www.glassrpske.

com

Ponedjeqak
1. mart 2010.

Broj 12.146 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Da~i}: Ejup Gani} uhap{en u Londonu, pa pu{ten
strana 2.

DRU[TVO

Fakultet u roku zavr{i samo 15 odsto studenata
strana 8.

BIZNIS

Banke u RS sve ~e{}e sudskim putem napla}uju kredite
strane 15.
FOTO: G. [URLAN

FBI o prijetwi “balkanske mafije“

Kako je bawolu~ki biznismen Jovan Vidovi} “isisavao“ kapital iz Urbanisti~kog zavoda Republike Srpske (1)

Ni voqe ni snage za obra~un sa mafijom
strana 7.

Prijedor

Najve}i “la`ov“ lovac iz Omarske

strana 10.

Poslije razornog zemqotresa u ^ileu
Hotel "Vidovi}" u centru Bawe Luke

strane 4. i 5.
Vidovi} izbjegao i pla}awe poreza za te usluge. Ako porez na usluge iznosi 20 odsto, koliki je zakonski procenat, Vidovi} je nepla}awem projekata buxet uskratio za oko milion maraka, ka`u izvori iz Urbanisti~kog zavoda Bez obzira na to koliko je firmi u vlasni{tvu jednog ~ovjeka, ako me|usobno obavqaju promet dobara ili usluga koje su oporezovane PDV-om, na fakturama moraju iskazati PDV. Sve ostalo u suprotnosti za zakonom i ka`wivo, ka`e Kova~evi}

Cunami stigao do Rusije i Japana

Vlasnik 48,88 odsto akcija Urbanisti~kog zavoda RS Jovan Vidovi} Zavodu nikada nije isplatio oko pet miliona maraka, kolika je ukupna vrijednost projekata koje su radnici Zavoda radili za druga preduze}a u wegovom vlasni{tvu u Bawoj Luci

strane 22. i 23.

DANAS

Eduard Kukan, predsjedavaju}i Komisije za jugoisto~nu Evropu Evropskog parlamenta

Iako ima dovoqno doma}eg mesa u BiH se i daqe uvozi tonama

Osnovno qudsko pravo jeste izjasniti se o nacionalnosti
U Briselu su svi pri~ali o tome da Zakon o referendumu u stvari zna~i da RS ho}e da se otcijepi i mnoge druge stvari. To nije bila istina. Referendum je direktna demokratija, rekao Kukan strana 3.

Uvezli meso za 45 miliona, izvezli za 187.000 maraka
strana 9.

2 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
FOTO: ARHIVA

Za gre{ke u uxbenicima u Republici Srpskoj krivi su lektori i recenzenti. Anton Kasipovi}, ministar prosvjete i kulture RS

Bruno Vekari} o istragama za ratne zlo~ine

Kreso se zalo`ila za sporazum sa Srbijom
BEOGRAD - Zamjenik srpskog tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari} izjavio je ju~e u Beogradu da se predsjednica Suda BiH Medyida Kreso zalo`ila za potpisivawe sporazuma kojim bi se ubudu}e sprije~ilo duplirawe istraga u vezi sa predmetima za ratne zlo~ine, prenosi Tanjug. Vekari} je kazao da je na marginama konferencije u Hagu delegacija BiH dala neformalnu ponudu da bi se, poslije ugovora koje su zakqu~ila ministarstva pravde Srbije i BiH prije nekoliko dana u Beogradu, moglo krenuti u realizaciju onih sporazuma koji optere}uju odnose. - To se, prije svega, odnosi na sporazume o ustupawu dokaza i o zajedni~kim istragama kojima bi se relaksirala situacija u regionu, a narodi lak{e doveli do pomirewa - naveo je Vekari} i dodao da su se Amerikanci ponudili za posrednike za zakqu~ewe tih sporazuma.

Zlo~ini
Pripadnici Armije RBiH i Specijalne jedinice MUP-a RBiH napali su 3. maja 1992. godine u Dobrovoqa~koj ulici kolonu JNA koja se povla~ila iz Sarajeva prema kasarni u Lukavici. Dan ranije, pripadnici takozvanih zelenih beretki napali su i Dom JNA u Sarajevu. Prema podacima CJB Isto~nog Sarajeva, u napadima 2. i 3. maja ubijena su 42, a rawena 73 pripadnika JNA, dok ih je 215 zarobqeno.
Ejup Gani}

Ivo Miro Jovi}

Ugro`eno pravo Hrvata u zemqi
SARAJEVO - Pravo Hrvata u BiH je ugro`eno od krova do temeqa BiH, izjavio je “Glasu Srpske“ ~lan Predsjedni{tva HDZ-a BiH Ivo Miro Jovi}. Jovi} je kazao da se to najboqe vidi na primjeru trenutnog hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH @eqka Kom{i}a, kojeg nije birao hrvatski narod, iako je rije~ o Hrvatu. Jovi} konstatuje da u BiH ne postoji samo ugro`enost nacionalnih mawina nego i konstitutivnih naroda. On ka`e da u BiH ugro`enost Hrvata “nije rezultat malobrojnosti Hrvata nego politi~kog sistema sa~iwenog kroz Dejtonski @. D. mirovni ugovor“.

MUP Srbije ~eka podatke o privo|ewu biv{eg ~lana Predsjedni{tva RBiH

Marko Pavi}, predsjednik DNS-a

Srpska i BiH nemaju budu}nost sa OHR-om
[AMAC - Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavi} ocijenio je da Republika Srpska i BiH nemaju budu}nost sve dok je u zemqi OHR. Pavi} je u subotu uve~e u [amcu, gdje je odr`ano Predsjedni{tvo i Glavni odbor DNS-a, kazao da kada narodi u ovoj zemqi budu odlu~ivali bez mi{qewa iz inostranstva, ima}e svoju budu}nost i da o~igledno mije{awe smeta dono{ewu pravih i racionalnih odluka u BiH. Govore}i o aktuelnim pitawima, Pavi} je istakao problem nastojawa Bo{waka da kontigent BiH ide pod turskom zastavom u Avganistan. On je kazao da DNS prihvata da se u Avganistan ide pod bilo kojom zastavom iz Evropske unije, ali pod zastavom Turske je neprihvatqivo. A. V. M.

Ejup Gani} uhap{en u Londonu, pa pu{ten
Apsolutno ta~no da je Ejup Gani} bio uhap{en u Londonu, ali i da je pu{ten posle hap{ewa, i sada ~ekamo zvani~ne informacije iz Londona, posle ~ega }emo videti {ta }emo preduzeti daqe, rekao Da~i}
aerodromu u Londonu samo dok je ~ekao prtqag“, demantuju}i da je zadr`an po potjernici iz Srbije. ni}, koji je u petak zadr`an na londonskom aerodromu, pa potom pu{ten, biti uhap{en na osnovu Interpolove potjernice za wim zbog ratnih zlo ~i na u slu ~a ju “Do bro voqa~ka“. Kabinet bo{wa~kog ~lana Predsjedni{tva BiH Hari sa Si lajyi}a ju ~e je sa op {tio da je u stal nom kontaktu sa Gani}em i da mo`e potvrditi da on potpuno slobodno boravi u Londonu i da }e se u Sarajevo vratiti prema svom utvr|enom planu i programu. Silajyi}ev kabinet osudio je “nastavak ciqane i neistinite kampawe zvani~nika Srbije uperene protiv Gani}a“. - Interpol BiH je dobio zvani~no obavje{tewe iz Velike Britanije da ne postoji bilo kakva potjernica za Gani}em - navedeno je iz Silajyi}evog kabineta. Ministar pravde Srbije Sne`ana Malovi} izjavila je da je sudskim organima Velike Britanije upu}en zahtjev za ekstradiciju Gani}a. Mi nis tar inos tra nih poslova Sven Alkalaj potvrdio je da je Gani} u petak ujutru bio zadr`an na londonskom aerodromu, ali da je pu {ten i da }e nas ta vi ti svoje dogovorene obaveze u Londonu, poslije ~ega se vra}a u BiH.
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

BAWA LU KA - Biv {i ~lan Predsjedni{tva RBiH Ejup Gani} bio je uhap{en u petak na aerodromu u Londonu, ali je i pu{ten, potvrdio je ju ~e mi nis tar unutra{wih poslova Srbije Ivica Da~i}. - Apsolutno je ta~no da je Ejup Ga ni} bio uha p{en u Londonu, ali i da je pu{ten posle hap{ewa, i sada ~ekamo zva ni ~ne in for ma ci je iz Londona, posle ~ega }emo vide ti {ta }e mo pre du ze ti daqe - rekao je Da~i} agencijama. Gani} je u petak nave~e izja vio da je “za dr`an na

SILAJXI]: Nema potjernice za Gani}em
MUP Srbije raspisao je po~etkom 2009. godine potjernice za 19 osoba iz BiH, me|u ko ji ma su ra tni ~la no vi Predsjedni{tva RBiH Ejup Gani} i Stjepan Kquji}, zbog napada na kolonu JNA u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu u maju 1992. godine. Pravosu|e Srbije saop{tilo je da o~ekuju da }e Ga-

Odluka vlasti u Srebrenici mimo zakona Republike Srpske
Marko Pavi} FOTO: GLAS SRPSKE

www.glassrpske.com
Krajwe je vrijeme da se stane u kraj samovoqi me|unarodnih predstavnika u BiH. Politi~ari iz RS ne treba da prihvate OHR-ov popis imovine, jer je o~igledno da se i na taj na~in Srpska, weni gra|ani i wena imovina `ele ugroziti. Email: martina76@gmail.com Pona{awe glavnog tu`ioca BiH Milorada Bara{ina, odnosno prijetwe i psovawe majke predsjedniku Saveza logora{a RS Branislavu Duki}u, ne da je skandalozno, ve} pokazuje u kakvom se stawu nalazi ~itava BiH, kada se na tako odgovornoj poziciji nalazi ovakav ~ovjek. Email: boki.misic@yahoo.com

Nezakonito obiqe`avaju 1. mart
SREBRENICA - Predsjednik Skup{tine op{tine Srebrenica Radomir Pavlovi} ocijenio je odluku vlasti ove op{tine da zvani~no obiqe`e dan nezavisnosti BiH grubim kr{ewem zakona Republike Srpske. Pavlovi} je pozvao vlasti RS da sprije~e samovoqne i nezakonite poteze nadle`nih u Srebrenici, jer se dan ne za vi snos ti BiH ne obiqe`ava u Srpskoj. Na ~el nik op {ti ne i potpredsjednik Skup{tine Srebrenica Osman Suqi} i Zulfo Salihovi} najavili su da }e danas u Srebrenici biti obiqe`en 1. mart - dan nezavisnosti BiH.

KOVA^EVI]: Ne po{tuju zakone i institucije RS
Portparol Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS Sandra Kova~evi} kazala je da se, po Zakonu o praznici ma RS, 1. mart u RS ne obiqe`ava kao praznik. - To ni je prvi put da vlasti u Srebrenici, mimo

zakona, obiqe`avaju ovaj datum. To je, u stvari, izraz nepo{tovawa zakona, Ustava i institucija RS - naglasila je Kova~evi}eva. Istakla je da Vlada RS i Ministarstvo nemaju mehanizme da primoraju vlasti u Srebrenici da po{tuju va`e}e propise o praznicima. Pravobranilac RS Slobodan Raduq ka`e da se repu bli ~ki za ko ni mo ra ju po{tovati na podru~ju cijele Srpske. - Lokalne vlasti u Srebre ni ci ne ma ju pra vo da

kr{e re pu bli ~ke za ko ne i Pravobranila{tvo RS }e od wih zatra`iti da mu dostave skup {tin sku odlu ku na osnovu koje obiqe`avaju dan nezavisnosti BiH. Kada analiziramo tu odluku mo}i }emo da po kre ne mo upra vni spor - pojasnio je Raduq. Delegat iz RS u Domu naroda Parlamenta BiH Zoran Koprivica kazao je da vlasti u Sre bre ni ci, po po li ti ~kim instrukcijama iz Sarajeva, svjesno kr{e zakone RS, ~ime svjesno ne po{tuju ustave RS i BiH. M. F.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 3

^arls Ingli{ sa srpskim povratnicima u Ilija{u
SARAJEVO - Ambasador SAD u BiH ^arls Ingli{, predstavnici Biroa za populaciju, izbjeglice i migraciju Stejt departmenta i predstavnik UNHCR-a posjeti}e sutra Ilija{ i razgovarati sa srpskim povratnicima, prenosi Srna. Posjetom Ilija{u najavquje se zavr{etak projekta koji je bio fokusiran na odr`ivi povratak izbjeglih Srba, posebno onih koji se bave zemqoradwom, u prigradske dijelove Kantona Sarajevo, saop{teno je iz Ambasade SAD u BiH.

Eduard Kukan, predsjedavaju}i Komisije za jugoisto~nu Evropu Evropskog parlamenta

Osnovno qudsko pravo jeste izjasniti se o nacionalnosti
U Briselu su svi pri~ali o tome da Zakon o referendumu u stvari zna~i da RS ho}e da se otcijepi i mnoge druge stvari. To nije bila istina. Referendum je direktna demokratija, rekao Kukan
RAZGOVARALA: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Definitivno }u lobirati za BiH da dobije bezvizni re`im. Evropska unija mora da se pona{a kao odgovorna i da zna koje su wene obaveze i odgovornosti i da postavi odre|ene kriterijume. BiH je te kriterijume jednostavno ispunila. Racionalna logika je jednostavno da do implementacije toga mora do}i. Ovo je za “Glas Srpske“ rekao predsjedavaju}i Komisije za jugoisto~nu Evropu Evropskog parlamenta Eduard Kukan. On je istakao da }e pomo}i da birokratija Brisela po`uri sa ovim odlukama. - Ako se to ne desi, to }e biti politi~ka odluka i to }e biti velika {teta koja bi bila nanesena BiH. Bosna i Her ce go vi na sa Bri se lom treba da razgovara o~i u o~i, a ne spu{tenog pogleda - rekao je on. Kukan je dodao da su sastanci koje je imao u BiH u stvari ono {to Brisel i `eli, a to je da se razli~ite politi~ke partije sastaju, da sara|uju, da preduzimaju akti-

SDP BiH
GLAS: SDP, ~iji je lider Zlatko Lagumxija, donio je odluku da ne}e davati izjave za “Glas Srpske“? KUKAN: Ponekada se i u Slova~koj to de{ava, ali to nije korektno. Svi mediji treba da budu tretirani jednako i da se prema wima ophodi na isti na~in. Takav pristup SDP-a mi se nikako ne dopada.

vnosti za budu}nost Evropske unije i za put koji }e BiH pre}i ka prikqu~ewu EU. - Za BiH }e biti te{kih pitawa, ali je ulazak u EU prilika za one koji `ele da se ne{to radi, a ne za one koji `ele da se izvuku - naglasio je Kukan. GLAS: BiH jo{ ni je usvojila zakon o popisu zato jer su Srbi i Hrvati tra`ili izja{wavawe o jezi~koj, nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, {to su bo{wa~ke partije odbile. Kako gledate na to i da li Brisel ospo ra va tu slo bo du izja{wavawa? KUKAN: Brisel insistira da je potrebno usvojiti zakon o popisu stanovni{tva. Kada ovaj zakon nije pro{ao u Parlamentu, to je bilo veliko razo~arewe u Briselu. Osnovno qudsko pravo je da se ka`e koje ste nacionalnosti. I u mojoj zemqi, Slova~koj, postoji pravo da se qudi izja{wava ju o to me. Ali, `elim da podsjetim i na to da je Evropski sud za qudska prava jasno rekao da Ustav BiH mora biti promijewen da bi i dru ge na ci onal nos ti mo gle do }i do pozicija u ovoj dr`avi, a ne samo te tri nacionalnosti, odnosno da to ne budu samo Srbi, Hrvati ili Bo{waci. GLAS: Politi~ke stranke iz Republike Srpske bile su spre mne da vno da rije{e taj problem u Ustavu BiH. Bo{wa~ki lideri to nisu dozvolili, a sada poku{a va ju da pre ko pre su de izve du ra di kal ne iz mje ne Ustava? KUKAN: Ustavna reforma nije odluka odjednom. Prije izbora je bitno upoznati Sud za qudska prava u Stra-

zburu da se dio Ustava koji se odnosi na Evropsku konvenciju o qudskim pravima promijenio. To je najbitnije i najhitnije. O ostalim stvarima treba da se dogovore predstavnici ove zemqe. Ustavne promjene su proces i one se ne mogu desiti preko no}i. GLAS: Da li BiH mo`e da ra~una na evropsku perspektivu sa Kancelarijom vi so kog pred sta vni ka i “bon skim ovla{}ewima“ kojima se name}u zakoni? KU KAN: Sa vi so kim predstavnikom je jako te{ko i}i u Evropu, a svi rade na tome da se ispune uslovi i ciqevi “pet plus dva“, koji }e omogu}iti da ode visoki predstavnik. Ako u BiH ostane visoki predstavnik, ova zemqa ima male {anse da ra~una na EU. GLAS: Pre mi jer Re pu blike Srpske Milorad Dodik pri je ne ko li ko da na odgovarao je na pitawa gra|ana Sarajeva na javnoj debati u tom gra du. Ni ko od bo{wa~kih lidera nije to za sada uradio u Bawoj Luci?

Eduard Kukan

FOTO: GLAS SRPSKE

EU INSISTIRA na usvajawu zakona o popisu
KUKAN: To je zaista lo{e, jer politi~ari treba da se sastaju sa qudima i da im dozvoqavaju da im postavqaju pi tawa. To je ~iweni ca i obaveza politi~ara. Ako oni to ne `ele da urade, onda to nije dobro ni za jednog politi~ara. GLAS: Sas ta li ste se nedavno i sa parlamentarcima u BiH. Kako ocjewujete te razgovore i susrete? KU KAN: Bio sam ma lo razo~aran. Oni su jednosta-

vno poku{avali da objasne za {to ne {to ni je mo gu }e uraditi. Tra`ili smo da nam ka`u kako je mogu}e to uraditi, a ne da daju argumente za{to to nije mogu}e uraditi. Ne svi, ali neki su bili takvi. GLAS: Puno pra{ine u BiH se diglo oko Zakona o re fe ren du mu RS, ko ji je predstavqen kao secesija. Kako Brisel gleda na to? KUKAN: Mnogo pri~a o referendumu bilo je u Briselu. Dobio sam informacije sa tri strane. Od gospodina Mi lo ra da Do di ka, ko ji obja{wava detaqe, dobio sam informaciju da referendum o kome se pri~a ne govori o

otcjepqewu RS. Jednostavno, to pitawe ne}e biti postavqeno na referendumu. Jako je bitno imati autenti~ne informacije. U Briselu su svi pri~ali o tome da Zakon o referendumu u stvari zna~i da RS ho}e da se otcijepi i mnoge druge stvari. To nije bila istina. Prema informacijama koje sam dobio od go spo di na Do di ka, to ni je tako. Referendum je direktna demokratija, ali politi~a ri mo ra ju bi ti ja ko pa`qivi prije nego {to po~nu da spomiwu referendum, jer to mo`e biti jako manipu la ti vno za na rod. Mi{qewe je Evropskog parlamenta da bilo koji oblik

razdvajawa BiH ili otcjepqewa jednog dijela BiH nije mogu} i nije dozvoqen. GLAS: Kako gledate na to {to je jedan javni servis u BiH ci je lo ru ko vod stvo RS i pred sta vni ke u BiH predstavio kao “nacisti~ko rukovodstvo“? Je li to sloboda ili zloupotreba slobode medija? KUKAN: Mediji su jako bitni u svakoj zemqi. I mediji moraju da imaju svoju odgo vor nost za svo ju zemqu. Bilo bi jako humano kada bi no vi na ri ra di li za bu du }nost EU i budu}nost BiH u EU. Mediji moraju da vode vi{e ra~una o korektnom izvje{tavawu.

Lavrov: Evropa pokazala manu na Kosovu
MOSKVA - Aktuelna arhitektura evropske bezbjednosti ima veliku manu ili defekt, koja se prvi put pokazala u vrijeme krize na Kosovu, kada je bez ikakvog odobrewa Savjeta bezbjednosti, kr{e}i sva dokumenta OEBS-a, veliki broj ~lanica ove organizacije napao drugu ~lanicu, rekao je {ef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Lavrov je u intervjuu za ruske medije rekao da je poslije toga uslijedilo jednostrano progla{ewe nezavisnosti Kosova, {to je predstavqalo grubo kr{ewe dokumenta iz Helsinkija. Govore}i o Ju`noj Osetiji i Abhaziji, Lavrov je rekao da to nisu ruski geopoliti~ki projekti.

“Miroqubiv iranski nuklearni program“
TE HE RAN - Iran ski nu kle ar ni pro gram ima miroqubive ciqeve i te`i da obezbijedi samodovoqnost Irana, izjavio je ju~e u Teheranu iranski vrhovni vjerski vo|a ajatolah Ali Hamenei, prenijele su agencije. - Islamska republika te`i obezbje|ivawu nuklearne energije, kako bi je koristila u mirnodopske svrhe - rekao je Hamenei. Istovremeno, zamjenik komandanta Revolucionarne garde Hosein Salami je upozorio da Iran mo`e svojim raketama da pogodi svakog neprijateqa, gdje god se on nalazio.

Komandant Hamasa drogiran prije ubistva
DUBAI - Komandant palestinske organizacije Hamas Mahmud al-Mabhuh najprije je drogiran, a potom ugu{en, saop{tila je ju~e policija u Dubaiju, prenose agencije. Zamjenik {efa policije Dubaija Hamis al-Mazeina izjavio je da su ubice koristile opijate za opu{tawe mi{i}a prije nego {to su likvidirale Al-Mabhuha. - Ubice su se koristile ovim metodom da bi izgledalo da je rije~ o prirodnoj smrti, jer nije bilo znakova otpora `rtve - rekao je on. Al-Mabhuh je ubijen 20. januara, dan nakon {to je doputovao iz Damaska, u svojoj sobi u hotelu “Al Bustan Rotana“.

4 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Krstina ]IRKOVI]

VIDOVI] de}u preuzeo vo du o ulogu u Zav e 2003. godin

Kako je bawolu~ki biznismen

Nametawe “nezavisnosti“

Na ovaj na~in Vidovi} izbjegao i pla}awe poreza za te usluge. Ako porez na usluge iznosi 20 odsto, koliki je zakonski procenat, Vidovi} je nepla}awem projekata buxet uskratio za oko milion KM, ka`u izvori iz Urbanisti~kog zavoda

Na projekte Vidovi} nije

Iako za Republiku Srpsku 1. mart nije dan nezavisnosti BiH, obiqe`avawe ovog, za neke u Srebrenici va`nog datuma, potvr|uje da gra|ani, ili samo wihovi predstavnici vlasti, nemaju istu viziju budu}nosti i zajedni~kog `ivota na podru~ju ove op{tine. U prilog ovoj tvrdwi je ~iwenica da su obiqe`avawe, radno i sve~ana ja vi li Biv{i predstavnici no, na ~el nik Osman Bo{waka u vlastima Suqi} i potpredsjeSrebrenice dnik skup {ti ne progla{avali su 1. Zulfo Salihovi}, a da se ni gdje ne po mart neradnim danom i odlazili u miwe pred sje dnik op{tinskog parlaSarajevo, da sa men ta i pred sta svojim mentorima vnik srpskog naroda proslave dan. Ovi u lo kal noj vlas ti danas su smjeliji, Radomir Pavlovi}. jer su odlu~ili Mnogi se sje}aju da se obiqe`avawe 1. da takozvani dan mar ta ve} de set nezavisnosti BiH godina poku{ava naobiqe`e tu gdje metnuti svim `ijesu. U Srebrenici teqima Srebrenice. Biv{i predstavnici Bo{waka u lokalnoj vlasti progla{avali su ga neradnim danom i odlazili u Sarajevo, da sa svojim mentorima proslave dan koji Srbe podsje}a na referendum i tragi~ne doga|aje koji su poslije wega uslijedili u “gra|anskoj“ BiH. Ovi danas su smjeliji, jer su odlu~ili da takozvani dan nezavisnosti BiH obiqe`e tu gdje jesu. U Srebrenici. U Republici Srpskoj, ~iji zakoni o praznicima ne poznaju taj datum i u kojoj je 1. mart jedan, u nizu obi~nih radnih dana. Opet }e u samo jednoj op{tini Srpske praznovati samovoqa. I ne samo to. Potvrdi}e se da neki lokalni zvani~nici jedno pri~aju, a drugo rade. Naime, Suqi} je izjavio vi{e puta do sada da je on predstavnik svih gra|ana Srebrenice i da }e raditi u skladu sa zakonima Srpske i BiH. Nije poznato da je u nekom od va`e}ih zakona u ovom entitetu, kao ni dr`avi BiH, 1. mart pro gla {en da nom ne za vi snos ti BiH. Na taj datum je, prije 18 godina, odr`an referendum o nezavisnosti BiH, na kome je 62,7 odsto muslimanskih i hrvatskih bira~a glasalo za izlazak BiH iz dr`ave SFRJ. Bira~i srpske nacionalnosti zalagali su se za opstanak zajedni~ke dr`ave i nisu iza{li na referendum. Bez voqe srpskog naroda i bez potrebne dvotre}inske ve}ine izglasana je nezavisnost BiH 1. marta 1992. godine. Cijelom jednom narodu nametnuto je, ali, i danas se name}e rje{ewe budu}eg ure|ewa BiH, u kojoj ekskluzivna prava imaju samo Bo{waci.

Zavodu za poslove na Auto-servisu “[koda“ nije pla}eno 31.000 KM PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Pantelija ]urguz, predsjednik BORS-a
Napad na Branislava Duki}a ne prili~i funkciji koju Milorad Bara{in obavqa. Nevjerovatno je da ~ovjek sa takvim moralnim osobinama obavqa funkciju glavnog tu`ioca BiH.

Milorad Bara{in, glavni tu`ilac BiH
Verbalno napao predsjednika Saveza logora{a RS Branislava Duki}a, psuju}i mu majku srpsku i prijete}i da }e sa grupom qudi do}i u Bawu Luku i polomiti mu ruke i noge.

BAWA LUKA - Vlasnik 48,88 odsto akcija Urbanisti~kog zavoda Republike Srpske Jovan Vidovi} Zavodu nikada nije isplatio oko pet miliona maraka, kolika je ukupna vrijednost projekata koje su radnici Zavoda radili za druga preduze}a u wegovom vlasni{tvu u Bawoj Luci. - Na ovaj na~in Vidovi} je izbjegao i pla}awe poreza za te usluge. Ako porez na usluge iznosi 20 odsto, koliki je zakonski procenat, Vidovi} je nepla}awem projekata buyet uskratio za oko milion KM - ka`u izvori iz Urbanisti~kog zavoda. Prema saznawima “Glasa Srpske“, Urbanisti~ki zavod RS besplatno je radio sqede}e projekte za firme Jovana Vidovi}a u Bawoj Luci: 1. Arhitektonska faza Projekat za izvo|ewe poslovnog objekta u ulici Juki}a, cijena oko 75.000 KM 2. Prva faza za izgradwu poslovnog centra u ulici Juki}a, urbanisti~ki uslovi, cijena oko 15.000 KM 3. Dio stati~kog projekta za Izvo|a~ki projekat za izgradwu stambeno-poslovnog objekta u ulici Ilije Gara{anina, cijena oko 12.500 KM 4. Izgradwa distributivne trafo-stanice u ulici Kraqa Alfonsa 13., 10 (20)0,4 kV, 2h630 KVA, urbanisti~ki uslovi, cijena oko 5.000 KM 5. Dru ga fa za iz gradwe Poslovno-kulturnog centra u ulici Juki}a, izmjena urbanisti ~kih uslo va, ci je na oko 15.000 KM 6. Elektroenergetika i telekomunikacije - projekat za izvo|ewe stambeno-poslovnog objekta u ulici Ilije Gara{anina, cijena oko 6.000 KM 7. Izgradwa salona i servisa za automobile u ulici Kwaza Milo{a, urbanisti~ki

uslovi, cijena oko 6.500 KM 8. Elektrotehni~ki Projekat za izvo |ewe po slo vnog objekta na uglu ul. Juki}a i Jevrejske, cijena oko 15.000 KM 9. Nadzor nad izgradwom Fabrike betona u Zalu`anima, cijena oko 12.000 KM 10. Elek tro ener get ski Projekat za izvo|ewe poslovnog objekta na uglu ulica Juki}a i Jevrejske, cijena oko 16.000 KM 11. Za lamelu pet kompletan Projekat za izvo|ewe stambeno-poslovnog objekta u ulici Maj ke Ju go vi }a, ci je na oko 60.000 KM 12. Izgradwa stambeno-poslovnog objekta u ulici Aleja Svetog Save, urbanisti~ko-tehni ~ki uslo vi, ci je na oko 10.000 KM 13. Izgradwa poslovnog objekta Fabrike betona u Zalu`anima, na k.~. 528/8 urbanisti~ki uslovi, cijena oko 12.000 KM 14. Izvo|a~ki Projekat za poslovni objekat za Servis automobila u ulici Milana Kranovi}a, cijena oko 40.000 KM 15. Za blok 6 urbanisti~ki uslovi, Izgradwa stambenog bloka na k.~. 684/2 u nasequ Vrbawa, cijena oko 5.000 KM 16. Nadzor nad izgradwom Auto-servisa “[koda“ na Bulevaru srpske vojske, cijena oko 22.000 KM 17. Izgradwa Auto-servisa “[ko da“ u uli ci Mi lo {a

Obili}a, urbanisti~ki uslovi, cijena oko 9.000 KM 18. Termoenergetski Projekat za izvo|ewe poslovnog objekta na uglu ulica Juki}a i Jevrejske, cijena oko 20.000 KM 19. Termoenergetski Projekt lamela 7 i 8 za izvo|ewe stambeno-poslovnih objekata u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 30.000 KM 20. Termoenergetski Projekat poslovnog objekta “Folksvagen“, cijena oko 12.000 KM 21. Nadzor nad izgradwom Poslovnog objekta Auto-servisa “Folksvagen“ u ulici Prote Nikole Kosti}a, cijena oko 16.000 KM

ZA IZGRADWU hotela “Vidovi}“ Zavodu nije pla}eno 200.000 KM
22. Projekat za izvo|ewe poslovnog objekta u Zalu`anima, cijena oko 5.000 KM 23. Projektna dokumentacija za izvo|ewe stambeno-poslovnog objekta na Bulevaru srpske vojske, cijena oko 80.000 KM 24. Izgradwa stambenog obje kta u Vrbawi na k.~. 2631/16, urbanisti~ki uslovi, cijena oko 5.000 KM 25. Stambeni blok u nasequ u okviru Cvje}ara u Vrbawi, urbanisti~ki uslovi, cijena oko 25.000 KM 26. Gra|evinski Projekat

Prebacivawe dugovawa
Urbanisti~ki zavod RS za druge firme Jovana Vidovi}a, koji u tom zavodu ima 48,88 odsto akcija, otpla}ivao je vi{emilionske kredite kod banaka, vr{io izmjene planova, nadzor nad izgradwom individualnih objekata, pribavqao urbanisti~ke saglasnosti, gra|evinske dozvole. - Zavodu su, tako|e, fakturisani materijalni tro{kovi drugih Vidovi}evih firmi poput tro{kova potro{nog materijala, sanitarija i sli~no - ka`u zaposleni u Zavodu.

niskogradwa za izvo|ewe spoqnog ure|ewa za stambeno-poslovni objekat u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 6.500 KM 27. Nadzor nad izgradwom Poslovnog objekta “[koda“ u ulici Milo{a Obili}a, cijena oko 42.000 KM 28. Izgradwa stambenog naseqa Cvje}ar, blok broj 2, urbanisti~ki uslovi, cijena oko 8.000 KM 29. Elektrotehni~ki projekat za izvo|ewe podzemnih gara`a u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 8.000 KM 30. Samostoje}i reklamni pano u ulici Prote Nikole Kosti}a, urbanisti~ki uslovi, cijena oko 1.500 KM 31. Elektrotehni~ki projekat za izvo|ewe stambeno-poslo vnog obje kta u uli ci Srpskih ustanika, cijena oko 4.000 KM 32. Izvedeno stawe stambeno-poslovnog objekta biv{i “22. decembar“, projektna dokumentacija, cijena oko 15.000 KM 33. Elektrotehni~ki projekat za izvo|ewe saobra}ajnica u nasequ Cvje}ar sa pripadaju}om infrastrukturom, Vrbawa, cijena oko 12.000 KM 34. Izgradwa poslovnih objekata na k.~. 350/1, 352/6, 349, 348/1 i 352 k.o. Bawa Luka 6, urbanisti~ki uslovi, cijena oko 5.000 KM 35. Nadzori nad izgradwom svih faza stambeno-poslovnih objekata lamela br. 3 i 4 u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 140.000 KM 36. Izgradwa centra (stambeno-poslovnog) na Bulevaru srpske vojske na k.~. 1.627/1 urbanisti~ki uslovi, cijena oko 15.000 KM 37. Termoenergetski projekat za izvo|ewe lamela 7 i 8 stambeno-poslovnog objekta u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 15.000 KM 38. Elektrotehni~ki proje-

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 5

Jovan Vidovi} “isisavao“ kapital iz Urbanisti~kog zavoda RS (1)

kat na k.~. 1636/5, spoqnog ure|ewa stambeno-poslovnog objekta u Ale ji Sve tog Sa ve, cijena oko 12.000 KM 39. Elektrotehni~ki projekat za izvo|ewe lamela 7 i 8 stambeno-poslovnog objekta u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 15.000 KM 40. Nadzori nad izgradwom svih faza stambeno-poslovnih objekata lamela broj 7 i 8 u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 200.000 KM 41. Reklamni pano u ulici Prote Nikole Kosti}a, projektna dokumentacija, cijena oko 2.000 KM 42. Kompletna Projektna do ku men ta ci ja za izvo |ewe Auto-servisa “Folksvagen“ u ulici Prote Nikole Kosti}a, cijena oko 25.000 KM 43. Kompletna Projektna dokumentacija za stambeno-poslovne objekte lamela 1 i 2 u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 60.000 KM 44. Kompletna Projektna dokumentacija vodovod i kanalizacija za izvo|ewe stambenopo slo vnog obje kta u uli ci Ilije Gara{anina, cijena oko 15.000 KM 45. I faza za Izgradwu poslovnog centra u ulici Juki}evoj, ur ba nis ti ~ki uslo vi, cijena oko 7.000 KM 46. Kompletna Projektna do ku men ta ci ja za izvo |ewe bungalova u nasequ Balkana u Mrkowi} Gradu, cijena oko 15.000 KM 47. Kompletna Projektna dokumentacija za izvo|ewe lamela 7 i 8 stambeno-poslovnog objekta u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 90.000 KM 48. Izgradwa kompleksa betonare k.o. Zalu`ani na k.~. 528/10, 528/5, 528/6 i 528/1, Bawa Lu ka, ur ba nis ti ~ki uslovi i parcelacija, cijena oko 8.500 KM 49. Izgradwa i legalizacija poslovnog objekta za tehni~ki pregled vozila u ulici Prote Nikole Kosti}a, izmjena ur ba nis ti ~kih uslo va i parcelacija, cijena oko 5.500 KM

ra|ene za wegove firme platio pet miliona KM

Urbanisti~ki nije naplatio 25.000 KM za kompletnu projektnu dokumentaciju za Vidovi}ev Auto-servis

FOTO: G. [URLAN

50. Kompletna Projektna do ku men ta ci ja izve de nog stawa (gra|evinski dio) za spoqno ure|ewe za poslovni objekat na Bulevaru srpske vojske, cijena oko 17.000 KM

VIDOVI] uputio Vladi pismo namjere za prodaju paketa akcija
51. Elektrotehni~ki projekat izvedenog stawa stambenog objekta na k.~. 1404/20 u ulici Koste Jari}a, cijena oko 1.200 KM 52. Termoenergetski projekat za lamelu 5, za izvo|ewe stambeno-poslovnog objekta u ulici Majke Jugovi}a cijena oko 22.000 KM 53. Hidrotehni~ki Projekat za izvo|ewe ure|ewa spoqnih povr{ina stambeno-poslovnog objekta u ulici Ilije Gara{anina, cijena oko 22.000 KM 54. Nadzori nad izgradwom svih faza stambeno-poslovnih

objekata lamela br. 1 i 2 u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 120.000 KM 55. Stati~ki Projekt za izvo|ewe poslovnog objekta na uglu ulica Jevrejska i Juki}a, cijena oko 22.000 KM 56. Kompletna Projektna do ku men ta ci ja za izvo |ewe stam be nih la me la u uli ci Ilije Gara{anina, 180.000 KM 57. Izgradwa Salona automobila u ulici Prote Nikole Kosti}a, urbanisti~ki uslovi, cijena oko 15.000 KM. 58. Elektrotehni~ki projekat za izvo|ewe poslovnog objekta u ulici Ilije Gara{anina, cijena oko 18.000 KM 59. Izgradwa stambeno-poslovnih objekata na parcelama k.~. br. 579, 576 i 577 u ulici Majke Jugovi}a, urbanisti~ki uslovi, cijena oko 20.000 KM 60. Kompletna Projektna do ku men ta ci ja za izvo |ewe stambeno-poslovnog lamela 7 i 8 objekta u ulici Majke Jugovi-

Hotel “Vidovi}“ u centru Bawe Luke

}a cijena oko 150.000 KM 61. Hidrotehni~ki Projekat za izvo |ewe po slo vnog objekta “Folksvagen“ u ulici Prote Nikole Kosti}a, cijena oko 12.000 KM 62. Kompletna Projektna do ku men ta ci ja za izvo |ewe stambeno-poslovnog objekta na Bulevaru srpske vojske, cijena oko 60.000 KM 63. Kompletna Projektna do ku men ta ci ja izve de nog stawa za izvo|ewe poslovnog objekta Servis automobila u ulici Milana Kranovi}a, cijena oko 25.000 KM 64. Nadzori nad izgradwom hotela “Vidovi}“ u ulici Juki}eva, cijena oko 200.000 KM 65. Kompletna Projektna do ku men ta ci ja izve de nog stawa spoqnog ure|ewa za izgra|eni poslovni objekta na Bulevaru srpske vojske, cijena oko 25.000 KM 66. Hidrotehni~ki Projekat za izvo|ewe lamela 7 i 8 stambeno-poslovnog objekta u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 16.000 KM 67. Termoenergetski projekat za izvo|ewe podzemnih gara`a u ulici Majke Jugovi}a, cijena oko 10.000 KM 68. Arhitektonski projekat za izvo |ewe po slo vnog objekta Salona automobila “Audi“ u ulici Milana Kranovi}a, cijena oko 15.000 KM 69. Kompletna Projektna do ku men ta ci ja izve de nog stawa stambenog objekta u ulici Kos te Ja ri }a, na k.~. 1404/20, cijena oko 4.000 KM 70. Elektrotehni~ki projekat za izvo|ewe stambeno-poslovnog objekta u ulici Ilije Gara{anina, cijena oko 36.000 KM 71. Dogradwa i legalizacija Auto-servisa “[koda“ u

ul. Milo{a Obili}a, urbanisti~ki uslovi cijena oko 9.000 KM 72. Termoenergetski projekat za izvo|ewe dje~ijeg vrti}a u ulici Od Zimawa Rajka, cijena oko 12.000 KM 73. Nadzorni nad izgradwom stambeno-poslovnog objekta lokacija “22. decembar“, cijena oko 150.000 KM 74. Hidrotehni~ki Projekat lamela 3 i 4 za izvo|ewe stambeno-poslovnog objekta u ulici Majke Jugovi}, cijena oko 40.000 KM 75. Izgradwa poslovnog objekta na k.~. 1627/1 na Bulevaru srpske vojske, urbanisti~ki uslovi, cijena oko 15.000 KM Ukupna vrijednost poslova koje je Urbanisti~ki zavod besplatno radio za Vidovi}a iznosi oko pet miliona maraka, a “Glas Srpske“ sutra }e objaviti drugi dio spiska besplatnih poslova koje je za wega radio Zavod. Kqu~ni momenat kojim je dozvoqeno da jedan privatnik preuzme vode}u ulogu u rukovo|ewu Urbanisti~kim zavodom Republike Srpske desio se na sjednici Skup{tine akcionara 31. marta 2003. godine, kada je donesena odluka o dokapitalizaciji preduze}a. Dokapitalizacijom, unaprijed dogovorenom sa Jovanom Vidovi}em putem zatvorene ponu de dru ge emi si je 500.000 akcija, bawolu~ki biznismen je svoj udio u Urbanisti~kom zavodu RS pove}ao s 21,92 odsto na 40,3 odsto akcija. Takvu odluku je, izme|u ostalih akcionara, podr`ao i predstavnik bawolu~ke Gradske uprave, na~elnik Odjeqewa za stambene i komunalne poslove Budimir Balaban, koji je

zastupao 23,7 odsto kapitala. Vidovi} je putem javne ponude za preuzimawe, zakqu~ene 20. septembra 2006. godine s pojedinim malim akcionarima, svoj udio u Urbanisti~kom zavodu RS dodatno pove}ao na 48,88 odsto. Vlada RS dugo ve} poku{ava Zavod da vrati u vlasni{tvo. Ta ko je za du `i la nadle`nu komisiju da od Ekonomskog instituta u Bawoj Luci zatra`i dopunski izvje{taj o procjeni vrijednosti kapitala u Urbanisti~kom zavodu. Vidovi} je Vladi uputio pismo namjere za prodaju paketa akcija preduze}a u kojem je oba vje {ta va da po sje du je 1.037.892 akcije koje prodaje po cijeni od 2,91 marku, {to ukupno iznosi 3.020.265,72 marke, te da se transakcija izvr{i blok poslom ili drugim na~inom prodaje. (Nastavi}e se)

Porez
Portparol Uprave za indirektno oporezivawe BiH Ratko Kova~evi} kazao je da, po zakonu, preduze}a vlasnika, ako me|usobno posluju i obavqaju promet dobara i usluga koje su u sistemu PDV-a, moraju da plate porez. - Bez obzira na to koliko je firmi u vlasni{tvu jednog ~ovjeka ako me|usobno obavqaju promet dobara ili usluga koje su oporezovane PDV-om moraju iskazati PDV. Sve ostalo je u suprotnosti za zakonom i ka`wivo rekao je Kova~evi}.

6 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Ismeta Dervoz napustila FTV

^uvena TV urednica sa FTV pre{la u “Avaz“
SARAJEVO - Dugogodi{wa urednica na Federalnoj televiziji Ismeta Dervoz, iza koje stoje brojni uredni~ki projekti, napustila je ovu medijsku ku}u, saznaje DEPO portal. Razlog odlaska Dervozove sa FTV-a nije poznat, ali prema informacijama do kojih je ovaj portal do{ao, novo radno mjesto sada ve} biv{e urednice na FTV-u je “Avaz“, gdje }e raditi kao projekt menayer u ovoj medijskoj ku}i. Nije poznato ni ko }e na FTV-u naslijediti savr{eno elokventnog, pedantnog i zasigurno jednog od najboqih muzi~kih urednika u regionu. Ismeta Dervoz nedavno je podnijela ostavku na mjesto urednika na FTV-u i oti{la na bolovawe, sa kojeg se nije vratila u tu medijsku ku}u.

ZAKON nikoga ne ugro`ava

Ha{ki tribunal

Radovan Karaxi} iznosi odbranu
HAG - Su |ewe Ra do va nu Karayi}u bi}e nastavqeno danas u Ha{kom tribunalu, ka da bi tre ba lo da izne se svoju uvodnu rije~, odnosno odbranu od optu`bi za ratne zlo~ine i genocid tokom rata u BiH. Odlu kom sud skog vi je }a, koja je donesena u petak, 26. februara, dokazni postupak je planiran da po~ne u srije du, 3. mar ta, iako je Ka rayi} za tra `io odla gawe izvo|ewa dokaza za sredinu juna. Karayi} }e imati ukupno {est sati za uvodnu rije~, kao i tu`ila{tvo Ha{kog tribunala u oktobru pro{le godine, kada je iznijelo optu`be na wegov ra~un, a do po ne djeqka ima pra vo da ulo`i `albu na odluku sudskog vije}a o zakazivawu dokaznog postupka. Vi je }e, sa su di jom o Gon Kvonom na ~elu, u petak je ta ko |e odlu ~i lo da izno {ewu uvo dne ri je ~i Ka rayi}a, po red dva ~la na wegove odbrane, u sudnici mo`e da prisustvuje advokat Ri~ard Harvi.
Zoran Lipovac

Zoran Lipovac o vetu Kluba Bo{waka na Zakon o referendumu

Amandmani Bo{waka mimo Ustava i zakona
O nekim amandmanima i primjedbama Kluba Bo{waka na zakon mo`e se razgovarati i eventualno usaglasiti na sjednici Zajedni~ke komisije Narodne skup{tine i Vije}a naroda RS, dok su pojedini potpuno neprihvatqivi, istakao Lipovac
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

Ha{ki tribunal

FOTO: GLAS SRPSKE

Su|ewe Zdravku Tolimiru u Hagu

Saslu{awe prvih svjedoka 8. marta
HAG - U Ha{kom tribunalu danas }e biti nastavqeno su|ewe nekada{wem pomo}niku komandanta za obavje{tajnobezbjednosne poslove Glavnog {taba Vojske RS, generalu Zdravku Tolimiru, optu`enom za genocid i druge zlo~ine nad muslimanskim stanovni{tvom u Srebrenici i @epi 1995. godine, prenose agencije. Tu`ila{tvo }e nastaviti da izla`e uvodnu rije~, a saslu{awe prvih svjedoka najavqeno je za 8. mart. Tolimir, koji se sam zastupa, najavio je da }e svoju uvodnu rije~ izlo`iti uo~i dokaznog postupka odbrane.

BAWA LU KA - Ne ki aman dma ni i pri mje dbe Kluba Bo{waka u Vije}u naroda Srpske na Zakon o refe ren du mu i gra |an skim inicijativama Republike Srpske po tpu no su ne pri hvatqivi, pa ~ak i u suprotnos ti sa Us ta vom i zakonima RS. Re kao je to “Gla su Srpske“ ministar uprave i lokalne samouprave RS Zoran Lipovac. On nije precizirao o ko-

jim aman dma ni ma se ra di, ali je rekao da }e o ovome biti rije~i na sjednici Zajedni~ke komisije NSRS i Vije}a naroda RS. - Nisam imao priliku da vidim niti da pro~itam zvani ~no obra zlo `ewe Klu ba Bo{waka, pa tako mogu da govorim samo o onome {to sam doznao iz medija - dodao je Lipovac. Istakao je da se ipak o nekim amandmanima i primjedbama Kluba Bo{waka na za kon mo `e raz go va ra ti i eventualno usaglasiti na sje-

dnici Zajedni~ke komisije Narodne skup{tine Republike Srpske i Vije}a naroda RS.

O AMANDMANIMA }e se raspravqati na sjednici Kolegijuma Vije}a
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je izradilo Zakon o referendumu, a Vlada RS je, kao predlaga~, za kon upu ti la NSRS, ko ja ga je usvo ji la 10. fe bruara. Lipovac je, nakon {to je zakon usvojen u NSRS, izjavio da su sve pre dlo `e ne odredbe zakona u saglasnosti sa odredbama Ustava RS i da zakon nikoga ne ugro`ava. Klub Bo{waka u Vije}u naroda RS u ponedjeqak, 22. februara, donio je odluku o pokretawu za{tite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o referendumu. Pred sje da va ju }i klu ba Bo{waka Edin Rami} rekao je poslije sjednice Kluba da

SJEDNICA
Kolegijum Vije}a naroda, koji bi, prema najavi predsjedavaju}eg Kluba Srba u Vije}u naroda Sta{e Ko{arca, trebalo da zasjeda 2. marta, odredi}e termin sjednice Vije}a naroda na kojoj }e se raspravqati o amandmanima Kluba Bo{waka. - Sjednicu Vije}a naroda o~ekujem polovinom marta, a ako amandmani ne budu usagla{eni, onda bi krajem marta trebalo da bude odr`ana sjednica Zajedni~ke komisije Vije}a naroda i NSRS - rekao je Ko{arac. Ako ni tada ne do|e do usagla{avawa, o amandmanima }e da odlu~uje Ustavni sud Republike Srpske.

“Kroacija libertas“

Predali SIPA prijave protiv Bara{ina i Kreso
MOSTAR - Nevladina organizacija “Kroacija libertas“ pre da la je Dr`a vnoj agenciji za istrage i za{titu BiH (SIPA) krivi~nu prija vu pro tiv pred sje dni ka Su da BiH Medyide Kre so, glavnog tu`ioca BiH Milorada Bara{ina i vi{e tu`ilaca i sudija Tu`ila{tva i Suda BiH, prenose agencije. U prijavi su naveli da su oni od 2005. godine do danas po~inili krivi~no djelo ne~iwewa sprovo|ewa slu`bene istrage za krivi~na djela ra tnog zlo ~i na ko ja su od 1991. do 1995. godine u BiH po~inili bo{wa~ki vojnici i komandanti, pripadnici Armije RBiH. Osim Medyide Kreso i Bara {i na, kri vi ~na pri ja va podnesena je protiv tu`ilaca Adnana Gulamovi}a, Behaija Krwi}a, Bo `i dar ke Do dik, Du brav ka ^am pa re, Yemile Begovi}, Yevada Muratbegovi}a, Ibre Buli}a, Mirka Le~i}a, Muniba Halilovi}a, Sawe Juki}, Slavice Terzi}, Vesne Ili} i me|unarodnog tu`ioca Jude Romana, te N.N. tu`ioca i su di ja obu hva }e nih is tra gom.

je u zakonu potrebno precizirati da referendumska pitawa mogu biti u skladu sa na dle `nos ti ma RS, Us ta vom RS i Ustavom BiH, te da teritorijalni integritet, su ve re ni tet i bez bje dnost BiH ne mo gu bi ti tretirani Zakonom o referendumu. Pre dlo `en je i aman dman da inicijatori za raspi si vawe re fe ren du ma, predsjednik RS i Vlada RS, moraju imati saglasnost potpredsjednika RS. Osim to ga, Klub Bo {waka je ocijenio da treba definisati na~in glasawa dijaspore na referendumu, kao glasawa u odsustvu, tako da gra|ani sa bira~kim pravom, bez ob zi ra na mjes to sta no vawa, ima ju pra vo u~e{}a na referendumu. Potpredsjedavaju}i Vije}a naroda Miroslav Mike{ izjavio je u utorak da pojedini aman dma ni Klu ba Bo{waka nemaju smisla, te da u tom klubu nisu dobro pogledali zakon.

Andreas Gros, ~lan Parlamenta [vajcarske i Savjeta Evrope, za “Glas Srpske“

BiH danas najve}i problem Evrope
SARAJEVO - ^lan Parlamenta [vajcarske i Savjeta Evrope Andreas Gros izjavio je za “Glas Srpske“ da je BiH danas najve}i problem Evrope i {to je mo`da jo{ zna~ajnije, da Evropa toga nije u potpunosti svjesna. - Jasno je da se BiH suo~ava sa problemima sa kojima je suo~eno svako dru{tvo, s tim {to je u BiH zbog istorijskih i drugih doga|awa malo te`a situacija. Mora se na}i na~ina da u BiH ostanu razli ~i tos ti ko je pos to je u zemqi, ali da se te razli~itosti integri{u bez podjela i stoga se mora na}i zajedni~ki jezik - istakao je Gros.

FOTO: @. DOMAZET

U BiH POSTOJI okvir dr`ave koju tek treba praviti
Dodao je da je [vajcarska je dna od ri jet kih ze maqa Evrope koja je sebi napravila dr`avu. Qudi su se usaglasili da prave dr`avu, a ne kao u BiH, gdje postoji okvir dr`ave koju tek treba praviti. - Pri ori tet je do bar izborni zakon koji ide u in-

te gra ci ju, a ne na po dje lu zemqe, i to je prioritet broj jedan. Treba raditi na tome da se pove}a mo} gra|anima u BiH da participiraju u dono{ewu odluka, da izraze svoje `eqe i da se radi na toj integraciji, jer je sve drugo podjela - kazao je Gros. Dodao je da }e to i}i u pravcu i ekonomskog razvoja, a ekonomski razvoj doprinosi to me da se Evrop ska uni ja mawe boji da dodijeli BiH liberalizaciju viznog re`ima ukoliko zemqa ima funkcionalnu ekonomiju. @. D.

Andreas Gros

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 7

Izvje{taj FBI-ja o prijetwi "balkanske mafije" na bezbjednost SAD

Vijesti
Parlament BiH

Poslanici iz RS ~esto ukazivali na ~iwenice koje je iznio FBI. To ugro`ava interese SAD, ali i interese BiH i zemaqa u okru`ewu, kazao Okoli}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Ni voqe ni snage za obra~un sa mafijom

Delegacija u Zagrebu
SA RA JE VO - De le ga ci ja Parlamentarne skup{tine BiH, koju predvodi poslanik Pred sta vni ~kog do ma Dra go Ka la bi}, bo ra vi }e danas u Zagrebu, gdje }e prisustvovati prvom inauguralnom sastanku Interparlamentarne unije za jugoisto~nu Evro pu, pre ni je la je Srna. Inauguralnoj sjednici prisustvova}e, pored delegacije iz BiH i doma}ina iz Sabora Hrvatske, predstavnici parlamenata Srbi je i Crne Go re, sa op{teno je iz Parlamentarne skup{tine BiH.

BAWA LU KA - Iz vje {taj FBI-ja o “balkanskoj mafiji“ u kome se ka`e da su kriminalne grupe iz BiH i regiona prijetwa bezbjednosti SAD je ta~an, jer je poznato da ove dr`ave stra{no kasne u borbi s organizovanim kriminalom, da joj nerado pristupaju i da su za to preslabe. Izja vio je to “Gla su Srpske“ biv{i na~elnik Resora dr`avne bezbjednosti Srbije Goran Petrovi} dodaju}i da su pomenute kriminalne grupe veoma mo}ne. - U pore|ewu s wima institucije i organi koji treba da se bore protiv tog zla su nejaki. Boriti se protiv tog kriminala policajcu i cariniku zna~i izlagati se smrtnoj opasnosti za malu platu. To je jedan od razloga izostajawa borbe - ka`e Petrovi}. On isti~e da je drugi razlog to {to te grupe te`e da presko~e obi~nog policajca i carinika i da na svom platnom spisku imaju visokog uticajnog funkcionera. FBI je objavio da su organizovane kriminalne grupe u BiH, Srbiji, Kosovu, Hrvatskoj, Makedoniji, Albaniji, Bugarskoj, Rumuniji i Crnoj Gori rastu}a prijetwa bezbjednosti SAD. FBI cijelu

Mevlut ^avu{oglu

U trodnevnoj posjeti zemqi
SARAJEVO - Predsjednik Parlamentarne skup{tine Savjeta Evrope Mevlut ^avu{oglu dolazi danas u trodnevnu posjetu BiH. Prvog dana posjete, ^avu{oglu bi tre ba lo da raz go va ra sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH, predsjedavaju}im Savjeta ministara BiH i ministrom inostranih poslova BiH. U poslijepodnevnim ~asovima ^avu{oglu bi trebalo da se sastane i sa lide rom SNSD-a Mi lo radom Dodikom, ali to jo{ nije potvr|eno, saop{teno je iz Parlamentarne skup{tine BiH.

Sastanak tima FBI-ja zadu`enog za Balkan

FOTO: AGENCIJE

ovu garnituru naziva “balkan skom ma fi jom“, ko ja u SAD i ostatku svijeta preuzima poslove s narkoticima, prawem novca, iznudama, ali i prevarama u prodaji nekretni na, na vo de }i da su se “kriminalci infiltrirali u nove demokratske institucije“.

Do izjave direktora Obavje{tajno-bezbjednosne agencije BiH Almira Yuve ju~e nismo uspjeli da do|emo.

NA SVOM platnom spisku imaju visoke funkcionere
Direktor Uprave kriminalisti~ke policije RS Gojko Va si} ka `e da je tu najuticajnija albanska mafija koja je zaposjela najzna~ajnije destinacije preko kojih krijum~are drugu. - Oni su svoj dio posla prenijeli u zapadnoevropske zemqe, a i u SAD, jer je za wih naklonost SAD u nedavnom ratu prema Albancima bila Meka. A ta mafija je i pri je ra ta dr`a la ~i ta vu BiH kad je rije~ o narkoticima. Protiv tih narko-grupa najozbiqnije se borilo na prostoru RS - ka`e Vasi}.

On dodaje da je u Srpskoj u odnosu na broj stanovnika sru{eno najvi{e takvih grupa. Zato, ka`e, jedino u RS ne postoji ozbiqnija doma}a mafija{ka organizacija. ^lan Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH i predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za nadzor nad radom OBA Mirko Okoli} ka`e da su poslanici iz RS ~esto ukazivali na ove ~iweni ce ko je je iznio FBI. - Ta~no je da su ugro`eni interesi SAD, ali i intere-

si BiH i zemaqa u okru`ewu. Zemqe u tranziciji su pogodno tlo za kriminalne grupe, a kriminalci su se tim poslom po~eli baviti po~etkom devedesetih godina. Oni su po~etkom rata u biv{oj Jugosla vi ji bi li na za pa du i smi{qali planove koje sada ostvaruju sa kriminogenim grupama iz na{eg okru`ewa ka`e Okoli}. To je, zakqu~uje Okoli}, op{tedru{tveno zlo i me|unarodni problem u ~ijem bi rje{avawu trebalo da pomognu svi, i EU i SAD.

Rasprava o izvr{ewu buxeta
SARAJEVO - Komisija za finansije i buyet Predstavni~kog doma Parlamenta BiH sutra }e raspravqati o Akcionom planu za preduzimawe ko re kti vnih radwi prema preporukama iz revizorskog izvje{taja Kancelarije za reviziju institucija BiH, koji se odnosi na Izvje{taj o izvr{ewu buyeta in sti tu ci ja BiH za 2008. go di nu, sa op {te no je iz Par la men tar ne skup {tine BiH. M. ^.

RAZMJERE
Goran Petrovi} ka`e da FBI samo konstatuje da je organizovani kriminal na Balkanu poprimio velike razmjere. - Tu su se jo{ prije dvadeset i vi{e godina qudi koji se bave kriminalom povezali i organizovali prije nego {to su to uradile dr`ave, policije ili tu`ila{tva - ka`e Petrovi}. Zato, zakqu~uje on, dr`ave ne uspijevaju da taj organizovani stave pod kontrolu.

Gojko Vasi}: Najuticajnija albanska mafija

NDS

Poslije odluke Suda BiH da ukine pritvor za uhap{ene iz Gorwe Mao~e

Utvr|uju imaju li vehabije dozvole za oru`je
BAWA LUKA - Jo{ nismo utvrdili da li su vehabije iz Gorwe Mao~e imali dozvole za prona|eno naoru`awe, ali smo Su du BiH predlo`ili da ih pusti iz pritvora jer vi{e nema razloga za wihovo zadr`avawe.

Vlajki kandidat za predsjednika
BAWA LUKA - Univerzitetski profesor Emil Vlajki kan di dat je Na ro dne demokratske stranke (NDS) za predsjednika RS na predstoje}im op{tim izborima. Ovog predsjedni~kog kandidata ju~e je predstavio predsjednik NDS-a Krsto Jandri}, koji je na konferenciji za novinare rekao da je ova stranka tokom razgovora sa Vlajkijem uvidjela dosta dodirnih ta~aka.

MJERE
Mjere zabrane odre|ene vehabijama podrazumijevaju zabranu komunicirawa s pojedincima, mjesta na koja ne bi trebalo da odlaze, kao i zabranu prisustva javnim okupqawima. Nalo`eno im je i strogo postupawe u skladu sa naredbama i pozivima Suda BiH.

Izja vio je to “Gla su Srpske“ por tpa rol Tu `i la{ tva BiH Bo ris Gru be {i}, dodaju}i da “nema nikakve potrebe da tih sedam vehabija i daqe budu u pritvoru, jer }e na slobodi biti pod kontrolom“. - Za pli jeweno na oru `awe nije razlog da ostanu u pritvoru. Mi smo profesionalci i zakqu~ili smo da ih treba pustiti i dr`a-

ti pod policijskom kontrolom - ka`e Grube{i}.

GRUBE[I]: Nema razloga da budu u pritvoru
Sud BiH je na prijedlog Tu `i la{ tva BiH uki nuo pritvor i odredio mjere zabra ne uha p{e ni ma u po li cijskoj akciji “Svjetlost“ u Gorwoj Mao~i.

U toj akciji je prilikom pretresa objekata i lica koja `i ve u Gorwoj Ma o~i, prona|eno i zaplijeweno 18 pi{toqa, sedam pu{aka, 30 okvira za pi{toq, osam ru~nih bombi, 21 no`, bajonet i sabqa, 936 komada municije raznih kalibara, tri pribora za ~i{}ewe oru`ja, 20 vojnih uniformi, 32 dijela vojne opreme, 47 radio ure|aja. G. M.

8 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Konkurs za dodjelu subvencija otvoren do 25. aprila

Dru{tvo
Poreska uprava RS

BAWA LUKA - Konkurs za dodjelu subvencija od jedan odsto kamatne stope na stambene kredite za mlade u RS otvoren je do 25. aprila, saop{teno je iz Ministarstva porodice, omladine i sporta RS.

Na~elnik Odjeqewa za omladinu u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Dragan Kupre{anin rekao je Srni da je ove godine za subvencionisawe kamatnih stopa na stambene kredite predvi|eno 500.000 KM.

FOTO: ARHIVA

Rok za prijavu poreza na imovinu isti~e danas
BAWA LUKA - Rok za podno{ewe prijava poreza na imovinu isti~e danas, a radno vrijeme Poreske uprave RS bi}e prilago|eno potrebama gra|ana, saop{teno je iz ove institucije. U saop{tewu Poreske uprave RS navodi se da je krajwi rok bio 28. februar ali, s obzirom na to da je ove godine to neradni dan, odlu~eno je da se rok za podno{ewe poreskih prijava pomjeri za 1. mart, javila je Srna. Direktor Poreske uprave RS Mile Banika upozorio je ranije da su poreski obveznici koji su tokom ove godine podni je li pri ja ve za upis u fis kal ni re gis tar nepokretnosti, kao i oni koji nisu podnijeli prijavu, a obveznici su poreza na imovinu, du`ni da podnesu poresku prijavu za porez na imovinu za 2010. godinu.

Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod

Srpsku o~ekuje ki{a, za vikend i snijeg
BAWA LUKA - Stanovnike Srpske ove sedmice o~ekuje ki{ovito vrijeme, a krajem sedmice mogu}e su i swe`ne padavine, rekao je de`urni me te oro log u Re pu bli ~kom hidrometeorolo{kom zavodu Aleksandar Pajovi}. On je istakao da }e danas i sutra preovladavati prete`no obla~no vrijeme sa ki{om, a sutra se na planinama o~ekuje i suswe`ica i snijeg. - Slab mraz se o~ekuje u srijedu ujutro, a temperature na
FOTO: ARHIVA

Pote{ko}e posqedica rada profesora, ali i studenata

Studirawe u Srpskoj u prosjeku traje izme|u sedam i devet godina

planinama dosti}i }e i minus {est stepeni Celzijusa, dok }e se najvi{a dnevna temperatura kretati izme|u pet i deset, a na jugu i do 12 stepeni Celzijusa - kazao je Pajovi}. On je naglasio da }e u petak do}i i do postepenog zahla|ewa. - Stanovnike Srpske za vikend o~ekuje i novi snijeg. U subotu }e padati u planinskim predjelima, a u nedjequ i u ostalim dijelovima RS kazao je Pajovi}. M. Mi.

Te{ko}e u studirawu najvi{e stvaraju obimno gradivo, neprilago|eni studijski programi, nedostatak kadra i nedovoqna posve}enost profesora u radu sa studentima, rekao Sa{a Markovi}
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

U roku diplomira 15 odsto studenata
Pro re ktor za nas ta vu Univerziteta u Isto~nom Sarajevu Zoran Quboje kazao je da je, od kada je ovaj univerzitet po~eo da radi, studije upisalo oko 35.000 studenata, a do sada je diplomiralo oko 6.500 studenata. Quboje je naglasio da na Univerzitetu u Isto~nom Sarajevu trenutno analiziraju prolaznost studenata na svakom fakultetu po godini studi ja, a re zul ta ti }e bi ti poznati za mjesec. Pred sta vnik stu de na ta Me di cin skog fa kul te ta u Bawoj Luci Sa{a Markovi} kazao je da nema relevantnih podataka za prolaznost studenata na Medicinskom fakultetu. - Vri je me stu di rawa na ovom fakultetu traje ~ak i vi{e od devet godina. Te{ko}e u stu di rawu naj vi {e stva ra obimno gradivo, neprilago|eni studijski programi, nedosta tak ka dra i ne do voqna posve}enost profesora u radu sa studentima - kazao je Markovi}. On je naglasio da izme|u pet i deset odsto studenata Medicinskog fakulteta zavr{i studije u predvi|enom roku.

U bawolu~kom Domu zdravqa dnevno pregledaju oko 80 pacijenata

Nema gu`vi u domovima zdravqa

Pomo} najvi{e tra`e hroni~ni bolesnici
BAWA LUKA - U domovima zdravqa u RS nema velike gu`ve, a qekari ka`u da im se najvi{e obra}aju hroni~ni i sr~ani bolesnici, kao i oni sa povi{enom temperaturom. - Promjena temperature vazduha najvi{e je uticala na hroni~ne bolesnike. Za sada nema gu`vi u Stanici hitne pomo}i, a dnevno izme|u 50 i 60 pacijenata zatra`i qekarsku pomo} - kazali su u Domu zdravqa u Prijedoru. U bijeqinskom Domu zdravqa ka`u da, pored velikog broja hroni~nih, qekarsku pomo} tra`e i sr~ani bolesnici. U Domu zdravqa u Bawoj Luci ka`u da dnevno pregledaju u prosjeku oko 80 pacijenata a uglavnom se radi o hroni~nim bolesnicima. M. Mi.

BAWA LUKA - Studenti u Srpskoj u prosjeku studiraju izme|u sedam i devet godina, a fakultet u roku zavr{i samo oko 15 odsto studenata. Predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta u Bawoj Luci Bojan Grebenar rekao je da samo deset odsto stu de na ta na fa kul te ti ma ovog univerziteta fakultet zavr{i u predvi|enom roku. On je naglasio da ve} dugo ukazuju na pote{ko}e u studirawu koje su posqedica rada nekih profesora, ali i samih studenata. - Vrijeme studirawa zavisi i od samog fakulteta koji stu dent po ha |a. Stu di je na Elektrotehni~kom, Ma{inskom i Medicinskom fakultetu u Bawoj Luci najdu`e traju - kazao je Grebenar.

Sjednica
Bojan Grebenar kazao je da su na svim fakultetima Univerziteta u Bawoj Luci uradili analizu pote{ko}a koje mu~e studente za vrijeme studirawa, a koje }e biti razmatrane na idu}oj sjednici Senata Univerziteta. - Sjednica }e biti odr`ana ove sedmice, a na woj }e u~estvovati predstavnici Univerziteta, predstavnici svih fakulteta, kao i studentskih organizacija - kazao je Grebenar.

STUDENTI medicinskog fakulteta studiraju najdu`e
- Na Univerzitetu u Isto~nom Sarajevu oko 20 odsto studenata fakultet zavr{i u predvi|enom roku, dok prosje~no vrijeme studirawa na tehni~kim fakultetima traje oko sedam i po godina - kazao je Quboje i dodao da je ne{to kra}e prosje~no vrijeme studi rawa na fa kul te ti ma za dru{tvene nauke.

Inkluzivna nastava u {kolama u RS nestru~no se sprovodi

Needukovan kadar najve}i problem
BAWA LUKA - Nedostatak edukovanog nastavnog kadra za sprovo|ewe inkluzivne nastave i daqe je jedan od najve}ih problema u~enika sa posebnim potrebama u RS, rekao je direktor Republi~kog pe da go {kog za vo da Mir ko Bawac. - Jo{ uvijek se |aci koji ima ju po tre bu za po se bnim programima nastave smatraju “smetwom”, a in klu zi vna nastava se poistovje}uje sa smetwama u razvoju djeteta, {to nije ta~no i ispravno istakao je Bawac. On je naglasio da je potrebna {iroka edukacija i stru~no usavr{avawe nastavnog kadra kako bi nastavnici ra zu mje li {ta zna ~i inkluzivna nastava i da bi zna li ka ko tu nas ta vu da sprovode. usmjerewa - kazao je Bawac. Portparol Humanitarne or ga ni za ci je “Par tner” Vawa ^o li} re kla je da u Srpskoj postoji nedovoqan broj stru~nih timova koji bi pratili rad djece sa posebnim potrebama. - Problem imaju i djeca sa fizi~kim invaliditetom kojima je potrebna personalna asistencija, jer postoje ar hi te kton ske ba ri je re, a mali broj {kola prilago|en je za |ake u kolicima. Iako smo im se obra}ali za pomo}, Mi nis tar stvo pros vje te i kulture RS jo{ uvijek nije spremno da izdvoji novac za personalnu asistenciju - naglasila je ^oli}eva. Bawolu~ka O[ “Aleksa [an ti}“ ne ma za po sle nog de fe kto lo ga, a u re do vnu nas ta vu ukqu~e no je osam u~enika sa posebnim potrebama. - Mobilni tim defektologa dolazi dva puta sedmi~no da radi sa ovim |acima kazala je direktor ove {kole Tatjana Radoja. U 204 osno vne {ko le u RS zaposleno je oko 50 defektologa. D. K.

Republi~ka uprava Civilne za{tite

[teta od poplava poznata do kraja marta
BAWA LU KA - Uku pan iznos {tete nastale od poplava u Republici Srpskoj trebao bi da bude poznat do kraja marta, jer op{tinske komisije za procjenu {tete jo{ uvi jek pri kupqaju po dat ke, re kao je por tpa rol Republi~ke uprave Civilne za{tite Dragan [tark. [tark je na gla sio da bi op{tinske komisije trebalo da ubrzaju rad i podnesu izvje{taje, kako bi se dobila kona~na procjena stawa na po dru ~ji ma ko ja su bi la ugro`ena poplavama i kako bi se u najugro`enija podru~ja mogla uputiti pomo}. D. K.

U 204 OSNOVNE {kole zaposleno samo 50 defektologa
- Inkluzivna nastava se ba zi ra na in di vi du al nom pristupu. Za rad su potrebni timovi sa pedagogom, psihologom, socijalnim radnikom i defektologom specijalnih

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 9

Prosje~na plata u BiH iznosila 802 KM
SARAJEVO - Prosje~na neto plata u BiH u decembru pro{le godine iznosila je 802 marke, {to pokazuje nominalni rast za 1,4 odsto u odnosu na novembar, te je nominalno vi{a za 0,4 odsto u odnosu na isti mjesec 2008. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH. Zamjenik direktora Agencije Slavka Popovi} rekla je da je u pore|ewu sa istim mjesecom 2008. godine najve}e pove}awe imao sektor snabdijevawa elektri~nom energijom, gasom i vodom za 8,7 indeksnih poena, a slijedi sektor ostalih dru{tvenih, socijalnih i li~nih uslu`nih djelatnosti sa pove}awem od 3,1 indeksnih poena.

Iako ima dovoqno doma}eg u BiH se i daqe uvozi na tone mesa

Vijesti
Zavod za statistiku RS

U Ministarstvu poqoprivrede RS ka`u da na tr`i{tu RS postoje vi{kovi tovnih sviwa, {to je posqedica pada potra`we za stokom za klawe, smawewa cijena, ali i nelojalne konkurencije iz susjednih zemaqa
PI[E: MARIJANA MIQI]

Uvezli meso za 45 miliona, izvezli za 187.000 maraka
marijanam@glassrpske.com

Mawe turista
BAWA LUKA - Republiku Srpsku pro{le godine posjetilo je 226.957 turista {to je za 5,9 od sto mawe nego u 2008. godini, po da ci su Za vo da za sta tistiku RS. Ukupan broj turista koji je pro{le godi ne po sje tio RS os tva rio je 564.091 no }ewe, {to je za 9,9 odsto mawe nego u 2008. godini, javila je Srna.

BAWA LUKA - Bosna i Hercegovina pro{le godine uvezla je vi{e od 9,6 miliona kilograma gove|eg i sviwskog mesa, ~ija je vrije dnost oko 44,8 mi li ona ma ra ka, a izve zla sve ga 25.000 ki lo gra ma, vri je dnosti oko 187.000 KM. Portparol Uprave za indirektno oporezivawe BiH Rat ko Ko va ~e vi} re kao je “Gla su Srpske” da je BiH la ni uve zla naj vi {e sviwskog mesa i to vi{e od pet miliona kilograma. - Vri je dnost uve ze nog mesa procjewuje se na vi{e od 23 miliona maraka. Lani je iz BiH izve ze no sa mo 1.270 ki lo gra ma sviwskog mesa ~ija vrijednost je svega oko 7.000 maraka - pojasnio je Kova~evi}. Pred sje dnik Udru `ewa poqoprivrednih proizvo|a~a i sto~ara RS Vladimir Usorac kazao je da na tr`i{tu Srpske ima do voqno kvalitetnog gove|eg i sviwskog mesa, te da je veliki uvoz me sa iz su sje dnih ze maqa posqedica slabe kontrole na carinama. - Meso koje se uvozi lo{ijeg je kvaliteta i jeftini je ne go me so do ma }ih

Preduze}e “1. mart“

Po~eli da otpla}uju obaveze
^AJNI^E - Direktor Javnog preduze}a “1. mart“ iz ^ajni~a Jadranko Dani lo vi} izja vio je da je ovo pre du ze }e po ~e lo da ot pla }u je oba ve ze pre ma za po sle ni ma, Po res koj upravi RS i dobavqa~ima, u ~emu su pomogli Vlada RS i na~elnik op{tine, javila je Srna. Danilovi} je podsjetio da su nagomilana dugovawa, koja su do pri je dvi je i po go di ne iznosila vi{e od 500.000 KM, ote`avala normalno funkcionisawe preduze}a.
Nelojalna konkurencija ugro`ava sto~are u Srpskoj FOTO: ARHIVA

Livawski kanton

proizvo|a~a. Ve}ina kupaca se ra di je odlu ~u je da ku pi uvozni proizvod za koji }e platiti mawu cijenu, nego za doma}i - kazao je Usorac. On je dodao da se na carin skim kon tro la ma, iako je to obavezno, meso ne kon-

troli{e, a i ne va`e se koli~ina koja se prevozi.

IZVEZENO sviwsko meso u vrijednosti oko 7.000 maraka
U Mi nis tar stvu poqo privrede, {umarstva i vodopri vre de RS ka `u da na tr`i{tu RS postoje vi{kovi to vnih sviwa, {to je posqedi ca pa da po tra`we za sto kom za klawe, smawewa cijena, ali i nelojalne konkurencije iz susjednih zemaqa. - Roba proizvo|a~a iz RS

INSPEKCIJA
Republi~ka veterinarska inspekcija lani je nalo`ila da se uni{ti vi{e od pet hiqada kilograma neispravnog mesa i mesnih proizvoda koji su zate~eni u prometu. - Uni{teno je i 5.000 kilograma mesa jer je utvr|eno da je zara`eno trihinelozom - kazala je glavni republi~ki veterinarski inspektor Qiqana Goji}.

danima ~eka na granicama i uglavnom propada, zbog ~ega na tr`i {tu su sje dnih ze maqa ni su u ra vno pra vnoj trci sa wihovim proizvo|a~ima - kazali su u Ministarstvu poqoprivrede. Pred sje dnik Udru `ewa uzgajiva~a sviwa RS Mi{o Maqi~i} kazao je da, pored slabe kontrole na carinama ka ko uvo znog me sa, ta ko i `ive stoke, doma}im poqopri vre dni ci ma pro blem predstavqa i to {to su mali podsticaji za poqoprivrednike. - Zemqe u okru`ewu izdva ja ju i do tri pu ta ve }a

podsticajna sredstva za razvoj poqoprivrede. Zbog toga doma}i uzgajiva~i sviwa ne mogu biti konkurenti uzgajiva~ima sviwa u zemqama u okru `ewu - ka zao je Maqi~i}. U Mi nis tar stvu poqo privrede, {umarstva i vodoprivrede ka`u da je jedna od mjera kojom poma`u doma}e uzgajiva~e sviwa interventni otkup. - Buyet mi nis tar stva u ovoj godini je 80.000.000 mara ka, a 50 od sto sred sta va pre dvi |e no je za ra zvoj poqoprivrede i sela - kazali su u ovom ministarstvu.

Zaga|eno 25 odsto uzoraka vode
LIVNO - Rezultati analiza zdravstvene ispravnosti vode za pi}e iz lokalnih vodovoda na podru~ju Livawskog kantona, koje je u 2009. godini izvr{io kanto nal ni Za vod za ja vno zdravstvo, pokazali su da je voda mikrobiolo{ki bila zaga|ena u 25 odsto slu~ajeva, a fizikalno-hemijski u 2,6 odsto pregledanih uzoraka, prenijele su agencije. Od ukupno 468 izvr{enih analiza uzoraka vode rezultati su bili pozitivni u 119 mikrobiolo{kih i 12 fizikalno-hemijskih analiza.

Inspektori u Srpskoj kontrolisali proizvode u pekarama

Nedostaci kod svakog sedmog proizvoda
BAWA LUKA - Od 72 uzorka pekarskih proizvoda, koje su inspektori kontrolisali pro{le godine, u 11 slu~ajeva utvr|ene su nepravilnosti, {to zna~i da su nedostaci uo~eni kod svakog sedmog proizvoda. Glavni republi~ki tr`i{ni inspektor Borka Surtov rekla je da u devet slu~ajeva nisu zadovoqeni propisi o kvalitetu i deklarisawu, dok je u dva slu~aja utvr|eno da je proizvod koji je deklarisan kao crni hqeb napravqen od bra{na tipa 500 uz dodatak p{eni~nih mekiwa. Surtov je dodala da je Republi~ka tr`i{na inspekcija lani izvr{ila 131 kontrolu prometa pekarskih proizvoda i tom prilikom izdala 83 prekr{ajna naloga u vrijednosti od 113.800 maraka i podnijela ~etiri prekr{ajne prijave. Ona je naglasila da su inspektori izdali 74 rje{ewa za otklawawe nedostataka koji su se naj~e{}e odnosili na vo|ewe propisanih evidencija i izrekli 11 zabrana obavqawa djelatnosti i prometa pekarskih proizvoda. Sekretar Udru`ewa potro{a~a RS Dragovan Petrovi} istakao je da u Srpskoj mali broj proizvo|a~a pravi kvalitetne i ispravne pekarske proizvode. otkrile mnogo ve}e nepravilnosti nego do sada - kazao je Petrovi}. On je naglasio da crni hqeb predstavqa poseban problem, jer se on ina~e pravi od bra{na tipa 1100, a mlinari u RS tu vrstu bra{na ne proizvode, pa ga i nema na na{em tr`i{tu. - Pekari u Srpskoj crni hqeb uglavnom prave od tipa 500 i 800 uz dodatak p{eni~nih mekiwa i tako dobijaju izgled crnog hqeba, ali to nije pravi hqeb od crnog bra{na - kazao je Petrovi}. M. Mi.

Ispitivawe
Glavni republi~ki zdravstveno-sanitarni inspektor Desimir Miqi} kazao je da je lani utvr|eno da jedna pekara u Fo~i ne vr{i ispitivawe proizvoda, zbog ~ega je nadle`nom sudu podnijet zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka. - Zbog nehigijenskih uslova zdravstveno-sanitarna inspekcija op{tine Prijedor zatvorila je jednu pekaru u Qubiji - kazao je Miqi}.

Bosansko Grahovo

Slabo puwewe buxeta
BOSANSKO GRAHOVO - Finansijsko stawe u op{tini Bosansko Grahovo je ka tas tro fal no, jer je puwewe op {tin skog buyeta u prva dva mjeseca ove go di ne ispod svih o~ekivawa i zaposleni u op {tin skoj admi nis tra ci ji jo{ ni su pri mi li platu za januar, javila je Srna.

CRNI HQEB prave od bra{na tipa 500
- Veliki broj qudi bavi se ovom djelatno{}u, a nema odgovaraju}i kadar odnosno tehnologe i stru~wake. Kada bi se u{lo u dubqu analizu i kontrolu pekarskih proizvoda, sigurno bi se

10 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

U Doboju obiqe`en jevrejski praznik Purim

Kroz RS
Stawe bezbjednosti u Mrkowi} Gradu

DOBOJ - Jevrejska op{tina u Doboju u saradwi sa Klubom nacionalnih mawina u Skup{tini op{tine Doboj obiqe`ila je ju~e veliki jevrejski praznik Purim, prenosi Srna. Prema tradicionalnim obi~ajima Jevreja, uru~ena je materijalna pomo} za deset porodica romske populacije i jednoj

vi{e~lanoj porodici iz naseqa Bo`inci. Nezavisni odbornik iz reda nacionalnih mawina u Skup{tini op{tine Doboj Dragan Markovi} ~estitao je veliki jevrejski praznik Purim generalnom sekretaru Jevrejske op{tine Doboj Dariju Atijasu i svim pripadnicima jevrejske zajednice.

Mawe krivi~nih djela i saobra}ajnih nesre}a
MRKOWI] GRAD - Stawe bezbjednosti na podru~ju mrkowi}ke op{tine je zadovoqavaju}e, jer u pro{loj i na po~etku ove godine nije bilo ve}ih naru{avawa javnog reda i mira i krivi~nih djela. Ovo je zakqu~eno na sjednici Skup{tine op{tine Mrkowi} Grad, na kojoj je usvojena Informacija o stawu bezbjednosti na podru~ju ove op{tine. Pro{le godine je evidentirano 150 prekr{aja javnog reda i mira, {to je za {est procenata mawe nego godinu ranije. Osnovnom sudu u Mrkowi} Gradu podneseno je 99 zahtjeva za pokretawe prekr{ajnog postupka zbog naru{avawa javnog reda i mira. - Predla`emo da policija u saradwi sa inspekcijom poo{tri kontrolu primjene odluke o zabrani to~ewa alkohola osobama mla|im od 18 godina. O~ito je da se ta odluka ne po{tuje, jer je evidentna pojava da u no}nim ~asovima ima dosta omladine, pa ~ak i djece, u alkoholisanom stawu koja naru{avaju javni red i mir - rekao je odbornik SNSD-a Nedeqko Anti}. S. D.

Odr`ano takmi~ewe u pri~awu nevjerovatnih lova~kih pri~a

Pri~a Mirka Popovi}a o keru Lisanu, koji je bio toliko qut na wega da ga je pqunuo kada je proma{io zeca, bila je po ocjeni tro~lanog `irija najboqa
PI[E: PERO [PADI] krozrs@glassrpske.com

Najve}i "la`ov" lovac iz Omarske

Udru`ewe penzionera Sokolac

Potrebna pomo} socijalno ugro`enim
SOKOLAC - Penzioneri u op{tini Sokolac nalaze se u veoma te{koj situaciji i zato im je neophodna pomo}, rekao je sekretar op{tinskog Udru`ewa penzionera Sokolac Qubi{a Kosori} na sjedni ci Skup {ti ne ovog udru`ewa. Zakqu~eno je da predsjednici mjesnih organizacija penzionera dostave op{tinskom udru`ewu spiskove socijalno najugro`enijih penzionera, na osno vu ko jih }e se do djeqivati nov~ana pomo}. ^lanovi Skup{tine upoznati su sa in for ma ci jom o aktivnostima organa op{tinskog Udru`ewa penzionera na izradi strategije reforme penzijskog sistema u RS, kao i informacijom o aktivnostima na poboq{awu zdravstvene za{tite penzionera. B. G.
FOTO: G. PERI]

PRIJEDOR - Mirko Popovi} iz Omarske pobjednik je ovogodi{we, devatnaeste po redu, “La`ijade”, jedinstvene mani fes ta ci je u kojoj se takmi~ari nadme}u u la gawu, odno sno pri~awu nevjerovatnih lo -

va~kih pri~a. Manifestaciju organizuje Lo va ~ko udru `ewe “Srnda}” iz Omarske, a ove godine prijavio se mali broj takmi~ara pa se Popovi}, kojem je pripala nagrada od 500 KM, nadmetao sa jo{ trojicom la`ova. Mirkova pri~a o keru Lisanu koji je bio toliko qut na wega da ga je pqunuo kada je on proma{io zeca bila je, po ocjeni tro~lanog `irija kojeg su ~inili Nikola Bogdanovi}, Dragan Laki} i Milen ko La zi}, naj boqa. - Ni je bi lo sumwe ko je najboqi. Pokazala je to i reakcija publike koja se od srca na smijala Popo vi }e voj pri}i - rekao je

predsjednik `irija Dragan Laki}.

“LA@IJADA” po~ela prije dvadeset godina
Popovi} se, kako nam je otkrio, nadao prvom mjestu i ovo mu je bila prva nagrada na “La`ijadi” na kojoj je i ranije u~estvovao. - Nagradu od 500 maraka koju sam dobio pokloni}u supruzi za 8. mart - izjavio je Mirko nakon {to mu je pro{logodi{wi pobjednik Dragan Ma ksi mo vi} uru ~io koverat sa nagradom. Pred sje dnik Lo va ~kog udru `ewa “Srnda}” Zo ran Prca} bio je zadovoqan posjetom na ovogodi{woj “La-

`ijadi”. - “La `i ja da” je po ~e la pri je dva de set go di na. Na prvoj je bilo svega tridesetak gostiju i takmi~ara a, evo, posqedwih godina ova manifesta ci ja oku pi i do 500 posjetilaca - kazao je Prca}. “La`ijadi” su prisustvovali i predstavnici op{tine Prijedor i Lova~kog saveza RS, a predsjednik Saveza Vuka{in Vojinovi} u~estvovao je u takmi~ewu za najboqeg la`ova. Na~elnik Prijedora Marko Pavi} najavio je intenzivniju saradwu sa lovcima ka ko bi se na po dru ~ju Prijedora razvio lovni turizam jer, kako je rekao, Kozara i Potkozarje imaju sve uslove za to.

GOSTI
Zoran Prca} je naglasio da su i ove godine lovcima iz Omarske stigli pobratimi iz Lova~kog udru`ewa “Trest” iz Petrovca na Mlavi, koji su za goste na “La`ijadi” imali posebno iznena|ewe. Karnevalska grupa “Vilewaci sa Mlave” izvela je performans pod nazivom “Sve je isto samo wega nema”. Tako su se u jednom trenutku u sali prvo pojavili pioniri sa {tafetom, a onda su u{li Tito i wegova supruga Jovanka. La`ni Tito je odr`ao govor pozdravqaju}i lovce i po`eliv{i im bistro oko i mirnu ruku.

Stanovnici vi{e pa`we da poklone prirodi

FOTO: P. [PADI]

Projekt “[ekovi}i - eko-grad“

Mirko Popovi}

Ciq ekolo{ki zdravo okru`ewe
[EKOVI]I - “[ekovi}i - eko-grad“, naziv je projekta koji je u toj op{tini pokrenulo lokalno komunalno preduze}e “Zelenilo i ~isto}a“, a koji }e biti realizovan na proqe}e. Direktor preduze}a \or|e Radanovi} objasnio je da je ciq projekta da se obezbijedi ekolo{ki zdravo okru`ewe, uti~u}i na svijest stanovnika da promjene navike i vi{e pa`we poklone za{titi prirodne sredine. - Op{tina je strategijom razvoja predvidjela da se [ekovi}i razvijaju na bazi poqoprivredne proizvodwe i turizma, {to je ne mo gu }e uko li ko ima sme }a po uli ca ma, rijekama i {umama. Stoga smo krenuli u akciju i ve} smo nabavili dva nova kontejnera koje }emo postaviti tamo gdje ih do sada nije bilo - ka`e Radanovi}. G. P.

Dragojevi}i iz Prijedora proslavili zlatni pir

Qubav i sloga recept za dug brak
PRIJEDOR - Mnogi mladi bra~ni parovi vjerovatno }e pozavidjeti Milki i Milanu Dragojevi} iz Prijedora ko ji su pro te klog vi ken da proslavili zlatni pir. Milka ka`e da je sve po~elo sasvim slu~ajno, kada je ona sa jo{ 150 `ena do{la kod wegovog brata da radi. - Slavili smo Novu, 1960. godinu i tada smo se zaqubili, a ve} sredinom februara sam pre {la da `i vim kod wega. Tada sam imala ne{to vi{e od 17 godina, a on je bio godinu stariji - prisje}a se Milka. Ka`e da nisu pravili svadbu, tako da se po~etka zajedni~kog `ivota sje}a kao velike borbe za pre`ivqavawe. - Nismo ni drvenu ka{iku imali kad smo po~iwali, ali ra dom, slo gom i uza ja mnim po{tovawem stekli smo ovo {to danas imamo - dodaje Milka.

NAJVE]E bogatstvo velika i slo`na porodica
Ka`u da su sloga i qubav recept za dugovje~an brak, a mladim parovima poru~uju da imaju vi{e strpqewa, jer nema te prepreke koja se upravo slogom i qubavqu ne mo`e prevazi}i. - Kada se na|u qudi kao {to smo mi tada bili, bez imawa i ka pi ta la, je di no ako se razumiju dobro i po{tuju, mogu ne{to zajedno i da izgrade - ka`e Milan. Odgajili su i dva sina i od wih dobili ~etvoro unu~adi, a na putu je i peto. - Nema ve}eg bogatstva od

Doboj
PORODILI[TE Ro|eno deset djevoj~ica i dva dje~aka. POLICIJA Registrovana tri krivi~na djela i tri naru{avawa javnog reda i mira. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. VODA Redovno snabdijevawe grada vodom. STRUJA Redovno napajawe elektri~nom energijom.

Milan i Milka Dragojevi}

FOTO: S. TASI]

velike i slo`ne porodice. Sma tram da se is pla ti lo `ivjeti i stvarati imawe, jer ima ko da ga naslijedi ka`e Milan. Zlatnu svadbu

pri pre mi li su im si no vi, {to je bila prilika da se ponovo razmijeni prstewe i proveseli. S. T.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 11

12 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Za rad Udru`ewa RVI potrebno 12.000 KM
Na podru~ju op{tine Zvornik
ZVORNIK - Udru`ewe ratnih vojnih invalida u Zvorniku uputilo je zahtjev op{tini da planirana stavka iz buxeta za ovo udru`ewe bude pove}ana na 12.000, umjesto planiranih 8.000 KM, saop{tio je predsjednik Udru`ewa Dragislav Mijanovi}. On je rekao da planirano ovogodi{we izdvajawe od 8.000 KM nije dovoqno za funkcionisawe Udru`ewa i dodao da bi za normalno funkcionisawe kancelarije i radnika, koji je u Udru`ewu stalno zaposlen, trebalo najmawe 1.000 KM mjese~no. S. S.

Prosje~na cijena kvadrata stana 760 KM

Rad Doma zdravqa Srebrenica blokiran zato {to nema statut

Predsjednik UO ne prihvata novi statut
Zbog toga {to nije donesen statut Doma zdravqa, blokiran rad ove ustanove, koja koristi Statut iz 1996. godine, ka`e Qiqana Ivan~i}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com Ni`e cijene stanova u Zvorniku FOTO: ARHIVA

ZVOR NIK - Pro sje ~na ko na ~na gra |e vin ska ci je na kvadrata korisne stambene povr{ine na podru~ju op{tine Zvornik u 2009. godini iznosila je 760 maraka. Ova cijena je za deset maraka ni`a od cijene u 2008. godini, saop{teno je u Odjeqewu za stambeno-komunalne poslove i poslove saobra}aja op{tine Zvornik. Ova cijena utvr|ena je kao prosje~na cijena dobijena od gra|evinskih preduze}a koja su gradila stanove za tr`i{te u zvorni~koj op{tini i slu`i kao osnov za obra~un naknade za pogodnosti - jednokratne rente. Na sqede}em skup{tinskom zasjedawu trebalo bi da bude utvr|ena i vrijednost boda za obra~un naknade za kori{}ewe gradskog gra|evinskog zemqi{ta, odnosno trajne rente.

Zvornik
STRUJA Nije bilo kvarova. POLICIJA Po~iwena su dva krivi~na djela, dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

SREBRENICA - Upravni odbor Doma zdravqa u Srebrenici jo{ nije donio statut, iako je prije {est mjeseci pribavqeno poziti vno mi{qewe Mi nis tar stva zdravqa i so ci jal ne za {ti te RS i osni va ~a ove us ta no ve, odnosno na~elnika Osmana Suqi}a. Ovo je rekla direktorka srebreni~kog Doma zdravqa Qiqana Ivan~i} i istakla da je zbog nedono{ewa tog akta blo ki ran rad zdrav stve ne us ta no ve, ko ja ra di po Statutu iz 1996. godine. - Potrebno je {to prije donijeti statut, na osnovu ko jeg se do no se sva dru ga akta u Domu zdravqa, a novi akt bi}e uskla|en sa novim

predstavnik osniva~a, odnosno SO. Ve}ina nadle`nosti UO pre ne se na je na direktora, a SDA se ne sla`e s tim - rekao je potpredsje dnik sre bre ni ~ke SDA ]amil Durakovi}.

SDA PODR@AVA predsjednika UO Senahida Ademovi}a
Pred sje dnik Iz vr{nog odbora SNSD-a Srebrenica Predrag Petrovi} ukazao je da je, zbog neblagovremenog dono{ewa statuta, vi{e od po la go di ne blo ki ran rad Doma zdravqa. - Sta tut je izra |en po in stru kci ja ma Mi nis tar stva i legalno donesen. To {to UO ne prihvata taj akt nije pravno, nego politi~ko pitawe - ocijenio je Petrovi}.

Dom zdravqa u Srebrenici

FOTO: K. ]IRKOVI]

za ko nom o zdrav stve noj za {titi - istakla je Ivan~i}. Predstavnici SDA istakli su da Izvr{ni odbor te stranke u Srebrenici podr`ava predsjednika UO Doma zdravqa Se na hi da Ademovi}a, koji ne prihvata novi statut. Oni smatraju da

ni je po {to va na pro ce du ra prilikom dono{ewa statuta i da je prijedlog novog akta, prije tra`ewa saglasnosti od ministarstva i osniva~a, trebalo da usvoji UO. - U novom statutu postoje odredbe koje oduzimaju nadle `nost UO, ko ji je

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 13

Prioritet stambeno zbriwavawe bora~kih kategorija
[AMAC - Prioritet Op{tinske bora~ke organizacije u [amcu je stambeno zbriwavawe ~etiri porodice poginulih boraca i jedne porodice ratnog vojnog invalida, rekao je predsjednik ove organizacije Lazar Blagojevi}. On je istakao da postoji {est zahtjeva koje bi trebalo da obradi prvostepena stambena komisija. - Mnogo vi{e porodica tra`i jednokratnu nov~anu pomo} od Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite RS za adaptaciju svojih stanova i ku}a - dodao je Blagojevi}. A. V. M.
FOTO: ARHIVA

U Semberiji sve vi{e onih koji se vra}aju selu i poqoprivredi

Obnavqaju napu{tena imawa svojih djedova
Posla je bilo na pretek, jer je sve trebalo uraditi ispo~etka i wivu dovesti u red. Nisam odustajao, uprkos te{ko}ama na koje sam nailazio, ka`e Stevanovi}
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com Pomo} }e dobro do}i poqoprivrednicima

Pelagi}evo stimuli{e razvoj poqoprivrede

BIJEQINA - U Semberiji je sve vi{e onih koji se vra}aju selu i poqoprivredi i koji obra|uju}i zapu{tene wive za ra |u ju za `i vot. Zdrav ko Ste va no vi} iz Dowih Zagona o~evo imawe obnavqa vi{e zbog nostalgije nego zbog materijalne koristi. Iako dovoqno zara|uje za `ivot, ka`e da vi{e nije mogao da gleda wivu koja ga je othranila kako urasta u korov i {ibqe. - Na savjet qudi koji poznaju tokove u poqoprivredi i na selu zasadio sam vo}wak na hektaru zemqi{ta. Posla je bilo na pretek, jer je sve trebalo uraditi ispo~etka i wivu do ves ti u red. Ni sam odustajao, uprkos te{ko}ama na ko je sam na ila zio. I uspio sam. Evo, ve} za po -

~iwem {estu sezonu proizvodwe vo}a. Umjesto zaparlo`ene wive, sada je moderan i ro dan za sad vo }a - ka `e Zdravko. U Zdravkovom vo}waku je sedam stotina stabala visokorodnih sorti {qiva, dvjesta sadnica kru{ke stenlejke i stotinu sadnica ostalog vo}a: ja bu ke, bres kve, kaj si je, vi{we, tre{we, duwe, kru{ke i drugog.

Za podsticaje 40.000 KM
PELAGI]EVO - Iz buyeta op{tine Pelagi}evo za razvoj poqoprivrede ove godine planirano je 40.000 maraka. Na~elnik op{tine Pelagi}evo Simo Staki} rekao je da je u toku izrada op{tinskog pravilnika prema kojem }e biti raspodijeqena ova sredstva. - Prema na{em planu, ova sredstva plasira}e se poqoprivrednicima za proizvodwu mlijeka i duvana, a od ove godine podsticaje }e imati i plasteni~ka proizvodwa. Tako|e, nastavi}emo i daqe da regresiramo kamate na poqoprivredne kredite koje su na{i poqoprivrednici podigli kod komercijalnih banaka - ka`e Staki}. Ovaj vid pomo}i dobro }e do}i i poqoprivrednicima, jer }e, pored regresa i premija, koje dodjequje Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS, dobiti nov~ane podsticaje i od lokalne zajednice. V. S.

U VO]WAKU ima hiqadu sadnica
- Kada sam ve} zapo~eo taj po sao, ni {ta ni sam pre pu {tao slu~aju, niti improvizovao. Oda bra ne su zdra ve i sertifikovane sadnice, birali smo najpodesnije sorte za ovo zemqi {te, sa di li smo prema kretawu sunca, da vo}e preko cijelog dana ima sunca,

Zdravko Stevanovi}

FOTO: T. NESTOROVI]

postavio sam sistem navodwavawa “kap po kap”. Za to vo}wak i izgleda ovako lijepo - isti~e Zdravko. On je izgradio i ku}u za odmor. Najradosniji je, veli, kada u vo}wak do|u wegova porodica i prijateqi. - Prepun sam zadovoqstva

{to sam odu`io dug precima ni sam im uni {tio imawe. Obnovio sam ga, a to nije mala stvar - ka`e Stevanovi}. U Semberiji i na obronci ma Ma je vi ce sve je vi {e ovakvih proizvo|a~a hrane, a time se smawuju napu{tene wive i imawa.

[amac
POLICIJA Nije bilo saobra}ajnih nesre}a, ni naru{avawa javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe vodom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 15 pacijenata. STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom.

14 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Indeks cijena u Srpskoj ve}i za 1,6 odsto

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

BAWA LUKA - Ukupan indeks potro{a~kih cijena u Republici Srpskoj u januaru ove godine ve}i je za 1,6 odsto u odnosu na decembar pro{le godine, podaci su Zavoda za statistiku RS, a prenosi Srna. U posmatranom periodu indeks cijena hrane

i bezalkoholnih pi}a ve}i je za 0,5 odsto, alkohola i duvana za 10,8 odsto, stanovawa za 2,3 odsto, a komunikacija za 8,4 odsto. Indeks cijena odje}e i obu}e u januaru ove godine mawi je za 0,1 odsto nego u decembru pro{le godine.
FOTO: GLAS SRPSKE

17.94 8.2 6.02

9,802 175,958.02 239 0 1,991.18 0

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kurs kursa

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA

4.25 150,085 659,331.76 5.7 4.1 6.48 1.72 1,956 2,117 808 533 11,149.20 8,796.70 5,297.40 918.38

Dva preduze}a dogovorila projekte za budu}nost

Ugovor o saradwi preduze}a “Sineltec“ i fabrike sijalica “Tesla nova“

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 22.11 14,661 327,815.98 FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 103.28 1,629 170,536.54 JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 31 5,053 157,641.35 VISPAK D.D. VISOKO 5.5 25,507 140,288.50 JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR 59.97 2,502 135,119.94

Mustafa Mujezinovi}

Tran{e MMF-a ne}e biti `estoko uslovqene
SARAJEVO - Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinovi} ocijenio je ju~e da sqede}e tran{e stend-baj aran`mana sa Me|unarodnim monetarnim fondom ne}e biti `estoko uslovqene, prenijela je Srna. - Mora}emo da radimo na smawewu optere}ewa privrede ili smawewu doprinosa na zdravstvo, {to ne}e biti lako, zbog jakog otpora u Ministarstvu zdravstva FBiH. Ekonomski pa ra me tri po ka zu ju da smo pre tje ra li s ja vnom po tro{wom prethodnih godina, a rat nas jo{ ko{ta pola milijarde KM godi{we. U budu}nosti takve gre{ke ne bi smjele da se ponavqaju - rekao je Mujezinovi}. Jo{ je naglasio da je usvajawem seta zakona o bora~koj populaciji u Parlamentu FBiH spasena druga tran{a stendbaj aran`mana sa MMF-om, obezbije|ena redovna isplata naknada za invalide i porodice poginulih boraca, te spaseno najmawe 90.000 korisnika ovih primawa od ukupno 103.000.

Ciq ovakvih ugovora je udru`ivawe tehnolo{kih i tehni~kih dostignu}a firmi srodnih po djelatnosti, koje kroz zajedni~ku saradwu mogu da rade na ostvarivawu br`eg razvoja, napretka i pro{irivawa tr`i{ta, rekao \uro Grbi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Zajedni~ki prave {tedqive sijalice
pro{irivawa tr`i{ta. - Vla da Re pu bli ke Srpske po dr`a va sva ki oblik pri vre dne sa radwe kojem je ciq razmjena znawa i po ten ci ja la, sa radwa sa zemqama u okru`ewu i plasman na inos tra na tr`i {ta. Do kaz za to su be spo vra tna sred stva ko ja Vlada RS u posqedwe ~etiri godine izdvaja za podsticaj izvoza - kazao je Grbi}. elektri~ne energije unutar dr`ave u kojoj se investira. - Sta tis ti ka po ka zu je da se kori{}ewem {tedqivih si ja li ca pos ti `e u{teda elektri~ne energije i do pet puta. Zahvaquju}i “Nar vi“, na {em po slo vnom par tne ru iz Wema ~ke, ko ja je ~et vrta po re du fa bri ka si ja li ca u Evropi, nadamo se da }e se proi zvo di iz Vla di mi rovca, u saradwi sa preduze }em iz Bawe Lu ke, brzo na }i na do ma }em i evrop skom tr`i{tu - istakao je Stoisavqevi}. Pre du ze }e “Si nel tec“ bavi se proizvodwom {tampanih plo~a za {tedqive sijalice. - Ova saradwa ima veliki zna~aj, a sqede}i korak u ovom pro je ktu je de fi ni sawe modaliteta i na~ina saradwe, koje ima ciq otvarawe novih radnih mjesta rekao je direktor “Sintelteca“ Branislav Zec.

Radovan Jela{i}

Sve vi{e kapitala stranih banaka
BEOGRAD - Guverner Narodne banke Srbije (NBS) Radovan Jela{i} izjavio je ju~e Tanjugu da je na sastanku sa vode}im stranim bankama, koje posluju u Srbiji, dogovoreno da odr`e visok ni vo ka pi ta li za ci je kao {to su je ima le do sa da, izra`avaju}i o~ekivawe da }e one nastaviti da pove}ava ju kre di tnu akti vnost u Srbiji. - Na {im gra |a ni ma to konkretno donosi sigurnost da strane banke ni u ovoj godini ne}e povu}i novac iz Srbije. To zna~i da, ako se za du `u je mo kod Me |u na ro dnog monetarnog fonda, taj novac ne}emo mo}i da tro{i mo za to da bi pri va tne banke mogle da povuku svoj novac - objasnio je Jela{i} poslije sastanka s predstavnicima banaka u Be~u, koji je odr`an pod po kro vi teqstvom MMF-a.

BAWA LUKA - Preduze}e “Sineltec“ iz Bawe Luke i fa bri ka si ja li ca “Tesla nova“ iz Vladimirovca kod Pan~eva potpisa li su u su bo tu u Bawoj Luci ugovor o poslovno-tehni ~koj sa radwi ko ja }e biti usmjerena na proizvodwu {tedqivih sijalica. Pomo}nik ministra indus tri je, ener ge ti ke i ru dar stva RS \u ro Grbi} rekao je da je ciq ova kvih ugovora udru`ivawe tehno lo {kih i te hni ~kih dostignu}a firmi srodnih po djelatnosti, koje kroz zaje dni ~ku sa radwu, ko ri{ }ewem uza ja mnih znawa i proi zvo dnih mo gu }nos ti, mogu da rade na ostvarivawu br`eg ra zvo ja, na pret ka i

U[TEDA struje do pet puta
Ve}inski vlasnik i direktor fabrike “Tesla nova“ Bran ko Sto ji savqevi} naglasio je da bi realizacija ovakvih projekata u budu}nos ti zna ~i la otva rawe no vih fa bri ka i u{te du

INTERES
Potpisivawu ugovora prisustvovali su direktor preduze}a “Mikroelektronika“ Dragan Pra{talo i direktor Fabrike specijalnih ure|aja Svetozar Bojani} koji su pokazali interes za proizvodwu gotovog proizvoda, {tedqivih sijalica, u Srpskoj kroz saradwu na ovom projektu.

Preduze}e “Finvest“ u Glamo~u

Pilana ponovo po~iwe da radi
GLA MO^ - Pi la na “Finvesta“ u Glamo~u, poslije prestanka proizvodwe krajem pro {le go di ne zbog nedostatka drvnih sortimenata, sutra ponovo }e po~eti da radi u jednoj smjeni. Ovo je Srni pot vrdio predsjednik Nadzornog odbora “Finvesta“ Drvar Mirko Radi}. Radi} je u izjavi lokalnim medijima u Livnu odbacio tvrdwe pred sje dni ka Sindikata “Finvesta“ Drvar Mi}e Raki}a i ~lana [trajka {kog odbo ra pre du ze }a Sr|ana Kne`evi}a da je zbog zahtjeva za po{tovawe radni~kih pra va i dvo dne vnog {trajka krajem pro{le godine otkaz dobilo 30 radnika. On je ranije rekao da svaki dan obustave proizvodwe zna~i izgubqeni prihod od oko 17.000 KM. Pi la na “Fin ves ta“ u Glamo~u, koja zapo{qava oko 100 radnika, proizvodwu je obustavila 24. decembra, a radnici su upu}eni na prinudni odmor. Ponovno pokretawe proizvodwe u glamo~koj pilani omogu}eno je poslije potpisivawa ugovora “Finvesta“ sa [umsko-privrednim dru{tvom “[ume Hercegbosanske `upanije“ Kupres za 2010. godi nu, ko jim je ugo vo re na ispo ru ka 105.000 ku bi ka drvnih sortimenata za potrebe pilana u Drvaru i Glamo~u.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC HSBC HLDGS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena Promjena
52.5 37.67 141.45 312.5 719.6 -4.37 -1.85 -0.6 1.84 1.35

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA JPMORGAN CHASE GENERAL ELECTRIC PFIZER INC INTEL CORP

Cijena Promjena
16.66 41.97 16.06 17.55 20.53 0.66 3.27 0.88 -0.79 -0.48

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 15

Anton Kasipovi} ponovo u Zavodu distrofi~ara
BAWA LUKA - Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipovi} ima}e danas u 16 ~asova novi razgovor sa predstavnicima Zavoda distrofi~ara u Bawoj Luci ~ijih je 37 radnika u ~etvrtak dobilo otkaz. - Do tada je zamrznut {trajk gla|u koji je trajao tri dana. Nadamo se da }e nam biti ponu|ena mogu}a rje{ewa za otpu{tene radnike. Poslije toga odlu~i}emo da li }emo nastaviti {trajk gla|u - kazao je predstavnik radnika Miodrag Dobrijevi}. M. Mi.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 25,01 1,37 24,50 0,00 25,00 0,48 0,03 Promjena Promet 0,44 0,74 2,05 5,26 3,24 0,00 4,17 31.728,66 15.053,35 3.247,23 2.596,83 2.500,00 672,96 425,00 Република Српска - измирење ратне штете 3 Телеком Српске а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 2 Аутопревоз а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 1 Хемијска индустрија дестилација а.д. Теслић Бирач а.д Зворник

Banke u RS sve ~e{}e pokre}u postupke za realizaciju hipoteka

Do zastoja u vra}awu kredita do{lo je zbog subjektivnih i pogre{nih procjena preduzetnika da }e uspjeti dobro da posluju, rekao Sa{a Grabovac
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Sudskim putem napla}uju kredite

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,20 5,20 3,99 3,87 7,55 0,05 3,30 4,52 5,00 1,50 1,10 4,50 2,50 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,65 -2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,30 2.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.150,00

BAWA LU KA - Zbog ka{wewa u vra}awu kredita pojedine banke u Republici Srpskoj u toku 2009. godine pokrenule su po nekoliko sudskih postupaka protiv pravnih i fizi~kih lica koja su imala hipoteku nad nekretninama. U Balkan investment banci ka`u da su u toku pro{le godine pokrenuli nekoliko sudskih postupaka protiv pravnih lica zbog neispuwavawa obaveza po osnovu kojih je banka kao kolateral imala hipoteku nad nekretninama. - Sudski procesi su u toku, te se o~ekuje oduzimawe nekretnina pod hipotekom od vlasnika - ka`u u ovoj banci. Dodali su da su lani evidentirana ka{wewa u izmirewu kre di tnih oba ve za klijenata banke. - U odnosu na prethodne godine, lani su ka{wewa znatno pove}ana, ali je krajem 2009. i po~etkom 2010. godine pri mje tna sta gna ci ja ka{wewa u izmirewu obaveza. Ako poredimo ka{wewa na ni vou na {e ban ke, ve }e ka{wewe os tva ru je sta no vni{tvo nego privredni subjekti - isti~u u ovoj banci. Banka je, dodali su, u toku 2009. godine preduzela dodatne akti vnos ti na na pla ti dospjelih potra`ivawa. U Hipo Alpe Adria banci ka `u da su osje ti li posqedice zastoja doma}e privrede i slabqewa ekonomske mo}i gra|ana kroz slabqewe procesa naplate kredita. - Usqed negativnih efeka-

Bawa Luka

Pove}ana industrijska proizvodwa u Srpskoj
Hipo banka aktivira hipoteku kao krajwu mjeru FOTO: GLAS SRPSKE

ta globalne ekonomske krize znatan broj doma}ih preduze}a kasni sa ispuwavawem svojih kreditnih obaveza, istovremeno kasne}i sa regulisawem obaveza prema dobavqa~ima, a i pre ma svo jim ra dni ci ma, konstantno {ire}i krug nelikvidnosti - ka`u u Hipo banci.

POVE]ANA ka{wewa u vra}awu kredita
Dodali su da se kriza najprije osjetila u privredi, a poslije nekoliko mjeseci pogodila je i stanovni{tvo. - Akti vi rawe hi po te ka kao kolaterala je posqedwa i najmawe popularna opcija, jer podrazumijeva vi{egodi{we sudske sporove, velike traume za klijente i veliki tro{ak

za finansijsku instituciju. Ova mjera se koristi u krajwoj nu`di, ta~nije kada su svi ostali pravni oblici naplate potra`ivawa iskori{}eni ka`u u Hipo banci. Izvr{ni direktor Udru`ewa ekonomista RS “SWOT“ Sa{a Grabovac smatra da je zbog su bje kti vnih i po gre {nih procjena preduzetnika lani do{lo do zastoja u vra}awu kredita. - S druge strane, imamo i drugu grupu qudi koji nisu ra~unali na krizu i zbog toga je do{lo do ote`anog vra}awa kredita. Projekcije o visini rate i prihoda su se promijenile i dovele do nemogu}nosti vra}awa novca bankama kazao je Grabovac. Dodao je da je jedna od mjera koja }e smawiti broj kredi ta ko ji se ne vra }a ju u

potpunosti, odluka Agencije za bankarstvo RS o reprogramu kredita. - Na taj na~in mawe }e se aktivirati i hipoteke - naglasio je Grabovac.

Reprogram
Kako bi se smawila ka{wewe stanovni{tva u vra}awu kredita, u bankama isti~u da aktivno koriste odluku Agencije za bankarstvo RS o odobrewu reprograma za fizi~ka lica. - Odnedavno su i pravna lica u mogu}nosti da koriste reprogram, a i od osnivawa Garantnog fonda se o~ekuje da pomogne lak{e kreditno zadu`ivawe preduze}a - ka`u u bankama.

BAWA LUKA - Ukupan nivo industrijske proizvodwe u Srpskoj u januaru ove godine ve}i je za 11 odsto nego u istom mjesecu pro{le godine, podaci su Zavoda za statistiku RS a prenosi Srna. U posmatranom periodu najve}i rast od 33,9 odsto registrovan je u sektoru va|ewa ruda i kamena. U prera|iva~koj industriji u januaru ove godine ostvarena je proizvodwa ve}a za 5,1 odsto, a u proizvodwi i snabdijevawu elektri~nom energijom, gasom i vodom registrovan je rast od 11,7 odsto u odnosu na januar pro{le godine. Prema ekonomskoj namjeni proizvoda u januaru ove u odnosu na isti mjesec pro{le godine najve}i rast od 57,8 odsto registrovan je kod proizvodwe intermedijalnih proizvoda i 7,1 odsto kod energije. Januarski nivo industrijske proizvodwe mawi je od decembarskog za 13,7 odsto.

Elektroprivreda Srbije

Skupqa struja za 11 odsto
BEOGRAD - Struja u Srbiji od danas bi}e skupqa u prosjeku za 11 odsto, javila je Beta. Kako se navodi u saop{tewu Elektroprivrede Srbije, za potro{a~e sa dvotarifnim brojilima u “zelenoj zoni“, cijena kilovat-~asa u vi{oj tarifi bi}e 4,416 dinara, a u ni`oj 1,104 dinara, bez ura~unatog poreza na dodatu vrijednost (PDV). Pos kupqewe stru je od 1. marta Vlada Srbije je odobrila 28. januara. Prethodno poskupqewe struje u Srbiji, u prosjeku za 8,9 odsto, bilo je 1. avgusta 2008. godine.

Kurs ameri~ke i evropske valute u padu

Vrtoglav skok japanskog jena
FRANKFURT - Kurs ameri~ke i evropske va lu te kra jem pro {le se dmi ce su na svjetskim tr`i{tima vrtoglavo pali prema japanskom jenu, pri ~emu je dolar oslabio zbog anemi~nih ekonomskih pokazateqa, dok je evro pod pritiskom zbog gr~ke du`ni~ke krize, prenijele su agencije. Evro je i daqe pod pritiskom fiskalnih problema u Gr~koj, dok se ~eka da ta ~lanica evrozone ponudi na tr`i{tu dr`avne obveznice s rokom dospije}a od deset godina, kako bi otplatila dospjele dugove. Dolar je prema evropskoj valuti oslabio 0,33 od sto, pa je ci je na evra po ra sla na 1,3640 dolara. U odnosu, na japansku valutu, kurs dolara strmoglavio se 2,95 odsto, na 88,90 jena. I evropska je valuta oslabila prema japanskoj, i to za 2,70 odsto, pa joj je cijena zaronila na 121,19 jena. U jednom je trenutku potonula na samo 120,44 jena, najni`i nivo u godini.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 1.3.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.280145 1.359162 26.814839 0.075123 0.262124 0.722838 1.613414 0.565032 0.242549 0.200590 1.332792 0.928312 2.185438 1.437687 1.958113

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.283353 1.362568 26.882044 0.075311 0.262781 0.724650 1.617458 0.566448 0.243157 0.201093 1.336132 0.930639 2.190915 1.441290 1.963021

Prodajni za devize
1.955830 1.286561 1.365974 26.949249 0.075499 0.263438 0.726462 1.621502 0.567864 0.243765 0.201596 1.339472 0.932966 2.196392 1.444893 1.967929

ZIF Invest nova fond a.d. Bijeqina
Cijena (KM) Promjena

ZIF Zepter fond a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,05

4,44%

4,60

-7,44%

16 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Kod Bile}e uhap{eni sa pola kilograma heroina

Hronika
Bijeqina

BILE]A - Bile}ka policija uhapsila je Bojana ]alasina (24) i Petra Kurduliju (23) kod kojih je na{la 539 grama heroina koje su izbacili iz vozila, saop{teno je ju~e iz CJB Trebiwe.
FOTO: GLAS SRPSKE

U policiji su naveli da su oni pra}eni na putu Trebiwe Bile}a, tokom koga su i izbacili drogu. Oni su ju~e predati u nadle`nost Okru`nog tu`ila{tva, a zaplijewena droga vrijedi oko 30.000 KM. N. T.

Maloqetnik podlegao povredama
BIJEQINA - Maloqetni B. T. (17) podlegao je od posqedica povreda koje je zadobio u saobra}ajnoj nesre}i u Zvorniku, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Bijeqina. U saop{tewu je navedeno da je do nesre}e do{lo u nedjequ oko 1.50 ~asova poslije pono}i, kada je vozilo “golf 2” sletjelo sa puta. Nastradali je bio saputnik u vozilu, kao i P. V. (22) i B. S. (17) koji nisu te{ko povrije|eni. Automobilom je upravqao M. M. (23) koji je tako|e van `ivotne opasnosti. N. T.

RAWENI van `ivotne opasnosti

Novo Sarajevo

Potukli se na trolejbuskoj stanici
SARAJEVO - Na trolejbuskoj stanici u Novom Sarajevu u subotu uve~e do{lo je do tu~e izme|u A. M. (34) iz Sarajeva i wegovog sugra|anina N. E. (30), u kojoj su obojica povrije|eni, saop{teno je ju~e iz sarajevske policije.
FOTO: S. DAKI]

Wima je ukazana qekarska pomo} na Klinici urgentne medicine Klini~kog centra Univerziteta Sarajevo. N. E. je zadobio frakturu zgloba lijeve ruke, a A. M. lak{e tjelesne povrede. N. T.

Marinko \uki} operisan u prijedorskoj bolnici

Potukli se poslije zajedni~ke sje~e drva u Svodni kod Novog Grada

Iz pi{toqa ranio kom{iju u stomak
Opqa~kana kladionica “Vilijams“

Pqa~ka kladionice “Vilijams“ u Mrkowi} Gradu

Razbojnik prijete}i oru`jem oteo 550 KM
MRKOWI] GRAD - Naoru`ani razbojnik opqa~kao je u subotu oko 19 ~asova sportsku kladionicu “Vilijams“ u Kara|or|evoj ulici u centru Mrkowi} Grada. Razbojnik sa pi{toqem u ruci i navu~enom kapuqa~om na glavi utr~ao je u kladionicu dok je radila radnica Milijana Gali} i od we oteo oko 550 maraka pazara i wen mobilni telefon. - Koleginica mi je poslije pqa~ke ispri~ala da je u kladionicu u{ao mu{karac sa navu~enom kapuqa~om na glavi i podignutom rolkom tako da su mu se vidjele samo o~i. Dr`e}i radnicu na ni{anu povikao je: “Nemoj galamiti, daj mi sve pare“ - rekla je jedna od radnica u kladionici. Dodala je da je koleginica bila prepla{ena, a razbojnik je iz ladice pokupio novac i mobilni telefon, priprijetiv{i joj da ne zove policiju i udaqio se iz kladionice. S. D.

Izvor blizak istrazi ispri~ao da je Radenko \uki}, poslije kra}e prepirke, iz pi{toqa “tetejac“ upucao Marinka \uki}a. Oni su u subotu zajedno sjekli drva u {umi iznad Svodne, a posva|ali se u povratku
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

biti predat nadle`nom tu`ila{tvu u Prijedoru.

NOVI GRAD - Radenko \uki} (47), poslije kra}e pre pir ke, ra nio je iz pi {toqa Marinka \uki}a u mjes tu Svo dna kod No vog Gra da, sa zna je “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. Po sli je rawavawa Ma rinko je preba~en u bolnicu u Prijedoru, gdje su rekli da je operisan i van `ivotne opasnosti. U bawolu ~kom Okru `nom tu`ila{tvu je re~eno da je R. \. uha p{en zbog rawavawa M. \. i danas }e

RADENKO i Marinko za vrijeme incidenta bili pijani
Prema prvim informacijama, Radenko je pucao iz pi{toqa “M 57” poznatiji kao “te te jac“ ka li bra 7,62 mi li me tra. Izvor bli zak is tra zi je is pri ~ao da su wih dvojica u subotu zajedno sje kli drva u {u mi iznad Svodne. I{li su sa kowskom zapregom, a sa sobom su nosili pi}e i u vrijeme sukoba

obojica su bili pijani. Oni su u povratku iz {ume dolaskom u selu Svodna kod Novog Grada po~eli da se sva|aju i guraju. U jednom trenutku Radenko je navodno izvadio pi{toq i uperio ga u Marinka i ispalio hitac prema wemu.

Izvor bli zak is tra zi is pri ~ao je da su obo ji ca bila toliko pijani da kada je do{la policija nisu znali da ka`u {ta se desilo. Istraga u vezi sa ovim doga|ajem je u toku i jo{ uvijek nije zvani~no utvr|eno kako je do{lo do pucwave.

NIJE ZNAO DA JE RAWEN
Marinko \uki} zbog pijanstva nije znao da je rawen, a policija ga je na{la kako le`i na putu u krvi. Kada su ga pitali {ta je bilo i otkud krv, tek tada je shvatio da je rawen. Osumwi~eni za rawavawe Radenko \uki} je pitao izgubqeno policiju: “[ta je bilo, gdje sam”?

Saslu{awe policajaca zbog `albe Novakovi}a
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

SPLIT - Su|ewe Milutinu Novakovi}u (56) iz Isto ~nog Sa ra je va, ko ji je u julu pro{le godine u Makarskoj uhap{en sa 21 kilogramom he ro ina, bi }e nastavqeno 3. marta u @upanijskom sudu u Splitu. Potvrdio je ovo za “Glas Srpske“ portparol ovog suda Neven Cambj dodaju}i da }e

tada biti saslu{ani policajci i inspektori iz Makarske. - Novakovi} se `alio da su tokom hap{ewa i istrage bile brojne nepravilnosti na wegovu {tetu, pa }e zbog toga biti saslu{ani policajci i inspektori koji su radili na tom slu~aju - ispri~ao je Cambj. Milutin Novakovi} uhap{en je 19. jula pro{le go-

dine u Makarskoj sa 21 kilogra mom he ro ina vri je dnim vi{e od dva miliona maraka.

NASTAVAK su|ewa 3. marta
Droga je tada prona|ena u zadwem braniku automobila “{koda fabija“, koja je bi la par ki ra na po red te niskih terena u Makarskoj, a koju je on vozio.

Pre ma re zul ta ti ma is tra ge, No va ko vi} je ne po sre dno pri je ne go {to je uha p{en, raz go va rao sa je dnom osobom za koju se pretpostavqalo da je kupac te droge. Poslije hap{ewa Novakovi} je policiji negirao bi lo kav ku po ve za nost sa krijum~arewem droge i ispri~ao da mu je sve namjestio je dan wegov po zna nik pod nadimkom Ogi i da on

uop{te nije ni znao da se droga nalazi u u automobilu. Pre ma ta da{wim in formacijama, Ogi kojeg pomiwe je Ogwen Ni ko li}, vla snik je dnog ugos ti teqskog objekta u Palama. Novakovi} je istakao da je po me nu ti auto mo bil iznajmio u jednoj sarajevskoj rentakar agenciji i da je u Makarsku do{ao na more.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 17

Prijavio kra|u pi{toqa, municije i zlatnog nakita
VISOKO, ZENICA - A. A. iz Visokog prijavio je policiji da je u subotu u mjestu Prijeko provaqeno u wegovu ku}u iz koje je otu|en pi{toq “M-70”, kalibra 7,65 milimetara, 25 metaka istog kalibra i za sada neutvr|ena koli~ina zlatnog nakita. Iz MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona je saop{teno da je istog dana nepoznati lopov u mjestu Perin Han kod Zenice provalio u {upu vlasni{tvo Zeni~anina F. J. i tom prilikom ukrao kazan za rakiju. N. T.

Policija

U bawolu~kom nasequ Lau{ dogodila se dva napada tokom vikenda

Vijesti
Novi Grad

Policija uhapsila Sini{u Vulina i Radenka Zeqkovi}a, jer su u ro{tiqnici “Vo`d“ pretukli Nuru Koji} i Nemawu Kova~evi}a. U drugom incidentu, koji se tako|e dogodio u nasequ Lau{, privedeni Sini{a [aki} i Slavi{a ]ulum

Uhap{ena ~etvorica zbog napada i pucwave

Poginuo biciklista
NOVI GRAD - Biciklista Du{ko Borojevi} (44) poginuo je u mjestu Blatina, na putnom pravcu Novi Grad Bosanska Krupa, kada ga je udarilo vozilo “folksvagen kombi“, kojim je upravqao Amir Dedi}, saznaje “Glas Srpske“ u policiji. Iz Centra javne bezbjednosti Bawa Luka saop{teno je da je do nesre}e do{lo u subotu oko 18.30 ~asova. N. T.

Sarajevo

Prijavio razbojni{tvo
SARAJEVO - Sarajlija K. E. prijavio je policiji da su u petak u 23.30 ~asova u ulici Kemala Kapetanovi}a u op{tini Novo Sarajevo dvije nepoznate osobe uz prijetwu no`em od wega otele dva mobilna aparata i pet maraka, saop{teno je ju~e iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Sarajevo
U "VO@DU" tukli i pi{toqem

Oduzeta ru~na bomba
SARAJEVO - Sarajevska policija u subotu je li{ila slobode H. E. (24) iz Iliye, zbog nedozvoqenog dr`awa oru`ja ili eksplozivnih materija, kazali su ju~e u MUPu Kan to na Sa ra je vo. Kod uhap{enog je prona|ena i oduzeta ru~na bomba “M75”. N. T.

Ro{tiqnica “Vo`d“ u kojoj su pretu~eni mladi} i djevojka PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

FOTO: G. [URLAN

BAWA LUKA - Bawolu~ka po li ci ja pri ve la je ~e tvo ri cu Bawolu ~a na, odranije poznatih policiji po ra znim kri vi ~nim

dje li ma, zbog tu ~e i pucwave koji su se dogodili tokom vikenda u bawolu~kom nasequ Lau{. “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi saznaje da su uhap{eni Sini{a Vulin i

IZRE[ETAN “AUDI“
Bawolu~anin Sini{a [aki} (25) pucao je na vozilo “audi A8” u kome je bio Slavi{a ]ulum u bawolu~koj ulici Du{ana i Vlade Kopawe u nasequ Lau{, saznaje “Glas Srpske“ u policiji. ]ulum nije povrije|en, a vozilo je izre{etano. Obojica su privedena, a policiji su poznati odranije po razbojni{tvima i tu~ama u kojima su u~estvovali zajedno. Wih dvojica su hap{eni zbog poku{aja razbojni{tva benzinske pumpe “]eji} petrol“.

Radenko Zeqkovi}, jer su u ro {tiqni ci “Vo`d“ u bawolu~koj Kara|or|evoj ulici u nasequ Lau{ pretukli Nuru Koji} i Nemawu Kova~evi}a. U drugom incidentu, koji se dogodio u ulici Du{ana i Vlade Kopawe, tako|e na Lau{u, privedeni su Sini{a [a ki} i Sla vi {a ]u lum zbog me|usobnog obra~una i pucwave. Povrije|eni Koji}eva i Ko va ~e vi} su pre ve ze ni u bawolu~ki Klini~ki centar na lije~ewe, ali nisu `ivotno ugro`eni. Iz Kli ni ~kog cen tra Bawa Luka je saop{teno da je

Koji}eva zadobila povredu gla ve i po sli je uka za ne qekarske pomo}i otpu{tena je na ku}no lije~ewe.

KOVA^EVI]U i Koji}evoj pomo} ukazana u KC Bawa Luka
- Kova~evi} je tako|e zadobio povrede glave i hospitalizovan je u Kli nici za neurohirurgiju. Trenutno je sta bi lan i u to ku su di ja gnosti~ke procedure - naveli su iz ovog centra. Izvor blizak istrazi je ispri~ao da su privedeni Radenko Zeqkovi} i Sini{a Vulin u no}i izme|u subote i

nedjeqe oko 2.30 ~asova nasrnuli na Koji}evu i Kova~evi}a u ro{tiqnici “Vo`d“. Ovaj izvor je rekao da su ih tukli {akama, nogama, ali i dr{kom pi{toqa po glavi. O~evici doga|aja su ispri~ali da se sve odigralo neposredno prije zatvarawa ro{tiqnice. - Na pa da ~i su pri {li djevojci i mladi}u i bez ikakvog vidqivog povoda ih po~e li tu }i. Ne ko je po zvao policiju, a napada~i su ubrzo pobjegli - rekao je izvor blizak is tra zi ovog do ga |a ja. Motiv ovog napada i detaqi ju~e nisu saop{teni iz policije.

Zenica

Priveden razbojnik
ZENICA - Nepoznati razbojnik je u subotu uz prijetwu va tre nim oru `jem otu|io novac i cigarete iz prodavnice “Drvo-promeks“ u Zenici. Policija je poslije razbojni{tva uhapsila Zeni~anina P. N., kod kojeg je prona|ena pu{ka “zagi M 91”, kao i otu|ena roba iz prodavnice, kazali su ju~e u policiji. N. T.

Kod Paqanina na|eno deset kilograma skanka
PQEVQA - Crnogorska policija zaplijenila je deset kilograma skanka i uhapsila Paqanina V. G. (41), za koga se sumwa da je krijum~ario zaplijewenu drogu, javqa Srna. Policajci su u selu Kosanica u op{tini Pqevqa zaustavi li i kon tro li sa li vo zi lo “la da ni va“, ko jim je upravqao V. G. Kontrolom i pretresom u gepeku vozila u putni~koj torbi prona{li su i oduzeli oko deset kilograma skanka, koji je bio upakovan u deset pakovawa te{kih po kilogram. Policija sumwa da je V. G. skank preuzeo od za sada nepoznatog lica sa namjerom da ga u “nivi“ prokrijum~ari u BiH, {umskim putem koji vodi od Crne Gore do BiH.

Sin ubijenog tra`i najo{trije kazne
BAWA LUKA - Suad Karat, sin ubijenih Ahmeta i Senije Karat, nakon {to je pro~itao tekst u “Glasu Srpske“ o su|ewu optu`enima za wihovo ubistvo, Daliboru Ponorcu (36) i Marku Mari}u (38) iz Bawe Luke, kazao je da tra`i najo{trije kazne za optu`ene. - Ubistvo nisam vidio li~no, jer sam tada bio u Wema~koj, ali sam ~uo od qudi. Kada sam vidio da je po~elo su|ewe to me obradovalo i nadam se pravdi - kazao je Karat. Prema optu`nici, Ponorac i Mari} se terete da su u decembru 1993. godine ubili Ahmeta i Seniju Karat u bawolu~kom nasequ Vrbawa. N. T.

Nastradao maloqetnik u zapaqenom automobilu
POSU[JE - Voza~ Josip Lon~ar (17) iz Posu{ja poginuo je u nedjequ u 3.30 ~asova (poslije pono}i) u automobilu “mercedes CLS 500”, koji se prilikom prevrtawa na magistralnom putu Posu{je - Imotski zapalio, javile su ju~e agencije. U vozilu je bio i {esnaestogodi{wak iz Posu{ja, koji je zadobio te{ke tjelesne povrede, pa je prevezen u mostarsku bolnicu. U policiji su istakli da je do nesre}e do{lo kada je prilikom izlaska iz desne krivine, zbog prevelike brzine, voza~ izgubio kontrolu nad vozilom, poslije ~ega je vozilo sletjelo sa puta, prevrnulo se i zapalilo. Policija je odmah iza{la na teren i maloqetnike kroz {iber izvukla iz vozila.

18 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Su|ewe Vojislavu [e{equ

Nijedan episkop nije zvani~no tra`io vanredno sazivawe Sabora, ali su se prakti~no svi interesovali za razvoj situacije, jer je svima stalo do mira i qubavi, dobrog poretka i jedinstva u na{oj Crkvi. Episkop ba~ki Irinej

FOTO: ARHIVA

Postupak protivan svim standardima
BEOGRAD - Protiv Vojislava [e{eqa se vodi postupak u Ha{kom tribunalu protivno svim standardima, ~ak i suprotno onim koje propisuje sam Tribunal, rekao je {ef [e{eqevog pravnog tima Zoran Krasi}. On je potvrdio da }e su|ewe Vojislavu [e{equ u Ha{kom tribunalu biti nastavqeno sutra, u okviru predmeta za ratne zlo~ine. Krasi} je rekao da predstoji jo{ jedan od nebrojenih poku{aja da se doka`e ne{to {to se ne mo`e dokazati, jer je [e{eq nevin za sve {to mu se stavqa na teret.

Zbog {verca u regionu

Nastavak su|ewa Stanajevoj grupi
BEOGRAD - Su|ewe grupi optu`enih za {verc cigareta sa Antonom Stanajem na ~e lu, ko ja se te re ti da je {vercom cigareta o{tetila dr`avu za 65 miliona evra, nastavqa se danas u Specijalnom sudu u Beogradu. Specijalno tu`ila{tvo i po li ci ja is tra `u ju mo gu }e veze Stanaja sa osumwi~enima za organizovawe {verca ko ka ina Dar kom [a ri }em koji je u bjekstvu, a za koga se sumwa da je poslije Stanajevog ha p{ewa 2007. go di ne preuzeo wegove poslove, ali i imovinu. Stanajeva grupa je optu`ena da je od 2004. godine do 2007. godine {vercovala cigarete tako {to ih je uvozila u Crnu Goru, la`no prikazivala da su prodate, a onda ih kroz Srbiju krijum~arila i prodavala u Srbiji, zemqama regiona i zapadne i isto~ne Evrope.
Oliver Ivanovi}

Previ{e zaposlenih u kosovskoj administraciji

Nova Srbija

Prikupili 179.000 potpisa za izbore

^inovnici Kosova teret za buxet Srbije
Srbi mogu imati politi~ki interes da ostanu na Kosovu, ali ako to nije pra}eno nekom ekonomskom podr{kom, onda }e pre ili kasnije oti}i, rekao Ivanovi}
PRI [TI NA - Srbi ja godi{we za 3.500 ~inovnika u 28 kosovskih op{tina izdvaja 13 miliona evra, {to je preveliki teret za dr`avni buyet, ocjewuju u Ministarstvu za Kosovo. Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanovi} rekao je za “Doj~e vele“ da je veliki broj ~inovnika u kosovskim op{tinama dr`avni interes. - Srpsko sta no vni{ tvo nema nikakve {anse da do|e do posla u nekoj normalnoj utakmici na tr`i{tu rada i to zato {to nisu bezbedni, nemaju slobodu kretawa, i zato {to su Srbi. U takvoj situaciji oni su u podre|enom polo`aju kad god se neko slobo dno mes to otvo ri - ka `e Ivanovi}. On dodaje da Srbi mogu imati politi~ki interes da ostanu na Kosovu, ali da ako to nije pra}eno nekom ekonomskom podr{kom, onda }e prije ili kasnije oti}i. - To bi predstavqalo veliki problem za dr`avu Srbiju - ka`e Ivanovi}. com oko statusa Kosova. Jawi} ka`e i da je o~igledno da Srbija vi{e nema novca da u toj mjeri finansira administraciju na Kosovu. - Mi slim da }e i daqe ostati deo administracije, ali da }e se odr`avati u ve}im srpskim enklavama - ka`e Jawi}. Oliver Ivanovi}, tako|e, tvrdi da }e administracija na Kosovu biti najmawe pogo|e na mje ra ma za su zbi jawe ekonomske krize i odbacuje tvrdwe da }e se administracija zadr`ati samo u ve}im srpskim enklavama. - Ova garnitura u Ministarstvu striktno vodi ra~u na da sred stva bu du ra vno mer no ra spo re |e na po svim enklavama - ka`e Ivanovi}.

NA KOSOVU oko 500 ~inovnika prima plate, a tamo ne `ive
Ana li ti ~ar Du {an Jawi} upo zo ra va, me |u tim, da na Kosovu oko 500 ~inovnika prima plate, a da tamo ne `ive. On ka`e da je jedan od razloga {to se velika sredstva iz buyeta izdvajaju za administraciju na Kosovu, poku{aj da se Srbi za dr`e da tamo `ive, jer je to Beogradu ar gu ment u pre go vo ri ma sa me |u na ro dnom za je dni -

Dubravka Filipovski

BEOGRAD - Potpredsjednik Nove Srbije (NS) Dubravka Filipovski izjavila je da je ta stranka do ju~e skupila 179.000 potpisa gra|ana za raspisivawe vanrednih parlamentarnih izbora i poru~ila da }e akcija uspjeti. Ona je istakla da }e NS biti {tab okupqawa opozicionih stranaka koje `ele izbore. - Sve vi{e gra|ana nas podr`ava, a razlozi su vi{estruki. Od lo{e monetarne politike, zbog koje evro ko{ta 100 dinara, do talasa poskupqewa goriva, struje, grejawa i osnovnih `ivotnih namirnica - rekla je Filipovski i istakla da vladaju}a koalicija poru~uje da se sve boqe `ivi, ali gra|ani na to vi{e ne reaguju.

@IVOT STANOVNI[TVA
Srbi koji su ostali na Kosovu i koji ne rade primaju oko 12 hiqada dinara (oko 250 maraka), dok preostalih 850 qudi prima kosovski dodatak, odnosno platu uve}anu za 50 odsto. Na Kosovu i Metohiji nezaposleno je blizu 23.000 qudi. Samo u Kosovskoj Mitrovici nezaposlena je 8.061 osoba sa razli~itim zanimawima i stepenom stru~ne spreme.

DOBRA VIJEST

JAGODINA
Industriju kablova u Jagodini napu{ta jo{ 250 radnika, uz socijalni program Vlade Srbije od 300 evra po godini sta`a, izjavio je {ef Biroa za privatizaciju tog preduze}a Nenad Lazarevi}. Isplata otpremnina o~ekuje se u martu, a radnici }e napu{tati radna mjesta onom dinamikom kojom novac bude pristizao na ra~un firme i kako im bude ispla}ivan.

Jovan Krkobabi}, potpredsjednik Vlade Srbije

LESKOVAC
Osnovana srpska asocijacija proizvo|a~a namje{taja u Leskovcu, koja okupqa firme iz Kraqeva, Tutina, Beograda i Leskovca, prve isporuke namje{taja iz Srbije u SAD o~ekuje sqede}e sedmice. Godi{wa vrijednost u prvoj godine je oko 30 miliona dolara. Sve firme su spremne, do{lo je do otvarawa udru`ewa, a kapaciteti su raspolo`ivi.

U{tede preko penzionog sistema
BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije Jovan Krkoba bi} re kao je ju ~e da }e Srbija reformom penzionog sistema do 2020. godine u{tedjeti oko 70 milijardi dinara (oko 1,5 milijarda maraka), javio je Tanjug. - Re~ je o procesu. Ceo sistem se odvija u jednom procesu od 2011. do 2020. godine u kome }e sis tem do ne ti u{te du buyetu Srbije negde oko 70 mili jar di di na ra - re kao je Krkobabi}. Racionalizacija je, prema wegovim rije~ima, ura|ena na takav na~in da “nijedno pravo ne bude dovedeno u pitawe, niti je ukinuto niti umaweno“, jer je rije~ o ozbiqnom, racional nom pris tu pu rje {ewu problema. sko i invalidsko, kao i zdravstveno osigurawe krajwe nezado voqava ju }a, te da ovog trenutka dr`avi po tom osnovu privreda duguje 200 milijardi dinara. Istovremeno, potpredsjednik Vlade Srbije izrazio je nadu da }e u toku ove godine dio tog problema biti rije{en i dodao da je Vlada donijela zakqu~ak ko jim je izra zi la stav da vi{e ne}e tolerisati da odre|eni privredni subjekti (bilo da se radi o malim, velikim, fizi~kim ili pravnim licima) zaobilaze svoje obaveze. Krkobabi} je istakao da uplate doprinosa za penzijsko i in va lid sko osi gu rawe i zdravstveno osigurawe osiguravaju kasnije benefite. Izbjegavawe uplate doprinosa u prvom mahu mo`e izgledati kao olak{awe, ali, kako je rekao, bez upla}enih doprinosa ne mo`e se ostvariti ni pravo na penziju, ni zdravstvenu za{titu.

REFORMOM ]E SE u{tedjeti oko 1,5 milijardi maraka
Krkobabi} je istakao da je naplata doprinosa za penzij-

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 19

Izgorjela tri autobusa privatnog preduze}a
[ABAC - U po`aru, koji se dogodio rano ju~e u selu Jazovik, op{tina Vladimirci, na parkingu su izgorjela tri autobusa, vlasni{tvo privatnog preduze}a, a povrije|enih nije bilo, saop{tila je Policijska uprava [apca. Autobusi marke “setra“ i “man” bili su parkirani na platou ispred ku}e, pored lokalnog puta Krwi} - Jazovik. U ga{ewu po`ara u~estvovale su vatrogasno-spasila~ke ekipe iz Vladimiraca, a materijalna {teta je velika.

U poplavqenim op{tinama u Srbiji ne{to boqa situacija

Vijesti
Kosovo

Nivo rijeka opada, sti`e pomo} Vlade
Situacija stabilna ne samo u Zaje~aru nego i u ostalim podru~jima. Do{li su qudi iz Beograda, Kragujevca, Jagodine, Zaje~ara i okoline, vi{e od 70 pripadnika sektora je bilo de`urno, rekao Mari}
ZAJE^AR, ALEKSINAC, NI[ - Vlada Srbije izdvojila je 77 miliona dinara (oko 1,6 miliona maraka) za mjesta u kojima su poplave izazvale veliku {tetu. Voda se ju~e povla~ila u poplavqenim podru~jima, prenose agencije. - Nov~anu pomo} dobi}e op{tine Zaje~ar, Aleksinac, Po`ega, Kwa`evac, Negotin, Svrqig i Boqevac - saop{teno je iz Vlade Srbije. Ne{to mawe novca za sanirawe {tete pripa{}e op{tinama Mero{ina, Doqevac, Koceqeva, Ub, Lajkovac, Qig, Vladimirci, @itora|a, Priboj i Prijepoqe. Situacija u poplavqenim podru~jima u Srbiji se, prema rije~ima na~elnika Sektora

Spre~avaju ilegalno djelovawe
PRI[TINA - Svako ilegalno djelovawe na sjeveru Kosova bi}e sprije~eno, izjavili su zvani~nici vlade Kosova povodom izvje{taja kosovskih medija o organizovawu paralelnih struktura na sjeveru Mitrovice. Zamjenik premijera Kosova Hajredin Ku~i rekao je da “se novo organizovawe paralelnih struktura na sjeveru Kosova vr{i zbog panike oko nove strategije vlade Kosova i Me|unarodne civilne kancelarije za integrisawe sjevernog dijela Kosova“.

Putevi u Srbiji

U 91 udesu povrije|ene 42 osobe
BEOGRAD - Prema podacima Operativnog centra MUP-a, prethodnog dana na putevima u Srbiji evidentirana je 91 saobra}ajna nezgoda, u kojima su 42 lica te`e ili lak{e povrije|ena, prenose agencije. Na podru~ju Beograda evidentirano je 47 saobra}ajnih nesre}a, u kojima je povrije|eno {est lica, prenio je ju~e Auto-moto savez Srbije.

Ugro`enim gra|anima nedostaju osnovne namirnice

FOTO: AGENCIJE

MUP-a za vanredne situacije Predraga Mari}a, popravqa. - Situacija je stabilna ne samo u Zaje~aru nego i u ostalim podru~jima. U Zaje~aru su cele no}i de`urali svi pripadnici jedinice za vanredne situacije. Do{li su qudi iz Beograda, Kragujevca, Jagodine, Zaje~ara i okoline, vi{e od 70 pripadnika sektora je bilo de`urno - rekao je Mari}. Gradona~elnik Zaje~ara Bo{ko Ni~i} ka`e da se mate-

rijalna {teta nastala usqed poplava procjewuje na milijardu dinara. On je tako|e upozorio da postoji opasnost od {irewa zaraza, ali da je gradski Zavod za za{titu zdravqa pripremio plan dezinfekcije.

POPLAVE izazvale ogromnu materijalnu {tetu
Sela u slivu rijeke ispred i ispod samog grada Zaje~ara su poplavqena, a grad se brani bedemima koji se ~itavog dana i ve~eri oja~avaju. Mje{tani najve}ih zaje~arskih naseqa Kotlujevac i Podliv, u kojima `ivi oko 20 hiqada stanovnika, a koji }e biti prvi na udaru rijeke ukoliko bedemi popuste, sa strepwom prate situaciju iz minuta u minut. Zbog visokog vodostaja rijeke, podzemne vode izbijaju go-

tovo u cijelom gradu, {to dodatno stvara velike probleme, a svi se nadaju da se Crni Timok ne}e izliti na Popovoj pla`i u samom centru grada, {to bi izazvalo potapawe na hiqade ku}a. Ugro`enim gra|anima, kao i svima koji su anga`ovani na odbrani od poplava, nedostaje bukvalno sve, hrana, voda, }ebad, kreveti, ali i novac. Poslije probijawa nasipa kod Negotina u ovoj op{tini

je poplavqeno vi{e sela i na stotine hektara oranica, a u samom centru Kwa`evca je, usqed ogro mne vla `nos ti zemqe, proradilo klizi{te. U Gamzigradskoj Bawi i selu Metovnica nema vode za pi}e, a nekoliko lokalnih puteva je u prekidu. Voda se prelijeva na pojedinim dijelovima magistralnog puta M5 u op{tini Boqevac. U Aleksincu je poplavqeno nekoliko stambenih objekata.

Kikinda i Pirot

Tra`e status grada
PIROT - Sa pribli`no istim brojem stanovnika, sli~nim privrednim i kulturnim potencijalima, Pirotu i Kikindi je zajedni~ko i to da su jedina dva sjedi{ta okruga koji nisu zvani~no gradovi i da zajedni~ki `ele da se izbore za taj status, javio je RTS. Dvije op{ti ne u Srbi ji, Pi rot i Kikinda, nadaju se da }e wihova zajedni~ka inicijativa za dobijawe statusa grada {to prije do}i na dnevni red Vlade.

NI[ I KRAQEVO
Pripadnici kraqeva~kog i ni{kog tima za spasavawe su u tom mjestu, a o~ekuje se i dolazak radnika “Srbija vode“ sa mehanizacijom. Radnici su i ju~e pomagali u postavqawu bedema za odbranu od poplava. Jedno od naseqa koje se nalazi na toku Moravice, nizvodno od brane, jeste i selo Kraqevo. Prema rije~ima Dragoslava Radojkovi}a iz Mjesne zajednice Kraqevo, u tom nasequ kamionom je ve} iseqena stoka iz staje doma}ina Milo{tena Petrovi}a i za sada stambeni dio doma}instva nije ugro`en.

Mje{tani i daqe strahuju od izlijevawa vode

Poqoprivreda

Lopovi napali policiju, Preduzetnici pa sko~ili u Moravu optere}eni taksama
^A^AK - Od dva lopova koja su se ju~e sukobila sa policijom u okolini ^a~ka, jedan se nalazi u pritvoru, a drugi u bolnici. Zoran \or|evi} (30) i Radoslav \or|evi} (35), oba iz Novog Sela kod Velike Plane, poslije kra|e motorne testere u Roga~i kod Gu~e u petak, krenuli su prema ^a~ku kamionom kru{eva~ke registracije, prenosi Tanjug. Kada je policijska patrola poku{ala da \or|evi}e zaustavi, oni su prvo udarili u wihovo vozilo, a potom ih kroz prozor ga|ali staklenim fla{ama. \or|evi}i su uhva}eni tek u Tu~kovu kod Po`ege poslije poku{aja bjekstva, kada su sko~ili u nabujalu Zapadnu Moravu. BEOGRAD - Poslovawe preduze}a u Srbiji optere}eno je brojnim porezima i taksama, poput nadoknade za isticawe naziva firmi, javio je B92. U zemqama koje `ele brzi razvoj privatnog preduzetni{tva vlast se trudi da firme i preduzetnike izvjesno vrijeme oslobodi nekih poreza, propisuju se razne druge olak{ice, a sve s ciqem da posao napreduje. Kod nas, nerijetko, kao da dr`ava i op{tine svojim odlukama vi{e gu{e nego {to poma`u razvoj biznisa. Dobar primjer lo{ih rje{ewa su nadoknade koje se pla}aju za isticawe naziva firmi. @arko Milisavqevi} iz Unije poslodavaca Srbije ka`e da visokim taksama lokalne samouprave izazivaju samo negativne efekte.

Po~etak velike reforme parlamenta
BEOGRAD - Predsjednik Administrativnog odbora Nenad Konstantinovi} rekao je da je Zakon o Naro dnoj skup {ti ni po ~e tak ve li ke re for me parlamenta, koja }e omogu}iti da ta institucija 2011. bude moderna i u mogu}nosti da usvoji sve zakone potrebne na putu ka EU. Usvojeni Zakon o Narodnoj skup{tini je po~etak velike reforme parlamenta koja }e omogu}iti da ta institucija 2011. godine bude moderna i u mogu}nosti da usvoji sve zakone potrebne na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik Administrativnog odbora u parlamentu Nenad Konstantinovi}. On je najavio da }e se pred poslanicima uskoro na}i i akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Proizvodwa organske hrane
BEOGRAD - Pomo}nik ministra poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Milo{ Milovanovi} rekao je da Srbija ima dobre prirodne predispozicije za proizvodwu organske hrane, koja je zdravija i ima ve}u nutritivnu vrijednost. On je ukazao na to da se u zemqi danas or gan skim sto ~ar stvom i poqoprivredom bavi samo stotiwak proizvo|a~a, ~iji se proizvodi uglavnom plasiraju u inostranstvo.

20 ponedjeqak 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Politika je kao jak adrenalin i pun sam erosa kad govorim ili razmi{qam o woj. Politika je kao seks.

Region
Hrvatska

Ivan Jakov~i}, predsjednik i saborski zastupnik IDS-a

Andrija Mandi}, predsjednik Nove srpske demokratije u Crnoj Gori

Poginuo u sudaru sa dostavnim vozilom
BIOGRAD - U te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~e ujutro u Biogradu `ivot je izgubila jedna osoba, prenose agencije. Prema prvim informacijama, radi se o sudaru li~nog i dostavnog automobila u kojem je `ivot izgubio voza~ putni~kog automobila. Voza~ je svojim automobilom pre{ao na drugu stranu puta i tada je do{lo do sudara sa dostavnim vozilom. Voza~ automobila je preminuo dok je voza~ dostavnog vozila lak{e povrije|en, a wegov suvoza~ je pro{ao bez povreda.

Da ne vjerujem da to mo`e da se desi, ne bih se zalagao za jedinstveni opozicioni nastup i jednu opozicionu listu, rekao Mandi}
PODGORICA - O~ekujem da }e NOVA, Pokret za promjene (PZP) i Socijalisti~ka narodna partija (SNP) na predstoje}im lokalnim izborima nastupiti u koaliciji, {to bi moglo da nas dovede do pobjede u Crnoj Gori. Rekao je to ju~e lider Nove srpske demokratije Andrija Mandi} i istakao da o~ekuje da }e tri opozicione stranke na predstoje}im lokalnim izborima u 14 crnogorskih op{tina nastupiti u koaliciji, prenose agencije. Mandi} je istakao da je u razgovoru sa liderom SNP-a Sr|anom Mili}em stekao utisak da je ta partija spremna na koalicioni nastup na lokalnim izborima.

Opozicija zajedno do pobjede na izborima

Rudari u jami proveli deset no}i

Crna Gora

Opozicioni potencijal
Mandi} je kazao da postoji veliki opozicioni potencijal kojim raspola`e Podgorica, a od pro{lih izbora pa do danas desilo se dosta toga i, prema informacijama sa terena, ukqu~uju}i i istra`ivawa javnog mwewa, opozicija ima veliku prednost u odnosu na vlast. Pobjeda opozicije u Podgorici bila bi kqu~ni dokaz da je promijewena voqa gra|ana u odnosu na parlamentarne izbore od prije godinu.

POBJEDA OPOZICIJE bi natjerala Vladu da raspi{e izbore
On je rekao da je uvjeren da bi pobjeda opozicije na lokalnim izborima u Podgorici “natjerala“ Vladu da raspi{e vanredne parlamentarne izbore, podsjetiv{i da je i na pro{lim lokalnim izborima u glavnom gradu opozicija imala ve}i broj glasova. - Da ne vjerujem da to mo`e da se desi, ne bih se zalagao za jedinstveni opozicioni nastup i jednu opozicionu listu. Imamo pri ro dni pro ces sa zri je vawa opozicionih stranaka - rekao je Mandi}. Mandi} je istakao da je akcija “Balkanski ratnik“ pokazala koliko je jak or-

Rudari pozvali porodice da im se pridru`e
PODGORICA - Oko {ezdeset rudara nik{i}kog Rudnika boksita, koji ve} 11. dan protestuju u jami Bio~ki stan, pozvali su svoje porodice da im se pridru`e u {trajku. Oni za hti je va ju da smi jeweni sin di ka lac Ran ko Ra du lo vi} na pus ti sin di kal ne pros to ri je. Ru da ri su proveli deset no}i u jami i wih su u subotu posjeti li mi nis tri eko no mi je Bran ko Vu jo vi} i ra da i so ci jal nog sta rawa Se ad Numanovi}.

Andrija Mandi}

FOTO: ARHIVA

ganizovani kriminal u Crnoj Gori. On je naglasio da je organizovani kriminal preko svojih poslu{nika u vlasti zarobio cijelu zemqu, direktno kvari odnose u dru{tvu, {tetno uti~e na politi~ka de{avawa, uru{ava tradicionalne vrijednosti i razara porodicu.

P. R.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 21

TOP STORIES CNN

Svijet

Najmawe osmoro qudi je poginulo u poplavama u Haitiju. Najvi{e je pogo|en Les Kajes, grad na jugoistoku zemqe, koji se poslije vi{e dana obilne ki{e na{ao ispod 1,5 metara vode.

Lokalne vlasti saop{tile su da su o{te}ene brojne zgrade, ukqu~uju}i bolnicu i zatvor, odakle je evakuisano 400 zatvorenika, a bolni~ko osobqe je premjestilo pacijente na vi{e spratove.

Dmitrij Medvedev, predsjednik Rusije

Vijesti
SAD

Separatizam na Kavkazu se {iri kao karcinom
Glavni problemi preostale grupe islamskih ekstremista, koje se {ire kao karcinom. Jedan od goru}ih problema je i korupcija, rekao Medvedev
MOS KVA - Se pa ra ti zam se na sjevernom Kavkazu {i ri kao rak, a kqu~ za rje{ewe ovog problema je u po boq{awu so ci jal nih i ekonomskih uslova. Rekao je to u subotu ruski predsjednik Dmitrij Medvedev tokom posjete mjestu Nal~ik u rus koj re pu bli ci Kabardino-Balkarija. On je na sastanku s predstavnicima lokalnih vlasti i bezbjednosnih snaga rekao da je me|u najva`nijim ruskim prioritetima stabiliza ci ja re gi je sje ver nog Kavkaza. - Gla vni pro ble mi su preostale grupe islamskih ek stre mis ta, ko je se {i re kao karcinom. Jedan od goru}ih problema je i korupcija rekao je Medvedev. Prema wegovim rije~ima, modernizacija policijskih snaga bi}e nastavqena, a posebno na sjeverom Kavkazu.

Sun~eve oluje sve slabije
BOSTON - NASA je saop{tila da su sun~eve oluje u osjetnom slabqewu i da je wihova snaga najmawa u proteklih 50 godina. Analiza osmatrawa, koju je obavila svemirska letjelica “Odisej“, koja je lansirana jo{ 1990. godine, pokazala je da je strujawe subatomskih ~estica, koje su emitovane iz gorwe atmo sfe re Sun ca, opalo za 20 odsto od sredine 90-tih godina. Ovaj pad }e pove}ati koli~inu kosmi~ke radijacije u unutra{wem solarnom sistemu.

Italija

Naftna mrqa prijeti Jadranu
RIM - Naftna mrqa, koja je posqedica sabota`e u naftnoj rafineriji u sjevernoj Italiji, prijeti Jadranskom moru, uprkos danono}nim naporima da se uspostavom raznih ba ri je ra spri je ~i izlijevawe nafte iz rijeke Po u more, javile su agencije. Jake rije~ne struje odnijele su dio naftne mrqe prije uspostavqawa barijera te sada postoji bojazan da }e nafta sti}i u deltu rijeke Po i potom u Jadran. Dvije do da tne ba ri je re pos tavqene su kod Guarda Venata i Seravaqea.

Dmitrij Medvedev

FOTO: ARHIVA

On je ve} ovog mjeseca otpustio 17 visokih policijskih generala u nastojawu da reformi{e policijske snage.

NASTAVQA se reforma policijskih snaga
Kako prenose ruske novinske agencije, Medvedev je pozvao lokalne vlasti da

preuzmu odgovornost za podizawe `ivotnog standarda na sjevernom Kavkazu. Rus ke sje ver no kav kas ke republike, prije svega Dagestan, Ingu{etija i ^e~enija, zahva}ene su nasiqem, koje je proisteklo iz dva rata tokom devedesetih godina u ^e~eniji. Ve}inom se za bomba{ke

i oru`ane napade optu`uju islamski ekstremisti. Ako Mos kva ne sma tra Hamas i Hezbolah teroristi~kim organizacijama, Rusi su i ra ni je u vi {e na vra ta upo zo ra va li da je islamski ekstremizam glavni uzrok nestabilnosti u ^e~eniji i ~esto ukazivali na ve ze ~e ~en skih po -

buweni ka i “Al-Ka ide“. Uprkos tome {to su separatis ti u ^e ~e ni ji do ne kle po ti snu ti, ra di kal ne islamske organizacije bujaju na okolnim teritorijama i imaju sve vi{e pristalica. Prema razli~itim procjenama, u Rusiji `ivi oko 20 miliona muslimana.

Amerika

TANDEM PUTIN - MEDVEDEV
“Frankfurter algemajne cajtung“ pi{e da je reforma policije, koju sada Medvedev podr`ava svim snagama i raspore|uje svoje qude u Ministarstvu unutra{wih poslova, mo`da poku{aj da preuzme kontrolu nad snagama bezbjednosti, koje su do sada bile Putinov domen. - Od toga bi mogao da napravi i temu predizborne kampawe, uz ~iju pomo} bi mogao da parira i daqe popularnom Putinu. Naime, neefikasnost i samovoqa policije veliki su problem za gra|ane, a ko ga rije{i, mo`e da ra~una na wihove simpatije - pi{e ovaj list i isti~e da postoje nesuglasice u tandemu Putin - Medvedev, ali da je spoqa te{ko procijeniti ta~no {ta, s obzirom na zatvorenost ruskog aparata vlasti.

^etiri Beograda
VA[INGTON - U SAD postoje ~etiri Beograda i to u saveznim dr`avama Mejn, Minesota, Nebraska i Montana. Beograd u dr`avi Mejn je grad u okru gu Ke ne bek, osno van je 1796. go di ne. Grad sa ovim imenom postoji i u dr`avi Minesota, u dr`avi Montana, a najmawi ameri~ki Beograd nalazi se u dr`avi Nebraska, u okrugu Nens i ima samo 134 stanovnika.

Kavkaz

Ostavio snimak kojim poziva na xihad
KAIRO - Dvostruki agent Hamam Kali al Balavi, koji je 30. decembra u Avganistanu u samoubila~kom napadu usmrtio i sedam agenata Centralne obave{tajne agencije (CIA), ostavio je neposredno prije toga video-poruku, u kojoj poziva na yihad. Al Balavi je u video-snimku od preko 40 minuta izme|u ostalog objasnio i kako je uspio da se regrutuje u jordansku obavje{tajnu slu`bu, a zatim i kako ih je pre{ao. Video je snimqen neposredno prije nego {to je izveo samoubila~ki napad na zgradu CIA u avganistanskom kampu u oblasti Kost, gdje je navodno trebalo da oda podatke u vezi sa funkcionisawem “Al-Kaide“. U poruci Al Balavi poziva na napade protiv jordanskih obavje{tajaca svuda u svijetu.

“Al-Kaida“ ucjewuje Rim
DUBAI - “Al-Kaida“ za islamski Magreb ju~e je objavila audio-snimak otetog Italijana Ser|a ^ikale i zatra`ila od Ri ma da ispu ni zah tje ve ko je je pos ta vi la ta ekstremisti~ka organizacija, saop{teno je iz centra za pra}ewe islamisti~kih sajtova, prenose agencije. Uz snimqenu poruku, koja je upu}ena vladi Silvija Berluskonija, objavqena je i fotografija, na kojoj su prikazani, ka ko se na vo di, ^i ka la i {es to ri ca na oru `a nih mu{karaca sa kapuqa~ama. U poruci na italijanskom, koja traje oko minut, navodi se da su ^ikala (65) i wegova 39-godi{wa supruga u rukama pripadnika “Al-Kaide“ za islamski Magreb otkako su oteti u decembru pro{le godine u Mauritaniji.

DOBRA VIJEST

KINA
Bilans `rtava eksplozije pirotehni~kih naprava na jugu Kine dostigao je broj 21, dok je vi{e od 48 povrije|enih, a kineske vlasti su objavile hitno nare|ewe lokalnim zvani~nicima da poo{tre mjere bezbjednosti. Kina proslavqa lunarnu Novu godinu, a veliki dio proslave obiqe`ava se vatrometima.

IZRAEL
U okviru za{tite od mogu}eg bakteriolo{kog i hemijskog rata, izraelska vlada ju~e je po~ela op{tu podjelu gasnih maski izraelskom stanovni{tvu, objavio je portparol vojske Izraela. Izraelska vlada 5. januara ove godine donijela je odluku da }e do kraja 2013. godine svih osam miliona Izraelaca, koliko procjewuje da }e ih tada biti, obezbijediti i gasnim maskama.

LO[A VIJEST

22 ponedjeqak, 1.mart 2010. GLAS SRPSKE

Rusija

Brzorastu}e drve}e za proizvodwu biogoriva
MOSKVA - Ruski nau~nici su uspjeli da genetskom modifikacijom (GMO) stvore brzorastu}e drvo jasike i topole radi proizvodwe biogoriva, prenose agencije. Umjesto prirodnih ugqovodonika, koji su veliki zaga|iva~i, u svijetu se sve ~e{}e koristi etil-alkohol iz kukuruza i {e}erne trske, biodizel iz uqane repice, biogas iz biqnih otpadaka. Cijena biogoriva je, me|utim, ~esto vi{a od cijena nafte, a uz to su ugqovodonici i daqe neophodni za pokretawe traktora, kombajna i u fabrikama za proizvodwu pesticida. Dobra zamjena za kukuruz i {e}ernu trsku mogla bi biti obi~na drvna masa. Drvetu je potrebno dosta vremena da poraste, pogotovu u Sibiru, zbog ~ega su stru~waci usmjerili napore na dobijawe brzorastu}ih jasika i topola.

Poslije razornog zemqotresa u ^ileu

U ^ileu poginulo do Rusije i Japana
Priroda jo{ jednom isku{ava na{u sposobnost da se izborimo i stanemo ponovo na svoje noge. Poku{avamo na sve na~ine da povratimo osnovne usluge u zemqi, ali jo{ uvijek ima mnogo posla, rekla Mi{el Ba~eletova
SANTJAGO, MOSKVA Cunami, izazvan katastrofalnim zemqotresom ja~ine 8,8 ste pe ni po Ri hte ro voj skali, koji je u subotu ujutro po go dio oblast u bli zi ni obale ju`nog i centralnog ^ilea i odnio 300 `ivota, stigao je ju~e do isto~ne obale Rusije, ali nije pri~inio nikakvu materijalnu {tetu. Niz talasa, koji nisu prelazili visinu od 80 centimetara, pogodio je poluostrvo Kam~atka sjeveroisto~no od Japana, a zatim obli`wa Kurilska ostrva, saop{tio je Centar za cunami u ruskoj Sahalinskoj oblasti, javile su agencije. Zemqotres se osjetio ~ak i u argentinskim provincijama Mendosa i San Huan u Andima, a niz sna`nih zemqotresa, koji su uslijedili po-

Iran

Obje{eni zbog krijum~arewa droge
TEHERAN - Iranske vlasti pogubile su u subotu trojicu mu{karaca, optu`enih za krijum~arewe narkotika i ubistvo policajca, prenose agencije. - Kazna vje{awem izvr{ena je u zatvoru u gradu Biryam saop{tio je lokalni zvani~nik pokrajine Horasan na krajwem jugu Islamske Republike. Vrho vni iran ski sud pot vrdio je smrtnu kaznu optu`enima. Ubistvo, prequba, silovawe, oru`ana pqa~ka, kri ju m~a rewe nar ko ti ka i otpa dni{ tvo od islam ske vjere, prema iranskom zakonu iz 1979, ka`wavaju se smr}u.

Stanovnici no} proveli pod {atorima

FOTO: AGENCIJE

slije zemqotresa, osjetili su se u obalskom podru~ju ^ilea, od Valdivije na jugu, do Valparaisa koji se nalazi 800 kilometara sjevernije. Pacifi~ki centar za upozoravawe na cunami izdao je upozorewe za ~itavu pacifi~ku oblast, od Latinske Amerike sve do Havaja, Japana, Fi li pi na, In do ne zi je, ju `nog Pa ci fi ka, pa ~ak i Francuske Polinezije.

Zelanda stigao je talas visok metar i po. Na visoke dijelove ostrva pobjegli su i stanovnici ^atamskih ostrva, Tonge i Kukovih ostrva u ju`nom Pacifiku. Kod obala Australije voda se podigla svega ~etrdesetak centimetara. U Japanu gdje je stigao ta-

las visine 1,2 metra, vlasti su nalo`ile evakuaciju 320.000 qudi na sjeveru Japana. Evakuisano je stanovni{tvo u prefekturama Aomori, Ivate i Mijagi, na sjeveru ostrva Hon{u. Vlasti upozoravaju da bi us ko ro ni vo mo ra mogao da poraste vi{e od tri

Demonstracije Baskija

[panska i francuska policija

Uhap{en kqu~ni baskijski separatist
MA DRID - Vo |a bas kij ske se pa ra tis ti ~ke grupe ETA uhva}en je ju~e u Francuskoj. - Jedan od kqu~nih qudi ETA uhap{en je na sjeverozapadu Francuske, rekao je jedan od {panski zvani~nika. Ibon Gogeskotksea uhva}en je zajedno s jo{ dvojicom pripadnika separatisti~ke grupe u zajedni~koj akciji francuskih i {panskih vlasti. Militantna grupa koja se bori za otcjepqewe Baskije od svog je osnivawa okrivqena za najmawe 820 ubistava.

OKO DVA miliona qudi je pogo|eno zemqotresom
Prvi plimni talas prouzrokovan zemqotresom u ^ileu stigao je ju~e i do isturenih japanskih ostrva, ali taj cunami nije veliki. Do isto~ne obale Novog

POSQEDICE
Zbog po`ara u hemijskoj fabrici u predgra|u Santjaga cijela oblast je evakuisana. U cijeloj oblasti nema struje, vode i prekinute su telefonske veze. Vi{e od 200 zatvorenika pobjeglo je iz zatvora u gradu ^iqan. Oko 60 je ponovo uhva}eno, a oko 600 zatvorenika preba~eno je u zatvor u grad Konsepsion. Oko grada Konsepsion cijela sela su sravwena sa zemqom, autoput je presje~en na pola, a mostovi su se sru{ili. Spasila~ke ekipe tragaju za pre`ivjelima ispod ru{evina. Aerodrom u Santjagu je o{te}en i zatvoren.

Sru{ena zgrada kod aerodroma u Santjagu

U Taxikistanu otvoreno 3.031 birali{te

Po~eli parlamentarni izbori
DU[ANBE - U Tayikistanu su ju~e po~eli izbori za dowi dom parlamenta otvarawem 3.031 birali{ta {irom zemqe, saop{tio je {ef tayikis tan ske Cen tral ne izborne komisije Mirzoali Boltuev. Na izborima za 63 poslani~ka mjesta u~estvuje 217 kandida ta, od ko jih su ve }i na predstavnici osam vode}ih politi~kih partija: Narodne demokratske stranke, Partije islamske obnove Tayikistana, Seqa~ke stranke, Partije za ekonomske reforme, komunista, demokrata, socijaldemokrata i socijalista. Prema zakonu Tayikistana, izbori }e biti va`e}i ako odziv bude ve}i od 50 odsto od ukupno tri i po miliona bira~a. Nezavisnih Dr`ava (ZND), [angajske organizacije za saradwu, Evropske unije i vi{e od 2.000 predstavnika politi~kih stranaka i organizacija. Prema preliminarnim rezultatima posmatra~a iz Zajednica nezavisnih dr`ava, [angajske organizacije za saradwu i ruske dr`avne Dume, tokom predizborne kampawe nije bilo ve}ih nepravilnosti. Stru~waci Kan ce la ri je OEBS za demokratske institucije i qudska prava, me|utim, kri ti ko va li su Centralnu izbornu komisiju zbog “netransparentnosti“, a doma}e medije zbog neadekvatnog pra }ewa pre di zbor ne kampawe. Na parlamentarnim izborima u Tayikistanu ne o~ekuju se iznena|ewa. Prognozira se kako }e predsjednik Emomali Rahmon, koji tom zemqom vlada ve} 18 go di na, do da tno u~ vrstiti vlast, kao i to da }e uvesti svoga sina u politi~ki `ivot. Wegova Narodna demokratska stranka u dosada{wem sazivu je imala 57 od 63 zastupni~ka mjesta.

IZBORI ]E BITI va`e}i ako odziv bude ve}i od 50 odsto
Izbore }e pratiti 532 posmatra~a iz vi{e od 15 zemaqa, OEBS, Za je dni ce

Dje~ak ja{e kowa nedaleko od piramida u Gizi u blizini Kaira.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 23

cunami se {iri po cijelom Pacifiku

Vijesti
Egipat

300 qudi, cunami stigao
Pomo}
Evropska unija izdvojila je sumu od tri miliona evra za pomo} ^ileu, a generalni sekretar Ujediwenih nacija Ban Ki-mun je najavio da }e svjetska organizacija poslati pomo} u tu zemqu, poslije razornog zemqotresa, poslije kojeg cijeloj pacifi~koj oblasti prijeti opasnost od cunamija. Pomo} su obe}ale i Sjediwene Ameri~ke Dr`ave.
metra u tom dijelu Tihog okeana. Podataka o eventualnim `rtvama i materijalnoj {teti nema. - Najmawe 300 qudi izgubi lo je `i vot u ra zor nom zemqotresu koji je pogodio centralni ^ile, a oko dva miliona qudi je pogo|eno zemqotresom - rekla je ju~e ~ileanski predsjednik Mi{el Ba~elet.

Ubijen imigrant
RAFA - Egipatski grani~ari ubili su ju~e jednog afri~kog imigranta i pritvorili jo{ 16 wih dok su poku{avali da u|u u Izrael, izjavili su zvani~nici. Jedan neimenovani zvani~nik je rekao da je ubijeni imgirant, ~ija je nacionalnost nepoznata, odbio da se preda po{to su grani~ari ispalili hice upozorewa u mjestu Rafa. Imigranti iz Afrike ko ji tra `e po li ti ~ki azil ili zaposlewe ~esto poku{avaju ilegalno da u|u u Izrael, a egipatske snage su u pret ho dne dvi je go di ne ubile vi{e desetina imigranta na granici s Izraelom.

Austrija
Vatrogasac obilazi isturena japanska ostrva

Sru{io se avion
u pogo|enim oblastima. Priroda jo{ jednom isku{ava na{u sposobnost da se izborimo i stanemo ponovo na svoje noge. Poku{avamo na sve na~ine da povratimo bazi~ne usluge u zemqi, ali jo{ uvi jek ima mnogo posla - rekla je Ba~eletova. godio ^ile za posqedwih 50 godina. Najmawe 85 qudi poginulo je samo u regionu Maule, a mnogo `rtava registrovano je u Santjagu, Ohiginsu, Biobiu, Araukaniji i Valparaizu. Nekoliko minuta poslije zemqotresa 11 ~ileanskih gradova poplavio je cunami. Visina talasa bila je 2,3 metra. Nekoliko gigantskih talasa preplavilo je ostrvo Robinzon Kruzo udaqeno 700 kilometara od obale ^ilea. Najrazorniji zemqotres u is to ri ji po go dio je is tu oblast ^ilea 22. maja 1960. godine. Wegova ja~ina bila je 9,5 stepeni po Rihterovoj skali i tada je poginulo 1.655 qudi, dok je dva miliona ostalo bez ku}a, a uslijedio je cunami koji je te{ko pogodio Ha va je, Ja pan, Fi li pi ne i pri~inio {tetu na zapadnoj obali SAD. Ministar unutra{wih poslova Edmundo Perez Joma ^ilea izja vio je da je ri je~ “o katastrofi ogromnih razmjera“. Prema posqedwim procjenama u zemqotresu je poginulo vi{e od 300 qudi, {to je, zapravo, mali broj imaju}i u vidu razornu snagu zemqotresa koja se vidi i po {teti nanesenoj infrastrukturi u tom dijelu zemqe. BE^ - Jedan, mawi, sportski avion sru{io se ju~e u Aus tri ji iznad op {ti ne Valdcel u pokrajini Gorwa Austrija, a kako je saop{teno, poginula su oba putnika. Komisija za istragu avionskih nesre}a Ministarstva saobra}aja pokrenulo je istragu da bi utvrdili uzrok nesre}e. Dva putnika, ~ije dr`avqanstvo jo{ nije poznato, preminulo je na licu mjesta. Mala letjelica je pala na krila i u sredini se prelomila.

Ona je rekla da je proglasila stawe katastrofe u {est regiona. - To }e nam omogu}iti da odmah stavimo neophodne resurse na raspolagawe qudima

STAWE katastrofe progla{eno u {est regiona u ^ileu
U pri jes to ni ci ^i lea, Santjagu, koji je udaqen 300 kilometara od epicentra potresa i gdje je zemqotres trajao pola minuta, mnogi stanovnici proteklu no} proveli su na otvorenom ili u improvizovanim {atorima pla{e}i se naknadnih zemqotresa. ^ile je podlo`an zemqotresima jer se nalazi na takozvanom pacifi~kom “vatrenom prstenu“, gdje se sudaraju pacifi~ke i ju`noameri~ke tektonske plo~e. Epicentar zemqotresa bio je 115 kilometara sjeveroisto~no od grada Konsepsion i 325 ki lo me ta ra ju go za pa dno od prijestonice Santjaga, na dubini od 35 kilometara. Ovo je najve}i zemqotres koji je po-

Rusija

Popularnost laptopova
MOSKVA - U svijetu }e 2015. godine biti proizvedeno 163 miliona “smartbukova“, prenosivih ra~unara identi~nih “noutbukovima”, ali mnogo jeftinijih, ocijenila je analiti~arska kompanija “ABI Riser~“. Pro{le godine u svijetu je proizvedeno 22 miliona “noutbukova”, tako da se o~ekuje da }e “smartbukova” u 2015. godini biti pet puta vi{e. “Smartbuk”, za razliku od “noutbuka”, sadr`i mobilni procesor i radi u sistemu mobilne telefonije.

[irewe cunamija

Olujni vjetrovi pogodili [paniju, Portugaliju i Francusku

Izrael

Oluja "Ksintija" odnijela jedanaest `ivota
MADRID - Sna`ni olujni vetrovi, brzine 140 kilometara na sat, koji su u subotu i ju~e pogodili dijelove [panije, Por tu ga li je i Fran cus ke odnijeli su jedanaest `ivota i pri~inili materijalnu {tetu. Oluja je odnijela sedam `ivota u Francuskoj, tri u [paniji i jedan u Portugaliji. Jedan dje~ak na sjeveru Portugalije poginuo je kada je na wega palo drvo dok je igrao fudbal. Ista sudbina zadesila je mu{karca na jugu Pirineja, dok je jedna `ena u Galiciji stradala kada se na wu sru{io zid. Oluja pod nazivom “Ksintija“ pogodila je i portugalsko ostrvo Madeira, koje se jo{ oporavqa od pro{lonedjeqnih poplava i klizi{ta u kojima je `ivot izgubilo vi{e desetina qudi, javile su agencije. {panskih regiona Galicija, Zemqa Baska, Kastiqa i Leon i Kantabrija, kada }e, prema predvi|awima meteorologa, brzina vjetrova dosti}i ~ak 160 kilometara na ~as. Oluju je izazvao talas toplog vazduha sa juga koji se sudario sa hladnim koji dolazi sa sjevera, saop{tila je {panska meteorolo{ka slu`ba. Zbog oluje je 10.000 qudi ostalo bez elektri~ne energije. U petak nave~e oluja je krenula sa Kanara, ali nije prouzrokovala ve}u materijalnu {tetu. Oluja je pro{la dijelovima Asturije, Baskije i Kastiqe. Ukupno je oko 100.000 doma}instava ostalo bez struje. U [paniji se upozoravalo na dolazak “savr{ene oluje“, a nivo opasnosti je veliki. Stanovni{tvo je upozorewe uzelo vrlo ozbiqno te nije izlazilo iz svojih ku}a i pritom su izbjegli mogu}e stradawe. “Ksintija“ je ju~e pro{la ju`nim dijelom Francuske i bez struje ostavila ~ak 800.000 qudi, pretpostavqa se da }e sti}i i do Danske.

Palestinci kamenovali turiste
JERUSALIM - Izraelska policija upotrijebila je ju~e silu kako bi rastjerala maskirane palestinske demonstrante koji su bacali kamenice na posjetioce svetih mjes ta u Je ru sa li mu. Portparol izraelske policije Miki Rozenfeld izjavio je da je dvadesetak palestinskih demonstranata na Brdu hrama, svetom mjestu i za Jevreje i za muslimane, bacalo kamenice na posjetioce.

OLUJU IZAZVAO talas toplog vazduha
Oluja je stigla i na {panska Kanarska ostrva, naro~ito La Palmu, Velika Kanarska ostrva i Tenerife, ali nije bilo ve li ke ma te ri jal ne {te te. O~ekuje se da oluja stigne do

Oko 100.000 doma}instava ostalo bez struje

24 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Mujo i Suqo {etaju {umom s pu{kama i prvi upita: - [ta bi ti kad bi te potjerao medvjed? - Ja bih pobjegao na drvo – odgovori kratko Suqo. - A kad bi medvjed krenuo za tobom na drvo? - Onda bih ja u rijeku.

- A {ta ako on krene za tobom? - Pa onda bi na ku}u. - A medo za tobom na ku}u? - Mujo, je li ti navija{ za mene ili za medu - re~e Suqo?

U~iteqica pita u~enika o razlogu izostanka sa nastave: - Mikice, za{to ju~e nisi bio u {koli?

- Dobili smo prinovu u porodici. - Lijepo! Brata ili sestricu? - Ne, mama mi se udala!

Srela se dva Kineza i pri~aju: - Jesi li ~uo da su nam Crnogorci objavili rat?

- A koliko ih ima? - Pa, negdje oko pola miliona. - A u kojem su hotelu odsjeli?

Lumpovawe na splavu
Otvarawe splava “Incident“ u Beogradu zamalo nije opravdalo wegov naziv. Dodu{e, nije bilo nikakve frke ili ko{kawa, ve} su se “Zvezde Granda“ dobrano potrudile da svojim bahanalijama obiqe`e ve~e. Kako su prenijeli pojedini beogradski mediji, mlada pjeva~ica Milica Todorovi} sve vrijeme je eksirala rakiju, a onda se dohvatila mikrofona sa Stevicom An|elkovi}em. Dok nije stigao wen momak Rade. Tada se dohvatila s wim. Ovaj izliv strasti Milena ]erani} i Nemawa Stevanovi} shvatili su kao poziv na izazov, pa se nisu ispu{tali iz klin~a, qube}i se do iznemoglosti. Me|utim, ovako ne{to nije bilo interesantno za Milana Topalovi}a i Sa{u Kapora, koji su na{li razonodu u tome da voajerski, kroz prozor, kibicuju atraktivne djevojke dok su utegnute u sukwicama pristizale na zabavu. Ali, Tawa Savi} je zasjenila sve, jer je te ve~eri bila kuma, po{to je splav nazvan po wenom hitu. Istina, niko nije pridavao zna~aj “tituli“, ve} iskqu~ivo wenom izazovnom dekolteu… Mo`da se ba{ zbog tolikog talasawa Aco Pejovi} sapleo na ulazu i umalo razbio glavu. Tjestenina i patlixani u pivu za mnoge }e vjerovatno biti pravo malo kulinarsko otkri}e. Pripremqeno jelo po ovom receptu pospite parmezanom i poslu`ite. Bi}e neodoqivo! Za pripremu ovog relativno jeftinog, a ukusnog jela, za ~etiri osobe, potrebno je izdvojiti oko tridesetak minuta.

Sastojci
(za 4 osobe) 80 ml 1 maslinovog uqa patlixan so biber kuvane {unke laganog svijetlog piva ka{i~ica svje`e narezanog ruzmarina zamrznutog mladog gra{ka tjestenine

Priprema
1. Na zagrijanom uqu propr`ite patlixan, oguqen i narezan na kockice, uz mije{awe, dok ne omek{a. 2. Propr`ene kockice patlixana posolite, pobiberite, umije{ajte {unku, narezanu na trake i kratko ispr`ite. 3. Dodajte pivo, ruzmarin i pustite da zavrije. 4. Zatim dodajte gra{ak, smawite vatru, poklopite i kuvajte jo{ deset minuta. 5. Umije{ajte kuvanu tjesteninu i sve zajedno jo{ kratko zagrijte.

Cijene u KM
uqe patlixan so, biber {unka pivo ruzmarin gra{ak tjestenina parmezan 0,4 0,8 0,2 2,8 0,4 0,3 0,6 1,2 0,8

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Lako se prilago|avate novim uslovima rada i novim, savremenim tehnologijama. Pazite da ne u~inite gre{ku zbog lo{e koncentracije ili nedostatka vremena. Nemojte propu{tati dobre prilike na bilo kojem planu.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Iako mislite da treba da nastupite o{tro, budite otvoreni da prihvatite nove na~ine rada, mada }e vam se u po~etku ~initi da to nije pravo rje{ewe. Isplanirajte na vrijeme putovawe sa partnerom koje pri`eqkujete.

180 g 200 ml

1

Poslu`ivawe
Tjesteninu pripremqenu po ovom receptu pospite narendanim parmezanom i poslu`ite.

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Dosta tro{ite na zabave sa drugima i uop{te na stvari koje vam prijaju. Ima}ete izvjesne verbalne duele ili probleme sa partnerom i onima koji vas vole. Neznatni problemi sa zdravqem su prolaznog karaktera.

120 g

Savjet
Ako `elite da vam jelo bude aromati~nije, umjesto svijetlog, dodajte tamno pivo.

300 g

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Planirate kra}e putovawe u vezi sa poslovnim planom. Predstoji vam lijepa qubavna avantura, koja se mo`e pretvoriti u ozbiqnu vezu. Ovih dana budite oprezni u saobra}aju. Uzimajte vi{e vitamina i vo}a.

Za poslu`ivawe:

Tjestenina i patlixani u pivu

40 g

narendanog parmezana

7,5

Blizanci
(21.5 - 21.6)
Trudite se da zavr{ite ono {to ste zapo~eli i da ne prihvatate previ{e poslova u isto vrijeme. Stavite akcenat i dajte prednost kvalitetu, a ne kvantitetu. Ako kupujete stvari za ku}u ili namje{taj, pazite da ga ne preplatite.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
U posqedwe vrijeme uspostavqate dosta novih poslovnih kontakata, koji }e vam vrlo brzo donijeti perspektivnu ponudu. Razgovarajte iskreno sa voqenom osobom o problemima koji optere}uju zajedni~ki `ivot.

U~ewe djece zahvalnosti
U~ewe zahvalnosti u ranom djetiwstvu omogu}uje pogled na svijet, koji }e pozitivno uticati na ~ovjeka do kraja `ivota, navode stru~waci
zahtijeva da djecu ohrabrujemo da svakog dana izraze zahvalnost za jednu stvar koja im je najva`nija. - Zahvaqujte glasno i ~esto, da bi djeca u~ila na primje ru. Re ci te im hva la za zagrqaj, zahvalite u~iteqici {to brine o va{em djetetu, zahvalite blagajnici u trgovini {to vam je pomogla oko kupovine i sli~no. te djecu u volontirawe, jer je to najboqi na~in da djeca vide zahvalnost na djelu. Djeca mogu da osjete da pomagawe drugima izaziva dobar osje}aj u nama, ali i toplinu zahvalnosti onih kojima smo pomogli. - Zadajte im zadu`ewa, jer }e tako najboqe nau~iti kako je wihov zadatak dio grupnog rada te da se treba potruditi da bi dobili rezultat. Ovaj metod idealno funkcioni{e kod raspodjele ku}nih poslova. - Pro na |i te sop stve nu zahvalnost za stvari koje vas okru`uju. Kada djeca ~uju rije~i poput “Maks je tako dobar pas” ili “danas je tako lijep dan”, nau~i}e da obra}aju pa`wu na male stvari u `i vo tu i ka ko o wima da promi{qaju i u wima u`ivaju.

Rak
(22.6 - 21.7)
Va{e poslovne aktivnosti zahtijevaju od vas mnogo vi{e anga`ovawa. Po~nite kona~no da se bavite sobom i stvarima koje vi `elite. Boravite vi{e u prirodi i na svje`em vazduhu.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Neke va{e ideje mogu da iza|u u javnost ili }ete imati kontakte sa qudima iz javnog `ivota. S obzirom na to da je na pomolu nova qubav, treba da budete pristupa~niji i opu{teniji. Dobro se osje}ate i vrlo ste raspolo`eni.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Studija za studijom potvr|uju da su qudi koji praktikuju zahvalno razmi{qawe zdra vi ji, sre }ni ji i za do voqniji `ivotom. Dodatna istra`ivawa na univerzitetu u Kaliforniji pokazala su da benefiti zahvalnog `ivotnog stava tako|e ukqu~uju: vi{i nivo optimizma, vi{e velikodu{nosti i spremnosti na pomo} drugima, mawu fokusiranost na materijalne stvari. Osim toga, otkriveno je da djeca koja praktikuju zahval no ra zmi{qawe ima ju po zi ti vni ji odnos pre ma {koli i porodici. U~ewe zahvalnosti u ranom djetiwstvu omogu}uje pogled na svi jet ko ji }e pozitivno uticati na ~ovjeka do kraja `ivota. Kako to u~initi? Stru~waci ka`u da je najefikasniji na~in da i sami bu de te po zi ti van pri mjer. Ukoliko djeca ~esto od rodi-

teqa ~uju rije~i “hvala ti” i sama }e ih usvojiti. Osim toga, budite zahvalni za stvari, osobe i druge dragocjenosti iz va{eg `ivota, pa }e se i mali{ani ~e{}e prisjetiti divnih stvari u svom `ivotu zbog kojih treba da budu zahvalna. Zahvalnost se ne izra`ava samo rije~ima hvale, ve} i pozitivnim komentarima na doga|awa i pojave u okolini. Zahvalnost je kada ka`ete: “Sre}an sam {to si dobar u {koli“ ili “Veselim se na{em vikendu“ ili “Kako fino miri{e ovaj cvijet“. Neki od dodatnih metoda koji mo`ete da koristite su: - Pitajte djecu na kraju dana {ta ih je toga dana najvi{e razveselilo. Podstakni te di je te da utis ke o sre}i zapi{u i u dnevnik te da za wih budu zahvalna. - Dnevna doza zahvalnosti najboqi je opis metoda koji

PO@EQNI primjeri zahvalnosti na djelu
- Organizujte porodi~ni ritual kojem je naglasak na osje}aju zahvalnosti. To mo`e biti i obi~na porodi~na ve~era, tokom koje }e svaki ~lan po ro di ce spo me nu ti ne ku stvar, doga|aj ili osobu zbog koje je zahvalan. - Volontirajte i ukqu~i-

Lav
(22.7 - 22.8)
Uradite ono {to smatrate da je ispravno, a ne ono {to vam se predla`e. Ne precjewujte se i nemojte prihvatati vi{e nego {to mo`ete da ispunite. Bi}ete prijatno iznena|eni kada vidite da va{ trud nije bio uzaludan.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Nau~ite da cijenite ono {to imate i da time budete zadovoqni. Treba da budite energi~niji i spremni da se dodatno anga`ujete, ako `elite da ostvarite qubavnu vezu. Pru`ite podr{ku nekome od prijateqa.

Djevica
(23.8 - 23.9)
Mada ste ve} planirali promjene na poslovnom planu, desi}e se ono {to najmawe o~ekujete i to u va{u korist. Najboqe biste ste se osje}ali kada biste sa porodicom oti{li na neko putovawe ili u prirodu.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Osoba koja }e vam uskoro u}i u `ivot ve} zaokupqa svu va{u pa`wu i energiju. Treba br`e da reagujete i ostavite kontakt. Nemojte pretjerivati u fizi~kim aktivnostima i prona|ite malo vremena i za odmor.

RJE[EWE: SLAMKA, OKREPA, PETROPAVLOVSK, IB, STIL, OBRIS, REY, A, TPI, INA, IDEM, [ER, SPAK, T, KASTRIOTI, O, U, DRVENGRAD, V, SVETI MARUT, M, MILETA, I, O, PRARIBA, V, SO^IVICA, EKIPA, A TIM, NU, O, O, IDO, SMIQANA, IR.

26 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Narodna biblioteka Srbije

Momo Kapor, IVANA

Dobrica ]osi}, VREME SMRTI

FOTO: AGENCIJE

Pi{talu uru~ena nagrada
BEOGRAD - Nagradu za najboqu kwigu u mre`i javnih biblioteka Srbije ju~e je Vladimiru Pi{talu za kwigu “Tesla, portret me|u maskama“ uru~io ministar kulture Srbije Neboj{a Bradi}. Poveqa i nov~ani iznos uru~eni su Pi{talu i wegovom izdava~u Nenadu [apowi (“Agora“) u atrijumu Narodne biblioteke Srbije, u okviru proslave 178. godi{wice osnivawa ove institucije. Ministar Bradi} je, ~estitaju}i Dan biblioteke, najavio da }e wena rekonstrukcija biti zavr{ena do kraja 2010. godine, jer su u tu svrhu izdvojena zna~ajna sredstva. Zahvaquju}i na priznawu, Pi{talo je rekao da je pri znawe bibliotekara za wega su{tinsko, jer ovo je na gra da stru~waka i ~italaca. - Oda nost ~i ta la ca bi bli ote ka {i rom Srbije ~ini mi posebnu ~ast - istakao je Pi{talo.
Vladimir Pi{talo i Neboj{a Bradi}

Brajan Sjuel

Brajan Sjuel, britanski likovni kriti~ar

Arheolo{ko otkri}e

Prona|ena glava Amenhotepa Tre}eg
KAIRO - Yinovska glava faraona Amenhotepa Tre}eg, isklesana u crvenom granitu prije 3.000 godina, prona|ena je u wegovom hramu u Lukso ru, sa op {ti lo je egipatsko Ministarstvo kulture, a prenosi Mondo. - Glava visoka dva i po metra prona|ena je netaknuta navodi se u saop{tewu {efa Odjeqewa za antikvitete Zahija Havasa. On je dodao da je rije~ o remek-djelu velike umjetni~ke vrijednosti, kraqevom portretu prefiwenih i mladala~kih crta lica. Na gla vi su jo{ tra go vi crvene boje, a ona se nalazila na vi so koj sta tui ko ja je kraqa predstavqala u stoje}em polo`aju, ruku prekr{tenih na gru di ma, sa kraqevskim insignijama u rukama.

Mimara varalica, muzej sramotan
Mimara je promi{qeno varao i falsifikovao. Jedino {to sam mogao da zakqu~im je da je Mimara bio nepovrediv u staroj Jugoslaviji zbog prijateqstva s Titom, naglasio Sjuel
PRIREDIO: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

ZA GREB - Mi ma ra je promi{qeno lagao i falsifikovao umjetni~ka djela, a to mu je uspijevalo zbog politi~kih veza. Wegov je muzej po toj obmani i falsifikatima je din stven u Evropi i Americi. Ovo tvrdi slavni britanski likovni kriti~ar Brajan Sjuel, ~iji je tekst u nedavno objavqenoj mo no gra fi ji “Croatia: Aspects of Art, Architecture and Cultural Heritage“ iza zvao mno go po le mi ka u hrvatskoj javnosti. Naime, osim tekstova vode}ih britanskih, ameri~kih

O{tar jezik
“Sarajevska zima“

i hrvat skih stru~waka o hrvatskoj kulturi, pa`wu javnosti posebno je privuklo Sjuelovo istra`ivawe zagreba~kih muzeja, u kojem Antu Topi}a Mimaru naziva varalicom, a wegov muzej sramotu Hrvatske. Tu staru sumwu koja “ispliva“ svakih nekoliko godina Sjuel je istra`ivao u ~estim posjetama Hrvatskoj i wenim muzejima, a u Zagrebu je, kako pi{e, prvi put bio 1975. godine i od tada se u wega vra}ao nebrojeno puta. - Prvi put sam vidio Mimarinu zbirku u Vili Zagorje 1983. godine, a za wu sam prvi put ~uo 1967. godine. Tada sam upoznao jednog od Mimarinih posrednika, ~ovjeka koji je radio s Mimarom za

vrijeme rata i u poslijeratnim, haoti~nim godinama obja{wava Sjuel.

OJADIO wujor{ki Metropoliten
Kako tvrdi, posao tog posrednika je bio da jako jeftino kupuje slike impresivne veli~ine i motiva. Slike koje su se jednostavno mogle “poboq{ati“ dodatkom la`nih i vrlo ambicioznih potpisa. - Ovo vrijedi i za ve}inu Mimarinih slika, ali ne za sve, kao {to sam i naveo u kwizi. Kao dobre primjere tih falsifikata u kwizi sam naveo takozvanog “Rafaela“, te dvostrano remek-djelo “Sv. Petar na postoqu“, jedan od Mimarinih darova

Zatvoren festival
SARAJEVO - Prigodnim programom u sarajevskom Domu mladih ju~e je zatvoren 26. me|unarodni festival “Sarajevska zima“, javile su agencije. Tokom ovogodi{we “Sarajevske zime“ poklonicima kulture i festivalskoj publici predstavilo se vi{e od 1.500 umjetnika iz 49 zemaqa, a realizovano je 129 razli~itih programa. Direktor festivala Ibrahim Spahi} izrazio je zadovoqstvo {to su kulturni sadr`aji obuhva}eni repertoarom nai{li na dobar prijem kod publike i posvjedo~ili da kultura mo`e i treba da bude alternativa i odgovor na pitawe “[ta sad”, koje je, ujedno, bilo i moto ovogodi{weg festivalskog izdawa. Festivalskoj publici sino} su se predstavili umjetnici Mes tnog gle da li{ ~a qubqanskog mjuziklom “Bu |ewe proqe}a“ u Narodnom pozori{tu. U ga le ri ji “No vi hram“ otvorena je izlo`ba “Pros tor“ po vo dom 100. go di{wice ro |ewa sli ka ra Vo je Dimitrijevi}a.

Brajan Sjuel vi{e od 30 godina pi{e kritike za “The Evening Standard“. Dobitnik je brojnih novinarskih i kriti~arskih nagrada. Sjuelove kritike ~itane su zbog wegovog velikog znawa, detaqnih recenzija i opse`nog vokabulara, ali i o{trog jezika.

Muzej "Mimara" u Zagrebu

Galeriji [trosmajer - istakao je Sjuel. La `na pri ro da ve }i ne Mimarine kolekcije, dodao je on, lako se otkriva svakom i mal~ice iskrenom istra`iva~u istorije umjetnosti. Iako nikada nije li~no sreo Antu Topi}a Mimaru, obja{wava kako je kolekcionar postao ozlogla{en ve} 1963. godine, kada je Metropoliten muzeju, za 600 hiqada dolara, prodao sredwovjekovni krst od slonova~e “The Bury St. Edmunds“, oko kojeg se i danas vode mnoge polemike. Po wegovim saznawima, Mimarina zbirka jedinstven je primjer prevare u Evropi i Americi. Drugi kolekcionari, a kao dobar primjer navodi [trosmajera, pravili su gre{ke u atribucijama, ali sasvim nenamjerne. - Mimara je radio sasvim suprotno. On je promi{qeno varao i falsifikovao. Jedino {to sam mogao da zakqu~im je do je Mimara bio nepovrediv u staroj Jugoslaviji zbog prijateqstva s Titom naglasio je Sjuel.

Me|unarodni filmski festival u Beogradu

BEOGRAD - Film “Metastaze“ Branka [mita pobjednik je ta kmi ~ar skog programa “Evropa van Evrope“ na ovogodi{wem, 38. FEST-u, koji je zavr{en sino} u Beogradu, javile su agencije. U tom ciklusu prethodnih dana je u Dvorani kulturnog centra prikazano osam filmova iz Srbije, Hrvatske, Rusi je, Jer me ni je, Ukra ji ne, Turske, Albanije i Izraela.

Trijumf filma "Metastaza"
Odluku o pobjedniku donio je `iri ~iji su ~lanovi filmski kriti~ar magazina “Varajeti“ Alisa Sajmon, makedonska glumica i producent Labina Mitevska i filmski kriti~ar lista “Politika“ Dubravka Laki}. @iri Fipresci Srbija, koji su ~inili Marjan Vujovi}, Jasmina Prodanovi} i Vladimir Yudo vi}, za naj boqi film 38. FEST-a proglasio je izraelsku ratnu dramu “Liban“ Samuela Maoza.

“LIBANU“ nagrada Fipresci Srbija
Nagrada “Neboj{a \ukeli}“, koju dodjequje Udru`ewe filmskih novinara i kriti~ara, pripala je filmu “[irom otvorenih o~iju“ Haima Tabakmana.

Na 38. FEST-u, koji je po~eo 19. februara, u vi{e programskih cjelina prikazana su 63 filma u selekciji umjetni~kog direktora festivala Miroquba Vu~kovi}a. Posqedweg dana u Centru “Sava“ na premijernom repertoaru prikazani su hrvatski film “Vjerujem u an|ele“ Nik{e Svili~i}a i evropska koprodukcija “Papa Jovana“ u re`iji Sonke Vortman.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 27

Stiv Karel i Sa{a Baron Koen uru~uju “Oskare“
LOS AN\ELES - Ameri~ki glumci Stiv Karel, Tina Fej i wihov engleski kolega Sa{a Baron Koen bi}e me|u zvijezdama koje }e uru~ivati zlatne statuete na sve~anoj dodjeli “Oskara“ u martu, javile su agencije. Ameri~ka akademija za film saop{tila je da }e nagrade 7. marta nekima od dobitnika predati i komi~ari Ben Stiler i Xejson Bejtman. Sa{a Baron Koen i Xejson Bejtman prvi put }e uru~ivati “Oskare“, dok su Karel, Tina Fej i Stiler ve} imali to iskustvo.

Premijera “@enidbe i udadbe“ u Narodnom pozori{tu Republike Srpske

Vijesti
Dom omladine

Po Sterijinom receptu
Likove komedije “@enidba i udadba“ mo`emo do`iveti sasvim i kao karaktere dana{wih velikih promena, rekla rediteqka \ur|a Te{i}
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Sedmica wema~kog filma
BAWA LUKA - Sedmica wema~kog filma u organizaci ji Ge te in sti tu ta bi }e odr`ana u bawolu~kom Domu omladine od 8. do 13. marta. U toku manifestacije bi}e predstavqeno {est wema~kih filmova o na{em vremenu i otu|ewu. Posjetioci }e imati priliku da pogledaju vi{e na gra |i va ne fil mo ve: “@ivot drugih“, “Na drugoj strani“, “Jela“, “Popodne“, “Spava~“ i “Sofi [ol”. Sve projekcije po~iwu u 20 ~asova, a ulaz je besplatan.

BAWA LUKA - Predstava “@enidba i udadba“, koja je premijerno izvedena u petak na velikoj sceni Narodnog pozori{ta Republike Srpske, do no si zdrav smi jeh po re cep tu Jo va na Sterije Popovi}a. Poznatu Sterijinu komediju re`irala je Beogra|anka \ur |a Te {i}, ko ja ve} nekoliko sezona uspje{no sara|uje sa Narodnim pozori{tem. Na scenu ovog teatra postavila je predstave “Dom Bernarde Albe“, “Gospo|ica Julija“ i “Tri sestre“. U gluma~koj ekipi predstave su Nata{a Ivan~evi}, Aleksandar Stojkovi}, Dragoslav Medojevi}, Swe`ana [ti ki}, Bran ko Jan ko vi}, Qiqana ^e ki} i Sla |a na Zrni}. Publika je burnim i dugotrajnim aplauzom pozdravila glumce, dokazuju}i jo{ jednom da stare komedije jo{ us pje {no na la ze put do qubiteqa pozori{ta. “@enidba i udadba“ otvorila je vrata jednog malog palana~kog svijeta, gdje se odlazak na vjen~awe smatra prioritetom u svakoj ku}i. Swe`ana [tiki} u ulozi uda va ~e Ju le i Bran ko Jan ko vi} kao po ten ci ja li mlado`ewa Lazar nasmijali su publiku do suza. Sve sim pa ti je pu bli ke dobili su i Nata{a Ivan~evi} i Dragoslav Medojevi} u ulozi mladinih roditeqa. Je-

London

Ralf Fajns u “Ujka Vawi“
LON DON - Bri tan ski glumac Ralf Fajns igra}e u novoj pozori{noj adaptaciji drame “Ujka Vawa“ Antona Pa vlo vi ~a ^e ho va, objavio je list “Varajeti“. Novu adaptaciju ^ehovqeve drame napisao je britanski dram ski pi sac Alan Ej kborn. Ko mad, ko ji }e se izvoditi u Londonu od qeta 2011, re`ira}e Metju Varhus. Ejkborn, koji je u karije ri na pi sao 73 ko ma da, premjestio je radwu “Ujka Vawe” iz Rusije u Lejk Distrikt na sjeveru Engleske.

Scena iz predstave "@enidba i udadba"

FOTO: NARODNO POZORI[TE RS

dnako dobro gluma~kom zadatku odgovorili su Aleksandar Stojkovi} kao provodayija, Qiqana ^eki} kao kuma~a i Sla|ana Zrni} kao tetka.

MRA^NA komedija sredine
Polaze}i od duhovite situacije gdje roditeqi poku{avaju da udaju k}er koja se pribli`ava tridesetoj godini, preko nespretnih po-

Sterija
Jovana Steriju Popovi}a smatraju osniva~em srpske drame. Prvi je i jedan od najboqih srpskih komediografa. Mnogo je va`niji kao komediograf, jer se tek tu sa uspjehom ogledao wegov kwi`evni talent. Prva mu je komedija “La`a i parala`a“, zatim “Tvrdica“, “Pokondirena tikva“, “Zla `ena“, sve komedije karaktera. Od komedija naravi najboqe su mu: “@enidba i udadba“, “Kir Jawa“, “Rodoqupci“ i “Beograd nekad i sad“.

teza mlado`ewe, pa do bra~nih sce na, pu bli ka je po pra ti la pred sta vu sa smi jehom i aplauzom. Kostimi su djelo Ivane Jo va no vi}, sce no gra fi ja Dragane Purkovi}-Macan, a asistent rediteqa je student Aka de mi je umje tnos ti u Bawoj Luci Jelena Topi}. - Sterijino vreme, sredinu 19. ve ka, obe le `i le su krupne dru{tvene promene prethodnog perioda - prelaska iz feudalizma u kapitalizam. Prilikom svake krupne promene sistema doga|a se i fenomen stvarawa nove dru{tvene klase. Likove komedije “@enidba i udadba“ mo`emo, tom logikom, do`iveti sasvim i kao karaktere dana{wih velikih promena rije~i su rediteqke \ur|e Te{i}.

Ona dodaje da je “@enidba i udadba“ mra~na komedija sredine. - Likovi, ba{ kao i danas, imaju dvostruki, trostruki, petostruki li~ni moral, a kao osnovno sredstvo provodayisawa koriste la`. Ova komedija nije kritika braka iz interesa. Ona je kritika braka

iz sitnih, palana~kih, malogra|an{tinom, primitivizmom i prostaklukom obolelih interesa - isti~e \ur|a Te{i}. Sude}i po prvim reakcijama publike i dozi smijeha kojom je popratila prvo izvo|ewe “@enidbe i udadbe“, bi}e to predstava sa dugim `ivotom.

Beograd

Djela [enk-Ro{
BEOGRAD - U Italijanskom in sti tu tu za kul tu ru prvi put }e se beogradskoj publi ci pred sta vi ti aus trij ska umje tni ca \i na [enk-Ro{ izlo `bom pod na zi vom “Me ta mor fo si Fi orentine“ od sutra, javqa Tanjug. Iz Ita li jan skog instituta za kulturu je saop{teno da slikarstvo za autorku predstavqa svojevrsni izraz wene du{e, a istovremeno na apstraktan na~in odra`ava i wen stav prema dru{tvenim i politi~kim temama.

Qiqana ^eki} i Nata{a Ivan~evi}

Muzej Republike Srpske

Francuske filmske nagrade “Cezar“

Dajak na Vrbasu
BAWA LUKA - Izlo`ba fotografija o dajaku, vrbaskom ~amcu, bi}e otvorena u Muzeju Republike Srpske u srijedu u 19 ~asova. Autor izlo`be je nastavnik fotogra fi je u Te hno lo {koj {ko li u Bawoj Luci Slobodan Ra{i} Bobara. Na izlo`bi bi}e izlo`eno nekoliko stotina fotografija: dajak-~amac sa Vrbasa na 52, a rijeka Vrbas na 365 fotografija. Posjetioci }e vidjeti i istorijat nastanka dajaka, te izlo`en autenti~ni ~amac dajak “delfin“. Bi}e prezentovani i video-zapisi i film “Du`ina“ u trajawu od osam minuta, na temu “Dajak - vrbaski ~amac“. Izlo`bu }e otvoriti novinar Zoran [imunovi}. Izlo`ba u Muzeju Republike Srpske je poeti~na pri~a o jednom posebnom ~amcu, rijeci i ~ovjeku. Za razliku od drugih rijeka, Vrbas posjeduje autenti~an ~amac koji pripa da sa mo ovoj li je poj i hi ro vi toj rijeci. D. Vu.

Trijumf “Proroka“
PARIZ - Film “Prorok“ @aka Odijara trijumfovao je na dodjeli fran cus kih fil mskih na gra da “Cezar“ sa osvojenih devet trofeja, javile su agencije. “Prorok“ je, na 35. dodjeli “Cezara“ odr`anoj u subotu uve~e u Parizu, dobio, izme|u ostalih, priznawa za najboqi film i za re`iju. Glavni junak Odijarovog ostvarewa Tahar Rahim napravio je isto rij ski po dvig osvo jiv {i “Ce zare“ i za glavnu ulogu i za najve}u nadu me|u glumcima. “Prorok“ je imao 13 nominacija, a osvo jio je na gra de i za mu {ku epizodu (Nils Arestrup), za scenario, kameru, monta`u i scenografiju. Izabel A|ani dobila je svog petog “Cezara“ za glavnu ulogu, za rolu u filmu “La journee de la jupe“. Klint Istvud je za “Gran Torino“ osvojio “Cezara“ za najboqi strani film, a nagradu je u primio wegov sin Kajl, autor muzike za taj film.

Muzi~ki maraton

[openu u ~ast
BEO GRAD - Mu zi ka poqskog ro man ti ~a ra, “pje snika klavira“ Frederika [opena (1810-1849), na dan 200. go di{wice wego vog ro|ewa 1. marta, izvodi}e se {irom svijeta, a Beograd se pro sla vi ju bi le ja pri dru`uje muzi~kim maratonom od podneva do pono}i, javio je Tanjug.

28 ponedjeqak, 1. mart 2010.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

1

dje~ak

djevoj~ice

Pokrivenost kanalizacionom mre`om podru~ja Bawe Luke

Nekontrolisani ispusti zaga|uju okolinu i Vrbas
Kreditom su obezbije|ena sredstva za izgradwu kolektora na lijevoj i desnoj obali Vrbasa kroz Novoseliju, u du`ini od oko deset kilometara, a iz ovih sredstava bi}e finansirana i izgradwa dijela gradskog kolektora lijevom obalom Vrbasa, naglasio Budimir Balaban
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

Pokrivenost kanalizacionom mre`om na podru~ju Bawe Luke je svega oko 45 do 50 odsto, a registrova no je 16 ne kon tro li sa nih ve }ih ispus ta kanalizacije du` obje obale rijeke Vrbas, od Novoseli je do Ade, {to kon stan tno ugro `a va `i votnu sredinu. Potvr|eno je ovo “Glasu Srpske“ iz Odjeqewa za komunalno-stambene i poslove sao bra }a ja i Odjeqewa za in spe kcij ske po slo ve u Admi nis tra ti vnoj slu `bi grada. - Pro cjewuje se da je u urbanom podru~ju grada kanalizacionom mre`om obuhva }e no 60 od sto stanovni{tva, a preostali dio uglavnom koristi septi~ke jame. Kvarovi na mre`i su ~esti usqed dotrajalosti, ali i ne od go vor nog po na {awa korisnika - rekao je na~elnik Odjeqewa za komunal no-stam be ne i po slo ve

sao bra }a ja Bu di mir Ba la ban. Ka ko je re kao, da bi traj no bi lo rije{eno pi tawe odvo|ewa otpadnih voda sa ci je log pros to ra gra da, po tre bno je da bu de izgra|en glavni kolektor uz rijeku Vrbas, koji bi prihvatio sve otpadne vode iz ostalih kolektora i odveo ih do postrojewa za pre~i{}avawe. - Ovaj projekat iziskuje ogro mna sred stva, ko ja ni grad Bawa Lu ka ni Vla da RS u ovom trenutku ne mogu da iz dvo je, te je po tre bno tra `i ti dru ge izvo re fi nansirawa, grantove, kredite... - istakao je Balaban. Prema prijedlogu buyeta za 2010. godinu planirana su sredstva za zavr{etak izgradwe ko le kto ra [i ro ka rijeka i kolektora u ulici Rade Radi}a. - Putem kredita obezbije |e na su sred stva za iz gradwu kolektora na lijevoj i desnoj obali Vrbasa kroz Novoseliju, u du`ini od oko

Trenutno u upotrebi devet kolektora

FOTO: ARHIVA

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

KAZNE
- Na osnovu Zakona o vodama nov~ana kazna za prekr{aj ispu{tawa otpadnih voda bez tretmana za pravna lica iznosi od 3.000 do 9.000 maraka, za odgovorno lice u preduze}u od 1.000 do 3.000 maraka, za pojedinca, koji samostalno obavqa djelatnost, odnosno vlasnika radwe, od 2.000 do 6.000 maraka i za fizi~ko lice od 500 do 1.500 maraka - rekao je Novak Petra{ i dodao da je u toku 2009. godine Vodna inspekcija izvr{ila 630 inspekcijskih nadzora i izdala 37 prekr{ajnih naloga, kojima su izre~ene kazne u iznosu od 13.320 maraka.

de set ki lo me ta ra sa obje stra ne Vrba sa. Iz gradwa ovih kolektora je neophodna zbog za{tite vodozahvata u Novoseliji. Tako|e iz ovih sredstava bi}e finansirana izgradwa dijela gradskog kole kto ra li je vom oba lom Vrbasa - naglasio je Balaban.

NEOPHODNA izgradwa glavnog kolektora
Pre ma po da ci ma Odjeqewa za inspekcijske poslove odvo|ewe otpadnih voda

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

sa podru~ja grada obavqa se putem devet kolektora, {est odvojenih sistema i tri podsis te ma, sa is to to li ko ispusta u vodotok Vrbas. - To su sistemi Lazarevo I, Lazarevo II, Rosuqe, Aleja Svetog Save, Dje~ija bolnica, Tranzit, “Venecija“, Nova ko vi }i i Star ~e vi ca pojasnio je na~elnik Odjeqewa za inspekcijske poslove Novak Petra{. On je dodao da se razlikuju tehnolo{ke otpadne vode ko je mo ra ju pro }i pred tre tman pri je ispu -

{tawa u kanalizaciju. - S obzirom na stawe u privredi, najve}i zaga|iva~i rijeke Vrbas u ovom trenutku su ipak otpadne vode iz doma}instava - rekao je Petra{. Kanalizaciona mre`a u gradu datira od 1912. godine. Dana{wi sistem, mje{ovi tog i se pa ra tnog ti pa, uku pno je du ga ~ak oko 150 ki lo me ta ra. U pe ri odu od 2000. do 2009. godine grad je izgradio vi{e od 50 kilometara fekalne kanalizacione mre`e.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ VUKODLAK - horor/triler re`ija: Xo Xonston uloge: Benisio del Toro, Entoni Hopkins, Emili Blant termini: 19, 20.30, 22.30. PERSI XEKSON I OLIMPIJCI: KRADQIVAC MUWA - avantura/fantastika re`ija: Kris Kolambus uloge: Logan Lerman, Rosario Dovson, Uma Turman, Pirs Brosnan termini: 15. 30, 18, 21 ARTUR I MALTAZARDOVA OSVETA animirani/sinhronizovan re`ija: Luk Beson uloge: Fredi Hajmor, Mia Ferou, Robert Stanton termini: 16.55, dodatni termini subotom i nedjeqom u 12.30 i 13.30 U VAZDUHU - romansa, crna komedija re`ija: Xejson Rajtmen uloge: Xorx Kluni, Ana Kendrik, Xejson Bejtmen termini: 21.30 PRINCEZA I @ABAC - animirani/sinhronizovan re`ija: Ron Klements, Xon Masker glasovi: Vanda Vinter, Ivan Glovacki, Dra`en Bratuli}, Mladen Badovinac, Ana Kraqevi}, Qubomir Kereke{ termini: subotom i nedjeqom u 12 i 16.30 AVATAR - sf spektakl (3D) re`ija: Xejms Kamerun uloge: Sem Vortington, Zoi Saldan, Stipen Leng termini: 18.30 PRI^A O IGRA^KAMA (3D) - animirani re`ija: Xon Laseter, A{ Brenon, Li Ankrih glasovi: Kre{imir Miki}, Ranko Zidari}, Pjer Meni~anin termini: subota i nedjeqa u 14 ~asova NARODNO POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “Gospo|a ministarka“ komedija Branislava Nu{i}a, Velika scena, ve~eras u 20 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS “Metro - pri~e iz bijelog svijeta“ Miroqub Nedovi} re`ija: Jovica Pavi}, Ve~erwa scena “Ateqe 333”, 2. mart u 19 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba fotodokumenata - slike razorene Bawe Luke poslije zemqotresa 1969. godine Izlo`ba fotografija: “Sje}awe na budu}nost“, autor: Aleksandar Sa{a Grandi} GALERIJA “UDAS“ Izlo`ba eksperimentalne fotografije “Tragovi svjetlosti“, autor: Sr|an Kosi}, 21. mart, termini: 9 15 ~asova

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 29

U hajci na ^emernici ubijena dva vuka
U akciji “^emernica 2010“, koju je organizovalo Lova~ko udru`ewe “Zmijawe“ ubijena su dva vuka. Ovogodi{wa hajka na vukove okupila je oko 500 lovaca, me|u kojima su bili i gosti iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Iz lova~ke organizacije “Zmijawe“ saop{tili su da su zadoFOTO: S. ILI]

voqni ovogodi{wom hajkom, koja je, za razliku od prethodne dvije, bila uspje{na. Hajka na vukove odr`ana je na obroncima planina ^emernica i Tisovac. N. L.

GRADSKE VIJESTI
HELIODROM na Paprikovcu vlasni{tvo grada

Doma}instva ~ekaju prikqu~ak na vodovod
Oko 150 doma}instava u [argovcu nije prikqu~eno na gradsku vodovodnu mre`u i to je jedan od prioriteta ove mjesne zajednice u 2010. godini. Ovo je za “Glas Srpske“ potvrdio predsjednik Savjeta gra|ana MZ [argovac Ostoja Veselinovi}. - To je “goru}i“ problem u ovoj MZ, a nadamo se da }e prikqu~ivawe na gradsku vodovodnu mre`u po~eti u toku ove godine, u sklopu izgradwe dva rezervoara na Tuwicama, pumpne stanice “Tuwice“ i potisnog cjevovoda - dodao je Veselinovi}. Iz gradske uprave su rekli da }e sredstva za realizaciju ovog projekta, koja se procjewuju na nekoliko miliona maraka, obezbijediti putem kredita. S. G.

Heliodrom ~eka upravnika i helikoptere

Grad nije podnio zahtjev Direkciji za civilno vazduhoplovstvo

Wegovawe tradicije i Ko~i}evih djela
O~u vawe ri je ~i i dje la naj ve }eg pis ca sa ovih prostora Petra Ko~i}a, kao i odr`avawe veza sa svim Zmijawcima bili su osnovni ciqevi de ve te ma ni fes ta ci je “Zmi jawsko ve ~e“, ko ja je odr`a na u bawolu~koj Ugostiteqskoj {koli. - Zna~aj manifestacije je prije svega u tome da omladini prenesemo tradiciju pret ho dni ka. ^ast nam je {to su na{i dragi gosti bi li ~la no vi udru `ewa “Zmijawe“ iz Ka}a u Vojvodi ni. Oni ~u va ju obi ~a je svojih predaka koji su `ivjeli u Zmijawu sredinom pro{log vijeka - rekao je pred sje dnik Udru `ewa “Zmijawe“ Nedeqko ^ubrilovi}. Kako je istakao, najve}i problem za rad Udru`ewa predstavqaju finansije, pa najavqivana rekonstrukcija Ko~i}eve ku}e, koja bi imala veliki zna~aj za kulturu i turizam ovog regiona, ne}e biti zavr{ena ove godine. M. H.
FOTO: N. LUGI]

Na jednoj od sqede}ih skup{tinskih sjednica bi}e odlu~eno kome }e grad dati heliodrom na kori{}ewe i upravqawe. Poslije toga bi}e predat zahtjev za dobijawe dozvole, rekao Milenko [aji}
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Heliodrom jo{ bez dozvole za letove
koji je odr`an jo{ prije dva mjeseca. - Tada je bilo rije~i da pri Administrativnoj slu`bi gra da tre ba da bu de oformqeno posebno odjeqewe, koje bi se bavilo funkcionisawem heliodroma, ali ni{ta nije precizno definisano - istakao je ]opi}. jednoj od sqede}ih skup{tinskih sjednica odlu~i}e se kome }e ga grad dati na kori{}ewe i upravqawe. Poslije toga bi}e predat zahtjev za dobijawe dozvole - rekao je [aji}. He lio drom za uzi ma po vr{inu od 1.600 metara kvadra tnih, a u sklo pu wega nalazi se i objekat monta`nog tipa. Za izgradwu heliodroma iz gradskog buyeta 2008. godine izdvojene su 182.952 marke. - Monta`ni objekat je tehni~kog karaktera i slu`i za smje{taj opreme i druge tehni~ke aktivnosti za normalno funkcionisawe heliodroma pojasnili su iz Administrativne slu`be grada. Kako su rekli, za potrebe heliodroma postoje}a saobra}ajnica kod Klini~kog centra produ`ena je za 30 metara, a postoje}i plato uz ulicu Dr Jovana Ra{kovi}a za 12 kvadratnih metara. - Produ`ewem saobra}ajnice ostvarena je direkta veza sa Klini~kim centrom. Na taj na~in stvoreni su uslovi da helikopteri nesmetano slije}u dawu i no}u i da se koriste u prilikama kada je to potrebno - re kli su iz Odjeqewa za stambeno-komunalne i poslove saobra}aja.

Heliodrom, koji je jo{ 2008. godine izgra|en na platou Klini~ko-bolni~kog centra Paprikovac, jo{ uvijek nema dozvolu za letove Direkci je za ci vil no vaz du ho plovstvo BiH, zbog ~ega ne mo`e normalno da funkcioni{e. Pot vrdio je to za “Glas Srpske“ direktor Republi~ke direkcije za civilnu vazdu{nu plovidbu RS Damir ]opi}. - Prema na{im saznawima, Administrativna slu`ba grada Bawa Luka jo{ nije predala zahtjev za dobijawe dozvole od Direkcije, da bi heliodrom bio registrovan i po~eo funkcionisati - rekao je ]opi}. Prema wegovim rije~ima, jo{ nije ni{ta realizovano od zakqu~aka sa sastanak predstavnika grada i Direkcije,

HELIKOPTERSKO sleti{te izgra|eno 2008.
Portparol Administrativne slu `be gra da Mi len ko [aji} potvrdio je da gradska uprava jo{ uvijek nije predala zahtjev za dobijawe dozvole od Direkcije za civilno vazduhoplovstvo, jer heliodrom jo{ nikome nije dodijeqen na kori{}ewe i upravqawe. - Heliodrom na Paprikovcu je u vlasni{tvu grada. Na

Zna~aj
- Heliodrom je prvenstveno namijewen za potrebe prevoza Hitne pomo}i, spasila~kih slu`bi i Civilne za{tite u vanrednim situacijama, kada treba ukazati pomo} ugro`enima i prevesti ih helikopterom. Koliki je wegov zna~aj, na to ne treba tro{iti rije~i - rekli su iz Administrativne slu`be grada.
Mali{ani se predstavili igrama sa Zmijawa

Ambulanta bez rampe za invalide
Ambulanta porodi~ne medicine u Novoj varo{i nema ulazno-silaznu rampu za invalidna lica, {to im predstavqa prepreku na putu do qekara. - Na zahtjev velikog broja stanovnika na{e mjesne zajednice uputili smo inicijativu Administrativnoj slu`bi grada, da bismo olak{ali svakodnevicu invalidima. To je jedan od prioriteta na{e MZ za ovu godinu - rekao predsjednik Savjeta gra|ana mjesne zajednice Nova varo{ Manojla Zrni}. Iz bawolu~kog Doma zdravqa su poru~ili da se umjesto rampe planira ugradwa lifta. - Pos tavqawe ram pe u No voj va ro {i ni je te hni ~ki izvodqivo, te je planirana ugradwa lifta. Realizaciju ovog projekta ko~i nedostatak sredstava - rekla je portparol Doma zdravqa Du{ica Stankovi}. S. J.

ANKETA
[ta Bawolu~ani misle o nelegalnim objektima?

Treba stati ukraj “divqoj“ gradwi
Davorin Torbica, student
Smatram da treba stati ukraj “divqoj“ gradwi i sve bespravno izgra|ene objekte sru{iti. To bi bila opomena za ubudu}e, da se izvo|a~i pridr`avaju propisa i planova. Inspektori treba da rade svoj posao i sankcioni{u takve slu~ajeve.
PRIPREMILA: S. Gaji}

Luka Medi}, privatni preduzetnik
Mislim da treba legalizovati bespravno izgra|ene objekte, a ru {ewe tre ba izbjegavati po svaku cijenu. Prven stve no to ka `em zbog qudi koji su kupili te objekte i zadu`ili se “do gu{e“. Ne smi je se do zvo li ti da bu du izba~eni na ulicu.

Janko \ur|i}, student
Trebalo bi o{tro sankcionisati i izvo|a~e radova i vlasnike nelegalnih objekata. U slu~aju zgrade u ulici Stojana Novakovi}a, mislim da je odluka gradske uprave ispravna. @ao mi je qudi koji su kupili te stanove, ali trebalo je da ih provjere prije nego {to su dali pare.

Jovo \uki}, penzioner
Trebalo bi legalizovati nelegalno izgra|ene objekte bez ru{ewa. Tako|e, mislim da bi trebalo strogo da se sankcioni{u oni koji su se oglu{ili o propise i na “divqe“ izgradili zgrade. Samo tako mogu da se sprije~e novi slu~ajevi nelegalne izgradwe.
FOTO: S. JOKI]

PA@WA
Nelegalno postavqeni stubi}i
Na po ziv gra |a na Ko mu nal na po li ci ja je in ter ve ni sa la u Ko zar skoj uli ci broj 61, gdje je ut vr|e no da su pos tavqeni stu bi }i na ja vnoj po vr{i ni. Uz sa ~iwen iz vje {taj Ko mu nal na po li ci ja je na lo `i la uklawawe stu bi }a u {to kra }em ro ku. M. H.

30 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

DEMOKRATIJA (Hladni rat i sumrak demokratije)

(13)

Amerika osim Hitlera htjela potu}i i Rusiju
LU^ANO KANFORA

Tomas Man, izgnanik u SAD od 1938, dao je znak za uzbunu govorom odr`anim u “Mirovnoj grupi“ u Holivudu: “Sve ovo {to se doga|a - rekao je - doga|a se iz bijesa i `aqewa {to zajedno sa Wema~kom nismo potukli i Rusiju, umjesto {to smo uz pomo} Rusije potukli fa{izam…” “Iz tog bijesa i `aqewa ra|a se nacrt Munt - Niksonovog zakona, koji bi, u slu~aju da postane pravosna`an, predstavqao siguran i opasan, iako ne i prvi korak u pravcu ameri~kog fa{izma

Juna 1948, uo~i podno{ewa nacrta ozlogla{enog Munt-Niksonovog zakona koji je imao podr{ku “Komiteta za spre~avawe antiameri~ke delatnosti“ i ubrzo zatim pokrenuo lanac politi~kih saslu{awa i procesa - takozvanih “makartisti~kih“ procesa, po senatoru Makartiju, glavnom eksponentu “Komiteta“ - Tomas Man, izgnanik u SAD od 1938, dao je znak za uzbunu govorom odr`anim u “Mirovnoj grupi“ u Holivudu. “Sve ovo {to se doga|a - rekao je - doga|a se iz besa i `aqewa {to zajedno sa Nema~kom nismo potukli i Rusiju, umesto {to smo uz pomo} Rusije potukli fa{izam.” “Iz tog besa i `aqewa, ra|a se nacrt Munt-Niksonovog zakona, koji bi, u slu~aju da postane pravosna`an, predstavqao siguran i opasan, iako ne i prvi korak u pravcu ameri~kog fa{izma.

Nikson o Jevrejima
Znak ovakvog zastrawivawa on vidi u ravnodu{nosti Sjediwenih Dr`ava “prema u`asima koji se danas de{avaju u Gr~koj, prema ubijenim taocima, svakodnevnim streqawima (partizana komunista): svim zlo~inima jednog reakcionarnog re`ima koji se ne mogu porediti sa onim {to se dogodilo u ^ehoslova~koj“. ...Petog oktobra 1999. “Nacionalni arhiv“ iz Va{ingtona “pu{ta“ 445 sati wegovih predsedni~kih razgovora u Beloj ku}i, iz perioda od februara do avgusta 1971, me|u kojima se isti~e ona u kojem Nikson, obra}aju}i se pouzdanom Haldemanu (jednom od protagonista Votergejta), ka`e: “Ho}u da kontroli{em svaki os-

etqivi sektor u kojem su aktivni Jevreji. Izuzetaka ima, ali generalno, ne uzdam se u tu kopilad.” Upravo ti qudi, jo{ uvek opozicija tokom Trumanovog mandata, uskoro }e dobiti politi~ku prevlast zbog svog doprinosa izboru generala Ajzenhauera za predsednika, 1952. godine (Nikson je u dva mandata bio potpredsednik, sve do 1960, kada ga je malim brojem glasova porazio Kenedi, ubijen u novembru 1963. kao “simpatizer komunista“). Smatrali su da je do{ao trenutak da se “svedu ra~uni“ sa “komunistima“ i da se realizuje su{tina onog scenarija koji je Man izlo`io na po ~et ku svog go vo ra: po no vno naoru`awe Savezne Republike Nema~ke (progla{ene 1949), nasuprot svim predlozima o ujediwenoj, ali neu tral noj dr`a vi, uvo |ewe Nema~ke u zapadni defanzivno-ofanzivni sistem, otvarawe prema frankisti~koj [paniji radi wenog brzog ulaska u Atlantski pakt. Na sednici Odbora za inostrane poslove, ameri~ki Senat je usvojio predlog za prijem frankisti~ke [panije u NATO, a predstavni~ki dom ga jednoglasno izglasao 14. jula 1955. U rezoluciji je, izme|u ostalog, stajalo: “[panija predstavqa va`nu kariku u odbrani Zapadne Evrope od me|unarodnog komunisti~kog imperijalizma. Sjediwene Dr`ave u [paniji ve} imaju va`ne vojne baze (koje im je Franko vrlo rado ponudio) i [panija svim snagama sara|uje sa Sjediwenim Dr`avama u wihovom odr`avawu.

Nova republikanska administracija i postavqawe Yona Fostera Dalesa, brata {efa CIA, na mesto dr`avnog sekretara, direktni su izazov Evropi; moto novog dr`avnog sekretara je roll back, “potisnuti“ Sovjetski Savez. Bedem ovog novog fronta napada je Savezna Republika Nema~ka.

Ujediwena Wema~ka
Danas, kada je Savezna Republika Nema~ka, ponovo ujediwena od 1990, ekonomski kolos u centru Evrope, pod vo|stvom vlade socijalista i zelenih i sa ministrom spoqwih poslova koji poti~e iz kulturno-politi~ke atmosfere studentskog “radikalizma“ 1968. i kasnijih godina, nije lako vratiti u se}awe jasnu sliku nekada{we Zapadne Savezne Nema~ke iz perioda od Adenauera do Branta. Sam ~in konstituisawa Savezne Republike bio je proizvod “hladnog rata“. Transformacija tri zapadne okupacione zone u Saveznu Republiku Nema~ku, objavqena na konferenciji u Londonu 27. maja 1948, bila je pretpostavka i prethodnica analogne inicijative u sovjetskoj okupacionoj zoni (avgust 1948). Obe dr`ave dobijaju kona~ni oblik krajem 1949. A simptomati~no je da se obe, u uvodnim stavkama svojih ustavnih poveqa pozivaju na celokupnu Nema~ku. Tri zapadne okupacione zone u startu nisu imale istovetne karakteristike. Nasuprot politi~ki bogatoj i `ivoj atmosferi britanske zone (glavni grad Hamburg) imamo klimu konzervativizma i ja~e kontrole ameri~ke okupacione zone (Bavarska, pre svega). Kada je u pitawu Francuska, situacija je vrlo specifi~na. Neusagla{enost stavova na ovu temu bila je op{te mesto. Na konferenciji u Teheranu (28. novembra 1943) Ruzvelt predla`e da se Nema~ka, posle pobede, podeli na pet autonomnih dr`ava, gde bi Kilski kanal, Rur, Sar i Hamburg, bili pod kontrolom Ujediwenih nacija. ^er~ilova zamisao bila je da se napravi velika Austro-bavarska federacija i da se Rur i Vestfalija odvoje od Pruske. Dogovoreno je osnivawe odbora kome bi predsedavao ministar inostranih poslova Engleske Idn, uz pomo} sovjetskog i ameri~kog ambasadora sa zadatkom da razradi na~in “i pristup raspar~avawu Nema~ke“… (Nastavi}e se)

NIKSON: “HO]U DA kontroli{em svaki osjetqivi sektor u kojem su aktivni Jevreji…“
Stoga je sasvim prikladno pozvati [paniju da bude deo Severnoatlantskog pakta i da se integri{e u wegovu organizaciju, ujediwuju}i se sa drugim na{im saveznicima“. Dr`avni sekretar Yon Foster Dales, li~no se susreo s Kaudiqom, Fransiskom Frankom, 1. novembra 1955. U zajedni~koj izjavi datoj tom prilikom, a koja se poziva na vojni (uzajamna odbrana) i ekonomski (pomo} SAD [paniji) sporazum koji je sam Dales sklopio septembra 1953, sa zadovoqstvom se isti~e puna saglasnost dve strane “o svim pitawima“ u vezi s me|unarodnom politikom.

Evropa
Izme|u Atlantika, Azije i Afrike, Evropa je modelirana istorijom. Postoji jo{ od vremena kada su joj Grci dali ime. Jo{ od anti~kog doba Evropa je bila kreativna u jedinstvenosti, demokrati~nosti, s hri{}anskim na~elima… Oslawaju}i se na tradiciju, posebno posqedwih decenija, i ovdje je izmijewena istorijska nauka. @eqa i ovog dijela je da se odgovori na neka pitawa koja su pred onima koji stvaraju i stvara}e Evropu .

1. mart 1891. godine

1. mart 1938. godine

1. mart 2006. godine

Ro|en Stanislav Vinaver
1891 - Ro|en je srpski pisac i prevodilac Stanislav Vinaver, jedan od najzna~ajnijih i najraznovrsnijih stvaralaca u novijoj srpskoj literaturi. Studirao je matematiku i muziku u Parizu, a izme|u dva svjetska rata je radio kao novinar. U Prvom svjetskom ratu je u~estvovao kao dobrovoqac u srpskoj vojsci. Djela: zbirke pjesama “Mje}a“, “Varo{ zlih vol{ebnika“, “^uvari sveta“, “Evropska no}“, “Pantologija novije srpske pelengirike“, “Najnovija pantologija srpske i jugoslovenske pelengirike“, proza “Pri~e koje su izgubile ravnote`u“...

Umro Gabrijele Danuncio
1938 - Umro je italijanski pisac i politi~ar Gabrijele Danuncio, izraziti esteta. Najdubqi trag u literaturi ostavio pjesni~kim zbirkama “Rajska poema“ i “Alkiona“. Bio je u politici izraziti predstavnik italijanskog nacionalizma, pa i fa{izma. Direktno je u~estvovao u zaposjedawu Fiume (danas Rijeka). Tokom Prvog svjetskog rata napisao je i jednu poemu posve}enu Srbiji i wenom herojstvu, pod naslovom “Oda narodu srpskom“. Ostala djela: romani “Slast“, “Uqez“, “Ogaw“, drame “Mrtvi grad“, “Fran~eska da Rimini“, “Joriova k}i”, “\okonda“...

Bankrot ruskog “Moskvi~a“
2006 - Objavqen je bankrot nekada{weg giganta sovjetske auto-industrije fabrike “Moskvi~“. Dugovi “Moskvi~a“ od milijardu dolara onemogu}ili su daqu proizvodwu automobila i rezervnih dijelova. Moskovska fabrika automobila osnovana je 1930. godine, kao filijala fabrike “Gorki“, a serijsku proizvodwu prvih modela legendarnih “moskvi~a“ pokrenula je 1947. godine. Krajem osamdesetih godina proizveden je ~etvrtomilionski “moskvi~“.

OGLASI
REPUBLIKASRPSKA SKUP[TINA GRADA BAWA LUKA Komisija za nagrade i priznawa o b j a v q u j e

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 31

Na osnovu ~lana 124. i 125. Zakona o zdravstvenoj za{titi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 106/09) i Odluke Upravnog odbora o prihvatawu Projekta poboq{awa dostupnosti konsultativno-specijalisti~ke zdravstvene za{tite u Republici Srpskoj, broj: 02/015-723-2/10 od 18.2.2010. godine, Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske raspisuje

JAVNI POZIV
Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica sa podru~ja grada Bawe Luke da mogu dostaviti svoje inicijative za dodjelu nagrada i priznawa, povodom 22. aprila – Dana Grada. Odlukom o nagradama i priznawima, u Gradu Bawa Luka, ustanovqene su sqede}e nagrade i priznawa: 1. Kqu~ Grada Bawa Luka, sa Poveqom “Po~asni gra|anin grada Bawe Luke“ Ova nagrada je priznawe Grada Bawa Luka, koje se dodjequje kao poseban vid priznawa za djela i rad od op{teg zna~aja, u svim oblastima stvarala{tva. 2. Zlatni grb Grada Bawa Luka Navedena nagrada je priznawe Grada Bawa Luka - za izuzetan doprinos u razvoju Grada, wegovawu odnosa sa drugim gradovima, za postignute vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti privrede, nauke, kulture, umjetnosti i sporta. 3. Plaketa Grada Bawa Luka “Plaketa“ je priznawe Grada Bawa Luka, koje se dodjequje za izuzetna ostvarewa u oblasti obrazovawa, nauke, kulture, umjetnosti, sporta, fizi~ke kulture, kao i za izuzetna humana djela i ispoqenu hrabrost. 4. Nagrada Grada Bawa Luka - mladima Ova nagrada je nov~ana, i dodjequje se - kao poseban vid priznawa, za zna~ajna ostvarewa u svim oblastima `ivota. Uz nov~anu nagradu, dodjequje se i diploma. Za dodjelu navedenih nagrada i priznawa utvr|eni su osnovni kriteriji i to: - izuzetan doprinos u razvoju Grada, radom i zaslugama u izgradwi, u stvarawu i wegovawu odnosa i tradicija sa drugim lokalnim zajednicama; - postignuti izuzetni rezultati u: privre|ivawu, osvajawu novih tehnologija, tehni~kih unapre|ewa, novatorstva i racionalizacije; - izuzetna ostvarewa, i ostvareni vrhunski rezultati u oblasti obrazovawa, nauke kulture, umjetnosti, sporta i fizi~ke kulture; - izuzetan doprinos u humanitarnim i dobrotvornim akcijama;

JAVNI POZIV
za dostavqawe prijava za ugovarawe pru`awa usluga konsultativno-specijalisti~ke zdravstvene za{tite u Republici Srpskoj I Pozivaju se zainteresovani ponu|a~i da dostave svoje prijave za: A) Izbor ustanova za pru`awe usluga konsultativno-specijalisti~ke zdravstvene za{tite iz sqede}ih oblasti: 1. Interna medicina 2. Op{ta hirurgija 3. Oftalmologija 4. ORL 5. Ortopedija i traumatologija 6. Urologija 7. Pneumoftiziologija 8. Kardiologija 9. Dermatovenerologija 10. Neurologija 11. Pedijatrija 12. Ginekologija B) Izbor glavnih konsultanata u svakoj od 12 oblasti navedenih u ta~ki A II Kvalifikacija Za ta~ku A: Kvalifikovani ponu|a~i za ugovarawe po ovom javnom pozivu su: 1. Javne zdravstvene ustanove organizovane za rad u oblasti za koje podnose ponudu, i to: a) Klini~ki centar b) Bolnica v) Zavod g) Domovi zdravqa (samo za pedijatriju i ginekologiju) 2. Privatne zdravstvene ustanove organizovane za rad u oblasti za koju podnose ponudu, i to: a) Specijalisti~ka ambulanta b) Specijalisti~ki centar v) Bolnica 3. USLOVNO kvalifikovan ponu|a~ mo`e biti i pojedinac - zdravstveni radnik, koji ima odgovaraju}e obrazovawe, specijalizaciju, polo`en stru~ni ispit i licencu Komore doktora medicine, pod uslovom da u naknadno ostavqenom objektivno odre|enom roku izvr{i registraciju privatne zdravstvene ustanove u oblasti za koju podnosi ponudu. Za ta~ku B: Kvalifikovani ponu|a~i za izbor glavnih konsultanata po ovom javnom pozivu su istaknuti qekari specijalisti, subspecijalisti, magistri i doktori medicinskih nauka. III DOKAZI Za ta~ku A: Dokazi, koji se zahtijevaju uz prijavu, su: 1. Za javne zdravstvene ustanove: - Plan pru`awa usluga, koji sadr`i: a) Ime i prezime qekara specijalista koji }e pru`ati uslugu na koju se podnosi prijava; b) Obrazlo`en na~in obezbje|ivawa dostupnosti usluge na podru~ju za koje podnosi prijavu, sa elementima koji obuhvataju: radno vrijeme u kome se pru`aju usluge; rad sa punim vremenom / dopunski rad; materijalno-tehni~ki resursi u sjedi{tu i resursi koji }e se koristiti izvan sjedi{ta rada zdravstvene ustanove; drugi elementi koji potvr|uju kvalifikovanost ponu|a~a; raspored dana u mjesecu kada se organizuju posjete izvan sjedi{ta zdravstvene ustanove; prostor izvan sjedi{ta zdravstvene ustanove, u kojem }e se pru`ati usluga; v) planirano pro{irewe djelatnosti sa rokovima (otvarawe novih ustanova; anga`ovawe novih specijalista; investirawe u opremu i sl.). 2. Za privatne zdravstvene ustanove: - Rje{ewe Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske o ispuwenosti uslova za po~etak rada; - Plan pru`awa usluga, koji sadr`i: a) Ime i prezime qekara specijalista koji }e pru`ati uslugu na koju se podnosi prijava; b) Obrazlo`en na~in obezbje|ivawa dostupnosti usluge na podru~ju za koje podnosi prijavu, sa elementima koji obuhvataju: radno vrijeme u su sadr`ane u posebnom dokumentu koji svaki zainteresovani ponu|a~ mo`e da preuzme u sjedi{tu kancelarija Fonda u Bawoj Luci, Prijedoru, Doboju, Bijeqini, Isto~nom Sarajevu, Zvorniku, Trebiwu i Fo~i. Za preuzimawe dokumentacije za javni poziv, pla}a se naknada u iznosu od 100 KM na `iro ra~un Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske broj: 562-099-00012013-54, koji se vodi kod NLB Razvojna banka. VII PODNO[EWE PRIJAVE Prijave sa tra`enim prilozima, ponu|a~i za ta~ku A dostavqaju na obrascu iz dokumentacije pod nazivom: “Prijava za javni poziv za ugovarawe KSZ“ na adresu: Fond zdravstvenog osigurawa RS, Bawa Luka, Zdrave Korde broj 8, sa naznakom: “Prijava na javni poziv za KSZ“. Prijave za ta~ku B dostavqaju se na istu adresu i sa istom naznakom. Razmatrawe i ocjena prijava pristiglih do 15.4.2010. godine, zapo~iwe 19.4.2010. godine. Ovaj javni poziv ostaje otvoren sve do izbora potrebnog broja ustanova za izvr{ewe planiranog obima i sadr`aja usluga KSZ na cijelom prostoru Republike Srpske. DIREKTOR Goran Kqaj~in, dipl. pravnik, s.r. Broj: 02/015-723-3/10 Datum: 26.2.2010. godine kome se pru`aju usluge; rad sa punim vremenom / dopunski rad; materijalno-tehni~ki resursi u sjedi{tu i resursi koji }e se koristiti izvan sjedi{ta rada zdravstvene ustanove; drugi elementi koji potvr|uju kvalifikovanost ponu|a~a; raspored dana u mjesecu kada se organizuju posjete izvan sjedi{ta zdravstvene ustanove; prostor izvan sjedi{ta zdravstvene ustanove, u kojem }e se pru`ati usluga; v) planirano pro{irewe djelatnosti sa rokovima (otvarawe novih ustanova; anga`ovawe novih specijalista; investirawe u opremu i sl.). 3. Za zdravstvenog radnika – pojedinca: - dokaz o stru~noj kvalifikaciji; - Izjavu da }e u ostavqenom roku izvr{iti registraciju privatne zdravstvene ustanove; Plan pru`awa usluga, koji sadr`i obraz lo`en na~in obezbje|ivawa dostupnosti usluge na podru~ju za koje podnosi prijavu; planirano sjedi{te zdravstvene ustanove; planirano pro{irewe djelatnosti sa rokovima (otvarawe novih ustanova; anga`ovawe novih specijalista; investirawe u opremu i sl.). Za ta~ku B: Dokazi koji se zahtijevaju uz prijavu za ta~ku B su: - dokaz o stru~noj kvalifikaciji - dokaz o godinama radnog sta`a u specijalisti~koj oblasti za koju se prijavquje - CV (stru~na usavr{avawa, objavqeni radovi, javna priznawa i dr.) - izjava da }e pru`ati stru~nu pomo} specijalistima u ustanovama sa kojima je ugovorena KSZ; u~estvovati u konzilijarnim pregledima i vr{iti uvid u kvalitet rada ustanova za koji podnosi izvje{taj Fondu. IV OCJENA PONUDA Izbor ustanova sa kojima }e se zakqu~iti ugovor vr{i se na osnovu ocjene o kvalifikovanosti prijave, te mi{qewa: Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske i timova porodi~ne medicine za koje se ugovara KSZ. VI INFORMACIJE Informacije o: - cijeni tima, - sastavu tima, - teritorijama za koje se podnosi prijava, - standardu broja stanovnika, - standardu i sadr`aju usluge, - nacrt ugovora - obrazac prijave na javni poziv i - drugim predmetnim pitawima

- ispoqena hrabrost u vanrednim situacijama na spa{avawu qudskih `ivota i spre~avawu materijalnih {teta. Nagrade i priznawa mogu se dodjeqivati pojedincima, preduze}ima, ustanovama i drugim subjektima. Inicijative moraju da budu dostavqene sa obrazlo`ewem, i biografijom - za fizi~ka lica, odnosno, sa referensama - za pravna i fizi~ka lica, u roku od 30 dana od dana objavqivawa u sredstvima informisawa. Inicijative dostaviti Skup{tini Grada - Komisiji za nagrade i priznawa, na adresu: Trg srpskih vladara br. 1. Bawa Luka. PREDSJEDNIK KOMISIJE dr Zdravko Josipovi}, s. r.

HOLDING “DRINATRANS“ A.D. ZVORNIK Broj: 02-977/10 Datum, 25.2.2010. godine Na osnovu ~lana 84. stav 1. Statuta Holding “Drinatrans“ A.D. Zvornik, Upravni odbor Holding “Drinatrans“ A.D. Zvornik saziva:

REDOVNU GODI[WU SKUP[TINU
HOLDING “DRINATRANS“ A.D. ZVORNIK I Redovna Skup{tina akcionara Holding “Drinatrans“ A.D. Zvornik saziva se za dan 25.03.2010. godine (~etvrtak) u prostorijama Holding “Drinatrans“ Zvornik sa po~etkom u 14,00 ~asova. II Za Skup{tinu se predla`e slede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine, 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine, 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora Holding “Drinatrans“ A.D. Zvornik za 2009. godinu, 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora Holding “Drinatrans“ A.D. Zvornik za 2009. godinu, 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2009. godinu, 6. Razmatrawe i usvajawe finansijskih Izvje{taja Dru{tva za 2009. godinu, 7. Dono{ewe odluke o raspodjeli dobiti po Zavr{nom ra~unu za 2009. godinu, 8. Izbor ovla{tenog revizora za eksternu reviziju finansijskih Izvje{taja po godi{wem obra~unu sa stawem na dan 31.12.2009. godine, 9. Razmatrawe i usvajawe Plana i programa rada za 2010. godinu, 10. Teku}a pitawa. III Ukoliko se ne ispune uslovi za odr`avawe Skup{tine, zbog kvoruma, novo skup{tinsko zasjedawe izvr{i}e se dana 09.04.2010. godine (petak) u 14,00 ~asova, bez novog zakazivawa na istom mjestu sa istim dnevnim redom. IV Materijali po predlo`enom dnevnom redu Skup{tine stavqaju se na uvid u stru~nim slu`bama Holding “Drinatrans“ A.D. Zvornik svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 ~asova. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Jeremi} Darko

32 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 33

34 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE
Na osnovu ~lana 6. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, br. 75/04), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, br. 41/03), ~lana 20. Statuta i Odluke Skup{tine Javnog preduze}a o utvr|ivawu uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora, broj: 10/10 - od 19.02.2010. godine, Skup{tina ~lanova Javnog preduze}a “Regionalna deponija“ Zvornik, na sjednici odr`anoj 19.02.2010. godine, donijela je odluku broj 11/10, kojom raspisuje
AD “PRETIS” - U STE^AJU PALE - MOKRO Broj: 15/10 Datum: 26.2.2010. godine

OGLASI

Na osnovu ~lana 25, 51, 101. i 101/a Zakona o ste~ajnom postupku (“Sl. glasnik RS“ broj 67/02 od 26.10.2002.) i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o ste~ajnom postupku (“Sl. glasnik RS“ broj 68/07), te odluke Odbora povjerilaca broj 14/10 sa sjednice odr`ane dana 22.2.2010. godine, ste~ajni upravnik raspisuje

JAVNI KONKURS
I Skup{tina JP “Regionalna deponija“ Zvornik imenuje ~lanove – predstavnike osniva~a u Nadzornik odbor JP “Regionalna deponija“ Zvornik. II Nadle`nost Nadzornog odbora propisana je ~lanom ~lanom 7. Zakona o javnim preduze}ima i ~lanom 50. Sta tu ta Ja vnog pre du ze }a “Re gi onal na deponija“ Zvornik. III U Nad zor ni odbor JP “Re gi onal na de po ni ja“ Zvornik Skup{tina }e imenovati (9) ~lanova – predstavnika osniva~a, i to po jednog iz svake jedinice lokalne samouprave osniva~a: Zvornik, Kalesija, Bratunac, Srebrenica, Vlasenica, Sapna, Mili}i, [ekovi}i, Osmaci. Mandat ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog izbora IV Kan di da ti mo ra ju ispuwava ti sle de }e uslo ve, standarde i kriterijume: Op{ti uslovi: 1. da su dr`avqani Republike Srpske - Bosne i Hercegovine, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost za obavqawe navedenih poslova, 4. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri godine prije objavqivawa konkursa, 5. da se ne nalaze na izdr`avawu kazne izre~ene presudom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju i da nisu pod optu`nicom tog tribunala, a nisu se povinovali da se pojave pred Tribunalom (~lan IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), 6. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe du`nosti u navedenom organu, 7. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak. Posebni uslovi: 1. visoka stru~na sprema (VII - stepen) 2. najmawe tri godine radnog iskustva u struci. 3. poznavawe djelatnosti koje preduze}e obavqa, 4. sposobnost u obavqawu istih ili sli~nih funkcija u prethodnom periodu, 5. poznavawe sadr`aja i na~ina rada Nadzornog odbora, 6. da ne postoji sukob interesa u vr{ewu funkcije u smislu odredbi va`e}ih zakona. V Kandidati ne mogu da obavqaju du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoza izbor devet ~lanova Nadzornog odbora JP “REGIONALNA DEPONIJA“ ZVORNIK ba interesa, kako je to propisano odredbama: - ~lana 5. Zakona o sukobu interesa (“Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 34/02, - ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, br. 75/04) - ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, br. 41/03). VI Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwenosti op{tih i posebnih uslova i to: - biografiju sa podacima o kretawu u slu`bi, - uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci), - izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne starije od {est mjeseci) - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli, - uvjerewe o radnom sta`u - iskustvo u struci, - uvjerewe da nije osu|ivan, odnosno da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od {est mjeseci) Za dokaze iz ta~ke IV alineje 4. i 5.. i ta~ke V kandidati prila`u pismenu izjavu, kao i pismenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Dokazi (dokumenti) se dostavqaju u originalu ili ovjerenom prepisu. VII Prijave se dostavqaju li~no ili putem po{te na adresu op{tine Zvornik, ul. Svetog Save 124, Komisija za izbor ~lanova Nadzornog odbora, sa naznakom “Prijava na konkurs, ne otvaraj“. VIII Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa Javnog konkursa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“ i dnevnim listovima “Glas Srpske“ i “Dnevni avaz“. Ako javni konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posledweg objavqivawa u glasilu iz prethodnog stava. IX Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Po zakqu~ewu konkursa, sa svim kandidatima koji ispuwava ju uslo ve za ime no vawe Ko mi si ja za izbor obavi}e intervju, a o rezultatima konkursa kandidati }e biti pismeno obavije{teni. Broj: 12/10 Datum: 25.02.2010. godine Zvornik PREDSJEDNIK SKUP[TINE ^LANOVA Nedeqko Mla|enovi}, s. r.

O PRODAJI IMOVINE - STE^AJNE MASE PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETAWA I Vr{i se prodaja imovine preduze}a u cjelini (zemqi{ta, objekata, opreme, inventara, alata) usmenim javnim nadmetawem po po~etnoj prodajnoj cijeni od 3.765.500,00 KM. Za prodaju imovine u cjelini pored utvr|ene po~etne prodajne cijene kao varijabilnog dijela kupac preuzima obavezu zapo{qavawa 72 radnika i organizovawa i odr`ivosti proizvodwe i zaposlenosti od jedne do tri godine o ~emu }e odlu~iti odbor povjerilaca zavisno od aspekta pouzdanosti i sigurnosti kupca, iz oblasti registrovane djelatnosti sa mogu}im izmjenama i dopunama iz oblasti metaloprera|iva~ke industrije, a {to }e se regulisati ugovorom o kupoprodaji. II Ukoliko ne bude zainteresovanih kupaca za kupovinu preduze}a u cjelini pristupi}e se prodaji imovine po tehnolo{kim cjelinama III, IV, V i VI. III TVORNICA NAMJENSKE PROIZVODWE - MOKRO - PALE Vr{i se prodaja tehnolo{kog dijela imovine (zemqi{ta u povr{ini od cca 29.380 m2, opreme, objekata, alata, inventara) po specifikaciji na oglasnoj tabli preduze}a u postoje}em i vi|enom stawu u krugu AD PRETIS Mokro - Pale. I - VARIJABILNI DIO - po~etna prodajna cijena u iznosu od 1.000.000,00 KM II FIKSNI DIO - da kupac preuzima obavezu zapo{qavawa 24 radnika, organizovawa i odr`ivosti proizvodwe iz registrovane djelatnosti sa mogu}no{}u izmjena i dopuna iz metaloprera|iva~ke industrije i zaposlenosti od jedne do tri godine o ~emu }e odlu~iti Odbor povjerilaca zavisno od aspekta pouzdanosti i sigurnosti kupca, {to }e se preciznije regulisati ugovorom o kupoprodaji. IV Vr{i se prodaja tehnolo{kog dijela imovine - kotlovnice zemqi{te cca 3.250 m2, gra|evinski objekat povr{ine 747 m2, ugqara, oprema - 6 kotlova (4 toplovodna i 2 parovodna) i elektrooprema. Dio prilaznog puta je zajedni~ki sa LAGOSTINOM kao i manipulativni prostor za upotrebu objekta. Po~etna prodajna cijena u iznosu od 337.800,00 KM. V PRODAJA TVORNICE ALUMINIJSKOG POSU\A ALPO - ROGATICA Vr{i se prodaja tehnolo{kog dijela imovine AD PRETIS-a na lokalitetu PJ ALPO - Rogatica, zemqi{ta u povr{ini 17.191 m2, ozna~enog kao dio k.~. 416, k.~. 419, k.~. 418/8 i k.~. 418/6 K.O. Rogatica, koje se nalazi u II gra|evinskoj zoni, gra|evinskim objektima tvornice posu|a od aluminijuma u ukupnoj povr{ini od 4.019 m2 i instalisanom opremom i pripadaju}im inventarom po specifikaciji istaknutoj na oblasnoj tabli preduze}a. Uslovi prodaje I VARIJABILNI DIO - po~etna prodajna cijena u iznosu od 505.000,00 KM II FIKSNI DIO - da kupac preuzima obavezu zapo{qavawa 24 radnika, organizovawa i odr`ivosti proizvodwe iz registrovane djelatnosti sa mogu}no{}u izmjena i dopuna iz metaloprera|iva~ke industrije i zaposlenosti od jedne do tri godine o ~emu }e odlu~iti Odbor povjerilaca zavisno od aspekta pouzdanosti i sigurnosti kupca, {to }e se preciznije regulisati ugovorom o kupoprodaji. VI PRODAJA TVORNICE POSU\A OD NER\AJU]EG ^ELIKA ALPO - ROGATICA Vr{i se prodaja tehnolo{kog dijela imovine AD PRETIS-a na lokalitetu PJ ALPO - Rogatica, zemqi{ta u povr{ini od cca 12.461 m2 ozna~enog kao dio k.~. 416, k.~. 419, k.~. 418/2, k.~. 418/8 i k.~. 418/6 K.O. Rogatica, koje se nalaze u II gra|evinskoj zoni, proizvodne hale izgra|ene na istom zemqi{tu povr{ine 5.500 m2 sa postoje}om instalisanom opremom, inventarom i alatom po specifikaciji istaknutoj na oglasnoj tabli preduze}a I - VARIJABILNI DIO - po po~etnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 1.922.700,00 KM II - FIKSNI DIO - da kupac preuzima obavezu zapo{qavawa 24 radnika, organizovawa i odr`ivosti proizvodwe iz registrovane djelatnosti sa mogu}no{}u izmjena i dopuna iz metaloprera|iva~ke industrije i zaposlenosti od jedne do tri godine o ~emu }e odlu~iti Odbor povjerilaca zavisno od aspekta pouzdanosti i sigurnosti kupca, {to }e se preciznije regulisati ugovorom o kupoprodaji. VII PRODAJA RESTORANA DRU[TVENE ISHRANE ½ Vr{i se prodaja restorana dru{tvene ishrane ½ u povr{ini od 189 m2 i pripadaju}im zemqi{tem u povr{ini cca 360 m2 sa opremom i inventarom po cijenama u specifikaciji istaknutoj na oglasnoj tabli preduze}a po po~etnoj prodajnoj cijeni od 33.500,00 KM. VIII PRODAJA IMOVINE NA LOKACIJI “ALPO” ROGATICA Vr{i se prodaja predmeta imovine AD PRETIS-a koja se nalazi u krugu PJ ALPO - Rogatica i to: a) aluminijski lim AlMg3 3.600 kg po po~etnoj cijeni 43.200,00 KM b) vretenasto uqe - 1.000 litara - u paketu po po~etnoj cijeni 3.000,00 KM c) kamion TAM-1710 T 14 po po~etnoj cijeni 3.500,00 KM kao i repromaterijala i otpadnog materijala sa po~etnim cijenama istaknutim u specifikaciji na oglasnoj tabli preduze}a. IX Prodaja gotovih proizvoda i poluproizvoda iz programa “PRETIS” (lonaca pod pritiskom 5 litara, tava, cjediqki, mqekomjera i poklopaca) po po~etnim prodajnim cijenama istaknutim u specifikaciji na oglasnoj tabli preduze}a. X Ukoliko se prodaja imovine po ta~kama VII i VIII ne obavi na dan zakazane licitacije nastavi}e se prodaja do kona~ne prodaje, ali ne mawe od ogla{enih cijena (slobodna pogodba). XI Usmeno javno nadmetawe (licitacija) }e se odr`ati dana 25.3.2010. godine sa po~etkom u 12 ~asova u upravnoj zgradi PRETIS - Mokro po objavqenom redoslijedu u ovom oglasu. XII Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka licitacije uplate 10 % od iznosa po~etne prodajne cijene namjeravane kupovine, a ne vi{e od 50.000,00 KM ili doka`u uplatnicama da su uplatili na `iro ra~un preduze}a broj 571-050-00000447-61 kod KOMERCIJALNE banke Filijala Pale, devizni ra~un kod KOMERCIJALNE banke Filijala Pale broj: BA395710070101035411 ili na blagajni preduze}a 1 (jedan) dan prije po~etka licitacije. XIII U slu~aju da kupac odustane od licitacije ili postignutu kupoprodaju cijenu ne izvr{i na vrijeme odri~e se od upla}enog iznosa. XIV Imovina i oprema se prodaje u postoje}em imovinsko-pravnom statusu i vi|enom stawu. Prije po~etka licitacije saop{ti}e se potrebne informacije i podaci. Naknadne reklamacije se ne uva`avaju. XV Sve poreske obaveze, PDV i ostali tro{kovi padaju na teret kupca. XVI Prodavana imovina se mo`e pogledati svakim radnim danom od 08 do 14 ~asova. Za sve eventualno potrebne informacije obratiti se na brojeve telefona: 057/234-082, 058/416-146 i 065/521-155. STE^AJNI UPRAVNIK Stojan Jovi} dipl. ecc.

OGLAS

U skladu sa ~lanom 38. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (“Slu`beni glasnik RS“, broj 65/08 i 92/09), “HEMOFARM“ a.d. Vr{ac, kao Ponudilac, objavquje

IZVJE[TAJ O PREUZIMAWU
Akcionarskog dru{tva “^AJAVEC SISTEMI UPRAVQAWA“ Bawaluka, ul. Novakovi}i bb, 78000 Bawaluka. 1. HEMOFARMA a.d. Vr{ac, Beogradski put bb, 26300 Vr{ac, Republika Srbija (u daqem tekstu: Ponudilac), objavio je dana 20.01.2010. godine u “Glasu Srpske“ Javnu ponudu za preuzimawe Akcionarskog dru{tva “^AJAVEC SISTEMI UPRAVQAWA“ Bawaluka (u daqem tekstu: Emitent). 2. Ponudilac je na dan objave Ponude bio vlasnik 9.236.135 akcija Emitenta, koje su redovne (obi~ne), pojedina~ne nominalne vrijednosti 1 KM, {to predstavqa 9.236.135 glasova u skup{tini Emitenta ili 97,8937% od ukupnog broja glasova. 3. Ponudilac je ovim preuzimawem stekao 14.551 akciju Emitenta (0,1542% od ukupnog broja akcija) sa pravom glasa. 4. Ponudilac je saglasno ~lanu 18. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 65/08 i 92/09) u javnoj ponudi za preuzimawe naveo da }e koristiti klauzulu prinudne prodaje u postupku preuzimawa. Broj akcija koje su predmet prinudne prodaje je 184.174 (1,9521% od ukupnog broja akcija). 4. Nakon izvr{enog preuzimawa Ponudilac posjeduje 9.434.860 akcija Emitenta (100% od ukupnog broja akcija) sa pravom glasa. Hemofarm a.d. Vr{ac po punomo}niku “EUROBROKER” a.d. Bawa Luka

OGLASI/^ITUQE
Na osnovu ~lanova 51, 101, 102, i 103. Zakona o ste~ajnom postupku Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/02, 38/03, 96/03), ~lanova 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvr{nom postupku Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj: 59/03, 85/03 i 64/05) i odluke Odbora povjerilaca, ste~ajni upravnik, dana 25.02.2010. godine donosi:

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 35 Dana 2.3.2010. godine navr{ava se pet tu`nih godina od kako nije sa nama na{ voqeni

Objavquje se javna licitacija Prodaja nekretnine ste~ajnog du`nika Jel{ingrad Fabrika alatnih ma{ina a.d. Bawa Luka - u ste~aju i to: Dio kompleksa Fabrike alatnih ma{ina a.d. Bawa Luka u ste~aju ozna~en pod \4 Prema osnovnom nalazu i mi{qewu vje{taka gra|evinske struke Aleksi} Nedeqka sa~iwenog u Bawoj Luci septembra 2009. godine, vrijednost zemqi{ta iznosi 25.256,00 KM imovina ozna~ena pod: \.4. povr{ine 287,00 m2 po procijewenoj vrijednosti od: 25.256,00 KM Upisane u ZK ulo`ak broj: 1429 KO Buyak (stari premjer) dio parcele K.^. broj: 724/2, odnosno u list nepokretnosti broj: 1143/10. Procijewena vrijednost imovine, ozna~ena po komple ksu “\4” mo `e se ku pi ti po po ~e tnoj pro ci jewenoj vri je dnos ti u izno su od 25.256,00 KM a u skladu sa Zakonom o Izvr{nom postupku ne mo`e biti prodana ispod ½ po~etne vrijednosti. Prednost u kupovini - licitaciji u odnosu na ostale ponu|a~e ima ponu|a~, koji da najpovoqniju ponudu za ku po vi nu imo vi ne ste ~aj nog du `ni ka Jel {in grad Fabrika alatnih ma{ina a.d. Bawa Luka u ste~aju u odnosu na ostale ponu|a~e. Nekretnina se prodaje u vi|enom stawu po principu vi|eno-kupqeno i u postoje}em pravnom statusu, naknadne reklamacije ne}e se razmatrati. Prodaja imovine obavi}e se putem javnog nadmetawa licitacije dana 31.03.2010. godine sa po~etkom u 14 ~asova u prostorijama Osnovnog suda u Bawoj Luci, sala 68/II Pra vo u~e{ }a ima ju pra vna i fi zi ~ka li ca ko ja uplate depozit u iznosu od 10% procijewene vrijednosti koja iznosi: ¹ Kompleks pod “\4” u iznosu od 2.525,00 KM Uplata depozita mo`e se izvr{iti najkasnije do po~etka licitacije uplatom na `iro ra~un ste~ajnog du`nika broj: 571010-0000 1177-25 kod KOMERCIJALNE BANKE AD Bawa Luka i o izvr{enoj uplati predo~i dokaz, a nakon provjere uplate depozita, licitirawu }e mo}i pristupiti samo oni u~esnici koji su uplatu izvr{ili u roku. Fizi~ka lica mogu u~estvovati na javnoj prodaji li~no ili biti predstavqena po punomo}niku. Ako u nadmetawu u~estvuju li~no, du`ni su radi dokazivawa identiteta, prije po~etka nadmetawa pokazati ste~ajnom upravniku li~nu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizi~ko lice zastupa punomo}nik, isti je du`an predati ste~ajnom upravniku vaqanu punomo} za zastupawe i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavqena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomo}niku. Ukoliko pravno lice predstavqa zakonski zastupnik isti je du`an obavezan ste~ajnom upravniku predati na uvid rje{ewe o upisu u sudski registar (obrazac broj 4.), li~nu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavqa punomo}nik, isti je obavezan ste~ajnom upravniku predati na uvid vaqanu punomo} i dokaz o uplati depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom i punomo}i za utvr|ivawe identiteta ili bez navedene dokumentacije ne}e mo}i u~estvovati u nadmetawu. Predmetne nepokretne stvari, kao i raspolo`iva dokumentacija se mogu pregledati svakog radnog dana, u vremenu od 10 do 13 ~asova, na mati~noj lokaciji preduze}a, koja se nalazi u ulici: Branka Perduva 10. A Bawa Luka. Sve in for ma ci je se mo gu do bi ti i na te le fon: 051/305-452. Javna licitacija }e se odr`ati i kada u~estvuje samo jedan ponu|a~. Pravila licitacije bi}e saop{tena na dan odr`avawa licitacije. Nakon zakqu~ewa licitacije utvr|uje se lista ponu|a~a i konstatuje se da je nekretnina prodata najpovoqni jem po nu |a ~u. Rok pla }awa cje lo ku pne kupoprodajne cijene je u roku od 30 dana od odr`ane licitacije, na ra~un ste~ajnog du`nika broj: 571010-0000 1177-25 kod KOMERCIJALNE BANKE a.d. Bawa Luka. Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena, du`an je da pristupi zakqu~ewu Ugovora u roku od 5 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene vrati}e se u roku od 8 dana nakon javnog nadmetawa, osim ako se ne radi o uplati depozita prva tri ponu|a~a. Ukoliko kupac ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatra}e se da je odustao od ugovora i gubi pravo na vra}awe depozita. Depozit koji je upla}en od strane odabranog ponu|a~a - kupca, smatra se dijelom avansne uplate. Ukoliko ponu|a~ sa najpovoqnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 30 dana, ste~ajni upravnik }e Zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqanom i novim Zakqu~kom odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema tog zakqu~ka uplatiti prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponu|a~ ne uplati prodajnu cijenu u predvi|enom roku, isto pravilo va`i za tre}eg ponu|a~a. Sve tro{kove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadaju}e takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokre tnim stva ri ma sno si ku pac, a pro da vac na kon zavr{ene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kup~eve obaveze prema prodavcu. Ovaj Oglas - zakqu~ak objavqen je na oglasnoj tabli suda ste~ajnog du`nika, dnevnom listu “Glas Srpske“ a.d. Bawa Luka. STE^AJNI UPRAVNIK Aleksa We`i}

ZAKQU^AK

SLOBODAN SABQI]
1953 - 2005. Mili, sa qubavqu koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i postoji{ i traje{ kroz najqep{e uspomene koje bolno podsje}aju na tebe. Volimo te! Tvoja supruga Slavica i k}erka Jovana B-2 UP
Tu`no sje}awe na mog voqenog tatu Tu`no sje}awe na jedinog brata

SLOBODANA SABQI]A
1953 - 2005. Dragi tata, da smo zna{ kako sam ponosna {to sam te imala, a tu`na {to sam te izgubila. Koliko mi nedostaje{ da ti ka`em koliko te volim. Tvoja k}erka Bojana, zet Goran, unuk Pavle i unuka Tamara A-6 UP Dana 1.3.2010. godine navr{ava se godina dana od kako nije sa nama na{ dragi

SLOBODANA SABQI]A
Dra gi Ba }o, po no sne smo {to smo te imale, do kraja `ivota tu`ne {to smo te rano izgubile. Tvoje sestre Bosa i Draja A-3 UP Tu`no sje}awe na dragog brata

ZAHIR BEGOVI]
O`alo{}eni: supruga Sadika, k}erka Jasminka, sin Jasmin, unuke Maria i Martina 015520 A-8 M Posqedwi pozdrav na{oj dragoj

ZAHIRA
Brat Mesud sa porodicom 015520 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog brata

MIRI NINKOVI] ZAHIRA
Brat Muharem sa porodicom 015520 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog brata

od wenih uja ka Bo ji no vi} Ili je, uj ne Dra giwe, Go ge, Ni ko le i Swe`e. 015537 A-6 M Posqedwi pozdrav na{oj dragoj

MIRI NINKOVI]

od wenih ujaka Bojinovi} Jovana, ujne Jovanke, Gorana i Sawe sa porodicama. 015537 A-6 M Posqedwi pozdrav na{oj dragoj

ZAHIRA
Sestra Izeta Nikoli} sa porodicom 015520 A-2 M

MIRKI NINKOVI]

od wenih ujaka Bojinovi} Koste, ujne Jovanke, Tawe i Vawe sa porodicom. 015537 A-6 M

36 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Na{a voqena, plemenita i hrabra

BRANKA [INDI]
1962-2010. zauvijek nas je napustila 26. februara 2010. godine. Sahrana }e se obaviti u ponedjeqak, 1. marta 2010. godine u 14 ~asova na Perduvovom grobqu u Bawaluci. S vje~nom tugom weni najmiliji: sin Reqa, majka Jelena, otac Miqko, sestre Marija i Aleksandra, sestri~ine Jelena, Bojana i Anastazija, sestri}i Filip i Vuk i zetovi Vladimir i Marko. 015539 B-7 M
Posqedwi pozdrav dragom kolegi Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je u subotu, 27.2.2010. godine u 53. godini `ivota preminuo na{ dragi

Posqedwi pozdrav dragoj

DRAGI POWEVI]U
od radnih kolega kolektiva “Kompeks“. 015529 A-3 G Tu`no sje}awe na dragu koleginicu

DRAGO (Stanka) POWEVI]
1958-2010. Sahrana }e se obaviti u nedjequ, 28.2.2010. godine na grobqu u Mi{inom Hanu u 13 ~asova. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti u 12 ~asova. O`alo{}eni: supruga Slobodanka, sinovi Mirko i Neven, bra}a Du{an, Savko i [piro, sestre Milka, Zorka i Rosa te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije. 015529 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj

BRANKI [INDI]
1962-2010. od tetke Brane, sestre Tamare, brata Sr|ana, zeta Vladana i sestri}a Alekse i Jelene. 015540 B-2 M

MILKU MALI]
1.3.2009 - 1.3.2010. Mnogo mi nedostaje{. Dara sa porodicom 015677 A-2 G In memoriam

Posqedwi pozdrav dragoj razrednici

BRANKI

od Ostoje, Dragana, Milene, Aleksandra i Sr|ana. 015681 A-6 G In memoriam Posqedwi pozdrav dragoj razrednici

DRAGOQUB ZELENIKA
1.3.2007 - 1.3.2010. Molim Boga da Te se sjeti u carstvu svome. Supruga Gordana 015683 A-3 G

DRAGO ZELENIKA
1.3.2007 - 1.3.2010. Godine prolaze, a ti nam sve vi{e nedostaje{. Zlatko Zelenika sa porodicom 015683 A-2 G

BRANKI [INDI]
od IV 7 generacija 2004/2008. 015686 A-2 G

BRANKI [INDI]
Hvala Vam na rije~ima koje }e nas uvijek voditi kroz `ivot, na podr{ci koju ste nam uvijek pru`ali, hvala Vam za qubav, bila je kao maj~inska. Nikad Vas ne}emo zaboraviti! Va{ II4 Medicinske {kole 015542 B-2 M

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 37

Dana 28.2.2010. godine navr{ilo se osamnaest tu`nih godina od smrti dragog oca i djeda

STANKA PEKEZA
1992-2010. Osta}e{ vje~no voqen i nezaboravqen u srcima onih koji te vole. Tvoji: sin Branislav i unuk Zagor 015690 B-7 G
Posqedwi pozdrav dragoj velikoj majci Posqedwi pozdrav dragoj kolegici Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 27.2.2010. godine u 66. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi

BRANKI
od porodice An~i}. 015541 A-8 M S tugom obavje{tavamo da je preminula na{a po{tovana

BRANKI
od Aktiva profesora srpskog jezika Medicinske {kole. 015680 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom tati, svekru i dedi

STEVAN MIHAJLOVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 1.3.2010. godine u 14 ~asova, povorka kre}e ispred ku}e `alosti, a sahrana je na grobqu u Kla{nicama. O`alo{}eni: supruga Joka, sinovi Stanko, Ranko i Nedjeqko, snahe Jelena i Vera, unu~ad Nina i Pavle, bra}a Jovo i Stanko, sestre An|a i Jawa te ostala rodbina i prijateqi. 015676 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

STEVANU

STEVANU

profesor BRANKA [INDI]
1962-2010. Komemorativna sjednica }e se odr`ati 1. marta 2010. godine u 10 ~asova u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Bawoj Luci. Radnici i u~enici Medicinske {kole u Bawoj Luci 015543 A-8 G

od sinova Stanka, Ranka i Nedjeqka, snaha Jelene i Vere, unu~adi Nine i Pavla. 015676 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom suprugu

od porodice Vujani}. 015676 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

STEVANU

STEVANU

od supruge Joke. 015676 A-6 G

od porodice Staneti}. 015676 A-6 G

38 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Dana 2. marta 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci otkako nas je napustio na{ dragi

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 27.2.2010. godine, u 63. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

NEBOJ[A PAVLOVI]

ALEKSA - NE\O (Stanka) BLAGOJEVI]
1947 - 2010. Sahrana }e se obaviti 1.3.2010. godine u 14 ~asova na porodi~nom grobqu u Krminama. O`alo{}eni: supruga Smiqa, sinovi Darko i Stojan, sinovac Niko, sinovka Qiqa, snahe Gordana i Vi{wa, unuk David, brat Bo`o, sestre Nada i Momirka, te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 015678 B-5 G Posqedwi pozdrav voqenom ocu

Tuga i bol nije u na{im suzama, tuga je u na{im srcima, gdje }e{ ostati vje~no voqen i nikad zaboravqen. Tvoji najmiliji: majka Lenka, supruga Dragana, sin Nemawa, k}erka Jelena, unuci Andrej i Naum, brat Borislav, snaha Svetlana, zet Marko, brati} Nenad i brati~ina Borjana

B-5 04392 IP
Posqedwi pozdrav prijatequ Posqedwi pozdrav dragom bratu

NE\I

od Sini{e Davidovi}a sa porodicom. 015685 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom stricu Posqedwi pozdrav dragom stricu

ALEKSI
od sestre Momirke sa porodicom. 015678 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

ALEKSI
od sinovca Nike sa porodicom. 015678 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

ALEKSI
od sinovke Qiqe sa porodicom.

ALEKSI
015678 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom prijatequ od sestre Nade sa porodicom.

ALEKSI

015678 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

ALEKSI
od porodice Nikol~i}. 015678 A-2 G

ALEKSI
od porodice ^au{evi}.

Stari, hvala na svemu. Sin Darko ALEKSI

015678 A-2 G od brata Bo`e sa porodicom. 015678 A-2 G

015679 B-5 G

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 39 Posqedwi pozdrav dragoj razrednici

BRANKI [INDI]
od IV 3 generacija 2000/2004. 015689 B-2 G
Posqedwa rije~ dragoj kumi Posqedwi pozdrav na{oj najdra`oj kumi

BRANKI BRANKI
Svjetlana, Dimitrije i Matija 015694 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj kumi

koja se, nat~ovje~anskim silama, uvjerena da boqeg nemamo, borila za ovozemaqski `ivot. Weni kumovi Babi}i - Jovan, Smiqana, Sa{a i Mirko 015693 A-6 G Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj razrednici

BRANKI
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: Tamara, Aleksandar, Drenka i Miroslav Daki} 014954 A-1 R Posqedwi pozdrav

BRANKI
Veliki qudi nikada ne umiru. Va{a {mizla Tamara Daki}. 014954 A-1 R Posqedwi pozdrav

BRANKI
od Tatjane, Jelene, Du{ana i Nikole Doj~inovi}. 015694 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

STEVANU MIHAJLOVI]U
od Qubi{e ]etojevi}a sa porodicom. 015678 A-1 G

STEVANU MIHAJLOVI]U
od porodice Mo~evi}. 015678 A-1 G

STEVANU
od brata Jove sa porodicom. 015678 A-1 G

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 26.2.2010. godine u 73. godini `ivota preminuo na{ dragi

ZDRAVKO (Slavka) ^UBRILOVI]
Sahrana }e se obaviti 1.3.2010. godine u 13 ~asova na porodi~nom grobqu u Krupi na Vrbasu. O`alo{}eni: sin Radosav, k}erka Zdravka, snaha Qiqa, bra}a Boro i Slobodan, sestra Borka, unuci Dalibor, Vladimir, Nemawa i Stefan, praunuk Aleksa te ostala rodbina i prijateqi 015538 A-8 M Tu`no sje}awe na na{u voqenu

MIRJANU (ro|. Vulin) BURSA]
1.3.1980 - 1.3.2010. Voqeni nikad ne umiru. S tugom i qubavqu. Porodica 015681 A-6 G

40 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem novu ku|u u Velikom Bla{ku, plac 1.000 m2, ogra|eno, voda, struja, asfalt, telefon, grijawe, ukwi`eno 1/1, tel. 387 65/513-928. Prodajem ku}u 120 m kvadratnih s centralnim grijawem s gara`om i drugim pomo}nim objektima na placu od tri dunuma u Bawoj Luci na kraju Petri}evca 1/1, tel. 38765687451. Prodajem ku}u sa 1.700 m2 zemqi{ta, visoko prizemqe 7,5 x 7,5, put, voda, struja, 7 km od B. Luke uz magistralni put za Jajce, cijena 30.000 evra, mo`e i zamjena za Beograd ili Budvu, tel. 065/773-740. Prodajem ku}u u Jajcu, u blizini Tehni~ke {kole, tel. 38765945536 i 38765/690-863. Prodajem vikend ku}icu za ribolov na Stublaji, Barda~a, tel. 38765513897. B. Luka - kod Poliklinike prodajem ku}u na sprat sa dva dvori{na objekta, tel. 065/569-294. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod “Pe{tana” na placu od 600 m2, tel. 065/560-386. Prodajem dvije ku}e na placu 750 m2, skretawe za Rakova~ke bare, hitno i povoqno, tel. 065/635-030. Prodajem mawu ku}u sa gara`om u Rosuqama - povoqno, tel. 066/862-025. Prodajem ku}u na sprat u Rosuqama sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, 8 km od Lakta{a kanalom i 1 km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Hitno prodajem ku}u na po~etku Trna - Lakta{i, tel. 065/585-824. Prodajem ku}u u Slatini ili mijewam za stan u Bawoj Luci, tel. 066/369864. Prodajem nedovr{enu ku}u 9h8,5 m, 80 m2 useqivo, na placu 862 m2, ulica Vlade Kopawe 28 A, Lau{, cijena 65.000 KM, tel. 066/275-094. Prodajem hitno i povoqno renoviran dvosoban stan, ekstra lokacija, tel. 38765832572 i 051309675. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636545. Prodajem ku}u (“Marlesove”), Star~evica, tvrda gradwa, 125 m2, samo 1.550 KM/m2, mo`e stan u ra~un, tel. 065/825-393. Prodajem komforan dvoiposoban stan u Rosuqama, blizina {kole "Aleksa [anti}" ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 065/491-400; 051/309-814. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawa Luka, centar, {est parking mjesta, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 38765666435. Izdajem razra|eno stovari{te gra|evinskog materijala sa svom prate}om opremom, Trn, na glavnoj ulici, tel. 38765/539-888.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

ZAMJENA
Mijewam dvosoban stan u Palama, 64 m2 za isti ili mawi, stan je nov i luksuzan, tel. 065/197-793. Mijewam dvosoban stanu Br~kom za odgovaraju}i u Bawoj Luci, 47 m2 naseqe Novo Br~ko, tel. 065/889959.

IZDAVAWE
Izdajem kompletno namje{ten dvosoban stan, tel. 38766766920. Izdajem nov dvosoban stan sa ostavom, 50 m2, prazan, useqiv odmah. Nalazi se u blizini “Venecija” mosta. Na du`i rok, tel. 38765/620783. Izdajem stan u centru grada, 40 m2, tel. 065/814-062. Izdajem luksuzno namje{ten stan u centru grada, cijena 800 KM, sve re`ije ura~unate u cijenu, tel. 38765520830. Izdajem namje{tenu garsoweru, prvi sprat, u stambenoj zgradi, Srpski Milanovac, tel. 328-220. Izdajem namje{ten dvosoban stan, ul. Milo{a Obili}a 50, tel. 065/616966. Izdajem prazan stan, 80 m2, visoko potkrovqe, Podgrme~ka 40, Lau{, tel. 280-028; 280-632. Izdajem prazan dvosoban stan, Srpskih rudara 48, Lau{, tel. 280-922, 065/370-254. Izdajem namje{ten stan u ku}i, 60 m2, bra~nom paru, u Rosuqama, zvati od 18 do 21 ~as, tel. 051/309-122. Izdajem jednosoban namje{ten stan, 50 m2, Lazarevo jedan, Save Tekelije 15, sve zasebno, tel. 051/372040; 065/913-798.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, 600 metara kvadratnih reprezentativnog prostora, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem poslovni prostor u centru grada, namjena ambulanta, ulica Milana Tepi}a 50 m2, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a uz ulicu, tel. 065/636-545. Izdajem lokal u ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a (Hani{te - glavna ulica), tel. 066/253-490. Izdajem poslovni prostor, 40 m2, mo`e za vi{e namjena, odmah useqiv, sa dokumentacijom, Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem namje{ten poslovni prostor (namjena kancelarije) kod “Boske”, tre}i sprat, Jevrejska, tel. 065/371-611. Izdajem/prodajem poslovni prostor 550 m2 na tri eta`e, ul. Nedeqka ^ubrilovi}a 2, Bawa Luka, tel. 051/366-700. Izdajem poslovni prostor od 55 m2 u novogradwi, Kraqa Alfonsa 48 Bawa Luka, tel. 065/511-087.

m od glavnog puta, ^arda~ani, cijena 7.000 KM po dunumu, tel. 051/314-523, 065/657-630. Prodajem mawi plac u Lazarevu, blizu “Intereksa” UTE uslovi, kanalizacija, cijena 28.000 evra, tel. 065/996-568. Prodajem u Motikama pored {kole plac 1650 m2, put, voda, struja, tel. 065/516-927. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752;. Prodajem dva odvojena placa od {est i sedam dunuma zemqe u Karanovcu, tel. 066/242-599. Prodajem plac u Kuqanima 1.000 m2, dozvoqena gradwa, ima struja, voda i put, Zalu`ani, tel. 065/817419. Prodaje se plac, pola dunuma, za gradwu ku}e, ogra|en, asfalt, voda, struja, tel. 318-829. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kraji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543-601. Prodajem plac u Drago~aju 1/1, 300 m od centra, tel. 051/462-587; 065/972883. Prodajem plac povr{ine 1.390 m2 uz Drinu, cijena 5 KM/m2, tel. 061/300684. Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/251-263. Prodajem tri dunuma zemqe, pored puta Topola - Srbac u Razboju, Lijev~e, voda, struja, telefon, povoqno za gradwu ku}e, tel. 051/370-931.

Izdaje se dvokrevetna soba djevojkama, studentkiwama, poseban ulaz, centralno grijawe - Borik, tel. 051/315-982. Iznajmqujem dvokrevetnu sobu, poseban ulaz, ul. Patrijarha Arsenija ^arnojevi}a, Obili}evo iza “Mistika”, tel. 066/110-064. Izdajem sobu studentu mu{karcu nepu{a~u sa dva le`aja, centar grada, tel. 065/797-368. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi za studenta, mu{karca, u Boriku preko puta Kampusa, tel. 051/350-753; 066/834-204. Izdajem sobu jednoj u~enici ili studentkiwi, upotreba kuhiwe i kupatila, Borik 1, tel. 306-467. Izdajem namje{tenu sobu sobu za |ake, Jevrejska 24, tel. 051/217-109. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz, grijawe, Borik, tel. 065/933-493.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
“Golf 2”, 1986. god., registrovan do marta, metalik sivi, u dobrom stawu, 3.000 KM, tel: 065/037-119. Prodajem PEUGEOT 307 XS limuzina, 2006. godina proizvodwe, 2000 ccm, 103 kW, ful oprema, cijena 15.000 KM, zvati do 16 ~asova na tel. 051/231-077. Prodajem vozilo "nisan", tip JN13, dizel, 40 kW, god. proizvodwe 1987. cijena po dogovoru, tel. 051/427-089. Prodajem "golf 2", godina 86, tel. 38765392200. Prodajem "opel astru" 1.7 D u dobrom stawu, godina proizvodwe 1993. cijena po dogovoru, tel. 38765638 051. Prodajem "yetu 1.6" benzin, plin, 86. god. istekla registracija, cijena 1.800 KM, tel. 387 65/546-398. Prodajem "nisan patrol", 2003. g.p. pre{ao 50.000 km, rolbarovi, nove gume, godinu registrovan, ekstra stawe ili mijewam za mawe auto, pos. prostor, tel. 387 65/513-897. Prodajem kombi "iveco daily", dizel, 2005. godi{te, nosivosti 4,5 tona, o~uvan, tel. 387 65/585-890. Prodajem "alfu 146" benzin - plin, g. pr. 2.000, ful oprema, 1400 ccm. Registrovana godinu dana. Mo`e i zamjena za mawi automobil, tel. 38765497037. Prndajem "alfu romeo" 155 benzin - plin, 95. godi{te, u dobrom stawu, tel. 38765687451. Prodajem traktor IMT 39-ak, 900 KM, hitno. Gratis brna~a i plug, tel. 38765/227-147, 065/448-834. Prodajem “VW polo 1,4 i”, 1999, registrovan godinu dana, alu-felge 15-ke, klima, el. podiza~i, centralna brava, cijena 8.000 KM, tel. 065/741996. Prodajem “reno megan 1.9 DCI”, 2004. godi{te, registrovan godinu dana, petoro vrata, alu-felge u ekstra stawu, cijena 12.900 KM, tel. 065/040-404. Prodajem teretni kombi "folksvagen" T-2. godina proizvodwe 1990. u dobrom stawu, tel. 065/169-469. Prodajem “WV pasat, 1.9 TDI”, karavan, 2002, registrovan, sivi metalik, cijena 13.500 KM, tel. 065/ 040-404. Prodajem “fijat bravo 1,8”, g.p. 1996, klima, dobro o~uvan, cijena 4.800 KM, tel. 066/928-436. Prodajem vozila BMW 324 TD, 1990. godine, alu. felge, {iber, registrovan, 3.000 KM, "pasat" 2.5. TDI, englez, 2004. g. pr. 82.000 km, ko`a, alu-felge, ksenoni, 4.800 evra, "golf" 1.6, benzin-plin, 1987. g.pr., registrovan godinu dana, 2.600 KM, tel. 065/909-128.

IZDAVAWE
Izdajem 3 dunuma zemqe uz autoput, preko puta “]ambele”, tel. 066/129181.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi u~enicama ili studentkiwama, Obili}evo, stan je u prizemqu, blizu Gradskog mosta, pored Vrbasa, tel. 38765544189. Izdajem dvokrevetnu sobu za studente veoma povoqno. Zvati do 16 ~asova. Tel. 051/213-590. Izdajem jednom studentu namje{tenu sobu sa centralnim grijawem, Borik, tel. 065/878-614. Izdajem namje{tene sobe, Milo{a Obili}a 50, tel. 065/616-966. Izdajem sobu kod auto-{kole "Volan" cijena 60 KM za mu{karce, tel. 065/697-062. Izdajem dvokrevetnu sobu studentkiwama, upotreba kuhiwe sa svim aparatima, ma{ina za prawe ve{a, centralno grijawe, prizemqe, tel. 065/544-189. Izdajem le`aj za jednog studenta, centralno grijawe, Solunska 12, tel. 066/897-469. Namje{tena jednokrevetna soba, za studenta, svi uslovi, tel. 051/215-169. Izdajem dvokrevetnu sobu sa grijawem za djevojke u {irem centru grada, tel. 065/546-658. Izdajem sobu u~enici ili studentkiwi u centru Bawe Luke, kod hotela “Palas”, zvati od 9 do 18 ~asova, tel. 051/212-601. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi studentkiwi (za cimerke), kuhiwa, kupatilo, kablovska, Borik, tel. 051/304-704. Izdajem namje{tenu sobu sa dva le`aja, poseban ulaz, Maksima Gorkog 90, tel. 051/212-282. Izdajem dvokrevetnu sobu sa upotrebom kupatila i grijawem, poseban ulaz, tel. 066/477-532; 354-475. Izdajem studentkiwi le`aj u dvokrevetnoj sobi, smje{taj udoban, grijawe odli~no, do Kampusa samo pet minuta pje{a~ewa, tel. 065/370556.

IZDAVAWE
Izdajem nenamje{tenu ku}u na Petri}evcu, tel. 38765525542. Izdajem sprat ku}e u centru preko puta zgrade Vlade, studentkiwama i ozbiqnim zaposlenim djevojkama, tel. 065/900-365; 051/305-702. Izdajem ku}u na sprat i gara`u (4 sobe i dnevni boravak sa kuhiwom), tel. 065/039-467. Izdajem ku}u na Petri}evcu, mo`e student ili porodica, tel. 065/525542.

GARA@E
PRODAJA
Hitno prodajem gara`u, 14 m2, ul. Cara Du{ana, u centru, iza `utog nebodera, tel. 065/638-365. Prodajem gara`u u ul. Vojvode Mom~ila, centar B. Luke, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodajem ili izdajem gara`u kod MUP-a u centru, tel. 065/497-846; 051/216-155.

POTRA@WA

STANOVI
PRODAJA
Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, osmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice, dobar raspored, novi liftovi, 1.750 KM/m2, tel. 387 65/885111. Prodajem stanove u ^elincu od 27 do 37 m2, nova gradwa, useqivi, mogu}nost kreditirawa, tel. 38765332828 i 051551-332. Prodajem stanove u ^elincu od 27 do 37 m2, nova gradwa, useqivi, novogodi{wi popust, tel. 051-551-332; 387 65/332-828. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, Obili}evo, Krfska ul., mob. tel. 38765/208-318. Prodajem dvosoban stan 40 m2, drugi sprat, lift i garsoweru 28 m2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Kne`opoqska ulica, tel. 38765/518-567. Prodajem u Herceg Novom stan, 27 m2, renoviran, preko puta Doma zdravqa, ukwi`en kao poslovni prostor, cijena 46.000 evra, tel. 387 66/790244. Obili}evo, prodajem stan 63 m2, ~etvrti sprat, kompletno saniran i sre|en, tel. 38766529310.

Vlasenica - tra`imo mla|i bra~ni par da `ivi sa nama u zejedni~kom doma}instvu. Mo`e i sa djecom, mi smo stariji qudi i nemamo djece, imamo novu ku}u na sprat i solidno imawe, tel. 065/714-562.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor, 44 m2 na tranzitu, mo`e automobil u ra~un, tel. 065/523-162. Prodajem poslovni prostor, P. Preradovi}a 32 m2, tel. 066/235-816. Prodajem trosoban stan, 61 m2 i jednosoban, 33 m2, Bawa Luka, P. Ko~i}a (nova zgrada), preko puta zgrade Vlade, tel. 065/582-874. Prodajem - iznajmqujem opremqen kafe-bar 50 m2 + 26 - vlasnik, Bawa Luka, tel. 065/900-040. Prodajem podrumski prostor, pogodan za poslovni prostor 30 m2, kod Gradskog parka, tel. 065/510-844. Prodajem ili izdajem lokal, novogradwa, 23 m2, ure|en, tel. 063/124874; 065/434-909.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem na Vla{i}u - Babanovac plac sa projektom i gra|evinskom dozvolom (apartmani), tel. 387 66/529-310. Prodajem plac 3.134 m2 u Novoj Topoli, 200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336-869. Prodajem dva placa 1.000 m2 i 850 m2 iznad kasarne Zalu`ani, 1/1, tel. 38766/129-644. Prodajem ~etiri dunuma zemqe, dra~a - bagrem, ju`na strana, (4.000 KM po dunumu), ^arda~ani, tel. 051/314-523; 065/657-630. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516-927. Prodajem osam dunuma zemqe, ravnica, pogodno za sve namjene - 150

IZDAVAWE
Izdajem dva poslovna prostora kod NLB banke, tel. 065/525-553.

OGLASI
Prodajem yip “micubi{i 2300 D pajero”, dizel, registrovan, sve ispravno, povoqno, mo`e i zamjena, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem "mazdu 323", 1600 kubika, ajn{pric motor, 87. godi{te, u voznom stawu, cijena povoqna, tel. 065/934-624. Prodajem yip "ford eksplorer" 1993. automatik, gas - benzin, u ispravnom stawu, registrovan, mo`e zamjena, tel. 065/829-601. Prodajem “reno 21 GTL”, benzin, 1,7, g.p. 1988, crveni, cijena 2.200 KM. registrovan do kraja avgusta, tel. 065/922499. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311-263. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765952183. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 god. iskustva, tel. 38765773852 i 051/311-263. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/ 303-011. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. Ure|ewe dvori{ta, kre~ewe, rezidba vo}aka i `ivice, prskawe vo}a i stru~ni savjeti, tel. 065/364-424. Dje~ija igraonica “Ro|os” nudi igrawe za djecu, ~uvawe djece, proslave ro|endana po najpovoqnijim cijenama, tel. 065/561-952. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, tel. 051/482-249; 066/286-594. Izdr`avali bismo stariju osobu u zamjenu za stan ili ku}u u trajno nasqe|e u Bawoj Luci, tel. 065/614604. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne i sredwe {kole, rad sa jednim u~enikom, tel. 051/303-623. Prevoz automobilom, selidbe kamionom, sa radnicima ili po dogovoru. Odgovorno i povoqno, tel. 065/198-933; 063/541-688. Vodoinstalater, sve vrste radova te ku}ni majstor, tel. 065/561-474. Profesor matematike daje ~asove u~enicima Gimnazije i tehni~kih {kola, priprema maturante za prijemni ispit za fakultete, tel. 065/837-295, 051/217-260.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 41
Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem TA 5 pe}, u dobrom stawu, povoqno, tel. 065/899-737; 051/439935. Prodajem pumpu za ispumpavawe bunara, bezena 12m3/h, trofazna sa 30 m kabla i dva vatrogasna {laufa, tel. 065/253-265. Prodajem na Perduvovom grobqu dva grobna mjesta, tel. 065/577-795. Prodajem telefon "panasonik" fiksni sa prenosnom slu{alicom sa 20 brojeva potpuno ispravan cijena po dogovoru, tel. 051/315-548. Prodajem nao~are sa dioptrijom od + 0,75 do + 4,00 ma|arsko porijeklo cijena 5 KM, tel. 051/315-548. Prodajem porodi~nu grobnicu u grobqu “Car Lazar” na Drakuli}u, tel. 051/380-798. Prodajem dje~ija kolica, ~etiri gume 195 h 16 h 55, bundu od astrahana, skija{ke pancerice br. 44, metalne karni{le, stolwak ru~ni rad, vitrinu i prima}i stoli}, tel. 065/811058. Prodajem burence za rakiju od 20 l i plave ormari}e za kupatilo, tel. 065/416-580. Prodajem karabin 30-06 optika "cajs" sa~maricu "suhl" 12 mm, dvogled 20h60, lova~ko sve~ano odijelo 50 br., tel. 065/528-966. Prodajem “Ergoline” solarijum sa garancijom, prevoz i monta`a gratis, tel. 065/174-022. Prodajem puwa~ za videokamere, digitalne fotoaparate, mobilne telefone sa problemom puwewa 30 KM, B. Luka, tel. 066/345-056. Prodajem pulceve i bagremovo koqe, tel. 065/206-060. Prodajem TA pe} u dobrom stawu, povoqno, tel. 065/899-737; 051/439935. Prodajem grobnicu betonsku, opremqenu za tri mjesta (mo`e ~etiri), pravoslavno grobqe Borik, Bawa Luka, tel. 066/402-307. Prodajem grobnicu sa {est grobnih mjesta, "Sveti Pantelija", vl. 1/1, povoqno, tel. 051/318-451; 065/514227; 051/216-067. Prodajem kafe-aparat sa mlinom, tel. 065/429-104. Prodajem zapre`na kola, kowska, tel. 277-194; 488-195; 282-289. Prodajem doma}e vino od kupina, rakiju {qivu i jabukova~u, tel. 065/265-314. Prodajem pr`ionicu kafe, vagu i pakirku s mlinom, tel. 065/936-588. Prodajem radni sto, veoma pogodan za upotrebu - {kolski radni sto, tel. 065/475-467. Prodajem “vulmark” posteqinu, neupotrebqavanu (jastuk i }ebe), tel. 352-645. Prodajem kolekciju od 3.000 novinskih isje~aka (hemeroteka) pod naslovom “Golmani - fudbalski miqenici” apliciranih na 100 panoa (82 h 71 cm), tel. 051/815-077. Prodajem cisternu marke "fap", za vodu, 7.000 l nosivosti, tel. 066/862025. Prodajem ogrevna drva, mo`e meterica, a mo`e i cijepana, tel. 065/209-268. Prodajem p~eliwa dru{tva, zdrava, cijena povoqna, tel. 065/976-375. Prodajem kwige raznog `anra, tel. 051/302-196.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem rezanu gra|u, betonske cijevi i blokove, mre`e i `eqezo i ostali gra|evinski materijal, povoqno gotovi {aht, tel. 38765/ 541-743. Prodajem klozet {oqu, umivaonik, tri ~esme nove za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216-358; 066/437-725. Prodajem gazi{te za stepenice hrast, obra|eno, 13 komada, dimenzije 0,80-025, Ma|uvo|je, tel. 065/253-265. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216-358; 066/437-725. Prodajem armirano-betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990.

KUPOVINA
Kupujem balirku za sijeno, tel. 277194; 488-195; 282-289.

POTRA@WA
Tra`im 100 metara kukuruza, tel. 277-194; 488-195; 282-289.

ZAPO[QAVAWE
POTRA@WA
Tra`imo uporne, pouzdane osobe za kancelarijsku prodaju u kompaniji “Cepter”, fleksibilno radno vrijeme, povoqan sistem provizija, tel. 387 65/179-750. Restoranu "Mala kafana" (TC “Zenit”, Bawa Luka) potrebna mla|a kuvarica za smjenu od 14 do 22 h. Nedjeqa slobodna, tel. 3876/6234-320. Studentkiwa tra`i posao u Bijeqini. Odli~no poznaje MS Office, database pretragu i engleski jezik. Posjeduje voza~ku dozvolu, tel. 38766973679 i 066/489-967. Potrebni saradnici u osigurawu, tel. 38765932539. Vode}a kompanija na tr`i{tu tra`i osobe sa SSS. Nudimo besplatnu profesionalnu obuku, izvanrednu zaradu i mogu}nost stalnog zaposlewa, tel. 38765309526. Tra`imo samostalnu, ambicioznu osobu za poslove prodaje. Mogu}nost zaposlewa. Javite se na tel. 38765 309526. Imate auto, nemate posao?! Javite se na brojeve, tel. 066/980-742; 051/300-896. Agencija “Partner” iz Bawe Luke tra`i anketare (honorarno) na teritoriji cijele BiH, tel. 051/305-148; 065/626-117. Obavqali bismo administrativne poslove rad na ra~unaru, slijepo kucawe, informisawe stranaka itd., tel. 065/443-751. Studentkiwa tra`i posao na podru~ju Bijeqine. Odli~no poznajem rad na ra~unaru i engleski jezik, posjedujem voza~ku dozvolu “B” kategorije i auto, tel. 066/489-967. Potrebna djevojka (SSS), do 25 godina, sa poznavawem slijepog kucawa, za rad na prijemu oglasa. Zvati od 8 do 15 ~asova, tel. 051/222-220. Potrebna radnica za rad na poslovima konobarice, tel. 065/588-889. Mesnici “Te{wak” potreban mesar sa iskustvom, stalni radni odnos, tel. 065/680-945.

DIJELOVI I OPREMA
Prodajem desni far od "mercedesa C klase" okowa i novu vodenu pumpu za "nisana" 83-93. godine, tel. 065/931383. Prodajem vi{e felgi razli~itih colova za automobile, tel. 065/931-383. Prodajem motor 200 dizel za “mercedes”, tel. 065/218-600. Prodajem “mercedes 190 E” u dijelovima i hladwak za “mercedes sprinter”, tel. 065/218-600. Prodajem aluminijumsku autoprikolicu du`ine 1,90 cm, {irine 1,10 cm, visina arweva 90 cm sa krovom i rezervnim to~kom, kao nova, sa svjetlima i kukom, tel. 065/543-295.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA
Prodajem mobilne telefone o~uvane, garancija, 30-350 KM, dijelovi, maske, servis, baterije, fletovi, B. Luka, tel. 066/138-032.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem liniju za obradu metala novo, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, tel. 066/174-794. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine, kombinovane stolarske ma{ine, cirkulare, hoblarice, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem novu ma{inu za vo}e i povr}e, prodajem nov ugostetqski namje{taj, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem mlin kameni za bra{no, tel. 065/931-383. Prodajem sija~icu i vadilicu za krompir, tel. 065/931-383. Prodajem punionicu koka-kole, fante, sprajta, radenske, 200 l/h, kompletna, savjeti, recepti, kompletna 3000 KM ili zamjena za automobil, tel. 065/518-850. Prodajem bansek za rezawe drva, bez motora, u ra~un dajem veliku stonu bu{ilicu, tel. 065/009-643; 051/214114.

MUZIKA
PRODAJA
Prodaje se harmonika Dallape Organtone, tri plus jedan, 140 basova, dugmetara, registri pet plus 12, proizvedena 1963, tel. 38765/582-485. Prodajem harmoniku delicija 80 basova, 10 registara i harmoniku veltmajster 60 basova, 8 registara, u ispravnom stawu, tel. 065/206-060.

POTRA@WA
Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, mogu se javiti i po~etnice, tel. 051/303011.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem unikatne maturske haqine, a mo`e i po naruybi, tel. 065/902-804. Prodajem i iznajmqujem vjen~anice sa kompletnom opremom, tel. 065/491942; 065/642-920. Prodajem mu{ko odijelo br. 52 sme|e, vojni~ku bundu, mu{ki zimski kaput br. 52, bundu od astrahana br. 40, `enski zimski kaput br. 42, heklani stolwak, tel. 065/161-160.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem televizore 37 - 72 cm, stereo, teletekst, u odli~nom stawu, garancija, cijena povoqna, tel. 065/630-233. Prodajem ve{ ma{inu "gorewe", {iva}u ma{inu "slavica bagat", televizor "~ajavec" u boji i fri`ider 80 l, tel. 051/315-890; 065/ 530-861.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem ugostiteqsku pe}, kombinacija struja-plin, sa rernom, proizvo|a~ "Igo" Qubqana, tel. 065/ 588-889. Prodajem profesionalni kafeaparat, 3-grupe, o~uvan, ispravan, ili mijewam za auto, motor, tel. 065/204890. Prodajem nov ugostiteqski namje{taj, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem P4 2.2 IBM, crni, 130 KM i P4 3.2, crnosrebrni, cijena 200 KM, 17 in~a LCD 120 KM, tel. 387 65/540-885. Prodajem kremu protiv sijede kose, klini~ki ispitana, tel. 387656 24726. Prodajem "mms" mineral, kapi protiv tumora, dijabetesa, reumatizma, hepatitisa, tel. 38765624726. Prodajem iscijepana bukova drva, tel. 066/614-873. Prodajem bika od 550 do 600 kg i prodajem sviwe od 30 do 70 kg i 80 kg, tel. 277-194; 488-195; 282-289.

PONUDA
Potrebna radnica za rad u kafi}u, tel. 065/311-212.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem regal i dva le`aja, br. tel. 065/034-723. Prodajem ve{-ma{inu "gorewe", ispravan motor, za dijelove, cijena 50 KM, tel. 051/465-424. Prodajem komodu sa velikim ogledalom, cijena povoqna, tel. 051/215-169. Prodajem sto i {est stolica, puno drvo, italijanski regal, ormar, ugaonu be` boje - eko ko`a, {kriwu "gorewe" 310 l, zvati poslije 16 ~asova, tel. 066/122-372. Prodajem {poret na drva “smederevac” - desni, cijena po dogovoru, tel. 051/219-577. Prodajem o~uvanu TA pe} 3,5 kW kao i bra~ni krevet, mogu i odvojeno sa kasetama za posteqinu, tel. 066/315-614.

LI^NI KONTAKTI
Molim da mi privatna osoba, ako posjeduje, daruje sat za slijepog ~ovjeka, tel. 065/609-857. , Momak 70. godi{te tra`i po{tenu i vrijednu djevojku od 35 do 40 godina, iskqu~ivo radi braka, neka se jave samo ozbiqne djevojke, imam sve uslove za lijep i udoban `ivot, tel. 055/240-504; 065/537-850.

IZDAVAWE
Ozbiqnom ugostitequ dajem u zakup ugostiteqsku radwu, 140 m2, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297-493.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Gumewak-prikolica za traktor, generalno sre|en, sve novo sa elektroinstalacijama, tel. 065/253-265. Prodajem farmu za uzgoj sviwa (kapaciteta 200 tovqenika) i 20 dunuma zemqe prve klase, 4 km od centra Lakta{a, tel. 065/907-904. Prodajem hrastovu kukuruzanu 7h2h1, pogodna za transport, tel. 065/513-672. Prodajem traktor “vladimirac” (T25 sa prikolicom, plugovi i brna~a), tel. 066/818-874. Prodajem traktorski grajfer za utovar stajskog |ubriva, tel. 065/931-383. Prodajem traktor “rakovica 65”, 91. godina, sija~icu “olt” ~etvororedna, tel. 065/368-563.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

USLUGE
OSTALO Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila povoqno i brzo, tel. 066/338-840.
Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizitkarti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221.

Telefon:

42 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Dok sam kao klinac igrao u Americi voleo sam da nosim kra}u kosu. Bio sam prava `ivotiwa na terenu, uvek spreman na borbu, tako da mi je takva frizura odgovarala. Sada sam po`eleo da mi se vrati taj ratni~ki duh. Neven Suboti}, fudbaler Borusije Dortmund
FOTO: AGENCIJE

^embi} u Bakuu
Najboqi mladi bokser iz Bijeqine Miroslav ^embi} u aprilu putuje, po odluci Svjetske bokserske federacije (AIBA), na pripreme koje se odr`avaju u Bakuu (Azerbejxan) za najperspektivnije mlade boksere svijeta. Poslije priprema oni }e biti i direktni u~esnici Svjetskog prvenstva do 19 godina, koje se odr`ava u istoimenom gradu.

Poraz hokeja{a Partizana
U prvoj utakmici finala Slohokej lige hokeja{i Partizana pora`eni su od doma}e ekipe Maribora rezultatom 2:3 (1:1, 1:0, 0:2). Strijelci za Partizan u ovom me~u bili su Valing u 18. i Liska u 39. minutu. Revan{ je na programu u utorak od 17.30 ~asova u Beogradu u ledenoj dvorani “Pionir“.
Novak \okovi}

Srpski teniser odbranio titulu na turniru u UAE

Budimir Stankovi} izabran je za novog predsjednika Fudbalskog kluba Lakta{i. On je na ovoj funkciji zamijenio Nikolu Vujakovi}a, koji je podnio ostavku zbog privatnih razloga, ali }e i pored toga ostati u upravnom odboru premijerliga{a iz Lakta{a. Holandski fudbalski stru~wak Gus Hidink trebao bi da preuzme reprezentaciju Obale Slonova~e, nakon {to je otkaz dobio bh. trener Vahid Halilhoxi}, ~ijim uslugama nisu bili zadovoqni ~elnici saveza.

Nole {eik od Dubaija
Ovo je velika pobeda za mene, mnogo mi zna~i iako su qudi sumwali. Ali, ovo je novi korak u karijeri, ne{to {to sam prvi put u~inio, odbranio titulu. I kada igram slabije svestan sam svojih kvaliteta i oru`ja kojim raspola`em, rekao \okovi}
DUBAI - Srpski teniser Novak \okovi} odbranio je ju~e titulu na ATP turniru u Du ba iju na kon {to je u nas tav ku pre ki nu tog fi nalnog me~a, koji je po~eo u subotu, savladao Rusa Mihaila Ju`wog rezultatom 7:5, 5:7, 6:3. - Ovo je velika pobeda za mene, mnogo mi zna~i iako su qudi sumwali. Ali, ovo je novi korak u karijeri, ne{to {to sam prvi put u~inio, od bra nio ti tu lu. I kada igram slabije svestan sam svojih kvaliteta i oru`ja kojim raspola`em - rekao je drugi teniser svijeta. Zavr{ni me~ na turniru u Dubaiju prekinut je u subotu usqed lo {ih vre men skih uslova pri vo|stvu \okovi}a od 7:5 i 2:0 u drugom setu. zbog bola u ramenu, a nastavqen je `estokom borbom koja je rezultirala brejkom srpskog tenisera ve} u drugom gemu. U nastavku je uve}ao prednost (3:0), ali mu je Ju`wi pru `io sna `an otpor i izjedna~io na 3:3, poslije ~ega mu \okovi} nije prepustio nijedan gem. - Bila je ovo uzbudqiva nedeqa i sjaj na za vr{ni ca. Nadam se da }emo se videti i slede}e godine u Dubaiju, gde su me proteklih dana podr`avali brojni navija~i i ~lanovi mog tima - izjavio je Novak. Me~ je trajao tri ~asa i 12 minuta, a pored titule \oko vi }u je pri pao i ~ek na 383.000 dolara, dok je Ju`wi inkasirao 180.000.

\OKOVI]U ~ek na 383.000 dolara
Me |u tim, to ni je ome lo drugog tenisera svijeta da osvoji prvi trofej u 2010. godini i 17. u karijeri. Zavr{ni set uzbudqivog finala po ~eo je uka zi vawem qekarske pomo}i \okovi}u

Trofej
Pored Belgijanke @istin Enan i [vajcarca Roxera Federera, \okovi} je tre}i predstavnik “bijelog sporta“ koji je uspio da odbrani trofej na turniru u Dubaiju, vrijednom 1,6 miliona dolara.

Foto dana

Nema nesporazuma izme|u mene i Lu~i}a
U principu, strategija rukovo|ewa Upravnog odbora Crvene zvezde na ~elu sa Slobodanom Vu~i}evi}em i Zoranom Drakuli}em bitno se razlikuje od ove s Vladislavom Lu~i}em kao predsednikom. Zvezda je kao veliki klub imala strategiju koja vodi ka osvajawu trofeja. Tako je i planiran tim 2008. i doveden Svetislav Pe{i}. Sada ima osam reprezentativaca, s Baki}em, Kikanovi}em i Videnovim ~ak 11, {to je, po oceni mnogih, najboqi i najperspektivniji tim na ovim prostorima u posledwih deset godina. U budu}nosti treba da donese trofeje, to o~ekuju i navija~i koje ne zanima koliko ima novca i kakva je situacija. Kada je Zvezda uspela da se izbori da se ne primewuje trogodi{wi sistem bodovawa za Evroligu, obaveza je da te`i ka tituli prvaka Srbije. Kao biv{i generalni menayer nisam upoznat s planovima, bilo je nagove{taja da }e se okrenuti proizvodwi igra~a, juniorima i niskobuyetnom timu. Strategiju }e testirati {est miliona navija~a koji od Zvezde tra`e pobede i titule. Nema nesporazuma izme|u mene i Vladislava Lu~i}a, razgovarali smo o smawewu mojih ovla{}ewa, jer sam imao preveliku odgovornost. Posle toga nisam dobio ponudu koja obuhvata i materijalne uslove za nastavak saradwe. Radio sam po ovla{}ewima iz ugovora i Statuta, nije mi upu}ena nijedna primedba da sam ih zloupotrebio tokom godinu i po na mestu generalnog menayera. Posle 25 go di na, Zvez da ima dva se ni or ska reprezentativca. Imamo Nemawu Bjelicu, koji se meri s Pe|om Stojakovi}em iz doba kada je bio u Zvezdi. Imamo situaciju da ceo na{ tim ko{ta oko milion evra, a da jedan igra~ kao {to je Bjelica dosti`e na tr`i{tu tu cenu. Uz Mirzu Deliba{i}a je jedini koji je posle prve sezone u prvom timu osvojio medaqu s reprezentacijom.

Milan Opa~i},
biv{i generalni menaxer KK Crvena zvezda

Imamo Nemawu Bjelicu, koji se meri s Pe|om Stojakovi}em iz doba kada je bio u Zvezdi
Fudbaler Stouka Rajan [oukros slomio je nogu igra~u Arsenala Aronu Remziju poslije jednog neopreznog starta.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 43

Jesewi {ampion pora`en u Isto~nom Sarajevu Parovi 17. kola

Prijateqske fudbalske utakmice

Slaviji dosta i poluvrijeme
^eta Milomira Odovi}a sa dva gola Ogwena Todorovi}a i jednim Darka Spalevi}a u prvih 45 minuta stigla do vrijedne pobjede nad [irokim Brijegom
PI[E: GORAN IVANKOVI] gosa@bih.net.ba

U 17. kolu koje se igra 6. i 7. marta sastaju se: MOSTAR: Zriwski - Travnik, GRADA^AC: Zvijezda - Slavija, [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - @eqezni~ar, ZENICA: ^elik - Rudar Prijedor, TREBIWE: Leotar - Borac, LAKTA[I: Lakta{i - Sloboda, SARAJEVO: Sarajevo Modri~a Maksima, SARAJEVO: Olimpik - Vele`.
FOTO: ARHIVA

Uspjela “generalka“
NOVI GRAD - Prvoliga{ 4 (0) Republike Srpske, Sloboda, SLOBODA (NG) 0 (0) imao je vi{e nego uspje{nu KRAJINA (C) ge ne ral nu pro vje ru pred Strijel start proqe }nog di je la va~evi} uci: 1:0 Stanoj~i} uu52, 2:0 Ko65, 3:0 Stanoj~i} 67, 4:0 prvenstva i gostovawe gradi- Kova~evi} u 85. minutu. {koj Kozari. Protiv jeseweg Stadion: Pomo}ni teren na “Mlakvau Novom prvaka Druge lige Federaci- ma“ dalaca:Gradu. Gle 50. je BiH grupa “zapad“ Krajine Sudija: Mladen Stupar (Novi Grad). iz Cazina zabiqe`ena je poSLOBODA (NOVI GRAD): Karanovi}, bjeda od 4:0. Tica, Keranovi}, Veinovi}, Luka~, Zec, Jelisavac, Kolunxija, Zdjelar, StanojIzabranici trenera Zlatka Kova Jo{ Je li sav ca kon tro li sa li su ~i}, ~eta,~evi}.~evi},su igrali: Drqa~a,Mar Ivan @uji}, Babi}, Sa igru i u prvom poluvremenu, a vi}. Trener: Zlatko Jelisavac. u nastavku je krunisali golo- KRAJINA (CAZIN): Keranovi}, Hu{i}, Am. Ra~i}, Pu{kar, Pali}, Smaji}, vima. Posebno efektan bio je \enlagi}, Al. Ra~i}, Kaukovi}, En. Nuhanovi}, Bajramovi}. Jo{ su igrali: vode}i pogodak Novogra|ana Smlati}, ka da je po sli je cen tar {u ta Mustedanagi}, [i{i}, D.Hairlahovi}, Sili}, Duri}, Ra~i}, Muhi}, iskusnog Sa{e Keranovi}a sa Ed. Nuhanovi}. Trener: Hakija Beganoli je ve stra ne Ale ksan dar vi}. Stanoj~i} udarcem glavom poslao loptu u dowi desni ugao gola ekipe iz Cazina. Stanoj~i} je jo{ jednom pogodio ciq, a dva puta u listu strijelaca tako|e se upisao i Stevo Kova~evi}. N. \.

ISTO^NO SARAJEVO - Fu dba le ri Sla vi je za biqe`ili su vrijednu pobje du u prvom ko lu proqe}nog dijela prvenstva. Sa vla da li su je seweg {ampiona [iroki Brijeg sa 3:2. Gos ti su za pri je ti li ve} u prvom minutu, kada je Bari{i} iza{ao sam pred Lu~i}a, ali je golman Slavije uspio da izbaci loptu u kor ner. Tri mi nu ta ka sni je Sla vi ja je po ve la. Stani} je uposlio Todorovi}a, koji je iskosa sa lije ve stra ne sa ne kih 20 metara pogodio kontraugao gola Bandovi}a.

Ohrabrewe u nastavku

SPALEVI] precizan sa bijele ta~ke
U 24. minutu Topi} je u svom ka zne nom pros to ru sru {io Spa le vi }a, a gla vni arbitar Elmir Pilav iz Sarajeva je pokazao na bi je lu ta ~ku. Spa le vi} je bio precizan za 2:0. Deset minuta kasnije dosu|en je kazneni udarac za [iroki Brijeg, kada je Vagner sru{en u sendvi~u izme|u Regoje i Papaza. Isti igra~

Ogwen Todorovi} (Slavija)

gos ti ju bio je si gu ran sa 11 metara i smawio na 1:2. U fi ni {u prvog di je la Todorovi} je napravio reprizu iz ~etvrtog minuta. Ovo ga pu ta ga je upo slio Spalevi}a, a on je ponovo bio precizan sa nekih 20 me ta ra is ko sa sa li je ve strane. U 50. minutu Lu~i} je sjaj no od bra nio po sli je

{uta Karoglana, a pet minuta kasnije gosti su posti gli dru gi po go dak. Karoglan je na desnoj strani prona{ao Vareu, koji je lop tu po vu kao ne ko li ko me ta ra, a on da sna `nim {utem pogodio za 2:3. U 77. minutu Stani} je odli~no {utirao, ali je Bandovi} sjaj nom pa ra dom sa ~u vao svoju mre`u.
Tabela
1. Borac 16 2. [. Brijeg 16 3. @eqezni~ar 16 4. Sarajevo 16 5. Vele` 16 6. Zriwski 16 7. Leotar 16 8. Olimpik 16 9. Travnik 16 10. Rudar P. 16 11. Modri~a M.16 12. Zvijezda 16 13. Slavija 16 14. Sloboda 16 15. ^elik 16 16. Lakta{i 16 11 10 8 8 8 7 7 6 6 6 6 6 5 5 4 2 1 2 4 4 3 4 2 4 3 3 3 2 4 2 3 2 4 21:9 4 29:15 4 23:14 4 22:17 5 28:15 5 23:20 7 14:19 6 16:23 7 23:23 7 14:14 7 24:26 8 16:25 7 17:19 9 13:24 9 15:21 12 15:29 34 32 28 28 27 25 23 22 21 21 21 20 19 17 15 8

SLAVIJA [IROKI BRIJEG

3 (3) 2 (1)

Rezultati 16. kola
TRAVNIK: Travnik - Vele` 2:1 (Faji} 6, Ribi} 49 - Velagi} 35) MODRI^A: Modri~a Maksima - Olimpik 0:1 (Vidovi} 76) TUZLA: Sloboda - Sarajevo 3:1 (Smajlovi} 32, 90, Slomi} 53 Muminovi} 45) BAWA LUKA: Borac - Lakta{i 1:0 (Jandri} 90) PRIJEDOR: Rudar Prijedor - Leotar 0:0 SARAJEVO: @eqezni~ar - ^elik 4:1 (Me{anovi} 13, 52, Bu}an 82, Popovi} 90 - Puri} 76) ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - [iroki Brijeg 3:2 (Todorovi} 4, 44, Spalevi} 24. penal - Vagner 34. penal, Varea 55) MOSTAR: Zriwski - Zvijezda 0:1 (Hamzi} 27).

Strijelci: 1:0 Todorovi} u 4, 2:0 Spalevi} iz penala u 24, 2:1 Vagner iz penala u 34, 3:1 Todorovi} u 44. minutu, 3:2 Varea u 55. minutu. Stadion: SRC “Slavija“ u Isto~nom Sarajevu. Gledalaca: 600. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) 7. @uti kartoni: I. Radovanovi} (Slavija), Dijego, ]utuk, Topi}, Karoglan ([iroki Brijeg). IGRA^ UTAKMICE: Ogwen Todorovi} (Slavija) 8. SLAVIJA: Lu~i} 7, Tadi} 7, Regoje 7, Papaz 7, Benovi} 6,5, [}epanovi} 7, Stani} 7 (od 82. minuta Radowa -), Simi} 7, Todorovi} 8, Spalevi} 7, I. Radovanovi} 6,5 (od 62. minuta Pu{ara). Trener: Milomir Odovi}. [IROKI BRIJEG: Bandovi} 6, Dijego 6,5, Bari{i} 6, Martinovi} 6 (od 82. Minuta Perajica), Topi} 6, Vagner 6,5, ]utuk 6, Karoglan 6,5, Ivankovi} 6, Mi{i} 6, Varea 7. Trener: Toni Kara~i}.

Odigrane utakmice 16. kola Jelen Superlige Srbije

Igwatijevi} ~uva tron
BEOGRAD - Utakmicama 16. kola nastavqena je Jelen Superliga Srbije. Vode}a Crvena zvezda nije blistala na proqe}noj premi je ri, ali je us pje la da ostvari minimalnu pobjedom nad vrlo dobrim Jagodincima i sa~uva tri boda prednosti u odnosu na vje~itog rivala. Vi{e od 15.000 gledalaca na Marakani nije moglo da bude zadovoqno igrom izabranika Vladimira Petrovi}a koji su do tri jum fa sti gli go lom Igwatijevi}a u 37. minutu. Aktuelni {ampion Partizan je u potjeru za vode}om Crvenom zvezdom krenuo pobjedom u ^a~ku. “Crno-bijeli“ su mirnom i strpqivom igrom os tva ri li ubjedqiv trijumf koji ne odslikava u potpunosti stawe na terenu. Borac je igrao dosta dobro u prvih 45 minuta, ali je tada primio dva gola, da bi po~etkom drugog dijela igre svojim prven cem u “crno-bijelom“ dresu novajlija Davidov obezbijedio pobje du Par ti za nu ko ji je na kraju mogao da slavi i ve}im rezultatom. do preokreta su kona~no uspje li da do |u u sa moj za vr{ni ci su sre ta. U 11. minutu nekada{wem igra~u Borca, a sada Vojvodine Nemawi Bilbiji je poni{ten ~ist pogodak, kada se poslije sjajnog udarca lopta od pre~ke odbila iza gol-linije, ali sudije to nisu vidjele. Re zul ta ti: Voj vo di na Hajduk 3:2 (Mr|a 5, Tumbasevi} 29, 90 - Marjanovi} 4, 6), Javor - ^ukari~ki 2:2 (Gogi} 8, Cvetkovi} 23 - Trajkovi} 9, Stoj mi ro vi} 52), Bo rac Partizan 0:3 (Kleo 5, Fejsa 40, Da vi dov 48, Mla di ra dnik - BSK 2:0 (Luka 1, Nedeqko vi} 90), Sme de re vo Rad 2:1 (Ogwanovi} 48, Rankovi} 87 - Kalu|erovi} 6), Metalac - Napredak 1:0 (Krasi} 63), Crvena zvezda - Jagodina 1:0 (Igwatijevi} 37), OFK Beograd - Spartak 0:1 (Ubiparip 51)
Tabela
1. Crvena zvezda16 2. Partizan 16 3. Vojvodina 16 4. Spartak 16 5. OFK Beograd 16 6. Smederevo 16 7. Jagodina 16 8. Javor 16 9. Mladi radnik 16 10. Borac 16 11. Metalac 16 12. Hajduk 16 13. Napredak 16 14. BSK 16 15. Rad 16 16. ^ukari~ki 16 14 12 8 7 7 6 6 4 4 6 5 4 4 4 3 2 1 4 3 5 3 4 3 8 7 1 3 5 4 4 6 3 1 30:6 0 34:10 5 24:12 4 20:13 6 17:14 6 17:19 7 18:19 4 13:14 5 12:18 9 13:22 8 9:19 7 18:21 8 14:20 8 11:20 7 15:20 11 12:29 43 40 27 26 24 22 21 20 19 19 18 17 16 16 15 9

PRWAVOR - U prijateqskoj utakmici fudbaleri prvoliga{a Qubi}a savladali su ~lana Druge fudbalske lige Republike Srpske, grupa istok, Jedinstvo iz Br~kog sa 2:0. Po sli je bli je dog iz dawa u prvom poluvremenu, “plavi“ su u generalnoj provjeri uo~i subotweg starta, u nastavku utakmi ce pru `i li mno go boqu igru. U 56. minutu kapiten doma}ih Prodanovi} izveo je korner, a gol man Ma hov ki} je nespretnom intervencijom loptu poslao u svoju mre`u. Pet minuta kasnije oboren je Goran Deket, a precizan sa bijele ta~ke bio je Zoran Deket za kona~an rezultat utakmice u kojoj su Br~aci, i pored poraza, ostavili povoqan utisak. B. R.

QUBI] JEDINSTVO (B^)

2 (0) 0 (0)

Strijelci: 1:0 Prodanovi} u 56, 2:0 Z. Deket iz penala u 61. minutu. Stadion: Pomo}no igrali{te Sportskog centra Borik u Prwavoru. Gledalaca: 100. Sudija: Bojan Baji} ([trpci). @uti kartoni: Simi} (Qubi}), Svitlica, Leti} (Jedinstvo, Br~ko). QUBI]: Mrkobrada, B. @i`ak, Vidovi}, Simi}, Rajli}, Prodanovi}, G. Deket, Wegomirovi}, Z. Deket, Segi}, Benin. Jo{ su igrali: An~i}, Balaban, Tatarevi}, A. @i`ak, Vasi}, Mirkovi}, ]irkovi}, Sari}, Balaban. Trener: Vlado Jagodi}. JEDINSTVO (BR^KO): Mahovki}, Vasi}, Babi}, Te{i}, Svitlica, Gaji}, ]irkovi}, Bari{i}, Sinanovi}, Leti}, ^ardaklija. Jo{ su igrali: Perendija, Zari}, Vasiqevi}, Antunovi}, \uri}, Aleksi}, Smaji}. Trener: Ivo Kne`evi}.

Novakovi} pogodio
ZVOR NIK - U ge ne ral noj probi pred po~etak proqe}nog dijela prvenstva, Drina je u Loznici savladala istoimeni tim sa 1:0. Zvorni~ani su bili boqi u prvom poluvremenu, kada je Novakovi} postigao jedini gol i odlu~io pobjednika. U drugom poluvremenu mladi sastav Loznice je imao inicijativu, ali nije iskoristio povoqne prilike za izjedna~ewe. Poslije ove provjere trener Drine Mile Milanovi} mo`e da bude zadovoqan i da zajedno sa svojim igra~ima nestrpqivo ~eka nastavak {ampionata u kojem u subotu Zvorni~ani do~ekuju Drine HE iz Vi{egrada. D. G. LOZNICA DRINA (Z) 0 (0) 1 (1)
Strijelac: 0:1 Novakovi} u 38. minutu. Stadion: u Le{nici. Gledalaca: 50. Sudija: Dejan Rakovi} (Loznica). LOZNICA: Antoni}, Petrovi}, Jevti}, Simi}, Veselinovi}, Stefanovi}, @. Tadi}, Jovanovi}, Cerovac, Dragi~evi}, Kukoq. Jo{ su igrali: [kori}, Crnogor~evi}, Reqi}, Gligori}, \ukanovi}, Mati}, F. Tadi}, @ivanovi}, Te{i}. Trener: Milan Kovrlija. DRINA (ZVORNIK): Maksimovi}, Jevti}, Sredojevi}, Vuka{inovi}, Pavlovi}, M. Milo{evi}, Nini}, Krezovi}, Novakovi}, Kikanovi}, Nikoli}. Jo{ su igrali: Aleksi}, Jeremi}, Proti}, I. Lazarevi}, V. Milo{evi}, \eri}, A}imovi}, ]ulum, Kosti}. Trener: Mile Milanovi}.

NEMAWI Bilbiji poni{ten ~ist pogodak
Daleko te`e je do bodova do{la Vojvodina. Novosa|ani su pred svojom publikom dva puta stizali vo|stvo Hajduka, konstantno imali inicijativu i stvarali {anse, a

44 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: ROJTERS

Pi{e: Milan ZUBOVI]

Tenis kao brend
Na radost svih svojih navija~a, srpski teniser Novak \okovi} osvojio je titulu na turniru u Dubaiju i to 17. u karijeri. Neko }e re}i da je to samo jedna od recki na zidu koje }e ovaj teniser pribiqe`iti i koje }e se samo ponekad sje}ati, ali nije tako. Ovaj turnir }e imati posebnu veli~inu i zna~aj, mo`da ne kao osvajawe Australijen opena 2008. godine, ali }e svakako ostati zapam}en po ne~emu posebnom. Naime, ju~e je prvi put Novak uspio da odbrani jedan trofej i poka`e da nije igra~ za “jednokratnu upotrebu“ koji se povla~i i odustaje kad osjeti da nekog ne mo`e da pobijedi, kao {to su mu neki “teniski stru~waci“ prigovarali poslije poraza od @oa Vilfreda Conge na prvom grend slemu sezone. Svim “nevjernim Tomama“ Nole je odgovorio na jedini na~in na koji on to zna, a to je na terenu sa reketom u ruci. Pred svjetskim brojem dva redom su padali Garsija Lopez, Viktor Troicki, Ivan Qubi~i}, Markos Bagdatis i na kraju Mihail Ju`wi. Za “{eika od Dubaija“ trebalo je da bude promovisan jo{ u subotu, ali je ki{a “potopila“ najve}i grad Ujediwenih Arapskih Emirata, pa se moralo ~ekati jo{ jedan dan, koji }e se jo{ dugo pamtiti. Uz tradicionalno dobre ko{arka{e, fudbalere, vaterpoliste, odbojka{e i rukometa{e, \okovi} je sigurno jedan od najve}ih ambasadora srpskog sporta u svijetu, slobodno se mo`e re}i svih vremena. Ono {to je on do sada postigao malo kome je po{lo za rukom, a to je da na jednostavan i lak na~in poka`e svoju zemqu u pozitivnom svjetlu koja je posqedwih godina bila dosta iskrivqena. Za tenis se mo`e re}i da je postao brend i kao takav }e jo{ dugo biti za{titni znak srpskog sporta.

Vejn Brix “iskulirao“ Xona Terija

Engleska Premijer liga, 28. kolo

Man~ester Siti pobijedio ^elzi 4:2 (1:1), a u centru pa`we bili kapiten ^elzija Xon Teri i wegov nekada{wi prijateq i saigra~ Vejn Brix
LONDON - “Stamford Briy“ je za ni je mio! Vejn Briy iskulirao Yona Terija, a Tevez i Belami “sahranili“ odbranu ^elzija. Man~ester Siti pobijedio je ^elzi 4:2 (1:1), a sve o~i Engleske bile su uprte na sam po~etak me~a i tradicionalno rukovawe igra~a oba tima. U centru pa`we bili su kapiten ^elzija Yon Teri i wegov nekada{wi prijateq i saigra~ Vejn Briy, koji je pro{ao pakao, jer je Teri imao afe ru sa wego vom vi {e go di{wom partnerkom Vanesom Peronsle sa kojom ima sina. Briy je “iskulirao“ Terija, a onda je po~elo loptawe. Dvos tru ki stri je lac za Man~ester Siti Kreg Belami imao je zanimqivu izjavu poslije me~a. - Mediji su od ovoga napravili mnogo ve}u pri~u nego {to to ona zaista jeste. Ja znam kakav je Yon Teri privatno i ni{ta me nije iznenadilo. Svi znaju kakav je on, ali to je ne{to {to se de{ava van terena. Na terenu je on sjajan igra~, veliki kapiten ^elzija - rekao je Belami. Siti se probio na ~etvrto mjesto na tabeli sa 49 bodova, a ^elzi ostaje lider sa 61 bodom. Arsenal je na mi{i}e savladao Stouk u gostima. Stouk je vodio, “tobyije“ su izjedna~ile, od 66. minuta imali su i igra~a vi{e (iskqu~en [oukros), a onda u 90. minutu penal i u 94. minutu jo{ jedan gol! Rezultati 28. kola: ^elzi Man~ester Siti 2:4 (Lampard 41, 90 penal - Tevez 45, 76 penal, Belami 51, 88), Birmingem - Vigan 1:0 (Mekfaden 45 penal), Bolton - Vulverhempton 1:0 (Najt 45), Barnli Portsmut 1:2 (Paterson 31 Pikjone 25, Jebda 76 penal), Stouk - Arsenal 1:3 (Pu 8 Bentner 32, Fabregas 90 penal, Vermalen 90).
Tabela
1. ^elzi 3. Arsenal 4. Totenhem 6. Liverpul 7. Aston Vila 8. Birmingem 9. Everton 10. Fulam 11. Stouk 12. Blekburn 13. Vest Hem 15. Bolton 16. Vigan 18. Hal 19. Barnli 20. Portsmut 28 19 4 5 65:26 61 28 18 4 6 66:31 58 28 14 7 7 50:26 49 27 13 6 8 43:27 45 26 12 9 5 37:21 45 27 11 7 9 26:28 40 27 10 8 9 38:39 38 27 10 7 10 32:29 37 27 8 27 9 27 6 27 6 27 6 27 5 27 6 27 5 10 9 27:32 34 7 11 29:43 34 9 12 35:43 27 8 12 32:44 26 8 13 30:49 26 7 14 26:53 25 6 15 21:45 24 9 13 25:54 24 5 16 28:57 23 4 18 23:45 19 2. Man~ester J. 28 19 3 6 66:24 60

Francuski fudbalski {ampionat, 26. kolo

5. Man~ester S. 27 13 10 4 52:35 49

Monpeqe ne popu{ta
PARIZ - Monpeqe je u posqedwoj utakmici 26. kola francuskog prvenstva pobijedio Ren rezultatom 3:1 i sa tri nova boda ponovo se na vrhu tabele izjedna~io sa Bordoom, koji, dodu{e, ima i dvije utakmice mawe. Rezultati 26. kola: Lorijen - So{o 1:0 (Dijara 34), Lion Nica 2:0 (Lopez 9, Apam 90 autogol), Monako - Bulow 1:0 (Mazu 41), Nansi - Grenobl 0:2 (Rave 13, 78), Tuluz - Lens 1:0 (Dupua 56), Valensijen - Sent Etjen 1:0 (Audel 76), Monpeqe - Ren 3:1 (Merveo 24, 37, Kamara 80 - Brijan 70). Plasman: Bordo (-2) 51, Monpeqe 51, Olimpik Lion 49, Lil 47, Olimpik Marseq 45, Okser 42...

ARSENAL na mi{i}e savladao Stouk
Tre ner Si ti ja Ro ber to Man }i ni po hva lio je igru Vejna Briya. - Odigrao je veoma dobro. Ovaj tim ima sjajan duh i to je presudilo u ovom me~u - istakao je Man}ini.

14. Sanderlend 26 6

17. Vulverhempton 27 6

Wema~ka Bundesliga, 24. kolo

Bajeru bod i rekord
MINHEN - Lider Bundeslige Bajer iz Leverkuzena osvo jio je sa mo bod pro tiv Kelna, koji je u pro{lom kolu pretrpio katastrofu. Ako je za utjehu Bajeru, onda je to ~iwenica da je oborio re kord Ba jer na iz se zo ne 1988/89. ka da je min hen ski klub 23 me~a bio bez poraza. Zo ran To {i} ni je ula zio u igru za Keln.
Fudbaleri Real Madrida Tabela
1. Bajer 2. Bajern 3. [alke 4. Hamburger 5. Borusija 6. Verder 7. Ajntraht 8. [tutgart 9. Hofenhajm 10. Majnc 11. Borusija M. 12. Volfsburg 13. Bohum 14. Keln 15. Frajburg 16. Nirnberg 17. Hanover 18. Herta 24 23 24 23 24 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 23 24 13 14 14 10 11 10 9 9 9 8 8 7 6 6 5 4 4 3 11 0 50:20 7 2 49:20 6 4 36:18 10 3 43:25 6 7 36:32 8 6 48:29 8 7 31:32 7 8 34:31 5 10 34:29 8 8 27:32 6 10 34:39 7 9 40:45 9 9 25:38 8 10 21:31 5 14 22:45 6 14 19:40 5 14 25:45 6 15 21:44 50 49 48 40 39 38 35 34 32 32 30 28 27 26 20 18 17 15

Kakau ne planira da stane. Dao je ~etiri “komada“ u pobjedi [tutgarta u Kelnu prije sedam dana (5:1), bio je strijelac protiv Barselone minulog utorka (1:1) u Ligi {ampiona, a u kakvoj je golgeterskoj formi 28-godi{wi Brazilac osjetio je i Ajntraht. Gosti su u [tutgartu poveli u 39. minutu, a u 41. i 45. Kakau je napravio preokret i “{vabe“ su pobijedile 2:1. Zdravko Kuzmanovi} nije ulazio u igru.

[panska Primera, 24. kolo

Raspucani Real
MADRID - Igra~i Reala bili su raspucani na gostovawu na Tenerifima. Oni su ve} poslije 48 minuta igre rije{ili pitawe pobjednika, da bi u fini{u glavne zvijezde tima dodale jo{ dva pogotka za ubjedqiv trijumf. Barselona se `estoko namu~ila kako bi do{la do trijumfa protiv Malage, a pogodak vrijedan tri boda postigao je Lionel Mesi. Rezultati 24. kola: Tenerife - Real 1:5 (Ajoze 46 - Iguain 29, 42, Kaka 48, Ronaldo 80. penal, Raul 90), Hetafe - Saragosa 0:2 (Suazo 3, 20), Barselona - Malaga 2:1 (Pedro 69, Mesi 84 - Valdo 81). Plasman: Barselona (+1) 61, Real Madrid (+1) 59, Valensija 46, Seviqa 42, Deportivo 38, Majorka 37...

FARMACEUTI bez poraza 24 me~a
Majnc je do`ivio prvi neuspjeh kod ku}e, a “yelat“ mu je bio Verder - 1:2. Milo{ Mari} je odigrao svih 90 minuta u me~u u kojem je Bohum igrao bez golova sa Nirnbergom. Nemawa Pej~inovi} je sa klupe ispratio 15. poraz Herte. U Berlinu su se radovali i igra~i Hofenhajma - 2:0. Rezultati 24. kola: [tut-

Arturo Vidal (Bajer Leverkuzen)

gart - Ajntraht 2:1 (Kakau 41, 45 - Keler 39), Bohum - Nirnberg 0:0, Herta - Hofenhajm 0:2 (Demba Ba 35, Ibi{evi} 90), Borusija Menhengladbah Frajburg 1:1 (Brouers 72 - Sise

56), Majnc - Verder 1:2 (Bans 45 - Borovski 31, Predl 50), Bajer Leverkuzen - Keln 0:0, petak: [alke - Borusija Dortmund 2:1 (Hevedes 66, Rakiti} 83 - Sahin penal 47).

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 45

Italijanska Serija A, 26. kolo

Gradski rivali ostvarili trijumfe u ovoj rundi tako da se situacija u vrhu tabele nije mijewala. Veliki preokret u \enovi

Tabela
Alesandro Pato (Milan) Fudbaleri Intera FOTO: AGENCIJE

RIM - Izuzetno raspolo`eni golgeteri, preokreti i golovi u posqedwim tre nu ci ma, obiqe `ja su uta kmi ca 26. ko la Se ri je A, poslije kojih nema promjena u vrhu tabele. De jan Stan ko vi} je igrao svih 90. mi nu ta za In ter, ko ji je po sli je tri uzastopna remija, pobijedio na gos to vawu u Udi na ma. Aleksandar Lukovi} je bio na terenu u ekipi Udinezea, dok je Bas ta zbog po vre de propustio i ovu utakmicu. Mi lan je bio ubjedqiv protiv Atalante, zadr`av-

{i prikqu~ak za gradskim ri va lom, dok je Ro ma u 90. minutu ostala bez dva boda u Napuqu, pa sada zaostaje sedam bodova za Interom. Veliki preokret vi|en je \enovi, gdje je Bolowa gubila sa 3:1, ali je na kraju slavila. Bo{ko Jankovi} je u pora`enom timu zaigrao tek po sli je ~et vrtog go la gostiju. Stefan [}epovi} je de bi to vao za prvi tim Sampdorije (zamijewen u 82. minutu), ali je wegova ekipa do`ivjela minimalan poraz u Par mi. U der bi ju za~eqa posqedweplasirana

Si je na je na pra vi la ma lo iznena|ewe trijumfom nad Livornom.

ROMA vodila do 90. minuta
Gol odlu ke pos ti gao je Makarone u posqedwim trenucima utakmice. Ka ta ni ja Si ni {e Mi hajlovi}a, dan ranije, razbila je Bari sa 4:0. Bari nije igrao lo{e, ali kao da se predao kada je u 64. minutu Bareto proma{io penal pri rezultatu 2:0.

Fjorentina je uspjela da izvu~e bod u posqedwim trenucima susreta sa Laciom. Do ma }i ni su vo di li od 7. minuta i, kada se ~inilo da su kona~no nadomak trijumfa, Keirison je izjedna~io rezultat i tako “ukrao“ dva bo da Rimqani ma. Adem Qaji} odigrao je samo prvo poluvrijeme za Fjorentinu. Rezultati: Milan - Atalanta 3:1 (Pato 30, 41, Borijelo 61 - Valdes 56), \enova - Bo lowa 3:4 (Su azo 8, 38, Skuli 18 - Buske 11, Adailton 28, 56, 79 penal), Kjevo Kaqari 2:1 (De Pa ula 33,

Gra no ~e 78 - As to ri 51), Udineze - Inter 2:3 (Pepe 2, Di Natale 52 penal - Baloteli 6, Majkon 21, Milito 45), Napoli - Roma 2:2 (Denis 75, Ham{ik 90 penal Baptista 59 penal, Vu~ini} 65), Parma - Sampdorija 1:0 (Zakardo 54), Livorno - Sijena 1:2 (Lukareli 11 penal - Kalaio 34, Makarone 90), subota: Katanija - Bari 4:0 (Rikjuti 4, Lama 40, Morimoto 81, Martinez 90), Lacio - Fjo ren ti na 1:1 (Siviqa 7 - Keirison 90), igrano sino}: Juventus - Palermo.

1. Inter 26 2. Milan 26 3. Roma 26 4. Juventus 25 5. Napoli 26 6. Palermo 25 7. Sampdorija 26 8. Kaqari 26 9. \enova 26 10. Fjorentina 26 11. Kjevo 26 12. Parma 26 13. Bari 26 14. Bolowa 26 15. Katanija 26 16. Udineze 26 17. Lacio 26 18. Livorno 26 19. Atalanta 26 20. Sijena 26

17 7 16 6 15 6 12 5 10 11 11 7 11 7 11 5 11 5 10 5 10 5 9 6 8 8 8 7 6 9 7 6 5 11 6 5 5 6 5 5

2 52:22 4 46:26 5 45:29 8 40:33 5 34:29 7 35:31 8 32:32 10 41:34 10 44:43 11 32:31 11 26:26 11 27:36 10 31:34 11 30:36 11 27:31 13 32:39 10 21:28 15 17:36 15 22:38 16 27:47

58 54 51 41 41 40 40 38 38 35 35 33 32 31 27 27 26 23 21 20

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd
Subotica Bijeqina Tuzla Zvornik Zenica Sarajevo Pale

Bawa Luka

Doboj

Obla~no s ki{om
Obla~no, povremeno sa ki{om. Na sjeveru poslije podne smawewe obla~nosti. Vjetar slab, promjenqivog pravca. Minimalna temperatura od 4 do 9 stepeni Celzijusa, maksimalna dnevna od 10 do 13 stepeni

Maks. Min.

12 oC 8 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Razvedravawe
Ujutru i prijepodne obla~no, povremeno sa slabom do umjerenom ki{om u ve}ini krajeva, a mogu}i su kratkotrajni pquskovi. Vi{e padavina }e biti u Hercegovini i na istoku, a najmawe na sjeverozapadu. Tokom dana prestanak padavina i razvedravawe, prvo na sjeverozapadu, pa }e biti i du`ih sun~anih intervala. Jutarwa temperatura vazduha od -1 stepen Celzijusa na planinama, u ostalim krajevima od 4 do 9 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 7 stepeni na planinama, a u ostalim krajevima od 12 do 17 stepeni Celzijusa, mjestimi~no i malo vi{a.
Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

17 oC 5 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Pariz Madrid Rim Atina Budimpe{ta Prag 12 13 21 22 14 6 Moskva Istanbul Sofija Oslo Milano Bukure{t 0 17 14 -4 13 15 Berlin Toronto Wujork ^ikago Los An|eles 11 1 6 2 20

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 12.00 12.05 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 Jutarwi program Vijesti Na{a mala klinika, serija Vijesti Brojevi, serija Vijesti Nacionalna geografija Utisak nedjeqe Vijesti Stawe nacije Dolina sunca, serija 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 0.30 1.20 Planeta Vijesti Sun|er Bob, crtani film Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Reakcija Utroba zvijeri, film Vijesti Brojevi, serija Moje drage kom{ije, serija Info kanal

Uni{tena qubav

Utroba zvijeri

2000
OBN

Uloge: Amanda Bins, Kris Karmak, Xonatan Benet Re`ija: Rendal Klajzer

2200
B92

Uloge: Stiven Sigal, Bajron Man, Monika Lo Re`ija: Siu Tung ^ing

Tajni agent CIA Yejk Hoper je na pragu da se povu~e iz slu`be, ali se stvari mijewaju kada mu k}erku kidnapuje teroristi~ka grupa po imenu “Abu Karaf“. I dok slu`ba zapo~iwe rutinsku proceduru tra`ewa, Yejk po~iwe sopstvenu akciju u kojoj se brutalno suprotstavqa teroristima, ali i nekim agentima unutar same CIA, koji rade za wih.

Foks
6.30 7.20 7.40 8.40 9.40 10.00 11.00 11.10 11.40 12.30 13.10 15.10 15.30 Divqa stvorewa Ludi kamen Ukradena sre}a Srce na dlanu Po{tar Va`ne stvari Vijesti Cirkus Masimo Wipeout Ro|en da pre`ivi Ledeni strah, film Vijesti ^ari, serija 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 0.40 0.50 2.10 3.00 5.00 5.40 Fort Bojar Vijesti Ludi kamen Wipeout Take{i Nasiqe u porodici, film Do koske, film Vijesti ^ari, serija Divqa stvorewa Gradski lovac, film Ukradena sre}a Va`ne stvari

Yeni Tejlor na{la je svog idealnog mu{karca za kojeg je sigurna da }e je potpuno osvojiti. Posto ji je dan pro blem. Wen ide alan mu {ka rac je Yejson Masters, najve}a rok zvijezda na svijetu. Nadaju}i se da }e dobiti priliku i pribli`iti se svom ido lu, Yeni se za po{qava u wego vom omiqenom karipskom odmarali{tu, St. Lukasu, zajedno s Rajanom. Dok joj Rajan poma`e daju}i joj savjete koji }e joj pomo}i da pre`ivi na ostrvu, Rajanov prijateq wemu daje savjete kako da se udvara Yeni. Rajan se potpuno promijeni, ali kada ga Yeni vidi, govori samo o Yejsonu.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 8.00 8.10 9.00 Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Hag - Su|ewe Radovanu Karaxi}u Vijesti U fokusu Divqi u srcu, serija Herbarijum Klinika, serija Vijesti Lovci na zmajeve, crtani film Kliford - veliki crveni pas, crtani film Zoopis Pitajte tra`imo odgovor Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Bil Sawar, crtani film Upitnik Dnevnik Presing Doktorologija Info profil Duel struna Profajler, serija Pakov svijet, serija Tribunal Klinika, serija Sestrice, serija Srpska danas Dnevnik Presing

ATV
7.00 Viktorija, serija 7.40 Iksmen, crtani film 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Vinks, crtani film 10.40 Ple{i ple{i, serija 11.50 Vijesti 12.00 Viktorija, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Studio 16.00 Vijesti 16.20 Luda ku}a, serija 17.00 Zauvijek susjedi, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 [arp, serija 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Dosije 22.00 Moje drage kom{ije, serija 23.00 Nijemi svjedok, serija 0.00 Zauvijek susjedi, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 8.55 9.00 9.10 9.30 9.55 10.00 10.30 10.50 10.55

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Ono kao qubav, serija Pozitivna energija Pjevajte moje pjesme Mansarda, serija Vijesti Visoki napon Vijesti Grijeh wene majke, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Jedna pjesma jedna `eqa Upitnik Vijesti Rim, serija Dnevnik Jedinica, serija Tihi partner, film Jedna pjesma jedna `eqa Vijesti Upitnik Oko Lov i ribolov

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 6.40 Agroinfo 7.00 Kuvati srcem 7.30 Saobra}ajna kontrola, crtani film 7.40 Saobra}ajna kontrola, crtani film 7.50 \ole iz xungle, crtani film 8.15 Ozi Bu, crtani film 8.20 O divqim `ivotiwama 9.10 [toperica 9.30 U sjenci oblaka 10.00 Vrele gume 10.30 Total tenis 10.40 Reli 11.00 Nauka 11.30 Obrazovno ogledalo 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Mlad si koliko se osje}a{, film 15.50 Ovo je Srbija 16.30 Rvawe 17.00 ZOI - pregled 17.30 ZOI - sve~ano zatvarawe 19.30 Razglednica 20.00 Pregled Premijer lige 21.00 Bostonski advokati, serija 21.50 Mizeri, film 23.40 Pono}ni bluz 0.30 Mlad si koliko se osje}a{, film 1.50 Trezor 2.50 Pregled Premijer lige 3.40 ZOI - pregled 4.30 Pono}ni bluz 5.30 Razglednica

Bel
8.00 Videostranice 9.00 Jutarwi program 11.00 Qubav sa neprijateqem, serija 12.00 Vijesti 12.20 [areni kuvar 12.30 Moja farma, poqoprivreda 12.40 Mobile, emisija o automobilima 12.50 Play Now, emisija o igricama 13.00 Bella 14.00 Film 15.30 [areni kuvar 16.00 Vijesti 16.30 Play Now, emisija o igricama 16.40 Mobile, emisija o automobilima 16.50 Emblema, emisija o enterijeru 17.30 Tehnologija danas, emisija o nauci 18.00 Midiganova misija 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 Muzi~ki zid 20.00 Fair Play, sportski magazin 21.00 Qubav sa neprijateqem, serija 22.00 22 ~asa 22.30 Film 0.00 Horoskop

12.00 12.10 13.00 13.50 14.00 15.00 15.10

12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.00 14.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 2.20

Vikom
7.00 7.30 8.00 9.00 9.30 10.30 11.00 12.00 14.30 Narodna muzika Tele{op Pregled sedmice Tele{op Narodna muzika Tele{op Zabrawena qubav, serija Radio i TV Tele{op 15.00 16.00 16.40 18.30 19.30 20.30 Zabrawena qubav, serija Tele{op Vitafon Dokaz stvarawa Dnevnik RTS Upitnik, politi~ka emisija 22.00 Vi i sport 2.00 Erotski program 15.30

15.50 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.00 19.30 20.10 21.30 22.00 22.30 23.20 0.10 1.40 2.10 3.00 3.30 4.00 4.30

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Radio globus Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program

Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

3.00 3.05 4.10 4.40

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 1. mart 2010. 47

Nemogu}a misija

Zarobqeni u magli

Nova
6.20 7.10 7.30 7.50 8.10 10.40 11.30 12.30 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Mali zmaji}i, crtani film @abqa patrola, crtani film Ezo TV Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Na{a mala klinika, serija Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Spajdermen, film 22.50 Vijesti 23.20 Nestali, serija 0.00 Sajnfeld, serija 0.30 Bra~ne vode, serija 1.00 Post mortem, serija 1.50 Vidoviti Milan 2.50 Zarobqeni u magli, film 4.30 Post mortem, serija 5.20 Sajnfeld, serija 5.40 In magazin

20

00

RTL

Uloge: Tom Kruz, Xon Vojt, Emanuel Bart Re`ija: Brajan de Palma

2

50

NOVA

Uloge: Luk Peri, Ben Daniels, Orla Bredi, Ali Hams Re`ija: Ate de Jong

Zaglavqeni na planinskom usponu nakon {to im se auto pokvario, Bob i bra~ni par Leo i An ogoli}e svoje du{e i podijeliti jedni s drugima i najintimnije detaqe svojih `ivota. Otkrivaju}i sve, od bra~nih problema Lea i An preko Bobove pri~e o susretu s gojaznom `enom i ~udne tajne vezane uz prethodno poslovno putovawe Boba i Lea, ubrzo posta je ja sno da sta ri pri ja teqi imaju puno toga da nau~e jedan o drugome. Kada svane jutro, jedno od wih troje je mrtvo.

K3
Yim Felps i tim koji ~ine wegova supruga Kler i Etan Hant poslani su na zadatak u Prag. Ondje stvari krenu po zlu i misija propada, a Etan Hant jedini pre`ivi. [ef agencije sumwa da je Etan razlog zbog kojeg je misija propala i smatra da je kriv za smrt svojih kolega. Etan, koriste}i se svim svojim znawem i umije}em, mora}e do ka za ti da ni je kriv i ot kri ti ko mu je podvalio. 9.30 Vijesti 9.40 Top form 10.00 Kad priroda podivqa 11.00 Profa, serija 12.00 Vijesti 12.05 Zabrawena qubav, serija 13.10 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Autosprint 16.00 Plej 17.00 Dok. program 17.50 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Rebelde, serija 21.00 Potez 22.00 Vijesti 22.30 Fojlov rat, serija 0.00 Vijesti 0.30 Astrologija 2.30 Fojlov rat, serija RTS

PINK BH
6.30 Sarajevo na liniji 6.40 Mejd in Bawa Luka 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Magi~na privla~nost, serija 11.00 Dodir s neba, serija 12.00 Info 12.10 Grand {ou 14.00 Info 14.10 Sarajevo na liniji 14.20 Mejd in Bawa Luka 14.30 Sportisimo 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Magi~na privla~nost, serija 18.00 Info 18.20 Spajdermen, crtani film 19.00 Dodir s neba, serija 20.00 Moj otac Gandi, film 22.00 [esto ~ulo 23.10 Bermudski trougao, film 0.50 Film 3.10 Sarajevo na liniji 3.20 Mejd in Bawa Luka 3.30 Sportisimo 3.40 Film 5.40 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Hag: Su|ewe Radovanu Karaxi}u 12.00 Vijesti 12.10 ZOI - pregled 13.10 ZOI - ceremonija zatvarawa 15.30 Mini {kola 15.50 Nema problema 16.10 Info 16.30 Avenija Okean, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 U me|uvremenu 18.10 Doma}a lektira 18.50 Klovn Kiri, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Retrovizor 20.00 Naked.TV 20.30 Hoan Miro, ~ovjek koji je slikarstvo okrenuo naglava~ke 21.30 Moda 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.40 Dimenzija vi{e 23.40 Rapsodija u avgustu, film 1.20 U me|uvremenu

HRT 1
5.40 Mir i dobro 6.10 Drugo mi{qewe 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Prvi kontakt 11.10 Tre}e doba 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.40 Normalan `ivot 15.30 Direkt 16.10 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Dodjela nagrada Zlatna kuna 21.50 Potro{a~ki kod 22.20 Otvoreno 23.30 Vijesti 23.50 Na rubu nauke 0.40 Zvjezdane staze, serija 1.30 Doktor Haus, serija 2.20 Pregovara~i, serija 3.00 Prvi kontakt 4.10 Direkt 4.30 Potro{a~ki kod 5.00 Oprezno s an|elom, serija

OBN
6.00 Transformeri, crtani film 6.40 Pokojo, crtani film 6.50 Dora istra`uje, crtani film 7.10 Super Bili, crtani film 7.20 Krsti}-kru`i} 7.30 Jutarwi program 9.00 Udri mu{ki 10.00 Kraq Kvinsa, serija 10.20 Ekskluziv 10.30 Skrivena kamera 11.20 [mekeri u kuhiwi 11.50 Info 12.30 Top 10 13.40 Vil i Grejs, serija 14.10 Crveni tepih 15.30 Bestseler TV 15.40 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Bitange i princeze, serija 17.50 Skrivena kamera 18.20 Stol za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Uni{tena qubav, film 21.50 Ke~eri 22.50 Zakon bra}e, serija 23.40 Istkano srcem, film 1.30 Ke~eri 2.30 Zakon bra}e, serija 3.20 Zakon bra}e, serija 3.50 Fudbal

HRT 2
6.50 [aolinski obra~un, crtani film 7.10 Legenda o Tarzanu, crtani film 7.30 TV vrti} 7.50 ^arobna plo~a 8.00 Pustolovine Marka i Goge, crtani film 8.30 Holini junaci, serija 9.00 Loki Leonard, serija 9.20 Muzika 10.00 Evergrin 11.50 Sanremo specijal 12.20 Prijateqi, serija 12.40 Happy Hour, serija 13.00 Ton i ton 13.20 Etika 13.30 13.50 14.00 14.20 15.00 16.00 17.00 18.00 18.20 18.50 19.20 20.00 21.00 21.50 22.00 22.50 0.40 1.20 TV vrti} ^arobna plo~a Kod Ane Zvjezdane staze, serija Na rubu nauke ZOI - sve~ano zatvarawe ZOI - hokej Vijesti @upanijska panorama Muzika Doktor Hu, serija TV bingo {ou Bitange i princeze, serija Vijesti Doktor Haus, serija Li~ni broj, film Pregovara~i, serija Sanremo specijal

RTL
7.10 Krava i pile, crtani film 7.20 Mifi, crtani film 7.40 Malkolm u sredini, serija 8.30 Astro {ou 10.30 Princ iz Bel Ejra, serija 11.00 Pod istim krovom, serija 11.30 Dadiqa, serija 12.00 Magazin 12.50 Ve~era za pet 13.50 Drugo lice, serija 15.30 An|eo i |avo, serija 16.10 Malkolm u sredini, serija 16.40 Princ iz Bel Ejra, serija 17.10 Pod istim krovom, serija 17.30 Dadiqa, serija 18.00 Kraq Kvinsa, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 Nemogu}a misija, film 21.50 ^etiri brata, film 23.50 Vijesti 0.00 Re`i me, serija 1.40 Astro {ou

BN
6.30 Jutarwi program 8.40 Susreti prve vrste 10.00 Novosti 10.05 Poznati 11.00 Gradske pri~e 11.40 Skrivena kamera 12.00 Novosti 12.05 Sponzoru{e, serija 13.00 Bulevar 14.00 Novosti 14.05 Film 16.00 Novosti 16.10 Film 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport 19.30 Monitor 20.10 Sponzoru{e, serija 21.00 Koktel 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Jelena Toma{evi} za "Glas Srpske" Luda planeta

Glas najve}i adut

^istila zube tokom vo`we
Britanska saobra}ajna policija zaustavila je 36-godi{wu `enu koja je tokom vo`we ~istila zube koncem, gledaju}i se u retrovizor, javile su agencije. Vozila je brzinom ve}om od 110 kilometara na ~as i ka`wena je nov~anom kaznom od 60 funti zbog neoprezne vo`we. Policija javqa da je ovo posqedwi u nizu primjera rizi~nog pona{awa voza~a na autoputevima koje mo`e, zbog sekunde nepa`we, izazvati nesre}u.

RAZGOVARAO: DEJAN VUJANI] dejanv@glassrpske.com

Moj najve}i adut su glas i prirodnost. Publika je prepoznala moju iskrenost i neisfoliranost. Ivo Andri} je jednom rekao: “Do jednostavnosti se treba uzdi}i“. Ovo je za “Glas Srpske“ rekla popularna pjeva~ica Jelena Toma{evi} koja }e u utorak u dvorani “Borik“ u okviru “Oskara popularnosti“ primiti nagradu za najboqu pop pjeva~icu godine. GLAS: [ta Vam zna~i nagrada za najboqu pop pjeva~icu? TO MA [E VI]: Sva ka na gra da pred stavqa mi dodatni motiv da budem jo{ boqa u poslu koji radim. Pro{le godine nisam mogla da prisustvujem “Oskaru popularnosti“ tako da se sada veoma radujem dolasku u Bawu Luku, pogotovo zato {to cenim ovu manifestaciju i wenog organizatora Zorana \uri}a. GLAS: [ta Vas nadahwuje? TOMA[EVI]: Nadahwuju me qudi oko mene, razli~ite situacije, doga|aji koji su zna~ajni za moje prijateqe, kao i publika i lepota bavqewa ovim poslom. Qubav, pre svega. GLAS: Koliko Vam zna~i qubav? Voleti ne samo partnera, ve} i prijateqe, rodbinu to je veliko ume}e koje se vi{estruko vra}a. Qubav pokre}e svet. GLAS: Koliko Vam je qepota pomogla, odnosno odmogla u karijeri?

TOMA[EVI]: Ne do`ivqavam se tako i ni kad se ni sam ti me ru ko vo di la. To je stvar li~nog ukusa. Izgled mawe-vi{e mo`e da doprinese i ne mora se be`ati od toga, ako je prirodno tako. GLAS: Da li pos to ji gra ni ca izme |u pri va tnog i ja vnog `i vo ta po zna tih li ~nosti i da li je novinari po{tuju? TOMA[EVI]: Mora da postoji granica, ali je isto tako va`no da se ispo{tuje publika. Narod veruje u ono {to se pi{e po novinama i emituje na televiziji. Meni nije problem da javno ka`em na primer gde }u da letujem. Me|utim, problem nastaje kada se neko upli}e u moj emotivni `ivot koji `elim da ostane samo moj. GLAS: Kako se nosite sa slavom? TOMA[EVI]: Ne mislim da sam slavna. Poti~em iz male sredine i roditeqi su me vaspitali da ostanem s obe noge na zemqi, kao i da cenim druge qude. Ciqevi su mi svakako ve}i nego pre, da imam mnogo albuma i koncerata. GLAS: Ko je na Vas iz vr{io naj ve }i uticaj i s kim ste najboqe sara|ivali? TOMA[EVI]: Svaka saradwa donosi novo iskustvo i plodove. Jo{ od Kornelija Kova~a sam mnogo nau~ila, a pogotovo posledwih pet godina od kada sara|ujem sa @eqkom Joksimovi}em. Imala sam sre}u da upoznam mnogo divnih qudi od kojih sam mogla da nau~im mnogo o ovom poslu.

Zabrana psovawa u Kaliforniji
Stanovnici Kalifornije ubudu}e }e morati da paze kako se izra`avaju. Kalifornijski parlament je prije nekoliko dana usvojio rezoluciju o zabrani psovawa u prvoj sedmici marta. Ukoliko taj dokument dobije podr{ku Senata idu}e sedmice, mjera }e odmah stupiti na snagu, javile su agencije. Kalifornija je prva ameri~ka savezna dr`ava koja namjerava da uvede “sedmicu bez psovki“.

Pojeo dobitni tiket
U neobi~nom incidentu koji se dogodio na letu izme|u Poqske i Velike Britanije jedan putnik avio-kompanije “Rajaner“ u bijesu je pojeo grebgreb sre}ku kojom je postao dobitnik 8.930 funti, javqa Tanjug. Razjareni putnik se na taj potpuno nepromi{qeni korak odlu~io po{to nije mogao da bude ispla}en na licu mjesta. Posada mu je rekla da mora da sa~eka da avion sleti i da se potom obrati upravi kompanije koja }e mu isplatiti dobijenu nagradu. Putnik je na to odgovorio gurnuv{i dobitni listi} u usta.

NEKAD BILO...
Francuski car Napoleon iskrcao se na dana{wi dan 1815. godine na obalu Francuske, tri dana po{to je sa grupicom sqedbenika napustio mediteransko ostrvo Elba na kojem je bio zato~en po{to je primoran da abdicira u aprilu 1814. Luj XVIII. poslao je Peti puk pod komandom Mi{ela Neja, koji je bio Napoleonov mar{al. Taj puk je presreo Napoleona 7. marta. Napoleon se sam pribli`io puku, si{ao je sa kowa i rekao vojnicima: “Vojnici Pete, vi me poznajete. Ako bi bilo ko pucao na svoga cara, mo`e to sada i da u~ini“. Poslije kratkog zati{ja vojnici su uzviknuli “@ivio car“ i sa Napoleonom su krenuli na Pariz. Stigao je 30. marta i brzo je prikupio vojsku od 140.000 vojnika i 200.000 dobrovoqaca i vladao je sto dana u periodu zvanom Napoleonovih sto dana.

POSQEDWA
“Glasajte za moj film“
Ameri~ka filmska akademija razmatra da li da preduzme korake protiv jednog od producenata filma “The Hurt Locker“ zato {to je poslao mnogobrojne elektronske poruke ~lanovima Akademije urgiraju}i da glasaju za taj film, javile su agencije. Nikolas [artije je u imejlovima pozivao ~lanove da se, kad glasaju za najboqi film, opredijele za “The Hurt Locker“, “a ne za film od 500 miliona dolara“ {to je direktna aluzija na velikog rivala, film “Avatar“. Tim porukama [artije je prekr{io Akademijino pravilo po kojem je zabraweno “promovisati bilo koji film ili ulogu tako {to }e se negativno govoriti o drugom filmu ili ulozi“.

Napoleon se vratio u Francusku

Rasprodaja na Old Trafordu
Kako prenosi “Dejli star“, Man~ester junajted bi mogao da se u qetwem prelaznom roku odrekne usluga deset do 15 svojih fudbalera, kako bi podmirio nagomilane finansijske dugove. Gotovo sigurno }e sa “Old Traforda“ oti}i napada~ Majkl Oven, a na udaru Aleksa Fergusona nalaze se i Nani, Oven Hargrivs i Gabrijel Obertan. Kakva je sudbina srpskog reprezentativca Nemawe Vidi}a, ostaje da se vidi.

Po~ela fudbalska Premijer liga BiH

strana 3.
ZOI RUKOMET
Premijer liga BiH

KO[ARKA

strana 12.

Bawolu~ani silni protiv Krivaje strana 11.

Skija{ko tr~awe

Justina Koval~ik kona~no do zlata8. i 9. strane

Premijer liga BiH

Leotar izborio opstanak u eliti

2 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SPORT

Rudar Prijedor i Leotar odigrali me~ bez golova

Trebiwcima sla|i remi
Kada svaki igra~ ispuni svoje zadatke i kada se odigra borbeno i disciplinovano onda dobar rezultat ne mo`e da izostane, rekao Goran Skaki}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glasrpske.com

PRI JE DOR - Srpski derbi izme|u Rudar Prijedora i Leotara zavr{en je naj ne po pu lar ni jim re zul tatom 0:0. Obje ekipe imala su po ne ko li ko do brih {ansi, ali se mre`e nisu tresle ni sa jedne strane. Rudar Prijedor najboqu priliku da do|e do pogotka pro pus tio je u 24. mi nu tu. Poslije centar{uta Vedrana Kantara, Goran Ku{qi} je glavom {utirao, a lopta je u ru ku po go di la de fan ziv ca Tre biwaca Ga vri la ^or li ju. Su di ja Dra gan Skaki} iz Gradi{ke nije se mnogo razmi{qao i pokazao je na bijelu ta~ku. Kantar je preuzeo odgovornost, ali je golman Leotara Novica Berak sjajno reagovao i uhvatio “`ivu loptu“. U nastavku susreta gosti su imali terensku inicija ti vu. Odli ~ne pri li ke u 60. i 67. minutu propustio je De jan Ra {e vi}, odno sno boqi od wega bio je golman Prijedor~ana Asmir Avduki}.

Vu~ini} odigrao 300. me~
Bojan Vu~ini}, defanzivac Leotara, protiv Rudar Prijedora odigrao je svoju 300. prvenstvenu utakmicu u dresu Leotara. Osim toga, Vu~ini} je i rekorder Leotara po broju prvenstvenih utakmica u Republici Srpskoj i BiH. Ovaj jubilej i bod iz Prijedora najqep{i su poklon za wegov 30. ro|endan, koji slavi danas. - Nisam se bavio statistikom, ali toliko nastupa za najdra`i klub ne{to je {to me posebno ispuwava. U dosada{woj karijeri bilo je mnogo vi{e lijepih trenutaka nego ru`nih i vjerujem da }e tako biti i u budu}nosti - rekao je Vu~ini}. ^. M.
Ogwen Da{i} (Rudar Prijedor)

BERAK odbranio penal u 24. minutu
Treba dodati da su “rudari“ od 76. minuta na terenu ostali sa deset igra~a, po{to je Marko Jefti} neoprezno startovao na Ra{evi}a i “zaradio“ direktno iskqu~ewe. Trener Rudar Prijedora Darko Nestorovi} ~estitao

je gostima iz Trebiwa na zaslu`eno osvojenom bodu. - Nismo realizovali nekoliko dobrih {ansi, proma{ili smo jedanaesteraca i kada se sve sabere, dobar je i remi. Ne `elim da tra`im oprav dawe, ali sma tram da je ovaj re zul tat vje ro va tno odraz te {kih uslova za rad u pripremnom periodu. Gosti iz Trebiwa su se predstavili u lijepom svi je tlu i za slu `e no ku }i odnijeli bod - rekao je Nestorovi}. Na klupi Leotara debitovao je novi {ef stru~nog {taba Goran Skaki}.

- Kada svaki igra~ ispuni svo je za dat ke i ka da se odigra borbeno i disciplinovano onda dobar rezultat ne mo`e da izostane. Malo smo se pribojavali ove utakmi ce, jer ni smo bi li si gur ni u sna gu pro ti vni ka. Me |u tim, mo ram da ka `em da sam za do voqan os tva re nim rezultatom, ali ne treba da upa da mo u ve li ku eufo ri ju, jer nas tek sa da o~ekuju pravi ispiti i izazovi. Pohvalio bih golmana Novicu Beraka i odbrambenu li ni ju ko ja je oba vi la odli~an posao - istakao je Skaki}.

RUDAR PRIJEDOR 0 (0) LEOTAR 0 (0)
Stadion: Gradski u Prijedoru. Gledalaca: 2.500. Sudija: Dragan Skaki} (Gradi{ka) 6,5. @uti kartoni: Despotovi} (Rudar Prijedor), ]erani}, ^orlija, Ra{evi} (Leotar). Crveni karton: Marko Jevti} (Rudar Prijedor) u 77. minutu. Igra~ utakmice: Novica Berak (Leotar) 7. RUDAR PRIJEDOR: Avduki} 7, Drqa~a 6, Despotovi} 6,5, Staki} 7, Jevti} 6, Kova~evi} 6, Kiki} 7, @eri} 6,5, Da{i} 6,5, Kantar 6 (od 46. minuta Ranki} 6), Ku{qi} 6 (od 55. minuta Kecman 6). LEOTAR: Berak 7, Vu~ini} 6,5, ]erani} 6,5, ^orlija 6, Radovi} 6,5, Cimirot 6, Rami} 6, Ra{evi} 6,5 (od 87. minuta Komneni} -), Ze~evi} 6 (od 72. minuta Todorovi} -), Risti} 6,5 (od 87. minuta [e{lija -), Mari} 6,5.

Bojan Vu~ini} (Leotar)

Incidenti

Modri~ani pora`eni na svom terenu od Zvijezde

Rat na tribinama Tu{wa
TUZLA - Utakmica izme|u Slobode i Sarajeva bila je prekinuta na deset minuta (izme|u 60. i 70. minuta) zbog divqawa huligana iz navija~kih grupa oba kluba. Na stadionu “Tu{aw“ pojavilo se tri puta vi{e od najavqenih 200 simpatizera Sarajeva koji su sa doma}im navija~ima vodili rat na tribinama. U 60. minutu do{lo je do obostranog kamenovawa, odvaqivawa stolica, a kada je jedan od pripadnika huligana iz Sarajeva zapaqenom bakqom pogodio doma}eg navija~a umije{ali su se pripadnici Specijalne policije MUP-a TK. Navija~i Sarajeva odlukom komesara za bezbjednost Bahrudina Bajramovi}a i delegata Radoslava Kunda~ine odstraweni su sa stadiona. Me|utim, tu nije bio kraj jer su se Sarajlije odlu~ile obra~unati i sa policijom. Poslije nereda na hirurgiju UKC Tuzla primqeno je pet navija~a sa povredama glave, dok se u hitnu pomo} javilo ukupno 14. Osim navija~a, povrije|eno je i {est policajaca koji su tra`ili qekarsku pomo}. D. C.

"Uqari" zaribali na premijeri
MODRI^A - Fudbaleri Modri~a Maksime na startu proqe}nog dijala Premijer li ge BiH po ra `e ni su na svom terenu od sarajevskog Olimpika. Gos ti su u 76. mi nu tu stigli do pogotka vrijednog tri boda, a strijelac je bio Mi lo{ Vi do vi}. Akci ja Olimpika krenula je sa desne strane, lopta je do{la do Vidovi}a koji je preciznim udarcem savladao Bojana Tripi}a. Doma}i tim bio je boqi u prvih 45 minuta, dok su Sarajlije preuzele kontrolu u drugom poluvremenu u kome su rije{ile pitawe pobjednika. To kom ve }eg di je la su sreta doma}a publika slala je koncerte zvi`duka ka glavnom sudiji Vladimiru Domin ko vi }u, ne za do voqni wegovim odlukama. - Ne ma mo ka pa ci tet za Premijer ligu BiH. Poraz od Olimpika je na{a realnost. Nismo imali pripreme, igra~i nisu radili nego su {trajkovali, ukazivao sam na sve {to }e nas sna}i - rekao je trener Modri~a Maksime Marko Stoji}. Prema wegovim rije~ima, ekipa koju ima na raspola gawu te {ko mo `e da izbori opstanak u elitnom bh. takmi~ewu. MODRI^A MAK. 0 (0) OLIMPIK 1 (0)
Strijelac: 0:1 Vidovi} u 76. minutu Stadion: “Dr Milan Jeli}“ u Modri~i. Gledalaca: 500. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 5. @uti kartoni: Komlenovi}, Todorovi}, Radulovi}, Stoki} (Modri~a Maksima), Alimanovi} (Olimpik). Igra~ utakmice: Milo{ Vidovi} (Olimpik) 7,5. MODRI^A MAKSIMA: Tripi} 7, Koji} 6, Jolovi} 6,5, Ali} 7, \akovi} 6, Savi} 6, Komlenovi} 6 (od 60. minuta Pup~evi} 6), Radulovi} 6, Tomi} 5,5 (od 46. minuta Marinkovi} 6), Todorovi} 6 (od 70. minuta Radi} -), Stoki} 6. Trener: Marko Stoji}. OLIMPIK: Vrani} 7, Je{e 7, Kolarov 7, Suqevi} 7, Suba{i} 7, Vidovi} 7,5, Risti} 7 (od 90. minuta Prli} -), Alimanovi} 7 (od 88. minuta Kurto -), ^ulov 7, Muji} 7, Kapi} 7 (od 89. minuta Pehiq -). Trener: Edin Prqa~a.

STOJI]: “Nemamo kapacitet za Premijer ligu“
- Od ru ko vod stva klu ba tra`io sam da anga`uju lijevog beka, defanzivnog veznog igra ~a i je dnog klasi~nog {pica. Me|utim, oni se pona{aju kao da sve znaju, a ~ak smatraju da imamo igra~e za Evropu. Tvrdim odgovorno da }emo ispasti iz Premijer lige BiH ako se ni{ta ne preduzme - dodao je Stoji}. Prema nezvani~nim informacijama, naftna kompa ni ja “Za ru be`weft“ preko Rafinerije uqa finansira}e premijerliga{a iz Modri~e u 2010. godini. - [ta vrijedi kada su na{i najboqi igra~i oti{li. Niko ih nije ni poku{ao za-

Joco Stoki} (Modri~a Maksima) FOTO:GLAS SRPSKE

dr`a ti, ubi je di ti da se strpe jo{ sedam dana. Du{a me boli zbog svega {to prati ovaj klub. Nemo}an sam da bilo {ta promijenim. Igramo u Premijer ligi, a sedam igra ~a od stan dar dnih 11 prvi put je istr~alo na teren - zakqu~io je Mar ko Stoji}.

Gu`va u lo`i
Tokom subotwe utakmice u sve~anoj lo`i stadiona “Dr Milan Jeli}“ do{lo je do psovki, sva|e i prijetwi qudi koji su nekada bili u klubu ili imaju ambicije da postanu dio modri~ke fudbalske pri~e. ^ini se da nije do{lo do intervencije pripadnika Policijske stanice Modri~a i bezbjednosne agencije, incident bi prerastao u op{tu tu~u.

GLAS SPORT ponedjeqak, 1. mart 2010. 3
FOTO: V. STOJAKOVI]

Fudbaleri Borca minimalnim rezultatom savladali Lakta{e

Pogotkom kapitena u posqedwim sekundama susreta Borac stigao do prva tri boda u proqe}nom dijelu {ampionata
PI[E: DUBRAVKO CURA] dubravkoc@glassrpske

Radost fudbalera Borca

BAWA LU KA - Po got kom ka pi te na Oli ve ra Jandri}a u posqedwim sek un da ma me ~a na Grad skom sta di onu, Bo rac je mi ni mal nim re zul ta tom savladao Lakta{e. Aut sa li je ve stra ne, tre }i uzas to pni, izveo je Bo jan Pu zi ga }a. Lop ta je pala u srce {esnaesterca i odbila se do Jandri}a, koji

je pogodio lijevi ugao gola gostiju. Po veoma te{kom terenu za igru nijedna ekipa nije bila u mogu}nosti da poka`e ko li ko za is ta mo `e. Prvih 45 minuta proteklo je u blagoj dominaciji doma}eg tima, a najboqu {ansu propustio je da realizuje Miroslav Stevanovi} u 19. mi nu tu. Wegov uda rac sa se dam me ta ra, po sli je po vra tne lop te Qubi {e Vu -

keqe, za us ta vio je Bo jan [eji}. I u nas tav k u sli ~na sli ka na te re nu. “Crve noplavi“ ve}im dijelom bili su ti koji su kontrolisali igru, dok su gosti poku{ava li iz kon tra na pa da da sti gnu do po got ka. Ta kva ta kti ka La kta {a uma lo ni je uro di la plo dom u 80. mi nu tu, ka da se Mar ko Cvet ko vi} na {ao sam is pred gol ma na Bawolu ~a na

Milo{a Milinovi}a, koji je uspio da zaustavi wegov udarac. [ef stru ~nog {ta ba Borca Zoran Mari} bio je za do voqan os tva re nim re zultatom.

GOSTI prijetili iz kontranapada
- Spor tska sre }a bi la je na na {oj stra ni. Obe ekipe borile su se organizovano svih 90 minuta, imale svo je pri li ke, ali smo mi uspe li da u po sledwim trenucima stignemo do trijumfa. Bilo je te{ko igrati na ova kvom te re nu i nisam mogao da vidim koji je krajwi domet svih mojih fu dba le ra, ali sam ge ne ral no za do voqan. Mi slim da ovo nije prava slika mog tima i sigurno da mo`e i mora mnogo boqe - rekao je Mari}. La kta {i su na Grad -

Gajs sa tribina
[ef stru~nog {taba Lakta{a Tomas Gajs nema trenersku licencu potrebnu za vo|ewe ekipe u Premijer ligi. Wema~ki stru~wak utakmicu na Gradskom stadionu posmatrao je iza klupe svoga kluba, odakle ja davao uputstva igra~ima i treneru \uri}u.
Tomas Gajs i Zoran Mari}

Vule Trivunovi} (Borac)

skom stadionu pokazali da imaju kvalitetan tim. - Do{li smo u Bawu Luku da se predstavimo u najboqem mo gu }em svje tlu i mislim da smo to uradili. Zna li smo da nas o~e ku je te {ko gos to vawe pro tiv

kva li te tnog pro ti vni ka, uspjeli smo da stvorimo nekoliko povoqnih prilika, ali ih nismo realizovali. ^es ti tam mo jim igra ~i ma na dobroj partiji, a Borcu na pobjedi - istakao je trener Zdravko \uri}. BORAC LAKTA[I 1 (0) 0 (0)

Oliver Jandri}
Kapiten Bawolu~ana Oliver Jandri} odlu~io je pobjednika u derbiju 16. kola. - Znali smo da je pred nama te`ak me~ i da jedan detaq mo`e da ga preokrene. Po ovakvom terenu vi{e se nije moglo i moramo biti zadovoqni kona~nim rezultatom. Pored toga, dobili smo i na samopouzdawu, tako da }emo protiv Leotara u idu}em kolu igrati mnogo rastere}enije - naglasio je Jandri}.

Strijelac: 1:0 Jandri} u 90. minutu. Stadion: Gradski u Bawoj Luci. Gledalaca: 6.000. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebiwe) 7. @uti kartoni: Jandri}, Stani} (Borac), Popovi}, [araba, Memi{evi}, Cvetkovi}, Miki}, Stjepanovi} (Lakta{i). Igra~ utakmice: Milo{ Milinovi} (Borac) 7.

Vladan Gruji} (Lakta{i) i Dragomir Vukobratovi} (Borac)

BORAC: Milinovi} 7, Damjanovi} 6, @ari} 5,5, Petri} 5,5 (od 52. minuta Trivunovi} 6,5), ]ori} 6,5, Vukobratovi} 6, Jandri} 7, Stani} 6 (od 72. minuta Boji} -), Stan~eski 5,5 (od 56. minuta Puziga}a 6,5), Stevanovi} 7, Vukeqa 6,5. Trener: Zoran Mari}. LAKTA[I: [eji} 6,5, Popovi} 5,5, Baji} 6, Ze~evi} 6, [araba 6,5, Memi{evi} 5,5 (od 50. minuta Stjepanovi} 5,5), Gruji} 6, Cvetkovi} 6 (od 83. minuta Mati} -), Mirkovi} 6 (od 57. minuta Tosunovi} 5,5), \elmi} 5,5, Miki} 6. Trener: Zdravko \uri}.

4 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SPORT

Sqede}eg vikenda startuje proqe}ni dio fudbalskog {ampionata Republike Srpske

Po~iwe "potjera" za Sutjeskom
Za prvo mjesto, koje sqede}e sezone vodi u Premijer ligu BiH, konkuri{e {est klubova, a u najboqoj poziciji je trenutno ekipa Sutjeske, koja se okitila titulom jeseweg {ampiona
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

BAWA LUKA - Utakmicama 14. kola sqede}eg vikenda nastavqa se fudbalski {ampionat Republike Srpske. Za prvo mjes to, ko je sqede}e sezone vodi u Premijer ligu BiH, konkuri{e {est klubova, a u najboqoj poziciji je trenutno ekipa Sutjeske, koja se okitila titu lom je seweg {am pi ona. Fo~aci su prvi dio prvenstva zavr{ili sa 24 boda i imaju bod prednosti u odnosu na prvog pra ti oca, eki pu BSK-a. Za klub iz Fo~e ovo je ve li ki us pjeh, po {to su pri je po ~et ka se zo ne na javqivali borbu za opstanak

u prvo li ga {kom dru{ tvu, ali su sjajnim partijama svakako zaslu`ili da se na|u na prvoj poziciji. U prelaznom roku klub nije niko napustio i o~ekivano je da nastave sa dobrim partijama, ali u klu bu na gla {a va ju da im titula nije imperativ.

QUBI] posqedwi sa ~etiri boda
Naj ve }i pro ti vnik Fo~acima bi}e BSK iz Bawe Luke, koji se u zimskom prelaznom roku znatno poja~ao. Uprava “romanti~ara“ `eli da Bawa Luka dobije jo{ jednog premijerliga{a i s tim ciqem doveli su 13 igra~a, {to jasno govori o ambicijama. Kao mo gu }i kan di da ti koji }e se ukqu~iti u borbu za titulu su Drina iz Zvornika, Radnik, dobojska Sloga i Famos. Zvorni~ani i daqe ne odustaju od prve pozicije, iako u jesewem dijelu prven stva ni su po ka za li ni vo for me ko ja je po trebna za takmi~ewe u vi{em rangu. Radnik, Sloga i Famos vreba}e svoje {anse iz prikrajka i sigurno je da }e ne ko me po mrsi ti ra ~u -

Treneri
U zimskom prelaznom roku tri ekipe su promijenile trenera, BSK, Proleter i Drina HE Vi{egrad. Umjesto @eqka Vrawe{a na klupu bawolu~kog kluba sjeo je Damir [pica, dok je Zdravko Gaji} zamijenio Zorana ]urguza na mjestu trenera Tesli}ana. Zoran Lori} podnio je ostavku na funkciju {efa stru~nog {taba Vi{egra|ana, a umjesto wega do{ao je Vidoje Milo{evi}.

ne u borbi za prvo mjesto. Pored borbe za vrh, zanimqivo }e biti i na dnu tabele. U najlo{ijoj poziciji nalazi se Qubi}, koji ima sa mo ~e ti ri bo da i sva ka uta kmi ca do kra ja {am pi onata bi}e im “odlu~uju}a“. U nezavidnoj poziciji jo{ se nalaze Mladost iz Gacka i Sloga iz Trna. Na kraju prvenstva jedna ekipa }e se preseliti u ni`i rang takmi~ewa. Ukoliko ne ki od ti mo va iz RS ispa dne iz Pre mi jer li ge BiH, sho dno tom broju pove}a}e i broj eki pa koje }e napustiti prvoliga{ko dru{tvo. Samo }e Sloga iz Trna svoje doma}e utakmice igrati nedjeqom, dok }e os ta lih 13 eki pa igrati subotom.
Tabela
1. Sutjeska 2. BSK 3. Drina (Z) 4. Radnik 5. Sloga (D) 6. Famos 7. Kozara 8. Sloboda 9. Proleter 10. Romanija 11. Drina HE 12. Sloga (T) 13. Mladost 14. Qubi} 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 7 6 6 6 7 5 4 4 4 3 3 2 0 3 2 4 4 4 1 4 5 4 3 6 5 5 4 3 4 3 3 3 5 4 4 5 6 4 5 6 9 22:12 24:12 18:11 18:15 16:13 19:20 22:13 15:12 10:12 18:18 9:11 14:17 15:27 9:36 24 23 22 22 22 22 19 17 16 15 15 14 11 4

Zoran Popovi} (Sloboda) na vrhu liste strijelaca

FOTO: GLAS SRPSKE

Igra~ki kadar
golmani Darjan Matovi} Qubi{a Pqevaq~i} Vladica Babovi} odbrana Du{ko Ra{evi} Bojan Mihajlovi} Branimir Stevanovi} Nikola Prodanovi} Dejan Drakul Mirko Ikoni} Stefan Milutinovi} Vladimir Dosti} Jovan Simi} vezni red Rade Radovi} Nemawa Drakul Radan Muminovi} Nemawa Matovi} Vladimir Radovi} Milo{ Srndovi} napad Bo{ko Radovi} Dario Blagojevi} Mladen Bandovi} Aleksandar Kunovac Oti{li Nikola Mojovi} (Vojvodina), Dejan Xuxa (?), Miqan Radanovi} (?), Ranko Simovi} (?). Do{li Nemawa Kne`evi}, Vladica Babovi} (Romanija), Denis Divkovi} (Sloboda Tuzla), Veselko Wegu{ (Slavija).

SUTJESKA (FO^A)
Osnovana: 1946. godine Adresa: Branka Radi~evi}a bb. Stadion: Gradski Boja dresova: plavo-bijela Predsjednik: Zdravko Krsmanovi} Potpredsjednik: Nenad Vukovi} [ef stru~nog {taba: Darko Vojvodi} - Imamo solidnu ekipu koja je spremna da se upusti u borbu za prvu poziciju. Mislim da }emo sa BSK-om, Drinom iz Zvornika, Radnikom i dobojskom Slogom voditi veliku borbu za prvo mjesto. Sve ove klubove respektujemo, jer imaju dobre ekipe i mislim da su ~ak i kvalitetniji od nas. U ovom trenutku ne `elimo da postavqamo imperativ osvajawa titule pred mlade igra~e, jer bi to moglo da pogubno djeluje na wih. Ukoliko osvojimo titulu, bi}e odli~no, a ukoliko ne, opet ne}emo biti nezadovoqni, jer smo ostvarili mnogo vi{e od onoga {to smo pri`eqkivali na po~etku sezone - rekao je trener Fo~aka Darko Vojvodi}. Pomo}ni trener: Ranko Sekuli} Trener golmana: Mirko Stojanovi} Najve}i uspjesi: prvak Regionalne lige, grupa jug (1980), ~lan Republi~ke lige BiH (1981), prvak Druge lige Republike Srpske, grupa jug (2007), polufinale Kupa Republike Srpske (2008/09).

Igra~ki kadar
Milan Bijeli} Sini{a Mar~eti} Odbrana Oleg Damjani} Bojan Sladojevi} Danijel \uri} Savo Milojevi} Milo{ Babi} Sini{a Tomi} Vezni red Ogwen Kremenovi} Nik{a Dimitrijevi} Milenko Devu{i} Sini{a Radoja Slobodan Bobar Nemawa Diqkan Nenad Novakovi} Dario Gra~anin Perica Iveti} Miroslav Aleksi} Milan Stanivukovi} Ogwen Damjanovi} napad Dragan Beni} Vladimir Strika @arko Baki}

BSK (BAWA LUKA)
Osnovan: 1932. godine Adresa: Radoja Domanovi}a bb Boja dresova: plava Predsjednik: Predrag Damjanovi} Sekretar: Nikola Vuji} [ef stru~nog {taba: Damir [pica Pomo}ni treneri: Zoran Dragi{i} i Goran Radojkovi} Najve}i uspjesi: Takmi~ewe u Drugoj saveznoj ligi Jugoslavije (1967, 1968, 1969), me|urepubli~ka liga Jugoslavije (1990), dugi niz godina igrawa u Republi~koj ligi BiH, ~etvrtfinale Kupa BiH 2001. godine. - U proqe}ni dio {ampionata ulazimo sa `eqom da osvojimo prvo mjesto, koje nam sqede}e godine donosi nastup u Premijer ligi BiH. Upravo zbog toga smo anga`ovali i veliki broj fudbalera, sa kojima to treba da ostvarimo. Zadovoqan sam zalagawem svih igra~a na pripremama i svi oni su pokazali veliku `equ za radom, kao i to da se poka`u te izbore plasman u Premijer ligu. Znamo da to ne}e biti nimalo lako, a glavne protivnike vidim u ekipama Sutjeske i Radnika, koje tako|e `ele da se umije{aju u borbu za prvu poziciju - rekao je trener “romanti~ara“ Damir [pica.

Du{ko Ra{evi}

Do{li Damir [pica, {ef stru~nog {taba (?), Miroslav Aleksi} Sini{a (?), Danijel \uri}, @arko Radoja Baki}, Savo Milojevi}, Ogwen Kremenovi} (Sloga, T), Nenad Novakovi} (?), Nik{a Dimitrijevi} (?), Slobodan Bobar (Gomionica), Milan Stanivukovi} (Jablanica Dionis), Ogwen Damjanovi}, Milo{ Babi}, Dario Gra~anin (Borac BL), Sini{a Mar~eti} (?). Oti{li @eqko Vrawe{, {ef stru~nog {taba (?),

^edomir ]ulum, Aleksandar Stanivuk (Sloboda, MG), Muhamed Harba{ (Sloga, T), Miroslav [tekovi}, Bojan Dobrijevi} (Krajina), Boris Mal~i}, Dragan Plav{i} (Gomionica), Vladimir Vukovi} (Lakta{i), Nenad Bereta (Naprijed), Dejan Jorgi} (Lau{).

GLAS SPORT ponedjeqak, 1. mart 2010. 5

Igra~ki kadar
golmani Goran Maksimovi} Dragan Aleksi} odbrana Miroslav Jevti} Svetozar Vuka{inovi} Radomir Jeremi} Neboj{a Kosti} Dragan Pavlovi} Darko Mitrovi} Du{an Sredojevi} Branislav Eri} vezni rad Milenko Milo{evi} Nikola Lazarevi} Darko Kikanovi} Slavi{a Gruji} Ivan Nini} Vedran Milo{evi} Vladan Tomi} Miroslav \eri} Aleksandar Nikoli} Predrag Proti} Dalibor Krezovi} napad Zoran Novakovi} Igor A}imovi} Dragan Mi}i} Ivan Lazarevi} Do{li Dragan Mi}i} (Radni~ki Obrenovac), Dalibor Krezovi} (Leotara), Predrag Proti} (Vo`dovac), Aleksan-

DRINA (ZVORNIK)

Igra~ki kadar
Golmani Dragan \or|i} Nemawa Mitrovi} Rade Petrovi} Odbrana Zoran Kr{i} Marko Ze~evi} Igor Milo{evi} Bo{ko Takovac @eqko Krsmanovi} Bojan Sapawo{ Stanko Ostoji} Dragan Konculi} Milo{ Antoni} vezni red

RADNIK (BIJEQINA)
Osnivan: 1945. godine Adresa kluba: Balkanska bb. Stadion: Gradski Boja dresova: Plava Predsjednik Skup{tine kluba: Du{an Gli{i} Predsjednik kluba: Dragan Peri} Direktor kluba: Dragan Jevti} Generalni sekretar: Slobodan \or|i} [ef stru~nog {taba: Nikola Bala Pomo}ni trener: Jovo Borkovi} Najve}i uspjesi: plasman u Drugu saveznu ligu SFRJ (1970/71, 1976/77, 1981/82), osmina finala Kupa SFRJ (1949, 1980), prvaci Republike Srpske (1999, 2005), plasman u Premijer ligu BiH (2005), finalisti Kupa Republike Srpske (2006, 2009).

Milenko Milo{evi}

Osnovana: 1945. godine Adresa: Priobalni put bb. Stadion: FK Drina Boja dresova: plava Predsjednik: Miodrag Jevti} Sekretar: Rade Vuki} [ef stru~nog {taba: Mile Milanovi} Pomo}ni trener: Dragan Josipovi} Najve}i uspjesi: amaterski prvak BiH (1972), amaterski vice{ampion Jugoslavije (1972), {esnaestina finala Kupa Jugoslavije (1982), igrawe u me|uop{tinskoj ligi Jugoslavije (1988), polufinale Kupa Republike Srpske (2006), ~etvrtfinale Kupa RS (1994). dar Nikoli} (Francuska), Ivan Lazarevi} (Senta). Oti{li Danijel ]ulum (Kapo{var, Ma|arska)

- U nas tav ku se zo ne ciq je ti tu la prva ka i plasman u Premijer ligu BiH. Na{ op ti mi zam ima realnog osnova, jer ima mo eki pu ko ja je do voqno iskusna, a imamo i mla|ih igra~a, koji tako|e imaju zavidan igra~ki sta`. Poja~awa koja su nam stigla odli~no su se uklopila u stil igre Drine, koji gajimo du`i niz go di na. Na {a pre dnost je {to lidera, Sutjes ku, do ~e ku je mo na na{em stadionu a imamo i jednu utakmicu vi{e u Zvor ni ku u odno su na gostovawa. Najve}e konkurente u borbi za prvo mjesto vidim u Sutjesci, Radniku i BSK-u - izjavio je {ef stru ~nog {taba Drine Mile Milanovi}.

Goran Jawi} Cvijetin Pavi} Slavi{a Joki} Slobodan Vasi} Dejan Pavlovi} Darko Ga{evi} Davor Arnautovi} Vinko \uri} Muhamed Sajtanovi} Napad Zoran Niki} Filip Vuji} Nenad Jefti} Mirko Marinkovi} Mladen Milanovi} Do{li Mirko Marinkovi}, Marko Ze~evi} (Olimpik Sarajevo), Milo{ Antoni} (Mladost Velika Obarska). Oti{li Branko Milutinovi} (Admira Be~ amateri).

Darko Ga{evi}

- Na{e ambicije u drugom di je lu se zo ne su {to boqi plasman me|u prvih pet ekipa na tabeli Prve lige Republike Srpske. Ako nam se uka`e prilika da juri{amo na prvo mjesto, od toga ne}emo bje`ati. Je dan od pri ori te ta je nastup u Kupu RS, gdje }emo poku{ati da osvojimo dugo pri`eqkivani trofej koji

nam nedostaje. Imamo mladu ekipu koja ima {ta da poka`e u drugom dijelu prvenstva. Igra~i koji su do{li u prelaznom roku fantasti~no su se u uklopili u sistem rada. Ekipa posjeduje takmi~arski duh i `equ za dokazivawem, u ~emu sam veoma zadovoqan is ta kao je tre ner Ra dni ka Nikola Bala.

Igra~ki kadar
Golmani Dejan Plisni} Dado Luki} Odbrana Vedran Sofi} Branko Aleksi} Dra`en Filipovi} Sa{a Blagojevi} Neven Todorovi} Mladen Joksimovi} Milenko Joki} Milan Tadi} Danijel Vukovi} Vezni red Sa{a \uri~i} Darko Aran|elovi} Du{ko Be}arevi} Zoran Milo{evi} Nemawa Arsi} Dragan [imunovi} Sla|an Stjepanovi} Napad Milan Marti} Mario Paravac @eqko Radovanovi} Vladimir Mi}evi} Mirza Selimovi} Mladen Star~evi} Ivan Todorovi} Do{li Nemawa Arsi} (Bokeq), Milan Tadi} (Usora), Darko Aran|elovi} (Ekranis, Litvanija), Zoran Milo{evi} (Polet, Brod), Ivan Todorovi} (Zvijezda, Kakmu`). Oti{li Slavi{a \ukanovi} (Iran), Darjan Todorovi} (?)

SLOGA (DOBOJ)
Osnovana: 1945. godine Adresa: Nikole Pa{i}a 11 Stadion: “Luke“ Boja dresova: crveno-bijela Predsjednik: Xevad Haxikaduni} Sekretar: Milenko Maqenovi} [ef stru~nog {taba: - U ovom trenutku zaostajemo dva boda za prvoplasiranom Sutjeskom i `elimo da se ukqu~imo u borbu za prvu poziciju. Me|utim, prvo mjesto na tabeli nije nam impera tiv u nas tav ku {am pionata, po{to trebamo imati Zlatko Spasojevi} Pomo}ni trener: Dalibor Stefanovi} Najve}i uspjesi: ulazak u Drugu saveznu ligu Jugoslavije (1983, 1986), osmina finala Kupa Jugoslavije (1981), finalista Kupa Republike Srpske (1994, 2004). u vidu da i dosta drugih ekipa `ele da se dokopaju prve pozicije i mjesta koje vodi u Premijer ligu BiH. Igra}emo bez op te re }ewa pa {ta uradimo - izjavio je {ef stru~nog {taba Dobojlija Zlatko Sapsojevi}.

Igra~ki kadar
Golmani Neboj{a Maslovari} Aleksandar Mari} Neboj{a Div~i} Odbrana Rade Risti} \or|e ]eha Igor \api} Dalibor Maksimovi} Ogwen [ehovac Zoran [ehovac Danel Bla`i} Vezni red Nikola Mojevi} Ogwen Damjanovi} Milan Tasi} \or|e Zubac \or|e Jovanovi} Stefan Stankovi} Borislav Otovi} Vladimir Mi{ovi} Aleksandar Bogdanovi} Napad Sr|an Vitkovi} Dejan Todorovi} \or|e Mo~evi} Miroslav Bjelica Dragan Bjelica Velibor Ruqi} Danijel Stankovi} Sr|an Tarla} Oti{li Goran Popovi} (Lakta{i), Slavi{a Andri} (?), Goran Andri} (?) Dra`en Vasi} (?), Radovan Ra|enovi} (?), Marko Ristovi} (vra}en u omladinski pogon), Dejan Prorok (vra}en u omladinski pogon), Milan Ruduqi} (?).

FAMOS (I. ILIXA)
- Ne}e biti lako, suvi{no je ponavqati da nas ~e ka te `i po sao nego jesenas. Istina imamo boqi raspored, se dam uta kmi ca smo doma}ini, {est gosti i imamo lijepu zalihu bo do va, ali mo ra mo biti oprezni. Nemamo izbora, svi zajedno se moramo uhvatiti u ko{tac i po ka za ti da na{e mjesto u vrhu nije slu~ajno, `elimo da ga zadr`imo. Uvjeren sam da mi to mo`emo. Tim }e bi ti ja ~i za dva vrsna igra~ Milana Ta si }a i Ogwena Da mja no vi }a, ko ji su uo~i samog starta do`i vje li lom no ge, propustili su cijelu jesen, pa wih dvojicu mo `e mo da sma tra mo najve}im poja~awem re kao je tre ner “motorista“ Mom~ilo Stani}. Osnovan: 1968. godine Adresa: Vojvode Mi{i}a bb Boja dresova: crveno-plavobijela Stadion: SRC “Famos - Vojkovi}i“ Predsjednik: Milomir Mi~i} Sekretar: Radenko [ehovac Trener: Mom~ilo Stani} Pomo}ni trener: Dragan Todorovi}. Najve}i uspjeh: 5. mjesto u Prvoj ligi Republike Srpske (2008)

Do{li Igor \api} (Romanija, Pale), Danijel Stankovi} (Slavija), Velibor Ruqi} (OFK Kasindo), Sr|an Tarla} (omladinski pogon Famosa), Dalibor Maksimovi} (Glasinac, Sokolac), Aleksandar Bogdanovi} (Slavija).

Rade Risti}

Vedran Sofi}

6 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SPORT

Igra~ki kadar
golmani Dalibor Kozi} Marko Reqi} Nenad Vasi} odbrana Nenad Studen \or|e Topi} Slavi{a Kova~evi} Ogwen Gwati} Miodrag Gigovi} Ozren Peri} vezni red Slavi{a Uji} Nemawa Stan~i} Srboqub Jandri} Rajko Miti} Sr|an Beri} Sa{a Kodi} Igor Pilipovi} napad Dejan Koji} Aleksandar Malba{i} Goran Zakari} Aleksandar Majstorovi} Marko Mazalica Do{li Ozren Peri}, Marko Mazalica (Borac, Bawaluka) Oti{li Miodrag Babi} (?), Slavi{a Despotovi} (Lijev~e), Vladan \or|evi} (Srbija), Dejan We`i}, Danijel Obradovi} (Omladinac), Sini{a \uri} (?), Mihael Ili} (?), Ivica Banovi} (?), Dejan Bjelobrk (?), Ogwen Petrovi} (?), Goran Majdanac (?), Dejan Baji} (?).

KOZARA (GRADI[KA)

Igra~ki kadar
Golmani Nikola Karanovi} Vladimir Drqa~a Slobodan Majki} Odbrana Mirko Tica Sa{a Keranovi} Nemawa Veinovi} Zoran Luka~ Tomas Mar~eta Tomica [kondri} Nemawa Babi} Veqko ^uli} Gojko Umi~evi} Vezni red Zoran Ivi~i} Drago Ivan~evi} Mi{o Jelisavac Marko Kolunxija Ogwen Novakovi} Xenan Sulejmanovi} Aleksandar @uji} Milan Zec Mile Popovi} Napad Aleksandar Stanoj~i} Stevo Kova~evi} Boban Zdjelar Quban Antoni} Hadis Dizdarevi} Zoran Popovi} Nikola Savi} Do{li Boban Zdjelar, Marko Kolunyija (Rudar Prijedor), Aleksandar Stanoj~i} (Srem, Srbija), Nikola Savi} (Gora`de) Oti{li Du{ko Vrane{evi} (Lakta{i), Danijel Gavranovi} (Bratstvo Kozarac), Milko Gligi} (Slaven)

SLOBODA (NOVI GRAD)
Osnovan 1910. godine. Adresa: Milo{a Obili}a bb Stadion: “Mlakve“ Boja dresova: crvena Predsjednik: Brane Umi~evi} Sportski direktor: Lazo Stjepanovi} [ef stru~nog {taba: Zlatko Jelisavac Pomo}ni trener: Nedo Zdjelar Trener golmana: Milenko Boji} Najvi{i uspjesi: drugo mjesto u prvoj ligi Republike Srpske (2001) finalista KUP-a Republike Srpske (2000), dugogodi{wi ~lan republi~ke lige BiH, ~lan Druge lige Jugoslavije (1973).

Slavi{a Uji} (Kozara)

Osnovan: 1945. godine Adresa: Dositeja Obradovi}a 9 Stadion: Gradski u Gradi{ci Boja dresova: crveno-bijela Predsjednik: Mirko Petrovi} Direktor: Sa{a Raca Sekretar: Dijana [etki} - Kao i u jesewem dijelu prven stva Re pu bli ke Srpske i u nastavku sezone ba zi ra }e mo se na do ma }e sna ge. Ne ma mo im pe ra tiv borbe za {ampionsku titulu i u zimskom prelaznom roku dodatno smo podmladili ekipu. Potpisali smo ugovore sa jo{ ~etiri mla-

[ef stru~nog {taba: Vinko Marinovi} Pomo}ni trener: Zoran Kozlina Najve}i uspjesi: nastup u drugoj ligi Jugoslavije (1972, 1973, 1974, 1975), ~lan Premijer lige BiH (2003), osvaja~ Kupa Republike Srpske (1994, 2000, 2001). da igra~a na tri godine te pravimo ekipu za du`i vremen ski pe ri od. Tre nu tno imamo na spisku 25 igra~a ~iji je prosjek 21 godina i na wima }emo praviti okosnicu tima za sqede}e sezo ne - re kao je iz vr{ni direktor Kozare Sa{a Raca.

Sa{a Keranovi} (Sloboda)

- O~e ku jem da u nas tav ku {am pi ona ta os tva ri mo osnovni ciq, a to je svakako opstanak u Prvoj ligi Republike Srpske. Ukoliko nam se uka`e prilika, u~ini}emo sve da to bude {to boqi rezultat i plasman na tabeli u godini koja za nas ima ogroman zna~aj, to jest kada

klub sla vi ve li ki ju bi lej, vijek postojawa. Tako|e `elimo da nastavimo kontinuitet u afir ma ci ji mla dih igra~a Slobode koji su porijeklom iz Novog Grada i oko li ne - izja vio je {ef stru~nog {taba Novogra|ana Zlatko Jelisavac. N. \.

Igra~ki kadar
golmani Predrag Kuvekalovi} Admir Faji} odbrana Zoran Jorgi} Slavi{a Ga~i} Bojan U{umovi} Dimitrije [ijakovi} Nenad Doli} Rade Popovi} Slobodan Jovi~i} vezni red Boris Peri{i} Neboj{a \ekanovi} Bojan Jeli} \or|e Niki} Predrag Doli} Davor Ninkovi} Nedo Pani} Dejan Galami} Marko Gruji} Novo Papaz napad Nemawa Ra{i} Darijan Grbi} Neboj{a Popovi} Vladimir Markovi} oti{li Semir Kapi} (Olimpik Sarajevo), Adnan Ibrahimovi} (Jedinstvo Br~ko), \or|e Niki} (Usora), Danijel Savi} (Borac BL). Do{li Novo Papaz (Slavija), Marko Gruji} (Borac BL).

PROLETER (TESLI])
Osnovan: 1926. godine Adresa: Radolinka bb Stadion: “Radolinka“ Boja dresova: crveno-plava Predsjednik: Marin Ra{i} Potpredsjednik: Goran \ekanovi} Predsjednik Skup{tine: ^edomir Grbi} Sportski direktor: Goran Doli} Sekretar: Branko Stepanovi} [ef stru~nog {taba: Zdravko Gaji} Pomo}ni trener: Zoran Dujakovi} Trener golmana: Vedran Ga~i} Najve}i uspjesi: plasman u Prvu ligu Republike Srpske (2008), {esnaestina finala Kupa Jugoslavije (1969).

Igra~ki kadar
Golmani Du{an Remi} Ogwen Jolovi} \or|e Te{anovi} Odbrana Mladen Novakovi} Dejan Tasi} Nedeqko [uko Dalibor Mi~i} Dragan Olui} Ogwen Kre{talica Aleksandar Gutaq Predrag Obradovi} Filip [kipina Vezni red Veqko Aleksi} Nikola @ivkovi} Milo{ Granzov Nikola Mazi} Dragan Nikoli} Sini{a Vuksanovi} Mile Paji} Milan Pandurevi} Napad Marko Blagojevi} Nikola Blagojevi} Stefan Tadi} Vladimir \api} Ne|o [uka Oti{li Nemawa Kne`evi}, Vladica Babovi} (Sutjeska, Fo~a), Predrag Pajevi} (Glasinac), Igor \api} (Famos), Jovica Vukadin (?), Goran Kosori} (?), Sr|an Delipara (Glasinac), Marko Kla~ar (SA[K Napredak), Ogwen Eri} (?), Ogwen ^voro (?), Slobodan \urovi} (Glasinac). Do{li Du{an Remi} (Famos),

ROMANIJA (PALE)
Osnivan: 1934. godine Adresa: Romanijska bb Boja dresova: plava Stadion: SRC “Vlajko Petrovi}-Pale“ Predsjednik: Dragan Petkovi} Direktor: Predrag Golijanin Predsjednik skup{tine: Ugqe{a Simovi} Trener: Dragan Radovi} Pomo}ni treneri: Dra`en Kla~ar, Vladimir Stani{i}. Najve}i uspjesi: prvo mjesto Druge lige Istok i plasman u Prvu ligu Republike Srpske (2009)

Dragan Radovi} (Romanija)

Dimitrije [ijakovi} (Proleter)

- Ka da je u pi tawu nas ta vak se zo ne u Prvoj fu dbal skoj li gi Re pu bli ke Srpske, na dam se da }e se eki pa u~ vrsti ti u sre di ni ta be le, po {to je oko sni ca ti ma os ta la na oku pu, izu zi -

ma ju }i na pa da~ Se mi ra Ka pi }a, ~i ji }e ne dos ta tak, na dam se, na do kna di ti ne ko od na {ih igra ~a iz omla din skog po go na - na gla sio je tre ner Te sli }a na Zdrav ko Ga ji}.

Dragan Nikoli} (Slavija, I. Sarajevo), Dragan Olui} (Lakta{i), Mile Paji} (Napredak, D[), Novak Su{i} (Mladost, G), Milan Pandurevi} (?), Predrag Obradovi}, Filip [kipina, Sini{a Vuksanovi} (omladinski pogon).

- Ekipa je mlada, ali to ne zna~i da je i neiskusna. Jesewi u~inak nas nije rasteretio briga oko opstanka, ali, kada znamo kako smo gubili utakmice, onda Romanija sigurno ne}e imati problema da odmah od starta krene ka sredini tabele i sezonu zavr{i u gorwem dijelu tabele. Sre}a nam nije bila saveznik u nekoliko utakmica i jednostavno ne mo`e nam opet toliko okrenuti le|a. Ciq nam je da budemo u gorwem dijelu tabele te da stasamo u stabilnog prvoliga{a. Pokaza}emo da se radi o zaista dobroj i kvalitetnoj ekipi koja zaslu`uje mjesto u prvoliga{kom karavanu - rekao je trener Dragan Radovi}.

GLAS SPORT ponedjeqak, 1. mart 2010. 7

Igra~ki kadar
golmani Borko Milisavqevi} Danilo Govedarica odbrana Ivan Mirkovi} Nikola Pavlovi} Marko Ninkovi} Mladen Te{evi} Slobodan Jev|evi} Nemawa Pikuli} Milo{ Tasi} Darko Mitrovi} vezni red Marko Vidakovi} Milan Te{evi} Zoran Markovi} Igor Mirkovi} Danko Gotovac Milo{ Bojat Vlado Jovanovi} Dejan Limi} Rado{ ^oli} Stefan Pqevaq~i} napad Aleksandar Milovi} Boban Jev|evi} Branislav Mutlak Dalibor Damjanovi} Neboj{a Glibeti} StefanCvjeti} Do{li Vidoje Milo{evi}, {ef stru~nog {taba (?) Oti{li Zoran Lori}, {ef stru~nog {taba (?), Vladimir Mari} (?), Aleksandar Borov~anin (?)

DRINA HE (VI[EGRAD)

Igra~ki kadar
Golmani Muhamed Harba{ Dragan Racanovi} Nemawa Davidovi} Sini{a Tolimir odbrana Davor Teli} Marko Rastovi} Slavi{a Tepi} Milorad [ipovac Denis Male{evi} Darko Joji} Aleksandar Grandi} vezni red Predrag Travar Slavi{a Kraq Predrag Majki} Nenad Kuki} Sr|an Gligi} Dario Gruji} Nikola Ili} Dragan Iwac Borislav Zgowanin napad Dario Urukalo Bojan Milinovi} Vojkan Teodorovi} Dejan Ivani{evi}

SLOGA (TRN)
Osnovan: 1938. godine Adresa: Dositeja Obradovi}a 8 Boja dresova: plava Predsjednik: Zoran Zrni} Sekretar: Du{ko Babi} [ef stru~nog {taba: Milan Vujasin Najve}i uspjesi: [ampion i osvaja~ Kupa Republike Srpske u sezoni 1996/97.

Do{li Denis Male{evi}, Darko Joji} (Sloga DIPO), Sra|an Gligi} (^elinac), Nikola Ili}, Dragan Iwac (Lakta{i), Muhamed Harba{ (BSK), Dejan Ivani{evi} (Vele`, Nevesiwe), Borislav Zgowanin (Borac, [amac), Aleksandar Grandi} (Kozara), Dario Gruji} (Borac, BL). Oti{li Savo Milojevi}, Ogwen Kremenovi}, @arko Baki}, Danijel \uri} (BSK), Jovo [mawa (Borac), Branko Kesi} (?), Boris Ba{i} (?), Miroslav Babi} (Gomionica).

Aleksandar Milovi}

Osnovana: 1924. godine Adresa: Cara Lazara b. b. Stadion: Gradski Boja dresova: plava Predsjednik: Dragan Laki} Sportski direktor: Vinko Droca Sekretar: Milovan Ne{kovi} [ef stru~nog {taba: Vidoje Milo{evi} Pomo}ni trener: Slavko Bo{kovi} Najve}i uspjesi: {ampion Sarajevsko-zeni~ke zone (1972), Tre}e mjesto u Drugoj saveznoj ligi Jugoslavije, grupa jug (1973), {ampion Druge lige Republike Srpske, grupa istok (2005/06).

- S obzirom na to da se na la zi mo u opa snoj zo ni prvo bi tna `eqa nam je da na vri je me osi gu ra mo op sta nak u ligi. Vjerujem da ne}emo ima ti pro ble ma sa tim po {to je, izu zev Aleksandra Borov~anina, eki pa os ta la na oku pu. Svi igra ~i se do bro po zna ju me |u so bno i ne bi trebalo da imaju ve}ih problema u bor bi sa di rek tnim konkurentima - rekao je tre ner Vi {e gra |a na Vidoje Milo{evi}.

Predrag Majki}

- Jedina `eqa nam je opsta nak u prvo li ga {kom dru{tvu i sqede}e sezone, a uko li ko os tva ri mo ne {to vi{e tim boqe. Pozicija na tabeli nije nam

idealna, a u zimskom prelaznom ro ku na pus tio nas je veliki broj igra~a, dok je s druge strane do{lo je dosta novih tako da mi fakti~ki imamo novu ekipu koja se i

daqe uigrava. Najbitnije je da se {to prije konsolidujemo i vjerujem da }emo uspjeti u svom naumu - naglasio je {ef stru~nog {taba Sloge Milan Vujasin.

Igra~ki kadar
golmani Slobodan Guzina Sa{a Papovi} Milan Skoko odbrana Bojan Mrkovi} Slobodan Markovi} Krsto Denda Miqan Vico Velibor Radovi} Novica Mu~ibabi} Nikola Koprivica Miroslav Dangubi} vezni red Savo Andri} Tihomir Tufegxi} Dragi{a Tepav~evi} Radan Simunovi} Dragan Goranovi} Velibor Vasiqevi} Marko Drakul Radovan Glogovac napad Krsto Perovi} Nikola Su{i} Miroslav Prelo Marko Tohoq Mirko Bjelogrli} Nemawa Pu{ara Do{li Tihomir Tufegxi} (Vele`, Nevesiwe), Sa{a Papovi} (Hercegovac, Bile}a), Krsto Perovi} (Bokeq, Kotor), Miroslav Dangubi} (?), Nemawa [ukovi} (?). Oti{li Novak Su{i} (Romanija, Pale), Goran Prodanovi} (?), Dragan Vuksan (?).

MLADOST (GACKO)
Osnovana: 1970. godine Adresa: Gradski stadion Stadion: Gradski Boja dresova: crvena Predsjednik: Luka A}imovi} Sportski direktor: Bo{ko Bjelogrli} - Prvobitna `eqa nam je da se {to prije dokopamo sredine tabele koja }e nam garantovati opstanak u ligi i nastup u prvoliga{kom karavanu i sqede}e sezone. Ukoliko nam se uka`e {ansa za ne{to vi{e sigurno je da }emo je iskoristiti. U prelaznom roku Sekretar: Milan Ron~evi} [ef stru~nog {taba: @eqko Popovi} Najve}i uspjesi: plasman u Premijer ligu BiH (2002), polufinale Kupa BiH (2002), prvak Druge lige Republike Srpske, grupa istok (1998). smo se poja~ali nekim iskusnijim igra~ima koji }e donijeti potrebnu stabilnost u igri. Svakako da nam mnogo zna~i i povratak Krsta Perovi}a koji }e svojim znawem pomo}i mla|im igra~ima - rekao je sekretar Ga~ana Milan Ron~evi}.

Igra~ki kadar
Golmani Miroslav Sari} Dragan Crnadak Sla|an Radulovi} Sini{a Mrkobrada odbrana

QUBI] (PRWAVOR)
Osno van: 1946. go di ne Adre sa: Vla de Vin ~i }a b. b. Sta di on: “Bo rik“ Bo ja dre so va: pla va Pred sje dnik: Mi ro slav \u ra{ Se kre tar: Dra gan An ~i} [ef stru ~nog {ta ba: Vla do Ja go di} Po mo }ni tre ner: Pre drag [o bot Tre ner gol ma na: Slav ko @e re bni Naj ve }i us pje si: dvi je vi ce {am pi on ske ti tu le u prven stvu Re pu bli ke Srpske (2005, 2006), po lu fi na le Ku pa Srpske (2006).

- U zimskom prelaznom roku nismo uspjeli da anga`uje mo is ku sni jeg napada~a koji nam je potreban jer smo Bojan Simi} u je sewem di je lu Slobodan [u{ak imali problema sa Qubi{a Pezer realizacijom. Bez Veselin Vidovi} obzira na to o~eDragomir Prodanovi} kujem da sa~uvamo Boris @i`ak prvoliga{ki staMilan [iragi} tus s ob zi rom na Aleksandar Burdeq po zi ti vnu atmo vezni red sferu u ekipi. ZaGoran Deket do voqan sam Vladimir An~i} odra|enim pripreMilan Balaban mama i zalagawem Radoje Kraji{nik svih igra ~a me |u Nikola Pezer ko ji ma se na la ze Slavi{a Jovani} poja~awa WegomiBewamin Lazi} ro vi}, De ket i Aleksandar Wegomirovi} Mrkobrada. U priZoran Deket pre mno ro ku ni Dragan Tatarevi} smo ispu ni li Aleksandar Raili} pla ni ra ni broj Vladimir Deket kon trol nih uta kmica i to }e nam napad mo `da bi ti pro Danko Segi} blem na star tu Neboj{a Vasi} proqe}nog dijela Aleksandar Mirkovi} re kao je “kor mi Majkl \uki} lar“ Prwavor~ana Vlado Jagodi}. do{li: Sini{a Mrkobrada, Aleksandar Wegomirovi} (Lakta{i), Zoran Deket (^elik Zenica), Dragan Tatarevi} (Slova~ka), Aleksandar Raili} (Borac BL), Vladimir Deket (?). Oti{li

Miqan Vico

Sini{a Blagojevi} (Tekstilac Derventa)

Slobodan [u{ak

8 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SPORT

GLAS SPORT ponedjeqak, 1. mart 2010. 9

[ort trek, mu{karci, 500 metara (32 takmi~ara)
(Veliko finale) 1. ^arls Hamelin (Kanada) 2. Si-Bak Sung (Ju`na Koreja) 3. Fransoa-Luj Trembli (Francuska) - Apolo Anton Ono (SAD) (Malo finale) 1. Jon-Gi Kvak (Ju`na Koreja) 2. Tajson Hojng (Wema~ka) 3. Xon Elej (Velika Britanija) 4. Ho-Suk Li (Ju`na Koreja) 40,981 sekund 41,340 46,366 diskvalifikacija 42,123 42,307 42,681 49,149

Posqedwa disciplina skija{kog tr~awa za `ene na 21. zimskim olimpijskim igrama pripala Poqakiwi

Alpsko skijawe, `ene, slalom (87 takmi~arki)
1. Marija Ri{ (Wema~ka) 1:42,89 minuta 2. Marliz [ild (Austrija) 1:43,32 3. [arka Zahrobska (^e{ka) 1:43,90 4. Marija Pjetil-Holmer ([vedska) 1:44,22 5. Sandrin Ober (Francuska) 1:44,46 6. Tawa Poutainen (Finska) 1:44,93 7. Elizabet Gergl (Austrija) 1:44,97 8. Nikol \us (Italija) 1:45,01 9. Tina Maze (Slovenija) 1:45,09 10. Veronika Zuzulova (Slova~ka) 1:45,14 32. Nevena Igwatovi} (Srbija) 1:50,48 40. @ana Novakovi} (BiH) 1:55,95 - Maja Trm~i} (Srbija) odustala u prvoj vo`wi - Jelena Lolovi} (Srbija) odustala u drugoj vo`wi - Maja Klepi} (BiH) odustala u drugoj vo`wi

Justina Koval~ik zlatna na kraju
Drugo mjesto u trci na 30 kilometara pripalo Norve`anki Marit Bjergen, dok je bronzanu medaqu osvojila Aino-Kaisa Sarinen iz Finske
PRIPREMIO: DARKO PA[AGI]

[ort trek, `ene, 1.000 metara (32 takmi~arke)
Veliko finale 1. Meng Vang (Kina) 2. Ketrin Rojter (SAD) 3. Seung-Hi Park (Ju`na Koreja) - Jang @ou (Kina) Malo finale 1. Ha-Ri [o (Ju`na Koreja) 2. Kalina Rober` (Kanada) 3. Xesika Greg (Kanada) 4. Tatjana Borodulina (Australija) 1:29,213 minuta 1:29,324 1:29,379 diskvalifikacija 1:31,932 1:32,122 1:32,333 1:32,661

darkop@glassrpske.com

[ort trek, mu{karci, {tafeta (8 timova)
Veliko finale 1. Kanada (^arls Hamelin, Fransoa Hamelin, Olivije @an, Fransoa-Luj Tremble) 6:44,224 minuta 2. Ju`na Koreja (Jon-Gi Kvak, Ho-Suk Li, Jung-Su Li, Si-Bak Sung) 6:44,446 3. SAD (Xej Ar ^elski, Trevis Xajner, Xordan Meloun, Apolo Anton Ono) 6:44,498 4. Kina (Jialiang Han, Ksianvej Liu, Junfeng Ma, Veilong Song) 6:44,630 5. Francuska (Maksim [atawe, Tibo Fakone, @eremi Mason, @an [arl Matei) 6:51,566 Malo finale 1. Velika Britanija (Entoni Daglas, Xon Elej, Xek Velburn, Pol Vort) 6:50,045 2. Wema~ka (Pol Herman, Tajson Hojng, Sebastijan Praus, Robert Sajfert) 6:50,119 - Italija (Nikolas Bean, Juri Konfortola, Klaudio Rinaldi, Nikola Rodigari) diskvalifikacija

Brzo klizawe, mu{karci, timski (8 timova)
“A” finale 1. Kanada (Metju @iro, Lukas Makovski, Deni Morison, Fransoa-Olivije Rober`) 3:41,37 minuta 2. SAD (Brajan Hansen, ^ad Hedrik, Xonatan Kuk, Trevor Marsijano) 3:41,58 “B” finale 1. Holandija (Jan Blokhujsen, Sven Kramer, Simon Kujpers, Mark Tujtert) 3:39,95 2. Norve{ka (Havard Boko, Henrik Kristijansen, Mikael Fligind Larsen, Fredrik van der Horst) 3:40,50

VANKUVER - Poqakiwa Justina Koval~ik zavr{ila je nastup u Vankuveru osvajawem zlatne medaqe u skija{kom tr~awu u trci na 30 ki lo me ta ra i oprav da la ulogu favorita. Sjajna Norve`anka Marit Bjergen osvojila je srebrnu me daqu, a Fin kiwa Aino-Kaisa Sarinen do{la je do bronze. Trka je odlu~ena u sa mom fi ni {u, a Poqakiwa, koja je na prolazima na 5 i 15 kilometara bila u vo|stvu, do zlata je do{la sa predno{}u od tri desetinke sekunde. Marit Bjergen krenula je dobro, “pala“ na dese tom ki lo me tru na {es to mjesto, ali se vratila i na 25. imala prvi prolaz. Finkiwa je sve vrijeme “dr`ala prikqu~ak“ za vo de }i ma i zavr{ila trku najve}im uspje hom u ka ri je ri. Jus ti na Koval~ik pre{la je stazu za 1.30:33,7 ~asova i u sprintu pobijedila Norve`anku. Ole Ejnar Bjorndalen donio je Nor ve {koj zla to u biatlonskoj {tafeti na 4 h 7,5 kilometara i tako do{ao do dru gog mjes ta na lis ti

najtrofejnijih olimpijaca. Bjorndalen (36 godina), koji je na Olimpijskim igrama u Vankuveru osvojio i srebro u trci na 20 kilometara, trijumfom u vremenu od 1.21:38.1 ~asova do{ao je do svoje 11. olim pij ske me daqe, {es te zlatne. Norve`anin je bio rame uz ra me sa Aus tri jan cem Kris to fom Zu ma nom, sre brnim u do hva tnoj trci na 12,5 kilometara, na po~etku posqedweg dijela trke, ali je zahvaquju}i lo{em ga|awu rivala u le`e}em stavu do{ao do nedosti`ne prednosti.

Alpsko skijawe, mu{karci, slalom (102 takmi~ara)
1. \ulijano Racoli (Italija) 2. Ivica Kosteli} (Hrvatska) 3. Andre Mirer ([vedska) 4. Bewamin Rajh (Austrija) 5. Marsel Hir{er (Austrija) 6. Mitja Valen~i} (Slovenija) 7. Manfred Melg (Italija) 8. @ilijen Kosino (Kanada) 9. @ilijen Lizeru (Francuska) 10. Raanfred Herbst (Austrija) 36. Marko Rudi} (BiH) 1:39,32 minuta 1:39,48 1:39,76 1:39,81 1:40,20 1:40,35 1:40,45 1:40,66 1:40,72 1:40,78 1:49,16

^lanovi norve{ke {tafete u biatlonu

FOTO: AGENCIJE

BOB SRBIJE zauzeo 18. mjesto
Svoj udio u tri jum fu Norve`ana imali su i Emil Hel ge Sven dsen, ko ji je u {tafeti do{ao do tre}e medaqe na Igrama u Vankuveru, Halvard Hanevold i Tarjei Boe. Bjor nda len sa 11 me daqa ima samo jednu mawe u odnosu na najtrofejnijeg takmi~ara u istoriji zimskih olimpijskih igara, sunarodnika Bjorna Delija. Uprkos lo{em prvom ga|awu, Zuman

Kana|ani i [ve|anke najboqi
U karlingu za mu{karce Kanada je u finalu pobijedila Norve{ku sa 6:3 i osvojila zlatnu medaqu. Bronza je pripala [vajcarskoj, koja je savladala [vedsku sa 5:4. Kod `ena [vedska je u finalu bila boqa od Kanade sa 7:6, poslije 11. dopunskog “enda“. Tre}e mjesto pripalo je Kini, koja je pobijedila [vajcarsku sa 12:6.

Brzo klizawe, `ene, timski (8 timova)
“A” finale 1. Wema~ka (Danijela An{uc Toms, Stefani Bekert, Ana Frizinger-Postma, Katrin Mat{erot) 3:02,82 minuta 2. Japan (Masako Hozumi, Nao Kodaira, Maki Tabata, Miho Takagi) 3:02,84 “B” finale 1. Poqska (Katarina Bahleda-Curus, Natalija ^ervonka, Katarina Voznijak, Lujza Zlotkovska) 3:03,73 2. SAD (Ketrin Rejni-Norman, Xenifer Rodrigez, Xilijen Rokard, Nensi Svajder-Pelc junior) 3:05,30

je uspio da se vrati u trku, a potom u samom ciqu pretekne Rusa Jevgenija Justjugova i s predno{}u od dvije desetinke sekunde Austriji donese srebrnu medaqu, za koju su zaslu`ni i Simon Eder, Danijel Me so ti~ i Do mi nik Landertinger. Na tre}i stepenik pobjedni~kog postoqa popeli su se Rusi Justjugov, Anton [ipulov, Ivan ^erezov i Maksim ^oudov. Bobisti Srbije zauzeli su 18. mjesto u takmi~ewu ~etvorosjeda. Vuk Ra|enovi}, Milo{ Savi}, Igor [ar~evi} i Slobodan Matijevi} u posqedwoj trci startovali su kao sedamnaesti, a tre}a i ~etvrta “etapa“ takmi~ewa pro{le su bez incidenata. Amerikanci su sa~uvali prednost ste~enu prvog dana, a iskusna postava Wema~ke 1 u ko joj je “zla tni dvo sjed“ Lange i Kuske prestigla je u posqedwoj trci posadu Kanade 1 i stigla do srebrnih me-

daqa. U posqedwoj trci Amerikanci su bili uvjerqivi, a Nijemci uspjeli da postignu do voqno do bro vri je me da svoju veliku kolekciju olimpijskih odli~ja dopune sjajni jom me daqom. Sti ven Holkomb, Stiv Mesler, Kurtis Toma{evi~ i Yastin Olsen zavr{ili su takmi~ewe sa ukupnim vremenom 3.24,46 i predno{}u od 38 stotinki u odnosu na Wema~ku 1 (Lange, Kus ke, Re di ger, Pu ce), odnosno 39 u odnosu na Kanadu 1 (Ra{, Biset, Braun, Le Bjan). Nijemac Andre Lange stigao je do svoje pete olimpijske medaqe, prve srebrne poslije ~etiri zlatne u Solt Lejk Sitiju, Torinu i Vankuveru. Srpski bob tim zaostao je za pobjednicima pet sekundi i 89 sto tin ki, a osva jawem 18. mjesta Ra|enovi}, Savi}, [ar~evi} i Matijevi} su postali najuspje{niji predstavnici Srbije u Vankuveru.

Na tri fi nal ne trke u brzom kli zawu na krat koj stazi doma}ini su osvojili dvije zlatne i bronzanu medaqu. Tri odli~ja pripala su Ju`noj Koreji. Korejski takmi~ari osvojili su dva srebra i jednu bronzu, a jednu po bje du ima i Ki nes kiwa Meng Vang. ^arls Hemelin dobio je ludu trku mu{karaca na 500 metara zahvaquju}i i diskvalifikaciji koju je zaslu`io Apolo Anton Ono. Amerikanac, branilac titule, je u prethodne dvije runde prolazio daqe zahvaquju}i gre{kama rivala, a Hemelin se izborio za prvu veliku medaqu u karijeri. Drugi je bio Si Bak Sung iz Ju`ne Koreje, a tre }i Fran soa Lu is Tremble, jo{ jedan Kana|anin. Hemelin i Tremble bili su junaci ve~eri, samo 45 minuta poslije trke na 500 metara su nastupili u finalu {tafeta i donijeli Kanadi jo{ jednu zlatnu medaqu.

Bob Srbije

Drugi je bio tim Ju`ne Kore je, pre dvo |en Sun gom, bronza i mala utjeha oti{la je na gru di Apo la An to na Ona i Amerikanaca. U istori ju Iga ra u{la je i Vang Meng. Kineskiwa je, poslije po bje da na 500 me ta ra i u {ta fe ti, sti gla do tre }eg zlata u Vankuveru pobijediv{i u trci na 1.000 metara. Dru ga je bi la Ame ri kan ka Katerin Rojter, tre}a Seung Hi Park iz Ju`ne Koreje.

NORVE@ANI najbr`i u biatlonskoj {tafeti
Trkama {tafeta zavr{eno je takmi~ewe u brzom klizawu u Van ku ve ru. Zla tne medaqe pripale su Wemicama i Kana|anima. Dru ga mjes ta i sre brne

me daqe odla ze kli za ~i ma Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava i kliza~icama Japana, a bronze Holan|anima i Poqakiwama. Ka nad ski sno ubor der Yesi Yej An der son po bje dnik je paralelnog veleslalo ma i osva ja~ zla tne olimpijske medaqe. On je u fina lu sa vla dao Aus tri jan ca Bewamina Karla. Bronzanu medaqu je trijumfom u malom finalu osvojio Francuz Matje Boceto. Zlatnu medaqu u paralelnom veleslalomu snouborderki osvojila je Holan|anka Nikolin Zauerbrij. Ona je u velikom finalu savladala Ruskiwu Jekaterinu Iquki nu. Bron za na me daqa pripala je Austrijanki Marion Krajner koja je u malom fi na lu po bi je di la Wemicu Zelinu Jerg.

Bilans medaqa 1. Kanada 13 7 2. Wema~ka 10 12 3. SAD 9 14 4. Norve{ka 8 8 5. J. Koreja 6 6 6. [vajcarska 6 7. Kina 5 2 8. [vedska 5 2 9. Austrija 4 6 10. Holandija 4 1 11. Rusija 3 5 12. Francuska 2 3 13. Australija 2 1 14. ^e{ka 2 15. Poqska 1 3 16. Italija 1 1 17. Bjelorusija 1 1 17. Slova~ka 1 1 19. V. Britanija1 20. Japan - 3 21. Hrvatska - 2 21. Slovenija - 2 23. Letonija - 2 24. Finska - 1 25. Estonija - 1 25. Kazahstan - 1 ————————— Ukupno 84 85

5 7 13 6 2 3 4 3 6 3 7 6 4 3 3 1 1 2 1 1 4 -

25 29 36 22 14 9 11 10 16 8 15 11 3 6 7 5 3 3 1 5 3 3 2 5 1 1

Skija{ko tr~awe, `ene, 30 kilometara, zajedni~ki start (55 takmi~arki)
1. Justina Koval~ik (Poqska) 2. Marit Bjergen (Norve{ka) 3. Aino-Kaisa Sarinen (Finska) 4. Evi Zahenbaher-[tele (Wema~ka) 5. Masako I{ida (Japan) 6. [arlot Kala ([vedska) 7. Tereze Johaug (Norve{ka) 8. Kristin Stormer Stejra (Norve{ka) 9. Ana Olson ([vedska) 10. Karin Loren Filipo (Francuska) 1.30:33,7 1.30:34,0 1.31:38,7 1.31:38,7 1.31:56,5 1.31:57,6 1.32:01,3 1.32:04,4 1.33:00,3 1.33:11,4

Biatlon, mu{karci, {tafeta 4 h 7,5 kilometara (19 {tafeta)
1. Norve{ka (Halvard Hanevold, Tarjei Boe, Emil Hegle Svendsen, Ole Ejnar Bjorndalen) 1.21:38,1 ~asova (7 proma{aja) 2. Austrija (Simon Eder, Danijel Mesoti~, Dominik Landertinger, Kristof Zuman) 1.22:16,7 (9) 3. Rusija (Ivan ^erezov, Anton [ipulin, Maksim ^oudov, Jevgenij Justjugov) 1.22:16,9 (4) 4. [vedska (Fredrik Lindstom, Karl Johan Bergman, Matijas Nilson, Bjern Feri) 1.23:02,0 (11) 5. Wema~ka (Simon [emp, Andreas Birnbaher, Arnf Fajfer, Mihael Grajs) 1.23:16,0 (9) 6. Francuska (Vensan @aj, Vensan Defras, Simon Forkad, Martin Forkad) 1.23,16,2 (10) 7. ^e{ka (Jaroslav Soukup, Zdewek Vitek, Roman Dostal, Mihal [lezinger) 1.23:55,2 (9) 8. Ukrajina (Oleksander Bilanenko, Andrij Derizemqa, Vja~eslav Derka~, Sergej Sednev) 1.24:25,1 (4) 9. [vajcarska (Tomas Frej, Matijas Simen, Bewamin Veger, Simon Halenbarter) 1.24:36,8 (9) 10. Kanada (Robin Kleg, Mark-Andre Bedard, Brendan Grin, @an Filip Legelek 1.24:50,7 (7)

84 253

Vo`ene posqedwe dvije discipline u alpskom skijawu

Na mu{kom hokeja{kom turniru odigran me~ za tre}e mjesto

Racoli najboqi slaloma{
VANKUVER - Italijanski skija{ \ulijano Racoli osvojio je zlatnu medaqu na takmi~ewu slaloma{a. Srebro je pripalo Ivici Kosteli}u iz Hrvatske, a bronza [ve|aninu Andreu Mireru. Dvo ji ca naj boqih Aus tri ja na ca na olim pij skoj trci, Bewamin Rajh i Marcel Hir{er, zavr{ili su na najtu`nijim mjestima, ~etvrtom i petom. Ra co li je olim pij skim zlatom krunisao odli~nu sezonu i donio Italiji veliku pobjedu. Kosteli} je drugom srebrnom medaqom na Igrama u Vankuveru postao najuspje {ni ji hrvat ski zim ski sportista svih vremena, a sa sestrom Janicom, dominantnom u kon ku ren ci ji `e na do po vla ~ewa “po ro di ~noj firmi“ donio deveto odli~je sa olim pij skih iga ra. [ve|anin Miren postigao je najve}i uspjeh u karijeri i nastavio tradiciju autsajdera koji se sa igara vra}aju ovjen~ani slavom. Predstavnik BiH Mar ko Ru di} osvojio je 36. mjesto. Kod `ena u slalomu trijumfovala je Wemica Marija Ri{. Ona je poslije trijum fa u su per kom bi na ci ji bila najboqa i u tehni~ki najzahtjevnijoj disciplini. Dru ga je bi la Aus tri jan ka Marliz [ild, a tre}a ^ehiwa [arka Zahrobska.

Furiozan fini{ Finaca
VANKUVER - Hokeja{i Finske osvojili su bronzanu medaqu na Zimskim olimpijskim igrama nakon {to su uspjeli da nadoknade zaostatak od dva gola i pobijede Slova~ku sa 5:3. Fin ska je u posqedwu tre}inu u{la sa minusom od dva gola (1:3), ali je fenomenalnom igrom finalnih 20 mi nu ta do bi la re zul ta tom 4:0 i na kraju zaslu`eno do{la do bronze. Finci su dobro po~eli me~ po{to je Salo Sami u fini{u prvog perioda iskoristio gre{ku Mihala Handzusa i poslao udarac pored Jaroslava Halaka. U drugoj tre}ini uslije di la je ap so lu tna dominacija Slovaka. Igrao se deseti minut nastavka kada je Slova~ka iskoristila igra~a vi{e na ledu i izjedna~ila preko Marijana Gabo ri ka. [est mi nu ta kasnije bilo je 2:1. Niklas Ha gman je {u ti rao iz daqine, pak se odbio do Marijana Hose koji je bio ispred gola i kome nije bilo te{ko da ga ubaci u mre`u. Sna`an fini{ Slovaci su krunisali u 39. minutu kada je Pavol Demetrija jednostavnim udar cem po ve }ao na 3:1. U po sledwem pe ri odu igre uslijedila je ofanziva Finaca koja je djelovala jalovo sve do 45. minuta.

Bob, mu{karci, ~etvorosjed (25 posada)
1. Stiven Holkomb, Stiv Mesler, Kertis Toma{evi~, Xastin Olsen (SAD) 3:24,46 minuta 2. Andre Lange, Kevin Kuske, Aleksander Rediger, Maritin Puce (Wema~ka) 3:24,84 3. Lindon Ra{, Dejvid Briset, Laseles Braun, Kris le Bjan (Kanada) 3:24,85 4. Tomas Flor{ic, Roni Lisner, Andreas Baru{a, Ri~ard Adjei (Wema~ka) 3:25,58 5. Pjer Luders, Tastin Krips, Wuel Rajt, Xes Lamsden (Kanada) 3:25,60 6. Ivo Rueg, Tomas Lamparter, Sedrik Grand, Bet Hefti ([vajcarska) 3:25,71 7. Karl Angerer, Andreas Bredo, Aleks Man, Gregor Bermbah (Wema~ka) 3:26,06 8. Jevgenij Popov, Aleksej Kirev, Denis Mojsej~enkov, Andrej Jurkov (Rusija) 3:26,13 9. Simone Bertaco, Danilo Santarsjero, Samuele Romanini, Mirko Turi (Italija) 3:26,25 9. Dmitrij Abramovi~, Roman Ore{nikov, Sergej Prudnikov, Dmitrij Stepu{kin (Rusija) 3:26,25 18. Vuk Ra|enovi}, Milo{ Savi}, Igor [ar~evi}, Slobodan Matijevi} (Srbija) 3:30,35

Oli Jokinen (Finska)

FOTO: AGENCIJE

KOD `ena trijumf Wemice Marije Ri{
U slalomu su u~estvovale tri srpske skija{ice: Jelena Lolovi}, Nevena Igwatovi} i Marija Trm~i}. Najboqi rezultat ostvarila je Igwatovi}eva, koja je zauzela 32. mjesto sa zaostakom od sedam i po sekundi, i tako za devet pozicija popravila plasman
\ulijano Racoli (Italija) FOTO: AGENCIJE

OLI JOKINEN najzaslu`niji za preokret
Sa 30 preostalih sekundi u pauer ple ju, upu }en je udarac ka golu Halaka, pak se odbio od Timonena i Hagmana i golman Slova~ke nije imao {an se, ta ko da je re zul tat smawen na 3:2 za Slovake i gol je pripisan Hagmanu. Na trinaest minuta do kraja, uslijedila su dva

u odnosu na prvu rundu. Lolovi}eva je odli~no krenula u prvoj vo`wi, ali je uslijedila gre{ka pa je izgubila mnogo vremena i zavr{ila na 67. mjestu. Najiskusnija srpska skija{ica je zbog toga odlu~ila

da ne startuje u drugoj rundi, dok Trm~i}eva nije uspjela da zavr{i prvu vo`wu. Od dvije bh. predstavnice, @ana Novakovi} bila je na kraju 40. sa zaostatkom od 13 sekundi, dok je Maja Klepi} odustala u drugoj vo`wi.

kqu ~na mi nu ta uta kmi ce. Oli Jokinen je ugrabio pak na sredini terena, u{ao u liniju {uta i poslao je pak po red Ha la ka, ko ji je bio van pozicije i prespor. Samo dva minuta kasnije, Jokinen je do bro pri mio pas, provukao se pored dva Slova~ka hokeja{a i na{ao se jedan na je dan sa Ha la kom. Finski reprezentativac je fin ti rao, a za tim po slao pak kroz noge Halaku i to je bilo vo|stvo za Fince, uprkos to me {to su sa mo 17 minuta ranije gubili sa 3:1.

De set se kun di pri je kra ja Val te ri Fli pu la po ga |a praznu mre`u i postavqa kona~nih 5:3 za Finsku. U polufinalnim me~evima doma}in Kanada je pobi je di la Slo va ~ku sa 3:2 (Mar lo, Mo rou, Ge claf Visnovski, Handzus), dok su Sjediwene Ameri~ke Dr`ave de kla si ra le Fin sku sa 6:1 (Malou, Paris, Tonston, Kejn 2, Statsni - Metinen). Kuriozitet ovog me~a je da su Amerikanci ve} poslije 12 minuta i 46 sekundi vodili sa 6:0.

Snoubord, paralelni veleslalom po 30 takmi~ara mu{karci `ene
1. Xejsi Xej Anderson (Kanada) 2. Bewamin Karl (Austrija) 3. Matje Boceto (Francuska) 4. Stanislav Detkov (Rusija) 5. Simon [o{ ([vajcarska) 6. @an Ko{ir (Slovenija) 7. Kris Klub (SAD) 8. Rok Flander (Slovenija) 9. Andreas Promeger (Austrija) 10. Silvajn Dufor (Francuska) 1. Nikolin Zauerbrij (Kanada) 2. Jekaterina Iqukina (Rusija) 3. Marion Krajner (Austrija) 4. Selina Jerg (Wema~ka) 5. Anke Karstens (Wema~ka) 6. Ina Me{~ik (Austrija) 7. Klaudija Rigler (Austrija) 8. Ameli Kober (Wema~ka) 9. Doris Ginter (Austrija) 10. J. Tudege{eva (Rusija)

10 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SPORT FOTO: AGENCIJE

Tre}e Svjetsko fudbalsko prvenstvo, Francuska 1938.

[ampion Italijani su bili favorit broj jedan. Ne zato {to su u zemqu galskih pijetlova do{li kao {ampioni, ve} zato {to je selektor Viktor Poco formirao novi sna`ni tim predvo|en Meacom i Ferarijem koji su u~estvovali u trijumfu ~etiri godine ranije
Svjetska fudbalska federacija (FIFA) prvi put je odlu~ila da aktuelni prvak globusa i doma}in {ampionata steknu direktan plasman na za vr{ni tur nir tre }eg Mun di ja la ko ji je odr`an u Francuskoj. Tako su pored “trikolora“ prva nastupa stekli i Italijani koji su ~etiri godine ranije sla vi li na svom tlu i prigrlili prvu “Zlatnu bogiwu“. Tre}e Svjetsko fudbalsko prvenstvo je odr`ano od 4. do 19. jula 1938. godine u Francuskoj. Ostalih 14 u~esnika pravo nastupa steklo je kroz kva li fi ka ci je u ko ji ma je u~estvovalo 25 reprezentacija. Taj filter pro{le su: Brazil, ^ehoslova~ka, Wema~ka, Ma|arska, Kuba, Rumunija, [vedska, Ho lan dska is to ~na Indija, [vajcarska, Holandija, Poqska, Belgija, Norve{ka i Austrija. Me|utim, neposredno pri je po ~et ka tur ni ra Finale, 19. jun 1938. ITALIJA MA\ARSKA 4 (3) 2 (1) Austrija je odustala od takmi~ewa zbog upa da wema ~kih oru`anih snaga na weno tlo. Nijemci su ~etvoricu reprezentativaca Austrije uvrstili u svoju reprezentaciju i poslali ih u Francusku. Italijani su bili favorit broj jedan. Ne zato {to su u zemqu galskih pijetlova do{li kao {ampioni, ve} zato {to je selektor Viktor Po co for mi rao no vi sna `ni tim predvo|en Meacom i Ferarijem koji su u~estvovali u trijumfu ~etiri godine ra ni je. Prva zvi jez da “azura“ bio je napada~ Silvio Piola. Imao je samo 21 godinu i reputaciju jednog od najboqih igra~a na Starom kontinentu. Vice{ampiona svijeta, ^ehoslova~ku u Francusku je doveo legendarni golman Franti{ek Plani~ka, ali ovoj re pre zen ta ci ji ni su davane velike {anse na turniru. Brazilci su tradicional no sti gli s ve li kim ambicijama predvo|eni Leonidisom. je nastavqena tradicija da turnir po~ne iznena|ewima, a prvo takvo priredili su [vajcarci. Slovili su kao potpuni autsajderi u duelu sa Nijemcima. U prvom me~u bilo je 1:1, a u ponovqenom poslije vo|stva Nijemaca 2:0 rezultat je bio 4:2 za [vajcar sku. Aktu el ni prva ci svijeta, Italijani su tek poslije produ`etaka uspjeli da slome otpor Norve`ana 2:1, dok je Brazil u nezaboravnoj utakmici savladao Poqsku 6:5 poslije velike borbe u pro du `e ci ma. Do ma }in Francuska je iza{la lako s Belgijom 3:1, dok je ^ehoslova~ka poslije 0:0 za 90 minuta igre u produ`ecima bila boqa od Holandije 3:0. Ma[ampionsku titulu osvojili su sqede}i igra~i: golmani: Aldo Olivieri, Gvido Maseti, Karlo ]eresoli, odbrana: Alfredo Foni, Eraldo Monceqo, Pijetro Rava, vezni red: Aldo Donati, \ovani Ferari, Mario \enta, Mario Peracolo, Mikele Andreolo, Pijetro Serantoni, Renato Olmi, Ugo Lokateli, napada~i: Amedeo Biavati, Bruno Kizo, \ino Kolausi, \uzepe Meaca, Pjetro Pasinati, Pjetro Feraris, Ser|o Bertoni, Silvio Piola. |arska je sa 6:0 deklasirala Holandsku isto~nu Indiju, a Kuba u ponovqenoj utakmici poslije 3:3 u prvoj savladala Rumuniju 2:1 iako je na poluvremenu gubila 0:1. [vedska je bez borbe pro{la u ~etvrtfi na le jer je Aus tri ja odustala. U ~et vrtfi na lu su postignuti sqede }i re zul tati: Italija – Fran cus ka 3:1, Bra zil – ^e ho slova~ka 1:1 ponovqeno 2:1, [vaj car ska – Ma |ar ska 0:2 i Poqska – Ku ba 8:0. Derbi je bio izme |u aktu el nih prva ka Italijana i doma}ina Francuza koji su “azuri“ rije{ili u svoju korist. Polufinale je donijelo du el Ita li je i Bra zi la, odnosno Ma|arske i [vedske. Italijani su u prvih 45 minuta poveli 2:0 i znala~ki su uspjeli utakmicu da privedu kraju kona~nim re zultatom 2:1. Tako su aktuelni prvaci svijeta napravili jo{ jedan korak ka odbrani “Zlatne bogiwe“. Ma|ari su u drugom polufinalu pobijedili [ve|ane 5:1. Bronzanu medaqu i tre}u poziciju osvojili su reprezentativci Brazila koji su sa vla da li [ved sku 4:2 iako su na poluvremenu gubili 1:2. Finalni susret je odigran 19. juna 1934. godine u Parizu pred 45.000 gledalaca. Italijani su u{li u drugo uzastopno finale, dok su Ma|ari prvi put igrali u zavr{nom me~u. Poslije velike borbe i 90 fantasti~nih minuta “azuri“ su uspjeli da odbra ne ti tu lu {am pi ona svijeta pobjedom 4:2. Bilo je to finale puno dramati~nih preokreta u kojem su se boqe sna{li iskusniji Itali ja ni. Po sli je finala ma|arski kapiten [aro{i je ista kao da bi fa {is ti ~ki vo |a Be ni to Mu so li ni poubijao reprezentativce da nisu osvoji li “Zla tnu bogiwu“. - Pobjedom Italijana u finalu spaseno je 11 mladih `ivota - kazao je [aro{i. U kva li fi ka ci ja ma za SP u Francuskoj Jugoslavija se takmi~ila u Drugoj grupi. Plavi su igrali dvome~ sa Poqskom. Prva utakmica je odigrana u Var {a vi 10. okto bra 1937. godine a doma}in je pobijedio 4:0. Revan{ je odigran u Beo gra du 3. apri la 1938. godine a Jugoslavija je pobijedila 1:0. To nije bilo dovoqno za zavr{ni turnir u Francuskoj.

DVA GOLA Kolausija u finalu
Tre}i Mundijal osta}e zapam}en po izuzetnoj ujedna~enosti ekipa {to se vidjelo i u osmini finala jer su od osam ~ak ~etiri utakmice zavr{ene poslije produ`etaka, a dvije su ponovqene jer poslije 120 minuta nije bilo pobjednika. I u Francuskoj

FOTO: AGENCIJE

Strijelci: 1:0 Kolausi u 6, 1:1 Titko{ u 8, 2:1 Piola u 16, 3:1 Kolausi u 35, 3:2 [aro{i u 70, 4:2 Piola u 82. minutu. Stadion: Olimpijski stadion u Parizu. Gledalaca: 45.000 Sudija: @or` Kapdevil (Francuska). ITALIJA: Olivieri, Andreolo, Piola, Meaca, Serantoni, Foni, Biavata, Lokateli, Ferari, Kolausi, Rava. Selektor: Vitorio Poco. MA\ARSKA: Sabo, [u~, @engeler, Sas, [alaj, Polgar, Titko{, [aro{i, Biro, Vin~e, Lazar. Selektor: Alfred [afer.

Brojke
U~esnici: 15 Utakmica: 18 Golova: 84 (4,67 po me~u) Gledalaca: 483.000 Najboqi strijelac: Leonidas da Silva (Brazil) 7.

Silvio Piola

GLAS SPORT ponedjeqak, 1. mart 2010. 11

Borac m:tel ubjedqiv protiv Krivaje

“Mira“ izgubila u Mostaru

"Crveno-plava" rapsodija
Iz utakmice u utakmicu igramo sve boqe, di`emo formu, vezali smo tri trijumfa, tako da sa mnogo samopouzdawa do~ekujemo sqede}e izazove, rekao Pani}
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

“Katarina“ prejaka
MOS TAR - Ru ko me ta {i ce “Mire“ nisu uspjele da vrate dug “Katarini“. Prijedor~anke su u Mostaru pru`ile slabu par ti ju, pa su po ra `e ne sa 21:31. Doma}e su od po~etka nametnu le svoj ri tam, na odmo ru imale “plus ~etiri“, da bi u dru gom di je lu ovje ri le po bjedu. - Moramo priznati da smo izgubili od boqe ekipe i ~estitamo “Katarini“ na zaslu`enoj po bje di. Na pra vi li smo previ{e elementarnih gre{aka, koje moramo u hodu da popravqamo - bio je jasan strateg “Mire“ Zlatko Josi}.

“KATARINA“ 31 (14) “MIRA“ 21 (10)
DVORANA: “Bijeli brijeg“ u Mostaru. Gledalaca: 100. Sudije: Eldar Huri} (Gora`de), Goran Smajlovi} (Visoko). Sedmerci: “Katarina“ 8 (7), “Mira“ 4 (3). Iskqu~ewa: “Katarina“ 10, “Mira“ 8 minuta. “KATARINA“: Panxa, Mili~evi} 1, Bili}, Mili{i} 1, Pehar 8, Qoqe 3, Mi~ijevi} 4, Keki} 7 (1), Mikuli} 7 (6), Vran~i}, Arapovi}, ^abanovi}, Zovko, ^arapina. Trener: Milenko Avdalovi}. “MIRA“: E. Bri{evac, J. Bri{evac, Iveti}, Duku}, J. Muti}, Sorak 1, Kuzmanovi} 9 (1), Torbica 3, Balti}, Kara~i} 1, Kesar, D. Muti}, Damjanovi}, \uki} 7 (2). Trener: Zlatko Josi}.

Rukometna Liga {ampiona

Trijumf “studenata“
BE^ - Ru ko me ta {i Bo sne trijumfovali su protiv protiv poqskog Vive Kilcea (25:21) u devetom kolu Lige {ampiona, ~ime su sa~uvali {anse za plasman u idu}u rundu. Ipak, za to }e im trebati pravo malo ~udo jer u posqedwem me~u grupne faze gostuju kod Rajn-Nekar Levena. Rezultati devetog kola: Konstanca - PAOK 34:23, Vaqadolid - Pik Seged 35:35, Bosna Vive Kilce 25:21, Vesprem Gorewe 30:25, Alingsas - Filingen 32:24, Hamburg - Handbold 33:25, Amicitja - Vardar 24:31, Kil - Kolding 38:23.

BAWA LUKA - Rukometa{i Borca m:tel o~itali su lekciju Krivaji, u 15. kolu Premijer lige BiH. “Crve no-pla vi“ su u “Boriku“ pru`ili najboqu partiju drugog dijela sezone, slavili su sa 38:22, upisali tre}i vezani trijumf i tako potvrdili da je kriza davna pro{lost. Bawolu ~a ni su, bez po vrije|enih Gorana Gari}a i Adnana Ja{ki}a, lako iza{li na kraj sa nedoraslim rivalom, koji se dr`ao samo do 7. minuta, kada je gubio sa 3:4. Uslijedila je serija doma}ih od 4:0, ali je ekipa iz Zavidovi}a ubrzo smawila na 5:8, poslije ~ega je ~eta Dra{ka Budi{e napravila
Tabela
1. Bosna (S) 3. Sloga 4. Gora`de 5. Izvi|a~ 6. Kowuh 7. Bosna (V) 8. Zriwski 9. Krivaja 11. Grada~ac 12. ^elik 13 12 0 1 430:301 36 15 9 1 5 422:397 28 15 8 1 6 406:388 25 13 7 1 5 355:347 22 15 7 1 7 435:437 22 14 6 1 7 416:426 19 15 6 1 8 433:486 19 15 5 0 10 434:444 15 14 3 1 10 384:446 10 14 3 1 10 404:474 10 2. Borac m:tel 15 11 1 3 446:369 34

Marko Pani} (Borac m:tel)

FOTO: GLAS SRPSKE

novi niz, ovog puta od 9:1, za vi{e nego ubjedqivih 17:6 u 24. minutu. Na odmoru je bilo 18:8, a u nas tav ku je pre dnost ra sla. Uz sigurnu igru, “crveno-pla vi“ su sa ne ko li ko atraktivnih poteza i uspje{nih cepelina stavili ta~ku na sjajnu predstavu. U ti mu iz Go spod ske ulice nije bilo slabog pojedinca. Golmani Bla`evi} i Dejanovi} ulijevali su sigurnost sa ukupno 23 odbrane, od bra na je bi la na vi-

sokom nivou, dok su u napadu predwa~ili Boris Pucarevi} i Marko Pani}, koji su pos ti gli po se dam go lo va, a za je dno su sku pi li i 11 asistencija.

BORAC m:tel 38 (18) KRIVAJA 22 (8)
DVORANA: “Borik“. Gledalaca: 400. Sudije: Ante Knezovi} (Buna), Robert Zovko (Mostar). Sedmerci: Borac m:tel 5 (4), Krivaja 5 (3). Iskqu~ewa: Borac m:tel 10, Krivaja 4 minuta. BORAC m:tel: Bla`evi} (11 odbrana), Dejanovi} (12 odbrana, 2 sedmerca), Srdi}, Mali} 2, Pucarevi} 7 (2), Rakocija 1, Pijetlovi} 6 (2), Pani} 7, Halilbegovi} 6, Ili} 3, Miki} 3, Trkuqa, Me|edovi} 1, Kara~i} 2. Trener: Dra{ko Budi{a. KRIVAJA: Selimbegovi} (8 odbrana), Haxihasi} (5 odbrana, 1 sedmerac), Zveki}, [anti} 3, Omerovi} 1, Avdi} 3, Vrbi} 1, Brki}, Memi{evi}, Omer~evi} 6, ^amxi}, Ali} 1, Divkovi} 1, Ba{i} 6 (3). Trener: Adnan Ba{i}.

Novi poraz Br~aka

Lokomotiva po starom
GORA@DE - Lokomotiva je nastavila po starom i u ovoj rundi. Br~aci su gostovali kod Gora`da i izgubili sa 23:31, {to im je ~etvrti uzastopni neuspjeh u drugom dijelu sezone. GORA@DE 31 (15) Br~aci su vodili u {estom miLOKOMOTIVA 23 (9) nutu sa 3:2, ali su doma}i napraDVORANA: “Mirsad Huri}“ u Goravili seriju od 5:0 za vo|stvo od `du. 7:3. Na odmoru je Gora`de imalo Gledalaca: 1.200. {est golova vi{ka (15:9), da bi Sudije: Nermin Salkanovi}, Vladipo~etkom drugog dijela serijom mir Zeqko (Zenica). od 5:0 rije{ilo pitawe pobje- Sedmerci: Gora`de 6 (1), Lokomotiva 3 (2). dnika. Iskqu~ewa: Gora`de 10, Lokomo- Bili smo oslabqeni, tako da tiva 10 minuta. je bilo te{ko o~ekivati da proGORA@DE: \ananovi}, Bukva 9 (5), tiv odli~nog Gora`da mo`emo Jovi} 4, Gra|an 4, @iga, Jamak, Deizvu}i povoqan rezultat. Iza nas dovi} 4, Mandari}, Deli}, Gr~o, Fije te`ak raspored i sada se okre- dahi} 2, Halilovi}, Biqaka 3, Grbi} }emo novim me~evima. Do~ekuje- 5. Trener: Nermin \ana. mo ~etiri direktna rivala i LOKOMOTIVA: Damjanovi}, Bo`i} 2, Me{anovi} 4, @. [arenac 2, R. siguran sam da mo`emo slaviti, [arenac, Omerovi} 2, Ranki} 3, ~ime bismo, nadam se, i osigura- Stjepanovi} 2, Radulovi}, Risti} 6 li opstanak - rekao je adut Lo- (2), Karanovi} 1, Obrenovi} 1, Dukomotive Bogdan Ranki}. G. I. vwak. Trener: Nikola Markovi}.

NAJBOQA partija Bawolu~ana u nastavku sezone
- Ekipa je odigrala odli~no, borbeno svih 60 minuta i rezultat nije izostao. Pro te kle se dmi ce mno go smo radili na taktici, sve dogovoreno iz svla~ionice smo ispo {to va li, a plod svega je ubjedqiva pobjeda. Iz uta kmi ce u uta kmi cu igra mo sve boqe, di `e mo formu, vezali smo tri trijumfa, tako da sa mnogo samopouzdawa do~ekujemo sqede}e izazove. Pred nama su va`ni me~evi i vjerujem da mo`emo nastaviti u pozitivnom ritmu - rekao je Marko Pani}.

Rezultati
U 15. kolu postignuti su sqede}i rezultati: BAWA LUKA: Borac m:tel - Krivaja 38:22, QUBU[KI: Izvi|a~ - Sloga 33:28, GORA@DE: Gora`de - Lokomotiva 31:23, GRADA^AC: Grada~ac - ^elik 25:22, MOSTAR: Zriwski - Kowuh 36:27, 3. mart: SARAJEVO: Bosna - Bosna (V).

Parovi
U 16. rundi se sastaju: BR^KO: Lokomotiva - Zriwski, DOBOJ: Sloga - Grada~ac, VISOKO: Bosna Borac m:tel, ZAVIDOVI]I: Krivaja - Gora`de, @IVINICE: Kowuh - Izvi|a~, ZENICA: ^elik - Bosna (S).

10. Lokomotiva 15 4 3 8 384:424 15

Rukometa{ice Borca lako iza{le na kraj sa Zriwskim

[ampionke dr`ale ~as
BAWA LUKA - Rukometa{ice Borca nastavile su “teror“ u Premije ligi BiH. Bawolu~anke su na proqeBORAC 44 (25)

ZRIWSKI

21 (12)

DVORANA: “Borik“. Gledalaca: 50. Sudije: Vesna Ostoji}, Vawa Simi} (Doboj). Sedmerci: Borac 2 (2), Zriwski 3 (2). Iskqu~ewa: Borac 6, Zriwski 8 minuta. BORAC: Gudeq, Keki} 6, Goji}, Radanovi}, Radi} 1, Bogojevi} 4, Rajili} 10, Mari} 2, Dr. Kne`evi} 6, De. Kne`evi} 6 (1), Crni} 2, Ostoji} 1, Babi}, Klinac 6 (1). Trener: Rade Un~anin. ZRIWSKI: A. ^uqak 3, A. Knezovi} 2, Kolobara, Kara~i}, I. ^uqak 1, Mari} 3, Ivo. Knezovi} 2, Bozi}, Gudeq, Omanovi} 5 (2), Iva. Knezovi}, ]ori} 5. Trener: Robert Grgi}.

}noj premijeri odr`ale rukometni ~as “fewera{u“ Zriwskom, slavile sa 44:21 i tako os ta le na ma ksi mal nom u~inku. Pitawe pobjednika u “Boriku“ nije se postavqalo nijednog trenutka. Doma}e su brzo povele sa 3:0, zatim i 7:2, a kada je u 17. minutu na semaforu stajalo 13:4, bilo je jasno da }e go{}e pretrpjeti katastrofu.

BAWOLU^ANKE i daqe sa maksimalnim u~inkom
U nastavku je {ef struke aktu el nih {am pi on ki Ra de Un~anin pru`io {ansu svim igra~icama, a kona~nih “plus 23“ jasno govori da su je iskoristile.

- Iskreno, o~ekivao sam da }e Zriwski pru `i ti ja ~i otpor. Ipak, slavili smo sa visokom razlikom, igra~ice su posebno u prvom poluvremenu odigrale ~vrstu i agresivnu odbranu. Iz kontre i polukontre smo postigli mnogo golova, tako da rezultat nije mogao da izostane. Zadovoqan sam {to smo sigurnim trijumfom otvorili drugi dio sezone i tako napravili jo{ jedan korak ka odbrani titule - poru~io je strateg doma}in Rade Un~anin. Rezultati 12. kola: BAWA LUKA: Borac - Zriwski 44:21, MOSTAR: “Katarina“ - “Mira“ 31:21, TUZLA: Jedinstvo Vul kan - Go ra `de 38:22, QUBU [KI: Qubu {ki @eqezni~ar 47:28. Slobodne

su bile ekipe Iliye i @ivinica. Pa ro vi 13. ko la: PRIJE DOR: “Mi ra“ - Iliya, HAYI]I: @eqezni~ar - Borac, @IVINICE: @ivinice - Jedinstvo, GORA@DE: Gora`de - “Katarina“. Slobodne su ekipe Qubu{kog i Zriwskog. De. M.
Tabela
1. Borac 2. Qubu{ki 3. Jedinstvo 4. “Katarina“ 5. “Mira“ 6. Ilixa 7. Gora`de 8. @ivinice 9. @eqezni~ar 10. Zriwski 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 8 6 5 5 5 5 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 5 7 8 10 319:229 341:256 292:249 266:259 254:262 262:257 282:278 199:240 255:324 221:337 30 24 18 16 16 15 15 6 6 0

Sloga pora`ena protiv Izvi|a~a

Neuspjeh neminovan
QUBU[KI - Rukometa{i Izvi|a~a zaslu`eno su savladali ekipu Sloge i revan{irali joj se za jesewi poraz. Gosti su do 12. minuta parirali doma}inu, kada je bilo 6:6. Poslije toga su se Qubu{aci sa ~etiri uzastopna pogotka odvojili i takvu distancu zadr`ali do samog kraja. Sloga je nastupila bez povrije|enog Alena Bjelobrkovi}a. - Izvi|a~ je sasvim zaslu`eno slavio. Mi nismo pru`ili dobru partiju, koja bi mogla da nam obezbijedi povoqan rezultat i poraz je bio neminovan kratko je prokomentarisao trener Zoran Doki}. Sl. P.

IZVI\A^ SLOGA

33 (16) 28 ( 12)

DVORANA: Gradska u Qubu{kom. Gledalaca: 800. Sudije: Senad Kamberovi} (Gra~anica), Mevludin [abi} (@ivinice). Sedmerci: Izvi|a~ 4 (3), Sloga 4 (4). Iskqu~ewa: Izvi|a~ 4, Sloga 6 minuta. IZVI\A^: B. Vuri}, Kvesi}, Grui~i} 9, Dominikovi} 1, Herceg 1, Bo{wak 4, Mati}, Radojevi} 2, Muci} 3, Boras, Peri} , Ili} 3 (2), S. Buri} 9, Lovrinovi} 1 (1). Trener: Silvio Ivandija. SLOGA: Kati~i}, Gavri}, Tasi} 3, Buqugija 3, Antonovi} 4, Stankovi} 3, Stojanovi}, [abanovi}, Pani}, Beqi} 3, Doki} 11 (4), Mawi} 1. Trener: Zoran Doki}.

12 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SPORT FOTO: GLAS SRPSKE

Slavija boqa od ^apqine

Te{ko do slavqa
ISTO^NO SARAJEVO - Ko{arka{i Slavije te{kom mukom do{li su do trijumfa protiv ^apqine - 84:81. Izuzev 3:2 za doma}ina, sve je poslije bilo u znaku gostiju, koji su u jednom momentu imali i 14 poena vi{ka, 51:37. Ipak, doma}i su se “probudili“ u fini{u. Serijom 9:0 u posqedwoj ~etvrtini poveli su 68:67 i tu prednost sa~uvali do kraja. - Ostvarili smo plan, ali do wega smo do{li vrlo te{ko. Suo~eni sa kadrovskim proSLAVIJA 84 blemima, u gr~u igramo svaku utakmicu, a rival igra le^APQINA 81 pr{avo i lagano poga|a za (20:27, 17:21, 22:19, 25:14) tri poena. O~ekivao sam da DVORANA: SC “Slavija“ u Isto~nom Saramo`e biti problema i bilo jevu. Gledalaca: 100. je. Ipak, psi ho lo {ki smo Sudije: Medin Du{kaj, Hariz Bili} (Sarajedjelovali jaki, pokazali vivo), Ernard Karovi} (Zenica). {e `eqe, nismo se predavaSLAVIJA: Vukeli}, Miqkovi} 4, Stali ni onda kada se ~inilo ni} 3, Erki} 9, Damjanovi}, ^ubrilo da je te{ko vratiti se. Po20, Mihajlovi} 21, Prekovi} 13, Gavrabjeda mo`e da ima veliku tenovi} 14. Trener: Bojan Kusmuk. ^APQINA: Radovanovi} 13, Ragu`, `inu, iako jo{ ni{ta nije Opan~ar 3, Leri} 9, Brki} 12, Gali} 2, gotovo u borbi za opstanak Jerki}, Bakovi} 18, B. Jel~i} 10, Prce istakao je {ef struke Sla14, M. Jel~i}, Previ{i}. Trener: Ante Nazor. vije Bojan Kusmuk. G. I.

Bojan Seten~i} (SL IAT Leotar)

Ko{arka{i SL IAT Leotara savladali Borac Nektar

Igokea upisala novu pobjedu
FOTO: AGENCIJE

Grude lak zalogaj

Zahvaquju}i boqoj igri u drugom poluvremenu Trebiwci stigli do va`nog trijumfa i tako osigurali opstanak u dru{tvu najboqih, za koji su strahovali od prvog kola
PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

Bodovi za opstanak
Parovi
mogao da bude i druga~iji. Od prvih 30 po ena Ale ksi} je postigao 15 i za to vrijeme imao tri skoka u napadu i tri osvojene lopte. U drugom poluvremenu probudio se i ostatak ekipe, pogotovo biv{i igra~ “pivara“ Nikola \urasovi}, koji je sa dvije vezane trojke doveo Leotar na dvocifrenu prednost. za koji su strahovali od prvog kola. - Ne znam ~ime bih osim pobjede bio zadovoqan. Malo smo poja~ali tempo u drugom poluvremenu i to je presudilo u ovoj utakmici. Mo`da je to pokazateq da smo postali velika ekipa, jer pobje|ujemo i kada lo{e igramo, {to nikako nije bio slu~aj u prvom dijelu prvenstva. Ipak, na kraju je do izra`aja do{la na{a borbenost i ve}a `eqa, a i kvalitet koji ova ekipa neo spor no po sje du je. Ma lo nas je poremetila ova pauza u prvenstvu zbog Kupa, ali i povrede Markovi}a i Aleksi}a, koji su, ipak, pru`ili dobre partije. Pobjeda u Zenici nas je malo uspavala, previ{e smo se opustili, ali kao {to re koh, tri jumf je najva`niji - istakao je strateg pobjedni~kog tima Radomir Kisi}. Wegov kolega na drugoj strani Borislav Yakovi} zna uzroke poraza. - Iako smo bili umorni od napornog puta, poku{ali U 20. rundi se sastaju: MRKOWI] GRAD: Mladost Slavija, GRUDE: Grude - Leotar, ^APQINA: ^apqina Igokea, ZENICA: ^elik Hercegovac, FO^A: Sutjeska - Sloboda, BAWA LUKA: Borac Nektar - Zriwski HTM. SL IAT LEOTAR BORAC NEKTAR 79 66

Milan Jawu{evi} (Igokea)

ALEKSANDROVAC - Ko{arka{i Igokee ostvarili su novu pobjedu, a ovoga puta ceh su pla ti le Gru de 101:72. Aleksandrov~ani su odli~no otvo ri li uta kmi cu i ve} u prvoj ~etvrtini poveli sa 17 ko {e va ra zli ke (29:12), da bi u pre os ta le tri dionice stru~ni {tab doma}ih pru`io {ansu svim igra~ima. - Ovo nam je po sli je za vr{nice Kupa BiH, u kojem nismo uspjeli da osvojimo pehar, va`na prvenstvena pobjeda zbog o~u vawa do bre atmosfere. Najbitnije je da smo ve} ra ni je osi gu ra li prvo mjes to i sa da ra zmi{qamo i spremamo se za drugu fazu. U prvu ~etvrtinu utakmice protiv Gruda u{li

smo ozbiqno i napravili veliku razliku. Ve} sada kroz treninge i utakmice uvje`bavamo zonsku odbranu i presing i spremamo se za glavni dio sezone - rekao je najefikasniji pojedinac me~a Milan Jawu{evi}. Z. V. IGOKEA GRUDE 101 72

TREBIWE - Iako su pobi je di li Bo rac Ne ktar (79:66), ko{arka{i SL IAT Le ota ra os ta li su du `ni doma}oj publici, jer su prikazali vjerovatno najlo{iju igru u drugom dijelu sezone. Dugo je utakmica bila u egalu, da bi Trebiwci tek pred kraj prvog poluvremena us pje li da se re zul tat ski “odlijepe“. Leotar je najlo{ije igrao u prvih 15 minuta, a da u svo jim re do vi ma nije imao Vladimira Aleksi}a, ishod ove utakmice je
Tabela
1. Igokea 19 2. Sloboda 19 3. ^apqina 19 4. Zriwski 19 5. Hercegovac 19 6. Leotar 19 7. Borac Nektar 18 8. ^elik 19 9. Slavija 19 10. Sutjeska 19 11. Mladost 19 12. Grude 19 17 12 12 12 10 9 9 7 7 7 6 6 21600:1269 71450:1381 71481:1436 71383:1366 91492:1553 101356:1357 101350:1418 121393:1419 121364:1371 121360:1467 131403:1449 131305:1451 36 31 31 31 29 28 28 26 26 26 25 25

(15:18, 25:17, 21:15, 18:16)
DVORANA: Sportska “Milo{ Mrdi}“ u Trebiwu. Gledalaca: 600. Sudije: Petar Obradovi} (^apqina), Aco Okuka (Kiseqak), Mate Kri`anac (Tomislavgrad). SL IAT LEOTAR: S. Aleksi}, Jovanovi} 2, V. Aleksi} 19, [arenac 2, Radulovi} 2, Zotovi}, Zagorac, \urasovi} 21, Markovi} 16, Seten~i} 9, Anti} 2, Gli{ovi} 6. Trener: Radomir Kisi}. BORAC NEKTAR: Vuli}, Ivi}, Zdravkovi} 20, Mileti}, Milo{evi}, Jagodi} 14, Vla{kovi} 9, Gaji} 7, Pavlovi}, Nikoli}, Josipovi} 16, Konstantinovi}. Trener: Borislav Xakovi}.

TREBIWCI ostali du`ni publici
Do kraja je doma}in iskusno sa~uvao ste~enu prednost i ovom pobjedom osigurao opstanak u dru{tvu najboqih,

(29:12, 26:22, 17:15, 29:23)
DVORANA: Sportskog centra “Nenad Ba{tinac“ u Aleksandrovcu. Gledalaca: 400. Sudije: Sa{a Babi} (Bawa Luka), Zoran Markovi} (Zenica), Nermin Kasumovi} (Tuzla). IGOKEA: Vu~enovi} 3, Jawu{evi} 25, Bocka 16, \urkovi} 17, \urica 8, Zujovi} 8, Komatina 4, Popovi} 13, Fekete 5, Mileti}, Tomazovi} 2. Trener: Drago Karali}. GRUDE: Andrijani}, [u{ak 2, [akota 6, Jel~i} 13, Bilinovac 10, Keser 18, Vu~kovi} 10, Bara} 5, Novak 2, Piwuh 6. Trener: Romeo Bilinovac.

Rezultati
U 19. kolu postignuti su sqede}i rezultati: TREBIWE: SL IAT Leotar - Borac Nektar 79:66, BILE]A: Hercegovac - Sutjeska 95:77, ALEKSANDROVAC: Igokea Grude 101:72, ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - ^apqina 84:81, TUZLA: Sloboda Mladost 92:83, MOSTAR: Zriwski - ^elik 70:62.

smo da borbeno{}u odr`avamo korektan rezultat. Me|utim, taj umor nas je sustigao pred kraj utakmice, {to je doma}in znao da iskoristi i rutinski privede me~ kraju. ^estitam rivalu na zaslu`enoj pobjedi, a nama ostaje da u sqede}im utakmicama ostvari mo boqu igru - re kao je Yakovi}.

Mladost izgubila u Tuzli

Nada jo{ postoji
TUZLA - Ko{arka{i Mladosti pora`eni su na gostovawu u Tuzli sa 83:92 i predstoji im te{ka borba za opstanak. Pitawe pobjednika u ovom me~u rije{eno je u prve tri ~etvrtine, koje su doma}i ko{arka{i odigrali dobro i stekli veliku prednost pred zavr{nicu me~a. U posqedwoj dionici Mrkowi}ani su poboq{ali igru, pri{li na “minus {est“ i tada nisu iskoristili dva uzastopna napada, {to je bio kraj wihovih SLOBODA 92 nadawa. MLADOST 83 - Odigrali smo dobro samo posqedwih deset minuta, ka(24:18, 25:19, 25:18;18:28) da smo doma}em sastavu paDVORANA: “Mejdan“ u Tuzli. Gledalaca: 300. rirali u skoku. No, u prve Sudije: Milan Adamovi}, Miqan [obot, tri ~et vrti ne lo {e smo Branislav Vrankovi} (Bawa Luka). igrali u odbrani i pod koSLOBODA: Ibra~i}, Halilovi} 17, Adamovi} {em, {to nas je ko{talo po14, Hrn~i} 13, Halilbegovi} 6, Jefti} 6, Periraza. Me|utim, jo{ nije sve {i} 19, Suqagi} 4, Tanasilovi} 4, Hayi}, Buiz gubqeno, i daqe smo u kvi}, Albijani} 9. Trener: Senad Muminovi}. MLADOST: Pekez, Milinovi}, Ka{}elan 19, igri za opstanak - rekao je Gemaqevi} 12, Palali} 15, Blanu{a 14, Ke`i}, trener Mladosti Slobodan Vukovi} 6, Timoti} 3, Velimirovi} 14. Trener: Jankovi}. S. D. Slobodan Jankovi}.

Srpski derbi u Bile}i pripao doma}inu

Hercegovac "preplivao" Sutjesku
FOTO: GLAS SRPSKE

BILE]A - Veoma va`na utakmica i za Hercegovac i za Sutjesku donijela je samo u prvom poluvremenu ravnopravnu partiju, da bi Bile}ani boqom igrom u nastavku stigli do trijumfa - 95:77. HERCEGOVAC SUTJESKA 95 77

(25:18, 21:28, 26:13, 23:18)
DVORANA: Sportska u Bile}i. Gledalaca: 1.000. Sudije: Dra`en Kraq (Trebiwe), Denis ]ori}, Asmir Kajan (Mostar). HERCEGOVAC: Mili}evi}, Kure{, M. Vukovi} 7, Savi} 5, Simonovi} 31, Vukoje, Kuqi} 2, Sl. Vukovi} 7, Pejovi} 5, Radovanovi}, Crnobrwa 18, Vrawe{ 20. Trener: Zoran Glomazi}. SUTJESKA: Egeri} 8, Radovi}, Bodiroga, Paprica, Stevanovi}, Jokni}, Sekicki 7, Jawu{evi} 10, Damjanac 24, Prstojevi} 14, Milanovi} 1, Mrkovi} 13. Trener: Milenko Ivanovi}.

Doma}i su dobro odigrali prvu ~etvrtinu, a onda, kao da su u drugoj dionici zaboravili da igraju odbranu, do zvo liv {i Fo ~a ci ma da pos ti gnu ~ak 28 po ena. Ipak, stva ri su do {le na svoje mjesto u tre}em i, kona~no, ~etvrtom periodu, kada su Bi le }a ni uz po mo} pu bli ke ste kli ve li ku ra zliku.

POBJEDNIK odlu~en u nastavku
- Bila je ovo veoma zna~ajna utakmica za obje ekipe. Odi gra li smo je dan od boqih me~eva, pogotovo onda ka da smo bi li u pu nom

sastavu. Poseban zna~aj svega ovoga je {to smo tri kola prije kraja lige definitivno obezbijedili opstanak. Hvala momcima na zalagawu i divnoj publici na nesebi~noj po dr{ci - re kao je stra teg Her ce gov ca Zo ran Glomazi}. Tre ner pora`enih Mi lenko Ivanovi} ~estitao je rivalu na slavqu: - To {to smo primili 95 poena pokazuje da smo odigrali veoma lo{u odbranu. Ono {to smo uigravali za ovu utakmicu proteklih 15 dana nismo ispo{tovali, a to je doma}in uz pomo} publike znala~ki iskoristio poru~io je Ivanovi}. R. M.

Sa{a Crnobrwa (Hercegovac)

GLAS SPORT ponedjeqak, 1. mart 2010. 13

Igrani me~evi 22. kola regionalne NLB lige

Bogat program NBA lige
WUJORK - No} u NBA ligi obiqe`ili su ko{arka{i najslabijeg tima, Wu Yersija, koji su kao gosti savladali Boston - 104:96. Od srpskih ko{arka{a nastupili su samo Darko Mili~i} i Sa{a Pavlovi}. Wihova Minesota je pora`ena od Portlanda, a Mili~i} je za 23 minuta imao u~inak od po ~etiri poena i skoka, te tri blokade, dok je Pavlovi} za 21 minut igre postigao pet ko{eva, uz pet skokova. Rezultati: Boston - Wu Yersi 96:104, Majami - Milvoki 71:94, Indijana - ^ikago 100:90, Wujork - Memfis 109:120, Minesota - Portland 91:110, Juta - Hjuston 133:110, Golden Stejt - Detroit 95:88, rezultati od petka: Atlanta - Dalas 103:111 produ`etak, Va{ington - Wujork 116:118 produ`etak, Toronto - Klivlend 118:126 produ`etak , ^ikago - Portland 115:111 produ`etak, Oklahoma - Minesota 109:92, Memfis - [arlot 89:93, Hjuston - San Antonio 109:104, Denver - Detroit 107:102, Feniks - LA Klipers 125:112, Wu Orleans - Orlando 100:93, Sakramento - Juta 103:99, LA Lejkers - Filadelfija 99:90.

Partizan zgazio "mrave"
“Crno-bijeli“ samo u prvoj ~etvrtini imali problema sa raspolo`enim Zagrep~anima, da bi poslije toga preuzeli inicijativu i kontrolisali me~ do kraja

[ok u Bostonu

Promjene u [arlot Bobketsima

Xordan ve}inski vlasnik
[AR LOT - Naj boqi ko {arka{ svih vremena i legen da NBA li ge Maj kl Yordan kupio je kontrolni paket akcija ekipe [arlot Bobkets i postao ve}inski vlasnik kluba, potvrdio je Bob Yonson, sada ve} biv{i gazda kluba. Yordan je od 2006. godine bio jedan od mawinskih vlasnika [arlota, a prilikom kupovine kontrolnog paketa akcija, ~iji }e detaqi biti sa op {te ni us ko ro, gla vni kon ku rent bio mu je Yory Pos to los, biv {i iz vr{ni direktor Hjuston Roketsa.

Aleks Mari} (Partizan)

FOTO: TANJUG

BEOGRAD - Ko{arka{i Par ti za na sa vla da li su umor i lako do{li do pobjede nad Zagrebom u okviru 22. kola NLB lige - 90:70. “Crno-bijeli“ su samo u prvoj ~etvrtini imali proble ma sa ra spo lo `e nim “mravima“ koji su u tom periodu igre poga|ali gotovo sve {to su {utnuli ka ko{u srpskog {ampiona, da bi poslije toga Partizan preuzeo inicijativu i kontrolisao me~ do kraja. Najboqi u pobjedni~kom timu bio je Lorens Roberts sa 14 poena i devet skokova, dok su po 11 ko{eva ubacili Bo Mekejleb i Strahiwa Milo{evi}. U ve oma uzbudqivoj za vr{nici FMP je savladao Zadar sa 83:81. U me~u punom preokreta odluka je pala u penal-zavr{nici u kojoj su Mla den Je re mi} i Fi lip ^ovi} bili prisebni i do-

nijeli pobjedu “panterima“. Upravo je Jeremi} sa 19 pogodaka bio najefikasniji u ekipi iz @eleznika, Miroslav Raduqica je dodao 18, a ^ovi} 16.

POBJEDE FMP-a i Hemofarma
Kao {to se i o~ekivalo, ko {ar ka {i He mo far ma su lako iza{li na kraj sa ekipom Bosne - 80:60, ~ime su do{li na korak od plasmana na zavr{ni turnir. Izuzev u tre}oj ~etvrtini, izabranici trenera @eqka Lukaji}a su bili dominantni u odnosu na Sarajlije i uz samo malo vi{e truda mogli su da slave i daleko ubjedqiviju pobjedu. Iskusni Goran Jagodnik je bio najefikasniji sa 18 poena, dok je Milan Ma~van postigao 14. Crvena zvezda je u Zagre-

bu iz gu bi la od Ci bo ne (79:82) i tako {anse da se domogne Evrokupa sqede}e sezone svela u domen teorije. Oslabqeni “crveno-bijeli“ uzroke poraza moraju da tra`e u slaboj igri u prvoj ~et vrti ni, {to im je ve} pos ta la re do vna pra ksa u ovoj sezoni. U drugom poluvremenu su djelovali znatno boqe, ali za preokret nisu imali dovoqno snage, pa ni sre}e. Istakli su se Marko Ke{eq sa 18, Nemawa Bjelica sa 17 i Majk Tejlor sa 16 ko{eva. Ko {ar ka {i ma Ra dni ~kog je malo nedostajalo da

iznenade Cedevitu (72:80). Kra gu jev ~a ni su na gos to vawu u Za gre bu po ra `e ni tek poslije produ`etka, po{to je poslije 40 minuta rezul tat bio 63:63. Kod po ra `e nih na je fi ka sni ji su bi li Vu ka {in Ale ksi} sa 18 i Mladen Panti} sa 17 pogodaka. Rezultati 22. kola: FMP - Za dar 83:81, He mo farm Bosna 80:60, Helios - Budu}nost 58:73, Cibona - Crvena zvezda 82:79, Partizan Za greb 90:70, [i ro ki Olimpija 73:67, Cedevita Radni~ki 80:72 poslije produ`etka.

[panija oslabqena na Mundobasketu

Gasol bi na odmor

Plasman
1. Cibona 18-4, 2. Partizan 16-5 (me~ mawe), 3. Hemofarm 14-8, 4. Olimpija 13-9, 5. Budu}nost 13-9, 6. Zagreb 13-9, 7. Zadar 11-11, 8. Cedevita 11-11, 9. Crvena zvezda 9-13, 10. [iroki 9-13, 11. Radni~ki 9-13, 12. FMP 8-14, 13. Helios 5-17, 14. Bosna 4-17 (me~ mawe).

Premijer liga BiH za ko{arka{ice

Pau Gasol

FOTO: ROJTERS

Slo bo da po ko ri la Ba no vi }e
BANOVI]I - Ko{arka{ice Slobode su u 19. kolu prven stva BiH os tva ri le pobjedu u Banovi}ima 79:74, koja nijednog trenutka nije dolazila u pitawe. Tokom cijelog me~a Novogra|anke su kontrolisale igru i rezultat, a niko nije posebno odskakao protiv solidnog doma}ina koji je iza sebe imao bu~nu publiku. Za razliku od Slobode, Tre biwe 03 i Igman ni su bili uspje{ni u ovoj rundi. Po go to vo se to odno si na mladu trebiwsku ekipu, koja je iz gu bi la od ^e li ka 56:118. Poslije ovakvog rezultata svaki komentar je suvi{an, ali treba znati da Trebiwe ovu ligu igra prakti~no sa juniorkama i kade ti ma i da je vri je me na wihovoj strani. Go{}e su od prve sekunde pokazale svu svoju snagu i znalo se da se doma}inu ne pi{e dobro. Razlika od ~ak 62 poena objektivan je odraz snaga na terenu. Zeni~anke su bi le na dmo }ne u svim elementima igre. Uhvatile su 12 lop ti vi {e od Tre biwki, a imale su i 30 asisten ci ja, a do ma }in sa mo osam. Trebiwkama, po svemu BANOVI]I SLOBODA 74 79 su de }i, sli je di se li dba u ni`i rang, ukoliko ne do|e do re or ga ni za ci je ta kmi ~ewa, a ^elik o~ekuje borba za {ampionski trofej.

PORAZI Trebiwa i Igmana
S druge strane, Igman je u fini{u me~a zaprijetio TREBIWE 03 ^ELIK 56 118

Brotwu u ^itluku, ali snage za po tpu ni preo kret ni je bilo (82:84). Re zul ta ti 19. ko la: Brotwo - Igman 84:82, Trebiwe 03 - ^elik 56:118, Bano vi} - Slo bo da 74:79, Jedinstvo - Tomislav 99:46, @eqezni~ar - Br~ko 136:56. Slobodan je bio Borac ML IEFK. BROTWO IGMAN 84 82

LOS AN\ELES - Najboqi evropski ko{arka{ [panac Pau Gasol iznenadio je naciju rekav{i da bi volio da se ovog qeta odmori i propusti Svjetsko prvenstvo u Turskoj. - Igrawe za reprezentaciju ispuwava me ponosom i godinama sam u`ivao u tome, a nadam se da }u u`ivati i jo{ neko vrijeme. Me|utim, ovog }e qeta to biti komplikovano - rekao je Gasol u izjavi za “El mundo“. Iskusni ko{arka{ je dodao da ne treba biti veliki genije da bi se shvatilo u kojem }e smjeru i}i wegova odluka uo~i Mundobasketa, pogotovo {to se mu~i sa povredama. Tako je poslije osvojenog svjetskog i evropskog zlata sa “crvenom furijom“ snove preusmjerio na klupsku karijeru i Olimpijske igre 2012. - San mi je da osvojim {to vi{e titula sa Lejkersima, ali i zlatnu medaqu u Londonu - jasan je Gasol.

Unikaha ostala “kratkih rukava“

(17:23, 15:12, 17:22, 25:22) DVORANA: Sportska u Banovi}ima. Gledalaca: 300. Sudije: Jasmina Bi{~evi}, Mirza Hatibovi} (Sarajevo). BANOVI]I: Sli{ko 15, Muli}, M. Rahmanovi} 24, [ehaji}, B. Luki}, Ikanovi}, Agi} 16, Brigi} 1, V. Luki} 6, I. Rahmanovi} 12, Lisi~i}, Be~arevi}. Trener: Mujo Kreki}. SLOBODA: Gagi} 17, Bogojevi} 3, Nik{i}, Raili}, Mijatovi}, Kova~evi} 22, [urlan 16, Gaji}, Damjanovi} 7, Vukojevi} 4, Bo`i~kovi} 10, Kne`evi}. Trener: Milo{ Dupalo.

(11:27, 16:31, 8:25, 21:35) DVORANA: Sportska “Milo{ Mrdi}“. Gledalaca: 100. Sudije: Goran Knezovi} (Mostar), Filip Lovri} ([iroki brijeg). TREBIWE 03: Radovanovi}, Lugowa, Muratovi}, Milo{evi} 13, Vukajlovi}, T. Buha 17, Peri{i} 3, Ninkovi} 8, Kecojevi} 4, Sko~aji} 11, V. Buha, Kova~evi}. Trener: Milorad Nada`din. ^ELIK: Iri{ki} 16, Stojanovska 2, Vuli} 17, Mehmedi} 15, Selimspahi} 13, Fazli} 17, Stupar 6, Imamovi} 11, Pap~evi} 10, Bacvarova 6, Halimi} 5, Musi}. Trener: Behudin Bajgori}.

(18:13, 22:22, 30:22, 14:25) DVORANA: Sportska u ^itluku. Gledalaca: 50. Sudije: Bo`idar Radanovi}, Maja Mi}unovi} (Trebiwe). BROTWO: Stojanovska 20, Lokmi} 24, Musa, Mi. ^arapina 10, K. Barbari}, B. Barbari} 9, Mo. ^arapina 2, Bevanda 2, Gaki}, Lesko, Krasi}, To{i} 17. Trener: Josip Duganyi}. IGMAN: Pinter 19, [apowi} 3, Hoxi}, Kurti}, Tadi}, Maltez 23, Sofovi} 15, Ili} 12, Kreho, Jusufagi} 10, Bukva. Trener: Zoran [ehovac.

Ni{ta od Rako~evi}a
MA DRID - Ho ze Ko be lo, menayer ~iji je klijent srpski ko{arka{ Igor Rako~evi}, po ru ~io je da su postojali pregovori sa Unika hom, ali da od pre las ka sjajnog beka ne}e biti ni{ta, jer Andalu`ani mogu da plate samo tre}inu ugovora. - Pri je dvi je se dmi ce su pos to ja li kon ta kti izme |u Igora Rako~evi}a i Unikahe, ali je zbog ekonomskih problema dogovor bio nemogu} istakao je Kobelo povodom nagovje{taja prelaska sjajnog beka iz Efes Pilsena u Malagu, dodaju}i da od saradwe ne}e biti ni{ta, osim ako se ne dogodi neko ~udo.

14 ponedjeqak, 1. mart 2010. GLAS SPORT

Pregled nedjeqe
nedjeqa, 21. februar
Ko{arka{i Partizana odbranili su trofej pobjednika Kupa “Radivoja Kora}a“ po{to su u finalu savladali FMP iz @eleznika rezultatom 72:62. Srpski teniser Ilija Bozoqac pora`en u finalu Gemaks opena u Beogradu od Slovaka Karela beka rezultatom 5:7, 6:7 (4). Zavr{eno takmi~ewe u regionalnoj ligi za ko{arka{ice. Ekipa Mladog Kraji{nika zauzela ~etvrto mjesto te izborila pravo nastupa na fajnal foru.

Izbor najboqih dobojskih sportista i ekipa za 2009. godinu
FOTO: S. PUHALO

TRE]E iznawe za pr evu Cvijanovi}

ponedjeqak, 22. februar
Srpski teniseri Novak \okovi} i Viktor Troicki uspje{no zapo~eli nastup na turniru u Dubaiju. U prvom kolu Novak \okovi} je savladao [panca Giqerma Garsiju Lopeza rezultatom 6:4, 6:4, dok je Troicki bio boqi od Nijemca Rajnera [itlera.
Biqana Cvijanovi} i Mladen Ploski

utorak, 23. februar
Novak \okovi} pobijedio je u drugom kolu turnira u Dubaiju Viktora Troickog rezultatom 3:6, 6:4, 6:2. Vaterpolisti Srbije savladali su selekciju Turske rezultatom 16:3 u ~etvrtom kolu grupe “C“ Svjetske lige. Ekipa Crvene zvezde pora`ena je od turske ekipe Turk Telekom u ~etvrtom kolu druge faze Evrokupa rezultatom 76:78. Ko{arka{i FMP-a izgubili su u od wema~kog Artlanda sa 72:82 u ~etvrtom kolu grupe “J“ Evro~elenx kupa.

Interesantno je napomenuti da je ovo tre}a titula najuspje{nije sportistkiwe Doboja koju je Biqana zaredom osvojila, a Ploski} je najboqi po drugi put

PI[E: SLOBODAN PUHALO sl.puhalo@gmail.com

najuspje{niji
spor tis tkiwe Do bo ja ko ju je Biqana za re dom osvo ji la, a Ploski} je najboqi po drugi put. Cvijanovi}eva je neprikosnovena na sredwim prugama u RS i BiH , a najboqa je i u polumaratonu.

srijeda, 24. februar
Teniski savez Evrope odbio je zahtjev predstavnika sportske organizacije Kosova da se na predstoje}oj redovnoj godi{woj skup{tini, koja }e se odr`ati u Letoniji, glasa za prijem Saveza te zemqe u evropsku asocijaciju tenisera.

DOBOJ - Minulu godinu u do boj skom spor tu, pre ma mi{qewu `irija, obiqe`ili su karatisti i atleti~ari u pojedina~noj te rukometa{i Sloge u ekipnoj konkurenciji. Na prigodnoj sve~anosti u velikoj sali Centra za kulturu i obrazovawe, najvi{a priznawa uru~ena su Biqani Cvijanovi}, atleti~arki i Madenu Ploski}u, karatisti Sloge Hemofarm. Interesantno je napomenuti da je ovo tre}a titula najuspje{nije

RUKOMETA[I Sloge najboqi kolektiv
- Najdra`i, a ujedno i moj najve}i uspjeh je na Univerzijadi na kojoj sam istr~ala li~ni rekord na 1.500 metara u polufinalnoj trci i ostvarila jedan od najboqih plasmana u na{oj reprezentaciji - rekla je Cvijanovi}eva. Ploski} je lani zabiqe`io vi{e odli~nih rezultata na doma}im i stranim takmi~ewima, a za blis tao je na Svjet skom {ampionatu u SAD na kome je u borbama u pojedina~noj konku-

Najperspektivniji
Za najperspektivniju sportistkiwu progla{ena je Nikolina Damjanovi} (AK Doboj), druga je Bojana Vuji} (KK Sloga Hemofarm), a tre}a Emina Buquba{i} (KK Vila). U mu{koj konkurenciji najperspektivniji su: Sr|an Jefi} ([K Doboj), Goran Tubi} (Xijuxicu klub “Policajac“) i atleti~ar Vladimir Pej~i}.

~etvrtak, 25. februar
Ko{arka{i Partizana savladali Marusi rezultatom 79:76, u ~etvrtom kolu “Top 16” faze takmi~ewa Evrolige. Na sjednici Upravnog odbora Ko{arka{kog saveza BiH, koja je odr`ana u Doboju, odlu~eno je da }e prvenstvo sqede}e sezone brojati 14, umjesto sada{wih 12 klubova.

ren ci ji osvo jio sre brnu me daqu, a bronzu u ekipnoj. - Ove godine me o~ekuje nastup na Evropskom prvenstvu na kome, tako|e, o~ekujem dobar plasman, a to zna~i jednu od medaqa - kazao je Ploski}. Za najboqi sportski kolektivu pro{loj godini progla{en je RK Slo ga, ko ji je bio finalista Kupa BiH i koji je u tre}em kolu Kupa pobjednika kupo va eli mi ni san od po zna te {panske ekipe, Granoqersa, drugi je Karate klub Sloga Hemofarm, a tre }i Atlet ski klub Doboj dvanaestoplasirani u Kupu evropskih {ampiona u krosu. Priznawa su dobili i zaslu`ni sportski radnici za dugogo di{wi do pri nos u ra zvo ju dobojskog sporta: Petko Prodi}, Mladen Kr{i}, Enes Suqkanovi}, Lazo Pej~i} i Vojislav Bjegojevi}.

Progla{eni najboqi sportisti Dervente

Na tronu Stojkovi} i \uri}
DERVENTA - Maja Stojko vi}, ~la ni ca Te kvon do klu ba Der ven ta i Ni ko la \u ri} iz Kik boks klu ba Imperija progla{eni su za naj boqe spor tis te der ven tske op{tine za 2009. godinu. Maja Stojkovi} po~ela je da trenira pod vo|stvom trene ra Go ra na Te ofi lo vi }a prije pet godina. Imala je do sada 35 zvani~nih borbi i osvojila 28 medaqa, ~ime se svrstava me|u najuspje{nije derventske sportiste u poslijeratnom periodu. - Student sam druge godine Arhitektonsko-gra|evinskog fa kul te ta u Bawoj Lu ci, a uz ra ci onal no ko ri{}ewe vremena, uspjeh se mo `e pos ti za ti na dva fronta - naglasila je Stojkovi}eva, ina~e nosilac majstorskog crnog pojasa. U mu {koj se ni or skoj konkurenciji najvi{e glasova stru~ne komisije i ~itala ca lo kal nog se dmi ~nog lista, dobio je Nikola \uri}.

petak, 26. februar

@ANA Kokanovi} najperspektivnija
- Ranije sam u dva navrata dobijao priznawe kao najper spe kti vni ji mla di sportista. Nisam iznevjerio

sve one koji su u mene vjerovali, a pogotovo svog trenera Slobodana Radovanovi}a. U mom sportskom kartonu je 67 borbi i 63 pobjede - kazao je \uri}. Za sportski kolektiv godi ne pro gla {en je Ka ra te klub Derventa, a priznawe na mi jeweno naj per spe kti vnijem sportisti dobila je {ahistkiwa @ana Kokano-

vi}. Or ga ni za tor za vr{ne priredbe uru~io je plakete za slu `nim du go go di{wim sportskim radnicima, nastavniku fizi~ke kulture Filipu Todi}u i nekada{wem rukometa{u i treneru Ratomiru Dodigu, {to je bio gest koji je u sali Centra za kulturu propra}eno tako|e dugotrajnim aplauzom. B. R.

Selektor reprezentacije Srbije Radomir Anti} saop{tio je spisak kandidata za predstoje}i prijateqski me~ protiv selekcije Al`ira, koji je na programu 3. marta.

subota, 27. februar
Utakmicama 16. kola po~eo proqe}ni dio {ampionata fudbalske Premijer lige BiH.

Nagra|eni sportisti i sportski radnici

FOTO: B. RADULOVI]

GLAS SPORT ponedjeqak, 1. mart 2010. 15

Po~ela Kadetska {ahovska liga regije Bawa Luka

Partije
Gurevi~ - [arapov Kapele la Grande 2010. 1. d4 d5 2. c4 c6 3. f3 f6 4. e3 g4 5. b3 b6 6. c3 e6 7. h4 h5 8. h3 g6 9. g6 hg6 10. d2 bd7 11. 00-0 b3 12. ab3 0-0-0 13. c2 e5 14. a1 a6 15. e2 ed4 16. ed4 e7 17. he1 he8 18. g4 e4 19. cd5 d2 20. dc6 g5 21. cd7 d7 22. h4 f4 23. d5 c8 24. d3 b3 25. f4 a1 26. a1 c6 1−0 Motok - [ut Amsterdam 2010. 1. f3 f6 2. c4 g6 3. c3 d5 4. cd5 d5 5. h4 c5 6. h5 g7 7. a4 d7 8. h4 b4 9. hg6 fg6 10. b1 8c6 11. c4 a5 12. c5 c2 13. d1 c8 14. d5 c3 15. h7 e3 0−1 Gri{~uk - Ga{imov Linares 2010. 1. d4 f6 2. c4 e6 3. f3 c5 4. d5 d6 5. c3 ed5 6. cd5 g6 7. g3 g7 8. g2 0-0 9. 0-0 e8 10. f4 a6 11. e1 g4 12. b3 h5 13. g5 d7 14. d2 h6 15. e3 f5 16. c4 b4 17. ac1 ab8 18. a4 b6 19. b5 f8 20. d2 a6 21. bd6 b5 22. e8 bc4 23. c4 e8 24. b4 cb4 25. e4 g4 26. e5 f5 27. e6 fe6 28. de6 e7 29. f3 h3 30. g4 g5 31. h3 f4 32. f1 f8 33. c7 h5 34. e5 h4 35. e4 h3 36. h3 h3 37. g3 hg4 38. h3 gh3 39. f2 d8 40. e2 1−0 Kajdanov - Polgar Hilton Hed 2010. 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cd4 4. d4 f6 5. c3 a6 6. g5 e6 7. f4 bd7 8. f3 e7 9. 0-0-0 c7 10. d3 h6 11. h3 b6 12. f5 e5 13. b3 d7 14. he1 a5 15. a3 a4 16. d2 a5 17. e3 d5 18. b6 b6 19. ed5 d5 20. d5 d5 21. f3 c5 22. e4 a5 23. c4 b5 24. f6 c4 25. fe7 e7 26. c3 d5 27. e5 e6 28. g7 c8 29. f6 f8 30. h8 e7 31. f6 f8 32. d6 c7 33. h6 e7 34. e6 fe6 35. g7 d8 36. f8 d7 37. f6 1−0 Vajda - Beqavski Sentgotard 2010. 1. e4 e5 2. f3 c6 3. b5 a6 4. a4 f6 5. 0-0 e7 6. e1 b5 7. b3 0-0 8. h3 b7 9. d3 d6 10. a3 d7 11. c3 ae8 12. d2 d8 13. d5 d5 14. d5 c8 15. a4 e7 16. b3 c6 17. ab5 ab5 18. c3 g6 19. d4 b6 20. de5 de5 21. e3 e3 22. e3 e7 23. f1 f4 24. h4 f6 25. g3 h3 26. b1 e6 27. a7 d8 28. h2 g4 29. g2 h6 30. a2 g5 31. hg5 g5 32. g5 hg5 33. d3 g7 34. f3 f3 0−1

U~esnici Kadetske lige

FOTO: GLAS SRPSKE

U ovom takmi~ewu u~estvuju ~etiri ekipe: [kola {aha Kaisa - Pravi potez, [kola {aha Gambit, kadeti [K An pasan i [ahovska {kola [K Kozara
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

BAWA LU KA - Prvi krug Kadetske {ahovske lige re gi je Bawa Lu ka, odr`an u restoranu Zavoda distrofi~ara, obiqe`ile su tri po bje de do ma }i na, ekipe [kole {aha Kaisa Pravi potez. Dvije pobjede ima [kola {aha Gambit iz Bawe Luke, je dnu ka de ti [K An pa san iz Mrkowi} Gra da, dok je trenutno bez bodova tek oformqena [a hov ska {kola [K Kozara iz Gradi{ke. Liga je zami{qena kao odli ~na pri pre ma za slu `be na ta kmi ~ewa [a hov skog sa ve za Re pu bli ke Srpske, ali i kao dodatna pri li ka mla dim igra ~i ma da poka`u koliko su nau~ili na predavawima.

Re zul ta ti: prvo ko lo: Kaisa-Pravi potez - An pasan 5:1 (Sa ra Ja }i mo vi} Vuk ^i go ja 1:0, Ra do slav ]etojevi} - Marko Popadi} 1:0, To mi slav [te ko vi} Nemawa Cviji} 1:0, Aleksa Ka ra} - Mi ro slav Roqi} 0:1, Ivan Kori}anac - Dejana Cviji} 1:0, Bo`idar Simi} - Stefan Bubwevi} 1:0), Gambit - Kozara 4,5:1,5 (Mili ca Ba bi} - Jo van De vi} 0:1, Je le na Ga ji} - Dra gan Dragi{i} 1:0, Marko Bundalo - Darko [atara 1:0, Filip Gu bo - Ser gej Ste vi} 1:0, Nemawa Dobrwac - Marko Qepojevi} remi, Tijana Ba bi} - Lu ka La ko bri ja 1:0), drugo kolo: An pasan Kozara 4:2 (Vuk ^igoja - Jovan Devi} 0:1, Marko Popadi} - Dragan Dragi{i} 1:0, Nemawa Cviji} - Darko [atara 1:0, Miroslav Roqi} -

Ser gej Ste vi} 1:0, De ja na Cviji} - Marko Qepojevi} 1:0, Stefan Bubwevi} - Luka La ko bri ja 0:1), Ka isaPra vi po tez - Gam bit 4:2 (Sara Ja}imovi} - Milica Babi} 1:0, Radoslav ]etojevi} - Jelena Gaji} 1:0, Tomislav [te ko vi} - Mar ko Bundalo 1:0, Aleksa Kara} Filip Gubo 0:1, Ivan Kori}a nac - Ti ja na Ba bi} 0:1, Bo `i dar Si mi} - Ras tko Sinadinovi} 1:0), tre}e kolo: Gam bit - An pa san 4:2 (Milica Babi} - Vuk ^igoja 1:0, Je le na Ga ji} - Mar ko Popadi} 0:1, Marko Bundalo - Nemawa Cviji} 1:0, Filip Gubo - Miroslav Roqi} 1:0, Ne mawa Dobrwac - De ja na Cviji} 1:0, Tijana Babi} Dra go mir Bla go je vi} 0:1), Kozara - Kaisa-Pravi potez 0:6 (Jovan Devi} - Sara Ja}imovi} 0:1, Dragan Dragi-

{i} - Ra do slav ]e to je vi} 0:1, Darko [atara - Tomislav [te ko vi} 0:1, Ser gej Stevi} - Aleksa Kara} 0:1, Mar ko Qepo je vi} - Ivan Kori}anac 0:1, Luka Lakobrija - Petar Kara} 0:1).

Simi} i Popadi}
Ligu je otvorio predsjednik [ahovskog saveza regije Bawa Luka Miladin Simi}, a prvi potez u partiji Sara Ja}imovi} - Vuk ^igoja povukao je zamjenik na~elnika op{tine Mrkowi} Grad Radomir Popadi}.

KAISA - Pravi potez za sada najuspje{niji
Trenutni plasmana: Kaisa-Pra vi po tez devet me~ bo do va (15 po ena), Gam bit {est (10,5), An pa san tri (sedam), Kozara 0 (3,5). Ekipu ~ine {est igra~a i {est rezervi, djeca pred{kol skog i osno vno {kol skog uzras ta, pri ~e mu se osnovni sastav mo`e mijewati poslije svakog kruga. Sastav ekipa je mje{ovit, a kombinacija broja djevoj~ica i dje~aka nije ograni~e-

na. Ko na ~an pla sman }e biti odre|en tek poslije sva ~e ti ri kru ga, u ko ji ma }e doma}in biti svaka od ekipa u~esnica. Sqede }i krug bi }e odr`an 20. mar ta u Klu bu vojnih penzionera u Bawoj Luci, gdje }e doma}in biti Gambit. Poslije zavr{etka lige bi}e organizovano i Pojedina~no kadetsko prvenstvo regije Bawa Luka.

Zavr{en {ahovski superturnir u {panskom Linaresu

Veselin Topalov na tronu
LI NA RES - Bu gar ski velemajstor Veselin Topalov osvojio je prvo mjesto na 27. {ahovskom superturniru u Linaresu. On je iz deset kola sakupio 6,5 poena, pola po ena vi {e od pro {lo go di{weg po bje dni ka Ru sa Aleksandra Gri{~uka i na taj na ~in pos tao dru gi igra~ kojem je, poslije Norve`anina Magnusa Karlsena, ga ran to va no mjes to u Grend slem finalu. Osim to ga, na rej ting listi Topalov sada ima samo poen mawe od Karlsena. Bu ga rin je po sli je se dmog kola imao gotovo siguran tri jumf u yepu, jer je bje `ao ri va li ma 1,5 po en. Me|utim, drama je nastala kada ga je kolo prije kraja, po sli je tri jum fa u di rek tnom duelu, sustigao Gri{~uk. Posqedwe ko lo donijelo je impresivnu pobjedu Topalova u topovskoj zavr{nici protiv Izraelca Bo ri sa Geqfan da, dok je Gri{~uk remizirao s Fransis kom Vaqeho Pon som iz [panije. mjesto i to 2005, poslije ~ega je ruski {ampion objavio da se povla~i iz turnirske arene. Ujedno je ovo bila wegova posqedwa provjera pred me~ za titulu {ampiona svije ta pro tiv Vi {va na ta na Ananda iz Indije. Tur nir je imao ja ~i nu 21. kategorije, s prosje~nim rejtingom od 2.757 poena, a igra lo se dvo kru `no po Bergerovom sistemu. Kona~an plasman: Veselin To pa lov (Bu gar ska, 2.805 rejting poena) 6,5 poena, Ale ksan dar Gri{ ~uk (Ru si ja, 2.736) 6, Le von Arowan (Jer me ni ja, 2.781) 5,5, Vugar Ga{imov (Azerbe-

Dijagram 83
Topalov - Geqfand Linares 2010.

RUSU Aleksandru Gri{~uku drugo mjesto
Topalovu je ovo prva pobjeda u Linaresu. Prije toga je samo sa Garijem Kasparovom uspio da podijeli prvo

Veselin Topalov

FOTO: AGENCIJE

Bijeli igra i dobija Rje{ewe: 1. a2 a2 2. b7 b2 3. c6 1−0

jyan, 2.759) 4, Bo ris Geqfand (Izra el, 2.761) 4,

Fran sis ko Vaqeho Pons ([panija, 2.705) 4 poena.

FOTO: AGENCIJE

Wema~ka igra~ica badmintona Karol Bot sve vi{e pred fotoobjektivima

Karol kao Kurwikova

Kada je u pitawu badminton, sigurno je da on ne spada me|u najpopularnije sportove na svijetu, ali posqedwih godina wegova zastupqenost i posje}enost u evropskim dr`avama raste. Svi oni koji iole malo prate ovaj sport upoznati su sa Karolom Bot, koja svojom qepotom plijeni pa`wu svih gledalaca i zbog koje ovaj sport do`ivqava svoju ekspanziju. Pojedini novinari ovu Wemicu porede sa teniserkom Anom Kurwikovom, pri tome apos tro fi ra ju }i na wenu qepotu. Ipak, ona nije uspjela da dostigne taj nivo slave koji je imala i jo{ uvijek ima slavna Ruskiwa.