1

STEPENOVANJE


Proizvod ...
n
n puta
a a a a

⋅ ⋅ ⋅ = naziva se n -tim stepenom broja. Ako je R a∈ , 0 ≠ a i neka je N n∈

Po definiciji je:

1) 1
0
= a → primer: , 1 5
0
= , 1 ) 3 (
0
= − 1
7
4
0
= ⎟


2)
n
n
a
a
1
=

→ primer: ,
9
1
3
1
3
2
2
= =


125
1
5
1
5
3
3
= =


______________________________________________________________________

Još važe sledeća pravila:

3)
n m n m
a a a
+
= ⋅ → primer:
7 5 2 5 2
3 3 3 3 = = ⋅
+

4)
n m n m
a a a

= : → primer:
4 6 10 6 10
7 7 7 : 7 = =


5)
n m n m
a a

= ) ( → primer:
15 5 3 5 3
2 2 ) 2 ( = =


6)
n n
b a b a ⋅ = ⋅ ) ( → primer:
2 5 5
11 12 ) 11 12 ( ⋅ = ⋅
7)
n
n
n
b
a
b
a
=


→ primer
2
2
2
4
7
4
7
=8)
n n
a
b
b
a


= ⎟


→ primer
4
9
2
3
2
3
3
2
2
2
2 2
= = ⎟

= ⎟
O čemu treba voditi računa?

Treba paziti na zapis: 25 ) 5 )( 5 ( ) 5 (
2
= − − = − , dok 25 5 5 5
2
− = ⋅ − = − . Uopšteno važi:

paran
a) (− =
paran
a
neparan
a) (− =
neparan
a −

Dakle, paran izložilac ‘’uništi’’ minus.
www.matematiranje.com
2

ZADACI


1) Izračunati:
2 4
3 5 7
2 : 2
2 ) 2 : 2 ( ⋅7 5 3 7 5 3 2 3 2 3 5
5 2 3
4 2 4 2 2 2 2
(2 : 2 ) 2 2 2 2 2 2 2
2 2 8
2 : 2 2 2 2 2
− +


⋅ ⋅ ⋅
= = = = = = =
_____________________________________________________________2) Izračunati:
5 3
2
3 9
27 3
5 3 5 2 3 5 6
2 3 2 1
3 9 3 (3 ) 3 3
27 3 (3 ) 3
⋅ ⋅ ⋅
= =
⋅ ⋅
6
3
5
5 1 4
1
1
3
3 3 3 3 3 3 81
3
3

= = = = ⋅ ⋅ ⋅ =
______________________________________________________________


3) Izračunati:
4 3 3 5
5 2 3
( ) :
( : )
x x x
x x

=

x x x
x
x
x
x
x
x x x
x x
x x x
= = = = =

=


− +

1 9 10
9
10
3 3
5 3 12
3 2 5
5 3 12
3 2 5
5 3 3 4
) ( ) (
:
) : (
: ) (

_______________________________________________________________


4) Izračunati:
4 2
2 1
3
3 3
+
+ +

n
n n


= = =

+
+
+
+ + +
+
+ +
4 2
3 2
4 2
2 1
4 2
2 1
3
3
3
3
3
3 3
n
n
n
n n
n
n n
Pazi pa zagrade zbog minusa
3
1
3
1
3 3 3
1
1 4 2 3 2 ) 4 2 ( ) 3 2 (
= = = = =
− − − + + − + n n n n

_______________________________________________________________www.matematiranje.com
3

5) Izračunati
4 3 2 1
0625 , 0 125 , 0 25 , 0 5 , 0
− − − −
+ + +
= + + +
− − − − 4 3 2 1
0625 , 0 125 , 0 25 , 0 5 , 0

66066 65536 512 16 2 16 8 4 2
1
16
1
8
2
4
1
2
16
1
8
1
4
1
2
1
4 3 2 1
4 3 2 1
4 3 2 1
= + + + = + + +
=


+


+


+


=


+


+


+


− − − −

_________________________________________________________________


6) Izračunati
3 2 1 3 2 1
) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( 3 2 1
− − − − − −
− + − + − + + +
= − + − + − + + +
− − − − − − 3 2 1 3 2 1
) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( 3 2 1

2
1
4
2
4
1
4
1
27
1
4
1
1
27
1
4
1
1
) 3 (
1
) 2 (
1
) 1 (
1
3
1
2
1
1
1
3 2 1 3 2
= = + = − + − + +
=

+

+

+ + +

_________________________________________________________________


7) Ako je
2 4
3
2
3
4
1
5 ⎟

⋅ ⎟

⋅ =

a i
2
3
3
5
10= b nadji
1 −
⋅ b a
4 2 4
2 3 4 2
3 3
2 2
3 2 4 2
3 2 3 2 3 6 2
2
2 2
3 2 3 2 3 3 2
3 3 3 2
2 2 2
1 3 4 3 5 4 3
5 5
4 2 1 2 2
5 (2 ) 3
5 (2 ) 3 5 2 3
2
5 3 10 3 (5 2) 3 5 2 3
10 10 5 2 3
3 5 5 5 5
a
b


⋅ ⋅ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⋅ ⋅
= = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= ⋅ = ⋅ = = = = ⋅ ⋅
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠


Konačno: izračunati i
1 −
⋅ b a


1 3 6 2 2 3
3 2
1
5 2 3 5 2 25 8 200
5 2 3
a b

⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅ =
⋅ ⋅

______________________________________________________________


www.matematiranje.com
4
8) Izračunati
3 2
3
1
1
2
2
5
10 :
5 2
5
y x
x
y
y
x

=
3 2
3
1
1
2
2
5
10 :
5 2
5
y x
x
y
y
x

2 5 3 1 5 ) 3 ( 1 2 7
3 2 1 7 1
3 2 2 4 3 3 10 3 2
3 2
3 3
3
4 2
10 2
2 2
10
20
10 : ) 4 5 (
10 : ) 2 5 (
10 :
5 2
5
y x y x y x
y x y x
y x y x
y x
x
y
y
x
= =
= ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅
=
+ − − − − −
− −
− − − + −

− −


__________________________________________________________

9) Ako je
x
10 =
7
4 3
10 55
10
2
1
10
2
1

− −

+
Odrediti x.

=
+
=

+

− −
10000000
55
20000
1
2000
1
10 55
10
2
1
10
2
1
7
4 3
Izvučemo gore zajednički
= =

=


+
10000000
55
20000
11
10000000
55
10
11
2000
1
10000000
55
10
1
1
2000
1


2
11 10000000 11 10000000 10000000
100 10
20000 55 11 100000 100000
⋅ ⋅
= = = =
⋅ ⋅sada je
x
10 =
2
10 , dakle 2 = x
________________________________________________________

10)
a) b)
160
10 16
10 16
10 16
10
10 16
10 16 10
10 8 10 2 10
008 , 0 2 , 0 10
5 4
) 5 ( 4
5
4
4 5
3 1 5
5
=
⋅ =
⋅ =
⋅ =

=
⋅ = ⋅
⋅ ⋅ ⋅ = ⋅
⋅ = ⋅
+ −
− − −


− −
− − −

A
A
A
A
A
A
A
A
240
10 24
10 24
10
10 24
10 24 10
10 6 10 4 10
006 , 0 04 , 0 10
6 5
6
5
5 6
3 2 6
6
=
⋅ =
⋅ =

=
⋅ = ⋅
⋅ ⋅ ⋅ = ⋅
⋅ = ⋅
+ −


− −
− − −

B
B
B
B
B
B
B
5
Ovde smo koristili zapisivanje realnog broja u sistemu sa osnovnim 10. Ovo je dobra

opcija kada je broj ‘’glomazan’’.


Primeri:

1) Brzina svetlosti je približno 300000000 / c m s ≈ a mi je ‘’lakše’’ zapisujemo
8
3 10 / c m s ≈ ⋅ ,
8
10 -znači da ima 8 nula iza jedinice!!!
2)
6 5 1 5 5
5
10 2 10 10 2 10
10
2
10
5
1
10 5
1
500000
1
− − − − −
⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅ =

=
3)
5 5
10 7 10 9 , 6 000069 , 0
− −
⋅ ≈ ⋅ =
4) Površina zemlje je
2
510083000km ali mi zapisujemo
2 8
10 5 km ⋅ ≈
11) Izračunati
x x
x
x
x
x
x
x
x
a a
a
a
a
a
a
a
a

+


:
1 1
2
1
3
2


=+
x x
x
x
x
x
x
x
x
a a
a
a
a
a
a
a
a
:
1 1
2
1
3
2


2
2 2
2
2
3 2 1
:
1 1 1
1
1 1
3 2 1
:
1 1 1 1
3 2 1
:
1 1 ( 1)( 1) 1
3( 1) 2( 1) 1
( 1)( 1) 1
3 3 2 2
( 1)( 1
x
x x x
x
x
x x x
x
x x x
x x x x
x x x
x
x x x x x
x x x x
x x
x x x
x x
a
a a a
a
a
a a a
a
a a a
a a a a
a a a
a
a a a a a
a a a a
a a
a a a
a a
⎛ ⎞
⎜ ⎟
− − =
⎜ ⎟

⎜ ⎟
− + −
⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
− − = ⎜ ⎟
− + − −
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞
− − =
⎜ ⎟
− + − + −
⎝ ⎠
+ − − − −
⋅ =
− +
+ − + −
− + )
( 1)( 1)
x x
a a − +

1
=

5 2 3 = + =

www.matematiranje.com


6


12) Izračunati
1
1
1 2
1
1 2
2
1
1
:
2 1 1


− −

− −

+

⋅ + +


+ +

x
x
x x
x x
x x
x x
2 1 1
2 1 2 1 1
2
2 2
3 2
2
2 2
2 2
2
1
:
1 1 2 1
1 1 1
1
:
1 1 1 2 1
1 1 1
1 1 1
:
1
1 1 2
( 1) ( 1)
x x x x x
x x x x x
x x
x x x
x x x x x
x x x
x x x
x
x x x x
x
x x
x x x
− − −
− − − − −
⎛ ⎞ − − −
− =
⎜ ⎟
+ + + + ⋅ +
⎝ ⎠
⎛ ⎞
− − −
⎜ ⎟
− =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
+ + + + +
⎝ ⎠
⎛ ⎞ − − −
⎜ ⎟
− = ⎜ ⎟
+
+ + + +
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
− + +
2
1 x x + +
( 1) ( 1) x x x − +

2
( 1) x +
1
:
1
x
x
⎛ ⎞

⎜ ⎟ =
⎜ ⎟
+
⎝ ⎠


1 ( 1) 1
:
1 1 1
( 1)( 1) ( 1) 1
1 1
( 1)
x x x x
x x
x x x x x
x x
x
− − − ⎛ ⎞
− =
⎜ ⎟
+ +
⎝ ⎠
− + − − +
⋅ =
+ −
− [ ] ( 1)
1
x x
x
+ −
+
1 x +

1 x −
1 1 x x = + − =
www.matematiranje.com
7


13) Izračunati

+
+

+
+

=


− −

− n
n
n
n
n
n
n
n
a
a
a
a
a
a
a
a
A
1 1 1 1


2 2
1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1
1
1 1 1 1
1 1
1 1 1
n n n n
n n n n
n n
n n
n n n n
n
n
n n
n n n n
n n n n
n n
n n n n
a a a a
A
a a a a
a a
a a
A
a a a a
a
a
a a
A
a a a a
a a a a
a a
A
a a a a
− −
− − − −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + − +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
− + + −
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
= + − +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
− + + −
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
= + − + ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
− + + −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎛ ⎞
= + − +
⎜ ⎟
− + + −
⎝ ⎠
2 2
3 2 3 2
3 2 3 2
2 2
1
( 1) 1( 1) ( 1) 1( 1)
( 1)( 1) ( 1)( 1)
1 ( 1)
( 1)( 1)
1 1
( 1)( 1)
2 2 2( 1) 2( 1)(
( 1)( 1) ( 1)( 1)
n n n n n n
n n n n
n n n n n n
n n
n n n n n n
n n
n n n n
n n n n
a a a a a a
A
a a a a
a a a a a a
A
a a
a a a a a a
A
a a
a a a a
A
a a a a
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
+ + − − + +
= −
− + + −
+ + − − − + +
=
− +
+ + − − + − −
=
− +
− − −
= = =
− + − +
1)
2
( 1)( 1)
n n
a a
+
=
− +
www.matematiranje.com

1
KORENOVANJE


Neka je a realan i n prirodan broj.
Svako rešenje jednačine

a x
n
=

‘’po x’’ (ako postoji) naziva se n -ti koren broja a u oznaci
n
a x = .
Dakle: simbol
n
a označava:

1) − n ti koren realnog broja a u svim slučajevima kada je on jedinstven
, ( N n∈ , 1 2 − = k n , N k ∈ ) R a∈
2) Pozitivan n -ti koren broja a u slučaju
, 2k n = , N k ∈ 0 > a

Ova definicija sigurno nije baš mnogo jasna!!! Ajde da vidimo par primera:
; 3 3 27
3 3 3
= =
2
1
2
1
8
1
3
3
3
=


=
; 2 ) 2 ( 32
5
5 5
− = − = − 0 0
7
=
_______________________________________
; 2 2 4
2 2 2
= =
2
1
2
1
16
1
4
4
4
=


=
Pazi: ; 2 2 16
4 4 4
= = 2 2 16
4 4 4
− = − = −

Pogrešno je pisati: 2 16
4
± = ZAPAMTI!!!Važi:
=
,
,
a
a
a
n nn
n

paran
neparan


Primeri: (pazi, dogovor je da je
2
A A = , to jest, jedino se ovde ne piše broj 2)


2
3 9 = ; 2 2
3 3
=
3 3 ) 3 (
2
= − = − ; 2 ) 2 (
3
3
− = −
www.matematiranje.com
2

ZAPAMTI: Kad vidiš 2, 4, 6,… (parni koren) iz nekog konkretnog broja, rešenje je uvek
pozitivan broj. Kad vadiš 3, 5, 7… (neparan koren) iz nekog broja, rešenje može biti i
negativan broj, u zavisnosti kakva je potkorena veličina.

5 5 ) 5 (
2
= − = − 5 5
3 3
=
7 7 ) 7 (
4
4
= − = − 5 ) 5 (
3
3
− = −
12 12 ) 12 (
6
6
= − = −
10
1
10
1
5
5
=
3
1
3
1
3
1
8
8
= − =5
3
5
3
7
7
− =

Primer: Za koje realne brojeve x je tačna vrednost:

a) x x =
2

b) x x − =
3 3

v) x x − =
2

g) ( )
4
4
x x =
____________________________________

Rešenje: a) x x =
2
je tačna samo za vrednosti x koje su veće ili jednake nuli, jer


Dakle 0 ≥ x

,

b) x x − =
3 3
je tačka samo za 0 = x !!! Zašto? Ako uzmemo da je x negativan broj, na
primer 5 − = x ⇒ 5 ) 5 (
3
3
− = − ≠ 5 ) 5 ( + = − − , a ako uzmemo 0 > x , recimo 10 = x
10 10 10
3 3
− ≠ =


v) x x − =
2
, x mora biti manje od nule, ili nula jer kao malopre važi:

− =
, 0
,
,
2
x
x
x
0
0
0
=
<
>
x
x
x
, Dakle 0 ≤ x
www.matematiranje.com
za
x
x
0
0
<
>

− =
, 0
,
,
2
x
x
x
0 = x
3
g) ( ) ,
4
4
x x = Ovde mora biti 0 ≥ x . Zašto? Zbog ( )
4
x koji ne može biti negativan
odnosno mora biti 0 > x

Pravila:

1)
n
m
n m
a a =
2)
n n n
b a b a ⋅ = ⋅
3)
n n n
b a b a : : =
4) ( )
n m
m
n
a a =
5)
m n n m
a a

=
6)
n m
np
mp
a a = p ( se skrati)


Moramo naglasiti da pravila važe pod uslovima da je: → b a, pozitivni realni brojevi
→ p n m , , prirodni brojevi.
Zadaci:

1)
a) Izračunaj
5 4
32 16 25 2 36 − + −
= − + −
5 4
32 16 25 2 36

4 2 2 10 6
2 2 5 2 6
5 5 4 4
− = − + − =
= − + ⋅ − =


b) Izračunaj
4
3
16
8
1
4
9
+ +
= +


+


=
4 4
3
3 2
2
2
1
2
3

4 2
2
1
2
3
= + +

c) Izračunaj 4 27
9
4
3
2
− − += − − +


4 27
9
4
3
2

= − − + ⎟

= 2 ) 3 (
3
2
3
3
2

2
3 2
3
− − =
2 1
5 4
3 3
− = −
www.matematiranje.com
4

d) Izračunaj
5
3
32 ) 8 ( 9 − ⋅ − ⋅
= − ⋅ − ⋅
5
3
32 ) 8 ( 9
= − ⋅ − ⋅ =
5
5
3
3 2
) 2 ( ) 2 ( 3
12 ) 2 ( ) 2 ( 3 = − ⋅ − ⋅ =


2) Izračunaj
2 2
) 5 ( ) 5 ( + + − x x


5 5 ) 5 ( ) 5 (
2 2
+ + − = + + − x x x x


Kako je:

− −

= −
), 5 (
, 5
5
x
x
x
za
za

0 5
0 5
< −
≥ −
x
x
=− −

), 5 (
, 5
x
x
za
za
5
5
<

x
x
i

+ −
+
= +
), 5 (
, 5
5
x
x
x
za
za

0 5
0 5
< +
≥ +
x
x
=+ −
+
), 5 (
, 5
x
x
za
za
5
5
− <
− ≥
x
x


moramo najpre videti ‘’ gde ima’’ rešenja

I za 5 ≥ x i 5 − ≥ x

x x x x x 2 5 5 5 5 = + + − = − + −

[ ) ∞ ∈ , 5 x
__________________________________________________________________

II za 5 ≥ x i 5 − < x
Nema rešenja
__________________________________________________________________


www.matematiranje.com

5


III za 5 < x i 5 − ≥ x

10 5 5 5 5 + = + + + − = − + − x x x x
[ ) 5 , 5 − ∈ x
________________________________________________________________

IV za 5 < x i 5 − < x

x x x x x 2 5 5 5 5 − = − − + − = + + −
Konačno:
⎧−
= + + −
, 2
, 10
, 2
5 5
x
x
x x
5
5 5
5

< ≤ −
− <
x
x
x


Racionalisanje

Koristeći se osobinama korena, možemo, u cilju uprošćavanja nekog izraza, odstraniti
korene ili ih premestiti na željeno mesto.

Primeri:

1)
5
5
5
5
5
5
5
1
5
1
2
= = ⋅ =
2)
2
3 3
4
3 2 3
4
3 4 3
4
12 3
12
12 9
12
12
12
9
12
9
=

=

= = = ⋅ =
3)
2
3 5
3 2
3 15
3
3
3 2
15
3 2
15
=

= ⋅ =

Ovo je bio najprostiji tip zadataka. Gde racionalisanjem prebacujemo koren iz imenioca u
brojilac.

U sledecoj grupi zadataka ćemo koristiti da je a a
n
n
= , 0 > a


www.matematiranje.com
6
4) =
3
2
6
da bi ‘’uništili ’’ koren u imeniocu moramo napraviti
3 3
2 , a pošto imamo
3 1
2
6
treba racionalisati sa
3 2
2 . Dakle:

3
3
3 3
3 2
3 2
3 2
3 3
4 3
2
4 6
2
2 6
2
2
2
6
2
6
=

=

= ⋅ =

5)
3 4 4 4
4 4 3 4 4 4
10 10 3 10 27 10 27
3 3 3
3 3
= ⋅ = = =
6)
3 3 3 1 2 2 2
3 2
3 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3
ab ab a b ab ab ab ab
ab
ab
a b a b a b a b
= ⋅ = = =

Kad u imeniocu imamo zbir ili razliku dva kvadratna korena, upotrebljavamo razliku
kvadrata:
2 2
) ( ) ( B A B A B A − = + ⋅ −

7) 3 2
3 4
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
3 2
1
3 2
1
2
2
− =


=


=+
=
+

8)
( ) ( ) ( )
4
2 6 11
2 6
2 6 11
2 6
2 6 11
2 6
2 6
2 6
11
2 6
11
2 2
+
=

+
=

+
=
+
+


=


9)
( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )
6
2 3 3 2 5
18 12
2 3 3 2 5
2 9 3 4
2 3 3 2 5
2 3 3 2
2 3 3 2 5
2 3 3 2
2 3 3 2
2 3 3 2
5
2 3 3 2
5
2 2

+
=

+
=
⋅ − ⋅
+
=

+
=
+
+


=U zadacima u kojima se u imeniocu javlja zbir ili razlika ‘’trećih’’ korena moramo
koristiti:
) )( (
2 2 3 3
B AB A B A B A + + − = − → Razlika kubova
) )( (
2 2 3 3
B AB A B A B A + − + = + → Zbir kubova

10)
5
4 6 9
2 3
4 6 9
2 3
4 6 9
2 2 3 3
2 2 3 3
2 3
1
2 3
1
3 3 3 3 3 3
3
3
3
3
3 3 3
3 2 3 3 3 2
3 2 3 3 3 2
3 3 3 3
+ −
=
+
+ −
=
+
+ −
=
+ −
+ −

+
=
+

________________________________________________________________________

11)
( )
( )
3 3 3
3
3
3
3
3 3 3
3 2 3 3 3 2
3 2 3 3 3 2
3 3 3 3
16 20 25 5
4 5
16 20 25 5
4 4 5 5
4 4 5 5
4 5
5
4 5
5
+ + =

+ +
=
+ +
+ +


=


________________________________________________________________________
www.matematiranje.com
7
12) =
− 2 5
3
4
ovde ćemo uraditi dupli racionalizaciju da bi ''uništili'' četvrti koren.
( ) ( ) ( )( ) ( )( )
4 4 4 4
4
4 4 4 2 2 2 2 4
3 5 2 3 5 2 3 5 2 5 4 3 5 2 5 4
3 3 5 2 5 4
11 5 2 5 2 5 2 5 4 5 4
5 2 5 4
+ + + + + +
+ +
= ⋅ = = ⋅ = =
− − − + − +
− −


Vratimo se na zadatke sa korenima:

3) Izračunati:

a)
3 1 3 1 2
x x x x
− −

b) ( )
3
1 3 2 3 2
:

⋅ x x x x

Rešenje:

a)
2 1 2 1 1 1
3 3 5 3 5 6 10 2 1 1 2 1 1 1 1 1 5
3 5 3 6 5 10
x x x x x x x x x x x x x x x x
− − −
− − − − − − −
⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
5 2
5
2
30
12
30
3 6 5 20
10
1
5
1
6
1
3
2
x x x x x = = = = =
+ − −
+ − −


b)
( )
3
6
18
6
9 4 2 3
2
3
3
2
6
2
2
1
2
3
3
2
6
2
2
1
3
3
2
3 2
3
1 3 2 3 2
:
: :
x x x x x x x x
x x x x x x x x
= = = = ⋅ ⋅
= ⋅ = ⋅
+ + +


− − + +

− −


ZAPAMTI:
1
2
x x =4) Izračunaj:

a) 98 50 8 3 2 5 − − +
b) 48 2 27 3 3 − +


Ovde je ideja da upotrebom pravila za korenovanje b a b a ⋅ = ⋅ , svaki sabirak
svedemo na čist koren.


www.matematiranje.com

8
a)
5 2 3 8 50 98
5 2 3 4 2 25 2 49 2
5 2 3 2 2 5 2 7 2
5 2
+ − − =
+ ⋅ − ⋅ − ⋅ =
+ ⋅ − − =
6 2 5 2 + − 7 2 2 − = −


b)
3 2 3 8 3 9 3 3 4 2 3 3 3 3
3 16 2 3 9 3 3
48 2 27 3 3
= − + = ⋅ − ⋅ +
= ⋅ − ⋅ +
= − +


5) Izračunaj:
20 24 15 12
81 5 16 8 27 4 4 3 ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅

Rešenje:


5 6
5 6 5 6
20 4 24 4 15 3 12 2
20 24 15 12
3 2 11
3 5 2 8 3 4 2 3
3 5 2 8 3 4 2 3
81 5 16 8 27 4 4 3
+ =
= + ⋅ + − ⋅
= ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅
= ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅
− − − − − − − − − −


LAGRANŽOV INDENTITET:


2 2
2 2
a a b a a b
a b
+ − − −
± = ±

Gde je , 0 > a , 0 > b
2
a b <
Primenimo ga na 2 primera: a) 3 2 +
b) 2 4 6 −

a)
2
3 2 2
2
3 2 2
3 2
2 2
− −
+
− +
= +

2
1 3
2
1
2
3
2
1 2
2
1 2
+
= + =

+
+
=

www.matematiranje.com
9

b) 2 4 6 − = pazi, prvo moramo 4 da ubacimo pod koren!!!

2 2 2 4
2
2 6
2
2 6
2
32 36 6
2
32 36 6
2
32 6 6
2
32 6 6
32 6 2 16 6
2 2
− = − =

+
+
=
− −
+
− +
=
− −
+
− +
= − = ⋅ −
7) Dokazati da je vrednost izraza
2 3 2 3
2 2 3 2 2 3
+ −
+
+ + − −
iracionalan broj.

Najpre ćemo upotrebom Lagranžovog indetiteta ‘’ srediti’’ 2 3 + i 2 3 −

2 3 + =(prethodni zadatak)
2
1 3 +
= , slično je i 2 3 −
2
1 3 −
= , Dakle:

2 3 2 3 2 3 2 3
3 1 3 1
2 2 3 2 2 3
2 2
2 2
+ − + −
+ = + =
+ −
+ + − −
+ −

=
+ −

+
+ +
+
=
2
1 3 2
3 2
2
1 3 2
3 2
Pazi na znak!!!
( ) ( )
( )( ) ( )( )
( )( ) 3 3 3 3
3 3 6 2 2 3 3 6 2 2
3 3
3 2 2
3 3
3 2 2
− +
+ − + − +
=


+
+
+
=

6 2 2 6 −
=
3 6 + 18 6 2 2 6 − + + 3 6 −
2
2
18
3 32
6
2 6
6
2 6 2 12
6
2 9 2 2 12
3 9
18 2 2 12
= =

=
⋅ −
=


=

www.matematiranje.com


10

8) Dokazati da je:
3
4 2 3
3 1
10 6 3
+
= +
+
.
Poći ćemo od leve strane da dobijemo desnu.

( ) ( )
2 2
1 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 3 3 2 4 + = + + = + + = + + = +

= + 3 6 10 razmislimo da li ovo nije ( ) ? 3 6 10
3
B A+ = +
( )
( )
3
3 2 2 3
3
3 2
2 3
3 3
3 1 3 3 3 1 3 3 1 1
A B A A B AB B + = + + +
+ = + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +


3 6 10 10 3 3 3 3 1 3 3 9 3 9
1 3 3 1 3 3 27
+ = + + = + + + ⋅ =
+ + ⋅ ⋅ + =

Dakle:


( )
( )
( )
1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
3 6 10
3 2 4
2
3
3
2
3
+ =
+
+
=
+
+
=
+
+


Ovim je dokaz završen!!!


9) Racionalisati:
2 3 2 7 21
6
+ + +( ) ( ) ( ) 1 3 2 1 3 7
6
1 3 2 7 3 7
6
2 3 2 7 21
6
+ + +
=
+ + + ⋅
=
+ + +

( )( )
( )( ) ( )( )
( )( ) 2 7 1 3
3 2
2 7 1 3 6
2 7 1 3
2 7 1 3 6
2 7
2 7
1 3
1 3
2 7 1 3
6
2
2
2
2
− − =

− −
=


− ⎟


− −
=
=


+ +
=www.matematiranje.com

11

10) Racionalisati:
3 3 3
4 6 9
1
+ +

3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3
1 1 3 2 3 2 3 2
3 2 9 6 4 3 2
3 3 2 2 3 2
− − −
= ⋅ = = =
− + + −
+ ⋅ + −

3 3
3 3
3 2
3 2
1

= = −

Ovde smo imali
2 2
B AB A + + , pa smo dodali A-B, da bi dobili
3 3
B A − .

www.matematiranje.com

1
Kompleksni brojevi (C)

Kompleksni brojevi su izrazi oblika: bi a z + = gde su a i b realni brojevi a i →simbol
koji ima vrednost 1 − = i .
Za kompleksan broj bi a z + = , a je njegov realni deo i obeležava se a z = ) Re( , b je
njegov imaginarni deo i obeležava se b z = ) Im( , a 1 − = i je imaginarna jedinica.
Primeri:

0 ) Im( , 2 ) Re( 2
8 ) Im( , 0 ) Re( 8
7 ) Im( ,
4
3
) Re( 7
4
3
2 ) Im( , 5 ) Re( 2 5
4 ) Im( , 5 ) Re( 4 5
5 5 5
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1
= = → =
= = → =
− = − = → − − =
− = = → − =
= = → + =
z z z
z z i z
z z i z
z z i z
z z i z


Dva kompleksna broja bi a + i di c + su jednaka ako i samo ako je c a = i d b = ,tj imaju
iste realne i imaginarne delove.
Pošto smo rekli da je 1 − = i ,zanimljivo je videti kako se ponašaju stepeni broja i .

1
1
1
1
1 ) 1 )( 1 (
1
1
1
4 4 8
3 3 4 7
2 2 4 6
4 5
___ __________ __________ __________
2 2 4
2 3
2
= ⋅ =
− = ⋅ = ⋅ =
− = = ⋅ =
= ⋅ = ⋅ =
= − − = ⋅ =
− = ⋅ − = ⋅ =
− =
− =
i i i
i i i i i
i i i i
i i i i i
i i i
i i i i i
i
i

itd.
www.matematiranje.com
2
Šta zaključujemo? i stepenovano bilo kojim brojem može imati samo jednu od ove 4
vrednosti: i i − − , 1 , ili 1.
Uopšteno, tu činjenicu bi mogli zapisati:
i i
i
i i
i
k
k
k
k
− =
− =
=
=
+
+
+
3 4
2 4
1 4
4
1
1
za . N k ∈
Kako ovo primeniti u zadacima?
Primeri:
Izračunati:

23
102
25
2006
100
)
)
)
)
)
i d
i g
i v
i b
i a100
)i a
Ovde postoje 2 ideje : Ili da koristimo da je 1
4
= i i naravno pravila za stepen :
n m n m
a a

= ) ( i
n m n m
a a a ⋅ =
+

Dakle: 1 ) 1 ( ) (
50 50 2 100
= − = = i i ili druga ideja da je
4
1
k
i =
1 1 ) (
50 50 4 100
= = = i i
Odlučite sami šta vam je lakše!
? )
2006
= i b
1 ) 1 ( ) (
1003 1003 2 2006
− = − = = i i
www.matematiranje.com
3
i i i i i i i i v = ⋅ = ⋅ − = ⋅ = ⋅ = 1 ) 1 ( ) ( )
12 12 2 1 24 25


Kad je stepen neparan, napišemo ga kao za 1 manji paran broj pa plus 1, to jest
1 24 25 + = .

1 ) 1 ( ) ( )
51 51 2 102
− = − = = i i g
i i i i i i i i d − = ⋅ − = ⋅ − = ⋅ = ⋅ = 1 ) 1 ( ) ( )
11 11 2 1 22 23

Pazi: ) 1 (−
paran broj
1 =
) 1 (−
neparan broj
1 − =

Kako se sabiraju, oduzimaju I množe kompleksni brojevi?
1) Zbir dva kompleksna broja bi a + i di c + je kompleksan broj ) ( ) ( d b i c a + + + , a
njihova razlika je ) ( ) ( d b i c a − + − . To znači da se sabiraju I oduzimaju
‘’normalno’’, kao u R.
Primer:
i z
i z
10 4
3 5
2
1
− =
+ =


i i i i i z z 7 9 10 3 4 5 10 4 3 5
2 1
− = − + + = − + + = +

i i i i i z z 13 1 10 4 3 5 ) 10 4 ( 3 5
2 1
+ = + − + = − − + = −
2) Proizvod dva kompleksna broja bi a + i di c + je kompleksan broj
→ + + − ) ( ) ( bc ad i bd ac množi se ‘’svaki sa svakim’’ I vodimo računa da je
2
1 i = −
2
) ( ) (

+ + + = + ⋅ + i bd bci adi ac di c bi a

) ( bc ad i bd ac
bd bci adi ac
+ + − =
− + + =

www.matematiranje.com
4

Primer:
i z
i z
2 4
5 3
2
1
− =
+ − =


= − + + − = − ⋅ + − = ⋅
2
2 1
10 20 6 12 ) 2 4 ( ) 5 3 ( i i i i i z z [sad zameni da je 1
2
− = i , pa
10 ) 1 ( 10 10
2
= − ⋅ − = − i ] i i i 26 2 10 20 6 12 + − = + + + − =


Deljenje kompleksnih brojeva


Recimo najpre da svaki kompleksan broj ima svoj konjugovan broj.

Za z a bi z a bi

= + ⇒ = − je konjugovan broj.

Primeri: za i z 12 10 + = je i z 12 10 − =


za i z 3 4 − = je i z 3 4 + =za i z 5 4 + − = je i z 5 4 − − =Dva kompleksna broja se dele tako što izvršimo racionalisanje sa konjugovanim
brojem delioca.


=+
+
=
+
+
di c
di c
di c
bi a
di c
bi a
gore množimo ‘’svaki sa svakim’’ a dole je razlika kvadrata.


2 2 2 2
( )( ) ( )( )
( )
a bi c di a bi c di
c di c d
+ − + −
= =
− +Primer 1)

=

+ +
=
+
+


+
=

+
=
2 2
) 3 ( 4
) 3 4 )( 2 5 (
3 4
3 4
3 4
2 5
3 4
2 5
i
i i
i
i
i
i
i
i

www.matematiranje.com
5

2
2
2 2
20 15 8 6
( 1)
16 3
20 15 8 6 14 23 14 23
16 9 25 25 25
i i i
i
i
i i i
i
+ + +
= = = −
− ⋅
+ + − +
= = = +
+


Savet: Uvek na kraju rastavi i
c
b
c
a
c
bi a
+ =
+
da bi mogao da pročitaš ) Re(z i
) Im(z

Primer 2)


i
i
i
i
i
i
3 5
3 5
3 5
7 3
3 5
7 3
− −
− −

+ −
+
=
+ −
+2 2
2
2 2
(3 7 )( 5 3 )
( 5) (3 )
15 9 35 21
25 3
15 9 35 21
25 9
6 44 6 44 3 22
34 34 34 17 17
i i
i
i i i
i
i i
i
i i
+ − −
=
− −
− − − −
=
− ⋅
− − − +
=
+

= = − = −Modul kompleksnog broja bi a z + = je nenegativan broj
2 2
b a z + =

Primeri: Za i z 4 3+ = je 5 16 9 4 3
2 2
= + = + = z
Za i z 12 9 − − = je 15 144 81 ) 12 ( ) 9 (
2 2
= + = − + − = z

Navešćemo neke od osobina vezanih za kompleksne brojeve koje će nam dosta
pomoći u rešavanju zadataka:

1)
1 2 2 1
z z z z + = + ( komutativnost)
2)
1 2 3 1 2 3
( ) ( ) z z z z z z + + = + + ( asocijativnost)
3) z z z = + = + 0 0 (0 je netral za +)
4) 0
' '
= + = + z z z z (
'
z je suprotni broj) www.matematiranje.com
6
5)
1 2 2 1
z z z z ⋅ = ⋅
6) ) ( ) (
3 2 1 3 2 1
z z z z z z ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
7) z z z = ⋅ = ⋅ 1 1 (1 je neutral za )
8) 1
' '
= ⋅ = ⋅ z z z z (
'
z je inverzni za )
9)
1 2 3 1 3 2 3
( ) z z z z z z z + ⋅ = + ( distributivnost)
10)
2 1 2 1
z z z z ⋅ = ⋅
11)
2
2
z z =
12)
2
1
2
1
z
z
z
z
=

Primer : Nadji realni I imaginarni deo kompleksnog broja:
5
12
) 1 (
) 1 (
i
i
z
+

=

Odredimo najpre ? ) 1 (
12
= −i
Podjimo od
2 2
(1 ) 1 2 1 2 1 2 i i i i i − = − + = − − = −
Kako je 64 2 ) 1 ( 2 2 ) 2 ( ) ) 1 (( ) 1 (
6 6 6 6 6 6 2 12
− = − = − ⋅ = ⋅ = − = − = − i i i i

Nadjimo dalje ? ) 1 (
5
= +i
i i i i i 2 1 2 1 2 1 ) 1 (
2 2
= − + = + + = +
) 1 ( 4 ) 1 ( 4
) 1 ( ) 2 ( ) 1 ( ) ) 1 (( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 (
2
2 2 2 4 5
i i i
i i i i i i i
+ − = + ⋅ =
+ = + ⋅ + = + ⋅ + = +i
i
i i
i
i
i
i
i i i i
i
z
8 8
) 1 ( 8
2
) 1 ( 16
1 1
) 1 ( 16
1
) 1 ( 16
1
1
1
16
1
16
) 1 ( 4
64
) 1 (
) 1 (
2 2
5
12
− =
= − =

=
+

=


=
=+
=
+
=
+ −

=
+

=


Dakle : Re 8 ) ( = z 8 ) Im( − = z

www.matematiranje.com
7
Primer : Nadji x i y iz


{ { {
2
Re Re Im
Im
1 ( 3) (1 )(5 3 )
1 ( 3) 5 3 5 3
1 ( 3) 5 8 3
1 ( 3) 2 8
x y i i i
x y i i i i
x y i i
x y i i
− + + = + +
− + + = + + +
− + + = + −
− + + = +
123


Dakle :
5 3 8 8 3
3 1 2 2 1
= ⇒ − = ⇒ = +
= ⇒ + = ⇒ = −
y y y
x x x
Primer: Ako je
2
3 1 i
w
+ −
= dokazati da je 0 1
2
= + + w w

Rešenje:

2
2
2
1 3 1 3
1
2 2
1 2 3 ( 3) 1 3
1
4 2
1 2 3 3 1 3
1
4 2
1 2 3 3 2( 1 3) 4
4
1 2 3
i i
i i i
i i i
i i
i
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− + − +
+ + =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
− + − +
+ + =
− + ⋅ − +
+ + =
− − + − + +
=
− 3 2 2 3 i − − + 4 0
0
4 4
+
= =
Primer: Odredi sve kompleksne brojeve z koji zadovoljavaju sistem jednačina:


1
2
− = −
= −
z i z
z i z


www.matematiranje.com


8
Rešenje: Neka je bi a z + =


2 2
2 2
2 2
) 1 ( 1 1 1 1
) 1 ( ) 1 (
) 2 ( 2 ) 2 ( 2 2
b a z bi a bi a z
b a i z b i a i bi a i z
b a i z b i a i bi a i z
+ − = − ⇒ + − = − + = −
− + = − ⇒ − + = − + = −
− + = − ⇒ − + = − + = −


Dakle:

2 2 2 2
2 2 2 2
) 1 ( ) 1 (
) 2 (
b a b a
b a b a
+ − = − +
+ = − +
Kvadrirajmo obe jednačine!
___________________________________________

2 2 2 2
2 2 2 2
( 2)
( 1) ( 1)
a b a b
a b a b
+ − = +
+ − = − +

___________________________________________

1
4 4
4 4
2 2
=
− = −
= + −
b
b
b b b
zamenimo u drugu jednačinu


2 2 2 2
2 2 2 2
2 2
( 1) ( 1)
(1 1) ( 1) 1
0 2 1 1
2 2
1
a b a b
a a
a a a
a
a
+ − = − +
+ − = − +
+ = − + +
=
=


Traženi kompleksni broj je i z + =1Primer: Nadji sve kompleksne brojeve z koji zadovoljavaju:

0
2
= +

z z
www.matematiranje.com

9
Rešenje: Neka je bi a z + = traženi kompleksni broj. Onda je
2 2
, z a bi z a b
− −
= − = +
{
2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 2
Im
Re
( ) 0
2 0
2 0
a bi a b
a abi b i a b
a b a b abi
+ + + =
+ + + + =
− + + + =
144424443
Kako je ⇒ − = 1
2
i Ovde očigledno I Re I Im moraju biti nula.

2 2 2 2
0
2 0
a b a b
ab
− + + =
=

______________________
Iz 0 0 2 = ⇒ = a ab v 0 = b

1) Ako je 0 = a , zamenimo u prvu jednačinu:

2 2
2 2 2 2
0 0 0
b b
b b
=
= + + −
(
2
b ≥0)
Ovde je očigledno 0 = b ili 1 − = b

2) Ako je 0 = b , zamenimo u prvu jednačinu:


2 2
2 2
2 2 2 2
0
0 0 0
a a
a a
a a
− =
= +
= + + −
nema rešenja sem 0 = a

Dakle: 0 = z ; i z = I i z − = su traženi brojevi.


Primer: Za koje vrednosti prirodnog broja n važi jednakost:

n n
i i ) 1 ( ) 1 ( − = + ?

Rešenje:

1
1
1
1
) 1 (
) 1 (
) 1 ( ) 1 (
=+
⇒ =

+
− = +
n
n
n
n n
i
i
i
i
i i


www.matematiranje.com
10

Transformišemo izraz:

i i i i i
i i
i
i
i
i
i
i
i
i
2 1 2 1 2 1 ) 1 (
2
) 1 (
1 1
) 1 (
1
) 1 (
1
1
1
1
1
1
2 2
2 2
2 2
2
= − + = + + = +
+
=
+
+
=
+
+
=
+
+


+
=

+

Dakle:
i
i i
i
i
= =
+
=

+
2
2
2
) 1 (
1
1
2


Vratimo se u 1
1
1
=+
n
i
i
, dobijemo 1 =
n
i

A ovo je ( vec smo videli ) moguće za n k 4 = , N k ∈ .

www.matematiranje.com1
KVADRATNA JEDNAČINA 0
2
= + + c bx ax

Jednačina oblika 0
2
= + + c bx ax , gde je − x nepoznata. b a, i c realni brojevi, , 0 ≠ a je
kvadratna jednačina po x sa koeficijentima b a, i c .

Kvadratna jednačina je potpuna ako su koeficijenti 0 ≠ b i 0 ≠ c . Ako je 0 = b ili 0 = c
(ili oba) onda je kvadratna jednačina nepotpuna.
Nepotpuna kvadratne jednačine se rešavaju relativno lako.

Nepotpune kvadratne jednačine


Primeri:

0 ) 5 2 (
0 5 2
2
= +
= +
x x
x x

0 = x ∨
Potpuna kvadratna jednačina:
0
2
= + + c bx ax

Kvadratna jednačina ima dva rešenja: označavamo ih sa
1
x i
2
x i tradicionalno se piše

2
1,2
4
2
b b ac
x
a
− ± −
= www.matematiranje.com
0 ) (
0
2
= +
= +
b ax x
bx ax
0 = +b ax 0 = x

a
b
x − =
a
b
x
a
c
x
c ax
c ax
− ± =
− =
− =
= +
2
2
2
0
0
0
2
=
=
x
ax
2
5
5 2
0 5 2
− =
− =
= +
x
x
x
2
3
2
3
2
3
4
9
4
9
9 4
0 9 4
2
1
2
2
2
− =
=
± =
± =
=
=
= −
x
x
x
x
x
x
x
0
0
5
0
0 5
2 1
2
2
= =
=
=
=
x x
x
x
x
2
Primer 1) Reši jednačine:

a) 0 2 6
2
= − − x x
b) 0 1 2
2
= + − x x
v) 0 5 4
2
= + − x x

a) 0 2 6
2
= − − x x

Pazi, kad nema broj ispred nepoznate uzimaš 1.2 2
1,2
1,2
1
2
( 1) ( 1) 4 6 ( 2) 4
2 2 6
1 49 1 17
12 12
1 7 8 2
12 12 3
1 7 6 1
12 12 2
b b ac
x
a
x
x
x
− − ± − − ⋅ ⋅ − − ± −
= =

± ±
= =
+
= = =
− −
= = = −


b) 0 1 2
2
= + − x x


v) 0 5 4
2
= + − x x

Dakle:


Pazi jer je:

www.matematiranje.com
2
1
6
− =
− =
=
c
b
a
1
2
1
=
− =
=
c
b
a
2 2
1,2
1,2
1
2
( 2) ( 2) 4 1 1 4
2 2 1
2 4 4 2 0
2 2
2
1
2
2
1
2
b b ac
x
a
x
x
x
− − ± − − ⋅ ⋅ − ± −
= =

± − ±
= =
= =
= =
5
4
1
=
− =
=
c
b
a
2
1,2
1,2
4 ( 4) 16 20
2 2 1
4 4 4 2 2
2 2
b b ac
x
a
i
x
− ± − − − ± −
= =

± − ±
= = =
(2 )
2
i ±
2 i = ±
1
2
2
2
x i
x i
= +
= −
i
i
= −
= − = −
1
2 ) 1 ( 4 4
3

Primer 2) Rešiti jednačinu:

x x x x 11 2 ) 2 )( 1 ( ) 3 2 (
2
− = + − + −

Rešenje:→ = + 0 1
2
x Nepotpuna kvadratna jednačina

i x
i x
x
x
− =
+ =
− ± =
− =
2
1
2
1
1


Primer 3) Rešiti jednačinu:=
+

− 4
8
2
3
2
2
x x x
x
najpre rastavimo na činioce imenilac

+ −
=
+

− ) 2 )( 2 (
8
2
3
2 x x x x
x
Množimo sve sa NZS ) 2 )( 2 ( + − = x x uz uslov:
i


→ = − − 0 2
2
x x Sad radimo kao kvadratnu jednačinu


→ = =
+
= 2
2
4
2
3 1
1
x PAZI: nije rešenje jer 2 ≠ x
→ − =

=

= 1
2
2
2
3 1
2
x Dakle 1 x = −

Primer 4) Grupa dečaka treba da podeli 400 klikera na jednake delove. Pre deobe 4
dečaka se odreknu svog dela, zbog čega je svaki od ostalih dobio po 5 klikera više.
Koliko je u toj grupi bilo dečaka?

Obeležimo sa x-broj dečaka, y- broj klikera po dečaku
www.matematiranje.com

5 : / 0 5 5
0 11 2 2 2 9 12 4
11 2 ) 2 )( 1 ( ) 3 2 (
2
2 2
2
= +
= + − − − + + + −
− = + − + −
x
x x x x x x
x x x x
2 ≠ x 2 − ≠ x
0 8 6 3 2
8 ) 2 ( 3 ) 2 (
2
= − + − +
= − − +
x x x
x x x
2
1
1
− =
− =
=
c
b
a
2
3 1
2
) 2 ( 1 4 ) 1 ( ) 1 (
2
4
2 , 1
2 2
2 , 1
±
=
− ⋅ ⋅ − − ± − −
=
− ± −
=
x
a
ac b b
x
4
→ = + ⋅ −
= ⋅
________ __________ __________
400 ) 5 ( ) 4 (
400
y x
y x
Sredimo ovu drugu jednačinu...
400 20 4 5 400
400 20 4 5
= − − +
= − − +
y x
y x xy

→ = − − 0 20 4 5 y x Iz prve jednačine izrazimo
x
y
400
=
x
x
x ⋅ = − ⋅ − / 0 20
400
4 5
→ = − − 0 20 1600 5
2
x x (poredjamo)
→ = − − 0 1600 20 5
2
x x (podelimo sa 5)
→ = − − 0 320 4
2
x x sad radimo kvadratnu jednačinuNemoguće x
x
x
a
ac b b
x
→ − =

=
=
+
=
±
=
±
=
+ ±
=
− ⋅ ⋅ − − ± − −
=
− ± −
=
16
2
36 4
20
2
36 4
2
36 4
2
1296 4
2
1280 16 4
2
) 320 ( 1 4 ) 4 ( ) 4 (
2
4
2
1
2 , 1
2 2
2 , 1


Dakle bilo je 20 dečaka u grupi.

Priroda rešenja kvadratne jednačine

Diskriminanta (D) kvadratne jednačine 0
2
= + + c bx ax je izraz ac b 4
2
− (ono pod
korenom) Dakle:
2
4 D b ac = −

Sada formulu za rešavanje možemo zapisati i kao:
a
D b
x
2
2 , 1
± −
=

Za kvadratnu jednačinu c bx ax + +
2
sa realnim koeficijentima važi:

1) Jednačina ima dva rezličita realna rešenja ako i smo ako je 0 > D
2 1
( x x = R ∈
2 1
x x ≠ akko ) 0 > D

2) Jednačina ima jedno dvostruko realno rešenje ako i samo ako je 0 = D
2 1
( x x = R ∈ akko ) 0 = D
www.matematiranje.com

320
4
1
− =
− =
=
c
b
a
5
3) Jednačina ima jedan par konjugovano kompleksnih rešenja akko je 0 < D
bi a x bi a x − = + =
2 1
, ( akko ) 0 < D

Primer 1) Ispitati prirodu rešenja kvadratnih jednačina u zavisnost od parametara:

a) 0 3
2
= + + m x x
b) 0 5 ) 1 ( 2 ) 3 (
2
= − + + − + n x n x n

a) 0 3
2
= + + m x x ⇒
m m ac b D 4 9 1 4 3 4
2 2
− = ⋅ ⋅ − = − =

1) 0 > D ⇒ 0 4 9 > − m
→ − > − 9 4m PAZI: Okreće se znak

4
9
4
9
<


<
m
m


2) 0 = D ⇒ 0 4 9 = − m ⇒
4
9
= m
3) 0 < D ⇒ 0 4 9 < − m ⇒
4
9
> m

Dakle: - za
4
9
< m rešenja su realna i različita
- za
4
9
= m rešenja su realna i jednaka
- za
4
9
> m rešenja su konjugovano-kompleksni brojevi


b) 0 5 ) 1 ( 2 ) 3 (
2
= − + + − + n x n x n

5
) 1 ( 2
3
− =
+ − =
+ =
n c
n b
n a
⇒ PAZI: ovde je odmah 0 3 ≠ + n da bi jednačina bila kvadratna


www.matematiranje.com
m c
b
a
=
=
=
3
1
6

[ ]
2
2
2 2
2
4 2( 1) 4( 3)( 5)
4( 2 1) 4( 5 3 15)
4
D b ac n n n
n n n n n
n
= − = − + − + −
= + + − − + −
=
2
8 4 4 n n + + − 20 12 60
16 64
n n
D n
+ − +
= +


1) 0 > D 16 64 0 16 64 4, 4 n n n n + > ⇒ > − ⇒ > − > − R x x ∈ ≠
2 1


2) 0 = D 16 64 0 4 n n + = ⇒ = − R x x ∈ =
2 1


3) 0 < D 16 64 0 4 n n + < ⇒ < −
1
x i
2
x su konjugovano-kompleksni brojevi.


Primer 2) Za koje vrednosti parametra R k ∈ jednačina 0 2 ) 1 (
2
= + + + x k kx ima
dvostruko rešenje?

Rešenje: Ovde nam treba da je 0 = D i naravno 0 ≠ a , jer ako je 0 = a jednačina nije
kvadratna.

0 2 ) 1 (
2
= + + + x k kx ⇒
⇒ 0 ≠ k


0 1 6
1 6 8 1 2 2 4 ) 1 ( 4
2
2 2 2 2
= + − =
+ − = − + + = ⋅ ⋅ − + = − =
k k D
k k k k k k k ac b D


Sada rešavamo novu kvadratnu jednačinu ‘’po k’’

0 1 6
2
= + − k k ⇒2 2
1,2
( 6) ( 6) 4 1 1 4 6 32
2 2 2
Malo sredimo : 32 16 2 4 2
b b ac
k
a
− − ± − − ⋅ ⋅ − ± − ±
= = =
= ⋅ =


Pa je:

www.matematiranje.com

2
1
=
+ =
=
c
k b
k a
1
6
1
=
− =
=
c
b
a
7
( )
2 2 3
2 2 3
2 2 3
2
2 2 3 2
2
2 4 6
2
1
2 , 1
− =
+ =
± =
±
=
±
=
k
k
k

Ovo su rešenja za koja jednačina ( početna ) ima dvostruko rešenje!!!

Primer 3) Za koje vrednosti parametra R m∈ jednačina 1 4
2
+ − x mx ima realna i
različita rešenja?

Rešenje: Ovde dakle mora biti 0 > D i naravno 0 ≠ a


1
4
0
=
− =
≠ ⇒ =
c
b
m m anula ne sme!Dakle, rešenje je ) 4 , 0 ( ) 0 , ( ∪ −∞ ∈ m


Primer 4) Za koje vrednosti parametra m jednačina m x x + −8
2
ima konjugovano-
kompleksno rešenja?

Rešenje: Mora biti 0 < D i 0 ≠ a


m c
b
a
=
− =
≠ =
8
0 1

Primer 5) Za koje vrednosti parametra R k ∈ jednačina 0 3 6
2
= + + x kx nema realna
rešenja?

Rešenje: Kad nema realna rešenja, znači da su konjugovano kompleksna, odnosno 0 < D
i naravno 0 ≠ a .

www.matematiranje.com
4
16 4
0 4 16
0 4 64
1 4 ) 4 (
4
2
2
<
− > −
> −
> − =
⋅ ⋅ − − =
− =
m
m
m
m D
m D
ac b D


) , 16 ( 16
64 4
0 4 64
1 4 ) 8 (
4
2
2
∞ ∈ ⇒ >
− < −
< − =
⋅ ⋅ − − =
− =
m m
m
m D
m D
ac b D
8

0 3 6
2
= + + x kx ⇒ ⇒ 0 ≠ k) , 3 ( 3
36 12
0 12 36
12 36 3 4 6
4
2
2
∞ ∈ ⇒ >
− < −
< −
− = ⋅ ⋅ − =
− =
k k
k
k
k k D
ac b DPrimer 6) Za koje vrednosti parametra R m∈ jednačina 0 5 , 2 ) 1 2 ( ) 1 2 (
2
= + + − + x m x m
ima realna i različita rešenja?

Rešenje: Ovde je 0 > D i 0 ≠ a

0 ≠ a ⇒ 0 1 2 ≠ + m ⇒
2
1
− ≠ m


[ ] [ ]
2
2
2
2
2
4
(2 1) 4 2 1 2, 5
(2 1) 10(2 1)
4 4 1 20 10
4 16 9 0
D b ac
D m m
D m m
D m m m
D m m
= −
= − + − ⋅ + ⋅
= + − +
= + + − −
= − − >


Rešimo najpre 0 9 16 4
2
= − − m m


9
16
4
− =
− =
=
c
b
a
(Pogledaj kvadratne nejednačine):
www.matematiranje.com

3
6
=
=
=
c
b
k a
5 , 2
) 1 2 (
1 2
− =
+ − =
+ =
c
m b
m a
2
1,2
1,2
1
2
4
2
16 256 144 16 20
8 8
36 9
8 2
4 1
8 2
b b ac
m
a
m
m
m
− ± −
=
± + ±
= =
= =
= − = −
9


→ > 0 D biramo gde je +

www.matematiranje.com∞ ∪ ⎟

− ∞ − ∈ ,
2
9
2
1
, m
1
VIETOVE FORMULE. RASTAVLJANJE KVADRATNOG
TRINOMA NA LINEARNE ČINIOCE


Brojevi
1
x i
2
x su rešenja kvadratne jednačine 0
2
= + + c bx ax ako i samo ako je

a
b
x x − = +
2 1
i
a
c
x x = ⋅
2 1


Ove dve jednakosti zovu se Vietove formule.

Čemu one služe?

Osnovna primena da nam pomognu da kada imamo rešenja
1
x i
2
x napravimo kvadratnu
jednačinu:

0 ) (
2 1 2 1
2
= ⋅ + + − x x x x x x

ili bi možda bilo preciznije

[ ] 0 ) (
2 1 2 1
2
= ⋅ + + − x x x x x x a najčešće se ovde uzima 1 = a , pa je to formula

Primer 1: Napisati kvadratnu jednačinu čija su rešenja:

a) 2 , 3
2 1
− = = x x
b) Jedno rešenje je i x 2 1
1
+ =

a) , 3
1
= x 2
2
− = x

6 ) 2 ( 3
1 ) 2 ( 3
2 1
2 1
− = − ⋅ = ⋅
+ = − + = +
x x
x x

Formula je 0 ) (
6
2 1
1
2 1
2
=
⋅ + + −

3 2 1 43 42 1
x x x x x x a
Pa je [ ] 0 6
2
= − − x x a najčešće se uzima
______
1 = a ⇒ 0 6
2
= − − x x
b) i x 2 1
1
+ = , Nemamo drugo rešenje?

Pošto znamo da su rešenja kvadratne jednačine konjugovano kompleksni brojevi to mora
biti: i x 2 1
2
− =

www.matematiranje.com
2
= − = − = − ⋅ + = ⋅
= − + + = +
2 2 2
2 1
2 1
4 1 ) 2 ( 1 ) 2 1 ( ) 2 1 (
2 2 1 2 1
i i i i x x
i i x x

(pošto je 1
2
− = i ) 5 4 1 = + =

Zamenimo u formulu:

0 ) (
2 1 2 1
2
= ⋅ + + − x x x x x x
0 5 2
2
= + − x x je tražena kvadratna jednačina

Primer 2: U jednačini 0 ) 1 3 (
2
= + + − m x m mx odrediti vrednost realnog parametra
mtako da važi: 5
2 1
= + x x

Rešenje:
Kako je 5
2 1
= + x x ⇒
Primer 3: Odrediti vrednost realnog parametra k tako da za
1
x i
2
x jednačine:

0 ) 1 ( 3 4
2
= − + − k x x važi 0 3
2 1
= − x x

Rešenje: 4
1
4
2 1
=

− = − = +
a
b
x x


_______ __________
2 1
2 1
0 3
4= −
= +
x x
x x
rešimo kao sistem

________ __________
2 1
2 1
0 3
4
= + −
= +
x x
x x

3 1 4 4
1 2 2
= ⇒ = ⇒ = x x x
Kako je 2 1 1
1
) 1 ( 3
1 3
2 1
= ⇒ = − ⇒

= ⋅ ⇒ = ⋅ k k
k
a
c
x x
www.matematiranje.com
m c
m b
m a
=
+ − =
=
) 1 3 (
m
m
m
m
x x
a
b
x x
1 3 ) 1 3 (
2 1
2 1
+
=
+ −
− = +
− = +
2
1
1 2
1 5 3
5 1 3
5
1 3
=
− = −
− = −
= +
=
+
m
m
m m
m m
m
m
) 1 ( 3
4
1
− =
− =
=
k c
b
a
3
Primer 4: U jednačini 0 ) 1 (
2
= + + − m x m x odrediti realan broj m tako da njena rešenja
zadovoljavaju jednakost 10
2
2
2
1
= + x x

Rešenje:

Ovaj izraz
2
2
2
1
x x + → se često javlja u zadacima. Da ga izvedemo kao formulicu pa ćemo
je gotovu upotrebljavati u drugim zadacima.

Krenimo od poznate formule za kvadrat binoma:
2
2 2 1
2
1
2
2 1
2 ) ( x x x x x x + + = +

Odavde je:
2 2 2
1 2 1 2 1 2
( ) 2 x x x x x x + = + − ZAPAMTI!!!

Vratimo se u zadatak:

10 2 ) ( 10
2 1
2
2 1
2
2
2
1
= − + ⇒ = + x x x x x x

3
3
9
9
1 10
10 2 1 2
10 2 ) 1 (
2
1
2
2
2
2
− =
=
± =
=
− =
= − + +
= − +
m
m
m
m
m
m m m
m m


Primer 5: Odrediti koeficijente p i q kvadratne jednačine 0
2
= + + q px x tako da
njena rešenja budu
q x
p x
=
=
2
1


Rešenja:

⇒ ⇒= ⋅
− = +
q q p
p q p
0
0 2
= −
= +
q pq
q p

www.matematiranje.com
m c
m b
a
=
+ − =
=
) 1 (
1

1 2
1 2
( 1)
1
1
1
b m
x x m
a
c m
x x m
a
− +
+ = − = − = +
+ = = =
q c
p b
a
=
⇒ =
= 1
q
a
c
x x
p
p
a
b
x x
= = ⋅
− = − = − = +
2 1
2 1
1
4
Iz druge jednačine sistema: 0 ) 1 ( 0 = − ⇒ = − p q q pq pa je q = 0 ili 1 = p

Za ⇒ = 0 q vratimo u prvu jednačinu:
0 0 0 2 0 2 = ⇒ = + ⇒ = + p p q p
Za 2 0 2 0 2 1 − = ⇒ = + ⇒ = + ⇒ = q q q p p
Dakle ta kvadratna jednačina je:

0
2
= + + q px x ⇒ 0
2
= x za 0 = p i 0 = q
⇒ 0 2
2
= − + x x za 1 = p ∧ 2 − = q


Rastavljanje kvadratnog trinoma na činioce

Kvadratni trinom po x je izraz oblika: c bx ax + +
2
gde su → c b a , , brojevi i 0 ≠ a .
Brojevi b a, i c su koeficijenti kvadratnog trinoma.

Ako su
1
x i
2
x rešenja kvadratne jednačine 0
2
= + + c bx ax onda je:

) )( (
2 1
2
x x x x a c bx ax − − = + +

Primer1: Kvadratni trinom:

a) 6 5
2
+ + x x
b) 2 2
2
+ + x x
rastaviti na činioce.

a) 0 6 5
2
= + + x x najpre rešimo kvadratnu jednačinu:
Formula: ) 2 )( 3 ( ) 2 )( 3 ( 1 ) )( (
2 1
− − = − − = − − x x x x x x x x a
Dakle: ) 2 )( 3 ( 6 5
2
− − = + + x x x x

www.matematiranje.com
6
5
1
=
− =
=
c
b
a
1
24 25
4
2
=
− =
− =
D
D
ac b D
2
3
2
1 5
2
2
1
2 , 1
=
=
±
=
± −
=
x
x
a
D b
x
5
b) 0 2 2
2
= + + x x ⇒ 2 , 2 , 1 = = = c b a 4 8 4 − = − = D


) 1 )( 1 ( 1 ) )( (
2 1
i x i x x x x x a + + − + = − −
Dakle: ) 1 )( 1 ( 2 2
2
i x i x x x + + − + = + +

Primer 2: Skratiti razlomak:
12 7 12
8 2 3
2
2
− −
− +
x x
x x


Rešenje: Uzećemo posebno imenilac , posebno brojilac i rastaviti ih na činioce.

0 8 2 3
2
= − + x x


Dakle: ) 2 )(
3
4
( 3 ) )( ( 8 2 3
2 1
2
+ − = − − = − + x x x x x x a x x

0 12 7 12
2
= − − x x


Dakle:
2
1 2
4 3
12 7 12 ( )( ) 12( )( )
3 4
x x a x x x x x x − − = − − = − +
Vratimo se sad u razlomak
www.matematiranje.com
i x
i x
i i
x
− − =
+ − =
± −
=
± −
=
1
1
2
) 1 ( 2
2
2 2
2
1
2 , 1
8
2
3
− =
=
=
c
b
a
2
4
4 4 3 8
4 96
100
D b ac
D
D
D
= −
= + ⋅ ⋅
= +
=
2
6
10 2
3
4
6
8
6
10 2
6
10 2
2
2
1
2 , 1
2 , 1
− =
− −
=
= =
+ −
=
± −
=
± −
=
x
x
x
a
D b
x
12
7
12
− =
− =
=
c
b
a
2
4
4 4 3 ( 12)
49 576
625
D b ac
D
D
D
= −
= − ⋅ ⋅ −
= +
=
1,2
1,2
1
2
2
7 25
24
7 25 32 4
24 24 3
7 25 18 3
24 24 4
b D
x
a
x
x
x
− ±
=
±
=
+
= = =

= = − = −
6
2
2
3
3 2 8
12 7 12
x x
x x
+ −
=
− −
4
( )
3
x − ( 2)
12
x +
4
( )
3
x −
2
3
3
4( )
( )
4
4
x
x
x
+
=
+
+


Naravno uz uslov
3
4
0
3
4

≠ −
x
x
i
4
3
0
4
3
− ≠
≠ +
x
x


Primer 3: Skratiti razlomak:
3 2
1
2
3
− −
+
x x
x


Rešenje: 0 3 2
2
= − − x x


Dakle: ) 1 )( 3 ( )) 1 ( )( 3 ( 1 ( ) )( ( 3 2
2 1
2
+ − = − − − = + + = − − x x x x x x x x a x x

→ +1
3
x ćemo rastaviti po formuli:
3 3 2 2
( )( ) A B A B A AB B + = + − + VIDI POLINOMI

pa je: ) 1 )( 1 ( 1
2 3
+ − + = + x x x x

Vratimo se u razlomak:

3
2
( 1)
1
2 3
x
x
x x
+
+
=
− −
2
( 1)
( 3) ( 1)
x x
x x
− +
− +
2
1
3
x x
x
− +
=

naravno uz uslov
3
0 3

≠ −
x
x
i
1
0 1
− ≠
≠ +
x
x


U nekim zadacima nam traže da rešenja budu pozitivna (ili negativna). Pokažimo koji su
to uslovi:

1) Rešenja
1
x i
2
x kvadratne jednačine sa realnim koeficijentima su:
realna i pozitivna ⇔ , 0 ≥ D 0 , 0 > <
a
c
a
b
www.matematiranje.com
3
2
1
− =
− =
=
c
b
a
16
12 4
4
2
=
+ =
− =
D
D
ac b D
1
3
2
4 2
2
2
1
2 , 1
2 , 1
− =
=
±
=
± −
=
x
x
x
a
D b
x
7
2) Rešenja
1
x i
2
x kvadratne jednačine sa realnim koeficijentima su:
realna i negativna ⇔ , 0 ≥ D 0 , 0 > >
a
c
a
b

Ova razmišljanja (teoreme) proizilaze iz Vietovih pravila:
→ Da bi rešenja bila realna je 0 ≥ D

a
b
x x − = +
2 1
i
a
c
x x = ⋅
2 1


1)
1
x i
2
x pozitivna ⇒
2)
1
x i
2
x negativna ⇒


(minus puta minus je plus)

Primer: Odrediti parameter m tako da rešenja jednačine 0 1 2 3
2
= − + − m x x budu
pozitivna.

Rešenja: Iz 0 1 2 3
2
= − + − m x x vidimo da je

0 ≥ D , 0 <
a
b
, 0 >
a
c

m D
m D
m D
ac b D
8 13
4 8 9
) 1 2 ( 1 4 ) 3 (
4
2
2
− =
+ − =
− ⋅ ⋅ − − =
− =


0 ≥ D ⇒ ( Pazi: znak se okreće)
⇒ <

⇒ < 0
1
3
0
a
b
Zadovoljeno!!!

0
1
1 2
0 <

⇒ >
m
a
c


2
1
1 2
0 1 2
<
<
< −
m
m
m
8
13
,
2
1
m
0 0
0 0
2 1
2 1
> ⇒ > ⋅
< ⇒ > +
a
c
x x
a
b
x x
0 0
0 0
2 1
2 1
> ⇒ > ⋅
> ⇒ < +
a
c
x x
a
b
x x
1 2
3
1
− =
− =
=
m c
b
a
8
13
13 8
0 8 13

− ≥ −
≥ −
m
m
m
1
NEKE JEDNAČINE KOJE SE SVODE NA KVADRATNE1) Bikvadratna jednačina

To je jednačina oblika: 0
2 4
= + + c bx ax Uvodimo smenu t x =
2
, dobijamo jednačinu
0
2
= + + c bt at , nadjemo
a
ac b b
t
2
4
2
2 , 1
− ± −
= i vratimo se u smenu:


1
2
t x = i
2
2
t x =

1 2 , 1
t x ± = i
2 4 , 3
t x ± =

Primer1: 0 3 4
2 4
= + − x x

⇒ = + − 0 3 4
2 4
x x smena t x =
2

0 3 4
2 4
= + − t t


1
2
2 4
3
2
2 4
2
2 4
2
12 16 4
1 2
3 1 4 ) 4 ( ) 4 (
2
4
2
1
2 , 1
2 2
2 , 1
=

=
=
+
=
±
=
− ±
=

⋅ ⋅ − − ± − −
=
− ± −
=
t
t
t
a
ac b b
t


Vratimo se u smenu:i

www.matematiranje.com
3
4
1
=
− =
=
c
b
a
3
3
3
3
2
1
2 , 1
2
1
2
− =
+ =
± =
=
=
x
x
x
x
t x
1
1
1
1
4
3
4 , 3
2
2
2
− =
+ =
± =
=
=
x
x
x
x
t x
2
Primer 2: ) 83 8 ( 2 ) 5 ( ) 5 4 (
4 2 2 2 2
− = + + − x x x


0 166 50 30
166 16 25 10 25 40 16
) 83 8 ( 2 ) 5 ( ) 5 4 (
2 4
4 2 4 2 4
4 2 2 2 2
= + + −
− = + + + + −
− = + + −
x x
x x x x x
x x x

0 216 30
2 4
= + − x x → Bikvadratna, smena: t x =
2


2
30 216 0 t t − + =


12
2
24
18
2
36
2
6 30
2
864 900 30
2
4
2
1
2 , 1
2
2 , 1
= =
= =
±
=
− ±
=
− ± −
=
t
t
t
a
ac b b
t

Vratimo se u smenu:


2 2
2 2
2 2
12
12
4
3
4 , 3
4 , 3
2
− =
+ =
± =
± =
=
x
x
x
x
xPrimer 3:

3 ) 2 ( 2 ) 2 (
2 2 2
= − − − x x x x

Ovo liči na bikvadratnu jednačinu, ali je mnogo bolje uzeti smenu: t x x = − 2
2


t x x = − 2
23
2
1
− =
− =
=
c
b
a


www.matematiranje.com

216
30
1
=
− =
=
c
b
a
2 3
2 3
2 3
18
18
2
1
2 , 1
2 , 1
2
− =
+ =
± =
± =
=
x
x
x
x
x
0 3 2
3 2
2
2
= − −
= −
t t
t t
3
1
3
2
4 2
2
12 4 2
2
4
2
1
2 , 1
2
2 , 1
− =
=
±
=
+ ±
=
− ± −
=
t
t
t
a
ac b b
t


Vratimo se sada u smenu:


0 1 2
1 2
2
2
2
2
2
= + −
− = −
= −
x x
x x
t x x


Sada rešavamo dve nove kvadratne jednačine po x.


1
1
2
0 2
2
4 4 2
4
3
4 , 3
4 , 3
=
=
±
=
− ±
=
x
x
x
x


Dakle, rešenja su: { } 1 , 1 , 1 , 3 −

Primer 4: 5625 , 0 ) 3 )( 2 )( 1 ( = + + + x x x x

Ovo baš i ne liči na bikvadratnu jednačunu, a ne ‘’vidi se’’ da ima neka pametna smena.
Ako sve pomnožimo tek tad smo u problemu!!!
Probajmo da pomnožimo prva dva, i druga dva, da vidimo šta će da ispadne…

5625 , 0 ) 6 2 3 )( (
2 2
= + + + + x x x x x
→ = + + + 5625 , 0 ) 6 5 )( (
2 2
x x x x Neće!!!

Probajmo onda prvi i četvrti, a drugi i treći!!!

5625 , 0 ) 3 )( 2 )( 1 ( = + + + x x x x


www.matematiranje.com

0 3 2
3 2
2
2
2
1
2
= − −
= −
= −
x x
x x
t x x
3
2
1
− =
− =
=
c
b
a
1
3
2
4 2
2
12 4 2
2
1
2 , 1
2 , 1
− =
=
±
=
+ ±
=
x
x
x
x
1
2
1
=
− =
=
c
b
a
4
5625 , 0 ) 2 3 )( 3 (
5625 , 0 ) 2 1 2 )( 3 (
2 2
2 2
= + + +
= + + + +
x x x x
x x x x x


E, ovo je već bolje ⇒ Smena: t x x = +3
2


0 5625 , 0 2
5625 , 0 ) 2 (
2
= − +
= + ⋅
t t
t t

25 , 2
25 , 0
2
5 , 2 2
2
25 , 2 4 2
2
1
2 , 1
− =
+ =
± −
=
+ ± −
=
t
t
t


Vratimo se u smenu:


0 25 , 2 3
25 , 2 3
2
2
= − +
+ = +
x x
x x


2
3
2
0 3
2
9 9 3
4 3
4 , 3
4 , 3
− = =
± −
=
− ± −
=
x x
x
x
5) Reši jednačinu 0 4
5
3 5
2
2
= +
− +
+
− +
x x
x
x
x x


0 4
5
3
5
0 4
5
3 5
2
2
2
2
= +
− +
⋅ +
− +
= +
− +
+
− +
x x
x
x
x x
x x
x
x
x x


Ovde je zgodno uzeti smenu t
x
x x
=
− + 5
2
, jer je onda
t x x
x 1
5
2
=
− +


0 3 4
0 4 3
/ 0 4
1
3
2
2
= + +
= + +
⋅ = + ⋅ +
t t
t t
t
t
t

www.matematiranje.com

0 25 , 0 3
25 , 0 3
2
2
= − +
+ = +
x x
x x
2
10 3
2
10 3
2
10 3
2
1 9 3
2
1
2 , 1
2 , 1
− −
=
+ −
=
± −
=
+ ± −
=
x
x
x
x
5

3
1
2
2 4
2
12 16 4
2
1
2 , 1
− =
− =
± −
=
− ± −
=
t
t
t

Vratimo se u smenu:

1
5
2
− =
− +
x
x x
ili 3
5
2
− =
− +
x
x x

0 5 2
0 5
5
2
2
2
= − +
= + − +
− = − +
x x
x x x
x x x

0 5 4
0 3 5
3 5
2
2
2
= − +
= + − +
− = − +
x x
x x x
x x x

( )
2
6 1 2
2
6 2 2
2
24 2
2
20 4 2
2 , 1
2 , 1
2 , 1
2 , 1
± −
=
± −
=
± −
=
+ ± −
=
x
x
x
x

5
1
4
3
− =
=
x
x

6 1
6 1
2
1
− − =
+ − =
x
x


{ } 5 , 1 , 6 1 , 6 1 − − − + − su rešenja.

Binomne jednačine

To su jednačine oblika:
0 = ± B Ax
n

gde su 0 > A i 0 > B

Najpre pokušamo da datu jednačinu rastavimo na činioce upotrebom poznatih formula,
pa koristimo 0 0 = ⇔ = ⋅ M N M v 0 = N

Uvek ovu jednačinu možemo rešiti smenom
n
B
x y
A
= , koja binomnu jednačinu svede
na oblik 0 1= ±
n
y
www.matematiranje.com
2
20 16 4
2 , 1
+ ± −
= x
2
6 4
2 , 1
± −
= x
6
Primer 1 0 27 8
3
= − x

Pazi: Pogrešno je
jer se ‘’gube’’
rešenja!!!


Upotrebićemo formulu

0 ) 3 3 2 ) 2 )(( 3 2 (
) )( (
2 2
2 2 3 3
= + ⋅ + −
+ + − = −
x x x
B AB A B A B A

⇒ = + + − 0 ) 9 6 4 )( 3 2 (
2
x x x odavde je:

2
3
3 2
0 3 2
1
=
=
= −
x
x
x
ili
4
3 3 3
8
) 3 3 3 ( 2
8
3 6 6
4
3 3 3
8
) 3 3 3 ( 2
8
3 6 6
3
2
i i i
x
i i i
x
− −
=
− −
=
− −
=
+ −
=
+ −
=
+ −
=

PAZI: i i 3 6 3 36 1 108 108 = ⋅ ⋅ = − ⋅ = −


Primer 2 0 729
6
= − x


0 3
0 729
6 6
6
= −
= −
x
x

→ = − 0 ) 3 ( ) (
2 3 2 3
x Razlika kvadrata
www.matematiranje.com
0 3 ) 2 (
0 27 8
3 3
3
= −
= −
x
x
2
3
8
27
8
27
27 8
3
3
3
=
=
=
=
x
x
x
x
2
2,3
2,3
2
3
4 6 9 0
6 36 144
8
6 108 6 6 3
8 8
6 6 3
8
6 6 3
8
x x
x
i
x
i
x
i
x
+ + =
− ± −
=
− ± − − ±
= =
− +
=
− −
=
7
3 3 3 3
2 2
( 3 )( 3 ) 0
( 3)( 3 9)( 3)( 3 9) 0
x x
x x x x x x
− + =
− + + + − + =


0 3 = − x ili 0 9 3
2
= + + x x ili 0 3 = + x ili 0 9 3
2
= + − x x

1
3 x =

2
3 3 3
2
i
x
− +
=
3
3 3 3
2
i
x
− −
=

3 0 x + = →
4
3 x = −
2
3 9 0 x x − + = →
2
36 9 3
6 , 5
− ±
= x


5
3 3 3
2
i
x
+
=
6
3 3 3
2
i
x

=

PAZI: i i 3 3 3 9 1 27 27 = ⋅ ⋅ = − ⋅ = −

Primer 3.: Rešimo jednačinu:

0 2 5
3
= + x

Rešenje: Sad se ne može upotrebiti formula, pa idemo na smenu:


n
B
x y
A
= , kako je A=5, B=2, 3 = n
smena je
3
2

5
x y =


0 2 2
0 2
5
2
5
0 2
5
2
5
3
3
3
3
= + ⋅
= + ⋅ ⋅
= +

y
y
y

⇒ = + ⋅ 0 ) 1 ( 2
3
y 0 1
3
= + y (zbir kubova)
www.matematiranje.com

8
3 3 3
2
27 3
2
36 9 3
3 , 2
3 , 2
i
x
x
± −
=
− ± −
=
− ± −
=
2
1
( 1)( 1) 0
1 0
1
y y y
y
y
+ − − =
+ =
= −
8


Vratimo se u smenu:i


Primer 4 Rešiti jednačinu

0 17 11
4
= − x

Rešenje: I ovde ne možemo lako datu jednačinu rastaviti na činioce; zato upotrebljavamo
smenu:
n
A
B
y x =

Kako je 4 = n , 17 = B , 11 = A ⇒ = x
4
11
17
y

4
4
4
4 4 4 2 2
2 2
2
17
11 17 0
11
17
11 17 0
11
17 17 0 17( 1) 0 1 0 ( ) 1 0
( 1)( 1) 0
( 1)( 1)( 1) 0
y
y
y y y y
y y
y y y
⎛ ⎞
⋅ − =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⋅ − =
⋅ − = ⇒ − = ⇒ − = → − =
− + =
− + + =

2
3 1
2
3 1
2
3 1
2
4 1 1
0 1
3
2
3 , 2
3 , 2
2
i
y
i
y
i
y
y
y y

=
+
=
±
=
− ±
=
= − −
3
2
3 3
1
3
5
2
2
3 1
5
2
5
2
1
5
2

+
=
− = ⋅ − =
=
i
x
x
y x
3
3
5
2
2
3 1


=
i
x
9
0 1= − y ili 0 1= + y ili 0 1
2
= + y
1
1
= y 1
2
− = y 1
2
− = y

i y
i y
+ =
± = − ± =
3
4 , 3
1

i y − =
4


Vratimo se u smenu = x
4
11
17
y

;
11
17
11
17
1
4 4
1
= ⋅ = x
4 4
2
11
17
11
17
1 − = − = x
;
11
17
4
3
i x =
4
4
11
17
i x − =

Trinomne jednačine

To su jednačine oblika

0
2
= + + c bx ax
n n


gde su b a, i c realni brojevi (različite od nule).
Rešava se smenom
2 2
t x t x
n n
= ⇒ = . Rešavamo kvadratnu po t , pa se vratimo u smenu.

Primer 1: Reši jednačinu

0 8 7
3 6
= − + x x
Rešenje:
3 2 3
( ) 7 8 0 x x + − = cmena t x =
3

0 8 7
2
= − + t t

8
1
2
9 7
2
1
2 , 1
− =
=
± −
=
t
t
t


Vratimo se u smenu:

Iliili
www.matematiranje.com
0 ) 1 )( 1 (
0 1
1
2
3
3
= + + −
= −
=
x x x
x
x
0 1= − x
0 1
2
= + + x x
3
3
3 3
2
8
8 0
2 0
( 2)( 2 4) 0
x
x
x
x x x
= −
+ =
+ =
+ − + =
10
0 2 = + x ili 4 2
2
+ − x x
2
4
− = xPrimer 2: Rešiti jednačinu:

8 4
17 16 0 x x − + =

Rešenje:
4 2 4
2
( ) 17 16 0
17 16 0
x x
t t
− + =
− + =
smena: t x =
4


1
16
2
15 17
2
1
2 , 1
=
=
±
=
t
t
t


Vratimo se u smenu:

ili 1
4
= x

0 ) 1 )( 1 )( 1 (
0 ) 1 )( 1 (
0 1
2
2 2
4
= + + −
= + −
= −
x x x
x x
x

ili ili

ili ili , ,


Dakle rešenja su:

{ } i i i i − + − − − , , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2


www.matematiranje.com
2,3
1 3
2
i
x
− ±
= 1
1
= x
i x
i
x
x
3 1
2
3 2 2
2
12 2
6 , 5
6 , 5
6 , 5
± =
±
=
− ±
=
i x
i x
x
x
2
2
4
4
4
3
4 , 3
2
− =
+ =
− ± =
− =
16
4
= x
0 ) 4 )( 2 )( 2 (
0 ) 2 )( 2 (
0 2
0 16
2
2 2 2 2
4 4
4
= + + −
= + −
= −
= −
x x x
x x
x
x
0 2 = − x 0 2 = + x
0 4
2
= + x
2
2
− = x 2
1
= x
0 1= − x 0 1
2
= + x 0 1= + x
1
5
= x 1
6
− = x
i x
i x
x
x
− =
+ =
− ± =
− =
8
7
8 , 7
2
1
1
11
Simetrične (recipročne) jednačine


To su jednačina oblika:

0 ...
2 2 1
= + + + + + +
− −
a bx cx cx bx ax
n n n


Gde su ... , , c b a realni brojevi. Naziv simetrične potiče jer su koificijenti uz
k n
x

i
k
x
) ... 2 , 1 , 0 ( n k = jednaki.

Drugo ime recipročne su dobile zbog osobina: Ako je α = x jedno rešenje, onda je i
α
1
= x takodje rešenje date jednačine i važi osobina: Ako je najveći stepen − n neparan
broj, tada je 1
1
− = x jedno rešenje simetrične jednačine!!!

Postupak rešavanja

- Ako je jednačina neparnog sistema podelimo je sa ) 1 ( + x i dobijemo jednačinu
parnog sistema
- Celu jednačinu podelimo sa’’srednjim’’ članom i grupišemo odgovarajuće
članove.

- Uzimamo smenu
1
x t
x
+ = , odavde je ako kvadriramo:

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1 1
2
1
t
x
x
t
x x
x x
t
x
x
= + +
= + ⋅ ⋅ +
=


+

→ − = + 2
1
2
2
2
t
x
x ZAPAMTI

12
ili
3
3
3
3
3
3
3
3 2
2 3
3
3
1 1
3
1 1
3 3
1 1
3
1
2
1
t
x x
x x
t
x x
x x
t
x x
x
x
x x
t
x
x
= + ⎟

+ +
= + + +
= + + + ⋅ +
=


+


3 3
3
1
3 x t t
x
+ = − → ZAPAMTI

itd…

Primer1: Rešiti jednačinu:

0 2 3 16 3 2
2 3 4
= + + − + x x x x

Rešenje: Celu jednačinu delimo sa
2
x jer je on srednji član. Dakle

0
2 3 16 3 2
2 2 2
2
2
3
2
4
= + +

− +
x x
x
x
x
x
x
x
x

0
1
2
1
3 16 3 2
2
2
= ⋅ + ⋅ + − +
x x
x x grupišemo članove!!!
0 16
1
3
1
2
2
= − ⎟

+ + ⎟

+
x
x
x
x smena: t
x
x = +
1

0 20 3 2
0 16 3 4 2
0 16 3 ) 2 ( 2
2
2
2
= − +
= − + −
= − + −
t t
t t
t t

4
13 3
4
160 9 3
2 , 1
± −
=
+ ± −
= t
4
1
− = t ,
2
5
2
= t


www.matematiranje.com


13
Vratimo se u smenu:

i
2
1
2
4
16 25 5
0 2 5 2
5 2 2
2
5 1
4
3
4 , 3
2
2
=
=
− ±
=
= + −
= +
= +
x
x
x
x x
x x
x
x


Dakle, rešenja su 2 i
2
1
i 3 2 + − i 3 2 − − i recipročna su!!! Za 2 i
2
1
je to
očigledno, a šta je sa 3 2 + − i 3 2 − − ?


3 2
1
3 2
3 ) 2 (
3 2
3 2
1
3 2
1
3 2
2
− −
=
− −
− −
=
− −
− −

+ −
=
+ −


Sad vidimo (posle racionalizacije) da su i ona takodje recipročna.

Primer 2: Rešiti jednačinu:

0 12 16 37 37 16 12
2 3 4 5
= + + − − + x x x x x

Rešenje:

Ovo je jednačina petog stepena, pa je jedno rešenje 1 − = x , pa ćemo celu
jednačinu podeliti sa ) 1 ( + x

12 4 41 4 12 ) 1 ( : ) 12 16 37 37 16 12 (
2 3 4 2 3 4 5
+ + − + = + + + − − + x x x x x x x x x x
Pogledaj deljenje polinoma!!!

Dalje radimo:


0
1
12
1
4 41 4 12
: / 0 12 4 41 4 12
2
2
2 2 3 4
= ⋅ + ⋅ + − +
= + + − +
x x
x x
x x x x x
www.matematiranje.com
3 2
3 2
2
4 16 4
0 1 4
4 1
4
1
2
1
2 , 1
2
2
− − =
+ − =
− ± −
=
= + +
− = +
− = +
x
x
x
x x
x x
x
x
14
0 41
1
4
1
12
2
2
= − ⎟

+ + ⎟

+
x
x
x
x
Smena 2
1 1
2
2
2
− = + ⇒ = + t
x
x t
x
x

0 65 4 12
0 41 4 24 12
0 41 4 ) 2 ( 12
2
2
2
= − +
= − + −
= − + −
t t
t t
t t


2
5
6
13
24
56 4
2
1
2 , 1
− =
=
± −
=
t
t
t


Vratimo se u smenu:


6
13 1
= +
x
x i
2
5 1
− = +
x
x
0 6 13 6
2
= + − x x 0 2 5 2
2
= + + x x

2
2
1
4
3 5
4
3
4 , 3
− =
− =
± −
=
x
x
x
Dakle:


− − − 1 , 2 ,
2
1
,
3
2
,
2
3
su rešenja

Veoma slične simetričnim su KOSOSIMETRIČNE jednačine, one su oblika
1 2 2
... 0
n n n
ax bx cx cx bx a
− −
+ + + − − − = tj. koeficijenti uz
k
x i
k n
x

su suprotni
koeficijenti

Ako je kososimetrična jednačina neparnog sistema, jedno rešenje je uvek 1
1
= x
Postupak rešavanja je sličan!!!
www.matematiranje.com

3
2
12
8
2
3
12
18
12
5 13
2
1
2 , 1
= =
= =
±
=
x
x
x
15

Primer 3:

0 1 7 16 16 7
2 3 4 5
= − + − + − x x x x x kososimetrična
Pošto je njeno rešenje 1
1
= x , celu jednačinu delimo sa ) 1 ( − x

1 6 10 6 ) 1 ( : ) 1 7 16 16 7 (
2 3 4 2 3 4 5
+ − + − = − − + − + − x x x x x x x x x x

Dobijena jednačina:

0 1 6 10 6
2 3 4
= + − + − x x x x je simetrična
2
: / x

0
1 1
6 10 6
0 1 6 10 6
2
2
2 3 4
= + ⋅ − + −
= + − + −
x x
x x
x x x x

itd…

Dobijena rešenja su 3 2 , 3 2 , 1 , 1
4 3 2 1
− = + = = = x x x x i 1
5
= x

www.matematiranje.com
1
SISTEMI KVADRATNIH JEDNAČINA SA DVE
NEPOZNATE


Razlikovaćemo nekoliko tipa sistema:

1) Sistem od jedne kvadratne i jedne linearne jednačine sa dve nepoznate

Postupak: Iz linearne jednačine izrazimo x ili y (šta nam je lakše). To zamenimo u
kvadratnu jednačinu i nju posle sredjivanja rešimo. Ako ima rešenja, njih vraćamo u
''ono'' što smo izrazili.

Primer 1) Reši sistem:

0 2 3 2 2
2 2
= − + + x y x
________________
2 2 x y − = −

0 2 3 2 2
2 2
= − + + x y x
→ − = −
______ __________
2 2y x odavde izrazimo x (lakše) x zamenimo u gornju jednačinu
2 2 − = y x
2 2
2 2
2 2
2
2
2(2 2) 2 6 6 2 0
2(4 8 4) 2 6 6 2 0
8 16 8 2 6 8 0
10 10 0/ :10
0
( 1) 0
y y y
y y y y
y y y y
y y
y y
y y
− + + − − =
− + + + − − =
− + + + − =
− =
− =
− =

0
1
= y ∨ 0 1= − y
1
2
= y ⇒


Rešenj su: ) 0 , 2 ( ) , (
1 1
− = y x i ) 1 , 0 ( ) , (
2 2
= y x

Primer 2) Rešiti sistem:

2 2
________________
3 2 2 3 4 0
2 5 0
x xy y x y
x y
+ + + − =
− + =


www.matematiranje.com
0 2 1 2
2 2 0 2
2
1
= − ⋅ =
− = − ⋅ =
x
x
2

2 2
________________
2 2
2 2 2
2 2
2
2
3 2 2 3 4 0
2 5 0
2 5
3 2 (2 5) 2(2 5) 3 4(2 5) 0
3 4 10 2(4 20 25) 3 8 20 0
7 10 8 40 50 3 8 20 0
15 45 30 0/ :15
3 2 0
x xy y x y
x y
y x
x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x
x x
x x
+ + + − =
− + =
= +
+ + + + + − + =
+ + + + + + − − =
+ + + + + − − =
+ + =
+ + =2
1
2
1 3
2
4
2
1
2
2 , 1
− =
− =
± −
=
− ± −
=
x
x
a
ac b b
x


Zamenom
1
x i
2
x u 5 2 + = x y dobijamo:


1 5 4 5 ) 2 ( 2
3 5 2 5 ) 1 ( 2
2
1
= + − = + − =
= + − = + − =
y
y


Dakle rešenja su: ), 3 , 1 (− ) 1 , 2 (−

2)Sistem od dve kvadratne jednačine, koje sadrže samo
2
ax i
2
ay i slobodne članove

Ovaj sistem je oblika:


Najlakše ga rešiti metodom suprotnih koeficijenata.

Primer 1) Rešiti sistem: 11 6 5
2 2
= − y x

2 2
______________________
7 3 714 x y + =
11 6 5
2 2
= − y x
→ = +
__ __________ __________
2 2
714 3 7 y x Drugu jednačinu množimo sa 2

1539 19
1428 6 14
111 6 5
2
_____ __________ __________
2 2
2 2
=
+

= +
= −
x
y x
y x

www.matematiranje.com
2
3
1
=
=
=
c
b
a
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
c y b x a
c y b x a
= +
= +
3

81
81
2
± =
=
x
x7
7
49
49
147 3
567 714 3
714 3 567
714 3 81 7
714 3 7
2
1
2
2
2
2
2
2 2
− =
+ =
± =
=
=
− =
= +
= + ⋅
= +
y
y
y
y
y
y
y
y
y x


Pazi sad pravimo ‘’kombinacije’’:

(9,7), (9,-7), (-9,7), (-9,-7)

Dakle, ima 4 rešenja!!!

Pre nego se upoznamo sa novim tipom sistema, naučimo šta su to HOMOGENE
jednačine

Njen opšti oblik je:

0
2 2
= + + Cy Bxy Ax

Nju možemo rešiti najlakše smenom yz x = tj.
y
x
z =

( )
2 2
2 2
2
2 2 2
2
2
2 2
0
0
0
0
Ax Bxy Cy
x xy y
y A B C
y y y
x x
y A B C
y y
y Az Bz C
+ + =
⎛ ⎞
+ + =
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ + + =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎝ ⎠
+ + =

0 = y ∨
2
0 Az Bz C + + = nama ovo treba!!!

www.matematiranje.com
9
9
9
2
1
− =
=
± =
x
x
x
4


Vratimo se na stare nepoznate….

y z x
1
= i y z x
2
=

3) Sistem od dve kvadratne jednačine od kojih je jedna homogena


Taj system je oblika:

= + + + + +
= + +
0
0
2 2
2 2
f ry dx cy bxy ax
Cy Bxy Ax


Iz prve jednačine (homogene) dodjemo do dve linearne jednačine, pa svaku od njih
ukombinujemo sa drugom jednačinom sistema tako da dobijemo dva nova sistema
jednačina.

Primer 1: Rešiti sistem jednačina:


→ = + − 0 2 3
2 2
y xy x homogena, prvo nju rešimo

_____ __________ __________
2
0 3 3 = + − − y x x
0 2 3
2 2
= + − y xy x
0 2 3
2
2
2
=
+ −
4 4 3 4 4 2 1
zanima nas ovo samo
y
x
y
x
y z
y
x
= smena zy x =

2
1,2
1
2
3 2 0
3 1
2
2
1
z z
z
z
z
− + =
±
=
=
=


Vratimo se u smenu:

Za 2
1
= z ⇒ y x 2 =

Za
2
1 z = ⇒ x y =
2
1,2
1
2
4
2
...
...
B B AC
z
A
z
z
− ± −
=
=
=
5
Sad ovo zamenimo u drugu jednačinu
_____ __________ __________
2
0 3 3 = + − − y x x
1 2
3 3
2 1 2, 2
4 2
x x = ⋅ = = ⋅ =

Dakle , rešenja su: (2,1),


4
3
,
2
3
,(3,3), (1,1)

Primer 2: Rešiti sistem:


2 2
2 2
___________________________
2 2
2
2
2
6 0
2 2 18
6 0
6 0
x xy y
x xy y
x xy y
x x
y
y y
+ − =
− + =
+ − =
⎛ ⎞
+ − =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

0 6
2
= − + z z Smena z
y
x
=

3
2
2
5 1
2
1
2 , 1
− =
=
± −
=
z
z
z

Dalje je : y x yz x 2 = ⇒ = ili y x 3 − =
Sad pravimo nova dva sistema.
4
3
8
6
1
8
1 7
0 3 7 4
0 3 6 4
0 3 2 3 ) 2 (
0 3 3
2
1
2 , 1
2
2
2
2
= =
=
±
=
= + −
= + − −
= + − ⋅ −
= + − −
y
y
y
y y
y y y
y y y
y x x
1
3
2
2 4
0 3 4 4
0 3 3
0 3 3
2
1
2 , 1
2
2
2
=
=
±
=
= + −
= + − −
= + − −
x
x
x
x y
x x x
y x x
1 , 3
2 1
= = y y
_______ __________ __________
2 2
18 2 2 = + − y xy x
y x 2 =
_______ __________ __________
2 2
18 2 2 = + − y xy x
y x 3 − =
63
1
+ = y 3
2
− = y
3 2
1
⋅ = x 6 ) 3 ( 2
2
− = − ⋅ = x
(6,3) (-6,-3)
17
18
,
17
18
3 i

17
18
,
17
18
3

Dakle opet ima četri rešenja!!!


4) Sistemi koji se svode na homogene jednačine

Opšti oblik ovog sistema je:


_ __________ __________ __________
2
2
2 2
2
2
1
2
1 2
2
1
d y c xy b x a
d y c xy b x a
= + +
= + +


Ideja je da se metodom suprotnih koeficijenata unište
1
d i
2
d I da se dobije homogena
jednačina. Nju rešimo i formiramo dva nova sistema. Ništa bez primera:

Primer 1: Reši sistem:


__ __________ __________
2 2
2 2
7
4 2 3 2
= + +
= + −
y xy x
y xy x
Prvu jednačinu pomnožimo sa 7, a drugu sa -4

www.matematiranje.com
3
9
18 2 4 4
18 2 2 2 ) 2 (
2
2 2 2
2 2
± =
=
= + −
= + ⋅ ⋅ −
y
y
y y y
y y y y
18 17
18 2 6 9
18 2 ) 3 ( 2 ) 3 (
2
2 2 2
2 2
=
= + +
= + ⋅ − ⋅ − −
y
y y y
y y y y
17
18
17
18
17
18
17
18
2
1
2
− =
+ =
± =
=
y
y
y
y
17
18
3
1
− = x
17
18
3
2
= x
7

5 : / 0 10 25 10
28 4 4 4
28 14 21 14
2 2
_____ __________ __________ __________
2 2
2 2
= + −
+

− = − − −
= + −
y xy x
y xy x
y xy x

→ = + − 0 2 5 2
2 2
y xy x Dobili smo homogenu jednačinu!!!


0 2 5 2
2
2
= + −
y
x
y
x
z
y
x
=

2
1
2
4
3 5
0 2 5 2
2
1
2 , 1
2
=
=
±
=
= + −
z
z
z
z z
Vratimo se u smenu

2 =
y
x
ili
2
1
=
y
x


y x 2 = ili x y 2 =


Sada izaberimo jednu od početne dve jednačine (onu sa manje brojke) i formiramo dva
nova sistema:Onda je: Onda je:1
1
1
1
7 7
7 2 4
7 2 ) 2 (
7
2
2
1
2
2
2 2 2
2 2
__ __________ __________
2 2
− =
=
± =
=
=
= + +
= + ⋅ +
= + +
=
y
y
y
y
y
y y y
y y y y
y xy x
y x
2 ) 1 ( 2
2 2
2
1 1
− = − ⋅ =
= ⋅ =
x
y x
1
1
1
1
7 7
7 4 2
7 ) 2 ( 2
7
2
2
1
2
2
2 2 2
2 2
__ __________ __________
2 2
− =
=
± =
=
=
= + +
= + ⋅ +
= + +
=
x
x
x
x
x
x x x
x x x x
y xy x
x y
2 ) 1 ( 2
2 2
2
1 1
− = − ⋅ =
= =
x
x x
8

Odavde su dakle rešenja: Odavde su rešenja
(2,1) i (-2,-1) (1,2), (-1,-2)

Konačno rešenja su:

(2,1), (-2,-1), (1,2), (-1,-2)
5) Rešavanje složenijih slučajeva:Kod sistema koji ne pripadaju nijednim od proučenih tipova, tražimo način da
eliminišemo jednu nepoznatu, sredjujemo jednačine da uvedemo smenu, pravimo da
jedna jednačina bude proizvod jednak nuli…

Ovde nemamo neki ‘’dobar’’ savet, iskustvo je odlučujuće, dakle što više zadataka
uradite, to ćete više ‘’trika’’ naučiti!!!
Bilo kako bilo, evo par primera:


1) Rešiti sistem jednačina:

19 = + + y xy x
→ = +
__________ __________
2 2
84 xy y x izvičimo odavde xy

__________ __________
84 ) (
19
= +
= + +
y x xy
xy y x
Sad uvodimo smene x+y= a i xy=b

12 7
7 12
2
5 19
0 84 19
0 84 19
84 ) 19 (
19
84
19
2 2
1 1
2 , 1
2
2
__ __________
= ⇒ =
= ⇒ =
±
=
= + −
= − −
= − ⋅
− =
= ⋅
= +
b a
b a
a
a a
a a
a a
a b
b a
b a

www.matematiranje.com
9
Vratimo se u smene:

12 = + y x ∧ 7 = xy


3
4
2
1
=
=
x
x

3
1
= y 4
2
= y
Odavde su rešenja:
(4,3), (3,4)
2) Rešiti sistem:

Odavde možemo da drugu jednačinu pomnožimo sa (-1) I da
eliminišemo
2
y


4 2
2 2
_________________
4 2
17
5
12
x y
x y
x x
+ =
− − = −
− =

⇒ = − − 0 12
2 4
x x ovo je bikvadratna jednačina

Smena: t x =
23
4
2
7 1
0 12
2
1
2 , 1
2
− =
=
±
=
= − −
t
t
t
t t

29 6 29 6 12
29 6 29 6 12
2
1
+ = + − =
− = − − =
y
y
( ) ( ) 29 6 , 29 6 , 29 6 , 29 6 + − − +
2
2
(12 ) 7
12 7 0
12 7 0
x x
x x
x x
− =
− − =
− + =
( )
__________ __________
2
1
2 , 1
2 , 1
29 2 6
29 2 6
2
29 2 6 2
2
29 2 12
2
116 12
− =
+ =
±
=
±
=
±
=
x
x
x
x
x y − =12
2
1 7
0 12 7
0 12 7
12 ) 7 (
2 , 1
2
2
±
=
= + −
= − −
= −
x
x x
x x
x x
x y − = 7
7 = + y x

12 = xy
_____ __________
2 2
2 4
5
17
= +
= +
y x
y x
10

Vratimo se u smenu:
Vratimo se u
2 2
2
2
1
2
5
3 5
8 2 2
2 2
2 2
x y
y
y y
y
y
+ =
− + =
= ⇒ = ±
=
= −


Rešenja su:

(2,1), (2,-1), (-2,1), (-2,1),
( )
3 , 2 2 , i
( )
3 , 2 2 , i −
( )
3 , 2 2 , i −
( )
3 , 2 2 , i − −

Dakle ima ih 8.


www.matematiranje.com

2
2
4
2
1
2
2
− =
=
=
=
x
x
x
t x
2
3 4
3
3 3
3 , 3
x
x i
x i x i
= −
= ± − = ±
= + = −
__________
2
1
2
2
2 2
1
1
1
5 4
5
− =
=
=
= +
= +
y
y
y
y
y x
1
KVADRATNA FUNKCIJAKvadratna funkcija je oblika:

c bx ax y + + =
2


Gde je , R x∈ 0 ≠ a i c i b a, su realni brojevi.
Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije c bx ax y + + =
2
je parabola.

Najpre ćemo naučiti kako izgleda grafik funkcije
2
x y = . Napravićemo tablicu za neke
vrednosti promenljive x.

x -3 -2 -1 0 1 2 3
y 9 4 1 0 1 4 9


1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
8
9
y=x
2
x
y


za 3 x = − je 9 ) 3 (
2
= − = y
za
_________
2 − = x je 4 ) 2 (
2
= − = y
za
_________
1 − = x je 1 ) 1 (
2
= − = y
za
_________
0 = x je 0 0
2
= = y
za
_________
1 = x je 1 1
2
= = y
za
_________
2 = x je 4 2
2
= = y
za
_________
3 = x je 9 3
2
= = y
www.matematiranje.com
2

Ovaj grafik će nam uvek služiti kao ‘’početni”. Šta se dešava ako ispred
2
x ima neki
broj?

Naučimo sad grafik
2
ax y =

Razlikovaćemo 2 situacije: 0 > a i 0 < a

za 0 > a

Ovde je parabola okrenuta ‘’ otvorom nagore’’. Šta se dešava ako je 1 > a i ? 1 0 < < a1 > a

U odnosu na početni grafik
2
x y = , ovaj grafik
2
ax y = se ‘’sužava’’

Primer
2
2x y =
X -3 -2 -1 0 1 2 3
Y 18 8 2 0 2 8 18

1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
8
9
y=x
2
y=2x
2
x
y


Što je broj a veći to je grafik uži!!!www.matematiranje.com
3

1 0 < < a

U odnosu na početni grafik
2
x y = , ovaj grafik
2
ax y = se ‘’širi’’

Primer
2
2
1
x y =X -3 -2 -1 0 1 2 3
Y
2
9

2
2
1

0
2
1

2 9
2
1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
8
9
y=x
2
x
y
y=
1_
x
2
2


Što je broj a bliži nuli, grafik je širi!!!


Za 0 < a parabola je okrenuta ‘’otvorom nadole’’.

Početni grafik je
2
x y − = .


x -3 -2 -1 0 1 2 3
y -9 -4 -1 0 -1 -4 -9

www.matematiranje.com
4
Evo grafika funkcije
2
x y − =

1 2 3 -1 -2 -3
y=-x
2
x
-1
-2
-4
-8
-9
1
2
3
y


Opet ćemo razmotriti 2 situacije:

U odnosu na početni
2
x y − = grafik se ‘’sužava’’ako je a<-1

Primer
2
2x y − =

x -3 -2 -1 0 1 2 3
y -18 -8 -2 0 -2 -8 -18


1 2 3 -1 -2 -3
y=-x
2
y=-2x
2
x
-1
-2
-4
-8
-9
1
2
3
y

www.matematiranje.com
5


Ako je
0 1 < < − a

U odnosu na početni grafik
2
x y − = grafik , na primer
2
1
2
y x = − se ‘’širi’’

x -3 -2 -1 0 1 2 3
y
-
2
9

-2
-
2
1

0
-
2
1

-2
-
9
21 2 3 -1 -2 -3
y=-x
2
x
-1
-2
-4
-8
-9
1
2
3
y
y=-
1_
x
2
2
Dobro, ovo za sad nije bilo ''mnogo opasno'' Naučimo sada da pomeramo finkciju duž y-
ose. Posmatrajmo grafik:
2
y ax β = +

→ Prvo nacrtamo grafik funkcije
2
ax y =
→ taj grafik pomeramo duž y-ose i to:
1) Ako je β pozitivan ‘’podižemo’’ grafik, odnosno pomeramo ga u pozitivnom
smeru y-ose.
2) Ako je β negativan, ‘’spuštamo’’ grafik, odnosno pomeramo ga u negativnom
smeru y-ose

www.matematiranje.com

6
Evo par primera:

Primer 1: 1
2
1
2
+ = x y

1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
x
y
y=
1_
x
2
2
y=
1_
x
2
2
+1
0Prvo nacrtamo grafik
2
2
1
x y = , Zatim taj grafik ‘’podignemo’’ za +1, paralelnim
pomeranjem (translacija)

Primer 2:
2
2
− = x y
Znači, najpre nacrtamo grafik
2
x y = . Potom taj grafik ‘’spustimo’’ za -2 duž y-ose
(transplatorno pomeranje)
1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
9
y=x
2
x
y
-1
-2
y=x
2
-2
0


www.matematiranje.com

7

Nadam se da smo i ovo razumeli, jel tek sad ide ''prava stvar''. Naučimo da pomeramo
funkciju i duž x-ose.

Posmatrajmo funkciju:
2
) ( α − = x y

Pazi:

→ Ako je –α to znači da funkciju pomeramo za α po x-osi udesno.

→ Ako je +α to znači da finkciju pomeramo za α po x-osi ulevo


Ništa bez primera:


Primer 1:
2
) 3 ( − = x y

→ Znači pomeramo funkciju
2
x y = udesno za 3


1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
9
y=x
2
x
y
-1
-2
2
y=(x-3)
0


Primer 2:
2
) 2 ( + = x y

→ Znači pomerimo funkciju
2
x y = ulevo za 2
www.matematiranje.com


8
1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
9
y=x
2
x
y
-1
-2
2
y=(x+2)
0


Sada imamo znanje da nacrtamo ceo grafik funkcije c bx ax y + + =
2
.

Najpre moramo funkciju c bx ax y + + =
2
svesti na takozvani kanonski oblik. Tu nam

pomaže formula:
a
b ac
a
b
x a y
4
4
2
2
2

+


+ =

ili ako uvedemo da je:

a
b
2
− = α i
a
b ac
4
4
2

= β tj.
a
D
4
− = β dobijamo:
2
( ) y a x α β = − + kanonski oblik

Tačka ) , ( β α T je teme parabole.


Dakle: (važno, ovo je postupak)

→ Datu funkciju c bx ax y + + =
2
najpre svedemo na kanonski oblik β α + − =
2
) (x a y

→ Nacrtamo grafik funkcije
2
ax y =

→ Izvršimo pomeranje (transliranje) duž x–ose za α

→ Izvršimo pomeranje (transliranje) duž y-ose za β

www.matematiranje.com


9

Primer 1: Nacrtaj grafik funkcije:

5 6
2
+ − = x x y

→ Svedemo je na kanonski oblik:


4
4
16
4
36 20
1 4
) 6 ( 5 1 4
4
4
3
1 2
6
2
2 2
− =

=

=

− − ⋅ ⋅
=

=
=


− = − =
a
b ac
a
b
β
α4 ) 3 (
) 4 ( ) 3 ( 1
) (
2
2
2
− − =
− + − =
+ − =
x y
x y
x a y β α


→ Najpre nacrtamo
2
ax y = , odnosno
2
x y =
1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
8
9
y=x
2
x
y

→ Sada ucrtamo grafik
2
) 3 ( − = x y , odnosno vršimo pomeranje za 3 ulevo
1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
8
9
y=x
2
x
y

5
6
1
=
− =
=
c
b
a
10
→ I najzad ucrtamo 4 ) 3 (
2
− − = x y tako što grafik
2
) 3 ( − = x y spustimo za 4 ‘’nadole’’
1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
8
9
y=x
2
x
y
-4
5
5
y=(x-3)
2
y=(x-3) - 4
2


Ceo ovaj postupak je dosta ‘’zamršen’’ a nije baš ni mnogo precizan. Evo kako ćete
mnogo brže i preciznije nacrtati grafik c bx ax y + + =
2
bez svodjenja na kanonski oblik i
‘’pomeranja’’:

Naš grafik će u zavisnosti od a (broja uz
2
x ) i diskriminante ac b D 4
2
− = biti jedan od
sledećih 6 grafika:

1) 0 , 0 > > D a
x
y
1
x
2
x
( , ) T α β

→ F-ja seče x-osu u
2 1
x i x
→ 0 < y za ) , (
2 1
x x x∈ I 0 > y za ) , ( ) , (
2 1
∞ ∪ −∞ ∈ x x x
→ F-ja ima minimum u temenu ) , ( β α T
→ F-ja raste za ) , ( ∞ ∈ α x
→ F-ja opada za ) , ( α −∞ ∈ x
11


2) 0 , 0 = > D a

x
y
( , ) T α β
1 2
x x =
→ F-ja je definisana za R x∈ ∀
→ F-ja seče x-osu u
2 1
x x =
→ R x y ∈ ∀ ≥ , 0
→ F-ja ima minimum u ) 0 , (α T
→ F-ja raste za ) , ( ∞ ∈ α x
→ F-ja opada za ) , ( α −∞ ∈ x
3) 0 , 0 < > D a

x
y
( , ) T α β
→ F-ja je definisana za R x ∈ ∀
→ F-ja ne seče x- osu (
2 , 1
x su konjugovano
-kompleksni brojevi).
→ R x za y ∈ ∀ > , 0
→ F-ja ima minimum u ) , ( β α T
→ F-ja raste za ) , ( ∞ ∈ α x
→ F-ja opada za ) , ( α −∞ ∈ x


www.matematiranje.com

12
4) 0 , 0 > < D a

x
y
1
x
2
x
( , ) T α β
→ F-ja je definisana R x∈ ∀
→ F-ja seče x- osu u
2 1
, x x
→ 0 < y za ) , ( ) , (
2 1
∞ ∪ −∞ ∈ x x x
0 > y za ) , (
2 1
x x x∈
→ F-ja ima maksimum u ) , ( β α T
→ F-ja raste za ) , ( α −∞ ∈ x
→ F-ja opada za ) , ( ∞ ∈ α x

5) 0 , 0 = < D a

x
y
( , ) T α β
1 2
x x =

→ F-ja je definisana R x∈ ∀
→ F-ja seče x- osu u
2 1
x x =
→ R x y ∈ ∀ ≤ , 0
→ F-ja ima maximum u ) 0 , (α T
→ F-ja raste za ) , ( α −∞ ∈ x
→ F-ja opada za ) , ( ∞ ∈ α x


www.matematiranje.com

13

6) 0 , 0 < < D a

x
y
( , ) T α β


→ F-ja je definisana R x∈ ∀
→ F-ja ne seče x- osu (
2 , 1
x su konjugovano
-kompleksni brojevi)
→ R x za y ∈ ∀ < , 0
→ F-ja ima maximum u ) , ( β α T
→ F-ja raste za ) , ( α −∞ ∈ x
→ F-ja opada za ) , ( ∞ ∈ α xPostupak


1) Najpre odredimo a,b,c i nadjemo diskriminantu ac b D 4
2
− =
2) Tražimo
a
D b
x
2
2 , 1
± −
= (ako ima)

1 2
1 2
1 2
0,
0,
0, nema ,
D x x
D x x
D x x
> ≠
= =
<


3) U zavisnost od znaka broja a zaključujemo da li je parabola okrenuta otvorom
nagore ili na dole, tj:
→ > 0 D Smeje se
→ < 0 D Mršti se


4) Parabola uvek seče y-osu u broju c
14
5) Nadjemo teme ) , ( β α T
a
D
a
b
4
,
2
− = − = β α
) , ( β α T je max ako je 0 < a
) , ( β α T je min ako je 0 > a

6) Konstruišemo grafik


Primer 1: Nacrtaj grafik funkcije
5 6
2
+ − = x x y

(ovo je ista funkcija koju smo crtali svodjenjem na kanonski oblik i pomerili duž x i y
ose, pa da vidimo koji će nam postupak biti jasniji)

1)
16 20 36 5 1 4 ) 6 ( 4
2 2
= − = ⋅ ⋅ − − = − = ac b D2)

1
5
2
4 6
2
2
1
2 , 1
=
=
±
=
± −
=
x
x
a
D b
x


3)
⇒ > = 0 1 a okrenuta otvorom na gore (smeje se)

4)
y-osu seče u c=5

5)

( , )
6
3
2 2 1
16
4
4 4 1
(3, 4) min
T
b
a
D
a
T
α β
α
β

= − = =

= − = − = −

− →www.matematiranje.com


5
6
1
=
− =
=
c
b
a
15
6) Grafik:


1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
8
9
x
y
-4
5
5

sami odlučite koji način konstrukcije grafika vam je ‘’lakši’’

Primer 2: Nacrtati grafik finkcije

6
2
1
2
1
2
+ + − = x x y
1)

2
1
2
1
2
6
1 1 1 1 49
4 6 12 12
2 2 4 4 4
a
b
c
D
= −
=
=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − − ⋅ = + = =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

2)

1,2 1 2
1
2
1 7 1 7 1 7 1 7
3 4
2 2 2 2 2 2 2 2
3 4
1 2 1 1 1 1 1
2
2
3
4
b D
x x x
a
x
x
− ± − ± − + − −
− ± −
= = = → = = = − → = = =
− − − − − ⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠
= −
=

www.matematiranje.com
16

3)
⇒ < − = 0
2
1
a okrenuta otvorom na dole (mršti se)

4)
presek sa y-osom je c=6

5)
) , ( β α T

2
1
2
1
2
2
1
2
=− = − =
a
b
α

8
1
6
8
49
2
1
4
4
49
4
= + =− = − =
a
D
β


8
1
6 ,
2
1
T

1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
8
9
x
y
-4
5
5
6
4www.matematiranje.com


17

Primer 3: Skicirati grafik funkcije:

3 4
2
+ − = x x y


Rešenje:

Pošto< −

=
0 ,
0 ,
x x
x x
x , odavde ćemo imati 2 grafika, jedna za 0 ≥ x i jedan za
0 < x .
3 4
2
+ − = x x y

za 0 ≥ x je 3 4
2
+ − = x x y

1)
3 , 4 , 1 = − = = c b a
4 12 16 4
2
= − = − = ac b D

2)

1
3
2
2 4
2
1
2 , 1
=
=
±
=
x
x
x


3)
⇒ > = 0 1 a smeje se

4)
presek sa y-osom je u 3

5)

) 1 , 2 (
1
1 4
4
4
2
1 2
4
2
) , (

− =

− = − =
=


= − =
T
a
D
a
b
T
β
α
β α


www.matematiranje.com18


za 0 < x grafik 3 4
2
+ − = x x y je


3 4
2
+ + = x x y1)
3 , 4 , 1 = = = c b a
4 12 16 4
2
= − = − = ac b D


2)

3
1
2
2 4
2
1
2 , 1
− =
− =
± −
=
x
x
x


3)
>⇒ =1 a smeje se4)
presek sa –osom je u 3


5)

) 1 , 2 (
1
1 4
4
4
2
1 2
4
2
) , (
− −
− =

− = − =
− =


= − =
T
a
D
a
b
T
β
α
β αPogledajmo sad kako izgledaju ova dva grafika posebno a kako zajedno daju grafik

3 4
2
+ − = x x y
www.matematiranje.com

19
1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
x
-1
-2
0
y
1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
x
-1
-2
0
y
1 2 3 -1 -2 -3
1
2
3
4
x
-1
-2
0
y
2
4 3 y x x = − +
2
4 3 y x x = + +
2
4 3 y x x = − +www.matematiranje.com

1
GRAFIČKO REŠAVANJE SISTEMA

Najčešći tip zadatka je onaj u kome se javlja jedna kvadratna funkcija c bx ax y + + =
2
i jedna linearna funkcija

y kx n = + .

Naš savet je da najpre rešite sistem analitički ( računski) pa tek onda da crtate grafike. Ako odmah crtate grafik

može se desiti da za presek ( preseke) koje dobijete ne možete precizno utvrditi koordinate...

Evo par primera:

primer 1.

Grafički rešiti sistem:

2
2 4 0
2 0
x x y
x y
− + + =
+ + =


Rešenje:

Najpre ćemo izraziti y iz obe jednačine i rešiti sistem analitički.

2 2
2 4 0 2 4
2 0 2
x x y y x x
x y y x
− + + = → = − + −
+ + = → = − −


Sad oformimo jednu jednačinu “po x’’ upoređujući leve strane ove dve jednakosti ( desne su iste)

2
2
2
2 2
1,2
1 1
2 2
2 4 2
2 4 2 0
3 2 0
1; 3; 2
3 3 4 ( 1) ( 2) 4 3 1 3 1
2 2 ( 1) 2 2
3 1 2
1
2 2
3 1 4
2
2 2
x x x
x x x
x x
a b c
b b ac
x
a
x x
x x
− + − = − −
− + − + + =
− + − =
= − = = −
− ± − ⋅ − ⋅ − − ± − − ± − ±
= = = =
⋅ − − −
− + −
= = → =
− −
− − −
= = → =
− −


Sad ove vrednosti vratimo u jednačinu 2 y x = − − da nađemo y koordinate:

Za
1
1 x = je
1 1
1 2 3 y y = − − → = − pa je jedno rešenje tačka ( 1, - 3)

Za
2
2 x = je
1 1
2 2 4 y y = − − → = − pa je drugo rešenje tačka ( 2,- 4)
2


Sad možemo i da nacrtamo grafike, ali u istom koordinatnom sistemu.


Naravno, lakše je nacrtati pravu...Uzećemo dve tačke , recimo x=0 , pa naći y, a zatim uzmemo y=0 pa nađemo x.


2 y x = − − imamo
x
y
0
0 -2
-2
Kvadratnu funkciju nećemo detaljno ispitivati ( naravno, vi morate ako vaš profesor zahteva) već samo neophodne

stvari:


2
2 4 y x x = − + −

Nule funkcije:

2
2 2
1,2
2 4 0
1; 2; 4
2 2 4( 1)( 4) 4 2 12
2 2( 1) 12
x x
a b c
b b ac
x
a
− + − =
= − = = −
− ± − − − − ± − − ± −
= = =
− −


Odavde zaključujemo da nemamo realnih rešenja, odnosno da grafik ove kvadratne funkcije nigde ne seče x osu.


Presek sa y osom

Da se podsetimo, presek sa y osom je u tački c, a u ovom slučaju je 4 c = −


Teme funkcije


2
( , )
2
1
2 2 ( 1)
4 12
3
4 4 4 ( 1)
(1, 3)
T
b
a
D b ac
a a
T
α β
α
β
= − = − =
⋅ −
− −
= − = − = − = −
⋅ −Sada možemo nacrtati grafike :
www.matematiranje.com
3

x
y
1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
0
y=-x-2
2
2 4 y x x = − + −
(1,-3)
(2,4)


Vidimo da se grafička rešenja poklapaju sa analitičkim.

primer 2.

Grafički rešiti sistem:

2
4 3
2 6
y x x
y x
= − +
= −


Rešenje:


Najpre da rešimo računski:

2
2
2
2 2
1 2 1 2
4 3
2 6
4 3 2 6
4 3 2 6 0
6 9 0 ( 3) 0 3 2 3 6 0
y x x
y x
x x x
x x x
x x x x x y y y
= − +
= −
− + = −
− + − + =
− + = → − = → = = → = ⋅ − → = =

4
Dakle, postoji samo jedno rešenje ovog sistema , tačka ( 3,0) . To nam govori da će se grafici prave i parabole seći

samo u jednoj tački ( odnosno da je prava tangenta parabole)

Za pravu 2 6 y x = − imamo da je
x
y
0
0 -6
-3


Za parabolu
2
4 3 y x x = − +

Nule funkcije:
2
2 2
1,2
1 2
4 3 0
1; 4; 3
4 ( 4) 4 1 3 4 4 2
2 2 2
3; 1
x x
a b c
b b ac
x
a
x x
− + =
= = − =
± − − ⋅ ⋅ − ± − ±
= = =
= =


Presek sa y osom

Presek sa y osom je u tački c, a u ovom slučaju je 3 c =

Teme funkcije

2
( , )
4
2
2 2 1
4 4
1
4 4 4 1
(2, 1)
T
b
a
D b ac
a a
T
α β
α
β

= − = − =


= − = − = − = −
x
y
1 2 4 5 -1 -2 -3 -4 -5
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
0
2
4 3 y x x = − +
y=2x-6
-6
(3,0)

5
primer 3.

Grafički rešiti sistem:

2
1
y x
y x
=
= −


Rešenje:

2
2
2 2
1
1
1 0 4 1 4 3 0
y x
y x
x x
x x D b ac D
=
= −
= −
− + = → = − = − = − → <


Sistem nema realna rešenja. Dakle, grafici se ne seku!

x
y
1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
0
2
y x =
x
y
0
0 -1
1
y=x-1Zaključak:

Kad imamo da grafički rešimo sistem c bx ax y + + =
2
i y kx n = + može se desiti da imamo dve presečne

tačke ( primer 1.), da se seku u jednoj tački ( primer 2.) ili da nema preseka ( primer 3.)


www.matematiranje.com
6


Evo par primera kad nije data linearna funkcija ( prava).


primer 4.

Grafički rešiti sistem:

12
7
xy
x y
=
+ =Rešenje:

Kao i uvek, rešimo sistem najpre računski...Iz druge jednačine izrazimo y i zamenimo u prvu jednačinu:


2
2
1,2 1 2
1 1 1 1
2 2 2 2
12
7
7 7 zamenimo u prvu jed. 12
(7 ) 12
7 12 0
7 1
7 12 0 4 3
2
4 7 3 (4, 3)
3 7 4 (3, 4)
xy
x y
x y y x xy
x x
x x
x x x x x
x y x y
x y x y
=
+ =
+ = → = − → =
− =
− − =
±
− + = → = → = ∧ =
= → = − → = →
= → = − → = →


Rešili smo zadatak analitički...

Za pravu kao i uvek, uzimamo dve tačke:
x
y
0
0 7
7Za hiperbolu
12
y
x
= ćemo uzeti nekoliko tačaka, a ako se sećate od ranije, ona će pripadati prvom i trećem
kvadtantu:x -4 -3 -2 -1 1 2 3 4
y -3 -4 -6 -12 12 6 4 3Sada skiciramo grafik:
7

x
y
1 2 4 5 -1 -2 -3 -4 -5
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
0
-6
3
6
6
7
7
x+y=7
12
y
x
=


primer 5.

Grafički reši sistem:

2
2
4 4
3 2
y x x
y x x
= − +
= − + −


Rešenje:

2
2
2 2
2 2
2
1 2
4 4
3 2
4 4 3 2
4 4 3 2 0
3
2 7 6 0 2
2
y x x
y x x
x x x x
x x x x
x x x x
= − +
= − + −
− + = − + −
− + + − + =
− + = → = ∧ =

Sad ove vrednosti zamenimo u bilo koju od dve jednačine ( recimo u prvu) :

2
1 2
2
1 1
2
2 2
4 4
3
2
2
2 2 4 2 4 0 (2, 0)
3 3 3 1 3 1
4 4 ( , )
2 2 2 4 2 4
y x x
x x
x y
x y
= − +
= ∧ =
= → = − ⋅ + = →
 
= → = − ⋅ + = →
 
 

8
Dobili smo tačke preseka.

Po već poznatom postupku ispitamo tok dve zadate kvadratne funkcije i skiciramo:

x
y
1 4 5 -1 -2 -3 -4 -5
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
-5
0
2
4 4 y x x = − +
-6
3
2
3 2 y x x = − + −
(2,0)
(3/2,1/4)
www.matematiranje.com


1
KVADRATNA NEJEDNAČINA
ZNAK KVADRATNOG TRINOMA


Kvadratne nejednačine su oblika:


0
0
0
0
2
2
2
2
≤ + +
< + +
≥ + +
> + +
c bx ax
c bx ax
c bx ax
c bx ax


gde je x-realna promenljiva (nepoznata) i a,b,c su realni brojevi, . 0 ≠ a

U delu kvadratna funkcija smo analizirali kako može izgledati grafik kvadratne funkcije u
zavisnosti od znaka a i D. Podsetimo se:

1) ⇒ > > 0 , 0 D a
2) 0 0 , 0 ≥ ⇒ = > y D a uvek
3) 0 0 , 0 > ⇒ < > y D a uvek

4) ⇒ > < 0 , 0 D a
5) 0 0 , 0 ≤ ⇒ = < y D a uvek
6) 0 0 , 0 < ⇒ < < y D a uvek

Naravno c bx ax y + + =
2


Primer 1) Odrediti znak trinoma:

a) 4 11 3
2
− − x x
b) 4 5
2
+ − − x x
v) 4 12 9
2
+ + x x
g) 9 6
2
− − − x x

Rešenja

a) Najpre rešimo odgovarajuću kvadratnu jednakost: 3x
2
–11x –4 =0

2

4
11
3
− =
− =
=
c
b
a

169
48 121
4
2
=
+ =
− =
D
D
ac b D

3
1
6
2
4
6
13 11
2
2
1
2 , 1
− = − =
=
±
=
± −
=
x
x
a
D b
x


Pošto je 0 3 > = a i 0 169 > = D (prva situacija):

0 4 11 3
2
> − − x x za ( ) ∞ ∪


− ∞ − ∈ , 4
3
1
, x
0 4 11 3
2
< − − x x za ⎟

− ∈ 4 ,
3
1
x

b) 0 4 5
2
= + − − x x → PAZI: nema množenja i deljenja nekim brojem!!!


4
1
5
=
− =
− =
c
b
a

81
80 1
=
+ =
D
D

5
4
10
8
1
10
9 1
2
1
2 , 1
=


=
− =

±
=
x
x
x


Pošto je 0 , 0 > < D a (situacija 4)

0 4 5
2
> + − − x x za ⎟

− ∈
5
4
, 1 x
0 4 5
2
< + − − x x za ( )


∞ ∪ − ∞ − ∈ ,
5
4
1 , x

v) 0 4 12 9
2
= + + x x


4
12
9
=
=
=
c
b
a

0
144 144
=
− =
D
D

3
2
3
2
18
12
18
0 12
2
1
2 , 1
− =
− = − =
± −
=
x
x
x


Pošto je 0 > a i 0 = D → 0 4 12 9
2
≥ + + x x uvek a ovo vidimo i iz 0 ) 2 3 (
2
≥ + x3
g) 9 6
2
− − − x x


9
6
1
− =
− =
− =
c
b
a

0
36 36
=
− =
D
D

3
3
2
0 6
2
1
2 , 1
− =
− =

±
=
x
x
xPošto je 0 < a i 0 = D → 0 9 6
2
≤ − − − x x uvek, tj za R x ∈ ∀

Ovo vidimo i iz transformacije:

0 ) 3 ( ) 9 6 ( 9 6
2 2 2
≤ + − = − − − − − − x x x x x

Primer 2: Reši nejednačinu:

0 ) 3 2 ( ) 5 4 (
2 2
< − + ⋅ − − x x x x

Rešenje: Ovo je složeniji oblik nejednačina, gde možemo upotrebiti i već poznat šablon:

) 0 , 0 ( ) 0 , 0 ( 0 > < ∨ < > ⇔ < ⋅ B A B A B A

Naša preporuka je da ovakve zadatke rešavate pomoću tablice!!!
Najpre ćemo obe kvadratne jednačine rastaviti na činioce:

) )( (
2 1
2
x x x x a c bx ax − − = + +

⇒ = − − 0 5 4
2
x x , pa je ) 5 )( 1 ( 5 4
2
− + = − − x x x x


⇒ = − + 0 3 2
2
x x pa je ) 3 )( 1 ( 3 2
2
+ − = − + x x x x


Sada posmatramo nejednačinu:

0 ) 3 )( 1 )( 5 )( 1 ( < + − − + x x x x

Pravimo tablicu:

5
1
2
1
=
− =
x
x
3
1
2
1
− =
=
x
x
4
-∞ ∞
x+1
x-5
x-1
x+3
(x+1)( x-5)
(x-1)(x+3)Dakle, svaki od izraza ide u tablicu, a u zadnjoj vrsti je ‘’ono’’ što nam treba, tj. ceo
izraz.
Brojevnu pravu (gornja linija od - ∞ do ∞ ćemo podeliti na 5 intervala)
Iznad ovih vertikalnih linija ćemo upisati brojeve.(koje?)
To brojevi su rešenja kvadratnih jednačina, dakle -1,5,1 i -3 samo ih poredjamo od od
najmanjeg do najvećeg:-3,-1,1,5
-3 -1 1 5
-∞ ∞
x+1 -
x-5 -
x-1 -
x+3 -
(x+1)( x-5)(
x-1)(x+3)


Dakle biramo bilo koju broj iz svakog od 5 intervala i zamenjujemo u izraze x+1, x-5,
x-1 i x+3; ne zanima nas koji broj ispadne već samo njegov znak + ili – koji upisujemo u
tablicu.Recimo, u intervalu (-∞,-3) izaberemo broj -10, pa ga menjamo redom:

x+1=-10-5=-9 → uzmemo – (upisan u tablicu)
x-5=-10-5= -15 → – upišemo u tablicu
x-1=-10-11=-11 → + upišemo u tablicu
x+3=-10+3=-7 → - upišemo u tablicu

Izmedju -3 i -1 izaberemo -2, itd... Dobili smo:
-3 -1 1 5
-∞ ∞
x+1 - - + + +
x-5 - - - - +
x-1 - - - + +
x+3 - + + + +
(x+1)( x-5)(
x-1)(x+3)
+ - + - +

Onda sklopimo:


5
→ 4 minusa daju +
→ 3 minusa i plus daju –
→ 2 minusa i 2 plusa daju +
→ 3 plusa i 1 minus daju –
→ 4 plisa daju +

na ovaj način mi smo rešili dve nejednačine:

0 ) 3 2 )( 5 4 (
0 ) 3 2 )( 5 4 (
2 2
2 2
> − + − −
< − + − −
x x x x
x x x x


Pošto je naš zadatak da rešimo prvu, 0 ) 3 2 )( 5 4 (
2 2
< − + − − x x x x , biramo u konačnom
rešenju gde su minusi:

) 5 , 1 ( ) 1 , 3 ( ∪ − − ∈ x

Primer 3: Rešiti nejednačinu:

0
1
4 3
2
2
>

+ −
x
x x


Rešenje:
0 4 3
2
= + − x x

4
3
1
=
− =
=
c
b
a

7
16 9
4
2
− =
− =
− =
D
D
ac b DPAZI: pošto je 0 > a i 0 < D onda je 0 4 3
2
> + − x x za x ∀ !!!
Dakle, mora biti 0 1
2
> − x

Posmatrajmo kvadratnu jednačinu:

0 1
2
= − x


Zaključujemo ) 1 , 1 (− ∈ x

1
0
1
=
=
− =
c
b
a
4
1 ) 1 ( 4 0
2
=
⋅ − ⋅ − =
D
D
1
1
2
2 0
2
1
2 , 1
=
− =

±
=
x
x
x
6
Primer 4: Za koje realne vrednosti x razlomak
1 2
5 2
2
2
− −
− + −
x x
x x
manji od -1?

1
1 2
5 2
2
2
− <
− −
− + −
x x
x x
PAZI: Moramo prebaciti -1 na levu stranu i to ‘’srediti’’


0
1 2
6
0
1 2
1 2 5 2
0 1
1 2
5 2
2
2
2
2 2
2
2
<
− −
− +
<
− −
− − + − + −
< +
− −
− + −
x x
x x
x x
x x x x
x x
x x

Sad tek idemo ''klasično''

⇒ = − + 0 6
2
x x ) 3 )( 2 ( 6
2
+ − = − + ⇒ x x x x


⇒ = − − 0 1 2
2
x x

Sada rešavamo: 0
2
1
) 1 ( 2
) 3 )( 2 (
<


+ −
+ −
x x
x x

-∞ -3
2
1
1 2 ∞

x-2 - - - - +
x+3 - + + + +
x-1 - - - + +
x+
2
1

- - + + +
0
2
1
) 1 ( 2
) 3 )( 2 (
<


+ −
+ −
x x
x x

+ - + - +


Rešenje: ) 2 , 1 (
2
1
, 3 ∪ ⎟

− ∈ x

3
2
2
1
− =
=
x
x
2
1
1
2
1
− =
=
x
x


+ − = − − ⇒
2
1
) 1 ( 1 2
2
x x x x
7
Primer 5: Data je funkcija 2 ) 1 ( 2 ) 1 (
2 2
+ − + − = x r x r y . Odrediti realan parameter r tako
da funkcija bude pozitivna za svako realno x

2 ) 1 ( 2 ) 1 (
2 2
+ − + − = x r x r y

0 2 ) 1 ( 2 ) 1 (
2 2
> + − + − x r x r

Da bi funkcija bila pozitivna mora da je:

0 > a i 0 < D


2
) 1 ( 2
1
2
=
− =
− =
c
r b
r a) , 1 ( ) 3 , ( ∞ ∪ − −∞ ∈ r ) , 1 ( ) 1 , ( ∞ ∪ − −∞ ∈ r


Upakujmo sad ova dva rešenja:


) , 1 ( ) 3 , ( ∞ ∪ − −∞ ∈ r Konačno rešenje


[ ]
12 8 4
8 8 4 8 4
8 8 ) 1 2 ( 4
) 1 ( 8 ) 1 ( 4
2 ) 1 ( 4 ) 1 ( 2
4
2
2 2
2 2
2 2
2 2
2
+ − − =
+ − + − =
+ − + − =
− − − =
⋅ − − − =
− =
r r D
r r r D
r r r D
r r D
r r D
ac b D
3
1
2
4 2
0 3 2
) 4 ( : / 0 12 8 4
2
1
2 , 1
2
2
− =
=
± −
=
> − +
− < + − −
r
r
r
r r
r r
1
1
0 1
0 1
0
2
1
2
2
=
− =
= −
> −
>
r
r
r
r
a
8
Primer 6: Odrediti sve realne vrednosti parametra r za koje je funkcija
4 2 ) 2 ( 2
2
+ + + + = r x r rx y negativna za svako realno x.

0 4 2 ) 2 ( 2
2
< + + + + r x r rx

da bi funkcija bila negativna mora da važi: 0 < a i 0 < D


4 2
) 2 ( 2
+ =
+ =
=
r c
r b
r a

2
2
0 4
) 4 ( : / 0 16 4
2
1
2
2
− =
=
> −
− < + −
r
r
r
r

0
0
<
<
r
a
) , 2 ( ) 2 , ( ∞ ∪ − −∞ ∈ r

Upakujmo rešenja:


) 2 , ( − −∞ ∈ r konačno rešenje

Primer 7: Odrediti k tako da je za svako x ispunjava nejednakost
2
1
1
2
2
<
+ +
+ +
x x
kx x


2
1
1
2 2
1
1
2
2
2
2
<
+ +
+ +
< − ⇒ <
+ +
+ +
x x
kx x
x x
kx x


Dakle, ovaj zadatak zahteva rešavanje dve nejednačine:

[ ]
16 4
16 8 16 16 4
16 8 ) 4 4 ( 4
) 4 2 ( 4 ) 2 ( 4
) 4 2 ( 4 ) 2 ( 2
4
2
2
2 2
2
2
2
+ − =
− − + + =
− − + + =
+ − + =
+ ⋅ − + =
− =
r D
r r r r D
r r r r D
r r r D
r r r D
ac b D
9
1) Rešimo

1
1
2
2
2
+ +
+ +
< −
x x
kx x

0 2
1
1
2
2
> +
+ +
+ +
x x
kx x


0
1
3 ) 2 ( 3
0
1
2 2 2 1
2
2
2
2 2
>
+ +
+ + +
>
+ +
+ + + + +
x x
k x x
x x
x x kx x


0 1
2
= + + x x

1
1
1
=
=
=
c
b
a

3
4 1
4
2
− =
− =
− =
D
D
ac b D


Kako je 0 > a i ⇒ < 0 D 0 1
2
> + + x x za x ∀ pa ne utiče na razmatranje!!!

0 3 ) 2 ( 3
2
= + + + k x x , da bi 0 3 ) 2 ( 3
2
> + + + k x x mora biti 0 , 0 < > D a


3
2
3
=
+ =
=
c
k b
a

32 4
36 4 4
3 3 4 ) 2 (
2
2
2
− + =
− + + =
⋅ ⋅ − + =
k k D
k k D
k D8
4
0 32 4
0 32 4
2
1
2
2
− =
=
= − +
< − +
k
k
k k
k k) 4 , 8 (− ∈ k

2) Rešavamo:


0
1
1 ) 2 (
0
1
2 2 2 1
0 2
1
1
2
1
1
2
2
2
2 2
2
2
2
2
<
+ +
− − + −
<
+ +
− − − + +
< −
+ +
+ +
⇒ <
+ +
+ +
x x
x k x
x x
x x kx x
x x
kx x
x x
kx x

10
Kako je 0 1
2
> + + x x , to mora biti:

1 ) 2 (
) 1 /( 0 1 ) 2 (
2
2
+ − −
− > − − + −
x k x
x k x


⇒ < 0 D

4 , 0 0 4
2 1
2
= = ⇒ = − k k k k


) 4 , 0 ( ∈ k


Upakujemo oba rešenja:


Dakle, konačno rešenje je: ) 4 , 0 ( ∈ k
[ ]
0 4
4 4 4
4 ) 2 (
2
2
2
< − =
− + − =
− − − =
k k D
k k D
k D
1
EKSPONENCIJALNE FUNKCIJE, JEDNAČINE I
NEJEDNAČINEFunkcija zadata formulom:

x
a y = . 1 , 0 , ≠ > ∈ a a R a

se naziva eksponencijalna funkcija.

→ Funkcija
x
a y = je svuda definisana R x ∈ ∀
→ Za x=0 je 1 = =
o
a y pa funkcija prolazi kroz tačku (0,1), tj. tu seče y-osu.
→ Ako je 0 > a funkcija je rastuća
→ Ako je 1 0 < < a funkcija je opadajuća
→ Finkcija
x
a y = je uvek pozitivna, tj. grafik je iznad x-ose
→ Važe osnovna svojstva stepena:

Za nju:

( )
( )
x y x y
x
x y
y
x y xy
x x x
x
x
x
a a a
a
a
a
a a
a b a b
a a
b b
+

= ⋅
=
=
⋅ =
⎛ ⎞
=
⎜ ⎟
⎝ ⎠


gde su 0 > a , 0 > b , R y x ∈ ,


Primer 1. Nacrtaj grafik funkcije 2
x
y =


Rešenje: Iskoristićemo tablicu vrednosti uzećemo proizvoljne x-seve i naći vrednost za y

x -3 -2 -1 0 1 2 3
y
8
1

4
1

2
1

1 2 4 8

www.matematiranje.com

2→ Funkcija je definisana za R x ∈ ∀
→ Y-osu seče u (0,1)
→ Pošto je 0 2 > = a ⇒ rastuća je
→ Uvek je pozitivna, tj. 0 > y za R x ∈ ∀

Primer 2: Nacrtaj grafik funkcije

x
y ⎟

=
2
1
tj.
x
x
y y

= ⎟

= 2
2
1


Rešenje:

x -3 -2 -1 0 1 2 3
y 8 4 2 1
2
1

4
1

8
1


→ Funkcija je definisana za R x ∈ ∀

→ Y-osu seče u (0,1)
→ Pošto je
⇒ < = 0
2
1
a opadajuća je
→ Uvek je pozitivna, 0 > y za R x ∈ ∀
www.matematiranje.com
3

Primer 3: Nacrtaj grafik funkcije

1 2 + =
x
y


I ovde možemo napraviti tablicu vrednosti:


x -3 -2 -1 0 1 2 3
y
8
9

4
5

2
3

2 3 5 9

Ali je lakše da razmišljamo ovako:
Nacrtamo grafik
x
y 2 = pa ga za 1 ‘’podignemo’’ po y-osi (vidi kvadratnu funkciju,
slična translacija je i tamo radjena)


Eksponencijalne jednačine


Pošto je eksponencijalna funkcija bijektivno preslikavanje (''1-1'' i ''na'') možemo
upotrebljavati:

) ( ) (
) ( ) (
x g x f a a
x g x f
= ⇔ =

Ovo znači da kada na obe strane napravimo iste osnove, osnove kao ‘’skratimo’’ i
uporedjujemo eksponente.
www.matematiranje.com

4
Evo nekoliko primera:

1) Reši jednačine

a)
x
x
x
1
2 4
+
=
b)
2 1
2 16 8
− +
⋅ =
x x

v)
2
1
4 16
x
x
=
g)
2
2 2 16
2 5 x x
= ⋅
+

d)
3
3
27
1
9
+=
x
x

dj) ( ) 1 1
3 2
2
= +
− x
x
e)
6 5 3
3 9
2
=
+ − x x


Rešenja:

a)


Kad napravimo iste
osnove njih ‘’skratimo’’!


Rešenja su 1
1
= x i
2
1
2
− = x
b)

www.matematiranje.com
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
1
2
1
2 2
2 ) 2 (
2 4
+
+
+
=
=
=

2
1
1
4
3 1
0 1 2
1 2
1
2
2
1
2 , 1
2
2
− =
=
±
=
= − −
+ =
+
=
x
x
x
x x
x x
x
x
x
2
1
1 2
3 2 3
2 3 3
2 2
2 2
2 2 ) 2 (
2 16 8
2 3 3
2 4 3 3
2 4 1 3
2 1
− =
− =
− = −
+ = +
=
=
⋅ =
⋅ =
+ +
− + +
− +
− +
x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
5

v)

g)
d)
Pazi:

đ) ( ) 1 1
3 2
2
= +
− x
x
Pošto znamo da je 1 =
o
a , jedno rešenje će nam dati

2
3
3 2
0 3 2
=
=
= −
x
x
x

Drugo rešenje će biti ako je
0 0 1 1
2 2
= ⇒ = ⇒ = + x x x
jer važi b a b a
x f x f
= ⇔ =
) ( ) (

tj.
3 2 3 2 2
1 ) 1 (
− −
= +
x x
x
pa je 1 1
2
= + x

e)www.matematiranje.com

x
x
x
x
x
x
x
x
2 2
2 2
) 2 ( ) 2 (
4 16
4
2
2
1
4
2
2
1
4
2
1
=
=
=
=
⋅ ⋅
2
2
4
4
4
2
1
2
− =
=
± =
=
=
x
x
x
x
x
x
2
2
2
2
2 2
2 2
2 2 2
2 2 16
6 5
2 5 4
2 5 4
2 5
x x
x x
x x
x x
=
=
= ⋅
= ⋅
+
+ +
+
+
2
2
1,2
1
2
5 6
5 6 0
5 1
2
3
2
x x
x x
x
x
x
= +
− − =
±
=
=
=
9 3 6
3 3 3 2
3
3
3 3
) 3 ( ) 3 (
27
1
9
− − −
+ − −
+

=
=


=
x x
x x
x
x
3
3
3
3
1
27
1

= =
3
9 3
9 3 6
9 3 6
=
− = −
− = + −
− − = −
x
x
x x
x x
6 10 6 2
6 5 3 2
6 5 3
3 3
3 ) 3 (
3 9
2
2
2
=
=
=
+ −
+ −
+ −
x x
x x
x x
6
2) Rešiti jednačine:

a) 0 16 2 7 2
3
= − ⋅ −
+ x x

b) 0 33 3 4 3
1
= + ⋅ −
− x x

v) 450 3 4 3 2
2 1
= ⋅ − ⋅
− + x x

g)
3 2 3 3 3 4
2 2 2 16
x x x − − −
− − =
d)
3 2 3 1
3 3 2 2
− − − −
− = −
x x x x


Rešenja:

Ovde ćemo koristiti pravila za stepene:


( )
n m
n
m
n
m
n m
n m n m
a a
a
a
a
a a a


+
=
=
⋅ =


a)
→ = − ⋅ − ⋅ 0 16 2 7 2 2
3 x x
Najbolje da uzmemo smenu t
x
= 2

16 7 8
0 16 7 8
= −
= − ⋅ − ⋅
t t
t t

→ =16 t Vratimo se u smenu

4
2 2
16 2
4
=
=
=
x
x
x


b) 0 33 3 4 3
1
= + ⋅ −
− x x

→ = + ⋅ − 0 33 3 4
3
3
x
x
Smena t
x
= 3
www.matematiranje.com

1
2
2
1 3
0 2 3
2 : / 0 4 6 2
6 10 6 2
2
1
2 , 1
2
2
2
=
=
±
=
= + −
= + −
= + −
x
x
x
x x
x x
x x
0 16 2 7 2
3
= − ⋅ −
+ x x
7
→ = + − 0 33 4
3
t
t
Pomnožimo sve sa 3

2
3 3
9 3
9
99 11
0 99 12
2
=
=
=
=
− = −
= + −
x
t
t
t t
x
x


v) 450 3 4 3 2
2 1
= ⋅ − ⋅
− + x x

→ = − ⋅ ⋅ 450
3
3
4 3 3 2
2
1
x
x
Smena t
x
= 3
450
9
4 6 = − ⋅
t
t
→ = − 450
9
4
6
t
t Pomnožimo sve sa 9

81
50
4050
4050 50
4050 4 54
=
=
=
= −
t
t
t
t t

→ = 81 3
x
pazi 81=3·3·3·3=
4
3

4
3 3
4
=
=
x
x


g)
3 2 3 3 3 4
2 2 2 16
x x x − − −
− − =
→ = − − 16
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
2
3 x x x
smena t
x
=
3
2
→ = − − 16
16 8 4
t t t
sve pomnožimo sa 16

3
8
8 3
2 2
256
256 2 4
8 3
=
=
=
=
= − −
x
x
t
t t t
x


d)


3 2 3
3 2 3 1
3
3
3
3
2
2
2
2
3 3 2 2
x x x x
x x x x
− = −
− = −
− − − −
8

→ − = −
27
3
9
3
8
2
2
2
x x x x
zajednički za levu stranu je 8 a za desnu 27

27
3 3 3
8
2 2 4
x x x x
− ⋅
=
− ⋅=

27
3 2
8
2 3
x x
Pomnožimo unakrsno
8 3 2 27 2 3 ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
x x


/ 16 3 81 2 ⋅ = ⋅
x x
podelimo sa
x
3 I sa 81

4
3
2
3
2
81
16
3
2
4
=


=


=
x
x
x
x


A mogli smo da razmišljamo i ovako:


4 4
2 3 3 2
16 3 81 2
⋅ = ⋅
⋅ = ⋅
x x
x x


Očigledno je 4 = x

3) Reši jednačine:

a) 4 5 2 4 0
x x
− ⋅ + =
→ = + ⋅ − 0 4 2 5 4
x x
Pošto je
x x x 2 2
2 ) 2 ( 4 = = uzećemo smenu t
x
= 2 pa će onda biti

2
1,2
1
2
5 4 0
5 3
2
4
1
t t
t
t
t
− + =
±
=
=
=


Vratimo se sad u smenu:


2
2 2
4 2
2
=
=
=
x
x
x
ili
0
1 2
=
=
x
x


www.matematiranje.com

2
4 t
x
=
9
b) → = − − 0 2 4 16
x x
smena je t
x
= 4 pa je
2 2
4 16 t
x x
= =

1
2
2
3 1
0 2
2
1
2 , 1
2
− =
=
±
=
= − −
t
t
t
t t

2
1
1 2
2 2
2 4
1 2
=
=
=
=
x
x
x
x
ili 4 1
x
= − ovde nema rešenja jer je
x
a y = uvek pozitivna!!!


v) 20 5 5
3
= −
−x x

→ = − 20
5
5
5
3
x
x
smena t
x
= 5
→ = − 20
125
t
t celu jednačinu pomnožimo sa t

5
25
2
30 20
0 125 20
20 125
2
1
2 , 1
2
2
− =
=
±
=
= − −
= −
t
t
t
t t
t t


Pa je ili 5 5 − =
x
Nema rešenja


g) 3 5 2 5
2 3 2
+ ⋅ =
− − x x

→ + ⋅ = 3
5
5
2
5
5
2 3
2 x x
smena t
x
= 5
→ + = 3
25
2
125
2
t t
sve pomnožimo sa 125

www.matematiranje.com

2
5 5
25 5
2
=
=
=
x
x
x
10

15
25
2
40 10
0 375 10
375 10
2
1
2 , 1
2
2
− =
=
±
=
= − −
+ =
t
t
t
t t
t t


Vratimo se u smenu:

2
5 5
25 5
2
=
=
=
x
x
x
ili 15 5 − =
x
nema rešenja 0 5 >
x


d) → + = − 99 11 ) 11 11 (
2 x x
Ovde ćemo odmah uzeti smenu t
x
= 11

1
22
2
21 23
0 22 23
0 99 121 22
99 ) 11 (
2
1
2 , 1
2
2
2
=
=
±
=
= + −
= − − + −
+ = −
t
t
t
t t
t t t
t t


Vratimo se u smenu:


22 log
22 11
11
=
=
x
x
ili
0
1 11
=
=
x
x4) Rešiti jednačine:

a)
2 2
2 10 16 4
− −
⋅ = +
x x

b) 6 2 * 5 4
2
2
1 2
2
= −
− + −
− +
x x
x x

v) 4 3 2 3 2 = ⎟

− + ⎟

+
x x

Rešenja

a) Najpre odredimo oblast definisanosti, pošto je u zadatku data korena funkcija, to
je 2 0 2 ≥ ⇒ ≥ − x x
www.matematiranje.com

11
Uzećemo smenu
2 2 2
4 2 t t
x x
= ⇒ =
− −2
8
2
6 10
0 16 10
10 16
2
1
2 , 1
2
2
=
=
±
=
= + −
= +
t
t
t
t t
t t


Vratimo se u smenu


3 2
2
2 2
8 2
=
=


x
x
ili
→ = − 3 2 x kvadriramo

11
9 2
=
= −
x
xKako za oba rešenja važi 2 ≥ x to su oba rešenja ‘’dobra’’


b)

Smena
2
2
2
x x
t
+ −
=

6
2
5
2
= −
t
t pomnožimo sa 2

2
3
4
6
4
4
11 5
4
121 5
0 12 5 2
2
1
2 , 1
2
− = − =
=
±
=
±
=
= − −
t
t
t
t t


Vratimo se u smenu:
www.matematiranje.com

3
1 2
1 2
2 2
2
=
= −
= −
=

x
x
x
x
2
2 1 2
2
2 2 1
2
2
2
2
2 2
2( 2)
1
4 5 2 6
(2 ) 5 2 6
2
2 5 6
2
x x
x x
x x
x x
x x
x x
− + −
+ − −
+ −
+ −
+ −
+ −
− ⋅ =
− ⋅ =
− ⋅ =
12
2 2
2 2
4 2
2
2 2
2
2
2
= − +
=
=
− +
− +
x x
x x
x x

→ − = − x x 2 2
2
uslovi 0 2 ≥ − x pa je 2 − ≥ − x tj 2 ≤ x i 0 2
2
≥ − x

5 , 1
2
3
4
6
6 4
2 4 4
4 4 2
) 2 ( 2
2 2
2 2
= = =
=
+ =
+ − = −
− = −
x
x
x
x x x
x x

→ = 5 , 1 x Zadovoljava uslove

b) 4 3 2 3 2 = ⎟

− + ⎟

+
x x

pogledajmo prvo jednu stvar:

3 2
1
3 2
3 4
3 2
3 2
3 2
3 2
1
3 2
3 2
2
2
+
=
+

=
+

=
+
+


= −
Dakle, zadatak možemo zapisati i ovako:

4
3 2
1
3 2 =
+
+ ⎟

+
x
x

smena t
x
= + 3 2
→ = + 4
1
t
t pomnožimo sve sa t

( )
3 2
3 2
3 2
2
3 2 2
2
3 4
2
3 2 4
2
12 4
0 1 4
4 1
2
1
2 , 1
2
2
− =
+ =
± =
±
=
±
=
±
=
±
=
= + −
= +
t
t
t
t t
t t


Vratimo se u smenu:

, 3 2 t
x
= + dakle
3 2 3 2 + = +
x
ili 3 2 3 2 − = +
x

www.matematiranje.com
( , 2) ( 2, ) x ∈ −∞ − ∪ ∞
13
Kako važi
m
n
m n
a a = tj.
2
2
x
x
a a =
( ) ( )
2
1
2
3 2 3 2
1
2
=
=
+ = +
x
x
x

( )
( ) ( )
2
1
2
3 2 3 2
3 2
1
3 2
1
2
2
− =
− =
+ = +
+
= +

x
x
x
x


5) Reši jednačine:

a) 0 10 5 6 20 = + ⋅ −
x x x

b) 0 4 6 6 13 9 6 = ⋅ + ⋅ − ⋅
x x x


a) → = + ⋅ − 0 10 5 6 20
x x x
iskoristićemo da je
n n n
b a b a ⋅ = ⋅ ) (
0 ) 2 5 ( 5 6 ) 4 5 ( = ⋅ + ⋅ − ⋅
x x x

→ = ⋅ + ⋅ − ⋅ 0 2 5 5 6 4 5
x x x x x
izvucimo
x
5 kao zajednički!!!
0 ) 2 6 4 ( 5 = + −
x x x

0 5 =
x
∨ 0 6 2 4 = − +
x x


3
2
2
5 1
0 6
2
1
2 , 1
2
− =
=
± −
=
= − +
t
t
t
t t


pa je
2 2
1
x
x
=
=
∨ 3 2 − =
x
nema rešenja

b) 0 4 6 6 13 9 6 = ⋅ + ⋅ − ⋅
x x x

→ = ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ 0 2 6 2 3 13 3 6
2 2 x x x x
celu jednačinu podelimo sa
x 2
2
0 6
2
3
13
2
3
6
2
2
= + ⋅ − ⋅
x
x
x
x

0 6
2
3
13
2
3
6
2
= + ⎟

⋅ − ⎟


x x

Smena: t
x
= ⎟

2
3

www.matematiranje.com

14

3
2
12
8
2
3
12
18
12
5 13
0 6 13 6
2
1
2 , 1
2
= =
= =
±
=
= + −
t
t
t
t t


1
2
3
2
3
=
= ⎟

x
x
ili
6) Grafički rešiti sledeće jednačine

a) 0
2
5 2 = + −
x
x
b) 0 8
2
3 = − −
x
x


a) Najpre ćemo razdvojiti funkcije, eksponencijalnu na levu a ostalo na desnu stranu:

2
5 2
x
x
− =

Nacrtaćemo funkcije
x
y 2 = i 5
2
+ − =
x
y i njihov presek će nam dati rešenje.

x
y 2 =
x -3 -2 -1 0 1 2 3
y
8
1

4
1

2
1

1 2 4 8

5
2
+ − =
x
y
x 0 10 2
y 5 0 4


Na grafiku bi to izgledalo ovako:

www.matematiranje.com
1
2
3
2
3
3
2
2
3
1
− =


= ⎟

= ⎟


x
x
x
15Rešenje je 2 x =

b) 0 8
2
3 = − −
x
x


8
2
3 + =
x
x


x
y 3 =
x -3 -2 -1 0 1 2 3
y
27
1

9
1

3
1

1 3 9 27


8
2
+ =
x
y
x 0 -16 2
y 8 0 9


Na grafiku bi bilo:

www.matematiranje.com


16Dakle, rešenje je 2 = x . Da li ovde ima još jedno rešenje? DA, Ali njega teško možemo
naći baš precizno....(naučićemo kasnije i to)


Eksponencijalne nejednačine

Na osnovu monotonosti (rašćenje i opadanje) za eksponencijalne funkcije važi:

1) za 1 > a je ) ( ) (
) ( ) (
x g x f a a
x g x f
> ⇔ >
2) za 1 0 < < a je ) ( ) (
) ( ) (
x g x f a a
x g x f
< ⇔ >

Znači, kad je osnova veća od jedan znak nejednakosti prepisujemo, a ako je osnova
izmedju 0 i 1 znak se okreće.

Primeri:

1. Rešiti nejednačine:

a)
3 3 7
5 5
− + −
>
x

b)
2 2 1
35 , 0 35 , 0
+ −
<
x x

c) 2 2
3
2
>
− x

d)
x x
7 2 <17


a) → >
− + − 3 3 7
5 5
x
pošto je osnova 1 5 > znak prepisujemo!!!

7 3 3
7 3 3
7 6
6
7
x
x
x
x
− + > −
− > − −
− > −
<


b) → <
+ − 2 2 1
35 , 0 35 , 0
x x
pazi osnova je 0,35 a 0 0, 35 1 < < , pa okrećemo znak!!!

3
3
1 2 2
2 2 1
− <
> −
+ > −
+ > −
x
x
x x
x x


v)
g)


→ ⎟

< ⎟

o x
7
2
7
2
pošto je osnova izmedju 0 i 1 znak se okreće
x >0

2) Rešiti nejednačine:
a) 4 5 5
1 2
+ >
+ x x

b) 5 5 6 25 − ⋅ <
x x

v) 9 3 3 9
2
− > −
+ x x x

www.matematiranje.com
2
2
2
2 0
0 4
1 3
2 2
2 2
2
1
2 , 1
2
2
1 3
3
2
2
− =
=
± −
=
> −
> −
>
>


x
x
x
x
x
x
x
1
7
2
1
7
2
7 2
<


<
<
x
x
x
x x
18


a) 4 5 5
1 2
+ >
+ x x

→ > − − ⋅ 0 4 5 5 5
1 2 x x
smena t
x
= 5

2
2
1,2
1
2
5 4 0
5 4 0
1 9
10
1
4
5
t t
t t
t
t
t
⋅ − − >
− − =
±
=
=
= −


4
( , ) (1, )
5
t ∈ −∞ − ∪ ∞

vratimo se u smenu:


5
4
5 − =
x
ili
nema rešenjasad se interval ) , 1 ( ∞ ∈ t transformiše u ) , 0 ( ∞ ∈ x

b) 5 5 6 25 − ⋅ <
x x

→ < + ⋅ − 0 5 5 6 5
2 x x
smena 5
x
t =

1
5
2
4 6
0 5 6
2
1
2 , 1
2
=
=
±
=
< + −
t
t
t
t t


Znači ), 5 , 1 ( ∈ t vratimo se u smenu


0
1 5
=
=
x
x
ili
1
1 5
=
=
x
x


Tako da je sada konačno rešenje ) 1 , 0 ( ∈ x

www.matematiranje.com

5 1
0 (0, )
x
x x
=
= → ∈ ∞
19
9 < t

v) 9 3 3 3 9
2
− > ⋅ −
x x x

→ − > ⋅ − 9 3 9 3 3
2 x x x
smena t
x
= 3
9 9
2
− > − t t t (vidi iracionalne nejednačine)

ZnačiOva dva uslova daju
( ] 0 , ∞ − ∈ t Konačno rešenje
ovaj interval ‘’ne radi’’ jer je
t
x
= 3

www.matematiranje.com

[ ]
9
0
2
9 9
0 9 0 9
2
1
2 , 1
2
=
=
±
=
< − ∧ ≥ −
t
t
t
t t t [ ] 0 9 ) 9 ( 9
2 2
≥ − ∧ − ≥ − t t t t
9
81 9
81 18 9
81 18 9
2 2
>
>
> + −
+ − > −
t
t
t t
t t t t
( ] [ ) ∞ ∪ ∞ − ∈ , 9 0 , t
9 ≥ t
2
9
3 9
3 3
2
x
x
t
x
>
>
>
>
IRACIONALNE NEJEDNAČINEKao i jednačine i iracionalne nejednačine se rešavaju upotrebom ekvivalencija.
Razlikovaćemo dve situacije:

1) ) ( ) ( x Q x P < je ekvivalentno sa:
) ( ) ( 0 ) ( 0 ) (
2
x Q x P x Q x P < ∧ ≥ ∧ >

2) ) ( ) ( x Q x P > je ekvivalentno sa::
[ ] [ ] 0 ) ( ) ( ) ( 0 ) ( 0 ) (
2
≥ ∧ > ∨ < ∧ ≥ x Q x Q x P x Q x P

Primer 1: 6 6 − < + x x

Postavljamo ekvivalenciju:


36 12 6 6 6
) 6 ( 6 0 6 0 6
2
2
+ − < + ∧ ≥ ∧ − >
− < + ∧ ≥ − ∧ > +
x x x x x
x x x x

30 13 0
6 36 12 0
2
2
+ − <
− − + − <
x x
x x x
3
10
2
7 13
2
120 169 13
0 30 13
2
1
2 , 1
2
=
=
±
=
− ±
=
= + −
x
x
x
x x


“ Kvadratni trinom ima znak broja a ( kod nas a=1) svuda osim izmedju nula(rešenja)

Ovde je dakle rešenje: ) , 10 ( ) 3 , ( ∞ ∪ −∞ ∈ x
Kad rešimo sve tri nejednačine ‘upakujemo rešenje`:

Konačno je:Presek sva tri rešenja je: ) , 10 ( ∞ ∈ x
1

Primer 2: 1 2 7 − > + x xPostavljamo ekvivalenciju:


∨ [ ] 0 1 2 ) 1 2 ( 7
2
≥ − ∧ − > + x x x [ ] 0 1 2 0 7 < − ∧ ≥ + x x


2 < ∧ − ≥ x 7 x 1

2
1o
-7 1_
2
o


≥ ∧


− ∈
2
1
2 ,
4
3
x x) 2 ,
2
1
[ ∈ x
Konačno rešenje je:
) 2 , 7 [
) 2 ,
2
1
[ )
2
1
, 7 [
− ∈
∪ − ∈
x
x− ∈
2
1
, 7 x


< ∧ − ≥
2
1
7 x x
2
1
< x
1 4 4 7 + − > + x
2
x x x ∧
0 4 4 < − + − x
4
3
8
6
2
8
11 5
0 6 5 4
7 1
1
1
2 , 1
2
2
− = − =
=
±
=
< − −

x
x
x
x x
x x
) 2 ,
4
3
(− ∈ x
2
1
EKSPONENCIJALNE FUNKCIJE, JEDNAČINE I
NEJEDNAČINEFunkcija zadata formulom:

x
a y = . 1 , 0 , ≠ > ∈ a a R a

se naziva eksponencijalna funkcija.

→ Funkcija
x
a y = je svuda definisana R x ∈ ∀
→ Za x=0 je 1 = =
o
a y pa funkcija prolazi kroz tačku (0,1), tj. tu seče y-osu.
→ Ako je 0 > a funkcija je rastuća
→ Ako je 1 0 < < a funkcija je opadajuća
→ Finkcija
x
a y = je uvek pozitivna, tj. grafik je iznad x-ose
→ Važe osnovna svojstva stepena:

Za nju:

( )
( )
x y x y
x
x y
y
x y xy
x x x
x
x
x
a a a
a
a
a
a a
a b a b
a a
b b
+

= ⋅
=
=
⋅ =
⎛ ⎞
=
⎜ ⎟
⎝ ⎠


gde su 0 > a , 0 > b , R y x ∈ ,


Primer 1. Nacrtaj grafik funkcije 2
x
y =


Rešenje: Iskoristićemo tablicu vrednosti uzećemo proizvoljne x-seve i naći vrednost za y

x -3 -2 -1 0 1 2 3
y
8
1

4
1

2
1

1 2 4 8

www.matematiranje.com

2→ Funkcija je definisana za R x ∈ ∀
→ Y-osu seče u (0,1)
→ Pošto je 0 2 > = a ⇒ rastuća je
→ Uvek je pozitivna, tj. 0 > y za R x ∈ ∀

Primer 2: Nacrtaj grafik funkcije

x
y ⎟

=
2
1
tj.
x
x
y y

= ⎟

= 2
2
1


Rešenje:

x -3 -2 -1 0 1 2 3
y 8 4 2 1
2
1

4
1

8
1


→ Funkcija je definisana za R x ∈ ∀

→ Y-osu seče u (0,1)
→ Pošto je
⇒ < = 0
2
1
a opadajuća je
→ Uvek je pozitivna, 0 > y za R x ∈ ∀
www.matematiranje.com
3

Primer 3: Nacrtaj grafik funkcije

1 2 + =
x
y


I ovde možemo napraviti tablicu vrednosti:


x -3 -2 -1 0 1 2 3
y
8
9

4
5

2
3

2 3 5 9

Ali je lakše da razmišljamo ovako:
Nacrtamo grafik
x
y 2 = pa ga za 1 ‘’podignemo’’ po y-osi (vidi kvadratnu funkciju,
slična translacija je i tamo radjena)


Eksponencijalne jednačine


Pošto je eksponencijalna funkcija bijektivno preslikavanje (''1-1'' i ''na'') možemo
upotrebljavati:

) ( ) (
) ( ) (
x g x f a a
x g x f
= ⇔ =

Ovo znači da kada na obe strane napravimo iste osnove, osnove kao ‘’skratimo’’ i
uporedjujemo eksponente.
www.matematiranje.com

4
Evo nekoliko primera:

1) Reši jednačine

a)
x
x
x
1
2 4
+
=
b)
2 1
2 16 8
− +
⋅ =
x x

v)
2
1
4 16
x
x
=
g)
2
2 2 16
2 5 x x
= ⋅
+

d)
3
3
27
1
9
+=
x
x

dj) ( ) 1 1
3 2
2
= +
− x
x
e)
6 5 3
3 9
2
=
+ − x x


Rešenja:

a)


Kad napravimo iste
osnove njih ‘’skratimo’’!


Rešenja su 1
1
= x i
2
1
2
− = x
b)

www.matematiranje.com
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
1
2
1
2 2
2 ) 2 (
2 4
+
+
+
=
=
=

2
1
1
4
3 1
0 1 2
1 2
1
2
2
1
2 , 1
2
2
− =
=
±
=
= − −
+ =
+
=
x
x
x
x x
x x
x
x
x
2
1
1 2
3 2 3
2 3 3
2 2
2 2
2 2 ) 2 (
2 16 8
2 3 3
2 4 3 3
2 4 1 3
2 1
− =
− =
− = −
+ = +
=
=
⋅ =
⋅ =
+ +
− + +
− +
− +
x
x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
5

v)

g)
d)
Pazi:

đ) ( ) 1 1
3 2
2
= +
− x
x
Pošto znamo da je 1 =
o
a , jedno rešenje će nam dati

2
3
3 2
0 3 2
=
=
= −
x
x
x

Drugo rešenje će biti ako je
0 0 1 1
2 2
= ⇒ = ⇒ = + x x x
jer važi b a b a
x f x f
= ⇔ =
) ( ) (

tj.
3 2 3 2 2
1 ) 1 (
− −
= +
x x
x
pa je 1 1
2
= + x

e)www.matematiranje.com

x
x
x
x
x
x
x
x
2 2
2 2
) 2 ( ) 2 (
4 16
4
2
2
1
4
2
2
1
4
2
1
=
=
=
=
⋅ ⋅
2
2
4
4
4
2
1
2
− =
=
± =
=
=
x
x
x
x
x
x
2
2
2
2
2 2
2 2
2 2 2
2 2 16
6 5
2 5 4
2 5 4
2 5
x x
x x
x x
x x
=
=
= ⋅
= ⋅
+
+ +
+
+
2
2
1,2
1
2
5 6
5 6 0
5 1
2
3
2
x x
x x
x
x
x
= +
− − =
±
=
=
=
9 3 6
3 3 3 2
3
3
3 3
) 3 ( ) 3 (
27
1
9
− − −
+ − −
+

=
=


=
x x
x x
x
x
3
3
3
3
1
27
1

= =
3
9 3
9 3 6
9 3 6
=
− = −
− = + −
− − = −
x
x
x x
x x
6 10 6 2
6 5 3 2
6 5 3
3 3
3 ) 3 (
3 9
2
2
2
=
=
=
+ −
+ −
+ −
x x
x x
x x
6
2) Rešiti jednačine:

a) 0 16 2 7 2
3
= − ⋅ −
+ x x

b) 0 33 3 4 3
1
= + ⋅ −
− x x

v) 450 3 4 3 2
2 1
= ⋅ − ⋅
− + x x

g)
3 2 3 3 3 4
2 2 2 16
x x x − − −
− − =
d)
3 2 3 1
3 3 2 2
− − − −
− = −
x x x x


Rešenja:

Ovde ćemo koristiti pravila za stepene:


( )
n m
n
m
n
m
n m
n m n m
a a
a
a
a
a a a


+
=
=
⋅ =


a)
→ = − ⋅ − ⋅ 0 16 2 7 2 2
3 x x
Najbolje da uzmemo smenu t
x
= 2

16 7 8
0 16 7 8
= −
= − ⋅ − ⋅
t t
t t

→ =16 t Vratimo se u smenu

4
2 2
16 2
4
=
=
=
x
x
x


b) 0 33 3 4 3
1
= + ⋅ −
− x x

→ = + ⋅ − 0 33 3 4
3
3
x
x
Smena t
x
= 3
www.matematiranje.com

1
2
2
1 3
0 2 3
2 : / 0 4 6 2
6 10 6 2
2
1
2 , 1
2
2
2
=
=
±
=
= + −
= + −
= + −
x
x
x
x x
x x
x x
0 16 2 7 2
3
= − ⋅ −
+ x x
7
→ = + − 0 33 4
3
t
t
Pomnožimo sve sa 3

2
3 3
9 3
9
99 11
0 99 12
2
=
=
=
=
− = −
= + −
x
t
t
t t
x
x


v) 450 3 4 3 2
2 1
= ⋅ − ⋅
− + x x

→ = − ⋅ ⋅ 450
3
3
4 3 3 2
2
1
x
x
Smena t
x
= 3
450
9
4 6 = − ⋅
t
t
→ = − 450
9
4
6
t
t Pomnožimo sve sa 9

81
50
4050
4050 50
4050 4 54
=
=
=
= −
t
t
t
t t

→ = 81 3
x
pazi 81=3·3·3·3=
4
3

4
3 3
4
=
=
x
x


g)
3 2 3 3 3 4
2 2 2 16
x x x − − −
− − =
→ = − − 16
2
2
2
2
2
2
4
3
3
3
2
3 x x x
smena t
x
=
3
2
→ = − − 16
16 8 4
t t t
sve pomnožimo sa 16

3
8
8 3
2 2
256
256 2 4
8 3
=
=
=
=
= − −
x
x
t
t t t
x


d)


3 2 3
3 2 3 1
3
3
3
3
2
2
2
2
3 3 2 2
x x x x
x x x x
− = −
− = −
− − − −
8

→ − = −
27
3
9
3
8
2
2
2
x x x x
zajednički za levu stranu je 8 a za desnu 27

27
3 3 3
8
2 2 4
x x x x
− ⋅
=
− ⋅=

27
3 2
8
2 3
x x
Pomnožimo unakrsno
8 3 2 27 2 3 ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅
x x


/ 16 3 81 2 ⋅ = ⋅
x x
podelimo sa
x
3 I sa 81

4
3
2
3
2
81
16
3
2
4
=


=


=
x
x
x
x


A mogli smo da razmišljamo i ovako:


4 4
2 3 3 2
16 3 81 2
⋅ = ⋅
⋅ = ⋅
x x
x x


Očigledno je 4 = x

3) Reši jednačine:

a) 4 5 2 4 0
x x
− ⋅ + =
→ = + ⋅ − 0 4 2 5 4
x x
Pošto je
x x x 2 2
2 ) 2 ( 4 = = uzećemo smenu t
x
= 2 pa će onda biti

2
1,2
1
2
5 4 0
5 3
2
4
1
t t
t
t
t
− + =
±
=
=
=


Vratimo se sad u smenu:


2
2 2
4 2
2
=
=
=
x
x
x
ili
0
1 2
=
=
x
x


www.matematiranje.com

2
4 t
x
=
9
b) → = − − 0 2 4 16
x x
smena je t
x
= 4 pa je
2 2
4 16 t
x x
= =

1
2
2
3 1
0 2
2
1
2 , 1
2
− =
=
±
=
= − −
t
t
t
t t

2
1
1 2
2 2
2 4
1 2
=
=
=
=
x
x
x
x
ili 4 1
x
= − ovde nema rešenja jer je
x
a y = uvek pozitivna!!!


v) 20 5 5
3
= −
−x x

→ = − 20
5
5
5
3
x
x
smena t
x
= 5
→ = − 20
125
t
t celu jednačinu pomnožimo sa t

5
25
2
30 20
0 125 20
20 125
2
1
2 , 1
2
2
− =
=
±
=
= − −
= −
t
t
t
t t
t t


Pa je ili 5 5 − =
x
Nema rešenja


g) 3 5 2 5
2 3 2
+ ⋅ =
− − x x

→ + ⋅ = 3
5
5
2
5
5
2 3
2 x x
smena t
x
= 5
→ + = 3
25
2
125
2
t t
sve pomnožimo sa 125

www.matematiranje.com

2
5 5
25 5
2
=
=
=
x
x
x
10

15
25
2
40 10
0 375 10
375 10
2
1
2 , 1
2
2
− =
=
±
=
= − −
+ =
t
t
t
t t
t t


Vratimo se u smenu:

2
5 5
25 5
2
=
=
=
x
x
x
ili 15 5 − =
x
nema rešenja 0 5 >
x


d) → + = − 99 11 ) 11 11 (
2 x x
Ovde ćemo odmah uzeti smenu t
x
= 11

1
22
2
21 23
0 22 23
0 99 121 22
99 ) 11 (
2
1
2 , 1
2
2
2
=
=
±
=
= + −
= − − + −
+ = −
t
t
t
t t
t t t
t t


Vratimo se u smenu:


22 log
22 11
11
=
=
x
x
ili
0
1 11
=
=
x
x4) Rešiti jednačine:

a)
2 2
2 10 16 4
− −
⋅ = +
x x

b) 6 2 * 5 4
2
2
1 2
2
= −
− + −
− +
x x
x x

v) 4 3 2 3 2 = ⎟

− + ⎟

+
x x

Rešenja

a) Najpre odredimo oblast definisanosti, pošto je u zadatku data korena funkcija, to
je 2 0 2 ≥ ⇒ ≥ − x x
www.matematiranje.com

11
Uzećemo smenu
2 2 2
4 2 t t
x x
= ⇒ =
− −2
8
2
6 10
0 16 10
10 16
2
1
2 , 1
2
2
=
=
±
=
= + −
= +
t
t
t
t t
t t


Vratimo se u smenu


3 2
2
2 2
8 2
=
=


x
x
ili
→ = − 3 2 x kvadriramo

11
9 2
=
= −
x
xKako za oba rešenja važi 2 ≥ x to su oba rešenja ‘’dobra’’


b)

Smena
2
2
2
x x
t
+ −
=

6
2
5
2
= −
t
t pomnožimo sa 2

2
3
4
6
4
4
11 5
4
121 5
0 12 5 2
2
1
2 , 1
2
− = − =
=
±
=
±
=
= − −
t
t
t
t t


Vratimo se u smenu:
www.matematiranje.com

3
1 2
1 2
2 2
2
=
= −
= −
=

x
x
x
x
2
2 1 2
2
2 2 1
2
2
2
2
2 2
2( 2)
1
4 5 2 6
(2 ) 5 2 6
2
2 5 6
2
x x
x x
x x
x x
x x
x x
− + −
+ − −
+ −
+ −
+ −
+ −
− ⋅ =
− ⋅ =
− ⋅ =
12
2 2
2 2
4 2
2
2 2
2
2
2
= − +
=
=
− +
− +
x x
x x
x x

→ − = − x x 2 2
2
uslovi 0 2 ≥ − x pa je 2 − ≥ − x tj 2 ≤ x i 0 2
2
≥ − x

5 , 1
2
3
4
6
6 4
2 4 4
4 4 2
) 2 ( 2
2 2
2 2
= = =
=
+ =
+ − = −
− = −
x
x
x
x x x
x x

→ = 5 , 1 x Zadovoljava uslove

b) 4 3 2 3 2 = ⎟

− + ⎟

+
x x

pogledajmo prvo jednu stvar:

3 2
1
3 2
3 4
3 2
3 2
3 2
3 2
1
3 2
3 2
2
2
+
=
+

=
+

=
+
+


= −
Dakle, zadatak možemo zapisati i ovako:

4
3 2
1
3 2 =
+
+ ⎟

+
x
x

smena t
x
= + 3 2
→ = + 4
1
t
t pomnožimo sve sa t

( )
3 2
3 2
3 2
2
3 2 2
2
3 4
2
3 2 4
2
12 4
0 1 4
4 1
2
1
2 , 1
2
2
− =
+ =
± =
±
=
±
=
±
=
±
=
= + −
= +
t
t
t
t t
t t


Vratimo se u smenu:

, 3 2 t
x
= + dakle
3 2 3 2 + = +
x
ili 3 2 3 2 − = +
x

www.matematiranje.com
( , 2) ( 2, ) x ∈ −∞ − ∪ ∞
13
Kako važi
m
n
m n
a a = tj.
2
2
x
x
a a =
( ) ( )
2
1
2
3 2 3 2
1
2
=
=
+ = +
x
x
x

( )
( ) ( )
2
1
2
3 2 3 2
3 2
1
3 2
1
2
2
− =
− =
+ = +
+
= +

x
x
x
x


5) Reši jednačine:

a) 0 10 5 6 20 = + ⋅ −
x x x

b) 0 4 6 6 13 9 6 = ⋅ + ⋅ − ⋅
x x x


a) → = + ⋅ − 0 10 5 6 20
x x x
iskoristićemo da je
n n n
b a b a ⋅ = ⋅ ) (
0 ) 2 5 ( 5 6 ) 4 5 ( = ⋅ + ⋅ − ⋅
x x x

→ = ⋅ + ⋅ − ⋅ 0 2 5 5 6 4 5
x x x x x
izvucimo
x
5 kao zajednički!!!
0 ) 2 6 4 ( 5 = + −
x x x

0 5 =
x
∨ 0 6 2 4 = − +
x x


3
2
2
5 1
0 6
2
1
2 , 1
2
− =
=
± −
=
= − +
t
t
t
t t


pa je
2 2
1
x
x
=
=
∨ 3 2 − =
x
nema rešenja

b) 0 4 6 6 13 9 6 = ⋅ + ⋅ − ⋅
x x x

→ = ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ 0 2 6 2 3 13 3 6
2 2 x x x x
celu jednačinu podelimo sa
x 2
2
0 6
2
3
13
2
3
6
2
2
= + ⋅ − ⋅
x
x
x
x

0 6
2
3
13
2
3
6
2
= + ⎟

⋅ − ⎟


x x

Smena: t
x
= ⎟

2
3

www.matematiranje.com

14

3
2
12
8
2
3
12
18
12
5 13
0 6 13 6
2
1
2 , 1
2
= =
= =
±
=
= + −
t
t
t
t t


1
2
3
2
3
=
= ⎟

x
x
ili
6) Grafički rešiti sledeće jednačine

a) 0
2
5 2 = + −
x
x
b) 0 8
2
3 = − −
x
x


a) Najpre ćemo razdvojiti funkcije, eksponencijalnu na levu a ostalo na desnu stranu:

2
5 2
x
x
− =

Nacrtaćemo funkcije
x
y 2 = i 5
2
+ − =
x
y i njihov presek će nam dati rešenje.

x
y 2 =
x -3 -2 -1 0 1 2 3
y
8
1

4
1

2
1

1 2 4 8

5
2
+ − =
x
y
x 0 10 2
y 5 0 4


Na grafiku bi to izgledalo ovako:

www.matematiranje.com
1
2
3
2
3
3
2
2
3
1
− =


= ⎟

= ⎟


x
x
x
15Rešenje je 2 x =

b) 0 8
2
3 = − −
x
x


8
2
3 + =
x
x


x
y 3 =
x -3 -2 -1 0 1 2 3
y
27
1

9
1

3
1

1 3 9 27


8
2
+ =
x
y
x 0 -16 2
y 8 0 9


Na grafiku bi bilo:

www.matematiranje.com


16Dakle, rešenje je 2 = x . Da li ovde ima još jedno rešenje? DA, Ali njega teško možemo
naći baš precizno....(naučićemo kasnije i to)


Eksponencijalne nejednačine

Na osnovu monotonosti (rašćenje i opadanje) za eksponencijalne funkcije važi:

1) za 1 > a je ) ( ) (
) ( ) (
x g x f a a
x g x f
> ⇔ >
2) za 1 0 < < a je ) ( ) (
) ( ) (
x g x f a a
x g x f
< ⇔ >

Znači, kad je osnova veća od jedan znak nejednakosti prepisujemo, a ako je osnova
izmedju 0 i 1 znak se okreće.

Primeri:

1. Rešiti nejednačine:

a)
3 3 7
5 5
− + −
>
x

b)
2 2 1
35 , 0 35 , 0
+ −
<
x x

c) 2 2
3
2
>
− x

d)
x x
7 2 <17


a) → >
− + − 3 3 7
5 5
x
pošto je osnova 1 5 > znak prepisujemo!!!

7 3 3
7 3 3
7 6
6
7
x
x
x
x
− + > −
− > − −
− > −
<


b) → <
+ − 2 2 1
35 , 0 35 , 0
x x
pazi osnova je 0,35 a 0 0, 35 1 < < , pa okrećemo znak!!!

3
3
1 2 2
2 2 1
− <
> −
+ > −
+ > −
x
x
x x
x x


v)
g)


→ ⎟

< ⎟

o x
7
2
7
2
pošto je osnova izmedju 0 i 1 znak se okreće
x >0

2) Rešiti nejednačine:
a) 4 5 5
1 2
+ >
+ x x

b) 5 5 6 25 − ⋅ <
x x

v) 9 3 3 9
2
− > −
+ x x x

www.matematiranje.com
2
2
2
2 0
0 4
1 3
2 2
2 2
2
1
2 , 1
2
2
1 3
3
2
2
− =
=
± −
=
> −
> −
>
>


x
x
x
x
x
x
x
1
7
2
1
7
2
7 2
<


<
<
x
x
x
x x
18


a) 4 5 5
1 2
+ >
+ x x

→ > − − ⋅ 0 4 5 5 5
1 2 x x
smena t
x
= 5

2
2
1,2
1
2
5 4 0
5 4 0
1 9
10
1
4
5
t t
t t
t
t
t
⋅ − − >
− − =
±
=
=
= −


4
( , ) (1, )
5
t ∈ −∞ − ∪ ∞

vratimo se u smenu:


5
4
5 − =
x
ili
nema rešenjasad se interval ) , 1 ( ∞ ∈ t transformiše u ) , 0 ( ∞ ∈ x

b) 5 5 6 25 − ⋅ <
x x

→ < + ⋅ − 0 5 5 6 5
2 x x
smena 5
x
t =

1
5
2
4 6
0 5 6
2
1
2 , 1
2
=
=
±
=
< + −
t
t
t
t t


Znači ), 5 , 1 ( ∈ t vratimo se u smenu


0
1 5
=
=
x
x
ili
1
1 5
=
=
x
x


Tako da je sada konačno rešenje ) 1 , 0 ( ∈ x

www.matematiranje.com

5 1
0 (0, )
x
x x
=
= → ∈ ∞
19
9 < t

v) 9 3 3 3 9
2
− > ⋅ −
x x x

→ − > ⋅ − 9 3 9 3 3
2 x x x
smena t
x
= 3
9 9
2
− > − t t t (vidi iracionalne nejednačine)

ZnačiOva dva uslova daju
( ] 0 , ∞ − ∈ t Konačno rešenje
ovaj interval ‘’ne radi’’ jer je
t
x
= 3

www.matematiranje.com

[ ]
9
0
2
9 9
0 9 0 9
2
1
2 , 1
2
=
=
±
=
< − ∧ ≥ −
t
t
t
t t t [ ] 0 9 ) 9 ( 9
2 2
≥ − ∧ − ≥ − t t t t
9
81 9
81 18 9
81 18 9
2 2
>
>
> + −
+ − > −
t
t
t t
t t t t
( ] [ ) ∞ ∪ ∞ − ∈ , 9 0 , t
9 ≥ t
2
9
3 9
3 3
2
x
x
t
x
>
>
>
>
www.matematiranje.com

1
LOGARITMILogaritam broja b za osnovu a je realan broj x kojim treba stepenovati osnovu a da
bi se dobilo pozitivan broj b. ) 0 , 0 ( ≠ > a a ili log
x
a
b x b a = ⇔ =

Važno: 0 > b je najčešći uslov koji postavljamo a još je 0 , 1 , > ≠ ∈ a i a R a
b-se zove numerus (logaritmand), a je osnova (baza)
Osnovna svojstva logaritma

1. 0 1 log =
a

2. 1 log = a
a

3. y x xy
a a a
log log ) ( log + =
4. y x
y
x
a a a
log log log − =
5. x n x
a
n
a
log log =
6. x
s
x
a
a
s
log
1
log =
7.
a
b tj a b
b
a a a
log
1
log . 1 log log = = ⋅
8. Za prelazak na neku novu bazu c:
a
b
b
c
c
a
log
log
log =
9. b a
b
a
=
log


→ Ako je baza (osnova) a=10 takvi se logaritmi nazivaju DEKADNI i označavaju se
10
log log x x =
(Znači kad nema da piše osnova, podrazumeva se da je 10)

→ Ako je osnova (baza) a=e ( 7 , 2 ≈ e ) onda se takvi logaritmi zovu PRIRODNI I
označavaju se
x x
e
ln log =

→ Moramo voditi računa o zapisu:

( )
x x x x
x x x x
a a a
a a a a
log 2 log log
log log log log
2
2 2
= ⋅ =
⋅ = =


Upoznajmo se sa svojstvima logaritma kroz sledeće primere:


www.matematiranje.com

2

Izračunati:

1)
Svi ovi logaritmi za rešenje imaju 0. Znači, za bilo koju osnovu,
od jedinice rešenje je 0 ( 0 1 log =
a
)2)
Svi ovi logaritmi za rešenje imaju 1, jer je 1 log = a
a

PAZI:


3)
a) ? 3 log 2 log
6 6
= +
b) ? 3 log 5 log 2 log
30 30 30
= + +

Primenićemo svojstvo 3: ) ( log log log xy y x
a a a
= +

Dakle:
a) ( 6 log ) 3 2 ( log 3 log 2 log
6 6 6 6
= = ⋅ = + po drugom svojstvu)=1
b) 1 30 log ) 3 5 2 ( log 3 log 5 log 2 log
30 30 30 30 30
= = ⋅ ⋅ = + +


4)
a)
5 5
log 10 log 2 ? − =
b)
2 2
log 20 log 10 ? − =
Primenićemo:
y
x
y x
a a a
log log log = −
Dakle:
a) 1 5 log
2
10
log 2 log 10 log
5 5 5 5
= = = −
b) 1 2 log
10
20
log 10 log 20 log
2 2 2 2
= = = −
? 1 ln
? 1 log
? 1 log
? 1 log
? 1 log
2
1
6
5
=
=
=
=
=
12
2
3
log 12 ?
2
log ?
3
log10 ?
ln ? e
=
=
=
=
1 log ln
1 10 log 10 log
10
= =
= =
e e
e
www.matematiranje.com

3

5) Izračunati:

a) ? 8 log
2
=
b) ?
125
1
log
5
= Ovde ćemo upotrebiti x n x
a
n
a
log log =
v) ? log
5 2
= a
a
Podsetnik:
n
m n
m
a a = i
n
n
a
a

=
1a)
3 1 3 2 log 3 2 log 8 log
2
3
2 2
= ⋅ = = =

b)

3
5 5 5 5 3
1 1
log log log 5 3log 5 3 1 3
125 5

= = = − = − ⋅ = −

v)

5
2
1
5
2
log
5
2
log log
5
2
5 2
= ⋅ = = = a a a
a a a


6) Izračunati:

a) ? 3 log
81
=
b) ? 2 log
2
=
v) ? 27 log
3
=

Ovde ćemo upotrebiti da je x
s
x
a
a
s
log
1
log =

a)
4
1
1
4
1
3 log
4
1
3 log 3 log
3
3
81
4
= ⋅ = = =

b)
1
2
2
2
2
1
log 2 log 2 log 2 2 1 2
1
2
= = = ⋅ =

v) 6 1 2 3 3 log
2
1
1
3 3 log 27 log
3
3
3
3
2
1
= ⋅ ⋅ = ⋅ = =


www.matematiranje.com

4


7) Izračunati:

a) ? 5 log 2 log
2 5
= ⋅ Važi:
b)
10 15
log 15 log 10 ? ⋅ = 1 log log = ⋅ a b
b a


Dakle rešenja oba ova zadačića je 1.


8) Izračunati:

a) ? 7 log 6 log 5 log 4 log 3 log 2 log
8 7 6 5 4 3
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
b) Ako je a = 2 log
5
i b = 3 log
5
izračunati ? 100 log
45
=

Rešenje:

Ovde ćemo primeniti prelazak na novu osnovu:
a
b
b
c
c
a
log
log
log =

a)
Ajde recimo da uzmemo novu osnovu 10 tada je:
3 log
2 log
2 log
3
= ;
4 log
3 log
3 log
4
= ,
itd.
Dakle:
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 7 log 6 log 5 log 4 log 3 log 2 log
8 7 6 5 4 3
log 2
log3
log3

log 4
log 4

log5
log5

log6
log6

log7
log7

log8
=
Kao što vidimo dosta toga se ‘’skratiti’’ = =
8 log
2 log
(sad vidimo da je bilo bolje da
uzmemo osnovu 2, ali nema veze vraćamo se u a
b
a
b
c
c
log
log
log
= = )
3
1
1
3
1
2 log
3
1
2 log 2 log
2
2
8
3
= ⋅ = = = =

b)

b a = ∧ = 3 log 2 log
5 5

www.matematiranje.com

5
= 100 log
45
(ovde je jasno da nova osnova mora biti 5.) = =
45 log
100 log
5
5

( )
2
5 5 5 5 5
2
5 5 5 5 5
5
5
2 log 5 log 2 log 10 2log 10 2log (5 2)
log (5 9) log 5 log 9 1 log 3 1 2log 3
2(1 log 2) 2(1 )
1 2log 3 1 2
a
b
+ ⋅
= = = = =
⋅ + + +
+ +
= =
+ +


9) Izračunati:

a) ? 3
81 log
3
= Primenjujemo:
b) ? 10
5 log
= ?
log
=
b
a
a

Dakle: 81 3
81 log
3
= i 5 10
5 log
=

Sad kad smo se upoznali sa osnovnim svojstvima logaritama , pokažimo još neke
osnovne tipove zadataka:

1) Logaritmovati sledeće izraze za osnovu 10.

a)
z
y x
A

=
b)
5
3 2
z
y x
B

=
v)
y y
x
C

=
5
2
3

d)
3
3 4
5 y x D =

Rešenja:

a)

z
y x
A

=
z y x z xy
z
xy
A log log log log ) log( log log − + = − = =

b)

5
3 2
z
y x
B

=

z y x
z y x z y x
z
y x
B
log 5 log 3 log 2
log log log log ) log( log log
5 3 2 5 3 2
5
3 2
− + =
= − + = − ⋅ =

=

www.matematiranje.com

6

v)

3
2
5
x
C
y z
=

PAZI:
m
n
m n
a a = ,
2
1
a a =

( )
1 2 1
3
2 3 5 3 5 2
2
5
log log log log log log log
1 2 1
log log log
3 5 2
x
C x y z x y z
y z
x y z
⎛ ⎞
= = − ⋅ = − + =
⎜ ⎟
⋅ ⎝ ⎠
= − −


g)

3
3 4
5 y x D =

y x
y x D
y x y x y x D
log log
3
4
5 log
3
1
5 log log
5 5 5
3
4
3
1
3
4
3
1
3
3 3 4 3 3
3 4
+ + =
⋅ ⋅ =
⋅ ⋅ = = =


2) Rešiti po x jednačine:

a) 15 log 6 log 5 log 2 4 log log − + + = x
b) H r x log log log 2 3 log log + + = + π
v) c b a x log
2
1
log 5 log log 3 log 2 + + = −

Rešenje: Ideja je da se upotrebom svojstva logaritma ‘’spakuju’’ obe strane!!! Dobićemo
izraz , log log ⊗ = x ovde izvršimo takozvano ANTILOGARITMOVANJE, tj. skratimo
logaritme i dobijemo ⊗ = x


a) 15 log 6 log 5 log 2 4 log log − + + = x SAVET: Prvo brojeve ispred prebacimo kao
stepen numerusa!!!
n
a a
x x n log log =


2
log log 4 log5 log6 log15
4 25 6
log log
15
600
log log
15
log log 40.................. /
40
x
x
x
x ANTILOGARITMOVANJE
x
= + + −
⋅ ⋅
=
=
=
=

www.matematiranje.com

7b)

v)


1
2 3
2
2
3
2
3
2 3
3
1
2log 3log log5 log log
2
log log log5 log log
log log5 ................. /
5
5
5
x a b c
x a b c
x
b c ANTILOGARITMOVANJE
a
x
b c
a
x a b c
x a b c
− = + +
− = + +
= ⋅ ⋅
=
=
=3) Ako je a = 7 log
14
i b = 5 log
14
Izračunati ? 28 log
35
=

Rešenje: ovo je onaj tip zadataka gde moramo uzeti novu osnovu, naravno, to će biti 14.


b a
a
+

=
+

=
=
+

=
+

=

= =
2
5 log 7 log
7 log 14 log 2
5 log 7 log
7 log 14 log
5 log 7 log
7 log 196 log
) 5 7 ( log
7
196
log
35 log
28 log
28 log
14 14
14 14
14 14
14
2
14
14 14
14 14
14
14
14
14
35


Vi se sada naravno pitate kako smo mi znali da napišemo
7
14
7
196
28
2
= = . Probajte razne
opcije, nešto mora da ‘’upali’’, uglavnom, iskustvo je presudno!!!
2
2
2
2
log log3 2log log log
log( 3) log log log
log(3 ) log( )....................................... /
3
...............................................( )
3
x r H
x r H
x ANTILOGARITMOVANJE r H
x r H
r H
x V kupe
π
π
π
π
π
+ = + +
⋅ = + +
=
=
=
www.matematiranje.com

8

www.matematiranje.com

1
LOGARITAMSKA FUNKCIJAFunkcija inverzna eksponencijalnoj funkciji
x
a y = ) , 0 , 1 ( R a a a ∈ > ≠ naziva se
logaritamska funkcija. Označava se sa:
x y
a
log =
(čita se logaritam od x za osnovu a)

Ako je a=e → y=lnx
Ako je a=10 → y=logx

Za osnovne logaritamske funkcije važi:

1) Funkcije su definisane za ) , 0 ( ∞ ∈ x
2) Nula funkcije je x=1 tj. grafik seče x-osu u tački A(1,0)
3) Monotonost (rašćenje i opadanje)
a) Ako je osnova 1 > a finkcija je rastuća
b) Ako je osnova 1 0 < < a funkcija je opadajuća
4) Znak funkcije:

a) Ako je osnova 1 > a , znak je:
0 > y za ) , 1 ( ∞ ∈ x
0 < y za ) 1 , 0 ( ∈ x
b) Ako je osnova 1 0 < < a , znak je:
0 > y za ) 1 , 0 ( ∈ x
0 < y za ) , 1 ( ∞ ∈ x

Evo par primera osnovnih grafika:

1) x y
2
log =

Napravimo tablicu, ali vrednosti za x biramo pametno x=1,2,4,8, .
8
1
,
4
1
,
2
1

Videćemo zašto!!!

Za x=1 0 1 log
2
= = ⇒ y
Za x=2 1 2 log
2
= = ⇒ y
Za x=4 2 1 2 2 log 2 2 log 4 log
2
2
2 2
= ⋅ = = = = ⇒ y
Za x=8 3 1 3 2 log 3 2 log
2
3
2
= ⋅ = = = ⇒ y
Za x=
2
1
1 1 1 2 log 1 2 log
2
1
log
2
1
2 2
− = ⋅ − = − = = = ⇒

y
www.matematiranje.com

2
Za x=
4
1
2 2 log
4
1
log
2
2 2
− = = = ⇒

y
Za x=
8
1
3 − = ⇒ y

X
8
1

4
1

2
1

1 2 4 8
Y -3 -2 -1 0 1 2 3
1
-1
-2
-3
2
4 8
1
2
3
x
y


Kako je 0 2 > = a ona je rastuća!!!

2) x y
2
1
log =

Slično kao malopre pravimo tablicu:

X
8
1

4
1

2
1

1 2 4 8
Y 3 2 1 0 -1 -2 -3


www.matematiranje.com

3
1
-1
-2
-3
2 4 8
1
2
3
x
y


Dakle kad je osnova
2
1
= a izmedju 0 i 1 grafik je opadajući!!!
Za malo složenije grafike je moguće izvršiti pomeranje duž x i y-ose (slično kao kod
kvadratne funkcije) ali za ozbiljnije zadatke će nam biti potrebno znanje iz IV godine
srednje škole.

3) Data je funkcija ) 2 3 ( log
2
x x y
a
− = ) 1 , 0 ( ≠ > a a

a) za koje vrednosti argumenata x funkcija ima smisla u skupu realnih brojeva?
b) Odrediti nule date funkcije;
c) Odrediti x tako da za osnovu 5 = a vrednost funkcije bude 2.


Rešenje: ) 2 3 ( log
2
x x y
a
− =

Pazi: Sve iza log mora biti >0

Znači: → > − 0 2 3
2
x x upotrebimo znanje iz kvadratne nejednačine!!! (podseti se)
0 2 3
2
= − x x

3
2
0
6
2 2
2
1
2 , 1
=
=
±
=
x
x
x

Pa je oblast definisanosti: ⎟

∞ ∪ −∞ ∈ ,
3
2
) 0 , ( x
www.matematiranje.com

4
b) Nule f-je su rešenja jednačine y=0

Znači: 0 ) 2 3 ( log
2
= − x x
a
Kako je 0 1 log =
a
to mora biti:

3
1
1
6
4 2
0 1 2 3
1 2 3
2
1
2 , 1
2
2
− =
=
±
=
= − −
= −
x
x
x
x x
x x


Dakle ova funkcija ima nule 1
1
= x i
3
1
2
− = x

c) 0 ) 2 3 ( log
2
= − = x x y
a
=
=
2
5
y
a
zamenimo

2 ) 2 3 ( log
2
5
= − x x

Idemo po definiciji

= ⇔ ⊗ = A B B
A
log


1
6
6
3
5
6
10
6
8 2
0 5 2 3
5 2 3
5 2 3
2
1
2 , 1
2
2
2
2
− =

=
= =
±
=
= − −
= −
= −
x
x
x
x x
x x
x x

www.matematiranje.com

1
LOGARITAMSKE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE

Pre nego što krenete u reševanje jednačine savetujemo vam da se podsetite pravila za
logaritme.

1) Rešiti jednačine:

a) 2 ) 3 2 ( log
3
= + x
b) 3 ) 4 3 ( log
4
= + x
c)
2
1
1 3 log = + x

Rešenje:

a) 2 ) 3 2 ( log
3
= + x → Iskoristićemo definiciju

= ⇔ ⊗ = A B B
A
log

Dakle:


3
6 2
9 3 2
3 3 2
2
=
=
= +
= +
x
x
x
x
uz uslov
2
3
3 2
0 3 2
− >
− >
> +
x
x
x


Pošto je
2
3
3 − > , rešenje x = 3 je ‘’dobro’’

b) 3 ) 4 3 ( log
4
= + x → Opet po definiciji

20
60 3
64 4 3
4 4 3
3
=
=
= +
= +
x
x
x
x
uslov
3
4
4 3
0 4 3
− >
− >
> +
x
x
x


Rešenje zadovoljava uslov!!!

v)
2
1
1 3 log = + x → Primetimo da nema osnova, pa dopišemo 10 po dogovoru,.
www.matematiranje.com

2

2
1
1 3 log
10
= + x

2
1
10 1 3 = + x uz uslov
kvadriramo x
2
/() ...... . 10 1 3 = +

3
9 3
=
=
x
x3
1
3 − > , dobro je rešenje.

2) Rešiti jednačine:

a) 2 ) 2 ( log ) 1 ( log
2 2
= + + − x x
b) 2 ) 8 log( ) 19 log(
2
= − − + x x
v) 1 3 log 2 ) 5 log( = − + − x x
Rešenja:

a) Iskoristićemo ) ( log log log xy y x
a a a
= +
2 ) 2 ( log ) 1 ( log
2 2
= + + − x x
→ = + − 2 ) 2 )( 1 ( log
2
x x Uslovi 0 1> − x i 0 2 > + x
1 > x i 2 − > x

Dalje po definiciji:


3
2
2
5 1
0 6
4 2 2
2 ) 2 )( 1 (
2
1
2 , 1
2
2
2
− =
=
± −
=
= − +
= − − +
= + −
x
x
x
x x
x x x
x x


Dalje se pitamo da li rešenja zadovoljavaju uslove: 1 > x i 2 − > x→ Zadovoljava
3
2
− = x → Ne zadovoljava

Dakle, jedino rešenje je
3
1
0 1 3
0 1 3
− >
> +
> +
x
x
x
) , 1 ( ∞ ∈ x
2
1
= x
2 = x
www.matematiranje.com

3

b) 2 ) 8 log( ) 19 log(
2
= − − + x x
Dopišemo najpre osnovu 10

2 ) 8 ( log ) 19 ( log
10
2
10
= − − + x x

Pošto je
y
x
y x
a a a
log log log = −

2
8
19
log
2
10
=

+
x
x
naravno uz uslove: 0 19
2
> + x i 0 8 > − x
8 > x

9
91
2
82 100
0 819 100
800 100 19
) 8 ( 100 19
100
8
19
10
8
19
2
1
2 , 1
2
2
2
2
2
2
=
=
±
=
= + −
− = +
− = +
=

+
=

+
x
x
x
x x
x x
x x
x
x
x
x


Oba rešenja ‘’dobra’’ jer su veća od 8


v)
2
log(5 ) 2log 3 1
log(5 ) log 3 1
log(5 ) log(3 ) 1
x x
x x
x x
− + − =
− + − =
− + − =


Uslovi su:


5
5
0 5
<
− > −
> −
x
x
x
i
3
3
0 3
<
− > −
> −
x
x
xDakle uslov je 3 x <
www.matematiranje.com

4

68 , 0 11 4
32 , 7 11 4
11 4
2
) 11 4 ( 2
2
11 2 8
2
44 8
0 5 8
0 10 3 5 15
10 ) 3 )( 5 (
2
1
2 , 1
2
2
1
≈ − =
≈ + =
± =
±
=
±
=
±
=
= + −
= − + − −
= − −
x
x
x
x x
x x x
x x


11 4
1
+ = x ne zadovoljava uslov, pa je jedino rešenje: 11 4 − = x

3) Rešiti jednačine:

a) 0 2 log 3 log
2
= + − x x
b)
2
5
log log 2
2
x
x + =

Rešenja:

a) Uvodimo smenu t x = log uz uslov 0 > x

0 2 log 3 log
2
= + − x x

1
2
2
1 3
0 2 3
2
1
2 , 1
2
=
=
±
=
= + −
t
t
t
t t


Vratimo se u smenu i

b)
2
5
log log 2
2
x
x + = kako je
a
b
b
a
log
1
log =
2
2
1 5
log
log 2
x
x
+ = →Uvodimo smenu t x =
2
log uz uslove 0 > x i 1 ≠ x
→ = +
2
5 1
t
t Sve pomnožimo sa 2t
100
10
2 log
2
10
=
=
=
x
x
x
10
10
1 log
1
10
=
=
=
x
x
x
www.matematiranje.com

5
2
1
2
4
3 5
0 2 5 2
5 2 2
2
1
2 , 1
2
2
=
=
±
=
= + −
= +
t
t
t
t t
t t


Vratimo se u smenu : ili


4) Rešiti jednačine:

a) 7 log log log
16 4 2
= + + x x x
b)
3
2
log log log log
81 27 9 3
= ⋅ ⋅ ⋅ x x x x

Rešenje: U oba primera ćemo koristiti da je:

x
S
x
a
a
S
log
1
log =

a)
uslov x>0
4
2
2 log
2
2
=
=
=
x
x
x
2
2
2
1
log
2
1
2
=
=
=
x
x
x
16 2
4 log
28 log 7
28 log 1 log 2 log 4
4 / 7 log
4
1
log
2
1
log
7 log log log
7 log log log
4
2
2
2 2 2
2 2 2
2 2
2
16 4 2
4 2
= ⇒ =
=
=
= + +
⋅ = + +
= + +
= + +
x x
x
x
x x x
x x x
x x x
x x x
www.matematiranje.com

6
b)

0 ) 4 )( 2 )( 2 (
0 ) 4 )( 4 ( 4 ) ( 0 16
log 16 log
3
2
log
24
1
3
2
log
4
1
log
3
1
log
2
1
log
3
2
log log log log
3
2
log log log log
2
2 2 2 2 2 4
3
4
3
4
3
3 3 3 3
3 3 3
3
81 27 9 3
4 3 2
= + + −
= + − = − ⇒ = −
= ⇒ =
=
= ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅
t t t
t t t t
t x x
x
x x x x
x x x x
x x x x


odavde je t=2 ili t=-2

Kada se vratimo u smenu

v


v

5)

Rešiti jednačine:

a) 2 ) 2 2 ( log ) 6 4 ( log
5 5
= − − −
x x

b) 0 7 log ) 4 5 log( ) 2 7 log( = + + − −
x xRešenja


a)
2 ) 2 2 ( log ) 6 4 ( log
5 5
= − − −
x x

Kako je
y
x
y x
a a a
log log log = −
9
3
2 log
2
3
=
=
=
x
x
x
9
1
3
2 log
2
3
=
=
− =

x
x
x
www.matematiranje.com

7

1
4
2
3 5
0 4 5
2 0 4 2 5 4
10 2 5 6 4
) 2 2 ( 5 6 4
5
2 2
6 4
2
2 2
6 4
log
2
1
2 , 1
2
2
5
=
=
±
=
= + −
= ⇒ = + ⋅ −
− ⋅ = −
− = −
=


=


t
t
t
t t
t smena
x x x
x x
x x
x
x
x
x

ili
0
1 2
=
=
x
x
Ovde je najbolje da proverimo rešenja u početnoj jednačini→ x=2 je jedino rešenje

b)
0 7 log ) 4 5 log( ) 2 7 log( = + + − −
x x


10 10 10
10 10
log (7 2 ) log (5 4 ) log 7 0
log (7 2 ) 7 log (5 4 )............... /
(7 2 ) 7 5 4
49 7 2 5 4
49 7 2 5 4 0
4 7 2 44 0 / ( 1)
4 7 2 44 0...................................
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
ANTILOGARITMOVANJE
smena
− − + + =
− ⋅ = +
− ⋅ = +
− ⋅ = +
− ⋅ − − =
− − ⋅ + = −
+ ⋅ − =
2
1,2
1
2
2
7 44 0
7 15
2
4
11
x
t
t t
t
t
t
=
+ − =
− ±
=
=
= −


2
2 2
4 2
2
=
=
=
x
x
x
www.matematiranje.com

8
Vratimo se u smenu:

ili 11 2 − =
x
nema rešenja
Uslovi su 0 2 7 > −
x
i 0 4 5 > +
x
a rešenje je x=2 ih očigledno zadovoljava

6) Rešiti jednačine:

a)
3
1 log
3
x
x x
+
=
b)
4 4
log 2 3(log 1)
2
x x
x
− −
=

Ovo je tip zadataka gde moramo logaritmovati obe strane za odgovarajuću osnovu!!!

a)

3
1 log
3
3 ................ / log
x
x x
+
=

3
1 log
3 3
log log 3
x
x x
+
= važi b n b
a
n
a
log log =

1 1 1
1
1 ) 1 (
log .. .......... log 3 log log ) log 1 (
2 2
2
3 3 3 3 3
± = ⇒ = ⇒ + − =
+ = +
+ = ⋅ +
= ⇒ + = +
t t t t t
t t t
t t t
t x smena x x x


Vratimo se u smenu:

1 log
3
= x ili 1 log
3
− = x
1
3 = x ili
1
3

= x
3 = x ili
3
1
= x


b)

4 4
log 2 3(log 1)
2
x x
x
− −
= → logaritmijemo za osnovu 4

4 4
2
log 2 3(log 1)
4 4
4 4 4 4
4 4 4
2
4 4 4
log log 2
(log 2) log 3(log 1) log 2
(log 2) log 3(log 1) log 2
1
(log 2) log 3(log 1)
2
x x
x
x x x
x x x
x x x
− −
=
− = −
− = −
− = − ⋅


Smena t x =
4
log :
2
2 2
4 2
2
=
=
=
x
x
x
www.matematiranje.com

9

2
1
3
4
5 7
0 3 7 2
0 3 3 4 2
3 3 4 2
) 1 ( 3 ) 2 ( 2
) 1 (
2
3
) 2 (
2
1
2 , 1
2
2
2
=
=
±
=
= + −
= + − −
− = −
− = −
− = ⋅ −
t
t
t
t t
t t t
t t t
t t t
t t t


Dakle:
3 log
4
= x ili
2
1
log
4
= x

3
4 = x ili
2
1
4 = x
64 = x ili 2 = x

Za logaritamske nejednačine koristimo iste ‘’trikove’’ kao za jednačine, ali vodimo
računa:

1) Kad je osnova veća od 1 (a>1) prepisujemo znak nejednakosti jer je funkcija
rastuća.
2) Kaj je osnova izmedju 0 i 1 (0<a<1) okrećemo znak nejednakosti jer je tada
funkcija opadajuća.

Kad postavimo uslove tj. oblast definisanosti, nadjemo i rešimo nejednačinu, trebamo
naći njihov presek.

1) Reši nejednačine:

a) 0 ) 4 3 ( log
2
≥ + x
b) 0 ) 3 4 ( log
2
1
< − x
v) 1 ) 5 3 ( log
2
< − x

Rešenje:
www.matematiranje.com

10
a)
0 ) 4 3 ( log
2
≥ + x uslov

1
3 3
1 4 3
2 4 3
− ≥
− ≥
≥ +
≥ +
x
x
x
x
o

ne okrećemo znak jer je osnova veća od 1

Sad upakujemo rešenje i oblast definisanosti.Konačno: [ ) ∞ − ∈ , 1 x

b)
0 ) 3 4 ( log
2
1
< − x uslov:

PAZI: Okrećemo znak!!!

1
4 4
1 3 4
2
1
3 4
>
>
> −


> −
x
x
x
x
o


Upakujemo ova dva:


Konačno: ) , 1 ( ∞ ∈ x


3
4
4 3
0 4 3
− >
− >
> +
x
x
x
4
3
3 4
0 3 4
>
>
> −
x
x
x
www.matematiranje.com

11

v)
1 ) 5 3 ( log
2
< − x uslov

3
7
7 3
2 5 3
2 5 3
1
<
<
< −
< −
x
x
x
x


3
7
,
3
5
x


2) Rešiti nejednačine:

a) x x log ) 2 log( > −
b) ) 8 ( log ) 6 2 ( log
5 , 0 5 , 0
+ > + x x

Rešenja:

a)
x x log ) 2 log( > − uslovi: 0 2 > − x i 0 > x
x x > − 2 2 > x i 0 > x
2 > − x x Dakle 2 > x
2 0 > x

Ovo nema rešenja, pa cela nejednačina nema rešenja!!!

b)
) 8 ( log ) 6 2 ( log
5 , 0 5 , 0
+ > + x x
PAZI:Okreće se smer Uslovi:

2
6 8 2
8 6 2
<
− < −
+ < +
x
x x
x x

2 6 0 8 0
3 8
x x
x x
+ > ∧ + >
> − ∧ > −

Uslovi daju : 3 − > x3
5
5 3
0 5 3
>
>
> −
x
x
x
www.matematiranje.com

12
Upakujemo:

) 2 , 3 (− ∈ x konačno rešenje
3) Rešiti jednačine:

a) 0 ) 6 5 ( log
2
3
< + − x x
b) 3 ) 3 4 ( log
2
5 , 0
− ≥ + − x x

a)
0 ) 6 5 ( log
2
3
< + − x x uslov
Rešenje uslova


+ −

2
5 5
,
2
5 5
x rešenje zadatka konačno rešenje dobijemo kad upakujemo ova dva
Dakle:
Dakle:2
3
2
1 5
0 6 5
2
1
2 , 1
2
=
=
±
=
> + −
x
x
x
x x
) , 3 ( ) 2 , ( ∞ ∪ −∞ ∈ x
2
2
2
1,2
1
2
5 6 3
5 6 1
5 5 0
5 5
2
5 5
3, 62
2
5 5
1, 38
2
o
x x
x x
x x
x
x
x
− + <
− + <
− + <
±
=
+
= ≈

= ≈
+2
5 5
, 3 2 ,
2
5 5
x
www.matematiranje.com

13
b)
3 ) 3 4 ( log
2
5 , 0
− ≥ + − x x uslov:

2 3
3
2
2 3
2
2
2
1,2
1
2
4 3 (0, 5)
1
4 3
2
4 3 2
4 3 8
4 3 8 0
4 5 0
4 6
2
5
1
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x
x
x


− + ≤
⎛ ⎞
− + ≤
⎜ ⎟
⎝ ⎠
− + ≤
− + ≤
− + − ≤
− − ≤
±
=
=
= −[ ] 5 , 1 − ∈ x

Upakujemo rešenja:[ ) ( ] 5 , 3 1 , 1 ∪ − ∈ x Konačno
1
3
2
2 4
0 3 4
2
1
2 , 1
2
=
=
±
=
> + −
x
x
x
x x
1
TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE OŠTROG UGLATrigonometrija je prvobitno predstavlja oblast matematike koje se bavila izračunavanjem
nepoznatih elemenata trougla pomoću poznatih. Sam njen naziv potiče od dve grčke reči
TRIGONOS- što znači trougao i METRON- što znači mera. Kako se definišu
trigonometrijske funkcije?

Posmatrajmo pravougli trougao ABC.

a,b→ katete
c→ hipotenuza

2 2 2
c b a = + → Pitagorina teorema

sin

cos
naspramna kateta a
hipotenuza c
nalegla kateta b
hipotenuza c
naspramna kateta a
tg
nalegla kateta b
nalegla kateta b
ctg
naspramna kateta a
α
α
α
α
= =
= =
= =
= =


PAZI: Sam simbol sin(cos,tg,ctg) sam za sebe ne označava nikakvu veličinu!!! Uvek
mora da ima i ugao.

Izračunajmo vrednost trigonometrijskih funkcija za uglove od
o o o
i 60 45 , 30 . Najpre
ćemo posmatrati polovinu jednakostraničnog trougla.

Kao što znamo visina jednakostraničnog trougla je

2
3 a
h =


www.matematiranje.com
2

1
2
sin30
2 2
3
3
2
cos30
2
1 1 3 3
2
30 ( )
3 3 3 3 3
2
3
2
30 3
2
o
o
o
o
a
naspramna kateta a
hipotenuza a a
a
nalegla kateta
hipotenuza a
a
naspramna kateta
tg racionališemo
nalegla kateta a
a
nalegla kateta
ctg
a
naspramna kateta
= = = =
= = =
= = = = ⋅ =
= = =


Sada ćemo uraditi (po definiciju) i za ugao od
o
60 .

3
3
2
sin 60
2
1
2
cos 60
2
3
2
60 3
2
3
2
60
3 3
2
o
o
o
o
a
a
a
a
a
tg
a
a
ctg
a
= =
= =
= =
= =


Za vrednost trigonometrijskih funkcija ugla od
o
45 upotrebićemo polovinu kvadrata.

Kao što znamo dijagonala kvadrata je 2 a d =


www.matematiranje.com
3
1 45
1 45
2
2
2
45 cos
2
2
2
2
2
1
2
45 sin
= = =
= = =
= = =
= ⋅ = = =
a
a
kateta naspramna
kateta nalegla
ctg
a
a
kateta nalegla
kateta naspramna
tg
a
a
hipotenuza
kateta nalegla
a
a
hipotenuza
kateta naspramna
o
o
o
o


Na ovaj način smo dobili tablicu:o
30
o
45
o
60
sinα
2
1

2
2

2
3

cosα
2
3

2
2

2
1

tgα
3
3

1
3
ctgα
3
1
3
3Naravno kasnije ćemo tablicu proširiti na sve uglove od . 360 0
o o


Osnovni trigonometrijski indetiteti:

1) 1 cos sin
2 2
= + α α
2)
α
α
α
cos
sin
= tg
3)
α
α
α
sin
cos
= ctg
4) 1 = ⋅ α α ctg tg

Da probamo da dokažemo neke od indetiteta:

1) = + α α
2 2
cos sin (pogledajmo definicije:
c
a
= α sin i
c
b
= α cos to da zapamtimo)=
2 2 2 2
2 2 2
a b a b
c c c
+
+ = =(važi Pitagorina teorema,
2 2 2
c b a = + ) 1
2
2
= =
c
c
www.matematiranje.com
4
2) α
α
α
tg
b
a
c b
c a
c
b
c
a
= =


= =
cos
sin
slično se dokazuje i za α ctg

4) = ⋅ α α ctg tg (zamenimo iz definicije, da je
b
a
tg = α i
b
ctg
a
α = ) 1 = ⋅ =
a
b
b
a

Baš lako, zar ne?

Iz osnovnih indetiteta se mogu izvesti razne druge jednakosti:

1) Ako krenemo od:

→ = + 1 cos sin
2 2
α α ovo delimo sa α
2
cos
2 2
2 2 2
sin cos 1
cos cos cos
α α
α α α
+ =
→ = +
α
α
2
2
cos
1
1 tg Odavde izrazimo α
2
cos
2
2
1
cos
1 tg
α
α
=
+


Ako sad ovo zamenimo u:


2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
sin cos 1
1
sin 1
1
1
sin 1
1
1 1
sin
1
sin
1
tg
tg
tg
tg
tg
tg
α α
α
α
α
α
α
α
α
α
α
α
+ =
+ =
+
= −
+
+ −
=
+
=
+


Ove dve identičnosti ćemo zapisati i koristiti ih u zadacima!!!

Još jedna stvar, da izvedemo i trigonometrijske funkcije komplementnog ugla. Kako je
kod pravouglog trougla
o
90 = + β α tj. komplementni su, važi:


www.matematiranje.com

5

Tj.


Odakle ovo?sa slike (po definiciji) je
1) Date su katete pravouglog trougla a=8cm i b=6cm. Odrediti vrednost svih
trigonometrijskih funkcija uglova α i β


www.matematiranje.com

α α
α α
α α
α α
tg ctg
ctg tg
o
o
o
o
= −
= −
= −
= −
) 90 (
) 90 (
sin ) 90 cos(
cos ) 90 sin(
α β
α β
α β
α β
tg ctg
ctg tg
=
=
=
=
sin cos
cos sin
a
b
ctg
b
a
tg
c
b
c
a
=
=
=
=
α
α
α
α
cos
sin
b
a
ctg
a
b
tg
c
a
c
b
=
=
=
=
β
β
β
β
cos
sin
cm c
c
c
c
b a c
cm b
cm a
10
100
36 64
6 8
6
8
2
2
2 2 2
2 2 2
__________
=
=
+ =
+ =
+ =
=
=
β α
β α
β α
β α
tg
a
b
ctg
ctg
b
a
tg
c
b
c
a
= = = =
= = = =
= = = =
= = = =
4
3
8
6
3
4
6
8
sin
5
3
10
6
cos
cos
5
4
10
8
sin
6
2) Izračunati vrednost trigonometrijskih funkcija nagibnog ugla dijagonale kocke prema
osnovi.

Izvučemo na stranu ovaj trougao:
Kao što znamo mala dijagonala je 2 a d = , a velika dijagonala (telesna) 3 a D = . Po
definicijama je:

1 1 3 3
sin
3 3 3 3 3
2 2 2 3 6
cos
3 3 3 3 3
1 1 2 2
2 2 2 2 2
2
a
a
a
a
a
tg
a
ctg
α
α
α
α
= = = ⋅ =
= = = ⋅ =
= = = ⋅ =
=


3)
Po definiciji je:

cm a
a
a
c
a
2 , 19
8 , 0 24
24
8 , 0
sin
=
⋅ =
=
= α


2 2 2
a c b − = sad ide Pitagorina teorema

cm b
b
b
b
4 , 14
36 , 207
64 , 368 576
) 2 , 19 ( 24
2
2
2 2 2
=
=
− =
− =

www.matematiranje.com

?
?
8 , 0 sin
24
____ __________
=
=
=
=
b
a
cm c
α
7
4) Izračunati vrednost ostalih trigonometrijskih funkcija ako je:
a) 6 , 0 sin = α
b)
13
12
cos = α
v) 225 , 0 = α tg
Rešenje:
a)
5
3
sin = α jer
5
3
10
6
6 , 0 = = najpre ćemo iskoristiti da je 1 cos sin
2 2
= + α α


5
4
cos
25
16
cos
25
16
cos
25
9
1 cos
1 cos
5
3
2
2
2
2
± =
± =
=
− =
= + ⎟

α
α
α
α
α

Pošto su oštri uglovi u pitanju:

4
cos
5
α = +
b)
13
5
sin
169
25
sin
169
25
sin
169
144
1 sin
1
13
12
sin
1 cos sin
13
12
cos
2
2
2
2
2 2
± =
± =
=
− =
= ⎟

+
= +
=
α
α
α
α
α
α α
α

oštar ugao uzimamo +

5
sin
13
α =
3
4 1
4
3
5
4
5
3
cos
sin
= =
= = =
α
α
α
α
α
tg
ctg
tg
5
12
12
5
13
12
13
5
cos
sin
=
= = =
α
α
α
α
ctg
tg
8

v)
40
9
1000
225
225 , 0 = = = α tg

Iskoristićemo jednakosti:


41
9
sin
41
9
sin
1681
81
sin
1681
81
sin
2
+ =
± =
± =
=
α
α
α
α
9
40
1
41
40
cos
41
40
cos
1681
1600
cos
1681
1600
cos
1600
1681
1
cos
1
1
cos
2
2
2
2
=
=
+ =
± =
± =
=
=
+
=
α
α
α
α
α
α
α
α
α
α
ctg
tg
ctg
tg
www.matematiranje.com
1600
1600 81
1600
81
sin
1
1600
81
1600
81
sin
1
40
9
40
9
sin
1
sin
2
2
2
2
2
2
2
2
+
=
+
=
+
=
+
=
α
α
α
α
α
α
tg
tg
9
9
6
cos
) 9 (
36
cos
) 9 (
36
cos
2
2 2
2
2 2
2
2
+
=
+
=
+
=
a
a
a
a
a
a
α
α
α
5) Izračunaj vrednosti ostalih trigonometrijskih funkcija ako je:

a)
9
9
sin
2
2
+

=
a
a
α
b)
a
a
ctg
4
4
2

= α
a)


2
2
sin
cos
9
9
tg
a
a
tg
α
α
α
α
=

+
=
2
6
9
a
a +
2
2
9
6
6
9
a
tg
a
a
ctg
a
α
α

=
=b)www.matematiranje.com
2 2
2 4 2 4
2
2 2
2 2 2 2
2
2 2
2 2
2
2
2
2
2
2 2
2 2
) 9 (
81 18 81 18
cos
) 9 (
) 9 ( ) 9 (
cos
) 9 (
) 9 (
1 cos
9
9
1 cos
sin 1 cos
1 cos sin
+
− + − + +
=
+
− − +
=
+

− =
+

− =
− =
= +
a
a a a a
a
a a
a
a
a
a
α
α
α
α
α α
α α
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
2
2
2 2
2
2
2 4 2
2
2
4 2
2
2 2
2
4 4
4 4
sin
1
4
4
sin
4
1
4
16
( 4)
sin
16
1
( 4)
16
sin
16 8 16
16
sin
8 16
16
sin
( 4)
4
sin
4
a a
ctg tg
a a
tg
tg
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a a a
a
a a
a
a
a
a
α α
α
α
α
α
α
α
α
α
α

= ⇒ =

=
+
⎛ ⎞
⎜ ⎟

⎝ ⎠
=
⎛ ⎞
+
⎜ ⎟

⎝ ⎠

=
+

=
+ − +
=
+ +
=
+
=
+
4
4
cos
) 4 (
) 4 (
cos
) 4 (
) 4 (
cos
) 4 (
) 4 (
1
cos
) 4 (
) 4 ( 16
1
cos
1
4
4
1
cos
1
1
cos
2
2
2 2
2 2
2 2
2 2
2
2 2
2 2
2
2 2
2 2 2
2
2
2
2
2
2
+

=
+

=
+

=

+
=

− +
=
+=
+
=
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a a
a
a
tg
α
α
α
α
α
α
α
α
10
6) Dokazati identitet tgx
x
tgx
x
tgx 2
cos
1
1
cos
1
1 = ⎟

− + ⋅ ⎟

+ +


=


− + ⋅


+ +
=


− + ⋅


+ +
x x
x
x x
x
x
tgx
x
tgx
cos
1
cos
sin
1
cos
1
cos
sin
1
cos
1
1
cos
1
1

=
− +

+ +
x
x x
x
x x
cos
1 sin cos
cos
1 sin cos
gore je razlika kvadrata
=
− +
x
x x
2
2 2
cos
1 ) sin (cos
(jedinicu ćemo zameniti sa x x
2 2
cos sin + )

2 2 2 2
2
cos 2cos sin sin sin cos 2 cos
cos
x x x x x x x
x
+ + − −
=
2
sin
cos
x
sin
2 2
cos
x
x
tgx
x
=
= =


7) Dokazati da je:
a) 2 72 cos 54 cos 36 cos 18 cos
2 2 2 2
= + + +
o o o o


Pošto važi da kad je
o
90 = + β α β α sin cos = ,
o
54 cos ćemo zameniti sa
o
36 sin a
o
72 cos ćemo zameniti sa
o
18 sin . Onda je:

= + + +
o o o o
72 cos 54 cos 36 cos 18 cos
2 2 2 2


2 2 2 2
cos 18 cos 36 sin 36 sin 18
o o o o
+ + + =
2 1 1 = + =

b)
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
o o o o o o o
tg tg tg tg tg tg tg 89 ... 46 45 44 ... 3 2 1 1
= Kako je β α ctg tg = ) 90 (
o
= + β α Biće=

o o o o o o o o
ctg ctg ctg tg tg tg tg tg 1 2 ... 44 45 44 ... 3 2 1 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= Kako je 1 = ⋅ α α ctg tg
1 45 ... 1 1 = ⋅ ⋅ ⋅ =
o
tg
www.matematiranje.com
11
8) Dokazati identitet
2
6 6
3
( )
1 sin cos
tg ctg α α
α α
= +
− −


=
+ −
=
− − ) cos (sin 1
3
cos sin 1
3
6 6 6 6
x x x x
Pokušaćemo da transformišemo izraz
x x
6 6
cos sin − Podjimo od 1 cos sin
2 2
= − x x pa ‘’dignemo’’ na treći stepen:

3 2 2 3 3
3 3 ) ( B AB B A A B A + + + = +

1 cos ) cos (sin cos sin 3 sin
1 cos cos sin 3 cos sin 3 sin
/() 1 cos sin
6
1
2 2 2 2 6
6 4 2 2 4 6
3 2 2
= + + +
= + + +
= +
x x x x x x
x x x x x x
x x
4 4 3 4 4 2 1


Dakle: x x x x
2 2 6 6
cos sin 3 1 cos sin − = +
Vratimo se u zadatak:

x x x x x x
2 2 2 2 2 2
cos sin
1
cos sin 3
3
cos sin 3 1 1
3
= =
+ −
=

Da vidimo sad desnu stranu:

α α α α α α
2 2 2
2 ) ( ctg ctg tg tg ctg tg + + = +

α α
α α
α α
α α
α α α α
α
α
α
α
2 2
2 2
2 2 2
2 2
4 2 2 4
2
2
2
2
cos sin
1
cos sin
) cos (sin
cos sin
cos cos sin 2 sin
sin
cos
2
cos
sin
=
+
=
+ +
=
+ + =


Ovim smo dokazali da su leva i desna strana jednake:
Uslov je

0 cos 0 sin
0 cos sin
1 cos sin 3 1
1 cos sin
0 cos sin 1
2 2
2 2
6 6
6 6
≠ ∧ ≠

≠ −
≠ −
≠ − −
α α
α α
α α
α α
α α


www.matematiranje.com

TRIGONOMETRIJSKI KRUG

Uglovi mogu da se mere u stepenima i radijanima. Sa pojmom stepena smo se upoznali još u osnovnoj školi i
ako se sećate , njega smo podelili na minute i sekunde.( 1
0
=60` , 1`=60`` ). Da bi objasnili šta je to radijan,
posmatraćemo kružnicu poluprečnika R .Obim kružnice se računa po formuli O= 2Rπ , a znamo da je
14 , 3 ≈ π .Ako uzmemo deo te kružnice (kružni luk) koji je dužine baš R , njemu odgovara neki centralni ugao
ϕ .
Mera centralnog ugla koji odgovara luku dužine R je jedan radijan.
Jasno je da onda pun ugao ima 2π radijana. Odnosno:
360
0
=2π radijana

180
0
=π ZAPAMTI

Važi dakle:
radijana
radijana
radijana
60 60 180
`` 1
60 180
` 1
180
1
0
∗ ∗
=

=
=
π
π
π


I obrnuto: `` 45 ` 17 57
180
1
0
0
≈ =
π
rad

Primer 1:

Nađi radijansku meru ugla od:
` 30 82 )
245 )
75 )
0
0
0
v
b
a


Rešenje: a) Kako je radijana
180
1
0
π
= to je
12
5
180
75 75
0
π π
= =
b)
36
49
180
245 245
0
π π
= =
v)
24
11
60 180
30
180
82 ` 30 82
0
π π π
=

+ =


www.matematiranje.com

Primer 2.

Naći meru u stepenima ugla čija je radijanska mera:
radijana v
b
a
5 )
6
11
)
4
3
)
π
π


Rešenje:

`` 45 ` 28 286
`` 45 ` 88 285
`` 225 ` 85 285
``) 45 ` 17 57 ( 5 5 )
330
6
180 11
6
11
)
135
4
180 3
4
3
)
0
0
0
0
0
0
=
=
=
=
=

=
=

=
radijana v
b
a
π
πDalje smo ugao definisali kao dve poluprave sa zajedničkim početkom.A možemo razmišljati i ovako:Uočimo
jednu polupravu koja može da se obrće oko svoje početne tačke O.Pri obrtanju ćemo razlikovati dva smera:

POZITIVAN – smer suprotan od smera kretanja kazaljke na časovniku i

NEGATIVAN- smer kretanja kazaljke časovnika.

Ako obeležimo sa a početni a sa b završni položaj poluprave nakon obrtanja oo tačke O u jednom ili drugom
smeru, ugao ab zovemo ORIJENTISAN UGAO.
O
a
bTRIGONOMETRIJSKI KRUG je krug poluprečnika 1 čiji je centar u koordinatnom početku.
www.matematiranje.com

0
x
y
A(1,0)
.


Tačka A(1,0) koja pripada trigonometrijskom krugu zove se POČETNA tačka.
Na trigonometrijskom krugu ćemo posmatrati različite lukove koji svi počinju u tački A. Luk koji obilazimo u
smeru suprotnom od kazaljke na časovniku je POZITIVAN luk, a u smeru kazaljke je NEGATIVAN luk.
Uglovi po kvadrantima idu ovako:


x
y
.
π 2
2

2
π
0
I
II
III IV

iz I kvadranta:
2
0
π
α < <
iz II kvadranta : π α
π
< <
2

iz III kvadranta :
2

α π < <
iz IV kvadranta : π α
π
2
2
3
< <

www.matematiranje.com
Uglovi 0,
2
π
, π ,
2

, su granični i uzima se da nisu ni u jednom kvadrantu.
Uglove čije ćemo vrednosti očitavati sa trigonometrijskog kruga su sledeći:

0 360 2
o o
π = =
30
6
o
π
=
60
3
o
π
=
45
4
o
π
=
90
2
o
π
=
2
120
3
o
π
=
3
135
4
o
π
=
5
150
6
o
π
=
180
o
π =
7
210
6
o
π
=
5
225
4
o
π
=
4
240
3
o
π
=
3
270
2
o
π
=
5
300
3
o
π
=
11
330
6
o
π
=
7
315
4
o
π
=
1 −
1
1 1 −

Sinus i kosinus proizvoljnog ugla

Za bilo koji proizvoljan ugao uvek jedan krak poklopimo sa x osom, tj, sa početnom tačkom A(1,0), drugi krak

seče trigonometrijski u nekoj tački M(x
0
,y
0
). Iz te tačke spustimo normale na x i y osu. Te dužine su:- Na x-osi cosα ( cosα =x
0
)

- Na y-osi sinα (sinα =y
0
)
www.matematiranje.com
x
y
.
sin
cos
M(x ,y )
0 0


Evo našeg predloga kako da zapamtite vrednosti i da ih “ pročitate” sa kruga.

Zapamtimo tri broja:

2
1
,
2
2
,
2
3


koji su poređani od najmanjeg do najvećeg.

Broj u sredini
2
2
odgovara uglovima koji su sredine kvadranata!
Znači sinusi i kosinusi uglova od 45 , 135 , 225 i 315 stepeni imaju vrednost
2
2
, samo vodimo računa da li
je ta vrednost +
2
2
ili -
2
2
.
Evo to na slikama , pa će biti jasnije:
0
x
y
.
1
1
45
0

sin 45
0
=cos45
0
=
2
2

www.matematiranje.com
0
x
.
y
1
-1
135
0

sin 135
0
=
2
2
a cos 135
0
= -
2
2


x
y
.
225
0
-1
-1

sin 225
0
= -
2
2
cos 225
0
= -
2
2


x
y
.
315
0
1
-1
sin 315
0
= -
2
2
a cos 315
0
=
2
2

www.matematiranje.com
Ta ostale uglove vrednosti će biti
2
2
ili
2
3
, naravno opet gledamo da li je + ili - .
Evo par primera:
Primer1.

Nađi sin 60
0
i cos 60
0

x
y
.
sin 60
cos 60
0
0
60
0

Kako ugao od 60
0
nije sredina kvadranta, to će vrednosti za sin 60
0
i cos 60
0
biti
2
1
i
2
3
i to obe
pozitivne.Pošto je crta za sin 60
0
duža, ona mora biti
2
3
(jer je veći broj) a cos 60
0
je
2
1
jer je crta tu kraća.
Dakle: sin 60
0
=
2
3
i cos 60
0
=
2
1

Primer 2.

Nađi sin150
0
i cos 150
0


x
y
.
sin 150
cos 150
150
0
0
0


Crta za sin150
0
je kraća i pozitivna a crta za cos 150
0
je duža i negativna, pa je : sin150
0
=
2
1
a cos 150
0
=-
2
3


Primer 3.

Nađi sin
3

i cos
3

.
Ako date uglove u radijanima prebacimo u stepene, dobijamo da je to
3

= 240
0

x
y
.
sin240
cos240
240
0
0
0

Znači, radi se o uglu u trećem kvadrantu i nije sredina kvadranta. Primetićemo da su obe vrednosti negativne,
sinus je duži a kosinus kraći. Zaključujemo: sin
3

= -
2
3
i cos
3

= -
2
1

Primer 4.

Nađi sin(- 30
0
) i cos(- 30
0
)

Ovaj ugao, pošto je negativan ide u smeru kazaljke na satu. U pozitivnom smeru to bi bio ugao od 330
0
.

x
y
.
sin(-30 )
cos(-30 )
-30
0
0
0

sin(- 30
0
) = sin 330
0
=-
2
1
i cos(- 30
0
)=cos330
0
=
2
3Da pogledamo šta je sa uglovima od 0,
2
π
, π ,
2


www.matematiranje.com

x
y
.
1
0
0

Kraci ovog ugla se poklapaju , x osu seku do jedinice, a y osu nigde, zato je
cos0
0
=1 (cela crta) a sin0
0
=0 (nema crte)

x
y
.
1
90
0

Ugao od 90
0
seče y osu po celoj crti a x osu nigde. Pa je sin 90
0
=1 a cos 90
0
=0


x
y
.
0
180
-1

sin 180
0
=0 cos 180
0
= - 1


www.matematiranje.com

0
x
y
.
-1
270


sin270
0
=-1 cos 270
0
=0


Tangens i kontangens proizvoljnog ugla

Već smo se ranije upoznali sa formulama
α
α
α
cos
sin
= tg i
α
α
α
sin
cos
= ctg , naravno pod uslovima da
su imenioci različiti od nule.
Možemo zaključiti da je tgα definisan za cosα ≠ 0 ,odnosno za α ≠
2
π
+k π , k∈Z
A ctgα za sinα ≠ 0, odnosno za α ≠ k π , k∈Z

To znači da ako znamo da nađemo sinα i cosα , znamo i tgα i ctgα

Primer 1.

Nađi:

a) tg
4
π

b) ctg 300
0a) tg
4
π
= tg 45
0
=
2
2
2
2
45 cos
45 sin
0
0
= =1
b) ctg 300
0
=
3
3
2
3
2
1
300 sin
300 cos
0
0
− =

=

www.matematiranje.com


Naučimo sada gde se čitaju tangensi i kotangensi na trigonometrijskom krugu.

Uočimo pravu x=1. Ona očigledno prolazi kroz tačku A(1,0) i paralelna je sa y osom.Jedan krak

datog ugla α opet poklopimo sa x osom a drugi krak će seći ovu pravu x=1 koju ćemo zvati

TANGENSNA osa . Odsečak na tangensnoj osi je ustvari vrednost za tgα . Evo to na slici:

y
.
A(1,0)
tg
tangensna osa
x
y
.
A(1,0)
tg
tangensna osa


Uočimo sada pravu y=1 koja prolazi kroz tačku B(0,1) i paralelna je x osi. Tu pravu ćemo zvati

KOTANGENSNA osa i na njoj ćemo očitavati vrednost za kotangense uglova.

Evo slike:
x
y
.
tg
x
y
.
tg tangensna osa c ko
B(0,1)

www.matematiranje.com


Ovde razmišljamo slično kao za sinuse i cosinuse, samo moramo da zapamtimo nova tri broja :


3
3
, 1, 3

Broj 1, pozitivan ili negativan je vrednost za tangense i kotangense uglova koji su sredine

kvadranata, tj. za 45,135,225 i 315 stepeni a za ostale uglove gledamo dužinu CRTA koje odsecaju

na tangensnoj i kotangesnoj osi i da li je pozitivna ili negativna.

Veća crta je 3 , a manja je
3
3

Evo nekoliko primera:

x
y
.
tg45
ctg45
45
0
0
0

tg45
0
=1 i ctg45
0
=1 Sredina kvadranta je u pitanju, pa su vrednosti 1.

x
y
.
120
tg120
ctg120
0
0
0

PAZI:
Pošto krak ugla ne seče tangensnu osu ,moramo ga produžiti do preseka sa osom.
Uočimo da su obe vrednosti negativne i da je tangens duži a kotangens kraći!

Dakle : tg 120
0
= - 3 i ctg 120
0
= -
3
3

www.matematiranje.comx
y
.
tg240
ctg240
240
0
0
0


tg240
0
= 3 i ctg 240
0
=
3
3
(uoči dužine ovih podebljanih crta)

Šta je sa graničnim uglovima?

x
y
.
π 2
2

2
π
0


Za 0 stepeni vidimo da ugao ne seče nigde tangensnu osu , pa je tg0
0
=0, za ctg0
0
krak i kotangensna

osa idu paralelno, pa kažemo da ctgx teži beskonačnosti kad x teži nuli u pozitivnom smeru.


Slično je za ugao od 180
0
. Opet je tangens nula a kotangens teži - ∞.

Za ugao od 90
0
je obrnuta situacija: ctg90
0
=0 a tg90
0
teži +∞.

Za ugao od 270
0
je ctg270
0
=0 a tg270
0
teži - ∞.
www.matematiranje.com0 360 2
o o
π = =
30
6
o
π
=
60
3
o
π
=
45
4
o
π
=
90
2
o
π
=
2
120
3
o
π
=
3
135
4
o
π
=
5
150
6
o
π
=
180
o
π =
7
210
6
o
π
=
5
225
4
o
π
=
4
240
3
o
π
=
3
270
2
o
π
=
5
300
3
o
π
=
11
330
6
o
π
=
7
315
4
o
π
=
1
2
1
2

2
2

2
2
3
2
3
2

1 −
1
1
2
1
2

3
2
3
2

2
2
2
2

1 1 −
Evo male pomoći za one koji su naučili da se snalaze na krugu!


www.matematiranje.com

1
SVODJENJE NA I KVADRATKao što smo videli do sada, trigonometrijske funkcije uglova I kvadranta izračunavaju se
na isti način kao trigonometrijske funkcije oštrih uglova pravouglog trougla. Pokazaćemo
da se preko formula, trigonometrijske funkcije proizvoljnog ugla mogu izraziti preko
trigonometrijskih funkcija odgovarajućeg ugla I kvadranta. Taj postupak se zove
svodjenje na I kvadrat.


1) Iz II u I kvadrant

Važe formule za:
2
0
t
o < <


Primeri:

a)
o o o o
25 cos ) 25 90 sin( 115 sin = + = a može i:

sin115 sin(180 65 ) sin 65
o o o o
= ÷ =

Naravno, već smo videli ‘’veze’’ u I kvadrantu i znamo da je
o o
65 sin 25 cos = . Tako da
možete upotrebiti bilo koju formulu iz ove dve grupe.

b)
2
2
4
cos
4
cos
4
3
cos ÷ = ÷ = |
.
|

\
|
÷ =
t t
t
t

v) ( )
o o o o
tg tg tg 39 39 180 141 ÷ = ÷ =
g) ( )
o o o o
tg ctg ctg 11 11 90 101 ÷ = + =

www.matematiranje.com www.matematiranje.com/en.html
( )
( )
( )
( )
0
0
0
0
sin cos odnosno sin 90 cos
2
cos sin odnosno cos 90 sin
2
odnosno 90
2
odnosno 90
2
tg ctg tg ctg
ctg tg ctg tg
t
o o o o
t
o o o o
t
o o o o
t
o o o o
| |
+ = + =
|
\ .
| |
+ = ÷ + = ÷
|
\ .
| |
+ = ÷ + = ÷
|
\ .
| |
+ = ÷ + = ÷
|
\ .
0
0
0
0
sin( ) sin
cos( ) cos
( )
( )
:
sin(180 ) sin
cos(180 ) cos
(180 )
(180 )
tg tg
ctg ctg
odnosno
tg tg
ctg ctg
t o o
t o o
t o o
t o o
o o
o o
o o
o o
÷ =
÷ = ÷
÷ = ÷
÷ = ÷
÷ =
÷ = ÷
÷ = ÷
÷ = ÷
2
2) iz III u I kvadrant

Opet imamo dve grupe formula:


Primeri:

a)
4 3 3
sin sin sin sin
3 3 3 3 3 2
t t t t t
t
| | | |
= + = + = ÷ = ÷
| |
\ . \ .

b) ( )
o o o o
27 cos 27 180 cos 207 cos ÷ = + =
v) ( )
o o o o
ctg tg tg 7 7 270 263 = ÷ =
g) 3
6 6 6
7
= = |
.
|

\
|
+ =
t t
t
t
ctg ctg ctg

3) Iz IV u I kvadrant

Ako posmatramo negativan ugao ) ( o ÷ :
sin(-o ) = - sino cos(-o ) = coso tg(-o ) = tgo ctg(-o ) = -ctg o
Ovo nam govori da je jedino o cos parna funkcija (jer ‘’uništava’’ minus a sve ostale su
neparne)
www.matematiranje.com www.matematiranje.com/en.html
0
0
0
0
sin( ) sin
cos( ) cos
( )
( )
to jest:
sin(180 ) sin
cos(180 ) cos
(180 )
(180 )
tg tg
ctg ctg
tg tg
ctg ctg
t o o
t o o
t o o
t o o
o o
o o
o o
o o
+ = ÷
+ = ÷
+ =
+ =
+ = ÷
+ = ÷
+ =
+ =
( )
( )
( )
( )
0
0
0
0
3
sin cos tj. sin 270 cos
2
3
cos sin tj. cos 270 sin
2
3
tj. 270
2
3
tj 270
2
tg ctg tg ctg
ctg tg ctg tg
t
o o o o
t
o o o o
t
o o o o
t
o o o o
| |
÷ = ÷ ÷ = ÷
|
\ .
| |
÷ = ÷ ÷ = ÷
|
\ .
| |
÷ = ÷ =
|
\ .
| |
÷ = ÷ =
|
\ .
( )
( )
( )
( )
0
0
0
0
3
sin cos tj. sin 270 cos
2
3
cos sin tj. cos 270 sin
2
3
tj. 270
2
3
tj. 270
2
tg ctg tg ctg
ctg tg ctg tg
t
o o o o
t
o o o o
t
o o o o
t
o o o o
| |
+ = ÷ + = ÷
|
\ .
| |
+ = + =
|
\ .
| |
+ = ÷ + = ÷
|
\ .
| |
+ = ÷ + = ÷
|
\ .
3

Primeri:

a) ( )
o o o o
37 cos 37 270 sin 307 sin ÷ = + =
b) ( )
2
3
30 cos 30 cos = = ÷
o o

v)
3
3
6 6 6
11
÷ = ÷ = |
.
|

\
|
÷ =
t t t
tg tg tg
g)
3
3 3 3
ctg ctg
t t | |
÷ = ÷ = ÷
|
\ .


Što se tiče periodičnosti funkcija x sin i x cos već smo uočili da važi:


0
0
sin( 2 ) sin odnosno sin( 360 ) sin
cos( 2 ) cos odnosno cos( 360 ) cos
k k
k k
o t o o o
o t o o o
+ = + · =
+ = + · =


za k koji je bilo koji ceo broj.

Dakle: osnovni period finkcija x sin i x cos je t 2 = T odnosno
o
T 360 =

Primeri:

a) =
o
1170 sin (oduzmimo od
o
1170 po
o
360 dok se ne dodje ‘’ ispod’’
o
360 )


o o
o o
o o o
90 360 450
450 360 810
810 360 1170
= ÷
= ÷
= ÷


Pa je: 1 90 sin 1170 sin = =
o o
ili možemo zapisati:
o o o
90 sin ) 2 3 90 sin( 1170 sin = · + = t

b) =
o
780 cos (sličan postupak)


o o o
o o o
60 360 420
420 360 780
= ÷
= ÷


Pa je
2
1
60 cos 780 cos = =
o o
tj.
2
1
60 cos ) 360 60 cos( 780 cos = = + =
o o o o


Za tangense i kotangense važi:

www.matematiranje.com www.matematiranje.com/en.html
4
0
0
( ) odnosno ( 180 )
( ) odnosno c ( 180 )
tg k tg tg k tg
ctg k ctg tg k ctg
o t o o o
o t o o o
+ = + · =
+ = + · =

Dakle: osnovni period funkcija tgx i ctgx je t = T odnosno
o
T 180 =

Primeri:

a) =
o
tg750 (odavde od
o
750 oduzmemo po
o
180 dok se ne ‘’ spustimo’’ ispod
o
180 )

3
3
30 750
30 180 210
210 180 390
390 180 570
570 180 750
= =
= ÷
= ÷
= ÷
= ÷
o o
o o o
o o o
o o
o o o
tg tg

b) ( ) 3 30 1110 1110 ÷ = ÷ = ÷ = ÷
o o o
ctg ctg ctg jer je
o o o
30 180 6 1110 + · =

ZADACI:

1) Uprostiti izraz:
o o o
o o o
ctg
tg
780 cos 1860 sin 405
1140 390 cos 750 sin
· ·
· ·


Rešenja: Najpre ćemo upotrebom formula sve prebaciti u I kvadrant!!!


_________________________________________________________
1
sin 750 sin(30 2 360 ) sin30
2
3
cos390 cos(30 360 ) cos30
2
1140 (60 6 180 ) 60 3
405 (45 2 180 ) 45 1
sin1860 sin(60
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o
tg tg tg
ctg ctg ctg
= + · = =
= + = =
= + · = =
= + · = =
= +
3
5 360 ) sin 60
2
1
cos 780 cos(60 2 360 ) cos 60
2
o o
o o o o
· = =
= + · = =

Vratimo ova rešenja u početni zadatak:

1
sin 750 cos390 1140
2
405 sin1860 cos 780
o o o
o o o
tg
ctg
· ·
=
· ·
3
2
· 3
3
1
2
·
·
1
2
·
3 =
www.matematiranje.com www.matematiranje.com/en.html
5

2) Uprosti izraz:


3
8
sin
4
7
cos
3
10
4
17
3
7
sin
6
17
cos
t t t
t t t
· ·
· ·
ctg
tg


Slično kao u prethodnom zadatku, sve prebacujemo u I kvadrant.

_____________________________________
17 17 180 3
cos cos cos510 cos150 cos(180 30 ) cos30
6 6 2
7 6 3
sin sin sin 2 sin sin 60
3 3 3 3 3 2
17 16
4 45 1
4 4 4 4 4
o
o o o o o
o
o
tg tg tg tg tg
t
t t t t t
t
t t t t t
t
·
= = = = ÷ = ÷ = ÷
| | | |
= + = + = = =
| |
\ . \ .
| | | |
= + = + = = =
| |
\ . \ .
____________________________________
10 9 3
3 60
3 3 3 3 3 3
7 7 180 2
cos cos cos315 cos( 45 ) cos 45
4 4 2
8 2 6 2 2 2 180
sin sin sin 2 sin sin sin120
3 3 3 3 3 3
o
o
o o o
o
o
ctg ctg ctg ctg ctg
t t t t t
t
t
t t t t t
t
| | | |
= + = + = = =
| |
\ . \ .
·
= = = ÷ = =
· | | | |
= + = + = = =
| |
\ . \ .
sin(90 30 )
3
cos30
2
o o
o
= + =
= =


Zamenimo ove vrednosti u zadatak:

3
17 7 17
cos sin
6 3 4
10 7 8
cos sin
3 4 3
tg
ctg
t t t
t t t
÷
· ·
=
· ·
2
3
2
· 1
3
·
2
3 2
·
3
2
·
3 3 2 3 2
2 2 2 2
= ÷ = ÷ · = ÷
3) Dokazati indetitet:

o
o o t
o t o
tg
2
1
cos ) cos(
) sin( 2 sin
=
÷ ÷
÷ ÷


Kod indetiteta krenimo od jedne strane i transformišemo je, dok ne dodjemo do druge
strane.
www.matematiranje.com www.matematiranje.com/en.html
6

Važi:


o o t
o o t
cos ) cos(
sin ) sin(
÷ = ÷
= ÷


sin 2sin( ) sin 2sin sin
cos( ) cos cos cos 2cos
1 sin 1
2 cos 2
tg
o t o o o o
t o o o o o
o
o
o
÷ ÷ ÷ ÷
= = =
÷ ÷ ÷ ÷ ÷
= =4) Dokazati indetitet:

o
o t o t
o o
t
o
t
sin
) ( ) 2 cos(
) cos(
2 2
3
cos
÷ =
÷ +
÷
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
÷
tg
ctg


Važi:


o o t
o o t
o o
o o
t
o o
t
tg tg
tg ctg
÷ = ÷
= +
= ÷
÷ = |
.
|

\
|
+
÷ = |
.
|

\
|
÷
) (
cos ) 2 cos(
cos ) cos(
2
sin
2
3
cos


Pa je:

3
cos cos( )
( sin ) ( )
2 2
cos(2 ) ( )
ctg
tg
tg
t t
o o o
o o
t o t o
| | | |
÷ + ÷
| |
÷ ÷
\ . \ .
=
+ ÷
(cos ) o
(cos ) o ( ) tgo ÷
sino = ÷


www.matematiranje.com www.matematiranje.com/en.html

1
ADICIONE FORMULE


Zbir uglova

sin( ) sin cos cos sin
cos( ) cos cos sin sin
( )
1
1
( )
tg tg
tg
tg tg
ctg ctg
ctg
ctg ctg
α β α β α β
α β α β α β
α β
α β
α β
α β
α β
β α
+ = +
+ = −
+
+ =
− ⋅
⋅ −
+ =
+


Razlika uglova


α β
β α
β α
β α
β α
β α
β α β α β α
β α β α β α
ctg ctg
ctg ctg
ctg
tg tg
tg tg
tg

+ ⋅
= −
⋅ +

= −
+ = −
− = −
1
) (
1
) (
sin sin cos cos ) cos(
sin cos cos sin ) sin(Primećujete da su formule za razliku uglova iste kao i za zbir uglova samo su promenjeni
znaci!!!
Naravno, učenicima je uvek problem da zapamte formule a ‘’bezobrazni’’ profesori im
ne daju da ih koriste iz knjige. Naš je savet da probate da sebi stvorite ‘’asocijaciju’’ koja
će vam pomoći da zapamtite odredjenu formulu. Autor ovoga teksta vam nudi svoju
‘’asocijaciju’’:

Zapamtite dve male ‘’pesmice’’ koje odgovaraju na dve početne formule:

β α β α β α sin cos cos sin ) sin( + = + ∧ ( ) β α β α β α sin sin cos cos cos − = +
“sin - ko više ko-si “ “kosi-kosi manje sine-sine”
Uvek prvo pišite ugao α pa β

Za ) ( β α + tg znamo da je:

β α β α
β α β α
β α
β α
β α
sin sin cos cos
sin cos cos sin
) cos(
) sin(
) (
+
+
=
+
+
= + tg (sad gde vidite sinus zamenite
ga sa tangens a kosinus sa jedinicom)
β α
β α
β α
β α
tg tg
tg tg
tg tg
tg tg

+
=
− ⋅
⋅ + ⋅
=
1 1 1
1 1

www.matematiranje.com
2
Za
cos( ) cos cos sin sin
( )
sin( ) sin cos cos sin
ctg
α β α β α β
α β
α β α β α β
+ −
+ = = =
+ +
(zamenite sinus sa 1, a kosinus
sa kotanges)
α β
β α
α β
β α
tg ctg
ctg ctg
ctg ctg
ctg ctg
+
− ⋅
=
⋅ + ⋅
⋅ −
=
1
1 1
1 1


Znači zapamtili smo ‘’sinko više kosi’’ i ‘’kosi kosi manje sine sine’’ i izveli smo
formule za zbir uglova. Za razliku uglova samo promenimo znake!!!

1) Naći bez upotrebe računskih pomagala vrednost trigonometrijskih funkcija uglova od
a)15, 75, i b) 105 stepeni

a)

= racionališemo sa
3 3
3 3=
( ) ( )
3 2
6
3 2 6
6
3 6 12
3 9
3 3 6 9
3 3
3 3
2
2
2
− =

=

=

+ −
=
Naravno
o
tg15 smo mogli izračunati i lakše
o
o
o
tg
15 cos
15 sin
15 = …

3 2
3 4
3 2
3 2
3 2
3 2
1
15
1
15 + =

+
=
+
+


= =
o
o
tg
ctg

www.matematiranje.com


sin15 sin(45 30 )
sin 45 cos30 cos 45 sin30
2 3 2 1 2( 3 1)
2 2 2 2 4
cos15 cos(45 30 )
cos 45 cos30 sin 45 sin30
2 3 2 1 2( 3 1)
2 2 2 2 4
45 30
15 (45 30 )
1 45 30
3 3
3
1
3
3
3
1
3
o o o
o o o o
o o o
o o o o
o o
o o o
o o
tg tg
tg tg
tg tg
= −
= ⋅ −

= ⋅ − ⋅ =
= −
= +
+
= ⋅ + ⋅ =

= − =
+


= =
+
3 3
3
+
3 3
3 3

=
+
3
( )
( )
sin 75 sin(45 30 )
sin 45 cos30 cos 45 sin30
2 3 2 1
2 2 2 2
2 3 1
4
cos 75 cos(45 30 )
cos 45 cos30 sin 45 sin30
2 3 2 1
2 2 2 2
2 3 1
4
o o o
o o o o
o o o
o o o o
= +
= +
= ⋅ + ⋅
+
=
= +
= −
= ⋅ − ⋅

=


( )
( )
=

+
=

+
= =
1 3
1 3
4
1 3 2
4
1 3 2
75 cos
75 sin
75
o
o
o
tg (moramo opet racionalizaciju)
( )
3 2
3 2
3 2
3 2
1
75
1
75
3 2
2
3 2 2
2
3 2 4
1 3
1 3 2 3
1 3
1 3
1 3
1 3
− =+
= =
+ =
+
=
+
=

+ +
=
+
+


+
=
o
o
tg
ctg


b) = ⎟

+ = + =
o o o o
15
2
sin ) 15 90 sin( 105 sin
π
(imamo formulu) = =
o
15 cos
(a ovo smo već našli)
4
) 1 3 ( 2 +
=
Naravno, isto bismo dobili i preko formule ( )
o o o
45 60 sin 105 sin + =


2( 3 1)
cos105 cos 15 sin15
2 4
105 15 15 ( 2 3)
2
105 15 15 ( 2 3)
2
o o o
o o o
o o o
tg tg ctg
ctg ctg tg
π
π
π
− ⎛ ⎞
= + = − = −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞
= + = − = − +
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞
= + = − = − −
⎜ ⎟
⎝ ⎠


opet ponavljamo da može I ideja da je
0
105 (60 45 )
o o
tg tg = + …itd.
www.matematiranje.com
4

2)a) Proveri jednakost
2
1
10 sin 20 cos 10 cos 20 sin = +
o o o o

= +
o o o o
10 sin 20 cos 10 cos 20 sin (ovo je: ) sin( sin cos cos sin β α β α β α + = + )

2
1
30 sin ) 10 20 sin( = = + =
o o o

b)
2
3
17 sin 47 sin 17 cos 47 cos = +
o o o o

= +
o o o o
17 sin 47 sin 17 cos 47 cos (ovo je: ) cos( sin sin cos cos β α β α β α − = + )

2
3
30 cos ) 17 47 cos( = = − =
o o o

3) Izračunati ) sin( β α + , ako je
13
5
cos ,
5
3
sin − = + = β α i

2
3
, , ,
2
π
π π
π
α
sin( ) sin cos cos sin α β α β α β + = ⋅ + ⋅

Znači ‘’fale’’ nam α cos i β sin . Njih ćemo naći iz osnovne indentičnosti:


13
12
sin
169
144
sin
169
144
sin
169
25 169
sin
13
5
1 sin
cos 1 sin
1 cos sin
2
2
2
2
2 2
2 2
± =
± =
=

=


− − =
− =
= +
β
β
β
β
β
β β
β β

ovde su sinusi negativni
Dakle:

Dal da uzmemo + ili – to nam
govori lokacija ugla

Ovde su kosinusi negativni! Znači da je
4
cos
5
α = −
5
4
cos
25
16
cos
25
16
cos
25
9 25
cos
25
9
1 cos
5
3
1 cos
sin 1 cos
1 cos sin
2
2
2
2
2
2 2
2 2
± =
± =
=

=
− =


− =
− =
= +
α
α
α
α
α
α
α α
α α


∈ π
π
α ,
2
12
sin
13
β = −
5

Vratimo se da izračunamo ( ) β α + sin

( )
65
33
65
48
65
15
13
12
5
4
13
5
5
3
sin = + − =

− +


− ⋅ = + β α

4) Izračunati ⎟


π
4
tg za koje je
13
12
sin = α i ⎟

∈ π
π
α ,
2


α
α
α
π
α
π
α
π
tg
tg
tg tg
tg tg
tg

+
=
+


=


+
1
1
4
1
4
4

Pošto je
α
α
α
cos
sin
= tg , znači moramo naći α cos
Vratimo se u zadatak:
Da li uzeti + ili – ? ⎟

∈ π
π
α ,
2

Ovde su kosinusi negativni!!!

Dakle


www.matematiranje.com
13
5
cos
169
25
cos
169
25
cos
169
144 169
cos
169
144
1 cos
1 cos
13
12
1 cos sin
2
2
2
2
2
2 2
± =
± =
=

=
− =
= +


= +
α
α
α
α
α
α
α α
5
cos
13
α = −
5
12
13
5
13
12
− =

=
α
α
tg
tg
12
1
5
12
4
1
5
7
7
5
17
4 17
5
tg
tg
π
α
π
α

⎛ ⎞
+ =
⎜ ⎟
⎝ ⎠
+

⎛ ⎞
+ = = −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
6

5) Ako su α i β oštri uglovi i ako je
2
1
= α tg i
3
1
= β tg pokazati da je
4
π
α β + =

Ispitajmo koliko je ? ) ( = + β α tg

1
6
5
6
5
3
1
2
1
1
3
1
2
1
1
) ( = =
⋅ −
+
=

+
= +
β α
β α
β α
tg tg
tg tg
tg

Znači: 1 ) ( = + β α tg , ovo je moguće u 2 situacije:
o
45 = + β α ili
o
225 = + β α pošto su
α i β oštri uglovi, zaključujemo:


o
45 = + β α tj.
4
π
β α = +

6) Dokazati da je , ) ( ) 3 2 (
2
tgy y x tg y tg = − + ako je 0 3 2 = − tgy tgx

= − + ) ( ) 3 2 (
2
y x tg y tg
=
+

⋅ +
tgxtgy
tgy tgx
y tg
1
) 3 2 (
2
(pošto je 0 3 2 = − tgy tgx zaključujemo
2
3tgy
tgx = )

2
2
2
2
3
2
(2 3 )
3
1
2
3 2
2
(2 3 )
2 3
2
(2 3 )
tgy
tgy
tg y
tgy
tgy
tgy tg
tg y
tg y
tg y

+ ⋅ =
+ ⋅

+ ⋅ =
+
+
2
3 2
2 3
tgy tgy
tg y


+
tgy =

Ovim je dokaz završen.

7) Dokazati identitet:

sin( )
cos( ) 1
tg tg
tg tg
α β α β
α β α β
+ +
=
− +sin( ) sin cos cos sin
cos( ) cos cos sin sin
α β α β α β
α β α β α β
+ +
= =
− +
(sada ćemo izvući: β α cos cos i gore i
dole) www.matematiranje.com
7


cos cos α β
=
sin sin
cos cos
cos cos
α β
α β
α β
⎛ ⎞
+
⎜ ⎟
⎝ ⎠
1 sin sin
1
cos cos
tg tg
tg tg
α β
α β α β
α β
+
=
+ ⋅ ⎛ ⎞
+ ⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠


8) Ako je
2
1
,
1 2
1 2
=

+
= β α tg tg i , 0, ,
2
π
α β
⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠
dokazati da je
4
π
α β − =

Sredimo prvo izraze α tg i β tg

1 2
1 2

+
= α tg (izvršimo racionalizaciju)
( )
2
2
2
2 1
2 1 2 1 2 2 2 1
2 1 2 1 2 1
2 1
3 2 2
tg
tg
α
α
+
+ + + +
= ⋅ = =
− − +

= +


1 1 2 2
2 2 2 2
2
2
tg
tg
β
β
= = ⋅ =
=


( )
2
3 2 2
2
( ) 2 je zajednički i gore i dole=
1 2
1 3 2 2
2
6 4 2 2 6 3 2
2 2
1
2 3 2 4 6 3 2
2 2 2 2
tg tg
tg
tg tg
α β
α β
α β
+ −

− = = =
+ ⋅
+ +
+ − +
= = =
+
+ +Dakle 1 ) ( = − β α tg , to nam govori da je
o
45 = − β α ili
o
225 = − β α . Pošto u zadatku
kaže da je ⎟


2
, 0 ,
π
β α zaključujemo
o
45 = − β α tj.
4
π
β α = − što je i trebalo
dokazati!

www.matematiranje.com
1
TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE DVOSTRUKOG UGLA


Formule su:

1. α α α cos sin 2 2 sin =
2. α α α
2 2
sin cos 2 cos − =
3.
α
α
α
2
1
2
2
tg
tg
tg

=
4.
α
α
α
ctg
ctg
ctg
2
1
2
2

=

Primeri:
1) a)
α
α
α
2
1
2
2 sin
tg
tg
+
= Dokazati.

sin 2 2sin cos α α α = =(uvek možemo u imenioci dopisati 1, zar ne?)=


2 2
2sin cos 2sin cos
sin 2
1 sin cos
α α α α
α
α α
= = =
+
(trik: izvučemo zajednički i gore i dole
α
2
cos )=

2
cos α
2
2sin
cos
cos
α
α
α

2 2 2
2
2 2
1 1 sin
1
cos
tg tg
tg tg
α α
α α α
α
= =
+ + ⎛ ⎞
⋅ +
⎜ ⎟
⎝ ⎠


b)
α
α
α
2
2
1
1
2 cos
tg
tg
+

= Dokazati.

=
+

=

= − =
α α
α α α α
α α α
2 2
2 2 2 2
2 2
cos sin
sin cos
1
sin cos
sin cos 2 cos (isti trik izvučemo
α
2
cos i gore i dole)

2
2
2 2 2
2 2 2
2
2
sin
cos 1
cos 1 1
,
1 1 sin
cos 1
cos
tg tg
tg tg
α
α
α α α
α α α
α
α
⎛ ⎞

⎜ ⎟
− −
⎝ ⎠
= = =
+ + ⎛ ⎞
+
⎜ ⎟
⎝ ⎠
što je i trebalo dokazati.


www.matematiranje.com


2
v) α α α
3
sin 4 sin 3 3 sin − = Dokazati.


→ + = ) 2 sin( 3 sin α α α Iskoristimo formulu sin( ) sin cos cos sin ⊕+ = ⊕ + ⊕
→ + = α α α α sin 2 cos cos 2 sin sad formule za dvostruki ugao


α α α
α α α α α
α α α α α α
3 2
3 2 2
2 2
sin cos sin 3
sin cos sin cos sin 2
sin ) sin (cos cos ) cos sin 2 (
− =
− + =
⋅ − + =


(sad ćemo iz 1 cos sin
2 2
= + α α izraziti α α
2 2
sin 1 cos − = )

2 3
3 3
3
3sin (1 sin ) sin
3sin 3sin sin
3sin 4sin
α α α
α α α
α α
= − −
= − −
= −


g)
5
4
cos = α Nadji vrednosti za dvostruke uglove ako je α u IV kvadrantu.

Najpre ćemo izračunati α sin


25
9
sin
25
9
sin
25
16
1 sin
5
4
1 sin
cos 1 sin
1 cos sin
2
2
2
2
2 2
2 2
± =
=
− =


− =
− =
= +
α
α
α
α
α α
α α5
3
sin ± = α , pošto je ugao iz IV kvadranta uzećemo da je
5
3
sin − = α

Sada je:www.matematiranje.com
3
7
24
25
7
25
24
2 cos
2 sin
2
25
7
25
9
25
16
5
3
5
4
sin cos 2 cos
25
24
5
4
5
3
2
cos sin 2 2 sin
2 2
2 2
− =

= =
= − =


− −


=
− =
− =− =
=
α
α
α
α α α
α α α
tg
2) sinα =0,6 i α pripada prvom kvadrantu, nadji vrednosti za dvostruke uglove.


Sada ćemo prvo naći α cos
3)Dokazati

a)
4
1
15 cos 15 sin =
o o

www.matematiranje.com
8 , 0 cos
8 , 0 cos
64 , 0 cos
64 , 0 cos
36 , 0 1 cos
) 6 , 0 ( 1 cos
sin 1 cos
1 cos sin
2
2
2 2
2 2
2 2
+ =
± =
± =
=
− =
− =
− =
= +
α
α
α
α
α
α
α α
α α
2 2
2 2
sin 2 2sin cos
2 0, 6 0, 8
3 4 24
2
5 5 25
cos 2 cos sin
4 3 7

5 5 25
24
sin 2
25
2
7
cos 2
25
24
2
7
tg
tg
α α α
α α α
α
α
α
α
=
= ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ =
= −
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − =
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
= =
=
4
sin15 cos15
o o
= (trik je da dodamo
2
2
)
= =
2
15 cos 15 sin 2
0 0
(ovo u brojiocu je formula za α α α cos sin 2 2 sin = )
4
1
2
2
1
2
30 sin
= = =
o


b) α α α 2 cos cos sin 4 1
2 2 2
= −

2 2
1 4sin cos α α − = (pošto je formula , cos sin 2 2 sin α α α = to je
α α α 2 sin cos sin 4
2 2 2
= )
pa je
2 2
1 4sin cos α α − =
2 2
1 sin 2 cos 2 α α − =

4) Dokazati
a) 1 2 cos sin 2
2
= + α α


1 cos sin
sin cos sin 2 2 cos sin 2
2 2
2 2 2 2
= + =
− + = +
α α
α α α α α


b) α α α
2 4 4
sin 5 , 0 1 sin cos − = +

Da bi ovo dokazali podjimo od indentiteta:

/ 1 cos sin
2 2
= + α α Kvadriramo

4 2 2 4
4 4 2 2 2 2
2 2
4 4 2 2 2
4 4 2
4 4 2
sin 2sin cos cos 1
2
sin cos 1 2sin cos ( dodamo izrazu 2sin cos )
2
4sin cos
sin cos 1 (ovde je 4sin cos sin 2 )
2
1
sin cos 1 sin 2
2
sin cos 1 0, 5sin 2
α α α α
α α α α α α
α α
α α α α α
α α α
α α α
+ + =
+ = −
+ = − =
+ = −
+ = −


5) Dokazati indetitet:

α α α
4
cos 8 3 2 cos 4 4 cos = + +

Rešenje: Poći ćemo od leve strane da dokažemo desnu.


www.matematiranje.com
5

2 2
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
cos 4 4cos 2 3
cos 2 (2 ) 4(cos sin ) 3
cos (2 ) sin (2 ) 4cos 4sin 3
(cos sin ) (2sin cos ) 4cos 4sin 3
(cos (1 cos )) 4sin cos 4cos 4sin 3 [zamenimo sin 1 cos ]
(2cos 1
α α
α α α
α α α α
α α α α α α
α α α α α α α α
α
+ + =
⋅ + − + =
− + − + =
− − + − + =
− − − + − + = = −

2 2 2 2 2
4 2
) 4cos (1 cos ) 4cos 4(1 cos ) 3
4cos 4cos
α α α α
α α
− − + − − + =

2
1 4cos α + −
4 2
4cos 4cos α α + +
2
4 4cos α − +
4
3
8cos α
+ =
=

A ovo smo trebali dokazati!!

6) Ako je 4 , 1
2
cos
2
sin = +
x x
izračunati sin x

Rešenje: Kvadriraćemo datu jednakost.


2
2 2
sin cos 1, 4 / ()
2 2
sin 2sin cos cos 1, 96 [ovde je 2sin cos sin ]
2 2 2 2 2 2
x x
x x x x x x
x
+ =
+ + = =


1 sin 1, 96
sin 1, 96 1
sin 0, 96
x
x
x
+ =
= −
=


7) Predstavi α 3 tg kao funkciju od α tg

Rešenje:


2
2
2
2
2
3 (2 )
1 2
2 (1 )
2
1
1
2
1
1
tg tg
tg tg
tg tg
tg tg tg
tg
tg
tg
tg
tg
tg
tg
α α
α α α
α α
α α α
α
α
α
α
α
α
α
+
= + = =
− ⋅
+ −
+


= =
− ⋅

2 2
2
1 2
1
tg tg
tg
α α
α
− +

3 3
2 2
2 3
1 1
tg tg tg tg tg
tg tg
α α α α α
α α
+ − −
= =
+ +

www.matematiranje.com

6

8) Dokaži indetitet:− =
+
+
α
π
α α
α
4
cos 2
cos sin
2 sin 1


Rešenje:


2 2 2
1 sin 2 sin cos 2sin cos (sin cos )
sin cos sin cos
α α α α α α α
α α α α
+ + + +
= =
+ + sin cos α α +

= + = α α cos sin (trik: kod oba sabiraka ćemo dodati
2
2
tj.
2
2
2
)
= + α α cos
2
2
sin
2
2
2 2
izvučemo 2 kao zajednički
=
+ α α cos
2
2
sin
2
2
2 pošto je
2
2
4
sin =
π
i
2
2
4
cos =
π
zamenimo u izraz
= ⎟

+ α
π
α
π
cos
4
cos sin
4
sin 2 malo pretumbamo
= ⎟

+
4
sin sin cos
4
cos 2
π
α α
π
ovo u zagradi je formula za ) cos( β α −


−α
π
4
cos 2

www.matematiranje.com

www.matematiranje.com
1
TRANSFORMACIJE ZBIRA I RAZLIKE
TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA U PROIZVOD I
OBRNUTO


Formule su:

1.
2
cos
2
sin 2 sin sin
β α β α
β α
− +
= +
2.
2
sin
2
cos 2 sin sin
β α β α
β α
− +
= −
3.
2
cos
2
cos 2 cos cos
β α β α
β α
− +
= +
4.
2
sin
2
sin 2 cos cos
β α β α
β α
− +
− = −

5.
β α
β α
β α
cos cos
) sin( ±
= ±tg tg
6.
β α
β α
β α
sin sin
) sin( ±
= ± ctg ctg

7.
1
sin cos [sin( ) sin( )]
2
x y x y x y ⋅ = + + −
8.
1
cos sin [sin( ) sin( )]
2
x y x y x y ⋅ = + − −
9.
1
cos cos [cos( ) cos( )]
2
x y x y x y ⋅ = + + −
10.
1
sin sin [cos( ) cos( )]
2
x y x y x y ⋅ = − + − −

Primeri :

1) Transformisati u proizvod

a)
o o
50 cos 20 sin +

b) sin56 cos56
o o


v) β α sin sin −

www.matematiranje.com
2
a) = +
o o
50 cos 20 sin (pošto nam formula za zbir sinusa i kosinusa, upotrebom veza u I
kvandrantu, prebacićemo: cos50 sin 40
o o
= )

o o
o o
o o
o o o o
o o
10 cos 10 cos
2
1
2
10 cos 30 sin 2
) 10 cos( 30 sin 2
2
40 20
cos
2
40 20
sin 2 40 sin 20 sin
= ⋅ =
=
− =
− +
= + =
b)

sin56 cos56
sin56 sin34
56 34 56 34
2cos sin
2 2
2cos 45 sin11
2
2 sin11 2 sin11
2
o o
o o
o o o o
o o
o o
− =
= −
+ −
=
=
= ⋅ =v)

sin sin
sin sin
2
2cos
α β
π
α α
α
− =
⎛ ⎞
= − −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
=
2
π
α + −
2
sin
2 2
2
2cos sin
4 2
2
2
2cos sin
4 2
2
2 sin
2 4
2 sin
4
π
α α
π
α α
π
π
α
π
π
α
π
α
⎛ ⎞
− −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
− +
=

=
⎛ ⎞
= ⋅ −
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞
= −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

www.matematiranje.com
3

2) Dokazati da je:

a) 25 , 0 75 sin 15 sin =
o o

b) 5 , 0 45 cos 135 cos − =
o o


a)

1
sin15 sin 75 sin(15 75 ) sin(15 75 )
2
1
sin90 sin( 60 ) pazi: sinx je neparna funkcija sin(-x) = -sinx
2
1
sin90 sin 60
2
1 1 1 1 1
1 0, 25
2 2 2 2 4
o o o o o o
o o
o o
⎡ ⎤ = + + −
⎣ ⎦
⎡ ⎤ = + −
⎣ ⎦
⎡ ⎤ = −
⎣ ⎦
⎡ ⎤
= − = ⋅ = =
⎢ ⎥
⎣ ⎦b)

[ ]
1
cos135 cos 45 cos(135 45 ) cos(135 45 )
2
1
cos90 cos180
2
1 1
0 1 0, 5
2 2
o o o o o o
o o
⎡ ⎤ = − + +
⎣ ⎦
⎡ ⎤ + =
⎣ ⎦
= − = − = −3) Izračunati a) sin5x sin3x=? b) =
4
cos
3
cos
2
cos
x x x
?

a)

[ ]
[ ] x x
x x x x x x
8 cos 2 cos
2
1
) 3 5 cos( ) 3 5 cos(
2
1
3 sin 5 sin
− =
+ − − =


b)
=
4
cos
3
cos
2
cos
x x x
( grupišemo prva dva na koja ćemo upotrebiti formulu, a
4
cos
x
neka sačeka!!!)


www.matematiranje.com
4
cos cos cos
2 3 4
1
cos cos cos
2 2 3 2 3 4
1 5
cos cos cos
2 6 6 4
1 1 5
(cos cos ) (cos cos ) ovde opet upotrebimo formulu za izraze u zagradama
2 6 4 2 6 4
1 1
cos
2 2
x x x
x x x x x
x x x
x x x x
x
⎛ ⎞
= ⋅
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − + + ⋅
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + ⋅
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦
= ⋅ + ⋅ →
= ⋅
1 1 5 5
cos cos cos
6 6 4 2 2 6 4 6 4 4
1 5 1 7 13
cos cos cos cos
4 12 12 4 12 12
1 5 7 13
cos cos cos cos
4 12 12 12 12
x x x x x x x
x x x x
x x x x
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− + + + ⋅ − + +
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
− ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= + + +
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤
= + + +
⎢ ⎥
⎣ ⎦

4) Dokazati da je : a)
8
3
80 sin 40 sin 20 sin = ⋅ ⋅
o o o

b)
8
3
70 cos 50 cos 10 cos = ⋅
o o o

a) = ⋅ ⋅
o o o
80 sin 40 sin 20 sin upakujemo prvi i treći činilac po formuli.

0 0 0 0
0
1
sin 20 sin 40 sin80 (sin 20 sin80 ) sin 40 [cos(20 80 ) cos(20 80 )] sin 40
2
1
cos 60 cos100 sin 40
2
1 1 1 1
sin 40 cos100 {Znamo da je cos100 cos80 , pa je } sin 40 cos80
2 2 2 2
1
sin 40
4
o o o o o o o
o o o
o o o o o
⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = − − + ⋅
⎡ ⎤ −
⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= − → − = = +
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦
=
1
sin 40 cos80
2
1 1 1
sin 40 (sin120 sin( 40 ))
4 2 2
1 1
sin 40 (sin120 sin 40 )
4 4
1
sin 40
4
o o o
o o o
o o o
o
+
⎡ ⎤
= + + −
⎢ ⎥
⎣ ⎦
= + −
=
1 1
sin120 sin 40
4 4
o o
+ −
1 1 3 3
sin120
4 4 2 8
o
= = ⋅ =

www.matematiranje.com
5

b)
Pa ovo je ustvari isti zadatak!!!

Zašto?

o o
o o
o o
20 sin 70 cos
40 sin 50 cos
80 sin 10 cos
=
=
=

Dakle
o o o
70 cos 50 cos 10 cos ⋅ ⋅ je isto
8
3


5) Transformisati u proizvod , sin sin sin z y x + + ako je π = + + z y x

[ ]
sin sin sin
sin sin sin ( )
sin sin sin( ) Upotrebimo sin sin 2sin cos i sin 2sin cos
2 2 2 2
2sin cos 2sin cos Izvučemo zajednički 2sin
2 2 2 2 2
2sin [cos cos ] S
2 2 2
x y z
x y x y
x y x y
x y x y x y
x y x y x y x y x y
x y x y x y
π
α α
α
+ + =
+ + − + =
+ −
+ + + → + = =
+ − + + +
+ =
+ − +
+ = ad formula za cos +cos
2sin 2 cos cos
2 2 2
4sin cos cos
2 2 2
x y x y
x y x y
α β
+
⋅ ⋅ ⋅ =
+
=

transformišemo
2
sin
y x +


2
cos
2
90 sin
2 2
sin
2
sin
2
sin
z z z z y x
o
= ⎟

− = ⎟

− =

=
+ π π
po formuli za veze u I
kvandrantu.

Dakle:
2
cos
2
cos
2
cos 4 sin sin sin
z y x
z y x = + + simpatično, zar ne?6) Dokazati da je:

0 1095 sin 795 sin 495 sin = + −
o o o


www.matematiranje.com
6
Rešenje: Najpre ćemo ove uglove prebaciti u I kvadrant, da nam bude lakše!!!


sin 495 sin(495 360 ) sin135 cos 45
sin 795 sin(795 2 360 ) sin 75 cos15
sin1095 sin(1095 3 360 ) sin15
o o o o o
o o o o
o o o o
= − = =
= − ⋅ = =
= − ⋅ =

Znači sada imamo:

cos 45 cos15 sin15 na prva dva člana upotrebimo formulu...
45 15 45 15
2sin sin sin15
2 2
2sin30 sin15 sin15
1
2 sin15 sin15 sin15 sin15 0
2
o o o
o o o o
o
o o o
o o o o
− + =
+ −
− + =
− + =
− + = − + =

7) Dokazati da je:

4 81 63 27 9 = + − −
o o o o
tg tg tg tg

Rešenje: Pregrupišemo prvo članove:


( ) ( )
81 9 63 27
sin(81 9 ) sin(63 27 )
cos81 cos9 cos 63 cos 27
sin90 sin90
(sin90 1)
cos81 cos9 cos 63 cos 27
cos81 sin9
1 1
cos81 cos9 cos 63 cos 27
cos 63 sin 27
1
sin9 cos9
o o o o
o o o o
o o o o
o o
o
o o o o
o o
o o o o
o o
o
tg tg tg tg imamo formule + − + =
+ +
− =
− = =
⎛ ⎞ =
− =
⎜ ⎟
⎜ ⎟
=
⎝ ⎠
1 2
sin 27 cos 27 2
2 2
(sin 2 2sin cos )
2sin9 cos9 2sin 27 cos 27
2 2
( )
sin18 sin54
2(sin54 sin18 )
( )
sin18 sin54
54 18 54 18
2 2cos sin
4cos36 sin18
2 2
sin18 sin54
o o o
o o o o
o o
o o
o o
o o o o
o o
o o
dodamo
zajednicki
gore formula
α α α
⎛ ⎞
− =
⎜ ⎟
⎝ ⎠
− = =
− =

=
+ −

=
sin18
o
4cos36 4 cos36
sin54
sin54
o o
o
o
= =
cos36
o
4 =


www.matematiranje.com
7
5) Izračunati
o
36 sin bez upotrebe tablica.

Rešenje: Znamo da važi veza u I kvandrantu:


o o
54 cos 36 sin =
odnosno
o o
18 3 cos 18 2 sin ⋅ = ⋅

formula za α 2 sin imamo: α α α cos sin 2 2 sin = a formula za α 3 cos smo izveli
(pogledaj)
3
cos3 4cos 3cos α α α = − . Upotrebimo ih:


o o o
o o o
18 cos 3 18 cos 4 18 3 cos
18 cos 18 sin 2 18 2 sin
3
− = ⋅
= ⋅Pa je:

o o o o
18 cos 18 sin 2 18 cos 3 18 cos 4
3
= −

(sve podelimo sa
o
18 cos )


o o
18 sin 2 3 18 cos 4
2
= −

(onda je
2 0 2 0 2 2
sin 18 cos 18 1 cos 18 1 sin 18
o o
+ = ⇒ = − )


2
2
2
4(1 sin 18) 3 2sin18 0
4 4sin 18 3 2sin18 0
4sin 18 2sin18 1 0
o
o
o
− − − =
− − − =
+ − =


(uzmimo smenu t
o
= 18 sin )

0 1 2 4
2
= − + t t

1,2
2 20 2 2 5 2( 1 5)
8 8 8
t
− ± − ± − ±
= = =
4
5 1
4
5 1
4
5 1
2
1
2 , 1
− −
=
+ −
=
± −
=
t
t
t

4
1 5
18 sin

=
o

Nadjimo sad
o
18 cos
www.matematiranje.com
8

2 2
2
2
2
2
2
sin 18 cos 18 1
5 1
cos 18 1
4
5 2 5 1
cos 18 1
16
16 6 2 5
cos 18
16
10 2 5
cos 18
16
o o
o
o
o
o
+ =
⎛ ⎞

= −
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
− +
= −
− +
=
+
=


4
5 2 10
18 cos
16
5 2 10
18 cos
+
=
+
=
o
o


( ) ( )
( )( )
8
5 2 10 1 5 2 5
36 sin
8
5 2 10 1 5
36 sin
) 1 5 (
4
5 2 10
4
1 5
2 36 sin
18 cos 18 sin 2 36 sin
2
+ + −
=
+ −
=

+


⋅ =
=
o
o
o
o o o
koren pod ubacimo

( )( )
( )
6 2 5 10 2 5
sin36
8
60 12 5 20 5 20
sin36
8
40 8 5
sin36
8
8 5 5
sin36
8
2 2 5 5
sin36
8
2 5 5
sin36
4
o
o
o
o
o
o
− +
=
+ − −
=

=

=

=
⋅ −
=

www.matematiranje.com
9

www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

 
Trigonometrijske jednačine (osnovne) 
1. sinx=a 
Ova jednačina ima rešenja ako je  1 1 s s ÷ a  zbog ograničenosti sinusne funkcije izmedju ‐1 i 1. 
Da bi lakše razumeli  kako se rešavaju ove jednačine, posmatraćemo sledeće situacije: 
 
i) 1 0 < < a  
ii) 0 1 < < ÷ a  
iii) 0 = a  
iv) 1 = a  
v) 1 ÷ = a  
 
a) a x = sin       1 0 < < a  
 
Postupak:  Nadjemo  vrednost    a  na  y‐osi  i  povučemo  pravu  a y =
       
Ona  seče  trigonometrijski  krug  (  tačke  A  i  B  )  i 
spojimo sa kordinatnim početkom. Dobili smo dva tražena ugla:  ) (o  i   ) ( o t ÷ . Evo slike: 
 
                                                                                     Rešenja zapisujemo: 
                                                                                                      
                                     t o k x 2
1
+ =  
                            t o t k x 2 ) (
2
+ ÷ =  
                                 z k e  
 
 
 
 
 
 
 
 
PAZI:   t k 2  dodajemo zbog periodičnosti funkcije  x sin , koja  je 
0
360 2 = t , to je obavezno! Rešenje se  
 
(kad postanete iskusni) može sjediniti i u jedno rešenje: 
 
 
t o k x
k
k
+ ÷ = ) 1 (     z k e  
 
 
 
 
 
 
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

 
Primer: 
 
Rešiti jednačinu: 
2
1
sin = x  
 
Rešenje:  Prvo  nacrtamo  trigonometrijski  krug.  Nadjemo  na  y‐osi  vrednost 
2
1
  i  povučemo  pravu 
2
1
= y , 
paralelnu  sa  x‐osom.  Ta  prava  seče  trigonometrijski  krug  u  tačkama  A  i  B.  Te  tačke  spajamo  sa  koordinatnim 
početkom i dobili smo tražene uglove. 
 
Iz tablice ( ko zna ) vidimo da su traženi uglovi: 
 
 
6
30
0
1
t
o = =  
 
6
5
150
0
2
t
o = =           
 
Evo slike: 
 
                                                        Rešenja su: 
   
                t
t
k x 2
6
1
+ =  
                t
t
k x 2
6
5
2
+ =  
                       z k e        
                Ili zajedno:   t
t
k x
k
+ ÷ =
6
) 1 (  
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
ii)         a x = sin              0 1 < < ÷ a
 
 
Postupak je sličan kao malopre. Nadjemo vrednost a na y‐osi ( pazi: sad je a negativno pa je ispod x‐ose ),  
 
povučemo pravu paralelnu sa x‐osom. Mesta gde prava y=a seče trigonometrijski krug (A i B) spojimo sa  
 
koordinatnim početkom i dobili smo  tražene uglove: 
) ( o ÷
  i 
) ( o t +
 
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

 
 
Na slici to izgleda: 
 
                                                                                                     Rešenja su: 
 
              t o k x 2
1
+ ÷ =  
              t o t k x 2 ) (
2
+ + =  
              z k e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer: 
Reši jednačinu:     
2
2
sin ÷ = x  
 
 
                                                                                       
0
45
4
t
÷ = ÷  
               
4
5
225
0
t
=
 
 
                Rešenja su: 
 
              t
t
k x 2
4
1
+ ÷ =  
              t
t
k x 2
4
5
2
+ =  
                                                                                     k Z e  
Naravno,  ovo  negativno  rešenje  t
t
k 2
4
+ ÷   možemo  napisati    i  kao  t
t
k 2
4
7
+   ali  je  običaj  da  se  uglovi  u  IV 
kvadrantu pišu kao negativni 
 
 
 
 
 
 
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

 
iii)  0 sin = x  
                Sinusi su jednaki nuli za uglove od 
0
0 i 
0
180  
 
                t k x 2 0+ =  
                t t k x 2 + =  
                k Z e
 
                Ili zajedno:
  t k x =
     
k Z e
                 
 
 
 
 
 
 
iv)  1 sin = x  
                                                                
                                                 
                        Sinus ima vrednost 1 za ugao od 
0
90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovde imamo samo jedno rešenje:         t
t
k x 2
2
+ =      k Z e  
vi)   1 sin ÷ = x  
                                                    
                                                                                            t
t
k x 2
2
+ ÷ =    k Z e  
 
                Ili možemo zapisati preko pozitivnog ugla: 
 
               
t
t
k x 2
2
3
+ =      
   
k Z e
 
 
 
 
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

 
2.
b x = cos  
 
Kao i kod  a x = sin
  
i  ovde mora biti  1 1 s s ÷ b  da bi jednačina imala rešenja. 
I ovde ćemo rasčlaniti problem: 
 
i) 1 0 < < b  
ii) 1 0 b ÷ < <  
iii) 0 = b  
iv) 1 = b  
v) 1 ÷ = b             
 
i) b x = cos              1 0 < < b  
 
Ovi uglovi se nalaze u I i IV kvadrantu. 
 Postupak: Na x‐osi nadjemo vrednost b. Povučemo pravu paralelnu sa y‐osom. Ta prava seče 
 
 trigonometrijski krug u tačkama M i N. Spojimo te tačke sa koordinatnim početkom i dobili smo tražene  
 
uglove:  o  i  ) ( o ÷  
            
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rešenja su: 
  t o k x 2 + =  
  t o k x 2 + ÷ =  
  k Z e
 
 
Ugao   
o
  odredimo iz tablica ili konstruktivno. 
 
 
 
 
 
 
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

 
Primer: 
Reši jednačinu:   
2
3
cos = x  
 
                                                                                    Rešenja su: 
               
             
, 2
6
t
t
k x + =   k Z e  
              , 2
6
t
t
k x + ÷ =   k Z e  
              Jer je 
2
3
30 cos
0
=  
              To jest 
2
3
6
cos =
t
 
 
 
 
 
 
ii) b x = cos      1 0 b ÷ < <  
 
Ovi uglovi se nalaze u II i III kvadrantu. Postupak je isti, samo je b negativno! 
 
                                                                            Rešenja su: 
               
              t o k x 2 + =    
              t o k x 2 + ÷ =  
               
                                                                                       k Z e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

 
Primer: 
Reši jednačinu  
2
1
cos ÷ = x
 
 
             
3
2
120
0
t
=
 
 
              Rešenja su: 
 
              t
t
k x 2
3
2
+ =  
              t
t
k x 2
3
2
+ ÷ =  
              k Z e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii) 0 cos = x  
 
t
t
k x 2
2
+ =  
2
2
x k
t
t = ÷ +  
k Z e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

 
iv) 1 cos = x           v)  1 cos ÷ = x  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
            t k x 2 0+ =                       t t k x 2 + =  
            t k x 2 =            
            k Z e                                                                           k Z e  
 
 
3.  m tgx =  
 
Za razliku od prethodne dve, jednačina   m tgx =  ima rešenja za  ) , ( · ÷· e ¬m . Razmotrićemo dve situacije:  0 > m  
i  0 < m  
i) m tgx =   0 > m  
 
To su uglovi u I i III kvadrantu! 
Postupak:  Na tangesnoj  osi  nadjemo  m  i  to  spojimo  sa  koordinatnim  početkom.  Dobili  smo ugao  o .  Produžimo  taj 
ugao u III kvadrant i evo drugog rešenja:  o t +  
 
         
 
                  Rešenje je: 
                 
t o k x + =  
z k e
 
Zašto samo jedno rešenje? 
Zato što je 
tgx
  kao i 
ctgx
 periodična funkcija sa periodom 
t . Pa kad stavimo  t k  mi smo to rešenje već opisali! 
 
 
 
 
Zapamti: Kod  x sin  i  x cos  je perioda  t k 2  a kod  tgx i  ctgx  samo  t k . 
 
ii) m tgx =   0 < m  
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 

 
Ovi uglovi su u II I IV kvadrantu! Postupak je potpuno isti. 
             
                    Rešenje: 
 
                  t o k x + ÷ =  
                  k Z e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 1: 
 
Reši jednačinu: 
1 = tgx  
Rešenje: (iz tablice znamo:  1 45
0
= tgx ) 
 
                            
4
45
0
t
=  
                   t
t
k x + =
4
 
                  k Z e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
10 
 
Primer 2: 
 
Reši jednačinu:  3 ÷ = tgx  
Rešenje: Iz tablice je  3 60
0
+ = tg , pa je onda  3 ) 60 (
0
÷ = ÷ tg  jer je  o o tg tg ÷ = ÷ ) (  
 
Crtamo sliku: 
 
             
                    Dakle: 
                     t
t
o k + ÷ =
3
 
                                                                                                             k Z e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 3: 
 
 
  Reši jednačinu:  0 = tgx
 
 
 
                  Vidimo da su to uglovi od 
0
0  i 
0
180  
 
                  Dakle: 
                  t k x + =
0
0  
                  t k x =  
                                                                                                           k Z e  
 
 
 
 
 
 
 
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
11 
 
4. 
ctgx m =
 
 
Kao i za tgx rešenja su iz celog skupa R. Perioda je  t k . Postupak rešavanja je sličan, samo što vrednost za ctgx 
tražimo na kotangensnoj osi 
             
ctgx m =
            
0 m >                                   
ctgx m =
 
  
0 m <  
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uglovi su u I i III kvadrantu.          Uglovi su u II i IV kvadrantu. 
Rešenje:   t o k x + =             Rešenje:  t o k x + ÷ =  
     
 
   k Z e                             k Z e  
 
 
Najpre potražimo vrednost u tablici, vidimo koji je ugao u pitanju I nacrtamo sliku. 
 
Primer 1: 
Reši  jednačinu:   
3
3
= ctgx  
Rešenje: iz tablice vidimo vrednost za   
0
60  
 
                 
 
 
 
                                                                                          t
t
k x + =
3
   k Z e
 
 
 
 
 
 
 
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
12 
 
Primer2: 
Reši  jednačinu:  
1 ÷ = ctgx  
 
                                              t
t
k x + ÷ =
4
 
                A može i: 
                t
t
k x + =
4
3
 
                                                                                      k Z e  
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer 3:  Rešiti  jednačinu:
  
0 = ctgx  
 
                 
                t
t
k x + =
2
 
 
                                                                                                 k Z e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadaci 
 
 
1) Reši jednačine: 
 
a)
2
1
2 sin = x  
b) 0
3
sin = |
.
|

\
|
÷
t
x  
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
13 
 
Rešenje: 
 
a) Jednačinu rešavamo normalno , kao da je sinx.( al pišemo 2x u rešenju…) 
Iz tablice vidimo da je jedan traženi ugao 
0
30  
 
                  Pazi sad: 
              t
t
k x 2
6
2 + =    V    t
t
k x 2
6
5
2 + =  
              Sada izrazimo x, odnosno sve podelimo sa 2 
              t
t
k x + =
12
    V       t
t
k x + =
12
5
 
                  k Z e
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Isto rešavamo kao da je  0 sin = x  ali posle ne pišemo  = x …. Nego  ...
3
= ÷
t
x  pa izračunamo! 
 
Dakle: 
t
t
k x 2 0
3
+ = ÷    V     t t
t
k x 2
3
+ = ÷     
t
t
k x 2
3
+ =          V      t
t
t k x 2
3
+ + =  
    
k Z e
                         
t
t
k x 2
3
4
+ =  
                     k Z e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Reši  jednačine: 
a)  
2
2
5 cos ÷ = x  
b) 0
6
2 cos = |
.
|

\
|
÷
t
x  
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
14 
 
Rešenje:
  
2
2
5 cos ÷ = x  
 
       
              t
t
k x 2
4
3
5 + =        V       t
t
k x 2
4
3
5 + ÷ =  
              Oba rešenja podelimo sa 5 
             
5
2
20
3 t t k
x + =         V       
5
2
20
3 t t k
x + ÷ =  
                k Z e
     
k Z e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
                 
0
6
2 cos = |
.
|

\
|
÷
t
x   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
t t
k x 2
2 6
2 + = ÷   V  t
t t
k x 2
2 6
2 + ÷ = ÷  
t
t t
k x 2
6 2
2 + + =     t
t t
k x 2
6 2
2 + + ÷ =  
t
t
k x 2
6
4
2 + =     t
t
k x 2
6
2
2 +
÷
=  
t
t
k x 2
3
2
2 + =     t
t
k x 2
3
2 + ÷ =  
t
t
k x + =
3
      t
t
k x + ÷ =
6
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
15 
 
k Z e                                        k Z e  
3) Rešiti jednačine: 
 
a)
1 2 ÷ = x tg
 
b)
1
2
3 = |
.
|

\
|
÷
t
x tg
 
 
 
Rešenje: 
 
a)
 
1 2 ÷ = x tg
 
                Traženi ugao je 
0
45 ÷  
                  Dakle: 
                  t
t
k x + ÷ =
4
2  
                 
2 8
t t k
x + ÷ =  
                  k Z e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)
 
1
2
3 = |
.
|

\
|
÷
t
x tg
 
              Traženi ugao (iz tablice) je 
4
45
0
t
=
 
             
t
t t
k x + = ÷
4 2
3  
              t
t t
k x + + =
2 4
3  
              t
t
k x + =
4
3
3  
             
3 4
t t k
x + =  
              k Z e
 
 
 
 
www.matematiranje.com   www.matematiranje.com/en.html 
16 
 
4) Rešiti  jednačine: 
 
a)
1 3 = x ctg
 
b)
3
2
= |
.
|

\
|
÷
t
x ctg
 
 
 
 
Rešenje: 
a)
1 3 = x ctg
    
Iz tablice vidimo da je traženi ugao 
0
45
 
 
 
Dakle: 
t
t
k x + =
4
3  
3 12
t t k
x + =  
k Z e
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 3
2
= |
.
|

\
|
÷
t
x ctg
                   
Traženi ugao je 
0
30  
 
 
 
t
t t
k x + = ÷
6 2
 
t
t t
k x + + =
2 6
 
t
t
k x + =
6
4
 
t
t
k x + =
3
2
 
k Z e  
 
1
Trigonometrijske nejednačine

To su nejednačine kod kojih se nepoznata javlja kao argument trigonometrijske funkcije.
Rešiti trigonometrijsku nejednačinu znači naći sve uglove koji je zadovoljavaju.
Prilikom traženja rešenja ove nejednačine, najpre ćemo rešiti odgovarajuću jednačinu,
a zatim naći intervale koji se u nejednačini traže.
1. Nejednačine sinx>a i sinx<a
1 − < a -svaki broj je rešenje
a x > sin 1 1 ≤ ≤ − a - rešavamo
1 ≥ a -nema rešenja


1 − ≤ a -nema rešenja
a x < sin 1 1 ≤ ≤ − a -rešavamo
1 > a -svaki broj je rešenje
Primer 1: Reši nejednačine:
a) 2 sin − > x
b)
2
1
sin > x
v) 3 sin > x

Rešenja:

a) 2 sin − > x pošto je 1 sin 1 ≤ ≤ − x to je svaki R x ∈ rešenje.

b)
2
1
sin > x
www.matematiranje.com
2
Najpre rešimo odgovarajuću jednačinu:
2
1
sin = x Dakle, rešenja jednačine su:

π
π
π
π
k x
k x
2
6
5
2
6
+ =
+ =


Sada razmišljamo! Pošto nam treba da je
2
1
sin > x uzimamo “gornji deo”.
Dakle:

6
5
6
π π
< < x
Još dodamo periodičnost
π
π
π
π
k x k 2
6
5
2
6
+ < < + , Z k ∈

v) 3 sin > x
Ovo je nemoguće, dakle nejednačina nema rešenja.
Primer 2: Reši nejednačine:
a) 2 sin − < x
b)
2
2
sin − ≤ x
v) 5 sin < x

Rešenja:
a) 2 sin − < x ⇒Kako je 1 sin 1 ≤ ≤ − x , dakle nikad ne može biti manji od -2, data
nejednačina nema rešenja.
www.matematiranje.com

3
b)
2
2
sin − ≤ x
Najpre rešimo jednačinu
2
2
sin − = x
Rešenja su:

π
π
π
π
k x
k x
2
4
7
2
4
5
+ =
+ =
Za nejednačinu
2
2
sin − ≤ x nama treba “donji” deo ! Dakle:
4
7
4
5 π π
≤ ≤ x

Z k k x k ∈ + ≤ ≤ + , 2
4
7
2
4
5
π
π
π
π


v) 5 sin < x
Kako je 1 sin 1 ≤ ≤ − x , ova nejednačina je uvek zadovoljena,tj. R x∈ ∀ je rešenje.

2.Nejednačine cosx>b i cosx<b
1 − < b - svaki broj je rešenje
b x > cos 1 1 ≤ ≤ − b - rešavamo
1 ≥ b - nema rešenja

1 − < b - nema rešenja
b x < cos 1 1 ≤ ≤ − b - rešavamo
1 > b - svaki broj je rešenje www.matematiranje.com
4
Primer 1:
Reši nejednačine:
a) 2 cos − > x
b)
2
1
cos > x
v)
2
3
cos > x

Rešenja:
a) 2 cos − > x ovde je svaki R x∈

b)
2
1
cos > x
Najpre rešimo
2
1
cos = x
π
π
π
π
k x
k x
2
3
2
3
+ − =
+ =

x
y
1
-1
60
-60
0
0

Za rešenja su nam potrebni uglovi čiji je kosinus veći od
2
1
,znači “desno”.
Konačno rešenje je π
π
π
π
k x k 2
3
2
3
+ < < + − , Z k ∈
www.matematiranje.com

5
v)
2
3
cos > x
Ova nejednačina nema rešenja jer najveća vrednost za “kosinus”, kao što znamo,
može biti 1.
Primer 2: Reši nejednačine:
a) 2 cos − < x
b)
2
1
cos − ≤ x
v) 2 cos < x
Rešenja:
a) 2 cos − < x - nema rešenja
b)
2
1
cos − ≤ x -rešićemo prvo
2
1
cos − = x

x
y
120
0
0
240

π
π
π
π
k x
k x
2
3
4
2
3
2
+ =
+ =

Za rešenje nejednačine
2
1
cos − ≤ x nam treba “levi” deo
Dakle rešenje je π
π
π
π
k x k 2
3
4
2
3
2
+ ≤ ≤ +
v) 2 cos < x
Ovde je naravno rešenje R x∈ ∀ www.matematiranje.com
6
3. Nejednačine sa tgx i ctgx:
Ove nejednačine za razliku od onih sa sinx i cosx uvek imaju rešenja s obzirom da tgx i
ctgx uzimaju vrednosti iz celog skupa R.
I ovde ćemo najpre rešiti odgovarajuću jednačinu I na osnovu nje odrediti interval
rešenja date nejednačine.
Primer 1:
a) 3 > tgx
x
y
0
0
60
90
240
270
0
0

Najpre rešimo jednačinu 3 = tgx , π k x
o
+ = 60 .
Razmišljamo gde su tgx veći od 3 ? Prvo su to
Uglovi od
o
60 do
o
90 . A onda I drugi interval od
o
240 do
o
270 . Znači ovde imamo dva intervala
sa rešenjima!
Rešenje će dakle biti:
o o
x 90 60 < < i
o o
x 270 240 < <
Dodamo period π k koja važi za tgx.
Z k
k x k

+ < < + π
π
π
π
2 3
i
Z k
k x k

+ < < + π
π
π
π
2
3
3
4

Ili možemo zapisati:

Z k
k k x

+ + ∈ )
2
,
3
( π
π
π
π
i )
2
3
,
3
4
( π
π
π
π
k k x + + ∈
7
b) 1 < tgx
Prvo rešimo 1 = tgx , znamo da je to ugao od
o
45 i
o
225 .
Nama treba da su tangensi manji od 1.(podebljana poluprava)
Opet imamo dva rešenja !
x
y
0
0
0
0
45
90
225
270

4 2
π π
< < − x i
4
5
2
π π
< < x
Odnosno:
Z k
k k k k x

+ + ∪ + + − ∈ )
4
5
,
2
( )
4
,
2
( π
π
π
π
π
π
π
π

Primer 2:
Reši nejednačine:
a)
3
3
> ctgx
b) 0 < ctgx
Rešenja:
a) Rešimo prvo
o
x ctgx 60
3
3
= ⇒ = i
o
x 240 =
x
y
0
0
60
0
180
240
0
0

8

Opet dva intervala:
3
0
π
< < x i
3

π < < x

Rešenje je:

)
3
4
, ( )
3
, 0 ( π
π
π π π
π
π k k k k x + + ∪ + + ∈ , Z k ∈


b) 0 = ctgx

Traženi uglovi su iz II i IV kvadranta.
x
y
0
0
0
0
90
180
270
360


π
π
< < x
2
i π
π
2
2
3
< < x

Rešenje je:
Z k
k k k k x

+ + ∪ + + ∈ ) 2 ,
2
3
( ) ,
2
( π π π
π
π π π
π


www.matematiranje.com
9
Zadaci:

1) 0
2
3
3 sin ≥ − x
Najpre rešimo
2
3
3 sin
0
2
3
3 sin
=
= −
x
x

x
y
120
0
0
60

Dakle:
π
π
π
π
k x k 2
3
2
3 2
3
+ ≤ ≤ +
Sve podelimo sa 3
Z k
k
x
k

+ ≤ ≤ +
3
2
9
2
3
2
9
π π π π


2) 2 cos sin < + x x

Najpre rešimo jednačinu:
2 cos sin = + x x
Ovo je tip “uvodjenje pomoćnog argumenta”
www.matematiranje.com
10
a=1
b=1
c= 2

4
45
1
1
1
π
ϕ
ϕ ϕ ϕ
= =
= ⇒ = ⇒ =
o
tg tg
a
b
tg

1
2
2
1 1
2
2 2
= =
+
=
+b a
c
Pa je : 1 )
4
sin( ) sin(
2 2
= + ⇒
+
= +
π
ϕ x
b a
c
x
Dakle imamo:
1 )
4
sin( < +
π
x
Ovde nam ne odgovara samo ako je 1 )
4
sin( = +
π
x
Tj.
π
π
π
π π
π
π π
k x
k x
k x
2
4
2
4 2
2
4 4
+ =
+ − =
+ = +

Dakle rešenje je x ∀ sem π
π
k 2
4
+ odnosno Z k k x ∈ + ≠ , 2
4
π
π

3) 0 2 sin 5 sin 2
2
> + + x x
0 2 sin 5 sin 2
2
> + + x x →smena sinx=t
→ > + + 0 2 5 2
2
t t pogledaj kvadratne nejednačine!
2
2
1
4
3 5
2
1
2 , 1
− =
− =
± −
=
t
t
t

www.matematiranje.com
11
) ,
2
1
( ) 2 , ( sin
, ) ,
2
1
( ) 2 , (
∞ − ∪ − −∞ ∈
∞ − ∪ − −∞ ∈
x
tj t

Pošto je 1 sin 1 ≤ ≤ − x moramo izvršiti korekciju intervala!


− ∈ 1 ,
2
1
sin x odnosno
2
1
sin − > x
7
210
6
o
π
=
11
330
6 6
o
π π
= =−
1
2


Z k
k x k

+ < < + − π
π
π
π
2
6
7
2
6

Je konačno rešenje!

4) Pokazati da važi za svako 8
cos
1
sin
1
:
4 4
≥ +
α α
α
Transformišemo izraz na levoj strani!
=
+
+
= +
α α
α α
α α
4 4
4 4
4 4
cos sin
sin cos
cos
1
sin
1

Transformišemo izraz α α
4 4
cos sin + .
www.matematiranje.com

Podjimo od :
12

2 2 2
2 2 2
4 2 2 4 4 4
4 4 2 2
2 2
4 4
2
4 4
sin cos 1/ ()
(sin cos ) 1
sin 2sin cos cos 1 odavde izrazimo sin cos
2
sin cos 1 2sin cos dodamo kao trik
2
2 2sin cos
sin cos 1
2
sin 2
sin cos 1
kvadriramo α α
α α
α α α α α α
α α α α
α α
α α
α
α α
+ =
+ =
+ + = +
+ = −

+ = −
+ = −
2 2
4 4 2 2
2
2
2 sin 2 1 1 sin 2
sin cos opet trik da je 1 sin 2 cos 2
2 2
1 cos 2
2
α α
α α α α
α
− + −
+ = = − =
+
=

Vratimo se u zadatak:

2
4 4 2
4 4 4 4 4 4
2 2
4 4 4 4
1 cos 2
cos sin 1 cos 2 8
2
( )
sin cos sin cos 2sin cos 8
8(1 cos 2 ) 8(1 cos 2 ) 8
8
16sin cos sin 2 sin 2
dodamo
α
α α α
α α α α α α
α α
α α α α
+
+ +
= = =
⋅ ⋅ ⋅
+ +
= = ≥


A ovo sigurno važi!

5) Ako su γ β α , , uglovi trougla I ako je γ tup, tada je 1 < β αtg tg . Dokazati
? 1 < ⋅ β α tg tg
Ako je ugao tup I 180
o
α β γ + + = onda zbir β α + mora biti manji od
o
90 to jest ugao
) ( β α + je u I kvadrantu! A pošto znamo da su tangensi uglova u prvom kvadrantu
pozitivni, mora biti 0 ) ( > + β α tg
Za ) ( β α + tg imamo formulu:
0
1
>

+
β α
β α
tg tg
tg tg

Pazi: ) 0 , 0 ( ) 0 , 0 ( 0 < < ∨ > > ⇔ > B A B A
B
A
Pošto je 0 > + β α tg tg mora biti:
13
0 1 > − β αtg tg odnosno 1 < β αtg tg
Što smo I trebali dokazati!!!
www.matematiranje.com

1
GRAFICI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA (I deo)

sin( ) y a bx c = +Da se najpre podsetimo osnovnog grafika funkcije y = sinx i njenih osobina.1
-1
sin y x =
2t 2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0 x
y

Osobine:

- funkcija je definisana za svako x, to jest ( , ) xe ÷· ·

- skup vrednosti funkcije je interval [ 1,1] ÷ , to jest funkcija je ograničena 1 sin 1 x ÷ s s

- sinx je periodična funkcija sa osnovnom periodom 2t

- nule funkcije ( mesta gde grafik seče x osu) su 0, , 2 ... x x x t t = = ± = ± ili ovo možemo zapisati , uzimajući u
obzir periodičnost kao ( 0, 1, 2,...) x k k t = = ± ±

- maksimalne vrednosti funkcije su u
3 5
, , ,...
2 2 2
t t t
÷ to jest, možemo zapisati: 2
2
x k k Z
t
t = + e
- minimalne vrednosti funkcije su u
3 7
, , ,...
2 2 2
t t t
÷ to jest , možemo zapisati: 2
2
x k k Z
t
t = ÷ + e
- sinx raste u intervalima [ 2 , 2 ], k Z
2 2
k k
t t
t t ÷ + + e
- sinx opada u intervalima [ 2 , 2 ], k Z
2 2
k k
t t
t t ÷ + + e

- funkcija je pozitivna, sinx > 0 za (2 , (2 1) ) x k k t t e + k Z e

- funkcija je negativna, sinx < 0 za ((2 1) , 2 ) x k k t t e ÷ k Z e

- grafik se zove SINUSOIDAwww.matematiranje.com
2
Trigonometrijsku funkciju sin( ) y a bx c = + ćemo da naučimo da crtamo na dva načina.

Prvi način se sastoji u tome da krenemo od početnog grafika y=sinx i da u zavisnosti od brojeva a,b i c vršimo

pomeranja grafika ( naučićemo kako ) a drugi način je direktno ispitivanje tačaka ( nule funkcije, max, min...) ali za

njega nam je potrebno da znamo rešavati trigonometrijske jednačine.


Najpre uočite i zapišete brojeve a,b i c. Svaki od njih priča neku priču...

sin y a x =

Broj a koji je ispred sinusa se zove amplituda i predstavlja maksimalno rastojanje tačke grafika od x- ose.

Za funkciju y=sinx je taj broj a=1 a na grafiku vidimo da je ona baš ograničena sa -1 i 1.

Ako je broj ispred sinusa pozitivan , funkcija izgleda:

1
-1
sin y x =
2t 2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
a
-a
y=asinx
x
y


Dakle, nule funkcije ostaju na svojim mestima , dok se max i min “ produže” do tačke a, odnosno –a.

Ako je broj ispred sinusa negativan ,funkcija izgleda:

1
-1
sin y x =
2t 2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
a
-a
y=-asinx
x
y


Ovde dakle moramo voditi računa jer se grafik “ okreće”, a max i min zamene mesta i produže se do tačke a,

odnosno –a.
www.matematiranje.com

3
primer 1. Nacrtati grafik funkcije sin y x = ÷

Ovde nam je a = -1 . To nam govori da početni grafik sin y x = ( koji je nacrtan na slici isprekidanom linijom)

samo “ okrenemo”.

1
-1
sin y x = ÷
2t 2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t 3
2
t
0
x
yprimer 2. Nacrtati grafik funkcije 2sin y x =


Sada je а = 2. To znači da funkcija po y- osi ide od -2 do 2 i da se grafik ne okreće.

1
-1
2sin y x =
2t 2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
2
-2
x
yprimer 3. Nacrtati grafik funkcije
3
sin
2
y x = ÷
Vidimo da je
3
2
a = ÷ . Grafik je u odnosu na početni okrenut, zbog minusa i nalazi se, gledajući po y osi ,
između
3 3
i
2 2
÷ .

1
-1
3
sin
2
y x = ÷
t 2t
t ÷
2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
2
-2
3
2
3
2
÷
x
ywww.matematiranje.com
4

sin y bx =

Periodičnost funkcije sin( ) y a bx c = + direktno sledi iz periodičnosti funkcije y=sinx.

Osnovni period za sin( ) y a bx c = + se računa po formuli
2
T
b
t
= .
Broj b se zove frekvencija ili učestalost i pokazuje koliko se celih talasa nalazi na intervalu [0, 2 ] t

Dakle, naš poso je da uočimo broj b, i ubacimo ga u formulu
2
T
b
t
= da bi dobili osnovnu periodu.

primer 4. Nacrtati grafik funkcije
1
sin
2
y x =

Uočimo da je ovde
1
2
b = . Onda je
2 2
4
1
2
T T T
b
t t
t = ÷ = ÷ =
1
-1
1
sin
2
y x =
t 2t
t ÷
2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
3t 4t
5
2
t
7
2
t
x
y


Početna funkcija y = sinx je i ovde data isprekidano. Šta se desilo sa njom? Vidimo da se ona izdužila, jer je sada

perioda 4 T t = .

primer 5. Nacrtati grafik funkcije sin 2 y x =

Kako je 2 b = onda će osnovna perioda biti
2 2
T T
b
t
= ÷ =
2
t
T t ÷ =

Šta će sada biti sa početnim grafikom? Pa kako je perioda samo T t = , on će da se “ skupi”:
1
-1
sin 2 y x =
t 2t
t ÷
2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
4
t
3
4
t
x
y


www.matematiranje.com

5sin( ) y x c = + odnosno sin( ) y bx c = + ( broj c se zove početna faza)

Opet naravno, najpre iz zadate funkcije pročitamo vrednosti za b i c. Onda odredimo vrednost za
c
b
.

Grafik funkcije sin( ) y bx c = + se dobija pomeranjem grafika sin y bx = duž x ose i to (pazi na ovo):

i) u pozitivnom smeru ( udesno ) ako je vrednost
c
b
negativna
ii) u negativnom smeru ( ulevo) ako je vrednost za
c
b
pozitivna

primer 6. Nacrtati grafik funkcije sin( )
2
y x
t
= +
Ovde je a=1, b=1, c=
2
t
. Vrednost izraza
c
b
je
2
1 2
c
b
t
t
= = . Šta ovo znači?
Pošto je vrednost ovog izraza pozitivna , početni grafik y = sinx pomeramo za
2
t
ulevo.

1
-1
sin( )
2
y x
t
= +
2t 2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t 3
2
t
0 x
y


primer 7. Nacrtati grafik funkcije sin( )
4
y x
t
= ÷

1, 1,
4 4
c
a b c
b
t t
= = = ÷ ÷ = ÷ Pomeramo grafik y = sinx za
4
t
udesno.

1
-1
sin( )
4
y x
t
= ÷
t
2t
t ÷
2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
4
t 5
4
t 9
4
t
x
y


www.matematiranje.com

6

primer 8. Nacrtati grafik funkcije sin(2 )
2
y x
t
= ÷

Ovde je a=1, b=2 i
2
c
t
= ÷

Perioda je :
2 2
T T
b
t
= ÷ =
2
t
T t ÷ = a vrednost izraza :
2
2 4
c
b
t
t
÷
= = ÷

Moramo crtati tri grafika : y=sinx ( slika 1.) pa onda y=sin2x ( slika 2.) i na kraju sin(2 )
2
y x
t
= ÷ (slika 3.)

1
-1
2t
2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
1
-1
sin2 y x =
2t
2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
4
t
3
4
t
1
-1
sin(2 )
2
y x
t
= ÷
2t
2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
4
t
3
4
t
y=sinx
slika 1.
slika 2.
slika 3.
x
x
x
y
y
y


Na slici 2. vidimo da se grafik sinusne funkcije “skupio” zbog periode T t = .

Na slici 3. je izvršeno pomeranje grafika y=sin2x za
4
t
udesno, jer je vrednost
c
b
negativna.

Verovatno će vaš profesor tražiti od vas da sva tri grafika nanosite na jednoj slici…Mi smo namerno crtali tri slike da

bi bolje razumeli…

www.matematiranje.com
7

primer 9. Nacrtati grafik funkcije
1
sin( )
2 4
y x
t
= +

1
1, ,
2 4
a b c
t
= = =

Tražimo periodu:
2 2
4
1
2
T T T
b
t t
t = ÷ = ÷ = i vrednost izraza:
2
4
1
4 2
2
c
b
t
t t
= = =

Opet idu tri grafika:

Na slici 1. je početni grafik y = sinx

Na slici 2. je grafik
1
sin
2
y x = koji dobijamo povećavajući periodu na 4t

Na slici 3. je konačan grafik
1
sin( )
2 4
y x
t
= + koji dobijamo kada grafik funkcije
1
sin
2
y x = pomerimo za
2
t
udesno,
jer je vrednost izraza
c
b
pozitivna.

1
-1
2t 2t ÷
0
3t 4t
1
-1
1
sin
2
y x =
2t 2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
3t 4t
5
2
t
7
2
t
1
-1
1
sin( )
2 4
y x
t
= +
2t 2t ÷
2
t
÷
3
2
t
÷
2
t
3
2
t
0
3t 4t
5
2
t
7
2
t
slika 1.
slika 2.
slika 3.
y
y
y
x
x
xwww.matematiranje.com

8


Sada imamo znanje da nacrtamo ceo grafik sin( ) y a bx c = + ali to pogledajte u sledećem fajlu:

GRAFICI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA (II deo)

www.matematiranje.com


1
GRAFICI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA (II deo)U prethodnom fajlu ( grafici trigonometrijskih funkcija I deo) smo proučili kako se crtaju grafici u zavisnosti od

brojeva a,b i c. Sada možemo sklopiti i ceo grafik funkcije sin( ) y a bx c   .


POSTUPAK:


i) Nacrtamo grafik funkcije y = sinx
ii) Uočimo brojeve a,b i c , i nađemo periodu
2
T
b

 . Crtamo grafik sin y bx  .
iii) Odredimo vrednost izraza
c
b
i vršimo pomeranje po x osi, to jest crtamo grafik sin( ) y bx c  
iv) Vrednost amplitude a nam pomaže da nacrtamo konačan grafik sin( ) y a bx c  


Ovo je jedan način za crtanje grafika. Drugi način je direktno ispitivanje značajnih tačaka, a već smo vam pomenuli da

ovde morate znati rešavati trigonometrijske jednačine.( Imate taj fajl, pa se malo podsetite...)


primer 1. Nacrtaj grafik funkcije: 3sin(2 )
4
y x

 

Rešenje

I način

Iz 3sin(2 )
4
y x

  je 3, 2,
4
a b c

  


Crtamo prvo grafik osnovne funkcije sin y x  .


1
-1
2
2 
2


3
2


2

3
2

0
y=sinx
slika 1.
x
y


Nadjemo periodu :
2 2
2
T T T
b
 
     
www.matematiranje.com www.matematiranje.com/en.html

2

Dalje crtamo grafik funkcije sin 2 y x 

1
-1
sin2 y x 
2
2 
2


3
2


2

3
2

0
4

3
4

slika 2.
x
y


Vrednost izraza
c
b
je
4
2 8
c
b


  . Vršimo pomeranje grafika sin 2 y x  za
8

ulevo:

1
-1
sin(2 )
4
y x

 
 2
 
2 
2


3
2


3
2

0 slika 3.
x
y
8

I konačno, kako je amplituda 3 a  , to nam govori na “razvučemo” grafik izmedju -3 i 3 duž y ose.

1
-1
3sin(2 )
4
y x

 
2
2 
2


3
2


2

3
2

0
4

3
4

slika 4.
x
y
8


2
-2
-3
3
II način

Zapišemo vrednosti za a,b i c. Nadjemo periodu
2
T
b

 .

Ispitujemo gde su nule funkcije.


Tražimo tačke ekstremuma ( maksimum i minimum).

www.matematiranje.com www.matematiranje.com/en.html
3
3, 2,
4
a b c

   i
2 2
2
T T T
b
 
     

Nule funkcije

To su mesta gde grafik seče x osu.

0
3sin(2 ) 0
4
sin(2 ) 0 2 0 2
4 4 4
2 0
4
2 Ovde sada dodamo periodu(T= ):
4 8 8
2
4
3 3 3
2
4 8 8
y
x
x x x
x
x x x k k Z
x
x x x k k Z

  


  
 


  


 
       
 
        
 
      


Ove tačke nalazimo na x osi .

Maksimum

Kako je amplituda 3 a  , funkcija će imati maksimalnu vrednost za y=3.

3
3sin(2 ) 3
4
sin(2 ) 1 2 2 2
4 4 2 2 4 4 8
I ovde moramo dodati periodu:
8
y
x
x x x x x
x k k Z

       
           
  

Minimum

Funkcija će imati minimalnu vrednost za y =-3
3
3sin(2 ) 3
4
3 3 5 5
sin(2 ) 1 2 2 2
4 4 2 2 4 4 8
5
Dodajemo periodu:
8
y
x
x x x x x
x k k Z

      


 
  
            
  

www.matematiranje.com
4

Sada sklopimo grafik:
1
-1
3sin(2 )
4
y x

 

2
 
2 
2


3
2


2

3
2

0
4

3
4

x
y
8


2
-2
8
 5
8
 3
8
 7
8

-3
3

Vidite i sami da ovaj drugi način daje precizniji grafik, ali mora se vladati rešavanjem jednačina.

Vi konstruišite grafik kako vaš profesor komanduje...

primer 2. Nacrtaj grafik funkcije:
1
2sin( )
2 6
y x

  
1 2 2
6
2, , 4 , dakle 4 i , dakle
1 1
2 6 3 3
2 2
c c
a b c T T
b b b

    
             
1
-1
sin y x 
2 2 
2


3
2


2

3
2

0
3 4
5
2

7
2

x
y
1
-1
1
sin
2
y x 
2 2 
2


3
2


2

3
2

0
3 4
5
2

7
2

x
y
1
-1
1
sin( )
2 6
y x

 
2 2 
2


3
2


2

3
2

0
3 4
5
2

7
2

x
y
3


1
-1
1
2sin( )
2 6
y x

  
2 2 
2


3
2


2

3
2

0
3 4
5
2

7
2

x
y
3


2
-2
slika 1.
slika 2.
slika 3.
slika 4.

5

Ako bi radili preko ispitivanja :

Nule funkcije

0
1
2sin( ) 0
2 6
1 1 1
sin( ) 0 0
2 6 2 6 2 6
1
0 i kad dodamo periodu: 4
2 6 3 3
1 5 5
kad dodamo periodu: 4
2 6 3 3
y
x
x x x
x x x k
x x x k

  

  

  
 

  
       
       
     


Maksimum

2
1
2sin( ) 2
2 6
1
sin( ) 1
2 6
1 3
2 6 2
1 8
2 6
8 8
dodamo periodu +4
3 3
y
x
x
x
x
x x k


 

 


  
  
 

 


Minimum

2
1
2sin( ) 2
2 6
1
sin( ) 1
2 6
1
2 6 2
1 2
2 6
2 2
4
3 3
y
x
x
x
x
x x k


 

 

 
   
 
 

   


Da sklopimo grafik:
www.matematiranje.com

6

1
-1
1
2sin( )
2 6
y x

  
 2
 
2 
3
2


0
3 4 x
y
3


2
-2
5
3
 11
3
 8
3

2
3

primer 3. Nacrtaj grafik funkcije: 2cos(2 )
4
y x

 

Grafik ove funkcije se konstruiše na isti način kao i za sinusnu funkciju. Razlika je jedino u tome što je

početni grafik cos y x 

Za 2cos(2 )
4
y x

  je:

2, 2,
4
2 2
2
4
2 8 8
a b c
T T
b
c c
b b

 
 

 
  
    
   
Krećemo od grafika cos y x  :


1
-1
2 2 
2


3
2


2
 3
2

0
x
yDalje crtamo grafik cos 2 y x  , to jest smanjujemo periodu na  .

www.matematiranje.com

7

1
-1 cos 2 y x 
2 2 
2


3
2


2
 3
2

0
x
yKako je
8
c
b

 , vršimo pomeranje ovog grafika za
8

udesno:

1
-1
cos(2 )
4
y x

 

2
 
2 
2


3
2


2
 3
2

0
x
y
3
8
Amplituda je 2 a  , pa “ raširimo” grafik izmedju -2 i 2 po y osi.


1
-1
2cos(2 )
4
y x

 
2 2 
2


3
2


2
 3
2

0
x
y
3
8


2
-2


Evo konačnog grafika.primer 4. Nacrtaj grafik funkcije: sin 1 y x  


Ovakvu situaciju do sada nismo imali... Ali smo nešto slično radili kod kvadratne funkcije ( pogledaj taj fajl).

Broj « van » sinusa nam ustvari predstavlja pomeranje po y-osi!

Ako je taj broj pozitivan grafik se pomera “na gore” a ako je taj broj negativan , grafik se za toliko pomera “na dole”.

www.matematiranje.com

8

Ovde imamo +1, pa ćemo nacrtati grafik funkcije sin y x  i ceo grafik podići za 1 na gore.

1
-1
sin y x 
2 2 
2


3
2


2

3
2

0 x
y
1
-1
sin 1 y x  
2 2 
2


3
2


2

3
2

0 x
y
2primer 5. Nacrtaj grafik funkcije: cos 2 y x  


Crtamo grafik cos y x  pa ga “spustimo” za 2 na dole po y osi!

1
-1
cos 2 y x  
2 2 
2


3
2


2
 3
2

0
x
y
-2
-3
1
-1
2 2 
2


3
2


2
 3
2

0
x
y


www.matematiranje.com

9


primer 6. Nacrtaj grafik funkcije: sin 3 cos y x x  


Rešenje:


Ovde nam je prvi posao da “ spakujemo” funkciju na oblik sin( ) y a bx c   ili cos( ) y a bx c   .

Ovde moramo koristiti formulice iz trigonometrije, a ima i nekih trikova...


2
sin 3 cos kao trik dodamo
2
2 2
sin 3 cos sad uzmemo 2 ispred zagrade
2 2
1 3 1 3
2( sin cos ) znamo da je cos i sin , zamenimo ...
2 2 3 2 3 2
2( cos sin sin cos ) malo pretumbamo....
3 3
2
y x x
y x x
y x x
y x x
y
 
 
 
  
    
    
 ( sin cos cos sin ) ovo u zagradi je formula sin( ) sin cos cos sin
3 3
2sin( )
3
x x x y x y x y
y x
 

      
 Znači, zadatu funkciju sin 3 cos y x x   smo sveli na oblik 2sin( )
3
y x

  koji znamo da konstruišemo.
Ostavljamo vama za trening da probate sami da je konstruišete.primer 7. Nacrtaj grafik funkcije:
3
sin(2 ) cos(2 )
4 4
y x x
 
   


Rešenje:


I ovde imamo zeznutu situaciju. Najpre moramo prebaciti kosinus u sinus preko formulice za vezu trigonometrijskih

funkcija u I kvadrantu:

cos sin( )
2
x x

 

www.matematiranje.com
10
3
sin(2 ) cos(2 )
4 4
3
sin(2 ) sin[ (2 )]
4 2 4
3
sin(2 ) sin[ 2 ]
4 2 4
5
sin(2 ) sin( 2 ) dalje koristimo formulicu: sin sin 2sin cos
4 4 2 2
5 5
2 2 2 ( 2 )
4 4 4 4
2sin cos
2 2
2s
y x x
y x x
y x x
x y x y
y x x x y
x x x x
y
y
 
  
  
 
   
   
    
    
 
      
     
 

2
in
x
5
2
4 4
x
 
  
5
2 2
4 4
cos
2 2
3
4
2
2sin cos znamo da je sin 1
2 2 2
3
4
2
2 1 cos( )
2 2
3
2 cos(2 )
4
x x
x
y
x
y
y x
 

 


  


   
   
  I ovo je za trening...Ako se ne snalazite, pošaljite nam mejl pa ćemo probati da vam pomognemo, nekako.

www.matematiranje.com
1
SINUSNA I KOSINUSNA TEOREMA
REŠAVANJE TROUGLASinusna teorema glasi:

Stranice trougla proporcionalne su sinusima njima naspramnih uglova.

R
c b a
2
sin sin sin
= = =
γ β αOdnos dužine stranica i sinusa naspramnog ugla trougla je konstanta i jednak je dužini
prečnika (2R) kružnice opisane oko trougla.


Sinusna teorema se primenjuje:

1) Kada su data dva ugla i jedna stranica
2) Kada se date dve stranice i ugao naspram jedne od tih stranica

Kosinusna teorema glasi:

Neka su a,b,c dužine stranica i je , , β α veličine odgovarajućih unutrašnjih uglova trougla
ABC. Tada je:


je ab b a c
ac c a b
bc c b a
cos 2
cos 2
cos 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
− + =
− + =
− + =
β
α


Kosinusna teorema se primenjuje:

1) Kad su date dve stranice i ugao izmedju njih
2) Kad su date sve tri stranice trougla
2


Još neke važne ''stvari'' koje se izvode iz sinusne i kosinusne teoreme su:

→ Površina trougla je:→ Površina trougla je
R
c b a
P
4
⋅ ⋅
= , gde je
2
c b a
s
+ +
= poluobim a r je poluprečnik
upisane kružnice

→ Težišne linije se izračunavaju:

→ Proizvod dijagonala tetivnog četvorougla (oko koga može da se opiše kružnica)
jednak je zbiru proizvoda naspramnih strana.

bd ac n m + = ⋅
Ptolomejeva teorema→ Ako su
1
d i
2
d dijagonalne konveksnog četvorougla i α ugao koji one grade.
Površina tog četvorougla je:

γ
β
α
sin
2
1
sin
2
1
sin
2
1
c P
b P
a P
=
=
=
2
2 2
2
2 2
2
2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
c b a
t
b a c
t
a c b
t
c
b
a
− +
=
− +
=
− +
=
3
α sin
2
1
2 1
d d P ⋅ =Zadaci:


1) U trouglu ABC dato je
0
45 = α ,
0
60 = β i poluprečnik opisanog kruga 6 2 = R .
Odrediti ostale osnovne elemente bez upotrebe tablica.


__ __________
6 2
60
45
=
=
=
R
o
o
β
α


Najpre ćemo naći ugao γR
c b a
2
sin sin sin
= = =
γ β α


Iskoristićemo sinusnu teoremu.

⇒ = R
a
2
sinα


o
o o o
o
je
75
) 60 45 ( 180
180
=
+ − =
= + +
γ
γ
β α
3 4
3 4 12 2
2
2
6 4
45 sin 6 2 2
sin 2
=
= = ⋅ =
⋅ =
=
a
a
a
R a
o
α
4

⇒ = R
b
2
sin β
⇒ = R
c
2
sinγ2) Odrediti stranicu b trougla ABC ako su njegove stranice cm c cm a 6 , 3 2 = = i
ugao
0
105 = β


?
105
6
3 2
__ __________
=
=
=
=
b
cm c
cm a
o
β
Ovde ćemo upotrebiti kosinusnu teoremu!!!


β cos 2
2 2 2
ac c a b − + =

Ajmo prvo da nadjemo
o
105 cos

) 45 60 cos( 105 cos
o o o
+ =

4
) 3 1 ( 2
2
2
2
3
2
2
2
1
45 sin 60 sin 45 cos 60 cos

= ⋅ − ⋅ =
− =
o o o o3 6
3 6 18 2
2
3
6 4
60 sin 6 2 2
sin 2
=
= = ⋅ =
⋅ =
=
b
b
b
R b
o
β
( ) 3 3 2
dim
2
1
2
2
2
3
2
2
6 4
) 30 sin 45 cos 30 cos 45 (sin 6 4
) 30 45 sin( 6 4
75 sin 6 2
sin 2
+ =

⋅ + ⋅ ⋅ =
+ ⋅ =
+ ⋅ =
⋅ =
=
c
o sre c
c
c
R c
je R c
o o o o
o o
o
5proverimo → + = +
2
) 3 3 ( 3 6 12

3 6 12
3 3 6 9
3 3 3 2 3
2
2
+ =
+ + =
+ ⋅ + =3) U trouglu ABC dato je AB=24cm, AC=9cm i ugao
0
60 = α . Odrediti bez
upotreba tablica, stranicu BC i poluprečnik opisane kružnice.

A
B
C
a
c=24cm
b=9cm

cm a
a
a
a
a
bc c b a
o
21
441
441
2
1
24 9 2 576 81
60 cos 24 9 2 24 9
cos 2
2
2
2 2 2
2 2 2
=
=
=
⋅ ⋅ ⋅ − + =
⋅ ⋅ ⋅ − + =
− + = α

3 3
) 3 3 (
3 6 12
3 6 6 6 12
) 3 1 ( 6 6 12
4
) 3 1 ( 2
6 3 2 2 ) 6 ( ) 3 2 (
2 2
2
2
2
2 2 2
+ =
+ =
→ + =
+ − + =
− − + =

⋅ ⋅ ⋅ − + =
b
b
trik mali b
b
b
b
? ?,
60
24
9
__________
= =
=
=
=
R a
cm c
cm b
o
α
6
⇒ = R
a
2
sinα4) U trouglu ABC razlika stranica a i b jednaka je 3cm ugao
0
60 = γ i poluprečnik
opisane kružnice cm R
3
3 7
= . Odrediti stranice trougla ABC.? , ,
3
3 7
60
3
___ __________
=
=
=
= −
c b a
R
cm b a
o
γ
⇒ = R
c
2
sinγ
cm R
R
R
emo racionališ R
R
R
R
o
3 7
3
3 21
3
3
3
21
3
21
3
42
2
2
2
3
21
2
60 sin
21
=
=
⋅ =
=
=
=
=
cm c
c
c
R c
o
7
2
3
3
3 7
2
60 sin
3
3 7
2
sin 2
=
⋅ ⋅ =
⋅ ⋅ =
= γ
7

b b b b b
b b b b
b b b b
ab b a c
o
3 9 6 49
2
1
) 3 ( 2 ) 3 ( 49
60 cos ) 3 ( 2 ) 3 ( 7
cos 2
2 2 2
2 2
2 2 2
2 2 2
− − + + + =
⋅ + − + + =
+ − + + =
− + = γ

→ = − + 0 40 3
2
b b kvadratna jednačina ‘’po b’’

5
2
13 3
1
2 , 1
=
± −
=
b
b

→ − = 8
2
b ovo nije rešenje jer ne može dužina stranice da bude negativan broj.

Dakle 5 = b


8
3 5
3
=
+ =
+ =
a
a
b a5) U krugu su date tetive AB=8cm i AC=5cm. One grade medjusobni ugao
0
60 = α .
Izračunati poluprečnik opisane kružnice.


cm a
a
a
a
a
bc c b a
o
7
49
40 89
2
1
40 2 64 25
60 cos 8 5 2 8 5
cos 2
2
2
2
2 2 2
2 2
=
=
− =
⋅ ⋅ − + =
⋅ ⋅ ⋅ − + =
− + = α


⇒ = R
a
2
sinα?
60
8
5
__ __________
=
=
=
=
R
cm c
cm b
o
α
3
3 7
3
3
3
7
3
7
2
3
7
2
2
60 sin
7
=
⋅ =
=
=
=
R
R
R
R
R
o
8

6) Ako su stranice trougla 2 , , 2 + − a a a i jedan ugao iznosi
0
120 , odrediti stranice.


a
a-2
a+2
o
120

Pazi:
o
120 je ugao naspram najveće stranice (a+2)
− ⋅ − − − + = +
− − − + = +
− + =
2
1
) 2 ( 2 ) 2 ( ) 2 (
120 cos ) 2 ( 2 ) 2 ( ) 2 (
cos 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
a a a a a
a a a a a
ab b a c
o
γ

) 2 ( ) 2 ( ) 2 (
2 2 2
− + − + = + a a a a a
a a a a a a a 2 4 4 4 4
2 2 2 2
− + + − + = + +

0 ) 5 ( 2
10 2 0
2
= −
− =
a a
a a

→ = 0 a nemoguće
5 = a
7
2
3
3 2 5 2
=
+ =
=
= − = − =
c
a c
b
a b

7) Ozračinati visinu fabričkog dimnjaka koji se nalazi na horizontalnom
nepristupačnom tlu, ako se vrh dimnjaka iz tačke A vidi pod uglom α , a iz tačke B
pod uglom β . Tačke A i B pripadaju takodje horizontalnoj ravni a njihovo
rastojanje AB= a . Osa dimnjaka i tačke A i B leže u istoj ravni.Ovde je najvažnije skicirati problem!!!

2
2
+ =
− =
=
a c
a b
a a
9

β α −
β
A
B
V
.
0
a
. .
xObeležimo traženu visinu sa OV=X

Prvo nadjemo nepoznate uglove OVA ∠ i AVB ∠
− = ∠
− = ∠
β
α
o
o
OVB
OVA
90
90

Primenimo sinusnu teoremu na trougao ABV) sin(
sin
sin ) sin( β α
β
β β α −
= ⇒ =

a
AV
AV asad primenjujemo definiciju sinusa na pravougli trougao VOA.


⇒ =
AV
X
α sin


β α
α β
α β
− = ∠
+ − − =
− − − =
∠ − ∠ =
AVB
OVA OVB AVB
o o
o o
90 90
) 90 ( ) 90 (
) sin(
sin sin
) sin(
sin sin
) (sin
β α
β α
β α
α β
α

=

=
=
a
X
a
X
AV X
10
8) U trouglu ABC dato je , 1 = −b a ,
2
3
=
c
h R=4. Bez upotreba tablica izračunati α .


?
4
2
3
1
________
=
=
=
= −
α
R
h
b a
cNajpre ćemo upotrebiti obrasce za površinu trougla:

2
c
h c
P

= ,
R
abc
P
4
=


Dakle:Sada napravimo sistem:


3
2
7 1
0 12
12 ) 1 (
1
12
1
1
2 , 1
2
_ __________
=
± −
=
= − +
= +
+ =
=
= −
b
b
b b
b b
b a
ab
b a

4
2
− = b Nemoguće

Dakle 4 4 1 3 3 = ⇒ = + = ⇒ = a a b


12
2
3
4 2
4 2
2
4 2
4 2
=
⋅ ⋅ =
⋅ ⋅ =
=
=
=

ab
ab
h ab
Rh ab
Rh ab
R
abc h c
c
c
c
c
11
Dalje iskoristimo sinusnu teoremu:


⇒ = R
a
2
sinα


Znamo da je
o
30 = α jer je
2
1
30 sin =
o


Dakle
o
30 = α9) Odrediti stranice trougla površine 3 3 = P , ako je ugao
0
60 = α i zbir stranica
koje zahvataju dati ugao b+c=7Ovdećemo iskoristiti obrazac za površinu trougla:Dalje ćemo oformiti sistem jednačina:

12
7
=
= +
bc
c b
Izrazimo c=7-b i zamenimo u bc=12

2
1
sin
8
4
sin
2
sin
=
=
=
α
α
α
R
a
? , ,
7
60
3 3
_ __________
=
= +
=
=
c b a
c b
P
o
α
12
3
3
2
1
3 3
60 sin
2
1
3 3
sin
2
1
=
⋅ =
=
=
bc
bc
bc
bc P
o
α
12
4 3
3 4
2
1 7
0 12 7
12 7
12 ) 7 (
7
2
1
2 , 1
2
2
= ⇒ =
= ⇒ =
±
=
= + −
= −
= − ⋅
− =
c b
c b
b
b b
b b
b b
b c


Znači imamo dve mogućnosti:

3 , 4
1
= = c b ili 4 ; 3
2
= = c b

Upotrebimo sad kosinusnu teoremu:


13
13
12 25
2
1
12 2 9 16
60 cos 3 4 2 3 4
cos 2
2
2
2
2 2 2
2 2 2
=
=
− =
⋅ ⋅ − + =
⋅ ⋅ ⋅ − + =
− + =
a
a
a
a
a
bc c b a
o
α


10) U tetivnom četvorouglu ABCD dijagonala BD je normalna na stranicu BC,
ugao ABC=
0
120 , ugao BAD=
0
120 , DA=1. Izračunati dijagonalu BD i stranicu CD

Odavde je vrlo važno nacrtati skicu i postaviti problem, rešenje zatim dolazi samo po
sebi:

A
B
C
D
120
0
1
β
.13


Pošto je
o
ABC 120 = ∠ i
o
ABD BC BD 30 = ∠ ⇒ ⊥ a kako je
o o
ADB BAD 30 120 = ∠ ⇒ = ∠ naravno trougao ABD je jednakokraki 1 = ⇒ AB a onda
nije teško naći DB

→ ⋅ ⋅ ⋅ − + =
o
DB 120 cos 1 1 2 1 1
2 2 2
Kosinusna teorema

3
3
2
1
2 1 1
2
2
=
=


− ⋅ − + =
DB
DB
DB


pošto se radi o tetivnom četvorouglu, zbir naspramnih uglova je isti!!!


0
30 120 120 + + = + β α
o o

β α + =
o
30 i važi još
o
90 = + β α pa je :


o o
30 , 60 = = β α

Primenimo definiciju:
2
3
2
3
3
60 sin
=
=
=
CD
CD
CD
o