Naziv na arapskom

:

.\:-\J,-i.
Kasasu-l-enbija' Rcdaktufa: hf7. Hasan Popara Stmanikolrsultant: Muharem Omerdiö Urcdnik: Fahrudin Sijamhodzit Lcktor: Aida Krzid Korektura: ^bdulmedZid Nezo Abdulvaris Ribo DTP: Semir SiSit Izdavat: IIum d.o.o.- Buzim Prodaja distribucija: i i Iu m.d.o.o@-t ail.c om gm t € l : 0 6 21 5 71 t l 0

i\KrVäf; >-VV-UlY
Hafiz Ibn Kesir

KAZIVANJA O VJEROVJESNICIMA
Izvore priredio: Muhammed Ahmed Abdulaziz

Preveoi

Ahmed AdiloYiö

god. BuZim1428.-2007,

RIJEÖ IZDAVAÖA

vala Allahu s Koji je objavioknjigu (Kur'an) u kojoj su vijesti o onimaprüe nasi onimakoji öe doöiposlijenas,i Koji gaje uöinio od Knjigom saöuvanom svih izmjena i devijacija Atla!. J*.1: -Ä1i zastitei öuvanjaKur'ana,-pa kaZe: preuzeoobavezu direktnona Seb-e i Kur'an objävljuiemozaistatemoMi nadnjin bdjeti (El-HidZr'9 ) uistinu, ;ä i Nekaje salavat selamna Muhammeda nakonkojeg nemaposlanika, su o jednevjere."Kazivanja vjerovjesnicima srno koji kaze;"Mi, vjerovjesnici togaStoseu njima zbog dok suu istovrijemetuzne, i rijeöiprijatne zanimljive od naroaima kojihje Allah 'i8 nekeuniltio a nekespasio' gävori o-proilim i o U kazivanjirra vjerovjesnicima njihovim narodimasu velike poukei o Ll AllahB kaZe: kazivaniina nji taic poüka:ootlekoii su razumom uDute. Ku, on Nie izniiljeno hesiedaon p't:naje clas i"ttniL kntigcpriie olbdareni. je i njegaobjavtjene, objainiavasre, i putokaz i milost narodakoji ujeruje (Jüsuf. 11.) 1 da robovikojeje On odabrao su vjerovjesnici Njegoviodabrani Allahovi,gB poöast im pos€bnu i sworenja ukazao Njegai Njegovih izmedu posrednici budu Oni poslaoobjär,'u. su i poredtoga ito su ljudskabiöa,bili sa tirneito imje i. bogobojaznoldu,zbog i znÄnjimo Allahu €, ibadetima najveöom najveöim nijedan nije prenosenja vjere Allah.ü6 ostavio emanet da toga zaslu2iii ponesu su od poslanika nekogko öe im prenijetiposlanicu, ili oäd u du i- nije poslao a opominies' ljudi koji su slijedilinjihovput Allah Jg kazerTwje ie da dobrih 7 ko nirotlie inao onoga gaie a Pravipul uputitao-(Er-Rad, ) i a "e svaki (F kojigaje opominiao. ati,24 ) kone nije doiaoonaj bilonaroda '* Muhammeda time Stogaje uöinio naiegposlanika Allah JEje poöastio time ito nasje uöiüio a (vodoin)svih vjerovjesnika, nasje poöastio imamom je neka Allahovsalavati,segLP:j:e"] (Ümmetom), njegovim -sve iljedbenicirna poslanike.Knjiga je nazvanaKAZMNJA- O vjerovjesnikei nä zbog toga Stoje u akidi o a VJEROVJ'ESNiCIMAne kazivanja poslanicirra ali poznato je svaki poslanikvjerovjesnik, svaki.vjerovjesnik (vjerovanju) da i i kazivanja o vjerovjesnicima o obuhvada pa nije poslanik, prematomeona poslanicima. i sve nijespomenuo Poslanike ukazatt Allah;4 u Kur'anu da O\djezelrmo U vjerovjesnike. vezi toga Uzvileni veli: I paslanicimao koiima smoprÜe o kaziralii poslanicima kojimati nismokaztvdli. (En-Nisa',164.)

Takoder treba da znamo zbog koje svrhc su slati poslanici, a one su mnogoblolne: a.) oöuvar!e Allallove € vjerc. b) da ljudi upoznaju svoga Gospodarai Njenru jedinorn öinc ispra\.an ib^det, c) da ih upozorena svrhu zbog koje su stvoreni,i rra kaju da iznesudokaz ptotrvAllahovihJ3 stvorenja, üe buduvjerovali. ako Allah ei,liaze: O poslanicina koji su radosner,iesti i aponene dona.rili,dd liutli po:;liie poslanika ne bi nlkal,.va opravdanjapred Allahon inali - a,lllah silan i ntudar (En Nisä', 165.) le Takodelje bitno sponrenuti su vjerovjesnici da irnali najvedaiskulenja zbog plenoscnjaAllahove € \'jcrc. ^-eki od njih su nuöeni, drugi su utrijani i lo svc zlrog toga da ostaoenajskupljastvar a toje Islam, Allahova JF,r'jera,i da se ljudi Lrpute Plaviput. Da 13iljc7c. lSLrhlrijaMuslil]]da.icPoslanik u Bici na Uhudukadaje ranjen i 4: reliar: Ncic sc spasiti nlrod koji okrvavilice svogavjerovjesnika", paje torl rlrliorn olrilrlicir aj.1.,r1 /,:,/,,, j,/ry.rl li te On pofuianie nJiho|opriniti ,rr le f) i ! t r c i l i i t a t i l t l , t' / t ) r i t i i t , t t ) l i . \ t - n i t a n a s i l n i c i . l A l,iL n r ä n . 2 8 . ) I ji d a L r c l u A l l a h o v u€ r , j c r l u \llxh.\x,!, rolja i: bill diriü o|rr)sr \ i(rllinrnre. ( rsr nam ic cla boS|jröhon nafodlr fledstavirro knjigu KAZIVANJA O \.llrlio\r.l]'S\la]l\Ir\ eLrtora Hafi7albn l(csiraLrizdanju kornesu izvröene üa korcklurei isplallic Nasrojali snlo da slil liniigc bude laganijednostavan za svc liatcgoliic italeca. a U sunlonr pre!odcojLl, reccnzijii korekluliuöcslvovala gr'upa je istaknutih projisLnai stjuönjaka ove oblasti. kraju nolimo Allaha F, da prirnj od iz Na nas o\.o djelo, da se stniiuje njegovomautoru.da naeradi svakog ko jc öcstvovao izdavanju knjige,ida budeod koristisvakomdiraocu. u ove Zahvaljujcuro Allahu jts na lo-aju StosrDo kao Mu zahvalilij ua poaetku.

PREVODIOCA PREDGOVOR

ekaje ncizmjema hvala Ailahu €, Stvoriteiju svega,Svemoguöem, Sveir,ajuöem,Onome Kone öe se sve watiti- Neka je salavat I od selamna najodablanijeg svih ljudi ivjerovjesnika,posljednjeg Muhamrneda 1: BoZijegposlanika, Ebu el-!-ida' IsDail ibn Kesil ic jedno od najpoznatijih iurela u nekoliko Rodelljc 700 god po Hidiri, odnosno1301 islarrskihznanosti. disciplina j+-i, u Busri kod Damaska. U iestoj godini Zivota seh -u godiire po lsau 1373' god.po HidZri,odnosno slnrti,774. gdjezivi iradi svedo svo.ie bamask. god.po lsau t9. Potiöeiz ugledüe ulcrnanskcporodice, tako da se vllo rano poöeo baviti islarnskihznanosti.U jedanaestojgodini svoga Zivota nauöioJe izuöavaltjem i a Kur'annapamet. poslijcje savladao uöenjeKur'ana na priznatim kiraetima' poboznosöu snagom I moralnimkvalitetima, Allah gajc obdarioizuzetnim tadainjeg autoritetima prednajvcöim Znaüjcte stjecao panöeüja irazluöivanja. tako da ie u svoic vrrjeüe postao najveöi struönjak u viSe svijcta. islarnskog ihistor5i hadisu posebno tc1'.siru, u disciplrrra, nauönih je velik broj djela iz raznih znanosti,od kojih öemo ovdle Napisao izuzetDo navesti sanrotri: 1. TEFSIRU-L KUR'ANI.L-AZIM (TEFSIR VELIÖANSTVENOG tcfsira i KUR'ANA). Ovo djelo je jedan od najpoznatijih najpopulamÜih je veliki broj izdanja, jc a uopöe. i dau-tlanas mozda najöitanüi tefsir. Dozivio u obliku. Obiönoje Starnpan öetiri torna Tipiöan ito u punomlto u skraöenotn je pimjer tradicioralnog tefsim. 2, SERF]U SAHIHI-L-BUHARI (I(OMENTAR BU}IARIJINOG SAHIILA). ali Ovo djeloje iz oblastihaclisa, ga autor nije uspio dovrsiti 3. EL-BIDAJEVE-N-NIIIAJE €OÖETAK I KRAJ). Ovo je jedno od najveöih historijskihdjela uopte, posebnoiz oblasti historije Islama U njel1tu autol ilna jcdinstven pristup toj ternatici.On je tu obradio period od stvaranja sviietai Adernir{tq prei(o histo jskilr dogadajasve do 768. god. po HidZri proZivljenja i ulaska je (kada djelo dovrseno),pa do predznakaSmakas-vijeta, Zato ijeste nazvano:POCETAK I KRAJ. Stampano u Die ret i DZehennem. je viSeputa,uglavnon u öetn'lacst velikih tolnova.

je Djclo KAZIVANJ.,\ O VJEROVJDS1.\lclMA sarno jedan dio tog KRAJ. Alrtor u njemu obradujeperiod od Adema oglonmog djcla POÖETAI( I ,r,-rdo lsra ,-'i!. Kao poznali islaDrski koristio sc sLjedeöim tladicionalist. uöenjaka ponekad i od Iladisonr.predajarna islatnskih r1.,,)finu:I{Lr'lmon1. r r r r lL f i a a n ri j c \ rc j a . , Ir'r[L].1, prccizan. Npr. kod citiranjabilo kojeg hadisaon i)ri r(,1r. lr' .r,' l.r:Linjc ako.jeto potrcbno. llicgove vjerodostojnosti, [ro i slepcn r,rL' l,,r r.r lrifir,,i1. L,JL nasijeilaon vlcmo navodi üzliöite r'cgrstlirtol-llalranog l'.r,r r i.r',.irrsrotrrD da bi se o da nakor toga oprcdjelioza onu koja ie prtri.r...iuli i sLrproinczla. ' j; :rrr lrrip. Obianobi riLkon A to!.a|cltao: Allah,najbolje, 'L(i LLrxlrrrnc trcl)a izncnr(liti i zbuniti,ier su djela klasiinih autora do pisana. Naiüe. na bosanskoln obiino lxr tat naötr't r,lr,rrslilh znuno-(tr .icziku rLgla\1tour susrelitli dlclirnagdjeje veö odabmüa sa rerlasnrosc iz ovc oblusLr pfcdiLjr i siuro orla sc navodi. Medutil'll,ovo jc ina ürli jr|ociost,-rinitrr pa jeclno najopiirnrlih da djelaiz ove oblasti, smo slnatrali ocl iuirps lioln.lcTilirr ga tleLlrl-.r cstiu cijclosti. bezskraÖcnja. c\

BISMILLAHI-R-RAHMANI-R-RAHIM

'un, hidIljtjuli ti a\'oj Kut lrli ti a ajljep.iint dogaclaii t.l li,:t.LLie itrliopt i.ienjcgd,:uisto, ni:i tti!td :naa (.litsuf.i.) ro, ),li sntoslttli poslanikei pt ije teh(. O ntkinu rxl njih sntoti kt.ituli,
( a a , e l . i ) ü i n i s t n o . . .E l M u ' m i n , 7 t l . ) i\Ii i.t nti i.\pti(\dti niilto| tlog.kldl istinita.. (El Kch1. 1l.) ,1 sctst'int otini doeattejiDru kqc ti lid.ie la a posldni(inla Mi ti\'tiiulelr) pattlid i opontcna|j(nti(it]td. (l hld. 120.) ^Dle st ce. I u d into li .je do.ila istitid, L| Ia:iwn.linta o nlinte.aislo i tu po ke:o ra:untont obclarette. K t. dn ni.jc i:t]tiilja ga\ot, nego pottnlo otrog ito je ptite abja|lletto, obla!ttjetle svih \tr(ri i uput.t i ttlilo.tt not adu kaji |ieMjc (Jüslll. 1 I 1.) ... Zttto h.!.11j tini lotulojintu, la bi oni t a:nrr.iüali.(lll-A'r'irf. 176.) o Ib ie Nai lako- koii snto doli lhtohintü t)ftni\' itiego\t! narc a. \li cliiettto nu ti:ok: stcpcnt onoga koga t\li halento. Troj Co.tpodar ja:cti\ld t)tttdor i :t,r':nttjuii. 1'l pokloni.;ntontu Ishulia i.kt kLtho, sukog uputisnto u .\uhu i ) ta jai /ii? uputili - iad itgarilt potat ulia Dttrrrtlu, i.\ulaiüidn , i Eüuha, i ./u.w/a i )lusotr i lTartrna ttko nli tieqrd.hia n one koji lolnlt djela titlt - i Zakctiliad, i .lohjao. i Isoa, i ll'jasct tti .;u oni bili dohri - *i Iymila, i El .lt::c a. iJttnusa, i Luto .tri tLt niilxt sna p]eltntt naLl ostctlint ljurlino t{oli.

( L l E n ' a ' ni , i . - 8 6 . ) i

Ia po:laniL( .:nto.jaLlnc ntd drugint oelo/:r0li S nekinto od ttjih Allult .ie )a:go\dt-oo, tt ckc.tc a \,isakc.rtep(net!:dilua. .1 Lra , ,sinut\let.lcntinu l/i \tlta a(:itL Lloh!.e tlctli i D)ihrilrtu gn po.li:oli. Du lc,1lloh htio e bi .\? otri tt)tliJ. irlilt ntatht.;obno uhiiuli, kkla sü un tci clolli jotni dol;o:i. .11i,ani su se ftt:iili pd intLtatiih leji \jet iu i ottilt koli nt,ritntju. Duje lllah htia o]]i se nc lti ntalurobno tthildli, dli .lllah ] o(li ono .ito Ott ltoce. (El-Bektfe. l5l.)

IO

Ml\ p.rl
Adem a.s.

Adem alelht:.lan

STVARANJE ADEMA j4

"Ja zviieni Allah kaie. +A kada tvaj Gospadarreöe elekima. cu "Zar postariti!", oni rekoie: tei na njoj na Zemlji namjesnika postcwiti onoga ko te nered iiniti i kt'v prolijevati, a mi Te " "Ja znam ono ito vi ne veliöamo,h)alimo i samo TebeoboZat'amo? On reöe: *l On pouöi Adema imenima svih stvari, a onda ih predoöi meleki a i znate." "Kaiite Mi njihova imena, ako istitllt govoritel" x"Hvaljen nek sil", reie: "mi rekoie oni, züamo sdnlo otlo öemu si nas Ti pouöia; Ti si Svetnajuii i "reci in ti imend njihova!" I kad im on kaza Mudri." x"O Ademe", reie On, 'Zar vam nisam rekao da samo Jd znam tajne njihoya ime a, Allah reie: nebesai Zemlje i da sama .Jaznan otlo ito javno öinite i ono ito krijete!" +A "Uöinite seclädu Aclemu!" - oni sü je üöinili, .lli lblis kad rekosmomelekima: pastade tlerjernik. +J Mi rekosmo: "O Aderne, ne htiede, oü se uzoholi i naslanite se ti i tuoja iena u D;ennetu i jedite u njemü koliko god Zelte, i odakle god lloaete, ali se oyon drvetu ne pribliievajte pa da sami sebi nepraw)u nonesete!" *I lejtan ih navededa zbog drveta posrnu i izvede ih iz "Sidite!", 'jedni ottog u öemtrsu bili. rekosmoMi, drugima tete nepriatelji hiti, a na Zenui öeteboraviti i da roka odredenog:iujeti!" *I Ademprimi tleke riieii od Gaspodarasroga, pa nu On oprosli. On doista pritna pokajanje, On je milo,^tiv.*Mi rekas o. "Silazite iz njega s|i! Od Mene te vam uputstvo dolaziti, i ani koji upüts\o Maje büdu slijedili, niöegase nete hojati i ni za öim nete tugo\)ati.*A oni koji ne budu ujerovali i koji dokazeNaie budu poticali biöe stdnovrllciDaehennema; u üjenü öe rjeöno ostati!" (El-Bekare,30.-39.) Uzviöeni, takoder, k^ie: Isaor slüöaj je u Allaha isti kao i sluöaj Adema, "Bttdi!" i on bi. (Ali'Imrän, 59.) od zemljega je stroria, a zatim rekao: Uzviieni, zatim, kaZe: O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji Nasje od jednog öoujeka sr,ario,a od njega je i drugü niegovu stvorio, i od njih dvoje tlnoge mr.ikarce i iene rasijao. I Allaha se bajte s öiiit71 inenon.jedni druge nalite i radbinske w2e nc kiddjte,jer Allah, doista, stalna nad vama bdi. (En-Nisä',1.) Uzvileni, takoder, velt: O liudi, Mi tas od tnuika i:enska stvardmo, i na narode i plentenavas düelin1o, bistese I aspozllayaLi. da Kad Allaha je najpriztlatiji onaj ko Ga se n,ajüie boji. Allah, uistinu, sre zna i nüe Mu iitd skriyeno.(El-Hudzurät,13.)

12

Adefi

alethi selaht

Zatim, Allah & k^ze. On je taj kaji vas od jednog öoujeka stvarl' d.od niega ärugu njegovu sNoric),da se uz nju smit i l kadaje- on nj.u.obljubio' ie su ini 1i ,oniiito lihlo brene i nosila ga; a kadjoi je ono oteialo, njih clv.oje "Ako nam darujei zdrava potomka' bit zam'oliliA'llaha, Gospodara stoga: " zahvalnil (El-A'raf, 189 ) temo,cloista, *Mi smo Aclemash'otili i onda ttltl oblik Na drugotnmjestu Uzviseni veli. '{Jöiniteseddu Ademu!"' pa suje, osim lblisa' dali. a ooJiie neiekina reltli: "Sta te sprijeöiloclauöinii sedidu kada sdm ti uöinili:- on" niie htio uöiniti. * ie ie "Ja sant bolji ocl njega; menesi od ratre stvorio, 4 nie-ga ipita On. naredio?", "nepriLiöiti od ilovaöe",oclgotori ot'. *"E onda [zlazi iz D;enneta!" reöeOn *"Dai mi vrenena ila Lrnjemtrpt'kosii; izlazi, ti si, zdisla, od onih prezrcnih!" ", *"Ezatoitosi do njiiot'a oiivljenja!", reöeon * Daje ti se rrenrcna! rcöe On "kunen se da lu ih na Tvoh pravotll püu pa odredict san u zabludupao", reöe presretiti, *pa iu im i sprijeda i strcga, i zdeslla i slÜeva prilaziti, i Nidjeiei da " *' lzlazi iz njegapokudeni poni:enl' On wtina njih ieie zahvaliabiti! .reie "Tobon i svi a onitna koii se budu pot'odili za tobom doista tLt Diehenüen1 napuniti!!*A ti, o Ademe,i iena tvoia LtDiennetu stanLite i odaklegod hotete prema sebi n.eogrieiite!" aI ieäite, 'iejtan samose olion dnetLt ne pribliZuile da se im paöe doiaptavati, da bi in atkTia stidna miesta niihora' koja su im "Gospodar vai vam zabrcniuieovo dno samo zalo da ne ,ioir"no iito, i reöe: *i zakliniaie it.ase: "Ja s.ant bistemelekipostali, ili da üe biste besmrtnibili"' vam,doista,isbetli saujet ikl" *l na prevant ih zavede A kad oni ono dt'vo liite stidna tiesta njihat'a in se uL'azaiei oni po sehi dZenlletsko okusiie, "Zar vQm ta dr'vo nisam zabranio?!"' zowü ih GosPodar stdvliali Daöeie. 'Sejtanvamje, zbiÜaatvoreninepriatelj?| " * "Gospodaru "i niihiv, rekaovam. "sami smo sebi neproNdu uiinili i ako na Ti ne aprostii i ne iai", rekoie oni, " *"lzlazite!"' reöe On "jedni drugima smilujei se,sigurno öeno biti izgubljeni *Na nioj tete lete'nepriiatelii bitil Na Zemlji öete boraviti i do snlli ostati -25 ) Zi\ieti,na njoj umirati, i iz nje oiit'tjeni biti", reic On (El-A'r'äf, I l Na drugom mjestu Allah E' kale: Od zemlje smo vas slvorili u t1iu re a ws j)ratiti,i iz tie öemo\)asponoya izvesli.(Tä-hä,55.) Takoder,Uzviieni veli: *Mi st,lo öoujekl slorili od ilovaöe, od ustajdlog blata *ct .ioi prue sma "Ja tu stvorili d2inni od uiarene yatre.*l kad tvoj GosPo(larreie melekill1a *i kad gd ohlikujel i u tiega stvoriliio|jeka od ilo,,aöe,od blata ustaialog *Svi meleki stt utinili sed:du' aositt't udahnem cluiu, r,i mrt uöinite sedilu!" "zaito llist Iblisa,onje o(lbio uöitliti sedidu sa njima. *"O lblise", tele On "da iinim sedZdu " öorjeku koga si strorio uiinio sedZdu? x"Nie moje", reöe, " * "Onda izlazi iz D,ennela", reöe On, "neka si od ad iLo|aöe, ustajalagblata. *i nekase prokleßtvo zadrZi no tebi do Sudniegdana! *"Gospodaru proklet!, * "Daje ti "claj mi vremenado dana kada öe ani biti oiivlieni!" moj", rcöe on, ", "zato ' " serok", reöeOn, * do Dana vet odredenog". * Gospodaruttoj reie, ito si me ü zabludu doveo,ja öu im na Zemlji poroke lÜepim prikazivati i " * Ot'oje pravi put sigurnotu ih sre za\)esli,*osün T|oiih ishettih robovd * 'nad Mojim rcbovitna ti nelei imati nikakve kagatu se Ja diati", rcöe O11,

13

rld5ti, asint notl onintu l@ji te l)udu stijedili, otl onih.olutdlih. l.Zo:re ujih ntjesto.;astanktt Dlehennent te biti. *On ie salont koliu invti i lirc. sttl/iu le adtedtn braj njih proli. (El HidZr,26.-44.) UzviScni, zatiü1 ka2c: +l kada rel;osmo melekina: Llöinitc tldenlt! tt'tlirtrr! , oni su-jc \ti, osint lblisd u(tinili. 7,at.d,:tuöinin sed:clu onone koga si Ti ad ibteac sryoria?", teöe. *"Reci uli", reie ondu, et,o ovoga l;oga st iztiad tetla tcdtgaa. dko t11c astc,:'i: do S nka sriieta .tigurtlo cu, osinl tolabttitlilt, tiod pöt.)tltsh,ani ]iiegoi,ittl .agospaxloi iti. " * Ollazil", rcöe O . ''Oninla lioii se:a toltont budu potrtdili i tehi, Dichenttent te katta hiti. +l .at,odi slaiant svojint l;ogct r):ci, i patiet.,:!i tu njih srojü liotii(tt i s|aju pleiodiju, ihlkli i t ottok u iDtari ta iulieci, i dctji int obecania - a iejtan ih *ali ti, .loi.tto, ncie:: i toti niktk.,e \la.\ti .\dnto ahnlatlitie nad rcbotinu Mojint 1 ,1 Gaspalar h,ojJe doroljdn.d.ititniti (Ellsrä'.61.-65.) Uzvricni. takoalcr.vcli:,1 kal snn nrlekinta rckli. u'öinite sedidu Aclenul", \\'i .tu .ie oni rxint lhlisa u(litrili. Ot1 ie bict od l)intm, pt se ogt.ije:io o ndrc(lcnic Co:^podottl tt,oge. Po.ar cetc njesa i nie,Jora patons^,o pore(l llcne leo ptijutelje prihvutiti, kad .ru r\1n oni nqt.ijoteliil! Kako je to loio :(tntiend !ilniLitrld! (ü-Kehf.50.) Zatirr, Allah E- k^ie: *:l Aclenu smo tr l)o(\'tktt ]tarcdili; dli an.je.ubotalio, i nije odluöan bio. *A kad sua nelekina tekli. (tiinit( s(Ll:du ,llentu , si'i su.ie ani, o.tim lblisa, uaitiili, on nije htio + O Aclente , ]ekli sulo, otoi jc loisto ncpilatelj tehi itrojoj :eni ;ab nu nikoka ne th).\'oli cltt ttt.t itccle i: D:enneto, pa da ont{a hude.i esrctaü. *L tljt)uu nei(i üi agldttjcti, ni ga biti, +u jenü nel:c! ni o:ednieti i aegu osietiti. +1li 3(jtttn tu pole lo.i.tpto|uti i gajotiti: O Aden]e, hoaef ti (t; i pokd:eDl li\'t) tieönasti | .dr.rtrn koie netc ücstati? *l njih dtoje pojedoie: Jega i ul(r.oic iüt se stidnu tjcsta njihavt, pu poöe.ie po n.jitlje dienaetskL, liSce stu\'ljctti tako,ltlcnt ni.jc Gospoltua svoga posluioo i s pttajeskre ua. +Poslije gu jc njegov Gaspolot odabtanin uöinio, pa tüu oprostii i na pravi put g(1 tryutio. * l:ld.ite i: nicga |i', rcöe On, ',je.lni .lrugind tet(. ncp]iJat(lii biti! Ol Mcne lc tont üpukt dalu:iti, i anqj ko buLlc sliidio Moju ttpttru. ttet'e: lutoti itlei:c nes/-ctonhiti. +,,1on0j ko okrene glot,u att Moje K lige t j t. teikint :h\noDt :i4eti, i na Su.lnien (lanu tino ga sliiepa '' olit,jcti! Grxptxlut.t! nnl , t (i te, .oito si ne sliJepe o:ivio, kitt suit vid '.On tle rcli: inuo/ Tctlict i tcbi dolazili Naii loka.i oli si il1 ti :abardvio, su pa tei dunar'ti isto tttko biti :rtltctrarljen!' (l'a hä, l l5.-126.) Uzvilcni. clalje. r,cli: *Rcc.l. O\,oje |ijey telike, +d |i od nic gl(^,e okrelete. , 1'.Jo niyant ni.ita:nao o rxlubrunin nclcltinu litulu rtr tt,i.rL,ttitlali *neni se oLiarllüjr. wtttto dd.jdsno r4;ontinjent. +Kul jc nttltt,t.:,t | ,jrpt)doj.h,aj rekao. "Sinoot it au öo|jekd otl iloyuie. +pct kdl ntu ohlil; LlLrti t,tttriuu,t)tJulu, tiinite ntu seclit{ut ,'lvfelekisu.,\r'ila pasljed]ieg, s&l:lu L!t:irili ..asintIbliso _ on se u:oholi() i po:tdo net,iernik. + O Ihlist!., , t.elea Otl ;t.t !., notelo dct ne ic uöin_ii sed:du otronjekogostn Ju:rtlon rttkon sttonr , Jt.\ai ,e ü:ohalit), ili n l i t l i ; d a s i t t . \ ' i . i L \ l ) t " . l o \ t t tb o l j i o l t t j e g t . r a k t t o . l a , t n . ' a e n e s i s t t o r i o r vunt ctttieguoLliltxuie. N,Ei:la:i ontlu i. D:atlnetat ,teöeOn,.,prok[et clu

1,+

"Gospatllru n1t).i rcie si! xMoje prckletst|a cc te do Sudnjeglana prctili!" * on, d(i ni üe ena do cltnu ktnta ce oni o:i:'lie:1ibii." * Ddien ti" reie On' * dodanaw[ olreienog." + Tuko li Tyojercliiine",reöe,"tigtnnoöuihsve naresli, +a)sinllvojih nectu tlit n i[k]enih robava." +"lstünm na stranp\Lticu lLt se ku etn i isti u go|orin" rele Allalt, x sigLottrt sa stima, loban i o itna " '!Reci: "Ne l] aain jd ocl vasza ovo kaji tu budusliiedili, D,chetlnet n[lpunili! nikaL:vu nagradu i.ja nis.tttt i.vieilaien. aKur'utl .je doisla cUelotn srielLt " i opatll e! * l tti tete uslioro sd.ndt tlj cgaru por'rrtzrl (Säd,67. 88.) e lDjestima l(ur'anunavodio ovon dogadaj. u To je ono lto se a razliöitiln a sveto slno ve6 protuDaöili rLnaselnTe^i r/. u Ovdje6emosadanavestitok sanlogdogadaja, skladü sa ovim öasnirn porDoc tomc. u BozijegPoslanika Od Allahatrazrmo ajetima ihadisima {:. UzviSeniras obavjcitava da se Oü obratio Dlelekilna tiieöirna: J.r llua Zemlji )unticstrikupo.lrdrili. (El-Bekarc. 10.) Zxtitn rtas obavjeitava o Svoioj Zeljida stvori Adena i njegovo potonlstvo.koji öe smjcnjivati jedni dmge: On öini da.jedni tlruge na Zenlji snlenjujete (El-En'äm. 165.). kao i tijeöirna: 1 koji vasno Zenlji na]iesüicit a postt\,ljo. (Ln-Ncntl. 62.) On je tirrc o toLne obavijestio lneleke da bi istakiro vaärost stvafanja Adema i r!egovog potornstla, Stose obiönovaZna kao stvatzna nlljirviljprijc ncgose oDndogodi. loga, a n.r da bi se srulotstaviliili Melekisu. da bi saznolii otkrili rDLrdrosl vrijcdnostljudskorr rodu ili iz zavisti. kao ito se aini neklm umanjivali mufessirima-Deznalicama, upitali: Zot tei po.\loiiti atlogdka tc )ta ttiaj nercd ptolijewti? " (El-Bekarc,30.) öinitii ktI je Stav Kataclea da su üeleki znalida öetako bili, jef su to vidjeli od dzinra kojisu naZernljibili prte Aderna. Abdullah ibn Omerje rekro: "DZinni su bili plije Ädeurana dvi1chiljade godina, su prolijevelikn'. Zato je Alllh proliv njih poslaovojsku meleka, pa koji su ih protjeralina Droßka ostrya." a da Od Ibn Abbasrsepreüosi sljanorlriSlicnje, oclBl-Hasana su t tomebili nadahnuti. to Po Drugi uöenjacisrratraju da su to saznaliiz Lcu,hu-l-rnahfilza. Djin'ta, suiür prelijeli Hanrt i Marut, a ovi opet saznaliod Sidzilla, meleka iznad nJih. cl-BekiIa. Ovakvogje misljenja Ebi Hatilnod Ebu DZa'fcra Ibn O ovorre postoiijoi jcdno miiljenje da su neleki znali da svc ito .ie stvoreno zelnlje od morainati injene osobiDe. "A uli Te wliöanto,htalinroisanto Tebeaba:dya to-" (El-Bckarc, 10.),tJ. mi Te neprestano Ako ljude obozavamo niko Ti od nasne odbijaposluinost. r stvaras bi Tc oboiavali, pa cvo nas, rni Te neprestalo,idarrju i noöu da oboZavarlo, "Ja On in reic: ttant ono ito vi nc -.note! (El-Bcl<are, 30.), tj. Ja po pitanjunjihovog sh'ararljazDrm razLog.koji vi ne znatc. Mcdu njina öe biti poslanika, rjerov.jesnika, ishenih, iehida i dobrih ljudi.

15

Adent alejhi sclanl

Zatim im iznosi Adenovu prednostnad njiüa u pogledlr znanja,pa kaZe:1 On paltöi Adena ineninq svihstNat (El-Bekare,3 I -) Ibn Abbas ka'e da su to i. imenapomo6ukojih ljudi raspoznaju: ljude,Zivotinje, Zemlju, doline,nTora, brda. deve,magarce,narodei dr. "Pouöiogajc imenima kaZe: posuda öupova, i MudZahid lonaca sl." i "Pouöio ga je imenu svake ;ivotinje, pticc Mudzahid, takoder,kaze: i svih stvari." Ovakvog su üisljenja Se'id ibn Dzubejr.Katadei drugi. Er Rebi' kaZe:"Pouöioga je irrcnirra rrclcka', a Abdufiahman ibn Zejd: "Pouöiogaje imeniDasvojihpotomaka." NajispmvDiji stav je onaj koji kaie da je Allah j*. Adeüla pouöio inrcnirna Svojih stvorenjai njegovih djcla, od najmanjih do najveöih, na Staje ukazaoi Ibn Abbas,r.a. Buharüau tom surislu navodihadiskojegporednjeganavodii Muslim od Se'ida i Hisama, oni od Katadea, on od Encsa ibn Malika, a on od Muhammedai! da je rekao: "Vjernici öe se na SüdnjerDdanu okupiti i reöi: Kada bismo nekoga mogli naöi ko öe se za nas kod naSegGospodarazauzeti, pa 6e oti6i Ademu i reöi:- Ti si otac ljudskog roda.Allah te je stvorioSvojorn rukom. Melekimaje naredioda ti uöine sedzdu. Pouöiote jc ilrreni1na svih stvari..."r citirajuöi hadisdo kraja. ...a onda ih predoti tneleliiDta reie; "Kaiite itli njihoia Dt1et1o, istintl i ako " (El-Bekare, "Kadaje AIIah gorio,"ile./ 31.) Hasanel Basril(aze: lttio da stvori Adema,melekisu rekii: - Nai Gospodar neöcstvolitinijedno drugostvorenje, a da od njega ne6enrobiti znaniji, pa su zbog toga stavljeni na kuinju." To su rijeöiUzviSenog: istitlu //7l? govoritel(EI Bekarc.3l.) Po ovoll'lpitanjuima i drugaöijihmisljenjakoia sno naveliu naien lefii|r. "Hvaljen nekd si!", rckole ot1i, 'tni a atno salt11o ()t1oöe u si tlas Ti paröio; Ti si Sveznajuti i lvlLtdri. (El-Bekare,32.) tj. Ti si visoko iznad toga da bi iko znaobilo Staod Tvogaznanja, da ga Ti nisi pouöio. a U tom smislu Uzviseni ka;e: A od onoga ito On:na dnßi znaj sahta onoliko koliko On,ell. (El-Bekare,255.) "Adente", rcöe O , "reci inl ti it ena njillo\'.t!" I kod it)t ot1kaza njihovo htena, Allah reie; "Zdr Ndrt ttis.ln rekuo da santo Ja zndn tajtte nebera i Zentlje i dd satno Jd ztlen ano ito jdt\to öinite i oüo ita kt ijete?" (F)-Bekarc. 33.)Tojeste,znarnono ltoje tajno,kao i ono Stojejavno. Po nekin uöenjacima,pod rijeöilna Uzvisenog:z ant ona ito javno iinite, nrisli se na rijeöi meleka: "Zat. le! posto|ii onogaka te a jaj nerediiniti?", a pod rijeöima: i ono ito krijete na rijedi Iblisa koji .jc pr.ikrio oholosr i zavidnost prerna Ademu 9!!1. Ovo misljenje zastupaju Se,id ibn DZubejr, MudZahid, Sudejj,DahhakiServri. Za ovakvornilljenje opred:jelio i lbn se DZerir.
Bahtija9'7ll9l'7410 lFet r I Aalit Mushn l/S:1/322i Tjrnrizija 38/10/2414.

16

A d c t nl . t h t \ l r a t

it i.
I

I

a

?

r

t
l:
I

f' n

r'1o kazu da se lijeöi Uzviicnog:i ot?o Ebu el-Alije,Rcbi', Hasani Katade - odnosena rijeöi rneleka:"Nai Cospoda| neöe stvoriti ni jedno drr]go kriete a stvorenje da od njega neteno biti znaniji i odabraniji." "Uöinite sedZdu )(lemu! - otti Rijeöi UzviSenog:,,kad rckosntonelel;itua: suje uöinili, nli lblis ne lttjecle,on odbi i üzohali se. (El-Bckare. 34.) su velika poöast Allahova Ademukadaga je Svojomrxkom stvorio.i u njegaod Svoga duha,udahnuo.U kom srnislu Uzviieni na drugolD Diestu l< i'c: I kod gd oblikujent u njega udahnen tluitt, \)i ntu tiinite sedidu! (El flid2r. 29.) i je Dakle,Allah .JB Adernaodlikovaosa öctiri stvari:stvorioga je Svojoil lnelckima da rnu plemenitom rukom, u njega.jeudahnuood Svog duha,nar-edio ga uöine sedZdupouöio irrenimasvih stvati. i n kad Zatoje Musa,s kojirnje Allxh € ditcktnorazgor,arao. se s Aclemotn "Ti si raspravljao. öernuöc kasnijebiti govora,rckao: o uzvisenom druStvu Allah tc je Svojom rukont stvofio, u lebe ic od Aderne otac öovjeöanstva, je Svoga duhaudahnuo, melekima narcdioda ti uairtcscdidu, i nauölote ie danu.Ovo imenima svih stvari."Ovako 6e mu reti i ostaliljudi Da Sudnjcrn ako Bog da. L(asnije viSegovora. tritt samo naponinjelno,o tolre ic, Allah.Jg-u dnrgornajetü ka'e'. * lvti snn Adend sfl'orili i otlda nlu ablikda[i "Uöinile Adenu sedidu!", pa su a poslije ntelekina rekli: .ie osint lblisa uöinili;onje nije htio uöiniti. *"Sto te.ie \priieiilo d.t u(titii! sed;du kdd sdntti ", nat'edia? upita On. Ja sa holji ad tljego; t)tettcsi od whe sh'ario, o tlicgü odilovaöe", odgovori (El-A'räf, I L-12-) on"Ovdjeje lblis pribjcgao i analogiji, or,jc prvi kojije I{asan kaZe: el-Basri "Prvi koji pribjegao analogti.icIblis. to uöirlio." Muhanmedibn Sirin kaZe: ic navodiIbn tirn."Obaova nTiSljenja Sunce Mjesec se poöelioboZavatj i su sarno DZerir. zakljuöio da.jeon vledniji od To znaai daje Iblis usporedivii scbci Aderna, sa iakouruje to zajedno rrelekirrabilo Adenapaje odbioda nllr uiini sedZdu, (lirtt'ana i Sunneta), je ona naredeno. kosi sa tckstovima Ukoliko se analogija analogija nije pogreina sluöaju ikao takvase ne lnozeprihvatiti. Davedenon U jcr jc zernlja bolja i korisnija od vatre. Zemlja ie rllirna, bila valjana, hirovita.nepledvidljiva dobroöudna, i a vatranepostojana, naklone blagor-odna. i sklona predsobomsvepali i zari. da Pored toga, Allah Jg je poöastio AdeDra time sto ga je Svqon |ukotn je stvorio Sto u njcgaudahnuo Svogaduha.Zatoje melekimai nalcdioda i od mu uöinesedzdu. torne Uzviieii l(aze *l kad t|oj Gospa(larreie ntelekinta: O "Ja cu sfiariti toyjeka od ilovaöe,od blata ustajalog, +i kuclga obliliuient i u njega udahnenttluiu, v'i mu üöitlite scd;dLt!" +Svi nrcleki su tiinili sedidu, *osi/ttIblisa, on je odbio cla uiini seclitlLr njinta. *"O lblise", reie On, sa "zeita " * öovjeku lcoga si Niie üoie.to iinint sed2dLt nisi uöinia sedilu? *"On({u izlozi iz D,enneta", reöe On, strorio od ilovaöe,od blata üstoialog." "neka proklet! *i si neka se prckletstto zatlrli na lebi do Stdnjega ddüa!" jer je (El-HidZr, 28.-35.) Sejtan ovo od UzviienogAllaha i zasluZio ie upolno

1'7

Arleht alrjhisclIü

onalovazavaoipotcjelljivao Aderna nastojeöi se uzdigne iznad njega da islovlemeno se suprotstavljajuöi BoZijcrn naredenju i prkoseöi Njcgovim rijeöi:r'ra koje su sc odnosilena Adema d!:f. ['rvo se poöeo pravdati ali rnu ono niita nije pornoglo_Zapr.avo,njegovo pravdanjc.ie gore od samoga bilo grijehakoji je ved poöinio.O torrlrc Uzviseni \elr +[ ka.la rekosno neleküna: "Uöi]lite ldenlu sed;du" , oni je svi, osinl Ihlisa, uiiniie. "Zat do öinim sed:du anone koga si od ilovaöe sfi,orio?', reae. " Reci nli , teöe anda, "eyo avaga ktga si iznad nteneu:digao: ako me ost.r|ii da Sntaka srieta sigurno tu, osun nalabrojnilt, nd.l patomsLyotil +"Odlctzi!", üjegari t zogaspodaiiti." reöeOn, "oni M k)ji.te za tobombudu bit lavcli i tebi - kazna diehennentska te vani ptuvcr ka.na! *l zat,odi glasonr stojinl koge DtoZeii paleraj üa tjih s|aju kanjicu | .rvoiupjeiadijt\ i budi in artelc u itltecit a i 1! djeci, i daji in obelanja - a iejtan ih saitb obnQnjuje *dli ti, cloiitd, eiei innti nikalcyevlasti ndd robovina Mojim!" A Gospoda, r|ai.i e dovolj an .ei ti tnilc (El-lsrä', 61.-65.) U suri Kehf Uzviieni kaze: ,,1kad sao rekli nelekima; "Uöinite sed;clu Acle lu" svi su.ie, osim Jblisa Ltiitlili, on je bio od diinnct, po se ogrielio o naredenic .il]oga Gospodara,pa.ar tete njego i jegav.) polomsyo porecl illene kao priiotelje pt ih|atiti? ! (Ll-Kehl 50.) tj. on je namjcmo, iz svoga prkosainadnenosti, izaSao pokornosti iz Allahu iodbio da izvrsi Njegovo nafedenie. sc dcsilo salnozbog njcgovepokvarcnc To öudi i niskc sklonosti, koja ga.je iznevjerila kad sc najmanje nadao. je, kao ito je i sarrlpriznao Or stvoren vatre. od U torn smislu,u hadisukoga biljeZi Muslim u svom Sailia, od Aiie se "* prenosi je Boziii Poslanik rekaot"Meleki su stvoreni svjetlosti, da od dzinni od plalnena vatrc,a Adenrkako van je opisano."r i "lblis nikada Hasanel Basri kaZe: nijednog trenutka nj.jebio melek."Sehr "Bio je jedan ibn Hu!ib kaZe: pajc Allah kadasu napraviiiner-ed od dZinna, na Zemlji, proliv njih poslaovojskumeleka. su ih pobili iprotierali na norska pa ostNa. lblis je bio rneduzarobljenima, su ga treleki sa sobom povcli na pa ncbo, gdje je boravio neko vrijerne. Kada je nelekima narealenoda uöine sedZdu, onje odbiodaje uöini." lbn Mcs'ud, Ibn Abbas i neki ashabi,rredu kojirna je i Se,id ibn el, Muscjjeb drugi,ka2u:"Iblis.jcbio poglavar i neleka na narna najbli2ern ncbu.' "lnte tnuje Ibn AbbaskaZe: bilo Azazil." U jednoj drugojverziji od Ibl Abbasase kaie da rnu jc bilo ime El-Haris. lh-Nakl<ai kaze da rnu jc nadimak bio Ebu Kurdus. Ibn Abbas dodaje: .,Daj€ bio u jednoj grupi rnclekakoji su se zvali dZinni.Njihov zadataklc bio äa auva1udZerxretskeba5öe. On je uredu njima bio jedan od najuglednrjih, najznanijihi najpoboznijih. Imao jc öetrri par.akila, kasnijc ga le Ailah pretvofio prokletog u iejtana."
M u s l i n l 5 l / 1 0 / 2 9 9 6 A h m e d u s v o mM ü r , e d , 6 / 1 6 8 / H a l c b o s t a t i . i i

1E

Adem u lcthL\cld'11

I
I
p
0l I
}I

P p P

le

i

i"
D.

le
la

H

aKadje nelekina troi Gospodarrekaa "Slrorit Allah.g&tr sui S^dkaze: mu tu öoujekaod ilotaöe, *pa kad mu oblik dam i udahnem duiu' uöinite *neleki su svi do posljednjeg sedidu tröinili, *osim Jblisa.;on se sedidi!", "ita Ie jc nrvel,oda ne ' uzoholioi postao neujcrhik O lblisttr . rekooje On onone koga samJa Svaiomrulom suortol Jcsi li rcuzoltolio ili uiinii sedztlu 'nt'tio mßli! cla:i ttzviien.l i Ja san botjt od nlega reAaoit on m'ne:i + E izlazr un'la i- D:ettnet't R;' Ua od tatre, a njega od ilovaie "proklei da'ri *Moj" prokletstro le te do Sttdnjeg dana pratili!" *"Gospodarunoi", rele o'n, ".laj ni vremenada dana kada te atli oZi)ljeni *'ido dana vet odreclenog" x Tdka nti Tvoj.e biti!;''""Oojen ii", reöe On, -orint.Tttiih 'n,',d,tt ndve\ti tu veliine . rine. siSurno ih ste na trranpuriLu jima iskrenihrobova. " lslinam tc kunemi i'rinu gotorttn tetL Atta4 i"sieurno öu sa sri a, tobom i onina koji se bttdu poveli za tabotn' napuniti."(Säd,71 - 85.) Dieiennem x"E zato ilo si odredio pa san u zabludu A u suri El-A'räf Allah & vell pttru p'cs'elatl: +fo "u im I poo re(e 'sotticda kunemse da iu ih tn Tvon Pravont islruFa, i zdernai 5lijcvapt!lazitt itidieiei da v'cino ntilt nere r(Ele'räf. do\ l o - li t Tj . zatoito 5r me u '/abludu eo' sigumo iahluaha biti; prilaziti Sretanöe biti onaj öuim postavljatisvemoguöezamkei sa svih strana onaj ko ga bude slijedio a ko gane posluSa, nesretan "Priöao nam je Hasim ibn el-Kasim, da je öuo od Ebu Imami Ahmed kazer Ukajla(tj. Abdullah ibn Ukajl es-Seliafi),da je prenio Musa.ibn el-Musejjeb' je oa datimäiUn pul et-oZada,äa je öuo od Sebretaibn Ebi Fakiha da rekao: "Zaista Sejtanpresredeöovjeka na 4 Öuosam BoZijegPosLanika da je rekao: pütevima..." i"dälje citira hadis do kraja kao Sto smo spomidali prjlikom Iblisa. opisivanja se Mulessirt ftzila/e po pilanju kollln Je lnelc[iml naledenoda Litne d.i rh Vedina srnatra 'e to odno,ilo na c\e 'nelekc Jer 5c laKo sedzdu Adernu. ajetakoji govoreo toüe' iz razumije opöegznaöenja Drugi smatrajuda se to odnosilo samo na neleke na Zemlji lbn DZerir prekoDahhaka, övakav stav prenosi od Ibn Abbasa lako su ovakvo niöljenle treba napolnenutida je lanac prihvatili i neki lnufessiri iz i<asnijihgeneracija, prekinutlrnunkati'i) i da joi je kontekst nepouzdan prenosilaca ove preda.je (fihi nekaretun). jer Prvi stav.;e ispravniji na njegr ukazujei rekst hadisa r On naredj da tnelekima rnu uiine sedTdulal(oje i ovo uop'eno7nd'erle cllan Svojim najbolje Staje taöno! zna "Izlazi Allahoverijeöi Iblistt:"E ontla izlazi iz D2enneta!" (El-A'ral, 13 ) i je nareilenoda iz njega" (El-Ä'ral,l8.) su dokaz da je on bio na nebu, pa rru i izaäelznjega.Time je siSaoi sa stepena polozajakojeg je stekao ibadetomi u povodenjimza meleicima pokomosti irobovanju To muje oduzetozato sto zavidan i Sto se suprotstaviosvome Gospodaru,pa Je I1a ie uzoholio, bio bio poniTen pokuden protier3.r' l Zelnlju

19

llen

tlLtliit,hrt

Allah u: je laredio Adcmu da se nastani u Dzenncfu sa svojoln Zenon--, jeairra: 1rf41teko.tnto: "O ,|dene. rlastanilese ti i h,aja:en,:l L! D:enüetu, i jeLlite ü n/etnu koliko god :e[ite i addkle god lrctete ali se ovon dr',,etLL ne pt ibli,u,i!e,po da santisebi neprovdt naresere./"(El-tsekare,35.) Uzvileni u suri El A'rarf kaze: * lzla:i i. niegu paku.len i poni:en", t.e(t( On. Tobont i s\i ta oninxt koji se budu povolili za tobon .loi\ta tu Diehcnnent trdpt! iti!*A fi, o.1dente, i:end troia ü D,c netustdnujtciodalile god haaete.iedite,sanio se ov) t dr|etu ne prihliiite, da .septentu sebi n. ogrijeiite!" (El A'r.f, I8.-19.) Allah EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE takoder,ka;e: *A kada sntonelekinü t.ekli "LIiinite.eed:du.4denu!" -\1,i sujeoni,osinllblisd,ttt'ittili.*On.ieotlbio. O Adente",rekli :no, ovaj ne Je Llaisldneprijdlelj tebi i l|ojai:cni,:ato nu nikuLc, clo.rali lti r,usi:\,edei. *t-t Dienneta,pu do onclabudei ne.;retaü. njenu neae.i i oglddnjeti ni ga hiü, "utrlentu eteini o:c.ltieti i:egu a.\jetiti. (Ti hä, 116.-I19.) Iz konteksta ovih ajeta se razutrijc da je Hawa stvorctla pr.ijc Adentovog ulaska u DieDnet.jer Allalr -lerkaze: "A ti, o )denrc, i :enLt troJd ü [),ennetu st(nuJtet (El-A'ti[, 19.)Ovogic rl,)illjenja ]shakibrl Bisr. kako se i r-azumije iz ovih ajcta. Medutirr.Sudejjod Ebu Salihai Ebu Malika,a oni od lbn Abbasai Murrea lbn Mcs'uda i drugih asltabapr-enose su rekli: "lblis je protjeraniz da Dzenncta, AdeDtse nastaüio njcnu. Aderrt je dodüalosanroDiutanjepo a u DZennctu bez Zeneuz koiu bi se smirio. fako je.jcdnom zaspao.i kada se je probudro ugledao porcdsvojeglaveZenukako sjedi.Allah ju je sfvoriood Adernovog rebfa. Ko si ti?", upitaoju je. ' Zena",oclgovorila ..A zaito si je. "Da bi se stvorcna?", upitao_jc ponovo. Ona odgovori: uz menc srnirio." Meleki su -ga, Tcleöida provjcrenjegovoznanje,upitali: ..Adenre, kako je "Harva.""A rjeno irrc?" On je oclgovorio: joj je ime Hawa?",upitalisu. zaSto "Zato Stoje stvorcna neaeg od ito.jeZivo",odgovor.ioje. Muhammed ibn lshak od Ibll Abbasa prenosi da je ona slvo]-ena od njegovognajkfaöcg|ebra na lijevoj strani.To se dcsilo dok je spavao,a t t t r l e . l .l , o t c b t a . r . , z n t ' lr:rtrr i l r o p u n j e rta c , o r r r . n n Potvrdu za ovo irnanto u rijcöilna Uzvilenog: O ljudi, bojte se .\\,oga Gospoldra koli vasje o(l iednas aarjelid st\ntia, .1ad njegajL, i drugLrnlegovLt shario i ol njih dt,ojentnoge nüiL.üce i:eüe /-,rrtdo.(Etl-Nisä,.l.) potvrdL za to irrarno i u sljedeöim njeairna Uzvilenog: On je tui kaji vas odjed ag aa\jeka .tt\ur.t a od njegaje Llnrgu jegovu stuoria da se uz ]1ju snir.i.I kddje an nju obljttbio ona je zanijela lahko brene i nosila ga; a lictd joj je ana oteirla, njih ltoje su:tunolili tllrl/rd... (El,A'räl 139.)O ovorr ajetu öemo. al<o Bog da,kasnije opSimije govoriti. Buharijai Muslirr u svojirn.Sdllril,i4 navocle hadiskoji pr.enosi Za.ideod Mejscrcel-Esdza'ia od Ebu Hazirraa ovaj od Ebu llur.ejre kolue stoii da on u jc Muharllrnedi! rekao: "Prema Zcnamalijepo postupajte.Zerraje stvoreni od 20

.llan

tl.ihi!cl0ü

rebra,a rebroje najzakrivijenijc pri vthu Ako pokuiai da ga ispravis slornit ga, öeS a ako ga ostavis,ostat öe krivo. Zato lijepo preüa zenamapostupajte' citat. Ovoje Buharjiin Mufessirise razilazeu tumaöenjurijeöi Uz\'taenog: -ali se orotn drvetLtne ptibtiiujte. (El Bekare,35.) Jedni kazu da se pod ovim misli na lozu Od Ibn ibburo, S"'idu ibn DZubejra,Sa'bije, DZa'da ibn Hubejra, Muhannrcda ibn Kajsa i Sudejjau vetzi.ji o<l Ibrl Abbasa, lbn Mes'uda i nekih drugih ashaba " stojir "Jevre-jismatraju da jc to pienica Ovako se prenosi od lbn Abbasa, Hasanael-Basrija, Wehba ibn Munebbiha, Atijjc el-Awfija, Ebu Malika' i Muhanibaibn Dessara Abdufahrnana ibn Ebi Lejla. "Zrno od te vrstepsenice trekie od putera sladeod je i WehbjoS dodaje: on od Ebu Malika prenosi da se pod meda."Siwri od Ebu Husejna,a ajetom:...4/l .!e ovon drvetu ne pribliiatajte misli na paln-[r' Ibn DZurejdZ, Äedutim,prenosida MudZahidrnisli da je to bila srnokva Ovo misljenje "To je bilo tal{vo drvo Katadei Ibn Dzurejdz,a Ebu-A1ijekazer zastupaju da bi onaj ko jede njegov pLodmorao vriiti nuzdu,a u Dzennetuse ne vrsi nuida." koje.jeto drvo bilo Da nisu OvanesLagalja velika.Allah i6 nije sponrenuo bi to rekao lsti sluöajje i sa ostalim je to vaznoi potrcbnoda znamo,Allah .q5 stvari a u Kur'anu koje nisu navedene. Medutim,kada se radi o razilazerljulnufessirau pogledu Dzennetau kome je nastanio. lije on bio na nebuili Zernlji,potlebüo sva misljcqa da seAalem dobromzmotriti i zauzctistav po tom pitaliu da smatrada je on na nebu.tj. Dzennetu-l-Me'wa,jer sc to "O Veöina uöenjaka j hadisakao Stosu rijeöi Uzvilenogl I Mi rekosno: razunrnjeti vise ajela iz Arleme, nastanitese Ii i tvoja ;ctu1 u Diennelrt (El-Bekare, 35 ) Lam i elit (odredeniölan u rijeöi el-Dzennete) podrazumijevaju da to nije bilo koji "DzennetuDiermet,negoonaj kojije veö poznat,a po Islamu to.jc boraviite u "Zbog öega si i nas i sebe l-Me'wa". Isti sluöaj imamo u djeöilna Musaa t4;1: a (el-Dzenneti)...?" je dio jednoghadisa, o kome öemo Ovo izveoiz Dzenneta jos govoliti. Malika el-EidZeiJa- öijeje Muslin,u svornS.?rlhrnavodihadisod EbLr ibn ime Sa'd ibr1Tarik - on od Ebu Ilazirna Sele1ne Diüara, on od Ebu l-lurejre "Allah Rebi'a,a on od Huzejfedaje Muhamrred'drekaol i EbuMalika,on od öesakupitisav svijet, pa öe vjemici kad im se priblizi Dzennet,otiöi do Adeüra "A lta vrata!"A on öe teöi: da i reöi:"Oöe,...zamoli Damse otvoredzcnnetska do vasje drugo istjeraloiz DZenneta grijeh vasegoca?"r On, zatirn. dalje citira hadis kraja. do U ovornhadisuje jak dokaz da se radi o Dzcnnetu l-Me'wa, iako i u ijemu imanekihspomihmomenata.
i Buha!üa MLrslim l7ll8/1468 5 60/l/3331. 5184, I 86/Fe,rr'l-aali; ' Hadis Muslim l/84195. biljezi

21

Adent ul.jhiscltut!

Dnrgi nrufessili ka;LrcLa Dzennetu kome sc Adem oastanionije bio vjeöni jer jer da DZennet, rmrje u njemubilo zabranjeno jede sa jednog drveta, le u je nespojivo pliSaolnu Iblis i iz njegabio izveden. Sve ovo sa njenruspavao, pravirr DZennetolD. iUbejj ibn Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Wehb ibn Ovaj stav zastupaju Munebbih i Suljaü ibn UJejnc.ibn Kutejbe ga zastupa svom djelu e/-Me'ar'fl u kao i kadija Munzir ibn Se'id el-Beluti u svo]trl TeJititu.Ovaj posljednji o tome je napisaoiposebno djelo. Takav stav on prenosiiod Imaüa Ebu Hanifei njegovihuöcnika, nckainTse Allah smiiuje. IstistavEbu AbdullahMuhalnned ibn Orner er Razi ibn Hatib et-Rejj u svom lqßilu prenosi od Ebu el-Kasrma el-Belhijc iEb! Muslirna cl-Asbeharija, dok ga Kurtubi u svorn fqtilr prenosi rru'tezilijai kaclenja. od govore i citati iz Tewrata (Tore), sveteknjigejevreja i U p log ovoll1sta\.Ll kriöana. po O ncslaganju ovom pitanju pisali su i: Ebu Muhanmed ibn Hazm u .,re-n-Nihalu, lbu Muhanmed ibn Atijje u svom le^ir,, djclu el-Nfilelu Ebu lsa er Rurunani u syom Teßiru (s posebnimosvrtornna veöinu koja zauziüraprvi stav), Ebu el-Kasi[r er,Ragib,ikadija El-Mewerdi u svorn Telsiru. Oi1 kaie: "U pogledu Dzenneta u kojem su njih dvoje (Adern i Harva)bili Dastanjeni, uöenjacisc opredjeljuju jedan od dva stava;da je za to bio pravi, vjeöni DZennet,i da je to dzennctkoji je Allah sarro za njih dvojc stvorio. Po drugom stavu, dzennetkoji jc Allah njima dvorra blo priprerrio bio jc dicnnct iskuSenja, ne pravi, vjeöni DZennet,koji sc a dobija ltao nagrada." Oni koji zasnrpa.ju dr-tlgistav razilazese u dva pravca. Jedni kazu da je taj Dzenüetbjo na nebu,jer irn je narealeno sidu iz njega.To je miiljenje da Hasaua. Drugi pak kaZu da je on bio na Zemlji, jer je Allah Jt njih dvoje iskuiao grijehom u tom DzcnDetu,zabranjujudiirr samo jedno drvo, a ne i ostale plodovc. To niiljenje zastupaIbn Jahja. Sve navedenose desilo nakon ito jc lblisu naledeno uöini sedzdu da Adenu. Allah, opet,najboljezna kojjje od ovih stavovanaiispravniji. Dakle, Ibn Jahjagovori o tri stavas tim Stose iz njegovih lijeöi nc da razumjeti za koji se on liöno opredijelio. Ebu Abdullah erRazi Ll svom ftß1l-& po ovom pitanju navodi öetiri stava: tri koja navodi i Mewerdiiöetvrti: neizjaSnjavanjlr. Onjoi navodii stavEbu Ali el-Dzebaije da je to bio Dzennct nebu,ali nije Dzennetu na l-Me'wa. Zastupnici dmgog stava postavUajupitanje na koje treba odgovoriti. Oni kaZu da nema sumnjcda je Allah. nakon Stoje Iblis odbio da uöjnj sedZdu Adcmu, p(oljeraolblisa inaledio rrruda lzadeiz DZenneta. naredenje je To bilo clefinitivnoi nijc se moglo odbiti, ni osporiti. Zato je Allah € rekao:_Lz1a.;i i: njegapokuden i potliietl! (El A'r^f,18.) Uzvilenije, takoder, rekao:E, onda izlozi iz Diennera, tle priliöi ti dd u njemuprkosß! (El-A'räf, 13.) Na drugorn mjcstu je rekao: E, iz[azi onda iz Dienneta, proklet da.rl/ (Säd, 77.) pod skraienirl oblikom zamjenice'hu" u ovim ajetima rrrisli se na D;ennet, nebo

22

Adem al,1ht:clart

ili polozaj. Na koju god od ove tri stvari da se odnosi, jasno je da lblisov nije bio sudbinski,tj. nije mu na borävak mjestu s kojeg je protjerani udal.jen, da bilo odrcdeno bude tamo, niti da svraöai prolazi tuda vidi daje Iblis citatajasno daljekaZuda se iz kur'anskih uöenjaci Navedelli "Hoöei li da ti poka;em dn'a Ademu i obraöaomu se ri.jeöima: dosaptavao *"Gospodor vai vam rjeönostii carstvo koje neie nestati?" (Ta-ha, 120 ) ili: zobranjujeo|o drvo samo zato da ne biste eleki postali' ili da ne bisle "Ja sam vam, doista,stryjettlik ish'eni!" *I besmrtni bili". *i zakliüidie im se. (El A'taf ,20.-22.) naprevaru ih zavede... sc'lajiro Dalle.oi oje dr se on s njimau D2ennetu l 5 d t N a o \ o p r t a n j e r n j e o d g o r o r e n o c . e o n t t t o g a o 3 n j i l n a s s s r a lu je Diennetukadaje bio u prolazu, ali da tano nije stalno boravio. Ili' da im mogaodoiaptavati sa dzennetskihvrata, ili ispod neba. Medutirn, ovaj treöi odgovorjesporan.Allah najbolje zna. Oni koji zastupajuovaj stav kao dokaz navode badis koji Abdullah, sin lmami Ahnreda ü djel!u ez-Zijadat navodi od Hudbe ibn Halida' on od el-Basrija, on od Jahjaa ibn Hammada Seleme,on od Humejda, on od Flasana "Kada je Adem a es-Sa'dija, on od Ubejja ibn Ka'ba da je rekao: ibn Damrea bio na samfinoj postelji, pozelio je grozd d;ennetskog grozala,pa su slnovr "O kenuli da rnu ga potraze.Medutim, naiSli su na meleke koji su ih upitali: "Otac nam je po;elio dZennetskog groZda", sinoviAdemovi, gdje ste krenuli?" "Vratite se, dovoljno sle uradjli." odgovorili su. Na io sLrim rreleki rekli: Zatin su mu rneleki doili, uzeli mu duiu, ogasulili ga i opretrili u ketine; Däibrilmu.jo klanjao dzenazu,a ostali meleki su klanjali iza niega. Kada su ga " rekli su: "Ovako 6etepostupatisa umrlim osobama ukopali, Ovaj hadis sa senedom i cijelim tekstom öe biti citiran kada budemo govorilio Ademovoj tgl smrti. "Da nije bilo moguöe udi u DZennet u kojern je Adem Oni dalje kaZu: boravioi iz kojegjc poZeliogroZda,njegovi sinovi ne bi ni iili da ga traze.Ovo " ukazr.lje je Dzennet,o kome sc govori, bio na ZemUi, a ne na nebu Allah da najbolje znal "Öinjenica elifu i lamu u ajetu:,4ti, o Ademe,i;ena tvoja, da Oni dodaju: u Diennetu stanLite! (El-D'ennete) nije prethodilo nilta na Sto bi se onj odnosili, moZe se uzeti kao ispravnomisljenje da je to bilo nesto ito je iü svijesti prisutno- Medutim, iz konteksta ovih ajeta se opöepoznato razumijedaje Adem stvoren od zemlje i nema nikakvih sigurnih dokaza da Je podignut nebo. Ovome ide u prilog tvrdnja daje Adem stvoren da bude na na Zemlji. U tom smislu Allah saopöavamelekima: Ja ttt a Zenlii ndmiesnika postdviti.(EI-Bekare,30.) Oni tvrde da u tom smislu treba razumijevati i rijeöi Uzvisenog: Mi smo ih na kuinju stavili kao ila smo rlasnike jedne baiöe na kuinjü stavili... (El-Kalem,17.) EIif i lam se ne upotrebljavajuza opöe pojrnove, a u ovom

23

Ade l utujhi:.tDr

lekstLr nijc pfcthoclilo inr nilta na ito bi se rrogli odnositi.pa sc odnoseDa pozDalu stval u svrjcstiljudi, koja sc nroZe zdkljuaitiiz kollteksta. Dakle,rad sc o brsöi (El Dzcnnct). 'Io lto se ovclicgovorio siluzcliu.krilr oui. ne nrorazrlaöiti daje silaienje bilo s ricba,.jer ^llah J= l<ti.e: O h"ühu , hi ntu tcöen4 (glagoL: hebcta) "iskrei \.. s po:tlntvtm Na.iin i blogo:kttunQ tebi i tlLitrdina koji te tp i . t o t l i t ia d a t i h k o j i . \ u . \ t o b o t t t ! " ( l l ü d , 4 3 . ) N u hs e n a l a z i o i r j a d i k a d a j e .. n pristalanil brdo Diudijj, nakoi lto se voda povulila sa Zctnljiie povrsine Njcnru.ictadr rlnrealeDo side (hebeta) slojim saputnicirra zenlju, sa da sa na blagosloronr a njegl i na njih. AIlah -,e.zatinl,kaZcil.lite u gnl, intat cete ona.itt) ltLtaitc!(Li-Bekare,6l.) Takocler. Uzviicni veli: d intj sa, doistd, fl<aurenja) lojc se od shaha prel Allulttnu/-rlii...(El Bckare. 74.) Ovo su prirnjcrriz Kur'aur. U hadisilr^iarapskonticziku,opöenito. sliönihprilDjera r1]'ra rrnogo. Oni daljc hazudll niSta opovrgavd nc strv da.jcDZennet kojcnrje boravio u Aclcmbio viSi od ostalihpre(ljela Zclnljr.U rlernuje bilo razliöitog na drveöa plodova.hladova,rasladr. ljcpotr i zadovLrlistava. ito kaze Allah .!j,: U kao trjcDtu üeic.i tii agldLltiieti .E) hiti...(Tä-hai. ni ll8.); rj. tvoja unutrina neöebiti paöcnaelrdLrni vanjitina nczaodjevenoitu z lir11: u tlienu nei:ei ni o;ednjeti, I , niti :c!!t)sictiti. ( l.r ha, Il9.)t rj. unutfiDa ncöepatiti Ucdl, vanjitinaod ti od rli \,fclog sLrucli. Daklc. Lr oba ova sluöaja. je z ch-ugo navcdenozbog .jeclno siiar|)sti. jc I(ccla Adcm oliusioplod zabaanjenog drvcta,bio je protjeran Zcullju. na gdjc sc suodiosa lledaianta.ruporonl. tcil(oaarDlll. Zaloiöu.btigoDr.iskuSenjirna r sl. Na njoj ac sc poiavitr ljudi sa l.azliöirinr vjcrovanjen,rnoralom. djclima prohtje!ima. nrmjcrannla iijeöirra. Uzviieni dalje kaie: Ne Zetliji tete i hoiuIiti ido iokd odtedetx)g:iyjeti. (El-Bekare. 16.) Iz ologd se nuino t'te poch-azurrijeva su do tadabili na trebu. da Evo sltönos o t r t ,i c . r ' r r i i c i r r n U z ' . . . ' r r s I ) . . . ' t , , .' o t n t t t u . t l l o . . u , , . t t t r o. . r . , , t . r i , i r t "Nartd]tite sc u 7,eDtlji, kr{ S:/,akst,ijetd.lorie, doye.\t to \,asi:nieianc " ce lo (lilJslä'. 10.1.), poz[ato jc da su plijc tosr bili na Zerrlji, a nc na nebu. a Oni dalje kaiu da ovaj stnv nrje rznjcdfiostav onih koji dauasnijcör. postojille DTciüelu i DZchennetra. Ova dva stavane ur,jetujujedan dmgi, jer.. svi iz llrlih iveöina iz potoniih gerleracija vjeruju u poslojanjcDieDnetaDTchennena, osnovuajcla i sahihhadisakoji o njirna govore.Alialt J: na opet.naJbolJe itaje taöno. zna Allahovc,r=, rijeai: / r:.,/1rrr tnyade da:lag clrteta posrnLti i.vede ih i.ih otia,Ju aettü! hili (El Bel<are. u :u 36.) se oclnosc Dzennet. i:yccteih i, na 1 otlot:au ientu .ru öllt. (EI-Bekare. 36.);tj. izvedeih iz blagostanja, uzivarlja i zadovoljstava iostavi na ovonrsvijetLr gdjeae se rnuöiti,patiri i Zalosriti. Itlis tako lto iDrjc dolaptavao u njihovimsrcirna i Je to uöiDio uijepsao svojalazna obeöanja.U lonl1l süislu Uzviicni kaZe:I iejtu in pote dolaptat,ati, do bi int otkt i() stirlnd ritstu njihor'u, kola .;u int sktiveno bilo, i t.eöe: . Gospadar t,ai 24

Aden

uleihirelaDt

m
dl

a)
te
i-

e. ta te o, iu

LO

a, U ti ti, d

I

le g r,-

vamzdbrunjrie ov) drvo sanlo z.io da ne bistc neleki postali, ili da ne biste bestlrtni bili." (EI-A'rä1,20.); lejtall nnjc govorioda imje drvo zabmnjeno i. postali. htio irnje reöi: Drugim rijeÖima, zatoda ne bi meleldili besnrftni samo ukolikoga okusite,postaictetakvi. "Ju sam Izaklinjaie i/?,se.(El-A'rä|,21.); tj. kleo im se da istinu Eovori " \)am doista sa\jet ik isheri. (El-A'rät, 2l.) Uzviöeni u dmgorn ajetu veli: l1i 'O Adene, hotei li da li poka,em drvo iejtan mu poöe doiaptavati i go|oriti: vjeönasti caritva kaje neöenestati?" (Tä-hä, 120.);tj. hodesli da ti pokazem i drvo, pa da vjeöno u blagostanju ostane! u carstvu koje neöe prcstati. pod uvjetomda ga probai i sa njega okusii. Medutim, ovo ubjedivade i zavoclenjc llije rnogloobistinjti. laZno obeiadekojc se u stvamosti biLoje je Sejtan pod izrazon dno r7?i/rosrl,mislio na ono, sa kojeg je obcÖavao da öe, ako ga okusi, Ade1nvjcöan postati. Mozda bi to moglo biti ono drvo o "Abdurahman ibn Mehdi nam je kojernImami Ahüed prenosi sljedeöihadist priöaoda je öuo od Su'bea, on od Ebi Dahhaka, a on od Ebu Hurejre da je "U Dicnnetu iü1ajedno drvo, lcoz öiji hlad konjanik Muhammed r'ekao: ;! j moze stogodiDa, da opetne dodedo kaja. To je drvo vjeönosti."l i6i koji ide prcko Gundera, Isti hadis Ahmed citira isa drugim senedorn i HadidZ^dz?,Su'bea.Ovaj hadis,takoderod Su'bea,navodi Ebu Dawud iEtTajalisiu svon]M?/.Jn?1r. "To je dNo vjeönosti", da Gunder kazedaje pitao Su'bea li u hadisustoji: "To je". pamuje odgovorio u hadisu nemarijeöii da Ovaj zadnji navodcitira samolmarni Ahmed. Uzviieni daljc kaZe.I na pre|aru ih zarcde. A liad oni ono drra okusiie, stidna iesto njiho|a in se ukazaie i oni po sebi diennetska liite slarliali p oö i e. (El- A' f df, 22.) e U poglavlju Ta-hä Uzviienl sliöno kaze: I njih tboje pojedaSes niega i ukozaiei 1 sc stidna tnjesta njiha|a, pa poöeie po njinta liite dietlnetsko (Tl-ha, 121.) Llawa je okusila plod toga drveta prije Adena, pa je i sta\'ljati. njega to navelana Allah najbolje zral "Priöaonatn.jeBiir ibn Muhamrned Na to ukaa.rje hadiskoji navodiBuharija: i daje öuo od Abdullaha,on od Ma'mera, on od flamama ibn Munebbiha,a on "Da nije sinova Israilovih meso od Ebu Hurejrc daje BoZiji Poslanik* rekao: sene bi kvarilo, i da nije bilo Hawe nijedna Zenane bi prevarila svogamuza."' jedino Buharijacitira ovaj hadis.Buharijai Sa ovim lancemprenosilaca Muslim ga u svojirr .laliilrna biLjeZe preko Abdurrezzakakoji ga je öuo od i Ma'nera, on od Hemama,a on od Ebu Hurcjre. Ovaj hadis Ahned iMuslim navode sasvim drugirr senedon, koji ide preko Haruna ibn Ma'rufa - Ebu sa - Amra ibDHarisa - Ebu JunusaiEbu Ilurejre. Wehba
I Ahmed svom r.l,ll :/455/Haleb, u 59l8l325llFetht!/-ödli.l\4uslin u u rurllj Buhariia svoü Sahihr svom Salirri 5l/L/?326drugi. i ' Bnharüa 60/l/330i1-cr,Fl-öali. Muslnnltl19/1470i drugi.

Aden

dlejhiyldDt

**U Tewratu- knjizijevreja i kriöana- stoji da je zmüa navelaHaB.uda okusi plod drveta, predodiviijoj da .ie stablo dobro za .jclo i za mudrost pozeljno. Kada jc lJawa, po nagovoru zn]ije, okusila plod drveta, üar.ela je i Ademada ga i on okusi.Ovdje sc Iblls uopöene spon,inje. tom rnotnentu U njihoveoii su se otvorile, su vidjeli da su goli, te su poöeliskupljatiliiöc od pa smokvei njime sc pokrivati. Dakle,u Tewatu stoji da su bili goli iprije toga. Wehb ibn Munebbihkaze:"Njihovaod.jeöa do radabilo svjetlona niihoviül je stidnimrnjestirna." Citiraninavodiz Tewrata. kakvogoni danas unaju,jc iskrivljenvjerovatllo jer prilikom prevodcnja, le uroZesvakoprevoditisa jcdnog jezika na drugi jezik, i nedovoljno pogotovoonal ko ne poznajearapski razumijedjelo koje prevodi. Zato kod njih u.prijevodu Tcwrata na arapskiirna mnogo greiaka, i n rleöinra, i u znaöenju.CasDiKur'an, nasuprot ovom, ukazuje da su Adem i llawa imali odjett: O sinovi Adentovi,neka vas tlikako ne zavedeicjta k.ta ito je roditelje |a!e iz Daennetaizveo, ski ulsi s n|th o,lieiu nlihattt J,t bi int stidna niestu pokazao njihoya!(El-A'ra1,27.) Ove kur'anske navode ne mosLr p o b i r r r ' a i j c r u g cf l J c ö iA l l a l rn : l b o l j cz n a l ' d . Ibn Ebi Hatirn kaZe da je öuo od Alijje ibn el-I-Iasana ibn Eskaba, on od Alije ibn Asima, on od Sc'ida ibn Ebi 'Arube, on od Katadea,on od l-lasana, a on od Ubejja ibn Ka'ba da je BoZiji Poslanik j! rekao: "Allah € je stvorio Adelna visokog rasta i duge kose, poput palme. Kada je okusio plod dNeta. spalajesa njegaod.jeöa iprvo ito mu se pokazalo je stidnomjesto.Kadaje bilo ugledaosvojc stjdno mjesto,podeoje tröati lcoz DZennct.ali mu se kos.L zakaatla za icduo drvo. pa ga je isöupao. Tada ga .je Milostivi zovnuo: "Adeüe... je li to od Mene bjcZii?" Cuvii dozivanjeMilostivog, Adem ie "Gospodaru... rckaoi ne,iego od stida."r Sewri od Ibn Ebi Lejle, on od El-Minhalaibn Arrra, on od Se.ida ibr., DZube.jra,a on od lbn Abbasa pogledu rrjeöi UzviSenog: I oni po sebi diennetsko lioxtestavudti poöeie. (El-A'räf, 22.) kaie da je to bilo liiöc je smokve.Sencd(lanac prenosilaca) ovd.jeispr-avan, bi noglo biti daje ovo ali preuzetood ehli-kitabija,jer su rijeöi u navedenornajctu opöenitijeg o'riSljenje z n a J e n ' a .l h h n a j b o l ' ;zcn r l A Hafiz Ibn Asakir preko Muhammeda ibn Ishaka prenosi od Hasana ibr Zekwana,on od Hasanael-Basrija,a on od Ubejja ibn Ka'ba da je Muhammed "VaS otac Adem je bio visok poputpalme- iezdeset * rekao: lakata. Lnao ie h r l n u k o s u i l . k n v e r r a < l i d n r I n i c , t d .K r d r i e p o i i r r o g r e i l u u D T e n n c r u ukazala mu se stidnamjesta, je iza5ao njega,gdjc mu je naiiavii pored su pa iz drveta zapala kosa. Tu ga je Gospodarzovnra..,,Zar bjcZiö od Mcne, Jednog Ademe?" "Gospodaru,ne od Tebe", odgovorioje, ,.negornejc stid zbog onoga slo sarnuraqto,
Uiljezjga Sfd u er-Iaä"/rdhtl-kubra lili9 (da,iq. r Er Taberiu svonrrrrtrri l/l60/ Mea.if.lbn Asak;t2/35vTehzib (.1^.i).

26

Aden atejhiselan

koji Ibn Asakirovaj hadiscitira i sa drugimsenedom ide prekoSe'idaibn 'Ambe - Katadea El-Hasana Jahjaa Darnrea Ubejja ibn Ka'ba i ibn Ebi Muhammeda *. jer nije Ziviokadai Ubejj ibn Ka'b el-Basri isplavniji, Hasan Ovajsenedje koji ide preko Hajsemeibn Ovai hadisse prenosii sa treöiü senedom Ebu ibn Muharnmeda Abdulwebhaba, Mirsafeaelel-Atrabulsija, Sulejrnina do Enesa konadno BoZijeg i Katadea, Ademaibn Ebi Ijasa,Sinana, Ask;lanija, Poslanika *. " * "Zar vamto drvo nisamzdbranio?", zovnüih Gospodar njihor, i rekaa ! no< .reko<c nep,tjateli?" * Gospocla'u vantie zbilia orvoreni vam: Sejran ''sami,mo s?bt ncpravJuuiinili. i ako nun fi nc oproslii t nc smiluiei 'e " temobiti izgubljeni. (El-A' täf, 22.-23.) sigurno pokomosti,poniznosti,skruienosti, Ovo je priznanjegrijeha, vraÖanje momentu Tko god je u pomoöiod Uzvisenog teSkom i skomnosti trazenje je i okonöao uspjeSno primjenjivao, potomaka kasnüe ow tajnuod Ademovih naovomi naonomsvijetu. "lzlazite",reöe On, "jedni drugimaöetenepriiateljibiti. Na Zemlji lete " i bora\)itido smrtiostalt. (El-A'ral 24 ) Ademu *41, Hawi i Iblisu, a po neldma,i zmiji Ove rijeöi su upuöene kadasujedni drugimapostali u iz imje Naredeno da izaalu Dzenneta momentu zakletineprÜatelji. hadisu kome rta Misljenju je i zmijabila s njina, ide u prilog vjerodostojni "Mi se sa njima nismo da Muhammed nareduje se ubijajuzmije,rÜeöima: 1€ "l pomirili kakosmoprotivnjih objavilirat od "lzlaziteiz njega sü", teöe Ok' "iedni drugimaöete RijeöiUzvisenog: Ademui Iblisu,pri öemuseHawa nepüateljibiLi!" (Tä-hä,123.)su upuöene a zmijaiejtanu. priklanja Ademu, ovo se odüosina sve njih, iako je zapovijeddata u obliku Po drugima, dvojine.Sliöan primjer nalazimo i u rijeöirna Uzvi:enog: I Dawudu i kadasusudili o usjevüito suga noöuovceneöiieopasle i Mi smo Sulijmanu, njihovon-(El-Enbija',78) bilisujedoci sudenju dvrje stranel je iako se znada kadasudijasudi,sudi izmealu Ovako reöeno je okrivio.Medutiü, ovdjeje reöenor Mi smobili i i okrivljenogonogkoji ga njihovu(mnoZina vi6eod dva). sudenju sujedoci " "'Sidire izlaskadva putau rijeöimaUzviserog:* Stosetiöe spominjanja Mi "jed i drugimatete nepriatelii biti, a na Zemlii öeteborarili i rckosmo , pa primi nekeriieöi od s|og Gospodara' iiujeti!" *I Adem dorokaodredenog *Mi rekosmo: u On oprosti;On doista,pritna pokaianie,i Onie Milostiv "silazite njega svi! Od menete van upulstva dolaziti,i oni koji upttlstvo iz - t'tiöega nete boiati i ni za öim nete tugol)ati */1 oni koii se Mojebuduslijediti
1Buharij! svomSaitlr 59tt4t32s'llFethü-hdri,Muslim i 39/36/2233dtugi ü

21

.llem

dlathisaldr!

rjcrot'ali idolia:e naie ltulu poriculi bit te stdnornici Diehennenta; nL'bucltr u ttientuit: \jcano o.ttati!"(El Beltar-e, 39.),ncki muf-essili 36. vele da sc pod prvirr nrrreclenjcm sidu Inisli na silazak rz Dietrneta na nat1ta da Dajnize (durlaluöko) ncbo,a pod dr'ueilu silazak nebana Zcnrlju. ni s Mcdutrnl-ovakvo shvaöanjc ncrnapodloge, ier se u rijeöitra UzviSenog k^ie: ,\i.lite , t(l@stnol1i, jedni Lltugitltctiete tieplijatelji biti, a üa Zenlj) cete hata|iti i lo n:Äa olreilettog iirjeti!" ito ukazuje na to da se pod prvom zapovijedi nislr na silazal( Zemlju.Allah uajboljc na zna. je Isprrvnoshvaianje da je Aliah u l(ur''amizapovijed ponovio dva puta, iako se radi zapravo jednon. o Medutin. oba ova sluöaja zraöe lnudrosdu. Tako je uz prvo naredelje sporncnuo ]11edusobno nepfljateljstvo,a uz drugo u\jetovo: da lio hoöe da bude sretan. mora sljediti uputu koju te im slati, a ko to De budc htio posluiati. nesreinik6e biti. Za ovakavnaainizlaganja ÖasnonKur'anu rntajÄ! nrnogo u
llfrl1'lcr-4.

Haliz IbD Asaki| od Mudiahidaprcrlosida je rekaoi"Allah _€ je dvojici rreleLia nalcdio da Aciemai IIawu udalje iz Njegovc blizile. pa jc DZibril ^delnll skinuo J<r-uru glavc. a Mikail laspleovijcnac,pr.i öernuje Aderua s jeclnaqranöica. zal<aöila Adem je pomisliodo ie sc na njega smjcstasruaiti ' "Oprost, je pogeoglavu i zanroLio: kazna. pa opfost! Tadalru je Allah rekao: "Zal bjeZii od Mcnel" 'Ne. jc ncgo te se stidjm. Cospodam",odgovor.io Aclen.r lll-Lrvzr'r prerosiod IIasarla ibn Atijje daje Aden] bofaviou Dzennetu tj. sto, lr u dngoln rivajetLr Sezdcsct godina,te da je za DZcnneton plakao godina,zbog grijehal(ojije uöinio,a zbog ubijenogsina öetrdcset sedaDldeset godina. Ovo rravodi Asakir. lbn kaze:"Pfiöaonarrje Ebu Zer'i daje öuo od Osmana Ebi ibn - lbrl Ebi I Ixtil]ll Sejbe.on od D.Zer-iIa,o| od Se'icla a da.je Ibn Abbas rckao: "Adcrn .<! je spustellu nljeshrDihra, izDredu N4ckke iTaifa.l Od Hasanasc prenosida jc priiao da jc AdeDtspusten Indrji, IIawa u u Diiddi, Iblis u Destemjanu nekoliko milja od Basre,a zmija u Asbehanur Ovo takodcr.navodi Ibn Ebi Hatirr. Es-Sudejj i kaZeda je Adcm spuStcrl u Indiji, a sa n-jirri IIadZem-l-eswcd (Cr.ni kanrcn). Por.ed toga,Adem je u ruci snio i dzeDn"-tsliog liaia koje.ic zasadio lndtji, pil su tau]o narasla u rnirisna drva.' Od Ibn Onera sc prenosida jc Adem spustcn Safti, a Hawa na Merwi. na Ovo, ldkodef. prcnosi lbD Bbi IIariln.
I lbn Asrkif u s ! o r ) rr d r l / ) r l r l 5 2 / T c h z i b . - l b n S . l du . / T d h . l t d t L . l - h t L w 1 1 1, t z l T a h t i l l

2il

Adem alcjhi sela"1

prenosida je öüo od Ma'mera, on od Awfa, on od Kasamelbn Abdurrezzak "Kada je Allah .E spustio Zuhejra,a on od Ebu Muse el-Ei'arija, da je rekaoi Adema na Zernlju nauöio ga jc da pravi sve i opskbio ga plodovirDa iz Dienneta. Dakle, ovi vaii plodovi su iz Dzcnneta, sarno se ovi kvare, a dZennetski kvarc." 0e "Priöao nam EI-Hakim u svom djelu el-Mustedt kazc: ek ie Ebü Bek ibn Belwib da je öuo od Muhammcdaibn Ahnredaibn en-Nadra.orl od Mu'awije a ibnArnra, od Za'icla, od Ammaraibn Ebi Mu'awije el-Bedzlija, on od on on jc Ibn Abbas rekao:"Adem ie nastanjen Dzernetu u Se'ida ibn Dzubejra da a izmedu ikindijeizalaskaSunca, ne u nekodnrgovrijeme."' El-Hakim dalje kaZe: "Ovaj riwajet je sahih po uvjetima Buharije i Muslirna,s tirn Sto ga oni ne navode. Muslinr u svom Sdrlr& prenosi od Zuhrije, on od A'redza, a on od Ebu Hurejre da je Muhammed g rekao: "Najbolji dan u kome Sunce izlazi je petak: togd danaje Adern stvoren,toga danajeuvedenu Dzenneti toga danaje istjeraniz njega."r U istom Sdrir, u dtugoj predaji stoji: "Toga dana ölr biti Smak svijeta." Ahmednavodi da je öuo od Muhammedaibn Mus'aba, on od Ewzaije, on od EbuAmmara,on od Abdullaha ibn Feruha,a on od Ebu Llurejre, da je Boäiji Poslanik rekao: "Najbolji dan u kome Surce izlazi je petak: toga dana je il Adem stvoren,toga daoaje uveden u Dzennlrt,toga danaje istjeran iz njega i toga dana biti Smaksvijeta." uvjeteMuslilna. öe Ovaj riwajetzadovoljava Ibn Asakir od Ebu el-Kasima el-Begawijenlavodida n'rujc priöao da.je öuo od Muhammeda DZa'fcra el-Wirkanija, on od Se'ida ibn Mejsere, a on od ibn Enesa je Boziji Poslaüik 'e rekao: "Adem i Hawa su spustcni na Zemlju da goli. Bili su zaodjenutisamo u dzennetsko liSde.Adernaje opeklo Suncepa je "O Hawa, Sunccmc jc opeklo." Zatin je DZibril poöeo plakati i govoriti l-Iawir doniopamuk i naredio Flarvi da ga p1ede, pokazavii joj prethodno kako se to radi, a Ademu da tka i plete. pokazavsj i njcrnu kako sc to radi-" On dalje "Adem u DZe[netu sa svojorn Zeüomnüe imao odnos.UöiDioje to tck dodaje: ondakadasu zbog uöinjenoggrijeha i kusanjazabranjenog drveta protjerani iz Däenneta." Zatim kazcr "Njih dvo.jesu spavali odvojeno;jcdno bi spavaLo u nekoJ uvali, a drugo pored nje. Tako su radili dok nije Dzibril doiao Ademu i naredio da se sastane Flau,omi poduöioga kako öc s njom inati intimni mu sa odnos. Kada se sa njom kao lnui i Zenasastao, dosao lnu je DZib l i upitao: "Kakva je ti bila Zena'1""Lüepa", odgovorio jc."r Ovo rnedutim nije bio pouzdan hadis ini u korr sluöaju ne moZe se pfipisati BoZijem Poslanjku. Vjerovatno to rjjeöi nekog od kasnijih uöenjaka,moZdaSe'ida ibn Mejsere, su tj. Ebu InTrana el-Bekrija el Basrija, za koga Buharija kaZc da sc od njega ne mogus vjerodostojnoiöu prihvatiti. Ibn Hibbarl za njega kaze da prenosi lazne badise, Ibn Adijj daje nanio itetu hadiskoj nauci. a
I lbnSadu "r laöetdt!-!irö'?, l/l/12l Tahrir. : Muslnn svon Sa,ir, 7/5/854, j u Ahrned Mraerlr I /5I 2/ l.laleb d.ogi. u rlbnAsakir svomrarilll2l351/Tehz1b. Lr

29

Adem slejhi selait

I Sto se tiöe rijeöi Uzv:,Eenog. Ademprimi neke tijeöi od Gospodardsvogtt, doistaprina pokdjanje,Onje Milosti\,. (Ei-Bekate,37.), pa mu On oprosti. Oi1, "Gospodarunai", rekoie o i, "sani neki smatmju da se to odnosi na rljeöi: s a sebi nepravdu uiinili, i oko nam Ti ne oprostii i ne stnilujei nam se sigwno leno biti izgubueni." (El-A'rät 23.) Ovaj stav se prenosi od Hasana, Ebu el-Alija, Er-Rebi'albn Enesa, MudZahida, Se'ida ibn DZubejra, ibn Ka'ba, Halida ibn Mi'dana, Ata'a el-Hurasanijai Katadea,Mu.hammeda Abduüahrnanaibn Zejda ibn Eslerna.Ibn Ebi Hatim navodi da je öuo od Ali ibn cl-llasanaibn Eskaba,on od Alijja ibn Asima, on od Se'ida ibn Ebi 'Arube, on od Katadea,on od llasana,a on od Ubejja ibn Ka'ba, da je "Adem *,]m rekao: "Gospodam rnoj, ako se pokajen, je Muharnrned4 rekao: "Hoöu",odgovorio Gospodar. to se misli je Na hoöeS rne vratiti u Dzennet?" li pini nekerijeöi od Cospodara,\roge,pa nlu pod djeöima UzviScnog:I Adem On oprosti. (El-Bekare, 37.) Medutim, ovaj hadis je garib, a irna i prekid L lancuprenosilaca. Ibn Ebi NudZejh od Mudzahida prenosi da.je rekao: "To su bile rijeöil "Boze, nernaboga osin Tebe,slava ihvala pripadasafro Tebi. Gospodaru moj, sam sarn sebi nepravdu uöinio pa Dli oprosti, jer Ti si od üilostivil-, BoZe,nerna bogaosirnTebe,slavai hvalaplipadajusamoTebi najmilostjviji. Gospodarurnoj, särnsam sebi nepravduuöinio, pa prirni rroje pokajanje,jer T^ si Onaj Koji prima pokajanjei Ti si Milostiv." Hakirn u svome Mustedreku pleko Se'ida ibn Dzubejra prenosi da je Ibn Abbas u pogledu rrjeör:I Arlem prüni neke jeii od Gospodara st,oga, mu pa "Adem je pitao: "Gospodarumoj, zar rle nisi '11 stvolio Ot1 oprasti, rckao: jc. Svojolnmkorr?" "Jcsarn", odgovorio Ondajc upitao:"Zar nisi udahnuo u "Jesaln", je. lneneod Svogaduha?" odgovorio "Zar rni, kad sam kihnuo nisi rekao:- Allah ti se srnilovaol Zar nije Tvoja rrilost iznad Tvoje srdZbe?" "Jcstc",odgovorio "Zar mi nisi propisao öu ja ovo ur-aditi?" "Jesarr", je. da "Hoies li me onda ponovo watiti u Dzennet ako rekao je. se pokajen?" "Hoiu", odgovorio je Allah."l mu Hakiü zaliü dodaje: "Sened ovog hadisaje taöalt, ali ga Buharija i MusliDr ne navode." Tjakim, Bejheki i lbn Asakir prcko Abdurahrnana ibn prcnoseda.je öuo od svog oca, a on od svog djeda,on od Zc.jdaibn Eslerna Omem ibn el-Hattaba je Boziji Poslanik rekao:"Kada je Aderu uöiDio da ;! je: "Gospodarumojl Tako ti Muhammeda, grijeh, rekao molim Te da mi oprostii." AlLahga je na to upitao:"Otkud ti znai za Muha[rrreda,a jo! ga nisam ni stvorio?"Adem je odgovorio:"Gospodaru moj, kad si rre Svojour ja IukoD stvorio i u ü1ene Svogaduha udahnuo, sam podigaoglavu i na od stubovimaAria ugledaonatpis: "Neüa boga osim Allalla, Mulrarnmedje Allal]ov poslanik."Znao sal]rda öeSTi uz Svojeime spomenuti salnoonoga
N vodi Ahnred S^kit ! U,tddctu | tefas' skraieni Ibn Kesirov ?i?Ar. 11136/Meadf i Eltl'lkitlt ! el Mxstalreku 2/5,15/Hljdardbdd.

30

Adem aleihiselaDl

Allah 'E je na to rekao:"U pravusi, ko Ti je najdraZi svih stvorenja." od pa veö Ademe. Mije najdraze On stvorenje, postosi Me njime zamolio, samti Da ne oprostio. nije Muhammeda, bih ni tebestva.ao."l Bejhekikaze:"Hadis u ovoj verziji prenosisamoAbdurahmanibn Zejd je zna. ibnEslem. Medutim. ovajhadis da'if (slab)."Allah, opet,najbolje na mj kaZe: TakaAden nije s|oga U smislu ovogajeta Uzviseni drugom estn adahtanim posluiao i sputaje sh'enuo. Poslie gaje njegovGospodar Gospodara pa üöinio, muje oprostta flapravi pru go tlpulio.(Ta-ha,121.-122.) i

Dijalog izmetlu Adema i Musaa $41
i
I

I t
I

1 )
il I

I ll

d
0

ti n a a

Buhai.ja kaze: "Priöao nam je Kute.jbe da je öuo od Ejjuba ibn en NedZdZara, od Jahjaa ibn Ebi Kesira, on od Ebu Seleme, a on od Ebu on je Muhamned * rekao: "Musa ß4r je jednoD prilikon'l prigovorio Hurejreda Ademuv4r: "Ti si onaj zbog öijeg su grijeha ljudi istjerani iz DZenneta, ti si ih i unesrcöio". Adem je na to odgovorio: "O Musa, ti si onaj koga je Allah odabrao Svojom objavom i sa kim je direktno govorio. Zar tni prigovaraszbog neöega je Allah zapisao prije negosto me je i stvorio"- ili je rekao:"... ito Sto mi je Ailah odredio pdje nego lto me je i stvorio?" Zatim je Muhammed !: "Tako je Adern nadgovorioMüsaa."r rekao: Ovaj hadisnavodi iMuslim od Aürra en-Nakida. Navodi ga i en-Nesaija prcko Muhammeda ibn Abdullaha ibn Jezida, a ovaj od Ejjuba ibn cnNedZdZara. Mes'ud ed-Dimiöki kaze: "O ovome Buharüa i Muslim, osim Ebu ovog,ne navodedrugi hadis." Ovaj hadis navodi Ahmed od Abdurrezzaka,on od Ma'rncra, a on od Hemama on od Ebu Hurejre. Prenosiga i Muslirn od Muhar-n[reda Rafi'a, a ibn a on od Abdurrezaka. Inauri Ahrned navodeii ovaj hadis kaze da je öuo od Ebu Kamila, on od Ibrahima, od Ebu Sihaba,on od Huüejda ibn Abdurahrnana, a on od Ebu on Hurejre, je Muhammed* rekao: "Adem i Musa su sc prepirali, pa je Musa da Ademu rekao: "Jesi li ti onaj Adem kojeg je njegov grijeh istjerao iz "A DZenneta?", mu je Adem odgovorio: jcsi li ti onaj Musa kojegje Allah pa odabrao Svojom objavorn iSvo.jim govorou, i koji mi sada prigovara zbog neöega je bilo odredenoprije nego sto sam stvoren?"Boziji Poslanik * je Sto "Takoje Adetn rekao: nadgovorioMusaa." Ovoje ponovio dva puta.l Ja dodajemda ovaj hadis Buharija i Muslim navode i preko Zuhdje, on od Humejda Abdurrahmana, od Ebu Hurejre, a on od BoZijeg-Poslanika ibn on * u sliönoiverziii.
I Hadis da'il bilje;i ga Et Ttberani el Md:entü-.tagh, 2/82,82/T. I Mjsr.: Ibn Asakiru svon Tarihu21259 nehzib . r Buharija svon Salilr 6513/4'13SlFethu u t bari;Muslimu svomSarira 6,1/2/2652 i drugi. rAhmed u svon M s,e.i, l/264lHaleb, Buharta ü svom Sahihu 60/3t/3409/Fethu-! bori. Muslim svom u Sortr! 46/2/2652.

3l

Atlchl

ulejhi\eltlDl

Navode6iovaj hadis lnan Allled kaZeda jc öüo od Mua*'rje ibn Anrra, on od Za'ide, on od El-A'meSa, od Ebu Saliha, od Ebu Hurcire.a on od tsoZijcg on on Poslanikai! da je rekao: "Aden i Musa su se prepirali, pa je Musa rekaol "Adcrne. ti si onaj koga je ALlahSvojom rukorn stvodo i u tebc od Svoga cluha "A udahnuo. si zavcoljudcI izveoih iz DZenncta!" Ti Adelnje na to odgovor-lo: tj si, o Musr, onaj kogajc Allah odabmoSvojirngovorom.I,rigovams za rni ncstoSto saü ufadio,iako mi je to Allah odrcdioprije nego Stojc ebesar 'loslanik 'r 'Takojc Zcmljustvofjol Adelnnaclgovorio Musla. i:ie tadareliao: OvaJhadlsprelosei Tinnizijai Nesaija Jahjaa Hirbibaibn Adijja, on od ibn od lvla' era ibn Sulejrnana. od Djegovog on oca.a oD od A'lneia i daljeistilr senedorrlr. Tilmizta kaTedaje ovaj hadisgaribzbog Sulcjmarla et-Tajrrijakoir gil pr-enosi A'rreSa.On claljc od lraie:"Neki ovaj haclts prenose A'lrcla od od Ebu Salibd Ebu Se'ida." od Ja na to dodajem:"Tako ga prenosiHafiz Ebu Bekr el Bczzar u svonr Musnedu. Muharrmeda Musenne, od \4u'azaibn Eseda, od Fadli. od ibn on on ibn l\4usaa. od A'rreia, on od Ebu Salilla, on od Ebu Se'icla. on a Porcdtoga,prenosi i lll-Bezzar senedorn ga sa koji ide pr.eko Airta ibn Alr el-Felasa Ebu lvluawije A'nrcia - Ebu Saliha Ilbu Hurejrcili Ebu Sc.idado Muhammcda 1:. Ahmecl ka2edajc ovaj hadisöuo od Su{ana.on od Arnra,on od Tawusa, a j: on od libu Hurejrcdaje BoZrji Posianik rekao:"Aden i Musa su se prcpiralt.pi.. jc Musa rekao:"Adclrc. ti si na! otac:unesreaio as i izvco iz Dzenncta." si "O Adem muje na to odgovorio: Musa,ti si onaj kogaje Allah odabrao Svojln-_ govorolr", a Mur-rel<aict "Svojout objavolrr i Svojonl ti rultotr ptsao.Zar rne ukoravas Deito ito je All^h öetrdesct za godind prijc ncgo jc lncne stvorio. otlreclio öc rrri se desiti?"Poslanik.je da dodao:''Tako je Adern nadgovor.ic NIusaa. Takoje Adem nadgovorio Musaa. Takoje Adenrnadgovorio Musaa."l Ovaj hadis,takodef,preDosi Buharijaod Alijja ibn cl-Meciinija. otl Sutjana. i on on od Alnra, on od Tawusa.on od Ilbu Hufcjrc daje Muhalnned ;: rckao:..Adenl "Adelne, I Musasu seprcpimli, pajc Musarekao: ti si na! otac; unesredio nasi si "O izveoiz D:erueta." Adem nruje naro odgovor-io; Musa,Allah teje odabr.ao A sa Svoirnlgovororri Svojornrukolnti pisao.Zar rnc ukoravaiza neito jto Je Allah. öctrdeset godinapr-ije ncgoje mcncstvorio, odredioda öe rni sc desitii" Poslanilijc rekao:"Takoje Adcm naclgovolio Musaa."ponovivii to tri putil. Sul]ann^vodihadjssliöanovoln.sa Iancerrprcnosilaca icleprcko Ebu koji ez-Zinada lll-A'rcdia - Ebu I lurejr.e BoZijegposlaüika;!. do Ovaj hndissd desctak prenose sastavljaii seneda svi najpriznatijih hadiskih zbirki, osint lbn MadZea.Scnedovog hadisaidc pr.ekoSuljanaibn Ujejnc, Arrra ibrl Dinara, Abdullaha ibn Tarvusa, njeeova oca r Ebu Hur.cjiedo j!. BozijegPoslanika
Ahmed u syom Mrls,"./r 2r:98/Hatep. r A h m e d u s v o n rr r t . r n c . l / T l t t t / M c r r j l B r L h a r üu s l o u r S d l r i r l l v 4 t 1 t F c l h t I h a i i t t r l g i a

32

Adtrtt aLlht r.lutn

0n eg
to: ha za

I'
0n
LIn DJI

od

m lla
ili Co

pa
L.

rn ne
o, io
14

m si ao

lu

ih tro

Ahmed navodediovaj hadis, kaZe da ga je öuo od Abdu ahmana,on od Hammada, od Ammara, on od Ebu Hurejre,a on od Bozijeg Poslanika* da on je rckaoi "Musa se.jednon prilikom sreo sa Ademom i upitao ga: "Jesi li ti onaj Adem kojeg je Allah stvolio Svojom rukqm, naredio melekima da mu uöine sedZdu nastanioga DZerlnetlr, si opet uöinio ono ito sj udinio?" i pa "Jesi li ti onaj Musa Adem je na to rekao: sa kojim .je Allah direktno govorio,kojegje odabraoSvojom objavoD jdao mu Tewmt? Jesamlija stariji ili BoZije odredenje? Ne, nego BoZije odredenje",odgovorio je Adem i tako nadgovorio MusaaAhmed ka2e da je ovaj hadis öuo od Affana, on od llarrmacla, on od Ammaraibn Ebi Ammara, on od Ebu Hürejre, a or od Bozijeg Poslanika:ia. Po je öuo preko Hunejda, oü od Hasana,a on od jednog drugojpredaii, on ga öovjeka,za koga I{ammad kaze da pretpostavlja da je to DZundub ibn Abdullahel Bedzli - da je Boziji Poslanik9: rekao: "Musa je sreo Adema". i onda navodihadisdo klaia. Hadis ovim senedom prenosijedino sa Ahmed. je iuo od Husejna, or od Dzerira - tj. Ibn Poredtoga, Abmed navodi da Hazima,on od Muhamrreda - tj. Tbn Sirina, on od Ebu I'lurejre, a on od BoZijeg Poslanika daje rekao:"Musaje sreoAdema,pa ga je pitao:"Jesili * ti onaj Adem kojeg je Allah stvo.io Svojom rukom, nastanioga u Dzenneftri naredio meiekima da 1lru uöine sedzdu,pa si opet uöinio ono Sto si uöinio?" Adel]]mu je na to odgovorio: "Jesi li ti onaj s kiln je Allah govolio i objavio "Jesam", nu Tewrat?" rekaoje. "Srrlairai da je to nreoibilo propisano pri.je li nego samstvoren?", Sto upitaojeAdern."Da". odgovorioje. Poslanikjerekao: "Takoje je Ademnadgovorio Tal(o Aderr nadgovorio Musaa."l Musaa. Ovaj hadis tako prenosi i HamDad ibn Zejd od Ejjuba i Hilaua, oni od Mubammeda Sirina,on od Ebu HLlrejre. on od Poslanika.Tako ga prenosi ibn a jbn iAlijj ibn Asim od I'Ialida FIiSama, oni od Muhanrmeda Sirina.Oba ova i a lanca prenosilaca zadovoljavaju uvjctcBuh.irijci Muslirna. jc öuo od Junusaibn Abdula'laa,on od Iblr Ibn Ebi Hatim navodi da Wehba, od Enesa or ibn Ijdda,on od Harisaibn Ebi Dijaba,oD od Jezidaibn j! Hunnuza, od Ebu Irlurejre,a on od BoZije_s on PoslaDika daje rekao: "Adem i Musasu se prepiralikod svogaGospodara, je Ade[r nadgovorio pa Musaa. Musa mu je rekao: "Jesi li ti onaj koga ie Allah Svojorn rukoln stvorio, udahnuo njega od Svoga duha, naredio lnelel(ima da mu uöine sedZdui u nastanio u D;ennetu, i zbog öijegje gdjeha svtet iz Dzennetaprotjeranna ga ZefilJit2" je Na to mu je Aden rekao:"Jesi li ti onaj Musa l<ojeg Allah odabrao Svojomobjavomi Svojin govorom, i dao ti ploöc na kojima je obja5njenje za "Za je On Sebi pribliZioda bi s njinr razgovarao? koliko svaku stvar, koga i
I AhmedLrsvom rvrsaeli 2/,164/llalcb. : Ahmedu svomrvrler.., 2/392/Ha1cb.

33

Adem elcjhi*la r

"Za aehdeset je godina",odgovorio Musa. je Tcwrat'l" vferreDa Allah ispisao "A jesi li naiSaou Tewratu na ove riicöi: I tako Adent je Adeü upitao: Na to "Jesarn", nije Go.tpotlaras\ogit p()slu.;ooi s puta je skenuo. (-ta-ha, 121.) "Zar rne LrkoravaS nesto Stosam uradlo. za odgovorioJe. Na to je Adelr rckao: propisao da 6u to uraditi?" jc A1lah. öetrdesetgodina prije rocle:rja, Itad ni Musaa-" rekao: 'Takojc Adcln nadgovorio Zatimje Poslanik EL Haris kazc da ie ovaj hadis iuo od Abdulrahnana ibn Hunnuza, on od a Ebu IIurL-jre. on od Botijeg Poslanika'.5.' on ibn ibn Muslim ovaj hadisnavodiod lshaka Musaael-Ensarije. od Enesa ibr on ljrda. on od El llarisa ibn Abdurrahrrana Ebi Zebaba, od Jazidaibn Hu|rnuzai Ll-A'rcd2a, orli od Ebu Hurcjrc, a on od Muhammedat. on Ahmcd ga navodi od Abdrn_rczake, od Ma'üem, on od Z[]rrl.je, on od q olr ilbu Sclcnre. od Dbu Hucjfc, a on od Bozijeg Poslanika da je rekao: "Adernc,ti si onaj koji je svoje "Adem i Nlusl su se spotili,pajc Musar-ekao: "Allah te.jc odabrao Na Svojom potonlstvo vatrLr u Lrveo." to jc Adem rekao: i Svojim govoloi'liobjavio ti Tcwrat.Jesili nalao u Tewratuda sam objavorr "Jesani'. ja izveden DTcnncta'l" odgovorioje. Takogaje Adernnadgovorio." iz U uvjeteBuharijciMuslinra,ali ga oni re navode. Oval navodzadovoljava jeöilrai "Ti si onaj koji je svoje potorrlstvoü vatnl uveo", postoji nekaret (kontmdikcrja drugimha.lisjrrra). sa To ito slno navcli. sve su to rivxjeti hadisa kojeg prenosi Ebu Ilurcjr... Dal(lc, od lljega gu prenose:Hlmreid ibrl Abdurnhman, Zekvan, Ebu Salih, Es Simen, Tarvus ilrn Kejsan, Abdurrahnranibn lJurrluz, El A'redZ, Armnar ibn ibD [bi Arnlnar. Nluhammec] Srrin, Hernaln ibn l\{uncbbih, Jczid ibn IIumuz i llbu Selcrncibn Abdur-r-ahrnan. Ovirj hadispfenosii Haliz Ebu Ja'la el-Musiliu svom M&jnedr od halife Omeraibn el-Hattaba, nckamu sc Allah smilujc.On kaZeda ga je öuo od ElIlarisa rbn MiskinaeLMislija, on oclAbclullaha Wehba,on od Hiiama ibn ibn Sa'da, od Zcjda ibn Eslcmc, od svoga on on oca.on od Olneraibn el-Hattaba, a 'Musa".,-ri fcl(ao: "Gospodaru jc nroj.pokazi on da1cBtriiji Poslanik;: rckao: nalr Adclra kojije i nas i sebeizveoiz DZenneta." Kadarnu jc Allah pokazao je. Adema.Musa rru je rekao: 'Jesili tr Adernl" "Jesaln odgovorio Musajc !", "Jcsi li ti onaj r koga upitao: .jc Allah € udahnuoSvctog duha, naredio rnclckilrra da rnu uöinc scdidr.ri poduöio ga imenina svih stvad?" "Jesam", odgovorio "Sta tc je ondanaveloda izvede!iz Diennetai nas,a i sebe?", ic. upitao Adeolje na to upilao:"Ko si ti?" "Ja sarnMusa",rekaoJe."Jesili ti ie. onaj Musa, ito je posLan sinovimaIsrailovinr'l Jcsi li ti onaj sa kim je Allah govo o iza zastora, bez ijedlog posrcdoika Njegovih stvorenjal""Jesam", od je. odgovofio Na to je Adem rckaot"Zar nti pligovaraiza nestoStoje Allah "Takoje Adem nadgovorio veabio odredioclzr Lnde?"Poslanik_ic zatinrdodaot Musaa.TaL(o Aderrr[adgovorio Musaa. _ Je
ibn Äsakir u svon lalilül 2/1,16/ Tchzib. I E b u D a w u dL rs v o m S , , . , r 2 / 5 2 8 / H l l e b .

3,1

Aden dlcjhisctan

sa, em io, i?"
od

bn bn od
IO:

)je )m
lm

U ret

bn
zl

ife Elbn
Lra

vzi
ao lio
0 !

iti lah n", lah no

Ovaj hadis navodi i Ebu Dawüd od Ahmcda ibn Saliha el-Misrija, a on od Ibn Wehba. Ebu Ja'la kaZeda je ovaj hadis öuo od Muhalllnredaibn el-Musenne,on od 'Imrana, or1od er-Rudejnija,on el-Mesn'te'i.ja, od on Abdulmelikaibn es-Sabah od Ebu Mudzliza, on od Jahjaaibtr Ja']nera,on od Ibn Omera, a on od Omera. "Gotovo sam siguran da on prenosi od Poslanika* da Ebu Muhammedkaze: "Adem i Musa su sc sreli, pa je Musa rekao Adcr,ru: "Ti si otac je rekao: i öovjeöanstva, Allah te ie nastaniou DZerlnetu melekima naredio da ti sedZdu "O Musa, zar ne shvadas je to lncni bilo da uöine."Aderr jc na to rekao: je na l(ra.jurekao: "Tako je Adem nadgovorioMusaa. propisano?" Poslanik Takoje Adem nadgovorioMusaa." ALlah najbolje zna. prenosilacaje dobar. I ovajlanac Ranije smo naveli verzije ovog l'iadisakoje idu preko Fadla ibrl Musaa, A'meia, Ebu Saljha, Ebu Se'ida, te prcko lmami Allnrcda, Affana, Hamtrada "Mislim da ibn Seleme, Humejda,Hasana,i od nekog öovjeka.Hammad kaze: je to bio Dzundub ibn Abdullah el-Bedzli", do Poslanika*: "Adema jc sreo h r s M u s d . . " d a l J c c n a r o d li o r n p l e t r n a d r . . Sto se tiöe ovog hadisa,ljudi su ga razliöito shvatili: Tako ga neke kaderle odbacuju zato Stose u nje1nu kivica bacalla sudbj]lu. Medutirn,neke d;ebrije ga uzimaju kao dokaz, jer im oöito ide u prilog, postou njemu stojir "Tako Adern nadgovori Musaa", a on ga je nadgovorio pravdajuöi sudbinorn. tome öemo,kasnije,opiin]ije govoriti. O se Drugi kaZuda gaje nadgovolio zato sto muje Musa prebaciogrijeh za koji seveöbio pokajao,a onaj ko se pokajc za uainjeni grijeh, Eöuna se kao da ga nije ni uöinio. Neki kaZudaje Adem nadgovorioMusaa,zato stoje starüi od njega.Drugi kazudaje to zato Stomuje on otac (predak)-Ima i onilr koji kazu daje to zbog togaStosu oni imali razliöite vjcrozakone I konaöno,neki smatraju da se to desilozato Sto su njih dvojica u svijetu Berzehailto su im prestalesve obaveze. Nepobitnoje, dakle, da .je ovaj hadis plencsen u razliöitiD vcrzijarna. Ponekad navodisan'io znaöenju. toü sluöajunjegova vjerodostojDostje po se U sp0ma. predaja,I(oje navode Bubarija, Muslin i ostali, je da lru je Sustina prigovoreno je i sebei svoie potomstvoizveo iz Dzenneta.Na 10ie Adem Sto odgovorio:"Nisam vas ja istjerao, nego Onaj ko je odredio da izadcte iz Dzemeta,tako Stosam okusio ploda drveta.Onaj kojije to odredio i propisao p je negosto sam i stvoren,^ to je Allah ,J9,a ti nTi prigovarai za neötos öim ja nemamnista vise od toga nego da i je drvo s kojeg sam ok sio bilo zabranjeno. Stoje izvodenjeiz Dienneta povezanosa tiDr, nisam ja kriv. Ja To ijedino On ni sebe vas nisamizveo iz Dzenneta, ni negoAllahovoodredenje znakakvaje mudrostu torne."Zato je Adeü nadgovorioMusaa.
1)

Ko odbacujcovaj hadis, nastranje, jer ga.jc od Ebu Hurejre prenio ogromanbroj prenosilaca (ntutewatir), da ne govorimo o Ebu Huiejri i a njego\oi f\rive,hr.rr. dobrorrr parnicnju preciznostr. i I potedtoga,ovaj hadisprcnose idrugi ashabi öemusrnoveö govorili. o ga turnadinastranokao Stosmo gore vidjeli, taj lie r.azunrije rijcöi ni Ko ni znaöenje. tolne nemaniko pristrasnijiod dzebrija. U NJihove tvrdnjcsu sporne viSerazloga: iz Prvo: Musa +!1 nije mogaoprigovarati djelaza koja se njegovpoöinilac za vcö bio pokajao. Drugo: San Musa jc ubio ncduZna öovjeka.pa so zbog toga pokajaoi zaüolio Allaha E; "Cospodaru tn(i, .ia sa sän sebi :lo nanio,ptt xti optasli." I On niu apl-osfi. (Ei-Kasas, lu.l TreöetKada bi odgovorna ukor zbog grijehabio da je to suclbina koja je öovjeku propisana prije nego je stvoren, onda bi se, s\raki onaj kome üuäe prigovoreno za grijeh, pozvao Da odredenjekoje je prethodilo, pa bj kisas I hudud(ierijatske kazne) bile izliSne. kadabl se sudbina I uzclaza kfivca.o da br se svakotirnepravdao grijehe za koje uöini,od sitnihdo vclikih. Stobi onda rezultiralo uZasnitr posljedicarla. Zato je jedan uöenjakrckao da_je Adenrov oclgovorbio pravdanjesudbinorn nevolje(silaskaiz DZcnneta), re grijehako.jcg poöilio. UzviSe i Allah je a najbolje zrra.

Hadisi koji govor€o stvaraniu Adema g1
Inarni Ahmed navodidajc öuo od Jahjaa iMuhantmedaibn D2a.fern, oni . od Awfa. on od Kasarne Zuhejra, on od Ebu Musaa, je Boziji poslanik ibn a da "Allah :i: rekao: ,€.je stvorioAclema pregrsti od zernljekoju jc uzeo od svih t..li su Ademovi porornci, kao izemlja: ima ih bijeiih, crvenih, l9r".1i9.Zato cmlh i bojaizrredutih."L On ovaj hadisprenosjiod Huzae, od Awfa, on od l(asameibn Zuhejra on a on od ES'ari.je, jc Boiiji Poslanik rekao:,.Allah:B je stvorioAdemaoc j! da pregrSti zernliekoju je uzeo od svih vrstazemljc.Zato su Ädelnovi potontci kao izemlja: irna ih bijelih, crvenih,crnih iboja izrrcdu tih. hna ih'veselih_ hrinih naravi i izrnedutoga. Itra ih dobrih i zlih i izrncdutoga.', Ovakavhadisprcnose Ebu Darvud i iTinnizija. lbn Hibbanu svom.snriia navodiod Awfa ibn Ebi DZemile A,r.abija, od Kasama ZuhejraMaziniia on ibn Basarija, on od Ebu MusaaAbdullahaibn Kajsa Ei,arije, cia jc poslanik,g a rekao, navoditcksthadisa. i "Ova.j TimrizijakaZe: je hadis hasen-sahih." Sudejjnavodiod Ebu Malika i Ebu Saliha, oni od lbn Abbasa.a u drueoi verzr.Jr Murrea.on od lbn Mes'uda,a on od nekih clrugova od posianikovilid da su rekli: "Uzviieni Ailah.jeposlao DZibrilana Zem1u,-<ia donese nje Mu sa
E l - B c i h e k ! s v o mS r , . r , ' 9 / 3 / t t a j d u r a b a d r u g i . i i

36

Aderfi aleihiselant

"Utjcöem se Allahu od tebe i toga da lne okmjii i pa ilovaöe, je Zemlja rekla: "Gospodaru uto1. On se tada watio neobavljenog posla i rekao: unakaziS." Tebe utoöiste,pa nisaln nista üzeo. Zemljaje zattaL:Llakod utoöiste, Allahje ondaposlaoMikaila,paje onaponovood Allahazatrazila te se i on vratio neobavljenogposla, rekavsi kad se vratio isto Sto i Dzibril Ondaje Allab .JBposlao Meleka smrti, pa je Zemlja ponovo zatraiila utoöi3te, "Ja trazim utoöiite kod Allaha da se ne vratim neizvröenog alijoj je on rekao: On naredenja-" je zgrabio sa povriine, sa raznih mjesta,bijele, cNere i crne I boJa. ih. Zatosu liudi rlzliÖirih rzmijesao On je zemlju uzeo i nakvasioje, pa je postalaljeptiva ilovaöa; tj prijanjali i, su joj aijelovi jedan na drugi. Zatim je Uzviseni rekao melekima: ,Srvo,"il öoujeka iloraöe, pa kad mu oblik dam i udahnemcluiu, uöinite ntt sediclu! od

(säd. 71.-72.)

Allah Ja je Adema stvorio Svojoln rukorn, da se Iblis ne bi 1lad njrm uzoholio. Sfvorio ga je kao öovjel(a. Ol1 je bio tijelo od ilovaöe öetrdeset godinu da.je duga kao sedüica Meleki su jednom prilikom godina,raöunajuöi naisli na njega i uplaöili se od onoga ito su vidjeli. A Iblis se bio najviSe uplaSio. Kad je kasni.jepored njega nailazio udario bi ga, pa je tijelo zveöalo, kao Sto odzvanja gmöarija od suhe ilovaöe U tom su znaöenju rijeöi Uzviienog: ...ocl sasuiene ilovaöe, kao ilo je gmöariia (Er-Rahman, 14) "Zaito si stvorell?" Onda bi uSaou tijelo kroz usta, i Zatim bi Iblis rekaor "Nemo.jte se ovoga bojati VaS izasavsina zadnjicu, rekao bi melekima: je Gospodar postojan, a ovo je Suplje. Da imam vlast nad ovim, ja bih 8a razbio." htio da u njega udabnedu!u, rekaoJe Kadaje dolao öasu kome je Allah .Je, "Kada ri njega udahnemdusu, uöinite mu sedzdu" Kada je u njega melekima: "Reci: el'hamdu duiu i duia doila u glavu, kihnuo je i meleki su rekli: udahnuo "Smilovao h se tvoj lilldril" Kadaje rekaoel-hamdulillahi, Allah mu je rekao: plodove, a kada Kada mu je duSauila Ll oöi, ugledaoje dZennetske Gospodar!" je muje uslau stonak,pozelio dajedei skoöioprije negoito muje duh uiao u plodovtma. premadzennetskim noge,ZureÖi Na to se ukazuje u rijeöima Uzvisenog: Coujekje snorett od iutbe (81Enbijä', 37.) Svi meleki su uiinili sedidu, osim lblisa, on je odbio da uöini dogadaj.'Za nekeoavedene (El-HidLr,3O.-31.) Dalje senavodikompletan sedidu. stvaripostoji potvrdau hadisima,iako je ve6inatoga preuzetaiz israilijiata. on Tako lmaDli Ahmed navodi da je öuo od Abdussameda, od Hammada. je Poslanik g rekao: "Kada je Allah stvorio on od Sabita,a on od Enesa,da Adema,ostavioga je koliko je htio, pa je Iblis poöeooko njega obilaziti. Kada je vidio da je iupalj, shvatio je da je to stvorenje,pa se vise nije od njega bojao."r
I IbnAsakir svomfari, 2/341.142lTehzibi Et-Taberiu svomlarilu l/94/Mearif u : Ahmed svomMusred, I /152,229 Muslim LrsvomSalil! 45/3I /26I L u .240,251lqa\eb;

31

A.le t aleihi t.larl

Ibn Hibbanu svon].t rrlr, navodida je öuo od I]asanaibn SuflaDa. od on l l r d ' c r r l ' r rl l a l i d r .o n o d H r t r r r r r d c b ns c l c r r r c ,r o d S a b i t ar, o r ro d F n e s " r c ibn Malika,da je Boziji Poslanik fcliao:"Kadaje u Ademaudahüuta i! dusai kad rruye doila do glave,kihnuoje irekao: "Nekaje hvalaAllahu,Gospodaru ' r i h , r j e r o r a .l n a : t a j eU , / \ r , c n t k a o :A l J , r l ' - r . r n i l o \ a o : " r re l( Hafiz Ebu Bekr el,Bezza. navodi da je öuo od Jahjaaibn Muhanmeda ibn es-Sekena, od Ijibbana ibn Hilala, on od Mubarekaibn Fudale.ol od on Ubejdullaha, od Habiba, od Hafsaibn Asima ibn Ubejdullaha Omera orl on ibn ibn el flattaba,a on od Ebu Hurejre,da je BoZiji poslanik* rekao:..Kadaie \ l l . r l r . t v o r r o d e r n a A d e r ) l j e . i . l ' u oi r e l , d o : l l v . r l aA l l d h u . a A l l . r h . n u c A . l i "St11ilovao uzvratio: ti se tvoj Gospodar, Aderle!"1 je Ovaj lanacprenostlaca dobar,ali ga oDi ipak ne navodc. Orner lbn Abdulaziz kaze: "Kada je meleldrnanaredenoda uöine sedZdu. Isralll je to pr-vi uradio, pa mü je Allalr dao da tl.iu Kur'an bude zapisan na öelu."Ovo prenosi Asaldr. Ibn Hafiz Ebu Ja'la navodi da mu je priöaoUkbe ibn Mukrim, a njernu Amr ibn Muharuned,a oü je öuo od Ismailaibn Rafi'a cl-Mai<berija, on od Ebu Hurejre a "Allah daje BoZiji Poslanik rekao: 1g J*,je Ademastvoriood zcmlje.prvo ei ie L i i r l i or l o r i r a o r r . n r d r g a o . r r r j 6 d o r < c i l o r a c a . r J u . l a i a l n o r u , r l r . : L i l l a . r e i Z o. g n i ( . , 1 . ( ( . v , ra o r d a g r o , t a r o d o k r r i i cr l o | a c a o . , r h p o p , I g r n c d t i j eb l l s r p l. "Ti je prolazioporcdtljega i govor-io: si sigxmo r.adineöegvaZnog itvoren." Zatrlnle Allah .li, u njegaudalnuoduiu. prvo u ito je duia uslabilc su oöi i vid Tada je Adcnl l(ihruo, pa lnu je Allah ul(azaoSvoju lnilost i lekao: ,,slnilovao ti se tvoj Gospodar!" ZatiDr je Allah lekaot.'AdeDe,idi do one skupine rru pa rm se obtati i zapamtiita 6c ti reai." Kad irn je priiao. nazvaoim je sölam,aoni su odgovodli: "l[/e oleike-sselanu te rahnenrllahi ve ber.ekanhuhtekaie i .. r . r c o cA l l . rc \ n l r . r n t l o si l o g r e < . . r .\ l l a l .; . r n r r c . a d a e l , a o : A d c r n e . o l e l r i ov tvoj pozdrav. pozdravtvojih potorraka."..AStasü to rroji potonlci,Gospodaru?", i upilao je Adern, pa rnu je Allah rekao:..Izabcri jednu moju rirku,-Ademe.,, "Odrbi|errr des L. fl obje ruk( trojd Lo-poda-.r nesle . rc,<ao Tada rc .u te. A l l a L n r o l i o S r o j r . r l , u .p r s L 5 c l t n i o Jp o j a r r l r 6 q 6 1 nn .,l e r n o v i.., t c k r r n a r p a o , l l . i i hr , r a , u s r j a l a d n r r i 1 . d e t n uc p o , e b o z a p a l o a o k o s v i e l l o e d n o p j o A t / t . ' o \ l ( k r p r : c l r l i i l a . C o i f ' o d . jrr. \ o J e o \ n . " . . T uj c r v o i p o r o r r , i < ä " , . 0 1 O u . l . o v o r r u t c L , o s f \ o d t f L o l i l , o . n t Lo d r c d r o l / \ t ? , r r p r r a1 c . . S e z d c s e r . t o . d ,.dodaj godina".odgovorio Allah. "Gospodani', je reaeon, mu oj mog Zivota, pa nekanapurli godina." sto Allah je takoi odredio zatouzeosvjedoki. i Kada_jc Ademu istekao Zivot,Allah lnuje poslaoMelcka srnrti.Damu je Adem , ' i r ( k i u ' Z r r I r i I i c o . r i i l o t o s ö e l r d c s ( l g o d l r a 7 t. \. o/.rt r i l r . 1pro k l o r r i o . v o r r r p o r o r n k D d w L r L j r lo d g u r o r r o j en e l e k A d e r l J cr o p o r c k . r o .i z a t op o r i . er u . I . p ' njcgovo potorrlstvo. Zaboraviojc, pa zaboravljai ujegovo potoÄstvo.",

, i,::;:lil iil;,.t?*, ;,5;:iiji;lf.o'li.t'r 38

/.,b,a preko Abbdsa rbn r/r/e/r.ahrir *Ds?.tIet-.thtteka Ft-kub,? r/r/e/rahrir; Asakir svoDr rbD u rdrüI

Adent dleihiseldkl

i Ovai hadis Drenose Hafiz Ebu Bek cl-B e7'z^t,lrn\izija i Nesaijau djelu Dan i not (el-Jewm weJJejle) pleko Safvana ibn lsaa, on od l-larisa ibn ibn Abdunahmana Ebu Zijaba, on od Se'ida el-Makberije' or1od Ebu Hurejre' ' r a ' e n - g a r r sra o v i l n l a n c e l l l l ' l c a o n o d P o s l r n t k a . l i r r n i z i l a l l r ld l e n c j e n L r prenosllaca. Nesaijakaze da je on munker (odbaden) Ovai hadis prerosi i Muhammed ibü a od ibn'Ad2ian svogoca,on od Ebn Sc'idael-Makberije on od Abdullaha Selama. Tinnizi.janavodi da gaje öuo od Abda ibn Humejda. on od Ebu Ne'ima, on od Hisamiibn Sa'da, on od Zejda ibn Eslema,on od Ebu Saliha. a on od Ebu "Kada jir Allah stvorio Adema, potrao Hurejre,da je Boziji Poslanik* rekaol gaj; po ldima, pä mu jc iz kiÖme izailo svo potornstvokoie 6e Allah kao potomki, stvarati do Sudnjegdana Allah je dao da je svaki od njih Ädemove imaonur (svjetlo)pred oöima. "Gospodaru, su ovi?" ko Zatin ih je On pokazaoAdemu, pa je Adcrn upitao: "Ovo su tuoli potomci", odgovorio je Allah. Tada je ugledaojednog öovjeka "Gospodaru, a ko je ovo?" öije mu se ivjätlo posebnolopalo, pa je upitao: "Ovo je öovjek koji 6e biti rneduposljednjim generacrjama Allah mu je rekao: "a po potornsNa, imenuDa\vud Co\podIu . irpllaoie {denr ponovo Noga l o l i k o s r n r u o d r e d i od a Z r r r l S e z d e ' c t o C l n r ' . o d p o v o r i oi e A l l r l r ' ! "Gospodani',rekaoje Adem, "podaj mu od nrogaZivotajo! öetrdeset godina." "A zar mi rijc je Ka<1a Adernu istekaoZivot i dosaoMelek srrrfii, upitaoje: "Zar to nisi poklonio svonr jo! öetrdeset godjna?",a melek je rekao: ostalo potomku,Dawudu?" On je to porekao, pa zato poriöe i Djegovo potoüstvo je' je, zaboravljai njegovo potomstvo PogrijeSio pa gdjeSii 2aboravio pa zato, polomstvo. nJegovo (dobar-vjcrodostojan) Tirmizija ovom hadisu daje ocjenu kao hasen-sahih prenosi ipreko Ebu llurejle, od BoZijegPoslanika ü viie predaja Ovajhadis se 4. Hakim ga citira u slorn MustedrekuprekoEbu Ne'irna el-Fadlaibn Dekina i dajemu ocjenu kao sahih po uvjetima Muslina, ali ga ne navode ni MusliDl ni.Buharija. Ibn Ebi Hatirn ovaj hadis prenosi od Abdunahmanaibn Zejda ibn Eslema, on od svogaoca, on od Ataa ibD Jcsara,on od Ebu Hurejre, a on od BoZUeg "Zatin ih je pokazao Ademu i rekao: Poslanika s tim Sto ü njemu stoii: *, "Ademe, su tvoji potolnci." to Vidjevii da medu njilna ima sakatih, grbavib, slijepih isa drugml "Gospodaru, zaöto si ovo uradio sa mojim Adem je upitao: nedostacima, "Da je odgovorio r na potomcima?" bi bio zähvalan Mojirn blagodatima", sa On, zatim, citira sLuöaj Dawudorn,Stoöc biti ruvedcno u predaji od Ibn Abbasa.
lTirmizija svont/r,e'" 48/8/30?6; Asaknu srom rarrr 2/14tr,347/ Tehzib Ibn u rlbn EbiHatimu äenll l,a./d 2/88/Es-Selelte.

39

Aden

alaihise!d,t

ImarriAhrncdu svorr ,4,hr.vrerla navodidtJe öuo od Hejsalna Harid2ea. ibl] on ocl Ebu er-Rebia', od Junusa McJsere, ocl Ebu lclrisa, od Ebu on ibn on oD ed Dcrdaa.a on od Poslanikn da je rekao:..Kada Allah stvorioAdena, je ir dodirnuontü je dcsnu plcöku.i izveo njegovepotoü*e, bijele poput bisera. Zatnnrru je dodilnuolijcvu plcökui rzvconjegove potolnke cme, päputuglja. ,,Oviic u Ondaje r-ekao j onirra nladesnoj straui: DZennor to ic eotouo.'. Ziti,r, "Ovi jc tekaoontrua lijevoj sh.ani: na aeu vafrui to je gotovo.',r Ibn Ebi ed-Dunjanavodii-1a.jc od Halcfa ibn Hiianra.on ocl Hakeura duo ibn Sinana. od IIuSiba. on od l{asana, je rckao:..Kada Allah stvorro oü a da jc Adcl]]]a,..iz iljcgovc desnestfaneje izvco stanovl.like DZenncta, iz lijer,c a stanovnrke DZehennerna. Zatin su razasuti Zctnlji. Neki oLl njih su bih po sllepi, neki gluhi, a ucki sa nekint druglLrneoostactma. le Adeln uDjtaol pa "Gospodaru, zar ni,si ruoje potolrkejednakilr stvorio?,', mu je odgovoricr: pa ' \J, r c .I r n . . . n d r M r ( c l J l r \ . r l . i u l , r . Sliian citatnavodiiAbdun-ezzak Malrera. on od Kauclea, on od el Hasana od a Ovaj badis preDosii Ebu llatirr. IbD lljbban u svorr Saltlar, navoclida re öuo od Muhamrnedaibn Ishakaibn Huzejme. on od Mlrhanmeda ibn BeSara, on od Satwana Isaa, od Harisaibn Abdurrahmana Ebi Zltbaba, od ibn on ibn on Se'idael Maliber.ija. od llbu IIurejrc,a on BoZijeg poslanika da ic rekao: on ,5 "l(ada .je Allah stvorio Adena i u njcga udahnLro duiu, Adem je iihnuo I c l . - u : I T r : . 1Ari l . l r . r . N . r t ^ . . j c A l l J l r z v r i ro . S . r i l o \ d ;r i . c r \ ! i L l J . n ^ d : ' fA , i c I r e l i J u c r r r l ( J q k 1 . f ri r t r r z . r ,r . e l u r . . . . i Na to.je ^dclll doiao i nazvaotnt. ',Ds.relantLt a/ejlarr,,. odgovorilisu ''tre ultjlie .t-.^elantu tuhtnetullahi. (nekaje i na tebc Boiiji spai i milost). we I{ada se Adem vratio. Gospodafntu je rekao: ,,Ovo je tvoj pozdrav i pozdravtvojih potoltlalia.' Zahü rru je Allah, dteöi zatvofene Sake, rckao: ,,Odaber.i l(oju hoiei... "Odabilcnt dcstlu. ru.rL.srogäCospodara, objc Iukc ,r,og" Gorpodra au a 0 c \ n ( | b t r € u \ t o \ t J c r \ 1 L h r r . i . t r d l L , r \ o r i ok a d : n j i r n . b i i a h u . . r \ d e L nI l l t c g Li' f o o r ( i . " C o . p o d t r u l.i o s r ro \ i l . d l . i . L t p i t d o j e d e t n . . f o A . su |vojl potonrci". jc odgovorio Allah. S v : r l ' nu . o , r rr n c d Lo i r l r ai c p r . r l o L n l i k oi c T i v i c l i .\ 4 e d r r r r njimcie biu , t c 0 J . o \ r e \ . , \ t c , t a l t . , r i l i I n e d L L r t c v i j e r l r i ik|o . n c b t l o p i o o r . a n o | | l t le d. . 7 i ' i ' i r n n c e r f o c s e r r r i r r ..rr.. n . p o d r r rk o 1 . ä . o : . r p , , " o ' ; . n j " , n l : O r o go i. rvnj lü orn!r( Ui'{ud odgL'\nfiojc Alhh r u 1r propisro ,.e..cle"ct :odrrra - l \ o ' 1 - - ( r o c n . d t t r t .r t u d r . , / .L t 7 i r o r ' ' .7 3 ' n O 1 'iO A J e r n . . . l o l i k o J e rnu ir e l r r u l ) . ' .o . o . l : ' u v o r i o r A d c n t i c C o d : o : . J , r l u o d s c o ed r t " , ; _ ( " ; " " ; l t -t e e S o c | L J . v o l e h c . \ o i e e . r i. - c l . : r o 1q l l x l t , . . ,ir d r .u l a z r D z e n n e r . . a u Aderr je boraviou Dicnnctukoliko jc Allah htio, a oncla bio jz,lcden. je r o \ 1 1 lr', e ^ A r r crr<b ro n o. r u c g u on e l < r d i r L I L , l , r . V " f . i . , " " i , n a . 1 Zi " , r c ", " c ( i t n - - 1 , . . /t o . . J e fI n i i c p - n p . s a rd r / t \ i t n l t r l , J d l . o L l i r r . . . . t c , r el , . r Je o g l i ;l\lÜ;h|l|s\--",j*.rr leb,tbnAsdkrr svon7i? u ihü 7134./ .rehzib. ,J1Bt

4u

Aden E, rll t. l.
I

dlajhisehun

o e u
,:

,l

i i

ti od togasvom potomku Dawudu dao lezdcsetgodina", odgovorioje AdeüJe to porekao. pa poriöe I njegovo potornstvo Zaboravio je, pa zaboravlja i njegovo potomstvo. Od tada je naLedenoda se zapisuje i da se uzlDlaju svjedoci-"' a Buharüanavodi da je öuo od Abdullaha ibn Muharr,nleda, on od Abdunezaka, od Ma'nlera, on od Hemnama ibn Munebbiha, a on od Ebu on "Allah.je stvorioAdema visokog iezdeset Hurejre, je Poslanik* rekao: da "Idi inazovi selan onoj grupi nrclekai slusaj Stace tl ariinairekao mu: " jer odgovoriti. öe to biti tvoj pozdrav,i pozdrav tvojih potoüaka Kada im je "We aleike-sselantt p Saoinazvao: "Es selanu aleikLun!", oni su uzvratili: weruhmetullah!" L l S \ l k o j ru d L L D T e r n c b r ri e u l r k u A d e r n a . j u d is u o d t a d l 5 \ c d o d a n l ' po rasfusve manjl I manjl."lsti'zan" od Jal,jaa Ovakoga Buharijanavodiu poglavljlrpod naslovoü a ibn DZa'l'era, Muslim od Muhammedaibn Raifa. Njih dvojica ga prcnoseod Abdurrezaka. on ibn Seleme, ImamiAhrnednavodida je öuo od Ruha,oi od Hammada ibn el-Musejjeba,a on od Ebu Flurejre,da je od Alijja ibn Zejda, oD od Se'ida "Adem je bio Sezdeset arsina visok, a sedam ar-srna Boziji Poslanik"4 rekao: iirok."r Ovaj hadisnavodi saüo Ahrned. navodi da ie öuo od Aff'ana, on od Hannnada lbn Imami Ahrned, takoaler, Seleme, od Altja ibrl Zejda, on od Jusufaibn Mehnna, a on od lbn Abbasa, on "Adem "Kadaje objavl.jcn o dugu,Boziji Poslanik ajet *je rekao: daje rekao: je bio prvi koji je porekao,Adem je bio prvi koji je porekao." Kadaje Allah stvorio Adema, potrao ga je po ledima i iz njega izveo sve potonikekoji ae biti stvoleni do Sudnjeg dana, a onda mu ih je pokazao lica, pa je upitao: blagoslovl.jena Adetr je ugledao.jednogöov.jeka Pogledavii, "Gospodaru, je ovo?" "Ovo je tvoj potonlak, Dawud", odgovorio je "A ko "Sezdesetgodina", odgovorio upitaoje Adern. koliko 6e zivjeti, Gospodaru?", "produzi mu Zivot." "Hoöu, ako 6ü mu dati od je. "Gospodani',rekaoje Adem, je tvogaZivota",odgovorioje. Ademr.r bilo propisanolriljadu godina Zivota,pa üu je dao od sebe öctrdesetgodina. Aliah je to zapisao i uzeo lneleke za svJedoke. Kadaje istekaoAdernov iivot, doili su rreLeki da n'tu uzuru duiu, pa je Adem rekao: "Ostalo mi je jo! öetrdesetgodina Zivota." Na to mu je bilo "Ali tl si to poklonio svom potomku Dawudu." "Ne, nisarn to uöinio", reöeno: je odgovorio Adem. Na to mu je Allah pokazaoono ötoje zapisaüo,a m(-lekisu posvjedoöili protiv Adema."r
jAhmed r svorn ls,e.tu l/2i2.299,171/lialeb M l Buharijd svonl]1 l u Salii/rx 791116221/Fethubari;Muslim u svotr Sdntliu 5l/ 1l/28'l i drugi 'Hadis da'ii biljezi Ahmed u svon rul,srdd! 2/535/Haleb. sa a Hadisdr'if. biljeri ga Ahmed u svom Mrfie.1& |12s2,299,31l' u'tatebi dtrtgt.

4l

Atlc,lt uleihi.tclaol

Ahmed takoalernavodi da je öuo od Esvedaibn Amira, a on od Hanlmada ibn Sclenre,on od Alijja ibn Zejda, on od Jusufa ibn Mehr-ana, on od Ibn a "Prvi ko je porekao je Adem", je Abbasa, je Boiüi Poslanik rekao: da bio to + "Kada gaje Allah stvoio, potraogaje po ledirDa, rckaotriputa. izveonjegove jedDogöovjekablistavoglica i potomke1 pokazaonru ih. Adenrie ugledao rekao:"CospodaN,produZirnu Zivot." "lJoöu, ako öcStru ti dati od svogi. Zivota". odgororioje Allah. Adem rru je dao öctrdcset godjoaod svogaZivota. Allah je to zapisao ipozvao neleke da budusvjedoci. I(ada nu je Allah htio prinriti dusu, Adem je rekao: "Ostalo mi je jos godina Zivota", ali n1u je bilo reöeno:"To si ti poklonio svotn öetrdeset potornle Darvudu." Mealutim,on je to porekao,pa je Aliah pokazaoono ito je zapisano dorlio dokaz protiv njeqa.Ipak, Allah je dao Dawudu sto godina i Zivota, Adcnruhiliadu."r a Ovaj navod citira samo Ahmed. Ahjj ibn Zejd nije povjcrljiv i kadaje on u pitanjulfebabiti oprezan. Tabemnijanavodi od Alijja ibn Abdulaziza,on od FladZdZadZa Minhala ibn on od llanmada ibn Seleüre. od Alijja ibn Zejda, on od lusufa ibn Mehrana on on od Ibn Abbasai joS nckih, da je Hasanrckao:"Kada je objavljenaict o dugu,MuharrLled';5Jc r ckao:"Prvi ko je zanrjckao je Adem" i ponovioto bio tri puta."On zaliln cltirahadlsdo kraia. lrlrarlriMalik ibn Enesu syorr MLt|eteu navodiod Zejda ibn Ebu Enisea je öLro Abdulhar,Tida Abdurrahmana Zejda ibn el Hattaba, orlt da ocl ibn ibn a od Muslina ibn Jesafa cl-Dzehüija je Omcr ibn el-Hattab da upitan o ajetu:1 kad ic Gospodar troj iz kiöni AtleDrctih sinavd izveo potantsho njiho\1a i zotntiio oi njih dl posvjeLloieprotiv sebe; "ZLtr Ja nisant Gctspotlarvai?" Oni .ru odgoraili: ".Iesi,nti:t,jektiimo. " (Ll-A'räf, 172.),rckao:"Öuo saur BoZiJcg Poslanika da Jc upilaDo ovom ajdu, pa je rekao:"Kada je Allah + stvoljo Adelna potrao tru je leclaSvojon desnicorn, njcga izveo njegovo iz potomstvo iaekao: "Ove san] stvorio za Dzennct i oni 6e öiriti djela dzennetlija." Tada ie ponovo potraoAderDapo iedima, opet iz njega izveo potomstvoirekaot "Ove saü stvorio za Dzeheünemioni öe öiliti djela dZehenncmlija." Na to je jedaDöovjekrekao:"Boziji Poslaniöe, öemuonda r.ad?", mu je pa "Kada Poslanik odgovorio: Allah nekoga 4 stvoriza Dzennct, uputi ga da öini djcla dZennetlija. tal(oda umre I(aod:ennetlrja, kadaAllah nckogastvoriza a D T e l r c rcI n r n . . r p r r ^ . r d r : l i d c l " d , , e l r el e r n'll . r . r r k o d a r r ' n . e L i . o I _ ozenennelnllla. Oval<o hadisprenose: Imaüri Ahmcd, Ebu Dawud,Tinnizija, Nesaija, Ibn DZcrir', Ebi IIatim i Ebu IIatitn. Ibn Llibbanga u svom S4/ri,rru nekoliko lbn verzijanavodiod IrnantiMalika.
r l - l b uD a w u d2 / 5 2 9 / H i l e b ; T i n n i z ü ! u s v o n S 0 e , r i 4 8 / 8 , , 3 0 7i5d r u g i

42

Adem alelh "clant

n1e tbn kaTeda je hasenalt ga Mr-tslirn Jesar TinnizIa/a o\ai hadrs Halim I k O e r o n u o u ' i o a ' " " r i .T a k o a T u f b u H a t r r ir t b u Z u r ' a s l i r ns l oE b u ' i N l u d o d ä i e z m e d n l r l r j e e - i mo nR c b ia on ibn od na\ocll Muharnlneda Mu"afle' od Bekiije' EbuDawud O!aihadis on lbr fbu Fnrsca od Abdulhamrda on ""; ö;;; ,bn Dt",'u,nu, od Zejda a on ibn Zejdaibn el-Flättaba, od Muslimaibn-Jesara' ovaj iün,ttäuttuft-unu "Bio samkod Omeraibn el Hattaba kadaje ifrn oJ-N"lilnu n"ui'u, daje rekao: i za upitan ovajajet..." zatiü navodihadis "Omer ibn DZa'sem Ebu Ferweibn Jezidibn Sinan HafizDarelotnikaZe: rijeöt su i e,-n"ttu*i.. slazesa Zejdomibn Ebu Eniseom vjerovatno njihove " se od vjerodostojnije Malikovih,nekan.ru Allah smiluje izveoAdemovo svi Sveu svemu, ovi hadisiulGzujuna to da je UzviSeni ih kitlne.podljelio na dcsneI lijevc a Tatllnrekao: 17 ' loromswo Adelnove lovi ceu Dzennergotouo, o, , i. l'lD/ehennem o: i goto\ u i priznajuöi Sto se tiöe pozivanjaljudi da sami protiv sebe posvjedoöe govon' pa le otuca hadisima.ne jedinswo BoZije,o tome se u vjerodostojnim 172. tr-rmaöenja ajetaiz sureEl A'räf saovim spomo'o 'emu smo iovezivanje ferlll/ u govorili naSern opsimiJ( pa predaje senede' i navelisvehadise, smo o ovomedetaljno U njemu najbolje ko Zelida se s tiln bolje upoznaneka tamo pogledalAllah, opet'
zndl. Imami Ahrred navodi jo! jedan hadis koji je öuo od Husejna ibn od on Muharnmeda, od Dzerira, tj. lbi Hazima' otr od Kulsuma ibn Dzebra' on "Allah le Se'idaibn DZtibejra,a on od Ibn Abbasa' da je Poslanik * rekaoi Areiata kiöllle na Dan iz obeöanje Ademove,r;11 uzeo postavioih ispredSebci upltao: Onje tadaiz nje izveonjegovepotomke, ru Ov,o oJgovori.lt Jc.i n'i rri,doiino Zo, Jä n,ro,, ,oi 6e"poa"r: zarcda ne btsteno Sudnjet danu reAli \'[i o ovomcnismo znolt ntsta ttt 'Naii preci sttptije nasdruge Allahu rar'üim s atrali' a m) da t1ebisterekli. " posliie iiih Zar öei naskazniti za o o |to su lailjivci öinili? snopokoLjenia (El-A'üf, 172.-173.) koji zadovoljavauvjete Ovoje hadissa dobrim i jakim lallcem prenosilaca, Musli[ra. Prenosi ga Nesaija i lbn DZerir' El-Hakim ga biljeZi u svom od Mustedreku Hus;jna ibn Muhammedael-Merwezija Hakim kaZe da mu.1e sahih, ali ga buharija i Muslin ne navode Razlika postoji samo oko sened jer ibn Kulsurna DZe-bra, sö od njega prenosi i kao Poslanikovei kao njegove rijeöi. Takoderpostoji ipredaja od Sc'ida ibn DZubejrada su to rijeöi lbn Abbasa Awfi. Valibi. oalhak i Ebu Dzemrc takoalerga prenose kao Ibn Abbasove rijeöi.Ovakvih prcdajaima viSe i one sll potvrdenije.Allah najbolje zna Tako s; i od Abdullaha ibn Omera prenosi i da su to i lbn Abbasove rijeöi, i je Poslanikove Prvaverzija vjerodostojnija. €.

,7dent dl.ihisrl0ü

Veiina onih koji sc opredjeljujuza uriSljcnjcda je obcianje Lrzero od ljucli, mliovocle sc,rijeiirra Trrlarri Ahuledd koji kaZe da jc öuo od lI^did2,r(l2ir- od Su'bca,on od Ebu 'llnraua DZuniia.a on od Enesaibn oll Mulikil, dit je Poslanik jt: rcl(ao:"Dzehclrnenllui r1a Sudljem clanubitr öe jc feöeno:."1)a tvojc svc StoJc na Zcmlji, da li bi to sve claoda sc iskupii od ovoga?' "Bih", odsovont ie. Na to öc lnu Allah odgovoriti:,,Otl tebc saür hazroStaje lakic od toga.Dok sijoi bio u Adenovoj kiömi od tebesalnuzco obedanjc. N,linc6ci likoga ravnin snatrati.Ti si to ipai( porckao,pa Mi da pripisujeidruga.' BuharijaiMuslinr ovaj hadisprenosc Su,bea. od LJ pogledrr rijcöi Uzviicnog: I lod je Gospotlar t|oj i. kiö111i Adent)\,ih itno\'( t:\'eopataili.tt|oujiha\o. (Ll A,fnf. 172.)i onih iz sljcdedih ajcta,Ebu D2a't'crcr-llazr prcnosrod Rebi'a ibn llnesa,on ocl Ebü el-^lriic, a on od Ubcjja ibn Ka'ba da jc fcl(ao:"Toea danasu se svi ljudi koji ie se foditi dL) Srrdnjeg dana pred Njim sliupili; pa ih je stvorio.dao im lik, ocl njih uzeo "Zar ,.Jcsi", obuvezu posvjedoöio: i Ja nisanr vai Gospodar?" oclgovoili su. "Pozivam On im je tadarel(lo: za svjedokc sedam nebesa, scdatrzenralja, r vaieg ocirAdcltla.da na SudDjcrn danune bi rcl(li da za ovo nisteznali.Zriajtc cla ncuraboqa igospodarauirro Menc. NelDojtcMi slratrati nikos ravnr;]. .Slat va1n au poslanilic koji öc vas upozoravati obedanje ugovorkoji steMr na i dalr;slatöu vaLn SvojuknjigLr." 'Sr i c . l c r " " , i r . r l r i c , r i . r rJ o . n 4 o 1 t o c r d . rr r c r t r1 r r g n gl u i p c r l r . . r i L IB . 1r b u . ' : . o . l r u \ . f r l r : L r ( o p u l . ...r l i p . k o r t ^ . r On je podiglo njihovaoca Aderra, pa ih.jc pogledao rncdu njirra vidio i "Gospodaru, bogatc.srroma!üe. lijepe i r.u7nc. kada bi ih uöinio jeclnakirnl'. ,,\roliur znnolioje Ädcnr.a Ällah je odgovorio: da N4isc bucle zahvirlno.,, Mcdu njina je vidio i poslanike kako svijctlepoput svjeriljlii.Oni su dalr poscbnooL)cianje poslanstvu \jerovjesniitvu.O tolne Allah .{s, o i kde: ,4,1r .t,to od yierotjc.vtika.a|lct tliihor tr:cli iod tehe,i otl Nuha iod Ibnthintct t otl \füsut i otl Lwu, sino itlet.jc,tina. lvi stlloul ttjih a:vrst.a|jet u:cli. (.ElAhz^b.1.) Zeli:n: Ti okreni tt,olelica lslantu, kaopravi t,icrnii, tieri, prenta kojol je On Ijude styotio. Ne tj.eha da .re nijenja lllahot,a |iela, Jet.je to l ' d t o t , t t a . f f r - R u r r .J 0 | / . r t n : O t , K t , ,. t t tj c . , 1 t t t ,t t a . l ; n " t u r i t i i t t i , . o!)oDtene. Ncdzl1l,56.) I takoderrijecitnn Mt ,ttro :nult clo s, teörnu (1,11 nji/1 tlele.a|jct.r dt:0ti i. dli sno da i.e |etinon, .loistd, gt.ijeinici biti. ( E l - A ' f . t ' ,1 0 2 . ) l n l r f r c , l . . i . r - \ , ' t r , )/r. / . 1 . 1 , ,p / e L o b u D , . l e r f r , . \ o J c . A b d u r l . r l rr f rorr - r . i . I h r r l b r r l l . r r i r r r, L , nD . s f r \l . r l b r , V r r r l e r r c j l rp o r c d o \ o _ i r . o d . Y r ' l z r r J . rl.i l l r c .S c r d . r t . - D T , r b c , r r . , . r . rc ' - B a . r i ' ; c .a r , r c t e a . j. K S L ä e j j .rr vrcc uaenlil(ittz nr\ th !ct)cfijc_ll prenose iviSe prcdajapo sadr2aju se sliönih ovint liaclis a. int
Iluharrlr 601113331/r'crlrl NtusliIn tönlii 50/10/52drugi i

44

A.lem dlejhi.'?lurt

ll I

' d r r r i r n ce ' d i d ' r k ' R a n i i er n or ' a \ e l d : r . u r r t c l e k i a d ri r n j e A l l r ' r 4 r r f l r e d i o l d l o u r i l ( l 1 7/ a \ l s l l I l n c A d e m u . . \ I Z v f . l l lB o T i j c a r c d e n j s r l n o J e b l i so J b r o c r ploljcrJol/ Svole\4lloslrI Lclnlo neDnralelisnd DrclllJAJerlJ Zalo ga ie Allah \ p ui ' c n l l r / e l n l l u i \ l l n i ; an . p f u r p u . n o n ' l 5 l l e d c ! J J c l \ 3 oo l n f l T c n p ro \ l e l i Mühalnmeda' lnarni Ahned iavodj da je öuo od Weki'a'Ja'lila Hurejre' sinova:oni od el-A'mcia, on od Ebu Saliha'a on od Ebu Ubeidovih I'iini '1 ä. '. g"li,' P",1""'l i rckaol Ksda Öo\iek prouciajcl ( 'cJTdornna t t c n t l o \ ' l e k 0c l r r r c n e r o l ic p s e d ; d u . . ; e i l a n o \ u c eI k r o Tf l a i g o \ o n : l c ' k o lredclr' n:1-'rn au u.ini t"a;au pr tc ucrni l llii cc L nTel).rcl:l rreri ie N prcl'o ckt'a c " ä t ] " l . i . r i l " ' , ' " . n . ( L r 7 : r l o r r \ l r n r \' 4 , r ' l r r r r o rl r i' r d r ' r r r r a a iEbu Muawije, on od cl A'lnesa.
rl li oll blo r t.ncbl|ll . K a d d . e { d c r n n i l s l a l l l o r D 7 ( l l n e l , rl.r e t r l r / c i ' l ' r l e qvojolr Tcllolll Ha\\olll Je leo kolll\o goo Zemlir.o cernuslrrorelrijc Sororlll. 'a sa rlrn Je spara r odaile p,odsu I'ljeli Kada.u ol'usllr plod z'rbrrnler"tdrvcli

I )
l

je mjestona su "J"t" r.Jt su i;ali, i spuöteni na zemljü. O torrlekojc to govorili' smoopiirno bilo,ranije Zemlji L l i a P o s r orjiis er n i ! l j e n jo l o r n c . o l l k n e A d e r b o r a r i o rD T c r r r e t u , J e d r i
rrl di_:lr l rrJll'rro. u Tolrl tatu da ie lo lrJt.rlosarnoied.llldio darr kr\o dl l ' o < l a r r r' R o M k h s m i s l u . i l. r l i. r r r o a d i s o i r r ' a r o d i u s l r r n d t b r r H u - c l r cd a l e "aa"t" istel(upetka-" Tako'ler smc ,atauo, 1" two.en u ;adnjim momentilnana "Adem stvorcn u petak i iz Djegapro{eran L ouu.ii iruai. .,"t o,','t.stoji da ie: . rcllelrc.l/ c D e t a k .l J k o l i l ' o c l a d l o l 5 l o l nd a n u .i ' p a d ad r i e t s r v o - c ' l ' k r o t o r t n ' 5 1r l ' l n r u J X l e ' t . u b 2 a * q 1 6 p c t a k R . r n i i cl l l o r e k l id a s t | < e sd a n a dana' boravio samodio ovog Daseg onje u DZennetu e elrvaDj jc Medutim,ovakvo shvaöanje sporuo Ukoliko.je' pak' nlcgovo.proti uztnctro bilo u nekomdrugon dalu, a nt u onom u l(olcmJc st\ orcn' rlr' rrkt'liko I uahlr'rK Ib .e.rfiliadJgodiri I'ao5lonavodi {bbi' MLrdTalrrd dugr daqutidani proveodugo vLemena zaStoseopredj;ljujei Ibn Dzerir,ondaje on u Dzemetu "Poznatoje da oi stvorenu zadnjelll sahatupetka' a da ie Ibn DZerirkaZe: tri od sahat togadanaiziosi osamdeset godineiöetiri mjesecaOnJe-kao iedan prije ncgo je u njega udahnutadusa,proveo ietrdcset godrna iijelo od ilovaöe, tri godine i Ü ü"nn"ro 1", pilJ n"gä sio,j" ii irjega istjcran. proveo öetrdeset Allah, opet,najboljc zna. öetirimjeseca." dajc or1 ibn ocl prenosi I-lisama HasaDa. od Ato'a ibn Ebi Rebbaha' Abdrurezak pd "Kada Adem spusten, a glavau ncbesrma' nogesu mu biie na Zelnlji, rekao: ie " i riwajetse prenosi od lbn Abbasa arsjna Sliöan gajeAllahsmanj na Sezdeset io a o korrle uöcnjaci Ova tvrdnjaje spornazbog hadisakoji smo veir, aveli,. i! kaiu da je sahih.Nairne, Ebu Flurejre od Bozijeg Poslallii<a prenosr da le "Ällah je stvorioAdema iezdeset ariina visokog,i od tada pa sve do rekao: danasljudi se sn,anjuju." Plema ovom hadisu' on nijc stvoren viirm od r lakuta.Nl"govipotomci se sve do sadasmanjujurastoü iezdesei
i I Muslinu svomsa/rir1r l/15/ll3i lbn Mad;eu svon Sl'ren' 5/70/1052 drugr' )lbn Asakir srom ldliliri 2/34s/Tehzib u

I

e h

lr ft
l-

a t. n

d ,i ih

Aalent alejhiselü,

Ibn DZerir od IbD Abbasanavodida.jc Allah J5 rekaot,,Ademc,Ja irnarr sveto mjesto ispod ArSa.Otidi do njcga i tü Mi napravi hram, a zatim oko nJega uöini tawal kao Stomelel<i öine tawaf ol(o Moga Aria." Allah mu je poslaomeleka koji mu je pokazaomjestoi podLröio obredirra.On daijc ga navodi da je svaki korak koji je Adcrr tada naöinio. postao Dakon toga obred. Od njega se takoderprenosida je rel(ao:"Prvo Stoje Adem pojeo na Zemlji bilo je sedamzma pSenicc koje rnu je donio D7ibfil. Adernje upitao: "Sta je..to?", pa je odgovorio:"Ovo .jc sa zabranienog rnu drveta koje sl okusio.""Sta öu s njina?", upitaoje Ädcm. ,'posij ih u zem[u", oc]govoreno rnu tc. Adern jc tako i uradio, pa jc iz svakog zl]1aniklo po sto hiljada klasovd.Kadaje Zito narasloi sazrclo, Adenr ga je: pozco i ovrhao,sarnlio. zamijesioi napraviohljcb, ulaZudiveliki trud i Daporu poslu. O tome.je Uzviieni rekao: Zato nikako ne do:toli da \jüs iz|ede i: D:enneta, pa (ld .re o n a a ü t a | .l r a - n J .t t / . ) n r Prva odjedairn je bila od ovöüc vune.Adc]n ju je ostrigao, oDdasu je a za.lcdnoizaprali, pa je Adem sebr satkaoogrtaö, a Hawi dugu koiulju i veo. Uöenjacise nc slazu oko toga je li se Ademu i Hawi rodilo koje dijcte u DZennetuili nije. Jedni kaZu da su pr.ru djecu dobili na Zeurlji. Dmgi pal smatraju da su im se djeca poöcla radati u Dzennctu, te da su se u Dzennefu rodili Kabil injegovasestra. Allah najbolje zna. Onr zatim navode je Hawauvijek fadalablizance da rnuskoi Zensko daje i üuSkafcirranarealeno ienc sestre drugogporoda, ne bliznakinje. da iz a tako da niko od njrh nijc rrogaoozcnitisvojrL sest]lr bliznakiniu.

Kazivanje o Ademovim sinovimaKabilu i Habilu
Allah .€ kaze: *Ispt iöaj i priiu o dvojici Ademot,ihsinatn onal;o kakoje . . bilo, kod.t stt niih ^,ojica :rtv\l pri ijeti, pa kadje o.tjednctg bila prinljena, a od Lh'tlgogni/e, o|aj je rckao: 'Sigumo tu te übiti!" "Allah pt.i a satlto od onih liaji su hogaboj.t.ni", reöe onaj. *"1 kad bi ti pt.uiia rui;u svojtt prena ,teni dd me ubrjei, ja ne bill pt u:io st,ojuruku prena tebi du te Lthiien,.jerja se bojin A|ldlß, Go5padaru sliet.)ra. *Ja aelit da ti ponese,ii nni i svoj gü;h ..tttt'i..4 ond je kdzta su .tve nasilnike " illti.ast pa da budci n^tonovnik u nJegovl ga Mvede cla ubije brotd srtoea,pa gd on tlbi i postade /etlan od i.guhljenih. *,llloh onda posla.jec[noggawana da kopa pi zentji, rla bi nnr pokazao kalio tlo zakopa ntt\n tiielo .l\,ogabtuta. Tejko neni!;', on, 1:tot,ilia "z(uijo ne tnogu, kao orai g.trrun, du:akopan nu.h,otiiela hratcis.r,ogal"l p o l i a i o e .( E l M ä ' i d e . 2 7 . - 3 1 . ) \ O ovorndogaalaju opsilnouz BoZijuponroö smo izahvalu govolili Lrna!ern Ielsinr o pogllvlju Dl-Mä'ide. Ovdje aelno ukrad(o navesti samo dio onoga Sto se o ovotrc prenosi od uienJakaiz rarlijilr generaciia.

sclant Adeu ale1tu Il to e e

B
LA ):

ri
o |a

e ),

u k u
e o

ie

'd
a 'h tt

'd I

Es-sudejj navodi od Ebu Malika i Ebu Saliha' a oni od Ibn Abbasa, a po d*eom s"nÄdu od Muüea, a on od Ibn Mes'uda i viie ashabada je Adem mu;ke potomke iz.jednog poroda Zeniosa Zenskina iz drugog poroda Tako Je j Habil htio ozenili Kabiloru bliznakinju, koja je bila stadja ljepsa' Medutnn, Kabil je htio da uzrne onu koja je bila namijeDjenaHabilu, pa mu-je Adem naredi; da ozeni Habilor,'ublizankinju. Kad je to Kabil odbio, Adem im je narcdioda prinesu Zrtvll, a on sam se uputio u Mekku da obavi hadzdz P{e negoje posao, Adem je od nebesatrazio da mu öuvaju djecu, ali su to ona odiil;. iatnn je to trazio od zemalja i brda, ali sü to i oni odbili, pa se Kabil prihvatio tog enaneta. njih dvojicasu prinijelaZrtvu;I'Iabilje rrnaostokupa KadajeAdem otisao, je zaklaolednudobru rnladu ovcu, a Kabil.je Prinio Zrtvu u svezniu najslabij{rg zita.Kadäje vatra siila, progutalaje Ilabilov kurban, a Kabilovu Zrtvu nije ni dotakla.Nä to se Kabil naljutio i rekao da 6e ubiti Habila, kako ne bi ozenio njegovu sestru! Na to je Habil odgovorio da Allah prima Zfilu od bogobojaznih. Ovo se sa viSe senedaprenosi i od Ibn Abbasa i od Abdtllaha ibn Amra, "Tako mi Allaha, ubijeni jc bio jaöi, ali ga je uzdrzanost koii ios dodaie: spilirila du algne rut u na svogabratal" Ebu DZa'fer el-Bakir navodi da je Adem bio prisutankad su primili Zrtvu i Tadaje Kabil rekao:''Od a kadjeod Habilabila primljena, od Kabilaodbijena. " Habitaje Zrtva plinljena zato Stosi za njega uöio dovu, a za mene nisi Kabil je Habiluzaprüetioda 6e ga ubitj u Adeüow odsustvu. Kadaje pala no6 i Habil zakasniosa stadomkoje je öuvao,Adern je poslao Kabilada vidi ataje sa njim i ito ga nema.Kada ga je pronaiao, rekao mu Je: "Od tebeje Zrtva prirnljena, a od mene nije!" "Allah prirna od bogobojaznih", je odgovorio Habil, pa se Kabil naljutio i udario ga komadom ZeljezaStomu je ga. bio u ruci i ust'nt1io Po drugommiiljenju, zatekaogaje kako spavaikarnenorn mu razbio glavu i tako ga ubio. Po treöen misljedu, on 8a je udavio i grizao ga kao slo to Zivotinje rade,pa je od toga unuo. Allalr najbolje znal 'I Nakon Stomu je brat zaprijetio da öe g^ ubiti, Habil je rekao: kad bi ti prüZioruku svajuprema neni da n1eubijei, jd ne bih pruiio svoju prend tebl " stjetova (El-Mä'ide, 28 ) da Ie übiien,jer ja se bojin Allaha, Go'rpodara Ove njegoverijeöiukazüju da je bio lijepo odgojeni da se bojao Uzviienog Allaha s jedne strane i da svome bratu nije htio naüijeti nikakvo zlo kao ornjemu, drugestrane. s "Kada U tom smislü,Buharijai Muslim navodedaje BoZiji Poslanik!! rekao: se dva muslimanasa isukanim sabljamasukobe,i ubica i ubijeni öe u vatru" "BoZiji Poslaniöe, jasno nam je za ubicu, ali zaito ubijeni?' Ashabisu upitali: "ZatoStoje i on imao namjeruda ubije onog dmgog", odgovorioje.r
LBuharija svomSanir, 8'7t2168'tslFethu-l-bati;MLrslim sa/rrlr 28/32,33 i dmgi u svon u

rd

4'1

,4de t alejh selu

ielint da ti ponese: i ntaj i sroi gri.ieh,i da budei stunorrlik rt,,)att.i. .A .r1d.je kaz tl zd syeüasir?tl-c.(El-Mä'ide, 29.),tj. ja ne Zelirnda tebeubijem iako sarrJaöii snaznijiod tebe.Ti si naurnio protiv nreDe da uradiöono ito ja nikndne bih protiv tebe:da ponesesmoj i svoj grijeh.Tj. da pr-euznrc! sebe i na grleh zbog mog ubistvaiporcd grijehakoje si inraoprije toga.Ovo su rijeöi MudZahida, Sudejja, DZerira Ibn ijo! nekih. Nijc taönociasc grijesi[bijenog, saniiü öinon]ubistva, prenosc ubicu na kao Stoto neki pogfeSno zakljuöuju. DZcrirüavodij eclnoglasllost IbD islarrskih uöcnitl(a to nlje taöno. da Sto se tiöc hadisakojeg nar.odconi koji dovoljno ne poznaju poslanil(a!:: ''Ubrca na ubijenont ostavlja ne nijcdnog grijcha.", r.lloie re6ida takvj rlilta se ne zna1u djelimarLkojirnasu sabrarli o sahih, hasen da,ifhadisi. ili Medutim, na SudnjerD danu ie biti sluaajeva ie ubijeüi traZiti svoj hakt da od ubicc,pa dobradjelaubiceto neöcnloii podmiriti, ie se on<1a grijeha pa <lio ubücnogstavljatint terct ubice.To se potvrclujc sahih haclisu u koji govon opcenitoo rrasiljLr, ubistvoje jedan ocl najgorihvidova toga. Allah. opet, a najbolje zna. Mi sDro ovo,hvalaAlli lu, detaljno izlo'ili u naserrfe6ll.r/. lnarni Ahrred, Ebu DarvudiTimrizija navodeod Sa.daibn Ebi Vektasa da je prilikorDubistva Osrnana ibn AtTanarekao: ..Svjcdoöirr jc BoZü1 da "Zaista Poslanik rekao: öe se dcsitisrruhja pri kojoj öe onaj ko sjcdi biti boir utl onng Lo stolr.ona.lko srol bolji nd onogako idc, a oiaj ko ide bolji od onu,l.r(o lLUt. Neko.jc upitao:"A ita ako rri ucleu kuüu i digre ruku na lnenc cla ntc u h c l B r r d l . ä , 'A d e r o ' . l . n d p u , o o j e . r Ovaj hadis navodi iibn Mirde$,cjhod Iluzejfc ibn cl_Jernana, on od a PoslaDika s tint lto u ovoj \,erziji stoji: ..Buclikao bolji Adcl.Dov +, sin.,, Sliönu prcdaJu [bu Zer.faprcnose: od Muslim, Ebu Darvud,Timizrja i Ibn
lvlaozc

"Ja

hrarni Ahned l<aZe da.le ovaj hadisu neito dmgaöijojvcfzti öuoodlbu -_ Muarvije i Weki'a, oni od el A, eia, on od Abdrillaliaibn Mul.rea, on od ..Nil(o Mesruka, on orl Ibn Mes'uda,daje poslalik t_: a rel(ao: nikogani kriva nr duznitDcöcubiti, a cladjo krivice ncie sDosjti ^dclnov star.iji .jct je on sirl prvi kolrjc uveou pt-al<su ubrstYo."i Ovaj haclisnavodeautoli svih Scstnajvjeroclostojnijih zbirki, osirr Ebu Darvuda.Svi ga prcrlosepreko el-A.rrela. por.edtoga. oal Abdullaha ibn 'AmIa ibn el 'Asa i IbrahirnaNah,ija se prcnosi idcntiöna vcrzija ovog hadisa.
' H.rdis d a i l l b i l j e z ig r lis-Sehrwi Lr./,t/cl,?.!t/riJt.rscrcl65/950 I Buhmja 6 1 i2 j , 9 l / 9 : MLrslinr 52/10/lli drugi. ißuhirii! ll/31,60i 1 ,96/15; Muslim 2E/17 drugi i

,18

lla Sjevemo od DalTraska, brdu Kasijun, nalazi se peöina-koja se zove "Peöina krvi". Ona je poznatapo tome Stose vjeruje da je Kabil kod nje ubio od Habila.Medutim, to je preneseno ehli-kitabija, i Allah najbolje zna da lije to taönoili nije. Hafiz Ibn Asakir u ZivotopisuAhmedaibn Kesira, za koga kaze da.je dobri' "g, navodida je u snu vidio Poslanika Ebu Bekra, Omera i Habila On.le od je pa HabilazatiaZioda se zakuneda ie to njegova l<lrv, se zakleo Zato moho (primljena), pa mu je. to-Allah Allaha da kod tog mjesta dova bude kabul udovoljio.U tome"gale podrZaoiBoZiji Poslanik !s, tako 3to on, Ebu Bek i pos.jedujr-r mjesto svakogöetvltkal ovö Omer, ispravno od Abqedl ibn Kesira' Ovo je ipak samo san Ako je i prenesen propis Allah najbolje zna' nemozese;a osnovunjega donositj Serijatski da Allah onda posla jedtlog g(t\)rana da kopa po zemlii, " bi mtt pokazaa "Teiko neni ! "' pavika on' zar i j a ne mogu' ktko da zakopa mrtva brata " kao ovai gavran, da zakopam mrlNa tijelo svogo brdta? I poltaja se 3 [El-Mä'ide, i.) Neki kaZuda je Kabil, nakon ito jc ubio svoga brata, njegovo mrtvo tijelo nosiona ledimag;dinu dana Drugi kazu da gaje nosio öak sto godinal Takoje bilo svedok mu Allah nije poslaodva gavrana Sudejj.pozivaju6i se na ashabe, prenosi su gavrani bili bra6a,da su se posvadalii da je jedan drugog ubio da i'reiivjeli je iskopaorupu u zemlji, uwkao u nju tijelo ubijenog i zagmuo ga Kadaje to Kabil vidio, pomislio je: Teiko meni' zar i ja ne mogu' kaa oval gavra), da zakopam mrtv.) tÜela srogd brdkl?" Zatirn je uöinio ono sto i gavran, pokopaotijelo svogabrata. i Neki historiöarii Zivotopiscinavodeda se Adem zbog ovog jako ra;alostio od kojc Ibn Dzerirprenosi Ibn Humejda: stihove, idaje spjevao ZemÜai sw ilo ie na joj seprcn|iJe|1i, Pa njeno lice postaP|'ljavo i l utno' Sveito ina boitt i okttsseptontiefii' I malo lIa na Zettllji osta !ÜePo. Ademje tadaöuo glas: "OöeKabilor, o\1isü obad|ojica LtbUeni Onaj iivi je kao i onaj nrh)i ubiien' " Jer onje poöinio zlo koieg se boiao' Pa dodepl1öLtöi Medutim, spornoje jesu li ovo Adernove rijeöi. Moguöe je da je Adem.u Zalostinelto siitno ivojim jezikom reloo, pa su to neki kasnije prepjevali lpak,o ovomesu podijeljenamiiljenja Allah najbolje zna Staje taönood svega ovoga.
I lelPib Ibn Asakira l/4'll.

49

A.le

t dlejht scldnj

MuclZahid dalje navodi da je Kabil kaznjcn islog dana tako lto ntu je p o l k o l J e n rs ra < l s b c d o r n i . r oJ c l r c e m r r 1 e lI.n o r i op t a t r S u n c eT o r n u| e c a r r u . brlo keo kazna joS na ovome svijeru,zbog poöinjenoggrijeha, nanesene 'refr.r\rle ,/i\ idao5liDrerna i i\orne brtlr U lednon hadisuBoziji Poslanik kaZe:"Nefra ni jednog grijeha zbog E kog Allah brze kaznjavajos i na ovome svijetu, kao lto je nasilje i kidarje rodbinskih veza." **U svetojltnjizi Ehli kitabüa,za koju tvrde da je Tewrat. nasaosam da stoii:"Allah € jc Kabilu odgodiokaznu On sc nakon ubistvanastanio mjestuzvanolllNud, istoöio od Adena, u ko1egnazivaju Kanin. Dobio je sina Enoira,a or1 sina !-ada, ovaj sina Il,la$'ijeala. sina Matuzeala, on sina Lameha.Larnehse ozcnio sa dvije on a Zcner Adoü i Scloln.Ada muje rodilaJabela. On.je prvi ko.jije stanovaopod iatorima i kojije zaradivaointetak. Ona mu Onje prvi koristiogudaöke duhaöke i instruu]ente. lnu je le rodilai Jubala. Sela rodila Tubalkina. On jr: prvi obradivao olovo j Zeljezo. Ona mr.rje takodir rodilaiköetku, po imenuNeorna. sastao svojomZcnom, rru je rodila sinai dalamu ime sa pa - AdeD se zattn'l je dao umjestoHabilakojegje ubio Kabil. Situ sc rocliosir_ Sit. ALlahmu g^ Euos-" Tarnosejos navodi:"Kadaje Sit roden, Aderr je imao sto trideset godinai posluetogaje iivio joi osaD stotinagodina.Kada se rodio Enos,Sii;e tada rmaoiczdeset godina. pet Poslijetogaje Ziviojos osarn stotinaisedarngodina. PoredBDosa je inrao.joS on sinovai köen. K a d r r c I n o . d o b r o r n aK a t a n a i. r r c oi e d c r e d e . eg o d i n ap o s l i j e o g r j c s r . r iivio joi osatllstotina petnaest i godina, radajuöi sinover köeri. Kadaje l(ainan iDao sedamdeset godinarodio mu se sin Melajil. poslije toga1eZrviojoi osamstotina öetrdeset i godina, radajuöi sinovei köeri.Kadaje Melajjl irrao iezdeset pet godinarodio mu se Jared. Nakon togaje Ziviojäi osarnsto tridesetgodina,radajuii sinove i k6crj. Kadaje Jaled irnao sto iezdesetdvije godinerodi mu se Llenoh.Nakon tosa je Ziviojo! osarnstotina godina, radajuöi sinovci köeri. K r d l i e l l c " o h i r n a o e z d e sp e l g o d t n ,rrn d ,n l " c M e | l t / a 1 3 j.t k o l o e s S c' \ j c 7 i r r n . , . .o s a r n . r o tl i rg o J t n ar.. r d a J u\rrrrit o \ e l i c e . K a d : ; c M e t u z a l a i rrnio sto os?lmdcset poslijc ioga je iivio joi sedamgodina,rodio mu sc Larnelr. sedam stotina osalndeset dvije godinc, radajuöi sinovciköeri. Kadaje Laneh imao sto osamdeset dvije godine,rodi mu se Noje (Nüh !]!fLt). P!slije togaJe Zivio joi pet srotinadvadeset godina, radajuöisinove i keeri. pet Kada je Noje ilnao pet stotinagodina,rodili su mu se: Sen, Ham i Jafet.', Upravoovakostojiu rljihovojknjizi.
i I l a d i ss r h i h . b i l j e ; i g a E b r D a l v u d2 / 5 7 4 ;T i n n i z u a3 S / 5 7 / ? 5I1j d r u g i

50

Adefil aLcihisalaDl

a

u
)I

sulnnia Lrtaönostovill navoda' naroöito kada su u Medutilü, \,ise LröeDjaka c n a l r ' I ' o i es u r e k r r r a r ' o d i l i n i t o u i , o d , n "U c r l oj ; d i rn ' ; ' n ' . 1 t s t :rr' l b | l J c n l r r e koreicrrro kddr In [." t""iJ.,l.,i,ri '1,ko,,,"n'0, /dlrr]' nr rrrra rogo!-c;rka ako Bog da,navesti' vriielne. zato doo'e da jc Harva Ademu lmarn Ebu DZa'fer ibn Dzerir u svojoj litro'-ill Davodi r poroda diece,u dvadesct izrodilaöetldesetoro zr o p c l n ? : L r o l J c: r ' i T o r r r r o d ir l h n l s I a k i p o l ' l l e r l c el l l a h r t i l A r l r l l : ' v n l ' i . n l l/ c l l ' k o l l n n ^ ' l ' ol l v l i D r u g rl .a l ' . k a , l lo : 1 e r o d i l r' l o d \ J d c ' e lp u t r | \e'rra mu i , u t " i l i < " b , 1 i . e . ' r l ' r r r K r r l erJr ' r . r p o s l i e d ' r iA b d u l t n u g r \ UmmuLrnugis. sfilislu Allah JE Kasnijese sviiel nänüozio i raiirio po Zcnlji ll tonr jednog öa|iekd s\orlo je koj kaLe: O ljucli, boite se s|osa GosDoddrd i |os od i ntusliarc:e :ene a od njegd je i ihtrgr niegoru sitttio i od njih d1'oie tnoge (EnNisä'.1.) je da vidi Neki historiiarinavodeclaje Aden 't!t uüIo tek kad dozivro znasvojedjeceiuiuöadi Allah l1aibolie potornaka: hiljada stotine je drugu tliego|u Oti ie tai koii tas ocljeclttog iovjekd slt'oro ol üega '. I kädo t u't "i't "Lrtl ir' untl i' :a1'1,t',Lt.1,a1',ko ',ro",,o',ln ,) ,;,, ",i,
btetr? t üo:;t.t g,t tra,Duddrc 't.;t

t.

p o t ^ ' t "i . t t t i t t c ) v i , r tt . " ' ä , i t , i ' , i . : " n i ' , ' t o n d t r ^ t , t o : d ; a t on r ' ' t " \ a r " t t ' i c : t ' ttl- tt'u1\4t:ltaa i:ieJndili J t: , l1i"'. ', u' ouu ito; t Ot doi' t lllalt ie \ o n i t ,k n l cN j c u rrl , t t i t h t\ t t t r t t 4 t r :r L l - A r ' f l 8 q l o 0 o ljudskom rodu U ovirn ajctirDaAllah Ji, pno govori o Ademu, a onda

rlt. otnut'lt Attatta ltiilt tliir j n t,,t,1-i t, o'to rtcltln prt tL t fil trtlt' 4'.t.\ta AA4 noDt t't'tti,\ :Jntr

iHawu' negonacijeli na "rrston senernislisan'ro Adcma *pL. p"J Ji,'rtii" rod. ljudski

e

rs

ia
LO

)s
). t.

UzviSenog: Mi s to ttlisl4' öo\:ieka o:l b,!,1,i isti je slüöai i sa rijeöil11a nliesta stct|tu nd Zenlje stt,orili,a:dlittl g(t' kao kap s.lenentt' '^igutlo ( E l - M u ' m i n ü n ,2 . 1 3 . ) 1 j l t o r t t ' t" 4 J t t i ' , ' , : l t : : ; t t : " t 1 ' : U l . r ^ a \ J e . l r ' : 3|j 5 af i J e J r r n J/ \ i S c I o g \ l i (' tt';Yl'lT- --1,],..i zv4t-J.,uärtta'iti t triat!, I't vtrta t niilt prgo'l't i!'ttt.c lrego5c I ovdje noll kolll(Jclnlnl zrä sc da rrr\a z\r.c/J! nr pngidr:-Jl:]lrc. lrisli na oPöcnite. stvarima Ornera ibn Imarni Ahrred navodi da je ö o o'l Abdussameda'on od daje Boziji Poslanik a ibn on Ibmhima, od Katadea el-Hasana' on od Scrmeta' "Dai ' rr n , i r :rrc l l c c r p a j o t i c p r r ; a ol b l r sr r r k 3 n : r l ;;;k."1 H,,"r '; " poierrir / p : r J co s l J l o l v o r is. r n ui r n eA b d r r l h e r l r ai e 7 l ' j e l i O r r a ' r r ' j cl a k od a l i l l n e : 1ab;tai doiaptavanie bila iejtanlska Toje doista
I EGTaberi svorn Tiuilrir l/145rMernf u 'l rr:/Jlr\e r0'- c'rg' H a , l rd r r . . l ' r l : . c r :

5l

.1i(n

rnihi!ttd,t

To navodci Tirmizija,Ibrl Dzerif,JbnDbuHatim ilbl1 Mirdc\.vejh svojiü u Tel;irina.l<ada tün1aöe ovaj ajet. Hakirn ovo navodi u svom Mur^/e.r?ir. Svi prenose Abdussameda Abdul$,ansa. ovu pr-edaiLr od ibn Hakim za ovu prcdaju kazeda jc lanacprenosilaca ispmvan, je ni Buharijani Muslin ne navode. alt Tirrrizija keTcclajeova prcdaja hascn,garib. sc kao takvaplcDosi ida satno od Onrelaibn Ibrahilta. Ncki ovll prcda1u prenosc kao AbdLlssalnedove rijcii, a nc rr.Jcöi Poslanika't:. VJefovahijeje cla ova pr.edaja prcdstavlja rijcö] nekog od ashaba, se pa rato nc lroze prrhvatitil(ao hadis.Oiito je da ju je neko prcuzeood .jcvreja (israilijjat). Posto.ii i drugd verzija ove predajc, koja sc pripisuje Ibn Abbasu.ialio jc jasno da.jc lo prelrzcto Ka'bu-l-Ahbara.Allah najbolje ocl zna. IIasaneLtsasfi.ic drugaöije protunaöionavedeDe ajetc.Da je spoütenuta prcdala zaistaod Poslanika, kal<o prenosi Seütre, se od Flasan sigumone bt se opreciüelro dfugltaije za miSljenje. Allah,opet.nalbol.jc zna. je Allah "-,8, stvorio Adema i Hawu da bi bili prarodireljiljudskog roda. da bi od njih razn'rnoiio rruikarce i;enc, pa kako onda moZeblti da djeca koju je raclalallawa nisu ostajalau Tivotu, kako se kaZc u navedenoj prc,l"jil. l)renra tomc, cotovojc zasigumo pogreSno rijeöi pripisivatiposlaniku ovc !:. Bit ae da su 10rijeörnckog oclashaba. Allah najboljezna.Ovo srno,hvala Allirhu,do u rletalje razfadiliLrraSern feÄr.r. Pofcdtog^. AclcDr IIarvasu bili nnogo bogobojazni.ji i nego ito se o njima navodiu ovo.lpredaji. Ademje otacaovjeöanstva, kogaje Allah Svojomrul(om stvono.u Djega duiu udahnuo, naleclio melekima mu uöincsedZdu, da poduöio ga rlnauiDla svih stvafiI ltastanio u Dzennefu, ga Ibn Ilibban u svolrrtrrl/iu navodrod Ebu Zera da je jednorr prilikorn r . p i t . r n ß n i i i P . , . r . r r r r i.e .l r k oi c h r i o , l e l o r j e . n r l ,(rr r c b i i i r r ' 'p a r . c . p o d g L ' \ n. s L Jd \ . r d ,, e l r c t r f rh . r J c . , / r . r r r_ . r1 r 'u p i . u o : B o ) i 1 r o , l . r r r i : c . ..Dosta, a koliho ih.jeposlanika (resula)?". prje odgovorior tri stotjne rrjnaest., "Bo2iji Poshniöc, je je. ko bio prvi od njih?". upirao ..Aden", odgovorio je. "Boirji je Poslaniie. Ir on i poslaniki vjerorjesnik?", upjtaoje. ,,Allah ga je Svojorr rukorn stvorjo i u njcga duiu udahnuo, nakon ito ga.je oblikovaoi', odgovot je. io Tabelanijanavodi da je öuo ocl lbr.altinla ibn Nailc Asbehanija. od on . Sclbana Fcruha, ocll.\afl'aibn IIulrllza, on od Ata,a ibn Rebüaha, on rbn on a od Ibn Abbasa. je BoZiji Poslanik rckao:..Lloiete da vanrka2ern je i-i: da li ko od mclcka najodabranrji? je DTibril.Od poslanika najodabraniji To je Adem, na.lvredniji je petak,najboljimjesec ramazan, je dan je Lejletu_tnajboLja noö kadr,a najodablanija ienaje Merjelra,'hrranovaköer."r
r Es-S0irtiu clF.r r / *.rn l/,174

52

Adct

al'tht :,1'it1

je Ovaj sencd da'if, jer za Nafi'a ibn Hunnuzalbn Mu'ina kaZedaje laZac Ahmed,Ebu Zer'a, Ebu Hatim, Ibn Hibban i drugi kaZu da nije pouzdan Allah najboljezna. "Niko u DZennetuneöe itrati bradu osim Aderna Ka'bu-l-Abbarje rekao: On 6e imati do pasa cmu bradu. U DZennetuniko neie imati nadirnak' osim a Adema.Na ovoln svi.jetunadi ak mu je Ebu el-Beser(otac öovjeöanstva). u " (otac MuhamDedov) öe DZennetu mu nadimakbiti Ebu Muharnmed tbn Adijj preko SejhaIbn Ebi Halida prenosi od Hammadaibn Selell]e,on od Alnra ibn Dinara. a on od Dzabira ibn Abdullaha, da je Poslanik * rekao: "stanovnici D;enneta öe se zvati po svojim imenima, osim Adema. koga 613 zvatiEbu Muhaümed-" iz Ovo prenosi i lbn Adrjj od Alije ibn Ebi Taliba, ali je to slaba preda1a gledano.A Allah, opet,najbolje zna. svihaspekata "Kada je BoZiii U hadisu o Israu, koga navode Buharija i Muslim, sto.ji: "Dobrodoiao, dobri Poslanik doiao do Adeürana prvo[r nebu,rekao mu jel 9i sinei dobd poslaniöel" Sa njegove desnestraneje bilo puno ljudi, a isto i sa kada bi lüeve.Medutim, kada bi pogledao na desnu stranu nasllli.jaobi se,-.a "DZibrile,ko je ovo?" On mi je pogledao lijevu zaplakao Ja samupitao: bi. na "Ovo je Adem, a ono su duscnjegovih potomaka.Kada pogledana odgovorior desnu stranu- gdje su dzennetlije- nasmijese,a kada pogledana lijevu stranuhadisa. gdjesu dzehennemlijc zaplaöe."'Ovdje srlroprenijeli znaöenje Ebu Bekr el-Bezzarnavodi da je öuo od Muhamrnedaibn el-Musenne,on od Jezida ibn Haruna. a on od HiSama ibn Hasana, da je Hasan rekao: "Ademovapametje bila kao pametsve njegovedjece" "Pa sam prosaopored Jusufai vidio da mu je U pogledurijeöi Poslanika*: datopola ljepote", neki uöenjacivele da to znaöi da je imao samo pola ljepote od Adema*ii. Ovo se uklapa,ier je Allah stvorio i oblikovao Adema Svojotn plemenitom rukom i u njega duiu udahnuo,a On stvaranajljepSe. Mi smo naveli preko Abdullaha od Ornera i Ibn Omera rteöi za kole se "Kada je Allah smatrada su rüeöi ashaba,a po drugima rüeöi Poslanikar "Gospodarunas, podai nama ovo, a ljudima stvorioDzennet,meleki su reldi: "Tako Mi Moje veliöine i slave, Ja si stvorio Zemlju da na njoj jedu i piju." neöustaviti u istu üvan onoga koga sam Svojom rrjkom stvorio i onogakome samrekaoda bude,i on bi", odgovorioje Allah. Postojii hadis koga prenoseBuharijarMuslirn i jo5 neki sa nekoliko lanaca "Allah je Adema stvo o prema pr€nosilaca, je Boziji Poslanik ''i rekao; da Svome liku." Uöenjacigovore o ovom hadisu i zauzimaju brojne stavove, ali ovo nije miestoda ih iznosimo.Allah naibolie zna.

'

It4uslim svor Sari,'u | 74 2bJ. BLhrrija ö0 < J\42 r, tl h-t-bati. L,

53

Adc

t ul.ihi \r14nl

Ademoya::t4,1 i njegoyaoporuka sinu Situ *41 smrt
Rrjea !it" znaöiAllahov dar.Adcm i Harvasu ga tako nazvalizato i1o sr. ga dobrli:ukon ubistvaIIabrla. I b . r / c f f l . r ,r r " . r r , l B ^ z r r . gr \ . l r . i rI . r \ l . r l r r . n l ) . r \ r , ,, t u i f r r r suhuJi. sanrom d Sitü.je objaviopL'deset suhulä." N 4 u h a n l L I eb n I s h a l ik a z e :" i ( a d a s e . \ d c m p r i b l i Z i l a l r r l . o p o r u a i o id s j e s i n u S i t u . p o d u ö i og a L a a u n a n j v r e m e n a d a n l u i n o i u . p o d u i i o g a u , obredina u toku dana i noöi i upoznao ga o potoplr koji ae sc poslije desiti.' "KaZe s c d a p o l i j e k l os v i h Z i v i h l j u d i d a n a sv o d r o d - On zatimkaZe: S i t a ,a p o t o l r c i d r u g cA d e m o v cd j e c es u i z u n r l i i n e s t a l i . "A l l a h a j b o l . j e zl1a. I(ada je AdeDr',]=!i tnnro - a to sc desilLr pctai(- iz DicnDetasu mu od u Allaha dosli meleki i donijeli öcllne i oprclnu. Adeln::rs' je oslavio oporuku svorne sinu. a onj slr mu izrazili ta'ziict (si}uöciöe). _lbnIsbak dodajc: 'Tada se clesilopomr-aöenjc Suncai Vlicseca. punih sedamdana i AbdLrllnh el Imarr Ahned navodida.jeöuo od lludclla ibn Ilalicla. itrn on od Halrmadaibn Sclcnte, od Ilurlejda, on od llasana- on od Jaltjaa 1j. on a ibn DrLmre di.jn da ic rckao: 'U Medjni sarr vidrojcdnog Sejha Sa klko drTi prcda!anjc. Pitaosrur lio_ic. sLr rel(Ji jc to Ubejj ibn Ka.b.Onje rcliao: pir nri ch "Kada ..Sinovi se Adclru priblizilasnrrt.rcltaoje siuovinta: moji..ja snnt se zazelio dTcnnetsL(ib plodova." Oni su krenuli u lotragu za d Z e n n e t s k i tp l o d o v i m a .p a s u i h s f e l i l n e l e k i k o j i s u n o s i l i z a A d c u l i ] o p f c n t Ui t c l i n e . S a s o b o m s u n o s i l i l n o t i k c ,I o p a t ci L o r p e . M e l c l ( js u i r r f . r i l i A c c r , \ ) , . t . . t , rr , , \ '\ ' I . S t u t r a i i l e ? O n i s u o d g o v o r i l i :" O t a c n a n r j e b o l c s l a n .p a poiclio .je " dTcnnetskogvoaa. "Vratitc se_ ' c r ' . r r \ ' . i n r . r - z r I r ' .i u . \ o J 7 i \ n t ' o d g o v o l i l is u . Kaclirsu .loili. IIar.va prepozna. se pribilt uz Aclerra.ali joj ih pa ie on fckao: 'Skloni se od u1ene. santpfije tebedositona red. Ostavi mc. nelia _ia jcd mcieki izvric zapovi UzvrScnog Gospodur.a." Na to su l'l'lLl DtelckiLrzeli du!u, okuptli ga, ul.Dotali iefinc. balzantor,ali. u iskopalinLr ntczar. klanjalidZenazu ual(on i tolraspustiliu kabLlr. Zttitlt su ga zatrpaliirelili: "O sinoviAdcnovi, oval(oaetcposlupati."r (lanacprcnosila-ca jc ovog hadrsa \jerodostojau) ILrnAsakir od Sejbana ilrn Fcruhanavocli je auo od Muhtnrmcdaibn da Zijada,or oclMc.jIlrlllla Mehritüx. on od Ibn Abbasa, jc Muhanlrecl,'! ib. a da rekao:"NIclL-ki donijeli actjri tckbirana AdeLrovojc12cnazi, Bckr ie su Ebu
' Alrm.d u s l o m , l 1 ! \ r c r l r 5 /[ 6 1 H l l c b

5.1

Adetu alejhiiela

d 0

k i

a a

Omeröe donijeti öetiri tekbirana öetiri tekbirana FatiminojdZenazi. doniieti a dienaT'i, i Suh;jb öe donÜetiöetiri tekbira na omerovoj sf;B"rco*l dZenazi.") slo i prenosedrugi 5'rrno od ka2e: Oraj Irwajer Vejlnunc Talrrn lbr Asdkir " od gaMejmun Prenosi lbn Omen Razliöitasu misljenja o tome gdje je Adem i''al ul(opan.Najpoznatue stav nilljenjeje ono dajj ulopan na brdu na komeje spuiten'u lndiji Drugrrniiljenju\uh r Je u iedi te ro brdotb; Kubejsa bhziniMekke Polreöem Ovo u I niegaiHawu poniona labutu ukopao Jeru\alilnu iu uril.'n"po'opu navodi Dzerir. Ibn lbn Asakir navodi da je Ademova!!!l glava ukopanakod Ibmhlnrove i diamije,a noge kod stijeneu Jerusalimu da je Hawa umrla godinu dana nJega. nakon misljenjaMi smo razliöitih nekoliko ,!ä kolikoje Aden.r Ziviopostoji O tome Ibn ranüe navelihadi; kogaprenose Abbasi Ebu Hurejre,u kome Poslanik'ti da zapisano 6eon Zivjetihiljadugodina daje u Lewhu-l-inahfuzu kaZe **U Tewratu godina Medutin' ovo nista trideset stoji da je Zivio devetsto se, jer ovo nr.je sigumoi odbacu.je zatosto se vnjednosthadisa, neumanjuje (Poslanika) nepogrje5ivog predajarna kosisavjeiodosiojnin jer' hadjsa' onoiro ce sa uskladitr rijeÖlma rijecr Inogu njihove Pored toga. ulew;atu - akoje vjerodostojno odnosise na njegovboravakna senavodi i? nakon sila.ka D;ennela. Zemljr. devet stotlna godina'Sto odgovara To je devct stotinatridesetsunöevih ko.jc tri öetrdeset godine godina Kadatomedodamo mjeseöevih pedese; sedam navodelbn DZeriri joi j. p.ou"ou Dzennetu kao pdje protjerivanja, Stoto hiljadugodina. neki, dobijamo kaze:"l(adaje Ademumro,svaziva biöasu za lljim plakala Ata' Hurasani i dana.To navodr lbr A.akir' sedam preuzeo poslanstvaje degov sin Sit r!!l' I KadajeAdem,+l ümro,obaveze kojegprenosiIbn Hibbanu svom kako se navodiu hadisu on ie bio Doslanik. od Poslanika4 u kone se kaze da je njeml soii,l oä Ebu Ze a, on pedeset sul'lufa. objavljeno paje o preuzeo sinuEnosu, smrt,onie opoilöiosvome mu Kada sepribliZila pleuzeo njegov vodstvoje njega njegov KainanNal(on sin vodstvo,nako;njega a carstava, daje vladaosasedam tvrde sinMelajil.To je onajza kogaPerzijanci i drva i praviovelike gradove utvrde,da je izgradiogmd daje on pwi sjekao Iblisai njegovTakoder tvrdedaje on pobijedio i gradEs-susu-l-Aksa. Baüilon gudure, I(aoi daJe je protjerao kajeve Zemljei na planinske na dt vojsku, ih je imao veliku kl].lnu, Jü da Zatiü kaZuda pobio veliki broj dZinnai Sejtana godina tmjalaöetrdeset drzava govore ljudimai daje njegova voliodrzati
I Es-Sul,rti I el Fethtl-l-kebi 21316

Aden al.ihi sclu"t

priblizila sürt, opoluöio.je flcnohu, a to je ld.is itrll prelna onoln sto sinu Je poznato.

Kada je ulrllo, vodstvo je prcuzeonjcgov sin Jared,a kada se i njeüu

##*

56

,$4\ ct*+",r.t!

Idris a.s.

IDRIS i{gql

+l llah .€ l<a7c: .sponeni tt Knji:i ldrisa! On je bio islnen, lerosnto gd no visalio nijeslo uzdigli. (Merjen, 56. 5'7.) D a k l e . , A l l a ,€ hvali Idrisa idaje mu karakteristike poslanstvai h velike iskrcnosti. to je Henoh, koga smo spornenuli.On je direktan predak a tsoZijeg Poslanika kao Stoto navodiviScpoznavalaca rodoslova. * je prwi od Adcrnovihpotonakakorncje, nakonAderra i Sita,nekaje On Allahov rrir na njih, datoposlanstvo.l Ibn lshak navodida je on prvi koji jc pisaoperorn. Zatckaoje Adema j L. njcgovo doba Zivio tri stotiüei osam godrna.Neki ljudi smatrajuda se nr ujegarrisli u hadisukojeg prcnosiMuLawija el-lJakem Sulenri, kome ibn es u se I(aZe Jc Poslanik;: upitan o proricanjupornoiu linija u pijesku,pa je da odsovorio:"Bio je jedan poslaDilt kojijc tako povlaöiolinije, pa öije linije pogode. je to." to Mnogi uöcnjaci oblastitefsiraiicfijatskih propisa iz tvrdedaje on ptvi koj_ se bavio tilne. pa ga nazivajü: Hurmusu-l-her (Proroknad prorocinra), amise na nicga iziose mnogencistiie kao ito su ih iznosilina vjcrovjesDike, uöcne lj ucle. mudracc ievlije. ... i l.li snlo qu nu yisoko nüesto u.digli. Pod ovim se üisli na ono ito je vjerodostoino prerleseno BuharijinojiMuslimovoj zbirci u hadisuo Ista'u i u Mi'radzu,da gaje BoZijiPoslanik,i sreona öetvfiorn ncbu. Ibrr Dzefif Davodida je öuo od Junusa, on od Abdula'laa,ovaj od lbn a Wehba,on od Dzeriraibn llazima, on od A'llleia. on od Semraibn Atijje, a on od Hilala ibn Jessafa jc rckao:"lbn Abbasje u rnom prisustvupitao da I{0'ba: Sta sc nrisli pod lijeöimaUzviienogo Idrisu:i Ml srrro na lrsoto ga nt.jesto t.r:digli? on odgovorio:- Allah je objavioldrisu: - Ja öu ti svaki dan a podizatislepenza orlolil(o koliko zasluze sinovi AdeDovr." Vjerovatnose svi rrrsli na onc koji su Zivjcll u njegovodoba,pa je htio da joi viSepostigne. jedan melek sa kojirnje bio prijatelj,pa rnuje ldris rekao:TadarDuje cloiao Allah rri ie objavio to i to, pa porazgovaraj tome sa Melekoü slnrti, kako o
'ovdicser (vijes0 b i l j c u Ibr Sa.l t) ct Ibbekatftl,lat i }7? (l/l/16), preko I.tisamaibn MuhaDmedx e $ S r i b r . l K e l b t a . o Do d s v o go c a ,o d E b u S a l i h ao d l b D A b b a s a . ,

58

bih ito yi.;edabt ih .ljela uraliol Oraj ga 1eponio na svoiim krilirra i uzdigao na nebo.Kada su stigli na aelvrto ncbo, susreoih je Nlelek smrti, koji se Kadaje ovai melehMeleku smrti ispriöaoita girje zamolio upravo spustao. "Evo ga ''A ldris,MeLek srnrti|nu je r-ekao: gdjeie ldris?" Ovajje odgovotio: "Öudneli sn'aril Poslansaln Melck stnrtije na to rckao: oa mojinrleo'iLla." pitao: da ldüsovll dllsu prnniln na ietvltotr nebu.pa saurse'fako - Kako öu mu n]u je tu prinio kad je ot na Zcrrlji?1" duiu prilniti na öetvrtomnebu, i duiu. Na to se rrisli u rijcöirra Uzvisenog: trIi snto ga lra vi.tokontjesto rcdigli (Merjen.57.) Ovo navodi i Ibr Ebi Hatin l<adturraii ovaj ajct. samo lto kod njcga "Upitaj Meleha sL ti l(oliko rni je ostalood stojidaje Idris rckao rneleku: upitao:"l(oliko mu je joö ostalo bili zajedno, Zivota?" Ovaj gaje. dok su .joS Zivota?" Melek slnrti je odgovorio:"Neznx dok ne pogledarn."Kada jc pogledao, rekaoje: "Pjtai mc za öo\aekakomc ic od zivota ostaojoi samo jedaD trenutak."Kada jc ovaj nelek pogledaopod svoja krila, gdje je bio IdLis,vidio je da rnu jc, a da nije ni osjetio, dusa ve6 bila primljcna." i Mealutirn. ovo su isr-ailii.jati tu irna nckih pojcdinosti koje se üe mogu prihvatiti. U poglcdu riieöi Uzviienog: i lvfi sno ga na )isoko nrjesb uzdigli.lbn Ebt Nudicjh navodi da je Muclzahidrekao:"Idris je uzdiglrut.kao stoje uzdignut i Isa,i nijc umto." Ako je pod ovin nislio da sve do sadanije umro, to.Jc na sponlo, akojc mislio da je iiv Lrzdigüut nebo,a onda mu gore p nljena a dusa, nije u suprohrostisa onim lto rlavodi I{a'brFl-Ahbar. A Allah Dajbolje to je znakako bilol ntjestoßdigli. Awfl U pogledulijeöi UzviSerlog: i\Ii tnn gt nd ),isako i "OD je uzdignutüa sestoncbo i tamo umro." Isto od Ibn AbbÄsa navodi: -'e to kazei Dahhak.Mcdutim, v'crodostojnijije hadis Buharile i Muslima u kone stoji da je or1na öetvrtomncbu; takvo rnisljenjezastupaMudzahid i neki. .joS Hasanel-Basfi u pogledu ri.jeaiii lrti \nio gd na lisoko niesta uzdigli, kai.e jos za Zivotasvoga Ncki ka2uda je on uzdignut dase tine Disli na Dzennet. Allah najbolje zllal Drugi. opet,kazuda Idlis nije oca, Jareda, sinaMalaleela. p l i l eN u l r r r . r g r rr ' r i j < . r rT . - n " o itl ' ' i n o ' r . bio r r o J l b r r M e s r . t l . r I b r A b b i . r . c f ' r c r o s id a i e t l r i a s u . B u l - a l j : lr. : ' 7 e : Idris.Za to nalazcpodloguu hadisuo Isrü'u, kojeg prenosiZuhri od stvari, Enesa. njcmustoji da jc Muharrmedu dok je plolazioporednjega,rekao: U ;i "Doblodosao dobri brate idobri vjelovjcsniicl".a nije rekaokao sto su mu rekli Aden ilbrahitrl: "Dobro doaaodobri vjcroviesniicidobri sine!" Oni obratiobi nru se rteöima kao i kaiu:"Da je ld|is bio njegovdilektnipredak, njihdvojica."r
r H 0 d i sb i l j e : i l b D A s r k i r u s l o m e r a r i n , l / 1 S 2 / T e h z i b . v a j l r a d i ss m o n a v e l is a s e D e d o m O k a d a m og o v o f i l io A d e m o v o ns i n u s r

59

MealutrD. ovo nije dokaz i ne mora tako biti, jer, noZda, prenosilacnije najbolje zaparntio tekst hadisa. Mozda mu sc Idris 991 tako obratio zbog sl,JoDnosti ipoDiznosti, inije mu sc nuznomoralospoülenuti zvanjeoöinstva kao nr Adelnü. ocu iovjcianstva. S druge strane,lbrahillr je nazvanAllahovi[r prijateljeü jer 3e l]ajpliznatrjr i najodabraniji poslanik, rfu | azm, nakon Muhalnmeda Nekaje ,{llahovblagoslov svedih. na ;:.

*s#

OU

s4\ CF
Nuh a.s.

ji NUH i'gj

7

on n jc Nuh. siD Lamehr.ovuj sin l\'latuzalc. srn l:lenohii il 10te - on ic sin Jur-ecla, sin Mahlccla. o\,iLj l(üinana. sin ova1 or,uj ldris -.!r. oca ao\jeallnstvx. ovaj sin Sita.a onjc sin Adcura sin ll.nosa, iesl Ibn on Pfemanavodinra DzefilllidrLrgih. 1crodcnsto dvacleset godtna r'e"-1. nakon smrti ^delna i o PrclDaklsfallskol1l .jcvlciskorrraöuranjLr, icrrru snlo tanijc govorili, prollo ]c sto öctrdcsct Scstgodlnll. izrneclu Adenlovcsrrlti i Nuhova roi:lenjrL Illtiur ibn llrbbln u svom.!a/rilrrr. bilo nlih jc. kako nlvodi IIirliT IlLrLr lznerlu 'l'riiucrrrtur N{ulrarnücd (gencmcija). lbn Omcf gtljc kaTe: dcsctkamova io N4Lrhirnrre(l Abdulrrlclil(ibn Zindic\\,1'jh. iLrn ibn Jusu1. jc njcnm pr-iöao da 'l od korre je govofio tsbu cNbe.ll ujemulVlur*ija ibn Sclam.da.jc öLro brata. Zc]da ibn SelxDIl.a on od Fbu Sclnrra.a o!3i od Bbu Umame-claje.jedan ch öovjei(upitilo: 'ßo7iji Poslaniac. 1r1c Aclem bio poslaniiil" On n1uJe "Da. Allah je s Djrurgovorro."Orr opct Llpitro:"liolil(o ic hrlo odgo!orio: lc ' jc lo: "Deselgeneracija. izmetlu njegai Nuha?"Posliluil( odgovol isprurjave N4usli . ali ga orl Ja clodajcm ovai haclis cla Lr\l.t. liojc postrYlla ipak ne navocli. Adcmai Nuhajt se navodi:"lzrncahr U Buharijinonr.lalllrrr od Ibn Abbusa l bilo dcsctgcueracrjilsvi su bili rrrLslir]lani." mrsli 1ra godi a, liao itc sto Ako se poclizrazont l;arn (stoljcic,gc'rlcmciia) jc rrcciu1ljima sigumobilo hiljadugodina.N,lcdutirr. srratraveajnaljucli.onda je u ruroguöe clir taj pcriodbio i duii, :rkouznrcmo obzi| da Ibn Abbasl(a2c -1e je cleset gerlcrrcija u Islamu. Jcr.moida jc mcrlunjima Lrilo.]oi ch bilo stollcöa I(adaliudi nisu bili u IslarrLr. N{cdLrlim. hNdisliogu p|eDosiBbu Unremct., (h generrcijil- r lbn Ablrrsaloalaje su bili u lslumn. ogfalriöava "(leset nr poLrija rvfdlrluncl(ihl(f:ö.r1rs1(ih..jc\fcjsliih i drusih historiilri Ovo c]lll(le. k a T L l a s u l i a l ) i li n j c g o v ip o t o D r c ib o z r \ i r l i v l h l l^ ^ l l l h . o p c t l r r . ( d o . l(oti zna! pod /irarr rrisli na ljudsliu gclrcraciju.liao ,A.ko paLr, izrazorr se. ilo.jc u rtraLrni. (Dl-lsrä'.11.). tlt. ldt !rl .f Uzvileriog: ft)/lln) ntogutrnr iiu ntl,on Nrl,r/rr,/.i11/i' .l rrlrgir. ( El-N{u'nriirirn,l.), ilr: / rrrrogirl sntonal;onniih :t\'t)rili ,Janerütiit! I itjilt (hl liufliain. 33.t. ili: ) latlilat.sntt suntolcnt'trtLritt :+nerorijann i-1ltctnt g.ncracijr pij! njih uni.itili!l\4erjcnr.7.1 i93 )l'oshnik ,'.jc rcl(iro: Najl)oljn 62

J o
T

s I

p I
( a

L T
,t t

p
tl

b

e

t

L

o n,
E, LN

ie
LO

le
!o o, ie ia

to

je moja generacija." (tj. oni koji Zive sa mnom) Generacije prije Nuha rleli zivjele su veoma dugo. Pre[ra ovome, iznedu Aderna i Nuha je proteklo hiljadegodina.A Allah najbolje zna. kipovi i lto Ukatko, Allah Jgje poslaoNuha iEglnakon su se poöelioboZavati Allah gaje poslaoiz milosti prema taguti,a ljudi skrenuliu zabludui nev.jerstvo. Svojimrobovima i on je prvi resul (poslanik)poslan stanovnicilnaZemlje, Sto öepotvrditi i oni koji budu stajalipred Allahom Je.na Sudnjemdanu. "benu-Rasib"(sinovi Rasiba). Ibn DZeriri drugi kaäuda se njegovnarodzvao Historiöarise razilazeo tome koliko je inao godinakadaje postaoposlanik. drugi tri stotinc i pedeset,a treÖiöetjri stotine i Jednikazu da je imao pedeset, godina.Ova misljenjanavodiIbn Dzerir,p pisujuöiheöeIbn Abbasu. osamdeset Allah.jS na viSe mjesta u Öasnom Kur'anu kazuje o njetru, njegovom narodu, kaZnjavanjupotopom onih koji nisu htjeli vjerovali i o tome kako je spasio njega i one koji su bili u ladi. O tome govori u surama:El-A'Iäf, Jünus, Hüd, El-Enbija', El-Mulninür, Ei-Su'arä', El-'Ankebtrt, Es-Säffät,El Iktirab. jedna posebna po Konaöno, njernuje nazvana sura. *Mi smo Nuha poslali njego\ion narodu, Tako Allah .Jgu suri El-A'räf veli: paimje rekao: "O nalode noj, obo;avajteAllaha! n ematedrugog boga osinl Njega! Ja se za vas plaiint kazne na Velikom danu!" *A glaveiine iz niegovog "Mi zaista smatramo da si ti ü oöitoj zablLldi." Na lo naroclasu odgovorile: ie +"O narode oj, nisan ja ni u kakvoj zabludi, nego santposlanik od on rekao; sujetova.*Dostavljam vam poslatlicesroga Gospodarai saujel4ettl Gospodara ja znam od Allaha ono ito vi t1eznate.+Zdr vaü je öudna ito |an dolazi vas,i opomenavao:eg Gospodara po öoujeku,jednam od vas, da vas oponene, da bisie " gt1 biLibogobojaalii da bi vam se Allah smilovao? +Ali, otii sLt u la, uüerivali, pa smonjegai one koji su bili s njint u ladi spasili, a patopili ane koji su policali Naie dokaze. Oni su,zaista,bili slijep narod. (El A'räl 59.-64.) A u suri Jünus, Allah .J*,kaze: *l ispriöaj int vijest o Nuhu! Kada on reöe svom narodu: O narode moj, ako van teiko pada moj boraralc i moje opominjanje Allahovitndokazima- aja se na Allaha oslanjant- onda se,zajedno sa bo;anstvina srcji , skupite i odlüöne, i neka to ne bude tdjno, a zalim prinijenite na neni i ne odgadajte! *A ako se oh enete,pa ja od ras ne lra;im nikakvu nagradu.Mene le samo Allah nagraditi, i neni je natede o da bude l nusliman-"*Ali, oni su ga u lai utjerivali,pa smo Mt spasilinjega i one koji su bili s njin u ladi i uöitlili ih namjesnicitla, a potopili one koji su Naie dokaze poficali!Pogledajkakosu zavßili otli koji Nt bili opominjani!(Jnnus,7l .-'73.) "Ja Zatim,u suri Hüd, Allah J€ veli: *l Mi paslas lo Nuha njegovu narodu. vas,zaistd,jasna opominjem", govorio je on, *"da ne oba,avate nikog osim Allaha.Bojim se za vas kazne Boltloga dana." *Glaveiine njegavog naroda kojenisu ujerovale,su rekle: "Koliko mi vidina ti si samo öoujek kao i mL a vidino i da te bez ikakvog razmiiljanja slijede sd o orli koji sLtniko i tlista meilunama; ne vidiuo da ste i u öemubolji od nas.Naprotiv, mi ros smatranla laicima." *"O narode moj", govorioje on, 'ita mislite ako sdt ja na pravonr

putu svagd Gospodatui ako mi je On od Sehelaa poslans^)o,a vi ste slijepi za to, zar teno vas ti prisiljavdti da to, protiv vaie tolje, priztate? *O narode moj!Jd od vis.o to e traiitn niktkt,o blago,noja nagradaje somo kod Allaha. l.ia netu oieruti one koji rjeruju, oni öe se src.rti5a s|ajin Gospodaront;ali ja ridim dd ste vi tldt od kaji ne zna. *O narotle ntoj! Ko bi ne od Allalta odhraniokatl bih ih ja atjeruo?Zar ne shvotatc?+J.t ydn ne kaiem: 'Kod mene su Allahote riznice'- nlti: Ja znatn gajb ü1epo:t]ato)', niti kaien: 'Ja sam nelek, a ne kaien ni za one koje va.ieoti s prezD.ongledaju: 'Allah in neöe clati nikah)o dobrc.' - Allah najboljezna ita je u njilbvim duiana - jer, bih tada bio trepravedan." *Oni nu tekoie: "O Ntltu, s nann si raspravljtro,pa si oduljio raspratn. Daj nekanam se dcsi ta öi rc tlamprueti.i, alcoistüiugovorii!' * Ako Allah htjeclne",reöe on, "On ie yam to (lati, i ri mu nelete maci umatil aMoj satet vat nete koristiti ni kada bih 2elio du vt.s .\aujetl|en, uko Allah hoöeda res astd\)iu.abludi. Oüje |ai Gaspaddri Njetuu lete se t .atiti." *Ztlr oni da govore: "On ga izntiilja!" Reci: "Ako ga ja izntiilian, noj je griieh, aja ilenu tii'ta s tin ito vi grieiite!" *l Nuhu.te obja|i. "Od tvog naroda neie yiie nika Vetarati, osirnonih koji rcl leruju, pd se ne ,elosti .bog .r1og ito onl ratle! *l prat,i ladu po Naien nadzorui Naien nudahnutu, i ne obracaj mi se üie zbog ne,rjenikd, - oni le biti patoplieni! *l on je pidvio ladu, i liad god bt pored njegdprolazile glareiü1eniegovogtlarada,i.tugi|ali bi nu se. ",41;a vt se rugatet1d ta , govorioje an, "i nitetnaserugoti r,anra, ito.rc i|irugdte liao " *I saznatöetekontete daii poniiarajuta ka.na i ko ce u Veöitojpatnji biti *A kada je doila Na.icrodredba i prat ila vacld, Mi .eno reldi: Llkrccj u nju od sr.lke v stepa jeda pat, svaiuporcdicu -osint ottilt;a kojeje vet recteno ione kaji \iet 0ü", a ntaloje bilo onilt koji su s njin liercvali! *l an ;.eöt. "Llh.cttjte se rt nju, u inte lllaha, nekaplot,i i nekapristanel Moj Gospodaj., .aista praitd i nlilaslivje." *I ona je zaplovila s njitlia .t |dlot,iüd veliliin poput brda, a Nuh ie zot,nur;svoga sina,Aojije bio podaleko: "Sinlio noj, ukrcaj se s nana i " ne budi s nerjci-niciitta * Sklonit seja na kokyobrdo", tckeoje,'koje te ! tu titc .aitititi otl vode." ,4 Nuh je raliao: "Ncnta c{ana.s nikogctlco ie Allahove o&edbe t)iti poiteden osinl otloga kone .te On s tilLiel l tal ihJe n:.lvajio, i an bi patopljetl. *I bi reöeno: Zenlljo, gutai si,.)iurodü, a ti, neba,ptestanil I |oda se povuie i isp tli se odredba, a lada pristade na El Diudijju, i hi reöeno: "Dalel;o bio narod tleyjentiiki!" *A Nuh je bia zanolio sroga Gc'spodarairckao: Gospodcvurtoj, sit noj je od noje porodice, a Tvije je istinito i Ti si od n1uü.ili n.ljnl driii!" +"O Nuhu", reie On, ,on obeconje tliie od traje porc(|irc, on racli ono ito ne talja,.ata Me ne Dnli za ono o öcnu ne:nd.i! Sd\jehieni te da ne büde| neznalica. +"Cospodaru moj", rcöe on, ''utjeient Ti se du tt.a:inl ana o öeniü ne ztnDl, i akt nti Ti ne oprasti! i ne stnilLtiei tni se, bit iu izgubljen". +l bi reöeno: O Nuhu, pt.istani s.r selanoü Naiin i blago.tlctvinatebi i ndtodine koji ce se i:raditi od oyih koji.ru sa tabanlA bit ie i naioclakojinta tetno dati dtt u:i|ctju, a zatitü te ih Noia bolna kazna stiöi." *To sLL vijesti gajba, ]@jeti Mi objarljqetno. Ni ti t.itvoj narcd pnje or)ogaa njinta uiitd niste zndli. Zato budi stt'pliir,! Kt-aj te, zaista, biti LL kai st bagoboi aznih. (Ftüd.25.-,19.)

za de a, ba

ce

la
,t/

ii! th

ee ni se bi
le.

,A td
ite ta

a
ti öe

bi ga tle ,n

nu ne
s4
NQ

od iu

*l U suri El-Enbijä', Allah g kaze: Nuho, kacluiai priie zatnoli pQ 1 s.e *.i oduzvasmoi spisismo njega i niegot'u parodicu ocl wlikc nelolie' ga parlogasttl() prolir narocla kajije poü.:ao Naie dokuze Oni su bili apalii ljtdi, pa sno ih svepotapili. (El Fl,bija','76 -71 ) *Mi snto Nuha pasldli njegavu A u suri El-Mu'rninirn, Allah ,15 kaLe: "O narode noj' sano Allahu oboia:'ajte! lre ate arcdu pa i 1je rekao; .Vi hiti bagobojazni?" +lli glave(ine iz dntgog boga'asi Njega Zar tleiete "Ovo ie satno öauiek kao i ti' nlnioiog,lnrodo, kole iisu vjerovale rekoie: ioi nuin an.i" ori vtts bolji. Do je Allah htta poslao bi nelekc! Ovdko.neito *On ie santo lud ioujek, pa Pustlle ga nisntoöLtli ocl naiih predaka davnih *"Gospodaru aj" reöe on' "panlazi 1l jel' 1'1ett lo3 eka |rije 1el" \ ,ucruiui -l Ui .:tt oLrjavi\ttto Pr.tt la'7'rpo \o:''tt ttdcJ-ot i N'tirt'l \ta:r,to'eJb,titoJafru'tt tt ttnittuAftoi o'l '\'nlt' h.tdndoJ; nidahnucr,.ln po jeian par i svajLtporodicrt' ositnonih o kojina je Neöreöena I ne \trste *Pd kada se obroiai i,li r" rn on" koji ni vjeruju! Oni öc zaistd biti potopljenil "Hwla Alldhu, kaji llds reci: Je srlestis' - li i ani koji NI sd tobotll u ladi "Gospodartt n1oi, iskrcai 1e 4 tiasilniökog! *l reci: narod.r spasiar.,,1 " *U tontesu doista poulte i ll4i ilagoslotticno niesto, Ti la najbolie uniiei doista, slavljat a nd liurr,irr.(El-Mu'nrn1ün,21 30.) *Nuhov snnttao U suri E!-Su'arä', Uzvileni kaZe: "Zcrr narod je paskttlike+Ja sdnt se Allaha ne bajile? iainin. *Kada im l1jil1ovbrat Ntth reie: *Zttta se bo-ile|llluha i neni se paliatu\'aj.te! |an, siguli1o,poLrzianpc,slanik *Ja od" vas zä tn ne tra:itn nilitt]re nagracle. l\4oja nagrttdn je santo Lod ' *Oni ntu stjetotn. *Zato se boile Allah(l i neni se p')koü\'ajte! Gospoclara "Zar rla lebi uierLlena a slijetle te oni lioii slLtliko i tliito?" + N? rekiie: *Oni te sano pred tnojitn Gospod1tunl ju znant , reie on, ita su ani radili *Ja sanlo.jds.na da ziare, polagati raiun, +a .jd ttcclt tiertlti vjcrnike! "O Nuhu, ako ne bili Prest(ttlei sigl na tei "po oponitjetni" *bni rektie: " tnoj n':!radn1eu lai utjerLLie' iarrn,riro,r! *"GosPodaru aj" reie ot:. aPa sn.t,a ficne i let nilie koji rtt sd ntnam!.' i presudiiznedu neni i :1iil1, \pt:!si l'a z(ltinl osl1lepoloPili spasilinjega i onekoii subilis nlin nQprePulloi lodi *A tt'oj Gt'spodar-ie' iZaista"u"lonte ina loLtke, ali vetina njih nisu Njernici 105 zaisto, Silan Milastiv.(85-Su'ara'. -122.) i *l njego|u norodtt' U suri El-'Ankebüt, Allah -€ kaZe: Mi sno posluli NtLltd pa je nedu njinq ostao hiÜadu nanie pedesetgodiln' p! i!1ie.t'|.':len.la.l.?a' rloi su öinili nasilie. +Pa snto spasilinlego i one koji sü bili tt laii i uiitlili ie poükom stetovi,üa!(El-'Ankebüt,l'1-15 ) Allah !'kaZe: * I ktld Nds.jeNuh zovnuo,lli sntose liiepo U süri Es-Säffät, *i Lt 2ivot odazwli *i spasili njega i njego\\t parcdicu od t'elike nevolje tljcga njegovepotinke aslTrili, +i u liastliiittt generdaiianla spotnetl .na +Tatko nqgradrienlo ar'' Mi saiuvali:*"Selant Nuhu ntedu st'in sr:iefovittta!" *On uientika *Zalinr snto koji tlobra djeta iine. ie, doisla, od Naiih rctbova (Es Säfiät, 75.-82.) potopili. ostole

65

U sud Ellktiräb, Allah F, veli: *Prile njih Ntltot, nat..)dnie ujetaydoi roba rVn.ieg a ld: utjeriyeli i gottttili: "Ludak", pa je bio anenogucen. *l on je .vr tt,oga Cospodara:anlalia; "Ja san pabijeclen, pomozi!" *Pa sno nebeska pa rmta ohDt ili \,o.li kojaje obilno lilu, +i Ltt'inilida iz zenlje pt.ort.uiztari, pa sLt .te roclesesldle,kalio jc hilo oclreietto.*A niegcrsnn nasili na ladi, od dasakai klitiocd, *koia.je plotild pad Nd.iiniuudzota t. 1'.)je bild nagrada za onog ka je bio odbaien. 'tl i,fi snb je kao pouku ostat'ili, pa ina li ikoga ko teje ptitltiti? I leli\,e su bile Alajd ku.na i Moje opontene!? *l Mi st o KLtr'at1 olak.ioli.d sh|dttt)1ie, itüo li iltogt lo ie s,r,alili? (El,Ka[rer, 9.- 17.) po UzviScnl, takoaler. kaze:LJinteAllaho, Syentilostlog, Milostiv.)g!*Mi s ta Nuho paslali iicg.)iu narocltr: "Opontin.ji.r\'ri urod prije nego ortoi 1 dctrlebolna kazna!" +"O narodetin/", gorot'iojc on, ".iarasjdsna apaninjen: *Obo;arajtc ,4llalta, Njegdse bojte i Dte i paloni hudite!*On ce vom oprostiti raie griehp ido odreclenog iaso ras pt):iriti.,1 kada Allahoy odreden öas docle,on se ne no:eodgoLliti!Kadobi tot,i znali!'+ Gospodant ntoj", reöeon, ".iasd tsroj +ali ih je nnje pozi,atliejoi rije udaljilo. xI kadu natod pa:ivro i clatljui t1oöü, god sant ih po:ivao da ittl apta.\tii, pßre sü sraje u uii starljoli i haljinana se .\\'ajint politirali i u t()ntesu bili uporüi i pretjet.anooholi_ *Zatin, sarn üt po:u,do,*pa tnt i jd|na i ttino go|ario: +"haiite oprcst od svoga atvoreno Gatpadatd, jer On, doi.\!e,ntnagopraitd. *On le vam obilnu kiiu slati, *pomoct \'t;'siDlecintai .titroyit)ta, dati ytun ba|öe i ijeke! *Sta varnje pa se Allahow i *a wliiitrc ne l)aLite, On vasu./irzona \tvrru!? Z.t] ne riclitekakoje Allah sedant nebcsa,jechta i:nad dt1t.qog, s^'ot.io,*i Mjesecna njinta svietlin uöinia,a Sutlc( +;1llahva.;je od:enljc, poprn biljd st|orio, *.dtin s|jetiljlioni lao? öe vdsu njü *d0 rtatiti i i: üle panaio i:ye.sti.*)llah |a t ie Zentlju uöit1i.) astit-kou1 biste pt po njoi pto\lro itü püteyi ta iili.'* Go.tpoclaru nto1",rcic Nuh, ".r1i t e nisLt posluidli po slijelL ute öiji int it cci i.üeca.rd to propastuvelavaju. *Oni velike spletkeprdv *i go\nre: Nc tojte ipoito syoie bogo|e napuit.lti! Nipoita ne ostarAajte ni l/ecltlct, Strra'u, ni Jegü.ru,üi Je'uka, a ni Nesr..! *l tako stt ni ntnogeu :ablutlu lovcti ; pa ti ndsilnic tmjoi yelu zoblududaj! " *l oni su zbo1 .n,ojih güeha potapüuti, pa (.c biti u |attu n,edeni, inima lllaha drugog po togdacr eöe nati. +"Cospo(lurtt ntoj", reie Nuh, ne o.\tdvi na Zenlji ni jednag neijenrika, *.jer ako ilt astotii, u.ablud te Tr,oje rcbove dovaditi, i sd ta tc gtiieinike i netjernike rutlati! *Go.tpoclaru moj, oprasti neni, tnojin t().liteÜinn, ononte, ko koo \jet.]1ik, udc u nojlt lcuctr i svin ujemicina I yjelnicantd,d nasilfii(inta stlno ptopast povetaj!" (Ntth, 1-28.) Mi srnou naien I'etil r/,o svakotrod ovilr citata, veögovorili,a sada ieüo izrüeti srdriai korrpletlle priöcprenlaovi]ncitatima, hadisima ipredajalna. Allah .F, na visc nlesta u l(ur'anu spotniüje i hvali Nuha :irgi.a kudi one koji su rlru se supfolstavljali. Talio Uzvileni u sud En Nisä'. kazet *Ml objat,lj4entatcbi, kda ito snto ohjat,ljiwIi Nuhu i\ie].oNjesnicinta nakon njegd, a objerlji,ali .tnto i lbtuhintu, il.tnailu, i Ishalru, i Ja'kubtt i polontcitttd, iIsou, iEjjubü, iJu us ,i F[dno1üiSulej]nonu, Datttrdusna a dali Zebut *I poslanicintu o kojintü s ta ti ptije kozir,oli, i paslanicina a

pt'r1 Aliohon üe bi 'ntalt A 4llah it Silat i i'iÄrii*" ,it,"iÄ, op:ra'ctanja 163 Mrddr(En-Nisä', -165) \elt 'To ic Ldi Jaka-koji r*o dtli. Ibrahiatu L SuriFI-Fnänr.Uzvi'enr
'|'t kogo Mt l'o l lje r^f"r Dtoti üiclova .11o(ct.no ,I 'Gosaodiar" narada llli urdt:e'nn *l lt4t lntt poklaaismu l\hota.t JaKttDa:,t r dot."raMucltr il al' nlegovll' potomaKtr uputsmo - a Nuha 'ttto io: ptij. uptttili iod svai,op itaho \4t ttoglodutcmo Da*ido. Srlel*nra Eiiuha Jnt'fq l'4'rvo t Haruno ' lsoa i ll iisa - tv; u:|t l,t,t'ili nnn ooii aot,i ai"to iit'e'i lrl;e' ijj(to iJ'tltjao - rtitlla ttlimo.'tno d'tl,t,prcdltarl dob,i ,t lsnat!ä i Et-Jcte a i Jttttus0i Ltttn -t npl,e oJ njihavih prcJnka tprlonloka i bro'\ - \4t \tno tn naddrupiila odabralli uputili na prTr'i pttt (El En'älD' 83'-87 )

oo -,!o llqTtvnti - aAllatt Je sigttttto so \"lttsoon t a-g.4v'tl kotina ti to!,157116 loko da ltttdt 1'aKall oislanicinn koii \u radosnc vijcr!i i oponcne danosili

^liihotpa5lo''ic.i ".','.d?"alil: t:'. i i:vrnLtta' i ")i,r" ,:a" .', ,,^, t1" !::":!':lnt' l
/u ;ain1ia 11, p,ivctu ' ilt;o.neea 5ttt, sotni 'rl'i iihili {l-t lc\ Dc ;n11a1

Kazivanjeo njemu u suriEl-A'räfje veö ranijc navedeno vii'st u of i'aa pl i,l' tttill U su-i Ft-Tewbe, Uzr ii\e ,'rte: Zür tt). niic 'lo'ln 'lonol1'tct4'r vtc'UP'to Adu Senudu ' lhtohinotom narodu atim Nuho\ t,otodtt,

' na \nhovu, 4dtt Semudui o aü o fo'lii' tith Aaie rdlll ltlott natoclu s|alc tuke na ueta su NiihoviDosLanici i donosili iasne tlokaze' alt su otli itni mruSo ti"ri;"ti '-io",",iti. Mi ne 'jei4e'no tt ano ;to ti dunosit' o) s u m ; i o n o ;u n oh o i l o , d . ' t ' p u ' v d l ' l I b l a h i r n sa Nr'lnm nosili' on U suri El tsrä', Uzvi3 el\i leli: O patotnci onih koje smo je doista zahvalni 106.(El-Isrä" 3 ) bio r,(ia U rslojrun Allah t. talode-.veli: / ko'lo \,xo genct ,nol\oit\'l:'!':^1";u:l:' ' na i ldi Srii' ln Staiit' I abov'r l LFlcrc r ) ,4l6vsljtio i, ta i!L' Gospodattvol Ei-Su'ara' i Elo Kazivanje Nuhu u suramaEl-Enbijä" El-Mu'minün' 'qnkebül je ranijenavedc'lo vea cl q . r r L I A I ' 7 ä b t z v i ' e r r r e l r ' I l ' n l a ' n o o d t i ' i ' o t i e s n t l t o . l ' : : ait i c t l i , L ' i o(t Musod i ad l ao slnr M'rlen';tto Mt ntl iod lbtdl'i'ttd od tebe,, Nt'h(t. smood niih övrstza|jet uzeli (El-A'hzäb,1 ) 'l natod i ld iJbn'a U s u r i S a d ,L z v r s e l r\re l r l p ' t t ' ' ' t I ' u t i ' o l t l t t ü o t t ' t . r l a t , t k v e l i l t h g r a d , t t t t o ' + i S c n t t di L u l o | t ' o r o LtJs . l a n o r t ,t l Ltl ha \ t 'a . \ ,tttl ' t:1 Moittko:ntt s o r , : r i i . t s v l i u o n i p o s l a , t i A t' t t t ' : u t i ' l t t o l i p a (säd. 2.-14.1 1 +Prüe niih ie Nuhov üaro'l potlc,ao'.a t. U suri Mu'üin, Uzviieni velj: "' "',:e: d.o nolon ttiih.\raki mr-d 1c ttostwi1a :' dul og" .kupme l^tt:, lvtoJ4 blt'r ,::;:t lia:nia r kahtn ]e nuäio,e da tciitinampobije ß!tlttt pn 5ün ih Ja a loji nisu htieli fänot *l toto se obi;i i[a rÜei lloga Gospoclarana o]1i -6 ) da rjero\'L1i, ie statlornlci vatre äitil (Mu'min, 5

i Junus Hud vedje rantlenavedeno' o Kazivanje Nuhuu surama t.. l .; ' U q u r I b r a h i r n , U z r i i e i i v e l r Z o t v n t t ' n i e d o : l t ! |o oi aritD n " t t e , \ ' o ' i

61

tj suri Ei-Sura, Uzviseni vcli: Oi1\,4n prapisuje u ret i ono ita je propisao Nuhu. i trkt ita ohjarljujetln tebi i ouo ito st.lopropisttli lbrahintu, MusaLti lsrtu; Prcnt |Jeru pto|odite i tt njoj se ne ra.ilazila!" Itlolopolilonicinta-je onoga kogu On hotc i uJtuiuje teilio to nd ito ih !i po:i\:11!.,lllah odubir,eSeL.i ohnti. (ES SuIä.11.) Sebi ottol4u Mu .:eiskreno ko pot U sLr|i Kir1,Uzviieni kazc:*Pt iie njih sLt icali. Nuhovnarod,snnot,nict t1ato.l, Lulor narod, *statlavniciEjke i notod Rct.tu, Suturl, r',7d, faraonot, 'litL)he'd.,S|i pa \u oni poslanikeu loa utjerit,dli, su kd.nu Moju zaslulili. ( K ä 1 , 2 . l , l .) 1 prije. Oüi .tu. cloislo.bili veli: -1Nr/ror'raradjo! U sLlri fz-Zinijatt, UzviSeni
: 1 t l L . \ L t nn a t . t l ( L Z - l - n l l . l r r .4 O . )

U s fi En NeclZm,Uzviseni\cli: J Nuhar ndrad .joi pt iie, koii .ie bia Mialtrutniii i tldiobjerrtt. (Ln-Nedzm, 52.) a Kazivanjco Nuhu iz sureEl-iktiräb(ll-Kaorer)jc vcö navcdcno, u suri Bl llaclicl Uzviieni k^ic: Mi sna poslali Nuha i lbrahinta, i rijihofinl doli 1:tLtt<:,nttinta \jero\jestiillvo i KüJigu. Neki od njih stt nd pravanl putu, a nnagi od njih su gt ijc.irlcl. (El fladid, 2o.; U sufi Ilt-Tahrirr. UzviSenikaZe:Onit a kaji ue ljerriu ;1lloh not,odi pt i,tjer Nuh( ,c :Lne i Lutor,e:ct1e.One sü hile udote:a Noitt d|a dohro rcbo, pu sr ih i:ne\!crilc. Zata ir)tniih dvolica nele nroli kol Alldl]o ni:td pontoii, i " hit te t eactia; Utlilc 1,a.r dijc u t,otru,so oninto koji uLa:cl (Et-Tabriln, 10.) dogadala koji su se desili NLlllLl injegolu üarodu,na Sto sc tiöe sach2ajr osnovu Kur'ana. hadisaipredaja. \,ed slDo naveli |rjeöi lbn Abbasa da jc ida su sve bile u Islamu.To izüealll Adculr iNuha bilo desetgeneracija p|erosi Buharija.Takodersl,]]onaveli da se pod izrazon t.rrl misli ili na generacija, gcncracijLr. na stoljeöe. ili Zatin su se.nakontih öestitih desile neke lludc tog vrcn,cna navclcna oboZavanje kipova. stvalil(ojesu U Povodza to u iednoj predajinavodiBuharija. njoj lbn Dzurejdzkazeda je örro od Ataa. da je, hnraöeöi rijeöi Uzvilenog: I govore: Nenojte nipoito svaje hoga|e ndpüit.ltil Nipaito ne astdNliojte l/edda,ni Suvu'a, ni Jeguott, ni "Ovo su irnena ni .Ic uko,d ni Nest a./", lbn Abbasrekao: dobrihljudi Nuhovog je ponrrlj, Sejtan doSaptavao potoDlcimaclapodigmr naroda.Kada su njihovilir kipovena mjestinagüe su oni odsJedalida ih nazovuniihovimimcnima. r Ovi su to iuradili. ali ihjo! nisLl oboZavali. Medutirn, kaclajeta generacija pomrlaI ti nestalo zrlanjc, kipovi su sc poöclioboZavati."' lbn Abbas dalje kaZe:"Ovi kipovr koji su podignuti u doba Nuhovog poslücsu oboZavarlikod Arapa." naroda. r To istoprcnosc Ikrirre, Dahhal(, Katade iMuhannnedibn lshak"Priöao nam je lbn Hurncjd lbn DZeril u svon ?!lji-r kaZe: da ie njemu priöaoMehran,da je öuo oclSu{ana,ovaj od Musaa.a on od Muhaümedaibn Kajsa,dajerelco:'Tosubili clobriljudi u vrcnrclluiztnealu AdeDlaiNuha.
oyu predaju biljeui BrLhrrijaslo,ne u sdntrr l/381.

68

I

ie
cl

d
l.

li

n
a

li
7,
I I la

ie
o la le la z, ,g
LU

vi

,g

LU ,D

imali su svoje sljedbenikekoji su ih oponaiali Kada su oni pomrli, ovi koji sn "Kada bi ih naslikali,bolje bisrno obavljali seza niima po;odili. sü relilii ibadet iada ih se sietimol?"I tako su ih oni naslikali Ali, nakonsto su i ovr p o r r l r ,i r z a n j i l rd ä . l i d r u g ip r i 5 l oi n l J c l b l r i r e l ' a o O n r u i h o b o T J v / l i i r l i i I n l i h o r o i n ei r n l c p a d r l a ' i i c t a k o s ui h l j u d ip o L e lo b o T a r a "Vedd' Jegus' Je'uk' rekao: da Ibn Ebi Hatirnprenosi je Urve ibn ez-Zubejr rlaiviseie Ölnro Suva'i Nesr su bili Ademovi sinovi Vedd je bio najstarijii Adenu." dobra "Priöaonamjc AhnT ibn Mensur' daje njemu cd Ibn Ebi Hatim takodernavodi: da je öuo od Ebu el-Mutahhera' ibn priöao El-Hasan Musa,a ovom Ja'kub'da lezid ibn elspolnenut dok ic bio u narnazu, ie kod Ebu DZa'ferael-Bakira, je zavriio narltlaz,rekao je: "spomcnuli stc Jezida ibrl tl iu4uhlib.Kada Muhliba.On je;bijen u podruöiu u korneje prvi put' Inimo UzviSenogAllaha' "On jr: bio dobar neko drugi." Zatin je spollleruo Vedda i rekaol oboZavan n1egovog iu öovjek, svom naroduomiljen Kadaje unrro,okupili su.seoL(o je Iblis vidio koljko Zalc za nltnt' kaburau Babilonu i Zalili za njirn l(ada "Vidim koliko zaliteza oviln öo\|ckoln' se Dretvorio u ljudski lik irekao im: f. l i l o i e t e i d l u r i n ! a n a . l i L r . .rr, l a " c . l i k c p n . u r r r u g d i c ' e s r s l a i e t ea i l g T p h o a e . a i r r rg r t e n a 5 l i L J o u s l r k r ' u r s et a k op r r ' J e i r t e : O d g o r o r i l , r r d r gdje su se okupljaliipoöeli ga spomlnjah na stavilj Drjesto "Hoöete li.da u.kuöi Kadaje Iblis vidio da ga spominju,rekao im.je: Rekli su: oä suaLog uas napravimrlj;go; kip, pa da ga se i tako sje6ate?" "Hoöäo." Tako rljegov kip, pa su ga se i tako le za sviku kuöu napravio .r ' i N t i l r o r D o t o r n c u I o d o T i \ j e l rp a s u g l e d r l rI ' e k oI o n n i f r d e D o t e |s i c a a t i . q j c c' r i ' k p o t o n r cri l d a l i . l b l s I h I c f \ o d u c r v l o c l o c e g r ' e i k . k o. u r " n o i i njiltovedjeccnaveoda ga uzrnuza boga i Poöru ga obozavati dok nije cljecu mitro Allaha J€. "Vedd", bio pl va stvarkoja se poöela oboZavat Takoje kip kogasu nazvali nimo AllahaJ9." jedna se Iz ovog konteksta vidi da je svakogod ovih kipova oboTavala oni su sa slika prelazilina oblikovane grupa-kakoKako je vrijemc prolazilo, ljud;. jaöe, a zatim su ih minro Allaha J9.po6eli obozavati. bi djeiovalo igure, tih Bilo je mnogo naöinaobozavanja kipova' a üi srrroih na odgovaraiudim le^lra i navodili. Hvala Allahu € u naSem mjestima "!: ovom Solilu je potvrdenoda je Boiiji Poslanjk U Buharijinom i MusljnT crkvu po rrnerLr kadasu pred njiln Unmu Selene i Ummu Habiba spol'ncnule "Marija''koju'su vidjele u Abesiniji,ipoöele opisivatinjenu ljepotui sliL<e "To su ljucti koji bi na kaburu dobrog öovjeka, kada umle' pluili rekao: F: a bogollrolju,onäau njoj slikalite slike.To su kod ALlaha najgotiL.judil"'
r Bioje mushnrn. :Hädis biljeti Buharijä svom.ta/,ir, 81481127 t , 4S4tFcthttBurl: MLßlimu svom'tz/rilrrt 'r'rMcdr 6/51/llalebi ü St,?cn!8/l 3/El-TidTarije i Ahmcdu svoDrc Na;a'ja svome 5,3/16;

a,

69

rilc sc Zeli leöi da je Allab €, kadase üeredraiirio na Zernlji i uevolje da kipova, poslao Svoga roba i poslarlika Nüha $111 namnoZileoboTavanjeDr ida odvraöaod oboiavanja poziva oboZavanju salnoAllaha, koji üena sudnrga, bilo öegascm Njega. (resul) na poslanik hojegjc Allah poslao Zernlju,kakostojiu On je bro pr",,i da Oni biljezeod Ebu Hajjana, je öuo od Buhaliji:roni MusliLlovomSa/rilrr. da a ovaj od lbu l-lür'ejre, je Poslanik * u Ebu Zur'c ibn Amra ibn DZciIa, "l hadisuo iefa'atu r'ekao: oni öe do6i Aderlu ireii: - Ademc, ti si otac Allah te je Svojo|n nlkolr stvorio,Lrtcbe udahnuood Svogaduha, aoVjeöanstva. te Lnelekiura narcdiopa su ti uöinili sedldu i nastanio u Dzennctu,pa zar se neieS Zar za naszauzetikod svogaGospodala? ne vidii u kakvoj süo situaciji i 5tanas se naljutio, kako nije ni snaSlo? On öc irn na to reöi: - Moj Gospodar Zestoko .je posluiaolSta mije lednodrvo,pa Ga nisaDr prije,niti 6e poslijetoga.Zabranio idite Nuhul - Tada öc otiöi iu sa sobonr,sta öu sa soboln?ldite nekom drugorn, Nuhu i reöi: - O N h, ti si prvi poslanik ijudirrrana Zemlji i Allah te je nazvao Zar se zahvalnirnroboui. Zar ne vidis u kakvoj smo situaciji i ita nasje suaiLo? Gospodara?- Öeint odgovoriti: On neöei za nas zauzcti kod svogaUzviscllog Moj Gospodarsc danas naljutio kako sc nikada prije nije l1aliulio, a niti ie poslije- Sta öu sa sobon,,ata 6u sa sobom?"rDalje se navodi kompletanhadis, kako ga navodi Buharijau kazivanjuo Nuhu. pozvaoih je da oboZavaju sano Allaha, Kada je Allah poslaoNuha l.*!1, pored Njega l1eobozavaju nikakve kipove, Jcdinog. koji l1en]asudmga, ida i bogani gospodanseü te da rdoleni tagutc,r da priznaju je On Jedan da nerna nakonnjega,a svi oni su bili Njegr. Allah .E je to isto naredioi poslanicinra njcgovi potomci. liai(o l(azcUzviseni:,,1njego|epotonke [no osl ili ü air)olu. (Es-Safläl,77.). Na drugorn mjestu o njcr,Tui lbrahiüru, Allah kaze: A Mi snto ttjihovutt potontinn dali rjeto\iestliii',o t K/rtgu. (El-lladid, 26.) Dakle, svi vjerovjesnici i nakorlNuha su njegovi potornci,pa taL(o lbrahim. Allalr JE-kaZe: Mi snto svtkont nurodu pasldli poslanika. Obaadvajle Upital Allolla, d klanite se tegut.t!" (En-Nahl,36.) Allah.!8, taL(oder,',,eh: Naie po.slanil;ekojc.r a ptije lebe sleli, da li snto naredili da se ntitna veii: Milostivog, druga boianstva ohoiaraju! (Ez-2uhrff,45.). Uzviöeni zatirltr, jednog poslanil;d poslali, a da üu nistlo abjavili. Mi piije tebe nisDta ni "Nenta l,oga osintMene,pa Metle oba,ar(ite|" (El-Enbijä', 25.) "Obo;at,.itu Allaha! Vi nennte L{rugag Zato je NLrhgovorio svol]1e narodlr: baga asi)11 Njegd! Ju se :a vasplaiint kuznena Velikomdanu!" (ElA'ri,f. 59.j Takoder iLr je govario: Nenojte oboiavati nikaga sem Aqaha. Ja se, doista, Nesnasnon danu!" (Hird,26.) za vts plaliüttaznet1d
' Hrdisbile:e Musllrn svonlSal;rri 1/81,'322; Lr Buhafua 60/3,65/17,5t Dawud EbLr 39/16; Tinni,ijd u svonrc 2/398,435, 416/tlrlebi. SUr",r l0/2 i l5/10; Ahmedu s\otie Musnedu :Rltca trgut dohzi u r.rzliaiLin znaöenjinla Kuranu:kip, Sejtan. u sihirbaz, sudac koji ne sudi (op.p.) po onome je Allah;rtJ sto objavioi onalkoji n jenjaAllahov* zakon.

-l

10

"O narode oj obaiav.Ak Allaha, vi nenale drltgog je Zatim iDrn govorio: " bogaosin Njegä.Zar eöete biti hagabojazni? (El-Mu'minün,23 ) Zatin nn "Oboiavajte AIIaha' je-govorio::'"ö ,arod" tttoj, ja \1dsjastlo apa inje l: "Njiga se bojte i metli pokaüi ö&drlel" (Nuh' 2.-3 ) A Ott tas u .litzama " srvdrd. (Nuh, 14.) naöineSvesu ovo öasniajeti u kojima se govori daje Nub na najrazliöiti.ie nocui danju.ralno ijauno - svoj I'a'od pozlvaoAllahu cas budeciu niima I :elJu.ias th /astrasujuil.Medullnl. niila od ovogc nlle lla nJln oJelovxlo kipova i kumira, njih je ustrajavila u zabludi, krivotn putu i obozavanju veöina u;vakoj p lici, isl(azivalineprijateljstvoi grdili i njega i one pa su N;h;f4+11, i<ojisu sa njitr vjerovali. Frijetili su im kanenovanjen i protjerivanjem To sü i s neki-na uarnilii tako prevr;ili qvckurnjcnt Glaveiine iz njegovognarorta (tj. njihove vode i üglediici) su odgovarule "Mi, doista,stndtramoda si ti Lton'orenojzablLtdi"(El-A'räf, 60 ) "O narode moi' nisaluja i ü kakvoj zabludi, ego Na lo je on rekao: samja poslanik Gospodarasuietova!" (El-A'räf, 61 ) tj' ja nisarnzalutao kao sto tvrdite, veö sam .ja na pravort putu, poslanik Gospodarasvih "Dasta|liant va 1 j svjetova,koji kad kaze neöemu da bude, onda to brde ito ''i ne od pislanice sioga Gospodara i rdvjetuje vas, i zt1an1 Allaha o11o " (E1- tdf 62.) A' znate. , i Ovo.jejednaod osobinaposlanika:da bude rjcöit' tj da lijepo savjetLrje da od svih ljudi o Allahu .J9naiviie zna. lzmedu ostalog, oni sr'rnTugovorili: Koliko ni f idino' li si sa la öorjek oni razniilianjct tliede "^a|t1a koji su tiledu kttoi t i, a vidimo i da te bez ilcakva ttas Naprotiv nti vas niko i niita; ne üdima da ste i u öenu bolji od namat snatramoldicina." (Hnd,2'7 ) Njirna je bilo öudno da poslanik bude öovjek' pa su korili one ko1i su ga slijedili i smatralisu ih najgorim medu soborr. Govorili su da je to najniZi sloj "To su oni koji slijede poslanike" A to j€ 5uai, tao Stoje govorio Heraklije: samozatosto ih iiko nije mogao sprijeöiti da slijede Istinu "Öim si ih li pozvao' bez Rrjeötma: ikakva raznliililnja, oni su htjeli kazati: oni su ti se odazvali,bez ikakva razmiSljanjairazrnatranja." Medutilll, baSto Stoim prigovarajuje, u stvari, vrlina, zbog koje se pohvaljuju nekaje Allah s njima zadovoljin! - jer za oöitu isliiu nije potrebno puno raanisljanja' i räzmatranja premiiljanja, nego je treba odmah slüediti i predatijoj se örm sc polau. "Koga god sam hvaleöiEbu Bekra, r'ekao; Zatoje Allahov Poslanik',4, pozvaou Islam nije odrnah,bez razrniiljanjaprihvatio, osim Ebu Bekra " bn nije ni jednog trenutka oklijevao Zato je i njegova prisega pod drvetombila tako brza, bez ikakva razmiiljanja i kolebanja, a nlegova prednostnad ostalim ashabima,neka im se Allah srDiluje, tako jasno izraZel,a.

'71

'r.' \t.. lo\r.'

I zato ic Allahov Poslanik:-r., kadt.ie htio napisatiopomlG u liojoj je naullcfavao njcga odrecliti hali[u. a to ipak niJe uilnio, rekao: ..Allah I za !jemici oclbijaju to budeilio drugicloEbu Bch". neka]nu sc Allah smilLrje. da Sto se tiac rijcai nc\jenrikaNuhovognalodaupuöenih njetnr i onrna koji su uz njcr:a vjcrovali: "...nc|idirta da stei u ienu bolji oclna.r, one znaöc:,{ir ni trdkoDib stc';c i:jtt:;nili lu |jetuicte, liü[ \as ne t'idirftt nikakrtr odlikLtnit, 'flliku po lojoi l)i bili bolji ad ot. r, Naplati\, tlti |d.t sDldtt.,lnb [(]icirta. * O natrtla ntoj tcaa.)n ".itd nti.\litc , ulto san ja d lr.at,o t .ju t st)oga Gatpolam i ako ni ie On ol Sebc t{ao Iie t o\je.ytij.] o, a t i .;te.tlijepi :o n, Jtr t.)na |o\,ti pt i.\ilja\'(tilo to,pt.otit ra.ietolje,pri:nate) ' (Hüd, 27.-2S. ) _OvoJcprinrjerkakoseblagoilijepofoslLrpalosanjimaprililtornpozivanja nn lstjnu.Tako lto Uzvileni kaic:p./ ,rlr :e blagin rijejina obratitc,ue bi li .se lo:rao ili pohoiao! (Tä-hä.421.), Nu putu st'ogu Gospotlaranut{ro i lijepitn tlt: .tdt,Jetont pc,zi)ri i .,;njüna na n.iljepii nuöin mspro|ljai! (Et1-Nal1l. 125.) On inr jc govorior "Sta ni.sliteako sun .jt1na prawnt putu .rt,ogaGosprxlaro i ttl;o tni ie On L[aoSwtjuni lost ' (tj. vjerovlesniStvo iposlanstvo), ,'uvi ste.rlijept (tj. ir vi to ne mzlurrijetei nisteupu6ci|inato),:ar leno vasni prisitltiin :d /d do ta. (.j. d^ 6cnro un vas vriiti pritisak i pisiiu zbog tog,l) pt.otir,.t.'ie j,alje pri:natel' (11ttt1,23.) dok ste u tom starlu.ja varr ne vidim niltakva izlazi). (tj. ''O norodenrojlJa cttl ves.dto e trc1:in ti/ial;ro blago, ntoja nagrotlajesanto kot{)llahu. (Had. 29.) (lj. ja od vas nc Zelirrnikaki.unaknadLrla ito varr to prenosun Stoöc \'antkoristitiina ovoDta i nr onotnsvijctr.Ja to trazinr i stlro od Allahl. iiia jc nagr-ada mcneboljai tr.ajnija onoga nri vi dajcte za od Sto ) Iz njegovih rijeöi:"l.iu netü otjüdti otlcleii \jcrdu..ni..e rc sresti sjojiDl .t4 Gospotldront, ncgoj( tidit)t (la stc ri narotl koii ne zna.', fi lfrd.29.) se vidi tta sr oni, izglcda. tfflZilida on vjcltlikeudaljiod sebe, da su rru obeöali öc se oni I da oko njcgaokupiti alio to uradi.Med tilD.on je to odbio r.ekaviiil.t: ,.Onite .re e t tti tu .tt.olin1 Gospoloront", (tj. bojilr se ai(o ih otjcranl. zat.ne shvaöatc?). posllnik .,:.kacla kurej!i.islii I zatoic All|h € LloiiicDr sLr nevjcnrrcitraiili ocl nlegadn otjeraod scbesiroulasDe inelroine \jemike. kao Stosu Antmar. SuhcjLr. Bilal. II^bbabinjirra sliini. to zabranio. 3cmusr1lo o opiimije govorili Llslr|luralll En'iln iEl Kehf. 'Ja '.Ja tant e kaiant; Kotl nene.yu,llluhot,a i.i:trl(:e', triti.. znantnetidena, t : t 1 . , t ,' , . t , t o \ t , t ' . t i . r H r . l . t l . r . t i . r:.:r, r ,\ . l t h . f o b i n n 5 l 3k t k i n . . r k d , l
. . r / r , t . \ , r l t u , , to i t L r l c J c ( t p o . t i t o . n t n ! Lrt l l o o _ , r / : t i t d

l u \ l l r r l , n c . . l ; . / t u , t t t . .l . . t , , ü . . : n . , , . t 1 . . , i , . t \ , o,.t I p,,..;..4t gl.tltlir!: ltJ. za svojc sljedbenikc) ',lllalt int tlcie Lldti nilektt) tlobrc,)lluh

i c t I r . r . r r , r q r ri. i . rr t r z :..( b c - T ^ : , . d i c , r r l , r - . t , r r , . r e r c s r r t r . n o l . l , n , t . . r rl i j

..OdAiie.r Hfulis biliezr l\luslinr svour u .slr/irrrl l,l|,I L tekslhrdtslgtasi: a , sc nrenosi da ' || P ol.'".1.,1 .2., t . . , " . r t o z , r r , , I . L . ri ( ^ r . , : , . r , b . . , . , . r r . ' t\ I r . r L , r ' r . b o r I C . n . ^ | . / I . c. t . .\ . r / e . t . . . I - ( i a . t _ . r , r r n l ''
r \ l r n r . ( lu s o m e J l l q , c . l r i 4 / 1 t 2 , 6 i t . 1 . 1 7 .t 0 6 , l { - l - H r l c b .

. rr i . , . 1 , , , , r , L. d , ' . J o F I , , - 1 1 , , 1 . ,.,, D . , . t, , , . . ; n r , . , , . , , ; i .i 'L . i t s r

12

!Ja

se
ii1

pt tti ie,

t.
m lo

su ni
ili 4 ili
," ita (o

da

" najbaljezna itdd u njiht:tvtmduiana .ier, bih tada bict nepravedan (Hid. Je tj. 31.), ja ne lnogu za njih re6i da oni kod Allaha na Sudlljcmdanuneöennati nilckva dobra.Allah najboljezna kakvi su oni. i Oll 6e ih nagraditiprema je onomlto jc u njihovim dusaüa - aL<o dobro,dobrim,a ako.je lo!e, losirn' *"Zar da tebi 4enietna, a sli.iede ani te Sliönosu rekli i na drugirn mjestinra: * " Ne znd l jtt ", reie on, "ita su oni radi li. * Otti ie sdnto kojisu niko i tliila? pred nojin Gospodaron, da znate,rdöunpoLagdti *a ja nelu tjeroli \:iertlilie! *Jasatno jastla .ryani{crrl " (Ei-Su'arä',111.-115 ) iznedu njega i njih, kako Allalt J5 Mnogoje vremenaproslo u raspravljanju je nedu njina oslao hiljatlu, nanje pedeselgoclina,pa ih je 3adesio ka2e: Pa potop,dok slt öinili nasr'te.(El-'AnL(ebüt,14.),tj. i porcd toliko dugog perioda, p r tj s a m o Jrcr a l ib f o j n ' J i l ' r ' i e r r ro , t c r o r a., jarlnrla,opomöivali onilnaiza sebe mu da bi I kadagod bijedna generacija mu i sr.rprotstavljaju se. Tako bi otac' kada ne vjeruju, da se plotiv Djegaborc mu sin porastei lnogne razunleti, nasamoga savjetovaoda ne vjeruje Nuhu, koliko god Zivio i koliko god postojao. vjeru i slijedenjeIstine. Zato Je Nuh I njihova pokvalenaprirodaje odbijaLa " "i grije|nike i neuiemikeraddli. (Nuh, 27 ) rckdo: sa to tc 'O Nuhu,s lld 14 si ldspllvlido pa si rasprdvu Izla: Oni nu rekoie; 'Ako oduljio.Daj neka na se desi to aü e ndn prietii, dko istinu gal'orii!" "On ce yan to d.tli, i i'i ntu lletete noti unlati!" Allah htiedne", rctc an, iNjemu Diita ne moze umaöi (Hü.i,32.-31.), Allah € je Taj Koji odreduje, tj. "Moi s?r:jel niti Ga odvratiti. Nego, kad On neöemükaZe:Budi!, otto i brrdc. van nete kat i.rliti ni koda bih ielio da vospasdviettiem, ako Allah hote da vas " (Hüd, 34 ), tjosta|iu :ohludi. Oü je |ai Gospodat i Njenu tete se vrdlri ga ne6etrlroöiuputiti- On je Onal Kolt kogaAllah Zeli ostaviti u zabludi, niko koga On hoöe,a dovodi u zatrlüdukoga Or1hode On radi ono 51oOn upuöuje uputLr, ko zabludu a hoöe. je Silni i Mudli. On najboljezna ko zasluZujc On incoborivi dokaz lnudrost pripada neizlnjcnla Njemu " I Nuhuse objati. Otl tvog nandtt neie riie üiko rercruli, ositrtotlih koii vet "pa se ne ialosti zbog \)jenil", o\o nru.je bila utjehaza sve lto su nlu ü6ir1ili, naroda, otlogaita ani rddc!" (Htrd. 36.) T ovo je utjehaNuhu +!r zbog rl.jegovog Tj. ve6 povjerovali. ieka tc ne jer niko vise nedevjerovati, osirnonih kojj su öudDa neobiöno blizu,a njenanagovrjest ialostitoStose dcsilo,jerjepobjcda "l pravi laclupo Naien nodzonr i Nuient nadahuulu i ne obrot(i Mi se i ka oni ie bili potopuetli!" (Flftd,37.) zbogt1e|jct'n Zatoje, kadaje izgubio svaku nadu da se situacijarrlogla popraviti i spasiti djelimai ikadajevidio da u njima rema nikakvadobm,te da ga na svenaöine, rijeöima,vrijedaj , suprotstavljajumu se, i utjeruju u la', Nuh *!l zamolio AllahaJ*,da na niih izlüe svoju srdzbu,pa se Allah odazvaonjegovol'npozivu iudovoijio njegovoj molbi. UzviSenio torne ka;e: I kucla Nasje NLtltzot'ttLto, Mi sntose lijepo oda.vdli i spasilinjegu i lliegovuporolicu od velilcenevolie (Es,Säffät, I 75.-?6.)Or, lakodcr, ka2e'. Nuha,kctda.joipriie zamoli, pa ntu se

'73

njegd i fiie!o\t poradiot od velike tle\,olie.(El-Enbijä', ocla.t,a.rnoi spctsisnlo "nnj llarod ne u la: nlai", reie on, veli: Gospctdttru 76.) Allah J:,, takoaler, pa presudi iznteclunene i jih, i \lldsi nte e i viemike koii su su utjenie, nnon!" (Ei Su'arä'. 117. ll3.) Allah 9,, takoder,ka;e: I on je Gotpodara (El-Kamer,10 ) sragd.analia Ja santpbijeden, po /r.)rr.):i./" "Gospodaru ntoi", reie an, "Potttazi nli, jet ntc tt ldi On, takocler, reli: " 26.). r1t.,nirl.1(El-NIu'rnintrn, On, takoder. ka2e: *l oni su zbog s|oiil1 gtijeha potoplieni, pa (le bili tt voo u u|edeni, i nitno Allaha dntgog pontagIöd neöetrati *"Gaspodarumaj"' "t1e astd|i üa 7,etül.ii jedtrcg tieiertlika! *Jer ako ih ostavii u ni teie Nuh, (k)voditi, i sa lo le g leini]ie i neyjernike ruddti!" zdliutlu te T|oie |obore (Nuh,25.-27.). grrjesi, nenloralidova Tako se llrotiv njih nagonilalonjihovonevjerstvo, niihovaposlaüika. od stranc ladu,tako veliku da da Tadaje Allah .€ neiedioNuhu +..1 pravi ogrornnu nije bilo sliine ni prije ni poslije. JOJ I da Allah.iS tada Nuha upozorava se, kada se ispuni Njegova odredba zadesirh Njegova lrazna,koja zlikovcc nc rroZe rninoiöi, kod Ntega ponovo lle je vidr mogaosaialiti kacla zalaZe njih, jcr Allah ;15 znaoda bi se on, mozda, za a obuzirDa. Znaiuöida nije isto sluiati igledati, UzvisenikaZe: kako ih patrrja t1e.)br.ti.rJMi .re|i.ie zlng nevjernika,ani ie hiti patopueni! (Httd,37.) I on je prc\,io luclu, i kad god bi pr:rcd triegdprclozile gldveiine tliegorog n.lradd izrugivdle hi i,rn re. (Hard,38.), tj. rugale su rnu se. vjelujuöi da sl3neöe 'llo s? \,i rugetendntd",go\,otio an, i ni desitiorroöirneirn je zapli.jctio. ie se tcntctse rugati |ontd, kctoilo se i i rugdte." (Hird,38.),ti. lni öelDo vana inatu,zbog kojeg u itolikom rugatii öuditizbog vaaeustrainosti nevjerovaüju "I öe vas i zadcsiti kazta'. su:nul cele htne ie doli poniiat'ajuta liaztta i ko t. u |jcinoi patnji biti." (H.rd,39.) Oni su na ovom svijctrLbili poznati po otvorenornnevjcfovanju i pretjeranoj jet svijet!1, öc i tadaporicatida irnje tvrdoglavosti, takvi ic brti i na buduaelll a poslanll( uopöcdoSao. "Priöaonaü je Musa ibn lsmail, da je U tom sn1islu, Buharija navodi: a njerrupriöaoAbdulwahidibn Zijad,a njenruA'mci, daje öuo od Ebu Saliha, "Nuh 't!l i njegov narodie "; on od Ebu Se'ida,da je Boziji Poslanik rckao: "Jesi li im prenio?""Jesarn, mojl", Gospodaru doöi, pa öe mu Allah J*, re[i: "Je li vam prenio?", oni 6e odgovorit on. Zatin ae Allah Jt, pitatinjcgovnarod: 6c re6i:"Ne, nana nikakavvjerovjesnik nije dolazio!"Zatim öe Allah J* pitati "Muhanneda injegove a Nuha:"Koga imaöza svjedoka?", on öc odgovoriti: pa da sljedberlike", icrrlo rni tadaposvjcdoöiti je oDprenio."r
I rladß brlje;i Buharta Lrslonr 5?rln, 60/3/1339/1"./lr,l Barti Ahmcd u svom ithßnetu 31321 H n l e b ; E s S l U u t iI e l t . e t l t ul k e h D l l 4 l ' i k a z e d r g r b i l j e z eA h m e d , B u h a r l j a ,T i r n i z i j a i Nesaijs

11

O tome govore rijeöi Uzviienog: I tcrko snto od vas stvorili pravedllLt zajednicu, budete srjedoci protiv ostalih ljttdi, i da bi Poslanik bio protiv da '''as (El-Bekare, 143.) s\)jedok. lzraz v)esetu ovom ajetu zDaöipravcdnost.Dakle, ova zajednicaöe, pored potvrditida je Allah J5 üistinu Poslarika, potvrde svogaistinitogi potvrdenog je i njemu objavio Istinu, da ga je s njon zaduzio,da ju je on poslao Nuha, da prenio svom narodukako najljepieinajpotpunijemoze biti, te da niie nista propustio iü naredi Sto6e iln u vjeri koristiti, kao sto niStanije propustio Sto da im rnogloStetiti,a da im nije zabranioi na to ih upozorio. bi i Sta' Tako su rrdrlr r .vi drugi poslanrci. i;e. on je sroj narodLpoTorio na nagovjeitaja da öe se pojaviti u njiltovo iako nije bilo Mesiha-Dedzdzala, i vrijeme,iz sazaljenja samilostipremanjnna. "Priöaonan je Abdandaje njeüu priöaoAbdullah,a Buhalija tako navodi: on je öuo od Junusa,ovaj od Zuhrije, a on od Salirna,da je Ibn Omer rekao: "BoZijiPoslanik je jednom prilikornstaoplsd 51,ijct, zahvaliose Allahu kao * treba.a zatim spomenuoDedzdzalai rekao: - Ja vas, doista,upozoravalnna 5to njega.A ncma ni jednog vjerovjesnikada svoj narod nije üpozorio ra njega Nuhje svoj narod upozorio na njega.Ali, .ja öu vam re6i nelto o njemu, Stoni jedanvjerovjesniknije rekao svome narodu: vi zlate da je on 6orav, a znate i daAllahnije öorav."L "Prenosiga i Ovaj hadisBuharjjaiMuslim prenose sa drugirnsenedom: Sejban Abdurahman, od Jahjaaibn Ebj Kcsira, ovaj od Ebu Selemeaibn ibn "Hoöete li da Abdunahmana, on od Ebu Hurejre, da je Poslanik iE rekao: a vamkaiem o Dedidzalu ono ito nijedan vjerovjesnjkni.jerekao svoü narodu? Ono za ita kaze Öomvje i sa sobon öe imati primjer Dzeineta i DzeheDnerna. je Dzelnet, biöe u stvari DZchenneLn. niega kao ito je da Upozomvalnvas na Nuh upozoravao svoj Darod."r(citat Buharije) Neki uöerrjacipredasnjih generacijakazu: "Kada lnu se Allah odazvao, naredio muje da zasadidrvo, od kojeg öe kasnijenapraviti ladu- Posadiogaje i öekao a stotinugodina da naraste, ondaje narednihstotinu godina obndivao to godina.Allah najbolje zna! drvo."Drugi kaZuda gaje obradivaoöetrdeset "To jc bilo tikovo drvo. Drugi ibn Muharmned Ishak prenosirijeöi Sewrijer paksmatraju daje to bio bor, kako stoji i u Tewntu." arlina Zatim Sewri dodaje:"Allah mu je naredioda ladu Dapraviosamdeset dugu,da.je zalije katranom spoija i iznutra, i da joj pramac napravi tako da bude kos,kakobi rnogao sje6italase." "Ta lada je bila duga tri stotine, a Siroka pedesetariina. A Katade veli: Ovakostoji i u Tewratu, kako sam ja proöitao." Hasan el-Basri kaZe:"Ona je bila dusaSest stotina.a iiroka tri stotineaßina."
I Hadis u biljezi Buharija svornSarilr! 921261712'1 I Barit Bs SLrjuti e/ Fe1l, / nebtl u Ferh! l/458i k.Zeda sa biljezeBuharija, Muslim.Ebu Dawudi rirmizüi od lbDonera. ' Hadß je biljeziMuslimu svon sarrrr s2/20/109 njegov crtat:Es-Sujuli el-Fethu-l-kebi, i u l/473i kaäe ga biljde Buhrrrjdi Muslln od EbüHurejre. da

75

Medutirn,to se ne slazesa onin Stose razumije iz rijeöi UzviieDog, u naioj tsttrttojKnjtzr po jeda, pal, ukoliko je to direktni objekat u ovoj reöenici.Ali, ako uaneiDo da.je to apozicija za riJeözewd,ejrli, a da je ob.jekatispuiten u reöenici, ondase iskazislaZu. Allah,opet,na'boljeznal Neki kaZu,a prenosi i od Ibn Abbasa je rekao:"Prva pticakojajc uila se da bio je papagaj. a Zadnja Zivotinjakoja je uila bio je rnagarac, Iblis.jr: uSao drZeöi za njegov rep." se lbn Ebj llatim kaze:"P öao ram je moj otac,da je öuo od Abdullahaibn Saliha, on od Lejsa,komeje priöaoHiiam ibn Sa'd,da je öuo oclZejdaibn a Eslema, on od svogaoca, daje Poslaniki! rekao: "Kadaje NLrhukr-cao laalu a u od svakevrste po jedan par, Ijudi u ladi su n'rurekli: - Kako öeüo biti sigumi? , ili su rekli: - Kako öe stokabiti sigurna, kada imamo lava?Tadaje Allah za njegastvorio ogradu, i to je bila pr.ra ogrdda na Zemlji. Zatim su se ljudi pozalili miSar Dala ltetoöina nam uniStiti na Ta 6e lrmnui stvarilTadaje Allah je iz njegaizaila maöka. se ntiSsakriood nje." nadahnuo da kihne,pa lava pa predajaje mursel (predaja ko.janijc sasvirn pouzdaDa, Ova zato Sto se u lancuprenosilaca navodi asJrab). ne ... svojü porodicu - osint onih zd koje je ret reteno - tl. osin onih protiv je kojih dovausliSana, nisuvjerovali. koji Jedan njih jc bio i njegovsin Jarn, od kojije takoder potopljen, öemuöejoSbiti govora. o ... i otle koji vjerLiu, tj. ukrcaj u nju iz tvog narodaone koji yjerüjrr,a nolo je onih koii su s njint ujero|dli! (HnC!40.). Tako je bilo, iako je on meclunjirna dugo boravio iupomo ih pozivao, idanju inodu, koristeöi razliöite metode, öas ih zastraiuju6ii prijeteöi, a öas pobudujuöi u njima ielju i obeöavajuöilijepe stvari. Uöenjacise ne slaiu po pitanju broja onih koji su sa njirn bili u ladi. Tako Ibn AbbaskaZe:"Bilo je osamdeset mu5karaca, svojirn Uenaü1a", Ka'bu-lsa a Ahbar:"Bilo je ukupnlosedaDldeset dviie osobc." Po treöem lriiljenju, bilo ih je ukupnodesetoro. Imn misljenja,da su to bili saüo Nuh, njegovatri sina, iöetid snalre, ukljuöujuöi Zenunjegova sina Jama,koji sc izdvojio i udaljio, i nije l<aoosrali, i posao puten spasa.Medutirn, ovo misljenjeje u suprohlostisa tekstom ajeta,u komestoji da se u nju pored njegove porodice,ukrcala i grupa vjemika koji su sa n1irr vjerovali: "... i spasi me e i ujenlike koji .tu sa nnonl" (E!-Su'arä', jedno mi3ljenje, kome ihje bilo samosedmoro. se tiöe ll8.) Postoji.jo5 po Sto Nuhovezene,ona mu je rodila sve sil1ove: Harra, Sanra,Jal'eta, Jama - kojeg ehli-kitabi.je nazivaju Kenanikojije potopljen iAbira. NuhovaZenajeumrla prle potopa,a jedni kazu da je i ona potopljenasa ostalima,jer je, zbog svog nevjerstva, od onih kojimaje kaznaveöbila propisana. bila **A kod ehlil<itabija je stoji daje i ona bila u ladi. U rom sluöaju, moguöe daje postala nevjemicanakontoga,ili da joj je kaznaodgodena Sudnjeg do dana.Medütin, ispravniji je prvi stav, zbog Nuhovih djeöi: "ne ostaü na kntlji ni jednog neujenital " (Nuh, 26)

'/7

Allah gg,veli: *Ptl kada Jc sniesti! ti i otti koii su sd lobam u ladu, teci: al teci: "Htcla Alkthu, Kaii nus .ie spasio ocl naroda nasilniöliog!" ''Gospcttlarunloj, isktcdi nte na bldgoslol'liena liesta, Ti si Onaj Koli lo ' 2ll.-29) najboljeuntije. (.ElMu'n1inirrl, mu.je clazahvaii svon Gospodamna ladi kojü rnu je dao' pa Dakle, nale<1io ga pornoöunje spasioipresudio iznedu niega injegovog narodaitako ga i iadovoljnin udlnio,za razlikuod orih koji su lnu se suprolstavlali u lai ga uljcrivali. Tako Allah.ö+ kazei +O]1dilcojiie s\'.! si'orenja strori) i Kaii rant.ie latle i i do sc sjetite dcve dao, da na njiDü puticle, *do se koritlitc ttjilnvint ledina "Slatljen neko i nQ |1ii11ka,ele: blago.lati r^\DguGospodura,lia.lo.\c P.)pnete postili *l tttt je önaj Koji je dao da nan ova sltt:i, 1i to saDti ne bi ntogli " teno se sigurno svotrteGo\).)daru \ratiti (Ez-Zuhruf, 12.-14) da Ovim je naredeno se sa dovornpoöinjusvi poslovi- kako bi bili hairli 1 sa Boiijim blagoslovolnsc pohvalno zavrlili. Tako je Allah ü: Svom Poslaniku +, kada ie Hidzru öjrlio, rekao: I reci Gospoclarumoi' u|edi ne kdo iskrenog i i:\,edi nte l;uo iskrenog,i podai nti od Sebesülgu htia ie nti ' 80.) pr-,noli (EJ-lstir'. "Uktcojte se u tlju, t! itne je Nuh :t+.]r posluiao ovo natcdcnje, i rcI<no: tllahu, neliaplot,i i tlekapt islunet NIai Gospadar,,:laisft|, dit.l i lli lotti| ie Pt ipoöne. a izavrii plovidbl (llrrcl.41.),ti. nekl ona sa Allahovir]lit'ncnorll ''Moj Gospolar, doista,ptLtitt i ntilosti|ie", ali pored toga ito On praita i lto je MiLostiv,On iZestoko kaznjava. Njegovakazna se ne lno7e otkloniti od je pogodilastanovDike Zcmlje koji Disuü Njegavicrovalii kao zLikovaca, Sto koji su drlrgog obozavah. Uzviieni Allah, zirtiru,kaze: I o|1t1 ie:aplat,ila.\ tliind üa fttlavinla velikiDl poput bi-dd. (Hird, 42.) Zato Stoje Allah s neba spustio takvu kiSu kakva na Pored Zernljunikadanije pala,iiti öc viSeiltndapasti.Lila je kao iz rnjesrna. jc voda kuljala sa svih stfana, kako Ailah & toga, Orl je narcdioZenlji. pa "Ja sa t pahijeden,pa ponozi!" *Pa veli: *l on je Gospodaras|oga zat olb: s ta trcbeslia vdtd otrotili vocli koja je obilno lila, *i uöinili da iz Zentlie pr.)\,t-uizva , pa s se \u{e :^ctsiale, kdko.ie bilr.t i odredeno. *A üjega .t to i nosili na ladi, od dasdlia klitra(L (Ell(amcr, 10.-13.) Itijeö rlzvr- u ovoDrajelu znaii: klinci. eksei, a kaja je plo|ila pod lraiint pazili. rrotrili i nadglcdali.Io.lc bllrr Mi nutt:oront,z:nai:r slno je ir.rva1i. nogrdda ze onag lo ie bia adboöen.(El Kaner. 14.) po Ibn DZerir I joi ncki kaZu da se potop dogodio tfinacstogaugusta, koptskom r-aöunanju vremena.r Allah :fi, takodef, k^Zet I trli süto ras, kddd .je voda sve preplavila, o (El-l]ikka, I I.), tj. na laali, bis nvatn to uöinilipoukoni da plctvilunosili, cla hi to 2dpanltila tlla koicprrrll. (El-lläkka,12.)
Brljeui ecTrberi svonr u rarirrl 1/lS9/I4edrif.

78

Jedanbroj üTufessira kaZe: "Voda se tada podigla petnaest arsina iznad planinena Zemlji." Tako stoji ikod ehli-kitabüa. Drugi kazuda se najvisoöüe podiglaosa deset arsina i da je poplavila cijelu Zerijt, rzdtL i poprijeko, i doline inizine. brda,pustinje pijesak, tako da na Zernljinije ostaloZivedu5c, ni staro mlado. ni hnami Malik navodi Drisljede Zejda ibn Eslema: "Ljudi su u to doba nastanjivali doline ibrda." Abdun'ah an ibn Zejd ibn Eslemr kaze: "Svaki sve djeli6Zernlje u to doba imao je svoga vlasnika." Obadvije ove preda.jc navodi IbnEbi Hatim. ' ...o Nuhje zawluo st,ogasina,koji.ie bio poclalelio. "Sinlconioj, ukrcaj se s ana i nem()jbiti s neujernicit a!" +"Sklottitu seja na kalcvabrdo", rekaaje "koje ot1, te me zaitititi od vode." A Nuhje rekao: Nema danas nikoga ko öe Allahoveadredbebiti porxtedeü, ositü onoga kone se On snil4e!" Talas ih je razdvojio otl bi potopljen. (Hnd,42.-43.) i Ovdje se radi o Jamu, Semovom,Hamovom iJafetovom bratu. Po drdgorn misljenju, ilne mu je bilo Kenan. Bio je nevjemik, radio loia djela i nije ispovijedao vjeru svoga oca, paje propaosa ostalim l(oji su propali. Takojeto bilo, a sa njegoviü ocemsu se spasililjudi l(oji rnu nisubili nista u rodu, su bili istevjerei slijedilinjegova ali oca. "Ze I bi reöeno: lja, gütaj sraju yodu, a ti, nebo, prestatli!" I povuöe se vodai ispuni odredba,d /ada pristade na El-Diudijju, i bi reöeno: "Ddleko bio narcdneujenliöLi!" (Hüd, 44.) Dakle,kadaje sa stanovnicima Zcmlje biJo zavlieno,i kada na njoj nije ostao niko ko bi oboZavaonekog [rirro Allaha JF.,Allah je Zefilji Daredioda proguta svoju vodu, a nebu da stane,tj. da prestane1|ti kütt. I powöe se voda, tj. smanji se ü odnosu na ono kakva je blla. I ispuni odredb,,t, snailo ih je tj. ono ötoje Allah jos prije znao i odredio, a to je da 6e ih zadesiti kazna koja ih je zadesila. I bi reöeno: "Daleko bio narod neujemiikil" tj. oni su prokleti jezikoül sudbine; nekasu daleko od Allahovc n'tilostii oprosta! O tome Allah J-.3, ö,er, tako kaZe:Ali, otli su ga u lai utjet.ivali,pa snb njegcr i one koji su bili s njim u ladi spesili, d potopili ane koji su poticali Naie dokaze. Oni su,doista, hili tliiepi. (El-A'räf, 64.) Allah J9:,takoder, kaie: Ali, oni strga u la: utjerivali, po smo Mi spesili njegai one koji su bili s ttjittt u lucli i uöi]iili ih nanljesnicimd,a potopili one koji su Naie dokaze poricali! Pagledaj kako su zuvtiili oni koji .tu bili opomitiani! (Jnnüs,'7 3.) Allah J6, takoder, vell ..- i ponagasmo ga protiv naroda koji.je poicao Naie dokaze otti su bili opaki Uudi,pa sno ih st,e potopili (El-Enbrja', 77.)
rAbdLrahmanibn Zejd ibn Eslernel Aderviunro 82.lr.a.Vidieri Tdk bu,t-Teh.ib |480.941

ill

to )d
l l

ln Ia ""d

&

im la

po

la

19

Nuh rtLiltt ','turt

ttu Allah :*, takodef,vclit +Pd .vtn spo.tilittiegoi ona ko.ii:u bili .tu n.ii7t +a:olini polopili asttllc.+Doislatt lo ta itttu ali ftii11a iih Pottlie, ltcpturoj lLtLli t n . t " 1 ' . 1 , : ,-t I t t . ' C , ' \ p o ( l id, t. , t o i . r ,S l . ' t t \ / / 1 ,/ . \ .{ L . .S . r . r r i .L o . l l l . r t t takoder, kaLe: Pa snp .rpa.\ili ni?gd i ane l@ji .ru bili u ladi i Allah ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg (El'Ankebüt, 15.) s\jerotinta. uiinili ia poul@üt (Es-Sal1lit, 82.) Allah j*,. takocler, vell:...q.dlintpatopilio.rld/c. ^llrh.i,:, takodcf, vcli: *l i/i s n ja l o pauku ostafili, pd intd li iliogd ko t i t e j e p t i ] t i t i a * l k u k | e s u b i l e l t l o i a k . t . n u i l l o i c o p o n l a n e ! l ' 1 ' l.M1 0 K | t a t t olttkiali:o shraianje pa inn li ikogako t'c .th|oliti/ (El l(amer.15. I 7.) AIlrh .iE, tirkodcr.vcli: +l atli sü .hag s\ ojih .gtijchu potopljeni. pu ia hiti u ntoj iLtttu ut.ttleni, i nti la,lllolto drugagpotndgatctni:e naai. + Gos1:totlaru , rcie Nuh, "ne ostovi nd ZeDlljini .jadnognetjernika,.ietale ill astoli.;,I :ahludtr lc T|ojc toba|e da|oditi i sat]ta ae grije:tlile i tre\jcntilic ra.ldti!' (Nuh,25.-27.) Allah €. kome plipadasvakahvalai svakodobro, usliSao njegovudovu. ie px od nevjcrnika nijc ostalonijcdno ol(ol(ojc6e treptati. llbu D7a'fer rbn DZelil iMLrhamrued ibn EbLrHirtim u svojim Terl}ü1r?d navodcod Ja kulraibn Muhamrneda Zuhrije.o on od Kada MervlaaAbdullaha rbn Ebi Rafi'a da je on öuo oi:llbfahin2r ibn Abdurahmanaibn Ebi I{ebi'a,a on od Aiie rrajhe plavovjer-niir. daje BoZiji Poslanik-l! fekao:"Da se Allah ikornod Nuhovognaroda. slnilovao smllovao se ulajcijednogdjeleta! bi "Nuh ,J!' Tekst hadisaLl cjelosti glasi: svojim narodon'r Je ostao rnedLr - nranjcpcdcsct. jc posadio jc rello sio gr.liiil. ira hiljadugodina On drvo kojc je nalaslo ipoöco od rlcg:Lprirvili veLilto lazgranalo ZatiLu 'e posjekao i se. ga prohzili pore(l laclLr. Neki ljudi sLr njegairsurijavali se,govolcöi: Ti pravii mu pa l(al(o ol]aplovili?,ir on bi im otlgovarao: Znar'ctc to. liralu kopnu. nr öe vi ju je dovfsio i voda poöelaraokolo plaviti, lnati lcdnog djetetase Iiada uplasila dljctc kojc jc .Jako za voljcla.pa gaje pc)nüelc jedrlo brdo, i popcla Da se do njegovetfealne. Kadaje vodadoila do nJc.sa dlctctorll popelaDavrh se blda. Kadajoj jc voda dospjcla vrah. podiglaje cliete do uvis. ali slr sc ipak obadvoie utopili.Da se Allah ikorr od Nubovanaroda sI11ilovito. slllilovaobi sc mrjci tog cljetetal" Mcdutirr. ovai hadisje garib. lpak I(a'bUI Ahbar, MudZahidi JoSnelii ptcnoscsliinu pliiu. Bojim se da ovo nisu rijeöi Poslaüika nego nckog i: (rrewkuf),preuzete ncl(ogsliönogI(a'bu el-Ahbam.Allah najboije ashaba od Uglavnom. Allah J:. ni.jcnijednognevjernika ostavio Zivotu. u jcArvd2ibnlnlt ili IbnlnakPa lcako ondancl<i ntuf'essiri rnogutvrditida Zivio prije Nuha. pa svc do vrctnena Musaa'lOni govorc da je bro okorlcli rfl'jcrnik, silnik iinird;üa.Zatirr kaZuda rlijc iz zakoritogbral(a. nc-go gaje da
B i l t e z iE c T l b e t i u s v o m e/ ' , r i r r l l l l S 0 / N 4 e l f i l '

30

njegova rnajka,Ademova kderka,rodila kao vanbraönodijete. Zatim kazu daje bio toliko visok, da je lovio dbu u morskimdubinaD]a, zatim je pekaona a je ismüavaoNuha u lacli, govoreöi mu: "Sta se sunöevo.j ploöi! Zatin kaZ\t da ovodeiavas toboln?"Zatim, da.jebio visok tri hiljadetri stotinetrideset tri i arlina,idruge gluposti,koje zbog njihove neistinitostii üeispravlosti ne bisrno ni navodili, da nisu navedeneu l1]11ogirn tefsirskim djelilna, historijama i l.jetopisima. Pored toga, one sü u suprohosti sa zdravinr razurnom, a i i^ izvorima Islama. Ako se ovo posmatra sa stanovistazdrava razuma postavlja se pitanje: Kako se moZe prihvatiti da je Allah € uniitio Nulrovog sina zato Sto ni.je vjerovao, iako mu je otac bio poslanik öitavom narodu i voalasvih vjemika, a nle unistioAwdZa ibn tnka - ili Inaka,koii jc bio jos gori i polearcniji od njega, kako i salni navode?! I kakoto da se Allah nije srnilovaonikorr od Nuhovog naroda,öak ni lllajci onogdjeteta, ni samomdjetetu,a snilovao se kopiletu.sillliku, inadZiji, pa zloöincu, oko{eloln nevjerniku ivelikon, Scjtanu, kako sa1ni navode?l Ako se to, pak, posmatra stanovista izvoraIslama, sa vidjet öemoda Allal') veli: A :atin potopili ostale. (E3-Su'ara', 119.) Takoder, Or1 kaze: * "Gospodaru naj , reie Nuh, ne osta|i na Ze lji ni.jednog nerjernikd!" (Nuh,26.) Zatim je njcgova visina, koju oni navode,u suprotnostis hadisom kojeg prenose Buharijai Muslim, a u kome stoji da je PoslaDik rekao:"Allah je { stvorioAdena Sezdeset ariina visokog, iod tada se Uudi sve do sada smanjuju." Ovo su rijeöiIstinitog.za kogaje dokazano samoistinu govori,i da je da nepogrjeliv,jcr ne govori po svom hiru: to su sallb rijeöi koje nu se objavtjLrju. NedZrn,4.),ikoji kaZeda se ljudi sve do sadasnranjuju. (En Tj. ljutli su se neprestano s[ranjivali u visini od vremenaAdeüa do dana]oda je to q Poslanik rekao, pa sve do S dnjeg dan,. P.etna torne, iiko od Ademovih potomaka bio visl.ji od njega. nije Kako se preko ovog lnoze preöi, a uzeti rijeöi laZljivih nevjemika od chlikitabija,koji su od Allaha objavJjeoe knjige lnijerljali, krivotvorili, turnaöili po svom (/e'yll),izbacivali ubacivali nahodcnju i kako im jc odgovafalo. lta tek A ülisliso onome ito oni sami prenose Sto irn je povjetcno,kad su takvi ili vjerolonmicila!ci, nekaje na njih Allahovoprokletstvo do Sudnjcg i sve danal Ja rrrislim da .je ova priöa o Arvdiu ibn Inalo salltlojedna od izmiil.jotina Djihovih otpadnika zlikovaca, i koji su bili ncprijatelji poslanicima. Allah Ji A najbolje zna! Zatim, UzvjSeni Allah navodiNuhovozauzinranje Gospodara svoga kod za sjnai njegovo mspitivanje u Zelji da od Gospodarasazna i otkrije zbog öega muje potopljen sii. je Pitanje ovako tbnnuliranoi "Obeöaosi 1ni da öeSsa mnoln spasiti i moju porodicu, on je iz moje porodicc,pa zaito je potopljen?" a

81

porodice, tj. on nije od onih koje sarl Pa n]u je odgovoreno:Otl nüe iz tNoje obeöaospasitijer, Mi smo ti rekli: i troju porodicu, osim onih o kojina je süd vet donesen. (El-Mu'minün, 27.) Ot je jedan od onih kojirna je veö bilo da da sualeno 6e zbog svoga nevjerstvabiti potopljeüi. I zato je bilo sualeno se on izdvoji iz kruga vjemika, pa jc potopljen sa svojim istorniiljenicima i nevjenlici1nanasilnicima. "O Zatim Allah & kaZe:I bi reöeno: Nuhu, pristani, sa selanom Nalin I blagoslovima tebi i narodima koji te se izrocliti od otih ktii slt sa toboml A bite i naroda kojina iemo dati da uiivaju, a zatin te ih Naia bolna kazno " slili. (Hüd, 48.) Kada se voda povukla sa Zernljine povrSinei kadaje bilo ponovo moguie hodatipo Zeülji i nastaniti l1anjoj, Nuhu *!]je dollo naredenje sidesa se da je, nakon duge plovidbe, pristala na vrh brda El-Dzudijj, a to je ladc, koja poznato brdo na Arabi.jskonrpoluotoku, sa selamont Naiim i blagoslovina, dakle,sidi ineka si spaieni blagoslovljen inarodi koji 6c se poslijeradati. iti, Ovdje se trisli na one koji öe biti njegovi direktni potomci, jer Allah je samoNuhu :!!l dao poroda i nasljednikai nikom vise od vjemika koji sü bili sa njim. Allah .Ji kaze:1 u Zivatuostavismanjegorepatomke. (Es-Säffät,77.) Tako svi ljudi koji danas Zivena Zemlji, bez obzirana rase,vode porijeklo od tri Nuhova sina: Sema,Harnai Jafeta. I1na1ni Ahmednavodi:"Priöaonamje Abduhvehhab, daje öuo od Se'ida. a ovaj od Katadea,kome je priöao Hasan,a on je öuo od Semre,da je Poslanik* rekao:"Sem je predakArapa, Ham Abesinacaa JafetBizantinaca."l lladis sliöanovom prenosi iTiniizi od Bilra ibn'Muaza el-Akdija,a on oc Jezida ibn Zurej'a, ovaj od Se'ida ibn Ebi 'Ambe, on od Katadea,on oc Hasana.on od Scmreta.a or1od Poslaiika ij. Sejh Ebu Omer ibn Abdulben kaZeda se sliöan hadis prenosi od Poslanika preko'Immna ibn Husejna, idodajc: "Pod iaazom "Bizantinci",ovdje se +! misli na prve Bizantince, a to su Grci (Junan),koji vodc porijeklo od Rumija ibn Lubtija ibrr Junanaibll Jafetaibn Nuha *J." Zatirnse prenosi Ismailaibn Ajaia, daje öuo od Jahjaa od ibn Se'ida,a on od Se'idaibn el-Musejjeba, daje on rekaoi"Nuhje rodio trojicutSema, Jafeta i Haüa, a svaki od njih je opet rodio trojc. Tako je Sern rodio Arape Peüijancei Bizantince, Jaf'et Turke, Slovene iJe'dZudZ i Me'dZudZ, Ham a Kopte. crnce i Berbcre.": Hatlz Ebu Bekr el Bezzar u svoül Mx.r/?er1ll navodi: "Pr.iöali su nam Ibrahim ibn |lani' i Ahmed ibn Husejn ibn Abbad Ebu Abbas, da je njirna priöao Muhammed ibn Jezid ibn SinanRehau,i,a lljelnu njegov otac, da je öuo
' Hadisbitezi Ahmedu svome Mßnedl 5/8/Haleb; Et-Taberi svome u Zarirr 1i209/Mearil EsStjtti I el-Fethu-l-kebirr 2/150i kazebilezi ga Hak;n ! el-I4 stedrcku, Hakim u Mrfie.A i Trmizra od Senrure. BiljeZisa lbn SadLr TaöstartrLhbru| ll l18lEtTahrit. e/ ' Hadis bjljezi lbn Sa.l ü et-Tabekatu-l-hö'? l/l/t8/Et-Tahrir; Et'faberi u svorre rdltrri l/2 10 /Mearif Es-SuJuti el-Feth*l-kebiru3/303. u

82

am
ltd dlo se
t n t

A
nal

sa Je
la, i. sa

x
)d )d

se l
tn ta m

m
la lo

odJahjaa Se'ida,a ovaj od Se'idaibn el-Musejjeba, on od Ebu Hurejre, ibn a "Nuhje rodiorSema, dajeBozijiPoslanik rekaoi Hamai Jafeta. Sema Od su iq je dobro.Jafetovipotomcisu nastali Arapi,Perzijanci Bizantinci,i u njima i Je'd;udZ Me'dZudZ, i Turci i Sloveni,i u njima nemadobra.Hamovipotomci suKopti,Berberi cmci."l i "Kolikoje nama On,zatim, kaZe: poznato, rijeöisevezuju Poslanika ove za H predaji.Ona se prenosisamood Muhammeda Jezidaibn samo ovoj u ibn Sinana, on od svog oca." Medutirr, struönjaciiz oblasti hadisa imaju a prigovora njega, njegove jeöi ne smatraju na pouzdanim. i Ova predajase prenosi isa drugim senedom- od Jahjaaibn Se'ida g (mursel), se ne vezuje za Vjerovjesnika nego ispadada su to rijeöi ali Se'ida. Janato dodajem su od Se'idasigumoprenesene da rijeöi koje navodiEbu "Od Wehbaibn Munebbiha prenosisljönapredaja." Omer: se Allah najbolje znalJezidibn SinanEbu FeruhRehawinije pouzdan, tako da se na njegove rijeöinemozemo osloniti. NekikaZu suta tri Nuhova@r sinarcdena nakonpotopa, da su rru da tek a pr{etogarcdeniKenan, je potopljen Abir, koji je umropdje potopa. koji i je Medutim, ispravno da su ta tri sinabila s njim na ladi, zajedno svojim sa Zenama i majkom. Takostojiu Tewratu. Neki navode daje Harnio1ao odnos sa svojom Zenom ladi,pa gaje Nuh prokleo, na rekavii da mu plod sjemena bude ruäan. takomu se rodi sin, cmac,po imenuKenanibn Ham, predakcmaca. I Drugipakkazudaje Ham vidio ocakakospava, mu je srarnotni tijela dok dio biootkiven.On ga nüe htio pokriti,negosu to uöinilanjegova bra6a. Zato ga Nuhprokleo, rekavsi mu sepromijeninjegovosjemei da njegovadjeca da Je budu potomcima robovi njegove braöe. ImamiEbuDZa'feribn Dzerirprenosi Alijja ibn Zejdaibn DZed'ana, od a on od Jusufa Mehrana, je od Ibn Abbasaöuo,da je rekao:"Isaa,sina ibn da Merjeminog, njegoviuöenici su upitalir"Da li bi nammogaoprozivjetinekoga koje bio u Nuhovojladi, pa da namkazeneito o njoj?" Natoje on sa njina otiSao jednehumke, je do uzeolaku zemljei upitaoiht "Znateli Sta ovo?"Oni "Allah i Njegov poslanikto najboljeznaju." On im je rekao: su odgovorili: "Ovoje peta Hama,sinaNuhovog."Zatimje Stapom udado zemlju i rekao: 'Ustani, Allahovom je sa praSinu dozvolom!" jedanöovjek ustao i otresajuöi sa glave kojoj je bila sijedakosa.Isa $4$ga je upitao:"Jesi li takavumro?l' na "Ne",odgovorioje "umro on, sammlad,negosammislio daje ovo Sudnjidan, pasam zatoosüedio." Isai}Ill muje, zatim,rekao:"Priöajnamo Nuhovojladi!" Rekao "Bjla je jei hiljadu dvijestotine i je tri sprata: jedan ariinaduga,a Sest stotina Siroka. Imala zaZivotinje zvijeri,drugiza ljudei treöiza ptice.KadaseüaDnozioizmetod i Zivotinja, Allah ,9tje nadahnuo NuharlSu dodiroerep od slona.Kadaje to da
I Prethodni izvori

83

iz krnraki knraöa.koji su poöclijesti izrnet. kada A lLradio. njcgasu sc po.javili je nadahnuo jc nii svojiur zubima poöeobusiti laclu, Allah S: Nuha :t!, da dolalalclava lzlrcdu oöiju. I(ad ic to ufadio, iz njegovenozdrve izalli su pa lnisa."lsa +!i eajc zatimupitaot"Kako je Nuh 4! naöak i lnaaka, potjerali "Posiaoje gavrana ga da znao da je sve potopljeno?" on lnu odgovor-io: a o pa lollle olravijcsti, jc ga\,ral] naiao.iedan i spustio na rjega, pa gaic on les se prokleoslrabonr. Zato gavranDe Zivi u bliziii kuöa-Zatirnje poslaogoluba, koji sc vratiorloscöi rrasliüovo lilie u kljunu i blatona nozi.Takojc on saznao da jc svc potopllcno. rnu jc staviozelenuogrliou,koja se vidi na njegovonl pa vratLr. Lröinio dovu da budcdnlicljubiv iu sigurllosti. r lru Zato golubovi2ivcu "BoZiji poshniöc. ga ncöcmo zaf blizini liuaa. Zatjrlrsu Lrpitali: odvestinaiin "l(al<o iöi pa kuöama. clasjecli namni da nampriöa?" rrrr odgovofio: sa On 6e ie "Vrati se, sa se vftia neko ko vise nenlx Ddfakel" Zatim uru jc rckao: AllahovoDrdozvolonrl".pa je ponovo postaozernlja."L Ovo je vrlo slaba (garibdTiddcn). plcdaja AIba' ibn Ahue: plenosiod lkrirre, da jc Ibn Abbas,rekao:"Sa Nuhomu laclijebilo ostndesetljudi sa svojirr porodicana. ladi su provclisto pedeset U je usnjerio lailu prcma Mekki, pa je ona l<lrrZila dana.Allah ;i5 oko Ka'be öctrdcsctdana,a zatiü ju je usrnjerioprcma El-Diudijju, gdje je pristala.Tada poslaogavrana ga obavijesti se dcSava Zemlji pa je naiao de Sta na Je Nuh :1,r.:rl jedan Le! na kome se zadr7ao. je poslao goluba, koji mu je donio Zatiü lnasLinovo liiae, i do<ao nogarna sa uprljaltitD zel1lljom. Takojc Nuh shvatio da se voda povukla,pa se iskrcaou podüozjuEl Diudij.ja,jzgradiojedno seloi (Osit]rdeset). nazvao Scmaüir1 ga .lcdnog danasu osvanuligovoreöi osaüdesel rlledu kojima je bio i afapski.Poito jedni dmge nteallrsobno iezrka, nisü IazLurijevali. Nuh is.!,i inr.jcprcvoclio." "Oni su sc ukrcali Katadei joSncl(il<a1lr: u laalu desetog rcdZeba. Plovili srr sto pedeset dana,i u njoj oslalirnjcscc dana,katlaje pristala El-DZudijJ. na Iz Iacle izaili desctog su danatnjeseca Lnuharrcna." lbn Dierir navodirijeöiPoslanjka koje ovo potvrduju, kojira stoji da iu :1: su oni taj danpostili(nlerfu'). Lnarni Ahmed navodi: "Priöao nam jc Ebu D2a'fer.,a njcrnu Abdussamcti ibn Habib el Ezdi da 1eiuo od svogaoca Habibaibn Abdullaha, on od Sibla a da je Ebu Ilur-clrc rekao:"Poslanik je jednomprilikorn proiao porednekih i: jevreja.ltoji slr postili Jevrri aSuru (desetidarl llllrhaffelna), ih je upitao: pa "Zaito danaspostile?" Oni su odgovorili:"Na daDasnji dan je Allah spasio Musaai sinovcIsrailove potopa, potopiothraona. danaSnii ladaje od a Na dirn pfistala na El Dzudijj. Nrrh )!q, i Musa *!i su postili ovaj daD iz zahvalDosti j! Allahu." Na to ie Poslanik rekaot"Ja sarnbliii Musau od vas, pa mi je i preöepostiti ovaj dai, nego vaota."Zatim jc nafedioashabinada postc,r pa
o\u predajLr biljc;i Et Txbcriu svome ralrfurl/181,1S2/Merrif. r l h d i s b i l i c T i A h m u d \o . r c,1/r.rr.,/r es 2/:59,360.

3.1

Ida da su
l o orl

ba, Lao )m eu im i6i sa Lba lu be da ao
llo

da ) i
tet

su su lz
da

ed lla ih
to:
ilo

sti ) i pa

"Ko je kaZe: od vas jutros zapostioneka post dovrsi. a l(o nije, neka posti ostatak danal"LOvaj hadis il'lta potvrdu i u Buharijinom Saiila u neito drugaöijoj verziji, u kojoj se ne spominjeNuh eq. A Allah najbolje zna! Mnogeneznalicetvrde da su oni tada pojeli ostatkehrane,da su skupili sve Zitarice koje su irn ostale,toga danaih istucali,te da su svoje oöi podvuklj surmomda bi ojaöali vid koji im je oslabio kada su ugledali svjetlost dana nakonbomvkau taüi lade. Medutim, nista od ovog nije pouzdano.Taönoje da o tome govorepojedinejevrejske predaje,ali se na to ne rrltoZe osloniti, niti za timpovoditi. AIiah,opet.najbolje zra! Muharnmedibn Ishak l(aze: "Kada je Allah E htio prekjnuti taj porop, je poslao vjetar na povrSinuZemlje, pa se voda umirila, i p.esahli su njeni i z v o n 67 . ' n 1 ' V o d a5 c p o ö e l a r n a n J t v l pio \ l a c i t iru r a n j a i u . / e n r l j r r . d a n 5 l . i la je prematvrdnji sljedbellikaTewratapristalana El-DZudijj deseteno6i sedmog njeseca,a whovi brda su se ukazali pwog dana desetogmjeseca. Kada ji nakontoga, proslo öetrdesetdana, Nuh je otvorio okno na ladi koje je san naprd\ i kfoz jeg:l lusrio ga\rarn dr Inu t.,vidtsilJacttL vodorn.ai se orr io. 5a vralro. nrje Zatinl.te poslao goluba. Loji nrrernogao pronaii .uho rnre.rrgJJe br pa sespustro, se watio. Kadaje proiio jos _Nuhjeispruiio ruku prena golubu,uhvatioga iunjo Lu1utra. sedandana, ponovoje poslaogoluba,koji se nije vratio odnnh, negotek naveöe. je U kl.junu nosiomaslinovo liiöe, paje Nuh tako shvatio se vodasmanjila. da Nakonsljedeöihsedarn dana,onje ponovo pustio goluba ko.ji se nikako nije vraho. Tako je Nuh *.!i sazndo da se povrSina Zeürlie ukazala. I(ada se n a p u n iga d i n c a n a r k c k o j e l l c l ) a r e d i p o r o p o d a n ak i d aj c N u h p u . r r o lo d o A n o d golubai nastupioprvi dan druge godine, ukazalase povrSinaZenrlje, pojavilo k o p n oN u l r G u k l u n i o r e k r i \ a ö l j d e . i s n Ovo ito navodi lbn Ishak je po sadrzajupotpuno isto kao i tekst Tewlata, kojije kod ehli kitabija. Ibn Ishakzatim kaze:"Dvadcsetleste noöi drLrgog rnjeseca druge godinc, bi "O rcöenot Ntl , pristani,sa selanont Naiirni blagoslovinarebi i nitidinxt koii ie se truJiu ^d uvth kaii :u ro t.)lrontA biit t-ttoroJ,t koju,tn.\uto loti it t uZivaju, zatint te ih N.tjd l)a[]1a d kazn stici." (Hüd. 48.) **Ehli-kitabije tavode daje Allah ..lzadi iz rekaoNuhu !L,:-l: lade sa svoioü1 Zenom, sinovima,snahama, sa svirn Zivotinjarnakoje su na ladi _ neka rainr i i \ n e k ae I n n o Tr t Z e r n l J r l " e Kadasu izasli,Nuh &ctj(. ätvenik Allahu Jg uzeood svih dozvoljenih Zivotinja i o d s v i hd o z r l l e r r i n l c a i / d k l i o r h k a o k u r b a n l l a h u€ . . A l l ; h r n u l a d d o h A Je obeöao viSenikadaneöedati potopstanovnicirna Zemlii i kao znak sleöalja da na
d i o h a d i s a ü i j e s e n e d z b r i s a n o n n e n a n i k a k v ev c z es a p r e r h o d n i r h r d i s o n k o j i ö i i n s e . l a k o d p r e n o \ i o db . r H u r e i r e . J t e g o v F r e e u k j e . . p o s t r n r k . , , t e p o s r r o J , . r , n r r i r . r . r . e,. l nr d 0 k c , a h d d . \ a . B r l i e T rA h m e d. r s v o m eM , r a p d , S l 5 0 H : r t e b n o a , . . u S " , 1 , , , " " " , 1 r i arali od Tahawije2/75lEgipt. iOvoje

85

dao dugu u oblacima.Od Ibn Abbasa se prenosi da je za dugu na to obeöanje, "U tome ima simbolike jer je to rekao da je ona zastitaod potopa.Neki kaZu: luk bez tetive", tj. da ovi oblaci neöenapravitipotop poput onog prvog. Neke neznaliceiz,Perzije i Indije negiraju da se potop uopöedogodio, dok "Potop se desio u Babilonu, ali do nas nije stigao. Mi neki od njih kazu: nasljedujernovlast s oca na sina sve od Komursa - misie na Adetna - do sljedbenici. vremena."To govoremanihejci,vatropoklonicii Sejtanovi danaSnieg Ovo su njihove mudrolije, otvoreno nevjerstvo, totalno [eznaDje, oholost i nijekanjeGospodara Zernlje i nebesa. Pripadnicivjera koji prihvaöajuobjavu preko BoZijih poslanikai naslijedeno znanjc iz minulih vremena,jednoglasnovjeruju da se potop zaistadogodio,da je zahvatio öitavu Zemlju i da Allah nije ni jednog nevjemil(a tada ostaviou i Zivotu, usliiavajuöi dovu Svogabezgri.jesnog övrstogposlanika i izvriava.juöi ved ranije propisanusudbinu.

Neötoo samomNuhu 941
Uzviieni Allah kai.e: On je, doista, bio zahvalni roö. (El-Isrä', 3.) KaZc se Allahu najelu,piöu,odje6ii uop6e svirnstvarima. na da.jeon zahvaljivao "Priöaonanrje Ebu Usame,daje njemu priöaoZekerijja Imarn Ahrncd kazcr ibn Ebi Za'ide, da je öuo od Se'idaibn Ebi Burde,a on od Encsaibn Malika, da je BoZiji Poslanikig rekao:"Doistaje Allah zadovoljansa roborr koji pojede pa popijepa Mu na tolnezahvali."L zalogaj Mu na njemuzahvali, neSto ili Ovaj hadis preko Ebu Usamenavodei Muslin, Tinnizüa iNesaija. U svakom sluöaju,jasno je da je zahvalanonaj ko izvrSavasve obaveze:srcem, rijeöirnai djelima,jer zahvalnost podrazumijeva sve, kako pjesnik kaZe: to Tri ran uoje blagadatikoriste. R|lko,jezik i srce skriveno.

Post Nuha $41 Ibn MadZeu "Poglavljuo postuNuha*Er" kaze:"Priöaonamje Sehlibn priöao Ebj Sehl, je njemu da Se'idibnEbi Merjem, daje on öuood Ibn Luhej'a a on od DZa'fera Rebi'e,ovaj od Ebu Firasa, on od Abdullahaibn Amm ibn a da je BoZiji Poslanik* rekaor"Nuh je postiocijelo vrijeme,osirn na dane Ramazanskog i Kür'banskog bajrama."l Ibn Madzcovaj hadisprenosi ipreko Abdullaha Luhej'a,sa istiDl ibn senedoln i istimtckstom.
I Hrdis biljeti Muslim u svomesa,hrrr48/89;Tirmizijau svone Sr/era 23118 Ahmedu i svoncM,srsdr 3/100, 117/Haleb. ' Bitjeti -ovaj sened je D sa lbn Madzeu svomes!,e,, l/524. Kazeel-Büsajri Ez-Zc\\,aül: - takoder biljeZ Albant! Silsi l-ehadisi dr'ifzbog slabostiEbu Luhq'a ga i letud-da.ife4t159 /EI mektebul-lslamtt.

E6

navodi:"Priöaonamje Ebu Zinb Ruh ibn FerdZ'daje njemu A Taberanija a priöao Orreribn Halid el-Harani, njemulbn Luhej', daje öuood EbuKatade, ibn a Ebu ibn a on od Jezida Rebbaha Firasa, on od Abdullaha Amra koji kaze 'Nuh je postiocijelo vrijeme'osimna Poslanika da kaze: * daje öuoBozi.jeg Dawudje dan postioa danmrsio bajrama. i Kurbanskog dane Ra-azansk--og poredtoganekovrijemebi postio je mjesecu, Ibrahim postiotri danau svakom aneko 1fisio." Nuhov $41 hadZdZ "Priöao namje Su{an ibn Weki' da mu je priiao HafizEbu Ja'lakaZel ibn a ovaj otac,a on öuo od Zem'at^- tj.lbn Ebi Saliha-"Boziji od Seleme njegov Poslanik+: je wJoama, du je Ikrime öuo da je Ibn Abbasrekaor u kadaje dosao dolinuUsfan,upitao:- Ebu Bekre,koja.le hadzdz, obavljajuöi * je odgovorio: Ovoje dolinaUsfan,a Poslanik je na to ovod;iina?On mu rekao: Ovudasu prolazili Nuh, Hud i Ibrahimna mladim devana koje su a od imale ulareizradenä vlakana, na njima su i gomji i donji ogrtaöibili od " Ka'bu Ovajhadisjegarib.' sukna. Takosuoni hodoöastili oporuka sinu Nuhova $141 "Priöaonamje Sulejnran Flarb,daje njemupriöao ibn ImamiAhmedkaze: ovaj od Zejdaibü Eslema ibn Harnmad Zejd,a on öuood Sak'aba Zuhejra, ibn a - Hammad da nisli daje Zejdöuood Ata'a ibn Jesara, on daje Abdullah kaze "Bili smosaBoZijimPoslanikom kadasepojavionekibeduir 4!, ibnAmr rekao: pa brokatom, je Poslanik * zakopöano kojije na sebiimao pütniökodzubbe, - Ovajöovjek ponizio jä ljude- ili je rekao: Zeli ponizitiugledne ugledne rekaö: gje zatimpikupio uzase dzubbe svoje Poslarik Bozi.ji a neugledne. ljude, uzvisio g Poslanik je irekao rru: Zat takrr odjeöune nosi onaj ko ne razmiSlja?! dosao smrtniöas,rekao Nuhu &51 Je rekao: Kadaje BoZijemposlanil:u zatim - Oporuöujem sljedeöe: ti Naredujem dvÜestvari,a zabranjujem ti sinu: svome I ti ti drugedvije.Naredujem La ilahe illellah,jer kada bi se sedamnebesa a La ilaheillellahna dmgu,drugastrana sedam zemalja stavilinajednustranu, bile zemalja nebesa sedam i i saLa ilaheillellahbi prevagnula, kad bi sedam we lancarijeöi: La ilahe illellab i subhanallahi bi hamdihi karike iaskinutog jer je Allah slavljeni hvaljeo)bi ih povezale, (nema bogasemAllaha i neka dobijajunafaku A njima sva stvorenja onepovezuju stvarii zahvaljujuöi sve (obozavanje kogasemAllaha)i oholostl bilo zabranjujemSirk ti "Ja ili neko dmgi je upitao:- Boziji Poslaniöe, Abdullah zatirniastavlja: le Sirknamje poznat,ali Staje oholost? li to kada neko od nas ima lüepu je obu6ü, lijepim remenovima?Nije, odgovorio Ovajje ponovoupitao:' sa
LBiLjezi erD;ewzi u svojoj knjizi Merinr-l-sdramuaaak ita eireli'l'etnakin. Ul"we ad lbn od prÜepotopa. vidi: Subululhudave-r-rejd.i Saliha ibnZubejm daje Nuh *€ obaviohadzdz predaje i U Abdulwähida. vezi s ovin postoje druge l/243sakorekturom Müstafe dr.

I

a

87

Je li to kädt neko irna lijep ogrtaö, ga nosi?- Nije, odgovorio Ovaj je pa je_ op.t uprtao: .lc li to kada neko ima jaha6riZivotinju,pa je j^ie? - Nijc. je odgovorro on. Ovaj jc opet upitaot- Je h to kadaneko ima dostaprijatelja, r o ln f . r 5 ( o I r , i f u l c i . n j i r r r ) i \ r 1 L r l g o r o . r noc .T a r r r n , r r n j al . J c n r l , o d r l r p i i i u p i r i . n ß o z r ..1 u s l a r ( . p 15 l J i c o h o l o , r . , . d o n o d g o \ o--Oo :h r . , ri r. ir r l rrr 'i r, rd ornalova2avati ijLrde." Ovoje sahihhadis, aliga onine navodc.r Lbu-l KasirnTabelaniga navodiod AbdLrrrahitna Sulejüan^,a oD od ibn jbn Muhanrmeda lslral<a- od Anla ibn Dinara, on od Abdullaira Anrra, ibn on a da Je Boiijj Poslanil< rekao:"Nuh je oporuöio - Oporuöuicnl svone siDuj i! t dva svojstva zabranjujcnt drugadva..."r zatitllcitirahadisdo kiaja. i li I llbu Bckt el-Bezzarnavodi ovaj hadis od Ibrahirnaibn Se ida, on od Ebr. Muarvije Darira, a ovaj od Nluharrnrcdaibn Islraka,da ga je öuo od Amra ibr-"j: Dinara,a on od Abd llaha ibn ODera ibn cl-Hattaba, on od poslanika a jc da ovtj hadisod I'oslanilia prenosi Abclullah Anrr ibrMedutim,aitao i } ibn cl-'As. kakonavodcAhrrecliTaberanija. Ailah.opct,rajboljeznal 'r+Ehlrl(ilabije ivrde dajc Nuh :]4i irnaoSest godira kadase ukrcao stotiDa u ladu. T L rA r r . r . , r r r a . ' . , r r o r r r i r l tl ,. n t. < . t r o e c t , J \ e l t n j o i d o d r t r :. n r i L rb o c r O I n g r , , i \ i o . , r r r r o r ' r , i, p e o c \ i r, o d i r r r . M e d u r i r t r o l e d i . i u r :L r i l r r c . r.rk,,r . jer',ul<oliko to t1eslaZc kur'anskilrtckstoDt, sc sa je sigurio pogrelno. onda Iz Kur'ana se razurnije da jc Nuh :l!::]ü svot]l narodu,ocl prinraDjaposl;[stva do u polopa,bofavio hiljadLr rnanjepedcset godinai da ih je zadesio potop dok su neplavdu öiuili. I(olikoje Zrvjonakorltoga,to samoAllah zna. Ako jc rjerodostojnoto ito sc prenosiod tbn Abbasa _ da je postao poslaDik kadaje inraoöetiri stoljrlei osamdcset godinai da je [akon potopa Ziviotri stotinei pedesl:t godina, tom sluöajLr u ispacla je Ziviohiljadusedarr da stotina osarrdeset godilla. Sto se tiae Nuhovog,:j!i! nezam, Ibn DZer.ir ilüeki od Abdurrahrrana ibn Sabila,ili nekog drugog tabi rDanavocle mulsel predaju,po kojoj je njegov lrczar kod I(a'be. Taj.sta\,je jaci i \,jerodostojnüi onog kojeg zastupaju od rnnogi uöenjaci , kasnijiltgencracrja. kojenr r!cgov mczalu nljestuEl_Blka,, je po koie se danas zoveKercl(uNuh. Kako oni navode, je i dzatDija tu izgradcna r.adiioga.Allah najboljcznal

##*
llddiss.lrih,biljeri ga AlxDcdu svomc Mß,edrl 2/196/170, 225lHateb; ErBejhekiu a1_ar?,a, '1t,,..ä 79r El Ilersern,! Llcd:nteu-. Zerakt 4t220i kaie: ..Slianobiljeze ; i."U..,.ti": H e i ' . ,i l J J . r <. . \ . i o - p r , J : i . o t . o | | . r n mr ' 1 , . b r h , J \ ; e r j e jl e , p , " , U , a . , , . i t , r : s r . c ri . . r b r I c l i i r r y . , B r - t c , i rtr] { e / , - , L n J J ro d t - O " . . " i i , , - , " . , " , , . f"" I \ , , e . . . , . n L r .. r ' r s r \ .\ B . t i e ; . rB , . t - i r j i . . : l i t q J i . f

8E

S4\ UA Hud a.s.

I.{ZIVANJE

O HUDU gI

rlje Hud, sin Saleha, onje sin Arlahsaza, on opetsin Sema, a a sina Nuhova il,'r::r. clrugommisljetju Hud sc zvao Abir sin Salehov,a Po on Je sin Ar'fahiaza,a on sirl Sena, koji jc sin Nuha srLr.Po t1eöem rniSljenju FIudje sin Abdullahov,a on .je si:r RebahDZalxdov,a on.je sin Adov, a on je sirl A$,sov,a on jc sin lremov, a on je sin Semov,koji je sin Nuhov *ll. Ovo navodi Ibn DZerir. Onje bio iz plemena koje sc zvaloAd ibDArvs ibn Sernibn Nuh. To su bili Arapi koji su stanovaliu picskovitimb.dilna Ll-Ahkäi, u Jemenu,izmealu Ornanai lrladrenlewta, plostolukoii jc gledaoprernamoru, a koji se zove na ES-Sihr. Dolina koiu su nastanjivali, zvalase Megis. Najaeiöesu stanovaliu aatorirna velikin stubovirna, sa kao StokazeAllah ,j9jl +Zar ne zna.i:ta je tuaj Go.\pod.lr utodio sa Adon, +lrentom, sq velikint prvi Ad_ .ttubovinta(El-FedZr, ? 6.-7.).Ovdje se rnislina IremovAd, takozvani Drugi Ad.je bio kasnijci o njeDru 6crro govoritina drugorn mjcsru.prvi Ad je Ad +ltentat',.ra relikin sluho|i td, *kakvi ni ujednoi zentui tlisü bili sb)oreni (El-FedZr, 8.) Ovdje se, po jednirna.rrisli na narod, a po drugima na 7. stubove. Mcdntil]l, ispravno je pn'o lniiljenje, kako slro objasnili u naSeln]?lsl/rrOni koji tvlde da rijeö h.ernoznaöava grad, po nekim u Sir.iji,po drugitr_ u Jeürenu, treöiln ü llidiazu, a po nekilna na lekom öetvrtoln njestu. po grijese igovore ncsto za Sto nemaju nikakva dokaza, argümentaniti potvroe. Ibn Ilibban u svoü S./rirr ocl Ebu Zcrra navodi jedan dugi hadis c vJer-ovJesnicitna iposlanicil]l1a,konlestoji:',Od njih su öetvorica u Arapi: Hud. Salih,Suajbitvoj Poslanjk. Ebu Zeire." Po jednon miSljenjuIIud :{+tl prvi koji je govorio arapskinr jc jezikorn. Wchb ibDMunebbih, pak, snatra daje 10bio njcgovotac.Neki drugi ka;u da je to bio Nuh. Lna nisljcnja da je to bio Adcm *4, Sroje i rlajvjerovatnije. Poredovoga, postoje drugamjiljenja.Allah najbolje i zna ita je taö;o. Za Arapekoji su bili prijc Isrraila:l4ise kazcda su öistokr.vni Arapi.To su nmoga plenreüau koja spadajui Ad, Semud,DZurhuü, Tasm, DZedii, Emirn, Medjen, Lnlak, DZasim,Kahtan,Bcnu Jaktani d1uga. 90

a n n n
h

u

0
l

L

Sto se tiöe arabizimnih Anpa, to su potomci Ismaila, sina Ibrahima elHalila tgl. Ismail, sin Ibrahimov - nekaje na obadvojicumir i spas- je bio prvi koji je govoio öisti, knjiZevni arapski jezik. Nauöio ga je od plemena DZurhum, koje se nastanilou blizini Ka'be, gdje je ve6 bila njegova majka O tome öe, ako Bog da, biti vise govora na drugom mjestu, a ovdje öemo samo da napomenüti ga je Allah tome poduöio kako bi rnogaorazlmljiviD jezikom objaönjavati. Muhammed*je, takoder,govorio tim jezikom. U svakomsluöajü,Ad - tj. Prvi Ad - je bio prvi narod koji je nakon potopa poöeo obozavatikipove. Imali su tri kipa: Samda,Samudai Hirra koji ih je Allah im je kao poslanika poslao jedriog od njih - Huda :{4s1, pozivaoAllahu. O tome UzviSeni Allah u suri El-A'räf, nakon kazivaDjao Nuhovomnarodu i njegovoj sudbini, kaie'. *A Adu poslasmo niihora bratl "Allaha oboiawite, ri drugog boga "O Huda. narode moj", gororio ie on, semnjega nemate,pa zar se ne bojite?" *Glawiine iz niegova naroda, koje "ML zaista smaltamo da si ti neznalica i ni nisurjerovale, odgovarale su: *"O narode moj", govotio je on, "nisam ia nislimo da si ti laiuivac." *Ja vam prenosim neznalica,nego sam ja posla ik Gospodara suietova poslanice sroga Gospodara i ja sam vatn pouzdcrn sarjetnik *Zar vam ie öudnoito vam dolazi uputa od valeg Gospodara preko iednog öoujeka od \)as' da 1)as opominje?Sjelitese kdda vasje On uöinio nasljednicimanakon Nuhova haroala dao vam lo'upnüi fast, zato se sjelajte Allahovih blagodati kako biste i "Zar si nam doiao zato da samo Allaha uspjeli!" *Oni su govorili: a oboiavomo, da osldrimo ono ito sü naii preci oboZavali?Daj üan ta öilne "Na vasje veöpala kazna i hat püe i, ako istinu gororii!" *Onje govorio; vdiba vaieg Gospodara. Zar se vi sa mho prepirete o nekakvim kojinta ste ih vi i vaii preci nazivali, a o kojima Allah nikakav dokaz imenima nije objavio?Zato priöekajte, a i ja tu s vama öekati!" *I Mi smo iz milosti Naie spasilinjega i one koji su bili s njitx, a do posljednjeg uniitili one lcojisu poricaliNaie dokazei koji nisu ujerovali.(EtA'räf , 65.-72.) nakon kazivanja priöe o Nuhu, kazer *,1 ,11, U suri Hüd, Allah ,99., "O narode oi", govorio je on, "Allaha poslosno njihovog brata Huda. obo,arajte vi drugog boga se Njega nemate. TQ vi samo iz iiljate *O !, narode moj, ja od vas za ovo ne traiim nikakvu nagtadu. Moia nagrada je samo kod Onogakoji meje slvorio, pa zar ne shraöate?*O narode moi, traiite oprostod svoga Gospodarai pokajte Mu se,pa öe vam Oh slati obilnu kiiu i joi snainiji nego ito sle sada, i ne odlazite kao zlikovci!" date vam da budete *"O Hude", govorili su oni, "nisi nam donio nikakav dokaz, i mi neöemo napustiti naie bogove a tvoju rijeö i mi ti ne rjerujemo. *Mi samo ka2emoda "Ja uzimamAllaha za suiedoka", teöe on, teje neki nai bog zlom pogodio." "o ri posqedoöite da ja nemam niita s im ito vi dluge ohoiavate *mimo i Njega;i zato sü zajednoprotiv menekakvu t)arkusmislite i nimalo mi vremena nedajte! *Ja se oslanjamna AIIaha, hoga i vaieg Gospodara!Nema niiednog ävog bita a da nije u Njegovoj vlasti.Moj Gospodarzaistepravednoposhrya. aA ako se vi okrenete,pa ja sam vam vet prenio ono ito ram je po meni

91

1ti);ltuto :\loi (:i.tVtlat t't nLLi rlrugi ,tlt.ol rüttL,tt() rrrr. ri;rc.rri, i ri.tIr, it dl. ntr't!t,ntrr'i tu i!i. Dotttd 1|.)t (io.;p tr ttnl .;rulartt.\l\.di l\lilt, ',1 iidd jf tb\ll Nt.iu odnrlhd, ll!.\nn. niloittr \u.iont llt!lo innt lioli \t! s tliitt rjcrutLtlt .s1ttt';ili il;d:It,tlt j..itol;t, po.it.lj(li ':'t:to !o j( .tJ olti .\u Llolid:e .ttou1 Cio:1toi,tnt lttrioli, Lili nqotll.\tu Iir,!t)\irt l)o.\ldtti(i t( i.\lii(lili rrrr,/irg.si1riliir, tlijrt. ':'i:tr r\oIt .\\iittu il] iL t].4tila ltrlil4\tIa, i l itl! Stdttien ilnrt t( ilt pnliti. l)ivt .11 nijt rl.to\tIn u srogl Ootpoluro Drrltko nttu ir 1tl, tüt ol llul.^i(t lircl.a0. 60.) lJ srLrlIll Nlu'1lintl..,\lllh -::.. nrlion kazir,anjao Nuhovon ner.oclu. relr ''Trttirt :'nto nrtl;ott njtlt .;ttrt ili gt'ttcrrcijtt lrttgtlt. .ti l)o.tl.tli int iclno .gol niilt lito lttrltnik,t. .llltltl aho:u.r1ltt.\i lt. 1Lttt: ltltqa! h)!r/ rr,/,r ,V.!,t1.:r/r .\r,/ft, l\rjit(.) '..lli .vr -1/r|.rrirrri, trjt!o\og nuta(k. Lq. nitr \.iL,t.t,\\tlt, l,ojr \t1 ii p.1!,-dlt .t!i\11,! lrt attat)t \tilLtt! ilit)jit u \rtt) rltli tu:l;Lt.i (j o\t)üt \\.tjL,!rl O \ ' oi t , \ t t n t a L ' l u t ti o t l t l , h n i r i i t l c o t t o ( ! o i t i . i . ( l L , t t , i t ) i i t , o l t ) lt)\t)lilt i itu I ti t)iir1. ':'i ato:<, ltol,oriLt Lrtnt,lirtl,oji iL lato iti,.ti11uno L,att, I,ir "/.tt tdrt.t ut rlu t)til(ti lo (1.. pa;fu) pa ttl,ta i:ttnlltr t l;ottt ::t!hittti(i ItlstttnLtt, (!.i\tu /)i/i t)tr):!tliLtti)',1)dlc ) tt:, itlL,b to ii/)tc |4Dt !L,ttijt,ti' "'l'a\toii .\itt)r)ai\ot nl t)\a t.t\iittu. t)ti t!"titt, I) t:i\inta ip1):i\.lt.ui tlct:t,Dt. biri. "'On i,: ;ru,r julutt r\tt1tI l,oji i.llluhu i no:t luli i ti nur n. 1./L,t.t!it \) ' Gtrlttrhnr ',i.L.J,llori,rr noj ,ttatol. t ) t ) t ) t or ) j i . j t t n t t u l t t u r j t t L r j u , :i ttti lttl:trlrtrtt otl2otrti On ':'/nlih j( \ pt(toll ln,qolto.rttrtitut.qlos,pu.:lto il, lnta ndna\ ti.jt\' i u;ijtili l)tlt'l,o ltio urol rrrrLrlrrir:/ili (lil-N,lLr'nria r. ll.-11.) Li sLrriEi SLr'ari'. Allah,j.':. naliorlliazi\a ja o Nuho!oüt naroclu.r.cli: '._.ir,/ jc_ltoriLiropt.;ltnila,. ':'Ktltt int it' niihot ltrtt Ilutl rel,uo. /,ut.\L,nc l)t)jitt.) '.ltt ;dtn tttnt po.sla,il; ':'l)l y bojta.llluh( i pol,ttrni nti hulit.! .../tt ltotttkni t)tl \d\ t tt) t)il,tI\ ]kt!11klutL tM:i t toiu tttl,!t dlu it ttt 0 lit CotltItlitra . \ t i t t t ) t t t " 1 d t n r t ' t L t l a t jc r t . \ t r i p t t l t r t - i f u t c l d l ) i \ t . l t . r t ( i . \ t i i , t \ 4 1 t . , , . 1 t ) t ) ( ! i . t t rt ! t I r ' t l tl a u t J u i t , t t , \ t L a t u ) : i ) i t t i . r tl a r l t . t i l r t p t . o t t t l i t t l r . t ^ \ i t f j l k i k ) . \ t l t t i t' ' ' / \ t l t t l t t t t . l l i u i t r t i l i t k l ! ! ,1 ) tti) t ) \ i t ! ; I i t, . B t , i t r\ L O t n ! h 4 t \ . t t l " l t o \ t u ) tj ( \ t t ) l i l I !rrrr1, ,,rl,uitt,ti:ritn,.,,.ld t,, .jL rLtt ono t'tr,ttd!t, .h)1.\tt!..i!\u,t l)t)tii)) pdtüit tL,lil,t)!: d, ,.Oni rel,oic (ld ttoDt.tlL,!tt,jt,ltia. . \ t ^ l . t t ) t t l o l ! ! l t 1 t L ' . t L ^ j t t o t t t o , ' t . o t a It t t tj t r o w l i i t l t t t i n t r r o l i , t i n t t 0 nc(.1)to li!ti lnt: iLtti.t :'l'Ltl;|;tt lquu !ti rrtjcti*tli. !\! tt o ih u i.itili t-l to tL,. tk)istd. iütt IartliL, tli tdint ilt tti\lt htli Ii(,tjtit i..:.tr ivtl GtspoLlut jc loi,;t S j ! t , i l l i l o \ t t r . ( [ : - S L re r i . l ] 1 . l - 1 l 0 ) r U s r f i j I : u s s i l c r,,, \ l l u h , : . , , c l i : ' i . 5 1 r , , . r , , r r r ,1 ,, t o t ü . t t t \ L , n u Z . t ) t l l i .h t , : l .1 iful;tt otnnt hili rLoltolili i lo\ar.ili Ko j( t)tl la.\ jtr,i:,. Zur nt.\utj\i.lltli lu i..11[th. koii ilr tL,.\t\o]io 1ot:iotl rtitht,O i .:tt \tLtic rLtkt:a ..ptt ltor itttli, s)ttol)to!t\ tlii/t, u ldni,t( ttt.\tttIi) l)t)tl(li :1,\toli \iLtdt, tl.t hi ja.\ ntl t)j.jtl \\'ijdt! i\lutili l)oni:at.tfuiu lit:1tLt- ( lit:n tto a o t,r\,tjctu.icjoi tt,.l i üiln) tnt ttttt'ltoutot:i (l:Lrssilu. 15. lar.) suri lrl'Ahliat. .,\lllh ji:, \ cli: '.1.?drrcri ,ltlovtg htttta l;ttlu jc st o.jnurol .Ll. tt oltr.tntinjut l ot)t)ntinjot:l .ie hjla i pl.ii(! i potlijc njcga: icnoite ,.1ltl;u/ir t)ht)iruti ttiLog o.;i,t lllLrlto, tt ü)i\to, -o \(.t Injiüt l(arrc filil,oq rla,,u,, ju 9l

*Oni su odgovarali. "Zar si doiao da nas od naiih bogova odvratii? Daj naDj to öine na prijetii, ako istitlu go|orii!" *"Sano Allah zna kad le to biti", govorio bi on, dja vdn sana prenosint ono s öime satn poslarl, ali vidin da jedan ahldk koii se pre ra njihorinl steünaradkaji nezna." *Kod sü Ltgledali dolinanv kretdo, rekli su. " Ovoje oblalckoji nan donosi kiiu ! " "Ne ! Toje ona +l;aji,po narcieiiu [t,ogd ito stepo;urivali. r)jetar koji yam nosi boltlLtkazüLt, " Gospoclara, ruii. I tako su se ujüro saürc njihava bot aviila vicljeh! nlko sve Mi kainiavamozloöinaök natod. (El-Ahkäf, 2l.-25.) U suri Ez Zärijat, Allah .i*, veli: *I o Adu, kada nd njih pasldsna testok *koji niita, do öega je doiao, llije astavio, a da ga Lt ltLtlei ni.je ietat, pretvoio. (Ez-Zätijdt, L-42.) i 4 U suri En-NedZm, Allah .jg kaZe:xI da je On drelni Ad uniitio, *i Senud,pa nikoganie poitedia, *i Nühor narcd iai prije, koji je bb najokrutrlii i najobjesüii, *i prevrnttta naseljaOnje pt ew nuo, *pa ih je silao:Lo ito ih je .\tlailo? * Pa u ono kaj\tblogodatsvogaGospoddraIi joi sümiljdjr? (En-NcdZm,50.-55.) U suri El-lktifälr (El-Kamer),Allah.)*, veh: *Ad ie poricao, pd kdkvesu hile Moja kaznai Moje apontene!*Mi snto na i1jih,.iednognesretnogdana poskli Zestok vjelar, Loji je neprestarlo puhda xi dizao ljtrcle, kao da sü iiöupaüa palnina stabla. *Pa lca*\e su hile Moja kdzt11i Moje opot eile! *Mi sno KLU atl olal4aliza shvalanje,pa ina li ikogako te shr)atlli? (El-Karncr, I8.-22.) U suri El-Häkka,Allah J* veli: *,1 .ito re /iie Ada, oni )^uLot;xteni iestoliiut, siloritim vjetrom, *konte je On ylast n.td tliina tedohl tloti i osan danu uzastopno llrcpuslio, pd si u nji la povaljane ljLtde, kao da su iupljtl bio pahninadebla vidio. *Pa vidi: li da je iko orl /?li, .7rt.ro? (El-Häkka, 6.-8.) *Zar ne znai "xta i,oj Gospodat'sa ,'1dan1 je U suri El-fedzr, Allah & veli: trradio xlremctm,sa velikitTtstüho|it11a,*kalcvi ni u jednoj zenüi nisLtbili sfioreni *i Sentudont,koji je u dolini stijene klesaa, *i fq.raononl, koji je iatore imao, *koii su na zentlji nasilje öinili*i neretl na njoj untnoiili, *pa je tvoj Gospodar biö kazne na njih spustio. *Tt,oj Gospodar, doista, stalno prati. (EI,Fcdi,t, 6.-14.) Mi smo, hvala Allahu, u naSern le,ßilrr na svirn nrjcstimagdje se ova cpornrnju. njilna\ec govofilr. kazivarrja o O Adu se jod govori i u sljedeöim sulaiua Et-Tewbe, Ibrahin, El-Furkän, El-'Ankebüt,Säd i Käf. A sada öemo navesti to kazivanje pretna ovim kur'anskirn citatirra i predajama. Veösmorekli da su oni prvi narodkojije obozavao kipove,nakonpotopa. Allah g9 irn ka'e Sjetite ,te kadd v,'s ie Ot1 uii io nasljednicima Nuhovog arcda i deo vam krupniji /?s/. (El A'räi 69.) Tj. Llöinioih po rastu, snazi i odvaznosti najistak[utijim narodomu njihovo vrijcme. U suri El-Mu\ nün, Allah:& ka2e-. Zatin .gnondkotl t1jil1stuoriligeneraciLl drugir. (El-Mu'minün, 3 l.), tj. Hudov narod.

93

Drugi kaZu da se ovo odnosi na Semud,zbog rijeöi Uzvi5enog:1 xjl, je s prarom pogodio struian glas, pa smo ih kao nanos rüeöni Löinili. (El"Salihovnarodsu oni koji su uDisteni glasom,4ilo Mu'minirn,41.) Oni kaZu: (EI-I-Iäkka, Medutim, 6.) se tiöe Add, ani su unilteni iestokim silovitim 4ettom. moguönost to sto oni kazu ne iskljuöuje da.je protiv njih bio poslaniglas, i siloviti vjetar, kao Sto öe biti navedeno kazivanju o stanovnicimaMedjenai u Ejke na koje se sruöilo viie razliöitih kazni. Pored toga, nema nikakve sumnje daje Ad bio prije Semuda. Hoöe se reöi da su pripadnici Ada bili okorjeli nevjemici, drski i oholi u kipova, pa irn je Allah poslaojednog od njih da ih pozove Allahu, i oboZavanju oboZavanjui vjerovanju saüo u Njega. Medutim, oni su ga u laz ütjerivalj, prkosili nru i ruzno govorili o njemu, pa ih je Allah kaznio onako kako kaZnjava Silni iMoöni. Nakon lto im je naredioda Allaha obozavaju,podstrekavao na pokornost ih Njernü, traienje oprostaod Njega, obeöaoim za to dobra i ovog i onog svijeta, i nakonito im je zaprijetiokaznom i na ovom i na onoursvüetuukoliko ne budu tako radili, Glewiine iz njegovag üaroda koje nisu ujerovale, odgovarale bi: "Mi, doista, da st11atruno si ti ezüalica."(El-A'räf, 66.),E. to 6emunasti pozivai je neznanjeu odnosu na naie oboZavanje kipova od kojih se nadafro polnoöi i nafaci. Poredtoga, smatramoda ti laZeS kadatvrdiSda teje Allah poslao. "O narode je on, "nisamja nezndlica,nego samja poslanik no.i", got'orio " Gaspodarasujetoyd. (El A'raf, 67.), tj. nije onako kako vi mislite i vjerujete. ''Ja y,ant prenosint paslanice svogd Gospodara i ja san vanl pouzdanl se\jetnik."(El-A'räf,68.) PrenoSenje neöegpodrazumijeva sE üc iazc o da onorn Sto se prenosi, nista ne dodaje i ne ümanjuje od toga. ZatiD, to pod.azurni.jeva se sve preneserazgovtetnim i jezgrovitirn rijeöima, te da u da njima nernanikakvilr nejasnoöa, pfoturjeönostii iskljuöivosti. Pored prenoienja na ovaj Daöin, a u cilju savjetovanja svog naroda, iz samilosti prerna njima i Zel.jeda budu upuieni, on ne trazi od njih nikakvu nagradu niti proturislugu, nego,pozivaAllahu isamo u Njegovoime savjetuje Njegova stvorcnja. Zato on i nagradutraZi samo od Onog ko ga je poslao, i u öijoj su mci sva "O dobfaiovog i onogsvüeta. Zato onkaze: nerode oj,jaodvaszao.rone je samo kod Onoga koji nleje stvorio, h aiint nikdkvu nagi adü. Moja nagrada pa zar ne shwlate?' (Hüd, 5 L), tj- zar nelnate razuma, da tljime shvatite pa i j fazurnijete vasja pozivamjasnoj Istini,koju svjedoöi vaia prirodaprema da kojoj ste stvoreni'l jc istinskavjera koju.je Allah Je objavioNuhu. On je To unistioljude koji su Druse protivili. A evo imene, pozivaD vas toj istoj vjeri ie trazeöi od vas za to nikakve nagrade.Ja tu nagradu oöekujem od Allaha. koji vlada svakon ltetom i svakom koristi. Zato onaj vjernik u suri Jä-sin kaie: + Slijedite one koji od vas nikakvu nagradu ne tra,e, a na pravoü stl putLt! +Zaito ja ne bih oboiavao Onoga koii ne je stvorio, a Njemu öete se t,rd i ti ? " (I ä-sit.2L-22.) t

lznrfllu o:litl!,g. Ilu(ht jc tr..S()\ |ur.irl .rn',.r 't: ' 1 1 r , r r r ) l n 1 : , ' I r r , , / .//. ! /. /i./ii ri 1\ lr,t:lrt,tt ttr,':,tit,,

() rirlt llaJ.5-l

tt!'i itittit tlt)t)i,) i_l I

I

t L ) l L i h . 0 | r l i : r 7 u :\ i : i n l r l l J , , : r j , r: r r l i r i l i \ oa I L L , , l , t , j fh i I t , L \ r d i l , ) , 1 : r c i r i i i r l 1 0 i l n ! r o \ a r r i . n n r i n i s n r o t r r l r i r l : Li . t t r L , l l l I L : \ l r : L , i h ( r . ; r \ f l r i L r r l i i l l i l t p l r t l t { i i r r o r r \ l ! r ) j L rr L j r ' i .n J u n l L u rr r t L l o t t c i c iL t i l . i r l I i r \1 , ' ] i r 7L l i l l L : l L i r r r . ' r l \rlili s l l l ( i j o n l ) L i : t l c r Jii L : r L i l t L d p l r i r t L o ! o i l L i i . \ l r r r r r q l r r l l r l l l . L o , 1 , 1 . : i l o 7 l t l L i i 1 ' 1r( r r 1 n I J i l n l i L r r j s i l l a h r -f . l s r J i o .p l t r j , l l l , L I l l l r o f a r n r ln . I / h ( j ' . r ( j ! l l1 f : l r r L . , rl L L r l l l r ' ' .l,r l T , r t . l i i r ( h ( - r I L i l l i L r . \ / i i r r r r r i l rr r 'rrr' , . / ,r r r ' r , r r , ' i r r ' . r i t ' r , r r , i , , i r rr r , : r , , r r ' , . r 1 ,r / r , i i r r , . i r " , , t , , i r 1 / r ) \ r ^ , r ' ,, t t , r 1 , t . i t I , t I I , t ' t 't ' . I I t ' : r r ' i , , r , , ' i ri / i r r ' i , r a "jjtittit,\i,!,r 1 ,ri,.\rr r!r/,,rir" r r r r ' i r a r r i , / rr r r t , t ) I \ ) . \ ! \ ' , t t t |/? rrr liirrir i, irril r , r r l , r , r r r \ r r i t t r t t L t t t t i ' t . t t t , , t , tt r . i r , r / r . 1 l a L l . l . a : ) r L O , . , r c I r ' i r l j c r l i l l i o i n r : r \ L L l j. l t l l \ l t r l L .r t l r i r l L r i rL rIi r l l L r r [. ' i r l o r e i r r t l l l ] l l r . i l r . r r i l i 1 . i r . r i : ll r . f r . i l t i . r l . l l l l l L i i c o r l r i L l o . o L r u i r r j u r l t i L r r ( l i t ( ,r li ii l l L r . l i L j l r rr:tl ,rsc ori nfl\ü lrallnlirLi]1r'1\ilrl. ilil 'rrllliL|r]\j,'a lLfllllll lllll\li i',ill. ( i o r o r i i , i f r t r : \ L , r L , i r rr l , , i l l r r ( i : , r L r r . . r ü , , c1 . i ' . L r l i : t L i l r l i (rr. ( i ! L r L I t i 1 t: i 1 o r r r r l i l c . 1 r ac . , L 'n r l l . r , , r r r ,i l r ' c 1 ' r L , l l i t r r r r i r . I i t r L i r : l r l fI n i J i:irlr.liro oJ L i i t l i , .lol i t i ' s i \ o i n c J t r i L .r r r rr r L r . r l Lr' r r r r . : r l . . i \ | \ r . / l t . ( l r r o s x s \ i r l o r r r r ui t , ) l i i r r i r j i f r . \ l . n r i 1 i i u r L r l i l 1 . . ' n l L , i L r r r r L r L r r i L ' L : L r l: s \ r t r r r ' J r r i li.. L l i r l l ! i n l l i ( ) r ! l , r l l r i L L li r i l , t l ll l l r I ' l L \ l l . a l L f i l T l l l i l i r L i( i \ i l l l l l l . l i i l i l r . l l i l t . L i r l . . l r tl r t r l L L : r , I i t , , ; r i . i i . r! i l \ . : \ r f r ' t r . / , r r c r r . ' I . r ' i ' , I Irr' r r i 1 / . r l r . r ' r , , : l , i r , / i i . ! r a i , , ! r , , r l r r r . r \ . r i i i l -,,i.Irrirr,rr.r1,r, / I r , r , . 1 i r ri,j .r:, : i , i r , t , t r l : t I t i , | \ 1 , ' , , , r r I i r . 1 j 1 1 , , { , , r ! , r r , ] l l i r r

t i

.l

i,,"rrrr.r illr, 1. (. r l i . l s r l s ! l n j l m s u r l r r , r l \ l l l l r r r . L , \ : g u : . . L . " l l L rrl r f r i L l x n j i L n ls . r \ r l , r , , r L l i i ' i r i . r o i r L. i ; L r L r r o L r i . J , r z r , r l i i if l . , r L l r L ,' r l r L tl i i t n l o l r r r i r r s f n r a r i l ri l i L . . . L I , , r r T . ri i l r r r n r i r \ . 3 1 L , l . : r r , t r Li r l , / r r t u .i l n r ns r r r i r\ . j r i i L l i r j i , rr r f r r 5 r l r 1 r j f : r L i . t r / r rl r l \ r S r L r r , , , r rir., r . f o h r i : r i ( l n l i r r . l L i . l l r L L,L l ! r rr , r r r ( r l ri l J o r l i r n i l il. ( L l \ L I! r n r . \ _f. iL / b r j r s , . o g o l r ( r i l v r lrrl r c l i o ! r l r u t l r r r r r r r r r ( , l l l t l t . L L t c : ' t r l r l l r , ' l h l r r . l r . i t r l \i t u ! ol r j i r . , i r rr r \ i r L \ o 2 , , r f e r , r l . j L r i : r L L s I l l i r u n r j . i i .L r l i r , , L rrjI. r ! 1 L i l 1 l . \ 1 l o g r L rr L i : n i i r a ! ( n ( r r n . l r : r i r a l : I r ' i ln.o ( i r r ^ r I r a r r t i . . l r r r l r I r o g r h r l e l r r . l l ,r i t \ r t | r j r , , j : i r , j \ r L r r ( i l j l i r z l ) f 1 1 .r r j r g l l j c l o r i . t r o r \ u l t : . t 1 s \ r ) l t l t r ff,.jcirr.r ( ) ; rrr; i rr|L'rrt tti ttir t.tt;t it'\i\t)l\ltlt iit)i i\)tt!trl' trt.i. rt1trtttti;tittitiI .liirir,rrir;;r/'rlirr:iarrr t lrr :L ttr liirtittt t)\!,!rittr) t)rtit! \r -il/.,/,r, ,,/ \r',rinr i r , : r r r i \ i/irr r r . : l , r r l t i t L , t t t i i r t i ' i i Lt r i l t t r t t r ' l I I i , l t t i ; t r t t t : . i t t i t ) t i t t i ) r ' t i i l i! t r t \ l ! . t L l 1 l l r ' L T i L L r Ll...) i)tiiilrirjttt T i r l , rtic g o \ o r i o i l b r u h i m t . ' . / , r r r , r; r' I ,rrrrrrr , rrri / r / , r , 1 r t , \ ] t ' t t t t;r, t rr t i t i r tltti (rr.rrrrrrir;.!l oirrrr \rlrrrri,rri,,ri/rr()1iolr t.to tit.i (it:tt,tti,rr it'r't '!t lt\i, t I i , , t i , t i' , t i r . : t l ) o i t r aa i i i l t : f . r i i L ' i rr r ' { , r r I . r r / r r r / r j, ,rr: ., r / r . ; 1 r , ( r i / i t l t ) . , , ! t' i r r r i r ! \ t i r r t i , , ! t r t r ' t r i t t t . l . , t l , tr t i r i r r l l , l 1 i r , i r , , l l i l / l r / r l / r / ! f , . l r r / r i , f i r i , / r r . r rr!, r i , ,r a r r rO r r : a r o t t l , , t i , , t , l ' , i , r t i t i , r i , t r ' l ' , t l a t i , r c r r l o t , , r l t i i . r i , ' ii r t,i i r,' t .r' , r r r r / , r/ r r , / r , . \ i { r /rrr, r . t l , , t : t r r t i i ."' O t i i ; r , j tt i t , ; r i r t i \ r , r l . ' r , ' ' i r ) r , r i r i . ' ,

[1

oni sd tulutltottlne nti.jeidju, ae biti.tigurni ioni su nd pttt\Dnlpulü. +Taje Na.i dctko: kaji.tDio Mi tlali Ilrahinr ptoti\, tijegovo uaroda. lvli u.diieüo na riic stepcnc lioga trli ltoiento. T|oj Go.;pulat je, loi.tla, tiiltdd] i zi1d . (E1-En'irn. S3.) 30. UzviScni u suri El N4u'rriraur.k i,e: +,1|iM gloreiine i. tliegarog narcdo, koie nisu vjero|dl( i koje su pat icole susrcl nd onont s|ijelu i kojinra st.,odali tLtsko.itloo|ans|ijetu,i4o\Dri[e;'O|a.iesdnoiedanöo\:ielikooivi,jedeona lto i t'i jedete i pije ono ito i ri pijete. *l dJo \e pokot ite öoujeliükoii je liao i vi, sigtona lete bili gubilnid. *Zor on tla |dnl ptÜeti da iete, poito pottirete i " l)iti :eDtljai l;oslipo:ldncte,(loista pro:i|ljelri? (lll-Mu'rninün.13.--15.) da öovjekakao poslanika. Oni su srnatrali ic ncmogude Allah poSalje da kao StokaTc nevjelnicipliJca i sada, Ovu suülnjüsu iznosilcrrnogeneznalice Zdt' je liulit a iudno ilo ';nto.icdnonl ia|jeku ad njih objovili. All^h E: "Opoulinii liudel (Jar1us, Allah € takoder veh: "Liude:je, liacla int 2.) 1e "Zot ,llldh alv dtdla ad |jero|ct]tia sqt)tola :lo stt ,ro\,olili. t[ola:ila ctbjat,tt, ie aovjelia l;eo Jxtslanifu poslao?" *Ret:i: Kael bi na Zcntlji ntclcki sntireno poslali.'(El-Isrä',9,1.-95.) kao hadali,iüi bisno i t s ncbanreleka poslanilia Zalo inl Jc I I[rd .!J go..,olro: Zar wnt .je iu.lü() slo \nnr dola.i upuld ad fi.ieE " Gospoddrdprelo jeltlog öoi.iekdad vas,da vds opoütife? (Ll-A'tät, 63.) tj. z1akorncöc povjcritiposla|stvo. nije to audro,jer Allah najbolje +"Zat an do |ant prijeti da lelc, poito potluclc i.entlju iliosli posloüele, to doista biti pra:iljüi?'?Daleko ie, dalelict öinte tant se ptijeli!+Postoji sat,ta i biti. *On je :i\ot na ot'un siij"ht; ni unlitettta :ifitDo, a pro:i\,ljeniDetento ' Co:po.fun sanlojeddn iot,ick tutjio Alluhu iznosila:i, i nti Dütne lier;i!t].r." nnj , reöc on. poün.i üti,.icrnle u lai utieruju! (El-Mu'rninim, l5. l9.) tijcla nakonito Oni nisu vjelovali u Sudnji dan inilckali su proZivljenje postanu zcrrlia iliosti, igovo|ili: Dalelioje,clolelto prijelnict!PastojisLtnta ld :iyal r1aoyont syielu; nti ut)titcnio i:irinio, a proai\'ljeninelento biti." Tj. jedni Ijudi uüliru. n drugi sc radajLr. Ovo je vjcrovanjeonih koji vjcmju r "Maledce ovog svUet0, kako tvrcleneke neznalice bezbozüici: bcskonaöuost ' racluju, zelrlja gulit. a Sto se tiae clewrija, su oni lioji vjerujlrda se ol]i vfaöajlrna ovaj svije: to nakonsvakihtfideset iest hiljadagodina. ncznanjc, zabluda, plazno blebelanje i Meallltirl1, _jeto lai, nevjclstvo. sve je sklon rirzun. pokvarena mritu. bez iklkvih dokazx i rrgumenata, öemu razvratnihnevjernikl ocl one vrste ljudi koji ne lazrriSljajuikoji nisu n:. plavornputu. kao lto kaTcAllah:lj,: /rrl hi .trcoonih koji ne \ierqu u bu({uti .tIi.jet bila sklano loDte, i zd.to|oljtio tine, i .lu l)i paöinili g]ijehe koje s, poc'lrrili(Iil-Lr'äu, I 13.) * Onrn je, sarjetujuti ih, govor-io: Zar na stako.j trzt'iiicipulate.iddte, *i praIite ut\'1e kao do iete da biste.lrugc i:ntijavali, Veöno:i|ieti?' (ES Su'alit'. 128. ll9.) On irr kaZe:Zar na svakoi Lrzvilicipravite veiike gradcvine poputDepotlebrih prlaöaisliöno, itako ih praveöi prkositc ogfomne 96

no

iIo

r.j.
u

iet ei un na
töi
JII

?"
E i rte

*Zar kao u To drügima. je zatoStosu oni stanovali Satorima, 3tokazeAllah &": uradiosa Adom*lremom,sa velikimstubovima, ne; ai stuje tvoj Gospodar *kaktini u iednojzemuinisubili stvoteni? (El-FedZr, -8 ) 6 u Ad Irema je Prvi Ad, narod koji je stanovao Sato ma koji su bili postavljeni stubovima. na Oni koji turde da je lrem grad od zlatai srebrai da se moze prenositiiz i jednezemljeu dmgu, grdno se vara.ju grijeie, i tvrde nesto za Sto nema nikakva dokaza. *l prurile utvrde - jedni kazu da su to dvorci, drugi golubinjaci, treöi a - kao da öetevieöno da öetedugoZivjeti iiuieti, tj. vi senadate öatrnje vodl za naovomsvijetu. *"A kada silu provodite, proroditeje kao silnici? xPa bojte se Allaha i *dao vom mt budite po uini! aBojtese Onogakoii vam dao ono ib znale ie je stoku, sinow, *i baiöe i izvore. *Ja se, doista,za vasbojim patnje l/elikog i 130.-135.) daral"(ES-Süiä', "Zar si nam doiao zato da samo Oni su mu, izmeduostalog,govorili'. ono a Allaha oboiavamo, da ostavimo ito su naii preci oboiarali?Daj /lam to zatoda öime nah prijetii, ako istinugovorii!" (El-A'räf, 70.) Tj. Zar si dosao vjeru nasihoöevai predalc?Pa ako a Allahaobozavamo, da mijenjamo samo je istinato sto objavUujes, nam patnjui kaznukojom nam prijetiS Mi ti, daj te neöemo slijeditii neöemo priznavatl te doista, vjerujemo, ne Oni su takoaler govorllit *"Nama je swiedno, sauietovaoti ili ne *ovakosu vierovalii drevninarodi,xi mi netemobiti kainjeni sdüelorao. kao lalk ps-Su'ara;, Ükoliko jednu rijeö u ovom ajetuproöitamo 136.-138.) je po jednomkiraetu,ondase time misli na kivotvorenje vjere drevnih kako iz to naroda, Ovo stoti objavljujeije falsifikat, si ti prepisao knjigadrevnih tj.: i naroda. Takoovu rÜeö tumaöinekolikoashaba tabi'ina Ukoliko, pak,tu rijeö kakoje po drugomkiraetu,ondase misli na vjeru, tj: kao Foöitamo huluk, i i drevnih- nalih oöeva djedova, mi je neöemo Ovanasa vjeraje vjeranaroda promüeniti preinaöiti, nego öemose stalnonje drzati.A obadvakiraeta niti biti rrjeö|ma'.mi netettlo kainieni! i odgovaraju njihovim "Na vas veöpala kaznai srdiba vaieg Gospodara. On im je govorio: ie pteci kojimaste ih vi i vaSi prepireteo nekakvittl imenima Zarsevi sa mnom nanali,a o kojimaAllah nikakavdokaznije obiavio?Zatopriöekajte i ia öu sa vama öekati!" (El-A'ral ?1.), tj. sa tim rijeöima vi ste veö zasluzili samo Allaha, koji nema sudruga. Allahovu kaznui stdZb!.Zat oboZavanje i poredite obozavanjem kipova,koje stevi isklesali samiih od sebenazval: sa bogovima? i vaSipreci ste im dali imena,i o tome Allah nikakvadokazt Vi a nijeobja\io. za ono ito steradili.On vam nije dao uputuni argurnent. Tj. je svejedno te ü poitovi odbUate prihvatitiistinui upomoostajete zabludi, vam öe Allahovukaznuko.ja dali vamja zabranjujem storaditeili nije, saöekajte to mozeodvratitii Njegovupatnjukoja sene vaszadesiti, Njegolu silü koja sene rnoze sDriieöiti.

91

Allieh :ts IiLlUc:'t"Cospotlartr ntoj" te;e t) , t)trtu)-i ti jct nt( u la: utiotuul' 't" U\lturo ic sc ani pokajoti . odgowh On. r'1 lih je t pt au l)t)gt)Llit) \lruiLtti glot pa snto ih kdo nanos ijcini ut)inili Dalalio hio norol

rrrrrfu / (1ll-N,lu'rrinan, .11.) 39 i'lo

Ällah ij' takoder l(aic:'NOni tu odgator(li. Zor:i loito clo nas od tldiil' lto,gottothrotii)Dttj ü tlaiintrn.!t)tl)tijLtii.ulioirti)üt!!o\ot-iit 't' Suilt(.
t 1 1 . , . , . t , / i . . . I , r , , . / I . . . . . . i , 1 , . . . . . . . , .. . 1 , . .

':'l Lalo su uelclirli vnr 7t:lLtn tli rirlin tla .:tc ti nunttl Lrli nt,:utt ltlot ohloli l,oji .scprt:ntu tt.jiha\intlolindtnt lLrL't i(lili st! A\a ic al)lüli hi o, ,oDt doita.\i l:t.iIt Nc, 1t).je a o ito .;t( p:uri)\tli. rjt:tor l;oii ttnt no:: ' 'h)ii, po notaienit! stogtt ClrxV ont..\rc rrl.ii. / /r/lid !r/ .rr lrtlntr Ia ntt t!it!t/o.\trnroniiht)\t baru\'iitl ridjtld.tTul,o 1i ku-ulutLrttto -lu\itail;i ntrol. ( l r l - A h l { a l . : 11 5 . ) . golori o rliho',,oj plopasti. kao Sto slno ."ec na I iic rr.iesll!navcl r\llah --:-, sl:ct(r r op(imo. \pf.: /,'11i v,ro i: )uilasti Nui(.\'lu.\ili tiegd ianc li,)ii tu bili.sa ttjin, t dr, po.tlltltijeg L!ni.;tili oü( lioji st! pat iLuli Ntit, &tlarc i lrli nistr tletottli. (1,1. .\'fai1. 7l ) tlt "'l kutu jt clo.'la Ntiu olrtlhu, Mi .s.arr;, .\tr.ior,l ntilollu, Hula t ont lit)ti st!.t 1tii,t tjttrvli rP(sili i.tut(^r ih k .nL,Io.itcljtli ,'l:to. to jr bic .ltl otri stl Jol,a.a sto14 C)ts1tolaru VriLttli, hili nr/).\lu: i \tjcg)r,i r 1'I.] o\.o1tl yttlatricirtta. i.;liittlili \rulatg tiltiilia. itnl:it .\\'i.j(tuilt je ptutil. a inu Stutn.it,tda t! ic ih l)rctiti. Doi\t(.11 nii( rj(rl:'\rk) ü.\rogn l)ft)lil(tst\a Go.,:potlLtttt Dttlt:latnel;t 1t'.1J.nunl LlttIot ! l]lIttl.5fl.-60.). lli rpt.: I njilt jc ' lta\aDt t)t)!alio.ttt'.titut 1llot 1tu.;nto ilt fuo nonri rijilti utinili. Dttlt,Aobic D u ] a l ) t a s t I t i i t : ] i i t ( l l l - i \ l L r ' n l i n i l l r . .lllli.:) 1 ' 7 i l , ot u g a t t l a ] u t j c t i t d l i ,p o l i t o ilt ut)iltili. Lttt) iL. it)1.\!t intt pottka, dli Iaii1d ih ni:tt ttili tjentiti, +o rw1 Go;ltttltt 1t:.tloista,,\ilun i l\,filostir: (Ei Su'erli . 139. 1,10 ) S t o s c t r ö c r l c t a l j n i j c g p r s i r r n j an j i h o l c p r o p x s l j . r o ü c . \ l l a h l j . ! e l i : / o o kad( st! t!gle(ldlijrdtn obldk liali .t. pt cttuttllihorin tlolinond l;rcua, tekli \u: 'Oro Ne,ta.ic ono !to.\tc poatoi\dli. \,i(tdt 1c ohlal, koji nott da o.\i lii.iul " loji ratlt tta.\i l\)liul lirr-zrl. fEl-Ahliil. 1,1.). Ovo te bio poictok njihovc kazne. \l1h lc flite toga bila zadcsiLsuia incplodnosr, a su Lfa;ilikisu. Kacli su l p Lrglcdxlllal oirllli n:r ncbu mislili su c1a to plod il ki!a. ali to Jc bila Lliit je kazrc. ZaLo;\llah !:.1<^1c: Ne.'k) jt, o .).;to tt. pa: t.i\uli . lj liezna koio su qo\,oreai: 'Du.j (nt b iiurc n.u]] pt.iirti;, ol@ i\tinu go\rti.i! (Dl poZLrfrvali .,\hlta1, ll.). Sliarlo sc rravodiiu s ri ll-A'r.ijf. Jednn broj nrLrli'ssifa. i.joS nelti. ovdie navodc frcalaju. liojrLuavodi Imam N,fühaüutedibu lsltali ibn Jcsaf.u kojoj on kaZe: 'Nalion lto su bilr rrpomi u sr ome n$ jcro|lnju Lr^llalrl ,,j-.On im jc Lrsliretio kiiu tr i godinc. lto ih jc clo krrlr isc|pilo. U ro r.rijenrc]<ldl bi ljudc snaila kakra nevolja. tfazili bi poiroa od Allrhr sa svctolaLrKe bc Ona jc tnda Lrilapoznnlirliod ljudi, a oko nle su stenovull Amaliiani. (lni su potomci Anelilta, siüa Lauzo\.og. l(oji J.. bio Semor, sin. a on je sin Nrlhi ..!r. Pog]iLvar je luda bio i61,jck po imcnu i1)r

1,ri

ri'l

I:r

i

Llo

tllLl

"Vicliela Mchd?",onaJc odgovorila: sal]lvjctafu kojerrjc neSto slianovatri.a rsprcd su ljudi. koji je vode."Allah je taj vjctarokrenuoprotiv njih sedarn nje noÖir osalndanauzask)pno, pajc on sveizAda uDiStio. inikoga nije poitcdio "Hud'id!l On clalje kaie: i \,jemicikoji s bili sa njrrnsu se,premaonornir_ je l])1l rcöcno,sklon li na sigunrotnjesto, tako cla njih nije zadesiloniitn od öegr bi sc lioiajezila ili Stonijc uZivanje. Vjctar.je bijcsnionad Adon. izmcalreba iZeltllje. bacaluöi njih kamenjc..." rla Zatirnon navodidogaclaj liraja. do lraü /\hmcd u svoln rl,/lslerlrr navodi hadissliian ovoj predaji. On glasi:"Priiao nanlje Zcjd ibn el-llabbab, jc njemu pdiao Ebu el da Munzir Selamibn Sulejrran Nahrvi,a njetnu^sirn ibn Ebu Nudzud,da je öuo od Ebu Waila,a on od Flarisa Hasana a kazcse i ibn JczidaBekrija.dajc ibn "Kr-enlto rekao: saln da siJ pozalitr BoZijeln poslaniku 1i na Ala.a rbn Hlclrcmija.Iduti tirko proSao sanl porcd Dekoga! salr prcpoznao je to pa da tscnuTerrinr,koja je bila iznernogla. Jednastalicaiz plernena Rekla nti je: _ Allahor'robc,ja trebarrotiai do tsoZijcg Poslauika:_.. hoöe!li ,r," povesi, pa do nlegdl' On dalje kaTc:"Poveo sarnje. pa kad sau doiao u Medinu. ugledaosarn dzamiju prepunu ljudi. Vidio sarr cmu zastavukako lcpr.ia i Bilala sa opasanom sabljoü pred BoZrjimPoslanikom,F, sarr upjtao: Sta ovo ljudi pa radc?Odqovorilisu: - Poslanik hoöeda posalje Ann.aibn ,Asa u vojni pohod.', On daljc kaze:"Ja sarnsjeo.a ou je uiao poslaniku (ilije rckao:..u njegor.u _ sotru.")Zatraiio srm da ualerr, rrli je to dozvolio.Uljo sarnjnazvao'uL, pa selarr, a oD Dtc upllao: "Jc li se dcsilo nesto izmealu vas i plcnteuaBcnu Terrln?"'Da", teklo sam,'.rrri srno u prednostinad njirna. Idufi ovamo narsao saulnajednu staricuiz tog plelDena. je izncmogla, me zamolill Bila pa da Je povcderD tcbe.Evo.'c sadakod vrata."On joj jc dozvolio te je ona do uSIa,i rekla: "BoZiji Poslaniie, ako bi htio da napravii granicnizmeclLr r nas BenuTerninla, jcr uöini da to budepustiDja Delrna, je ona bila naia.,'Zatim se "Boiti poslaniie, staricauzmjala i planulapa nastavjla: kolne ae se po;alitl ,,Jasanrpoput tvoj ncvoljDik?", ja Dato rekoh: a jc releor _ Sar]lscbe onog ito sam ukopaol Jcr poveo salD ovu ZeDune znajuii dl lli je ona protivnik. Ut1cöcln Allahu iNjcgovom Poslanikuod toga da budeD pollut Adole se delcgacrlel to nli on reie: "A ila se desilosa njorD?" je zliao bolje ocl Na To ,'Narod ncne. ali.ic htio clato öuje od drugog.Ja sanrtada ispriöao sl.jedeöe: Ada je pogodilasuia, pa su oni poslalisvogaizaslaliika irnerLr po Kajl. On ie svfatiokod Muawije ibn Bekra i ostaokod njegalujesecdana.Muawija ga je za to vrijelne gostio vinorr, a zabavijalesu ga njcgove dvije robnr.ie-pjeva'tice ..BoZe, Kadaje napunio rrjcsecdana,otiSao u brda'Iiherra i zarnolio: ie tj znaS da ja nisam dolao radi bolcsnika ga izlijeain, niti radi zarobljeukada gr da otkupim.BoZe,podaj kilu Adu. kao lto si to iprijc r.adio.', Tada porednjega poöese prolazili crni oblacr,i iz njih rILr sc reie: ,,Oclabcri!', pokazana On
' Hadis u nrlr,,crh 3/,182/Haleb: ixkoder gi bilje:j i t jn]r'iz\1t4t52132.73,32j4.

100

'.1 l,' r l r i i . , LirL r L , i ' L r . l . i r r r i L! f i l , ] I ( , - i r f a r : L ' f t , r i l , l i r r r f . , r L , i l : , \i L r r . , r ! r l i ) r l ! , i r. | . , r . ' ' r l \ i l ' , , \ i L r r l l r i t . ' r , r : I L r r' . f l i l L l r i l f \ , r , : , ) ( l , r l a r : ' L 1 r l i i r l j l L r . ' r. r / , \ \ : L L . / l i l i l r^ l L r . r I ' l r r l l : l . l r l i r L , l l [ ] r ! i l r . . i L , l , ,L r l l ' l i i / , ' r r ' i L , l t h r l r l . l L : , t . t r - _ , 1 .L , \ ' i . r l L t r , , , l r- ! l i r . r . , 1, i f r . l L i l T r f , , f , , , j t f ( r r : r t r i r , l r r . l ' , r L l r I I r i r r r r t r , , 1 \ . . r r l ' r rl l l . i l l r r i . r , L r r iri , i 7 r J i l i . . ' , . j t l l . r h l . i r r \ r , r t , , l r l i L r \ i ' r i i i r . , ' , i S . l : t r t L rL t . t Lr \ l t r r i ' , : : . r r r r , j , l r ' i r r r i r r: , I J . h , l . , i . ( ) J r . . r i r : ' r r , u \ , , r l i I l L . n \ l r , 1 , . . i 3 1 . r r: , ' r r . , , \ i r l ' i r r ri l r L : f : L i . L i , , ,L , ! J L , ! . r r i r i . rf i r , , r l : \ L i ! I r L r \ i r r : , l . . r , r r i r r l L ' r r ) . ' f r r : . L r tr 1 1 1 , , , - 1 ,., l . r , l : , \ 1 . i . i l , ' . i . . , , r , , r l r r L L l t :\l , L l, . r r r r t , l : , r f . i l ) , ! i , ! '.,:. l i r . : 1 i, l . L , L f l . r , . l , r L l i r L L : 9 i . L r r . r r r L :Lr ' ! n \ , t r i l t - \ i r l i L l i I r l - L t : L i .1 , , r : r t L : t i l \ L i l n i ri)l i L ( l / . r r t I ' l t t : r t t t . i r n : t . t l t j li l. r : l r i j l \ t r l . i t L l t i I l t j r . i f i L , f , i l r r . r r : r r l ' . r l r i t t r [ ) r : L r l r L L ] ( ,r a f r l l l . r L r r r i l r . r l - r l l L! , r \ i I l r . fr jr 1,r,, \lll.l\il , iJf. .\,1 l , L r t : I l r L : i I i r x . l : , . / i r L i r r rl r r l i r n l l L - L r r r r ' , , r , i r l r a ! r , i i r r n . ' / :l l i r i r i il f r / I r ' : : l ( r l r l i l ' L r l ll ' l ' r ! \ L l l l l r l l r , : rl l : , l L . r . i l l 1 u L L l ) , , , r ' , 1 1 , ! . 1 r . r I r : . , r r L , , , r L il : il t L t , I , , ' r r ' r Ll , i l i L" . l i r ' i l .i l L ) r ' 1,,r: ; . 1 L :r r ' . , 1 l i l r l . r ' i . : l r i r i r L r r : ; . . , r i rr . . 1 1 r n L I i ' : r h . : L . ' I . ' , ' l . r r r 'i t . " J r..|jr r,rr, rl,r.i,,,ri rir,,;, r . l " r r r L l , t . i r Lt r l r r . . r L r . i r i , ' : . ! : . . , ,. r t . L : . i . r r r. | l , , - i . , . . u , 1 , L r gL, L ,r1 . : r r r , , 1 . ' r . , r rr ' i r r r r , i i ' , i , i , , i , : ' . r ' i ' . ' i , " r r ' rr r , ' r j , ' J '' r t r ) r ' l j r i \ \ , , n i l r r r | , r r , 1 ': | r L l ,rL r r L r . i .r r r r r . . I i L i i , , ) , ! i 1 , ,L r ! ' 1 . r' , 'L r r . , . , r . , , L r r r t r , , : i . L.:i1,, , ' i , , , : l l r . . p l l . i t r . , , , , . t : t l :L, 1 , , r . . ' ! r , . '

, .,,,,, ,,l ,Ii, I lr.l...

i

r : l : : -. r , l ,, r i r , r , , i .r " , \ i , i r rr , r r r l r , r 'i r , r r ' r / i r r r r , 'r , , r r , r t i \ l i i i L J r N , r i rI, r l r , i ( l x n1 r ! . l i ' . r r ( ! r , i f I , i . ' ' r , i 1 ' 1 , ,L , ! 1 , : r r fl f(.r I I \ L j . i i l , rL l, t . ' r r t - L LrL l : : ) ll L , , r. : r , ' j . . i J L L t ! , , i| l t l r . l . r r r f :l ' . r \ r | , , , ' , r r i ' r , r i i i i ' , r i t t , i t t , t ' r t j . r , i , t "r; r ' ) \ i , ' r r : . \ J . r r , j , , , l r L L { \ r l r t . ' , ) . : : l r L , / L r r l L rJ i : . L r , r r i , , r r r : : rr L . , u ' r r , I , rL Lu : r t l.r : rl r rl I .i r l . , l , r, ' h , , 1 l L L , r \ r r L t , r . r l . r h r l rrr. ' r r r:ri . , ,rrL : : h r ' i r L l u r L r. . ' r i r r ri L r I
: ! : : f : t t . i t : r t L t . . t t r. L i i ; : r \ . r l r j L r\i L 'rL L, , 1 r t r , l i r \ r i l r r :L.lL,L, L , \ r l L ' . l . r , L ll , r r r r , r t t r r ! i i f l t L ! 1 . i

\ l l r l r . 1 i r l . : . t l f r . l i : r 7 t, :/ r , l . / i r i , r . . / , ir/ , r , i / r l , . , \ i . r . / ' i , , : , , , r , 1 , ' r , , r 1 , 1 1 i i r t a 1 . l l . l . \ . l n f l i ( , i n i l l i i r . r J , r . L : r r l f r l , r r r i ) : L. l r r . . t r 'rl r i i . / ( ir , , l r , f i . l : f J , r : r , r sL , i r l r i r L r , j r , l ) L r i i r \ i i r l r r , i r t . r r . r r , , t r l r r r I L L , ( i i L Lrr ( i , i r t r . l l L r r ' r : : : L rj r r r , . r l , r r r i , , b l r l ri r / l , l i r l r l 7 : r ' , L i\ l i i t l r . , l . r t r , r r r i i / , i , 1 i , , ' r ' . , 1 rr . . 1 ' , ' , r r i i ,, \ r , r , i ! , r , / , 1 { r I t , t r i ' l r t i t t ' t t r t , , ,t 1 i r / i l r i a i. I I l . f, t. i t 7 i r j . , l ' r r i r I r ! , l l L 7 r ( rj.L o \ c u , r l ) a fr c l r o r r j i \ l i ( ) r \ L r L r

lJul)l!r.lur \,1üsllnlLrslojlln tlrilnLl nrvodc ocl Su bca. on od Ilelicnta.it orrj od NlurlTahich. jc Ibn r\bbas priiro. clujc tso2iji Poslarili .r.rekro: .Ia cle 'r slllr IolPolnLrSnul isLotuirr. a,\d jc unritcr zapld irr r jclr'om. Allah rj' liaic /.Vr.r,l](!ti ltlt)\r,! htultt ful it'.;vtj nuntl tr.lltkalt qtrnüuat - t t)t)t)ntinttt(Lt.i. itttntojtt,ibolaruti ntl;rry4 hiLt i prilc i Itslijt t;tino irga .Ilkln jt.;r rlot.tttholntt-utu:l,u:ntItlitoglanrl'(El Alrl(ai1.ll).St{r\. tiie o\'(rg irjetir.oö1to.jcda sc ord.ie Iadi o P11o1t) Adu. icr jc liontclisr slraan ItrrrtclstLrl lLrdo., uilroclu. olli su Pt! r A(1.Ipal(. trogoae jc ch sc or djc ntisli os il r nr Dlugl ,\d. nu ito nplraLrlr- o Slo sulo \ca nilvcli. ltro I ltrdis liojcglccutrt o nirvcstr. pfcrosr grl r\t\lt. f.ll. n Sl(r sc lrac riieil l-ll\ii.rLrg: l litJ,t ';tt ttglLluli jLrlLutohlul, ktji v ltr,.,ttl jtjiht)\it)t tlt)linlt)lt litt,tao, rtl,li .v1 Or? lf ohltl toli n,m tLrtoti l,i,.Lt, (lrl- Ah ,il. 1 1. Iirdr jc Ad u,llc-drotll sc u zllliu lirlnrirr rcito pol)ut oblxlx. ) ori srr porrislilr (ll .ic to oL)lal( lirrji rlonosi lii!Lr.ali jc to bio r,bllli Itoii rIrnosi lia,, rL rr \'tcr orirll su (ln jc to r)rilost. hilu.jeliilznr.OclrjcgrrsrL ii oickir ili tlLrbro. dolrrh u s u z l o . , \ l l r t h- r : 'z e t l n rL d 7 ü r , V . t o j r t ) t ) \ t t ) t t r ,l ) t ) : I t i t d l i ( l i l - \ h l i r J . l l ) . ti. lilznir lioin stc-|oToliruli. .,\ TittilI lo .\llirh ,i', olrjriltje\.r: \jttlj ln)ii \1utr ,o',i htlntr lat:t t (Ll ,\hliatl l-+.). N,logLrac da.jc rrLlirrznubilir 7cs1.rlii. siIri. 1c l a d L l r i t c l i l f l i r ) j ij r - . c l ) r c l i i ( l n o u l r e o s c c l t r n ro i i i o s r r n d r n u . | a n i l t o g ao d \ p . n r l t l hr l l c n 7 r \ o L uo s t i t \i o . n c g o 1 l ts l i l l n op f a l i o .l t l i r i d u 1 cz u n l i r n ao l u z i oa r l i i r r p e i i n e i l ) l i t n i l r s l i x l . l o v i i t u g c l i c i ) r j c o b u T i n l a o .i r b a c i l u o n a p L r l j c s i Lrnritn\,n(i. Orr.j. rrlrnjih ruSioir rstc liuac i l|h fdi)c fulilic. l(illio {od sLlfilsli i o . l r i l l r l i s a L rz n u l i us r o l r . s r l c i n t o c i . i g r r r o r i l i : l ( o j c o c l n l r s j r i i l . r r L 0 J e \ l l r r h p r o t i r n t r l ip o \ l i ( i n c ! 1 oi t l r i c j o i t i r a c s | 1 7 r l q r . r l D j i h ;T e s l o l i \ . j c l l f . i o i N I o g L r clfc r l l L . j .t r i \ j c t u f n a l i r j L ri l i r I n t i r ' r oo b l l L . z u l i o j i s r L n i . l i o i r \ L L o b i l r D . ! r . ( l c n i .n r i s l i l it 1 . s u u n i c n r un l l i r T rl n i l o s ri l i i i r , , u n 1 i h . . \ l l r r h i n r r ioi r . . l c L r n l c n t u p o s l a ol i t t r r Ll i l k o l t r \ o d r \ i i c n r i c n j r l i . rL l t o n t s l u i r j L t n j i h o v a l i u z n i ll ) i b r l r p o p L r o n c k o j e . j e z u c i c s i l s t r I o r n i l i c h l c r l j c n al ( r j c s r L n i ! t i l t t l zlllcLlnoIr(lcni \ jetllf i üiitfcIir \'rt|i]. :r rirl:jofil krzIn.1c onlt ltoja :c slrstoliotl nrcLinsoLr)rjsLLl)fotstx\ I.j.rih ol)liliu {\ l.Lttchlir(|r()) l)ol)far:cl1lL Ltz to .i(ri z l s t f a i r j L L a i nlta s o l ) l ( o L uA l l u l r , n s p o n t i n l .u s L ri L l \ l L l r r r j r L l t , \ 1 l . r l rr., p c r . ! . r:l jLr(l.je1|l ) I b l r I r L ) LIL r t i | l I e . , o d i : ' P [ i i a o u I n t 1 c .I t o j o t u r . d x j e n i c n t u p ] i a i t ( l l N l L r h u n r n r cblr . ) u h l ni b n D u r c i s .u l i c l l r l b n l r L t l u j l o i i J e a u o . a l N i L r s l i l l i l l. r. o n o d \ l u d r l I i d u . u o ! 1 1 o d i b n O l t r r Y i . l i t i c l l o i i t i 1 1 ) s l i l n i l i . r c l i a o :. , A I l u h ( : n r j eo n , r r i oi l l r . . \ j c t n l l i o j i n t j e , \ d t L u i i t c ln r i t n r i i c o d h r l l i c n u l ) f s i ! r ) LO . t t L1 l t c . n u i i u \ i i p o t c d l ) c d u i r ) 1r1i.z n o| 1 r l t .D j i h o \ s l o l i L i i m c t a k i z n l c d u l ) c b r i r Zemllc. Iircir ic (lio Adl lioji jc bio I nasclju, rLuledao \jctar. /1y'Jirr tnj 'Ä. 1t ol,l,tl; l;oli a,t tlono.ti ilirr" (Ll ,\hlia1'.2.1.)NlcdLLtiur. \jrlaf tc rrt b c d L n r ti n j i h o r u \ t L , l i u ) r c t o t o n e u n e l c l . i u . ' L n
J l r d i r , r l . : r 1 l u h , ri .l l r : ( , ' 1 0 i 5 / . . , / l l 1 ' f , , i , r . ) : i t I i , , I r r r ! - i 8 , r r : ( , 1a , - l t + i , , ) / : , r i l r i/ 1 r , , , .\ 1 r s l r m! l , I l . : \ h n . d L ) \ o n l / , , \ , , , / rIi l t t . t t t . t t + . I i t . l j i . t r r s ll)l

( i L r i ( li ' l r r r r r l :L f r l l L O ' r L l i l , t i : L r l r r i , . lril r l h ; r r r l r I r l , \ b i l i n l r ' r n' \ l i l l l ' ( L l f \rl r l r r r ' ' i ' r r i ( r L Z . ' l i . : r i l r t r \ t r i il . : r , ' r r o L l I 5 l N i l l i l N l o r r r i ( l i \ l r r \ L L r n ll l Il'r'ilLP"'l:rlrl' r ir \ l ; , l 7 l l r j , i : S . l i L L li l , l i l . , L r h . l r rrL , r r r L o r 1 ' n \ b i r i r r t r J i r f 'r'' "l l'rrlL' p r ' ' l r r r r i t\ ( l | i \ ( r r i ' ' l r L '' 'r r i t : ! f . " . r , , \ l l . r l r n r l \ l r i j r . .L , r i l t

lL\rL I|a

..

i ] l

.t1..

-

.

!)llrlll: l.ll:li' iL ( l r l l t r r i L r ' r r u ) \ l l l r J l i l l l a r r f r L r l l l l .! , / .I L l i l l l l . j f L l ' / l l l LIil f n r i t l)\rr 'Lrlrl:r\L\r rrlLLrr i L , r , i r . i l ' i l r l ' ' , r r r i i l l l . r l i l r L g l r , t . r lL l l j\ i c 1 1 r ' r r l ' 1 1i L r : i t r j l j \ r ' r _ Lr ' L \ L r r l L J ( . n l r . iL i i u . l . r ' i r L . p r c l l r L n l r ' r r l l J " l r r l r r n r r il r . j t ' n l iS l l ) r l r r tll'" rLlliirt'lli S l r l s L L i r a a l l ll l i l s i l l l r j \ l l L l a l l i i \ L ' l j l l . : I [l'r" ''lr:: i r a l n ( l i L 1 ll.i L T f : \ ' l t t l l r ' c L ' i . ' , l i o r r l r ' r r il r r r l r r l r 'f l r . i c l ' : l ' _ i r r | "N.lr u , l l , L l | l' i l t L l L : L / r l i l l L i . l r ' h " r l l l ' 1 " ilL.il:rr.rrr l)r' ''l r'rr" i I l l . r r r L , n r . r l r - L r L , i r r r r l rjr: i ' J L r L L. L r " r ' ' r r j ' i r l " r ' l r r r ; r l l r'L L \ 1 : r l i r . r \ l . l r r i i i t , , , . r , , i t , , . ' r r . r r r r i lc r r i l l r L h r r L h r i | ' r ' i ' r L I l " l r r : l . Ii L t , f r f . , L JL J \ : , 1 rn f f l N , L l l ' , 'L . , ' . r ( j j ] l : r L L r g l " L l l l ' i r r ' 1 ' r '' r I l ' r L i L l ' ' r r a ' ' i l r ' l " L ' ' I'Lc|rr 'turr'[;lolrr r,flLr. r r L ' )l r i f ' j : l i L , j r l f n ' L r i l L , , r :1 L r . i r . , u : i l r r L L l i :. , r l f r Ü r n r l l l i t f l j i h r l l l l \ r n l l r l i L l L , , r .| i l r l l r l : r l J ! r \ , ) ! t i , r l i i t r j r l l i r ( \ r ) n l \ ' r / i r r r i r i r J ! r : rl i r ' / r ! l L , i t 1 , ,L , i l L r j rI Ll r r r L i r Ll l.r, r . r f lt r r r l . s i \ 1 l r ! r r r rI L ''f'riiirr, j t r r l ' r r r Lf r i ' i i o l l ' n \ e l r l r ' r t ( r l ! ' L L l 1 ' r r L : r . l l . i r L r l l . L r i r i r r r .L lL j( '\r'rl LI rrL'lr ,Ll i I r r l . ' r t r l lL . i i i r t j \ i r ' r b I l - l ' r I i c ' l ' l l l ' l l L l L . nl ) i , L r . ' r . l z r r '1']' '' fi -""'r1''; i"''l'ririL L ( l L l .trr i r j . L l L | ! r ! . ' ( r . : t ' i , r l i L rl ' r L l r . t l i! J ' i i ' lr L'lr rrtlLr 'r r''l'r " r L ., f L . , j t L r l l u r , rr j t , h , , ,L i ! 1 i \ , , ! ' . t r 1 L i i .J L i h r , rL r ( 1r i r . l l r r : i ('rrii! iiir lr ll f l t ! i ! i , \ t , i l t s f t L . r L : i r l . t f i . . r L l j r i J r r r I _ ri f , r , l / l r ) \ L ' ! r\ 1 . ' i l l . " L l L l \ t L r t l - ' i" h l J ' L l r L c l ' r r l r r ' - r L rl r - t r r ir l f r L ' L , , 1 . , , uL z l r ' , . i , , ' 3i " l 1 ' r r j i L ri]l i j ' i o'flrro lf ' \iir ll br rrrr"rli r ' i i i r L l L r r r . , - 1 . . 1r . l i , i l , L , , i r l r L L l l l . ' i o l l . d i i r r ' r l 1 l r " jiiloiln if lil.il()lll'orl \!l / lrrfir rir li-r":irl nrl!L,,L,rr, \i: .:it,)lJ ' Lh LrlLrl. rr/ ')r(r i' rrr'rrl , . , ' , , ' , , ' , ' , ' , " , , 1 ' ' . ' , r " r " ' r , r i r i r l r , l i ; ' r , l r ' i r r i , r r ; rl,' r ' t ' r a r ' ' i l r L l : l \ l r l i a l . . lI l I l,r.r',r.i,rlrrilr' i ! l ) r l i L r r . l i !r f r . i ( l i r j L r r r L . l l l r . f r r l r i l L r r l \ l l l L l . " . t r ' i l ) ' : L r [ L ! " r L ) r L r ' L r r i t n l ' l ' ' L L l Lrri r \ l i r ' r ' l i r l)rralir ,in ; r r : , i .r r , r L , 9 L ' l r : u : r . 1 , , ' l rr i t l \ r r r r . L l l , 1i lhr'fl l , i . ' , , , , f f L i r r , ] \ l ' r l r L j i i L IL l ' r \ \ . h l ' . r l : r i r r r . l i ] r r L 'rr i ' ] o \ r n .h ]J hrr lt'irr't c r l l r f L s r | i . r t r l n r r L l . r i i i , , I i , L L l r \ l r l t l r .L l l i t L ' l ri L r o o ' 1 S L L I 'r'] l r r : l l ilrl sL NiIl,Ll nisirn \'l(ljrlrillo)ij'! PLj:lrni'ri n i,t f(i \rir. Jir t! f.i:ll i' !iirrll' { r . l r . 1 n r i t s L r _ r j r t )I.r l i L r i L l n r r L r c n r o r l i r r ' l j t t i l L L L r l j l r c iO l l b r r.l'lilL 1(jlrr lll L' rL L 0 s r ) r l r - l t 1 \ r L j / : r l r n l L r : l l L i l , : t ! : L ( r , L l l ' i I r l L L 3 I L : L l 'o o ' l l l i c l l l 'litlll I . r r h s \ r . l ' 1l l ! l ' t h r r l r r i i " l l r : jf ll,)trli l'Lrsl lric. r i L i r t L in l l r i L r r r . i L r ! [ r i l L L ] Lr r ' l u r r r ' r J l r t r L t l l i r r r i t l i i i l l r l l i x J l t 1 1 ! i l L r i n [ ] l l r ' t ' l : l : i t r l l rrrlgrrtr'tL" r'ril' i'i] 'lL U r L r r r . r r l r ll it lr l l \ o r l l l i i l L / i l l r f l n l L l { i \ l l O n l o i l c (r \ -sil l g a l ' a ' i , , 1 . , , L1ra r L r t t r tl i . t . l i : r z r l l , ' l l L r , l o rn n r o c l c L : r i L l i r r r l ' l l t i r r l l \ f ( l i ,Lt j O \ o j c o L r l l l ' L o j i n r L r rrrl o t r o : i l i i i L r l L " ' \ 1 i ! i l 1 r 1 i 5 i t i L , r iL L g l t d u l r . l i l r : r :
llrl .ii !l \1| t] I tr I 1l l l : . 1 i . , I l i i l l ! . l i r r r ' l I l a . l . ' \ L r L L l L L r ./ r r i l ' r i i , / r ' r i

li:

t(ll

kao Stostno to prije navclj. prelra totnc, Jasnoda su sc zbila dva dogadaja, kazlvanjel(ojejc nalecleno slui El,Ahkäf se odüosina Drugi Ad. a ostali u kuf'ansl(i ijetl eovore o Prvont Adu. A AIIah Js.,opet, natboljc zna lta je Oval lrndisMuslrmnavodiod Hanrna trIa'ruf'a, tsuharija Ebu llawud ibü a i od Ibn Wehba. Kaclasmo govorili o liaclidiu Nuha +,,-ril, nitveli srno da jc i Hud :tj.-tobavio hadidz. Od vladafapravovjefnih, ALje ibn )ibi Taliba,se prcnosida.jc kabur. Huda ,l! u Jclrenu.Dnlgi pak navodeda.je u Darnasl(u. Ncki lludi tvrcle da rnü.le kaburjedno lriesto u zidu dZanrtje Datnasku u koji .je olircnutprclra Klbli Allah re,najboljcznd.

#**

10,1

Lll

d ii
.ll

li

a.s, Saln[a

KAZMN.IE

O SALIHU '!$. SEMUDOVOM VJEROVJESNIKU

plclrcna,^ dolrili su git po njiholont pfctl(u cnrodje inc poznetog ScrnrLdr. [rulo DZedisr. Njih dvojicasu sinori Asrra.sina ltentolog. il on ic s1n Scr)rit. siIlr Nuho\o1.I.
O1)i \rL bili aistokrvri Afupi. Stanor.rli su u IIidTnt. liojt sc nallzi izmerlLt 'Tcbulia IIldieTx r BoTijr I'osLenrli;:- je proiao porcd tog rricsl^ Iiada.jc su muslimilIilDa iiao ne T.buli. Z i r j c l i s L rn i r k o D a r o ( h A d . i o b o 2 l v a l i s u l ( i p o v c ,l i a o i o l ] i . A l l u h i n l j c n poslao.jc.hrogc'orjclia ocl nlih- ÄlLahovogrol)a i Njcgovog posldnilil: Sllihe. srnu UbeJdorlg. a o|al ic bio s1 lvllsihoy. ol1 sin Ubejdo\', a on sin IItdifo\. o1rolct sirr Scmü(lo\,.il SemLLd Asirov. on sin Ircnror', " ol1 sitl Nuho\'.:.:. srn Sillh rh jc po,,vxo da obo,ZurujLr silnto Allahr. ltoji ncrnl nikaliva sudrugr. dr odbrcc kipo\'. idrLrge bogorc. i Llill\{Llrrll(ogne pripisLrtu. Nelti ocl njih su urLr lro\tcr o\ rlr. lli veirna ih je oclbilaclar.jcr-Lrje. S L r p l o t s l i l v l i a lu m u s c i r i . j a a . tiu j e l o n t i n a n t j c r a v a lti 1 ae a u b i l u L J L r is iu s l d l d.\'ü liojLr.j. \lldl) LLairlio clolirzom protiv jil). rbo!: ie!:a ih jc Allalr Iiaznicr . l..l. t r' lJ.'r,r. Tnlio \llrl) ,i. fr sLrri El r\'ratf vcli: ',,1 S:tt)tulu po.rld.rnto njiha\'( httlt.l SLtltltt O trtnttlt,nt)l ,,:t)\at ia j,'o1] obt):a\.uttt.lll(lt.t jet.\,i (lt.ulo,q11ogtl tit,t)tu!L,t Dt)iLt) lttr.jt:.jd.\ni laln- oLl wirq (i*poiod oya.lllulrto l;uttilu tr:nuli:t1 \'u.t l\t it l)u!!i!( lu Nt( lo.lllllto\ol -L,iltlti,i n( (:iltit?/aj nikrk|o :lo. 1u fu tt.; htltrt ln ru :ttlcsit \'l sjetttt :c kttl \1ts i(, O uai,io tt\ljrlnit itiiL!p\liiL,,1tlu iLlu ttt.;lt' o /enlji nustonio; uta\ i(atna jr.ini t lttlurt ltrurirt d l hnltt)]d lir l lil(ltt. SiLtitL,:L lllLtha|ih blagoldti. i,t ii)ttlt -la. l\) Ttnlli ntrctl pruttr.i.'":'..1 .q/,nc.i/ac ntc,,!(^t1 nutola, Iiaia \u \r ht!t u-oholilL ulitd:. pt)tlut'üu, ttiu t1jinld,latli tu ticroruli; Zn tc li \i :iLtuno rkt ie Sulth prrlun otl srota (iorptr{uro? Otti olgttrtriia. }1i (loi.\td,\'ictlijr,to u ano ito jc ln ttlcntrtol,jutllano. )'Oüi leji .yt hili t)hali tt l,o.\t, :\li. tloi.\lo, tt( tjrntl(tnt) u ono ito yi Ijet.ujetc! ':'l:akltie onu k.ttttilrr nt ytr:ltrioit rrtatie je.;to.rlu Closltotlaru, rtkoie; O Salih laj nont i tr) aint ut)tptijL,ti; al;O.;i Posltutil,! ',11dt'ri ilt r^t) aitltt lt)tt!s, p& t!.t\oiitrl kuttt]t( astdnt!.;L'nti1\'i in(potttitni.'t'Ott sL,ol;rt,nu ttjilt irde: otl O nurLtclt, )tt)1,llLnia:unt rttnt ltotlunittr,.].o,4a Go:;poltro i \u\.jctowt.) tI :, oli yi nc ' \ t)lit( t)tr leii \ u: ln\ jctrtiu (Ll ^ fal'.71.-79 )

t06

{.

:

r

l

'

r

'

.

1

: ,r,

.i

r, r,ri' i , i , r , , , r l r i i , , , ,r ' , . i . r : . r . , '' . i . , r r' ,

r. , i ',,r,

l i ' , , " , 'r r

L

", ;r r 'r r",

r r ' , r i ' r . , r i i . ' , r rr , r i r i r r r l , l

, r , , r , r r i r , r , ' rr . , i i , r r , , r i , , r r r , i . ' , i i r 1 r l l r r r , 1 r ; ,rr,' r r ' r | r \ / 't,'r,,,. i ,,rr r , , , r ,, .r I r r l , I / J i . ir ri ] r ir ]i . , r r ' , r r r i i ,,'r',,,,j.i ,r i i:' ,ir ,,i .r,ri,/" ,r r,r,,, r ii, , rii, I,i ,ri,,",":r'. r r r r r i i , \ i , l 1 : I r/ i , r , , rr i r r 'i l.r, rt.i.:r r rrr ' ir,i . r . r , r , , r . r r , ' r . , . r ' r rr, / , r . ' , . , 1r r ' \ ir / r r , t t r . t { 'i l , r . , i l r . i . r, , , r , r , r r ' r i. ,i r ,i . r r r I , r i r r , i L i , i , r I i , i i r I I ' i I I , r 1i ' , , , / , , ' r l / / r \ r . i r r . l . rr \ , r r 1 l - . i r ' r L l . . | r t ) I 1 ri . j . I . t L L lI L j \ . l I l i/r |,i,, !rrr,i.ri' r,,,\iir' irrr/i,,L./)i,//ri I /\jifri \rrj r j , i l i i r r , . r , , r , ,: r , . , r r r / I r i i \ r t , r i i , j r ,,rl r r / , r r r i l f i i \ i , | . r , I r r , q ' r r 1 , r . / , r . ' 1 r , rri . . t i : i , ) ) t ) : t ! ! t i t! t l t ) . . . . , . " " r , , , ' r " r , / , , l . ' i l l r , r , ' , , / , i ' r ' , i r . a r ' , r ' i ' r r i ri r t , r t r t t I i i ! , r , r , , , ir . / - r , i , , , i l t i r i i , , , , , , / , r : r r , , , , , i r , \ // . r i r r , r I r r | , r i r l i l i 1 r 1 ,r/, r r l ' , \ / '

l (-

' \li !rfu io ,'l,t)ii \t! \ !oha ) .\,tu!t.t!iito l.t.iii praLl. ntl;on Oir rrrlq|rrri lri,! .ld :irtt)it! I l,ol .lllthu !,i!:ititlL!. ttL, ntl)rl ltji .ic ti v,/r /tfLr,/ l Lt\ititr. ".1 tr !.;trltt it' i;iIt tlt ) r't t)\t)lxrJ.t)iL' ft ] t(l ncs0 narc,l .rt! y : o l t , t i r l t ti i n t l t " ( ) 1 , , t t ' l , r i t T r t l ; t t t i t t , ; , ' l t o g r n d t t t l t n t o / t l L ' ! ui n i . ! o t r l t ]|)al rtl,ttt. .t . rIt \r.,/l,i//,, ,rlrg.,r.)rr -t/iti!niLu k(,i; .\li ni\j o t\)tt)tlitt! .tl / r r r r / . \ / r . . r r r 1)/ ti ) ! i l ) i t i , j t , : t ) \ L l t t n t l i L t i t t . t L ) i t i t l i . J t i t ! g o t v r i n t o l tPu ,rrriilrrli rr.\ltiL'ti,t rli \/i vro ilt lrulthiuili litnlu.sl nittt tti nd,kli l n ! i , ' d i r l ) ; i t t l t r ] ] l l t l i c , t n i i h r t r o g ! p l a t lt , r t i ü s t t , stt ttt rrtt i \ rt I t , i tt1i h l\)llttlt/ g i t t t i ) t l l i i l t t ) \ ' / : t t t t t l i l u t r i hl i t r i t t y t t , t : n i l t , : h t . t t t l r t t t l , . , k o l r t : L t i i l i l i . L ".1 \Dtt.tili.\t)|) t),r tt)Dtr.tlt)j\tl. irtLtltrttliL |,uttlrt lirll :m lit)ji.\| \ict.t)\1tli r ! , , t 1. t' : r;r, , . ! i l t l u i , , , i , r 1(rl i n - N c n r l .1 5 . 5 j . ) 1 r s L L n u s ! i l c t . l r z \ i i c n i v e l i : ' . . j i 1 r ) . \ ./ / . : L , 5 r r l / r 1 t,r\ l i v n o u n u l ; t t - i t u t t l t!t1t)ttt\t tl!. 'rii.'r/ r)ri riir' \,)ljcli .\ll.tih) 1tL:!)t)]u\.i p!tt !)o ih l. :alftiti 'r,,/ l,t.ntt t)l ttuni.. l))t,titl1 t)n(it)t liultt.srt t:lttjili .yr.1rili.\rn l)t)!ti:Lt\Ltluttt t ) t i . i , t ) i i \ t !i j . n ) \ u l t i k , i i \ t t i , . l l l d h ul \ ) t( l i ( l r u s s i t d l t . l S . ) lJ sLLri llilifal) (lll.lirLmcf). tlzriicni lcli ,.,\( tll it t)t)titlt) at)oni.nt, .lu .ru,!twtrili Ztr tu t1,riLliu. lino.g orl ttrs \liii\litt)ti., Tudl hituo .ri.r!u h!u no r,ul,lnli i ltttlt 'hr lt,ri trjtrtrt i:tik,it! 1]n:.lt hrtlt, lto.:!unttOlt1ttt.,\r: o, jtirt:ljittcrlttiit"!rrr|rrriorrira:rrarifairlt:lli\.4toltolit',\lilt,noltor!,tt l;Lrnilrt, li:nto iit !\1,!t\rli,N tti;t lidi ihLr.lt.\tt.t)liit ':.tt)t)t\i.itli th ti 11::t rlu i ( r l t ! i : t i t , . t l || i i i t i i t r l i i t l i t i . : t t l t | t t | l w t I t i l r ß r L t t t i i L , o t l tt/t i i i t , t t l , . . . . U t t ) l i t t t ) . \ t t t l t L l t t r t t r l : t r i t h 7 t j t o n u - t i : u l i l t , t p t / , . r r il L l l r L , . l f u 1 r "\li tnt) Ld tut i ,\liit otrrt,nt ttt)\lqli ntl tjih it,ltjt tL,lini lijil, it)tii \tl \,/\r\',!r).q r i lt)rtlirtt).! \ihlit ':,1 Lli .\lt) lit!i.t!jt oL*ttli -u ltostt!i lttltrl \ h ) , t t t r l t j Lt,) d i i ) t t lt i t i t ) , : tit: t )i t : \ l t \ L t t i t i .i 'E l I ( u r l l c r . l l . - _ l l . ) l . , , r i i c r j t r l i r r r l c r r c l i ' l r , r r r r r J. , i : i , / ' r r , , , \ /: ir r 1 c l t r ti t r o . l i u r l , t: t j rt!irt \\ trtilit:it|rlti tüti r\rli:Lt,t " tllrrltrr .irltttii trt it 1rl,t|, l,\\iit, l l l L t i i r r t tf u n i i t t t n ! , 1 t t ; i I t l l i t ) t ) i' t ! . + t I l t i t ! ! i t , j i \ ( l ! i , t l ; l r r iiit , t t i l t i . i t ! i i h t ) \( ; t ) ' t ) t l , ! t i t ) ! j t i i l t t ^ i l t : t . i i d l t h t n i o i s t r l l i o . s r t - f l ) t l i . ) j t t, : . ) t L l , t ) t i ! ' , t y t t ; l l t r l t tr t g t ( L i S r n s . l 1 - 1 5 . ) u .,\lllllr-r,i. l(ur'. ru uu rii. ntjcslirso\1rri o,,\du I ScnlüdLr u zujcclro.liro ito j sLLIirnn: e\ [)x. l[I rjhir)r. I l:u[Lir. Sacl. I I(iil En N.d7m i ll fca2 r. l < r 7 r , \ c l l i l c h l i l i i l r L ) i . i1 t cz r u j L 7 x 1 i c l \ ' a e r o c l ui .d l t s c o l t i n e s p o n l l l t i r L L c t n u j r h o \ n l l i l t i i z tT c \ f u t L l N l e a l L t t r n . I i ü r ' l t n Ls t o i t d u i h . j c N j u s i lo b n v i l c s t i o Ll t o l u L l \ . 1 r f o d x . ' l l r l i o t r , . \ i i c l t i L rs L L rI.b r u h i n r , e l r :. r / l / / / . r a / r 1 i , . l / i , r . i i r r r f i I t,Lrrrlila. 1,:nlii ltL l)t!tlLt( \tuüt!li l)d .111,!h rloi:rLt, n,:,rtritttni &t;;tojul lL, /t)ttlt. "1dt trtlt niir: lo\lu riiL,\t o ojtjnutpt.ij( r./.\, {) Ill/rolr)rr nurolu .1tltt r S:nttttlu i o ott!tn( l).\lij. )tlilt liatf vujto llluh .:nul' \tjihrl ,i po;lrutir i ttt il. rhttrrili it,nt rlr;1,,r-r,. {lbrrhilr. ]l r) ) Jlsno .lc. dalilc. dl slr o\1) raiu(l \1us.ro|c [i.ieat|.ic-qor rIl] nur.odLr ÄjcrlrLtint. hLLrlLrii su 1l1 di ii\e na|orla Ar.api. , . r . , r .I , l' . r. t \ '' r l..r"r r./ . r. Ir 1 l i t r l \ l l r l l ! ( ) L t . j i t nb i l o p o T l t i l t o a t r i j c n t c N I L r s t l,ii e . O o r . o u t e l z s to opiirDt, !o\ orll u nlilnl l./ia.rr. Nclia ic h|alu AlluhLrrn to. . jc l0I

''t)1i! t.h)\1,

Stlih ,' , ,L ,t t,,t

O r o j c p l i n r j c r n i c g o \ o g o L r l l a r l r t ub l a g o g p o s t u p a r j ei u i l i v o ! o ( l n o s u . prclna lllll)til Ll pozt\ l t.lUtLl dol-rro. to.lcsl itil nlisltta lllio L)udc onali(rlirlio r a|r j l u o v o r i n ti i c n t L rr . r s . j u s l ) o 7 j \ i l u l )j ( l l l i oL r c t . c o p n \ ( l t l r l i o d . \ l l l h i i ( t n ! i vas spasiti od Njc!t. lurl 1litii1c rlit \iL\ pfcl(illent pozi!e1i cle \1u htrr]err, p o l ( o n | , r . 1 1lo n c l n o g u . . t a tl n l t c t o ( r b l \ e 7 i l \ \ x ( l i t b t . a i l l r c l b r l t : l t o L L r i ( l i o \. l ri. ni bilo lto druti nc bi rnentrrguo rlNi..g.r frsrrr_ tri rni pontoii o s n Z l r L ri L . r u s . j i l p o T i \ u t i s e r l o A l l l h u . l c c l i n o r n i. r r j r n c n r t s u r l r t r g l r .\ e r l o L i s On le p r c s u c liiz n t c r l rrL c n c i l l s l Orri srr irLr talior.lcI soroIili fi .ti tlri;;itl t)t\,itlit , tE< SL].lfar..ljt ). ri . ,.'r rt. r i .r'..1. .r \ .ri I .r o l ) o 7 r \ r l l t of i i t n t o^ l l l t h : Li r l n s e o r l r c i i n c , t o t f n s r h r o { o \ l t . \ , c a i r ) i r L t Llaanlltlia r i j c i r r r r r . v y ' r l a r o; o \ r r n r j c l r l r n r ) i r a ir r n u i ; i j L r . . i i r t i n j c n i . . , r l,,,t,,,e,rn. rrriijr'rrjr. .jci nttt:t,ltlttti, Tltitai:..1(o uTit rc i.'r cliin'u.. lJ ro.r slLtiaju._,rni s L r l j e l l f c a i : i i s i a o v i c l il i ( ) j ij e o f s i c t l l l L c t T t l u l n t r . h l M e c T u t i r n - v i s t i t \ ' . j e s p r x \ u i i i .i t o s e r i L l r i i z l j i h o r . i h l t t c i i pl i naiiol rorn . U ! / r / , l r l i / . t h r r g of u t i o t . j t l , l , u o I r t i . t r t l i l c - u . i.:. 1 , / i ,i r i i i r , , . q , . , , , , , i l . r , ir, n d n tn t l ; i t l o l , r ' ( l r i - S L r ' r r ä I 5 l ) . od nlcglr tfilTc du ]ln pokric Lrrli\o aL(lo.lirrir bi .O!i|n l)ol\rrlilo (lit l!. tni|tj lo ito ot)jrr\lJLrlc 'On rtr,L l:t. ,/c,rr,/,,r,r ri rrlrt,rh,nitn ,t,,,,,,,,, ,, ,li ltiti t { t _ l . , 4 . t r tn r t p o . t t l ! ! , t . . : . 1t r i i I i t . iy ioi il.,rl;t|:lrt. trrlu tLt::rtltri kLt/lu t l'eliltr:,ltnu i[i-Su xri]'.t:5 t5a.) On irill jc llliodcr rclro: Ilo.irro \.olt j(.i,1\ni Llol,tcol ttiL,,! Go.:lotlLntt rtttt..1!LtItrtt,t L,Ltlilt jL:lul; t \l\ tt iL,t)uttit( ir ttrt' t1tr itrilt;t,t1 ollii i n. u r./t)t jutilti\t):t0 1It irt ttt hrl rr l,u Lt j-1.1. -ult.:i, llrl-,\.rart-_ [ ' o l c t l r o r : r . L - r z \ i S e nc l i : : I I i : n r S t , n t i t l tt t, t 1 )] i l r i \ t ) i \ t : L t t l o: t u l t ! u t l u l i . l a l i i r r r ! , r r i d g r i T r . i r '/,i , / r 1 ( i r t t s f a . 5 9 )

\lulcssil'rnnvoric sc nlrr.otl clLl jcrlnogdrnil olirLl)ro Lrobiilrjcnolt ScItLrrl na n r j c s t up l i l ) . i e r l o a l ol J o T i jp o s l l n r L r l r hr i t i h p o T o l c . i S . { l l a h L ro l o n t c n c . . u p o z o r is. u \ l c t L t ji c a r e r l r . t . n i
O n t s L rn r u n i t t o f c l i i r : . . l l i l i t i n t o L i l o u a i I i t i ( l i t Irnt iz o\'c stIcn. r l)oll7a\!i llt jctlnL:tijclLr irutic(lclil. tilli\ilt i,af.,if, ".nLri,,":.:2"ii,,r,,. i n . i e l i o p i s i . , a tn . i c n ro s o b i u ci . i r r . l i r c r i s . k c .r r r c i hlri L r i i m e . ih i l . i l e ,,;;;ir,,..l: (rul)|i i siaona L lcsctrirtr Lc ntjcsccrr S . r l i h L - , . j c r c l i u | ] t S t u r t r i s l i t cr. l i o \ i t n t L t i r ) i n to n o i t o s t . .Poslanili l.ir)ili. potpunoonalio llllio slc reklr. hrrictc por.lcr.ot.utr li ,, ",,,, i,r,"", o b t u r l j r L j c t irp o l \ f ( l i t i n t o j c r I o s l . ' s f \ o l . l l c l i l i s u ' c l u t o c c ,p : r ' j " , . ' . . i , , ; ;,;; , . : ; l zllilct\ Lri obeaxnjil71 1(). / .. r, ..., t, 1 . ,, . , : . i I I r , , \ l r r | : o i L . r . . r, , .' .. t i, .tr .,, l ,, I i .r,,, r,.,,r .,, r.1 ,, . . . 1 r 1 , 1 .,1 ,, t t , , , , . i . . , . t . i. l i . . 1 . 2 . . . . ' . 1 \ l l r i r, . r t , . t r i. . . , , ( l c s c t o t )n t j c s e c u t . - o l ad c l t i . s l t s s r . i r l r t s o b r n u l t tI L " , a l t a . i . t i f , , , u r " , r j . . . , , 1 oni tflTili

|0

,rtiitt ,t . it ' ir,l

i il l ( u r l u r L L . L t . [ . l i : ] l L l i \ u . L L g l c r l l l l . i , r i irljrl ln\r i r l l r l \ . - l r l i o r u ! l ' ) . 7 : l 'l r i r l l L l t r : r j L l l l ( ) , _ r ti 'l Ll r r r l l l f rriilr lt t. I t j . / i ) j . l i r f r t : r l L L l t| r ai| i n r p o b i t n ri ] | r l i i r 7 . I r , , ! i t , f 7li" \ \ ( i 1 l l . n r ' . . r r : 1 ! t L'.r l i r l l L c i l ' l l i " : l r l r r c r c . r r t r ti t l l l l c b i ! l u s l r r . l n iltL ' L t r . I \ . r r r r i rr r r l i : l , , r r i t r j j l i u 7 . . ,rr / i , r r . ' . , r r r r , s r i / . i r l i , , i r i i r .1 i 7 : , r i r . r L l L ,L , , r r L 1 , L i r : r ti | 1 r a . l : 5 l r i . t l l l !i : l i r r r L i r , . l , l l . , L tu r . , l Lo I j r n i rL f j r : r L p o r l . ' r ' | , . ] l i1 cb r L l ) 7 r L r r ( l lb ; r r r l l l l ' r r ' r l r l r , l ' i r , lr j . b i , , t . ( J l Lo , l I l r L r r . r r . L rp L , | r l r L r r . . r t , L 'rrt r r , r : r r L r L l . |l r h L , ir l , I I l T c \ \i r : O I h '\ ir L'II trr' iL l l r L r i c L i f r r t r l r r l f f 1 1 h \ i r t cr l r r r r . o ttlr , r ' r L riL r , ' r l r l i r t i:l / r L i i ] i L r ir'" j hnr]rro lrlroriLrll r llclrlb rhl Sr'r rrn i),'rlrri" o l i r l . : r ) [ L ri : . il S [ ) , ; r i f L l Lj ( j 7 ! r L . : \ \ ) 3 i r l n t i J i L f i l i h l r h L h l r I l r l l r l L l L r i l a b l t ' ' : l r L i r ' l l r l l r o L ] \ (, r t r | r r r : . 1 , t ( l ] 1 r 1 h l ) L i n r I ' l l r r l l .o r i . i L r ; ] ' p r r l . i l l I l l . ( i r l ! l l l n r r Nr l L l L r r ' l r i l r i l r r u l i L I f ( ) \ L i L l o l l.lj.r , i r r lo J l r t L r ' l r r l l l n|l1 r r l . r l l r \ 1 f l r L . i i ' r r ( i i L 1 ' L l l !r b r l , : , ' / . r r l r r l t i u r I L L . \cl l t l h ' r r r r l L L i c . L , : l r j r o r rrn l . r t L ' l r r r / i )ir l r r / r / /i r r / r\ 1 r i ' i r r ' r r ! l l r r / , r r r r , ' , i r rI r r r r r r , r r ' . r . ! r , r r r r r i r ri , , , , : i r r r r r i , r . , , i r ' 1 ,
! ) t 1l t ' I t | ! j )t i t 't I i \ | | | ) t i ' t ' . , r i , r : r r r r

:

i I r l r r . ! , 1 , / r , 1 , r . \ . r i i l r jriri r l i , ' r r r r ' r/r\ i r r r ) i t t t r lL r t t l ' t l i t : r t i . r t ' l t i L : t i rtti t t t : : / , 1 / , ,f,r r \ , ' : , r 1 r , / , rrliir / t i it l l i . l . t t ! : \ ' t t i i ) I|r| t i t | ! t r r r ' , i i ' . ' ' r r r i r '()r,i r l 1 1 r r 1 ' , ,lrr,iri i r i , r ' i l i l ( ) ( i i t L r L : L ' /rLLLr| jr' Sulrl: . !.1(ro: r: i . l l | : l i r t 7 . \ l l l t l r L ' r rL l L L i l l l 1 t , \ L i r h L r 'r,r r r r L L r r u l r l n o P o i i i L :Il ! i l ; l t o s l r r L , ,, r u t t t ,jtL i i , , i , ' t -. i p r r l \ r i l r r l l l i I s i l l : l il ) l l ( l hrri \llllr(i\ f.l. 14.\jrLl. ilir iLrrirtr,,SrrlLrjfnr / r i i r i ' / ) r r . 1 i l t"t 'l ; r t l t L r : l., , , . i l i r l i r r r r l l . r r r r j r i / r . r ' i / r i i i r rr r : r i . r , r , ,r , ,, 1 r r , / r / r , / , i ! r i ! J i rr l , , / r / i , / 1 r , / 1 I l n f . i 1 l lr ] l i r l i ' , j . . l , r ! . \ , ) f f l l , , d i t ! 1 . \ i t b u , l . l i L , t n i r l ] .r t r tI l . ] t L ) r l . r [ 1 . , r i . i r l i r f ] r ' , , . . 1r1 r r . i r L r ' r i ! 1 u r l i l ( t l r i i l , r i i l Lrrl i r r r r L r , n r rt c r i , : iJ l r p i . j t r , , , l r : r t l . L l n . t t l r . 1 r r . il , r f r h r . r r 1 . p r r r r r i r c o 1 1 cd u r r l r r r . l ' ; . , i ( l r r o !lLLir I l r r r r l ) r u r L l l i l L J l r r L rr r i l i r . r r f L r r l i i . L rfL ,L i l ' og r , r ts u : t r o g l t l. r t t o t r r . 1 rr . l l l r , : l t ) i ' t i . l ) l t l t \ l L t i , t t t t t l o. l l 7 1 1 ft f i L l / \ r i . r r f . l i r n : l l i r i ! / r r r r , \ l / 1 i / n / l r r i / r,1 r / ' r \ / i r ri ) r i l r r i . r i i L l . r l u r i l l : p r t u r r L r L lrl . r \ t r r i \ i i l r i l i r r t c c \ L l n h1 cn l j l . r r l r . ' . , 1 riri ,l , l r rc l o r r rf L , s t L r p l l L . 1 'rli r l . s j i L . l i i rL | Lr j c l j i i l x a . . L l l r l r t i i l , r r , l i t r i r i r f ( l r l I \ r L n r . Ll. ) r f L l j l,'r,.1;, r'., rrr,irr T r | l r l t L r r r r It L r L o t l r r , : t i nd ui.l ' i r r r f d { \ l . . i r i : r t r t r t u l i/ r ) 1 , , r r l i r ' i. // r , 1 , , , n rl i r jr. i : r i r r . i r / i r i i r r r i r J i l i l r r i . r r , r / , r , r r r r l ' r , , / i i ' r r i i f / r r l , i i , ' i ) r r , 1 i , r lj : i L " r 'r,rir r u r . l S

1,,

I I r J I t i n r . l i u J l i r r : c o r o o J r L il 1 o .n . j r l r o rIrr r . l r r ' l L L r r i i s r L5 J s i r ! t i , l r rl L l ' r r , , r , ! r r r r u u L o l r rrL r r r L L 1 r L L t c \ . r ' i j . ' i . ' l.i ] L o b i i r 1 1 r L I r l . - L Lr z o b t l j r L . lL t . r : ,r r l r / r , / , 1 , r i Li , i , r r i / r /i r i r ' , ! r / i . r l . , S \ . 1 , ,L L ! | u t . L L l t . f i r r ' ' i r , r 1 l l l r \ l l i L l r i. ( ' r , i i r , r ' i r r\!r r . q r r i r ' , r r t L r , t r r r i , r i r ' f ) . \ , r i ' l i / , r jr , r r r r i r , ' i r r ( i r , / / i r , " / ' i / . 1 i . ' r \i rrin, 1',\i.r,ii/, il'.1 .\ f:rl. l-r l

t l l

Onaj ko jc prcuzcona sebeda je zakoljebio je njihov poglavalKadar ibn Salif ibn Dzundu'. öovjek crvenkastobijclc bojc, plavih oöiju i ride kose.Za Djegase priöalo da je dijetc bludnice i da je loclenna Salifovoj postelji, öiji se otac zvao Sajban. Devu je zakiao uz odobravanjcsvih, pa se grijeh pripisuje svilra njilna. Ibn DZeriI i drugi mufessiri govore o dvije Zeneiz Semuda.Jednase zval!. je SadLrk bi[tu I Mahja ibn Zuhejl ibr el Muhtar.Poticala iz uglednei bogate pofodice.Bila je udata za jednog iovjeka koji jc primio Islaü, pa ga je napustila. pozvala Ona.je svogaarr,idiiöa Masrea MehredZa el-Mahjaa. ibn ibtl ponudilamu se. ako zakoljc devu. Druga se zvala Unejza bint Ganim ibr. MLrclZliz, nadirrakjoj je bio Urnmu Ganenle. a Bila je starica, ne\,je1nica irnala lc l(icrke od svog rnuza Zuaba ibn Arnra, jednog od plernenskih poglavara.1 ona je ponudila sve öetiri kderke Kadaru ibrl Salifu ako zakolje devlr,da od njilr detiri izabere koju hoöc.Ova dvojicarrladiöasu se sprernila da )e zaliolju, i o tome upoznali svoj narod. Njirna su se pridruZilajoi scdnrorica, da ih jc ukupnobilo devet. tako O njrmasc sovori u rijeöimaUzviienog: u gtatlu.iebilo devetosabakaje A su po Zentlji, ne rcd, nego nered öinile. (En-Nernl, 48.) Oni su i drugima L plcrnerLl govofili da se deva treba zaklati,pa su iostali uz njih pristali . odobfili irr. Nakon toga su otiili da traze devu. Kada se ona pojavila s. pojiliita, N4asre'joj priirLllao, se odapeo strijcluna nlu i mrlo je u nosu.Zene su doslei poöelcbodriti ljude iz tog plerDena je ubiju. öak su i svojalioa, da je otkfilc, kako bi ih potaklena to. NajbrZi bio Kadar ibn Salif koji je na njL krenuosa sabljon iposjckaojoj nogc,paje palana zcmlju.riknuviijako. da b. upozorila svojemladunöc. joj je proboovrat i zaklao Njeno dcvöe- koje je. On upravoodbijcno- popelosc na nepristupaö1.to i fiknulo td puta. 1c brdo Abdunezzak Ma'ntcra,prenosiod ncliogko jc öuo ddje IIasanrekao od "De\,öc rroj, gdje mijc majkr?" Zarirnje ullo u jednu ic upitalo: Gospodanr stijcnuinestalou njoj. Po drugorrrnrlljenjuoni slrga stigli pa injega zakLali. UzviScni, lraZe:*.41i,otti poztaic jeclttogod .;vo.jih,+pa je an u.e i zakla, kabt}e bile Mrla ka-,nd l.kie opa rcüel?lEl Karrcr-,29.30_)Uzvileni, takoder su i ycli: *Kdcldse tlLine:^retniji nte(fitnjitnepadigao, *,41lahot,poslanik je rckao: in ''PtLttite.4lldhor\! +Ati an,. kuntilu, nel,u pijel" ([i-Serrs, I2.-13.), pazjte.je. tj. su gd u la: uAeritali i ,alilali ic, po ilt je niihot,Go.tpaddt.zbog üihayih grieha lio:nio i .tia\,niot;a.cntljon4 * i nc boji seposljecli.atago. (E! Scrrs. 14.-15. j "Pr.iöao je LraD Ahrrcd üavodi: nam ALrdulliüibn Nurnejr,da mu jc priöao _ HrSam llbu 'Un'c - a on jc öuood svogaoca,daje Abdullaliibn Zclr.e rekao: "tsoZiji Poslanika: je jednornprilikom clrZao hutbu,pa je kadaje sporrenuo devu r onog ko ju jc zaklao, rckao: Kn./r/ _re nriüestetniji ntedu tljina padigao. -Ebu - Taj öovjek je bio energiöan, uglcdani rnoöanu svom plcmeDukao Zerr'a." Ovaj hadisod I Iiiama prcnose Buhar.ijaMuslirl. i
Hadissxhih,biljeTi gr ^hmed u s\or1:l Musrctu 11.7t263/Ha1cb; Muslim u svom sarirr 5l/ll/49r Buhrrüd s!om Sahihu u 65t91t4912.

ll2

Drugog dananajavljcnog roka u pctak- osvanulisu pocrvenjelih lica,a "Proila kad su olrrkli, rekli su: su dva danaodredeDog roka." Treöcgdanaodrealenog roka - u subotu osvanulisu crnih lica, a kadasu omrkli, fekli su: "Eto, ptoaaoje odrcdcnirok." Kada jc osvaDula ncdjelja obukli sü se, splemili isjcli, iiöekujudikakva ie ih hazna,rnuka inesrcöa zadesiti, znajuöiita ae sa njjma biti, niti sa kojc öe strane ne kaznadoöi.Kada rzailo Sunce,doiao irn je glas odozgo,s neba. a ispod njih se zctrrlja Je zatresla, su duSeizdahnule, pa iivoti se ugasili.pokreti sc ukoaili, glasovr ulnukli iistirla se obistinila.Tako su u svojiln kuöatnaosvanulineporniöni. tijela bez duSai Lrez pokreta. KaZese da od njih ovo niko nijc preZivio, osirrjedDeiene kojaje od ranije brla ncpokretna. Zvala se Kelbe bintu-s-Silk sa nadirnkom Zurcj,a. Bila jc okorjelanevjernica protivnicaSaliha$ri. Kadaje lLgledala i kaznu,prohodaLa ito gdje su ;ivjel. Je r pobjegla je brZcmogla.Tako.jedoila do jcdnog naselja Arapi i ispriöala Staje vidjelai ita je zadesilo im njen narod.Bila je iznuren.. zcdu,paje zatraZila vode.Kadase napila, urnrlaje. veli: ...lao da ilt u njina nikodnije t?lbi1o, kao da u njimanisl. UzviSeni tj. )ivjeli ndobno. sval< sa svojorr nalakotn i bogatstvonr. Senud, cloisto, r, Gospodaroo^vctga ujeravt.); laleko neka.jc Senudl (lh:rd, 63.), tj. on ihjc nij? ovirnprokleoiprizvao zov sudbine. Lnam Ahmed navodi: "Ptiöao nan je Abdunezzalida je njernu priöao Ma'mcr, da je öuo od Abdullahaibn Usnana ibn Ila5ima, a on od Ebu ezZubejra, daje Diabir rckao:"Kadaje BoZrjiposlarlik:! plolaziopofedHidifa. rckaoJe: NcmojtetraZitiöudalTrazio ihje Salihovnarod,pa su im pokazana znaöideva - koja je ovudadolazila, ovudaodlazila. prekrsilisu nareilenje a svoga Gospodala zaklali je. Pila je njihovu vodu jedan dan, a oni njeno i mlrlcko drugi dan. AIi, olii su je zaklali, pa ih je snaSao jedan kik, kojiin je Allah usmftiosvc,koji su bili pod ncbeskinr svodom, osin jerlnogöovjeka koji se zatekao harernu u AllahoveKa'be. ,,Koje to bio, eoZi'jiposlaniöe?;,, tpitaii su ashabi, je on odgovorior Bio je to Ebu Regal.ali kaclajc izaSioiz pa jc pogodiloono Stoi njegovnarod."r harema njega i Ovaj hadiszadovol'ava uvieteMuslirla, ali nije naveden u jcdnoj od iest ni vjerodostojnih zbirki.Allah najbolje zna. Abdurrczzak kaZc:"Ma'nler kaie da ga.jcobavrjcstio lsrrail ibn Unrejje, cla "j .ic Poslanik jednoln prilil(om prosaoporcd kaburaEbu Regalai rekao: ,i2riatc l r k n j e o r o i < ? A . h r b r . r o d B o , n r r l i. :. T oA l l a t , r \ . c g o i t o , t r r r i l ,r . r j b , l c l z n a i r r .O r r j e . c k r o : O v oj e g . o bF b u R < g a l . re , l r r o o J S c n r u r l o L l j u d r . i o . g rr B je u Allahovorn harcrnu, gaje to saöuvalo Allaiovc kaznc.Ali, kadajeiz pa od r l e g . ri z . r ! . r o , J d e . i l o a . i eo , ) oi l o t c z a d c . r l o r r t c € o r . " . o J . i e r l i o l a n , ,. g i f\r c' o v o j e . a t c O l l L r z t a t n o t g r a n i i c ol . P o s l i i e . ug a l . t L r Jrta z r l s t n . r c e \ i . nu / n t i 3 rukama, ikada su ga naili, izvadilisu tu granöicu.',
r Olaj lradrs biljczijedno Ahme{tu svonc Mr$e./,,3/296/rrateb 114

. .

.1. :,,ii ll

:ii,rr .iil

|

\ ,,i Llr.'

il"

r'

./ lLll l -

i.r

lL

|

!

.,,r

i, . : r l l r , | i i r . L r : i rrL r . , , . 1 . ,t f | t L . . 1

. r , r r , 1 r i . r . . , rr i , : ' r, r , , '. " r ' : i i r r r , , r L , , r, r r rl . , , . . , i1. , r l l , l : l l l l . L, : r : - r L ] . r . . r. .
I . ,,l ,
. .

i:

I

l i lr .l.i.li|. ',' rnil:,r, | t t ' ' r l l r . 1 i ll r : r
ilr'a / i l , l r \ L r , . ,l r , , l l i i f f l r l L

I t i L l I ' i l l rl l . l l r : r ' '

r''. lir,'.1, l
I

,

, ,. l .

.. r : r . ' , r , l : . 1 1r r , . '

. ' ' . '. ",1- ,
.l

l': 'll

' r : L ri lr il

I . L . L it I ' : . ' " i r i l ! r l l r .

.

l
.

'

Iri

:l,J

"

r i r\
r r f' , ' i 1 , . '
r ' L l

. :

l ..
:

L
I ' '

L L ,] l l : i l
: L L

I i L . i L l , . . , , , 1r , r
' !

. , . : j , . 1 ' : . ,r r , . , ' , , , 1 r r' ' . 1 r , , ' l , r l r l '
I rir. il.ri ''I t. .r I . l lL:' r
j L ,

rl i::

.
, , . , 1 l ) '
. j ll j ,lllL

. :

,

, i , i

. L L. , L

I ' :

L i r L I L ., L

, i l ,!i

r

: ,

,

! , L i ':

r r L ii ' ,r ll, '

:u

r . . L , L r' , :

L

f : i . 1, , r .

| .L

,t, |j il l, l(

L,:I

i.,lr

, .1,,,.

rrir |

, r' .

i.t

tr ., .l

i'. ' I
'

, i i . L i r r , I r r . l r r ,Lrt t i . . i r r r rl , , . , 1 r ' " L I I I I L ' ' I ' I ;r L r r f ' l i ' " l r : l ' r r t I . . L f l l r : : i ( . r , t r r r ' - Lr r r i r . , t \ ( ' , . i ' , , . L L i , r r i ! i r r l : : , i l r ri . l , l l L l f 1 r , r ( i r r i l i L r ! . l , r r f . i L , i . : | . . . r L , . L i rr' I r, l . rL , \ ' i . : 1 , , 1 , i : . f Ii r . r . . L l L . l l ' l l r l l i l r . l l r ' r r L , i Lr l l i L I r
:f i L,ll L|. llf iL 'L ll:l .iL ,.

r

., \,r,lL r.ir rr.'i
liLrrli::ll

"L L
i,!

L.t
,!

. r f i r , . . l t . .

I'tialrfii.. uoror'ri J.judiDIt l)nrcr nrLrjc Il 1{rfcliilo: Bo.7r.lr iijl sc titclr j c l n l o r c l i u o : ' l _ i l l i o r O r o ! i l u a ' i i o i . j c r ' u c1 1 r o j(i lrL L i i l . Ir:pnrll Lr. l'(islrnili n i r i r i i t l b o l . j eo d r r j i h n c i L L j c t eo r o i { o j n g o r o r i r n . s i l n l o i t o o n r n ! odgorrrrrjrL (r7. sc rliL:t Srlih r.- nlli,:rnrolrr prcsclio Lrhulcnt Iir'Lrc r tLt
O:llto SIC OOs\(llL'Slllfll

Irrlnr '\hnrcd frnodi: llia0o ruur tc \/c ki dit ic nicurupfiailoZcnr'u il)| SiLlih. ,h.1. a'Lro SclL'rnL' od ih \\rcIfilflr. i olr otl llrrrrre. rllr jc lbn .\bbes rcklo: ''I(ldl l ' r , s l l n r l .- : p r o l l z i o l i r o zd o l i n L L l s l i l n n l l ) u l n7 u I x d 7 c l 7 t L p i l a oc : r . . 1u i L h r Lt J ! r l i r r I. o t r r t c o n r r l o l i n l l O r r r r L rl c , , c l g o l o l i o :' l l o ! r r r aU s i u n I n r l . tl c r l ' L , s ! l n i lrr' r l r l , , ( l r L L L i l s tn r o l r t , , r ll lrL L rj lS u L r h r . l r n t l r t l i l t t l . - r ' r l n l i o i cs i L \ l i r l i l n r Li.l r l r ) r i r l i r: L Lr t , , r n j i i c l o ni o g r ' t r i rl r r i ir r l l r l i r l r r r z r ' u r i r no d c \ u r j . r l . ! l ) l r l r r r l : r l , , r : r ro r r ii z a o r l r u l i t c l L r lL tt h o r i { ) r ' i l s tliillib L L l l rLrrLi cro:rllcl or Lr! hurli\l jf rlobl. rl]liscn) \'rc.tc Iul cdcn u lir.,r\irliLr0 pr prcrr,sr \rLIrLr rL r:tr'llrbcnnilu tilll il(i ,tcliru.) go\rnr o NLrhLr. s IIudLti lbfahilrl

P o s l a r i k o r, : :p l ' o l r z a l id o l i n o ml I i ( l i r - t e l ' i t o l ' i . i o mc n r u d a . S u g o d i n ip o h o d an r l c l ) u l !
J l r r r \ l r n r e i iI i r \ ( r ( 1 i : l ) f i i i l ( rn t t r r . i ü\ h ( l u s \ u n t e ( 1 r j r -l t . j c r n ( L r t u o S n h r pr j i L ' nl ) ) L r l t j r i i i c . c l : r c o n i ' r r oo r l N l l i l . c 1 ri c I b l O r r r c r r i a i r o : I i r L l l . i r B o 2 i t i f P L , s l r n i l i , : L r r r i L o : l u s h u L r i n l rtp 'r ft c L r L L . t L . s l D j i n t x s c T r u \ t i Ll\i i(o iL t . r l l tu L o d S L : r r L r c l o r nh r ' 1 1 1I .r r s L rl l r s u l i l o d L t i z b L u r l l c r t ri z k o j i l t . j c p i o n n r . o d rs S c n r r L ( l o \ . 1u r i o n t , J n l I i l c ( t l L l i l i a Ll r l l ) L r n i l p o s L r d c l-c c l L t t i n tP o s l . r n riln t rc T i l i \ . . ( p r r l r r i r o . p r s L r r r . l L r lrio d L rI t i n t h l i . L r ( ) rl)rrh f i u t i l i d c \ c . I o n d u i h o d r c o d 0 lr b r L r n r rrrz . o e g j . ' p i l l . l . \ i L . 1 | b [ ! r i o r n t 1 c L r l : r z l lL Li : l t l r - s e n lci L r i cg t l j c j c i l i r i o l i | 7 r rr r r r r r r r ! L lr c l . u r i i : I l . . l I n s e d i r \ l s n c z r ( l c s jo I r o j t o j c z x r l . ! r l oi r r l r h p r n c L r l l z i Lu n r o r - r t l 1 c L n i 7 n j c l i l ' . c st o \ l l l f . ( 1 . l r l i o r l . f . . r r r , d i : I ) r ' i i l r o| : L n r . j c . , \ 1 1 1 nL h . 1 e n j e n l u p i i r o . ' \ h r l L irr z r T h : r\ l L r ( l i r r .i l n j e t r r u\ h d L L l l h t b r rD r t . L r r l u 1 cr r u oo L 1 . \ b d L r l l l h b l i l . rr O n r . f i r .r h . i . l l o i i t i P r s l e r i | : . r l o l i i c b r o l l I t i r l i ! . u f . l i r o : \ c L r l e , , i 1 e i n r . o\ l i u T r j r r i L r l l u .o s i r ü | l l r r i L r i ii.l l l ( . | . m ( , ; c 1 c ) l r l . r L t n.c n l o t t r i-r r D i u l l z i t r .i l l i l r 1 r s r r . 'h i / l d c s i l o o o i l o i l t i i h . ' IlLihurrll! \'lLrslilno\ rt lrLtdis sr ojint ,!,r,'irlirrr:r i Lt nalodc LL

Ll Iclilnt \'!.r.,i.iirnll je oror lrldise stLrjirl:r.tc oD. lied.1 prrlazro pot.ed rtjiltor sturr ilr ritl. obofr{) {|l\ Lli pol.jrr s\ oiLt uo u rsltabinlrjc zeLrranio .irhitlicu. i u l u T r lL rü j i l ) .o s i I r I l l i u i i . t j c L l r r r lc r z i j io r . o s r d i s u s t o j id i j e l ) o s l a I r k: i I t r r l . r o r" l ) i l r l ( . r c n t o i c t cp l l k u L io | d u s e p l r v i t cd e F l r t c t c .i z b , - r j l z n ia r a s . d ' n c T u i l L -!slro i r o l c i j i h z u ( l c s r l . r l l
l l i ( L r i l , j. 7 r \ h f r . t l L : r o r r . l / J , \ & 1 l rt t t l l ttrlrtr :llil.l,r t t t i t l L L t r t i t l a i t j . l t l ) t / t r / , r t , t i r / i : . l t r r f . r l L r ! r o .1 /! r r v l l l / I r t . r.) ll,rl.hr r I l ' l l l r : r t r ' t tLrL s \ ( i r li / l \ l r . r l r I l ' ) l ) a 5 r r I I r r l l i i r . r r L \ r i l : t | . r i p l n : t : t - \ \ ' r t i r L tL l r L i l ' l _ rl . ! L i r . r l\r l L\ l r l L L \ ( , n r\ , r / r i / ! / : r , I l n f L s ' llrJ ' l , r l r . ; ,\ 1 , I r . , lr \ \ . f j l / r i' / r f , / rI L ( , i [ ] r l )

'lr, l r r Lr .,r. r. ,,r, . , . r t l i r r r r. r: . . r , ' , r ,)i . 1 .L , lt . r r L , , r . i, ' l r r , r : l ' ' . L ' , t . 1 , L , r r tr !, 'i, :lrr l \ f . ] i ll r. . r
L ILI

:r L

..

lLl-lLrli\"L l ti L,rrL .

l i , , ' , 1 1, .

,.

, :ll

rl,

L l. r , , ' l r ,f,r1 l _ : lr 1 . . r r . . r i r , , , ' . l l t . r,Lrl.
t f , 1 , , ,I j , , , , , ),,.,.1 .. ,

L l l , , : r , r rI : . l
,.1 ' l,::

r , u rr : r . r r ' , : 1 . , : r r ' . i , . 1 ', r , l ' , r

rr.

:L.lrr'l,t,,.1

il l!

Ll l, ir ir .. !,,1.\ '.r..r1, il,.:ttt l":: I .. ' ' 1 1 , . . ,i .L1 . ' i t |..iLL| ,L: .,. ,i|ttr ,l1,,r,'i , | .i
. 1 . . 1 , , , , . , ir 1 i i r i i r r r . . L i l . r t L , t ! L , L ! t r l

.r lL.
L r , .

,.
. .

.\trr

,. ,ri,.|r i,L

t,.,i.

\ l i .I

L r . l, . L r L L f

r,i

ir

l.Lr.! r.. , : . . 1t f i , ' , :

ll-

Ll -.1 . ' 1 , , 1 ' .l 1 J i l r l , i l , : , r , t t t . tl t t i L' ti . t l , i , r ! 1 , , , , . , r . L l . r . . rr . r r l l L i . , L l ' . 1 . . i , . L , ' i f r \ ,! t ! L irt. L'!,i,,i 1 . . , r , t , r r , . r l t . - . . : iL l : r r ! t l . t I ti i Lttri t : . . . t

r i i L- l .

. ' ,

.,,r. ..

i r , , l , r .I , r - i

;:t.t
! i r l r i . t : L , , r t r i ,

..1,

' i,r
La:r a

ll:.

't ( ) r ' i r r L- : : r i , . r , ' . , , r , . L . ' r r r ' : , r,r ,, r:L. , t L L , rr,. , r . I r ! L . r l ) r ' . , . r . , . r r ] l i , r . , 1 r , . . 1 .:1.,i
r f L , i ' . , '. f r ! . r L L .r r- . a r l 1 l l ' l t L l . i ,r . . . . l r . L . . I 1 . l . . r LL . L L r 1 . , , , . 1 ,r. : r i ;r , , 1 1, . q ; , ' , 1 ' r 1 , r, . . 1 I .! .L t i , L l ', :, ' , 1 . , , , . , , ] i : r , r L r l f , . r r , , i L , , L i r i . l 7 . L l r ' r5 a | ! r r r r l r j j r f r r r r i. . L i r l i l L r t l , L r L r l: r r , r L I L : . r i r i - i , . i i r ', r ' i , r r i ri ri ' , , r r i i , r i , lj , i . i ' . , l , i : . ' , , : r ,, rr, l , L : L | t| | : t . l l ; t L |L I L, r L c Lt l 1 L , . ,t t t n r r : , 1j , . l r i L . r r . - , r, l t I i r : i L l r r: r i l r l r . r r.:.1

t, ,,. 1

( ct\ fti drrrr Je (loiaoJcdarltrilt, jaöiod svrlrgroDrova.lioji ih je obLLzeo. irlr pa su osvunuli s\'ojinrkuörmamrn'i. LL \1.' i . r i . i i l n . \ ' t f d . ( . r . r . . , 1 supfotsta!lJlrjLr onollr i1o se jilne. o ar-rnosmo rit|riic ar).ja n o !c moTcrazlrnlieti I(Lrr'anr poglcdul(a7i\ iz u govo|ili.Alllh ,.:,.opet.nrüLroljc SLn llinol zni! je

###

llt

#r1 p+al;l
brahim

K,dZI\1A]\JE O II}[{AHI}I U FIALILU Jir:l

j b u h i n r . s i n l x r L ( l a O ) . s j n ru h o r ll l l f l . i r o n s r nS r r L r g ul 0 ) . s i n i r (l N ). I t . \ r ( l - - 1 9 ) L o n s i n f u l e l u { + r 9 ) .s i n l I I c b . r r ( - l a r + i r o r s t n S i t l i L i. ( - 1 l l) . \ l l r xA . i . r L s l t r(l - 1 l i l )r. o r s i r S . L r x( ( r 0 0 )\.i n i l\ u l r o \ r Lr . . i
O\ r, ir- tcl(st r'hlr kitabija iz z:r rllrlr S\.1. lir.ji{c. u.ju sunl izit sr altrrqinrL:rl b r o j , o n r o z n u i i o I i o l i k o s L r2 i v j c l i . p f c n r ao n o n r i t o o n i n u l o d c . \ / c c j r - b r i o px lo !o\ ofil o dLl:ini 2i\ otr Nuhr . --.r. lrcf )1,. l:rotl0Lre poner ljati. l l u l l T i L r l r, \ s x l i i f . u s I o l o j / / r . t r l 1 1 l .! o \ o f c c i o 7 i \ o 1 L r b I i r h i n ] xl l i l l i l i l l , \ l l r h o ! o g l ) r i j r t c l j x l .l ) r c r r o s c io . l l s h r i l l b n l l i i f x K . l l i l i l ! ' . i z n j c g , r r o g i r l l c l r L , / 1 / r y ' , i r , r h .r \ , o d i d a j c I b r r r l r i u r L r rn n j c i b i l o i n r c l : m i h . Z r t r n r o L l r n oj lutcgil .[lqu pnar o lorre l(l]io l]il l. n,drll lidlLri liir:c d:r jr1 1r bilo t1ltc l)f.no\1 r . u u r i l l . j r 1 I ( r i b t u i L r nK r r s i i d l i r -p L r r r l r l l o n 1 i ( 1\ f J u l i s r d a S c r r o r o l s i n u .l t . s S c r r r ci r i L L h o ri n 1 I [ ] u , \ s u l i l r L Lr , i i t p r c t l u . i u u | o r l i r l l L . i c l L t i m e t e l i a o : I l r r r h i m o v ' : . . n ' r l c l i m r l i j c L r r ,L . b uc r l D l j l l L n r ' i " ' l r l l l r, r t i t L r i i z i l l i n t l i i l T u c i l u s L rs c ' l r r ' u . l i ! t d l j c i n t x o s c d u u t d . \ c tp . r g , r t l i r r r r o c l i l il b | a h i n r r h . N l h o I i I I n I r I l l l l u n j c l ( x s I i . j c . l o b i o i I i , I r t u . . s ( } r i l i l r Z L ra j c l b r t j r i r r t . L ) i os f c d l j i i ( l l l . i c I l r f i l l t L r n r r o . i ozi : r o a . \ l L / . i \ o l i l d g L L l c s t L rd i c j . i r o ( l e n . t j . L r p o d r L r c lI trL L l L . j . l l i x n c n t 1 s l n . r B i l b i l o t l r L . j m J l cr . r s l i r \ t c r s p r | t \ r D r p o z n a t l i o r l o l l i h l i o l i r s t r l r i L r j u 1 \ ' L r l o p i s c .i s t . r j . j r r 7 h dogediri. I i n 1 l 7I h r - \ s r l i i f t a l ( o r l . f i r Z c d r j e t a i \ t l \ i s p r i l \ t n .O n n u r o c l io i l ] l i i l n t r l rLrl Amrrfx dn.jc or1 auo orl \\'cliLll- on od Sc icll iLrn \bdLrluzizr, a on irtl \1cLhLLlu. jr Ibn AbLrus rll r-cltao: lhruhiut.1c rtrdenu (iLLtiliod Danuslir. LtscLu po rcnu IlrrTn- lr nu brthLliic st zo|c I{usijLrn."t,\akon k)cti. IItllz l(a:e: ''Isprurno il il)rli. du jc orr rorlcll tL Il:rbrlonLr. ovtr l)trL utlL.sto u sc pril)isLtic lljro ! t o l c n x r r t . r n r lL l u n l l o l i e d . j c l o i t o l - 1 r , n o iL _ L t i 1 .L l i c L . i O l l T i l l l n t t l l t \ o ( L c l i Lj c l L ) f i t h i r t rT c n i o S e n L .u N i l l t o r \ l c l h ü . l i a c t l i L L L o IIilflllI. (t brltiann. lirlrnl rlr'oal! rlll ic Slfr Lrilil1tcfi1l\intll. nltc ntogla fedtlr. Llil
'lLr.\.rlir L s \ o u i l i r r l r ! I l . + Ll : 1 l r l r r L 'Ilrn \ s , r : . iIr l l 1 , 1 l . | l L r .

Lt0

Ihrahh

ulL.ihi stla,l

N'egov otac.'ebio prvr koga.jcpozvaona Pravi put. Otac mu je bio je.laD od cDih l(oji su oboZavali kipovei bilo je najpreöc sc iskrenimsatjetorr da obratisvolre ocu. O torrreUzviSeniycli: *I spatu?niu Knjizi Ibrahuna. Otr ie bio istinouübir,, *Kada jc rckoosonte acu. "Oie, zcr"rto \Jeta|jesnik. r:bola|ai ono ito niti öuje,niti +Oie, ttrcnijedo!lo.nanie koje tel)i nije doilo, pa nte |idi, niti ti nta:e i:td Ji(r'i.\titi? pt sliedi i ja At tc n,:! .t|i pul püIiti.*Oie, üe obo:a|aiieitcuta!Sejtanje\lilastitnnt nelrasluian. aoi., bojiui se c{ute a.l l4iloslvog ne stigtle Jiah,a kq:na, pa da budei ieitanu dtug. \'Ottjc tekao: "Zur f, Ibrollitne, nltzi.i nloie bogole? Ako neprestanei, je 1ü ü.ttebe",rc.e sigtolfto rc kdnknorali. Zalo nte oslqvi t1dntint!" t" Nekd At on, .Iotunroliti st,oga Gospodaro tioptosti,jerjeOndabdi da prcmanteni.*I.la ttdpuiüti1i \,o.t ano öetnu yi ntino,lllaha nlolite, jo ht Dtoliti.\\,oga i se d Gaspoddl-ri, n.tdanlse lo nli toj Gospodar nete odbiti nroJ,dorr. (lvleriein,4l.-48.) llzviieni ovdje navodikakoje tckla raspreva dijalog rzmcduIbrahira i i lljcgovogoca,kako ga je na pravi put pozvaonajblaziNrijeöirna l]a najljepii i naiin. Objdsniorru je nistavnost njcgovogobozavanja kunrira,koji, niti öuju rrolbu oboZavaoca, vide gdje se on nalazi, pa kako 6e rnu onda ista niti koristiti, dati bilo kakvodobro,nafakuili pomoö'l Zatim ga je podsjetio rnu jc Allah dao Lrputlr korisnozl]aDje, da i rakoje lrladj od oca: Oöe,nleni ie.bSlo zlatlie kaje tebi nije.lailct, pa ne slijedi, iia jasan,lahak,istirliti koiirt au te no ptu|i put uputiti',Ij. put koji je ispravan, postiöidobroi ovog ionog svijcta. aeS Kadarru jc Ibrahirr pokazao pravi put i upnriosavjet, ga nije posLusao on i plilnio od njega.ncgo nlu je zapljctio i pokuiao da ga zaplaii rüeöirna: "Zrl,-/i Ibrahi te, n1t:i.intoje bogo|e? Ako üe prestonei,sigurno tu te lrctnenot,ati!"Po ' tirre na _icdnü]1a, je rrislio samolra rijcöi,a po drugirna stvamodj clo. Zato nrc oslavinü ntin.t!",tj. idi od u'iene izadugose ne vra6ail " Na to nru.ic llrfihirr rckao: "Neka.je ttlit'na reÄc (Merjerr, 47.), U. od Dlcuctc neaesnaöi niSta loSeiod lnenenetci doZivjetl nikakvouznelni(avanje, ti si od rrenc miral. Öak tru 2eli dobro rijeöitna: "-/a lu noliti st,igo jer Gt)spaddt la ti ()prosti, jc an (labat pt etnatne i. (MerJel\\,4'l .) a Ibn Abbas i drugi kaZu:"'fj. blag,jer. rneje On uputio da NrjegaoboZavam i sarro Njega vjemjcri." Zato oi l<aie: "I .ia napuitat i r)as i otlo iemu se yi nlinto )llahd ttlo[ite d ja lu naliti sroga Gosporlara, nadant se da ni noi uu'l o lot .". , r(1tttt ,l,.it , \lcftcr...,18. I Ibrahirr.jcdoista, kao Stoje i obciao,za njegarrolio u svojimdovama. MedLrtim, kadarrule postalojasnoda.jcon Allahov neprijatel.j, ga se odrekao,kako kaie on \lzvt3ert: lltrohintoyo ttu:enje optosta2a s|oga oca bilo je sano :bog obetarla ktjc nu je tlao. ,1 öint nw je bila jasno da je on ,llldhov neprijatelj, ctn ga'se odtekao Ibrahint.ie, daistt:t, biopün taiaüen.jqi i last (Et-'l ewbe, ll4.j i\). "Priöao Buharijanavodit nam je lsrnailibn Abdullah,da je njeuu priöao nicgov blat Abdulharnid,a on je öuo od Ibn Ebi Zi'ba, ovaj od ie.ida N{aL(berije. oü od Ebu Hurcjre, da jc poslanik € rekaoi .,lbmhim öe na a

t)2

Iht hint.tl.tti ,.lt,,

Ltn
)rll

I{,!

,:lllnns1asl1 Sndlrlcar :\o! rin r\zcü | nr n.jc!tr)\rinrliclL aa bllr 1)flirlrn r z . ' r r 1 1p . ri c n r r L L ) r i r l r irr. r r - Z r . 1 i u r : r n r f e l ( u or l u r l i s c n c s L r p r ( ) 1 s 1 n \ I i I i l lr a rc n \ u i i a c n l u o l r c l c i i : l ) l i ] l l L i\r \ r ' r . a r L s L r p f o l s l l: ln l i . l b r u h i n la c 1 i r ( 1 r ta i : ''(;osl)aillll'rl (|l rle nr SrLdr.lcr)r r:lnrlLl ncaei 1)onlzrlr. zxr rr nro. obcino si mi g i r r uv c L r c p o n i i : t n j u r l l o g u r l l L r r o l . r cb t l d c t l \ i t l f i l , \ 1 [ r h i e o d g o r o r i t i : . l r o r (ilrr a\.lcnllclüiilriLl)rr in DTannal. Zillior ie nru sc rcar: Ii-rlitlrinrc. ilir.ia lo l r l i s I o l r r L ri I n f ! r L . " O n a L ' I o g l c ( i l i i i ! r d i c t i r L p r l . i r L l l L r , , l L l i r l r L r . i r 1 Li ) l)itü i r L . aabin nTatit7il irarga bxa'an:r \llru. l Ll .lcLlinn nit\o(li o\lllio Lrlilr/r\n llr a on IbrrlrrnrLL. l - s ! o n r / . ' I i i r / o n l i l t i c l i l l i o I r c n o s i l b ( r h i n ri L r r l r h r ) r r r )o i l I : l ) uZ 1 b l l . ' ' L r . l l . ri ( \ r k n g r l ) f r - n n \ i \ c s a i t r : o r l , \ h r r c d e i b n i l u l - . s irb n : \ b r l L r l l I h l .o n r , d i s \ r r {o c u .x o \ u j o i l l b r u h i n r l i b n l l h u r u n l l ( l l l l . i cc d o n r .B c l l 4 . S i rL rs l i i r ) o j r \.rr. r nlrndi LrdIlxrnrrrtl:i rbrrSc!cn)c.or orl I:..1uLra. oLl \lnhxrlrmeLll iL)n on Silinu.on orl Lbu llLlf!'lfc. a or orl l3oiijcg I'oslnnilie ;:. mudu u r,:,jrcrziii rnrl (gxrll)). Orr ga navoLll1rl (lfugoj \cI7ij1 od I(irtit(leil. ori rcac! neoL)iallog on l l J r t ' .rrb L r\ b d L r l q r L l i r L r r o r l : l - . L rr " i r l u r L r i r ) . r l o s l e r i i l i e j rr t P S . \llrir ;:. Ir7c: I i,ttrlt lluirIt ttit,.::ort .ttt..!,:,:,rtr. ltrr l :]i )t) \ t, | ':i t]t (! a : 1 l,rr!rrr"./r/ tit)i,tt \itliü (ltt \tt ti i t\aj tlir't)t!t!.t'itt)t :(lrlr,r/i (l:l'In il]r. l . 1 l L , r r r o r l s c r i z u n l i . t e l u t e I b r l h i n r o l o n ro r r L b i l o i u r c , \ z c r . N ' i c i h r t i n r . r \ . ' a r l rf o / n u \ u i i l r i ll o c l o s l o r un r c r i rlLr j i m l c i l b n , \ L . L r u si .u i L rr l u n r u j e b i l o . l l L r I l l r r h . u r h l i l i i t u h i j rl i r i r l r 1 l . l n ] i o r . l i r T c d r n l r r 1 c r r d i r r : r k f u t I o lilN lioqx jf \,,cr {iLrarrl\r{i. I.rrrL))criI liu2L:: I:p|urno 1c Llu nlLl lc inrc bilo.\zcr'. r nro!üic jc dil . Lrfirrj u lurfLrü. (le rrru.j. jL]d ., brlo irnr' rt dr uso nild|lrleL. l\ ili \ l r g L L i c r t l l 1 co r o i t o o n l i i l 2 e r a l l o , \ 1 h h . o P c t .n u j t r o l j e n r l t z 1 Z i r r L I r l.l r \ i i r n i r c l i : " 1 t a l , r n t t 1 t o l , t - t t n t o/ l t r u l t i n t r t t t r t t o n t l t t . ; r ti Z t n ; lt . r i t h t i r r \ r , r / r , ' { ) , , r , ' l ' , n l t t r t ' : r r t l t i , r ' , o n t r , l l r r l t t i j L t l ! t i t t , t : t n ".1 O,o lL titrj (io.',1tttl,u." 11rt\ro ,tit. r1,ri ,\i,r.)/irr rrtc latji :ult:t' irtrirtirg/c,/:r\lir,:tr i;tl;o i:l,ci. tt,t:r. O\a j. ütoj Oo.tltoJut ..17t!ro -rtrlL, ! liir tlt t))t)l (ittlttrkr tt rtl\t!i tlt)itttt t't hiti tt\lot al olilt ktli ,:tt a l t , r r t i i " ' t h t L lt 1 4 l t h . \ r r t r x L r l ; t ) i . l t . i i t t 1 t , . O \ \ ) i t , t t l o tI i o . ; p o J i o r o 1 t ' r ( / i r r , r r ' I t ) t ) i i t ) . t a l r t ) t lt t t ' t O , u t t n t , t 1 . t ! t t o t u t t n i i i ( ! / i / , ri k ) r i t \ r f r r i r i r , r ! i , t t t r i t i t ) t . \ | t I I I i t I t I r ' I h t l , n ' , ' ,n t ' , t o j t l i t t , l ; r t o p r n \ i \ i ( t . n t l , . '/ 'rl|.!or t)ütnt .')i i, Itl:t.v i lctnljrt trtI)tio. i ja ni:aIt ilrlopol,lo ili' t r , ) t t \ t . \ n j i J t r t t 1 r . l ' n t r l i r oO t ) l t t L l i t r a . Z u t l t : t su rutort o,lllaltLr r,r!l,rirr 1/,rrr d O DI it,rttr!it)).l( \t, t'I)oiutt tr h h)it ).i \:iotiu tiili\trtt,, ,!,,',r/r,,gr1:ti r)i (;t)t/)tltt lt0it tlu l,ult:. llt)j ()t)I\"lii \ \ |)| i |)| ::tIIrIti I tI1 f/,r//rrr(/|fr -i/\:t) !{,/r. trrl:tt titt'.'"'.1 l,,tlio ltilt :r'ho1ti ittih lut1t, \rr .:'1t,,tLr fulio t ut Ott lririrLtjr!?,lntt/ü :t, t i ttt, lttjttt, \r0 .llltlttt lt ttgt,nt ttitt .rttLttntrt, : t t o n i k r t k r ^ lr. ) l d n i t t ,t l & ) . ' / : t I t t t : l i \ t l , o i t . n r i i l i y i , l , i t i t i g t r 0 n l " O n i t
l i r l . r l l i r l \ b d r t r ! \ \ n i ] r ! , J r r / ' r ( , ( lt - f $ l i 1 l , / . r , ü - i/ l r l i l b | , \ s ! l t n u s \ o n L f i l i , r Li s t o / r u T i r L l r fL t l ! h I i .r I l l l

1 i )Sr
LJU

;r.,
lc

II

)rl

;;

lt.

ie

c

|]r

! L t n h i n . t i . t 1 . . ,t , t , , l

l n t i t t i t l ] ! i I i \ r r l | r / r / r ) r d / r l r '' t r - r r l I t o t n r t i t . - : ü l ua i . ( b i t i . \ ! r u t . ) t o , i ji "l1t .\u ll t)tt\'t)l)t ltrltr 1t \.'tti thti;Lt:hii tuto lli rllli lltntltinrtt lt.otr. njtq0tLt trttth ;\li rlitt,no jlrl ri.i. !1r7r./rf |,1 l,oit lli hoi0,,, Tr,,1 t i o t y t o , l a1 ; , i t ) ! \ ! t tt ) ü t l n r i . ] l t i t . ( l : l , l j r . a n r .t 5 . S t . l i ( ) r t l r ' b i 0 p r . c d n t r r r . j e l I r c | i t s l ) l r \ cs i l , l \ o i i n t l t x r o ( l o n t k f o z l i o . j i Ln t . j . r 1 l . j 1 . r L Lr l l o \ r r . n l l r l r i r l l r r r L L i j e l l . l . t r o i r o : L r s r l . r l c i c u r i c z i l . . n t s L r r nrlitLli\x bolunsl\ir (o il |{Iarl .\llxhu ,,.. tfch:r oiroiar lrti. n.-rl,:r srr0rcna. I o . | ! ( l c J l t L p l j l i t t i . r ) l , \ l l i l l l o r l s t r r r . n j u l i o j a s c a r s l o i i t \ l j L r i L itt. r . r i s t . s t l i I l i z n n i c g r i r l u . \ r i s o J r f o ln j i n t i r .l l r r i i c n o n r ( i o s p o ( l i l [ l i j t u n c n l _ . r o n | a c .t i i l t \llL nilc :,tircrtrr On j. S[lll]i. \'j.r.Ii i [)c7 ftrslaIl(1. Nclnit I)ogut]rtl torpocllt u porct1\1cgu. l'r\o lIr.ic ohjl:nio Lll ro 7\ i.i!,zLhnc lIoiü biti I(ilic se (lx r.J l)|r1 sponrrnlt(ini ,,r'ijczrlonrllslilo ltil \/cn.ru Zillll .lc sr lic l)fcirro lr \1jcr..c l r l c o l s l u i n r j ii l i c l ) i r o ( l l t i c . i r o n ( L rl i l S r L r c c i . r o u l s l r : L j n i r cl.j b l i s r r n i l c J n ir r | r i r U c l ) S fe | n t i t l L l i r . or r e r c s L o t j c l ( ) l z i t r j t c g i lj t r e l i a o d e j c p o l i r f j c n , r t \ o . i . f , i _ l r f f \ l o ( l i 1 1 i . r o p o r h c r l c r t oi.i l l ( ol i l i c | / \ t i c i : ( ) t l ) t i t , : r ; i l t I l -'tt,tl,orrt ' , i ri t t , t i t r h r . . ! r r a r ( , i , ' l / 7 r r . r \ i , r i r r r r r I r . t / : 1 r r S l r r ru n i \ l i t : t , t r t r . i t r l r , r , i | i a , r . I . 1 l h i ü ! l , t ) i i h j . : r t r t r i o L t l , oi | ) t o \ i r ! ! t ) h . : t ! \ t ! t r . t : l l s s i l c r . 3 , - . ) i ( .()\.t)j, 7rl(i l. on |r.T,uo: l hrrlr rrglr,,,/,r .!rrrir,,l;u/t i:lrt i. \t,, t . (it:ttrrittr lt,t tt tt,/i\.it,1 .! .O ttlL.. )l tL,at, t n , u . r , l ,u a i i , r u L t , t , t , l t , t)t).t.!o \ / r r r r r / r r r r i l , r i \ i . r I 1 t i | , ! : t , t 1 t \ 1 t il \ , t L t t t t t ! t r . . . / to k t t , t t ,t t t o l r t liL l:,t, t i t i n i l i I r L , t , t O o t n t l i t ) t ii t D . h L , \ l I Z , , , t i j r ! \ t \ . t . i t r t)\rl I t,! tri\,!tl 'tsttjrr),tt).1!!tl)üt.t!rltlrlj,t!t,.tOnntttttrt,ttri.,.h.\1,tklvtirlojtiltl,rir
'

\ U L iL r n l f l

l l f 1 l . ) . l j . j l r r r o b r l c l n t I i l i i r j L rn r o \ l b o . r r n s l \ l l ( o i r r vr poic,l .ttt,rtl, riDoTir\ ti1f..lÜ oltit llli(il r)c l(olistc. llLraLtilL nc *h\'lt..rritL. i Olril sLlIo(ll.a(lellL poialrlanll. tllo st(rsLt7\ l.tczda sl.. ili nlrp.r'ljc'.r. islila;llne r r istcslrnr.l.ll!rst.

I .

Oarto i...rlalilc (lir su olc licgol.L- fiit-ii o 7\ i.je7(lanra bilc Lrpuöcne \ l r n o \ ' n i c i n t lJ I u f l f i r . i r . fs u i h o n r o b o T n v r l i( ) r o D o b i j i t Y r c l n l c o n i h l i o i i l.u)r (1:r kr rrliuo dok 1c joi bio ltllrl. Llclu tc i. oliSro orl por-oclicc. lulio npr..llt)r. I b n , l s h a l i(. j o i f c l i t . l u l i u u t i ! 1 1 c n jl :crD t . l i cs r -n i l i s f x i l i j j e l j n l a . u n j i r l l as c n c nroTc\ icllr\ llti- poscbIo Lrnrilr lirillr sc liosc si tsl|r)ont S l l l n o \ n i ( iI i L ) i l o l N o h o i : r l r T r u l i i p o v t - i.o n r s L Lr s l i o l i n l i t . j c s t I [ r r r r h i nL : t ,.,, r ,. tl" , t,,ll. , tr ... l-.t/, ,1. ,,. ,,. , : ) . . / r . . . . . . I t|Llh;lttttitltltttlttltlltltlttlijl'tulltt,L|ttlohnLnlriittttIi,:|,t:oltlll'tt,clt|l),,u,ti'ul, |:|ll) , r l ttf/ ,\rirrlr,/,, LItuttr.jtLhi tln!!il) it,!1,.;t, rrlnLlri i jarlti rlrttgt: 1,, .,, t,t i , ,1,,,i i ; I t!\t ht)tt!\ i;iL tt( lti !i j lt r i ttr;1,t, u t!t i l)ontqui,t. 1Fl..f nt,"irui. ::.t t l s L r f ll r l l i b i i a . L i 7 \ i j c l i \ c l i : ' . : \ l i r n t o 1 o . ip n i L / h r t t h i t t t rt r t : h o t . i t o r i t i ' ! l i t t l t ) h r t ) ' , t , g L t, . : t t L ^ r t i i " r ' t n r t r . t t : : . r t c t ) t t ! ! \ t t ) n r , t l u i l ) t r t tt . L i . ^ , / 1 r l ! r / , r ? , i t ! t ) l i r it i i i t ) t t t : t r . r t , , t t , . O t i t t t L . . t . t i i c ; , t t ; , , , , , ,, ' t , , ; , :

lt-l

Li

l

Ihruhittl

dlt thi \: t.nr

s\vgo ot(1 i s\oj tldlotl.uPtldo: Nr (lrLrgomrrricsnrUzvilcni l<aie:.*l;ttl ie "'I ita a 'ir, r,r,li oh,t:ttrotcl r'Zor lttne httgorc nittttt )llnhtl :'litc) ST )' Gosltotlttrtt\titto\.! t isIiIal lEs-S'rflit S5 "Pa ita nlislilc dii ic Orr s \ranlaufaditi Kltacle lteTc cll se ovinl hrjelo rcöil kaclaGr sfclncle. e obozavali ste druge lninlo Nicgal 1" /)d li wt atti t'ttiLt kttda ih nlolilc ulita o On inr.j.. tlrlioder.govolio: ')r'gos'rd 'n7 " 'r" 'V,'" otlgtwtriiL: "" itlu livrtttt kottrlL'ili \\1t11 iltllu 'rrrrorc'r

dL oni strrru priznali ,,,,':l.in.l) -',,,,tti,t,,tltlo ttrle ([i Su a i'.?2-7'1.) il''c lc '' 'r 1"rr'r: ' r'""'l r" .n

r r , |, ! , ( \ ' r l -. l ' r " i l ' 1 1 r r l r ' <| " " , , , 1 . f . ', . . ;'" '' ,p,'.i I I I '/ t : r - . \ . ' . , . l. ' r , ii l7 l \ r l L /r .. r i ' l : ' *loi:trt nLltijtttt'!ii nnjil I niie Gotlnltr .,r, oi, ,i,lr,1,,,r",rt" i ,r',i!i,l,ttni prt' i '' '.. 'l i' ri ' l'r'.' 'r' l' 'l'iu\l r_': ( l \ i . r ' . 1 "5 | l r ' , l l , z , r ' t l l ' . t ' r t t ' r " t o ilr DrLsu nrn'l I l:rl_\rL\telr I i lrl, osobintiBoga jer ih sc ol oclrcliilrr lzllrl uöiüiti' Lrilnili bi ruLr '.r^'lu.ii tig,,.,,n Lti r" uj.nrLrnanijcli ili drt srr mogli itil '' r frrI ' l r 'r' /\r.,r'. ., ,/, . L \rLl(11r' rtLnl! l se n h r i c l i r c t i : T o i l o n a l l l g o v o r i i , i t o u r L r n : L ' cb L r ! o \ c ozbiljn'l govorii ili se iLrliil o;clc, ic li to" cloisLel"'ii thrc "Nc, t n e ! t )\ , r ß C a s p a d u . l t r ) " : 1 , , r t n c h , ' t . t 7 . t n l t ' Orr-rcri, rLrito . \ t \ t ) t i a t l i ( t t t t n t t t t lo t t i h l n ) i iv a t t t l o r r 7 ' ' / " J ' t L l - I n L ' r ; i ' 5 1 ' ) ' l . i i h o ' r Jr l c r n r ' LlLreo:! jc o l i o l o r i m . ; o i s t L l . z b i l j n o .V i r i B o . g \ l l ' r h n n r c r ll ( u l c g L'c l/' r'lli ' rlr,'Srfll(' ' , ' . t . , r u . n u i . . f . . , . { f' " l . ' r u sanro je On icriirri di)stol: fi"li ift ,. sLt'olic, Lrcz prcthoclnog Lrzofl(o l(oji to s\'i'do'e' oboza.'arijt' \jenLr rtalllar^\'llos. ajt selllicdan od ollih ([]-Enlrrj' 51 l 'I liilo\'t'lkl(ti/i ttlat tri )lldlttt. t'it)t\( ttldiitc iil ttt \r1!''' nlihor'c Liipo\c kada sc LlniLLclalle zalilco ditic sigrlrlloLldcsiti Olr irr s.-.d.rlt1e. rhog pfazrlovanlrl. Nles url lilZc da sLt.cr salro liu7u cle.jcon o\o lclieo liho, Lrscbi. x ILrlr .leclnr ntih auli. rlelii oc1 pr jcdall plaziilt lioicg su svake godin' pfxzllo\all \'an.llraLla) Oni su irrteLi 'i..:t' c r r< n l ' , ', . n " : . " , ' . , , , 1 ' . . r - f . r ' r ., . ,,. ta 1 , , , t . ' L " , O t , , m . l ) ' r . c r r l ; t z e l ' t t tb t t t i p o g l a l n u - v i j t l t " ' : ' p a t a i e i. '(Es ir1ljc r'l(eo (ln Lri rrogao rrriLdrtr Sitlit. S8 39.) To iu sc,t'ttt, ra-l,oljtti.' r n r l l n l l o : c l a i z \ ' f q r l cf L r g l r n j r h " \ e l r n n \ ( ' l t " l r r ' 1 r r ' \ l l ; r h " r r L u,,n iut 1" _ p o k a T c r 1 i ! t r \ o L rr r l h u \ o ! ' r b t i T i r \ ' L l r l r l p o \ ] L o l r i s l i r l i t uv j e N . i c l a i l r obezvlijecloni zashrzujuslllro da budu pofrzbi.janiifotpLrno (t(lr tllillor itrt ('1 a su I Liaclr oni iziili (h pfrlzlrujLr. on ostao lr gri\drt. rc pt ikt gi ). ! on im pridc:umo. pfil(fivaju'i se l'\riao ih it ha:un!t\i tu (lls Sillit, jela, lioi0 sü inl u prostfanoiodlji. P|cclnliml iu bile postlvljcnc riTli'ile \Tste se: bii.r prineScnakao zrlvc OD ih je upitlo ir' 1i'no i podsmjehqjuöi ,irn tSl(1 \at jL'lLl n( !)\'orilc)"':'Pa '" Zr,.ito ttt int priic lctiiont iL'dttttt' t)1 91.). zlto ito je orra jria' snilzniii bü t I tulutojuii ilt dttnitot r (Ls-Safürl. ll6

Ihl ohi

, , l . i l i t- ! . t r

i
il

, r k f a h ) i t PL .ü r L I J r o i h 1 c s j c l ' i r i c o ml ( o t r r ) r u . j ab i l r L t n t c i : I r u i l t ' r r ' L t r o l,u;LtLlt 1ttru-l,iirt it. poqrrro. d{r I(fetr ,rrr oros ttrittit't1 rlt i, :t riLttl r ) r , r ir/ i t l L n t ) i j a, 5 S . ) . 1 K u 2 cs c ( 1 ul c o 1 1 u t i m o l i u i i o n r s j c l i i r i c Lo r L r l L r r r i r c c . r . l i i I i L .! l ( ) b l z r t r r b l l ri l l z n u r ' J l o n n e 2 c l i t l u s e p o l c d n . i c 3 lo b o i r r r r j Ltrr r r r r l rL r p o rr l i Ili:ldasu s. vrelili sil l)relr(r\r|1rjir. uglcdxlrsLlilr sc dcsilo sl orilIr lirij. jLr übfilrrlli. 1i, r!,kli oto .,tt ttrt\int l:tryorrral t!l)!itti,t t)tri tlt)i'ttt tl ,r,r\rrliii(l,l )irbiii .5t ). ' U , , r o u r c s u i m i l l i o a i t i r l o l i i l z . u s L L i t u r u z r L u r j c l N l r h t , r i n rh L , r L r r i r l d i i. l L r j c r o b o i u r a l i c l c s i l os t - t o i t o s . d c s i l o I l l s L l n n r d o i c l l b i l i l r o r o r i . s s r r u l l l r ri s c o J L r f e n i l i o d r o g I i ( ri u ) . j ci c l r o x i . i c t ir/ l { ) rN l i l r L l r ) r / l ) , ) g( \ n r b o i r i l r u r t l Ll . . n l l . . i l i r r ) l lf x T r u r r x\.c l r l i i l r z l b i L r t l Lb e , ' L r n r l . j oL i. s L L c l l r : i r ' r r i rr ) jt, ttit\ i l ]ti l;.' rrr J,lr,r'rr.(i/ /ir/ii/,rl\)gt)\'i tird tlt)i't !,t

l

l

l !!ii \nr) jrlttt)g irat)tl;rtlirrkoi l t .':trttttt ttj t tti,o\c inc rttt 1. lir rhrn I j u L l . lt r r t r i t a .a r ( 1 .t1 . d a i l ) p o s r i l n os p o r n i r j c . r t l i i i s n r i t r ' , i rl.) l j c r , n s i u L r n o L i f i i , l . u s l u o1 ) f ( r l i \ ' r r l 1 h o r L z b i j . r io r l l r r N I c sL r i l i u i c : t . j .o n . 1 co : t j | | | rp l lnr(rrro 1 ttlrt ,ti 1!luht iirt :L ulttliitL .1, trrl r',/ir liIrtiii Itlr\it " 1ll hir|i;i . )l l l)t)\rtii!t,lLt tlt 11 ljtttli ral, rt,liri| lt 1to.:t l,Lhtr'c llrl Irnbija .61 ) li. dlj\r1lr1. prccllclilii sllrp. pf.Ll s\ lr1loli.. lr.r rla iLrjrrirr Priilr r gorol i gu Llir inr ri'irnrrr iilc liulivil lc gir liazltirzbog loltx !Lrii sr,r I 1 ) u \ { .j .. t o h i l r I b n h r o r . r \ l : : n l j \ , . a x . , - l j : r c h s . : r r l j L L i l: il , L r p . p l d l : . stirl irhloIc,lilonicrnrx or)cs. ncpobrtln rlol,Iz o nt:llt\nosli iilto\og d \icr(rrrntr Talio.ja r \lLrsll lt. fel(eo Filrriln: \itn1 rr/i \,rr/i//inli 1rr/rli/in , i , r r r . , r . . - . r i r \ 1 i? r i , J y ' r r . v r/ / r . / . . f 1 , \ r i / f \ l l / i r / / ) / i r / r r r ( ' f i - h i l . 5 9 ) r l / lirt.lr sLrse sfLrpili i rbrcli l:r. liel(o liirtu. LrpiLulr " lr':i lt it tuurlttt ott sLL: r i i r l r , t i r r r tt t t r . i t n to l l t t r t h i t t t l ' r \ . , r r r i , , ) n . r r ' t ! , i t t t ) t j t t t l i r t ) t t l . i t , t t , i I r . t i L ! j t I t , t t 1. l l r l - l - l l b i j i . 6 3 . f i l . 1 . , N . ' l ( lri r . i ud u t , rl i n r c h l i o f . i r O r m c j e l u r . ' o r l u i l r p o r l z h i j r l t . l , , l r i r r i t l rfliro lril r,/r/L?,/rr, uln) u),! !,)\t)titi (LI !trbtl:t . öl l //r t - ) ut c o r r n h L r oc l u i l t n u r r . d . i I r l i u 2 Lltu l i i ] ) o ! r l . ! ) l ( ) g L , r r r r r r i r t u l i o L / r u . r r r ! L lL r p o \ r i s l o i i { ) t o s t i l l al t a t t | r l \ i i f l I fr I r r i i r r - 1 1 r r i \ 1 1 il.t ! . \ l t ) ) i \ L l , i , . / i o . i ( , ' J t . \ r ' r , r / , i , r a r r r , T r r r r r . r f u r r l il l : l b i j r. 6 f . ) t i s n m i s u s c b c r L k o r i l ir c k | r i i : \ / i s l c s l r r r i l i r i \ r . j e r . n i j L r i . 0ilL\llr nllirlile aLL\ ili stleTlrI lioclliipovlt. ilru -l-i '(Ll ) ' L t t i ro l t r t i i t . g l d r t t E I b i j a r ' . 6 5 . )S L L d t ilii u i c : . p o s L r r r r l r rsiL L L l ' nLj.lir\o \ tcrr)r'ur).ic 1'rcDte tontc. fijcai: t1 .vr. ,lri vir, 'r2rrr r r,ilrir.' .Lri sc 0rlnosrlr olroTrvLrrla nu liipovil. K l l i r l ! l i i r 2 c : O r r i s u s c z b u l i l i . , r b o l i l ig l u r c I r ' c l l i : / i r r r : u t t i r l L t r i n t , ( l i l - l r n b i j a. 6 5 ) I i l i I l ) f x h i r l cz n l j l u o n r n c l r o u r r q o \ o f i t i . p l .!urlr llLl()orl lis utoica tr'r7ili(lu ih l)ilrntoll

ltl

Ilrt (hi

t !l.iht 'al!tJ!

'l'rLrlrr je inr i b r r r h l r r r . r c L i u o": 1 ) , / : : r // ) r , / . t !. l l l d L u o h t r t y r t t n t i t o . i t o t r t t t t t t , t t t r t t ' r i i l , t t t : i t t t ir r r / i , r l irrr i t r ' t r rt u t i t ? ! i ' ' : ' l i i l i o t r u t t u i r l t n t u l i t l t nino lll,thrt .hntt,tt(! /tti!a \( t1( trl)t,ttL,tiki' (Ll IinLriii . (r(r.-(r7 ). [,zfricni. 1r]io(lcr. \'cli: i ttut\i t)ü!t, l ttlarr rLtlt':iri ihs Sal]it. 9.1l NlLrrlialrrdrrtjc ll7.: - /LLrcci. Lrr oho):d:(rt r,,r, i/, rr/rri lil irrf) o ( l : s S . ' 1 f : r 9 5 ) f I . l i . r l i o . ' t co b o T r L \ l illiir f o \ c l i o j e r i s l n t i p | a t i t c o t l d | r c t t i 1. c l i a n r c n e l i o j c I | i l o r r i r ' r l c r t i L , T r l . L r tk l l co r i h o i c t el . . l i t J l l k h t t w r u i i c i r r / \ i r / r , i 1 r ) , , , r ' r 1 r ' i /lrI"r : - S i r i l i 1q 6 . l . Bcz oLrzi|J nu to (l:r li sc porl ri.jccn[r u o\onl ujetLtntiili nt ilo ili ''L{)rx . l i r ) l c s c T e l i r c i j : I r i u r o r i l i i p o r r s l s l \ i r . r i . p r Ll i i l l i o n t o T ei c d l f j r 1 \ o r c r . i c) b o Z u \ u 1 r c i t ( J : r o c l i r l i o d . rs 1 \ o r e n r )Il) r l l c - o n i n l i t r i \ n f r . a r d u i D \ i n . t L h o b o Z l \ i l 1 c . d t r ) ! l ( l r o r i r a s o b o 2 u r l . j u l- r o j t ' z e b l L L d el .t l r l i c r o T r l r r \ 1 ) !f . r z u n r iT u l r l I r h i c ( h l ( r n j \ r t L ! b i 2 i l V l l l L t . r ' l c r s I r ' e r n r iro b a r c z n L - r r c o b . i T r r v n l is i r ) r o S l l o r i t c l j u . i ' ( , i i u c n t r l i l i l l i \ i t \ L L ! l r r L c i'lO n t t L l a t i t . \',tl)1,tritL njL!tt lottttitr. 1t,tltt tt \ itti u l\t(i!("'1 -t! litlttloit rlt gl ttu t;t,,tt : t ' t v L t l i \ / i , i i l t t i i t ) i : j ) t t ) ) t ) r t : L t r i ü1 I s - S i f l i l t 7 9 S . ) . t t I i r d s r LL r i L L t h l np o f i l i c n i o r l L r s t l lo ! l r l u l j el r s l ) f i t \ . i p r c p i r l n j u . n i j c t n t ii r p f c o s l i r l o r i l x ( h r L q o l.l c g o ( l i t u p o r f r j c b e r o j L rs i l u i n r o c t r o d b t r u i s r o j i l t n s z r b l l r d ri b L r l b o T | o s l t\.l c d u l i | ) . L rt o l l t ci h c s l ) f i i c a r o l l l h - t . . L t z d i i u i iS r o t L L Ä rilci. r jcrLri rLrlrL., ( ) 1 ( i n r c l 7 \ r i . r r 1 i r r i t : " 1 t ) i r r , / , r i r . ' 5 1 r r r / i t r , ! ,// r ( i . / r r ) s r r 1, r r i i i / . . L l rrln) ritu ilrl Ltttu":'\li rLi:o:no. Ilrnt h t t L l il t l L n l n u i : l t t r L r n t t l d lhrltlrlir!.' | ,rt l:t1,rhti tlrr ttt 1,rsrt^rr':rrttkrttli ilt ,\li iiIi\i a nti\.1'1.ütl l t ! l ) i ! , i ti , ! , t ( l r l l , I b 1 t a. 6 S - 7 ( l l O\llin \r lilllc jcf sLl poi.li sil s\ih st[t]Li slliLLpljuri donositi (lrrit trlio i L r l ) o f n d l b i : r r Lt o r I i i c | t c a i r l ii 7 ! | l i l .l i o i l b r s c r a z L . o l j c l n l l i l r n l l t l u l uc c i o z. c ( r r i l . x l \ o o l l f i l \ ' t . l ) f i l i l l p l j u l ( l l l i t 7 x l L ] r i r h i n t o r l' t l n l i i a r LZ u t i n t s r Ll i r d t l u o l j \ l r \ r L r u . j e r l l r L rL r o n r r Lo ! f l d e r t r L r L p L irL r l :jrc s l u ; i l 7 u s a l ( l l l j u n j c \ 1 ) d ci L l o r r l v r l f r L O r r s c f i l s t ) L l | ) s r l rl .i l z b u l i t i I r .r l t z c o l . l l iilh a c a l a . i ei s l i r cr l l i o . IoLprlilr \ r r o l i o( l l s c r i l l i oI c i t o l t l l i r d l ( l ( ,t l r l r n l j c \ r ( 1 i e l o . l u t i r r s L L b r l r h i n l r i : i . ! t x \ r i n u t t s L i l i t p L r l t u . o 1 ri r ) 1 e n n p r . a r i oe d u n l j j li IiUrd po iDrcnull.-j.,cn Onl.iTLn|rtclj lillrl)nlh, l:rajc.\lleh claocl| on propirüre Lt zcurljLrr du {la'lapitri (lo Slt!lrijcg(lunr. Zatint su poacll ,:luutu r.citr ruke i rrogc.ir on tc rzgorumo: \elrt boqx osirn Talre.slil\ il Ic-br. CiospodarLr jetLlit sr l . b i I r i | & | r s \ i l T u h v i l l r i r l u s t r l i n c n t i l i s L t ( l f L t g ul .( n d I j c I L r r ' , r l r | lt : \ l r r \ l l c n n i r 1 r \ l i l t l l 1 l I l t i t \ c l u l t i h a u l i ui n o g u . r r z n j e l r b r o t z b u i c p r e n n \ r r r rr . r u l o r o n , r . j e 'r' l ) o \ o l t l n l i l n t j r . , \ l l l l hi ( l i \ i r l j . O u z i l i l i l r ) i l i 'l lirLhrfr.ilod Ibn \bLrlsr nrcnosi rh jc rc r.ijcir Ibr.rhin|r..: izgo|ofio l(ldx.jc LrracrirL\ltlru. I da ih jc izgo\'orio i \lLLhtrnrntecl liu(lu ntLl jc rciL'lto: '.(Jr1r .: l,oiit)tttj. lnltl \| ir ltLrli t?lli ,\t(l)jtfu!(li tc slirrlti0:l:o,1 rrr.r.71r rl .rr tt) t)(\\'ralo \.i(t.t^\utj! t)t! ttr rclili: D^olittt nan lt,.1ll,th i l)tiautuit(t t l i t t t l ti L O n t ! i t i t u i l i t " l o t t i : t r , ; t , , t t t t i l i ' d . 1 l l l t o \ i t l t l t g o t l t t i n o i o h i l j e n , i t t i l , t l , t o i l t - L t n i i r , : r r r h . r i / r , \ l i l l r . a l t . l 7 l . l 7 - 1) . t., If

lhr

hin

,ttrttt!'ti.nr

l ) h l ) L lrl l u n u \ o r l i : P I i i e o n . r r t tl c L L r L lL L i r l n l l i l l i . . l i r l c r r . l . r l l IlL l L ! ' i i , l Lr(l lshll ibrl S lt-jnun. Lh je o aLro lrbrr IlTl lirrt Itazllc. on od r\sirllrrrbrr l:l)l e . c n N u d z L L do n o r l [ : b u S a l r h a a o n o t ] l l b u I I L r | i , j r c . . 1j n l ' o s l e n i l (l : l r l . r . u. ''Iir'c1it je Ic['lo: I]o:c. Tr si nr ncbLL .lc(llnl.I je Ib|uhi 1. bxacn u \lllrLL. on t i , s i l l n n u l e m l j i t c d i r ) 1 ( o j il c o b o T a r r l N c l i o , l f r n l i l l l t L i c r l l r l i ln r \ ' l i d cL l l l i lilallinlc. inlr: li .lill sc DiiL.r'il foLlzlo Ib|rhimu Lr TrekLl. i oprtlli 'Od t e b cn c l f o l r a b r L.l r o r rn l r ro L l g o \ o r i o :

ili
rdllLl glal

scllil Jbr).{hl)rsilr Sc irh rbn DiLrbcjrrr plcnosi dr su lclili: Titduir'rr LiiiLrIoa!o.1. go\orili: l(xd ic Llli Lrrli nllfcdrno 7ll c b f L i r i l , \ r . \ l l x l r . \ ' o l r i r f e a l c n j c l. ,t L l o r i c : l / i i r ' l i r r r r r r r t 1lllri t t -l b \ t , r i ( r n t ) \ r t !| ) I | t I r i t i | t ! '( l : l - | n b i a ( , t )) : \ l i l i b r r l r i r i J ranrrrj nllurlili LrI "DiL Allrrh nr.ti r'.liro: Il)r .\l.l.ur i LLrLrcl-Alija Lir:Lr
'1"

\lr'lcli li()ll Je p] rllr sPlL\1rrrr h r r ' i ii t l t t i ; t . 't jc rclil,i li i \J.'rrrr/rr'\/ri/

i int (r 1lt

. oirL

rkn l r rl

...t !

dnc

l \ I i l b c t \ L r b r rL | 1 T c :T o g r d i l n r L\ i j c l s c n i . j cn r o g i r o i o r i i l i l i ! i l t r l r n l ( l i l :. ll,.r'xl]i.]lr o l tc sl)elrLr sifno p(r!.zc lioiirllx.tchi(r slczln.' 'Prt'nosi l)rlrhrl i.rt7.: s c r l l L . j c ' D T i L r r1 l. r b i 0 s i r n j i n l i ( i i r r r u i c L r r j s i t o i . 1 . . . . .liL SLLLlcti lL7.: Si rrllnr jc Lrioi rrrclcltTnLllrZcrr prllli hllril. Ihfrlllnl'-r. .1.' zclclroj L)ilial.S\'rlcl trlii l-rL(-r.il li(]sinr zidn nrpc oLn li,r1c c bila \it1re.it on LL gr 1l glcclao. 1Iu nisü lrosll ffrii. lLorl iur uiia I7lit71o. eli O r ! l l L r L lL r r c j r c . p f c n o s i. l l i c r c l l o : \ l j l j c p i e r i l c i i l i o ; cj e l i . r r h r r r L r r ' l L s oLr n t r ( r r s L ) \ o r i { r j a o l l o ! t o . j c f c l i n o l ' e c l a . j c r i c l i o s i nlr l r n s l r n j L r : D r \ r n l 1 l c ' t \ o t ( l o s p o . l i rI.b f a h i m e l \r d l l l r u , \ s i t l i io J l l i l i r r t c p r c r o s r . u c l b r u h i r r r o r Lrrn r i l t l i r r . t l t c \ i i ! i l . l . i i l l : f : 'Srr.. p a , , u n t o l i, \ l l t r h r d r I n . z i t i l r l r( r . l \ e l r ' . . i l i r l L 7 t t L . i l r c l l r ' l lt l o l i d o t e b c . " J l o i L r " , r n l r l j c p r i i l a .I c h p iJ!t On j. od!orofior i o l r f c l i r r i l\ x 1 f c r l l l ! il l r i l r t n u i l i o J i l ilt( r d r l l r L jl c p r i i l a .z l g r l r l i g a i c i f o l t L L b i l sl- z l l l l l l r\ c \ ' r a t l l x . "ano s i l u ld l . j ! - I b f i l h i n l i . . i O i l \ l i n h u l : ri b n , \ m r u s e p r a r r o sL l i li c f c l i l l o : \ i s r l n r d o i i \ i o l . i c | ( cd l l n ! i a r r d c s clir l ) c d e s cd u n ub i o u v a t l i . i L | l i c r t l ( a o : i t rnr llr0li nJ (-rrrih rulfi Dir nri.ie. (irL irllv iilol bL(I. or)nliil\'l u 1 : ) n i u 7 . 1 j . ' l r l : tp o b i l c c l e . u s L r z g L r b r li ic l j c l i s r L l l s c L r z l s c .I l s u P r t l r I. t r p i . s i i l l r " ' r f "t!i) post,trL::,!ütlit, ilt ,\li tlt'ilti\titt) tt itll tli rit Llzriicni liric: /,ai /rtTLrhtit. I]rLr ( g f l . r i r rrrr r r l ( E l L n b i j a ' . 7 0 . i .r L L l I u s o n r i c t L l t ) r i . ( n i t i t l . E sS i f l i l . 9 l L a r TiLl{rsu oni izirLLbili iIr'opali nil o\orn s!i.lcttl.ll nll orlorll s\.i.j.tn\lllfll illl ncLlc hlu(lnN spasorrLrsna. rij(ri llcaa biti pozdrlrrliani. rrili ac rnl s.lllnl i u brlr ni b i t ir r r , , r r r r nu p r r , t i r . L r o i 1 o l l 7 \ r i c L r il i l 2 c : / ) r . ' r r t r L ' a 1 1 I I t : 1 t ol ' r / . 1 r i i / r ' i \ tr t1 'tlil-|LLrlirr.66 , , r r , 1 , i ri.ir,1 i I
ll tii!r ll.r,\\.rl.rI sr..r lirilili I l.ll lj1 l.h7rL. : ()LLL : , . , 1 , r ' t , d n r N . l b i r , \ r r h | \ \ ! r : r . 7 , ! , / r ' ,1 l j l , L i . l r / i 1 , . ,

li

!'

)rt

lt9

Ihrthitü

a|4ti.\|!d,l

Buhalijr nulrdi: 'Pfiaxonrnr.jcLJbcjdullah N,Iusa, ibr ilije lbn Selan iuo od njegl. damu jc pliiro Ibn DZurcjdT. on öuo od Abdulhanrida n ibn \l r | , , ' . r i, , . 1 r r ' i ( c r . l ( , , i < B . / . D r--.r cr ', \. .1.r .r Poslanili,._ nrrcdio dr se ubilu gelio(1,fstlgustcril) rckaot- Onje lblahllru i pühao vntlLl." U prenosii \hrslinr o(l lbr DirLrejdZa. navodeqa iNcsaija ilbn Ovuj haclis l NlirtlZe SLrIrnuibn Ujqna. a njih dvojicaqa prcr]ose AbdulharDida ocl o(l ibn DZubcjra Scjbc.r on od DTureid;ri 1bn Ahuredliilze: Priiilo nrm jc Vlulranrlrrcd Bckr- ciaje njerm priöao rbn Ibn Di rcjdT,dit.jc' iLro()dAbdrLllahl Äbdun-ahnrana Lbi Umejje,on od oll ibD ibn Nali a, oslobodcnoq roba ibn Omelr. da nlLrie Ai(:r ispriöalada je Boirji I'oslanilt:: rclino: l,bi1a1tc uclil..tcrjc on pLthao !atfu na ILrrallilna. zatin Ou "r\iir ih je ubijala. dodaje: 'Pliiao narr Ahnrcclnavodi i ovu vcrzijLr: .ic Isrnall a njemu Ejjub od Nali'r. claje lednuZenau!lx Aiii i Lrgled.la uspfavlicno l(oplje.pa je upitala. ''Kal(\'o.lc "Njrrr ubijarro gekove." joi oclgovorila: o\o liopliel x ^iir Zatin jo1 je ispriialahatlisßo7r1cg fosllnil(a lr: Krda jc IbrthiLnbaicn u vaLru, svc Trvotr.jcsrL gxsilc vetlLr. osiur.gcl(a. liojijc LrnjLlpuhao." Ove clvijevcrzije navodisalro.\hmcal Ahmcd zatim nelodi: Irfiauonilnl.jcAfl'arr. je njemupfröaoDZerir. da a jcnrLr Nu1l . du jc njcmu p|it'aleScnruulnaosloboclcna robinjaFaklhaibn el\4ugifc: "llilil slur Lt Aiiin liuöu iLL{lcdalaspfcnlljcnokopljc. pa sarl jc uprtala: Nlajlio prlrovjcrnih. zx (tr 1i sluZi otr l<op1jc'1" Ona nri .jc rekla: ''Njilne u b i j i u r o ! c g c l ( o \ i c . . j c rr r mj c ß o 7 j . j P o s l a n i k ; r c k a o : K a d a j e n i lbrahinrbaicrrrL!rtLr. s\r 2ircti1tlc Zentljisu jc gasile, nt osm gcl<a. kojiju jc puhaonr nje{r Zato nam lc BoZiji I'oslanilr.:.nareciio rh ubijarno."l da O\.aihadisnavodii lbn Nlx.lic od lbLr Bcl(reibn Ebi Sejbc,on od Julusl iLr\lr Lr. rr Lr..' r , ' ,..ri . r ll nl,.r.

lbrahimova itli polenriliasa onim l(oji je oholo i prkosno htio da proturjcöi Uzviicnom, pa sc pt.oglasio gospodarom, bio a j c d l n s l a b a i n ir o b .jc
Ilzvi!cni ltaic: /.u.jti:;i aua:t an.)gu l@ii .;r: s lhrahtntolt o ttjtgottr Go.tlndut u prcptrtto. .dto ::ta nu it, ..1lldh kto yletsrll Katt lbrahint reie: . lfoj GoqoLlur.ie Onui Koji tlalt a^rt i.\ntt1 . ott oleotrt i .Iu dajent:i\ot i sntrtt .lllalt tlajt'lrt Stmt i.la:i .vt ittole , rt:ic Ibrdhin, .pa uiüti ti da i.aie stl -ut)dlot I t1(\'ju tril( .\t -l\uti ..1,lllult trcce uputiti .tilnilt nd pt.dli prrr (El BclQfe. 15li.)
' Hrdis bjl .71 Buhrrii! n s\ onr lirl/rilrü a0,t,-1159,/i1ll,-t Bdrir MLrslnnu svom .ta/,ir, ? ?1l , l s l a n b u I l l b | L D r \ y k l r r s r o n . l r a c r r ! u p o g h r t i u o p o D d i . . j u ( r d ! b L r )2 / l j 5 i H a t c b r tbn A s r l i r rL s r o r n f d , r l r , l , l l 6 , l i r ' f . h r r b : B i l j c T il b n ^ s r k i r L L : j \ o m 7r',/,It,t.tar,Etc,j/j!. 1

130

tbn!hinr

nijiti t, i,t,

1ll,th rLrl lt Sun(t !-lu.i rl t.\toliu , t(,ac lltrulttttt. .1ttr !tijni !i.la i iull tu -alurLr! 1l:l Ilc'litl|c. ]5S ). tj. SLrrceinta oclrci:lcnu pulanju sraliog rünr. Ono sc lto ju\ ljLljctiit ist(rlill.liulr ilo r|Lr.ic o.lfc(lio njc-got I vorac. Uprir itclj i \'lrdrrr. po|crl kojcg rlrLrgog boca n.ull. i l(oii sv! stltla. l,a alir, ti clorstu. lilto ilot\rdli.(hjr.\;i\otisrnll.uii r o n d ur l n s c S u n c c p r l r r . is a z | p a c l l J c r .O r r l r i . l ( . ( l r i c i r \ o l i \ 1 1 1 1 r i n i i t a O n h o i . c .i N j c g . r n i k o l c m o T c s p r i j e c . i r i i i r n r l i 1 I \ i I ( I I I t I .ü ! o O l t \ l l ( l i l s \ i r r r i N c 1 ) r u . j c r c | s I .) x x L o s i i t n r ji t . Jrotiiuicl)o 1 \ r ( l r ; . o n d l L o L t a i J t i . . r l l i o L(L i i n i i . o n c l u n l s r , o n o S t o l \ l d i i L l i Tjicl s u o r .t ) . ii \u\ s\ r.t.t 11(,1)f() .,!iu1c ti to nc tnoici aifili Strr iic. nisr Lrstr ju ri obranI da r n f i r c u r i L o f 1 t 1i .l i j c n r c hl . ( l l r t i . \ i_ul{)n r tc (lLrliilzno clI.jc LtzeblLrdi. dit.la neznillicu. tTDosiI:linr t\.f(lnie. dl r r L l l a l l l 2 I o t r l c . g o r o r i r l i s i l n i c t c L ln c L r k r ns , , i . i c t o DO.n n i j c n t o g a on r i t h p r t r i . j c i il ( o j i n i l L r ip r , b i ol b l . r h i n r l . i : . p l l c l r c / ( l n n op o l c n t i L Lrr u i u l i o . I i a o i n ) .\llrh .r.. lil2er / ik',) jrr.ntl, v, -huni ..j .llkh ttt,tt, tilu!iti \ilt)il.( ( l)i.ot i !i!t { l , l L l c l ( . . 1 5 S) Su.1.jj nu\o(1i (lr sc o\.lr polcnrjlin izrnetlLr Ibrirhinta i \enlru(lr \'o(lile nr LLirr liiltlil tr. on iziiro iz rutr.c.NjcdrLlint. tadl niic brlo Dilialiru sliupu. |tgo sc r i \ f r r l i l \ ' o ( l i l i s i l n t . i z m c d r Ll j i h c \ o j r c c . l l ..\bclLtIc., li pfcnosi od \,lu'ntc[r. u on ocl Zcjclu ib J:slc|ta. c1:r kod z 1c Ncnrrurir bilo pulo zuliha hrlnc. pu su lludi shli s.,ojc pr cclstar nihe rh irr ch iz r r h z i l l i l l t . \ l c d L r l j n t l ) r c d s t n r l t i c l n t r . bri-o i I L r r . a h i IU p f e \ o t o ! e ( l r n a t l su sc o n r s L r L L t p li oi d n j c g e .p u s c u l e l h lr ) . j i n t p o l c l a o r u p o l c n t i l i a . 2 u r oI b r . u h i n l a n r j . d o L r i o l u r L Li e oo s t l l i . l c s o 1 co d u t l ct z i ! u op r e z n i l t L r l i L r . h l r K l r l u r t p r i b l i T i o p o r r x l i c i .p r i ! l o j c c l o j t c l n o g b r c T L r l j l i z c n r l l c . r o n r u ./crrlll(rr11 fill)UlIti srojc rh ijc lorLrc.i rckuot ..Ov1trr zxt]llYitiporrdicLr karlil iLt rr d({lclr . u lirrirr.jc cloiao. oslll\.io jc toll)c. lcqno r zasplro.l(ild jc r)je!o\.1 Zenil Sulit tLslrLlu. naillr .jc tc.dr ijc tofbc loDc ul(Lrsnih nlrntinticu.p.r je od niih f u p f e \ r l l l i c l o N u l i o r i i o s c l b r n l r n t p r o b u d i o .L r g l c d . r v ip r i p r c | t l j c I o i i.:Jo I l r l i l o l c O d e k l c r ' r ü t o r o ? O I a n r L rj c o t l l o r o r i l a : . , O d o u o g ; i1o si tl ' L l . rr . , . , . i t i , . '. , 1 . . r r . , Z t l c l r b n I r s l e n tk . r Z c : A l l u h . j c j c d I o n t p t i l i l i o t l o n t o h o l o n t r . l u d e r r poslao mclcke l.oji gn.jc pozr ao rll folicr ujc Lr.,\llahl. alr .jc on 1o orllrio. I(idr rirL tc l() lrolto\io cltugi i n.cei DLlr, o\tj.jc to s\ulii pLtl otltio I Ilr krejLtt.._lilto: 'Sulinpi t r s r o l r L ( r i s h L r _j r c u s l o j L t l ' ' \ r. j e s t o l r r r o j s l i L r : r l L L p iL rv l i . l c r l ci z l u s l i a s o S L r n c ep e . j e . \ l l l h n l t . .\crrrrLtcl

\ll , r , r tl . t , r , ..r., '., , 1.,...,.., tl..\:.. l l L ' r n r u ( l o \ r o l s c i .o s r r ri r i r s l n r on j i h o \ el ( o s l i . . l L , ( on r t i | , n L r i l c r oj l d i L : j rj c u \ . r l u r l o \ rn o z r l ru . r t u s c z u c l r ' 7 ac trr ri s t o l i n c o d i n t .S rc t o v r i j e u t c L r g il i Aihh
rt . . t tr,. | .. .r.. | . q / 1 . u . . . . . . t . , t , , ,| n , . . j. ' _'. \11., .. j ,l .rrtc ,...,.1 rr t . l. . I .

. . i .

. . , , i i r r ,

. . , t .i t . , , i . . . , , ., i

r....rt. ..|t../.^t. .

[]

lh) o:ii,!' ,,t t,t '

e. l i
tll

( . : r r H i r l ) r ' .tr b r a h i r n a. . :u S i r i . i u S r t m )o r l l l z a l ir t ü i I g i p r t i ü a s t a r l i i l l l n i c S \ c t o .r t ' r u l . i i
'l Ltt!I)!t!)t)\i,1t)\ttI li't tit 't t"' 'i" " "it;r 'r''"' \jlrlr : I'r,r.: ' j i N r i i \ / 1 ' 1 , i " , / l / r " r t " I ' t t ' 1 \ l r / i r ' ri / r / i r r r l ( i , ) \ 1, , i r ; i / i | r t , ' l ) i r , / , , r r i r r , il].i,,JI]ri/ir..,.]l,.i']||]!|)li1.i11].1j/l,j1]ll.\]'ii/]1,i^rrli.']].1.,ii l, i':,t 1',i,'t' rrr/ ri iiJrr irJr , , , , r " l l" n , , . , " r , L t t , t l t r , l d i t . t ! r i t t ) t i t ) t i ti ,

iri
lo

c.
\ l

1ll

)!l t? llt

'"r' _' j f . . , r r i r r i . t l L , r , J r l r L l L : 1 r l r ' i . r i r , r t t i r l t t l . ! t i t ti r : , r ' r / i i r r l ' ' i ' r ,r ' ii 1 Ir' r r ' ' I ' I / , r r /l \ / i , r l , / i r r r r i r / i'ti r r / ' r r 1 ) ' r ' r r r " 1 r r r '' r ' i r ilr,'. i,ir,,'i,rrr i r l , , r / r r i ) i rrl r i r ' r r | \ ' r i ' r r r i r r i " i r r i i i r l r r i r r r r r \ r r r ,i,l r r , r ir r r ,iri,,rr ' r i ) r r r r r \ r rr' 'r,' . i r , ' r r r r ' , I l i ' , , L l t t i ' t , l t I i , t t t t , : i tit: ' ' L ' r / ' r ' 1 1 r / ' " r r r " \ r ' ' , , lr , , j , r i i 1L , l l j L r b i i i. , -1 . , - . 1 ) j'' r tr l O I t c I r r . \ l l i r l r r t . r 1 r ü : L i , ) . r , rn r L r , r r l ' l j i i t o L ] ( 1r l r \ i r r ' g " r | " r r : i t . r i , r i i r . r L ) i l ' i r t .] l : rr r r t . l l r r i r trj l i r t l r L r l i l t ' t r ' r r t ' ! ( r ' \ i r 1 l L n l ' L ( j: i r L r r r r . ' l r " r l r h r x l r .l - u 1i ' r r l l r l L r i rirb r r . \ 7 c r . N r l k o l l t o ' ' l r t - ' r r i r n l \ l l : i l l L I r LlL ' r l l r L r \ ' r ' l \ : . n a \ r l l r r l l a g o \ l l l l f ( r i l i l l r r L l n r . l r ' I o ! a \ I i L i i \ I ) | l \ ' L g r L\ \ ! a r . : L I ri Lt ! , r l L l \\il'l lnir:ll l'ri:r lc : rr:l)rt r l , r r i l i ü r rr : L ] , , r Lrr , l r L: r L, r r l: r i f 3 ( \ o ! f ( i l o n l \ l \ l ! lr o rr L,d LrLr iJrii l].'liL,1I lL,rllnjLrr nllion lr.trll. L]11 lllll:t 1crl.rr'grrr rr 1,(il,r \Li l 1,, / . i r n . r s l t r , l f r , L 'L r . h r l r l \ l l l h o , r r l i r l , r L r ! lIi L) . a r 5 1 i l l l J g l L / i l L r i L \ ri r L l r l l r i L ' L i ' l l L f l l L g r r T . l l l L . l r Lr l . ' i L I r . ' L , t | / I i l t r , . . r L , 1 1|L , r r r L l r i L LL o J l r j r r r L .o l j ' i r ( i : L i r (, . I r r f J r r , rn r L r l i r L r h ( , i i l \ r 1 i\ \ o g l l L / \ r ' r L l r ' ! ( ,Ij . II LI IIL II I l \ . r L r l \ L r t ' i r r L L l llLrja S h l r n r L i t r LL \ , i r r . ' n n r L i i r r i ( )r i l i i t L . t J a n l .r r Ll . r , l L.l\ l i r l r' . L i l t L ' : i r . ' r r / r t ' tL " ,irli;r'r ,, trr',i i,l,rqorilr;ii l l i r , i , l r r r . L 1 . . I i l . r l i l i r . I L . Ltrl \ L l r . l i i L r l , l fL ( l r L r ! r ri -!rii,iri l \ \ \ l r , , , 1 . | \ L . l , l l l l f f r , ' r L l l r l p r , r lt r . i i r l t t L l / \ r i . l l t , ! : i ri i : , rr ' , , , . i r r r , i .r, i ,r' 1, ' i ,r , i r r r r r . l ir r l \ l t l ' l r L I L I L ' J l j c / l L i r r \ r! L , r r , / : r l ' r r ' r r 1 / , 1 i i r i , r l r , \' ir r i ' r r r " ' r r . ,' r L . , i r i r r ! I ' r r i l , / r r r , , r r , r , / . : , t i t r r , itL ' t t t , t i r ' , \ l r l ' r rfrl l t i l L i r | r . 1 . r , ' l l r r t r : ' / I r r , i , , r ,\,r, i , r , , r j l i , t \ l i l n r r : i r ' ) i 1l i l b f l ) r ll I I L l - r ' . r , , r r L l r i i r , ] 1 f r r . l r . i ] . h l i l . i L a l ' L 1l cl: c i , ' l i r t b i l L r r ( r L i l \ i \ . . i l ln ( , r r l S r ] l o n li r f r r L ' r : r L r r r l ' : l t a . r h r L ] i . , r ri L r r L , r lh . u r r , r rN a h o r , r r r r . : \ ( i j n r l I { . s \ T : l , , r r r r r L ' i r I i l i s r L J r r l L u r r n I rg . l t ct . r L r l l r r lrr L i l l r r r l r n)l \i l c l i t r i L S S u l r r ' 1i l r . . l . r L l r r nir l - l i : L r l . r . n l l l i L l l ) t i r \ r r L i l l n i l! l ( l j r . l t ' l l r f i l h l l lirr . , l f lL (lLL S i l i rl.i f a L l '\.lr. l r l f r l l l l l r l i ] ] l l . L i r r l l t c p o n c l l l r r. j\c i ! n i l ! l r r l l L . I l L . la i r L r r L l r t r m . l . rI n r r l l l ! r . j l r li 1 ) rr L r t r t r i L Lr L t r , L I t . n l l T c r r . r t l r . l .o r r r lri i i r h f O I e c p r , r r r r l , r . i t . . l1 co n u ' i . r l i l l t j t g . \ 1 i g l r r l r d T . I l l t L : t n l l . , , il li I l t g r L i a l e I lL f u r . r, lLiLrl.liL f l n i L r ' , ttL r i l : i l r r j . , , l i l j i i c i . r r r L l x ,i : i , S f f ! t l i p r c r r r , :rrL l I ( . L t r ' [ r i j l zll !in Lrfrlr ri niLrill\l (]|rl.it7i:

6 I : l \ n r , r l - . al1 1 . 1 1 . l

tl

,;
Llt

llr

Il)rultittt

,tlrtlri \t ltn

Onr 1<ojr lcledajc tadabilo cloz\oij.looZcnili tr bralianu, trcrnaiLr to niliak\a zu ( cloliaza. ali i al{optetpostitvinlo jc ro nckada da brlo dozroljcno - l(aoito septenosr od icvrcjskrlr rebi.e - poslaniol nisupfll(iicifeli.Allilh. opet.neiboljcznul to poznalo.jeda je Ibrahinr.!i. aincii hidZlLr Babilona. Pofcd toga. iz se poveo1Saru.kao ito sfto r ei naveli..\1lah. solrour opct.Ditjboljc znai 'i'i'Flrli-liitelriie nrvo(ietia nru.jc.\llah t!",, dolesliLr Si11u. po u oljavio: "Ovu zcüljLr sllm odrcdio za tvole lltsljcdnikcnako| tcbe." Iz zahveinosli to1 nl bhlodxti Ibrehint saqraclilrmut Allaltu. iijejc liLrbbc istodüo Jcms^linlil bilo od On sc zuriln pr-csclio Tcjmeu-ali lc tellrolteralaglad, suie. neplodDost u i sliunoar. su se odellcLlputili Egipilt. liL l)u joj Oni zatintna\odc sluöajsa Safonti I ltdero|r Lgiptl: "lLrrahim jc rckao dr liaTcdu rro jc ouu scstlit. Zillinl nr\oclcclaioi je \lldaf l(ao slLrjkirljLr deo llrd:cnl. da ih.je pfotjcfitoiz Igiplil_ tc da s sc po]1o\'o \ratilj Lr le'jntcn. ll. .lcrrrsrlim njclor u okolicLr dt)sta r sl stol(c. robovr i inlcllia." tsuharqLr narodi: 'Priaaonlll ic \luhelinecl ibn l\l.rhbub.da .jc n;emLr pfraaoIIanlllu(l ibn Z.'1d, je dlje on c.uo LjjLrba. o o(l N,lLlhannnedu. ocl a .1a EbtL llLrrcjrc |ckao:"lbllthim jc saruot|i |Lrtnsllsito: Dvit putil fucliAllaha_lj.j: ''.Lt t'Lt:t. etn, nt:lttljLti. (Es Srillart. ii9.)_r: Nr,. rrcgr., to t!t.dlit)t)tt1l l| ntljteri ntriu nlii)to.' ( -lirbijri'. ar ) l ^ tlcai slLriaj o\'ajt I)oli ie otr icrlror Llnnil strSrt.ont..jcdnon bio stlnrliu .ie sn lllcponticnor)1. poialte Jc fcacno(lu sc rLblizini nalari !.o\.jcli i/Lr/ctt1o Cln p o n j c g a i. L r p i tr : az a u j u :" l ( o l i . j co D ilt" l o n o r l q o r r t . r u n t uj c s c s t i l Z a i l n n (l c l o r l S u r ii f c ö cj o i : S e f o .t r i r i t r \ 1 rZ c r r l t in c n t a j c r n i l i ao s i n tm e n ci t e b e c a j ! Ovaj nrc.lcpituo.a ja sirll ulll rclito (lr si nti scsrlr.pu to nculrj porcii. ' Srlnili poialjc po njLt.Iiirciujc on.rdoila koLln1ega. pru2i ruliu pr-cnta oI njoj. rli sc prralrsll. loj reöc: 'ZarnoliÄllaha dl mi ovcrotltloni,pa ri neöLr pa " niita uainiri Ona zaItoli ^llahn. pu o1toTdtrVl.\lcdLttinl.ou oclntah poclc prcma njoj l(ao i pfvr pLrt.ili joi Po2ucllje.pu sc de,sr isto. On opcr |eic: ''Zrrnoli ,\lhha da nri oro otl(loni.pl 1i ncöuniill Lrainiti' Oüir LrPuri {llihLr dovu. pu ol1|onoYo ozclra\'i. zntirr poz\e .s16jr, OD slügci fcac jn1:.-Nrste nt1 ' doveliinsara.nego(cjlrnr l I on j,:rjpolilouiLllclTt-ru slulliinju. za I{irda sc olr vlatila Iblahintu.zrlclilt {lt jc u lAnllzlt. nr lii.janLr, je pa iiulctrrnrlLtltcrpite: 'Sta se clcsiiol' Oln od{ovori: ,,,\llnh je oäbio splctliLr n e r l e m i l , o v u . i l i . j e l e L l a : " 1 l . j c i r r i L o l u " .l n t r j c p o l t l o r i o l l a d z e l Lz a p r sluSliirrju Ebu IlLrrclfc zxtirnfcac: I o \'nrrje lltnti.o sinovinchcslie ItiSc.'. Or u prucluju. t.1eiieshuLl. odi stmo tsuhlriiit (1t)c\\4iLl1). kno lar o I l a l l z E b r L e L r ' B c z z uc n i L \ o do r l L l i o .: ö L Ls a r n c lÄ n t r l i b n A l i F c l a s a . B i o if oü od ÄbdrLl*chhaba Scliatija. od Hiiarnitjbn IIasrna.on ocl Muhalrrrr]ccla on rbr Sifina.a oll od liLruII rcjrc, d.rje poslrnrli ,: reliao:,,lbrahirn slagito je senro I l)Llta, 1!) ll | svc radi Allehit.
. r'. ..1., .:.. .n tet t r l \ t . . t iI r , . o r . . / . .rl j , 4. Li \ t r , .. \lr.-. ri rr ' s \ o n r . l l / J r . J , l r l S t . t t l 5 l , / , t 0 1 l r l . t . 1 ;[ b u r ) r $ 1 d . r . I a j , , l , s i r L s " , , , n . i L ; , , , . ; , ; j ; i i . .l i

ll4

. t ' 1 .. L

I

-

i

l

,

i

L , r l L L .

. i .

'

, rI

I

t l L l ! i L : .

-

Ibruhim 'tttittitt!tn

a l-bu ez-ZinadkaTcda.jc öuo od SelenlcibrltAbdurrahrnana, on od lbu rcl(la: tsozc. alio Llmre. reai öe se du salr ga ja Ilu|cjrc claie ond ladaponoYo '\ii src ol1 ubilal l on opeL ozdra\'i.I rr^konhcöcgili öctvrlogpokula.ia, reae: pos]alil Vretitc Jc lbfrhilnlr i clajte Ora llri silmog !c'jtana loj HaclZertLl_ sc 'Uvjercna suul da zatinr vr|1ti Ibrahioru i rcöc: te Allah otlilonio valku ncr,jc|niliu dao |ri üavojkLlze slLl(liiujLll r Ahnrcdnavodio!Ll \efz!u. a onltispurlava u\.'jcle Buharije. Sanro r'crzrjr prcrio od Ilbn cl .lcnrana. od Sualba tsLrhrrija Lrskracleroj on ibü 1e [b1 ]lanlzc.on od Ebu cz-Zinada. od Ebu Hurejre, oü od Poslaniloi. ol1 a Ibn llbi I I.llir) liezc:"Priöaonanrjc moj otac.a nicnruSuflalr, da.jct'Lro otl (h je .\lljc ibn Zcjde ibn Dicdzane,on od Ebu Naclla.a olr oc1Iibu Sc'ida. Allalrov Poslanil('l:o tfinra lblahil]ro\.in) izjava a. rcliao:''U lrjim|L neutiL ni rrieöi 1<oja n5c clozroljena Allahovom\aerolll.' Oll jc lckao "h sur .jcchrc bol.strn . Tatiln: 'Nc. ucgo.ic to uradi0or'iLj nnj"eii ureclLL Diinta i lirclaje Vladar htio naplstvo!atinjceo\.u 7.. :'Onil nti jc scslfa. po Pod r.jciima "Ona mr je scslr! . onje urisliosestra \.jcri,a pod rije'iimr ''\a Zcmlji i nerra vjefnike i r.jclnicc lrcnc do i tcbc', on je rnislioda ncmil jcf.ic pafa Lrra!'nog !jarlilii osinrnjegui nje. Ovo sc nroic sarro ovaliosh\.lltiti sl njirnr Lrio Lut liojilc bio Poslanilt. i ' ti \ j c g o v o l ) r t a l r irc l o , r i l r / , r l i a d a s e o t l a \ f a t i l i l z n a!a a s c c l e s i l o lO n r j e r j odro|or-ila: AlLrh jc odbio splctliLr (u nerjer-lli1<aclrngoj !cr,,iii nusilnikl)I to . ' 1 . . r ' 1 , r , , 1 . | , l r r l jLr i.l: lLrruhinr jc. l(rcl.l jc posllro rlud:t[1. tont Iilfu]jati ntlnazAllahu:i i t)(raco (la dr mu saarLvt nrcl1ti ;cr1u, clajc zaitirioLlo|og Lrojljojjc iclio nlrltijeti i zlo Onx lc to isrcuiirrill. jcr iiadajc Allalrovncpljuteljhtio da tc apilstluje. te ona u7cl.r atrdesl. Lilanjrla, nrolilaAlhha r eliliomdovom,liojaje vcö na!cd!'na i Zet(r IJzvlicrrlkaZe: lio:itc ytntot u "^aburu nqntu:tr (D\ tseliarc..l5.) i lilko ju jc Allah saöuvaoizeitilio, zLrogncporoinosti Njcgovog r.oba. poslaDrka. rrlllcnihai p|ijatelja. Ibr-ahinrl.Lr \ek1 illin)i s|raLltjLr su ifi ;cDc brlc poslaltici:Safa.\4useoventilti i da \'lcr.jenr. ncliajc na njih nil ispas.N4cdulilr. I'eöioa islalrsLiih utcnlelil sntrrr.a ah su one bilc samo jslifenc \'lcfr)icc (sid(liliat), ncka 1e AIlah sa njirnl z r a l o r o l j ua i o r c s aN j i m . n U ncliinrprcdlLjena (cscr)sarllnaiaoda tc Allah € otl(lorlio zastorizrredu l[)mhirri ..r-]i lljcgovcZene. On.jc nrje vidio dol(je illa i vraiala se. ali ju je r.iciio ltad 1cbilrLLiocl vladnir. i vidio jc lialio ju.jc Alllh ocl njcgr saauvao. To sc dcsilozatodit bi rlruslcc bilo mir.no. d^ bi bio zadovoljniji smiteniji.icf te i i olr .jr puno \'oiio zbos njcncrjer.c. bliskostiiblistave ljepotc. I(aZese da nijc bilo ljepie icnc od ujc. od llaNc pa sve do njcnog vrentcna. uel(ajc Alhh zrdoroljensa njoIn.Sanro pripada Allahu zahvala. Nclii historiiarinavode jc ovaj fafaonEgiptabio brat Dahhaku, da vlaclaru poTnitloDr nasrlju. da nruje bio namjcsüiLi Egiptu.I{a2esc da rrLrjc bilo po i u ime SinanitrnUhvan ibn UwejdZibrrArrlaLiibn Lauzibn Scm ilrnNuh. ll6

I h r u h i n t , t t .i i i t, . i t tj
lLl

ja
IC

sc

)d j.lui
lI

je
t3

ic

I l

S u h c l L l r r r r ols lr l . l b f I l i i r n r L r/ i l a r r rn r r e o r l r jrL i n r c o n o r n o i i l . r t u i r i l l r . i . l r ! i r i l o A l l l f i [ ) n I r n r L r ' rl Li i t t \ i b f \ l l i l n d i b r r S c b c . r r ] r . j ! , o i r l ) r , l t r r r r t e $ i lIii ! i f l u . , \ l l x h n u t b o l i c l t r l z ^liil ic Ibfeliirn i: i7 I_grptu fulio u l_cjutcll.S r c t r L c m l j u L rl o l o j l r , . l c \ z brf. !on.-ii 5l soborrr lno!o strrka.toLrova rIc.llil. I n i c g o r o p r u l r l i b i l l j r I I j c!rIrl\i.ll Iiol)tli|.ju. i le(l7L.r ir ' r .ltt .' ' . j c s l o b i l r f r n i u l c l l i { r i r .o t i i : l o L i , l , . ' , . t . / ; 1, lrir\llfro !c n qalr(lLL . ' . t , 1 L SoLjolIl tL 1o ' t t . . . . , L r u 1 L i i.1 1s L r t l n o r n i c i | / | t . I r s b i l t o l r ' c ur l trcr.jllricr pokr rrcnjlci r T L r . ; l : i r z r r i .:n li l u l to b t u r o l l , r . L h ju . . r l r l r c i l i o I t r d l t . l z g l r r l r L l c1 r , \ i n L l r 5 t f i l r r f l i o : . b c . s i a \ ! l n o . l u T l t { j . s t o . . l t o z i j l _ r i l r l ltto h [ r d o t u r r a t I n lijairnti: !lii ''5rr n r L L . u l l j L i i t L i l i l t i l a b i t t r o j i I t n u s l j c d r c t l l l r r l o K i . j l n t c L r l i o trl u I l i . i l l \ i r . l 1 ) i o 1 r \ r ! o r l n r ) o r i i i l i l l ( o( l l tc c i h l ) r t rl i o l i l ( oi , . r n t iT c n t : r l .i ic i n . : l)firii]r. ' i i . I . : p , , ' p r : r 1n r l t o b i s t i l i l i l . e ! o u I r u n t c l u \ l L r l r u n r n t t d r, r r , T . | o i \ f r i r L riuü t . a i l l o i i i c ! i , o s l l n r L a . : . \ l L L l n r i i c r l D . L r z u oc i i . l L r f r n l i i L . p u s l r L : r r L r L o | 1 . . r r i r t o L i z r J l iLrl ll . r r Lüa . \ l l l u l i s \ t n t i t . n r i . i c r i l d i l | o l i r z e( , ' l l N r i jl ( r r l L i l l r Nl l i l \ o ( l ad i r 1 t T l l l c r i n l r : t . L t prt.Lz l r 0 l l l t , l t i r l ) . r l ti T i l j b i l l I n 1 r : L , lt)l a L i u lrrl'r,! ( r \ | | . t l l ( i r : t o l i l l { ) 1 . j r l l l l K . r l i t c 1 r a r L o h f i i i r ] n r- . - . T i t f t r t i o il i I s ! l l t r ) l l l t l L i l ] \ r l f L s l r ) t t n c ! i l l l n l c s t l . j L r r pt l. 1 t - s l r , [ r r r r lLO t l ] l : . l l o \ f l t l L , - l il o l o tu :r.!f\. rncluli. r potrio rclilii broj ,\llrltorih i po\llnilio\ih ncplr.lrLrclll. P o b c i l i r i i t l t L i I j . f r . o : t l L - t i c f e or \ r l l o s j r . \ r t n . ! 1 f i | . l l r I I t r l i l . q r l t c. r . , i I r 0 l r L i l r ' ] r 1 ilurto s t o f u .L L l o q o l r o l r r l t r l l c l u s c l t n t o i | . i i \ l c l i r r r l i l t ) f n l ! | r \ l li[r\r]uliLrTitloiLo,rtoTiiIilu\ilr\ftilirlbr.lL]rint:r,-..\llnltDulLrolllznul o f j . / i l u t p o b j ( L r r l r s n or r r r r t 0L t s r L r jl i r . r j, ' ] t l i c u r i l : s l r 0 i t o \ i | 1. l l r l | r r I r / | L ii.i i , i f l i r I n i r r r r ; r s l t i lcrio J 1 1 L i . r . t r n L s : r ] r lru|: t | | s t l L r r r o. 2 t r i r ,n r , i i o i |
' \ , I ,

Rotlen.jt. lsllrliiu )i*,1 Ht(lZcxr {)d
'lrhli lrllbll. l i i l i u d i . j c l b l L h i n t . n t r l t o \ l l e | r i L r . ,t l i r r ) r L l e a c r t t n ] ( . p r , l ( r f t s 1l ,i . u ! u . t a . \ l l i l h . : , o b f r d o \ : l oo b c c l L | . j f n h a a n t u l o i j f l | i r r l r . lI rt \iliLrli iio a lLrt.lhiIt tL .JcrLrslltnIr pr.o\'c.,:r go(liJll. Snril ntu jc rl\'ntlcscL e

n r\ 1 .

' ' l , 1 i . p ul . r , . 1 . L c ' r

l

'

,

r

r

.

r

r

"

.

.

.

.

e
1

K r L t rlr L t L r c p o l i l o I i l ul.b r l r h t n-t:= j c i s u I l o i t p o . . c o i \ l j j Z l.ti pr i. \ njinl ' . j1 . . . , . . . . . . i . , . r . . . . . . . . . . , t . , r t , , \r /. rn -: . . ,1 : . | , r . . , . . ,, tJ lrl ,lrr e . o l n , l I n j n r . r L Ö r ,.: h . . " J L ' . r , . r . , , t , i , . . . L i . ' r " ' . . . 1, . . . r r . . \ , r t.,i r. . l1l,l t i o b r e d.;r\ t L \ i i r . | .\l .t l t r r ls rz u I r . j c l u t h t r r c l i l til j r " Z : r t i n t j o i . j e n a f c d i o r l i L s e \ . . c k je
I 1.,-

Ibi 0lti

t, i.jlii \. !t)rl

tc ciaöc roclitisin. liorrrc drti ime Isnuil ilioti öc biti porroö ipodrilta llutliurn. ö c s c s r l i u p l j i r l i, l i or r l c g ai.r l a d a t a e c j j c l o mT c l l l j o n r t r l e d n i j io c is r j h . s v i s\'ojcbfar'c ZlLliDr TihvrliliL.\llahu-.:,nu Lomc. sc polonlli^l\{uhaolnlcdit :: Nlcdutirn. predsliilzlLDjco.h)osi e lljcsovolt ovo sc jcr lc on taj zuhvuljLrjLrii toliliinlzerlrljaLrr lionc su sc proslavrli r\firpii ze\lnclall nl istokuizrpr(LL djcla 1ial<va dro nije Oni su nurocl koüe .jc Allah deo liotisnoznaujei clotrra jcdnom nilfodLL t!lhovog njih. ZahvaliLrjLrci ishliLLiivo odabranosti ni Fri.jc njegovclrisijc koja nijc bih PoslanihrnaclosLalirrposlalici a. blaqoslovLr namjic jcrrr snnro^fal)iorr. ncgo syini ljüdrüa rraZcnrlii i potfunoD uspjehLl donio. u closluvi sr'egl ito jc sn soborrr 'Keclu gdjerodih. Isrreila.:i. Zatinl kx2Lr: Kildr sc flud)cül vrirtili,r,rdile.jc jc hilo osrmdcsct pn.jcfodcnieIshrl(e gorLrra lbrxhrrru !cst llodinit. lrinuesL lj. jc ILrlahimu objavio rldosnu \ijcsL da ic i1L. l(iLdiL rodio Isrrail. Allah sc plo Allah Lrt' Slür roditi lshrL.r.l)il jc iz zirh\,elnosti ,\l[lhLr nil sc(l7dLr. u d o s . o b j u r i o : l ; r l o r o l j i o s a n r r t o t o jo r i 7 r l s n r l i l u b l e g o s l o v is l i L r l L ( l : 1i 1 n r L rodiacnru sc drlnuest r.eliliuna. njcslt aLruarnilr\odon r broiro l'roronr!1ro. r:lrodl. .j.dros \ clll(Lrg Io\o je nlgo\,jeSlaj niLiclr Umrrelu. a o\'a d\'^nacstofica dvanacs o sLr plercclrih halill. Itoji sLrnrjlrljcni u haclisu liojeg plenosi Äbcluhreliliibn vlidafa lJmclf od Diebira ibil Scm fc- a on od Poshniku r-::"lliac d\anaL'st pr doLrro razumio. sarllul)itaoocl it:l {cnliril) - ir zrtinr ic ncito fcl(aoatonisanr ' 'i o ( t c r c l l r o - a o n u r i c l g o v o f i : s r i t e b i t i i z p l c n r c n la L r e ' j i Or r1 hudisnrr oclci Buhu|i1n \hrslim ü svolillr.\'drilrrlLr. i lt drLrgojrcr,'i.ji. orr .sl.rsi: O\it |icfl ac postolerisial.o'. a Lrjednoj p r c d r r j i :s n l 7 n 1. s r e d o l ib L L dtc u n r r c s tu l i l u s r i i u p l e n r c nla L u e j i h h , { Od tih dvlnacstich,()ricrsLr: FL)Lr llclir, C)nrcr. Osnrrni Alija. pati.icOuier ib AbdLrl:r/i7.joi sI r)ckiodAbb.sij. Or.cljc ne misli dl ce oni biti jcda| r sc izlL LrqoL. ncrlorll ec ih. sigLruro. rh toliLio Lriti. 'Inlioalcr s.'poLl o\.i1r11rc 1)1(lYir.a!-st nr1sl1 (iiil!1, intlntl LL liotcrjclLtjur-.lidilc jc ,\li1.r hbi Talitrpr,riinranr. zucinji lio i ln2Lr ch ihn u onujllrjcg oicltujuclaic sc poixviüiz podzcnrlji Sxn)afc.1j. Nluhilllrmcd cl llasan .\slicfi.lialiooni t\lde ibu cl \ ' 1 c d ü v i h d v a ü e c s tr e j r i ! c L r o b l au ö i n i l i : l i j a i n j c g o r ' s i . I I i s . r l i b n o r s d A Alijj. k.rd jc odLrslilo bollrc ipfedao r'lrst \4ua\.iji i ia]io ugasioylr|u od (lll sr)ruh).ic r-)i tirlioolioniuli |utnesukoLrc nrcrlunlrrslirranintiL. Sto sc tii.- ost.Llih. sLrbili obiini podeniciltao i sr i drugi i nisLr or)i imal \'lastilrarl1rüslimuDsliort lujcdniconl(lJntll)r-tolI). i li(]lltpoglcdLt. ito sa ..\ tiic lriil)o\,olt rjcrolaDju rczunog 7a fodzcurljc Sntrare,1o su p stc Tcljc I lrurtcanjc. liojc ncuriju nil(alivc\c7c su isLinonlniti bilo ]ia1<r pocll,rgc e rL jnim izrcr'ima. r.jcrodoslo
l l i d r i b r l j c 2 i ' h s l n n 6 , ' i : h b u I ) i $ r L dl / : ( ) l i ^ h m c r l j { ) j . 9 S . l 0 l s i s l i t n i r n . n ! t . u . : b i l l e i r \ g r A l l ) r . r 1 - t r 1 i r / . / r// . r , r / i ! i ! n r J d , 3 1 1 r E l - \ 1 . k 1 c t ) r l s h n r i t j .r r y o d i g r u v i i . r i \ r t . r r ! 0 I

113

I h t a h i u t , t! ,j L t ' , t . t t

. i c I s n r r i l o l a m u . j l i l . j c l o j i l u I s r r r l r l n p i l i r t L lv o d L LK r L ( l i r . iu m j c i l n i n c n i l n r rrrcleo2ec|ljeli srLi one i njcn sin l(rl(ll jc rrcijcla lialio sc on plcviju od 2ctli jli l.fcliao: "l)rc\rac.l1l.jcgatr|o.ule\iicglc.hli-nclroseol(rarlul^prcrntS:ltl. pfcrllrldr)linine pa nrjbliZcur brcTuljliLr. sc l)opch nu njcllu. S rjage s. olifcuLrLl L r g l c ( h l lr l i n i j c l i c l j c h n i L o g n . . bi liLogr Zlrlirrrsc !nustilx rr Snli. i. liudu 1c sLi!rh rril sfcdirru doliuc. zacliglnjc lLrb Llolinijc p|cih LlolinLr ilr-ill i sro.t. hlltinc i Iolfarlri lirlio ao\ jül\ u rlc\ ol.ii1f41. \ d! N{L'r c',pl !!' pofcli 1 uil njLr lc . I o c l r t l cj c p o g l c c l l L r u L r l i l i o g r \ 1 c l j c l r r l i r i t c r i d t c l e n i l i o g l . 1 t o . j c s r c pollo\ ilr scdxnrfLltu. lbn .,\bbus lilic ale.ic Poshnik t: fcliro: Zlto ljLrdi tric iznretlLrSalc i ' \ l c N c ( a i n cs o. j ) Kncl sc zudrrji prLtpopcla nd !lc.\\ LL. aula .lc nckr .clits.px senrx scl)i fclile ' . l . .r. l. ' rl 1 . , , r 'r r " \ " , 1 Lrglcdll&lc 1r)clclirr)a nrjcstu gcltc.ic lrozcS li mr porrr)arl l-l toür 1r{llrrcr)1u Z c n r z c n rk u l i o L o p us l r r j o mn o g o n r i l i 1 c l e l i u o : l i r r l o m . d o l i s e n i j e p o j l r i h . 'uvako ig|abiti |orlr \'oLllr. Onr lc poiclx zrgflalivllti \odLr.l)ol(azl\Si rrrkom: LrmjciinLr.Sr ulii fut Iir.le Lri7il)\ ^lilr. vodr bi iilinul.r. lblr \bhits liilic rlr 1c Poslirrili Ii rcliao: Nclia se Alleh snriiujc Isnrriloloj nrljci.dl.je osur rlr lcrrzcnl ili tc reliuo: dunijc zlhr uialulodu. Zcirzeur l b i b r o . j l l i i z r o r . l b r r A b t r r s d n l l cI ( i 7 e : K . d r s c n i r p r l i\ o d c i p o d L r j i l d i j c t c . nrclcli oj ic fcliuo: N!-n1{)j holrti rll Lrctc sc biri iTgLrbllc-rrl o,,orr r)lics{u Nl bice,\11lhorhrlnr lir'bl. lioji ic srgrrditio\rj dicilk rr.jcsov otlc..\11rLh r n . a c ( l o T r o l r l . l l r . r . , g I l ) .o f i L r , l i r : I s l i . j c r t c l ' r o s l o rK i l L r u c b i o j c d n o u 7 r ' i i . n i co d z . n r l j c .p o p l r tb r c T L r l j L ln l l i o j i s u l '.f il " I ' .rr ,l..r. 'lii , r T.rlio j. bilo src rlok porctl nlih nije nliila jcclnr gnrpr ir plrnrcrir I)TrLdrrLnr. jcdn.rporLrrlicrt 1)2Llhunlr.dollzcii iz l)flvcr I(.(h n. ilr iz Oni su oclslclr u pcxlnrrTjrr Vclil,e i Lr!:lcdlli jcdnLrpricLr lilrLo LnL7i.fl .cLlr" O\ lr l)(rcusi{ufno lifu:i iznlcl !oclc i\,li odr\rro poznujcnto ovLrdolinLti u rll\rl Dcnlil\ oalc. Zrt() sLrposlali .jc'rlno,: cllu izlsluniliu. koji su nnili \odu. l(ada su se ili r r'atrlr ispriilrli su ll o lontc. l)ll sn sc s\ 1llltulrii tlrnto. ZrtlrD orr drl.j. lirTc: lsnllilorr nt:rjliu 7.rt.lili sLr poreLl \odc. fx sLrje Lrpiteli: Lloici 1i nrnr clozr,olrtr sc li(,cllcbe n".r"u'u,,,'.,- lloiLL . r'elih jr. rllL illi ncnrittcpfxvx r)irrrrrlLr." Oni sLtf.lili: llobrc.' ,\bdLrl[rh Ibn i\bhxs li^7c du.jc Ibsl rilt ]ri rcl(eo: 'To je Isllreiloroj nrajci d o b r o r l o i l o j c I n i j c r o l l c l a s r ü t o a u . ( l D i s l l s c t u t r a s l r n i l ir p o s l n l ip o s r o j e pofodicc. lioic ru sc sllljcstilc s |.jil]tl. trlio du sLlnclii o(l Diih trLPoc.eli podttati liucc. l)jcaak jc od!ls(uo. lliruiio Lrd jilt lrapslii jczili i liad ic slusilosvicliorrn se, ' . r l r r i 1 r . . , , . r . , r l , l , . , , i . t ) . , l it . , t t

t.l0

Ibruhin ,,i. t,,,, .,,,,

1,, i.
tc

rLl ln

i
It: 1l

I ; r r r r fo r l r n r i r j i r a l l o L o r nr L n l l l l . \ r r l i a r i , l . : r l . r L r i i l i, i ' f r i L i l I f i l h r r r l L l /ir rtr:f. If t L r i u L , , hr l r o b r r i t . r r l r l s r r l i l l L n t l c n l i l L ( ) L f r l l r ( ) t ! l l c ! ( i \ t , / . I t r l r u . f r ' l \ l i l : f ) l r : i l r ) t r ' r h r r f r r i r i L i r i r i r r L r , z . r t r L ft L t : L r I l f ( j , l , L r / t i . . l "Slr!)o: ' i r r i r r i L r .p l r l | r . f e l i l r n ri..l(ilri \nro L nf\(,1 i iirLrIL rLr r. L,Ll.Lr f ',lirli ]ltf./. nllL ,il | . r ) u l i l i l .n r i 1 L , i1 . r c l t r o : K u d i t L t s c |1i:rlfuti :il lff!i l i LL i n ir r [ r g ] l ( i L . i I : r l . L r ] | r l\ r r 1 r , , L . i r (L i r it . r , f . ' , ( ) i f L r r j .f ] l : : 1 , i c l r , lttr,rtrl'cn ''.ll ( ) L l 3 o \ o r 1 l u . : . l . s l r . L l o l r L r , r u r f j f L r L i . , L \r r . r L r lr rlfr ;rclo lolrzio) i.' r t . l i l r r l r P r i r l aj a , , i Ll a b a l l l L s l L r r f r L Lc l i l l l ! ( l l c i r . P i t l r i rn r c l i l l . : i ,7 i \ r L n a .l l 1 1 I i r . r r L r l l r L \ l l lr l n f l r o L r r ) r L c r I r r e r o l 1 r . \ l 1 o j a l \ n l L i l t L f r t i l ( r - . \ i r l r l r I a i i a . r i l o l r L i i o r " . l ! ' \ r a . r e l l u j c . r f L i u or n i l f r l i l 1 i I f a L r r s r - L r . i i L L i r i ( l i r ; l . l L i : r r r rr r | t i L t . ' i ) L , r ' r L . ' r , r , p r L , r r r i t e n i i' L i n i p f f ! l r , r . l . t , r L L r , )ri i l i r r " . r . \ u t ) j f LL _iL.(,.iL i! I u r r , L Ll lu r ' l i l r , r r r r r . t t r l l t r r l ; r j r n i l L l . f i l \ . r ' l i l l l . r L , j r L I I r L I . fLr.i1,. r r t i l \ i j f L i . : r . r . t r r r r o ro r r L l . t r l r, r / . 1 L j r i l i , . r l , i l r r L j r , ( ) \ {rjr . L n \ r t f r r . . l . o i l i , r 1 r . \ L l u l t t t r L , . L r . r . L r r r i r L r , r L, , r L l l . , r l t , | ! l r l r i i r o . u l r | ( ) r , ) \ L r l t i . c l t i t i i t o l r n l r L r L rL : l \ i l i t ) ( ll l t j t t 1 , \ . i . n . . l l f r l l o i r / i I a g . l .l t , n u n I L j c a L l . l o \ ! l l l i t : O l l ( 1 L r i f t l l l i r i l n t l l i t T l l t f l l j t i t I l ) L i . l r , . j r L i r l i t , u . l i i l l i ( 1i i \ r s i ([\.[ljl|. ] onlL j.,r{l:rj\L,rjliL \li snt(j Lr tloblt i ". ' | 1 1 , : o ' r r r L l t rT i l t L r r. t r / r l r \ i l l i l u . \ l l l h u . n o l j c r L p i t r L r , : r n t L ,\ . h l r n i t c . ' i ''\lfr.rrr j o ! 1 , r ( i \ n f i l nc A i r l p i i c t L r . . u p t l i l o i f . \ ( ) ( i r L r . r l ii r 1 . . l r t i r n . ' / L n L r l j i l o 7 . . ( l u i i r n b . r . l ' r 1 L rr r r c : . ri L L , . l i l L r l',r.lrril ir l.lin(i a ) r r r L , l l t i r L r i | r l l t i r r i i i ) i r \ r i r t i Lr l l l l l . 5 l t t L f l t o l r L i

jc
lil

.Lr oi n:
rll

' . ' x 5 1 1 1 ; 1 q : r 1 , l r j' r r i( l r i f I L 1 | 1 r I i l . . L l o r 0 l i r r r , 1 11, t

r

l

r

'

.

\ r . r i r i r t ) ; I r ' . 1 \ l ( ) : l ( i l i l i l t i ! l , r l l . t L L ; 1 , , \ . i r l l i : r i L t r L l l t L rr i : L r L r r : t i l.rLirp[u i l ( l J l t c I s I r r r l r L , i r L ,L r p i r . L ,_ . l c l i | ! r r r r t I o J L , 1 | uo ] r t .lr.tr-. j r . ' ! l o L i r r r .I i L n r . t . i r d u n . i u [ r . l L . 1 . 1 r :ir, r : 1 . r l l . l ) r , : t . , l l i r , , g l L L , n u . ,,,lri,rLrril r "[]Ll I rr\Lr r L ji f 7 l l i a b r | : \ l l n t l I n t c l , i l r r l l c : t . l l t i i I t i t : . t . f i t i l o l i l l i o " i L r i r f . , . r : . r f f l t l J l i l n r l : l s r f L rJ r t r r L r \ r L Ll i t i i c t c i t o r , I o L L L a L r .j lL i I t r i l , l f I l . . r f . f f l . l l L . i r . | o s r l r L i r l r ,t)L j . i n r l r { l r ( ) r r . j r r l i l I . . \ f L i i i l . L r i f i ln Irfg. f r.'h,i,,1|. rt\lo l.urr i|l]lrf.|,|t l t . l l r | . . , 1 rto u 1 r T i , l j i I I /i:l ri Ir,ro!r rir{i \rLl.rnr..liolrl.(i . .\llirh lrtif. riiL: JolIzro hrLrlf .. r r x L i r f1 i , ! i l r l L ) i u L i .r i l i i r ( , t r l s | l r i l l i i L i ) \ r h i , , i r f r z I l ü \ t r i t j l r i s p o r l r . n r , r r f l r L i , j !r l r \ . ' 1 . | [ ] l 1 , , i r r . | / f u t . t . l I a , ] r i t l i r t L g i r r L L oL r r t l o j r I r t , l r t i r r . I t i .

jc

il

'P:r i L l l J it ( ri l L t t i j . ( i o ! l t o r l l Ll tl l f c . l i o r " \ h o i l i l t I t i f r , n t o . i ) L t l ) r 1 i j. c . l l L r r l L , r l l o r o I i o :I \ ) n t o c ii o t r . , \ l l u l t t i j r I l r . c r l i o [ t o \ ( l j r s u ! f u ( l r ] r f l l l l l _ r l ' l r l i i l n j . .l l ) o l r r u . n u h r - 7 1 : l j u 1 ii o l i : e L L z t l i z li,rrI l L l s r L r i tL r i i r r l t I t . l

. . . . 1 I b r i r l r i n r i L . tlr( ] L \ u o l ! r ) l l L r l.c . l l i l t| ) r . i . l t r i L on i l L f r l L nl : n l l i l l f i r l i , t r l L \l

.tIl

I f c l r o r i l l (J u l I l i l T f : Z u t r r t s r L r r ns l z i , l : r liif l l r . l l r l \ i l b f T r n l r L lr r L r I o s r L r r i l i i L : : . i l f r l h r r l r l z i t l l o . r r c t l o l i r r . r L i l r . , r l u n i i c l r , , o r l r l l r j.:L ir rLl : i j r i illl r : i r \ . i u r l l i l( l o n i o n \ r Llti u I l . n ( l l ( l i . r ) i l r o ! 1 r L \ i o ! t rl.l t r . j L i r , ti i r l t i f ! i L r l l i r : t f \ t n . 1 L , i 1 1Ir\ .r r u i l u l u . j üd o i l l \ r ( ) l r L r r cI l . P r . 1 r r t . . o r ] l i L r r : o ro t . t l i f , , , r , , . r , r r r r r u r / I r , i . ' r j i i I i r L L , i , I I j i i, ,/ r! l i , l , t i ' i t :\ r t I ' r 1 l rr,.ir f : r i r 1 i r l : l B f L , l f . .1 l t ) \

t1I

t h r uh i , , L tt . i h i\ t t d t r

I'renosilaczntirr nastn!l.je: Olri sLr talio zialittucioLtiili olio l(il be i j . i g o r o r i l i : ' ( i o s p o d l L r L ri . f r l i o v o o c l n a s - . r T r . d o i s t a s v c a u j e S s r e na 'I'rii.to rrllln Abdullahibn Muhamucd.trjcrruEbu Buharijr rati ) l(a2e: lc i[)r ibr /\rrir Abclulnlclil( Arrr. a njclru IL)fehirr \1j] . th ic öuo o.] Kcsifaibn jc Ibn Abbusrc'l o: "Kada sc dcsilosa da KcsrüL- olr od Se idu ibll DIrLL)clfa. r to (to sc dcsilo-on je olilao sa Isnlntlolu i lbruhirromi njcgor.onr lorodiconr pfecldudo lirlua. \odoi)r... na\'oclcai si1 njego\onrlnrjkonr. Imali su urjciinLr jc prelhodnoi Or.aprcdel:r \'flo slianir .la O!u prüdnlr su Ibn ,\bbaso\e riteti, iitlio.clir snrrtfaiLL slr to frjcii l'osle rka ;:,(nrcr-fu'). imi polrcito ncobiöno(grlrb). i Ll \'1c(lut1nr. njoi na pojcdiDilnrnjasliür.l jLrjc lL)l Abbis lrfr-rl7.o isfeilijjrt.l, rlloj sc na\1)di je lsmiil lixo c1a rzllcdu dir lildahio dojclrac. 'r":l(otlsljcdbcnilta Tewfetx stoji da ic ^lluh nrredio lbllrhiürLr iz\fSi da l i r . o b f c z i \ , i l D Iic l rI s n r l i l us r ' i hr o b o \ e i o t c . i cr n e o o s t a l r l Ire . i c t o i u a i r r o . o s r . T dcrcl sodi|r. l)aklc. Isrnail.lc tadr rlnao sc clcsilolin(l.r.j.or rllo .lc\cllcscr u lrrircst qodin.t.O\'o ic lrlrrrjcr l(ako lc o iz\ fia\,.roAllehova ner'cdcr)tit jc tlr brlo u lbrl|i narcdcnje poglcdu sVoic pofodice.lto Lrliitzujc to du Dil (\\'a(liib). ZLLIo ispravno mi!ljenje rlinra lioii lirZLr da Je obfczilar!e .jc nlLriliilfaca obe\czu. lialiojc i po1\ falcno mjcsnrliojc o tolrc govorl. na je pot\1dcno sljcdcöc:"Priöao Darr1 U haclisLr liojeg navodi BLrha|ija. .ic liLrtcjbe iLrnSc icl.njcmLr \4ugirc ibn Abdurlahnran Krn-cii,clate iuo o.l Ebu cz Zirilcla.on od A'fccl7r. I on od llbtL IlLLrejre. jc t'oslanil(L rcli|lo: clu ''ll)1.hiur .r... sc obfcTao {osundio) sjelirricolr. liadx jc intao osanldcset godi it. Slried hadisrrlrorlc Abclurührrrnibn Ishrli od Llbllcz-Ziüilda iÄdZlan od librr IIurcjrc. Narocügu i NlLrhamrrled r\mr od llbu Seleure. on od Ebu ibn a ga I ILrfcjrc. istorrr tl ohlikLr navodii IvlLrslrm l(utcibc. od " l b f r h i u l j c s a r ns c b c ) L i r ) c k i r )o d t r h l r c ( l l r j u l o j i s obrczuo jckiliconl. s nalioI ilo nlu .jc pfoaloosiLutdcscl godlnaiivole.' O\.(ljcLtpotfijcL)l.jcnj rzfltz ''lirulLLnznrrirhulutliu. (lajc 10lnc jcdnogntjcsta. irlio nclii l(a7u O\?rjcitat nc negifada jc Io l)roslobltl iplel(o osantdcset gocliua. AIlah. a opel- nujbolJczlla IiaclabLl.lcmo sovofili o njcgovoj sltuti. bit öc na\.eden -a hndlskosLl prcnosiLbu Ilufcifc, Lrlir)nc se kazcclajc Bozjji l,oslanili rckao: ''IbralrirD je imno stod!ldesct codina- lrtlion tollr ic ZjvioJoS sc obrczirokadu ^ goclina Ovaj hrdis na,"odi IIlbbanrLsvonl-5'.?rlrrl. osltrlldcset Ibn U o\om kontcl(snl rc nu\odi l)fiiil o tot)rcl(oje tlcL)ito zrlvol.an. sc biti niti d i l J e1 0l s n l r i l .N l v o d i s c d i i m j e I b t r h i r rd o l a z i o i l n t o t i p l r t a . l o l ) f r . f u t s t i i tcli nako| Stosc lsnltil oieuio, i nakoülJad2e|ine snlrti.Kalio ntoZcbiti da ih bio.jo( dojcnae- liao ito sc navodi- pil Jc osli\iio ori vremenaliade.jcIsDtarl svedo \.fcnrcra liaduse oZcnio. da nije iulro vida ü njihovcprilike.lilch sc tc t,1l

' r i i r , r J!Lu \ i / r i r r j j i l r n r l L r l i L rL r i j . L l i r ! : L' i l r i r l i r r i : l r r L u r l , . r r r i r' iu r r L l r r i i! r I f r i i L L r r i L n i r i r - ' i : l . r L rr l . r , l p , , l r r b r r , 1 r i r I L , . . ' . 1 . , 1 . . , Jr:u r
r\l,tf

r.L ilj,rl|Lr ,,r I

I',,11
i, I if

. , L . Lr i
,,iLi. i!

,:L
i. iL

,i ' ,,,
ir

fL..|. :it :L rirLn.r I'',.1| I .r

' J 1 . . ,' ,r f , r L , | : . : L\ : r
i,r f \ri

: r r : 1 r, L . . r r r i rr i L , , , i ] l , : . ' i

'

;

: r t L t , , 1 . . r r \ t L l L .i a f L t r t \ . , , , L i i L i t L L \ l t : , I . \ . | t

I i i . r l, : : : ' : r . : ,i ,

,, . ,',:!r.

. r ' , 1. i l r i , \ , , , i i ( . , i i \llrLr .. trL.r,: i ,.t it | r r , , , . ' r , ,; r r , i t , r r i , r , : i,r,rrjr i, './ I ,/,r ,', .,,,r.j, i.r,i I rii, , ,, ,l , , r . : , , i,i' i r i , r r r . i , ] i r r / N,rr,[,ij']' j,,,, \ i 1 ' l , r i i , r i i r r i , r , , r , r r r i r ' . , r , , . ' , ' ,-' , " ,, , iir ,, ,,ri'rr,' rl,. r , " , , J , ' r r , r , r ' J r . , r ii . , r j , r \ . , r , r ' r i r j , i r , , . I , , r, r,/r \rr' r,'., \r |iJii ,i ,, '.., ,,,l ir\irl ' ' r r','' , r i . , , ,:r. , , r , i r , . r , r ' r , : . , , r , , , r i 'r, . 1 , / r . , , i, , r , i , r . r j r , r r , , , i r , i i , r \ r l r i r , r, ,r r . , r' ', r,1i. ', i / , , ' . ' r , r , . i l , , , I ! , r ' , ", ' i , , , r, , ; i , , r , , . r , r , i , , . , , l r . i , , i .,, , ' ir i, ,', r ,l ,\ii,\ ,, . l i . J /i ,, r r , , , r ' ,, r , l , , i i ' , , , , r J r ,r \ , , i
I r i , , \, , , ' J..i 'r ,i ,

r.ra .,,.,!, , r.,,',1,r,ri.ii:i]] r r, 'r r ,, i' ',', i , r / 1 , , . , i, , , r,r t '.r, r , : . r " r , r 1, r , r i . r , , , 1 .
' l : r i : : f i . L ) L )I I l

i rj,

, ,i,'r ,,,,r1 , i . , , ,r , , , i .'rr ' ,,.rri , ,L r .r r, r: rrl:r.

. ..I\L.rL L,ir.L,,,( L I ., ir'r l,,,rt! rr:, ',lL,1. . r.-': , .L r .l . r . ! r : L , 1. , . / i I I I ,I : L , . \ , , - . ir L L , . i , L L .Lr i, L , r | , r , : r . r L r . f , 1 r , ; . f a i L . f . ( i t l ] : , f : Lr l L ,r , ,,r ir,, r u r i r : . 1 i J . r i r L, f I .,,r |r r ,,,,',.r , , 1 . 1 . r . | i r, \ . 1 i f . , . i , . L | l - . 1| r , i \ , , : , t , 1 . ri l.:r ! r . i f \ . . r l r ' , r L. l r i r r . f L r l i r r i i : \ rL. i .,r,r,r,r:. ft..ILL..L,ll.r!. LL, : !i.;1.

I | , r. ,,,,, , ,.i. r, irri',.i1 i i i r \ l r l , . r l r i , ,l r ' ' r , , L f r , , , , r . L , I i r i r i : r r | r t , L , . , L I, r r , , i r , r L r ' I I L : L r l , L , L,r r . , . | , I r . . | 1 , , r , r r l ' r . p r r , . r l r , r L L1 , ,L , , t r L , . r , r r . . r . r , i , r , i i i r l t rr : : 1 l l f r r : L r lr i L ! ( , , r 1 l i r , , l ] : . r ' . 1 - ,r , .i . . l r h r r r . r r ' , 1 . . , , ! t . , \ ' - t . . r ' r ' r r , ,i.rri L , l L \ r L i r . r i L :L L , r . l ' . , . l r r . L " . ' , , . | | . , L , f : i - . . i l , , . l l : 1 , . | r . f t L , . r: l , . , 1 r . t i | . 1 1,..r'.:r,,'j

lLr L \llrLlr,, \tir' ,f. Sr,r'rl|r:r,L,lif ri i!:r : Li r / l i L r i , , j t Lr L l , L l r . t r '. r , | : r L r . ' L L , , l L l L , l r , ' , , , l r r : r L l r L r r, r l r l L r r l : L , , i 1 i Lr . t L , r . i , , f L : i r r r r . : : !L i r r r l l l i t l , , I l: t1 i . . | , i l I . t 1 . u t . . . t i , ' o t . | . t t . . Ll l l t . : : i j i L . - , r r . : t . L , L |. l i L . l t l ,lL,rrL f7 7i\t ,rL.' r |r rr,ltl. h I -'i i .iL :r lllt ... , f a \ : r , , , i L \ li l i l l i r , , n I t| : | r ( j r l ] j L L r , . j L r L rrrr, ', j l ] r t i L / r i r .r, i f , r , : L f L t j . r t L ,t rr . r .' rl rir.: . . . : l r r r : f 1 : \ l i l r r l u r , t L L , l t L I t . , 1 1 : ,I. , r l r , . . 1 , r , ,L l t , , , 1 , r 1 , 1r. I r . L r I
ll llrlll I

L

I

Zxtinr. lidde mu je nalion s!cg^ toga narcdcnodl zaliolje svoga sille-l(oleg tc po Allithovonr nulcdcrrjuod scbc oclvoiio i lioji nu 1c bio pr'\o i tada.jeciino I aliictc.on sc odllz\'ao sl'onle Cospoclllru" fovincl\ ilo sr- Nicgo\onl irafcdenlLl isliuZcpokonlost. po:ur io lc clui\4Ll Llllllesto Onjc lo zlllirr s:lofaio sintt. lial() bi lLl bilo lalisc i slcc sllrirsni.jc. "Sitik()ttt)i, u sttttror)t|idia ltl trcho la Lrzeo iral(leo. Olt rea.. dr Sx.jc nir sjlrr L0l.) /( -tliolj(' t. t)tt !ttt !i t rlrllil" (lls-Sarfä1. 'I jc oleliiilo posao s\,onleoclr lbflhinlLr rakavii llnl uj blegi djcölli odlrah hiti rlliJllt\' Olt. tnuli rrtt*o ktlat ti sa notuluiL',\i(litiei tk()Bogla. ldt i (F\-Sal i1- 101) O\rliiL\ odqo\,ofjc Lriollrrjrljc |lrzbor'rt nludiüiar lc lstll\fcnleno poliorr)osti s\ ontc ocLti Cospodrnt l1udt. .,rr.raio droltta q)u:ttii('i an :!! itlol)t P](ttto -L' tlli pah):i Ilo;1o:L'niilt z { E s S a r l i i l .I 0 l . ) . l c d r r i I ( a : u ( L r r i j c a i I P a i t a s . t t j i h l | a l i & P t t p L l \ t t ; L i ^ t e I(Niu: iodlLraiic d:l to tlfade. a drLrSi Poito se po\ inLrvaieAllllrovonl niucalcrijrl ''l-o jc nirjYd7nijc. On gt itlont (.trttlji loloji. lj. licc nrlr je olrcnLro ltLr prenl11 z.nrljl. Sc ILrnr\L.bIs. l\{LrLlTlhid. id ibn DlLLbclf.I(ltrclc I D0hh:rk I(x7u: l:llrole ' l(al(onlLrnc bi glcdeo lice doli gr buclcltlao .h gil zdlolic izit \r1114. 'Nc. ncgo ga jc l)o\lllio l(alio sc iliufban povaljujc. sanlo lto lln Neki lraTu: je dio aclir pfil.tLrbio 7cn1ljLr. po!lo t( tiih l\'oji(d prcPu\ti\r, ti. IL)fahilnlr uz I pfo aio IJi\nrllLl i tclibif. u (ljcaal(lc plcd snnl izgo\orro liL'linlci iehrdct. Sudcjt 1.joi nclii lüZu: Poslalio jc noz na nJegovgrliljan.ali noz rlÜesjelilo.' 7fi \ckl na to docliLju:Izrrrc.lu noZl i v|llit je bila balircnrploaicil Allair lrxtholic 'l " /l)/ r//ril,,. 'i/:?r rrr) .!l \ d,r / ( Es Sal ät. L0-1.- 0-i 1 .r.la gi ie r\lluh .ä lov uo: jc cill: provjcrcur jc tloill pol{omosti tvoje izr|iavrnje Allahorog l-i. fostignut liart Sto si svojc litclo prcpustl0 rrrrcalcnjr.ZrtYo\'lo si s\'oje (lÜelezli klLrlran, gosllnlal ito luraSpoDualro vutl i i kro ilo si s\,c 106.),tj.oilto Zato Ljzliicnil(rzc: lo jc,loittd.lilo prat.) lr/ir.ic/Ue./(lls-Sa1l1il, 107.).1j. N11 srno i jrsno isliuicnjc. I latrl.dtnnt t(lilint .go isliulisnro(lrs'Sailt:r1. (litli 7.1lnjcru. rlo. öinrc ga jc lJ7\'iicni ,,\l[lh obrlld()\ nrL zil I(urlriln umtcstosiDir. i VeaiDr Lra.l]jrlinsrrrtfa da jc to bro o\xn. bijelc dhke, cnrih rra'riLr\.liLih \'rdio ga ie sYezuno-ll jcdno drvo na L)fduScL)ir. zl rogo\.1. on lr\-Sc$fi od,,\bdLrlLrha Osnnn.r 1bnTluscjma. od Sc ida ibn Diubcjr:r ilrn prcnosi da.jc Ibn Äbbes leliri:r: To.jcbio ovan l(ojilc öctrdcsctaodine au\'iLn u DTcrnctll.' 'l)rsrojc jr u DzennelrL doli se od njega rlije raspuLilo Se id ibr DTubt- liaic: \'unr nlu.jc hila obojenau cneno . lbll Abbas kaze: Sa Scbirl mLrje brdo Scbir-. Lrlclcai siilo ovnl cmih oöiju ilclikih logovl- pa gl je zrlilao. li) je olan liujeg1e Telileoi\cLcnrov sin. i l)io lfinllien od njegu. r'lo prenosi lbn Lbi Hutiur.

'

\"

1,1:l

!hraiiitti .,.,,,

i "

rIr:r r" i l n l d \ l L L ' l T x h i . r i ed a r : t . j c z a l i l a o a i \ 1 i r r r . l r b c j ( 1b n i r r r r ' i ri i r L : ' r . l . r L r r " ' r " r l < lL:'{rrrrr' r i r , r { t i c c r i j e i i k o j es c p r i p i s u j I b r r \ b i r l s Lrr| r i f 1 ol ' r ( 'l i ' 7 ( ) r r i ! r t lrrr i J r 1 l i o L , r o l l r t t L i p o i r l i c n u D i e r i r . n i j c s r g L ( ) r l)io l! r1r rr t\ r'lL irl
r l \ .! ( r \ r r r I i s ? , r f . ( L . . i l . r c ö i l l r p l c ( l l L j .l o \ ' o 1 l l c u i s r r r i l i i i r Lit' tL L Lr f r i i r i r r 1 I:lir'lrlirLllL \'1ll'irl: tr i LNrir.lil.orit tlogacilLjrl \'.lialursl\enoin isliuitrr.lLL ' ( n r l r . l i r , rlri l l i t d i s n r c j i l l i i c t . ' b 1 o . ' \ a r r . s \'L'r"r:l i l : r i ! , \ h n ) . ( 1 t ) e \ , o d i : P l i a r l on r n l l j r S L l l j i r i l l ' . l l r r i : i r l l Lr f i ' i r ' / r r L r : r iL r ' : r i i 1 . a L L c n i lj \ o g r ] l l i d i c\ 1 . - s r r l i I ' i l i c S r i l i r r b i n LS ' l h c r ' i r l r r : r'iirrr :lr iLr' LL L'r'rrr ,r 0itnr.rtitil.llLl Selilll Lojr .1. IonrrLlrllr pli p"rirrlLr f\ r t . L L r , rp I i l i L i r , r nrr i . i . I c l . l x d r r j r r i ' I 1 " 7 i i i l " ' : l r n r ' : l ' ( l r L i L r IrL r ' l i L L r ' fr I r /ilit(j 1' lr 1ri7r\r IL';LlI"'lrLLl l L ) s l | .r rL b n t , l l h ü .l t i ! : [ ] c o n r l l I i i ' i l l : r i r l ( : i ( l l s i r L rL i i l L i r Lr r l ' r L L l , L r . , jr l , r . l s i t o r i o : L l i z i j i I ' o s l r r , i Ll ' r l l r i ' f c l i i ( ' I r'l' r , i , l u ,' i , : r L r i e o!. o . l o \ n e . r l i s i , r nl r T r l r r i r i t \ i o i l f ' ( l i 1 il l i r r l l p r r l : r j ' i Lf r i i j . f L rl i L L i r : rte c l - rb ti l i n i i l i l i l o L i l l r l l l l . :rL L c ' f p l r T r r . l L l I fi r1)!rrri sLroslllli crl)eiclll Lr Iiil lrr \\r LIL I I -'iL: ttrLLl .lorlllc tlrt I r I.,r'L.rr 1!rgo\| rr:r!,rilrL l' ' il1.:r,rc orl Iblt ,\i.l-.ilsxprcllo\r rLit jc gllrrrL lbrrLilirlr'rr': I'tLLirlrrrr ( i ! ' . 1 ' L l ! r \ i r l( l r r l f . r 1 , 1 r r .L' r i l j c b l ( x i ) c . s \ . L l o l is c n i r t s i l : i L i r l i lS r r l r o i (iri l'l Li lr ; : r , , . r r r i b i o l s n r l i l . l c l j r r - ' r r l ' o r l r L o L r l \ l c l ' L r . r r l ' r r r: r r l - r o ; : r r i r l n r f r ur u r i ! ir ' , 1 . i o i d o l t 1 t b r o n r l l c j l i l n \ l l l l r r i l l b l i l i f T i r r r ( j l \ n r L r ' r lri i r " r l i l ' i T L r c t L ' L l n l i j c l r l i L r ' a 1 ] n( t r r r i : r .l l l r r '( l l s ' r Ll \ L r :r l l r r r : ( n . i L l r f \ . ' n tb i o i t n l : i ! . 1 r , s c . r r r L l i . h T i l r r r j r l r r 7 r t \ ' ' \ i r r rn r ' . 1 ' : ' 7 l .' r ' l ' r r r i i ' r r r r r ( ) i r i r l' i 1t t r i r i , , f r , r l i l r , r l r / r r . r ' l . r r r 7 , r i r i / i r i / r r i l o l t ; i t t t t o t i t i " tL;5 S ' l l ' 1 l l - l l i . t , : r(a i r r L - 7 f i \ o \ r n i b l a l s h i k . 1 o a l i n i I r a ls \ ' o l L lr i ' l { ' r l o l l l ( l i i l r ' l i i r l i i r l L l r . r. l i l r r . . i i l . \i.r ] r r r r l . .\ r L i c t l n o r l n l i c s i nl n r n o s l o l r ( l l l j . l l ' r g r r r t r c i l r l! li r l : l r ' r r r rrLi l l ( l f L i ! i ) r l ll r l . : L r !u f r r L . " r i t l t n f l r r i l r ( l i r ' r l " r ' r r . l , , , l l . . , r r ! r ! r r r r l . d i r r l i r li .l r r r i i L \ \ r J ! t l l - r r r i j c r r cIrs h r l i r t { r i c i l r l t l L L] i1 n' \ r r r r r n l 1 ' j 1 t r ' r r L L r i r r r ' r i r ' , l i rr l . L i l i : n\ r r , . ' f .rLr z | r i l L .' r l l l . c r o r l n i j c { r i o l i : ' r i l h 1 t 1 r ' l j t ' l r n l l l : ' n t f r " L j f l l i t r L l r ! r r . l f i L :n ti,, Isl'j!:! \ : r t L ; i h t r r r e , . c l l r z l ' i L l l l o s l) f e r r r\ri l i p i n l r - j a f . J cl s n r r r lp r " t l : l l i \ l i i l r l L i l r ' 1 i 1 i i r r . n I l i r l r i r / r L o c LL o i l h i c f l . i i i i l o s l i l r r l i ' . l I s h l l l i . j cr i l l r l i l l i l l l r i r i l O l : : : i j 1 l o r l l i o j t g o n i l L r d cp o l i . l c l ( l o r r i i L l h l l . l i l u i a s t f r r i i l j : l l L\ ! L r ! i - r li L i i n t r i s l i r i r r Llil l a h o \ . g n \ o f I r Lr l l c g aL r L r n c sl r ( ) j o n i : L r r r : r r ' orr'li l l l i i I r ' 'Dlirgotiill r\lleho\L)l l1l(i r.lir ir ilrtl' lirirrrt- lrlri'' OLI (ilt.t. s\11 LL ffrlr.rjLr \ ' . l r i ( r b l r i i f r i j i h u a c l l i r l ( i iL s . l c l l . t I n r l l l l i l l . i n l i l l f i r i t l d l l . l ! l ! t r l ' l i r l \ ! r \ r r . O n r s u l o l f c u z c l i ' \ l l i l h . o l ) c l .r ) i l i L ' o l i . 7 n_lo L ll ( l i b L !l \ l r b x : r l i l r r7lii igr .1r1i liti1l)rla
l l i l j i ' h , l i : r : r h n . , l I s \ ü I l / r J r f r / , 1- l ' a i r I l i l . I r : : . r f i l I l ] r l l

l+i

Ibrdhittt

dlajliivh,l

Medutirn, u torn pogledu ne postoji nijedan vjerodostojan hadis od Nepogrjeiivog, zbog kojeg bismo zanernariliono sto se razumije iz Kur'ana. Porcd toga, to se ne moze razumjeti na osrlovu kur'anskog teksta. Naprotiv, jasnoda se govorio Islnailu. razurnÜe i sasviln.je se kadar-azmislimo. Ibn I(a b el Kurezi vrlo ubjedljivo dokazuje da se radi o lsmailu a ne o Ishaku, i to ra osnovu Allahovih rijeör: I Mi je obrudowsno Ishokotn,a nakon "Kako bi joj se mogla saopöavati Ishaka, Jctkubont.(llüd, 71.) On kaze: da radosnavi.icsto Ishaku i da öe se njemu roditi Jakllb, a zatim mu se nareduje , , k o l j c l ' ' r ai . r n f l t en e e oi t o s e i f o d t n l r Ovo nc rr,oZc biti, ier bi to onda bilo u kontradikciji sa veö daton radosnom zna. vijei6u.Allah. opet,najbolje Ovorr naöinu dokazivanja Suhejli se suprotstavio, zakljuöujuöi ovakor reöenica,a rijeir: A nakon Ishakon ie zasebna R.eöenica-. je obt'adovasmo I Mi lshako Jakubont druga reöenica, koja ne spada u okvir radosüe vijesti 2eni. Ibrahirrovoj "Po pravilirraarapskog jezika nije dozvoljeno ovom u On zatim nastavljai rijci Jaklrb stirviti u geritiv ako ispred njega ncn]a öcstice za kontekstu gcnitir'." "Proiao sam poted Zcjda, a nakon njega Anra, Tako, nije dozvoljeno reöi: nego je ispravno: ... a nakon njega pored Amra. Zato nleir: A nakon Ishaka J kubont,\ st\ati ^taöe: A Ishakupoklonisno Jakuba." je Medutirr,ovakvonjegovozakljuöivanje diskutabilno. On zatirn poDovo zakljuöüe da je to bio lshak, uzimajuöi za dokaz djeöi poöe u poslu pomagati. (Es-Säfhl. Uzviienog: -1liarlaan odraste toliko da n1u proveosa najkom negoje djetinjstvo 102.). kaic: "Ismail nije bio uz njega, On pa u u mekkanskim brdirna, kako.jcondanrogao poslupomagati?" jer Mcdutirn, i ovaj zakljuöakje sporan, se prenosi da je Ibrahim :l4r jaiuöi Buraka, öesto odlazio u Mekku, da nadzire svoga sina, a zatin bi se vraöao. Allah, opet,I1ajbolje znal Oni od kojih se prerosi da se radi o lshaku, su: Ka'bu-l-Ahbar,Omer, Abbas,AIija, Ibn Mes'ud,Mesruk,Ikrirne,Se'id ibn DZubejr, MudZahid, Ata', Sa'bi, l\4ukatil, Ubcjd ibn Unejr, Ebu Mesere,Zejd ibn Eslem, Abdullah ibn Ibn Ebj Burde,Mek11ul, Sekik,Zuhri, I(asirn, Osmanibn Hadir, Sudejj.IIasan, Katade. Ebu el l{uzejli ilbn Sabit. to rriiljcnjc se opredjeljuje lbn DZerir. Za i jerjc to jcdna od dvije predaje Ibn Abbasa. Mcdutirr,to ö di od njega, od je Meclutirn.ispravnapredajaod njega, a i od ve6ine gorc pobro.janih da se ' , T r L o M u d 7 . r l r rSle i J . S a b i . J d . u l i b n \ 4 c l . r . n .A r c ' r j o ( , . rcJio l-rrorlr. neki prenose Ibn Abbasa je to bio Ismailtali. od da lbn Dierir navodi:"Priöaomi je Junus, njemuIbn Wehb, a ovom Arnr ibn Kajs,daje öuo od Ata'a ibn Ebi Rcbbaha, daje Ibn Abbasrekao:"lskupljenije bio Isrnail;jevreji twde daje to bio Ishak.Nledutim, lazu." oni Abdullahod svogaocaIn]aüi Ahmedanavodidaje to bio Ismail. 146

I hrt it iiit ' l::r Ll.r IllrlrLrl.i7.:

' ',

'

S r i L i r ' l ' r r ' l \ i L L . r j i l - ' t r ' : i : r i l i rr L r r r lr r . . , , ' i l n , . i ri , , . , ,r l , u l . ' . . L i ' r L. i l r ' i f j l r r ' l r i ' r 1 \ r Lr r r 'l l ' L r l l i r r l r i i j (.S i , ' , , ' 1 . . 11 .f ., , . ' , , , .\.l L i i l i r r l r r t l .-L r L i j r L\ j . h i . r r r r r r J r'L r I i r l l ' L r r L , r: LLr-j::lrr '']i1. ( i i , i , . , , , ' , " , i " ' f ' , , \ l r j c i L b L rS r t l i j ' l ' i ' r ' r L \'Lrl-l ji 1 , ,p r r , r . i i l i r g r r r " L L r L ll r r ' r f r l ' L r - r t:ir,'r jr IsirrL:: l..r \fr 1 ilr| ir \lr'rt i)'l rr''rr' _ irLi Lr" rlir ' : r r r Lr , i , l L r . i t r t . , lfro s c p r i t r " ' l i ' r L ll l r r ' r ' r i r rL! i ' r i ' : r ' l ' r L L r rt 'r: r _ r r r l r r i L . : J l , r L l j . : r , j L I P n i l x , r r I L l r L l . i i : L ]. . l r r , : r l l I L t :I r r' r r i r r ' r ' ! . r . . , , ',i|.. i r L ir, u r i r . .. u I l r r i l : l ' L ' l r ; r ' i f : : , t f . . , i , . r . , 1 ' ,. r , , 1 , , , , u n , . , 1 . ' r l:-rl r r r r i l ' L r . ' L i l r ' ' " I l r : ' tr,l,, , , I ',,,r, I tLlllrrtirnll.rl:.t:lll':l1' I rr rr '' | r j L t L , i L ; | L I r,,,L l : l ] l | r i . r r , r i l , , r , LI l r : : r ' l r l r . L L r r ' r I : r L i l r L ' t : t : . i ! L L h i r i r I r r L'-r(ri r : L \ | r r i l L ' ^ r ' ' r r ' r r r' ' ' f " - , , 1 1 . " ' l ::.,fr,tr.ir r| ( " j ' l i l t l r ' ' r L 'r' r L r' l l r r . , l r l " r ' L r i lL : : : : r "\]l l d l l ' s r r I r r h L " ! l i r l n r L ' i r "jJr' i\r"rl' \ , i n , r I . i l . i I - ' . 1 1 1 1 1 ' :/ i i ' r ' " / " r ' i " r)rrLrllrL f r r , , , r , , , ' , , , r t t l ; t J . r i l u . , . , . / i , . 1 , , . ' . ' . 1Lr , r " l ' r r r L L L .. ' i r " r i L i r Lll ' ' r iir: 't' rr r r r : L ' L , . r r i' ,, , . 1 l r i i n r ! r l L i i Lr r r r i 'r i i ' r i l r \ l i l "
f l I . , , : . i . : , ,. I :fi: rrj 'L'r i r i t j r . ' r i L r r rIrL " . l l , Lir) . r 1 l | ( ' r ' r r i i i : l ' r l r i L L r ( l L i L ' l r r r L ' Lr l : : r ' r l l r , , 1 ,1 . ,r l : 1 1 , . r , r : l r , r l . l l r r l l i l ) . : 1 , l i r 1 _ L rr .' r L r i ' ' l l 1: t a , , r . : ! r , , i . L l i l r i| . i l . r r . l . l r r l . .r l r , i r , , , : r r : L , i l r l o : r L L l r r L l, r r r ' r ' l i r ' i L rL r l : , r L rI r , 'iLr'r' l i i i , r r r i L, \ l l r , rr' . r l i r r lIr r r r ' r r | t l' , , . i r ,
i,.Lr L,:tlL. :l L , , r l' . 1 ' L L r ' i l i l l \ l l l i r i r l l l l l l . L ' j rr f

i Lr_ lli r' i' il(rl illtL tl:r 1' ''l r(l rrlrll Lr!lrr iri!lrLi'r

lrli,r. I riL

r I r,j Liln ilrr 'lltL lr' Lriilfrlar Li rri

r l r . r , r . . . i , l . L . 1 :, , , t t, r . j r i i r1 l , r , L r t '
Li , i f i , . i l l j . . tt , it, iLl: \ L l rL l i . r .i l L r L ( i f l r i i .

'l

r r l f l l r i ri r r r ' l ' l : r t : ' r r l r ''r

l.r.,.rrr,..

'lL,'ili I rlrfL| i-ri r'il

i : l 1 l l , r ' r . j: t ! , i : l L . : : ' : . r l ' II I I rr/ r' ' i I r i ' l r r ' j J r j l I | i " . r . i " , r r ' ' J r ' r r ' ' i I ' i r ' r r r r i i I II I i / ! l:\i\frr li,r r " i r ' i i r rr r r " r r i r i ) ' j r ! r r i i ! r r I ,/r,ii,t,.,,rrii \iI i rri,:'./ r'r'.'''r r rir . r,i.r, ll' Stlllii Lll lli I Ir r i r r . ' , r r , r r ' r i , r r | r ' i ] I i ; I I. ," r r i / i r r l L l r r e l " t r ' " r r r l i i ' l l r r l r i ' L rL r ' i i ' r l L L ! r l i r r L l , L S r L r t L r r l t t l o r n L r L ' ( i 5 r Li i l i r l i 'i rl J r l r l r l r ' l L : : l l L : r i l L ri l 'l L l : r r r r . l l LL - r L L - l1 1 ! l l l l lt r s c l l i n l i t 1 - l L l ' i o r l n i l l r r i h

' l " i i i i l r i L i L'rr r ' i : r i l r L l i : ; , , ' ; il!' : \ r f L , ' , , 1 i r jirg r i i i t i r r r . r ro ' r i r l t i ' ' r r L L r l 1 ' r g r L rir'.rlIi.r:lnl jlrtLt ,,1:L,r ".r r r r l r r i i r r iri ' \ r J ' l " i ! ' \ , l . t L : ' . , J 1 1 . \ r / r r r . , r \ r , r i rii 'r r r r r r''r " ' i l ' r ' r i i i l r r r /'I t'i't " i"i'rr' i'i' ' . ' ' , i . , , , , ' , ' , , , , + , , , r r , ; r. : . ' i ; r r " 'i i r i r ' - , r r i r " r r r r r ' r rrr' r / r r i i / ' ' ' 1 , ,, l u 1 , , , ' r 1 r , , , , ' i I .I I, ' , i ' I i r' rr' ;r' t l i ' t r ' r r i i r ' r " r " i ' r r : ' l r rI
L , , , : r r . l r..i r, r . , i l . r r 1 1 r ,L: 'ril lr l l r ' ' r t l r " r r ' i " I : r I

I bt.thiüt altjlri scldnl

boj se", relio;e oni, "n1i.rn1o po\[d].ti Lt!t.)\'u narodu."'rA nic.qol,a a ae .\ldio;e i ast ielt u se, i Mije ohradotasntoIshuktn, a ndkon Isltaka,.lulabont. +'Tt:i/;onteni', rcie oüa, :ar la rodiut,d.ia o|ako stara,d i o\.4 naj tnu:ie .\tdt To.ie,rloi.rta, itttlna sn'ar! 't "Zar se c\di! ,lllahovoln odt.eiletiu , t.ekoie oni, ekd str,,1llohot,e üti1o.\t NjLgol,iblagoslori na vatrta,a stajto\,ttici i arvg tft) n! Z(istu.jeOn ltvuljeni:lat,l1en.'(Hud,69. 71.). Uzviicrri,takocler, kai.c:'?laba|ijestiih o lbrdhinto|intgostinjo,*kaddsu ntu uili ittoztdli .;tlont,r:n je rckao: 'lfi se tas pluiitno!" +"Ne hoi te!', jcka:c ani, tlono.tinto mlo\nu t,ijesto tiot(rn.r1nü." * Zor nti tlonostte ti 1dla.\nu|ijest ialo snnt ostario , tde on, le ii te letc te obttldo|uti?" t' lli ianto tc obralot,dtiistittat ", t.cloi. oüi, .ata nc gubi nalu! +O reie ' ) k() ';t'ogaGospot[arct nto:e guhiti nadu u tllilo.tt .).\in o]tilr lioii .tu . lutdli ( E l I L d l r , 5 1 .5 6 . ) . Uzvi!er1r. takodcl,veli: *Da /i ti.ie dail,r rilesra l)lcDturltint lbt.dlutno|il 1'Ji.tiotnu ualoJrend.vai( sel.tnl?On odgo\Dti: "llir gt).tli to, i i vntu, nc-nni ljutli "t'I on nqrintijetna odc sraJoipa]odi(i i donett: dt,belo t.le. *l pi tdie iüt eu,pa teie. Zdrnetete.je\ti?'*lotl se upl.tii od jih, u oüi relait: I*e *a lpj sel" I obradora.ie uietlint tljt'öalcon, tljego\,o:e o pai( j'ikdtiipa ga "./a liLt!.\e uLldrati, gowreti. stat.icu, netotliinla! * Tab ie olt.ulia t\\)i ', Gospotlut reka.ic i, On je j\,ludt iS\\,znt1jrii."(Ez Zarla\r.21.1A). o i K e T e ed a s u t o b i l at r i r n e l e k a : Z i b | i l M i k a i ii l s r a i l l . s D , tlzviieni ovdje navodida je ]brahim.:s.:-r. su nru u!li, pomrslioda su kacla oni liudi. llosti.Zatojc prcrranjinraipost pio kao prcüa {osriutt i ispckao iln jc dcb€lotclc od svojc najboljcstoke.Kadaga jc stavioprcd nlrh i ponuciro cla , r l . ' .\ . 1 ) | r r r . u n , c i j c n r r l c r i .rr. i l o r l , r r ! c l i r , . , r . . l o r nI .o . t c/ r o : r o k ' ' r c l .. l r L . r i d t l t e b e / r l . r n l l l . T - r , . : ,t . t , t1 . t . . . , . il . 1 , . . r j l h r . r t r r r .. no ohu:e_ga.rtrult ol tlilt. 'Nc boj se , reloie oti, .üti s to poslani Lutotrt n(t alu " (llttd.70.), tj. poshni slnoda ih uni!tirno.Sarasc taclii obracjova zboc V l . r ' r o r . . _ , 1 2 1, dr ' r r r. . r .. . o . r i . h . r . r . 1 ..rr L l . - .. , t . .l\t I o . . t t r l . . r o o l ; c rr . .., . l " l ' r , L u . l A , r p . r d r r . : i . l . r . l . r . . . r r r ar . r . r r . r .l ., r t , , l , , , . " , , , " . ' r r .o .u l,rzviicni jc rcL(ao:/ rt1llc ol,ratlot,asno I:hakom. t nikon ].skrj;ct, Jokubonr (llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllld.7l.) Tj. nrclcki su ioi doDijcll tu radosnLr tijest .,1nlt,gotd iena poie r/turl tJ. uzvikivari.i po licu se udet.oti (,l.z,Zaji.idt, 29.). p1i6.;1o Zencobiöno arne kada slr izncnaclenc. ctnarel:e. Tello ntttti :ur tla trxlin d.id o\oko I :jk n. Q i o\ oj trloinu.: lc srdrl' (Hird,72.)Tj. kakoöc roditi nekopoputnrene. kada sarn ja ostalila,a uz to sam i nerotkinja. i llo.j lru2 a ;cl;toi:t On" se , rzncüilclila se moze clijcte da foditi u tom stanju. Zato.jcreltla::r, To je, .ui\t.l ". Zar st: irdii,.1ll.1haj,out audnd.\trdt! adrcdenlLt tckoic oni. ,nt,ka tu .lllolnv tibs! i liL'goviblagoslo na \.ot,o ston( niLi a.ta! iontdl T,nistu je '(Hrtd, Oü h\ulic i sl(t|Uent 72. 71.) :!-,rse, takodcr,izncnaclio Ilrr.lhlnr ovoj vijesti,radujuöi sc, vcscleai joj se + 'Ltr ni donosite zbognlc r potvralujLr6t.je. t.alostjut,ijestirtio .tantostorio,,, rc(:cou, l)a öitiic (.etene abtaclalati?'*.'lli tena ie oLtradrt,ati istinctnt,,l, rclo.ieoni, .dto tt?gubi nadu!" (El,HidZr. 51._55.) Dakle.oni su potvrdilit; l:13

'Ne

l):

t .t,

|

|

r r ' rr i L L : ' ' L L r" : t , . , , , r . , , 1 . . r.1 ' 1 . 1 . r : p L L r r l ' rrr'r1 " ' r r r l 'i ' t l l r L ' r " ' r r'rlrri;"t;r 'i ( l r r . l I l l i , . r i ' , , i r r i / \ r r r (rr. r i i , r i ' r ' r r " r r r " r r/ r / i r r / i ' r '' rl i'rlLIi I I L! ! r l . L . r | . , , r , , . 1 . r 1h r \ l. L r l r i r r i ' r l i t ' I h l L r ' ,i,' I ! t 'r l r rL l ' r r l " ' r ' | l:rllil ila 1r n':nr"1'Lr , l u , . , r . i l' , ' : ' L . 'r ,. : r r r "l r' 'l ' lr ' ' r , , t . i . , , ' , . r r . L r : l i i r r l t r r r l ! L i \r i r i l ! r l L r' l r t ' : ' r ' L r " l l t l I L r - , , . . i L t .i r L L : Llrlr'L'' |'" "r ' L ' , , , I r r i . r t . r ' r i r : r L ' l j ' l l i n i r I l ' r : r l r r r rrrr' L ' r " l 1
' , , , ,, . , ' , " t , . , . l l l l l . ; l L 'L lLllcL" :1lr"1t1 ' l L ' 1 1r L i l : l L 1 L i ( ' l l L r 'il :i

.:'.'.

1i,,.

I'rl,L: (lri

r ' L r " r r n r " : L r ' l r r l L r ' h L 'i r r L L L r l r L l L r r : r |

'

rlJiLll ,r :

:lL..l

i I prii' irll" i'rrr Sl:rrl ; ' I t i . L : r i , , , i r l\ l L r L l i l . r f : i l r r l : L rr i ! r l l L / L r r ' : l l l ' r i l l L ' r \ l l r t , . : ' l t , j \ i L r i a 1 i r 1 ' r rf / f l l L r ' ' f i ' i L ' L : " 'r' r l j ! :L L ll r t l l l r ' r r r : l l ' . " ' : f , i i . l r l l . r r . ! . 1 . r l r i . L l . i r L l ' r L ' : 1 "l 't'r i r r J L' rL-rlrii r' : fl rllJ:rLi ih rrrrL"'irrl i '.',:,' : , 1 , . , 1 .1 . 1 , r . t u l i , r : r : , , , i i1 L 'i:rrrr i , , , , - 1 . i . . , ' , , , . . , 1 . ' . 1 ,i ," ' r l j ' l l r L " ! n \ L r r f L r fr I : ' L ' r : - ' , r:'Llr''r' . l . , ' , , , . , , . , , , , , J rr r L l r ' r ' r1r , r \ r r r , i " ' il i r i i r l ' i L l r r : ' l r ' t \,,. \'r'i L'r]] rL / . r r : . , , 1 r i r . r ' , t i . i L ,i . l i ' r i r r r r r rr r L i i ' r \ l j i L L r r r 'frrrl \iriir r\irirr r , r : . 1 , . r : r \ . l l r L \ r r L . , , L l ,r r r r r r , l / . 1 , : L rL ' : L r , r l I . 1 , ' . i . 1, r , 1 r l c g r i \ r L r i r i | i r l r i : \ : : \ : r L r r f r ' : i L i L r ' ,Ir t. : ' r ' L ' l ! t L l r L i i ! L rr i l 1 ! r 1 , | . . . , , r . . 1 , L ,, ' . . , . 1 r ,l . r . r r l r r ' . r r r rl 1 r I ' i L i ' r r " : . ' 1 , 1r '' ,o r , " li r l r ' L l " i ' r r l " l l \ j i i r : f r r r ri _ J i r r r l i ( i L , 1 , . . . 1,,, , . , . , , 1 . itIr " l r . ! . r . . L L i L rL l i , " l l . i \ i l r , ) r n ' l i l i r ) ! l l i L r r r " L ' r r r r ' l ' L' r - ' i : r l" ' l " i l l '....1r',ri, .r ' \ l l l h r r l l r ' r Lt r r r r r l\rr'rli r"'r''rrir t r L , : r 1 l i 1 , r / ' r , i I ' I ' I ' i I l I / ' i r ' r r ' ' ' ; ;rrr r r ' i r ' i r r r i lliii. lr. 'li..l. rL :r rl lilrrrii| 1 r::r rlr i Li'ri'rr . . 1 l L L. . : : ' , i : : I I Lii /x lllr rri\t'l ;ri ni:j '1" 'r' l,L l l ,,li: .l '. jtr!i,i,ltr !l I r.r j\llfirr' r . l f ! r r \L i qr i ' r ' r ' ' . , , . ' . , , ' . . ' , , . 1 , r l i l , L i b l i r , l , "i l L ' l : ( ' ( j f r r l ' i 1i r , r r , r ' L l L ' . : l ( r h l l , r r r l l r : L l i l \ L i ( l 1L L i r r f i l " \ i l l l L l ! t r i r i i llr .. L' rf '' ,,.,,,. .1,..., ..,r,,J1 \lrtlLlilI.|tirlLiirrrrl|riLlllrrlicl'rrr'rlrrl ' L"l' ' LL"LiitlLr':'iLi i r . i l L , i r , - r l r r . ' . r , , ' , , r " , 1 . : r , - p r , r t r t l r l l rrlrl lr' l i " l
: Lr l t , , L i L I t \ ' r f . r r , \ i ! L , !1.

L;" rit rL. r.,rrr.L. rli rl.:+i r r r r ' ' r rL lr I 1 r
/:lr,r.. i .,.r\rill \ali

I

\ / i i r r r rl ' , / l r ' J r i i / i i , ' / \ r r ' r i t r ir / r 1 r L rIi l r I

r;

' Irr r'rrr;1' li" ir l irlr'\iirir,rl'rIri rrirl I 'rrr'r ilr' il/

1'l l i . , r j . r r , r r lr/ r i r r r , ' , r r r r , ; i i ' r i i r1 r / r , r l , r . l , ' l i r r i " r ( \ l ' r l ' 1 1 glr i ll'riL' L"'lL Llf:l O r , r t . . L L r r l l r l r l L , r , lLr ' r 1 i o i . l r l i r l ' r k l z . r p o t r l ' l L r l r \'nr'i '11lf ' r t' Lj' n i l ! \ . : L r i rr \ i i L . l r r t t : f ' r ' i a r t ) l r r l l. j . S u l c j r t l e nl b r r \ i t l l i i l : ' 1,u,,',,',,,,in,1:ziil:Llelnlijcitolrods\tglio'1r'1!r\rljorilltrlL'/-:lrrIirj' iirr: rl ".1.!lriijttt I s r l n l l l P r l n o : _l l o U r . l l r o r l r n i r ' c l i o j i l i i l l l l l l l l ' l r \ i l L / l Lt:.Lnr _ Ll l\f irl;rllll l"':' r\ lllrinll o l i r l r . r r i l : i r . . , , r L1 . . e j l r g r o n t l u p i t r h

Ibrshit

t alejhi seld,l

odgovori on, a ja ga opet upitah: - Koliko je izmedu njih? - Cerrdeset godina, odgovori oD, a ja ga opet upitah: - A zatim? - Zatim klanjaj gdje god te zadesi namaz,jerje to sve dZamija,odgovori on." **A kod ehli-kitabija stoji daje Jakub*&r taj koji je sagradioEl-Mesdiidul-Aksa, a to je Ilijina dZamijau Jerusalimu, nekajoj Allah dä poöasti. Ovo je stav za kojeg postoji potvrda u hadisu kojeg slno naveli. Prema tome, Jalebova :egr- tj Israilova, gradnjaHrama u Jerusalimuje bila öetrdeset godinanakonito su lbrahim injegov srn lsmail sagradili Ka'bu. Kada su njih dvojica gradili Ka'bu, Ishakje veö bio roden,jer je, kao Stonam kaZeUzviSeni, Ibralrin r*41ovako öinio doy[: *I kada Ibrahim reöe; "Gospodoru moj, uöihi oral grad sigurnim i saöurdj ene i moje sinove od oboZcrvanja kipora. *Gospodaru hoj, zaista su oni zayeli mnoge ljude, pa ko bude meneslüedio, on je noj, a lco meni bude nepokaran,pa, zaista, Ti praitai i samilostan si. *Gospodartt noi, ,neke $ oie potomkesam naselio t1dolini u kojoj se niita e sje. kod Ttog.t Casnog hrama. da bi. Gospodatu nai, obavljali namaz.Zato daj da srca ljudi teZe njind i opskrbi ih plodovima, da bi biti zahvalni *Gospodaru nai, Ti znai ib mi tdjimo, a ita na javLt iznosimo.Allahu niitrt nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu. * Hvala Allahu koii mi ie u starosti poklonia Ismaila i Ishaka. Zaista moj Gospodar usli.\avadove. *Gospadarn moj, daj da ja i neki loji patomci obayljamo nemaz. Gospodaru naoi, primi tlojü dovu! *Gospodaru nai, oprostt neni. moiim ridirclitnn i svnt ujernicima,na Dan kada se bLtde polagao raöun!" (Ibrähim, 35.-41.) Sto sc tjöe navoda u hadisu daje Sulejn-ran Dawud *]lt, nakon Stoje ibn sagradio Jerusrlun. zarnolioAllal)aza rri .rvarr - koje slno nareli kod rijeii "Gospodaru tnoj, oprosti ni i pokloni mi vlast kakvu niko nakon mene itete itnati!" (SAd,35.), i o öemuöemogovoriti u kazivanju o njemu - time se, Allat najboljezna, Zclilo reii da ga je ponovosagradio, je ranije navedeno je jer da p.oteklo öctrdeset godina izmedu gradnjeKa,be i njega. Niko drugi osim Ibn Ilibbana ne kaZeda je izmedu Ibrahima i Sulejman,. bilo öetrdeset godina.Taj stav niko drugi ne zauzimaniti se sa njim slaZe.

GradniaKa'be
Uzviöeni Allah veli. *I kada smo kao utoöiite lbrahimu, pokazali miesta gdjc ie Hrou, rekli ."mo Ne :matrat Nana ntloga ravnin. i oii:ri otai lVoJ Hram za one koji öe ga obilaziti, klanjati i ruku, i sedidu ötniti! *l Lelait ljudima had2di; dolaziöepjeike i na kamilama iznurenim i dolazile iz daiekih njesta. (El-Hadidi,26. 21.) UzviSeni,takoder, veli..*Prui hlam koji je sagradenza ljude je zaista onaj *LI u Meliki, hlagoslovljenje on i uputa sujetovima_ njemi su oöiti znakoyi'miesto at kom je sralao lbrahin. t onaj ko ude u njega. treba da btde bezbjedan. Hodoöastiti Hrum, Allqha radi, duZanje sviki ko moie cto niega q?!,.! onai !? neöe da yjeruje - pa, zaista, Allah nije ovisatxo srjeta.t;i;a. (Ali 'Inrrän,96.-97.) 150

Ihrahi

t nl4hivlahl

Mi srno veö nevcli da je Aden $t!tr ovom mjestu fazapeoiator. da su mu na mclcki reltli da su orlijo! prijc rljegaöinili tawafoko nje, te da je Nuhovalada kr'trzilaoko njega öctldesetdana,ili pribliZno toDe. McdutiDt,sve ovc predajepotjeöuod jevreja,za koje smo veö raüiie rekli cla se L r i i l r n c n r o T e l c r o v a l ia l r t h n e l r e b an t p o b t j a l lO n e s e n e r n o g uu / r . n o t . \ . . (io doka,,. ncgorlt.kad god doJu u sukobsa crnlenicarna, irebaodbaiirj. Allah J5 kaicl Prvi hranl kaji je segradenza ljudeje, zctista,o aj u Mekki, .l h . d E ^ \ ] , | j t t t t c n n i u p ü t . t r l f l o u i r r , ( A l r ' l m r ; n , 4 6 . )T 1 .p n r h r i r n k o i r " \ ie i k a d .r r p r r ' | , n r a d ib l a g o q l o \i, u p u r ej u d r m ae o n a ju M e k k i . r j r l O mjestnna korneje podignuta Ka,ba,UzviSeniveh:- rlienu su oöiti znako|i. lJ tJ.daju Jc gtadiolbrahim,otacsvih kasnijihposlanika iuzor svim vjemicima nal(onnJega, koji 6e sc t1aDjegaugledati injegovog sunnetase pridr.Zivati. On kazci Diesto tM kojen je stajao lbrahün. (Ali ,hnrän, 97.), mjsleöi .Zato sta.Jao kadase zgradaKa.be izdigla iznad njegovevisine. la kamenna koJern_je r O , r ' n o , , t r r r' '. r n r e rp o . r l r r u . 1 ct i e b o \s t n .d a b r , e p o p e on a n t i x a k a d a e l r /8rrL'afnndr]lilklr u ri.i Ir f't rrrle nrogao daljezidrri.bvo se navtclirr duqo:n haclisu l<ojeg prenosi lbn Abbas. O . r i : r ' r c t r e o d s r a r i h t e t n e n p a s v cc l o\ r c l r e n a r n e r a b r r l . ll r t t a b a v 3 J O r e b r ou z z i d K . r ' b e k , r d o a t c o n o d n j er n a l o d r n a k a o .a k ok l d a j a i ik o d j r i e g a . g o k ne bi ontetali one koji öinetawal Nakon togä iostali su ga u tome slücdili, a zlarno da jc i Allah J9 u nlnogjlll stvaritna potvrdio njegov stav Tako je on jednom rekao Allahovon -j: Poslaniku "l(ada bisrro IbrahinovomJesto uzeli kao prostorza klanianiel" Nra to je Allah objavio: Nela vanr Ibrahinoto ttjesto btde proitoi ,o kltuidnie!' (EI Bekare, 125.) Oriscrlbrahinovih stopaiaDa tom kamenusu postojali sve do poöetka . . Islama. Tako jc DbuTalib.u svojojpoznatoj kasidi,pjevao: nrko nli Seyrai Onogako pastavi Sebir nd üJegavo mjesto1 tqro nt onog tioji se penjdo ratli dabra tM Hitu i spuitao se! I tdka mi Kl'be _ pr\)og hrama usredMekke i tako ni Allaha, On nije neznalical I talio nti kakena pocrnjelog od dodir-a _ kada ga akruZejutrom i reöeri! I tako ni lbrahimavihjoi sujeZihotisaka u ka renu - od tiegovih bosi/1, neobuveüih stopala!
K e " - r - U . \ u I r r t . t , t t | ) 3 4 , B . r h c r U Jt 2 eF . r r r J _ A a l t t h m e d t 8 A .qllw-!r-fbI lou.. )0: .tomlnjr gJ f, .q r.J Du,r, I nhnrr I lts 152

)htnhit

.t tiit '.tt,t,

t.

II

iL lt, fllar (llr.la |.1.!o\'ll l)lrrnrrilir rrollu ur'onLtllt titj irtrrrcli.l-il1 i (li1il!' bcz oL.Lrc"_. ,r1r, l7\iatlli lirli!: I rlrl. 'ii riri:fi fl.'!o\n!! :toIil|1. Lr1,if!1. r r I t , i , i j i r 'rfl . i r r r r itl, a , l i - rl t i t i i L ! 1 t l l t t t t t L t ' r r r iL r r r r r , l r i 1 t i s 1 o , ! , 1 | . r i ,s L li L r l l l l ' t i , r \ r L { , r , 1 , r ! i i 1 ii1 . 1 i / r 1 ' r l i i i , ) r r t i ; t , t : t r t I t . - r i r . \ i i /\ 1 i a r r r l ' iI , r r - 1 r , i i rl t Il Il.l.iiif. 1l,- ) ( ) : r \ i t . L h l i l . . , ) t I t i l r oj s l i r . | r i l r . l ( o f n i, \ l l l l t 1 1, . , . r r r r o l c \ l r g l . l - , , r r : . r , , r : t I | i ) r i r S , \ t i ! r . , r L j . i r l e . c l np r ' i m iL r t ln . r i h r ,\ f l r a i t r l s l ! t n t L , , i o r r r , r ri! l r \ . . 1 r ' p 1 ! r r j r L l r f r r r r r l : G t ) \ t ) t n l t / t u 1 \r' / i i r r / i i / . Ä r l r r / L ' l ' i r r t , l i t t t t j ) r i ' ) t l t t ! i ' t t : L n . 1 lr :i i r , i , , i r r , i r ; i i i r , i r l r i l h i t r t l ' ! i t i n n . i i ) t ) l i t t : t t t ) l r t t ! ü ;t,) ! ) t t l . i 1 ) / ) , i , \ i ; r , r i r ' r ' ' | r . l r f r i , i r , r i / r , ) , 1 , r / ,ir , r / ,r r r i / a r t , .rir' r ( L l L l . L , r r o1 l S l ( l r i L r s e l r t j c l or ! a i ( 1 xj r l b r l l l r l r lr i l g f i l . l i o i r i a i L , i r r 1iti : : t r t t r n r t j i l : s n r ' c r r r i L)is[l L, Llol]rr blz iliali\ ih rLsjc\'r.llrliolr ar-.-sx Tnnrolio l.lll:o'ior sr'oi,,t l. i Lr i t , . r : L r l I i..i u b L r L i o p s l i r l ' l 1 r : rp l a ( ] . \ i 1 I x i 1 ) o f e rr r c ( 1 , , ! l r L l \l nr. 1 . t l r \ f c i l . i j c T i n r o l r o ( h t o n r i c s l o b L r a i c \ ' . 1 o .: / r l i l l a . n o . s ...1eriploJorr illorlcr r sr.rL|lr, l.:,,b jc,irt,r I \ l rl: :c rclirL\1rr ic lr\ nlit odaz\ito njrqovoj rrolbi. LLdor oljro Iirlot ol .irrri rLirJrfl|in r,nnit(r jctft2lo. lirlio L]z\iirni li ric: 7ur tt , ilt rit .:itttllnt,tt.tiri,tt nrn , ii:iir,',r),iri 't'iriii. tl')li r,'rrrrrid r/ioir rtilt t)t!rtn i l)lik:lii) 1n '\nf:cl).l1. {,1.1 ) L 7 : r i i . n i l. l l . n L i c f . . c l t 1 a t i t t t l l i r t i \ i t ! t t ) t r t ) , : ' r a t t! li , t i , r ' r t t t t ' r r i i . - r r , i r r , , l r , r r ! . r r , ü r \ , , a , i ! r r . , , , , a r r i r r : . 1 Ü l' r a r l , i a \ ' , r i r i , 1li' l l r l I i ] r l ! . a l l rr , !, l 0 r i r : . I . i l i o r l c rn.r o l i o , \ 1 1 l h l d r i n r I o i r r l . r e r i s l i L r l i l i lt.. i l n o ! L , c u L l t .L t . ' I : t r r r i r i i .rti , J u .i i L , j c c g o r o r i t i n r t r r . 1 L I r l r ' oflrrl.7 g o i i . 1 l ( r L li r i \ l o n r i . l l l r L . ( r i ! i r : : l , r r : r . : l r r h j . b l i q o . l i r t i : o r o s \ ' l c 1 \ liiu h i I e t s l i L lri.. s r c a I i r i r ( ) \ o r n .x i i ] i r i u '\,1ill I i r L . i . i l L Ln l o l b u r i l i : a o . ' r l i n r . j c p L , s l u o r o \ l i r r i l i r i i. i L , L i L r . : i r L \ . u r . i i rIl N r x . j . u ( l a 1 1 p c a r t n u s \ . S \ o l e I o ' l u r j L i c j r j c r o \ ' t r s r i i . . . i o rll.:rLl.cLlIot|.ttrto\'aftl.-(r1llarlaollilionlcflialrja!ll.\.jc:orr,nrnli'ilo:lt l \LL t r r f . r i r ' ' l l i n ! \ . ' l i n J f r a Z c n r l i i . b . z o h z i i l n l r . i i h or r L r , j . r r . i i l i s o i r l l r L r . ' L : r L n ri i t t : l r i r i . i p o d r L r i j i r r r r L L r i r r r r r c r : c l i r r r t . s \ . . 1 o S r r d l r i . !d x n r . T . j c r rl,rr,rrii urr:1ll\ ocllilia liojc nisLrimrli clnrgi po.rllrnici. ih zbor loLrr !1o ja Lrrr jc I lfrllLL. ;'1,.o: Iotfnno(ti v e|c l<Lrjo1 poziYno.zboq nlcllo\,eirrsnc sreilinc i Lr alnrl! irLr{o\ ijrlnog !t(iloll. zbai! nicgo\a o{lollnc nrloslr. bllr:o\lr i lifnllLj5tlr)r'!-iLia :rojiür sl.l.Llbcrr.llü1. ,,boS jegn\og Irl.nr. irog fodr l r z l ) f r t . l i l ä , , 1 - . (!it:it. t \ r i n o s l i n t e g o \ oig \ o r i t i n r j c s t l p o rr l e l l u L l . f u h r : iI :l . r l i l : . : . j . . T r t n a t o l . s r g f r ( h o I i i l l ) u z i l s \ . l i L r c t . ' n rZ r r r r l . j j . u.trl,LiLo f.r.!I(rr |olo:irj. slulusi m cslo bud. nl \ iioliirnr nric\1unr nclrcsinl:. iiri Linrl llr.i:ru nrclclin (EI LlcfLl l nrx ulrrf). liotl j. Ii]blL 7r l)hg.sl(r! llcrr. i ..rli p:amarllt: rro\rili! scrlLrognebu. L ntctu s\ ulio.g(lanr ulazi sc(hrrdcscl hillrda rnclaLi r tLLirrc rL.lirler. nt .:rlu7..i r.l!1llL i do Dlrnr p|o7ir llcnja r Lrskrsnuil. i7 s\ \li \rr)rrLLli,l!r'!, LrsLrfi hl Ilcliafc. r)r\'.li lirlio.j. o1rprl\'r(r I{lr'biL.Stije' nno tlltltli ihrrirs. i l-.f.rll1Je l!r)jcsc.iJrlose nil 1o.i1o ic clovollnoo tol tcnrL.1-.:r l,f i.lr f.lir lrj rilmo pogl.ih. .\lhhLLIrr rla rr.rtonrc. I5-l

I

IL

I

il

lltruhin

ticlht.r!att

'l{aL1a Alhh rlafediolbfrhilrN I Jcdnaod tih |r'ctlajasu i riicai Sud!-jja: 1c lsmailLr saglrde Ka'bu, oui nisu znali gdjc.jc irlcr)omlcslo, sve tlok Ällah cla '. llijc poslro Ytcta.. ineDu L.l-lhdzucl2 Tlj vjctar.jcinraodva k lt i ela\'Lr po u oblrLLr zmiic. (Jn jc faznio lraslaec lemeljapne Ka'Lre. Ijih dvolicasu sa a r)aliontog^ lirilnlpamaliopali iudarili tcntcljc. Na to se mislt u |ijcöima llz!r!enog: I Luth .;no k t) utoaiilt )lrahiuttt poka:ali ntletrogLljtja lltrn. ( l l - l l a d Z d Z .6 . ) 1 Iiada sLriz!rr(lili le|1cljc i poaeli zidati Lrgao kojeln je danasCrni na "Sit1ko, liunen. lbrrhim lc rckao lsnrailLr: poha2inti jcdan lrjcp lilmen da ga Lrgradim o\,Ll c. Oac". fcl(ao.Jc. sarr umorani tfom." Ilrfahin je fel(ao: ' Alio je luko. onda se LrLlaljil" Jlrnu jc TLrcla D2iblil clonio(lmr lianteniz lndilc jc trrla bio bijcle boje. slfif bijci foltur se!!iüre(dfvo iz|azito bijelih lioll Adcm ga ic hk!og donio iz Dzcnncta. aliie poc.rriozbog ljudskihg|rjchr. I(ada jc lsnrlil donio jcdan druqi krnren iuglcdao oral pored LrglaI(r'be. LrpiLrojc: O.'t' lia !i j( at'o donio? Ihrahint je t)Jgo\,(r.i.) Orui l.,r ic Dartlitili ol tLl)c! Oni .tu ktko lallc:ihli, i ntolili )lltthu: (|o.;porltnt nd( p t i , t i o | a o l t t d s , . j L t T i , . a i s t . ts t , tt:. t u j c t . | r ' : r r ( i l " ( E l B c l ( a r cl.l 7 . ) , i' i Ibn l-bi llatinr ne\odi da jc on I(a'h sagradio kofisrcöimatefijll sl pct brdr. Zulirr Lu:c du jc Zuika.llc.Jn. yc tada brr: r,htlar, naiSao koji porecl Ijih dri-rjice. clLrk jc lcri zrclali.i Lrltitiro "Ko vam jc to naredio'l lblrhirn su ih: ' o c l g o r o r'ii:\ 1 1 a h a r r j c o r o n u | e d i o .O l )j e r e L ( l o : A l i o i e l r i p o t \ l d i t r o i t o n " t 'la(lu go\ofii'l dt pil ie pct ovrro\apotvlclilo r'uuje to AIlah r)aredio. sc ioü u\jt-r'io.iporjcrorar). Ez.clii do(ll!c da jc ZLrliiar.ncjn zajcdnoslLILr|ahi tont obitYro til\\'ll olio Kn Lrc. o l i a b a j c ( l L L qp o s t o j a l o n l r l i v l i a k r uj u . j e l L r r r h l nst a ! : r x d i or. t i l l t s u . j c e l p o n o v os i l g r a d i l I i u r - e ' j i i j c -1 i s n . l c o n j s k r a t i l tu o d n o s u1 1 a b r a h i n t o ! c l a I tcmcl.jesr sjc\clnc sllatlc- liole je clkfe'ltuta prcltd Slutlu. Ona.Jc litlla i rllrnas. ßuherijdi l\,lLrslinr biljeZelraclis koii prenosiN4alili Ibn Sihabir. on o(i od a Salinrt,da gr jc AbclLrllah lvluhrurmcd Lbi tsel(riuo od Ibn Onrera. ibrr ibn I on od ^ric. de .jc Alllrhov Poslanili.,.i.jednontprilikont fcliaot ..Zar nisi prirrijetiLr cla jc hoj nafod 1ia'bu. priliJiorl ljcnog obnar.ljnnje. sllatio u o(lroslllr Ibrahlltlovc tcrnelje?" Rcl(lasrul: ^llahov l)oslaniac. 'c ncaes zar vlatitrna tclneljeIbfaltinloYe?" jc rekto: "Da t\oj narodsvc cloneclav nije On o I ' o r r c i' . r ' r . , . r , u r l r . . r ' , , l i e , r , , o r ' t e ortc - i i i r o . U , t . l t , : . t. .l . l rc . i . l " l . r r r , u , , r .1 , , , r l r . r ' . l rz. .. r b u . . r " . r l r l i r e k . . , . :. r ; . r . r r r . , i " r . bih riznicuKa'be r1e Allahovoür pLrtu, spLrsljo bih.joivrataniTcpreDrlzclrlji. a I Iadicr LLiirlio sastarllim dijclon I(a bc (to je dio koji je. prenraIbrahinro,,oj " g r l c r j i .i b i o d i o I ( a ' b c ) r
l l r d r j s r h i h b i l j e i i g r l l ü h r f i j r 2 5 , ' 1 l 0 , 1 j t t t , F . / / l r1 r ' , , i : B u h a r i j l 6 0 , ' l 0 1 l l 6 S r i 1 l i r / I l J , r / l / \ ' 1 ! s I n I 5 ' ( r 9 l' l i l i I n \ c s r i i ] 1 1 . + : 1 5 , ' E r - T z r r i i j c tF b r L r \ a ü I l , ' ) l / 1 0 : S tI i n n i z r i r1 , . 1 S ' . D S r r r ;i \ h l i l t r l L / , 1 . t . ! l 0 1 l i , i 6 l , l 6 + i A l r r r e du s v o mn . / r . r r . / / 6 i 1 I 3 , I l l . 2 1 7 i ' H r l c b

151

' . i ; i r i , , : ; ; r , r , , r , r, ' , i i

'riitnr..'lrr I' f rr'rr'illr'L :l'" l' r' i l l . r , , ' r i i r 'i r L_'ilL:rj'1" 1' ':r ;irL rl l'::l i - 1 . i , ' j r L , - , i L l . . , Lf . : r r i l L i r , r L l r : L Lrrl t r | : f ''\Lirrr rL!1' i r i : . , i t ' r iri l " r r r 1 i ' I . l r r " r : i i r r r l r , , r , , r 1r. l r I l l , r , L : L , : i r . "i"r'r:f : ririi-'rit' rr lr ,t l, rr. r'r'Lri r r L l L r 1 ', , ,l l . l , . \ r ' , . . . . ' . , . . . . . . . . i . l l r j . . . . ] l . . , , L l . . . . '. l l . : r r r f . 1 . . \ : r r . \ l : : i l Ll j ' l L ' r ' ' ':; r ..r|r. /Lr \i .j L . . L l r r iI r . i , . ' ' r ' r lil' lL . ' . ,. ,r , 1 . t t , , , , ' 1 1 1 ' l , , . t l \t.it...L:rrti 'l::' ' . , , , r , r , l , r r l r L . L .r 1 r , . l l ' , ' ' ' ; r ' : " I L r" : : r l , r r i r, ., r f l : i l r ' ' r . h r . . L L. r . , : . t L, l r , . r , ' ! r / i : . i L l r r r r ' i L r r ' L :Li' r'rr !r'\r' ' i l L r . . \ t l : L L Lf i ' r i , ' i . r r . t \, lLi l lf i l i ' \ L L L i r r i l l ' ' r r " r : r i i ' i L . ' L r r . r : . 1 : 1 , ,l : \ , L . r r. . 1\ , . , r . I t i , , , t r rrl.r.r.l.L \ 1 , , 1: . . 1 : , 1 . . . , , ' |. . , 1 r l . r , , r , , 1 t i L r irl L I L r . r j r r l. "ll I I I II ii ' L I ' L i iI i r r r" r l r \ r r 71.\'LLr,,, :l iLl.L,r,,l!1 ,,r r r . L , r L. r . . i i r ' r /l,LI i r,r:1. r

l

. I'r'

I
, . r r . r ,t | l l . L r r '

l : r l , , . . , I , . . r l . ,Li . , L

' r r l i l : " .r " r ' t L r r ' r l ' l r l r r 'L ! l r i l L l L r , L l.L r ' L r,,i L . r : r .: l l . , L L l i i-i. l ] f , i : . 1 . 1 u . r r i. ,, " 'i"' I' i , ","' rr I . \ , : - . . \t , , l l . r. ! : , r , 1 , r r i r ) , r r ' r ' ', r "ri i rr ,r' j '.i irr,,, ,. rr,' , ,,,,., :. ,i.,, lr'r "r" 'r"r' ,,"' r 'r ,i ',,,iiri, 'ir,.ir,r, , ,r . , ' , r r t ., , , , r , , r : L t ! i . r . . l l l I ' . . r . . , , r . I r ; r r r Lr . r ' ' : I Ll' " 1'' r "' i' .:,rl'.,'"'r' i rLr':l-tr i:r"r"LriLir:jr l' L . . 1 ' r L . l i ,. r. ' r l i , r L . l L r,!r i !r' ' r. l r r ir r r f .,i, rri /irfr |' , ., ,l I L r . r/ r , i i L i 'r ii 1'll' r l I . , 1 1 , , r r . 1 . , r r L r . iL r ' 1 i r , r r r : : r l i l L i i" 1 - l ' " . , r l,rr Lr l r i i r r i: i t : L t l , , r ' l. r , , , .1 . r j . , . i : r , , , l l L r r l l l i r l l L L r l i I , , j i L r r r r r r l r : 1 r | i r r i . r , . L , l i l i .r r . u ii:L:i,,'r,, .t, rrlrLL, | r . , . i . L r \ t rr ' -rir r,i:i ,i ...rt: I i,rr,rrr i"rr /r,,,ri I I i:i rri,r |r'tr"'irrrr' ' rrtrrl"r'trr l:.'lr 1.r., l r' r , r , . \ r r i i , i 1 ' r r , ! r r ' l , r r r . r f i , r r i r i i , r r r \l lr rr rl r ' / r r ril l1 i ' ri r i / rr i l :rr'rrrl . , ' ' ' , r r ' ; ' i r , r , r , r, , i i ' r ' r r r r l I \ r ' r l i r r l I i l i r : r r | r r l r r / r \ i , r i ,) r \ r ' i i ' r \ r i i / ri r r ' i l r i r , r : 1 ' , r , r r , ' r r " I ' i ; , r i r I i . r l i " i ' , ,i \ i , r ,ri r rir'rr"r ! | i , | , i , ' , , r , * r t , r i 1 ,r r , , r , i r , , r ) , / ' 1 r r i ' ' 1r , r . ' r J l r , r J/'r. irr r r ' , i . i,,'. j r , ' , r r , , , " . | , r , r i i r r r, r ' t I , r. 1 ri . ri i , ) r r r r f r i ' r r i i / ' , r r J , rr i r , , , 1 I r r r t i lji',r,, ' r l r r r r ' r r i r r/ ' I i r ' ' r r . ' 1 . , i . r , . , , rJ i . i , , r , , r r ' , r . " i i r r , ' , r . r r ' r r i ' r r r , 1 r , r ' r i ' I irr'1, i : ' ; ; t r \ ,, I r ' i r . , r , , r , ,i 1 r , ' 1 r , r , , ' r, i , r i i , r i , , l r ' , r i i r r r , lr r \ i , / l i r r r r i i l i r r r r r j rj i i , , . I r, -i ri , : j ' , i , . , rr i i r, , r . i , , i , rrrr l i , i i i r , i r rri r l r' , r ri i ' r . , , i , r r i r l , ' i i i a r , r i i ' , r r ' I S | r , , r r i r, r . ,' , r r i , ,' i i I i r l I r ' i L i n . . f l r t J | t . it ' l t . L L . . r | || l t t L : 1 r r l L ., ' . l L r._l l r l , r . I . L i L r f i r ' , r I ' i . ' r l " rr ' r r i r i r r r r i ' i r . r l . L L r P' L. ! r n r L ' r , \ r : rl : L L l r l r i r r r L . t r r r , r ] r ll r : l i r r r f l 1 1 i.i l l ' L r r L r. l r r r l r ' l l l i L . l i t i f l L i : r t c ! L , rlr, L i i . , f r i . I l r , i L t i t t r . ; , , i . r f . r l , r / i r ( i l r I r r r L r f , l rL r r r r !L r r r i l i f L r l r l i Ll i r l ' . l l ' l l l . l l l r i r \ i l 7 l r i l l r l L Ll r l t l t , r: 1 , , r r l , r r , r r . i , i t , . : n z t , i r , j . , , , r ,o f n , \ r l i \ L r l l i L r :r1r Lr \lll r r.r f, I.ti /Ltli

Ibrthint uLlhtsclunt

Uzviacnitakodcrvcli: ivfi vto 1to:lali Nultoilbrahinta, inekint niiha\i t poronttina sntodali tjeraiesniitlo i KnJigrr. Hadid,26.)Svakaknjigakoja (El je nakon lbrabima rr.]l od Allah'r nekon objavljena,objavljenaje rodu i potomliu Ibrahiurovom. To jc vclika poöastkoia nclna prcmca, i visoko prizninje kolerll nelir sllino!1. Jer, on je dobio dva velika sina: Isnraila od j Ishakr ocl Sare.Ishaliie dobio Jxliuba- tj. Israild o(l kojegsvi Il^dzcrc jcvfcjl vodc porijcl(lo. Medu lljrlnaje bilo toLiko PoslaDika. njihov broj zna da samoOnd kojiinr jc slaoPoslarrikc ivjcro\,jcsnilie. Posljednji dihov foslanik je lsa.srn Nleljemin. S1ose tlae lsrraila. za njega se rroZc rcöi da sva arapskaplemena vodc porijcklo od njellr, o öemu ieno. aj<oBog da. liasnije opiimüe govoriti. N'ledLrtr11. njegovorn potorrstvu nijc bilo PoslaniLa,izuzev zaclujcg Lr i apsolutuo. naiodabraniicg ponosaljuclskog Poslanilia. roclai na ovo ] i la onorn svrjetu:Muharrmedaibn Abdullahaibn Abdulnüttalibd.\4ekltclric. a zdtiDr NledIllelije. +. Daklc. iz ovc plel'nenite loze i istaknutogogranka bio je samo ovaj, blistavidlagLrlj, sjrjlri bisef,najvrZnijiinajodabraniji n'redü svim poslanicima, kojirn ie se s\,i ponositi.i oni pfvi i oni posljednji,i na Sudnjerr danurru zavidjctl. U l\,IusllnrovoDi ,t.rrirr je vjcrodosloiüo preneseDo. ic on fckao: 'Jacu da irlti na stcpenu ko-jr svakostvore|jepozeljetj. öe öak i Ibrahrrr."OviDrr.ijcöinl on je poschnofohvalio svog pfetka IblehilrÄ i linte pol<azao jc lbfrhint. da nalionntega,od svih ljudi nalprizDetiji kod Allalra,i tla ovoD, a i Da onon sv!ctu. Buhenjn niLlodir "Pfiöao nan .je Osrran ibn Dbi Sejbe, da .jc ljennr praro DZcfir o(l Mensr u. koji .lc auo ocl X,Iinhala, on ocl Sc'ida ibn Diubelra. a on od Ibn Abbasa. da je lloZiji Poslanik i: obiiavao rraZiti z a l t l t uz a I l a s a n ri H L r s e j D a , l c ö i n t a':V a S p r c d a l ( . j e v i n r f i i c i i n a rh a 2 i o ri o za!titLr Islnrila i lshaka: TraTrmzaititu savrienilnAllahovitn fijeailna za od svakogiejtana i otfovnicei ocl svakogoka ur.okljivog."r (.Lli'.ttküu bilieli tatilldhil-tant,t(rti tiiin külli .ieita itt ve hannch, \,e in külli ajttin lttntnehl Ovaj hadis od Mensura prcnoseiautori Srrexd (Ebu Dawud, Timrizija. N c s a i j al b n M a d z c ) . i [Jz\,iic|i, zatiln, veli: 1/iarla lbrahin t e,:te. "Gospotluru ]noJ,llokaii ti koko a:iIltuici trt|e! Ztlt ne Ile/.1!jc.il", upira On. "l/jerujen , odga|ari on, ttli bilt d.t Dti \('sr(a sniiti. Ultli ietitipti(c", rette On i i.rijeciih, .dti,t sta|i nu talto hrtlo po jcdu tljiho]'Llio, pa ih po.o|i l)t.o te ti daci Znoj da1e .1lluhrilun i nrtrlur! (Ll tsekarc, 260.) Mufessirikao povoclza ovakvo lbrahinovo trazcnjenavodc vjie stlari, koje smo lni navelii dctallDo obrazloiiliu naicrr Ir,[ir.,.
rIIddis bilje:i IJuhNrij 6 0 / 1 0 / l l 7 l t t - i r m i z l r 2 9 / I 8 / : 0 6 0 ; ^ h r n c d u svon ,trrfl,crl,r 2/131, : 9 0 . 1 7 5 - 5 i . 1 1 0 6 1 6/ H r l e b i l i b u D a w u d: / 5 1 6 / H a l e b ,r a k o d e r a bilezi Ed,Daflrnrsvon g ü S r r r c r r 'i M r h k u t / r r ' f / / d i /

r56

lh]thitlt

,ti. it '' 1t,,,

:r

.l
il

: l r l r i l : Ll L / ' r r r r L l i f r l l i L r \ l l i l h ' . 1 l r L , l , , r , 1 i , r L l r r r ! i i r ! r r rl r i l ' r r r l r r r r r r ' . ' J r r r irlnrl:ii'Ltlrt \ifrlliiLill ili ( ) , ( , r r l . l , r l f : r l L i )f L i . f l r i l r l r r \ 1 \ i i r r ' l l l l f r iJiriffr. riirl,] ' \ L i r l . / i t i L r n L r r L ii i r r r L i . i i i t J i l i r r j t ' f r r L i l o r ' r l l l c ' " 1 f ' r l ' 0!|it:rLl. 'L' lt nn , , i r z ; i i j r i r . ' o , l i i . j ir r i i ( l r i . l \ , \ . i f i i i . { l l n ( l i , r o ( \ r ' 5 r r r i ' \ l i ' r [ ' r r i o t ' r f ((r r i ] l r 1 ) ( r : ! i r r l r r L f h . i i LL l i , r l r l l i Lr ' l r ( i t n J t i h . s l ! l ( i / - \ o l n n l L l i r l l o \ L r 1 ] 1 l \ irt nrl :" i i i ! r h i r J r r I t c i . L , , , . l i r . s r r l l i i i r i i i ' r p o l . l i o s r o n r L l r . l r L L L " r L l i l ll r f ! rlL' (jllili(j lilii(j I L r l J : l I j1 i r , i l r l l l ! J l i j a l i r s r l L : p t l . c p o l r o l o s l ' ' t l : ' l l o . (l lirtrlrrfa.rL. ':i"" il l l : . r L t , L. . , 1 i . ! . l r r \ r i j . l t . l r o l i l l l l r r t ( rL r t L , a r , i ! ' . l i ( r l r , r , r r " r l r ' ( ) : r r ' r L rn l l L . / i l l r n ! 1 ( r i l t l ' i t i i l r r r ' ' ! c t t l r ' i i l l i { i h : r r r LL i r ' l ' ' lri . r , , , r : u f r r L , ' r l i i r . t r rr l t . t t ' : . r i r ' , 'r. L r r L r' l ] i i : ! L r , 1 [ ) . 1. . . ] i u ; : f i l , i I t . L 1 r l . L l Lr,r r r r ' l r [ r , tL l l l r l r l l L , ' , r l r r " . i ' . ; L ; . r J L r i L 'r " ; r : l r i : j r L r r t i o! \ l I i r ! l i ] \ l . j r ' ) r l l ' 1 i ' ' l t r r r L \ r r I l r l f L L r ! L l l ! i r I r t . l , i l . I \ f r f l l . o , r rL , s i r l \ l l r t h r t l l , r . l r L l I l t r I l r r f o ! r r : l l / r l r l o \ l l l j l ( ) \ L L . l ' :r r r " i l ' : i i i i r \ i l l l r ' n l L i \ r L l1 ' ' ' : r \ r - ! r . r 1 r Lrr,.r , f : n r L r t . , t n t l r l L : L l : l t r . 1 rl.L l l i l \ t r 7 ! l i , r l r i i r L i l l t t r " r r l L : i I i : t l l r l r ' L L ,' . L r r lr l . ! o ! r \ i { l t r l r \ l j i l ' ' L ' ' i ' ' I' ' i i i ' ' . ; r ! r r / . l i p r t r L , r t l L t i i,r) r i r ' r . ! r 1 r i t i { L r ! , r r r r ' ' l , , i . ] l LI i l f l L r , r \ i 1 l l l i Ll 5 | I l L r i L i l l L r L , ' i f : r l i ' ) : / r . r' l r : i 1 , . , , r , r ! , ] r i l l . : . r i r , ' \ , ' , l / ' . r / r i L ' r' 'I I . / I i ' I i . 7 . 1 : n rL r \ r i j n r r . l r . i:ir"l rrr \irr'1':rj" , i , j l , i i , r i 1 l J i r l - i i , , / ' r , r r l r r r i r" , i i ; ' , i r i r r , ' : r " / 1 " ,.r.i 1 ,r.r/, rrli ri") r,I'IjJ'iIrII/' iifilrr r , r , r ' .r i , . ; r . ' r , ' , ' r r r , r " i , ir , ' i . r i . . ' 1 l i r r l : r r , r . r r r i I ' r - r r r r t r r r ' i r i r i r i r ; rr r r r r i ' i " " i i t ' r t ' ' l t " ji' '!l't'tt't"tit i r i i , r , i ,rj , i r , ' r r , - l ' i , r r : r r r r i i i i r ' r i i r r r , i r 1 . r r " i i r i r r " i r r ' , i " i ' l " i i " t ,r,ri,r,1)iirji, iirr,lii;r,ij.r'r L:a rirtrrliii ,r,ri /'ir'1.rrri' I ri.rirrrr I lrlir/i/' r j , | i r r . i j , r , l . r i \ r ' l r n f a L r .a i { , f r ,rir ' J L I l r : . r r , , r : r r r l ' , r hIt t r , l L r j . l r l rI ' r t l l h r l r ' l . r L . l r r r L i i i i r L r r i L ' r l r l r i r r r r : r rr r . , l r L . , r , , , 1 ' , . : rr r : . 1 r \ , r r .\ r f l t l ) : r t \ i l i r i L iIi irI : I r I I i I I I , r , ' t L r r : , 1 \ r i : r l r l r I r , , , 1 . : r . ,r. .1 r t : i r L , ' L , . , t l r i , r r r z t r i r r r . Lrn r l , ! r , - L r n r l ni : i. : \ r i . r r r \ l r r l rl " L 7 ' r : t " r ' i t L i 'l'Lf iiLlrr ' r , j r , i r r , / ; ' . i . r i r r / , . . . r r i r , ' r | r , riir"rr,rl r r . I j L r l l ' ' L : ' ( j : lh r 1 !" t 5 ' . 1 , : f r t . r r , r . i i l i l l i i l r L ! ( i1 i r l r i l l l l l l r l i ! r i ll l i f ! l i : ' tl t r l 1 1 r r L , r r r , l . i f l t : t i , : : r r | r i , ' ' , r r , r r : , r i i ' s , . , l 1 r 1 r . i ! i i / l ' i ' r / i 1 / 'l r i t ' i ' t ) r ) i i i , j i , , i i , , i i r r i r ' 1 r i a , t r r ' r r r , , , ' ' , i rir; r i ] \ r r r i i , r i ( ) r r r r i r r / ' i , " i i I I / ) i ' ' I i i ' / ' I L I i r i i !\l(r:l r r l i .l J : r L t i L i r l r r r ,rr . i1 l I l r r r l r r r il L o : l j . , l l r . n l r l L r l r - ' \ r r l l o ' c \ . l f f r ' 1 ' i r \ 1 . : . r j , , L 1 . i l . i r . r ' u I IiL lri i : \ f j r r , , r rIrr i h r r r i r L r r iI Lt r r r r ' L ' r} r ' r l ' l L L L L i t I " L L . r i. j rJ L(it,iLi|,iliof\1!1. , r lr l . : , I l r L r l . .LL,lLr.,L: l)r///'r,r/irrii,rtrrr.r.\i,)r1i...\rrl,rr)r);rirr/:'\rr/ir\r'rrL' lr[,]I 'r..rj ,ri: r r , ! r r i : . r r r rl . / i r ' r i r r - g , r , , r i r r , ; ai / i, rr , rr r i r r r / / ( ' / r rt t r t . t r r r ; ' r r t tr i l ' t i t t t t t ' ! r i L i ' l ' t i t ' t t t /ir 'r ß t , i i v t r l a t t ' , ) i 1l . i ) r / ! l r r r r r r ' l ! . i , r . r r i i i t r ' r r l . r a f , r6 r \ r r t r ! ' t i t t ' l i t t o ' I l l ' i i i t i t ) t t t )t ) \ i t t \ i t t t r i ) t . i ' i t ! r ' i ) , i / i \ i i l r t l r ' r i r ( / ( 1 (i i , r r , i r r i r r r , r ' l . , r i l rrrr \ \ ' i . i r ' , t ! ' i,iri J i r r r ; r i/ ri r ,i i . . I I I | / / I t , t t t t l t a l t l t t r t , t l t t i t ti l r ' i r rr r 1 , I r , ' . ) ' I i I ( L rrIr' r r i i i r / i . i , , i . r i r r : t ' ,l i l r r ; i ' r r l ' r r r r r r r i " / l i . r . r ' r l r / i r i ' r r t i i i , r r l r r r , . I . r l r r l ' r l r i r / r t l r r i / ' r ' r r , i , , , r r r r , , i r r r , , r r r r i r I i r i r , / i , r ' , \ i , r , r i r r r r r l r , r/rr , r ' I , r ' , r i , o I r r r i i ' ( ) r / g r ' , r , ' r ' r i i i i r r , i i i i | r , r " r i ' . r / / ' r ' r r l r i ; r r , rl | t ; t " r r t t i / ' / ; ' r t l ' t '! 1 1 r , , : . r , r , r r r r i ,r r ' r r ' r r i ' r l r r . l l ' r r ' , r , ' 1 , . . / i , , , r l l , , r , r , , r r r r i , , r r i , 1 1 | i ' r ' r , , i 1 i r j / , / j , ' , r ' I , rI i , i , ' , , i r r \ / r , , / i / , ' 1 1 . r l i i r

i
I il

I.

l

LI ll IL

l:-

Ibrrltitu tl,tt, ', tut: ;lo ano ;to jc :(t&lh, d \'.1sono ila sle |i :otulili, i |i ne(:elcbili Pilatti :o o11o \u "ßuJite ili l,t.ii.l i, biacle tn lmlDnt pulu! Ti teci: oni rutlili. *Oni garore. ic\)4i 'Ne.ni.snot'jerctbtahi tota.litii ieispta\rtotietotrut,anijebioni itilloltollonili." "'llL,(ite "l\Ji \,ictuitr]to u.llldltd t u ont.iro sc abJa\liulc nnt)ta,i u ono ila.ie ol,juIljL,]b !hrohit)t , ilst)tuilu ilshnlitt, i,l liul)u, iPototltcütkt i u ono .ito.i. ddto lhl:du i IrLlu. i u t)no.(to.ic Lluta t,ietorjLstt iriu ol ltjilto|Q Ga;Po(lota i\li e *Pd prainto rd:likt'i,ntcaht hilo liog ol niih, i ti st \tu)to NJ.tttu 1)t!loiLrtta ul;o oni Itutlrt t jttttvtli ü ot]o t! .;la i \,i \'ientirl(, n lr'.1\nnt \t! Pttlu. tt Ltlo oktenlt leia o,i ondtratknlnl^c,,1ll(hlij(tlüolltltt:d.ililttili/oti\'ltjih,iOns\eiui( i trt -ttct.1'lo lt .llltltot'o t jcru, u:Ltr inru lltpit: \'iatc od rlll(l)a\c' I ilti sa la 't'Rc, Ztrst: nunuo.lllahu nt:pt t!\'!i.ltL', li.ttlieAtti t1\i i. Njqtt olnlat utto. v.i Go:VtLlttt.' Non.t tt,ttu llt'h Ltratna t atu lit la' '\li tt t\it:t! i*t oo |irt ülrtito 1'lli \igÄr)1ttt, llhrdhinr. t Isntil, il:ltali, i.ltlliüb i Potattki .ttl hili icr')cliili llluhl Intu li tet'eg.silttitur onogubol l;riloni." llcci Znurc li bollctiili +Tty narotl ,r .llluho u .whi slitita itlinu' .-1llah itluilir i. \'ili ano.itu \'i rulitt' i(lid t)tto.\toia:atatlio o \rtr atto.ilo.tlc \i .t1)adili..1\i .i. bio i ru!tuo. t1j(,ga 110.-l.ll.) na'da l.itt litdtti .o trn in) tu t)ni t drli!i. (Bl tscliare. Tal(o Allrh.:;. n.gira sval(umoguarosl drJc Njcgov pfijatclj lbfaltirll i.- bio lclrcj ili liriirnur. iobjainjaYr clajc on bro plll\'i l)tusliman.lltle idolopolilonik. Zrto lJ7\.iicni krie: lhroltintu \t rutihli:i ani ljudi loji .r! gtt tlijtdili. I) b n j r - g o r i s l j c c l b c n i c io j i s L L i l i i r j c g o v cv j c f e L r t c r\ f i i e n r c -l i t o r o n i l ( o t is u k ' l m r a n . 6 8 . ) .t j . p r i h l l t i l i n j c g o r L r\ i c r l r n a l ( o nt o g a . . i d r ( l P t ; t 1 d r i t .( A I i N.iuhlmmcd .: jcr lDu jc Älllh p|opisr,.rfrl\u \jc)u lino 1 Svonrc pfljatcliu ni lLrlahimu.u zitlim mrLjc upoqrrllio. iLlao orlo i1o ni.je'dao .tcd;romposlelikLL l \ lcfo\'lcsDll(u l.jcnjcgu. lr ntoj (io)potltr üd ptlt\iptt Txlio flz\iicni lilZe: ':'1i.r i. lt/.\'j..:tittu. pra?|u t'jttu, \ltt\t lhttlltitno. pta|ag Ij(rttile, Lt ott ttile bia tlputio. u itlolopol,lottik. l'll&&i: Z(i.tto,taj u(tl-lt: Dit)ii t)l)trli, nloJ:iIot itiloln \t tl priVtrlulrt lllulru, (;asl)al(nt :\'jcta\1. *O]i ücnt( s(ttt.:tsüikt To uti je ltl)atli:)ta i.fd.t(t)t ptIfi trtu\linr n (lrl Irrr'arr, l6l l6l.) jt.ui\!a hit) ptiüij.t t\'\i!otti pokotun .1llahu, Uzvricni.trrkocler. r'cli:'tlhruhiDt t'Bio jt':alralan na Nic-ootint I:lugotLttintu lrr^ i vilnili iniit hio itLth4ttliloniL On t:( l. al(hrut) i ututk) no p]tl\'i tu!.1'Mi :nut nu n,tli dolta ttt t^ont \\'i.t(/r n indona]ti ia,.dist.t, biri.ielon oelrlohrilt.'Pa.rliJ(.tDto abiatili. ,\li.i(tli|jent l(l.i Ihtuhintrrtr, ltnrnr rjcru. On niic hio itlolopoLlonili" (En Nahl. ll0. l2l.) "Priiao BLrhalija uavodi: uur je lbrahim ibn \,lusr clu je njeuru priöao Hiixn. (lirje ilro od \1i1 rtlerl. Lrnod [j;Lrbl. ou otl Ikfirre. l or1od lbn Abbasr. cll Bo2iji 1'oslrnik,;-:.r'icljclii slihc u I(a'bi. nijc htio uöi, ncso jc narcdio.pa sLr one uklonjenc. Karh je na jccluoj slici vitlio lLr|uhimai Ismeilil sa stfjclicanril "LJbio ü flrkrma. rckao .ic: ih Allahl Tirlio nri Allaha. nlilr dr ojica niL<ada nisu ' dijelili strjelicuulrl Ovuj haclislr,lLrslim navoclr. ne
lladis bil .7i Iluhifi.jr 6(l,r,ll:2,F( /r,r/'/lr, r: Elru Dr\f(l 1,+()t,lhlcbi Ähncrl L j\onl , 1 . / r / r r . , /lr. ' l l . l . l 6 i

153

r .L . r , f r . 1 1 , 1 . , ,. r . r l l i l L r l r L r j r r r . ' . 1 : r , r r " l
.Li .' ' ,r I i . .,r . Lr ::r flrL.l

r l i r . ' , r L i. L l r .

ir , l I . . ' r ; ' r , i L r - L r r f r r i t i i L L , r t i r L r ' i. l f L r L, , ' , r , t , ! rr . , ' r i : r r i 7 , ' , ' r r r ,i r i' r , r ' l . r t l , r r , , r r r . r L l, , i , L r r , , , , l rr l , , ' r L , r . r t t,,L,lIL tL ...1: .t,t ! I i .:rL .r , i r L L , f L r \ l l i r r r r l : \ i r l , , r : , 1 1 :.i i j r lrLr lr. / r i L :r i . , r , . ' r , ,r r l i f i , l . : r 1 . . : l i L r i r r l L r i r r' ', r . r 1 r.' i . r . L , , , , . 1 , r ' . : i l r i , , . 1 . ', r l t \ l . L r r r i l\ r ! 1 , , ] r r r1 . , . r : , , . 1 : lr r L , I l r i L r l l rr i : l , r r . t l : r ' . ' t r | t ( ; r i : r n l l u r r r l tr \ r t i , i i t t L! rt lr a t l l . / r \ , r : r . (iflrf i \! I LLrr",\l r'.,r i L l l l r . . l , : f L r / l l i r i . l r ,ri l I r . t , l ' r : , r r , ' , , , r ' r ' . . ' r , , , r' , ' \ r ' r r .r L:.tt r, i , ' , i r r , r i , r , 1 ; / 1 , , , , 1 , r / r r r r r r , , ' , rr J : r , i , , , r r , l lr, r ' j r , , , : r , , ,r , : , r ,: i r . , , r , | , r r r I n \ r ' 1 . l l : r l t ,, , , , , i : l . n r l . l L i . ' r i r l r r ' , L . r t ll ,. r i l r r r r l , L . . 1 , ' r l L ' r' , : , 1 ! , 1 , Ilrir, . ,1 .
r r . f r : L i \ i r i ) L : r r .L . r

'.,1i:f

l!

/,:iir:rLr:,r:LL

rlrl. .

ill,:!ir

liLrrniiLlll l.

rrll\ Lr'

r ri ,:,, ,,,r i l. I 'r',

,li,

L , . L l tr L . i : | , r , : t/]..t|1,.\1,, , j \ . J . , | r .I . i l L \ l L rl r ' r ! | a . ' r l \ r llr / r ' r' r i r i ' l

, . i , , ' ' i . ,i ,, I , j ri i

rr,|

I,t/.Lr/rI

r, r',,r,rr j.L i,L tlfi:1.,rri.L r

,,i.ir,

./-ti,,t, ji t,titi

: ' . , , , , , r i , r , , i , ' i ,L r ,i I L r r , . . ,r ' : . . 'rL'lrri . .rt'

.1 ll:1, '. l , L t . : - . 1 . : l a l - r l i \ l r l ri r l l f i L l ',lLlrLl l, r. rr, . l , r , : . \ j . . r ' - r ! i r , , r L , : L r L , l r ' .: , j , 1 , : : . , i , i i t r , , , . : , i r , , ii ., L | , r r . il.':r . , , . t r l L t , , i fi i . . r r l

ll,

.I tr l \ . rL r l l " r 1 . . L L L I l. , , j , : r r , 1 , , : . itr, \ l l . L , , l ' , . . r | . " 'll. : - ,:j., r jr:f,.r ' :,1 ,,r ,. i, I .r, r, r , ,,1r.,, r., r 1 . , , t. . , ] r t : r . . , , L ,r ' , , t r , Lr : L r , / i L r . r L . .. . L . , L 'l., r l I L , r l,l ! . r ! .L' r.r j , ' , r, . r lI t I , r r r l . , , , I , . , , |' r , , 1 r . , , , L l , . , rr . lrr '. ,..., :rr,L,.rt ' , , i r , . r fr , : i L ., . r , , . :\ , r t i I . I I Ir I / I I i L . I . : l' ..t 1 . , i r 1 . . , , r , \ , ,r , ' j r ' , , , l ) i , r L ,i ,i r . r ' r l - i L r , . l i . L i . r t . . , r r 1 . . . r 1 , , l, l 1 L l , ;| .. ,: :, . r ! , r r t , r , , i L r .t,,.r:
\'. " ) .Lr.j ,.., . .,, r,ir,l ar\i.r: I

..ii: - i,

''fr:,t i l r : r\ r . i r . r i . ! . r t r \ l L l ' . \ 1 i ! , l , i L l l. l ! r i ' - ' 1 . l r , ' , , r i , ,i , j , I i i i ' I i , , , I , , , , , r I r I I , ' I . ' r . , L r . il l L i t f f r l i r t l

t L , l r r - l r r . r | L l ; : l ' ; r c l L , L r : l l ltr. . \ b i h L f i L l r i r r r h r r L i , . L h i l r r L r rifrri l \ i . L : , : : . 1 , i i r L rl r r ] i l L . r \ : r r r r . 'L , t rl : ' 1 , 1 .r r t . : t t r tI h l : t i '' r t . r r . ' i r . L : [ . l r ''1..,..i1 T l i ] . r Lr , L r , ,\ 1 . ' i L ,rrl l r r L l l r i r r . l r t ]r .. r L r r r . | . i L i ' ! r r ' i r .l L t, li
r , i 1 . , . . . , -i : t r r I , r . ,I,, , r . l ..rr . r . i i r r l r , .l , . l r . l L l . r r . t : r i r r r r, i , . r l ,rt. \: ..r : : rri t.i L t . l! r , r f ! r . , f . , \ i . , . , i L r r , ! l

on ibn Salih,da je öuo od Selemeibn Wehrama, od Ikrime, da je öuo Ibn "Jednom prilikom su neki ashabi sjedili j öekali Abbasa, da je rekao: Allahovos Poslanika*; kada se pomolio i priblizio im se, öuo je kako "Öudno,Allah je od svih svojih stvorenja za Jedanje rekao: razgovaralu. "Sraimaöudnile togasloje Allah od priiarelia uzeotbrahima:Drugijerekaor Treii je rekaol"lsa je Allahor duhi Muiao- direklnorazgovarao?" "a "Allah je odabrao Adema." rijeö." Öetvrtijerekaor Njegova _Cuosatnvas ralgovor t i nazvao selam rekao: Poslanik irn je prisao. € je daje Musa je sa Taöno daje IbrahimAllahovprijatelj.Taöno vaseöudenje. je je Njim govorio.Taöno daje IsaNjegovduh i Njegovarijeö.Taöno i daje veöe ja Medutim, samAllahovmiljenik,a od toganema Adema. Allah odabrao za ja nisamprr'i koji öe se zauzimati drugei prvi öije öe zauzimanje öasti.Zar biti primljeno.Zar postoji veöa öast od toga. Ja sam prvi koji öe zakucati vratima,i pwi konre6e ih Allab otvoriti i uvestimeu halkomna dzennetskim i danubiti najugledniji, Ja sa Dzennet siromainimvjemicima. öu na Sudnjem je u ovoj Zar ima veöeöastiod toga?"Ovaj hadis od prvih i od posljednjih.l znal Allah, opet,najbolje potvrdu drugimverzijama. u verziji garib,ali on ilTra je öuood Ikime, koji ga navodihadisKatadea Hakirnu svorr Mrstedreku "Zar poriöeteda prijateljstvopripada od Ibn Abbasa,da je rekao: a on Ibrahirnu,Allahov razgovorMüsau i videnjeAllaha Muhaümedu?Nekaje i Allahov blagoslovmir nasvenjih." Ibn Ebi Hatim navodi:"Priöaonamje Ubejj - moj otac- daje njemupriaao "Kada rekao: Mahmudibn Halid Suletri,a njemuWelid,daje Ishakibn Jesar tako je Allah uzeoIbrahimaza prijatelja, daoutu je u srcebogobojaznost, da pticau kao sto se öuje leprsaDje mu se moglo öuti kucanjesrca iz daljine, zraku-" je ljude.Tako Ubejd ibn Umejrje rekao:"lbrahim *;$ je volio ugo5öavati jednogdaDa kogaöe ugostiti.Ne DaSavii nikoga nekoga izisaonapoljetraZeöi jednogöovjeka kako stoji,paga vratio sekuöi gdjeje zatekao kogabi ugostio, je upitao: "Allahov robe, State je naveloda udes u moju kuöu bez moje "Uiao samsadozvolom njenogGospodara. dozvole?" Ovaj mu je odgovorior "A ko si ti?", upitao Ibrahim."JasamMeleksmrti",rekao '1noj Gospodar je, je jednomNjegovomrobu,da ga obradujem gaje Ol1uzeoSebi je poslao da me ko za prijatelja."Ibrahimje rekao:"Ko je to?Takomi Allaha,kad bi mi rekao ja je on, makarbio na krajü svijeta, bih mu otiSao bio mu kofriija, svedok i "Taj rob si ti." "Zar ja?", upitao je nassmrtne rastavi."Ovajlnu je na to rekao: "Da", rekaoje. "Cime sam zasluzio me rnoj Gospodar da uzmeza Ibrahim. prüatelja?", upitaoje Ibrahiü. "Time Stodajessvüetu,a ne trazis od njih", je." Ovo prenosi Ebi Hatim. Ibn rekao ga, Ibrahima, hvaleöi Uzviieni Allah üa mnogoüjesta u Kur'anuspominje pet mjesta, samo suri El-Bekare Neki kaiu daje on spomenut trideset na a u na petnaest mjesta. je jedanod petorice On odabranih Poslanika ulu-l-azm, s\ öija
' Hadis da ii Je

160

i
rtl IL

i.i: ,

:l

Lll

r l pr L r n J r i { ) s e b r o I. I r ) r o( l r r l l l h P L , s i l r l l i f . lr.i r r c r l . n .l r 5 l i . r l r l : r L r \ i li l . L r : / L , / l i ' , r ' , r . i r 1 , , r r r ' y , . r r I : , 1 r ' t r ri r . : , . r r ' , r r l i , , 1 , r r. ! r / \ r r l r , r r t \ i i i ' t i i i t t t i|i ! t , , ' ' ii, l i l l ' , r rrr, r , r , r , r r ,,ri r r , ri , r,; ; , ,' rI r; i .I { : . i i \ /j r, ' r 'r i \ i - .r r r. ' i 1 i \ ,n , a h ' r . : : i l " r . r t , r r r i , ' r t , , \ i / r f r i i ' / ' ir r l r r \ i , r , , r , i ' r , , , i \ . r r . t r r i i i' 'i , r r r \ ' , , ' , i r , i l r l i l ' 'r r l r r , , ' r , , i '.,,ril,i,, rri,,l lr , r , i r,', .,,' ,, . , , ,/ ,, . . i i r / 1 , ; . r i r r ; ,rr r . / r r , r l r , / . , / i r 1 ' I , r ', , r . , i , ' , r i l r \ L r r , , . , - r i . , : l r r r L i i r L r i . l l ) f \ ) r f r l 1 ' , t i r ., , r j r n i r l . L , :trr ; L l rL r r r r r r L l r L : r . r i . r ' r; r, , , 1 , ' i r L l rrl , L I l i r r ' u r I o :I r r r r 'rr , , r rL rtfr't,r rrl irtLLr r'i rrrhL l.,l rllil Z.r:i|r. rrlrg:r tc \lLrhlrrrrn.,l ' r . r . L ,i , i rr ! n r l l l r u n r r r r r t l . r L . L , l o i ' r r i . : , r l : r l r , l . r r L l r r ' l r . : t l , , l . t r l r t i |L r : l . ! . .L ri , i L i L L , t : r l | c r , r : j \ L L i r '.. L l ,i i l . r \ r L | r L r , , 1I r r f ' . 1 I ' r i t ' r ' r" i , t 1 , r f , r I j i t i f . i i j l x \ l t L ! l lJ l l . , r L L r l r ,j r ]- ll r t r\.L Lf j l . L . j r r c i r t l i . t t t . t t t . , , r l LL r r - . t L i if a a r l r J f l L ! r r r r l i 7 l l L r ( r u/ ll L , r rr L l l l r i i . l f l L L l , l ' l r l L 'r I ' I L r . \ h u r - ' , 1 r r , , r l L I ) i i a r o r r : r : r \ l r , l r ] L r r l r r rir' ' r l l i i r r l . r r . t i l , t t t i r r i , , Lr 'LL r : : r ' r : , i r h r \ r r : . r , r . i c r r L l i r . r! . 1 . i r , . , I L 1 r , , i I h r r l l r L . r , r a 1 , , t l i r t f L i . r J L , r , , ; l i l n i L.i r r l i l o : ' l i l l r ' r L j l l ' i n p . : r r . r , r t! , i r r l i l r l r r r r l L r ! .' i , l | , ; t L , 1 .. . r i r , , t i ! : t t ; r : r r . l r l . L r l , r \, t L r i r r r l r : , . 1 . 1 , \L , l L f : r n l . r : r r , ( r ' . i 1 p :i,\irlLr'tir,,:' l ) . . 1 1 i r r i rr.u ' i ) ! L r L r r , r \ l r ; u , : , 1 r i . r l ' : , r : r , 1 r . : I r l i r , L: r r r , l LJ : , . i l . r l ' r f , ' i , L l , r r r , , t \ l r : i r i r i r r f r r i L . . u, i L / : r l ) r r i L . , , ri f . f . r i l r r r l i f t , r r l t , r i r , l ' , . ] : r r . . . r , . r : . i trr : r : l f r ,, t ' i r , r \ t : r j l : r,,r f j r r ' r r i ul - . a. r l L l l , r l h L l i l l . r r | 5 r L . . o r r r l . r ' l ii b r h i ; 1 . r r r i i r i L , r :l iL \ l r : i r r l . i t
'i (r\ r t. | \ r i l j \ L r LL r r . s i . | . : r i l r r f\ l L , l r l l L t t r t t f i l , r , i , L L t t L L l , t L ,. l t i L : r : i i I:L .r r; , L i , r i i . r i h l i L r r L li l S L r , l jrr r r r , i u n r Lo r i I i l r i rr r , r L r r\ i r r f a i L i l . .I l l . I rrt

l:r j.

llr ll

,,L I L , , L \ .r l l i , l , r r 7 l : l i r x : r , r \ , r r i l u l , , . . i r L L r ltir ' u : t i i r l r ' r r l t , , r r L L . , r : : r r r r t r rl l r ,,,I trl. ii i \ . : : L | , 1 L I t t \ r L l , t t ., i t L I t I i , L : t l ! n l t . : , i l t , I t \ T L t s l t L T . t t : t \ i i r : t L i L t t t . / \ r r . : , i i r r : r , , J 1 . , . ! r l.u t i L n i L l l i L t l L l r , L \l li r r h r r l l n r r t l r : : . l - . i r : r ' i ' r rr r a L : l i l r i l L l l r ' . l n . l . l: r r , : / l L n | ) \ i l j f s l l r n r r i l i , . r i i r l i : l 1 'Pri:rr f i r h . r f rr , i l \ , j r t r i r:rI L \ i l b f \ ! r . l L r l l l L .t l . r . i r j r L l l r : r i r i r ! l . , r t rr.l . i r- ' l f r , i l r t c n L r I h . ' j J r L l l l h .1 1 . it" S . r r l i L r , , r L Lj L ' I : t r L r I I L : . ' I L .' . ' I : I t . , : i '\. ( j( j. ' j. ri:t j.' rLt,:l:L,j \llrrlrL,i i,r ] , l f r r r f r r L : L r : :I I r ] ] r r | , , . 1 1r i i r . [ , , i i , r : , i | , , ! , , \ , , r ' 1 , { ) | 1 1 l . L , j i1 . -L j l ! ( ) . . r , r . ,lr/ t \'.rrri, Lf r O r : r ' r L t r L r t r LL i l r

rr/|r , , . . ' . s . l rI i r l t f ' : - . \ r | r f , r : . , ' r l / ! . , , 1 , i iI r r l l L . l f , . l r'. II f . l I : . : r . rr f f : , r , ,s l . i . . i . i ! r r ! . : L l . f . l 1 . , . . 1 ) r r . : r a L j l L , I l L r i . r l . L i , r ' \ L I r . , r . . . r : i i , r . . . , rN . lt , . I l r j r t r f r , Irftl
L]

l...ir

::r \l r.rr

jrf.r.\ri",'l'I l:rllr'.r,,Llfr

1 , " , , j 'r r , ' l l

lr,

l . , t l r' i . ' : L l I i r . r r , , L r : r l - r , ' : r , ' r / , r i . r , l

lnl

lhnrhiu,ttt , trn

llcl(aoJci - NIjplclnenilijiao\ iek jc .Iusuf'. Allrhov poslaIik.sin Allnholo< posliullia.sinirAllahorol poslanilirL. ,\lleholog piijatelja. sinl Opct su rckliri \r.\nto Lcto pitllli.- Oudentc l)iliLtc nujplcntcnirijeut o mecl Ar.apima upitao 1e. - L)e.rckli srL Tada.inr fcl(.ror Nljbol.jr je u dilhlliiietLr,r, n,,iL.,uti; i u'lrt#i. " l(idr sc poLracj!'fi \ I-lo\'oj \'crziii BLrhnrla na,,.odi orlj hldis |. ncl(oliko rrjcsrt. NlLtsliilr iNcsiliju ga navo(le ruzliiilint r.crzija|lr.prekoJahiaa Sc idt Lt ibn e l I i a t l l n l . i r ( ) ng l j c i u o o d U b c j d L L I l a hjl. I L r n r n e r a . t O ßultl'iju.7it1rnt. l(lr:e: ,prcltose llbLr 9a IJsantc \.{u.tem1r UbcjdLLlllhr i ocj .

Allrhor Poslanilt,.. fcklo: .,plemcniti sin plcirenirog.i,,i" pl"rrr"ir;iuu, .ie ul oca plcmcrritog:.tLrsLrl sin .Lrkubtl. sirrl lshakoie, siria .ic llr."hi,;;,;L ' . \ l l i r h oo s p r i j i r t c l i a \ O|lr.jhadisIa|odi sautoAhntc,:1. B r l , . f l r. r -l t I . . r l , , \ ' . . , . r . . , l , r l r r r i ( .. r n ü i r o _ \ . , r. rj. I t \ 1 " , . - , , l r r .r. r \ , l r1 . . , . - r . l : . r . ' . ,. .1 . , ()1t)cfeaLLo. jc l,itslinili ,: f.liil{_rt .Pl.ntcIiti da picItenitor. sina lc sin plclrcnitos._ ocu plcnrcnilog: o.l .lLrsLrf.jc JalirLbir.. srr sina l;i;k;.;r. ;;;;;

.Lr !il . aLloo(l :jc idil. or) od IlbLrIIIIcjfc. il olt o,:iloslaDililr r:,... l, " . . \ , . . . .1 . . t c . . . 1 . , r. . , , .lt..l rt^r-. i c l \ ( r t l c c a r o d r i t , r b c j d ni b n S u l c j n t a r r .rr . u s : r . l . r l L t . t n t n t . . 1 : r n \ r b n B L " r : ri i r rxl gx plcnosc orl Ubcjdlrllahirib. (Jnrota.on liaTc da 1e Sc.icl iLro od -" EbL: IlLLlcjrc. or otl Poslunika ;:. Nijcdan Lrcl l njih rresporuinjc nl"guvng u.".;. Al t r . ,r . i : . i . : " t r . r ,l r . \ ' , . , . r . . , , r L r r , r r . - . .. tt . , ., i.: \ r . r .. . , 1 . 1r 1r . I r n . r . . r r . r , . , ' rs . l , r r . . . i , r . o . l l . Ibr J'r .it...1.r.

\tcrzijLrslr o'iut In'ccilt prclio Abclu.t.rhntanu ibn,\bclullrha iL.nDinarr nlaLolil ocit.r lbn a)ulcr.t prcnosi \lullo on. ' I r \ , . . t . . u t . . . . ,/ . . - , . , . . r . , 1,,! ..t..C,rr ..r.r j. i . Ir r t - r . . \ l r : r r L r \r I , , , r, . |,- L -. ', | "i tl,r \ ,..., ..1 i . 1 . .. l i . . | . I, L-. .r, p r o i i r l . j e n iq o l i1u c o s L r n c a e n ir.r l i o ö c b i t i o b u t . - nc pr j l b r . a h i n , . . , . , 2 " , r r l,'. ,t prrLrc'io:A'irlio tnjol]\.i lut .\t\ar!!! r,tl;o[,ntoiponol,.t) if,l l_,rLriiii fO].i' ( r r ^ ' . , 1 ' | . 1. | | . \ . . . r / . t . .. . , . B . . . . . r . . 1 :\tl t . , : t j l .t . . . . 1 - o r \ , r ' r r r , \ " \ tt . r \ t , j . r t . r l l . L l z r . ' . . . t | . . t r o j t L . r r . 1 . . 1 o \ l ,r , . . . I \tt'nrara Nahijc Iiufi.jc.koji la jc iLro ocl Sc.icieibn DirrL.cjra. ";r'*i i;;, " Spot)tcnLlta poaust u o\,o11ha(lis.

pr\.r I poslJcdnll.

r.,,ji i;,,1]l]lllJl,',i'Tl;:j:t|,.'.'oljiil r:,rli,r"' ,.,,r,,,;,,,;;;,ll ..l.i.l:l:li
I l r l s b L l l c 2 li L , h liri r ( J ( l1 . 1l l l l / , 1 / r r / r , r r l I l l ( l i s b i l i ü 7 il ] LI r f r r a l )| I i 1 ! l , r l r l ü r r r

162

I . r: , : , , , . . 1. l
r . . \ . , i . i , r

' . , , r p : , , r r , ,l'r r i r ' l l r : ' f l ' ' r l r
\ . 1 l . r rl i : . . i L : " r l ' f i " I

rri
L I ' i L r

l ' ' ri L i' r"L " , , ' l r . . . 1i , r ' . l r . , . r rr r L , , , , 1 r - , , , r : l r l , r ' r r r r l t :1,,1,:,,... r. . r , r . : r . r i i r i L : r . : I ' , , : ' , r ' L r .r , i r I rt :r
.iir., \ lt::r:.:l!..r irl LLt: I ir'l i,r il i

\

rr ,t .\,tt!

:

t.LL I

i, . r : ,Ll . L ! ..ilal lrlr r:rr"r' ' l rtr jt f : , L r r L r t t . t ,, , l t . ' L l , ' l r t \ ! i r i l i l : r l iL , _ " i,

i,jtj : .,, ., ,t L I .LLli|fL ',.11.r, ., ,1 -' /u \lL,li \.i L,l:r

I L,rll ,

r , r . l r . . i . , . , r 1 , r r r , ! r L . , r ' r ! r ' .l , L i l L r l i r r ' r r r r ' r r r ' r , L ,. : - . l i , L l , , I , r i , t , r j l L r , | r i r 1 i ' 1 . rr i ( l : : i r r rI L ,r rl . l ! . . r."r'i rtlr.,r'.r: r ' l). : L il ' r ....I 'L.t Litl llitr l'ri\rr'i" r L r l i' " ' : l i ' I :

L r'r:rr'r

\,ILIIIILII,,I,L , r' l l r . r :LL L . r , , l l 1|ii l'L' : r r n r i r .L r r r r l l . l l . r l l ! , ,l,r'rr 'l ill 1 l l r r r l : , . . , , ; , : r i r , r ' r rr ,l l l r l rL L r r il ' i ': lr' I ,.'r. ..i .' . l I r r , ' r L r L l r i l i r r rl ' r i . i i r , . L ll i r:llr'

'

L'

r'1" r'"'' L'' rrr '
r

:l:lLr_i
\ I l

l : l l , j . l r : , r l: , l r ' r L l l : l ' i ' l : ] " ' l L l L r ' ' l r : i l r ' i : l ..,: ..llr . . . L ] . l ' - l i l | . . ] ] t . ' . l ' . . . . . . l . l ] l , ] | L i L L . l | : | ] . | ] l j l .:. .trr r ri.irr' li

jr: i

.

.l:r'.'

l , r l r : l l L l r , . 1 " r ' ' i l . r r ' t ." r l r : i ' ,r

l

:l

r'

1 . ,\ . . . 1 . . l
. . . r . . i -t . . r : , .l -r, Irl Irr''r' . r , : , L \ r i . ri : r \ t L r t L I r l l , , L l l l ' . , l , ' l ! r l i l r : L ' . . 1 , r .r ' . ] . " : l : f l l l : : i i i ' \ l : l \ l r . ' l _ r l-rll,:,:\: rr ": il,tll | \rll rrrl rl.l ' 'lL!' :l'rll'L ' L l "l 'I ri r'r'r i' ir.''ri'ri"'r 'rr.' "' lif,ilr '.rar l "ilirirL'! r r ' : L : : l r 'r i i i j f l : l \ i l L r

\ . , . r L r. . " L ,.... ,ril l,rr

, ilii:'t

,j: r.l

;.'

, , r . ' , ' i ' . , ' ,i i i ' , r r i r i . r . " . , ' r ' rr '.. r r r ' 1 ' 1 . ' r ' ; : r L r r " l l l ; l " r r _ '

L ! i i i i r i r l i a L r | , ' : L , r r L L ' L i r , ' r L r i Il 'l ir 'lL r r ' ' Lllr.r..r ; ' . , : l l : t L L / i , t t L \ ! . j r r r 7 1 1 ,: l i t l l ! i i L , r \ a L l . L : . i f L

Ibr(hitI

olt jhi rl0t

Na glavu sc odnosilo: skraiivanjc brkova, ispiranjeustn, pranje zuba rnisrvakoLn, ispiranjc nosaipravljenjcrazdioka ltosi. na A na tijelo:rczonje nokliju.brlanjc dlaöica ol<o stidnogolgana,suncöenjc, ., uklanjanjc diaöica ispodpazulta ipranjevodorr nakonvelil<c irrale nuZcle.,.L To navodrlbn Ebi Hatim idodqe:,.Sliöuoovon se pLenosi od Sc,icla I ibr el Muscjjeba. j Ebu el-DZilda." Mu.l;ahida, S.r'bija, Nah'rja,DbLr Saliha Ja kaicm: 'Buharijai Muslirnprcko Ebu Ilurejre biiiezeclaie poslaürk I rekao: "Pet stvari su od prirodnihobiljeZla: suncöcnje. brijaüje oko stidnih organa, skraaivanie brhova. rezanjc noktr.lu brijunlcislrocl I pazülta.,'l Pored toga.N{uslinr, Dawud, IlLru Tinrizija.Ncsarja ilbn MaclZc navodc je da Wcki' oclZcl(.rüJa Lbi Zaida,iuo da ntujc \jus.ab ibn SejbcAbrteritr,lekii ibn HadZbipriiao- a or,aj öLro lalka ibl HabibaAnziia. on od Abclullaha od ibn Zxbcjla. a (nr od Aise, daje Boziji Poslarrik fekao:..Deset !. str.arislr od pr.llod;tih obiljcija: skrltivanjebrkova,pustanjc bfacle, upoh.ebe miswaka.ispiriojenosa vodotlt.rezanlenokatt. pmDjc dldnakana pfstina. LlklanjirDjc dlaüicaispod pazuha. brijanjcolto stidlih orgaua ipranjenal<on obar,)janla nu:cle.,,l O o\,orrcie biti viSerijeöikadirbudctlogovofili o duiiri njcgo!ogiivota r o s L r n e clc . u Svc u svcmu,iz navcdenoga viclida lbrahint,!.1.i porecl sc obaveza prana Alhhu +, i vclikog rbadeta, nije zaposravljao brjgu o tiiclu i da je o sr:akon diielu tijcla Ioclio rac:una pruZao i ntu Stojc pohebno,kao Stoje: urccitvaljc. uljepiavtnjei uhlanjanjc stega ito srtcta,iloput:\'islixlios.. noliata. Zutilasil zubar ncöisioiesa cijelogtijcia. .i:!. u rijcöimal_tz\,jlenoq: Svc je to osigLr|alo poseban stlllusIbr:lhiDta ./ Ibntltintorint, l;oli 1e ohot e:e ltotltt.tno i\?uttjut dt) (Ln NcclZm_ ) 37

Ibrahimov dvor.ac Diennctu u
Ilaiiz Ebü Beltr al-tsczzar navodii ..pfiöalisu nam Ahtrcd ibn SinaDcl_ Kattanel-\\tasiti XluharrDed Musacl-l(rttiln,(laje nJit]l]a i ibn priöaoJezidibn Ilarun, a rrjenLrIIal]llnadibü Sclcrne. da.jc auo od Sirnaka, od lkfinle. a oD ovaj od Lbu IIurejre.daje ^llahov poslanikii rekao:.,U DZcrmetu je<1an ima dvorrc" - misli1n je rckaoda.jeod biscf.! ..koji nerla ni jednepulcotine da niti jc A11ah.jl, priprenio liao bora\iSrc Svorr pr.rjatelju naprslrne... N.1cga Ib|ahrmu. l:l Bezzarzatirllnavodi:..Sliönu vcrziju ovog lradlsa nan le priiao Ahüed ibn DZemilel Mir$,ezi.njenu cn-Nadlibn Sunicjl,a njcnu ilairrla<1 lbn Scleme. ltoji gajc öuo od Sintaka. od Ikrintc.on od llbLrIlur.ejre. on ou a od AllahovogPoslaDika " !:-.
O\ LL f.e.l.tj'r bjljczi ll,n Kesir u svonrrcljr/? ll tt EFTxbcrjLrsvom T.c^7ir t9l0 /Sdkir; Hrkjnl Lr . s \ o n , 1 / 1 , . \ / . 1 l . h / 1 6 6 i k n z e r . H a d i s l cs i h t h i i s p M j a r au ! . J e l e u h a r i j e. l j g a n e ; r l o d e lr ß nj B u h r r ! a n r N l u s l i n rr l i g a t e [ z Z e h c b iu l r s t i o u s a h i hh a d i s e.. , 'Hrdrs bilje.Zl B u h a f t r u s ! o l n S d n i n r 7 7 l 6 4 / t i 5 9 0\.r r s t i u rl i 1 6 , . 1 ,s ! k u p t j a a i J f u r . , di o s r i h l ' B i l j c T iM u s l n nu s y o n . ! a / i i r r l / t 6 r - , S 6i o s r a Io s i m B u h . r i j .

t64

lh]t:fiait'

tt. i,t ' t.t,

' l ri O n r . i r r rl i i l . t : . f , ! T L l l l L l r iL r r L , lr, r r ) \ : l l i r l r r l i '| : t n o ' r r " l i l l L r : r r r r r Ji r Il l i ! f L J , r r . : L j( . r l ' , , , 1 r r i l ' r L t , , . l . , i , l i l ' l l l l r r r L r r r N i r ( l f i i ) ] l S L L : r r . 'O ' l r i i : f
tra)rr:i l,lrr lllfi\ l!l.l ri . , r r i L rJ L : r l u t r L l : l ) i i r i j f t , r l r r f , l , , r i r r l L . z t l L r , ' i L ' l l r l ' , 1 , ' l .' L . l i L f l J t r l l : l i: ' r l ; l : g r ] , i , , r L] l n t , . r , , , t o r t r r t r r i ;i Llrl | L r r l : l r l i , ' r l r ' '

{.iL l l-,, r'rh:nr:r r.r,
"IL r L f i L l r \ r l l r r L r i r ' L l i l I I .l ., L r l . : : .r J L j ! r r l r L l L I i ' i L r l::r.r|\,rr.Ll ilrl,,,tlr r'llr "'r l"'lrr' I : l r i . , l , ' . r , , , , r l I l - ' Lrr, , l L t i r . r . r L ' r r, \ l t ) / r h r i : , J i r l ' Lrl' L a . ii I " , . . 1 : ' . r rr L i r I 1 i r ' 1 , ) ' l i : r i l . l r : l r l l l l l r l i l L , ' . l i L\ l l L : i l i l a l l i i l l r ' i . i L i l( r i r\ j f l L . r r r r j r rrj l: L \ ' l l I : I r . l _ ' l ' . , r r . ' l . . r r r f r t : . r\ . r L l L \L. j1r r S::.. , r . .n l , r . i , , , . : : t r r , . . : l r i L j r . ll ll r i : t l l l i n l I r r r , l l ' l l \ l c . - l l r l i l \ r t l L ' ' 5 l L r r i l ' r r l ' i r r r ' i .r 'r r r r L : r rr ri i . l L i , n l l ) i l r r r ' l1 i r l , . . 1: r f i L t L , , , 1 . ' , , . t L . , i r t i i f i i t l i ' r . ' n r r .L ( l , l r u r l . r r " t L t t l t : r j i r r rIi r ' f l L i \ i l i L r l l( r ' , l l l iL i a r ll l i i l J r . r r L\L l L l l L rl : l i l l L . r : r r . .l l. i r . , . :, r ' L i i i l L r i r r .rli. r r . , l i I l \ i r r i r . r l r , r r r ' : l l Lrrr L r r t L r l ! L. rt ii r i ' ' ,' 1 j . r - J l \ i L r r r , . , , I , r . i \ l L , , i " L r l r r r |l r . r r 1 i ' li h r r' \ r ' l ' l ' l ' i r ' :.,,. riirlri . i r r r \ i r l l L r l L : l , r , l\.I L L i r l i l L l ' i i l l l l l l l r ' - l i u , , : \ ' L r l t Lr, l r r r i . : r . r . Il,,rr ,),,'1f. L . 'l l l : L r . r , ' i ' t l r t . L , t r . L , r i l : . 1 ' - 1 . . . : . r r L ' i I f r . r l . i t N l r ' i l i i l l f a L l r L r l r l : Ll l) i i t l ',lar! j)frili.llir lll:'rlr'l rlll:Lrfl l t t L r , r l r L n r l l J ' r , , r L , L i i i l r i ' L j r i . i l i L l ' . lf lr ''l'tr.l,, r : : l : l l , l l a i l l l l L ' l i i l l l l . r l i l i f i r l r ' l : l I L L ! i l L' rl l 1 1 . , , . , ' 11 1 r ' , r i r 1 i \ r L . l rL . : i : r , , , f l . r \ r ' r r . , r r r, ' , 1 \ i . 1 , 1 ; r i I i r f . r L, r ' , . r 1' . 1 l l ' r i - r . r r ' 1 . L r r r ' ' r r l f i : , i i r r j r : 1. r ' , r l , r r i ' l i r / ' r r l l . , r : . i . ' ; 1 , , r ' : , rL l l l f . . , , l , , i L l , r f a ' r , , , l r . L r r r L r l , , . i r : f n r r r f t . l l r r , , il ' , ' : l t , r l . r ' f l r i : S i L i , ' r a r l i ' f l r r rr r i .il, 'rLli \ir'r,.fL'r' t1 . r l . , , , , r t r , L ] . l i , , r . 1 , I r , , : . , 1 . . 1 , 1 | r , i r . . L i r L \j r . -i r! i | r t , L r , l : r ' . - . , , ' - r : r r , . i f ! i . l t : i . 1 1 . 1 1 ' . 1 1 1r . r L t g ll . d l r r r l l r l l l i i . \ l r r L r l l L L [ ] l L : r l r 11: L r . , r , , , t , l r , r . . u r , , . , , 1 . . ' n r o illi l ' : t . i lr \L l r , i , , r . . l r L r , , i \ . . t J : : r l j L r l L L . l i i I I r , 1 , ( , \ l t L l r l r f irl . t i i l r L l i r i I : r , I I ' t . L I I I rl b r i \ i | n l l . l l r L i r r l f i l l l : l Ii r r l \ L r l l li r r r . . . 1 , ' r . r I r \ ( i L : : i l L j \ i L jl . f f L ' 1 ,\ l . r l t : l l l t l t l - t l , , l | | r L , r | i j . , , t i r L ; , , ! l j j r , . r i || l . i i r . i \ l l L : l i r t i O h f d \ L , l r r r l r r l r r 1 . 7 ! , ' ' 1\ l L r i L r : r , : . r | r , , 1\ i L L . r i r r . . 1 , 1 1 3 x I r r r . s i L ' L ll l ' r r I ' i , \ , 1 , i r r Ll ' r i r ' r ' 1 \., 1 i.|.trl'1,\'r r r l_ii lta 'i

: ! r , r - LI i ) . r r i l l i : : . .

l f r i _ ) . : . L lr . r L r j , r 1 : i r r r r r i r r t l t ' o r j r , i : L , r l l . r r , l l L r lrli ' , i L ' r r L i l . l r r e ' ' . t . l i , \ l r f\ . f r : . 1 ( i l i l ) n l ( . r r ' r t r t i r l i r j r . l : r l i o n l r r , r r l c f I ) i l l l l r r L lh .r r ri r r j / ri l l r f l L r r l r . ; r l i r , , , \: fi l i u i e! l u r \ j r J u ( jh r l j i L ! ! l t L l L uilrL i r t b i o h r r t r r t r L r r i r r r , . I l lo i J r 1 , . L ' l ir : l s t r r , .r \ . 1 ' i n l r r , r r L . i l p o l i . ( ' . i 7 l o z . l l . L l r lI i i l r r b .1 . , r l. l l : l . N r L l l

L irrll" L . l . r L i , : : . r l r i / L\ l , , r , t ,.rJ L , i r 1 1 1 , . , r tr . r t r l . , 1 l ) . ' l r L l l ' L l i r , . l ' ' , 1 , : r L r '.\ , , : t , r , ' r , "l i" r.i. III:, IIIIL l : . - l : r l r r . L r , . , , , r! | r . , , , . 1 1 . 1 \ : L r I ' ,i,l, '.. f..rli. : r . Lr i , .., r i r I r r f r r f ! , :. . i r rr \ . I L ' L)/ :I. L: ,, lr l : r L . r : r i r r i r r L r , i L r s \ f r : , . \ , , i r i J l, , l

165

Ihruhi'

,)I ihi \tttnr

Zlljm narotlc da sc.jcdrour prrlikon pojavilazvijczdalioja je zasjcnih Suncei Nljcscc.Sto.ic pr.ncrlzilo tldeinjc Ijuclc.NcnrLLcl uplaiio. pr jc se |lllacve i astrologc upitro rh itil lllislc o tolt'lc. sirLiLrplo i Oni su lnu odgo\,ofilil ''\li-.lu lr{)jim podrnicilra tc sc foditi dijete zbog liojcg öc prcstatitloia " vle,:luvrnaTrLlaJc nercdioda sc ljudimazabfali de Prilazes\.ojiIrr ;enauta i ,:1e Lrbilc sc svakodijctc koie se o(l trda fodi. j:"Ibrahilrr .jc rodeüLttont |t.'utcDu. gxjc Allah 9:,saöLlvaozastilio xli i od splctliinevjelrilia.Allah Jc dao aluuzraste clivnogntlacliia, l)udcuzoit Ll da je plod r di \c dasrono !1oje napfijcdrravcdcno. Roden u Suu'cjsu, uektliriu a u BabilonLr. LrScwadu ili l(odKusila(micsb LrIraliu). jc Rarrüc nxvedello Abbasovo Ibn rniiljc|.Jc je rodellu Ilcrzi, tstotnood da je Dam|lsliii. \iLlion Sto Allah zbognjcgaruriiLio prcscliose Llllafan. Neruluda. a odrtlc u Sam. i lionaönose. lial(o snlo t'anijerekli, nastaniou podruöjx .lc11lsillinra Do]rio.jc sirlove,lsmlih i lshrlta. Saraje uLrrla p|rjc nlega.Lr nljcstLr llcbr'on oblasliKen'iln. u 'r"r'1rlrl1-kitabijc dlLje oua taclaiu)nla sto dvudesctscdint godinr trrcie lbrahlrrr +.rj. za nioDr Allah joj sc smilovao Zllio i tLrgovao, jc ocljcclnog pa öorjelta iz plcnrcneBcrri Ilajs, po intenu Ati-on ibn Sirhr,za öctirr slotine srcbrcniake liLrpro ipil.juu kojoj je pokLrpao SarLr. "lbrahiln zatintza Olri t|ljc liaiLr: sloga siltalshirlia isprosio l(asrxje oicrrio ga i ic jc Rcbcliu.l(L'crliu Ectuela. Nahofa.ibn Teri. lLrrithiln po nju poslacl iLrn svogashrgu (lo\ liojl.icse njonr.1znjcnoglnjesla liantilat)11 co ujenudojilju i slrLSl(inJc na Zatlnr nx\odc: Ibrahiur se l-rotont oicnlo I{etLrrollllioje tr|l je r.odila Zirrrunl..loliiena. \4cdanit. \1i(ljanl..liibal(a Suahd. i Oni daljc nabrajaju koju s u s r c d j c c ui r r a l iK c t L r r i n ii n o v i . " s 'r't'lLrr Asrkir od r,iScranijrh uienjrlia Ifcnosi liazivarjc ehli liitnbrj. o lomc lilllio ic lLrralrirnLr-l:l doleo N{clclislrfti. Oval0,ihkazivanja inr uno.qo i \ l l . r, ' u l i . . , . r . . , r ,' r.,o,,i rr. 1 Trlio lelir tvldc clasLL lblrhint. Da\vudi Sulcinlun untlli iznenuclu se. To .1.. l..ilrliln.|lc slu2csx n,fL]nj.rnrit littabijeOri duljcnavoclc sc Ibr-uhint ehli da |azbolioi unrr krdil jc imaoslo sc(luutdesct godina. o pct godinu. D|Lu1 lirTrL dr.jc rotro tlcvcdcs.l Ul()panic u SpoDtemltoi LL ipllji llebr.onu porcds1()lc icnc Sarc.la peiint sc uehzilana r1ir.iAiiona el Llirjsija. Polioprll su ge slno\'1 JsDl!i1 1shak. rnu i nckajc r\llahor'blagoslov ntil na sr e njih. i N/cdurrr.posloicpfcdajcpf.rrlakojinra.jc kalio liaic Ibn el-l(clbi.7j\io on g d \ l j es l o t i n c o d i r r r . 'lrlio l-bu I]itlinl ibn llibhnrr u svom.Si//la navodi: "priaacjnlnr jc.l, lVl fccld.rl ibn \,lLrhallrnrccl el-JlZLurdi lvlckii. da jc njcrltLr pfiöro Alljzl iLnr ZUadcl-I]ld7bi. a njcrlll libLL l(Lirreda jc r.troocl Ibn DZLü.ejdze, od Jahjr on rbn Sc ida.on od Se icl ibn cl-N4usejjcba. a or'ejoclEbu I lur-c-jre. ie poslxnili cja "lbfahjm se osrmnctio :t:ifeliao: sJekificorr lildil je intao sio dvadesct .godinr qodirt. 'r \alion toqaon je Zivio jos osandcset
B i l t e : i l b n A s r k i f L rs r o r n r . r i r r 2 l l l 9 1 T e h r i b .

166

ri j..r lirl,Lr:rf.ri|r ,lLrrl.r. \, ''|"r , L j l r l , ' , , : l ' l l l h . L t l l l : l ; l L; ' I l i l r ' ) r L f i L L l . rr ll ll L '

I I 'rr\ | : \ L l l l l i L r r l i l f i ll _ ' l \ l 1 L i ! rir| i I i: L'L rrr' ii r''

:

l '

\ ' : r t r r r ! L ' Li t i r j r L n ri " ' : f , ' i , , , . i , .f 1 . i' " i , r f n r Ll,' j i a : : r 'i r r L|
r . : l , r r i r L " r L ' r L l l r L i f l r ' r 1 1 ll L , \ . 1 : , 1 . r . i 1r r L , , r : i L i ! , i , i L r ' ' r ' l r L " ' l r r i LI l 1 , . , , ', l, t . . , , . , , ' " . , . , l ' , r , 1 , l r r : l r i r r r
. f'r,Lll.lf'a1 ! rl lliL ' ).lll lfrl" f' 'i! Lil"'lll

lL ' ' L' r , l r

l

I

llrr'rLjr\r L r Lir ; ,,',,,.,li'i'L"Lr r"r'' prrl" ,,1, i ) r r : i i rLri r i . l l r r . r . , , ' , r ' r t l . " h h L l l r L r 'r r ' i r r r l r ' r l ' 1 1 1 "' L ] r L 1 _ ' : r ' ' . , : l i r . .: .rr; L ; ' I' r '' I II :I i , I i L r i l r \ \ i l t L r r r ' ' r i t l i r.t':lil l l t . l t , ttL , ' , , : l l : . i . l i f l l l . l t . r l ' ' r , ' L ' r r ' t

' L

, , - , ' , . . , 1' . - ,
ff.' r:L .L ili

r ' l ' , " ' f , , , , ' ' , r i . ! , ' r r r ': t l " l \ "
.' r I

"rrr"

" I L 1 5 i r iL ! r r r '

r'

L ri r r l r ! J i ' l \rf \ I'L Lr'r "i' \ i L , : L r t r r : .r l , r l . r r l r l . i r " r r . L I rlr' ' . , ' f l ' r t t l . f " ' l i L r l' ' : I ' r ' i i ' r | r r r ' rLr r L \ l r ' " ',,, .,'., L' ' ' " r l l ' r r' l ' l L r ' rr " Llrl' 'i' ,.111.1 1. ,.,.t , . , i . . , ,, , . , i rrI' ' l r r " r : L ri f r , 1"'r'' , r , ] , 1. I r I . r : r r . , . , , , ,Lr L . . L [ .i |. '':' 'iII'L ' 'rilr 'iL!Ll:l ' n r i . , r r ' ! r1 , r . l. r L ' rL r r l L L rl i ' L r ' ! r , I 'r'r r1r' r I l ' l " L ' r" ""i :rL : , . ] , - , , 1 i ' , .1 . , ' , . , ' , , r , l : : , r r ' " ' I l' I ' I l r r l r " I l r L r l L r iL r ' r ! ' i ' , , . , , " , 1 . - , , ' , , r 1 r r l r i, l i ,'rllLrf f l . , l , : . ,Lr L L I r : : . i \ \ , r L r' i r ' L . r,,'.rL jL , iLr':'.r nrrf 'r
t L.. ,1i.. ,.1 ,1,tf ' :r

Lri' L r r 'r ' i l r r r i r i i r ' r ' L r r l " ) " f r r l L r ' ri r l L l L r r I 11

\ i . rr .

: r r ' ,l , l r l , i r\ ,' II
..,.
r

.'r'l

.',,'i ,, ;, i',,.1,'1",,'
i i r r , n L , , l i L L Lr : r i t

L ' l l L r l i L LL \ r ' l i : l l r r L l r r L r i i\:r ' l l ' ' I .,'t,l.l. 'rrrr L' I ) ' ' ' 1 ' I j I I IL L I I L ' i r' ' ' I r r L . l ' L " l" " r
. ff.r.l rll I r! Li ilf\iri rl

r ' l r I - l \ L r L : ! r i tr lrrl r L ' L l i r r lr r I r | f L i "l r ' ' l ' r ] ' " L : r " i '

LL

i.
li

L ' ' " ' r ' r l " L l ' ' : r i L ' r L L ' l r' r LI " ' \ . , 1 . . , r . L l L : i i i ' i l r r r r i r tL r l r ' - i r i l i ' r r i ,fflr,rrrr:rr l i . L , ,r . , , l : I ' r L l ' L rL L ' rL \ r : r l rr r l i L .r. L ' r ' r l ' : Ii l , : r L , r '. . . L L . r L , r r r r t . r . \t!,,\ i I r L i r ! r L r r r ' l L r j : l r i ' l L l r ' r irrl _ r r ) i r \ ' L ' i a::',r .ril,rir lj ' r\' '.L " L I l i t i L l l t L , r , , r , 1 , , ] ] r . r . 1 , 'rf r l . r ' r i L riL rrr'! | frr "r r'l 'r ':" I r'Lr I l ) i r . ' , r J , - r "l '. . L t r r. r " i i ' ' r : l f r r a r i . . iL i 1 : p | 1 \ ' 1 . L l i l l l l , r t " : : ' r lr l l ' \ : r ' ' L l r " l r i ! r L | r r L l. 1 . ' , ' t . 1 , , r .. .l:r:rrlllnrLi.riirtl

Iltr,tltin

tl tl t t .",tt

O l r , r . ' r . . r r . , l r . J r . r . . J ru. . rr . r . r i e r l o prr..rl e . , d u s .. o jr c d r i . . . " p r r k,, ' r r . , r o r i ' p e l . .o r r . i . . , . 1 | , I . . / r . t . \ . , g , ., a , 1 " n , , ,, , a . ,. a , . nolr. sDllclopo njenll hodati, iz bolaznida bi tu ntogaobiti katur Ibrahirra ili jcdnogoclnjcgovihnasljcdDika _ poslanika üeka_ic i spasna svenji11. mir lbn. Aslkir nrivodjlanacprcnosilaca Wchba ibn Munebbihalroji clo kaier ._ ''l(ocl Ibruhirnor.og lialrLrra i! biolc l(amcn Iiojem.jc na pisalo:
Icttultttt tttlo obtt-inta n trntire onol l,onta rctli clctie. t\.r e se \n1ü ribli;i ntk(ti\d tlt!j tru.knnc pontale, Kt ko n1):c \.jein.), i \j eI i | onai (:iii .\u p.et:i pa D.lil .1 \d Ior i.litr]t t! tn?:d1. ic!tt.;onto nlegoLd lje la.

, / . ' ' tI r - . . . \ o . . r , I , l / t . . r , , . r - o:t rd o L " c , r .o g . i r r . r: llr... \elior tolx sc ozc.nro l(anauiaalkolrKcturom,tt",ho,r, faitalr" tol" ,it,,o r.dile !ast slfo\'ir:VetlnDa. Ziutralu.Sutedia. Jolisana iNcilia turc lcstos sc re navocli. Zatint sc ozerrio Hadiunom,Enrinovont kicrkon jc liojn mLL fodrla pet sinova:l(isanr. Sefdia,pn lnro. i_ut",r,, i N"tir"- ö"i-- ' navodr lrLru l(asjnll1 cl cs-Suhcjli s\ojoj Linjizi Lr r./iri iji, "." t ,otnr,r,.

,( l l r l l . r l

Iblahimoya i4!i djeca I h r r - t . - r " . r H . r J r r . , r . . . t. . c \ .

l . r . o pl i r . . r .e r p c ( . r J o to . i l . .

*#*

163

!Hi
.l -1,,LIL

LttT

.L!,r

cdln oLl \'.likilr doglahjl lioii sc dcsio u vli.jcrncIlrr.ahintovou,r: ii\otil l)ilx l. lia,,nir lioiitlc zxdcsilir l.Lrl(rr..l-i llilroal. jc si. ljir|ruir. LLlt 'lelLha luon srn lioJi.jc. Lrst!.rli Azer.Stosmo vcc nuvcli.Dtlile. Lut je
lLrürhluro\'.i... hr.rtic"a lb|ahint. I]Llrin i Nohof slr hrria_ ito smo ttlioclef \.i nnrcli. \.lii smiLr|u-jLr lc o\ej llafrD sagredio srud IIaran. Nleclutilrr. da zr o\rrl.\LL1vr(lnjLl ncnta \'arlialtih doliiua..jcf se liosi sa.jcvrejskint i ktsidnslilln linliginlr. AlliLh.opct. DaiboljcznlLl Lut sr-.lto rnrcdcnjrr i clozvoli srog entidic lbrahinta. nckrje uil i sprs nr oblLdr,ojicLr. ocir,qio ocl lbfehin)t initstrnio u gradu Sodornr U oblasti GirLtl Zcglr So(lontaic u 10 dobu L)ijaccntill spomcrtütcoblasti kojol su pfipitrülit okolnr scla s.r obrldivint 7cml.jiStcn1. Zirclji SodLrmcLtili sLl vcol)rn opillii r t di f o l i \ l r c r i b e z b o Z n i c l..r j g o r i l j u d r l i o j i s L r i I i l i 1 r a ' n r Z n i j a c l a . B a v i l i s u s e rhLLlnsliür filTholniit\ out i Ia sr'o.jint sastalalr!rilnu örnili ruzna djela. l(otl uilio rrihoüe nlje zaLrfrrrlr\ I{uino Ir le bilo t{r ito su radilil'1 no. Oni sLrizulrili.jc-dnosrirnromo.ljelo kojc prilc njih od ljucli nilio nijc rarlio. N r i r r c . n t L t i k n t cs L rs p r , l n o p c t l ts u u l u i l i r r c i r ) 1 1 . i z b j c g a v a ls u t o a i I i 1 is i l i o l i r . n i l n r x .l i { i j r ' . i r , \ L l u l t , ! , s t \ o r i S r o j i n t d o b t i n tx r b o r ' i | i l o I u 1 r l r . j f p o z i v i l od e o b o i a v r l u L l l i j c n o ! A l l i h u . l i o j i t ) c m u s u r l n t g N . i /rl r]iln]r\ ilo rrrraliL ailtc zal)filtljcnlr. fltz\ fall)iri l1t:11]r djclil. l\,lealutil]]_ sLt onl bllt u 1 ) o r r ru \ \ o l o t z r l r l L r d r ] i l i r . o n t f L r t L ri.n r s l x \ l j i r l i s u i i v j e t i L t r i l T \n t u r i nc\tcr;t\u. Zttto rlr jc Alllh liaznio sh.ailton) liazuont kLrlrr Disu ntogh ri slLtlitr rrlr sr i. rnollli o(l\ ftiti. i Lriiljo ih jc l)riujcfont clflrgiu nul odrrrrl i 1)oul(oniz l ( o j ci . r L a i lp : r n r I I i l j L ( l i . i Z r t o t l z r i i c I i \ l L l t l tn u \ ' i i c r r l j u s t u tS t o l o j ( a s n o j K n ; i z t .g o ! o | i o n l i D t r L Ll sLLriLl/\'fal\clr: ':'lLtta lit:tlt rctt,rronlL itrft t!. 7,t1t t:iüit. ).d:\r.otlioli ttil,t) \r'iriLil l)rilu i!r, tl.iltt itt4 t!t)tfe.\!o l)ittrtLttit,/\\'itL,n!ttijr'(:1/llrr.,'/i\r1 atrxt |1 Ii ti :rL ,trrrl ko1i,rt,,9ra;rrrr-h prtlrt:i. ".1 t)Llqototttjeo|o nt oda ic t! ta l)n) l\tjulti!L iit i \'tticggnrLk. oni sn llruli t:!.t!llLi.t 'tllli tnta nic,goil,tt.!\\ .:.!ra t\)t1)tli.! :lnrili ar.irrr,l|eorr itr]r ona jL lila sa oti]trd loii .\tt kdltjd ,iih:no l:i.itt:pu.:tili. poqlclil lulo.|t :lilio\t i \tio Atlil :)-.{.rrf. S0 -SJ ) 1tu L: sLrfi Ilud Uzviicrrl IinTc '1,\i^,r r:ar/rrrrr.i&tnt.;oic Ibntltinttt ttttlisnu r1/.r1 r r'(/nr\i. .St!tnrt , tt on int t ,gottt.i S.ldnt, i uhrLt in rloncLe t(lr ':'.1lad ttrlit lrt td ttltltrrt tltlic ttr lt)tit:tt. na \titllt, tnlt .\( ta r lriLrta n l , u : . , . ! a t t t t l i r r l l j i l t ) i t l , r i s , : . , r t h t i c o n i r i \ n t a p o s l u n iL t t t o t o n t

lrl)

tJ snri Li-Su ara . Uzviicni veli: *Lt!k^, norod jc poslotlike snntfth la: int +Kadu in ttjihot ht ot Lul rcia; Zdi se e hojitt:l +.J.1 san t'dm, .\igt|na, Jjot!:darj aZa ot,o ocl vosne tra:i1t tiliahlt po\ltlüili, ":t1to .\( b.ltL',1lluhu i neni lndite pctltorni., nu,qrathr, tnrlu tntgnttlu jL'sunn l;od {Jospotlurot|leb|a.1.ZarIi, Dt tl.) otitali srijet, .tLtt)trLililtr:irt( opL.itr *u osto|ljütc:ene sroie k)ic |anJe Gav)do1. j.d\ sttot.io? /(\i.\reliu.{i fuii :ru/at gnnitu:la pteloze! '!Oni rel;oic: ,AJio neprestdne!,0 Ltle ivgurno iri lliti p|otjennt"'\On adgat.)t-i. Jd,:distu, pre:il.e t to ito |it.aditci +(irxpoianr ntol rpd.\i tetk i ntoju pot.adiot ad anoge lto oni ra.let +pd st)to sprjn\ilitllegtl i ]rlego\.t!porodicr!, i.s\,eosü tttt ice kojd.ie astold ea oni td Lojisu l :nu isliu\ili.'t'.,11tt]t.riln uni!tili ostal{ +spustit,.ii kiilt nu njih, tr stt.diru;li je kiia hila :o one lioji sü hili opan?nuti! *Li tonte.jt:,.di.rtu, paüku, oli t,eöna niih ni.\ut jenti(i.'t'n troj Go';potLu jc,:oi.\tu Sildn illilasti\.. (Ei-Su.arä', 160._l?j) U suli En-Nernl, UzviScni Vcli: *l Luta, lnla swnt narotlu reie.. ,Zor öittite ta:\1tt ndoiigled.je(|ni lru.qihl *Zer :bilio ya sh.tt.it:unl.ikarcitlta prill.ite, unljtstL):endntd l li ste,.disto, nurod lioji ne zno! +i1 odgtvor n/egot,og ntrotla jt:-.suno hio. litjcr.djtt! Luk^u pot.adi(:u i: \rr.iag gt.dda,oni.su ljttdi i:tuncil 't'l llli sno \p.t:ili njcgtl injegolu porodicu. st,e osin njcgot,i lenc lli .nna atltedili ld anq o.tto c t otitna ldtli ie liu:nu isliu.;iti, a tri njih snl) spustili kiiu .t ttt4i d li iL' bila ki.ia:u atk,l,oii ttL bili oporj,?, r1l./(Eu_NeDrl,5.1. 5S.) 'A LisüriEl kebut Ljzvisenivcli:1.1Lrlrl l;ada rete.rtane nttnt(lu. l?.(istu t:ittite tuLt| 111.t kalat, ri( trt trt.\ jtije nika na s|ijrtu iinio! * 7,. . .;o ntuihu|inxt opLt!?podtltDtolintt:lpt(.ucieteitresktl)t^, )1|1.r).ojtn1noiaLl|t.dtnic.t^r1t.i aültte?, OlgNt ,jt:{attr ntlto.le jt .rl t.) hto 'Daj ncka tl.:er Allahovd iia:nd slgne. uli,t fjlrrr !'r)rrrrlil ':'an tcic Go:ltodctru toi, pono:i tnc prot^.notodu.:Dttttljitogl,, ''I Ltnlu Nu.ii i:asltnici tlctrtc.utielltthitnu rodosnu \,ij."t, teliole. .tniftit iintt !kuv^rifu t^a-sd gnaltt Njtgoti stonovtiri su bili n.,sihtici " i'On rc.:e. U tienl jtLt!t. Olgototii(. Mi t(il).)li(:ttdna kaJe njenu! Nje3a i tliagottr potolitu 'kazn , l.c:t.k) s.ig:rtl ) tpusiti t)\int ttic,lalc :ene, orn tc ostatis ctnin)o1,oji ie u' i.rkusiti il.kntltt Nßi i:,:l:l ti(i locloic Lutu,hijdieü t tletlgodno io se nLli tljih tEtrct]1itl 'i\a hl lL i nc:.llostl sel , reltoie oni. uti l.euto tel)ci h,aju pototlic spa.titi, asitlt t\oje :(nc;onu it't).rklti.rdunlu lioii ic lid:t?u i!ft/r/1i r,r\irlrtdroynil;e ot,og gnula .V)t!\tit lenk) stt.tiiinukd:nu.s tteho,:ata ilo.,su bili ra.\r.(xnici., t,l otl n1i-qi snto osta\ili aii!:nal. lltllintu k.)jil)o tcti i t(iu. (Fl-,^nkcbüt. 13._35.) LJsuri Irs Satll1r'it. Ijzviicni hl2e: +Zaistai( i Lut icdan od poslanika.+Kofut l,ctsutt.\tdt.i(.c st)tat)./(.gu i.r\\t nit.goru potaLIiLu.tpa.rili, lioJdjc nastrudoktln o l))t.t kt)ji.tund\ttdtloli,',a:uti t stra ostolc uniitili. +I t.i pot.ednjih prolu:ite luitjt.t "int)ltt pLt:drn(\h\'.11o!(?" (Es-Säff:r, 133. llg ) U sLrrillz-Za.ijart. nalton p|iöc o lllahjntovim gostilra i r!ihovorn donoicnju _ frclosncvijcsri da öc rrLrsc roditi uöcn sin, Uzviicnj kaac: *-On ttpita: ,.A ita'vi ' ltoictt,, o i_:ttslattici? 'rOrti otlgot,oriie; .poslani .rnto :loainiökont norotlu, r'dd n.u ttjih .u uaina oliontenlentr ilot,aöu, l.obiljelent krl Cospr..dnru t|ogn rn +l Mi t,jernikt: t;o1i one koji .\u .^t'oku ntjeru prcvriili." su u nienti bili 't'a u t.\:(dasüu, nicntu santo .lednu utsli tt.t slit! l;uöu naclosno. I u njentu, ottit)t(l@ii v hoj( halne put j( :tuli asta|is la. (l,z Z^rjjat, 31 ._3j .)

112

L i , i.r:rLllrrrrrtr. lz\iirLlrr

: 'i "rtt 't'tt"it'

r i ' r r r r ! ' r' 'r n ' j r i r i r r j i \ ' j

lrlll:lillrri.rr'llrrl..lrl.lr'ri,llr."rilr,'r,riti.tilii'ltrli]]ll,l]j1]iii]:r1

, r , r i r , , / i\ , r i , i i " r r l r ' 1 r , / : t , r , i , r / , ' ' , r , ) ,l''r,,' , , r t r r . , I r ' ' r ' l / i r r' i r r, .rr' 'r' , , r ' L r r " ' ' , ' , 1i | , r i i . i , ' ) , r ' I l t ' t ) - r t t j t i , t ' ' r | r r r r , r l r" f ) r r ' ' i , ' , r r r r . ! , r r i ' . r , , r i , f , r ' . / ' I i r ' . , ' 'r'rr.r\riil,l'i]ll|i]i]\i]|],/l]ii]l.l.'ii'ii/.,l,r,li'.i,'''''/lt.','t'.' , I iir 'rrr' "r' i r. i ,i rr- . rj 'i i ' i , r, i l.rlir.ii.' li,iir i,' iiir I ii,r, r'r".iir'. : L| rrrr i , . , i , r r , r . r , j l r r j r : q , r r , ' , i ] l . . 1 ' . r , , i , ' ; ' , r r r L , r l , i r , r , r " , " , r r r ' r . " ': r , " l r I ir
I I L r , . i I J , i . , r ' i r r I r l I i , I : r l l L , ! L r r , Il : : L I i, frlL lrllll .'l l ,L:-l I rrr I

r : r ' : . r -, . . r r : . a
\ L i r : . 1 I I r l t f l L r \ | i | L r L l : t r , , jl i.|I l r l l r L - t L t t . . r\ . l L j h i . r f l L r ; . , r r r L r r jL ,L . t r l L . \ , r L L : S r l r L ' 1 , \ . L f : .1 1 u , , r ' I L : l , r r L r : r : , , , lrL r . r r ' ' , , t 1 j f rl . . : i : f . Lr j \ r r j \ r L: ! 1 f r l , r . : L I i r r ll ri r . L r . r . : !,,. . ' . r ' , . ri Lr , ' t i L 1 .1 . . . . l l , . rL,,Li, l

' , \ \ , i L 1 u r i ; , r r r : . : , , rp L , i r r r , , , I L , 1 ' , , 7 i r 5 .i r r r r t 'l l r r L r .f L ' r r r r r i t : . r , . , , | , r . r L r r . r r r l . i r 1 i r 1 r . r : L . u r ' : i i iIr i! l i f l l 1 . o . 1 \ l l i r ' . 1 ' Lr i r r :i r ' \ i . , r i i r r , r : L r ' : L ' \ l _ , : 'r " iL ) r L r . r ' . :\ il r l i I t . r ! r ; ' r \ l L , r r r' , . r r , r L L , . r f .r:r l . , l r r r r i l . i : r i ! L | , l r l . ' l r r r L .1 . , : r1 rr L ir r . , l r L , r , , . L , , r ' r s r . , r r l , t i r r \ i l r ( , . n . g ( ji : r\i t . L \ l . t L' l r r r L r : L r ' i: . , , 'Lr'rl: :l:r ( r : I I . l , r l i l L r . L . ( , - , i L i r l l l r i .i l l r ' i l r r l i r r r L i r L L II LI I ' r Ir ' rr I L n i I I : r , r r r i L ) Li L L , , r ' r L l l L r . , r l r r . r r l l i . r , j j l r L , r , l r L r i L , ! r L , r L f . l . L L , i . l , r ' , r\l r.i,r iri,r-lL .. . r J i ' 1 . r , , ' r ' r , , , i l r i r , i . i f l t r _ r , r , / ,' , , r . , ' f , ' . i ' ' r . i r ' r ' , ' r l r : , r l ] l '".ltr 'r t r f , r l r i l : r . r r l r r r , \r r l l : l t f i l lfr, , l i ' 1 , r r . , 1 , , , ! i , r r L , l ' , r 1 1 , 1 1 I I r r \ , . . r , i . r l t , , rt t : : i r : . i . . r r i : l . . r f : , L . a ir: . . , , L j i h r . . i : L I i l t i . i r i ] . i l r I L Lr L i t i r r L , . r . t j . l , l : .: : : r l . |L t l ! f . , . . | ( r . / cl . r ' r , , i j r l t ; , i . r r . l , , , . t r L , L L ,I r i r r , ' , , n i L ' i l ir r : r . : . f r. 1, , i r t r l - r r f l \ L , n L)l 5 r I f i r l ' i i . L . , r u r l \ r i l , j r , , ' r l , r l ( ' r I r . L r , , l , r l . i \ r ' r r : r i Ll l : r l r l L l u r L l l r l r Ll . Li r L , r r r ! . r , ; i . : . ' r . l , l l 1 r Ll : a . l l i i r r I u r fl i l r . L , , r r , i L , , , , l ' r , r , I L t l n t L , : r L , j : 1j ,l ,l r t f I I r , , . r . r, r f r i L L , r l r : su r ir r l , . r i L r r ! ' i r a r r L i r r . i L r i , r r l ] i i i t . , \ a i Ll L. t l i r r \L l , rL i L r l r l r l i L L l f r \ ( ) l l l i i ' | r i L : : r ( a r n L i , 7 r ' L i ( f r L i \ l . r l i, , . i r r r t r L : 1 7 ' . ' i l LI i r L , L ! : / r r r . ! . | n l , L , r r r . . r r : i r . i , s b u r i l L r ' l r L i r t L : l t t ft, ' h L i t r r L i i \ . r l l . ' r r r. Lrl t l l L r L ! 1 1 . . l ' r . l t r . ! : u g r l . . r s : , r L r r L n l j lrLr : a : t u ; r t l il r t . i r f l r , l r : l r r l l r l .a l r r : i r r l i r i i T L l rI . ' r . | . T i r i L , : f j . , r r j f i i uo s L n l , r r .l r r . , r , I L r r L t : , . r , r r r r . j j r l L : l l r t l r L , , r I i i l r l l l r ; l ' , r r . : r r s f L L L i j r r t . , i : r j , h , r : i j r \ l r , ! r 1 . . j . { l i l ! ! r r l \ . L , t r r t t . 1 . : t L f ( , ' r r rr , l r l r ( i i r l i \ L r l 1 .i L | i l n i . r l e : 1 ( r . u r . i i L L ] r ,i ,l n i l i \ ' r L t , h f l l a r l i i l l ' r j L : l i r , l : l . r l | I I I r \ . | 1 . t L i | t rl .r r l L L r , , : i L , l i r r r , L I r 1 |N r \ I ( . l t ( , r r r r l r i a ! ' .r l : . . t : r : r r l l s g ' n l L . | L r l . r L ; r i/ri r L i f , , i r , j : r i i r i l r p L i l . . l l , , . 1 L j r L i L L l 5r l r , , i r / \ i L l j r r L l . l j r \ r. ' ' r i r ' . ' 1 , t . . r ' . ' r r [ r i : r ] L r l i r L rL LIi a i j la r r r rr. ' r l . l i L l/ r 1 , , i l t . \ r r L r , . tt ' t L' . , I l , l l t , ' 'r l T i I : i : | ( i n i t l L , ! . I - L t L LtrL y r , l L , l l L i / I r i ; r r , i ' . ,r r . r L l i i r i r ' r r L . r r r , r ' i i : r r , , r / i , r ' r , r i ' r , ' r \ r l - l \ ' r l i . l r l : . l ' ) ) I ) 1 l i l f . l r r ' l : i l'ri r L , i li l r T r l , t f i ir i . r . r r ]i i r r L l l tl i r t z t r r. r t 1 , ' t l l ((ir, i : l ) , r r i r r r L r r L , r n r i . l r , r l l t l l i L r t . r i r l r , r ' , r r t r r i L i , r : l L r r i 'j , r { i l i l f t , i. l r L r r r ( r l r t | . i t a t a l . . L 7 L . rL r L r : I r r : i r r r i l l r L l t l r f r r n r L i r r r r \ r l l r \ r ( i L r r i r r f l , ) !r l n r l J l l lr j, l

r\lleh sc nuiioI s\cgx ovog, rasr.dioi eljrrtio. uslrito nie!ovll nlLjlb i uchroljio nicgo\'rrj dcrri. 1;Lr posluo S1,oi. plenlenltc i,.,rslllnilic. \,.liailnsh,ane r D . l e l i e k o j i s L rp r \ o s \ f a t i l i I b r i l h i n l L a i b f u d o v i l ig a r r j e i ö u o u i e n o n ts i n u a . ir . zirliul ga obn!ijc\tili o lirLrpnojistfainoj sh'arl zbog kojc su cloSli:r,Orrrrpla '.1 't'Oni ulgotoriia. it.t Ii ltot:L'tc,o i:d.\loni(il i\.Ii stno po.t/tuti :loiinatkont uaratlt!.'t'lu tt,t nltL truiinut oluntenjttttt ila\uat!. *a[)ilia:enü liod Gt)slola].a ^ o,:tl :d t) . kttii sü tt utu ntjct.u trr::ili (ll7-Zxrijät, l l -3:1.) 1t lJ7\'rieni. trliodcr" ,,.cli:"/ liail lrrir i:drltnk i lt)t)esai( Ihrdhil)]t t.n(latntl rr/f,\/. r!/n)i. Lllti.iti! t.t)ta stu t)tttilit')trt,qt grttlu ti.go\'t .ttLuta\ttiLi,:uhlj t n . r i l n i r i ' : ' O n] a . r , . U i U t t ü l j L , L u t O 1 t !o t l . J t ) \ . t i l c . l l i ) t . t j l ) o l j c . j l na t ^t) ir t! )tjL'1itL!t;tjtg(ittt?,:t)\u porotlittr tt to tigt!nta tl)(titi ,.!r,r /ilr.q(|e .(ttt, onu (t,t).tktlts a inkt liojit:t ln: u t:|,:Il\ii. (l,l Arliebut. lL.-31 ) Liz\.r!cnrzrtirn teli: I ytito llttuhint pt1)ir \!tdlt i Llt)tlL,tu t.ulo5Dt1\.j.itst. t.\f1rr.1 tn.tltd\'l.idtia Lut.ttt ntrntltt (llud. l:1.)To jc fadiozlro!t0 l..).fr,.!(, Tclro alu se oclazoru. da prih\.iltc pozi\. da sc islt|cno pohorc. cll nap1y." .le gr i.jehe vr'atcse na prar i pLrt. i Zato Uz\ricrrl I:ü:e: 't'lhroltitt ir..ti.tta hio hlug..tulttllir i odunt 0 lltnthiac. pntli \. tt)lld, jr() clL t( atl twgt Go.;poltu tt ie tri,!llo, -ui.;ta e n jih '(fhid. .\liii lia:nt Lajü \r ne Dtaae olbiti.t 15. 16.) tj. pLtsri j govori o ncacn ro drugoln. Jcr .lc sa njima qoloyo; trjihova l(arniL, ullritcllje 1 lrropirstsLl nerzbjcinr. NtIalotjt a.l GotpoLlutttt\Dgo jt! .tti.glo, loje rraredioOnaj aite ti sa nrredclrjc i silr 1rcfto1lu odbiti i crr.ji sud l(onaaln:aisru tt,n1ih.;titi ltt:na je l;oja tt na nolt,oll,iti. Se id ibI D.Zubcjr'. Sudc]1.I(ltnde il\,jLrhamDre.l Is ibl.i lshei( i.ir_:Lr je da Ibrehim :.r poico mclckinl ovirlio govofiti: ..tsi li li LrniStili lasel.jc u lolcm ürl tr..sloti|r \jenlil(al" Nc. oclgovorili su. Olida jc upirao: ,.A di,i1e ..A sloLinc Ne . oclgovorilisu Onda .jc Lrpirao: actlieset? .iN" . ndgo\'ul.ili l" sLr. Olrdr jc Lrprtlro: naseljesr actfltacslvicrnika'l Opctsrr oclgovoriiichle "\ t)1. Ibn Ishilli zittitrrnljstr!l.ia: Ialio sLrr.azgovarrli. dol<ih ur lililju nijL-LLpileo '_.\iliob1 ' r r D j e n t u b i o s r n t o j c d u r t r ' l c r n i k ? t i t d as u o d q o v o r i l j : \ c . . . . . \ l j ! T e n j c r n Lj r L u i ' . t c k r o . j c . a o n i s L rn l l t o ( l ! o v o | l r : . . \ I i n a j b o l j cz n n m o k o j e u r.lemül "i[hli liilnbitc .Gospodrru ltaiLL jc on r.clieo: dr moj, zaf öci ih Lrnislili a]io rrcdLr ..jiull inle Fc.lcscl icstilih liu.li) OD 1c odlo|orio: ..NcöLr. Zaliln sc bro; sultnjir eo. dok 13ogna lit.lrlurri.jc rclixo: ..\ca ih uniititi ako mcahL ujinlil ' bLrdc cl.sct öcstltilr. Urviicni drljc liaTc:/,{./rl Nlir i:o!lunit.i doio.ie Lutu, on .sezboe njihndrie ,(Hird.7i) ünL:lrili(i it)ri(ti tjrrkohu u drrli l)dIcla. O|a.jt: st].tr.ida r1an.1 \4ut!ssifi ovdje krilr: "l(acle su nclclri otiili od Ibühirna - lt lo srLbili Dicbfail. \lllisil i Isrnlll ori!li su LrSodomuu likLrnaoiilih llrlidiit l(al(obi Allail rskusao LrLlo\'1)arocl nnio nclobitun dokaz ffoli\ njih. Oni su doli je Sunce z:rlazilo. i z:ll.lzili Llt ih LtLt l.: LrsostiOn sc |obojao. ilko ih on De Ltlostt" ic rh Lrgostiti da

r7.+

' r . l r , r , L L r t, l l l i L , t r , ] l L L rl r L , r : r r , ., , , , . r ; , r , , 1 i , ' i .r r . i , , , , , a ) r , i. , . / r I I . . , ' i , i , , , i ' i.ir "i...r,.11,,1 ,r.. r,l, . r , , i r, 1 . ,| . , f ' r l i . : . r : , L L) l f | i ( , r . . . . 1 l . , r r " , , , . , 1 1 ,. . l | r r r r r I ' . , I f i r , l i , l , ' r i l i L l,- . 1 r L r 'L:J..Lir:rr , , r . 1 . : r L , t r , , r , ' i t , : r l j L r L r r ;r j r ' : r , . , :

t. r.

-r

h : r r , i .r r r , , , i lr l l ' r , r 1 r , : . i r r r : r r L , t r r . r . . r . . : :
r r r , ! L r . , i i L Lij r ! 1 . l . :L , n t r r : r . r r r r r t . r , , , r , ,, . ,rrtrrL ,.' ,r, i Lr L , : r \ : : . . 1 : L r . ' , . l L r t r Lr . r L , l / : r , , 1 r,
' ! l t . l. l r L i L i l , , , i | , \ , r t . i r L , r - . , r 1 r , ' , , : l r t , , l L, , t,l , lrr' r : . r , f l L i : , f i , , r ;, '. r i r ] . r . , , i r , , r . r L . , L i i.i ll ,.1, . . . r , , I . L r : r L r , 1 r r i , i . r i ( , r r. L , r r r r , r r . - r . : , r , L u f r . r : L f l . L i r. L Irr L : rr L r r .
'' | l) i'i.:ii,l.

r.:.

S . . f .i r l . L , . r . ' l i u . : :"rr L r . i l . . i, r . il . u r , r . l , L . l r , ' . . , r L l . r LL r r - l i L , r i , i,i , - i ( 1 . .l . , u , l ]. . r ,r l , , , l rr l , r . , , , r . r r i f : r L i . . . J r h : r . L . f r , , , . r r , , r \ ' f \ ( r i l U. ' : i r r l i L r i tra . . l i 1 r , 1 1 '.,q r L . , r . : . , ' : 1

' i r J . . / : . : : . . ' : L L r . rrL L L - : l l f r , , i l , , .f r , , 1. .r r lr '!,,r.itf "\ lir,lr L , : f .i i l i i , 5 L . l L rl:u f r . r r ; 1 1, r , : 1,.. r r r . , r . ' . , ,l 1 '1,: r , 1 jr l , t : : : r L : , , ' 1: : , r L r . ' . I , 1 . ' , , , i / i L l r r t - , , i . l r .L . r . , i . r f . r r : l i r r ' l l l , i i r : l r l L . l : i / Ll:. ! r i L r . l \ r i : : r ] r : \ l l : ] , I L : r I r r , '

\ . . r , L r L r r , , L r r l i L | . . i l Ll , , ' . 1 , , j r , L , , 1r : . , r . : l : i r l , , r . , 'r. i : L r . , .,ri t r , : , 1 , , : l,. : r Lrtr, r , , . r L . L r . ' : , . . 1 . . lr : 1 1 , , , , ,I r r, r,

t r'rl

: r , r . n r \ l i L1 , , r t r , rr : r . r , , r l .l , . , 'i,.iI.r.r.r:!l . L ,r ' u r , ' : r L ri ,r .l ; l ,
. ' r j r l i r , , l r '1 , , , f t j : r r - - i , L , t t . . L t r t

r :: l :
,r

I

, . r , , , , , r , r r r, , . r , , r r i, , r . , , r, l a L (:] .r t . , , | , , r r . : j r , . r, | , , . , r i r1
I I i i i l . i r r r l , rr , r . , L t , L r 1 L j l r L l 1 . , , | i r t , r t f . . r l , r i ,i i r i , , , ,i\ , r l l l L , l,.: r I r i i , , i , , , , ',. j i , , , i ,,,:,.

l , r LL . L ,r i , , f r . L i . r L i; , : L ,r l , r i l r L . , .\ \ , j f f , r r i f r i . . 1 ,|. l L L . , , ' , r j . r l r l , r r l l L , l L : t. , t L r t l ) i \ i r r L . t . L r r i r : , r r r L , , . , , r r : i tir '.'1...: .r1,, L ,,,.u_ lrLr, I.,\r.,r , , i r , \ i , , r i i i , r r , i r r ] r i , r r / r ' r, J , , r J , i r l r . . , r , r r l \,!irr. , \r. ' l l : , r t , f . l 1 ' : r tL I J I I I II. L LI L ( I II r L { ) I r .f . / , L i , , Lti 't, : . 1 . ' I , j | , i , , , i i t \ r r , , r i\ , r rri I r r Ii . , I , r I i rrI , r ' r r i . . i , , . / , r r r r , | . r r ',r, l,r', , , r i ,i , r , \ r ) , r . / , / r , i , i , , r i r , , r , , , r ' r r r r , , . l I . r : ' I , , , i, r : ,' rI rI r i ' r r , , r r , . i , , . ' r. , l i \ r L j a i t , < t i r rl l ) r r : l l n : ' f r i l . r i r 5 r \ l f , r ; t r i r , l ' ' S :L L Ir r . r l ) l r L L . ,i:. t l . . L . : . l i i L L r , f . . I rS , L t i r j j l l r i r u t l : l r t l t i r i r r r t t . r l . 1 , , , , l r l : r l i l \ t L r . ' r
3ll.

r r I,r-.

\ \ . r , ( , l L 1 . ! . r a L f r L r1 r : r j : I r r L . , , r ' 1 1 , f h r ' i 1 h i r . L n , , , l r f i r , l : i , r . L L L ,f r . : t r l t . ' t , , r n L i l i r l r L r . ' l . r L' ,r,, l : r j l , 1 r 1 , . r 1 , , Il : L | , , , , 1 . r r i r - l r Lr r ' l . . L L r . r : , , r rt , . 1 , , L . . L r t S ' r L . i i . ' u r u . ! h i , . : : : . i r rr . L : L I L , L , r L' L r, , , , , 1 , I L , l L i ! r l , l irL r r r r : r , l 1 r r :rr1 :f.Ll Llt

lz njcgovilr riJcir: "Bajte .seAllttha i ne t(ite nle stunrotiti pt.ed naji t '(Hild. la\tinta.tZar nleiu ronla nantLt re:utnndödri.,*a.r 73.).sc vidi da imje on zabraujivdoda se upuitatu u rilz\,fatkoji njkolne ne dolikuje. To je istovrcnleno dokaz da nrcdu njuDa ntje bilo ni iednog öcstitogi postenog ao!eka. Nap.oti\', svi su bili rraloumni,vclil<igrijeSnicii okor-jeli nevjemici, a Lrpravo su htjeli claöLljulrclclii iz njegovihüstaplije negoito su ga o tone to istaupiteli. Njegov na|oc1. nekaje proklctstvo H\,aljenog Slavljenog i Allaha na njil. s"oga poslanika kqi ih je uluiivao na pfa\.i plrt_doael(ivao rrjeiirrat 'Ii Jc : a.itla nantonitrr1:ottel)na l.tet.i Ti,li.ttu.:nd! itd ni :e/i7ro."(llild.i9) hoje tJ.onr su.nclialc Allahovoproklclslvo njih_ govorili:"Lutc ti doblo znai.da l1a mi nc Tclirno nase Zcnc. dobroznai Starrihoöcmo I ito Zelilrol" Ti Ovalto |uznim rijeairra oni su doaekivali sloga plemcnitoe posla il(r nc Lroicai krzne Uzviicrlog se ibolnc fntnje.Zatolc LLrr.':.q rcl<eo:,1h,do.jasakn inldt)t,taa nod |a 10,ili lu .,te nogu o;krtiti na k:tliw t,elilatsilu? " (Hud, .!0.) Dakle.poiclio.jc da nad njinraina mot iil porragaac zaltitrliliclioji bi ga i pfoliv üih pomogljr na taj naöin. zbogtaLvihrrjeii. dobili zasluZcnu kaznu. F.z.-Zuhrt Sc'ida ibn el Musejjeba Ebu Selenre, orli od Ebu Hurcjre od i a "it4j (Drer'fu') prcnosc, Je Poslanik r-el(aot irramo vise pravado sumll.jamo dl! irr negollrfilhiml Ncka se Allah srrilLuc Lutul Ol1sc osloniona SilnogalDa sam oslaou zatvorllkolikoje ostto .lusuf. prih\,atio Irozivl bilt .ja Ovaj hadisprcnosi1Ebu ez Zinadod hl A rcd;a.a o11 Lbu lhliiirc. o.! Nluhaunrcdibn AuI rbn Ali(dlre od Ilbu Selcntc.a on od llbu IIuaEr€ prcnosi.dl je A1lah,t\' Poslanil< rekno:"Nel(ase Alhh smilujc I_ululOn s€ -:-: osloüiona Silnoga- tj Da AIlahaJi. Ni tcdnogfoslenikanakonnjegaAllah ni.jc poslao. da nljc itrao mnoit\'opristalica." 3 UzliSeni daljc lirze: +Tq.l(tdoio.it ;tanatniti gradu, tcseli ^.Onrcie 'Aro .su ntoji .gasti la nt( ne.\runatite, a.i bojte:t: )llohu i nene e pat)i:Litc.t"'t'Otirakoie. "1.at ti ni:r)ta:abnnili tla iko,!.t pt.itltai?' +',Dta rot)t tttoJihtrleti. alio hotcte ncito du rddite! reie on. (El Hidir, 67.-11.) Daklc, on ilr jc r)arcalivao plilaze svoiim Zenanta prijctio int da ne idu da i rani.jirr stopanla srijeSe inc liao iro su grijciili. vlcdutirr. ipofcd svegaoni sc nisu ninaito obazifalini gri.jeha prolazili, nego su svc ito ih je viie odlraiao, bili uporni.ji dodu do njegovihgostijl. da Nisu lili svjesniita im sudbinasplema.u lta sfljaju i ita ih sljecledcg lLrrrr luelzbjc2no öclia. Zato.Uzvi!eniAllah,zaliliujuöi Zi\otomSvoga se poslaniLa Nluhanrreda !. jli l<Ai.c: 1..1le ^,ora:itatu, oni,.distt1, u.t\rr pijunltt,u saün httalu.(EI-HrdLr,1J.)
BilJe:rBuhrrijrüs\olnSdlirl60,ILrllltr 2,i16,131.i0/tlrlcb l tbfNjr z.lö,':t/.t0t6iAhncd u s\on r./trr,cdtr

r6

J

l

Li.'l:j]ll'lllLiod.|.iiic:'..J/1,,]1.,/]rrl.iirl'\.r]rl;l;'li'lrlrliii.i'l,rr.'lrl.l.l].'r.r]].] \ r ' 1 ' r ' r i ' / \ r . r ' ' 1 "l i ' r ' r i ' : " " , ! i r r i , i i i l r r i . r , , r l l r t . i 3 / i i l i ' ! , r r rl l r r \ nr i , ' r ! l " r ' r i i " r r r ' 'r ' "/rt|i,rLirrrr|rl1'''iiqJrrrr';'r'i"irr'ri'rIil'lL':I ,li,r.i'ii,i,,;," r / r : r:l lLr'Lrrr jro'lriI l' LrLi \ j , r : t s r r r r r r e l i i ( l ! 1 r : rl i x ' i u t l r l ' : \ l i r r l r ' r r 'rr"r lr'r ' 1 ' ' n i r r r r l i u i l i\ l o ! l ) f l l . a i L i s \ i J l l l l l r o l t l i t f r o \ r l L L L 1 " " 1 ' l : ' L r L r

r ( i r r l r r r i \ r Ir L r r r ' jL r i , , , , l ' : l ' , ' , ' . r il " i l . ' i,i, l i t l , i i l ' l c i z l r : . r r r II | | ' r ! L l J r ' :" i l , , . ' L t ,. 1 i , L l , , , " ,r L r t r l r j rlliir r l l L r i r o s l i r li.r i ; i r rr , '''":" "iri''r "" '"i I ' . ' : ' i , , : ' ; , ; l r ; , ' , ' ' ' , , , , . ' , . ' , i , , ' , , ,',i i , r , '
r t u i r o l r L : 'L r i L .r lrr \ ll5 1,!h t! \i tt ! rr : a l l . r ' i , ' r | r ' " r ' r r ' : ' r r i ; r i i 'i ' \ l i l ! . r ' u r r r . l .rl l l i l l I r r i r i L j l r l. i r r \ r r r l t L lr l ' : i ) : l ' r , , . , ' r ' r , i i , ' , , i i i r 'r l L i l r i . l r l '!(r'll I L l l . , r t r r r f , rl l r ' l : ' r l - l r l i t l ! ] . 1 t ' L i l Li'lilL l l . r ' nfl l L l r L i r l ' 'l ' 'rrir ' lr rr rr L , 1 . . l : , , . . 1 , ,. l r r r r rr i a i | t i L | N r r r ii L | r rr ' l i r l " ' 'r " ' , , j . . , l , 1 . . , , , 1 , ' t f s u . i c r r r i i l i I l - r . r l L . L{ r . ' r ' l ' r i i L l r I f r " l l L l : . 1l l i l l l l L i i r i i r ' t l i r i L l L l a r . r . l . , r r , L , S. L L i J J r l l , rs r . ila.l.iiil

I

l

r , r - ,r, t . : l l ! : l l r t fl

l'- -lSi

l

\Il1rl'l'iLprii1i]'lLiu..jl]|l.JillLrlrLLllr..r.l.. :L lr"i''rrl' r ' . x l r l i L . r t . lrx L r a 1./ r , i . r / . ' r r l r ' rr' { l ' r ' r \ 1 r "" i ' r r r i ' l i l i ' l r i I r r r r" ' 1 . . . ' l ' " l t t i ' ' l t o L l' l l i T n i l i i r ( L i . . : I r r i i r t l r L l j t ! " \ | \ n l 1 l \ \ , ( r \ r r r ri i r r | i f i r t
I r. lr lla.l

l

lll'Lrt.Sl r |rrr' llrn" rr Ll:t.' i
\t: i i r

' " I I

'

:
l

1i.L'lrLl 'rr1 r i i , , , ; r " ; L L , ; , 'i ,. i,',i:, " ; i , , , . ' ^ " ' r ' i r : i ' ' r ' r r r r r " r r ; r ' r " ' i , I
, ' , i ; r i , a L [ j r l r t i , r ' : . r r ' l l r i ( l I r c n r L t ii ' i l l i ' i ' ; : 1 r r 1 f 5 i 1]ri L \ r ' 1 i i

I : , , : | . l t L a r u1 o h i T l l l i i l o

\cnlL'i l. r'rtLll \il r(iir rr

'l' ilir

' r r . r ' , , . i r _ , . r , , i . r r r i i /, r / i - r r l ' l l l ' L J S I I

r i ' r \ \ i L r l ir i \ ' L " ' l " l ' r i I i \ \ r r t l r i i r . i . t t : ri . : l - L r r " r L ;' " r r i b r l ' r '.: l ' r ri : ' i l " ' r , . u . t . 1 1 , , , ' , , i ,p.i 'r , 1 . r st tr h p l l ' i l r l l l r r l i l p r ' ' i L : i r r . , LL ] , \lrrrrlr ll'lf !\|l r-l'iL ' i ill.rlrrLrLri,,r.riLrrl:u'u,,,.,,,l.ualt"!rriil

r' , . r r i' ,

:i'r ' L'il'rr i r l \ r L r j ' r : ll " r r " L l i " ' ; l L i : r : r l r ' : r l r i r ' l l . r . L rl . l r L l l"'L "Lt L l l l ' 1 r l " '' r L r j i L l r ' r r r ' L l l r i . r r ,n L. . , r 1 , , ' r . l l , ' i l l l l ' i ' : " r " s r l r l r ' r ' L l : : ''nrtl . 1 . ,. ' . t , r l l : r l i / r l i l i i 1 l i ! . \ i t ; r r l r l \ l l l l l r t r t b " l :LLrr" l'rlo f L/lr'L'L rL:i i i . r . r . r | : t L L , i l l l i l id i i s r o g i L g r r r ' l e r I l i i i i l r i lit'5loliir hl'rrl I'rlt \f rr\r ij!rlrlr ,,,.t,'.1rr":,'U."..l.,,iiii".lll"f,." orh"1Lr ' f r r i i l i L r i/ i t 5 l : t \ ' iL l

r ' l \ l r ' l L l i l l l i ' _ L l r t ' : l l j : l \ l l . rr l L r l li l ' s , f . ' , , 1 . , f , ," L f , , u " , , t r i l u i l i c g c l l . p L r! L l l l l r ' l a ( n ] o i l i l l l l L r: I l L i l l l r \ r / l l l i. n f r i r i i . l , , l i s r | . : j l l ] l a \ 1 r i L L t e n r L Lr r r t a l i r

Oni rlulje nrr orlc de 1c I-Lrtolriro u s.lo Su!of. u naroclupozuaroLlo: (iaur Ze!!af tc de sL.. lilidil ic Sunce izlil7ilo. liuzua l njrh spustih. Uzriicni lirTc: ',1laulo Llotlt:\Ltiu olrtlbt, 11i tte pret rntt:tno onoho je hilo lak hi LIolja i nu nlilt litro liiu \p tti.tDto !n! tr ja ocl slianttn.jenog hlaur lalt'jt ,tptl;itlna ;iVrlo,'t'rltiljL,:t, o r Cosltolatu hota, o ono nilc dolcko ,./ /r,1!irrili,/./I lad. Sl.-S3.) ( i"r'Oni clellc lil2L| DTiLril .jc rLrbomsvoga l{rilit do tcrrclja üliiitio oliolne !|ltLio\. /rtcduo sr..jihovint Trtcliillta.I lratlovr.lc- uliLrpno bilo scdan..lcdni (Lr.jeLrliLrp bili) aclir stotrncsrrno\Iilia. a chLrgi rh jc bito aetirihiljrdc liaTrL o cla S\e t() starro\fiil,"o.stolili.zcDtlitit.. olioltr)e s\'e (to jc lirn gfadovirra pripidrlo i Lriloir poclrgluror[r net)it. ta]io iju su rlrclcliiaLllikuliLifljclianJe pijctlo\a ila\ei prsr. a ondi je to Diibr il s\e p|ct'rnLto.pa .ja ono Sto bilo qol e_doilo dolie .je l \ l L r c l i : r hcc,l r d l i e :' P f \ L r i t o l c p a l o n r Z c n t l j L r i l i s u l r h o r . i l i u i a . " ii b / ttLtIiilt kto liiit! .rl)u\ti\ ta gt ro,L ie orl sl;0rtte n.jcno,4 l)lr1rl. (flüd. Sl ) Itilcri.rrrl:rlir1u o\.iü ii-jetuic pcrTijsliogporilclle iznaii: ..jalio st\,fdr)Lrro,, Rijci ar|rr,/rrrl o\L)lt rielu znaöi:jedIo zl tlrLtgirr sa ncbil je nt njih stahro lL I ) i t d a l oi t i i c a n . r t \ t ) t ) r o t j L t r u t ) l ) i l i t : . n o ( l l L r d .i ] ] . ) . z n r r ö id a . j e n i s v a k o n l ( n r ) c n L[t) i ] o I l r r p i s u n io n c o l l o q l i o { u ö c p o g o c l i t r L r d a r i t iL rg l a r . u .U z v r i e n i r i l..iti,c:. tl)ilj.'-t:tto htd rtogt Goytolut4:o o t,kt)ii t:u;tvl,u tnjtru ltro.tiili iE7 T|]Jijit. l.l.l l-z,,,iicrrrrtlioclcf l(i;e: .\Trrrvrr:ir /iiil/ tl.t ntih .t \tt.lit1u li.l. l ; i \ t th i l u : u o , t , L o j i L t b i l i o l n n t , t t t r t i ( t : . i S u n | i . l 7 l . r I n N c r n l .5 S . ) ! ':'l Lizvr(cni ,'\llrrh 7üint vcli: lt)t.ulc o nd:.lit On j( pt.t!t.n o.'.pd ih ie .rnlitt) t)nt) itt) ih t? \nlllo. .tPd u ln)jl hlugolttt Gospoluttt.!r,o,s/rt/ /0j t t ! l , t t j t l i ' l L \ 1 \ t d 7 n r . 5 1 . - 5 5 . 1 T j O n r h j c p r c r . r n u op e . j eo r ) oS f t r c b i l o g o r e , . . j posLaloclol.j!. Zrtint ih ic z.rsLro liiion liemcr.jr. lioje 1c .jcclno za cligrnt pildalo Ono ic hi o 'oTnLracno tj. na sltlioll . ic kantcnü pisalo imc onigr (ogl öc p,rgodiri.l)rr obzlrl .Lr li ou bio u s\ oln nascllLr iz bilo )iog razlola ili o(lsutiln.bllo da.lc lll p ttLiLi sc odselio iill. Po jcLlniutr I Lllo\il i.nnjc ostxli sa svojillt uarodont. po drucirnt. orujc rzaila 7al!ahlo sti s\oji|l t)loZcnti d\,jcnta iiaerlianta.Nlcdutint. lrach.jc iLla slnilr slus trrL!cnjc.erldl. olrr.cnLrla sr,ont larodu. pr.eliriill Ailahovo se nufcllc.j!'. ifo\rl(rlu: TL.ilio llorn nurodul I ucl:i.je jedtlt kemcn pao ranjui l l z l r i L r . j , - rlja l u l l l i o j . i n i n z l d e s i l oo l o i t o i r i i e n 1 r a . o (j lc r ; e ü i l a n l i | o l e g \ l c r c .r L r h o d L o i i t i n t . t r . o d u \ x l r { o s t c l i o jb i c l o l i t z i lti_ ü t L ir= , . i i Lzviicni l(e7(.:/ onintt latli ,c \jJ.utu jlluh nttotIi pi tlt,r Nultott iL,fie i Lttt)tc:(n( Ont ttt l:ilt alttc:tl J\tliu tlv loltu rrüa pa:;u ih i:ntt,jeri!c l.tk) int njih ltt)iitt üt te tijtt t)toti liott .lllaln ponoti i t;it t(,tr,tt,ha ILitij!. \ot d\itL, t! \1ttnt st aninrt kolt trIo:a; (l]t-j-lhriln, 10.) 11. one su ih izncr.pr rle u vjcri. lcr ilt nrsLrslilcclilc.Oviut nictonl sc nijc htlelo rcii da su bile blLrrlnrcc 13o2e saitlrjl jr-r nikadn Dijc dopustio da icna nekos poslaDika Alleh foöini blud. lbn Abbls i cILrgialrrri iz pnih i potorljih qcnerlcija kazu: .Nikaäa Zenaniiec|ros ' poslrDilixrri.jc poainilu blLrrl. Ko n r di clrugtiije. c.iniYcliku r:rcSku.

r7s

: r . ' . .l :
I ,

l

\

, I
, ' . , 1 r . , r i l l i . l . l l

ill . rLl' - ,

.
..j. l l . , ' r , , ,

I ., ,. ,.,, i, :'
,,"1,, . ' '

.

. r . : . i I r i r .r : , . , . " , r , i ',. ' , ,I lrli\rl
,1,' r ' , , :,,.,r ''r' , , I i I i i i j l " r i .r r r , ' r r r ' r r r ' r ! r ' r ' i

r ' r r , r , '

] ' ' ' . 1 ' l r , r ; r . ' l ' r r ' ' . , 'ir'i ir I rrrir: Ll,, L | L , r . . L i t . , , L , r l i : . r i r r ' : , , 1 , . r t , :ri Lr l l ' , - , lir,l..-r Lr l . L l l r l l l: i l l l i L : L ii r rn r l ' f i Li r r l l l l r ' L l r L ' r " ' : . r l. t . i l i .rl.r ll.l,,, r ri , r ' . L . L r t L r' L f i l 1 r . ' Y " ' l r l' L L; ; L r r r i r ' : r i, ,,lr:L:r, ,i f,ir Li r Ll r ' l r : t , I r : r L . I I , i r . l . r i L l r . r l , L l ' r r r L r . tr l . ri r i ' r ' : i i r ' . . ' ' ' i '
:l :'r irif.. r'r'i: i : "' ' ii.l ri\r" L^il. rl 1 ' 1l r r i ' l rr !rir tL Il' lr r' ril":ll i"l:Lli I L LI

:.. I .
. .

I .: :r:,r
r , : I

,rtL.r, r ,:

r li' 1.., I

L l r j

Oitd \u rt l)u!tt koji i sd(lupo\toti.l-j. ra aseljesu pored ut|rog pura,koji r dirnaslioristl. Uzviicni, tilkodcf. l\aze: *l ti l)ojet[ ]1iihptola:ite i .la j i sc ttoitt '1'ptt :ut r(, \h\'.iatel (Es-S,r1.fit. ll7.-1-'18.)Uzvj!erlr. ralioder.kate: 1 od niLgd v)to o\tu\.ili oiit -nuli lj .lintu loii p4 teti int.iu. (El .Anl(ebür.l-\ ) ia Zatrnr. Uz\i:eni \clj:2'l illi \.jcntilic k.)ii .tu u triL,tüü hi/i, i:\,cda.rrüa, 'tl u uj.tnLt.onina n/crtu tlnto lLliut nutslintott.\liu l;uitr nadosnto. loli se hqe ht)lncltt!ttit :nlli ottu\,i..'t)o. (Ez Ztuijart. 15.-17.) 'I_j. to süto ostelili kto printjer.i pouku rLnontko se boji kazüe na onom svrjctu. ko sc troji Alllhu i ltadr gl nilto ne vidi. ko strepi od stajanlxprcd s\oj r (lospo(lufollt isroju duir.riuvil od s1rlrsti. se Ltstcic ocl .,\llaho!ih l(o zal)rar)rr uxpuitil snlcicnjc prema \jcnru. iko sc boji da liai rlu Luto\ nefod. I Jcf. lio se poistoljcti sa ncliiln nrroclom i on jc,td njih. Irrl Drill(ar lle bilo lar potpüIo |oisto\.jca'i\unjc. ceo santo LLneltrm deluljime. lalto ncko u stihr fcöa: I (ka nilitt potpü o kuo Lutoy narotl , pa oni nt\u al t, t iolela I'aorctalt, fitzuntan ioihluütn öor,1eli.ltoji se boji sr.oga Cospodirit. lzvlilvt ono ito ntLrjc Allah,rrr naredio iprlhvaia ono ne ito ga uplraLlc Allahov l' oshnik .:. kao ito 1e:odrTavanjcodnosl sa halal 2cnaüral,ojc ntule A l l r h s n o r i o . i L i i c p i i r n l l r c l t n l r o L r r n j a n t a _L l o b r os c i L r v i ! d a n e s l i j c d i zlt\.ocilji\og Se'jtrnn, da talio zasluTj liaznu ida sc ontla na njega ociricrsc pa ri.lcii Uzvi(cnog: t ono nilt,dultko odn ari/rrilic (llud. S3.)

*#*

t80

Su

jl) ,tt, jir I l!ttt

K A Z T \ A , \ J EO \ I E D J E \ T I S I , A J B O \O \ I { . \ARODU

sUfi EL .\'rä1. rlikor liaril'Lr ja _o l-Lrto\,olrnarodu, Uzvracnrkiic: '' 1 u i\lcll.h t4iltoto hruta .\utttltu On jt gotrr io. O nurole hogd.tetn i\jag ltrtnolr'Dnitla t]oj ..1llnhaofuirtt'tlre, \'i lr'ü:r.a:: (iospodara :atu t)td\a üd littt itd-!i ü)juitr 1 jt: jt!t(ü ri.l:,t, rttl ru.ic14 Id,t lltdint m njihtrittt rt\vtiDtd üe ltliidejlc ireluuZtntlji ne rentetitel,arlletei titnioj tlpo\tat I.j(tr Townt itbolie altt ljtnticte. 1'1nc l)ortü ljtl jtc -.s jalc tr r,tl;on 1ntu, ltiiL'ttii iad,,1lldlta\a putd olrruirtju'i one liaJi u\j,gd\'te tlti ':ekL'i gtt iil;tiIiti /.tttit..\. kadd ttc l)ili trtdlt)l)njni. t)tl \'u\ iL At ut)tnoiia.i poqletltut( fuka \u .$t lili ofii tu)ii .\tt ,r:td pn?tili 1'1 tlo jdtti oL{wt tlrtrju pt tLtl; ntul ..11!,tit u alto .ita.j. pa nttui posluno adruqi nctlentju onL{d iL'eliajn' '1'\.lot'Diti njr,!o\o! tturola. latji srthli i. ne prt:ttli,1tr an .1etttybolji .wlij,t! ' r. . 1 . , ./ t. . . .. Zdt i elio t)ti to tte hisnn o|1, koji s tohont \,jrt1iu, i: fi.tit!. grdtla itljttrtli "".,11t ltt.;ntarr, rr r'd.irr hA(lil . ul)iln on. r7c;rr \'litlili. n.tkon .;1ano;.jr 1l!uil :;prrsio,jc, m.llkltu bittrk)le: i nij(li lli sc nt ntoiuno tl tiu tMtiti asitüttJin ro l)r(lL lttr,)llldlt no.i Go.;polar Nd.i Gaslaldl S|oiitn.ndnle,t.;tc oltrlt,utit lli ';e n,t .liltlrt rrlan.ituto (liosltottutunti, Ti pn:nli tttntt inttiL'nt ntroL:iu pro\ül1ta. it:t ri Ji ttjp)tltL\lt)iJi stklt-|t."':'1 ütoiüi(i i. nj.goIag narotlu,l:oij n i : i r t t j t ' r o r a l i , t t l , o . i c . . 1 k o p o t l e t e - i S u n t h a n l , : i , J u t n o i c t en id ig u b i t k u ' t 1 l t llt\i ih t\)1t)Dt.ttttr\dn it)ni t)\\'LutLr.if rrl)ln, liultntd ptnuljatti. ''Oni r t)onrt, iioii .tt! ln]i.dli !ut1hrt, Iirto clu nilad tttstrtu tti iiIieli, oni lioji lirt lotiali oni Sutt.ilu. .;u l,ili ntt gultitlat!t'l on:,a olontu or! njilt, i rcic a narorlt,ltal 1u (;a\l)atldft s\1)!n i \u)jek^dt) td.;, sdrt \'.11)t lIL,ttio l)o.\ldIirr 1rt l;ul;o la:alnt '(Ll :t 1ttft)tlt)t)t tiL,\jtniiilirrll ^'nf. S5. 91.) U suri flLr(1. nrlioD lllrZirrDja o Lulol'onl nafodu. On. taliodar- Lrllie:':/ l lleLlicn'niilutt hnru Suo1fu On.1tgororia O ndtad. 11t.)j.,lllahu ohiaaitc lt1ßoqhogdo:i',tt\j.g(!|(iratL'ine.aliildjtcttolitnlinurtgi! I:ilit Ll,t .ier|i (hlra na:otleti lnLnt, yt du tinuttlrltta labruai\it. ali s.hoii ttkt \\1!.ie.ltiog *O nurotle ntty! Praw ntlerite ln li t I \'a:l I ne tLithlre ljuth u njil\)r,irr rn,rfrl)r.r i 1tc ii1]itc -h n11Zct lli. iitrct:i fiucl 't'Bt)ll \ tn.j( ortu \to;lllult ostt^rljLtl,tct ' 1 ' . . , r ' . . ' . r , ' . - ' . / ' ; : . 1 . .ld li ti t\'ai tlat)t.E ndrctlltje Llo nal)u\tiüto otut ito su naii preci oba:./\ali, ili ll )te patltlr/1)ta .\d nd.iini intariitrrlr onulio litlio ti haie t()l n bdj .!l ilrg i 't'O|t t(:h)til!' iL ga|a|ia: O narolt: ntttj. \tu nti,;lite ol;o jd itrun iwst doL:u: llll

l

l

Sutih rlrtlti'Lltrt

Slc Ll slcnrLl.ou jc .jcdrn od onih lioji su po\,jerovali lbrahimu,sa qtu Lrirnio hicl2r i otplltoluo za I)alnasl(. LL IL)n I(rlcjbc od Wchba ibn Mulebbiha pr-enosi je tekao: "Suajb da i \lulgirrr sLL. iznrctlu ostalih, oni koji su povjcrovali Lrili IblahimuDadankadaje bio buöcnLr\atrr. )Jjih dvojicasu Jiasnlest lbrahirnorn uöinili hidiru u Sam. ti.-l kaerkarna." pn ih jc oicnio sr dr.jcrna l-Lrtor'in Mcdutim. üiStaod ovoga nijc PoLrl(luDo ,\llllr. opet,Dajboljc znal Ill-iLr L)rn.r ibrl /\bdLrlbetr svonr djclu .,/ 1r/idb. govoreöio blogftiji u Sclcnrcibr Se icla cl-Anzi1a, kaZe: On 1e doiao Allahovotn Poslaniku ;--. pfinrio lslrrn i rckao.h je iz rrjestaADza."Na to je Poslanik rekao:"Dir.no ;,i lr .jc nrlcslo,\1rzal Nlcgof i nrjellar1i bili potiaöcni, su pobUedili. sLL su pa Olri ' SL|l].jbo\ nr11)d. lvlusao\.1trzblna n Dl lc orrj hadisvjerodostojan, njcgabi prorzilazilo jc SuajbN4usaor iz da r (Lrpol.jcae öistohrvnor tz arapsliog pleDena kojc sc zoveAnza.a neod l)Llrrc. Anuc ibn LscdaiL)n Rcbia'ilrnNezzalu Ma'da lbn Adnana.a ovi su Zrrleli ibn (luqo\ fcrnc.i foslije njega. ,,\llah, ofrct, najbolje znal Ll hldisLr I.-bu 7cr-rn,lioji sc nalazi u Sa/rilrrrIbn Hibbana u poglar.ljuo ijcrLrrlcsrricrnraposllnicinra, i stoji da je I'oslaniki: rekao: "eetvoricasu ,\r.rpr:IIrLrl. Sulih.Sualbit!oj Posli1lrik. Zcrrc." Ebu Ncli sLr |ilni1i uicnlacr Suqba nazivali: "llatibu I enbijai" - "Rjeiltr r.jcrrrjc:riL " je|je Lriovcontar-jeiit:bilanitr izrazimapozivao.jcsvoj narod (iil \ lar'lrlu f.jaco\o poslansn,o. ll Ihr lslrrrli Biif pfclrosi DZu$.ejbira\trLkatila, od Dahhak:I. orl rbn od i onj I o(l Ib \bblsr. Llujc fckro: I(adl bi Ällahov Poslirnilii spomcnuo Sualba, ' fcliitobi: - lo te ltjeciiti \.jcr1)\'j.snik. Sllnorni.i l\{cdjcrril bili no,jcmiciJio.lisLr bavrlidrutrskrm su se razbojliifvour, LIS[o7n\ prolxzltlkt. lut]cnt Obo;evitli dn'o-Djku, koga.jc su oko bilo gusto gflrlje. (ljclinraiureriusoburr't'r Po s\.ojinr ochrosirra ubrajalisu se medlrna.lgore ljude. lirir o sLr nrjclilii zaliidllina vagi.I-tzlnali pfeliorrriere. plaiali ispod su a crjene Zrrtoinr r ,\llnlr l(eoposlalril(a poslaoJedDog iovjeka od njih, Suajba,-:. pozrrlro(lii oboTa\^lusluro Allaha, lioji neLranikakta sudmq:l. Loji ih c i o.l\ rrairoih od unuitirnjiL l:fiicina diela,liao lto jc zaliidanje Lr ljudi u njihovim stl xfrnrllr zustfilal\anjc pLltcvima stazarnr. po i Nelti su irlu po\jefovali.ali ih ;e lccrrr ostall liao n.'r,jeuicj. dol( lh Allah nije Zcstokokaznio. On je lrililnrli i II\ [l1cDi. 'I rlio 1,7\,ricfllik:.r2c: lledlcnu niihora brato Suojba. Ou je gorct nt 0 ,1 ntntLlt,nrii llluh( oba:u|Ltjtet'i .h1!gog hogo osim Njegdnu otc! Dt)\ai) |a"t ir ttt\tu1 rl.)l,d-t)l t'aieg ()o:yu{ora.' (El A'rät, 35.) Tj. doila vilI le jusna p(rtlrah I oart dol(a7da je istiuaono Stovatr donosimi da rne je Olr posliro linrcsclr)rslina uLt'diizc koje rru 1cAilah dao.Nantatirlelionkrctno i .lctirl.jr)o Iiojc su b lltu'dzizebile, nego se oviDr rijcöina satro Prcncscno Lriifiltko ul(n,,Lrjc 11jih. ltir

L l lL l l

I

ilnt.

r l , , , 1 , t , r , , / r , r / i i i i r r f r l a i , i r . r i r . i / i r r r / r , r r .1 )| j i i i i t t i \ t t i i ! r r ( r r r , i i / " , 1 , . , . i | , . i / . , i t : t t / , , , t i i l t t , J L / r r . r r r (/ , . 1 r 1 t t L , t , t t t i i , t t r , \ ; r r \ / , / r t r r ' , r 1 j _ l l i i t . f i 1 l ) l l i l r . n t i r r t l i \ r i n l j e c l a l r l L i l L Lr f : l \ r r l r r r r L T r l b l r t r r r o i r l l r L L L ' l l , u L l Ls L L p r ( i l i rI ( j : 1 L L I i t lT r i r r r . l f l i ni n l l . : I r ' . ' l l r t , r r l ' r d : \ ' 1 , f . : \ f . i Llll \ l u a u j L r r t n L i r r it. i ' , l r r , i l , ' , r l ! ' i r / { ' / r " / / 1 i i r , , \ i , r r i t r r l r , ' r r r l r r t ' t t r t r r , r i i r r r r i r r / l r r r r r ' i r L i r i r i l L l \ ' r i : j s a ) . i . r i l : l f i l : l l i L r i l . j L l r lIc i l a l ( ' r l l L ) l i r r r r t a l L l L r iLr; r o ; ; r l ' r l r r . r r r l r l

L l rr

j I r , , . 1 : . i LrL r i i I i i , l ' r r r i r rl t , r i r , - , r ' i , , i ' r r r r' r . r / i " i ; rr r i i r r i i : . r r l r . i. s . L l r / , l r r r r r . L , r li s I l l . l p r c r r , r .J l i r S l l l b r r r : L l l r r i l l r,!illlllla\ llll(r\Ll'J. r r : rr f r . ,' 1 . ' f i i r l L I . o l \ , i , r l , r l l i i r , t lI ) i t L r \ . t I r r ' 1 1L ' r r L lL t l l ) a l l l l l L i l . r f r l l s l L l l L . ll'l r r l " h r i L ' f ( . ' l r r l i r i r r r l I l r t LIr ) , i l ) [ ' l l L , , r r r jlil]. / i r r r i r l : l l r 5 f l L r r L r ( r i \ r j r i r \ r l . r l ir r l s t l n i L i
ll . . : ' r L L| \ r 1..(rt1 iti rl\'tLL. !!

L.L]

t Lirl

i . ' i r i . r , , r , , , r l r i r r r r a , r r i 1 r ; . ! iltq it i t ) t\ t7. r { , r r / , r r ' i r r i : r l r " : r L l r r i | i l r r r r r r t ' \ r i S ( . . rl l r r i r r i r o r r r r r T i l Llrr r r L i( l i ] ] i . ' i . 1 l L;.l r l t c r r j r l l l o .r l t tr o t i ' r tl
f r . , 1 ! . : ! r , i . / . r i l i . L ( L r r i ll - . l L l u j , r . r r r , \ . 1 , r i r l , i , i r/ , r / rr i i , r i , i , ' , , t I r ir r , ! ' t t ' : I O t ! t ! t ) t t i t t . i t )i l ) . t l t . t l ' ! i t t i t ' i i t ) ' r , i r i L , r i" i i i i , , r r r , ' r r r r | r i f ' , r r i l i ( 1 : l . \ ' r a n . t 6 . r O r r i h i c r l r r l l c p o r l : l t ' ' l r j t i r i \ l l r l r , r ' . :l . l L r r | , l i tlL ' , i L rr r l l J r l i r , r .: n r l . i r . i 1 \ n l r l r ' r l i t i ' : l L I ' r l i i r l | ' b r " n l r L r r L i / , r L . i \ l t i rrfrL : l r l \ l L r rr , r r l l l l l , : r r L r l l l o l i I t rr r . n l r J l L] i t , l l l l . r r L r r l : ' i L r r ! I r i L l L l rfl r L . , a ] : r Ll l r r t L l i l l r l L j r ' j , 1 , 1r , r l i r : , . | 1 , , , i L : ! , 1 i r r l r ! i i , r r r t tr t 1 ( , i , i r i L r /: r r , : , , " , r t r t . r r i r j i r r r i \ ' , j I . . , I i I i , r i ] ' ' rr , r / , rr . r r l , r i i t , ' l r r / i i . ri i r . r r r r L r r , ! i r i , i , r ' :' ir ' r rIr,',,, i,Ir' L 'r,,.r',,,,f, I n r f i l r l n l i .\r t r r r l : i ! '' r r t l i a r ' r i L rr i : l\ i l i r l ' \ i l i l l l r r rl,.i :1 \ o r . 1 . , .. : t i l L r t i , r t r , i i i t i L i l r i l l l l , J .r , r i L l / r ' r r .\ l l , i i l l i l \ t r ' ,l L \ I \ l l 5 a D o ! l l l : j LL i j : L r L s rt.r t i l , ir r i , u t \ r : r i , : . L l L r ! l i i l L i n i ( r . i \ . 1 r 1 \l li il l/ Lr i L .r r l . : L,i, l ' r L , li i I ..1 ,t.ir:L,i o l . r , r , , , i : r, r | r , i | i i l O | r i l j r . , 1 1 1 1 . .I l r , r . \ r r i \ l r l r l i r ( j l i l i r l r r i r i l l : : . r . 1 , , . r , , ! i L l i r , . r t r . l / i : l i r r r L l - . ( , 7 1 ) r i ! tr i f r r r r \ l l i l l r r r r t o \ o n l r \ L J i l l ,L . . . . f : l j l | : L j r i r r . i Lr l : L \ l l i r r l r L r l r l l T t : i r ) r rlri e / L r l j r rirh , r l l l o r r rl , ' i i r l ! r l l r l i r T r l i l r I r.) \ r L . , r L " : - . i l , , . i t r . l ] ! ! J . r r l r ( i \ i h I r , ! 1 t : l ) r l l . , r r r r r l l l i r : r r r . i rn i l f . l i r L i r : :f r i r i . ; ' i ' , r r . r i l i / r / i i , i r r i . r r ' rIr ' i , - , r r i r , i / i r . l . r 1 r . ir. r i r r l ' r r r i r j/lrrir ,:r, ,i,r , r lr. r , , , ' , , 1 r ' r r r i 1 , r ' I . . i r I , ; ' , I i I i ' , " i , ' . r r r ]I L ' , I r i , Ii r r | ,j,,iiril,,.i , , , r r , i r , . , ' l ' r / r j i , ' , i i r t 1r r l . 1, r i \ r r r r r / i r r / r f / i l l l i L J .S 5 i r ( ' l \ "lti.j.a1 . l i , r / , ' r 'r , r / r i 1 , 1 ) l t t ): t t ) ) t t ' ! l . ' r . l : l r : 1r l l i L i l r l i ü l l i r \ r r l i r T ! r l i ' i : . \ l l l i r ( r \ l l o l i . l i f i r : t r l L r r rl . ' [ . r r 1 1 . , 1 ! l l l i t l r r ] r , , , r i i , . ;' , . r r , r r r , r , r ./
L r : i L l l .Ii l l L J ! 1 . : : l l i l l l i:l

lt.

l D o b i l l i , , t l i ! , i L l l t f r r r l i L , l l i , a r i L i 'n l l . l . r r l r L l l r l [ . : : l ] . , J I r L l . t f r l u 1 r ,r I i a j : l r L r L . r r . Lr:n :r ! l r o i t , , r lr r l ! i L n . l l I r r . r n l r t L l l r t r L L i . ! i l l : ' l l r L 1 l t . ' n r : ' r r L r r l a r l l : r " i , l l r l t : L L tl ' . r , . i l r L i i r I L . L r t \ ' r , , L l I b n \ l - ' b r s r L \ir'' r l r , : 1 o t r . l i . r ( ,r r i I f l a l t ) l l r : r r l p ' r t l : 1 r . r r l r l l r i , r r r l 7 \ i i c l r ( r r l :I i { 1 1 ' :I t I t ! | t I i t i | ) " : ' , , r , , ' . r i ' , t , : , t i ' , r t i , ' , i r i . r , ) \ i t , i , . r i r , : t t , l t . t , t t t t t t t i t t t lt t i | i . r i r , , i r , , r ) i r . ) !i ti , / , - , r t , r r r r i r r a ( l r l \ l a l d i t . l l l i ) I

, .'\]

qllth ,,LI!r!!!,
z l l i a i d i Lj c o r ) o : l o j c h a l a l .n t a l i a tg l L r i l oi r n i r l o . o l l e o L 1 o g i t o j e b o hlifam. rrrliuf ge LrrloI pLltro Illrlul 1c blugoslo!l1en.ntakar bilo i n1alo. a -qa lll1rlul ac sL-rrlilsuti. l)it nlrlilI ga bilo ipu o. U ront smislLtUzriicl]r lQie ,lllth uniitttt l,unutu. l unut)t.ahtit' \ululirr (1il Ilcliarc.276.) 13o7i1i Poslartrlir:.ltaic: \,Iulirr bilc i \cliLe. liantatc ae za\,f!iti sil ntalim.' T o b i l j e 2 i, \ h r r r r l . l\llallov I)oslilnilir.: litliodcr l(il2c rNckusc liupac i ploda\ac po slobodtr.i rolji dLr.govorc lrijc l1e!:o ito sc fazidul Alio bLtdu rslceni i pazar clobro ulllneac. irLpopfodijir üe rrtr biti l)legc)sl1)\'li!)tx. ulto neiro sulirilLljslaTu, a kupoprodajr i'c rnt ostrtr b.z l)lrgoslo\ir Sr.c Lr s\,cntu. ltelll za|acla.jcbctiictnu. lreliaf bile i lrala, a od haralra ''Balje rcnlil lioltstl. ilrnlllr biLri lclili. Zelo.\lhho\ poslanik SLrajb kl2e: \o l 'lo

jL, oito ito .lllttlt otrr'r.lja (la:\olir o, al,a\te Iiet.nt.i. l,ao "d jd \.jcgo\e rijcair (Had. 16.), zaaie: Olto ato \'tnt üir(nt rari rirr.r.rr. reradujcut ftdil. r'acli Alluhr i\rjcgovc naur.adc.nc r.arlt a loqa da ves vi(litr ja ili ncl<o Lrgi. clr
O Stujht, tla li ri tvtl nu,tu: ttLr.ttittit, nt+tu:,ttnoo,,rt.ir) -v/ rrliipr11i lu obolrtali, ili rlr nx po.:tuJtunto.\o ntiitn i tLlttjitd onuko l,:: l;o rttihor.t,llo)L hn.; \i htq i |n-hot itt fllud. fj7.)

Olr su -govotili poc|Lrguiuöi lltLtsc iironii|o ga isrrlijavitjuii. Da li li o|aj llxnraz.lioji ol)x\'ljiLS. nxrcdLrjc nls spljeiuvai alaoboiarvallloiliog clrLrgot cla 'i, , 1 'ß . 1,,,t. n t u r t r . . : r- . , , i c . r , r . - . i r ' ' ' .,1 .'rrr, . i. Ili , u , , r , ot . . " , , , . i , . , , . . , . :i dosadrsnjLr lilrla sc tcbi nc sr icln.rirliosnto rtrr sa njoLtr. l)fxl'sLl ' L hd\.;i hlt': i nthot./// ibn 1L)bas.\,l.,jnrurlibn N4chrlu. Ibn D:Ln.eicl2. Zetd rbn hslcrrri 1bnDTcrir.liirilr: Ovo su Alleho!i D.,priialclji eoi.on1i.., Podtu!:ljir.o O ia go1.t|it). O ttuti t t)tai .i!Lt, tli!t,ol.a j,:t it art örst dalio: otl Go.\l)( eto s\o,:t, ittlio nti jcttt:,gut! ahilju lool.ltl nc:clin.lo öini tona!t.r ).!t)tit:tlht\utjulent. ielilt.:tnto tlt ltopturilt koliko ntogtt a noj t!.tljü:a\.isi stuno ol .lllolta lla .\ir r',-r rrr/rralart i \t j,:ltu ,^t,ohtttcot , (l iüd_ f S.) Oy.dje .rr: dolazr cio izrriuja Ijcgova bltrosl u ophocicnlusa njirrla. s ciljerlt ch ih na n i L t l l c f i if l L a i nu p L r tu a l s t j n u . i On inr jc {ovofro: 'Srd rrirlirr, . \ i Iioji r))c u la7 lLljcrujcte alia.jtl intd l r t : t r t t L l o l , r t o J ( i r x p o r l r a r r r d . g a t j . a . l T s t . l o l i u z d n l r e l c O n p o s l a o i a n t a ,i t l n ) , t i j t . \ t t : - ! : r no h i l i u l t o . t j . d d o l I i l c p o s l a l r s t \ o i v j c r o t j c s n i l t r o . i t o l i .t re moiclo sllvatlti. pil zirilo bih vxs ju vareoI Iianiju je lavcdello da se \LLh,!: nil slrain nrallt obtriro sr oDt naroclu './o k:L,li1)t la ilitirl o a ito \\1tttdlrl.r.ttljrj(r . fj. :to god \,21n nafc,:litr. 1o suut |.\ I ted1m.I ito gorl r.untzabranint. sant plr,i koji sc toga liloni. ja lx
l l r d i s b i l t . i A I m . i 1 L 's r o m , l / , / r / r r , l i l l : . l r S r k j ] . t b n N h d i e u s ! . n r . ! j , l . , a t t l g , H r l e b H r l , r n u r i l l i l \ r f , n , , / , r: l 7 l r i l 7 , l 1 r rlhdrs I liezr B ü h r . l r li + l L l . . ; l - . 1 7l:L i l r n l l i ; - l - . + t i o s l i l i . \

I 116

t.,'1 ":

: r i r r l r Ii l

i.

: - l lr ' i L l ' L"rr l' , r I . . .r i r : : ' 1I , I r .r I I I' t I i l ' l r _ l ' i r r L r 'rL ! r L ' . , | r . , r r ' . , , . 1 1 . . i rr r r ' . : r ' l:l l. l | r r i lr f . , i r l L l l _ .Ir ' : l ' r l

/lf

1

rr Lrr' i'r ! ' r r L, i " r ' L l ' : r r l ' l L r ' L r ' i ;,,r,Li|I. Ll:,: I ,,..1 . ' ' ' r i L r ! ' r r ' i . . ' l ' . . , : . , ' , . , " , r. r r rr . ! ' r ' L r : l l r l r r l " r L ] ' r L; r l r r r r r i i ' ' t r ' l l i ' Ir . . , r r r . r i i , ! , i . : . .L i r L f \ l i r L: i! rr ' : ' r . r ' ' ' r ' " r L LI ' r ' j : r r ' : ' r L ' t,, :'i,',Lr' 'r' L r " r i L n r I L : r ir L i i ' ' r ' r ' ' r ' ,.ri.il'."'rlr"'l'': .. ' .',
, L l: 1 . : , l L . r , ll 'l !l ll ! lll ' ',r.r : Ll , " " ' : 'r I r'' L lir '\' ' L 1 r ' r L r r l ! ! r ( i i 1 1 " ' " l"ll i'i'r' "' ' Iii' I'I I IrIIIiI r'L rlL'ir iL ' i L l !: Li\. i, i,

' , r i : r . l i . i r i r r r ,i , , ] ] , . ,i,r.r..,il::,1:

r l r

''Lr rriL.'ir. r

- r t . ' , , j ,I ' j r , / . ' r , ' , , ' , , , , ' 1 , ' , 1

r,rr,"''r"'r "

- . . ' , , . ,t .

' L . : , r .L r r l

r : r r' r L ' i ' L ' l ' r r r r r 1 " " l :

Lr

r r r ' _ I ' \ l r r i rr r i ' " I'l'ir'r ' r'l'' 'r"" 1';'i ,r'' rr L:.! ll. \ ' i r i L ' r r r ' ' , . ; r ' , , , . . ; " . - r ' , ' I r ' I ' ' ' ' ' I : ' i I I l i , I , a L r, , I I l r r ' , t . , . : : 1 .| .t \ . L ' ' li i, rrrr,,rri .' ",1',J'r'irr. "' l]' ', I ' ' ' i r i ' , rI ' i r " r ' ' : ' " ' l l L r ' l : r ' l : : i r r r i' "r ': ' . 1 . . r r. i . l ' r . L r . . ' . r l I '[' lll r:l! 'l I ' ] , r , i .' , r , ' s i l , , . 1 . l l ' . ' r L ' l l r r ' n r r I I , , ' , , , ,, - , rliil"' rlr'r"_ : . 1 r r ' r i L r L " i l : ' L ' l ' r ' L l r ' r r " l' , , . , . , , . , , , ' , . 1 . . r , ., i ' l , : r ' 1 \ ' r'' , 1 l | . r r i ] l . r . , ' , ' . ' ' , l , l r , r ' l r '. -l ' r L. l r L ' i L " r r r l l' r r i ' : l r ""'" '_ 'rrrrl rir i r'i''r rr'rr :.:r i ' , , t r , l L trr, . 1 . i : : . , ' . ' r i r r ' ' r r l ' : ' L " i I r r ' ' r r L lt r r i : ' r , L i : , , .I : , ; . r r r I r \ r L " L r/ L r l L i r 'r l r r L i l ri j l r l r l i ' ' ' L r r ' L ' r \ ' i r r l r i ' l r i i r r r r iL r i i r \ l L L l " .,_, ,lrLr-r. ,r,\i r:. ,r'rLrrl ' rl r : r . : , ] ' r L ' l r : i L r i r r r r i ' I ' l r I . ' J r r L i r r L : rl ) r i L r i ' r f / L r l f r " i l L . , r . i ; l J , r r ' Li L , . , '" '
nirr iLlrl. :lrlrr l:ilrLr' il/lrr'llii\L ' 1 . . :l l l n r r i l r ! L i ' r i l L \L r r " r : i L L j i L l " " rrt l I.-iL.I.ILILr' i:IL;I' iL'_rrr'lr't: I , L1l,;...,,1.,,1. , ....r',r,,','il 1 ) r i L l l ' l ri l r : t l ' r r I r"ri Itrrr.LrL' "'lr"i Il'''ll'i rLl I S,, ,',r,Lilrf t.L ,f
i l r . r L i j | . . l / l l : r l r L L , ' i L , LL , i , r f l ' l ' ' 1 " ' r " " ' ' t " " ; "

r' I "

l'

r l L l / L i r i i . r l . L r r . i l i : ! r l l l l : l r l r r l i ' r : ' i L l f | " r l ' 1 i f ! i r l l ' r l L' r l ' i i r l i r ' l i l L i i L / r ' l'; 'i l'rrrlr'r r'' llr' r' r"rr' Iri' i j,,,:ri ,r,i',.i ,rr ir,''i', r,.r',r \r' ilii.' r - iirrii 'i r ' ' l ' l l l l ' l t L tL 'lirIIIr'r: lf r"rri\r_: , , - . r r ' r r' r i r i ' , . r r l r r rI r ' i i l i l l L r : \ r r 5 L r\ r l l l l i l L \ t l l l r l L l l Lr r r ' l f r , ,i l L t l ! ! , ir i ! l , i i r r \ r , i l l L . . l r | \ L l t ' ' 1 r \ t ' i r r ! i n L Lr r r \ L r r r i ()ri rrrrr' lr n , , . , . . , , , - . , , , , r t i 1 , , . r , , , . , f L i l . r i i r r r i - l' r L l ! Ll I r' lL':;L r r' Lr'"1'L| i'r' Irf lj r i rr':rr rl | r i . ' l r , L ) L rl t i r . L r r r r l r r : .

1 r ' : t ! : r I t i L r irrr ' r l : " Ii r ' r l r i r r II r " l i i r.r'r,,,r' " r ] ' , , L l j ri r, , l r l r l ' i l - r I r l ' i r

r l ' r r: : r r L l : : ' r

S rjb,,!(iiti " tt,,

ntsi lru,q. On rair:r. n(ltul. t.ol.. .(t).tolt ,1. njt4 t, Jta:t ,rl .1llaha. Tt. zar sc ,- o J l t c ,O tr n o g r p l c n e n a i r - o d b i n ei z h o r . n t r r r l l l _ | . i z t , , ,.. n " t r " 1 , t . r " e i t " i n , , . kazlc'l Zar nrc nc pirzitc zato ito saur Allahov poslanik. i ,";',r,;r;. ;r;i';"d

jli rel,oia; O Suailtet tjc ttt:u)n!.J(tno ntnogotogl r.ro/i grlolij.r ,Oni I iliino i ld ri ti ntailununta.;lab., (l Iid. 9 i .) OclIbn Abbrsa Sc,icla D7ubc1-a Scrvrijc prcnosi ibn i lls se da su 1]1u so\orll ,,l . ir, I ' r 1 . . Pj n , r ' . r f . ^ r . r , l , . l . r . r , . i . . r c" . . . , ."-,r=,;,.", . , ,c l l r n / t r ) t t . , . . \ , , i . . . ; " , , . , . , ; . . 1 . - . \ t . , 1 ,., ." i . . , t ..,: . . . t . , i r . l \ r ' - u : " \ r . r : l \ .. 1 i i 1 . l : . . , , i z .rll J / l r l . , . r . r r , . . . r l r .r ' . rz .1...,r'Dz(..1 r. tz tluhr\i|rrnr.tTebi.l)altri Tc je ..ialjeti svcicdno utibllo _r\c..rtKnL'lL-.--,,csr bi sll öc sit ftnol]r birl. Nalorru jc Allnh objario:..prijatan ii tio,i,s,.t saUni,u. - -''SLrajbcl 6r Lrclati Zrto \4usaa .lntmna. ioji,r.an, gounlu,aaii.r1i2;:; ibn s Ovai hadispr.cuosi \\rahicli Ebu el Fethal,4Lrhunrrlleda El ocl jbn Älita cl I(Lrlija. od Alijja ibn cl-LIasana Benclaf.. "a on ibn ",, lfra,,fl"f,u Vi,lr",nlr,*, rbr Isheki ef-R.merija. od r Iis"a ibn Amnrara. oa on on tsrr.rilaib, ÄbLr*n on od Jahjaa Se'ida. od icdtlachibn lj\\,sa. on od ibn on a l,oslanit<a t. hadisjc Yeoml ncobiaan (g0rib). njcgallatib cl Bngdadr Zx , _Mcdutirn,.ovej l(aze je slab(dr.ifl. da Dl nii( rcl(t l\.t)gd. bi te l,aae nti Ti n&ntLt dj.trg.,. nisi Ovc rlihoi" .alttli rrlecrpokazLrju oliorielone'j.rst\o i odvrarni jcr inä1. daljenaita'liaiLr '',\fi iliazu ]tc t1t:t!rtij.jjn).1nna!o ito ti got,ori.i Ti.,rri ," ta,g S," g","',il;',riSi.,,, faTumr.lcnlo nc shvalamo.niti to hoieno i iclinro. jcr,,"_,,r,,,r.,o i üit,,,i,. namjcrc 1,:t da sluialltoa pOtotOr da lo pnnvatlnto. rr Nc.lu \l t|o rrklr rLr.l,Lrsr rl(i (\lcnlici Allahovont c posltnil(u ,r\i:rid !j: v..|i t t )t 1 . . , . . . .Z t t . . r r 1 . .. \ 1 . . , . J e.t I . '.1 t i t l i n t )i t h s i t i t k : t l t n t n u , , l a b , 0 l i r c t . 9 l . ) I i r i c l i m o d e s i porlaiel odlrrLac' I)i/ /iq. /., do tt og(t , tj t'o!a plcrlena i .,r,]bln" n.,"..lu n"ni". .1,,,i i,, te lilDtetio\.dli. (!ntu
Ti

lL,noiholli\t/til(t

:i ";li","r,^.,,,t,,,"iir,,i'l:i'l;,;, ü.,i,ir;,:;1,;i,rj,,;:1':lll] I:lli:]::,, ta l l ) t ) . t / ( 1 n1L t ) u g t n . t r i ? t u j t t . o t r l i D r i i . l , n 1 r , ,n , t n , 1 l l , , l , , , . p , , ; r , , i , , / , , : , ö ; u ,1,
S7 lEt-A.r:rf. )

;,1.1:,i-:1 ,t t t t t , I j r , , t r t , i t e l, 0 h i d . 9 )l,lll: t | ) \ l . . t L t t t t , t 1 t ,_.t,,t.q,p,,,t!,,1,,, : . 1 z ." . i " . O n d o b f o- -n as \ - 'c r"o \ r a r n i r er i d i r c . i p r c n r e o m c ö c a s _i a dN l us c p o v rla t i t . _ , i r v l k"r,rir; O tlal.()lcnti, t elilc .it(llbLi.tt: d rali,t .:t i.lt1! I I l,:,k, .\igüt.na .nt:n(tti Lt)lt e ptrti:aydiutl lt!.tü ttiii t tto toitt .tI\t, ttet,uirc. a i iu itr .t rania ötkal1i,,0Iard. , lt, b3 ovojc ozbirjuo ur)ozort.rc iotlole'raprijctrj. ukohrio. iclosacla, l*o nasra'itc lsrllt püt,-111. toDlsluiiljüactcsigu|lto sllztrtti acuspjcsno l(o sl(onaati, f," ,*.i.,,an,, " .U p,"lr;,:,]], pottiltn.ajucato:no', rj. nu ovoDrsvijenr ..i /,o ie u |jcant)l l ./ll.c.r1l: '''r'l 'ili '(nad. 3g i,lii na AhifctrL.i ko jc rttat-! '). lj. tj. srznat öetcr(ojc oclüas. rln " ilr r'i onoiro jc objevlyirao. oponrirj.ro i niigor1"nl""olr;";.;;. ;;;;lö;Pu irlt4t( t i iu [.!t .\ \ nt)tl I

o,,,r1yy1tri.cril,,,j i^."rir;.rJä"''1;,

rEs

il

' r ' l' r " i r '' rir rr , / , r rI r " i ' 'r , r i ' ; : i r r r i ' r ' . ' , , . , ,' ' l , , , ' , j i i , r r r' r ' , r ' f i ' i ' ' r ' i l i i r ' I " ' r " ' i r ' ,, ','',',,.rii" i r , r i ' , , ri , ' , ' i , r \ ' t ' ' i l j i \ . ' , . ' r r r , l . r 1 r ' ,r r r i i r ' i I . i i ' i J . , ' 1 ' ' r . r ' I " ' i i r r r r ' i r r r,i 'r'' lrr';r'l , , . , . r r r \ , , . ( ' ) , i , ) , / , i r. ! r l r i i ' i . r r / r r i , r ' r\ r , " i ' i r l r ' r ' / l l i '

t r , , r r ' , , , r r ' r '' ' , , , r r . rl'f l \ l . r f r r r ' ' '
' "'' L r , . L r r . , ; L r r ' . ' , r r r l i i r ' , 1 r l l L ' r t i ' L " L r ' r r r r rL ,i . r \ i r . r ,j : . i . ! , , l , , J L r r t L r r , ' l r r ' ' t l l , L i i " r r r r :
: l ] r : f L l | . f . l : J . l l . ' . . . . ] ] ] \ . r ] . . i ] l ] | l

:iL L

'l

rr: r'r' r' r r j . f t , : L r , , r r , , Lfl r t . i i , ' r r. , ' " 1 r r : r r i r r r r L r L r l - t r \r ': h lr't 'l:r'r' " r i : t , ' r r j . ! r r r r l r , r " rL i r L r r r '. r r L rr l i L l r j r . . ' l .r !
/.tt,',,tt.,lrl lli, i'r'rii, ', r"1,,'ii l,r'rr ir rljii rriirrrr\irr irr\ rr iirr

I il
l).

' , , r : l i , r r ' r r , i , ; \rr " i r " r r " r ' r r ' r r rr ' " i r r r . r r r " ' l r , ' , ' i 'j , , r \ i , , , , , , r , , ' , , ' ( l L rr r r r l rl r r r r ' r r r i r ' \ r | r ' L ! : . i , r , i r , . , r . r 'r , r ' r , , , L I " : i . ' ' '
, 1 1 t j t r . / i L L LLi r t L t l r t \ r r l L L / l'L'Lli " LrrLL"rll (l!'\lrt'r1fl l|]'Lr'rLL

{ " ' r r " " " ; r r r r" r' r , :, , r r t r | .. , 1 . , r L r l r i r L rl j L , , t. / : 1 , 1 . ' Lrlr r r ri L ( ' " ' i r ' l r r : r rirr'1 i:::" I , , . , r r r r r , , r , Jr! . , . , i r r ' . r i r r , i , r /r',. r l i ' I r \ i l ! j . r | r I r ' i l r r i ' " L lr r i : I I ' r ' i r ' l l ' r ' ' r : r' : : r r ' l j r | 1 r , , r ' , . i . r r , \ r L r r I . L r , l r ' j 1. r " r r : ' r 1 : I 1 ' L ' '
i,r'!lrrf i r i r l ri \ r , L t r i l l l L. 1 1 . . : i irliL: ii l'llt r i l ' l r i i l ' li L ' f \lrlLrLrI

' ')rr , ' i , , i , , , ' r , , l j , ' , , . , ,i , i i i r. r , 'rri ' rr" ',r i l l \ ' i a ' I r I I ' I ' ri i I ' ' I r l i r r . r r L\ 1 ] : . r . r l r r .l i r l . , . : l, r , / \, r i r r / i r r rr r' r\ r i . r ir r ' / ' r r r r ' I I i i ' r i l L i . r r'lr L L ' t r L L L r r r r r " Ltllrl r l : , ,I, j :I, .,rrr r r , r ,, ir ,', ;r, L I L \ r r i l r r r l r L 5 r r i L rll L i , . 1 , - . l r L t ! : 1 ' 1 , ' ; , l n l L l r r r l i i l l ' r r " i ' j i ' ' i L l rt r ' ' ( i f l l l i r l i : ( \ r ' r ' ' " r t ' l r f i i r r ' r i LI il r , , i : J l l l i : t 1 , ,, l , i . , , l l , ' . , 'L rr l i LL r / t l L L ' t j r i l .ri L r l.' r. L irl,".r l ' r r L"rr r ' r l " r t i: " r r L t r r , : r , , , \ i r l r . , . r i . L i . i LL i s i i r 1 ,' r r r r L 1 1
n\jr-! irrlr ' l, i i ' , . i . r L t j i r ' l l f r r r r' . ' 1 , r L l 1 . l lr 1i ' r L' i r r i L ) r ( ' r r r il r " J \ i L j ' : 'rh:L'r' ' , . . J . r , , t , : r , . r 1 . 'r . r i . . l r i r : . . l L ,l , 1 ; ' , ' 1 ri r , L l r r . l .i L ' 1 r r ' 1 " ' r r ' l ' ! i r , 3 r ' r r r . . L ,L l i J L r | , 1 r l r 1f r r t l i i r i \ r i r i r '
\ r irll l.r iir\ir Llllfll(i riLrl il:L ' l - r L i \l l r r L l i i r"li:' f lrlrlf LI liiL/ li'

: l ' l . . l L , t t . , , r r r' . r,.ri rl : r l,rr

r . . . I 1 . , ' r - ' ,l1 r ! f . I . i . i l L : \ I I I i L i L r r r L i t r r l r t : r r L: ' " ' ' " L ' r lirrr''rr"r!i' i r r ' i rr r r i r r r ' i i r i ! i r ' i i ' r r l . r l i r r . r r rr r , ' . / . ' i i , ' r '

l

i

:riürr'Lrr 1 . , \ 1 i , , r \ l h l r r r ' r l l i L ' i " . 1 L r , r j r ' L r | r rI i r l i r r r r r : r r \ ( i I \ h ' ! i r r L ' o ; [ L ] i . ' 5 i L lLr i i i o \ f L L L r r i L l \ ' r t l l ' r r l l r r i : t : L L r l l l ' r ' ' i l r r L i l r l ' r L " r r s i l r L h t ' i ; l r r l r r L : r r " l l ' ' i L r . l r l r L ' ' r\r ' r r L L l l ' r l h r i | . L . i : i l u / : ( l r r i r i llir \ r l i a l i i l f l l r i . r j \ r ' ' ' \ ' / r II I I I i r | ' l r \ : L L r r / r t L l t r j ' ,ri lr: l r . l . j :lt. r \ L . r r ! L ! ; " : i ' r ' i ' r i l r i r " r r r i r r : ' Orr' nirl'L'iiLriiLl , , , . , . i r , , ' ' , , ' ' r , ' r ' r r i , r r , ' , r r I irL i, I , i I I , r r r i l : l \ ' r i l . ' l l l i i r l ' ( ' , r l i t r l l L Ll ' L j l l J s L i l l l i l l l l l : / i l \ l f i l : l \ : l l l ' l i r r n l l f l L l L l i l l " l l r L i . j lf r r l ' : l l r r r l i r r r \ r r l i L r 5 . L i , r , L L il i L ' i . I f . / l l r r L7 i l i \ , l i r 1 f L r L l \ r : . l L r l i l l l i

.:':ri!), I tl 'r'iiil.r II'I I I 'i' 'I I '' IIIiIJ''| II I

1',i rr1,

rilrir ri'/ir,ri

I irri'

T r l . Lf S .

f lfil r \l,nrl.rrrj:

r 'lrr r l! ':rL \"r

' L ' 1 ' r "r ' : : r r ' ' l j t

| ' L

' r lt ' l , l

L: I r"! "7 r'L:'lr:ii Lrrrl . , . , ' 1 . , . .1 . , , . . 1 1 . , u rI . , L i . . : l . rr l . L i , , . ' i l r : r iL 'ir'rrirr'rri I lrr''|'!rrrrLL \' . . . : ' , , . l ' i r f r , r . i l l . r l r . L l . , , r L l rI ; : ' i ' l i ' r'Lr "r rLi l: / r r ! r i L i r l i t I r t ' L r ' L ! l r L ' t r i' r l i ' L l i f r , l r r r ) r i r/ . : t l . t : it ' i , l f r i , . I ',i. r ,rll a rr\'f .li ail 'I'LIIIiI\II ' r' lr ri'rl r i . i r , , i , J r ' i i i ,, ' - r i r l r r ' , , r " ' " ' r r ' r ' r : r r | i i ' r r ' 'i' \ir 'rr' rirr 'r r'rrrr 'r ":ir ii , I . i , r , i , I i , ; , r i . j i r r r J r i: r r J , r ' , , r , i r , ' r r ' ' r r " I , ii

l ' r: L r , l l , , 1 . \ l l : , l r r : . | , r . . ' , : i t r l l , , , i i i : r r l . , r' lL l r : ) ' rl r r ' r r rr' 'r:' l ; ' r\ . 1 l \ , , i r t l . i r l , l . i - ' , , , r . ' . L . r l l i l , r ' r ' i " " i ' ',,,, .t,r''r' I I 'I rr' r li' i' i' "' rr"i ' \ r r r r r , rr , " r . i ' ' i I I i ' ' i i i r i i , ',,r

\ lL! i

t-l'i ' i

iri Lr tril ' r . r , r , , j ! rirr i r r ' ,rrJ ' i r i | i r l l i r i , , r ' r " i i , , r r , ' r r ' r r r r ! i i r r r / r r i i i \ j,j',,i".ir ,ir,rl" "r'"rr" ir l'1irrr'i lrrI rL'rl I r L : - ' j ri.r i l . : , r r i L L . l l l f : !rr,rir',r'r 'r' riirr " i' i]l'i 'i'i L''rrr'lrr.rr ',i' ., l ' l , r " , , r .i | I r i i ' ' I i ' ' ' '' ' ' I ' ' I I " ' i ' ' i : ' r 1 r ' r ' l " ir .r r r ' r r , i , , r \ r r , . r r i ' r ' ri i r r r r ' l . r r r r r l ' r ' I r i ' r i r' !r' :r" ',',, i' |/rir 'r'r ' r' , ,,, ,| Jrr;ri,.i . 1 , ' ; ' 1 l , r , r rrrr " r l I ' r ' i ' I ' r 'r Lil i . rri!r'\if r'r I r" r' rrl ': r , , , r . ] r ii , , r . r , i , i r r i r r ' I I \ ' , i L [ , L ] . : ; r ; l l r r r r . r . r ' , L L r' l r L , ; l l f . i r r : L i i li lrr i i , ' i j ' , ) i l r , r ' i ' \' rl. 'r l 'r'l LiL ri ' ' ''' :' r'L '' '' ' !r''r I'I . rl '' .

I

' , , i , , i , , , ri r i r i , ' r r i i ' i : i ' r r l l

'I

llf',

r j L i lr

r r ' ' r r 'l \ l l ' : L n i r ' 1 l L l L r' ir ' L ' r L r r ' :.,"i'l "ll r l t , L s , . r t r t L ' ,;rl i h r ' r L| , f t . . l , r i r i t , i i , , i , , r r, i i r l \ ! r r j i '':li :' r , r ' I I ! , i i \ ' , l r rr \ ! L l r r r r L ' r ' l i ' l r ' r ' r ' L i ' r ' ' ' 1 " ' ' ' ' l ii r'il"l\rrriLL :l ll . ' i . r r : l l . l l , , . i l l i i i l l l n r a ' L : ! l l l lL " l ' i ' l l l " l r " l L ' L r l i i L | r r r r r r" t l t ' " l - . 1 ' l . . ,.f,,i t . l . , r L r . . i . r \ l r l , r . r r r r r a t r l !L i r' r ' i i ; r ' ' l i | ' " 1 r i L l l l r r 'r r r r l i ! | l i ! ' r \rt l.'iri L rf l , N L l r . r ! r r i : r . i i ' r r r: 1 r r ! L ! ' r L r : ] L rl i ' r r " : ' r 1 r l ' r r ' r - i r r r ' ' r r l ;rrlrLrtr.:1,lr rr1 ilrll ,rtL(iiLrlir i ' " ':ri rr'rr'Jrrrli,r / : i , , t , f i . : f L , r r , ri , r l , . i . r , i i r r ' r ' r ' r ' r r " ' l r i r rr l' /llf': I L i : lr Li t r ' r ' l i r l r r .l t r r L \ r . r , r i ,i t . r , : r r r i L ' . l r l l r ! . l l l l l l L L l l " ' 'r irl j r r r t L l r ( j r r ' ' : " r l L ' r t L" L h r i t i t r i T i r L r ' i r \ L r i l r r r r r j ' f liiL,,l,"'..,,.,,,. ..jLr , ' r 1 , . / ar 1 5 r : il l l i r / ' l r \ l 1 i L )l i l l i L rl l r l f i r l i l l : r t L n L l r lilr l l : l ' \i "\L:lI \hrr'( l l::tr r l l r : l ; : l l r l \ : r ' r ' L l : r ' l ( r l l / r ' r rr r i r r l i f i r . i L l i L' l h l l L : l i r i r r\ L : : l i : 1 r . ' r | r L p ' , . 1 r 1 lt L r r L r L r L . \ \ t l r h i L ' r r \ l L | ! ' i i \ ' f , rr i \iLlr'rii iir(:ril 'rL /irliilllrlL\rl l!:l i l r L L r r , . r l L l i i r r r; L l r t l l t L r - l I i ' l l l i r l D l : l j r , i r L r t L L - rN , ' l l . ' i i l . l r ' L L l f L l S f l L | i i

äl ,is |tr

lhnthin'tr i ..

. p'totttti

POGLAVLJE O IBRAHIMOVIM gI POTOMCIMA

Ibrrhinlu ,|'- r lljcgovomntrodu_ cloglrdaiirra I1jrnta poörsti o s i I poito\,arr.jLr nru plqraclaju. to |euilc govor.ilr. kojc s l_ll<odcr sllo qo\ ollh ita se sVeu nie{ovovüjelncdogodilo Lutovin narodom. sa ZutiDlsrnoqovofili o Nleclicüu. Suajboront,i.tnrfo.hr. sc nl viic mjr,rr Lt jef ,,\llaholoilinjizr 1adve doetdirja navcrde zrjr-dlo [,rzviienina]ion kaziva[ja o I-Lrtovorn narodu,govofi o Mcdjcllu itJi sn nle!truri, k.lio smo Ianijc rekli. zapravosljcdbcniciEjlic ltuLovocleir se fc,:ioslijedolr liazivaula KLu'lrlaaasnogi tni sr)to drTaliistogtede. se A sacla öc]nopoaciigovotitio odabranosti Ibfahimova.l=.!, polomst\ir. jcrje \llah -". Diegovorrpotonlstvudxo \jcro\jesnrir\,oil(njigLr. rako da si si,i ' , - . . r . r r . 1 lr ,r r ( . r : . f r . r ' . ^ i._.\rl,u| | .

#*s

191

Isttail rt.ihisataü!

ISMAIL +l

:1.-..'r.ie viSesinor.a Liojih ao Slo slro veö naveli,TblahiLr irnao od sLt naJpoznatija dvojica veLikihposLlnikaI !jerovjcs ika. Slarijii poznatijiod njih je Ismail,kojeg jc Uzviieni Allah dao Ibrahimu .!'li kao prvo clijctc Hadzeron], sa koja je bila Lgftanka iKoptl(inta.lsrnailje, zapravo. onaj srükojije trcbao bitl Zrtvovan. je Ishak Zftvovani, je prcuzeood jcvr-ctskih A ko kaTccla to prcnosilaca. hoji su lervrat ilndZil izrrijcnili, iskriviii iprepra\jli. ikoji rvrclcslrprotno plvobitnojobjavi.Iblahimuje naredcno zakol.jc,,svog svojoJ da prvolorlenog". a po drugojvcrziji:"sinajcdinca". Käl{ogod sc uznte,radi sc o lslrailu. shodnodokaziltlaU ljihor.ol l,qizi se nal,odida je lsmail roalen liadaje lbfahinrübilo osairclesct icst llodlnit. a Ishakliadamu je bilo viic ocl sto godirla. Daltlc.lsmail 1e.u sr.akoni slur.ajLr, r.icgov lNorodeni sinjcdiüak"ifomalno. e ipo zneacnju. Fornralno zato ito jc Lrionjceovo a Jedinodijetevlic od tlinacstgoclina. po jcf zraaenjLr, su so njil11 orac itrajka mu IIad:era uiinili hidTru.a prcma pfcdaji.on jc tada bio rralo dojeuöc. Ibrahim ih je ostavioLrpodnoZju bfih Faran,lioja okluzuju Mekl(u.Tarro ih jc ostaviosa \,alolnalo hllnc i r,odc. uzdajuöi i oslan'ajuai Allahr. On ih .jeobasno ojom paZnjorri Lrfi:lonl sc na S\ Dlvan liJe On zrilihlik. porragaa. srarareljskrbnilil i Daklc. Isrrail jc sin jeclinalr lbrmalnoj suirinsl(i. I Ali. gdteje taj koji öc je? Meiluttn, pr.avo pfonlknutiu ovu tajnu i shvatiti zllaaetrjc nloze shvatifi i doliLröiti saüo onaj ko dobropazi i ko.jcdarovitl Hvalcci Isrraila Uzviic|i Allah opisujega kao blagogi strlljivog. Zetl kaZeda1c ispunjavao obedanja. je paziorla nan.tazda gaje slojoj porodtci tla i nafedrvao kako bi ih spasio liirzne. od Uzviieni.takocler-. da jc on poziviLo kaTc de sa obozava sanroGospodar-svih gospodara. TlLroOn veli: *t\li sDto ahr4da\dl gl djt[ol@n] bldge ndn^i. +l kalu Lrt odt.aste talile l Dtt!t l)t)\lu poae pa ngtti on reie Sinto t)toi, u snu satlt tilio da rrelttun da tc :ekolicüt. po ita n ntisli!l" Oia',teteon, 'to(ldioneliakakoti se nareduje; \i,:!ictaei, oiaBa,! do,.la tu hi!i rr?//hl (ls-Säffät. 101.-102.) Tako sc oD povinovaooöevoi pozivui obeöao cla6c blti strpljir', je. zaista isput]io bio stlTlji\,. ntLr lto i i "1 spctneniu Kdi:i lsnoile.t Otl je Lrzviicnr Allah l<ai,e: ispt!]1ioj.ua data +S|ojoi parcdici abeadtlicibio posluuil;, 1'1cr,.tjcsnik. .je narelino tlu ahdILieiu antd. idaJu.ctat, injegot, G.)tpodat. hio :otlot,ollannlnne ic 194

" / . \ t l , r i r r " \ ' , r i r / rr r r ' r , ' r r ./ / ' r r r i ' r ' r r ,l r i r ' t i " ' O t \ t r j . n r . 5 - 15 5 . . ) . 7 a 1 i n r i i i L ; . r . iFi]"rr,.r itlaitl;oyililt ".\li ilt,t)\t,nni) tt|.t|,t;i tttrti,,l,t',t:t I''riii,,rr rii' ar,r.1rir i ,r.ir !{' Ilrrfrii.r Ll lt:t: tt i 7tt!liilit t\i \rr ir/rr i'jli 'l"i"r t''t-'i r r l " l l . r r r l l r i / rtrl .t i l i \ t i i L t t i i i i t ! t ! r | I I ' I I ' ' / r i i I i I I L T r i i . r r t . L l ( ) L i ec - i : ir 'Ilrrir ;ir'a i i : i l r r r , r i r i r i r i r r l ) J r , ) / r rr 1 r , r r r . \ I f 1' . r i , r ) i ' 1 r l t i l L r f i l ' ','cli: t1i r.,Dlrrr r.' /7rr1e;r; rtl'r i;it" \'1,' ',,rr, tI IIr' ' I I i r I ' I I r ii:r. :rli,tlcr. , i , i , ' i rr,,,, r : r r r r al o - s l r r ; t 1 t g t rd t t i ' l t t l i i I l : t i ; t t r , ir / i r ' , r l r i , j i rii i ' r ' r r r r r r , ( i i . i , i i i r i ! f , r i r , i L / / , r . / .[ r 1 \ i s i ] , 1 6 1 ) i\ii \i.ittitltt,) rr jlir,i'a rr l l ; , r r i c | i . \ l l r r l r l ( a : e : / ? . .i / . , , l i , r r i i r i i i r r i r r r t t t r i t o . \ i o i t : r l 4 a r i i t t t t t I i : t , t l : t t , t t i i ' i r 1 , r 1 i r 'r. , " . r r r ' l r ,,i,:ri,',/ ,lrrir.irrrr i itl iJalixf.. l -j6 l i ''i' I.'" ';'t'r I r n n . is l r r i . r L i t t . l " t ! l i i r l o n l d \ { r r i l . L r r \ r : . n i I t . .i..: l i . ! l t r l , r l ) i t ) t ) ! t ) t r , i; t ! l , r l r i r ' . i r i i i r i : \ . : . 1 1 r r ' l l ' . r r , r I r , , r ; r , r i il l r l l l r , i r . i ' J , , , , 1 r ' r i r i r i l t i t l l l : - ll l l c l ( a f cl.+ r r ) i rtt g i _s, p o n 1 1 r lp c s ! r r l l r l l l l l l c l r i i m , ' : t r i r r r r r t r ) r r tl r t l " L t r " jo Ilil"lf.,\llln.l:. . ' . l l . r L i r : l r l' i r ' l r r i l ! r f r i I r ' J l l r ! ' , t f r f o s l r n i h o n ri v j e r o r . i c s r t i l i , , tl r r .l r r o )o
r t r r f t I a a] . l f c ( 1 i r ) S v o j i n l l o b o t t n l l l ' t l a f l r . l l l l l . , , . . ' f , i i ' J j . i i 1 r ' r / . l r , t 1 l r / . ' tt')i i i i r t ! : t t i ' , ! n l a , i \ ! r . ' / ; i . ( r r 11 r ' ir r / rr ; | )| I ! | )i I r I i I j i t '

r i l Li l t ' : l L : . 1L ( r l l Lir i r i ' l L r ' '

I n / n r \ u L j . i r ( r . l ( j j l o \ i ri l t L ! i o l j . t .i i e : l r i l r r 1 . :' r l ] i r r r i L ; r ' l :i r l r t r r t , ' . L r l r : . r I L

, l ' 1 .l . r i l 1, i l iJ i r 1 i .1 ' r i h j c . ,

. ! t ) r ' i r i r o i n i .j l l r r , r . i r ' r r li i ' r . r L h r . ' I r r . ' ,i' r r

, , , r : r r l, r I i s L rr o l i r i l r l l L r h o r l l lLi : l i a : P l r a : i i )l l l t l l l . l r ( l i t l r : i L i i l i l f / : l i l r n l i l _ l l irl . l i u \ ' t i . i l i l i r p r r i a ' r . r - b r h L l r u c l ;rkb r l \ [ ' L i L r l .ll;u , l a r ' L r " L ' J ' \ l ] ' l L L " ' l h r ' l . ' : i L r r r r i Ll . ' r r l r L n l ' l . i r L i L t ' ' I t l l L : l i a r l . i J {r l . L. , \ i t u t r , \ P r - . s i . r n i ( r r l i l o . j . r L r1 1 5 r r i ! ' r \ . g l ) r . i i x l i r l l l l l L l l . i l 'rr rr" I Lrr s r I } r i r L i r i i : i s i o i i r \ r r i a r i ! t r s L l i ( ) r r l r r Lt ' l l i d i r l l i f r t . l f L ) | ' \ ' " i l r ' r L ( ] r ' t L'r ' L r l l L L I r r l ' l.Lrji . l"t i : . r n r r r r r r n i r l i \ L r l i \ i s L i .p . r s L rp 0 : 1 . r 1 ! o r r l - l f ! . : L r l ) i | . L l a 7L . : a r r r \ . , i i , i . : L t . t - r L l, \ r r q r l . b c t l i L i r r .fl :. o l i r L s f l r l L . l i l n j illi " , l L l j r l r L ! l ' L i l i L i l ' l L r ' f j r i r D i r . r i \ i I ü i \ n r n l i l i . l i l o i o i l . l a n l i l l l l . i t .i l l f : l 1 l l l l i L f l l : l ' l L i l ' L l l . ' r i L -: :,:I I..t.l.LIlt t ll l_.i.,\i ,iirzi: Pliaro rirr l: .\lr rlrn \irL!lfr' 'lr. 11lr.r iriirrrr l:lrL' 'rlrliir,. r , r r r 1 ) r l \ l r L j r : : n l r L r ( l i t' h I \ l r i ' r ' r r ' i I ' . - , r r . , , r t t i L r L ,o r l I b n ' rrt" lji' I ''r ll ,i:r i. f'tr:illl k l [ r s l i ] . r .. r r j | o , l r r o j i i r l r ' . - c l l ' l j c z r i i o n r i r L , ri . l ' l l l l r r l . \ : . J i l l ' r : : l r l L r " L ' r r i r : r i r , r : n r f r L na i s : r r | . l : r p : l i i l r r ilrI l'' r r \ i r L l i.l f l m r : 1 l . l r : l u s r c l r , r : l : L i i l t l s i r r l . l L L t l i r l L 5 f l l L l r . : r : 1 ' l L L i r l r :I h t D i L r r t ' j 1 1 : r r i r r . r r o e L l r d i t i c r ) r r l i i l l l l L. o i i i l t s i r l , i( i i i l l r L i l c r l n , r r r : ' r l l r : i r L rl r ' l l l r l t j"i' l'iLll , L i r l x rc , , L u c : r r r c d i o , : l a l c p u s t i . p I . l c t o i L L a i n i o l ] l l r : l l . i \ r I ' r l ' ; : L l r rf ir:/rrlrrrLrril:rjnl r , \ u D r : L : 'lr i : r l S r ' r l i b r r U s a m c i b r r l . l i l l 1 l r l ' \ m l r l r l r . - / i l i r r r l . d l t t l r s t : t l i s l l l ) l o 1 l l i i \ j . l i . l ) i l l a i r l l i L -I' l o ! i i L l ) ! i i ' l r r l r r r L n L :u r u i . o t i l c r a l i r o l . r L . r S e i t i Jb i u t l \ f t t t l i L d i L r l t. \ t I c l D i l l r l l L r r l r r . N t l i i l i l . : L Ll l l t L l l l r l ' 1 ( ) r l r l i r L r i r i l :.|:r ll r rlrl lc |otliIL dvattlcst slrlo\1. I \lrlhlrrrllll.!l il' r 'ilrLll Lrl I ir riil rL:

Is

nil dltjhi vlttr

i l\4asrDa, Mas. Dusa,Arat, Jetur,Nabii. Tema Azbel, N,lajia, Nabit, KirJZer'. ih navodc chli kitabijeu svoioj kljizi i kaZu da su oni bili I{czma. Ovako Medutirn.oni su u svome knezova, je ved navedcno. ito odubranih dYrnecst izDiiclincistinu. tunraöcnju Isrnail i'i-:l je bio poslanik stanovrlicirna tog i susjednih rüjesta, tj sllllhi öas,ostavioje Kaala je doSao lllu ^lrahianitra iJeurencltra. Dzurhunru, Ishaku i njegovoj Zeni Nesimi Od nle bratiöu Ajsu ibn ol]omklr bmtu IshakLr, koji se zovLt BcnuAsfer,zbog Zutilakojegje i su sc poslijeizrodili Bizantinci. imao El Äjs. Po jcdnirra od njc i El Ajsa rodio se El-Junanod koga vode porijcl<lo Glci. Drugi, pak,kaZuda oni vodeporijeklood AjsovogsinaEibana, Ailahov poslanikIsmailje a Ibn Dzcrir s. po torü pitanju niie opredijelio. pokopanu prostoluEl-Ilidir (kod Ka'bc), a umro je u sto tridesetsedmoj godirliZrvota. "lsmail lilqrse svome Od Omcra ibn Abdulazizase plenosida je fekao: "Ja au Ii pa poZrlio na rrekkanskuvrrröinu, mu .ie On objavio: Gospodaru vrata üa rdcstu gdje Üe!biti ukopan,pa öe te dall Dzennela oh'oritr dzennctslia dar1a." hllclitido I(ijaLretskog sinova. NcbitaiKajzera. vodepolijeklood Isnrarlovih Svr Afapi iz Hidzaza

*##

196

*$'t-+..**u!

a"s. tsimali<

ISHAK SIN IBRAHIMOV. PLEMENITI SIN PLEMENITOG *rql

arÜe sIno rekli da je on roclenkada lnu jc otac itnao sto godina,rl aetrnaest godiüa nakon rodcnjanjegovogbrata Isntaila_ Njegori majlia Sala imala je dcvedeset godrnakada joj je dolla ridosna vUcstda ac ga dobjti. *l Uzviieni Allah l<a1e-. obradott i snto ga Ishakotu, tjerotjesnikrnt i 'NI blagoslotili tlohrint aorjel;ont. snn i njega i Ishaka, a ntetiit njihovutt patonl( tntatnlu i \jet nili.ri oiitih tlerjet.iko. (Es_Säffät, 112._1i3_) Uzvl:eni AIlah ga pohvalnospominjena vile mjesta u Svoloj öauo.j _, I{r1izi. Ranije snlo navcli hadiskojeg prenosjEbu lJulejreod postanita ,r. ''Plcmcniti sinaplelncnjtog, i oDje sin plemenitog. a .je_sln flelre'nitog. Jusufje srn.laliubor,. JakLrb Ishakov, on je sin lbrahimov.', sir a navodeclaJe Ishal< irnao öetrdeset godinakada je oZenio _ .'i'rEhliliirablie RcLrekLr, kierk! Baruela, rru jc tadaotacJoi bio Ziv.bna je bila nerotkinja. da pil _icon za tlju unutio dor! Allalru i ona'Jezatrudnicla. iodila jc clvasrna blizanca. I'n,i je tszav, Arapi ga nazivaju Ajs. On.je predakIiizanrinaca. a El Dmgi,sc(xlo drZeaiprvogbrataza petu(akb),pa su gi nizvali Jakub. Dmeo rru Jcrne lsrail,i od nlegajevreji vodepolijeltlo. Ori. zatim.kaZuda_ie Ishakviie volio Ajsa,jer_je prvcnac, Rebeka viie je a _ jer.jc bio rnlacl. voljclaJakuba, Zattrn kaiu: "Kada je Ishak ostarioi vid mu oslabio,zatra'io je od sina Alsa neko jclo i narcdio.jc rnu nelto ulovi i skuha,pa öe mu uöiiiti dovLr da i blagosloviti ga..A.jsjc bio Iovac,paje otiiao da to uradl.Rebeka nagovorrla je r I rl' , : u l ( d \ r ' e D o Jr . . r r e . a .t r d f - , r \ . te l o k o j e y c, , d t r . r , ,.ilue i ^ \ l . o ' l . r .r J . rr r r . r , l u r , . c b . r r i .\.t k , r . o n n j c . n u c r n r o d o vO b , i , l , L,riic,.u! u u mü.le i\lso\'u orljecui na rüke i vr.atDtu stavilajareöekoze,jer Äjs bio Je ' l t . r o - 'r . l : . . . , . r . o, r i < .K r J a r c d . , r i . lelorprrnllnr^ e" ä.r., . c Lr'rr..n K. ,: i. l r . ar r l \ o t , l r . o d _ , o \ o " l.o . 3 o n g a p r i b l r z , oc o r . . ic "Po oprpao fcl(i1o: glasuovoje Jakub, po dodirui odjeöi,Aji.'.I a Kadr je zavrüo s jelon, uöinioje dovu da budenajvr.jcdniji svojebraöe, od , da rlcgo\d rijea bLrde iznad njihove i iznad narodanakon njega, i da mu bude obilnanufalta mnogobrojan i porod. 198

' ', 1!/,ri,. ,r.,r , r'

., :,,',;,,,,,r: p,,1. .,,,,,,,,,,',,,, .li:r ,;.,i,,1'illll'l:1",,1i1".,,ll,,;t,:;i.. ,'.r',,,,: .,,.'.,i .r,',,,- 'n.':,,",i1.,, '':1,],.1',ll,,] ,.; ,, ],,,1 i:rrri ''. :,]i ,.;,,'l irir ir: .''
'n"rr rL llü,'li,',"'i -.;i :,.':',11.l:i, ;.i"l"il,.il' .,ll /ffLr r p r ' ; " r n s t r o r t r l r r t l r rlc r r r r L r
,:,t;',,,,, , f L , \ L f rt ' ,i' '.u.l"tu 'l" n'"t"t'' r r l r ' ' o " ' l r l r ri " ( . 1 . 1 , . r 1 1 l i r . i L l l r ' l : l l n i : l ' \ 1 - D l r r ' ' i r' l l k l l l ' L r ' , L rir( \ ' r ' l i L ' f : irJ l " ' l '

! , f , , , , i , . ..,L,r , i . ! : i , . : . \ . ,lli , ' i .f l , ] , l . :; ,1 , ' , ' l i l , : , i . : : ! f,

"'l' ;fl;',ili'i .::;l:' r,i.:;,'.llli,l lli;,1''i il;.:'l'"ii.'l" .ll;ti,
L r i l ) L ! r r ' i' : 1 i ' r ' I r r , r , , , 1 ' 1 , . ' , , , 1 , , 1 t! , ' r r " r i r i \ r I t ' n l ' L lL'LL''tnr"

i, ,1::lllt:,ili :rliiillt:f:lllt ':l; l',|lit::;:1 lillil,,,'ir::f il:j,:::!,
!. Lt.fI iL rl. L r r i L i t fi r L i . r r r L r r rL , r l l i \ n . 1 l\\illLrr f{rl'llifiljlll I r i \ L L 7 ; i r l j L l f l r L l : L L I l lL f l r l

Lrll''rrr ilrn r' f:r !r't ir'i /itl'!]f "l l: ,lll Irr:] t,,,,. ,.i .,,,t.,,1' LL'rLiL.LaL !i 1 l l r r r c n s j ' t . ' i L . r l ) r r ! iL ; t l l l ' . . 1 ] l l . l l , , . i , , . . , r 1 ". . ' . L i r , , i L ,i r ; : r L irc l i l l r n

;,,ll:il';l;i' ..i,;it,,':,,.,.:ll,:.'''i],,'i.:i:llilil'';.'lll',lli:;i'fli,l'
t. lrr.l.rri:t..
frll).r, llli

n i ' n r L ri f I ' r ' 5 r 'r ri r r l ir ( ' r t ' r l ' . , , 1 ,,." ' , , , . 1 . , . . i , , , , ' l | ' - l r l r i / j r : r J r L i

;,'"','r : r t:l'l"l li iil,:ll"'j';''iili,1.]'', .,,iJ,1,, Lil.]' j',.' ::
ii ll' :i i fit;'\ lltr . f rrLr

' ' 1 l i ] ' L . ' f ' : r l l r i L ' r J ' J i l r ' r 'rr ( i 5 ' t l l i t i ' r l L ' r ' : ' L (rr[ l i ] r l ' r i ( l i L r r

i- ll:i,l;.llliit1: r,,,,,liii .,.,",:.' i'i.lll';l[i:'.;l'Y]lil"Ill
-f{lrl ll r ,

i.:"'''i' -,ll :i llrir i,,ii,,,-:,t:ili.i ;"ji lllllrr,^'riir
,',,1i:l"l:;liii,:l:,ilti:l:l'ill,."'l''.iii ."..r,,,,,,!i,,i, ,i,,...:,;..,,
fr'' rt l\i ' '.1 L ' r " l : l l r n r r L r i r r i L r ! l|r(' r : ' ( l I - " r''i'rll" i ltlh'i"rrl f,L''Lr

",: rlii :llil,;i::f:. ;::,::i,ll'iill'"llir tl,1 ",;.1"i,,:;
L '. 1

l.lll,i:,1.illll;1.. it,:,;",,,i,.,i,,riii,l.r;,,j:i l["ll,il.,,lllil,;.lllllll, B''LhLr
Intr iiia|1i. InilLr i ,rir lili: llf/!l l.lf!i111

Z L , i ; t . l L : l . i l i rL . ' ij r ' 1 r ' r ' l i L Lr rR l l r ' r l r L

,,],"i:il,lI;:li:iiilli"l'lll;1,'i'iii",',l'"''ilill':'i'll,ll'i'i
/l:iil i 7 1 - ' ( r 9' _ ' ! i t r l : l r l l r r i ' r l r L l l r l l r L r L | L l l r r : l J t . l . i 1 l . r I r i l , i i . L l l L l c f a l L ( l l i l : rf' i t l '

sluiliiDjuBelhu pokloüilaJakLrbu, koja.jc sa diln zatmdnjela rodila Jc svojLr i nru sina.kone su nadjcli inre Dan.Zatimje Belhaopet zatmdnilai rodilanu druqogsine.Neliahje.Tadaje Lca Jakubu dala svojusluskinju Zelfu kojamu . t . . i l . . l . . r , i ra . I : r , hI F . r ' r O r o r . r | e : 1 T e z a r n r d r r T.e l ,rl i l - D e L o e . ( o l I o . r,.. L . r " ' . , , . o r . i c . . ' . g , / a . r r . o r . rt.r < o n r o g , o n o 1 " p " o , i zatrudnila ifodile i(aerku, Dinu.Takoje onaJakübrrodilasedmoro aje;e. Zalim jc Rahelauöinila dovu Allahu J: i zanolila Ga da.joj cla sinasa Jakubonr. .\llrh joj je ustiiaodovu i udovotjionjenojrnolbi,pa-ji zatrudnjela si1 Jul lboü i lodi nu velikog.öasnog, duvenog hjcpogsinaJusufa. r Svc se ovo cleiavalo su bili u Haranu. dok Jalebje svorndaidii öuvao stoku jos icst godinar]alionStoüu ozenioi drugll köerku,tako da je tarnoostao _jc goclina. dvadcsct Zalinr .laliubz tiuil ad datdieLabanadozvoluda se vrati roditeljima. 0n nrule fcl(ao:- S toborr satr bio sretan; imetakmi sc ulnnozio, uzmi od mos pa lrr.tlia Sta-qod hoöci.Jahub]e rekao: Dat öeS rrladunaacl mi koja se ojanje iil ojarc ove godrne.I to onu kota budc Sarena, koja ne bude poip.rnu.au iti blcla. i blclc kozekojc su bcz rogova. paje Labanna to p.rstao. N,lcdutinr. njeuor,i sinovrsu uili mealu stoku,i izdvojili svejarce i ovnove koji su ilnlii tc osobinc, kako sc ne bi ojanjiloili ojarilo;ijedno takvo.Onjsu jrrcc i ovuove odvojili i otjerali tri dana hoda od ostdle rzdvojcrrc stoke nJrhovo! oce. Ah Jakub -!:rr.jcnabr.ao zelenihprutovabadcmai l<cstena, ogulio irn korur stavio ih Lrvodu gdje se stoliapojila, da bi sc ona uplaSila, nladunöad aI utl'obama i iar-ena. foleeDuln postala To bi l)ilc natlri(odne stvarii rnogle se ubrojati rnu.dzize. bi u 'Iako te Jakub *!l dobio rnnogo sitne stoke, kamila i r.obova, a lica rlcgovog.hic17crljegor'1h i sinovase zbogtogapr.omijeniiebi im krivo. i U z \ i i c n i A l l a h t e o b j a v i o J a k u b ud a s e v r a t i u z e m l j u s v o g ao c a i nafoda.obeaaviiü1Lr öe OD biti uz nje!ta.On je to oblasnit svoloJecladi. da pa. sLr.tc onr slo2ili s tirl_ pokora\.ajuii se.Tako je on krenuo si svo;orl I mlr cicl.jirclirlnetlto|r,a Rahela.icprerhodno i ukrala i sa .soborn ponijelakipore

sl,oqi oca.

I(e(L!su napLrstilj mjcsLoi udaljili se od njega,sustigaoih je Labansa srolim ljuclima.I(ada se on sastasa Jalirlbom, ukori gi ito je otilao bez nlcgolog znanjai Sto ga nijc obavrjestio, bi pripreÄio vcsele i zabavu pa po\odomnjihovogodlaslia, isprario i kier.kc itjihovu djecu.Zatini!a.je upitao zaSto mLlLrzell su kipovc. Jikub liijc niita znaoo kipovima. paje rekaoda ih niko od njih nije uzeo ., Al.,l-abnn lc ulao u larorc svojih köeri in'ihovih robinja, iive pietraiio. It,leclutrn. nijc ih mogao naöi. Rahelaih je bila sakrila iod soma.dcve ,ra L i t r t r i c r . r c d r. r . R ( l 3 l c d . rl a h 3 j , , . f \ , rt on e l n o a u \ l d t tt.t l ( o l i p o I /a e r)ddelrr, llrsLr 200

L

.

ilf'i ri ni J:lLiLrb l-nL-'rtrr ,,,,,:.,,t,' ,1l:ulll. 1iu,"d,tlll,. iclr. prtlto Lc rlorllilc L g ' r r h Ln r l l i o l o l s L s . ' i i ' l i l l pliprcnllli . n , , l . t , i ' , . , v . ' , . i r '", , " S . 1 l L i q , iZ l l t i i l ls L r , 1 ri , r t . l o . t r l i . i t c itn d J r r i g i hi r f l l l r l l .j ' l l i o u s \ 1 ) l l r ' r l l i l L L l,ir s: rlriL rrrclelir1 !:'stllrLlrL Io\ flllii\' dollrrrrrLr i sc liir'1:r . rrLllcpr'iLrli' zcnllli SrLll.
|]llIL-]i.l]fqlit\l]1Litb|l!|u.\]Sll.llosrLlp.LlLlcilorrillrL.rllLLl-.lLzrlr.'l'll.]l:..ltll , t . ' , ' l I : i r a r L \i l t i , , h r r a l l r l r l \ j s i liozll (l!il'1's'l t j : r f r i l , r : l | i i \ o r ) l c b r a L r tr c l i I r p t ' h l o n : c l \ ' l j c s l o l r n c orno\ll tfidcs'l 'lt-\ ll 'c1l'lcj'l lilll\11' 1i,rr,r rl,I,. jI\iiI1r. ir\ ll.:1. il rrlcsct Zlrtirli rlalcdr s.'oiiirr ,, . J e s c i L r i r r i' i;r . ;J i n t i t s c l t l r e g r t i c l i t l c s c l n l l L r . r t r ' l t ' ' : r L rrjrh dfir- fir'lrlrrl( lc liti! r',,i" r,",i, 1t.,..1'uu r clit i'linc(iu .;L*,,;;':,, ' ' t t , . r ' , 1 :n n . i i , ' " , , i a S . l i l r ) : , :i s L o . i s \ c l t i i l ' o r c d o r n ( l l s ! l l ' e U L l : D r o l l r l i t r L ri d c l z a

i lcrlillllL'ci!)r') . l r , I L L lr : s l L . r r , . i i l l 1 d r l c r l r l l T e r r e n l l l . d l i c l l l i t s l t l i l ' r ' ] ' l l l r r l . Ir(r'1 i t ' i L d l i l r ' l i Lo d r r ) x r l o l r " ' ,i!rr ri.l,r yr tt ilr LIljc noci NoaLl L)l fLllo\ J r L l ' r l 'n r n l i ! l r r l l l c i l r to lrl(rl' r,,i_.ur. ut,,,l.,llL,.c ir,l.rllnr.l.ji rLiiL!dsliorrr 1 , . . . 1 ri on nlLL ic llll' r a ! : r a l ) f i i n t i t r ) _l ( l t i l a r z o f x z l L l l l d i . l n ' l c L g i t L l f i l x l i l l L ( n trllr srlllrl l O d ( l x r r i t s 1 r r 1 1 1 cf c l r i r,i]]jL,'Lrri .lrLl'Ltl-'\l.lali nllr lilill f.a' . . 1 1 . ' t , . , , , : . . L . rI , i r f r . r i s i u r l , , rr ' i r r L r 'i' n c . t t c l L rt c t i r r s a l i L L l r r l sir irti|i stotinc I r r : l l | i u l t L l ) t f i l r i . t p o g l c ( l I u g l c d r L i ' \ l s l l l i e L ( or n u f f i l a z i p r r d c l i l _ A 1 s l o r . - q xl l g 1 c l 1 r 1 ' luLL. trr sl.rCt Lfrrf.ii s\''oje r'cljtdi Kr'da rru I lrr(1 p , , L l i , r trrI u s : . r i i r i l l I L r i r ' L o i . b i . ' L r o b i ' e i ' l p o ' / ' l r a ! L Ll l l i l l o v o \ : f l l c n l c _litli. lllcrllil l :j ir0!rolj$ s r L l r e l c l i i u i : i n i l i s c d 2 d L l. { l l c n l u r 7 p c ' ' a s 1 l P ! c n r ' t r l r i ! r a , . : r l . . l j l r t :r a l i r t l r t s r L l i l .o a c l n L L r c l ( l r s r l i j c b i t i ! l ( ] \ o l i l r I ' . . l . ' . C ,
/ ' t '

" '
r : I

LciLsltsltronl r n . r . i , , t , , u r r i l c . . j u r i s l r L : 1 \ l s u .i l o L i I r r l i l cn l u s c l s l o l o r l ' i r l i porltlJi folill'rl I ZiLlrrnnru llrliLLl' .1..,,rr u orr,l: i ll;rllclll:e !illorrl JLr!u1'(rlI i:l)rt.üi i. gl |)]rPrrrnl. :.r. sx:\oi()rll n i O r . l . rs c L l - , \ l : p r , i l l c r I a c e L r l r z a d . e I e l i L r b l L r! L : l r ' r d l L r ' / r ptcrllil plenilr Sllir' 1(nclalc .lLL!lrlrlr.s1;!lorni i.uplrorll sloliolll icltr'tri. liu'Ll i illlr- zx sLohlL LLr pr,rlrzrI lioz Sl'i,or'. lc.llrlLlbsebi sllllfü'1io

l0r

Zatim sc zausta\,ro bliziri Urilrlirua.Sehirnovog u nasclja. od Sehrma Tu ibn DTirnüraliupi .jedllu njl!Lt zr sto ovacit.postavi s\,oj iator inapr0li ;r1!cDili.koga nazvaEl. Bog Isfallov.Alleh uu je uaredioda ga hl podigne. je kako b1 Mu sc nr ltudi obraailli.lo je tlanainjihrallru JcrusaiiDu. kojeg :r.!ll. kasnijc obnovio Deu,udo! sin SulqjrraD Tu .jc, ustvafi,bio onaj kaüen kojegje on prcthodroobiljcZio uljcDr. kao ito smo |anijcnaveli. ''+lrlrlr-liilabije zaliln navo(lc sluiaj sr Dinoln. .hliubovon] i Leinon kicrltom. hqLrje SehiDr ibn Diint r obciaaslio u\/eou svoju kuill. I zatinl i zaprosiood njafolj oca r bradc.il'jcne briltu nlu postaviic u\.jel da sc s\i obretu.pu ae sc rcl(tadalrioii rtealusobno Zcnitii uda\,a!i. Onr to prrhvatesr r lvlcduliln,l(adarn t|eieg dananakontosa dodljaic boiovi od sunneöclrta. sino!i JrLiLrbovi svc pobi.ju. i0li i Schilrai ntcgovog ih pu oca.zbog rogaSto s\r ih osfarnotili, liao i zbog njihovognoierovaqa. jer su oboZavlliliipo\,c. Z.to sLr pobill iuzeLinjrhovirrcta| kao rdLni ih plüen. Zatim jc RaheLlzatfudnjcla rodih sina, Benjamina. i lvledutirr.irraldJc veona tezal(porod sa ulrrl. pa jc nakon toglr Llntrla. .lakubJu Je Ltl(opao u Etiatu l(oal Betiehelta,i na ujeD meza| porcdaoliamellje.To kanenjc nx njenonlmczaru.jc poznatoiclanas. Jaliubje inao dvanaest sitlova.Lca nujc rodila Rubila.Simuna.Lavrja.JehuzLr. lzharai Zabulona. Rahclanu je rodiia JusulrL Benjanrina. i Rirhelina robilla ntu.le ro,:1rla Dane i Neltalija.e Leiut fobinJa DZada ESrra. i Ncl(aie selamna s\;crlih. Jdkubsc 7:ltrlnvralio svouteocu IshakLl nastanio i liod rljegau Ilcbronu. u ,t--. Isltltli zatilnfazbolioi Lrmro sro zcmiji l(en'an.gcljc.lc iivio i lbrahim se u godlni 7.r\'otu osarrdeseloj Sinovi1i1-A1s iJnltub su ga uliopaliforcd.Je!:o\og l o c e l b f l h i l ) r a: . " .L ri p i L i il ( o j r l . j c o n k u p i o - l t a l t o s n t o l l L n i j e n a r . c l i .

###

202

l1I.t II a.

I .i.
nai

rt.i.

I1.,

a.s" JusuLf,

Jrtw.f ,,,,t,,,,t,,,,, t

eurNn srvARr KoJEsu sEDESAVALE zA pRröA RAHELTNOM rsRAtLoVA Zrvora; o
SINU JUSUFU s4I

zviicniAllahje o Jusufu i onoü iro se sa rlim desiloobjavio J4i lednucijelusuruu öasnom Kur'anu, br sc raarislilo o njenim da pouKan]a, mudrosttna lijepolnodgoju i
{lLahu od prokletog Sejtana.a,r ime Allaha,Sventilosttrtp .,,l t,r,.i...nr..:..l l . l o , ' ' a . O t L t s u t t e t i t a . . t n K a i i E c * O * j a t l i t , t e , , t , , t l' , ' ^ , ! ' t L l . i, tio ^1)t t'
d't t ar.tpsAr t t, . ittt tiet!. . Obtat !tkttt, t r; otnj

Mi tebi, o naj.ljepiim dagddajind ka:u1enu a qn ,1rg) ,, ,,j j,,i",n,- ,,,":,,, 7r, zrdo. (Jüsuf,l.-3.) o u r u n - r r nk r d c a n l du , i d L h a . J o \ a o n u t p e l r r I a n rr a , s k o t | n h n o i r n i r l c l ( e I u r d ) s k ( , L l e . g o v o r r l ic t n o l . n a : e r n f , r r , , u nu pot.1k, .i,. It B e k . | l c p r < o . e z e l i , t r n rb o l l er r p o z r r r rn c k a . r. r n o g l e d a a m o .O o r o i s u r r o p c r I o c n t oe o \ u r ' t tu n a : e n t/ , r . l , a . . r o r d j e c e r n o . l , r a r k o , u a\e,ri carlu dro toga. UkroLl,o. gnre.navedenrnr u ajetirna U^,iSeni Allah hvali Svojuveliöanstvenu ,, r J l g r l K h r J l l l e o b J \ r . ' S r o n t p l c t n e n i t o r F s r r n i k ur o b u Po i na örstorn lasnolr I razgovtjetnom arapskom .jeziku,kako bi ga razumio ollai ko ie p r n l e ' J ' . - . . .L r r . r ' ) I L , i t r o L r r J n .f o j c r r a l o J a b r a r i l a Krrjie.rioia i. p o b ' r \ l i e n r . r e b a . r e n r o u j e r r i o d r b r a n r ir n . t " 1 .n u l o O u U r . , i , [ l _ " r i ,"rl.t,

ld l,t\,r \t:u

iu. a,

:^llil:1.:lllr],i ratJl.nrlIl| lc/t\ntIl.

\f,reLnc na nalodabranijerr i mjestu, najrazgovjetnijin r

I(ada se u kontekstu ove sure govori o proilin ili buduöim dogadajrma, n . r v o d c e l j t j i J e n srt . a 1 ; - , . r r p1 r r n l e r p.u K a z { e e . i ri r s f , r a \ tp u l u o n o t r u ö e . n r \ ( i J r i c r r 7 l l ' 1 l cr \ U , / bd \ c . o r \ o \ r g J \ a , , p o b l a n c i . r i n r .K r d a , e e o t o r r , 'I cnrrrt ar(.det n l r n t a t i a h r c r r n t a . n J d . e n - o r ar . e i id a . t r t o n a t o i r c d n , , , o .'at<onr kolr .c rrjjedno.rarniie r najja.nle Jrtl.-"pr",. lj:,f':' l-rl<ol.r_,e r)rr;rl(o ..r.ii,":']',, fllvlicnt R:ip,tGo..pudortt,toga t ütnocir ,,e t ru T,lat.L r t t I J r " r i i r . c E o \ o f c o o o g a dn a r n a j p r a r c d r r r l e p i o p r , u l . r aJ l , " l ^ . 1 l - I zabrane. lt,) nareOeDla Zato Uzviseni Allah kaZc: Ohja,,,tjquöiti o|aj Kur,an, Mi tebi a nailieDiinl , a ' g t J o t t ' 1 o , t . . t ' - t t : t , rp t. .i t t t r ; o t t \ t d a i . t t . n , . , t a : n u a . o t fl.. o orrreiror. u l c u n . l e t no 0 J 3 v l l e n o . 201

r.i ,,r',/r,r/,,i,,r{', "/ r,rli.rti :\1i /|bttf iitli(ttit) rrli1r 1rIir" / iirr ii \r r)/'r'/r lirl,'r Ll7\ i:.ni liiTcr 'rir:ri,riritrrir'/(rrrigaritttlrttjt!11t4lisrrrrr,'i'1/ri!irtrr/i\rir'rrl)/,lrirlrill i ri:i i,aga h.l.til,) ,J ,\i1irl ,,1'r)rtr i 1r ::rr\irr 1rlrrrrrrlr ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,i,)q,r ! j,i,rrirjr,,ri, 1t'1t'tt:it' t i / l r i r r r rt " i ' " ' t t J t ' '' , , , ' , r , , , , , , , , i , t , t l l ' l o h , , ' ,i t , t i t c r t t t l t r t l tfi r L ' ) (hi-Sirri. rl 5l ) r;,:ri' !r'. r f(/iri l.ri rr lll.rirrr l l ' r l ; ' ' r r r ' r r r\ i r r i ; r r r ' r r rr,iSllr'lirrltd\ltltict)rt)()l\)tilrtttt lio\r'til /r,'i ,.iijr, "li'it't't'ttttt r,/"'irir ltirrr 'i ''rr:'rriir rr' ttttiti.ittt .ir',,,',1 -r,.t,,. tt'.ii;,ti,r,:trtt) jc ,,, ri'1,,ii ri',r;rr rr,r-!rrrl)1 titln n || itnsi ( f i h'. 99 1ll I ) ti (1[r!ti I'l_ll'i( ' ]'l'' i lio fr Lrrri]l:r s.- olirane oalo\'0! I(Lll'i1nll llLr'lcsll.l'dlil \ l l r f i i L i l r i r ' r r r r i "I ll r . , ' i , , t , ' , i i , ' t t " S l i i n o s c l i : r 7 cu h l r r h s L o j c g l ) l ' l ' s r ' \cfTllrL::l(rrl"!irf f r r : r i , f . L r\ r ' r r . i r i ,o d r \ l r J l l \. l r L l x l r f l l t \ o ! j c r r l i h r Ll ' ( l r l o l r l I i i c r ' r t ' o r l a r r i L :(rl r ) ' f j L L l ! t r 1 rr r i r r l r t L i r i lj f t r i r L i i l r " l t u l t .I L r d r ' L r l l o i n r ' Lr \1ll1l ie ga Lrclrcsti zablrLdu Lrrrro KLLr"nnl. rrlrn (iil r' rllfLllrL lmIIr.\lIttcrl liilTe: I'riia.l nin)l jc Srl!ci(li rbtl crr \rt ni o d l ) T r l L r i r r L' j f i l r r ' r t r nl l r x l n . r L l 1 t i r L o o i 1l l l l i t l a o n o d L ! _ _ < bti l i t l ' \ i L l t!r::rrl,r.lllrttrbjcrhrr-'nlprrlif:lrrlriorrrol'orlilllrlin:'lflilrLLliillr!'l('llrlr' ' . r ' l ' l ' \ ' i ) r ' l 1 r r l i I i 1 i 1 1: 1 r{ - ' : , u , ' ' , , , , 1 ' . , 1 r ; o' . i o r r r . ! l l r r ri e r r r l i l e l t ' ri . r r s r l or " l i l ' r , (_ ' : i L rl ) | ' l r i n \ r r i r L l L L 'n r r r : j r l . i r f r r r . g r t . a 1 l - ! l i r l llli 1 r l l l f n f . a i . i i i l r ' i l L i i ) r , , r r i i i L ' _ i : n l cn l o | ( h L : e i l - { j c l l r l s r : r J r l / i \ ' l r L L - ' t i r r r t l " d r ' _ L q o ' l L ' ! i t r r ' I .lr :r.'3,, IL.ll.'"Lil(tl l rnaI prcllo,rllrclr ol llltlr:r l' i\lifli iL L\rtLrrll .11 r r ] rr ] L \ l I r : c . r, , r r ' rh l ( ! r : L r dO n l c l r tn f \ o L l 1i r t r l l L r g ' lr ' r t i r r ' a L i I r ' r 5 ]' \llll]l.lrP.l'llrrlili..lclilro:..litl(onliOlrogllL]cilrl]cr,LlciLlr|rill(iIl;ll.ilrillllrl lll slsrlllro l-rr ra \llLir rj!riIL !'ttL11al io plLr'i Litnuli l/il l1]iln lt lllen' oslll\ Iojx\ I /rilLLrlrl\i5-,. ntlit rrrlro!1. llt srnl liri losll1lliii' rlll\''rl lxTll'll' \'l7Lic 1r\o1l rlllll\i .lilirm I Iri\ir'rl llr poaclliu stlfll lLLsrli 1l!'\'r'jcr L trüror 'rJ r.trltsc L(lti. Llili. ,\llilro\ [i.slll]rrji .'.i'iilrorll irrillli('rrr i:ulllllllzirlcliLLi.sllllog.r.cIlo:.oljr.r(!llI)lllitj]lj.j.s'.o)Llll.l]ij]1...511/.1]l j ' n r ' : / l j i l ' ! 1 1 'I i r ' _ L r / : r nr 1 .O b i i r r . rJ l rr r n l 1 cP | c n o s i nc i'r t u .l r o i L r / L l1 1 1 t ] \ r s !t LL \r r o L t l , r t ftl- , . ' L : , , .\-i \ r f i . i r r i f a r : j ln c a i r r zr\r l i l f t l i ] r l t t , ' l l r r l l ' . 1 i i l l ] i L r l l irJilrfir'hLif;j.Lrrrr..lio.P:ijclrLkniir.:rrrzbrrrrnl'lofr'.jllcrhrjti:'l'r'rr r' r/ '/ ji'ri.r lri\r,l r rr:. !r r'rrr irr'1r' Oat'. tLlitirt)\r/,'1lrr/'rrJ'ri rl tr':rli )r1'rr \ r' i . p r a i ' t 7 r / ' r i t r i rl r i ' | rrr' r11r.,.r.ri.ll,rjir'.rLrlirr'iirr'"Otttttttft't: !irri'rr r / . i i r r i i ' ri r r r , ' r r r r li r r l irrrl r r r / r r r r-t!.c ; r a r1 i ' . : a i r t a ' o | i r k t t ü \ a r u t i t i ' l l i i t t ! L i i rr/rr' irIr ir r \r'r'lrr it i rr,r 0,.,ri,,rit,rr tci.t: rdlat t al'tutt po'luiiit lr/]'ri1':( / 6 ) 1.lLLirl..1 r'cllli(ll je.laliLlbirrlo d\'enxcslsillo\'ll i nr'rli lll :r(r\x rillclrrr IlrIrie smL-. o(1s\ rl' i sri Otlrjii r oclcfor irr-1<lo jc\ rq r. \ruodrbritnili. n'tiIo"1rrr1iii niibollr ritlir 1e bro JiriLlt :.:1.
l.(li

\

rl

nl

r

'

1

"

L]

I

t.

l

i

\ c 1 L , : < t J a c r - r t r ; r r r j r ,J a J c - a 1 , o o n nteai! nJllna bio poslaniki da n ( r J r n J t . c d o l a , , . r io b i r v , r . r \ r t o L , l r z u l Ur rlrhove rleai i djela kojasu navedi:|]d o\ onl kazjvajrlLt. u

dokaza da_je sarroJusufod,svoje braic bio poslaniki rjcroljesnik . ,Jcdan-od to sto jc sanlo oD kur.ansliint .Jestc sponenut kao

ji: j]ij ü; lläi;,ljf,j"ji,",li:I:x;"il:;i['j' #i""']fi'jxa il, Hf,,' ::i,1;
takavro dakle
Tolne se rrozc dodati iono Sto

dn,seiz,uzo,,, J n A , , b t; ,n , , t n , , ; , , , , ll]:,'üäjL],:llij po,r ;i-oi",,l;,:r,",lu""JijllltJl':. ll

Neltikao dokazda su i oni biii poslanici uzirtajurijeöiUzviienoq: . 'l4i \ientienrc fii:c,. ,'1llLtho, ono iro .:t ob1.,t iu - , ; t , ,) 1,,1",r"i,,-,,, ",,,r"si,,;:';ii":;'r,r" ' t.t, /' tt ' tt
. t.l, t t.,nA.,, . .,,",,,-^".:'."-:

kao Zait ana rek siai svo
ila'

.kaz.jedajcocl njiri,;;;';; ;l;;;.rfiiito'r

"., iir. pa "^TfJi,iJ#lii,'*ily iTiT,,lJl :;?J:::,":iliJ",.,1l ll,j'11[:i"J Tlrraiitru
nerrapotrebe go o.,,1"pn,iouo,,"r.oai;;;. da ;1,;l;;'l];;]; ":

*',:mt :*,1ri*ü*:lr:* *[ht tlil;lff* ";;;{jtri ;,i,il:, ;;;;"';;il; ;ffi'""ilTl,i'":;;,il';ff
:':':-;,'Jff"il:lisr-g,'
., .I:t:::1|1: clrLrgi Lrdenjaci .,Jusuf kazui $i-,Je,kaoctjeiak. loi nijebio dok

zvt. ni 5l po! njtl EtEd Eb nel ma "Jl D.
o,fl

j:'JJI :lil:,, ,"",:"::ii,::,r il,.1 :,iiJ:ii::::ll t::i"':i"'iö;
Ovo tal(oder upuölrjc ono !to su1 na

j';Jä:ii :::l :t'Ji,T"lli#,r ;l"t"1nk*n;i*:l:ft
Tutj Gospctrkr tc t,::be toko oclabr,

sL, sc snu l'lLL L, pokoriri ',r.*"1,i.'il;ä1xäi,111:llJ::'lTJ:,},,".; ";.,

i,J',:i.'i;lä",#l':lf Jil.j,il;!l tt-r1111" ri.;;;;;'.i ln ;,:",],1I saznao ce postiaivisok poloZaj da .r<".r",1

zvüezda. je i'" il;äl""llii'i1rlliil",,:iJ:ilj;t^";*'l ito "ru,iio u,lg*,,

bu (JI na
tol

t;,il]

daje on s'oi san isprliao oc' i bratizaiedro i ll':l't'rlo"*,'."i]|fle

ist su ,'I ral
ka da

:}:j,t11-l ;:::,,:,T1{f ^ :y:: t,i:: 1';.l:l'i:il r1 L:ty äi.,,. :,.".! il süa\a dat trcra ie razL,rrrjer e;;;;;;,il;,:,fi,j::iJ1i;,xi:,,J.::liü:";,lu
ob;.vLr, p;;"J.i, li,,-iTii]llll] ", äJakui,ovo, ;;;;;;'r,','"1tu#iliriäl;,t "
. I Syoju bl.tgoLldt t'ebi i .lLtl(uboj.oi t)

I

j J:J;a,l,i"rj;",1""ox;,11; pr l ,il'i,i":ii.i;;r, ":;tjlli n€

106

jl'filLriL|Lr ' ' ' o : l r ' r l L r ' l l l l L l r l L r l l ' : J r Ll ' \ l l i r r ' 1 rl r l i t J r L iilr ilrr g.r lr rll,r rrrlrlrfrr/l l / r r ' i r r l ( L r i\ i ' r I / ' " r r r i i r ' r r : i r r r i r r ,lr''.,,.','.'' (,,t'l'"ti:'t /tt'ttti

L : r r 'rrr 1 l I ' . ' l "l , , ' r ., . , i , ' , i r , , ; r ' r r r r i ' r ; r "r r1I l ' l r r r ' l r r i llr l " r L L r r l r rlrtr ' l " ' i l l L r l r r f \ ' r 1 , 1 , , J \ l L i r h r rP n i l r i r i l i L r L L l l " L r i r i n ( r i : r r r r: r r"'l'rrrr'rr' -L:rrr 'l '\ll:r
, , , l l l , , ; ' i . 1 " ' ' 1 1 , L r i L i i r'r l r i j ' .r \ l l r l r L i - - r r i l x l . l ! rL'"':

' " t ' i i r l r r i j L " LI i i r I ' ' l l t ' l t ' , t t , f l ; " , , , 1 l t r i r f r r l L r l i L lr L: r " r i r r r r r r l " r L I r : r : ' ri r r il L i , , , , , i , ,,,l - , ' , ' t ; , . , 1 , , . u " ' " " ' l l l l l : r " ' r r :' r i l ' r rT l h r r : r ri' ' IL : r IIII LI IrLIt r f r r : : r h i L ' r ' i " r L ' l r I I

r'l lLl .','L .i,, .i.,, u.l 1,. Su'i'"'' Li ' I - i ' L' I I I I I i I i i L L l \ ' ir ' r l ' ' t L : r r.r. r r r , r ' ' r i . . , , , - , , , . , : . , , ' l t i l r r ' r r rIri r L r l ' ' r l ". /L' L J r r r h Ll r l ' r l I ' r r r ' , , i l l r . l . i : L r - ' rIif L l L L i lfii r L : lL r p r L L ' i r l r L l r ' r l r r : l r r i | i i L r r . 'l L . , i . L ' l L ri r i t r r l r i n L i: ' r i ' l l L r l riL l l j t j : i r r l r f : l r ll i,,,'. .. i,',i '.r,,. t r f l : ' r r r r i L i r t i \ i r r i r r r : rl r : rl r l)tri)irl , , , " u , , . r . l ' r " ' ' r r " l " ' r l i i e r i r r ri c r r1':r''rrlr. 'i'L :L.l'rr'"n' ' ' l L l ' i l l r "u l : 1 l ' r " r : ' i l l r , , " i , ' , ,, , ; , , . ' . , . ' , ( . r i i L :L ) r ' r l i r i L p r r r r Li ' l ' r ' : L r r l r r l i r ( i : i l r , , i \ r iL r t r r r i r ' : i t ' i L l L l i i r (l r ' \ | r r ' L l i r j L 'l l ' l f L ' l l \ l L f f l l r j ; r . 1 - " ' ' , , , 1 , l r L j L i i l i r jn r r ' \ \ r : ' " 1', i-rll)ijl r l rr i\.'L L i , l I l . L r r/ : l i r i
Li.Lri

: L rr ' - : r ' r ' l r ' r lrr' 'r i r r ' r t ' ' r r "r ' r \ L l r i ' ! ' r . , l , r a l . " , , "r l ri , r r r \ l l : r L fr i L | i L
ll].lll.:r 'i

'' \.,' ' lt"'j :''1'ru' lllll'l:.,,',.:, .,ll'l .i';: lri i. ii , :rf'r ;,.',..,1
': riL' i l \ J r , : , l ' r ' L \ l L jl i | j j L i L r l
l ' \ i : i r r j r r l , ' r i 'r r r i r r i i l ' r r ' r r ' i r r ' r -trlrrrlir ri rrir ii"ii ''i"r' i i'rr rir rfi ri

'.'
tlj,,r

j

, , , . : , i , , , , i . i , , " - r . , , , r rl ,, : . 'r'l,', ,
i',ir '),,! ir r!iirr,

".

'

:.,''.,',,

t ; :' r ' r r " ' r r 'r ' i ' r l rl i r ' r r i r i r r ' " t,,tt, .t t,]r t .. , i : r i r i r ri r l l l r i r: ' r r r r l r l' ' . , , , , , r , , . ' . i t | , . 1 . r , , i r r , . r r rr , i r l r r i r ri rr r ri r r i : r l l r i lr.,:i LLI l L r r l rr ' rLLlr"'iiilriLt irlr'r';:ll'l''rr.] l r . . j : f : i . , l r ' 1 . . r . . r ; ' , L l rf r i l1 ' L r L ' r ' ; l ' i ' l r l ' r ' l i i ' L ' l L "' l ' I r r r : r ' r L r " L'r | r ' , , . 1 ! L L , L ' i r rl . i ' . r \ i L L l i r 'l l i l / : l L r n l r f , t r i , , r r r \ r i . ' L i i ; i : " 1 r " ' t " " n 1 ' g ' ! ' l ' r : r l L j ' r l ] r r i r 'rr '' rL Ll i :l i' Lr 'Ll l " r l i l

ir'r'ir" ''.'' r \ i r , r \' ) r ' r " r ' r r ' ri ' r " ' i r , i

' i ' i ' r r 'r 1' l l " ' . " ' : '

; ' : ' ; 1 , i , , , " :, i:, ,

L .. , .,,,,..,.r1 , ,i' 1r ,,:,i. r!.' r' rt,,ti ,",]l ll"l ,]ri, ,"'" :i:1,],,,,1':l,. ,il rI i I i ' , i . 1 , r r .l i " l i),r.,,r
.,.',,,,,.

t,"..,' I

I

l"

l'

Lfiifrll

:'llrLir'l

I

rlrll'illf

'/ll1'r'll

Lrrllll' ( : l ( l r r ! L i \ ( i l L L i1 l L L b i l r' r i L ' L r l ]L l l r l l ' l r l . ' 1 ' : l l ' r l i r L t t ' L l : r i " L | . i i L ls t i r " 1l l ' l t l I L ' r : ' : r l j r l l t r r L j 1 l l '1 l L : l ] i r r L i L " l l l l ! r r i . l i r r! l l L l r L n l l l \ t l l a l l ! n ! ' l t t r t l ' r p r ' L l r ' ' ; r r ' l i l i r l L it ' l r " l L i l r i i l l i i r l i l i , , i , , , ' ," , , " " , 1 " . " , t " i l j l l l r ' o l r " . l l I o ' l l l t i \jrlrl/ilrlll'1':! ' ' i I ' ' i r ' r '' I ' i j r l ' i ' ' . . " L l t l , 1' r l i L , b i l i n r l h L i l l Ll t 1 ( r ! ' r \ " i l l r

i! i,,r'

r h r l i tr' l o ' l ' l l l . ' : ] : t ,' : i l l ln 1 ,,,. ' 1 " i 1 , , r ' n , , , : s S r L r t crj ij : L r r r ' I \ i r l l r L ' ri\rlrL r r i :rrr'' r Lir1 r tIr r ' r r r i r ( / , ' r l R i L l ' L l\ ' rr i r " i r 'i r i ) r / r i ' ' r r ' l r . ! r l r l t l , 1 ; 1 '',,,, ' , . r 'rr' i o r tl i i h . 1l rrLrirli'r,liLrli

lrLttl , , 1 .:1 i , i r r , . i , ' . r r r i r i l ) r , . ' : " ' " " " ' u " " " " j j t ' i r rifrtir"l 1L':1'r:rl::l/ r , r r i , ' , i ! r r r .' L r r ' i . / i r r ' i l 1 r ' r i t ' L I L , r . L ' 1 r , ,. r Li L,rr r i 'i , r l ' ' r L r ' r L i ]1 i L r t l r : l r i r r L r L l ' r i ' i ' l. , , r . , , r , r r i " . , 1 , " l l Ll i i L . i . l r r' i l r t o 1 : r [ ' :

l()-

Slozivsi se oko toga *Oni rekoie: "Ote nai, za.ito sLo rljd: ü tnia osiecdtliaprenrd Jltsuf.t! Mi nu zdista,elimo dobro? *P.)ialii ga sutt.o nant| s dd.tezdbal,ii paig a, n1i teno ga sig i tloiuvati." +On I eiie: "Zaistaöeutibiti itn ako ga odtedete, a boiiut se da ga vuk ne pajede kada i na niegane lntlete pozili." + Koko le ga pojesti \r*", rekoie oni, "koda smo uti dru:ina? Zaistabisno tada bili gubitnici." (Jüsui,11.-1,f.) Oni su rraZiliod ocadasa polalje Jusuf'a. njirrlta Javnosu rekli ocu da iele da se igra,zabaviilazonodi s njima, a u duiama su krili ono Stoje Allah veö znao. Na to nr jc otac, nekajc na njeganajboljiAllahov blagoslov mjr - rekao: i "Teilio rni se sa njiln rastajati,makar i dio dana.Poredtoga se bojim da cete se j vr zaba\,itisvojorn igrom i razonodonr da ae dodi vuk i pojesti ga. On je mali, i ako vj na dega zabolavite. ne6e nioöisatnodbraniti." sc "Kdko ga pojesti Lte ra&". rek )ie oni, 'kadasno nti dru2ind? Zaista bisto 'Tj. tadd bili gt.tL)it]1ici. kako 6e ga vuk napasri ipojesti kad slno rni tu, ilikako öelnoga toliko zanemariti rnu se to desi,kad nas ilna puno?Zaistabi mi da tadabili gubitnici, mernoönipropalibi. ti. i **U jcvrcjskin i kriöanskiürknjigama stoji da ga je Jakub posiao iza njii sarnogi d^ je on zalutao,pa gajc neki öovjek uputio njima. I ovoje tedna od njihovih grjeiki u prijevoduna arapski. Jaküb i!!ti se toliko brinuo o nycmuda ga jc jedva poslaos njima, pa kako bi ga onda nogao poslati sanrog? *I kalo ga odt'edoie i adlu<":iie ga da bace na .lna btottrd, ltli ntLl abjavisnn Ti tei ih sigurncto a|on tiiharont postupliLl obdriestiti, a ani te nete prepa.nati." *l uveöedodctiesvonrcocu, plaöuöi. *Rel;oie: "a oöe nai, nii snrc bili otiili.ld se tkamo a JusLtftsnto ostari[i kod naiil], s.Vori, gaje pa pajeo yuk.;1 ti ndüta nete: \,jerarati, i kcrdabi i.ttitlu gororili.', *l do esaie niegavt ko.iulju sa laittotn kn,lju. On reie. "Naprcti\,, u vdiim duio]tn je ponikla zla tui"^cto. .sabur liiep. Od ,lllahu n aiin pr:tnoi protit, onogaito je ,41i, " |i r-:rositc. (Jusuf.15.-18.) Orli su ubjedivalr oca,svedok JLrsufa poslao njrma.Meilutim.iirn su nije sa se udallili ocl njcga,Jusufasu poöeligrditi i vrtealatii postupcirna njcölma. i Slo2rlisu se da ga bace na dno bunara,tj. na karnenna dnu bunara.'Ioje kanrcnkoji se nalaziu srcdinibunara itia kone stoji onaj koji. kadau bunam opadne nrvovode,ctpt vodu u posudu. ipornoöuuZctajeizvlaöi. Kada su ga bacili u bunar,Allah Drujc objavioda öe sigurnopostojati izlaz iz ove sinlacüeu l(ojo; se sadanalazi i sigurno öc podsjetiti svoju braöuna ono sto su uörnili.kad budc modani ugledan, oDi od njegabudu tr.aZili a pouroö i bojali ga sc, 17 /., /rcie prcpoznati. orl NludZahidi Kalade kazu da rijeöi u ovon ajett| *e hum Id jei urun nhf,iael A oni nisu znali da ie lnu AIIali to objaviti.Ibn Abbaskazeda te rijeöiznaöe: 'Ti öeS ih sigun]oo tome obavüestiti, oni te neöeprepoznati." prenosilbn a To Dierir. 208

. / a s i : i, ' i r r ' , " r

;l.i j;il. ,,,,1',1l,[!'Ji iii:::]t i,1.;t,,i: il,üJ::':::' : Ix!] rlil;ll
Zrtr. c rtekasirra ulctrlt (s'lcll l'Lile: '

iri::h,li: :lii,.l
'\iLfLi:1. lla ollfit\ aixnj' 3

i''"'1";l'l'r': ill'li:li:,,'li' :,:lll:l'

';:'i'. 1'tlil iil:':-rlXii ilil, ,,,. ',.i {lf,i|1i:u ,,.;.,,';, ll,,: .,' ,.
:, r,'ril

i .l ,,,,,,;,:';.,;: ,ij ri'.r,r,i,rrr ru.r",i", u,'.,,ni. .,,t ,,i ],,i,1, lt,l;,'],:,, ",,i,,
Lt Tj. rlt l.i ritlr lro\lcß)\'lLo 1111

'i:i:'itirrii jl ::ll':r::t,"l'li,'lü,i:'il":il.:'li:i:.,, rt ;;.l.llll ;"i" pirsttlrrrcp.."'irr'i i 1rsi Ir pf.\l";r n.li')rriLil:irLrLr.! Li'i' li.:; i;: ;,.;;"
Lrarnlli f!\

'"

I

i

ri I' :l'ri rirlil illii: u:g5il1i;;1"'H.'l';'':li iiilll
frllrirlr

,ir ,'.1,i,';j1 ,...." r i.,,, i iig.,/i,i rürr. sLt lili, i ,Li,,'.l,lill.lli,l,;"iil, l:tli bllrr'ic prt lcdLr'r nrqirslr lni zlll:1:Lli .,'"r:,,.1). I ."1"1'1.:':-:'',',']'l:]"ilii'lll ,i. 1,,,,'.,.i.l rusurir ;,lili,i ll:iii,,,i].i
rrlli s'-lnllli' rllsLl LlifreLl l

,ifelli:l

'''l ,,: i"'.i:;ii: iü,illlll.l.r:::i.l:-lllili t, r';i;t; :,i:iillt iillllii:,'l'll i:ll.,tl i;:) .:,:it
[: il ;1.:1 ,::i:!;li-!:lä1i,,i::::ii,iiii l :';' ]'i,:' ii' ':""','' ,,',,,:,'','''""i"q'r
ilillll'iil,'lii) ;lll,,"ä,lii'i,,',,,111;.;,;;',,
. I 't:''I''.-.L.I. l p " i , t u r , * n , , ,z ; r l n j r rr ' ' r ' L r'l.i t f i r \ r 1 l . . l , f ' . , , , , , , , i , . ' r , ' , ,. , ,
\r'lllili s r ' ' ' l r Lo ' l l r L : u r r t c l l l i t " c r l l i s ] / r . r r r7 . : i a I o l l r ' l ) r ) f ! ' 1 ) l l o d l l ' r L ri : f l r l . . L l I

lilT :'l.r lll, i . ;::;'il:l"lll iiiiil]itlirill|rr':ti"iirr
l
!rl':li'r t rflLllirtt rljrlr')!' \ j . ! i t i l l r r ' L r r l i ' c l r r l l ! i l L r L r :iL

)r'i,-lil;rili; ,ltl,l'',ll'"lll lJJ.r::ii:: l,,lil'il.,lil' r1:i::' itlit
r
Lr 1/r'l:riiLi|'l I l , , i r . , . r | i i , , ' ) r 1 l i , rr i r i t,) t. . r r i r r i i i r , t l ' 1 1 ' t t t r . t t t , :t . 1 . :: t : . i " , . " , , , ; ! ",l , l ' 1 1 " 1 1, 1,l. i , , t , , , ,

"'";,,,'lii,' ,,,,,,,,1,,,,,ti111:i:);:,ll;j,1,;1llll':,1,,,'i)
:j

" r i . . , 1 : , , , ri i j , r ir,r i ) i r , ,r)r i ,i r . r' r r r r r r r ' l r r / 7 r r | r r ' r ' 1 t t"" i

1,",1'.'

I

,.1,;;l,ll,l.ll;il::,:,"tll,l;i;;i,)i,,;:.:ll.;111;;llilil''' ,;,;:,1,:;,'_,,i';,1,;;;,,,1 i,,ti:11,'ll::i;l,lli,,l:;lil.i::';,i,,1:'.".1 'i".'i'".'"'r'''r"""""')rrir)iiirrlrri'
,.i,i;..;]i,,)i;lili,,,i,;l;l;i;,;l:r,'i.,,ii;'
.lrrli. l! -ll l
I l'l

,I^uJ ,,l.tt,t..l.,ir

OvdjenarnUzvrieDikazujepriiu o Jusufukada osravjjen bunaru. u ic Onie slco oöekujuaioci Allaha ponroi t izlaz. pa.1enaiSlajeclira karavala. Ehi. kitlbiic kazu da su oni nosili pisracrje. luievinu i teqrentrn putu iz Sana na z, Egiplt. Oni su poslalinekesvo.1e uzuruvocluiz togabunara, kacla jc,lan da je i od njrh spustio kofiL, Jusufsezakaöio u1u. ra gaJe raj öovjek uglcdao,'.t\,luittluk,,povikaoje, tj. rnoje radostr. _Kada '.Lt,o jttlttog cljeöaka!" I a i su gd k,tt trg.rlailLr rol,u sol.r/r tj. prir,rli su sc da se u njihovoj trgovaaliol robi nalazrI iljccrL nn lroclJlu..l .ttton l,tt,o Ltu ito .yutrtutlili ti. llx sLlse dogor.orjla njcgovabracai lto su se obradovali on, liojr sLr pronirSli. ga uzirrajuöiga za trsovaaku robu. lvlealuhm. pofcdtoga i tu liTr'rlcn1 ntijeuja. ne lcrle On u toue daovelil(Lr liorist,\,cöodrctlnut;uat;-nu, Illllost za Egiput.u onotneato ae sc desitrovom djeaakLl. ga On uvodikao zirohlierrl.r i loirn.. 1x,,r1",,,,,pnrjerava r-jelava 1 cla v.tit L,n"rJtiu. ,tti"tr;,r , n ( 1 . " t r . , t r " 1 . . I ' u . t c q rru t , o r O r r tr 1 : . , , l r O\ttlJ e r t . . L . . ' . i 1ll netroi( p r o c r j c n iito p i s a t i . i ]<adasu.JLrsulbva braaa \,ldjelxda gaje ltar.ar,.ana sustiglisuiliirekli uzc1a, , da Je to njiho! odbjeglirob. pa su iru ra pr.odali jcfiino, tj. po-ni.f,oi.il.ni Nciir kaiu da jc ro bio lazni no\,ac Z/ nekotil;ottii.ltcnto,tijirt.,,, ,,, ili,itii,, :ld .r. / //..ic. IbD Mes ud. TbnAbbas,Neuf el Bikali, Ds-Sudejj, Katadei Ariüe el A\f1 ka7uda su ga pfodaliza dvadeset dirhenta da su tolzmeclus"fr. rräaii"t,tiou i dvl dirhenra. \'lLrd2ahid kaic da su ga prodali za dvadeset au"'ai,.t,a,rr^.', IlirinrciMuIamnrcd ibn Ishak,za öclfdeset cliflterra. Allall. "p"r, "o1fr"fi.,n'u' I t)nlo.afiij i: Egipll, lio/i go jt litqio, I.ca:e stojoj:eni. ,,Uaijti tttu bot_atiite ' '. ,, , . | - l . l \ u r p - i r r c r. . r J r l c 1 . r . . . , t , , , n . . . , , o t , , . t , . , , t , - r - , ,.,t It t l . . \ ) n r L r ' l r V l . r h u \. ' l . r n d a r .r r . l , . j J n b t , , c r - . t \ o . 1 " L , r . r t e; u r r " c t . t ' r t u J : . , n r t . n , r . r S c L , e l.r n t J . l u o f o . z d.r t.\J! ro nq\\tc K r ( . . , r . ' , l : r . r r r r ( o . g : 1 c l r p r o b j o J o . 1 n .t \. c r i : r r c t. r - . . l .r < r -.b I n . r ' l l - L r, l \ . r . t . : ' r r r . r e . ' o j r J . " r k l i : 1 , /d r I n r .j e c L,itnIrc \.ri.rrJt, i Ituhajb.a !ladar lgipraje tadabio Er_Relyan el Welid, i, pf"r".no,l,n.fit ibu t<d.r 1. o r , : , r r \ . f r ( L i l . r r l r , i i c b n r . . r e F c l l r h . .r . u .rj , .t " p ' c , o i , l..S-.1.f. o d l b n I I i S a n re r R i l a i j a . a Muhemlrcalrbn Ishak od Muhammcda ibl es_Sarba, oD od Ebu Saliha. a o r . , o r d . r i c l t ' n \ ( b i r . J r r i , r . , l . tr( r c u . r . gl o j r j c p f ^ d c . il__;.;; . - o r I n l . i c i . . r r od o r ( r . b r l " i \ 1 . rI. r , r , , / , . , r b r r\ r r . c i ,i b n V c d j : , r i o lbrahim.Allah najbolje znal Ibn Ishakod lbu Ubejdeprcnosi da.jclbn N{es,ucl rekao:.,Tri osobe bile su r . r t n r o r r , l i i 'i c | 1 . r r . l . r o . t o i r r , r r c . r . k r . l a ( J lckan ,""r, ,,,,,j-,,,,, .1e . t . t , D , 11 , . " r . 7 c : l o , a i c , \ o t n c o . . u zVru s a :r e k l r .. . O . . , . . , : , . u o , t , , . . t , t . t t u t n , , t ; ..:. t a i . ,y t , , 1 . _ t t . . l , u , ^ .r 1 : l _ K r . : .: u . , . . i U , . : \ .d . u " K r ' ( -^ ,r r . 1r.h r . l ' . . . . '. ' o g r r . , . l J e c t . l . r o J r . . d , o ö r n e r r t b t cl,ll.l|rb1,r.j.. ll0

| I : ' l i' i c : , I ' l r r .:' 't I , . r o : i c z c r r o . 'J o o i r n . r rr . l . rb r l or r r eR : r r lL r ' - p . ' , l' i.i,i, ' 1 1 . ( I d . r t - . c b t l n i r ( Z r . l ( . l a \ l e J r jL n . o i t t o j"1

i r L l r ( l l : ' 1 r r r r i Li r 1 ( l t r lr ' r : : i ln,rll l.ilr;.'rlt !r rr'([]:lrr irr:lrcrrr! \"lflLr \ l r i L r l L i l L l r il ! 1 i l L i a l . l r r r ' ! ! , i L iL i i l l l L i l L l l o : u s r L . \ i l ! i l i l - 1 l l - rrrl l' L L

r

e
D t. e
. l . , . L , . t i n ' jl lr r l : l r l l l c , . r o rr i r r l l l li .it" prcnll l l f l i L r l | ( i \ i ' l ' L I l t L L l lI t l

rl

l , ,. ' ni , \ 1 , . , , , n ! r t s n r l ' - s 1 i Li r I ! i f i r L I / i ' l r r r : i \ ' J irrrrr r'r''r! 1l ':r: \ u L i r , , , L ri r rrrltri' ll ; l l l l a . r l l L\ rr l ! r \ r r I l r l ' r l r ' r r r i/ r i r " rr :r'ir'r' 'L (r r r . i i LJ r i r . O r 1 1 r L Ld r f l j l r r , ' 1 ( ] ! fL f L r \ , i i i f L r l ! l i L ' r 1 r r I .,rr\.n1liirif: ,rri r rr:ir;.ri lrr,ir trr' it'r 'rI'r 'r' " l r , , r r ' , r , , i , r / i ' r r i l . ' r r l r i i i r ' r' r ' : " r r r r r r r i r ' rr':r I i' , r l - , r , i ' , i . i r i r . r , ' l , j ' r r r l r i / r , r i r ' i l i l s r , l . i '' i. 'l 1(' ll'\i iLl l lr r / r l r : ' . l \ il r ' I l r f : t l . ,l ! . 1 , ,ri ' i r r l n . l i . l l a a l i t i . . . L l l 1 ' , l i L r iL '. l r i i i (i"'rr"Jrr::: rL : l ' 1 , , n i , i l , , , , i ' , , r r l e o ' , i t r n i t i r r rl l' f r ' j r L " l ,
" \Lll' l: r' L . . \ . l l r 7 l l r r ' r , | . r t \ L t " L : lr ' r ' ' l r l " ' L l l l ' L 'L' L Si lrrrLll'r rr f l . l : f r l . \ 1 b r l i l i l r r l l l . l \ r| i ' i : i r . rp r L l ri rr l l'r 'l"r'r'L ' r'r'"rl ' r l r J i L , r i r i r i ü l l l r l L r i t ' : , ' r l i L r r r . L ' J l ) : r r r ' L l l: '' r r t r ' l ,ii' ! \ r L ' l . i r , \ ir ,i l, l . l r . : . i J , n l . , . S L . , i . i , . . i l f s ..l ! . i j r i t . L,.i t . \ i ' i , ] . . li.

l

'r ' ' r'rr' ,ir., \ir',ir,ir lr,I :"r\l Il,ri "rr r' r' i l , r ( , r rr , , , , i l ) r r , r i l ! r r / r : | i t r r r i r ' r I r r ir " ' r r ' r l ' i r I ' r r " , . , . r I i , r l . i , , J ir .1 , ' r r \ , r i , r r ' ' , j . r r ,, t , , 1 , , . i L , , ' ! , , r ; r l i r r , r ' , r r r r , ' , r i , ,r , " r r ' , r , r I I I ' r ' r i " i ' r ' r r r ' r r r 1: r r ' I r" /i'r " I i' "' ' , , i f t i r \ r ' i r l r ' rirl / : l l r l r i ; \ i r r r l r i " 'r'r ' ''r"r , , . r l \ , r , . , r r . . r , r ' , r , , r r ' r , r,ri ' r i , ' i i i i ' r r r " r : ' I ' r i " I rr.r,rii irrr'r'''rririr "r''rr'r1 r'I
. , : , , , . , , , r r r i , r r , ir ! r i r , 1 lr a i r r ' r , r r r I ' i r i , i .., : ' i . , 1 , , , rI r' ' ' I ' I I I ' I I r' I I I r r r ,
, ,r I i,, .;,.i I,r , i, ,, r,' i.,:,'

I

l'

:

riir' rrri ir
" "ll' li"ri

l

r r ' J i 'r ' ' ; ' rt'i'
i r r' r ;

""' r j r r rr ' i r ' r ' r i r l ' I ' r 'r ' r " t " r ' r t r ' rr'ir r"".'
rr I i'

/ / / ..

l i, i"rjj i i"i ii lr r r ! r ii rrrr' ' I i lr /r/'iri, r"rlrrrr

"

'

'r,'ir,,

.,'tr,rr.'rrl,r

, , i r , i i. , , ' i r ' ' i r . r r ' i . r . " . ! r r i i. r r I /,

lr li''l r 'i I ! ' . r r r r 1 ' r ! i l ' r \ i L ' lL : l 5 L I : I r r L ' L L i : L . , ' r : : r r r , , r , l j . : l . r ro L l i l r l l l L , l f 'l I : rlr'rr'Lrrlr ir /r' r i L r . . i r r l i r ^ , , l . l l i L , : L ,l i , l i r i r r r l r r r f L ' 'r: r r r r r ' i l i.lL " i : l : L l . . lj i r : 1 . 1 . i r i il r : i L / . i n lol l r f t r t ' i ! l : ' r i . L l : l f t l l l L : . r r : | ' l 'r; r l r r r l ! ' r r i l ! l i ' ' r J fi r i i L L l f f i i ! : r ; ' r : ' r L ' l r i r ' : l : r 1 . , : r l t . , r z l l l l l l ' . r i l r r t l\ irt' l l L l rr.l l l l l r i i l c ! i ' iLr 5\r!ll iLi!r' (r:rlL L ' u , , . ' . t , L , t " 1 l j " t , i , i! r l x l ! l i l L f . i j . r l r r . l L rr ' l i c L : r l " r l t ' l :'l l Illrllillr I r J ' r r r , r . ' / f r r r rl f r l l s l l n L i r L r : l( l i L L " r i l i l l r 1 | l ' f ! 1 r i ' r ' r l i r l l : i I : . r u . r i , [ r . . ' ! r l r d r t ] r Lh ! t r l L . r . l l : t : rt J , , \ ( - rf r r l \ t l i r l i LL l i i r r i l i j ' r I i ' i I r r 1 L r r ' l r l' L r ' L i L l r l r L i ' r' '' 'LlrLL : 'lr' ' ' 1_r'r1'':'il'r I -i l' . t . r r i \ l . i l L l t i u r ., j r l . l ) i , ' I j t r o \ l f : r r l i . r ' ' l ' r ' . ' , r i l l _ r l i LI L " L : ' l , r \ l r n . h f i l ! ' L f \ . t i(r) a li l l r t f a l t J I L l l l i t ' ! 1 \ r i " l l ' ' / : l l r r ' f

ll

t

t

ncJr o l . n ) r n l c n t e n i r i \ | b o g r r L o i . r z r r fl.. j r . c , p n . r j r I i , L | . d ,:s,lr p o q r J C oc eI u \ r . r ' t . k . r . L.o t e ! . \ o J t n . s , / , r . r r r l. - r ) r z r rr : i a r r i r . r I.tr i V r . . . i n . "Sedlnoricu Ll i(ollc on l(aie: öc Allah stavjli u Svoj hlad, onog dana kada nc '

1"^:,:c r , , q ' r J t t J 7 . s . e r r^j.1":,1:]19.J p l , r a eo v j < l . ri l e c s r c ct c z a n oz . rJ . a r r r ir c J \ e i . j LrJaz e n r c r 7 J L ln l \ \ c r j o ks c r . l u l L , n n \ o c v r a l t d r u i r c u n t r s u . c z o | n l i e l r u . n t e n . k A l l . r L r prL r. c r a d r N i e g a\ f l \ ' a J L' r d \ t r . u .a o v j e k 1 o i i d r J , , " . r d . ' i ; . k ;"; . t L r j c r k o o i rr l ' r n r l i c v r c in c z r . j c , a . n r .e d J i J , l e s r r i a , . l n r l r d , c .fr o i io ä a . i . , t l p L , h n , / r ) J ,ttq l , . rA l , J h l t . c o . ; c k r k o , e g ^ v n ql i t . p " . , S ' " , 1 , ,,"; , r , . ; ; ; . , p , . z 'Nc.ja kaTe: sc bojirnAllahal"r Sve u svenu. ona ga jc, u ncodoljivoj ielji za njirn. pozvalai ponucjih rn! s c . 3 o l r J .l ( o d g o \ o t r o :B o : , . , . 1! 1 , ) , . ' \ 1 . , ; .l.,ra t E.,t,ad,,rt\,/,p tlo-,. : .a n r r / | v n , t r ' t .n \ e k . e | . p o r \ t e t n n l e . ) i p . r . n t p d o b r o , , , e . , z t . ,t J p ,:1,r. .aßt.t, nete nili.rda uspjeti!" O rijeöimaUzviienog: On4 go je po2eljela, a i on bi nju pa:elit) d.t ttte t,idio dokaz od Gospoddtd s|oga, 5 n l o d o v l l r ) oI o p r ' r ' l og o \ u . i l t , t .t,ti.n. Te/.tint.
V . J r r t . r r tL c t. n f r J e . l i . l l . l c . c t r u \ o t n . i n od t, l r r a r u l c p " c t / . 1 . 1/ ^ 1 t t t r e . _ l , r ' r " r l ' r J - . r . u r . ( ' . o l J c d .trl . c k l . - i r n n O r r o : . o I n u - . r v t e - ^ \ . t a lu .;,J" ga.1e Allah saöüvao, spasro, oclvratio zaititio od razvrata. i Z"to U^ iS;;;_k;;

\ usirrNiernvo_, larcd, L,E t1Jdr.. 1c|,i|,,, ,, ,.fo ..or

?!,"(;!,:,,i;,:1.
. I ,t; t .. r:,

bistno niegaatkloltiti i tu.r't.dt,.iei txt zb .ie,',,. ,,tii),,'-ä,,

le roclakpostjedoii. Neki kaTu cleje ro bilo rlalo diicte u , ,l ieddn_njen kolijcvci.Tog misljcüjasu Ibn Abbas.Lbu Hurcjr.e. U^fif ifr" i.ii"f.'ll.rr" F I B - . r . S c r d r b n n 7 . r l . c i f f , l D . r \ , r . r /k. :r . \ o r . l j . r r t c. n . ; i , ; " , : i l h r ' D c ' r r i r r ^ r t r. r r r . , l .p n t o . c l , r r l r d r ' o i r , e r .,i;""i , i'.. Abbxsa (Dcr1u'). Medutin, drugi kaZu da su to, ipat, n * , ' ; rqeel fli ,ltrlr.r. (rne\\/KlrtJ.

.,,qt.ro ,, t,t,.,,o .rr . i.ra, p.."t,.,to:.i,e ,,.,.a Itill1. e n rtl:. r 2res h t r u i k o b l o 1.,: ( . 1,".,; pfrsttJ a, k

trebala_biti opftriene. Takoje pokuiala aota:" suolcpÄten;" i.l"r'",r,J da

n ' , 1 1 i , , "' . " , , t ' . ü . t u . r . \ / t r . ' t a J . o | , t i c p r r a p u ; o , o - r . r i f i . l . , , 1 i . 1) 1 u 7 3 'r,lnLrl-,llr l'..l rr . . K a h . t i , A J : \ o u t t n n lA r , , l , . t - I , r : . : , . t t t : . r , . t,,.,, o.sin la btle zotloren, ili bolna kazna? ", q. optuZil^ n1"gn, u ,"p;;"" j; ;;; 1"

r ^ b i e c .I , d u r n n . i c v r . r . r l i . l o b r . z . r , . rror . e k a o o i . . i , , . " n . p o , , . . r , " j , . i , i , u , .i

t r . u . t i t 1 . 1 . . .t. , t t . . i , n o . . j n r 1 1c .,1 rle pn. r,.io

Dlugi,ka2u dajc to bio rodaknjenogrnuZa Atafira,a rreaidajc to bio neki . ryen rodrk. Izmedu onih kojj kazu da Je to bio odrarr"" ö..,j"k .;'i, il;A;b*. lkrimq MxdTahid, El-Hasan, Katadc, Es_Sudcjj, Muhanrrc,i ft" l.l "l-i2.tä
i Frrdis b,ljezi Buhariir M u u slom &r,rr llil0rql I Sa/r a lAi36i66AtFethu t ßai;2:1/16 8l/24 , 36,rt9i N,lustim

2t2

,'1rr!t ,,r. I

, r . rl

'rji J i : , r ' r r r , r , , i r / / r / , t - i r ' , : t t t t t : t ; r i i L . i r t r r r r l r l , i r r 1\ / r i i ri , l! ' r l rri l ! ' l. . l il, Z i r l i s t r , , f r r t t t l l o n l s l l L a i l l j lL lrl n l l l L L t l r r ' c s t LLo n r s t l ' f : t n i L l l I r t n l i l r -l f l t / ' l ' f l l l l i t \ l f i l g i i r r ' l ( l l ln l l l l l t l i L il l l L L l a l i o i t i l l i i iiiLLtLrrr(l.rrlit sIrrlrcllr. . I l h ) f . : r i u r ' i L r r u! r , \ L j r ' ! . l j l l t o r r r ! l l l a s . l r Lc o r h l c : r L o ' r r i l l l ' i i r r 1 : r ! t n L l s c l i o ! L L l . j lxi l / { l t ' l l l l l l o / i t ( l l l ' l ' L r r ' l I ' l r a : l l l l, l l i l . l l l l i L l l r l l L r l l rl l r . I n l i r l . : / L r r . / f l r i r 1 / . . l t t l t i t l ' t . , t " t 1 i t r r \ r i r , i !/ii r r r ' r r r r l r fi\rl\, /irrfj1.,ir.rrr I .iiLr!,r ,r i!!. , , r ; , / | . r / J i i i r r r rr t 1 r r . 1 , r ' 11 1 i i , : r ' r r \ l i i i r' Y r l ii / i i . r r L I r r i ' ] r i ' i r ' i ' l , , ,, r , ' i , r , r o r , , i e : p l c i l i r l r e s T c r l a l i \ r g l p o l i r L i i r l :z r L i' ' i ! l r r r r J r l i1. r. ,i r \ r ! L i L / f r rL i l ) 1 1 r . : : L l i l il 7'i ./rr!rrli ,\rrrl.I \' ii'!'ir riL.iidc rllrlic pl lii7.l luLfr lf 1 :rJirrj ir rr\rrnrf lllL()11go\o!ili. laa lc L)ollc I prrllndntlr o\illi" rL 5lr:11' grijch koir.l' Io'rr ILr' L!|r lt ' : 1 ' : L l L i i!r , , , ' j T c r l t 1 L r r : _ ' r ' c c ! l irLl L i r 2 io l l r l i s t z n Oir i)linll . . i r , ' l i u r r5 r , i r r r i L i ! | L , r l r l f l l .l c l l i r i i s . i r - ' r l l l i p o l i r l e . \ l l r l l u : t t t ! , r ' 'L rf . , l . . i i r , . t f
I

z l : . l L 1 i r l . r . r r L L , s u l t l r l r : r l i L LI ' r p o r L : . r r r l r t l i l l f r e n l ( r . \ l l r l l l ' r r r t l l " t ' L l . , I l i : r , r L L l . r r . ' i i r t n t r l \ l z u n ; i 1 1 i. L l l tO r r u l r J r I f r r c l l l i rs r L t i . L L g/l r t i i i l ( r . i ' f r l / r i L i ni L l i . r Li j r i , , r c r l t j o t n l ) 1 o s l i o . . i . f ! : b i l r i l l l l z L rr r r a f ' l a . n r L r: . r l t ' l l r t ) / ' l r . \ l L , l t i i . 5 . j n L :rtlrf i r n ! i . T r L i u . L r i l ia c . l e n .p r i i t . r l . ! L L r d r / l l l \ I L r r r r ' 1 . n . / r t i r - rl n tt r r r ' r 1, r . r \ r ' r i r r i r , 1l r r r { r f i " i 1 r r ' r r ii tt,! i t)t)1t)'i!:rr lrii.l t r L r : r L ,: i : r r , l . l i L : r ' .l ' l l L ! r , r i ' ) i t i 1 r \ t \ 'I i i , t ) t l . i ' j t , t ' ! t t t t i i i ' ! i r , : . r ' , , 1 r ' , 1 ; . r . / r ,. , r , ) , ' r i , ': l ) r r r i l i ( l i r . r i r r r i r r r r r r a l l r r i , i l t \ i t r r ' r r l l r r ' l i r ; i r r , i t t i r L to t j ! t ) i :.irr.i.'rrr..r'.:r: : , r / , l r ' r i r I " , r i r r r r ' , r ( ' r r . r r r l / i r , r r , '' i t i t i l i I t ' t t ' i , t / ) r r r r i i / r l r i i l ' r r / ; r i i ' l l : : , t i i ll ' : , t , t i i ' / ' , t . n r i r r l ' t r r,.i rr' ,r, r,rr ': , r , , i , , i ' , ,i r i r r : r i . r r r . ' t , rr r . , : - / r r i r /ir'-L"lir r'Orr' ' , 1 1 . , i i r ,:., r , i i i , \ r ; , r r r r ' r 1 , ' r , ; r ' r a . l r ' r , r , ' r r r i r r i r r , ri .r . / , r ' ' r ' | L 'otttt'i, l:iti. !tt\!t)t i't)tttii .ilttl ' r , r , ' r i f r i I r r , r r ' i r . ' l L r. I r r f i i i i i r r ! ' l i ' l i /l i , ! r . i . r r r r i , i 1 . , r , r. . r r / r r ! l r 1r r r L i i i , / 1 , /: , r r , : ' . , t r , r , 1'r, r ' i ' t r t ) ! i ! i l ) j t ) ) i t ) t l ' t t t t i ) ! . l ()11 i i , r r r ' ' i i ' ; r , i i r ' r i r r I . r r i . ' l t i ' , r r lr ,ri,i ir : , i i r ' ) i f i r ( r ! r r l i r rir' , ' i t i t i l t t t i t i ' L t ; r . . . L r , , r f r , i i , i t, i i t ) i. t t , t r r r i r ' ' 1 , . r , i r , r / r r r r , . { , r / r , i i l r r r r L l ) I r . , r r r r i r !l , i l r r , r i : , , , i ti if r i i \ , r , r r r . , i , r i / i ' i r r r , , r . r i r / / , r r \ i r . r , . i r r i r , ' r r ' 1 J / i / r ) r r r r \ r I i i , r r r / 1 r i / 1 r r i i ( , ' , \ r r " , ' l l i t r r . r l , r rl r r l r\ i , t , l , t - r , :i , t i i ; t " t , i i i i ' r " r r ' t ' r ' i t i r l ; ! r i , i r r j r r , ' i ri,r r , r r r . t l 1 !, r , r . , , , , . r . , r / . i \ r r : ; r , r t l ' . 1 ! l l . - l ( )I 1 l ] r . I r , . r i l l L , r ' r r . r r i' , r l j i i i l l i , r i r L r l r ! l l . t l r r . g f : l r i i l i r r 7 ! r r r . . : f r r r ( l \ . L i [ : ] l r . l L d r r r . e r r r L L - , l : r r l l r Ll , , r i l . l c l r r ' r ' r l l t , r t , r l r s l L L i r L l LL ! r ] l 1 r L 7 r l .T r r r r L n ' ' : t j . : 1 o l . | 1 , ' r L i : L L7 li l \ . : L r \ \ n g i l L r g L , , l L r s : . r i r n s n . i t i I ii . r .r \ r r ' r l t L i i . i , i j r l i L , f e a l l !L r | l r i l l r s . i i u t . : r i ' r r i c n , r z i l L l L r b r LO. n I p , r r l i n l l ! r I L r l r t i n t: L r L ! . i 1f . l r ' . 1 r l r l ' ',11i. i : i 1 r \ 1 r ., 1 / \ l r r r r rr r , rr ; i r r r r a r l r ' - n i / r / r i i Z r f r r L i l i o L l o l r \ o r r ' , 0 .r l , ) s N I . l i l . l r . ( , ' j : . / , 1 ,rrr , r , i i : i r r f i i r r r r 7 . , l r t i i .l ,t . 1 ( i r r l lj c a r L l l i l l o j s r r s r r r i i : r ' r r i L i J r 1 r r T x r ! u . u k ( r i r \ r r u i l o n i i e r l r t t r z b o g l l i c n t l . j L l l r lil \i o i r l r u r ( ) s t l ! \ n . l r r l l tnr:lnr : l , r g . ! r i l l r r o i ur r o s l i i o n o z l L i t o d r ) n e l i l c i t l r e o l ) r r l \ d l r l r l i . l l t l l n j t d r s c p l c L l nrr]lll irl)fll\illl r Lh rrlr doliezc dx tij lllllliliö nl al (lto :nl ollc llll{li , '.rral_rosllt\'l]r.l. :tl

j

I i.l

reza. s'ojc rukc oniü,ozcvirra.,,lt::,ltl:ll ll

r"r.o iri"-e;,, il.5Tliü r":^ü'ti r,i.p ::1.::::iobrac.lepaTrrjtr'.nr noicle ii'iilii':,,illl:',lH: srr
'n.:,,r i rckosc ai,:,ti,,,,,,i),;,;i";,i,:;'i':,:"i:;i';ll,li;).;;tt*t'"uire.

puIo! lltjescca. Ktrld gu ctna u,qledaie,z(1diIii,enu

onda 'e rifedjlr da rakav '"Lr iza.te ,'11i. r<oa^.;"-i."'i*;löii;;i i*a
-[j. .-:e.

iiHlllill'::: i fi l:i,rJ;:* ;:l,lll':l;:i ,,"Tj'i *i1",!;:l;:i*1,;*:;
.,
zapa]rjile su se i ushitrle

' I I t , r n ' . ' ., , ( u p r t rr . . r n J o " l r c i r g o s r 1 1 31 l o l c , / J r i i h o \ , , \ o \ ,Z.r' prrlriilo_ Jzntetl ostalog. poslLrZih le ncclllts!o se rezeno2cvlIna, rr kaoSt!su

nte,kori,le; Zatirrl.ga pohr,ililacla je potpulo cedan,"f.ou.r, ",? rn],, poku!.l14.d\ e.\ti,oli se on odupro.,,, 1r *

-Ä,äiiffi rfi*: il:T,+i11".'.fl,:", :jH: ::i; ii]::"üf it iii: ;1,',:l::i: :1i:l:'i_:*ll"f
Tunic,
2
I

Ibu Nlesud kaie: ,'Jusufovo licc kakyaze.,r fadi nekefolr.cbe 0"u," :: ::':^?l]::^lo follt

)ilil;'Jjlllllii,ji :";:liy,l"ill "li*:l r,:s"ll*l* I *:l:;ij[:, ülil"."L:":..1, ;;. nl*llli'|J:*i:; "'i'il',i;i )lll:)." li:"?i"l,.J;::
(

I uio ri;cf q,ur^ .,'o!;;:;,,; il;;;'",1lirrJ,:i""iä:'"l.Jii,;THäii;,r1 l

ru.sulh, ,,rc1io 'Lr lor:d rlsam da '" .:i,].,l:i:1,ll,1''f:i,iiil, i{]!ü;llilt::<1o

Jusuf jc irrao pola Aclenovc ljep,

kada bi mu

t ;,;::;:-LT:;-l*;j:*i:,:"_",:];; lj s
( (
I

,,ti) ',",lt-].12c: +t Go.tpod(l/tUtsat jnu .\e uJu:vtt t orktoni ntthoru . ,.,.:,.,l1.1r.. sl)tetti at iiiL,,ga. Zdi.,rtLt s|e iui. i On
.' ,.".'.

;l:,:i:::.il,Ii::llill1 m ::;lj: i",::1t ;#:: ;,:?,J,"Jlää::?
F

t ' t , . t t , , . .t t t t . , . 1 . . o stt cut ttetnolico " i , " ; : . : - " 1 " t lLst-'.t r , r . , , . , .t . Tj ako ',e llrepustis saDrorrscbi. r" ,s"r" .i"i'i ir",rr"e

,:,,.t.1{o.,,o ,.;;r:i,, i"n)li,'!äüi',}il;.i'#"|r,'lii,ü,,,1,ä,i! !u ito,,,ue t,n" '''t "
It

juöi obraia se C";n";il;,1;ä;:':1:.1'l:l:.ll:'l'k1

Otl",., sLr n.rgo\efillr- poslusa da svo-ju gazdaricu, - ,, o I rrd:lljin !c i:],. alije to odluöno orlLl \c n rdectdi tc L,| iz l.

uL'ini :tntiu on't n.te.h!jc,t, .\i!ut.no r,iti,,,rt,i,, i,l;rliiio..1," t" o,,, ii,,,j,!itte zatinje prouöio !t. do

tl , ,,:* 1:1;:,,,r,,,,,,,,,',, .... . .r..,". ",".;,,,,,.,:: ,'(:,:,.':,:. ... u

"

t

l

:tt

,1 n, ,', - .. , ,t.., .,.t..,o.,.,,, i ,',:t:'.:,;o,",n.:l:,,,i"^i,,,,,r,,i,r i:l,i ,,,i,"
p 214

, ' i ' 1 , " !' , , ' r "..ut : t ; ' tt tt 't ' ' r '! .'to .r 'I - ; ,D n^1 , , ." * , " . "

t

. 1. . u ' , s

,.,,.la :,.,ti,tt ,

.s

..|!

lr lr

' r " { . i ' , ' ' i r rrrr ' . t , ' i i i I | ! t 'i | ) i j i , , i ( ' ' t . t , t ' l t i . l t \ , / r r ' r . 1 r / ' I r , r r ' i r ' r l r , , , ' ' l r i r r r . 'tt 'iilrrir'rr ri,r:r 'rrriil ''', l,ri.,l r i . r r r i rr l / i r l ; , r I t ) I j t t i . ' t t t i t ) , ) t r t t ' I i i r l i l r , r i i r l r , , , i r r i . J t j ; r l , ' r ' ; t u , t , t ' , , / r r i / r , I , / r r i r i , , ' r , r. i i l r , i r r ' ' r ; i " , , r ' r " , . r r r i , i r , , i , ' l l l , r r l , r r i l ) r r t , , t i 1 1 / r ' r r r 1r,r1 i , i , rr , ) / r / l i r r i i " : r " " r r ' t r i ' r , : , r i r r , r i i | i". l l J r r , , i r , r r r i ' r i \ 1 ' r , l i r l r i , r i r / i i r , , ' r r i' . r r r i rr i " r r " r i i i ' i. r . , ' i ' r i r . \ ' r , ; r l r . : | : ' i ) t t i i , t i t r ) t i l i t t ) ' , 1 ,l t , i , / , , r - r r , r i i r | , r i , \ r ' , r i l ' , i : ltr,rir rrr, , iii,rl ' rrrr,rr"r i rt ,, I I ' :,r,rr! rrr rii,iirrrlr rr i r,ri r.',ll r ' , r i r , , r , , r . i r i . , . i . \r ,rri , i j i ,l r i , r , r i tr !. l ) r t t . t i t i t t l i ! ) . r r 'r i , i r i " , ' r 1 , r " ' , , I r l ! i O rrr , , r i - : i Jr ' , r ' / ii I ' r r , l r r ' , r ' ' i , r i , i , i r , r i . i , 1 . 1 i rr r , r r i , i r r / , 1i it , : , t t i . r ' . . , , , : r , r l , , , r r ! r l r r , t , i i i ' , j i t ; , t , i t r r r / r ' r r r r: r ' i j i i l i i i \ . r j ! 1, r , r r ' ' i r , , , rr '.i/ii," I Lr.Lll.rl lL l I ,,rr ,i r' . ' r, , I i r i r ' , ' r , , , , r i r ' l r r r i j t . l I L j u l r t , i i r r , 1 , 1r . , .l : . l r f r t ' . r t , l i L i L , , . l h L i r l r r i r : i , r , \ 1 , i ! r L L r , .. r r l : ' | L , : i t c . , , : I ' I r ' c L , r , r . : . - rL . i r i : r L:i( r \ , r r . i r r r . t . i l l . l i . L o r r r. l r L a : r L .. l L l . l i i r i r : . l l'i I l , r r ' r l i l . L iL t l r rl t Lt t r r r p , r t i L r : l r r , , : L r r : L r . pilrr. r . 7 i l i L i 7 i ] l ! L i r J rr lrl , I . 1 , ' , r l ,L . l L r j . [ L i r ] 1n a - . rl - . f r r ! / i L r ' , L r : L l , l, l ) r L ,! l i l r . , i r : L - . i fi r , . r r r L | L \ l L i : r , i J r , ( h , ,l : r r l l i r : ,l r ' l l ' ) ! /:.i,r.rl lii

lu nl

. . ' ' l i \ 1 r 1 r , i i.! ' \ i l l : r L : l, lr 1,, r \ , , , ' j j . i ' i i , , , ! r J , , 1 l . , | , i , , ' ' , r l , , , l r . rl \ r l L . , L r . . l r r , . ,j . i , , , l r ' r i i ' . . 1 , r : ' t , . , . . r , . 1 rI .. r: ., ,, .. ,. ., r , . ] ] r t - . - .l i , l l r . lr r ' l r \ , f l ) r 1 r r i , , I . r L | r , ' : ' r L i. . r r : ] : r L r I . 1 . , , , . r r L L r rl i t ; , 1 . f , , l . r . r , r l . L f l : r ; . 1 , r I 1 ,' n r L r r : ; ! ' l , l ! \ l i r . . , 1 i r l . , r l r l r i t i r L , 7 h , , gt t r ' i L r ' ' r , , 1 ,;r: 1 l ; . r , . , , r r , , l . t , i : ' t r : L . r . ' i r . l u ' r r L r r L , r l r r r r r L ' r ' L L l L , t n t s , : t t . j , : . q | r l 7 : l l . r l . l i L r , l i l i l l lt . n f . r l l ' L , p h r r Lri L : f : . r r r l . l . p i ] . , , , r , , . L i h r r l r i 1 - ' r ' . ' r r lr, ' ' t ' n r l . r i r r : r r l . , r r , r : , l i l L i J , , i i , ( i ; r : , f l . h r L r L n r :(r) . . r i r | r t r l l ' r L L L . r r L lr i, , i l l r r ' r L r r l.L , ' . , , r | n r hf f r L , : 1 , , 'r \ l r , l . . : l i l i r l r . . r . 1 r , n r , j r . r u t : t l i r : t r n r , r ' i r r L L r ' t L i n r (i rl ' L L r r . ' 1 1 . 1 1 , , r L : u r r i , r \ . ' l . , r r ' 1 , . 1 'lrr l L , r li l r r l r r r : t . r , l r l t , , / | t t l i h r r , . ' r l r , ' J! r ! ) 7 r i i r .I r r r r r 1 . , ' r l l 1 ' r . i . r i r , r r ' r: , 1 i . rL . p . i r r i r . i 1 , L , j i ,\ri i r f f r' . . l ) r r ! r i c L r : r r1 , , 1 1 , r r L r L r . r r r , , ' l r r r jihir f .iir (it. rrlLtti)rtü rl [ L ] lr I l i l ) l i r . : r r [ . 1 1 l L e , , . , ] L rl r l t r h r 7
!

i o r L . n j l L i . t . r ' j i r L ii T t j i l u r j r { , r j | . i r s r l u n l j i f I . . i l | ] ! | r t r L . L i . ' r r , i J r i , , ., , 1 . l : r i , ii , i ' l ) . i ,. : ' ) r . , I , O r l g L , r r r i r Lr, . l l , h p , r z r r ] l t : u , , r rL ( l i li l T t i l L t , l : 1 . : r I fr 'Lr r . . / r I r , / r i 1 L ' i ) , i n ) i i r ' . i r , t r L r i . r r , ' rI r / , r r , r r / r r r r r r i i i r i ; , r , i r ' , i , L , r ' i | I i r , . ' r ; r l , ri r i t N c L r l . i r t L rd l , ) \ o T n i r a r r - q l o ! i r i ( l r L i r t L r r ' l f i l r t r ' . r r r r l . i r i r ' , r n ! ! - , l . i i . p l L : l ' L r r t il l , r ! l l ) r L n l f . l i i l ( i . I ) , L 1 l 'l , i r L l . r l i l : l l r f r L r l i r l r a r : rl r f ! . 1 . Irrxrtii .rill!ür.r!ii i r i i r l r r L r r L r r ' , . l , 1 r il r , lpi t t . : r r r r , , ' l i ) , ' l t i : r l L , a : r, ,. i . ' r Ll gor olrr i l.rr': . . t i . r i r . , r r r r , , r r r\ r r r / . , i ' r r r i l r : r; l : L L l , r Ll i r . r l r rlr Sl;cr,r tc 'llrr'iur. i i i i , ' r , , t i , r rr . r t , r i r r rg r l r / / , / r . 1 \ l r l(ll Z r t r L r : r t c r c \ f c r ( l l L { r r . l ! r n r r ' , \ ! ! n l rt r r L r i : o .i r r r i t r L l i l l ' 1 r . l r , , , 1 : r l , r l i r i r . a r i r , t ü r Ls r o t r h f l c r r c f i t i l r 1 ! ' r i 1 : r l : rI h | l h i n r u . J : l r x l i r lr . l : i l i l L b l l . \ , ' , r , r' , r , f , , r i . r . r . r i r i r . l l r l l x l l r r \ J r L r l r . l r f / ) r t : i t t t i t l t i , 1 l 1 , r l : , , r .1 r i . r | , , . i : rr ) ' , ' i r ] ' t

l-'

Juvtf

tn,h,', t,rü

narrn', 11. itonas.je upuriona pravi put, "i ost.llimljtdina , tj.stonam js r . r - L ' i oJ . ri J rI ' c z r , . r r t r oj e n r r r . , lra u l a z u j e r nr u p u r u j e m of r : p r a v p - r N n r o r ' L u i rr c r r r o d c r r i r h o r o p r i r o d r a l i t t , , t n ai i t a t n c ) a h v i l i u r . T j t i a l l c p o z ' . , r d e o b o , / a \ n r.L . n o A l l a h ad a o d b a c e b o T a \ 3 n i e o a . o brt! , h o J , ' r l . . c q . j o t r . : t i o , , r 7 r v r i u , j i o h c , / \ r jrc d u eL c ta o :. O n o j t : a n n r , I j dol rek dt ugat)i,.jesu|i. bolii rdznora.ni boga1,i, Allah, Jedini i Svenotn"i? iti Oni koia nlin() Njega ohoiat,atesanto su inena koja ste im nddienuli vf f vQii oöe,i' 4tl.tl,,. ttt t'.t ,uA.tlao,tul;a:t t,u, ultati_ Sh I p,lfrcla sa,nn ,ltiitn,. tt u n n i i c t \ . t t L n r s \ l i hs v . , j . t n, r r n r c r i i r r r .l o l r r a d ro n o S l o O n h o c e . I lo LrpuculcKogr hocc- il zavodi koga hoae. .,a On je naredio da sankt Nieqo a r . i t a t , . l t . u n r c , c d . r lr n e r n .s u d r u g a .f o t c p r a v a , 7 , r a . .t.' l .p r a r r p l r r ''ali t elina liutli ne zna. " Tj. iakoje onajasnai otiti, oni'jene stileäe. D u z i v . q t . J u , r . tL . ( u p u l o u o r a k \ o Jp r i l r ( i .d o i a o J cu p r l r o v j e m e t e . . | . r p i l ^ v r l t . o i l i s p r e r n n ra o d n j e g a d g ; , , , r . o n o. , o r : o v o n . r t l i e i ;odr ! p":lil .r ,l.rLj iroio\ e nd ono jto ie rrr brtrkori.nrye Jnog :,o . , .i;il, od r pitali. Zatrn je, nakonlfo.je uradioono Stomu je bila obaveza uputio i ih onako . . krlu r.rie ll,urin reln: O n,,it:atvar:Ai ,u!o\i. d i"dr,.;,",..;,,;;;, ia ^ a \ t ' v t t a '1 t l u . r t l p n : 1 . K a ) u d a l e r o b r o o n a j k o j r Ea je I priicporro. .r..utt btt p i r . f 1 , , u t t tp , ; . . rI t t v [ r t i Elovt,. Kaie seda ie to"ockar .., ..n / r l . 1 f . , , o t r . . _ i , n t t tt t p i t n r . r J .r o i c s e s i g r , r " o r c r z b i c 2 n o r de.irr. ,'.1 / r r o r . h . r r t \ U . t o t r . ' S 1 o \ | k . u 7 e r z n . r d c o v j . e ra dp rlo r u r r a i : e . e k r eo a k.rd.:e protunaöc olldase idogode." Od lbn Mes'uda, Mudiahida i Abdunahmana ibn Zejda ibn Eslena se prenosr su njih dvojicarekli: ,,Nismonilta ni da sanjali,., lrr,1e fusrire pa (ekao: l/et je odt.eilena ona o öet11u pitate!', |i I onatltead tiih dtolicc za kojegje znao da öe biti spaien, reöe; ,,Spouteni _ ali iejtan uöi i dd on to zabiravi tne \t'onte go.\podat u! sJronenti .suorte gastpoddru, on ostadeu tanntci nekolikogodina. (Jusuf,12.:1 pa I zrr:cri a t d . r r a o \ d t c o b a v i e \ r t v d a j e J u s r ro n o r nz t k o t c pi c z r r a o r c e . r 7 1 . r ' r . . r l c c - a r o i c o r r a c l u l c b t o z a d u 7 ez r p i i e - e i a o ' : i n Sporrrenr,re ' ,l " t ' r , r , ' - i . v r k a < or n u c f \ o r n e n n c n er r n o j es , u n i . ' u rl ,.o,to* O ' d r , r . r .r, r oJ o l . r / , 1 1c d c , r o l t c n o , i i , o , r r o . , , n o; , l r .i ;;;;,;;.';;:, i \ i t o \ t .l t i Ln r i l . rL , n . p o d . r r ai.l \t g o . p o d a m . t t t : . t 1 . t . i , t 11 . , , . , _ . . . t t o " , . i, f a , t Lt l t t t\tt o n t r t i e i r " nt e . ; L r i i r ' . d . ru r r r ^ o r ' , c . o r . i o ; a h o r air ö r , o, r o m u " p äo ,ip o , l a r u . Ii . o ^ " :r."1 ä .ö,.i" i. kazu i\4uclzahid, Muhanmed jbn Ishak i arugi, iovä j. i$.;;;;m;;;;. Poredroga.ovai(ostoji i kod ehli_kitabila. Pa an tj. Jusuf ostude u tannici nekoliko godina. Ova rijeö ,,nekoliko,, (bid'a) oznxiavabr.ojizmedurri idevet, po dägirr ir."au tü i,"äun,,-po trecrr rzmedu tri i pct, a neki opet kaZu da oznaöava sve ispod deset.iai<o navodrEs-Sa'lebi. Kada se ova rijet odnosina mulki rod, ";;;;;;",-k;;; rodlr,iobraho (Dl./ir nitwetiny,eLid'aur ridialin). 216

I

. i i r . ! r / / , , r . ' r irr.' , " ' ]m la
I Pr_!l'

: brin

'r i.
\o1r I DUt.

l L i l c f a i m r r i r ui l i \ s a o r ' : r| i j t i l l a n 1 ! ' 7 .u 1 ) n l l . l ' ll l \ l l i L / : \ b l i r i l l i L LL r r L L Ur\ri.rli ,\ll:tll lilric i'tt tttt tt't'itt' ti i.'rlil.i iles.L Nlc(irLlinl snrrro J.sct.lrt.!Lr /irr'r rrJl rr|li,r/ii ii)iti tt) :!)tii1t.. ^l1nl. U/\litni li.tTcl ;rr 1r':'/'frllri" r., r,rDnrI:, 'r,,,iiir,r ltllrrr.-i. l O\ i üi,r o.1iiIeli IoLrijxlLl llrcllo\o Lllrsllcrll. hf i (lrr liili.: L(.r7. sr tlclet i rlcl(olil(' 1111(1.s.1 |'lit-'lllio r iilli' ii" i i s ] n t l . r L r c e : s l o r r r l un t h , r l t l i o i l r r l l l l d i iL r ' L i i i i i ( ' l r l ir . l c r l t l c s r Lr c l i o l i I o !r\r:rLI sc lla2c11a mc'7t rcii "lL:rrrr: :uProlslr\ lil1.Ir 1(,rrla ic llia\\h1r1 uraaltllitll (1e\edcscl iir!\ilLii|' \lr t r neli!.itLiü. ir rrlirlio: rLvrclcsct rtclioliLro. lilli{i lb IiL BrltrLiijIo:I Slj/il|] stoti hrLlis: Irtr:rrl se :lstoji ,-rd iczdcsal l il.lirrlrl.L "... oal seJl r,lascL I ncliolllo i:l cl(rili i|.tclLf n I lruuo t rir',tLicnr rr". \ : , t , r c i l n i t r, r i l n l i h l u r i i c i i i a i i o l t L i l l t l l d i t . n r : : tm r t u i r r l i o i c u ; r i i r i t r i ' rrt !laU aliiL lrLti." ' ) Nf, 1.r7.iir si irrfairnit i/li ifll.//r t!t'iltilit oti !t) :tthttltt\1 \./ /)Ii II / i i I / I \1.,'iri' rl Allilhl .,'-'. '!n"j g,r.,r,,,,rrrir,. ;rLric;eir dr I.lLrsLrllnrll /ihofx\i(r slr(-rnlclrlLli oLl irko sr lrlio ptctr,rsi lbn ].bbilsxI Llirrllle mrilj:l]il c ' rLL.r'.

r-lriio

elial c::l. li1 sc

I i.:

.\ ill(1i5l,,ri.: rL rorll snlislLrpr'cllosl lbrl D2crir 1c dlr'r1 i!lll!'r. I-'o s'' !lll e i 11 n s l i r , , l m L . . t-r!ri l1 ) r . t o ! is l l n r ol l - r f a h i 1 b r r . l c z i d l - l l L l l re l - \ l c l i l i l l ' l l . ! { r r r ic i Lit.ii sJ rf nrosrl plih\ilili. l'ol.'.1loga. llltrfsL loll lll_ll:rslilrrl Ir-lttltrlc:i nc T sl r u i r l n i l \ r L l r l il ) o q o l o \ o uo 1 ' o l 1 r u a i l j L.l\ l l r h . o p c l .n : r i b o l l c a l l l i r : r : t l i . . b l n r Ls ' o n t . ! r r l u l r r .g o r o r c t i z b , - , gc q i l j c . l L r s l Lu T i r l r o r Lo s l i t i ' l 'rl l1:rL'brrb DicLrir' lirt;.: Pliieo rranrlc Ll'lrldl ibn cl t,rLlio 1,,1;"1 (jsir':o. t. il.n \lLrsclhcd. rllcrllLrtl.rlicl ibD \btlullltlt. :: i!lLrsad.lc.l dr i. ntcurLL ffir'iro L,,.0rl \1rlr.tir)nrt(l Anrt. dit tc irLo od lrhrLSclcrlc. l,rn od libLt llLttcrr' illl ii'n l)l t. r.ll.lhn\fu,suriL r. feliiLo N.litl sc.\lhh snrrluit llrsLrliLl lli.j. rclirlr:1!l .r'rrrrrr'-goVrrrilrrr'rr lri osr.lo il lllnrni'1 liolrL'o l' rrc t rrllLo: .\irr.,;rr.',ri;rrc Ili i l J l ! s . . l l o s l , i r r i in r r ' c l r L us t l L l t. r l l i r L r L orlrr lrcl'r sr,\lluh srrriluie LLlrl ' rl t).\r)rrill1/n/n1/ir rlr ttttti tra,/r'irrrrr;, Jrr |.' lirr.qrr \,.i,frnitl.o(LLrr titt irt i,ttrtttt 1it. r.,iri'r .,riir' (ll ii. 30.) Zr(r ,\lllh llilliL,n rll.gil nr.lc posllro rl! l.oilir!1 p n j l ü f r l i .l , J u n i l r j r r r o r c l i k r b r o l : l t c i l b c l l t l t r . \iratLrii:r. ai'l; luclis LLrtlrj lcrziir.ic nlLullicr'i tLctroic sc Illlrriltlll ['ltr] J.rLurz. \lrLlrrnrnrtrl iL.rr.\ntf ibrr Allirlll. spoininic ncli. slvui o li(rlinlii tu l i n r l r h i : q lrc g L r r r , L il i a o t r l l e : t r l c m o r L rl r r l l l n t i t i O r r r e r z i j . ti c i c d i t r o l l om \rr/rr/rrr r)rlL)irti fritlj.:rt zü 1o l)orcil logrL.rt Buhilfi.jilonl i l\'lLr\lulll)\ !| zrlltl iLloLi'r,!r o. c fiicar rtrsuteanc AllaLl.ofct. rlrib,-rllc NiiLf \Ltiili)t /ir,;rrr l)lrl' vrlr SarrTrrr., l;ttl:L':Ltittttt rrrrrirrri/r i ririidt rr'ii' ';itnt ,;tltittt :tiLttilt i trlttt srr/rrl lJa.trl a O lr'/iiiai; ,l,,ifrlr i !r/iri,ir) "Au i,'l;o;:L 1l'tl;ttitilt it ritjitr tlii!,t t iilr)i ':ar, dlo:1t(tlt' vi.)lL lrri'rrlrii1/' i/ r'tt,t1oLl tiltlt tl'ajitt. littji :' rrrr.'r'a. Lrrr,r'l/r rrirrrrorii:,ri 1rr/'rilr:.,r,/rr rf(.l.\iir t,i\lf'/r ,',cttitlioii tttlLlto\rrttttlta i1r'r't': Jtt rttt ttnr !11 ljt)!ttlltiaii; ' .rrrirf' rrr, t ,rrj rr/ti ti , r ' .lr\tli, t) rlttltLljit t)liit.\ i jttltil :,t(! .tidii. rttlttrl ,;r'irrrl, litrrr;ir lLhtlilt r rt'lrrrrr r/L'rriiri r.rl//rr !r'r1ri ktir'ltrj'rloi':tluttt
, i l t . : r I l . i r i r r j i l ' l : \ h s l n n I ' j l . a l L. s t r l i

it a!'

ki.s i
tll l".

iko' .p. -lrii,r
KOll

tL.

li/ast^t1, dd \e \,t.tlttnIiudinM,dü pa bi oni sdztlh[i.,,*On rcöe ,siiatete u:qstopno .\(LloDt gaii .1,ptl ib t) tt. l'1')stt o\itn trdl ' ito Dtltttt( iari '"z.dti l öc (loii se(raj,,,'..1,,.11',.'n1". 1"'n',": t't:tt 't Pntc'tt "'tn i!') ''te:.1 s"d1.!.'! niih piipn'ntiti. .,i,,;,,;;i, :;;i::,"'"n'n

nl

. t.,t.
,,\

,, r..,:,"';':

rv.r,ä ir,,'.o;;:;;; ,r", i..,,,, ,;]ll]l;l"ili,l,iJl.iil I:itlifl;:?J;",:Xlp( lt)nNuh.lesatraoovaj san.
zarrnus!r.c'iie,ran";"0".'. se "," i ],]"ill"i-1::1".i;.1: ;l:,lilJiii;1lil; pono!o zlrspa usnijcsedanr i zelenih
I . . r . rc s r . . , . , nt . n t i c r o . l t l . , . r ka2u: .,Sanjao clase-nalaziua oba| jc neke rlctie. ttactiz re ,,_ i lf.]]]]..*lo,:'r. ntekc,rzadc scdaItl debclrh krava,pa poöeSc pastina obliZnjenr p;i,, jui;.-;;i,," ' - r ' \ c r ' . r r ts d : r r r s n r , , r , ir .. l . r b r h " " . , , ^ , , ^ : : . . . - : - : - ^ ' ' . tr
zl

crosrojansrvcro iz zat'om.".,::1".:l izade

t . J t u . r r . . 1 , c r . o k o l . r o , r ro r c , r h , t . povod, t ^ r , . r k n ^ r n . rda IusufLs] _

, ' , : , ' ,; :. ,' :; . , ' - , ' , ,

",

,

pr s€

lilc

öasno r

sa

sL,rrr(oj;ojcJ;s ih i J;;;:ffi

n o i sedcd L] nr g,,r ; ö:[:;)"i'J,liilj:1;;,. 1;,

'I

rjLrcri znajrr p't"'"riti,.1"ii..*i,,1"r., :;:Jl'J,lllj:';:ärö;dio ca ne
iiriLtu üato (rflrkauc, znaai:nakon,"t,o.iu.nllt :1 :lll "*j,,1i". aleta pa
.\bbrs.1. llirn)s , "d-Duhh;; .;' ":.perroda

noida i nc rlrl]lade.lor.a rogu. ,,.,1 :.-.:l l!.fi"i . ,, ton," .. .,. ncrnaDro rskust\,a. Zato su rekli: .,rl,r ,, rir/,,, t,i.,:ni tLtntaLteniu,rtlar); pr.isjetio onaj iro se spasru 7at\urn.(oDrc rz .--1",," :. Je .lusufrelao da qr sponrc.e kod svogagospodan. je bio zaboravio, To i "U",." .j;; ;;;ä;; po Allahovorn _B odredcrrlu,r u rorne urla nuclrosti. Kacla ic c,rr ]:..:-,].:,rll1 da

rli 'r1<,g a,,r,^, p,.oi;',;,::1i ko big" ning,:":,'1,:i,l"9H;1ij,ilj,l;i:: no6ni snovi l<oji sc
G,
UI

bi d( vl

,..,,:il: .l,l:lt",]i hitt^tr t)Ltürttr Ti. nllinn oilredcnog

k"i e.:r ctnaiott njitt tvojice. kaji se spr$ia, pi.tjeti sc nak.,

a toJe n€kolikogotlina. lbn od

' u'n,',o,"'i .,;i;ö1. rito r'#':;:lö,,ii,"';';'l]';Jl, "ä,,Iäii::l'l ;:;; ova Jc rz\'ecicna riiet znaöi: zaboraviti
/ . n ..1t., , o rr,,.":,;:;;:]j;l:j:l;;:
Tdlio,rc \.t.üeü e poat.ü ra tttLtatt.o,r gt ti. Onaj ao\lel( jc rci(aosvonte

pr su d(
tz

narod s,r t.,.n,ie .:.,tj ,r"r,*;i;-K:;"',iTI ;Jff:,;?j".-j: !n.i.rti|e l,i::,,::;.," t"1",,",,1,,"''" ' -t/' ntlt t:tJant tuhth rrasot'ttpa dd te rt t:ttint ljutrinto, r:t tta K " l . l ' . - . , ' , . , n j,a o l rc l at c r t : t l . r r . r k a d ar n r j c o r a i | c k a o/ . r t u . L , . , . , po nJL-g.t llo\rln idxjc JLs tu k.rdc rnrr i : f f : ( : l o i l r J c r e n j d . . n n nr ) r J . l ' u , . r , r i . n . \ l s ( .r r i r ) r . , , , " j no"r..,,'"1")'o rzlnlsl'alu. 113

m
dt

. zr.K.-, ,",,,,r" , lrJ.I,ll ,i';],ll,i?.;i:lli;i:,:.i,j;

rj
nl

-,,!J,ri ,rri,'

. ." i

'r t l . l L \L : . ' i . r c l . i l n5 1 i r l l r . b r r r l i r l i r l r | 1 . ' z l t n j l I L l \ ' r 1 ' \ f l i I i : r i r r l . l rl : l t i : 'rL i:ll:rr: I r n , l l r . : , 1 . ( , ri ( in ( l r I n : L ! : L r .r l t q o o r l n l r i l r L L I o r L ' 1 l rr'rrr r i r r i i r ' : e r h n l f i ' ( l r r r l l . : ll r ! l l r l i l ) r r r . L l r i L ai lrL j r l L c l r t t r s l ' r l . l l , , l a i n l l r , i l L r r , i l r i i i' J' ' r , i : r : , : i n i h r . t r , l , r r t . Z . i r r r i ii t , l u ' L l , t l i i t , t r t 1 , , ' i t ' t' t ! i i ' i ' ' t r t r r 1 ' i r l ' i ' /rrlirtr'iri'rrirrritt b : r , , I n : l s lr | L i i t i r i : r l . l r l , r t l r r o si L l r r g } i l l l l j e i . r ' . , r i p : r . ' r i t J i l i . l i r t , ) t L , r r S r l i 7 r i f . : r r i L ! l i l r . , ' r ' r r l' .. ' r ' i l L i rI ' t ' l ' j r i L , i r , m r l '.L lirl I ' ' r r l . , r l r i r r r j t L l l . l , ' r o r l l r r i o l ' l r r . i ' l l L r l L l ' L' i " ' r ' : r r 'L I _ ' : o L l r r r . I ] - . i i l L l i1 n ] l ! r l l r i l | i r i ' ' r t f . , n . L | . r i , r . [ b i L i t L | o r L | . r l i l i d i r l ' L L J i r: L L i r r r r L l l r : i r h i r ( l i : l r f n J l l l h r , l r l l r i i L ll i l l s L L L r : i n lo l l ( ) ! i ' t o r ' . 1 ' \ l l i t i r ! ! L l : ! r l i L r l l . l r/L ! !iL I j L r ' l t r L ' r l r l : r t rn c i . r ' L r c l i t(r1 " r : : 1L , , l r r ri lLrr . l t t r l i,.l l l l l l I r ' r l u . . r . l i r i . r r L ,! r , l r r , ,. , t r l \ r . i s p r ' : _ , r ' nro i s l r o i j l , ' t l r n j j ! r ' . l r j , i : l l i o l f f i - ' l r t t t i l a r f i / i x ( l . / r r \ r ' l i 'r r r ' r i t 1 : ' i \ i r l r i i i r r r ' r . ' Dit'tiiil i r i . i r r , i 'r . r r ' . i i ' ' t i i 1 / i r ' r i '' r r \ r r i l 5if/l.' \i/ ,rr1,rr i , , r i , ' , . ' r r r i i g r , r , r . r , r lrrrrir r r | i r . r rs , r 'l"r:rrrr rir'r"' , r i i . t ' , , , , ' : : r i . ' \ l : t j t l t l t , , l , t , t i i t i ' i " : : t , t : : a , r j il i o r r r \ / r l f l i r r lir):r"//1:rlrrri . \ r r i , i , , \ i ( i r i i , i l , r i , . i i , r r i v i l t t t t t i , tl t . i t r i t t i t ; i i l r r ' t i i ) ' r : . . r . , r - r r r i r r r l r f r r r r i i . ' 1 rtrn ) t i , t i i t - i t t i t t t r t t 1 t i 1 t 1t ) 1 t t ) ' : i i | ) \ i ' ) i | I I t \ i ) i i tt)' / r l ,,, . ! r , i r , " i i r J r r , , r r r . | ii ,, r : a j i , r . ' . / , r, , r r r r t i " t t ! ! ) ' ) l ' ! ' t : ! i t t L l r '\ r r r r r rr ' / i r r r l .: , :, ' '. .,ti.,l r :rrr rlrr g,r ' r , / r r r r , r i ri ' j t , - i , j i , t i r ' r , ' i r r r r | a r ; r . l r , l i , r , '/ r i i , ' ' 1 / | l ' r . r 'l r , . r , r . i . r , . ' r ' r r , r ; i / r r l i a r l r r r r , r t t i t t t r r l , ! i i \t t' JI t t , r' I , 1. r I r1 / Irr l ' r r i , I i r r (i,,'ira,rrrr 'l,ti't:t t'tt)i \i.i,,r,i:ir' rrirri ,rr.' li'rirrl r. rIrilrric rr;rri ,f,ir ' i l L j , , . r , i ir;,i r . r i , r i r ! 1 ' , r ! r r . ( . l L l s r L5 . - ' i l . ) i0 t l l l i l l l i l . L r L \ i l : l l ll r . f l i \ r l i l s i l L L i rtL r L : r L r l r r , r a l L .i l \ l ! i ' r ( i i t l l L S l L l . ' . a g , : l . . r : r i :L ! r r i L \ | a l s t ' l t L r ] r t l r i t t t t t L t l l i c r l t t l l r t n l r r c r l i o . l li i l l r r l L L . " Jl o ' L ' l l t l ' l l l t ' . r ' L , t : L : i r L. 1 r t , r r L : i r l i s l i i h r r i l l l i \ , i r r r| o l l u r i o r i r d o i l , r r , ' r l ' l i r l ( . t r r l l l i l r l r i i " L ' r l ' L r . L L l ,.L . T . , : t L l i ' ( l r l T r i r lL ( r r tl ' I l r l f r L L r r l r L r , ,] l . l ( L r L t r t l . r , l c l i l s r r r ,, L Ll r o l r / r L l \ o L . l rI r i r L ' , r L Irrrii..:r,,rr;.'\-|'lrr1,tt't Ll | . r j r L , L l j j I i ! . : . I ! :\| r L ! : i I o L \ , , r r l r(. ) r rr i l r ,i r r / r r i , r i j , r i , , ' , r ' , , r , , , , r , , , . , ' t ' u ; , , r r l i r , r . ' . i r r r t r i . ' i r r r i , t r t ) r ' - - , t i t '\ i ' ) i 'ljr.r:.lr r i . ' . r . , , , i r r r i , r r ,' , : i t t t . t t i ! i t i t t \ t t ( t r l . / / i r / . I < l i : c s c . l e o | r ' r ' r l e i i : i r l o l r l l r : r l i L ' . r : i i r , , , l , r r i r ,L r i l u , : r i l f 1 x s r l i r r l 1 n a \ i r r r d i l n l l l l r r l r n i i l l l r : l o l l j i l l i l o l l l l . l l \a lli lll)ofna| jl-'llllo illil:l f,rfr\rra I rafj 'lr,llllll nelln Tclla lLplir l(rl(o senl 'r.l1nl rlailii iirr lll.lt. L t | . , l t : r : 1 . ,r ' . r r ' r j : r x 7 l o . r l i r r l l t s L rI t r - t t l t g o r l r ' l l l c ( i 1 l l ' i r , t ,' , ' . r r i f r ' ( l t l . r , , h . I L , r r tu l . r L l r r : .I r ' : z r r r l r ! l l L i r L i t:,c 1 o L l . , i i 1 r . p o r t r l r l o s ' { j r l ' 1 f l ' t t ! - t ) t )t t t . i ! t r t t t t ) LrrrrL( il,,r, \ r,rr,,r'.lli,r,rl.'rrrr /ti"lr r r Z l n L | r . c r r : Lr r , r gr l o " t o l r i i r ! 1 \ . n i l i l t r l l c l h l ) r c i c : " l r , i r r i . r ' / i ' r r rr r r rr i r r / " r r r ' : r i i r ' T l l s r i n r s c l - . . , i ( r 7 i l l iflo . i r l i l o a i l . r n i j l r r l o r t l l l i s l i r l i l ! i r r t l l l ) L . a f . : r. , 1 r 1 : . | L r l r r r r r r r r i r ' . ! r. r . ' i r / i r r . i arL r . ! 1 i i ) / r I r l i / r i / . 1 , r ' r r i t j i ' r l i r r ' \ 1 1 1 . L r l l r r i r Jr t / ] ' . ( | L r . i : t : r L r L , r , :l lc r r i L r i l ' l l l r l l L z l r r l . : r l l r l l j L r i L r li li l i r i I n ' , \ o l r .
I

nt 1i

i

; , , : r r , , , i r : ; ' r r , l r r 3 r r t , t t t ' t t t t t r l o i i t h i o " l ' r r r a i r . r : r r r r , r r ' r r i r ' . . r r i' /ri r / r i r ' , : , r, i . r ' ,, r ,' i r ,r i i ' / rr/ i,, r r t r i r r r r r r / r i r i y ' i / r / ; i \ c l i r l i r l T l r r l l t s l l o \ ( r . l i L s u l r r \ r I r l ' - i L ' ( l r 1 r . L / j , r : r r& l r . i r i r j ' l L r a u tj s l r l x . l i r l l i ob i o n l t i r r l i l i c , c l i s i , , i r r i lT n l l i i i l r . ! : l t r i ' . r u | , , t i r L r or r f l r i t t i o .l I '.1

l)rugi_ka7u su ovo ZulejhincrrleöiI da znaöe: priznalasarl ovo,kako da bi mol rüuz bio siguraü ga, ipal(,njsamizDevjcrila. je bio sarno da To poltuial, ali cloöinepleljubenrjc doSlo. O : ] n 9 1 | l , ( r r e , / ..rr r D l. q l r k t . . o t : . r r l . L c e l l j .r.rp i .I d r L J rt.b r D / e ] l : r i ) ,

Ze

q J r . r . t : c f t t c a . .. d r . r g Z U l e i h i n ( . \ c u - \ e . t u r o o r, e o \ t ; c r l t , o ro a o r a r r n i , . n 'crL r tli,li .c. lo.,lntje r .l'" , rspr:rtriie : . ro.ip-\ Jl \.cto\r llje o Zulejhine rijcöi,AIIah.opet,najbolje zna. *l yladar rcie Düeditc mi ga uzct\t ga u s|oju svit1t.,,I paito patu:po|rtrd s njitn, 1.1.:? nnt Od dano.t.ti ti le.l nas rLtje(ajdni pctt,jertil',.., *. Parturi nt.', rcie, la t,olin bt.tguo s!( ,.1t.i.ititnd ron,i1i,1u.rnr, ,iirto, u au,tdrtl :n.ati +l takalli ]usuli tladostno t,lastu:t,mtji, bor.at,io u::ioi lc .i gdje gul.ie htio, nlilo.rt stnju Mi ddjt,no onontekonte huieno I ne ,fipuitairl Lluptop&/ne nollradd dobto[itliteliina. +A nagrado d ()üa] .t1,iietu ie balid onündkoji \jc|uiu i k)ji \ bogaboiLtztli. (Jüsui,54. 57.) Kadaje vladarupostalo jasno da jc Jusuf*!t ncvin i öist od onogzasto su 'Davedite ga potvorllr._rcae: nli gu, .cau ea u s\Djus|itrr.,l tj. clabLtclc iedan o.l meniblisl(il't, veLkanu nojo.jzeml.ji, uglcdan rnojojsvrti. u Kada je s njim porazgovarao, saslulao govori i vidio o öemLl radi. lta se . vladar rnu.jc Iekao: 'a).1 [k]j.ts si ti kad nds uiecajan i pot,jcrljiv., tj. na vrsokolrpoloTaju punintpor,.jerenjeu. sa ^ Jusuf rDu r.öc. Postovi te Lld rotliu hrigu o stat,dt.iltina u :et lii. ja ' . t \ . . 1 . .. 1 t ! t t . . t ' , t r n . L Jo d l r i c c . i c / t a , , j o a t u t \ o v t ( r b r i o u r J o ' ' l r r r . r ' r . o , . r - r . r r r r|r . rr c . z - r o . o . 1 io i . k i r . o , 1 , c e . c . , , i o , , , . ä " , ; , go.hnablagostanja, pojaviti ncstalica. Htio je da ima uvid u r-ezcr-r,e i hr.ane , 1 i ,\.c p | c . r r r A , l r l r o r r . r . . r c r I . . . l . d ( o j e r O r r , : , l o r o li . r r .l I c l o l . r . r L ) . u . . , n , V l i . d r ,r ; , r e i . a C . t , i L \ . , r i r . t r d r . r r . , r r :u o r. tT au\'a o.o Sto nru se porlcri, j da zna vodili bilgu o stvarlma'i" . z o a , o lobi u stovallsütna. T , , o r . , c ( i . . r . r cz . r r i u .r l , l : rt , l . , r o l i e r r o t l a / uto " c . l r .p . r t n z o j r : r t l orrur . /rJ Lo J ' r c p . \ . t c r l i i \i d o . r o i r r. L , g o . u , / r j 1 . n ..U €iblUi stoji da jc liraoti visokocrjenioJusufÄ iE!l, .ja ntu je daovlast nad cijcliDr llgiptorl],pokionio rnu svoj prstcn,obukao ga u ,,,itu, auo ,no zlatnuoqrliclr, ida se liao njcgovzarnjcnik vozi u kolilra. I . p e d r i e l : . rr r z v i l . r r t r d , r i c e o . o . o t l i v l J . l a ra r a n tf n r a o t r r . 1 t r L t en d . t . . r I f c r J t e . lt , o p - : c . i u t c | | d c I l \ , t l , e . t o d t c b e . O r d r l ; r :r2.. i.1" r Jxsufiada irnao rridesetgodina,i da ga je vladar o:.nio ugt"jnolrr Z"i.in. Es-Sa'lcbi kaie da je vladar.sl<inuo poioZala sa Tuleira,fu.,Ä,,.g vi"rnii., i postavio Juslrta to rnjcsto. na Zitirn se kaZeda ga jc oZenioi Zut4"hom, nat<on snrti r)jenog rnLria, da je bila djcvica, joj urui nije Dogao imati odüos jer i sa 120

I lrll Iur IIII || \r\,,.Itn.5bt oplro n:lJe.)lc. t 'Jt .l, n , t , " t t . h , L t t . t : , . 1 . , ( . t l , J , t ( t . , , t . o . u , . o u ,, 1 o 1 e , " , . . 1 t . e , A ' t t : a a . D . , 1 t . L . t . \ t r . ) t . , tt J a \ l \ . , r . t . 1 . . 1 \ !, n, , , t l o . , t : , i,. Jcal , it2 I o.r u o,o

ll se vl
hl nl

Sr
dt

je
lf

zi sl

,t

4 s

k F !

. r:Lr :cr t

t/ililLll(r.r 1 , ' ü r r . r O r l l a . L L i r L l i: l: r f o ( l r l l a h r s i t t t l l i l l r t t n t lrl \ ' L l l ! n . . . r l : ".rJ r'r rrJll.r :i 'rir Irl iN 'ri ' ,. io \ | r: l l l ! r r ) l l . . r . Lr ! i \ ri : r ' .tr'|(-ritllIlo pr 7:rinlrflr n i ir, r Ta sko

ni t :

Lir, irirl.{( 'l,rLLlriL ir 'r ':f,"ir lii.:i\i.r s. l{tii.r rll tr ILlsl:lirrrrrr, ' l . l i t r r . l r r r l i.l l r l l r r r L L. ' , l r \Il.illLrl iprir.(l logu il,r i. l l : l l l . r r l tl , ' ' i r r r f , l l . a tl a z i l i l l . . , rlrn u a o J q , r r ' o l t Llri r : \ : l l i o l l l o L l l 1 1 . : . : . r L r . . : n t r l r .jl. z n l \Li L I i . r i , l l r . , r i A r r r r i , r ! , , ' n , , , l t ' t , r - t i t t i t t i ' r , t , t ' t ' ,/ . / ' , I ' i ' r r r : - i r i r" r j , t
i r : , r , i n l L i r i 1t1 : ] 1 n i i c .s l i L L i r : r o g ) f L ) r t o r r l L i ! i i l l l l a ! r l l r , : l l. l r L l l l i l . , : L i : ' l e 1 : : r f ! i ! | L L : \ j \ ü l p o i i r t l o n r ) : g l p r L l .l i r r , , , r r r . i,. , r ' , ,' r l r i 1 ] , / r . . 1 " , r i , I ' i i , L i ,rrrlrl r i' , f . r i n ,t r L J r L r i l i : l r L r , r r s , u r l l l l - . i o ( l a L ' a l i i l n s P r r \ i ( j \ r t r l i t l l r r ' ! r l r i r , ! ' ' i , j , ' l l i . r . r r , r i r r , r rr ,rrr L / ir ,i r; , i t t t rl t t t tt i ; t r ' , L , i , i i i i , i J r r r ,r : r. " r ' r . ' r rrr; r , i r . r ! r i , ' : , . ) \ l i r i r r i r r L L t rr n r ! . i l r i L r . j rr i c r ' n i l i . r .p , r r . , l r l r ' i ; L rl . r r , , , r , : i . , , ' , , r i r .i,' ir ri I j . i . , . ,rrlrf L l r l 1 : r l | l r r l c L r , r l l r r J l i c l i n i l l l o l l L i l l l ! \ 1 a l . r . / t i L r l ) l l l i r ir1 ! r : ! _ i , r . i 1 l : :r,r L f , r i , f i , r f ' r i r . r i / i t l : , t l t t t , t t i t i t r lri . i i I i u I t i I t r i ü i i ' r r l ' r , l r r l , l , ' r , r I ' - r t , : c . . r i r . lilrl ilt l't':tllr:o llli ll'r1:rr\'rl e l L r : i l r .Z L L l il l r I n l L l 2 .l L l l r r o .1 a L i n a \ l i t d l l j c , : o ! o n t r : r I O t t r / , - t 1 , .h r , ' l l t r ] i 1 t L , n L . t I t 1 - l , r ' , t r : r r 1 : l r . i r uri\:i, I !i:aIji
,J.'I

l:,,,

' , 1 l r f ü r , l L. r Ll : i l n L r r r | l i , 1 r .. ' , l r r J r ! ' r t ) i , r t \ \ , l r . i r l ' r - ' r l . r l l L i : . . l , r r L l l r , I ' l i r r r r \ l l : l . l r : rh , ' l l . : : l i L ' l r , ' L r : r r l . L l . r . l r r i :.lt . L i : . l r i i riL , , n r,'!ür.l:.'af ' j ' , i r r r r r , i r r irri . . , i , , r / , r i , , r i r a , ,,,\ i , ' r \ , r ) ,\ r J . , i , , r. r ! ' r ' J r r ' , \ i r' \ r - ' r i , . , . , , r r i , / r r r r l r r . r r/ii I r , r r , r, I l r i r , rr,, . r , ' i , / - . t : r t t . 'l t r i ' ! t u ' t t t '. i i i r i r , ' i r r r r r i 'rrr , r t : t t . t t ' , 1 , t "
jrri J i i r I r r ' , rr ri' / I I i i r r t i i l r r r r i a / r / . i , ' / ' i j i r , ' r i . r . l , i r ' l r r r , r i i r r , r l r | i t , i , r i r ' ' i , rl li .t r i . i ; r ' l r ' r i i l t t i t ) ' t i ' r ' l t t l t ) t i i t l t " t . ' l /i, II,iJiL'/'II r f , : : i i i . i i r i i , L l i L it i t t ) i ) t t t j ) ,i , i r 1 r iri , , I r r r i . r ' , ' l , r i ' r ' r r . , 1 , ; r , ,' i . i , , , i i , / \ i , t i , , . / : r i r ; r . , r , l ' i r ' , 1 r 1 , , i i r r / , r r l . r r / , ' ' , , r 'i,.ri r t ' l r l r r i i r r , . i i r r . , r , r , i r r r f J r ' ] | i i i r ) r r / ! , i i i . : i ) r r ' r i/ , i , , , r r i i j i r r ' , r r ir i \ . r r r i r r r l "r)if 'r,ll'rii " ',.,, r r,i .i,rr,r,rr rrj' I'rit ,,:.,ttt', \r r/.i rt,i /irri.r/',r :' ' i ilr\rri r.,. 'r',riill r i , , i , i r ' i , r i i / r : r , r r \ i i r i r ' r , r rt', r l , , i , r , , t i r l r r , r,:t,if , , r : . ' , , , , , \ , i | . ; r r r i r , r r r r , l , r rr i i | , ] r r r , r ' , r , r r r r 1 , i r 1t , , )r ri i , r , I rr ,. i r r r 1 I i , / . 1 \ ! r , i r , \ r r j i r j r , , r t r t tt, t i , i i r i i , , l . ' i r ' . r i r i i 1 . l a L ' , L i . i lr,.l l j h r : r i f u l i t r f l n L t l r o L L t t , '/ : l r L i , , : a I l r r ! , r t ( l ] L , rL , r , : rd , r l e r l t t L. l t i i I L i r \f t ' r . r r , , :.r , r r L L L : r i ' r l L r l r i l .s u i l f ! o f i l l c r . , l l l r e l i l c i o ! i i r l . I ' L l r ' \ . 1 l l L r L r . r ' . L L ' t t i , l . ' t l l f l i n I f i l i l u r , t i . t , r l r r ilrl g i | i L r n l r r l l L h r , r r l ,L : ! ! L ( ) ' : r i ) L \ r ' , , i i1 l ttt t l : , r , tt t r r r i i , i l L , , t j . l j ! r j j l t p l c p o z n x ( ) . l r r f r r r i i . r i l n r i r r . . t r i r i L i L tL r r i i r t r . f . ' r r ' : r i J t r l i r i ! r L i i \ r r o l i r , r r l l i c s t l L l r o l o : i l r r r r l , , . I r , , . T Li r i l l.l / l l , r r l i i f n r l q
|:a|ijTllll\j..i irLli lllcllll il l:LL.

ll

rnt

ltt

n3

. l

' l ( L r d | l i - ( r r r l , . r j r n , i r .r l u s u L r r : ! ( r , l . u r l . i l j . s c f ( r i . . l . l L l ! .I f r l r l . ' rrL rl irllll hio .jr gnlt' ll lrrf,,7rr!r. 7fl.ir Lla La nt Irc1-..rzll1jLr. filTgo',(,rLr ' t k i r i l \ r s t r L L l t o , i r D , r i l i \ t e t l u L L l f ] , r rlr - ( r l l L i . 1frr,,r. j c z c n r l r c i l ) r r i s t i t t t t i l -.

tt I

ItLwt

,,c,t .l,t,

*'3Kodehli-liirabija stoji claih 1e \ l r l \ : r o/ r ' \ . l t r c r r , . , . zrr r r r r " p r , . . . t , osrr SlrnuDa. dolt mu nc dovcdrrnajrnladeg bfatu.Medutint. nekl od orill navoda spolni. su

h}l*ri*H ffi ä'iffigfl4t**tilffi

JH],;:, !üä ;;ä;":'le]::"\i'jiili::j,:,',ä i:.,i "a"o* 'Kada a,, u, j".*:1":::. r 'n' .,ct',ns ii"g1.'1. reltao: q",'.n li::i li",i"l,J;i:"'3jf""i: ;:ll 1c irluie gn,ä''" po,,..r':o ao.iJ*,';;;j;.";;"":"1""1r,,,i"t""
i 'la '4ot nlbotietaö"talic'tL:' e Tj ,,j"r,'äli';il'ä::Ji': :'::L::;ä:,'duietn'
falio ih jc potakaoda nLr dovcciLr bmta, a zatiD i|n zapr.ijctio to nc ako r\ r(1.: ,1 (ka t]ti !:4 /1cdo|cdLte, kad U : . ( l c .. r u _ o . c J o 1 - r . 1 . L , r c . i

t':, u kacrajcdao irn nan'irnonrk, icc '.,,,.i'j:'1ii''".iiii:,i"',i :l'-"ol :i,jffi ..r,*,lrit",,,i'*ug" jf

. ," *r.'" ,?//ri ncilr ","",r",i ,,,",''",,i.. ,,;iJil"J::J:ill;;::,lJ,n11u1,ii-i,,J

ccTlllu zn n,|11.

, zasl,airvanjenr **.,,-""'i,j'iä,ti"itj.'l: ä"Jif:j:i:i"';ilij,i: :1,=::llrli'"

::l::" ):fi:iii::lil":'J,f :i"'l ljlix,|;J:"u
..-.ntftn..'.' go\'ore.

;;ij'lil1;l?Jjrux;i":lJit I'ii:*,I n*x i:j,fi:ix:J"s'l j: r..ri au'.1';'ilil r."2, #;
se razilaze pogledu iu njihoverobe.o öenlr 6c liasnrjc bttr

t, za o.,repünj anpuhr.a,, c,"o,,""",l"if'l:J:: rl])'räg:il): iufl J:il

t.rr) tdlial|tiIpiti. lj. nI to si-qurno troietro urlditi. Zxtiut Jc svojiDl rotrcjntanaredir

,r;:iiJ:l'äi":::iifj'i;il1ll"':j';;:x:;iij:^"iiil;;':lt-

^,;'iilfli]i;];llota
''''

s'niicla to bilevreöice novcen' tou,c slt sa i, sliino.

"oi,e,.uece ndD, nie,,, Ltd\ali \'ir:e ,,,;,"i,:,::i,': ,'i:,;:,::'i,:]:!';,i,i:,,;;:r;'"

', , '. " , , , ' ' , , , ",, | " ,, .,"| " !. :' ; , : '',,.,: ', ,,,,' ,,|,'o, , ,,,,, ,' ,: ! , ' ,,' "o ' , , ' | . a . , ,
" i eno t iic tlabiti,tc:, ne:naton je tot,or. rOn reie; .rlr,nu gu ., ,,n,rrrpurtni,ii .rri

. i , . . \ j , i , r ,r r , . , , , , ,

I

I

i , i ; r , i \ ! ' i i f L t l , r t t t t c1 i ! , t l i o t r t r , ' . t r r r r ! . ! 1\ , r r r / , / r ,r i ' , i / i i , ' , \ r , ; i , r r , l ;i r j , i \ l i , r , r r r ir!' l r . j i r r r r l n , , r r - 1 t / . i a t , j ] i r t . . i i , t i t r t ' i , r r r /i r : r r , r r r i ' , . , , i . , . i , ) " 1 i 1 t i I t r J a t l . r r r r r r riri r , r i ./ r r ! l 1 . r i r ,r r , r . , l , r i i/ , , i / , , i r r i. , r ri r , , i , r ' / r i I . r l r i , r i . r r r f i t i ' r t t a s i ir r r t l t r i r t t i t t t t r , r . t r t r i , r i I i i ,rI i , ), Ii . ',I i \ ' i , ' r r i i ' , . . ' ! ',r.r:-.r ' , r , ' r , i '", " , , r , ' i , r i r ' , l r i r i r r . / . r r f r . r , \ i r r t , r r , ' l a ; 1 , r r r rr r . r i , r r' , ,'iii,,.r,', "i ii,rir rrr1r,.rr' ,, t)r,,lt,)itdl,,)iJrr/, /,i,r, ,r.r,,.1, ,,, ,,,, ,r,',,...' r , i . l . " i ; r ' , 1 i " 1 , r . r i r l r - , , ) i t u , r - . ,i ir , l a , / . i I , i r r rt r ' l , ' r , r llr, i r r t i t . . i t , , t r , t l ' , , i r , . l r . ! , , r r i . . ' r I , , r t i t t t ! t r r t t i L t 1 ,i - t t . i t ) r t ) r i t , i r \ ! i i t ! t r , l i r l i r r i r r , i , , . , ' , , , , , , 1 r tL k ,,' ,r,i,, 11r ,r,1r,{'rir , r,,'rIali:',ij r;r,-rr,r LIurui a,l. 6li. r rrri {,i i l \ ! l i a n l L r l T i L i a d i r l l \ ' o a i iL l : a ( l a s r l or a l i u r a L ir i r L r l i L , r L l t\ i l t t t L . \ i , i , , , ' i r r i i r r r l r ' r l 1 l ( / r l r / .i 't t . l l L l . o r r, c g r , d i r , .r L . , r .l r , r r o r ir i i . J r l i l L l r l. i l r h r : n p . i l l l t f i . L , | . t l c r r o l c i : r , h i I :rr::llt. i
I r , , i r r r r ) , r \ i ,\ r r , / ! , i r r i r ; i I i i i l r ä r i . r i , 1 i t , t i r t t i i ) , r , r ( r i r r r r , i , , - , 1 , . : i , , i r ' , r J j i , ,r i \ ' i . r - , r , - ' a l / f i r ' l j i l l i \ i i a L | ( , 7 a j , t ! r r a t a l J 1 i : i i l . i l l t : , l t r i i , . . ' : r : : r . : :rrf , h r i ! i i i l j i t ) j ] t t L j t r ) j t t ! \ t t , r , ; , , r , i r i t , t i t , t t , i r i l j r i , , r t r. i . J t L l i r L u : r r ' r ! . , . i l i L i L j i r i ) i r r j r ' p L r L r r b nt o | , , l i l i . t . . , , u i i r r , r i ,I, i )r' , / , r I I, , rr l .ri !i,,, rf,i,rii rr,lilir ttt,r lr1lr. rii{'rirr,,,lr'/,ir L t i . t , r, : , n r , r . r r . . 1 . L r r f Llr\.r i , f . r i 1 , , \ r a c l t L i l l T c T t i t t t r : i t t t r t : r , , r r / i i L i l l ILrtfrift LL.iLltjt :irl , - u . r l : : : L , i r L L s 'ri t r r L n l . L . r fn . . : . . 1 , j f r , t d ! , . s ] ! u s c t j c i i o l t i i | 1 . . 7 - l t r ' i c L . , l l t , !r .: , : i ' : : , i,i,, i

.r'i r. ', r'j,.i.i.ii, . i s i l : r r l i o , : n I t j t L l l l L r r tr r L rr r r . l L l r L r r r i r r j : - f : i , , r r , i i . .,, | ', ,, .,r, ,,tr|ie t,t r,it . 1 i t t l , i t t r t , , t : t-.r : , , i t , t i i , , i . / , , , , r j jl

l

l i . l . Lt,t l ) L ) r ' r r i L j L i ;i ' i l l i l f l \ i , . l 7 l I j : : l L L i,ri l . f i i L l ] j ' i r r ' \ t , r l , l l r i r l r L i . : , i l r L r j , i i , . l r i j - r r . 1 l l o s l1 . I t o g l i I r . | , r l . i 1 i . L , , l l , i I i L ll ) . | : r l l r : i I j r r , , , , I l l ti 'r , lrri L f r : r r i . r n i i , b i l r r t L , f , i r,LrrLrr f o i i f i r i r f . ( r l s c n . h i r . L , r ! r , rr i l : , t i i r , , L r , r l . l - r r r r , . . ' i i r t \ l r , i r . i r r r . r L r r i b i r r i f l i i r , r l r L | : u r r l r . i / ' . r ! , r r ( ' , , . i r ( ,I L , , l i l \ l i L L., , l l l l ) r rr 1 r ( - l u h o j f i r [ ] i L r r i ! . ' i | ( ) i 1 . O I l r ( i i f ( ) L r : f \ i i r l I i . ' rt / u l L n L l ] r . t fr i j r c L , r d r l c r L l r L , , rLr q r r r Llr . r r i i r L r , f p 1 r L f . r r , , r . , . , r : . t . f L . . r . f r l . l 7 . L, i i r i i r r . l l l i o | 1 r n , . r i i i i i i t i o d t i i L i i i u . l : r : i r , / t , , r , i l i ' . : r l i rr l. f L . r. L ar:. [ . i i n ' r r r t l r l u l f n \ b h l . . \ l r L , ] , r r l r r r \ T L r l l L r | | r . r lr h l l i . l l , l . r L i r . L l r

:. \.Ll:r irc D.rlr r. D L . r p ] ] i ] i . r ) : L 1 l r . j c . ih i i o r l r s c f l 7 . l i j . l . ' r r r ' i f l r i t o y o r l a u l i , r . ; u r L i i i Ll.r i r n r r : r r i l i I i . : l i i I t r r g o r r j c D r u . l r l i \ . r t r r s l i . r . l a , , . r s l Ll r fri irt l r f ] ] i \ : r l t r r O h . \ l c L lt i I r . ' - . t \ ol l t i ( l l . I t c t a r l c t o r a t n i l c . u l o t e o u r c l : t o Z , f . r ' r i , r i , r r r f \ i , t ' r t t i . i l i d r io r l r t ' r i i . i r t /r r,/f,r, r,1,,!i1

l::".rif'rrrlif,::: I Ltit LrItiL,irir,/io liirl,r,trr i,'r,tu, rtt,,rir,. r') i,ri ;riilrrrr,l ,,:r.r,r,i,,,l/rr üitirr to;;tL,iit,tti rh oriog,r.iIf., it .lii,tit itio lri;,rii,, ir,,lrl rl r,r r , r , i ' r . r : i l i , r . , r , r / i r l l r /r,f,,)rr 1 r l , , / : r , . i ri.r)n ' f r 1 1 r \ i i / i lrl r , / r / i i : | ; r i r i i ' r , . , r r r , , r , ' ' i r r ,g . , l , r r ; , r r r r j rdii i , t r i t ) t i j i l i i i l t : 1 i u . , l I t.l

c l r l i k r r r b i j : . r o , J . r J en o n i i r r - t u s u i rp o . l J op o k l o . r cp i " . a c . , J ; ,rroe K u o ," la. D.ttllnra. tr.]ltr5ne srnole.nrrrodr,.r rneda.Tal.odef cLtuzclr rnvce k,r, r su tm bili vraöeni,idmge robe. *I leda i.adaic pt.ed Jusu/ä, on uza je pri|i svolla bt.ata, i reae: ,.1.1 saL. . .{oi.rtd, t|oj btut, i ne:dlatti se :bog onoga ito si otti radili.,, *J Doita ih t a ' , t u r a ' t . , t tl r ^ i t t ti c t , c b o l o " r . t t ; , , d a t t t ! , . h a r , , 1 6 , , , . . , r . , f nh , a t a , o : , , , , , t ',.tat {ta.\,tiA rr.t,1, rit,ot,. O l;at.ttott.,. tt ttt. dot.to. \..d.!!t.jl *Pristupir'Ii itn oni ,O,i oclgot(,tt:e. :i,:,u:tr,u rekoie. "Sta b tttt:ttc" \ lddarc| pehar. Ko ga dotrcse, doltit te lianilin tot,ar hrati. jan]öi t. Ja za tct "o,t rI.,. t l l o t t . t , . . r , ttt..i : t t o , . . d a, , t \ n t rJ a \ t i . l a , t t t i n y ,1 p , 6 , 11 n . r r , , , ; , , nti nisnn lira.lljirci." *Ot1i upittl.;e: "A ka[t,ty nieg,tta lio:na ak,, t,i Lt:et..t,, + Ono 1? u iiie se toruru nade, kazna.le .rait crt,, ,"forc, ,,tnio,r, ktlt,ttatautt,, :tLntÄt *I on potc s tttihü,int \N-e.ankt, ptijc yt.eae sNagahtuta,a . ttntttt t wdt /1ft1.tr i: \rfic .rt,)go htakt. Taka llli nauöismo JusLtli tla iz,eae L.t,t,J, Pu tl,nlatertt :aA.tnu un tttjt nngao uze r,r. s|aga bt,aüL osint ako fu "'tott tJp,t.'1. llt t,:ti\ ;cnu wttogo tt^!o \4; l,^re,4o tt ,t,Ll woki,tt .al-,t,, tt,tr,tlai:ttonttt rcAulr' Ak. lc on ulirdo,po i p|ije je niegaNbrat kt.aa!,, ,'L)n.i llloh nojbctlje zna kalio je hilo to o ienu govortte.,, *öni ,.["i",-;O t t ' , , , ^ r ' , < . a t i t , t a , t l o t r t t o , r a p a u . . t t tti , , 1 , , o 9 - d u , r , u I i , . .t r , t t , 9 0 ; \ , t . r'8,,.c so,,,tt.tt ,,,",,,, ,,i, t 1 , l , t o . l . t t t : , l o b t , " - 1 n , 'l,t . ,,.,,,"r1",fn, ':li1!gogdt) onoga kod koga snn na.:lt tntu trtar.tTa,lu L.ts,,,u, -otsn, b,ii n?prd|edni! (Jns:|,f.69._'79.) U rr.cri gnro|r J Inrte \ld .c.lc..rlo krtla ,u o^,eJ ,n.:.r i.^. i.-tRenjarnrnai sa njim uSli kod Jusufä, kqr ruu jc bro rodcnr brat l';" ";;;;; r ' r : . I ' a J i o a 1 c L , / r " c l n g r l i o . j . r p r L o n r u .d u n e o t : u l r , g kako,",l ;.;,,;,:, .. n.rrcdtontl dc to od nJrhpriklrje, r rekao mlr da sc ne Zatosti ,oto .+clsu oli prcrDanjernu ioie postupili. Zatint se posluzjo varkorn da bi ga uzeo od njih iostavio kod sebe.Naredic 'c <\.. rr tulncrlt:ld,r nicg.,vnrhJr. rz kojeg ie pru isri;eru I n i e - i o, l o . n o ' , l o f r , r ' t r r ß c n ' . r r n r r ot \n \ o t . r z , , r r r r l " o p t r Z r o . r . L rr r l , - c l,ih J r r e . t d pehar,. joi jedan karnilin tovar hranc za onog obcaavSi ko ga vrari. fo im ie i r \ d . l rJ , , \ u t c i j l l l a l t, n a t , , t . t . . t t o tl ,n , t i . t , . t , , 1 , , : l t l lt:., üercl no..entlii, i i nisnto kt.adljivd.,,, tj. vi znatc da Irri nirr.r.,"I;dlti""i, k;; Sto nas vi opftlzujetc.

I
I

J

: rl .' ll ,l r l D r

,.'

t c r r l d . o f , , s u . c p r c do n r r r .k o l r. u i ä e r e i , ., , l r . r l . * a . f r

Oni üpi.tct:c; A l;akvo je njegatta kaztn, dlia vi ld:cte?,, , Onanle u iiet se tt)\ut ü natle, kdzna./e sent on,', rekoie oni, ,tako ni kainjat,ano silttiie,,po tadainjem.zakonu lopov je predavan onome öija 1" ljtuni ut ,"A"*. Zatn ,u rekli: Ta/;o nti kainjd|atto siInike " t r , r i , c n . \ l l r r . / . f l r l l , a / c :l o , t t u , : t . i t , t t t t r t l r n t r , r a n t , r . p t . t t ? \ r \ \ , \.opa , rlot1 ,t o ,t., t:t.tJl f, ha, /j r1i, e \ros.r Lt,tr t tj. ,h br rrk.r op.uzb.. bila '(lliivlJ,

|

i r . r r k ar s p j e . n r ; a.rn L z v i ; e nA ; h < r i e f " l " l i , " i , . : i i , , . ) . Z i .r r

)24

ri1r.
(oll

' t r , , r i r j, tr ,. r r! I

i , r i , ' 1 r , , i r r r r r i : r , r r i r ir r

l

' '; :L ' . . ,, , , - . , , , , , , ' , . . l L r L l i r ' r , L ' L l : l l : i r r l . ' "'rr": '. r . : . 1 . , : t L r ', r r , i r " i ' , l r r , i i r i " r ' r r \ i J i i i i '

:i"
.

ri.l,

J rri!r,, l.

r t r l . ' r L : r r L r . 1 l i | rI , L r LL l l i '

L 1 \ : r i t L , : . | r t t , l ! L , r r , , ' , , : : r l : l ' . , 1 r r r ; L r , r i L rr l . L ! l r :
i- li tij . .r,r r .'r.l

' i ' r r r r i J . r i' i r i ' r j r ( 1 r r r r " ' r r ' r ' r ' ' r ' ' j''IiIrl"1rI jI ri l r f r . l : 1 . , . ,. 1 ' l ' . i i L J i I L . I i I | I '"1 r' L 'r "r' L " "'i ) I ifr ':l,t rir'ri.r i\llir'(i i .l:Ltf .r:,,,r1. r:Lr l'r r'l , . ' , u r r . , l r , , r L F , i L .l 1 r . , : l L l ' l l l l r L li r \ ' l i r lLlil r" "rlr'lLilr rl r,, lL l: t L r r l . L/ i . L ! . i . : r l r l r r , l L,i\ , . f l i ' , , , r , ' . ' , , l l l r L iI L r r i L: l " ' r r r r r r l l i l r" r ' r r r ' i lrt. i,.. irl.t ,i,, . ''tr irLr'r" ' I ',

r h r , l . ' L . ,, rrl r ,r. rLl i . L , l i (. ll r. t. 1 ' r ' L '

r''

''

r''

'.1

'rl

ii'r rr . i.l :r.. l, rrli. 'lil /.rti' .lr"'''' 'ir'i' L r r ' i , , I rr ' r ' , r ' rr . r " r r j r l l ' i r ,, .,',,r,1

j/!''

'

i i L " i r ' 1 r l ) r ' r r : r " l r rIi , rr"lr,: L; 'i iltr rr li.'..r,: r' 'rrri ' r ,. , rr I ' r r ' : r i L i. L - , , i l L r r r L : ' L r r l r ; r t ' " 1 ' l i l ' i i l : l L I t i L l r r l j i L i!' '

/.r'r
illt.i

Ir,l
fi:L crj l

'ri', ' '.r,l,ii ', ' rir ,r j ,' i,, , r,,irr r r , l r ' ii r r \ r i \ i r ' 1 i i r r l ' r i r \ r r i / r '' r i j \ r ' r I r l ' r ' , t . 'i , , i r , , , i f ' r i " - I , L r L ' r l ' ! :l l i l \ f : l : t l ' l r l l n r \ i l r ' r ! \ l L ' ' ir :. .rr i l ' l l l l l . i t i : l i a , l l l. r ' r i ' , . . : i r r . . , l i L . r r t L , / r , r l i i : L f ! ' i f r r L 'i l ; r : i L ' r r L ' g( ) i l i o . ! i i ! l l l r i r l r l : l r r r : i i r l ,, I

rila L :i \

ic 1i
lilo

Po

otLll

'!vyf:!:!y:At
UzviScni kaTeda su sc oni. kad su vidjeli da od njcgatrentogu.lobiti nrzird tsenjarnina, od!ojili u srranu da su sc izrreclu i sebepoiavjetoraii. X"lrt",iii"i njih. Rubil,je rckao: Zot ne :tnte da srese st,ont .)cu Äl!uhant .irlilcll ,cla iere L ' r J . r s r . t . t / c \ : , 1 i r i r r c n . . , . r . . . r l r rO r , . , k r . _ . r c o e.: J..r" "o..,,,.. zaklcrvu.. premarjctnu se odnosrte i ncrnamo kao <," .; ". -tr._;,rj..;j,,;'if, preua njegor,orn br-atu Jusufu.Ja llc snlllelll ocLl lzact na oii. i .ta accrr ' :t l , , " t t itt..tJ

riego. u,.a;,,r:r,,;;;;;;j;;;,;i;;':;;i:,::,iü;;l:,,lll:;,ä:-o\orprrod
.,Buduör Ibn Ishakijoi ncki lcaTu: r

vr kazcte. On nije ukfao. on sc litlio

ukrao. silafje poznala clcrorr Llipru.a ro znaI ltaLu\'lni. u ll:il",1"1",,a ic (t<ola llla lamo. ,11i, lc .ui.rtu, ta .qoyat.i istinu. Jiiuh ,.,a, .Niie ;ol,,,j \.tii,] du.idrt.t pojlit;ta nti.ii. Sr,ptli,osi'1c zta lc lrir,,.i ,'i. ,,ii",ji'"'r-,i

o . r . r , u u , d , c . ! , - . t t . , , r . . . /, / / . . i i . I . J or ' r l L . c \ r r t r l r. , / l u A, , t t l l L , , , r . " . 1 . . . i o - t , r , u c r t , r . . . t r , . _ d "d , , ^ .. On jc nqibolji stktii0. ' l'rutitc \L,t)(u syotneit.et:ite. .O oat, Lt\.trol .sin1t Ltliruo. ..1.j.rspriirire .ttti üru Slr sre 'rdjeli. cnrako kako je izglcdalo. .\\,jdo(:i,to ,r,;i,,, :,,,,,;,i,, , . t t . . \ : . , t , t t , ,I :,t, ,t .,t.:, , .rr/., t.a , , . . t , t . , , , , . t , 1. . t . ' . 1 t , . . ' . . r , t . \ 1 . - , , 1. . , , t . . . 1 . . . , t t o l ^ , r l o l . o . , , 1 , , ; , , . ,, , . , . .,.

g-lili ncpa2nieJusufr,,,'"1,'i,:]:l]:',:'lill:'i:i:::lll,o..;]rl] r*"" uacujal( pre',a zlir davnl lcalan rcac:..Ncsrcc.a
nojihr;oljerih. L;,;;r.l:, ,'"," Stoodrcalujcörni.N'jentü i pripada savlsr]liL DllrorostncoLto|1\.doli:r7 I I okrcnusc ol njilt, tj. od sino\.e, i.fcic: -O l1.v//i, /i/r,r rr.r/r//. Ol or(lj. spoIniJliestrnl tu!Lr.I polifcac I ono !lo sc bilo Lrni|ilo.lirroiro nelio rr Ll,rtovLl. sllltovllra
lcacl OkrL,ii tt tt l;urlu gotl ltu.r,.\ Isti]t.tlii t,oli.\a))t() d l/xh.^ . sc p^ A dntgl pjeva ovako: Kotl nta-ut.ju tc ttlatti_hog pluiu I,t ilattli

',.tro2itth1,ur r:e nti ,,",,,,,,,, :1"i:,1:il',:,'l'j;:l:il'i:lii;. ,,,,,,, ' :na",,pa,i ntojc stan1e | ifazd\ojcltostoci

.ito tijLDt.\u.e. I tciL, Zot.pla(.c.i n(tl \\.rliit)t j.:u).oDt po j)tc:ut..te ,ga.\tin-tl .;ohapol piItskotn. ,j l( njet)ü1. nryt tU,lt!I.dalt l)u it)t1,. Stc.tu oto tlc:ori ntogttt\luliku plalrao. i bio jc poliiterl, ialostan. ito je puno tj. zato tugovao. i a;r,r,,.r't; Talio l;r";;rr; snorrvidjcti liotitio pogarta rastrnat(.,,,,i i bolr -ea i.,,l;ol"n]lli ::.i..l :i.lll, ,,,1l1./r/l .1 oti tu ,t.u bilc philtlile otl adlosti, tJ.zato !ro.jc puno

silnliosttpt.ctrta ltlcnlurekoSej """ ire;lat r$.i1t:ri ttttinitt:t1,,;. 226

ttuDLlt rotltio \tpantittleiJutultt th ie\

r. I rr.''.: i.lr r. r . , , , 1 . r . , r .r r L. . .r , r
t : i ll l

1 : 1 . 1.' ,r ' l , :

. , i r , 1 , i r . , . . , , , , . r r , . :L r '; :r . l i r ! , , r t t r . r . , r l r ' r\ r ,: . r l r . 1 . , : . n : r ; l r L r r r ,rr. : r . rI rl ,ü l ' . ' i f ( 1 ; r l i L l : l ' r 1 ,. . ' ' r r : r t r . . , . . 1 i , . , i i r , r .r r , , , r , r r r r . , , , , , i , r f : , i , r i , ,

:ll

i|

j.

!i

. r ,,1i,, ,l:L.r

L Llilislllllfri,'r

l l . l l r ' r 1 ! ' r : . ,:

.

: r ' J : . i Li r i

, l i . i r r L r-!r : r r i l , , : t i r , i a l l i e t l L .

,
j

j .,, ' \ ,' , 'i . ', r ., r, \ r,/ r1 , , 1 , , , r . ,r r r ) , ,/rr r . . r ' r \ r ' . , ; , ; rr , i i . r , , r ,r i ! r ' i ' , , ' i r , ' , ,,,:r., ,,,,irrrrir

liL

\ r r ir . r , . r , r ,r , , i r ,

' r '.

l {) ir.',tr/rr ( ji r , , . . r I ' j r . \ l 1 / r/ra i r , \ , i l : i , , , , J r . r i l ! r r i r r . r r a i r l l : l i t l l r iL f i L l r L r . ' l i l r l . . r ' ' LI r. . r r rj z c r ' ; r L ir ! 1 , r ' r ! ,,,ijLr, ' . , i : . . r . r r . r . \rL Lr i h r , i b ! / 1 r i . r . ( i l i r l r r h r ; , r r . l r , L g , i

. . L rl.f \.rfr. l:.1:.LLu i,, l)ilr !::: : i r ' r r r ri : r , ! , r r r , r i i i i l \ , r ' l 1 i l i r r . ' l r r r r l i i , l , i , r , l ri 1 i . l l . ri.l r a ! i r r r : r ! r : i i r 1 r t : L : . ! L j i r l u - S L L i r r lrb r I j c r r e l i t T t : \ r i e n : l ' o , r t r t ' 1 . ' , r r ' : r . l . L : . . . r : : r . , : r l , r :s c r : .r. j a i t t z , r l o l r r t t t l t 1 . , r t . ' Lr z r h r J u r r i d r r L ll ( i l i \ . u s r i | . r i o . " r r 1 , L .i l : l t t r r r r r :lr !t,'t dLrlrLlr'i1. adsllvra 1llr !.r l ol ir'iLr ( )ll. pf .' l f | i r . ! i r " o i 1 rr. m l a a c i f a d b l i \ L r t i r r r f r i L , : i '

:
I I

rizdigao dao li._oDo nrlra nijc. ,ir /,r/.vjro, i Sio .r,^1.r,lr,/rg,4;r,r,;;;;,;. n n , l f c z . r n c n r i L rpl.ic \ u l l \ s n r l . t J ) r e d t o b o l r . , N c i u , a s i u i l s k r , r i r i , , . 'i;o i e i re
|' r.)o.L.. \".,..t., . t . . ,^ . .

ti, . td. Llo.rri, lr,r ^ c , . .f . r , . J q \ . l t n . / n , . J r l i i.e/l to.^n_t 11tt., t j. t . .1 :1, ,,ut,.t.t,,a t,rwl,ut,,\ t l\, t tt. .., )|ugraIit .lt)I)t ot: I i t| | I i ntd. ',1tluho n(nl , ) elio!t, oni . . l l l i h t e i c t r t l l t t o l a u : j , i s i o , , . t 1 .n a d n a l r a Lc '-

to daozerolto srro NluLrili pokolni. srqtljivi onorn na S,,r.,"nonr roAiti, iSio ,,.. ,rl..

l . r r . r , i z e t r . r d - . r . / . r r ( . ! . t t . . e .. r r , i . o p . r r .l.) , t t\ o d r . n l c q i lt . r . s u a . c D J 7 _ 1 l l. l .r l . i t l \ t r , t . ' . 1 / / . . . , . t , . t ,J t t r " , J . , . . , t , , t , , , , , , " , o - t , , nroj.biel t.ac r_,a Tj. ja sarr ouui .lusuJ.saiio.iirn stc ,.oaili o,ro Sio sr. ruadili. is koyint stc. kalio od ranijc znatc_ncprotrrSljenopostupili. Riieöillü 7 , ' 1 . , r . r . t r io. . o , r u . . , , c r ' . , , .. , ,. i , , , ^ i , ; , r " , , , ' , t , , : 7 i l \r d n u s rt . o l r Li r J . rr l t l ) r c D t . rr l i r r a d | o j i c i i s m i c a l i c c kojc su iDt Dravilt zJr,rJc l,cl!rLi . t,th u,|tj tL nIlt,\t ddt.o\no".lj. tako ito nau] 1eukazao :\/Je orDti,I.'\ot l|t,.. r:t,r . l . r _ . t ic. , o r . , i . t o .\ . . . C o . f o d a r o t e n

Zatrn im jc daljc rekao: ,,1lldh .L t,tnt t)lt.ostlti u,l ntrlosrivih ie On neirtilt)st^'iii. Oni.ltoji ovlj ajet farunlr.tr,.r, ..N"., ,n, f.l,i,i _ .f",r'",l. ._--' v a r nA l l a ho p r o s r i t i .n.e r a z u n r i .d u b r . o .r . v o r i i l j e n j e j c ' p jo u ispr;"; \ l l : . r . . rp . ^ r n o . . ,'1 T_r polralrtrrlrüUc rzgubl.jeni lo.jcbrouarpr.ilodni ricl clogaclaj. dok", porfj,rri.", vclilioirulo Zrtint irr je naredioclase sa ciicl

. o . t c t . . 1l i . .

nrL, _ Ii(qovu kosütjuispo(l niltat|.ugo je kole ,.""i. l, I ,.l:.::. ,l]:l::tl:.l!'t t t . . . . . . \ r ,. _ tt - ,,:. [,\r, n .. r.-...rz

,i,i,,,.,,;,;, to.t si,.t\t)lt)/ trt,ttj :ctblrtli. '1.1 l;arlagla:on.in tatlo:tr t4e:stltlotle,ctn stauv, ko.;tlju t,to.,t,1jrgat o lict,i on ptoglt,rlo. On t.c(:c. ,,7,ti.r,oni tti.tunt ,rii. i,;, :ttart otl ,lllahd or, itt) ti ttf :natel' +Oni rclio.it,:, O.i, ,,"i,;;,,,,';;;;;;;:,;;, ' l l:,r:,",.,r^,,in,... .tt.!. t.\. /,...t!t,,,
tu1tr.,lt..\' / ) . 1. , t t t , . , j. r : ! l i . \ .

.'..........

da 1oriradc na najljepii niriin. "l kLtla /;orotv u naltustt lli.rit, rytlDt rtrt .

rlcps. i rnrlc'2i..1eii ,'"--.,r'."tl,l::fi:i,:i:,':]: oi,*it""' :iiliii:.i?;i:
,, , ,. , , . , . u , , t t , . . , . . , , , , ,. , ) , ;

1.r.,:. Jo,.o1.\ra, t)st(cdt,

Abduüezzali lilie: ,'l'rjöaonarr je.lsr.ail je öuo oc1 da Ebu Sinana, orj . on ,\bd.llahrribn Ehi )luzejla.da 1cIbn Abbas.u poglcclLr rijeöi:t t.a,, fi,,,r,n,,| ' i . . . , .. \ l .r c 1 . . , " l ( L l . ri c | . r. . r , t , r , . . n L r . , \ J r r - ,' r n u l " r u ci c |' r e.t , 'ri, r ' L l " l l " r l - J l . .r , . . . l . i r . l t - r . , . . r c : . r . , . . , ,i : ,l i. oslclrontegov nrrrs na Lrdrlicnosri rrr clanahoja... od Ovu p,..d^,i;oJ I;; Srnana prcnosc ics Sctvrr, bc ic eLg Su flasan ct,ltasri I lbn DTruejd) cl N.fekltikaTLr: .,Mcrlu njina je bila razdaljinaod osamdescl tcrscha(t fcrseh= I rrit.je)..l.adaj; i;ii",;r;i; ' godira otlialto se rastali. osltr]]desct su 123

t,,r.Utoi. og.t .

siL

\ , , j r , rr r . r r . r ' r , r , r ' . i r l r " , i ' i " ' . i t u \ l . i r r ' . \ i l r ' . \ i L r . . t :ri r 1 . \ .
'|i,;,1rr,Irrr n\(i|t ,j iltr'lr].'rr,ar: \lllti rl 'f

i'

I

l l

' l l :

, l

. i .

' : L L, ( f

,1,,1

l

rLil

. .1

nll a:Lrl

I
'r r' lli:ii,,rir,rrii i l)|';,.i,rr, r ' : La ' r S . . i . ' h l i L L : l i . ' l . l L r r r r Lr' r : t r h r : , L l , r . il r r . ' r " r , ' . r i r , , , /' ! r r r ' , r , i , , i r , , r ! r . .i i l t . l l l l f J , i i r t , \ t . r \ , . r . , : . " j I.

l ;'.r,r | .ilir , ri ' ' . : r , , r ' r , | L l !

p r l r . [ 1 , , r r k ' r r.,r , ' i r l . i ' . I , : r , ' , , r , r l. ) . i r i . r r ] i , i , r , , i. 1 1 , , , i r , r , .i.,r
i , \ L | L ls r L r r L r L : j . l r ' l L i , r t t t .r l r , r :
ll.t ali\a

IL'

,' L :,'

it..

T : i | . 1f.l ' i i , ' . i i i r i . a l , , , r r . ' l , r i i r i . r . r, ' . r i , \ . r ' : I : L r r r t , l r.l.i r I r i r , r L r i i l . r . ' : , i r ' r , r, : i r f r r r
\ l l : l r : :r l s ' r aL, :lL ri lrllLi L..lltL .ll ill

L f r t r , r , r : : rr : r : r L ] i l r r : . r
a L r i l r a, l r a . . r LL L i . r i j l Il.-

i l i l ; , : . , r . . L l L .r

I
n

I

i , : '. ' l L : l . l
r .Lil.L! I

rlltiLtlr iL(r 'tl ::il/l I I

i l l . ' r ' . l r r t I r r i i r r ' : i l ' r: i L r r r \ i . s r L . li l., r , t l t i n t J L r t l l L . \ r r r r l ' : rl ! . r ll'r rr 'rL,\'rlr ''ri r' l ii O 1 l : ' r L l tL rrt ri . l , r i r l ' . , 1 . ' ,r 1 . 1L i L i r i r t l . L i L i r . i r . l ' r l | : . L l, I i l : " " . 1 r \ S l i i L r i r l : l l l l r l i r i a L L ' ur i 5 i r r l , L l r . l r l r r r i L . i l i)r...: f. , ,li]irliL. , r - ' . . : r , : , l L L i lL , t . r :I r h l L . u r , , | , , 1 r l t , l r l L i l , ] L . r 1 L , i r . ' , r , " 1 : L! l i l ! l r : : ' l L l l i i : ' ' O : l i t i , : r , , r r . . i , l l t : i l L l . , ., 1 , . ' ' 1: ' L r r p , , 1 r , r L L .r . r r r r r r n r j . , 7 \ r l l : i , i L , : r , i | r L . ; 1 1 1. 1 . , , 1 . , : t lS l ' l i, (i ) \ l L L r r , . r . , r l . r a . L ' ' r r i ! i r , , l .' L' l.rL', \l',lrlrtrr rrr:r L ,ifrLisl \jL'r'rLtlPr.l,lt L rrrrii,, \i'LrtL :r /'iti t' ' Lrlj.irllf r . i , , 1r r r : L : r , , r r r : rrr\L r l . , : r i r i l r L ' 1 i t l " r r , r , r , l I I - ' . , ' ').,r',1 :Lr]]lr. / rifi' li,,,tf i 'i'r'l i , r L r r : . r | ' r, . r , ),I ,rr , i ,, ,r r , r , r r ' , r r i ' r ' i i ' L.,i , \ t : i l r L l tl,r I r , , | r L \ l | . l r L , L , I \ ' i , r i i , , t . 1 . , : . . i . : r L , i i r , j . - \ ' , . r \ r : r L i . L | . 1 1 , i i ' , ' r i , r l i l:L . ! i , L i . i I l r . r r . l r l - ' l ; . ' . , 1 . h ' . r . Irnjlr'f^ f.lir'.(,: ) .i. I'l .'. l ' L rI i r I r i i r l ;.1 il I rri :-r |rrr 1r".. I r'. I|ll' f i l i t : i L t t l l i l t L ,J i ''lilr-': ll l L i r l i t . u i | L I r ; , l r l l ' I L r l r I . , , r l r I . l / i ( r l : r , i l . 1 .i l i r l : : r r l . L, r r ' f . irr'ri:l. lLi \i,, r i l , r r r r r L i r L l L ' ,I r i r ' i l . ' h l n r l l r r , h i . r r , r t rJ L ri . . r L l . L l . n r , i L L . r r ai L l ' r I 1 l ) r r a r l ( ,: r r . l l l l l L . . r r r r I r l r r i l r l l l l : l r r r f r : L r lbr Il,'trr' :rlr LrJi Lil \i.1i.l ,iil lr' j | f S L L I ; ] u r ub | \ l . L l I r ' u l r n l r l l l i l r l I i L t l r, , 1 D L r r r i . , . r t l . ' n t L t 'i'iriui rli'.t . i L L o . r L l . , r l ) i L r r r , , t . r r tL r n , , , 1 \ t : r ' : r i l l ' r , L r l t . . r , i r r r i L , l r L r l \ i L i l | n \l L , r L u i i L i . L l . n ! l r r L t r i t , , ' r / , r ' r r 'r i i , ] ' I , ' : i , a ' , 1 r r , i . / j , t' , i r r r ' r r t t L i L , . : 1 , , . . r L i L t t , r h , i , 1 l i r r i . L -. ' n l r l r l Lr,ir|fi.i r , r , r , , i r r . l i r l r ' r l , rI f i j f \ i r lr r \i u r i i

i
tir

i.r

\ l . r i t r 1 r n t L r L ; r , r ir c r . i j i o \ l l . , l ) f c d a J a . jg a r i b , j c f n i j c s i q L u _ n o a s u o r u e cl i ' . . . l . i , . ( . . , . f r t . i r ji , r i . j e c b i l i d a s u l o r ! e ö i i b n l b b a s a . r a . , i m e t f L r t l . a "ir,t,l i.,t'it).\t i)tLl .las la on u:d sc pt.i,i svoie t.oliteljc it.d::t,; L:.1!tu l.::)l)li.ttl,t) l),ry 1ls .',trrr,. 1.1 pask^t.rl,ate t.a(litetje pijcsto. j on t;a oIi i r .. rrrfii,r'ii., C) oie ntoj arn te ttojldöenJe l)( an ]lac fiu)! ncitrclu.iliet:tt,t 'tL)i at):'t)t)ldt lt (lnt) lt s( ispüni At ie hio dohar prona ,neni Lttitu ,,t 11,. tat)|utt' t-t)tiittt)t \'(.r i: l)uttifijt dot,eo, nakon ito je ;ej!e po.rilro ntIL, ' ' t t . . . . t t , . . _ t t . t t . . , . l . r , ., U a 1 " . r o t l t , t . . ..... t 1 1ti . \!tltii-.i lt)luat) t)t( tutlktacnlunekih .tnt)',at Sn,ctt.ireyu ntbiisn i Z<,itlit,.1:r,. tnt)i Ztitit ik i nu o\'t)rt ind ono t st,iietu.Dai di,,r,rou, kn,,,,,,,rtiir,lu,i pt irlru:i tnt rlobriint, (JusLrl. 99.,1r11.1 Olllio jl relilo ltz,ltor,or liid su sc voljeni sastaji naiion (iugoq l)cdoilx i l , , l . r r- r $ i s c n z r - d . rc r r . ra o o s a r n d c s e t c l i n laD r u g r k , r z L , . t a l c t o go ]-l;Ll\rl r . , . l i , 4 . , \ . r . r . . r T . e o . c , e , , d l . r l . r . r L r1 , . . . . r ., r,i irlL) rfi(l.sel LLir r! Jrelgodrna.NlLrhajllrcd lbn Ishak klicr ..Xarr,.ll .c J.,,1 'hhli-kirabrje iri r re,,rh,ri-ri L'rrrnrnacsr goclina tvrde .la Jc r" f.ii" t"ra.,r., . , , i , u . . . r / t . l : r t a t \ e p e r r o dr n n z e l r r b l r , , . r .o d t c J j t . , r . r . l . \ c | , r , . r r o . t l J c \ t .j e l . r z a rc . r i k n . l . r I d . . r . .b r n . . r . . , . t ,o I \crlel]lullasL !orlIrr.:jli sa on lotrlc uspfotivio. Zalim je u zan,,,,ru ur.,re,, irLrnlrl,r g.(lrrir. prcrriL rli.iuri ijos neliirl. sedarr. Nako'r.t"rr." i, irr,nl .:LLri,r t. \.J.t,li :lodinr l_.1.t:t.stalrja. l Zatilr je svjjet aot"l.^o ,"anu, s,,in,i . , ,..jLrf IL nt . riLL]l narrrrDica, polubraia doila saura.a clorocitnq , ll.llllntinil'lteöe godine in se predsravioj naredroint Lll , ,. , ,.,, .t ,,tid, an uza se p|tvi svoje t?dlteüe. ti. s niimi se . , ,Udite | u Egipctt,uko Sig riu ,i!,u.,,i 1,,11,,r,r.1. rca. .. ., .1. r.Lt r ;rriir jiicöi isprcmetaDe, i da bi znaöenje trcbrlo bitj: r _ i,Li r L| , :.r ,. irri\,i svoje r.oditelje.,,Medutnn, ovakvo miiljenjc i, ,,t,l,r.iir , iLIrri,i nois|mvnirr. Dmgi kaZu Au 1c nn ,uAiLetie lr l r,j r i.l(jiu. i zatiü. liada su sc pribliZiij hapiii Eeinia. :... .,t ,ttstt.,ti T,k," ;".. .".. ,;..;:p:', , . , . . . r ( l l a i r j t l or u t n , r a l lt c t n . da,rjc. /, \r. rii! ,.r ihorirvitc u lrgipru,,,dfo Bog da, igurni ,i.tn f.i illu
llft(

' i. '

/ r:i

.-il.:(]

, . , i r . l . rr . J s u t I . d , i ] c J a r u b. . , r . r o . I , o . . r . t : . i . r ' . , J i I : r . , o c c | . D r e. u , . . .j e . r ... \ r . 1p . l _ , . t . . . . z : . . ,rirr\r r.cgo\ Om dalje kazu da im je vlaaai Ag;1r,,ci"o',i;;; .rloluzak. .r.:LrrL..Lr ltr-i!u icla tarrlto 5r'ric.rrsk,nr uzga;ajui.mpnu isi,i,i, rt,rLu.fiii. . . r . r . . rk . d s c p r , b l i T r o ra d o t r , , r \A l l . r l ,, .. : r .r k , . I . r l ' ' d n i z a d e r e d r j e g ap a . e \ d t ! i t n n . r, , , . "l,u . r p . .z r Dr . o . . r r u t s k o r r U r a d i i is u r o z b o gJ . r s | r r i z p o * r u . e r 1 a i e r . . , r p t-t()

.

I

, l \ l t r ' , , r i , . - t L t L i . i t . 1 i :1 r i L r , . . L , | . r . j , . i r . . L l 1 , , . 1 , . . . 1i i , r i i L ( l i l f i lI _r ,r,,t'. I I l . . l \ r r rr r L , r .. .rLr r.r lr \ l.rlr tr.|: l i:\'rLlr rii |ri\r "r ' . L L ' . r l . r ' ' ' r , i . j r , r I I I ' i L I r . r r l r ' I L rI ' r i h I
..L.rr ir ,,:f-/!1..\f i', \i\Li.fL,,tr.LL,l,,:j! -l : L l i t , . .r i 'rl.r. ti rrlirI'lr:LriiL

';r \ l r ' . r r r , , . r , 1 r, , , 1\ L r l r r r r r r r r r . lL r r r ' . r r . L r r ' , ' , , . " 1 1l L ' r h r r l I il r I i r i r i , j " . r r i l . L . 5 . l: r r , r r , r l ' t I l r L i i ' L i i l l i : r r r r l Lirl ( r l ' f . \ i , l . r r. r .' l, , . , . r
\lt,.L. Li.r . Ll.,L::.t:I\ l,.ili L t , : : rl L r : | l ' r . a l i l i r , r' l r ' ' I I i! ir \i,,ilrlfI,....i,.1 , . L i I 1 , , I ! l r i i l i r r , t l t t , ' r \ - L r r l: ( , 1 . l , r l l l , i l r r l . i . l . L r Lr r . f t l i i , l ( 1 . : r ' i I i ' r l l l '

l',,1 .r

.:

, ' r . L' , j i

rl:i

I

.

1 . : 1 .. L r , l L ' i l .

f i r r l r r - -r l l r r . l l . L l L . . . 1 . . . i , ' 1 , ' i , l I r r I I , . r I I I r I L I t , I ' L II : Ii i,.r" rJ,i. """'r, , j : I i l " r . . l L Li \ r l . r r r l i L i . ' r r r il : r l . i L i i / \ i i . r r i \ i l i f L I L ' i r . , r : r . : : r 1 . ,.,i i f l l i : : l r i L l t r l l r r l - 1 ( li l l i : l . r l L ' l r l l s i i l [ ] r L : r L . : l r L , l i r j r L L ,r r i i r ' r j f ! , , r Li..,r i r' ,,r,ri,r'r, r L : 1 , , \ l L i i L l l i l i r l L \ l l L rj l l t r L l l r l l ' d i i l l l ' i .: i. .lli lf lr:illi .' a lll Llir tl.lll \ ' r i r . l . L i n t, r ( 1 1 , , ! t' . i i l i \ , 1rrr',,,uri.rrtr .

r

lr-r

r r.r. rli L:L .r.:rL l i. i. r iL /r lL. r |I L . , . , , r j rl . !

\,i|l

., ti .i . .

: , - i r . r t l ,i, l , r . r . ' I r , , r \ i r r r " ' r , r ' . i i ' , r r , i i . , ' r r r , . r ' L . ' l i l r l fL r
i t L ! i ! : L ii ,, 'rr,,"' ,. '.',rir,,ir' I L r 1 1 r l . l :I . . l l i r l . ' l

n , ' l c r : i l ri r i i l a illr . r ! l : rl l

L , i L , L i L , l . f b i i , , L . L , f. i r , r ' t n 1 , 1 , . . . rL l i L i I : \ ' r.rr ' , 1 , i . ' I f , , l r , L . , 1 ' l r L . l l , ' r l l: l l : r i i L r . . ' r L l r L l l Jll l , , Ii I Lr.: rrL

i h r l r c c l , / l - r ( ; : ' i i r lrl\r i l r. ,'hiiil .. l)fliNi.rllrrllri I

i'r,,,,.

rri

,:r'i

,','

' I ' , " , , , , r , i r ' r, ' , / ' i . ' L , 1r\ ir r i . 1 l ' ; r a ' L r ' r r r

l l . i i . f . r , . . L i r, , ! ! r ! r - i \ l i L l r i . r , l l r : 1 , ' . . , . L l i5 r l l : L \ r l i al l l l i ( ) l l l i l r ' h n l l L r s i ' . a . , 1 . , . r r - i \ l r : . . ' . l l f . i L l / r l L L1 - 1s l l l l i f l \ i l o L l i i! i r i l r | l i ' i l l l l I ( l i - r r r l l l j \ . : ' . 1 L ,i i . , . , l . L r L L . r i . i ( r ' \ / ' , , i , r , r i ' r i r ' , i , r ' . ; ' i r r r / r i ( ) r i i , l ' i t ) t i t ) ! ' t | 1 i , , , r , r : r i , r , ; , r i .L r / , r , r r ' , l _ t r r . , r r l . i L i o i . i i l ! i L i n [ r j . ' . : : : r r \ it , . I i L . : .l L i . , f r r , t L r :; r . i r r , , ' . , r l i i . i r ( ] n l L ' l j f i . r . g . l i r l l . r i i i l l ) | L ' l l l L l n L r l l l l L a!ilil. s 1 ( r l i o n l ' i r r i / ' r l I : , 1. ' : 1 , l l l r l : . t l ' l .

: ! l I r r l f i i l l i l l . 'f l \ r ! ' ( , 1 L , l i l T r l i r i ! ! ' 'h i i i ' i . j . i i ! r .fr, i , : rI f , , , . r r ' r , i , r ii ' l , r a i r i r ' t , l i f r r r , r r r r irr , i i ( l t 1 l i r , l Ilr / l L l r r i l r r t L T r \ r [ ! ' . r l r l : i i l i l r r i r o L i r " r ) "n i l r ] i r ' ' L : l t 'ir'r. ,..J:JiL fr1,, t.,,,,r.1 .rl..lrLLlf .,ii.ir,!]ri]jl r,iLrdLtjr r nr,lii:rlr rlr:rcrrrll.ji' l srrrll,' ;,,r r rrrrrri;r'tf ll Lr Srn r S , . r ! r . j | , , r l - , r ; j, l t : t i r i r j 1 1 a , , | : , , i ' i . r \ r . i l , . ri r L r . r L i i r l : r : r j r r r r i r . r , i f l r ' L L . : ., ! ( l . , , r l. ' l r l ru L l l l . i i r , , r l t i : r t o I , 1 1 l c . l i l : r L i l r g i t r i i r r r r i i l r L i r l L g r n l ri lr i o ' i l \ l l ' jri l. ,r : r l l l r l i i r l L r i , . i r l ) f : 1 . r 1f . I r \ i 7 l l , i l l L l a l.l l c l - r l , ) n l : r l r l r I 0 a i i l a \ 1 \ ( i l 5 \ r ' ( i ' r i L r. i ! . [ ] u L i . I i , l i , r . r i . : . . r r r r ] j . j . . 1 1 : r l , ' r o i l l i i i r : i l r l l . I a l o l i l l i s u n o ! i l l l i r r l ' . ! r r \ i

' r r r r . L rrir , r f \ r , . ,

.L''"J,1,.,

jcza n"p.".'iu,",i,ryis,,i ,,,ri;,, i.i;;;;"i'il'illl;,,:,;,i:,1i';l].ä*"Irs'pci,,,c
, , closrtosll. . glr,lnc. 1c samo tc,ti rco oko Jcd.onr, podl)e. datie o,r l:lll,,l.lf rre'ra usledali ra doclajem: vlnrlar ' ', '. :;;. ,,: l'".]''lli'l: ,rt't t' st"dnint godinar)1a. doii s\'. l--s-Sa'lcbi keTcdn JusLrfu aladlriln til)t godinanta nikadanijejco

r'obovl.lat]ln iln jc.vratjo :,. lju i oslobotlio c,nt ih ropsn,a,Jiakobi Dtosli radirl l ' e t t n uo c i L l s l c \ : i u b m n i h p b d o v a r r

":,lli

I
l

siL:r). rr -{rj!rrjc tri pr,.!rel naslupjrc r1tl,,,tjlll"'

qotrirra. becluinrcli,ro rrecrne jedan jc ,,,,:,|.'i-',1;:,.';1: .,,lliil,iä,,,I'iliii
l i l r l r i . . J L r \ l L:1 \ j c l i o d l l t n L t . i i c L r ( l o b r ni \ o t n r l i l o n j c n i d n 1 t l L l r s I o l r i l r r i r , ) 1 . : l l ) r lbli l o n t u . j ci u 5 n (()l a \ c n u o r o r r s r i j e r L r i n c 2 i r . i . 1 , , " r , . ,j1 r r ; : ,, : . r , . J i ul i u n l r l r l . r p r o l u z n oi d r n r i , o n r r . h r n c ac l o l u z lri r e j 2 , , t " , " i r i i " , , s\!,r,.c cospo(t,r.1,.,on.lio ;irr;"n. plf,]lilii riatrr ;i,; , :. , :.:.,t:,:i t t ! , , l , r b r o c t n s l r o . . .\ll< icl l.ololl] gaJe obilsllo i nlolio ca a ' i (lr' lir(l Lrll(lor)lo[l rrrrr'e u lsl0nr.i ciagap.rdm2r
, ,

I

l
t

i 'L',' r tii I ,, ,r,,"^ll11ltl'n s c u d o \ i : " B o 2 c d a jt 1 a I r r r ! i . I ' " " ' :l'(1|1l l:r:s l ti lltll 'l lln l . l . l . l i u a l e , ) l naut budci
;i10t

j
I

, , L . Lt.. ' ( t i i : r r j \ , , l ] j L r , i r i t . i I r t i . l i l l o ! , t r . j e \ { L r i t r r r n t e c l: : . t n o l r o üt

, ,

L ! L,\t t.i i ..,.ri '.:L,tlt !r

:...

, 1. , . . : ' , 1 ,.,t,L 1i . : r , L i n , , . . , . r c tic ; , . , i , ; J , . , . , . , ; , , ; , , r 1 ; i ; , . i ; " i .t ir iL,
Ir| i::r i r L t i . rt l . r L i l \llilnu rl]lit U ncbcslii siiuitl . e lilttnl :r tl:t ;1, lii\.1t . |i()lro (

F p

;,,. .,r ,,,., \,.. ,, . .., t,,i,i,l"i:llil::illiil,ll.,11;
'li,:, n, ,,,,,.,i,1'::li:: ,)11"1;,i .r.., aL,i ;"":i:i ",1),1'.1' t;ii ,ill,il ;:l::,.,,,;)
.srct'e sunt tu n,tiiL: i,, ,,i,t, !,t,,\,1,1, i,,,!t,,!,,u:ith,,,,,",,,.1:,i;:li:,,,.i1ii. l ltrb je po)elio snrrr Lrr(tiL, s. srrlljcpogorilllo. nesorIiliia . !!'lt.rt. r.usplalltsali lbl \ri: )1,,11.",'l
bflrtoubiluöliisulobi_ n ntnogo t.r!irrlo l.rcJrh , lJuhxrrle htrrrr\bduileh. aLrlof -\"41il,.1 jc smrt lildr sc nr njt-gu , rii.tlr .,rrl(rr o(i s\ojrh prcri"ika clozi.'io srrrholi.lr.rclro
i i i r i , i ! a r n\ i c r o z : l i i o , r r i z r r i r r l t l c l o 1c n t o l t l r 7 i t r r r r f t .o s i D t J r a c l n r s t u p e a . ! . j u . l i i r l )i l l i s c ! l t e ( l r s U , o L l o \i

j(
II

l r r r l r s L r L r t 'rO i o r . i c i c . r n f r r r s , : o . t c b o t J a c li s k L r ! c u j n . . , \ ,\ , . lfi c r . : ] I' c ll ii ll ] 1 l l . \ j l l L l r o \ Ä ). , ra
la ntit Irt niLt.

n,
ni

bi d(

dr Sr
r t

,,1),.;fil:iiijjl,;fii.il:i.li--,,,,
2i:

ML'zilhnD;eLr.], +sr,rlriIri r\r,n,ed, s\orjl

rrr r'r 'i f . . L rL l l , r ' r i l i L : , : : , r r r ' . r L i: r \ . r . r . i L , r . .r . . r . , , : r ,r , . r. L , , r , , , r l . r i . , \ r 1 , , . : : t l i r r \ ' rrr\, r, ,t! :r i l i L r L r , r. . L r i - . . , t . t , , t L r l . . l \ L j t ! r L r l ] l t r llrr \ l1r,/. : u L r : ' .. 1 . 1 L : . ii,. I f r .L L.. i ,:r.t t L l : t f : t L , t r a . i l l/ : l l , n r r l t l ' 1 1 . , ; rr r. , ) ' , \ ,, . i, , rrt: Irl1,,, ..r,: L l : , l i i r i t \ n r t . l , l i| , r : i | i i , t , , t r r . : , , , , 1, . , . . . , 1 . . 1 , L i LL . i . , , . t t ! , . r 1 ! \ i | t : , ,, t,,.t,,... o,1||i t:.
l l i rf . , . . , . i : , , f t, i r j . : rrrr.l t:t , t ! . L ! f t l L' L t trlr .jILi: tlt |:, :l |,t; ll tt

J L . . . . \ , t r : , i r r i : i L l t L t, , r , , L l , , 1 , ' .

'r.,rrL.

, l - , 1I, r i . r , : .. t l r L . , , , , t, L, i . . l r L L . i 1 .r, r , L L : L L L : L , : : r | : . r , r ' : t , r l L rr
I Lt,rl.,,tt, ii tLllr. , , I i 1: L . L , f r t r \ r t f , t ' . , r , , r : l t r ' r , l, l l t . l h i : L l l L l u , t, ,,-,.,.

j i . l i L r l l l-l r 1 : L r L : f rr r ' : r .\1i..

.:

\,,i . I

. j.Li.

!:,il \ ir f
, . l l

lii.r.tj ||ir(

. t L ,I r J . . , r : L , r i r L i L \ r L L i I . t c1 L i . l 0L t

L.r'
f : . ] . .

. r L l. , r r i : . r i ! , , , , r , r I f r . , r - r L , I r i r r r i c r | L . i , r
r: i. i-, t; ,

f ::..|,, ,,ii !rri.| |LjL:triil .ta j , r : l , i L rt L l L L j l r l l : L r t l t : r L : : . . i u . I L LL , i . . :t:riltr. rri .l, j - i . rI l L . r l t . i , l L L ii | : , 1.. -:..r . t : : . r . 1 . .r . , r:. tr t,Ltr , rlt ti,,.rt1t :i1 L .i:-:: ',, r . L,.it.t, .I: 1 , . r rr , r , \ r r t i l. r 1 , r . 1 l . t L . t rr ' i , , r ,, . . J, . , i . r J r r l . r , JriI , j , , ,,i, ,,,, r..,,,I .I r;,,r,t r l , { - . rl i 4 l t ! , . t , j ; i j .. /.,,,r., | ,,r / rr,,\. \;rr,rr/ L ,,i, t | , .
l .

r i l t LL .. \. , I ., , - ,. I t ., L I. . , -.LL .,,,1r ,: . Lt.I.ttLL|. .,r.1rr,r

r'r i ', i

iL.

ii...

r..

.

1r Li,L I

i, fLr

.r t, . rL . r.|.L,li-.,:r.L

l.!." .t, ,!

I rL: |,'.c[-.:t,r L1i Lf:li,, (|r L:f s. ntall.r !Li ,i ir |1,1.1,,l] ali|, i

rl

;

,:r!.ir ,:t. r !:i L,i,liL,r\uli . t L r , L l , , L, , t t : r , r ' i l L . l i t r : L t r L l:iL ,,1L,l , r , . . , i, . i : L r ' I t r . f .Lt.t t i L l t l i i r t l lz i t l L r i l t ) .ii lL iLlli,, ,l , l ; r , r i . , , , : t 1 . t ,I , | 1 . . : i . , - , r , r l , r r - . ' ( i . , L | L t ! i ( r . l t . | t t L | , \ 1Lr , ,r i 1, ! .r t r L l r r , . rL . i L : l t : t . I t . f ,l I l:tt|tll. l\rtLr tll j|.llt .lt !rL 1.1:r 1,,u rlilrr, . i r r l L Ll i , , , r . .. I , r l , r : : r r . L i ( l, i i i l j t : : t l ) r l 1r ' : r t : r : l l l . t . r r L I. t L . : , i r L L l l L t i ,r ' n f i l L : i , , . 1 : r i r . , j l L l r ., . 1 . : . L r.r.r: ,i , r , . , L . L. . r,.r., : i .Ii 1.., . i ltii:fr| .r. liL, ., . r.L f..

,

.|

ltt

Zltnl .rr liirULL: Ziltiltr sr se vrotrli Lr Fsip.tt. I JLrsLrlb\ IolLLbfrars! lit n l t c i r l i l T h o S r r r l Lr s L r o s j e i r ls n D t u r Z u t o s c i o n l r j e p o p o | r o l . r r . c n | . j i m a i ta r : l i u z r q L r r r I d o h t ! i i l t s r \ o i n l s t r n i \ ( i r l t L rl ] ! i p t L r . i r t i n t . j c . l r L S L l.l.i r d o i h i Z :rnr1.I)u lc {-rroporLrtiodu lttcgo\o tijelo poncsu kr(la budu izllrrili iz Lrgi it i rl.r g:LulioprrjLr liod ltic!1o\ihFtcdeLiu O.r \u sll oprclllllt r nrctntll u kor'ac.g I l l i o i c t c g o \ ( i l i i c l o t ) i l o u l r u i p t L r . s v c c l o l ( g i \n i ujs r t = o d n i o i u l i o p l a 4. e Lod ntegor'1h o aentn i..j.i l:rr1i Ori liil2rr.la ic on intaosto 9o\.ofa. l)rc.iilli. d c s c t! o d i r ) r L r t ( L r . j cn t f o . l a l o l i o d r j r h p i S c -p t c n t l lo l t o ! t 1 c1 o s u l l j a I i ö n o r i d i o i i t o p r e n o slrb n \ IJ7!-.if. NlLLbufcl( iLrI l.LtdiLlc cl Ilasena pteltosi: JLrsLrl baicr) u buIar od ic klrln.jc irru,:rserlurrnacstgo,:lina Od ocl 1c bio oclrojcn osantclcsct qodi|1 N r l i o I r o ! r j ! ' j o i 2 i \ , i o d \ ' e d c s c tl r i g o d t n c . i l t a k f u j L r . l c u r . o l i a c l a j ci u t r o u s1o r:l\idcsrl golinr. Dr'LrgiLiuZu: .lüslrl -.. jc oste\io oPo|ukLrpolubntLt .lt-h i LLz

**s

l3l

E.ii h dt,ttr,,t nt

KAZIVANJE O EJJUBU x+II

: bio. Just Arfi Jakl Isha PoT' najt l posj veli Dan pun tijelr Alla danJ l

bn IshakkaZeda je on bio Bizantijac da je Ejjub bio sin Mewsa. i sina Raziha,sina el-Ajsa,sina Ishakovog, on je sin Ibrahirnov ,-itl Drugi a kaiu da je on Ejjub. sin Mewsa. siia Ra'rvrla.sjna el Ajsa. sina Ishaliova, sinaJakubova. njegovonT porijekluiüraidrugatijih miiljenja O Ibn Asakif kaze da lnu je majka bila Lutova *,:nr kderka i da mu jc otacbio jedan od onih koji su povjerovali u Ibrahirna:+!tlkadaje baöenu vatru i nije lzgono. Prvo üriiljenje jc najpoznatije,jcr je on jedan od Ibrahimovih potornaka, kao lto smo ranijc rekli turnaöeöi rijedi Uzviicnog:I od niegaühpotoutnka Dawudo,Sülejntd a, Ejjuba, .ht.ntJa, MLtsaai Harrlra. (El En'äm. 84.)Zapraro rijeö njegovihu ovorn ajetu se odnosjna lbrahirna. ne na Nuha, nekaje a Allahovmir ispasna obojicu. On je jedan od poslanika kojcg Allah .!n u surj En-Nisä'l<aZe ur je za da j dolazila objavar Mi objayljuJeno tebi, kao ,ito snto objaj)üiIali Nuhu \jetotesnicinta pas[ije njegd, a objo|ili sntrti ]brahimu, i Lgnailu, ilthaku,l .Jokuhupotoncina, i Isaui EjJLtbü. i (En-Nisä 163_) , Tadnoje da on potiöeiz loze El-Ajsa,sina Ishakovog njcgove i Zene za koiu neki kazu da jc bila Lija köi Jakuba, dmgi Rahüra köi llliasirna. Ima niSljenja je Lija bila köi Minsa,sinaJakubova. rristjedeje najpoznatlje, da To pa ga ovdJe zato i navodimo. Nakon njega govol-it 6emo, ako Bog da,o \aero\,esnicimasinova IsraiLovih, uzdajudi sc u AIlaha i na Njeqase oslanlajuii. Uzviieni Allah kaie: *l Eiiubu, kada zanoli Gospodara,\yoga. "l\,lene je snaile ne\,aüd,a Ti si o.l tilolntuih twjntilostiviii!" *l AIi nn se odatasnn, otklo isnto ntu net,olju koja ga je lat.ila i dctdasm()nu nilaiiu Naiont tljegawt ieljad, i uz njih 1o.i toliko, k.to pouku anit)1o koji ibddet iine. (El Enbijä'83. 84.) , A rLslrri Säd. Uzviieni kaze: *l \poneni no:eg roba Ei/thd, kIdo j?.autalia Gospoddra.r\y)gd: SeitLl ne talijue zbag bol*ti i ka.ne! +LLldt srojol i noganl,- eta hladne|ade, za hlpdtlje i pite! *l Mi nu i. ]üilasti Nuie, pokhutisna niego\atöeljad, i .joi toliko uz ttjih i kao poukLtzd one koji imojt! pat eti.al u2rli syojo t ruko t stlop i njiDrculri, santozakleh,une prelo.:i! llli snto|idjeli da.je on sabn li. Dirdn je rch on hio i unago se k.iao! (,Sad,41.-44.) 236

prua Svij osin kakc pazi l nJe sluZi mu1 njim njen kom vrae

t
iskui pa ot

c
zto navo
' Had '...bit

t80, l badis

Dfu!l e trc [)io
I I ri1l.' :r'n3lilr.
afi::i la ili Ll lL-

! b nA s r i . r fn l \ o d i d a i . l r l K e l b i f c l i r o : P r \ i r l t r o r . j e s n i l L q r j r p , r sr . r i i . r r 1 r r | i s Z r L t i n r . l c p o s l a n \ u l l . f r t l b r u l t i n t . p u l s l t a r l . p r L l : l l L J i . f i i . l i l ll(-r.L , ) t rl l u 5 u i . 0 I - L r il.) a l l L r ' 1p a S r l i h . I r N I L s a f i t ] i l r u n . p l I l i i a s .| . 1 l : i , t r : L : .I l .r . , \rtl rbrrSLrtr lih rbr liixsint iilt .lLlsuJ lLnl .luliLLb. .lurtur ibr! i\l.lLf ,r{i pu .,tl'nl)o\ li)nlm:Liix.pa 1-jjub itrr Zrrllr iLrn.\nrus i1)nI-r1ii:r ibn rl .\: ii)rl rh l,h:.rron Ib:.Lltim. \leLiltirrr. lcLi (lijelo\ i a\!{ rcLloslijeclu sprilr. jrr tt su p,rrIi[].1ir srL llLrtl i Sulih l)ili nr[ion \Lrha. I prijc lbr.trilntr \lll:]r. r,j.,]. riüt,rolic lnil \luiiisiii. hi,iliriaiLri i lclii drLrgi liliu: 'l-t.jLrbji' Lrio l.crrl r l a \ t . d n r u to s r c o b l i k e i \ r s 1 . i u t c l L i r :l t r ' u p u i s i t 1 1 u r o l t r Lr. | i r o . .r . s r . l i l . f L ) \ r i l u . 7 . | r l . i . ' u h s S c l ] i . i . j e t Lo d n o s o l J r 1 1 , r . u n iu u i l l i r r , r t. j D i N l t s l i r t .l l ) n . \ s i l , i r n i i \ o d i d r . j c c i o t u j l i f a i b r o n j c ! : o \ r c l : . 1 r r n l r r , l L L r d, t ! r c I a . l j r d i . ' l . t t l r r ) . ls r i g x r o g l L l i a n . p x . l a i s l , L L - (n nl r : r z l i i r t r J j u r l o l j r n t a i i : r | t l e l rl n : r t a l u i. i l I o g i ] ; L r n L s i t n t os r c c i j c z i l i o s t x l r l d r a ! i . l i o l i r n a 1 . . i i u i o z i l t i t { lilrr i)!I!1i s\..1r logli oJt jc bjo srburli. u/.lito sc u.,\llahr r alnro ntu zili.
J i L n l tI I L - l i i r . . l L t i f o 1 ) l \ c c c f t

1

r:t t!

a. lnril
a)lltLtf. L|r...
)qe i!'

\ t . . q o r r b o l . i l t . p o l r a t r t l i r r l i o J u , r L ) . 1 i rs L r ! r r ) e l _ r r L s lri l u l i t i ) l i r r ( l i p r . r . r t : 1p :ir. 1 c i z r c t i c n i z ! \ L r ! x ! l . u d r i o s L l r . i c n n r j c d u o n t j m e L l . i i i i L t . 1 S r q r lr n . l c p l e " t a o! b i l o z i i i - t i l l i o d i r i j c o s t i t ot r r l i r L o b i s u l l r i t r r : r o s l r r . r r t , r r s l rn . t a { n \ i a r e . l i o j r j c f : r z r l i u : \ ' o . i co l ) r v c z cp r e u l r ; r j c i l l r i s . j e i u l u : 'e s k l r , L r . oln p r r . l lt o l u b i o p r c ; n l n j 0 j d o b r r i n l i l o s t i \ ' ( l a g r j c o b i i u z i l a . r l nrLr rt Pltrtlit l)i-rn11qlll dl oblLr'11a idlL i .lrLtg. iro lltLr1c bilo porr.cl.ILr1ii. t n anf silrr.lira l-rogof:xlo. joj poncstaLo srcdsta\1. ialio da 1c i se ta ntolitll i L r L r n\lj t c t u , ] 1 b i n . i 1 t l z l r ' a d i l t i l. . u l i o b r g l Lr n r r g l nn x h f i r t r i p t u : i t i i , . , ! nrLil.i)1 \.lilL \lluh lrLr.lc,,rirlor oljr sil .j!Dl. u i onr sx Niirrl Onr iL,sx i l . r s r b u I Lp o t h o s i l r g D L l i l l r l i o ! i t 1 s l \ ' u r l j e e e .n c s r c c r r o 1 r r . 1 p o g o r i i l r i b r L e r t t t l N u r L r : 1 i. i r t o s rb o g e L i irr : l L r Z c I j c r ' L r g r r nn x l i o n s r ! ! c i b l e s o s t r n j u g i d a. u k i , I " -r L L r i l ii l { ) - i t o \ e n j rl i o j c s L rL l U i r i l l l P i t s \ i s n l o . \ l l a h o r r i \ t . e n r L s c L r L .lltih ir:LLirsLi loir ldcl,:r (lu jc,\llrlto\ Porluuili r: fckao: Nitjtc2r tc i:Lilric| ür I L;cL iL rirltrjir ljcr'or'1r:nici.zlliln dobr ljL(it. zatint najbolli i,,.tf.jih. ' nJilt. |.i nrlluIirtr!lii 17a 0rr.i. tiil,,\ic' Lcl<.ro:iorlch s. stil\liir na isliLrlcrrllpr.emuör't.sllr r1.:r,: l k r r . i \ f d u \ j c r i .p o ! c . i r n 1 us c i s l i u i c r j c . ' Stc;trtolll Iij.iLLbu.:t srLiiulto povcr'alcstL'Lrr nudu cla cc-brLi nu:li.uricn i z.lIf. l 7ilil llnosl Alluhu. txlo dx sc njcgov srbrrr i lcvoljc liojc su .gazrLrlesilc :lilr00. ffirniaf kllo
I 1 : r L!lLrL r . i r . d - D r n . , i i s r , i l r \ r , r . r l r / l 0 ( . l , l l l l r . , \ h n e ! l L rj y . m 1 / , , ! , . 1 , , I l 1 t . : r - + . t l i l ! i I h i r ü L b rI l b r D r L ni l r n u L l t x u \ \ r n r l i r i , r l r j l i 6 l l 9 S : l i r 7 . l i b L : s u : O \ l t r i ' : L : I r . , . 1 ! i L j . . . t r . L l i , {l o r . r I t r . . t , x ( j . ] ( ) i l i oL , L s r. i g r l r h : o ,'

ll

O(l \\ .hbr iLrrr NlLrncbbiha i ntlih lerrclskihuicnjrlir sr.prenosi ilugrplri]] o Irt.iLrbu ionle liillioJeizguhiobogetsn! i dlccLLLuliogalc zudcsila io i bolest ,\llilr /ni.je li la pfir'xtaanir Od \l[(l7lhi(ll sc prcnosrd:r jc reliao: Ejj b t. ic pNi io\jcli l.oji]r rrbolio liozica(ir,.,ginia)' ocl Cl loulc. l(()liko:Lrdugo |.jL:rotclltuli. tlitjrlc. posroicr.ezliiitl ntiiljetla \\'chbsrniLtl1l ic otr rl(LriI\ iaauol| goclinc. r|un c Ii r iic oclto{I. dll 0n Ii hr)csLr:c IsliLricn.ic nluJctrdrlo seLIe .lo(linll trcLolilio i nttcscri. BricD nil snlr-tl.jiiL. sinova Islarlorih.gdjc iLr nlu tijclo nllpu(lxli ritznl tnsalili .jr sle LLrl.gu .\1laI n1e iziijciio. otrilatonasfadro pohr.rlio. llunrcl(l lilic dr ie i r\l'uir\ lln l)unihosamnilcsi gocllnii jc Ls SLrd!:JJ liu2c Vlcso otpad,llo ltjcga. sa tako clasu oclrriclnoslalc slno i.osti i 7i\ci Zcna mu .lc donosilapepeoi posrpalu ispo,.1 njcgr. Iiudr loj jc dorlijulo...r'ckle je: 'Ejiulre. n)Ll kad br ztrnolio srogl (iospoclur.a. s,gLL|nobi te izlil.aro On iot jc ocl!:or o|io "UZlvaosatr u zdrn\ljLrscrlxrrdcsct go(lini. pr zrrr.jc puIo Llasedautclcsct godinaosabLrrirr redi Allalrll OIe sc zrbrinula 7 [ ) o s \ i r L i ' ' oo d g o r o l aj c r j . n o r a l as l L r 2 isir t l c r uz u n u k n u c liux k o h r u t t i o q l l t i t L r b r' . . . Znrjuördu je ona F.jlLrborTcnl i bojcöise da na ntjh nc prcncscbolest a ter rrltjc obilazill i sa njim clollzilaü L(ontrilit. svijet ioj !iie nijc dulao niliuli,r poqlr l(rüir \ iic ni liod koganile nalazila jcdnogho.carlia posia.kcer.i prodela plcLcnicLt \cau koli(.inu srojLt zr l(valitclnc hfa c Kuih ju.jedonlcla Eljubu. .1c o n 1 r r . 1 c L r p r t l O d r k l c r i o , , o ? O n a j e s a k r i r . iiis r r n u c l i l e :. ' l i r s r n rü o b i l a o f s l r l e i i l i r L d i n l r .N i s u t r a d i u r . i . ite o g l i rn a a iD o s l u a j c i L j [ l r L Lp l . t e r i c u r p pr'o(ix zu lrrürLr.lioju .je clonijcllrEllLlbu.opct salirir istinu otl |jera. u ii \lcclLrtin). \c zelilcodi rrcL:a.icsti ntLlltc i(il2eodalileloj ll.nna Oiu.ie t)n dol( tedx sliinulx polifi\aö s.r svotc qlüe. pa 1e. lincl1c ugleclao njertrr gllLrrbez li(rsc. zrurlollo: Go.;ltotlurtr,t.)t nttn. j(,;ua.ilttnevlia, u Ti s! t)d tilo\tiil1 n t j l ) t i l i , t t i I i j i ' ( l ] l E n b i . j. r l . l |S Il)n I:bi llllttnl lill2c: Priiuo nanr jc Itoj otrc. cla jc njalltLt lbLr l)fia0o S f l c n r c l n j . n r L r T c r i ri L r nI I a z i n r c l a t e . \ L r d u l l r h b n L l b c l d e b n U n r c r r . j D . i r.Liir. J:tju[r irnlLo L.rlta. cila .lcdnor: lc darrlsLr clL]ili ga obiclu. ntuzb;s ila xli .,urllhulisrL rloglt prir. pit !lL zeslaiipoclalcko llcgu i jctlunrlrurom od ji leliro: l)il lc.\lllh znaoaluo.1F_'jLLbl rlialivoshajr.a. iri gr truorakio irra ne isLLrietrlc l.jac..Ljjub sc zbogniihovihf!car razulostro Irliacla ndai srar liao do fel(ili Lloie.Tr /ur! de uilirda isenrzanoöio znquii za Deliogrglatlnog. sit l f i r p o r \ ' f .(l lri r s r ru g o v o r i t r . p a j . l o s n c b t . d o L r s u n j i h d \ o j i c a i l u i u l i , b i t poi\rdcDo. Z.lL rl c rcLeo BoTe.l i zna! da nrkedl Iisem iuraodr ilc LoiLr1le, zrillu.r (ir n.l(o nculil it.r obuai.a cluntu uisaut jcdnu dao.pa porrt.rlida isi|u Lo\rrlr.l . pe Jc I !o s ncblL. dolt su lrjih dr,qicas]uiuli.bilo pot\ralcno Zitti|l 1.. r\llalru pxdljuai na scdZdLr. fcklo: "BoZe. talio Ti Tvolc rciiöinc.sroju glx\u necr podiai nc doli nrc ne izlijcii!l 'l znista, svoju glavu niic podrglo s\ e doli rlije Lrio izllcacll. 133

l11t

Zu Alt
l d

Jc< All rek kal EI da All da ruk obJ
:4 1

pnl otk vrd ura On

dru iznl

koji od Pos Ism ovapas gas
ot1 I

BoZ Alla

l d.Jec tada

l l ' r i r l , r l l r : I r t L . r . t ) /1 | i , r . i r r ! r - i -, r , i .
I t f i ] i i u . ; I \ \ , r . [ ] . r ,| : . t : ' t . i l i . f ] l L L | .

r.rr;L
r:. tf

Itr'l, tL f
r \ i , .t i i ' , , l!

. r , r : , . 1I r . . l

il.| ,ti

.i. ,lr .

1,,,,1 .,
,

r f t . L j l . . r t r l . : . I t . t , r t L : f | . 1 . l a ( j : i Ll i t . L . . i

, i l , r , p t , t1 r L , L ' r , . , . , t . r r , . : t L L . L t L t / ! L , r . . r i i

.,1

....:iL, ,/t.t-. , L r rr r i \ r t i . t r . . : t , r i t tll ]rL,| \ ,r:.1. i irr,r tr,.lL]..,r : t1:,r. .ir.:li\ irir i.rli L L i .r,

. l : 1 . ri. r

t:,,,,, \t.r ir l, 1,, |1,:,1, riti
. . l L, r | r L . \ f I l t LI i r , , , , : | |

,, I I .

; Lrt..L. l r,,
, Lr]lLi . ij l

Lii liL,Ll]ll\r

' \ . . / r : . i r t L L ' L f . , , r l , r f ! t . L i i i . , t, j ,. .! ,. ,i r -.Ll , t r r r:r.i t,L fLl ,1, '!. r L r f .r . . . . 1 | 1 . , , ( . ] . f , . \ . | t t L ri . r I i r i ! r l ,1,,t\rr . itfl,,

L\:,,sul. ,r .1,.ir.i 1

, , i L t!

. t r

t , , r , . :

L , i . t. r ,,

,

. . .

, t , i , r l L , , , ;l r

tLrrjr,.L.i,.j

l r n r :I.' r L':rLr

,,... .. 1 r . . , L . , r . , 1 L :r L i ' r , l t . , . ! - , , t | r . r , , \ ] t r , : r r , . i / , , r : l i i 1 , 'L ,| L[tr .:ilL..LLlt itl. L L i r. r . ] r f : r , _ . , l t tl L , | : t , , . 1 . : t L \ : t . r : . . r l f L . : . ] ] . ' . . | . l L ] l i l ] l ] | : 1 L L : l | . ' , f i \ , i . i / ' ] ' l , 1 r : i ' r . r , , , , , , j, , , . , \:,1 l . r , l t , : r u l : r i , r r , , , , , 1 . 1 L -t r r i L l i i , i r - , . : . . , , : , 1 : .'. \ r . I L \ , , i ]i , j a ,,rr,,,, ,.,.r.1,,..,i I L l . L : : r !r ' , r l . : . . : r -t L r r : i r , . r | , -. L,l,,rr i\L,i:lrL .,!t,li , i r l :L . r ,tLj., , . L L . t ,i r r r f : .,,\, ,.,, .,,:,,r .., .lr ., r . r L , , 1 . . \ :, : \ , L .i. r, ., .,, ,, .,,, ,, . . : : L l ,t i : l i t , L t , r L r t rr L lL . r . . r: !,,, -.it r - tr: .ttrl: I rt, .,r , l t , r - 1 , \ r l

r L . . r Li : . ,t i r : l : r ,

r u , , r i t . . , i L : r l ,1 . . . i 1 l r , i r l , L r 1 . r r . .L \ L r . l . t f t i i L | , , , 1 | I r.i,lr : ;l . L r r L L : l t :. li r . . , ] L t . . t : . ] l t r t , t L r j i L i L L l t L j r l / l . . . i l r l Lri I t:t:.Ll|rLr.t: ! . . . : . . 1 \ i r' r . , ( L : i r liL :

i . L , . . 1 . r / L r ,. . r . i , . . i r t t L r . t . r . r , L , , l i . I l l : . , , r i ri ! \ I \,, i. ., , t , l , . r , r , , r . . , l, rL , r 1 . r . . | r L . : l \ L .r i . r r . , . | , , , Lrl!lr i .l ,.i.,.LL, . r.:|, .l L':r\-. , | / r , : L . , , , i r , L . . , . :r : , , 1 . i l i..,1:r, ' , 1I I l , l r . r : . 1 , l ] r t , L t f . , , ! , , r , . l t : . i , Ii L ! , . . . 1 . t ' | ) , . . | ,: i r r r :| l l r rl , t , i L : r ../L , . rrr,,:Lu..Ir. , r r t r ir i . , r ( . \ 1 r . . r i rLti.,r t.Ljr :L . Lr . r t : t . l . , l r- , L t . . , i / r t , l . . r L r i : L . . l i r r : r . . r : . r r L : l ' , . 1l i t ! i _ 1 1 . . .t r . t r . L, \ lttL,: I L I . L , I | I L I .I rj ,L I . f L r t l , r , . .I r f t , ; . ,:!t,j ,r:,1.:. ]i,., ilfrr r.;Li r L t . , L r i r : i r ( r i r i rl , , , l f i . . i r t j . t ! .l . L , , , i 1..,1,,i1 . . ! 1 . . ' \ r , t . , , r l r ( li l i : , l l t \ r I i t ! . i L i . r t t r \ 1 , I l : 1 r i L , . ! L r , , i. il : , 1 : i . L i l , . . l . r f, . . i r i r L r i L . i ! r l L r - . t - . r1| i r -l :.:,rltturj lr.r,r :,,.f..i1 i 1 , , . t i . l ; r r : . r t . , , r r , r . : . L , r r r r j . , I , I: , , ,. . , , I L, , . . ; r r 1 , . . r , J ' l lrr ir lr.r I i. ]l I i . l l L ti . \ j l l L rt : t L f r t ! \ l i '.llulr Ll.r \l.,rrL',,lirrrr i1,2.: r r L 1 . . , , 1 , . i r l , , L , r r , , : i L , 1 . , , : . ,. 1 , , , . ,i i . . I r,L. L.] fI t i,,.riL,irl.,) \ i . , l r l . r i r . r , ! l L , L t rr i r I l i L r r : \l .L ,l L ,

-l t.l

Ejjub dtr'thi\tta

Okupaj se o!oln Yoclorr.jcr ri ic Lr njoi lilckl Zuliolii kurbrDa 7r h.oje prUatelJc 7a Djih zatrftTi i opfost..icrsLtsc o lcLrc liod Marlc ogfljcSili. O\,0 na\rodinrn irbi Ilalirrl. Ibrl Ebi IIarim.taLioclcr'. kxzc: Pfiairo nalll jc lilrLr Zcfa.. du ic utc.rllpfiixo Alrf ibn \4erzuli.a njcllu I Ic]]lutrtlt. jc aLto Iilrludea. od En,\rdü da od oi1 ibn lnesa. on od Beaifaib .r-Lrhejlia. a ovuj ocl libLrflu|cjre. cla.jcposlanik i r e k a o" l ( a . L lj e A l l a hi z l i j c t i ol l l j L r b a o b l s u o q e l c r l a t | i r r s l i e l ( a \ , . r m r . p a : ü rh.jc on poaeolrlL]rili npati Lrs\oi odjeau. i Trda mLrjc Lrilot.eic|o: Zar.se (jospodi|l.LL lr lio ac se zrs]ljti Tvqe nisi zasitiol u on.jr. odgo\.ofio tnoi. lrlilostil' Ovaj haclis rrx\rodi ilnlr1)r.\hmcdod I:LrLr fll\\rL(Lr Tajnlisija er iAbrlLrssrmed od Ilclrarlta.L1 od l(attdcit idaljLr istim scncrlotr. on Ibn Ilibbrn ga trliOdcr na\iodiu svon Sa/rrlrrr .,\bdulllhrL \luhtnnrcdr el Ezdija.koli gr 1c ocl rbn ilo od Ishal(a Rahi\ejha.e on od .\LrdLtssantL-di istint scnedont. ga ibn r claljc Iprk ne navodini icdanocl autofilicrit rrtjprizn:rliirh zbirtr hadisa. illio ispLLDjaia u\'Jete sehilr hadisa. Allah.opcr n|jbolleznal InramAhmcclkaTc: l)riaeonilnt ic SLrlrrr. du.jc trLood Ebu Zinacle. orr u od cl-A recl2a. .jc lbrL Ilurc-jrcrckao: .LljubLL poslltlo trto zlarnih da .jc skaiiavaca. ih jc poöeoLupili Lrs\'qLrodlca.u. lltu.jercac o: Eijulr., pa Tlr l)u ..(iospoclur.u ti ni.Je dovoljnoito snto ti..dali? Ou jc orlsovorro: |toj. a ko jc neovisan o,1r,ojojdobrotil r Oro sLtfijcai rshLlbiL (utc\kLr1). Lrrh.Lrgoj n rerzli p r e k o b ul l L u e j f c c p r e n o sk a of i i c a iI ) o s l a r r i lri:a m c l l i l . ) . E c s ( lma Ahnlcdtaliodcr navodit pfiiro nün.ier\Lrrlun.czzrlr. njcntu da.je p|iülo j:. rcliao: Doli sc LjlLlbkLqruo.eo. rrjeuu.lc N{e'ner, dx.jaPoslanili prerl puiolato jepoico tr.plti zlatnih skalievilcil hljLrbih rLsrojuocljccu.paga.lcrlcgor.üzrlicnl aiospodllr zovnuo: 'Ei.juLrc. tr lo ato \.i(llS zaI rrrsant Lrainio l)io iepotrcbnirrl, Jest. CospodarLr ali |rijc polrcbun ntoj. Troj lrcrclict. odgovol.io.jc on.'. C)r'akav hadisprcl<o ;\bdLn fezzaliir nur!(lr i IlLllrtr i.jil. "(iddt i st'oiot)t rir.g.)r, (Sa.l.1l ) 1i LLdafi r)o!om o zeulllrL. jc Llfa.lio On ito urujc. nar c'clcno. jc .\llall dno (ir pfo\Tijciz|or hlit(l|c r oclc. ZaLiut ni urLtjc narcdiocla sc njonrc oliLrpri dl 1e pijc. pa .jc ,\1lah ocl njcgl orlilonio bol. leikoa - potnjLr bolcsrlioit mLr.lc i bih i spoljai LutLrtlr tijch. \itlion ro!l .^llah Q r L r Jd a o i \ ' a n j s l i oi L l n r L t n n !T d t t \ i j c .t z r l z c t l ]l|jL p o t L r\ c l r l i o b o g a t s t t o c c c i On üru lc. aalipoputobilncki!e. slusllo boglLlsn !L\ idLL o zldtnihslieka;clL. Allah nrLrlcnjccovLr l)orrdicLr kai.c: lutlasjjx) fo\,filtio.kio ito u KLlr.anu I t.nt,ntiloiat!i\diol) nj.::atu t\.tl&l i u tttihjai rolitio (El linbija'. S-l) Jetlni kazuclaic AIlair por lc pro:ivio. lt dnlgi du gil.ic duro!uonovill poldncima na o\-oulsvrlctlt zatnierlu oltelioji su l)omt i dr ae lh s!e zajcdno Lr za lj saliupiti na Alrirctu.I. Na.icnlilt)\ti tj. od Djcgasmo olkloDiline|olju i izlilciili ga.iz
] l i a l i s r r s \ o r ] r J / i , \ , . r 1 l t , S l : 1 0 : : h I r . ( tL rs \ o r n , t / V k 1 L t , - \ A : I l a d i sb i l l c : i \ h . r e d u \ \ o n r, t 1 l \ r , ! 1 , / , l l t . l I l I h l . b - j r 0 r , S r k r r . l H r d j s b l l j . Z i B r h l j , rL L \ o D . t , , / r / t l l t 0 - a . 0t 0 - 9 r - t j s I 'I]buDa$ud.r nrteb

1.10

rrrr'''" \ r ' . r r r i n ' r i .: i t i r l i . l r l : t i d r ) h i ! 1 c .l r l r r ' i r ' t 1 " t t i ' t ' t t t " ' ; l r 'rr L I . r : r i rk . r r L r r l s i l L i l l . n j r r i : l L r i . l l i r t L l r j f l l L i l ' ' L r i r t I'll: I r'i i " ' r r l l i . l L , . \ l l l l t o \ i g I j r i . ' r l c s r l i l ' l i ' l l r L r r r' . r ' : r L J ( r r r r l r r L \ l rL r i l \ l l r ' r ' ' ' , i L r i r t r , ,|il. r c o s x b L t l i oI l l n J r x ) a l i r I ' | j i L Lk . i n t r ' i i s l n( j \ i ] ! i , l . 1 l r : L . f a I r l i ' r r . ' r i l " ' i I L I r . . | , . ; c L t c i r L l . ; L : I g . \ , i r f , r , r , ', l i l ' ' i l r i r r ! r L i i r r i r i r ' i I L r \ 1 I I f r r r L L ' : r" r " , , \ L . b 1 i : . . r 1 1 , J1 l . l i r ' \ l 1 i l h F ( r rL 1 , r i l l r \ l L l): in ! lNrL\l,f .i 'rf f a f r l .tli r i i h r f r . f l ; c s i a a o L i' ' : - J l r r r r L l ' :t ! ' r r l r : r i rl L t r L Ltl f, l i L l i n l l 1 r , g : i i \ r . I I \ L i L rl r l l l l L r l r ' r ' . . L n r t \ a f l l s l i t i l r L\i n i ( r l l l l a : : l Ll : L i i I j r r , ; i r i r , i r r r , , r r \ n r i r il i)ii r t r i l r. , ' r i r ' , i ; r ' ' 1 I ' i i r ! l r \ I I ' i ' r r ' rL rL L -lrr irlrilirr , L , | t . r r , :L . i l L r , . r i L : r r i , q \ l l . t l l r l S \ , , n l f :r l l r l r r r t l: ' : l l l l ! ' i ! l\ll l l | ! : ' ! ( ' j t i I f I I ' L' r r : l : l l I L i i l t l l ' i l : l r l " r ' l ' J' I

I

i iriL I rL i \ i l L r hu l i l t i i o . { r d f c . l i 1 i,l l L r j o c i r t L r z , l t c r l r r f l r ' L l L r r r r i
l : . L r m l L t rIr rt J l t. t . ' l j l n l i l ' il I . allilrll)ni lL'llLL lil i rl rrr!

:ri:rr 1:rlltL-rnko ispllnir' ,':rliL:l'rl , rr J L rir ' ir

i
,

Li ll l l r n a L r l a , i i ' r i r jra r / l i L , 7 l i ( ) l l , ) r lL L ' . l ' L ^ . r ! ! r f l ni L l i L rc , , , i l r l o , , r L r p L l ' r i , / t r r i . 1 . , , 1 t: J l r , I L , L , , L l l , : ' i : I I t s L , r l \ : : / r , r r i t . rI , , , , i s i l . : * t i J o l r o , . r L t i L t j i 1 r f f : 1 , . 1 , 1l1 i L l L Ir . : Lt Lu a 'jtr \j l r L n , f L r z , , r \ r . r 1 t l r h ( L x ) o j r t l i 1 . . l i .l i i r l L I , , r r l : t : r r L , i i , , ,i ' i , rr r ) i r \ r r r l t /rii , / ) ' r r r ' l i ' r r r " ' r ' / r r ' i J r r j i r r ' 1 " ' r i ' r i ' r '

rL I

\ ' rr

'f : L l \ T | ! j l . ! u ' l i j r r r l \ t t l a L i r l L i r r - r i l i L l i l l a i lL L ' r r ' l i L l " " i ; l l l l ' L ' i i r i L n i l r ' \ ' ' L r Li t r 'r,r iu Lrlrilr, .lliirr. pl, riL 1. PLi!.lr1\lf ri lll 'l\ ' i l lr ? r i r u r l a n . . l i . l l r r 1 r Z : r l l , r i L l . r l l L t l 1 l : l' l r I r i l l l ' : l ( i r l l L l l J l r i L i l I l I L L"'' I t r x r , j , l ; la L r r i L rL r r t \ r b i i : . \ : r . l f i . a l l r r : r . r r r l i " r ' L ' r r L t r ' r 'rlfLlrLl i : J r t i l i r i l n r I r r l . . l t 1 n ] i l . l i r l l l r l , r I l - : r i l L i L )l l r r ! ! l l r j rr'\r 'L l L I J t L ) . i Ü ri i t I r h i s t | r i i l t r r r r r 1 ., 1 ] i t I i r L l i' r r l r i i l i r r r r l:f: J t i r Lr ' i i l L n . .i r r r : l i r ( 1 r r g i l i i r T L r t . j r i 1 . r r r J L r / r " l l t r o . l \ l L L r l i l l l l i d rj r l . r r o s r i s i i r / l l i ' r t r r ' L ' i L ' ' r i r ' " r r L \ Ll r - i , . J : t t : r t , h t L LS L L I c l l L r t : i l . L r . / c 1 li ' r r r , l ( r i i r r Tf r ( r 1 1 " F L i ' l l l L i L i : (rj'jrr lLr l . i r i 1 7 p t u l t r l ' l L l r l l r i L x i. l l l i r L r r : " L ' r r oi i ' r l l r l r l r r L r i i '
rl L rir o l ) n r l L L i l5 ! i i l l l s l l l t l l L l i - t l r l ' l ' l l l r i l l \ l r L j lillLl L I I l L l r l L L l : n u s i l r r o t r t c l l o r ! i ! r l l l i r r b i l l l L l h . : : : lI L r l r : r r l r l ( r ! l r L l t r L l r: . . t a o s l l ! i l i

I

/rllii:.].\llrlr rl rbolj. Trrll

Ovrl njcgovsin. za.kojegkazuda je bro vjerovjcsnik. kako or r rr rde,ur-ro , Kadc tmto sedamdeset godina. pet Je Je S obzirorn neki kaZudaje Zulkifl bjo Ejjubovsin,nekaje da Allahov mr| spasna njth obadvojicu,sadaöemonavestikazivanjeo njenu.
* * *

242

{i€r ,_L:Ä(11$J\

Zulkifl

Zu lli ill,tt. tt!| ttttr

KAZTVANJEO ZUI,KIFLU ZA KOJBG NEKI
TVRDE DA JE EJJUBOV SIJ\.I

sLrfil..l-Lnbili . nal<on *1 kazrvunja l_ijrLLru. o LJ7\.iicrri Allah kaTe: /.i)noilu. ilrlriyt iTulliiflu sri .;ttoni hili .\tt.tlii !. 'tl t/\.e \ triljrl li \u.i t iloq :ditut sttont ol dohr.i, (Ll hrrbijat.. 86.) S5 A u sufi Sa . tel(oder rakon kazivanja IijjLrbu. o Lzviicni kezc:+/r/r/isl :\liilt roltr tt. thrattiuto tstnl;aiJrtliub(,ittiittiddl.l,orilih,,)hihtt)!.lrx)
oltltritrto ittlnont v.linont, lu st,iL.tto tli.aju .1hD.cta, ani :t!,:di.\tu. 1.i lil]tl .\i^ n.atitt tlohrint t,lttbtutin. 1./ sldi v 1.9)Ltila i /:.1.Ic.tL,0 i T,ttlLifll Ii , oni hili loht i (S.d.45. 18.) Salnint tiln Stoje pohvaho sl)outcnlr! (,asnontI(Ll|'enUzajedno u sa ostalir vjetorlcsnicnniL. pr\iposlecl lc tasnoda.jc ion r.jcrorlcsnili. nu Oralial star;1e opccprrhvatljit,. lnra.onilt koji tvrdc da on nrjc Lrio r,ler.or.jcsnili. nego dobar, llluder, .d.r,..r L'.. l\tr h.irit ,. ..rr. ' | | ,li r'i\ | l' ,c.i,. r,,. r , c o . r " . , ,. 1 ' . . r . \ 1 1 ..., , p c r r , i L " t r . .r z r | ..rJ . Ib. DZcfir i Ebu NLrdiejh r\,odc \,ludTahicloromrslJenjcclir or1 nijc bio "-..1.. :o.,1\,,- ( \l \i | n r c ! r / { .b . r c . . . . . , f . r . r ,c . L . ' o i l . l 'r1 . ! . i \ ' . r 't t, l , c \ f ' u - n c I ' r " v J L l ^ /r I l, I .,1 i-.,t, ( prozvanZLrlliifiont. Ibn DTcrir ilbn

.r"r '\l ttcl , \,.f tr .t.n.ritrc ,,-r, ,l , / rr'r'i. r..r. . r . l . rl u . r t . l r r .( l r r . . r r . t r tl r , . . . t t , c d . . r "Jedrn O| rlirljc llLL2e: naoko ncizqle,dan iovjckjc ustio ircl(ito: Ja au. El. ' cl .r ' : . ^ 7 . . tt r . 7 . \ J r . .L r . rr . l , , r , j t !. t l r . r rt r r . . r . t r , I I. ' . .\ j1..., - r . . 1 . . r .n , , . r l r. . r t r . k . : r . J r r . r . , . . o t . r . . \ : r5t r r . , r . l . r r r , . o r . ,r . . , tcf,, | . . r . . 5 \ l ( ' t c . t . : t o t , i . r ' ; " , . L c n o t r . \ o I . l . r ui r s l r o J , j , . t o ' . | , r l1 , . ( r t t . t t . r . l , r ..t f u . t . . \ t O \ o . - / . l r C tL i . ..lblis dirljc lit2c: 1e nlreclio icjlaniInx da na njega obrate posebnLr ,On pa7.ju. X4ealutiln, olti su ubrzo kloruli. pa ilI je rekao: ..pustitc sa lnerrr,. Z ; r ' . c r " . o " r u . l r : . r - . . r . r . n n .r r . r . . :r ., . 1 . . or 1 , . , . p - . , , f , . , A i, " ; , . . . a . a " . _ . c . . 1 ' 1 , u. ' ' c p , , d r r((). t . I r . . f i . r ' . . . , . t J ( r . I . o " , tr . u . t r r . . t . p . . : r j . i I .

MudTehid rcltro: I(acla.je El-Jcsc _ osterio, fcl(aojc: l^ n i1" 1ru"".liri ,,.i,ii r'o\jciiedlL ro.ii sliictjoi zr mo!r Zivota. cla pa virlinr L"t,n"" pnrr,,p"ri. 2.iuri

llbi Ilalim od Dnwuda ibn llbi IIinda Drenose . i. d

r.1+

:''l '::..

1

.:

KI

t i r r i l r l .l b l r \ n ] l , j r : . r . , r i i I i r . L : l l : L . u o ' , :L r l r i ; : 1 1 h , , . " ' 1 iirlrr t, i,i,r.. I '.l{llul , r l i r : i r i l L t J | l l t \ (l t l . l i l t o a I , i t \ n r , r . i , ' r . r , : rltfirr l(ilr.'.jLI L 'l qi : l L l ( , i , 1 . r t r r r s t t . ' L r i t t t t 1 1 . 1 1 , , q r ,l, 1 1 lr , . . r l i : I . | i r i r ' , !r! r r r , l l l r t r f i r l l ln rl r , , . | r f r r . r u t l l l r 1 , r I i , 1 L t jr r L f t i a . ( , J | i i i | r r i i L , r r L r:t, , ...
| I i | ] r . . . i ' i l 1 r n ] l ] l L 1 ] ] j | ] | | ] i L l l . . l l ] ( \ i ] l ] ] l l l ' , J . i l L i l L l l l L l j r : l l : l . l L .

! L r ' r r r',l L r l i , r Lr, . ! 1 1 , r r : . u r ' i : t i L i r t ' i , i \ l r L , . rI \ l , L i t L i : i , , ! ,,, rr,. |i L \ r : , | . l ] ] t L .r i l t i : f i t f r { , r l r . : r l t , c , r n t : i t c r j u r l i , r i t a . , t - . r i , :r , 1 . ] l L : r . ' S L r t f r ( l i La l i f i l ' r r i r r L r r c t ' r | . r l u i t L J i l I i l i i i a a l i r \ r L I l r l r ü i i ] l 1rL r . : r t c g r Lt r r l n . I . i l L l l li r 1 r . r x t l f L t r l f l l t a r [ ( i ] r r ) , , L t , t,L t i t r i l r. : l l r t r r l r i l l n r r . l \ . L f u lrt, , f l l l i l O t . a L l l r l l i L t l) l:t i t . l . t , , : , '.. l .:. , L r L r r a t r r i i n : r l r r r p r L r J l r " O t \ o L i { ) 1 . .r I L t t L t r p t L t L o ] 1 . l l,l, r r . . . tI , i |tu i i r Ll i r , l ! :I f ! ] r l t . L , l r r i : i , , h , , r l r r r ' ( ) \ i l | , i t r , r L l ! ( , ' r , f , , l:l : :: I Lr. rr.!rr litljrILrl|.I r i t r | . t t :L i : r . r L i c l L , l r t , r ] | l1 L i l r 5 r , r i i r : I r : , l . i. t r l l \ f . r t l r i l i t i r 1 r l i . . r [ L o c ] r rr l L l i i l o l t r | t , f r l i i r . O l i f t , , r ' l , r . , r . . ' \ i r i l ri J n i r i l i I r a . L r L ! l . r L r l rlr. r L l r n r r l L , h , r i l l l i r r i f r i ! i L ,\ l , i r L , t i f , r r i r i l , ,j t . i , i l i r \ r L , \ l i l l f l . l r I \ J \ L . i r , r Ir l i : . i ! . r j t l i i L t L . t . ! i r r i i t fr r r L t L , L r ! f. tI i . t : . i ; ! t r l l r i j / i , l , r \ t t . , i . t L . . t f
I rl ,LilriL L frrrL lri . , rIi !. i l ] : . . f . | ] L i i . L i i ] i : : . L i : : l : t . : l l . l l . ] ] i l l j i L j i | ]

ll

l

ll i r r r

d.-,,.

I L , 1 . , , , 1 t r - - l r t L t Lr | r r:nr'rLlo ,rtr .,,i1 ' Li l l l i l l r i L r j j .t , \ i l l l t , t ! . , j , 1 , t , rt ) r L ! , t l r L l , , j | | \lllllr rLici. jr: |:ilir .ir,|:.1 , : l r s ) i L l f r r r f, r r L ( , : r i i r ! s i l r i i i l l i r:il. l(ulij lr iitr'li :ltrr. lrr tl ritiLr , r,! ! l . , i , l fl f i r \ i r : \ : i t l tl .T r t l . l i l(it , . t - l r l . li l i r ! : l | i . s t . , . ' j , r t r n r b t i ( l j , i t . L l i t L L i o t r ) l u J t L . ; , r I/tl L r L t t r r ! : t r i l i r r i L L j L L l I ii.,ii ilti f ,,ilL,'|t L,: i:tii,. it|,\iiliIr. lltf|.iIl-. l(rlii : : a l . r ) ! t tl L f l r f a T l l t n a .llii]tr". r.Lrri t.. ilrr tjt. t.:lt:1,.

r'll

:L . ,I

l .r r ,
(iirl

'i!.

.i,
lnt

i : l ! :i ir a i r L . r L r i r L L i r . L I ll I .t I !:1. u l . l t : r { r. :f j r l r r \ l r l i t , j \ r j r l . ! . j l . l j l

\\.:LL]j/ll.iiLllililLi]iilil]i1ili'.]lli]1iljll.]]lll.r

l l . r ! ü r n l r l r : l i l i o r f 1 , ' \ 1 1 ] l t . , l - . r , ) / r i r li l,l l t i t l l . | r . i L : r j c t . r i . r r . , .
1h/:ii/, l i i:' tilr ia .

i,r. .

E1 iiri
lo

S l l i u , r t r \ ! r L lL l , r l l - . I I :I I i i I r rrrL L i I L o i l c L l l o I r L , r r Lrrt r l : 1 ,! l i r i : t . , , , 1 ,I r , . r , l l l i i i r S l i a f i r r . . l 7 i t i L! . I l . l t o r L i r r r l \ h r L u l l l h i i l r f a l i l r L i i . . u .. t L l r : rt r . . - "

DLI

I eo
i,

il-:\hnr'fclia(, Lilo sirn l:l l_i.Lrijl s r1. lrhtl \iiLii|1. frL :t i L t l r n i r c rfic l i i t i ) : Z u l l i i l l n 1 c b r o I l c i , r \ l r ' , I i l , . I r t n t ,l.,lrlr ar,:\ r.l (lil ia stutl lL nanti,/lL (lnc1n(r liLlltiil 1 . - i r L r j b . t , a 7 L : 1 _ . 1 . . r 1 . :L,rr,rl l . i z \I S i t i t o l a l i l k o l r a L I l . p l i r . r u l o I t i l 7 \ r | , / L ' i i r l l r L rj ' \

2,ulliifl t!.iht 'ttdD

. .

tlvo prc.osl Ibn D'erir, od,Abdurrczzaka, od N4a.mcra, on a on od Katadea
\cfcdont).

i :rlc f I n r.t tin p j 1

, ( . . \ l r . . , c t t -. l r g j p r c r o . .k o . t r o o , c t _ r , r u n (.".. r r , . Ls,

I t , r A r r r r c dl , r , c P r ( d . r i 1 .I , ( | , b d t t b t r V u l r a , n t n e d . d.. i< rietnr n r ' r c . , t 1 . . \ ' r r . . ' .d i ( i r o o d \ L d u l l a l r .r.L , rA b d r l . r l r r . " o d S . r . c l af ,r l l , .r o s r o u l o b o . l o ! r o b 1 . o I ) . , d l t . r n n r r . r , l . r J c r c l .o : O d A l l 3 . , , , o { p o . l . . .i-; . . r . 1 . : . : s , l , L r , . l r. . k r , l r c o t h f \ f i c a .d J r . I D _ , r , U u . . t r u ; c . , , _n -i l i J , o o ' , , u l l ' . c r . . . r r . . . . r . r ' . n l J . t 1 L r .I . v l t . - r . . u l p r r r : . r l . c l ; c . : . L o, , r k o . _ o , o r i I l , l \ . i l r l I . , u J c r , I z r . r . . l . : . . , r,lc r i < l , c r c l n € . r u\ 1 , / o - , / i . i . od q.Lr, . ' . l r ' n r| _ I u . r t . I r : u j 7 t r i , l a ot c z d c . . , , 1 3 . I i . ,: h r - t . r - i u , r l(i.o. (_oJ " " ' l r r r . n r . t , d . - i or c . r r r c ( r i r ' r r r o r nz. . r c l r l r r ae .r,r . p ; . - f i l ö'. ( rJlt ,/:r'o n.ric;" Jc.. r. lt lc pfr,llt. r,doro... On, .l| ie oJqo rl": ''Nc, nisi. ali o!o do sada nikada nisam nradila. ncgo ,"" i" ;",id;;;;;; naLjcrrllr Tadajojje.ckao: .,Radii ovo, a nikada ro p;je nisi;rdif"l;. Z"tini ,, odrlraliaoo.l r1lc, i rekao jojt ..ldi i nosi zlatllike, tvoji su.,,Zutinr;c r"iao, 'Tako mi ,\lhha, El-Kifl viic niliada ncie zgnjeiirj ,\llahut.,l.e i,r; ;i-; jc lulrro_u Ia \ |lltl]11u osYanuonapis:,,Allahje optostio El_Kiflu.,.

Ovaj hrdis o.l El-A.mclt prcnostr Trmizrja idaje rltliu ocjenu:has€n (dobof).Zatilll liaTc da nelto ovu pfedaju prenosi hao Ibn Orrcro\.c rijeai (iDe\.Y1(üIJ.
nr , ,' "

, t . ö r j r r . u r r s r . l r . k : . 2 r .. . \ , , ! . . ^. . r n j , . , , . , l ^ . p c , J t . .r e r l . l . , , 1 . , , , i .T " . ,n . . , n . , , 'lt .' , li r' | 1,rlt,l. . ..rc dr n,t l . tn . l z . l a n . c C L r rri. r d r t . " . , p r " n o . M , r \ r , d . l i : .|, , r , \ b . l , . t n r - _ ß .. r \ l l r .^ l c r . . . l , . i e . , ) r l i lrliobi o,,ajhadisi bio isptavan, se nc odnosina ZulL(ifla. on ncqo na

I , . r , t . t . n . \ J t , - . J J , . J i . r . t J o i L J , r , l: t i c ! ' I j e n . . j u

" tr)rri.rc Zulliil kojije spomcnutfr.'",r,,. ,ffl"fr."p"i, ,r,,ti.i,: ,r l;1,Ia,,,".

.-. ,iult

###

lladis brll.Ti Tirmizrir s\omS!r.,r i8/.13/296: Lr ka;c E b r l s i O \ o t c h . , j r sh J s e n S q b r n ' drus'gr brlj.Ue El A.I)leix od kro r!earPoslanikd i d f t L Bg r b i l l e : e o J : t - \ ' r r e \ . 1 * r . L lr e l 216

t,.,:-

, \tr,,tintt

C}OGLAVLJEO NARODIMA KOJI SU U P O T P I\ O S T I U N I S T E N I

\ !t) ,llt!.tlt/ l4li

r . o s c . l c i a I r l o p r r j co b j a v l j i v a u j a T ewrata,jetlitjii!u n(lion !k)

( L l l ( r s e s .l - 1 . )

Uzviieni kaie: ,ly'i ,nta t!ni.;tili th ewte ntrotle

,i ""u" ;,l,',"r, 'i lll,:"lll,"i"'i;li ::;,',:l;jtli:l",,Iliii:t.lii".1l:iilt:'' , ,r:rr rir,rr,
LI.JJ./.'rr rL s\!loj nlziii olo rrar.otli kro l.rjcöiposianikat (ürerfu,l pr.tcac biri. Allatr najbol;e zne.da su to rücii o,t,"fro l-tlü.]ulr)rrIr On.ruiun-i,1, ''' r(i rif.rLTrLt. su sli Lrl)olpunosli unijrcnjnar_odi. *rlS,erri p.i;" fvii,."oäl l l n i r l ts c L t b nnj r r : j i(itlno\ Dici Ressa il7\i(.rIn {llilll u suIi l:l_furkä| liri.e: +l AJI i Scnuultr .\tunt)\rliunxt i /lrr r,r r rriar{,/,r -r,/,r,tutj unt i :nteitt ''t|i t't \ttto t u nd|odtlipt i litte it)e \trr) t),)tt)!!]r) rri\titt.{ul I,Lrl.an. -rs.-3':1.1 i !lIr t{a1. IJ^iicn1 kilie: t pit njih tu poritQli. Nuhot ndracli li.lturt.'t.i .11 i li)..r,o11,'i Lub\.not.oA -i ,,")r',r,ili itt"'i l.r:/l'',1/l,l'l/i,,\rr:.i .\\'! -

i h r iD 7 J i f .I L ) n r bIi L r t i m L ) f t e z T lo c j Ä \ \ l a c l - A , r a b r j j a p r c n o s c . a o n o d J t t I ir r \iLJr.lr. t.r jc L.u Sc,idct IIu(lrirel(ao: ,,Naton iro 1ef.ri"i "li.,.lii,,

i";..'.;; :;;;,;;,,i:;;:;;;]:,;,-J:1,:):; ,',,ii,;)i,,,:,;.'.;1..i,':

;l::11,,1:1],j,,,,

\t! ') i t)o.\ttnik,,u usa iti.pa st, td: tloiu ru,=,u,u,ti,:it;i.

o \ l ! j , i l ) r c t l t o ( l tc iit | t q o v o r e . l is u o r i u D l s t c n i . r p o t , u s e i u p r o p a s t e n io ri T , I r \ . , j . i. ,, . r . ) . \ n ! I F l i : c h , l r i . o i. rr , l . p h , \ . r . r. . r , . , l t r . t , l / / . . r r . r, b r l . l . r k , , , ; . , J , '; . r\ r(c.i1ll 7nlcli laliotr isea .f!r. Me.hlttIll. sLr i oya tvidqa je spo.r" il;;;.;i;

i:liii|i,,llli,"l:|:-'c'ijct'i

da s. srano'nici R"';""'"p'"'; j;;;;

D,,n,.srie. r,",,"":r,'üü,i siLr,, "i'l::,'j:l,i;J.:i;,illfi i Tnil"!ü,ll I)Trfdrrh drusih. i navodi susitnovnici .h
n".r" ;lq"ii "-H"au;l';il;l:
I lrl

IIiLllT l_brL(-l-l(rsllrr lbn Asakif rl

j' i.:i tt i i t, .\'t rotii üiu tio \ ! J i! ti i !t. it : i,, ii , \ L L l ].]il. l r , i s l u L.,, l f l r ! t a : I r l . i r p r , i n r t n u I l e n z n l l L i rI ' ' \ : L i r L | . n t i 5 t - : r i li i l t l i, \ i l , r : f i I L L L l , i l r i i i b n \ l r i i r n l r c : r rr h r 5 l n r b r , \ L : i i , r c g i r : r r ' L LL , i l r r . r i i L \ t L i f l r i t . r ] l r i t . r . l l l i i ' s i L \ i i i l i l t I l t ! i i t r t l t I b r , l L r l r L\ r l . r , \ . r i , , - i L , . _ : i \ L L r lr : , n r r r i t L o 1 u r { ) \ f r l i r l l f f s r . r n , . t s L L! a r : r i r r l r | , , , r r . ! , r r l r N r r l L , r : . i r L j ! L : I : i r l : j . 1 i i r : L i rr , , r r n l t . . l l L L r j t I ) t c b r ' , r ! ! i I ! i l , i r l , r \ r l i , : , , \ , r . . r r n r l ' ü r rL f r rS . i n ri b l l \ L L | ( l t r s r l i a L Lo b l | : t l ) l n l t s i i l ! ! 1 . r f L r r t i ! , 1 , ' g r i i Ji t ( i I r r i l / \ i L I i . [ ] f I l t I L r l c , , a p ] l L r o I r ü | r f o T n u l f o s i t L) 1 , r i n r r . \ i l . r t : . . r L L t Li! D L l f t \ [ Lt . n ] i l \ L ! r ' L I r r r r h : 1 r r l - r orr r r . t L r I l ) l n r l r l i L . . l r j i r r l ] t r , ' , j i u l j . 1 . , , . . 1 , . l h i . t r i , : r\ r - . i i LiL ih i i r r n I i f l - . t r u h li b r I I : r l r L Lr h r . ' l l l L r l r L L t : iL r \ , r r r r l r r , r ' . . L L , I \ r i L , , 1 1| o i n r u c r r u i L \ l r L r L l l L l r ! r L i t i r t L i L l L r g rr, i i : u t r L r : i r g : . , 1 r L r i i i . r L \ l l i r i u : ri i l 1 , ) . P f . n i ri ( - . r r f s L l n o , . i r i c Ij i i s s u s i r , i \ l . l l r r n n S ( , I r r l c . I r.L: \,[ . .r,llrLlr , r.11.,,11-'

rJ

,r,i tbLr r llrtLrrr Irl-.Lr Lt flclr, ri'n lil.i ,\sinrl prulri. fu tc orl :.,rt:. ,ril: r'1,1, , t i r : u. ' S c r r bj ] l r l i i l l l r i i i ( ) . l l j r I r i I l i r i r l l i L r . .J u 1 . l t r L,r\ [ ] i l l 5r . l i i r . : t : r r l c r l l l t : , ' r u t b L L; l L i . \ z c r L r . l t l z u I t L " S c r ' t i , r r l L L r t I l f l i r i i p r ' r n , . i , : r L. i L
Lsli:il. lh llTr t'Lii .i.r7f dr jf lLrrrL. r.'lrLl S L r L r , , r r r r , iL l . r i r . r L rT i r i l l i , i j : t l t l , , i r , , , , i j l u : c , q L r , . r ,lL i. t . r ' i . l u s l l t . l i : i i : i l f l t . t i r , l r . I r . l , l r n,r,r:Lfr , a i L i l!.,j r iI i r . a l i l r r L. l L ' l r ) i i r l j j
':jlll:1|illlliLl]5lL'iL]insll.l1IL.]1](]]]].Lnjllllit

.'LL l l , ' r L r r r ' r r , L r R r s ! ! ' L ) r L r j iL L L l r r ' r L L L L o p r l.i r o l r t r r L , r r L

l.i

, : . : : l i f f | . . i i r J i r. L r l o ! l l i [ ] i l i u I o t l ) L l r . n ! r l ii r j i l f L r L . . : i L i . r j i\ l l i r l r ! i L i r L , r ! ' , 1 I 1 1 . r t r L Il:i i l i r ' : J i r i , . t , r . , r , ' r ri f , i r r r i / j , , , i i l l , r r , , r r r i , r , . r r , , / i | , r i i , ) / ,ir, r , r , r , / :i \lr.It r 0 i r 1 L : r l i . I r 1 r r s r r l e g o r o r i t i . \ h L r : r L r L l . l l l n f l i r , r , 1 i . rr u r i , , l r , r . r , r L . t p :fir r Lji lLr.l SLli LL]lritfrl r l-.,r:lLirfr frr ;r'it:t Dr,,. J-.lr|1,. 1(rsa nr :llt,tf r:: i: : L 1 , r i l Li n D 7 r . f 1 L j f riL I l I . i l - l , r \ i L L l l L r r : r r ri 'rirl . l I l i l s i l u . ü N u l i l i . r it i i l T r ' ' ' ' \ r r L r . \ ' r L r l..r5 : i r I L i r : I i , . t r , i i r i u r l f L i L , i L t . ' I ' r , ,r [ , i , r ] i r r rz u n l p l l u r j c i i r i l \ , i i l i t i l l \ r L t i c , . r i : ] t : . br fi \ r r r l . r . r r l r L l l rrL l i l l ri - r r i r (\l n r l i a \ 1 r t\ l l a l r ! fr.l l l o t r r s r LL r : Lrli e u l l o . r x l i l i i L \ a i r l r ( , , l l n l l r l . l i n r r i a ! 1 . \ a \ r ) r l r s c l ( l I r I t s r : p , , l i I z l o t L I l a ! o i o n 1 L i l i t . l. rcLn .llr:r''llLnurlio. iraILrrrlr sr ori rls bro nllrlo portiiilo tll . iJrtI iilrLtLr . c t rl l L r \ l' r f r " i ) r r . r , s r L , i f r ! f L L r ! , , h l i L d o r l ] i u r n r l u i i I j r r : r I r t l i L 1 1 l . , L r i r r , | i L L r i J f r i l r j a t . r l ) n ! 1 r L \ r , r s r r , r i . l \ r l I L i l t L r t J t l a l \ l t u i ! l o L tI i i r : t l .l L i 'lildil , : . f , i . t ' ' t , l l L .l i , t l l f c l r r , i i r L : c I t !i f r i i L , l jg l o t r ( r i i r ! l r r rnt r \llillt .. l r . ' : L : tr,t,r r r , , t c s n t l , k o l L n i r t . , , h j l s r i o r I L i r l r , , l , ' r L : t r ' r l L , r L r : rs r i r r . t z r L ) r 1 | t u . r u r r l r g r o l - . r , 2 t i r l ji!n r f . r i u i 1 1 . ii n t r l i l L r t ) r , 7 i l . , i!l lj |u . \ l l : : l l l tL iL 1 ' :i.rti lanr.r nll,rLl(\ sLtlnL!r. u L i S r : h r ' jll.ri L z . : \ j . n r u . o t ) j i t ! us i l : r z i l iL rs r i a r ; r r rr r r Li r L r l ( )l l r i r . ' r r l i t l ' L r S r i \ \ u r . \ i t I f c l u r u sr . Lirtx l l u l i . L r b i l ii L r r t i l i L r[ ] r L n i l il \ u i , ) n i L , ! x t r L r l r ijlri ' Ll f f i n L ' r n i r i t LI r l l i l i 7 [ ] ( 1 i!c d r . ! r t l ( , r )i t o t r r r , d r b r l o r Lr ; o b i l j L rl ) r r c i L r r i r s . f

i

l-1,)

Pogh ljt o Nnrodina

koji sk trnilte i

LLSljcd sLlic ostLiilo.nsjc\i prcstllr riralatl. kuöe se poru!ile. pa su nakon urlobno{Zivotitntolrii rsltusiti sul.ovostnulionzajedniStt,a i razjedinjenost, srg doli nlsu (lo posllcdnjrgLrniircni. Njihor.aslarliSta zaposjcli su dZinniidillje 7r\ollnjc.taiio dr sLlsc odatlentoqli autljcdi o glasovidztnna,rika lavolai ' zavijarjchij ena lbn Dicfir prcnosiod Nluhalrnteda Iluruejda. od Seleüte. odlbn ibn on on Ishrltr.a ovrLj \hLhnmDreda l(a ba cl-Kufczija. oLl rbn dajc Allahovposlanikg rcliio: l)r\'1 ao\.jclikoliLr. l(!rntctsliogdanauai LtDTennet ie crni rob. b1t T0 ce biti Taroilo ic lJ7\ricni AIIih poslaoposlenikrrujeltanirüe jcdrog naselja, pr LL njera rrje por'1cnrr nilio osinl toq crnogroLra. eo N'llcitani tog naselja su zntll11 n0pult to!. \!cfovjcsril(r. isl(opuliL)urari bacilj ga n üj.-ga,a onda \aliliout littnellotrploaout JeLlllonl zatvoriliotvor.Iä1r.ob1esahupljao drva. na sr ojinr lcclinra donosioi plodn.lo ltakobi urogao rh kupiri.jcloi piic. Zarinr bi io odnlodo roL Lru|l|'a. poclizao ploaLr. .\llah tr..r nlLr tontepontogao. ouu a bi u i lirr-iom jcrotjcsnikuclolorro r hfarLL piöc.ir ondaponovo\!aaao ploöugijele i ibila." (ln dnljc lia7cr"l lalio brlo rlol,lc Allah,*. htio da bLrde ic ]e Ali,jednog dana liad jc olli.ro dl silliopljadrya kao ito je do taclatrnio, pa kad il ji salQ\Io.svczaoi htio da ponesc, obLrzeo jc cltijcnlez,tc je Legao. ga AllahE nlu.lc zdpcaatio pl LLai. .jc ostaospar.ajuöi sedamgodilla.Zatin sc pornakao, prolclao r ptevrnuonit clfLtqu Slrillllt tlasta1,1o I Spavati, AIlah .E utu.jeportOlo zapeirtioLrii i nercdnrh scdarn l]orlina. ualionaegajc uslao,uzeobrcne drlai lrcnLrollllslaaidr.jc sprrao samocLoclana. \rtatio sc u s\ojc r1llscl]c, pfodao L)f.lllcdna r liupio jclo i piöc. kao iro.jc to i prije fadio. Zatlln orjlaodo Je onog bl|nlll.i.tt do ntlcstugcljc jc bio. ali sit tanto nrjc bilo. ).Jar.oc1 se bio ''..i t . , , r - . r . . \ rr. . , , t . . , \ ' . , , . \ ' .. .ui . t Orr dlllje lia7r.: \'tcfo! jfsnili ilt je upitaoill sc dcsilos^ cmcenl a onisu j od{oYofilidt nc znrlLr.leli kada ic vjcrcrrjcs|tk prescliona Ahiret. cluac se sna.Zu nlcsi jc \llthfirutcd .,: rekaoj,.'hj cmac öebiti pni frobndio i7 s\.oga lioji ic uir LrDTcrrner." Oraj hrclislc rrLLrscl irnl sporrh elcnrcnata sebi.SadrZaS i u ovog hadisa vjero\ltno jc ploiirio Ir4Lrhanrurecl i(a.b el-Kufczi Allah, opet. na;bolje iLI zna I ,,Zdtai jtarod N4edrLtitrr. Ibn D7c|rrnc prihraia o\,ajhirclis i(aze: i sunt jcl ne nloZcse lvr,:l1tl sLlolti stllno\.lrici dx Rcssi o lioiiluase gorori u l{rrr.anu, jet Alhh --i. zu njilr lta2ec1a Ltniitcni. narod u ovorrrhadisuse odazt,ao sLL e i por jcr'olaos\1rntc jetovjcs rlitL. \ Osiüt ,,\llalru uoj , alio sLloltj por,,jcrovaliu r l e r o v j c s r i l ln u l i o Ii t o s l lL l l I ! l c nIi l r h o v ip r c c i ' A l l a h n a j b o l j c n a l z Ou je slilo| ntiiljcnlrL s oni narodhoji.jc isliopao cln rovovc.lvledLltinr, tal st.r!jc sleb iz rrzlogr Lolc l|no Vcöltavcli.a i zbog toga Stose u kazivanju o narodu lioji lc isliopno ro\ovc pfj.jeli l(aznoul Ahiretlr. nil uLiolrko ne pokaju. se Osrm to.se. l)iilt se nc l)a,,.odi su üniileni. a za stanov[jkeRessa zit da se-to izriaitoiil2c Alluh.opcr.wrjbol.je znrl 150

1 ' ' , . , : i , rrrr r , , l u j o l i i j j i i
riii Lrll

j't)ji ti! !/itij:ir;::

siri Krzir a],]lc; ilri l)[]iLr ' ,iiri r ,laL i
", i l L r i5 L i l ] l , r i r i r i i . ' i l r r o ! r r r ' , l l , r L , , l i L l l . r . t l l l L . r . L L , r r. l l . . r r 1 . . 1 ; 1 . 'r. , ' ' i , i r , . ,rir i r, , r i l i i l r r r , r ; r , ' r ; i r l , r r r i ; r , , g: ; r , r ' 1 , ir, i , i , i r r ; r r , i ' , . r r 'r , . 1 . r ' i ' , r , j|, I ri,l r ' , l i r r , r \ f r r 1 ' r , ), N , , ir , i r . . r i r i r , , , r r i , ' r r , l , ' i , i . r i , , ) , r i i, , r ' r i l , ,t,', 1 / i ! , r , r ' / I , r r l , o , r . r ; r i 1 i ) r r rr , , . / l i r ' , ; r : , j r . r . , , , r ; r ,a r " r r t r ' r ' r r r r ' " i , , , \ / ' , , . i . r rr r , i i ' r , r . . r , r , i r i ' l / i i a , i i r r i i r i i l r , r i / i ' ) / , j r r irr r i \ . i r r ' , r r r : ,r r , " - r , r ' r r ', i r , , ' i i i , / ' , r , i . r , , / \ i / / r r i i l i , \ { , , r , r . r r/r/'rrr,ir,,, ,,r'i, ,i., i,r\'r ' ' i , i r i i i i , , i r \ l , r r : i i r r / )l r / . r i r i / r r r ' , r r r1 / i i r r ! ' i r r / i r r r 1 , / \ , i l r r r \ ' I i 1 ,J r ' r r r r ' r ,,, ,, iiir., rl./ \ii/riiir ,,. \,/ rlir,'rr rrr ,.'li,ri,, ,/ii /,i: : t .,i " l \ rr,lri rr,r,lii ir',r', : , r , r , , " r i ' , t , r , i\ r r i i i , r ' ) / i ' , i j r ' r i ' i r , , ' i , r l r l i . r i r l. r,,ir,i,', i.rl r i..'f f,r ii!,/r,r( irr,,i ',rirrirrr l, ,r1,rrrri." \iiri,iiir , ',. : , , , . l , . , , r l , i . , i i r l i l , 1 . r . r , r ll , / r , i ' f . i , r , i i i r , . i r r i r r\ i ' . l r r l i " , t , i r i r , t , , i , ( ) i t t , ,r :r. i l i i i r , j r ! r , r i i , , , , \ i , r r r r : r l i . \ r r r i r i i r r ' . / , r r ' , i ,rrr r i , j i , r , . t tt l ,i . : _ I ,i , rrr , r, i ' ; r i r r , - , 1 , , , r ' , r ' ,' l r i r ) l l i / f , r i i r i r r i , r . . r . r ' ,r . . r i , r , l . i r i i i ' , : i , l ,r ' , r " , r i , r i : i r r r ' r i r , , t , t t i ) t i l ) i i i ; r i , , : l / : r r l ir / , r , i . . r r r , / r i r . , r ' : l ' ' / , r i , , r - r f r i , r i r i , l i r i . i t ) i ! , ) t ! t , i - . r i , i r / , r i '' / , r r i . r r r . ' / , r r / r , i i / ! r f , l . . i . r ' , i r , r i ' i / i r . ' i rr , ri , ' ' ' / ; r , r r r i ' r ' i , l i r r / . r : , r , i ' L rr t i : t , t . , j , . r , , , 'rr, . . r , , , r . r , t r t , t t t t , i , , r r ' l l l i r , t a r r r r i , , ' r ' r ( ' , , . 1 , . i . r r r r , " , i r \ r i , , ' ' ' t , ' ' , r , i r r , , ' i , r ! , f i i \ , f , r / " i i l , r , i , ' , / r l r r/ i 1 , / , / r , . , , , i i , , i . ' , i . i i i i r . . i \ , i r , r i r i i ,

lir ljc
o\ il I

d Ibn b. f.
Sr- il. I.l .iir Jil ondil l t) t L r l lao. I

dnog
in l.' Lh ';'

r ki o .
na\ aj

t\x i orla:o

irl\ 1 L dS a l ro IlL-

i \ r i . I r i h r i l . u , , t . o r i I r \ i l r i l i l : r r r h s r L u : l . r r c . r : i L . r , i . rl r : o r r . c l r .|_,r 1n:.riL r l,Lrf,i:r lhf lrlirL n.l lhr \lrbliri: r Ii-u iru L\ rirrrir. r \\ tlrirrLrtlrr \ | L l r : [ . i h l .l u L i i s . l ) l . r o i i i i r ( l l ] L r . ' l d i r b n , : l l r L s i l . l l.l , r ' ' 1 r . I ( n t a ( l . i rE 7 . . r i l i i : : l n i t | r L l i I I b n ! . h l l i . r r n , o L l c c i j c c r t l . n , \ b l r i r . l .J i x l ) : l L \ \ ' . \ l . i l . l i u 7 . r ''\ , , r j r Lr r l . . l r l r L i l r L o : r L, q [ r , l l L r r , ] f . \ n ' r i | l ] i r . n . \ u r r l r l i r , t . j t r i h , , 7 r l ' , i n rr i r 1 : , 1 : \ 1 1 r L h : : . L r r ' f o \ | l r , i i r , i r r r I r , : 1 r r : r L l : : t i l : l i uS i i J i L l i i i c l L : : I l . l l r S . ll . " : l . t , , rf l t L . \ r 1 . , , r , r : r ' r r . r L l l r L rr , r i l - . i l i| o s i i r r r r , , r l L / \ L i f l , r ! L ' r L i u r : t f r r r r , rr , i l rr l i l r D t r ' , r f o J \ \ ' . l r l ) i r , , r , , r l l l - . rS L r l r t r r r a l : t .L r uo r l \ l : : t Lt,: : r : 1 . \ , r i r L l , r j l : \ l i i L r i i m . , r 'L r r i l l . r j f . . , f l , , : L u L . o i r r u' t . r . i f \ i r l i l l i i l i l b ! l l l f r r l : l r L i l ,l L lr i L r | j a r r a . r . r 5 r L r l i l r o \ r r il:-r. o \ . i f r { - . \ lrrI r s i l : . l i l d i l i n r i e , r f p i r s l l ot r o l i r L , i ! , ! t i h i r a J r L l i iZ i r i . r . j a. \ i i l i L l i r t l ) i j r . . { h r o J i . r i r i g r l t l r r L l ! . t f r r : r : l r l - r r l L r I i i u r \ l i 1l ) r . l r . j i , f :i r r r l i l i r . t r ' , . . i . n N l l i r r c.l i s u n J I r l li l i i u r . l . , r L i i f r r I r t r i h ' - r l \ \l r . . I l i [ . r . 0 r ] in i 5 Ln l l r i ' r J r i e s t i ] l l o ! n r c,i r f r r l i t r ) l L r n r i s t L Ll i r L r ' r , . : gL r. , o : 1s ' . t ro r . ( i r ] t r l l i l .r l l i ] i . r r : L n u u L r i l . ' o l t ! l i r r 5 i l u r r i i t . r .ri r l . : o / r i i c ü i n i l l i l i r i al l z i r r r n l r l Lr l:.r.rtr iii \t.frL l-.(-.slr.rili:r. Iit7. Bi. it r,t.rLttrrirrItt rr,1\1rli 1riI r/Jr.rir lrirt,.r.lr. , r , l i r , i r r r r r l i , r ; i i i \ 1 . ( i r L l r r .t ( j r . i ! l ( l j r L i L r nc L r l ] L i a r _ , ji :\1 : \ . . o \ 1 . { n i c i jr r! r L p.l rcirl rLLr '. fanrarrll. ril :rf]]]arnt] l(Lf i]lLl Iailliiri sllr(r'\ Lrifirrit.\rllr1.:ric ll Lr \l .thll lliairLtrrl.

dnc . jc,
AOt all u
L .l i l l

ju rr iato.

Po.glurllt,o Norodinta koii su auiiteni . r , 1 r ' n< l I I A t , r . . r l r r r r ' i , . c d r A n . . , ( r r r . . ic L . r , r r rp c . . o r o o d u r o ju n e ' . ' : , . 1 \' r ' r " . r L r \ ' r . l . n c t . r J : . p o , . , , t , , , r z . , . L c r" , ' f " - . , . , , : , Ilao. pos ^lhh. opetuajboljc ual , z Daltlc,mtiljenlc dt jc ovo kazivaujc koje.jenavedcno I{ur.anltu sh,an u . .c

ö(

ot
ta

l . , r z r . . t r r . tl j , , . r r . ( . , 1 t r r . . . . ] , r b n/ .1 c . 1o t r o g\ t O \ . . t O \ . ! . 1 . , \ e, t . 'l)J" ,!..to_ -t t l \ f v , t . ^ g . . J , l , . t r ' J r . r o S r r \ ,rr, . t ( l o J i u o . . i f o . l . t , . . t o o i Allaha:E.

ika llv e 'Io i.'.'oll Sto l.'::'l;:,:il L,^iil,1/,,'.:,,;.iX l ', oboTa tij nekoq. Zielimseoffltio poslaniclnra fijciirrar "Ja t,jerttjetn t,u.ieg u Co.tpodoro.pa po je(1tjiura. altitt trLtlet ovo znnöj: ..öljtc molc .,1"ti i t"l ,:"."g tfrp",iiä nr budrte s\,jedoci sarnlckrol', po ( Sta dol pa tak

od,t'.s nikuÄt,u.nugradu ttt:tie, ,n p,.uro)r, n ru 1i,ti,, ll. ";; lte nrkakvu nagladu plaöu, niti pozivalu öisroj istini. da oboTavitiu samo Allaha, koji ncrrra nikakva sudmqa , _^t-"il.i]-ill 1"r".]o ; . r . , r t u l" r U t r t, o , , n , i . ru h . r L . r r l.n a r r r r o N j c e a . J c e . : , , " - , . n ,. , i ] , o

Uzvileli Allah k:aie: I nayctli int pt.intier, tj. svorn nar_odu. Nluhannnede sta ot',ike jel,og gralt, latda su int doili po.tlanici. Kdrla irt l,ti p,rrln.r,ri , t , . t , tt . t l l t t t t-....,. 1,t ttt .oin.rrir,\ 1,,,/,r. n . , r . ,r r J \ i . . . i 0 ; p o c . r l l . \ ' l . , r l t e . | | r . , t ( r . .i c \ / . r , , , - , t , , t , )l , , . l o u t , r 1 . r r r , n d . r n e o d r ' ^ i r u d . I o r , r ( . r o | , , . 1 : r : . . r , r oo n r c r , rl r r , i r . l . r l , " . , r t 1. \o;l; .;no,; t . r o d il u r ' j . . rr r ( f . \ j l i , \ , r . , . r . r . . . r r. ., rr i . r ,, , . , , , o - i , , " , ; . , L " i . ; ; r fo..r.r.r : llllo'.lcru\tc ,r . c u ' t , ^ . r .l o 5 , . . . t . r . t r n o o e o r n t J d t q i l . l .rl n.irI ; 7 l J d . . t . ) t l \ . . 1 : . . t tcJt . j r r r r A t l . r l _ . 1 .c b r r . r\ t c _ , a r : l t z i , r o . . l i, 6 1 6 ' r . re z o r r r n . r . i rrnr. , . t . , , a . . t....t : . . , .t a , , , ,t . . l i . t 1 3 . o L ,\.e ^ i e J ,r d ' . r r r ' L " c , c . o n 1 , \ t o r . L e o b i . r r r tr c . q f f r , , r l " ,f."', p^ri. l"r.r rc,. . r n . l r r . . , t r r . r ( u . , . rl o , c . / r / 1 r . r r r , ,t, .. ..,i,,, ), ,.,i, " r //, l . . I n : t n . , s d o i l t . | L r t r j t j r n o . t- t p r . c d , / n n t , , L . , . p . . e lr akatlite, .ni.\ta tct)to .t,cts leht-,narel1,, po icdnirlta ." .;rfi r-u.ei,r* . o. dnrgirlr d-jelirra. \Jedulinl. Frvi stav potvdu1lt t-ijcü: ,i :;i.qttrno i;r;r',,;,,;, sndu hatnd k.t:nd ' Time sü inr zaprijetili da öe ih poniziti iubiri. 'l.o:a:ld.\lutnja ie.\a \,Lrnto, rckoie a i!,lj. \,ama ie sc vratitj. ,,/ar.,dto :, 2,1 ,..t,u l l . / 1 r t . t . . r/ o u g . L , , ::.l o \ 1 r f o . l . c r . : l r t o , - " r ; r ; ; ; 'l l ' o / l \ . 1 d r . d t s t r ' i r r r c '. . t c . b . . \ . . . 1 i T o I i / c t ü e t n l . 1 . . . . . , . ' t ; n . , i t 1 . .I t . t . . . . co r . . \ J r , r trc r , nr i - c T c t i e j c . *,r:,!" ,gt.dld.:tnn dode.ledon ictjek, rj. da pomogre poslanikeida ,"_!,,:, rsporlr!eru u 1)trh. r".:., , O natode no1, sliedite posldüik;! i Slilrrtit, ou"toii 'i;,..';""i,^;;li

te ka
te it, da

ne bll zb AI do AI op

da Ibr
kai

to€ isp

';l

uaa

i . ' . . . 1s\ 1 , , . , rn.r i: rrcctLllr ' .| ' r,lvilltlr njcu.ji |]bj ga. lshalt od ncliih svojlh plijatelja prenosi da je Ibn Mes.ud rekao: -.lbn ''Udarlli su ga rogaDra ituklidokniu nisugrkljaniSöup;Ii.,,
251

,,qe o.,tova, !jcrure,,, je rlvno . r da ,,o;Tl:';:.i:,;.;il ]ii,"i:,liL,li;illll "3.
.t, \ . . . n c r o r .,r, t.n o n i , s r , .z r! 1 . , 1 . , , . . : , ; , . .j i .

sur

por

l'')t:i,t\ii. t, \'tiit)iiint! lioi; ti! t!tiiiit.;t;

I ir1 :rLa.

-l:. 1 i : S L : r r r LL l \ r i r r i . l , \ i r i r c l i L l i . r L - r s r .l r j ! ' j . , i L L L , l , i : .r,r l . r t L r : r ] tL i . r r l r r ir u r u r I l r r f r l -r.l - . r l . r l j l \ . l . r l : r li i l , t , ri | r 1 . . , , . 1 , , l r L ,r:.i L L 3 r r i . i L . t r .,: brI r,(i\\fl;,i rh.t!lfitt L , f r i r r . J r r i r r \ r l j r a l ) l i i r l n r 1n f L L o l ) c l l i u l L L l r r r It:r.rin |rciL! .\lhh. op.1. nltbolt. zfiL L,t r t . l l [ . r ] \ l . t r l r : ls . - l ) 1 . I r ) !J n c f c l i i t . l l r L h t jjr, . h r r ,r ' , r l r L ,l j L i . ( r h r , i t , , l i r L Ir i i ! . i . t l a \ l l i r I n 1 r c s r r r i r L lr.lL r I L L r r l i l ; L ' l l f ! r i - . l t _ r r i lr h r | / . r i r , , r r i r ' r t L . L i1 r , r ' r , r . r , | , l r l / l r , r r iI,' D . r l i l ül.: u r l lrru t , r r , . . t t i , 1 | r i L tL , l , : , 1 . rL l i L l l r. : r r r 1 . r \ . t ) L rl l / r r r r r | i r f . l l r l i r l t t u r r r L , . r r , , . r . . 1 r r r l ii : l i r r r r r , : r r r r r r ,, , r, i , , i i i ,i r r . L j | | r l c r , r r : r ll ri ! u . r r . . ij, inj .lfl.r Lr:rLr \.iriri jil Jobro. i i , , . : , r , l . rr , r r t ' . . i r Ll ,

I.ia'

ilrlr
| :'-:, r lr

l l r \ 1 . - r rL r : r , ' : It ) | l i ; r t i L , u j r . ; , L r n l r , , r l1 r . r L r j r t L , r r r r , , r t f i r : r 1.,r r i ' r , , i , r i r , r j\ r i r ,, 1 r r r ' r r , r r r i l :' r , I l r l i ( r n ! n l t i t i j . i i L I u : , / r . r r r r ' , . I L I , ' . , I'r ' ' r , ,j , . , 'r r : r ' r i . ' l , f r a r ' . g a r t i i , t ) \ ) i ( , r : t t r r l I r t t i r : t t . ' ' i , i , r , r r r r r l , r r r L c r 1 r I t . r L [ ] r I l i l t r n r . i l r [ r f . L i r , o i i r r, r 7 r \ trr,rLl I rr t : . r r , r ' , i L , ( ) r r L . ,a l i r r l ) ü c r j a s i l ] x L ,! i l \ f i i r r o \ r j r , , \ l r r l r L 'r i , f . r ' , L L , r r i ' r j r u r rt . l ) . ) i i t i a . r r . l ) r r , , . / r , r ' r t , \ r . , . r / f / r r r i , i , i i i ) t i: : i i t i , t , \ L lr . , , r t . i L r T r l i n d i r r t . g o \ , r : ! L , r l{ ; ' r u i r l l r r r j L . \ L i l L , r L : p o i r . t : . l L , i L ,Li l \ r i r : LL r l i r , , r r : c : 1 r 1 r i ifu l i L T i l l i r L i : r l r; f i n r i r : , ' r ' 1r . . , , r f r r u \ l l , l l r ll . 7 l r i . r r Lr I l . L r r rr r j c ' L l r \ ' Lrr l ] i . 1 \ : rr.r t . ! ( , , r l r ' , r r l . i i i r r i t . l i , r l L ' r: r L r ffLiNrLr.r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1, !; t i rtti \i' ,,,r;,/r',,rjr .r1 liir, r.,r,., rrirrr, r.,rlrrr r;:,r'rrtr i l t t . i l , ; ' i r i f r r t r ! : ; , r ' , i r i , ; r , ' r , t t , , i t , t , i ,tt: , t i : , r r , j .r r , 1 1 / i i r \ i r ' , , ) i \ i i r \ i t . i . r , , ' , i . r i i r j 1 r i \ r i r , , i , , i | i , r fllu iu J i. /:( l I i r r r r . . , . r r t j l rr r t r ' , L l L , i , , r t r : 1 , r , , i rr r . l rl , i r i . : : : r \i , L.i1 \ , 1 . r c b l p | o t i r I i r O \ r i \ , r . l r r l L l r L f l .; r : r . . f j l , r ' L l rr L. i r " ir ' r r . r i : n t l i . l p r c r , , ' i o i l l b n \ i f . L i (r \ l L . t l t r l r r l r J ! t L l t L r l . l r l . L r i .f.i ! l , L i . : . : : i : I i f i r i f i r L ; . , 1 r r l r o t : l r ' . u . r r r I !i t | ] I r t , , i IrtrLl i . L L l : r r r r r i . r r r l i , L r l L : r : : L !r : i u t L lrL r L r o ) , ) ! l i l r : r ! 1 ) I b I I l ; . f L rL r rL r i , rr l L r r lr ' I ) ' 1 , r ' r i i i l r r t r . ' ] l , r l i i l 7 ü !L I r t . l - . :r\ , t n i s l t e l i r i r p r u r r r l e .j . r L , r r : . f r i r l . : r / f : / ] i i i \ r i i , l r l l . r , r . r r i i iI z r r u r L r i 5 u l on r n l i n i l i i l l i ! . l o l l f l . r ( i , l i \ r r o r l r l r r T r . l r r r r L l L r z i , : . , r u 1 , , | i l t \ r i . \ j . r . , r j . s I r l ( . i L : b i\lri L . c gi t L c f L t L llij:i il , i . / , r \ , l i i r , f i i / r r iii,i rr :i:,r.rir Liri |' r.r/1r,ri|rrr;rr l,rrrrri r \l::rt:slii Liliiu \ll:rll r::.irr .tr' l)n lito DtrlrfrlrL :. || . Lr:r f,.rr, /.r l , , 1 r 1 l r u . L f L l .l a r r i r i r o r o ng l i r ( l u . f r e r u r . j i r r : rr ' 1 r L L : t s,r,l i r r (i ) , l u L r f l i . i(. r i i i r ' : r L r . r r r L r r n ;iltr . o r l j . J n o ms L rL r l i h n L rn it i h L ,rr g l l . r , r r i r L r r i r l L: . L l IoLrrtr iir[,] rlte i,\ielLi .icdr(rni.a ilx r r.lii.. Lir ni
' r . r , . , . , ; , , ' i ' r t i t r i ( ; , t ' , t ' , t L i L lr 2 J , , r i i , , i r , r i i l , , r , 1 ( , / , ' , . I \ ' t : ,/ r r i r r Irt,o rri

t,r'

ill

i

i-'.r
.Llll

i\,

\ \ i r j r o .l - r a f Lo r L a l r r L L.l l L , . L Lijic1 , ja r L! p r , n r r r r L LL r l , ir r r t a \ r r l l l i i L i l r ! i l ! rL . lt r -.l , i L J i r r L L r Lr N lrüi i o j u I o I i c n l i . \ l l l h o r r p i r . : 1 1 n r . . . I i L r i r , ) \ i r i a r i l l i L l i ! .5a L ila r .\ jr jc rn.ll on |.sluo l:l1r):r l.ill! !iu.ta : ' . , c L . . L i s l i c L l i l il s n o r cr l a . f i l i c l i o t lr .r'irrLiiin|rrr u {rirrllio i c l-].\ jcLLrrilo Isuit l.

Poglat !tt o .\hntlinn

koji su tnriite i

Sto sc tife hlLclisa 1<oji pranosil_abcrerrja lluscila cl-LSl(efn. 0d od on Suljirna Lltcj|c1e. ocllbD Ebi NtLdzc'jhr. od Nlud2ahidn. ovatodlbir ibn oD on a "Tr'ojicr Abbasa. jc Posle ili rj: r'elcao: cln su sc pn,i odazvali:\tusltu.luie ibl NLtnlseu ao\jek o ltonrcsc gorori u suri Jasin,G l\,luhamlnedLl ibnlbi Alija Talrb r'ze njcga sc rno2eleöi d3 üije por\'fdclr..iet lijcöi orol Liusenlr se rre trlogLr on spadrL iiijc kr,rjipretjcruju.Pofed rosa jedrno u fflhvatiri, .jcrojr prcnost ovui hadis.ito opetu foLpLrnosti ükazuje slabost no o\,oqhadist. Älhlt opct.najiro znitl lje

##*

llrdrs j. ar'iji brli.7 gr Trbcrrni l,l1t,l:Ll-^[lfi r.!/!r/tr/ tn"lij!./ r/d i/irr ],li0tj! r iüi!: 0\ri s.fcl tc !.o.rr shb (.lN.r1tilio.rleIpok.itdD. cf HLrsetcl tritar zi|r,,ri n tc l b r L r l l l r s r , r . l I t ü f . t c s r . h i i i i ] t . d B u h i j d r c \ . o . u s l r b . T r k o r l cg r t r t l c ; t L , r i t s r r I j 7 1 l r l , r ; . : 1 l \ l h l r l r j . n L i n t , . r( n . t ) r ! h \ 1 1 t tln f r . r o s l s c s r n r . o d I l , s l f ! . 1 l l j l r r r r i r r l t . i r r r i i , r l l5 c r . L L 7 | r ni L . p n \ i . r l t i \

l5l

L o d

lbn
1011

Ebi
I t1!'

lah.

Junusa.s.

rl59

KAZI\,ANJE O JUNUSU gJ

liaic: 2.1.i/o niic hilo ni j.lttog gtalu kaii JaDLrs rri!eir1 \llah Ll sLrri i lio tr jc ülcgo|o Ijeto\nttit) ln)rirlilo 05it|l.JMtü\a\i i( lt^'lL1a\do !nto ktda Je polltt?lat), Potti:d\ aiu(tt ful.ttu tt.ial,r ntltotlu. Lt)tnc lrterrelr/.xL1:i1il'(Jurus.9S.l ttttotont :Liittrlttklctnili i :i\ t)! ntu i:\'jcs)1a +J Zunnunu ktcltt litrtit ocle iponisltLin ,\ u suri Ll llr)bija .lJzviScni ktZe: oint Tt'he lttLriiett !(1 )t,tt(tlto.tlrii pd paslilc u !tttinuttto.ovtu. Ienta l:r.tga ( jd.rLuü.rc doi.Ja. ogrii(iia l)tt1i1a.\chit *)\1i tttu.\e olu.\n\t)tt)ii: 11eko \it, trt,toljt,gai:btti:nut Tdka itlispas.^ r)ta\jernil'a. lEl Enbiiä .87.-8S.t 't'Kulu pd)lr:e U sur lls Sarfiit. Uzriieür l(e7c:+1.lr r.\.1c.:nista bbporlaüik 't'i luci liot:latilaxka nu nltgu potle 't'l riho ga proguta. bia d tla lit,Intt lLttitt. jt -,rrlltiio ptiitl,tt "lla tiir bio tL\l.tt ad onih koti .lllLlht1 :1dle. 1'.rrgrriTro li 1'l l\1i rd thdtist .16 o\!ut) t! tttL,ual utiohi LloDmu kath ce st'ibiti lr'oii\lkni rntejd r:r'r?!/e nlt,.:to,t hio lL.ltolestnn.'t'l t!iitttsttt) da t:ttdd tttc.ga ltlnt) lu!tt) 'FO"i .r.i..td irl] til,tt' 't'l pt]Jldt,ia go .\!atini hlljddn ljudi i// r,/.ic /r.ni.ra ltln| (Ls'Sä11:11. l.rr ) I 19.tlutlntü. tlt tlo t)lt &lttutg ntl,o ttit a1tt. ''1i tttplii.,a rir'lirrl IJ sufi El l(alenr. Uzviicni Allah \.iize: Trrtrarirr:rog Go\tlotl(itl. i nr'l)tdi lido aruj h)L:a.le riln l1t):<utt1ld. litlia jr u agail'tli,r Goslntluta, I)ia l)t t:ht:iu: na :otttLrr. "Dt ,:t ttiit .\!iglu bltgodat njr:got,olq 1'11j. tticgo\' Go.rpa.ldrga ttit:\tt) ltde)(t. .ie a(lobirta i M\i ia gd |)t\tn ,tl otriitl,oii .\u adobilnti. (|.1-KAlcrtl,4N.-50.) lt,Llrirt :r:lr poslaosliulo\'rlicilna pfedlelu Nirr$'c LL \4ulcssifi lillzLL:Allah.jc .lunusa i gdjc ih 1c pozir ao U1\'i!cronr r\1lahu.ali sLrga oni u lu2 Lrgorili Lih Nlo\rLle. odrllio.on sc upolJl o s\anr ncl lcfstrlr iiralLr 1(ir(la ovaka\ odrrospfcma rrlenrLr im dl ic ih zedesililiaznir7x lr'i .la ^. ih jc rlllpLLrlro l1r1j.t(-ii uieqakl Ihn \1cs Lr(1. N1od7lh1d- i,:lil)n Diubejr. Krtrclc i r ile riulljih i liesnrjrlr Sc 'iiedr ih jc nrpLrslio iLr'tcr'ili su sc clatc ih snaii haznl. '\llult ilrjcLrsrca lilzu usedir) I)elnit ovolr ljclovjcsnilar foli|jxn.la.piLsu sc liajrll zbo!l svogooduosrl orl od1ciu i razdvojili svalio LrladLrnae njegovemllke,a ObL)lilisu isposnialiLr 7r1irnsu sr :l(ftriclro i lxnrizno molili Uz\,iieüoll] Allahu da irn ofrcsti. Doli surllolilt. se sr1 sLrp|rLiirlr I.ir(1.icrrc. sirmvi. liaefltc i mqlie. a i knLpuai sitrlr sLoliÄ uslioneiilla sLr i Lrznenririlu: dc\'c r jlho\.a nrledunöed rilirla. kraye i lehd nlulirln. ito\cei j a n j u r l s b lre j e l rIrl l o j c t o \ . c l i a r n s l 1 r n i l c z i Y p r i z o r . Z b o g s v e g r o \ ' o e U z r i i e n i A l h l L .jr S!nlonr snl!.om inroai. r)riloianisanriloilLr.otlilonio od tljih lanijc zuslLr2enu Ii.,nLr lioja sc r cc bili nad!il:r iznad njihovih elava poput m|aöne i teike noti

t-s6

. ! n i tu s t t i r t i ! i \ " 1 . I r t l

lxtn lr7\ ii.nr li,ji.: 7-,t\!t,;ritl I'r/,r rri r, i/ir,rl :lr.r,ir l,,,ii i. i)"\ i.,^\it' I l , ' 1 ,r . r ' i . ' r ' . ' r rrrr,r ' r ' , r | r r r i i , ,' r r , r r 1 , ,l.. l r L i t L i( l s ) i / t i l L r L r r ' r i nl i ) i r l : i l l r r r i r r i u r { ) 7 an l r c ir l r i t L l l r lrrl : l r cl . I ' L 'L :l . r t Li r o l I l L l i n \ 1 1 ' . 1 ' l 1 L'il'l r ::lar.lirirn jf il Lr':l' il'l l i s u r n L f icl i l r t r r r c r i r i i r i r i l l l i r i l r i r r : . l i r Lr l i . h i l ( ) .L r c r { r , , ' , , , t; ' t i t ' t l, f : r r \ r n lrr r i . i . t l r t , r , r i , . , i r ' i! i , 1 . 1r i i \ i 1 r l , ) \ l r r i / ' 1 r ' , , i r r ' r i , r r.' t, r i ; ' i i , r , r i i i i r j i , r j i r \ r l r , i r r i ' i r r r t r r ; r r r ' ' r r r r . ' r r ' i I r ' t ; i/ it i , i i I t r I i | | i i | | ' | ) ' i | )' i t ) i l ll )
r r , i ' 1 , ,, i) \ i : , ' r , i S . h L r ' .- l - 1l l l r l ) \ r i i , / , I I, I ' \ r I I ! r , I . I ri I / I : ' r r r r l 'rili'irliii r r r l i rr " r , . j , r , r r / r , i i r : , , r , r i ! r : r /ri r r : r ' r r r r r ' r r r i " ' i ' " ' , r I !L : r f :r :!r\L |(i\rr:r\r r ' , , , ,r , i . r , , , r r r , / r : i l j I . T i L n r rr"r iiirl

r r I ' 1 , | r t l r 1rrL , r . ' L ri l ln i l r r ' . - . ! r l ) \ : l l i rL l r f i r L i r l r \ l r l l i Lr r " r r l r r l l l , i . \ r ' , i r n L , n \ \t i . . l i t l r / r r r ' i i l , r : 1 , i I l r : r ' : p l ' L l L r r ' , 1 , ' t ' ' ' r r ' 1 5 ' r ' i L r r : \ L i ' i ' r ' J r L ' r r " r ' ' L ll l ' L t l l N.loslr(r\rllil] Ill:siil. ildti\ilLll : r r l r : i n nJ Lu : , f ! 1 tr . 'r r)rr\i'ir'rI ' ' '/ 'Jrr| . L r i L , r i . r ' o r : r l r .l J f . l i f l \,Lrh ::t..,.../:r.r..riri:i(lr\ L l . ) i r r r r , ! l , i ?) , r ri r ; , ,r i r r rr r . r . i r r r r r r r r f i l r r . r i lr r ' r r r r i lr r r i r I,,r,,.r I i rr. i i , r , r I i . ' i r , r t l t I i - ' S l ] j l t i I . l l l i l . r { l . o r l ; : \ . t r l l r , i , i n r i ' r L l r l l r i r lr ( i i i x r r ! ' r : l : I L r t L Li r r u l ! , L l : r r ,n:i l i h l l l l r r . i l Li L i l i l r l ! l i . L \ i r . / r l . _ \ 1 1 h . o 1 - " ' i .n l l b ' r l c : r r : r l i

i-

Lrft)ilL S r i i a r l i T u ( l u r i r 1 l r i l L l | l l o b i ! o : l n t i L l l ri r r l l l l d l L r : L ts r f i l r L i t / r L r \iliiirlrt' i ' l L . r r : rt : i . r L . , r ' . - l i o l r i ! r ' , . \ i c l i h u l L i l T r J . r i c i o J L : ' ' t I ll L T L r L L lr.i l i . r . D i . l i l r J i ) n L L - . r l l l r l r r r l o LL l l . ' r l I l . l t | ' l r l r . r f f l l i i r i r l . L t l L L I r l u l . l l f l i i n l l L ' r ' i ti b r l I i l l l ' l i : r l i l i . i ' I i l \ l l l l h l i r L r g " ) ( l r L l r ' i L : l L l l e l i r i' i . , (ri!1rr()rl(l \ , 1 , t , , , . . . 1 . t , ,i t , | r t r r \ i r r r ) ! ' ' r / r , , i i i i r l i i l i l r . l , i i i r r , i i r r r ' i ' " l i i i l ' . l):rfiir1r\t'rn(f'r''rri'1rr'r.''r''l'r:'iL B i l L , i h L i r l r l . . . h i l l L , l np r . L , r t , r 1 r r i l f . c L L L , l l n.r ' c r r i . ' i l nl L . . r 1 l l i r x d i ! l - ' j I i n | r . ' : l , l ' r l L i i r I d r i \ ( i i N I r 1 r l l l u : . Ltl llrLl(itL' ir I l l L : l L 'rlr v L i L . t i i r ; . r l l l l ' l b n \ 1 r 1 r i r ! L r n r | r r i l ' b : l ' r : ' ( ' l i L r l r i . . r : u l niri L ,i L i r l . i r i i l . l " ) l i l i L r h i i l l i a . : r L i l r l o l s L r r l r L l " ' L l I L r r ' ^ L r l r l ilL i l l i L ' l i r 'l; S . r . l i L r r ll l , L : l ) f I L l r i . L l l r h l c l ' l l o r t L r s r r h L l r r i r s t L r r l . j l J l l ' " : l p : r J l i r s . f rrtL f . ! 1 . ( l L i o i i . t l l ] L . g l t l r l i r : r l r il i r n l l c l L l l r r Ll ') o : l ' r n t l i ' i l 1 i ' ( ) ' L rr t (l'(j |\(rrrl |rjsl'j 'r ::L r , l , r . r i nt s r r S i r l l . i L i . L r L , r r t r L r l r r . ' l L a r Lrl r r n r ( | L : rril L' l B r l , i ' l l l . r l r . l r : r r L , r , . r . l l r L , l l i r i l r L i . r L r i r l ] L L r r r ' r r l I r L r l r L rL ! : r i l r \ . j c . l i l l J i l s r r l i ( i n r t ) l i 5 l r i L l rr l r j r r L i i l r L i l i l l i o L : r 7 L L :lr:L:ir,ir rrll !'or;1. li,, I l f . L . - f r . i - . : r l - r f t r i I L r r . . . l l l l .I r l s r l l . l l l l l l i f r r i . l i l l j ' L r f i L i r l r r j tl L r I r r i ' l l ' i \ f u i i i i i r L l i i r i L L| i r t . rn L n l l , , . , , u , r 1 1 r i ' p r l i / r l c l l n t ' r l L : ! I J o s s \ . 1 ' l o \ l l i l i l r l ' { i i i , i , ' , . . I l L , ' r .r t r r i L o r i l u i r l i J l l h r L i ' I r ' f ] i L l p r n l h o g l l i ( L n ' l l c l l i r " l r r r r r l i llrl r\LLllro\o!l l : , i rJ l r r r l . j r : i r r . 1 r l i . l . n d i t s L 1 ) i l r i l r l i . i \ t l . r ' r r r r l c f : t l r t i t a r n \ l a i n r L i.rl n l r L L r al'i.l i l l r l l l l l s l L , l o z ' , ' l r l l r l l l h l r s ' r n l l L L d c b l r e . n l \ i ( l i l 5 l L i r , i L L L r r . r l ii i | L L s i l ) l l t . r , r l : r i c . . 1 - ' r t p e l e l l n n i . g i l T e d l i s ' I r r " ( r s l r r r ! ' : l l x t l . ' 1 1 ] i l i r r L r L l e c u s l ' i a i . l l l i r , r ) Lo f c L r ) 1 s Lp r l s t l l l i . l i l r d l l s u i t r c i i P r l l l r l r i l i l i o ( l i r l ' r hllo lil!5i (n nillll llail nfir{j LiirLfllrj L r r ,t r in i l l rr i r a l a r i l . . j a fi a . \ l l r l l a ' L z r r i c r r i . \ l l i l r l i r i t r ' l h t t t t t j:t - . ' i ' t ' t i ' t i t r r " i r r r r i ' / r ' r r i r r f , i r " r - ' r i t t i t ) r t r i ! i i t l r r , r , i r r l ' r r r i l r ) f / i r r l i 1 ) r i r r r , rr r l , ' - g la r r r / r " ' l t i l ) ' t ! 1 t t ' t t ) r t t t t t t l ' i " i ' : t : ! i t r t , ' , r , i , ' i r r r1 l - . S a r i l i 1 . l l 9 . l - 1 1 . 1I ( u r l r t l c l i I r l i l : r e n j c ! i f r r l l l ) : r ' r j f L i r r r n f c jcpllrLnrl!lt ; i t r h a L / , . i i e n i l \ l l i l r p o s l l o . l . f n l r r . l i l i L L! n o r s l i NI r l j r ' l i i ( j j r tg f

lr
rlll

r i
all
tLl

lil

,Iunu:t ui,iii i .:t l,tnt ,\lhh jc,]je rrarr'r|rr nc.jc,:le de nieqo\o ntcso icli r Ll)c lLrmiliosli. tcfronle prc,gukrlu s\ont stontrliLr pronijelakroz Lrilrnlcrl nnlnlir lirir'!c.la gi j. riLrrL iI \ \ r L n r o r i l ) r L u il i i r z L L . j c l i i l s n i i c f u n b u p r o g L L t r L l u ( l r L r s l r f j b u . t o i \ , c a a o ( 1 0 \ e du 'lrlioaicr iixTl| rlrr.jc. liad sc Lrbfcou nrLtfüiltloslikitir. pontislto da 1crri fllliuura i uog:ure pa jc. liaclje Lrspio. Lrmro.J)oliLr!uo mrLlnLlli slrtatiodl.le ic Zir,. luril c piro,\llahu nr sL-didtL rllii1o: (lospodafu nto1.örlitl lisedilu. i rril rr)lr'sl(L lilrli\ ont ic niltaclu rrlr nilio ni.jcLlr'inro." \enll lcLlnoglilsrog rnisljcr)jnnr o (luZini njcgor og boft\ liil Lt Llnulfaiitosli litu i\lndirl]1(i LrLl lri-Srbilu prcnosi(lu !r jc Iiit progLLtdo plile poclllc. izbrcio a na\ cic Iietidc liic (llr.leLrJt|tlil oslel)tf1 dana t Dit lcf cs Sadik sc-dtnt dunr. .r O n i c r r r L ro r o r c i s t i h o \i Ll n r r - i i c l r b r l - L r c : S r l t l : g i l', t)irn lt)l)|)tt) t i. J///ll/! V)d.\l t)ttlit)l!optt)\r(lt l trttolt Iira ttLIrtlikt toli. n Sc rLlibn l:LrLr Ilr\xn ilrl)LLl\'Jelil( cl I'aZLr cunjcqo\'qutrobi bio icrdeser ch llrnu. ,\llilh Jriltboljc 7nl liolilio jc lulro ostito.Ka(lit.jakit sa njint poico plol'iti bcsliflllJrlllnrofrllnl proslfiltst\illlt i folliil rlrlL]iliuliL slllllc \.odc. slu!dJuai liako rrbc slr\c i\lilosh\{-rs. kako illi ipijcsrlt slalr Onog hoji dntc da mje ilioipice (iospo,j.r'uscrhnr rrebcsu scdrnr zcmal.jtr oDog ito jt- i7n1c(lLr rpod lilrjulLr. i i njih /cml.lorn. trdil jc. nil nilair sr'ojsl\cnstiltju ü lio|) jc Lrio. osietio1Ickeoüto o ac|tu .:ün go\lin Ljz|ticu1 i \Ioi t. Onrj loii zni t:ri1rc dolrptuvi tjr. lioji otkhnja i ( r c s r c i L r r r c r o l j c . ) n r l l i o j i a u j . r r u l t i i c g l n s o \ ' cp o z n a j ei n a j s k t i r c n r j e ü j | e r . i Lrslilr u ilor e nru liolil(chilc. liüi ji s\ c objesnio S\ otojJlsnoj lcrjizi.objavljcnoj u Sr.(rmvjirn(1nrPosllrurliu. ilrji o11 slilt najrstrniulcgo\1ni. OlJc. Alluh Gospodilr s\tcllirrr r Bog lroslilnika Lolr.jcrcliiro:lTrutnwru lal olt,. tj. s\.o1qporodicifani i ltrnti.;!iJd ':rt laiill).\!itti, l\t l)t)\lii. t! tliuiultu -t:,tttu ",\i,rrra /rosa o\.i,rr l;lr h t i r l i c I t t t L . tv r . r 1 . r , r r r r r , r l o i : t up t r : , t L t , r l ) o q i i j c : i o t ' t \ l i r 1 1c o d , r :|rr y r r o t i r i t:: rtr,r r.,/rr i /,,ni'rtt lltl,t.\lt sltttiralntoLlt,rruiir' r,r {l,l-lnbijit'. Sl. SS) I rtriii'll ri,t .!.t j ttiI t:tj t|) . I 1 :i lt rh gr ncacnt. rloresti u rciliu sirLrlcrll t r L)lLrg1 liaTu d:r sc ritti rral'rlr;.,u f,\oIr ujcto iitl liro rrrrlirrrlrlrt{oclf.dilit.ii0 zritar-rjc. iiro i1o lilTc lltcsnili: .jt rifacpozrrnto ltolttriitlo t rtltntt nt ttto.t, rr pt)\ t.otrti.,t[/r.üdr /r./i11 ri :\!t) t)tljfdti io tot.tr l)i!i, lt t Ti :dl)o|ijtlni. 'it, tt Bo!!u rrint Tt,ht.. Ibrl l\'1cs l)u ltrrliit tt ttiti,,ll)kt-t)\nrt url. Ibn ,\bbls-.,\mr ibn \1.'jnrLrr Sc icl ibn D7Lrbclr. i\iLrhlmrr.(l rbn Ku b. El Ihsan I(utlclc i Lrl f\|l)xl lilZLL sn to hil. lfrinil ltoai. lt)l]lr.trrorit i tlnir)t lotu. dil 'l liulrnr rLrI Ill-.i.l l)itidlieTct argliitn pfo! t:lo.ic druui ltit. pLrsu. po|cd '' mofsli. tlrrlc. brlc'.joi lnlinc (l\ e l(iLr 'i lt! tiir l.it) 'r'\i-qr1/1/d t)\!ut) o,l hi it,Ll,rtr ottilt ln)ti .llkhn.!/r/r.. t! ienr[i urtrtli rlo /)rotu lnttlt L'( l)iti f t):rltrlrl (hs-Siil'Ll_1.11.1.1.1.) Jcdni l(tZLr drt0 Traai Du on tilLlxni.lc slu\io,,\lhhil. do osio iehft1ct. i poüizno pr.iznao sr,oj gfrjch. l.rliaJtLrse I \.[rlio :\llr]ru. osuro bi tlnto sve do Sudn.jcechnl. i bio br p f o T i v l l c l i l L L t l o b tco ! l i i t a O r l l i v o n t i ( 1 1 c n j c . e n r aj c c l n o lo d . l \ i j e \ c l z i j e l pr sl Lrilrjcglr pleno\c. zustllpaI Sc'icl ibn DTubcjr liolc

ril

. l u t r t ! \ t 1 i , i i ti t . i 1 i r i

i D l ' l L l! i]: L / r(Lu l o l n r i i : r , l i 1 / r i i r , r ) i . ,1 t i r l i . r . g i , l i ( ) ! : I l r ' ( i ! : r r l l : i l i h i r . r l l r r r r l i , i j l l r r r l r r r ' n r . i . L , d j i j r il ) , r l i i r r r ri.l i l : r j i l t u r u r : l : r r l r ( r ! , ,: r ( c i r i r L r ' . \ l h l n . r . :l.o g n r r i l t c n j l s L r I : c ll ) r l i h r l ( i l ) r i i i r i \ . I l . r \ 5 h r . . i h r L. l , \ i i i i . . j \ \ ' r l r r lrn l l L L r r b b i | .S c i d r b r l ) T L r b r l : J ) l l r l ! 1 i . . : : L d L f t .\ r r L r b r ! l r ) . i l ! : i u . l B l ! f i . K r l u d c i r l r L r , : jO r l l i r o n ti j l t cn i . . . l ( i uI r i l L r i t ) / : r f l l l 0 \ r i i r : L \ I r { r 1 \ r r l L ri j c u L l i : l i L r t c g r ' c r . ) s f i r r l r r \ L r r . ' , r L r l l : L u i L t r , : L h I .frrr,.rr,r ilrr, \hbrr:ri.(lil u n.l . .\lluh,,, P,..rlinrli if,il(r: J)if,::rrr' iiluar' . r i t i r r l i L ) l i l in r . ' i i : I ' r i ; i n l \ 1 l I l l t p u r i r c r 1 . . | i r l t r t \ l l f r r .j trL,l]Lj!L!.. 1 rL \ j . , irr - \ l l u h ru h i : , g o i t . r r t - L t f i i r L : r : . L . h r L rn r r o 1 r i r\ JlnDiciil Lrrrour L,lrrrrri l i-11,.,.,ur5\onr lr1\ir,,,ir, ,rLl tr nrLrrr,:L tlr rL r r.rrllt L , lrJ n L l .t h . i r i r r o , r i ln c k r g L . o i e . \ i . L l L r l L u h l r i . r r l l : r l r L . L , . l r i r , r . l . r , , . t L ' , , u I r , l S d l r . . i l ! r i l i L i c r ' r l i i oi:l u o s l u r l i r l i o l : b L r I I I L f L . ! ( r \ n 1 i . ! i r i j\.l i u I L i \ I r L i r i u r i l i r :r r h a : l \ r d r i . . \ l l i r l r h i r ( ] i i r / i r l . , ( r r . l L f r : L i i L ! L r r r t , b irrL r i\li.o j o j t r : i r r l r L L l r t f ti r !t iLlL rrarrritiasir nrLl mcslr. lonriiiko:ir Iiil|l:rr:l jc r,ur .nrlcLn ( n(r:i(ifir..[]nu,: ni Lril . . L l Lr l . , t l l l i r r \ . .l ) i s . T x p i l ] l a : ! 1 i j ! ( , \ 1 , 1 \ l I L l r . r : , f r L1 r t r r r l , r . r | , 1 , r , . ! r L , rr r 1ri ' r . L r r t l i l j L i irl i: L r . o i r : u \ i o(:I r , k , ' / , r . r r r : . 1 . : , r / ) r i r r r r j r x . ' r r , r L L u L | L r Lr.l r r (,Lr:|(rrlilnr \ari.iLri:r .\llxlrll lirL|l sLrlIcl.lir iulL ri.!r)\o:ll\li.r,f. f.lilL :f : r i rL r d r rc ls ul . u r l i . i I i . N r o s L l i ) l u r ( ) r j : f L i d ] i \ , , ] . l : I o . ' \ l r , j , , i r . l i r l L r . . ! . . g rllnr g:r 7ll1,rr'rLi r1r'oir r'Llrf lrl.j .r rr,riri Orl Il!ILiaiiLr ffalrlt \1cni. I-.ir ri li r | L : i l i a . l l t L r o n i r ld L r b r i r ' o I u rl l L , j t r r L :I _ r \ ! ' i \ : L l i , i ! ! l : i Lr ; L , , i , i r . , r LLuo h r ' r . ll , i i i L l . l : s t c . r r - a . O r O r r 1 i r ( I r t , . r Lrr!lr '), , r r r . l . ! t .l l : 1 \ l l , r l r , , r r : . , : r r , r r r ,rjl l ( r f | l l l r l ! r l r i r nL o b i l [ ] . l i i l oi 1 o l i i l 7 . \ l l u | . : : i l ,rt,i',t, /ri,.i.rrr j : i l u n a c p I c n o s r h c rr r r ' l i i l\ i l ( l i i r 1 l 0l!1tc l ) . r ' l r / r r , r I h L rl l r ' r L i i l l l I J . 7 7 u f r l l 0 r0 \ f { h u d l \ ul ( a Z c " O ! r j I r r l r . . , r J r r r , L L r . r , r L l\ : r r L , ' : t . r i l ! : r t , r f r , ) \ r r r s l L n rt , to . r c r z i j i i s a o l n l r l i n c c r nl f a r o s i l i r r r . L r j ihlf-l.i flutifi Lrsrour l'liiir ril\'(xL Pr'ia.ro rirr t. l:llL \5LlL:llrLlr \rrn.Ll Lbr ,\lrdüiIrrln. \\'chbnv bfatrc. dr ic jfrr L I)fiarlo..!Li\ iirrri,l:tl.rLirij:rrL lrbrl S : :L h c J c z i d c r R r k x i i r c l i i n : ( L r o \ i r I o ( l l r r c s i rL h r \ I r l r l i i l : r f r ' T r i r L r( l l . nr r.lieo ocl tarliLr,lnrgrIfl-lrosrri Yicror irsrfLr do l:rr.\ - {h.1.,\llirlr.\' l)n\lrfii 'KldlsltterorjcsniliJLrnus i . . u L l l f L r irriri r cI r i s j e t i oc l uL r i i n ir | r r r L . t r , i . r r l l r o ,iur Il.arrir: ' IlfZe. ücr1la brrlu osirrrt'bc. Irrrrl.jcrr .lii :i..jrL riLfr L. Linrslx (;,):l)o{iufu. frstiir0 sr-brT,rdo\n jc (lop.h alar flcmr ]rnalAfi.l)l su nr.l.lir l!'ii i je(lnnpoznuripfigüi.n !lns. On f.aj lur lu rrc pr,:pL,zruictr'"' 0ilD.lil. aLrie s! ''\c. 'l,r G r : p o i l l n r. f . l i o i c o r 1 . - l i o b i r i ! n ( ] ! l o b i l i l O r r L r r l - l i r r o L i j r \ l L r ( l r f i l i o i c r " T . i t r T \ i i j l n h . T L u j , r d l i { , i r ! i rs c r 1 l r l r , r r r ] . u Lrri i r l l r ' , fh n L r s r i0lir I11nl.rln do\c liojc sa rrslLi:r\irjLr. /:illirn nlsill\rir ''(irrjIr)rillnr rili. ii 1 ir ziri jc ujr.i snrilovarizbog (rnos ilo ic LrIurliL, bll!i,:ll:rirL iIr\ I :tir / i)rLl LL lrrolte' IlocLr". laia Or).ta airrca|r'1i)1 ir-.rr rn izl.lrtinll Iu\tn ilrjc:ir, 0 r r 1 h l d i s y r r c k o. l u r L r s ar, r r n p f c l i o I b n \ \ ' r h 1 . n .i J l 1 1 . i . t i n r l l n c t n r prenoslhc! orli i lbn D2efif. ril\ L I h rl : L rfil r l i n r c k ) d i r j c' : l r r S r h l I I u n r . ' i ci l . l l t l J i c r e L l o I . r L d r : r r ro r l i r |lirrisf|iiroIbn Kus!'jlu. arlrri tataliodli.o.l Irb Ilnf.'lL.au,r{il . rr'li:l.i K:.(irL jc l i r t r J u r u s l r L r : t a . n n u p l l s t o l I l . s t ( r . r \ l l n l l - . : ' i . ( l i l o r l l i .zl r r ^ Lrl : t . ' r L n d c r u l l j i n r u p i t r L i\:i r r l . t o b l l l ) d c r x . o l r b r ) l l r j L . ' t f c ' O r j c o t [ o r o | i , r : I o c t i l i r u lit

.lunus ult:jlti sclant "-Allah je llbl Flufcjre daljc nlsta\,lo: l:, nruje dao clvokozulioja sehranih - rh jc rel<ao: insektima zerrlji po billem po zemlji - i lioja bi se sr,lalioq i jutra \eaeu navraaala rtega ipoJih ga nllij.kon, dok tikva nije porlsla.'i l(o(l tinejje ibn llbi cs Salto tonreu stihukaze: NoJ tui ht ti l.j d,1 l l tlh.,j.)ltLnti l ai i u i.ru stc; ld ttije Attatn l,t.:/t6,bi o.\t.to. je I or..ilerzija haclisa garib,jelje .lczrrl Rilirrii koji se sponinjt u lancLr el Nlcc ttlln, ovoi Icr.ziji ltirclrsa Lt frilog prcthodnt lfclrostlucarcirouzdan. ide vcrzill od Iibu Ilurcjre.kojoj opel idc Ltprilog ovl. AIIah.opct.najboije znal LIzvilcniAllrh ]liri.c.I 14igu i.boci.\nta irdjro N\to tjcrlo. fo.je pusroi )to . g(lteuoföc nelra drveaa. bioje bolcstilD. iznurcnog a tl. tijela.Ibll N,lcs,Lrd kuie drLjebio kao pilc bcz perja".a lbn Atrbas, Sudejji Ib. Zejclj..Lirouoror.odenöe, Es bez igdjc iöegana scbi" - t rrr://,rrnorla iznutl njega naro.trel,tije:d julne tih,e lbn NIes'ud.Ibn r\bbas,Tklinrc.MudTahid. Sc,id ibn D;Lrbcjr,\\ichlribl \luncbbih. Hilal ibn Jcsaf, Abdullah ibn larvus, lJs SudeJJ_ Katecjc. Ed_ I)irhhak. Ata' el liorasaniidrugi L(aiü: dajc ro bundc\.^ ,,U Ncl(i islansl(1 uienjaci kaZLr: tolllc ito utu le tikva izraslaitra viie rnudnhrazlogal(ao ito su: njeni listovi su njeiui 1 ilna ill pLlno. pr.avc I hlad isekti irr se ne pribliZavaju: plod joj se rloiclesti odsanro!tza eiaüja. pas,,,e dok llc porastc,s\,leZl kuhan.sa kor.o111 koipicarra.Itofcd toga.tikva isa " pospleSLrjc rrozga.a ilna i nno{ih dfu!.lih rad l(orjsti Rrrlje smoIa\/elirijcöiLbu lhlejre kakomLr Alllh t; clao jc dr\'okoar. kotrre Telcno biil. po zcntlij, clolazih Lljuho Dlu il)eveac Dlrsla ihr.anila svojll ntlijcforl I-o1crrnrolcdanrid Allahove mllosti_ Lrlagodati i tlobr.oinrsrr a l<ojcj je ilao nru Zaro Uzliseni l:aic: l1i nu.rc oltrtrtsnto i i. ncwlia gd i:bt^itno.I iz ncsrcöei tc:liog strutjau liojent je bto. Talo 17is1ta.slrt;rrro rjcr-rrll-c. o!0k,. Tj. ivli postupaDo svilliitr olltl]lko Natnuputido\.11 sa i7ttr.a2ipoDtoö Nts. ori "Priöaonti.lc.lun.anibtltscliaael lbn_DZeIir navodi: Kulili,da.je en)u iao nJ p - . J:rhjeibn Salih.I njerru Ubu Jahjaibn Abduffahnran, da.je örio ui BiSin il,n V c r r . i . r' r r o . l\ ' , i < i 1 ,r / c r . r r , n \ r . . i . n . l \ l r . . c i c l " . r r t c - c l l :u: L L . r r\r. l . r i r . r \ l l l . r . , r , 1 , 1F 1 r\ \ c l . : . . , 1 ., . ,< : . . r 1 6 . 1 1 , . .1' 1 "1, n n . 'i: Iroslenika daje fcl(ao: Allahovoirre kojiil liudasc zovnc.oclazove i koini sc ked.t zatfnii.dadnc..jc l<crjejc se intc Jrmus MeltasFontenuo svojojdo!,i.r ihr u lutiut salr upiteo:"BoTiji posla[iöe, li ta c]o\ vaTi satro zü Jln1usa. cla a ili "Zt Jrnlusa za svc nuslinraneJ'On.ieodeovofio: a vicl.r]ikc l)oscbno, za ostale opaenrto kada sc ltiorre obratc.Zar nisi öuo ri1earLjzviienogAIlahi: *po :aIrtu. NeDja ha+t t)sitn7i,ht,. aljen neka !, u sant I,atlii( u tntinaDtd ht jo si se Llotslo ptcntosebi ognic.;iat' *lIi tl)usc olt!:\'.rr'üto i: nc\olie ga i:ltatisnto. i l'tlio lli "^posuwnoiicntilic. (.Ll Enblä . 37 -SS.)To je Aihliova obneza r L . t r r c ln l - \ , l , l _ . r , . 'rt . , , . , \ l t "Pfiino Ibrl IletlrDn.11odi: nam.je Ebü Sc.id cT,j:jdi. cla jc njcurupriiao _, lbu Halid el ,{hn)cr,da jc aLro Kesirx ibn Zejcla. od cl-NiLrttaliüa od ot ibn Iluntlrbe. daje EbLr Ilaliclrcl<ao: misljutd^ to on prenosl \.{us.aba tJ.Ibn _ od :60

I s I I

I
(

1
2

t l c

F

,,ir/r1\,ii'tiir \r l,rrrl ' i : , L i | 1 . :, r r . : t , , i i S r LL i r LL l i j r i r : 1 , \ l ; r L l r L . r r 'rL , r l i r r r r l i : i 1 . : : i L g, r , r , , : r h ' r ' , ' , I t . L ;f i , ; , 1. l I i r l z . r , L r l , ' , 1 : . . r , i u : i . 1 . r r . r r L , i, l.,n \ , , r i r l . L i. i n l l LL L ' l r : r r l r l il , r c L r L . l Lu i l . , . i L : , ' / i i ' ) l l i \ . , r , r ' . r , i r i i ,I , ' rj , r r l i rr r , l r L . L . ' t i ,S l r l i r r r lr,rrrrlll \hLl'r. irir ,',i . l : r i i r i t ; i r i , r , r p , , L , , L l r t it ir rL i ( l r r r l r , , ( L i . r h i , i - r i . r , 1 r . t r r r l . n t t Ll ) l a r . , , . l L r i r l .l.' l l I l . i r r l r r L l r . P rl . L i L r . L rrri I ' i f r L r l r l , r r , , l l . l r l r . l i | , u l ] t j | 1 , l l : j i L l ]1 I i r n \ i i L l [ i r j j t f r 1 l . r 5 r ' L l . , l f l ] r L ri | , r r . t . ! . ( , \ , 1 i l l . ' , ! r ' r : u r . ' p r , . r , , . , l r r 1 c , , : r L , J ; , . 1 , I , , . : , r' l' \ r Lt r . l l . r r l r l ' L r ' : l l i i l t : l t r r . - , 1 , f r ! tt L , l r t r r ' : r : r , J ' L L r i l L rr l l r o f a , l ( ) { n r l t l l r rr h r r \ l i l L t u L LJ / i r r r l r . i r l : , r ' : l L r r ' l l s , , 1 . . l f ] r L r - ' . r | , , i 1 , ) L l i L t , . : r l i r nri r r ( , J ! r , , r n f i ar t : ts c l l l t r r .. r t / i i f r i . L L r n L i i l (,j i L ,( ) r r . r l i i , r . l I l i L l l r h i li L 1 . i i j , , : ( ) r L : t t l , : t L| , f L , i t r ' . l Ir t r r : j J i : r . Ll j L l , r r lr-rr rr r r r L l t ; r 'L. ll L i t n r t . L . r t i l i 1 : l r l t l r ' t l L r t l l l , r l r l r " i l i l L fi lLl L , n L '.L,.Lf::l[rL, l ) i ' L u . r q , s r.,l r r , r I : r L rp L ic | r L i i l L L(i , ] . ( l O s r l l i l n l i r r r \ l l r L : l r:L. l ; ' . r I i f - r L . , r . r f . r 1 . r : f .i r L , f r . j L ' , r l n r ( , , r r,r f L i L l ! , , \ . r i r . i r r r r, r I ' . l l t l l IL),rlf(lrr( tlL,.lll'Ir,,\., .:,iif r : r , . :i ; . i j r i r L r u r r r i i r . r ' ( l r r t r L , L L , r L , r L , r i N, r l r L l i i , r h : l , r S r L, l i r , r L r L , : ' r . L J i . ) . L r lr i a / i r . l r ' , r \ l l i L h r j n r |. . r ' J L r l: t i t l Lr i l l i l r l r . j l r r : . r ,i llll'o " : r , r , i . r :l 1 , 1 i . . , ( l ( ' r r r ' . r i : r : : r1 ) r r : , f l : , r r r ' i t , r : . 'r|t \l . : . - l\ : i 1 , , ,r:irr ,rr \l llrl I ir r | L , L i r : L r t i | , r i , r n i i i o ( L n l i5 l t l r ' i |riif ' r . f r , L t u L ,i r ; , i 1 1 1 ,. , i r . r : r r . L . o L , . l \ i u l r , , r , , g r ' L r , r l L : lr r r L \ I i L l : , ,: l , i i l I : . r . l . r r.i tl , , 1 ] L r .i , r r , r t . a : . j f l t , , . L r , , , t, l . . | . t i L r r L f l . : i ri .rri f : f f i L L \ l l r L l r , ,, ' . r | l r r L . 1 . , 1 : r . , r ' , l : r . . r t r ' ' \ : r ' . l u L , :l l . : , ' r L r L . , , r , L . : , 1 . , ,r l . , L r : l t L l l j . . r i r : ! . , t L \ , i L , , . r . , t . 1 , , . . . r : , I r , i , , . . r 1 j, r , l i I l . - 1 [ r ] r r . , r , , l 1 7 r , , , r : . t: ',:r,r'. . r , l L , .\ il , r l r , ,l r' , , . 1 . . r i . r \ 1 i r i L : L r I | ! , . l i\.L : I Ii f r l t . L , / : l I i | . i . l ' I r ' 1,1 , . 1 : : r r r r r . , i r r . r , r . L , l i L r L:i , i , ,l i o l r l i r l l , , ' r r r r l , t . f l t : t . \ L I L r , , rj \ l l l l . 1.,,r . r : . . r : r . t , : r r r r f u ü r r i l . : . 1 , : h L , r , - l , r ' . 1 : l h l l l : 1 1 1 , . l' l J L l L ( r n l : . i . ! L cI .J i ' / i l r L l . \ ] . . r J , 1 . \ , , t l . I . : i r i t i L r| r ' L r L i , r r | . r t . i l r , i i r , r r r lh ü l r r r nr p r l l r r r L L , , ; l r r r L L r , r . . N l i u . , t r . / L L L ' r L , : r , L i r :l r L h L r ,L r t i , h rr i h r l f r r r i L r , , ! l . i i i l t t l I ' l r . . , r : . : : I . . r ' I . . i , . f L r r . , . J , r . . . , j : 1 1 i r t : I r r l l i Li r l i ! l l i : l r : l i r l l : l l l l l i l l l l l l L ( , , , . f . l , l 1 l , ,f , L , ' , , r r . r ' r t r r L r. r r r r , L l .rrr r r t t i t t r : l : : i L. r , r . :

lr'il l

lliLl

tl

lt!'!.

lLr|

rid

1!i I li\::

nL,'
(':i(j

l 1 , , . r .J : , r \ , i , , r , r r . , r t r l . ' . : r , , , , 1 l . r i r l r , n rl . r r\ l r : l rr r r r j r : , 1r:' . i p \ i , . 1r , r l . ,r , : , r r r . . , r r r : f 1 , . r 1 . 1 . : r \ r ' i j t d n o l l, n r : L r , r - , , . u r l r r L i i | r \ l l , . iijt : r i . t . /' ri rr, , ;. . ,ri ' r,r l , ' r , , , r . , | i ' l ll . : l l i . t l . l r r l t l ) ! , , /
i L r : ]L / , r i f l r Ly r i : p L r i r l : \ . l . L r ! f r : l - r r - r i r L r r a r i riL irarn , \l f i l l . i i l L l 5 . L L : . r lIr :L r l

il.'

S l i r . r ' r , \ u r f r l l i r r r l ) r i i l , r f r j . \ \ t ; r i . L | Lj . r j f r r r L): r r i i l o r L l j l r r . , hl . l L , , t I ' , 1 i :\LL r t i l . ,r o d l i : r L\ r i . i r . ] i r r . L t| r i \ l n l u l l . r l 1 1..r r \ l l r t l r t n \ ' . l l i r r L sr J . i r t l ' I \ ri t ' "' \ r r r r t ; r , ,tuir, l , L .L , : , ' l r l . : LJ j. ft I r 7 r : l r r' r r r t r r L r l ;. ir r . ] , L f l L . t , , : r\ l e i i l l l r i it ' ' r

ana 1L.n

! . . f , i . \ r . r| r, 1 , ) . r r l \ i I l l . . r i l ; i r ' , l rr L . ' r . . f r L i i " . j , , , r i t L rL j r l f . . : r r r ! . r ' 1 , f , ' . . \ r r r r , l L \ , , r l i r ' , , . r i l I t | - l L : r l . t rl t L l L j . r L . i f L r , i , r i i l r j ' n : . r . l;:. lli L

l( ,

.Iunus tt lt,jlt : r'lrtnr t

pored tosa.Buhitrir O\ui lril.lisptenosii BLrhlr.rja. SLrluna ori cs-Sewrijc. n e \ ( i { l r :l ) f i a i l o : r n j c I l r l s i b n O n t c r d. r . j en j c n r u l i u o S u . b ef,l a ; c i u o o d n r ' p lir1r.l.u. r)r oJ hbLr.l-,\liiua. x o\l.i od lbn Abblsa.da.je poslrnilt ,_. rekro ' \ r j . ( l r o r nt o b ur t r r l o l i L l r jtc . rl i l l 2 c : Z r i s t n s r r r r b o lo jd J u n u s i b l r\ 1 c ü t u ' l . i l
/ ) , . ' , .l f \ ,

O\ri hlLli( lrrrodc i Alrmcd. \luslrn i Ebu DarvLrcl. prelio iu.ber lioji. ,.j(atade jc frcrllL onolllL.ilt) od lticge prenosi llbLr Du\!d. kazej od FbLl el_ r . \ l i t r ' a u L s r | r o a c l ] l i h a d i s aO r . l j j c j c d n r o d l l j i h . ' , . O r l l h u J i r I r ) ) r | r . \ h 1 l c . d L r o d i o d A l l n n a .o n o ( l l l a t n r i u d ai b n S c l c u t e u o D o r l \ l i j . r b L t t ) r Z . j d u . o n o c l I L L n u si a \ l e l r r - n n a .r 1o d I b ü : \ b b a s xd i L b o . ie jctlnont trrbLrnc doliliüte dr liaie: Jn sam irolti od Poslrlili : rcilto Ni JLLnu!ir \lcllilir. Or rr r erzrlu nalo,:lisan)oAhnlcd.l ilrl l lullz Lbu fl-l(u!inl .t Tarlrcilni fln ocli or alio: ..pfiöto nlult jc J\{Lrhatrrred r:e i[)r L-l Ilrrln illr licj:un dl.jc rlcnru |riairo .,\L).1Lrlle]) Rcdii._ dr ic aiiood ibn lsluil:r.or ori Lbl .l:rltjll cl ,\liebl. on orl NlLLtlinhida. on ocl Ibtr .,\htrasl. lr diL te Alllthor I',rslllrli ,: relieo: Nil.tontc doltliujt- llic: - Ja sant liod Älhhl boil lc cll

\l

r. l

.,.

. r

,

.,,.r

r . . .1 , . . 1 . .

., ..

Lluhilr.jri (rLiff lirLTc I'r'i..r0 ril |lnt tc IrbLr \\Jclr(1, jc rjcrlu pfrliuoSr lre. cl Lle rla t. aLllio(l S:r'rlaibn Ibrrlrinlt. o| od llulrcldr ibu AhdLrrruhrnanu.orrj od I I b r I I u r t i r c .r L i r r P o s l i t n i l,(, r c i l o : N r j c t l n o r u o b L n c d o i i l i L t l c . h i u : . : J i r r i L r s r L . o l to . l . l L L r r L Ls u 1 ü i 1 i rrrO v u r ! r z i l L t o L l S L r . b ca r o c l i N l L r s l u I i ir rn N . B l h r r i i r i i \ l u \ l i r i ro i l : \ t r d r L l l r L r b n c l l : l d l a . I o v a j o t 1A b d u r r r h m r l : Lb n hu r I l r r r f r L r z ul \ ' r c r l i u . l i o j i l . l i c ( l i r D r L r c p r i i l l o I i b u l l u r e j r c . c l a . j e j c d l n j t nlLl!lriliD ()i:lurrlro nclir)!.jrrlL.jlL Txio ito j. rcliito: ..\c. litko |ti onogalitlile o d l l l ) r i r \ l t L : l l i ln l L L l . j c t r r v r l l l ' o :r r '....lu Nn lirrjLr.toglcliitir. tsuhxri.ju liuic nc liltZcuttll.je ilio bolji od JunLlst " i b l l \ l f l l i L i r l ) \ c I , o s l l L n l l i o \r.i . j c i ir d L r p f t l o g j c ( l n o 1 o)d o v a c l i u z l l i c r j r : t u \liior)r. Ic LL,liLrLje li.l7r: .lr \lfr Lroliio(l .lLtnu\a rll ibn \4c1tail. Tl. uilione srlrrj. rir scbc rnislili dt.t. \ fc,:lltiji.,rl .hLllnil. jr' Ill'LLllo /ullua'.ri.ie Nilio nl rc lfcl)r dit!itti pfednost uilcl .hnlLrsom ibD \lcttuorr L nclii|t ltrdisi|tl sc li17.: Nctnoitc nti dayoli prcdnost l)rd osttliLr l-r(r!lirlrrnrilrtli nllLl.Tlllusontiltn \lellilll). Oio tc irLrslitnili rcliuoiz :liroItIosri I f o n i z n o s t i n c l i aj e \ l h h b l u g L r s l orr l l t | | r r r r . j c l u r i r o s l : l l .l L i s l a . i l i e r l c r o r l c s n i l r c . r i

l L . ' r l i (. r l t f : L l l r l r , : ]r r s r ( i f i \ i r l i r ' r h St a r l t : t / r . r L r . / - B r r r ; l \ j r j t r r n . i t - t - r , t 6 t i o j t r t L l l l L l r f i r . \ 1 r , . ,I s r . i ! . 1 . / r r | , / , rI : L l 1 , t l ! t e t , . 'Llr.lLr.r.r r L\ r . r n . \ , r l , i r r 6 5 - 1 6 , 1 1 1 1: t , i h u ! t J ! t i : u s t i n r L ! o D . t , r l i n ! , ; l , l l , t 6 6L r t M L s . \ h f r . i l r :! , f | r l i r ' . ' r ( h l l ( 1 5 I L l r l r

t6l

al l lil

kao: taa KOJ r. lel
tll!'.

la 1c
LOLl ]lco

)od ajc )olii 1c.
oal
- Jil

rb1) dan

Musa a.s.

ri e l

IDN

lml

:llusu ulLihi .stlant

KAZI\ANJE O NIUSAU gg

\tt .,.. :t .,... : . , . 1 , . . . F / r l rr r r r r ( \ l r - 1 j c D 1 .- i L , - 5 3 . )

| 1c N{Lrsa. intrarlov. slr Iiqi jc sin Kabisor, ovej sin Azcfo\.. stJl Larrlcr.. siD Jakubor, sin lshalio\'.sin ibrahiuto\ ..:+1. Uz\tleni li?,;c.:."1tl)at)tttri Knji:i jjutat.ta)t.ie bia isl,teniltio ieposiani'
.,t.. \ / 1 1 . . 1 :l .. t t...t t..-tl, . , . . . . / , .... . . \ . / ; ,

t . \ ! u u t o . t . ! t ) : i t t ) ] t . ! t t k t r i t ) t i i L t . u i t,! n u . u o t t . r t d l . a n l l i h j t ) \. . lJ)1.)lrrij!rrt . t : . . . t ' 1 1 r " loit!ji rirt'1t tiiln\(L! oi).rtl). jo.j.lnn.t ttt i]ti1\ljtln irn ^.i,,t,r,,,.:l;ü,,i,r, ,1 . .. .,. t .J

Llzrtieni .\llrrh !t (pontinjena r,iic razliörtjh nticstau l(uf.anu.i o rteluLr -go\ofr.ncliial opiirno. a nekad lifatl(o \4i sDlo o svetrlt toutc golorilirl pojctlinint rtjcsrrnu u lajet)t /1,/.rrr u ovrljeöcno goru.lti u,r1"goil,,,rr;not od poarllir clo ll.r1a.prcmaKur'rrnLr. SurircLLris;iliijalirna ioi".u loroiii i ranl I rlaeDlitcr r]1u{i alio to (ioz\oll .,\llahrrj, lr u l\'jece se uzthnto i im \legr o:lunjalto llr\iicr)i .\llalr L.tic: L tntt,.ilkln. Ji.rril)r,r.q, )Iilostitctg;,Irr !r| l/rrrr. -O\t) \!t ujli tl\iir l\ttige 't lIi /i lix:rtit,nto nelitl t,ijt.sri o,\:iu:ctttiliraonut

clo/ tIl ltl\ it | !le.l:t.

Llz\iicni liezivanlc ne!ocli ü liretl(int cnalra. I nalioll logil ac ga ,()\djc opirrr.jc izrijcti (ln o\(lje nr\o.ll cllLSvolrr Il)slanil(u L".iuan1" u \1,.r.,t', iruonu iznosr islitrii(J.ti tllio Ll\Jcfliilo, da ouaj lio ga,t,,]^ 1,,,n_,tr-,u t!urr)| r' .;t ttu Z,.,ntljibio roltolio t njanc ttanowtilit, i:lijiia nu \harlie , l . r 1 r . r . l . r r rr.. . . r r , , L . r . ,r, , r J , r , d . . . . r. . e t ,

._ i t ,

i,'ll,r .r,.

l.

|

r ' t . t - 1 . r , . \ . r < t 1 , , . 1 n t . . \ . . . r 1 . I c . . r j e l c '' r / ,1 . . i j , . . " r l . , n. l \ , , t . ^ ...:;c.n;,. . ,. . .l.il,ui)lr. ,ir.'.t. 5llll Ishrlior og, srna Ibrahrn)o\,og ' . '.r I tr.,.ol l..t. .! r.r/rtr ..\ .r,. t r r. r.Jro , '. .r. .r. c d. rl i. r ." t .i . r , lf . . ,o ' , t . r ' , ( . j , f . . \ . . 0 ^ \ r t c . r. . c 1 " l . ., . t: . t,a, :t .., .1.,.,

. .r.r,\ut.r..1 . p

r t . r . . ," : , 1 . . , Li ,l ,

I I
l

I
I I

I
;

t6.1

i,trrr4 ,i/.,.ii' r' i,ir;,

itlt tn1
lli

\ . r l . L r , r L t J L , rr, 'rri.l l . . f l L 1 1i,, i L(r- r I i L r L i l L r l i l L r n r r i r : r f J r : i r h , r mr i i , , l r r L r i,, i : r r r l r. r J l l r u h i i x l r . . n i l 5 l r t f . i a r fl . 1 f . l 1 1 i i l l c f i r r L I . r - 1 , \ r i i r t l a L L r ] l l 5 i \ L r .r r l . , . r i I r i , f i ' i r \i ! , l i L l c : l I i i i i . g i I u t ! i i , i . ti l i . r i l f i i l i . f i t l t i l t . 1 , r i l : r n v i . . \ i 1 , , r : \ . . : L r: . 1 , r . 1'.r r 1 l . c , 1 1.rr u L l r r l li c c : t i I l t : h i r l u , : i u h r o r u r L l i o c l ur u f u . t r i r t ,, L r L . , i r rrrL ,,rr ' \ L S , L f L f i r r L i ! : . \ l | l h - - i . s r a r , . i l o i o f r l r l : i , r l i l u I i . l r r i , l n r l i r : t ) L rr i i : . r \ r rL ||j \ i rrr Ir t j 1 , i rrIrrrrr r, h r L r l lr L rL ,t , r r . t r r , t l r , h r : ! , r o , | , l \ o | i r | n i r L '., .'111r., l l q r l . r L u n n i ( ) 1 ( i n r .s r L! l n | ( i , : n i r l r r , l r ; , . r l , r ' . , l r r . r r i l . r : r , , r : i i r f r \ L ' J t i r :,.1 r \ L i r : i r t r r u l l . l . L 1 1 lril l , c a r l n t r L r . r ' . r i . L l i r , a r r . n r l L , u \ : r ' : . 1 ,. (r ln r . : \ l L r r L ( [ u r i t ! r i t . r r r L L L r , . i l p i r i i , pu h L t t r j l L l r , tl . L l . . 1 r : r lL tjr.ljlil SL l [ l L,t : r L , 1 , , r 1 r rt::L L , : L lr r i u l i M r r l r L t i r l r r L i u I i r r , r l r i r z L r , r s.l1 r r L , r i r L r i r L . t I r i ; i ir r : r : . S u . . " , , : i r l . r S r L l r Lr l r h t L l u l L l . p r , : 1 , , : lu r - Li t : l i n , t I l , l \ 1 , ü . , i L t L r t 1 f , r\ l L f r i r . l , i r L , , li : f \ l t . r L rri r \ r 5 i : t s t r r L r f l. l f l I f l l L , LIti n l ( r L : t l . : L| r 1 , , : r l r L ! ' . ,f1r r r , , i l rr l l l L : t 5 f l l j l r L ' i L i . L r1 - ' r p r L :r r L l ( r , I t ; . l f r , : t r . l l i r l \ r ' ] ! i 1 . , l r
L\ ljLrl.':rlJ

,',,,

!t:i

:ili
l):t

h r ' L:L l , : r , I L L , i r , ,I r L . r , :rr, i l s l l . : r r L r I i ( ) i r ! \ . i j I L l i f . u . t n r l L r r r i I r : : r r r r . r f L : . : r r r l L r : r L ' i . o r , . L lr l,..t . l i r L r f r L L l l : r f z r r L . r J l r c 5 r r t ( ' r l ul s f i l l l L ) \ r L t l r f r l . i : t . . r : I i rl L , r l L l i t r L t : L a ( i r . t . i . r L _ . r , !i i o t f ! t 1 . . l : 3 i p . u | 1 [ ] i l i i l ) L i i | 1 i 1 . | i . l ) i L J j rl i r r i.i r i r L r r ! r l l c i u c i . I t L. /i i L r l t ! , s 1 1 \ . J J \ ( r i i i ! i . l : L l i l l r r l i t I) L l l : f . I . ' \ r i . n i \ l l ] l : l i L 7 . I i / r \ r r , ) i r / i , , i i' 1 , / , i r , . . / , " i '\i r / i t I 1 t , t i i i i i 1 , , , , 1 I i.,, ,1, \r,!r|, i IiL]LlLiLf tr,i,,|l.r I ,lrr Llr rrr;/.|;i.rI l.r.'iri,fri r,,r,r r r ' , r : ,i , i :f l : . : f i . i r ' r t l i lf t r r a l \ l : r , t r L i l i t , \ : \ ( i l t t r L r t , l i r r r ! r , r, 1 . . , r , r . , . . ' , , ' , i . , i l r , r . , r r , , , , , i , , r , , rI i r j l t t t , r : t , t ! l l i i t , j i i , I / , i , / i r i r i r , , , r i , rr r i i ' , 1 , , r \ i / ,. r:,r, !:.(r., .r ,: ,rrri, ,rr,ri,,,.,tr Ij . 1 . , 1 . , , si c L L r , , . 1 . l r i r t i L . j j r rii ili.ltini \ r - ,r d i , r l . . . L l , , ' : lfl'r r.l|'f,,,1 |Lr[.r,ii]iri,' rr , f,rri,::fol L \ t : . L i | t l _ r L r i L , l r ! | 1,.,1a . , l t L l - l t i J n j l i r i J l I r i 1 , . , , / i ,t i , r ! i . , i , f , , l , , , i i , r ,],] . . i i r . i , r i , , , i , l r , r i r r ' : , , , . , , l r r r . i , r , / i r i r i , , i 1 , { , / i r 1 r /, , , , r r . r i i r r i , / , i r , r , r i , r , i i i r 'l l ; , r : r . ' r : . : L . L r , i rrrL : L : . r . r . . i r , r r i i ,i , / r , ! , r . i , ' r t ' t ) i 1 ' l ; I itlttji , i r ' r ' , r , r ' r , . ' . , r , r , l r , , i , r ' r i , i r, i . r , I r, r , i , i , , r , r , i : i l r l r . , r r r r r r . t . r , r i , r i r l i ' . , r l i i , ' , , i l r ' a r r L l ' ,1 1 , , L:l r r ,. r r ' ] 1 i 1 .i L r i : 1 . : i L r . . ll ".r , . h l ! . r l u L , L rl ,i : ' r , r . . r L l , , :,i j \ J L l t l - i L , :.fr ' . \ l t L : ur r r p , , 1 . r r r . r L L . , r . r t ( i r I J r r \ ' r L i a r r L . L l r r L l r r .L l l , , - . r r . . t i L J l l c t i t L t ' L l I r . i - r , , r l i i 1 l J , r ' L L r n t f7 l L L L al l jf ,i1 /.nit f(rrllll ix|ili,r. ii li',ltilii lri l:i t:t.l , l i L , l i : r , l r L! L , r l h i lfiLif : l l r , : l l a I Ll.l l ' l . i l L l [ , r , ] . ' l , l r , r t u i . i t u: L ( ] r , l r l . j . l i L r ' r ' . (r,trL r L : d r r L L : . , : : r r L L : i ' ul : r i l L L t i . r l l L l L t l i, r r , . i l n L , r si . r L r r Il s t : r i l o r , , : j r l r i l r t l : . . L L ilL r t . t f ! f r , t l r L j L r ] l i 1 j i . i i r l t l i l . l i r i l , , i l I l ' . l l , i r l l t r l ) ( ) l , L L rrr ! L i l r : u l l j L - r n r o r r \ l r L i r L t j l l r . , r l l . r r l r r r l i r i r s t L : I o l n . j l r l i t : r J r l . . . r r t . r i l l ' t r i . r t . i , r L L -l.!ij t L n t n ! l i . r l i . ' c c , , . i : t l o L t i t : t i . r , , l l t i L L r r l ti . l L r . j f r \lLrirf,rifr. ,rlin lieTf I r'' riÜ| ll,,l r i|t ||tlt)it tt !\iijiI ari \,r.. r.ilirrr'
,' i , r l . r. f l L , : L . r l . f | ! ( , . r r rii,rlJ,,

, r .r , , r , i , r r r r

::l \' :tl. I I

1t

io

tti

IDl

1 l ! t ' t , t lt t

,

,1

f i''ril/Ir ,r/.i/,r ,lyttrt oIrh lr)ii Iit,trjt !t t)tr) \ l t ) t ) ! . ^ t ) t i , / , \ 1 , l l i l , r i r f l ) r o r i t i i t l r r t t r : , ü . ; l ; r r l j t r t t ' { l : l \ l L i r n i n . l 5 ) Zllo su lsferlo\ r sin,r\i r.lill \ ' . , . . l ./r)i'r1r. 1 /irrn)/r \:Itr rlrnr ,/ Jr r / r \ a r t l , l \ r : r l .l 1 9 ) ()frr ito.lc llraro.jr 1(,tlu c 1uIuon (lu fr\ob1ln() l):lrc.lL{i sc ltiilto\1lltruikir ( l i r r l rL r b i j r i r Lz L r L r j u ztn i r c r , : | o l l L ri t t L L s i . i. h S L r L l l t i r rrr i p l r l ib i l u u r u n t o l i i | u .O n x l i a or l i l . j cs o \ o f r l l r : L l s i l n ir ' l a d r r u . r i 1 [ , o t l s l z u \ f ( ] f u r r o i r \ . , i l r s \ a . l cr o j s l l c . r c l i l i o u t s i l o n t i i i t r l i i r r p r o s t o r i n t i l l i , r . l r i rrrl r r r l l i . ( , ' \ i : . n i l . o d f c d r o i L O l . 1 cr.r c p o b l e r l i v n c l l t o i c n t L \t . i :LLprotstur rLon.nrr' !to rrLh - rIL or c, tlt.jcrc. cg sc rolilio b,rjii i Iudi Lojeg iti lio :i l)obir ncbnrj.ro nrrogo nrr irih r,soLlr. ocllusrcL)iliLl tvont dorrLti nr tvoioj p o : t e l 1 rr. l u s c h 1 i l 1 lr1 o t o n r l r r r u r o l n t r o i i I t l ) i ( c n t . l l r 1 \ , o r 1 rr o n t . d r g r t i \ i d ) 7 r o I o i 1 n r i . r d r g : L( r l r a n ( o ( l g u t l i i n c z n r i L r i i i t t l t i r L l ( o i r r n r )l i f i t c .n z x t r n d 0 t i o r r r , b L L t l e r z r o l iI l o p l \ t i i r r x o \ o r r l f i t 1 r n o n ls \ l j e t r L . e t o i t o I i s t h t r o L z j . r ' o \ l l 1 r L, i a i l L r r l r f ! l i o j L r i j c i l o I i o . 7 r 1 ( ]i t ( ] j r p l r i c u o o D o i r o l j t t t Ii,\ te ( f a o r t r L , r b t l L r l t l r l L I .z i r l o L l l s l t | x t l i 1 i .x i s u \ s \ i e t . 1 : l x . i c i o s p . , ( l r n . b c s i L r l . i r l t . r r L L . r . jr r r r l o I t r ; r o l ) n h o c . . . l u . t cO r S n l : l l l r .S i l n i . P o s l c d n i r , l i L e i r r le ' s i r L r . .: i l r i n r L l i.. i . l i ri l o O n l r o . r - t o n r o f xb i t i l \ r 5 f n r u l i ( ' r r . Lr r L r o d iJ l t s u s c h L r p r r o T . r l i l il l L l r o u un e s r ) r t l i c n i e l o t r p L i T L u ! l i i l i l r : r 1 (ijL o r r n : L :L r b i j l l L t t r L i l i r l j ü c r il ) l l ! i l i s L r e c h c r -s t u r i i z L r n n L i a l t n { s l n r l i i r l ll r L l ip l l r t r r L . p l ( | r a c r i n r l l r , r r rr n o r r r r r l , : l i r iP o s l o r c L o j c s L t a d i l t i l l r f l . i a x n l Z i L l i ,j c j l i r o n n i r L c r l i , L L5 ü u r L L t l i tu i c c u i c d I t - g o c l i n c L r i j r l L L . o l I I d r u L r p , i : 1 ! J r .i \ l L r l . s ! i f id l l l . L l T u d r s c l l u f u l t i , j . f o r L o o r c r o c i t u c : r d u s l n r j c r L [ r t r L L x. \ l r L . x , . n 1 n 1 r ig L r c l i r lrti a d r s L rs e u r L L i l i p o r , r I t c r r b l d r , i L \ .Lrr,rl L,rltil \. Ilil:rlil L b,,t:lli).'.lL trjrtl ocllilcl!e.lc Txnj.lclil. iulio sc nr,uloj I t u r l n , r i l L r , , l , i i : r l . p r i , r 1 . c i r l r i ! i ( l i L g i r t r l o r l t l u . h l l x t r . r i l r l i t h l t L it iu l u i r r r r p r u r: l n r l i L i . i L l \ r ! : r r Lf . j r ! i r . P f i \ c 7 c| 7 c l o I t i p o l o 7 rL r\ i l L ti i , r t j l L . l t u L n t r b i f l t l . n i r i i u a r O : r L r l t c J i , j j l u .: r L l L l : rb r . . k o g r P r t r L r j l l l ts r r r r l l b i g r : r . : r r ( l r L lii 1 ) r , \ l r l f r , , r o r l L r ] L i r u g ik r l j L r . , . r rr i s r c z u l uI z h L r i r Ll i l d l t r jL r r i . ii r r l r i l L(.i r j i r , r r , l rp , , n o i L tL r i f l i ll ) i ) r r j \ 1p r i r L t l i l : t . c l r i l i l - r \ i a . r r i \ l l r l r L i i T c : " 1 1 1 /r r r r r i r r / r r r r r v, r ; r r . r r r r r r r ; , r 7 l i r r l ) r 1 r a r r , r \ld i , , r r l ,\/, I | , / , / i i i : , t i t i . g l ) t 1 t i ! i t i t , i 1 t l , t r i t t t \ t n t l t l i i t 1 r , l / , g r / r 'l / i , i r i r d r r 'J ri.rJri,, l r r / i r r r r r r r l ) ri i, , i r r i/ ji n .g,r.i,)r\i,/ rr,/iiri i i,,r\i//ril,iir ,!tt tt:t)i!i i l r / ' r r \ 1 , r / ,,r / i / , r ' r j , r// r , / r i .1 , t i \ ! d \ L !l l t l t r i t / / |t IttIrt t i tt i i I t|) \ t r r r , r r . /g i i,l r i i l i a i i 'l :i-trt triL O i i t t i t i e r l r ' : ri n t t t t i i / f r i l \ ' . ! | i l r i g , r r r r i r : d l l itttriIt)\\1 t ' t t t L t t ; t ! i r t i ' t i l t l t i t , r r , : , r t , t! r r i / r ) r i , r i l i . l r r r i / r i i r , / r ; r , , ' r ; r , r l ' , s r r i i L , rr I tL,l Ii:rsrL\. L) l O r o n l r l u I n L r i c1 r ' z e p l 1 l r rio s p i | u r i j l i r L I ) u t e . r r ) i t o 1 l l L l [ t 1 r o ]n r . j e s t J n l r L z!Li.r)r Lr,,f: "l t,oi Gt).':t)t,i,t jL lttrltltilro /ri,lr1 Pr1lri \rl,t lr.1, l I'trlittrt i tt rir,1,rr;rrrrri u ')nt)l)ti .ila nqlutr ltrrli ':1it!iitt. iltititi rl \rr/ln)rlrjr/rr l,lt,,/tti tn l\r t)ttltt ilt 1to.;fu\nottttLrntt.\\rgt (;t)\t)t)tlit)t! 1. t i i h o t i i t i r t i o l u r : / , r : i . ( 1 r r - N u l t l . a S{ r 9 . ) O \ ' , : l ts c n c r i r d io r l c l r , .i c s n r i k o n r c
(irf f r . L | ' L r i f , , r :r r . l : r - l : b j r j f s \ . f r i i r i l , r L r l f S .l l l l i \ l . . r n l l

I s
s

l6(.1

l l r l r r i , 1 i .r r f

r,r'11

r r ' r r i r i r L rl r r , , , l l J r h n i r r li i. i : t ,' 1 ( ,i \ f r l i i b l l l i . r , . i r r \ r : f r l I r , l L , l Li L r L t r t .r f ! i i irr...Lr':lrirL 'rr l i ; l r : r r ^ i r l . , ,| r r ' r r r , : L : l r i r l l l \ l r ' . l l 1 5 r l r ' !. l l lirriiL Lu r , \ L L r \ r i ( i \ 1 ,r : l. i . . r l I r i r r r \ j r L L l t t t .l ' , r r t t r ' r r i L , : i L\ r liS,L|.1 .lir r n ' i t l l , \ l . l : r r i . ' \ i f r , . \ r L | r L . r r i l r rt f r r r l ! l i L l r r r l il l,.tt L t t : . i l . r L L , . i , ' . r r l r r r l t ' . t l l i t r . i i i | ü L i r ., , t' r ! ! , r L f r l ( \ r . l r L l r I L t r r r l r L t I L t l \ l i t , \ i i L . i LL j , l i . \ l l i t l . i r l r jr'iLllilifr .,, ,1. L.'rtLr,rtr \ i r I . L r L . l r nl l . L l r . i . ! i l L l a r r l i i r r , r s l r r r i i , r I I \ l ! ' r ' L i ' , i i r' ' u , L r L , l r L , i l i] . l'Llt, l \ : l . ' t L Lr t . r r r r , r r L n r l rr l : l L i n r , L r r r t L r r L rl , 'r r ri r . r h , L I, L i l : r l . I r L ' l r l r i \ i L L \ i L i . ] ; r L i t i I r L I ' I r r r , , , , 1 1 , r L l t j . r l L . r ; : t ( i ü rL , , i l r . ' i j : f l .t. ,i l l , j . l l i , L l , . . h r ( . ,f r ' . J n t t t i t | . . . : , I L r L l . ,l,- \ i l L l l i r j L rr j r r L ,L I t f i f ,r irir,li L /.\i', r L !llrr I ,lrtll. rr r f ü i ( l L i r : r L i u L r L ! |! r r . r . i 1 r , r , i , , . . t / / r r , r ,i r , t , . : i l , r i , r r, , , r i . r i i . i , r r " r r ,i i ' r I r r r i \ . t . ; l i r i L . r l i t , r \ i , i i , r r r r i L r , L t J r t i L \ L l r l i : r t r i L I L f l . i , r r . . L L , . r ' i L / l r r r I I IL ,- L . Lr, L . L , ' r , d r r , , .r rl r :L r f r l i r r . r , ,\ ii . i r \ l r L r L L l f .f . . , , 1 i . r ,. L L ,r , , , , L l, 1 , ' L r l i u i i u f r l r l l . ( 1 r r ' . 1 ' rI i r l l . L t r i i . .: . . r r . , ,l r i r . L , ,r: jrrf I .. . , i , u r lr r l , , l r r r L r L . i l t r L ,J L ,. r ] r : " i L r l , r [ : , ] l . l r L x I i i L l L L l i L \ r r , : r r r , ' : i l . . , , r r. a r L , , r , , t , r r r , r L . / r l i f r i L j , / r r r |l a1i l rr rl r r r r r L L l l r f l ' . l l r L l l . , , . . i . i : t :L r rit / r : L ,: rtr. I f : , . r , r ' L L t , r r : .t , . L i , l I , ' LI I r , Ir , i , ' r ' r t r , l r l L r ' , , ' , , l ] lL r. L : l : : i . rr , " ' r r ' r r l , . i l l l r . i r l : l r r , L l t T r ; , . r 1 1 ,', 1n , i L , , ,r ' r ! 1 , , r t i1 r i . r Ll.r l ' r , , r . l r r ,I l l , ' r Lf . r L , t L L r , r r , : f , ' 1 , ' . . L r , , d L . ,.l: L r , r . L L L ,rL . I / r . L , r . f L , L f . i L L l r l . ii . , , r r rl L r , r l L l l : l t . . :r r: L i] l r ' 1 . r l , , Lj r: 1 . t r - L : : : : i , r , r ' , 1 : r r L , l l : i . . 1 1 , r : r , ' L . r r rr , , , 1 ' L , r r , il | 1 . : . r ! l rf:ri (l:: .tr i,rl:rI :.r'.u \lu;l lrirrru . r :r' ,r:t :irit .'l ii," rrrr: il ,l .

nr.r. ., r',,!jLiirr-

.r \

,,

,1,::

l , l . L l . L r , : r , r L , t . . , r r . ,f a L ' L r L , 'lnr,r:rl,, . r r L l ri I . . . r . ' r. 1 r . L l . r , r f ' , ' r l . : . r L .l ) , f r : r . 1 1 . rLr|.r . f : , l L L L r i , , , 1 ! - l : r r , . ; r , ' . L L : l r L l . r l :. , l : L l r , r r r . - r . r , ' . l i r , . L. \ . t r , r . h i ! r . . . i , i - 1' , r . r r l . L r . r f t l r L r i , . ' , L r , , i f . | , t l l j r L , . l l r l r . , l , L , l j . l l . i r r r . i L r , ' : h : r L , r . i , i u L r L . L , . ' ! i . L , r 1 , , : n L r , l r r i rJ r r ! l ' r 1 . r , 1 1 L(r) r t . g i t . . r L i l r l i t L, l jrrlirt,r] I L r . , r . ,:L J . t L t ! . 1 r r L , . l , i . . , 1 . , . . i i t ) , , , . r , r r j i , L / , , \ i i , r I , . r I 1 r r i , i t r I t : L i J ! . \ i :r , , l . r r j , , j l r , , i i r l r L r . r r r . r , i r . 1 i , l , i r r r r r i . f | , p t l l : 1 " l r iL l l l l l . n . . . . I r.lrrLrrl:rli,r .

.\llrLlr . i,ri ! (il', Z i , , r : : r i l l r r t r ! ' r . r ' r , 1 ' r' ttt'r r,i /r,,l.ri /,,ii / J l l r l l i r r a , j \r j r i ! \ i i f t L . r a l t r i l i r r L l r l L l rla r L i ( , r r l l ! r : . i L n l l ( j r n r r r r l ü fn l i f r i t L r ! r r r c t n T l l r \l L l . l L L . r lrL jt a n r lL ra rn l ) , i f r l r r f l , / , r r r ' 1 i i /r)l r l i | , ) . i r r 1 / i l ) L i . l l l lI rt j . L L r i L l ir r r r , L r r : r r l i , l i . r r f L z r i i . | r 1 l l , J r . 7 : r rL r r i r l i f : i r , r i i I r r i / , r , r , j rr | ', 1 r \ ' I i i \ i I I I l i ' l L . ' n l l l l i l l _ , l i l i r r : / . 1 1 . l i Lr f l i r l r , r r r r r l l r r L , i l Lr L ' t . l . L . r r r r . \ l h l r ' . : , , L l : : , l r tl ,. r , l l : l u l r : L ( l r 5 rJ lrL i . l li r / r i : l l :

la

,11ttsa tltihi t l,tnt

"'Kod r-lrlrlirlrL)rla rtoti dil jc frfaonovitkicrk l)ctbctu. nlilx iiLztli NlLrsuu.rrjc5loi icri sc rrrrpic sponrinjc. r u nc' Nlcclutim. .1c.1c,Jan to od prurlen
\ll j .t .

Uzrrirni ,\llrrlr zrrtinriinic: '/.r;r.t/rrrrrrrr'rrrr,llii'1:Osrtttltltru-nr, Lrirtiiogn itt 1rri,,t-,t r1,r l1i rrrrrrri, r/,,r., \/(1 r1lrr!/i/i, rLt hi htlo ticrnttt ')'1utrt ttrtt rrlr.{rrrt \1,.v/r ltli -t! ttjit}t' / ottu ,rt relt&t i:rfulclar t ,/i/ /rrtr l,i/iriüh liiin t)ii titti!i.'.1 itl! \trr) "trt yti hili thttnili ttt)jiljr, pd otlti rt'ri, Hrrri,rc ttIt ju ntl.tLrt ltototliLr!tu)itIiL \tüt !( t) njtrtu hrittutj il,t)io tI tLt ltrL '1 iri? r/1rr1!,,r,,gi/ hitt:t,\r,i tititi tio v trttluit: i l( c t g jt, i .lt1 sa Lt,iui iltn ( . l l l r r l t o . i . l . i , r ' r u i iiit i i t t i ! t )( l i \ r L t i n d l i h) t r : 1 1 . I L l K a s a s . 0 . l l . ) ü 1 lbr Abbt:. \lIdTxhid. Iloirirc. Sc id iLrf DZLrbejr. llbLr Ubclde. El IIxsftl l..irtrde.Ld DrrhhIli icl|Lrgi. liu2u du: 1l;rr llrtsno\e ldllie l)t)\tdtlt liti:ua ,,rxai od s\il] !hLri.iihralirlr srVefi.osirr \'fusna r/rrrlh -9.1 lr1)ln1:r/. eluillc ,r tj. nc rcic ho.l!' arn r zurnlrio se allorcrlo zN njinr rlitc laspitivala. drr l/i lirrl nitno:;rtt rriyr.:ult!.tt. \,li snro joi dali da huclcizdfiltrva i i.pokolebllul.dli l)i l)ih \irfltittt. / rnt r(:c nit,!..t)\oi \rfr/,tt r)aJstaritol Lierlii: 1i1r:rr rrlilrl lj. idi zrr r.iinr i obu,,jcltulll nre jlr se se njim .lcirla I otu grr Lrgitl;: jz.laliirrc i I{tlddc (lr sc i r/a1,,/,a. i\luLlirhitl lixi. dr !it.jc qlr-.lale Ifililidi n i r r r t c g rn c r r b r l r i rp i r T n j uZ r r t cU z r i i e n i l i l 2 c : a o t t i t t i . s r t h l r i i 1 , /f r r , , r r i r i i r r t , t cf l. \iu:a lirLrllsu gu snricstili na lireono\ d\'or r l)okritli diLIuhrrne.odbLt rh l)fih\rl1 dotiiu s\ul(c rloliljc lioj. su ca poliLrirlc 7:lalotrti. liiLoI srrtLrdruE irr.urLr Orri srLsc snrcli i nlLsruLii nt,:rsuüi nuöil gu poliuiali nrhlartrtr. ulintsu f r s p c l i .l i r o i L f rl i z | i i c n i l i r i c : . l 1 / i . r r r rr r u r\ ( : b i l i . t t b t ( i t i l i l t ) l ) i i t , Z x I i r . , s \ r., lu sir bul-.rrunür2.nuDlr sr (l\ orir poslall a fljitcLL. Lri li nl!li nc[ogel0!r irc i . l - . f r r l r rl ) o r l r i t r l l . L)oli sLLlllio s1r nli \il uiirn. i slrlct ra I-.osnrrlrrr,. nl!go\u s.\n.L!xlt gl.(litl:t 1)fx\.Lr s!- .li {ll rr. lotrljc. ospLrlfcliu\ii: lJi,rrr,rf /i riir rrrrIr,r t:rli,tiLrt tt,t;ttt!iLir liolrt ttc 'ttlr .tL a lttctnl hrittrti i lioju.lr gr/ r,r.r itr' Ibl .\bbrs liuTr-: Iix{lx jc to fcl(i.1,LrltiLali te l(tlio lni dit ae gr olti ltrzilii sLr arL\uLi" onil jc odgor.orilr: Zalo iio Tclc r1aobradljrr vladaft iito \c lrdül il dr cr- rh 71i(i rlilqalrtlllr. l : ) r r l x : r ! r r i a r r r ) t r i l ta l o n j i h ( r ! cI i t L i c .g c l j eg r j c n r t l k a u u c l r i p o J c h d o l r l r O f j c o L h I l h p r i h r u t i o r l f n u d o t l i r Lr l r o i . o l r ' d o t r t j I u n t s . s \ t (lu L ) b f u i l o \ n l 1 | o r l i l l i l l l u i l L r l L r ! ' d 7 r t o A s i . i cd u . i o j t o l i u 2 e .O n a l . k i t s 0 i j r i po7\ irlu \lusxo\ LL rrrjlirL rh Jrtlc liod rrjc nlr r| or'. gdj.r l)i tol L)iloffuTtnf iLr inr rfcbr. Nlr'(lulirir. rrlc to odl.iJurciilLv!i: la inltnt ntu2r idnLqLtdtccLr.,it o o\o (h.lclcrrolLr dotili jcLlinollio gu poialjci sa lrnron).Asi.j.ler.1c posleh sl r.llrr orLcrlrrii j,rj plliLr i sr c drullo ito jot jc lorlcbfo: hr';no-otljer:u bolai i (lrfo1.. fillio sr- rreilir \rllllx. noseii gu sr.ojol liuii. nakon Sro ilt 1cAlhir;
riillior rlilll| (t fiJtlo\ o stslitl'1o

l,zrrir-ni .\ilrLIr Lri.: 1 r/r/ir/rir.q.r /r/.r.grr ntuiti tlu ;t ratltjr i ri:t r)l n tt!!'.itiii titt r.,rrrlirr r/,r rt lliahoro t)ht,t'üttit,i'ttiniiaTj pojlo smo iot oLreixLi Llr acnro gir \filtiti i da öc bllr ]roslilfrl si(lu smo ga \frtili. To ]c Llol(ezdtß istrrrt r rrrr,:jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjor.jcitl.j dlr ce biti poslunrli a/r ri'ttint njih nt nu.

I

I

t6s

. 1 , ' r r i . r , i li .i i r r . r r r r l L t : r r i . ' r f . t a l | ] \ r l t | : : i \ o l r L r , i r t , . i ro r . . . r . i , L t l i l u 1 , :.' . t I j i | t ] i t ; ; r , r r r : r i , \ (r :li:iilr: 'l !i,1-rrir\r'i,, r,riir,/ r' \ r r r r r r r r .i' , . rl ' rr , ' ,r r i , , , r' . r , / , , i r , / i ' r , r , , , r l : r i .ri i 'i r,rr ,, ri i rrI r ' , r r r , r , r r ; i rr, ; , i , / , r i i ; r I r r I i r r, r i , ,, r i r , , rr , , , i I i r i i , , , , 1 : , : i r . r i r , i 1 J , . ri , , r . ' \ , r i r l l , , r r r , \ r , r , ; r ir 1 r r r , , | \ r L L | . i . r r , L L ,rrrr , / , , l r i ' . r , 1 \ 1 , ) t i/ , , t i j j t , . , 1 i ) r ( l r r a . l \ , . , , , 1 , , i ]. . r ; . 1 rl ,.!,

ll.fl

l\iLl.ril. \r:- irniiih i.|trLL ^iriLrill if fi,il L,\rL r1rl,r :1, r: , .r, . L ':lrr:r L r rL L , L , : n r t r I l : 1 | 1 , , : t . , r t : | r l i n ti c l t n l r L , , h l l i I i a : l t i L tl - . n . t r J r - f r : ti L . . . . l L t i L i i . . . . ,- , . ' : , 1 r\ ,l : rr r I n . r . i r r , rf,r . \ l " . , 1 t , r a n T r D : , / r 1 iI , r ' i r | I i . : , ] : r. : i li . l f r r , i r r . l i o z l L i l i r r - r r r , l r L , r l - . .i. i l r L , L trh L l , , . T r r f : . , J r . f rr: ,r. r . i r i ,r r r / i 1n , r i / f / i r r i i t r i , . i , i i llr,ti ttti t

. r - , , , . , , i r i , r / , r \ , . 1 r1 i i ( Li r - l r a .- 1 t l l ir T l , L , r i 'r,. L i L L , r c l j i n r 'rr t r r , 1 , , , l l L , : :L l : t n i t , . f \ t LL i r : 1 , , . 1 .r : t r . r L i l . t r , r L r L it . . 1 : : : r . . ! i | , L rI: . L L , / r r lt r l : a u \ l l I l | r r i , : l l I n t L t c r c : L L \ j . g t r l t r i . , r l i ,\i. r , i r , r ! r \ i r / r r / g r r r r . \ r ! 1 r r r i l t i r r , r / r i r r r r i r i r a l ' , r . t i - r r r r / j r r r . r r , r , i r i r i . r . , . r l r , r ! r r , r r ,, l r , 1rri , r , r r rr l 1 , 1 rirr | . , ' l t , j i i t , l t i i t t r , \ i , t . t ) t , ' ' , , , , i i l r r ' , , , i r r ,r , . r i : i; , r , , . r , , , r i i . ! i i r i i , r / , , ! r 1 r r r i . l i ] ' l i r r r l , / r , i ,\ , / r i r /,,/,i]] r! ./),,.r!11!r,r . i , r , r : i , , , i r ( , r , ' ! ! 1 i i r t , t , irr r r l f i / \ / , r , ' J ' . r J 1 , , i ,i i i l , \ , r r , , r ' l i i r r l , | . r , r r i I r , r r r r i r{ , r ,r r ! l , i i r | r , r r . , r r , r , r | ' I , t l i ; i ! . , r r { - . r i , r . r , , i ,, , , I i i i r , r r i , t r i , , i i , ' : I , i i . r I I , .i t r , t r r i r ' ( j , \ r r r r i , 1 ' rl/J r , r r r , r , i r r i , i i , . , r J r r r , , r , \ r i : r ! II il r r i i r \ r i i , i i ' i ( . ) , t t J t , t, ) l ) t t ) . i ) r i t . i t t . , , ri i r . r r t r r , . , . r , i i i , , . / r l 'i,,,.i,r,,, . i J r , , i . , , ! , . , r , , \ i , , \ r r r r ,J r , r . r , , i r J' r . r j , i, r r t . , , , , r i , i , , 1 , , , r . i l:.r-' I tr:, !riLt.i : \ , , f : t i : r t f I t , i f . r r i l L , n r r r . t r),l l - , , d l t i l . r , r . , , 1 a , i r r : t . L l, t . . : r r - . t l: i : t i L . . r , L rl r L ! ! r ' : , r j l , r r l L ri t : | t i t I | | j . l r , , a : , rj . , t . , . .r i i L t f . u l i , l ) n \ r L L , Lli:., | . : 1 .i . , . l i r : \ . r j t r l t : . t 1|,. L r i L , : \ l l t r l i L . r l r r - . I r l ] l r , L l. r i i t i ( r , t f l . : i - r r i . : t t / a . . r l i r r , t , , , i , , rJ r L'tl j r i l i , r t I . . r n t r l i . l | | r L I l _ a r r I l \ I r , lf j r . , r r l i rf . r t i .:: :-,rLijl]r . r r t i . j , i r 7 . \ f . . i : t i : . i ) | irlL , l l l J t L r \ l i . ' ] l r Li r . i i 1 , , . i L | : 1 . \ L, t r L L j r l f . r . r : 1 \ t i
i r rl : r l l L l i L\r r l . i t , r i l L i l t I i t i . . l l , r , r : r r , j jr t , r r r , r r r i j i , iilll::lLjt flft.iL,r: lir. j rrI ) rI ' '-. r : / , ,I . j , 1 r , . r / r i r 1

l ; l r i r ' : r . / i l L l n t . ! i r ( ) | / r L r ! a a ! i r l a \ l l L . l l l l l _ r t . i l t o J _ 1 r f l l 1 .L r l r t f : ( j . . a n l : . 1 : . . l lr L \ l . r i l . r , L r i . r i l \ t . l L ! | j c u t L . r l L i i t t r t u t o I i . ] r i : I L l l r L , L l r r L i , . ' | rl r 1 . l . : l : l i a n : a ! i L i c\ l l r l r . ' ] ] : i i : t l t I t L l t r , f l t i \ l L r f r i I I l i i l 7 l l 0 n t L L , :: ( r l a . . .I l i l l / i t ( l itrra.r:.1

| : a : r rfrJ r r c l l : : t i l a n l ) ! I n t j r g o \ ( i l ! t i L l r r r i J i r ri r : . i t ) ' i t , l t l t , 1 , t t l t i t t ) i \ r i r ' r i , r / r / L . t t l r r , ' i . r l r i l r l i , i : / i l r l t \ L - . b f f . i: ,l h) fli.hc r'. llfut.. Ii:ii:liit r lir SfJr'r inr| Lln lr' i,, hLl,, Lrr,r,lIl l r l L r . r l f , r jr f L r , r L \i c f 7 1 t r . , l l l , | \ l . i r l l : u .t | . . t r l { i r r ] j t r r l L r L t . i , r L l l r lr r r r l r r r , i | j , i i f / i r i , a , r i t I i t , r i j r t , i i r i ' l r ' i r\,, / i / , , r , r j 1 . r 1 1 . , , r l 1 . : r r l r r i L : . r : : , : r . L . l l . r l l l l r L . l r i t t i t . . T t a l l L | . l f l ) r | ulrtitl.rl(r.\.L l l ] t i r , r r L : . t l[ r t , r , r l u L : t r ] i t | t | t . : : r i r ' L L s L l:rr llllt\ i\ijtt ti|Lrdu. L. ji.l)l l r , l i l : ) | l I l r n \ b h i . . I i i L i . r i ] . .I : ! S r , , l . | l \ : : 1 . : L ) r I r lr l r I s l l l l i .

aatll .li tr'

.ll n

.lI u \o tlrtlti .n ldl)l r.g irt]o1,1. l)tati| ana!;: Pu g,t --rtrtttr k po,toL' rüaj i: /r/(-g.,r 'rrjc iifom hgiplr u2ir eo ullecl.jeI ur jc ifuaorr it,,t)t ij,!ttli\lio! nt\\l r lVILrsu posinio i orlgLLlro s\olll cl\ofu. NjL'gx stl 1sl.'\ nL| rc]lrcrroslojetrli i rjrnre $ d r i r l i . p o n o s i l i i I z l e c l c a n i. l e r s u n t r o n r b i l i d l i d i c p o r r l i j e L u l ( a d r1 e MLrsrI (la nru ponrogrlapfolr\. I(ofti. \'1unie s|orrclluli I/rlalairrln 7.)\1rLl(]] priiio I(ol)ru iutl,tn go itltnt. lllLrc17rIid kaic cla lr jc udaIio pcsnrcom,a K l l u d c d l l g i . j a L r d i i r oi t x f o r ) rl i o l i j c s a s o l r o r o s r oi r r r , / r . l j . I i o f t j c n r ü o oalloc Lr|l:rfcit. llrt I(op1 tc bio rrcrlcrrrrli r r)rolril(. l\.lLrsu 1iu ni Lt l(rnl sluarillntte j L ' s i ! ) r ol r l i o ( l i r g | s p r i j c i i i o d v | l t i o d u i c I p o t : d r r m j t r e r r o L r b r l rr.l . ! : o '()rrlr'itj!tro\ 1 0 ( ] ! 1iirrl., i r ri c r ' c l i r r o : \ l \ ) r t ! t ) t t ) ni t . t t \ ! t l t ) t \ t ) t t , t ,r(i l t i i t i t l l i;rt1i rt :tthltttit rLtrrlit Go:ltoltur litnt 1L,t'L rrrl/r1 lrl \rrr r,/rr ,.1)i-i, i t t t i t i t )t ) t ) t t ) r ; n t i t / O t t t n t t ) t ) \ ) \ t i O , t ! i t i i D t !p t ( i t t t i l ) i t t r t ) t i l t t r t t ' (;t)\l)rttutt! nr)i jrar't!t) i / r \ l , r i | 1 , / g r ) ( l / / . l r 1 ) rr i r l : r / . . l i . T e l o i l o s i l ll ri\'f,/rilir1rlr1:loiintiltattt,t'tr pttnttgati'' rri rleo rrrociLrglcil. "l !), t,:tlttlr t)t\()tu l)iL'.\ltt.itn t)acl,üilt'i i!n t'( l)i!i tLrl ,!tt t) (i l\ti0d l/ü!( 'i it!t:. l)t)üt)\t)l)t).\t t l)t)))toL ltri -hiliu, u l)trt\t)i i!l)/r,1i r1,ri,/,rtr l;,ul htith J,t ir:,pLt Ltlrrlrit:l;tt1i ) ]r:t)ittt .ljl. ti. i,t! t),t!j , L/r/Irrl lt.r'.t tlt i ,t.itt t!hit..(. 1,tu)i!o \i jta, !hit, at\ irlit' /i \.r/,r, /rrr'.i ld ,',r Z r n t i i i . \ i l Lt!) t r ) r ) t l i i L tn t l l i i h i t i o r l r t t r i i l l i t ) iiic ( l t ) i t l r t t ' l : . t I , n t 1 t g m L l a glrlr,.irrrr';t,LItgr:trtltt lu t, uiiiu :du tlt)tjt'tt/t:tlttltia\1.1, ! rri. O 11/rrLa l)jt:i. jLt tt -ui\!u r.tlit.nt) .n/rir!|/r,,r. "'l ott i:aitt /: g/xrrl rr,,rlritidl ii.itiir d/ft(:i .ir( (1r, !(, lr.!i/r. Co.;p.tluru ,tai , ict:r. .yLd.rirrre rra.rihril,og t r r t < n l r t t ( L \ K r L s r s1 3 . l l . ) . {.)vclje grudu Lrtgiptlr jcditoglutfi Llzr iicni so\ ofi lirl(o .ic 1\lLrsl Lr.iednom - otl lllorrlr iljcgorc svite cla lc slzllltt dtjc Ltbistvo osr':lnLlo ul)lticl zi l i o j c r c p r ! i r L l o n l L t h o r L rl . o i c c l ) o a i n i o ' l u s i r o r ) t i T L L a i . t c ( l n io lrn t . l i e r r r u . i \ z i f l du joi \'1ic nc l)osurlnjrjLldl t. i af llrxclailnin. pu.la rz to-gLr liruJ)it l)ror,,irdu TirLo jc on 1!Lir .ju1rx i!ro gfrdolL /]ir\r'di.r. ,(il,rlr(ii .ii,r rlr /'lli ll zrzinrai i otllziruai sc. I llol .j. rillo iiuo. pono\! je u!lc,le. olor isto.g pLrlloa.liirlio r:u opcr clozivau porroi prottr lzlreltaniru lioji la jc.luic zrlo LL JfLl:togaoljckil sx liqi r sa pololiuo. l\lealrli1r. \lLlsil ge jc sadl o!1ro |liorio i izgrclioitLt c'i t ])cradi ikr scacsl0 lLlic. f.lia\,ii: Ti \i -l)ili,!. I l)]d\t)i :.thlült! ZetirD.i. lrlio du Lrh\'rtr ros I(opir zulednriliog mu rrc|.r.ll1lrl.ja. lilko bi ih fastrvio l lromoLlo slome srnraro.il).j|1li Lrdijc o(lloaio clato ulilcli ipria.].)o.Ltln l(optu. / cLi.rIr d,r.4/ I
. .. ,. i-0 ll

II

rt
TC

p dr tj
;;

.,1

ne

clc

rl! vl

na od M vjr us od pn
ot!

i)t)t'f.i nr lL,nlji.\ilu ptrttr ii. t itr ,alii hiti ol anilt lit)jirc,:l tl.t Iu\.(" jc r.iclioita 1c I\'1usr .Icclniliaiu da.jc or.o rckao lz.delidnirllioji juier umclio. l{r.h Je ridio N4Lrsrr liullr im prilazi,nrisliotc claide prema nicluu.ier ge.jc pfitc toga !liofio frieaimir: Ti si -hili.t. rr 2r'rrr :ollrrrlr.' pl je \1Lnru ol leliua lo ito jr rrl(lo. i (rlio 01l(fio sc dcsilo.iLlic. ito l(opt jc otiluo linonLLi. I r(l

1i u \ t ! , t i t i i i ' t i t t i t l

10rl i,'

r jc

rl !fc(l

, f n : l \ i r r : , L r Lr , i c . r l o . r , i r t ' r r u ,g r ; r r L , r r r\ l L r : a a Z a L r r Lo s L a l irr i : L r , , r L l r : r r , \ i o g i r i e j l r l l . ' g o r r i c r i t . ' r ' i u l c l i u o i o r u I \ ! , f 1 .t r r j . . L r i . J i r \ i r \ i L s r f l i : i l i , l l L u i L p r l l z iL p L l i riop L r n r i s l ic l l c r l - . , r l , r \ f i r r L , i r l , , r , l L r r r r r r L \ T o . r J rt r t , , o L. o f r l i x r r . t l \ ) s ( l ! l j u i r i i ii n : r g : L J L r j r L i i c l l r l l i , ' u j a ( , ! t ! , l : l r i oo r i , : t L r i . i l i j . . r fl t ! L u r - . zi ari /l r L | | i , i , , l r : r r r r l , . r i I r I o r j r r i c L . L r , i i | | L ! i r r l - r L ) /r\, , L r i . o | r , , c ' . r llhh. rprL.r rLjho ,.rnI 1.1e l l r l 0 i l l i , ,l . 1 l o j ) f r o r i . s l T n i r o l i L . . r n ! j r a c r ' i r i rf g a n \ ' t f L . r l r ( ) \ l L ' r . l . r p i , r h np o . t c g i . L r r r r ug r r l r r r L h L \ 1 . : r l u L r r f r . i r c r i r r r r r L1 - 1 . r r ; , r r r. lltc r J . . i i r . . l i lrr r t x l . l . it L ,i r r r r Lr:r r o h r r r j r r t i o / ' / , r r 1 , t : , t t i , 1 i t , i r , t ! . t i t , t . , , . i , r i r , ri . I i r L r . J b o . a i ! c r i r n i c ! r f i r . r ' . ( . r . 1 / r r ' , / ,. r . i r , r . , . , t ' , q , , r , r , . 1 r , ,ii,, r lr r r i i i i r , r i n/ , r ' r , : i i t i , , r i \ , , q ! r i L , l i L j r / / r , : , / r \ r , r j \ / : i , r r , , . / r , , j r i i r i i , L
l i l L l l t nü L x i l L r l r o l o ! a \ 1 - r f l l t l . t

ilir

U z r i i n i . \ l L a h l i r i c . t r r r i , r r l l r 1 ; , r , l r l , l , r r r r r i r , r , i , , r , / i i r , r r r i Lr:,r, r , i , . i L i i r i 1 1 o J n : : r l r . r u p ü ! t r o ! [ r . l f . 7 r ] i l t l L i r : r i l , L L t i t . L : r L iL i r P r i L , i u r f j J f r t ' | 't\1'j nr' ;ttt:iltiti;,t,: ;t,t,,t:i t' /i.rrl rr' rrrirti 3otorio Clr;,,,r/alr 1rt)i 'll,r'l'ti:':, (itr...ltrlLrttt i. rt tt,l;r ttt rt,ttilttr' ,i t rir: f t . r i r rlr/ , r i t r ' r i rir . , r i f r i i i r f , i . r , 1 / L - i t a . t ) l t ) i t t t , r / r ' , r t r l i r , 1 . 1 , , r i , ) , r r , r , , r / , r i r fi . i r , t ; i r r i r ,t : ' r i t l t , , frr,triLrrrr,r' l)rii, rrr ,r/.:ar,, ii \ l i r , t I t i | | ) , I j ! | t t | , ) , | | ,i , t r l . ! | t t t r r i ! t t , t i , t , '1 r i , r r i ir r f i i i i / d . \ L r ' r ,ii rit t. r,!t\)i . d r,t,rlt rrt. rr lrr,rr/rr;rrL r ,,, C r l r r r r r l , r i r i ' r r , , i i t i i r ) r j ' tt ii r t i , ) i , t ' ) t i t , t 1 t r i t , , ! , i t , r i 1 , ' 1 l : l I i r . r ( l L l - i t L r r ' r i . r l r \ ! l t . ! o \ 1 r f r l i i l L i oi c N r - g o r r ' , r r .l r r , r l : r L r rr r . r r r , r r , r L r Lr r r p r L . r i r , a F { r I n ii.l i : r l i o . t l . i L rr L pr i . n r i a . , r L j L r c iri i r i r t . 1 t 1t.r L r i c i ls e d u g u r t : L : s i r r r . ' n : l i i t ( i t u f l o r L r \ r I l t L l . i r l ' , , r r L it ( , ! r r .r , n f i i . , . n r r o f L L l l t : 1 t o I t | r i r r . | , . 1 : i t.

LlIl.l

iru.
ILr C

r i i i r , / ,!r. ' i 4 r r r i ir ) /r / r i , r l 1 r , 1 i r ' r r r irj L : r L Lr a r L l l f r D r L l l . r i t i . t t \ r , ( l i r i l L l o r l ) r i l \ i r i . L t r i i 6 a r , , r , , / r:rt , r r \ ' r t i 1 t t l . t : r t t i r t t u t i t , r t r . l j . u l o i r l i t c . l l . o \ : t j l ) t j l ( r r l \ . i t l d , il . l l . r t r u i L r . r I u l i , rs c i d : : r l r , : l r r r j i L L l L ' t .rL l ( , i r u , { l . . i l t i r . i 1 ( ) l . r l i \ o , r ( . i l i u : r r t I r i r i i , r r : i r / r ,r i r r , r / t . r i r r r if , r i r , , . l ) l r i l i L . l . : l k o g l ( r L. r I i l i i r L , r h r . l c i l t c Lt t N t

r : rj .
slrrg

i \l - : . P r . r l : r : f ( l r i ro r l r l , . um i i l J r u i s l u n l i L . r h i f n j u L i o r i c u u n i i t c n in l i . l r Lr u.
\le:ll'r'ril Ltiiill \ '

rog

liril:r jr ':irl,, rl., \lriLrrr'r)rLlt \(,rlr ,.rlfarr oLL, rrtr_rrrrrlc llLrLli: IllliLr rli'f:,]llirL \iili:r. a nriL IL,lul. o!l Itih !lcrlu .l\ij. 7ün. liol. sI tc oLi Ir,c[ o L r L l b t t r . L.r i i l c' u s r l t c , r rr r l . l l i o : r r e b i p o n r j r i r l f ' r 1 u ( l r l it ir i l K o r l t h l i r i t l b i j r { o i r . l . r1 h i j r ' b r l o d r r j r 'r r r q o s c ' i h r r r L l ir r , r r t c t r L i r r , r l l 0 i d ri c : r i L rr l ) r l , i : . ( l u f r . l L l is L rt i l J u : l r j L i tn l l l uj l l c s u L | or l r i L L . l l o l i L i ol L i J \ l e l 0 d . c t n t plfo n c i c ul ) L r . l i l l r c lh r l r i r l . r l r ,. r r l u r r r . . l r L l r r \r,o ( i \ i L \ ( )r r o l l t r c r : : ' | I , . . l : .id ri. liccflic Pr rh LLpriii: .irrrl,, .,r r,rrriirfl lt'r,rfr.' (lltc odilo\ ofii.: lli t i tt i n t l r i ; r rrr/ i,rrr'rl r L , l / r t : t ) l ) , ! j t t ) t t I i r , r r r l f r i r i i r , / i t r r ; . T i . n t i l t a n t a : c l r o i li o r i rr r d r L i o L it . r i r L i r , l - r a r r r . . r cr' r Lr,c ' j l l i L :r.t i ] r \ r L r r os l r r l i L r l l o i l o r i l u r . 1 . n tr ri 0r1a Lilrr luiiIt I zliicIi .\lllll lir7. / ,ir tl)ttt ,t!l)t)tj !LrrL)

ua r e
LlsilLl tllr i.

lr I

Jl r!)u ulqhi :clunt 'Öobanr 1ild rapolili svojn stol(ll,na Nlültssiri ka2u: bi. bi otvorbLrnrm i \odornlioja stuYilireliki l(inen. pa bi ntil) d\jle doSle IloJrlc svotlrstoli|L bl prcL.lild. podigilo1lrjYeliliiliillren. izx osrillih l\lcalutirr. togr diiür Nlusrle sai.) jzvlLdio voclci napojioiln sloiiu.il nakontogavrirtro]iarnen liolioje i bio 'Za podizarjctog karrrcla \rlrdal pravoljcrnih.haliir Omel jc lclieo: btLo je potlcbnonuilnrnjedesctülculjLrclil jc izracliosrmo jcdnu lclrlu kofu On ' r o d c .i t o i u r j c b i l o d o r o l j n o tt otttlt orlt t! llldtlo\int. Jcdnikr2u (lil je tr) bio hlucloclicdnclfst iflrLir (senruf)- lbn D2e|irocl ILrn p|cnosi. jc \,juseurlcdro 7.lan0 il NIcsLrcla dil dnc lirrliosc njiic. i tt,ie Gotpotlumnrtj Ltl,ut,4otlnti lt)l)n) tltt) lit)it.Iirlnti ILrn r\L)Lr:ls l(e7c: ilitaviur putcrnorl llglple do \lcaljanatco Ie srnto7.lcni li.(ic sr cl|r,ccu. Bio 1c bos. jc| jc putcnrpodcrroobDiLrI(ldu ic sleoI |hd itLio tc bio nlLio,:labranitc .\1luho|osn.(rfcnjc to rl.rbe. u storrlli nru sc (,L1ghdi prilijcpioza lecla. bro Zclcniloocltlulu i 1i!6u nroglonlu sc \ irltclrpo LrstiLlt (ta pojcdc. potrcb da rnalarpolor.icu Osjeöaojc ncocloliivu hulutc.' Ai.r' rlr. .s-SaiLr li.tzcdaje: liada te leliao: {;o:ltr tnr nni lid'r o -gorllri ' lohro tluo potrcl'not ilr.1 . ro t. örLla.Jednt orlcdvije:ene. od :'l jetlttt od nlih nü .x l)o\lijr, idurti .ttidlii\o, priic i tea( \.1ü oi .o\a rld le naltoli .dla :lo ti nautjt nopa1io."I liatla nttt on 1i)/1fi rit)riat 1u .itu jL'dt).t\it), orr lcrrr,. ,\i, lo7.sc .s7a.r'ro .;c nu.;ilnir':l;og :i laroLiit' 'O .ltlnu rtl triilt t!\'iJarr,ac oIc tno1,t!-]tri!d u nLtjot)titdit,olt(i,ir ' O t 1 r i ( . l u i t l i n t n , t i r a : t u t ) , j , : / i " , ' -t t i t!t itti\ \ntntl ipau.lttta t)\r "()jt tl\iit ltitti. tli la rr. !/rr-'/idrd/,rqttlinu, r ul'r,a2rrrrii ri,i,r 0 t.ilii/,i J/rll.rl!.i al,o .1!lth ia it it, t).1teb(. .h nt )tlint ld ti tt) uaittitrt tont tlohur. "i\lü.\nttL't. lticl:u hrrtlt talio i.üit,Jttt)tr,n(i trh.. Koji!ati,Ji
t.1 d\tt raln i.\l)ttnittt.ttcnln ttti .t( ito ltt,'oIat ili. ,lllih je j.tt ./t .u uta ita

( l r l - l ( i r s u s1 5 . l l ) . , g r r 1 rr r 0 jc i\lLlsl sjco u lrla.i r zarnolio: 'Co.r?.rldl tt toi, l,alro g Kirdri ni ial:r,t ( t ( o ,p o ü . h r l ( ) , r / l ! i . r o s u i L r [ - o n c d ! i j e , : l j e v o j l i c p e s u o d n t r h o t i i l c t h r o li a7u ocrr. \clii lieTu cle sc on zlriLrdio Liltlio su sc talto l:rrzo vratrlt- One su |rLt lspnaalc slua:rj sa N{useoln::r!. pu je jeclnot ocl lltih nafcdiLtdx odc i d[ qa I.jalnu oi üjih Dtt!l)a\lijt iluii ;titlljio.l,/ir1. tt. or)ako lialio iclLr irne plcmenilog focla. I |cL'.,. ^/oj otuc le :n|c da le tngtuli :oto ir.r.!r ,|lrrr'l Idpojia. ll. fclih.jc to dircli|no i otvorcllo dc ita l1e bi ispalo sunnt.ji\0. ilrr gor oIi o njenonrodrolu i r'.d os1r. I kttl,t ntt on tltrlt i itlt it:u )nu ;ttt Jr lo:ivit) lt. Lld nrLrjc ispriiaosol je slLriajlialii-r nlpustio Egipattrjcicii od lirironl. on reae.tJ. tai slirfrc l"l0l ' rr .r7rrr.r'io !i-r'e,lasil/tiili.g tr/rtr)tldt Tl. lziSaosi iz.jiho\.' l(onlfole il'hsrii vlie n1s1 rrlllror,ot rl dr;ilvi.

l/l1\d,/r, i,ri , r,ifi

Iara lbr
len.

R i T l i a r t LL n r i i l c n . t xa , l a r L ' l i . l . l r i o l r t i : l r l L i t r . 1 , ' l r l i: : l . t l lJ l l l . i L rl r i r l \r i i l l u r b : : L t s i l l \ r i i s l u i r r l r t L: t , r , i: z .t t t c d or\ l r l l L r l l r s i l r rj ! I l i l j l i i l l f i i l i trt r f r E u . s l. _ ( rs c i z r i i i t , r ( . r 7 c \ l l . J I o r r i r r i ( ! r ' L irl.l i r n L i. i . l r r l : i r I f f l l r i i i r I ' l . . - l r , i r \ l i . f i . f t r r l i r t r r , | r i i r ] . ' S L r u r b . . ; r r i ( , i , i i L L L r , lI(r,'r1 , I,l r r : i : r o r . l lL r' .:rfr\tl .S i r i , r i d r . r , l i i ! : r . 1 . \ 1 , .,L : ,l' u l . l r i , ,r , i i . i r r L r l l ! ! 1 i \L r

olLl

crlc
f!o

r i i l t r jr.L . ' cd r | r L t e h i o i f r i r l , , ; i . r . i \ r t r ( l i t r r f i l ii l l r h r i u I i . r t o i r u r c J c s r o rb r o L l l f i L j L n s li r j r n \ r r i . t t . ! i r r l r l L * s r l r I I . r \ L . l r l ii I h L t l l ) . t r l ci l . r n \ h L l L L l l r iL ltrz - r . L r , u l r f i L l ! j J l i trrI r . 1 .h r o b f l i t i . S L r u i h l, , . . r r
. i L( j \ . t L l l f - \ r . r ' \ . r r u . r \ r : i \ l i l r i r c ! . l i l ( 1 . j . L L g o : t i ,Ir L ) ' r i . l r | i l \ l l l ( l , i r L i l r L i ri|t u s . s n r l t r n rr l o c o d i l ( , .\ l u s r r r o b r l L l r r r l r , 1 1 1 . ! : l n i!tl i r t . ' l r L : , i , r 'l l ' , L r L 'ic.lir,r,l.l]ffd\itcliacfLierrLlio.u: o 1 , r ' t ' t ) ) t ) 1I .t J i t i. i 1 i r / r , r j , r r r i . l l . f . l i l i L . r irtt n l i , . t . 7 i l l | l n g i t j c p o h \ u l i l i f f i i i l \ i l L i i l t . .r \rrrr iilr I /,rL-,/,/ir

lt1 litd-

edi
!13

! '

i,t
J'1.)

t lrl

IltLl

c 0 : r . r . l L r n, \ b b r s . S L r r . ' 1c l l : . l J i . h r L l \ l r r l i l i .l . r r t r L c l \ l r r f r r r r r f , lr l i r r h j . t u L t i i l l - r , l u r j r r 1 cL r p r l r i r , \ . l L l L , L r r r t it l i r . , I ' i r l ir i n i f ! l , i l i . L l L L K l L d e linrn.ll l.i)lr! rl. nlrr./Lfrr(hir li.'t\l ()rl nrrLte orl3ororrlr: On rc p,,rhriL,:r L : l . l : f . l r r L J ld Lc J i l. Ll r l r l . L n l o r i l i , r r l r I l ) . l : r . ] i i r l l b i Llr r i i l i Ll : 1 r . ' t | 1 . - r . rlrr r r s l: 'l r{ r rr , IL , : r L l r r t l . i r | J l i i ! l c l n i . , r r i . g r . r d l n r r rL I r r , l o l l . l t l o , ] ,L : \ r ' j l l r ' . 'i .! i r r , l . : l l ' ,.ilDaLraiar l\iliL7clr l. 1 l ! t \ l c s u t l i r f e l l o : T r ' ro \ , , i r t i t j b j i . L r r l j I i n l r . l l L \ r . i L l : l L ; i rr l , r r ; l i l i " i i i l I r . l ( . i r7 . | i , { - ' . ' i l rri i r / l r ) / , r r r r i , / r / i i l i i , r i , , i 7 t : l i l I r r l r l. 1 . z : l \ i l s i l i l LelLrr O rr. jtlni. t.j)tr ld u )iuittit ttitl't)i . ii ril rrr.//l,i;i \/11/'rr,jl , , r ' : , i r r r , i i : l . u l J r l i r . \ S r r i a l rlli : t i l l lt c / r r \ n ! l l : l . l l l J r r r . r L , ' , l l t t L O r r r e r r t li r j riJl Flirtl!1,r.it I f . t ,i , , , . i r r , , i r r, l t i t t ) : . t r i i ) r . ' , r r r , , r r , i l r . r r l r , , . i r i / . ' r i || r l i r r . i r rr / r r r t i, , r r , i r i, , r r r:r ' a , l r r , r r . r i , , / r , / , i r r r rtrir. i' . ! ! t t i t t ) t i i t i ' t l , t i ' , ' . r i , r , i l r i r i | i ' I , r i , r , j r i r . ' i i 1 / r i 1 r r . r ' a i i ) I I i r / r r l r . / , rr , r t r t , i | r , . t , r | r i c p : u r r r i l i h l n " _ l l . r l . r ir l l f T h ! L r , lj \ , ) t L .L t l l r l l irL l r i L r l l l : ' J l il , " ' . 1 l i r i i l l t u i I lll p L , r Ji ll c r , i | c i r : l l t l n o g o J o \ r L l r l l . L r r i . . i . ( l r t L t o J o \ . ( l \l r l . i l i r r r ' l i r L l c t . n r i 5 f f r \ n o .i u : l i l | c [ L s r Lr i j . ' i i t l l n : r r r l r r r r r r r i , t , t t t t ' i . r i r i i , l : r r , r a \ l : , l l t i :. t L r . l t s f o r i r o . . i c I s el o m s l L L i r Ll ltu / r r l ti l r l i e l l t i l l o . l L I r l | 1 i l i r ( l r r i i u Liilll.lfrrd.,jr All:rh. o|.1 urilrolt. rrruI lrir\e P r l n i i i h r L n L r c l i i s j i o r c , l r r l ' l L , r c ; i . i r a i L t ; il r r i L r 7 i l ! o l i r l / r l i L . 1 . n rlr pl:ri:rtrLr1'rrLrrr i,djti . Lrrl.t lr ,1,rzr!|cuf uTliIlt' |!it(r u TuluI r ,/rl(nfrriLrrL Irlirr|r Ir lliLiciIuro i
lfirlrq.!i l|i Kfir fs,!r:r1.1'rrL L lfIiltrlrll

ga
:Il!"

StL) \ol bt2i
i ü I

I,-l

.tIuv tl,llti:.,.,1uu
l, (lolir,,. rlr 1o sc uht.ltlLi haclislioglr nulorli ibrr \lrd7c Lt s\ont -tllrrii I'f.nre lor) lll(lisLr.o1t dtjc naslor' lctlnortr poglar.l.jLr:Uzim.rn.lcu lqlrn zl hlii11L] e 7:rlrrirfrrrodt hrclts: l\iiilo rrxnl je 1\,lLrhrrn iLrncl \ltLsillla . red el. jbn.\]|tit lllrrri. rll nru jc Irriaro Be'l(i.jjc cl-\Vclicl.d;r.tc iLro ocl l\4.sL.Jnrc ibr) on oLl )i. r.h rbr hlri hjjubn. on od EI Ilarrsa ibn .tczrch.a orrl rrd.\lrjc illrl llcbbeh.r.(llr.jc reliro: '( uo slrn [Jlil)Lr ibn en Nedfr da pritr: Br]i sntolod A l l e h o r o s l ) l r s l u n i k a t ! , k n ( i . i c p r o u i i oT n . i i r l t r t . r l , t kn i l e c l o i l o r l o p l i i e o : \irL:lLr. liltl ic f.lirnt - Nlusu'.'.1'- LutiLjrlio snnt s.Lrcnli ositnt ili dejet rtNltm 1c / r r L r \ r f l s i l i n \ r \ i i a ' c d u o s d o b i \ ' : t r z d 1 2 u l a n jL rh r a n i . l il c i\l:tlLrlirrr. rr\r(lcni hldrs u o|oi rcrzrjr rrjc poLrzdrr.icr spoDlenuir \Tcsl$tl ibn :\lljl cl IIa:.rfi c,:l Lfinrcikr cl,llrLlirri pfcrrrl r!ii)oznilrijirr :llmIl.txaimir ":. . ' 1 r .l ,r r. lr d o l i i r TN ] . ( l u t i l I .o \ ' : r lh i l L i i sc p l e n o s ir L . i . i i c ( l n o \ . 1 7 i j i l u L i o I l ) n L b iI h i n n \ kric-: Priiuo Ilnr jc llbtl Zer'1. dr.lc r).icurLr pfiaxo Jrhjl iLrn Abclulhhibr Ilclir. N lljentLtIlr| I Lthclli . a u druqo t scucclLt Pr.tiuonrnt tc )lbLr lcr"r. Cl ' '' I \1, llI ir 1 ., .0 : r -.' .r l l . \ . i rI : . iuo od Ill llrrrisl ibn .lczidecl-lllcficnrij:r. on od Allija ibn l{cb[)ahe L:rhnij.. I !,1 jbn iiu.jcrrl,lro: (ito slr)r I lrl-.Lr cn Ncdrecs Süle1l1je. drltsl .,\llithorog ihslr, Ll i. I t r l i o g o r o r i ( 1 r j r - P o s l r n i l ir c l i a o : \ 1 L r s a: . : l c r L f r t n l o s a t r c b c . 7 r L r r n l ' sl('u\ r\:r ic(lDosl r dohi,,Sr iztlr'21l\ arr1c h||ni rL Lz\ricnr zrtirr lalc: rl.1rr.ra rrti, \r'fu hnlc talio i:ntttit tnL,L,itrl)., |\aii itl ttr l\t tt)litl itp!tüi1)1. ,rDrt ,ti .tr.it1rl)ri.:a\aitti 1ll(h /t jantüt:.tt)tn !trl ;t t) !t)\ t)tiD!r. llzr iicni or,tlic ltaTcda jc \{usa r cliuo s1o1ucpLrncu se slxie .la dr bLrcle orrlio Lllio.je lcliao r ril uru sc. lio;i gocl orl tlr dlr rolir islnrrtr. ite aujc njiho\.c fijair i rlr jc O| \\'icdol( I.ixnit. ]n t-rf!o\rfr. t. .1i r\llirh ,-.+j c d n o ur z r d r L L e o lI. p o r c dt o g r . N I L r s t j c s p u l t i .d ( L 7irp o t p u r ] j t o l i .t l . r o k o d i purilr flr'sclgo(liDn. ßLrlILr kaic: Prii o nant jc NlLthenltncd i.jl ibn .\l)dürr thiu1. .1a.tr njclll pfliilo Sc i(l ibn SLtlclntLrn.njentü l\,I.i\\'unibn SLulTu. jc irLo od S:rlcntrclir clu h l l l t s a .a o r ) o d S c i c l ei b l D 2 L r b c . jd a . j c r c l i u o J c d u nj c r r c j i z L l I I i l c r r e l l re LUilllo Liojl rrclrhu loltr.lc l\1usr isnllio. pr sillt) nlr rchuo \c znunt Llolll rLpltr r irtrLac\'nijc.c Arlpl. l)oiao sltnt Iiod Ibn ^irL)asairLpltuo giiotonl..ft rnr .i,aodgo\oIio lspLtnio.lcdLLZi Lrolji ra]k.tcr liitd Allrho\, Iosluntl( r)aih i ' liric, trr r rLrlrdi. U o,,'oj rcrziii spoDlenü1i lrrali\ nu\ocli santo Illll)ariiu Ncsel.tlt su. kal' crttl.i klsnrl. rirljeti. plcnosr ocl l:1 Iiasime ibn [bLr Ljlube. a on od Sc.idl ilrrr DTubLjlr irll\'odi rrcdLrhucllsinra isliLti.nju. o Ibll Dicrir eir ffcnosi od ,\htncde ibl Nlulrxmntedr cGl-LLs!il_ ILrnEbi a llxtir)r o(1 srcr!il oc:t Njih obojici Lu pf.l)o!c od Ei IIrLIneidu. orl Srlilrr oI ibu Llje'jna. od lbrrhrnrLriLrnJlhjra iLrnEbr .JnliLLbu. od trl llalicnrir or or) il[ lJrlis rh rll bil c7 1b:l . s i r r L s \r r r r r f l \ ! r i I l S 5 , l h l . t r : l b n \ l i ! l : c t 1 , , j I i l r K l l r a s r : r l r i h . l t . / r! r l l r L l r i ' r j r5 l 5 r , l 6 S + Ä 1 n i , I / n , j . bi

I r.+

,Uü\ir r1,qiri i, i.r]l

L.i.l

rlLI.L

dr ihrrnr. od Ihimc- lL o\,xl od lb| .\bbltslL. jc.\ll:iiror l'orlxrllli l' r'l(iro rr je od Llta fokI NiLlst rslrllnlo. prl nl1 ]c o'1!o\oll(j: lL:rl srnr Diil.Lill kii 'r r r. D r i rr p o t p L r n i l i l \ l e a l L r 1 i s lp o n l c l r L tlili) l l l h i l \ p o D ! r r r l . 5 rl . i l l r l n r l r \ ( i : l l
ll inL

rb,, i::u.
:nt!

pr.nüsi l lll Bellltf (rd,\hrlrr'.h iLrll Ilbrnl cl lillf.!,ijll. orr 1)il ll\ i. lrr.drs rrr od !L:llLrl l tcjilll. o11 lbfrhiulrl il)n ,\'lcrr.L oll o!i l l IIlllir i:I lirt I L-lilrlil i rllllr riLl li 'rk:L , , r , r iL r i r I : . . 1 r o . 1I b r l \ b b r s x 1 o r r l o t l l ' , r . h n r l ' l r l zrl ' \ r L t l i g l i S u l . ' j J o i l l l r d 2 r l l L r l T . ro r r o r l I b r : l ) . t L r r ' . - i t l r L rr l i ' r L i - Li r L n r u r j . l - d l t 1 c . \ l l a h o r l ' . \ l r l l i l o l ( r r n . f r l i r . . D / i l - ' r r l e \lL.,ii.rriL l ao Dr.ni ir:r:iir.:t lsrrllll Iiz\iienog (lnspodnril. lr l. oJ!o\orrLr: l)rLtr L f L I l a t i n l s l I i x o n l r l l s . l h n d i s F ! ' . r l o ! i r i i l . T l i ( l L lI r r l ir l r l I r L n L all i l l r l l t b i
\cf.llt

I rl

rl.n :r.1.
L lt . ' .

l.l

I b I D t i i f j ) r ' t [ i ov l L r \ . t t t t n t cr b l l ] i l t b l l r l r r o d i . a l i t f , \ l l l L l r ( i \ P l r s l i l r r r ( l di j c i \ T L L siilL ' L L n r oo t l g o r ' r ' l i iir' : I ) L r 7jj] l ' l l L l l l i j j i .l . ! r l l i r :: i . f i o r l i h r f o i i l L l L l B r ; i r i r j: l h r l : h i l l r l i r r r : r n r \ o f i . p f c l i L ) i ' r t ' i J r r i b r r L h i l r r r r l i l r l DlLrl;ni1u.i orr li!. l)olrldrr). dil gir.i. r'Lroo(l r\1)rlli (riril.,rn 'rrl '\l"iLl!llt rrr l te r i r : . ! S i i f r l r . , i ! r i o d l r , l : rZ r n r . i i . r 1 c , \ l l l r l r o rI ' o : r r r r r l i: l L p i t r L r lI:( t t t t 1 c ir n f J J i r r i r L l \ 1 r L ! l r s I u u i .o l d g o \ o l i n . l c :! ) L L 7 p o t P r L r l i l li r L t r L lrrl ' l i r " '.tr,ii oZelltlt.tt laal' lnlllallr ul,.rtr lroju c Lricr'liu tc nrLi,r i i L . l l r u ; r Llrl . r h ! i l l i l i r n g r r r r r r o i i c i p r c l i l \ b ( h r l l l h l r b r i I r L h r ' jt r l i o l j , . ; i ;f r g u 1 c a L L .o c l L l l l l f r s l i l r r l . l c : i t l l lt l _ l l : r c l l . : r r r r li r .l l l r . l \ 1 i ' r b r r "\lrlsrl ! . t L rjr:::lt i , . . . to r l L l t l ) . ei l ) n c r ' \ . . i r n . ( l r . 1 . , \ l L f l 1 1 l,,\r ' r l l r r r l l f \ i r , r ''l hlllrrL ll\ i.nil rlrLr irlrrrscbc.zruzirlLt iaLiLr! il aarlllo:1I .lai)i\ il irrllTfr llll t ]oi. ir.r[ r rsp.Lnrc, . il nclio .j. rL0itir.i \llllhor Posllnic.. li,rjl l'(l tl\ ll r'ii'1r' _ D.LrifnilrLrril . ,rilgo\(,ri(] lc r r'il rh kir.\ i. r::Lr oilc t,tt Surltrl : -. srojol Tcrlrir rtL.lo r|r /iL1frL7l Lr'l Ji: ' , , r J r l ! t . , r t o t c l i l l i l , b i r r r t a l o d a c ! l l 2 r \ . j . 1 1 b c . l o o l . j c , i l l t i : r r L ; : r nl l r l O i r r . r t :i i. i . g n . l i n . i i r l l . . i l l o j r b r l l r( h u l i a i i .b , ) l t ' l l . ! n i r - Ls L r r i i l r n ' r n r I l i ' i l a '''a lllt rlriln.ta lila.a ifnt c\ac i\lusil ::: lc a]](ln Ltzlrt crjllll itrp i llL'rii lpio Jal.l'filo t'\r' (lf lj rii|fL: []iLrL. I Trltiltt!lii slr\ii) lir, Llllii l()fitil Ill (11lll1 ' i r 1 , , S L L , . r\rrirr( l L i i r ci \ o r i t r l l.i r L l ' oc l o j l . \ r r l f r l l r l r i l l ( i r l l r l r r i i L r L l l L5 r r r o j . " O r c c s L ts c L r l r z l i l c . l r r l l i l ' ) . l s l i l L l l r r r r t Lilr.r ' r l L i l l i r ' i l r (l r J 'rriurrr.hlilklir ,,ra - rr5fi.j.drr. ili dr t i,r cc. llrLlLl llr'\ olrlillrjr ,'ill illjlionl lli c i'rlo ('ll' iit rr:. ii(jjIlr1]l In 'Ll ::r,ir:litr-imir folrul (,n. sll l)roiiltrrrlll llrli.l!anilll liitlrilli:lll rr r r rJ L i i, r u r n . u i i . i r i i i l l a c l ) l i c n i l il l : r n l L l|rl L J l r r r r l i r c l i r r . ' n l n ? . r / l r ' ' T i l il l r l l | r ri v i n l . r r l ll l r i L l L b l r t l l l v r L :1 Ll i i l r ' ' I l l i i l l \ l n i t r , i i \ rlh . i o r l r l t x i z f r l l i r l ü 1 l lr l r t ri 'l(nJ b i s l . ' l ) f t i d f i iL r S a n l . n l r i l i b i l l l L L r i l f L l i 'l l l i \ r li\hIii ,lc rcLiNo: :J[niijr!l! iii]lic.'
rr'i'rrrr

ntLt

..1

rli,, l0n IrL 1irI

lrj!lLl,j l t , i j l l ; . r r i r. r l r b e f I s \ o x l r r r i / i I I : l L ) ' l \ 1 . r r : . l r : r l i t r L i L . \ f i i i : . . t : x r t r . j . , i r f r| . 1 / r / r J f r r . r : r l l r r t r i L . :{ f r ) ,rii,i,r l\a 1l:Ll.l.

trj

:1Iu t!ltiili \rl(|il s( llrf I rrlrIj i lJ7c: Rrlc-i JiiLLi ,,r)firi:lt.oiir.rilr nrliicanih lilniLl.r. |lei ''LJrt)Lrh : l)fclngo!t \inrcIu t:rlio.h sc vuar-. fi.jL-i uTui/ t plcLLsl(ih nt|.jcintl kLnlLr. ,ijei sc ul : nrillo! \'imcnl 1roprLi [rlarlarica.a fitca ]i.nLLi zrtriil r l l f c l i ) l i l (\j l r l r ! ' a l as r ' r ) r ' n r o Tn l l . o l r r l L l s l l . S p o f r o . 1 rr l r l i s L ro \ . o l ) t i \ l u D i l i o \ ci i c a i \ l o g u a c t c d x s u t o r j j e a n c k o r r i .d rslrrbr 11llt-\\l(Lr1'). ilo lieTc lbr) l)7clir: lliallo nuut je \luhenlrrd ibt liro p c l \ l L L s c n f ur. l r ri c n j c m L r r i a i l o\ 1 u u z i b n I I i i i r n r .x r r l c r r r r j c c r i \ o t i c { h i e au. od Iixirdr'rt r1 or od lln!'sir rbn l\lllilil. du jc rcliao: Iix.h j. ,\lliLhr\ s\ l iI I o s l r r r l i N I u \ l 1 ) ( j { l s j c t L oo g n f f r . i a l a l t llLi r , : l o u o r , r r c nIio l i . I f i . t i r l a l i L L t e j c r r 1 r i 1 o rl r r 1 k 1 r c l i l o : K ( r i i r! o r l a i \ c r o t n f i i 1 u r r l r l r L r l i i r j L r o j c t c g o i r r r c t r r T i n r l r c b i \ l u s : t : c t x { l ur l o r l L r , : rL r z c c r l J I s t n \ i o i L u \ o i l t L r r n i s : . r: . : r i \ r . l i f ! l s u r h L r ! ! l c L l xp c l p l l i i l . i s \ ' . . o r r r r r . t , : i l n 1 c ! o d i n r ( r i L r j t i l!! r l r lr c. ' _l_x(r, j. \lurr s\ r jrrtrli{ o(l Lcrc,cliuc uzco sel-.t. tirrrtlLl. I rnlr pfcro!rlrcl o\o! hnrllsil jc clrbrLrr rri J.lLrrli n cntu su pr,Ltzd11l. tr \ l l rh . o l ) . t .n i l j b o l l c n e l z l i r r r . t cs r r o { o r o f c a l o . J r l i u l ) L:t. ' o t l e l r l i . l i t t r b i j l l f r . n i i c l l r l a n ) n t r n j . g 0 r rlitl(17n. lbirr. iixd l. o.lle,,io ri(i njc!rr. ohcauo dlti :rLr jrn;ld ii(itr sr otui. I . : u l f r ) l O L i . j f . ( h L l c . o i l u p r o s l i a n oN l n s l u : . . . r, \ l l n l ) .( ) P a tn u j L r o l iz n r t l ' r l / n r / r 1 1 / r / . r r 1 . , r rra i r r r , ; i ; r i L ' z r i i r r f , \ l l r L l lri t T c : 1 \11 1 r r r l iI i r | r l r r v r . r . i , , 1 y : r , t r r i t L i n to r l r i : l t t L ! \ t ! t r r t t t t j L t l t \ . \ ! t o t i i l t i t h P t i r ) t , l ; i l t t ,.t r t r . t : . . o i n j ji(lit) :Lri tuttrt ntrrtia r'rt trti;t rti rr1r,/'alirrr r i7,,r'r rirr|1r'rr iii ijt)rtrliti. g t u ) . r l i t ! t , : i t r ' r i t ! t l n ' , t ) t ! i t , t . . ' . 1l a t Ltl L t L t t r l rrta r r r ' .r r r J i o i r : r r i r r L , t i s r t 'tt,ttt, ri,tIittr i: !/frl,1',r. l)l,t!).\lt)tlirnt)r)tl;,ujtt r/ O ,\lLr,,t ,llrirl tliirlr 'r/r'r|r,r' t/Jrrri ,r,i irttl:. 1 i,:uLi C!r/,r,rirr \!,ljr lt ';. /i.r) :rril,/ /ir"ir. r)jr ' r tt,tait i t, ijtl!i ir O .1/r/n/ lt iat i tr l\)j .rt l'i ri -Lti.:rLt l:t-h1 n :'LtttLt r , r i r r r r l r r r \ i t ) t i i n i t t l t i ! 1 r r 1 , r ' n i r r l , i l c l t h ' : l i t l ; t L , r i 1 l r / / 1 ,i / r r / , f r i J f :u,tlrt' llt ttt ri rltt thtl,tt;t trl trrLlt At pr ttLt /ir/,r)ir/ i /r/r,{,rJ,rl t q / , ni , . i r r r r r r rO . i t ' r r : r t i ; t , t t ! i j t i d u l t t t t ( L r l K e \ n s .1 9 . i l . l at l{lnrt. snm ra\,cli di.l. \4Lrs;r rhu tlogovofr-lirrolil. i:punio olq dLLitL od lo sc nroZc zrlillLrallr r r,, rijeii: 1 L a .\lu';a ii?r/ii rsrrlr.rri llolprLrijr. ii.,i,. Od NILrrlTrLlrrtl ptenosi (la 1c Icli.ror'On jc isfunio cl.s.t. u lrtitnt0i sc d c s . 1i h r g i l r g o ( l r l r . 1 L t r t r L . : , t , , , , i o r t | ,rt t , trIi t rtttt 1 j ( r ( ls \ ( ) g x p L r n e l Lc l i u v i i . L : r oi r o l r i l r r. r r r L i l c s s i ril .t l r L L gi ih n u r o d c .r l x s . f o ; c l i o s r o j i h . Z r t o . l c n l r n . j e f ri\r od t i h l L IrgrptLr liriirrrr posj!lj i obialc.KeLlj. lif. lto r11 cijontpofodicol)1. soblriuli s\ su (ljcru r stoirukrjLr.ic tamo. zlr rI]]lentcsr ol borarlia, sleLlro. l)o!eo ( )ni zntinr nl\ orlc .le sc 1o ilcsilo jcdrr. trnlnc i ltltdnc noii liada sLL ,,llurali jc px njsLrnnr!li nilai poTnrti plr. PoliLL;uvilo u1(fr-stti hcsi\.o. irli rlu lo tije l-roluzilo7lL fniiorr. e rrrrl, i hludnoin |oslejalt su src jaii lloL jc l0 I \ Iol(oiil!lo. orltcLlnorn.jc drljrni. u Irin..u bfda. Lrslcdilo utrlt I(eliogori J0 brclo ic brlo rrl)l(lno oLl nicga. tj rrr n.jcgorojrleslol strrrnr. Pt.iiLlititrl )til
l l r , l ! l , r l i . . ,l l , , r( . i r ! \ \ r r I 7 . / \ n r ii l l l i r r . r

)16

l / / 1 i d . 1 / r i l r i . r r . r' r i
r-lleil

irih
lla1l )ko!l librr la le Llrrl\ u .lc I Ka. U 5.' rcnLl lilnl. :go\ anj c

, r i t,ti l r , i r a l a I r / . l i ) f r / , i i r r 1 r , 1 / \ l l u h . : . n u j. , , L t c/ n f . t i l r j . / - l f , l l r l r , . \ t . i r : r L r n l ! l r ( ,\ l l l r L r .t . r j . ' \ r L 1 . .,r/ r I \ , i h r l , , ' r i r t l o . L r c r r , , i r r r r r i , l t : I . r \ i r i o r r r f : f r , /i r r ' i r r r r i lr 1 , i t i , \ t \ | i t , | , i | ) i | ! | | i i . i . r l r . i L l l c L ro r l r i : l z l u i r i h . i l r \ n dlrr L r r i.t ::,tI ,,t i1t tt rt q / r r r r r , , irr: r. ' . ,, r r .ifirr i r ( ) r o u l i i l T r.L ( L : r : u , i n r. r l l i i _lLr 'kt.]]ulr pirt:ri TirhrlullI rLii !'lil,rt L LlrLl.nt roir. s rc r LLlr r'rjciL,ILrgrrrz ! l l i i . i i i r r i , , i , ! , , r , h L t ! , t 1 t , i ,rti j ( , \ r , ) 1 / r / \ , | / i ; , t r l ; , , t r . ! r t l . t t r , i / r r / i r i l , 1 , (r\rrl/r1f r i !t! t,! \lrii \ tlit) \ rii I i)\) tltt ;r \1t1t'),! 1ti,litt,, ri r r'! irrr irrrr, r' I -| i 1 l l , r r r r r r l i , r i , r , ,i r , L 'rt tl ; , t l ; t i t ! r : , i , / / i : , / | r / / { l i l r i . , ) l r i ) l ) r , l i l , r( i r r r r i

.

l

t

t

l

i

t

i

t

i

;

0 t \ . u r l Ln r n r l l , , \ i i . | ! i r L i l r t Ls L i L u \ f n t l . l r l j r l ] i c i i , , r l r l , / r r . ir,r, r l .' 1 , 1 r 1 r | i r r , " l ' 1 , g i , r i , r r , a r r rt , r r r , 1 , r , t r i r r , r ; r , , r l r r i r , / i r , r r i r r i , t r r r : r ' I ,1 r , t i r t r r r ' r . trir r l r ' ; r , l r g l r i l l r , r t a l , r ' , . , r . , , r l r i , r 1 r t h t i \ . n t l . 1 t j / i l j ' t r ii _frr)r().j. r. lL,uLrrmlcrii.'t.inrlirli\rLl f i r i r o L L I r : i lj LL r l r i t r l l l | r rIlirr,r jfllol l !lt:t1.. ii lul'\ ri si r L z r r c : r i \ l l r h l i i L 7 . : J / , , 1 r tl i , , r i , r l , , ' t r ' , , r , i \ t ) l t i : : t ) t i l t r r / . , , i i . ' i r a r ' r I ' r l r r rr.- \ r . 1 j , i .rrr t ,rrI , ,r, Li , ,r ' , r . r r r 'i , r , ! i l ( ) t l ! ! ' , 1 / , t ' l t ; t i i i , t i t ( , t , t ' , , i t ,,i.i,r,r ii'l \il.rs. i( l I - : r L r I r \ u r l . ( ) l r : , L ' f , , : .. i i , r r 1r 1 , , r 1 ,, h r i t r t i , t . t : t t r , t t t t t ' , ( , / i\ 1 1 r l , l , r ! , r ' i , r i i f i r , , r , i r , , , i i r r i r r l r : r , r r , r ; , r t . r i i i I t l , r t t , t ; t i , - t , : i t',1 r r , , i , . ' ,t t: i j r r . i r , ' i r . r i i , i i l l J , r l l i r r , . T r , r i rfr1 . r ' , r r r ' t L n \ . r n l . l \ . t t n e l . r L. l r ' l l j , r i r \ L l u l r . i ' l \ i i r l . t r l r i l f h , r . . i o r l l . ( L r j . t i l l ( n l t r )i .1 / r , r , i . / ,r r, r r r r i i i i i r r r r r r o i ' lliriir' tl-n\r Il. t) l i r L r r ' l - i ' l r ä l r - - . l i r ; ' . : i r , , / ' i. l , r r r i r r r 1 , 1 , , i r r , ,1 , , : , r i r i l l r ' - rl / r r r : r 'lri,rrrr fir,r,r,,rirr: .i r/,,,rf1,1.l,i,tr\ir\lrtrt)ttt,iti,! rr',r i i r / , , / i : r / i . r , ) i r i' , / r r l , r r/ r ) 1 , , , , r' 1 , , , f ' r i , . i u t , t : t t t r r \ l 1 i , r l , r r ; , ! t t t \ t o i , t t ! t i i t i t " L t , : t i i t t t i t r t i r i t l i i r i r l i ' r q , , . { i , r , i:.,rr. i i l l l . , i r r r r r r r i t ) t \ 1 , .t ) 1 , ,t)\ ' . 1 i! j t , t r L t t ) l ' i \ ! i ' t j t i t i . t i t i r r ' i j r r , r l : r r , r r , ' r j r r i(,rrr, i r , i l i l r i r , rr r , . r i s r r r . ; r lr,,r : i d r l . , r r r i , , . r 1 g .rrr ; r r r,r] a r r r , t , , i r, , r i l l , i , j f r i i , i1 , , r r i r r r l l r r r r r : r , r , 1 , , ;, l' l l , r n i t , n h i , ) ' .l t i l ; i i : i u t , , , , r i r , i i 'j r . , , , i , r . 1 la 1t r 1 ; ' r | , r r r l r r ) j i . t il , t )t l I i t ! t r t t . t j . ! t i t I r / r r r r l rL r i , , r r ], , ' r i r r r r . r r l r f i | r , , i r / r rl,fi ' l r - . l ' l i t \ L i l f r L Ls : i r ' u 1 r 7 l ) r ' \ l i . i L r r . , . l . f i l r l t l f f r i i . r t f l i f , i t L I ( u ( l ui r I l L r 5 i t t L ! l a a r f r r : n f rL: , f r rt i ] i .p i r l l r i l t r o . r ] r : o L Lr r 7 . l . r , i r ) r l , n r l l i r L . i r \ , , r r r l : ! f 1 L r rLi r J i t i t trrr i r \ u i r ' . i o L r r l r r , r : r r r r s r . , r l L . n ij.r i ts . l u i ' | . l i i j i \ t r o . l ) t r , r j r l r r l o : i pi,drtnitu Lrrrll 7r1-rr(lrrn r.ir!'ir. (ti I i.rlori dc:nc \1frnf. liuo ito liit7.. Liil f r \ i : . r r : / i r r . i i , r l r , r : , i i t t t r i i i , t il t i u t t l , r i / a . r r r r r . 1 / r r . , r r r ,, r.r / rr, i r r r rr I i i r i . i r / , ' r r r t r i l \ ! \ / r , , r r / ' ,l l r l K u r I : . - 1 - 1 .\)l L L s Ij . L . i oL Ll , r i i n i7 . , l j ( . i lf l.rir . n ' \ i r , l i f . r L 1r c r n l l ( i b l r . r LL l r ' r , r f L r . j . b r l r , s f i i c r r r ci L l t r . l l l I i t ( l u . ( , t l i : | flc-!] l \ i e q o r( i r , : f o r l i rg u j c z L , r : o L th l l . r o s l o lrt c r r o ( l L , l r r L r L \ \ rr r r l , , ' J r or r L t r frr0 ilü rnrtc obLriu. r,, po!ro',rLf.jui l)o('lsti Ilrnii tLrnt lrlir!nrlo,.llr'IL-rIl ülrnLL. poscbfou toj Lrlrgoslorl.nn nori trKod.hli l i i l r L r i l r t o t ri l e ! r j . s r j c r l o , , u : l i i L : p r lIr L t r . b ! r c a i \ . r l l | . s r izllibr sllt\io ruliti nx ltaa. r'rd.

a.l..i

toi

ltl

Ll

ll l!'

tnli.
ntlc

.To

tVus.! tlUi lti seldnt

Zatinrntlr se LjzvrSe[i onakoklko jc Ol1htio oblatio,rekavli mu:Ja snlr (iotTtot{ar.!rjclora.1 lllah, (E1-Kasas. 30.) Jd .rdlt ui.rtinLr, ,1lloh, drupg bogtl a.rintl.I()te nenta,pd l,[c oboiatuj i nonaz obavtjaj, ld bih li u\.iiei); . r ü . . r l - J . . , j e r n v a .r r , p o e ds n e ; d r r q o q t...,tt. Li .. t ' l O l ' . . r r " . . r I c , l r , n r , l ( . r r o r r l i " rJ L L l e n r o z a , r. a rc * . . f . g r oi r e r. O . . d r uantaz oLrtvllll. Zerirnmu .jc reklo da r,jeinobolaviltenije ovaj svijet,ncso AhiteL daon i mora posrojal - do hi sydki L:orjekp|ena s|a rc trud tltßj.adeü ili Jlt:Uen ,/d ti. zt dobfo nagr.adcn,za lole kaZnjcn. a Tirnc gale poästakao iponuiro da fadi za ^hircl r clasc kloni onih l(oji nc \,.jerujLr Njega, koJi su neposluinr u prerna svorre(iospodaru koji slijcdesvojcstrasti. i ZatjlDga jc, obraöajuöimu sc l(akonajljepse moTebitr i pokazLluai da On svc Inoze.da kad hoieda mu neSto LrLrde l<aze:hdi i ono hud( upitao: .:1 .itd ti ie tu u (lcstrcjt.uci,0 " (Ta-hir.17.) ,1.1asa.) Tj. zar ro ito drZlsnrje itap koji ti slLrZi odkakoganosiil O|o.ie nj .itLrp ctdgot'orion, "lojün se po.inpavctn i l;ojin liite :;tojin avnnta sl,itlttnt, d.\lu:i Dti i .o .ln.!gcpatt.ebe. Baci ga o Musdt',, reie(jn t on gd ho(i, katl on,:niu kojt nili (Tä hä, 19. 20.) Ovo jc velilio iudo r ncpobitan dokazda je OnaJkoji mu govoriOnal koji kadanlröclnu kaic da budc,ro budc,i da On t.adi ono lto hoöe. ++Kodchli-kiral)ija stojj da je oD trazioda rnu se da nepobitarl dokaz daje rshna ono ito on eovoli,jcr sLL stanovnici ga Ilgiptaugoniliu la:.
P' .'r tc J ,'\'r,t (:u.f\oJrt tfrnu: i1J

.a!\td,

;t.tp o.lg.aiol ie o/? Ondalnu le rekaoda ga baci na zeDrlju.Iongahaci, ia te.t on , :ntiitl /;aja tüilit Tada se Musa uplalio i pobjegao, a Uzviieri Cospodal jc naredio da se vrati i Nkom je uhvatiza aep. nu Kadaje to uradio. oua se.u njegovi nrci, poDovo pr.etvorila itap. u U dlugon ajchr Uzviicni Allajr kaZe: '.Boci .rt,ojitapl', I Ltul tirtle tluse liao tu Je .,tija krcie, on uzntaöe tte t'j.trti (Ei_Kasas, i se 31.) Ti. postala te vclrka, ogrotrrna znija koja Je siktalazubitra, i kletala se kao pravazrrla Izritz diattn, potrijebl.jcn u ovom ajctu, u svakodnevnoln .jeziku oznaiara male. bezopasne lahLo poketljive znije koje obiino Zive po napu5tenin i krlcalna.Nled titlr. ova zurja 1e istovreneno bila i ogromna i bizopoiretijiva. Kad lu je \hrsa !-ri ugledao. on.jc uzrrakao.r'. uplaiio se i pobjegao iako io\'jek. otrr!:rlo, sYojojprirodi I r-eagira.rra y/-dtl tj. nc obaziruci po I sc se. U tolrr Dromcfl]tLl lc nJerov Gospodarzo\Duo: ',O illusu, priii i e hoj satTi si, ea
l\!.bjelut

t, tr t. lt:,t j. J

.

t0

Ked se vratio,Allah jE mu je ltaredio Je [znte: "L,z] i jc i e baj sa:, de teicOjt, itti iantoic.'r.atitiptijdinji oblili.',(Taiä,21.)Iiaiesedaseon u blo sav prcplaSio, je prvo nrku staviou l,ukav pa svogsuloenoggunja, onda a Jol Jc süüluo u usta.dok kod ehlil(itabr.la stoji da.juje uhvatioza rep idase tada ponovo pretvolila raavasti!tap. Neka je slua Velikorn i Moönom, Ciospo(liltu islol(a dtit idva zapaclal 27S

i.r.g iog
lna

jr IrAiiari rrn la Tltlr)r r)rfaalro :/e\lraa !\o u ft]liu n I calfll i cLlr opct ah r u Lc K r t i r. . 1 LL L a i i o . l l L . i r l i r ct , : u a s i n l r o p ü 1 N I . j c : r ' c ul.l . l i I u r r | [ ) r ] i t I i r o f f r [ , i ] l n' r t f n l l i r r l j , . r r l LL L , . i n oL , b L , l i c np lo F L rll! ' | r c r l r l i i r i i r Z l 1 ( i L l . , \ i . I i .i { l r r h i : : . / - r r r i , r r , i r r ; r r l i r r r r r l r r r r , ' r r / r 'lr r ) t r \ i ' ' . \ t , k i . i t , l , t . l , r l n / l ilrr r / l r r l r , ' r )t l f l i r ) f f r , , ) r /r r ; ' ( i r r l ' t L l h u s u s .l l . ) l ( r Z c s c ( l i l o r , , , , n l t r ' l :, \ l i s r i . r , is . \ Itrtrt:liLLrrr srcc.pr L:,:] !C LL,,Lrualafic rr sfrrrlr. l i f . r js . . \ { r . . ] t r o ( r s i r r l ( r l r r 1 l g . L i 1 . a Lb l l r g o : l ( r rr i c r , r r a r j r rr L r j r ! : r lrt:aiar!|r irfiiü i onorra lio la rfrall iz nllrlafc Lll slilr.|li\ jar'a\ja' rLlia io i i r j . L : r L L r i l l . O i r L l i c / r r r r r r r , r ' l i l r r r / i r r r r r r l t , r r r r . r I r i' r r , . r i . , , \ , \r / ) i r r l , r 1 . , - r i r r i r l t n a l : : t r L l ; t r i , . t i l t l u l t L \ i i i / r l i , r : : r/rr r l r r r , r r i '; r r . ' ! r r r ' ' i l , r , r r ) i r , r i : , r i r i , / ./ r i / i / r i , / i r 1 1 / . . r / 1 ) , 1 . n \ l n t l . l : ' . ) l i . r r .r I . . l : ' , r n i l l rl l/ ! l i l ) L r l L ' , l i l r r L l o l , l z u l r j i m l s c ! L r \ o l i r Lr i j e i i r l f 1 . 7 \ ! : r n i r ! / r . r l o i r . i . ii i , r : r ir i i ! t , ) r t 1G t ) \ t i , ) t i , r i i r t i i t ) 1 i ! ti l t i t ' ! . t ) \ i 1gil r l rr , ir / i . r / , r . r l r r r \ i l t i i r r \ i r I . , , i l , , l , i . 1 , i,]i ii r 1 , , l ' ( ll . l \ l s r L \-.l l I J ) r t i l f .L i / 1 l { 1 \ | i | r i r i i , i ! ! , , l i r L | i l ] u ! L r l ] 1 , ( i ! r!., 1 , , : j n i J r \ . t o a ] l l l t . l . j l i l / i l . : I r , 1 I c . u l r l t r k r L j L r: L f c I i /h lnä !.itt I /' lc:ti liu7.' '1/i \nt) \/lt\tlt Jttt,'tttititt lt:r,ur,,tt.i:t i,ti r , " . ,I , f i j , rri ' , , ' / i i , , r r1 , , ' t r r i i , , l , , t , l i L t ) t t t i r t , ! , i t i 1 , ) \ i i l tt h ) a t t ) i i t r i i r t i , r rr,r,'rr r . i .r,, , / r r r I i r / i i r id l 1 r r . L ./r r\ i 1 i i / r i \ r r r r r , ' r / r i , , / r ' t n r i t ,' , , 1 ! ) t ) t ; t ) r r I i - ' r , r ir r r r r , ; i i r . ' , 1 r , i r i / , i ) J t L r z tt ' , g r ( i ^ t t , t r i , t t r f l r ' ; : t i / . t r l i , : i , l r , , j r,1 ,,r.1r,riir,r:ri,rrrr.,,'1,rr,ri.iirr rirr ri i ii . liti(.)r,-, .:i':1lti., ri , I r t r',I , /.rI r ' L ll n i l l l l . r r l l T rL i L r .r : L L : r r l r L c niir r l L L lrr l - \ ' r a r lu r i j r a l l r r lrl / r r ! . 1 : ( j , l' 1 l 1 i , r r , l z n i . i i r , i , , ,rrr, .' r i 1,f ' l r , l r i i r r t : t ) t i i r , r r t t i r , r t ' , l i t t ) r ; r 1 : , r : r r i l ir.,r, irr,lr,ri i r . r i r i' l , \ : ; ,rr r,r i,, r ' ,i i rr. l i r . , r r r r l r r r ; r , i l n , 1 i\ r , \ / r i , , l t i , t t ) ' , t i i t t t i t , ' . ) i i r l , i t ) i i t ) t ' , t i i l l r ! i \ i i / r , ) r , , , r . r I r ir,, rr , j i Jr , i i i i , t l t , t : 1 , t .\ t t ) t t ' i i i , 1i t i i l t . i l i t . t t , t i t 'l ',, l,/rlr/i ir,i ri,t r,'ttt ritl;u ri,r;r,i,i,1,r rr,/\,rr:/;'1\ ,rr ri llrir r i , , j , r , , , i r ' , , r , r i'r1 t r i . , , t i i , ' , ,,t] r l r , / , r i i i 2 a 1 l , r r r i, \ / i r / l n / r . (i l , t t t , l t . . i ' ir', riiFr. i . r \ / r , r/ r . 1 r r i r / r /. r l i \ r . , r j r l , r i r , r l i l i i : l i t ' r : r r t l i iI u t , t l : t i i t i i i . l . l r i : l . l L l l.l l l . \ ( j l L r L r i L ' ( r . r i r L r 1 i l 1 r r l t I j t L i L l l t th i tl r ! oL o f u n i(i \L ( \ r h r i r r l t : : r l l i r r r Lf r \ t L i \ t ( , L L oi t l . : r l I J o i i h i n | { ) \ i j c ( l r D . \ . 1 7 | l l o \ ' x j . r1 r h r \ . r . t r a il i , j r r p l L l l l L L rs L r r l h i nl L r r r t c r )u N c g o rr h r l c s e r u p o r i i c i i i . z a N d i L LiL l . l i r !r1 r r r t l i , n l t ( S a f i r l l . \ i r a r \ n t L I - r ( r / ( iu'littj\( r, , . r l oi l a l l t | . l i l u r i t u i l : l l l i r ) r r t f i : r | : r f r r l . r l l i t r r L l , o j c c ( l n ( il c i ( 1 o ., \ t ( r i n t o o h l u i l l l l L l || . | 1 i c rl , l L i r r rI.l r l i [ t j r ! i i L r r ] I l 5 r a . D ; L [ , 1icL r h e, \ l l u h i n u l c r l i , r\ 1 r L ! r L lr , : ' d x o d L -i r f u o r L r o n . j r r c ( l o : i l. 1 ' C r ' r r r , , . i , rri irrrr . r n 1 r \ r r r r r r l , i r l i r / r r r , g/ r i r l l i ) r r s r i r r . / r , l n / t : t t ' r t i i t t L l , ti , ' r r l r f , i r r f r , / , i i r / " I t ) ) t ) jh i d t l / l 1 t j t i L t l . t ' i ! i l i t , t l t t t t , ( r,,t ttr:tllt 'tt 4irrrfj i,rt..Lfrii,t) tiro! t)t)ij,r.,!ttt titl t)t)tttliuit t)r,it tii.t:j /,,r \.,ni)/irr ,/,/
" lii t,ti tL,tI rt r'Ijutt i'tdi',tit tt'r t)| |

or1 .eo
nLt

da

sl

)ll

.jc
o/

ni

I:

e

, r , j i f , r , r : , , r i /i , / i r r / j r

i,r,rrr i i.ir:, il,rri r i,rr't i,rr r,rrrr ,r, ;rr,,:r, ;r;r,,i /r; ii,li'i,i ' t |r/\r,r r i , r x r f / i i r / ,rri . ir t i \ t ) i i t l i ! ) r / i 1 7 rr r r r t r ( / r i , i i r . , r , / i i i ., i r . , r r 1 , , ) l ) i , t i j t i t L . 1 LK r i u s 1 - 1 . - . 1 i . l ) ',

l Ju \ , t , , 1

,.1,,r

.! l,7r1i.irr .i\l:lic golofi l(ilio.lc \.jcso\' nrb. foslar)rli j saso\.ifnili NIusi oll!ri\!rio !\(,rnc CiosPorlurLr. liuclunru.je nurcdio da iclc sr'our nepfljercltL. zlrog ir clt lc rusiljl i zLrlumr pobjcgiro1z tgipti. al(o ubislvlLoLto!Kopt GL,sytt'r!.rrr ,toi jLiL, i,t.ttt t tl)io iLlnt),! ttjiht\o! rtor1,/irr 1,rr.,e l,rirrrrrrrr 1.,1,/t Htn!tt jc tiLt:itiii t)l nk'n. p.t p.Ttlil : üi!üt iatlt jtr.t). trt !lrit .1 t1t,)j t lit(!:t lir) tjl).: tit)rttt!!k|'dtiu t)t)!\nlrit. t)u)ir tiJ(11i,.io sa htjr.1 fu uer ,1/:rr! ir.iir'rr ll. plirLlji gr sl mrour liilo pollralaaa. poiltofu ioslorec.dl bi rri porroltrL,,proli\ L,n.i!l! lioji uti se suprotstavljafla int alosLu\ilr TloLi j c a i t i j ii z u u b o l j co b j a s I i t i . i r. I ) o ! L r n s l \ { - . r .i . o d o d r ) ) c r u i i r ( l o \ . l t r r r i r i L r a ')ii c 1 ] o ! q n t o l b i U z r i i c n i k r T c : P o r t o ( . i ( , t , t ) t k ' t \ a j l | t r htit )t)t i t)l\)ii( i itrto rltti thtt lj. dol(ilz. /rd yunt st ,ttc noii pni,it:.iti l j o r r \ r l l l n i l i t r l i r o z l o n c i e n t o c i n a l l r j c l /i b o q l o E ai t o a e t r - u t p o k i l r t i \ ] l t i dolirz.. N.Lr liuTr: rbog l.lr!:oslorll Nuiih doliezr. \'t\ .l\oijcr i oni Lortrl b L L d s lri j r J i i . b i a c t rp o L ) j c ( 1 n i . r L L suri lil ha. Llz\iicni liai.: "ltli litruotrtt, t)jt s. a.\iiii' ,' (;.,pr,r,rrii ,r,j . tttt \lt!.ttl rt'ini Pt1)st]tut111 t)lrln lt\u."'i olu|:(.i ))ti t)t.l 1lr!rji:,; tirllrilf.\! t-i!o \d üu),!u ir ili4,'.lt! l.i rn:ro)ltel! ,r)l ga\'r, ' (li ha. 14.-lir IinTr' :c dl tc {cpao pfi izqolorrr. ,,bog Zelulicc koju nlt ic lluaon sie\rc t? liit(l:tj. r:lüilr\ o nicgo\' litz nt Nnimc- ou je Lro clojcr)ae tezili. litfroNr.li.i LL,,ro brlrlLt Il gil ic litrton htiL,po!übttr. Pobojarii se zil Itc.s.L ,,1 r\:itt rcli l (lf t. r,n r]lrlo rlijcLcl lldu ll jc laftoll isliu!uo lulio ato j. ispfcdrteli r r r \ i n l ) l n d r , : t r r r j r r L D i c t c i c h t i c l ( r r r z c tp l o c 1n l i r n u l c n r c l c l il u r n u on L [ : . i j l c r i l v l i r l i r rL L . r h i . t . r L z c l os l u l r l o l r . l c - z i l i z b o g i e g a j c 1 \ { l s lk r s l l t i . fr.ririr t c | l o O r J l . j c o r z n n r o l i od r r r L L c t c p u n j co t l ( 1 o r ur t o l i L i . j n t l c l i d t L b i g l s ) i r t r o s l ir i t r I u r t c l i . r c r l n s c | o l p r L r r o,l l i l o n i u r I I u i u n . l I l , r s r il u Z r " \ i i c l o r t c s n i c n t a l ai a u t o o n o l t l i ol i o l i L , o cn u i n op l i 1 ' trpll() tc ulrtoorr r (lrl.iar]llLlii ZLio j. iLII,,n ,\Llllt re lrorruro r.liilo o11o.,,1 itLi liuiLl ,it.1. :rLn: jl l.tir,t r,t rittgrri)ri (F7 ZLLhrLrl. tT;.ta,l\ird: r r l u f l l r ' : r i(L \ l r L j u i t : , r r o ) f r r i o n . : r o 7 c l i . r i , , r i , , i ro n o i t L )n t u 1 r L L i L r ! i s | c L t . r ':' I \jrLsl : lrtLL)alcl. lcl.:ilo: tf. ltttlui i,i lütt1<LtiLt i: ntit1,,||tall. "11,tt.rtt,t tt,tt,t hrtrt. O.':trtli t;t,:,tt;iltt")'tt!iitli L!tugant t! t)tot1t -ulttllt..ir l,i\t)r) lr 1)1rt)lt)l!\'!iili 'i irn).tat) t1trttttittiuIir'li, t!t\tittu. .ttit: :t nttt ':' L!it)','li,,t) i (T ) i , t t , ) i t )) i t t ) i i , t ) \ i l \ t i ! ' , r 1 , r i , a r l r . n - l i a t . 2 \ - 1 6 . 1 I r L i L , r L r l . jirn it o t i r \ r - l l r L i r , . ,s i n t o l i o . i d a i r i t o s i t f a i i o T o t c l r l 0 i l fi.go\ og , L'lrLaqLLslcrlu liorl sro{r Uz\.iicltog (losFodrfu l(idit lc znLlitiir i: , \ l l : r i r . , , , i l l u l u n u L tLru , , r r r j e r o . , l c s I i l i r . p i t . i c i o O n i u r aL ll izorr i c I iA l h h . t !f2cr I /)rr 1r l;otl .llltltu rtLllrlt, tEl.,\hzäh, ar9.l On tal(n(ler liei. I Lldtr,,tli rtrr /)ri|.r.\'fil \'nfrrrr l,tt) ',jüatj.\nii,o l)rd!t njtgt))u Hluluti 1 frj.n1. 1.) 5 Doli su.1t-rirorrprilihom iili la hucl2rli.nrrjlta prirrorjernih Aiil 1eiulr j e c h : o go r l c k r L r L o p i l x l j n ( 1 c :K o j r i o \ j c k j c l ) i o r a l d t r e z l j i ! i j i p r c n r s r o n e i l)r'enr'' S\ ij.l ic iLrLio.I Alil ic onilIiL olio s!ie nosil.jlicr!-kl.: if J. bi!

lE0

i :lI u\u lIt til i .\,.rt)t \ 1 u , r : b r i r r r l l r . l l L c l ns e z l L r ; c r r z l t s \ o { i l b r l i l r l l f l i L r l l l . I r - ' 1 r r l l f t j \ l : : r l ) ltrlntrinjli I zriiclr .\llrh litic: / i: \rif i t i i t ) \ t L \ . l t t i t l t i , , \ 1 ) trt 1 . rr r r r i1 , / , / I jr , ' . i , , ; . r , | ,r ,t,r,r, t.,,iri/i. l . s L : l irr ! S L L r r a . t l , \ i i c n i l i r . l c : I I t l 1 t ( i r t : 1 t r , t t l r r r : , ) r ' , r r r , )l / 1 1 n / r r r jrt xl! i| i); ii \t l)tilt)i !') -'tiitltrit^t! t)jt iL L j r r . r . r i i r r f ' l i , . ' rritrt i u i r "tltl ltti ltL .rir! L,rrlrrrrirr! irri. lttlin ':i ,ld tttr: oiti t! i,!: t!. It!lrlttii!. t'i\ii,rf rfiilr rr r/r.ii r r1,r rti .:. jL::rl; rt ttlt)itiL Attt) l)triLti i\).\iittt\1\t) ! r i n " l ' r r r r 'r i : r , . a r r r r i r r r r i t r l q r . t r n , Pil rt't)lLl\ti)t tit r)tt t!. Iti)iiit 'l.ri' 1 r r . ' . ' O i t l ' l i t L r i ' , t i t , d . \ , r , \ i / i i , i r J r l , , r - i 1 l , r r l / i r ' r ' r r r |' r ' , r r r r , i ' ; i i I ,iri,r "lliirlii, l,ti!t)t!t! iittitt, t\li .,tit.]t.;i'uti oti Gt)\lt)tittLt \\i,tt,\tt ',ir,pf'r lttt l. t)t(tllt ittrtrti ,i\titt) ,ir rrrra|i lrinilt)\i l\)alit .t, ttltl)ttt , r , i tt 1 r r , r , , 1\:i r i r i x t , I ' i . . i : t t i i ) t r t i l t i k r t l t t n t t ) l i l i t ' L t \ l i t t . \ r r ) - ! a r:li 1 r 1 r r r i r i " 1r,! ltttttrr i rtrtrlir ':i tttLlit lo h)it' r Itlttlit'. i jtr\ \l rrl'-' ' r- .ri I, ,r/i I ri i ' ( l - i S L l i r L u. l f r 1 9 .) i . sL r l r , r r i h r i t : i i . c r l z L r r r r . l . - . 1 e ru t i h J r o . j r c , o l i i l a l n I l l o n L ld r l s l l n l n i i ) l . k l i . L L l l n . r r Ln f f r . t . l i . f n T l J o ! a c ! r s r L L r l i \ j . r o r c s n i c i . l . l .( l l ( l t ! x l ) o z \ t i l i d t i L l 1 . i b i i i r \ 1 \ : l j n (I. 7 \ j s . n o ! . \ l l u h i r . l i ( r j r u L - n l r l\ u ( l f L L g i t . . d r ( ) s l o L . o ( l iz i r r o l : ' l . t . l . l : r i r L L , ]f\i t r L r r r L , .i' z r , l o r r L f l ' L l l l i . l c f o f r l r / L r l t L n l . l . i I l L s t i r l r r I r r r l r o i : t i l t : l , L r i J ! r ( i L r f I r r J r l ug L l l eg , r r l l t , r c t . Ld i l s r l t r i i \ . j . r n r L t l o r c L r I L r i L r l rI : : l n l o \ l c n l l L

'rLl.lr 1r1.|rrr

,\li. L[,,1] !r rLzoll(,1r1,. rLfr\lin i Ifrilo !rirti.. tt rlir. fl .j. \lLrsllll ,i,1i1rrr rri\rrrl r1lt.Ln.l.lill\ ir r)lLl: L1t !L 1)t(tlt! lllrliir .ir lrfi fzitour i l-..jrrr7x\ , i ! , t i iri i r ' \ i , / j i . r . ' / r i ' r .i : . t r r t L , i r r i t r i t , t , itr t l t l t t l t r i r t t Ll : i , r t i r t' t r t t ' t t i s t o r l ri'|! r . t / i , r i r i s L, r r o L i i j c r co l c s I r o r l n n r l i r 1 l t l r L r r c L ri l g l l j l l l ir.r t i ' t i t , r " i , i ! ' 1 . | i i i . ' r , a r r ^ r r l r i i i I " r t i h ) i L r ! \ r ! ) l t t ! t ' ) t t t i i ti i , !i ) i i i l ' i t t ' - ! ' , l l r j t i ' , j . l 0 r r r r l . i r s r L l L , L l r h 1 . ' l o b i o o t t l l ji : 1 i i h r l L , r o t l l i L r 1 t 3c o r r p , r { t l e r r o t L ; r r l i r i . : . r : f n r , . i n r c j r l rk i t r l ) i i c l . 1 7 L d r j t o n r . j r r i r ( ) | t l l i L , j . ' g e \ i t L s r t . fllgolrl lltr.lollLl lrir'rJuLl LrnLr. il,rli r'!,f hr()Lii\1..1frr|. iclu jt r,rrlrorl;1n r i r r , . r , i r , , r , ' r i i r i r i ; r , l ; : i r t r r t , t 1 r , :" i n t t l t r a i t l t , . L j . L r b i o i j . t | r o ! ,. 'ttnt rtttrltr r'.ljp:ir. rrzrrlrLr |,rirjcgur,ird rrr: i Tellilcliilollxs!'dobloÜinsi\o. /rt 'rr |rr,r ri.iril,ri,l,,r|,, ,L,.i, llr/fir l.i lfr.j. ntgo ilo rni .r- (loilll oLrlx|11. rril r i L, , r ' r 'i , i , i t , , , , : r r j , ri i , ! , i J r r i , r , r . , . i r r l , a tr) i t ) t i i t ' ( ; t ) \ t ' t ) t i , r l t i t ) it i l t r i t o . \ t , r L i S L Lf : r . l ( r . l l ) .i.i",,r,r',r,rrrrii i

I
l

ilobt,riirrstro lirrlc lllLl r,.lgot i LriirttfrtLl lrJ!,r''irir rLr:l lruorrrLrr:, Ir'uiL-'nt \ 1 , i ' f r . r r ' l i l o : I . ||)I)i | )t 'i It \ I \ |) h ) i . i t 1l J t t h ( t tt t i ta t l i t ! t i , i t ) \ t t ) r:brüLi t ' r L r i r r / '.r , , r i | r . , r t h i i , n r t t ' i t t i I i L : S L r ' i r a . l l I 1 l J ( i b r o a r r r \ 1 \o ,l i o n l f r . \s L r r i r L r . r( i r r ) r )r l r l j c ( l n o ga o \ t c l ' i to , l I s | r r l o r i h f o 1 ( i ! ) r i L l iL lro l is i 5 i t : . !i,.r\ kLriii ilr sprrrhrn d;iLgr.:nnr sl:tr1{r jcdiurrrrlroilLL cio ir,,r'LrL,.io i Lr:!r,iLL slLL;l-.rL ' . l i i r ' i . ( ; ' r , r ) , ) i / , r / , r f i t l t r , t t ) I t t ) t i d t ) t r ' ( i r t : l t t t r i , tttt L h L : ,i th i , t l i L lil ' l ' i,i! iInr'tt'tttL f,r,r,'r,,r/irr i Oo.;ptrliti , rt\ih Liotttili It'lirl;tt . r'r,i' ,1lArr " Jt;ytr ut tt. lr'iir,rrir rrir.ir;r rr/i1r/i!.l. JrlJr'. t t it littatt. i. .isrrl;tti :rtpL -ll.l iirr,. i-rrr.fi'rr iifrr,i,r irli/i. ttlio t)ttir'1i trtLttL /'.:. -\'/rr',r/ ilti Stl liri .ll
i L , i f l i r r , i i r : l i J ] f ( l i l ; r i r l r/ ./ n ) ! i { ' t ! \ t L t r ' t t i . t ) t l t ! ) ' t t i t i t t '(rt.lt'tL'!t tt ttttt'

.l

)

lll

i O \ l l r , | / \ i i c n i n r ! ' o d i r r T q o \ o f i | r s p r u r Llro j a . i t - t c l ( l ai z t l t e d ui r l r o n t l 't:, iznio opaliorr lnriortttt pr\,o fxcinnxhe. l\luslu. iiloliazc liolc lc iVLLSir nlorrlnc it r/elinrosJclllnc. A l l r h g u p o n i z i o - o t \ o f c n o i z t t i o c l l rn e r j c r r c u Nnimc. liirrorrjc ' i \ u l r ' u / ) i r ' r r ) \ / / i i l r ) ' . , / r trr r r r " l 1 7 \ i i c r o l r ' l \ o r . : L I u s n f d i o ( l i l. i c o n b o q : (l r flil'rl"i /L'.'.1/,drri t,rr, (lrrr Nazi at. l-1. l.+.1 qaLlri/rrr rr].'rr,i,,r',1ir.' tt ' : n . m t L t ' t i t t ' t i r , l r t t g o 1I4o g at ) . \ i t ) ) t i i t . l ( l l l I ( a s a s l.S l O\i1lr fij.airri irfilon jc foliilzlo da.jc prlrosen.Orl lc znuo Llill. on \iLro 1 r f l r B o 2 i t i .r d l j c \ l l l h 1 r o | e c . t c d i r i 1 i s t i n s l i iB o g l i o t i s r c m L r 1 q e . . L : ! i k . lirlin [ 7\ iicni Liric: I oni th ucpnn'lni i oholi potelrÄt: alr srr rr .rc/rir1r'orllr rrrl//)irll fFn \"cnrl. | -1.) 1,1!r i\/i/r/r,/ ptt pr,zlultj l,,tl,o\r .\ln)/tiir/i pLrsltr)st\o. \irtt prrrnirir i ieflorr jc. poLrijrjLlai \lLLSlLo\o Nr rlnr-ronrurt,JStrL .l l,a it'Arp,.t,ltr \r7rt)r111) OYo i. f.l.r! tef .irr ni on nijc go:1loclrfrlilx\ii: s n n r L n j i h r l r o t r r r r| c k l e : J I i \ n t n l ) a \ l t I i t i o t l C i o . T t l t t u | l l r ' l | ) r , / i L i ! i L r ' i l f a 'l.6 l Dul,lc, Lpit|to rlr jc: ,\ lio lc trj (iosporllr sr lct,rra za liojc-g t\Tchl. .li \irijr i\lLrsr rrLr.jc rir ro odltovorio: (;o:l)o.lnt ncht!d i Zr tljr. i ,,rr! iiril i i : r t t ' t i u t t i i l t t h ) \ ! t : t l r j t t ' , t t i T j . C l o s I o c l es v i c t o \ r i c S t r , o r i r c ln r b : i r r r 7ünrljc. r bmlnlh sn ofcrliu izmcdo ntih. l.uo !1o sLL oblxc1.\'jctro\r. lirix. bilr.i rdi Zir r,trf.ic Sr rko IiLr\je|u1e znr dr to niill niic noglo naslllll silnroorl5.Lir. (r ..\lhh r l o f u l ) o s l o i i l tn . l i o L o i l r t . s l ! o f i o i l ( o i r n 1 c d n o d r p o s t oe i l i (iospoclafs\ .toll. bo.-qil. 1ror.(iliot.ll ncnrir(hrL!(rq arrirrrrrolat :,Lh itt'a tl. s\()iim rlitftL|rliflu. -1 i,/r 1j li or g l u r c i i n r u r LrL\ c / r ü l l r 1 . l ) o u 1 i u \ iL l a ii r s m i j u r l j L r i . i r o ! l o . j c i l n i o \ l L r i u . : . " r t | . . f l . i \ l u \ i . j . r l b . r a i L t L ls c i n j c n r n i n j i u r i l . r c L i u o : l r r i G r r r T r r r r lir r r , r p r , r i r r .i 6 r , / i i l , . l / r r i l r 1 t n , t l , t l ; t T 1 O r j c T r j l a o j i t c s t \ 1 ) f i oi \ l s . u i | r i c o a c l r . . 1 , , t . , . 1 . .\ . , t ., . . . 1 11 t . ., : r . . - I ( N s n o r i o . n i t i s L rm L ro l u c i m r j k r s n o r c n i b c 7 S t . , o f 1 t c l j a .l p R r t i r ' -s \ r l i . c r j r \1\ono i!luo frLr 7j\ oL ajoslrodilr s\jclovr ()l)x ovl slLlaitjl su sfomcnulu Lrlijctinli LL\iic.og: \1i tt(tr.1) !)tlt:t!! it)r lal,a:r,\rr.ic I l)1o!,dh5t\iDt.t .t\t tißliiüt (t i tt ü.iiDt(\utrtiüi.lt)li it)!tit brdl \t!t\ irt.iL!\tr) la jr k, i.!tr11.(l'-ussrlct. 51.) iz od I poreclsrcgl losir. linor sc r)c LrrLdi sna i nc odLlstiric s\1riczrlrLudi. lr.g., rLsl[ilja\,i] s\ou1 l)rliosu inc\'ierrr.euiLrgo\.aircar: I /.rr)r'l/vjiii li,)iirnrl Lr tu.;ünu lttl' ltt:L'ltltdnii Girlrrfur i:tol:t i:14,r/f/,1r irrr{,r iir) it,l)t\lttt it. -l-j. On ie Dolainio [rlistr\! ir' i:t)tLalriiliih. rl;o lnntIri irt,ü, . rtic '1/rr.ra liolrnral liauTirr i'c ncbcskirtljcla. On tc s1\orraiinrLLl z\'i.1lzrlc odredro l:r|Lrilntü r ( hn s \ j c 1 l o .O D j e f i o s p o r l d r c m l l c r r r , - - b ai,o s n o d r f f f ! i h i p o s l l r - c l l r 1 iO . j r Z s1\orio SLLncc.Nljcsc'c. 7\ijczcic I(olc sc l(fcö i onc liojc Irnr sc aire rr|olir arfir)) Orr jc stvorlo noc 1tanlLl.i dall i sr lctlo. S\,e sc \ iego\ oul \'olj00l

I

I l

]

I

I I J (

j

I s

s
I
l

6

.l

c

s
p t I d

b

:s:

l-.:, , r, |r ', ,r'r
. ] ] . ' . i f ] l ] f . l l . i \ L L ] L ! ] : . ] ] . . ] . - i f l L l l . l l l . l . l t l l l . . . . . ' l . . . . l i

. , r L r, r . , i : i ,, i l i r ( , , 1 i .
] ' l l | i . L . t l : . | j : ] ] . | f l ] | i l ] i i L ] ] r . | ] i r i ] i : | i l 1 j ] j l . l . L L : l r ' . t L t ! ' r r : i t l r l ] t . j . i r i a : ! r , L t \ r 1 . . , i .f ( r i r i j !. . r.r.i i. . I , liL. : .:

. t i i , r , i r r l 1 . , , . r , , , - , ,| , t , , , r r r , , , , , , , r i , . , , , ,, /ri,jJir r: r,,1iii /,,, , ,,: ,, i ,J .i r),i,. ,,r ' , jrli ,/, .,','i,, ,:.r rrr. irr r",r ,lir flr / , ' , , ri \ i r , r J , : , , r r j . ..r' I li .,r .,r:,., , i/.ir, 1n,,,/r,i,j,,|,r ,irji/ .,,. it,ji,i. ,,r, ,,1 . I. , . .i , , , . .. , , . r tL|,tta.\lliLlti:. lri|tjllLL \ 1 . \ : : i l t\ t i t l - r . i . . . . i r

:

'1

,,,,r1r,.t-

L

i i r . r L i L : i | t f i i . r r L L i L tt r l : r L L t r L L L I I r r r i . t L : L . t f r . ' i, r r i : . i . L t L , r . , r:r l,r,: Llt jr lrr,r,,r. .tL.L l.|rrr- Lir. .uL Llrr,r L,,i/rlir.,.i,ll:Ll(.ij, r, izt.tr l. :r[Lir 1 . 1 s / . 1 j . ] 1 ( . . 1l r r . . i : ( | . : . . 1. L r t i r \ . t L r l L | , i L r r t . L r l t i r . i : , l t r , , , , t L r ] ] i tL LL . f i i t ! . ! f t ( l f t : t : i I r r f1]tr t L : t L iiL it tt . t : L, t . t , . , l l Li .L t l : l r , n t u ( f r , : : i t : r r I t f r t i a . . r l t, j . /.r:r:t li.irlrti'!lrill t . . /t :, LI I . I r . \ , j i i L L L l i l L : L i t r f r l i . I L r : t ( l l lt f r 7 \ , . L i t r. : . : . . . . 1 : r L a : t i . l . i i i . t f i t L r I r a : i f , l . \ j t l i r . t t L: t l r r , r , L l riiii itiLliriLjiftl . . , . rr - , , r i : L : : . i L l i l , .r r . i l f : : r r / \ . t J L r r L i : r \ \ r : i i l , r L p r , r r h rt L r ;iLi .r,.r r:ir.ii.t . ,r,r.,r..1 ll::r, | : \lluh r:r tr L,l.lr,, t i i i i i L , ( l1 , , l r L: . r t , 1 , , I . l L , . , . 1 L r ' , i t r i : r L t : : i t , t f l L r '. | | 7 : t L , r t f \ l L , r l . i . t r .L , i : | , 1 | . t .L , , ( l l . r h r t r r . r . L : i . | r . r . , L . i r i i a i I L j i r L t : r , . l i L ) | r f 5 i l r r a , i . L f , i I r L : r r l iL i r L . 1 , rir . 1 . . , . r t fL , ! ( . i L i . : . : i ..1': iLrLiL,r .,rr. rL,(l r]tf,l:rL, :i t]l l i f l l , . , , r , , 1 , 1 .L , 1,, lL. l. I linlluLtif l.l :i.t:rtr,t,|tL ' . , . : : , r ' , t L | t t L r t | : | t l : t L L . , t ! t f r ! : f , l , l i rL r l i l l l . r r\ l l t l L i.t.L\f.,!LiLjt il: r : i , t i i l . : i r , l j t i ! : : t f . t L , l . u : 1 . , , , 1 , r l i L , , l , r | ] .I f | , , \ r l l -,I'rr..r::,t.r iilt.it LIL':ri!Iju:jirjJ:r tt,,tlf \ t,t. :lr tLr,]lr, L '.1 j, .r,.\r,r,r . .. Lj L, ri,,;,,,11,,. I I , , . i J r i r I , r , , L , t . ,,' r,,, , r, r , rr r rrrr r r r',., , i r ,i , r . , r , i r . r ,i i r . r . | , , , i | . , , r , , r 1 , \ - / , t / t , 1 t i i t . , i , i,lr, r.rri,,,r,, ',r!i,,r i / , , , j rr , , / ,,r i. 1 r r r , , , , r r , i , i, , | i r , , r , | . i ! t , t ; , t i , t I t rr, J. tttt,t,t,

-: . . r ' r , r , i r i , i l ! . i ] i r r l i , r r . r . r i : r , r r r , . , r r r !t t t t t . ! , , t , : : t , , i . r\ , i . i , , i , r i , , . i i \ , : , i r i , r ' i . r' i If,i/,r i fl,l, t. l0 rl !|r 'rill:lt tr. nlrittaltllril sf \ltisltu titri |tjit

,, -ll, l LlJli

r , r / , j , , / i , . ,i ItLL rf

lr rfa| ..l,Ll,.Lil .llrl :L . lr,ririLi!ir lflro .Jrt:llil tc rll.l,,itil. LiLrli: IlrjlilLr\trL)nt. 'LL :L|rLrrrLrL| |i.n:1. i |ll7t() la. alL\il|r I lr|tllto :t o Lf[1] /fi.LI :iiL|t i-. \ , , , r r rr i , l l t . , , , 1 r jL t . i . . i . . . | t I ; r l l n i l f . l r : : t i . , , . o i , - l r r , r t L u L Li i . i l r | 1,ata , ' . r L r \ ( i ! , i t L t i , 1 1 l r r , i. i i , I L , r I , , , r I I . . , I , I , 1 i r i I I r t , i i | t f I L i l t l ] , r , t l | i ] i L t .: : . , . i s r ' t . . , L . r . l r .. l I r L , t ! n t L , r lL . t l h l l r I l L , l l i L f : i i r . t f , . tr , r , r \ , r r i i i , , ! l liu 'r',':

r , , , . I i ; , . : l . , i . L , . r r r , r :-...i\.,, l l 1 r Li.i t p { j \ l r u : t , r i , r r r , , L i i t t LL i. , t i

lltttrli

:,

1

ltli!. t; i t\ij ittt lr \1r1itn rlrLLt iItu r/].,/irr.rarrrirrrr-td utiidi tttt!tut\,|, r l.t rc pfdsllllf i\1c spornin.Ir!1i Luclumu oclclc. hlrrlubudctc Lotl njcga.teril i \ r m r o 0 r i n r o . rr Lr r \ l r r \ r s l i l t i i n l .o c l q o \ ( ) r i n r li r p ü i i l a r r t u\ r \ i r t r I j r I r , i e r ! u , iloliilzll l)fot1\ n jagr. l r r r r L i r r i r l d i s i r l l u i L ) l r[:- i z \ , i i L r r i l l e h j c | c l i a o : 1 \ 1 o r o b j c s r r k i o n q s A j ' lil)ji trlc sr sjcae rL r\)l]teittLt sfctt sil nroti\'üikot1t. s Polcri logl. Llzriicni liaic: O rluttiti, /iar1.sc .r' li,lilorrr r,etrlar.rr,lirrlir,, \,tiL'li l\tli!r i Jn)!t)!.t) 1!l(lIt \lail1int!!1,lt hi!it: us])j(li (EI Fr)fil. +5.) I 7 \ i i . f 1 r i i r l l l i lr. t i t : l t l i t . l i I n . ) n t . o n . \ ( L l t ) i \ t i tr,t i r r ) / r d , U r . ! . i ) i r g i r i i tiitt:ii)rt t)httui!t Ir' lii li \r Jrnto ili pohojoo Ovo.je'primic| blrrosrL p l c n r e I i l o \ 1 1!.e : i r i t . r r t i i s r L r n i l o s t i z \ . i i c o s I r e r r x S v o j i l l t s r \ . n . c r i m r i l U IeLo jc On lnil(i Llil jc tir':ron lcr.jernrli. silnil(. ohol i rL to dolr:Lrllgln N i c g o r o s t r o f . j c . r l ) . 1 l m L rJ c f o s l a ( r . L l 1 o \ r i t e D t c - S \ o l a d r u n u l h l l i r \ s 1 \o l c n l u i r c l i r o r l r r c l r g l I o z o \ r Ln u n l j l . l c p i r a a i n . b l a ! o i n t e i n o .I l i : ilo prrlrll rllrrnu posLLrpit.lu le ntoq ic lllltZc. Ie bi li sc ol poLtito tL 1_rLLole S\onrc l'oslilrrrlirr On rclitio:r\ir lrrl t)t)!t Coll)olti1! itrrlrt) t!r!,trrl \ t t i ( ! t ) i ) tt \ ) ; \ ü t i \ j t t i l t t tl i u l t t i l j t : l i i l l t i l t u . , ; t t r ll f, u t ( l l n \ l h l . 1 l a I lirio(icr. L-lz]iiicnr lirTrr / rrr rlrrrll,c,rrrr,üt1 t,Iti.qr n1t,trai]l liti/i ir,ril,rirlrj,ii rtit'tit Ii iti oi ,ttt t)talu ntititl lioit ,rr ntlttLrrtlIi .. (l:l r\|Lr.bxt.-116 I Iiirsrlr cl lJarfr L.rZe lijcii IJz\ iirrtog: l]c /,lr .rr ltlLr:intrttt,i.rtt rli,tttit rlu ,/flaü: l.iil:rlc nrLr1s1rnu raciic: I ti intiri s\or CiospoLlnfit. r llonrc icntI st:r r f a l i l i . i f r . r l i o b o n t c i l r D i c I r L c ti l i D i e h c n I c r ) 1 . \\'.lrL, ibn Illln.[)hi]t lirTc dlr l! frjcai Tntac: I{cciic ntu: ' \ l l r | 1 , \ ( i r f l t , ! 1 j r r , f r ( , s t r | . .! o \ . j ü S L j r d:j[ l i h i i l i r u I i L Ju:.uI L,lLi:

. \ . l r r l r l r r I i r l . l i r : l ) i r l n l r j c O n r j K o l i l i r T u i . S \ ( ) j L tl L l l ) r . ,r l l j . . l : l a r r l n i r l i o N I ! s a s r L p f o t \ l i \ . 1 u i. l i n | t o l t P r c | ü r o n o | r c L 0 ( l t r l t z | r l z r l ' T i r i rt n i l i ui l i . \ l r L s r o b l i t c l ( i r t . ; l t t r i r t t t t t t t t t . t L l i t ) ; , , , t ) t 'h . i t n t r : t t t l t , t . rt t l t n u h t t t I t r r L ci t t , | t it io t ! t l , t : t L t l . t J t i t r | : l t t I t 1tt , i ;rt t , rt Ii . 1 o s u r c k l i . l c r. i el u r a o | b i r t p t l i o s t :s t l u . i i o I i l l i r i L ' t l i L rk L i j i j c L t l r g t i r r u u l t o n c o q r i | ) i a c t )\u x s t . u ! l c d . \ o j s l i u r 1 t 0 i r. l l liro 11LLdr. sl 9u se lflir!rll i poboiuli sc tll ic ih odntalt iint pt.o.lorl.re rrnt nl n l u l i a\ t t r l | t . \.llrlLrrnr I z\'ii..ni Alllrh. iz|uri I(oga rlalllil dru!og. lljilt drojicu lulbLt: ' l i r r Z c . \ r ' l , 1 7 r r . . ' . / , /\ , / / i r : \ ' t t ! I t . l t . r r r r i r l f r r i r l . 1 i i 7 r ' . e u . | L L L o n t l t i l i . \ 1 i t ' ,r t o \ \ t o ) r t b i t i t . ! / r / n / / i ( l r ! S L r ' l f a r 1.5 . ) ' '"ltli!r li )tttti t i ittitt \/r \ tr \tLto\.lit]|1r/ /rr),{r/ arrV.rr,/,1i.,r rlrfi ,rirrlll lLirrilrrrl rl,t iltt : nlnttt i nt'titoj ih ti:itt, Donileli :nto ri tli:it:- lLt t \ t ) t : t ( r ) \ i \ ) t l t ! i ! t , t i t a t ) t j t L ) t l i . j t t lp l l \ . i l ) u r t . ' i r t n t t . : t , o l r y r l i r i e r i l c h i !irtrlrl) f /iLii/n/-lor l)1-t(lioji nL' j(t t!tt i ,qltt u olit.cn( " (Tä hi. "ll ,.1S l t)t)\'
l l r J r i , l t r l : l l 1 | L / Lr , = r ) , 1 1 ! ' . r - \ S l

rt+

t!rr srt r!r,ilt r hrt
l ) \ i f c l - 7 \ r : c n i r r r \ o J i l i i l l i o . j . \ ' i L t : u LL I I r L n r n t lL l f . . l i ( , ( l l l L l r Lt i m o l r L rr , i i L t l lr N/o\Lr r,lL'n Lr l,Trlsa'ltog \lllLhlt: rh oit0,,ltrlr :l|I{t \ a!lt hLrjr :tcnl, i ! n r . ! 1 i.l r l ) a i x l i c s a r ) j i D t r I { f a i l o \ c i l . t ( j r | 1 . c . ( l n t l t , r : l o l ' o c l ir o l , . \ t r i L r l i t t l j r i n r . i a r/ ) / , / r i i f , / r\ n t t ) t i t i t ) l ; , i : :L t , l r t | , : L r C t t t , , , : i , | , t . t r L i r r . l r i r . , , k r L r 1,r i l . r l i i r r r i r r r r lcr r : l L i , . o gl r r I u i r u l . - t I I t i j | ) j | | ) t ) ) r i d r l r i i r i i i . r , . i ] i / , r r i' l ) . t l i l f i\ t l l l n \ r L r r r L r b.l r g | . l i u i r or l r j l j c p i . r r r o 2 ct . i r i 0 b r t r t t l t . L. ' . 1 1 i | r : I i t L L,r, r , l r l l ; f t i i r : i r ] ! r L . r i gin r i r l o i L t i n c \ . j c r r L 1 c r \ , r r r r r\rt r r i ) i t ) \ ! i l i ( t i t ! t t \ j - -i / r i / i , , / r , r / i, / / r . r r r : ' r r r , r r r r r r , L l r . , r l l r . r r r , r , i . g l a r t o l ; r t , l t , . l j r ) n ( , g xl i . , : r c c l t I o r r , r c i . : r t l L Ll l t a l i l i rl J f L L ( 1 f l d i ( r u s l i l e d l L s i l t r j o ] j l e t s S L L L I , ' ii L r i l . i i l t i * n ( i c : K : l . L i i c N I n s . tl j t u o r 7 \ l r L i i L . L t . L . ljrilj I t l , n i i L , n . t ! l l . l l l i c i b | u t r l l l u n l T l L r c i i n o t l t . c l u l t o r r i c r l j Li r r . b L r . p l L I I 1. ! i l\ i l r r l i r i r. t f ! r Z l t n I i c r . . l . i l o I l ; L n L n c . , \ i l l | , : i c l . I i i i . h L | | r . t i r , r , l i l

\lu lui

ri.

l. da :

. .

, ,

, 1

.' r

I ,

,irl

i

Trlihif trl,u,rr t.l(ao frisLttlrnr rfutalrlrt i aLrl,ilr.irjrr (rl)x\r.j.\ir tir.inrit (lr ;1 rxlr . llluh.r\ PLrslirIh prccl \l1ltirtr i\l!tlü1lIt. ||i sLt ntLr se poi.lr ' i:Inllti i l/nt!l\ xti

D.\

rr' '

:.

l

r l

lti.l

rli nI1
l r
:LI:

jl0iL{i rrrr', ..iir\i() 7iLIjth zrlre2rli ilnz\!lLLzu nllL7.Ll. .lllulr ..,..,,t,.,r. nutb.ljc 7 u r r : t L|.! , . L l r i ua l r ; c \ 1 u s l l i i n o L i o i I ot l o \ f : ! i L L : t i l | ( r l r J f o L \ ir : l r ,i l \ l l f u . L l: l r \ j J l r i r Ll ) i lr1 1a i n u f . d i o d n I l r r h d o r r r l L Ll.l L L i , r s dLr : l i ] r t . c rtl . j r j u .| 1 : l L r, ti lfr\rlL ll',.trf-trLLlzr ri.|.jg .\llrlrir. lix. ilrj iIt jf i rj.| r.(l.t,r) ' r , r , i. ' h r l i r t r b j . i r l o j i u d l 1 cA l l r L h r : 1..L r t o \ l n : l u : . : j l ] r L r r ! l L i | L - f I f L r l r | r iL r \ i t l l s I r x . T r l i ! l ) r a . r T n i i \ Zill]l| |:| (. fi.rh 1j I \r.\1 i|l. \! r c r i l i j , li r l s , ) i j ( i l lp . \ c d . L l s l c d l l i l i c s ] 1 r i l ! \ r l ] t l l ) ( ) 1 ! r N l J iiiilr l L r n t r .r i l ] ] r L r r i l i a a r r l i l , t r l ll t ) | t a ( l l r ( l l l o .i t o n ( l l ln l l t l c l i l L o : . T ic u r r l \ l r l i t u t il i l t i t o n o \ a l L til |Ll: faill a 1{llilola Polantlia. r tlIrj!it cu Tnlilr.f.ilL i iuLllt rlrrti I r]c |rf:.i ,lrrnt i.. llllh:,::. ob1:trioiliLrLlltn,h rrirale Ilc(l l\lusfu iilii !-l iloaclin 1 l ' l n r : t lti:n JI l r f i u r l l l L n b .l ( r f i l 5 l l s r -s f . l r . I I U s u I t L r i s J r f i i i r n r o i r o n t u . o t! ' : l f i r ü l l L r n l L r r i r t o .l l r j n t r u Z r r i l i L t I g r p u r _s i r l t L p i l iI o g l i : f i i r ü J : l r i l t ) r r h 5\ i i l L r xI i r l l . 1 i i l j t i l L o n n . K . r r l l : L tl r . , r r o I L tr l I r i , r i i . : \ l l u h o r L L p I o | 1 L l i l lr.r l ': raliil. Iio t. tat ,\ll]ltr .til uc zIl!n zr rj.jegit. 1.rlcitL clozrLrlLti lsrlilo,. i I rllL fn.rlllr'oilnl : Lrr!.rr ,\llirl).s.r.or.ai o lr.lltjnLt. l.:il7!: I /,.)/( \it; G),t)t\t,tr t) \lt,..t!, . \ . /
. i.,,rrl1.1],r,) tt .!!itjt .!t! !tl)!tit) ..j jtti tt, ,;r Iil)t)tl!tiIj tit.., lj,til , t' L!,ii", ') |iiriu tlti'tt,11 iL i;rtl i ,|!t Cry:tLl,ttt ! rr,Ij_r jr.rrlL (.)t).t\),ittril l r r j r , r r j r r , , f r i i l , i i i / r i O r r ' 1 i.,i :t - L t h . t r t , . l 1 t . ; r , r . i . ( ) | tt t t t t : ; ti , , / L I t i I t l r t , t t , l i t t I i l , r r r i i . , r r , I r , i r , 1lrf r r l 1 . r , t ! i 1 ) i O ] t \ r r r , / r a l ] l i r a i i i \ u ! \ t i t l ! t L , | ! t ) t i ! t r fr ri:: r l i l r j r r 'r,r l ) r 1 r , r / / 7 r | r / i r r / r r r , i r r r : r i f , r l 1 ! , , l , i l i r . . t l J l i t f j , j t / \ ! / . r a , r r rr t r r / i r r r tir, I i r r L : , i i ( , 1 t n ! t t l t ) I r : t l : ! r n t l i t ) i i t n t i t t t . tiii t t l i r ! , . . O , 1 i . r i i l / r r , r \ \ / r f r i , r / r r , ) I r r i f , r \r / , i , . r , | ) l t , j t i . ) t t ) r u ! 1')r,/rt, i:r,,\/i ( l-I lji. -+()jr.) jir x[

ts5

lltt:,ttl.tlt,:.lrnt Cororcci o luleonu. o.,c1jc LJz\.iicnrkaze de je on zanijcl(eoItzliir[0s ' Stvrrroce r r.jciiurL: ,4 lo ic rui (;t)\pnddi, n 11u:a1 ultitu liraon \ai C ; a \ p o t l . tjI. O l j K t , j i i c . r e n ü t o n o t c i t o l e s ! t o i i o l u t ) o , a . i t o t L t f tt t)o!rc1)nt) -t!iüt,<a uputio. lj. Orllc Onaj Iioir jc s!\orio s\c Stolost0jiL o.l.crLo rlu it.t ae racliti. lirlivu öc ir)1tli ntJilkLri clolile ac 71\'lcLi. paie i0 rilplsuo lioLl Sclrc u Svoju KnjigLr Le\!hu I nlahtiu. Ztlin je s|eko sAoreni! üpLrtro elna oDoulc keko ulrr.jco.lrcdio.lal(o du se Njcgo\ o dtclo\ enicf]enz pr lrlinra podürhr11 onint llo ic OIl o |l1rra uidprijeLl odfcdio izito. Drkh. sar Njcqo\n S\'cnrna i odrerierljcsu i u su\'fic st!o \legotn znanja Or,q alctp sllL:rrn frlcalrrrx11,,\r!cltog ':'Sltti intt (irrpotirr/ 1r.)gr/5r.r,rii,r/iq. 'li.rij rl \ir,//1/ / L:iiri:li!,tlttirt. "i latli oltclttjt i uJült)tjltlL,. (El .\'l:r. 1 -3 lT1 0r oclrcrirrjt srrrlbiILr. znllnt pfcr.t n.jojnoduhltcstvor.njl. ir .1 .it,t it s n,tntttintt .lK\t1ii)t) , rrri,r o/r: O1.inr fijciinlr lafron IIrsll liaTc: Al(o ic 1\oj Gospodar zeisllr orlaj lioji snlre. lioji oc|cdu1esudbrnu I r/ü1i s\ll sL\!rclllir prcrrrn nioj nepuöujc.ondu siloto \lcSa lfebli ol)ailr,,rtl \'1c.lutinr.Tilittj su ptijlinji nxrodr ajbo:il\rli icim,l.. nriruo Nlcgal Zriroiu pofcd Nlcql ol)o7a\|1li z\ ijczdc i dRtga bo2rustra. Lro lto i srnt 7|ail lalil oirdu iLlfc\ni rirro.li üisu Ltpuacnikeo ito si fel(eol l\1usu rnu odlorift 'Ztt ult' o njinrtt je l,rr! nto,lLtGo!polun. u Knji:i. t lotnr: Cot\t)darr /riirdl!r! : l i n \ ( r t ) i ( r t n i a i . l L , : d l ) o t l U a l I . n k o s u o n i r o l r o 2 e r . uni. l ( o ! d r u l o g t l { rr.jc dohuz Lrnotu I(orisl. lo se uc l(osi su ntojint frjci-irna Oni su.etnilir0jii l i u o i t i . e s \ c : 1 o s L tf n d i l i . i u r t l i i \ c l i l ( i c f l j a s i _ r p i s e n iu L rl < l i i g u .f i c l l L s lrol Llr\ ticll (;ospotlilrrll lo lüznilj - t On ncac t)llo|lc lti nelrna|1e lcpr$d: rrilrlrtr.trS\c ito ljLrrliur.rclcic zapisanoliori \jcgil Ll Kr)iilj \l.tnu niitr rnit sli[i!.ro i On niilil Dc zrboft\ I.jir. go!ori o C-iospoclarrr \lrLsl uru rlnl.jc r Nlcgo\'oj s1.|)oai u s1\'lLfill).i,.1 s\tgt.l llrrrc liulio lc Z!-rnllLr uainio i)ostcl.iont r)eboörL\'el)ll)t a s\,odot1t. l(al(o fotaLn:! Je r,blllic icluo kiiu radi ,-lsii rcljudi in;rhoritr iirctiljr rstolic: ./..1ilr i /r,f)nliilit rrrrTrr Irrlirrr l-t tortt :ttj:ia i,ttt dolio:u.r t),( l.t)ii l)uütt,ti irrilrl'. I. zr oxl ( o j i i m r i u z J l r r . o r i s p r i r r n o f o s u d r \ l n j c . l i l c p u . . r n c p o l l ' a f . n L L .a f a \ . p i n D r t l i l c U z \ i i c n i A l l l h . j c T l j K o j i s t \ . l f r 1 ( l x j . l t l k L r . l i i l l . oD r d r u s 0 [ nricstu l(ric: ':'O ljtrlt ttltitt,tjtt \| o (;t).\lo.lt]l sto!r1 Är_,/i \]r,rrr lrrj /t, i r/r'flil( r'r/\ ltt l)i:k hi!i ha!:ahatd-tri 1'lit)iiru t ir 7.t)tlit! uaittit)trlklirl.r t t , ( h o t l t r t i L , ü t l { r l i t t t t , f u : 1 t r \ r tl ; i i u i i i t t i l a I n . t . D t r i 1 t \ ! u p l o l n , , i i l i , a r l ,a yt.; Zt io ttt i i l i rc ;ri c ttt . l l ia lt u l xllgxt.nl//?r / { El ßckure. l l. :l.l Nukon iti) ic nx\co ozi\ljava|lc Zcrrlje liiiom r rrjeno pucanlc lrdi |ic{r h i l j a , U z r i i e n i u l ) o z o r a v a1 t \ ' f u a a u j c j e l r L t :( ) l : e t l l e t a t \ t \ \ . t n . u i i l l N I .1. I . jtr) tr/\ Orr. lil(oalcf. \cli: d4.r iac!u ,ittotio. tttliO tc tl:1;ottair: lr'i: , i r T r t i ( 1 , 1 - A ä 1 .1 9 . ) r Orr. Lalloaler. lirr7c:Orr 1c 1'(i liojt i. nit:(,g(.t!t,lt.ui O)l rc tt)l)t)t)o\r utliui) tt) tr Ij."tt! l,rhlio On jt: l:r.rirrr 1 /r./ n(h.riltt I no Tentlli t On ic:tir:: ,,r/,1// (Ef Rnrrr.2l)

ts6

I ltt:a

,

,'t,

0g

l l

to ,ir na le.

Z i i r r r( r r \ i i c n i k r r i c : l 1 i v ; r r ; a ; a l r i r r r , , \ ( / i i t i o i " t L t ' r ' i r : , t i i u i i i i t t : !irr,;ri.,,, i),ll),) 1 , i : i t i I s t t , ]t l , t , t . :1 , , t t . i r t \ r , , , , , l, ' / , i l i , i r r r i : i i ' r i . ', :inritf r-rf1]r.i r) l/r\'/r t!l)itlr it " l ,tt iL,t,, !rl)i \ttrl i)i]trt rliri/]lr ,,r,,r t,i;t,rr 1,ti,.ii ri.1rr|r.rri.i/. l;.art L'i,tir,, . ! rtli i ti i,t!,1)-! l!i t)tllh) i,.tii,) ' r ' \ l l i , 1 I r / \ i \ , / \ / , / / r , r /l , r r r - r / r r r . , r r , r , r , r r i r r r : , r r , { ] ] , r iI, ri i d / r | l r t / ) i i r . l i r r r , ri ; r | l . . r , \ , , i t . i k u | i i : t l t i i t 1 l a h a -5 6 1 9 . ) \ ( l l r l i .U z \ i : c r r rg o \ 1 i . io 1 { i f r c i o l i l i oj c l l f i o n [ ) r ob r t c c i r. f r z f l l l c l i g l L t n I | l L 1 1 p1 rr c L i n r ] l r l r ! \ c r t l i l l i o \ i o l t i t l o o d b i r ' d . r r Lr r t i hl r r r t c t t L t ri r i l r l l l c :c \ e r i i i : n l u i u u r ' _ l _ o r o s i r l o n i o i c o b i i | . r i l r r , l r . j l i r I n t i . r . n ( , l . [ - r ]l : 1 ( j l i , \ ! p L r i I r t r - / r i 1 f I j c z i t l f i l i l o . d \ l L r s t r u u z u ] i l i c l ( ) a r : 1 L ro ( l r r ( i r | 1 , l ] l t . L I r j J . i :L] nJirlarafr |tiastll \ , r f f i \ n l o . t . b r l i li c d n ur r . ln : L i t . i i l r7 . l . j i \ l t L s i l u : J l , \ l l r L i r , r rrrl r , 1 r r i r r n l r l f \ c l ) L ) L : r 7 .u r r o . L r I r ' i r r L : t r Lsrr i l e r l . Z l t o t c \ i I s n r ' c l l , , \rl,r r,ri 1 ', ,;,irr,,r" i.rrir ,lrlr \rfli/irr\'/r il to jc br..t(l. r orl ntlho\ih pfuTLtiliii. liitrLt\LL r r f r : l l t l l ! / r . / r r r . r r ,, r i i r r \ r l i ! t l ) i ! : i t ! t 1 l ' 1 . | o i . t l i o t d r r r t r .h t r r l ut l it f i r i r i i \ s rrr r i l n . i r l i o . i i l l i ol - . 1 ! l l l r t b i l u i u s n i j l i o i i l t j r L ( ) r f i i r t f l : i i o d u n r L l r f j l . r t L i i L i l l ( h . i . n r r l t ö | o . i l o : l ( ) . j e l o l i o ( j D j t h b r l L r L o l r i i l l t r : rro ( l i l l L f l i c r l ] r l i i . \ i r l r , r i \ .l r . r T i Lc t l u t o i ) u { l f . l : ir\1 i I o t i u i r l t ] c l .j . b r o L r b i . t ! r l .i nr : l t L f r i r l . r li L l l i r \ l l L , r . : L i l t i r i : rl r i . i L r n r i l N l c r o r r r r 1 c r i. N i c g L r r rr j r r r r . ) r , , o i r T i f xi l o |l rr:rtJ rL I Tiol)l:rr 1)1r r I - r ri ! , . , i r i j c l i l i c r ' / . 7 , r i r r r r l i / , , , r / i r l i : t r i . t , t t r t I t t t i r i | .I t ) r , i t t t i t ) t i t , 'ii"r r,rrrrr' i.,! irr l/r1\r \r,i:rrrrirr, i,t:i t) lliriti! t:,ttlrt trr, Ol : . r : , r , ir,.;rr i i r j 1 ! r g | i . j r , / r ' r . | ' l ) t . i i t ) | t j i l . , t i t i t : i i | . : t t I r,iri.. iilI , (tr.r r|,)/,i,,1ii ,llr'rrrf\i.r,/,)ir Li,rrr , I i t \ 7 r , r r . ,i/:r:r t t , i i t , ; t i , t r , r r / , ; . , r iI, r i ' i , i r , i . , r ; , . ';, , , - i , t i ! i it i i \ , : i j j t t t ' l i I L : r , r l r r r r r . r r r r , ; r r r r r r , r . t i , ; ; r r . .rrr,r r r lr "/ttit) rrr,ar r'rilrr,'rrrr i:.rrrirrr',lr i ti,i Iititi!t rr/ir/ Iir'| i t)it!!irt)t! ' i n r , ' rrjrlr r i , i, i r r i i , : t r i t t i t t r t ; t r i . r l I i r ( ^ , ) r i t , t , ; , y . , t l : t t tl t . . I t t ! : 1 , i t t i '

J11

au

ito r:t:
t/t
ICI

Scl th 'dc 1le

fLlo

litt

I;i ha. n t r f,l
L z r L i . : ln ' , r l j . l . i r r . J i l j . l r r i r i r l r j t i t l . i . r l i t L l r i ri jr f r , l - . r t.t. . l i t j j r 5 t i l r i l i l \ L r r L r i L l : r r p1rr r i u . L ! i p r 1 L l o p t L nt s l i L l ! n i il r L r r , b r l r r IL i , ) s n s . l i u \ L i r l j r :r l i 1 ! r n t r T r n i l i O n i : r Ls r l i i r I l l . n i i z s r i l r p o l J u j i t l l i t z s , . u l t o q t . 1 r . { r r l.r L oi l l t I L r r i rl i l a r a n n t i]rl i | t r r L j . \ l L i r . t n n r rtlll) 1 I i r Ll r l i r i f ( h t l t . 1 e i l 0 i l L i o s u l | r l c s . il t i l . i r ( l i tl .: l I \ l s i : I 1 b f:rlili fJLr..r. :iili. (h ih t. bilo scilunl|lcsfl Lrlir'li I \ SLrJci LuTc tl iL jc l l n i , r i r n ! ] t : . 1r t c l i o l i ] i o l r i l j u d u n l r b L r l J l l r l l r c : r l c \c t n i l . i l h i l i l ( l u lluiurliJ r[rn Is]rl1' lilTc drr ih 1c Lrilo pcrnr.\r Iriljir!|r. u i(l bu l,\ht).r.: JLlrrcsi acia ril L l . h I r l l m i L r r . ! l l L r n, \ b i ) . i s lr l \ o r l i d r i l r i r b i l o s r r r r r s e L l r u r t l c s lrjrL r c l i . r , LlLr[ u J| u,]ot !r prciluji oil |jcgI nr\o(li (lu rlr.j. bil!, acrfr[sci ntln(lra:rnd hr:LLL.,,ilr potLruuLr.I:,rr'aon jc bio lrcdio cll ocltL int Lrr.irtltinte i.rr't,li.jrr dlL l i . i l : l l r n r r L a cZ r l o s u o I i I c L l r : I t . r . r r r l : / , , r i , , / nr, t . , ! i , r r / \ t i p t i . : i l i I ]l lir lri ll l

Ill

Djl

lrl,-

.lIu sttu!L'iitiv !unt l:xlilon. ..j!ro\ i zlp,-rr,leclnicipoalerrcr r ri.ia{ovucillsl\ e s1.iLlLi IosLcdrricl i r L d o i l i . . f i h i c 1 : r f a o Ip o / \ i t ( ]dr pflsnst\ u jLl o\ onl \ cli \olll rloJllailLL. {l0t s r L r i l i . g o r c , r c c i : l u I ' t t r l c t t o rr: r:rtnthtttttlit tl,o otti httlti pi:it,irtt ( h ( S I e f a 1. f 0 . ) . \llLrl :.= tc pri!ro irfohntrclln.r. Posx\.ic()\,roih iupozorio rJuIc rzroiie (lrlolljc. liolc su !lqrolltosll !r Ällaho\irrr rnirliovilltr i dolil,'rnlr 't-ijil rrr/,L/'\. i:rr)\i/. lttt o lllultu.prtlrt ttts On rutiiti l;d:nott ir .rrqr/,ri. rjr(i. rt\t)i,ti o|t tu)11 !n-i i-tl)ti | . i 't, rth0 .i;tttlrti!tti tt.klt)\t , ir.|r tr,rii/
i:rtrtlt! \ r ' i t t ' t t I \ | ) ! , 1 t , ! i | t !i

KilTc {. dn to ,,rrai rlusu sc ntcclusob|o rlrilli. i\clii sll-qo\onli Or.!urijrii '' '. r'r . r , lr : . 1 l r r r r - , rr .. .: | nirilrollc'/r)i Sroju |irsptrr.uo toIta. i(lrugint st\,aüt]11. sLrp lifi\':ili onr Ota rltoiitrt .\u L:ütol)njati . rt,latit,itltti lntqi :tt. hoi, rll r(/! rjrii,ri \tlul:l'iirtntt !: \li. -t1)tij( r:r itlrr Orinr su ltrlclr rc'ii du su \lt:l.i I lhnt \ i c i t i r ' x r o b r ) j r t c rf u \ i n t l j s t o n ! \ o s f o s l a . l i o t i n x s l o l ( c l I z r s c b r p r i d i . b t i t p s\rtcl r (lir gu nlirr'ru proLi\.trfix-rlleI ll.icgo\ s\'iic..li \its rlo po\ltclnlig c n l i l . l c ' r ( L Ln j i h r h o j i c a .p u n o i L ri l r r c 1 i 1 al.r d i j L r \ l l ! i n t n i t . o . l ( r n . Z r i r )r r 1 t , , \ I ' / l i t t \ t \ t )| l t n L t t ! t )l t t i p r t n i t t . r t o n l u t r t L , t l t t r I t t t . l i r rr 1 r , ; , r r / r . 1 , r 1 .| , irir s | r r ' 2 r r t r ' R i j c i r f r i j c o l i h s n r z g o r o r i l id l b i r e T r r r i s l i il d o r o r o r r l j s c .u o r L h i pfflL'lrrll s\ a \'ir'1,a. \plcllie. lfilio\ a I ol)lillnc liolc sü /t)ili. A l r . n i i t u o r l l o g r l . l c t . l u l i o n l \ l l l l l r . n j i h o r e t v r ' c 1 t r s L L . i l t l l ) r r cI. 1c L nriil.icri.ie Iielio sc nloTc luT.aafolr.lu ioLlnilnt Ioslti :u neil.riloi m Iro!fcinitL irrL(|]1.|l liolc i. \llrlr -r!i,duo llclio Srola fobl I sLr{o\,)fltilif llelio S\0!r D L . r r c n I o g p o r l a I i L e . l i o j i j c b l i ) p o i p . i n t o ! 1 lt . a j l r ü t ! t o l i u T o r n i n t r l l. j z u s l j c p l j rrrr op r , r : l c i [i' z b t u r j rtrr ol l r z L t I t c / /ttto rt.1,t ittl;ltstttt lrtprr'rtirt' tj. \\. !to nto:etc. i/ ijril.r rr rJ,i r / r / r i / . 1 l b r | d l l c . i c . l i n se n i Z i r l i t r s u . j c ( l nd f L t g c) o l i c r l i ( 1 rs \ . iL t . . , t \ u t u i r i\ r j l t o n r c .j . r r n . i r l i l t r o n l ) i o 7 i t ! i r l ! t i f u o i o b c r r x o l l l L l i l d u \ l c d u l i r n .i r ' t t . . jrr)i l l \urlo zll[)lLrL[r ol)aalr\ lrol ':' ll J/rr.ra' , rt(ri. r)ri ht)lt1 li ti ili it,lrLt nti lt\i hdttit) '.. 8t.ü! , li' , f t : r , r ) / r t o l j L t l r : o t tl l t . \ r l ) t i t : i l t ir l u k o t t o l t in l i h o t i i i l r r r , rja r i r r r n j 'r'i,1/rrrrr ,r'/ri ,r, \,.|r,r -lrrg rr,rl:/rirrt ,jiltrtL. l;ttrt rr t)\jf!t -t,l)|tl r. ( 1 r ) r . r it.o h j i l L i i t i ' l l L t r i ! o a i o t i i t u J , r i r r r i r r r r : r r l r r r / /'/n,\tr, \1i li(,i t ) i t ) \ ! t ) ' ! t r i t i t t t l ) t t t \ t i i i r ' t i r . r t t t o t t ) ' : r t ) i l i t l i t l ) 1 d \ i l r r r a r r r r / , i rr i r r l r , i r r . r l : . . i t r a , ! t 1 ) i t t i t llit L L , , r , 1 . { , r r r i , , i r i , ,r / r r r r ' r i I ( I a h a r6 i 6 q r t 1 . l(ldn sü sc örrobnjrci fofr-.llli. u NILtsai IltrLLn :1. stall Iri:l..fu1I |t|1. üprrlxlr l\rlusira flrt(lci li Triit ttut. ili t:11)ir t)t ii. !t:l,L1,rrr sLl ,ti iii.) 8i(in \it t1't:( t)it. (lni sn \,.-i L.ilr ptiDIcItrlr r.r:itdi itnfo!c. f(r\.i\.ii u |.tih )ir'!L ( l r u ! c r . . 1 1 . ' r i jzcb o g l i o l i l ts u s c L t \ ' i i a l i n r , m c l i o l . t o p o s m u t r n o a r I r l 0 J r . d i O i . r L i i l di i t i p o \ i I o s I o j o l r o l l i l i r c a l r . l c ( i L r t i uIt . i h . j c L L r i l u l u p o l L c t r h N i z i r | . I r L i i , : L r o p i i n i l i p o g l c d c l i n d i i z a s t r r i i l i i h . 1 3 e c i \ ' i L r T r di i t q r o r i . r rrlro\ rfirli {rL: lrtl,. ,ruI rIrt: tIrrttstt iuru|;t|..1r rrri fr,io rrr;lrli| trri,riirr|t rr u IFi SLr'il|a..l Il

ts3

rri .1/r.\11 r,ir \, l,r,i
L r ' , r i c r l i \ l l e h ( l d l t c \ c l i r / l , . r r i r r r ; i / ' , r r r i , t ) ( t l i t t t i ! r j t t : i / r i r / r ? / i r 'i r r { ' ! r r ' , r j i jif . r . i r r r t l i r r r r r r l i l i r r T , r a . f J r i r ' .t l r l . \ r i i . l l ( , . ) l l 7 \ r i ü L r i . r i l i ( ' a i i r . t t i ! l t ' ) ' i r i l / , 1 r r ' r rr r r r l i r r r r : / r i ) r iilrrir,rlir,l,rirrr 111tt t l)tiaitti th llrt)lt -li poboirrr jc r|r rc orrr rrrii:irrIi, rli/ior.. lr?rrrr. i llr.ra it ri)i t)\jrti ,Lbtiltt r j \ L i l i i nl l ! l i l x l ) r x i v r l f l i d l l ] e T i l l c - ( l r f . l 1 o d p l i . i a l l c g o 5 1 n ( l 1 l [ r I L r L r r l oi t o r r l l L . ; r i h j . :L L r L r c r . . in r i t a i t L ' s i . j . f r l i l i p n . t . 1 r c ! o \ i { r n t u \ L r r r r t L . r l i cr \,: trri '' ii r ' i l l . L L , L i l i r i L r l u i c mr c r r u t l i u .r \ l l r l i r : , r l r r r j - o b l l r r r , ' r ) . / , r L ri lr ' r i , i r . . : l i r i ' l j ,ri ri r ) i 1 r )r l l r r r i \ / r i l i t ) 1 t ) : : r t t t k t. ) 1 t t \ r i , r r , ) i r r/ r r . r , i l r i r i t r i r r r r , ) i 1 / r . . r r r r r r i r r , r l r , r r i / r . , , r r i r , r r r r r i ' , r i i r t t J l r t i ' L i i t t , / | , / i I I i ' itrrirI iIlI i I i ' ' I
tl

r.ii,rrirr) ii\,rlaIi' :" O;ri' "irr rrr' T l d i L. 1 . \ [ i ! i t L r l c r o s r l 1 i t l t p i l c L i l r o / r r I ' I I ' r i r . . r r' i r r ' i ' liittil r' t i l l , r 1 , ,i,, i , r ; r . " r r i it., i l l l t l t 1 ! L ' t i , ) t t t \ ! u l t r l j , ' i i , r ' r , r i l r , r r . i r r r i ; 1' i i r , /rii) r//rrll, i 'tt)it rtii'r .r.'.!rlrrl ir,'i'r'rrrtrt /r:l/(1/1i /rri,rrr, tlldliili !t) t /1r r r r L n i Ll! . f l ) f / 1 / r i , i , l r r r r r i r r : 1 / r r r . t r t / r ' , r fi r r ) r i r 1 / i Lr/\iillli. 1J,,id.f. liric / r ' 1 l i r 'r \ r r ' i ' 1i i ' l , i , , i ; r r " ir, . , , s i r r , rr , i r i r / , r : i r , r i ' L r l t t i h t i i , ' l , t t t , t t t tit r , l r i t t t" i i t i ) i i ' ! t t t ! \ r ' r \ r / l , r r ir ) r1 rr . / rI ' r r , i 1 . r ,i r r i r r , / , , r . -rrt r r l r r7 r i ' r i t rl , r ' r r , ,r r l r ' , i ' t t i i / i 1 , 1 ' , r / i 1it , . i r ' r ' r r r r r , r r i r ' i ' r r , i " L ' i l t ! r i , r i i i f i , i / r . r r i l r l , r . i .) t ) j r . t , t t i l ' r ( , ' ' : :r' t!, t t t: l i i r ' r r " r ' r i t r r . r r r i , ' i : 'rr' ( i , r t r l ) r / r r r , / r r ' / r / ! 1 , / . l ' , r r i r l i r i .

e
Llt LI ig

lr

, r ' , r ' r , , , r r r:' l , \ ' r ' a l . l i ,l l
rll la ie

j.ll I

ie

(!'Ilrlllr illrr\flrrLl \l(i \lrLIr L:irll la \JlLix :. bliril s\()l !li|. oll : l l r r ! r r ll l i l : i . \ a L l 1 . ( ' l r!ll i l r ( r l l l r x l L t i j r i rL l.rL L i r ' ] ]l i l r l ) r r . 1 ' , o f l l L o g l o l j l l r i l T n l l l l L r o L L r ! a | u r l f r / r r L f r i Ü j u a r r l l i . , r l c r l o l l r .l i l i ( r J i i . l r i r . r l r L l l : l h l . 7 r r r L l! i f i ' l r r r I rf rrlrLrL'\f I ' L r r J g r5 i l r t l i r s l l l . ' t t l i . \ c o r r i t 1 - ' i i l l \ i l l r O r r : l ! . , , r r r ( l i Ln l i r i r l r i l i L n ' Lr , i r r f f r ej L r i u ! 1f.. i l r j . . l n , r g p r , l r . h r L , g r L L ] l r i1 , . 1 , ,1 1 1 1 1 1 - r ;rz c ; f - ' l r l l r L l : r L l i t rl l r . l ] ' n i r i rjl rc L L d r l:i c - e a x r o b l t r i i \ r . i l . l i r r . i l ( r i L r i r r r \ . 1L r r L r ! r:llr1 i r i l r r r L r r i l l r 5 l L' / r l l L L ' l F l L r n l r i. l , i j r ' 1 r l . \ l l z i l i r , ' i l n i i h l r \ l L s l r ' l l l i l L / r t i l r l i i ) r r r l l r lt r l r r r ( J ni ! r l l i t a I r i a n f ( i l i j l . ; r i n l l l l r i . i x i l i n r l i l l l . n i o f : . j . ' n i l r l i \ i L r i i r l ,lriisu riqcdlnr L \ . t i h i . I a { o r c l r r l i l i o j L t ! . r o 7 , J l r t t s r f r ( ) l . i i ! r i 1 i . l i L ri t L r l ) , , r l i l L r i r L i i l : l : . . I , : ' 'i . s i r l i l l L ] \ r i ! Ii L c l l I l . l ( ) r l L ( r r ' l r . l f I l . N ( ) ' i L r r l i : l , n r ) ' r r i !{u f r s t j I o n t . . \ l l u l r j c L rr l l r l l r l \ i L r l r nr t o J \ l r . l l l i , i i r r , ' L l i r h L \ r ' I i L i t r l l r L ' \ l r l ' r i \ t t l l l rr,r L L I L L l ( illirL r l u l r l r t L .i L L r r r b r L t r l r\ \ ' . n r . C o \ l o ! h f l L . p r t l i r n l L l l i r \ t r l : 1 l L r I ! l i l \ n o . r i . L 1 ( i l r \ f ' : j ' t t ! t t r ) t t ) t ! I I ' I ' I rI rI / I r I ' r : r r f x l i i Ji r / . r ' n t l i i s i i t r i . r r t l . f . l I 1 ) r r s l L l r r i r r r I l i I r . r t r , r ,rr H r r rr i i i r r rr r ' { ) I L r n r1 . 7 \ i ; c | i . i l l . ! ( i . . . \ . i i : I a , ! t ' )l ' t t i , t t ; r r i r , r ri i L ' r r r r" ' i : r r i r 1 ' ' r r " ' i . 'ilr J i \ i ( ' r r r l ) r r r/ r r r r r' i r r i r1rir1'rrir / l1r/!i/i)rrrlllt1t!1tt\tt (;r5l)t)tidnt' ' f r r i ' . , r r , g r r . i / r v r l , r 1 , / 1 , r l t / L i t t l t t r r r L t t ' ( r tt' : I 1 :r i i l . / r rr \ r r r rr r r \ / ! ) . riirrriirrlrrr,r r r l r i i r l r r i, r r r r / l ' i l r i t t l u | i t 1 t t , . \ i r l r r / l r , r / r r i / / i i ' \ / i t t i t ! l t t ) t ! t l r r ' i . ' r ' r i j ' ( i i r ' | ] i ' r , r i i i i r l ,rrrl r r r i r , r \ , ' r / : r r l r ' 1 ri r i g r r i r i l ] i . t r ' t , t t t t t t i l i i , i t , r r r l r i \ i r r l r r r r L ' i r l r / r r , r ; i r i , r ii irrr i i f r r / r i i r . \ 1 i r t ; ( r t ) / r , ] ] r ' \ r r | n L ; / , , / 1L r \ i I r , ' r , I ' , / , . , i , r r i r t ' t t t r t t r ( , i i i r r , r L r r r r r r i) r l r g r rl i a i i t t t ' ; t t \ t \ t ) t ; t ) t . 1 1 1 / 1 1 r , , , r i,i irr i . r r ' / , r / i r \ i r 1l r r r , \ i i , ,r r i r ) : fri/ i rr r f ' r r i i \ t t t ) ) t )t t t !t ) \ \ ) t t t\ r i l r ' 1 r r r ' l / i r i . r l , / , i i r r ' r 1 r r , r r ' , g( r r r i r | r i r " t , i r i i r i r i r rrr. ' r r ' , r t t o r r / i t ' ! t r i / r / r . r | r a r l - ' l , i ; r r ' i i , l/ ' r l , r r / r r 1 \/ r / r r i i i r r ' I r i i i r l i /

t!9

t l t t r t t J t rl ) ' t \ ' t u t t t

't'Ottogt latli prerl .';rog,a Gospodttttt t:rtrlc |ao bol.iL ttrtgttitrlt' i ü\ttttijL. ''t1 ott. lit!i :lot\t)t trln! l)it'ltuttttnt. u ttJLtllult.ar tti utttil1lli lti :iIl.li. Pttd r isolr Ii..qr/ i,,/r1r lato tjLrniti, .1 loii \11lt)hru lltlu t'itiili. rrlil rrr riLlirrTrr ;ttltc i 't'rLIo:lii rttrLri lint: kolL t't'rtitla: t(tti itt lltintdL'aattt rl..iro lrrf(rriri (li-h:l. i0.-l6 l ito a. hi!i ntgtdlo.dontklt:t'brrtluolgtilcltttttiistili lll Sc i.l Il)n Dlobcj.. Ililimc. l'l'KLrsrm ibrr Ebi ULrzzc'. Iiu'z:ri i clrlgr.kah: ''lilLd[ su alr()bnirci pali nu scdTdLr. \'idjcli sLr s\ota staniitr i d\'or'cc u pfipfctllllttr i lLl(fltialajrl Zat{r sc rlisu DTer)nctuliulio se ze njihol dolaLZxli rrinrrlo oLr,,lrrlinil llrxortovc pfllctllje I tislfxilvell ll. Nrirrc. ltetll jc lb'aolr vidio dll su aerobrtjx.iPfinliLl lslll)l i lll.airls\rielonl il0 .jir\no priznlrlr l\1usae ifllrurt.r. to gil tc trpl.lirlo. \'1cl1olc nc:11) gllc i ( / | 1 p x r r l i l o z u s l i j c p i l oi z b L r l l i l oI.i s \ . o n lo . l \ r t a l t D . j ord A l l x h o \ i l l ) r r t xr r a t e i s dll ainrllrjrazliaitije flctl(..\'iflie. Ilc\!rc i da pfcdc s\. qlil.ice. sFrcr)1in s 1( l i r r o i c f i t o a i g l e ( 1 ! i j L l i u r o b n . l r r c r r t tr|c l . x o : J i ; 1 . t t t u l \ ) \ ' i t \ ) \ d l i l r i E 1_j /ilito nislc lllcnc l:rilillr rh. u fficLlsl\u /lfq,) i/, \lrr \tü)t tt lolL\liat m.i.iil) porlilniliil. üalrrrtc to ito slc lLarrrlli'l ^ zillinr 1.. sllxicöi. Ifii.teci. feiixLr On it rrt'rrtli r./i, orr rr/!.1. r/.rd:lri,ir gfDlcar. sitc!laiLraii laTrLöi. sDti((1/it(r/n)llrrll ,nt![io. \] clfugoDliLi.l sloii da jcreliao: a)\'t).icttti.\li1]] tritlili lu lti i. üiagu .\taro\kike ttjcgt)\'tii:\'ali. Zdl)oilltittte \i u gt.t(ltL ( E l , \ ri l . l l l . ) U lirr rjcgo\.ir1r llLTima nroic sc primljelj(i rrc\'icrslvo. la2 i fot\orir Steriic. llrl,o ücito nc lro;c ni kod diccc pfoii.jcrje srako znao- i st:lllo\'lllille p|i1c rtijc rri ridro. fe lillio öeol de dr'7ur il i rh rLcr. Nlusa tc alr ohrtlrlic Itilia,:1a c b i t i n j r h o \ r L a r l c l jl.o j i i h j e i a r o l i l a m n f o u a i o l P o r e d t o g a . o r r i l ) r r r t e niti oliLrFl.jxo jc znlo Jiakobi ilt sakupio,rtcgo.jclirfaon L)iotej koti rh tepozrro i saliLrpiosl svilr stfulla. lz r)irludeljcnijihlirrierl iz svtlr l(frlc\:a Lqlptilrz gr'r1oo\'itsclil. I l<i.c. 't' /ottttt :;ttlo l)a\litr' ltiili pt)5hli tlz\iicr)r Allrh u sufi ü-A'rif ra t\ltr:ua ltt tutnrri /r/.,qrr,rr .q1(r.r'i,r(,rra \iririrr | ||)l,i I::i t)||I t!ii rrrrirr rriil ,irirr 'r1 ptt poqltl,rj I'i//i, .r/ fln)rr'rli ruri l,olt .ttr rir/../ r:i,1ilr. .llrril ltotjtttttfi. t.,t'L O ldtt!trt.. jLt ttutt l)t)slattiliGotpadtnt .\\jt t.\t! :'Dü:tr,.lt r)i I tha 6rr.ipor/rrra lllalru .'ano ittitut l;u:enr I)otio ';rtn \tt)t td\t1nlt)l\d- r)r1r.1.ir-g ptt.\1itl( ilu.rd nl1n1)1 .\in.\'i 1\ntilorit '' )l,a ti .loltio l l t tloii(l: --Lt!o 1'I o]t bLt(i .t\'ri ittlp lial olt rLr'c. poliLii q,1.ulit) i\tiüu goIarii Pta\r "(i!ttLlrttL rtiiutim.':'t i:tttrli toiu tul t, d altt:o l)ttsttltt.or!dIlt bi1alo. l Ortj 1c. loi.\tu ttr.il Ittirthttitrii 1'ottltrtt'cdatas lititlott.\d nttold tt'kt\t' + Zodti t1i.gt1i ?rlL-gi)r'1,-q . 1,/ tr,l r:r.(/. i: r(\if .cDtlic l).1.ilit l)tr.ll(:ct() \r. r/rtirl ftlia.::r. t po.fulti u:!oLlo\c a e k)ji Ltt' sttlarplluti.'t'1tcddI... ':'! l)o li icnra ;iot,rLt r'turtl,ttitlit, lt)\'t,\ti luttoitu Iarobü]aLi tlalt)\.. t!pitd!..'1 Do . r'r:ri'. i litit| rri tt.7gtutlu rloltrti tlio I'ulr k) pollulniti' 't' O,\lu.;t t'Btiie tri';t.t hli:l,i , rcLlt tn, horL!li ti, ili Lttno,ti lutiti! \i . t.t:r o . I l,tttfu oni l)tlti.it:. t)('i litrltt)ta :datrttt!( i.iakt) ilt ptrl)!uii\.; ''l itli aLjuti.';ntottlLt.;uLt tstki sioj ii(!P; j r,l \'tdl:hint \l lilit l)tttttliia.

t90

.l,iarnrri rirr '. r.r;|
, r r i i r i i , i rl ,rr; ',i, q r ' r , /\ \ t t ) t ) t )t l i t ) t i ,\ t i t ) 1 i tl ) i i t t ) i ) t i t t t j i Ii . \ . i ! | t t t l , t )i \ ! u , t j t . r , r , i r i , ir,:,i , r i T r l l i r rr r r r r l r t L h l o i l ! : l t , / r , \/,, \il ,,tt 1ti tL,ltit lt ,,r;t l j r t , r ilrrr,/i ,i rr . 1, ,, r i i t ) \ ! i t ( l t ) l t l t t ) t : : t , i i 1" , , t , t , i ü i i r t tt , , i r L . r i i / , r r r : i I r r r rr l ' 1/irl.irrir;rr| t t { ; r t r l t o r [ t , t \ r j r / r ] r , r / r , , r i / f i i i ' | ; | ) ' i ) | ). i | 1t , | \ r ' r r a a r r r i , i . r i r r r i , r , r ' . ' Z r l t t r t t r l t ) t i t I ] t j t , t r , t ) 1 i r ' I r , ! t ) i i , r r r r r ; ri , r r r , , - r r , i r ; , ; ' l r r r r i , i i r r r l , a ) , r , , . r / 1 r / r / i r /. ,\ r r r ( r / i r r i ! i r . , r . i r q r . r r / i r, r r r : r i r l r , l , r / , r , , r , rr i|llf'{,r\i:1irrr,//i. iti.gt)\ ( t-\ rij Z,tttr tttiittr, I r' /1),iiii, , rr r/ r,rrl , i : i , i r r ,r ' r r i ' r / f r i / r r { . r r i f ] , r i / i 1 ' 1 r r r , r , 1 , 1 i t : : , | ) ti i ! .lt)til r . i : l i . L r r L r L r r i r r ' t i r , ' r , : l , r ' : 1 ' , t I , ü r r \ r r ) / r r , ,r / , r i r / r r / r ' i r , r , i r i i i . J , r \ , x t r r r f r i r f i r l r i t L i t t ! , t - t ( ) , , , t ,,t : i r t , t t i i d i , , t | , r i , r , r / l i / , , / , / , /. i r , i , r , r rf r , i j , L, L'r,i'i',l . i r , / / i r r / , r . , ' , 1 1 t Ir i . r i , r r ' i ; r j | r r , , i r r 1 , , / / , ' ir " ; r r r ' . r r | r , r ; i r r n r f i ' r i r ,i,l': l - \ , i l . l l r - 1 . l l 6 . ) L l s r L l . J L r n L Lli. , . r i ! c n t I u l c : i l l t r i i t t . : t ; t t , 7 , , , , i r 1 , . i r 1 i r '1 / r ' . r , r r i 1 , , r r r r , , r. . ! i , ' i , r i i, . i \ . r i i / i J t i t ) l i i t . i j t t t t l t t t t i , | ! t i / r i r . q r ) r r / i i { 1 . r ( \ r r , r 1 i , r 1 , r l r \ l . r . , , ' l r r r i ' r i r i i , r i , r , i . t t ) t ! i ! \ i i i t ' l i i l t t , t t t l " J ; . t t i , ti , r ; . , , , 1 \ ' r r r ' / r i 1 . / i , / i i r , r 1 , l , l r J i l . l r ' r i i r , r n l r r / ' / 1 1 r 1:r, I r i t ; , t " ' 1 t t : r t i . r r r r r I r r l r r r , r r i r/ , r / , r i l . 1 , r : . r r r / , r t i' L : /f.r \lt:tt r t i t t t . r t i t t t . / r L i f r i r l . | 1 , r | \ r r , , ,i i 1 r , r r rr . , r l , r i I i, i,rirrr,' 1 , r r i r i r , \ , r , r , i iri , r , r i l , 1 i i i r r r r r , r ! , r l , r r : r ' ; , ; r,,r i r r , : , r r r , l Ir , / , i / i , r r , r \ , , / . r , / , r r , i r r r , i , l | i r t r r r r ; , r r , r i r ) l l i | t ! 1 , t ) t i j i ' l : t t , , , i i i t tj t. i r r , r, , //r) i r , r r r , r ' , r , / r r ' . . t I i . r ' r , r i ' , . . i , , l l f f . i r k , / , r i \ r ' r ' r l r i / r , , ' , t ; r l , I i r t l ; ,' /r,/,r(,r,,,/)'ii,r,i.i,ai,,ir l l l i , ,rrr l r . r ' . r 3 r r i / f r ' i r i , r r r r . r / r rh , t t i , . " l l , , t t l , r t i i ' , r r , , . l / r r ' , r r r r i r r l , r i r r i i r )L r i r r r i r r J l l , a , t n l t t , ! i t l / r , r i rr ' , i , , r r / r i i / i i r r . r i i i , / j r i r , , l ' , r . r ' i r ar l , r Sl r . \ L rs r L l rl r i - S L Lx l l . U z \ r i c l i l i r T c r " ' 1 l i t t , t l r a t ' t .!l,t i'tr,l,; i,.tr i,,t,,,t ' /,'t i ir:.lirr-gir:-. ri;ri i;t,:,:it tii:ttttrLto .iltit1t) Lt!tir, !t !ttit1)iiii l',tr:t' rr , ; i , l i i l . r r i / , r r , l r i rr r : i g l t ! r I t , i . l : r t ( l t r t l t ) ' r P t , i t / i ' t.t t . . t i ,t , , ! t ) l l triiit,)it " / 1 / r . \ . 1 , . r , i \ r r r ; . i r . / j r i t e L lr t i / lrrLrjrj' i(i:f /ilir.r/i. ttt,^tt :irrir,f i,.,rii,/ (),.'i i.. .'i.!. i : r , n r i i f i r i : t i i t r i , t ; r ti ; r t i r i t r i i r ; r r r L ' r i r r r r g i r l r l i i , t t , l , . r t ( ' i ir ' r r i r l , , r i , r ( . i f r f g / , / r r i r , r , r / r r i |1,| .ti:, 1,|!r|. r ' r I r : , , 1 r rr , r r r : , r ; , i i , . r r r r : t r r l r r r r : i , i l l 1 r r , / j r r - : r f , l . 1 1 r i I n \ , i r I r ,rI I/ ! ,1l l ) ' ( ) . r ; r r i r r 1 g . r r / , ; r r t , i i ''r. r i r { . ! d l ) l i r '1 / i r i . i , / r / g , , r / r r L ' / r 1 , \ ' r r l rt l i t l i t ! l ) l i t i t ! . r , r r r, / rr rr rr/ ,r , r r , , r -r , i "l , . 'r i , i , rf i r r ' r r r r l r ; r / i r l i . . .i r r , / r i , ä , 1 r , r l i i r , i , r . r r , ; r , / r L i i , , { . / , r ' r . r ' , i / , , , r i r r,r,rijlrlir ' i l r ri t r i , r i r fi i.,!;r,r t r . :t ' t l r t i : I i ' : l , L t t i , t , , t i t l l o t ' , - i , -i , ' , . / i r i r r r i i i ' i r i " l I ,r;l ' . ri ' rj r I I l l;trl t!,tLti. itltr)|it. tlr,il\ti ri rriii,li. 1 . r i rl i ( i r i , r r r irr/ f r r i / , /, , r i r r r i 1 \ ,/' r i / ( i r r i / r r , t l t , , l i , t t , i L r t , ' t ) t ) i \ t . i t tt r ' i1,,,, ' ' \ / r r r a i i r rr , 0 r t , , r , i r i r r I i j r r / | , / , rr| , r : i , : . t ir r i t t , , t ii , t i l , ! ' : 1l.i.rr. itI .,, '/ r n r r i ' , j i r r , rr k , / i , i r r / ) 1 ) / , , ] l . 1 iI . r r , t t , : t r , t i , i t a | r , r r r k r , , r | r , 1 , , , r , ., Ir'il rr.riirlrrirl.rr;sr,r lüLlontn , t r i ' r r r , r , r r r / , , r / , ,t,) t ) i t ! t . t i i , t ' , / t t u 1 . l l i t t iitr f t i i n , . , j t i t t l : l a t i o L l i , i i | ] . r r . D r ) t ! ! t t 1 t ) i ! t ) " / , \ r " , r i i . . , t . i : , i '(,rir/,,rt,kr \,/t :tLtlri,ttt !t (;t\t't)tl trtl \ f t , t i , l a i t t r i , l , . r i ii t r irtir.\'. ' '( ; r \ r r r r r l r / i 1 " iri'rrrd. 11/rr'rr,ra ll|Iil!|t!)\ttt i l \ r i , , t ' 1 1 1 1 1 , , rr'i.. r t t i ) , , iiiitr lLrrtr)it l),r 1r, trri tr'itrf 'j rl rJ i, i Ir i ri ,i r i r , ! r ' 1 ) 1 i\ t l \ t r i t t r ) i j t l i t a! t t ! r r L r r r aiirr r i , i i { , r . , r r r ) t i t i I j |) | )| i \ i i | ,| | t I L r l l / , r | r l L , i / r r , 1 j ,r,. r i r r r r r r r l r : \ / ;\ r , , ! r , ,/ , i i r ', i r ! , : 1 r . ' r r i (, / / , r r l.liütus. ji

l,) I

llu:,r tl.it .,, t,t
r r r r , r r l r r ) r . 1 : r 7 l r / / i , r , / r . '" , \ ' i i t r r , t r , r . i l a ' , t ? l i a . i . t ) l ! ilti r(tit) \r Gns.ralntil \',t)tür \t1tti!! ' \li vurlttntr t!t t't, ttt,ir (i0.';lt.tlLti/r.1i g/'q./r. rrli., rpr!Jlili (L: Su ari.19.-51.) : t 1 t ) i t o ; t ) t )l ) t \ i \ j ( t r i . i !

D:rl,lr lir(rn jc slilguo. pot\ ofrLur'inroi krlrjnjcnc\,icrnialii postupro hCl ()ri lf, r,/i r/riir.t/ nlt ,t!'; jt, art )lrtl'r;ttlr/,r1rl.,i) Zuti|].onle t. fclilo: i z r r i r o 0 o n o n rz x l i n t r Lf u j u L r a c r il .i r d i rl c . . l i r L , : O r l ) / r r r i r . r i r r r r r j r o j i l l r
ln)i| ;!t | lj|rrrlrr .vrli'/i/i. rh l t i i ) t l 1 t ! l t t i L r r ' l l r l A r a r l .I : - l l hi:t,., tr i L ' t : t t \ ! ! ! t t | ) \ ri i l ;t : , 1 r , q a r i . r : r e l r

l r o f l r r i e ! ' r u l n : / - t L t : i i t r L t t t t t. i t t j l \ i t a t t i ) r r r l i r r r i r , i r i a g r , r . r r i r , r r r i i r l : r ' . i r or lc nrisli(i fr o!hr.tcclIlic (lcsna fnl(c r li.jc\c noge. ioh[ttno r r I r r r / i rt . I t r i r r r i / n . 1 / / r r l i t j . u a i r r i lö c i l ) p f f r . i ! f o n i i I l - r 0 7 ( ] r . | . i c | r .l i l t l i . s t I r . t a d f n I t a ! 0 \

r l . ' , , 1 r . . 1 t "
lrrlo i. fcliir(, i l.o:tlhlii,a ltt!l ti tltt Ir.:.tl)L!tt (Ti-hli. ll l. tj r slublill.(l l)ulrnr.Tlto i1o !u onc nrjviic r |.rlrLoiljir,ije i ri.tr/,L rrr/r'ffr:rrrlj 1 , ,i)t t ) t l r t t \ | 1 , t ! t ' t ' t ) j\ t n \ n i i i ( l a h a .l l . ) . l i n . i { i \ o u r s v i t r - t u \li tLi,ntr nl). rtrlr/1i i-ntLl 1t;nilt lol,rt lali rrr rrrr;; d.,ili rl r . a . r r o l d b i b i l i l ) ( i l i o r n ii t r l i c , o d b u c i t ir r r p o b i l | ! ' d o l i a 7 . i . j r r s u e n N k o r e T liolrscpol\filiicuflijlnslrinlr. T t l ; on o n t O n o g t K o l i l a . r / t , \ f r ' r ) / r i ) 0 \ e l i i c a i t e r l n ia i t i l i Llri i o T a r L l e u\- u d f u ! i l i t Z L r t r s e t r c b a j r L i l u l i l i r o I i l n r t r l l d a ()niu l\tili tj.t\ j(;rrrtii.t ionlclisLrr: . t ttdl lJt rirrr i//r lrrri,i tj irote r Lt r l r o i n r o i L I , ; r r a : ( i r / r r r r i : l / ; r . i : t u t t i i t O t u t t u t r , i t , r r r i / . i i r ( T i l h a r . t l l o l l . t r o l n r l n s t r r d l i r l r l l i l c \ i l 1 l o n l o \ o n t s \ i . t c l u .a l i l t d i l s c p r ' ! ' s e l t n tlo n i i l r u g l ( r ' 1 i . 1L , r L l rL l c n t o i r i u r l e s t i O n o g K o n t c : n r o s c ! r d r p r c d n l i i l e b \ / i t l r t i t i t n t t t t n r r \ tq G o : w l , u t l t I ' i t ! t t r rl i t : t fo: rLrr'f \lit.(llno ' : t ! l t i l L t ) t ) t ) , i i t ) , . t t r l l h i t t , t t u / n ) l 1\1 / r 1 1 \t i l t r i L i l i t r . l , l ! l t l t r r l l r , , r d s r . r r i i t / r i ! l,d:ttit\',t rtttt rit)it r. (Ta 1)i. li.) fj. Njcgor ll rit!feda jc bot.jl od blizine r.lri. lioiLl si nilln ll .bccir(i I ,ni/rul ii( ti O. ie lfll nltr oll o1,rl \\ i.jclir l)11ilir7no! L rllrgonr it ctn !toji dr su ont odgo\olili: .\Ji\irl rti/i/r)1 . r.rlnrjrlrrrj 'arr i ri rrrr lL, Go ;Ttrluru .!r.i),,r(,rf11llr \ li :t n,trltnto lr ic uult (irtt: oLIt,. r 1 t i 1q i i i L l t ( t t t t i t t ) t ) 1 . \ l i ! i t l h r r r l n e i r I i j c l t c -l r o ; c s n t o d o s a d ul o i l n t l i ; '::ttlo.\it) ,!) \ t)t)ir'/.rrl.i t l f r \ r r , d l i o p t i l k o I s L tp o ! j c | o r . r L Lt t\ h s e r t l
llltfllllil :. .

TirLolicr so ntLt fclillt 7i ,Ltrt -untjLrrti :;lt)tt) !t) i!a rarrr rr r/rriir:e G r . : l t t t l a t t t r t i ( t : t ) t ^ j L , t o | a l il ; t t l t t : t r , u n L f o . ; l i t t l , \ ' f i 1 . 1 1 6 ) - f l . n i l L r r i l i r d r u q o n r s n r o g f r t c ! j l io s i n ti l o s n r op o \ i c f o \ a l i u o t l o i t o n r l t r t c o b i t \ i 0 z r r i i ! o s l r n i l i i i t o s r ) r op l i h \ u 1 i l i d o l ( i , , a l l l l i c ! ( ; o s F o d u r r l i r . l l s L L o i l i J (ir:lrtrlrrtt ltt.i: tlttt itntt .;nLrgt, t-lrlünt . tj. dlj nem dt izdfTillo krzru la Lir,trrrr rrs rsliliu\ilti o\li silnili. inrdTitx j oll.Ltlni rladaf. pofLLtff0ller0s ic ir'itllllrrl i rrL:rrri /'ito tt!rli tu i u u Jt|rr (Ll r\.r'it1'. l{i.) rlrr t ju!jctlllLlal.I on(h Tilsheioiuai!u lixTlloDtnjelo\'og fiosfodxil. Ll7 rn. ft\ o on1 sLrnrrr rülili Otrgr l;oii prltl Orsltolrtnt .\1r.qr1 /n/r) :lr)1r.{), irL r:rin i l)at ttrjir.,t t! |io !t ,.t1 |i t!,tit.u!i tti :i\.it'!i {Ti-hr'1. l+.) tql

.\Itt:u tl, iit ', !tttt

aclir L lc

il

Ir)\
nil

L \ i t l l r r L t i c l i f c a r :P i l r : r d r rI c b L r r l cjic r l i I o r l I j r l r l f r i l i . i r ( , s l l , r f i f ( l : i I h i nlrrrrhrrlii,rlrpirrl \ilgrr i,!tit! liit) \'/t,tlt.i tl,tii ,lrtli,;,t tlirlttt!tt i l r r r i r f i , t r ,i r r r r r \ r ) l i \ / r t r d r i t l c t t ' : l r t t t t l l i l ; t L r l a ) i r L , ; i / , , / , r t t ! t ! | i t i ' t , t i l r i | i f r ' r r , r ) r ' Jir1 i i r , ) t . i h i t i l i l t ! : t | n l , ! t | , , L r i i , 1 ,l , L t t l lt i . t : r i i r t r tr t t , t t i t r / i , l. I a l ! : 1 . 1 5 a r ) r . i n l s t ( ) id : t 11 rl r L r ( l c i . i . ( l u lrtl n l l l i o \ l c d . r t i r ) ro n u n 1 j . p r L r T i l\ru J h r L nl n r t ü : r .r c n 1 o , , c l ( r l t 1r l r l r r i , , l . l L r L : r . 1 p r d r c d tL li / \ i i . r o g . l x l r L i t r o r r \ l l l l t r . t p r r , l i l c o l r L t r lrcLl ) 7 r . ! r r r r r r n rlLitt t i . r r . t I L I L L r L L -o i|r nt h r , ' I i . i t r l l c i c I t r Ls , rI u ! l u \ n l i l j u a l l ] \ ( ) i l i rs i I l l i i . I u ( l : r , r f b r l. llllsc fod11]rlii\o r i)o{t(lno fcci :r liri s,uliulio zilslltTlltL. fl]lj.liof. ![[fL].;.. L r r . o : : ( ) i i t ! . 1 t li i t l i : i u t . . t i t t L tt t t I i i l , r t \ , 1 | I . r r r ( [ r ! l ) | ] t a L t t 9 l n foonriar l l 7 \ \ l h , r \ r l r n i l \ 1 r r l s,. l 1 L l L L n t , t e r i t . i el l r . l o | g i iir \ 1 1 1 1 tr p r i r l . : 1 . , , , t L . , r L rlritltnr iilui'Li ffli:l i \llrir r fjiull Tirdo\Lil.trI . \ . l r r l l ji h r h | \ h t u . i l l l ) r L l i l r n l n r . , l Lz r L | 1 r l i : . 1 | : l r . l L L r r.,L r i r t l r , l f n i r f l : r f : Lr \ t L j !r l l i r l L l . , . . i t s t L r o s L a Li r o't . i l i c l t L , l r l ( ) \ o i r n t l r . r r, r , L i r l L r r , l l r r r r r L f f \ r r . t r i r : ( t r , ' 1 t , t , l t , irrr r r i r l r t i r , r r r r / r J : , r . , 1 i,:1 1 i : r , r r li r r r , r r r r , i .rri ; r , , i , \ , l i r ' r r j r , r r r r r r I r r f / i 1,l , ' \ r a i . t l 6 r

F r f a o ni n i e g l r l t ) 1 t r ' { }p i s t a i u . i o ir r : i i l c r . j c r . n i c i i n l r l i l i . j c io
\ r L r f . L , r . L ) r L l t I l oi l l r r i i l i l L i L , t l L l l j . r L o I i , t ! j . \ t i I L r i ) l i r ] l L j I t ) i ü r l li , , n . r i j i 1 L ) : L Li t f L r nt l t r t l . r r l cs L t( r n t I L i / \ i r l t L p r r r t r , r r . fLrL.:rJnr 1!tLllt1i,l|:tr. t \ i J : a : r - i i l l r j r L r ir t . r , r . r i : r l o r t r . ,l l r i: 1 r a . , l i rj : l , , i L b l u r l i f l)r ,t L nLf il \'rii . nuL()| \ir:rr ltr trltrrort. Llr\t!fLti lit,,f :li,rrr,ir|, r , r , rr . , , o \ , , 1 t | . . , ; t , , t 1 \ i t t 1 / r r . r . r r rr r i r , , : a rt t t t r r i , l t t , , . t , t i t r r , i x r i j ir r , , r . J i r . r r , , l , r i / , a : . r ; r ' i r . , r ' t ) l t t ! L t t ) i t \ ! i 0 t t t L , a r i / , i ] r , r . r r r r r , | t , r r i i ! / l1 i , 1 r / , i 1 r , r . L r , l r i r : | r . r . r r , / , i ,rrr i \ / i . r i i r i r r r r rr r r r r r r ,rri r r l , r r r r , , ri1 l/r/\,/ , , , ! \ , , , 1 i ijir| , i j , , , i i r 1 / i , , i r , . l l i l l , r , i , t , ( | t p . t t t | , ! | L r l , l , i | i \ i r . r , j i j r r 1 , , j r i l i

ili.
3 t

I Il

i irr slr. tlu
:ilg Lrlt.

' 1 1 , ) \ t t ,l i , 1 l i v , r r r r , l r ' , , i i,..i i ' , r i r , : r , l , , i . r r , rr/.,,i,, jjlrrr rri!.r ii,r \l , r ' rir, i . , r , r I , i . i r ' , r , r , , \ , r l l r | , i , i r / , ' t ) | j \ i , i J , 1 \ ( r r \ r , r , r / , r,/: . ,, 1 1 \ i , , r i , i , i , l , r i ,ri' ii ,r/r \ ' i r . r r , r \ i i i r r r . r / J i jr,/ i r , r i , tl t j t ! i i i ! t i r l t i t i r l , ti . t , t r i t , ,i ; L : t r , , . t L / l t , | \ r r f ) , rr 1 . l \ r i . l . l i L l , ) l 0 r L l 11 , ' r i i . . L lr L j \ . l i l i i . : ( : r L ! , l \ f i i l . c i.lirLil(,\otnirL.Jit tt fir31j..l l { L r d r r c i: r i r i t l , o l r i l L l r f : i { , l ] l n l z l L r . t : r ti r L | j r \ l t L . i r i r . . | . r j L ,, r ru r r i . , . r l .rd0rtilnta rnnLarrr. ||tjr:lar (|l fo\ tarLLju rrrrr i(!l olt (lono\i i. U r T r i i o Lrro , . r r L l r : / , t t i t t \ t ) \ t t t , i t !' 1 / r r r r ri ra l r , g l r r a i o , i r l t tr t t t r l t t - i i i i l l t s r ' i r r , ' i r i r r i , i ! h t ) : i \ t \ . t t! \ t ) j t t t i t t t t ! t \ t i ) O r i r n s L r , \ l l l h t l t i , : r r t o i t r 1 . : J t i , i . . , 1 ri1\I.,iuri. LrbnTil\ od ultjli lrilo Logu ntinlo N.jc{ll. tLnosincrr-.1 \.ia11r ü l(ot)lu l L r l rr i r ! l i l a o N . l i r j l r r l f u j n i l a s c r i j e ö i n n i t h 1 t , h t , / , ) . r r i , r i , / , , r r ; , 1 r r , ; , r r r rri ir. l i . i i tl c L r c r | r r s 1 ir n c 1 r b o 7 t \ l O r o s . t n o i . . s l r \ r i i t i r L r o i l l t r , : i n n I l r r , / dt , | . , ) h . 1 1 ' r t i | . . j r r j c t i r r n t r / i r r c L r c \ f J i i j . i r j r h o ! , \ l l n l t l !x frtrtLan

, i i : . i , , , r . 'f r i r, ; r . . 1 , rr r r , r . i i r r i . l , , r r r ,( . r , r r ' i , , . : r . i , , i , , , i , , r r , r . ! r . r iiirri r ; r ,i ;,

lr)r

. 1 1 uu . t i , i l t i , r l r n t r l)r t,t. I l i l L t L r n / / , r/ r r 1 i l n rn L t : i \ o t r to . r t t r l t ( r t:ir r t n r 1 4 . , r /. r l d i . hr rlr (,5rir\ i.r I)o(ontsl|it rlr \pojobl)o! zit horbu \ji t!i;;!inr ttiinrt tldl,tnto r nroTflr,i r lrobltLiitl 1/rrrarrr,r,ruttdtt:,.rtntt jlolirx.jllthLt tl,ty,un tolL,eiL I l \ ! t l i / , , t 1 ) l j i \ L t T j . l . r r d u r L r s o n r p o i n u z l o s r u r l j aL r b l i . i l r . \ ,ti, . l : r i c o , l o i i ri p , x l : \ t , : t i r( i ( ) i l r t ) d i r firo s u b I ] l t c p t r t o l n j s l i ü i e n j . : t , n l j u llirtha,lAt;i 1t, ti,tit tr rt:iilr.rit lit)t]tL, On ltoL.. ttl totuo Stojilt u li1t1t i\/iri1 (,.,ririr itr'.t'itoi,t:ttt. Tj. bLrtlirc bogohLrjuznj ac \ eltr priprsti Iijcpishori pa rr S l i i n , r o r o n t r ' .l J z r i i c n i n u d l L r l l o uitt l j a s t u i l i c : , / , l . 1 r r r t L , t L , O r l i r i i t l t)r)j ,tl;ti ri .llldli| \./ttt!iLtr, r/ Ir,lti/ r. .ilt)l::llt!t, ll\o :tc ü !\linlIi l!!,tiitt.\t r::tlo,tt) . r.d,o.ar (irtsltorlLttrr t)jti itrt:., nr ttltit!(:l,t)ll t]t!,: lt)ti!|l i.rir,i',irir irrl,1r ittrt ttu;i!j. r,rrrl ,r.r7rni nut ttttoit:tr Sllont, oi n.trotltl,"ii j r r r / rl r r r r l l L L n | s + f 6 ) l \jrlr1,\f frt.ai: Zl^turlitIi , I i priic /rLg.rir, \i ttunr loju. u i|Lti,lt \/ir \/ ri.1rri/!i,/i,.' rltitac sin()\. s ]lunl LrlrjJrli pt.ijc I posltle i t\'oq dohslr Niri\iLrrn t. rrl r(-r rrrliuo I.ti Cii;itorlur tL ra.it,! ntlriittelju rr|,i;irr ,r,ur t r t ' l t , r i r i , i r t , t r t r / , r ' t : l i i r t r i t i r i l u h i r t , t i o l i , L l t , i t , rtti p o : t u p i t t '\ u \rLlt Irl \lLl itr|. lrl\ticrtr lllxlt l i u i r - : . . j 1 l e I l r l r l 1 d . / . 1 r r\ r r i i l i ll ' . j . l n l r n n t . ! n \ \ . 7 1 l ( x r L r nc l lill.l tf il(lirbio rLLLllr' j l _ . j oT r i r . l a r n i l i Z l , \ l r L r l r r , , , , l!t r o i l l r .l l i 1 r i r i o t I I I . i I o r r r I r r f c i l t c S , r \ \t. . ! h \ . ! i n e l J i L jr. \ . i n b , r r ' u tI.i r I L L . r p o r l i i c . t 1 , r l,J i r ! i I r . l . r t ri 1 j . c . r \o f r L . j i , / , 1 ' r r r r / , 0 ; t ti t ,t tt ,t | : rt tt rt r r . i \ i r , , r , / i t r t : r ' t I , i i t t t t L ; r r ] ] i l irrl l l , r r i ririir t i t ) t !' l i i r j i ! i , , , r r i ri r , r | | ! i ) \ t ) t . i l t ) \ t t \ ' l i d l t .r r - . r r , a r r r l l , i r r r r : . L / r r , i l i r , l i i , r r r l l r r r / i , / r \ / r , 1i i . j i r j i r i l , r \ r / l r r r r - 1 r l , / r / , 'i , / l \ J L r . n r i | .l j tL ) Oro LrilrirLlrr r l l L : r f :ifi t f . J I J l i , r r r l , : r l l : l i l\ l u r r l i n t : r l r ,c r l c i l i r l u . " o . l " t r c t r , . e t . . , i ii , l r r l s f h n i t \ n t i | r i i i r l t L : t t r r , t i I t t l i l l i o L r io s t 0 l ti r c z s n e g ec I e , . . , , , r I . n , , , . r : , L l \ r l - i t r f L i , t r , r Lr l r : l p r i b o l l r t r l t \ l c L l l l r l r r . t i t . , i r n n i i c - l o n t o c l o l l c l to , | l l i i s L L ! l l l r * i L L . p r , p r j l o ( ) r l j I i L j t i l i l , ] l r z ir c i t o l , r Z . , I l L r c l i . r i oniirbLrdc Ittstttt itt,, rt:iL,.l(ttt)n tlu thittn t\l!ndit pu arrrla rrr,/il r., rlril t\t)rt. (;t)tt.)(.)tl!t\lh \L,l)ojijjj,ta trtt nt t:ttijt,ti tiaiu. ili l,t l 1.t)iJti)teitli -\1. . .. ,/ . r. . .1| j l l . . , . , - t r . . 1 . . l r . t f i l i n i t p l l i l l / u o l r l \ o r i n l L r ( ) i a T irrl nib i \ h t \ i l i . : r l t o g a o x \ r . s i i L l z s\rletl 1 / r \ . 1/ t f , L . / i 1r r r o i r r rrrr r l i ) t t \ . . r :( ; t ) \ l \ u t r 1 ar r r c : , r i r i r r orl l,riol t ) l t , i i , ) ii ; t ) i ij ! t \ . i t t . t ! j t t l ) t t 1| h r L t i r i t r t t l : l \ h r . n l 1 r . L l 7 ) T j i : rt r l r i i I rz r i t i i r o r l -\ l , l i l l . \ i c l r r s c ] . r nl l | l i n t i l i o d N j c g r L r i o a r i l lc a i i n t ; c l l l l r a . n l l i r irteilu ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I | l \rl ' '.. l,r ( | i r r ' \ . , \ l l r L i l l r\ ] l t l i t i r b i t l l i x i n l . l l / tlL't I9,1 ,Zar'it 1at rir:tl.jiLrL iot.jr,lit -uto ito l,qotori. .1lloh tnoi (iospc,dur: 1e .

lIn;u I . 1 t

dltjlti :clutt J

r ' ' 1 " " . : . r : ptrtiatlqt t \'t1ttt nrl,r'r.,ga,|'irrrr' l)riell )llult net:e ttpt!li!i otlogd fu)ii It :lIt r/ ioiirrrrirgo laic. +O ttotttle noi d nds \ttt)tt!Pltpttlu rl'1r1,i ri \1'-g/r/1,lrr l"atdon ont sliq r' rrrjii.rrirlirr r'r n! ll.ilitili ol )lldhorr li.l.,a dlio t1'ts \rr'ri) ru'\ ItPui:t!i(ttt11t1 Pjtt\1 ruari .lr rfrrr i.tt.).\lt sdnroono ila.id Iidiüt i ( E l \ 1 L r ' 1 r i n . : 3l.! ) . ) ti{r Öorlclio kome sa go\ofi L)ioj. titlaono\ enli(lZri l)flLrlvllo.l' oil s\og dn nrrodl \jenrtc. jer sc bolho zr s\'oj 2i\ot Nekr I(ltZlL lc l)io lrrilclclLr\rl) da \1eduti|n. lruc liLano.ter sc tilk\t lniiljcDlc liosi sil filciinle I Tnll'er)1c111 to r\ enil xt.tr. ,\ \lLrh. opct. nljbolje 7n;rl 'Od l{oDte lbr Ebi Iletlnl o(l ll)n ll:ufcjdTr lrl\'odi. Llt lc IL)uAbbes 'cli:ro: d s [ u \ l u s l r p o \ i e f o \ ' n l is a L l n o \ o j i c a l r u i l i s l a c r i j c d n r 2 c n l o r a i k o l l ] c " lhraollovazena dofirosi lifeiillfada i "Lro rn jc L)ilo Scnr'an. i bio liaZc .ic icdirri iz llrilaono!c EdDufckLrLni pcrodic. tc bio !icnrili. To nit\ orli i l-s-Suhc'11r. Loti L Hi,/rrrli !(l ljt t tl]cflnijx slr)ji (le nlu jc bilo inrc Llrtj"\llrth -r'-rllltrollc 7nl _ Sl'c sr'c|ruor lLjiovjek 1c lili,:l svolc \rlcfolii jc l(ldit ic lllraoll Allih t' u r. odlrLaiodii io Lr'illr' Llpill.. je !r Üoklco hliil rln Lrbilc N'lLLsla I a\rslo pll lrj gliraiinc iLit o 1ol1lc111isla. \'i.fnil sc pobo.ieo '/e NlLLSrlx. lc s\oie rllzl11isll I o [dro odgn\ofio lir|ronLr. r'cli|r ii lllu dil o tl]t]lc LlobJo porLledrüu;lL nlogu iz lo!e plorTliai lTnio l' to liIo s\o.i se\'jet i liito liolc s\ lnlill.nlc. ojc hrdisLrAlleh,r! Posl0.rk l: ha7c: NajLrollrdTihnd u L tct]lrom aLriltcTcrrom "' cdil r i.].i l)fcd rrcffll\ cdrlinl \'lxclsfonr iepLllr 0\iLtsILalltic nlli[rolji l)linricf lrtlivog dTrhil(ll. ]cl nc'nlll ntTrllr cdntjeg LlaLlrrl iitnonu. ni rtludri.icizfcLc o(l li.j.a1o!og ao\icliil..ier jc s rlrrnlr_\L'ro ori \t.11\icsrtilir. t\'logtlacjc Llll lc on tirrlc o1l(rrodil l' \'lerrrrli i diL 1c uodbrxnu lifio. P|r o lriilicnjc ic- iplli. rlero\rtnilcl ÄLllh priznlo ita tc .lo 13(le otvoreno Tnr lliljbolic l ;. opel. t':1lt)ir') -qrlrrrr/ lllalt 1t tnrtj 0n ic rckao: 7t1t lt! ul)ii('tr' t:alirl (h nlu jc,\lhh Cosfodlt'. ne llcbxtc sc nll 1lq 6o.9odor Tj. ur to. i1o on 1\.di I nriir odnositi. ncgo gil lrcbltc rli cijer\iti i po:tovati. ili ne to l1c obrliati le l F2nlu ncfosczrllr os\eto]r. "r'rrrrr.lc tlonirt ittsttt:tlolact al (io;pctlura rrr'ir',g ilrl Dalile. brrcluiit1:r \lurrm.lS.).tj poliazujuaiÖutlakLrjr upLLiujuda.jc istrrraono ilo Pf'nosr ocl nlLr niitl! aiao rlc Lr'iriitc LrczbflZlrl 0nog koji ga ic l]osLao Zalo, uL(oLiko bu,lire. t,1.u-:e it,"n", ,llio ld:e)tjr!a\a ln: L'ettl(lltttttttLtlili (hl Nlumin lS)
, l s H i d i s r i t , b i l i . z i g r A h n r e dL L l o n l r l i { r J , r . , / r 'i ' 1 9 r f l 1 1 c bI;b r r \ 1 . ( l ; . - : ( rl 0 r _ 1 0 1 1E b u d I l.1i ! s - S L r | ü r ! . i / . r r r l - r f r , l r l 0 E r t l r l . b lrl l.l'11 Dr\\rd l,rl llrlsb: l innrzr]|. I

l9l

.rtun,tl.ilti \th,l 't a 1 i r t i o ! . \ ! t t l t!!. \ a t i . i i l { o l t l t s c s r l p r o t s t i l l i t e . , / r r r rrrr r J tj it nc i\lrrr Tj. r'anraje u itllercsudr vasni :ttttt htr ttL;;tr rtl onogu titttt'\tttt l]ijrti stigrrr ri r)iiblrTrr linuna liojonr \'rrn prijcti. a Llitnc !lo\ ofilro sYc ono iime

I
u O\. fijcal u oYilli\ollr Lonlclislrrsc Lll)fajatLl fijetlie pfimjcfc nnldloslr. 'O,antLlL r t r 1 . l u n t s | d t ) t op t i p a l d r ' / . / r r i r i r r . - g l d r r i r / ol)lczl iLrislrnr :, /,r/,ii ()\rn fii.iilIr ih jc nu\'o(lirir1.tto cla svrgnu tog vhdafa silni].l1.]rf L)i l(r(ir go(l [)1 j. neliil (lr2lLlusul)rotslevileIslarlu. njcni ljLrc]i gubilr rlrsti nulion slil\. Lloiirlllr.Ili polriiclricl I_o sc (lcsilo i lluaono!irr p|istrlirrrrr. rrsLL r'lcrl]l.itli i upo|no se supfoLstuvlj0li ollour iro irnjc Stulno srL'Lrnrf.jlLlr. je ,\lluh 5 odLrzco oDo Sto sLrirnrli poprLl\lxni \'hLriL,ibjx\ 1ji\'ao Zrto im p i i n r u n j nl.i L L i ur.l r o r a c u b l u s o ( L aits r . a c . Z a l r u rs L r o r r i i c u ii p o t o p l l c n L L r r o r u . i . 1 . I, t r l ' I :e ZuLo tc orrrj io.,'.1cli srrllr \.lr enrn l(ojc lifasc \,jcrlrliil. - rsLinir0iili rlobr(iiirsl\,,rr. 1 frzhofit{riiLr slijcdcai istirlu i srvienrjLrti s\ol lralniirkrc 'O i t i t n ) t l . , r r \ . r l u t , t t ' r n t t p r i V t r h r l r l ! / i r i f l r , . q l r n r ir . r r l / i l j \ r n i 17rr(l os(rlih ljLrdi.icf sle nl \ hsti .7//lia l. lt.ts :.tilitili ol .11!Ltln\tL lu:|t t t l i a t t \ t ) | l \ / t , t r r r . / 1 . j .k a L I a i b r l r . j o !b r o j n r l i . ; e i ' i s r r Z n i j i i r r o u l l i n . g 0 b . :rn st. slrll. ro rirnr 1rc1)i ponroglo i nc bi se uspjcli splsill oLl lo7n. \'lldirl nlrl ! llirlffrnll. ltt,r), t\'a( 1i o.lqo\irxirlör rillosvc: ,f \'tlDi.,a\itit \tüta otrat.i r t ! r l i l n , r l j . l r \ r r i r c o \ o n 1 r )s : r n o o r ) o i t o z r a n 1 . i r a r r k )i ( s p i ! i e ) u | n . l ) r u \ r i ) ! t ! t \ l . r i L l 1 i n r o l c s \ , o j ct \ , f d r j c . l c i z f c l ( a ol a i o s c o b r i a i l u a il.ü c r LJ f i i i n i f i n i z l l i l o L l i lj e 1 o S 1 o l u s i r o b j a \ l j U j cs i g u r n oo d A l l x h r .r l i t i \ r , / o l r ( ) l { ) i l l .i L l l r ] ! l . i c r o s t r . F r i j u l c l l s l \ o i n e \ , j e f s t v r .n x s t o j a od r p o k i l : l ie {lrLrrrrri.lc ( ; ( ' \ ' o f c a in \ l r i s i l L r l l 7 \ ' r i c n i A l l a h . i l d ] l L g o l nD j e s r L rl i a 2 e ' O r r r r r , L . r . 7j -ra\ tla t)\'o nii( ldt) tul.o Llrttgi nc,L1t Oo;ltrlur nLhcsu iTolllt |it rtr'iglt,tltt,t :tt,u;tti1l i.it ii!li t tlu ie.i ti, o furao c.:igt!tna nn';!tulüi. 'l an lt!i.tlr tlit ilt t::t tllt isljL,rd l)(,\li palapi.e)to i üjegt ionc k.ji "!l b!is ",Vr]r,:,/i/? tiiil)t 'i irtln)it lt)gt trliasitto riüaIittt( Ist(!ila\iDtr rr r orrl 1n!it l.tkl :t &ryoli tltinttl;o obeidnj., la\'.!t.nto r./r r:nil.jdrf. t)u {l , l l s r a .l ( l l l l l + . ) il,'riicri. trrlioilcr. lirL2c:"1 /iar1 iü oitto rloal.).;(-tto ttnju .\:rit. niti rtl;oit,. Ott 1t ltrtt t:Ltn)liit!t 't'l t)ni ih tt.pttlt:Lltti ioholi porelioit tlitLt rIr'rl,i r1,rar',rli tl( \ü i.ttiritt. ptt potlt,laj kttl;o stt .sl;onitli .';ntuiljr.ct rLn \cnrl. ll. 1.1 ) 'i.v/r,rr S r o : . l r a e l r l c l t o \ i hf l . l c a i \d\ upuiLtltt r./prd\'/pll" io\djaii j.: slaglo- jc| ni .n sxrn nijc bio na pravour putLr. nrorc leci rlu neqo u ziLrlildi, je rnilili. L)czrrrnosli i na liIi!onr putLr;il l)oac1i(ü i sant oboTrtiro idoh t Lipore. i tcli I L{itsri.je i l)o7rlo svot zÄblLlaliah neznaboZaiki nrrod dl ql (lu pot\fdc njesovo nc\'lcrstvo i I.r7 drje ol \lLl.ili'. {ilL Lnu hudrr poliorrrr i l o b o i f [ ] o g 7 \ ' 1 i . nn c l i r . j c\ ' r ' l r L rA l l u h . i o c lt o g e l t96

I

(

u

J'

'A

aa

i l na
vjI
llt

Za
da po "A

,llustt tiiilltt rr!alti flr\r:c1ri .\llith l(rie: ' l l i t t , t t n o h : t t L t n tt 1 ( t t 1 ) l t tr \ ' t ' t ! t O tttnttlc tttrti tLtt

r'asnc ra rle Crostr.

flasl r
cal11al. ll11.lc viastl. lr)ofll. tosctL.
felilio:

)1rtr nl o\og l)tt(ltt!lit lit)ii lttl\(t lttjtiit tltl L/rririirr' li' itt rti'tt t \ r U l / ' r' 1 r t r / illtt lti\u tlttL::lt1!nt ttdlttl-,i(r.iIt:||i!|) 'Ii'|!tt|) !\t)ii'tlttita i t t t t " t r r l r t i : ' r t lt' t l t \ 1 r ) l , r r / r 1 r rll).t t t t t !r L l ) r l i t ) 1 ! t , i l i, t , , f . i , i ' l ' t ' l t t t t : t n u L ' l /irr/ r:rr,r tiL' .\i ri i\tttt) i \' I iit i)tttt)l)irr!tl ' -grrrrr ,1/i lt lit ] i i i . r r r/ r c l 1 ) r / . ii 5('l lLhlu i l i l r i t r , , i l r 7 r r r r , 1 , , , ,] t i l j o t ! t u t n t 1 t ' l t r l t t l l t : t t i i i n t l I : z '!t!i ' : ' 1r r r r r l , r 1 u it t)t1 it ttt4it'r 'tkl') l\)It1'1it) . U z r i i c r r i . r e l i o c L c r 'k a 2 e : , 1 ' ] ' ir

: u r , , , r , , i, ' , liirl'r h)ii i\l)t'tl lttttr.' r r / i \ oli i l , r i p u r i u l r r ' \ I r l 'h D ln 1ir r ' ' r 'ri r r i " r r r i

li-l\it./r |t. ltl

l6 )

vi sre negrr
laoel S

ii. ier'
ali jc oke2e

':'/ llrr'rrr,r :ittrt l lttt:ltl! rrr \r/ii'1 ti('r'/r/rrrrrl 1,7\iicrri.lrliüic1. lric: :'t "'liritttttttti/r1..!,ri'r girrri//rr''ra tli \' t)1ti 1rt'ult)it iJrrirri r1(rlirr:.)rr '()it tL lttt ttiit'hilt) ttl:ttt)ttta o ililniir)r rrIl,rrrl1'.1r'li/.rr. 1i!t1t.tta\o tl|L'iL'ltit: ' l( tltli ttt) ilirrnrr,rilirrrrr .r'r I ttttttl ltrult rttliri i tr I f1' rr .gr/r1r1'r1i tl t tt-1tt) Jarrrr i11 1"\ir rrrrr;rr ih srr7r'trr it ltrttiltt 1'trliltttt\1) il l)rtltit:t thi lir.l. uiri ,ir,,.f,',,, t'r l ) i / i 1 L 1/,( l l L r d .9 6 9 9 J l , i r , r r r , r , : , r r , ,r, r, i l, je rclilro: '/a rrlttr r:rrr)\rlr Sr. o\o ltol!rdLli. til jc lireoll sle!:lo litde "'I atttltt attttl ,ilra rIa it, i! \tltttt t tttl]to |dr L!lItr\ulct)ttttl Ptlt)i lttl t)nt) \!t) l' \ttqtt) rrrrrrii rr'r'. O ittttt)lt' t)t.)i hojittt :t tla i rrr\ /r' !119/'r' ' : ' l i t t )i t o l t ' l ' r i ' ' r ' r r\ r r l r l ) r r t i i , , r r l L , , 1r r , r 1 D l t ) ! i \ P . t l n n i l i a h i l i u t t ) l i l i ttilh ' t 1!lüll ttil( ttt'i)1't..'ldtl t:.t,o.i't,n i.ltlrn r.SIttttulon I ottitlt.!lo\lii. l i f , r l r r r l r l , r r i / , r 1 1 S | o j i r ! ' :'t'ttt t t t t a l L l t t o i l ) r ) / i ' r r ' i / ' / i t l ) i t i \ \ t t t i l t t t , t ' t , l ) a j l 'Ot Datt lirtdt l)t '1r t:t)tiit!t'i ltl!:nli fittli! hritcJrrr rrgchrulctc ia-itt!i r/i rr| rrri111,r/rri ittit' tttttti nilittolhranili ) onag( liogt lllrh It :ttb!ttli o\tt1\'1 ttti l ! r r g r I ] , r i l , , r ' , r ( ) :t r l r l i ! i ' 1 ' . l t t \ t l t t t t t ti c l o i l u r r t o t l o t t i t ) t t l i u t a l t t \ n . r tL'l'lt.\lL r r i r i i t d l r r rr r r r r r r r l at/ti a l t t ) \ l a \ ' t 1 t )itt : l o n i o 1 l i d ( l l ( n t t t t t t t l , ) r risc rrr'lr 1,o.;!ii,'njel:ttP.sltlli la:tlttntlul llttt tttltrtlllth ottarlitt tr .lliirir i't)ttt h)ii o 1!ldlto..irl ptt't1t'tttie i ,unrtitf rllftlr !r r//nr-qlitt u:ltt i rr0lrrc,ri r ri\/rr(1/lr{ tt it1li.) r tttkaln\ Llolitt:ttijt tltt\Ltrt l)n i:oti\tlitt io\ rrr t)tt:ttit! titi,likt tulio llldlt l'ritt!i \/11r \r(ll]g t.if lrlr/r)r, itu:ltiu t irli,rg rrariirrr.r-r{hl-;\1Lr'rril. lll -l5 ) i 0r'dtc ih r\llrhor nliljcrrili uPoTofx\'il dir 'c ih Lll'olil({)bLl(hr l)orrcitll \juslLu. zurlcsiti!1o in0ro,:leprijc nlr1t Ntrhor nrrod. Ad poslaniliu .\lhhor;og lal(on n.iih svc (lo \'fcnlcllr u liolDc sc 1lo!ori,'fülio l' r Senutl._i nar'..c1c 'l :,' . . 0 .. rr r ' . . , itl I ilr / ..tr t r i : l _ t t t ' ' t l , r ' ' l r ' ' . r ' r r c I a,\lLLh --:', spasl\:aorriihovc pfijrLl'llc l{oii stl th sliicdili iirrti; utlcLnrili. 1c l.l Zrtruihtco|lLi\jcnlili Tilstfltirolii.irnlctskinl d:ülorlr ToJc clrtnd()zl\ )lll rnogli' polLtiarl ic Lrd Lri i drnkrdrL 11ucll ic .tccltli.irugc clozi\'.rLr. l(ltdr ;'CorrL'/iri' tu11t tldl-tL! l)itt1!i nili,-,,rclc rroai uradili: p00teai io \1e(lLLllnr:(rrr],r 'Ni/.rrrldlt,'turr'iilrr nt'nal 'rIttg't l'!1tn l)i'r (;as/]l)tlorlt\\a t prlr1,:r'r.' (EL pr?rr(l.r. lirj:rme. 10. 12.)

Iji\Li. dje sc

bludi, lolc r Je on

t9t

,llrttrt t !r1hi :Llant lr7\iicrr. Irrlio(lcr.l:ü,e "0 rlnc!nt tlaitt]t( i ltudi, ak) tita.hüe prcIü lLt ,rbL\d i Zrnt!lL l)ftxltrtt,. pialtitr, iitot:i it!tt, prath iicti icditx) l: .l](ri(t t,:liLrr irtL ' lt! l,t,tL!hln,lotllt Go.spltlunt \roLlu poriiatelt +\(r r..r.\ Je (re .PI o{ijoü t)1t11)utt nt\t(\)lit)11111jL1l i ntrt'i r hndnitj t)n)li)dii r'i r( /r.r1.1., ) l ( lt.t,lirLhmairl- -16.1 i.ojtt lt!Ltsrltt C;r)tl)atltrtu ll \io!!! t)orit:rtt, 'tcIldd lirlca r./r,1l/ u orrt|t rjclLr nclil iitnirL liao . j,to 70cai llan bjcTrnlrr Ll {onr s[rir.iLrro rlroz!-L]ili Kijlll elslii dxn. i nto2c i drn krdeic ih .\llrh,.i- lirrTfjl\i r. pl ac httcli l)ol)icöi.ali .cae irrirli liLrdi. / iit)t It \ilt iit otitrili l;Ltl l;oii iti rti-ntiiiILhj.:oli.,\tL'lttr:i!( \t1/tit( st,L/:irzryi,rd lrij,lli r L r t t o , t r t r t r t . i i r t , \ i r { u r . t : r t ! , , J , t ) i k ) t ) i t L t / i t l - l t s n b i j a r l' 2 - l i . ) ( . /xlrut int tc on:rj ljtrnili ispIrilo lialio jc bilo Lrsluöaj .lusLLlo\it ltoshnst\u Lr Lerptr. 1 o rorr. Lalio.jc on Iiudirn.riinjo clobt.o zx o\iLj i za oriri s\ijel 1 NlLlsr j. bio ntcgo\ poi{rn)nlii i7 fic!:o\,c Iozc. .r s\ijctJe poTi\no fr \jenlu suuro r\llahr. .ia Njcfrü ibudct r'inc icla N1u nilioqa od Njego\ih sn ofenje ne snrllt r ju fr\ ninr. Zatiür jc qo|o|io o tildei irüt slltno\nicilra )lgipta.I dl sLr po s\'ojot pfiro(li sliloni .la Folrau istiDLr sLrprotstt\ljiLju posl.rnicinte. itn i sc Zilto a l . f c l x f ( ] : r / / / . V f\ t ! ! t ! l i l ) . t u t i t t ) ild lti t a . i l a I a t j ( l o n n ) l d i r / ) r I t j a telilt stt .lilrtlt rij. /r.ri,tr\1ilr ttlr,gdpa::kti y\lunilirlr" Tt. r[ \ diirr\tdnll j c L r i l nr i n r Z n r or r n i l s t i t v l i ! n ! o r i t i l r l:to t,tlat llirtlt r':trr!tr rr:rtitiuLit.\\tl\t),tlit) l:lt llftjtjtii, i.lrrrrjri rrri Ioii ,t .lllriutritt :n,t1t.njituL!trtrpto ilLtiu,i,tlat int ttlttt:'r lolai: /ii!,rt,)iirrl T 1 o r r o J b i j . r . \ l l l l r o \ i t r r l n l c n j i t i ( l ( r l r , , . \ . j c g o \ . cl c d . o i e . n c r l 4 L r i i z a r o . d , \ l l i r h x f i l l L l \ I ) r o l L t d o l i lITt i l j i g n n l c n rT o A l l u h s n ! ! n l _ r r a z it fl cl i r L t i s e i . D l o n c l j u r l . L n t r r l l l i of l i . l ci l i o j i s c o l i i t cl i n t s v o l s t \ o r n 7 i | , , ) l 1 / r r i l ) . , i l i J l r f . :trrl;,t::r'ltrl,t: r rr,rv,/,raq. Nclii o\rL laacni(u sntittrilllllliscbltolll. i naLii liitZr ilrl.la onu rilill\'.i ,lro prclhodnc r!-a.r)rcc. Nleaiutitn. obu -\luarlalnui.|ieie i : i l , i :l i u r l l ! . r i . a j i r s r . l l L r . 7i k e ] ' r o gu t g t L u r c I r : tp r t j { s t l l \ cs 1 i . i u ü . \ l l i L l i i s l T i r l ) . a i r r rr . i l t i i l 1 i j . L L l t i m u . l ] " O llti)rlti, t,a\ litrltnti .,,ttt,rli t;ti tr,lttt trr,utj tit itlt ii |igLrttitt ' ! , ! t " t ) t b r \ 1 . ! l 't! , ! . 1 | t h i l t l i . ' ; t1 t 0 1 t , t L : \ l L r t u r \ t ) , ! J t ) . +( j t | i ! n t i n u t l r l 1 o iL rttt.::rti.:rLt ltlrtt l:to tllit).\!t 't, litr(alt lj?süi !oia llelr tuitii!d lijtp!ti. i o l t t , i , i t ) r r i t ; L r i L t tr L l t r r l t . ' t ) l:t ! t t t u l r t l : t t : t t o l i u ! o n t ^ \ ) j t - o \ ) ! i i a n t r I , , t , , r! i i r / r / r ( l r l \ l r L r r j n l 6 l l . t l : r r l o u j t p 0 r L l L o N l u s u o r r L: . t ! f L l n j ü ( l t t l j c A l l l h , : : , p o s h o , lcffifr!'Drfno tnt lr)LLii i iznlril.jrlLrii: ./o nL .ntnt rl.r I i ,rr1l. (1,//grg lrogir t)\itir j)rrlL, t !t. t) /Ltl)ttltt 1u i tti opt,lici:,uytrtli üti tot1lttj. st ltopnalria itt . \ 1 1 l , , ! t ) \ ltl t ) ' ! l t , t i ü t ) t i \ i i j , lt h t r t ) | . : t I 1 . \ t ul.u , a t ; ' ( E l I { i r s l s .t f ) K r d l "'trr:rr krric nt hL.tl,ih .\!u.,t nlsll lx ncLrcslicfulxnje i ptrla/e. 'ild -!. t)ot)tk t tli itll\tk), t lJr4r. 1r,t1t nitlinr rla jL'o ,.oi\!d laiL. a)\'c r.jcci ntogu inreti d\ i)jillio 7ü|1acrjc. l)no: .Jasarlt Ltbijcdcn duonhi. lirdr lieTcdr posloji ßog |ofc(l ntcnc. i a| uso: Ubijcdc sant clallic liathkrie de !a tc ^llilh -i::,losluo. Pfvo zniaenjc jc .,.jcroYillnlje iil(o il]]]xnto lidu u lufaoro1'o stilnif. .jcr .j!. porirao loslojdnjc SrvoritclJx.a dtuqo znaaenie je 291

t)
c
al

U
lt ii

r!

Cr tl

sl Z
.il 1

'

D
pr dr s\ kr
tTt

gr
bt

dj br p(

\1ü rt riL iiti \t ittit l a l n i . l u r l r l l i , r g l l , i . L r r L r I f r o L t r l i a i i . r l a f r . l i l r r , I , r , ; , r 1 . , ' , , , , ,, r , . a t i r i , r , r , r 3 r l . r i . 1i i l l f i h g l r L p i t r . . l l l r j c O r I o . l r L o \ l L s r r l i i r r i . 1., rrr r r i . i i r i . i / . , , / r - 1 i i . \ 1 i i 1 , r r r ' l r i : r r l l r t o L r t r l r S r e t L : \ a | t | . t i t r ' l l a l t . tI l i L r l .r . i : . f i i i f f L i . a r s ' i i c i r l i l n f p L r ' , j r r ' L L j cL s r r L r , L J i , r l r r u g L r , . i I t x ! u . t l j r r : i - L \lr !

l)rrl ir adi ir rh

. : : r r j r i r \ l u h L ' u i l : l : i , , r . r i r . ,! r / \ , / , r f l ' ) / r i r , i i . t a r r r i r r , , , 1 t r l , r r r ' r r r i / , , f i r r rr , r r i , i r ' r o , i r r r . , , , ; r, ) , i l ) r ü \ t , t : t ) t ! i t I , o i r t l n L , n tl i t . r l L t . r , , . c L . r t r i r' r . r r . Nfr, , : r l i . : ! r t t t t c , l t t , r , t , t , , i i r : t , t t r t , - , t r t , i 1 1 / 1 i I , r , . , 1 r , , t l t t ! t ) | t ) , t ,l t t i r I r i r i , r , , r r r i r l r a /r , i r r , / r / ' J b [ \ t ] h i r \r \ T r L J . U l h rn u t r , r l , r r l r r : r L\ \ . t f I r 1 j t r l l . i l i i l i i . t L : r . l j L r r r r j L l jr.n 7.lj(i rjr:r rf r:]l|llljlt,llli!,. j.f l]|r:l sl:rL,j,Irr ljr,r. : r r i l . L i l n r l L r ! !!rr i , r : l l . : . 1 \ a : r . n ! L L' 1 i i r ( l L rn c l . r l l 1 . n i l j L I T f ! | r l r i L - : t l . l n r o I ! 1 , , \ i i i h | . h r ' : i t . L I L m . , : i L r ! . 1 1 r n . ! l r r . l r l r i t o z L l i l\ 1 1 l t nl ' z ! r i c | i , \ l l l l t I t . a l l L L i c : s i f lIlr \ L i r l L , l i l t r u ' : l a tttL i r u n i l i l L , L \ , r r i Lj r o I c I l i l n t i l l t l i t L o l l l I l r | l t ] r l l , l l i l l \ i i , . g f l t a l a \ r n i lri i t i . r a L r l l . f i \ r i i r l i L .I [ r r ] u . 1 . r i t p l i l 1 L i c n i lo d 1 ] c a c I c o p r l ( ] Z t r t o . i c o n t c l i u , r ' r ) l \ L \ t j l r , i t i t r i j i M ( r i i . h \ r L l \ r i r i l ( , \i l r . i o n t . . t l i . . 1 r i c . l r . , r r I l i \ l . t f J I t i c f l i i l \ l r r : L L l l i l . l l 1 l o r rr n t a . ] 1 i t \ i L j i t l , J t r l I t f t l i t ( l l I i l - r l o L l t l i l Ti f o l t a l - r i l t l l li ) _l_:llo : I l r r .r:, L . J zl - r o r r r j . r . t f ! ( j \ ( i ! n i l L n ( l l t :Ll o!t :flIi iliIl)ll:ill lla\ui:1. i , L i t t , , 1 l i . l L, r L lr r t r l r j r l l L l l l t o r l : i i t ) a f a d t ( j ! i t \ ' , i L i r r l r r r r . t 1--lrr t:rLt ltoltit tiL i : r r ' l ' , ! l I , 1 { r r t r -i l i L s I j . l l . i r i l i [ . t n l I t i L r : r ' J ] r , rL | 7 | j t r r r r r r i I l o J t i i l ] ' , u L t r / , t r L , : L i f l i \ l r L s r i r : / ! , ' \ ! t \ i i t i l i \ i i , )t ' t i t , ' i r . ! , i / i , \ r t , t t ) t i , ) \ t r t ) t i t t t i . t ) ) , : , i , , \ , r i . , r 'i 1 , , i . i f . L ) t t , t , , G r t . , l : r , L t \ i t . i t r t i i t : t ,! i t r r i . . g r / / r i \ r i l r 1 1 . r . , I r : , : . l i , i ' r r i i i r r t . tl t i r ! i i ; r l l ) i i i i t l : t i , r t t , ! t , ,/ i , r l , a , r r , r / r ) \ l / | , r i i ir 1Ll .\'Laii. l r i T i l . r ,r r r t t f i : ! r i i c s t r o r l u r : I l ' l r . j r d j r l i ! r f t r . i 1 1 j\ . p o i l i . t ( l f s j l L j t r i L r : : , r r , j i Ir ' , r r l r , : . r l ' | | r , \ l L t r l h r L ,| , r . i l l l r l i \ . . L r , l l ' . \ i l L rr r r : : t i t r 1 l n t . t r L l r L : 1 i L I: lll/. 1 j i ! I t L! r l . i : / l l i ) t i a : I f ] l t . i l I . i , r l r r r \ : r L r l i . t i r I , r ' r i r , , r I r jI II t I r i r Li i , , ' I t ) | t j 1 ) t i , , ) ! t , rir r rr r, , / i rr r l r r r r r , , r , i i r ' . . . t t ) j i t t t, \ i i , ! l i t / i \ i r / ! r / r i r r r , , , r r : r" / ' ' r r r r : r r r r ' ; . l . r i L i r ' I ! r r . rr I j i i i r , r - r i r r r r , r I , t t , I t t t l , t l t r , t / , r I r i r r r i r i r r r . r r i - 1 , i r i l , / r i f r ' / i / t i i r / ii it r r : , r , ' r , i , . r r J r . . , I i i, r . ' , r r i . r /ri, r / , i t i l , . , t , , t l \ , . r t t . t t i i , : t 1 L l \ l x n t r l t . l ! llr l ( r : : l : t r ' , l r r r l l,r l | , r r . ( r ' , l i r I r s r t f j r r r r , r | I f i i c i r n l l o foTr'ilo nx rslLIr1i r . l r . r L . t L lL ' r L L l t \ l l l l t L r r L r : l p , r ' l l n i l l \ l L i l : r t r l n r t . - n L t t L to | a i i a ( ) | L ( . 1 . , r \ L5 J j \ L r t i Lj L r 5 l ) o { L l i i,L r L t | | j l r I o t l \ L u a u no , l o \ ( r l l r ) L \ \ ( , { r p r o l u : , : n o l r rr / ' i L t : 1 . , L r t f ! . . \ r r I r l u r n r \ t i l l r . p r , t i i t L i i h i l u t L u i i n u g r ' r ( l u0 c l \ l l ; r l | 1 . , o r i r , . ! : r r i t J r l . l , j r r c r J r f . l ) u i i L .I i i j r : r r r L r l , l n r l j c s L r d [ . i I u s \ . S r . l ( . ] i i / r L l : 1 . rI a f r ' i n L r ! ( l o b l i i l l l i r ! I l l d l r c \ ] i a s l n L ( o . l l l r n . i l r r l r s i l n t o l l r c l n x i L . ; l l ! l l f r J . r rL r r r o { uo g i r l L i i r i Z u l i n t i L I j . I r - I I o r i r . t , : i n 1 1 s r i l c t K ' - t . l t \ ' . ( . n o ! i i . , , r : i i L iL r l u r c o I i j l i r ) i [ ) ( i r l u l l t o r iL ])fl.t. if!lr bLra( \iet.niLi I fndi tlohf:1 iriil l-iIr in \'isolilrlt slaIeLtintit it DtanltctLL. rlil aa inltti [rrztr]rchtr-orltLie. i l r L . r L , l n cl i L g o d l t i l t . l ) r c l i l r l n o L l i i \ u n t . i ( l o l ) r i ( c , j c c c n t r L s e s u l t o L 'rif'

L . sl i l : r i t \ l l L :I ' i L a l l l] \ afti I dll rü |a

Zlrlnlnr i 1r \ r ! i r t r t

'

il.liL if

t a \ i 1 . . i .r r:r'r . ir

f .I Kirrlr

:ade LiitTa o Lr \ llLL LCL-ll.la.lr'

l'rrl

,11u rtlriltl t i'ul srr
i ni ZuriLf rrr .tc ulirzilo Du niilir\ osL jihor og \'ierovarrjrr. ord.1rlt rLporLrri0 '!' O trarorlL'nttt1. i1r/ lio ol)rjn.,sl l-lLrlrr inr srltrrjLlri.jcainlil: /L' .rrr) i. r'!rJ \ n,\tr,/\iI.,../'i tit.n(l)o-i\nlt't!\ttlltt':'Pt).i\t!cntL'(ldnt|ittltit\ri 1\':i',tintlt ,\ i r r . 1 ! l r t i t r t t i , t t t t i i t t t t t r r r r ) r r r r r| , r r r r r ) ia t t o q ( t ) h ) t l t c l ) d i n i i t t t1 t . - t l i l t t!t. i r 'i'\J.'/,rr7 /,i/,.//il. .rr1rtrt. l0 rr r ,/f l,i, ir rrr \tlitrtttt,' Ottotnr'Lrttt t)lttogaPr(tittt :\\ ii,t 't ,t;tt L.iitti,t titt'l)o.i\'utt: ltrrL tti tt( atottl lii tlt! t)no1)1 tittl! ala.\ti;i 'Ttir r l a r , n n . : " . l i l , t i t t t\ ' t o ! i i t i t l ( L t tt ) t t t o g a h o i ( i r t u n t t r t t t t i t t o l l t i t ! l ) t i i I rLr. \r rrrt!r,r, ,toiii] itjtt:! rjt'liti.r in rt ttL'pt!itott.llltltLt .1lhlt tistttnt "/ llltlt gu je stttrttto :l( koir .tu rrrl ,,ri lr.ndli n rrli i1rli,)r. \rrri "\\ttt( u lioit)i i( sL's r .?/i,S iatLtriotL litrtlt i. lr l;.1, -,ulItila Irr'rr r r frtd'i (r\ l)tiL't.t'.no Ltlulilc li t1o1t)\'. lit!(lc t rutti|tl 1,t:irt 1 l.,ttl /lr/!/rrri r i , 1 l r1 1 ' ( h l N l L r ' r r r r r , . l 1 . . l 6 . l . (;ospodiuiirlebcsai Zcntllc. Olto.rlL ()r ilr.1. l)ozirro du aboitlri l(rltkrd rr.j.gal)oTivrli dl ob{i;arr nerurlitLr. fficnru liuTi: lir1,/irono bLrdc.il orli s1L rrlrLrlLlogi pr'{il,l.LogliriLrral Zltr) iur ic. oal[Ijt]uci .la to uaini. f.liro: 0 Irtnr!, ,t,t1 i/,r /L' ,ri.r /,/ r,1r /rr-r|,//rr r/a sc rptrtirr'. d r'r ,r.tir /rr rrirr('l r \ti!tt lt).;)itt rit lrt ;tt' titirtitnr tt.llltltt itl( tiltt'tt!itit.\jrrrrr: 'rlirrrir rrtilr r, l,r,tt htt:t ttiitu tlL -rart. d .j( \ttt l)t):i)Itttt -lrri()/ir. Orlrrr. Äi)r1 lrlirr irr .,1)tilinjr\iLnialerost njlhovog ljcro\'al.tii. oboTeval\i lirpf\iti ltl (hLrqilr L)oirnsLu\ilnrimo.\lll1lrx.go\ofcai dr oni rc rttLtgu ilcllli. nt iinnslili: \r'rr;,r rrril,rlrL'rr lttlt L! lt) lt \r ottt liöiittttl 1)t(Pt).ittltt /r.r r'trrl'irlrr rri11rl t ) t t o l t ) \ \ 1 i t ' l ut ) t L r \ L t t i i l o i a n n . v . l l l t l t u r i 1 1 i i / rr., h , r e . nrirrn rlspolru:tlirilr tut)!t)i)t):tti \ttttti\tit i t t)t!tlrt l)i!i Tj oni ne urogLL rLpfx\l.la11 nil o\r,nr s\ i.lctll. pr l(alio ic to r'noii rln on(1lr. \i.illornl I ni i n i l 7 r L i . i r r r \ L l u hS 1 \ i , n 1 . l jO r rc l i t j c a l l k L r c l o b r i n r l o i r r r . i O n j c l r t i l ( o l i i l f i i . r t i i r L , r l j L r r l r n r lr.L \ r r f a u j c h i p o l l o r o i c i l ) p r o i i ! j c t i . p i r a e l - r o l i o l nu \ e s tu i lr r)aDoli(ifrrc D:chcrnanl Lr L)2r rc1. or) tr I nl lirl.iLL. rrrr jc. uliolilio uslrlLjLr svont inxdLr.zilpfijcLiofiicaiLut 'litrh ,-:Lr,: tittai sjctiti! ) jn v t)tct)ritdnt.1llutu )ilui: r.,.,igrrlrro rrrr.,7rlr ' (Lrl-N1rr'nrrn. ..1/i.) lrlrr.'rr, Sr r.rlr'. r/i\/i,rr/ r 111r o \ l l l h , , r , l . r . i . : | . l l l t l t l u i t . . \ . 1 , : t ! \ \ t o : ll iü l t , \ t !D t ut ) t t i v r 1 ) r a l rl .j . , \ L h h 3 ; (id Li./ r lioja lc 1rih zudcsililrrlo !10 rrsLr!lt-l'oritl1uÄll:Lhl.a10 Sit t suao\iro !Lr aiLrilisDll]1Lrdr l-.i od\rirlili od \jegor,-rg pu1r. ito su pRrlil lrlnoqlhltrdr lio\'rilr *|l.tli.. l ilo su lillio obiiui s\ijct dovoclili u zabludu. Zulo On lill:e:.1 l.u,tonott'iiult 1L lt l;oh -ulL;ilt 1j. tcilia lirzn0: \,(ttl tt lioit)i i( \r r,(lia! i it!tt I i \ | t'r,I i I )I : i t i Tj. ujiholc.luic u Bcfzcilu sa rLjLttlo 1tit\:cac ff7. n rr(r fittlit:u' ,,r:rrtl,i ( ut l,iic rci'türt Lttctlite./urtonrtrr ljudt t! pdlttlLt .1 lattl.t na IIrlll .\llulrLr.rlri snro vca n uxScm Tilrl/1r golorili da olrj irjet Ltlentjc Liilrn! Lrlixbufu. In!1i)juujc Dllil.. L:,,!iicrri r\11ah ih jc Lrni;tio tcl( nel(on ito ic plotil njih iznro posLrio Iosle.ilii iu tonl fogledLrLrklo.io s\'rlirr sünltiu. Ncliiar fn irfgrLnr.nt. r. Ir1ri\ ll ih Lrrfrrt()(lolixTTaslfeiivunjcm.a ncLadapotic.lirjcntna dobm.kai]

0(l -r

l.r/rjr/ ,r/. iii \, i.,r' . r , . r \ 1 r . , I r l . l . r 7 . :' l \ i t , i ) t t )t , t t i | ) ) t / ) t 1 r , / r ' , i , t i r , i r r r r r . , ' , , i , r/rr 1 r , i i . , , , . , r r r / l tlrr,,,,,r fjrrii,i.ri,r\r t)i\tj)).1tii ljüi.1 i.i r| i i| ri,,i,t,, 'r,iil,i!,,ra,rj' ',/--'l r\t,,:iii , i r i i / r \ , l | 1 \ / , rl , , t i t t t t t t , , t i i r t . l / i i ' r r i r : r, , r r ,rr rr ,, rrr i \ r . , r r , , / l , r . , ' r . r i ir i r , r r r r ; / t r r / , i7 , r i i . ' r . r r r r l r l i r ; r r ' \ r r l r ' r , r i , , r , , i , , , i ) i i , r r . , , , j , j i , , r i ' , , . r j , iri ' r . , . i r i , r , r J / r l i l r , r a ir " 1 . g l r , , l / r \ r / l , / r , / , - : ' , , / ; , , r r r r , i , r , . ,,i ,r. , r , . rr i , r \; r , r r i , . , r , . i . r r , 1,.ri 1 r j / l I , r , r , ) t i t r r . i , t 1 i / , t t , \ i r r , r t , / r | . r , , r | r . i , , r ,:1,r. i\r:,/'i,r,. i/,r/,Liir i:,1j,. i,irr . r . r , , ' , r , , 1 1 . I r i ] i J i.i I. I, , , i i . l i . r i r . , r r ! i i i , i i r l i i r r l ' l , r j \ r / l . r ti r l \ . r a l . . t 1 r t . i r . r l i ,rjt!(,r r r',(l i.,,.. l ) L , , t J r \ L i , fr i ! n \ n r L . L r j . l r L o r r r , r l t L L r l . l r _l ! : : L,r, r . r ! r i r r t L! l r L ( i r j j r r r a d f r l r l r i L L , . r L b i l . u r , r t i r . . r L . , L | , j I f , L r i, ,, :.t, t . . . r i . i r r r r rr . ; : a f r l t| r ( r i l r t r d l l ' i , ( l r i j c i t n l t : I r I , i ' , , . l r ' , r r l \ f i ] ] r . r l i! l , . , : L l . t , r l t , , ' i , L r , l r .t l r r l o r t . r l r i r i . L , . , , r r ; r L t i i r
i l t r l

'l,r.r.r
.!1r1rr

al r .r .
_rt (/

ir\ il i '1fill l

. r. , l \ l f . L r f r r 1 , , i n r r i j c l i o r r . r r l n r r r . L : 1 ' 1 , ' l L : i r L l, L, n r r r f L . r , f , .il, rr rl \\i,f ira\tclil\tL I rflioitL./ f,ir,ir l,i r',r i,rrr ri,,/J,, iiL,r..i,r tL ' l r i , r n . l . r tra i r r f : \lrin,j. !ti\(rfrl1 tr1 a)tr.;,rr -,1\/l-'rrr' lt n\r, l]iliN / r l . : : 1 1 , 1 1 t r ' s m L , n i i . u r L . li L ir,;rr.l /i ,n i i i r ' r , r . l r I r / r r r r r , , i i r . l l i . , r J ,i ' i i , , r , , ' , r ' r , , i r r ' r r r L , r r r , r ltir r r r , , , i / r 1 , i / r i i , i r r , / 1 i l t ! o , , , r i l r l ) r : l l , , r | r L . i l , r . l : rL , | . t r i r i i , r nz l o r r i h r t i r l o r r l . i r r a L l l r r \ 1 ) r r r ' r ( l L, l, i l 1 r j \ 1 , r \ r rr . I r : i l r r - r r r, ' r r L L , L \ : i : i r|L r ' L n 1\ l L L i N r ri i r o s u L i r i u i i i r L J r i i i l l i l : 1 r r . : i i I L i . , i l . r . i i : L L [ . . r . r L f ,t,Li " r.rlil :.r r ir.i:rlu (r(l l!trnü f , r r L [ , ,h r i i f , r r , ] 1 . , r | : r l r r , r l , r i r , i , rr 1 . . r \ T r . , r r . I r f . r , l r i i r r ( . f f s i L n L . : . t l i \ r i , l o l r : L r . r L r iI / ' i i - : r r \ t l i r L rL . : , r . ' l 'r: r r r r , , , , ' , i i . r tr:r i r r r , r / i r ' / / r ri r / r r , \ I I ' , , I j , r, i , rI r r' r ] r r , , r i ' l ' i j l 'r, :..r rr /ir lf \1lj,,lj. .lL,,iti1i r r, ,,Ii, \,i , / r r r i . f r 1 ' r r i t , t ; I t l , ' i . , t , / , , i i r ' ' ,i , 1 . rJ , , , \ , r i , j r ' , , , , , . , . . ' ,,,irr'r 'r'i,,.iij l t i r i r r r , : r , J n i r r n r i o l i r . / L i L L T L , r Lirr L l L , l , r , , . f : . i ! _JiJ r L rl \ r , . t f , r r l 1 1 1 .l L i r ' i l r 1 r . r j l , i l i i r 1 r , i i . ( i f f I i L L L r i L L i:i r : r j r , l L i : ! , . i I s r. L ' 1 , ' , ,r , ' r ' , : r i , , l r L i : t t t r ' J L r l . r . 1 ' , \ l l i l L . , . o r r L i r l i l g , j \ , irr,rrr r L rf t . i i f r l r I . , r r . , , . 1 r ' ii i r r i , r r r , / i r / , r l r /1 r ,\ , r r r \ / r i i I . l t L r r , . ,. l.i , L l r . l ' 1 . , ' r : . r r,il r r l t ., : t t L : 1 , 1 t , : r t , t \ i t t t r i t i t i t ' i r , , i r , , r , i , r j , , r , r , , r . l r r . , r r , , l , . , . r r , I r , r r \ L ! , i r / \ i i r : j r I t J , tI t i i \ | , r | i l i , r / i , , i i ,rr r , r , , i . r : i l / i ' . i . , , r , r , i l ,r l , \ L , L | l L l t ) \ i l , i f rIL ! r \ h l . r r 'l r L , r , l r r . L : , r , i ! . \ . l i \ f l i . r , 1 , i . , l : ' i l L l , r iI r , r r Lri r : , , r r : . i . i | L r , l L r r L ' l r L h , ,r n r L t r r ; L L: ( r r , l r l i r ' j l r r r r ' l . i [ . : i . r i r ] . . S , : , r , i . i I r i l ) r L : r h u l i 1 ) r l l l r l , \ t r l ) l : ( i t r \ L i l i l 5 f I i f n , i i i f | : 1 , : . i , . i L rl ] l l l L r l r r r l lr ] ] l i r - r \ : rr L L I I I L I I t I I I n\.l n r l T l t l t L { l l r Tr Ll : r : c tr LrLl l l L ] ] l z f i l T L j n t | l : . . i l . . L ,t l i ' l l i ! t : m r i l i i r r\ f ( l ! i n n l i L r g L r r ( r ( l I b r \ h 1 j l \ l i \ . :. l)r'rrr:r Lrffii :1lt\: llj iLl ' i ffr LflIfllir lto!inlitln

:l ri l

L r ' D i f l l r T i r II l i 1 l . ' 1 . ' j h n l r . . d r o a l. l l L l r i i LL , r l . f i l f l . n r l . J l i \ i L r h r L . , r l i ' r l l i l L i t , r L n r i I r l I l r d l ( l r l l r i r u ., i i t o J l r l I I i l i i f L | ur L . | i \ l r L l l i l r . l : r P , , . : r , r i L rf . l \ l { j r.i rf liuri: .liro P o l L j |i . r r r r l i r i rir. r n t f l \ l f r i L L t i , l .L ' \r I f ! i r r i rt f

l r L l ' . . r l : l . \ 5 . t r L r r f i r . , l , i , / . i . ' , i JI l l !

lliLlrll

r L

,lluso ülLillI tt ltt l

Stt sc tiöc sl;lle',aca. to.ia poznato.tbrL DaNud od lllllL Osnlsnllnr\dld3 ',\lluhti! Poslllllili.ic üpitan o sklLx\cirllx. leje tc Sclnrirr cl I'uIisi rckeo: \'oiska. lx ih Irc lcdclrl. r1111. od{o11r.ro: Io ic Ällaho\l riejbl'ojni.iri ' se dn ,,nbfrnjLr.iefr sc jedLr.- Allilhol' l'oslxrllli ,:' ih ni.jejco zato ito lllLr grdll0 g u s t c f c c r \ ' r ' ] i b i j c l i l L r l i{l ) r a s . . I s l ol i r o i l o n i i c . t c o nevodc cLric r\bdullah ibn Irfr lrttla I \{Lrslirr svojirr.S1//rirr,rrr BLLirlrrr.je snlo Lr sc(lilrllbilitliiLslr .\llxhofilr PosLi.llQrn ; l ixda feliro: IJacst\1r\'dl1 jeLislirlii{r'cc I llaclis ip|cdujc o olonlc llli slllo nelcliLl n icnl fulil,l srro rza lltJ!'lo sc r(]ai de su slirliurcr.jcli s1'c!to jc Tclcnilo. LnliSl0\'a.iuir scbe rLSi!'r..l)lodr)\c. rnlxdo i odftslo l)iljc. Zr filcö ./ /.r1,i/rr.l(l(Qcl.ji).Il)nAbbis ' l . r i . l , ' . . i l ' r . r n r d r L r g o p . c d i l i i .o n . i c . c l i r o d i r s r Ll o I l l e l i s l i l l L r t \ c b . / l i l i h T 0 j IliIimc nriiljcnic diiclü 1 \4u.l.ZrLhid., \ b d L rrr rl(aradc. Sc id ibn Dinl).'jf i El Illsxrr " rrl l l a l l i b n Z t l d i b r l I r s l . l l ll ( r 7 . T o s u lali .rni ins.l(lr lir;u fo sLr T L b L r h c ' l h D T c f i f n i l \ o d r i n r i i l j c f . i c l o z l t r \ a l i l c l L t r ' 7 i l i r l ( o j i l i i ld rrlL i h s l l n l liq,clji pll 13iloih 1,: sr udl i Lrlazilisu Lrliucc i ltLtstcljc. ljLra|1)ictllllogll ftLb.IrYLli. il cs Saib lia2c tLt r)\'a rllca ozllltaa\ lrfa.fozllille ii\lcti ni spr\'ati. Alu ibr l l l i . f c l l e I l i r s e r . l I l l s l i o \ u . 1 . l c aa i 1 l L r . ' ze i d i d a :. / / ' r r ) r . 1 . sLL piTrlatc. one sLrih olrctalc. LrsliilLillc u h|itnL]i Sio sc 1ia. irba- one sr.r cl3 pniLr(lc. bi kech bi neli,l ocl rrlih o1\or io Lrslx jcdc ili pijc. usl(xlirl.u usla pir Kild lJ \czi s 1..\'lluse l)rcnosi (h inl je s\u \ode bila ttjonte zil LLaent. bt je 1o svj.7n Iil.r'.lsto r!l'r'. l:..1i'. ;lrll\aiili L.r zxh!11ili \ odLriz N iL!. \ idj.l1 l)i .1ir lrjcstx u ist(llttttlouentrl b1 poslrllt lin'n\1. \odll iz hunlulLlli sa dfugol-l rriitx od s!cgn toltl sc nrjc dc:evalo lstrllo\in polonlcimr \,lcdLrtir)). j. lrilo llilrlrrjujLracirLdari fcltohitrn Liol(lll (ll s. t(l s\c dcir\ih Dltlile. 1o : int b.7 ar TrhvuLiLLt \,1üslLL . ..jr'f sc de!e\,irlolllr'ilolto! sljc(lLrerrrcrrllx iTuzalil (l.irL\llo ri .jcrIrorn lcJirrorl Izrrt.iaLililru.To je bio rrlil.oliirjirIu ir nijc s.: s l s l i r r l . s l i l \ l L r s i r o ! op . s h n s l r i t ji iir.rorl Nlulrilnrlrcri ibri i!hlli liir2c: I(.rdr su ailfobnjlLcr Io\.jc1n\111.
j , , t t l ! . . ' | c . . . r r l \ i . I L : . . I

Tlodjeli r11 Z.1tonlrr .ic AIleh :]ji uTrstofcc sla. iucla: sLlille goilllle.l{rfli\u. lilo iusuc zulLor c. Iircla tnt .jc porlln pophru sklliu\ c! lifl)cllc. Tilba r l(n U pfcf!r\ilr tc cr.jcluzenlltLr.ulj sc lillsni.icvodll po\'Lrlile. 1o1ll|.flodu nlsu pfi\'fedi\ lili. lalio da sLls. p!hllt nclii dlLrgi rrtain nrogli niitl siji r. r)iti 11]]r
glllrlo\ iLLl

:ontoli :d rrd.\Cor/r.d.r0 lirrd rlr.lc to slc zadcsilorclili su: O itittsu,
tit)!t1 at1(lit) litli(, l. ie Ot) ttnu(:it) ttlia ol nns otliloitii nr.'t)litt .ti:ilu i. nii (hl A fat. ll{) t).\'jor\t!i ittt)h.t)tti.!!nto':it.|r'(l\toila\.latltrli' L 1 l . i l . / r L h : D . r r \ : (1 ' r l l l l r l e L , . r . l r S l : l l ! h r i r ; r l l l , E l ) fI ) r $r ( l l , l l l r l l r l . b \ 5 L)1li.l luslin

I0l

. 1 1 t t v tt l t j l t t t l t i t
IUO

ajc l rI o . \\ li tade tel)c )brs To

\ l i r s rtl . ; , u l | . l r ! s ! . c l a j o s p , j ( l i | 1 . ; , r ( ] t L , ( lI i l t r r r r , , l i . t L r l r , t . r ljir .. l l i J t L t n f o i i , , t i i t i r r r ! 1 l n n ! i t r , s r L( , b f c l l L j L , r L : I r L r j i l r .\ l l . r 1 , r r l I l r l r r L r 1r l J i l i l i! l i : r l i ic r O u i s u . p r t n l r o r r o r ll l . t . ! 1 , r n . n r r l , ) p f i o 1 r l i i l r . . , l i . .p r L: u 1 , r. , . i l T c l t t / r c a i t rniu \ ' l r 1 | I l l . 1 x l \ o l i l! u l l | s c l ' | t i i l r i | ] a f L : 1 l l | 1 rl \ l ( l r d r s u \ 1 L L : l t Lr . l i J io n o i t t ) s u i p r r . 1 t I a t r r | l n ( r i r , / f u r r l r ( i \ \ \ , ! l i f . _. I L r \ r 0 i l l u) a . r c p r . t , . r nlj t l t | . r o l j I o t l i l o n i o ( ) | i r j | . 1 n i i | l r \ f L t n r l r j i i i l o i i l. o r l .i:iri! s|l'-rb..uli.1):r.j. iln ..\lirlt ]lrL ih Do:lllo lir.pcljr. n . l u , , . l L i tL i l . i r l u r l i Ll L L r i l L r . r r u r l l c l r r l l L r t L r , , lj,r,L l r r r , \ L l r i r r a i L r fl t l l r i . r r r i l i n l i i l l ' r , , r t h r r l j c l o n j c o t i i i l o r D ( ,n t i ) j l L l l r r o s , . 1r r \ t r l ) L r : 1r.l ltriir , ' . t l tn r r T r . n l l i l irt r r r u l i l r L r p c l i i l i o t r s L rs c r r r r L i l i u r r t r l r o ! Jl i l L i r r h L u l L . i c i : l l : 1 irrt t L l a l : 1 t L. ( ] r r \ al s l _ r i t \ u ijL lL .l : ri l t j c t L rt s c r pI o . p r r t r o r o . 7 l | j t l ) i r l i I t l [ t l \ l u i : r r l i t o l l n i r o i r ' : r r r i . i et i c o I l ) o l t r t \ ( ) / i | n o l l ( ) \ \ o r l l t ( J . . f L r l r f i i . , , , j 1 , ll L t i L r f .0 i l t i l t o t l ( l o l l i o c ! . l . t u \ l . r l o l i n t . ( r . i I r o I o r ' ( i ! : i L Ls | | r t r l r i n o i r L r . L n l i rL,rirh. iIt . Alllh l)oslilo inhl 1(rjc sLr\c luTiil. fl fo ll ill{),.irr liuc.rLrtr :lrrr! 0nstl(Tr. r til.o Lll. lilrlll !od bi ticLiond lrtth uTco o(ljccI rlt lIlLntr. nrilil t\Ldr.D|r'lLrnll r Talbll. l \ r , 1 r t r 1 . r . r f | i l o . I r o r l o ! ' o t L l n t o l L l r\ l L t s n ri r . l J i o l r o i 1 L , t i l n t j . . l. s r I fi, tl : o f 0 l l r i r / , r n t ( 1 l L\( i , l x a i o : 1 ) . d l l i r .] i o t r i r ( , l f l r , , i n i i l t , r r i . l o n i o | . r I l j L , . i. l l e J t t : i :n . r l o ] r . \ o n i J L L\ f L r n t l r I o i 1 ( ,s L L j h c a u l r . I I |f r o , tr \lllh pi,:i:rr, lrl k r . l r l i r j : l , r ' r c r o r l e t ' u r . l o r r io r s l j c L l b c n i l i l h L L, r r . I L r b r l . l L l l r t Ircrrrrr.tlr jfd r:,ir\ rrodu i,: bu rI1lr. ilr:r r.ttelic Lrilokr,tc:tLi|tLqo.r rlr |r.ir,:Lil. |,j.Lxlr j., ir.,.ll r r \ l L r L i r il l x r i I r I I r o r i i d e j e Z c i d i b r j ] r \ l c l l rr c L . L r .j . O \ i l t . : , r p r , Lil, , r : r , , f n r : 11Lrlrlt lifr atflljc iz ltosr.' tiir L ^ r i . r ) r. \ l l i r l rl i l i c : " / / i l i / y r t l l t i t i i t t r L : i i t t t r , . t ) l t , : t \ , t r i i i l , ! (') I ' r . : i r ; rr,.iri r r l r r , ) i t r " t t ) i i l t r \ . i t t 1 ) r i l t i \ / r r l r r r , r ! / r 1 1 i ,r r / l , r i , / . \ 1 i / i i r r f i r r i . r l r " 1 r , , ) i l , h i : t t r t i i t l L t o i i l o : i L t i : r , i i ir l r ] r . , r r i i 1 , / r , , i i t ) t :i i ) )i , . ,i ) t i t ) r , , . i r n L 1 r , .i ir, r t t I L l | | , ; t ,.,I i h i o l i t i , I t ; t I ' ' . i r t t i l t t,,,j:t.i:it 1at,t iii \lt r , . l r i , r l r i r i i i i(llr] l , \ ' f i ltI [().) 1 - \ L l I lc r i i c n i . \ l l i h g o \ o ] ] lo l t i l t n \ ( , n tl l . \ ' t ! . r r t ! r L n f o r ( l t z I Ifirr.7Lllo:Li L l .L l s I L u , / u b l t r ( lii l l i T I r L L r o i l . r , h o l 1 ,. ( 1 b r j lt L i i r L L : l i i r J r . \ l l l l t o r l t tl \ l t l k , r i ri f . r : . l t L j t L L : \ t c . I r , r o g P , r s l l L n i l irn l o l . ! l l t O r r l o l t r L r - l o. i u j l i , r . i e i i , r n J t r a r r t rt i l i I r l i n r p o i r l c c L r 1 'Il l lri l t t r ! L r f r , i I t , l r , l . r L z I I l lk. , r l , : 1 1 1 , L ," lLlilh,-:: ir:]]r trr,lix/itLr. tLrai]]ro Ll{)lirLli:itil ih I;,llllioritxiL ]l(,ir\ tr rlt l } r 5 r . i u d : L o r ! b i r s l i L r s inic l i i { ) ( lr i h z l r L o \ r i l i , r L l b i i h r L ri , , r l o i l L rr r l u ! t + r r l r . r l l l i \ l t L : r t L L \ i . l i o b c i r L ] l jd r i e n t L t I r j c r o r l t i r s a r r . j i n t ii zu c p Ir,slltr r r r S L r l0 a r L i , i l i l i on . d n t i h t o ( i i i i l r n l Z l l i f r b i . l i a r l g o r l b i , , L ln i h r r L r r ! i i , r k r 0o r l i l . I t L r np o s t i l j u l r o t i n . ! . i t o , r u b i l i p r . t 1 c|.. o s \ l . a U i j : c i b . s f , l r l ü r t t Ls Lr n I l i o i l Li 1 I j . N I L r s r il o I o s i . . l r t ( l uL r i \ l l r r I . . , n u I l r l r : l l o il l l 10i : l i L i o l N u r f i li u 1 ) lo I i l r i r ) o ! o \ ' o l ] ] l t o L . c i l r l l i . u n c l ) ] i s I L L L t j u r l L l 1 1 , r , r i . i r f t r , r r f r t l , r r r i / r . r r { r /t i i , - , t 0 I D | t i t t 0 t , t i i i \ b l , , ) , t , t ! | t . j | ) \ t n t ) \ r l \ t . . t r l t ) \ t , n , ' ü r r r i rO r b t t r L h o d n i h o l l i l i t j r o l ) c \ o l i n . r l t [ r i ( f o ] i r fou(r\o r,.riraNli
l : , i : i j r , r r ir, ?/ r i r , r r t i t , rt 11 1, 1 511, , .1 ; . l t t \ l . , t t l ) t r , j i t , t t t r t ; , :t t I t i t , r l i jt))ttjt,! tliitla

iltni
Il nAlL'

.

llu i
!ti1. dLI ülrll ' lal

atlir

I .1.

rnr i
Lil\ !l

nisr.r rlii

rr)l

llttt't r1.,lr ' ltut

s\ün l)src/:lofrDcrnuLro!1\'u. \'r'ijemcjc l)folezilo. l,/rii,cri. \1oeniiBhgi n jiho\,o kruntr\ruje. iiacliir'ro.ixljuai n i All.rb ic irc TLrfr-ai o(lsedatLrr'i i jlLSnih {laltrol)onrcnc. Zlrirrr iI Jc. rillliou doluzl. kainjarao oltilo lll(o sa1u0 SrIrr i \loirrr kaZnjura.ostalljujuii ih l<aooponrcm (illrct) i tLpozor.lje zt njir]l] rlia . rr.'\.lcrDillc. ipoLrinint primjer-ont Djcqo\'c zx robor'a \ ictltiie. j l ir r r f o L I l . r L l r r i r r t L L fn Llz\iiürll ,\llilh. lioji r)nli\tr irij. go\ orr ' LrsLrfi lLrhruf lilTc: "./ri lll| r0 hz
,Ilt :tto lrt:lLtli .\1 .\utt \Lt tid.:il)t:nut)t,n.jintl.11ttu)lt! rrr,gora;r !1,n .,ii;irrrrrrr r ./t1.\,n , dt)i\tu, Po.;lLtnil; GotporLtnt lr/r,torrrr r'l/roiior)r/l /.t)rirl\tto. l)tr ,/,/r/r) ,\irifr .:lttr)t.t)jt!.t)tii .;rr ilt oiitdrnnt lt)a.li i\]ilitit\lti "l ni intrt!| rlr,laa,p'tl,,t:rtlt,.\\'( ttlntt rL,t'it)l tltuzt)::.i]tit tlutlit .\t)tat/r r1rnl11li,rr /,ili :L rlrrtttlt " () ti t:nh)httjtlt,.t -grrr)'1/rJlr o i :i t )li (i,12,,lr;rr rrr.qrr I lt ' 1t:in hitt)l) ilt ttctolit,o:lohtnlilt..utzt\ l)i ol)lrcu '//.rirorl l)t)t'i' lnlirliilr rll:tttttit ttrtrtrlrt rttntt: O ttLt*tLbnr)j t1\:( an ::tu tnL'1ii t)til)itld tltl\tt1 tli llr.vrrr r !ri t!tl.t!\'ti t ii.tu l;.ji irpri,rl ntt,ttcti,11! \lt|didtL, li' 17tt i! )r\ t t , t t . . , , i t ! t t l , \ i t t i l i : a i t , ) : , t j t r l n o ! t 1 j i i t i ü t . \ t !& t \ i i n t L l L t i ) " 1 o n : c t ' i ' , i L | n i n \,,)i t)Lttnt \t,t)t)i:.ti atti su. tloi.\!i liili {tii^nj nunxl "l/iar/ i--rr:r..rjL'.\rrj tttiIv. \li ilt /i/:/r1r/,r, / rrr ih ltrtolti:nto. "'i r(iiriv,ro ilt lritittL,it)rt ir)!itt:)it ''' ' lt -'( O\11j. 117\rianrg,-rr i ,:lu ic poslilo S\og flL-rn.|ilog su1.Io\ or ofniLii] robr t i l.rjcrlnonr lifaoiru. dir .j,--Sror: posluIiliu pontLrsaL. L fL,l.rfrcnonr lusnint r i r t : t r u r r L r L l ; i r r r l . L o j i s L r t l c b n l i b i l i l ) r i l t \ . r a r r ) rs l r o t L r . l . r ' u r ln L ct t r \ l ; l \ l L I t ü l n l r L l . o b i s c l i l r r o n o \ ' l t a f o d o L e l t i { i| . \ j r l \ 1 \ i l L r l i o . t r .r t Ll . i L L o ! L c 7 l ir \ f i l l i l r s t l s t i f r i p r u r . o n tI u t u i \ l c d u l i l I . o I r ( r L1 . ( l o l i l r . t ! | t i i n r t l i L o n r r l o v i l i i r i\r l r .r ' . i rr r i u t n c i o ( l . , \ l r h o \ ( ) 9p L r l irr 1 7 i r t r - g i l \ . t j L\r1ii n L t . l i l i i l o 1 r ni . . \ i l . L h- i - . l c l h r r i z t rd r L r g cs l u o L r p o l t r . l c r r j r r r L r . s : 1 r t( i l r o \ i l l l o t \f d i l r l r o l . l ] lL ) i l it x a r o ( l I r c l h o ( i n c . e "l u ttrtl:L .:ttr';h ;irtllrtli lc bi lirL,,/o-ra1i 'r' O !i r:tit.htijdat' '!t).,otiil \t! t)tti rtu)li Go,:ltotltru.rug|7 r1,r/i. itt( tti! tr,r)L,li!t rr,/,rrlaar.q al,rirrii; j i t it t r t ) t ) \ i , ! u t ) t ) t ) t t ! \ i t r t t \ t ! t n t l t ) r . i . t ( L z Z L t h r L t i . , ll Sl.l . 1l9 o1 o I r r a l r l - tr ). \ llIca .'lfot)njrli rijr ir)rirlir nertti\ no i pog|clno zrraicIjc. 1crsLL tLacltjlLci )lLh0rr! \fcnrcln hilr irrrrbf.juci. Zillo su nt sc i obrillilr lout lijca.jLl nto|tcnlLi l{itd: i r l j c h i l p o t r e b l l i l i u d u s L rg a p o l i u l o n t o l i l i L - z . , , i i c l \ l l r l r L u 2 c :J i r l r i h i . t ; t I i L D c t r ' ! t t t r l r ! r t L l i l i . : t r : L t . : h i o h t i L r t j r ' 2 r t l r i i l i( l l r Z L r l l n t . S t )) l - r 7 \ ' 1 i . nT i l h n ls { ) \ o f i l i u l i o s c t ' i t f e o lltl \ e i i s N o \ o i o o t \ l i i a . \ . l i a i n . u r L i s l l c p o t i r n s v o g r r i I 5 1 \ i t i I l c ! o \ i r n f i . j . l i a r r r t j . L i u n u l i n tlao 1 cs ü r L o l ) r l i z : . i ( 1 a r r . i d r i \ i l u r d o a l c .Z i r l l l r s e h \ ' 0 l i s r oi s t i a u c is \ o i c \ ' l l r n a . i s t ( r \ f . | r J t . i L ol] l1i\ir:il\ u nai i poniTar'.r1Lrii r\lluho\ 09 foslrIiliu \lLrst 'r, . r'clir\'ir ot du j,rlrttt,ijr tldt!)toi l l n t c t c l t r l s l i on i r n . i c L o \i z q o \ o f . j c f . t ct ! | u o 7 b 0 g oil.icr{iL jcziLiil.\lerhliirl. iri.ic zu njcgu Lrila!rlll1i1.i 1a) DILL Dijc bilx slret|r: rlu .\llllh .,'' !i r)iirr {o\,ofl. (1ant s. direl(tuo oblilti i nxl(or] laLt nnt olit\L
I c\1lill

-l0+

,IIu\uli.iiti \t lt,l
LllLl

n t l
lil

ilic.

i / !

h.ironJc - Alleh ga prol\ieo Niuseupr l!o\ oflo ilu n. 1rr2jlrtltiltn:trrLli\ rrx rlili:ikrmr ri drLrgihullrasa. Nlcijut l). 1r, su icnslir I.l]lrsili0 i :Il.lLr, :tc llLsi._rtn j dostalefsl\'rt n]rl:l(arct. lr I<aItoli poslInicintr. liatl !Ll :Il (j:ln)L]Illlr. r . . t u d rI.e t z n l L n i J li a j o d l u ö n i l in r . J s l n o u t l t lrtili t o \ o u t s \ i l r . l u . i . : r , l l t l ) n l t . i z[r]u le Allah lri pfipfenti. S\ oiillt ntiltc rc]llll Iir (]ltnnt!\ rtft I at:l l L l : L t ; t . : t i r d r o s t t 1 | x n t : tI t , l t , t t r i t \ l i ' Z l r t o i 1 0 z i r 1 i 1 , , | . i i ( i n 1 t . i r ] l o [Lkdrepotlebe.jcr, ako jc tafxon tinlc nti!lrr-.Llrrbi ntclccr lrrL_.1]i isiiuTiril p f e l n aN I u s l u . p a o n i t o a t r r i l ) o . i . 7 | r s u i l r n ( , l I t 1 . , ,1 c r l l c l i o f.rrjtr\aut. '). r .r. .a \l I ir0JJjirMJranrc hrZi T xnjc. i7 ztdo\iJl st\lt l-rralt)ri (jlt(jntf iiItt :c ,It I'o r i t i r K i r k L L to f d l t D t c l c l o c l i p o I i 7 n i r l i u l i oI o a t I t L L l l r L l r o r i , g , L L r , r r , , r t i l i t . ir t \ \ l L L s l r ' : l , \ l i o r . f i t i i l n r c t l t i s l i od x b i l l . . [ ) r ] tl r ( ) : \ . l . J r , i t t \ l r , : , r L r i l i . , l t pcs iLnLli. !n Jc ltolpoDtognüt lnLr'(iilTal)1e. Lote sLrnc0ohllllrrrlolilrzzlLt,r. ,lt Ii! s\iko!hf rrra iutalo piulleli i tfitii lsunu i pfit\ I Iol Nir irsrtr rio,ltzc rrrrrjL: jlrt3pr imo ori l(oji glcrlajovnnt!1i1tu luLrofil\ljlju srLrnu e sLtitilt Tä(\'iDli ajfspodaf s\rh Losl)odart srLfllrjll:lll zill)aautiost.cc.li:Lofli) jr la rr0 \lLladt irilti\int isli.jcpitn llopiolt) llrironont. -\li U ? 1 i i . r r i l l a h r i a l . j c i u 2 e/ o n : a t t l c I t : t . r , l \ \ t ) l t \ t , t i t , r , r t . l : . i i A L )t L l x t l l a r l ttia o i h ( ) \ '| l r z u n ti t r l l o p o l 1 n l oi h z a r o r ] t o .d ( ) l i n t s r L r , r l c r o i l l t r D p J , r . r r Lb o r p r o k l c os a A I l r h . r r n i i h p o r r i T i o O i t i . ; r r , b i , , i , t ,l . i l i r : t t i , : . i t I r l rr,rrr;rifrr'' r:rr:rair N,/.i g/r/.1, Lj. lir(l Nrs lrLl.tLLliic.,t/i ii,/ /rir/)r., 1:tl.o .-l il j t 0j r o i l r o ,, L r t l o p i l ip o n i z i l i .o c h r z e liim d o s r o l r r n : r r. i u T r rr r . j c p r . e i r l i l r L r . pirlnl! rfnul2erlc. dostojansi\! u bijcclu. i lagorllLn li!ot Ll litiru tLLica.t.l n ' { l h l r n i N i . g o ! o j r j e ö n o j 1 r r o i i o d l o g r l / t t l u | . \ ) t j t )! l t ; r ; i ; r 1 L , r r r r L j irrLfrr Lrfi1rr Liatr fjrnlr sliiIi i l)ot!litjiii il .rn] ti lii,.ti Ltznlltp0LrlirL ir1ilt ,,,1 illrii r:: slflirLr i ltcsi Lrlt.i ]lal I onont ito ih .1r;,l,lcsi a. (lil jf uIltrir Llli\ o! ii riira! \r fiatlia l l I a l r r u l s l u U T r i i c l l i r \ l L u h1 ( r i c : " / / n ( / r / i l r l l 1 \ r r 1 , ) 1 r r '.!\!a i r , ! , ; r r , . ,iiiii:f ,rii.'r)rilniL, O\a iL'.tink)i-tniilt ttrt iutrliir ni.,t;tttttil,i/ ,, ,,r,1;,) rt,'jtr rlijrrr:r/rLrlol n ,r.ltri;l ta:;th! \ltj Co:1t,rlrt Llr,lrtt ltr t,jr)t:t! it)ti ,iJrrr!r,l,riil ,i/ r\irga |r:r:1 1/l].\i/ r)irrgr/ 11)ii t , I I i,i Ltitt it,,i\i,.,!iri a , r l r i r j, f r i ! r ( | r ; 1 , | t ! t t ! i ! a, r|liLiii/ ttt, tttitt,r!. itt |( t!t)rt tl.t ,l '!,rIr,tr/.{rg t.)-gr1 ,ri/JDrrrrt. tl !! t) Ht!j)ttnt, lit! )i t)i\1,, r .i/.arl,1i /,rj : r;riri rr,,irrrlri,rir \1lt o\'t llr,:d. ir,t jn ,!i\l;ttt l,! i( t)t .iti\it it:ttit r.ir .1. 'l,ririri|girr(, I o/.rli., ijdln tc hL: il;tlitt i.\t!oil t).ttiirii lti 1L,rfi i r;rrrll /, r,,rrrr ,ir,,rn rrr,rr btti ttitretii ':'l|t t\li :!t.nl)i\ |) i ,i.t|t i ,jt!!t)\t .t)i\iit ! itt:i:,ttrt u ntorL-pa jta(lir.r/rrirrl".1 /,rli.rrirrr rrr:r;ilr tlt rl J:ogitlut lii!lo\utl r')iirlrrr ir fo:rrd/i ü t)i|).ht)! tlr!t ,;c il. u tn!t.u Irr ]iittuIet,l,r,rt rltuit, /n)ti , r i i ri n r/ r f f r r r ) r r r . r i ' t ' il j t f r ' d ! ! t r i t i t i)l t p , t l , l t t . ; t w I t t , , r , r / ) r i i . r r r , i / i r r / r i . 1 ,\ri,ill.rlrrr.lrrl ,iii .rrlrr rrli,g i /o1,;rr rrJr/lrrr i (lrl hlsls. lf. ll) 0 r i l c { - z r i i c l r s o y o r i d u s c . n e l i i . i l o : u s r . r r , , o h o l i lri o r l h i l i d u : l t l c L l c r 'r | ., 1 , , , 1, . I : / I \l.iitr a;0spoJitf Ijih rustdio i liitzn..ntTcsloliont LlrlIznio lioiLL ne rrlo oil Ii)5

t1 r
L ]

l : !

I'L:I

l): njj tr\ l

f . t r l r . i j f n r o g r r i o d \ f e t i t i . l _ r l i o t c l e a h r o g L r t f i li t u I r r 0 n l iL r r j c - g o \rcf t , h i s p o t o j ) i o J r i l i l i N I u l l r l c u u l t k a o . l ( u L r c L l1 n rz t i c d n o s r r t i | r r b i l . | o l o f l . t e n e . ü i ost0lllnlkhll, u rrn LL\.alanl \1üLL.Nr o\!nl svilctu su nlc(lll s\'inl s\fcto\'1111t l |r oforr {\ rt.1üic biti :cslol{o lixilrtcni i sr u[og dobr.t Iiicrli.

P l o p a s t I n I a o D ai n j e g o l e v o j s l i e
i ltllsiLj l Poilo su ciirlrirlsliiIiopli o\luli tt!'poffil\'i.jt\ u s\ otll ne\'jcr-(1ru. \'l.ro\'l.slllku r s]ij.d.ii lurlonl i pr'lioscii '\llllho\om ]r(]5lilll1liLl. l)fIosrL 'i:. ,\llilh :i: rrrr.lc dxo \'.liL'1rrsllcne r ibn Irnfenu sullo\orrLu. irlLrsuLr i nntpIirodnr ari(1il liojll /lslicll.jItLr ]rogled rcobori\.] {lrlirzr' i polirr.'iLo
zill)ilr.tll lL rlllLrnr

\ l . a l L r t i ü io n i s c i p o f . ] d l o g x r r i s u1 ) o P f i r \ l i r l r r i l i P r ! \ 1 [ t i l r { r i i ' r i r ( i S i l i x 0 . i |l r r u l i h l o t r l r j r f o \ j c R r l l o . I ) o j e d n i u l i ll.o s l l b i [ ' 1 1 i o s o L ] cll_ a f l l o l l o i cl1 l l - . i . r l i . , l ( , ic l r l i l i i t r h i t c r r i l r n c g o \ . f e . \ j c r n r l i i r l r r t o r r o r . r o d l ) r r l co r ' r i . u s D . i jclo\ ill).jrr ul)uai\ irrrjLr ogil nrrodir t ini.ja c6\,onli. t ior'jtL koji j\ I r\ Po,, irr.ü. iu\ j c d r , l r ! ' r (!)i ] i | l j l o | u d l i s u \ j c l o r l l o : ' O 1 , / r r . r , r , q l a r L ' i i / r L ' r r ' i l i r g r , r r t r , r i i ' r l r ' hir:i l! t( .ut.\ttt /.(lnurl) (rrl.1rlloir (f:l Kases.:{).) uhttr ::Lrr,t a ) r l l i \ o g t c f r i i l i c r i . r I b r h b i l l r t i D rl ( o j i u { o m \ D r i s l LI L e r i o s r i t c a 0 dl h l j i r nrislro r)i a:rfobniirlii. cf sLroIi L]ili l(opli i)o dür!lnr. L \l-.hi!il O\iur ni.1c I \ l : i r l . j . p o \ t c r o \ r l e j c d n i ri t | L r p r ( o p t i L l l r r i o n i ) r ( , {n r r o r h . s r i i r r o L , \ i r r L : p n i r ) n r r i N u o \ . r L r l i r z u j r r i i . : a i1 , , , \ r i r r r o ! : r r r ' l a r 1 . ' r ' r r r1 / r r r , r r r . i / r sri I'rrrilor tiiht,':irt irttlr ttttlt 1::ltrtttatta\t rttltt)tltt.t- \itniid tl,t tlt lnt.lt)tt L tlit,!t)\l giir.ilrrr ,rr ltriru -lo:;atlidri. l:rrrrtor jt:,titit ]n Trtlji rilttili l)it) it:ltl (.iilrlus.3l.) \ r r 1 l Lri) r I L ' /|1 r r 1f ir) l- r i.;er'rnürittlio o:ii.] |tal. njih i: ült-,go\!]l.1r1)r/./ pod izflTorlr,rir.gr'r,l dlr rniili sc nu llfuori. .jcr' I(ont.l(st nr lo LrlirzLLtcl)rLLgi snrrlriLjLL sr I \'ledLrtinr. pnr sl)onrinjc. zrnrj.nicil oilfosr rrt \llrsra.jcr sc o1ru istom u]etLr s t e r j c i , : p [ n n i j r . l i u oi l o s l n o l o i I n , / i i 1 r l r r v c l i .O n i s u 1 i j l l o\ j c l r r \ r l i . . i a L j u l s r h a t x l r l r r r o n r . n j c g o \ o g f i s i l l i t i l c r o r e . l i i l o 1 T l o , i t i nj r l r l i l o c i s l r l n i gliuailnil. flc{(,\ lh ( i r r r o r t i i o i u n o r L Ll , z l i ( c n i A l l n l r l . \ l l u h - , - - c d o r o l ; r t nL l o s r j c L l c [ . j n I r r 2 c / : a r , r 0 rirt - a t . \ i dt ] d / a ü r l 1 i ' i l n i l ,/ , r o t j r r i lp f x \ t 1 iB o g a j c L r i o r s i I r r k r i r r r r t l Z i j r ri r r l I r r r l i r r n t i t r r rp r t , r i i o , 1 1 .L Ls \ c r r u i 1 o l c f r d i o . O r r t . b i r zafrztlr l(licu Lr,tl sc nijc r)roglaisliorijcniti i ltrjr lc tllllL rLrZlnplod kild giLli 1f.b:l1o ubfrli. 1c l)folilctrili Iiotr.jcürorro I(ed lxd pfopisti TrLlir jc i\liLSl fcliro: i .) ,toj ,urola. ukt rt lilthd rl|r'rrrctc rr,\:li]soii '' t: 1llutu.;t LtLIutno . rtl,o.it tni (io.tltoLhn ttru-,lttitc itl:o ttt ttt!tlintlnit rd.i nrtj rtrrt'itri tu -hrry tut lotitt u i.;l;u\Lttit ltrtli lioii no.\iljc r'i,rr. '-5))d\i 3 llrloicrrr .!r rrdrrr.t)tl i.'\irDtit\kog na orlal (Jr:rrus. i. lt6 ) je rcLruo s. r'raAllaha oshrrlr ju, da oLl N jcga pomoa tfaic i ü !e (lN On inr : p r i D j e n r L rr i k l . r l j a t L O r i s u t L rp r i h l r t i l i . l a i r r j e , , \ l l a h . t i d u o i z L a z r t e i e n t e L r s i t u l c i j cu l l r j o l s L r i l i b 106

r . 1 1 r : . ' t , t i t t i ' i l , rl r i l i i r r 1 ' r r r 'rr r r r1 / r \ i i r l r i i r , ! , ) r r / 1 ) i , r 1 r r I l r ' i \ 1 r r ! r i , r t r . t ! i t i t ' t ! i ti i t ! t , ,. r i t; : 3 i r , l rir .i , r g | r i r . ) l 1 r r r t irLt t t i t i i t Li ' r / i i , . i , i r , ir, 1 t , r , r ) l . l , i i t t i t t ' ! : t ' , i ' : L t , t , , i r : S l i L i z \ i i . D i \ l r L i ri . \ l r L : l L r i r i c g , r r o r r rl , r : r 1 rI i . , r ' L r r i : itjiiii. lJanLrs. l p tL Ü r i L r djr s \ ' o i i m u r i l r o i l l l i x ( l | f r l r . r \ . l i r l a . c l r L r l l r ' io . Il r ) ] l t s l l l l r L l r . r . . 1 | i r s (, i l . l q r , r / l ] : r r r L il cl l r l r L c l r L r r l rr c l l l r r b i l i 5 ] l r r r r r r r r r j r L l i L ) ! lilillL ! r i r r : . L i i i t.tftnl ji i 1 , , , - ! i , 'rfj ii / r r ii 1r r / r i i , r i / , r P { r . l l r n l t . L i t r i r , r i , i , r r, r r , : r r t r - lr t r L: , 1 . ' . l , i L r l r .r i r i ,i L l q L r r , i i i s c r n r r . ! 1 ,I L L r i i n r ,l i l i L r , i i ( l \ . r L ' , , r : i t r L i i r i l r . : r \ i L i l i i : l i di.r t . L :\ l r ' , l r l i .I l ) l h r n r . " i \ i r h r l r . l t c b i . . J I ) f l r r . r: . / , 1 l : r | I ' h n . l 1 l - r L r\ii n . \ l r L l u L f r h i ' r ' r r .l r r L l r l ) r r r t i ro \ . L t t r t t i i i ( ' ' . l L ,l : i i i a ri l , l , l L l L trii. ' l r ; i Lh r t a r e i r l i r ! 1 , r r r i r r l T i r .I r i t r l , . t , L l l ,l,)iL L ) 1 lri,j 5 . ' r . r : . \ 1 , , r lL ii ' t l L r L r f 0 ! nI r . l i . t r ' u rr r Lt - . i l iL r r I r t I l . l . i r t ; r i i t t t : I ' , ) ' i i , ,i / , \ , 1 ' \ , , i , r / r / , i ' r \1| . l r r , ll i i - r : L r . r , r , r , , r r r , r : , , r r r l l . i i l l l . . ! : I l ) r . ' f ( i j r! . , i l . r l l . : r j i l ) o 5r r i : ll iL : . : r l n i i rtfr ( i: r r r t r l L . \ i l i r , f f i l i n T r Ll . r i o T n u i i r l l l i i r ! l l ' r i . l l l l l o ! l ! : l \ i l o i i p , r l i r r r l t l r ' , ' 1 . . ,, r r : . i r i , : rIr .h f : l u r oi!m r i I u l l c s r r n r lr , l j c s c o l i r L p l j u . I l r r r j ( ] r r i r r f ( i r i r r l r l ,;tr. ()l.,,ltrl)r:L i l : r f ; ' t L .L r l i u r L i L r i u m r .L n r i r ' ' tl r , r { ) , r 1 : i f o l l l l \ l l n i f r f r J Ls l L r ' i r f i . r r l . r l l t r p I i l i I i | | j L r ,r l - . r i lr i i r . t l r o. r l l u L u , r r t!u : r t , : l | r i l r r l r l t l i l t r r t i L u l . , ji , L r . r r r l r j - ' f r l l ' f r t d . i ! i s l r i r \ f i j . . . , 1 , o !f L t . a i : | ' , i , t r t h t i \ i . t l t i l , ' , . . f f r LrrL r ! ! l rL L !:i 1 i L \ \ \ l l r r l r o | . - 1 r u [ . o l . r n i r ] r S c . 1 l , : : 1 ) . : , , L Lib ic j r ( l l r i j . a r I i " ) , : t ) t i i t , l i t rtti !/ r r l r r r i r . : L r : : ! : r rr i r , l - ' r . r.:nlt i.l\LLlrnl rlrLl.ciri]lr r,/ir,i\, , ir/r,r,rr,i ilrr lr.'r' (,4a.r/rrrlrrli Ti \t la,ix)rrr i ii,;r!tr)r .!-irrr, itt!\. 1.1/irrrr ( j l | ] . : , i r i ) r i , . \J r r , ! l / r r r r , r ; r \ , / 1 , , i , r r ' r i r r , . r j : . r r r r i , r i r r i r r r i i l.r t!t,lr)rtrr,i) \ ) t ) l t t i . t ! r A r.ii rrrrriii irtir ,/,,i rr,' iiirlrrr. itit!\i,,| 1rl)ri:,tii r,rrrlrrrl \i'r,/. t:.t ti,I,t tt'' r'Ii'r r{i,i,irrr r,')l,rr 1.\li \',r/r,1 irr)li),/ r rrr rir,rlr' r 1(aL Ott l"i t)\it it i. x' |ir/rr/r/' , . i r , . , i r r r 1 r / ,trr/iin.) l t t ) \ t . t t t r . - r , t i . , t t i r ' t t t , r t r , , ! i t , I ( l ' . L r r r r \:. i i r l i s I a l , i J r . L l i i r l i l . t \ i t k ( , i o r r t\.l l i L , - r \ s r L ! n \ o r r i ! \ i r r s : r p r ' r , \ il 1u r , , . o , , l i .o i L [ : r l t 1 1 r l ]Lri | i l r n u . r l i o q r L . \ l l n h i r : .r u \ r i h L t f r t . ' . l l o l ( ] r , r l h i , , , l , . l r i . , l L i n \ l : t i r L . r d r r L r u r, L-l\ l h h o l o g l ) L r t i b. L rp r L { ) \ r r 1IL:ii l r r i i . r r l , , r r r rrr . L : lr L: . i rl : . L t \ i i : L r - , n\rr l . L 1 i h ( j l o s c p . x i o l r e r i r r L ' c l i ö n n s i \ f r r t , ij .x \ L r ( r l 5 i l L l L l - ' L r r r I j . t : l f f i r i t n : l r ro l : L , , r r r r \ l u s r j c i c | , 1 . : I i tt ' 1' tt, i , tt L / r , r \ l \ r / r i r , r ' , ' r rl i d i r i r r r . f , r r r | r / rr , i i r r r l r r r i,r , 1 i n . ! o \ l ) r ) l i i ( r l ) l s L ! r ri lrlllL r , )L iL i n l r l l r l L ' , r ! t l / {ii j p r r i : i l i l l L r t l t ' g , i \ ( r \ r . r ui , r . r i r , r . i l , ' t r , r r r r l r r i r i r r ' / r 1 . r ' ,iri , ,,IrrI r. i rrr Ir l rli I r .r r l , r i . 1 , r , j , , . ,r ' r g J , ' , r / i i / T j n \ i n t ! u r u r . r L ' r t iL r j t j i ( , j iL i r . : t' i , t t i t l , , L , , L ! J r \ i l a t l lI.l n i l r l l l i a l l n r i : l r r l l L r ) l r l a i l r jr l l l \ L l tl l l r i L l n\ l f a i l : l L l n , r , l l r L t llL . 1 , : I o .I : r l L L ! 0 i l [ . . ] x l ) xp r . e,.l i r ! ) . L . c r u ( \ l a i c r r l.) l l i l a e .L L L . l L , i r r r tL j ü lL l l i L - r f l 7 L , L l . l !i ir|iutt\'.rr, \lxil i r,ri i rclili porrr-.s 1u irnitrrt:l 1 tllilil:l (lL :.rr|ti
i i L l ! \ a i \ l i a s l ' , 1 r ' r .l f i \ L r \ ' a f l l .

llenc. il rolilclr.

a s i l t i li
tlt|ilt !!l.d I 1

Su_cr ent o eli liLrjr

o.l IL1| irlir. U ulatcrI

S!'1lt

l. Irl\i icl su

tlnrli1 -le bio 1gl.1. .9.? ri

da sc inlc rz

i , G u l r r l i r r r irr , r . .r', r r . \ rr i l r l , ) r r r l r r ' I l L . l b r r \ i t h l . i I I L r L l z r r l r 'r1 l. : L , L L , ' : r l r i i i L r f r r f e s r b I l b n e l ^ L i j . . I : . R . t ) i i b f l i r r r ' s l : i l l ) i r l rr l l . l , t T r r r : i r i r rL h ii i I | J z i r l r \ r s I , .rn ir r . r j . r nl .( r o i l o : L Lr f . r . t cb i l i . l \ l l r L r l .l i l l T c : l L ,l r l L . . : r l , , t r r l | , i : r lr ) r : : . L r j r | . r u : 1 . ! r o l i x n r c l l i l iI. N T L i h i n r r x .rd r r tI ! r l b L i . l ; : r\:t r l , , r r r , , r t r , r : l r l r

Il

\n ttlt l/ t \.1,tttt

piöese oliilmcnilo. Laliodcr liric: Svc ito su posjcdovali okxür.nilo sc Or Tril p.1.jc s\'o|rc prÄLjocu pfed C)mefolD sponrcl)Llro rbn Abdulazizorr. fckm ''Uslxni i dorrcsi licsul" Kad su mU.tcdonijeli iz nje jc rzradioi poliazro n)i lcblebijcijajal l-onavocli lbnllbi llalirr. oliarrlcnjcne
'I -dl)L\tnti tljilto\d srcd p.t tlckd . \j(r'Ltlt! tloli ü. u!lcdojt! balitri l)!! jll

Ibn Abbxs lilTc (lx o\o znaai ZigoSi njihovr srcrl Ovo je l(lctvr iz sldiberait r Ll., iicrros \lleh:i. Nj.go\ic \:jcfc i Nlcglovihjasniirdokaza. Allrh lc hL l(lehu usliiilo. pfinrio i dao da sc ostvilfi. kxo lto!i L,r!r<r'rr1 oduilz\ i NühLr klrcllrje rclilro zr s\ol nlfocl :' Go:Lpalttrtt,r)l itr t)\ttt.ur iLo i jdt)il.i; 't.J,:,t rrl;o ilt ottd\iit u:(hlült t't tLttolitl ttoii Ztntlir tti icrlttr:1tt\ ar t o l , t t t r t : d n t t t ' t g r i r c . i r r i l , r , i r r l r l c l r r r l L , ; r r r i ' ( Nir' h . l ( r . l i . ) Zxlo ic lI7\'iicni .\llith. obürarjLrai i\lLrslrlL sc L]oli je p|oltlinlro lrLrro:üI "".,r 'i i i r.. l l . r. r r!.. .0. i 'a-l!/iirrtu1 prt,olilrrrlxrrjrr. fcliror 1t ntolltu t,t: tl\r)jit( l)4 orllltilt, t1l)ftt,.tij ,u t)utt i nit)o!t,).';L nt-nulitunrd ne ltotolit,.' ' '\'lulcssili i nckc chli liitrLrilc kriu: lsfailovr irorontci sLr zrtfxiili 0i (Lr idu nl n.jrhovpraznili. pil inljc on prcl(o !ol.ja (lozr0h0 lrrrronr da rh pu:ilr Iilli.r su sc o i pfipfcrDxll za ocllerali i\,1cdrLtim, ltLfirollillcgLr!a YolsL itr rr i s l r , r r c m t r op r r p r c r r l r l i r ' e r Ld a i h p o b i j L irp f o t i c r r t u .t s o ! i m j c p r c r r l u f n 0 x 1 ilo klin chlr li1lnbll. nrfc.lio dil posüdc od njib r.tliil. Fx su itit olr pLL[,] nilliitil dlli u ziltrirl. Zillirl su oni oclurahtc noör lircr)Lrlr tLpülili sc Ltpn\oi r \luru l.,lrlu 1c lulron,:luo zlLnjiho\,odlazel(.nrliutio sc ralo lirajil fuzLrjcnti0nr njih. pl j. l)oaeoslkuplieti i boc|iti svoju vojsliLr rh stisnLr uniitc cia i ' / , 1 1 i a h j u \ ' t . \ , t oi l t t n r t lJ/\iicrir Ailirlr liiLtc: lirc,i Iir.tt sr:t,\lLlut; rrlrnintt lti!trt qottltnit