www.glassrpske.

com

Ponedjeqak
8. februar 2010.

Broj 12.128 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Marinkovi}: RS treba da formira registar stanovni{tva
strana 2.

BIZNIS

Zoran Iwac: Sve spremno za nabavku dva aviona
strana 15.

KROZ RS

Godi{we okupqawe prwavorskih Italijana u [tivoru
strana 10.

FOTO: G. [URLAN

Pora`avaju}i rezultati kategorizacije 156 ugostiteqskih objekata

Samo dva hotela u RS sa pet zvjezdica
Stariji smje{tajni kapaciteti u RS ve}inom ne slijede trendove. Ostaje da se vidi da li }e novootvoreni visoko kategorizovani objekti uspjeti da uhvate korak sa vremenom, rekla Simka \udurovi}-Mila{inovi}

U Drakuli}u obiqe`ena godi{wica stradawa 2.300 Srba koje su usta{e ubile 1942. godine

strana 6.

Planirali da uni{te Srbe
Ovaj svirepi zlo~in utemeqen je na ideji uni{tavawa jednog naroda. Razumqiva je neophodnost da se svake godine prisjetimo ovakvih doga|aja, istakao Anton Kasipovi} U ovom te{kom zlo~inu usta{e su iz takozvanog “Tjelesnog zdruga“, uz pomo} bawolu~kih usta{a, Srbe pobile bez ijednog ispaqenog metka, sjekirama, no`evima i krampovima. Me|u `rtvama je bilo i 551 dijete

DANAS

Kwi`evnik Slobodan Vladu{i}

Liturgiju i parastos na spomen -kosturnici u Drakuli}u slu`io paroh drakuli}ki protojerej stavrofor Ostoja Vukovi} uz saslu`ewe sve{tenstva Bawalu~ke eparhije. Parastosu i polagawu vijenaca i cvije}a prisustvovao veliki broj gra|ana strana 3.

[ta ako Holms vi{e nije na strani pravde strana 27.
Incident na grani~nom prelazu Skelani - Bajina Ba{ta

Uo~i novogodi{wih i bo`i}nih praznika zaposlenim u gradskoj administraciji podijeqeno po 300 KM. Kada se saberu sve beneficije 150 zaposlenih u gradskoj administraciji, dobiju se vrtoglave cifre, istakao Dejan [e{eq
Odbornik Dejan [e{eq tvrdi da administracija grada Isto~no Sarajevo ne {tedi

Smawili buxet, a daju poklone i beneficije

Policajci zaustavili povorku prema grobqu
U prijepodnevnim ~asovima do{lo do velikog zastoja u saobra}aju na grani~nom prelazu, jer su grani~ni policajci obavqali rigoroznu kontrolu, zbog ~ega vi{e stotina Srba nije moglo blagovremeno da stigne do grobaqa u Skelanima i na drugim podru~jima Srebrenice, rekao Pavlovi} strana 7.

strana 5.

strane 22. i 23.

2 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Ne gledam seriju “Lud, zbuwen, normalan”, te nemam stav o epizodi sa sviwom.

Vijesti dana
Eksperti Evropske komisije u BiH

Bakir Izetbegovi}, predsjednik Kluba poslanika SDA u Parlamentu BiH

FOTO: GLAS SRPSKE

Ocjewuju ispuwenost uslova za ukidawe viza
SARAJEVO - Tim eksperata EU doputova}e danas u BiH da bi izvr{io uvid u ispuwavawe uslova iz Mape puta za liberalizaciju viznog re`ima, izjavio je Srni {ef Interresorne radne grupe za liberalizaciju viznog re`ima Samir Rizvo. Naveo je da }e se eksperti EU sastati sa predstavnicima nadle`nih institucija BiH za upravqawe granicama, imigracijama i azilom s ciqem utvr|ivawa stawa i realizovanih aktivnosti. Osim pet eksperata iz zemaqa ~lanica EU, delegaciju ~ine i predstavnici Evropske komisije iz Brisela i delegacije EU iz Sarajeva. Dodao je da je planirana i “posjeta iznena|ewa“, u okviru koje }e se eksperti nenajavqeno pojaviti na nekom mjestu da bi provjerili kako slu`be rade po osnovu svih va`nih pitawa. Rizvo je najavio da }e novi tim eksperata koji }e analizirati ispuwavawe uslova za liberalizaciju viznog re`ima u oblasti pravde, sloboda, bezbjednosti i borbe protiv kriminala, posjetiti BiH i 15. februara.

Dra{ko Marinkovi}, predsjednik Centra za demografska istra`ivawa

Dra{ko Marinkovi}

Bakir Izetbegovi}

Prije oktobra ne}e biti ustavnih promjena
SARAJEVO - [ef Kluba poslanika SDA u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Bakir Izetbegovi}, gostuju}i u programu Federalne televizije, rekao je da ne vjeruje da je mogu}e do}i do ustavnih promjena u BiH prije oktobarskih op{tih izbora. - Ne vje ru jem u to, iako po sli je pa da “bu tmir skog paketa”, [panija kao predsjedavaju}a Evropske unije pokazuje neobi~an entuzijazam da do wih do |e u ovoj godini, kao i Savjet Evrope koji u tom pravcu izra`ava sna`nu `equ - istakao je on. Govore}i o ideji tre}eg entiteta u BiH, Izetbegovi} je rekao da je ta pri~a dio predi zbor ne kam pawe li de ra HDZ-a Dragana ^ovi}a i da to ni je stav li de ra HDZ-a 1990 Bo`e Qubi}a. - To je jedna nerealna pri~a, koja se nije mogla ni ranije, ni u ratu, realizovati - naveo je Izetbegovi}, dodav{i da tu ideju ne podr`ava ni Miroslav Tu|man, sin biv{eg predsje dni ka Hrvat ske, Frawe Tu|mana.

Ako ne bude donesen zakon o popisu stanovni{tva BiH, iz bilo kojeg razloga, Srpska ima prije svega moralno pravo, ali i obavezu, da sa~ini kvalitetnu bazu podataka o stanovni{tvu na svojoj teritoriji, rekao Marinkovi}
RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Predsjedni{tvo BiH

Prva zajedni~ka posjeta Egiptu
FOTO: GLAS SRPSKE

Po pis sta no vni{ tva u BiH sve vi{e postaje politi~ko pitawe, umjesto stru~no, a vrijeme za po~etak pretpripremnih radwi za organizaciju kvalitetnog popisa u BiH je odavno isteklo. Izjavio je to u intervjuu “Glasu Srpske” predsjednik bawolu~kog Centra za demografska istra`ivawa Dra{ko Marinkovi}. - Zato treba objektivno razmotriti i mogu}nost provo|ewa popisa stanovni{tva na teritoriji Republike Srpske - rekao je Marinkovi}, koji je i profesor na katedri za demografiju Prirodno-ma-

temati~kog fakulteta Univerziteta u Bawoj Luci. GLAS: Koji su argumenti za sprovo|ewe popisa u RS? MARINKOVI]: Ako ne bude donesen zakon o popisu stanovni{tva BiH, iz bilo kojeg razloga, Srpska ima prije svega moralno pravo, ali i obavezu, da sa~ini kvalitetnu bazu podataka o stanovni{tvu na svojoj teritoriji. Takvu mogu}nost mo`e ostvariti jedino sprovo|ewem popisa koji bi trebalo da poslu`i, izme|u ostalog, i za formirawe centralnog registra stanovni{tva RS. GLAS: [ta bi donio taj registar? MA RIN KO VI]: Pre dnost budu}eg registra u odno-

su na popise stanovni{tva se ogleda prije svega u ~iwenici da bi osim podataka o stanovni{tvu, imao i podregistre koji se ti~u stanova, doma}instava, poqoprivrednih gazdinstava, poreskih prijava, porodi~nih qeka ra i svih dru gih po dre gis tar skih stavki koje bi koristile u svom radu gotovo sve institucije RS.

REGISTRI TREBA da slu`e samo onoj svrsi koju gra|ani odobravaju
GLAS: Da li bi to bilo u skladu sa me|unarodnim propisima iz ove oblasti? MARINKOVI]: Na~in uvo|ewa registara je tako|e sadr`an u preporuci UN, a ne ke zemqe u na {em okru `ewu, kao {to su Slovenija i Crna Gora, ali i mnoge druge kao {to su Holandija, Danska, nordijske zemqe, [vajcar ska oda vno ko ris te registre u svakodnevnoj praksi. GLAS: Kakav je zna~aj registra za rad administracije i zavoda za statistiku? MARINKOVI]: Administracija registre koristi

Popis uslov za EU
GLAS: Kako gledate na politi~ke opstrukcije popisa stanovni{tva u BiH? MARINKOVI]: Popis je uslov za ulazak BiH u EU, jer EU ne}e primiti u ~lanstvo nijednu zemqu, a da ne zna koliko ona ima stanovnika. Tako|e, pristupni fondovi EU ve`u se uz broj stanovnika. Popis stanovni{tva osnov je za dono{ewe socijalnih, razvojnih i ekonomskih politika. Ciq svakog popisa, pa tako i popisa 2011. godine u BiH, je obezbje|ivawe neophodnih podataka o stanovni{tvu, wegovom broju, teritorijalnom rasporedu i sastavu i na taj na~in registruju se promjene u proteklom periodu.

SARAJEVO - Predsjedavaju}i i ~lanovi Predsjedni{tva BiH @eqko Kom{i}, Neboj{a Radmanovi} i Haris Silajyi} zapo~eli su ju~e dvodnevnu posjetu Egiptu na poziv predsjednika Hosnija Mubaraka, javila je Srna. U saop{tewu Predsjedni{tva BiH navodi se da je, osim sa Mubarakom, predvi|en i susret ~lanova Predsjedni{tva BiH sa predsjednicima Doweg doma (Narodna skup{tina Egipat) Ahmedom Fathi Sururom i Gorweg doma (Senat) Safvetom El [erifom. Ovo je prvi put da sva tri ~lana Predsjedni{tva BiH dolaze u posjetu Egiptu koja je uslijedila na Mubarakov poziv.

za identifikaciju osoba, na primjer, za pravqewe spiskova |aka koji podlije`u obaveznom {ko lo vawu, za prikupqawe izbornih spiskova, za pripremu poreskih lis ta…. Is ti na, u ve zi sa ovom ulogom registara sve ozbiqniji problem postaje za{tita privatnosti, te se mora obezbijediti da registri slu`e samo onoj svrsi koju gra|ani odobravaju. Za nau~na istra`ivawa mnogo va`nija je statisti~ka uloga registara, jer statisti~ka gra |a iz re gis ta ra omo gu }u je bla go vre me nu identifikaciju demografskih pro ble ma i izra du a`urnih projekcija budu}eg demografskog razvoja. GLAS: Pre ma ne kim izvorima, 2,3 miliona stanovnika BiH u~estvovalo je u migracijama devedesetih? MA RIN KO VI]: Kao posqedica ratnih doga|awa na podru~ju BiH, pored zna~ajnih promjena u strukturi stanovni{tva, do{lo je do promjena i u teritorijalnoj raspore|enosti. Podaci koje do bi je mo bu du }im po pi som ukaza}e na posqedice migracije stanovni{tva u odnosu na popis iz 1991. godine.

BHRT pro{irio tu`bu protiv Federalne radio-televizije

Po isteku roka slijedi nova tu`ba
BAWA LUKA - Radio-televizija BiH pro{iri}e tu`bu pro tiv Fe de ral ne radio-televizije za 1,2 miliona maraka, a odranije potra`uje oko 7,5 miliona maraka, potvrdila je “Glasu Srpske“ predsjednik UO BHRT-a Marija Putica. Ona je istakla da je UO BHRT prije tri mjeseca donio odlu ku da me nayment razdvoji tu`beni zahtjev na dio koji FTV priznaje i na dio koji je sporan, ali da to ni je re ali zo va no zbog ta da{we promjene rukovodstva BHRT-a. - UO BHRT je ponovo raspravqao o tome i dao nalog da se razdvoji tu`beni zahtjev. Donijeli smo odluku i da se FRTV utu`uje svakih trideset dana poslije isteka roka pla}awa. Imamo osje}aj prema stawu u kojem se nalazi FRTV, ali zbog in te re sa BHRT-a drugog izbora nemamo - rekla je Putica. Dodala je da je zabriwavaju}e to {to Parlament FBiH uop{te nije iskazao potrebu da pomogne FRTV-u i da to ne mora da bude nov~ana pomo}. - O pitawu dugovawa koja spo ri FRTV, uslu ge su iz vr{ene, ali biv{i menayment BHRT-a je sa FRTV-om potpisao protokol koji sadr`i odre dbu ogra ni ~ewa pla}awa “ako FRTV ima novac“. Zbog te odredbe FRTV osporava taj dio naplate - rekla je Putica. o naplati dugovawa sa FRTVom nije postignut ni putem medijacije tako da }e kona~nu odluku dati sud. @. B.

www.glassrpske.com
Ne mogu da vjerujem da neko ko ima 20 godina ima toliko hrabrosti da potegne pi{toq na policiju. Pogotovo je stra{no to {to je neko tako mlad ve} osu|en na zatvorsku kaznu, a to ga ne spre~ava da ponavqa krivi~na djela. Mislim da bi zato kazne u RS trebalo da budu stro`ije. E-mail:milica.zv@gmail.com Zaista ne razumijem za{to predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} i daqe proziva Republiku Srpsku i wene funkcionere. Mislim da vi{e niko ne treba da obra}a pa`wu na wega, jer je o~ito da on ni sam ne zna {ta pri~a. E-mail:mrki.59@yahoo.com

Posqedice
Putica je istakla da se vi{emilionskim dugovawima dovodi u pitawe opstanak BHRT-a i izvr{avawe osnovnih programskih funkcija te da je BHT u opasnosti da se skine sa satelitskog programa i bude uskra}en za usluge EU radio-televizija.

BHRT TRA@I dodatnih 1,2 na ranijih 7,5 miliona KM
Dodala je da BHRT ne insistira na tome da se plati ne{to {to im ne pripada i napomenula da nikakav dogovor

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 3

E{ton: Brisel `eli zemqe zapadnog Balkana na putu u EU
MINHEN - Visoki predstavnik Evropske unije za spoqnu politiku Ketrin E{ton izjavila je u subotu da Brisel `eli da obezbijedi da sve zemqe zapadnog Balkana budu uspje{ne na putu integracija u EU, navode}i da napredak na tom putu zavisi od toka reformi svake zemqe. - Znamo da mi u EU imamo primarnu odgovornost prema svojim susjedima. To je samo po sebi va`no jer {iri me|unarodni kredibilitet EU zavisi od rada sa susjedima - rekla je E{ton na Me|unarodnoj konferenciji o bezbjednosti u Minhenu, javile su agencije.

U Drakuli}u obiqe`ena godi{wica stradawa 2.300 Srba koje su usta{e ubile 1942. godine

Ovaj svirepi zlo~in utemeqen je na ideji uni{tavawa jednog naroda. Razumqiva je neophodnost da se svake godine prisjetimo ovakvih doga|aja, jer nema boqeg na~ina da svi razmi{qamo o tome da se zvjerski i necivilizacijski postupci nikada i nigdje ne ponove, istakao Anton Kasipovi}
PI[E: @EQKA BA[I] zbasic@glassrpske.com

Zlo~inci planirali uni{tewe srpskog naroda
sjetimo ovakvih doga|aja, jer nema boqeg na~ina da svi razmi{qamo o tome da se zvjerski i necivilizacijski postupci nikada i nigdje ne ponove - istakao je Kasipovi}. Dodao je da je veoma va`no da djeca u {kolama razumiju surovost stradawa samo zbog toga {to se neko druga~ije zove ili krsti i da shvate i rade na tome da se takve stvari nikad ne ponove.

BAWA LUKA - U hramu Svetog velikomu~enika Georgija i na spomen-kosturnici u Drakuli}u u Bawoj Luci ju~e su slu`eni zaupokojena liturgija i parastos i polo`eni vijenci i cvije}e u znak sje}awa na vi{e od 2.300 Srba koje su usta{e pod ko man dom An te Pa ve li }a ubile 7. februara 1942. godine. @rtve su pobijene u bawolu~kim mjesnim zajednicama Drakuli}, [argovac, Motike i u rudniku Rakovac. U ovom te{kom zlo~inu usta{e su iz takozvanog “Tjelesnog zdruga“, uz pomo} bawolu~kih usta{a, Srbe pobile bez ijednog ispaqenog metka, sjekirama, no`evima i krampovima. Me|u `rtvama je bilo i 551 dijete. Pot pred sje dnik Vla de RS Anton Kasipovi} rekao je da je ovaj svirepi zlo~in utemeqen na ideji uni{tavawa jednog naroda i da mu je nemogu}e dati dimenziju u civilizacijskom smislu. - Ra zumqiva je ne op ho dnost da se svake godine pri-

@RTVE pobijene bez ijednog ispaqenog metka
Pa roh Os to ja Vu ko vi} rekao je da su se kroz istoriju dogodili mnogi tu`ni doga|aji koje pravoslavna crkva obiqe`ava, me|u kojima je i ovaj, koji se iz godine i godinu, pa i danas, molitveno obiqe`ava u znak sje}awa na stradalnike. Predsje dnik Or ga ni za cije porodica poginulih boraca, zarobqenih i nestalih civila Republike Srpske Nedeqko Mitrovi} napomenuo je da se tek 1965. godine po~eo obiqe`avati ovaj zlo~in jer se nije smjelo re}i da je

Polagawe vijenaca

FOTO: G. [URLAN

rije~ o usta{kom zlo~inu, a ne fa{isti~kom kako se poku{avao predstaviti. Mitrovi} je istakao da ovaj pokoq predstavqa obrazac za genocid.

Organizatori
Pokoq u ovim selima organizovao je usta{ki sto`ernik za Hrvatsku Krajinu Viktor Guti}, a u wemu je aktivno u~estvovao `upnik bawolu~kog samostana Petri}evac fra Miroslav Majstorovi} Filipovi} zvani “Fra sotona“, koji je poslije toga postao komandant “fabrike smrti“ u jasenova~kim logorima.

Parastosu prisustvovao veliki broj qudi

Osam de set dvo go di{wi Boro Brkovi} iz Motika u pokoqu je izgubio osam ~lanova porodice, a u to vrijeme imao je svega dvanaest godina. On je ispri~ao da je 1941. u wihovu porodi~nu ku}u do{ao Ilija Mari} u usta{koj uniformi da popi{e doma}instvo i poru~io wegovom ocu Lazaru da kada do|e kontrolna komisija svi budu na okupu, a ko se ne zatekne u ku}i prona}i }e ga i ubiti. - Tog 7. februara 1942. godine nai{ao je odbornik iz Motika Pavo Qevar i rekao mome ocu da ne ide u mlin ve} ku}i jer dolazi kontrolna komisija radi popisa qudi. Ja i moj brat Qubo sakrili smo se u {talu, a brata Nova-

ka usta{e su primijetile na pragu i odvele su ga u ku}u. Mene i brata Qubu nisu primijetili jer smo se sakrili u {talu - rekao je Brkovi}. Do dao je da su, ka da su ~uli jauk u ku}i, on i brat oti{li na tavan, a usta{e su se ponovo vratile u {talu i raspustile stoku. Pre`ivjeli potomak Al-

ekse Brkovi}a, Marica Brkovi} rekla je da joj je otac ispri~ao da su usta{e naredile da mje{tani pobiju pse, navodno zbog bjesnila, a sa namjerom da se ne ~uje lave` po selima i da budu svi kod ku}e u nedjequ. Rekla je da usta{e nisu pucale da ne bi otkrile svoje prisustvo u selu.

LITURGIJA
Liturgiju i parastos na spomen-kosturnici u Drakuli}u slu`io je paroh drakuli}ki protojerej stavrofor Ostoja Vukovi} uz saslu`ewe sve{tenstva Bawalu~ke eparhije. Parastosu i polagawu vijenaca i cvije}a u znak sje}awa na srpske `rtve prisustvovali su predstavnici Tre}eg pje{adijskog puka OS BiH, potpredsjednik Vlade RS Anton Kasipovi}, predstavnici bora~kih organizacija, mjesnih zajednica te vi{e stotina mje{tana.

ETA se seli u Portugaliju
MADRID - Baskijska separatisti~ka organizacija (ETA) poku{ava da prebaci svoje kapacitete za pravqewe bombi u Portugaliju, izjavio je {panski ministar unutra{wih poslova Alfredo Perez Rubalkaba, javila je Srna. Nakon {to je pro{le sedmice prona|eno vi{e od tone eksploziva u Portugaliji, Rubalkaba je rekao da to otkri}e pokazuje da je ETA odlu~ila “da prebaci logistiku i postrojewa za pravqewe bombi u Portugaliju“. Wegovi komentari uslijedili su po{to je policija prona{la oko 1,5 tona eksploziva u jednoj ku}i u mjestu Kasal da Avarela, u blizini centralnog portugalskog grada Obidosa, koju koriste militanti ETA. - Ta fabrika vi{e ne postoji i to je za sve dobra vijest rekao je Rubalkaba dodaju}i da ETA ne}e na}i predah u susjednim zemqama.

Odluka o izru~ewu Guduri}a u toku sedmice
SARAJEVO - Odluka o tome kada }e i gdje biti izru~en Bojan Guduri} trebalo bi da bude donesena u toku ove sedmice, izjavio je za “Glas Srpske“ wegov advo kat Slav ko A{}eri}. Zahtjev za izru~ewe Guduri}a podnijele su i Hrvatska i Srbija. Hrvatska je za wim raspisala potjernicu zbog ubistva vlasnika “Nacionala“ Ive Pukani}a, a Srbija zbog razbojni{tava. U bawolu~koj policiji ka`u da nemaju podatke o tome kada je Guduri}, koji im se predao 1. februara, do{ao u Bawu Luku, kao ni gdje je boravio i da li je imao “jatake“ u tom gradu. G. O.

Vlada RS: Saglasnost na Statut spomen-podru~ja
BAWA LUKA - Vlada Republike Srpske donijela je odluku o davawu saglasnosti na Statut “Spomen-podru~ja Dowa Gradina“, Kozarska Dubica - Dowa Gradina, u kojem se navodi da je djelatnost ustanove, izme|u ostalog, rad muzeja svih vrsta i za{tita kulturnih dobara i prirodnih znamenitosti. - Djelatnost ove ustanove su i muzeji umjetnosti, nakita, namje{taja, odje}e, keramike, srebrnih predmeta, prirodnih vrijednosti, nau~ni, tehni~ki i istorijski muzeji, ukqu~uju}i i vojne muzeje i istorijske objekte, te ostale specijalizovane i muzeje na otvorenom prostoru - rekli su Srni u Vladi RS. Dodali su da se u obaveze spomen-podru~ja ubraja i za{tita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti, za{tita i rekonstrukcija istorijskih mjesta i gra|evina.

4 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Slobodan PUHALO

KOLUMNA

BiH propustila jo{ jednu {ansu za razvoj
redstavni~ki dom PS BiH je neda vno, za hvaquju }i gla so vi ma bo{wa~kih politi~kih partija, rekao ne popisu stanovni{tva u BiH, ~ime je BiH propustila jo{ jednu razvojnu {ansu. Sada je ve} sasvim izvjesno da }e Bosna i Hercegovina biti jedina evropska zemqa u kojoj u idu}e dvije godine ne}e biti obavqen popis stanovni{tva. Time je propu{tena jo{ jedna prilika da se u na{oj zemqi osna`i proces evropskih integracija i stvore uslovi za razvoj. Po ko zna koji put pokazalo se da oni kojima su usta puna Bosne i Hercegovine sve ~ine da zemqa ostane na evropskim marginama. Umjesto da uzmemo za primjer 233 zemqe koje su redovno obuhva}ene popisom, mi }emo zajedno sa Somalijom i Libanom predstavqati demografsku “crnu rupu“. Politi~ko nadmudrivawe bo{wa~kih stranaka oko toga do koje mjere treba da se uva`e preporuke evropskih statisti~ara odvele su nas u }orsokak sa uslovima koji sa popisom stanovni{tva objektivno nemaju nikakve veze. Besmisleno je povezivati popis sa povratkom i kreditnim zadu`ivawem dr`a ve, {to je bio krun ski ra zlog Bo{waka {to nisu prihvatili prijedlog zakona. zja{wavawe o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti je ne{to sasvim drugo. To je elementarno pravo pojedinca koje nijedan zakon, pa ni Zakon o popisu stanovni{tva ne smije uskratiti. Eurostat nije izri~ito nalo`io dr`avama koje planiraju popis da u wega uvrsti izja{wavawe o nacionalnom identitetu. To, naravno ne zna~i da nekome treba oduzeti to pravo, pogotovo ne u zemqama koje imaju vi{enacionalnu strukturu i ustavno ure|ewe kao Bosna i Hercegovina.

Na pravom kolosijeku
“@eqeznice Republike Srpske” polako ali sigurno stvaraju uslove da {to prije uhvate korak sa okru`ewem, za kojim zaostaju kada je o infrastrukturi i voznom parku rije~. U Sqede}e tri godine tojeisto vrijeme, nasda u {to kra}em trebalo bi da budu ro ku re gu li {u svo je kqu~ne u nastojawu obaveze prema zapo“@eqeznica RS” da slenima, kojima duguju na ime razlike u plauhvate korak sa tama i za regres. Na svijetom, jer tom putu veliku pou razne projekte mo} i podr{ku imaju ovog javnog od Vla de Re pu bli ke preduze}a bi}e Srpske kojoj je stalo investirano ne{to do to ga da @RS ~vrsto stanu na svoje mawe od pola noge. milijarde maraka Sqede}e tri godine trebalo bi da budu kqu~ne u tome, jer u razne projekte ovog javnog preduze}a bi}e investirano ne{to mawe od pola milijarde maraka. Kao prvo, bi}e modernizovana pruga od Doboja do Novog Grada i od Doboja do Zvornika, {to }e omogu}iti da vozovi voze br`e i bezbjednije. Jer, prugama }e, izme|u ostalih, tutwati ~etiri garniture od po devet modernih putni~kih vagona “talgo“ iz [panije , kao i oko {est stotina teretnih vagona. Za wihovo odr`avawe i opravke bi}e remontovane i pripremqene radionice u Doboju, Bawoj Luci i Prijedoru. Te investicije bi}e realizovane do kraja 2012. godine kada }e, prema rije~ima ministra za saobra}aj i veze Republike Srpske Nedeqka ^ubrilovi}a, @RS biti konkurentne svom okru`ewu i vi{e ne}e zaostajati u pogledu infrastrukture i opremqenosti vagonima. U sklopu modernizacije pruge, bi}e izgra|eni signalnobezbjednosni ure|aji na pruzi od Kostajnice kod Doboja do Jo{avke. Ugovor o tome vrijedan 6,7 miliona evra krajem minule godine potpisale su @RS i wema~ka kompanija “Tales“. Rije~ je o nabavci i ugradwi signalno-bezbjednosnih ure|aja i obezbje|ewu stanica. Sa prvim znacima proqe}a, zajedno sa remontom pruga, krenu}e se u ostvarewe ovog projekta koje }e trajati dvije godine. U tom periodu bi}e ugra|ena najsavremenija elektroni~ka za{tita tako da vi{e na pruzi ne}e postojati mehani~ki ili drugi signali sa zastarjelom tehnologijom. Na taj na~in bi}e dobro za{ti}ene ne samo `eqezni~ke stanice, ve} i pru`ni prelazi, koji su bili nedovoqno obezbije|eni i na kojima se nerijetko doga|aju nesre}e. U isto vrijeme @RS radi}e na izmirewu dugova prema dobavqa~ima, ali i zaposlenima. Komitentima, kojima su najvi{e “kratki“, vrati}e dugove putem kredita od dvadeset miliona KM i to poslije odr`avawa Skup{tine akcionara. Sva zaostala primawa, koja su nastala promjenom koeficijenta plata prije tri godine, bi}e ispla}ena svim radnicima @RS. Na tome se uveliko radi pa su ti zaostaci ispla}eni za ~etiri od ukupno deset mjeseci. @RS su, ka`u, na pravom kolosijeku i tamo treba i da ostanu.

P

I

Na{i susjedi, Srbija i Hrvatska, su tokom 2001. i 2002. godine imali popis stanovni{tva. Pripremaju}i se za obiman posao novog popisa tokom pro{le godine u obje zemqe je obavqen probni popis. Prema preporukama Evropske komisije, pilot popis je trebalo da se obavi i u na{oj zemqi tokom aprila ove godine. Iz fondova evropske komisije ve} su iz dvo ji li zna ~aj na sred stva za ove aktivnosti. Sada je, me|utim, izvjesno da od toga ne}e biti ni{ta. Evropska komisija i druge me|unarodne organizacije bile su ukqu~ene u ~itav proces koji je trebalo da dovede do popisa u 2011. godini. Smatrale su da BiH treba da sprovede popis, kao i sve dru ge evrop ske zemqe, bez ob zi ra na wihov status u Evropskoj uniji. svjetlu evropskih integracija i ~iwenice da bez statisti~kih podataka nije mogu}e dugoro~no planirati razvoj, usvajawe Zakona o popisu stanovni{tva bila je prioritetna obaveza Bosne i Hercegovine. Predstavnici me|unarodne zajednice su uvijek raspolo`eni da ohrabre Bo{wake u wihovim nerealnim zahtjevima. ^ini se da je tako bilo i sada. Iz Kancelarije visokog predstavnika jo{ nisu komentarisali neusvajawe Zakona o popisu stanovni{tva i doma}instava, {to bi sigurno u~inili da su Srbi bili protiv ponu|enog prijedloga. Ali to je tema koja je toliko poznata da nema razloga na wu vi{e tro{iti rije~i. ostalom, odlaze}i evropski komesar za pro{irewe Oli Ren je poru~io da je zakon koji su pripremile vlasti BiH u skladu sa zahtjevima EU i me|unarodnim standardima. Naravno, nije zaboravio da napomene da odgovor na pitawa o nacionalnoj i religijskoj pripadnosti nije obavezan. Kona~no, ko }e snositi odgovornost {to Bosna i Hercegovina ne}e u}i u me|unarodnu statisti~ku evidenciju, ni-

t i

Pi{e: Du{anka MAJKI]

U

Politi~ko nadmudrivawe bo{wa~kih stranaka oko toga do koje mjere treba da se uva`e preporuke evropskih statisti~ara odvele su nas u }orsokak sa uslovima koji sa popisom stanovni{tva objektivno nemaju nikakve veze. Mi }emo zajedno sa Somalijom i Libanom predstavqati demografsku “crnu rupu”
}e imati validne pokazateqe koji su neophodni za kandidovawe u me|unarodnim razvojnim fondovima. Bez jasnih demografskih i statisti~kih podataka BiH }e ostati na repu de {a vawa i ra zvo ja, za je dno sa Somalijom i Libanom. Ali, Republika Srpska mora na}i od go vor na ovo pi tawe, ma {ta Bo{waci o tome mislili. Put u boqe dru{tvo vodi preko popisa.

U

Ivo Miro Jovi} o policijskoj akciji “Svjetlost” u Gorwoj Mao~i

Protiv Ustava djeluju organizovano
BAWA LUKA - Zbog vi{egodi{weg zanemarivawa opasnosti od terorista, u BiH su se pojavile organizovane snage koje djeluju protiv ustava i zakona, predstavqaju}i opasnost za qude i dobra, ali i za bezbjednost drugih zemaqa. Izjavio je to Glasu Srpske” ~lan Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH Ivo Miro Jovi} govore}i o dugogodi{wem zanemarivawu problema vehabija i muyahedina u selu Gorwa Mao~a.

POKROVITEQA mnogo, iz raznih struktura i iz mnogih zemaqa
- Tome su doprinijeli i oni koji dru{tveno zlo terorizma ~ak ne `ele ni da nazovu pravim imenom. Ne radi se samo o jednoj ili nekoliko osoba. Podr{ka je velika pa se problem

Zoran Koprivica, delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamenta BiH
Stjepan Mesi} je politi~ki grobar koji nastavqa da radikalnim istupima destabili{e politi~ku situaciju u BiH i regionu.

ne mo`e rije{iti godinama poslije rata. A pokroviteqa je mnogo, iz raznih struktura i iz mnogih zemaqa - ka`e Jovi}. On je istakao da bi na sjednici Komisije sutra trebalo da se na|e i ovo pitawe. - U ovom slu~aju se vidi da je bezbjednost zemqe naru{ena i da se radi o opasnosti za dru{tveni i ustavni poredak. O tome bi Komisija svakako trebalo da ima svoj stav - istakao je Jovi}.

U policijskoj akciji “Svjetlost” u kojoj je u~estvovalo 600 pripadnika policijskih agencija iz cijele BiH, u vehabijskom selu Gorwa Mao~a u utorak je uhap{eno sedam pripadnika vehabijskog pokreta kojima je odre|en jednomjese~ni pritvor. G. M.

Izetbegovi}
[ef Kluba poslanika SDA u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Bakir Izetbegovi} smatra da je policijska akcija u Gorwoj Mao~i bila “predimenzionirana“ i da treba sa~ekati rezultate istrage da bi bila utvr|ena stvarna dubina problema. Dodao je da nije posebno zabrinut za cijeli slu~aj, ali da, kako je rekao, ne~ega tu ima, te da je BiH trebalo ranije da rje{ava probleme koji su se tamo pojavqivali dok su oni bili jo{ u povoju.

Stjepan Mesi}, predsjednik Hrvatske
Republika Srpska i Milorad Dodik su tumor koji razara BiH i zato ih treba odstraniti.

Gorwa Mao~a

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 5

Dejan [e{eq tvrdi da administracija Grada Isto~no Sarajevo ne {tedi

Igor Crnadak, ~lan IO PDP-a

Smawili buxet, a daju poklone i beneficije
Uo~i novogodi{wih i bo`i}nih praznika zaposlenim u gradskoj administraciji podijeqeno po 300 maraka. Kada se saberu sve beneficije 150 zaposlenih u gradskoj administraciji, dobiju se vrtoglave cifre, istakao [e{eq
PI[E:@EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Ukinuti odluku o poskupqewu struje
BAWA LUKA - ^lan Izvr{nog odbora Partije demokratskog progresa Igor Crnadak apelovao je ju~e na Vladu RS da ukine odluku o pove}awu cijene elektri~ne energije, jer }e na taj na~in, kako je naveo, biti zaustavqen lanac ekonomske krize u Srpskoj, javila je Srna. - Pove}awe cijene struje i smawewe plata izazva}e pove}awe cijena i ostalih proizvoda {to predstavqa ekonomski udar na gra|ane RS - rekao je Crnadak novinarima u Bawoj Luci. Ponovio je da }e koalicija PDP, SRS i SDS na predstoje}im op{tim izborima iza}i sa zajedni~kim kandidatom za ~lana Predsjedni{tva BiH i predsjednika RS. - Izbori u Bile}i donijeli su politi~ki zaokret i vjerujem da }e opozicija pobijediti i na oktobarskim izborima smatra Crnadak.

ISTO^NO SARAJEVO Grad Isto~no Sarajevo lani je zbog ekonomske krize i lo{eg planirawa, morao da sa planiranih deset miliona rebalansom buyet svede na 7,5 miliona KM, a uprkos tome ogroman novac i daqe se tro{i na poklone i razne benefi ci je za za po sle ne u gradskoj administraciji. To je “Glasu Srpske“ otkrio odbor nik SNSD-a u Skup {ti ni Gra da Is to ~no Sarajevo, Dejan [e{eq, i naglasio da se na zaposlene tro{i 70 odsto para iz buyeta. Dodao je da je zbog takvog odnosa prema novcu poreskih obveznika jasno zbog ~ega je 14 go di na po sli je Dej ton skog sporazuma gradska administra ci ja pod sta nar u zgra di Elektrotehni~kog fakulteta. - Uo~i novogodi{wih i bo`i}nih praznika zaposlenim u gradskoj administraciji po di jeqeno je po 300 ma ra ka. Ne do pus ti vo je da gradska administracija koja broji 150 zaposlenih u godini ekonomske krize ispla}uje regres, zimnicu i ogrev, {to po je dnom ra dni ku izno si uku pno 1.350 ma ra ka. Wihove plate su pored toga redovne. Dobijaju topli obrok i ne pada im na pamet da

Srpska demokratska stranka

Odluku o ~lanstvu u NATO da donesu gra|ani
BAWA LU KA - U SDS-u su istakli da RS i BiH ne smiju sebi da dozvole da “budu uvu ~e ne u lomqewe ko paqa dva blo ka, po se bno ima ju }i u vi du no vu voj nu dok tri nu Kremqa da {i rewe NATO-a na zemqe Isto ~ne Evro pe ugro `a va nacionalnu bezbjednost Rusije i jasan ponovqen stav Srbi je da }e os ta ti voj no neutralna“, javila je Srna. U toj stran ci is ti ~u da odluku o eventualnom ~lanstvu u NATO-u jedino mogu da donesu gra|ani RS na referendumu i da svako drugo referendumsko pitawe poput onih koje nudi SNSD predstavqa, kako je navedeno, najobi~nije manipulacije. SDS smatra da RS “ne smije biti `rtva kratkoro~nih interesa SNSD-a“ koji, kako tvrde, tajno pregovara sa stranim faktorom o ubrzanom ~lanstvu BiH u NATO, da bi dobili krat ko traj nu fi nan sij sku injekciju pred izbore. DS poziva SNSD da ka`e za{to je u interesu srpskog naroda u RS da ga od Srbije dijeli NATO granica i na koji na~in bi Srbija mogla da za{titi RS preko te granice.

Skup{tina grada ima dva potpredsjednika

FOTO: GLAS SRPSKE

se odreknu bilo koje beneficije - istakao je [e{eq. Dodao je da se, kada se sve ove beneficije pomno`e sa 150 za po sle nih u grad skoj administraciji, dobiju vrtoglave cifre koje privreda ne mo`e da izdr`i.

ZA DVA potpredsjednika godi{we 72.000 KM
Prosje~na plata u gradskoj administraciji Grada Isto~no Sarajevo je oko 1.300. maraka. - Nedopustivo je da se tolika administracija za nerad i neefikasnost toliko pla}a. U gradskoj administraciji Isto~nog Sarajeva izmi{qaju se radna mjesta za podobne i uglavnom nestru~ne qude. Mimo dosada{we prakse Isto~no Sarajevo tako je “oboga}eno“ sa dva potpredsjednika Skup{ t i n e Isto~nog Sarajeva umjesto jednog kako je bilo u doskoDejan [e{eq

ra{woj praksi - istakao je [e{eq. Is ta kao je da dva pot predsjednika Skup{tine grada, Predrag Vu~i~evi} i Simo Savi}, gradsku kasu godi{we ko{taju 72.000 maraka. - Za predsjednika Skup{tine Grada Darka Babaqa godi{we se iz dva ja 40.000 maraka, pa je i laiku jasno zbog ~ega je Isto~no Sarajevo bez adekvatne infrastrukture, gradskog prevoza i svega onoga {to bi ovu sredinu u~inilo gradskom - zakqu~uje [e{eq dodaju}i da u pomenute cifre

nisu ura~unate beneficije koje gradski ~elnici imaju pored onih koje je uspio da provjeri. [e{eq poja{wava da su sredstva uo~i novogodi{wih i bo`i}nih praznika za gradsku administraciju ispla}ena iz pro{logodi{we buyetske rezerve. - Ovogodi{wi buyet od 7,7 miliona maraka nanovo }e biti potro{en na neefikasnu i nestru~nu gradsku administraciju. Nedopustivo je da se na ovakav na~in ar~i novac poreskih obveznika - istakao je [e{eq.

Radovanovi}: [tedjeli smo
Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva, Vinko Radovanovi}, tvrdi da je planom buxeta u pro{loj godini bilo predvi|eno da gradska administracija dobije regres, zimnicu, ogrev i pomo} radnicima, ali da se zbog {tedwe odustalo od toga. - Planom buxeta bilo je predvi|eno da svaki radnik u gradskoj administraciji primi 2.100 KM na ime ovih stavki. Po{to se buxet nije punio onako kako je bilo planirano, svi su dobili samo regres od 700 maraka i po 300 maraka pomo}i. Umjesto 2.100 dobili su samo po 1.000 maraka - konstatovao je Radovanovi} i dodao da Grad nije isplatio ni{ta {to nije izglasano na sjednicama gradske Skup{tine.

Rajko Vasi}, izvr{ni sekretar SNSD-a

Sadik Ahmetovi}, ministar bezbjednosti BiH

SARAJEVO - Ministar bez bje dnos ti BiH Sa dik Ahme to vi} izja vio je da u BiH postoji problem vehabizma i da bi trebalo da se zemqa s wim suo~i. Po ru ka iz slu ~a ja

Postoji problem vehabizma
“Gorwa Mao~a“, dodao je on, treba da bude to da BiH po{tuje vjerske slo bode, ali da zauzvrat o~ekuje da se po{tuju weni zakoni. - Ne mo`e se dozvoliti da djeca ne idu u {kolu ili da je poha|aju prema nekom drugom nastavnom programu. Obrazovni i socijalni sistem mora da bude inkorporisan u sis tem FBiH ili kantona i dr`ava treba da ra di na uspos tavqawu ta kvog sis te ma - re kao je Ahmetovi} za OBN televiziju.

SRPSKO GROBQE
Komentari{u}i slu~aj srpskog grobqa u selu Goj~in u op{tini Kalesija, do kojeg Srbi ne mogu da do|u da bi obi{li grobove svojih najbli`ih, a na kojem je vlasnik tog zemqi{ta navodno uzorao dje~ije grobove, Ahmetovi} je istakao da }e se zainteresovati za taj slu~aj. - To je stra{no i zgra`avaju}e i javnost to treba da zna - rekao je Ahmetovi}.

NE POSTOJE razlozi za osvetu ili odmazdu
On je oci je nio da ne pos to je ra zlo zi za osve tu ili odmazdu pripadnika ve-

habija u BiH, jer su policijske agencije prilikom izvo|ewa akci je “Svje tlost“ u Gorwoj Mao~i u~inile sve po zakonu. Go vo re }i o ispuwewu uslova za liberalizaciju viznog re`ima, Amhetovi} je re kao da su svi uslo vi iz Mape puta ispuweni, osim imenovawa ~elnih qudi tri policijske agencije u BiH, {to nije bilo slu~aj prije {est mjeseci kada BiH nije dobila viznu liberalizaciju za je dno sa Srbi jom, Crnom Gorom i Makedonijom.

BAWA LUKA - Pri~a iz SDS-a o ~lanstvu u NATO paktu je prazna jer su sve odluke u vezi s NATO-om donesene u Narodnoj skup{tini Republike Srpske i Parlamentarnoj skup{tini BiH prije nego {to je SNSD do{ao do pobjede. Izjavio je to “Glasu Srpske” izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} dodaju}i da je “SDS tada bio va`an igra~ i trebalo je da sprije~i takve odluke ako ve} ima svoj stav o tome”. - SDS nema legitimitet da pri~a o spasavawu RS ili BiH od pla{ta NATO-a jer oni nisu bili u stawu da sa~uvaju ni Glamo~ i Grahovo, a kamoli Srpsku ili BiH - ka`e Vasi}. On je zakqu~io i da je to znak da SDS nema nikakav politi~ki program. G. M.

Odluke donesene u parlamentima

Qekar pokojnog kraqa popa Majkla Xeksona, koji }e se danas pojaviti na sudu u Los An|elesu da bi bio optu`en za ubistvo iz nehata, ima svjedoka koji }e govoriti u wegovu korist, a to je Majkl Xekson. Od kako je saop{teno da }e protiv qekara koji je kobnog 25. juna pro{le godine Majklu Xeksonu ubrizgao injekciju “propofola“, biti podignuta optu`nica za ubistvo iz nehata, advokatski tim Konrada Mareja priprema odbranu u okviru koje }e na sudu kao glavnog svjedoka odbrane “izvesti” kraqa popa. Odbrana qekara }e na sudu prikazati stari video snimak na kojem se jasno vidi da je Xekson bio ovisnik, i da sud ne mo`e Mareja da vidi kao odgovornog u slu~aju wegove smrti.

6 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Vlada RS odobrila 200.000 KM za obnovu katoli~ke crkve

Dru{tvo
Crkvena op{tina Fo~a

BAWA LUKA - Vlada Republike Srpske donijela je rje{ewe kojim se odobrava relokacija sredstava buxetske rezerve Sekretarijatu za vjere RS za pomo} Katoli~koj crkvi u iznosu od 200.000 KM. - Pomo} je odobrena za obnovu crkve Pohoda Bla`ene

Djevice Marije u Bawoj Luci - izjavila je Srni {ef Birao Vlade RS za odnose s javno{}u Vera Saji}. Sredstva su dodijeqena na zahtjev Sekretarijata za vjere, radi izmirewa obaveza prema Katoli~koj crkvi u RS, koja se odobravaju kao pomo} vjerskim zajednicama.
FOTO: ARHIVA

Donatorski ru~ak za sanirawe hrama
FO^A - U organizaciji Crkvene op{tine Fo~a ju~e je odr`an donatorski ru~ak s ciqem prikupqawa novca za sanirawe hrama Svetog Nikole u Fo~i i objekata u okviru hrama. Ru~ku je prisustvovalo vi{e od stotinu vjernika iz Fo~e i susjednih op{tina, kao i veliki broj Srba iz dijaspore koji su izrazili spremnost da materijalno pomognu obnovu ovog pravoslavnog hrama izgra|enog 1857. godine. - Novac }e biti upotrijebqen za nastavak sanacije zgrade stare srpske {kole koja se nalazi u okviru hrama, pristupnog puta do crkve Svetog Nikole i drugih objekata - izjavio je Srni pred sje dnik Crkve ne op {ti ne Fo ~a Mi }o Viloti}.

SOBL

Studenti na sjednicama parlamenta
BAWA LUKA - Kolegijum Narodne skup{tine Republike Srpske odobrio je predstavni ci ma Stu den tske organizacije Univerziteta u Bawoj Lu ci da pri sustvuju sje dni ca ma skup {tin skih odbora i parlamenta koje budu iz oblasti rada SOBL-a, saop{teno je iz ove organizacije. U Odluci Kolegijuma se navodi da predstavnici SOBLa mo gu pri sus tvo va ti sjednicama Odbora za obrazovawe, nauku, kulturu i infor mi sawe i Odbo ra za pi tawe mla dih Na ro dne skup{tine RS, te sjednicama par la men ta ka da se ras pravqa o pitawima iz oblasti rada SOBL-a. M. Mi.

Hotel “Pirg” u Etno-selu “Stani{i}i”

Pora`avaju}i rezultati kategorizacije 156 ugostiteqskih objekata

Stariji smje{tajni kapaciteti u Srpskoj ve}inom ne slijede trendove. Ostaje da se vidi da li }e novootvoreni visoko kategorizovani objekti uspjeti da uhvate korak sa vremenom i o~uvati kvalitet koji posjeduju, rekla Simka \udurovi}-Mila{inovi}
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Samo dva hotela u RS sa pet zvjezdica
la kategorizacija 156 hotela, motela, pansiona i aparthotela, a koju je pro{le godine uradila Komisija za kategorizaciju ugostiteqskih objekata u RS. - De{avalo se da objekti koji su bili razvrstani u odre|ene kategorije, godinama nisu ulagali u renovirawe svojih kapaciteta, pa je zub vremena u~inio svoje. U hotelijerstvu va`i nepisano pravilo da se svakih deset godina kom ple tno za mi je ne ure |a ji i opreme, bez obzira na wihovu o~uvanost i opremqenost - istakla je \udurovi}-Mila{inovi}. Ona je naglasila da je neophodno da ugostiteqski objekti slijede trendove i budu inovativni, ako `ele da odr`e standard.

Informati~ko opismewavawe u RS

Obuku zavr{ilo 6.494 stanovnika
BAWA LUKA - U 12 op{tina u Republici Srpskoj do sada je u okviru projekta “Kompjutersko opismewavawe stano vni{ tva“ bes pla tnu obu ku pro {lo uku pno 6.494 stanovnika Srpske, izjavila je Srni {ef Biroa Vlade RS za odnose sa javno{}u Vera Saji}. - Prilikom izbora op{tina vodilo se ra~una o tehni~koj spremnosti op{tine, kao i teritorijalnom balansu, tako da je projekat do sada sproveden u Fo~i, Trebiwu, Nevesiwu, Qubiwu, Trnovu, Kne`evu, Mrkowi} Gradu, Petrovu, Novom Gradu, Kostajnici, Kozarskoj Dubici i [ipovu - rekla je Saji}eva. Ona je napomenula da je u toku spro vo |ewe pro je kta u ^e lin cu, Prwavo ru, Mo dri ~i i [amcu.

BAWA LUKA - Samo dva hotela u Srpskoj imaju pet zvjezdica, a to su hotel “Kaldera” u Aleksandrovcu kod Lakta{a i “Pirg” u Etno-selu “Stani{i}i” kod Bijeqine. Ovo je “Glasu Srpske” rekla slu`benik za odnose sa javno{}u Ministarstva trgovine i turizma RS Simka \udurovi}-Mila{inovi}. Ona je dodala da je to pokaza-

VELIKI BROJ turista tra`i luksuz
- Stariji smje{tajni kapaciteti u Srpskoj ve}inom ne slijede trendove, a u budu}nosti ostaje da se vidi da li }e novootvoreni visokokategorizovani objekti uspjeti da uhvate korak s vremenom i o~uvaju kvalitet koji posjeduju i poslije deset godina - kazala je \udurovi}-Mila{inovi}. Direktor hotela “Pirg” u Etno-selu “Stani{i}i” Borislav Stani{i} rekao je da kategorizacija hotela u Srpskoj ne bi trebalo da se dr`i starog kli{ea, ve} mora da ide u korak sa

^ETIRI ZVJEZDICE
Prema podacima Ministarstva trgovine i turizma RS, sa ~etiri zvjezdice kategorisano je ukupno deset objekata i to hoteli “Bosna”, “Vidovi}”, “Atina” i "Fortuna” u Bawoj Luci, “Parma”, “San” i "Bra}a \uki}" u Lakta{ima, “Monument” u Nacionalnom parku Kozara, te “Termag”, Board” i aparthotel “Vu~ko” na Jahorini.

evropskim standardima. - Krajwe je vrijeme da se iza|e iz nekog “starog kli{ea” kada se radi o kategorizaciji ugostiteqskih objekata. Posqedwa kategorizacija u Srpskoj je dosta napredovala u odnosu na prethodne godine - rekao je Stani{i}. On je naglasio da ima dosta stranih, ali i doma}ih gostiju koji `ele luksuzne i kvalitetne usluge. Vlasnik i menayer aparhotela “Vu~ko” na Jahorini, koji je kategorisan kao objekat sa ~etiri zvjezdice, Aleksandar Provi}, ka`e da u Srpskoj ima dosta dobrih hotela i motela. - S obzirom na broj gostiju koji tra`e smje{taj, imamo dovoqno hotela sa pet ili ~etiri zvjedice. Srpska ima bogatu turisti~ku ponudu i vremenom bi ovaj standard trebao da bude jo{ boqi - rekao je Provi}.

Swe`ne padavine ponovo donijele probleme stanovnicima Srpske

Snijeg ote`ao saobra}aj
Obuka sprovedena u 12 op{tina FOTO: ARHIVA

Poqoprivredni institut RS

Niske temperature pogoduju vo}wacima
BAWA LUKA - Niske tempe ra tu re ko je su za hva ti le Srpsku u januaru i februaru pogodovale su svim vrstama zasa|enih vo}aka u vo}wacima, kazala je {ef Zavoda za vo }ar stvo u Poqo pri vre dnom institutu RS Nada Zavi{i}. Ona je naglasila da nema strepwe za izmrzavawe stabala i grana vo}aka kod kojih je u toku pro{le godine vr{ena prihrana optimalnim dozama |ubriva. - Na lo ka ci ja ma gdje su temperature spu{tene ispod minus 20 stepeni Celzijusa pos to ji mo gu }nost iz mrza vawa pupoqaka, prije svega kod ko {ti ~a vih vo }nih vrsta - kazala je Zavi{i}eva. M. Mi.

BAWA LUKA - Iako je ve}ina puteva u Srpskoj prohodna, saobra}aj se zbog novih swe `nih pa da vi na odvijao usporeno i ote`ano. Neprohodan je bio regionalni put Klanci - Ulog, preko prevoja Morine, a jak vjetar i swe`ni nanosi ote`ali su saobra}aj i na regionalnom putu Dobro Poqe - Ja`i}i. Ovo su “Gla su Srpske” potvrdili u Auto-moto savezu RS. - Na dionicama u vi{im predjelima i preko prevoja ima dosta uga`enog snijega i poledice, zbog ~ega voza~i ma savje tu je mo oba ve znu upo tre bu la na ca i zim ske

opre me - re kli su u AMS RS. Prema prognozama meteorologa vrijeme u Republici Srpskoj ove se dmi ce bi }e promjenqivo obla~no sa ki{om uz grmqavinu i pquskove, a u pla nin skim predjelima sa suswe`icom i snijegom.

Pajovi} je kazao da }e se jutarwe temperature u Srpskoj danas i sutra kretati od jedan do ~etiri stepena Celzijusa, dok }e u srijedu biti hla dni je u svim kra je vi ma Srpske. - Ju tarwa tem pe ra tu ra vazduha kreta}e se od minus

se dam ste pe ni Cel zi ju sa u vi{im predjelima, a u ostalim krajevima od minus tri do jedan na jugu. Maksimalna dnevna temperatura kreta}e se od minus tri do dva stepena, a na jugu do {est stepeni Celzijusa - dodao je Pajovi}. D. K.

U SRIJEDU novo zahla|ewe
- Duva}e slab do umjeren, prete`no sjeverni i sjeverois to ~ni vje tar, a na ju gu umjerena do jaka bura - rekao je de`urni meteorolog Hidro me te oro lo {kog za vo da RS Aleksandar Pajovi}.

Pacijenti
Qeka ri u Srpskoj ka `u da na gle kli mat ske pro mje ne mo gu stvo ri ti ve li ke pro ble me sta no vni ci ma. Izra `en je sve ve }i broj sr~a nih i mo `da nih uda ra, a po ve }an je i broj pa ci je na ta ko ji se `a le na vrto gla vi cu, is crpqenost, gla vo boqu, a je dna od osno vnih posqedi ca na glih pro mje na iza zi va ner vo zu, te psi hi ~ke te go be, a na gle pro mje ne gr~e or ga ni zam, na pa da ju krvne su do ve, plu }a i ka pi la re.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 7

Zata{kavawe zlo~ina nad Srbima
ISTO^NO SARAJEVO - Organizacija porodica zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila u Isto~nom Sarajevu negoduje zbog na~ina na koji Institut za tra`ewe nestalih lica BiH obavqa ekshumacije i identifikacije srpskih `rtava iz proteklog rata. U organizaciji tvrde da se takvim radom svjesno prikriva zlo~in nad Srbima i pitaju ~iji je Institut ako zaobilazi sve legitimne institucije i nevladine organizacije Srpske kada se obavqaju ekshumacije i identifikacije srpskih `rtava. M. K.

Vijesti

Incident na grani~nom prelazu Skelani - Bajina Ba{ta

Travnik

Policajci zaustavili povorku prema grobqu
U prijepodnevnim ~asovima do{lo do velikog zastoja u saobra}aju na grani~nom prelazu, jer su grani~ni policajci obavqali rigoroznu kontrolu, zbog ~ega vi{e stotina Srba nije moglo da blagovremeno stigne do grobaqa u Skelanima i na drugim podru~jima Srebrenice, rekao Pavlovi}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbrs@teol.net

Bez posla 37.390 qudi
TRAVNIK - Na evidenciji Slu`be za zapo{qavawe Sredwobosanskog kantona u de cem bru pro {le go di ne bilo je evidentirano ukupno 37.390 ne za po sle nih qudi, {to u po re |ewu sa krajem novembra prethodne godine predstavqa smawewe za 168 osoba ili 0,45 odsto, javila je Srna.

Zenica

SREBRENICA - Policaj ci iz re da Bo{waka iza zva li su ko laps u sao bra }a ju jer su u su bo tu obavqali rigoroznu kontrolu na grani~nom prelazu Skelani - Bajina Ba{ta i maltretirali Srbe koji su krenuli da zapale svije}e na grobovima svojih najmilijih. Ovo su potvrdili “Glasu Srpske“ predsjednik Skup{tine op{tine Srebrenica Radomir Pavlovi} i odbornik iz Skelana Vladan Bogdanovi}. - U prijepodnevnim ~asovima do{lo je do velikog zastoja u saobra}aju na tom prelazu, zbog ~ega vi{e stotina Srba nije moglo da blago vre me no sti gne do grobaqa u Skelanima i na drugim podru~jima Srebreni ce - re kao je Pa vlo vi}, ocijeniv{i da su Bo{waci,

Crnogorci otvorili novi pogon
ZENICA - Crnogorska kompanija “Mesopromet“ iz Bijelog Poqa otvorila je novi proizvodni pogon mesne industrije “ZmajevacFranca“, u nasequ Perin Han kod Zenice, javila je Srna. Otvarawu pogona prisustvovali su ambasador Crne Gore u BiH Ramiz Ba{i}, crnogorski ministar za rad i socijalnu politiku Suad Numanovi}, te predstavnici javnog, politi~kog, dru{tvenog i privrednog `ivota Crne Gore, Austrije, Hrvatske, Srbije i BiH.

Grani~ni prelaz u Skelanima

FOTO: ARHIVA

koji su u subotu prije podne radili na tom prelazu, “namjer no“ iza zva li zas toj u sao bra }a ju. Odbor nik iz Skelana u SO Srebrenica Vladan Bogdanovi} kazao je

da se na{ao u koloni vozila koja se kretala prema Bajinoj Ba{ti i potvrdio da je do{lo do zastoja u saobra}aju iz prav ca Srbi je, zbog ”neuobi ~a je nih i ne po tre -

@rtve
Gruji~i} smatra da je “mnogo zla“ u~iweno Srbima koji su u toku rata ostali u Skelanima, te da su `rtve zaslu`ile da im wihovi najmiliji odaju po{tu “i pomole se za du{e pokojnika na wihov sveti dan“. - Ono {to se pro{le subote dogodilo na grani~nom prelazu u Skelanima o~igledan je na~in pokazivawa mr`we prema srpskom narodu i obezvre|ivawe srpskih `rtava Srebrenice - rekao je Gruji~i}.
Mladen Gruji~i} Vladan Bogdanovi}

bnih“ kontrola na mostu. - Vi dio sam da su du go zadr`avana vozila i da su zbog toga negodovali Srbi, ko ji su iz ra znih mjes ta Srbi je kre nu li da za pa le svi je }e svo jim naj mi li jim na pravoslavnom grobqima koja se nalaze u ovom dijelu Srebrenice - rekao je Bogdanovi}, napomiwu}i da su te “rigorozne“ kontrole vr{ili Bo{waci.

GRUJI^I]: Srbi izlo`eni svakodnevnim pritiscima
Predsje dnik Or ga ni za cije porodica zarobqenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Mladen Gruji~i} izjavio je da incident na grani~nom prelazu u Ske la ni ma pot vr|u je da su

Srbi iz ove op{tine “izlo`eni svakodnevnim pritiscima Bo{waka“. - Grani~ni slu`benici bo{wa ~ke na ci onal nos ti poku{ali su da, o{trim i nepotrebno dugim kontrolama, dovedu do velikog zastoja u sao bra }a ju, ka ko bi one mo gu }i li po ro di ca ma prognanim u posqedwem ratu u Srbiju da na pravoslavne Zadu{nice odaju pomen svojim najmilijim, koji nisu uspjeli da pobjegnu pred hordama zla - istakao je Gruji~i}. U Gra ni ~noj po li ci ji BiH „Glasu Srpske“ je re~eno da osoba koja je zadu`ena za kontakt sa novinarima ne radi nedeqom, te da informacije koje nas zanimaju mo`emo da dobijemo u ponedjeqak.

Volonteri u BiH

Prva nagrada za NVO iz Bijeqine
SARAJEVO - Udru`ewe `e na sa in va li di te tom “Impuls“ iz Bijeqine dobi tnik je prve na gra de “BH volonterski poduhvat 2009“, koja je utemeqena na inicijativu Nevladine orga ni za ci je al tru is ta “Svjetlo“ iz Sarajeva, javila je Srna. Drugu nagradu, prema ocjeni stru~nog `irija, dobilo je Udru`ewe gra |a na “De mo kra ti ja Organizovawe - Napredak“ iz Prijedora, a tre}u Udru`ewe studenata medicine u BiH iz Sarajeva.

Sprovo|ewe akcionog plana na bawolu~kom Univerzitetu

Livno

Javno polagawe ispita od sqede}e godine
BAWA LUKA - Iako je bilo planirano da se do kraja pro {le go di ne stvo re uslo vi za po tpu nu ja vnost prilikom polagawa ispita na bawolu~kom Univerzitetu, to se nije desilo jer je Univerzitet prili~no optere}en problemima i obavezama. Ovo je “Glasu Srpske“ kazao predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Bawoj Luci Bojan Grebenar. On je rekao da, s obzirom na stawe na Univerzitetu, ne treba da ~udi to {to se “probijaju“ predvi|eni rokovi za odre|ene aktivnosti, dodav{i da sada sve zavisi od toga koje }e mjere biti definisane akcionim planom. odre|ene opreme i uskla|ivawe ra spo re da - na veo je Grebenar. U idu}em semestru, dodaje, potrebno je definisati ta~ne mjere koje su predvi|ene akcionim planom koji je do go vo ren izme |u Univerziteta u Bawoj Luci, Minis tar stva pros vje te i kulture RS i Ministarstva unutra{wih poslova. - Prije svega, potrebno je obe zbi je di ti tran spa ren tnost ispi tnih pi tawa, odnosno onemogu}iti da studenti pola`u ispite “jedan na jedan“ sa profesorom u kabinetu. Zainteresovanim studentima treba omogu}iti da prisustvuju svim ispitima u amfiteatrima i u toku radnog vremena - rekao je Grebenar. On je do dao da se ra zmi{qa o postavqawu videonad zo ra u pros to ri je u kojima }e se odvijati ispiti, da bi se moglo pratiti da li studenti prepisuju i koliko se na ispitima koriste bubice i ostala zabrawena pomagala. V. K.

Podneseno 700 tu`bi
LIVNO - Javno preduze}e “Komunalno“ u Livnu po dni je lo je oko 700 tu `bi Op {tin skom su du pro tiv fi zi ~kih i pra vnih li ca - ne ure dnih plati{a ra~una za komunalne usluge, rekao je dire ktor ovog pre du ze }a Tomislav Vrdoqak, prenosi Srna. Vrdoqak je kazao da ukupna potra`ivawa za po tro {e nu vo du i odvoz sme}a u periodu od 2006. do kra ja 2008. go di ne iznose oko 360.000 maraka.

PREVENCIJA
Bojan Grebenar je kazao da }e Studentski parlament nastaviti da promovi{e akciju “Antikor“ i da djeluje preventivno. - Pokazalo se da su studenti zainteresovani da u~estvuju u ovoj akciji i ona je dobar na~in da ih putem promotivnog materijala upoznamo sa ciqevima i na~inom prevencije - rekao je Grebenar.

PLANIRANO postavqawe video-nadzora
- Smatram da }e efekti ovog plana biti vidqivi na bawolu ~kom Uni ver zi te tu tokom idu}e, 2010/2011. {kolske godine, jer se radi o mjerama koje zahtijevaju nabavku

8 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Kroz RS
Na podru~ju Dervente

PETROVO - U okviru projekta “Pet Roboris“, koji Vlada Italije sprovodi u pet op{tina u dolini rijeke Spre~e, op{tinska slu`ba Civilne za{tite Petrovo dobila je ra~unarsku opremu, koja }e pomo}i u poboq{awu interne ali i komunikacije sa

Ra~unari za boqi rad slu`be Civilne za{tite
tehni~arima slu`bi Civilne za{tite ostalih op{tina u projektu. - Ovaj poklon je lijep primjer kako pomo}i volonterima Civilne za{tite da budu u slu`bi spasavawa - istakao je rukovodilac slu`be CZ Vlado Simi}.

Problemi rogati~kih komunalaca zbog velikih dugovawa

Uni{teno tridesetak saobra}anih znakova
DERVENTA - Na podru~ju op{tine Derventa nepo zna ti po ~i ni oci su poskidali ili uni{tili vi {e od 30 sao bra }aj nih znakova. O ovoj negativnoj pojavi svoje mi{qewe rekli su i odbornici Skup{tine op{tine Derventa, koji su saglasni da treba postupati o{trije prema vandalima. Poru{eni znakovi u Derventi Zanimqiva pojava je i u nedavno izgra|enom kru`nom toku, na lokaciji Ramapa, gdje uglavnom nestaje saobra}ajni znak koji usmjerava vozila iz ulice, koja je u idejnom rje{ewu bila iskqu~ena, odnosno nije imala izlaz u kru`ni tok. Tek poslije reagovawa vlasnika radwi u obli`wem centru, ta ulica je postala dvosmjerna. Osim {to predstavqa problem voza~ima i naru{ava bezbjednosne uslove na putevima, uni{tavawe saobra}ajnih znakova pri~iwava znatnu {tetu i lokalnom buyetu iz kojeg se pla}aju nabavka i postavqawe znakova, istakli su odbornici SO Derventa. N. S.
N. SIMI]

Ne poma`u ni molbe, ni tu`be
Poku{ali smo i sa iskqu~ivawem potro{a~a. Iskqu~imo ih sa mre`e, a ne pro|e ni sat vremena plomba je obijena i nastavqa se bespravno kori{}ewe vode, rekao Mile Uji} Op{tina Rogatica
PI[E: SRETEN MITROVI] krozrs@glassrpske.com FOTO: ARHIVA

Mrkowi} grad
STRUJA Bilo je mawih kvarova na niskonaponskoj mre`i. POLICIJA Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a i evidentirano jedno naru{avawe javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe vodom. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba.

ROGATICA - Potro{a~i vode i korisnici kanali za ci onih uslu ga u Rogatici iz kategorije doma}instava na kraju pro{le go di ne pre du ze }u “Vodovod i kanalizacija“ du go va li su vi {e od 200.000 KM. Kad se to me do da ju du go vi pri vre de, trezorskih korisnika i ostalih potro{a~a od gotovo 100.000 KM onda nije ~udo {to ovo pre du ze }e je dva

sastavqa kraj s krajem. Ovo je istakao direktor preduze}a “Vodovod i kanalizacija“ Mile Uji}.

DUGOVAWA ve}a od 300.000 maraka
- Ne zna se sa kojim potro {a ~i ma ima mo vi {e problema. U kategoriji doma }in sta va sva kog mje se ca ostane nam du`no vi{e od 600 potro{a~a. To je vi{e od je dne tre }i ne uku pnog bro ja ispos tavqenih fa -

ktura - rekao je Uji}. On je do dao da ni {ta ni je boqa si tu aci ja ni sa tzv. “slu`benim“ potro{a~ima, a najve}i su problem firme u ste~aju. - Po{to od mnogih pa i uz broj ne opo me ne, ko je su vi{e molbe nego prijetwa, ne mo `e mo da na pla ti mo fakturisano, na{ gubitak je ne iz bje `an - is ta kao je Uji}. On je istakao da sudski spor traje dugo pa i ako se presudi u korist komunala-

ca, procenat naplate je vrlo mali. - Po ku {a li smo i sa iskqu~i vawem po tro {a ~a. Mi iskqu~imo, a ne pro|e ni sat vre me na plom ba je obijena i nastavqa se bespravno kori{}ewe vode. I ta ko u krug, sve na {te tu “ko mu na la ca“ od ko jih se tra`i uredno snabdijevawe vo dom i da ka na li za ci ja besprijekorno funkcioni{e ne pi ta ju }i za wiho vo stawe i mogu}nosti preduze}a - rekao je Mile Uji}.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 9

Preminuo novinar Milan Jovanovi} iz Zvornika
BIJEQINA - Novinar i publicista Milan Jovanovi} iz Driwa~e kod Zvornika preminuo je u subotu uve~e, poslije kra}e i te{ke bolesti, u 73. godini, javila je Srna. Jovanovi} se novinarstvom bavio vi{e od 45 godina. Bio je glavni i odgovorni urednik lista “Glas sa Drine“ u Zvorniku, te dopisnik nekih dnevnih listova u biv{oj Jugoslaviji. Objavio je vi{e kwiga o pro{losti Zvornika, kao i dvije kwige pripovjedaka. Sahrana Milana Jovanovi}a bi}e obavqena danas na mjesnom grobqu u Driwa~i u 14 ~asova.

Roditeqi tra`e da se dr Zolak-Samarxija vrati u Prwavor

PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net

V.d. direktora Veselko Vin~i} premjestio dr Zorku Zolak-Samarxija iz Odjeqewa pedijatrije u terensku ambulantu porodi~ne medicine u selo Smrti}e. Sa takvom odlukom ne sla`u se roditeqi prwavorskih mali{ana

Upravni odbor ne prihvata peticiju

Studenti na prijemu u op{tini

FOTO: V. KEVAC

Op{tina Ribnik stipendira studente

Ulagawe u obrazovawe najboqa investicija
RIBNIK - Op{tina Ribnik jedna je od rijetkih op{tina u Republici Srpskoj koja stipendira sve redovne studente. Wih 78 su u subotu, na sve~anom prijemu u op{tini, potpisali ugovore o stipendirawu. Na~elnik op{tine Ribnik Ne|o Stojakovi} rekao je da }e studenti u ovoj godini, deset mjeseci, primati po 100 maraka. - Prioritet u op{tinskim isplatama su stipendije. Do petog u mjesecu stipendije }e sigurno biti ispla}ene. O~ekujem da }e se mladi, poslije zavr{enog {kolovawa, vratiti u Ribnik, kako bi dali svoj doprinos razvoju lokalne zajednice - istakao je Stojakovi}. Sve~anom prijemu studenata prisustvovao je i poslanik u Narodnoj skup{tini Republike Srpske iz ovog kraja Dragan Vojvodi}. - Ulagawe u mlade qude i obrazovawe je u svakoj zemqi, pa i u na{oj, najboqa investicija. Ribnik je mjesto gdje se mo`e dobro `ivjeti. Ovdje je posqedwih godina ura|eno mnogo, izgra|eni su novi objekat Doma zdravqa i dvije {kole, ulagano je u elektromre`u, vodovode, puteve, mostove - rekao je Vojvodi}. V. K.

PRWAVOR - Jo{ se nije sti{ala bura oko zatvarawa ambulante porodi~ne medicine u Poto~anima, a rukovodstvo prwavorskog Doma zdravqa na{lo se na novom udaru. V.d. direktora Veselko Vin~i} premjestio je dr Zorku Zolak-Samaryija iz Odjeqewa pedijatrije u terensku ambulantu porodi~ne medicine u selo Smrti}e. Takva odluka nai{la je na nezadovoqstvo kod roditeqa prwavorskih mali{ana, koji su pokrenuli potpisivawe peticije kako bi se dr Zolak-Samaryija vra ti la na sta ro radno mjesto. Takvu mogu}nost Vin~i} iskqu~uje jer je, kako ka`e, u pedijatrijskom odjeqewu dovoqan jedan qekar. - U skla du sa va `e }im propisima, jedan pedijatar dolazi na 1.700 djece, a kod nas je registrovano 1.800 djece do {est godina. Zbog neophodne racionalizacije, odlu~io sam da u pedijatrijskom odjeqewu ostane jedan qekar. Nezadovoqni roditeqi mogu da se registruju kod doktorke ZolakSamaryija i tamo vode i svoju djecu - istakao je v.d. direktora Veselko Vin~i}. O ovom problemu raspravqao je i Upravni odbor Doma zdravqa. - Analizirali smo povod za premje{taj doktorke iz Pedijatrijskog odjeqewa u te-

Vatrogasna jedinica Prwavor
^lanovi Upravnog odbora Doma zdravqa FOTO: B. RADULOVI]

rensku ambulantu i zakqu~ili da je v.d. direktora Vin~i} postupio u skladu sa svojim ovla{}ewima, po{tuju}i predvi|ene propise.

VIN^I]: U gradu dovoqan jedan pedijatar
Peticija je plod ne~ijih spekulacija i `eqe da se kadrovska politika u ovoj ustanovi vodi iz nekih otu|enih “centara mo}i“ - ka`e predsjednik Upravnog odbora Doma zdravqa Mio drag Marjanovi}. Sa posqedwim do ga |awima u Domu zdravqa upo-

znati su na~elnik op{tine Darko Toma{, kao i rukovodstvo Skup{tine op{tine. Na sjednici lokalnog parlamenta, zakazanoj za 9. februar, bavi }e se i pi tawem ne da vne smje ne di re ktor ke Do ma zdravqa Milijane Spasi}-Lazarevi}, koju je naslijedio Ve-

selko Vin~i}. Poslije tu`be ranije direktorke, utvr|ene su proceduralne gre{ke oko wene smjene. Predsjednik Skup{tine op{tine @eqko Simi} ka`e da }e uo~eni nedostaci biti ot kloweni u skup {tin skoj proceduri.

Neophodni povoqniji uslovi za rad
PRWAVOR - Na~elnik op{tine Prwavor Darko Toma{ i pred sta vni ci Vatrogasnog saveza Republike Srpske zakqu~ili su da tre ba djelovati na po boq{awu uslo va ra da ove slu`be u Prwavoru, javila je Srna. Predsjednik Vatrogasnog saveza RS Mile Me|ed istakao je da su opremqenost i dis ci pli na va tro ga sne je di ni ce u Prwavo ru za do voqavaju}i, ali da su uslovi za rad ote `a ni jer ne ma ju odgovaraju}i objekat i da u tom pogledu o~ekuje pomo} i podr{ku lokalne vlasti. - Vatrogasni savez RS je u prethodnoj godini izdvojio znatna sredstva za opremawe va tro ga snih je di ni ca {i rom RS, pa tako i u Prwavoru, a ula gawa }e bi ti nastavqena i ove godine rekao je Me|ed. Na~elnik Toma{ rekao je da Va tro ga sna je di ni ca Prwavor nema dobre uslove za rad i da }e sqede}e aktivnos ti bi ti us mje re ne na pre mje {tawe pros to ri ja slu`be pored magistralnog puta. Op{tina izdvaja znatna sredstva za funkcionisawe ove slu `be, ali gra|ani ba{ i nemaju povjerewe u prwavor ske va tro gasce.
FOTO: ARHIVA

NAPAD NA DIREKTORA
Neobi~an incident dogodio se u Slu`bi hitne pomo}i Doma zdravqa. Pacijent u stawu nervnog rastrojstva, razbio je vrata ambulante, a potom nasrnuo na direktora Veselka Vin~i}a. Brane}i se od napada~a, Vin~i}u je slomqen prst na ruci. Bolesnik je u pratwi policije preba~en na Odjeqewe psihijatrije u Bawoj Luci.

Sastanak predstavnika op{tina Sokolac i Olovo

Izgradwa hidrocentrale na Bio{tici
SO KO LAC - Pred sta vnici op{tina Sokolac i Olovo, na sastanku odr`anom u Sokocu, razgovarali su o mogu}nostima saradwe na izgradwi hidrocentrale na ri je ci Bio {ti ci. U olovskoj op{tini je donesena odlu ka da se hi dro cen tra la na toj ri je ci gra di. Me|utim, moglo bi se desiti da do|e do potapawa nekih ru bnih di je lo va op{tine Sokolac, ukoliko bi se radilo o objektu ve}eg kapaciteta. Pre ma ri je ~i ma na ~el nika op{tine Olovo Alije Hayiab di }a, u op ti ca ju se ~e ti ri idej na rje {ewa za budu}u hidrocentralu. - Ako se imaju u vidu inte re si dvi je lo kal ne za je dnice, a i preporuke qudi iz struke, najprihvatqivija je varijanta da se gradi hidrocentrala ve}eg kapaciteta - ka`e Hayiabdi}. Bio{tici. Ovo su po~etni ko ra ci kad je ri je~ o sa radwi dvije op{tine u vezi sa ovim pro je ktom. Bi }e jo{ razgovora, a prihvati}emo najpovoqniju varijantu - is ta kao je na ~el nik op {ti ne So ko lac Du {an Kova~evi}. Ovo je prvi po sli je ra tni raz go vo ri o uspos tavqawu pri vre dne sa radwe izme |u dvi je su sje dne op {tine – Sokoca i Olova. Kona~nu odluku o izgradwi hidrocentrale na Bio{ti ci, ko ja izvi re u Kne`ini, na podru~ju sokola~ke op{tine, i te~e dijelom op {ti ne Olo vo, donije}e entitetske vlade i wihova nadle`na ministarstva. B. G.

POSTOJE ~etiri idejna rje{ewa
U op{tini Sokolac za sada postoje rezerve prema toj va ri jan ti, upra vo za to {to bi bio po topqen dio teritorije ove op{tine. - Pre ma na {oj ocje ni, najboqa varijanta je izgradwa dvi je mi ni-hi dro cen tra le na Kawini i

Op{tina izdvaja sredstva za rad vatrogasaca

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Zabiqe`eno jedno naru{avawe javnog reda i mira, dogodile su se tri saobra}ajne nesre}e u Isto~nom Novom Sarajevu sa te{kim tjelesnim povredama i dvije u Isto~noj Ilixi sa mawom materijalnom {tetom. Nije bilo krivi~nih djela. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno. PORODILI[TE Ro|en je jedan dje~ak.

Rijeka Bio{tica

FOTO: B. GAJEVI]

10 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Podsticajnim sredstvima op{tine zaposleno 42 qudi
Srba~ki osnovci na humanitarnom zadatku
PRIJEDOR - Podsticajnim sredstvima op{tine Prijedor u toku pro{le godine, realizacijom ~etiri projekta direktno su zaposlena 42 lica, za {ta je iz op{tinskog buxeta izdvojeno oko 151.000 maraka, od planiranih 236.000 maraka. U op{tinskom Odjeqewu za privredu i poqoprivredu re~eno je da je 17 subjekata iskoristilo sredstva iz projekta pod nazivom “Podsticaj samozapo{qavawu’’, javila je Srna. Wima je dodijeqeno po 4.900 maraka ili ukupno 83.000 od planiranih sto hiqada maraka.
FOTO: B. RADULOVI]

Pomo} mali{anima sa posebnim potrebama

Okupqawe prwavorskih Italijana u [tivoru

U~enici osmog tri prodaju ukrasne predmete FOTO: D. JOVI^I]

Ma{karama tjeraju zle duhove

SRBAC - U~enici osmog tri razreda Osnovne {kole “Jovan Jovanovi} Zmaj“ Srbac u okviru {kolskog projekta “Ja gra|anin“ obra|iva}e temu “Svako dijete zaslu`uje osmijeh“ koja }e imati humanitarni karakter. - Na podru~ju na{e op{tine ima 65 djece sa hendikepom od ~ega samo 30 odsto wih poha|a redovan proces nastave. Budu}i da u na{em razredu ima u~enika ~ija bra}a i sestre imaju pro ble me u ra zvo ju, odlu ~i li smo da po kre ne mo inicijativu da se i ovoj djeci omogu}i adekvatno {kolovawe i obrazovawe – rekla je u~enica Nikolina Gregus. Ona je dodala da ve} sada u {koli imaju jednu slobodnu u~ionicu, a prikupqawem humanitarnih sredstava omogu}ili bi nabavku uybenika i {kolskog pribora. Pod vo|stvom razrednog starje{ine Danijele Vidakovi}, u~enici osmog tri razreda }e u narednih nekoliko dana izra|ivati i prodavati ukrasne predmete na {tandu postavqenom kod srba ~kog Do ma kul tu re. Sav pri hod }e i}i u Fond namijewen djeci sa posebnim potrebama. D. J.

Kolona maskiranih Italijana

Kolona maskiranih Italijana provozala se na raznim prevoznim sredstvima kroz selo, sa namjerom da “rastjeraju zle duhove uo~i po~etka posta“. Ova zabava weguje se ve} 120 godina
PI[E: BRANE RADULOVI] krozrs@glassrpske.com

U Srpcu sastanak Aktiva direktora

U pripremi strategija osnovnog obrazovawa

PRWAVOR - Italijanska nacionalna zajednica u selu [tivor organizovala je godi{wi karneval, kojim se obiqe`ava po~etak vaskr{weg posta. Ova zabava wegu je se ve} 120 go di na, odnosno od vremena kada su prvi doseqenici sa sjevera

Italije, iz pokrajine Trento, stigli na ovo podru~je. - Vjer no ~u va mo na {u tradiciju, a posebno nas raduje {to u zabavi u~estvuju i na{e kom{ije, Srbi, kao i brojni gosti iz drugih grado va - re kao je mje {ta nin \ovani Patenoster.

U ZABAVI u~estvuju gosti raznih nacionalnosti

Detaq sa sastanka

FOTO: D. JOVI^I]

SRBAC – Pred sta vni ci Aktiva direktora i ra~unovo|a osnovnih {kola iz Gradi{ke, Lakta{a, Prwavora i Srpca u srba~koj Osnovnoj {ko li “Jo van Jo va no vi} Zmaj“ razgovarali su o temi “Strategije razvoja osnovnog obrazovawa u RS od 2010. do 2014. godine”. - Radi izrade ovog va`nog strate{kog dokumenta neophodno je donijeti pravilnik o vo|ewu u~eni~kog dosijea, koji bi trebalo da se primjewuje od septembra ove godine za u~enike prvog i devetog razreda i prvog razreda sredwe {kole. Zatim pravilnike o po la gawu stru ~nih ispita, o stru~nom usavr{a-

vawu nastavnika, o uslovima osnivawa osnovnih {kola, kao i pedago{ke standarde u nastavi - rekla je predstavnica Ministarstva prosvjete i kulture RS Vesna Vulin. Ona je dodala da je u pripremi i dono{ewe Zakona o uybenicima, Zakona o stipendirawu mladih talenata i Kri te ri ju ma za izbor naj boqe {kole, najboqeg direktora i najboqeg u~enika. Na sastanku je bilo rije~i i o utvr|ivawu mre`e osnovnih {kola, uvo|ewu produ`enog boravka, finansijskom poslovawu i ulozi interne revizije i fi nan sij skom iz vje {ta vawu. D. J.

On je u svom dvori{tu ugos tio sve u~e sni ke Turisti~ka kar ne va la, nu de }i kola~e, kafu, peciatrakcija va, vino... - Puno mi je srce kada vidim Karneval u [tivoru mogao bi da da je me |u u~e postane turisti~ka atrakcija, jer je snicima veliki sve mawe sela u Republici Srpskoj u broj mladih, kokojima se weguje ova tradicija. ji }e, na dam se, nas ta vi ti da

weguju tradiciju na{ih predaka - istakao je Patenoster. Kolona maskiranih Italijana provozala se na raznim prevoznim sredstvima kroz selo, prikolicama, pokretnim ku}ama... Sve sa namje rom da “ras tje ra ju zle duhove uo~i po~etka posta“. Me|u posjetiocima bilo je i tridesetak ~lanova Ukrajinskog ama ter skog dru{ tva “Ve sel ka“ iz pri je dor skog sela Trnopoqe. Odjeveni su u razne kostime sa gumenim, plas ti ~nim, kar ton skim maskama na licu, ne mogu se ni me|usobno prepoznati. - Sli~nu zabavu organizova}e ~e{ka zajednica u na{em se lu Ma }i no Brdo naredne subote, kada o~ekujemo brojne goste i na{e dana{we doma}ine, Italijane - rekao je Frawo Matej~ek,

Raznovrsne maske tradicija manifestacije

koji je za ovu priliku stigao iz Wema~ke. U mjesnom Domu kulture u ve~erwim ~asovima organizovana je zabava, na kojoj su u~es tvo va le i se kci je prwavor skih dru {ta va “Prosvjeta“ i “Taras [ev~enko“.

Bezbjednost djece u saobra}aju u Mrkowi} Gradu

Osnovci u~e saobra}ajne propise
MRKOWI] GRAD - U okviru akcije Ministarstva unu tra{wih po slo va Re pu blike Srpske “Bezbjednost djece u saobra}aju“ Policijska stanica za bezbjednost saobra}aja iz Mrkowi} Grada sprovodi aktivnosti na edukaciji u~enika ni`ih razre da u mrkowi }kim osno vnim {ko la ma o bezbjednosti djece u saobra}aju. Tako je odr`ano predavawe za u~enike tre}eg, ~etvrtog i pe tog ra zre da Osnovne {kole “Petar Ko~i}“, na kojem su policajci upoznali djecu kako treba da se pona{aju u saobra}aju. - Dru`ewe i edukaciju sa osnovcima organizujemo na po~etku nove {kolske godine, kao i drugog polugodi{ta. U~enike podsje}amo gdje i kako mogu da pre|u ulicu, te da su obavezni pri dolasku i odlasku iz {kole da se kre}u trotoarom - rekao je zamjenik komandira Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Vlajko Popadi}. kla je u~enica tre}eg razreda O[ “Petar Ko~i}“ Slavica Stan ~i}. Sli ~no pri ~a i wena {kolska drugarica An|ela Bla`evi}, koja tvrdi da zna kako treba na semaforu prelaziti ulicu. Na putevima i ulicama u Mrkowi}u u posqedwih pet godina nije bilo {kol ske dje ce ko ja su povrije|ena u saobra}aju. S. D.

Prijedor
PORODILI[TE Ro|ena samo dva dje~aka. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 45 pacijenata. POLICIJA Evidentirana dva krivi~na djela, jedno naru{avawe javnog reda i mira i jedna saobra}ajna nesre}a. VODA Uredno snabdijevawe grada vodom. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

U^ENICI pa`qivo slu{ali predavawe
On je dodao da su |aci sa ve li kom pa`wom pra ti li predavawe policajaca, ali su pokazali i zavidno znawe iz ove oblasti. - Na predavawu sam nau~ila da iz {kole treba da se kre}em samo trotoarom - re-

Mali{ani sa policajcima

FOTO: S. DAKI]

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 11

Stepen naplate za utro{enu struju 103 odsto
ZVORNIK - Radna jedinica “Elektrodistribucija” Zvornik zavr{ila je pro{lu godinu sa stepenom naplate dugovawa od 103 odsto, saop{tio je wen rukovodilac Ratko Popadi}. On je dodao da se ovaj stepen odnosni na teku}u potro{wu i dio potro{we iz ranijih godina, s tim da su dugovawa iz prethodnog perioda jo{ uvijek veliki problem. - Saldo potra`ivawa od na{ih kupaca ipak se mjeri milionima. Poku{avali smo i sa reprogramom u vi{e ciklusa i ima nekih pomaka, ali nedovoqno - istakao je Popadi}. S. S.

Srebrenica
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana su dva pacijenta. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

Porodica Ninkovi} se vratila na selo i `ivi od sto~arstva

Ova vrsta kajmaka sprema se po posebnoj recepturi na{ih baka. Kad se kajmak na mlijeku ”uhvati”, u mqe~aru se na ogwi{tu lo`i vatra, jer mu dim daje `u}kastu boju i veoma prijatan ukus, ka`e Jelenka Ninkovi}

Dimqeni kajmak po receptima baka

Zvornik
POLICIJA Zabiqe`ena su dva krivi~na djela, javni red i mir naru{en je jednom. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

Jelenka Ninkovi} vrijedna doma}ica PI[E: RADOJE TASI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: R. TASI]

VI [E GRAD - Kad je shvatio da mu je firma u gradu u kojoj je radio propala i da je zauzimawe mjesta na evidenciji Biroa za zapo{qavawe samo gubqewe vremena, Momir Ninkovi} iz Vi{egrada vratio se u ro dno se lo Ko pi to, da tu svo jim ra dom obe zbi je di pristojan `ivot sebi i svojoj porodici. Odlu ~io je da se ba vi sto ~ar stvom, jer obron ci planine Sjeme} pru`aju idealne uslove za uzgoj stoke. - Sopstvenim sredstvima i uz pomo} kredita op{tine nabavio sam nekoliko krava i sada imam 22 grla. Opredijelio sam se za proizvodwu mesa i mlije~nih proizvoda, jer je to najisplativije - ka`e Ninkovi}. Ninkovi}i su veoma ponosni na dimqeni kajmak, za koji vlada veliko intereso-

vawe kupaca iz Vi{egrada, ali i okolnih gradova. - Ova vrsta kajmaka sprema se po posebnoj recepturi na{ih baka. Kad se kajmak na mli je ku „uhva ti“, u mqe~aru se na ogwi{tu lo`i va tra, jer mu dim da je `u}kastu boju i veoma prijatan ukus - ka `e Momirova supruga Jelenka.

DIMQENI kajmak dugotrajniji od obi~nog
Ta kav kaj mak se on da sla`e u drvene ka~ice, priti{}e drvetom i kamenom da se istjera vazduh i tako dr`i nekoliko dana. - Dimqeni kajmak je dugotrajniji od obi~nog, pa ga i zato doma}ice vole - rekla je Ninkovi}eva. O kravama i dva para volova brine cijela porodica Ninkovi}, Momirovi otac i majka, supruga i troje djece.

Nezadovoqni stanari u Zvorniku

Protest zbog postavqawa kioska
ZVORNIK - Stanari dvanaestospratne zgrade u Zvorniku, koja se nalazi u Novom nasequ, protestovali su i najavili `albu nadle`nim op{tinskim organima zbog postavqawa tipskog kioska u neposrednoj blizini wihove zgrade. Oni nisu zadovoqni, jer im novopostavqeni kiosk, kako navode, jednim dijelom zatvara ulaz u zgradu, a drugim pokriva dio zelene povr{ine. Predsjednik Upravnog odbora Zajednice eta`nih vlasnika ove zgrade Drago Mla|enovi} rekao je da kiosku tu uop{te nije mjesto, jer zatvara najkra}i put koji stanari koriste kada unose i iznose kabaste stvari. U Odjeqewu za prostorno planirawe op{tine Zvornik istakli su da je poslije sprovedene licitacije ovu lokaciju zakupilo preduze}e “Antoni} trejd“ iz Lakta{a. Ovo preduze}e ima urednu gra|evinsku dozvolu na osnovu koje je postavqen kiosk. S. S.

12 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 13

Festival sela Semberije u novom terminu
BIJEQINA - Tradicionalna kulturno-zabavna manifestacija, koja se po 31. put organizuje u op{tini Bijeqina pod nazivom “Znawem, pjesmom i igrom kroz Semberiju“, ove godine po~iwe 11. februara susretom amatera iz Suvog Poqa i Patkova~e. Osim ovih sela u ovoj manifestaciji, koju popularno nazivaju i “Festival sela Semberije“, u~estvova}e i ekipe iz Graca, Dragaqevca, Koj~inovca, Hasa, Nove Jawe, Broca, Dvorova i Velike Obarske. T. N.

Poqoprivrednici obradovani dobijawem regresiranog repromaterijala

\ubrivo i gorivo najbitniji su u procesu proizvodwe hrane, a dobi}emo u proqe}e u vrijeme velike besparice, kada nemamo gotovog novca za wihovu nabavku, rekao Nedeqko Kati}
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Nafta i |ubrivo spas u besparici
jo{ uvi jek ne zna ju uslo vi pod kojima }e se oni dijeliti i vra}ati dug - ka`e mladi poqoprivrednik Nedeqko Ka ti} iz se la Bro dac.

Odbornici SO Ugqevik

FOTO: R. JELI]

Stipendirawe u Ugqeviku

Op{tina duguje studentima 150.000 KM
UGQEVIK - Ekonomska kriza u svijetu i kod nas nije zaobi{la ni op{tinu Ugqevik, pa su lokalne vlasti kao jednu od mjera u{tede predlo`ile u ovoj godini smawewe broja stipendista. Tako je na posqedwoj sjednici SO najve}u pa`wu odbornika privukla informacija da op{tina duguje studentima {est, od ukupno deset stipendija iz pro{le akademske godine u ukupnom iznosu od 153.000 maraka. Atmosferu u skup{tinskoj sali dodatno je zagrijao prijedlog da se u ovoj akademskoj godini stipendira svega 20 novoupisanih studenata, {to je za 80 mawe u odnosu na pro{lu, 2008-2009. godinu. - Odlu~ili smo se da smawujemo pomo} studentima u odnosu na neki protekli period, jer u buyetu nismo prona{li dovoqno sredstava za finansirawe kao na nivou ranijih godina, kada smo imali boqu finansijsku situaciju - istakao je na~elnik op{tine Vasilije Peri}. R. J.

BIJEQINA - Semberske poqoprivrednike obradovala je najava Ministarstva za poqoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu RS da }e im obezbijediti regre si ra no mi ne ral no |u bri vo i evrodi zel za predstoje}e proqe}ne radove. Tako }e mo}i lak{e obavi ti proqe }nu sje tvu i prihranu ozimih usjeva. - \ubrivo i gorivo najbitniji su u procesu proizvodwe hra ne, a do bi }e mo ih u proqe}e - u vrijeme velike besparice, kada nemamo gotovog novca za wihovu nabavku. Prihrana p{enice je na pragu, a ubrzo }e i sje tva. Zbog to ga sam se prijavio za ovaj vid podstica ja, uprkos to me {to se

PLANIRANA sjetva na vi{e od 30.000 hektara
On je pro{le jeseni zasi jao dva he kta ra p{e ni com. Usjev je u do brom stawu, pa }e ga, kada dobije regresirano mineralno |ubri vo, pri hra ni ti sa dva deset kilograma po dunumu. - K a kvi god da bu du uslovi vra}awa duga za regresirano |ubrivo, vjerujem da }e biti povoqno, jer }e biti jeftinije nego {to je sada na tr`i{tu. Uz to, dug }u vra ti ti u na tu ri, {to
Povoqno stawe ozimih usjeva FOTO: T. NESTOROVI]

opet odgovara poqoprivredni ci ma - obja{wava Ka ti}. Semberske poqoprivredni ke na proqe}e o~e ku je veliki posao, jer su jesenas os ta le ve li ke po vr{i ne neobra|enog zemqi{ta. Zato se o~ekuje da }e u proqe}noj kam pawi bi ti obra |e no i za si ja no vi {e od 30.000 hektara.

Vo}e
Za regresirano mineralno |ubrivo i gorivo prijavquju se i vo}ari. Posqedwih godina u Semberiji vo}e je zasa|eno na blizu 50 hektara, za ~iju su prihranu potrebne velike koli~ine mineralnog |ubriva.

[amac
POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, ni naru{avawa javnog reda i mira. Nisu zabiqe`ene saobra}ajne nesre}e. VODA Snabdijevawe vodom uredno. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledano 39 pacijenata. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom.

14 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Po~eo Drugi me|unarodni forum poslovnog partnerstva

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

MOSKVA - Drugi me|unarodni forum poslovnog partnerstva “Rusija - Evropa: saradwa bez granica“ po~eo je ju~e u Moskvi, a posve}en je pregovorima izme|u ruskih i evropskih preduze}a, javila je Srna. Dvodnevni forum se odr`ava u organizaciji Udru-

`ewa preduzetnika Moskve (MAP) u saradwi sa srpskom Agencijom za strana ulagawa i promociju izvoza (SIEPA) i 52 institucije za podr{ku biznisa iz 27 dr`ava, a u~estvuju evropska i ruska preduze}a iz vi{e oblasti.
FOTO: ROJTERS

16.4 6,211 100,492.59 9.45 6.33 219 20

2,069.55 126.6

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kurs kursa

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAC ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR

4.4 157,979 695,374.76 6.15 51,350 302,977.50 4.2 4.3 6.61 8,373 854 240 35,166.60 3,685.64 1,586.40

“Tojota“ najve}i svjetski proizvo|a~ automobila

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

Poslije povla~ewa 2,3 miliona vozila sa tr`i{ta SAD

RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST TDS D.D. SARAJEVO POSTBANK BH D.D. SARAJEVO

2,734 5,188 5,339 6,456 697

226,522.00 164,448.34 111,691.99 38,736.00 32,928.86

Qubqanska banka

Problem {tedi{a pitawe sukcesijsko
QUBQANA - Odluka slovena~kog Ustavnog suda o deblo ka di pro ce sa ko ji su hrvat ske {te di {e po kre nu le protiv Qubqanske banke pred lokalnim sudovima u Sloveniji ni{ta ne mijewa u stavu Qubqane prema problemati ci sta rih de vi znih de po zi ta, izja vio je slo ve na ~ki ministar spoqnih poslova Samuel @bogar, prenijele su agencije. On je kazao da ova pitawa treba da budu rije{ena pred Bankom za me|unarodna poravnawa (BIS) u Bazelu, kao i da presuda ustavnog suda ne mijewa ovu ~iwenicu. Slovenija je tri godine poslije osamostaqewa donijla usta vni za kon ko jim je osno va la No vu Qubqan sku ban ku (NLB) na koju je prenijela aktivu Qubqanske banke, a u staroj banci ostavila pasivu i potra`ivawa.

Iza “brige“ Amerikanaca u vezi sa najve}im povla~ewem vozila sa tr`i{ta u istoriji auto-industrije, ne stoji briga za voza~e, nego poku{aj da se naru{i ugled japanskih automobila, ocjewuju analiti~ari
WUJORK - Ja pan ska “Tojota“, najve}i proizvo|a~ automobila na svijetu, suo~ena je sa istragom ameri ~kog Kon gre sa po vo dom povla~ewa 2,3 miliona vozila sa tr`i{ta u SAD zbog problema sa papu~icom za gas. Analiti~ari ocjewuju da iza “brige“ Amerikanaca oko najve}eg povla~ewe vozila sa tr`i{ta u istoriji auto-industrije, ne stoji briga za voza ~e, ne go po ku {aj da se na ru {i ugled “ja pa na ca“ i vrati povjerewe u posrnulu ame ri ~ku auto-in dus tri ju, prenijele su agencije. “To jo ta“ je sa tr`i {ta SAD, tokom posqedwih deset da na po vu kla osam mo de la, zbog gre{ke u mehanizmu papu~ice za gas, kao i zbog problema sa prostirkom koja se nalazi ispod voza~evih nogu. tataka povu~e svoja vozila sa tr`i{ta. Neuobi~ajena akcija ameri ~kih kon gre sme na, obja{wava ju ana li ti ~a ri, stigla je odmah nakon {to je “Tojota“, zbog istih problema, povukla svoje modele i sa tr`i{ta u Evropi i Kini. Sa evropskog tr`i{ta opozvano je 1,8 miliona vozila, a sa kineskog 75.000. Predsjedavaju}i Komiteta ameri~kog Kongresa za energetiku i trgovinu Henri Vaksem izja vio je da }e u februaru biti odr`ana rasprava u Kongresu na temu koli ko je brzo i efi ka sno japanski proizvo|a~ automobila reagovao na nenamjernu i opasnu gre{ku.

"Tojota" pod istragom ameri~kog Kongresa
“TOJOTINA“ vozila povu~ena i iz Evrope i Kine
- U pi tawu su lu ksu zni yipovi “RAV4“ “hajlender“ i “sekvoja“, putni~ki automobili “korola“, “kamri“, “avalon“ i “ma triks“, kao i ka mi one ti ti pa “tun dra“ navode analiti~ari i dodaju da je odluka ameri~kog Kongresa da se bavi istragom povla ~ewa auto mo bi la sa tr`i{ta neuobi~ajena, s obzirom na to da “Tojoti“ ovo nije prvi put da zbog nedosAnaliti~ari upozoravaju da }e tehni~ki problemi na “Tojotinim“ vozilima nanijeti veliku {tetu ugledu japanskog proizvo|a~a, koji je u svijetu bio poznat po pouzdanosti i kvalitetu.

Izviwewe
Predsjednik “Tojote“ Akio Tojota javno se izvinio zbog opoziva vozila, te je za sve probleme u kompaniji sam preuzeo odgovornost. Mediji u Japanu po~eli su da spekuli{u o “Tojotinom“ vo|stvu, koje je kompaniju u krizi, gurnulo u jo{ ve}u ekonomsku nestabilnost.

“Indipendent“

Kriza u evrozoni “drma“ ekonomski oporavak
WUJORK - Ber ze {i rom svijeta ponovo su se zatresle, zbog rastu}eg strahovawa da bi krhki ekonomski oporavak mogao da bude doveden u pitawe, kao i straha da bi se evrozona mogla pocijepati zbog fi nan sij ske kri ze u Gr~koj, [pa ni ji i dru gim “slabim karikama“ evropske zajedni~ke valute, pi{e londonski “Indipendet“, prenijele su agencije. List navodi da su akcije u bankama {irom EU “sna`no pogo|ene“ zbog finansijske krize u Gr~koj, a u svom uredni~kom komentaru nagla{ava da oni ko ji kro je politiku u EU treba da ustanove kredibilni sistem sankcija za vlade koje zapadnu u neodgovorne gubitke. I ostali mediji pi{u da su {panski i portugalski lideri neosnovano po`urili da umire nervozne investitore i pru`e im uvjeravawa da se gr~ka kriza ne}e pro{iriti i na wihove zemqe.

Zvani~nici Grupe 7 na samitu u kanadskom Ikaluitu

Ekonomski podsticaji neophodni
IKA LU IT - Naj vi {i fi nan sij ski zva ni ~ni ci Grupe sedam (G7) zalo`ili su se za nas ta vak ra da na smirivawu potresa na svjetskom tr`i {tu i po dr`a vawu krhkog eko nom skog rasta. Na kraju dvodnevnog sastanak ministara finansija i guvernera centralnih banaka u kanadskom Ikaluitu, zvani~nici su obe}ali nastavak podr{ke vlada u ciqu obezbje|ivawa prelaska ekonomija ka odr`ivom rastu, javile su agencije. Govore}i u ime G7, kanadski ministar finansija Yim Flaerti rekao je da su lideri industrijski najrazvi je ni jih ze maqa ta ko |e raspravqali o strategijama koje }e koristiti, po{to se sqede}e godine ukinu stimulacije koje privredi daju vlade ili kada do|e do sna`nijeg ekonomskog rasta. Sastanak je odr`an nakon {to je ove nedjeqe do{lo do po tre sa na fi nan sij skim tr`i {ti ma usqed strahovawa da bi kriza s buyetskim deficitima u po je di nim evrop skim dr`avama mogla da poremeti glo bal ni opo ra vak iz naj dubqe re ce si je od Dru gog svjetskog rata. Skup je zavr{en raspravom o svjet skoj eko no mi ji, reformi bankarskog sektora i pri je dlo zi ma o smawewu spoqa{weg du ga Ha iti ja, ka ko bi se ta ka ripska dr`ava oporavila od pro{lo mjese ~nog razornog zemqotresa.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BARCLAYS PLC CADBURY PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
48.32 139.2 32.27 269 833

Promjena
-5.73 -0.07 -3.18 -1.18 -0.54

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC CISCO SYSTEMS PFIZER INC INTEL CORP

Cijena
15 15.79 23.7 17.96 19.47

Promjena
1.69 -1.56 2.33 -0.39 2.37

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 15

OPEK: Stabilizacija cijena nafte u ovoj godini
BE^ - Predsjednik Organizacije zemaqa izvoznica nafte (OPEK) Germaniko Pinto kazao je da se u ovoj godini mo`e o~ekivati stabilizacija cijena nafte, jer se tr`i{te oporavilo od pada potra`we, koji je bio izazvan globalnom ekonomskom krizom. On je istakao da }e cijena barela nafte u ovoj godini ostati na nivou od 70 do 80 dolara, zbog blagog oporavka potra`we, prenijele su agencije.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Нова банка а.д. Бања Лука Телеком Српске а.д. Бања Лука Prosje~na cijena 1,39 0,35 Promjena Promet 60.000,00 24.599,80 18.524,61 17.500,00 1.625,00 1.120,00 1.112,30 94,01 4,72 1.200,00 -0,41 0,72 0,00 28,58 -0,71 0,03 -7,41 3,20 -2,74 89,02 94,01 1,18 0,00 0,01 0,00

Zoran Iwac, direktor Javnog preduze}a “Skaj Srpska“

Republika Srpska - izmirewe ratne {tete 3 Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Бирач а.д Зворник Крајина ГП а.д. Бања Лука Република Српска - стара девизна штедња 1 NLB развојна банка а.д. Бања Лука Нова банка а.д. Бања Лука

Sve spremno za nabavku dva aviona
Iskoristili smo posqedwi trenutak za nabavku aviona da bismo spremno do~ekali ukidawe viza stanovnicima Srpske, jer je sada pravo vrijeme za uspostavqawe redovnog vazdu{nog saobra}aja sa Aerodroma Bawa Luka, rekao Iwac
BAWA LUKA - Pregovori za obezbje|ivawe kreditnih sredstava za kupovinu dva avi ona za kompaniju “Skaj Srpska“ privedeni su kra ju, a po sli je odo brewa Mi nis tar stva fi nan si ja Republike Srpske, krenu}e se u proceduru javne nabavke. Kazao je ovo u intervjuu Srni direktor Javnog preduze }a “Skaj Srpska“ Zo ran Iwac. On je naglasio da se radi o veoma povoqnim uslovima kreditirawa, kojima }e biti “pokriveno“ vi{e od 80 odsto vrijednosti aviona, i to na period od 12 godina otplate. - Is ko ris ti li smo posqedwi trenutak da se zapo~ne sa procedurom za nabav ku avi ona da bi smo spremno do~ekali ukidawe viza stanovnicima Srpske, jer je sada pravo vrijeme za uspostavqawe redovnog vazdu{nog saobra}aja sa Aerodroma Bawa Luka - rekao je Iwac, naglasiv{i da }e za vra}awe kredita biti zadu`eno preduze}e “Skaj Srpska“, ko je ve} po sli je tri godine, pored isplate kredi ta, o~e ku je i za ra du na pro da tim avionskim kartama. Iwac tvrdi da tek sa nabavkom aviona postaju isplati va do sa da{wa ula gawa u re kon stru kci ju pis te na Aerodromu u Bawoj Luci, nabavku opreme za servisne poslove za odr`avawe aviona, prijem i otpremawe putnika, kao i izgradwu novog torwa

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,20 5,20 3,95 3,87 7,54 0,05 3,59 5,00 5,00 1,80 1,10 4,50 2,50 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,96 0,00 -1,64 5,04 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,70 0,00 2.360,97 1.445,20 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

“Dun&Bradstreet“

Mogu}e pove}awe rejtinga Srbiji

Zoran Iwac

FOTO: SRNA

za kontrolu vazdu{nog saobra}aja u Mahovqanima, u {ta je ulo`eno vi{e od deset miliona maraka.

PRVE GODINE “Skaj Srpska“ namjerava da preveze 100.000 putnika
- Planom aviokompanije “Skaj Srpska“ predvi|eno je da se u prvoj godini poslovawa preveze oko 100.000 putnika - rekao je Iwac. On je podsjetio da je sjeverozapadni dio RS jedini region sa vi{e od milion sta no vni ka u ju go is to ~noj Evropi, koji kao administrativno i ekonomsko sredi{te

nije umre`en u sistem redovnog me|unarodnog vazdu{nog saobra}aja sa nekim od glavnih aerodroma u EU. Iwac je upozorio da }e Srpska, ako ne nabavi letjelice i time definitivno zatvo ri mo gu }nost ra zvo ja vazdu{nog saobra}aja iz RS, izgubiti mogu}nost da do|e u poziciju u kojoj je sada, jer }e

konkurentska kompanija iz FBiH onemogu}iti kori{}ewe trenutno neiskori{}enih vazduhoplovnih prava iz bilateralnih ugovora koji su vremenski ograni~eni. Prema wegovim rije~ima, time bi RS dobila vrlo oskudnu ponudu za kori{}ewe samo odre|enih destinacija od “Er Bosne“ iz FBiH.

LONDON - Bonitetska ku}a “Dun&Bradstreet“ zadr`ala je u svom najnovijem izvje{taju kreditni rejting Srbije na “DB5a“, {to zna~i da je Srbija zemqa sa visokim rizikom poslovawa, ali je agencija nagovijestila mogu}e poboq{awe rejtinga. Prema prognozi “Dun&Bradstreet“, BDP u Srbiji bi u 2010. godini trebalo da raste po stopi od jedan odsto, a u 2011. godini za dva odsto. Prema procjenama analiti~ara ove bonitetske agencije, privredna aktivnost u Srbiji je u 2009. godini pala za 3,2 odsto.

Slovenija

“Istrabenc“ prodaje svoje najvrednije nekretnine
KOPAR - Turisti~ki dio slo ve na ~kog fi nan sij skog holdinga “Istrabenc“ objavio je poziv za neobavezuju}e ponude za prodaju svojih najvrednijih nekretnina, koji }e biti otvoren do 5. marta, javile su agencije. Zbog velikih dugova prema bankama, kompanija do 2013. godine povjeriocima mora da vrati 471 milion evra u okviru programa prisilne naplate, od toga 100 miliona do sredine ove godine. Slovena~ki mediji navode da je najvrednija nekretnina “Istrabenca“ prije nekoliko godina sagra|eni hotel “Kempinski Palace“ u Portoro`u, u koji je ulo`eno 100 miliona evra.

“ER BOSNA“
Zoran Iwac je kazao da o dobroj procjeni za ulagawa u razvoj vazdu{nog saobra}aja u Srpskoj govori i primjer FBiH, jer se sa aerodroma u Sarajevu godi{we preveze oko pola miliona putnika, dodaju}i da je FBiH iz buxeta sufinansirala kompaniju “Er Bosna“ sa deset miliona maraka godi{we.

Xozef Stiglic, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju

EU treba da poma`e vladama
VA [IN GTON - Evrop ska uni ja i Evropska centralna banka (ECB) trebalo bi da uspostave mehanizam za pomo} u slu~aju krize, kakvim raspola`e ameri~ka Central na ban ka (Fed), ka ko bi po mo gle ~lanicama EU pogo|enim dugovima, kao {to je to trenutno Gr~ka, smatra dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Yozef Stiglic, prenijele su agencije. On je kazao da ECB redovno pozajmquje novac bankama po ni`im kamatnim stopama od onih na me|unarodnom tr`i{tu, dok vladama ta mogu}nost ne stoji na raspolagawu. - Ako se rado pozajmquje bankama, za{to se ne bi pozajmqivalo i vladama? Zna~i li to da Evropa nema povjerewa u vlade koje je sa~iwavaju? – zapitao se Stiglic i dodao da SAD imaju poseban buyet namijewen regijama zahva}enim ekonomskim problemima. On predla`e da se i u Evropi pomo} pru`a posredstvom ECB-a, posebnog fonda ili izdavawa obveznica iskazanih u evrima.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 6.2.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.233056 1.327351 26.652192 0.074506 0.262050 0.711762 1.592734 0.565032 0.237355 0.190513 1.328798 0.938629 2.234115 1.424981 1.977009

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.236146 1.330678 26.718989 0.074693 0.262707 0.713546 1.596726 0.566448 0.237950 0.190990 1.332128 0.940981 2.239714 1.428552 1.981964

Prodajni za devize
1.955830 1.239236 1.334005 26.785786 0.074880 0.263364 0.715330 1.600718 0.567864 0.238545 0.191467 1.335458 0.943333 2.245313 1.432123 1.986919

ZIF Privrednik invest a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

ZIF Aktiva invest fond a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

1,80

7,14%

3,20

-8,57%

16 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

[estorica uhap{ena zbog napada

Hronika
Vatrogasna jedinica Prijedor

SARAJEVO - Policija je uhapsila {est lica zbog osnovane sumwe da su ju~e u 1.10 ~asova u ulici Bajrama Zenunija u Sarajevu fizi~ki napali M. A. (25) iz Sarajeva i te{ko ga povrijedili, saop{teno je u MUP-u Sarajevskog kantona. U policiji su rekli da su uhap{eni B. E. (26), P. S. (21), M.

A. (20), R. A. (21), D. R. (18) i T. M. (28), svi iz Sarajeva. Pola sata poslije toga X. E. (18) te{ko je povrije|en kada su ga u ulici Mar{ala Tita fizi~ki napale za sada nepoznate dvije osobe. Policija rasvjetqava taj doga|aj. G. O.
FOTO: G. [URLAN

Vatra progutala pola miliona KM u imovini
PRIJEDOR - U pro{loj godini na podru~ju Prijedora vatra je, prema procjenama vatrogasaca, progutala imovinu ~ija je vrijednost oko 560 hiqada maraka. U prijedorskoj Teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici potvrdili su da su tokom 2009. godine imali ukupno 268 intervencija, od ~ega 239 po`arnih i 29 tehni~kih. Najvi{e po`ara bilo je u {umama - 92, na gra|evinskim objektima 49, na dimwacima 39, smetqi{tima 28 i 18 na saobra}ajnim sredstvima. U Prijedoru se dogodilo i nekoliko po`ara sa velikom materijalnom {tetom i potencijalnom opasno{}u kao {to su oni u Kozarcu, gdje je izgorio salon namje{taja “Art“, dje~ijem butiku “Ivona“ u centru grada, stolarskoj radionici u ^irkin Poqu, kafi}u “Kim“ i po`ar u hali industrijske zone “Celpak“. S. T.

Slobodan Duki}, policajac iz Kne`eva

Babi} tra`io odga|awe saslu{awa
BAWA LUKA - Saslu{awe policajca Slobodana Duki}a iz Kne`eva, protiv kojeg je pokrenut postupak zbog sumwe da je u maju pro{le godine prekora~io ovla{}ewa prilikom zaustavqawa automobila kojim je upravqao Dragomir Babi} i wegovog legitimisawa, odgo|eno je za 15. februar. Saslu{awe je odgo|eno na zahtjev Babi}a, koji je javio da ne mo`e da do|e zbog toga {to je morao da ide na sahranu. Duki} je 9. maja pro{le godine zbog prekora~ewa brzine prije Kne`eva zaustavio automobil kojim je upravqao Babi}, a na suvoza~evom mjestu se nalazio novinar Slobodan Vaskovi}. Babi} je tom prilikom policajcu pokazao slu`benu policijsku legitimaciju, a Vaskovi} je vrije|ao policijsku patrolu ometaju}i ih u obavqawu slu`bene du`nosti. G. O.

Opqa~kana kladionica “Vilijams“

Nova oru`ana pqa~ka kladionice u Bawoj Luci

Razbojnik od radnice oteo 300 maraka
Policija odmah po prijavi iza{la na lice mjesta i uvi|ajem je utvr|eno da je jedno lice naoru`ano pi{toqem u{lo u kladionicu “Vilijams“ i uz prijetwu pi{toqem natjeralo radnicu da mu preda pazar, {to je ona i u~inila
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Nesre}a kod Vara`dina

Dvije osobe poginule, deset lica povrije|eno
VARA@DIN - Dvije osobe su poginule, a deset ih je te{ko povrije |e no u sao bra }aj noj nesre}i u mjestu Brezje Dravsko u Hrvatskoj. Do nesre}e je do{lo kada Mjesto nesre}e FOTO: AGENCIJE su se sudarili automobil i vatrogasni kombi slovena~kih registracija. Portparol vara`dinske policije Marina Kolari} rekla je da je do nesre}e do{lo kada je hrvatski dr`avqanin (24) zbog neprilago|ene brzine i stawa na putu pre{ao na suprotnu stranu puta te se frontalno sudario sa vozilom jednog slovena~kog dobrovoqnog vatrogasnog dru{tva. - U nesre}i su smrtno stradale dvije osobe, obje iz automobila. Povrije|eno je devet slovena~kih vatrogasaca i jedna osoba iz automobila - rekla je Kolari}eva. G. O.

BAWA LU KA - Ne po zna ti mas ki ra ni mu {ka rac na oru `an pi {toqem u su bo tu je oko 18 ~a so va opqa~kao sportsku kladioni cu “Vi li jams“ u bawolu~kom nasequ Star~evica i tom prilikom od ra dni ce oteo oko 300 ma raka. U Cen tru ja vne bez bje -

dnosti Bawa Luka ju~e je re~eno da je policiji pqa~ka prijavqena u 18.25 ~asova. - Policija je odmah iza{la na lice mjesta i uvi|ajem je utvr|eno da je jedno lice naoru`ano pi{toqem u{lo u kladionicu i uz prijetwu pi{toqem natjeralo radnicu da mu preda pazar, {to je ona i u~inila - potvr|eno je u CJB Bawa Luka. Dodali su da je istraga

u toku i da policija traga za razbojnikom. Sli ~na pqa ~ka kla di onice dogodila se 13. januara u nasequ Borik u Bawoj Luci.

SLI^NA PQA^KA kladionice dogodila se 13. januara
Tada je nepoznati maskira ni na pa da~, pri je te }i oru`jem, oteo oko 1.000 maraka iz sportske kladionice “Vilijams“ u bawolu~koj ulici Rade Vrawe{evi}. Razbojnik je bio naoru`an pi{toqem, a ~ekao je da ra dni ca os ta ne sa ma u kladionici, i kada se to dogodilo, u{ao je i naredio joj da mu preda pazar. Poslovnice kladionice

TUZLA
U Tuzli je u subotu nepoznati lopov opqa~kao poslovnicu sportske kladionice “Premijer“. U MUP-u Tuzlanskog kantona saop{teno je da je nepoznato lice, uz prijetwu pi{toqem, natjeralo radnicu ove kladionice Z. A. (21) da mu preda novac i tom prilikom od we oteo oko 900 maraka.

“Vi li jams“ u Bawoj Lu ci bi le su me ta na pa da i posqedweg da na de cem bra 2009. godine. Prijete}i bombom ka{ikarom grani~ni policajac Dalibor Jorgi} (30) opqa~kao je poslovnice kladionice “Vi li jams“ u na seqima La za re vo i Star ~e vi ca. U tim pqa ~ka ma oteo je oko 1.680 maraka, a uhap{en je poslije pqa~ke u Lazarevu. Tokom posqedweg mjeseca pro{le godine opqa~kane su i kladionica “Astra“ u bawolu~koj ulici Skendera Ku le no vi }a, iz ko je je odne se no oko 600 ma ra ka, kao i kla di oni ca “Vi li jams“ u Tesli}u iz koje je razboj nik oteo oko 230 maraka.
FOTO: S. PUHALO

Na pruzi u Stanovima kod Doboja

Teretni voz isko~io iz {ina
DOBOJ - Teretni voz, koji je prevozio `eqeznu rudu za Zenicu, isko~io je u subotu ne{to prije pono}i iz {ina na pruzi u Stanovima u op{tini Doboj. Sa op {te no je to ju ~e u @eqeznicama Republike Srpske. - Voz koji je saobra}ao na relaciji Omarska - Zenica isko~io je ta~no u 23.56 ~asova. Kompozicija na kojoj je bila natovarena ruda bila je sastavqena od petnaest vagona od kojih su iz {ina isko~ili dva - ~etvrti i peti po redu. Tom prilikom niko nije povrije|en - saop{tio je {ef Slu`be za informisawe u @RS Cvjetko Udovi~i}. tom mjestu paralelna sa regionalnim putem Doboj - Prwavor. - Saobra}aj na toj pruzi bio je u prekidu tri ~asa od pono}i i potom je normalizovan - kazao je Udovi~i}. Dodao je da se radi na utvr|ivawu uzroka nesre}e. - Uzroci su jo{ uvijek nepoznati i @RS ne `ele da spekuli{u o wima. Evidentirano je jedno napuknu}e {ine, ali to ne mo`e da se smatra uzrokom ove `eqezni~ke nesre}e - rekao je Udovi~i}. Sl. P.

NIJE bilo povrije|enih
Mo bil ne eki pe @RS, prema wegovim rije~ima, od pono}i su bile na licu mjesta i ra di le na ot klawawu posqedica nesre}e, koja se dogodila na pruzi koja je na

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 17

^etiri saobra}ajne nesre}e na podru~ju Trebiwa i Nevesiwa
TREBIWE - Na podru~ju Trebiwa i Nevesiwa u subotu su se dogodile ~etiri saobra}ajne nesre}e. U tim nesre}ama nije bilo povrije|enih lica, a na automobilima koji su u wima u~estvovali pri~iwena je mawa materijalna {teta, potvr|eno je u nedjequ u Centru javne bezbjednosti Trebiwe. G. O.

Policija

^etiri mladi}a uhap{ena zbog poku{aja pqa~ke “Marinkovi} komerca“

Vijesti
Trebiwe

Aleksandar \uri}, Danijel Ritan, Dalibor Solar i Sa{a Papak osumwi~eni da su do{li do preduze}a “Marinkovi} komerc“ sa namjerom da ga opqa~kaju. Kada su presko~ili ogradu, pas je napao \uri}a, a on je u poku{aju da se odbrani od psa pucao iz pi{toqa i pogodio sebe

Lopov upucao sam sebe nakon {to ga je napao pas

Odnesen televizor
TREBIWE - Nepoznata lica su u subotu u Trebiwu provalila u porodi~nu ku}u i iz we odnijela televizor, re~eno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Trebiwe. G. O.

Tuzla

Ukrali pare i muzi~ku liniju
TUZLA - U nasequ Crno blato kod Tuzle nepoznato lice razvalilo je katanac te provalilo u jednu porodi~nu ku}u i iz we ukralo 450 ma ra ka, ka se to fon i muzi~ku liniju, potvr|eno je u MUP-u Tuzlanskog kantona. G. O.

Zadar

Dva puta opqa~kan “Bakmaz“
ZADAR - Nepoznati maskirani razbojnik u subotu je oko 20 ~a so va u{ao u prodavnicu “Bakmaz“ u Zadru i uz pri jetwu pi {toqem od pro da va ~i ce uzeo mawi nov~ani iznos, sa op {ti la je po li ci ja u Zadru. “Bakmaz“ je napadnut i no} ranije, ali ne u Zadru, ve} u mjestu Dra~evac Ninski. G. O.

Preduze}e “Marinkovi} komerc“ PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

FOTO: G. [URLAN

BAWA LUKA - Aleksandar \uri} (20), Danijel Ritan (19), Dalibor Solar (19) i Sa{a Papak (22) svi iz Bawe Luke uhap{eni su u petak uve ~e zbog po ku {a ja pqa~ke preduze}a “Marin-

kovi} komerc“ u Bawoj Luci. U poku{aju pqa~ke \uri} je sam sebe ranio. Is pri ~ao je to “Gla su Srpske“ izvor blizak istrazi koji je dodao da je policiji poku{aj razbojni{tva prijavqen u petak oko 19 ~asova. Naglasio je da su, prema

dosada{wim saznawima, wih ~etvorica do{li do preduze}a “Marinkovi} komerc“ sa namjerom da ga opqa~kaju, ali da ih je u tome omeo pas koji se nalazio u dvori{tu. - Ka da su pres ko ~i li ogradu, pas je napao \uri}a, a on je u poku{aju da se odbrani od psa pucao iz pi{toqa marke “{korpion“, ali tom prilikom je pogodio sebe. Solar, Ri tan i Pa pak su po mo gli \uri}u da ode do bolnice i potom pobjegli - rekao je pomenuti izvor. Isti izvor dodao je da je policiji prijavqeno da su nepo zna ta li ca po ku {a la da provale u pomenuto preduze}e koje se nalazi u ulici Ilije Ga ra {a ni na u bawolu ~kom nasequ Lazarevo. Kada je policija stigla na lice mjesta nije nikoga zatekla.

Qekari koji su pru`ili prvu pomo} povrije|enom \uri}u, ~im su primijetili da je ra na nas ta la od met ka odmah su pozvali policiju koja je ubrzo do{la.

POLICIJU pozvali qekari koji su pru`ili pomo} \uri}u
\uri} je u po~etku policiji tvrdio da se sam slu~ajno povrijedio, ali poslije kriminalisti~ke obrade priznao

je da je po ~i nio po me nu to krivi~no djelo i rekao je policiji ko je sve sa wim poku{ao pqa~ku. Policija je ubrzo prona{la i uhapsila Papka, Solara i Ri ta na kod ko jih su pre tre som pro na |e ne fan tomke i “{korpion“. Jedan od zaposlenih u preduze}u “Marinkovi} komerc“ rekao je da portir koji je te ve~eri radio nije ni{ta ~uo, jer su razbojnici poku{ali da provale sa druge strane firme.

Ilixa

Mladi} povrije|en u sudaru
ILIYA - B. A. (21) iz Kre{eva te{ko je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i ko ja se ju ~e oko tri de set minuta poslije pono}i dogodila u ulici Rakovi~ka cesta u Iliyi. Do nesre}e je do {lo ka da se vo zi lo marke “golf“, koje je vozio B. A, su da ri lo s vo zi lom “ni san“ za ~i jim je vo la nom bio D. A. (25) iz Sarajeva. M. K.

OPQA^KANA MQEKARA
Za sada nepoznate osobe maskirane fantomkama i naoru`ane automatskim oru`jem, pi{toqem i drugim za sada neidentifikovanim oru`jem, u subotu su opqa~kale radnicu mqekare Grada~ac, d.o.o. “Dukat“ u @ivinicama, i tom prilikom oteli joj oko 15.000 maraka. Uzeli su i neseser torbu i kqu~, te se udaqili u nepoznatom pravcu u automobilu nepoznate marke i boje.

Opqa~kali ku}u pokojnika
ZAGREB - Za gre ba ~ka po li ci ja uhap si la je u su bo tu dvojicu mu{karaca koji su provalili u ku}u jednog pokojnika i ukrali nakit, a iz gara`e su ukrali i automobil kojim je jedan od wih oti{ao u oru`anu pqa~ku u Dugo Selo, gdje je sa jo{ dvojicom nepoznatih razbojnika oteo novac od radnika jedne firme. Ukupna materijalna {teta iznosi oko 200.000 maraka. Policija dvojicu mu{karaca koji imaju 29, odnosno 30 godina sumwi~i da su izme|u 25. i 28. aprila pro{le godine skinuli slu`beni pe~at i provalili u ku}u i gara`u na Savici u vlasni{tvu mu{karca koji je nedugo prije toga umro. G. O.

U 29.000 saobra}ajki poginulo 197 qudi
SARAJEVO - Na podru~ju FBiH tokom 2009. godine, prema podacima Federalne uprave policije, dogodilo se 29.456 saobra}ajnih nesre}a, a {to je za 122 mawe nego u 2008. godini. U tim nesre}ama poginulo je 197 osoba, te{ko je povrije|eno 1.079, dok je lak{e tjelesne povrede zadobilo 4.488 osoba. Naj~e{}e uzrok saobra}ajnih nesre}a su neprilago|ena brzina uslovima i stawu na putu, te vo`wa pod uticajem alkohola. Prema broju poginulih i povrije|enih u~esnika u saobra}aju, najugro`enija kategorija su bili voza~i i to voza~i automobila, potom slijede voza~i motora, teretnih vozila, bicikala i traktora. Najvi{e poginulih je bilo u dobi izme|u 18 i 23 godine.

Udario pje{aka pa pobjegao
ISTO^NO NOVO SARAJEVO - Nepoznati voza~ je u subotu oko 1.30 ~asova u ulici Nikole Tesle b.b. u Isto~nom Novom Sarajevu udario `enu pje{aka poslije ~ega se udaqio sa lica mjesta. U policiji ka`u da se nesre}a dogodila usqed brze i neprilago|ene vo`we. Povrije|ena `ena je policijskim vozilom prevezena u bolnicu Kasindo gdje je zadr`ana na daqim pretragama. Istraga je u toku i policija jo{ uvijek traga za po~iniocem ovog krivi~nog djela. U bolnici nisu saop{tili kakve je povrede zadobila `ena. M. K.

18 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Privredna komora

Intonirawe himne i postavqawe garde uvodi se kako bi se pove}ao ugled Skup{tine i podigao radni elan poslanika. Slavica \uki}-Dejanovi}, predsjednica Skup{tine Srbije

Biometrijski dokument Srbije `ele i `iteqi Kosova
FOTO: ARHIVA

Po{tovati sporazum sa MMF-om
BEOGRAD - Potpredsjednica Privredne komore Srbije Vidosava Yagi} izjavila je ju~e da bi vlada morala da u potpunosti po{tuje sporazum sa Me|unarodnim monetarnim fondom jer bi se u suprotnom naru{ilo povjerewe u odnosima sa tom me|unarodnom finansijskom institucijom. - Vlada je usaglasila aran`man sa MMF-om, to je jedna vrsta sporazuma izme|u dvije strane i svaka strana treba da po{tuje ono {to je prihvatila kroz proces pregovarawa, jer se na taj na~in obezbje|uje i stvarawe odre|enog povjerewa istakla je Yagi} u izjavi Tanjugu. Ona je ukazala da se gra|ani Srbije u vremenu krize pona{aju racionalno i ne zadu`uju se ve} {tede, tako da bi i dr`ava trebalo da se ugleda na wih i pona{a se odgovorno i racionalno.

Srpska napredna stranka

Biometrijski paso{ Srbije

Vi{e od 300.000 potpisa za izbore
BEO GRAD - Ini ci ja ti vu Srpske napredne stranke za raspisivawe vanrednih parlamentarnih izbora do sada je po dr`a lo vi {e od 300. 000 gra|ana, a napredwaci najavquju da }e akcija biti nastavqena sve dok ne bude sakupqeno vi{e od milion potpisa. ^lan pravnog tima SNS-a Nikola Selakovi} rekao je na konferenciji za novinare da je sakupqawe potpisa tokom pro{le nedjeqe sprovedeno u urbanim sredinama i najavio da }e “napredwaci obi}i i svako selo u Srbiji i tako dobiti legitimitet za svoje zahteve“.

U `eqi da dobiju biometrijski paso{ Srbije i tako se lak{e “do~epaju“ EU, kosovski Albanci se odjavquju u pokrajini i prijavquju u Bujanovcu
PRI[TINA - @iteqi Kosova i Metohije pla}aju i do 5.000 evra za dobijawe biometrijskog paso{a Srbije da bi bez vi ze pu to va li u zemqe Evropske unije, prenio je pri{tinski list na albanskom jeziku “Koha ditore“. Pre ma ovom lis tu, `i teqi u pokrajini osim {to pla}aju velike svote novca za paso{, prinu|eni su da odjave boravi{te sa Kosmeta i da potra`e adresu u Srbiji. Agim Rama, 22-godi{wak, ro|en u Pri{tini, jedan je onih koji ~eka da dobije biometrijski paso{ Srbije. Pravo na dobijawe paso{a, Agim je stekao time {to je odjavqen iz wegovog mjesta ro |ewa i pos tao gra |a nin op{tine Bujanovac, odakle mu je i vjerenica. Ovu proceduru, Agim je po~eo jo{ marta 2009, jer po wego vom mi{qewu lak{e mu je na taj na~in da ide u zemqe EU. - U po~etku sam podnio zahtev za iseqewe sa Kosova u Gra~anici kako bih postao gra|anin Srbije - rekao je Agim koji i ako je po dokumentaciji gra|anin Srbije, i daqe `ivi i radi u svom rodnom gradu na Kosmetu. “Koha ditore“ podsje}a da je Srbi ja po ~e la sa iz da vawem biometrijskih paso{a za svoje dr`avqane, {to je bio jedan od uslova za liberali za ci ju vi za u Evrop skoj uniji od strane zemaqa koje nisu ~lanice. za iseqewe u Gra~anici, podnio sam zahtjev za dobijawe dr`avqan stva i izvo da iz ma ti ~ne kwige ro |e nih Srbije. Kada sam dobio te papire, oti{ao sam u Bujanovac i po~eo proceduru kako bih postao `iteq te op{tine, na svu sre}u to pravo sam i dobio po{to mi je i vjerenica iz tog kraja - izjavio je Agim. Rama je rekao da osim redovnog pla}awa, nije imao dodatne izdatke kako bi dobio biometrijski paso{ Srbije. Kada je on podnosio zahtjev za paso{, procedure su bile lak{e. - Ka da sam ja po dno sio zahtjev za paso{, procedure su

Seoba Albanaca zbog srpskog paso{a
bile lak{e i jeftinije, platio sam 35 evra za paso{ i oko 20 evra za izvode. Ali sada znam da je Albancima mnogo te `e da do bi ju srpski paso{, uprkos tome {to veoma skupo pla}aju za to - rekao je Agim. U pre{evskoj op{tini se za dobijawe srpskog biometrijskog paso{a zahtijeva iseqavawe sa Kosmeta i prijavqivawe u tom dijelu Srbije. Je dan od po sre dni ka u ovim poslovima, a koji `ivi u Pre{evu, ka`e da se Albanci konstantno interesuju kako bi pos ta li sta no vni ci pre{evske op{tine, samo da bi dobili paso{ Srbije.

Nova Srbija

Re`irani napad na Velimira Ili}a
BEOGRAD - Nova Srbija zatra`ila je danas da se hitno saop{te motivi napada na wenog predsjednika Velimira Ili}a i ocijenila da se radi o re`iranom napadu, kao i da je napada~ “simpatizer policije“. “Kako je mogu}e da napada~, od ranije poznat policiji, sa istetoviranim likom jednog od predsednika Demokratske stranke, pred trista gra|ana, nekoliko policajaca u uniformi i medija, brutalno napadne Velimira Ili}a“, navodi se u saop{tewu. Nova Srbija je zatra`ila i odgovor od Republi~kog javnog tu`ila{tva {ta }e preduzeti protiv gra|ana koji preko interneta otvoreno pozivaju na nasiqe.

KOSOVO daleko od vizne liberalizacije
Sa ovim paso{ima gra|ani Srbije mogu da putuju bez viza u zemqe EU, za razliku od `iteqa Kosmeta koji niti imaju biometrijske paso{e, ni ti su bli zu ispuwavawa uslova za liberalizaciju viznog re`ima. Govore}i za “Kohu ditore“, Agim Rama je detaqno govorio o proceduri dobijawa biometrijskog paso{a Srbije. - Osim dobijawa zahtjeva

Zbog bezviznog re`ima Albanci mijewaju adrese

Sudski proces glumcu @arku Lau{evi}u
Ili} napadnut u centru Beograda

Danas pred wujor{kim sudom
ZVE^ANI
Pripadnici Kosovske policijske slu`be iz Zve~ana prona{li su preksino} na mostu koji od magistrale vodi ka nasequ Bawska, be`ivotno tijelo mu{karca starog izme|u 25 i 30 godina, saop{teno je ju~e. BEOGRAD - Srpski glumac @arko Lau{evi} danas bi trebalo da se pojavi pred sudom u Wujorku koji treba da odlu~i da li }e mu dozvoli ti daqi bo ra vak u Sje diwenim Ameri~kim Dr`avama i pod kojim uslovima, javio je Tanjug. Lau{evi} je 2. jula pro{le godine uhap{en u Wujorku, jer nije imao ameri~ke boravi{ne papire, a 14. septembra je pu{ten iz emigracionog pritvora, uz kauciju od 10.000 dolara, kao garanciju da }e se pojaviti pred sudom na sqede}em ro~i{tu koje je zakazano za sutra. Lau{evi} je, poslije vi{e izre~enih presuda koje su ukida ne pred Vrho vnim su dom Crne Gore, 2001. godine pravosna`no osu|en na maksimal nu ka znu za tvo ra od 13 godina, zbog prekora~ewa nu`ne odbrane u obra~unu u kome su 1993. godine u Podgorici stradala dva mladi}a. Lau{evi} je, u no}i izme|u 30. i 31. jula 1993. godine, u pod go ri ~kom ka fi }u “Epl”, ubio Dragora Pejovi}a (20) i Radovana Vu~ini}a (19) i ranio Andriju Ka`i}a. U tom re vol ve ra {kom obra~unu je wegov brat Branimir ispalio jedan metak, koji nikoga nije pogodio.

DOBRA VIJEST

LOZNICA
Kroz program zapo{qavawa pripravnika “Prva {ansa“, na podru~ju koje pokriva lozni~ka filijala Nacionalne slu`be zapo{qavawa, posao bi ove godine trebalo da dobije 326 pripravnika, {to je za 40 vi{e nego 2009. godine.

NIJE imao boravi{ne papire
Kako je najavqeno, Vrhovni ka sa ci oni sud Srbi je treba da odlu~i o zahtjevu za za{titu zakonitosti koji je po dnio biv {i re pu bli ~ki tu`ilac Slobodan Radovanovi} povodom presude Vrhovnog suda Crne Gore, kojom je

LO[A VIJEST

Lau{evi}u pove}ana kazna sa ~etiri na 13 godina zatvora. Radovanovi} zahtijeva za{titu zakonitosti jer smatra da je do{lo do povrede zakona, po{to je Lau{evi}u drasti~no pove}ana kazna sa ~etiri na 13 godina zatvora, kao i da mu je povrije|eno pravo na odbranu jer nekada{wi savezni dr`avni tu`ilac nikada nije odlu~io o wegovom zahtjevu za za{titu zakonitosti, po{to je u to vrijeme bio blokiran rad saveznih pravosudnih organa.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 19

Napravili kobasicu dugu dva kilometra
TURIJA - Na “Kobasicijadi“ u mjestu Turija, nedaleko od Srbobrana, majstori-kobasi~ari uspjeli su da naprave kobasicu dugu 2.026 metara i tako obore Ginisov rekord kad je u pitawu du`ina ove mesne prera|evine. Pravqewe megakobasice zavr{eno je preksino}, poslije {est dana neprekidnog rada 12 ovda{wih majstora. Za ovu kobasicu du`ine vi{e od dva kilometra turijski majstori utro{ili su dvije tone mesa.

Sr|an Sre}kovi}, ministar za dijasporu

Vijesti
Jelko Kacin

Skup{tina dijaspore bi}e odr`ana do kraja juna
Do juna treba da bude formirana Skup{tina dijaspore i Srba u regionu, koju }e ~initi predstavnici rasejawa i dr`avni funkcioneri, rekao ministar Sr|an Sre}kovi}. Odluke Skup{tine }e imati veliki uticaj na rad dr`avnih organa
BEO GRAD - Mi nis tar di ja spo re Sr|an Sre }ko vi} rekao je da Skup{tina dijaspore i Srba u regionu, koju }e ~initi predstavnici rasijawa i svi relevantni dr`avni funkcioneri Srbije, treba da bude formi ra na do ju na, a wene odlu ke }e ima ti ve li ki uticaj na rad dr`avnih organa i ukupan odnos sa dijasporom. U in ter vjuu Ta nju gu, Sre}kovi} je istakao da je Za ko nom o di ja spo ri i Srbima u regionu predvi|eno da srpska di ja spo ra i Srbi u regionu, samostalno, bez uticaja dr`ave, predla`u delegate i da se dr`ava ne mije{a u proceduru i na~in izbora delegata. Pod sje tiv {i na zna ~aj ve} konstituisanog Savjeta za odnose sa Srbima u regionu, na ~ijem ~elu se nalazi predsjednik Republike Boris Tadi}, Sre}kovi} je rekao da je no va era odno sa dr`a ve i na {eg ra si jawa po~ela usvajawem prvog Zakona o dijaspori i Srbima u regionu. Sre}kovi} je istakao da je strate{ki ciq da Srbija

Srbija posqedwa u EU
BEOGRAD - Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da }e Srbija, ako ne `eli u EU bez Kosova, morati ~ekati da i Kosovo postane dio EU. On je dodao da priznawe nezavisnosti Kosova nije uslov da Srbija postane ~lanica Evropske unije. - Ako Srbija ne `eli u EU bez Kosova, onda }e morati ~ekati Kosovo. To zna~i da }e Srbija biti posqedwa dr`ava regije koja }e postati dio EU - rekao je Kacin za vojvo|anske medije.

Vladan Bati}

Informacije o nagradnoj igri
BEOGRAD - Predsjednik Demohri{}anske stranke Srbije Vladan Bati} upitao je ju~e predstavnike Vlade Srbije i Radiodifuzne agencije kako je mogu}e da se na javnom servisu emituje nagradna igra na sre}u “RTS licitacija“, koju je ocijenio kao kockawe i suprotnost smislu javnog servisa. - U pi tawu je kla si ~na igra na sre}u odnosno kocka i na taj na~in javni servis koji nije komercijalna televizija promovi{e kocku vaqda kao sastavni deo svog obrazovnog programa - navodi se u saop{tewu Bati}a.

Sre}kovi}: “Nova era odnosa dr`ave i rasejawa“

FOTO: RTS

bude ekonomski i politi~ki lider na zapadnom Balkanu i da postoji obaveza da ona bude lider u razvoju dobrosu sjed skih odno sa i re gi onalne saradwe. Kako je rekao, kroz aktivnije u~e{}e u politici u

Strategija
Sre}kovi} je istakao da Ministarstvo za dijasporu studiozno i ozbiqno pristupa izradi strategije razvoja odnosa mati~ne dr`ave i dijaspore, ~iji rezultat treba da bude ozbiqan strate{ki dokument, koji }e na period od deset godina definisati pravce kretawa i aktivnosti dr`ave Srbije u kontekstu politike prema dijaspori i Srbima u regionu.

regionu, treba da “doprinese mo ubrzawu in te gra ci onih procesa svih okolnih zemaqa i poboq{amo politi~ku i ekonomsku poziciju dr`ave Srbije“. Naglasiv{i da su Srbi u dijaspori veoma pozitivno reagovali na zakonske promjene kojima Srbija mijewa svoj odnos i decenijama vo|e nu ne ga ti vnu po li ti ku prema dijaspori, on je naveo da je pred Srbijom, ipak, dugotrajan i mukotrpan proces povratka povjerewa u institucije dr`ave. Go vo re }i o efe kti ma novog zakona, Sre}kovi} je is ta kao da je Mi nis tar -

stvo za dijasporu zapo~elo ozbiqan i dugotrajan proje kat evi den ti rawa svih udru `ewa klu bo va i or ga ni za ci ja i ugle dnih po je di na ca iz di ja spo re ko jih u ovom tre nut ku ima vi {e od 3.000.

DNEVNA komunikacija sa udru`ewima dijaspore
Prema wegovim rije~ima, ciq je dnevna komunikacija sa svim organizacijama i udru`ewima dijaspore, sa svim pojedincima uglednim u svo jim pro fe si ja ma i u

tom smislu pravi se baza podataka od 4.000 profesora na svjetskim univerzitetima, oko 10.000 i 15.000 magis ta ra i do kto ra na uka koji rade na razli~itim pozicijama u dr`avnim institucijama, ili kompanijama stranih zemaqa. Sre }ko vi} je re kao da dijaspora podr`ava opredjeqewe “ogromne ve}ine gra|ana Srbije da budemo deo modernog sveta i samim tim i ~lanica EU, pa `elimo da ih mo ti vi {e mo u os tva ri vawu bli`ih komunikacija sa dr`a vnim or ga ni ma ze maqa ~lanica EU i u~e{}u u projektima EU“.

Beograd

Uga{en po`ar
BEOGRAD - Uga{en je po`ar u stanu u Sarajevskoj ulici broj 83 u kom je lak{e povrije|ena jedna osoba i izgorjela jedna soba, re~eno je agenciji u Vatroga snoj slu `bi Beo gra da. Po vri je |e na oso ba je bez opekotina sa blagim trovawem ugqen-monoksidom pre ve ze na na Voj no me di cinsku akademiju, kazala je portparolka Hitne pomo}i Nada Macura.

Najzaqubqeniji par ide u Veneciju
BEO GRAD - Po vo dom Da na zaqubqenih ko ji se obiqe`ava 14. februara, “Delta siti“ organizuje “Test qubavi“, a pobjedni~ki par dobija glavnu nagradu - romanti~no putovawe u Veneciju, saop{teno je iz ovog tr`nog centra u Novom Beogradu. Svi parovi koji od ponedjeqka, 8. februara, pa do subote, 13. februara posjete “Delta siti“ mogu da u~estvuju u “Testu qubavi“, od 15 do 21 sat. Na ovom neobi~nom takmi~ewu treba da poka`u da se dobro poznaju i osvajaju dnevne nagrade - ve~eru u jednom od restorana {oping mola, pi}e ili kola~e u nekom od “Delta siti“ kafi}a, partiju kuglawa u “Koloseju“ i druge. Dvanaest parova, dnevnih pobjednika u~estvuje u finalnom kvizu koji }e biti odr`an u centralnom atrijumu i oni }e morati da na {to romanti~niji na~in ubijede `iri u svoja we`na osje}awa.

“Minimalac“ za zaposlene Novinari protiv diskriminacije u Domu zdravqa
]UPRIJA - Za vi{e od 100 zaposlenih u Domu zdravqa u ]upriji, ~ije zarade ne “pokriva“ Republi~ki fond zdravstvenog osigurawa, danas }e dobiti ponudu o prelasku na minimalnu zaradu, najavio je direktor Zoran Milivojevi}, a sindikat ove ustanove smatra da je to nelegalna odluka. - Minimalac sa socijalnim i zdravstvenim osigurawem je boqe re{ewe nego prestanak radnog odnosa - rekao je Milivojevi} novinarima. On je objasnio da je u Domu zdravqa sada zaposlen 331 radnik, od kojih za 192 Fond obezbje|uje sredstva za plate. - Za ostale do sada je zarade obezbe|ivala ustanova uz pomo} op{tine, u ~ijoj je ingerenciji Dom zdravqa od podele Zdravstvenog centra na Op{tu bolnicu i Dom zdravqa, ali vi{e nema para - rekao je on. BEOGRAD - Edukacija novinara koji pi{u o borbi protiv diskriminacije je neophodna kako bi oni {to vi{e doprinijeli podizawu svijesti javnosti o po{tovawu qudskih prava. - Novinari predstavqaju u{i i o~i javnosti. Oni gra|anima prenose informacije o novim standardima - rekao je za Tanjug Sa{a Gajin iz Centra za unapre|ewe pravnih studija Beograd. Advokat Tawa Drobwak je rekla da “sudska praksa u Srbiji nije bogata kada su u pitawu slu~ajevi govora mr`we“. - U 2009. godini doneta je jedna presuda kojom je utvr|eno da odre|eni tekst predstavqa povredu zabrane govora mr`we - rekla je Drobwakova, navode}i da se radi o slu~aju otvarawa tr`nog centra “Idea“ na Novom Beogradu i tekstu koji je povodom toga objavio “Glas javnosti“.

Ratni zlo~ini

Su|ewe gwilanskoj grupi
BEOGRAD - Su|ewe pripa dni ci ma ta ko zva ne “gwilanske grupe“ Oslobo di la ~ke voj ske Ko so va op tu `e nim za mu ~ewe i svirepa ubistva civila na Kosovu, 1999. godine, nastavqa se danas pred Vije}em za ra tne zlo ~i ne Vi{eg suda u Beogradu.

20 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Region
Branimir Glava{ o Jadranki Kosor

Nismo moj biv{i prijateq Hrvoje Vojkovi} i ja privatni neprijateqi, niti “italijanski kumovi“. Na{e su `ivotne pri~e potpuno razli~ite, on je, jednostavno - plejboj. Darinko Kosor, predsjednik HSLS-a

Vlada Hrvatske reaguje na izjavu Stjepana Mesi}a
FOTO: TANJUG

Kampawa finansirana prqavim novcem
OSI JEK - Je dan od cen tral nih do ga |a ja 2. sa bo ra Mladih HDSSB-a, koji je odr`an u Osijeku, bilo je javqawe Branimira Glava{a video-linkom iz Drinovaca u BiH. Osim {to je govorio o po~ecima HDSSB-a i prisjetio se kako je osnivao stranku, jo{ jednom se `estoko obru{io na HDZ, a prozvao je i Jadranku Kosor, ~ija je predsjedni~ka kampawa, ka`e, finansirana prqavim novcem iz korupcijskih afera. - HDZ je 2005. godine poznatom “aferom kamioni“, u kojoj je u~estvovao biv{i ministar odbrane Berislav Ron~evi}, finansirao kampawu Jadranke Kosor za predsjednika RH rekao je Glava{ i dodao da su lideri vladaju}e stranke grupa privilegovanih kriminalaca.

Nema revizije ugovora sa Vatikanom
ZAGREB - Vlada Hrvatske u ovom trenutku ne raspravqa niti razmi{qa o reviziji ugovora sa Vatikanom, izjavio je portparol Vlade Zlatko Mehun, reaguju}i na izjavu hrvatskog predsjednika Stjepana Mesi}a da bi trebalo napraviti reviziju ovog ugovora, prenijela je Srna. Prema me|unarodnom ugovoru s Vatikanom, Crkva godi{we iz dr`avne blagajne dobije izme|u 300 i 400 miliona kuna (izme|u 41 i 55 miliona evra), a gradona~elnicima i na~elnicima se sugeri {e da na pri je dlog biskupa daju novac iz gradske ili op{tinske blagajne.

Prema ugovoru, Crkva ima pozama{an godi{wi buxet

Crna Gora

Kompanija za remont superjahti
BEOGRAD - Marina Porto Montenegro najavila je da }e sa Jadranskim brodogradili{tem “Bijela“ i francuskom kompanijom “Kompo zitvor ks“ osno va ti za je dni~ku kompaniju za remont superjahti u Crnoj Gori. Ka ko se na vo di u sa op {tewu, o~ekuje se da ta kompa ni ja po ~ne da po slu je u jesen 2010. godine. Nova kompanija bi}e smje{tena u Bijeloj na tri hektara na obali mora i udaqena tri miqe morskim putem od ma ri ne za lu ksu zne ja hte Porto Montenegro, koja se nalazi u Tivtu. No voo sno va na kom pa ni ja }e nuditi sveobuhvatne uslu ge re mon ta, sli ~ne oni ma koje se pru`aju u brodogra di li {tu kom pa ni je “Kom po zi tvor ks“ u Fran cuskoj.

Crkva godi{we iz dr`avne kase dobije izme|u 300 i 400 miliona kuna (izme|u 41 i 55 miliona evra), a gradona~elnicima i na~elnicima se sugeri{e da na prijedlog biskupa daju novac iz gradske ili op{tinske blagajne
{eg predsjednika Frawu Tu|mana zbog potpisivawa, kako je re kao, ne tran spa ren tnih ugo vo ra s Va ti ka nom 1998. godine, dodav{i da je javnost morala da bude vi{e o tome obavije{tena. - Vaqda se `eqela dobiti ve}a naklonost Vatikana i i{lo se na ugovor kakav niko, meni se ~ini, nema u Evropi re kao je Me si} i po ru ~io premijeru Jadranki Kosor i Vladi da po~nu reviziju ugovora sa Vatikanom, jer bi to, kako je ocijenio, sada bilo dobro. No vo iza bra ni pred sje dnik Hrvatske Ivo Josipovi} naglasio je da ostaje pri stavu o ugovoru sa Vatikanom, koji je zastupao tokom predsjedni~ke kampawe, a to je da je rije~ o “me|unarodnom ugovoru koji se mo`e mijewati samo konsenzusom stranaka“. - Ako on postane prevelik teret za buyet, siguran sam da }e dr`ava i Crkva prona}i modalitete da wegove odredbe usklade s mogu}nostima zemqe - naglasio je Josipovi}.

JAVNOST treba biti vi{e informisana
U ~la nu 15. ugo vo ra sa Vatikanom navodi se da se taj me|unarodni dokument mo`e mijewati ako su se bitno promijenile prilike u kojima je potpisan. Mesi} je kritikovao biv-

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 21

TOP STORIES CNN

Svijet

Libanski vojni ronioci izvukli su ju~e iz Sredozemnog mora crnu kutiju etiopskog aviona koji se nedavno sru{io u more, rekao je jedan visoki vojni zvani~nik. “Boing 737“

sru{io se 25. januara, nekoliko minuta po polijetawu sa aerodroma u Bejrutu po jakom nevremenu. Svih 90 putnika i ~lanova posade je poginulo.

NATO kao globalni centar za bezbjednost
FOTO: AGENCIJE

Zavr{nica Konferencije o bezbjednosti u Minhenu

Vijesti
NASA

Odgo|eno lansirawe “Endevora“
KEJP KA NA VE RAL NASA je ju~e odgodila lansirawe spejs {atla “Endevor“ zbog obla ka iznad Astronomskog centra “Kenedi“ na Floridi. “Endevor“ je sa {est astronauta trebalo da bude lansiran ju ~e pri je svi tawa, a sqede }i po ku {aj lan si rawa predvi|en je za danas. Misija }e trajati 13 dana i tokom we astronauti treba da instaliraju dva nova modula na Me|unarodnoj svemirskoj stanici, javio je Rojters.

Kome bi {kodilo ukoliko bi Kina, Indija, Pakistan i drugi imali tje{we odnose s NATO-om, upitao generalni sekretar Rasmusen. Skup posve}en pitawima Irana, Avganistana, strategiji NATO-a, evroatlantskoj bezbjednosti i, prvi put, resursima planete

Mumbaj

Avion zadr`an radi provjere
Konferencija pra}ena protestima Anders Fog Rasmusen pozvao na tje{wu saradwu

MINHEN - Na zavr{nici me|unarodne Konferencije o bezbjednosti, odr`ane u Minhenu, generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen rekao je da zapadna vojna Alijansa mora da se razvije u globalni bezbje-

dno sni cen tar, pre nio je RTS. Problemi koje Alijansa ima u misiji u Avganistanu pokazuju potrebu tje{we veze sa drugim zemqama: - Niko ne}e izgubiti ako NATO tje{we sara|uje s dru-

gim institucijama i dr`avama. Kome bi {kodilo ukoliko bi Kina, Indija, Pakistan i drugi imali tje{we odnose s NATO-om? - upitao je Rasmusen. Ukazuju}i na potrebu da se razmisli o neophodnosti

da NATO bude pretvoren u forum za globalna bezbjednosna pitawa, Rasmusen je rekao da Alijansa treba da bude “adresa“ za mre`u bezbjednosnog partnerstva i savjetodavni centar za me|unarodna bezbjednosna pitawa.

Protesti
Konferencija, 46. po redu, okupqa oko 300 politi~ara i eksperata iz vi{e od 40 zemaqa, a odr`ava se uz najstro`e bezbjednosne mjere, ali i uz proteste qevi~ara i protivnika globalizacije i NATO-a. Iako su demonstracije bile mirne, ipak je jedan broj demonstranata privremeno uhap{en, javqaju wema~ki mediji.

WEMA^KA protiv globalne uloge Alijanse
Nagla{avaju}i da je glavna uloga NATO-a i sada, kao i prije, odbrana svojih ~lanova, Rasmusen je naveo da, ipak, stari na~in postupawa u borbi protiv novih globalnih opasnosti, protiv terorizma ili napada hakera, nije vi{e djelotvoran. Wema ~ki mi nis tar od brane Karl-Teodorf cu Gutenberg se, me|utim, izjasnio protiv globalne uloge Alijanse. Gutenberg je, kako javqaju mediji, rekao da Wema~ka ne `eli da se od Alijanse pravi globalna bezbjednosna arhitektura, a zajedno s Rasmuse-

nom se slo`io da NATO ne smije da bude konkurencija Ujediwenim nacijama. Me|unarodna konferencija o bezbjednosti posve}ena je pitawima Irana, Avganista na, stra te gi ji NA TO-a, evroatlantskoj bezbjednosti i, prvi put, resursima planete. Na konferenciji prvi put u~estvuje Kina. Rusiju u Minhenu zastupa {ef diplomatije Sergej Lavrov, koji je rekao da Moskva smatra da je {irewe NATO-a na Is tok ne pri hvatqivo. Moskva i Brisel namjeravaju da razviju politi~ki dijalog u okviru Savjeta Rusija - NATO. Sergej Lavrov je rekao da se vojna doktrina Rusije ne ra zli ku je od pret ho dne iz 2000. godine, kada je u pitawu upotreba nuklearnog oru`ja: - Ako Rusiju napadne druga zemqa nu kle ar nim oru `jem ili ako agresija protiv Rusije ugrozi wen opstanak, u tom slu~aju zadr`avamo pravo da upotrijebimo nuklearno oru`je - naglasio je Lavrov.

WU DELHI - Avion koji je trebalo da poleti za Dubai zadr`an je ju~e ujutro na aerodromu u Mumbaju nekoliko ~asova, zbog toga {to je procijeweno da jedan od putnika mo`e predstavqati prijetwu po bezbjednost. Poslije zaustavqawa aviona izvr{ena je provera svih putnika. Dva putnika zadr`ana su radi dodatnih provjera, a svi os ta li su se po no vo ukrcali u avion.

Australija

Mjesec bez alkohola
SIDNEJ - Ve}ina Australijanaca smatra da bi bez ve}eg truda mogla da pre`ivi mjesec bez ijedne kapi alkohola, rezultat je istra`ivawa australijskog udru`ewa “FebFast“ za borbu protiv alkoholizma. Kao i u ve}ini zemaqa, alkoholizam je i u Australiji jedan od problema koji zabriwavaju vladu. Istra`ivawe “FebFasta“ imalo je ciq da utvrdi da li su Australijanci spremni da se odreknu alkohola tokom jednog mjeseca.

Ubistvo na dan izbora
KIJEV - Poslije burne kampawe Ukrajinci su ju~e birali predsjednika dr`ave, uz najavu da se o~ekuje da }e gubitnik osporiti izborne rezultate na sudu ili na ulicama, a ju~e ujutro je na bira~kom mjestu u gradu Ivano-Frankivsku na jugozapadu Ukrajine, koji va`i za upori{te sada{weg premijera Julije Timo{enko, ubijen ~lan wenog izbornog {taba. [ef izbornog {taba Timo{enkove Aleksandar Tur~inov za ubistvo je optu`io pristalice protivkandidata Viktora Janukovi~a. Portparol Viktora Janukovi~a odbio je da komentari{e optu`be. Oba kandidata u drugom krugu izbora, sada{wi premijer Julija Timo{enko i opozicioni lider Viktor Janukovi~, prijete da }e poslije glasawa na ulice prijestonice izvesti hiqade svojih pristalica ako otkriju da izbori nisu bili fer.

Irski ekstremisti predali oru`je
BELFAST - Irska nacionalna oslobodila~ka armija (INLA), organizacija odgovorna za neka od najbrutalnijih ubistava u Sjevernoj Irskoj, predala je oru`je nekoliko dana prije isteka roka za razoru`awe paravojnih grupa u Sjevernoj Irskoj. Grupa, koja je nastala odvajawem od Irske republikanske armije, odgovorna je za vi{e desetina ubistava u Sjevernoj Irskoj od 1974. godine. Dva predstavnika INLA-e rekli su agenciji AP da je ta organizacija predala zalihe oru`ja komisiji za razoru`awe na dva tajna sastanka u novembru i januaru. O~ekuje se da }e predaju oru`ja te organizacije u ponedjeqak potvrditi Nezavisna me|unarodna komisija za razoru`awe koju su Velika Britanija i Irska osnovale 1997. godine za nadzirawe razoru`awa nekoliko ilegalnih organizacija u Sjevernoj Irskoj.

DOBRA VIJEST

SAD
Tri osobe su poginule u Koloradu nakon {to su se u vazduhu sudarila dva mawa aviona. Poginuli su pilot jednog i dvoje putnika u drugom avionu. Do nesre}e je do{lo kada je mawi avion zaka~io konopac kojim je drugi avion vukao jedrilicu, te prouzrokovao pad obje letjelice.

SAD
Ameri~ki vjerski aktivista, uhap{en krajem decembra zbog ilegalnog ulaska u Sjevernu Koreju, doputovao je kasno sino} u SAD, izjavio je portparol aerodroma u Los An|elesu. Park, koga su do~ekali ~lanovi porodice i prijateqi, nije davao izjave novinarima.

LO[A VIJEST

22 ponedjeqak, 8. januar 2010. GLAS SRPSKE

Jak zemqotres kod Japana

Upozorewe na cunami
TOKIO - Japanska meteorolo{ka agencija izdala je upozorewe na cunami visok 50 centimetara nakon {to je ju~e rano ujutro zemqotres ja~ine 6,6 stepeni po Rihteru pogodio ju`nu obalu Japana. Epicentar potresa nalazio se oko 110 kilometara ispred ostrva Mivakojima na jugu Japana, na dubini od 10 kilometara. Malo ostrvo u arhipelagu Rjukju nalazi se oko 1.800 kilometara jugozapadno od Tokija. Zasad nema dojava o mogu}im `rtvama ni o {teti usqed potresa, a agencija navodi da se podrhtavawe tla osjetilo u nekoliko mawih gradova na jugu Japana. Pacifi~ki centar za upozorewa od cunamija objavio je da nema opasnosti od cunamija u {iroj regiji.

[panske vlasti

Na|ena tona i po eksploziva

Gra|ani upozoreni da bez razloga ne izlaze iz ku}a

Snijeg zameo Va{ington, Baltimor i druge ameri~ke gradove

Otkazani letovi, doma}instva u mraku
MADRID - [panske vlasti saop{tile da je 1,5 tona eksploziva na|ena u ku}i koju su koristili pripadnici baskijske teroristi~ke organizacije ETA kao bazu za napade. Koli~ina prona|enog eksploziva, prema {panskom ministarstvu unutra{wih poslova, tri puta je ve}a od onoga {to je prekju~e navela portugalska policija. [pansko ministarstvo je saop{tilo da su pored tone i po eksploziva prona|eni kompjuteri, oprema za pravqewe bombi i mape {panskih gradova Madrida, Kadiza i San Fernanda. Za sada nije jasno kako se pojavila razlika i koli~ini ju~e prona|enog eksploziva. Stru~waci za deaktivirawe eksplozivnih naprava su izveli najmawe dvije kontrolisane eksplozije u toj ku}i.

Metro prekinuo saobra}aj na nadzemnim dijelovima pruge, a gradski autobusi ne voze. Bez struje ostalo 230.000 doma}instava
VA[INGTON - Swe`na oluja zahvatila je regiju centralnog Atlantika, na isto~noj obali SAD, izazivaju}i prekide avionskog, putni~kog i `eqezni~kog saobra}aja. Va{ington, Baltimor i drugi gradovi su paralisani, a vi{e od dvjesta hiqada doma}instava ostalo je bez struje, javile su agencije. Aerodromi u regiji su tehni~ki otvoreni, ali je ve}ina letova otkazana. Ostali su samo neki me|unarodni letovi na va{ingtonskom aerodro mu Da las. Ot ka za ni su brojni vozovi, autobusi ne voze, a na putevima se vide samo vozila zimske slu`be, vatrogasaca i hitne pomo}i, uz pokoje terensko vozilo. Vlasti su pozvale gra|ane da ostanu kod ku}a i ne izlaze s automobilima na puteve, kako bi hitne slu`be mogle odgovoriti na pozive za pomo}. Va{ingtona je do subote u podne palo oko 40 centimetara snijega, a u okolini, u dijelovima Merilenda i Viryinije izmjereno je i preko pola metra. Gust i mokar snijeg, no{en jakim vjetrom, nastavio je da pada a swe`ni pokriva~ raste tempom od pet centimetara na sat. Najavqeno je slabqewe i prestanak swe`nih padavina. Upozorewa za swe`nu me}avu izdata su za podru~ja Va{in gto na, Bal ti mo ra, dijelova dr`ava Wu Yersi i Delaver, te za neka podru~ja zapadno od zaliva ^esapik. Mokar snijeg predstavqa posebnu opasnost za elektri~ne vodove i brojna stabla u ~etvrtima porodi~nih ku}a: - Stvari su jo{ pod kontrolom, ali je problem {to su se po ~e la ru {i ti sta bla izjavio je portparol vatrogasne slu`be u Va{ingtonu Pit Pirinyer. U re gi ji cen tral nog Atlantika, koja obuhvata savezne dr`ave Wu Yersi, Pensil va ni ju, De la ver, Merilend, Viryiniju, Zapadnu Viryiniju, Sjevernu Karolinu i Distrikt Kolumbiju (Va{ington), elektroprivredna preduze}a su javila da je zbog pucawa vodova bez struje ostalo 230.000 doma}instava. Najve}i broj, 85.000, ostao je bez struje u okrugu Montgomeri, u predgra|u Va{ingtona. Od po~etka nevremena u pe tak po sli je po dne, za biqe`eno je na stotine saobra}ajnih nesre}a, a do sada su jedine `rtve zabiqe`ene u Viryini ji, gdje je ka mi on tegqa~ pregazio oca i sina koji su stali da pomognu drugom voza~u u nevoqi. Predsjednik Barak Obama oluju je nazvao “snoumagedon“ (izvedenica od rije~i “snijeg“ i “armagedon“).

OBAMA oluju nazvao “snoumagedon“
Najte`e su pogo|ena {ira podru~ja Va{ingtona i Baltimora, gdje je metro prekinuo saobra}aj na nadzemnim dijelovima pruge, a gradski autobu si ne vo ze. U cen tru

Francuska

Poginuli u lavinama
PARIZ - Dvoje skija{a koji su skijali izvan ure|enih staza, poginulo je, a pripadnik spasila~ke slu`be je povrije|en u lavinama u ju`nim Alpima, na jugoistoku Francuske, prvog dana zimskog odmora za jedan dio zemqe, uprkos pozivima vlasti na oprez. Prva po gi bi ja do go di la se na po dru ~ju ski ja li {ta u Gorwoprovansalskim Alpima. U Izoli 2000 (departman Alps-Maritime), dvadeset{estogodi{wak koji se skijao izvan staze prona|en je mrtav, zatrpan pod snijegom, a spasilac koji je u~estvovao u potrazi je povrije|en.

Rekord
Na univerzitet u Va{ingtonu palo je 64 centimetara snijega koji nema namjeru uskoro da prestane da pada pa se vjeruje da }e oboriti rekord iz 1922. godine kada je pao 71 centimetar snijega.

Automobili zaglavqeni u snijegu

FOTO: AP

Jo{ jedan obra~un narko-kartela u Meksiku

Ubi je no {es to ro u klu bu
MEKSIKO - ^etvorica na oru `a nih mu {ka ra ca su upala u no}ni klub u meksi~kom primorskom gradu Mazatlanu, otvorila vatru i ubila {est osoba, javile su agencije. Pretpostavqa se da je rije~ o jo{ jednom od niza obra~u na nar ko-kar te la. Na plesnom podijumu su ubili dvojicu kelnera i gazdu kluba, a zatim su se okrenuli i ubili jo{ tri oso be na vra ti ma, izjavio je predstavnik kancelarije dr`avnog tu`ioca u dr`avi Sinaloa na sjeveru zemqe. Ubistva narko-bandi su ove godine eksplodirala u Meksiku, navodi Rojters. Broj ubis ta va se po peo pro{log mjeseca na oko 900, ~i me je ja nu ar pos tao naj smrtonosniji mjesec otkako je predsjednik Felipe Kalderon do{ao na vlast 2006. godine i pokrenuo rat predvo|en vojskom protiv narko-kartela.

JANUAR najsmrtonosniji mjesec
Naoru`ani napada~i su pro{log mjeseca ubili na ro|endanskom slavqu tinejyera najmawe 13 sredwo{kolaca i dvoje punoqetnih u mjestu Sijudad Huares, na granici sa SAD. Os ta li na pa di su za -

Meksi~ke vlasti vode rat protiv kriminala

Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinexad sa za{titnim nao~arima na izlo`bi u Teheranu posve}enoj dostignu}ima u laserskoj tehnologiji.

biqe`eni u barovima i centrima za lije~ewe od bolesti zavisnosti na sjeveru zemqe. Otkako je Kalderon po-

krenuo rat protiv droge, skoro 18.000 qudi je ubijeno {irom zemqe, uglavnom trgovaca drogom i policajaca.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 23

Za{to evropske institucije imaju lo{u reklamu

Vijesti
Indija

Slabost na podru~ju kreativnosti vrlo jasno pokazuje politi~ku komunikaciju Evropske unije. Ni ~iwenica da je pro{la godina obiqe`ena kao godina kreativnosti i inovacija nije ni{ta oko toga mogla da promijeni
BRISEL - Samoreklami rawe in sti tu ci ja Evropske unije je lo{e: bilo da pogledate predstavqawe pu tem In ter ne ta, bro {u ra ili je dnos ta vno vrlo lo{e napravqen logo pojedinih organizacija, javio je Doj~e vele. Evrop ske in sti tu ci je kao da se na dme }u ko ja }e biti lo{ija u komunikaciji s javno{}u. Novinari koji izvje{tavaju iz Brisela ve} godinama upozoravaju da bi promocija trebalo da bude pre pu {te na pra vim i pro fesionalnim stru~wacima. Na pri mjer, Op {ta uprava za poqoprivredu pri Evropskoj komisiji idu}eg juna namjerava u EU da uvede novi za{titni znak za pakovane bio-proizvode. Umjesto da se promovisawem i obliko vawem ovog po sla ba ve pro fe si onal ni di zaj ne ri, Komisija je raspisala konkurs za studente dizajna. Od 3.422 prijedloga izabrana su za finale tri - jedan dosadniji od drugog. Upra vo sla bost na po dru~ju kreativnosti vrlo jasno po ka zu je po li ti ~ku komunikaciju Evropske unije. Ni ~iwenica da je pro{la godina obiqe`ena kao godina kreativnosti i inovacija nije ni{ta oko toga mogla da promijeni. Sve {to in sti tu ci je

Studenti smi{qaju dizajn

Uspje{no testiran projektil
WU DELHI - Indija je ju~e jo{ jednom uspje{no tes ti ra la pro je ktil du gog do me ta ko ji mo`e da nosi nuklearnu bo je vu gla vu, a mo `e da pogodi mete {irom Azije i Bliskog istoka. To je ~etvrti uspje{ni test projektila “agni 3“, rekao je je dan zva ni ~nik Organizacije za razvoj i is tra `i vawe od bra ne. Prvi je test iz vr{en 2006. godine i bio je neus pje {an, ali su dru ga dva us pje la. Tre nu tni indijski arsenal projektila uglavnom je usmjeren na konfrontaciju s Pakistanom.

Avganistan
Nezanimqivi poziv za evropske izbore FOTO: DOJ^E VELE

Evrop ske uni je tre nu tno pri ka zu ju spoqnom svi je tu ukazuje na pora`avaju}i nedostatak kreativnosti. Vizu el ni kva li tet veb stranica Evropskog savjeta, Komisije i Parlamenta toliko je skroman da je te{ko o~ekivati da }e odu{eviti gra|ane za evropske ideale. Tek je krajem januara portal EU, euro pa.eu, do bio no vi dizajn. Isto vrijedi i za brojne bro{ure koje se nude u informacionim centrima EU

u zemqama ~lanicama i kandidatskim zemqama. Zato ne ~udi da mnogi gra|ani ka`u da informacije o Evropskoj uni ji ~es to li ~e na let ke nekog osiguravaju}eg zavoda, a ne prili~e jednoj ozbiqnoj i kreativnoj informativnoj kampawi.

EU PATI OD ikonografskog deficita
Danas u Briselu priznaju da je holandski arhitekta Rem Kolhas imao pravo kada

je jo{ 2004. godine kritikovao Evropsku uniju zbog wenog “ikonografskog de fi ci ta“. Na kon {to su 2005. godine Francuzi i Holan|ani na refe ren du mi ma odba ci li Logo za evropski Internet domen Evropski ustav, potpredsjePre ma na vo di ma je dne dnik Evrop ske ko mi si je studije, ovim projektom nije Margot Valstrom pokrenula ostvaren nijedan postavqeni je akcioni plan tri D koji ciq, {to ne ~udi. Na ime, se zalagao za vi{e demokra- Val stro mo va je tre ba lo da ti je, di ja lo ga i dis ku si ja po ku pi sa vje te naj boqih kao i on lajn forum na ko- evropskih komunikacionih jem bi gra|ani raspravqali stru~waka i dizajnera, dakle o Evropi. profesionalaca, koji vrlo dobro znaju kako da privuku pa`wu qudi i kako da ubijede gra|ane da je Evropa va`na. Postoji za to dovoqno razloga. Mir, blagostawe i bezbjednost ne “padaju s neba“ ve} su i te kako djela i rezultati Evropske unije.

Uhap{en komandant policije
KABUL - Jedan komandant av ga nis tan ske po li ci je uha p{en je zbog umi je {a nos ti u pos tavqawe bombi pored puteva i dru ge kri mi nal ne aktivnosti u Mahmud-iRa ki ju, gla vnom gra du provincije Kapisa, sjever no od Ka bu la, sa op {ti le su ju ~e me|unarodne snage u toj zemqi (ISAF) ko je pre dvodi NATO. “Uhap{eni je u~es tvo vao u skla di {tewu, dis tri bu ci ji i pos tavqawu im pro vi zo va nih ek splo zi vnih na pra va“, na vo di se u saop{tewu ISAF-a, koje je prenio Rojters.

Rem Kolhas

Margot Valstrom

Iranska organizacija za atomsku energiju

Proizvodwa nuklearnog goriva
TE HE RAN - Iran ski predsjednik Mahmud Ahmadineyad nalo`io je ju~e Iranskoj organizaciji za atomsku energiju da po~ne proizvodwu nu kle ar nog go ri va za reaktor u Teheranu, koji se koristi u nau~noistra`iva~ke svrhe, javile su agencije. Iranski zvani~nici su u vi{e navrata rekli da Iran mo`e sam da proizvede 20 odsto oboga}eno gorivo, ako se ne postigne sporazum o nabavqawu goriva iz inostranstva. Me |u na ro dna agen ci ja za atomsku energiju (IAEA) napravila je nacrt sporazuma, pre ma ko me bi Iran tre ba lo da po {aqe sla bo oboga}eni uranijum u inostranstvo na daqu preradu i pretvarawe u gorivo za medicinski reaktor u Teheranu. bo oboga}enog uranijuma koja }e biti poslata u inostranstvo u prvoj turi bude mawa od 1.200 kilograma koliko tra`e svjetske sile. - Dali smo Zapadu rok od dva do tri mjeseca za postizawe sporazuma. Ali oni su po~eli da igraju novu igru i za to sam sa da dao in stru kcije za proizvodwu goriva u na {im cen tri fu ga ma izjavio je Ahmadineyad u govoru odr`anom na dr`avnoj te le vi zi ji, do da ju }i da i daqe ima prostora za pregovore. Iranski predsjednik je, tako|e, rekao da Iran posjeduje kapacitete za oboga}ivawe ura ni ju ma uz po mo} la ser ske te hno lo gi je, bez daqeg obrazlagawa, javio je Rojters.

GORIVO za reaktor u Teheranu
Ciq sporazuma je da se iranske zalihe slabo oboga}enog uranijuma smawe toliko da ne budu dovoqne za proi zvodwu ma te ri ja la za atomsku bombu. Me|utim, Iran ne prihvata sporazum bez izmjena i insistira da koli~ina sla-

Mahmud Ahmadinexad dao instrukcije

24 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Jedan od kandidata za predsjednika Bugarske oti{ao u provincijski gradi}. Qudi ga prepoznaju i tap{u mu, on zadovoqno odmahuje. Svratio je i na pijacu, pri{ao jednom prodavcu i pita: - Mogu li da kupim kilo-

gram jabuka? - Cijeli kilogram ne, imam samo ovih nekoliko sitnih. - Ponuda vam nije za pohvalu. Neke su i trule. - [ta vi nudite nama, to i mi vama - odgovori proda vac.

Do|e ~ovjek u kafi} i ka`e: - Narode, znam jedan novi vic o policajcima! Tip koji je sjedio sam

za stolom ustane, pa ka`e: - Hej! Zna{ li da sam ja policajac? - Ne brini, tebi }u vic ponoviti.

Razgovaraju budu}i supru`nici: - Zna~i, dragi, kad se vjen~amo, ja }u zajedno s tobom dijeliti i

tvoje probleme. - Ali ja nemam nikakvih problema! - Rekla sam kad se vjen~amo!

Romansa sa misicom
Igor Lazi}, poznatiji kao Nigor, je u vezi s Marijanom Grgi}, aktuelnom misicom Vojvodine i tako|e biv{om u~esnicom rijaliti {oua “Farma”, tvrdi Sale Jovanovi}, koji je s wima bio na imawu u Lisovi}ima, a pikanterije iz ovog {oua preto~io je u kwigu “Sve tajne Farme”. - Ono {to gotovo niko od “farmera”, novinara i gledalaca nije uspeo da primeti jeste me|usobna naklonost koju su gajili Nigor i Marijana… Romansa se nastavila vrlo brzo (po zavr{etku rijalitija, prim. aut.). Montenigersu je najve}i problem, ali i moralnu dilemu predstavqala ~iwenica da ga je po zavr{etku {oua sa~ekala Suzana, devojka sa kojom se smuvao pred sam po~etak {oua. Istovremeno, Marijana je raskinula sa de~kom, mawe poznatim odbojka{em s kojim je bila u vezi, i wen prvi “bliski” susret sa Nigorom desio se po~etkom januara, na gostuju}em terenu u Beogradu , zapisao je Jovanovi}. Me|utim, Igor Lazi} tvrdi da u tome nema istine! - Neka Sale pi{e {ta god ho}e! Sve to izmi{qa zarad ve}eg tira`a kwige! [to se Marijane ti~e, ona je probleme s de~kom imala i prije nego {to je u{la na “Farmu”, zbog wegove qubomore. Vidjeli smo se jednom, na nekom okupqawu kod Viktorije, ali nismo u vezi - naglasio je Lazi}. Ma{tovite rolnice, slo`ene s pile}im {niclama, sirom i slaninom (hamburgerom) i ispe~ene na ro{tiqu pravi su u`itak za gurmansko nepce. Poslu`ite li ih sa zape~enim pire krompirom koji ste prelili s kiselom pavlakom, u~inak }e biti potpun. Za pripremu ovog veoma ukusnog jela potrebno je oko 50 minuta.

Sastojci
(za 4 osobe) Za rolnice: 600 g 2 200 g 200 g 50 ml pile}ih {nicli ka{ike za~ina za piletinu sira slanine (hamburgera) uqa za pe~ewe

Priprema
1. Pile}e {nicle lagano potucite preko prozirne folije i onda ih nare`ite na mawe komade. Posipajte ih mje{avinom za~ina (dodatak jelu). 2. Oko dvije tre}ine sira nare`ite na {tapi}e. 3. U piletinu umotajte {tapi}e sira te rolnice umotajte u slaninu. 4. Rolnice nabodite na {tapi}e (pet u nizu) i pecite na ro{tiqu ili gril tavi. 5. Pire krompir pripremite tako da u kipu}u vodu dodate so, maknete posudu s vatre, dodajte mlijeko, maslac i umije{ajte sadr`aj vre}ice pire krompira. Ostavite da odstoji jednu minutu i promije{ajte. 6. Pomo}u grabilice za sladoled oblikujte kuglice, stavite u tepsiju na nauqeni papir za pe~ewe, pospite s preostalim naribanim sirom i zapecite (gratinirajte) u rerni (230 stepeni Celzijusovih) do zlatno`ute boje.

Cijene u KM
piletina za~ini sir slanina uqe mlijeko maslac pire krompir pavlaka 5,5 0,4 1,6 2,8 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Odli~no se osje}ate zahvaquju}i uspje{no obavqenom poslovnom projektu zbog kog ste strepili. O~ekuje vas napredak u poslu kojim se bavite, ali i uspjeh vezan za sklapawe ugovora. Ne odustajte od wih, makar bili i bra~ni.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Pred Vagama je prijatan dan. Ne morate puno da radite, a vremena da }askate imate na pretek. Niko kao pripadnici ovog komunikativnog znaka ne umije tako slatko da prenosi tra~eve, pa se jedino wima ne uzima za zlo takvo pona{awe. Partner vam dokazuje qubav. Ne odbijajte ga!

Za pire krompir: 300 ml 100 ml 20 g 100 g tople vode malo soli mlijeka maslaca pire krompira

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Danas ne o~ekujte drasti~ne promjene. Po{to je nezadovoqstvo dugotrajno i akumulirano, sa wim se morate sa`ivjeti, ali i na}i na~in kako da ga ubla`ite. Mo`da bi humoristi~ka literatura mogla da vam izmami osmijeh? Ili se sjetite vedrih osoba, pa ih pozovite u {etwu.

Poslu`ivawe
Pe~ene rolnice skinite sa {tapi}a prije servirawa. Pe~eni krompir prelijte kiselom pavlakom i servirajte s rolnicama.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Va{a dru{tvena narav i `eqa za komunikacijom trenutno su u prvom planu. Dobro se osje}ate jer ste zadovoqni svim segmentima `ivota. Izuzetno vam prija dru`ewe sa Blizancima, zato {to su oni dinami~niji i vedriji od vas, makar na prvi pogled.

Za poslu`ivawe:

Pile}e rolnice s krompirom i pavlakom

200 ml

kisele pavlake

12,6

Blizanci
(21.5 - 21.6)
Javqa se `eqa da se nametnete u onome ~emu niste vi~ni. Morate biti objektivniji prema sebi ukoliko `elite da iz trenutne situacije izvu~ete maksimum. Po{to nastojite da doka`ete okolini ne{to ~ega nema, zapadate iz gre{ke u gre{ku. [etwa je spas.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Na svojoj ko`i osje}ate pozitivnu energiju, pa prihvatite izazove koje vam nudi vanserijska osoba u vidu neodoqivog Ovna. Bi}e ludo i nezaboravno, o ~emu god se radilo. Pored obiqa strasti, ne propu{tate nijedan poslovni izazov: ponude, ugovore, planove.

Bakina i d jedova uloga
Uloga bake i djeda u vaspitawu djece je od neprocjewive va`nosti. Qubav, strpqewe, znawe, voqa, dostupnost i pomo} su samo neki od razloga za{to su ba{ oni najboqe “dadiqe” va{eg djeteta
viti trebaju odmah razjasniti i rije{iti. Imaju}i na umu koliko ih unuci, a i vi volite, objasnite im kako ste pos ta vi li ja sne va spi tne granice za va{e dijete te ih zamolite da ih i oni u~e da ih po{tuju jer }e ina~e djeca vrlo spretno da iskoriste va{e neslagawe, a vaspitna efikasnost bi mogla do}i u pitawe. Istra`ivawa su pokazala kako su baka i djed, odmah poslije roditeqa, najzna~ajnije osobe za va{e dijete te stoga nije ~udno kako mnogi roditeqi koji imaju tu mogu}nost, brigu o djeci prepu{ta ju upra vo wima. Ve za izme|u djeteta i bake /djeda je posebna i od velike koristi za oboje, navode stru~waci. Ono {to najvi{e razlikuje baku ili djeda od roditeqa je `ivotni ritam koji je dosta sporiji i time sli~ni ji dje te to vom. Sta ri je osobe lak{e se i spremnije prilago|avaju sporom ritmu djeteta, pa }e ga npr. strpqivo ~ekati dok ne pojede, dok se ne na spa va ili }e u`ivati u laganoj {etwi jednako kao i ono. Bake i deke ne `ure na posao, nisu ograni~eni vremenom i obavezama te mogu unucima biti na raspolagawu onoliko koliko je potrebno. U mogu}nosti su da im sva ki dan po sve te do voqno pa`we te odvoje dovoqno vremena za du`u igru ili ~ekawe u parku. Jo{ jedna wihova velika prednost je {to raspola`u ne pro cjewivim `i vo tnim iskustvom i u mogu}nosti su de taqno da od go va ra ju na znati`eqna dje~ija pitawa. Oni `ele i vole podu~avati unuke svakodnevnim poslovima, a djeca u`ivaju u pa`wi i we`nosti koju im pru`aju. Tako|e, puni su zanimqivih `ivotnih pri~a koje plijene dje~iju pa`wu i interesovawe. Zbog svega navedenog, bake i djedovi su tolerantniji, popustqiviji i bla`i u vaspitawu unuka {to djeci, naravno, odgovara. Ali mo`da ne i roditeqima. Razli~ite generacije imaju razli~ite vaspitne metode te se stoga problemi koji se mogu pojaqutwe wihovo ne. Jer, zna se dogoditi da “baka i djed servis” dobro funkcioni{e i roditeqi im prepuste cjelokupnu brigu i vaspitawe, ~ime oni po no vno mo ra ju da preuzmu odgovornost vaspitawa i nisu u mogu}nosti u cijelosti da u`ivaju u dru`ewu s unu~adima, te svom slo bo dnom vre me nu. Ta kva situacija nikome ne donosi dobro, zato, nemojte svojim roditeqima da oduzmete tu dragocjenost, a svoje roditeqske oba ve ze od go vor no preuzmite kako kasnije i vi ne bi za`alili za svim propu{tenim. Qubav izme|u unuka te dje do va i ba ka je ne pro cjewiva i ostaje za cijeli `ivot, pa zato, ako mo`ete, pru`ite svom djetetu nezaboravne trenutke dru`ewa s wegovom naju`om porodicom, savjetuju stru~waci.

Rak
(22.6 - 21.7)
Rje{avate da galantno potro{ite ve}u sumu novca na ne{to o ~emu dugo razmi{qate. Dr`ite se devize da niste toliko bogati da biste kupovali jeftine stvari, pa }ete se stoga svojski istro{iti. ^itav dan odvija se u znaku sistema vrijednosti i preispitivawa.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Iako je imunitet na dowoj granici, a nervni sistem blago uzdrman, ipak ste aktivni. Odolijevate izazovima. Uporno i odlu~no istrajavate na svim frontovima. Preosjetqivost i osje}aj da vas niko ne voli samo je subjektivan i brzo }e pro}i.

BOGATO `ivotno iskustvo baka i djedova
Iako znate da djedovi i bake obo`avaju da se dru`e s unucima, ipak vodite ra~una o tome da se i oni trebaju odmoriti od djece, posvetiti se sebi, jedno drugome i svojim hobijima. Zato je preporu~qivo da ih pitate o tome odgovara li im da pri~uvaju unu ~ad i pri hva ti te bez

Lav
(22.7 - 22.8)
Jedna Riba na koju ste zaboravili podsje}a vas svojim prisustvom na to da jo{ uvijek nije izbrisana iz va{eg srca. Potrebna joj je va{a pomo} i stru~ni savjet. Dan mo`e u~initi jedinstvenim samo bavqewe lijepim stvarima, u`ivawem u umjetnosti i duhovnosti.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Tek sada je jasno zbog ~ega se ~udno pona{ate. Zdravstvena situacija nije sjajna, a uvijek se pona{ate onako kako se osje}ate. Ni{ta ne prikrivate. Bolest je latentna, pa se mo`e i otvoreno ispoqiti. Umjesto {to se sva|ate i nervirate, krenite da sanirate uzrok.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Djevica
(23.8 - 23.9)
Zdravstvena situacija nije na zavidnom nivou. Po`eqno je ne donositi zna~ajne odluke i ne povla~iti poslovne poteze, ve} se primiriti i {to pasivnije provesti dan. Mo`da bi {etwa u primamqivom dru{tvu Lava ili [korpije bila prava stvar? Probajte, nemate {ta da izgubite.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Idealno vrijeme za duhovna i parapsiholo{ka iskustva, kao i za pomagawe qudima u nevoqi. Po{to je stvarnost surova i ne obe}ava povoqan ishod starog problema, okre}ete se planovima u vezi sa inostranstvom. Po`eqno je povesti vi{e ra~una o sebi.

RJE[EWE: TRAMPA, GAD, UM, RAZOR, ZAPE[]A, OD, ]ELAVOST, T, SIR, PERAST, PE, KSENOFONT I MAR(IJA), OTA, DENSON, DI, KA, KOVITLAC, J, BRTVICE, A, [N, IO, IMEL, KIZ, SJENI, A, AZILANT, RADULA, TON, ARABIJA, NO, MARIN DR@I].

26 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Beograd

Slobodan Seleni}, PRIJATEQI

Ivana Kuzmanovi}, AMOR PORTENO

Izlo`ba bawolu~kih umjetnika otvorila “Sarajevsku zimu“

Umro akademik Mihajlo Markovi}
BEOGRAD - Akademik Mihajlo Markovi} umro je u Beogra du u 87. go di ni, ja vio je Tanjug. Markovi} je bio predsjednik Ju go slo ven skog udru`ewa za filozofiju, dekan i upravnik Instituta za filozofiju beogradskog Filozofskog fakulte ta, je dan od or ga ni za to ra Kor ~ulan ske qe twe {ko le u 1960-im, ~lan Savjeta znamenitog filozofskog ~asopisa “Pra ksis“ i mno gih dru gih stru~nih ~asopisa. Bio je redovni ~lan Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), predavao je na mnogim univerzitetima u Evropi, Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama i Kanadi. Mjesto i vrijeme sahrane Mihajla Markovi}a bi}e naknadno saop{teni.

"Me|uprostor" odgovorio na "[ta sad"
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Qiqana Labovi} Marinkovi}

Ponosna sam na ~iwenicu da su izlo`bu u Sarajevu posjetili mnogi mladi umjetnici koji su prijateqi sarajevske umjetni~ke scene, ka`e Qiqana Labovi}-Marinkovi}
SARAJEVO - Izlo`bom “Me|uprostor“ Muzeja savremene umjetnosti iz Bawe Luke ju~e je u Umjetni~koj galeriji BiH sve~ano otvorena 26. sarajevska zima. To je prva izlo `ba u okvi ru tra di ci onal nog festivala na kojem se predstavqaju stvaraoci iz svih oblasti umjetnosti. Selektor likovnih programa “Sarajevske zime“ i direktor Umjetni~ke galerije BiH Meliha Huseyinovi} is ta kla je da je festival ove godine fokusi ran na do ma }e sna ge, s ciqem da se poka`e kakvim umjetnicima raspola`u BiH i RS. - Izlo `ba “Me |u pros tor“ je briqantan rad na jednom mjes tu ko ji bi ne ko nazvao ni~ija zemqa, poput Danisa Tanovi}a, a neko bi ga na zvao me |u pros tor u odnosu na Bosnu, Evropu i svi jet - re kao je di re ktor “Sarajevske zime“ Ibrahim Spahi}. On je zahvalio umjetnicima iz RS za prekrasan ambi jent ko ji su kre ira li u Umjetni~koj galeriji BiH i zakqu~io da se “Me|uprostor“ pove}ava i da smo bli`i kroz kulturu i umjetnost. Sve ~a nom otva rawu

Slike Sa{e Mili}a u Bawoj Luci

Lirika spirale

Posjetioci razgledaju izlo`bu

FOTO: G. [URLAN

BAWA LUKA - Izlo`ba aka dem skog sli ka ra iz Mrkowi} Grada Sa{e Mili}a otvorena je u petak u velikom izlo`benom salonu Ban skog dvo ra Kul tur nog centra u Bawoj Luci. Naziv izlo`be “X File“, na kojoj je autor predstavio 11 slika velikog formata, svo je ute meqewe na la zi u spi ral nim kom po zi ci ja ma sna`nog kolorita koje, kako ka`e istori~ar umjetnosti Sini{a Vidakovi}, jednostavno “uvla~e“ posmatra~a u wegovo promi{qawe seksualnosti, lirike, agresije. - “X File“ je prvi snimak

DNK ura|en rendgen zracima na kojem se vidjelo samo la ti ni ~no slo vo X. Me |u tim, matemati~kim prora~unom do bi je se pros tor na spirala. U svim mojim slikama postoje spirale i to je ne{to {to ne radim namjerno nego spontano - objasnio je Sa{a Mili}. On je dodao da izlo`ene slike snimaju razli~ite dijelove na{e du{e i daju odgovor na pitawe za{to smo do{li i za{to `ivimo. Izlo`ba Sa{e Mili}a mo `e da se po gle da do 25. februara. D. Vu.

Postavka privukla qubiteqe umjetnosti

FOTO: N. MI]EVI]

izlo`be prisustvovala je i pred sje dnik Ko mi si je za kul tu ru i obra zo vawe Evrop skog par la men ta Do ris Pak.

NOVA generacija na poqu umjetnosti
Direktor Muzeja savreme ne umje tnos ti RS Qiqana La bo vi}-Ma rin ko vi} pod sje ti la je da je

STVARAOCI
Djela devet bawolu~kih umjetnika ~ine izlo`bu “Me|uprostor“. To su Veso Soviq, Radenko Milak, Ana Vidovi}, Sandra Duki}, Miodrag Manojlovi}, Boris Glamo~anin, Mladen Miqanovi}, Nenad Male{evi} i Zvjezdan Veselinovi}.

Objavqen roman Mirjane Lubarda-Jankovi}

Pri~a o `enama
RO GA TI CA - Ro man “[ta te bo li, Ju pi te re“, ~i ji je autor Mirjana Lubarda-Jankovi}, objavqen je u iz dawu beo grad skog “Sveta kwige“. Mirjana Lubarda-Jankovi} je Rogati~anka koja `ivi u Beogradu i ovo je wena tre}a kwiga. Prvu kwigu “Ni~ija `ena“ objavila je 2001, a drugu “Zbogom ratnici“ 2007. godine. - Sa uverqivom eti~kom istinom autorka ukr{ta i spaja sudbine glavnih junakiwa Marije i Jovanke. Jedna posle neposrednog ratnog iskustva, ponovo u vrelim bitkama re~i i misli, druga, sa bremenom `ivotnih nevoqa i isku{ewa. Susret dve mlade `ene, u moralno opusto{enom bosanskom gradu, poslu`io je u romanu kao pozornica i okvir za uvid u mnogoliku galeriju qudskih sudbina - rije~i su recenzenta romana Branislava Jevtovi}a. S. M.

“Me|uprostor“ stigao u Sarajevo poslije Novog Sada, Skopqa i Beograda. - Po no sna sam na ~iweni cu da su izlo `bu u Sa ra je vu po sje ti li mno gi mla di umje tni ci ko ji su pri ja teqi sa ra jev ske umje tni~ke scene i koji su istovre me no tvor ci vrlo pres ti `ne re fe ren tne evrop ske sce ne sa vre me ne umjetnosti danas. Nadam se da }e tu sinergiju BiH da prepozna i Doris Pak i da }e mo svi je dnog da na rad Ve se So viqa “Umje tnost BiH je u gra ni ca ma BiH” da pam ti mo kao trenutak ka da smo se pi ta li “[ta sad” - ka`e Qiqana Labovi}-Ma rin ko vi}. Koautor

izlo `be “Me |u pros tor“ Duwa Bla`evi} istakla je da je ovo prvo pojavqivawe no ve ge ne ra ci je umje tni ka iz Srpske, ko ji re agu ju na potpuno nov na~in. - Ve }i na ra do va je iz 2007, a u ove tri go di ne mladi umjetnici napravili su ve li ki is ko rak. Mno gi od wih ve} su prisutni na me|unarodnoj sceni i vrlo intenzivno rade - rekla je Duwa Bla`evi}. Ona je do da la da je izlo `ba “Me |u pros tor“ koncipirana tako da predstavqa novu umjetni~ku scenu BiH, koja se pojavila sa no vom generacijom di plo mi ra nih sli ka ra u Bawoj Luci.

Nova predstava u Pozori{tu Prijedor

"Iza maske" premijerno na sceni
PRI JE DOR - ^la no vi Dram skog stu di ja “De sni ca“, koji djeluje u Pozori{tu Pri je dor, u pe tak su pred prepunim gledali{tem premijerno izveli predstavu “Iza maske“, koju je po tekstovima “@enski razgovori“ i “Mu {ki raz go vo ri“ Du{ka Radovi}a adaptirao i re`irao Radenko Bilbija. Rije~ je o komediji koja govori o problemima iskrene komunikacije me|u mladima i odnosu mladih i starijih. Na sceni se pojavilo 11 mla dih glu ma ca ko ji su tokom qeta pro{le i pretpro {le go di ne po ha |a li {ko lu glu me ko ju je vo dio glu mac De an Ba toz. Svoj gluma~ki talenat tako su poka za li Ma ja Brdar, Di mi tri je Vo ki}, Ari ja na Kne`evi}, Sr|an Duki}, Dajana Kantar, Suzana Dima~, Alen Josipovi}, Viktorija Sa va no vi}, Dra gan Mrkowi}, Selma Keranovi} i Maja Davidovi}.

RE@IJA povjerena Radenku Bilbiji
- Ovo je druga predstava ko ju ra di mo sa Ra den kom Bilbijom i razlika je u tome {to je ova mnogo zahtjevni ja jer smo do bi li po tpu nu slo bo du da sa mi kreiramo likove i nadam se da smo u tome uspjeli - re-

kla je Arijana Kne`evi}. Wena koleginica Maja Brdar ka`e da im je Radenko Bilbija dao monologe koje treba da odglume, a ostalo je bilo na wima i wihovim kreacijama. Mladi glumac Sr|an Duki} isti~e da je zadovoqan odnosom starijih kolega iz prijedorskog pozori{ta, koji im iskreno poma`u u gluma~kom odrastawu. S. T.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 27

Martin Skorseze i Leonardo di Kaprio rade novi film
LOS AN\ELES - Rediteq Martin Skorseze i wegov omiqeni glumac Leonardo di Kaprio pri~aju o svom ~etvrtom zajedni~kom projektu - gotik trileru “Shutter islands“, javio je Mondo. Saradwa je ovog puta na jednom vi{em nivo. Poslije filmova “Bande Wujorka“ i “Departed“ shvatili smo da bismo mogli mnogo vi{e da uradimo, i to smo i u~inili u ovom filmu - rekao je Martin Skorseze.

Kwi`evnik Slobodan Vladu{i}, dobitnik “Vitalove“ kwi`evne nagrade

Vijesti
Koncerti

[ta ako Holms vi{e nije na strani pravde
Jedan deo takozvane “javnosti“ smatra da kwi`evnost treba da bude prostitutka politike; to zna~i da pisac slepo treba da ispuwava `eqe centara mo}i, a oni }e mu zauzvrat baciti u pra{inu neki nov~i}, kazao Slobodan Vladu{i}
RAZGOVARAO: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

Kris Rija nastupio u Beogradu
BEOGRAD - Gitarista i pjeva~ Kris Rija odsvirao je u petak uve~e u beogradskom Centru “Sava“ izbor svojih najve}ih hitova, javile su agencije. Nadahnuti Rija i wegov bend izvo di li su uglavnom kompozicije sredweg tempa, mame}i aplauze publike najpoznatijim pjesmama, kao {to su “Stainsby Girl“, “Josephine“, “Looking For The Sunshine“, “The Road To Hell“. Poslije osamdesetak mi nu ta pre {li su na bis i od svi ra li “On The , Beach“ i “Let s Dance“, koji je plesnim ritmom odudarao od ostatka koncerta.

Da bismo sebe videli u pravom svetlu – a to je stvar koju hitno moramo da uradimo – potrebna nam je hrabrost da svet vidimo onakvim kakav on zbiqa jeste, a ne kakav bismo mi voleli da jeste. Uveren sam da je to ne op ho dan uslov za je dnu ra ci onalnu nacionalnu politiku, odnosno po li ti ku ko ja se klo ni i {ovinizma, ali i auto{ovinizma. Rekao je ovo u intervjuu za “Glas Srpske“ romanopisac i esejista iz Novog Sada Slobodan Vladu{i}, koji je za roman “Forward“ dobio “Vitalovu“ nagradu “Zlatni suncokret“. Nagrada }e mu biti uru~ena krajem februara u Beogradu. Vladu{i} je ~lan kwi`evne grupe “P-70”, zajedno sa Vladimirom Kecmanovi}em, Nikolom Malovi}em, Aleksandrom Novakovi}em i drugima. GLAS: Da li se “ozbiqni“ pisci pla{e “`anra“ i za{to? VLADU[I]: Za mene su `anrovske konvencije proizvodi jednog tipa mi{qewa koji dovodim u pitawe. Recimo, krimi-roman je zasnovan na sa ve zu ge ni jal nos ti i ose}awa pravde. Podrazumeva se da je [erlok Holms pravedan. To je ono {to smiruje ~itaoca krimi-romana ili gledaoca krimi-serija. A ja se pitam: {ta ako Holms vi{e nije na strani pravde? U kakvom }emo svetu ta da `i ve ti? Za to “Forward“ do izvesne granice prati `anr krimiromana, a onda ga napu{ta, ili da budem precizan, izgleda kao da ga napu{ta. U tome se krije i odgovor na va{e pitawe: ozbiqni pisci ne bi smeli da se pla{e sveta, odnosno `anra, ali ne bi smeli ni da mu se u po tpu nos ti pri klo ne. Na ime, i strah i servilnost lo{e uti~u na mi{qewe. GLAS: [ta }e ostati od ~ovjeka u procesu dehumanizacije? VLADU[I]: To je pitawe o kome mogu samo da razmi{qam, ali ne i

Matica srpska

Vojislavu Ili}u u ~ast
NO VI SAD - Po vo dom 150 godina od ro|ewa pjesnika Vojislava Ili}a, Bibli ote ka Ma ti ce srpske pripremila je izlo`bu koja }e biti otvorena ve~eras, javio je Tanjug. U prostorijama Matice srpske bi}e izlo`ena brojna izdawa Ili}evih pjesama, kao i izbor literature o wegovom stvarala{tvu. Autorke izlo`be i kataloga su Ivana Grguri} i Silvija ^amber.

Slobodan Vladu{i}

FOTO: GLAS SRPSKE

da dam odgovor na wega. U jedno sam, me|utim, siguran. Igru treba igrati, a ne sedeti sa strane, posmatrati je, i onda kukati nad rezultatima. Kada iza|em pred svoje studente, ja im ne pri~am da danas niko ni{ta ne ~ita, jer pre svega, to nije ni ta~no. Qudi i daqe ~itaju: pitawe je {ta ~itaju, kako ~itaju i za{to ~itaju. Trudim se da stu den ti ma po ka `em za {to kwi`evnost treba da `ivi i daqe. Ona dolazi iz pro{losti, ali hita i u budu}nost. Tako sam pisao i “Forward“. Wegov idealni ~italac treba da bude otvoren i za Dantea i Rablea, i za Andri}a i Crwanskog, kao i za video-igre i Ligu {ampiona.

QUDI i daqe ~itaju
GLAS: Zbog ~ega je formirawe grupe P-70 izazvalo toliko polemika u javnosti (na primjer u “Betonu“)?

VLADU[I]: Grupa pisaca koju, sem generacijske bliskosti, spaja poeti~ki stav da ne `ele kwi`evnost koja }e biti slu{kiwa politi ke, odmah po osni vawu bi va napadnuta i `igosana, kao da smo mi najve}e zlo koje se moglo dogoditi ovoj kulturi. Paradoksalno, da se to nije dogodilo, mi ne bismo ni imali razloga da se okupimo u grupu. Ovako se pokazalo da jedan deo ta ko zva ne “ja vnos ti“ sma tra da kwi`evnost treba da bude prostitutka politike; to zna~i da pisac slepo treba da ispuwava `eqe centara mo}i, a oni }e mu zauzvrat baciti u pra{inu neki nov~i}. GLAS: Kakav treba da bude pisac? VLADU[I]: Voleo bih da se pozovem na duh sumwe, kao i na Prvi aman dman ame ri ~kog us ta va ko ji, izme|u ostalog, govori i o slobodi govora. I to ne zato {to `elim da

stvaram nekakvu apstraktnu kwi`evnu lepotu ili zato {to `elim da izra`avam mr`wu prema bilo kome, ve} zato {to `ivot u demokratskoj zemqi zami{qam kao slobodu izra`avawa vlastite slike sveta koja je, u mom li~nom slu~aju, zasnovana na Peki}evoj ideji sinteze nacije i demokratije. Jedno bez drugog ne ide. Ja mi slim, da kle, da su stva ri tu vrlo proste. Samo treba imati hrabrosti da se kao takve i sagledaju.

Koncert

“Karneval“ Sen-Sansa
BAWA LUKA - Orkestar Aka de mi je umje tnos ti u Bawoj Luci odr`a}e ve~eras u 18 ~asova u Banskom dvoru Kulturnom centru didakti~ki koncert “Karneval `ivotiwa“ Kamija Sen-Sansa. Pored velikog broja kamernih djela, oratorijuma, pasakaqa, simfonija, vokalno-instrumentalnih oblika, Sen-Sans napisao je i koncert za violinu, violon~elo i orkestar. Sve ovo ide u prilog konstataciji da je SenSans tvorac francuske simfonije. D. Vu.

Pisac margine
Sa margine se centar boqe vidi nego iz samog centra. Dakle, biti danas srpski pisac, odnosno pisac margine, zna~i imati evropsko obrazovawe i srpsko iskustvo. Stoga, margina nije jednako provincija. Sa margine se mnogo toga mo`e videti, rekao je Slobodan Vladu{i}.

Novi broj ~asopisa “Zlatna greda“

Izlo`ba “Paja Jovanovi}/Paul Joanowitch“

Bugarska kwi`evnost
NOVI SAD - Renomirani ~a so pis “Zla tna gre da“ u svom no vom bro ju do no si izbor iz savremene bugarske kwi`e vnos ti, kao najobimniji uvid u savremena kretawa bu gar ske kwi`e vne scene, javio je Tanjug. Za ovu pri li ku “Zla tna greda“ pru`a {irok izbor iz poezije, proze i esejistike, a zastupqeni su i brojni prozni pisci. Od pjesnika su zastupqeni Qubo mir Lev ~ev, Mi ha il Bel~ev, Ivan Gaberov, Svetle Georgieva, Sibila Alekso va, El ka Na go lo va, Violeta Hristova, Ivan Stranyev, Petko Bratinov, Anibal Radi~ev, Na|a Popova i drugi. Zas tupqeni su i pro zni pisci Dimitrina Ravalieva, Stefan Radev, Nikolaj Petev, Pe tar Del ~ev, Ni na Panteleeva i @eneta Stankova.

Predstavqen vodi~ za djecu
BEOGRAD - Vodi~ kroz izlo`bu “Paja Jovanovi}/Paul Joanowitch“, namijewen djeci uzras ta od dvi je do osam go di na, pred stavqen je u subotu u Galeriji SANU u Beogradu, gdje je postavqena izlo`ba posve}ena obiqe`avawu 150 godina od ro|ewa slikara Paje Jovanovi}a, javio je Tanjug. Direktorka Narodnog muzeja u Beogradu Tatjana Cvjeti}anin rekla je na promociji da veliki broj posjetilaca izlo`be u Galeriji SANU ~ine djeca razli~itih uzrasta i da je slikoviti vodi~ kroz postavku objavqen sa `eqom da se djeci na kreativan na~in pribli`i stvarala{tvo slikara Paje Jovanovi}a. - Vodi~, koji je napravqen kao slikovnica, namewen je deci uzrasta do osam godina, koja mogu da se zabave ~itaju}i i gledaju}i interesantne pripovesti i re{avaju}i zanimqive zadatke, ali i da nau~e o slikarstvu Paje Jovanovi}a - rekla je Cvjeti}aninova.

Beograd

Izlo`ba fotografija
BEOGRAD - Nedavno otkriveni polaroidi i fotografije, ~iji je autor Josip Broz Tito, bi}e predstavqeni od 13. februara u Muzeju is to ri je Ju go sla vi je u Beogradu, javile su agencije. Izlo`ba }e biti jo{ jedan prilog otkrivawu mawe po zna te stra ne li ~nos ti biv{eg do`ivotnog predsjednika SFRJ.

28 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

3

dje~aka

5

djevoj~ica

Monumentalna gra|evina iznad Bawe Luke polako propada

Ove godine nema obnove spomenika na Baw brdu
U 2010. bi}e formirana komisija, koju }e sa~iwavati predstavnici gradske uprave i Zavoda za za{titu kulturno-istorijskog nasqe|a RS, ~iji zadatak }e biti da na listu prioriteta uvrsti i obnovu spomenika na Baw brdu, rekla Milijana Okiq
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Zna ~aj ni jih ra do va na obnovi Memorijalnog spomenika palim borcima Bosanske Krajine na Baw brdu, za {ta je projektnu dokumentaciju uradio Zavod za studije i projektovawe RS, u toku ove godine ne}e biti. Ovo je za “Glas Srpske“ rekla arhitekta u Zavodu za za {ti tu kul tur no-is to rij skog i pri ro dnog nasqe|a Republike Srpske Milijana Okiq. Prema wenim rije~ima, planirano je formirawe komisije, koja }e odrediti prioritete za{tite kulturnih spo me ni ka na te ri to ri ji Bawe Luke. - U saradwi sa Administra ti vnom slu `bom gra da, ove godine bi}e formirana komisija koju }e sa~iwavati predstavnici gradske uprave i Zavoda za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a RS. Zadatak ovog tije la bi }e da sa ~i ni lis tu prioriteta, pa je mogu}e da spomenik na Baw brdu bude uvr{ten na tu listu za {to hitniju rekonstrukciju i za{titu - istakla je Okiqeva. Ona je rekla da je ve} ne-

Spomenik nagriza zub vremena

FOTO: ARHIVA

koliko godina aktuelna inicijativa da se Memorijalni spomenik na Baw brdu proglasi nacionalnim spomenikom BiH. - Pitawem progla{ewa nekog kulturnog dobra nacionalnim spomenikom bavi se Komisija za o~uvawe nacional nih spo me ni ka BiH -

dodala je Okiqeva. U Admi nis tra ti vnoj slu`bi grada isti~u da je u wihovoj nadle`nosti odr`avawe prilaza i staza do spomenika, ali ne i samog spomenika.

SPOMENIK nije u nadle`nosti grada
- Ne mo }ni smo po tom pitawu, jer je spomenik u nadle`nosti Zavoda za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a RS - rekli su u Odsjeku za odnose sa javno{ }u Admi nis tra ti vne slu`be grada. Bawolu~ani koji redovno posje}uju spomenik na Baw brdu, ali i jedno od najpoznatijih bawolu~kih izleti-

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

{ta Tre{wik, isti~u da im je `ao {to se spomenik uru{ava i {to je prepu{ten zubu vremena. - O{te}ewa su vidqiva golim okom, a ponekad me je strah da se pribli`im spomeniku, jer se wegovi dijelovi uru{avaju. Ako uskoro neko ne reaguje, mo`e do}i i do tragedije, jer mnogi vole da posjete spomenik na Baw brdu - rekao je Mensur Filipovi}. Izletnici koje smo zatekli u blizini spomenika isti ~u da je po tre bno {to prije po~eti sa restauracijom spomenika. - Svakodnevno dolazimo ovdje na rekreaciju, dru`imo se, opu{tamo. Ono {to kva ri sli ku izle ti {ta je spomenik koji je u ru{evnom

stawu, za to ape lu je mo na gradske vlasti da u~ine ne{to po tom pitawu - rekao je Bawolu~anin Marko Ili}.

@i~arom do Baw brda
Iz Administrativne slu`be grada poru~uju da su po~eli sa pripremom projektne dokumentacije za izgradwu panoramske `i~are na Baw brdu. - @i~ara bi omogu}ila starijim i invalidnim licima lak{i i br`i dolazak do najpoznatijeg bawolu~kog izleti{ta - rekao je portparol Administrativne slu`be grada Milenko [aji}.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ VELIKA REVIJA FILMOVA traje do 17. februara, ulaz: 3 KM SUMRAK SAGA - MLADI MJESEC - romansa/fantastika re`ija: Kris Veic uloge: Kristen Stjuart, Robert Petinson, E{li Grin termini: 16.30, 19, 21.30 ~asova svaki dan, subotom i nedjeqom u 13 ~asova AVATAR - sf spektakl (3D) re`ija: Xejms Kameron uloge: Sem Vortington, Zoi Saldana, Stiven Leng termini: 16.15, 19.30, 22.45 ~asova PRI^A O IGRA^KAMA (3D) - animirani re`ija: Xon Laseter, A{ Brenon, Li Ankrih glasovi: Kre{imir Miki}, Ranko Zidari}, Pjer Meni~anin termini: subota i nedjeqa u 12 i 14 ~asova NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “Balon od kamena - moja sje}awa“ Radmile Smiqawi}, re`ija: Filip Grinvaldi, Velika scena, 10. februara u 20 ~asova “Razred “ Matja`a Zupan~i~a, re`ija: Sne`ana Tri{i}, scena “Petar Ko~i}“, 11. februar u 20.30 ~asova DJE^IJE POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “@eqezni dje~ak“ dramatizacija i rediteq: Bowo Lungov, 13. februar u 18 ~asova “Crvenkapa“ autor i rediteq: @ivomir Jokovi}, 14. februar u 11 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba fotodokumenata - slike razorene Bawe Luke poslije zemqotresa 1969. godine Izlo`ba fotografija: “Sje}awe na budu}nost“, autor: Aleksandar Sa{a Grandi} GRADSKO POZORI[TE “JAZAVAC“ “Mister Bin”, pretpremijera, Rovan Etkinson Re`ija: Vladimir \or|evi}, Igraju: Velimir Blani}, Vladimir \or|evi}, 10. februar u 20 ~asova

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 29

Audicija za nove ~lanove “Vrap~i}a“
Dje~iji hor “Vrap~i}i“, kao i svake godine, u februaru organizuje audiciju za nove ~lanove. Ovo je rekao za “Glas Srpske“ umjetni~ki rukovodilac poznatog bawolu~kog hora Branislav \akovi}. - Probe po~iwu subotom u 11 i nedjeqom od 12 ~asova u amfiFOTO: G. [URLAN

teatru Doma omladine. Nadamo se da }e na{i mladi sugra|ani koji vole muziku do}i i pokazati {ta znaju - rekao je \akovi} i dodao da je ulaz u Dom omladine pored glavnog ulaza u Dje~ije pozori{te RS. Audicija je otvorena za djecu od tri do 13 godina. S. J.

GRADSKE VIJESTI

U VE]INI a naseqa nem nijednog bankomata

Gro bankomata u u`em centru grada

U redovnim aktivnostima odjeqewa Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske u nasequ Star~evica su i {ahovska sekcija i informati~ka obuka. - Velika je zainteresovanost za {ahovsku sekciju [K “Mala rokada” i mo`emo se pohvaliti brojnim uspjesima majstora igre na 64 poqa koja ostvaruju na mnogim takmi~ewima - rekla je bibliotekar Marija Pavlovi}. Informatika za polaznike namijewena je mali{anima, a prema rije~ima Pavlovi}eve najmla|i ~lanovi imaju ~etiri godine. U biblioteci na Star~evici u toku je upis novih ~lanova i obnova fonda. - Osim {to ~lanovi pozajmquju kwige, u~enici dolaze u ~itaonicu, pi{u doma}e zadatke, studenti pripremaju ispite, dok su na{i redovni posjetioci i penzioneri, koji ~itaju periodiku - navela je Pavlovi}eva. V. [.

[ah i informatika na Star~evici

Stanovnici Bawe Luke nezadovoqni rasporedom bankomata

Na Paprikovcu ima jedan bankomat, ali ne banke ~iji sam korisnik. Kako ne bih morao da izdvajam dodatni novac za bankarske transakcije primoran sam da pje{a~im do Gospodske ulice kako bih podigao novac, ka`e Lazar Jovani}
PI[E: TATJANA PAPI]-XAKULA tatjanapdz@glassrpske.com

Do prvog bankomata pje{a~e pola grada
U NLB Razvojnoj banci isti~u da imaju deset instalisanih bankomata u Bawoj Luci.

Snijeg zameo puteve u Stri~i}ima

Iako su u ve}em dijelu bawolu~kih naseqa postavqeni bankomati, stanovnici su nezadovoqni wihovim rasporedom i isti~u da su prinu|eni da po novac idu naj~e{}e u centar grada gdje je smje{ten najve}i broj bankomata. - Na Paprikovcu, gdje `ivim, ima jedan bankomat, ali ne banke ~iji sam korisnik. Kako ne bih morao da izdvajam dodatni novac za bankarske transakcije primoran sam da sjednem u automobil ili da pje{a~im do Gospodske ulice kako bih podigao novac. To mi i te kako oduzima vrijeme. Ne ka`em da se bankomati mogu postaviti bilo gdje, ali bi bilo lijepo da su boqe raspore|eni. To bi stanovnicima Bawe Luke omogu}ilo da lak{e do|u do gotovine - ka`e Lazar Jovani} sa Paprikovca.

ZA POSTAVQAWE banmkomata potrebna odgovaraju}a infrastruktura
- Trenutno se nalazimo u fazi nabavke deset novih bankomata od kojih }e tri biti postavqeni u gradu. Ina~e, na{im bankomatima smo “pokrili“ Lazarevo, Obili}evo,

objekat kod zgrade Vlade i Tr`ni centar Merkator - rekla je stru~ni saradnik za odnose sa javno{}u Qiqana ^i~i}. U Hipo Alpe Adria banci ka`u da na podru~ju grada imaju devet bankomata. - Bankomati se instali{u u skladu sa poslovnom politikom banke koja se temeqi na nizu faktora koji treba da budu ispuweni, a kqu~ni su bezbjednost objekta i isplativost investicije - rekla je voditeq

Ko~i}ev vijenac
Mje{tani Ko~i}evog vijenca imaju, kao i mnogi gra|ani koji su zvali redakciju “Glasa Srpske“, dosta problema kada treba da podignu novac. - U na{em nasequ nisam vidio da postoji bankomat, kao da se radi o nekoj prigradskoj MZ a ne dijelu u`eg centra grada. Svi bankomati su smje{teni u centru grada, a ostali dijelovi su vrlo slabo, ili gotovo nikako, pokriveni - rekao je stanovnik Ko~i}evog vijenca Slobodan Novakovi}.

objekta marketinga Hipo Alpe Adria banke Maja Komqenovi}. Ona je istakla da trenutno nema konkretnih planova vezanih za instalisawe bankomata na podru~ju grada, ali konstantno istra`uju povoqne i prometne lokacije. Rajfajzen banka svojim bankomatima “pokriva“ Centar, Obili}evo, Dervi{e i Lazarevo. - Da bi banka postavila bankomat na odre|enoj lokaciji potrebna je i odgovaraju}a infrastruktura. Prije svega, potrebno je da ta lokacija zadovoqava bezbjednosne uslove, ali i da frekventnost odre|enog prostora bude dovoqno velika, kao i to da tu ima odre|eni, odgovaraju}i broj na{ih klijenata - naglasio je Pepi}. Komercijalna banka u gradu ima bankomate u ulicama Bana Lazarevi}a, Veselina Masle{e te na Trgu Republike Srpske i u Aleji svetog Save.

Zimska slu`ba na terenu

FOTO: GLAS SRPSKE

Sni jeg, ko ji je ju ~e ne prestano padao, stvorio je nanose na putevima u naseqima Stri~i}i i Pavi}i. Predsjednik Savjeta gra|ana MZ Stri~i}i i Pavi}i Ranko Sladojevi} kazao je da su glavni lokalni putevi prohodni i da se redovno ~is te, dok to ni je slu~aj sa sporednim putevima u ovim naseqima. - Ne o~i{ }e ni pu te vni sta ra ju ve li ke pro blem {kolarcima i stanovnicima koji idu na posao - re-

kao je Sladojevi}. Iz pre du ze }a “MG Mind“, koje je zadu`eno za odr`avawe puteva u naseqima Stri~i}i i Pavi}i ka `u da ih sni jeg ni je iznenadio, te da }e i putevi u ovom dijelu Bawe Luke do}i na red za ~i{}ewe. - Sve ekipe su na terenu i ~iste puteve i posipaju so. Autobusi redovno saobra}aju i nema nikakvih zastoja - pot vrdio je Ra do slav ^u bri lo vi} iz “MG Mind”. S. G.

Odr`an koncert u Domu omladine
U bawolu~kom Domu omladine u subotu je odr`an koncert srbijanskog “Ne(normalni) b(r)end Bala{evi} tribute banda. Organizator koncerta je bio Omladinski savjet Republike Srpske u saradwi sa Omladinskim savjetom Bawe Luke. Ovi mladi izvo|a~i iz Srbije, koji na svojim nastupima izvode pjesme poznatog novosadskog kantautora \or|a Bala{evi}a, uspjeli su podi}i na noge vi{e desetina mladih koji su sa odu{evqewem slu{ali izvo|ewe najpoznatijih hitova “panonskog mornara“. S. G.

ANKETA
Pitamo gra|ane da li je potrebno uvesti javni gradski prevoz poslije 23 ~asa?

No}ni autobusi prijeka potreba
Radmila Tanasi}, u~enik Dra`en Jugovi}, student Jovana Zrni}, u~enik Sini{a Popi}, {pediter

- Mislim da bi trebalo uvesti no}ne linije autobuskog prevoza. @ivim u Drago~aju i ne mogu sebi da priu{tim vo`wu taksijem. Nije to potreba samo mla|ih ve} i onih koji rade do kasnih ve~erwih ~asova. PRIPREMILA: S. Gaji}

- Sigurno bi bilo dobro da se uvedu no}ne linije gradskog javnog prevoza, pogotovo za omladinu, koja se kasno vra}a iz grada, ali i za sve druge koji propuste neki autobus ili rade dokasno. Taksi prevoz je jako skup.

- Mislim da bi bilo odli~no da se uvedu no}ni autobusi. S obzirom na to da `ivim u Piskavici, na razne na~ine se dovijam za prevoz. Kada bi bile uvedene linije no}nog prevoza, svima bi bilo lak{e, a i prevoznici bi zaradili.

- Iako imam svoj automobil, mislim da bi nam svima dobro do{lo da se uvede no}ni javni prevoz. Najvi{e bi se tome obradovali mladi koji izlaze u grad. Svi ve}i gradovi u regionu ve} su odavno uveli no}ni javni prevoz. FOTO: M. HRVA}ANIN

PA@WA
Pet naseqa bez struje
Zbog izvo|ewa planiranih radova na elektroenergetskim postrojewima danas struju ne}e imati dijelovi naseqa Ada, Debeqaci, Veseli Brijeg, Ponir i Bijeli Potok u periodu od devet do 14 ~asova. Iz “Elektrokrajine“ poru~uju da je u toku sveobuhvatna akcija iskqu~ewa neredovnih plati{a. S. G.

30 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

VERSKE SEKTE
(Okultne organizacije i pokreti - OM [inrikjo)

(12)

BIQANA \UR\EVI] - STOJKOVI]

Govore o propasti, a proizvode oru`je
ma optu`ivao SAD za predstoje}u Apokalipsu, za napad Amerikanaca “biolo{kim oru`jem” na wegovu sektu i za predstoje}i napad SAD na Zemqu izlaze}eg sunca “otrovnim oblakom gasa”. Ta~nije, on je glavne krivce prona{ao u slobodnim zidarima koji vladaju Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama. Me|utim, optu`be koje je izricao protiv Amerikanaca nisu mu smetale da trgovinu oru`jem razvije, najve}im delom, upravo sa wima. Pored toga, u wegovim privatnim fabrikama proizvodila se i ruska automatska pu{ka AK-47, a u laboratorijama je proizvedeno vi{e od 150 tona 40 razli~itih vrsta hemikalija. Stoga se, s pravom, postavqalo pitawe – {ta }e Asahari takav smrtonosni arsenal? Odgovor se krio u wegovim politi~kim pretenzijama da vlada ne samo Japanom, nego i ~itavim svetom. Stoga je, najpre, stvorio vladu u senci, sa oko 20 ministara, a potom se posvetio detaqnom prou~avawu dela Adolfa Hitlera, koji mu je bio uzor. Naime, kao {to je poznato, na Hitlera i Himlera veliki je uticaj ostvario Oto Rajn svojim delom “Krsta{ki ratovi protiv Grala”. Himler je verovao da }e Nemci, ako na|u Sveti gral, vladati svetom u narednom milenijumu. Stoga su nema~ki nacisti oti{li na Tibet, gdje je i Asahara tra`io odgovore za svoje upitanosti, nakon ~ega se iznedrila koncepcija o osvajawu sveta. Asahara je, nakon hap{ewa, osu|en na do`ivotnu robiju, zbog zlo~ina “{irokog spektra. Kako je do toga do{lo?

Dogma sekte bazirana je na Asaharinom proro~anstvu “o skoroj propasti svijeta”, koju }e pre`ivjeti samo wegove pristalice i deset odsto ~ovje~anstva. On je, izme|u ostalog, rekao: Japanske zemqe bi}e pretvorene u nuklearna bespu}a Vo|a sekte Asahara u svim svojim nastupima optu`ivao SAD za predstoje}u Apokalipsu, za napad Amerikanaca “biolo{kim oru`jem” na wegovu sektu i za predstoje}i napad SAD na Zemqu izlaze}eg sunca “otrovnim oblakom gasa”

Devedesetih godina, pa`wu javnosti ~itavog sveta privukla je hinduisti~ka sekta, sa sedi{tem u Japanu, pod nazivom OM [inrikjo. Ime sekte poti~e od sanskritske re~i “om”, zapravo mantre koja se izgovara kao “aaauuummmmm...”, a ~ije bi se zna~ewe pribli`no moglo prevesti kao “su{tina sveta” ili “su{tina vasione”; te od japanske re~i “{inrikjo”, {to zna~i “najvi{a istina” ili “podu~avawe Istine”. U sintagmi, te dve re~i, prema pripadnicima sekte, ozna~avaju – stvarawe sveta, wegovo trajawe i uni{tewe. Polaze}i od takvog misti~nog tuma~ewa naziva i su{tine dogme ove sekte, neki zapadni teoreti~ari su je prozvali i “sektom Stra {nog su da”, pa se, s ra zlo gom, mo `e svrstati u red apokalipti~kih sekti, jer je teza o Apokalipsi, koja }e nastupiti 1997. godine, centralna tema u wihovoj dogmi…

ogromne ma{ine za mlevewe kostiju i mikrotalasna pe}nica u kojoj bi, za nekoliko minuta, mogla da sagore tela nekoliko desetina qudi.

Masovno trovawe
U me|uvremenu, policiju su zasipale prijave porodica onih Japanaca koji su, zavrbovani od strane OM [imrikjo, prilikom svog prijema, morali da poklone sekti porodi~no bogatstvo. Javqali su se i roditeqi dece koja su nestajala iz {kolskih klupa, ali ih je policija odbijala zbog tolerantnosti zakona, donetog posle 1945. godine, koji je {titio verske mawine. Ali, kada se u jesen 1994. godine desio prvi ozbiqniji incident u gradu Micumoto, udaqenom 200 km severozapadno od Tokija, vlasti su promenile odnos prema sekti. Naime, tada je usmr}eno sedmoro qudi, a 200 otrovano od “nepoznatog otrovnog gasa”. Do opse`nije akcije policije je, na`alost, do{lo tek posle tragedije krupnijih razmera kada je u to kij skom me trou, 20. mar ta 1995. godine, od trovawa sarinom stradalo mnogo vi{e qudi. Iako je Asahara odbio da prihvati odgovornost za taj zlo~in, nepobitno je utvr|eno da su sledbenici te sekte postavili 34 kontejnera sa rastvorom acetonitila i nervnog gasa sarina na pet stanica tokijskog metroa, od ~ega je umrlo 30 osoba, a na le~ewu je bilo ~ak 5.500 qudi, od kojih 70 u kriti~nom stawu. Nakon toga zvani~ni organi su zapo~eli istragu koja je podrazumevala pretres sedi{ta sekte – kompleksa od 25 zgrada u Tokiju i blizini malog mesta Kamiku - I{hiki, u podno`ju planine Fu|i (na oko sto kilometara udaqenosti od Tokija). U toj akciji u~estvovalo je oko 2.500 policajaca. Na samom ulasku u sedi{te sekte suo~ili su se sa stravi~nim prizorom masovne histerije. Istragom je, daqe, utvr|eno da je sekta imala svoje qude u Wujorku, Bonu, Beogradu, Kolombu i Moskvi… …Tokom 1994. godine u Beogradu je boravila {esto~lana grupa pripadnika ove sekte iz Japana, na ~elu sa jednim od “ministara sekte u senci” Sato{i Hiranom. Tom prilikom, oni su ispoqili poseban interes za tzv. Tajno Teslino oru`je. Dogovoreni su neki vidovi saradwe sa isto~wa~kim sektama kod nas, ali sama sekta OM [inrikjo nije stekla svoje pristalice na teritoriji Jugoslavije. (Nastavi}e se)

Prijete i trguju oru`jem
…Vo|a sekte je Japanac ]izuo Macumato, koji je imao la`ni identitet pod imenom [joko Asahara (40). Dogma sekte bazirana je na Asaharinom proro~anstvu “o skoroj propasti sveta”, koje }e pre`iveti samo wegove pristalice i 10 odsto ~ove~anstva. On je, pored ostalog, rekao: “Pribli`avaju}i se 2000. godini, desi}e se serija doga|aja neopisivog uni{tewa i te ro ra. Ja pan ske zemqe bi }e pretvorene u nuklearna bespu}a. Izme|u 1996. i januara 1998. godine Amerika i weni saveznici napa{}e Japan, a samo 10 odsto populacije velikih gradova }e pre`iveti...” Asahara je skoro u svim svojim nastupi-

U PRIVATNIM FABRIKAMA sekte OM [inrikjo proizvodila se i ruska automatska pu{ka AK-47
Prve sumwe u javnosti oko legalnosti poslova koje je obavqala sekta pojavile su se jo{ 1989. godine, kada je nestao advokat Oucumi Sakamoto sa suprugom i bebom. Oucumi je imao nameru da osnuje grupu gra|ana od qudi koji su bili `rtve sekte OM [inrikjo. Ta porodica nikada nije prona|ena, a od tada je sekta otela jo{ nekoliko qudi koji bi joj se na{li na putu, me|u kojima i nekoliko sudija. [est godina kasnije, nakon {to je policija kona~no dobila nalog za pretres, u prostorijama sekte na|ene su

Promjene
Poslije hladnog rata u Evropi je po~ela ekspanzija vjerskih sekti. U biv{oj Jugoslaviji oko 385.000 hiqada qudi pripadalo je raznim sektama. U ovom feqtonu govori se o nekim sektama i wihovim ciqevima, o tome da one ne `ele otklawati izvjesne nedostatke u radu dru{tvenih institucija, nego da se sve radikalno mijewa. Tako|e se govori i o na~inima djelovawa sekti `ele}i da dru{tvo u cjelini organizuju po na~elima mawine (sekte).

8. februar 1725. godine

8. februar 1828. godine

8. februar 2004. godine

Umro Petar Veliki
1725 - Umro je ruski car Petar I Aleksejevi~ Romanov (Petar Veliki). Po dolasku na prijesto 1682. godine sproveo je, prema evropskim uzorima, dalekose`ne reforme dr`ave i dru{tva. Ratovima je obezbijedio Rusiji jak polo`aj na Baltiku, izlaz na Crno more i zapadnu obalu Kaspijskog jezera. Osnovao je Akademiju nauka, pokrenuo prve novine (“Vedomosti”), a 1703. godine na u{}u Neve podigao je novu prijestonicu Sankt Peterburg. Petar je vladao sam sve do 1724. godine, a potom je vladao sa svojom `enom Katarinom I Aleksejevnom.

Ro|en pisac @il Vern
1828 - Ro|en je @il Vern, francuski pisac nau~nofantasti~nih romana. Zaokupqen nau~nim otkri}ima, dalekim zemqama i istra`iva~kim podvizima, napisao je vi{e od 50 romana, me|u kojima su najpoznatiji “Put oko svijeta za 80 dana“, “20.000 miqa pod morem“, “Put na Mjesec“, “Put u sredi{te Zemqe“, “Carev glasnik“, “Pet nedjeqa u balonu“, “Djeca kapetana Granta“). U mladosti ga je privla~ilo pozori{te i napisao je niz operetnih libreta. Zatim su wegovu ma{tu zaokupila nau~na otkri}a, daleke zemqe, smjele plovidbe i istra`iva~ki podvizi.

Princ ^arls u Iranu
2004 .- Britanski prestolonasqednik princ ^arls doputovao je u Iran u svojstvu predsjednika britanskog Crvenog krsta. On je obi{ao grad Bam, koji je krajem 2003. razoren u katastrofalnom zemqotresu, u kojem je stradalo 43.000 qudi. Princ ^arls je prvi ~lan britanske kraqevske porodice koji je posjetio Iran od revolucije 1979. godine. Najstariji sin kraqice Elizabete II, princ ^arls od Velsa, ro|en je 14. novembra 1948. godine u Londonu. Sredwu {kolu zavr{io je u [kotskoj, a na Kembrixu je studirao arheologiju, antropologiju i istoriju.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 31

REPUBLIKA SRPSKA
SKUP[TINA OP[TINE PALE
Telefon: 057/223-043 Faks: 057/223-003 E mail: opstina pale @ paleol.net

Broj: 01-111/2 Pale, 29.1.2010. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ br. 41/03), ~lana 4. Odluke o utvr|ivawu kriterija za izbor i imenovawe organa upravqawa u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Pale (“Slu`bene novine grada Isto~no Sarajevo“ br. 6/08), ~lana 2. Odluke o izmjenama Odluke o utvr|ivawu kriterija za izbor i imenovawe organa upravqawa u Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Pale, broj: 01-022/1 od 29.1.2010. godine i ~lana 30. Statuta op{tine Pale (“Slu`bene novine grada Isto~no Sarajevo“ br. 7/05, 25/07 i 12/08), Skup{tina op{tine Pale na sjednici odr`anoj 29. januara 2010. godine, raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovawe I - Direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Pale I - OPIS POSLOVA Direktor Javne ustanove obavqa poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima ustanove. II - MANDAT Direktor se imenuje na period od ~etiri godine. III - OP[TI USLOVI ZA KANDIDATE 1. da su dr`avqani Republike Srpske ili BiH, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH i Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa ovog konkursa, 5. da nisu pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX, ta~ka 1. Ustava BiH) 6. da nisu na funkciji u politi~koj stranci ili organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti, 7. da nemaju privatni (finansijski) interes u instituciji u koju se kandiduju, 8. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za prekr{aje nespojive sa du`no{}u za koju se kandiduju. IV - POSEBNI USLOVI I KRITERIJI ZA KANDIDATE IZ TA^KE I SU: 1. visoka stru~na sprema dru{tvenog ili tehni~kog smjera, 2. najmawe 5 godina radnog iskustva, 3. uspje{nost u prethodnom radu, 4. posjedovawe organizacionih i rukovodnih sposobnosti. V - SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu obavqati du`nosti i aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima, Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi. VI - POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. biografiju o kretawu u slu`bi, ovjerenu kopiju diplome i li~ne karte kao i dokaz o radnom iskustvu, 2. uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti, 3. uvjerewe o dr`avqanstvu koje nije starije od 6 mjeseci, 4. uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak koje nije starije od tri mjeseca, 5. uvjerewe o neka`wavawu (za kandidate ro|ene u Republici Srpskoj, koji u|u u u`i izbor Komisija }e uvjerewe tra`iti slu`benim putem od nadle`nog organa, a kandidati koji su ro|eni van podru~ja Republike Srpske uvjerewe }e li~no dostaviti), 6. potpisane i od nadle`nog organa ovjerene izjave o ispuwavawu uslova iz ta~ke III, podta~ke 4, 5, 6. i 7. Konkursa. Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor, Komisija za izbor }e obaviti intervju o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Kona~no imenovawe kandidata sa rang liste Komisije za izbor vr{i}e Skup{tina op{tine Pale. VII - ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Stru~na slu`ba Skup{tine op{tine i na~elnika op{tine Pale, Ul. Romanijska br. 15, sa naznakom Komisiji za izbor. VIII - OBJAVQIVAWE KONKURSA Konkurs }e se objaviti u “Slu`benom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. PREDSJEDNIK Skup{tine op{tine Pale Miroslav Br~kalo
REPUBLIKA SRPSKA Bora~ka organizacija op{tine Gradi{ka Fondacija “Srpskih ratnih veterana” Gradi{ka, Vidovdanska bb Tel. 051/826-850 Na osnovu ~lana 25. Statuta Fondacije “Srpskih ratnih veterana” op{tina Gradi{ka Upravni odbor Fondacije

OGLA[AVA
Program pru`awa pomo}i materijalno ugro`enim bora~kim kategorijama sa op{tine Gradi{ka u 2010. godini pod nazivom “Borci borcima u 2010. godini”. Program }e se realizovati kroz: 1. Pomo} u realizaciji |a~kih ekskurzija devetih razreda i maturanata, za 50 u~enika, 2. Kupovinu kompletnih uybenika za u~enike osnovnih i sredwih {kola, za 160 u~enika, 3. Stipendirawe petnaest u~enika zavr{nih razreda sredwih {kola, 4. Kupovinu ogrevnog drveta za 40 porodica po 5 prostornih metara, 5. Besplatan bawsko-klimatski odmor za 60 korisnika. Prijava za jednu od ponu|enih pomo}i podnosi se li~no u Slu`bu Bora~ke organizacije op{tina Gradi{ka do 31. marta 2010. godine u vremenu od 10 do 15 ~asova. Predsjednik Upravnog odbora Fondacije s.r. Du{an Bjelovuk

32 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 33

34 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 35

36 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE In memoriam In memoriam Pet godina nije sa nama

SLAVICA - SLAVA ANI^I]
8.2.2003-8.2.2010. Voqena na{a Slavo, “Tu`na pesma svetom putuje, od kad si oti{la...” Ni{ta nam bol ubla`iti ne mo`e... Ni vrijeme! [to vi{e prolazi, Ti nam vi{e nedostaje{... Zauvijek si na{a qubav, privilegija i ponos... Tvoji najmiliji Tu`no sje}awe na drage roditeqe

SPASOJE (Du{anov) PEROVI]
28.5.1937-8.2.2005-8.2.2010. Tu`no se}awe

DU[AN
1906-1965. 015017 B-2 M Porodica Perovi}

ANKA
1907-1997.

MILESA
1934-2002. 014514 B-2 M
In memoriam

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 5.2.2010 godine, u 74. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi

SPASOJE PEROVI]

JOVAN (Branka) GAJI]

8.2.2005 - 8.2.2010. Porodica 015022 A-2 M

MIRA JAWI]
10.10.1930-18.12.1998.

MIRKO JAWI]
17.7.1929- 8.2.2009.

1936-2010. Sa hra na }e se oba vi ti 8.2.2010. go di ne u 13 ~a so va na Grad skom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Milija, sin Branko, snaha Rada, unuk Du{ko, brat Milosav, sestre Dobrila i Boja, porodice Gaji}, Dedi}, [u}ur i Batar te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 015024 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu

Posqedwi pozdrav dragom bratu

Dana 8.2.2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog oca i djeda. Posjeti}emo wihovu vje~nu ku}u na Perduvovom grobqu, upaliti svije}e i polo`iti cvije}e. S qubavqu i po{tovawem, Milorad sa porodicom 015031 B-2 G
Posqedwi pozdrav dragom ujaku Posqedwi pozdrav dragom stricu Posqedwi pozdrav dragom

JOVANU
od sestre Dobrile. 015024 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

JOVANU
od ne}aka Ru{ka. 015024 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

JOVANU
od sinovca Krstana sa porodicom. 015024 A-1 M Posqedwi pozdrav voqenom bratu

JOVANU
od Aleksandra sa porodicom. 015024 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom svaku

JOVANU
od supruge Milije, sina Branka, snahe Rade i unuka Du{ka. 015024 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom kumu Posqedwi pozdrav dragom kumu

JOVANU
od ne}aka Bo{ka sa porodicom. 015024 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

JOVANU
od sinovke Branke Batar sa porodicom. 015024 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom svaku

JOVANU
od sestre Boje sa porodicom. 015024 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

JOVANU
od svastike Stanije sa porodicom. 015024 A-1 M Posqedwi pozdrav ~ika

JOVANU
od Marinka i Dragice sa porodicom. 015024 A-1 M

JOVANU
od kuma Drage [uli}a sa porodicom. 015024 A-1 M

JOVANU
od ne}aka Du{ka sa porodicom. 015024 A-1 M Posqedwi pozdrav gazdi

Dana 6. februara 2010. godine u 48. godini `ivota preminuo je na{ dragi

JOVANU
od svastike Velinke. 015024 A-1 M

JOVANU
od Dra{ka i Dragana [trki}a. 015024 A-1 M

JOVANU
od Vesne, Sini{e i Save. 015024 A-1 M

RADOMIR (Tome) TRIVI]
Sahrana }e se obaviti 8. februara (ponedjeqak) u grobqu Mandi}i (Crni Vrh, ^elinac). Opijelo po~iwe u ku}i `alosti u Crnom Vrhu u 13 ~asova. O`alo{}eni: supruga Nada, sin Tomislav, k}erka Nikolina, majka Desanka, brat Radivoje, sestre Dijana i Rada i ostala rodbina i prijateqi. 014645 A-8 ^N

JOVANU
od Qube Ninkovi}a sa porodicom. 015026 A-2 M

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 37
Tu`nim srcem javqamo da je dana 7.2.2010. godine u 85. godini `ivota preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom tati

SLAVKU
od sina Sa{e, snahe Qiqane i unuke Ivone. 015028 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom tati

SLAVKO (Jove) [UNKI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 8.2.2010. godine u 14 ~asova na grobqu “Sveti Pantelija” u Boriku. O`alo{}eni: supruga Du{anka, sinovi Sa{a i Zoran, snahe Mira i Qiqa, unuke Tea i Ivona, praunuk Stevo, sestri~ine Nada, Aqa i Brana, zet Zoka, te porodice Bu}na, Mari}, [tefan~i} i Dobra{ 015028 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom

SLAVKU
od sina Zorana. 015028 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom djedu

DEDI STAROM
SLAVKU
od praunuka Steve. 015029 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom dedi od unuke Tee i zeta Zorana Dobra{. 015029 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom svekru

SLAVKU
od porodice Dobra{. 015029 A-1 G Dana 8.2.2010. godine navr{ava se 7 godina od smrti moga dragog sina

SLAVKU
od unuke Tee. 015030 A-1 G Posqedwi pozdrav Du{kovom tati

SLAVKU
od snahe Mire. 015030 A-1 G Posqedwi pozdrav Du{kovom tati

SA[E BALABANA
Majka Dragica 014516 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom tetku

@IVKU [WEGOTI
od Branka Kova~evi}a sa porodicom. 015934 A-2 G

@IVKU [WEGOTI
od “Horizont“ d.o.o. 015934 A-2 G

Sje}awe na na{eg voqenog brata

NEDEQKA MANDI]A
7.2.2005 - 7.2.2010.

RADOMIRU
od Sanele, Radenka i Jane. 015033 A-1 G Posqedwi pozdrav Jasninom tati

Pro{lo je 5 godina otkako te nema me|u nama. Tvoj lik i dobrota vje~no }e `ivjeti u na{im srcima. Sestra Vinka, bra}a Vuka{in i Todor sa porodicama i ostala rodbina 015032 A-6 G

VASKRSIJI PEJI]U
Kabinet gradona~elnika A-2 F

38 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u u Mejdanu Potok, ul. Pionirska, cijena 420.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dvori{na zgrada sa gara`om, oku}nica, dva dunuma, tel. 0038 1642959859; 065/544-952. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u (P + 1 + M) sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu 330 m2, cijena 300.000 KM, fiksno, tel. 066/165-323. Prodajem odmah useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom - ogra|eno sa placem 1300 m2, voda, struja sa gra|evinskom dozvolom u Ko~i}evu op{tina Gradi{ka, tel. 065/417581. Prodajem u Prije~anima useqivu ku}u 8,5h9,5 (PR+1+M), novogradwa, plac 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/516-927. Prodajem ku}u 9 h 10, prizemqe, sprat i potkrovqe, tel. 051/317719. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u kod “Kosmosa” uredni papiri, tel. 065/528-247; 065/972-569. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem ku}u na Star~evici (Marlesove) tvrda gradwa, 125 m2, 250 m fakultet, {kola, obdani{te, povoqno, tel. 065/825-393. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad "Alibabe", povoqno, tel. 065/314-562. Srbac - prodajem ku}u 9,5h8 podrum, sprat, potkrovqe, 531 kvadrat oku}nice, tel. 051/280037, 065/995-464. Prodajem ku}u u Kqu~u (poslovni, gara`a, stambeni prostor) ili mijewam za ku}u ili stan u B. Luci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, hitno, tel. 065/644-785. Hitno prodajem u ^elincu (naseqe Marjanovi}i) mawu useqivu u ku}u sa gara`om na placu 300 m2 1/1; 39.000 KM, tel. 065 /906-356; 066/307-643; 051/214-368. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 45.000 do 2.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7h4m2, dozvoqena gradwa dvije ku}e, lokacija veoma dobra za stanovawe, tel. 051/831-232, '65/663-787. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod Pe{tana na placu od 600 m2, tel. 065/560-386; 065/596-526. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji u ulici Zelengorska 3, tel. 051/217-986; 065/413509. Prodajem imawe, ku}a sa prate}im objektima, oku}nice 25 dunuma, Gradi{ka, Drageqi, tel. 065/569-294. Prodajem dvije ku}e na placu 750 m2, skretawe za Rakova~ke bare, hitno i povoqno, tel. 065/ 635-030.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem ku}u i plac na Adi 615 m2, tel. 065/530-578 i 065/971-583. Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878 i 065/995-608. Prodajem ku}u na autoputu izme|u "Ideal pumpe" i "Termo klime". Mogu}nost gradwe poslovnog objekta. Urbanisti~ka saglasnost. Informacije na, tel. 387 65/531923. Prodajem ku}u 120 m kvadratnih s centralnim grijawem, gara`om i drugim pomo}nlm objektima na placu od tri dunuma u Bawoj Luci na kraju Petri}evca, tel. 38765687451. Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku, glavni put za bawu Slatina, povoqno, tel. 387 65/513-928. Prodajem ku}u u Kuqanima, 8 h 7, vlasni{tvo 1/1 sa gra|evinskom dozvolom, PM, nova gradwa, cijena 85.000 KM, telefon, tel. 3876/5915037, 065/586-911. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe 8 km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Povoqno prodajem ku}u u Lakta{ima, tel. 065/631-613. Prodajem staru ku}u i dvori{ni objekat ( sve za renovirawe ili ru{ewe) na 400 m2 placa u Buyaku, tel. 051/370-035; 065/617-967. Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma zemqe (~etiri {uma, ostalo obradivo), struja, gradska voda, ^arda~ani, cijena 40.000 KM, tel. 00381/11-2150-443; 051/314-523. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10 h 9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935191. Prodajem ku}u na Star~evici, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u na sprat na parceli od 400 m2, Rosuqe, Trive Amelice 17, tel. 051/318-239. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu Pofali}i na lijepom mjestu iznad fabrike duvana, tel. 065/206060. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat 10 h 8, na placu 574 m2, centralno grijawe, ul. Davida [trpca - povoqno, tel. 065/524-505. Prodajem ku}u na sprat sa dva posebna ulaza, Rosuqe, tel. 065/988590. Prodajem u Vrbawi uz {kolu dvije neuseqive ku}e i ~etiri placa (ukupno zemqi{ta 2.650 m2), cijena 120.000, tel. 065/371-611. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem novu ku}u na sprat u Bawoj Luci, sa poslovnim prostorom, gra|evinska i upotrebna, sve 1/1, tel. 051/380-798. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, na placu od 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u na podru~ju Bawe Luke, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na

Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u v.p.kod "Kosmosa" uredni papiri, tel. 065/972-569; 065/528-247. KUPOVINA Kupujem mawu ku}u uz Vrbas od [ehera prema gradu, tel. 063/956300. ZAMJENA Mijewam ku}u za RH ili prodajem, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/989-645-745. IZDAVAWE Izdajem porodici ili zaposlenim qudima namje{tenu prizemnu ku}u, ul. Pionirska 33, tel. 065/972-569. Izdajem namje{ten dvosoban stan u prizemqu ku}e, kao i namje{tenu sobu za samce na spratu (ku}a se nalazi u Prwavoru), tel. 065/491-921.

STANOVI
PRODAJA

Prodajem dvosoban stan, 61 m2, drugi sprat, Obili}evo, 065/686434. Prodajem dvosoban stan 40 m2, II sprat, lift i garsoweru 28 m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 387 65/518-567. Prodajem stan 74 kvadrata, Obili}evo, cijena po dogovoru ili zamjena za mawi uz doplatu, tel. 066/986-462; 387 66/339-996. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, osmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice, dobar raspored, useqiv, povoqno, tel. 38765/885-111. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, 2. sprat, Obili}evo, ul. Krfska, tel. 387 65/208-318. Prodajem dvosoban stan 53m2 u ulici Skendera Kulenovi}a preko puta "Glasa Srpske". Stan je renoviran i klimatizovan, tel. 387 65/732-203. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa, dvosoban stan, 75 2 m , tre}i sprat, lift, tel. 065/ 516-927. Prodajem nov stan u Bawoj Luci, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem jednoiposoban stan 36 m2 + 3m2 podrumske prostorije u nasequ Sunca, Maksima Gorkog 17, tel. 065/601-333. Prodajem nov jednosoban stan, useqiv, 33,50 m2, prvi sprat, Lau{, cijena povoqna, tel. 065/277-647. Prodajem nove dvosobne stanove od 40, 44, 43,47 i 55 m2 na vi{e lokacija, tel. 065/562-426. Prodajem trosoban stan 55 m2 i 64 m2, novogradwa, ul. Stepe Stepanovi}a, cijena 2200 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem trosoban stan 77 m2, ul. Reqe Krilatice, Borik, cijena 1.690 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan 83 m2, tre}i sprat na po~etku Star~evice ( kod brvnare "Aleksandrija"), tel. 065/371-611. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, centar, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986-453. Prodajem u Bawoj Luci nove stanove, tel. 066/165-323. Prodajem na Paprikovcu dvosoban stan, 56 m2, VP, renoviran,

luksuzno namje{ten, sa gara`om, tel. 066/165-323. Prodajem stan 75 m2 (baraku u Buyaku), cijena 75.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem stan na Star~evici, 91 m2, tre}i sprat, cijena 150.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 94 m2, drugi sprat (Pentagon), cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 37 m2 i 42 m2, cijena 1.950 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524505. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, tel. 065/516-927. Prodajem nov useqiv stan, 48 m2 plus {upa 3 m2, drugi sprat, ul. Sredwo{kolska bb kod "Tempa", hitno, tel. 065/350-852. Prodajem kompletno renoviran trosoban stan 69 m2, tel. 051/303378; 065/621-017. Prodajem za gotovinu na Rebrovcu dobro o~uvan dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, odmah useqiv,, tel. 066/165-323. Prodajem nov dvosoban stan 37 m2 i 49 m2, useqiv, `ute zgrade, cijena 1.950 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-508. Prodajem dvoiposoban stan 65 m2, drugi sprat, nov, Aleja svetog Save, centar, tel. 065/524-505. Izdajem namje{tenu garsoweru centar stambena zgrada, centralno grijawe, cijena povoqna, tel. 065/614-001; 065/222-309. Prodajem dvosoban stan 62 m2, ulica Slavka Rodi}a 2a, cijena po dogovoru, tel. 051/350-365; 066/ 260-062. Prodajem dvosoban stan 62 m2, drugi sprat, Mejdan, Krfska, tel. 065/623-493. Prodajem dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, renoviran, lift, sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem ili mijewam za ve}i dvosoban stan 49 m2 + {upa 10 m2, ul. Vilsonova 14, prizemqe, cijena 2200 KM/m2, tel. 065/663-194. Prodajem dvosoban stan 74 m2 na Trgu u Prwavoru, tel. 065/636-733. Prodajem stan na Star~evici, Ogwena Price 18, drugi sprat, 82 m2, renoviran, djelimi~no namje{ten, gara`a, cijena 1.800 KM/m2, tel. 065/510-252. Prodajem u Aleji sv. Save trosoban stan 82 m2 , peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516927. Prodajem stan na Star~evici 59 m2, B. Luka, ul. Ogwena Price, visoko prizemqe, cijena 1.700 KM/m2, (bez posrednika), tel. 065/935-191. Prodajem garsoweru od 27 m2 u strogom centru, ul. Prvog kraji{kog korpusa br. 19, novogradwa, tel. 051/454-864. Prodajem jednosoban stan 35k, prizemqe Mejdan, Cara Lazara 25, tel. 066/549-609. Prodajem stan, 57 m2, Borik, tre}i sprat, tel. 065/787-952. Prodajem stan 42 m2 Bawa Luka, centar, ul. Me{e Selimovi}a, tre}i sprat, ekstra stawe-adaptiran, cijena 87.500 KM, tel. 066/707-922. Prodajem trosoban stan u Gradi{ci 82,50m2, centralno

grijawe, ~etvrti sprat, u ul. Kozaraskih brigada, tel. 051/831232,065/663-787. B. Luka - N. varo{, prodajem jednosoban stan, renoviran, visko prizemqe, tel. 065/569-294. Prodajem stan pod Star~evicom 125 m2 poseban ulaz samo 1.550 KM /m2, tel. 065/825-393. Prodajem stan 61 m2, ul. Sime Matavuqa 2, tel. 065/656-571. Prodajem dva stana u novogradwi od 61,00 m2, 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem nove jednosobne stanove od 28, 32, 39 i 40 m2, odmah useqive, povoqno, tel. 065/562426. Prodajem imawe u G. Lu`anima kod Gradi{ke, 35 dunuma obradivog zemqi{ta i pet dunuma {ume (krupna hrastovina) sve uz asfaltni put, tel. 051/831-232, 065/663-787. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawa Luka, tel. 066/952-302. Prodajem stanove 32, 38, 42, 48, 49, 50, 57, 89, 91 i 110 m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan, novogradwa, 37 m2, Petri}evac, `ute zgrade, povoqno, tel. 065/894-510. Prodajem jednosoban stan 35 m2, u Boriku cijena po dogovoru, tel. 065/199-138. Prodajem namje{ten stan 55 m2, centar Bawe Luke. Veoma povoqno, tel. 065/ 511-639. Prodajem stan 46 m2, u Rosuqama, tel. 051/318-739; 065/581-773. Prodajem stan u Beogradu (Srem~ica) 39 m2, ili mijewam za odgovaraju}i u Bawoj Luci, tel. 065/358-514. Prodajem stanove u Bawoj Luci 76, 79, 91 i 94 m2, tel. 065/549-687. KUPOVINA Kupujem stan u Prijedoru, oko 50 m2, po mogu}nosti jednoiposoban ili dvosoban, tel. 387 66/634-805. Kupujem stan 50-70 m2 u Bawoj Luci, prednost centar, tel. 387 65/376-343. Kupujem mawi stan u Bawoj Luci bli`e centru, tel. 063/956300. ZAMJENA Mijewam dvosoban stanu Br~kom za Bawu Luku, tel. 065/889-959. Mijewam trosoban stan za Biha} i izdajem dvosoban stan, namje{ten centralno grijawe, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385-989-645-745. Mijewam dvosoban stan 66 m2, drugi sprat u Kuli kod {kole, Nova varo{ za stambeni objekat u izgradwi (pokriven) u gradu, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307514. Mijewam dvosoban stan, grijawe, kablovska, III sprat u Prijedoru za odgovaraju}i u Bawoj Luci uz doplatu, tel. 00387-52213-108. Prodajem ili mijewam dvosoban stan u Boriku za jednosoban 30 m2, u Boriku uz doplatu, cijena 1.800 KM/m2, stan je odli~an, tel. 065/419-294. Mijewam stan 82 m2 za mawi oko 40 m2 ul. Cara Du{ana 4/4 u centru Bawe Luke, tel. 065/986453. Mijewam ve}i jednosoban stan i tri dunuma zemqe u Gradi{ci

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 39

za odgovaraju}i u Lakta{ima ili Bawoj Luci, tel. 051/532-426. Mijewa se dvosoban stan, 1/1, u centru Bawe Luke za Zemun ili Beograd, tel. 00387 - 051/ 308-758. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan, 64 m2, useqiv od 1. novembra, Starog Vujadina 89, tel. 051/467-233. Izdajem nov jednosoban stan sa centralnim grijawem na Paprikovcu (kablovska, satelitska, kompjuter), tel. 065/657-502. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem jednosoban, namje{ten stan u ku}i, bra~nom paru, tel. 051/352-847; 387 65/607-731. Izdajem jednosoban stan, bez centralnog grijawa, tel. 051/466-883; 387 65/234-556. Izdajem namje{tene trosoban stan, prizemqe ku}e, Zalu`ani, Jovana Bijeli}a, tel. 065/605-831. Izdajem nenamje{ten stanove od 25,50 i 60 m2 sve na plin, novogradwa, ul. Stojana Novakovi}a, tel. 065/534-684. Izdajem namje{tenu garsoweru, Nova varo{, privatna ku}a sa posebnim ulazom, zaposlenim osobama ili studentkiwama, tel. 065/458-678. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno ima i grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}u, tel. 065/636-195; 051/212691. Izdajem polunamje{ten dvosoban stan sa centralnim grijawem na Lau{u, Podgrme~ka 38, tel. 280441. Izdajem dvosoban stan, `ute zgrade na Petri}evcu, tel. 00 43 6504 207 141; 051/476-271. Izdajem jednosoban prazan stan, odmah useqiv, poseban ulaz, Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem stan jednoj studentkiwi u kojem stanuju jo{ tri studentkiwe u Novom Beogradu, povoqno, tel. 065/708-708. Izdajem jednosoban namje{ten stan, 50 m2, u Lazarevu, kod “Krajinalijeka”, Save Tekelije 15, struja i ulaz zaseban, tel. 051/372-040; 065/913-798. Izdajem jednosoban namje{ten stan na Lau{u, cijena 180 KM, tel. 051/282-591; 065/568-779. Izdaje se u zakup trosoban stan u Zalu`anima, ul. Nenada Kosti}a br. 304, tel. 065/169-469. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ku}i za dvije djevojke, poseban ulaz, tel. 051/211-165. Izdajem namje{ten dvosoban stan u ul. Cara Lazara, tel. 066/ 819-300. Izdajem nenamje{ten dvosoban stan u novogoradwi 64 m2 Branka ]opi}a 3/I kod Akvane, tel. 065/ 531-062. Izdajem namje{tenu garsoweru, 31 m2, ulica Radoje Domanovi}a br. 16, od 1.2.2010., tel. 065/354-774. Izdajem namje{tene garsowere sa posebnim ulazom, tel. 051/216786. Izdajem stambeno poslovni prostor veli~ine 70 m2, namje{ten, u strogom centru grada. Pogodan za predstavni{tvo, biro i sli~no. Grijawe, klima, internet, tel. 065/817-000; 051/211-701. Izdajem namje{tanu garsoweru u stambenoj zgradi centar, kod Medicinske elektronike, tel. 065/739412. Izdajem komplet namje{ten stan, 66 m2, samo za poslovne qude ili strance. Blizina “^ajaveca”, tel. 066/808-770. Izdajem garsoweru sa centralnim grijawem samcu cijena 150 KM Lau{, tel. 065/639-433.

Izdajem dva luksuzno opremqena stana u centru grada, tel. 065/631-613. Izdajem namje{tenu garsoweru sa grijawem, tel. 051/214-057; 065/205-109. Izdajem trosobni stan (ku}a) u Zalu`anima, ul. Nenada Kosti}a, tel. 065/169-469. Iznajmqujem dvosoban stan , 52 m2 u Novoj varo{i bez centralnog grijawa, tel. 065/534-727. Izdajem prazan stan u ul.Srpskih rudara 4 na Lau{u, tel. 065/370-524 ; 280-922. Izdajem namje{ten stan 40 m2 u centru grada (Gajeva ulica), cijena 500 KM, tel. 065/620-322. Izdajem u `utim zgradama nov do sada nekori{ten, namje{ten trosoban stan, 2 sprat, lift, centr.grijawe, kablovska, prednost stranci, tel. 065/516-927. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i, tel. 280-990.

Gradske pivnice u ulici Kraqa Alfonsa XIII 2, tel. 065/514-170; 051/226-800. Izdajem poslovne prostore 40 m2 i kancelarije 42 m2, Nova varo{, tel. 066/819-345; 066/847-036. Ozbiqnom ugostitequ dajem u zakup povoqno ugostiteqsku radwu, 140 m2, renovirana skoro, tel. 065/297-493; 065/068-663. Izdajem lokal (butik) 30 m2, prizemqe, centar grada (RK “Boska”), tel. 065/524-505. Izdajem namje{ten poslovni prostor (namjena kancelarije) kod “Boske”, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel. 065/371-611.

“Alpine” i “Unis tursa”, pje{a~ka zona, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/184-625. Iznajmqujem poslovni prostor 18 m2, pogodan za trgovinu, centralno grijawe, klima, Obili}evo, tel. 065/587-300. Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije na Star~evici, tel. 065/631-613. Izdajem poslovni prostor 45 m2 m u strogom centru B. Luke kod Gradske tr`nice, ul. \ure Dani~i}a 12, cijena 500 KM, tel. 065/ 193-035.

GARA@E
PRODAJA

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem ili izdajem stolarsku radionicu sa ma{inama, 150 m2, tel. 051/584-455. Prodajem ili izdajem lokal u Novoj varo{i 27 m2 pogodan za vi{e namjena, tel. 065/525-010. Prodajem poslovni prostor u B. Luci, 175 m2 iza Poliklinike, tel. 061/133-157. Prodajem halu u Kla{nicama, povoqno, tel. 065/631-613. Prodajem poslovni prostor od 30 m2 u nasequ Lorka i 80 m2 u nasequ Rosuqe, tel. 065/371-611. Prodajem poslovne prostore, 72 m2, 82 m2, 95 m2, tel. 065/549-687. Prodajem ili izdajem namje{ten poslovni prostor (namjena kancelarije), 65 m2, kod “Boske”, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel. 065/516-927. Povoqno prodajem lokal 70 m2 u Tr`nom centru “Milenijum” u Derventi, tel. 065/329-162. Prodajem poslovne prostore 30, 43, 44, 68, 160, 186, 216, 360, 700, 1.260 i 1460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165323. Prodajem podrumski prostor, pogodan za poslovni prostor 30 m2, kod Gradskog parka, tel. 065/510-844. IZDAVAWE Izdajem ili prodajem lokal trgovina u Doqoj Piskavici, selo Babi}i, mogu}a prodaja kompletnog imawa, ku}a i klaonica, tel. 065/525-010. Izdajem kancelarijski prostor, 64 m2, Gr~ka ulica 17, 700 KM, tel. 387 65/186-503. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora u Bawoj Luci: centar, 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem lokal (butik) 30 m2 prizemqe RK “Boska” (centar), tel. 065/524-505. Izdajem nov poslovni prostor, 55 m2, Kraqa Alfonsa 48, Bawa Luka, tel. 066/928-455; 065/517087. Izdajem poslovni prostor 50 m2 (tri kancelarije), centar, prizemqe kod apoteke “1. maj”, ul. Milana Tepi}a 27, slobodno od 1. marta, tel. 065/729-212. Izdajem poslovni prostor, 60 m2, sa 2 kancelarije i skladi{te za vi{e namjena, osim maloprodaje, cijena 500 KM, tel. 051/213166. Izdajem kancelarijski prostor od 37 m2 i 52 m2 u prostorijama

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, 600 metara kvadratnih, reprezentativnog prostora, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem poslovni prostor, 40 m2, mo`e za vi{e namjena, odmah useqiv, sa dokumentacijom, Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem poslovni prostor u ulici Zelengorska 3, tel. 051/217986; 065/413-509. Povoqno izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinaciju ili kancelariju, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367-413. Izdajem poslovni prostor, pogodan za apoteku, ordinacije, predstavni{tvo i kancelarije, Du{ka Ko{~ice 22, tel. 065/526532. Izdajem poslovni prostor 44 m2, u ul. Prvog kraji{kog korpusa br. 19 u centru grada, novogradwa, tel. 051/454-864. Povoqno izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad, Moslova~ka 12, tel. 051/308084; 066/642-376. Izdajem poslovni prostor 37 m2 posebno sve sa dokumentacijom, odmah useqiv, ul. Petra Pecije 48 Bawa Luka, tel. 370-298. Izdajem poslovni prostor u Mrkowi} Gradu povr{ine 81 m2, mo`e za sve namjene od salona za namje{taj pa za sve ostalo, tel. 065/911-307; 050/211-299. Izdajem poslovni prostor u ulici Zelengorska 3, tel. 051/217986; 065/413-509. Izdajem poslovni prostor, magacin i parking kod auto-pijace, tel. 065/770-722. Izdajem poslovne prostore 44, 48, 60, 100, 160 i 450 m2, tel. 065/ 549-687. Izdajem poslovni prostor, Kraji{kih brigada "Marakana", tel. 051/310-034. Izdajem poslovni prostor pogodan za kancelarije, tel. 065/028363. Izdajem opremqen kozmeti~ki salon, pogodan i za frizerski, centar grada, 35 m2, tel. 065/668366. Izdajem poslovni prostor 63 m2 u pripremi, prizemqe, u strogom centru Bawe Luke, preko puta

Prodajem gara`u 28 m2, Majke Jugovi}a 28, Integralova zgrada, tel. 066/719-100. IZDAVAWE Izdajem gara`u u centru grada, ulica Cara Du{ana na Bulevaru iza `utog nebodera, tel. 065/638365.

PLACEVI
PRODAJA

Prodajem plac u Trnu kod {kole 1150 m2, dozvoqena stambena gradwa, tel. 051/584-455. Prodajem placeve i ku}u u Bawoj Luci ili mijewam ku}u za Hrvtasku, tel. 00385989075663. Prodajem plac u Kuqanima, 540 metara kvadratnih, 200 metara od po{te, tel. 38765306147. Prodajem dva placa 1.000 m2 i 850 m2 iznad kasarne Zalu`ani, 1/1, tel. 38766129644. Prodajem plac pored rijeke Sane, tel. 387 65/848-243. Prodajem plac 3134 m2 u Novoj Topoli 200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336869. U Barlovcima prodajem plac, pored glavnog asfaltnog puta, povr{ine 1.233 m2, cijena 25 KM po m2, tel. 065/586-911; 387 65/915037. Prodajem plac od oko 1100 m2 u Gorwoj ^esmi, cijena 30 KM/m2, tel. 065/355-060. Prodajem ~etiri dunuma zemqe, dra~a - bagrem, ju`na strana , (4.000 KM po dunumu), ^arda~ani, tel. 051/314-523; 065/657-630. Prodajem dva dunuma zemqe u Milo{evcima, op{tina Lakta{i, tel. 051/217-986. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516-927. Prodajem povoqno parcelu 2.100 m2 , kod “Toplane”, tel. 065/631613. Prodajem osam dunuma zemqe, ravnica, pogodno za sve namjene 150 m od glavnog puta, ^arda~ani, cijena 7.000 KM po dunumu, tel. 051/314-523, 065/657-630. Prodajem ~etiri dunuma zemqe, visoravan, ju`na strana, pogodno za uzgoj vo}a i vinogradarstvo, ^arda~ani, pored te~e poto~i}, tel. 051/314-523; 065/657-630. Prodajem placeve povr{ine 951 m2 i 3.648 m2 u Kuqanima, tel. 051/464-360; 066/408-499. Prodajem plac u Lakta{ima 1000 m2 ima gra|evinsku dozvolu, tel. 065/815-527; 051/460-938. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8 pokriven 1/1 uz asfalt u Drago~aju cijena 35,000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem plac kod Beograda 600 m2 autoput ZG - BG, naseqe Grmovac 2.000 evra, tel. 065/687-913; 051/435-685. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619.

Prodajem plac na moru, 454 m2, Milna Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem plac u Barlovcima, 1.300 m2, od kasarne u Zalu`enima udaqeno 1 km, kraj asfalta i sva infrastruktura, tel. 065/451-920. Prodajem deset dunuma zemqe pored asfaltiranog puta Prwavor - ^elinac za poslovnu i stambenu gradwu, tel. 065/636-733. Prodajem plac u Lakta{ima, 780 m2 sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/827-089. Prodajem plac, 487 m2, dozvoqena gradwa, asfalt, voda, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, Lau{, tel. 051/437-862. Prodajem plac, 1.700 m2, za gradwu ku}e - vikendice, naseqe Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 282-106; 065/635-449. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i u Karanovcu pored Vrbasa, tel. 065/516-927. Povoqno prodajem plac 600 m2, naseqe Pavlovac za gradwu ku}e ili vikendice, ~etiri i po km od centra grada, cijena 7000 KM, tel. 066/742-581. Prodajem placeve od 600 i 700 m2 sa projektima i prikqu~cima vode i struje, naseqe Tuwice, B. Luka, 40 m od Prijedorske ceste, tel. 065/541-760. Prodajem placeve u Bawoj Luci, tel. 066/165-323. Prodajem pored autoputa kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe,, tel. 065/371-611. Prodjem 20 dunuma zemqe na tranzitnom putu Prijedor - Bawa Luka podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem 2.000 m2 zemqe, Rebrovac, cijena 15 KM/m2, Dujke Komqenovi}a 136, tel. 065/495587. Prodajem 1.650 m2 zemqe (dva placa) kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/671-420. Prodajem plac u [u{warima 1.605 m2 udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/ 650-289. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650289. Prodajem dva dunuma zemqe mo`e i mawe, sve pogodnosti za gradwu, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem zemqi{ta u nasequ Drugovi}ima, 4 dunuma, sve 1/1, tel. 051/318-170. Prodajem 1.000 m2 zemqe, monta`na vikendica, sve komunalije, 400 m udaqeno od bazena Lakta{i, tel. 308-686. Prodajme 60 dunuma zemqe i {ume u komadu u Bawoj Luci na Kr~maricama, tel. 065/623-554. Prodajem dva placa u [argovcu kod prodavnice jabuka 1.300 m2, 1.200 m2, uredna dokumentacija 1/1, tel. +385 44 535-503. Prodajem dva dunuma zemqe u [argovcu, povoqno, tel. 066/257465; 065/389-549. Prodajem plac 1700 m2, u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od Vodovoda, tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem plac 700 m2 u ul. Franca [uberta, dozvoqena gradwa, asfalt, voda,vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/437-862. Prodajem ili mjewam za stan 10 dunuma zemqe sa starom ku}om u ^esmi, 1/1, tel. 065/539-699. Prodajem plac na Paprikovcu, ul. Jovana Ra{kovi}a 205, tel. 065/009-593.

40 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Prodajem osam dunuma zemqe u Gorwoj ^esmi, ogra|ena, put, voda, struja, vlasni{tvo 1/1, cijena povoqna, tel. 051/359-057. Prodajem placeve u [argovcu, 1/1, struja, voda, tel. 0049/73-17-23614. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u, povoqno ,1/1 vlasni{tvo, tel. 051/381-249; 065/926-261. Lakta{i - Jablan prodajem ~etiri dunuma zemqe, tel. 065/569294. Prodajem mawi plac u Lazarevu, blizu “Intereksa” UTE uslovi, kanalizacija, cijena povoqna, tel. 065/288-628; 065/996-568. Prodajem plac, 470 m2, kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462-366. Lakta{i - Mahovqani prodajem 27 dunuma zemqe pored ulice B. Luka - Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem u Motikama pored {kole plac 1650 m2, put, voda, struja, tel. 065/516-927. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752;. Prodajem plac u Karanovcu uz Vrbas, 620 m2, u blizini crkve, hitno, tel. 065/251-851. Prodajem placeve za hale i stambeno-poslovne objekte, tel. 065/549687. Prodajem 4.000 m2 zemqe u Prijakovcima, cijena 32.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem plac u Bile}i 1.666 m2, 1/1 teren ne plavi, cijena povoqna, tel. 065/437-336. Prodajem 3000 m2 zemqe u [u{warima 100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kraji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543-601.

Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi za studenta, mu{karca, u Boriku preko puta Kampusa, tel. 051/350-753; 066/834-204. Izdajem sobu jednoj u~enici ili studentkiwi, upotreba kuhiwe i kupatila, Borik 1, tel. 306-467.

VIKENDICE
PRODAJA

Prodajem vi{e vikendica na podru~ju Bawe Luke i Lakta{a, tel. 065/671-420. Prodajem vikendicu u ^arda~anima 20+20 m2, nova zavr{ena, ~vrsta gradwa, uslovna za stanovawe, 500 m2 plac, tel. 051/318739; 065/966-808. IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu 4+1 kreveta, 50 KM dnevno, minimalno 7 dana, tel. 065/811-058.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA Prodajem “hjundai elantra” u dobrom stawu 2,0 benzin. Godina proizvodwe 2002. Tel. 065/685800. Prodajem “ford 1,6” dizel karavan 88. godi{te istekla registracija cijena 950 KM 065/ 864-275. Prodajem “ford fijestu” god. proiz. 1996. u super stawu, tel. 065/353-418. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel.065/971583 i 065/410-485. Prodajem automobil “sitroen C3” prva ruka, tel. 065/525-010. Prodajem “fijat mareu” karavan 1,9, god. 2003, ura|en servis, nove prve gume, ergistrovan do 14.12.2010. Cijena 8.600,00 KM ili mijewam, tel. 065/606-451. Zvati poslije 17 ~asova. Prodajem "alfu" 146 benzin plin. g. p. 2000, ful oprema 1400cc. Registrovana godinu dana. Cijena povoqna, mo`e i zamjena za mawi auto uz doplatu, tel. 387 65/497-037. Prodajem vozilo "nisan", tip JN13, dizel, 40 kw, god. proizvodwe 1987. cijena po dogovoru, tel. 051/427-089. Prodajem “alfu romeo” 155, motor 2,0, benzin plin, godi{te 95, cijena 5.500 KM, tel. 38765 687451. Prodajem “{kodu feliciju” 1999. benzin-plin, u dobrom stawu, tel. 38765629610. Prodajem "opel astru" 1.7d u dobrom stawu, godina proizvodwe 1993, cijena po dogovoru, tel. 387 65/638-051. Prodajem teretni kombi "folksvagen" T-2. godina proizvodwe 1990. u dobrom stawu, tel. 065/169-469. Prodajem yip “ford eksplorer”, g.p.1993, automatik, benzin gas u odli~nom stawu, registrovan do 12/2010, mo`e zamjena za mawe vozilo, tel. 065/ 829-601. Prodajem “reno 5” '92. god. proizvodwe, strane table, crveni, povoqno, tel. 065/295-889. Prodajem "reno 21 GTL" 1,7 benzin, 88. godi{te, povoqno, registrovan do kraja avgusta 2010, tel. 065/922-499. Prodajem “reno lagunu”, g.p. 2005, 1,9 DCI, prvi vlasnik, pre{ao 64.000 KM, kupqena u Union autu i svi. servisi, tel. 065/510-755. Prodaje se “opel korsa” 1984., registrovana do decembra 2010, cijena 1.200 KM, tel. 066/526-940. Prodajem yip “micibu{i pajero” 2,3 dizel, 84. god., odli~an,

KIOSCI
PRODAJA

Prodajem nov “Maksmarin” kiosk 1 + 8 m, cijena 2,500 evra, zvati poslije 18 ~asova, tel. 051/465-334.

SOBE
IZDAVAWE

Izdajem dvokrevetnu sobu u Obili}evu, u zgradi, blizu Gradskog mosta studentkiwi ili poslovnoj djevojci, tel. 387 66/993-322. Izdajem sobu za dvije djevojke, Centar, tel. 066/532-645. Izdajem krevet za momka u dvokrevetnoj sobi na Petri}evcu, sa upotrebom kuhiwe i kupatila, tel. 065/529-939. Izdajem namje{tenu sobu u prizemqu ku}e, kupatilo zasebno, struja odvojena, tel. 051/372-040; 065/913-798. Izdajem sobu studentu mu{karcu nepu{a~u, centar grada, tel. 065/ 797-368. Izdajem djevojkama dvokrevetnu namje{tenu sobu, dnevni boravak, kuhiwa, kupatilo, poseban ulaz, blizu fakulteta cijena povoqna, tel. 065/668-870; 051/436-587. Izdajem dvokrevetnu sobu djevojkama, studentkiwama, poseban ulaz, centralno grijawe, Borik, tel. 051/315-982. Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 214-858; 065/062-707. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi studentkiwi (nepu{a~u), upotreba kuhiwe i kupatila, centralno grijawe, poseban ulaz u stambenoj zgradi, Borik, tel. 051/304-704. Izdajem sobe kod auto-{kole “Volan” samo za samce, cijena 60 KM, tel. 065/697-062.

promijewena oba zub~asta remena i {palera, tel. 065/297-493; 065/ 068-663. Prodajem traktor "Rakovica 65", 91. godi{te, bera~ kukuruza "sip 40" 2005. godi{te, tel. 368-563. Prodajem “ford fijestu”, g. p. 1991, benzin 1,1 c3, crne boje, u dobrom stawu, tel. 066/469-299. Prodajem motor "lifan mohikano" 125 cm3, godine 2008, stawe: o~uvan, istekla registracija, redovno servisiran, cijena 750,00 evra, tel. 066/707-922. Prodajem "opel vektru" 1,6 i, 55 KW, 89. godi{te, centralna brava, CD, registrovan godinu dana, tel. 065/917-113. Prodajem “fijat brava 1,6, “zeder”, reg. do 8/2010. godine, cijena 4,600 KM, tel. 065/899-220, 063/220-776. Prodajem "isuzu" 2,5 dizel, pikap, pet mjesta + 1.000 kg, registrovan, 2000. godine, proizveden, pre{ao 105.000 KM, nove gume, cijena 9.900 KM, tel. 065/522-208. Prodajem ili mijewam za jeftiniji automobil mercedes A klase 1,7 dizel 2010. g.p., tel. 065/528-247; 065/972-569. Prodajem "mercedes" 190 D 2,5 dizel god. proizv. 1986. u doborm stawu, istekla registracija cijena 2.500 KM, tel. 066/416-004; 062/349-479. Prodajem “fijat uno”, '90 g.p., 1500/55 KS, registrovan do 10.9.2010. godine, tel. 065/805-000. Prodaje se kombi - teretni VWT-2 povoqno g. pr. 1990., tel. 065/169-469. Prodaje se "volvo" 440-460, prodaje se u dijelovima, tel. 065/218600. Prodajem "fijat tipo" 1,4 benzinac, metalik crveni, godi{te 95,. u odli~nom stawu, registrovan do decembra 2010. godine, tel. 065/513-894. Prodajem “fijat pandu” registrovan, cijena 1000 KM, tel. 065/746-303. Prodajem "pasat 4", limuzinu, 1,6, sa klimom, registrovan do 12/2010. proizveden 1996, cijena 6.900 KM, tel. 065/522-208. Prodajem "opel astru" 1.7 D, godina 1993, bijela, u dobrom stawu, tel. 065/638-051; 051/200-089. Prodajem “mazdu 323”, '86. godi{te, registrovana do juna 2010, razbijena predwa desna strana, motor odli~an, cijena 700 KM, tel. 066/510-575. Prodajem “golf 2”, godi{te 87, registrovan do 1/11. godine, benzinac, 1,6 u odli~nom stawu, cijena 1.500 evra, tel. 065/693-047; 051/439-174. Prodajem “da~iju logan”, limuzina, metalik zeleni, 2005. godi{te, gara`iran, klima servo - centralna, pre{ao 31.000, zvati poslije 18 ~asova, tel. 051/465334. Prodajem "fijat tipo" 1,4 metalik, crveni, benzin, 95. godi{te, u odli~nom stawu, registrovan do decembra 2010. godine, tel. 065/513-894. Prodajem “golf dva” 1,3, benzinac, trula vi{wa, istekla registracija, sa~uvan, veoma povoqno - hitno, tel. 065/920-636. Prodajem ~amac - gliser sa motorom i prikolicom, tel. 065/927086. Prodajem ili mijewam za jeftinije auto "fijat punto" dizel, 2005. g.p., tel. 065/528-247; 065/972569. DIJELOVI I OPREMA Prodajem fabri~ki krov za traktor IMT 539, cijena 120 KM, tel. 065/864-275.

Prodajem lijevi retrovizor (mehani~ki) za “golf 3”, veoma povoqno, tel. 065/894-570. Prodajem elektropodiza~e stakla za “golf 2” sa 4 vrata sa instalacijom i prekida~ima, tel. 065/894-570. Prodajem vi{e felgi ra~itih colova za automobile, tel. 065/ 931-383. Prodajem alanser za “audi 80”, 1,8 benzin, cijena 60 KM, tel. 065/894-570. Prodajem motor 200 dizel za “mercedes”, tel. 065/218-600. Prodajem felge ~el. - “golf 1”, “pe`o” il i” reno 4” sa tri rupe, tel. 065/931-383. Prodajem “mercedes 190 E” u dijelovima i hladwak za “mercedes sprinter”, tel. 065/218-600.

Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216-358; 066/437-725. Prodajem dva polovna drvena prozora sa duplim krilima i drvena ulazna vrata, tel. 065/884505. Prodajem kompresor 8 bara, skoro nov, nekori{}en, cijena 150,00 KM, tel. 066/707-922. Prodajem betonske stubove svih du`ina do 3 m2 za ograde i vowake, ivi~wake za staze, kanali}e za odvod vode, tel. 051/ 429-003, 065/640-070. Prodajem armirano-betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388094; 066/252-990.

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem liniju za obradu metala, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, tel. 066/174-794. Prodajem aparat za tarirawe pumpi visokog pritiska bo{-sto, tel. 065/22-862. Prodajem industrijske {iva}e ma{ine “singer durkopp” i “necchl”, rupi~arku “peffaf” i “durkopp” i mini fiksirku, tel. 065/518-125. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine, kombinovane stolarske ma{ine, cirkulare, hoblarice, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem motornu pilu “stil” ms 440 list 50 cm, nekori{}ena, cijena 190 evra, tel. 051/351-831; 065/944-248. Prodajem ma{ine, elektropogon za vo}e i povr}e sni`ene cijene rosvaj ra`aw fi48h2400 - RR. pogon za pecanu sa 1 ra`wem i poqske okreta~e, tel. 051/303-603. Prodajem dva cjepa~a za drva, sedam i osam tona, nova, tel. 065/566-954. Prodajem mlin kameni za bra{no, tel. 065/931-383. Prodajem sija~icu i vadilicu za krompir, tel. 065/931-383. Prodajem autolimarski alat, hidrauli~nu pumpu 10 tona nova autogeni aparat, garnituru za ravnawe, gedore nove, fabri~ka auto prikolica zatvorena pocin~ana, tel. 065/435-551.

MUZIKA
PRODAJA

Prodaje se harmonika dallape organtone 3 plus 1 140 basova, dugmetara, proizvedena 1963, tel. 387 65/582-485. Prodajem harmoniku melodiju 60 basova, tri registra i harmoniku veltmaister 60 basova, pet registara, odli~na za po~etnike, cijena po vi|ewu, tel. 065/206-060. POTRA@WA Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, mogu se javiti i po~etnice, tel. 051/303-011.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem el.{poret i TA pe} {estica, tel. 066/748-681. Prodajem fri`ider "gorewe" 80h60h40 cm u ekstra stawu, cijena 35.00 KM, tel. 066/707-922. Prodajem fri`ider "samsung" nova linije hla|ewa, kombinovana komora + fri`ider malo kori{ten cijena 500 KM, tel. 065/421-181.

NAMJE[TAJ
PRODAJA

Prodajem ugaonu garnituru i komodu u dobrom stawu, staro godinu dana, za sve dodatne inforamcije mo`e kontaktirati na, tel. 066/543-082.

USLUGE
OSTALO

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA

Prodajem nov ugostiteqski namje{taj, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426.

POQOPRIVREDA
PRODAJA

Prodajem su{anu kukuruznu od hrastove gra|e 7x2x1 m, tel. 051/282-945; 065/513-672.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

Prodajem suvu jelovu gra|u - 60 rogova 10 h 12 h 600 povoqno, tel. 065/875-502. Prodajem rezanu gra|u, betonske cijevi i blokove, mre`e i `eqezo i ostali gra|evinski materijal, povoqno gotovi {aht, tel. 38765/541-743. Prodajem klozet {oqu, umivaonik, tri ~esme nove za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216-358; 066/437-725.

Dje~iji svijet “Piccolino” prima djecu od 6 mjeseci do 6 godina na ~uvawe, tel. 065/828-205 i 051/358421. Ozbiqna i odgovorna `ena tra`i posao ~i{}ewa stanova i poslovnih prostorija, a mo`e i wega starijih osoba, tel. 051/279147. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670639. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/303-011. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Pomagala bih starijoj osobi, prawe stana, peglawe, kuvawe,

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 41

Doboj i okolina. Imam 24 godine, tel. 066/968-327. Nastavnica matematike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole (VI-IX), tel. 051/302-196. Dimwa~ar vr{i sve dim wa~arske usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, tel. 051/397-396. Profesor razredne nastave daje instrukcije u~enicima od drugog do petog razreda, tel. 065/ 603-647. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degerativnih stawa, tel. 066/268-938. Tra`im finansijere i kompawone za osnivawe mikrokreditne fondacije u RS i BiH, tel. 065/ 222-862. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne i sredwe {kole, rad sa jednim u~enikom, tel. 051/303-623. SUR "Rusija" kod "Incela" povoqno organizuje sahrane, ~etrdesetodnevne pomene, godi{wice, svadbe, zabave i ostale usluge, parking obezbije|en, tel. 065/416000, 065/948-436. Elektri~ar, vr{i zamjenu elektro opreme, te povoqno ugra|uje nove i popravqa stare elektro instalacije, tel. 065/418-878. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318227. Nastavnica srpskog i wema~kog jezika nudi usluge ~uvawa djece pred{kolskog i {kolskog uzrasta po potrebi pripremawe za nastavu - instrukcije, tel. 066/491-699. Izvodimo vodo i elektro radove, poravci, od~epqewe odvoda, ostalo, tel. 065/882-511; 438-116. Profesor engleskog jezika - daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstova i dokumenata, sudski tuma~ prevodilac, tel. 065/938-401. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Nastavnik matematike daje ~asove za osnovce od prvog do devetog razreda, tel. 065/976-375. Ure|ewe dvori{ta, kre~ewe, rezidba vo}aka i `ivice, prskawe vo}a i stru~ni savjeti, tel. 065/364-424. Kwgovo|a sa licencom, VSS, dugogodi{we iskustvo, vodio bi preduze}e, tel. 065/222-862. Mobilni tepih servis, profesionalno, brzo i povoqno vr{i dubinsko usisavawe i prawe tepiha u va{oj ku}i. Dolazimo na poziv, tel. 065/892-540. Povoqno dajem ~asove wema~kog jezika osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 066/591-157. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, tel. 051/482-249; 066/286-594. Organizaciji “Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Dajem instrukcije iz srpskog jezika i matematike za u~enike od prvog do petog razreda osnovne {kole, tel. 065/343-633. Profesor matematike daje ~asove sredwo{kolcima i studentima ekonomije i farmacije, priprema maturante za prijemni ispit na fakultetima, tel. 051/217-260; 065/837-295. Prevoz automobilom, selidbe kamionom, sa radnicima ili po dogovoru. Odgovorno i povoqno, tel. 065/198-933; 063/541-688. Elektri~ar sa iskustvom izvodi elektroinstalacije i vr{i popravke, tel. 066/411-839.

Prodajem ogrevna drva, mo`e meterica, a mo`e i cijepana, tel. 065/209-268. Majstor Minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove. Kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf 1, 2, 3, 4 i “mercedes”, tel. 065/ 538-048. Mobilni tepih servis, profesionalno, brzo i povoqno dubinsko usisavawe i prawe tepiha u va{oj ku}i. Dolazimo po pozivu, tel. 065/892-540. Usluge kre~ewa, gletovawa, tapete, unuta{we fasade, izolacije i postavqawe rigipsa, laminata, plo~ica, kao i sanacija i adapatacija stambeno poslovnih prostora, tel. 065/343745. Najsigurniji investicioni program za dugoro~ne investicije, tel. 066/928-409.

RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem inventar za frizerski salon, tel. 065/469-598. Prodajem P4 na 3.0 GHz crno srebrni 190 KM sa 17 in~a monitorom 310 KM. Laptop HP 110 mini, 10" 1.6atom 1 GB 160 GB web kamera, nov u kutiji, cijena 600KM, tel. 387 65/540-885. Prodajem ku}ni bicikl, steper i orbitrek. Uvoz iz Wema~ke, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/216-969; 387 65/516-441. U Glamo~anima prodajem i ugra|ujem sadnice ukrasnih ~etinara, drve}a, grmqa, puzavica i trajnica, telefon 065/586-911, tel. 38765/915-037. Prodajem hidrauli~ku kozmeti~arsku stolicu kratko kori{tenu, tel. 387 65/186-503. Pravim i prodajem stolove za stoni tenis, cijena 450 KM, tel. 065/894-570. Prodajem motornu pilu "stil 44", neispravnu povoqno, tel. 066/748-681. Prodajem iscjepana bukova drva, tel. 066/614-873. Izdajem pikado na podru~ju Bawe Luke i okoline, ima `etowaru, tel. 066/463-299. Prodajem bika od 550-600 kg i prodajem sviwe od 30-70 kg i 80 kg, tel. 277-194; 488-195; 282-289. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206060. Prodajem novu traku za tr~awe, lako sklopiva, 700 KM, za ku}nu upotrebu, tel. 066/688-254; 051/ 463-381. Prodajem ispravan telefon “panasonik”, fiksni, tel. 051/ 315-548. Prodajem sto za balkon okrugli fi 90 metalni sa ~etiri polufoteqe kao nove i tepih vuneni 2,50 h 3,00 polovan, cijena po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodajem TA 5 pe}, u dobrom stawu, povoqno, tel. 065/899-737; 051/439-935. Prodajem “Vulmarkovu” posteqinu (jastuk i prekriva~) h 2, tel. 352-645. Prodajem TA pe} za 100 KM, tel. 051/380-798. Prodajem porodi~nu grobnicu na grobqu “Car Lazar” na Drakuli}u, tel. 051/380-798. Prodajem TA pe}, u dobrom stawu, povoqno, tel. 065/899-737; 051/439-935. Prodajem obra|ena hrastova gazi{ta za stepenice 13 kom. oso-

vine za cirkular, ugaonu stolnu `agu KGS 250, nova, tel. 065/253265. Prodajem ure|eno grobno mjesto za dvije osobe po vertikali u grobqu "Sveti Pantelija", tel. 214-470. Prodajem gqivu za spremawe napitka kefira uz detaqno uputstvo, cijena osam KM, tel. 066/156-976. Prodajem dva prasca mesnata po 110 kg, 3 KM/kg, gumewak prikolicu, generalno ure|en, tel. 065/253-265. Prodajem dje~ija kolica, 4 gume, 20 m metalne karni{le, bundu od astrahana, vitrinu, mali stoli}, skija{ke pancerice, heklani stolwak, tel. 065/811-058. Prodajem limenu pecanu ra`aw - okreta~ pogodna za transport, tel. 065/513-672. Otkupqujem stare ramove slika, goblena i ostale antikvitete, tel. 065/460-596. Prodajem tablete za smawewe potro{we goriva za benzinske i dizel motore kod putni~kih i teretnih vozila, u{teda do 30 odsto goriva, upustva za upotrebu, tel. 066/174-794. Prodajem karabin 30'06 sa optikom ~ajs licima sa nabavnom dozvolom, tel. 065/528-966. Prodajem doma}u {qivu 50 stepeni od {qiva savki, sedam maraka, tel. 065/746-303. Prodajem nao~are sa dioptrijom od +0,75 do -4 po cijeni od pet maraka, tel. 051/315-548. Prodajem pulceve i bagremovo koqe, tel. 065/206-060. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Lazarevu, tel. 308-686;. Prodajem grobnicu sa {est grobnih mjesta, "Sveti Pantelija", vl. 1/1, povoqno, tel. 051/ 318-451; 065/514-227; 051/216-067. Prodajem monta`nu pecanu i su{anu, mo`e i zamjena, tel. 065/666-233. Prodajem zapre`na kola, kowska, tel. 277-194; 488-195; 282-289. Prodajem betonsku grobnicu za tri mjesta, pravoslavno grobqe Borik, Bawa Luka, na licu mjesta dajem cijenu, tel. 065/973-605. Prodajem plave ormari}e za bawu i burence od 20 l za rakiju, tel. 065/416-580. Prodajem baletanke "Jugoplastike" Spli, ko`a-povoqno dje~ije i za odrasle svih brojeva, tel. 065/794-702. Prodajem dva grobna mjesta, gotov spomenik, Novo grobqe, B.Luka, tel. 051/304-907. Prodajem telefonski kabl 6 parica, gorionik za centralno grijawe, povoqno, tel. 065/882511. Prodajem ~amac gliser sa motorom i prikolicom, tel. 065/927086.

Prodajem na Rebrova~kom grobqu novoizgra|enu betonsku grobnicu, za dvije osobe, pokrivna plo~a i obloge, crni mermer, tel. 051/308-613. KUPOVINA Kupujem balirku za sijeno, tel. 277-194; 488-195; 282-289. POTRA@WA Tra`im 100 metara kukuruza, tel. 277-194; 488-195; 282-289.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Prodajem malino kanarince, {tiglice, zebe i ostale sitne ptice pjeva~ice povoqno, tel. 387 66/953-389. Prodajem poenterku 10 mjeseci, roditeqi {ampioni rad - ehterijer pedigre - Srbija - FC, uvedena u lov vaksina ~ip - tetova`a, tel. 065/435-551.

keting i menayment, tel. 065/932539.

LI^NI KONTAKTI
Zgodan, o`ewen poziva iste takve dame na dru`ewe molim samo da je diskretno, tel. 387 66/942-278. Tra`im mladu `enu koja bi htjela da uqep{a moje stare dane, Prwavor, tel. 387 65/634-577. Udovac tra`i `enu do 63 g. kojoj nedostaje pa`we razumijevawa, we`nosti, milovawa, za qep{i `ivot udvoje, tel. 38765869208. Mu{karac 34 g. iz Bawe Luke tra`i usamqenu ili udatu stariju damu za ugodna diskretna dru`ewa. Prvi kontakt SMS, tel. 38765249031. Zgodan, {armantan momak sredwih godina, tra`i sredovje~nu, slobodnu, otmenu damu radi ugodnih susreta uz apsolutnu diskreciju, podru~je 051 i okolina, tel. 387 66/529-279. Mu{karac 30 god. tra`i ozbiqnu damu za dru`ewe uz obostranu diskreciju B. Luka, tel. 387 65/417-834. Ozbiqan mu{karac 38 godina tra`i ozbiqnu `enu do 40 godina radi braka, tel. 065/660-979. Momak, 43 godine, radi dru`ewa, eventualno braka, upoznao bi ozbiqnu djevojku do 40 godina, vrijednu, po`eqna `ena u hor. Ovan, Vodolija, tel. 065/403-707. Udovac, penzioner, 70 g., 171 cm, 72 kg, bez obaveza, tra`i `enu od 60 do 70 godina bez obaveze, zvati od 8 do 20 ~asova, tel. 065/ 864-780. Bawolu~anin, 49 godina, `ivi u SAD, `eli da upozna gospo|u za dru`ewe, a mo`da i vi{e, tel. 066/815-602. Momak 70. godi{te tra`i po{tenu i vrijednu djevojku od 35 do 40 godina, iskqu~ivo radi braka, neka se jave samo ozbiqne djevojke, imam sve uslove za lijep i udoban `ivot, tel. 055/240-504; 065/537-850. Slobodan mu{karac, zaposlen i materijalno obezbije|en tra`i `enu za dru`ewe, samo ozbiqne dolaze u obzir, hitno, tel. 066/ 936-048.

ZAPO[QAVAWE
Tra`imo samostalnu, ambicioznu osobu za poslove prodaje. Mogu}nost stalnog zaposlewa, tel. 387 65/656-907. Internacionalna kompanija tra`i iskqu~ivo mu{karce komunikativne, energi~ne, samoinicijativne, uporne, najmawe SSS sprema, za posao kancelarijske prodaje, tel. 387 65/514-288. Inostrana kompanija pro{iruje svoje poslovawe na podru~ju Doboja, Br~kog i Bijeqine, tra`i saradnike za prodaju, mogu}nost stalnog zaposlewa., tel. 387 66/536-381. Vode}a kompanija na tr`i{tu tra`i osobe sa SSS, nudimo besplatnu profesionalnu obuku, izvanrednu zaradu i mogu}nost stalnog zaposlewa, tel. 38765 306147. Tra`imo kulturnu i odgovornu osobu sa pregovara~kim sposobnostima za rad u internacionalnoj firmi, uz besplatnu obuku, tel. 387 66/281-040. Potrebni majstori svih profila za rad u Wema~koj, tel. 38766460924 i 066148 471. Primam dva pekara na izradi lepiwa, mogu i po~etnici, tel. 065/605-831. Potrebna djevojka (mo`e i studentkiwa) ili momak za rad u kafi}u, tel. 065/212-969; 065/540444. Potreban trgovac sa iskustvom u prodavnici mje{ovite robe, tel. 065/611-947. Potrebni komercijalisti za list "Adria", tel. 065/591-823. Potrebni saradnici za rad u osigurawu, osnovni ili dopunski posao, tel. 065/932-539. Potrebno pet saradnika za dopunski posao - finansijski mar-

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

42 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Svejedno mi je da li }u dobiti aplauze ili zvi`duke. Uvek je lepo kada vam aplaudiraju, ali i zvi`duci su isto tako dobri. Boqi su od ravnodu{nosti u svakom slu~aju. Sini{a Mihajlovi}, trener Katanije

Sve~anost u Skup{tini grada Isto~no Sarajevo

Mihajlovi}eva prva u Evropi
Srpska olimpijka, Ni{lijka Lidija Mihajlovi}, pobjednica finala Svjetskog kupa pro{le godine, po~ela je novu sezonu kao broj jedan na evropskoj rang-listi u disciplini malokalibarska pu{ka 3 h 20 metaka sa 1.510 bodova. Od srpskih takmi~arki na ovoj rang-listi 14. mjesto zauzela je Andrea Arsovi} sa 26 bodova.

Smrt na stadionu “Britanija“
Tridesetogodi{wi mu{karac, koji je na poluvremenu utakmice Stouk - Blekburn prona|en u besvjesnom stawu na tribini stadiona “Britanija“, rezervisanoj za gostuju}e navija~e, preminuo je dva ~asa po dolasku u bolnicu. Policija je navela da istra`uje okolnosti pod kojima je navija~ povrije|en i da je u vezi sa tim uhap{en 25-godi{wi mu{karac.

Iako je mala vjerovatno}a da }e se sqede}e ZOI u Vankuveru na}i u centru napada terorista, organizatori su potro{ili vi{e para na obezbje|ewe nego na objekte. Prije ulaska na borili{ta svi gledaoci }e morati da pro|u obezbje|ewe i rendgene, koji su ura|eni kao na aerodromima. Kako nezvani~no saznajemo, Bor~e Sredojevi} i daqe }e ostati u stru~nom {tabu “A” reprezentacije BiH. Sa wim }e u sqede}ih nekoliko dana biti obavqeni razgovori i o~ekuje se da on prihvati ponu|ene uslove.

Grad Isto~no Sarajevo ima ~ast da na ZOI po{aqe pet takmi~ara i mislim da ih toliko ima rijetko koji grad u svijetu, rekao Vinko Radovanovi}
ISTO^NO SARAJEVO - Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva Vinko Radovanovi} i pred sta vni ci Smu ~ar skog sa ve za Re pu bli ke Srpske is pra ti li su ju ~e sportiste i wihove trenere, koji }e na predstoje}im Zim skim olim pij skim igrama u kanadskom Vankuveru predstavqati BiH. Ra do va no vi} je @a ni Novakovi}, koja }e na otvarawu Olimpijskih igara nosi ti zas ta vu BiH, uru ~io zastavu grada Isto~no Sarajevo, uz `equ da se i ona zavijori u Vankuveru. On je ~es ti tao spor tis ti ma na plasmanu na ovo takmi~ewe, ocijeniv{i to izvanrednim rezultatom i izraziv{i nadu da }e se iz Van ku ve ra vratiti sa jo{ boqim uspjehom. najboqi na~in ulagawa, te olim pij ci ma uru ~io skro mna nov~ana sredstva. Najavio je da }e sa olimpijcima po po vrat ku iz Van ku ve ra razgovarati kako da se u ovoj te{koj situaciji nastavi sa finansirawem sporta i istakao da je grad Isto~no Sarajevo, zajedno sa Sarajevom, ukqu~en u aktivnosti na dobijawu organizacije Olimpijskih igara mladih 2015. godine. Na ~el nik Odjeqewa za sport u Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske Dejan Travar istakao je da je plasman na Olimpijske igre pohvala i Smu~arskom savezu Re pu bli ke Srpske, ali i svim qudi ma ko ji se ba ve zimskim sportovima. On je olim pij ci ma za `e lio sre }an put i po ru ~io da da ju sve od sebe na takmi~ewima. BiH }e na ZOI u Vankuveru, koje po~iwu 12. februara, pred stavqati @a na Novakovi}, Maja Klepi} i Marko Rudi}, koji }e se takmi~iti u alpskom skijawu, Tawa Kari{ik u biatlonu i tr~awu i Mladen Plakalovi} u nor dij skom tr~awu. Za olim pij ce je si no} is pred Olimpijskog komiteta u Sarajevu uprili~en ispra}aj u Vankuver.

DEJAN TRAVAR po`elio uspjeh u Vankuveru
- Grad Isto~no Sarajevo ima ~ast da na ZOI po{aqe pet takmi~ara i mislim da ih toliko ima rijetko koji grad u svijetu - rekao je Radovanovi} i dodao da grad poma`e sport, ne samo zimski, nego i sve ostale. On je naglasio da je ulagawe u mlade preko sporta

Foto dana

Ilija Petkovi}, nekada{wi selektor Srbije
Pogre{io sam {to sa wim nisam napustio reprezentaciju, pa neka je vodi ko ho}e na Svetskom prvenstvu

Beogradska arena bila je poprili~no ispuwena oba dana me~a prvog kola Svjetske grupe Federej{n kupa izme|u Srbije i Rusije

Ogor~en sam zbog na~ina na koji sam pre i za vreme Mundijala u Nema~koj 2006. godine izgubio ugled u doma}oj javnosti. Odveo sam re pre zen ta ci ju Srbi je i Crne Go re na Svetsko prvenstvo u Nema~koj, osvojiv{i grupu bez poraza i uz samo jedan primqen gol, is pred ve le si le ka kva je [pa ni ja. Me|utim, incidenti tokom priprema za Mundijal, nula na bodovnom saldu posle me~eva sa Holandijom, Argentinom i Obalom Slonova~e, kao i “gaf” sa naknadnim pozivawem sina Du{ana u nacionalni tim, sve su okrenuli naglava~ke. I tako sam veoma brzo dospeo na stub srama. Ne mogu da ulazim u dubqu analizu, ali pojedinci su mi naru{ili atmosferu. U to vreme se dr`ava raspadala, stvaran je novi Savez, Crnogorci su bili nezainteresovani. Moj tada{wi, a i dana{wi prijateq, Dragan Stojkovi} Piksi, potegao je pitawe mog sina. A, kritike koje sam tada pre-

Trebalo je da odem sa Du{anom

trpeo zbog Du{ana i danas me bole. Zar dete lekara ne sme da bude lekar? Pa, Maldini je pozivao svog sina i niko ga nije osu|ivao. A, {ta sam ja u~inio za svog sina? Pogre{io sam {to sa wim nisam napustio reprezentaciju, pa neka je vodi ko ho}e na Svetskom prvenstvu. Uz sve to svu krivicu za sukobe Vidi}a i Ke`mana, odnosno Ke`mana i Quboje, koji su bili prikrivani, preuzeo sam na sebe, `ele}i da za{titim igra~e. Trebalo je da otvorim du{u i sve prospem iz sebe. Ali prepozna}e se oni koji su mi tada radili iza le|a. Atmosfera pred Nema~ku je bila kao kad ~ovek odlazi od `ene koju ne voli. Svi su se ve{ta~ki smejali i tada je po~eo cunami. Qudi su ta da mi sli li da pri mam 4050.000 evra mese~no, a ja sam jedva “navukao“ sa dve na tri hiqade. Dobijao sam kao kad ku~etu bacite ono posledwe {to imate.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 43

Fed kup me~ u “Beogradskoj areni“, Srbija - Rusija 2:2
FOTO: AGENCIJE

Serena i Venus Vilijams

Ameri~ki fudbal nova qubav sestara
MAJAMI - Ne postoji ni{ta ve}e u sportu od suvlasni~ke uloge u jednoj profesionalnom timu ameri~kog fudbala. Ovo zakqu~uje Venus Vilijams, koja je postala veliki qubiteq tog sporta, po{to je zajedno sa sestrom Serenom postala investitor u Majami Delfinse. - Moja qubav prema ameri~kom fudbalu konstantno raste. Postala sam prikovana za Delfinse. Mislim da su ameri~ki fudbaleri najboqi sportisti. I teniseri su, ali mi ne rizikujemo na{e `ivote na terenu - rekla je Venus Vilijams. Ona je organizovala `urku na krovu sa ostalim poznatim zvijezdama Terelom Ovensom, Keli Roulend, Gabrijel Junion, Pitom Vencom i drugim. Serena, koja je osvojila Australijan Open rekla je da bi voqela da vidi vi{e plesa u end zoni poslije ta~dauna.

Jelena “Xej Xej” Jankovi}

Normalno je da sam umorna i da me sve boli. Iscrpqena sam psihi~ki, jer ne igram za sebe nego za svoju zemqu i svoj narod, rekla je “Xej Xej”.
BEOGRAD - Fed kup reprezentacija Rusije izjedna~ila je protiv Srbije na 2:2, sino} u me~u prvog kola Svjetske grupe, pa je o pobjedniku odlu~io me~ dublova koji do zakqu~ewa ovog broja nije bio zavr{en. Izjedna~ewe Ruskiwama donijela je Alisa Klejbanova koja je u drugom me~u drugog dana pobijedila Anu Ivanovi} sa 2:0 (6:2, 6:3). Prethodno, prednost Srbiji donijela je Jelena Jankovi} koja je savladala ~etvrtu teniserku svijeta Svetlanu Kuzwecovu sa 2:1 (6:3, 4:6, 6:3). U sino}nom me~u dublova koji }e odlu~iti pobjednika, selektor Srbije Dejan Vrane{ odlu~io se za Anu Ivanovi} i Jelenu Jankovi}, dok }e za Rusiju, odlukom selektora [amila Tarpi{~eva, nastupati Anastazija Pavqu~enko i Vera Du{evina. U duelu sa Kuzwecovom koji je trajao dva sata i 15 minuta, a koja je u subotu lako savladala Anu Ivanovi}, Jelena je odigrala sjajno od samog po~etka, i imala je priliku da me~ zavr{i i u dva seta. U samom fini{u vi|ena je mala drama po{to je Jankovi}eva iskoristila tek ~etvrtu me~ loptu. Jankovi}eva je protiv Kuzwecove uspjela da ostvari 22. pobjedu u 28 dosada{wih singl me~eva u Fed kupu. Prvi set rije{ila je zahvaquju}i seriji od ~etiri osvojena gema uzastopno {to joj je donijelo vo|stvo od 5:1. Kuzwecova je uspjela da nadoknadi jedan brejk zaostatka, ali ne i da se potpuno vrati u igru. va je, ipak, na kraju stigla do pete pobjede u dosada{wih deset susreta sa Kuzwecovom i Srbiju dovede na korak od aprilskog duela sa SAD u polufinalu Fed kupa. - Bio je izuzetno te`ak me~. Kuzwecova je dobro igrala. Bilo je lepih poena. Drago mi je {to sam uspela da donesem jo{ jedan bod Srbiji. Uradila sam {to je bilo do mene - rekla je Jankovi}eva poslije me~a. Prema wenim rije~ima, nije isto kada igra u Fed kupu i na turnirima po svijetu. - Normalno je da sam umorna i da me sve boli. Iscrpqena sam psihi~ki, jer ne igram za sebe nego za svoju zemqu i svoj narod - dodala je “Yej Yej”. Ruskiwa je istakla da je atmosfera u “Beogradskoj areni“ koristila Jankovi}evoj, ali da nije bila presudan faktor. - Jeste mnogo lak{e kada publika navija za tebe, a ne protiv, ali uspjela sam da se koncentri{em na igru. Te{ko je re}i koje male stvari odlu~uju pobjednika - podvukla je aktuelna vlasnica trofeja sa “Rolan Garosa“.

Serena i Venus Vilijams

Turnir u Brazilu

SUSRET dublova odlu~io pobjednika
Drugi set, ipak, pripao je Kuzwecovoj iako je Jankovi}eva u drugom gemu imala jednu, a u ~etvrtom jo{ dvije prilike za brejk. Kuzwecova, aktuelna {ampionka Rolan Garosa, uspjela je tada da se spasi i do izjedna~ewa od 1:1 stigne zahvaquju}i brejku u devetom gemu, jedinom u drugom setu. Jankovi}eva je prva stigla do brejk {anse i u tre}em setu, ponovo u drugom gemu u kome nije uspjela da iskoristi tri prilike. Servis protivnici, me|utim, Jankovi}eva je uspjela da oduzme u {estom gemu i ubrzo je povela sa 5:2. Prve dvije me~ lopte imala je ve} u osmom gemu na servis Kuzwecove, ali je slavqe moralo da pri~eka. Samo do sqede}eg gema, kada je Jankovi}eva sa~uvala servis za kona~nu pobjedu, iako je Kuzwecova imala dvije brejk prilike. Jankovi}e-

Pa{anski uspje{an na startu
KO [TA DO SA UJ PE Srpski teniser Boris Pa{anski plasirao se u drugo kolo kvalifikacija turnira koji se u Ko{ti do Saujpe (Bra zil) igra za nagradni fond od 442.500 dolara. Na startu kvalifikacija Pa {an ski je sa vla dao Ar gentinca Huana Pabla Brzezickog rezultatom 6:2, 3:6, 6:3. Srpski teniser prvi set je rije{io bez ve}ih problema, ali je u drugom do{lo do pada u igri {to je iskoristio wegov protivnik i izjedna ~io na 1:1. Ipak, u odlu~uju}em setu Pa{anski je zaigrao mnogo boqe i do{ao do trijumfa.

Beograd dobija teniski kompleks

Predstavqen projekat
BEOGRAD - Pro{le godine Beograd je kona~no dobio kvalitetan ATP turnir, a uskoro }e srpska prijestonica dobiti i veliki teniski centar koji }e izgraditi porodica \okovi}. Ve} je najavqena gradwa kompleksa “\okovi}“, a sada su se pojavili i detaqni prikazi ovog sportskog centra. Rije~ je o dva spojena placa od skoro 40 hiqada kvadratnih metara na kojoj “Family Sport“ planira izgradwu teniskog centra i vi{e prate}ih uslu`nih objekata kao {to su hotel, restorani, prodajni prostor i drugo. Planovi za ove placeve podrazumijevaju izgradwu zgrada ni`e spratnosti, odnosno prizemqe i jo{ tri sprata. Sam sportskorekreativni centar ima}e otvorene i zatvorene terene, kao i tenisku arenu kapaciteta oko 5.000 gledalaca za odr`avawe me|unarodnih turnira.

SAD ^EKA POBJEDNIKA
Reprezentacije Ukrajine i SAD ve} su obezbijedile plasman u polufinale. Ukrajina je u Harkivu povela protiv aktuelnog osvaja~a Federej{n kupa Italije sa 3:1, ba{ kao i SAD protiv Francuske u Lievinu. U tre}em ~etvrtfinalnom duelu u Brnu rezultat izme|u ^e{ke i Wema~ke je 2:2 i odlu~i}e igra parova. Pobjednik duela iz “Arene“ u polufinalu }e igrati sa SAD.

Teniski turnir u Roterdamu po~iwe danas

Novak \o ko vi} prvi no si lac
BEOGRAD - Poslije ne{to vi{e od sedam dana pauze, Novak \okovi} }e, prvi put kao drugi teniser svijeta, u~estvovati na ATP turniru i to na turniru u Roterdamu koji po~iwe danas. Iako je do bio sta tus prvog nosioca, srpski teniser ne }e bi ti slo bo dan u prvom kolu, gdje ga o~ekuje Ukrajinac Sergej Stahovski, 66. igra~ ATP liste, sa kojim se do sada sastao samo jednom, u dru gom ko lu pro {lo go di{weg Rolan Garosa (tada je bilo 6:3, 6:4, 6:1 za Novaka). Ako pobijedi u uvodnom me~u, \okovi}a u drugom kolu o~ekuje boqi iz duela izme|u Marka Kjudinelija ([vajcarska) i Mi ka ela Qo dre (Francuska). U nas tav ku ta kmi ~ewa projektovani rivali Novaka su: ~etvrtfinale: Tomi Robre do ([pa ni ja, 5), Jan ko Tipsarevi} (Srbija), polufinale: Gael Monfis (Francus ka, 4), Mi ha il Ju`wi (Rusija, 6), finale: Nikolaj Davidenko (Rusija, 2), Robin So der ling ([ved ska, 3), Ivan Qubi~i} (Hrvatska, 7), Viktor Troicki (Srbija, 8)

Izgled budu}eg kompleksa

Evro-afi~ke zone Fed kupa

BiH u ni`em rangu
LI SA BON - @en ska te nis ka re pre zen ta ci ja BiH nakon dvogodi{wih nastupa u Prvoj grupi Evro-afi~ke zone Fed kupa na kvalifikacionom turniru u Lisabonu eliminisana je u ni`i rang ta kmi ~ewa. U odlu ~u ju }em me~u za opstanak teniserke BiH poslije me~eva singla gube sa nedosti`nih 0:2 od selekcije Letonije. U prvom me~u, koji je trajao skoro tri sata, Ema Burgi} nakon velike borbe i propu{tene me~ lopte pora`ena je od Irine Kuzmine sa 7:5, 3:6, 6:7 (5), a u drugom me~u Sandra Martinovi} je pora`ena od Diane Marcinkevic sa 5:7, 1:6. U narednoj godini teniserke BiH }e se ta kmi ~i ti u Drugoj grupi Evro-afri~ke zone.

NAGRADNI fond od 1.445.000 evra
Bi }e ovo tre }e u~e{ }e srpskog tenisera u Roterdamu. Prije ~etiri godine (2006.) \okovi} je pora`en u ~etvrtfinalu, dok je 2007. bio polufinalista. S obzirom na
Novak \okovi} FOTO: ROJTERS

to da pro {le go di ne ni je u~es tvo vao na ovoj smo tri \okovi}u }e svaka pobjeda donijeti nove bodove na ranglisti.

Turnir se igra u dvorani za nagradni fond od 1.445.000 evra, a titulu iz 2009. godine i 500 ATP poena ne}e braniti Britanac Endi Marej.

44 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Kapitenu ^elzija Xonu Teriju uzor Tajger Vuds

FOTO: ARHIVA

Pi{e: Slavko BASARA

Do zvijezda se sti`e preko trwa. Nije to samo obi~na definicija, ve} stvarnost i smisao, posebno, sportskog `ivota. Posebno kada neko me|u zvijezde dolazi iz anonimnosti, siroma{tva i da ne nabrajamo ~ega sve jo{... Dvjema Paqankama, skija{icama, @ani Novakovi} i Jeleni Lolovi} pripala je ~ast s kojom mo`e da se pohvali samo mali broj, odabranih sportista. One }e na defileu sve~anog otvarawa Zimskih olimpijskih igara u Vankuveru, u petak, 12. februara nositi zastave BiH i Srbije! Pale, Republika Srpska i cjelokupni srpski narod na Balkanu mo`e da bude sre}an {to ima dvije skija{ice koje }e u}i u istoriju olimpizma i sporta. Ovo je samo dokaz da bi ubudu}e svi zajedno trebalo da posvetimo vi{e pa`we zimskim sportovima. Jer, o~igledno je da bi to, uz malo ulagawa, mogao da bude na{ sportski brend! Naravno, za sve treba imati sluha. Pale su skija{ki, i zimski, fenomen. Prije ~etiri godine biatlonka Aleksandra Vasiqevi} i Jelena Lolovi} su nosile zastave dvije dr`ave {to govori da nekada{we Srpsko, a danas Isto~no Sarajevo ima potencijal za velika dostignu}a... Pred nama je takmi~ewe u dalekoj Kanadi, ali svi zajedno }emo, uz TV prijemnike i kompjutere `eqno i{~ekiva ti ka ko su na bi je lim spor tskim bo ri li {ti ma pro{li na{i heroji i heroine. Zar to nije uspjeh i dobar temeq za po~etak? Zar to nije sportsko bu|ewe? Zbog ~ega Republika Srpska u skorijoj budu}nosti, a ima sve raspolo`ive kapacitete i iskustvo, mogla da stvori Ivicu i Janicu Kosteli}? Zimske radosti nam donose veliku sre}u, iskoristimo ih... Potpis ugovora o saradwi u oblasti sporta i omladine izme|u vlada Republike Srpske i Srbije samo je dobra inicijalna kapsla da kona~no po~nemo sportski da razmi{qamo i da razvijamo sportsku naciju! Mo`emo da izgradimo prepoznatqiv sportski brend zajedno s Beogradom i Srbijom. I niko se qutiti ne}e... Draga na{a djeco, dragi na{i olimpijci, sre}no! Ma koji god rezultat da ostvarite...

Zimske radosti

Xon sa djecom na “Stemford Brixu“

Engleski mediji tvrde da je Teri isplatio Vanesi Peronsel 750.000 funti da }uti o wihovoj tajnoj vezi, te da je svoje prijateqe i savjetnike poslao da u}utkaju jo{ ~etiri wegove qubavnice
LONDON - Najpoznatiji golfer, i jedan od najbogatijih sportista svijeta, Taj ger Vuds je se ksu al ni uzor ka pi te nu ^el zi ja i doskora{wem vo|i engleske fudbalske reprezentacije Yonu Teriju. Poput tamnoputog golfera, “naj-otac“ u Britaniji u pro{loj godini je bio kolekcionar qubavnica. Slu~ajno u javnost je iza{la avantura sa djevojkom Terijevog reprezentativnog druga Vejna Briya, Vanesom Peronsel. A onda, klupko je po~elo da se odmotava... Britanski tabloid “News of the World“ je do nio no vu se ri ju pri ~a o nevjernom 28-godi{wem fudbaleru. U woj stoji da je Teri is pla tio Va ne si Pe ronsel 750.000 funti da }uti o wihovoj tajnoj vezi, te da je svoje prijateqe i savjetnike poslao da u}utkaju jo{ ~etiri wegove qubavnice. Jedna od ~etiri pomenute qubavnice navodno je Orlait Mekalister, takmi~arka {estog “Big Bradera“. Navodno je Teri s wom prevario suprugu Toni na Bo`i} 2005. godine, dok je ona bila trudna s wegovim blizancima. “Tata godine“ mo`e barem da se nada da ga }utawe drugih “prile`nica“ ne}e ko{tati tako mnogo kao Vanesina“, pi{e “News of the World“. List je tako|e u potpunosti predstavio Peronsel, francusku manekenku i model ~ija je profesija bila “lov na bogate fudbalere“.

“Bitlsi“ bili fudbalski podijeqeni

Xon Lenon obo`avao Liverpul
LI VER PUL - Pit Best, bubwar ori gi nal ne pos ta ve “The Beatlesa“ bio je na tribinama “Enfild rouda“ u subotu na derbiju sjeverozapadne Engleske. On je istakao da su se popularne liverpulske “bube“ osim izvrsnom muzikom, bavile i fudbalom, ali, priznao je Best, to i nije bilo toliko uspje{no kao na sceni s instrumentima. S loptom se, ka`e Pit, najboqe snalazio pokojni Yon Lenon koji je jednom izjavio da mu je dje~a~ki san bio da zaigra za Liverpul. Qubav prema “crvenima“ dijelio je, s wim u bendu i bubwar Ringo Star, dok su basista Pol Mekartni i gitarista Yory Harison gajili navija~ke simpatije prema gradskom rivalu Evertonu.

Navodno je Francuskiwa pomno pratila raspored igrawa utakmica Premijer{ipa, te locirala mjesta u Londonu na kojima bi se fudbalske zvijezde pojavqivale poslije utakmica. Na kon {to je se le ktor engles ke fudbal ske re pre zen ta ci je Ita li jan Fa bio Kapelo u petak “skinuo“ kapitensku traku defanzivcu ^elzija, Terijevi savjetnici prekliwali su Yona da doda “@ao mi je!” u saop{tewu od 18 rije~i koje je poslao medijima. U wemu stoji: “U potpunosti po{tujem odluku koju je selektor donio. I daqe }u davati sve od sebe igraju}i za Englesku“.

Kolekcionar qubavnica
vri je dan ugo vor s “Am brom“), a obzirom na “nikad ja~u“ englesku reprezentaciju u kojoj ima ulogu predvodnika, nije te{ko pogoditi da bi mu pri bli `a vawem SP ponude za reklame i bonusi shodni uspjehu u Ju`noj Africi, narasli do neslu}enih visina. Gu bi tak bi se mo gao i bitno uve}ati ako Toni Teri ostane pri zahtjevu za razvodom, jer u tom slu~aju fudbaler koji sedmi~no zara|uje 150.000 funti ostao bi bez pola ukupnih prihoda i imovine. Tu ne prestaje danak koji }e Te ri pla ti ti zbog to ga {to nije mogao odoqeti ~arima francuske starlete, jer zbog oduzimawa trake engleskog kapetana, ostaje bez bonusa od 250.000 ko ji mu je zagarantovan kao “prvom me|u jednakima“. Yon ima nesre}u da wego va `e na ipak ni je “razumna“ poput Viktorije Bekam koja je mu`u oprostila

TONI TERI: volim Xona
Me |u tim, Yon je odbio da se izvini, te je nastavio svo ju bor bu. Za to vri je me wegova supruga Toni s dvoje trogodi{wih blizanaca bora vi na odmo ru u Du ba iju. Weni prijateqi tvrde da }e natjerati supruga da skupo pla ti gri je he i do bro se oznoji oko budu}nosti wihovog “uzornog braka“. Potez selektora Kapela pokrenuo je analize marketin{kih stru~waka, koji su izra ~u na li da }e “Brand John Terry“ zbog prequbom in spi ri sa nog odu zi mawa trake izgubiti 20 miliona fun ti. Ni su, da kle, no ve qubavnice, koje ni~u kao pe~urke poslije ki{e, jedina veza izme|u Vudsa i Terija, jer i ka pe ta nu ^el zi ja se spre ma gubqewe zna tni jih svota od sponzora koje zara|uje, ili je mogao zaraditi. Posebno {to je Teri nedovoqno marketin{ki iskori{ }en (ima sa mo ~e ti ri mi li ona fun ti go di{we

izlete s prsatim “savjetnicama“, pa je “Beks“ poslije “oprosti, du{o, bila je samo avantura“ zadr`ao suprugu i velike sponzorske ugovore. Ipak, Toni Teri iz Dubaija poru~uje: - Nisam samo ja va`na u ci je loj pri ~i. Ja wega vo lim, a osim toga, odli~an je otac svojoj djeci. Svi moji prijateqi su me podr`ali i zahvalna sam im na tome. Ne `e lim pre vi {e pri ~a ti o svemu, ali najva`nije u cijeloj pri~i je da volim svog supruga - rekla je Toni. Wena pri ja teqica ot krila je medijima da je Toni potpuno skrhana zbog suprugove afere i izdaje, ali je, navodno, donijela odluku da ostane s wim jer `eli svojoj dje ci da obe zbi je di bu du }nost. - Woj su djeca uvijek na prvom mjes tu, a osim to ga, ona Terija voli. Zajedno su od sredwe {kole - dodala je prijateqica.

"Bitlsi" voqeli i fudbal

FOTO: AGENCIJE

Stouk poma`e fudbaleru

Eterington u kockarskim dugovima
STO UK - Me tju Ete rin gton (28), ve zni fu dba ler engleskog Premijerliga{a Stouk Sitija koji je u subotu postigao tre}i gol u sezoni protiv Blekburna (3:0), nema sre}e na drugoj zelenoj povr{ini. Naime, Englez voli da igra za pokera{kim stolom, kao i ruletom, a wegov kockarski dug popeo se na nevjerovatnih 918.000 evra. Otplatu gotovo milionskog duga poma`e i Stouk, koji mu je povisio platu. Eterington }e sa da ne djeqno pri ma ti 34.000 evra. On tvrdi da se ri je {io za vi snos ti pre ma kocki, ali dug je ostao... - Nikad o tome nisam govorio, ali svoje probleme nisam ni skrivao. Vjerujem da sam uspio da pobijedim svoju bolest - rekao je Eterington.

VANESA PERONSEL
Poslije odluke selektora Kapela da Teriju skine kapitensku traku na cijelu situaciju reagovala je i sama Vanesa Peronsel, i to preko svog portparola. Poru~ila je da joj je `ao {to Teri vi{e nije kapiten. - Mnogo toga {to se pi{e, ne odgovara istini. Detaqi mog prijateqstva s Xonom i wegovom porodicom djelimi~no su medijske {pekulacije koje su mene i moju porodicu stavile pod veliki pritisak - rekla je Peronsel i dodala da joj je najve}a preokupacija wen sin.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 45

Italijanska Serija A, 23. kolo

FOTO: AGENCIJE

Katanija do{la do va`nih bodova u borbi za opstanak protiv Lacija u Rimu. Gol za trijumf Mihajlovi}evih izabranika postigao Lopez sredinom drugog poluvremena
RIM - In ter ne za dr`ivo grabi ka novoj titu li prva ka Ita li je. U utakmici 23. kola Serije A “ne ro azu ri“ su bi li ubjedqivi protiv Kaqarija i os tva ri li {e sna es ti trijumf ove sezone. Na prvi pogodak se ~ekalo samo {est minuta, kada je Pandev dovr{io ono {to je Eto zapo~eo poslije centar{uta sa desne strane. U 20. minutu ve} je bilo 2:0, golom Samjuela poslije kornera. Gos ti su naj bli `i pogotku bili u 35. minutu, ka da je Ma tri ju po ni {ten Tabela
1. Inter 2. Milan 3. Roma 4. Napoli 5. Palermo 6. Sampdorija 7. Juventus 8. \enova 9. Kaqari 10. Bari 11. Fjorentina 12. Kjevo 13. Parma 14. Bolowa 15. Udineze 16. Katanija 17. Livorno 18. Lacio 19. Atalanta 20. Sijena 22 22 22 23 23 23 23 23 22 23 23 23 22 23 22 23 23 23 23 23 16 12 12 10 10 10 10 10 9 8 9 8 8 6 6 5 6 4 5 3 4 2 6 4 5 5 8 5 7 6 6 7 5 8 5 8 5 8 8 7 4 8 5 10 5 9 7 10 6 10 8 10 5 12 10 9 5 13 4 16 48:19 36:22 37:26 32:27 31:26 30:31 35:30 36:36 34:29 30:25 28:24 23:24 25:31 24:31 26:29 23:30 15:31 17:24 21:34 24:46 52 42 41 38 37 36 35 35 32 32 31 29 29 25 24 23 23 22 20 13

gol zbog ofsajda. Kad je Milito postigao i tre}i pogodak po ~et kom dru gog po lu vre me na, sve di le me, ako su i postojale, bile su otklowene. Za to vrijeme Milan nije uspio da do |e do go la u Bolowi, osvojio je bod, ali Inter sve vi{e odmi~e na ~elu tabele.

INTER sve bli`i tituli
Katanija je do{la do va`nih bodova u borbi za opsta nak pro tiv La ci ja u Ri mu. Gol za tri jumf Mi haj lo vi }e vih iza bra ni ka postigao je Lopez sredinom dru gog po lu vre me na. Ale ksandar Kolarov je kod doma}ih ponovo odigrao svih 90 mi nu ta, ali La cio je ovim porazom doveo sebe u vrlo ozbiqnu situaciju kad je opstanak u pitawu. Nenad Tomovi} je ponovo sa klupe gledao novu pobjedu \enove, ovog puta nad Kje vom, kao i mla di Ste fan [}epovi}, koji je bio na klupi Sampdorije u trijumfu na gostovawu u Sijeni. Atalanta je bez Radovano vi }a u eki pi sa vla da la Bari golom Tiribokija u fi-

Nikolas Spoli (Katanija) i Ser|o Flokari (Lacio)

REZULTATI
Palermo - Parma 2:1 (Kavani 71, Simplisio 87 Biabijani 72) Livorno - Juventus 1:1 (Filipini 25 - Legrotaqe 41) Bolowa - Milan 0:0 Inter - Kaqari 3:0 (Pandev 6, Samjuel 20, Milito 47) Sijena - Sampdorija 1:2 (0:1) (Makarone 82 - Gastaldelo 3, Pozi 76) Udineze - Napoli 2:1 (Di Natale 7, 90, 90 - Ma|o 22) Lacio - Katanija 0:1 (Lopez 63) Atalanta - Bari 1:0 (Tiriboki 82) \enova - Kjevo 1:0 (Rosi 63)

ni{u me~a, a Udineze sa Lukovi}em u ekipi, golovima Di Natalea, slomio je otpor Napolija, koji je cijelo drugo po lu vri je me igrao sa igra~em mawe. Napada~ doma}ih je dva gola postigao u samom fini{u me~a. Mukama Juventusa, koji je igrao u subotu, ne nazire se kraj. Ni tamo gdje je neka-

da tim iz To ri na re do vno uzimao “~itav plijen“ vi{e ne mo`e da ra~una na “trojku“. U Toskani, protiv Livor na, igra ~i Al ber ta Zakeronija morali su ~ak i da “jure“ prednost doma}ih. I sti gli su je, ali ni {ta vi{e od toga, pa je duel na “Armando Pikiju“ zavr{en bez pobjednika - 1:1.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Obla~no sa snijegom
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

-1 oC -4 oC

Obla~no i hladno, mjestimi~no sa slabim snijegom.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Hladno i obla~no
Jutro hladno, sa umjerenim, na planinama i visoravnima jakim mrazom i snijegom mjestimi~no u sjevernim i isto~nim krajevima. Tokom dana obla~no, uz slabe swe`ne padavine na sjeveru i istoku, a u Hercegovini promjenqivo obla~no, suvo i vjetrovito, sa sun~anim periodima. Prema kraju dana i tokom no}i prestanak padavina i djelimi~no razvedravawe. Jutarwa temperatura vazduha od -11 u vi{im predjelima, u ostalim krajevima od -8 do -3, na jugu oko 0 stepeni Celzijusa. Maksimalna dnevna temperatura od -5 do 0, na jugu do 5 stepeni Celzijusa.

Zenica Sarajevo Pale

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

0 oC -5 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 3 13 12 19 -3 -8 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t -9 16 4 -3 8 3 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles -4 -3 1 -2 17

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 11.00 Na{a mala klinika, serija 12.00 Vijesti 12.20 Utisak nedjeqe 14.30 Moje drage kom{ije, serija 16.00 Vijesti 16.30 Stawe nacije 17.00 Dolina sunca, serija 18.00 Trnav ~e vi }i u divqini, crtani film 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 23.30 1.00 Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Insajder Reakcija Vijesti Nastojnik, film Moje drage kom{ije, serija Info kanal

Thunderbolt

Devdas

2000
OBN

Uloge: Xeki ^en, Anita Juen, Majkl Vong, Torsten Nikel Re`ija: Gordon ^en

2000
PINK BH

Uloge: Ai{varja Rai, Ananja Kare, Dina Pahak, Kiron Kher Re`ija: Savaj Lila Bansali

Veli~anstvena saga o vje~noj qubavi. Qubav bogatog Devdasa i lijepe, ali siroma{ne plesa~ice Paro neprihva}ena je od porodice, ali wih dvoje nikada ne}e prestati da se vole. Poslije du`eg odsustvovawa od ku}e Devdas se vra}a u rodni grad, a wegova `ivotna qubav, mlada Paro, osvaja wegovo srce, ali klasna razlika im ne dozvoqava da budu zajedno. Paro je na silu udata za starijeg i bogatog udovca. Razo~arani Devdas utjehu tra`i u pi}u, posjetama bordelima. Zaqubquje se u prostitutku zlatnog srca ^andramuki.

Foks
6.30 7.20 7.40 9.00 10.00 11.00 11.30 12.00 13.10 15.10 15.30 16.40 18.00 Divqa stvorewa Ludi kamen Ukradena sre}a Srce na dlanu Va`ne stvari Vijesti Survivor Wipeout [esta brzina, film Vijesti ^ari, serija Survivor Vijesti 18.30 19.00 20.00 21.00 0.20 0.30 1.20 1.50 3.30 4.00 5.00 5.20 Ludi kamen Wipeout Viking Detektiv, film Vijesti ^ari, serija Survivor Masakr, film Ukradena sre}a Divqa stvorewa Survivor Va`ne stvari

Foks je mehani~ar, ali dio slobodnog vremena provodi u vo`wi trka~kih automobila. Odli~an je voza~ te ga policija unajmquje da im pomogne da privedu opasnog krijum~ara Kougara, pomo}u brze i vje{te vo`we automobila. Kougar je oteo Foksove dvije mla|e sestre, jer mu na taj na~in `eli pokazati da je gre{ka {to sara|uje s policijom. Jedini na~in da Foks oslobodi svoje sestre jeste da se takmi~i sa Kougarom u trci automobila. Kougar smatra da je u tome nepobjediv i da Foks nikada vi{e ne}e vidjeti svoje sestre.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 9.50 Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Lovci na zmajeve, crtani film Kliford - veliki crveni pas, crtani film Prijatno djeco Herbarijum MTS magazin Sestrice, serija Vijesti U fokusu U`ivo iz Ebi Rouda, koncert Herbarijum Draguq u carskoj palati, serija Vijesti Lovci na zmajeve, crtani film Kliford - veliki crveni pas, crtani film Pitajte tra`imo odgovor Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Zec Grebit, crtani film Upitnik Dnevnik Presing ^ast i po{tovawe 6, film Info profil Profajler, serija Pakov svijet, serija Tribunal Draguq u carskoj palati, serija Sestrice, serija Srpska danas Dnevnik Presing

ATV
7.00 Viktorija, serija 7.40 Iksmen, crtani film 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Ple{i ple{i, serija 11.00 Zauvijek susjedi, serija 11.50 Vijesti 12.00 Viktorija, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Kviz i grad 15.00 Survivor 16.00 Vijesti 16.20 Luda ku}a, serija 17.00 Zauvijek susjedi, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Survivor 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Dosije 22.00 Survivor 23.00 Odmori se zaslu`io si, serija 0.00 Kviz i grad 6.00 6.05 8.00 8.10 8.55 9.00 9.10 9.30 9.55 10.00 10.30 10.50 10.55 11.50 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.00 14.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 3.00 3.05 4.10 4.40

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom telu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti Bostonski advokati, serija Kulinarski qetopis Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Pozitivna energija Pjevajte moje pjesme Mansarda, serija Vijesti Visoki napon Vijesti Grijeh wene majke, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Jedna pjesma jedna `eqa Upitnik Vijesti Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Dnevnik Jedinica, serija Dolina cvije}a, film Vijesti Upitnik Oko Lov i ribolov

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 6.40 Agroinfo 7.00 Kuvati srcem 7.30 Ru`no pa~e, crtani film 7.50 Majmunoqupci, crtani film 8.00 Mi{i}i iz kupiwaka, crtani film 8.20 Ozi Bu, crtani film 8.30 Tragom na{e nauke 8.40 Nevjerovatne pri~e 9.10 [toperica 9.30 U sjenci oblaka 10.00 Vrele gume 10.30 Total tenis 10.50 Reli 11.00 Zbornik srpskih `itija 11.30 Filozofija i liberalizam 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Sudija Mastran|elo 6, film 15.50 Ovo je Srbija 16.30 Tranzionik 17.00 Vode Srbije 17.30 Razglednica 18.10 Podijum 18.30 Ru`no pa~e, crtani film 19.10 Majmunoqupci, serija 19.20 Mi{i}i iz kupiwaka, serija 20.00 Pregled Premijer lige 21.00 Bostonski advokati, serija 21.50 Xoni Dep na Kustendorfu 22.20 Don King - Samo u Americi, film 0.10 Pono}ni bluz 1.10 Sudija Mastran|elo 6, film 2.50 Trezor 3.50 Pregled Premijer lige 4.40 Pono}ni bluz 5.20 Razglednica

Bel
8.00 Videostranice 9.00 Jutarwi program 11.00 Qubav sa neprijateqem, serija 12.00 Vijesti 12.20 [areni kuvar 12.30 Moja farma, poqoprivreda 12.40 Mobile, emisija o automobilima 12.50 Play Now, emisija o igricama 13.00 Bella 14.00 Film 15.30 [areni kuvar 16.00 Vijesti

16.30 Play Now, emisija o igricama 16.40 Mobile, emisija o autima 16.50 Emblema, emisija o enterijeru 17.30 Tehnologija danas, emisija o nauci 18.00 Midiganova misija 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 Muzi~ki zid 20.00 Sportski magazin 21.00 Qubav sa neprijateqem, serija 22.00 22 ~asa 22.30 Film

10.20

10.40 11.00 11.05 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 14.00 15.00 15.10 15.30

Vikom
7.00 7.30 8.00 9.00 9.30 10.30 11.00 12.00 13.00 14.30 Narodna muzika Tele{op Pregled sedmice Tele{op Narodna muzika Tele{op Zabrawena qubav, serija Radio i TV Kviz Tele{op 15.00 16.00 16.30 17.00 18.30 19.30 21.00 22.00 23.30 2.00 Zabrawena qubav, serija Tele{op Vitafon Kviz Dokaz stvarawa Dnevnik RTS Dok. program Vi i sport Kviz Erotski program

16.00 16.30 17.00

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Radio globus Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program

18.00 18.50 19.05 19.30 20.10 21.10 22.50 23.20 0.00 1.30 2.00

Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

3.00 3.50 4.20 4.50

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 8. februar 2010. 47

Krupna riba

Park iz doba Jure 2

Nova
6.20 Na{i najboqi dani, serija 7.10 Xeki ^en, crtani film 7.30 Mali zmaji}i, crtani film 7.50 @abqa patrola, crtani film 8.10 Ezo TV 9.40 Tata i zetovi, serija 10.10 Odavde do vje~nosti, serija 11.10 Magi~na privla~nost, serija 12.10 In magazin 12.50 Na{a mala klinika, serija 13.50 Najboqe godine, serija 14.50 Odavde do vje~nosti, serija 15.50 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Park iz doba Jure 2, film 23.10 Vijesti 23.20 Nestali, serija 0.20 Sajnfeld, serija 0.50 Dokaz zlo~ina, serija 1.50 Vidoviti Milan 2.50 Park iz doba Jure 2, film 4.50 Dokaz zlo~ina, serija

1

10

PINK BH

Uloge: Ian Mekgregor, Albert Fini, Bili Kradap Re`ija: Tim Barton

2100
NOVA

Uloge: Xef Goldblum, Xulijen Mur, Ri~ard Atenboro, Vins Von Re`ija: Stiven Spilberg

InGen korporacija, koja je radila na projektu o`ivqavawa dinosaurusa, nalazi se u velikim dugovima, prije svega zbog brojnih tu`bi. Na ~elu InGena vi{e nije Yon Hamond ve} wegov ne}ak koji nije nau~io na gre{kama svog ro|aka. On od dinosaurusa namjerava da napravi cirkusku atrakciju. S druge strane, prosvijetqeni Hamond otkri va skri ve nu lo ka ci ju na ko joj di no sa uru si `ive bez ograda i ~ovjekovog uplitawa. Wegova je `eqa da o~uva ostrvo i wegove praistorijske stanovnike kako bi ih se moglo posmatrati i prou~avati u prirodnom okru`ewu.

K3
^itavog `ivota Edvard Blum bio je ~ovjek velikih apetita, ogromne strasti i nevjerovatnih pri~a. Bluma u wegovim poznim godinama glumi Albert Fini, glumac sa pet nominacija za “Oskara“. Ekscentri~ni starac ostao je velika zagonetka za wegovog sina Vilijama. Da bi saznao ko je zaista wegov otac, Vilijam po~iwe da sla`e koma de ve li ke sla ga li ce, kroz fle {be ko ve ko ji predstavqaju epizode iz nevjerovatnog `ivota jednog neobi~nog ~ovjeka. 9.30 Vijesti 9.40 Top form 10.00 Kad priroda podivqa 11.00 Profa, serija 12.00 Vijesti 12.05 Zabrawena qubav, serija 13.10 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Autosprint 16.00 Plej 17.00 17.40 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.00 0.30 2.30 Dok. program Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Potez Vijesti Fojlov rat, serija Vijesti Astrologija Fojlov rat, serija RTS

PINK BH
6.30 Sarajevo na liniji 6.40 Mejd in Bawa Luka 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Magi~na privla~nost, serija 11.00 Veliki brat 12.00 Info 12.10 Grand {ou 13.30 Veliki brat 14.00 Info 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 14.40 Veliki brat 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Magi~na privla~nost, serija 18.00 Info 18.20 Veliki brat 19.00 Dodir s neba, serija 20.00 Devdas, film 22.10 Veliki brat 23.10 Veliki brat 1.10 Krupna riba, film 3.10 Sarajevo na liniji 3.20 Mejd in Bawa Luka 3.30 Sportisimo 3.40 Film 5.40 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.05 Ozi Bo, crtani film 9.10 Mumijevi, crtani film 9.30 Kineski moreplovac, crtani film 10.00 Vijesti 10.05 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Kod ku}e je najboqe 13.40 Global 14.10 Vijesti 14.30 Sarajevska zima 15.00 U~ilica 15.20 Japanske pri~e, crtani film 15.30 Mini {kola 15.40 Mali kuvari, crtani film 15.50 Nema problema 16.10 Info 16.40 Avenija Okean, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 U me|uvremenu 18.10 Doma}a lektira 18.50 Klovn Kiri, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 Olimpijski magazin 20.00 Naked.TV 20.30 Tajna kopca, serija 21.30 Moda 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.40 Dimenzija vi{e 23.40 Goli ru~ak, film 1.40 U me|uvremenu 2.10 Tajna kopca, serija

HRT 1
5.40 Mir i dobro 6.10 Drugo mi{qewe 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Sfinga 11.10 Tre}e doba 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.40 Normalan `ivot 15.30 Mijewam svijet 16.10 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Rije~ po rije~, film 21.50 Potro{a~ki kod 22.20 Otvoreno 23.20 Vijesti 23.50 Na rubu nauke 0.50 Zvjezdane staze, serija 1.30 Doktor Haus, serija 2.20 Naj naj trenuci ZOI 3.00 U tu|oj ko`i, serija 4.00 Mijewam svijet 4.30 Potro{a~ki kod 5.00 Oprezno s an|elom, serija

OBN
6.50 Transformeri, crtani film 7.10 Pokojo, crtani film 7.20 Dora istra`uje, crtani film 7.40 Super Bili, crtani film 7.50 Krsti}-kru`i} 8.20 Umri mu{ki 9.30 Princ iz Bel Ejra, serija 10.00 Kraq Kvinsa, serija 10.20 Ekskluziv 10.30 Skrivena kamera 11.20 [mekeri u kuhiwi 11.50 Info 12.30 Top 10 13.40 Vil i Grejs, serija 14.10 Crveni tepih 15.30 Bestseler TV 15.40 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Na{a mala klinika, serija 17.50 Skrivena kamera 18.20 Stol za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Thunderbolt, film 21.30 Ke~eri 22.30 Zakon bra}e, serija 23.20 Qubavne igre, film 1.10 Ke~eri 2.10 Zakon bra}e, serija 3.00 Zakon bra}e, serija 3.50 Fudbal

HRT 2
6.40 [aolinski obra~un, crtani film 7.00 Tarzan, crtani film 7.30 TV vrti} 7.50 ^arobna plo~a 8.00 Deksterova laboratorija 8.30 Trejsi Biker, serija 8.40 Trejsi Biker, serija 9.00 Loki Leonard, serija 9.20 Muzika 10.00 Ali Mekbil, serija 10.40 Evergrin 12.30 Moji kenijski korijeni 13.20 Prijateqi, serija 13.40 Happy Hour, serija 14.00 U zdravom tijelu zdrav duh 14.20 Boli glava 14.30 TV vrti} 15.10 Kod Ane 15.20 Zvjezdane staze, serija 16.10 Na rubu nauke 17.00 Naj naj trenuci ZOI 18.00 Vijesti 18.20 @upanijska panorama 18.50 Muzika 19.20 Doktor Hu, serija 20.00 TV Bingo {ou 21.10 Bitange i princeze, serija 21.50 Vijesti 22.00 Doktor Haus, serija 23.00 Chaos, film 0.50 U tu|oj ko`i, serija

RTL
7.20 Pink Panter, crtani film 7.30 Mifi, crtani film 7.50 Malkolm u sredini, serija 8.40 Astro {ou 10.40 Princ iz Bel Ejra, serija 11.10 Pod istim krovom, serija 11.40 Dadiqa, serija 12.10 Magazin 13.00 Ve~era za pet 13.20 Ve~era za pet 13.50 Tajna ~okolade, serija 14.40 Heroji iz strasti, serija 15.30 Heroji iz strasti, serija 16.10 16.40 17.10 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 19.30 20.00 21.30 23.30 23.40 1.10 Malkolm u sredini, serija Princ iz Bel Ejra, serija Pod istim krovom, serija Dadiqa, serija Kraq Kvinsa, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Ve~era za pet Transporter, film Rat svjetova, film Vijesti Transporter, film Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.40 Susreti prve vrste 10.00 Novosti 10.05 Poznati 11.00 Gradske pri~e 11.40 Skrivena kamera 12.00 Novosti 12.20 Svijet na dlanu 13.00 Super ke{ 14.00 Novosti 14.05 Film 16.00 Novosti 16.10 Zlatna planeta 17.10 Svijet na dlanu 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport 19.30 Monitor 20.10 Sponzoru{e, serija 21.00 Koktel 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Luda planeta

raqica po pa Ma do na uprkos zrelim godinama jako `eli da dobije jo{ je dno di je te, zbog ~ega se, tvrde weni prijateqi, u 51. godini `ivota baci la na tra `ewe su ro gat majke. Ma do na ve} ima ~e tvo ro djece 14-godi{wu k}erku Lurdes Leon, devetogodi{weg Roka, kojeg je dobila u braku sa britanskim re diteqem Gajem Ri~ijem, 2007. godine iz Malavija je usvojila dje~aka Dejvida Ban du, dok je 2009. iz is te dr`ave usvojila i Mersi Yejms. - Ma do na `e li jo{ je dno dijete, pa se u posqedwe vrijeme sastaje sa stru~wacima za plodnost kako bi znala kakve su joj opcije - izjavio je izvor. Glumica Sara Yesika Parker je pro{le godine pomo}u su ro gat maj ke do bi la dvi je k}erkice, a Madoni je ispri~a la sve o pre dnos ti ma te odluke. - Ma do na je svje sna da }e bi ti te {ko pro na }i su ro gat maj ku za svo je di je te, jer }e kandidatkiwa tokom trudno}e morati da bude diskretna i pouzdana - dodao je izvor.

K

Plutaju}e ostrvo
Velika ~eli~na konstrukcija koja }e biti dio plutaju}eg ostrva u Seulu zapo~ela je svoj `ivot na gradskoj rijeci Han. Struktura veli~ine jednog fudbalskog stadiona, koja podsje}a na konstrukciju kargo broda, pomjerena je jedva primjetnom brzinom 60 metara od obale, potpomognuta gigantskim vazdu{nim jastucima. Ova konstrukcija te{ka je 2.000 tona i trenutno je jo{ za obalu privezana ~eli~nim lancima.

Lopov pobjegao kod policije
Mu{karac, koji je iz jedne prodavnice ukrao bocu pi}a, nije dobro isplanirao bjekstvo - pobjegao je pravo u policijsku stanicu, saop{tila je policija ameri~ke savezne dr`ave Vajoming. Mladi} je iz prodavnice u Rivertonu odnio bocu pi}a i pakovawe kapi protiv ka{qa i sakrio se u susjednu zgradu u kojoj se nalazi policijska stanica. Policija je navela da je, ~im je shvatio gdje se nalazi, istr~ao iz stanice, ali ga je kamera za nadzor snimila pa je brzo uhva}en.

Ben Aflek se opija po barovima
Ho li vud ski glu mac Ben Aflek ve} nekoliko je puta poku{ao da se izlije~i od svoje zavisnosti od alkohola, ali ~ini se, bezuspje{no. Wegovo pona{awe o~i gle dno je po ~e lo da sme ta wegovoj supruzi, glumici Yenifer Garner, koja poku{ava da ga spase od poroka. - Yeni fer ga je za mo li la da prestane i obe}ao joj je da ne}e vi{e piti alkohol - tvrdi izvor blizak paru. Isti izvor otkriva da je Ben samo nekoliko dana kasnije vi|en kako ispija votku i da se izgle da sva ki dan za bavqa po raznim barovima gdje ispija litre piva. - Ako Ben nastavi da pije wegov }e brak biti ugro`en. Poznato je da kada lije~eni alkoholi~ar ponovo po~ne da pije alkohol ne mo`e da za vr{i do bro - do da je prijateq blizak paru koji ka`e da je Ben Aflek postao i pu{a~.

Trka za vjen~anice
Jedna radwa u Wujorku odr`ala je tradicionalnu trku djevojaka koje }e se uskoro na}i pred oltarom, javile su agencije. Na “ciqu“ su se nalazile vjen~anice iz snova. Samo par minuta bilo je dovoqno da ova radwa ostane bez i jednog artikla na policama i vje{alicama. Vjen~anice su dizajnirali renomirani modni kreatori, a prodavale su se po nevjerovatno niskim cijenama.

NEKAD BILO...
[kotska kraqica Meri Stjuart pogubqena je poslije 19 godina zarobqeni{tva na dana{wi dan 1587. godine. Ona je optu`ena zbog u~e{}a u zavjeri za zbacivawe sa prestola engleske kraqice Elizabete I. Ona je bila {kotska kraqica od decembra 1542. i francuska kraqica, kao supruga francuskog kraqa Fransoe II. Poslije Fransoine smrti 1560. vratila se u [kotsku gdje je zbog svoje prokatoli~ke politike bila primorana da abdicira 24. jula 1567. i da se skloni u Englesku, gdje je dospjela u zatvor i pogubqena pod optu`bom da je pripremala zavjeru protiv engleske kraqice Elizabete I.

POSQEDWA
[ta }e milionerima diplome
Magazin “Forbs“ objavio je listu milionera koji nisu zavr{ili sredwu {kolu, prenosi Mondo. Najuspje{niji me|u wima je Xej Zi. ^ovjek koji je napustio sredwu {kolu u Bruklinu kako bi zaradio “neki dolar“ diluju}i drogu, danas je jedan od najuticajnijih qudi u muzi~koj industriji. [on Karter, poznatiji kao Xej Zi 1995. godine od{etao je u “Def Xem rekords“ dr`e}i u ruci svoj prvi singl. Na kraju je postao predsjednik ove muzi~ke ku}e (od 2004. do 2007. godine), da bi 2008. godine dao otkaz i pre{ao u “Live Nation“ za 150 miliona dolara. Ve} dvije godine zaredom je na “Forbsovoj“ listi najbogatijih qudi. Na listi je i najpla}enija manekenka na svijetu @izel Bund{en. Wu je sa samo 14 godina u jednom brazilskom tr`nom centru otkrio agent i odveo pravo na Sedmicu mode u Wujork. Za {kolu nije bilo vremena, ali je @izel to nadoknadila zaradom - samo pro{le godine je inkasirala 25 miliona dolara.

Smrt Meri Stjuart

Trener Babi} hvali Bilbiju
Branko Babi}, {ef stru~nog {taba novosadske Vojvodine pun je hvala za Nemawu Bilbiju, mladog napada~a koji je u dva me~a za “lale“ postigao isto toliko golova na pripremama u Antaliji. - Iako je kratko vreme s nama pokazao je da ose}a igru i odli~an je u zavr{nici. Bi}e jo{ boqi kada oja~a i bude u situaciji da popravi duel. Dovo|ewem Bilbije napravili smo dobar potez - kazao je Babi}.

Izvu~ene grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. u fudbalu strane 2. i 3.

Grupa C Italija Srbija Sjeverna Irska Slovenija Estonija Farska ostrva

Srbija protiv Italije
FUDBAL KO[ARKA
Prvenstvo BiH za ko{arka{e

VATERPOLO

Igokea deklasirala strana 10. ^elik

Francisko Antonio Varaqo

@iva legenda prvog Mundijala u Urugvaju
strana 7.

Novi spektakl u Bawoj Luci

Vojvodina i Partizan ponovo za bodove strana 13.

2 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SPORT

Poznati rivali Srbije u kvalifikacijama za

Sastav grupe je dobar i Srbija, pored Italije, ima dobre {anse da se na|e u zavr{nici kontinentalne smotre fudbala, rekao Tomislav Karaxi}
Ratomir Dujkovi}, selektor “orli}a“
Gdawsdk Poznan Var{ava Kijev Harkov

Italija na putu ka
Ukrajina
Vroclav

Nema autsajdera
BEOGRAD - Selektor mlade reprezentacije Srbije Ratomir Dujkovi} ocijenio je da }e seniorski tim sa “azurima“ voditi borbu za prvo mjesto u C grupi kvalifikacija za {ampionat Evrope 2012. godine. - Mislim da je grupa u kojoj se jo{ nalaze Severna Irska, Slovenija, Estonija i Farska ostrva, jako povoqna za nas rekao je Dujkovi} poslije `rijeba. On je naglasio da Sjeverna Irska, kao tipi~ni predstavnik ostrvskog fubala, a posebno Slovenija, koja je u~esnik Mundijala 2010, ne smiju da se potcijene. Estonija i Farska ostrva mogu se smatrati autsajderima, ako ta formulacija uop{te va`i u savremenom fudbalu - dodao je iskusni stru~wak. - S obzirom na sistem takmi~ewa, verujem da }e na{a reprezentacija mo}i ravnopravno da se bori za prvo mesto u grupi i direktan plasman na EP - dodao je Dujkovi}.

Poqska

Doweck

PRIPREMIO: DUBRAVKO CURA] dubravkoc@glassrpske.com

Kapiten “orlova“ Dejan Stankovi}

Bez otpisivawa

VAR[AVA - Reprezenta ci ja Srbi je igra }e sa aktu el nim {am pi onom planete Italijom, Sjevernom Irskom, Slovenijom, Estonijom i Farskim ostrvima u grupi C kvalifi ka ci ja za Evrop sko prven stvo, ko je }e se odr`ati u Poqskoj i Ukrajini 2012. - Ima mo u gru pi svet skog prvaka i jedino u na{oj grupi su tri u~esnika Svetskog prvenstva. Svakako je posledwa prijateqska uta kmi ca pro tiv Se ver ne Ir ske po ka za la da su oni veliki takmi~ari i da imaju veliki ponos. Isto tako smo se sa Farskim ostrvima uverili da oni svakako ni-

su za potcewivawe - rekao je srpski se le ktor Ra do mir Anti}. Reprezentacija Srbije je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo zavr{ila kao prvoplasirani tim grupe, ispred vice{ampiona svijeta Francuske. Selektor Rado mir An ti} ka `e da i ovoga puta postoji velika `eqa za isti podvig. - Svakako da je to velika `eqa. ^iweni ca je da wih ~eka smena generacija, ali govorimo o jednoj fudbalskoj kulturi, i oni }e sigurno imato odakle da naprave zamene - smatra Anti}. Pred sje dnik Fu dbal skog sa ve za Srbi je To mi slav Karayi} izjavio je u Var{avi, poslije `rijeba

MILANO - Dejan Stankovi} smatra da postoje realne {an se da se “or lo vi“ do mo gnu EP u Poqskoj i Ukra ji ni. Ka pi ten srpske reprezentacije o~ekuje veliku borbu u kvalifikacionoj gru pi C, pri je sve ga, sa “azurima“, do prva dva mjesta koje vode na zavr{nu smotru najboqih u Evropi.

- Dobili smo dosta dobru grupu u kojoj mo`e da se ostvari lep rezultat. Kada se pogleda realno, mo`emo da budemo me|u prve dve ekipe u grupi. Sa protivnicima se dobro poznajemo i ne smemo nikoga da otpisujemo. Pravi primer su Slovenci, koji su u bara`u izbacili jednu Rusiju i oti{li na SP - upozorava Stankovi}.

Nijemci najuspje{niji
Najvi{e uspjeha na kontinentalnim takmi~ewima imali su Nijemci, osvojili su tri titule. [panci i Francuzi su se po dva puta popeli na krov Evrope, a po jednom Sovjetski Savez, ^ehoslova~ka, Italija, Holandija, Danska i Gr~ka.

da su srpska i reprezentacija Italije glavni favori ti za osva jawe jednog od prva dva mjesta u C grupi. - Sastav grupe je dobar i Srbija, pored Italije, ima dobre {anse da se na|e u zavr{nici ko n t i n e n t a l n e smotre fudbala. Naknadne analize i igra na{e ekipe po ka za }e da li je sud na

osno vu prvih uti sa ka bio is pra van - re kao je Ka rayi}. Selektor Italije Mar}elo Lipi apostrofirao je Srbi ju i Slo ve ni ju kao najte`e rivale u grupi C. - Gru pa je izbalansirana. Ipak, treba upozoriti da }emo za protivnike imati dva u~esnika

Reprezentacija BiH u grupi sa Francuzima i Rumunima

Su{i} `eli srpski recept
SA RA JE VO - Re pre zen tativci BiH, koje }e s klupe pre dvo di ti Sa fet Su {i}, ima li su sre }e pri ju ~e ra{wem `rijebu kvalifikacionih grupa za EP 2012. No si lac gru pe u ko joj je BiH je Fran cus ka ko ju le gendarni Pape izuzetno dobro po zna je, jer je du go igrao i radio kao trener u “zemqi galskih pijetlova“. - Iako se na prvi pogled sve ~ini jednostavno i lako, moram da ka`em da smo dobi li ja ku gru pu. Uko li ko `elimo na prvenstvo Evrope u Poqsku i Ukrajinu mora mo da po bi je di mo favorite u grupi kod ku}e, a to su Francuska i Rumunija. U ranijim kvalifikacijama kiksali smo protiv slabijih re pre zen ta ci ja i to je BiH sku po ko {ta lo. Svi pro ti vni ci u na {oj gru pi ima ju odre |e ni kva li tet, ali moram da ka`em da nismo bez {ansi. Srbija nam je po ka za la ka ko tre ba da igramo protiv Francuza i Rumuna - rekao je Su{i}. Mo tor na sna ga re pre zentacije BiH i wema~kog Volfsburga Zvjezdan Misimovi} optimisti~an je uo~i novih kvalifikacija.

Marko Panteli} zadovoqan `rijebom

“Izvukli smo dobru grupu“
AMSTERDAM - Marko Panteli} zadovoqan je `rijebom u Var{avi. Srpski reprezentatovac vjeruje da “orlovi“ mogu kroz kvalifikacije u grupi C da do|u do EP u Poqskoj i Ukrajini 2012. - Mislim da smo izvukli dobru grupu. Li~no sam optimista o pitawu kona~nog plasmana na Evropsko prvenstvo, ali ima dosta vremena do tada. Sada moramo da budemo fokusirani na ono {to dolazi, a to je Svetsko prvenstvo u Ju`noj Africi - rekao je Panteli}.

MISIMOVI] i Xeko upozoravaju
- Kada se sve sabere dobro je, mo glo je da bu de i

Marko Panteli}

Zvjezdan Misimovi}

boqe i go re. Do bi li smo grupu po mjeri. Pred nama su te {ki ispi ti, po go to vo protiv Francuske i Rumunije. Ipak, ne smijemo samo da razmi{qamo o favoritima, ve} da dobar posao odradimo i protiv Bjelorusije i Albanije koje mogu da budu neprijatne. Luksemburg jeste autsajeder, ali nije za potcjewivawe - kazao je Misimovi}. Najboqi strijelac BiH u minulim kvalifikacijama Edin Yeko bio je kratak. - Ne smijemo da se zavaravamo i ka`emo da je grupa lagana. Rivali su takvi da mo `e mo da se na da mo plasmanu na EP, ali isto tako ako olako u|emo u utakmice mo`e da nam se vrati bu me rang. I}i }e mo od me ~a do me ~a i rje {a va ti ispit po ispit - re kao je Yeko. S. B.

GLAS SPORT ponedjeqak, 8. februar 2010. 3

Evropsko fudbalsko prvenstvo 2012. godine

Grupa A
Nema~ka Turska Austrija Belgija Kazahstan Azerbejxan

Ukrajini i Poqskoj
la u Ju`noj Africi. Kvalitet takmi~ewe uslovqava da mu se, kao {to smo to ~inili i u minulim kvalifikacijama za {ampionat sveta, posvetimo sa maksimalnom ozbiqno{}u - istakao je gene ral ni se kre tar FS Srbije Zoran Lakovi}. Sve~ana ceremonija odr`ana je u Palati za kulturu i nauku u Var{a vi, a ku gli ce su “`ri je ba li“ le gen darni fudbaleri, ina~e ambasadori Evrop skog prvenstva, Poqaci An d r e j [ar mah i

Grupa B
Rusija Slova~ka Republika Irska Makedonija Jermenija Andora

Grupa C
Italija Srbija Sjeverna Irska Slovenija Estonija Farska ostrva

Grupa D
Zbigw e v Bowek, i Uk r a j i n c i Oleg Blo hin i Andrej [ev~enko. Utakmice Evropskog prvenstva 2012. igra}e se u osam gradova Vroclavu, Poznawu, Gdawsku, Var{avi (Poqska), Ljvovu, Kijevu, Dowecku i Harkovu (Ukrajina). Prvi me~ na programu je 8. juna 2012. u Var{avi, a finale je predvi|eno za 1. jul u Kijevu. Aktuelni {ampi on Evro pe je [panija.

Francuska Rumunija BiH Bjelorusija Albanija Luksemburg

pred sto je }eg Mun di ja la poru~io je Lipi.

PRVE utakmice 3. septembra
Raspored utakmica bi}e naknadno odre|en, a poznato je da }e takmi~ewe po~eti 3. septembra ove godine. Pla sman na za vr{ni tur nir, po red do ma }i na, obezbijedi}e jo{ 14 repre-

zentacija. Sistem kvalifikacija je isti kao za Mundi jal - na Evrop sko prvenstvo }e pobjednici devet grupa i najboqa drugopla si ra na eki pa, a preostale drugoplasirane igra}e u bara`u, koji }e dati jo{ ~etiri u~esnika. Srpska reprezentacija propustila je prethodna dva evropska prvenstva, u Portugaliji 2004. i u Austriji i [vajcarskoj 2008.

Srpsku de le ga ci ju u Var{avi ~inili su predsjednik FS To mi slav Ka rayi}, se le ktor Ra do mir Anti}, generalni sekretar Zo ran La ko vi} i tim me nayer Aleksandar Bo{kovi}. - Dobili smo grupu sredweg kvaliteta u odnosu na ostale. Zadovoqni smo, mada se u na{oj grupi nalaze tri u~esnika Mundija-

Grupa E
Holandija [vedska Finska Ma|arska Moldavija San Marino

Grupa F
Hrvatska Gr~ka Izrael Letonija Gruzija Malta

Reprezentacija Srbije nije dobila te{ku grupu

"Azuri" vi{e nisu bauk
BEOGRAD - Najzvu~niji rival reprezentacije Srbije u grupi C za odlazak na prvenstvo Evrope 2012. godine u Poqskoj i Ukrajini je selekcija Italije, sa kojom je srpski dr`avni tim odigrao 21 utakmicu, zabiq`ivi{i ~etiri pobjede i osam poraza, uz devet remija. Italija je aktuelni svjetski {ampion, svakako prvi favorit u grupi C, ali ne i neko koga bi se trebalo naro~ito bojati. Ve}ina srpskih re pre zen ta ti va ca je pri `eqkivala Italijane, smatraju da je ekipa u silaznoj putawi, a ono {to je sigurno, poslije Mundijala u Ju`noj Africi “azure“ ~eka smjena generacija. Za sada je neizvjesno ho}e li Mar}elo Lipi ostati na kormilu, ali je sva prilika da ne }e, ve} mu se tra `i nasqednik, a javnost pledira za ]ezarea Prandelija. Srbi ji na jo zbiqni jeg kandidat za drugo mjesto trebalo bi da predstavqa selekcija Slovenije. Da Slovenija nije nimalo naivan protivnik govori i posqedwi uspjeh u kva li fi ka ci ja ma za Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi kada su u bara`u uspjeli da elimini{u veoma jaku se le kci ju Ru si je. Reprezentacija nema velikih zvijezda, ali selektor Matija` Kek je uspio da sastavi dobar tim predvo|en kapitenom Klemenom Lavri~em koji brani boje Duizburga. jama. Srbija je polovinom novembra gostovala u Belfastu i na Vindzor parku savladala Sjevernu Irsku sa 1:0. Srbija nije blistala u tom me~u, ali zna~aj te utakmice je poslije `ri je ba u Var {a vi pos tao znatno ve}i. Farani nisu vi{e selekcija kojoj se bez problema mo`e smjestiti osam lopti u mre`u. Farska ostrva su bila rival Srbiji i u proteklim kvalifikacijama za Mundijal u Ju`noj Africi, a “orlovi“ su oba puta trijumfovali rezultatom 2:0. Na Es to ni ju se obi ~no gleda kao na biv{u sovjetsku republiku, bez neke ve}e tradicije. Ta~no je da je poslije dobijawa nezavisnosti, wihov nacionalni tim bio najslabiji od svih balti~kih republi ka, ali u posqedwih nekoliko godina biqe`e napredak.

Grupa G
Engleska [vajcarska Bugarska Vels Crna Gora Grupa H Portugalija Danska Norve{ka Kipar Island

ITALIJU ^EKA smjena generacija
Reprezentacija protiv koje je Srbija po~ela pripreme za Svjetsko prvenstvo u Ju`noj Africi Sjeverna Irska bi}e jedan od rivala Anti}evim “orlovima“ i u kvalifikaci-

Grupa I
[panija ^e{ka [kotska Litvanija Lihten{tajn

Mar}elo Lipi (Italija)

4 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SPORT

Fudbaleri Slavije u Antaliji

Fudbaleri Borca pora`eni od ~e{kog Brna (0:1)
FOTO: V. STOJAKOVI]

Ni dug put nije problem
ANTALIJA - Fudbaleri Slavije ~etiri dana borave u Antaliji gdje su nastavili s pripremama za nastavak sezone. - Stru~ni {tab ne skriva zadovoqstvo onim {to smo uradili u dosada{wem dijelu priprema. Nema razloga da i mi ne mislimo isto. Maksimalno profesionalno se odnosimo prema svojim obavezama. Svi `elimo mjesto prvotimca, a imamo i dug prema rukovodstvu. U~inilo je sve da se {to boqe spremimo za proqe}e. Omogu}ili su nam odli~ne uslove u \ev|eliji, a suvi{no je pri~ati kakvi su u Antaliji - rekao je prvotimac Slavije Zvjezdan Stani}. Razmi{qawa poput Stani}a imaju i wegovi saigra~i. Jedan od onih od kojih se mnogo o~ekuje u nastavku {ampionata je Ogwen Todorovi}. - Put do Antalije nije bio te`ak, ali jeste dug, pa smo svi malo zazirali od tog prvog dana, ali smo sve trenerove zamisli izveli na pravi na~in rekao je Todorovi}. G. I. Zvjezdan Stani} FOTO: ARHIVA

Nema razloga za brigu

Prijateqske fudbalske utakmice

Rafal Trwana
KRUPA NA VRBASU - U duelu dva prvoliga{a Republike Srpske uspje{nija je bila Sloga iz Trna koja je sa 5:1 savladala Slobodu iz Novog Grada. U prvih 45 minuta prohladno vrijeme i snijeg kao da su sputali igra~e oba tima. Me|utim, u nastavku rezervisti Trwana su se razigrali i raspucali, u prvom redu Ostoji} i Teodorovi} koji su postigli po dva pogotka. Za Trwane je ovo bila uspje{na provjera u kojoj su izabra ni ci tre ne ra Mi la na Vujasina pokazali zavidnu efikasnost, dok su Novogra|ani poslije poraza od Rudar Prijedora na “Mlakvama“ i u drugoj provjeri pretrpjeli poraz. N. \. SLOGA (T) SLOBODA 5 (1) 1 (2)
Strijelci: 1:0 Zgowanin u 27, 2:0 Ostoji} u 55, 3:0 Ostoji} u 61, 3:1 Antoni} u 66, 4:1 Teodorovi} u 77, 5:1 Teodorovi} u 85. minutu Igrali{te: u Krupi na Vrbasu. Gledalaca: 50. Sudija: Ogwen Vaqi} (Bawa Luka). SLOGA (T): Harba{, [ipovac, Rastovi}, Tepi}, Grandi}, Ili}, Gruji}, Gligi}, Zgowanin, Ivani{evi}, Kuki}. Jo{ su igrali: Gligori}, Male{evi}, Kraq, Iwac, Ostoji}, Teodorovi}, Joji}, Milinovi}, Karanovi}. Trener: Milan Vujasin. SLO BO DA: Ka ra no vi}, Ke ra no vi}, Ti ca, Lu ka~, Ve ino vi}, Je li sa vac, Ko lunxija, Po po vi}, Ivi ~i}, Sta noj ~i}, Zec. Jo{ su igra li: Drqa~a, Maj ki}, Umi }e vi}, [kon dri}, Mar ~e ta, Diz da re vi}, An to ni}, Ivan ~e vi}, Gru ji}, No va ko vi}.

Perica Stan~eski (Borac)

Brno se pokazalo kako izuzetno jak i superioran protivnik. Primili smo gol u fini{u susreta, ali bez obzira na negativan rezultat nema mesta ni panici ni nezadovoqstvu, rekao Mari}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Leotar boqi od Braniteqa BRANITEQ
LEOTAR

MOS TAR - Nas tavqaju }i zapo~eti ciklus odigravawa Strijelac: Risti} u 37. minutu. pripremnih utakmica fudba- Stadion: Braniteqa u Mostaru. Gledalaca: 100. leri Leotara su bili gosti Sudija: Emir Selimoti} (Mostar). mostarskog Braniteqa, ~la- BRANITEQ: Panxa, Vazge~, Rogi}, na Prve lige FBiH. Pehar, Gagro, Suton, Bebani}, Deli}, Utakmica je pokazala da je V. Mari}, Milo{, Eminovi}. Igrali for ma tre biwskog ti ma u su jo{: Gogut, ^utura, Mi{i}, G. Mausponu, ali i da do po~etka ri}, Juri}, Margeta, ]ubela. Trener: Slaven Musa. prvenstva treba da koriguje LEOTAR: Berak, ^orlija, Radovi}, odre|ene stvari, kako bi sve Vu~ini}, Todorovi}, Magazin, Rami}, fun kci oni sa lo po `eqi. Ra{evi}, N. Ze~evi}, Souto, Risti}. Tokom utakmice Trebiwci su Igrali su jo{: Mijanovi}, ]uri}, ]erani}, Cimirot, ]orovi}, Spai}, imali vi{e inicijative i L. Ze~evi}, [e{lija, Mari}, Xuxa. na kraju pobijedili golom Trener: Goran Skaki}. Dragana Risti}a, koji je postignut u 37. minutu. Imale su obje ekipe svoje {anse, koje nisu is ko ri {te ne, ali sva ka ko naj ve }u je imao Bra zi lac @unior Souto u 21. minutu. ^. M.

0 (0) 1 (1)

ANTALIJA - Bez obzira na po raz ni smo odi gra li tako lo{e u duelu sa izuzetno kvalitetnim ~e{kim prvoliga{em Brnom. Ovo je istakao {ef stru~nog {taba bawolu~kog Borca Zoran Yimi Mari} poslije poraza wegovog tima u drugoj pri ja teqskoj uta kmi ci na pripremama u Antaliji. Prvi stra teg “crve noplavog“ broda je kazao da ima mjesta za ispravku gre{aka koje treba svesti na minimum. - Brno se pokazalo kako izu ze tno jak i su pe ri oran

protivnik. Primili smo gol u fini{u susreta, ali bez obzira na negativan rezultat nema mesta ni panici ni nezadovoqstvu. Odigrali smo dobro, posebno u drugom delu. Gre{ke }emo nastojati da korigujemo i svedemo na minimum - rekao je Mari}.

DANAS protiv bjeloruskog Gomeqa
Poslije pobjede nad rumunskim drugoliga{em Dunareom (1:0) Bawolu~ani su poklekli u duelu s ^esima bez ispaqenog metka. - Nadam se da }emo u nas-

tavku priprema i slede}im utakmicama popraviti efikasnost, odnosno da }emo lak{e sti}i do protivni~ke mre`e - istakao je Mari}. Danas }e igra~i Borca odigrati tre}i prijateqski susret na pripremama u Anta li ji. Ri val iza bra ni ka tre ne ra Ma ri }a od mje ri }e sna ge sa bje lo rus kim Go meqom. Pored ove “crvenoplavi“ }e do kraja priprema u Antaliji imati jo{ dvije provjere. Ju~e je u Tursku otputovao sportski direktor Muhamed Ibrahimbegovi} Fi{er koji }e ostati s ekspedicijom do kraja boravka, dok se Stanoje

[trbac, vo|a puta vratio u Bawu Luku. BORAC BRNO 0 (0) 1 (0)

Strijelac: 0:1 Do{ek u 85. minutu. Igrali{te: hotela “Golden siti“ u Antaliji. Sudija: Serdar Bi~ak~i (Turska). Gledalaca: 100. BORAC: [mawa, Stupar, Damjanovi}, ]ori}, Puziga}a, Grahovac, Sakan, Petrovi}, ^uki}, Stani}, Vukeqa. Jo{ su igrali: Kne`evi}, Stojni}, Trivunovi}, @ari}, Savi}, Stevanovi}, Vukobratovi}, Jandri}, Stan~eski. Trener: Zoran Mari}. BRNO: Pola~ek, Pa{ek, Jilek, Kri`ko, Mihna, Radinovi~, Dostalek, Borak, Okle{tek, [amanek, Kalabi{ka. Jo{ su igrali: Dvornik, Polah, Kre~ek, Do{ek, Hodek. Trener: Roman Pros.

BSK i Rudar Prijedor igrali bez golova u kontrolnoj utakmici
KRU PA NA VRBA SU Kontrolna utakmica izme|u BSK-a i Ru dar Pri je do ra zavr{ena je bez golova. Prijedor~ani su imali terensku inicijativu tokom me~a te stvorili nekoliko odli ~nih {an si, ali ni su BSK 0 (0) RUDAR PRIJEDOR 0 (0)
Stadion: Krupe u Krupi na Vrbasu. Gledalaca: 50. Sudija: Dragan Mejaki} (Bawa Luka). BSK: Bijeli}, Babi}, Gra~anin, Damjani}, Novakovi}, Radoja, \uri}, Aleksi}, Damjanovi}, Beni}, Baki}. Jo{ su igrali: Mar~eti}, Bobar, \udurovi}, Milojevi}, Jorgi}, Iveti}, Dimitrijevi}. Trener: Damir [pica. RUDAR PRIJEDOR: Avduki}, Drqa~a, Despotovi}, Staki}, Jevti}, Kova~evi}, Kiki}, @eri}, Kantar, Da{i}, Ku{qi}. Jo{ su igrali: Xafi}, Kecman, Goli}, Muzgowa, Dobrijevi}, Radivojac. Trener: Darko Nestorovi}.

Remi na ravne ~asti
uspjeli da ih materijalizuju. - Bi la je to tvrda uta kmi ca po te {kom te re nu u kojoj smo pokazali da se mo`emo nositi sa jednim premi jer li ga {em. Za do voqni smo pri ka za nim na te re nu po{to smo jo{ uvijek u pripremnom periodu i “noge su te{ke“. Za sada sve uglavnom ide po planu - rekao je pomo }ni tre ner “ro man ti ~a ra“ Zoran Dragi{i}. igra~a. imali smo ~etiripet {ansi za postizawe gola, ali re ali za ci ja ni je do{la do izra`aja. U ovoj fazi priprema naglasak je stavqen na fizi~ki dio pa sam sigurna da je to glavni

razlog neefikasnosti mojih fudbalera. Moram da pohvalim ekipu BSK-a koja je prika za la odli ~nu par ti ju i vjerujem da }e sqede}e sezone igrati u Premijer ligi rekao je Nestorovi}. M. Z.

FK Napredak (Dowi [epak)

Ciq Prva liga
DOWI [EPAK – Fudbale ri Na pret ka iz Doweg [ep ka ve} ne ko li ko da na vrijedno rade. Trener Drago slav Obra do vi} je dao znak za start priprema poslije kojih }e Napredak napas ti prvo mjes to na drugoliga{kom istoku. - Na{ ciq je da se plasiramo u Prvu ligu Republike Srpske. Smatramo da zaostatak od dva boda za vode}im Podriwem iz Jawe i Jedinstvom iz Br~kog nije nenado kna div, tim pri je {to nam oba konkurenta dolaze u gos te. [to se eki pe ti ~e smawili smo broj igra~a na 21 zbog fi nan sij ske si tu acije, ali mislim da nismo izgubili na kvalitetu - rekao je predsjednik kluba Radivoje Lazarevi}. D. G.

“RUDARI“ proma{ili nekoliko dobrih prilika
Kormilar Rudara Darko Nes to ro vi} is ti ~e da je wegov tim imao vi{e {ansi za pobjedu, ali je zadovoqan prikazanim odnosom prema igri. - [to se ti~e tr~awa zadovoqan sam odnosom svojih

Darko Nestorovi} (Rudar Prijedor)

FOTO: ARHIVA

GLAS SPORT ponedjeqak, 8. februar 2010. 5

U {est premijerliga{a iz Republike Srpske zimski prelazni rok bio buran

Lakta{i najvi{e profitirali
U ekipu koja je jesewi dio prvenstva zavr{ila na posqedwem mjestu stiglo ~ak 17 fudbalera, a ~eka se dolazak jo{ dvojice Nigerijaca
FK LAKTA[I Do{li: Du{an Radivojevi} (Radni~ki, Kragujevac), Bojan [eji} (Napredak, Kru{evac), Goran Popovi} (Famos), Sa{a Ze~evi} (Ora{je), Aleksandar Vasi} (Drina Zvornik), Denis Sari (Vancipor, Turska), Levent Pier Novi (Hatof, Wema~ka), Pari Alpenrendzi (Ankaraspor, Turska), Luboa Mukadikada Arven Junior (Kamerun), Dejan Kosi} (@upa), Darko Qubojevi} (Borac, Bawa Luka) Sini{a Gagula (Borac, Bawa Luka), Vladan Gruji} (Mos, Norve{ka), Zoran Novakovi} (Crvena zemqa), Goran Stojkovi} (Napredak, Kru{evac), Zdravko [araba (Dinamo, Minsk), Vladimir Vukovi} (BSK). Oti{li: Boris Savi} (Rad, Beograd) Marko Stanojevi} (Rad, Beograd), Nikola Ili} (Sloga, Trn), Sini{a Mrkobrada (Qubi}), Aleksandar Wegomirovi} (Qubi}), Nenad Tanasijevi} (Srbija), Mi{a Petkovi} (Srbija), Vladimir Karali} (Poqska), Qubi{a Drqa~a (Rudar Prijedor), Darko Raca (^SK, ^elarevo), Wego{ Mati} (?), Sanid Mujaki} (?), Aleksandar Radulovi} (?). FK SLAVIJA Do{li: Darko Spalevi} (Olimpik, Sarajevo), Nikola Odovi}, Nedim Ogle~evac, Marko Koprivica, Nemawa Pu{ara, Marko Peri{i} (svi omladinski pogon), \or|e Tadi} (Metalurg Skopqe, Makedonija). Oti{li: Dejan \ermanovi} (Kr{ko, Slovenija), ^edomir Paunovi} (Srbija), Du{an Danojevi} (Srbija), Sretko Vuksanovi} (prestao sa aktivnim igrawem), Nemawa [e{lija (Rudar, Kakaw), Veselko Wegu{ (Sutjeska, Fo~a), Dragan Nikoli} (Romanija, Pale), Branislav Arsenijevi} (Srbija). FK LEOTAR Do{li: Trener Goran Skaki}, Radivoje Mari} (Berane). Oti{li: Trener Bor~e Sredojevi}, Aleksandar Trnini} (^ukari~ki Stankom), Rado{ Proti} (?), Zvjezdan Lazi} (?), Rajko Komneni} ([vedska). FK MODRI^A MAKSIMA Do{li: Darko Mari} (Vukovar, Hrvatska), Vladanko Komlenovi} (Mladost, Lu~ani, Srbija), Jovan Simi} (omladinski pogon), Nemawa Arsi} (Bokeq, Crna Gora), Jovo Koji} (Radnik, Bijeqina). Oti{li: Zlatko \ori} (Zvijezda Grada~ac), Mladen Boji} (Borac, Bawa Luka), Nikola Cekinovi} (?), Vladimir Ninkovi} (Be~i}i, Crna Gora), Du{ko Staji} (?), Nikola Vasiqevi} (?). FK RUDAR PRIJEDOR Do{li: Qubi{a Drqa~a (Lakta{i), Mirza Xafi} (?). Oti{li: Marko Kolunxija, Boban Zdjelar (Sloboda, Novi Grad), Branko Ilin~i} (Ravan). FK BORAC Do{li: Trener Zoran Ximi Mari} (Srbija), Jovo [mawa (Sloga, Trn), Marko Kne`evi} (Vo`dovac), Milo{ Milinovi} (Spartak Zlatibor voda), Bojan Puziga}a (^elik), Mladen Boji} (Modri~a Maksima), Vule Trivunovi} (Himki), Dragomir Vukobratovi} (Novi Sad), Qubi{a Vukeqa (Va{a{), Miroslav Stevanovi} (Vojvodina), Bojan ^uki} (Javor Habitfarm), Sreten Stani} (^ukari~ki Stankom), Denijel Savi} (Proleter). Oti{li: Trener Velimir Stojni} (omladinski pogon), Marko Mazalica, Ozren Peri} (Kozara), Milo{ Babi}, Ogwen Damjanovi} (BSK), Darko Qubojevi}, Sini{a Gagula (Lakta{i), Nemawa Bilbija (Vojvodina), Stojan Vrawe{ (Panduri), Dragan Star~evi} (Srbija), Josip Crwac (?), Toni Marki} ([iroki Brijeg), Aleksandar Raili} (Qubi}), Dario Gruji} (Sloga, Trn).

Ekipa Leotara sa stru~nim {tabom PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

FOTO: ^. MUCOVI]

BAWA LUKA - Odavno zimski prelazni rok nije bio uzbudqiviji. [est klubova iz Republike Srpske u januaru je mnogo trgovalo, a ~ini se da su najvi{e profitirali u “fewera{u“ iz Lakta{a u koji je do{lo ~ak 17 fudbalera, a o~ekuje se dolazak jo{ dvojice Nigerijaca. - Kao {to je poznato, jesenas je na{ klub rezultatski podbacio. Zato smo odlu~ili da se u ovom prelaznom roku propisno poja~amo, a sve sa samo jednim ciqem da obezbijedimo opstanak u dru{tvu najboqih. Siguran sam da }emo u tome uspjeti - istakao je sportski direktor Lakta{a Slobodan Komqenovi}. U jesewem vice{ampionu Borcu imaju jasne ambicije. - Mislim da smo iza{li ja~i iz zimskog prelaznog roka. ^e ka nas uzbudqivo

proqe}e u kojem }emo `elimo jedno od prva tri mjesta, {to je na{ ciq. Bilo bi dobro da osvojimo titulu, ali ni izlazak na me|unarodnu scenu, u kvalifikacije Evropske lige ne}e biti neuspjeh. Oti{la su nam dva dobra igra~a, ali mislim da }emo na}i zamjene za upra`wene pozicije. Odlaskom Bilbije i Vrawe{a doprinijeli smo finansijskoj stabilizaciji kluba, {to je isto veoma bitno da ugasimo trenutnu vatru - rekao je direktor Borca Radmilo [ipovac. Najmawe promjena bilo je u debitantu u Premijer ligi Rudar Prijedoru. - Ono {to sam tra`io u prelaznom roku, a vidio sam gdje “{kripi“ klub nije ispo{tovao vjerovatno zbog finansijske situacije u klubu. Nismo se poja~ali na najkriti~nijem mjestu gdje smo deficitarni, ali {ta da se radi. Pred nama je te{ko proqe}e,

mnogo komplikovanija polusezona nego jesen i ne preostaje nam ni{ta drugo nego da se borimo - rekao je trener Rudar Prijedora Darko Nestorovi}.

NAJMAWE promjena u Rudar Prijedoru
U nekada{wem bh. {ampionu Modri~a Maksimi je izuze tno te {ka si tu aci ja, jer igra~i {trajkuju desetak dana. - Kriza je velika, ali o~ekujemo da ve} danas do|e do nekih pro mje na. Igra ~e sam pozvao da do|u na trening, a da li }e tako biti ostaje da se vidi. Ukoliko se situacija stabilizuje vjerujem da }emo bez problema ostvariti opstanak, {to nam i jeste prevashodni ciq - na gla sio je kormilar Modri~ana Marko Stoji}. Slavija iz Isto~nog Sarajeva u nastavku prvenstva

bi}e u podmla|enom sastavu. - Prvoj ekipi je prikqu~eno nekoliko igra~a iz omladinskog pogona, ali se vratio ubojiti strijelac Darko Spalevi} sa kojim bi realizacija trebala biti mnogo boqa. To se ve} vidjelo na prvim kontrolnim utakmicama. [to se ti ~e am bi ci ja, vje ru jem da imamo ekipu za sredinu tabele, mada }e nam prevashodan ciq biti da {to prije osiguramo opstanak. Mnogo promjena nije bilo ni u redovima trebiwskog Leotara. - Vjerujem da }emo usprkos lo{im vremenskim uslovima imati priliku da dobro uigramo ekipu, koja mo`e bez problema da se plasira u sredinu tabele. Me|utim, moramo biti oprezni, jer je veliki broj ekipa u opasnoj zoni - istakao je novi {ef stru~nog {taba tima sa “Polica“ Goran Skaki}.

Lakta{i u prvoj kontrolnoj utakmici u Antaliji deklasirali [vajcarce

Prijateqska fudbalska utakmica

"Gaj so vi odli ka {i"
ANTALIJA - Fudbaleri Lakta{a u prvoj kontrolnoj utakmici na pripremama u LAKTA[I ARAU (U-21) 5 (3) 0 (0) Strijelci: 1:0 Novakovi} u 12, 2:0 Vrane{evi} u 27, 3:0 Novakovi} u 38, 4:0 Joki} u 61, 5:0 Mati} u 77. minutu. Stadion: “Bokja“ u Antaliji. Gledalaca: 200. Sudija: Bekir Turkoglu (Turska). LAKTA[I: Ba{a, Sekuli}, Ze~evi}, [araba, Baji}, Sari, Mirkovi}, Gruji}, Vrane{evi}, Novakovi}, \elmi}. Jo{ su igrali: Vukli{, Ojdani}, Popovi}, Gagula, Joki}, Karaxi}, Vukovi}, Vasi}, Mati}. Trener: Tomas Gajs. ARAU (U-21): Kasoka, Sitani, David, Gogec, Fraj, Arasadatum, Bajzi, Jakurta, Heselberg, Sketle, Wezli. Jo{ su igrali: Etemi, Filipovi}, Ozar. Trener: Filip Batler. Antaliji savladali su {vajcarski Arau (U-21) sa vi{e nego ubjedqivih 5:0. Pogotke za tim, koji sa klupe predvodi wema~ki stru~wak Tomas Gajs postigli su: Zoran Novakovi} dva, te Du{ko Vrane{evi}, Jovica Joki} i Zlatko Mati}.

Prvi poraz Radnika
BEOGRAD - Fudbaleri Radnika u tre}oj provjeri do`i vje li su prvi po raz od ~la na Je len Su per li ge Srbije, ^ukari~ki Stankoma (0:2). Bijeqinci su po veoma vjetrovitom i hladnom vremenu pru`ili dostojan otpor srpskom superliga{u. Rezultat od 2:0 u ko rist ^u ka ri ~kog dje lu je ubjedqivo, ali igra ~i Ra dni ka mogu da `ale za propu{tenim pri li ka ma, naj pri je \uri}a u 13. minutu kada je ne ome tan {u ti rao sa pet metara direktno u golmana Beo gra |a na Sa ri }a. Dru gu kolosalnu priliku nije isko ris tio Ze ~e vi}, ka da je iskosa sa desne strane rezantnim udarcem sa 25 metara po go dio pre ~ku go la “br|ana“. I. S. ^UKARI^KI S. RADNIK 2 (1) 0 (0) Strijelci: 1:0 Stojanovi} u 40, 2:0 Xikmi} u 67. minutu. Stadion: “Ada Ciganlija“ u Beogradu. Gledalaca: 50. Sudija: Sr|an Stevanovi} (Beograd). ^UKARI^KI STANKOM: Sari}, Okuka, Joksimovi}, Stamenkovi}, An|eli}, Nikitovi}, Petronijevi}, Joki}, Bulatovi}, Nedeqkovi}, Stojanovi}. Jo{ su igrali: Xikmi}, Milojevi}, Zavi{i}, Kiso, Morariju, Krajinovi}, Kecojevi}. Trener: Simo Kruni}. RADNIK: \or|i}, Milo{evi}, Ze~evi}, Takovac, Sapawo{, Pavlovi}, \uri}, Ga{evi}, Vuji}, Marinkovi}, Pavi}. Jo{ su igrali: Niki}, Joki}, Jefti}, Konculi}, Krsmanovi}, Sajtanovi}, Vasi}, Arnautovi}. Trener: Nikola Bala.

ZORAN Novakovi} postigao dva gola
- Zadovoqan sam prikazanim i vjerujem da }e u narednim pro vje ra ma bi ti jo{ boqe. Dali smo pet golova, ali i proma{ili nekoliko veoma povoqnih prilika. Ova utakmica je pokazala da }emo imati jak kolektiv, koji na proqe}e je dnos ta vno mo ra izboriti opstanak u Premijer ligi BiH - rekao je u telefonskom javqawu za “Glas Sr-

@eqko Sekuli}

FOTO: ARHIVA

pske“ iz Antalije Tomas Gajs. Fudbaleri Lakta{a u Antaliji ostaju do 14. februara, a planirano je da odigraju jo{ dva kontrolna me~a. - Jo{ uvijek nismo dogovorili sa kim }emo igrati, ali to je ovdje najmawi pro-

blem. Ta dva susreta bi}e mi dobar pokazateq sa ~im raspola`em. Polako, ali sigurno sla`em kockice i sigurno je da }u na proqe}noj premijeri na Gradskom stadionu u Bawoj Luci iza}i sa najja~im sastavom - dodao je Gajs. D. P.

6 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SPORT

Wema~ka Bundesliga, 21 kolo

Bajer(n) na vrhu
MINHEN - Poslije mnogo Tabela vremena Bajer nije usamqen 1. Bajer 21 12 9 0 46:17 45 na vrhu Bundeslige. Ekipa iz 2. Bajern 21 13 6 2 45:18 45 Leverkuzena remizirala je sa 3. [alke 21 12 6 3 31:15 42 Bohumom (1:1) {to je iskoris4. Hamburger 21 9 9 3 40:24 36 tio zahuktali Bajern i trijum5. Borusija D. 20 10 6 4 28:23 36 fom na gostovawu aktuelnom 6. Verder 21 8 7 6 39:25 31 7. Hofenhajm 21 8 4 9 29:25 28 {ampionu (3:1) sustigao lide8. [tutgart 21 7 7 7 26:26 28 ra. 9. Ajntraht 20 7 7 6 25:27 28 Dvije ekipe na ~elu tabele 10. Majnc 20 7 6 7 24:29 27 imaju po 45 bodova, tri vi{e 11. Keln 21 6 7 8 20:24 25 od tre}eplasiranog [alkea 12. Volfsburg 21 6 7 8 37:42 25 ko ji je osvo jio sa mo bod u 13. Borusija M.20 7 4 9 29:34 25 14. Bohum 21 5 7 9 23:37 22 Frajburgu (0:0). Milo{ Ma15. Frajburg 21 5 4 1220:39 19 ri} je sa Bohumom “otkinuo“ 16. Hanover 21 4 5 1223:36 17 sla|i dio plijena od Bajera, 17. Nirnberg 21 4 4 1317:37 16 koji ni poslije 21. kola nema 18. Herta 21 2 5 1417:41 11 poraz, a Zoran To{i} je sa Kelnom stigao do 3:3 iako je gubio 1:3 od Hamburga. Zdravko Kuzmanovi} je igrao za [tutgart od 51. minuta u Nirnbergu i na kraju se radovao pobjedi - 2:1. Rezultati 21. kola: Keln - Hamburger 3:3 (Mo ha mad 31, Novakovi} 75, ]iki 88 - Jansen 3, Petri} 36, penal 50), Bohum - Bajer Leverkuzen 1:1 (De- Arjen Roben (Bajern) di} 68 - Der djuk 45), Frajburg - [alke 0:0, Hofenhajm - Hanover 2:1 (Karlos Eduardo 35, Salihovi} penal 40 - Kone 57), Volfsburg - Bajern 1:3 (Grafite 90 - Roben 2, Van Bujten 26, Barzaqi autogol 57), Nirnberg - [tutgart 1:2 (Buwaku 60 - Genhart 22, Hilbert 87), Verder - Herta 2:1 (Marin 66, Pizaro 81 - Gekas 68).

Marko Lomi}

Marko Jovanovi}

Marko Lomi} i Marko Jovanovi} pokvarili utisak sa priprema Partizana

Imali smo kra}u raspravu, usred koje me je Lomi} neo~ekivano udario pesnicom u glavu. Sve se to dogodilo pred desetak saigra~a, rekao Jovanovi}
ANTALIJA - Fudbaleri Partizana Marko Lomi} i Marko Jovanovi} izrazili su `aqewe zbog incidenta na pripremama ekipe u Antaliji, odnosno wihovog sukoba u hotelu. Jovanovi} je potvrdio da se nije potukao sa Lomi}em, ve} da je samo primio udarac saigra~a. - Krivo mi je {to su novinari objavili da je izme|u nas izbila tu~a. Imali smo kra}u raspravu, usred koje me je Lomi} neo~ekivano udario pesni com u gla vu. Sve se to dogodilo pred desetak saigra~a. Nisam mu vratio, jer su me ostali spre~ili u tome - rekao je Jovanovi}. Lomi} je, sa druge strane, istakao da ga je Jovanovi} provocirao, ali nije otkrio detaqe. - Krivo mi je {to se to de si lo i `e leo bih da se izvinim saigra~ima, upravi i navija~ima, jer je trebalo druga~ije da reagujem. Ipak, ja sam pet godina stariji, ali sam bio isprovociran. Po{tujem stav kluba i kako god uprava bude odlu~ila tako }e biti - istakao je Lomi}. Uprava Partizana najavila je i mogu}nost da raskine ugovore sa Lomi}em i Jovanovi}em, a sastanak rukovodstva “crno-bijelih“ trebalo bi da se odr`i danas. - Na`alost, desilo se to i pokvarilo sliku. Po povratku u Beograd bi}e te{kih, ali pravi~nih odluka, jer klub ovo ne mo`e da istrpi. Ne `elim da pri~am o tome {ta }e biti daqe, to }e se znati vrlo brzo - dodao je Stevanovi}. Treba dodati da su fudbaleri Partizana odigrali neri je {e no sa ukra jin skim Dweprom 1:1, na posqedwoj kontrolnoj utakmici u turskoj Antaliji. Dwepar je vodio sve do 81. minuta kada je Brazilac Kleo sa penala postigao jedini gol za Partizan. Aktu el ni {am pi on Srbije na pripremama u An-

Sijevale pesnice
taliji igrao je pet utakmica, a pora`en je jedino na prvom susretu, sa rumunskim Bra{ovom (3:0). Potom su igrali nerije{eno sa austrijskim Ridom (0:0), savladali japansku Hiro{imu (2:0), i Liteks (3:2).

Francuski {ampionat, 23. kolo

Nezadr`ivi Monpeqe
PARIZ - Monpeqe je slavio pro tiv Bu lowa u 23. ko lu francuske Lige 1 i u~vrstio se na drugom mjestu na tabeli, dok je lider na tabeli Bordo pora`en u Renu sa 4:2. Grenobl koji je posqedwi na tabeli i koji je u prethodna 22 kola samo jednom slavio (protiv Tuluza) ubjedqivo je savla dao Okser sa 5:0, a strijelac prvog gola bio je Danijel Quboja. Rezultati 23. kola: Bulow Mon peqe 0:2 (Ka ma ra 27, Montana 92), Grenobl - Okser 5:0 (Quboja 8, Akrour 10, 42, Matsui 36, 53), Lens - Le Man 2:1 (Monet Pake 30, Eduardo 49 - Maiga 83), Nica - Lil 1:1 (Ben Sada 15 - De Melo 75), PS@ - Lorijen 0:3 (Vahirua 24 penal, Gameiro 26, Amal-

Tabela
1. Bordo 2315 3 5 38:18 48 2. Monpeqe 2314 3 6 32:25 45 3. Lil 2312 5 6 43:23 41 4. Lion 2211 6 5 38:28 39 5. Monako 2212 3 7 30:24 39 6. Okser 2311 6 6 21:20 39 7. Ren 2310 7 6 33:21 37 8. Marsej 2110 6 5 33:24 36 9. Lorijen 2310 5 8 36:26 35 10. Tuluz 22 9 5 8 25:18 32 11. Valensijen22 9 5 8 34:30 32 12. Nansi 23 9 4 1028:32 31 13. So{o 22 9 4 9 21:26 31 14. Lens 23 8 6 9 22:28 30 15. PS@ 23 8 5 1033:27 29 16. Nica 23 6 5 1223:38 23 17. Sent Etjen 22 5 5 1213:28 20 18. Le Man 23 4 4 1520:38 16 19. Bulow 23 3 7 1315:39 16 20. Grenobl 23 2 4 1717:42 10

STEVANOVI]: “Meni najte`e palo“
Ne za do voqan je bio i trener Partizana Goran Stevanovi}. - Ja sam taj kome je sve ovo najte`e palo. Skoro tri nedeqe gradimo ne{to, taman smo skockali sve u neki mozaik, kad se to dogodilo. Dan uo~i incidenta smo pri~ali o tome kako su ovo najboqe pripreme i kako je sve pro{lo u najboqem mogu}em redu - naveo je Stevanovi}.

Ni{ta novo
Me|usobne tu~e fudbalera Partizana nisu ni{ta novo. U posqedwih {est godina bilo ih je ~ak sedam. Dok je trener bio Vladimir Vermezovi}, potukli su se ^akar i Iliev, Na| i Vuk~evi}, Radovi} i Babovi}, a kod Jirgena Rebera to se dogodilo Lomi}u i Babovi}u, odnosno Saveqi}u i Lazovi}u. Posqedwi incident ovog tipa bilo je {amarawe Veselinovi}a i Nenada Marinkovi}a na treningu, kada je {ef struke bio Miroslav \uki}.

fitano 36), So{o - Nansi 1:1 (Dalmat 52 - Dia 32), Ren Bordo 4:2 (Marve 3, Brian 19 penal, Bangura 48, Gijan 78 Gurfan 64, Vendel 68).

Engleska Premijer liga, 25. kolo

Li ver pul sav u crve nom
LON DON - Tri na es ti put u posqedwih deset godina, fudbaleri Liverpula pobijedili su gradskog rivala

[panska Primera, 21. kolo

Barsa mo`e sa devetoricom
MADRID - Barselonu ni{ta ne mo`e da zaustavi, pa ni hrabri i broj~ano ja~i Hetafe. [ampion [panije, Evrope i svijeta savladao je goste iz predgra|a Madrida 2:1 (1:0). Lionel Mesi je doveo katalonski tim u vo|stvo ve} u 7. minutu, a u 26. minutu Pike je dobio crveni karton. Na 2:0 pove}ao je ]avi poslije kontranapada koji je “izvukao“ Mesi i idealno ga uposlio. Barsa je ka`wena u 93. minutu, ali ta kazna ne boli, jer je bilo prekasno da Hetafe do|u do boda. Tada je rezervista Rafael Markez sru{io Kepu u kaznenom pros to ru i pos tao dru gi igra~ Bar se lo ne ko ji je iskqu~en. Rezultati 21. kola: Valensija - Vaqadolid 2:0 (Banega 8, Viqa 29), Barselona - Hetafe 2:0 (Mesi 7, ]avi 67 - Salgado penal 90), Real Madrid - Espawol 3:0 (Ramos 5, Kaka 30, Iguain 90). Plasman: Barselona (+1) 55, Real (+1) 50, Valensija (+1) 42, Seviqa 36, Majorka 34, Deportivo 34...

Tabela
1. Man~ester j. 25 18 2 5 61:20 2. ^elzi 24 17 4 3 58:20 3. Arsenal 24 15 4 5 60:28 4. Liverpul 25 13 5 7 43:26 5. Totenhem 25 12 7 6 45:25 6. Man~ester S. 23 11 8 4 45:32 7. Aston Vila 24 11 8 5 31:18 8. Birmingem 23 9 7 7 22:23 9. Everton 24 8 8 8 33:35 10. Fulam 25 8 7 10 27:28 11. Stouk 23 7 8 8 22:26 12. Blekburn 25 7 7 11 25:43 13. Sanderlend 24 6 7 11 31:41 14. Hal 25 5 9 11 25:50 15. Barnli 24 6 5 13 25:47 16. Vigan 23 6 5 12 25:48 17. Bolton 23 5 7 11 29:44 18. Vest Hem 24 4 9 11 30:40 19. Vulverhempton235 6 12 19:40 20. Portsmut 24 4 3 17 19:41 56 55 49 44 43 41 41 34 32 31 29 28 25 24 23 23 22 21 21 15

u Premijer ligi. U 213. Mersisajd derbiju, crveni su sa igra~em mawe od 34. minuta, savladali plave sa 1:0. Pobjedonosni gol na prepunom Enfildu postigao je Dirk Kujt u 55. minutu, kada se sjajno sna{ao na petercu gostiju i izme|u kapitena Ever to na Fi la Ne vi la i neo dlu ~nog gol ma na Ti ma Hauar da, gla vom po go dio mre`u. - Mo ram po hva li ti sve igra~e na nevjerojatnom zala gawu. Bi la je to sjaj na predstava cijele ekipe i ovo je ne vje ro ja tan re zul tat za nas. Publika je bila uz nas cijelo vrijeme i mislim da smo poslije iskqu~ewa na{eg igra~a dobro odigrali, kvalitetno smo se branili i

prijetili iz kontranapada rekao je trener Liverpula Rafael Benitez.

PORTSMUT postigao tri autogola
Man~ester junajted je ponovo zasjeo na ~elnu poziciju tabele Premijer lige.“\avoli“ su “petardirali“ Portsmut, a za no vi tri jumf naj za slu `ni ji su igra ~i Portsmuta. Da, ba{ tako. Jer, igra ~i Por tsmu ta da li su ~ak tri autogola na Old Trafordu! San der lend i Vi gan igrali su ~ak 97. minuta, a na kraju je rezultat ostao 1:1. Vla di mir Stoj ko vi} ni je branio za Vigan, bio je na

klupi, a mre`u je ~uvao oporavqeni Kris Kirklend. Sanderlend nema pobjedu ve} 11 me~eva. Rezultati 25. kola: Liver pul - Ever ton 1:0 (Kujt 55), Bolton - Fulam 0:0, Barnli - Vest Hem 2:1 (Nayent 14, Foks 55), Hal - Man~ester Si ti 2:1 (Al ti dor 31, Bo ateng 51 - Ade ba jor 59), Man ~es ter ju naj ted - Por tsmut 5:0 (Runi 40, Van Bore 45 autogol, Hjuz 59 autogol, Berbatov 62, Vilson 69 autogol), Sto uk - Ble kburn 3:0 (Higinbotam 8, Sidibe 45, Eterington 67), Sanderlend - Vigan 1:1 (Yons 64 - Dijame 20), Totenhem - Aston Vila 0:0, igrano sino}: Birmingem - Vulverhempton, ^elzi Arsenal.

GLAS SPORT ponedjeqak, 8. februar 2010. 7

Argentinac Francisko Varaqo, u~esnik SP u Urugvaju, napunio 100 godina

@ivi svjedok prvog mundijala
Ostvario sam mnogo lijepih stvari u svojoj karijeri. Igrao sam za svoj nacionalni tim i bio najboqi golgeter Boke Juniors. Me|utim, u svom `ivotu nisam osjetio takvu gor~inu poraza kao kad smo izgubili u finalu Svjetskog prvenstva 1930. godine od Urugvaja, izjavio Varaqo Li~na karta
Ime i prezime: Francisko Antonio Varaqo Datum ro|ewa: 5. februar 1910. Mjesto ro|ewa: La Plata Pozicija u timu: napada~ Klubovi: Gimnazija La Plata (1928-1929), Velez Sarsfild (na wihovoj turneji 1930. godine po Americi), Boka Juniors (19311939). Titule: Tri prvenstva Argentine (1931, 1934, 1935), Kup Sudamerikana (1937), drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu (1930). savladali Meksiko rezultatom 6:3, a potom i Francusku sa 1:0. Me|utim, u me~u sa ^ileom, koji su dobili sa 3:1, povrijedio se i morao je da pro pus ti po lu fi nal ni me~ protiv SAD, koji su ubjedqivo dobili sa 6:1. - Bio sam mo mak od 20 godina koji je bio spreman da “napadne svijet“. To jutro kada se igrala finalna utakmica testirao sam svoje koqeno i osje }ao sam se odli~no, pa sam odlu~io da igram. Bio je to rizik jer u to vrijeme nije bilo zamjena igra~a, ali je vrijedilo toga. Nisam htio da propustim tu uta kmi cu ni za {ta na svijetu - rekao je Varaqo. Ar gen ti na je vo di la protiv Urugvaja sa 2:1 na poluvremenu zahvaquju}i golovi ma Kar lo sa Pe use le i Giqerma Stabilea. - Istinu govore}i, ostali smo bez “pare“. Obnovio sam po vre du koqena ka da sam poku{ao da {utnem jednu loptu. Nisam mogao ni da ho dam. Od tog tre nut ka Uru gvaj je po ~eo da igra mnogo boqe. Kako sam samo pla kao taj dan. ^ak i sad kad po gle dam u pro {lost, postanem qut. Osje}ao sam se vrlo tu`no gledaju}i kako Urugvajci qube dresove. To je vjerovatno bio najtu`niji trenutak u mom `ivotu - istakao je Varaqo. Sqede}e godine donijele su wegove nastupe u dresu Boke Juniors u kojem je postao dio istorije, jer je postigao 181 gol za prvu ekipu, odigrav{i 210 utakmica, a taj re kord tek ne da vno je oborio Martin Palermo. - Da li sam uzrujan zato {to me je pretekao? Naravno da je sam ma lo. Da li znate ijednog golgetera koji voli da mu obaraju rekorde. Sre}an sam {to je Palermo oborio moj rekord zato {to je on odli~an momak, ali ne mogu da u`ivam u ~iwenici da je pre uzeo moj re kord naglasio je Varaqo. Wegovo mjesto u argentinskoj istoriji je zagarantovano jer je u~estvovao i u osvajawu Kupa Sudamerikana (sada{weg Kopa Amerike), pri je ne go {to se po vu kao zbog po vre de koqena koja ga je mu~ila godinama.

Detaq sa prvog mundijala u Urugvaju 1930. godine

FOTO: ARHIVA

BU ENOS AJ RES Svjetsko prvenstvo koje }e se ove godine odr`ati u Ju`noj Afri ci bi }e 19. po redu, a sve je po~elo prije 80 go di na u Mon te vi deu, kada je odr`an prvi svjetski {ampionat. U finalu je Urugvaj pobijedio Argentinu rezultatom 4:2, a je di ni `i vi u~esnik te finalne utakmice, Argentinac Francisko Varaqo, u petak, 5. februara, proslavio je 100. ro|endan. - Os tva rio sam mno go lijepih stvari u svojoj karijeri. Igrao sam za svoj nacionalni tim i bio najboqi golgeter Boke Juniors. Me|utim, u svom `ivotu nisam osjetio takvu gor~inu poraza kao kad smo izgubili u finalu Svjetskog prvenstva 1930. godine od Urugvaja - izjavio je Varaqo. Fran cis ko An to nio Pan~o Varaqo ro|en je u argentinskom gradu La Plata. Na po ~et ku svo je ka ri je re

dobio je nadimak “kawonsito“, {to zna ~i ma li top. Iako nije bio vrsni tehni~ar, Varaqo je to sve nadokna |i vao sna `nim {u tem. Wegovi prvi fudbalski koraci vezani su za “12. oktobar“, klub koji je smje{ten u okrugu Los Hornos, dijelu La Plate. Budu}i da je brzo pokazao svoj rasko{ni talenat, mladi Pan~o je odlu~io da proba u Estudijantesu, za koji je postigao 11 golova u tri probne utakmice. Ipak, ~elnici “12. oktobra“ odlu-

~ili su da ga ne puste nego su ga pro sli je di li svoj brat skom klu bu Gimnaziji Esgrima La Plati, za koju je igrao u periodu od 1928. do 1930. godine. Poslije Svjetskog prvenstva 1930. godine pre{ao je u Boku Juniors i za wih igrao od 1931. do 1939. godine. Sa “juniorima“ je osvojio profesionalno prven stvo Ar gen ti ne 1931, 1934, 1935, dok je 1933. godine zavr{io kao drugi, kada je bio najboqi strijelac li ge i ci je le Ju `ne

Amerike. - Ta da ni su `eqeli da me puste u rivalski tim, tako da sam morao da se sporim s wima zbog prelaska u Gi mna zi ju. Igrao sam za tre}i tim Gimnazije i pobi je di li smo u prvoj uta kmi ci sa 9:1, a ja sam postigao svih devet golova. Ve} sqede}e sedmice igrao sam za prvu ekipu - dodao je Varaqo.

PRVI KLUB "12 oktobar" iz Los Hornosa
Tada{weg selektora Argen ti ne Hu ana Tra mu to lu brzo je pri vu kao i on je odlu~io da ga pozove u reprezentaciju, koja je trebalo da nastupi na Mundijalu u Urugvaju. Varaqo nije razo~a rao, oprav dao je po ziv u nacionalni tim i pokazao {ta zna. Bio je starter na sve tri utakmice u grupnoj fa zi ta kmi ~ewa u okvi ru grupe “A”. “Gau~osi“ su prvo

Feqton
“Glas Srpske“ }e od idu}eg broja svakog ponedjeqka u sportskom dodatku “Sport“ objavqivati feqton u nastavcima posve}en svjetskim fudbalskim {ampionatima, po~ev od premijernog mundijala u Urugvaju 1930. godine. U svakom broju bi}e opisana de{avawa sa jednog prvenstva.

“@ivotni san”
Uprkos godinama, Varaqo nije izgubio smisao za humor, a ima jo{ jednu neostvarenu `equ. - Jedina `eqa koju `elim da mi se ispuni, osim osvajawa Svjetskog prvenstva, bila je da imam praunuka. Sada imam jednog i siguran sam da }e jednog dana oboriti Palermov rekord u Boki po broju postignutih golova - na{alio se Varaqo.

Selekcija Argentine

8 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SPORT

GLAS SPORT ponedjeqak, 8. februar 2010. 9

U kanadskom gradu Vankuveru sqede}eg petka po~iwu 21. zimske olimpijske igre

Protesti zbog Lindzi Von
VELIKI broj udru`ewa gra|ana u SAD, pogotovo feministi~kih, protestovao je zbog fotografije ameri~ke skija{ice Lindzi Von, koja je osvanula na naslovnici Sports Illustrateda. ^asopis koji u Americi smatraju Biblijom sportskog novinarstva najavio je Zimske olimpijske igre u Vankuveru u posebnom izdawu. Krasi ga udarna tema o Lindzi Von, kao naj boqoj ame ri ~koj ski ja {i ci svih vre me na i naj ve }oj wihovoj olimpijskoj uzdanici. Fotografija na naslovnici svakako je kontroverzna: pokazuje dvostruku uzastopnu pobjednicu Svjetskog kupa u prignutoj pozi. Iako je takav tip dr`awa karakteristi~an za wene najja~e discipline, spust i superveleslalom, nije te{ko zakqu~iti da su urednici na pameti imali i seksualnu aluziju.

Kanada }e po tre}i put u istoriji imati tu ~ast da ugosti Igre. Prve su odr`ane 1976. godine u Montrealu, a 1988. u Kalgariju
VANKUVER - Pored Svjetskog fudbalskog prvenstva, koje }e se odr`ati u Ju`noj Africi od 11. juna do 11. jula, najve}i sportski doga|aj ove godine predstavqa}e 21. zimske olimpijske igre. Igre }e biti odr`ane u kanadskom gra du Van ku ve ru. Iz gradwa kompleksa hotela i ostalih gra|evina za ZOI je gotova, osim nekoliko sitnica, u Ri~mondu, dolini Kalagan, Zapadnom Vankuveru i mondenskom zi mo va li {tu sje ver no od Vankuvera, Visleru. Bi}e to druge igre koje }e se u osam go di na odr`a ti u Sje ver noj Americi, poslije Solt Lejk Sitija 2002. Za sada se pretpostavqa da }e ZOI otvoriti generalni guverner Kanade, kao predstavnik kraqevske monarhije dr`ave Kanade Mihael @an. Kanada }e po tre}i put u isto ri ji ima ti tu ~ast da ugos ti Igre. Prve su odr`ane 1976. godine u Montrealu, a 1988. u Kalgariju. Odluka da se 21. zimske olimpijske igre odr`e u Vankuveru donesena je 2. jula 2003. godine. Vankuver je pobijedio kandidature Salcburga i ju`nokorejskog grada Pjeong~anga. Ka nad ski olim pij ski ko mi tet obe}ao je da }e Kanada osvojiti najve}i broj zlatnih medaqa na predstoje}im ZOI, a zanimqivo je to da 1976. i 1988. nisu osvojili nijedno zlato. Kada su u pitawu borili{ta, zanimqivo je to da su neka od wih ukqu~uju}i “Ri~mond olimpik oval“ na nivou mora, {to je rijetkost za ZOI. Igre 2010. godine bi}e prve na kojima }e ceremonija otvarawa biti odr`ana u zatvorenom prostoru. Vankuver je grad sa najvi{e sta no vni ka ko ji je do sada ugostio ZOI, a ujedno }e biti i najtopliji, po{to je prosje~na temperatura u wemu tokom februara 4,8 stepeni Celzijusa. Ceremonija otvarawa i zatvarawa Igara bi}e odr`a na u “Pla ce Sta di umu“, u ko ji je ulo `e no oko 150 miliona ameri~kih dolara za renovirawe. Osim u ovom zdawu takmi~ewa }e se jo{ odr`avati u “Pacifik Koloseumu“, “Vankuver olimpijskom-paraolimpijskom centru“, “UBC Zimskom sport centru“, “Ri~mond olimpik ovalu“ i plani-

Sarajevo
Sada ve} daleke 1984. godine Sarajevo je bio doma}in Zimskih olimpijskih igara, a iza sebe je ostavio kandidature Sapora i Geteborga. Tada{wa SFRJ je osvojila svoju prvu medaqu i to srebrnu. Jure Franko je bio drugi u veleslalomu. Olimpijski plamen na “Ko{evu“ upalila je takmi~arka u umjetni~kom klizawu Sanda Dubrav~i}.

Ukupan broj osvojenih medaqa na svim ZOI
Zemqa Norve{ka SAD SSSR Austrija Wema~ka Finska Kanada [vedska [vajcarska I. Wema~ka Italija Francuska Holandija Rusija Z. Wema~ka Kina Japan J. Koreja ^ehoslova~ka ZND V. Britanija Ujediwena Wema~ka ^e{ka Lihten{tajn Poqska Hrvatska Estonija Australija Bugarska Ma|arska Bjelorusija Ukrajina Kazahstan Belgija Jugoslavija Slovenija [panija S. Koreja Luksemburg Uzbekistan Slova~ka Rumunija Novi Zeland Letonija Danska Z 98 78 78 51 58 41 38 43 38 39 36 25 25 33 13 4 9 17 2 9 8 8 3 2 1 4 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 S 98 80 57 64 59 58 38 31 37 36 31 24 30 24 15 16 10 8 8 6 3 6 5 2 3 3 1 0 2 2 3 1 2 1 3 0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 B 84 58 59 70 41 52 43 44 43 35 34 34 23 19 13 13 13 6 15 8 10 5 2 5 4 0 1 3 3 4 3 3 2 3 1 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 U 280 216 194 185 158 151 119 118 118 110 101 83 78 76 41 33 32 31 25 23 21 19 10 9 8 7 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Jelena Lolovi}

Marko Rudi} i Maja Klepi}

FOTO: GLAS SRPSKE

ni Cypress. “GM dvo ra na“ u ko joj igra NHL ekipa Vankuver Kanuksi no si }e ime “Ka nad ski ho ke ja {ki centar“ i u wemu }e se odigrati sve utakmice hokeja{kog turnira. Ove godine prvi put hokeja{ki turnir }e se odr`ati u gradu koji ima NHL ekipu, od kada su 1998. godine NHL timovi dozvolili svojim igra~ima da igra ju na ZOI. Utakmice lige tokom ZOI ne}e se igrati. Pre te ~a Zim skih olim pij skih igra su Nor dij ske igre, koje su prvi put odr`ane 1901. godine u [vedskoj. Wihov organizator bio je Viktor Gustaf Balk. Drugi put su odr`ane 1903, a tre}i 1905. i od tada su odr`avane svake ~etiri godine, sve do 1926. Bilo je

poku{aja da se sedam dana odvoji za zimske sportove u okviru Olimpijskih igara, ali se od te ideje odusta lo iz dva ra zlo ga. Je dan je za{tita Nordijskih igara, a drugi nemogu}nost pojedinih gradova da obezbijede neophodne uslove za zimske sportove. Na kongresu MOK-a 1921. odlu~eno je da doma}in prvih ZOI bu de fran cus ki ski-cen tar [amoni.

PAQANKA Lolovi}eva, predstavqa Srbiju
Od svih spor to va ko ji su zas tupqeni na ZOI al psko ski jawe, kros kantri, umjetni~ko klizawe, bob, hokej, nordijska kombinacija, ski-skokovi i brzo klizawe su takmi~ewa koja se odr`avaju od prvih igara, dok su ostali sportovi kasnije ulazili u program. Do tada su se umjetni~ko klizawe i hokej na ledu odr`avali na Qetnim OI. Igre su se odr`avale svake ~etiri godine do 1940, kada su prekinute zbog Drugog svjetskog rata, da bi bile ponovo uspostavqene 1948. godine. Sve do 1992. godine ZOI su se odr`avale u istoj godini kada i QOI, da bi se tad po di je li le i prve igre po novom rasporedu su se odr`ale u norve{kom Lilehameru 1994. godine. Dvije olimpijske velesile, Rusija i SAD nastupi}e u Vankuveru sa ukupno 391 takmi~arom. Amerikanaca }e biti 216, a Rusa 175. Delegacija SAD tako }e biti najzastupqenija me|u svim zemqama u~e-

sni ca ma, dok }e od Ru sa broj ni ji biti jo{ samo doma}ini iz Kanade, koje }e predstavqati 206 sportista. ^etvrta po brojnosti bi}e reprezentacija Wema~ke, koju ~ine 153 takmi~ara. Reprezentaciju BiH predstavqa}e petoro takmi~ara u Vankuveru, a to su: Tawa Kari{ik (biatlon i skija{ko tr~awe), @ana Novakovi} i Maja Klepi} (slalom i veleslalom), Mla den Pla ka lo vi} (ski ja {ko tr~awe) i Marko Rudi} (slalom i veleslalom). U ekspediciji se jo{ nalaze: Said Fazlagi} ({ef misije), treneri: Jo`e Malus, Igor [quka, Rejmon Horo (alpsko skijawe), Dragan Jevtovi} i Tomislav Lopati} (skija{ko tr~awe), te Izet Ra|o (predsjednik OK BiH), Sini-

{a Kisi} i Marijan Kvesi} (potpredsjednici OK BiH). Za nimqivo je to da je svih pet sportista iz Republike Srpske i svima wima }e ovo biti prvo u~e{}e na najve}oj sportskoj smotri. Nije zanemarqivo, jer svi putuju u Kanadu sa ispuwenim olimpijskim normama. Pose bnu ~ast ima }e @a na No va ko vi}, koja }e nositi zastavu BiH na otvarawu ZOI, dok }e tu ~ast na zatvarawu ima ti ta kmi ~ar ko ji bu de os tva rio najboqi rezultat. Novakovi}eva je trebalo da bude u~esnica ZOI u Torinu prije ~etiri godine, ali splet zakulisnih radwi, uprkos ispuwenoj normi, to joj je onemogu}io. Iako je trebalo da putuje u Kanadu, Nemawa Ko{arac ne}e i}i, po{to nije ostvaren plasman dr`ave. Olimpijci BiH danas kre}u put Kanade. Do sada najboqi plasman na olimpijskim igrama od reprezentativaca BiH ostvario je Enis Be}irbegovi}, koji je u Naganu 1998. godine zauzeo 21. mjesto u spustu, dok je Arijana Boras bila 27. 1994. godine u Lilehameru. Slo ven ka Moj ca Ra taj pod bh. zastavom u slalomu na ZOI 2006. godine u Torinu bila je 31, a poziciju vi{e osvo jio je aus trij ski Bo sa nac Marko [eferer. U~inak biatlonaca Mi re ]o si }a i Ale ksan dre Va siqevi} smatrao se vi{e nego skro-

BOJKOT
Za razliku od Qetnih olimpijskih igara ZOI se nisu sretale sa bojkotom pojedinih nacija. Taj slu~aj desio se samo jednom i to 1980. godine u Lejk Plesidu, kada je Tajvan odlu~io da bojkotuje Igre jer su wegovi diplomatski odnosi sa Kimnim. U ~etiri discipline wihovi pla sma ni su va ri ra li od 74. do 85. mjes ta. Sli ~an u~i nak ima li su i predstavnici u skija{kom tr~awu Bojan Samaryija (89. mjesto) i Vedrana Vu~i}evi} (70. mjesto). Re pre zen ta ci ju Srbi je pred stavqa}e deset sportista. U alpskom skijawu, slalomu, veleslalomu i superveleslalomu takmi~i}e se Paqanka Jelena Lolovi}, Nevena Igwatovi} i Marija Trm~i}. U nordijskom skijawu, kros kantri disciplini, u Vankuveru }e se takmi~iti Belma [mrkovi} i nom bili zategnuti. MOK je dozvolio Kinezima da se takmi~e prvi put od 1952. i oni su to u~inili pod imenom Narodna Republika Kina, sa zastavom i himnom koju je do tada koristio Tajvan i upravo zbog toga se desio bojkot. Amar Garibovi}. Reprezentativac u biatlonu je skija{ Milanko Petrovi}. Bob reprezentaciju Srbije ~ine Vuk Ra|enovi}, Slobodan Matijevi}, Igor [ar~evi} i Milo{ Savi}. - Na`alost, ne mogu da se nadam medaqi, konkurencija je `estoka, ali samo u~e{}e na Olimpijskim igrama je za mene velika ~ast. Trudi}u se da postignemo {to boqi rezultat - istakla je Jelena Lolovi}. Sqede}e Zimske olimpijske igre odr`a }e se u rus kom gra du So ~i ju, 2014. godine.

Lindzi Von

FOTO: AGENCIJE

Hokej na ledu
KAO i obi ~no, naj vi {e pa`we gledalaca privu}i }e sve discipline alpskog skijawa, ski-skokovi kao i hokej na ledu. Kod alpinista Austrijanci su najve}i favoriti za osvajawe medaqa, dok se velika borba o~ekuje kod skaka~a, gdje nema izrazitog favorita, a u pro{losti se de{avalo da autsaj de ri osva ja ju me daqe. Kada je u pitawu hokej na ledu, kao i obi~no, medaqe }e se dijeliti izme|u {est velesila, Rusije, ^e{ke, Finske, SAD, Kanade i [vedske. Kana|ani su doma}ini takmi~ewa i javnost od wih o~ekuje da se popnu na najvi{u stepenicu pobjedni~kog podijuma. Me |u tim, ne }e im biti lako, po{to su se i ostale selekcije spremile i pucaju na sam vrh. Ti tu lu naj boqih brane [ve|ani, koji su fi na lu pro {lih igara u Torinu pobijedili Finsku rezultatom 3:2.

100.000 dolara za svako zlato
ZIM SKE olim pij ske igre po no vno ne }e ima ti sa mo sportski karakter. Wihova masovnost i popularnost iskoristi}e se i za plemenite i poticajne svrhe, a u tome trenutno predwa~e doma}ini. Kanadska sportska agencija Sprott Asset Management LP i Sprott Foundation obavezala se da }e nov~ano pomo}i mladim kanadskim sportistima, te }e za svaku zlatnu medaqu organizaciji Canadian Athletes Now (CAN) donirati 100.000 dolara. - Sportista koji na ZOI osvoji medaqu, a posebno onu zlatnog sjaja, pomo}i }e {esnaestorici drugih, kojima }emo da ti 100.000 do la ra. Na taj na ~in po ma ga }e mo bu du }im olimpijcima, da bismo na sqede}im igrama imali jo{ vi{e uspjeha - izjavio je Sprottov portparol Ida Kajadorian.

BAKQA
Olimpijska bakqa za Zimske olimpijske igre u Vankuveru zapaqena je 22. oktobra u Olimpiji. Putovala je iz Gr~ke preko Sjevernog pola do najsjevernijih kanadskih dijelova, a onda na Zapadnu obalu i Vankuver. Svoj “kanadski put” bakqa je zapo~ela u gradu Viktorija i ukupno }e proputovati oko 45.000 kilometara za 106 dana, a tom prilikom }e ostvariti i najdu`u rutu kroz jednu dr`avu u olimpijskoj istoriji. Bakqu bi trebalo da nosi otprilike 12.000 Kana|ana.
Olimpijska bakqa FOTO: AGENCIJE

Sportovi i rekordi
PREKO 5.500 takmi~ara iz 82 zemqe u Vankuveru }e se takmi~iti u 15 sportova, a to su: alpsko skijawe, biatlon, bob, kros kantri, karling, umjetni~ko klizawe, slobodno klizawe, hokej na ledu, nordijska kombinacija, sankawe, brzo klizawe na kratkim stazama, skeleton, ski-skokovi, snoubording, brzo klizawe. Zim ske olim pij ske igre imaju svoje junake, a jedna od wih svakako je i skija{ica sa Novog Zelanda Aneliz Koberger, koja je osvojila prvu medaqu za jednu dr`avu sa ju`ne hemisfere, a takmi~ila se u slalomu. Australijanac Stiven Bredberi postao je prvi osvaja~ zlatne medaqe za dr`avu sa ju`ne he mi sfe re, ka da je na Igrama u Solt Lejk Sitiju osvojio zlatnu medaqu u brzom klizawu na 1.000 metara. Svakako da ne treba zaboraviti i Norve`anina Bjorna Delija, koji je osvojio osam zlatnih medaqa u nordijskom skijawu, od ukupno 12, po ~emu je rekorder.

@ana Novakovi}

Raspored svih takmi~ewa u Vankuveru

10 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SPORT

Odgo|en me~ Slavija - Borac Nektar

Nema para, nema ko{arke
ISTO^NO SARAJEVO - Utakmica 17. kola ko{arka{kog {ampionata BiH izme|u Slavije i Borac Nektara nije odigrana jer timovi nisu uplatili kotizaciju. - Dan uo~i me~a iz KS BiH stigao je dopis da nismo ispo{tovali Odluku Izvr{nog odbora po kojoj smo bili du`ni da platimo prvi dio kotizacije u iznosu od 3.000 KM do 5. februara, a drugi dio od 5.000 KM do 1. marta ove godine. Preduzeo sam mjere, obavijestio op{tinu Isto~no Novo Sarajevo, a odgovor je bio da novca nema. Obavijestio sam i predsjednika Skup{tine kluba i u`e rukovodstvo, jer ne mogu sam. Posqedice mogu biti fatalne za Slaviju, ali vjerujem da }e u Savezu imati sluha - rekao je predsjednik KK Slavija Zdravko [avija. Sportski direktor “pivara“ Sa{a Vuleta nije mogao da komentari{e dugovawa kluba: - O klupskim dugovawima ne mogu da govorim, ali svi se nadamo da }e se neprijatna situacija uskoro rije{iti - poru~io je Vuleta. G. I.

Ko{arka{i Igokee silni u 17. rundi
FOTO: G. [URLAN

SL IAT Leotar boqi od Sutjeske

Trijumf kolektiva
TREBIWE - Ko{arka{i Le ota ra su vi so kom po bje dom nad Sutjeskom eliminiSL IAT LEOTAR SUTJESKA
(27:25, 17:18, 25:16, 18:10) DVORANA: “Milo{ Mrdi}“ u Bregovima. Gledalaca: 400. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Faruk Ali{evi} (Tuzla), Mirza Hatibovi} (Tuzla). SL IAT LEOTAR: S. Aleksi}, Jovanovi} 5, V. Aleksi} 5, [arenac 4, Radulovi}, Zotovi}, Zagorac, \urasovi} 20, Markovi} 27, Seten~i} 17, Anti}, Gli{ovi} 9. Trener: Radomir Kisi}. SUTJESKA: Egeri} 2, Radovi} 10, Bodiroga 5, [olaja, Stevanovi}, Jokni}, Sekicki 6, Jawu{evi} 9, Damjanac 9, Prstojevi} 13, Milanovi} 4, Mrkovi} 11. Trener: @atko Jokni}.

87 69

sali jo{ jednog direktnog kon ku ren ta u bor bi za op stanak i napravili jo{ jedan pozitivan skor. Samo u prvom dijelu utakmi ce gos ti su uspi je va li odr`a va ti po voqan re zul tat, ali su u tre}oj ~etvrtini posustali i propustili svoju {ansu. Veliki doprinos novoj pobjedi Trebiwaca dali su kapi ten Du {ko Mar ko vi} sa 27 ko{eva, Nikola \urasovi} sa 20 i Bojan Seten~i} sa 17, dok u gostuju}oj ekipi nije bilo izrazitijeg strijelca. Ipak, najve}i doprinos pobjedi doma}ih je dala kolektivna igra. ^. M.

Milijan Bocka (Igokea)

@eqeli smo da igrom i pobjedom poka`emo da je poraz u Fo~i bio samo na{ lo{ dan, rekao Milijan Bocka PI[E: ZORAN VAJKI] cawa (2/2), a tom u~inku doParovi vajk@gradiska.com dao je sedam skokova i dvije
ALE KSAN DRO VAC Ko {ar ka {i Igo kee za biqe`i li su no vu ubjedqivu po bje du u prvenstvu BiH, po{to su u 17. ko lu na svom par ke tu la ko “is to pi li“ ^e lik (97:54). Ale ksan drov ~a ni su, kao {to su na ja vi li, ozbiqno u{li u me~, {to dokazuje i ~iwenica da su do bi li sve ~e ti ri di oni ce. Po sli je po ~e tnog vod stva 10:0 doma}i ko{arka{i blis ta li su to kom cijelog me~a, a posebno dominantni bili su u tre}oj ~et vrti ni (23:4). Cen tar Novak Popovi} bio je najboqi igra~ po bje dni ~kog tima sa 20 poena, iz igre je {utirao 9/9, siguran je bio i sa li ni je slo bo dnih ba asistencije. Milijan Bocka je pos ti gao 16, Mi lan Jawu{e vi} 12, a Mar ko \ur ko vi} i Bo jan \u ri ca upisali su po 11 ko{eva. U 18. rundi se sastaju: MRKOWI] GRAD: Mladost - ^apqina, TUZLA: Sloboda - Hercegovac, FO^A: Sutjeska - Zriwski, ZENICA: ^elik - Leotar, BAWA LUKA: Borac Nektar - Igokea, GRUDE: Grude - Slavija.

IGOKEA ^ELIK

97 54

(26:16, 26:16, 23:4, 22:18) DVORANA: Sportskog centra “Nenad Ba{tinac“ u Aleksandrovcu. Gledalaca: 400. Sudije: Aco Okuka (Kiseqak) Mate Drmi} (Tomislavgrad), Denis ]ori} (Mostar). IGOKEA: Jawu{evi} 12, Bocka 16, \urkovi} 11, \urica 11, Zujovi} 3, Komatina 10, Popovi} 20, Fekete 9, Jovi~i} 5, Mileti}. Trener: Drago Karali}. ^ELIK: Trivunovi} 2, Begagi}, Avdibegovi} 11, Jahi} 7, Maksimovi}, Sadiba{i}, Pezer 14, Rizi} 11, Merdanovi} 1, Jezil|i}, Suqi}, Pra{ovi} 8. Trener: Marko Trbi}.

GRANITNA odbrana Aleksandrov~ana
- Odi gra li smo sjaj nu utakmicu, pogotovo u fazi odbrane. Uz to kontrolisali smo ritam igre kroz napad i skok. Nije nikog lako pobijediti sa 43 ko{a razli ke. Svi smo na par ke tu dobro sara|ivali, bili jedinstveni kao tim, a anga`o va na igra do {la je po sli je ne us pje ha u pro {lom kolu u Fo~i. @eqeli smo da igrom i po bje dom poka`emo da je to bio samo na{ lo{ dan - rekao je jedan od najboqih aktera utakmice Milijan Bocka.

Vujo{evi} o `albi Barselone

Rezultati
U 17. kolu postignuti su sqede}i rezultati: TREBIWE: SL IAT Leotar Sutjeska 87:69, BILE]A: Hercegovac - Mladost 83:69, ALEKSANDROVAC: Igokea - ^elik 97:54, ^APQINA: ^apqina - Grude 87:67, MOSTAR: Zriwski - Sloboda 74:67, ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - Borac Nektar odgo|eno.

“Pravda }e pobediti“
BEOGRAD - Trener ko{arka{a Partizana Du{ko Vujo{evi} ponovio da je pobjeda wegovog tima nad Barselonom bila potpuno ~ista i da je o~ekivao od Katalonaca da sportski podnesu poraz. - O~ekivao sam od Barselone, kao velikog kluba, da boqe podnese poraz. Ja sam miran jer su pravila potpuno na na{oj strani - jasan je Vujo{evi}. Strateg “crno-bijelih je ponovio da je vi{e nego evidentno da je lopta iza{la van cilindra, u trenutku kada ju je dodirnuo Lorens Roberts. - Brani}emo klub kori{}ewem sve tehni~ke argumentacije. Po propisima nije ni trebalo da se pregleda snimak po zavr{etku utakmice, pa mi tek nije jasno kako sada mo`e da se ide na sud. Ve ru jem u in sti tu ci je, da se ne }e igrati renomeom lige. Ako pravda negde pobe|uje, pobe|uje u sportu. Mora da se poka`e da ako je neko jak i bogat, ne mora da zna~i da }e uvek da dobije - zakqu~io je Vujo{evi}.

TABELA
1. Igokea 17 2. ^apqina 17 3. Zriwski 17 4. Sloboda 17 5. Hercegovac 17 6. Borac Nektar16 7. ^elik 17 8. Leotar 17 9. Mladost 17 10. Sutjeska 17 11. Grude 17 12. Slavija 16 15 11 11 10 9 9 7 7 6 6 5 5 2 1415:1121 6 1323:1279 6 1237:1221 7 1274:1224 8 1323:1392 7 1148:1189 10 1261:1273 10 1201:1221 11 1247:1280 11 1200:1296 12 1181:1301 11 1165:1178 32 28 28 27 26 25 24 24 23 23 22 21

Bile}ki ko{arka{i prekinuli seriju poraza

Vrawe{ preporodio Hercegovac
BILE]A - Koliko ekipi Her ce gov ca zna ~i Ne mawa Vrawe{ pokazao je trijumf protiv Mladosti (83:69), ali i posqedwe ~etiri utakmice na kojima on nije bio u prilici da pru`i puni doprinos. Iako je igrao sa po la snage bio je najboqi igra~ na me~u sa 20 poena i devet skokova i ~ovjek koji je bile}ku ekipu “preporodio“ i pomogao im da prekine neugodnu se ri ju po ra za. Po vra tak Vrawe{a na teren i prekid serije poraza oraspolo`io je bile}ke navija~e. slu`eno smo dobili utakmicu. Momci su pru`ili maksimum i na tom im ~estitam. Dosta nam zna~i Nemawa Vrawe{ koji se vratio i odigrao ve~eras utakmicu sa 50 odsto snage i on veoma zna~i ovoj ekipi istakao je trener Hercegovca Zoran Glomazi}. R. Mi. HERCEGOVAC MLADOST 83 69

@enski ko{arka{ki klub Mladost

Turnir pun pogodak
PRIJEDOR - S ciqem realizacije aktivnosti upisa novih ~lanova u [kolu ko{ar ke, ~la no vi @en skog ko {ar ka {kog klu ba Mla dost organizovali su {kolsko ta kmi ~ewe u Osno vnoj {ko li “Do si tej Obra do vi}“. - Zna ~aj ni ji po da tak od onoga da je pobijedio deveti razred je ~iwenica da je u finalnom turniru u~estvovalo 40 u~e ni ka, bu du }ih po la znika na{e {kole ko{arke, a cijelo takmi~ewe obuhvatio je stotiwak djevoj~ica re kao je tre ner Pre drag Bawac. On je potvrdio da je time pos ti gnut i osno vni ciq ove aktivnosti koja }e biti nastavqena u najve}oj gradskoj osnovnoj {koli “Desanka Maksimovi}“. Predsjednik @KK “Mladost“ Zdravko Ostoji} potvrdio je da u Pri je do ru postoji zna~ajan interes za `ensku ko{arku. -@enska ko{arka ima potencijala u Prijedoru i ne}emo propustiti priliku da u na{u {kolu primimo ~itavu jednu novu generaciju ko{arka{ica, {to }e nam biti dobra osno va za daqi rad istakao je Ostoji}. S. T.

MLADOST imala 26 izgubqenih lopti
Pored wega zapa`enu partiju su pokazali Crnobrwa, Simonovi} i Slavi{a Vukovi}, svi sa po 13 poena. Stojako vi} je bio po naj boqi u, ~ini se, prekasno poslo`enoj ekipi Mladosti koja je bila potpuno dekoncentrisana sa ~ak 26 izgubqenih lopti. - Ovo je bila jako te{ka utakmica za nas jer smo imali mnogo povrije|enih igra~a. Ipak smogli smo snage i za-

(23:22, 17:16, 21:11, 22:20) DVORANA: Sportska u Bile}i. Gledalaca: 1.000. Sudije: Dragan Kraq, Bo`idar Radanovi} (Trebiwe), Sa{a Laki} (Bijeqina). HERCEGOVAC: Vukajlovi}, Kure{, M. Vukovi} 13, Savi} 3, Simonovi} 13, Vukoje, Kuqi}, Sl. Vukovi} 11, Pejovi} 8, Radovanovi} 2, Crnobrwa 13, Vrawe{ 20. Trener: Zoran Glomazi}. MLADOST: Stojakovi} 18, Milinovi} 3, Ka{}elan 6, Gemaqevi} 13, Palali}, Blanu{a 5, Jakovqevi}, Ke`i} 2, Timoti} 7, Vukovi} 8, Radanovi}, Velimirovi} 9. Trener: Slobodan Jankovi}.

Sa{a Crnobrwa

FOTO: GLAS SRPSKE

GLAS SPORT ponedjeqak, 8. februar 2010. 11

U NLB ligi igrani me~evi 20. kola

Regionalna liga ko{arka{ica

FMP u jedinom srpskom derbiju ove runde savladao Hemofarm (81:75) i tako uspio da se udaqi od opasne zone
BEOGRAD - Ko{arka{i Par ti za na, Ra dni ~kog i FMP-a zabiqe`ili su pobjede, dok su Crvena zvezda i Hemofarm pora`eni u me~evima 20. kola NLB lige. “Panteri“ su u jedinom srpskom derbiju ove runde savladali Hemofarm (81:75) i tako uspjeli da se udaqe od opasne zone, dok Vr{~ani nisu iskoristili priliku da odmaknu konkurentima u borbi za plasman na zavr{ni turnir regionalnog takmi~ewa. Mi ro slav Ra duqica je prikazao odli~nu partiju i me~ zavr{io sa 28 poena uz {ut 13/14 za dva poena. Odli~nu podr{ku je imao u Mlade nu Je re mi }u ko ji je postigao 19 ko{eva. Kod Hemofarma su boqi od ostalih bili Stevan Markovi} sa 18 i Milan Ma~van sa 17 pogodaka. Radovali su se i Kragujev~ani, koji su bili boqi od Olim pi je - 74:70. Iako su gosti iz Qubqane vodili u ve}em dijelu me~a, doma}i su u posqedwoj ~etvrtini smogli snage da preuzmu kontrolu igre i do |u do va `nih bodova. Radni~ki su do pobjede vo di li Dra gan Mi lo savqevi} sa 18, Vu ka {in Aleksi} sa 16, Rajko Kqajevi} sa 15, te Marko Brki}, strijelac 12 poena. Mnogo lak{e nego {to se o~ekivalo ko{arka{i Partizana su do{li do trijumfa pro tiv Bu du }nos ti - 75:56. Podgori~ani su samo u prvih deset minuta uspjeli da pari-

"Panteri" sve boqi

“Malene“ pred ciqem
MARIBOR - Ko{arka{ice AJM MARIBOR 42 Mladog Kraji{nika napraM. KRAJI[NIK 46 vile su novi podvig po{to su (14:13, 8:12, 12:9, 8:12) kao go{}e savladale Ajm Maribor rezultatom 46:42, te ta- DVORANA: “Tabor“ u Mariboru. ko do{le nadomak plasmana Gledalaca: 60. Sudije: Srnad, Gana zavr{nu smotru regional- liot, Tomi} (Hrvatska). AJM MARIBOR: Dover 4, Kure 2, ne lige. - Bilo je uspona i padova, Ilijev 18, Furman 4, Balti} 7, @olnir, Kukovec 4, Pr{a 1, Komo~ar, ali najva`nije je da smo po- [kerget 2, Hanzi}, Vehovar. Trener: bijedili i tako prakti~no Sergej Ravnikar. potvrdili plasman na “faj- MLADI KRAJI[NIK: Deura 11, nal-for“. Napravili smo ve- Miki} 2, Kapor, Karaka{evi} 6, Vali ki po sao ove go di ne i, sovi} 14, ^ulafi} 3, Borenovi}, Kneuprkos svim neda}ama koje su `evi}, Rado{, Tur~inovi} 2, Vrdoqak 8, Granuli}. Trener: Zoran Mike{. nas pratile, na pragu smo da ostvarimo istorijski uspjeh kluba - bio je jasan {ef struke “malenih“ Zoran Mike{.

Bogat program NBA lige

Tandem slavio
WUJORK - Od srpskih ko{arka{a nastupili su Nenad Krsti} i Predrag Stojakovi}, a wihove ekipe su zabiqe`ile pobjede, ba{ kao i Minesota ~iji dres nosi Sa{a Pavlovi}, ali on nije ulazio u igru. Sto ja ko vi} je u tri jum fu Hornetsa nad Bobketsima postigao 18 poena uz ~etiri skoka i tri asis ten ci je, dok je Krsti} u slavqu Oklahome nad Golden Stejtom za 20 minuta imao u~inak od deset poena i sedam skokova. Vladimir Radmanovi} nije igrao za Voriorse zbog povrede Ahilove tetive. Rezultati: [arlot - Wu Orleans 99:104, Klivlend - Wujork 113:106, Detroit - Wu Yersi 99:92, ^ikago - Majami 95:91, Mi nesota - Memfis 109:102, Hjuston - Filadelfija 95:102, Milvoki - Indijana 93:81, Juta - Denver 116:106, Portland - LA Lejkers 82:99, Gol den Stejt - Okla ho ma 95:104, LA Klipers - San Anto nio 81:98, Va {in gton Atlanta odgo|eno, rezultati od pet ka: In di ja na - De tro it 107:83, Orlando - Va{ington 91:92, Wujork - Mil vo ki 107:114, Boston - Wu Yersi

Bo Mekejleb (Partizan)

FOTO: TANJUG

raju braniocu trofeja koji je u sqede}e dvije tre}ine pokazao ko je naj ja ~i na ovim prostorima.

ZVEZDA razo~arala protiv [irokog
Za razliku od “crno-bijelih“, Crvena zvezda je jo{ jednom razo~arala, izgubiv{i od [i ro kog (80:95). Iako

oslabqeni neigrawem Marka Ke{eqa, “crveno-bijeli“ su va`ili za favorita, ali ih je doma}in potpuno nadigrao i vi{e nego zaslu`eno do{ao do pobjede. Rezultati 20. kola: FMP - Hemofarm 81:75, Helios Zadar 65:111, Partizan - Budu}nost 75:56, [iroki - Zvezda 95:80, Cedevita - Zagreb 100:88, Radni~ki - Olimpija 74:70.

Plasman
1. Cibona (me~ mawe) 154, 2. Partizan (me~ mawe) 14-5, 3. Zagreb 13-7, 4. Hemofarm 12-8, 5. Olimpija 12-8, 6. Budu}nost 12-8, 7. Zadar 11-9, 8. Cedevita 10-10, 9. Crvena zvezda 9-11, 10. Radni~ki 8-12, 11. FMP 7-13, 12. [iroki 7-13, 13. Helios 5-15, 14. Bosna (dva me~a mawe) 3-15.

Predrag Stojakovi}

Premijer liga BiH za ko{arka{ice, 16. runda

Igman iznenadio Jedinstvo
IS TO ^NA ILIYA Ko{arka{ice Igmana priredile su iznena|ewe u 16. kolu bh. {ampionata po{to su savladale favorizovano Jedinstvo 75:67 i ti me zna tno uve}ale {anse za opstanak u dru{tvu najboqih. Od samog po~etka susreta doma}e igra~ice su krenule si lo vi to, ka ko je vri je me odmicalo pove}avale su prednost, ko ja je u 35. mi nu tu iznosila 69:49. Tada se ~inilo da je 20 poena za Tuzlanke nedosti`no i da je pobjednik ve} poznat. Tako nisu mislile go{}e koje ka`wavaju grube IGMAN JEDINSTVO 75 67 gre{ke doma}ih i za svega ~etiri minuta prave seriju 16:2. Ipak, u zavr{nici je Igman uspio da smiri igru, te upi{e va`an trijumf.

96:87, Atlanta - ^ikago 91:81, Wu Orleans - Filadelfija 94:101, Mem fis - Hjus ton 83:101, Da las - Mi ne so ta 108:117, Sakramento - Feniks 102:114, LA Lejkers - Denver 113:126.

BORAC i Sloboda tako|e slavili
- Jedinstvo je samo dva puta napustilo parket pognute glave, i to protiv dvije vode}e ekipe, a sada je to isto moralo uraditi protiv Igmana, {to dovoqno govori. Ne}emo poletjeti ve} moramo ~vrsto ostati BORAC ML IEFK TOMISLAV 70 58

na zemqi. S nestrpqewem ~ekamo i okr{aj u Banovi}ima, gdje `elimo da ovjerimo ove bodove - rekao je trener Igmana Zoran [ehovac. Uspje{an je bio i Borac ML IEFK protiv Tomislava. - Poraz od Slobode je ostavio trag na nama, ali na{a mlada ekipa je bila dovoqno psihi~ki jaka da se trgne. Na startu nismo igrali dobro, me|utim, u fini{u smo uspjeli da do|emo do svoje igre i slavimo - istakao je trener Bawolu~anki Vladimir Qubi~i}. Sloboda je opravdala o~ekivawa deklasirav{i Br~ko, SLOBODA BR^KO 105 46

dok je Trebiwe 03 tijesno pora`eno od Brotwa. Rezultati 16. kola: Igman - Jedinstvo 75:67, Borac ML IEFK - Tomislav 70:58, Sloboda - Br~ko 105:46, Brotwo Tre biwe 03 61:57, ^e lik @eqezni~ar 65:73. Plasman: 1. @eqezni~ar (me~ mawe) 28 bodova, 2. Sloboda 27, 3. ^elik 27, 4. Jedinstvo (me~ mawe) 25, 5. Borac ML IEFK 23, 6. Banovi}i (me~ mawe) 22, 7. Brotwo 21, 8. Tomislav (me~ mawe) 18, 9. Igman 17, 10. Trebiwe 03 17, 11. Br~ko 15. G. I. N. \. BROTWO TREBIWE 61 57

LA Klipersi tra`e trenera
LOS AN\ELES - Velika NBA igra~ka legenda Ajzea Tomas glavni je kandidat da preuzme klupu LA Klipersa. Sada{wi trener univerziteta Florida po~eo je pregovore sa vlasnicima Klipersa da postane trener, generalni menayer i predsjednik drugog tima iz “grada an|ela“. Donald Sterling, vlasnik Klipersa, u prethodnom periodu je pravio mnogo lo{ih odluka, a ova bi, vjerovatno, bila jedna od najgorih. Iako Tomas jeste veliko ime u NBA, wegovi trenerski i menayerski kvaliteti u Indijana Pejsersima i Wujork Niksima pokazali su nedostatak kapaciteta da se dostignu uspjesi iz igra~kih dana. Jeste da je Tomas imao neke dobre draft pikove, ali je, ~ini se, u potpunosti razorio Nikse, koji se jo{ dugo, dugo ne}e oporaviti.

Tomas prvi pik

(15:11, 25:19, 16:4, 19:23) DVORANA: SC “Slavija“. Gledalaca: 50. Sudije: Ernad Karovi}, Ivan Bili} (Zenica). IGMAN: Pinter 24, Memi}, Maltez 16, Sofovi} 3, Ili} 12, Veli}, Jusufagi} 12, Bijedi} 4, Glava{, [apowi} 4, Hoxi}, Tadi}. Trener: Zoran [ehovac. JEDINSTVO: Peri{a 15, Be{i} 16, Gojkovi}, Dindi}, E. Kova~evi}, \onson 4, Zubak 11, Ferhatovi} 6, Z. Kova~evi} 15, Tabakovi}, @uni}, Todorovi}. Trener: Goran Jur~enko.

(17:14, 20:21, 13:15, 21:8) DVORANA: “Obili}evo“. Gledalaca: 100. Sudije: Branislav Vrankovi}, @eqko Petkovi} (Bawa Luka). BORAC ML IEFK: Markovi} 2, Bo{wak, Miq. Xombeta 20, Ani~i} 2, Vukoti} 1, Mil. Xombeta 6, Stupar 10, \ur|evi} 7, Todorovi} 12, Mar~eta 8, Tomasovi} 2, Popovi}. Trener: Vladimir Qubi~i}. TOMISLAV: Krajinovi}, Me{trovi} 6, \iki}, Boli}, Ma{i}, [kori} 6, Prskalo 12, Radetovi} 22, Eri} 2, [imunoi} 10, \uri}. Trener: Goran Marovi}.

Lo{a vijest za Hemofarm

(24:4, 22:10, 33:17, 26:15) DVORANA: Sportska u Novom Gradu. Gledalaca: 150. Sudije: Zdravko Ze~evi}, Milan Ra~i} (Bawa Luka). SLOBODA: Gagi}, Bogojevi} 4, Nik{i} 4, Mijatovi} 9, Kova~evi} 14, [urlan 19, Gaji} 4, Damjanovi} 12, Gakovi} 17, Vukojevi} 4, Bo`i~kovi} 16, Trivanovi} 4. Trener: Milo{ Dupalo. BR^KO DISTRIKT: ^orbani}, Risti} 15, Marijanovi}, Bu`anin, Kajtaz 15, Levi} 3, Danilovi} 10, U{anovi} 3, Ne{i}. Trener: Adem Velagi}.

(15:7, 24:19, 14:16, 8:15) DVORANA: Sportska u ^itluku. Gledalaca: 50. Sudije: Kajan, Stapi} (Mostar). BROTWO: ^arapina, Lokni} 16, Musa 11, Mi. ^arapina 6, K. Barbari}, M. Barbari} 8, Stojanovska, Leko, Gaki}, Krasi} 2, To{i} 18. Trener: Josip Dugan~i}. TREBIWE 03: Radovanovi}, Lugowa, Muratovi}, Milo{evi} 10, Vukajlovi}, T. Buha 16, Peri{i}, Ninkovi} 18, Kecojevi} 5, V. Buha, ]uk, Ko~aji} 8. Trener: Milorad Nada`din.

Pavkovi} “u autu“
VR[AC - Ko{arka{ Hemofarma Miqan Pavkovi} odsus tvo va }e du `e sa te re na, mo`da i do kraja sezone, zbog mononukleoze, saop{tio je klub. “Pavkovi}u je prije dva dana pozlilo, a poslije ispitivawa qekari su u subotu konsta to va li mo no nu kle ozu i odre di li mu mi ro vawe do daqeg. Bolest je izazvana premorom. Ne zna se za sada koliko }e odsustvovati, ali mora strogo da miruje“, navodi se u saop{tewu “farmaceuta“. U klubu ranije niko nije razmi{qao o poja~awu, ali je poslije poraza od FMP-a trener ekipe @eqko Lukaji} nagovijestio da se razmi{qa o dovo|ewu plejmejkera.

12 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SPORT

Dobojski rukometa{i trijumfovali u srpskom derbiju 12. kola

SLOGA BORAC m:tel

31 (15) 26 (14)

Sloga lako sa Borcem
Bawolu~ani su me iznenadili slabom igrom, a protiv ovako razigrane Sloge pao bi i kvalitetniji protivnik, rekao Doki}. Razo~arani jesmo, ali moramo da se izdignemo i poku{amo da ispravimo neke stvari, istakao Budi{a
PI[E: SLOBODAN PUHALO sl.puhalo@gmail.com

Dvorana: Sredwo{kolskog centra. Gledalaca: 500. Sudije: Amar i Dino Kowi~anin (Visoko). Sedmerci: Sloga 2 (2), Borac m:tel 7 (7). Iskqu~ewa: Sloga 4, Borac m:tel 8 minuta. Crveni karton: Marko Pani} (Borac m:tel, direktno iskqu~ewe) u 25. minutu. SLOGA: Kati~i}, Gavri}, Tasi} 2, Buqugija 6, Antonovi}, Stankovi} 1, Stanojevi}, [abanovi} (14 odbrana), Pani} 3, Bjelobrkovi} 1, Beqi} 5, Doki} 8 (2), Mawi} 5. Trener: Zoran Doki}. BORAC m:tel: Bla`evi} (2 odbrane), Mali} 1, Pucarevi} 2, Rakocija, Pijetlovi} 7 (6), Pani} 1, Halilbegovi} 2, Dejanovi} (7 odbrana), Ili} 1, Miki} 2, Trkuqa, Me|edovi} 4, Ja{ki} 3, Kara~i} 3. Trener: Dra{ko Budi{a.

Tabela
1. Bosna (S) 12 11 0 1 398:280 33 2. Borac m:tel12 8 1 3 347:297 25 3. Sloga 12 8 1 3 339:309 25 4. Gora`de 12 6 1 5 325:314 19 5. Kowuh 12 6 1 5 354:347 19 6. Izvi|a~ 12 6 1 5 322:329 19 7. Bosna (V) 12 5 1 6 358:366 16 8. Lokomotiva12 4 3 5 314:331 15 9. Zriwski 12 4 1 7 336:399 13 10. Krivaja 12 4 0 8 354:351 12 11. ^elik 12 3 1 8 354:417 10 12. Grada~ac12 1 1 10 305:366 4

DO BOJ - U srpskom derbiju 12. kola Premijer lige BiH rukometa{i Sloge zaslu`eno su trijumfovali nad tradicionalnim ri va lom Bor cem m:tel (31:26). Gle da oci ni su ima li priliku, kao ranije, da vide odli~nu igru, ali nisu bili ni uskra}eni za poneke dobre poteze i akcije. Izostala su i uzbu|ewa u fini{u, jer doma}in je ranije obezbijedio osvajawe tri boda kojim se na tabeli sada izjedna~io sa Bawolu~anima. Dobojlije su tako relativno lako ostvarili uspjeh i pri ja tno izne na di li, za razliku od tima iz Gospodske uli ce, ko ji je igrao ispod nivoa i nije opravdao ulogu favorita. Ipak, gosti su dobro otvorili utakmicu i bi li u stal nom vo| stvu, naj~e{}e od dva gola razlike. Igrom nisu impresionirali, kao ni Dobojlije koji su pravile gre{ke u odbra-

Velibor Mawi} (Sloga)

FOTO: ARHIVA

ni, a Igor Pijetlovi} do 11. mi nu ta ~e ti ri pu ta je bio precizan: jednom iz igre, a u tri navrata sa sedam metara. Na svu sre}u po doma}e, ni Borac nije imao ~vrstu od bra nu, kroz ko ju se la ko probijao Doki} i uvijek na isti na~in kao na tacni poslu`ivao pivotmena, rekonvalescenta Mawi}a, koji je igrao uglavnom u napadu i u tom dijelu me~a bez problema tresao mre`u Bla`evi}a. U isto vrijeme, organizator Slo gi ne igre Do ki} je sa distance razornim {utevima postizao pogotke i tako dr`ao prikqu~ak. Tek u 20. minutu Sloga je prvi put do{la u vo|stvo od

10:9 preko Pani}a. Prethodno je {ut Miki}a zaustavio [abanovi}, koji je tek tada po~eo da brani u svom stilu i od tada, pa do kraja, doma}i nisu dozvolili proti vni ku vi {e ni je dno izjedna~ewe, a ka mo li vo|stvo. U nastavku su u~enici Zorana Doki}a ostvari va li si gur nu pre dnost, koja je poslije sirene iznosila 31:26. Vaqa na po me nu ti da je debi Pe|e Dejanovi}a u novom dresu protiv mati~nog kluba bio uspje{an. Dobro je ~u vao mre `u i za mawu mi nu ta `u os tva rio se dam od bra na, dok je Bla `e vi} imao dvije uspje{ne inter-

vencije. S druge strane, [abanovi} je pravovremeno reagovao u ~e trna est na vra ta i ta ko za je dno sa Do ki }em, Buqugijom, Mawi}em, Pani}em i ostalim ostvario veliku pobjedu.

RIVALI izjedna~eni sa po 25 bodova
- Protiv ovako razigrane Sloge pao bi i kvalitetniji protivnik od Borca. Bawolu~ani su me iznenadili slabom igrom, od wih se o~ekivalo znatno vi{e. Malo sam ~ak i strepio da ne}e mo ni fi zi ~ki ni

igra ~ki iz dr`a ti ci je lu utakmicu. Rival ima znatno du`u klupu od nas, ali ovoga puta i mene su razo~arali. Zadovoqan sam odnosom svojih rukometa{a, kao i wihovim kompletnim nastupom i mislim da je to donijelo uspjeh - rekao je Doki}. Wegov kolega na drugoj strani Dra{ko Budi{a vi{e je o~e ki vao od svo jih izabranika: - Do bro smo otvo ri li me~, u pojedinim trenucima ima li tri go la ra zli ke, ali ni smo us pje li da za dr`imo ritam i potpuno se odvo ji mo. Ra zo ~a ra ni je smo, ali mo ra mo da se iz di gne mo i po k u {a mo da

Rezultati

DOBOJ: Sloga - Borac m:tel 31:26, VISOKO: Bosna - Lokomotiva 29:22, ZENICA: ^elik - Gora`de 26:23, @IVINICE: Kowuh Krivaja 27:23, SARAJEVO: Bosna Zriwski 40:22, GRADA^AC: Grada~ac - Izvi|a~ 24:27. BAWA LUKA: Borac m:tel - Kowuh, GORA@DE: Gora`de - Sloga, ZAVIDOVI]I: Krivaja - Lokomotiva, GRADA^AC: Grada~ac - Bosna (V), QUBU[KI: Izvi|a~ - Bosna (S), Zriwski - ^elik.

Parovi

is pra vi mo ne ke stva ri istakao je Budi{a, dodaju}i da je Marko Pani} prestrogo iskqu~en.

Rukometni Evrokupovi

Rukometa{i Lokomotive do`ivjeli novi poraz

Srpkiwe polovi~no
BE^ - @enski rukometni klubovi iz Srbije ostvarili su polovi~an u~inak u evrop skim ta kmi ~ewima. Kwaz Milo{ je ve} eliminisan od Bezansona, Zaje~ar je na “minus ~etiri“, a pobjede su u prvim me~evima zabiqe`ile Naisa i Kikinda. Aran|elov~anke su zavr{ile nastup u Evrokupovima, jer su i u revan{ utakmici ~etvrtog kola ^eleny kupa izgubile 28:31, a po{to su prethodno izgubile 32:34, ~etvrtfinale je ostao samo san. Prva utakmica ~etvrtog kola istog takmi~ewa donijela je poraz lidera srpske lige iz Zaje~ara. “Amazonke“ se vra}aju sa gostovawa u Wema~koj sa ~etiri gola “minusa“, po{to je Bukstehuder u drugom poluvremenu napravio veliki preokret i zabiqe`io pobjedu 32:28 iako je srpski predstavnik na poluvremenu imao 15:11. Kikinda je nastavila niz dobrih igara na evropskim gostovawima po{to je zabiqe`ila vrijednu pobjedu u prvoj uta kmi ci ~et vrtog ko la EHF ku pa u Am ster da mu 32:28 (16:14). Poslije niza problema koji su rezultovali brojnim promjenama u igra~kom kadru na polusezoni, Kikin|anke su odigrale dobar me~ i sa solidnom zalihom do~ekuju revan{ za nedequ dana na svom terenu. Rukometa{ice ni{ke Naise napravile su veliki podvig u prvoj utakmici ~etvrtog kola Kupa pobjednika kupova po{to su u Istanbulu savladale ekipu U{kudara 27:24 (15:13). Ekipa Svetislava Jovanovi}a odigrala je ~vrstu i borbenu utakmicu protiv prvoplasirane ekipe turskog {ampionata i zaslu`eno stekla tri gola prednosti pred revan{ u svom “^airu“.

Visoko, ipak, previsoko
VISOKO - Rukometa{i Lokomotive neuspjehom su otvorili drugi dio sezone elitnog bh. takmi~ewa. Br~aci su na gostovawu kod viso~ke Bosne pora`eni rezultatom 22:29, u me~u u kojem su gotovo svih 60 minuta bili u deficitu. Na poluvrijeme su Viso~ani oti{li sa pet golova vi{ka, ta~nije 14:9. Na po~etku drugog poluvremena vi|ena je ista slika na terenu. Gosti nisu imali rje{ewe za igru doma}ina, pa su u 45. minutu imali i 10 golova “minusa“ - 14:24, kada je pitawe pobjednika i odlu~eno. - Do{li smo u Visoko sa velikim optimizmom, na star-

DOMA]I vodili od po~etka
tu smo bili mo`da opu{teniji nego {to bi trebalo, i to se odrazilo na rezultat. Igrali smo bez dva va`na igra~a, Obrenovi}a i Omerovi}a, a wihov izostanak se i te kako primijetio. Ostaje nam da

izvu~emo neke pouke i ve} u sqede}em me~u poku{amo da dignemo na{u igru na vi{i nivo - poru~io je adut Br~aka Davor Lu~i}. De. M. BOSNA (V) 29 (14) LOKOMOTIVA 22 (9)
Dvorana: KSC “Mladost“ Visoko. Gledalaca: 300. Sudije: Dra`en Begi} (Mostar), Andrija Knezovi} (Buna). Sedmerci: Bosna 7 (6), Lokomotiva 2 (2). Iskqu~ewa: Bosna 4, Lokomotiva 12 minuta. BOSNA: Tatar (8 odbrana), Geko 2, Dedi}, Hurem 3, ^aki} 6 (2), Mu{inbegovi} 2, Hasagi} 1, Hoxi} (10 odbrana), Ahi} 4 (4), Kaleni}, Selimovi} 7, Sir~o 3, Mustafi} 1, Karaveli}. Trener: Senad Skopqak. LOKOMOTIVA: Damwanovi} (3 odbrane), Radulovi} (8 odbrana), Duvwak, Bo`i} 2, G. @. [arenac 6, G. R. [arenac 1, Risti} 2, Ranki}, Lu~i} 4, Stjepanovi} 2, Nedeqkovi} 1, Karanovi} 4, \urki}, Obrenovi}. Trener: Nikola Markovi}.

Rukometa{i Lokomotive

FOTO: G. [URLAN

GLAS SPORT ponedjeqak, 8. februar 2010. 13

Vaterpolisti Vojvodine i Partizana ponovo sti`u u Bawu Luku

Miting u Atini

Elita ponovo u Akvani
Na otvarawu novog {ampionata Srbije Partizan je savladao Novosa|ane u Bawoj Luci rezultatom 12:6, a sada je zvani~no Vojvodina doma}in

Todosijevi} lako do zlata
ATINA - Srpski atleti~ar Milo{ Todosijevi} pobijedio je na mitingu u dvorani “Penanija“ u Atini u skoku uvis, sa presko~enih 218 cm. Todosijevi} je tako izjedna~io sopstveni najboqi rezultat ostvaren na otvorenom, dok je li~ni rekord u sali popravio za jedan centimetar. - Nisam imao konkurenciju. Ozbiqnije visine sam skakao sam. Trener Dragutin Topi} je bio sa mnom, {to mi je mnogo zna~ilo. Jo{ u ponedeqak sam ovde na treningu zabele`io 221 cm, pa sam znao da mogu do dobrog rezultata - rekao je Todosijevi}. Dragutin Topi} je najavio da }e wegov u~enik u dvorani nadma{iti 2,20 metara. - Ima}e jo{ dva-tri takmi~ewa ovde i tih 2,22 su najmawi problem - rekao je Topi}.

Hokeja{i Partizana

Slohokej lige
Detaq sa prve utakmice PI[E: DUBRAVKO CURA] dubravkoc@glassrpske.com FOTO: M. RADULOVI]

Partizan izbacio Olimpiju
BEOGRAD - Hokeja{i Partizana pobijedili su u “Pioniru“ qubqansku Olimpiju 4:3 (1:0, 2:3, 1:0) u revan{ me~u ~etvrtfinala i plasirali se u polufinale Slohokej lige. Najefikasniji u timu srpskog {ampiona bio je Pavel Popravko, sa tri postignuta gola, a jedan pogodak za “crno-bije le“ pos ti gao je ka pi ten Mar ko Mi lo va no vi}. Pa vel Popravko progla{en je ujedno i za igra~a utakmice iz redova Partizana, dok je to na strani Olimpije bio Pilko Tilen Zagorc, dvostruki strijelac za svoj tim. U prvom me~u protiv Olimpije, odigranom u srijedu u Qubqani, tako|e su slavili hokeja{i Partizana, rezultatom 5:1. “Crno-bijeli“ }e u polufinalu plej-ofa igrati sa boqim timom iz dvome~a Triglav - Slavija, a prva utakmica se igra u utorak, 16. februara. Polufinalni dueli igraju se na dva dobijena me~a.

BAWA LUKA - Grad na Vrbasu 16. februara ponovo }e biti doma}in najboqim vaterpolo ekipama Srbije - Voj vo di ni i Par ti za nu. Ova dva klu ba ra ni je su sna ge od mje ri li u prvom ko lu eli tnog srpskog ta kmi ~ewa u decembru i “crno-bi je li“ su sla vi li sa 12:6. - Ranije je bilo dogovore no sa pred sta vni ci ma Par ti za na i Voj vo di ne da se i revan{ susret odigra na na {em ba ze nu. Oni su odu {evqeni uslo vi ma ko je

imaju u Bawoj Luci i rado su pri hva ti li da po no vo pri re de spe ktakl qubi teqima najtrofejnijeg srpskog spor ta - re kla je portparol preduze}a “Akvana“, koje upravqa Gradskim olimpijskim bazenom, Dijana Vrhovac.

PRVI SUSRET zavr{en trijumfom “crno-bijelih“
Utakmica izme|u Vojvodi ne i Par ti za na igra se 16. februara sa po~etkom u 17 ~asova. - Ulaznice su pu{tene u prodaju po cijeni od pet ma-

raka. Interesovawe je zaista veliko i o~ekujemo da }e Grad ski olim pij ski ba zen biti ispuwen do posqedweg mjesta. Tako|e, obezbije|en je i direktan TV prenos na Radio-televiziji Republike Srpske, ta ko da }e i ovaj put sli ka iz Bawe Lu ke oti }i u svi jet - do da la je Dijana Vrhovac. Legenda srpskog vaterpola Vladimir Vujasinovi} poslije prvog duela imao je samo rije~i hvale. - Na prostoru biv{e Jugoslavije mislim da ovakvo zdawe ne postoji. Sjajni su uslovi i nadam se da }e ovo

bi ti ba za na {eg spor ta rekao je Vujasinovi}. Sli~no mi{qewe ima i proslavqeni reprezentativac Srbije i sada{wi dire ktor VK Voj vo di na Danilo Ikodinovi}. - Ve li ka je stvar da Partizan i Vojvodina igraju utakmice u Bawoj Luci za ra zvoj va ter po lo spor ta u Republici Srpskoj. Iskreno, `ao mi je {to kao igra~ ni sam mo gao da nas tu pim pred navija~ima u gradu na Vrbasu, jer znam koliku podr{ku imamo iz ~itave Republike Srpske - istakao je Ikodinovi}.

Tajger Vuds se vra}a golfu

Iz komune na teren
MI SI SI PI Tajger Vuds se vra}a takmi~ewu krajem ovog mjeseca na me~ ple ju u Ari zo ni. On je na pus tio kli ni ku za se ksu al ne za vi sni ke u Misisipiju poslije {es to se dmi ~ne terapije. Prema izvje {ta ji ma, na izla znim vra ti ma ga je sa ~e ka la su pruga Elin. Vuds ni je igrao profesionalno golf od no vem bra pro{le godine kada su se u javnosti pojavile “pikanteri je“ iz wego vog privatnog `ivota, poslije saobra}ajnog ude sa ko ji je inicirao fizi~ki obra ~un bra ~nog Tajger Vuds para. “Melburn herald“ je objavio da je menayment svjetskog golf igra~a broj jedan kontaktirao sa organizatorima takmi ~ewa u Ari zo ni sa pi tawem da li Vuds mo `e da se ukqu~i u me~plej turnir u Tusonu. Ovu informaciju potvrdio je i izvje{ta~ Bi-Bi-Sija Jain Karter.

Svjetski kup u skija{kim skokovima

[li ren cauer pri je ti Ama nu
VILINGEN - Austrijanac Gregor [lirencauer pobijedio je osmi put u sezoni u Svjet skom ku pu u ski ja {kim skokovima jer je u subo tu bio naj boqi i u wema~kom Vilingenu. [li ren cauer je do 32. trijumfa u karijeri stigao ispred Norve`anina Andersa Jakobsena i Nijemca Mihaela Nojmajera, a ostvario je skokove du`ine od 142,5 i 137,5 metara. [vajcarac Simon Aman ni je ska kao u Wema~koj, ali je i daqe vode}i u generalnom poretku sa 57 bodova prednosti nad [lirencauerom.

NA REDU Olimpijske igre
Austrijanac je sa 142,5 metara bio uvjerqiv u prvoj se ri ji, ali pri je dru gog sko ka imao je pro ble ma sa ~izmom, {to ga je, ~ini se, ipak unervozilo, te je dosko ~io na 137,5 me ta ra. Ipak, i toliki mu je skok bio dovoqan za novu, 31. po-

bjedu u karijeri. Ovaj put izostali su daleki letovi {to je rijetkost u Vilingenu. Samo {est takmi~ara pre{lo je preko granice od 140 metara, a kada se u obzir uzme da je rekord na ovoj skakaonici u vlasni{tvu Ja nea Aho ne na ~ak 152 metra, s pravom se mo`e re}i da posqedwe takmi~ewe nije

dostiglo svoj puni potencijal. Skokovi u Vilingenu bili su posqedwi u Svjetskom kupu pred po~etak Zimskih olimpijskih igara u Vankuve ru ko je po ~iwu 12, a za vr{avaju se 28. februara. Sqede }e ta kmi ~ewe u okviru Svjetskog kupa odr`a}e se u finskom Lahtiju od 5. do 7. marta.

Rezultati
1. [lirencauer (Austrija, 142,5 + 137,5 metara) 273,7 bodova 2. Jakobsen (Norve{ka, 139 + 138,5) 269 3. Nojmajer (Wema~ka 140,5 + 141) 264,5 4. Morgen{tern (Austrija, 139 + 134,5) 260,3 5. Hilde (Norve{ka, 138 + 139) 260,2 6. Hajbek (Austrija 139 + 140,5) 257,6 7. Janda (^e{ka, 141 + 138,5) 257,2 8. Cauner (Austrija, 131,5 + 140) 253,9 9. Kofler (Austrija, 134,5 + 138) 250,6 10. Urman (Wema~ka 131 + 138,5) 250,5

Gregor [lirencauer

FOTO: ROJTERS

14 ponedjeqak, 8. februar 2010. GLAS SPORT

Pregled nedjeqe nedjeqa, 31. januar
[vajcarski teniser Roxer Federer osvojio je prvi grend slem sezone, Australijen open u Melburnu. On je u finalu pobijedio Britanca Endija Mareja sa 6:3, 6:4, 7:6 (13:11). Bokser Slavije Darko Ku~uk osvojio je zlatnu medaqu na “Zlatnoj mimozi” u Herceg Novom i progla{en za najboqeg seniora.

Izabrani najuspje{niji sportisti i sportski kolektivi Ugqevika za 2009. godinu

ponedjeqak, 1. februar
Na najnovijoj ATP rejting listi srpski teniser Novak \okovi} po prvi put se na{ao na drugom mjestu. Na vrhu je i daqe Royer Federer, tre}i je Endi Marej, dok je [panac Rafael Nadal tek ~etvrti. U hotelu “Park“ u [irokom Brijegu po~elo ~etvrto pojedina~no prvenstvo BiH u {ahu.

Ovo priznawe bi}e mi veliki stimulans da u nastavku karijere posti`em jo{ boqe rezultate, rekla Jelena Petrovi} utorak, 2. februar
Fudbaleri bawolu~kog Borca, jesewi vice{ampioni Premijer lige BiH, otputovali na petnaestodnevne pripreme u tursku Antaliju. Ko{arka{i Crvene zvezde su u Beogradu u drugom kolu grupe “L” Evrokupa deklasirali {pansku Gran Kanariju sa 97:67.
PI[E: IGOR STANI[I] sport.bijeljina@gmail.com

srijeda, 3. februar
Ko{arka{i Partizana su u drugom kolu grupe “E” “Top 16“ faze Evrolige u “Pioniru“ pobijedili {pansku Barselonu sa 67:66. Svjetska pliva~ka federacija FINA odlu~ila je da se finalni turnir Svjetske lige u vaterpolu odr`i u Srbiji u prvoj polovini jula.

UGQEVIK - U prostorijama Centra za kulturu u Ugqeviku, Komisija za izbor na jus pje {ni jih spor tskih eki pa i spor tis ta op {ti ne Ugqevik izabrala je najboqe sportiste i sportske kolektive u 2009. godini. ^lanica Karate kluba Rudar iz Ugqevika Jelena Petrovi} izabrana je po tre}i put za naj boqeg spor tis tu Ugqevika za 2009. godinu. Ona je osvojila srebrne medaqe u katama i borbama na svjet skom se ni or skom prvenstvu u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama. - Ponovila sam prethodne uspje he i sva ka ko da mi se ostvario san da budem jedna od najboqih takmi~arki u katama i pojedina~no na svijetu, u svojoj kategoriji. Ovo priznawe bi}e mi veli-

Jelena Petrovi}

FOTO: I. STANI[I]

ki stimulans da u nastavku ka ri je re pos ti `em jo{ boqe rezultate - rekla je najuspje{nija sportistkiwa u is to ri ji Ugqevika Jelena Petrovi}.

GORAN Radovanovi} najboqi trener
Najuspje{niji sportski kolektiv je fudbalski klub Borac iz Ugqevi~ke Obrije-

`i. Za najboqeg trenera izabran je Go ran Ra do va no vi} (@KK Rudar). Priznawe za uspje{an rad sa mladima pripalo je treneru pionirske selekcije Fudbalskog kluba Rudar Peri Mitrovi}u. Fudbalska ekipa Sredwo{kolskog cen tra “Mi haj lo Petrovi} Alas“ je bila najboqa na republi~kom takmi~ewu {ko la i za to je na gra |e na vri je dnim pri znawem. Posthumno priznawe

uru~eno je porodici tragi~no preminulog Radana Mitrovi}a, koji je branio boje Fudbalskog kluba Rudar. Za postignute rezultate u 2009. godini komisija je dodijelila priznawe najuspje {ni jim spor tskim ra dni ci ma u 2009. go di ni u Ugqeviku. To su Simo Cviji} i Predrag \uki}, koji su svojim radom doprinijeli razvoju sporta u ovom podmajevi~kom kraju.

Prvenstvo BiH u odbojci u obje konkurencije

Radnik savladao kom{ije iz Br~kog
~etvrtak, 4. februar
Ministar za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske Proko Dragosavqevi} i ministar za omladinu i sport Srbije Sne`ana Samarxi}-Markovi} potpisali su u Bawoj Luci sporazum o zajedni~koj saradwi u oblasti sporta i omladinske politike. BAWA LUKA - Odigrane su uta kmi ce 14. ko la prven stva BiH za odboj ka {i ce. Po bje dom u Gac k u eki pa Im zit Do briwe za dr`ala je lidersku poziciju ispred {ampionskog sastava br~anskog Jedinstva koje je mi nu log vi ken da sla vi lo kod ku}e protiv Jahorine u srpskom derbiju. Imzit Dobriwa ima dva boda, ali i utakmicu vi{e. Radnik je u Bijeqini, poslije mnogo napora, savladao Kakaw rezultatom 3:2. Rezultati 14. kola prvenstva BiH za odboj ka {i ce: GACKO: Gacko - Imzit Dobriwa 1:3 (7:25, 23:25, 25:21, 23:25), BR^KO: Jedinstvo Ja ho ri na 3:0 (25:19, 25:17, 25:14), BIJEQINA: Radnik - Ka kaw 3:2 (25:21, 21:25, 22:25, 25:17, 15:10), KALESI JA: Po lo - Tu zla 0:3 (19:25, 13:25, 19:25), slobodna je bila Kula Grada~ac. onat BiH za odbojka{e, odigrani su, tako|e, susreti 14. kola, a {ampion Kakaw je lako na svom terenu iza{ao na kraj s ekipom Gacka. Rezultati 14. kola prvenstva BiH za odbojka{e: LUKA VAC: 7. Lu ka vac Napredak 0:3 (23:25, 12:25, 20:25), MODRI^A: Modri~a Optima - Student BO 3:0 (25:16, 26:24, 25:11), BIJEQINA: Radnik - Br~ko Jedin stvo 3:2 (18:25, 19:25, 25:17, 25:20, 15:12), KA KAW: Ka kaw - Gac ko 3:0 (25:18, 25:18, 25:18), SARAJE VO: Bo sna Euro ha us Qubiwe 3:2 (25:23, 21:25, 24:26, 25:23, 15:12). Plasman: Kakaw 41, Radnik 32, Na pre dak 26, 7. Lu ka vac 26, Br~ko Je din stvo 21, Mo dri ~a Op ti ma 20, Stu dent BO 17, Gac ko 12, Bo sna Euro ha us 8, Qubiwe 7. S. B.

petak, 5. februar
U derbiju 12. kola Premijer lige BiH za rukometa{e u Doboju je Sloga pobijedila Borac m:tel sa 31:26. Ko{arka{ki savez BiH suspendovao je Slaviju iz Isto~nog Sarajeva i bawolu~ki Borac Nektar zbog nepla}ene kotizacije.

subota, 6. februar
U beogradskoj “Areni“ po~eo me~ prvog kola Svjetske grupe Federej{n kupa izme|u Srbije i Rusije. U prvom duelu Ana Ivanovi} je pora`ena od Svetlane Kuzwecove sa 1:6, 4:6, a potom je Jelena Jankovi} savladala Alisu Klejbanovu sa 4:6, 6:4, 6:0.
Odbojka{i Radnika FOTO: ARHIVA

KOD MU[KARACA Kakaw ubjedqiv
Pla sman: Im zit Do briwa 34, Jedinstvo 32, Jahorina 23, Kula Grada~ac 22, Radnik 21, Polo 10, Gacko 9, Tuzla 9, Kakaw 8. Kada je u pitawu {ampi-

GLAS SPORT ponedjeqak, 8. februar 2010. 15

Zavr{eno ^etvrto pojedina~no {ahovsko prvenstvo BiH u [irokom Brijegu

Partije
Gabrielijan - Stukopin Moskva 2010. 1. e4 c5 2. f3 e6 3. d4 cd4 4. d4 a6 5. c3 c7 6. d3 f6 7. 0-0 c6 8. e3 e5 9. h3 c5 10. e2 d6 11. f4 g6 12. f5 e5 13. ad1 d7 14. b3 e3 15. e3 b5 16. d4 0-0 17. ce2 d3 18. cd3 e5 19. f3 b4 20. g4 b5 21. g3 a5 22. f2 a2 23. d4 a5 24. de5 de5 25. d6 e8 26. f6 c7 27. f5 c8 28. e7 h8 29. c8 gf6 30. h6 g8 31. c2 1−0 Lu{nikov - Sav~enko Moskva 2010. 1. e4 c5 2. f3 c6 3. b5 g6 4. 0-0 g7 5. e1 d4 6. d4 cd4 7. c3 a6 8. f1 d5 9. e5 d7 10. f3 e6 11. a3 e7 12. c2 c7 13. d4 e5 14. h3 h5 15. d3 f6 16. e2 g5 17. d4 g4 18. e3 h2 19. h1 d6 20. f4 e5 21. de5 fe5 22. d3 e4 23. b4 e6 24. g5 gh3 25. gh3 g8 26. h5 d7 27. g5 h8 28. d1 ag8 29. f4 g5 30. fg5 b4 31. d4 h4 32. cb4 h3 33. e4 g4 34. h3 h3 35. g1 g3 0−1 Zigalko - Obolenskih Moskva 2010. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 c6 5. f3 d7 6. e2 ge7 7. a3 cd4 8. cd4 f5 9. c2 b6 10. 0-0 a5 11. e3 e3 12. fe3 e7 13. e1 b5 14. e4 e2 15. e2 c6 16. h1 d8 17. g5 g5 18. g5 d7 19. ed5 d5 20. f7 d7 21. d7 d7 22. d5 ed5 23. e6 c7 24. e7 e8 25. f4 d7 26. g4 e7 27. e1 d8 28. g5 e7 29. c1 1−0 Bologan - Lavrik Moskva 2010. 1. e4 e5 2. f3 c6 3. b5 a6 4. a4 d6 5. 0-0 g4 6. h3 h5 7. c6 bc6 8. d4 f3 9. f3 ed4 10. c3 dc3 11. c3 d7 12. e3 e7 13. d4 f6 14. e5 e5 15. fe1 f6 16. ad1 0-0-0 17. e5 fe5 18. e5 f6 19. a5 b7 20. b4 a8 21. a4 hb8 22. b5 ab5 23. ab5 d5 24. bc6 c6 25. b5 c8 26. d5 1−0 Leon Hojos - Cebalo Nova Gorica 2010. 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cd4 4. d4 f6 5. c3 e6 6. g4 h6 7. g2 c6 8. h3 e7 9. e3 a6 10. f4 c7 11. d2 d4 12. d4 e5 13. e3 ef4 14. f4 e6 15. 0-0-0 d8 16. d5 d5 17. ed5 c8 18. de1 0-0 19. e4 h4 20. e2 f5 21. gf5 f5 22. g1 c5 23. e3 c4 24. h6 a2 25. g7 h8 26. d4 f6 27. f5 1−0

Bogut ispred Kurajice

@eqko Bogut (desno)

FOTO: GLAS SRPSKE

Internacionalni majstor @eqko Bogut ([K [iroki Brijeg) i velemajstor Bojan Kurajica ([K Biha}) takmi~ewe zavr{ili sa po 6,5, poena, a o prvaku odlu~ili dodatni kriterijumi
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

BAWA LUKA - ^lan [ahovskog kluba [iroki Brijeg, internacionalni majstor @eqko Bogut postao je prvak BiH za 2010. godinu. On je na ^etvrtom pojedina~nom prvenstvu koje je igrano u hotelu “Park” u [irokom Brijegu osvojio 6,5 poena iz devet kola. Isti broj poena osvojio je velemajstor Bojan Kurajica ([K Biha}), ali je u odnosu na Boguta imao lo{ije dodatne kriterijume pa je takmi~ewe zavr{io na drugom mjestu. Od ~etvorice takmi~ara iz Republike Srpske, najboqi plasman je ostvario

internacionalni majstor iz Bijeqine Dalibor Stojanovi} ([K Bosna, Sarajevo) koji je osvojio tre}e mjesto. Pred posqedwe kolo Kurajica je imao pola poena vi{e od Boguta i veoma brzo je kao bijeli sklopio salonski remi u 10. potezu sa bawolu~kim internacionalnim majstorom Vladom Jakovqevi}em ([K Slavija, Isto~no Sarajevo). S druge strane, Bogut je igrao na sve ili ni{ta u duelu sa kolegom po tituli Bo{kom Tomi}em ([K Tu{aw, Tuzla) i u 39. potezu je kao bijeli do{ao do cijelog plijena. Tako je stigao do titule, ~ime je ponovio uspjeh iz 2006. godine, kada je, tako|e, bio prvak BiH.

Osim wega, {ampioni su bili jo{ Milan Vuki} (2005) i Predrag Nikoli} (2007), dok prvenstva 2008. i 2009. godine nisu ni igrana.

DALIBOR Stojanovi} osvojio tre}e mjesto
Rezultati: {esto kolo: Bo{ko Tomi} (internacionalni majstor, [K Tu{aw, Tuzla, 2.414) - Zoran Runi} (internacionalni majstor, [K Panteri, Bijeqina, 2.427) 1:0 (28. potez), Milan Vuki} (velemajstor, [K ^elik, Zenica, 2.444) Vitomir Arapovi} (internacionalni majstor, [K Zriwski, Mostar, 2.370) remi (21), Atif Dumpor (interna-

cionalni majstor, [K Slavija, Isto~no Sarajevo, 2.425) - Bojan Kurajica (velemajstor, [K Biha}, 2.519) remi (12), Emir Dizdarevi} (velemajstor, [K Biha}, 2.507) @eqko Bogut (internacionalni majstor, [K [iroki Brijeg, 2.471) 0:1 (78), Dalibor Stojanovi} (internacionalni majstor, [K Bosna, Sarajevo, 2.473) Vlado Jakovqevi} (internacionalni majstor, [K Slavija, Isto~no Sarajevo, 2.407) 1:0 (61), sedmo kolo: Jakovqevi} - Tomi} 0:1 (62), Bogut - Stojanovi} remi (10), Kurajica - Dizdarevi} remi (11), Arapovi} - Dumpor remi (17), Runi} - Vuki} 1:0 (29), osmo kolo: Tomi} Vuki} remi (24), Dumpor -

Kona~na tabela
1. @eqko Bogut 2. Bojan Kurajica 3. Dalibor Stojanovi} 4. Bo{ko Tomi} 5. Emir Dizdarevi} 6. Vlado Jakovqevi} 7. Atif Dumpor 8. Milan Vuki} 9. Vitomir Arapovi} 10. Zoran Runi} 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 2 3 2 2 0 0 0 3 5 5 6 4 5 5 7 7 6 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 6 6,5 6,5 5 5 4,5 4,5 3,5 3,5 3 3

Runi} 0:1 (55), Dizdarevi} Arapovi} remi (43), Stojanovi} - Kurajica remi (12), Jakovqevi} - Bogut remi (12), deveto kolo: Bogut - Tomi} 1:0 (39), Kurajica Jakovqevi} remi (10), Arapovi} - Stojanovi} remi (15), Runi} - Dizdarevi} 0:1 (51), Vuki} - Dumpor remi (14).

Bogata i uspje{na karijera FIDE majstora Marka Stojanovi}a

Rje{ewe: 1. ... e1 0−1

d2 2. d2

ZVORNIK - FIDE majstor Marko Stojanovi} sa rejtingom od 2.300 poena, spada me|u najja~e {ahiste u Republici Srpskoj i u bogatoj karijeri imao je dosta uspjeha, pa i sa igra~ima sa najvi{om titulom. @ivotni put ga je vodio od rodnog Bratunca, gdje je od oca nau~io drevnu igru u petoj godini, preko Tuzle, gdje je `ivio prije posledweg rata, do Bawe Koviqa~e, gdje sada `ivi. Igrao je za vi{e ekipa, ali ga najqep{e uspomene ve`u za nastupe u ekipi ZADIS iz Bawe Luke. - Zaista sam zahvalan qudima iz kluba. Igram ve} desetak godina na prvoj tabli ovog sportskog kolektiva i to sa igra~ima koji

imaju ve}e titule od mene i mogu re}i da sam skoro u egalu sa svima pa i sa velemajstorima - rekao je Stojanovi}.

SIN NIKOLA najve}a qubav
Marko poti~e iz {ahovske porodice u kojoj i brat Dobrisav ima titulu FIDE majstora, a {ah igraju i dvije sestre. Prvi uspjesi vezani su za klub Zlatibor iz Tuzle u kojem je ve} prve godine, nastupaju}i na omladinskoj plo~i, imao 11 poena iz isto toliko partija. Poslije rata nastupao je za zvorni~ku Drinu i u prvom ekipnom prvenstvu Srpske, koje je bilo 1994. godine u Zvorniku, igraju}i

na prvoj tabli osvojio je 5,5 poena iz osam partija, {to je bio najboqi rezultat. Nastupao je zatim za Loznicu, za Bawu Koviqa~u i druge klubove u okru`ewu. Veliki hendikep mu je {to nema kompjuter, pa se u igri, uglavnom, oslawa na talenat, ali ga mawe-vi{e niko nije teoretski nadigrao. - Od mno{tva partija izdvojio bih onu sa intermajstorom Vujadinovi}em 1994. godine koja je objavqena u presti`nom ~asopisu “Informator“. Osta}e mi u sje}awu i jedna simultanka prije rata u Zenici, kada sam remizirao sa Viktorom Kor~nojem, tada jednim od najja~ih vele-

Dijagram 80
Farvig - Lundin Stokholm 1964.

Marko Stojanovi}

FOTO: D. GAJI]

majstora svijeta - rekao nam je Stojanovi}. Do prije dvije godine {ah je bio sav `ivot Marka Stojanovi}a. A onda se o`enio suprugom Biqanom koja mu je rodila sina

Nikolu, koji je sada na prvom mjestu, a drevna igra potisnuta je na ni`u stepenicu. @eqa mu je, kako re~e, da ga Nikola nadma{i u wegovoj omiqenoj igri. D. G.

Crni igra i dobija

Najbr`a `ena svijeta Danica Patrik oku{ala se i u glumi

Poginula u seriji "CSI: New York"

Jedna od najqep{ih sportistkiwa, a zasigurno najbr`a `ena u cijelom svijetu, dobro zara|uje i van trka}ih staza. Uz mno{tvo reklama za sponzore i uz razne foto-sesije za magazine, ameri~ka voza~ica Danica Patrik stigla je da glumi i u jednoj od epizoda “CSI: New Yorka“ koja }e se pojaviti na programu SiBi-Esa (10. februara). Ona i maneken, te glumac Antonio Sabate Junior glume vrhunske voza~e koji zajedno poginu u eksploziji automobila dva dana prije va`ne trke pod neobja{wivim okolnostima. U seriji je weno ime Lisa Grej. Ina~e, Danica Patrik prva je `ena koja se popela na postoqe, u trci 500 miqa Indijanapolisa bila je tre}a, tako|e i prva je voza~ica koja je osvojila jednu trku Indikar, a ~esto se pomiwalo da bi mogla da zavr{i i u “formuli 1”. Najavqeno je i snimawe filma o wenom `ivotu, a kao glumice koje bi igrale lik Danice pomiwale su se An|elina Yoli i Yenifer Aniston.