3:1 -

03/04 D G
3:1 2:1 1:1 0:1 1:1 1:2 0:2 1:4 1:4 2:0 -

na{ tip
2 2 1 1 1 1 1, 3+ 1, 3+ H2, 4+ 2

Rezultati 20. kola:
Osasuna - Tenerife 1:0, Barselona - Hetafe 2:1, Majorka - Viqareal 1:0, Valensija - Vaqadolid 2:0, Almerija - Sporting Hihon 3:1, Real Madrid - Espawol 3:0, Atletik Bilbao Kserez 3:2, Malaga - Deportivo 0:0, Saragosa - Seviqa 2:1, Rasing santander - Atletiko Madrid 1:1.

Sporting H. - Valensija Kserez - Real Madrid Viqareal - Atletik B. Rasing S. - Malaga Espawol - Deportivo Hetafe - Almerija Vaqadolid - Saragosa Seviqa - Osasuna Atletiko M. - Barselona Tenerife - Majorka

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 5

"Milioneri" u Bajernovom nizu
Bavarci igraju sjajno, nanizali su osam pobjeda i za o~ekivati je da trku za titulu nastave trijumfom nad Borusijom iz Dortmunda, koja je u padu forme
DERBI KOLA

Wema~ka Bundesliga, 22. kolo

1.40 4.30 7.50

FOTO: AGENCIJE

Fudbaleri Bajerna

Derbi 22. kola wema~ke Bundeslige igra se u Minhenu, gdje sve boqi Bajern do ~e ku je Bo ru si ju iz Dor tmunda. Iza Ba va ra ca je tur bu len tni pe ri od u ko jem je {ef stru ke Lu is van Gal pre trpio mno ge kri ti ke. Ali, ni je odus tao. Po slo `io je kockice i ekipa je na ni za la osam po bje da za hvaquju}i kojim je stigla do
ukupno ut p 21 12 21 13 21 12 21 9 21 10 21 8 21 8 21 8 21 8 21 7 21 6 21 6 21 7 21 5 21 5 21 4 21 4 21 2 n 9 6 6 9 6 7 7 6 4 7 7 7 4 7 4 5 4 5 i 0 2 3 3 5 6 6 7 9 7 8 8 10 9 12 12 13 14

diobe prvog mjesta. S druge strane, i “milione ri“ su ima li sli ~an trijumfalni niz, ali su ga prekinuli sa dva uzastopna poraza. U evidentnom su padu forme, {to bi doma}in svakako morao iskoristiti i pred svo jim na vi ja ~i ma do }i do ci je log pli je na s ko jim bi os tao u trci za “salataru“. Uzbu|ewa ne}e nedostagr 46:17 45:18 31:15 40:24 30:26 39:25 28:29 25:29 29:25 26:26 20:24 37:42 29:35 23:37 20:39 23:36 17:37 17:41 b 45 45 42 36 36 31 31 30 28 28 25 25 25 22 19 17 16 11 posqedwih 6 u. p n i 4 2 0 6 0 0 4 2 0 3 2 1 4 0 2 1 0 5 2 3 1 2 1 3 1 1 4 5 1 0 3 2 1 0 2 4 2 1 3 2 3 1 0 2 4 0 0 6 1 1 4 1 3 2

jati ni u ostalim me~evima. [tutgart igra sve boqe, a ovog pu ta do ~e ku je uvi jek opasni Hamburg. Doma}in je zna tno po di gao for mu i fa vo rit je pro tiv HSV-a, ma da ni re mi ni je iskqu~en. Lider Bajer Leverkuzen u pro{loj rundi nije uspio da sa~uva vo|stvo na gostovawu kod Bohuma, zbog ~ega ne ma pra vo na kiks pred
i 0 0 2 2 3 3 3 0 3 3 6 6 3 4 6 5 6 5 gr 26:7 22:8 19:8 18:9 15:10 17:12 14:14 16:7 17:11 17:13 11:17 23:27 17:14 13:21 5:18 13:19 9:15 7:16 b 26 25 23 21 20 15 16 24 15 16 9 11 17 8 6 10 8 7

svojim navija~ima. “Farmace uti“ do ~e ku ju aktu el nog {ampiona, Volfsburga, i za o~ekivati je siguran “kec”, po{to gosti nisu ni blijeda sjen ka pro {lo go di{we ekipe. Sas tav [al kea je di ni mo `e pra ti ti vo de }i dvo jac, a da bi odr`ao korak, mora savladati Keln. Gosti igraju odli~no u posqedwe vrijeme i doma}in }e moragost ut 11 10 10 10 10 11 10 11 11 10 10 10 11 11 11 10 11 11 p 4 6 5 3 4 4 4 1 4 3 4 3 2 4 4 2 2 1 n 7 2 4 6 4 4 3 3 1 3 4 5 2 2 1 1 2 1 i 0 2 1 1 2 3 3 7 6 4 2 2 7 5 6 7 7 9 gr 20:10 23:10 12:7 22:15 15:16 22:13 14:15 9:22 12:14 9:13 9:7 14:15 12:21 10:16 15:21 10:17 8:22 10:25 b 19 20 19 15 16 16 15 6 13 12 16 14 8 14 13 7 8 4

ti dobro da se pomu~i kako bi do{ao do nove “trojke“. Ver der ni je blis tao protiv Herte, ali je kona~no pre ki nuo crnu se ri ju,

pa sa vi{e optimizma ide na noge slaba{nom Hanoveru, dok }e Berlinci nadu u opstanak poku{ati da produ`e protiv Majnca.

Ajntraht
Ajntraht je u pro{loj rundi {okirao Dortmund, kao gost porazio mo}nu Borusiju, a dobru formu poku{a}e da potvrdi i u okr{aju sa Frajburgom, koji nema ba{ previ{e {ansi u Frankfurtu.
gost -3 5 3 6 4 5 5 5 6 7 6 7 3 3 5 4 6 4 4

1. Bajer L. 2. Bajern 3. [alke 4. Hamburger 5. Borusija D. 6. Verder 7. Ajntraht 8. Majnc 9. Hofenhajm 10. [tutgart 11. Keln 12. Volfsburg 13. Borusija M. 14. Bohum 15. Frajburg 16. Hanover 17. Nirnberg 18. Herta

doma}in ut p n 10 8 2 11 7 4 11 7 2 11 6 3 11 6 2 10 4 3 11 4 4 10 7 3 10 4 3 11 4 4 11 2 3 11 3 2 10 5 2 10 1 5 10 1 3 11 2 4 10 2 2 10 1 4

posqedwe 4 u. d. p n i 4 0 0 4 0 0 4 0 0 2 2 0 3 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 0 1 1 2 3 1 0 1 2 1 0 1 3 3 0 1 0 3 1 0 2 2 0 1 3 0 1 3 0 3 1

posqedwe 4. u. g. golovi na utakmicama doma}in p n i -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 1 3 0 8 2 11 3 1 6 4 0 0 8 8 5 5 5 1 1 2 1 13 5 3 7 2 2 1 2 1 10 1 10 6 1 4 3 0 1 13 1 7 8 0 3 0 1 3 9 4 8 4 3 3 2 2 0 10 6 5 5 5 1 0 0 4 11 6 4 5 4 1 0 1 3 10 7 4 3 6 1 2 1 1 12 3 6 6 1 4 2 2 0 12 3 6 5 2 4 0 3 1 4 4 13 1 1 9 0 1 3 8 7 6 5 2 3 2 2 0 9 6 6 4 1 5 0 1 3 10 4 7 6 2 2 0 0 4 11 4 6 5 2 4 1 0 3 9 6 6 5 3 2 1 0 3 9 5 7 5 0 5

=3 1 3 3 0 1 1 1 2 1 2 1 3 5 5 2 2 3 5

+3 5 4 1 6 4 5 4 3 3 2 2 4 3 1 5 2 4 2

serije 1n 8p 1n 2n 2i 1p 1p 1p 1p 5p 1n 1i 1i 3n 1n 6i 1i 1i

19. kolo datum 12. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2.

posqedwih pet sezona 09/10 termin G 20:30 Borusija M. - Nirnberg 0:1 15.30 Bajer L. - Volfsburg 3:2 15.30 [tutgart - Hambureger 1:3 15.30 Bohum - Hofenhajm 0:3 15.30 Hanover - Verder 0:0 15.30 Herta - Majnc 1:2 18.30 Bajern - Borusija D. 5:1 15.30 [alke - Keln 2:1 17.30 Ajntraht - Frajburg 2:0

08/09 D G 2:0 1:2 1:0 0:2 1:3 3:0 1:1 1:4 3:1 1:1 1:0 0:1 -

07/08 D G 2:2 2:1 1:0 1:4 4:3 1:6 5:0 0:0 -

06/07 D G 0:0 0:1 1:1 2:3 2:0 4:2 2:4 0:3 1:2 1:1 2:0 2:3 -

05/06 D G 0:1 2:5 4:0 1:2 1:2 2:0 0:0 0:5 3:1 2:2 3:3 2:1 1:1 2:2 -

04/05 D G na{ tip 2:1 0:0 1 2:1 2:2 1 2:0 1:2 1H 1H 1:4 0:3 2, H2 1:1 3:0 1H 5:0 2:2 1 1, 1H 1

Rezultati 20. kola:
Volfsburg - Bajern 1:3, Frajburg - [alke 0:0, Borusija Dortmund - Ajntraht 2:3, Hofenhajm Hanover 2:1, Keln - Hamburger 3:3, Verder - Herta 2:1, Majnc - Borusija Menhengladbah 1:0, Nirnberg [tutgart 1:2, Bohum - Bajer Leverkuzen 1:1

6 ~etvrtak, 11. februar 2010.GLAS TIKET

Marseqeza pred "kne`evima"
U ovoj rundi izabranici Didijea De{ampa gostuju u Monaku gdje }e, svakako, tra`iti bodove, ne samo za titulu ve} i za plasman u Ligu {ampiona
Olimpik iz Marseqa na “Velodromu” rutinski je i prili~no ubjedqivo savladao Valensijen rezultatom 5:1 i ponovo se vratio u {am pi on sku trku. U ovoj run di izabranici Didijea De{ampa gostuju u Monaku gdje }e, svakako, tra`iti bodove, ne samo za titulu ve} i za plasman u Ligu {ampiona. Ipak, ni doma}i tim ove sezone nije za potcjewivawe i svakako da se ne}e tako lako predati na svom terenu. Eventualni trijumf “kne `e ve“ bi, ta ko |e, gur nuo u igru za plasman u najja~e evropsko klupsko takmi~ewe. Sjaj ni Mon peqe nas tavqa da meqe i kao drugoplasirani tim na svom sta di onu do ~e ku je sta rog znanca iz ni`eg ranga, “fewera{a“ Grenobl. Fudbaleri Mehmeda Ba `da re vi }a u posqedwem ko lu deklasirali su Okser sa 5:0, ali te{ko da }e im to i{ta zna~iti, jer jo{ uvi jek ~vrsto dr`e posqedwu poziciju. Monpeqe je u ovom me~u svakako favorit i sve sem wegovog trijumfa bilo bi veliko iznena|ewe. Ravno senzaciji bilo bi i da Bordo na svom terenu ne osvoji sva tri boda protiv Sent Etjena, bez obzira na to {to ga poslije toga o~ekuje duel osmine finala Lige {ampiona protiv Olimpijakosa. Pari Sen @ermen i daqe tone. Po sli je ~et vrtog uzas to pnog poraza “prin~evi“ su potonuli na 15. poziciju na tabeli i novi neuspjeh na gostovawu u Nansiju mogao bi da ih dovede u veoma nezgodnu
ut 1. Bordo 23 2. Monpeqe 23 3. Lil 23 4. Olimpik L. 23 5. Olimpik M. 22 6. Monako 23 7. Okser 23 8. Ren 23 9. Lorijen 23 10. Tuluz 23 11. Valensijen 23 12. Nansi 23 13. So{o 22 14. Lens 23 15. PS@ 23 16. Sent Etjen 23 17. Nica 23 18. Le Man 23 19. Bulow 23 20. Grenobl 23 ukupno p n 15 3 14 3 12 5 11 7 11 6 12 3 11 6 10 7 10 5 9 6 9 5 9 4 9 4 8 6 8 5 6 5 6 5 4 4 3 7 2 4 i 5 6 6 5 5 8 6 6 8 8 9 10 9 9 10 12 12 15 13 17 gr 38:18 32:25 43:23 38:28 38:25 30:27 21:20 33:21 36:26 25:18 35:35 28:32 21:26 22:28 33:27 16:28 23:38 20:38 15:39 17:42

Francuski fudbalski {ampionat, 24. kolo

Ren poklekao u Kupu
DERBI KOLA I to se de{ava u Francuskoj! Ren je u minulom kolu prvenstva savladao prvaka dr`ave i u~esnika Lige {ampiona Bordo rezultatom 4:2, a u okviru osmine finala kupa senzacionalno je pora`en od amatera, ekipe Kuevilija 0:1. U ostalim me~evima postignuti su sqede}i rezultati: Vesoul - PS@ 0:1, Beavo - So{o 1:4, Bulow Gengam 1:0.
doma}in = 3 +3 1 3 2 0 2 4 3 2 2 2 1 3 2 2 4 2 1 7 1 2 0 5 4 2 2 3 2 1 3 2 1 1 1 5 5 2 3 3 3 4 -3 6 4 5 7 6 5 10 7 8 8 5 4 9 6 7 5 9 4 9 7 =3 2 4 2 1 3 2 0 1 3 1 2 4 1 4 1 4 0 6 1 1 gost +3 4 4 4 4 3 4 1 3 1 2 5 4 0 1 4 2 3 1 2 3 serije 1i 4p 1n 1n 1p 1i 1i 2p 1p 1n 1i 1n 2n 1p 4i 1p 1n 4i 1i 1p

Nene, Traore i Alonso (Monako)

FOTO: AGENCIJE

situaciju. Od ostalih susreta treba izdvojiti duel Oksera i Rena, ekipa
b 48 45 41 40 39 39 39 37 35 33 32 31 31 30 29 23 23 16 16 10 posqedwih 6 u. p n i 3 2 1 5 0 1 4 1 1 3 2 1 2 2 2 4 1 1 3 2 1 3 2 1 3 0 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 0 5 2 2 2 0 3 3 0 1 5 0 4 2 1 1 4 doma}in ut p n 11 8 2 11 8 1 12 8 3 11 6 2 10 6 2 12 8 2 12 7 2 12 8 2 11 5 4 12 6 2 11 3 5 11 4 1 12 7 1 12 6 3 11 5 3 12 3 4 11 4 3 12 4 4 11 2 2 12 2 2 i 1 2 1 3 2 2 3 2 2 4 3 6 4 3 3 5 4 4 7 8

ko je se i daqe na la ze u igri za mjesta koja vode na me|unarodnu scenu.
gr 20:4 14:6 25:8 18:14 17:9 19:9 15:11 21:9 23:14 13:8 15:15 10:16 16:16 14:11 17:9 8:10 15:17 15:16 10:21 14:22 b 26 25 27 20 20 26 23 26 19 20 14 13 22 21 18 13 15 16 8 8 posqedwe 4 u. d. p n i 2 2 0 2 0 2 4 0 0 2 0 2 3 0 1 3 1 0 1 2 1 3 1 0 1 1 2 1 2 1 0 3 1 2 0 2 3 1 0 3 0 1 1 1 2 1 3 0 0 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 gost ut 11 12 11 12 12 11 11 11 12 11 12 12 10 11 12 11 12 11 12 11 p 7 6 4 5 5 4 4 2 5 3 6 5 2 2 3 3 2 0 1 0 n 1 2 2 5 4 1 4 5 1 4 0 3 3 3 2 1 2 0 5 2 i 4 4 5 2 3 6 3 4 6 4 6 4 5 6 7 7 8 11 6 9 gr 18:14 18:19 18:15 20:14 21:16 11:18 6:9 12:12 13:12 12:10 20:20 18:16 5:10 8:17 16:18 8:18 8:21 5:22 5:18 3:20

2.60 2.90 2.40
b 22 20 14 19 19 13 16 11 16 13 18 18 9 9 11 10 8 0 8 2 posqedwe 4. u. g. p n i 3 0 1 3 0 1 2 1 1 2 2 0 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 0 3 2 2 0 0 2 2 0 3 1 0 0 4 1 0 3 0 1 3 0 0 4 0 3 1 0 0 4

golovi na utakmicama -3 = 3 +3 -3 13 3 7 7 13 6 4 9 11 4 8 6 13 4 6 6 12 5 5 6 13 3 7 8 18 2 3 8 13 5 5 6 11 4 8 3 17 2 4 9 11 2 10 6 9 8 6 5 16 3 3 7 15 6 2 9 13 4 6 6 15 5 3 10 14 1 8 5 9 11 3 5 14 4 5 5 12 4 7 5

Rezultati 23. kola:
Sent Etjen - Monako 3:0, Tuluz - Lion 0:0, Olimpik Marseq Valensijen 5:1, Bulow Monpeqe 0:2, Grenobl Okser 5:0, Lans - Le Man 2:1, Nica - Lil 1:1, PS@ - Lorijen 0:3, So{o - Nansi 1:1, Ren Bordo 4:2.

18. kolo posqedwih pet sezona datum termin
13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 21.00 17.00 17.00 21.00 Le Man - So{o Lil - Bulow Monako - Olimpik M. Monpeqe - Grenobl Nansi - PS@ Valensijen - Nica Olimpik L. - Lens Okser - Sent Etjen Lorijen - Tuluz Bordo - Sent Etjen

09/10
0:1 3:2 2:1 3:1 1:1 2:3 2:0 1:1 1:0 1:3

08/09 D G
2:0 0:1 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 1:2 0:0 1:4 0:2 0:2 1:1 1:1

07/08 D G
0:2 2:3 1:0 1:2 3:0 1:3 1:0 1:0 3:1 0:2 0:0 0:1 0:3 0:0 0:0 0:0

06/07 D G
2:2 1:2 0:3 0:1 3:0 1:1 0:1 1:0 0:2 1:2 0:0 0:2 4:0 3:2 0:0 2:0

05/06 D G
2:1 1:0 1:1 1:1 0:0 0:0 0:0 1:2 0:1 1:1 1:1 1:1

04/05 D G
2:1 1:0 2:2 2:0 1:1 1:0 1:3 0:0

na{ tip
1H 1 H2 1 1H 1 1 1 1H 1

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 11. februar 2010. 7

PORTUGALIJA - LIGA SAGRES
1. Braga 2. Benfika 3. Porto 4. Sporting 5. Leirija 6. Maritimo 7. Nasional 8. Rio Ave 9. Gimarae{ 10. P. Fereira 11. Akademika 12. Naval 13. Olhanen{e 14. Setubal 15. Leik{oe{ 16. Belenen{e{ 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 13 12 7 7 7 7 5 6 5 5 5 3 3 3 1 3 4 3 6 5 4 3 8 5 7 4 3 8 6 5 8 1 1 3 5 6 7 8 5 7 6 9 10 7 9 10 9 27:7 48:11 38:14 20:16 23:17 26:26 24:34 17:16 18:22 18:19 23:28 10:23 14:24 12:33 17:31 9:24 45 43 39 27 26 25 24 23 23 22 19 18 17 15 14 11

BELGIJA - JUPILER LIGA
1. Anderleht 2. Klub Bri` 3. Gent 4. Varegem 5. Standard 6. Sent Truden 7. Kortrijk 8. @erminal 9. Mehelen 10. Genk 11. Serkl Bri` 12. Vesterlo 13. [arlroa 14. Lokeren 15. Rozelar 16. Muskron 23 23 23 23 24 24 23 24 24 22 22 23 22 22 22 0 17 14 12 10 9 10 9 9 10 7 7 6 4 4 4 0 3 4 5 7 8 5 7 6 2 8 5 7 7 3 3 0 3 5 6 6 7 9 7 9 12 7 10 10 11 15 15 0 50:19 43:29 43:26 35:27 35:29 30:31 29:26 27:35 31:41 27:23 34:34 22:31 23:35 18:36 26:51 0:0 54 46 41 37 35 35 34 33 32 29 26 25 19 15 15 0

TURSKA - SUPERLIGA
1. Fenerbah~e 20 2. Galatasaraj 20 3. Bursaspor 19 4. Kajzerispor 20 5. Be{ikta{ 19 6. Trabzonspor 20 7. Eski{ehirspor 20 8. Gen~lerbirligi20 9. Istanbul 19 10. Antalijaspor 20 11. Gaziantepspor 20 12. Kasimpa{a 19 13. Ankaraguxu 20 14. Dijarbakir 20 15. Sivaspor 20 16. Manisaspor 20 17. Denizlispor 20 18. Ankaraspor 20 14 13 12 11 11 11 8 8 8 8 7 5 4 4 6 4 1 0 2 4 3 6 5 3 7 6 5 4 6 6 8 8 2 7 4 0 4 3 4 3 3 6 5 6 6 8 7 8 8 8 12 9 15 20 40:20 39:22 37:18 30:14 25:11 38:23 25:20 28:22 26:29 29:24 25:22 30:34 22:25 19:28 25:37 16:23 13:35 0:60 44 43 39 39 38 36 31 30 29 28 27 21 20 20 20 19 7 0

Pro{lo kolo
Gimarae{ - Pako{ Fereira 1:2, Rio Ave - Leik{oe{ 2:0, Porto - Naval 3:0, Olhanen{e - Nasional 1:0, Setubal - Benfika 1:1, Maritimo - Leirija 1:0, Sporting - Akademika 1:2, Belenen{e{ - Braga 1:3.

Pro{lo kolo
Vesterlo - @erminal 1:1, Lokeren - Mehelen 2:1, Anderleht Sent Truden 1:2, Varegem - Klub Bri` 1:1, Kortrijk - [arlroa 2:1, Serkl Bri` - Rozelar 2:0, Genk - Standard 1:0.

Pro{lo kolo
Trabzonspor - Manisaspor 3:0, Kajzerispor - Galatasaraj 0:0, Ankaraspor - Gaziantep 0:3 (slu`beni rezultat), Fenerbah~e - Dijarbakirspor 1:1, Kasimpa{a - Antalija 2:2, Eski{ehirspor - Istanbul 2:1, Sivaspor - Denizlispor 2:0, Be{ikta{ - Gen~lerbirligi 4:1, Ankaraguyu - Bursaspor 0:0.

Parovi Parovi
12. 2. 13. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 15. 2. 21.15 18.00 22.15 17.00 17.00 17.00 19.00 21.15

Na{ tip
18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 18.00 20.30 [arlroa - Anderleht Serkl Bri` - Lokeren Mehelen - Genk Rozelar - Kortrijk @erminal - Varegem Standard - Vesterlo Gent - Klub Bri` 2 1H, 1 1H H2 1H 1 H2

Na{ tip
Pako{ Fereira - Sporting Benfika - Belenen{e{ Leik{oe{ - Porto Leirija - Setubal Akademika - Olhanen{e Nasional - Rio Ave Braga - Maritimo Naval - Gimarae{ H2 1, 3+ 2 1 1H 1H 1 1H

13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2.

Parovi
13. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 15. 2. 13.00 18.00 13.00 13.00 13.00 13.00 18.00 19.00

Na{ tip
Dijarbakirspor - Sivaspor Gaziantepspor - Be{ikta{ Antalijaspor - Eski{ehispor Istanbul - Ankaraguxu Gen~lerbirligi - Kasimpa{a Denizlispor - Kajzerispor Manisaspor - Fenerbah~e Bursaspor - Trabzonsport 1H H2, 2 1H 1 1 2 2 1H

HOLANDIJA - EREDIVIZIJA
1. PSV 2. Tvente 3. Ajaks 4. Fejenord 5. Herakles 6. Breda 7. AZ Alkmar 8. Utreht 9. Venlo 10. Groningen 11. Vitese 12. Roda 13. Herenven 14. NEC 15. Sparta 16. Den Hag 17. Viqem drugi 18. Valvajk 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 21 22 18 17 15 12 11 9 10 8 6 7 6 6 7 5 5 4 5 4 4 4 4 6 3 6 2 8 9 6 5 5 2 7 5 6 2 0 0 1 3 4 8 7 10 6 7 9 11 11 13 9 12 12 14 18 51:14 42:18 63:17 33:19 31:31 31:31 35:25 24:22 31:30 28:32 24:36 27:41 25:39 23:35 21:39 20:40 25:41 17:41 58 55 49 42 36 33 32 32 27 27 23 23 23 22 20 18 17 12

AUSTRIJA - BUNDESLIGA
1. Rapid 2. Salcburg 3. Austrija B. 4. [turm 5. Rid 6. Noj{tad 7. Matersburg 8. LASK 9. Kafenberg 10. Austrija K. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 11 11 8 7 7 7 4 5 1 5 6 3 6 6 3 2 6 3 4 2 2 5 5 6 9 10 9 11 14 44:18 37:17 33:23 28:19 24:19 33:36 26:34 40:52 22:37 14:46 41 39 36 30 27 24 23 18 18 7

[KOTSKA - PREMIJER LIGA
1. Glazgov R. 2. Seltik 3. Hibernijan 4. Dandi J. 5. Madervel 6. Harts 7. Aberdin 8. Sent Xonston 9. Sent Miren 10. Kilmarnok 11. Falkirk 12. Hamilton 23 23 23 23 22 23 22 20 22 23 22 21 16 13 12 10 7 7 7 6 5 4 3 4 6 5 6 9 9 7 6 5 5 7 8 5 1 5 4 4 6 9 9 9 12 12 11 12 54:14 44:24 35:19 35:31 29:29 20:25 17:23 29:37 21:32 17:31 17:35 16:34 54 44 42 39 30 28 27 23 20 19 17 17

Pro{lo kolo
[turm - Austrija Be~ 2:2, Noj{tad - LASK 4:0, Kafenberg Matersburg 2:2, Salcburg - Austrija Kernten 1:0, Rapid - Rid 2:1.

Parovi
12. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 14. 2. 19.30 18.00 18.00 18.00 15.30 LASK - Rapid Rid - Salcburg Matersburg - Noj{tad Austrija Be~ - Matersburg Austrija Kernten - [turm

Na{ tip
2, 3+ 2, 3+ 1H 1 2

Pro{lo kolo
Valvajk - NEC 0:1, Viqem drugi - Breda 1:2, Roda - Sparta 2:1, Herakles - Groningen 4:3, Hernven - Utreht 2:0, Venlo - Vitese 2:0, PSV - Den Hag 2:0, Fejenord - AZ Alkmae 1:2, Ajaks Tvente 3:0.

Pro{lo kolo
Hibernijan - Sent Miren 2:1, Glazgov Renxers - Falkirk 3:0, Sent Xonston - Harts 1:0, Hamilton - Seltik 0:1, Aberdin Madervel 0:3, Kilmarnok - Dandi Junajted 4:4.

ITALIJA - SERIJA "B"
1. Sasuolo 2. Le}e 3. ]ezena 4. Ankona 5. Groseto 6. Bre{a 7. Modena 8. Empoli 9. Frosinone 10. Torino 11. Askoli 12. Albinolefe 13. Vi}enca 14. ]itadela 15. Galipoqi 16. Krotone (-2) 17. Pja}enca 18. Triestina 19. Mantova 20. Padova 21. Re|ina 22. Salernitana 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 13 10 12 9 10 10 9 10 8 8 8 7 7 7 7 7 7 5 6 7 3 9 6 10 4 10 6 5 7 4 8 8 8 10 9 9 9 6 6 11 8 5 6 3 5 4 8 5 8 9 8 10 8 8 8 7 8 8 8 11 11 8 10 12 15 38:22 39:25 32:14 34:26 36:34 32:29 21:22 29:27 32:40 29:22 35:34 32:33 24:22 29:28 23:31 25:31 20:28 24:34 26:28 24:27 28:37 21:39 45 45 40 40 37 36 35 34 34 32 32 32 31 30 29 28 27 27 26 26 26 15

Parovi
13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 14. 2. 13.30 16.00 16.00 16.00 16.00 14.30

Na{ tip
Aberdin - Seltik Hamilton - Madervel Harts - Falkirk Kilmarnok - Sent Xonston Sent Miren - Dandi Junajted Glazgov Renxers - Hibernijan 2 H2 1 1H H2 1

Parovi
12. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 20.45 18.45 19.45 19.45 20.45 12.30 14.30 14.30 14.30 NEC - Breda Vitese - Tvente Herenven - Ajaks Den Hag - Viqem drugi AZ Alkmar - Roda Utreht - Fejenord Herakles - PSV Sparta - Venlo Groningen - Valvajk

Na{ tip
1H H2, 2 2 1H 1 H2 H2, 2 1H 1

GR^KA - SUPERLIGA
1. Panatinaikos 2. Olimpijakos 3. PAOK 4. AEK 5. Aris 6. Atromitos 7. Asteras 8. Ergotelis 9. Nea Kavala 10. Ksanti 11. Panionios 12. Iraklis 13. Jawina 14. Larisa 15. Levadiakos 16. Pantrakikos 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 16 14 13 9 8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2 4 4 5 6 8 5 5 7 6 4 6 5 6 6 4 3 1 3 3 6 5 8 8 7 8 10 9 10 10 10 12 16 41:12 34:12 26:9 32:28 24:20 26:24 23:21 26:26 18:18 17:22 24:25 25:31 19:30 19:32 19:35 15:43 52 46 44 33 32 29 29 28 27 25 24 23 21 21 19 9

[VAJCARSKA - SUPER LIGA
1. Jang Bojs 2. Bazel 3. Lucern 4. Ksamaks 5. Grashopers 6. Sent Galen 7. Sion 8. Cirih 9. Belincona 10. Arau 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 11 9 7 8 7 7 6 4 2 2 4 5 6 2 5 5 6 3 4 4 4 5 6 9 7 7 7 12 13 43:24 45:27 37:28 34:25 33:28 27:26 29:32 31:29 28:57 17:48 41 37 32 27 26 26 26 24 15 10

Pro{lo kolo
Ankona - Albinolefe 2:1, Mantova - Askoli 0:0, Vi}enca - Re|ina 3:1, Krotone - Empoli 2:1, Triestina - Sasuolo 0:1, ]itadela - ]ezena 1:1, Frosinone - Le}e 0:4, Torino - Bre{a 1:1, Modena - Salernitana 1:0, Pja}enca - Padova 1:0, Galipoqi - Groseto 2:2.

Pro{lo kolo
AEK - Ksanti 3:1, Aris - Pantrakikos 0:2, Atromitos - Panionios 1:0, Iraklis - PAOK 1:1, Nea Kavala - Jawina 1:0, Larisa - Panatinaikos 0:3, Olimpijakos - Levadiakos 5:1, Ergotelis - Asteras 4:3.

Pro{lo kolo
Bazel - Jang Bojs 4:0, Sent Galen - Sion 1:0, Cirih - Ksamaks 0:0, Lucern - Grashopers 4:2, Arau - Belincona 6:3.

Parovi
12. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 13. 2. 15. 2. 20.45 14.00 14.00 14.00 14.00 16.15 16.15 16.15 16.15 16.15 20.45 Empoli - Ankona ]ezena - Krotone Padova - Frosinone Sasuolo - Galipoqi Re|ina - Mantova Groseto - ]itadela Le}e - Modena Bre{a - Pja}enca Albinolefe - Torino Askoli - Vi}enca Salernitana - Triestina

Na{ tip
1H 1 1H 1 1H 1 1H, 1 1 1H 1H H2

Parovi
13. 2. 13. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 15.45 15.45 18.00 13.30 13.30 15.45 15.45 18.00

Na{ tip
Ksanti - Larisa Pantrakikos - AEK Jawina - PAOK Levadiakos - Atromitos Panionios - Iraklis Aris - Ergotelis Panatinaikos - Nea Kavala Asteras - Olimpijakos 1H 2 H2, 2 1H 1H 1H, 1 1 2

Parovi
13. 2. 13. 2. 14. 2. 14. 2. 14. 2. 17.45 17.45 16.00 16.00 16.00 Grashopers - Arau Jang Bojs - Lucern Ksamaks - Bazel Sion - Cirih Belincona - Sent Galen

Na{ tip
1, 3+ 1H, 1 H2, 2 1H H2, 2