www.glassrpske.

com

Utorak
16. mart 2010.

Broj 12.159 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Osu|eno antiustavno djelovawe Predsjedni{tva i MIP-a BiH
strana 3.
FOTO: GLAS SRPSKE

VIJESTI

Ministar Vidovi} ima {est savjetnika i tri sekretarice
strana 2.

KROZ RS

Bratun~anka tri puta prvak RS iz matematike i fizike
strana 10.

U CIK-u razmatraju odlagawe izbora

Izbori se odga|aju samo izmjenom zakona strana 4.
Vladika Fotije pisao Ivi Josipovi}u

U procesu tra`ewa nestalih u BiH bezo~no se rodio nemoral. Podaci o lokacijama pojedinih grobnica dr`e se u ladicama po pet-{est godina. Ogromne me|unarodne donacije potro{ene na basnoslovne plate stranaca, istakao Odoba{i} Poslali su me na dvije disciplinske jer sam prona{ao tijelo Avde Pali}a, sprije~ili me da tra`im nestale pet godina, poku{ali da zabrane da dajem intervjue, dr`im tribine, ostvarim uvid u dokumentaciju..., ka`e Odoba{i} Odoba{i} naglasio da je velika sramota da se dozvolilo da Amor Ma{ovi} bude na ~elu institucije za tra`ewe nestalih pet godina kao volonter, a istovremeno kao profesionalac mudruje u Federalnom parlamentu

Formirawe HPC najavquje nove tragedije
Godi{wica ro|ewa Branka Radi~evi}a

strana 20.

Jasmin Odoba{i}

Jasmin Odoba{i}, stru~wak za tra`ewe nestalih i autor kwige “Sjaj i bijeda ekshumacija“
Neponovqiva pjesni~ka energija
Napada~ Vojvodine na meti menaxera

strana 27.

PROFITERSTVO NAD KOSTIMA MRTVIH
strana 5.
Vidovi} kra|u 75 dunuma od “Betonskih proizvoda“ obavio fiktivnom zamjenom nekretnina preko nezakonitih odluka UO. U zamjenu za to zemqi{te dao je stanove u ulici Vase Pelagi}a u centru Bawe Luke vrijedne 500.000 KM. Tra`io sam te nekretnine i uvjerio se da ne postoje, tvrdi Mitrovi}
Zemqi{te koje je prisvojio Jovan Vidovi}

Stevo Mitrovi}, vlasnik 46 odsto akcija u “Betonskim proizvodima“

Rasing i [alke `ele Bilbiju
strana 43.

"Vidovi} prisvojio 75 dunuma gra|evinskog zemqi{ta"
strana 7.

2 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Slobodan Homen o “slu~aju Gani}“

BiH i Kazahstan imaju obostrani interes za zna~ajnije pove}awe trgovinske razmjene i iskori{tavawa energetskih resursa i rudarstva. Sven Alkalaj, ministar inostranih poslova BiH

FOTO: GLAS SRPSKE

Srbija nije dobila zahtjev BiH za Gani}a
BEOGRAD - Ministarstvo pravde Srbije jo{ nije dobilo zvani~an zahtjev pravosudnih organa BiH za ustupawe krivi~nog gowewa ~lana ratnog Predsjedni{tva Ejupa Gani}a, izjavio je dr`avni sekretar u tom ministarstvu Slobodan Homen, javio je Tanjug. On je rekao da }e Ministarstvo pravde taj zahtjev, ako stigne, proslijediti Vije}u za ratne zlo~ine u Beogradu i daqe postupiti po wegovoj odluci. Homen je napomenuo da je za Ministarstvo pravde Srbije najva`nije da svi optu`eni za ratne zlo~ine odgovaraju. - Srbija o~ekuje da odgovaraju i svi koji su ~inili zlo~ine nad Srbima - istakao je Homen.

U Ministarstvu transporta i komunikacija BiH rade i penzioneri

Haris Silajxi} u Rijadu

Sa saudijskim vlastima o “slu~aju Ejup Gani}“
RI JAD - Pred sje da va ju }i Predsjedni{tva BiH Haris Silajyi} obavijestio je lidere Saudijske Arabije tokom svoje posjete Rijadu o rastu}im politi~kim tenzijama u BiH, ukqu~uju}i hap{ewe ~lana ratnog Predsjedni{tva RBiH Ejupa Gani}a 1. marta u Londonu. - Ministar inostranih poslova, princ Saud al-Fejsal, odvojeno je razgovarao sa Silajyi}em o velikom broju bilateralnih pitawa, ukqu~uju}i hap{ewe Gani}a zbog navodnih ratnih zlo~ina - rekao je ambasador BiH u Saudijskoj Arabiji Razim ^oli}. Silajyi}a su primili saudijski kraq Abdulah i krunski princ Sultan, zamjenik premijera i ministar odbrane i avijacije, prenose agencije.

Rudo Vidovi}

Po ugovoru o djelu anga`ovani savjetnici Bo`idar [kravan, Drago Radi} i Drago Bilanxija, ~ija je plata po 3.000 KM. U stalnom radnom odnosu savjetnici Branko Brkan, Mladen Golu`a i Vlatko Drmi}. Vidovi} ima tri sekretarice
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

SARAJEVO - Ministar transporta i komunikacija BiH Rudo Vidovi} umjesto dva savjetnika, {efa kabineta i jedne sekretarice, kako je to praksa u svim ministarstvima, anga`ovao je {est savjetnika, {efa kabineta i ~ak tri sekretarice. Kako saznaje “Glas Srpske“, Vidovi} je trojicu savjetnika anga`ovao po ugovoru
Haris Silajxi} u Rijadu FOTO: AGENCIJE

o djelu, a wihova mjese~na zarada je oko 3.000 KM. Po tom principu anga`ovani su penzioner Bo`idar [kravan, Drago Radi} i Drago Bilanyija. Pored {efa kabineta Dra`ena Gaguli}a, u stalnom radnom odnosu sa svim privilegijama Vidovi}a savjetuju Branko Brkan, Mladen Golu`a i Vlatko Drmi}. U Ministarstvu, {to u radnom odnosu, {to po ugovoru o

djelu, anga`ovane su i tri sekretarice ministra Vidovi}a: Zvjezdana Mili}evi}, Ivana Kuluz i Inga Ili}-Bakalar.

KUZMANOVI]: Ministarstvo ne realizuje kqu~ne projekte za BiH
Novac poreskih obveznika u tom ministarstvu tro{e i dvojica voza~a, od kojih je Ivica Juri}, koji je vozio Vidovi}evog strana~kog {efa i ministra koga je naslijedio Bo`u Qubi}a, na bolovawu ve} osam mjeseci. Za wegovu zamjenu doveden je Davor Mi{kovi}, kome se ugovor produ`ava svaka tri mjeseca. - Donedavno je Vidovi} po ugovoru o djelu anga`ovao na poslovima prevodioca i izvjesnu gospo|u iz Mostara koja je bila stalno zaposlena u tom gradu u banci, a sa Vidovi}em je ~esto i{la na putovawa i za

Branislav Duki} o presudi za Dreteq

VIDOVI]
Rudo Vidovi} ka`e da ima tri stalno zaposlena savjetnika i da je podnio zahtjev za jo{ jednog koji bi se bavio pitawem vazduhoplovstva, ali da sistematizacijom to mjesto jo{ uvijek nije prihva}eno. - Anga`ovani su i neki qudi po ugovoru o djelu kao spona sa Ministarstvom. Imam dvije sekretarice, jednu administrativnu i jednu tehni~ku. Ne znam napamet koliko je po sektorima kojima se bavi Ministarstvo anga`ovano qudi koji kao savjetnici rade po ugovoru o djelu, ali rije~ je o poslovima koji se moraju odvijati - istakao je Vidovi}. Dodao je da oni rade zbog nedostatka qudi, a i predvi|eni su novom sistematizacijom.

Vasvija Vidovi} relativizuje zlo~in
BAWA LUKA - Predsjednik Saveza logora{a RS Branislav Duki} smatra da je Vasvija Vidovi}, advokat Mirsada Repka, koji je optu`en za ratne zlo~ine u logoru Dreteq kod ^apqine, objavila detaqe presude prije nadle`nog suda u Norve{koj, s ciqem da relativizuje zlo~in nad 70 Srpkiwa u tom logoru koji je po~inio wen brawenik. U saop{tewu ovog saveza se navodi da je Vidovi}eva objavila i ime za{ti}enog svjedoka, qekara Olge Dra{ko, nastoje}i da na wu izvr{i psihi~ki pritisak da bi odustala od u~e{}a u daqem su|ewu. - Na taj na~in Vidovi}eva je prekr{ila i pravne norme tajnosti imena za{ti}enog svjedoka - navodi Duki}. Dodaje da su Hrvatske oru`ane snage, kojima je pripadao i Repak, u logoru Dreteq ubile i qekara Nikolu Kuzmana i wegovu suprugu, doktorku Du{anku.

poslove prevodioca primala novac iz kase Ministarstva ka`e izvor “Glasa Srpske“ iz Savjeta ministara BiH. Dodaje da je anga`uju}i iskqu~ivo hrvatske kadrove, i to u prvom redu one bliske wegovoj stranci - HDZ-u 1990, Vidovi} uveliko naru{io nacionalni balans u Ministarstvu. Poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH i ~lan Komisije za saobra}aj i komunikacije Parlamenta BiH @eqko Kuzmanovi} ka`e da je “~iwenica da Ministarstvo transporta i komunikacija BiH, koje odavno potresaju afere sa CEMT dozvolama, ne radi na realizaciji kqu~nih projekata za BiH (izgradwi Koridora 5C i digitalizaciji javnih emitera) nego slu`i za predizbornu kampawu HDZ-a 1990“. - U kabinetu ministra Vidovi}a sjedi vi{e qudi nego u kabinetu ameri~kog predsjednika - ka`e Kuzmanovi}.

Zekerija Mujkanovi} o ratnim planovima sa internet portala www.bosnahistorija.com

Nas tavqena is tra ga zbog pri jetwi
BR^KO - Po sli je pu {tawa Abedina Smaji}a (26), sina br~anskog imama Bahrije Smaji}a, koji je uhap{en zbog pi sawa na ci onal no uvredqivih sadr`aja na internetu, da se brani sa slobode, nastavqena je istraga zbog krivi~nog djela izazivawe rasne, vjer ske i na ci onal ne mr`we, raz do ra i ne trpeqivosti. Izja vio je to “Gla su Srpske“ glavni tu`ilac Tu`ila{tva Br~ko distrikta Zekerija Mujkanovi} i dodao da je, nakon {to je policija proslijedila izvje{taj tu`ila{tvu, Smaji} ispitan i saslu{an.

www.glassrpske.com
Kao neko ko je proveo ve}i dio `ivota u Sarajevu, mogu da ka`em da uop{te ne treba da ~udi {to se tamo vi{e ne ra|aju srpska djeca. Oti{la sam sa svojom porodicom daleko odavde ba{ zato da moja djeca ne pro`ivqavaju traume od zastra{ivawa od strane Bo{waka koja su u~estala u Sarajevu. Email: marijadj45@yahoo.com Interesantno zvu~i plan kako bi trebalo da izgleda u`i centar Bawe Luke, kako ka`u iz Administrativne slu`be grada, u “dogledno vrijeme”. Jako me zanima koje je to vrijeme... Email: mrdja_260780@gmail.com

MUJKANOVI]: Nastoja}emo {to prije rasvijetliti okolnosti
- Tu`ila{tvo je odlu~ilo da ne zahtijeva odre|ivawe pritvora jer se nisu stekli zakonski razlozi za to. Istraga }e biti nastavqena. Nastoja}emo je {to prije okon~ati i rasvijetliti sve okolnosti koje se ti~u onih radwi koje se stavqaju na teret - ka`e Mujkanovi}.

Policija Br~ko distrikta u petak je pretresla stanove na dvije lokacije i privela Smaji}a. On je osumwi~en da je od 5. januara na internet sajtu www.bosnahistorija.com pisao o planirawu teroristi~kih napada na Srbe u i oko Br~kog.

“Glas Srpske“ ranije je objavio razgovor Smaji}a, koji je bio registrovan kao Elfatihcd5, sa istomi{qenicima. Govorili su “o rasporedu snaga u i oko Br~ko distrikta radi oru`anog napada na pravoslavce“. G. M.

TAKTIKA
Elfatihcd5 na forumu portala www.bosnahistorija.com pi{e o taktici oru`anog napada. - Za po~etak udariti na sela Vuji~i}e, Gajeve i Bukvik. Tu moramo da uni{timo pravoslavne jer oni mogu da jave ~etnicima {ta ovi iz Mao~e planiraju - dio je wegovog razgovora sa foruma{ima tog internet portala.

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 3

Poslanici o privatizaciji dr`avnog kapitala
BAWA LUKA - Poslanici Narodne skup{tine Srpske razmatra}e danas Prijedlog zakona o dopuni Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima i bankama po hitnom postupku, prenosi Srna. Rije~ je o odre|enom broju neprivatizovanih preduze}a u RS ~iju imovinu, po Sporazumu o sukcesiji, posjeduju pravna lica sa sjedi{tem na teritoriji neke od biv{ih jugoslovenskih republika, navodi se u obrazlo`ewu zakona.

Sastanak predsjednika RS i predstavnika parlamentarnih partija iz Srpske

Vijesti
Vije}e naroda RS

Osudili antiustavan rad institucija BiH
Neprihvatqivo da se zloupotrebqava rad institucija BiH koje su u slu~aju hap{ewa Ejupa Gani}a stale u odbranu osobe osumwi~ene za ratni zlo~in, rekao Kuzmanovi}
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Rasprava o Zakonu o referendumu
BAWA LUKA - Razmatrawe Odluke za pokretawe procedure za za{titu vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o referendumu i gra|anskoj inicijativi jedina je ta~ka dnevnog reda za danas najavqene sjednice Vije}a naroda RS. Zakon je usvojila Narodna skup{tina RS 10. februara, kada dvodnevnoj raspravi o ovoj ta~ki dnevnog reda zbog bojkota nisu prisustvovali poslanici iz reda bo{wa~kog naroda, poslije ~ega su ulo`ili veto.

BAWA LU KA - Pred sjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi} i predstavnici sedam parlamentarnih partija iz RS ju~e su u Bawoj Lu ci osu di li an ti us ta vno dje lo vawe Predsjedni{tva BiH i Ministarstva inostranih poslova BiH u slu~aju Ejupa Gani}a. Na sastanku je dogovoreno da predsjednik RS uskoro organizuje novi sastanak sa svim predstavnicima RS u institucijama BiH da bi se utvrdile mjere kojima bi se sprije~ilo “uru{avawe institucija BiH”. - Koje }e to biti mjere jo{ uvijek ne mo`emo re}i, ali sigurno je da }e biti ustavne i demokratske - rekao je Kuzmanovi}. Naglasio je da }e srpski predstavnici u institucijama BiH nastaviti s radom u tim institucijama, ali da }e bi ti ut vr|e no ka ko }e nastaviti taj rad. - Neprihvatqivo je da se zloupotrebqava rad institucija BiH koje su u slu~aju hap{ewa Gani}a stale u odbranu osobe osumwi~ene za

Nikola [piri}

Susret sa Jadrankom Kosor
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} razgovara}e danas tokom slu`bene posjete Za gre bu sa pred sje dni kom Vlade Hrvatske Jadrankom Kosor. Programom posjete pre dvi |e no je da [pi ri} razgovara i sa predsjednikom Hrvatskog sabora Lukom Bebi}em, saop{teno je iz Savjeta ministara BiH.

Rajko Kuzmanovi} na konferenciji za novinare u Bawoj Luci

FOTO: M. RADULOVI]

ratni zlo~in - rekao je Kuzmanovi}. Kazao je da su politi~ari iz RS za bri nu ti zbog reakcija bo{wa~kih politi ~a ra i zva ni ~ni ka zbog “slu~aja Gani}“ i da je o~ito da se in sti tu ci je BiH stavqaju u funkciju privatnih aran`mana. Ka da je ri je~ o po pi su

stanovni{tva u BiH i pitawu po pi sa i ra spo dje le imovine, Kuzmanovi} je istakao da je na sastanku postignut na~elan dogovor da se sva ova pi tawa mo ra ju rje{avati u skladu sa Ustavom, zakonima i demokratskim principima.

POVJEREWE
Komentari{u}i izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadi}a da se Srbija ne protivi da Gani} bude izru~en pravosu|u BiH, Kuzmanovi} je rekao da predsjednik Srbije smatra da je to pravosudno pitawe, ali da tako, na`alost, ne misli predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajxi} i drugi bo{wa~ki zvani~nici. - Tadi} nije dovoqno informisan o odnosima u BiH, jer, ako je ta~no da je predsjednik Suda BiH Medxida Kreso izjavila da su svi u BiH Gani}, kako onda mo`emo da imamo povjerewe u pravosu|e ove zemqe i da vjerujemo da }e Gani}a ~ekati korektan sudski proces - kazao je Kuzmanovi}.

INSTITUCIJE BiH stavqaju se u funkciju privatnih aran`mana
Kuzmanovi} je naveo da je zajedni~ki stav sa sastanka da predstavnici RS treba da u~estvuju u politi~kim razgovorima, kako onim najavqenim za april u [paniji, tako i onim planiranim za kraj juna u Sarajevu. - U Madridu bi se govorilo o dokumentu koji bi na odre |en na ~in tre ba lo da

prihvate politi~ki lideri BiH, ali dejstvo tog akta bi bilo poslije izbora - rekao je Kuzmanovi}. Dodao je da teme sastanka o Balkanu koji bi trebalo da se odr`i krajem juna u Sarajevu jo{ nisu precizirane. Kuzmanovi} je pozvao sve par la men tar ne stran ke iz RS da je dne dru ge ubje |u ju programima i stavovima, a ne uvre da ma, i da wegu ju kul tu ru di ja lo ga ra di za {tite institucija Srpske. Sastanku sa predsjednikom RS pri sus tvo va li su pred sje dni ci SNSD-a, DNS-a, SP-a i DP-a Milorad Do dik, Mar ko Pa vi}, Petar \oki} i Dragan ^avi}, potpredsjednici SDS-a i PDP-a Borislav Boji} i Slobodan Nagra di}, te ge ne ral ni se kre tar SRS RS

Rezolucija o Srebrenici
Kuzmanovi} je naveo da u ovom trenutku RS ne mo`e da podr`i rezoluciju o Srebrenici o kojoj bi trebalo da raspravqa parlament Srbije. - Takva rezolucija bi jednostrano osudila samo jedan zlo~in, a mi tra`imo da budu osu|eni svi zlo~ini u proteklom ratu u BiH rekao je Kuzmanovi}. Mladen Krsmanovi}. Boji} je poslije sastanka, u saop{tewu za javnost, naveo da je ovaj sastanak bio bez dnevnog reda i da je potvrdio da predstavnici RS u institucijama BiH ne mogu da se izbore za ravnopravan status u ovim organima.

Rajko Kova~evi}

Spremni za ja~awe saradwe sa RS
PODGORICA - Demokratska par ti ja so ci ja lis ta, vladaju}a stranka u Crnoj Go ri, sa op {ti la je da je spremna da razgovara o ja~awu saradwe sa Srpskom. Portparol DPS-a Rajko Kova~evi} rekao je da zvani~na Pod go ri ca po dr`a va cjelovitost BiH i nastoji da razvije najboqe dobrosusjedske odnose sa BiH, prenose agencije.

Slavi{a Guberini}

Za konzulat Crne Gore u Bawoj Luci
POD GO RI CA - Crno gorska Narodna stranka u potpunosti podr`ava inici ja ti vu pre mi je ra RS Milorada Dodika o uspostavqawu specijalnih veza sa Crnom Gorom, i u vezi s tim mu predla`e otvarawe konzulata Crne Gore u Bawoj Luci. Portparol Narodne stranke Slavi{a Guberini} izjavio je za Srnu da je ova stranka i ranije pozivala vlast u Pod go ri ci da otvori konzulat u Bawoj Luci.

Pove}ati broj ~lanova Predsjedni{tva BiH
SARAJEVO - Ekspert Centralnoevropskog univerziteta iz Budimpe{te Danijel Bosler smatra da bi pove}awe broja ~lanova Predsjedni{tva BiH sa sada{wa tri na pet bio dobar na~in kojim bi se uspje{no implementirala presuda Suda u Strazburu u “slu~aju Sejdi} i Finci protiv BiH”. - Na ta dva nova slobodna mjesta gra|ani ne bi birali predstavnike iskqu~ivo na osnovu etni~ke pripadnosti, nego na osnovu zajedni~kih politi~kih projekata koje bi oni predstavqali istakao je Bosler, koji je bio moderator radionice “Reforma izbornog sistema i strategije stranaka“ odr`ane u Sarajevu. @. D.

Obnovqeno su|ewe jednom od vo|a “Hamzi“
SARAJEVO - Obnovqeno su|ewe [efiku Ali}u, koji je nepravosna`no oslobo |en op tu `ni ce ko ja ga tereti za zlostavqawe zarobqenih voj ni ka Srpske vojske Krajine i nesprovo|ewe istrage za ubistva ~etiri zarobqenika, zakazano je za 5. april, javila je Srna. Biv{i pomo}nik komandanta bataqona “Hamze“, u sastavu Petog korpusa Armije RBiH, [efik Ali}, u aprilu 2008. godine je nepravosna`no oslobo|en svih {est ta~aka optu`nice.

Dvojica priznala otmicu Ante Jelavi}a
ZAGREB - Vlado ]uri} i Mario Mili~evi} priznali su ju~e u zagreba~kom @upanijskom sudu da su u~estvovali u otmici biv{eg hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH Ante Jelavi}a u aprilu 2008, dok je Dalibor Prgomet negirao krivicu. ^etvrtooptu`enom Vlatku Mili~evi}u sudi se u odsutnosti jer se nalazi u bjekstvu, a postupak protiv Sa{e Savinovi}a preuzelo je pravosu|e BiH. Su|ewe je ju~e zavr{eno saslu{awem okrivqenih, o{te}enog Jelavi}a i ~itawem iskaza svjedoka iz istrage. ]uri} je izrazio kajawe za organizovawe otmice Jelavi}a, kojeg su u Zagrebu natjerali da u|e u vozilo i prebacili u BiH.

4 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Miroslav FILIPOVI]

Izme|u umnosti i bezumqa
Antiustavnim djelovawem bo{wa~kih politi~ara i zvani~nika, koji su otvoreno stali u odbranu Ejupa Gani}a, osumwi~enog za ratni zlo~in, BiH je dovedena na liniju razgrani~ewa ustavnosti i neustavnosti, reda i nereda, prava i neprava, umnosti i bezumqa. Zbog drske sa mo voSrpski qe Harisa Silajyi}a, predstavnici predsjedavaju}eg Predu institucijama sjedni{tva BiH, wegoBiH imaju vog strana~kog kolege i {e fa bh. di plo ma legitimno pravo ti je Sve na Al ka la ja, da odgovore na ali i broj nih druinstitucionalno gih sa ra jev skih is to bezumqe, jer niko mi{qeni ka u ve zi sa normalan ne mo`e “slu ~a jem Ga ni}“ i da se pomiri sa pri va ti zo vawa in sti tu ci ja BiH, oz~iwenicom da biqno je ugro `en ussistem staje u ta vni i in sti tu ci odbranu ~ovjeka onalni sistem zemqe. osumwi~enog Op{tem sarajevskom za ratni zlo~in bezumqu, zbog eufori~ne podr{ke osobi odgovornoj za likvidaciju 42 nenaoru`ana regruta JNA u Dobrovoqa~koj ulici u maju 1992. godine, pridru`ila se i predsjednik Suda BiH Medyida Kreso izjavom da su svi u BiH Ejup Gani}. Kako, poslije ovoga, o~ekivati korektan i profesionalan sudski proces za Gani}a u slu~aju da bude izru~en pra vo su dnim or ga ni ma BiH? Kad su i oni ko ji treba da ga procesuiraju obo`avaoci i po{tovaoci wegovog lika i “djela“. Mo`emo da zamislimo samo kakva bi `estoka reakcija me|unarodne zajednice uslijedila kada bi, na primjer, naj vi {e in sti tu ci je RS i weni zva ni ~ni ci stali u odbranu bilo kog Srbina osumwi~enog za ratni zlo~in. U ovom specifi~nom trenutku jedno od kqu~nih pitawa je i kako uop{te za{tititi institucionalni kapacitet zemqe ako se on podriva sa najvi{ih politi~kih i pravosudnih institucija, ako zadu`eni za red i zakon prizivaju nered i anarhiju. Za to srpski pred sta vni ci u in sti tu ci ja ma BiH imaju legitimno pravo da odgovore na ovo institucionalno bezumqe, jer niko normalan ne mo`e da se pomiri sa ~iwenicom da sistem staje u odbranu ~ovjeka osumwi~enog za ratni zlo~in. Mora se na}i na~in da se zaustavi bezo~no uru{avawe Dejtonskog sporazuma i Ustava ove zemqe, jer sistem ne mo`e opstati na neracionalnoj osnovi i subjektivnom i proizvoqnom tuma~ewu Ustava i zakona. “Slu~aj Gani}“ je verifikovao svu institucionalnu bijedu BiH i pogubnost politike bo{wa~kog establi{menta koja privatizuje dr`avu radi ostvarivawa svojih radikalnih i nemogu}ih ciqeva u ~ijoj sr`i je voqa za beskrupuloznim vladawem svima u zemqi. I tome predstavnici RS treba da stanu ukraj.

O prolongirawu izbora mo`e da odlu~i samo Parlament BiH

Poslije izjave Suada Arnautovi}a da CIK razmatra odga|awe izbora

Izbori se odga|aju samo izmjenom zakona
Prolongirawe izbora u nadle`nosti Parlamenta BiH, a ne CIK-a, istakao Kuzmanovi}. Odga|awe izbora mogu}e samo ako Parlament BiH izmijeni Izborni zakon, a za sada nemamo takvih najava, rekao Petri}
PI[U: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

BAWA LUKA, SARAJEVO - Eventualno prolongirawe op{tih izbora u BiH nije u nadle`nosti Centralne izborne komisije BiH (CIK), ve} iskqu~ivo Predstavni~kog doma Parlamenta BiH. Izjavio je to ju~e u Bawoj Luci predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi}. Odgovaraju}i na pitawe o mogu}nosti odga|awa op{tih izbora za po~etak novembra, zbog primjene presude Suda u Stra zbu ru u ve zi sa slu ~a ja “Sejdi} i Finci“, Kuzmanovi} je rekao da to nije u nadle`nosti nijedne komisije nego zakona koji propisuje da se svake ~etvrte godine u prvoj nedjeqi oktobra odr`avaju op{ti izbori u BiH. - To mo`e promijeniti samo Parlament BiH, a ne CIK - rekao je Kuzmanovi}. ^lan CIK-a Suad Arnautovi} izjavio je u nedjequ uve~e BHT-u da u Izbornoj komisiji razmatraju odga|awe op{tih izbora, najvjerovatnije za 5. novembar, ako do 29. marta ne budu pripremqeni amandmani

na Ustav BiH u skladu sa presudom Evropskog suda za qudska prava u Strazburu. Dodao je da odga|awe izbora za mjesec ne bi imalo nikakvog uticaja na sada{wi mandat Parlamenta. Predsjednik CIK-a Branko Petri} smatra da su male {anse da budu odgo|eni op{ti izbori u BiH, planirani za oktobar.

PETRI]: Nije u kapacitetu CIK-a da razmatra to pitawe
- Nije u kapacitetu CIK-a da razmatra to pitawe, to je stvar ustavotvorca i zakonodavca, odnosno Parlamenta BiH - rekao je Petri}. Pojasnio je da je odga|awe izbora mogu}e samo ako Parlament BiH izmijeni Izborni zakon. - Za sada nemamo takvih najava, niti je to po sada{wem zakonskom rje{ewu mogu}e ka`e Petri}. Go vo re }i o spro vo |ewu akcionog plana za primjenu presude Evropskog suda za qudska prava u “predmetu Sejdi} i Finci“, Petri} je naveo da su CIK i Savjet ministara uzeli

u obzir koje sve radwe treba uraditi i u kom roku da bi potrebne izmjene Ustava, a potom i zakonskih i podzakonskih rje{ewa, bile izvr{ene do raspisivawa izbora. [ef Klu ba po sla ni ka SNSD-a u Parlamentu BiH Drago Kalabi} naglasio je da se izbori sprovode na osnovu Izbornog zakona koji usvaja Par la ment, a ne na osno vu voqe i `eqe nekoga iz CIK-a. - Mo`da }e izbori biti prolongirani, ali ne zato to to ho}e ~lan CIK-a, nego zato to bi to eventualno odlu~ili nadle`ni organi koji donose Izborni zakon – rekao je Kalabi}. Kazao je da ako politi~ke stranke postignu konsenzus oko promjene termina izbora,

nema nita protiv, ali da nije na CIK-u da to ~ini i predla`e. Prema va`e}im zakonskim rje{ewima, op{ti izbori trebalo bi da budu raspisani 6. maja, a odr`ani 3. oktobra. Rok za pripremu Nacrta amandmana na Ustav BiH je 29. mart, a za pripremu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH je 15. april. Ra dna gru pa za izra du amandmana na Ustav BiH i izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, a koji se ti~e sprovo|ewa presude u predmetu “Sejdi} i Finci protiv BiH”, nije odr`ala za ju~e najavqenu konstitutivnu sjednicu zbog nedostatka kvoruma.

FINANSIRAWE STRANAKA
Politi~ke stranke u BiH ne}e ubudu}e mo}i da se neograni~eno finansiraju sredstvima iz inostranstva putem raznih projekata, su{tina je dogovora postignutog ju~e u Sarajevu na sjednici Interresorne radne grupe za pripremu izmjena i dopuna Zakona o finansirawu politi~kih stranaka, javila je Srna. Parlamentu BiH bi}e ponu|en prijedlog kojim se precizira da se stranke mogu finansirati samo iz ~lanarina, prihoda pravnih i fizi~kih lica, prihoda od imovine u vlasni{tvu politi~ke stranke, buxetskih sredstava te od dobiti od preduze}a u vlasni{tvu politi~ke stranke.

Ministarstvo transporta i komunikacija BiH ne}e prihvatiti zahtjev BHRT-a

BHRT-u ne}e se pla}ati ~lanstvo u EBU
BAWA LUKA - Ministarstvo transporta i komunikacija BiH ne}e BHRT-u platiti ~lanstvo u Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU) kako je tra`ila ta medijska ku}a. Rekla je to “Glasu Srpske“ {ef Odjeqewa za komunikacije u Ministarstvu Milanka Suyum i istakla da se niti jednim ~lanom zakona u BiH ne predvi|a pla}awe ~lanarine EBU iz dr`avnog buyeta. BHRT za ~lanstvo u EBU treba da izdvaja 200.000 maraka godi{we, a ~lanarina nije pla}ena devet godina, odnosno otkako je BHRT ~lanica EBU. - Nesporno je da u me|unarodnim direktivama EU stoji da bi dr`ave trebalo da pla}aju ~lanarinu svojih institucija u me|unarodnim organizacijama, ako imaju predvi|ena i planirana sredstva za takvu vrstu nadoknada - kazala je Suyumova.

Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH iz RS
Niko u Republici Srpskoj ne}e u~estvovati u pravqewu privatne dr`ave BiH.

BHRT DUGUJE za ~lanarinu 1,8 miliona KM
S obzirom na to da u ovom trenutku ne postoji zakonsko upori{te, dodala je Suyumova, ni BiH, niti resorno ministarstvo nemaju obavezu da daju nalog za pla}awe ~lanarine iz buyeta. - Ako se ustanovi da postoje osnove za uvo|ewe te obaveze u zakonodavstvo, bi}emo obavezni da to platimo. Ali 2010. godine to ne}e biti mogu}e, jer nemamo niti zakonsko upo-

Haris Silajxi}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH
U odbrani optu`enog za ratni zlo~in Ejupa Gani}a zloupotrebqava institucije BiH.

DUG
Ukupan dug BHRT-a prema EBU trenutno iznosi oko dva miliona i 900 hiqada {vajcarskih franaka. - Glavni dio duga BHRT je napravio nepromi{qenim poslovawem. Od 2002. godine je koristio usluge, a nije pla}ao dugove EBU istakla je Putica i napomenula da ti dugovi moraju biti vra}eni.

ri{te, a ni predvi|ena sredstva u buyetu - zakqu~ila je Suyumova. Pred sje dnik Upra vnog odbora BHRT-a Marija Putica istakla je da BHRT o~ekuje da BiH BHRT-u plati ~lanstvo u EBU, jer prema me|unarodnoj regulativi, dr`ava svojim institucijama pla}a ~lanstvo u me|unarodnim organizacijama. - U EBU BHRT kao radiotelevizija predstavqa dr`avu - istakla je Putica. Dodala je da BHRT ne o~ekuje od dr`ave da pla}a dugove ovog javnog servisa EBU, ali da bi im pla}awe ~lanarine mnogo zna~ilo kada je rije~ o finansijskoj sta bil nos ti te me dij ske ku}e. V. [.

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 5

Jasmin Odoba{i}, stru~wak za tra`ewe nestalih

Ha{ki tribunal

Profiterstvo nad kostima mrtvih
U procesu tra`ewa nestalih u BiH bezo~no se rodio nemoral. Podaci o lokacijama pojedinih grobnica dr`e se u ladicama po pet-{est godina. Ogromne me|unarodne donacije potro{ene na basnoslovne plate stranaca, kazao Odoba{i}
RAZGOVARAO: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Tabakovi} priznao la`no svjedo~ewe
HAG - Zuhdija Tabakovi} priznao je ju~e pred Ha{kim tribunalom krivicu za nepo{tovawe suda zbog la`nog svjedo~ewa za odbranu Milana Luki}a, osu|enog na do`ivotni zatvor zbog zlo~ina nad Bo{wacima u Vi{egradu, javqa Radio Slobodna Evropa. Tabakovi} je priznao da je potpisao pripremqenu la`nu izjavu, koju mu je ponudio ~lan tima odbrane, i za to dobio 1.000 evra, kao i da je zatim prona{ao jo{ dvije osobe da, uz istu naknadu, daju la`ne iskaze. Predsjedavaju}i sudija Kevin Parker nagovijestio je da }e u vezi sa ovim slu~ajem pred Tribunalom biti pokrenuto jo{ postupaka protiv umije{anih u la`no svjedo~ewe.

Profiterstvo nad kostima mrtvih je odavno uzelo maha. Me|unarodna komisija za nestale osobe (ICMP) je poluprivatna organizacija koja dovodi kadrove sumwive stru~nosti i morala, a proces identifikacija nestalih se namjerno odugovla~i zbog novca koji je u opticaju. Izjavio je to u intervjuu “Glasu Srpske“ Jasmin Odoba{i}, stru~wak za tra`ewe nes ta lih i autor kwige “Sjaj i bijeda ekshumacija“. - Poslali su me na dvije dis ci plin ske sa mo za to {to sam pro na {ao ti je lo Avde Pali}a, sprije~ili me da tra`im nestale pet godina, poku{ali da zabrane da dajem intervjue, dr`im tribine, javno istupam, ostvarim uvid u do ku men ta ci ju, ulazim u radne prostorije... - ka`e Odoba{i}. Isti~e da je wegova kwiga “krik protiv pona{awa crnih, be{~asnih du{a koje trgu ju bo lom une sre }e nih majki, o~eva, bra}e, sestara, djece...”. GLAS: Godinama ste i privatno i kao zaposlenik Instituta za nestale BiH bili ukqu~eni u proces tra`ewa nestalih u BiH. Do kakvih sa znawa ste do {li kada je rije~ o ovom procesu? ODOBA[I]: U procesu tra`ewa nestalih u BiH bezo~no se rodio nemoral. Otkrio sam da se po da ci o lo ka ci ja ma po je di nih gro bnica dr`e u ladicama po pet-{est godina i otvaraju samo u vrijeme dolaska nekih politi~ara. Otkrio sam i kakav su horor na kostima mrtvih napravili neki kvaziqekari i da su gre{kama u pro ce su iden ti fi ka ci ja brojne porodice dobile tu|u djecu, te da se to `eli sakriti od wih. GLAS: Ko je odgovoran za ta kvo stawe u pro ce su

Udru`ewe zarobqenika iz Dervente

Pozdravili podizawe optu`nice protiv Mungosa
DER VEN TA - Udru `ewe ratnih zarobqenika iz Derven te poz dra vi lo je po di zawe op tu `ni ce pro tiv Ivi ce Per ko vi }a zva nog Mungos, za ratne zlo~ine po~iwene nad srpskim za robqeni ci ma u hrvat skim logorima Rabi} i Zelenike, {to je logora{ima vratilo nadu da }e po~inioce zlo~ina, ipak, sti}i pravda, javila je Srna. U der ven tskom udru `ewu navode da je veliki broj logora{a spreman da svjedo~i pred sudom protiv Perkovi}a, koji je dr`avqanin BiH i Hrvatske. Pred sje dnik Udru `ewa Drago Kne`evi} istakao je da biv{i srpski logora{i iz Dervente najodgovornijim za for mi rawe lo go ra na ovom podru~ju smatraju ratnog predsjednika SO Vinka Begi}a zvanog [iqo, na~elni ka po li cij ske sta ni ce Ivana Dusparu, predsjednika Kri znog {ta ba Iva na ^uqka, pred sje dni ke op {tinskih odbora HDZ-a Iku Stani}a i SDA Sulejmana Alijagi}a zvanog Senko.

Josip Peri}

“Srpska je konstanta“
Jasmin Odoba{i} FOTO: GLAS SRPSKE

tra`ewa nestalih i identifikacija posmrtnih ostataka? ODOBA[I]: Uvijek i danas ~elnici Instituta za nestale BiH i ICMP tra`e alibi kako nema informaci ja o gro bni ca ma, {to je samo malo ta~no. Uglavnom ni ovdje ne govore istinu. Oni ne dozvoqavaju da se do|e do tih informacija. To se lako mo`e dokazati. Qudi koji su svoje znawe u otkrivawu grobnica pokazali na hiqadu na~ina i hiqadama prona|enih osoba preko no}i su iskqu~eni iz procesa tra`ewa nestalih, a dovedeni su brojni qudi koji se nika da ni su ba vi li ovim poslom. GLAS: Qetos, ka da je tek poslije osam godina od ek shu ma ci je iden ti fi ko vano tijelo pukovnika Armi je RBiH Av de Pa li }a, o{ tro ste kritikovali

Identifikacije
Vi{e od 3.000 tijela stoji neidentifikovano, da bi, ako se nastavi ovakvim tempom raditi, proces tra`ewa i identifikovawa nestalih mogao potrajati jo{ 50 godina, za {ta }e, prema ocjenama stru~waka, biti potrebno 200 miliona KM. In sti tut i IC MP? Zbog pro pus ta u slu ~a ju Pa li} jo{ niko nije odgovarao? ODO BA [I]: In sti tut i IC MP su od go vor ni {to su posmrtni ostaci Avde Pali}a identifikovani tek osam godina poslije ekshumacije. Najmawe {to su ~elnici Instituta i ICMP tre ba li da ura de po sli je planetarne sramote u slu~aju Avdo Pali} je da ponude ostavke. Sti~em utisak da se na mjer no raz vla ~i pro ces iden ti fi ka ci ja nes ta lih zbog novca koji je u opticaju. ICMP je poluprivatna orga ni za ci ja ko ja do vo di kadrove sumwivog kvaliteta kada se ti~e i struke i morala. tervjue, dr`im tribine, javno istupam, ostvarim uvid u do ku men ta ci ju, ula zim u ra dne pros to ri je... Od strawen sam iz procesa tra`ewa nes ta lih, jer je moj tim u Krajini svake godine pronalazio po 400-500 tijela, a sada se ve} ~etiri do pet godina kopa po pet-{est. GLAS: Porodice nestalih iz RS ogor~ene su radom Amo ra Ma {o vi }a, ~la na Kolegijuma direktora Instituta za nestale BiH? ODOBA[I]: Velika je sramota da se dozvolilo da Ma{ovi} bude na ~elu institucije za tra`ewe nestalih pet godina kao volonter, a istovremeno kao profesionalac mudruje u Federalnom parlamentu. Nestali se moraju tra`iti 25 sati dnevno. GLAS: Ranije su objavqivane informacije da je me|u posmrtnim ostacima nes ta lih bi lo i `i vo tiwskih kos ti ju? Ima te li saznawa o tome? ODO BA [I]: Bawolu ~ki patolog dr @eqko Karan tvrdi da su od 14 tijela, koja je ekshumiralo bawolu~ko odjeqewe Instituta za nestale BiH u 2009. godini, u de vet vre }a bi le `i vo tiwske kosti.

LIVNO - Predsjednik Kluba Hrvata u Domu naroda federalnog Parlamenta Josip Peri} izjavio je da se ne smije za`miriti na ~iwenicu da je Republika Srpska konstanta, te da bilo kakvo ustavno ure|ewe BiH mora uva`avati tu ~iwenicu, prenosi Srna. Peri} je rekao da je dvoentitetsko ure|ewe BiH pogubno za Hrvate, jer u tako ure|enoj dr`avi Hrvati nemaju nikakve {anse da budu ravnopravan politi~ki subjekt. - Ako se i daqe bude insistiralo na dvoentitetskoj podjeli BiH na FBiH i RS, onda Hrvati moraju tra`iti svoju federalnu jedinicu, ali takvu koja ne}e biti samo na podru~ju FBiH nego i na podru~ju RS, gdje su po popisu iz 1991. godine Hrvati bili ve}insko stanovni{tvo - pojasnio je Peri}.

Prona|ena polovina nestalih
GLAS: Poslije ovih podataka, {ta je uop{te pozitivno u procesu tra`ewa nestalih u BiH? ODOBA[I]: Pozitivno je to da je grupa po{tenih qudi za proteklih 15 godina prona{la vi{e od polovine svih nestalih osoba i da je veliki broj porodica na{ao svoj mir. U pozitivne stvari spada i uvo|ewe DNK analiza prvi put u BiH. Mnogi su u tom procesu radili bez plate, a mnogi humanisti Amerike, Wema~ke, Holandije, [vajcarske, Engleske i drugih zemaqa su izdvojili ogroman novac za proces tra`ewa nestalih, posebno DNK analize.

OD 14 TIJELA u Bawoj Luci u devet vre}a bile kosti `ivotiwa
GLAS: Da li je ta ~no da ste ka`weni zbog javnih is tu pa u ve zi sa slu ~a jem Avde Pali}a? ODOBA[I]: Poslali su me na dvije disciplinske sa mo za to {to sam pro na {ao ti je lo Av de Pa li }a, spri je ~i li me da tra `im nestale pet godina, poku{ali da zabrane da dajem in-

Josip Peri}

FOTO: GLAS SRPSKE

Svako deseto dijete u Velikoj Britaniji vjeruje da je telefon izumila kraqica Elizabeta, a svako dvadeseto da je junak filma “Ratovi zvijezda“ Luk Skajvoker, prvi ~ovjek koji je kro~io na Mjesec, javio je Tanjug. Vi{e od 60 odsto mali{ana, uzrasta od devet do deset godina, koji su bili obuhva}eni ovim istra`ivawem, reklo je da je Isak Wutn otkrio vatru. Djevoj~ice su pokazale boqe znawe od dje~aka, pa je tako 76 odsto wih znalo da je slavni britanski nau~nik otkrio zakon gravitacije, dok je ispravan odgovor dalo ne{to mawe od polovine dje~aka.

6 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Obiqe`avawe godi{wice stradawa Srba u Sijekovcu 26. marta

Dru{tvo
Olimpijski centar “Jahorina“

BROD - Odbor za obiqe`avawe zna~ajnih datuma u RS odlu~io je da 26. marta u Sijekovcu kod Broda bude obiqe`ena 18. godi{wica ubistva 46 mje{tana ovog sela 1992. godine, koje su po~inili pripadnici regularnih oru`anih snaga iz Hrvatske i paravojnih hrvatsko-musli-

manskih jedinica iz Broda, javila je Srna. Na dan kada je po~iwen ovaj zlo~in u spomen-crkvi Svete velikomu~enice Ogwene Marije u Sijekovcu bi}e slu`en parastos ubijenim srpskim civilima, a ispred spomen-plo~e bi}e prislu`ene svije}e i polo`eni cvije}e i vijenci.
FOTO: S. ILI]

Za vikend vi{e od 3.000 gostiju
JAHORINA - Jahorinu je proteklog vikenda posjetilo vi{e od 3.000 gostiju, a uslovi za skijawe su idealni, rekla je stru~ni saradnik za marketing i prodaju Olimpijskog centra “Jahorina“ Zorica Stojanovi}. Ona je istakla da je visina snijega ju~e iznosila 150 centimetara i dodala da su u pogonu dva nova {estosjeda i ve}ina ski-liftova. Stojanovi}eva je podsjetila da je radno vrijeme vertikalnog transporta od devet do 16 ~asova, a cijene skipasa su sni`ene za 30 odsto, pa dnevni ko{ta 28 maraka. - Na raspolagawu je vi{e od 25 kilometara staza za skijawe, a wihov izbor je izuzetan - naglasila je Stojanovi}eva. V. K.

Fond PIO RS

Sastanak u Bawoj Luci

Prioritet `albe korisnika invalidskih penzija
BAWA LUKA - Fond penzijsko-invalidskog osigurawa RS saop{tio je da }e organ vje{ta~ewa Fonda prioritetno razmotriti `albe korisnika invalidskih penzija koji su dobili novo rje{ewe o smawenom iznosu penzije. Bi}e razmotrene okolnosti da li je korisnik penzije povrije|en ili obolio dok je obavqao poslove ili zadatke u oblasti odbrane ili dok je bio u zarobqeni{tvu, odnosno da li se invalidnost desi la u vri je me oru `a nih sukoba. Na isti na~in bi}e razmotrene i `albe korisnika porodi~nih penzija. D. K.

Najkompleksnije operacije bi}e ura|ene danas i sutra u Bawoj Luci

Iako saradwa sa bawolu~kim KC-om po~iwe najte`im operacijama iz rekonstruktivne mikrohirurgije, koje se izvode na samo nekoliko klinika u svijetu, ne sumwam da }e ovi zahvati biti uspje{no izvedeni, rekao Milomir Ninkovi}
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

Svjetska dostignu}a u Klini~kom centru
hirurgiju i opekotine u Univerzitetskoj bolnici Bogenhauzen u Minhenu Milomir Ninkovi}, koji }e ove zahvate uraditi uz asistenciju osobqa KC Bawa Luka. On je naglasio da, iako wegova saradwa sa bawolu~kim KC-om po~iwe najte`im ope ra ci ja ma ko je se izvode na samo nekoliko klinika u svijetu, ne sumwa da }e ovi za hva ti bi ti us pje {no izvedeni. Prema rije~ima Ninkovi}a, u KC Bawa Luka postoje svi preduslovi da se urade ove operacije. - Operacija rekonstrukcije dojke na Klinici za plasti~no-rekonstruktivnu hi rur gi ju i ope ko ti ne bawolu~kog Klini~kog centra bi }e ura |e na pa ci jen tkiwi ko joj je od strawena dojka zbog maligne bolesti prije vi{e od godine, a koja je pro{la kroz lije~ewe hemo te ra pi jom i zra ~ewem pojasnio je Ninkovi}.

Uobi~ajen vodostaj rijeka i jezera u RS

Nema naznaka mogu}ih poplava
BAWA LUKA - Rijeke i jezera u Srpskoj, bez obzira na topqewe swe`nog pokriva~a ovih dana, zadr`avaju uobi~ajeni vodostaj i nema naznaka mogu}ih poplava, potvrdio je hidrolog u Hidrometeorolo{kom zavodu RS Darko Borojevi}. Borojevi} je rekao Srni da je vodostaj Vrbasa na svim kotama gdje se vr{e mjerewa u granicama normale, a i akumulaciono jezero Bo~ac je skoro prazno. - Za sada ne postoji nikakva opasnost od mogu}ih poplava i nadolaska ve}e koli~ine vode na ovim prostorima - rekao je Borojevi}. [ef Zavoda za strna `ita u Poqoprivrednom institutu RS Dragan Mandi} istakao je da ovakva situacija, ka da se swe `ni po kri va~ jo{ mjes ti mi ~no za dr`a va, a zemqi{te je maksimalno natopqeno vlagom, onemogu}ava poqoprivrednike u bilo kakvim poqskim radovima za jo{ najmawe sedam do deset dana.
FOTO: G. [URLAN

BAWA LUKA - Najkompleksnije i najkomplikovani je ope ra ci je iz rekonstruktivne mikrohirurgije, presa|ivawe prstiju stopala na povrije|enu {aku i rekonstrukcija dojke od tkiva doweg stomaka, bi}e ura|ene danas i sutra u bawolu ~kom Kli ni ~kom centru. Ovo je ju~e u Bawoj Luci rekao na~elnik Klinike za plasti~no-rekonstruktivnu

OPEKOTINE
Milomir Ninkovi} je rekao da oko 20 odsto pacijenata na klinici u Minhenu dolazi iz zemaqa biv{e Jugoslavije. - Veliki broj pacijenata dolazi sa te{kim opekotinama, wihovo pre`ivqavawe pod znakom je pitawa i poslije svega moraju da se suo~e sa o`iqcima. Na ovim prostorima je neophodno da se napravi dobar centar za opekotine u kojem }e se lije~iti ti pacijenti - dodao je Ninkovi}.

U KC BAWA LUKA postoje svi preduslovi za operacije
Ministar zdravqa i soci jal ne za {ti te RS Ran ko [krbi} rekao je da }e izvo|ewem ove dvi je ope ra ci je Bawa Luka pokazati da dobija konture centra koji }e pru `a ti i te ka ko va `ne usluge za {iri region. - Operacije su prilika da prven stve no mla di do -

ktori sa bawolu~kog KC-a ste knu do da tna is kus tva i usvo je znawe od vrhun skog stru~waka - na gla sio je [krbi}. On je dodao da postoji `eqa da se ostvari stalna saradwa sa qekarom Ninkovi }em ka ko bi Bawa Lu ka postala regionalni centar iz oblasti plasti~ne rekonstru kti vne hi rur gi je i da bi se stvo ri li po voqni uslo vi za daqe usa vr{a vawe. Nin ko vi} je izra zio `equ da pomogne kolegama da uvedu nove metode i razvi ju re kon stru kti vnu mi kro hi rur gi ju, plas ti ~nu i estetsku hirurgiju do evropskog i svjetskog nivoa. - Qekari iz RS moraju da imaju samopouzdawe i da znaju da ono {to oni rade nije ni{ta lo{ije od qekara iz vrhun skih cen ta ra u svijetu - rekao je Ninkovi}.

Ministarstvo spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Sastanak u Bawoj Luci

Jo{ nema odluke o uvozu vozila
kom razgovora konstatovano da postoje zajedni~ka iskustva u velikom broju ste~enih invalidskih ili porodi~nih penzija. Balintova i ~lanovi wene delegacije prenijeli su Radoji~i}u iskustva u obezbje|ivawu funkcionisawa prvog stuba penzijskog osigurawa, kao i pro ble mi ma ko ji se javqaju u uspos tavqawu i odr`avawu drugog stuba penzijskog osigurawa. BAWA LUKA - Ministarstvo spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH jo{ nije pripremilo novi prijedlog odluke o uvozu vozila u BiH, jer je Institut za standardizaciju BiH ponovo imao primjedbe na sprovo|ewe ove odluke, potvrdili su “Glasu Srpske” u ovom ministarstvu. Pomo}nik ministra spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dragi{a Meki} rekao je da su, poslije skidawa ove odluke sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara BiH krajem pro{le godi ne, pred sta vni ci Ministarstva u proteklom periodu obavili dodatne konsultacije kako bi usaglasili stavove i uputili ih u daqu proceduru.

Sastanak Radoji~i} - Balintova

Sli~ni problemi u penzijskim sistemima
BAWA LUKA - Predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i} i direktor za strategije, pravne usluge i spoqne po slo ve slo va ~ke Agencije za socijalno osigurawe Renata Balintova konstatovali su ju~e da postoji mno go sli ~nih pro ble ma u Srpskoj i Slova~koj u oblasti penzijskog sistema, posebno u napregnutosti prvog stuba. Iz kabineta predsjednika NSRS saop{teno je da je to-

ODLUKA skinuta sa sjednice Savjeta ministara krajem 2009.
- S obzirom na to da je Institut za standardizaciju BiH ponovo dostavio primjedbe koje su se odnosile na to da ne mo`e prihvatiti ni odgovarati za uspje{no sprovo|ewe odluke o uvozu vozila, obavi}emo dodatne konsultacije kako bismo Savjetu minis ta ra BiH upu ti li odgovaraju}i prijedlog - kazao je Meki}. Najavio je da }e

18. i 19. marta u Bawoj Luci biti odr`an sastanak Privremenog pododbora za trgovi nu, in dus tri ju, ca ri ne, opo re zi vawe i sa radwu sa drugim zemqama kandidatima po Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivawu. - Na ovom sastanku, izme-

|u ostalog, bi}e razmatrano i pitawe uvoza polovnih vozila u BiH, odno sno Odlu ka o ograni~ewu uvoza putni~kih automobila, teretnih vozila i automobilskih guma koja je trenutno na snazi - naglasio je Meki}. M. ^.

PRIMJEDBE
Dragi{a Meki} je istakao da je Ministarstvo spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH u samoj pripremi odluke imalo niz primjedbi od nadle`nih predstavnika institucija na entitetskom i dr`avnom nivou. - One su u najve}oj mjeri i prihva}ene, posebno primjedbe koje se ti~u sprovodqivosti same odluke - naglasio je Meki}.

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 7

Zamjena oru`nih listova do kraja godine
BAWA LUKA - Ukoliko gra|ani do 31. decembra ove godine ne zamijene oru`ni list, protiv wih }e biti pokrenuti prekr{ajni postupci, oduze}e im se oru`je i plati}e nov~anu kaznu u iznosu od 200 do 600 KM, rekla je na~elnik Uprave za pravne i kadrovske poslove MUP-a RS Indira Rogi}, javila je Srna. Ona je istakla da se odobrewe za nabavqawe oru`ja mo`e izdati dvadesetjednogodi{wem licu, a za nabavqawe sportskog i lova~kog oru`ja osamnaestogodi{wem, koje posjeduje uvjerewe o zdravstvenoj sposobnosti za dr`awe i no{ewe oru`ja, te uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni ni prekr{ajni postupak.

Vijesti

Stevo Mitrovi}, vlasnik 46 odsto akcija u “Betonskim proizvodima”

Mahovqanska petqa

Potpisivawe ugovora o izgradwi
BAWA LUKA - Premijer RS Milorad Dodik i ministar saobra}aja i veza RS Nedeqko ^ubrilovi} prisustvova}e danas potpisivawu ugovora o izvo|ewu radova na izgradwi Mahovqanske petqe, saop{teno je iz Ministarstva saobra}aja i veza. U saop{tewu se navodi da }e ugovor u ime investitora potpisati predstavnici JP “Autoputevi RS“, a u ime izvo|a~a predstavnici konzorcija “OHL ZS“ iz Brna i “Niskogradwe” iz Lakta{a. D. K.

Vidovi} kra|u 75 dunuma od “Betonskih proizvoda” obavio fiktivnom zamjenom nekretnina preko nezakonitih odluka UO. U zamjenu za to zemqi{te dao je stanove u ulici Vase Pelagi}a u centru Bawe Luke vrijedne 500.000 KM. Tra`io sam te nekretnine i uvjerio se da ne postoje, tvrdi Mitrovi}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Za “bolowce”

Organizovan aprilski ispitni rok
Zemqi{te koje je Jovan Vidovi} prisvojio FOTO: G. [URLAN

BAWA LU KA - Bi zni smen Jovan Vidovi}, koji je vlasnik 54 odsto kapitala u pre du ze }u “Be ton ski

proizvodi” Bawa Luka, na prevaru je od te firme prisvojio 75 dunuma gra|evinskog zemqi {ta u kru gu i van kruga ovog preduze}a u Za lu `a ni ma, vri je dnos ti oko ~etiri miliona KM. Ovo tvrdi vlasnik 46 odsto akci ja u “Be ton skim proizvodima“ Stevo Mitrovi}, koji je zbog zloupotrebe ovla{}ewa u privredi protiv Vi do vi }a i ~la no va Nadzornog i Upravnog odbora te firme pro{le godine podnio tu`bu Okru`nom tu`ila{tvu Bawa Luka. - Vi do vi} je fa kti ~ki ukrao tih 75 dunuma od “Betonskih proizvoda”. On je to obavio fiktivnom zamjenom nekretnina preko nezakonitih odluka Upravnog odbora. U za mje nu za to zemqi {te

POMO]NICI
Stevo Mitrovi} ka`e da Vidovi} i u “Betonskim proizvodima” radi na ve} poznat na~in. - On iz firme prvo uzme pare, zatim wima raspola`e i gradi, a onda ka`e da je li~no ulo`io taj novac. Problem je {to neko mo}an stoji iza wega i {to ima odli~ne savjetnike koji mu legalizuju sve nezakonitosti - ka`e Mitrovi}.

dao je stanove u ulici Vase Pelagi}a u centru Bawe Luke vrijedne 500.000 KM. Ja sam tra`io te nekretnine i uvjerio se da uop{te ne postoje - ka`e Mitrovi}. Tvrdi i to da pre nos zemqi {ta na Vi do vi }e vo ime ni gdje ja vno ni je objavqen, a da je on “zemqi {te, osim na sebe, preveo na svo je fir me i ne ke pri ja teqe“. - Vidovi} la`e da je izvr{io do ka pi ta li za ci ju pre du ze }a u izno su od 590.000 KM fiktivno predstavqaju}i da je to uradio iako ni je - do da je Mi tro vi}. Ka`e da od podno{ewa tu`be Okru`nom tu`ila{tvu Bawa Lu ka po ~et kom pro{le godine do danas zvani~no nema nikakve reakcije niti informacije. - Vi do vi} je ime no vao Nadzorni i Upravni odbor u “Betonskim proizvodima”, a oni rade sve {to im on ka`e. Imenovao ih je jer je dobio podr{ku Fonda PIO. Pred sta vnik Fon da Zo ran Mastilo primio je od wega

pare da glasa na Skup{tini akci ona ra za Vi do vi }e ve prijedloge - isti~e Mitrovi}. Mastilo tvrdi da to nije ta~no.

OPTU@IO Fond PIO da je stao na stranu Vidovi}a
- Mitrovi} je preko mog pomo}nika Mladena Mili}a slao poruke da se sa mnom vidi, ali ja to nisam prihvatio. A s Vidovi}em nisam ni kad imao ni ka kvih kontakata oko toga. Mitrovi} je htio da se mi svrstamo na wegovu stranu, a mi se nismo opredijelili ni na ~iju stranu - ka`e Mastilo. Mi li} ka `e da je Mi trovi} tra`io da predstavnik Fon da PIO gla sa druga~ije. - Mi ni kad ni smo ni gla sa li kao Vi do vi}. Mi tro vi} ni je ni kad ni {ta nudio, ali je tra`io da se vidi sa Mastilom. Tad mi je iznio niz nepravilnosti na ra~un Vidovi}a i rekao da

je po dnio tu `bu pro tiv wega - ka`e Mili}. Vidovi}, kao ni slu`benik za odno se s ja vno{ }u Okru `nog tu `i la{ tva Bawa Luka Mira Mileti}, ju~e nisu odgovarali na telefonske pozive. In spe kto ri Po res ke uprave RS i policije sprovode istragu protiv Vidovi}a u Urbanisti~kom zavodu RS u kome on ima 48,88 odsto udjela. Vidovi} Zavodu nije platio oko pet miliona KM za projekte koje je Zavod radio za wega li~no i wegove fir me. Ti me je buyet o{tetio za oko milion KM. Inspektori vr{e istragu i u drugim Vidovi}evim kom pa ni ja ma kao {to je “Auto-servis Centar“, te u predmetu prodaje 60 stanova sa Poqoprivrednim institutom. Vidovi} je jedan od najve}ih gra|evinskih investitora u Bawoj Luci u kojoj je posqedwih godina izgradio komplekse stambenih zgrada, hotela i servisa. On je ve}in ski vla snik u oko 20 firmi u Republici Srpskoj.

BAWA LUKA - Za studente Univerziteta u Bawoj Luci koji studiraju po bolowskom programu bi}e organizovan aprilski ispitni rok, saop{teno je iz Studentske organi za ci je Bawa Lu ka. Predstavnici SOBL-a razgo va ra li su sa re kto rom Univerziteta Stankom Stani}em koji je odobrio studentima koji studiraju po “bolowi” aprilski ispitni roka. M. Mi.

@eqeznice FBiH

Saobra}aj i daqe blokiran
SA RA JE VO - Blo ka da `eqezni~kog saobra}aja u BiH nastavqena je i ju~e. U Rajlovcu su prugu blokirali ra dni ci u cen tral noj radionici `eqeznica, dok blo ka da u ^apqini tra je ve} nekoliko dana, prenose agen ci je. Ra dni ci tra `e isplatu ~etiri plate, uplatu zaostalih doprinosa, kao i povla~ewe prekr{ajnih pri ja va pro tiv se dam ra dnika.

Potpisani ugovori o interventnom otkupu 8.000 tovnih sviwa

Anton Kasipovi}

Za otkup tr`i{nih vi{kova 2,6 miliona KM
BAWA LUKA - Predstavnici Ministarstva poqopri vre de, {u mar stva i vodoprivrede RS potpisali su ju ~e ugo vor sa de vet ot kupqiva~a sviwa o interventnom ot ku pu 8.000 to vnih sviwa koji su tr`i{ni vi{ak, za {ta }e Vlada RS izdvojiti 2,6 miliona maraka. Ovo je ju~e na konferenciji za novinare u Bawoj Luci rekao pomo}nik ministra za poqoprivredu i ruralni razvoj Zoran Kova~evi}. - Otkupqiva~ima sviwa koji dostave bankarske garancije do kraja ove i po~etka idu}e sedmice bi}e ispla}en avans kako bi mogli po~eti otkup tr`i{nog vi{ka sviwa - rekao je Kova~evi} i dodao da su ugovori o otkupu sviwa potpisani da bi se sprije~io dras ti ~ni pad ci je na sviwskog mesa. On je naglasio da }e se kupovati sviwe prosje~ne mase od 130 kilograma. - Minimalno utvr|ene cijene za “S“ klasu su 2,6 maraka plus PDV, za “E“ klasu 2,3 marke, te 2,1 marke za “U“ klasu. Cijena za “R“ klasu je dvije marke, za “O“ klasu 1,8, a za “B“ klasu 1,6 maraka po kilogramu `ive vage - kazao je Kova~evi}. sprije~iti daqi pad cijena, te da }e do pri ni je ti obno vi proizvodwe i smawiti uvoz sirovog mesa. - Ova mjera Vlade RS jedno je od rje{ewa koje treba da postane pravilo - kazao je Vasi}. Pred sta vnik pre du ze }a “Leder“ iz Bijeqine Milan Lazarevi} rekao je da bi ova mjera Vlade trebalo da doprinese da cijene mesa u Srpskoj ostanu stabilne. M. Mi.

Preduze}a
Zoran Kova~evi} je rekao da su, pored preduze}a “Trivas“ i “Leder“ ugovori potpisani i sa preduze}ima “Lazo i sin“ iz Bawe Luke, “Bra}a Pavlovi}“ iz [amca, “Paji} prom“ iz Isto~nog Sarajeva, “Impro“ iz Prijedora, “ZP komerc“ i “Globus“ iz Bijeqine, te “Vizion“ iz Rogatice.

Podr{ka koloniji UDAS-a
BAWA LU KA - Mi nis tar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} rekao je ju ~e da odr`a vawe tra di cionalne likovne kolonije u organizaciji Udru`ewa amputiraca UDAS iz Bawe Luke ne}e biti dovedeno u pi tawe i na ja vio da }e Ministarstvo prosvjete i kulture i ove godine finan sij ski po dr`a ti ovaj projekat, javila je Srna.

CIQ SPRIJE^ITI drasti~ni pad cijena sviwskog mesa
Pred sta vnik pre du ze }a “Tri vas“ iz Prwavo ra Ne mawa Vasi} rekao je da }e reali za ci ja ovog ugo vo ra

8 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Planirano uvo|ewe inspekcije za hranu

Kroz RS
Rajko Kli~kovi} u Trebiwu

PRIJEDOR - Nacrtom zakona o inspekcijama RS predvi|eno je uvo|ewe nove, inspekcije za hranu, tako da }e umjesto sada{wih 12 postojati 13 inspekcija, re~eno je na ju~era{woj javnoj raspravi o ovom nacrtu koja je odr`ana u Prijedoru.

Na~elnik Odjeqewa za pravne poslove u Republi~koj upravi za inspekcijske poslove Zoran Mikanovi} rekao je da }e ova nova inspekcija preuzeti poslove ~etiri inspekcije - poqoprivredne, veterinarske, sanitarne i tr`i{ne. S. T.
FOTO: B. MAKSIMOVI]

Strategijom do zapo{qavawa
TREBIWE - Strategijom zapo{qavawa u Republici Srpskoj za period od ~etiri godine nastoji se pove}ati stopa zaposlenosti sa sada{wih 48 na 55 odsto, odnosno smawiti stopa nezaposlenosti sa 21 na 17 odsto, javila je Srna. Ovo je rekao na~elnik Odjeqewa za rad i zapo{qavawe u Ministarstvu rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Rajko Kli~kovi}. On je ju~e u Trebiwu, na javnoj raspravi o Nacrtu strategije zapo{qavawa za period 2010-2014. godine, istakao da je taj dokument polazna osnova za daqi razvoj oblasti zapo{qavawa u RS i da je plod dobre saradwe vladinih slu`be ni ka, par tne ra u so ci jal nom di ja lo gu i nevla di nog sektora. Kli~kovi} je istakao da je u ovoj godini planirano da se obezbijedi deset miliona KM za demobilisane borce, a dva miliona KM za pripravnike u RS.

Bora~ka zgrada u Vlasenici

Iz pogona jednog ~elina~kog preduze}a

Slijegawe zemqi{ta usporilo gradwu
VLASENICA - Zavr{etak izgradwe zgrade za smje{taj bora~kih porodica u op{tini Vlasenica kasni zbog nepla ni ra nih pro ble ma na lokaciji na kojoj se objekat gradi, izjavio je ju~e na~elnik op{tine Mladen Popovi}. On je objasnio da su naknadna geolo{ka ispitivawa pokazala da je teren na kojem je zgrada locirana “veoma podlo`an slijegawu“. Popovi} je istakao da je zbog toga bila neophodna revizija projekta na osnovu koje je procijeweno da je za gra|evinsko obezbje|ewe lokacije, uz neophodno prostorno ure|ewe, potrebno jo{ 450.000 KM. - Izgradwa zgrade je u zavr{noj fazi, ali s obzirom na teren na kojem se zgrada nalazi, a koji je veoma te`ak za ure|ewe, bi}e neophodna dodatna ulagawa za koja mi u ovom trenutku nemamo sredstava. Obratili smo se Ministarstvu rada i bora~ko-invalidske za{tite i otprilike za mjesec o~ekujemo odgovor - naveo je Popovi}. Bora~ka zgrada u Vlasenici pru`i}e trajni smje{taj za 33 porodice. G. P.

Zbog lo{e privatizacije te{ka privredna situacija u op{tini ^elinac

Borba za o~uvawe svakog radnog mjesta
PI[E: BORO MAKSIMOVI] krozrs@glassrpske.com

Od pet predratnih preduze}a koja su zapo{qavala najvi{e radnika, samo donekle je uspje{no obavqena privatizacija “Svile“. Sva druga preduze}a su ili nestala sa privredne scene ili se gu{e u dugovima, rekao Zeqkovi}
\u ro Grbi}, ko ji je ju ~e u ^elincu razgovarao sa ruko vod stvom op {ti ne o aktuelnoj privrednoj situaciji i mjerama borbe protiv svjet ske eko nom ske krize. Na ~el nik ~e li na ~ke op {ti ne Mo m~i lo Zeqko vi} istakao je da je u ovoj, kao i u drugim op{tinama, na privredni ambijent pose bno ne ga ti vno uti ca la lo{a privatizacija. - Od pet predratnih ~elina~kih preduze}a koja su za po{qava la naj vi {e ra dni ka, sa mo do ne kle je us pje {no obavqena pri va ti za ci je “Svi le“, jer se u wenom nekada{wem poslovnom krugu sada nalazi sedam pre du ze }a sa uku pno ne{to vi{e od 400 radnika. Sva druga preduze}a su ili nes ta la sa pri vre dne scene ili se gu{e u dugovima - rekao je Zeqkovi}. op {ti ni. Sva tri naj zna ~aj ni ja pre du ze }a iz ovog sektora koja su prije dvije go di ne za po{qava la pri bli`no 300 radnika su opsta la, ma da sa smawenim obi mom proi zvodwe i mawim brojem radnika. Po sli je raz go vo ra sa op {tin skim ru ko vod stvom Grbi} je obi{ao vi{e privre dnih po go na, a pri vre dni ci su mu se po `a li li na ka{wewe re fun da ci ja za bolovawa, {to optere}uje preduze}a koja prete`no zapo{qavaju `ensku radnu sna gu, kao i na opo re zi vawe toplog obroka. Ra dni ci su za tra `i li od pred sta vni ka Vla de RS da doprinesu stvarawu povoqnijeg privrednog ambijen ta, jer su pri vre dni ko le kti vi pre op te re }e ni raznim da`binama.

^E LI NAC - Pri vre dni ci u op {ti ni ^e li nac pro{le godine dobili su oko 60.000 ma ra ka za pod sti caj izvo za i 40.000 KM za pod sti ca je za po{qavawa u oblasti tekstila, ko`e i obu}e. Ovo je is ta kao po mo }nik ministra industrije, energetike i rudarstva RS

ZA IZVOZ 15 MILIONA
Grbi} je istakao da Vlada Srpske nizom podsticajnih mjera i stimulacija podr`ava privredne subjekte, a podsticaj izvoza porastao je sa dva miliona KM u 2006. na 15 miliona u ovoj godini. Po osnovu podsticaja dobijawa sertifikata “ISO“ i “C” znaka u pro{loj godini, privrednicima u RS je dodijeqeno oko 600.000 KM, a isti iznos je planiran i u ovoj godini i ta sredstva se dodjequju na osnovu javnog poziva privrednicima.

KRIZA NEGATIVNO uticala na drvnu industriju
On je na gla sio da je svjet ska eko nom ska kri za posebno negativno uticala na drvnu industriju koja je do mi nan tna u ~e li na ~koj

U bora~koj zgradi }e `ivjeti 33 porodice

FOTO: G. PERI]

Akcija p~elara iz Sokoca

U humanitarne svrhe 30 kilograma meda
SOKOLAC - Udru`ewe p~elara “Glasinac“ sa Sokoca izdvoji}e ove godine 30 kilograma meda u humanitarne svrhe, a o~ekuje se da }e resorno ministarstvo izdvojiti podsticajna sredstva za p~elare u udru`ewu koji imaju vi{e od 50 p~eliwih dru{tava. Sekretar ovog udru`ewa Slavi{a Kne`evi} rekao je ju~e Srni da }e “Glasinac“ ove godine kontinuirano raditi na popularizaciji p~elarstva i p~eliwih proizvoda kao zdrave hrane. Pre ma wego vim ri je ~i ma, bi }e uspos tavqena boqa sa radwa sa udru`ewima p~elara u Srpskoj, Federaciji BiH i Srbiji, kao i sa privrednim organizacijama ~iji je tehnolo{ki proces u vezi sa p~elarstvom.

Sjednica Skup{tine op{tine Trebiwe

Usvojen buxet ve}i od 17.500.000 KM
TREBIWE - Odbornici Skup {ti ne op {ti ne Tre biwe ju~e su usvojili buyet za ovu godinu od 17.592.500 ma ra ka, {to je mawe za 1.977.049 maraka nego rebalans buyeta za 2009. godinu. - Po res ki pri ho di su mawi za oko dva od sto, a procjewuje se da }e neporeski pri ho di bi ti mawi za 1,75 odsto u odnosu na rebalans buyeta za 2009. godinu. Teku}i grantovi su ve}i za 12,3 odsto, a nisu planirana no va kre di tna za du `ewa u 2010. go di ni - is ta kao je Zdravko Pramenko iz Odjeqewa za finansije Op{tine Trebiwe. On je istakao da je na javnoj raspravi sa buyetskim korisnicima i svim zaintere so va nim sta no vni ci ma op {ti ne u naj ve }em bro ju slu ~a je va tra `e no zna tno pove}awe buyetskih izdvajawa. vi, {to je pozitivno jer op{ti na vo di bri gu o udru `ewima od po se bnog interesa. Odbornici SDS-a nisu pri hva ti li pri je dlog buyeta, isti~u}i da je rije~ o buyetu koji ima potro{a~ki, a ne razvojni karakter. Na ju~era{woj sjednici op {tin skog par la men ta prihva}ena je informacija o stawu bezbjednosti na podru ~ju op {ti ne Tre biwe u prva dva mjeseca ove godine i odluka o davawu u zakup na privremeno kori{}ewe gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini, kao i zakqu~ak o neprihvatawu ponude. R. Mi.

Smawene plate
Odbornici su ju~e usvojili i odluku po kojoj se plate op{tinskim funkcionerima smawuju za 20 odsto, a odborni~ke naknade za 25,76 odsto. Naknade za ~lanove op{tinske izborne komisije ostaju na nivou iz 2009. godine.

Mrkowi} Grad
VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Bilo je mawih kvarova na niskonaponskoj mre`i. POLICIJA Nije bilo saobra}ajnih nesre}a, krivi~nih djela ni naru{avawa javnog reda i mira.

NISU planirana kreditna zadu`ewa
Odbor nik SNSD-a Da libor Rajkovi} je istakao da su pove}ani teku}i granto-

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 9

Proqe}na sjetva u Petrovu planirana na 800 hektara
PETROVO - Na poqima op{tine Petrovo u proqe}noj sjetvi trebalo bi da poqoprivrednim kulturama bude zasijan 801 hektar, od ~ega u individualnom sektoru 798, a u dr`avnom samo tri hektara, re~eno je Srni u op{tinskom Odjeqewu za privredu, finansije i dru{tvene djelatnosti. Prema planu proqe}ne sjetve, kukuruz predwa~i sa 503 hektara ispred povr}a sa 150 i krompira sa 100 hektara. Bi}e zasijane i mawe povr{ine jare p{enice, je~ma i zobi, soje i krmnog biqa.

Projekti u op{tini Vi{egrad

Planirana gradwa marine na Drini
VI[EGRAD - Na~elnik op{tine Vi{egrad Tomislav Popovi} razgovarao je ju~e sa arhitektom Slobodanom Todorovi}em iz Beograda o izradi idejnog projekta marine za sportove na vodi na rijeci Drini u Vi{egradu, javila je Srna. - Todorovi} }e uraditi idejni projekat, a op{tina obezbijediti urbanisti~ko-tehni~ke uslove za wegovu realiza ci ju. Pla ni ra mo da u okvi ru ma ri ne iz gra di mo i po slo vni pros tor za rad Ve sla ~kog sa ve za Re pu bli ke Srpske i Vesla~kog kluba “Jedrine” iz Vi{egrada - rekao je Popovi}. Marina u Vi{egradu trebalo bi da se izgradi na desnoj obali Drine u blizini Sportskog centra “U{}e“. Izgradwom marine i centra za sportove na vodi omogu}i}e se vesla~kim i drugim klubovima da obavqaju pripreme za takmi~ewa.

Stanovnici Poto~ana kod Prwavora ogor~eni jer nemaju ambulantu

Blokadom op{tine do zdravstvene za{tite
PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net

Zatvarawem ambulante stanovnici Poto~ana i susjednih sela, prije ~etiri mjeseca su ostali bez zdravstvene za{tite. Ako se problem ne rije{i u roku od sedam dana poru~uju da }e blokirati zgradu SO Prwavor

Gradwa vjetrewa~a u Sokocu

PRWAVOR - Ako Dom zdravqa u Prwavo ru i Skup{tina op{tine u narednih sedam dana ne po~nu da rje{avaju problem zbog zatvorene ambulante porodi~ne medicine, stanovnici Poto~ana i susjednih sela najavili su dolazak u Prwavor i blokadu zgrade Skup{tine op{tine. Ovo je zakqu~eno na sastanku stanovnika ovog mjesnog podru~ja, koji su prije ~e ti ri mje se ca os ta li bez zdravstvene za{tite. Zgrada ambulante je zatvorena 11. novembra pro{le godine odlukom ta da{we di re ktor ke Doma zdravqa, Milijane Spasi}-Lazarevi}, zbog pukotina koje su se pojavile na objektu, {to je ugro `a va lo bez bje dnost osobqa i pacijenata. Mnogi u Poto~anima su ve} tada govorili da uo~ena o{te}ewa zgrade nisu toliko opasna da bi se objekat zatvorio, a oprema iselila na drugu lokaciju. Tada je najavqeno da }e adaptacija ambulante po~eti ovog proqe}a, a korisnicima

Tra`i se lokacija za ogledni stub
SOKOLAC - Predstavnici kom pa ni je “Eneryi“ sa sjedi{tem u Be~u boravili su u Sokocu, gdje su sa ruko vod stvom ove op {ti ne razgovarali o pripremama za re ali za ci ju pro gra ma iz gradwe vje trewa~a na po dru ~ju ove op {ti ne. Akti vnos ti s tim u ve zi u{le su u fazu priprema za pos tavqawe ogle dnog stu ba. Privrednici iz Austrije su, zajedno sa doma}inima, obi {li Gla si na ~ko poqe, kao je dan od lo ka li te ta, na ko me bi mo glo do }i do postavqawa tog stuba. Po mo } u o b e z b j e | e w u po tre bne do k u men ta ci je pru `i }e stru ~ne slu `be op {tin skih or ga na upra ve. Ru ko vod stvo op {ti ne o~e ku je da us ko ro sti gne od go vor aus trij ske fir me. B. G.

Planinari iz Mrkowi} Grada

Pohod na najvi{i vrh u Srpskoj
Ambulanta zatvorena zbog dotrajalosti objekta FOTO: B. RADULOVI]

zdravstvene za{tite ostale su dvije mogu}nosti, odlazak na lije~ewe u susjedne Hrva}ane ili u petnaestak kilometara udaqeni op{tinski centar.

PLANIRAJU da anga`uju privatnu ambulantu
- Svi na{i dosada{wi apeli Domu zdravqa i Skup{tini op{tine, nisu nai{li na ra zu mi je vawe tih institucija. Ostali smo zaboravqeni od svih, iako na ovom podru~ju ima 1.846 osiguranika. Poto~anska ambulanta pokriva i susjedna sela Ora{je, Novo Selo, Crkvenu, Gusak i Gajeve, gdje je tako|e ovaj problem prisutan ve} pet mjeseci - ka`e mjesni aktivista Miroslav Popadi}.

Poto~anci su bili spremni da obezbijede drugu loka ci ju u ovoj mje snoj zajednici, koja bi bila preure|ena u ambulantu, ali se ni na tom planu nije oti{lo daqe od ideje. - Jedna od varijanti je da prekinemo svaku saradwu sa Domom zdravqa i da anga`ujemo jednu privatnu ambulantu iz Prwavo ra, ko ja je ve ri fi ko va na za tu vrstu

usluga - isti~e Popadi}. ^lanovi mjesne organizacije penzionera ogor~eni su sporim rje{avawem ovog problema. I odbornik u SO Prwavor, Pe ri ca \u mi}, iz ovog sela, ka`e da su svi wegovi dosada{wi napori u lo kal nom par la men tu o ovom pi tawu, bi li uza lu dni, odnosno da niko “problem ni je shva tao ozbiqno”.

DOM ZDRAVQA
- Ure|ewe o{te}ene ambulante je u nadle`nosti SO kao na{eg osniva~a, a mi smo kadrovski i tehni~ki spremni da ve} od sutra budemo na raspolagawu nezadovoqnim stanovnicima Poto~ana i susjednih sela rekao je direktor prwavorskog Doma zdravqa Veselko Vin~i} isti~u}i da ova ustanova nema novac za ure|ewe objekta ambulante jer u krajwem slu~aju i nije obaveza Doma zdravqa.

MRKOWI] GRAD - Planinarsko ekolo{ko dru{tvo “Vidik” iz Mrkowi} Grada proteklog vikenda organizovalo je pohod “Tre}i zimski uspon na Dimitor”, u kojem je u~estvovalo 80 planinara. Rije~ je o vrhu zvanom Mali Dimitror koji je visok 1.483 metra i to je najvi{i vrh neke od planina u ovom dijelu Republike Srpske. - U po hod na Ma li Di mi tor po {li smo sa pre vo ja [trbina, a vra}ali smo se preko mjesta Kozija strana. Uspon je bio dosta te`ak jer je na planini bilo oko pola metra snijega, a pje{a~ewu je pogodovalo lijepo i sun~ano vrijeme. U`ivali smo u pogledu sa planine, a vidik je pucao daleko pa su se vidjele planine Klekova~a, Vla{i}, Lisina… - re kao je ~lan Pla ni nar sko-eko lo {kog dru{ tva “Vidik” Dragan Sladojevi}. Odu{evqeni ovim pohodom planinari su se dogovorili da uskoro organizuju novi pohod na planinu Kozaru na pod nazivom “Pozdrav proqe}u”. S. D.

Miroslav Popadi}

Biv{i radnici “Svislajon industrije alata Trebiwe“

Protestima ukazuju na nepravdu
TREBIWE - Biv{i radnici “Svislajon industrije ala ta Tre biwe“, ko ji su poslije privatizacije ovog preduze}a progla{eni tehnolo{kim vi{kom, a jo{ nisu ostvarili pravo na penziju, kao i penzioneri kojima su umawene februarske penzije, ju~e su protestovali. Kako bi izrazili nezadovoqstvo oni su se okupili ispred zgrade Filijale Fonda PIO u Trebiwu, a za naredne dane najavili su radikalnije mjere za ostvarivawe svojih prava. Iako je biv{im radnicima ove industrije obe}ano da }e wihov problem biti rije{en to se nije desilo, a oni smatraju da }e, ipak, na kraju biti izigrani i da }e slu~aj biti rije{en na wihovu {tetu. Ra tni voj ni in va lid i biv{i logora{ u splitskom logoru “Lora“ Dobrivoje Bojovi} iz Trebiwa rekao je da mu je fe bru ar ska pen zi ja mawa za 190 KM, iako je od svih `ivih logora{a iz isto~ne Hercegovine najdu`e bio u logoru.

BIV[IM radnicima se pridru`ili penzioneri
Prema wegovim rije~ima, 14 mjeseci je pre`ivqavao najstra{nija mu~ewa u “Lori“, kao i u jo{ pet logora, o ~emu je prilo`io i potrebnu dokumentaciju, ali mu je up-

rkos svemu penzija umawena. On smatra da je ovo ve}i udarac za logora{e od svih tortura koje su do`ivjeli po logorima u proteklom ratu. Radnici “Svislajon industrije alata“ iz Trebiwa koji jo{ uvijek ne mogu u penziju, iako su za to stekli pravo, za sa da ni su do bi li nikakav zvani~ni odgovor od nadle`nih institucija i poru~uju da }e istrajati u ostvarivawu svojih prava. R. Mi.

U pohodu u~estvovalo 80 planinara

FOTO: S. DAKI]

Trebiwe
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledano 48 pacijenata, a obavqeno je 17 ku}nih posjeta.

10 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Ve~e humanosti za pomo} oboqelom Predragu Milo{evi}u
Osnovna {kola u Han Pijesku
MILI]I - U sali Doma rudara u Mili}ima u subotu, 20. marta, odr`a}e se manifestacija “Ve~e humanosti“ pod parolom “Pomozimo Pe|i!”, a ciq je da se prikupi novac za lije~ewe Predraga Milo{evi}a. Milo{evi} je zavr{io gimnaziju u Mili}ima 2009. godine kao |ak generacije, a sada je student prve godine na Ma{inskom fakultetu u Isto~nom Sarajevu. Do sada je imao tri operacije bubrega, a za transplantaciju bubrega, koji }e mu donirati majka, potrebno je oko 50.000 KM. G. P.

\aci u hladnim u~ionicama
HAN PIJESAK - U Osnovnoj {koli “Milan Ili} ^i~a [umadijski” u Han Pijesku ju~e nije bilo grijawa zbog nesta{ice ugqa, rekao je direktor {kole Obrad Sav~i}. - Ugaq je trebalo da stigne jo{ pro{le sedmice. Ne znamo gdje je do{lo do zastoja - rekao je Sav~i} i istakao da se razmatra mogu}nost skra}ewa ~asova na 30 minuta. Ovo je dru gi put u ovoj {kol skoj go di ni da osno vna i sredwa {kola ostaju bez ugqa, a |aci prate nastavu u hladnim u~ionicama i sa skra}enim ~asovima. Grijawe ne radi od petka, 12. marta. Temperatura u Han Pijesku ju~e ujutro je iznosila minus osam stepeni Celzijusovih. B. M.

Ivona Juro{evi} iz Bratunca savladala tajne matematike i fizike

Zvornik

Iako nastavnici smatraju da nam takmi~ewa iz vi{e predmeta predstavqaju veliki teret, odlu~ila sam da se i ove godine takmi~im iz oba predmeta. Volim informatiku i geografiju, ali matematiku i fiziku najvi{e, ka`e Juro{evi}eva
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] glasbr@teol.net

Tri puta bila prvak Republike Srpske

Otvoren konkurs za izbor suvenira op{tine
ZVORNIK - Op{tina Zvornik obja vi la je kon kurs za izbor suvenira Zvornika, koji treba da bude odraz tradicije, kulturne, istorijske i ma te ri jal ne ba {ti ne i da izra`ava autenti~ne prirodne i turisti~ke atrakcije op{tine. Prema uslovima konkursa, autor mo`e da izradi suvenir od materijala po `eqi, ali mora da bude stabilan i ekolo{ki prihvatqiv. Je dan autor mo `e da dos ta vi vi {e pri je dlo ga ko je }e ocjewiva ti ko mi si ja ime no va na od stra ne na ~el ni ka op {ti ne, ko ji }e do ni je ti i ko na ~nu odlu ku o izboru suvenira. Nagla{eno je da }e svi rado vi bi ti ja vno izlo `e ni, kao i da }e prva na gra da izno si ti 500, dru ga 300 i tre}a 100 maraka. Ovaj izbor samo je jedna u nizu brojnih aktivnosti koje }e se do kraja godine realizo va ti u okvi ru ma ni fes ta ci je “600 go di na gra da Zvornika”. Konkurs }e biti zatvoren 5. aprila, a predvi|ena je i mogu}nost da se sa autorom nagra|enog rje{ewa, ukoliko mo`e da ga proizvodi, sklopi i ugo vor o izra di su venira. S. S.

Saborni hram u Zvorniku

Poziv vjernicima da pomognu izgradwu
ZVORNIK - Eparhija zvorni~ko-tuzlanska uputila je poziv vjernicima i svim qudima dobre voqe da nov~anim prilozima pomognu izgradwu velike svetiwe Podriwa - Sabornog hrama srpskih novomu~enika u Zvorniku. Urednik Informativne slu`be ove eparhije Marko Danojlovi} rekao je da ova akcija nosi naziv “Ugradimo sebe u vje~nost - pomozimo izgradwu Sabornog hrama”. - Ovim putem pozivamo bra}u i sestre u dijaspori da pomognu gradwu crkve u kojoj }e se mnogi napajati sa izvora vode `ive napomiwe se u pozivu u kojem je istaknuto da je postoje}i hram Ro|ewa svetog Jovana Krstiteqa u Zvorniku odavno premali da bi bogoslu`ewima mogao prisustvovati sav vjerni narod Zvornika. Saborni hram }e imati dva zvonika visine 54 metra, visina hrama bi}e 33 metra, dok }e kripta obuhvatati prostor od 600 kvadrata. Planirano je da 3. oktobra ove godine vladika zvorni~ko-tuzlanski Vasilije osveti temeqe. Izgradwa Sabornog hrama po~ela je u decembru 2008. godine, skoro 200 godina nakon {to je izgra|ena sada{wa i jedina crkva u gradu Zvorniku. Maketa Sabornog hrama S. S. srpskih novomu~enika
FOTO: GLAS SRPSKE

BRATUNAC - Za Ivonu Ju ro {e vi}, u~e ni cu de ve tog razreda Osnovne {kole “Bran ko Ra di ~e vi}“ iz Bratunca, prema mi{qewu mnogih, nema tajni na podru ~ju ma te ma ti ke i fizike. To potvr|uju brojna priznawa osvo je na na do sa da{wim ta kmi ~ewima, od {kol skog do re pu bli ~kog nivoa, kao i rezultati posti gnu ti na ovo go di{wim takmi~ewima. Ova odli~na u~enica bila je do sada tri puta prvak Republike Srpske. - Sa sto odsto osvojenih bo do va za uze la sam prvo mjes to na ne da vnom re gi onalnom takmi~ewu u znawu iz matematike. Pripremam se za regionalno takmi~ewe iz fizike, koje }e idu}e subote biti odr`ano u mojoj {koli - ka`e Ivona. Da je najboqa me|u najboqim fizi~arima potvrdila je u sedmom razredu, kada je na re pu bli ~kom ta kmi ~ewu osvojila prvo mjesto. Taj us pjeh po no vi la je u osmom razredu, kada je zauzela prvo mjesto i na republi~kom takmi~ewu u znawu iz matematike.

Ivona Juro{evi}

FOTO: K. ]IRKOVI]

- Iako nastavnici smatraju da nam takmi~ewa iz vi{e predmeta predstavqaju

NAGRADA
Direktor O[ “Branko Radi~evi}“ iz Bratunca Jovan Nikoli} o~ekuje da }e Ivona Juro{evi} ove godine potvrditi uspjeh koji je postigla na dosada{wim takmi~ewima. - Za izuzetan uspjeh Ivona je pro{le godine dobila laptop od Ministarstva prosvjete i kulture RS. Prema na{im saznawima, Vlada RS }e stipendirati nadarene u~enike koji tri puta osvoje prvo mjesto na republi~kim takmi~ewima - istakao je Nikoli}, uvjeren da je Ivona na putu da se na|e me|u tim stipendistima.

veliki teret, odlu~ila sam da se i ove godine takmi~im iz oba predmeta. Volim infor ma ti ku i geo gra fi ju, ali ma te ma ti ku i fi zi ku najvi{e - isti~e Ivona.

TRENUTNO se priprema za regionalno takmi~ewe iz fizike
Osim izu ze tno do brog us pje ha, ovu u~e ni cu kra se jednostavnost i skromnost. Dru`i se sa vr{wacima i

poma`e im da savladaju nasta vne pre dme te, ko ji su za neke veoma te{ki. Ka`e da ne ma re cept za us pjeh, ali isti~e da u~i svakodnevno. - Za moj dosada{wi uspjeh zaslu`ni su i nastavnici, po se bno No vak Zi rojevi} i Cvijetin Savi}, koji su me pripremali za takmi~ewa - nagla{ava Ivona i dodaje da joj je zna~ajna i podr{ka roditeqa Dragane i Pavla, te mla|e sestre Gabrijele koja je, tako|e, odli~an |ak.

Irski preduzetnik razgovarao sa stotinak srebreni~kih poqoprivrednika

Obezbije|ena prodaja vo}a i povr}a
SREBRENICA - Srebreni~anin Mirsad Ademovi}, koji vi{e od 15 godina `ivi u Dablinu u Irskoj, razgovarao je ju~e sa stotinak srebreni~kih poqoprivrednika, ko ji ma je po nu dio ot kup wihovih proizvoda, odnosno sigurnu prodaju wihovog povr}a i vo}a. Ademovi} je poqoprivrednicima podijelio anketne listi}e koje treba da popune, kako bi sa zainteresovanima za 14 dana potpisao ugovore o vrsti i koli~ini robe koju }e otkupiti.

Zvornik
POLICIJA Po~iwena su dva krivi~na djela. STRUJA Sva trafo-podru~ja pod naponom. VODA Zbog kvara na pumpama bez vode su potro{a~i [}emlije i Kula grada.

ZAGARANTOVANA cijena bi}e poznata za 14 dana
On je obe}ao da }e poqoprivrednici prije potpisivawa ugovora biti obavije{teni o zagarantovanim otkupnim cijenama robe i oni ko-

Srebrenica
HITNA POMO] Hitnu qekarsku pomo} zatra`ilo 11 pacijenata. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

jima to bude prihvatqivo mo}i }e da potpi{u ugovore. - For mi rao sam agen ciju za otkup i izvoz poqopri vre dnih proi zvo da sa ovog podru~ja. Ovih dana }u po tpi sa ti ugo vo re sa en gleskim kompanijama i za 14 da na }u ta ~no zna ti ko je poqoprivredne kulture i u ko jim ko li ~i na ma }u mo }i da ot ku pim, kao i ko ju za ga ran to va nu ci je nu }u plati ti za wih po sli je ber-

be - izjavio je Ademovi}. Ademovi} ka`e da ove godine po~iwe sa ovim poslom, a idu}e planira da obezbijedi odre |e ne pod sti ca je za poqoprivrednike sa kojima ostvari dobru saradwu. Prema wegovim rije~ima, on }e obezbijediti ambala`u i proizvo|a~e obu~iti kako da se proizvodi upakuju za izvoz, kako bi ispunili uslove za dobijawe sertifikata za plasman na tr`i{te EU. K. ].

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 11

[trajkovalo 400 radnika fabrike “Bajakompani“
DERVENTA - Blizu 400 radnika Fabrike obu}e “Bajakompani“ iz Dervente odr`alo je ju~e jedno~asovni {trajk upozorewa sa koga je upu}en zahtjev poslodavcu da do petka, 19. marta, ispuni obaveze prema zaposlenima - isplati {est zaostalih plata i uplati doprinose za penzijsko i socijalno osigurawe, javila je Srna. Predsjednica Sindikalne organizacije “Bajakompani“ Slavica Bili} izjavila je da radnici ve} {est mjeseci ne dobijaju zara|ene plate niti im se upla}uju doprinosi.
FOTO: ARHIVA

Drvna industrija “Borja“ uskoro po~iwe sa radom

Ve} je zaposleno 20 radnika, koji pripremaju postrojewa za proizvodwu furnira i namje{taja. Kada krene proizvodwa, posla }e biti za jo{ 100 radnika, rekao Kova~evi}
PI[E: VITO TOPI] krozrs@glassrpske.com

Posao za stotinu novih radnika

Dom zdravqa u Tesli}u

Zdravstvo u Tesli}u

Nema gu`vi za vakcinisawe
TESLI] - U Tesli}u nema velikog interesovawa za vakcine protiv novog gripa. [ef Slu`be civilne za{tite u Tesli}u Vladimir Jankovi}a je istakao da je samo 120 osoba primilo je vakcinu protiv virusa H1N1. - To je veoma malo pacijenata s obzirom na to da je Slu`ba civilne za{tite u Tesli}u zajedno sa resornim ministarstvom za prioritetne slu`be obezbijedila 500 vakcina - rekao je Jankovi}. On je istakao da su vakcine obezbije|ene za prioritetne slu`be, radnike lokalne uprave, vatrogasce, radnike na vodovodnoj mre`i, komunalce i jo{ neke slu`be. Jankovi} je rekao da je vakcina na dobrovoqnoj bazi i da se ni na koji na~in ne}e uticati na radnike prioritetnih slu`bi da ih prime. V. T.

FOTO: V. TOPI]

TESLI] - Najstariji i najve}i tesli}ki kolektiv Drvna industrija “Borja“, nakon vi{e od deset godina agonije, te ste~ajnog postupka, mogao po~eti sa radom, najavio je na~elnik tesli}ke op{tine Savo Kasapovi}. Optimista je i v.d. direktora i biv{i ste~ajni upravnik Milan Kova~evi}, koji je rekao da u ovom novoformiranom kolektivu ve} radi 20 radnika, koji pripremaju pos tro jewa za proi zvodwu furnira i namje{taja. Kova~evi} ka`e da }e kada krene proizvodwa posla biti za jo{ 100 radnika. Ovaj kolektiv je pro{le godine kupila Vlada RS i od tada traju intenzivne aktivnosti na pokretawu proizvodwe.

Pokretawe drvne industrije poslije deset godina

Kasapovi} ka`e da je do sada izabran Nadzorni odbor i imenovan vr{ilac du`nosti direktora, te registrovana nova firma pod imenom “Novo Borja“.

BI]E IZGRA\ENA industrijska zona
On je istakao da je Vlada obezbijedila po~etni obrtni

kapital u iznosu od 2.000.000 maraka i u toku je izrada studija proizvoda koji }e morati na }i svo je mjes to na tr`i{tu. Kasapovi} je naveo da bi uz sve ove pretpostavke “Novo Borja“ moglo uskoro po~eti sa ra dom, is ti na u po ~et ku mawim kapacitetom u prvim proqe}nim mjesecima.

Kupovinom “Borja“ Vlada RS je op{tini Tesli} ustupila i {est hektara zemqi{ta u samom gradu, {to }e, prema rije~ima Kasapovi}a, bi ti is ko ri{ }e no za iz gradwu in dus trij ske zo ne, gdje }e budu}i investitori pod povoqnim uslovima mo}i da izgrade poslovne i proizvodne objekte.

Doboj
POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela i jedno naru{avawe javnog reda i mira nije bilo. Dogodile se tri saobra}ajne nesre}e. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Ro|ene tri djevoj~ice i tri dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

12 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Zajedni~kim ulagawima rije{iti pitawa povratka
BIJEQINA - Ministar za izbjegla i raseqena lica RS Omer Brankovi} i na~elnik op{tine Bijeqina Mi}o Mi}i} slo`ili su se ju~e da su zajedni~ke aktivnosti i finansijska ulagawa najlak{i i najboqi na~in da pitawe povratka bude rije{eFOTO: R. JELI]

no {to uspje{nije, javila je Srna. Mi}i} je izjavio da je posebna pa`wa posve}ena sredstvima koja su buxetom Vlade RS predvi|ena za rje{avawe pitawa izbjegli~ke i povratni~ke populacije na podru~ju op{tine Bijeqina.

Predavawe u [amcu

Dobri uslovi za razvoj p~elarstva
[AMAC - Za p~elare iz [amca i susjednih op{tina minulog vikenda bilo je organizovano predavawe o primjeni glavnih agrotehni~kih mjera u p~eliwaku i sanaciji {tete u p~eliwim dru{tvima, koja se javqa od proqe}a do kraja sezone. Na predavawu, koje je organizovao Savez p~elara RS, profesor dr Mi}a Mladenovi} sa Poqoprivrednog fakulteta u Beogradu je istakao da je veliki odziv p~elara znak da postoji potreba da se p~elarstvo razvija na ovom podru~ju. - Predavawe ima ciq da inicira razvoj p~elarstva u ovom kraju, a samim tim i proizvo|a~ima meda da omogu}i da zahvaquju}i tom poslu obezbijede sigurnu egzistenciju svojim porodicama - rekao je prof. dr Mladenovi}. On nagla{ava da se od p~ela mo`e `ivjeti, a dokaz je prisustvo p~elara sa vi{e od 100 ko{nica koji su do{li na predavawe da bi pro{irili svoje znawe i primijenili ga u periodu koji dolazi. A. V. M.

Prikaz stare seoske ku}e

Mje{tani Ugqevi~ke Obrije`i ~uvaju tradiciju podmajevi~kog kraja

Proqe}na sjetva u [amcu

Po~ela podjela goriva ratarima

Stanovnici Ugqevi~ke Obrije`i pokazali umije}e u igri i svirawu na tradicionalnim instrumentima. Nisu izostale ni sportske discipline kao {to su igra prstena, {ah i navla~ewe konopca
PI[E: RADE JELI] krozrs@glassrpske.com

O`ivjeli sje}awa na ~ari seoskog `ivota
vnog Poqa te Starog Ugqevika i Ugqevik Sela. U osam me|usobnih susreta oni su pokazali umije}e u igri i svirawu na tradicionalnim instrumentima kao {to su dvojnice, frula, {argija te harmonika i violina. Trude}i se da {to boqe pjevaju, takmi~ile su se mu{ke i `enske izvorne vokalno-instrumentalne grupe te vokalni solisti narodnog melosa.

Povr{ine za sjetvu prijavilo 850 ratara

FOTO: ARHIVA

[AMAC - U [amcu je ju~e po~ela raspodjela 400.000 lita ra di zel go ri va za 850 poqoprivrednih proizvo|a~a koji su prijavili povr{ine za ovogodi{wu proqe}no/jesewu sjetvu, javila je Srna. Na ~el nik op {tin skog Odjeqewa za pri vre du i dru{tvene djelatnosti Milan Simi} ka`e da }e dizel go ri vo bi ti di jeqeno na “Petrolovoj“ pumpi tako {to }e poqoprivredni proizvo|a ~i pre uzi ma ti ugo vo re u mjesnim zajednicama kod mati ~a ra, uz bo no ve za po di zawe goriva. Simi} je istakao da proi-

zvo |a ~i ni su oba ve zni da pla }a ju uvje rewa ugo vo ra, {to je usagla{eno sa Direkcijom za robne rezerve RS. On je najavio da }e 1.100 tona regresiranog |ubriva biti dodijeqeno ove sedmice. \u bri vo }e bi ti do djeqiva no na dva pun kta u Poqoprivredno-industrijskom kombinatu i u jednom od skladi{ta na {ama~kom podru~ju. Poqoprivrednici bi obaveze prema Direkciji za robne rezerve i Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS trebalo da zatvore do 31. oktobra.

UGQEVIK - Mje{tani mjesne zajednice Ugqevi~ka Obrije` su najvjerniji ~uvari tradicije podmajevi~kog kraja, pa }e predstavqati op{tinu Ugqevik na me|uop{tinskom takmi~ewu Festivala sela RS. Na fi nal nom ta kmi ~ewu etno-fes ti va la “Majevi~ko posijelo“, p r ed s t a v n i c i Ugqevi~ke Obrije`i su, prema ocjenama `irija, za tri boda bi li boqi od “ko m{ija“ iz Bogutovog Sela. Pored prvoplasirane i drugoplasirane ekipe, u ta kmi ~ewu su u~es tvo va le eki pe iz Dowe i Gorwe Trnove, Korenite, Tutwevca, Ra-

PREDSTAVQA]E op{tinu na Festivalu sela RS
U namjeri da o`ive sje}awa na izgled sela, organizato ri su se po tru di li da izlo`e {to vi{e predmeta ku}ne radinosti (}ilime, veziva, pletiva, powave, pe{ki re, odi je la), {to je tako|e ocjewivano. Za bod vi{e izvo|ene su recitacije i recitali te se takmi~ilo u

znawu iz istorije, poqoprivrede i vjeronauke. Nisu izostale ni sportske discipline kao {to su igra prstena, {ah i navla~ewe konopca. Puna dva mjeseca ugqevi~ka sportska dvorana bila je centar kulturnih zbivawa op{tine, a svi su dali najve}e ocjene KUD-u “Rudar“ za veoma uspje{nu organizaciju etnofestivala. Op{tina Ugqevik, kao generalni pokroviteq ove tradicionalne manifestacije, za pobjedni~ku ekipu obezbijedila je hiqadu i po, a za drugoplasiranu hiqadu maraka.

MAJEVI^KO POSIJELO
Majevi~ko posijelo, odnosno Festival sela RS, je nastavak ratom prekinute manifestacije “Znawem, igrom i pjesmom kroz Semberiju i Majevicu“, koja je zapo~eta prije ~etvrt vijeka. Ve}ina u~esnika i posjetilaca se sla`e da je ovo jedinstvena prilika da se stari obi~aji otrgnu od zaborava i da se u tome i uspjelo.

Nastup na finalu posijela

Inicijativa odbornika u op{tini Pelagi}evo

Ho}e da smijene predsjednika SO
PE LA GI ]E VO - Na idu}oj sjednici Skup{tine op{tine Pelagi}evo, koja }e biti odr`ana u ponedjeqak, 22. marta, odbornici }e se izjasniti o inicijativi za smje nu pred sje dni ka Skup {tine op{tine Pelagi}evo Slavka Zovki}a. Inicijativu je pokrenulo {est odbornika, od ~ega po dva odbornika iz SNSD-a i DNS-a, te po jedan odbornik iz SDS-a i PDP-a, u kojoj se isti~e da su osnovni razlozi za pokretawe procedure za smjenu Slavka Zovki}a (HDZ BiH) neizvr{avawe skup{tinskih odluka, nepo{tovawe zakqu~aka Kolegijuma Skup{tine, neadekvatno pred stavqawe Skup {ti ne, lo{e vo|ewe sjednica i nepos tu pawe po zakqu ~ci ma skup {tin skih ko mi si ja i wihovo onemogu}avawe u radu. {tine op{tine Pelagi}evo, stav odbornika iz reda stranaka koje predstavqaju hrvatsko gla sa ~ko ti je lo na podru~ju op{tine Pelagi}evo je jedinstven, a to je da tre ba da os ta nem na sa da{woj funkciji. Svakako, treba imati u vidu i Zakon o lokalnoj samoupravi, u kojem se ka `e da pred sje dnik Skup{tine i na~elnik op{tine ne mogu da budu iz reda is tog na ro da - is ti ~e Slavko Zovki}, predsjednik Skup{tine op{tine Pelagi}evo. S druge strane, pokreta~i inicijative najavquju da nema odustajawa, te vjeruju u uspjeh. Skup{tina op{tine Pelagi}evo broji 17 odbornika iz devet politi~kih partija (~etiri iz SNSD-a, tri iz SDS-a, po dva iz DNS-a, NHI, HDZ-a BiH, dok po jednog odbornika imaju PDP, SP, SRS “Dr Vojislav [e{eq“ i NDS), a od lokalnih izbo ra 2008. go di ne ni je formirana skup{tinska ve}ina. V. S.

[amac
POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela i jedna saobra}ajna nesre}a. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 60 pacijenata. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka i jedna djevoj~ica.

OD 2008. GODINE nije formirana skup{tinska ve}ina
- Po vo dom ini ci ja ti ve za moju smjenu, koju je pokrenulo {est odbornika Skup-

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 13

Na proqe}e prvi “Prijedorfest“
PRIJEDOR - Prvi festival zabavne muzike “Prijedorfest“, koji organizuje prijedorska podru`nica “Estrada RS“, bi}e odr`an u maju. Generalni sekretar “Estrade RS“ Rajko Lekani} je potvrdio da }e festivalski dani biti upotpuweni i propratnim sadr`ajima. - Uvidjeli smo da na ovim prostorima ima mnogo talentovanih pjeva~a kojima treba dati pravu {ansu, a najboqi dokaz su bile “Novogodi{we karaoke“ - rekao je Rajko Lekani}. On je dodao i da pjeva~i treba da budu podijeqeni u dvije kategorije, od 14 do 19 godina i oni stariji od 19 godina. S. T.

Naseqe kod Srpca primjer sloge i jedinstva stanovnika

Da bi sprije~ili stalne seobe stanovni{tva, po ~emu je i Seli{te dobilo ime, mje{tani su organizovali mnogo radnih akcija i stvorili dobre uslove za `ivot
PI[E: DEJAN JOVI^I] krozrs@glassrpske.com

Niko ne `eli da se iseli iz Seli{ta

Mladi glumci odu{evili publiku

FOTO: S. DAKI]

Pozori{te u Mrkowi} Gradu

“Kapetan Xon Piplfoks“ na daskama
MRKOWI] GRAD - U okviru projekta “Nedjeqom u pozori{te“ u pozori{noj sali Kulturnog centra “Petar Ko~i}“ u nedjequ uve~e ~lanovi dramske sekcije mrkowi}ke Gimnazije izveli su predstavu “Kapetan Yon Piplfoks“. Ovo je drugo izvo|ewe ove predstave u posqedwa dva mjeseca, koju je publika odli~no prihvatila. Rije~ je o predstavi za djecu i odrasle, koja je ura|ena po tekstu Du{ka Radovi}a, a u re`iji Sanele Jankovi}. - Ovo je dje~ija pri~a koju smo adaptirali da bude prihvatqiva svim uzrastima djece, ali i odraslima. Radovi}evom tekstu dodali smo malo muzike i plesa, a mladi glumci odli~no su odigrali predstavu, jer su je sa mnogo qubavi pripremali i izveli na pozori{nima daskama - rekla je Jankovi}eva. S. D.

SRBAC - Ma lo srba ~ko na seqe Se li {te pred stavqa pra vi pri mjer slo g e i je din stva mje {ta na, ko ji su pro te klih godina organizovali veliki broj radnih akcija, da bi sprije~ili stalne seobe stanovni{tva, po ~e mu je naseqe i do bi lo ime. Zajedni~kim radom mje{tani su do sada pro{irili put, iz gra di li most na rje~ici Rekavi i uveli uli~nu ras vje tu u du `i ni od oko 200 metara, u {ta su uz pomo} op{tine Srbac ulo`ili oko deset hiqada maraka. - Stvorili smo kvalitetne uslo ve za os ta nak na ovom podru~ju, naro~ito kada je rije~ o na{oj omladini - rekao je jedan od vo|a ra-

Jedna od akcija mje{tana Seli{ta

FOTO: D. JOVI^I]

dnih akci ja Bra ni mir La zi}.

U NASEQU se grade nove ku}e i vikendice
U selu sada `ivi 40 doma}instava sa oko 150 stanovnika, a biqe`e se i nova doseqavawa, jer je izgra|eno

nekoliko ku}a i vikendica. - Se li {te je na seqeno tek 1905. godine kolonizacijom 93 Poqaka i 36 Ukrajinaca koji su sa sobom donijeli nove zanate, poqoprivredne kulture, novi na~in gradwe ku}a i obi~aje - rekao je Danilo Ko{uti}, istra`iva~ i publicista iz Srpca.

Vrijedni mje{tani Seli{ta sada imaju samo jednu `equ, a to je da se asfaltira lokalni putni pravac od No`i~kog do Ili}ana, u du`ini od 4,5 kilometra, koji prolazi kroz wihovo selo i u ~ije su ure|ewe proteklih mje se ci ulo `i li to li ko snage i truda.

Приједор
PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka i jedna djevoj~ica. POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela i jedna saobra}ajna nesre}a. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledano 60 pacijenata.

14 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Pariz poziva Berlin da pove}a tra`wu

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE DD SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

PARIZ - Francuski ministar ekonomije Kristin Lagard pozvala je ju~e Wema~ku da pove}a doma}u tra`wu, ocjewuju}i da veliki trgovinski suficit te zemqe ugro`ava konkurentnost drugih privreda evrozone, prenio je Tanjug. Lagard je izjavila da bi zvani~ni Berlin trebalo da podsti-

~e doma}u tra`wu, kako bi na taj na~in podr`ao posustali izvoz svojih partnera iz Unije. Wema~ka i Francuska, dvije najve}e privrede evrozone, predstavqaju glavne stubove na kojima po~iva zajedni~ka valuta Evropske unije.
FOTO: AGENCIJE

17.34 8.5 6.02

3,759 745 0

64,027.65 6,331.90 0

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kurs kursa

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO 4.37 ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO 5.8 6.93 5.4 4.1

9,569 1,950 200 243 315

40,334.31 11,418.00 1,323.00 1,312.20 1,291.50

Izvori nafte ve} gotovo iscrpqeni

Analiza britanske naftne kompanije “BP“

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena Vrijednost kursa kurs

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 30.5 7,400 232,368.00 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 21.14 5,874 125,436.56 RMU KAMENGRAD D.D. SANSKI MOST 82.5 1,500 123,750.00 FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 97.76 1,119 107,587.59 RMU BANOVI]I D.D. BANOVI]I 40 1,743 79,419.03

Britansko Ministarstvo privrede

“Voksolu” od vlade 300 miliona evra
LONDON - Britanski ministar privrede Piter Mandelson potvrdio je da je vlada u Londonu odobrila kreditne ga ran ci je u izno su od 300 mi li ona evra kom pa ni ji “Voksol“, britanskoj filijali ameri~kog “Yeneral motorsa“ (GM), kako bi pomogla opstanak dvije wegove fabrike u Britaniji, javio je BBC. Mendelson je rekao da }e britanska vlada pru`awem garancija za kredite obezbijediti budu}nost “Voksolovih“ fabrika u Britaniji. Novac }e biti obezbije|en iz vladinog programa pomo}i automobilskoj industriji. “Vo ksol“ je, za je dno sa wema ~kim “Ope lom“, evrop ski dio po srnu log GM-a, ko ji je pla ni rao da pro da svo je evropske filijale kada je pro{le godine prijavio bankrot i za tra `io sud sku za {ti tu od po vje ri la ca. Ne ka da{wi ame ri ~ki auto-gi gant ka sni je je pro mi je nio tu odluku i odlu~io da preduzme mjere za ozdravqewe evropskih pogona.

Eksploatacija nafte dosti}i }e svoj maksimum za ~etiri godine, poslije ~ega po~iwe pad koji }e sna`no uticati na svjetsku ekonomiju i na na~in na koji danas `ivimo, navode iz “BP“-a
LONDON - Svjetske zalihe nafte mogle bi da traju jo{ oko 40 godina ako se potro{wa nastavi ovim tempom, tako da bi nesta{ica “crnog zlata“ mogla da nastupi mnogo ranije nego {to vlade i naftne kompanije `ele da priznaju, podaci su analize koju je uradila naftna kompanija "British Petroleum Company" (BP), prenijele su agencije. Eksploatacija nafte, navode iz “BP“-a, dosti}i }e svoj maksimum za ~etiri godine, poslije ~ega po~iwe pad koji }e sna`no uticati na svjetsku ekonomiju i na na~in na koji danas `ivimo. - Zaliha nafte ostalo je dovoqno za 40 godina ako se potro{wa nastavi ovim tempom.

Nafte ostalo za jo{ samo 40 godina
JEFTINA nafta potro{ena jo{ 2005. godine
Posqedwih godina jaz izme|u proizvodwe i potro{we nafte se dosta produbio, a sqede}ih godina nas ne o~ekuje ni{ta boqe - zakqu~uju iz “BP“-a. [ef londonskog Centra za analizu eksploatacije nafte Kolin Kembl ka`e da je ova teorija zapravo vrlo logi~na i jasna. - ^a{a je na po~etku puna, na kraju prazna, ako br`e ispijate ona }e se br`e isprazniti - opisuje Kembl koji je potpredsjednik nekoliko naftnih kompanija, kao {to su “BP“, “Shell“, “Fina“, “Exxon“ i “ChevronTexaco“. On obja{wava da je regularna nafta, ona jeftina i laka za va|ewe iz zemqe, potro{ena ve} 2005. godine. - ^ak i kada bismo se oslonili na preostale resurse, dakle skupqu naftu, polarne regione i te~nost uzetu iz benzina, vrhunac upotrebe ovih izvora bi}e dostignut 2011. godine. Poslije toga resursi }e po~eti drasti~no da se smawuju - ka`e Kembl.

NESTA[ICA NAFTE
Autor izdawa “Napola nestali: nafta, gas, topli vazduh - donose globalnu energetsku krizu“ Xeremi Leget nagla{ava kako naftna industrija i vlade svijeta nisu spremni da priznaju neminovno nestajawe nafte, isto kao {to nisu bili spremni da priznaju klimatske promjene. - Ova situacija podsje}a me na onu kada godinama niko nije htio da ~uje upozorewa da }e se dogoditi globalno zagrijavawe. Tada smo predvidjeli razvoj situacije, vi{e-mawe ba{ onako kako se sve i dogodilo. I tada smo se, ba{ kao i sada, pitali {ta moramo napraviti da nas qudi shvate ozbiqno rekao je Leget.

Ekonomisti za slovena~ko “Delo“

Sloveniju mo`e da zahvati “gr~ki sindrom“
QUBQANA - Iako u pogledu spoqnog duga i buyetskog deficita ne mo`e da se po re di sa Gr~kom, Slo ve ni ja bi treba lo da vo di ra ~u na o “gr~kom sin dro mu“, koji bi mogao da joj zaprijeti ako ne ostvari brz po mak u eko nom skim re for ma ma, upo zo ri li su eko no mis ti za slo ve na ~ki list “Delo“. Ana li ti ~a ri upo zo ra va ju da je, statisti~ki gledano, po lo `aj Slo ve ni je zna tno boqi od gr~kog, ali ako se ne ostvare obe}awa vlade o smawivawu iz da ta ka i de fi ci ta, on da ni pri bli `a vawe gr~kom sce na ri ju ne mo`e da se iskqu~i. “Delo“ navodi da bi spoqni dug zemqe, ako nastavi da se pove}ava sa da{wim intenzitetom, do 2013. godine mogao da dostigne 54 od sto BDP-a, pre ni je le su agencije.

Potpisan protokol o saradwi ECB-a, EU i CBBiH

Milion evra Centralnoj banci BiH
SARAJEVO - Za novi program pomo}i Centralnoj banci BiH (CBBiH), namijewen sprovo|ewu bankovnih standarda Evropske unije, Evropska centralna banka (ECB) odobrila je milion evra iz Instrumenta pretpristupne pomo}i (IPA). Iz CBBiH je saop{teno da ju ~e ra{we po tpi si vawe protokola o programu tehnike saradwe sa delegacijom EU u BiH i ECB-om pred stavqa podr{ku CBBiH, kao i pripre mu za pris tu pawe BiH Uniji. Guverner CBBiH Kemal Kozari} kazao je da }e eksperti ECB-a i sedam centralnih ba na ka evro zo ne po mo }i CBBiH da unaprijedi oblasti koje su od izuzetnog zna~aja za put BiH ka EU. - Veoma je va`no da izvje{taji CBBiH, metodologija, procjene ili pravna regulativa budu uskla|eni sa evropskim standardima - rekao je Kozari} i naglasio da realizacija osamnaestomjese~nog programa po~iwe 1. aprila. [ef De le ga ci je EU u BiH Dimitris Kurkulas kazao je da je CBBiH jedna od najsna`nijih institucija u zemqi koja u`iva visoku reputaciju i postavqa se kao stub monetarne stabilnosti. - EU os ta je po sve }e na pru `awu po dr{ke CBBiH osi gu ra vawem te hni ~ke sa radwe kojoj je ciq daqe usagla {a vawe CBBiH sa standardima centralnih banaka evrosistema - istakao je Kurkulas. M. Mi.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC BT GROUP PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena Promjena
58.3 43.52 151.2 349.5 124.7 -0.29 2.23 -0.26 -0.67 1.14

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC PFIZER INC INTEL CORP JPMORGAN CHASE

Cijena Promjena
16.85 17.04 17.08 21.27 43.15 -1.58 3.4 -1.21 0.09 -0.07

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 15

Rast nezaposlenosti krajem 2009. godine u evrozoni
BRISEL - Broj nezaposlenih u evrozoni tokom posqedweg tromjese~ja 2009. godine pove}an je za 347.000 osoba, {to potvr|uje nesiguran ekonomski oporavak 16-~lane grupacije zemaqa, saop{teno je iz Evropske statisti~ke agencije (Evrostat), prenio je Tanjug. Evrostat navodi da je broj zaposlenih u posqedwa tri mjeseca pro{le godine opao za 0,2 odsto u odnosu na prethodni kvartal, {to je {esti pad zaredom, na 144,3 miliona qudi, {to je prvenstveno posqedica otkaza u industrijskom sektoru.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Метал а.д. Градишка Нова банка а.д. Бања Лука Телеком Српске а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 3 Нова банка а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 1 Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - стара девизна штедња 1 Електрокрајина а.д. Бања Лука Аутопревоз а.д. Бања Лука Електро Добој а.д. Добој Рафинерија уља а.д. Модрича Prosje~na cijena 0,40 1,23 1,37 1.251,0 27,66 Promjena Promet 0,00 1,65 0,74 0,00 1,02 99.543,16 38.799,18 38.697,10 9.898,56 5.004,00 3.568,09 3.073,80 2.745,99 2.684,91 1.622,70 413,47 189,00 39,00

Obiqe`en 15. mart, Svjetski dan za{tite prava potro{a~a

28,66 -0,91

Potro{a~i u RS ne poznaju svoja prava
Naj~e{}e se javqaju problemi u vezi sa reklamacijom prehrambenih proizvoda i komunalnih usluga, rekao Petrovi}
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

0,33 -3,82 27,46 -1,82 90,00 0,00 0,63 0,13 1,12 0,00 0,00 0,00 0,45 -1,96

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 2,62 5,20 3,80 3,87 7,51 0,05 3,31 4,60 5,00 1,50 1,10 4,05 2,50 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.502,00 34,02 225,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,92

BAWA LU KA - Iako je za{tita prava potro{a~a u Re pu bli ci Srpskoj pro te klih go di na zna tno po boq{a na, ni vo wiho ve za{tite jo{ nije na zadovoqavaju}em nivou. Potro{a~i u RS i daqe naj~e{}e imaju problema sa reklamacijom prehrambenih proizvoda i komunalnih usluga. Re kao je ju ~e “Gla su Srpske“, povodom obiqe`avawa 15. marta, Svjetskog dana za{tite prava potro{a~a, sekretar Pokreta potro{a~a RS Dragovan Petrovi} i dodao da je za{tite potro{a~a u Srpskoj daleko ispod evropskog nivoa. - U odnosu na period od prije ~etiri godine, postignuti su odre|eni pomaci u poboq{awu pozicije potro{a~a. Sada potro{a~i u RS donekle znaju koja su wihova prava. Naj~e{}e se javqaju pro ble mi oko re kla ma ci je prehrambenih proizvoda i komunalnih usluga - rekao je Petrovi}. S obzirom na to da u Zakonu o za{titi potro{a~a BiH ima odre|enih nedore~enosti, Petrovi} je naglasio da bi tokom ove godine trebao da bude izra|en i Zakon o za{titi potro{a~a RS. Predstavnici Ministarstva trgovine i turizma RS ju~e su, po vo dom Da na potro{a~a, na Trgu Krajine u Bawoj Luci podijelili promotivni materijal radi boqeg upoznavawa javnosti sa pravima i na~inima za{tite potro-

Mjere {tedwe u Gr~koj

Novi porezi podigli cijene robe i usluga
Reklamacija prehrambenih proizvoda naj~e{}i problem potro{a~a FOTO: GLAS SRPSKE

{a~a. Vi{i stru~ni saradnik za za{titu potro{a~a u ovom minis tar stvu Ma ri ca \o ki} oci je ni la je da tre nu tno stawe za{tite prava potro{a~a nije zadovoqavaju}e, ali da je daleko iznad nivoa iz prethodnog perioda, u ~emu zna~ajnu ulo gu ima i sa radwa sa udru`ewima potro{a~a.

IZRADA ZAKONA na nivou RS tokom ove godine
Iz Ministarstva spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH ju~e je saop{teno je da je u BiH neophodno aktivnije realizovati politiku za{tite potro{a~a.

U saop{tewu se dodaje da se u realizaciju politike za{tite potro{a~a aktivnije moraju, pored ovog Ministarstva, ukqu~iti i druge relevante institucije. Svjetski dan za{tite prava potro{a~a obiqe`en je u tr`nim centrima u Srpskoj koji su za kupce pripremili posebne pogodnosti i na taj na~in ukazali na spremnost

da {ire i pove}avaju svijest o pravima potro{a~a u RS. U Republici Srpskoj djeluje devet udru`ewa, koja su ispunila uslove za upis u registar koji vodi Kancelarija za za {ti tu po tro {a ~a pri Ministarstvu trgovine i turizma RS, a kojima se potro{a ~i iz ci je le RS mo gu obra ti ti po vo dom za {ti te svojih prava.

ATINA - Talas novih poreza zapqusnuo je ju~e Gr~ku di`u}i cijene potro{ne robe uprkos recesiji i visokoj nezaposlenosti, javile su agencije. Vlada je pove}ala osnovni porez na promet sa 19 na 21 procenat, kao dio paketa stezawa kai{a od 16 milijardi evra koji je zami{qen da ove godine smawi buyetski deficit za gotovo tre}inu. Pove}awe poreza podiglo je cijenu goriva i ve}ine robe u maloprodaji, kao i usluga. Gr~ka }e prve rezultate svojih mjera {tedwe izlo`iti na sastanku ministra EU koji se u Briselu odr`ava ju~e i danas.

Narodna banka Srbije

“DON“
Povodom Svjetskog dana za{tite potro{a~a prijedorsko Udru`ewe gra|ana “DON“ dijelilo je promotivni materijal stanovnicima Prijedora namijewen informisawu i obrazovawu potro{a~a. Ovu aktivnost u Prijedoru organizovala je Asocijacija potro{a~a RS uz podr{ku Ministarstva trgovine i turizma RS.

Devizne rezerve mawe za 71,5 miliona evra
BEOGRAD - Devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) smawene su u februaru za 71,4 miliona evra i na kraju mjeseca, saop{teno je iz NBS, prenijele su agencije. Uz devizne rezerve banaka koje su posqedweg dana februara iznosile 1,353 milijardi evra, devizne rezerve zemqe bile su oko 11,928 milijardi evra. U NBS ka`u da je na smawewe rezervi najvi{e uticaja imala prodaja 196 miliona evra na me|ubankarskom deviznom tr`i{tu.

Rusija i Bugarska dogovorile detaqe za gasovog “Ju`ni tok”

Uskoro zajedni~ka kompanija
MOSKVA - Rusija i Bugarska osnova}e zajedni~ku kompaniju za realizaciju projekta gasovod “Ju`ni tok”, rekao je ruski ministar energetike Sergej [matko poslije pregovora sa predsjednicom Narodne skup{tine Bugarske Ceckom Ca~evom. On je dodao da ra~una na to da }e uskoro biti realizovani planovi za osnivawe gra|evinske kompanije, kako je dogovoreno me|uvladinim sporazumom koji su postigli Rusija i Bugarska. Komentari{u}i prijedlog italijanske energetske kompanije “Eni”, koji je partner ruskog “Gasproma“ u realizaciji gasovoda, da se dionice “Ju`nog toka“ i konkurentskog gasovoda “Nabuko“ ujedine na mjestima preklapawa, [matko je rekao da Rusija za sada ne razmatra tu opciju. Ruski ministar energetike je rekao da je razumqivo da zagovara~i projekta “Nabuko“ poku{avaju da diversifikuju energetske izvore, jer je u interesu evropskih potro{a~a da dobiju {to vi{e gasa, ali i ocijenio da zapadnoevropski gasovod ne predstavqa konkurenciju “Ju`nom toku“, prenijele su agencije.
Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 16.3.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.301407 1.392236 26.879863 0.076456 0.262181 0.733023 1.566140 0.565032 0.242865 0.200532 1.336535 0.928224 2.147903 1.417320 1.953191

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.304669 1.395725 26.947231 0.076648 0.262838 0.734860 1.570065 0.566448 0.243474 0.201035 1.339885 0.930550 2.153286 1.420872 1.958086

Prodajni za devize
1.955830 1.307931 1.399214 27.014599 0.076840 0.263495 0.736697 1.573990 0.567864 0.244083 0.201538 1.343235 0.932876 2.158669 1.424424 1.962981

Prijedorputevi a.d. Prijedor
Cijena (KM) Promjena

Vetrinarska stanica a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,90

3,09%

0,75 -16,67%

16 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Kod Prijedor~anina prona|en ekstazi i pi{toq

Hronika
Hap{ewe u Doboju

PRIJEDOR - Prijedorska policija uhapsila je ju~e Danijela Babi}a (28) iz Prijedora kod koga je pretresom prona{la 19 tableta ekstazija i pi{toq “CZ” kalibra 7,65 milimetara, saznaje “Glas Srpske“ u policiji. Iz policije je saop{teno da je na osnovu naredbe
FOTO: GLAS SRPSKE

Osnovnog suda u Prijedoru policija pretresla prostorije koje koristi D. B. u Ilindanskoj ulici gdje je na|eno 19 tableta koje po svom izgledu asociraju na opojnu drogu ekstazi i jedan pi{toq. N. T.

Pijan ometao policajce
DOBOJ - Policija je u nedjequ oko tri ~asa poslije pono}i u ulici Cara Du{ana u Doboju uhapsila D. K. (28) iz Stanara kod Doboja zbog ometawa slu`benika policije u radu, potvr|eno je ju~e u CJB Doboj. - On je, oglu{uju}i se o naredbu policije, nastavio sa naru{avawem javnog reda i mira. Nakon {to mu je saop{teno da }e mu biti izdat prekr{ajni nalog za nepropisno parkirawe, D. K. je poku{ao iz policaj~eve ruke da istrgne dokumenta glasno negoduju}i - dodali su u policiji. D. K. je uhap{en i u slu`benim prostorijama je alko-testirawem utvr|ena ve}a koncentracija alkohola od dozvoqene. G. O.

Samoubistvo u Drvaru

Objesila se Du{anka Karanovi}
DRVAR - Du{anka Karanovi} (60), ro|ena u Kqu~u, nastawena u Drvaru, objesila se u pomo}nom objektu porodi~ne ku}e, potvrdio je ju~e Srni portparol Uprave policije MUP-a Livawskog kantona Ivica Vrdoqak. Vrdoqak je rekao da je uvi|ajem utvr|eno da je rije~ o samoubistvu ~iji motivi nisu poznati. Prema wegovim rije~ima, poslije uvi|aja na licu mjesta, tijelo Karanovi}eve je predato rodbini koja nije tra`ila da bude izvr{ena obdukcija. On je naveo da se samoubistvo dogodilo u nedjequ u 15 ~asova u ulici 29. novembra. Ovo je prvi slu~aj samoubistva na podru~ju Livawskog kantona od po~etka ove godine.

Vozilo u kojem su nastradala maloqetna bra}a

Poslije te{ke saobra}ajne nesre}e u mjestu Razboj kod Srpca

Dje~ak i daqe u `ivotnoj opasnosti
[esnaestogodi{wi Zoran K. prevezen u Urgentni centar u Beograd, gdje je prikqu~en na aparate za vje{ta~ko disawe. Ima te{ke povrede ki~me i grudnog ko{a. Zoran K. vozio automobil, a wegov nastradali brat Ogwen K. bio suvoza~
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

CJB Trebiwe

Kod Trebiwca na|eno 17 grama droge spid

Zaplijewena droga i municija

FOTO: R. MIJOVI]

BAWA LUKA Zdravstveno stawe Zorana K. (16), koji je te{ko povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i u subotu uve~e na magistralnom putu Nova Topola - Srbac u mjestu Razboj u kojoj je poginuo wegov desetogodi{wi brat Ogwen, i daqe je veoma te{ko i `ivot mu je ugro`en. Dje~ak je u nedjequ preba~en u Urgentni centar u Beograd na daqe lije~ewe. Portparol Urgentnog centra

Beograd Drago Jovanovi} rekao je “Glasu Srpske” da je Zoran K. dovezen u taj centar sa veoma te{kim povredama i da je u `ivotnoj opasnosti. - Potrebno je obaviti neke operacije, ali }e se na wih morati jo{ pri~ekati. Trenutno qekari posmatraju zadobijene povrede i u toku dana }e se odlu~iti o daqim koracima - istakao je Jovanovi}.

ZORAN K. treba da bude operisan

uve~e su automobilom “opel astra”, koje je u vlasni{tvu wihovog oca Vjekoslava, oti{la da nato~e gorivo na benzinsku pumpu “Gari} petrol” u Razboju, koja je udaqena od wihove ku}e oko pet kilometara. Za volanom automobila nalazio se te{ko povrije|eni Zoran dok je nastradali Ogwen bio na mjestu suvoza~a, a nesre}a se dogodila kada su se vra}ali sa pumpe. U Centru javne bezbjednosti Bawa Luka rekli su da

je uvi|ajem utvr|eno da je do saobra}ajne nesre}e najvjerovatnije do{lo kada je {esnaestogodi{wak upravqaju}i automobilom “opel astra”, bez voza~ke dozvole, kre}u}i se iz smjera Nove Topole u pravcu Srpca, dolaskom u mjesto Razboj, izgubio kontrolu nad vozilom i sletio sa puta ulijevo, usqed ~ega je udario u stablo. Vozilo se poslije toga odbilo i krovom udarilo u drugo stablo, poslije ~ega se zaustavilo.

TREBIWE - Trebiwska policija uhapsila je sugra|anina Dra`ena Slijep~evi}a (35) kod koga je prona{la oko 17 grama opojne droge spid. Portparol CJB Trebiwe Rajna Pare`anin je rekla da je spid, ostaci sredstava za pakovawe droge, plasti~na kutija sa tragovima heroina, digitalna vaga sa ostacima spida, 54 komada pu{~ane municije i ru~na bomba na|eni prilikom pretresa ku}e i pomo}nih objekata koje koristi osumwi~eni. Pre tre som auto mo bi la “fi jat pun to“ ko je ko ris ti osumwi~eni na|eno je i oko tri grama marihuane. Uhap{eni je poslije kriminalisti~ke obrade predat Okru`nom tu`ila{tvu u Trebiwu na daqe postupawe. R. Mi.

U Klini~kom centru Bawa Luka rekli su da je pacijent dovezen u subotu uve~e i da je odmah prikqu~en na aparate za vje{ta~ko disawe. O~evici - Ima te{ke povrede ki~me i O~evici nesre}e ispri~ali su da su grudnog ko{a ~uli strahovit udar, bez prethodne dodali su u {kripe ko~nica. Ka`u da su voza~a Klini~kom zatekli pored automobila, dok je sucentru. voza~ bio prikqe{ten u vozilu, pa Maloqetna su morali da razbiju staklo da bi ga bra}a Zoran i izvukli napoqe. Ogwen K. u subotu

PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Radumilu pritvor zbog ubistva supruge
da je pritvor odre|en zbog bojazni da bi osumwi~e ni boravkom na slobodi mogao da uti~e na svjedoke i zbog bojazni da bi wegovim pu{tawem do{lo do reme}ewa javnog reda i mira. U Za vo du za sud sku me di ci nu Re pu bli ke Srpske, gdje je obavqena obdukcija ti je la Pe tre Ra du mi lo, “Glas Srpske“ saznaje da je utvr|eno da je za wu samo jedan od pet uboda no`em bio koban. Obdukcijom je utvr|eno da je ima la po sje ko ti ne i ubo de no `em po gla vi i vra tu ko je su bi le pli }e, kao i je dan dubqi ubod u lijevu stranu vrata koji ju je usmrtio. U bawolu ~kom Okru `nom tu`ila{tvu ju~e nisu mogli da saop{te kakav je zvani~ni nalaz obdukcije.

BAWA LU KA - Okru `ni sud u Bawoj Luci odredio je ju ~e je dno mje se ~ni pritvor za Velibora Radumila (76) iz Mrkowi} Grada koji je osumwi~en da je ubio svoju suprugu Petru Radumilo (79), saop{tio je taj sud. U sa op {tewu se do da je

PETRA Radumilo ubodena pet puta, jedan ubod bio koban
Ubis tvo se do go di lo u subotu oko 14 ~asova u porodi ~noj ku }i u se lu Gorwi Graci u kojoj su supru`nici Radumilo `ivjeli sami.

Kom{ije su ispri~ale da su oni `ivjeli mirno, ali da su se u posqedwe vri je me sva|ali zbog Petrine zaboravnosti. - Pe tra je posqedwih go di na ima la pro ble ma sa zdravqem i za bo ra vno{ }u. U toj zaboravnosti stalno se sva |a la sa Ve li bo rom rekao je prijateq porodice Radumilo Mirko Jovanovi}.

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 17

Uhap{ena osoba sa Interpolove potjernice
BIJEQINA - Policijski slu`benici jedinice Grani~ne policije BiH Bijeqina su na grani~nom prelazu Ra~a, na osnovu potrage Interpola, slobode li{ili dr`avqanina Hrvatske K. D. (24) iz Zadra, prenose agencije. Potragu za ovom osobom raspisao je Interpol Sarajevo zbog krivi~nog djela razbojni{tva koje je po~iweno u [vajcarskoj. O ovom doga|aju obavije{ten je sudija Suda BiH, koji je nalo`io da se ovo lice sprovede u Sud BiH.

Policija

FOTO: S. PUHALO

Vijesti
[amac

Ukradeno 150 litara rakije
[A MAC - U Ba ktu {i ma kod [amca u no}i izme|u subote i nedjeqe provaqeno je u ku}u vlasni{tvo M. B. koji se nalazi na radu u inostranstvu. Iz ku}e je ukradeno oko 150 litara rakije, ~ime je vlasniku pri~iwena {teta od oko 1.200 maraka, saop{teno je ju~e iz CJB Doboj. G. O.

MAKSO ispalio ~etiri hica u bra}u

Doboj

Povrije|en pje{ak
DOBOJ - M. G. (61) iz Doboja zadobio je te{ke tjelesne povrede u saobra}ajnoj nesre}i do koje je do{lo u nedjequ u Doboju. Do nesre}e je do{lo u ulici Nikole Pa{i}a u Doboju oko 19.35 ~asova kada je O. V. (22) iz ovog grada upravqaju}i “fijat bravom“ udario M. G. koji je zadobio te{ke tjelesne povrede, potvr|eno je u CJB Doboj. G. O.

Makso Savi} na izricawu presude

Okru`ni sud u Doboju izrekao presudu Maksi Savi}u iz Gajeva kod [amca

Isto~no Sarajevo

Savi}u za ubistvo svoje bra}e 12 godina zatvora
Bra}a i wihov otac posva|ali se zbog rakijskog kazana, poslije ~ega je do{lo do fizi~kog obra~una i pucwave u kojoj je Makso Savi} usmrtio svoju bra}u Miroslava i Mileta
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

Lopovi odnijeli pi{toq
IS TO ^NO SA RA JE VO Policiji u Isto~nom Sarajevu u nedjequ je D. J. prijavio da je tog dana oko 11 ~asova iza{ao iz stana ne zakqu~av{i vrata i po povratku je vidio da su ispremetane stvari u wegovom stanu. Uvi|ajem je utvr|eno da je lopov iz stana ukrao oko 800 ma ra ka, 550 evra i pi{toq. G. O.

DOBOJ - Makso Savi} (36), iz Gajeva u op{tini [a mac, osu |en je ju ~e u Okru `nom su du u Do bo ju na 12 go di na za tvo ra jer je hi ci ma iz pi {toqa ubio bra }u bli zan ce Mi -

roslava i Mileta (35). ^i ta ju }i pre su du pred sje dnik Vi je }a Voj ka Pre {i} obra zlo `i la je da je tokom pretresa dokazano da je Savi} 21. avgusta pro{le godine u dvori{tu porodi~ne ku}e oca Nike Savi}a poslije verbalnog, a potom i

OKOLNOSTI
Pri izricawu presude Maksi Savi}u uzeta je u obzir ote`avaju}a okolnost po{to je 1999. godine u Osnovnom sudu u Modri~i osu|en na tri mjeseca zatvora, uslovno na jednu godinu zbog kra|e, kao i olak{avaju}a okolnost, jer je pri izvr{ewu djela bio u stawu smawene ura~unqivosti ili u afektu.

fi zi ~kog su ko ba izme |u wega i wegovog oca s jedne i Mi ro sla va i Mi le ta s druge strane, oti{ao u ku}u i uzeo pi{toq marke “ermaver ke“, ka li bra 6,35 milimetara. Kada se vratio do rakijskog kazana, koji je od ku}e udaqen pe de se tak me ta ra, ispa lio je po dva met ka u Mileta i Miroslava. Od zadobijenih povreda Miroslav je izdahnuo na putu za do boj sku bol ni cu, a Mi le je po dle gao do Do ma zdravqa u [amcu. - Na taj na~in umi{qajno je li{io `ivota dva li-

ca, ~ime je po~inio krivi~no dje lo te {ko ubis tvo saop{tila je Pre{i}eva.

MAKSI SAVI]U produ`en pritvor
Maksi Savi}u je oduzet pi {toq ko jim je iz vr{io ubistvo, a mora}e da plati sud ske tro {ko ve. Uje dno, produ`en mu je pritvor. Wegov advo kat Du {an Luki} iz Doboja smatra da je kazna previsoka. - Ta kva pre su da je neo dr`i va, jer se ra di o nu `noj od bra ni. U naj mawu

ruku sud je morao da prihvati da je rije~ o prekora~ewu nu `ne od bra ne. Ma ksin otac Ni ko, ko ji je je di ni svjedok, na pretresu je izjavio da je Makso branio i sebe i wega od napada bra}e bli za na ca. @i vo ti su im, kako je rekao, bili ugro`eni - istakao je Luki}. On je dodao da, kada dobi je pre su du, zna }e ne {to odre |e ni je o to me ho }e li najaviti `albu. Bra}a i wihov otac posva|ali su se zbog rakijskog kazana, poslije ~ega je do{lo do fizi~kog obra~una i pucwave.

Prijedor

Maloqetnici zate~eni u kra|i
PRIJEDOR - Policija iz Prijedora je u nedjequ oko 10.30 ~asova u krugu Op{te bolnice Prijedor zatekla dva mla|a lica kako sijeku PTT i elektrokablove, saop{teno je ju~e iz CJB Bawa Luka. Oni su uhap{eni i privedeni u slu`bene prostorije, gdje je utvr|eno da se radi o maloqetnim Prijedor~anima. G. O.

Slu`benici UIO oduzeli robu vrijednu 40.000 KM
SARAJEVO - Slu`benici Uprave za indirektno oporezivawe BiH su zbog poku{aja nelegalnog uvoza na grani~nom prelazu Iza~i} privremeno oduzeli raznu robu u vrijednosti od 40.000 KM, prenose agencije. Sprije~en je poku{aj nelegalnog uvoza 36.000 ulo`aka za baterije, 16.500 prskalica, 1.200 komada brusnih plo~a, 1.750 ulo`aka za brave i 1.600 katanaca. - Vrijednost robe, koja je trebalo da bude prokrijum~arena u BiH bez pla}awa uvoznih da`bina, procjewuje se na oko 40.000 KM - rekli su u UIO BiH i dodali da protiv odgovornih slijedi izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu.

^eti} priznao krivicu za Kori}anske stijene
SARAJEVO - Qubi{a ^eti}, optu`en za ratne zlo~ine na Kori}anskim stijenama, priznao je krivicu na ro~i{tu za razmatrawe sporazuma o priznawu krivice koji je potpisao sa Tu`ila{tvom BiH, prenosi Birn. Prema odredbama sporazuma, ^eti} je saglasan da mu bude izre~ena zatvorska kazna od 11 do 13 godina i da prije izricawa presude “li~no da izjavu pokajawa `rtvama”. On }e Tu`ila{tvu BiH dati izjavu o de{avawima na Kori}anskim stijenama, u Prijedoru i u cijeloj BiH od 1992. do 1995. godine da bi “dao doprinos rasvjetqavawu u~e{}a i odgovornosti mnogih po~inilaca zlo~ina tokom rata”.

Bolesnik upu}en na lije~ewe zbog ubistva majke
BAWA LUKA - Vije}e bawolu~kog Okru`nog suda izreklo je ju~e mjeru psihijatrijskog lije~ewa za Bawolu~anina S. G. (32), optu`enom da je u oktobru pro{le godine zadavio majku Hajriju Gra~anin. On je po sli je objavqivawa pre su de upu }en na du go go di{we lije~ewe u Pshijatrijskoj klinici na Sokocu. Ubistvo se desilo 2. oktobra, a tijelo ubijene na{ao je wen suprug Ilijas. Obdukcijom je utvr|eno da je Gra~aninova imala ubodnu ranu od viqu{ke iznad lijevog oka, ubodnu ra nu od {raf ci ge ra u pre dje lu vra ta, te pre lo me podjezi~ne kosti i ve}eg broja rebara. N. T.

18 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Gra~anica

Narika~e koje su sa nestrpqewem ~ekale godi{wicu atentata na premijera svrstane su u dve kolone. U prvoj su najne`nije re~i za kameru i pero novinara spremili Legijini intimusi. U drugoj grupi su oni koji su se na grba~i pokojnog {efa DS-a, a zahvaquju}i svom li~nom lupe{tvu i lopovlucima, besomu~no obogatili. Neboj{a Krsti}, savjetnik predsjednika Srbije za medije

Zaposleni blokirali zgradu okruga
GRA^ANICA - Nekoliko desetina radnika Javnog komunalnog preduze}a u op{tini Obili} koju finansira Vlada Srbije, blokiralo je ju~e sjedi{te Kosovskog okruga u Gra~anici, tra`e}i neispla}ene li~ne dohotke i smjenu direktora Zorana Vuksanovi}a, javio je Tanjug. Predstavnik radnika Slavi{a Jakovqevi} rekao je da u tom preduze}u ~etiri mjeseca nisu primili plate, okrivquju}i direktora da ne `eli da potpi{e naloge za plate, zato {to i on nije na spisku, po{to je u statusu vr{ioca du`nosti. - Ministarstvo za Kosovo i Metohiju odobrilo je novac za isplatu li~nih dohodaka, ali Vuksanovi} ne}e da ispo{tuje obavezu i ve} ~etvrti mesec ne primamo platu - rekao je Jakovqevi}.

Incident na Kosovu

Molotovqev koktel na vozilo Srbina
KOSOVSKA MITROVICA - Nepoznate osobe bacile su Mo lo tovqev ko ktel na automobil kosovskog Srbina N. S. u ulici Lole Ribara u sje ver nom di je lu Ko sov ske Mitrovice, prenose agencije. Iz Kosovske policijske slu`be saop{teno je da se incident dogodio u nedjequ uve~e i u wemu je te`e o{te}eno jedno vozilo “landrover diskaveri“. Razlozi i po~inioci ovog krivi~nog djela, koje se treti ra kao iza zi vawe op {te opasnosti, za sada su nepoznati, ali policija iskqu~uje mo gu }nost da je in ci dent etni~ki motivisan.

Most Gazela

Potpisan ugovor izme|u JP “Putevi Srbije“ i kompanije “[trabag“

Predvi|eno vrijeme trajawa radova 22 mjeseca i odvija}e se u ~etiri faze, a rekonstrukcija po~iwe dolaskom lepog vremena, rekao Drobwak
BEOGRAD - Ugovor o rekon stru kci ji beo grad skog mosta Gazela, vrijedan 58 miliona evra, potpisali su ju~e u Beogradu direktor Javnog pre du ze }a “Pu te vi Srbi je“ Zo ran Drobqak i Dragan Paveli} iz austrijske kompanije “[trabag“, javile su agencije. Predvi|eno vrijeme trajawa radova je 22 mjeseca i odvija}e se u ~etiri faze, a Drobwak je napomenuo da }e radovi po~eti “sa lepim vremenom“. Zamjenik direktora “Puteva Srbije“ Slavoqub Tubi} najavio da se o~ekuje potpisivawe aneksa ugovora izme|u ministarstava za infrastrukturu rad i socijalnu poli ti ku, gra da Beo gra da i Evropske investicione banke.

Za most Gazela 58 miliona evra
EVROPSKA investiciona banka odobrila prvu isplatu kredita
- Pred sta vni ci ban ke smatraju da kontejnerska naseqa nisu re{ewe za raseqene Rome i da }e verovatno jedan od uslova za dobijawe kre di ta za re kon stru kci ju Gazele biti izgradwa socijalnih stanova - rekao je Tubi}.

Jeftiniji proizvodi u 11 trgovinskih lanaca

FOTO: AGENCIJE

Svjetski dan potro{a~a

Kupovina po sni`enim cijenama
BEOGRAD - Svjetski dan potro{a~a, ustanovqen odlukom Ujediwenih nacija 15. marta 1983. godine, u Srbiji je bio posve}en korisnicima finansijskih usluga, a u 11 maloprodajnih objekata trgovinskih lanaca u zemqi cijene su sni`ene za 24 proizvoda, javile su agencije. U toku akcije “Nedeqa potro{a~a“, koju je pokrenulo Ministarstvo trgovine i usluga, javnost }e biti informisana o zna~aju za {ti te po tro {a ~a i zna ~a ju dru{ tve no od go vor nog poslovawa. Ministarstvo je pozvalo sve predstavnike trgovinskih firmi u Srbiji da pomognu u realizaciji projekta o informisawu potro{a~a i da plakat s tom namjenom istaknu na vidno mjesto u 25.000 prodajnih mjesta {irom Srbije. U Beogradu su odr`ane aktivnosti pod motom “Na{ novac, na{a prava“.

Potpisivawe ugovora o rekonstrukciji

FOTO: TANJUG

Pozajmica
EIB bi trebalo da odobri Srbiji ukupno 93 miliona evra, 33 miliona za rekonstrukciju mosta Gazela i 60 miliona evra za obilaznicu oko Beograda od Batajnice do Dobanovaca. “Por” }e biti izvo|a~ radova na autoputu i na dijelu obilaznice sa podizvo|a~em “Ratkom Mitrovi}em“, a na Gazeli “[trabag“ sa “Mostogradwom“, kao podizvo|a~em.

Aus trij ska kom pa ni ja “[trabag“ je pobijedila na ten de ru za re kon stru kci ju Gazele sa ponu|enom cijenom od 58 miliona evra. Bord direktora Evropske investicione banke (EIB) odobrio je 11. marta, u okviru novih uslova sporazuma, prvu is pla tu od de set mi li ona evra za obnovu mosta Gazela. Ta odluka je donijeta na zahtjev vlasti Srbije, uzimaju}i u obzir hitnost rekonstru kci je i za bri nu tost javnosti za bezbjednost tog mosta zbog ubrzanog pogor-

{awa wego vog fi zi ~kog stawa, kao i s tim povezani socijalno-ekonomski uticaj. Ovo odo brewe EIB je uslijedilo poslije nedavne odlu ke Evrop ske ban ke za obno vu i ra zvoj (EBRD) da isplati sredstva za finansirawe pristupnih saobra}ajnica Gazeli. Isplata sredstva iz zajama EIB od 33 miliona evra, prvobitno potpisanog 2007, bila je odgo|ena zbog niza nerije{enih pitawa, u vezi sa iseqavawem po ro di ca ispod Gazele.

DOBRA VIJEST

BEOGRAD
Mu{karac star oko 80 godina stradao je u po`aru u porodi~noj ku}i u Jajincima, izjavila je ju~e portparol Hitne pomo}i Nada Macura. Po`ar se dogodio u nedjequ uve~e, a nastradali se najverovatnije ugu{io dimom. Qekar Hitne pomo}i na mjestu nesre}e mogao je samo da konstatuje smrt. BEOGRAD - Iako su neki od susjeda Omana donijeli odlu ku da pri zna ju ne za vi snost Ko so va, ne bi trebalo o~ekivati promjenu stava te dr`ave, rekao je ju~e prilikom posjete Omanu {ef srpske di plo ma ti je Vuk Jeremi}, javqa RTS. Jeremi} je zahvalio zvani~nicima Omana na dosada{woj prin ci pi jel noj podr{ci Srbiji u pogledu statusa Kosova i Metohije i naglasio da u vezi s tim pi-

[ef srpske diplomatije Vuk Jeremi}

ZEMUN
Podzemne vode u zemunskim naseqima Altina i Plavi horizonti polako se povla~e, a o~ekuje se da }e problem biti saniran do kraja sqede}e nedjeqe, saop{teno je iz kriznog {taba te op{tine. Pumpe za vodu, uz pomo} vatrogasne brigade, u ~itavoj sremskoj ravnici rade neprekidno.

Oman ne mijewa stav o Kosovu
tawem ne bi trebalo o~ekiva ti pro mje nu sta va ove zemqe. nezavisnost Kosova. - Nakon ovih razgovora ne bi tre ba lo o~e ki va ti pro me nu prin ci pi jel nog OMAN stava Omana. Na{a diplozainteresovan za mat ska ofan zi va se nas investirawa u Srbiju tavqa, ula zi u pre su dnu fazu, naro~ito u ovim meseJeremi} je ocijenio da cima kada o~ekujemo konaje wego va po sje ta do {la u ~nu odlu ku iz Ha ga pravo vrijeme, jer su neki od naglasio je Jeremi}. su sje da Oma na na Ara bij Vuk Jeremi} je razgovaskom poluostrvu i me|unaro- rao sa zamjenikom premijera dni par tne ri te zemqe omanske vlade Fahadom bidonijeli odluku da priznaju nom Mahmudom Al-Saidom i

LO[A VIJEST

ministrom inostranih poslo va Ju su fom bin Ala vi bin Abdulom. - Oman je izuzetno bogata zemqa i zainteresovana je za investicije u Srbiju zakqu~io je Jeremi}. Do go vo re no da se ni vo odnosa dvije zemqe podigne na nivo ambasadora, rekao je Jeremi} i najavio potpisivawe nekoliko ugovora iz do me na eko no mi je, kao i ugovora o stalnim politi~kim konsultacijama.

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 19

Potrebno unaprijediti ekonomsku saradwu Srbije u Kuvajta
BEOGRAD - Srbija i Kuvajt imaju odli~ne politi~ke odnose, ali bi u narednom periodu trebalo unaprediti ekonomsku saradwu dvije zemqe, izjavio je ju~e u Kuvajtu premijer Srbije Mirko Cvetkovi}, poslije susreta sa kuvajtskim politi~kim i privrednim vrhom, javile su agencije. Premijer Cvetkovi} je doma}inima zahvalio {to nisu priznali jednostrano progla{enu nezavisnost Kosova, ~ime su doprinijeli odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

Povodom 160 godina od ro|ewa ~uvenog Nijemca-Srbina \or|a Vajferta

Vijesti
Grani~ni prelazi

Ni je mac ko ji je za du `io Srbe
Treba davati da bi se opet steklo, moto je koji je vodio Vajferta. I davao je... {akom i kapom. Svakom kome je zatrebalo. Bio je jedan od najve}ih dobrotvora koga je Srbija ikada imala
BEOGRAD - Jedini Nije mac ko me je posqedwa `eqa bila da ga sahrane sa Ta kov skim krstom bio je \or|e Vajfert. Orden mu je sa svojih grudi dao li~no knez Mi lan Obre no vi}, na kon {to je u srpsko-turskom ratu za jednu no} pre ja hao ~i ta vih 150 ki lo me ta ra ka ko bi srpskoj vojsci prenio vrlo va`nu vijest. To mu je odli~je ostalo naj dra `a stvar za ci je log vrlo bogatog `ivota, pi{u frankfurtske “Vijesti“. Tre ba da va ti da bi se opet steklo, moto je koji ga je vodio. I davao je... {akom i kapom. Svakom kome je zatrebalo. Bio je jedan od najve }ih do bro tvo ra ko ga je Srbija ikada imala. U vremenu u kom je `ivio, bogati radni qudi utrkivali su se ko }e vi{e dati, pokloniti, izgraditi... Da Srbi ne bi zaboravili svoje dobrotvore, a povodom 160 go di na od ro |ewa ovog ~uvenog Nijemca-Srbina, “Fond \or|e Vajfert“ predla`e Vladi Srbije da ova 2010. godina bude posve}e na wemu. Go di na \or |a Vajferta, guvernera Narodne ban ke Srbi je, pi va ra, ru da ra, do bro ~i ni teqa i masona. Georg Vajfert je ro|en je 15. ju na 1850. go di ne u Pan~evu. Porijeklom Nijemac iz gorwe Austrije iz ~uvene pivarske porodice, a u du{i Srbin. Nikada se nije odrekao katoli~ke vjere, ali je govorio: “Ja sam `ivio i borio se kao Srbin i takav `elim da umrem“. Nakon zavr{ene gimnazije (realke) u Pan~evu, diplo mi rao je na Trgo va ~koj aka de mi ji u Bu dim pe {ti 1869. godine. Zavr{io je i pivarsku {kolu u Vajenstefanu kod Minhena. Otac ga 1872. godine {aqe nazad u Srbiju da ispita mogu}nosti za proizvodwu piva. Po ro di ca naj pri je za kupquje pivaru, a zatim dolaze na ideju da izgrade svoju. No, u Srbiji se tada nije moglo graditi ukoliko niste bi li wen dr`avqanin. \or|e se odri~e austrijskog po dan stva i pri hva ta srpsko.

Oduzeta roba i tomograf
BEO GRAD - Ca ri ni ci Srbi je su, na gra ni ~nom prelazu Batrovci, u automobi lu ko jim je upravqao hrvatski dr`avqanin, prona{li tomograf mre`wa~e oka, vrijedan 15.000 evra, dok su na prelazu Horgo{ otkrili `ensku garderobu vrijednu oko 50.000 evra. Protiv oba lica podnesen je zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka, a roba je privremeno zadr`ana.

Poqoprivreda

Oko 170.000 kontrola hrane
BEO GRAD - Mi nis tar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Sa{a Dragin izjavio je ju~e da je u Srbiji u 2009. go di ni iz vr{e no 170.000 inspekcijskih kontrola u oblasti bezbjednosti hrane i podnijeto vi{e od 7.000 prijava, javqaju agencije. Kontrole su sprovedene kroz sve objekte u kojima se prodaje i proizvodi hrana, kazao je Dragin na tribini o primjeni Zakona o bezbjednosti hrane i precizirao da je lani podnijeto 6.400 pre kr{aj nih pri ja va, 613 prijava za privredni prestup i 209 krivi~nih prijava protiv inspekcija protiv neodgovornih lica.

TAKOVSKI krst najdra`a stvar u `ivotu
Gradi pivaru na Smutekovcu, dana{wem Top~iderskom brdu, ko ja je u to vrijeme bila najmodernija na Balkanu. Pro~ula se {irom Evro pe i \or |e Vaj fert pos ta je je dan od najbogatijih qudi u Srbiji. Kao je dan od naj ve }ih industrijalaca u zemqi, na{ao se i me|u osniva~ima Srpske na ro dne ban ke. Od 1883. do 1889. godine bio je viceguverner, a za guvernera Narodne banke bio je postavqen u dva navrata i to od 1890. do 1902. go di ne i od

\or|e Vajfert

FOTO: ARHIVA

1912. do 1926 godine, nakon ~ega je izabran za do`ivotnog po~asnog guvernera. Uo~i Prvog svjetskog rata, wega i naj~uvenijeg srpskog mi nis tra fi nan si ja Lazu Pa~ua brinulo je kako da sa~uvaju trezor. Sve bogat stvo iz tre zo ra vo zom {aqu preko Ni{a, Kru{evca i Bi toqa do So lu na, a oda tle fran cus kom to povwa~om preko mora u Mar-

HUMANITARNI RAD
Znaju}i dobro te{ke posqedice svakog rata osnovao je invalidski fond “Sveti \or|e“ koji je pomagao srpskim ratnim invalidima i wihovoj siro~adi. Osniva~ je dru{tva “Kraq De~anski“ za zbriwavawe i obrazovawe gluvonijeme djece. Omogu}io je i kredit za zgradu fonda na Vra~aru. U dobrotvorne svrhe poklawao je imawa. Beogradskom `enskom dru{tvu poklonio je zemqi{te na Dediwu i dao kreditnu garanciju za “Dom gospo|a svete Ane”. Na Dediwu je ustupio i zemqi{te za Dru{tvo beogradskih `ena qekara gdje je sazidana bolnica i za to stavio na raspolagawe svoj ra~un u Narodnoj banci. Finansirao je izgradwu bolnice za `enu i djecu u Tir{ovoj ulici. Srpskoj Akademiji nauka i umetnosti dao je veliku donaciju i kredit za izgradwu zgrade u dana{woj Knez Mihailovoj ulici. U Pan~evu je izgradio crkvu Svete Ane, u Glogovcu crkvu Sveti \or|e. Prvi je u Srbiji uveo pla}eno bolovawe, jer je “nezadovoqan radnik - lo{ radnik“.

seq. Frankfurtske “Vijesti“ u tekstu posve}enom Vajhertu, tako je sve srpsko bogatstvo po lo `e no je u tre zor Bank de Frans. Oda tle Vaj fert pla}a tro{kove srpske vla de, zbriwava voj sku i uspi je va da odr`i sta bil nost dinara. Za vri je me srpsko-tur skog rata od 1876. do 1878. godine istakao se gdje god je mogao. Zahvaquju}i wegovim parama kupqene su prve baterije topova za artiqerijske jedinice srpske vojske. Tokom rata bio je dobrovoqac, kao kowanik u redovi ma na ro dne voj ske, pa je ta da za ovaj po dvig bio odlikovan medaqom za hrabrost - Takovskim krstom. Fond “\or |e Vaj fert“ osnovan je u junu 2009. godine pri Ministarstvu kulture Re pu bli ke Srbi je. Osnovni ciq je popularizacija li~nosti i djela \or|a Vajferta.

Ivawica

Ukupno 3.500 nelegalnih objekata
IVAWICA - U Odjeqewu za urbanizam i stambeno-komunalne poslove op{tine Ivawica primqeno je 2.500 zahtjeva za legalizaciju bespravno izgra|enih stambenih i poslovnih objekata. Samo posqedweg dana prijema prijava, predato je vi{e od 800 zahtjeva, javio jer Tanjug. Ako se ima ju u vi du zah tje vi primqeni prethodnih godina na podru~ju op{tine Ivawica ima ukupno 3.500 nelegalno izgra|enih objekata.

Cvetkovi} uskoro Prona|eno tijelo dr`avqanina Makedonije u Zagrebu
KOSOVSKA MITROVICA - Tijelo makedonskog dr`avqanina, tridesetogodi{weg E. S. prona|eno je u jednom stanu u ulici Vlade ]etkovi}a u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, prenose agencije. Zamjenik regionalnog direktora Kosovske policijske slu`be Ergin Medi} izjavio je da preli mi nar ni re zul ta ti uka zu ju na smrt usqed kori{}ewa opojnih sredstava. - Telo E. S. prona|eno je u nedequ uve~e, a prema prvim podacima smrt je nastupila usled predozirawa, budu}i da je `rtva poznata policiji kao wihov korisnik - rekao je Medi}. Slu~aj se tretira kao smrt pod sumwivim okolnostima, a kona~ne rezultate da}e obdukcioni nalaz. BEOGRAD - Susret predsjednika Srbije Borisa Tadi}a i predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a jo{ se ne planira, ali zato se uveliko radi na pripremi posjete premijera Mirka Cvetkovi}a Zagrebu, saznaju beogradski mediji u dobro obavije{tenim politi~kim krugovima. Datum odlaska srpskog premijera u Hrvatsku jo{ nije precizno utvr|en, ali se posjeta o~ekuje ovoga proqe}a, najkasnije u prvoj polovini godine. Ona bi trebalo da prethodi susretu na najvi{em nivou, izme|u dvojice predsjednika dr`ava. Koncepcija pripreme Cvetkovi}eve posjete je takva da podrazumijeva “su{tinske, a ne manifestacione korake“.

SNS prikupila milion potpisa
BEOGRAD - Predsjednik SNS Tomislav Nikoli}, rekao da je vi{e od milion gra|ana potpisalo peticiju za vanredne izbora, koju }e predati Vladi najkasnije za deset dana, javio je B92. - Prikupili smo i sistematizovali vi{e od milion potpisa gra|ana koji tra`e promene i koji su svesni da do promena mo`e da do|e na vanrednim izborima - rekao je Nikoli}. On je ocijenio da je milion potpisa gra|ana pri kupqeno ve oma brzo zbog op {teg ne za do voqstva gra|ana radom Vlade Srbije koja je dozvolila “haos“ u dr`avi, navode}i da }e akcija biti nastavqena “od vrata do vrata“ i da }e nakon toga na predwaci ima ti ta ~ne po dat ke o to me ka ko qudi `ive.

Obili}

Opqa~kana {kola
BEOGRAD - Portparol Kosovske policije u Pri{tini Agron Borovci izjavio je ju~e da policija traga za osoba ma ko je su u Obi li }u opqa~kale {kolu “Branko Radi~evi}“. Borovci je rekao da je policija utvrdila da su iz {ko le ukra de ni kompjuter i jo{ neke tehni~ke stvari, kao i da je na zgradi razbijen prozor sa za{titnim re{etkama.

20 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Region
Anketa u Sloveniji

Zanima me ima li {anse za direktora HRT-a neko ko iza sebe nema stranku ili neki lobi, a pri tom je jo{ i Hrvat. Jakov Sedlar, hrvatski rediteq
FOTO: AGENCIJE

Najve}e stranke izjedna~ene
QUBQANA - Vode}e slovena~ke partije, Socijaldemokratija (SD), predvodnik vladaju}e koalicije, i opoziciona Slo ve na ~ka de mo krat ska stran ka (SDS) u`i va ju podjednaku podr{ku gra|ana, pokazala je najnovija anketa qubqanskog “Dela“. Za wih bi, kad bi izbori bili odr`ani sada, glasalo po 17,5 odsto bira~a. Do ove ankete SDS, koja je pora`ena na izborima 2008, minulih mjeseci je imala prednost od nekoliko procenata, prenose agencije. Me|u politi~arima i daqe je najpopularniji ministar za privredu Matej Lahovnik, ispred predsjednika Danila Tirka i premijera Boruta Pahora.

Crna Gora

Opqa~kane tri kladionice u istoj zgradi
PODGORICA - Naoru`ani mas ki ra ni pqa ~ka{ opqa~kao je tri velike kladionice u istoj zgradi u nasequ Sta ri aero drom u Pod go ri ci, javili si ju ~e podgori~ki mediji. Naoru`ani razbojnik je u subotu iz kladionica “[ansa”, “Meridijan” i “Olimp” odnio uku pno tri hiqade evra. Mediji pi{u da je u{ao u prvu kladionicu i ispalio me tak u vaz duh, za tim iza {ao i pre{ao u drugu i tre}u kladionicu gdje je dobio novac bez otpora. U momentu pqa ~ke u kla di oni ca ma je bilo kladioni~ara.

Vjernici u Eparhiji dalmatinskoj

Vladika Fotije pisao hrvatskom predsjedniku Ivi Josipovi}u

Hrvatski ministar pravosu|a

Ne postoji mogu}nost da Srbija isplati od{tetu

To udru`ewe prousta{ke prirode ima ciq uni{tewe Srba i Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, rekao vladika Fotije Vladika Fotije
[I BE NIK - Vla di ka dalmatinski Fotije zatra`io je od hrvatskog predsjedni ka Ive Jo si po vi }a da sprije~i formirawe takozvane Hrvatske pravoslavne crkve (HPC), jer bi to izazvalo nove tragedije, javile su agencije. Poslije najave osnivawa takozvane Hrvatske pravoslavne crkve, vladika Fotije je u pismu koje je uputio Josipovi}u upozorio na prousta{ku prirodu tog udru`ewa koje ima ciq uni{tewe Srba i Srpske pra vo sla vne crkve (SPC) u Hrvatskoj. On je izrazio nadu da }e Josipovi} svojim predsjedni~kim autoritetom pomo}i da se zaustavi i suzbije wegova eventualna registracija. bi bila od koristi, a posebno ne dr`avi Hrvatskoj i wenim gra|anima koji te`e ulasku u Evropsku uniju - upozorio je episkop Fotije. In for ma ti vna slu `ba Eparhije dalmatinske nedavno je saop{tila da je najavqeno osnivawe takozvane Hrvatske pravoslavne crkve (HPC), {to je izazvalo uznemirenost kod sve{tenstva i pravoslavnih Srba u Hrvatskoj. - Na{a Crkva i pravoslavni Srbi u Eparhiji dalmatin skoj po sli je ne da vnog tragi~nog rata poku{avaju da `ive iscjequju}i duhovne i materijalne rane, te brinu}i o `ivotu i opstanku na{eg naroda, koji je vijekovima `ivio i `ivi na ovim prostorima. Ta man ka da smo pomislili - “evo mira“ i da su “raskovani ma~evi i napravqeni plugovi“, pojavquje se jedno ovakvo zlokobno udru`ewe, koje u svom temeqnom programu ima negaciju drugoga - trenutno Srba i SPC navodi se u pismu. Zajednica koja okupqa ne{to vi{e od 400 vjernika i koja se naziva Hrvatska pravoslavna crkva predstavqana je nedavno u Zadru, a prema rije~ima wenih predstavnika, ciq je o`ivqavawe ra da HPC iz vremena Drugog svjetskog rata, kao i okupqawe pravoslavnih vjernika koji ne `ele da se poistovje}uju sa Srbima. Kako je prethodno saop{tila Eparhija dalmatinska, HPC je formirana 1942. u vrijeme fa{isti~kog i usta{kog re`ima Ante Paveli}a u Nezavisnoj Dr`avi Hrvatskoj (NDH). Se kre tar Ko mi si je za odnose s vjerskim zajednicama Hrvatske Frawo Dubrovi} izja vio je da sva ko ko `eli da se evidentira kao vjerska zajednica mora kao udru`ewe da ~eka pet godina i da ima naj mawe 500 vjernika.

OSNIVAWE HPC nikom ne bi donijelo mir
- Ovo udru`ewe sa sobom ne donosi mir niti prosperitet ve} nagovje{tava novu i novu tragediju, koja nikome ne

Ivan [imonovi}

FOTO: AGENCIJE

ZAGREB - Hrvatski ministar pravosu|a i zastupnik RH u Me|unarodnom sudu pravde u Hagu Ivan [imonovi} izjavio je da mogu}nost da Srbija Hrvatskoj nadoknadi ratnu {tetu prakti~no ne postoji, te da Hrvatska mo`e o~ekivati od{tetu samo na osnovu genocida i to u simboli~kom iznosu, javile su agencije. - Vjerovatno bi se radilo samo o simboli~koj naknadi, sude}i po bosanskohercegova~kom slu~aju u kojem je Srbija bila osu|ena za neka`wavawe i nespre~avawe genocida, a Sud je ocijenio da finansijska naknada ne bi bila primjerena u tom slu~aju - rekao je [imonovi}.

OSUDA
Srpska narodna stranka (SNS) u Hrvatskoj osudila je najavqeno osnivawe HPC, ocijeniv{i da je ta organizacija po svom pozivu “antisrpska, nacionalisti~ka i u stvarnoj su{tini antipravoslavna“. - Osnivawe te crkve zapo~elo je okupqawem biv{ih sve{tenika Pravoslavne crkve kojima je zbog duhovnih, materijalnih i krivi~nih prestupa oduzet sve{teni~ki ~in, odnosno inicijativom udru`ewa ~iji ~lanovi nisu pravoslavci ve} katolici - tvrdi SNS u otvorenom pismu.

DOBRA VIJEST

ZAGREB
Svi vozovi koji su se na{li na prugama Hrvatskih `eqeznica ju~e su bili zaustavqeni na 15 minuta, ~ime su ~etiri sindikata `eqela da uka`u na niz problema u ovoj oblasti. Sindikati ovim zaustavqawem vozova protestuju “zbog problema nastalih podjelom jedinstvenih Hrvatskih `eqeznica“.

Nastavqeno su|ewe za ubistvo Ive Pukani}a i Nike Frawi}a

PODGORICA
Direktor Regionalnog centra za podvodno razminirawe u Bijeloj Veselin Mijajlovi} izjavio je ju~e da je iz Bokokotorskog zaliva posqedwih godina izva|eno oko 85 tona neeksplodiranih ubojitih sredstava, ~ime je pove}ana bezbjednost za sva plovila, kao i turiste i gra|ane.

Guduri} se ne osje}a krivim
ZAGREB - Petooptu`eni za ubistvo Ive Pukani}a i Nike Frawi}a Bojan Guduri} rekao je ju~e pred sudom u Zagrebu da se ne osje}a krivim ni po jednoj ta~ki optu`nice, javile su agencije. Nakon {to mu je pro~itana optu`nica, Guduri} je izjavio da se ne osje}a krivim ni po jednoj ta~ki optu`ni ce ko ja ga te re ti za ubis tvo Pu ka ni }a i Frawi}a 23. oktobra 2008. godine i udru`ivawe u me|unarodnu zlo~ina~ku organi za ci ju ko ja je u Za gre bu trebalo da ubije jo{ dvije osobe. ^itawem optu`nice su|ewe je formalno-pravno po~elo ispo~etka, budu}i da je Guduri} do izru~ewa iz BiH krajem februara bio nedostupan hrvatskom pravosu|u. On, me|utim, ju~e nije `elio da odgovara na pitawa.

OPTU@ENI nije `elio da odgovara na pitawa
Tokom predstavqawa u sudnici zagreba~kog @upanij-

LO[A VIJEST

skog suda, Guduri} je rekao da nema nadimak, ali da ga svakako zovu, kao i da nema imovinu. Iako je u prvom pojavqivawu pred sudom poslije izru~ewa Hrvatskoj dobio rok od 12 dana da pripremi odbranu i izabere advokata, Guduri}a je i ju~e zastupao advokat po slu`benoj du`nosti.

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 21

TOP STORIES CNN

Svijet

Najmawe sedam osoba je poginulo i 13 raweno u ponedjeqak u eksploziji auto-bombe u zapadnoj ira~koj pokrajini Anbar. Bomba je

eksplodirala u automobilu parkiranom blizu vojne patrole u gradu Faluxi, 50 kilometara zapadno od Bagdada.

Zajedni~ka operacija evropskih policija

Vijesti
SAD

Uhap{eno 69 mafija{a
[panska policija uhapsila 24 lica, a akciju predvodi specijalna jedinica za borbu protiv trgovine drogom i organizovanog kriminala. Hap{ewa u Wema~koj i Austriji, te u mawoj mjeri u [vajcarskoj, Italiji i Francuskoj
Hap{ewa u vi{e {panskih gradova FOTO: AGENCIJE

Oluja na istoku
WUJORK - U sna `noj oluji koja je tokom vikenda za hva ti la sje ve ro is to ~ne dijelove Sjediwenih Ameri ~kih Dr`a va naj mawe {estoro qudi je stradalo, a vi{e od 500.000 doma}instava ostalo je bez struje. Nevrijeme je najte`e pogodilo grad Wujork i ju`ni dio Wu Yer si ja, gdje je brzina vjetra iznosila 108 kilometara na ~as, pa je u mraku ostalo 265.000 doma}instava u oblasti Wujorka i 235.000 u Wu Yersiju.

Fixi

Tropski ciklon
FIYI - Tropski ciklon “Tomas“ po~eo je da udara ostrva na sjeveru arhipelaga Fiyi, iako prognosti~ari pretpostavqaju da bi ve}i dio oluje trebalo da za obi |e gla vna os trva te nacije. Dosad je zbog poplava i nabujalog mora poginula je dna `e na. Oko 6.000 stanovnika ve} je pobjeglo u skloni{ta na ostrvskim grupama Lau i Lomaviti, a na zahva}enim podru~jima uveden je policijski ~as.

MA DRID - U okvi ru ve li ke za je dni ~ke po li cijske akcije protiv gruzij ske ma fi je {i rom Evrope uhap{eno je ukupno 69 lica, od ~ega 24 u [paniji, saop{tili su {panski sudski izvori. Osim u [pa ni ji, ha p{ewe je iz vr{e no i u Wema~koj i Austriji, te u mawoj mjeri u [vajcarskoj, Italiji i Francuskoj, dodaju isti izvori. Tokom akcije u [pani-

ji su uha p{e na ugla vnom lica gruzijske i ruske naci onal nos ti, obja vio je {pan ski na ci onal ni ra dio. [panska policija uhapsi la je 24 li ca, a akci ju, koja je i daqe u toku, predvodi specijalna jedinica za bor bu pro tiv trgo vi ne dro gom i or ga ni zo va nog kri mi na la pod nad zo rom su di je Fer nan da Gran deMarlaske. Hap{ewe je izvr{eno u

Valensiji i Barseloni, navo de sud ski izvo ri, dok {panski mediji navode da su ha p{ewa bi la i u Ma dridu i Bilbaou.

UHAP[ENI uglavnom gruzijske i ruske nacionalnosti
Uhap{eni su pripadali ma fi ja {koj or ga ni za ci ji, a nastanili su se u [paniji i `i vje li diskretno i bez luksuza.

“Java“
Akcija hap{ewa, organizovana u okviru akcije pod nazivom “Java“, realizovana je zbog trgovine drogom, oru`jem, prawa novca, zlo~ina~kog udru`ivawa, te reketirawa, precizirali su sudski izvori.

Akci ja “Ja va“ tre }a je naj ve }u na svi je tu kri mi velika operacija u [pani- nalnu organizaciju porijeji pro tiv ma fi ja {kih or - klom iz ga ni za ci je iz is to ~ne R u s i j e , Evrope. potpuTokom 2005. i 2006. go- no je di ne spro ve de na je akci ja r a z o t pod nazivom “Avispa“, dok kri ve je u ju nu 2008. go di ne iz - na. vr{ena akcija “Trojka“. U akciji “Avispa“, juna 2005. go di ne, uha p{e no je 28 mafija{a porijeklom iz Rusije, Ukrajine, Gruzije i [panije. To kom akci je “Troj ka“ ot kri ve na je ve li ka ma fi ja {ka or ga ni za ci ja iz San kt Pe ter bur ga i ta da je uhap{eno 20 lica u Ma la gi, Ali kanteu, Palma de Ma jor ki i Ma dridu. Organizacija “Tam bov ska jaMa li {ev ska ja“, ko ja je va `i la za Sudija Fernando
Grande-Marlaska

SAD

Formirao pla}eni~ku jedinicu
VA[INGTON - Funkcioner Pentagona Majkl Furlong formirao je jedinicu pla}enika koja je u~estvovala u locirawu i uni{tavawu ekstremista u Avganistanu i Pakistanu, izvijestio je ju~e dne vnik “Wujork taj ms“. Furlong, penzionisani vazduhoplovni oficir zaposlen kao visoki civilni funkcioner u Pentagonu, regrutovao je pri pa dni ke no vo for mi ra ne je di ni ce me|u radnicima privatnih kompanija za obezbje|ewe, koje ~esto zapo{qavaju biv{e slu `be ni ke ame ri ~ke Cen tral ne oba vje {taj ne agencije i biv{e pripadnike specijalnih jedinica.

Kritike na ra~un E{tonove
LONDON - [ef diplomatije EU Ketrin E{ton kritikovana je jer nije rije{ila podjele koje }e dovesti do odlagawa u pro ce su for mi rawa di plo mat ske slu `be EU, objavio je “Dejli telegraf”. Slu`ba za spoqno djelovawe EU trebalo je da po~ne s radom do aprila, ali zbog unutra{wih borbi me|u institucija ma Uni je, ona ne }e bi ti spre mna pri je qeta, na vo de izvori bliski zvani~nicima u Briselu. Evropska komisija i zemqe ~lanice u me|uvremenu moraju da rije{e ~itav niz pitawa, prije svega ona koja se odnose na oblik i zadu`ewa 136 diplomatskih misija Evropske unije. EK insistira da je postavqawe {efova delegacija i osobqa i daqe u wenoj nadle`nosti, iako je prema Lisabonskom ugovoru to posao visokog predstavnika za spoqnu politiku.

DOBRA VIJEST

INDIJA
U saobra}ajnoj ne sre}i u sjeverozapadnoj In diji, kada se auto bus pun stu denata i wihovih profesora survao sa mosta, poginu lo je naj mawe 26 osoba. U nesre}i su povrije|ene 34 osobe, me|u kojima je deset u kri ti~nom stawu. Nesre}a se dogodila u distriktu Sa vaxi Madopur.

Ubijeni ameri~ki zvani~nici
HUAREZ - Naoru`ani napada~i, za koje se vjeruje da su povezani s narko-kartelima, tokom vikenda su ubili jednu radnicu konzulata Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava u Huarezu i wenog supruga, te u zasebnom incidentu supruga druge radnice konzulata, objavili su ameri~ki mediji. U drugom incidentu, napada~i su ranili dvoje djece radnice ameri~kog konzulata u tom pograni~nom gradu, koji potresa nasiqe povezano s narko-mafijom i ratom koji protiv we vodi meksi~ka vlada. Napadi izvedeni automatskim oru`jem iz vozila u pokretu, ~ini se da su prvi smrtonosni napadi na ameri~ke zvani~nike i wihove porodice iza kojih stoje mo}ni meksi~ki narko-karteli.

WEMA^KA
Tibetanski vjerski i politi~ki vo|a dalaj-lama `eli susret sa wema~kim kancelarom Angelom Merkel, prenose wema~ki mediji, podsje}aju}i da su se wih dvoje ve} jednom sreli u Berlinu, prije nekoliko godina. - Susret s Merkelovom bi, upravo sada, kao politi~ki signal, bio veoma va`an rekao je specijalni povjerenik dalaj-lame Kelsang Gjaltsen.

LO[A VIJEST

22 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Sjediwene Ameri~ke Dr`ave

Pritisak na Netanijahua
TEL AVIV - Sjediwene Ameri~ke Dr`ave vr{e pritisak na izraelskog premijera Bewamina Netanijahua da odustane od kontroverznog plana izgradwe 1.600 stanova za Jevreje u isto~nom Jerusalimu, javili su ju~e izraelski mediji. Iako kabinet Netanijahua nije potvrdio takve izvje{taje, o~igledno je da je objava plana izgradwe, ba{ u vrijeme pro{lonedjeqne posjete ameri~kog potpredsjednika Yozefa Bajdena Izraelu, izazvala buru reagovawa u Va{ingtonu.

Gruzija

Vlasnik TV stanice brani autora priloga
TBILISI - Vlasnik gruzijske televizijske stanice, koja je izazvala paniku me|u gra|anima objaviv{i la`nu vijest da je u toku invazija Rusije na Gruziju, stao je u od bra nu auto ra pri lo ga i odbacio mogu}nost da novina ri zbog iz vje {ta ja bu du ka`weni, javili su ju~e lokalni mediji. Vlasnik privatne televizije Imedi, Giorgi Arveladze, izvinio se zbog “{oka“ koji je izazvala vijest i tvrdi da “ciq nije bio zastra{ivawe naroda“. - Ciq je bio da se govori o bezbjednosnim prijetwama sa kojima je suo~ena na{a zemqa - rekao je Arveladze, navodi se na sajtu www.civil.ge.

Zadovoqni @an-Mari Lepen, lider Nacionalnog fronta

Prvi krug regionalnih izbora u Francuskoj

Sarkozijevu Unija za narodni pokret pora`ena od socijalista. Ekstremno desni~arska stranka Nacionalni front osvojila je oko 12 odsto glasova, {to je boqe od o~ekivanog
PARIZ - Unija za narodni pokret francuskog predsjednika Nikole Sarkozija ubjedqivo je po ra `e na u prvom krugu regionalnih izbora od opozicione Socijalisti~ke partije, pokazali su ju~e objavqeni rezultati 96 odsto prebrojanih glasova. Socijalisti su na regionalnim izborima 2004. godine stekli kontrolu nad 20 od 22 glavna regiona i nadaju se da }e na ovim Sarkozijeva stranka se nadala da }e izborima osvojiti i preostala dva. na ovim izborima povratiti kontroE k s t r e m no lu nad nekim od regionalnih odbora, desni~arska ali su socijalisti, premda okrwenog stran ka Na ci ugleda zbog sva|a u strana~kom vrhu, onal ni front sada na pragu velikog uspjeha. osvojila je oko 12 odsto glasova, {to je, kako je prenio Bi-Bi-Si, boqe od o~ekivanog. cionalni front pru`i podr{ku Sarkozijevoj stranci. Unija za narodni pokret ima izgleda za pobjedu jedino u isto~nom regionu Alzasu. Posqedwi izbori na nacionalnom nivou do predsjedni~kih izbora u Francuskoj 2012. godine imaju, prema ocjenama analiti~ara, referendumski zna~aj za Sarkozija, koji je na polovini mandata. Sarkozijeva popularnost je na najni`em nivou otkad je do{ao na vlast, a bira~i su, o~igle dno, is ko ris ti li i ovu priliku da izraze razo~arawe centralnim vlastima.

Poraz Sarkozija
DRUGI KRUG 21. marta
Na izborima je zabiqe`en mali odziv bira~a. Drugi krug glasawa zakazan je za 21. mart, kada }e biti odlu~eno koje }e stranke preuzeti kontrolu u 26 francuskih departmana, podsjetio je Rojters. Socijalisti~ka partija bi u drugom krugu mogla da “pokupi“ veliki broj glasova od “zelenih“ i mawih qevi~arskih stranaka, dok se o~ekuje da Na-

Institut za mirovna istra`ivawa

Wema~ka izvozi sve vi{e oru`ja
BERLIN - Wema~ka je u posqedwih pet godina udvostru~ila izvoz oru`ja, tako da sada wen udio na svjetskom tr`i{tu naoru`awa iznosi 11 odsto. Zbog ovih podataka, navedenih u najnovijem izvje{taju Insti tu ta za mi ro vna is tra `i vawa Si pri iz Stok hol ma, wema~ka opozicija zatra`ila je da savezni parlament Bundestag dobije pravo veta kada je rije~ o izvozu oru`ja. Prema navodima instituta Sipri, SAD imaju udio od 30 odsto u svjetskoj trgovini oru`jem, a Rusija od 23 odsto.

Na pragu uspjeha

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 23

Pristalice Taksina [inavatre nastavqaju sa protestima

Vijesti
Darfur

Sada{wi premijer Abisit Vaxaxiva izjavio da ne `eli da raspusti parlament, ali je, ipak, nagovijestio da je spreman na kompromis. Vo|a opozicije najavio nove vrste pritisaka na vladu
BAN GKOK - Pre mi jer Tajlanda, koji ima sna`nu podr{ku vojske, odbio je ju~e da raspusti parlament na zahtjev desetina hiqada demonstranata rije{enih da nastave sa protestima sve dok ne prisile vladu na ostavku, javile su agencije. Pre mi jer Abi sit Vayayiva izjavio je ju~e da ne `eli da raspusti parlament, ali je, ipak, nagovijestio da je spre man na kompromis. Vi {e de se ti na hiqada demonstranata, pristalica Jedinstvenog fronta za demokratiju biv{eg premijera Taksina [inavatre, okupilo se prekju~e u Bangkoku. Prema procjenama policije, na ulicama glavnog grada okupi lo se vi {e od 100.000 qudi. Oni pri je te ma so vnim uli ~nim de mon stra ci ja ma ukoliko se ne raspusti parla ment i ra spi {u izbo re, op tu `u ju }i pre mi je ra Vayayivu da je na nelegitiman na~in do{ao na vlast. - Svi se sla`emo da se ne mo `e ispu ni ti ul ti ma tum demonstranata da se do podne va ra spus ti par la ment. Ipak, to ne zna~i da vladaju}a koalicija, pa i ja sam, ne `elimo da saslu{amo wihove prijedloge - rekao je Abisit u te le vi zij skom obra}awu naciji. Obra }a ju }i se de mon strantima, koji su i ju~e nastavili protest, opozicioni

Pre mi jer odbio da ra spus ti par la ment

Oslobo|eni francuski humanitarci
PARIZ - Dvojica humanitarnih radnika iz Francuske, koji su oteti u novembru, oslobo|eni su u sudanskom nemirnom regionu Darfur, sa op {ti li su fran cus ka vlada i Me|unarodni komitet Crvenog krsta. Francuski pred sje dnik Ni ko la Sarkozi pozdravio je prekju~era{we osloba|awe talaca i zahvalio “svima koji su doprinijeli da se ova situacija sre}no okon~a“, ali nije objavio detaqe o osloba|awu, javio je AP.

Dubai

U zatvor zbog qubqewa
DUBAI - Britanski par uha p{en u Uje diwenim Arapskim Emiratima zbog qubqewa u javnosti mogao bi da dobije kaznu od 30 dana u zatvoru. Par, Britanac koji `ivi u Dubaiju i wegova prijateqica, uhap{eni su u novembru poslije prijave jedne majke koja se po`alila da je weno di je te vi dje lo wihovu nepristojnost te su optu`eni da su se qubili i intimno dodirivali u javnosti i konzumirali alkohol. Wihov advokat je rekao da nije bilo neprikladnog qubqewa te da su dvoje Britanaca samo prijateqi.

Vi{e od 100.000 qudi na ulicama glavnog grada

FOTO: AGENCIJE

vo|a Vira Musikapong najavio je nove vrste pritisaka na vladu, ali nije precizirao o kakvim je pritiscima rije~.

BOGATSTVO [inavatre mjeri se milijardama
Ta ksin [i na va tra, ina ~e bi zni smen ~i je se bogatstvo procjewuje u mi-

lijardama dolara, postao je pre mi jer 2001. go di ne, a poslije toga wegova partija dva pu ta je po bje |i va la na izbo ri ma. Zba ~en je 2006. godine vojnim pu~em zbog na vo dne zlo upo tre be vlasti i korupcije. Ne po sredno prije nego su ga nove vlasti osudile na dvije godine zatvora zbog korupcije, [inavatra je 2008. godine pobjegao iz zemqe.

^ile

Zemqa u mraku
SANTIJAGO - Nestanak struje ostavio je u nedjequ uve~e gotovo cijeli ^ile i ve}inu od 17 miliona stanovni ka u mra ku, ja vi le su agen ci je. Po tpu ni slom elektroenergetskog sistema, koji je po slu`benim izvorima izazvan kvarom transfor ma to ra, na tje rao je mnoge ^ileance iz wihovih domova, trgova~kih centara, bioskopa i pozori{ta, na ulice. Sat vremena od nestanka struje svjetla su se ponovo po~ela paliti u nekim gradovima, ukqu~uju}i Santijago u kojem `ivi sedam miliona stanovnika.

BUDVA
Biv{i tajlandski premijer Taksin [inavatra mo`da je u Budvi, javila je televizija “Vijesti“. Pozivaju}i se na o~evice, “Vijesti“ tvrde da je [inavatra navodno u Budvu stigao u nedjequ kasno poslije podne sa jo{ nekoliko osoba. Oni su se, prema svjedo~ewu o~evidaca, automobilima marke “mercedes“ i “BMW“ dovezli do samih zidina starog grada. [inavatra, koga u Crnoj Gori nazivaju “najbogatijim Crnogorcem“, posjeduje crnogorski paso{. On je prije nekoliko dana napustio Dubai i, navodno, otputovao u [vajcarsku, gdje mu `ivi k}erka.

Taksin [inavatra sa crnogorskim paso{em

Premijer Abisit Vaxaxiva

VA[INGTON - Ameri~ki pisac H. P. Albareli u novoj kwizi tvrdi da je otkrio tajnu “Ukletog hqeba“, incidenta iz 1951. godine, kad je cijelo francusko selo poludjelo od halucinacija. Su pro tno do sa da{wem uvjerewu, Albareli tvrdi da je za in ci dent kri va CIA, koja je lokalni hqeb “za~inila“ LSD-om. Pri je 50 go di na, 1951. go di ne, se lo Pon-Sen-Es pri na jugu Francuske kolektivno je do`ivjelo te{ke halucinacije, {to je prou-

CIA tro va la ci je lo se lo LSD-om
zrokovalo masovno ludilo i dovelo do najmawe pet smrtnih slu ~a je va. Slu ~aj je pos tao po znat pod ime nom “Ukleti hqeb“. Vjerovalo se da je za masovno ludilo kriva halucino ge na gqivi ca ko ja je za ra zi la lo kal no `i to. Druga teorija govorila je o tome da je hqeb otrovan organskom `ivom. Me |u tim, Al ba re li tvrdi da je uzrok problema bio LSD, koji je u hranu i vazduh ubacila Jedinica za posebne operacije (SOD) u okviru CIA, a nau~nici koji su zas tu pa li dru ga obja{wewa ra di li su za {vaj car sku far ma ce ut sku kompaniju “Sandoz“, koja je CIA dostavqala LSD.

Ameri~ki pisac otkrio tajnu incidenta iz 1951.

Haiti

Posjeta Ban Ki Muna
PORT-O-PRENS - Generalni sekretar UN Ban Ki Mun doputovao je prekju~e na Haiti, drugi put poslije smrtonosnog zemqotresa 12. januara, da se uvjeri kako te~e podjela humanitarne pomo }i. To kom za je dni ~ke konferencije za novinare, odr`a ne sa ha i}an skim predsjednikom Reneom Prevalom i premijerom @anMaksom Belerivom, Ki Mun je priznao da se dopremawe pomo}i za desetine hiqada ugro`enih Hai}ana ne ostvaruje tako brzo.

MASOVNO ludilo i smrtni slu~ajevi
Albareli je do materijala koji govore o ovom slu~a ju do {ao dok je istra`ivao sumwivo samoubistvo Frenka Olsona, koji je ra dio za SOD, a

po gi nuo je u pa du sa 13. sprata dvije godine poslije slu~aja “Ukletog hqeba“. U jednom dokumentu spomiwe se raz go vor agen ta CIA i pred sta vni ka “San do za“, a wih dvojica govore o “tajni Pon-Sen-Es pri ja“ i ka `u da in ci dent uop {te ni je iza zvan ha lu ci no ge nom gqivicom. Dva izvo ra Al ba re li ju su tako|e rekli da je incident u Pon-Sen-Espriju dio pro gra ma kon tro le mi sli ko ji su spro vo di li CIA i ameri~ka vojska, a francus-

ki seqaci otrovani su prskawem LSD-a iz vazduha i kon ta mi ni rawem lo kal ne hrane. Al ba re li tvrdi da je pravi dokaz dokument Bijele ku}e poslat Rokfelerovoj komisiji, koja je od 1975. istra`ivala propuste CIA i zloupotrebu ovla{}ewa. U tom dokumentu spomiwe se incident u francuskom selu. Al ba re li tvrdi da je CIA tokom vo|ewa programa kon tro le mi sli LSD-om drogirala oko 6.000 ameri~kih vojnika.

24 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Dogovori{e se Lala i Crnogorac da onaj koji prvi umre, pokopa ovog drugog... I prvi umre Crnogorac. Uzme Lala lopatu, pa kopa jamu. Umjesto {iroku, kopa on

usku i duboku. Vidi ga jedan prolaznik, pa pita: - [ta to radi{, pobogu, Lalo ? - Neka, neka. Cijeli je `ivot le`ao, neka sad malo stoji...

Razgovaraju dva prijateqa: ^ujem da si se o`enio! [ta ti radi `ena? - Radi kao likvidator na li~nim

dohocima. - A gdje to radi? - Kod ku}e! Svakog 15. u mjesecu likvidira moj li~ni dohodak.

Dolazi supruga u posjetu mu`u koji se nalazi u zatvoru. - Jesi li, dragi, imao proble-

ma s onom turpijom koju sam ti stavila u kola~? - Jesam, draga, sutra moram na operaciju!

O~ekuje ro|ewe k}erke
Biv{a ~lanica grupe “Models“ Ivana Stamenkovi} Sindi sa suprugom Nikolom Pavlovi}em ovih dana o~ekuje ro|ewe k}erke, kojoj je odabrala ime Petra. Kako prenose pojedini mediji u Srbiji, Sindi }e se za dvije sedmice poroditi i to prirodnim putem. - Jedva ~ekam da za dve sedmice ugledam svoju devoj~icu! Zaista sam sre}na i sva moja pa`wa usmerena je na dolazak novog ~lana u na{u porodicu. Planiram da se porodim prirodnim putem, ako sve bude u redu. Suprug i ja smo opremili sobu za na{u devoj~icu po svetskim trendovima. Karijera i muzika me za sada ne zanimawu i u slede}em periodu posveti}u se samo svojoj k}erki. Ne znam da li }u nastaviti da se bavim muzikom, jer me sada interesuje moda, pa }u najverovatnije nastaviti tim putem - rekla je Ivana. Iako se {u{kalo da su biv{e ~lanice grupe “Models“ prekinule sve kontakte, Ivana demantuje te glasine, tvrde}i da su ostale u dobrim odnosima. - Nema razloga da prekidamo prijateqstvo koje smo godinama gradile. Jedini razlog {to se retko vi|amo je taj {to zbog porodi~nih obaveza imamo vrlo malo slobodnog vremena - rekla je Ivana. Da je pasuq odli~na namirnica, znaju ve} svi, a mo`da je mawe poznato da su Meksikanci to prvi otkrili. Cijewen je zbog visokog udjela proteina, esencijalnih kiselina i minerala, a dobro pristaje s lukom, kukuruzom i mqevenom paprikom. Prema receptu koji vam predla`emo, pasuq je u istom loncu sa suvim {qivama. Isprobajte ovakvu kombinaciju.

Sastojci
(za 4 osobe) 500 g pasuqa (najboqe mladog) crnog luka mrkve ka{i~ica mje{avine za~ina suvih {qiva ka{ike uqa ka{i~ica mqevene slatke crvene paprike so ka{i~ica nasjeckanog per{una

Priprema
1. Pasuq operite, zalijte vodom (oko jednog litra), dodajte sitno nasjeckani luk, narendanu mrkvu, mje{avinu za~ina i kuvajte na laganoj vatri, sve dok pasuq gotovo nije kuvan. 2. Namo~ene suve {qive kratko propr`ite na uqu, dodajte mqevenu crvenu papriku i umije{ajte u pasuq. 3. Kuvajte jo{ oko deset minuta, po potrebi posolite i pospite per{unom.

Cijene u KM
pasuq luk mrkva za~in suve {qive uqe paprika so per{un 3,5 0,2 0,3 0,2 1,2 0,3 0,2 0,1 0,2

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Da mo`da ne pretjerujete sa izlivima we`nosti i vezivawem partnera za sebe? Po{to ste skloni idealizovawu, mo`ete uvidjeti da ste stvarali la`nu predstavu o voqenom bi}u. To vam se ~esto de{ava, pa se razo~arawe mo`e ponovo dogoditi.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Po{to su raznovrsni sadr`aji pred vama, vodite ra~una o tome da u wima ne pretjerate. Poku{ajte da se distancirate od doga|aja i da se ne nervirate bez potrebe. Neoprezni ste, pomalo rasijani, a samim tim i skloni povredama. Poja~ajte oprez i sve }e biti u redu.

100 g 100 g 1

12 2 1

Poslu`ivawe
Pasuq pripremqen prema ovom receptu mo`ete poslu`iti jo{ dok je topao. Salatu uz ovu jelo odaberite po `eqi.

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
U fazi ste preobra`aja, svjesni da morate da ulo`ite puno napora i strpqewa da biste rije{ili problem. Ni{ta ne pada s neba, pa }e i za rje{ewe va{eg problema biti potrebno puno energije i nervirawa. Sa nekim obnavqate saradwu i dru`ewe.

Savjet
Kuvawe pasuqa zavisi od toga u kakvoj ga vodi kuvate. Ako je voda tvrda, du`ina kuvawa mo`e da se udvostru~i. U tom slu~aju dodajte ka{i~icu sode bikarbone, koju }ete staviti u vodu za kuvawe.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Razmi{qate kako da rije{ite va`an problem. Iako ste spremni da krenete u akciju, vi{e okolnosti vas u tome mogu omesti. Radi se o podlo`nosti virusnim infekcijama i oslabqenom imunitetu. Tro{ite snagu i vrijeme na sporedne stvari, ma{tate o nemogu}em.

1

Pasuq sa suvim {qivama

6,2

Blizanci
(21.5 - 21.6)
Uzbu|ujete se bez potrebe. Poslove }ete obaviti, ali uz ulagawe puno energije, tako da se krajem dana mo`ete pitati da li je to bilo neophodno? Na emotivnom planu situacija je nepredvidqiva. Postoji sklonost ka brzom zaqubqivawu i sticawu popularnosti.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Posti`ete neizmjeran uspjeh. U posebno povoqnom polo`aju nalaze se oni pripadnici znaka koji se bave prou~avawem filozofije, umjetnosti i teologije. Neka vas ne uspavaju lovorike, jer se morate ~uvati iznu|ivawa odluka i nezgoda.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Sebi~nost na dje~iji na~in
Do tri, tri i po godine dijete je usredsre|eno samo na sebe i sopstvene potrebe i ne mo`e da se ka`e da je egoisti~no, ve} prije egocentri~no, ka`u stru~waci
zna~i da je nesigurno ili da osje}a da ga okolina ne cijeni dovoqno - ka`e dr Gati. De{ava se i da neka nova situacija podstakne djetetov egoizam. Na primjer, ako dobije brata ili sestru, dijete osje}a da je izgubilo raniji, privilegovan polo`aj. Ili, ako ste se preselili u novi stan, dijete to mo`e da do`ivi kao potiskivawe u drugi plan. Zato se potrudite da mu posvetite dovoqno vremena i pobrinite se da u novu sredinu ponese predmete do kojih mu je stalo. stvari i da od wih ne}e htjeti da se odvoji ni na tren. Da bis te udo voqili toj wegovoj potrebi za sigurno{}u, mo`ete da mu pomogne te da opre mi ku tak u sta nu ko ji }e bi ti sa mo wegov - mo`ete, na primjer, da mu date kutiju u koju }e stavqati svoje igra~ke i po kojoj niko ne}e “kopati“. Va`no je, tako|e, da razgovarate s djetetom o wegovom po na {awu, da bis te shvatili wegove uzroke. - Mo`da }ete tako da otkrijete da ne `eli da daje dru gi ma svo je stva ri za to {to su mu ranije djeca o{tetila ili ukrala igra~ke do kojih mu je bilo stalo - ka`e \ana Skeloto. U tom slu~aju ~vrsto mu obe}ajte da }ete ubudu}e vodi ti ra ~u na o to me da mu stvari koje pozajmi drugoj djeci budu vra}ene u ispravnom stawu.

Rak
(22.6 - 21.7)
Vrijedni ste, raspolo`eni i istrajni. Pozitivne osobine su u prvom planu. Moglo bi se re}i da ste idealni, ali blaga doza posesivnosti i qubomore ko~e vas u mnogim naporima. Slobodne trenutke provodite sa osobama koje volite. Lijepo vam je! Ja~ajte imunitet.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Misaoni proces je poja~an. Uo~avawe najsitnijih detaqa rje{ava problem. U toku dana se smjewuju energetski tokovi, od poja~ane snage do talasa malaksalosti, tako da se savjetuje odmor. Slobodno vrijeme provedite u opu{tenoj atmosferi.

To je moja lopta! Ne smije{ da je dira{! Koliko ste puta ~uli ovu ili neku sli~nu re~enicu u parku, na pla`i, na igra li {tu is pred zgrade? Djeca vrlo ~esto ne `ele da dijele svoje igra~ke s drugom djecom i mnogi roditeqi se nerviraju i brinu zbog wihove sebi~nosti. - Iza te vrste egoizma ne krije se lo{ karakter ili nevaspitawe. Dijete se samo pla{i da }e ostati bez stvari do kojih mu je stalo, a po{to je spon ta no, ono otvoreno izra`ava svoj stav obja{wava italijanski psiholog \ana Skeloto. Ipak, {ta u takvim situacijama mo`e da se u~ini? Do tre }e go di ne: - Do tri, tri i po godine za dijete ne mo`e da se ka`e da je egoisti~no, ve} prije egocentri ~no, po {to je usredsre|eno na sebe i sop-

stvene potrebe. Ono ne umije da se identifikuje s drugima i jednostavno ne razumije `equ svog drugara da koristi wegovu igra~ku. Svu svoju ener gi ju us mje ra va na iz gradwu sopstvene li~nosti, a igra predstavqa wegov svijet, svijet koji mu ulijeva stabil nost i bez bje dnost. Da kle, ni je ni ka kvo ~u do {to tako `estoko brani taj svoj svijet. Ako mu neko tek tako oduzme loptu, ko mu garantuje da mu ne}e oduzeti i maminu qubav - obja{wava dr Marina Gati s italijanskog Instituta za psihoterapiju za djecu i omladinu. Sa ~etiri-pet: Poslije tre}eg ro|endana dijete obi~no pres ta je da pot vr|u je sopstveni identitet preko predmeta. - Ako va{e dijete i daqe odbija da dijeli igra~ke s drugom djecom, to mo`e da

MNOGE roditeqe nervira dje~ija sebi~nost
A kad stigne beba: Ako je di je te iz gu bi lo maj ~i nu pa`wu zbog dolaska mla|eg djeteta na svijet, normalno je da }e qubomorno ~uvati svoje

Lav
(22.7 - 22.8)
Po`eqno je smireno prihvatiti stawe malaksalosti, smawiti fizi~ke aktivnosti i sa~ekati da sve pro|e. Postoje stvari koje mo`ete obavqati, a da se pri tom fizi~ki ne iscrpqujete: ~itawe, na primjer. Saosje}ajno razumijete druge i `elite da im pomognete.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Uhvatite se u ko{tac sa svojom prirodom, koja, prizna}ete, nije najjednostavnija. Okrenite se stvarima od kojih mo`ete da imate koristi. Preosjetqivi ste! Partner vas podr`ava. Izbjegavajte fizi~ke aktivnosti, jer virusi zahtijevaju odmor i vitaminsku ishranu.

Djevica
(23.8 - 23.9)
Okrenuti ste kreativnom radu i planirawu lijepih doga|aja, suvi{e lijepih da bi bili realni. [ansa da odete na put postoji. Ne o~ekujte previ{e od tog puta, da se ne biste razo~arali. Poku{ajte da se sjetite sli~nog iskustva iz ne tako davne pro{losti.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Skandal je ne{to {to je trenutno najmawe po`eqno. Posti`ete nova iskustva u duhovnim sferama, dok vam na materijalnom nivou {to{ta ne te~e glatko. Mo`da jedan od razloga le`i u op{toj slabosti organizma i nemogu}nosti uo~avawa problema?

RJE[EWE: POSLANSTVA, OKNA, AVION, KL, ZAPETAK, LIS, RATAJE, ANEKS, ANET, PAKLARE, RA, AKTA, AVS, R, TRUT, EVANDER, RANIK, ILIOPOQ, OZA, PARASKEVA, GD, POMISLITI, LOPE, OSTAJATI, ARENA, TOVARI], SIRI[TARA, I, O.

26 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Nagrada “@anka Stoki}“

Xejn Pejn, TAJ NEOBI^NI SVET...

Luis Migel Ro{a, TRE]A TAJNA
FOTO: S. ILI]

Uru~eno priznawe Dari Xoki}
BEOGRAD - Dramskoj umjetnici Dari Yoki} uru~ena je u nedjequ, na sve~anosti u Narodnom pozori{tu, nagrada “@anka Stoki}“, koja se dodjequje za cjelokupno ostvarewe umjetniku koji je obiqe`io pozori{ni i filmski `ivot Srbije, stvarala~kom zrelo{}u i bogatstvom gluma~kog izraza, javio je RTS. Zahvaquju}i na nagradi, Dara Yoki} je rekla da je umjetnik, iako po svojoj su{tini usamqenik, tako|e dio dugog kreativnog lanca koji se`e daleko u pro{lost i nastavqa se u budu}nost. - Kao i `ivot, sve je iz ne~ega poteklo. Da li bi bilo ovog trenutka i ove nagrade da ~arobnica nije po nama posula {aku soli, a ta se so pretvorila u zlatni prah pa ga i da nas sa kupqamo kao dragoceno blago i mudrost - rekla je Dara Yoki}, aludiraju}i na kwigu Mire Stu pi ca “[a ka soli“. Na sve~anosti su govorili Branislav Le~i}, Petar Kraq, Svetlana Bojkovi}, Vuk Kosti} i Alisa Stojanovi}.

Ekipa mojkova~kog teatra

Pozori{te “Fama“ iz Mojkovca gostuje u Bawoj Luci

Filmski festival u Ostinu

Cankarov "Kraq Betajnove" na sceni
Odlu~ili smo da ovaj tekst postavimo na scenu zbog wegovog politi~ko-socijalnog karaktera. @eqeli smo da poka`emo da je moral danas na najni`em nivou i da ba{ zbog toga stradamo, rekao Milovan ]etkovi}
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Premijera “Srpskog filma“
OSTIN - Debitantsko ostvarewe Sr|ana Spasojevi}a “Srpski film“ premijerno je prikazano sino} na festivalu “South By Southwest“ u ameri~kom gradu Ostinu, u okviru programa “SX Fantastic“, javio je B92. Kriti~ar Mark Yejms Rasel napisao je da “Srpski film“ pre la zi gra ni cu i duboko uznemiruje, ba{ kako se pri~a. - Film je veoma pametan, ci ni ~an i do bro skro jen. Na puno na~ina me podsjetio na Kronenbergove filmove iz osamdesetih. Pri~a je metafori~na, slikovita i brutalna, ali ne kao u banalnim torture filmovima poput “Hostela“ ili “Saw“ naveo je Yejms Rasel. U gla vnim ulo ga ma su Sr|an To do ro vi}, Ser gej Trifunovi}, Jelena Gavrilovi} i Katarina @uti}.

BAWA LUKA - Pozori{te “Fa ma“ iz Moj kov ca predstavi}e se ve~eras u 20 ~asova na velikoj sceni Narodnog pozori{ta Republike Srpske komadom “Kraq Betajnove“. Rije~ je o predstavi koju je po tekstu Ivana Cankara re `i rao Mi lo van ]et ko -

vi}, a ovo je prvo gostovawe ovog pozori{ta u Republici Srpskoj. Glumac Narodnog pozori {ta Re pu bli ke Srpske Dra go slav Me do je vi}, ko ji glumi u predstavi “Kraq Betaj no ve“, na ja vio je da }e gostovati i u Prijedoru i Gradi{ci. - Cankar je “Kraqa Betajnove“ napisao kao soci-

jalnu dramu u vrijeme stvarawa nove vlasti. Odlu~ili smo da ovaj tekst postavimo na scenu zbog wegovog politi~ko-socijalnog karaktera. @eqeli smo da po ka `e mo da je moral danas na najni`em nivou i da ba{ zbog toga stra da mo - re kao je re di teq Mi lo van ]et ko vi}.

GLUMA^KA EKIPA
Sr|an Todorovi}

DOMINACIJA la`nih vrijednosti
On je dodao da je gluma~ka ekipa predstave mlada, ali da su tu i dva glumca iz ansambla Narodnog pozori{ta RS, Dragoslav Medojevi} i Radenka [eva.

"Borina nedeqa"

Gluma~ku ekipu predstave “Kraq Betajnove“ ~ine Dragoslav Medojevi}, Milica Medojevi}, Slavica Rosi}, Marija Bjelajac, \or|ije

Tati}, Jak{a Damjanovi}, Isidor Bjelajac, Jovan Ga~evi}, Zoran Rako~evi}, Mirjana Medojevi}, Milovan ]etkovi} i Radenka [eva.

Predstava traje sat i 15 minuta, a ulaznice mogu da se kupe u Narodnom pozori{tu RS. - U da na{wem vre me nu qudi su dozvolili da la`ne vrijednosti dominiraju nad pra vi ma i za to se oko nas de{avaju lo{e stvari - ka`e ]etkovi}. Ivan Can kar je, osim “Kraqa Be taj no ve“, autor drama “Jakob Ruda“, “Za dobro naroda“, “Sluge“, “Lepa Vida“, “Romanti~ne du{e“... Rediteq Milovan ]etkovi} isti~e da su u “Kraqu Betajnove“ prona{li dosta sli~nosti sa dana{wicom i da su htjeli da to pribli`e publici.

@arku Komaninu “Bora Stankovi}“
BEOGRAD - Istaknuti prozni i dramski pisac @arko Komanin dobitnik je 19. po redu presti`ne kwi`evne nagrade “Bora Stankovi}“ za roman “Qetopis vje~nosti“, u izdawu Srpske kwi`evne zadruge, koji je `iri ocijenio kao najboqu kwigu proze na srpskom jeziku objavqenu u 2009. godini, javio je Tanjug. Predsjednik `irija Marko Nedi} rekao je ju~e u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda da je Komaninovo djelo u samom vrhu pro{logodi{we kwi`evne produkcije. On je prenio ocjenu `irija da roman u “funkcionalnom pro`imawu zna~ajne i univerzal ne `i vo tne te me i wene umetni~ke realizacije donosi najvi{e literarne vrednosti koje proizilaze iz decenijske posve}enosti ovog autora problemima tragi~ne krivice istorije i ideologije na na{em prostoru i izvanrednog ose}awa za jezik i stilski skla@arko dnu kwi`evnu strukturu“. Komanin

Me|unarodna lutkarska manifestacija “Lut fest“

Osam pozori{ta u konkurenciji
ISTO^NO SARAJEVO - Me |u na ro dni lut kar ski festival “Lut fest“ bi}e odr`an od 10. do 14. maja u Isto~nom Sarajevu. U zvani~nom takmi~arskom dijelu programa u~estvuje osam po zo ri {ta iz se dam ze maqa. Ovo je najavio selektor fes ti va la Vi to mir Mi tri}, ko ji je do dao da }e ovogodi{wa manifestacija po svom konceptu i programskim akti vnos ti ma bi ti vrlo zanimqiva. - U okviru prate}eg programa uvedena je jedna novina. Bi }e or ga ni zo va ni susreti djece sa pjesnicima, kao i predavawa vezana za lutkarstvo i tribine, koje }e biti organizovane za pedagoge i nastavnike srpskog je zi ka, ali i pro mo ci je kwiga - rekao je Mitri}.

PREDAVAWA o lutkarstvu
Prema wegovim rije~ima, zbog ne dos tat ka nov ca ove godine ne}e biti organizovane radionice. - Zbog nedostatka materijalnih sredstava organiza ci ja “Lut fes ta“ ni je u mo gu }nos ti da re ali zu je predstavu u vlastitoj re`iji i produkciji, kao i monografiju sa prethodnih deset
Vitomir Mitri}

fes ti va la - ka zao je Mi tri}. Gradona~elnik Isto~nog Sarajeva Vinko Radovanovi} istakao je da }e ove godine, pored lutkarskih pozori{ta iz Republike Srpske, u~estvovati i pozori{ta iz cije-

le BiH, regiona i Evrope. On je naglasio da je sa organizatorima festivala dogovo re no da ovaj lut kar ski festival bude gradski festival, gdje }e se predstave odr`avati u svih {est gradskih op{tina. M. K.

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 27

Dejvid Fin~er snima film o Bobiju Fi{eru
LOS AN\ELES - Ameri~ki re`iser Dejvid Fin~er snimi}e dramu “Pawn Sacrifice“, pri~u o ameri~kom {ahisti Bobiju Fi{eru, objavio je list “Varajeti“. Film studija “Kolumbija pik~ers“ govori}e o putu koji je Fi{era doveo do wegovog istorijskog me~a sa Borisom Spaskim na Svjetskom {ahovskom prvenstvu. Scenario za film napisao je Stiven Najt. Dejvid Fin~er poznat je kao re`iser filmova “Neobi~an slu~aj Benxamina Batona“, “Soba panike“, “Borila~ki klub“, “Igra“ i “Sedam“.

Obiqe`ena 186. godi{wica ro|ewa Branka Radi~evi}a

Vijesti
Banski dvor

Neponovqiva i sna`na pjesni~ka energija
Uglednu nagradu “Pe~at varo{i sremskokarlova~ke“ direktor “Brankovog kola“ Nenad Gruji~i} uru~io Andreju Jeli}u Mariokovu za zbirku soneta “Molebni venac“ i Gordani \ilas za kwigu poezije “U~iteq se}awa“
PI[E: NEDA SIMI]-@ERAJI] nedasz@glassrpske.com

Gitarski duo
BAWA LUKA - Gitarski duo iz Slo ve ni je Da mjan Stani{i} i Vojko Ve{ligaj nastupi}e ve~eras u 20 ~asova u koncertnoj dvorani Banskog dvora Kulturnog centra u Bawoj Luci. Na pro gra mu }e se na }i kompozicije Tesara, Granadosa, Bitlsa i drugih. Koncert organizuje Udru`ewe mu zi ~kih umje tni ka Re pu blike Srpske. D. Vu.

SREMSKI KARLOVCI - U najstarijoj srpskoj Karlova~koj gimnaziji ju~e je obiqe`ena 186. godi{wica ro|ewa velikog srpskog pjesnika Branka Radi~evi}a, naj~uvenijeg |aka ove gimnazije. Branku u ~ast okupili su se istaknuti pjesnici i umjetnici, laureati i autori novih pjesni~kih kwiga. Posjetioci su osjetili osoben da{ak duhovnog zadovoqstva i ostvarili rijedak umjetni~ki do`ivqaj. “Brankovo kolo“ je upravo prepoznatqivo po emitovawu sna`ne i neponovqive pjesni~ke energije. Na~in na koji to posti`e zasnovan je na nerazru{ivoj vjeri u poeziju i umjetnost, u svjetlost istinskih talenata. U bogatom pro gra mu ka zi va na je vrhun ska po ezi ja, ra do sno izra`avana svijest o Branku i umjetnosti, o nagra|enim pjesnicima, o tradiciji i savremenosti. Sve~ano je uru~en “Pe~at varo{i sremskokarlova~ke“, dugogodi{wa nagrada “Brankovog kola“. Ovo presti`no priznawe primili su Andrej Jeli} Mariokov za zbirku sone ta “Mo le bni ve nac“ (“Udru`ewe srpskih izdava~a“, Beograd, 2009) i Gordana \ilas za kwigu poezije “U~iteq se}awa“ (Izdawe autora, Novi Sad, 2009). - U ovoj varo{i gde su sabrane tolike duhovne vertikale srpskog naroda, u stolnom mestu mitropolita i patrijarha srpskih, vojvoda i komandanata, pred britkim strojem [ajka{kog bataqona, u najstarijoj srpskoj gimnaziji, primam ovaj “Pe~at“, u nedo umi ci: Ho }u li mo }i da

Hongkong

Film ^ena Kajgea
HON GKONG - Re `i ser filma “Zbogom moja konkubino“ ^en Kajge po~eo je snimawe novog filma “The Orphan of Zhao“ u kineskoj provinciji [ansi, javile su agencije. U filmu igraju Fan Bin gbing, Ge Jou, Hu ang Sja oming, Yang Fengji i Vang Sue}i. ^enov novi film zasnovan je na drevnom kineskom komadu “The Orphan of Zhao“, o pre `i vje lom ~la nu ma sa krirane kineske porodice koji kada odraste `eli da se osveti. Komad poti~e iz perioda vladavine dinasti je Ju an (1271-1368), a 1755. ga je obradio francuski pisac Volter.

Nenad Gruji~i} uru~uje laureatima "Pe~at varo{i sremskokarlova~ke"

FOTO: GLAS SRPSKE

ponesem ovoliku ~ast i ~ime }u se jo{, osim ovom kwi`icom sa pe tna est so ne tnih pla~eva, odu`iti - rekao je Andrej Jeli} Mariokov sve~ano primaju}i nagradu.

PJESNI^KI talenti nanovo o`ivqavaju materwi jezik
La ure at kiwa Gor da na \ilas istakla je da stvarala~ka energija Branka Radi~evi}a, sa kojom se, i danas kao i prije, susre}e i kojoj se na izvjestan na~in kao pjesnik i priklawa, zna~ila je i zna~i poku{ati poezijom obuhvatiti i izraziti jedan trenutak ili neki od trenutaka `ivota; prostor u kome obitava emocija; odnos izme|u svijeta i poetskog subjekta. - Bran ko Ra di ~e vi} je svojom poezijom svedo~io da

je `ivot lep sam po sebi i da treba u wemu znati u`ivati – jer {to je milo, sve je pesme vredno. Posle je sve bilo lak{e za pesnike koji }e do}i iza wega. Bilo je potrebno da se prvo dogodi Branko Radi~evi} koji je bojom svog sudbinskog pesni~kog poslawa to mogao da imenuje, da bi do{ao Milo{ Crwanski koji je toj vrsti energije dodao svoj svepro`imaju}i, univerzalni pa i kosmi~ki kredo naglasila je \ilasova. Direktor “Brankovog kola“ Nenad Gruji~i} istakao je da su ovogodi{wi laureati i wihove kwige pun pogodak izvan o~ekivane inercije dodjeqivawa pjesni~kih priznawa na srpskoj kwi`evnoj sceni. Gruji~i} je dodao da pjesni~ki talenti uvijek i nanovo o`ivqavaju materwi jezik, ba{ kao {to je Branko Radi~evi} stvarao svoje pje-

sme u epifanijskoj vrelini inspiracije, postaju}i tako uzor savremenim pjesnicima. U muzi~kom dijelu, Brankove i pjesme iz srpske ba{tine izveli su Sr|an Asanovi}, Jovana Roguqa, Nina Ivanovi}, Sla|ana A}imovi}, Sowa Kraguqac i Pauli na \e ~e vi}. Ovaj dio programa ukazao je na nove mogu}nosti `ivota i afirmacije poezije u javnom `ivotu. Pro gram je pro te kao u znaku Radi~evi}evog stiha: “Ao, dan~e, ala si mi beo, jo{ bih du go gle da ti te hteo!“ Brankovu i poeziju antologijskih pjesnika nadahnu to su go vo ri le Ve sna ^ip~i}, Aleksandra Mati} i Jelena Milo{evi}. Bio je to nezaboravni teatar poezije u gimnaziji u kojoj se Branko {kolovao od 1835. do 1841. godine.

Nove kwige
U bogatom programu predstavqeno je pet novih pjesni~kih kwiga mla|ih autora “Brankovog kola“, Milana Rakuqa iz Bawe Luke, Maje Dakovi} iz Beograda, Miroslava Mitkovi}a iz Ni{a, Mirjane Kajze iz Mrkowi} Grada i Slavice Torma-Luka~ iz Subotice. Pet svje`ih kwiga “Brankovog kola“ govori o nepresu{noj stra`ilovskoj `ili kucavici srpske poezije i veoma upornoj misiji i konkretnom rezultatu ove institucije. Nastupili su i laureati nagrade “Stra`ilovo“: Stela Manasijevi}, Ivan Lalovi} i Marko Kova~evi}, kao i mladi pjesnici Marina Vojinovi} i Bojana Bumbi}.

Bawa Luka

Dani frankofonije
BAWA LUKA - Program obiqe`avawa Dana franko fo ni je po ~eo je ju ~e u bawolu~koj Gimnaziji izlo`bom fotografija “Goodplanet“, francuskog fotoAgrafa i ekologa Jana Artusa Bertrana. Do 27. marta publika u Bawoj Luci ima}e priliku da se upozna sa filmskim i muzi~kim ostvarewima na francuskom jeziku, ali i da prisustvuje predavawima i promocijama kwiga. D. Vu.

Holivud

Los An|eles

Filmski festival u Sofiji

Umro glumac Piter Grejvs
LOS AN\ELES - Ameri~ki glumac Piter Grejvs, poznat iz serije “Nemogu}a misija“ i filmskog serijala “Ima li pilota u avionu?”, umro je u nedjequ u 84. godini, javile su svjetske agencije. Glum~eva predstavnica za {tampu Sendi Broko kazala je da je Grejvs umro u svom domu u Los An|elesu. Pi ter Grej vs naj po zna ti ji je kao Yim Felps, vo|a tima specijalnih agenata koji se bore protiv negativaca u seriji “Nemogu}a misija“. Iako je u karijeri naj~e{}e igrao pozitivne likove, osta}e upam}en i kao podmukli nacisti~ki {pijun u filmu Bilija Vajldera “Sta lag 17” iz 1953. godine. Qubi teqi fil ma pamti}e ga i kao pilota Klarensa Overa iz filma “Ima li pilota u avionu?” iz 1980. godine i wegovog nastavka iz 1983. godine. Ro|en kao Piter Ornes, Grejvs je 1971. godine dobio “Zlatni globus“ za seriju “Nemogu}a misija“. U oktobru pro{le godine dobio je zvijezdu na Stazi slavnih u Holivudu.

Nagrada Mom~ilovi}u
SOFIJA - Rediteq i scenarista Miroslav Mom~ilovi} dobio je nagradu za re`iju na 14. me|unarodnom filmskom festivalu u Sofiji za film “^ekaj me, ja sigurno ne}u do}i“, saop{tila je ju~e beograd ska pro du cen tska ku }a “Brigada“, a prenosi Tanjug. U zva ni ~noj ta kmi ~ar skoj selekciji u~estvovalo je 12 filmova, a Gran pri je dobio rus ki film “U ra tu“ Ve re Glagoqeve. Festival u glavnom gradu Bugarske odr`an je od 5. do 14. marta. Savre mena qubavna dra ma “^ekaj me, ja sigurno ne}u do}i“ osvojila je tokom pro{le godine vi{e od 20 nagrada na doma}im festivalima. Autor u ovom filmu prati vi {e is pre ple te nih quba vnih pri~a, bave}i se neuzvra}enom qubavqu i ~ovjekovom opsednuto{}u u tragawu za sre}om, koju o~ekuje da mu drugi pru`e.

Forest Vitaker u Kini
LOS AN\ELES - Ameri~ki glumac Forest Vitaker pregovara o ulozi u drami nezavisne produkcije “Little Treasure“, koja }e se snimati u [an ga ju, obja vio je list “Varajeti“. Film, koji }e govoriti o ameri~kom paru koji dolazi u `eninu rodnu Kinu, snima}e se od sqede}eg mjeseca. Re`ira}e ga Majkl D. Olmos. Scenario je na pi sao Yo{ Gol dstajn.

28 utorak, 16. mart 2010.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

3

dje~aka

djevoj~ica

Bawu Luku trese loto groznica i rekordna premija od 9.000.000 KM

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Ve} 40 godina igram loto i nadam se ostvarewu svojih snova. Ne planiram prestati da upla}ujem sre}ke jer bi sedmica rije{ila sve moje probleme, i vi{e od toga, rekao Milan Stojanovi}
PI[E: MARINA HRVA]ANIN marinah@glassrpske.com

Nadaju se sedmici i ostvarewu svih `eqa
nara dok je jo{ postojala Jugoslavija. - Od tada ne gubim nadu i redovno igram loto. Mo`da i mene sre}a jednom na|e, a kakva su vremena ni{ta drugo ~ovjek i ne mo`e nego da se nada dobitku na lutriji - dodao je Stojanovi}. Iako ve}ina stanovnika u potragu za dobitkom stalno bira istu kombinaciju brojeva, Stojanovi} ka`e da uvijek bira drugu kombinaciju brojeva.

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

Broj ni Bawolu ~a ni sawaju ovih dana sedmicu na lotu i rekordni dobitak od 9.000.000 maraka kojim bi ostvarili sve svoje `eqe, rije{i li `i vo te, stam be ne i finansijske probleme. Tako pri~aju oni koje smo ju~e zatekli u dugim redovima kako strpqivo ~ekaju da uplate svoje loto brojeve i tako se ukqu~e u trku za rekordnu premiju. - Jedva ~ekam utorak i petak kada se izvla~e dobitne kom bi na ci je. U`i vam da igram loto i zato sam aktivni igra~ ve} 40 godina. Nadam se da }u jednom “ubosti“ sedmicu i ostvariti sve svoje snove. Glavna premija bi rije{ila sve moje probleme... I vi{e od to ga! - izja vio je za “Glas Srpske“ Bawolu~anin Milan Sto ja no vi} dok je ~e kao da uplati sre}ku za loto. Kako je kazao, do sada je samo jednom dobio oko 500 di-

DUGI redovi pred uplatnim mjestima
- Isku{avam sre}u intuiti vno bi ra ju }i bro je ve kratko je dodao Stojanovi}. ^e ka ju }i u re du is pred wega Jovana Novakovi} ka`e da, kao i ve}ina drugih koji se nadaju dobitku, uvijek igra jednu te istu kombinaciju brojeva jer misli da }e tako prije sti}i do dobitka. - Na nagovor prijateqa tek

Gu`va pred kioscima Lutrije RS

FOTO: N. LUGI]

prije mjesec dana po~ela sam da igram loto. Jasno mi je da nema mnogo ostvarqivih na~ina za mlade qude da rije{e stambeno pitawe, pa sam svjedok da se mno gi zbog to ga odlu~uju da isprobaju sre}u na

Porez
- Porez na sedmicu iznosi 20 odsto dobijenog iznosa, a na sve druge pogotke ve}e od 1.000 maraka porez je 15 odsto. Ukoliko neko dobije sedmicu na lotu po dobitak }e morati oti}i u Srbiju, dok se ostali dobici ispla}uju u Republici Srpskoj - rekli su na kiosku u ulici @ivojina Mi{i}a u Boriku.

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Svaki igra~ ima svoju kombinaciju brojeva

ovaj na~in - istakla je Novakovi}eva. Jo{ je dodala sa i ubudu}e namjerava redovno da igra loto. - Ako ni{ta bar mi daje nadu da }e ne{to da se promijeni na boqe - rekla je Novakovi}eva. Iz Lu tri je Re pu bli ke Srpske kazali su da su premije velike jer je rije~ o zajedni~koj igri lutrija Republike Srpske i Republike Srbije. - ^iweni ca je da u posqedwa ~etiri mjeseca nije izvu~ena “sedmica“, odnosno da se kombinacije brojeva koje su birali igra~i nisu poklapa le sa bro je vi ma ku gli ca izvu~enih iz “bubwa“ - rekli su u Lutriji RS. Prema podacima Centra za istra`ivawe tr`i{ta Gfk BH, vi{e od polovine gra|ana

Republike Srpske i F BiH igra igre na sre}u. - Tokom istra`ivawa utvr|eno je da u dobitak na lutriji vi{e vjeruju mu{karci nego `ene. Pored toga, rezultati pokazuju da qudi koji stanuju u gradu ~e{}e upla}uju listi}e nego stanovnici ruralnih sredina - stoji na sajtu Gfk grupe. Po podacima Lutrije RS do sada je najve}a ispla}ena premija za sedmicu bila oko dva i po miliona maraka i to je ujedno i najve}i dobitak u istoriji igara na sre}u u Republici Srpskoj. - Bez obzira koliko mo`e da poraste iznos premije za sedmi cu na lo tu, naj mawi i uobi~ajeni iznos za sedmicu jeste 700.000 KM - objasnili su u Lutriji RS.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ ZATVORENO OSTRVO - triler/misterija re`ija: Martin Skorseze uloge: Leonardo di Kaprio, Mark Rafalo, Ben Kingsli, Mi{el Vilijams termini: 17.10, 19.50, 21.30 ~asova ALISA U ZEMQI ^UDA - avantura/fantazija re`ija: Tim Barton uloge: Xoni Dep, Mia Vasikovska, Helena Bonem Karter termini: 12, 14.30, 17.40, 20 DAN ZAQUBQENIH - romanti~na komedija re`ija: Geri Mar{al uloge: Xulija Roberts, E{ton Ku~er, Petrik Demzi termini: 19 VUKODLAK - horor/triler re`ija: Xo Xonston uloge: Benisio del Toro, Entoni Hopkins, Emili Blant termini: 22.30 PERSI XEKSON I OLIMPIJCI: KRADQIVAC MUWA - avantura/fantastika re`ija: Kris Kolambus uloge: Logan Lerman, Rosario Dovson, Uma Turman, Pirs Brosnan termini: 16.30 ARTUR I MALTAZARDOVA OSVETA animirani/sinhronizovan re`ija: Luk Beson uloge: Fredi Hajmor, Mia Ferou, Robert Stanton termini: subota i nedjeqa u 12.30, 14.45 PRINCEZA I @ABAC - animirani/sinhronizovan re`ija: Ron Klements, Xon Masker glasovi: Vanda Vinter, Ivan Glovacki, Dra`en Bratuli}, Mladen Badovinac, Ana Kraqevi}, Qubomir Kereke{ termini: subotom i nedjeqom u 13 i 15 AVATAR - sf spektakl (3D) re`ija: Xejms Kamerun uloge: Sem Vortington, Zoi Saldan, Stipen Leng termini: 22.20 NARODNO POZORI[TE RS Pozori{te “Fama “ Mojkovac, “Kraq Betajnove“ Ivan Cankar, re`ija: Milovan ]etkovi}, igraju: Dragoslav Medojevi}, Zoran Rako~evi}, \or|ije Tati}, Velika scena, ve~eras u 20 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS Muzej lutaka, svakim danom od 10 do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od 10 do 20 ~asova, ulaz slobodan KULTURNI CENTAR - BANSKI DVOR Koncert - Gitarski duo Damjan Stani{i} i Vojko Ve{ligaj (Slovenija) u saradwi sa Udru`ewem muzi~kih umjetnika RS), Koncertna dvorana, ve~eras u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba fotografija: “Sje}awe na budu}nost“, autor: Aleksandar Sa{a Grandi} GALERIJA “UDAS“ Izlo`ba eksperimentalne fotografije “Tragovi svjetlosti“, autor: Sr|an Kosi}

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 29

Tr`nica
crni luk bijeli luk krompir mrkva 1 4-6 0,80 1,50-1,80 kupus karfiol paprike tikvice 0,5-0,8 2,5-3 3,5-4 4-5 pasuq patlixan orasi gro`|e 3-7 2-3 13 2,5-5 mandarine kru{ke banane kivi 1,5-2 2,5-3 1,5-2 2-3 grejp limun jabuke naranxe 2,50 2,50 1-2 1,8-2,3

GRADSKE VIJESTI

Odr`an koncert veterana "Masle{e"
Folklorni ansambl veterana CKUDM “Veselin Masle{a“ odr`ao je u nedjequ u sali Narodnog pozori{ta Republike Srpske samostalni koncert narodnih igara i pjesama pod nazivom “Spomenar“. - Ovo je prvi od ovogodi{wih cjelove~erwih programa koji je “Masle{in” folklorni ansambl izveo u vlastitoj orga ni za ci ji. Ve te ra ni su izve li de vet ko reo gra fi ja narodnih igara iz Republike Srpske, Srbije i Makedonije uz pratwu narodnog orkestra i mu{ke izvorne pjeva~ke grupe sa tradicionalnim seoskim pjesmama - saop{teno je iz CKUDM “Veselin Masle{a“. Folklorni ansambl veterana je aktivan od davne 1987. godine. Prve javne nastupe, kao ansambl veterana, imali su 1998. godine na drugoj smotri veterana folklora “Spomenar“ u @iti{tu u Vojvodini te u okviru prvog “Masle{inog” programa pod nazivom “Generacije u igri i pjesmi“. S. T.

Pje{aci se kre}u saobra}ajnim trakama

Dio ulice Stevana Bulaji}a bez trotoara i rasvjete

Obnova travwaka u nasequ Obili}evo
Pro gra mom za je dni ~ke komunalne potro{we koju je re ali zo va lo Odjeqewe za stam be no-ko mu nal ne i poslove saobra}aja, gradska upra va je do ni je la odlu ku da se iz vr{i re kon stru kci ja travwaka u ze le nim tra ka ma uz sao bra}ajnice u nasequ Obili}evo. - Travwaci uz saobra}ajni ce su u vrlo lo {em stawu te je gradska uprava odlu~ila da se u narednom pe ri odu po sve ti rje {a vawu ovog problema. Za potpu nu re kon stru kci ju i obno vu travwaka uz sao bra }aj ni ce iz grad skog buyeta iz dva ja se 200.000 maraka - izjavila je koordi na tor za ana li ti ku i odno se sa ja vno{ }u ovog odjeqewa Danira Pipi}Manojlovi}. S. J.

Ne znam da li je ve}i problem kada pje{a~im ili vozim automobil tom ulicom. Saobra}ajne trake su uske i sa dvije velike krivine koje su totalno nepregledne. Pje{aci se nave~e u neosvijetqenoj ulici te{ko uo~avaju, kazao Sr|an Nikoli}
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Ulica opasna za voza~e i pje{ake
Jo{ je dodao da pored ulice postoji otvoren {aht koji nije obezbije|en, {to mo`e biti opasno za qude koji prvi put prolaze ovuda pa ne znaju za wega.

Ulica Stevana Bulaji}a koja dijeli gradska naseqa Obili}evo i Star~evicu veoma je uska, bez trotoara i uli~ne rasvjete, {to predstavqa opasnost i za pje{ake i za voza~e automobila. Ovim ri je ~i ma su se u proteklih nekoliko dana redakciji “Glasa Srpske“ `alili stanovnici pomenutih naseqa. - Svakodnevno prolazim ovom ulicom kad se vra}am s posla i najve}i problem mi je {to ulica nema trotoar. Ako dva automobila nai|u uporedo, nemam gdje da se sklonim. No}u je dodatni problem jer nema uli~ne rasvjete - rekao je stanovnik Obili}eva Aleksandar Bo`i}.

RJE[EWE problema spajawe isto~nog tranzita
Wegovo mi{qewe dijeli i Sr|an Nikoli} sa Star~evice. - Ne znam da li je ve}i problem kada pje{a~im ili vozim automobil tom ulicom. Saobra}ajne trake su uske i sa dvije velike krivine koje su totalno nepregledne. Pje{aci se nave~e u neosvijetqenoj ulici te{ko uo~avaju. Trebalo bi bar da se postavi saobra-

}ajno ogledalo radi boqe preglednosti, te osvijetli ova ulica - kazao je Nikoli}. Prema wegovim rije~ima, mnogo djece ide u {kolu ovim putem i roditeqi svakodnevno strepe za wihovu bezbjednost. - Primorani smo da djecu vodimo u {kolu, {to predstavqa dodatno gubqewe vremena, ali i novca. Gradske vlasti trebalo bi da jednom rije{e ovaj problem - kazao je Nikoli}. U Administrativnoj slu`bi gra da upo zna ti su sa

ovim problemom. - Nadamo se da }e uskoro biti rije{eni imovinskopravni odnosi kako bi se dva kraka isto~nog tranzita spojila, odnosno Bulevar Desanke Maksimovi} sa Krfskom ulicom. Na taj na~in bi}e rije{en i sporni dio ulice Stevana Bulaji}a, jer nema logike da se sada ula`e novac u wu. Trenutno je to samo saobra}ajni “bajpas“ - rekao je portparol Administrativne slu`be grada Milenko [aji}.

Posebna pa`wa djeci

FOTO: ARHIVA

Akcija “Pomozimo bezbjedno pre}i ulicu“
Ministarstvo unutra{wih poslova Republike Srpske i Auto-moto dru{tvo Bawa Luka danas }e sprovesti akciju pod nazivom “Pomozimo bezbjedno pre}i ulicu”. Akcija }e po~eti u 11 ~asova kod autobuskog stajali{ta “Lesnina”. - S ciqem pove}awa bezbjednosti saobra}aja u na{em gradu, na{e dru{tvo }e uz pomo} pripadnika MUP-a slu~ajnim prolaznicima pomagati da pre|u ulicu. Kako bismo {to boqe informisali pje{ake o wihovim du`nostima i pravima kao u~esnika u saobra}aju, ovom prilikom }emo dijeliti i letke sa obrazovno-informativnim sadr`ajem. Poseban akcenat bi}e na djeci {kolskog uzrasta - rekao je sekretar Auto-moto dru{tva Milan Ma~kovi}. N. L.
Otvoren {aht pored ulice FOTO: N. LUGI]

FINANSIRAWE
- Izgradwu dijela tranzita, odnosno saobra}ajnice od ulice Majke Jugovi}a do Stevana Bulaji}a, te spajawe s Bulevarom Desanke Maksimovi} na dijelu kod benzinske pumpe “Integral in`iwering“ finansira}e JP “Putevi RS”. Gradska uprava finansira}e izgradwu vodovoda, oborinske kanalizacije, javne rasvjete i izmje{tawe postoje}ih instalacija - rekli su u gradskoj upravi.

PA@WA
Ponir bez struje
Zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima u dijelovima naseqa Ponir i Bijeli potok danas u periodu od devet do 14.30 ~asova do}i }e do privremenog prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom. Iz “Elektrokrajine“ poru~uju da je u toku sveobuhvatna akcija iskqu~ewa kupaca koji imaju dugovawa za elektri~nu energiju. S. J.

MATI^NI URED
Ro|eni:
David Te{i}, sin @eqka i Slavice; Nikola Pala~kovi}, sin Mladena i Mirjane; Lorena Kvo~ka, k}i Neboj{e i Marije; Milana \ukari}, k}i Borislava i Vere; Aleksandar Radovanovi}, sin Branka i Dijane; Sawa Vukadinovi}, k}i Mi}e i Nade; Una Malba{i}, k}i Danijela i Gordane; Teodora Ugren, k}i Dejana i Jelene; Ogwen \ukari}, sin Mladena i Jelisavete; Lana Trubaji}, k}i Dragi{e i Danijele; Milica Radi}, k}i Du{ka i Gordane; Ogwen Lukai}, sin Mome i Biqane; Ogwen Topi}, sin Danijela i Sla|ane.

Vjen~ani:
Zdravko Trnini}, pekar i Bernarda Mihi}, trgovac; Sini{a [icar, elektrotehni~ar i Mila Popovi}, dipl. sociolog; Darko Trivi}, trgovac i Irena Uletilovi}, profesor geografije.

30 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

HITLEROVI RATNICI (Erih fon Man{tajn)

(9)

VIDO KNOP

Sumwivi generali na zapadnom frontu
sa istog stanovi{ta, koje smo mi od samog po~etka zastupali...” Hitler se odlu~io ve} 13. februara, po{to ga je [munt informisao o Man{tajnovom predlogu, da te`i{te napada pomeri na jug, prema grupi armija “A”. “Geniju je nedostajala“, kako je Man{tajn u dnevniku zapisao, “upravo dopuna jednim stvarno operativno {kolovanim i, pri tom, istom pobedni~kom voqom pro`etim generalom“. Man{tajn je dao Hitleru argumente da ismejanom i preopreznom General{tabu uzme vetar iz jedara. Nametnula se ideja o “rezu srpom“. Kasnije }e Hitler primetiti s olimpijskom nadmeno{}u: “Od svih generala sa kojima sam razgovarao o novom planu napada na Zapadu jedino me je Man{tajn shvatio“. Uz sve priznawe Man{tajnovom ume}u, Hitleru se ovaj talentovani general ipak ~inio sumwivim: “Sigurno je izuzetno pametna glava velikog operativnog dara, ali ja mu ne verujem“. O Man{tajnu, koji je u oficirskim krugovima va`io za “na~elnika General{taba u senci“, sli~no je mislio i na~elnik General{taba, Franc Halder. Sada je i on stupio u akciju proterav{i svog potencijalnog konkurenta – u [tetin. Tamo je Man{tajn trebalo da preuzme komandu nad 38. armijskim korpusom, ina~e “sablasnim korpusom“ koji je tek trebalo da bude formiran. Po drugi put u wegovoj karijeri, Man{tajn je unapre|en upu}ivawem na sporedni kolosek. Franc Halder }e 1946. izjaviti: “Man{tajn je iza mojih le|a tra`io i na{ao vezu sa Hitlerom“.

Man{tajn je tokom zapadnog vojnog pohoda komandovao 38. armijskim korpusom i u po~etku je imao zadatak da kroz tijesne Ardene prebaci do 21 diviziju. Za wegov korpus rat je zapravo po~eo 5. juna 1940, kada je dobio “borbeni zadatak“ Uz sve priznawe Man{tajnovom umije}u, Hitleru se ovaj talentovani general ipak ~inio sumwivim: “Sigurno je izuzetno pametna glava velikog operativnog dara, ali ja mu ne vjerujem“

O Man{tajnovom planu nije bilo ni re~i sve dok se 29. januara 1940. nije pru`ila prilika da se s wim upozna jedan oficir iz Hitlerove ne po sre dne oko li ne. Pri li kom je dne informativne posete, pukovnik Ginter Blumentrit i major Hening fon Treskov obavestili su Hitlerovog glavnog a|utanta, Rudolfa [munta, koju je varijantu napada Man{tajn smatrao za boqu. Armijsku a|utant, major Gerhard Engel, zapisao je 4. februara 1940. u svoj dnevnik: “[munt je bio u Koblencu i vratio se pun utisaka posle du`eg razgovora sa f. Man{tajnom. Ovaj je izrazio duboke rezerve prema predlo`enom operativnom planu Vrhovne komande armije. [munt je bio uzbu|en i ispri~ao mi je da je kod Man{tajna, u bitno preciznijem obliku, utvrdio postojawe istovetnog stava po pitawu te`i{ta upotrebe snaga, onako kako je to firer stalno govorio“.

tetu uspeh sopstvenih trupa izgledao neverovatan. General-pukovnik Gerd fon Rund{tet, komandant grupe armija “A”, nosio se mi{qu da zaustavi tenkove, dok se Vrhovna komanda armije zalagala za daqe napredovawe.

“Izgubqena pobjeda“
U raspravu se ume{ao Hitler, da bi na taj na~in demonstrirao autoritet vrhovnog komandanta Vermahta, izdaju}i nare|ewe da se stane. Potu~enim britanskim snagama uspelo je bekstvo iz Denkerka preko Laman{a u Englesku. To je bila prva Man{tajnova “izgubqena pobeda“. Man{tajn je tokom zapadnog vojnog pohoda komandovao 38. armijskim korpusom i u po~etku je imao zadatak da kroz tesne Ardene prebaci do 21 diviziju. Za wegov korpus rat je zapravo po~eo 5. juna 1940, kada je dobio “borbeni zadatak“. Wegove jedinice su forsirale reku Somu progawaju}i protivnika sve dok, po Man{tajnovim re~ima, nije “usledio kona~an slom“. Tokom napada se ~esto mogao videti u prvim linijama me|u pe{adincima u borbi. “Na{ komanduju}i general je”, se}a se Rudolf Graf, tada Man{tajnov prvi oficir ordonans, “vi{e voleo sve` odgovor nego pokornu poslu{nost... Tako|e mu je bilo odvratno okoli{awe. Ko ne bi odmah pre{ao na su{tinu stvari, mogao je biti siguran da ga ne}e ne`no tretirati“. U Francuskoj je Man{tajn za svoj {tab prevashodno birao zamkove – da bi uvek do`iveo isto negativno iznena|ewe: doti~ni vlasnik je bio pobegao. A on bi tako rado s wim razgovarao o istoriji filozofije, u`ivaju}i u francuskom gostoprimstvu. Wemu se o~igle dno ni je do pa da lo {to ga sma tra ju neprijateqem - ba{ on, koji je kao “gospodin“ umeo da neguje najlep{e forme opho|ewa, koji je te`io da ne izgleda kao nadmeni pobednik. Oru`je je za}utalo 25. juna 1940. u 0.35 ~asova. Zahvaquju}i Man{tajnu, Hitler se nalazio u zenitu svoje mo}i. U Prvom svetskom ratu je gospodar rata, koji je sada bez pogovora dopu{tao da ga nazivaju “najve}im vojskovo|om svih vremena“, li~no iskusio mesecima dugu pozicionu borbu. Sada je za samo {est meseci “iskonski neprijateq“ bio savladan. Potpisivawe poveqe o kapitulaciji, 22. juna 1940. u {umi kod Kampiona, za Hitlera je bio “najsre}niji dan” u wegovom `ivotu. Kona~no je izgledao nadmo}no naspram kolebqivih generala. (Nastavi}e se)

Napadi sa juga
Sada je trebalo urediti sastanak sa Hitlerom, a da se ne probudi Halderovo podozrewe. Izlaz se ukazao 17. februara 1940. tokom specijalno prire|enog “radnog doru~ka“ sa novoimenovanim komanduju}im generalima u Rajhskancelariji. Nakon toga je Hitler pozvao Man{tajna da do|e u wegovu radnu sobu. Na velikoj mapi, Man{tajn je do detaqa objasnio svoj plan. Uve~e je zapisao u dnevnik: “Zapawuju}e poznavawe vojno-tehni~kih novina kod svih dr`ava... ...Nai{ao sam na puno odobravawe. Uop{te, zapawuju}a podudarnost u ta~kama posmatranih

WEMA^KI NAPAD NA Francusku i zemqe Beneluksa po~eo je 10. maja 1940.

Nema~ki napad na Francusku i zemqe Beneluksa po~eo je 10. maja 1940. u 5.35 ~asova. Taj dan je Man{tajn proveo sa svojom porodicom u dowo{leskom Lignicu. Zapis u dnevniku svedo~i o wegovom razo~arewu: “Po~etak zapadne ofanzive! Sedim kod ku}e nakon {to sam se Od prvih dana Hitlerove diktature mnogi vode}i izborio da bude na ovaj na~in izvedena“. oficiri zatvarali su o~i pred narastaju}im teroMan{tajnov plan je doveo do probojnog usperom nacista. Feqton govori o planerima i izvr{iha: nema~ke oklopne divizije upale su u ocima najve}eg oru`anog sukoba u istoriji ~ovje~anstva, o `ivotnim putevima Romela, Kajtela, Erika fon Francusku preko Luksemburga, Belgije i Ardena, probiv{i francuske linije i preMajn{tajna, Paulusa, Udeta i Kanarisa. Pokazali su {av{i u manevarski rat. Nema~ki tenkovi nedostatak voqe da se aktivno suprotstave Adolfu su 20. maja 1940. stajali u Abevilu, na u{}u Hitleru. Nikada nisu odbili poslu{nost, ma koliko reke Some i na obali Kanala. Tenkovi su tada su intimno bili protiv Hitlerovih nare|ewa. ko muwevito juri{ali napred da je generali-

Nare|ewa

16. mart 37. godine

16. mart 1912. godine

16. mart 2002. godine

Kraj Neronove vladavine
37 - Umro je rimski car Tiberije (Klaudije Neron Cezar Avgust), posinak Oktavijana Avgusta, koji je tokom vladavine obezbijedio granice Rimskog carstva bez novih osvajawa, popravio finansije i administraciju, posebno u provincijama. Prethodno se proslavio u vojnim pohodima u Germaniji, Panoniji i Dalmaciji. U starijim danima je vladao sve okrutnije, 26. se povukao na ostrvo Kapri, a u Rimu je wegov miqenik Elije Sejan zaveo krvav re`im u carevo ime. U nastojawu da se do~epa prijestola, Sejan je ubio carevog sina Julija Druza.

Ro|ena vajarka Ana Be{li}
1912 - Ro|ena je vajarka Ana Be{li}, doajen srpske skulptorske umjetnosti. Ro|ena je kod Bajmoka u Ba~koj, a Akademiju likovnih umjetnosti zavr{ila je 1949. u Beogradu. Bila je saradnik majstorske radionice Tome Rosandi}a. Spadala je me|u najzna~ajnije srpske (i jugoslovenske) skulptore i pripadala generaciji vajara koji se od pedesetih izdvajaju po umjetni~koj radoznalosti i modernom senzibilitetu. Izvajala je veliki broj spomenika i skulptura u slobodnom prostoru, a odr`ala je i veliki broj samostalnih izlo`bi i u~estvovala na brojnim izlo`bama u zemqi i inostranstvu. Dio svojih radova poklonila je Subotici.

Umro Jovan Dereti}
2002 - Umro je srpski istori~ar kwi`evnosti Jovan Dereti}, profesor srpske kwi`evnosti na Univerzitetu u Beogradu. Objavio je dvadesetak kwiga: “Istoriju srpske kwi`evnosti“. Ostala djela: “Dositej i wegovo doba“, “Poetika Dositeja Obradovi}a“, “Ogledi iz narodnog pesni{tva“, “Srpski roman 1800-1950“, “Gorski vijenac Petra Petrovi}a Wego{a“, “Kompozicija Gorskog vijenca“, “Kratka istorija srpske kwi`evnosti“, “Etide iz srpske sredwevekovne kwi`evnosti“, “Poetika srpske kwi`evnosti“, “Kulturna istorija Srba“...

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 31

Na osnovu ~lana 8. Odluke o uslovima i na~inu prijema pripravnika visoke stru~ne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09), a u vezi ~lana 54. i 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05 i 48/05) i ~lana 2. Odluke o potrebi prijema jednog pripravnika visoke stru~ne spreme i jednog volontera visoke stru~ne spreme u Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH broj: 07-234-2-1266/10 od 11.03.2010. godine, generalni sekretar Sekretarijata Centralne izborne komisije BiH raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika visoke stru~ne spreme i volontera visoke stru~ne spreme u Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH 1/01 pripravnik - diplomirani pravnik visoke stru~ne spreme (VII stepen sa zavr{enim pravnim fakultetom ili sa zavr{enim prvim ciklu som {ko lo vawa do di plom skog stu di ja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova - prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme..........................................jedan izvr{ilac 1/02 vo lon ter - di plo mi ra ni pra vnik vi so ke stru~ne spreme (VII stepen sa zavr{enim pravnim fakultetom ili sa zavr{enim prvim ciklu som {ko lo vawa do di plom skog stu di ja pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova - prijem na stru~no osposobqavawe za samostalan rad bez zasnivawa radnog odnosa ..... .......................................................jedan izvr{ilac Uslovi koje kandidat mora ispuwavati za prijem propisane ~lanom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine: Op{ti uslovi: 1. da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, 2. da ima navr{enih 18 godina, 3. da je fizi~ki i psihi~ki sposoban za obavqawe poslova radnog mjesta na koje se prijavquje, 4. da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre ~e na za tvor ska ka zna za kri vi ~no dje lo u~iweno umi{qajem u skladu sa krivi~nim zakonom u BiH i 5. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Posebni uslovi: Pored navedenih op{tih uslova kandidat mora ispuwavati i posebne uslove: 1. zavr{en pravni fakultet – diplomirani pravnik visoke stru~ne spreme (VII stepen), ili zavr{en prvi ci klus {ko lo vawa do di plom skog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova i 2. poznavawe rada na kompjuteru.
A.D “Vodovod i kanalizacija - Modri~a“ MODRI^A Broj: 04/3-102/10 Datum: 26.02.2010. godine Na osnovu ~lana 22. Statuta A.D. “Vodovod i kanalizacija - Modri~a“ Modri~a Upravni odbor ovog preduze}a je na svojoj sjednici odr`anoj dana: 30.01.2010. godine donio

Na~in prijavqivawa Kan di dat uz pri ja vu sa krat kom bio gra fi jom (svojeru~no potpisana u kojoj je navedena adresa stanovawa i kontakt telefon), prila`e ovjerene kopije slijede}ih dokumenata: - uvje rewe o dr`avqanstvu ne sta ri je od {est mjeseci, - li~nu kartu izdatu od CIPS-a, - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadle`nog suda, - di plo mu ili uvje rewe o di plo mi rawu (uvje rewe ne mo`e biti starije od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavawe diplome) a u slu~aju da fakultet nije zavr{en u Bosni Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji), - dokaz da nema ostvaren radni sta` i iskustvo nakon sticawa visoke stru~ne spreme jednu godinu ili vi{e (ovjerena kopija radne kwi`ice ili potvrdu/uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe) i - dokaz-potvrdu o poznavawu rada na kompjuteru. Napomena: Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti qekarsko uvjerewe o zdravstvenoj sposo bnos ti pri je po ~et ka obavqawa pri pra vni ~kog sta`a, odnosno volonterskog rada. Oglas os ta je otvo ren de set (10) da na od da na objave. Kan di da ti ko ji ispuwava ju uslo ve ra spi sa nog ja vnog ogla sa i ~i je pri ja ve su kom ple tne i bla go vre me ne po dli je `u pro vje ri znawa ko ju odre|uje Komisija za izbor pripravnika i volontera. Prijavu sa dokumentacijom, adresom i kontakt te le fo nom, po sla ti po {tom pre po ru ~e no ili predati li~no na adresu: Centralna izborna komi si ja Bo sne i Her ce go vi ne uli ca Da ni je la Ozme 7, Sarajevo, s naznakom “za oglas“. Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e biti razmatrane.
Bosna i Hercegovina Republika Srpska Osnovna {kola “Aleksa [anti}“ OSMACI Na osnovu ~lana 10a, 20 stav 3, 21. stav 5. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. gl. BiH” broj 49/04 i Pravilnika o izvo|ewu izleta, ekskurzija i {kola u prirodi (“Sl. gl. RS” br. 113/07) i odluke [kolskog odbora od 25.01.2010. godine, objavquje

ZAKAZUJE SE ODBRANA
magistarskog rada pod nazivom “Koncepcija uvo|ewa multi-funkcionalne GSM-R mre`e na `eqeznici“ kandidata Vuka{ina Jankovi}a, dipl. in`. el. ZA DAN 09.04.2010. godine (petak) u 12 ~asova u prostorijama Saobra}ajnog fakulteta u Doboju, ul. Vojvode Mi{i}a 52.

ZAKAZUJE SE ODBRANA
magistarskog rada pod nazivom “Komunikacione tehnologije u funkciji unapre|ewa poslovawa na `eqeznici Republici Srpske“ kan di da ta Mi la na Jo va no vi }a, dipl. in`. el. ZA DAN 09.04.2010. godine (petak) u 14 ~asova u prostorijama Saobra}ajnog fakulteta u Doboju, ul. Vojvode Mi{i}a 52.

ODLUKU
o sazivawu Skup{tine akcionara Saziva se X sjednica Skup{tine akcionara sijskog izvje{taja za 2009. godinu A.D. “Vodovod i kanalizacija - Modri~a“ za 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu 15.4.2010. godine sa po~etkom u 11 ~asova u za 2009. godinu i Programa rada preduze}a prostorijama ovog preduze}a u Modri~i, Trg za 2010. godinu Jovana Ra{kovi}a bb. U slu~aju da se sjedni- 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu ca ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, po- Upravnog odbora preduze}a za 2009. godinu novqena sjednica }e se odr`ati za 15 dana u 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu istom terminu. Nadzornog odbora preduze}a za 2009. godinu Za sjednicu Skup{tine predla`e se sqede}i: 7. Ra zma trawe re vi zij skog iz vje {ta ja za 2009. godinu, 1. Izbor radnih tijela, 8. Zamjena ~lana Nadzornog odbora preduze}a, 2. Usvajawe Izvoda iz zapisnika sa IX sje- 9. Teku}a pitawa dnice Skup{tine akcionara, PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA 3. Razmatrawe i usvajawe Godi{weg finanRanko Vidovi}, dipl. in`.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI USLUGA
1. UGOVORNI ORGAN PUN NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA - Osnovna {kola “Aleksa [anti}“ Osmaci - Kontakt osoba - Petrovi} Radomir - direktor {kole - Adresa - Osmaci bb 75406 - Identifikacioni broj - 4400280210008 - Tel/faks 056/337-303 - E-mail - OS148@teol.net 2. VRSTA UGOVORA - Usluga 3. PREDMET UGOVORA Lot 1. Jednodnevni izlet u~enika od I – IX razreda. 4. USLOVI U^E[]A U skladu sa tenderskom dokumentacijom. 5. ROK PRIJEMA PONUDA Rok prijema ponuda je 28 dana od dana objavqivawa u dnevnim listovima koji izlaze na podru~ju BiH. 6. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA U prostorijama {kole dana 19.04.2010. u 10 ~asova. 7. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDRSKE DOKUMENTACIJE Mo`e se dobiti do krajweg roka za podno{ewe uz obavezan zahtjev za preuzimawe tenderske dokumentacije. PREDSJEDNIK [O

32 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U TREBIWU Broj: 95 0 Mal 002185 09 Mal Trebiwe, 02.11.2009. godine U predmetu ovog suda, pod gorwim brojem, u pravnoj stvari po tu`bi tu`ioca Pro Credit Bank d.d. Sarajevo, filijala Mostar, ul. Biskupa ^ule bb, zastupanog po punomo}niku Mati Bari{i}u, zaposlenom kod tu`ioca, protiv tu`enog Markovi} Radislava, ranije iz Trebiwa, a sada nepoznatog boravi{ta, radi duga, u prilogu Vam se radi objavqivawa, a na osnovu ~l. 348. st. 3 Zakona o parni~nom postupku, dostavqa sqede}i

OGLAS
Dostavqa se tu`ba na odgovor tu`enom Markovi} Radislavu iz Trebiwa, ~ije se boravi{te, niti radno mjesto, ne mogu utvrditi. Tu`eni je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u kojem mo`e ista}i procesne prigovore, te se izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`ilac tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu po osnovu Ugovora o kreditu, po teku}em ra~unu broj 194-106-27799001-53 od 20.07.2006. godine, isplati iznos od 1.389,92 KM, sa za kon skom za te znom ka ma tom po ~ev od 05.01.2009. godine, kao dana podno{ewa tu`be, pa do isplate, te mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Nakon objave tu`be, obzirom da je u tu`bi predlo`eno dono{ewe Presude zbog propu{tawa, sud }e, ukoliko tu`eni u propisanom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, donijeti Presudu zbog propu{tawa, koju }e objaviti u dnevnim novinama. Nakon proteka roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama “Glas Srpske”, smatra}e se da je tu`ba tu`enom dostavqena na odgovor.

PANEVROPSKI UNIVERZITET

OSNOVNI SUD U DOBOJ Broj 0-137/99 Doboj, 23.10.2008. godine Osnovni sud u Doboju, stru~ni saradnik Tomislav Kqaji}, rje{avaju}i u ostavinskom predmetu iza umrlog @arka Stankovi}a, sina Radivoja, iz Doboja, ulica Vidovdanska broj 60, donio je 23.10.2008. godine sqede}e

za multidisciplinarne i virtuelne studije Pan-European University for Multidiscipline & Virtual Studies Dana: 12.03.2010. Broj: 634/10 Na osnovu odredaba Statuta Panevropskog univerziteta “Apeiron“, Bawa Luka, a u skladu sa odlukom Senata Univerziteta, rektor Univerziteta donosi sqede}e

RJE[EWE O NASQE\IVAWU
Zaostav{tina iza umrlog @arka Stankovi}a, sina Radivoja, iz Doboja, koju ~ine nekretnine upisane u ZK ulo`ak broj 2748, KO Doboj i nekretnine k.~. broj 5783 Ku}i{te grad, dvori{te, povr{ine 207 m2 i k.~. broj 5783 Ku}i{te grad, ku}a i zgrade, povr{ine 85 m2 upisane u PL broj 1853 KO Doboj, predaje se Op{tini Doboj. Nakon pravosna`nosti primjerak ovog rje{ewa }e biti dostavqen Republi~koj upravi za geodetske i imovinskopravne poslove Bawa Luka - PJ Doboj i ZK kancelariji ovog suda. Obrazlo`ewe Ovom sudu 10.12.2001. godine dostavqena je Smrtovnica broj 02-202-3-477/01 od 6.12.2001. godine izdata od Op{tine Doboj sa podacima za umrlog @arka Stankovi}a, sina Radivoja, ro|enog 9.10.1933. godine u Sarajevu, koji je prebivao u Doboju, u ulici Vidovdanskoj broj 60, gdje je i umro 8.2.1999. godine. Prema podacima iz navedene Smrtovnice, ostavilac @arko Stankovi}, sin Radivoja, iz Doboja, nije bio o`ewen, a podaci o eventualnim nasqednicima i wihovim adresama nisu bili poznati mati~aru koji je sastavqao Smrtovnicu. Prema izjavi Tatjane \edovac, predstavnika Centra za socijalni rad Doboj, koja je data na ro~i{tu od 6.10.2005. godine, umrli @arko Stankovi}, sin Radivoja, iz Doboja, nije imao nasqednika, a za `ivota je izvr{io zamjenu svoje ku}e za ku}u u Doboju u ulici Vidovdanskoj br. 60, koja je zakqu~kom Op{tine Doboj dodijeqena Centru na raspolagawe tako da Centar ima interes da se ovaj postupak okon~a. Sud je po slu`benoj du`nosti pribavio podatke o imovini ostavioca pa je utvr|eno na osnovu uvida u slu`benu zabiqe{ku ZK kancelarije ovog suda od 11.12.2001. godine te uvida u prepis posjedovnog lista br. 20-952-1-59/2002 od 31.1.2002. godine, da je ostavilac upisan kao titular prava na nekretninama u posjedovnom listu broj 1853 KO Doboj i elektronski vo|enom ZK ulo{ku broj 2748, KO Doboj (koji odgovara ru~no vo|enom ZK ulo{ku 2670, KO Doboj). Uvidom u navedenu Smrtovnicu utvr|eno je da ostavilac nije sa~iwavao testamente, niti je za `ivota zakqu~ivao ugovore o do`ivotnom izdr`avawu, ni ugovore o ustupawu i raspodjeli imovine. Sud je u skladu s odredbom ~lana 225. stav 1, a u vezi s ~lanom 224. Zakona o nasqe|ivawu (“Slu`beni list SRBiH“ br. 7/80 i 15/80), oglasom objavqenim u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“ br. 89/07 od 10.10.2007. godine pozvao lica koja pola`u pravo na nasqe|e iza umrlog @arka Stankovi}a, sina Radivoja, iz Doboja, da se prijave Sudu u roku od godine dana od dana objavqivawa oglasa. S obzirom na to da se u jednogodi{wem roku nakon objave oglasa u navedenom broju “Slu`benog glasnika Republike Srpske“ niko od lica koja pola`u pravo na nasqe|e nije prijavio Osnovnom sudu u Doboju, Sud je u skladu s ~lanom 238. Zakona o nasqe|ivawu i ~lanom 137. Zakona o vanparni~nom postupku (“Slu`beni list SRBiH“ br. 10/89 i “Slu`beni glasnik Republike Srpske“ br. 74/05) donio rje{ewe kojim je odlu~eno kao u izreci. Taksa na rje{ewe o nasqe|ivawu nije napla}ena iz razloga {to su jedinice lokalne samouprave oslobo|ene pla}awa takse shodno odredbi ~lana 10, stav 1, ta~ka b) Zakona o sudskim taksama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj 73/08).

RJE[EWE
Kandidat Deli} Selimovi} Kada dana 31.3.2010. g. u 12,00 ~asova brani}e magistarski rad na temu: “ZNA^AJ STRATEGIJSKOG PLANIRAWA PRI POSTIZAWU VRHUNSKIH REZULTATA ATLETI^ARA“ Radovi kandidata }e biti dostupan na uvid u prostorijama biblioteke Panevropskog univerziteta “Apeiron“ u Bawoj Luci, ulica Pere Krece 13, u vremenu od 16.03.2010. g. do 30.03.2010. g. Uvid se mo`e izvr{iti radnim danom od 9,00 do 17,00 ~asova. Rektor Univerziteta: Prof. dr Risto Kozomara

Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog rje{ewa mo`e se izjaviti `alba Okru`nom sudu u Doboju u roku od petnaest dana od dana wegovog dostavqawa. @alba se podnosi putem ovog suda.

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 33

TGT a.d. Lakta{i TEHNOGAS TRN – Proizvodwa i trgovina tehni~kim i medicinskim gasovima Ulica Nikole Pa{i}a 28 ¹ 78252 Trn ¹ RS BiH Tel +387 51/584 258, 584 818, faks 584 254 Broj: 165/10 Datum: 15.03.2010. godine

Za prijavu potencijalnih facilitatora na projektu „Razvoj sistema obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini“ 1. CILJEVI I OPIS Švicarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC) poziva sve zainteresirane organizacije, privatne i nevladine, da učestvuju u radionici za odabir najpovoljnijih facilitatora za realizaciju projekta „Razvoj sistema obrazovanja odraslih u Bosni i Hercegovini“. Radionica će predstavljati uvod u PMCA (Participatory Market Chain Approach) metodologiju. Radionica će se održati od 30.03. do 01.04.2010. god. u Sarajevu. 2. POTENCIJALNI UČESNICI PROJEKTA Sve privatne i nevladine organizacije koje imaju iskustvo u realizaciji projekata obrazovanja i obuke u Bosni i Hercegovini. Potencijalni facilitatori trebaju biti registrirani na prostoru BiH, iskusni u realizaciji projekata obrazovanja i obuke odraslih u BiH, imati dokazanu sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima, da na raspolaganju imaju kompetentno osoblje, te da su sposobni čitati, pisati i govoriti engleski jezik. 3. NAČIN I ROK ZA PRIJAVU Rok za prijavu zainteresiranih je 22.03.2010. godine. Svi zainteresirani obrazac za registraciju mogu pronaći na www.swiss-cooperation.admin.ch/bosniaandherzegovina. Popunjeni obrazac, zajedno sa popratnim dokumentima, potrebno je dostaviti na azra.sarenkapa@sdc.net ili na Švicarski ured za saradnju, Piruša 1, 71000 Sarajevo.

JAVNI POZIV

Na osnovu ~lana 34. Statuta Tehnogasa – TGT a.d. Lakta{i i ~l. 5. Poslovnika o radu Skup{tine akcionara dru{tva TGT a.d. Lakta{i, predsjednik upravnog odbora TGT a.d. Lakta{i

SAZIVA
TRI NA ES TU re do vnu sje dni cu Skup {ti ne akcionarskog dru{tva, koja }e se odr`ati dana 16.04.2010. godine sa po~etkom u 9,00 ~asova u prostorijama TGT a.d. u Trnu. ul. Nikole Pa{i}a 28.

FABRIKA ZA PROIZVODWU I PROMET TEHNI^KIH GASOVA “TEHNOGAS - KAMU@“ AD PETROVO Broj: 29-1/10. Datum 15.03.2010. Na osnovu ~lana 33. i 34. Statuta Fabrike za proizvodwu i promet tehni~kih gasova “Tehnogas Kakmu`” AD Petrovo, kao i ~lana 16. Poslovnika o radu Skup{tine dru{tva Predsjednik Upravnog odbora

UNIVERZITET U BAWOJ LUCI MA[INSKI FAKULTET BAWA LUKA

OGLA[AVA
javnu odbranu doktorske disertacije mr Gordane Tica, dipl. in`. ma{instva Naziv teme: PRILOG IZU^AVAWU ME\USOBNOG DJELOVAWA HLA\ENOG OBJEKTA I WEGOVE OKOLINE Odbrana }e se odr`ati dana 19.03.2010. godine (petak) u 12 ~asova na Ma{inskom fakultetu u Bawoj Luci, ul. Vojvode Stepe Stepanovi}a 75, sala broj 19. Doktorsku disertaciju zainteresovana lica mogu pogledati u biblioteci Ma{inskog fakulteta od 9 do 13 ~asova svakog radnog dana.
Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima “BALKAN INVESTMENT MANAGEMENT“ AD, Bawa Luka, ul. Aleja Svetog Save br. 61, tel. 051/245-191, 245-197, faks 051/245-199 objavquje

SAZIVA
PE TNA ES TU re do vnu sje dni cu Skup {ti ne akcionara Tehnogas - Kakmu` a.d. Petrovo koja }e se odr`ati dana 16.04.2010. godine, u prostorijama TGT a.d. Trn ul. Nikole Pa{i}a 28, sa po~etkom u 11:00 ~asova. Za sjednicu Skup{tine se predla`e slede}i: Dnevni red 1. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine i zapisni~ara. 2. Usvajawe zapisnika sa prethodnog zasijedawa Skup{tine. 3. Usvajawe Zavr{nog ra~una i Izvje{taja o po slo vawu dru{ tva za pe ri od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine, te dono{ewe odluke o usmjeravawu dobiti. 4. Izbor revizora za 2010. godinu. Napomena: Lica koja }e zastupati fondove ili pojedine akcionare du`ni su sa sobom donijeti ovla{tewe ovjereno od strane nadle`nog organa. Upravni odbor

BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА NAČELNIK OPŠTINE/НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Adresa: Srebreničkog odreda bb, Адреса: Сребреничког одреда бб, Tel/Тел: 056/445–514, 445–501 Faks/Факс: 056/445–517 E-mail: nacelnik@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

BOSNIA AND HERZEGOVINA REPUBLIC OF SRPSKA MUNICIPALITY OF SREBRENICA MAYOR OF MUNICIPALITY Adress: Srebrenickog odreda bb, Tel: 056/445–514, 445–501 Fax: 056/445–517 Email: nacelnik@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

OBAVJE[TEWE
O neto vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “BALKAN INVESTMENT FOND“ AD Bawa Luka za mjesec februar 2010. godine 7.549.823,93 KM i neto vrijednost po akciji 6,55 KM. Izvje{taji o utvr|ivawu vrijednosti imovine Fonda su dostupni u sjedi{tu Dru{tva u Bawoj Luci, ul. Aleja Svetog Save br. 61, tel. 051/245-191.

OBAVJE[TEWE
Da je u “Slu`benom glasniku BiH br. 19/10 od 15.03.2010. godine“ objavqeno: OBAVJE[TEWE O NABAVCI RADOVA Predmet je nabavka radova za “Izgradwu vodovodne mre`e u naseqima Crvica i Petri~a op{tina Srebrenica“. Broj obavje{tewa: 1-13-13539-10 Vrsta postupka: otvoreni postupak Otvarawe ponuda za: 13.04.2010. godine u 14 ~asova Kontakt telefon: 056/445-531 Pozivaju se svi ponu|a~ koji su registrovani za obavqawe predmetne djelatnosti da dostave ponude u skladu sa uslovima datim u “Obavje{tewu o nabavci“ Na~elnik op{tine Osman Suqi}

34 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u radi selidbe 10 h 7, prizemqe, sprat, potkrovqe, nedovr{eno, osam dunuma zemqe, ~etiri pod vo}em, 9 km od Bawe Luke, tel. 065/329765; 065/624-480. Prodajem ku}u, prva plo~a 10 h 10, sa 3.000 m2 zemqe za 45.000 KM, voda, struja, put, ulica 1300 kaplara 65, tel. 061/241-527. Prodajem novu ku}u, 9h8 m, na sprat, sa novim namje{tajem, gara`a, pecana, na placu 1.700 m2, u Bo{kovi}ima, cijena 67.000 evra, tel. 065/524-505. Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/63/7025878 i 065/995-608. Prodajem ku}u i plac na Adi 615 m2, tel. 065/530-578 i 065/971-583. IZDAVAWE Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora. Bawa Luka, centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 38765666435.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “ford fijestu” 1,6 D, 86. godi{te, registrovana do 9 mjeseca, cijena povoqna, tel. 066/521-976. Prodajem “PEUGEOT 307 XS” limuzina, 2006. godina proizvodwe, 2000 ccm, 103 kW, ful oprema, cijena 15.000 KM, zvati na telefon do 16 ~asova, tel. 051/231-077. Prodajem auto-prikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. “Golf 2” 1,6 D, 1986. god., registrovan do marta, metalik sivi, u dobrom stawu, 2.900 KM, tel: 065/037119. Prodajem “reno megan” 1.6 benzin, '97. god., 4 vrata, ful oprema, registrovan, u ekstra stawu, cijena 5.800 KM, tel. 387 65/546-398. Prodajem “opel astru” 1.7d, u dobrom stawu, godina proizvodwe 1993. cijena po dogovoru, tel. 38765638051. Prodajem ”wv polo”, 12 12v, 2006, registrovan, 5 vrata, klima, cijena 13000 KM, tel. 387 65/497-105. Prodajem “nisan patrol”, 2003. g.p., pre{ao 50.000 km, rolbarovi, nove gume, registrovan, ekstra stawe ili mijewam za mawi auto, posl. prostor, tel. 387 65/513-897. Prodajem povoqno kamper "fijat", 90. g.p. ili mijewam za auto, plac uz doplatu, LCD monitore 15-19 in~a, tel. 387 65/513-897. Prodajem yip “reno skenik”, 4h4, 2002. godina, pre{ao 48.000 km, tamnozeleni metalik, benzin, kao nov, cijena 14.500 KM, tel. 38765513510. DIJELOVI I OPREMA Prodajem elektro podiza~e stakla za “golf II” sa ~etvoro vrata sa prekida~ima i instalacijom, komplet wema~ki, cijena sve 130 KM, tel. 065/894-570. Prodajem desni far od "mercedesa C klase" okowa i novu vodenu pumpu za "nisana" 83-93. godine, tel. 065/931383. Prodajem motor 200 dizel za "mercedes", tel. 065/218-600. Prodajem prikolicu za prevoz automobila sa dvije osovine, tel. 065/513672. Prodajem "pireli" gume 225-50-50 R 19m+s, 4 komada, tel. 065/931-383. Prodajem polovne gume 165.65 R 14 (M+S), 4 komada, “goodyear”, u odli~nom stawu, 100 KM, tel. 065/538-279.

Prodajem liniju za obradu metala novo, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, tel. 066/174794.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem rezanu gra|u, betonske cijevi i blokove, mre`e i `eqezo i ostali gra|evinski materijal, povoqno, gotovi {aht, tel. 387 65/541743. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastovine sa stropnim gredama za vikendicu ili ku}u dimenzija 5h6m, zvati u 20 sati, tel. 300-551. Prodajem hrastove suve madre 1 m2, tel. 051/280-990.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem stan, 52 kvadrata, prvi sprat, Obili}evo, Krfska ul. ili mijewam za ve}i uz doplatu u Obili}evu, 2.000 KM kvadrat, tel. 38765542032. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2 , sedmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice. Dobar raspored, useqiv, povoqno, tel. 38765885111. Prodajem mawi trosoban stan 58 m2 renoviran, pocetak Borika, tel. 387 65/832-572. Stan 74 kvadrata, Obili}evo, kod “Naprijedovog” igrali{ta, hitno, povoqno, tel. 38766339996 i 066986462. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem dvosoban stan u Prwavoru, tel 065/491-921 Izdajem jednosoban stan 45 m2, nenamje{ten, ul. Sr|e Zlopogle|e 53, tel. 065/341-817. Izdajem jednosoban, a mo`e i dvosoban, stan sa grijawem, odvojen ulaz, namje{ten, ulica Bo`idara Ayije. Telefon 065/697-037. Izdajem poslovnim osobama namje{ten jednosoban stan u novoj zgradicentar, tel. 387 66/266-312. Poslovnim osobama od 1. aprila iznajmqujem namje{ten stan od 40 m2, lamele M. Jugovi}a, Bawa Luka, tel. 38765079083. Izdajem namje{ten jednosoban stan u ku}i, deset minuta od centra, poseban ulaz, tel. 051/359-670; 387 65/689-990. Iznajmqujem dvosoban stan od 60 m2 u centru grada u zgradi, cijena 450 KM sa re`ijama, pla}awe tromjese~no 300 KM/mjesec, re`ije prema potro{wi energije. Mogu}nost prodaje stana, tel. 319-370. POTRA@WA Tra`im stan jednosoban ili jednoiposoban do 50 m2 za iznajmiti, mogu}a je i kupovina, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, 600 metara kvadratnih, reprezentativnog prostora, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem lokal 100 m2 u Novoj varo{i, upotrebna, telefon, klima, alarm, parking, ba{ta, 3 mokra ~vora, tel. 065/673-376; 387 65/990-830. Izdajem ili prodajem 2 hale u Glamo~anima, asfaltiran parking, viqu{kar, upotrebna dozvola, ekstra lokacija, tel. 065/528-882, 051/308-223; 387 65/514-070. Izdajem na du`e vrijeme poslovni prostor 46 m2, centralno grijawe, klima, alarm, parking, blizu zgrade Vlade, pogodan za razne djelatnosti, tel. 387 65/621-248. Izdajem poslovni prostor u Doboju, uz magistralni put M-17, 90 m2, parking obezbije|en, tel. 066/420-738; 065/396-254; 387 65/813-323. Izdajem poslovni prostor 20 m2 u Tr`nom centru "TOM" Isto~no Sarajevo, tel. 065/952 - 967; 065/396 - 736.

MUZIKA
PRODAJA
Prodaje se harmonika dallape orgatone, tri plus jedan, 140 basova, dugmetara, registri pet plus dvanaest, proizvedena 1963., tel. 38765582485.

tel. 38765828279 i 053430600. Prodajem pe} za eta`no grijawe 23 kv, kori{tena dvije sezone, cijena povoqna kontakt, tel. 051/304-559; 387 66/541-304. Proizvodim i prodajem sve vrste paleta, tel. 387 65/977-656. Prodajem P4 desktop 3.2GHz sa DVDRW cijena 200KM sa LCD monitorom 17 in~a cijena 310KM, tel. 387 66/814-691. Prodajem bika od 600 kg, prasad 30, 40 i 160 kg i pe~em, prodajem 50-100 m kukuruza, tel. 051/277-194. Prodajem iscijepana bukova drva, tel. 066/614-873. KUPOVINA Kupujem deset zdravih p~eliwih dru{tava, cijena po dogovoru, tel. 387 65/646-041.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem {tence od torwaka, tel. 387 65/585-890. Prodajem psa samojeda, star godinu dana, cijena 150 KM, tel. 065/598572.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem regal i dva le`aja, br. tel. 065/034-723. Prodajem sudoper, dvodijelni, povoqno, tel. 065/538-291. Prodajem trokrilni ormar, tel. 051/312-629.

ZAPO[QAVAWE
Potrebna radnica u ugostiteqskom lokalu, kafe "Odisej". Kontakt, tel. 051/307-277. Dosadio vam je {ef. Tra`ite nove izazove. Internacionalna trgova~ka firma tra`i saradnike za kancelarijsku prodaju. Mogu}nost stalnog zaposlewa, tel. 387 65/514-288. Potrebni saradnici u osigurawu, tel. 38765932539. Potrebne pouzdane osobe za poslove prodaje, tel. 38765567581. Potrebni saradnici za prodaju sa podru~ja [ipova, Kupresa, Glamo~a, Drvara, Livna.Obuka obezbijedjena, tel. 387 66/616-701. Imate automobil, nemate posao?! Javite se na brojeve, tel. 066/980-742; 051/300-896. Dodatna zarada i dru`ewe za one koji `ele da rade, mogu i penzioneri, tel. 051/466-488; 065/497318. Tra`im `enu za ~uvawe stare osobe (baka nepokretna) 24 sata potrebno, tel. 065/353-423. Potrebna radnica za rad u kafi}u, tel. 065/653-232. Potrebna djevojka (SSS), do 25 godina, sa poznavawem slijepog kucawa, za rad na prijemu oglasa. Zvati od 8 do 15 ~asova, tel. 051/222-220. Potrebna radnica za rad na poslovima konobarice, tel. 065/588889. Potreban radnik ili radnica za rad u kafe-baru u centru grada, tel. 065/562-373; 051/261-596. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawa Luka, tel. 051/303-011.

USLUGE
OSTALO
Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, pri ru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 38765952183. Nau~ite da slikate po uzoru na stare majstore. Otkrijte sve tajne ovog zanata. [kola slikawa - {kola magi~nog realizma, tel. 38765538994. Mobilni tepih servis, profesionalno, brzo i povoqno dubinsko usisavawe i prawe tepiha u va{oj ku}i. Dolazimo po pozivu, tel. 065/892-540.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/251-263. Prodajem gra|evinske placeve 1.250 m2 op{tina Lakta{i, Tri{i}a brdo, tel. 065/970-900. Prodajem plac, 2.100 m2, kod Toplane, tel. 065/631-613. Prodajem plac u Lakta{ima, 1.000 m2, ima gra|evinska dozvola, tel. 065/815-527; 065/460-938. Prodajem plac 1/1 u Glamo~anima, dozvoqena gradwa, tel. 065/696-286. Prodajem plac u Kuqanima 540 kvadratnih metara 200 metara od po{te kontakt, tel. 387 65/306-147. Prodajem parcelu zemqe od 1.755 m2, na putu za [u{ware, 1/1, pogodno za vi{e namjena, tel. 051/464-179; 387 66/299-261. Prodajem plac za poslovnu izgradwu u Glamo~anima pored autoputa, ekstra lokacija, tel. 065/528-882, 051/308-223; 387 65/514-070.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem ma{inu za izradu rupica, industrijska, tel. 38765845042. Prodajem motokultivator povoqno, tel. 065/401-381.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem Vilerove goblene: “Tajna ve~era”, “Bogorodica sa djetetom”, “Vodenica”, “Kovacnica” i “Breze”,

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Hitno prodajem poslovni prostor u novogradwi, nikad kori{ten, 55 m2, ulica Kraqa Alfonsa, B. Luka, tel. 066/928-455. Izdajem poslovni prostor oko 60 m2 za mirnu djelatnost (kancelarije, salon, ordinacije i sli~no), ulica I. F. Juki}a, centar, tel. 063/904-603. Povoqno prodajem poslovni prostor 70 m2 u Tr`nom centru “Milenijum” u Derventi, tel. 065/329-162. Prodajem nov poslovni prostor, 55 m2, Kraqa Alfonsa 48, cijena 700 KM (mo`e i dogovor), tel. 065/511-087.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem studentima dvokrevetnu sobu veoma povoqno. Zvati do 16 ~asova. Tel. 051/213-590. Izdajem studentu namje{tenu sobu sa centralnim grijawem, Borik, tel. 065/878-614. Izdajem namje{tene sobe, Milo{a Obili}a 50, tel. 065/616-966.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem vikend ku}icu za ribolov na Stublaji (Barda~a), tel. 38765513897.

Telefon:

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 35
Dana 16.3.2010. godine navr{ava se {est tu`nih godina od smrti na{eg dragog Posqedwi pozdrav {kolskoj koleginici Dana 16.3.2010. godine pro{lo je 35 godina od smrti na{eg dragog Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 14.3.2010. godine, u 91. godini `ivota, preminuo na{ dragi

JOVE STUPARA
Supruga Radojka, sin Stani{a, k}erka Danijela, zet Davor, unu~ad Andrej i Awa 013717 A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj kom{inici Posqedwi pozdrav po{tovanom kolegi

ANKICI
Razred IV3 Ekonomske, generacija 79/83. 013747 A-8 G

VUKA[INA - PRIKE BULAJI]A
Vrijeme prolazi, uspomena i po{tovawe ostaju. Tvoji najmiliji 013743 A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj kumi

SAVO (Gruje) MALBA[I]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u utorak, 16.3.2010. godine, u 13 ~asova na Veseli~kom grobqu u Kolima. O`alo{}eni: supruga Tominka, sinovi Branko, Milomir i Dragoqub, k}erke Danica i Radosavka, unu~ad, praunu~ad, snahe, zetovi, te ostala o`alo{}ena rodbina i prijateqi 013765 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu

ANKICI
od Jule i Dra{ka sa porodicom. 013758 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

ANKICI SAVI
od kumova Radenka, Svjetlane, Milke, Une i Bojana. 013769 A-2 M od sinova Branka, Milomira i Dragoquba sa porodicama. 013765 A-1 M

SAVI
od k}erki Danice i Radosavke sa porodicom. 013765 A-1

Prof. dr MILOVANU MILANOVI]U
od porodice E}im.

Posqedwi pozdrav dragoj sestri

Dana 14.3.2010. godine navr{ila se tu`na godina od smrti na{eg dragog

ANKICI
od radnih kolega Gordane i Marka. 013769 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj kom{inici Posqedwi pozdrav po{tovanom kolegi

013782 A-8 M

ILIJE JARI]A MIRI
od sestre Borke sa porodicom. 013761 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri S qubavqu, po{tovawem i bolom u srcima. Tvoji: sin @eqko, k}erka Nikolina, sestra Marija, porodice Latinovi}, [pegar i Stoisavqevi} i ostala mnogobrojna rodbina i kom{ije 013745 A-6 G Moja voqena seko

ANKICI
od Svetinke i Bore Tomi}. 013758 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

Prof. dr MILOVANU MILANOVI]U
od porodice Zlojutro. 013782 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

DARA (ro|. Voki}) GAJI] MIRI
od brata Dragoquba i snahe Vasiqke. 013759 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri Vreme polako prolazi, al, ne le~i ni{ta. Pro{la je godina, a ti nam nedostaje{ sve vi{e. Zauvijek tvoja sestra Nada sa djecom 013768 A-6 M Tu`no sje}awe na voqenu sestru

DARU Prof. dr MILOVANU MILANOVI]U
od osobqa Klinike za kardiovaskularne bolesti. 013773 A-4 M

MIRI
od sestre Radmile sa djecom. 013759 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj tetki Posqedwi pozdrav profesoru doktoru Brat ^edo sa porodicom 13768 A-6 M

Prof. dr MILOVANU MILANOVI]U
od porodice Mavija. 013775 A-8 M Sje}awe na dragog prijateqa Posqedwi pozdrav dragom

MILOVANU MILANOVI]U MIRI
od Dijane sa porodicom. 013759 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Tu`no sje}awe na dragog tatu od osobqa sale za kateterizaciju srca Klini~kog centra Bawa Luka. 014957 A-6 R Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca

MIRKA JURI]A
Radinkovi} Milenko Lemac 013711 A-1 M

Prof. dr MILOVANU MILANOVI]U MIRI
Osobqe Klinike za unutra{we bolesti 013777 A-3 M od k}erke Vawe. 013759 A-1 G

JOVU LANDEKU
K}erka Milka sa porodicom 013750 A-1 G

JOVU LANDEKU
Supruga Jawa i sin Lazo sa porodicom 013750 A-1 G

36 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE Posqedwi pozdrav dragom Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 14.3.2010. godine u 75. godini `ivota, nakon duge i te{ke bolesti preminula na{a draga

Prof. dr MILOVANU MILANOVI]U
Kolektiv Medicinskog fakulteta Bawa Luka B-2 F
Posqedwi pozdrav uva`enom Posqedwi pozdrav velikom ~ovjeku i prijatequ

MARA (ro|. Jovi}) KOVA^EVI]
Sahrana }e se obaviti dana 16.3.2010. godine u 13 ~asova na grobqu “Sveti Pantelija” u Boriku. O`alo{}eni: brat Mirko, te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije. 013753 B-2 G Posqedwi pozdrav dragoj tetki i baki

Prof. dr sci med. MILOVANU MILANOVI]U
biv{em ~lanu i predsjedniku Upravnog odbora Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske, a iznad svega iskrenom saradniku i velikom ~ovjeku. Kolektiv Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske A-8 F Posqedwi pozdrav dragom prijatequ i velikom ~ovjeku

Prof. dr MILOVANU MILANOVI]U
S po{tovawem, porodica Save Latinovi}a 013742 A-3 G Posqedwi pozdrav kumu

MARI KOVA^EVI]
od Nenada, Nade, Monike i Bojana. 013753 B-2 G
Posqedwi pozdrav kumu Posqedwi pozdrav dragoj priji Posqedwi pozdrav na{oj dragoj

MILOVANU
od porodice Dujakovi}.

Prof. dr MILOVANU MILANOVI]U
Bio si ponos svoje porodice i svojih prijateqa, to si ostao do posqedweg ~asa. Porodica Nedeqka - Ne|e Deli}a iz Omarske 013764 A-8 M Posqedwi pozdrav

013756 A-3 G

MILOVANU
Posqedwi pozdrav dragom ujaku od porodice Kova~evi}. 013756 A-3 G Posqedwi pozdrav

MARI KOVA^EVI]
od Dese i Nata{e. 013753 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom ujaku

MARI KOVA^EVI]
od Nikoli} Slobodana i Neboj{e. 013753 A-3 G Posqedwi pozdrav dragoj kumi

MILOVANU dr MILOVANU MILANOVI]U
od sestri~ni Slobodanke, Zvjezdane i sestri}a Slobodana sa porodicama. 013749 A-2 G od Vaskrsije Vu~i}a sa porodicom. 013762 A6 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ Posqedwi pozdrav dragom priki Posqedwi pozdrav

MILOVANU MILANOVI]U
od Kristine, Gordane i Radane Klepi}. 013746 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ujaku

MILOVANU
od sestri~ni Brane i Jadranke sa porodicama. 013748 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu i ujaku

MARI
od porodice Arbutina. 013760 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom kumu

Prof. dr MILOVANU MILANOVI]U
od porodice Pu{ara. 013741 A-1 G

MILOVANU
S po{tovawem i tugom, To{o sa porodicom 013741 A-1 G

MILOVANU MILANOVI]U
od porodice Cviji}. 013770 A-2 M

MILOVANU
od sestri~ni Vesne i Jasne sa porodicom. 013748 A-1 G

dr MILOVANU MILANOVI]U
od sestre Seke Preradovi}, Vere i Qubinke 013752 A-1 G

MILOVANU
od kuma Jovan~eta sa porodicom. 013754 A-1 G

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 37 Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 15.3.2010. godine, u 79. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 14.3.2010. godine, u 79. godini `ivota, iznenada preminuo na{ dragi

MIHAJLO MIJATOVI] JELENKO (Bogdana ) POPOVI]
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se u srijedu, 17.3.2010. godine u 13.30 ~asova na Rebrova~kom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga An|a, k}erka Aleksandra, sin Aleksandar, sestra @anka, brat Predrag, snahe Violeta i Tatjana, unuci \or|e i Kosta te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 013772 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragom ~iki Posqedwi pozdrav dragom ~ika Posqedwi pozdrav dragom bratu i djeveru

Sahrana }e biti obavqena 16. marta 2010. godine u 15 ~asova na Rebrova~kom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Danica, k}erka Marina, sin Mario, porodice \uki} i Tomazovi}

013776 B-3 M
Posqedwi pozdrav voqenom ocu i djedu Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom kumu i prijatequ

JELENKU
od Sa{e, Bla`enke, Sa{ke i Nemawe. 013772 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

JELENKU
od Bobana, Tamare i Sofije.

JELENKU
od Predraga i Perke.

JELENKU
od k}erke Aleksandre, unuka \or|a i Koste i snahe Tatjane. 013772 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom stricu

JELENKU
od porodica Marijanac i Peji}.

JELENKU POPOVI]U
Dragi kume, po~ivaj u miru. Porodice Oqa~a i ]ulum 013778 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom tetku

013772 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

013772 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom ~ika

013772 A-3 M Posqedwi pozdrav voqenom ocu

JELENKU
od sestre @anke i zeta Branimira. 013772 A-3 M

JELENKU
od Milana, Vane i Vuka.

JELENKU
Wegova Lila

JELENKU
od Milana Popovi}a sa porodicom.

JELENKU
od sina Ace.

JELENKU POPOVI]U
od porodice Mayar. 013780 A-2 M

013772 A-3 M

013772 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom

013772 A-3 M

013772 A-3 M Posqedwi pozdrav na{oj dragoj drugarici

Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav dragom ocu i dedi

MIRI
od Vesne i Rajne.

JELENKU POPOVI]U
od Svetka Vrebca sa porodicom. 013781 A-2 M

URO[U YAJI]U
Sahrana }e se odr`ati 17.3.2010. godine u 14 ~asova na Novom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni sin Milan - Fi}i 013771 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom dedi Posqedwi pozdrav dragom dedi

JELENKU POPOVI]U
Srpska napredna stranka 013766 A-8 M

013774 A-1 M

URO[U
Unuka @eqka s porodicom

URO[U
Unuk Dragan

013771 A-3 M

013771 A-3 M

38 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Kao ro|eni Zagrep~anin u Srbiji se nikad nisam osje}ao kao stranac. Ali, uvijek mi je bilo te{ko igrati protiv Dinama. S druge strane, svaki put prije utakmice protiv Crvene zvezde nisam mogao da spavam. Stjepan Bobek, biv{i fudbaler Partizana

Poznat raspored takmi~ewa u “Ligi {est“

FOTO: G. [URLAN

Basket 2000 ispred svih
Kadeti “Basketa 2000“ pobjednici su turnira NLB lige koji je odigran u Bawoj Luci. Doma}in je bio boqi od Tiwana (61:57), a zatim i od Purisa (87:24). Na smotri je trebalo da nastupi i ekipa [entvida, ali Slovenci nisu do{li zbog gripa. “Basket 2000“ je osvojio ~etiri, Puris tri, a Tiwan dva boda.

Zvezda duguje 12 miliona evra
Dug Ko{arka{kog kluba Crvena zvezda iznosi vi{e od 12 miliona evra, a ta~na dugovawa “crvenobijelih“ bi}e poznata za desetak dana. Jedna od opcija je da klub ode u ste~aj, a u upravi se nadaju da se to ne}e desiti nego da }e tim sa Malog Kalemegdana uskoro krenuti u fazu oporavka.

Drago Karali} (desno)

Igokea prvo sa Zriwskim
draftu, gdje ga je kao 55. pika druge runde odabrao Dalas, a za tim pro sli je dio Golden Stejtu.

Poslije premijere sa Mostarcima, Aleksandrov~ani gostuju kod Slobode, zatim do~ekuju ^apqinu, a u ~etvrtom i petom kolu slijede derbiji sa [irokim i Bosnom
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Odgo|eni me~ 21. kola ko{arka{kog prvenstva BiH izme|u SL IAT Leotara i ^apqine bi}e odigran ve~eras u Trebiwu, sa po~etkom u 18 ~asova. Razlog pomjerawa susreta bila je zauzetost sportske dvorane “Milo{ Mrdi}“. Utakmica 18. kola Premijer lige BiH izme|u Rudar Prijedora i [irokog Brijega imala je uvod kada su u pitawu slu`bena lica. Naime, za ovaj susret je promijewen kontrolor su|ewa Dragan An|eli} iz Ora{ja, a umjesto wega glavnog sudiju Semira Kaplana iz Stoca ocjewiva}e Ante Biqe{ko (Novi Travnik).

Foto dana
FOTO: ROJTERS

SARAJEVO - Ko{arka{i Igo kee na pre mi je ri “Lige {est“ kopqa }e da ukrste sa Zriwskim u Aleksan drov cu, odlu ~e no je `rijebom u KS BiH. Zatim }e ~eta Drage Karali}a gostovati kod Slobode u Tu zli, pa do ~e ka ti ^apqinu, a u ~etvrtom i petom kolu slijede derbiji – prvi sa [irokim u Hercegovini, a onda i okr{aj protiv Bosne pred svojim navija~ima. Ale ksan drov ~a ni }e u drugi dio sezone u}i ja~i za jo{ jedno novo ime, a rije~ je o Mla de nu [e ku lar cu. Rije~ je o ko{arka{u koji mo`e da igra na pozicijama dva i tri, nas tu pao je za FMP, Bu du }nost, Vir tus, An tver pen, [ar lroa... a 2002. se po ja vio na NBA

[EKULARAC novi ~lan Aleksandrov~ana
U Savezu je odr`an sastanak klubova “Lige {est“ na kojem se raspravqalo o mnogim aktuelnim temama. - Jedna od novina je da }e se finale plej-ofa igrati na tri dobijene utakmice, a po{to se klubovi jo{ nisu izjasnili da li }e, uz eventualno u~e{}e u NLB ligi, igrati i doma}e prvenstvo, vo di }e mo se sta vom Upra vnog odbora prema kojem bi trebalo da igraju. U tom slu~aju, elitu bi trebalo da napuste tri kluba, mada je jo{ ostavqen prostor za kona-

~ni dogovor o ovom pitawu rekao je komesar takmi~ewa Nadir Koreyija. Raspored takmi~ewa, prvo kolo, 27. mart: ^apqina - Bosna, [iroki - Sloboda, Igokea, Zriwski, drugo kolo, 30. mart: Bosna - Zriwski, Slobo da - Igo kea, ^apqina [iroki, tre}e kolo, 3. april: [i ro ki - Bo sna, Igo kea ^apqina, Zriwski - Sloboda, ~etvrto kolo, 6. april, Bosna - Sloboda, ^apqina - Zriwski, [iroki - Igokea, peto kolo, 10. april: Igokea - Bosna, Zriwski - [iroki, Sloboda ^apqina, {esto kolo, 13. april: Bosna - ^apqina, Sloboda - [iroki, Zriwski Igokea, sedmo kolo, 17. april: Zriwski - Bosna, Igokea Sloboda, [iroki - ^apqina, osmo kolo, 20. april: Bosna [iroki, ^apqina - Igokea, Sloboda - Zriwski, deveto

kolo, 24. april: Sloboda - Bosna, Zriwski - ^apqina, Igokea - [iroki, deseto kolo, 27. april: Bosna - Igokea, [iroki - Zriwski, ^apqina - Sloboda.

Zriwski Grude
Odgo|eni me~ 21. kola Zriwski - Grude, za koji se spekulisalo da }e biti namje{ten, odnosno da }e slaviti gosti, ipak bi trebalo da se odigra, sutra ili najkasnije prekosutra. - Upravni odbor je odlu~io da pokrene postupak o svim de{avawima vezanim za ovu utakmicu. Prikupi}emo sve izjave i potrebnu dokumentaciju kako bismo rije{ili ovaj slu~aj - jasan je komesar Korexija.

VK Borac ima razloga za optimizam
Zapo~eli smo sjajnu saradwu sa Bawom Lukom, koja }e se, nadam se, nastaviti i u godinama koje slede. Novi Gradski olimpijski bazen sa fitnesom, saunama i prate}im sadr`ajem je zaista predivan objekat. U izvanrednom je stawu, vrlo je funkcionalan, uslovi su fantasti~ni i to je jedan od razloga za{to smo izabrali da do|emo u grad na Vrbasu. Izmestili smo se iz Beograda i u prijatnoj atmosferi obavili zavr{ne pripreme pred ~etvrtfinalni duel Evrolige sa ma|arskim Egerom. Tako|e, ovo je bila lepa prilika da utvrdimo na~in saradwe izme|u klubova Republike Srpske i Srbije. Za sada to je na relaciji izme|u Borca iz Partizana i ono {to smo do sada imali, to je dogovor da saradwa bude u vi{e smerova. Prvo }emo dogovoriti saradwu na relaciji mla|ih kategorija u vezi sa pravqewem plana i programa, a i za zajedni~ki trena`ni proces, koji }e se odvijati bilo u Beogradu bilo u Bawoj Luci. Sve mla|e selekcije Borca mo}i }e da do|u kod nas kad god po`ele, obave trening, odigraju utakmice, ali i uvode neke novine. Po meni, to je temeq saradwe, koja bi trebalo da kroz nekoliko godina urodi plodom. Tako|e, na{a vrata su otvorena i za ostale, kao {to su edukacija kadrova i trenera, i sli~no. Meni li~no je drago kad vidim da se qudi interesuju za vaterpolo. Volim te entuzijaste koji vode projekte i ovo je jedan odli~an projekat, koji mo`e da bude veoma zdrav ukoliko se postave dobri temeqi i ukoliko se projektuje sportska budu}nost kluba. Mislim da ve} sada posedujete broj dece koji daje realan optimizam za budu}nost i u tom kontekstu i ja li~no }u se anga`ovati da pomognem Borcu, kako u organizacionom, tako i u stru~nom radu i bi}e mi zadovoqstvo da pomognem.

Igor MILANOVI], trener VK Partizan
Ovo je bila lepa prilika da utvrdimo na~in saradwe izme|u klubova Republike Srpske i Srbije

Zvijezda Orlanda Dvajt Hauard imao je “zanimqiv“ duel sa adutom [arlota Tajrusom Tomasom, u me~u koji je “magija“ na Floridi izgubila sa 89:96.

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 39

Generalni menaxer @KK Mladi Kraji{nik Brane ^ovi~kovi}
FOTO: ARHIVA

Prva liga RS u ko{arci, 19. kolo

Ne pla{im se prijetwi
Ko{arka{ki klub Mladi Kraji{nik u posqedwih {est mjeseci se suo~ava sa kampawom koja se vodi protiv kluba i protiv svih nas u wemu, pogotovo protiv mene kao ~elnog operativca na svim nivoima, rekao ^ovi~kovi}
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Trijumf Bratunca
BAWA LUKA - Derbi susret 19. kola Prve ko{arka{ke lige Srpske pripao je ekipi Bratunca koja je trijumfovala nad Servicijumom rezultatom 81:65. Razloge poraza Gradi{~ani mogu da tra`e u neigrawu jednog od svojih najboqih igra~a Tibora Florjana MLADOST VS koji nije putovao zbog bolesti. Ovom pobjedom Bratun~ani su GACKO

90 67

(22:10, 26:21, 21:20, 21:16) zadr`ali {anse da se plasiraju u plej-of. D. G. Dvorana: “Mladost“ u Rogatici.

Tabela
1. Varda HE 19 2. Servicijum 19 3. Radnik 19 4. Gra|anski 19 5. Bratunac 19 6. Prijedor 19 7. Drina Bira~19 8. Mladost VS19 9. Glasinac 19 10. Rudar 19 11. Gacko 19 12. Findo (-8)19 17 14 14 12 12 10 9 9 6 5 4 2 2 1636:1332 5 1423:1197 5 1511:1298 7 1383:1274 7 1505:1398 9 1422:1457 10 1369:1344 10 1382:1410 13 1314:1431 14 1409:1578 15 1281:1654 17 829:1091 36 33 33 31 31 29 28 28 25 24 23 13

Gledalaca: 100. Sudije: Milo{ Srdi} (Bawa Luka), Branislav Blagojevi} (Doboj), Danijel Skaki} (Aleksandrovac). MLADOST VOLF SEKJURITI: Milidrag 7, Mrkaji} 10, Gordi} 5, Gogi}, Te{evi} 11, Buqugija 2, Damjanovi} 16, Puhalac 32, N. Okiqevi} 1, S. Okiqevi} 6. Trener: Tomislav An|eli}. GACKO: Savi} 1, M. Vukovi} 3, Tomi} 1, O. Vukovi} 8, Vujovi}, M. Slijep~evi} 8, Zirojevi} 4, Crnogorac, Ron~evi} 33, A. Slijep~evi}, Vidojevi} 9, Babi}. Trener: Mi}an Axi}. S. M.

Brane ^ovi~kovi}

BAWA LUKA - Ne}u dozvo li ti da me bla te kri mi nal ci po put Sre te Ani~i}a koji tvrdi da kradem iz klu ba sto ti ne hiqada maraka, s obzirom na to da sam ~ovjek koji je “ro |en na asfal tu“ ovog grada prije 47 godina i nemam nikakvih oraha u svojim yepo vi ma. @i vim u sta nu ko ji sam do bio u nasqe|e od pokojnog oca. Ovo je ju ~e izja vio na konferenciji za novinare ge ne ral ni me nayer @en skog ko {ar ka {kog klu ba Mla di Kra ji {nik Bra ne ^ovi~kovi}. Prema wegovim rije~ima, posqedwih mjeseci vodi se kampawa protiv wega i kluba. - Ko{arka{ki klub Mladi Kraji{nik u posqedwih {est mjeseci se suo~ava sa kampawom koja se vodi protiv kluba i protiv svih nas u wemu, pogotovo protiv mene kao ~elnog operativca na

svim nivoima, na nivou KS RS i na nivou KS BiH, kroz medije, te u Ministarstvu za porodicu, omladinu i sport. Do{lo je do kulminacije, a iza ove prqave kampawe koja se vodi protiv kluba i mene sto ji je dan ~o vjek, Sre to Ani~i}, predsjednik @KK Borac ML IEFK - dodao je ^ovi~kovi}.

SKUP[TINA odr`ana 2006. godine
Generalni menayer “malenih“ je istakao da je proteklih dana dobijao i prijete}e pozive sa anonimnih brojeva mobilnih telefona. - Li~no sam imao priliku da do`ivim razne neugodnos ti i bu dem izlo `en silnim prijetwama. Ne direktno od wega nego od pripadnika wegove agencije, od wegovih “gorila“. Imao sam telefonske pozive sa nepoznatih brojeva mobilnih telefona i fiksnih brojeva

za koje se kasnije pokazalo da su bro je vi sa te le fon skih govornica. Ne bojim se nikoga u ovom gradu pa ni nekoga ko je do{ao iz Kqu~a i Sarajeva prije desetak godina u ovaj grad - rekao je ^ovi~kovi}, a potom dodao: - Javno pozivam i spreman sam da odgovaram pred policijom za svaku izgovorenu rije~. Ako mene nadle`ni organi i ovaj klub ne `ele da za{tite, ja }u se za{tititi kako znam i umijem na svoj na~in, svim dozvoqenim i ne do zvoqenim sredstvima. Moje ime i ime ovog kluba takvi skorojevi}i i kriminalci poput Srete Ani~i}a ne}e blatiti naglasio je ^ovi~kovi}. On je demantovao i navo de pre ma ko ji ma Mla di Kra ji {nik kao klub ni je registrovan. - Apsolutna je neistina koja se plasira u javnosti da je Mladi Kraji{nik nepostoje}i klub, koji nije registrovan u Ministarstvu sporta.

Klub je imao Skup {ti nu 2006. godine kada je promijenio dotada{we ime iz Port MK u Mladi Kraji{nik i posjeduje rje{ewe iz suda. U februaru 2007. smo dobili rje{ewe da smo upisani u registar udru`ewa gra|ana. Od Ministarstva sporta nismo imali nikada zahtjev do avgusta 2009. da bismo trebali da dostavimo bilo kakvu dokumentaciju za upis u registar sportskih organizacija. Kad smo to dobili, tad smo i sve tra`eno predali, 11. avgusta 2009. godine - zakqu~io je ^ovi~kovi}.

VARDA HE RUDAR

109 80

BRATUNAC SERVICIJUM

81 65

(23:21, 31:13, 31:31, 24:15) Dvorana: Sportska. Gledalaca: 200. Sudije: Sr|an Jawu{evi} (Bile}a), Dragan Komar, Dragan Porobi} (Trebiwe). VARDA HE: ^arapi} 4, \eri} 11, Ple}i} 8, Cigale 23, ^ubrilovi} 7, Stani{i} 5, Mirkovi} 2, Ivanovi} 13, Stani} 17, Simi} 12, Kajevi} 6, Tubi} 1. Trener: Ilija Vidakovi}. RUDAR: Ivanovi} 13, Zeki} 2, Filipovi}, Benovi}, Radi} 28, S. Todorovi} 15, Tomi}, Pavi} 4, I. Todorovi} 18. Trener: Aleksandar Pavi}. D. J.

(22:17, 25:15, 18:19, 16:14) Dvorana: KSC-a u Bratuncu. Gledalaca: 300. Sudije: Sa{a Laki}, An|elko Stjepanovi}, Radovanovi} (Bjeqina). BRATUNAC: Jokanovi}, Bogi~evi} 5, Stjepanovi} 14, @ivak, Stanojevi}, Petri} 7, Drla~i} 2, Radi} 7, Todorovi} 23, Stefanovi} 17, Mitrovi} 6. Trener: Peter Arsenovi}. SERVICIJUM: Mi}i}, Radi} 10, S. Damjanovi} 3, I. Damjanovi} 7, Bilanovi} 20, Vrankovi}, Sari} 14, Savi} 4, Topi}, Doj~inovi} 6. Trener: Dragan Mi~i}. D. G.

Ani~i}
Predsjednik Borca ML IEFK Sreto Ani~i} nije `elio da komentari{e optu`be Brane ^ovi~kovi}a. - Ne `elim ni{ta da komentari{em. Nemam ni{ta protiv Mladog Kraji{nika i wega li~no, ja vodim svoj klub on svoj - kratko je rekao Ani~i}.

DRINA BIRA^ GRA\ANSKI

74 84

GLASINAC PRIJEDOR

95 81

(15:27, 22:23, 23:18, 14:16) Dvorana: SRC-a u Zvorniku. Gledalaca: 100. Sudije: Branislav Vrankovi}, Davorin Skenderija, \or|e Mitrovi} (Bawa Luka). DRINA BIRA^ : [akoti}, Zeki}, Jovanovi} 13, Marjanovi} 8, Cvetkovi} 12, Prawi} 14, Avlija{ 2, Josi} 25, Krsti}, Vukovi}, Trener: Slavi{a Vidakovi}. GRA\ANSKI: Kqe{tan 12, Kosanovi}, Toq, \uri} 18, Lazi} 18, Torbica 4, Markovi} 13, Ranki} 8, Peji}, A. Vasili} 4, M. Vasili}, Kecman 7, Trener: Zoran Andri}. D. G.

(31:17, 23:31, 22:20, 19:13) Dvorana: Sportska u Sokocu. Gledalaca: 250. Sudije: Dejan Kne`evi} (I. Sarajevo), Miodrag Borovina (Vlasenica), Vladimir ]osovi} (Fo~a). GLASINAC: [uka, Pilindavi} 8, Jovi~evi} 22, Krstojevi} 25, Krsmanovi} 9, Joki} 2, Mijatovi} 7, Koprivica 4, ^avi} 3, Paji} 12, Furtula 3, Planin~i}. Trener: Predrag Krsmanovi}. RUDAR: \ogazovi}, Buli} 2, Staki} 17, Golubovi} 27, Quboja 15, Trivunovi} 7, Leki}, Dra`i} 4, Radosavqevi} 9. Trener: @eqko Kruni}. B. G.

Novinari i posjetioci sajta Evrolige izabrali najboqe igra~e

Bodiroga me|u veli~anstvenim
BAR SE LO NA - Ne ka da{wi ko {ar ka{ Ju go sla vi je, te Srbi je i Crne Gore Dejan Bodiroga izabran je me|u deset najboqih igra~a u proteklih de set go di na, odlu ~i lo je 1,25 mi li ona po sje ti la ca sajta Evrolige kao i 35 novinara. Pored Bodiroge tu su jo{: Dimitris Dijamantidis, Yej Ar Holden, [arunas Jasikevi~ius, Trajan Langdon, Huan Karlos Navaro, Teo Papalukas, Entoni Par ker, Ra mu nas [i{kauskas i Nikola Vuj~i}. De jan Bo di ro ga je ovu deceniju po~eo na impresivan na ~in, jer je osvo jio dvije evroliga{ke titule u ni zu i to sa ra zli ~i tim klubovima. Prvo sa Panatinaikosom 2002. godine, a on da sqede }e se zo ne sa Bar se lo nom. Oba pu ta je pro gla {a van za naj ko ri sni jeg igra ~a za vr{nog turnira, a sa ko{arka{kih terena sa, kao istinska legenda, povukao 2007. Di mi tris Di ja man ti dis je sa Panatinaikosom bio prvak Evro pe 2007. i 2009. go di ne, a od 2004. konstantno je progla{avan za naj boqeg de fan ziv ca Evrolige. Yej Ar Holden, tamnoputi ruski reprezentativac, igrao je sedam puta u ni zu na za vr{nom tur ni ru u dre su CSKA, a dva puta je i dolazio do titule, 2006. i 2008. godine. biran u idealnu evroliga{ku pe tor ku. Teo Pa pa lu kas je sedam puta uzastopno bio u~esnik zavr{nog turnira, sa CSKA je osvojio dvi je ti tu le, 2007. je bio MVP Evrolige. Huan Karlos Navaro je bio Bodirogin saigra~ kada je Barsa 2003. prvi put u klupskoj istoriji osvojila pehar namijewen pobjedniku Evro li ge, dok je 2009. godine progla{en za MVP igra ~a. En to ni Par ker je sa Makabijem 2004. i 2005. ostvario pobjede u finalima, je dnom je iza bran za MVP igra ~a se zo ne, a je dnom za MVP igra~a finala. Ramunas [i{kauskas je u svojih pet prvih evroliga {kih se zo na tri pu ta zaigrao u finalu, a titule je osvojio u dresu Panatina iko sa 2007. i CSKA 2008. Nikola Vuj~i} je dva pu ta bio po bje dnik Evro lige i to u dresu Makabija 2004. i 2005.

Premijer liga BiH za ko{arka{ice

Poraz Borca
BAWA LUKA - Ko{arka{ice Borac ML IEFK pora`ene su od @eqezni~ara rezultatom 57:101 u 20. kolu Premijer lige BiH za ko{arka{ice. - Nismo bili na visini zadatka, pogotovo u odbrani gdje smo dozvolili protivnicama da imaju dosta ofanzivnih skokova, ali moram da priznam da je pobijedila boqa ekipa. Tako|e, bili smo oslabqeni neigrawem Bo`ane Stupar koja je povrije|ena - rekao je trener Bawolu~anki Vladimir Qubi~i}. M. Z.

SRBIN osvojio dvije titule
[arunas Jasikevi~ijus je klupski {ampion kontinen ta bio sa Bar se lo nom 2003, Ma ka bi jem 2004. i 2005. i sa Panatinaikosom 2009. Trajan Langdon je, poput Hol de na, sa “ar mej ci ma“ po di zao pe har Evro li ge 2006. i 2008, igrao je u pet finala ovog takmi~ewa i tri puta bio

NBA liga

Krsti}evih 13 poena
WUJORK - Ka pi ten re prezentacije Srbije Nenad Krsti} postigao je 13 poena u pobjedi wegove Oklahome pro tiv Ju te re zul ta tom 119:111. U ostalim me~evima postignuti su sqede}i rezultati: Mil vo ki - In di ja na 98:94, Kli vlend - Bos ton 104:93, Ma ja mi - Fi la del fi ja 104:91, Or lan do [ar lot 89:96, Okla ho ma Si ti - Ju ta 119:111, Por tland - Toronto 109:98, Feniks - Wu Orleans 120:106, Sa kra men to - Mi ne so ta 114:100.

Dejan Bodiroga

40 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Osmo kolo pojedina~nog prvenstva Evrope u {ahu

FOTO: AGENCIJE

Pi{e: Darko PA[AGI]

Princeze postale kraqice
Ri jet ko je ko ja eki pa posqedwih go di na na spor tskim borili{tima u BiH toliko dominantna koliko su to odbojka{ice br~anskog Jedinstva. U posqedwe ~etiri sezone tri puta su bile prvakiwe, ~etiri puta pobjednice Kupa, a sada su na najboqem putu da ponovo budu {ampionke BiH i tako nastave niz nepobjedivosti. Uz sve to, uspjele su ove godine da u Evropi presko~e dvije, a zamalo i tre}u prepreku. U prvom kolu ^eleny kupa br~anske princeze su dva puta savladale slovena~ki Vital Qubqana (3:0, 3:1). Potom im je rival bio portugalski Ponta Delgada. Prvi me~ u gostima izgubile su igra~ice Jedinstva sa 0:3, ali su u revan{u slavile sa istim rezultatom i preko “zlatnog seta“ do{le do {esnaestine finala ovog takmi~ewa. Tamo im je rival bio slovena~ki Nova KBM Branik Maribor, koji je kod ku}e slavio sa 3:1. U revan{u su Br~anke vodile sa 2:1, imale veliku {ansu da nadoknade prednost, ali su stale i pora`ene su sa 2:3. Posqedwi pehar u wihovim vitrinama osvojen je prije tri dana. Pred svojim navija~ima lako su osvojile finalni turnir Kupa i po ~etvrti put uzastopno prigrabile pehar namijewen pobjedniku. Zajedno su se radovale Dijana Vasi}, Sandra Mitrovi}, Beba Pe{tali}..., ali i wihov trener Goran Hayi}. Svi zajedno su jo{ jednom potvrdili svoju dominaciju, ali i ~iwenicu da su postali jedan od za{titnih znakova Br~kog i Odbojka{kog saveza Republike Srpske. Tako princeze polako postaju kraqice ovoga sporta, a svi zajedno treba da vjerujemo da }e tako biti i ubudu}e. Sqede}i wihov zadatak treba da bude jo{ ve}i iskorak na me|unarodnoj sceni, gdje su za wih ve} svi ~uli.

U osmom kolu srpski velemajstor kao crni podijelio poen sa [pancem Franciskom Vaqeho Ponsom i sada sa {est poena dijeli od petog do 17. mjesta
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Ivan Sokolov

RIJEKA - Srpski velemaj stor Bo jan Vu ~ko vi} i daqe je bez poraza na 11. pojedina~nom prvenstvu Evro-

Trenutni plasman
Mu{karci: Jobava 7 poena, Efimenko, Sokolov, Nepomnija{~i po 6,5, Timofejev, Melkumjan, Akopjan, Potkin, Berke{, Mamedov, Popov, Frezine, Vu~kovi}, Lisij, Ki{matulin, Rod{tajn, Macieja po 6..., `ene: So~ko, ^milite po 6,5, Stefanova, A. Muzi~uk, T. Kosin~eva, Kurtidze, Honag Tang Trang, Kramling, @ukova, Dembo po 6...

pe. On je u osmom kolu, vode}i crne figure, remizirao sa [pan cem Fran cis kom Vaqeho Pon som i sa da sa {est poena dijeli od petog do 17. mjesta. Va `nu po bje du za biqe`io je bh. {ahista Ivan Sokolov. On je, vode}i crne figure, pobijedio Aleksandera Rjazanceva iz Rusije i sa 6,5 po ena di je li od dru gog do ~etvrtog mjesta.

Skup{tina Evropske {ahovske unije

NOVA POBJEDA Ivana Sokolova
Rezultati osmog kola srpskih i bh. {ahista: mu{karci: Francisko Vaqeho Pons ([panija) - Bojan Vu~kovi}

Kandidatura Karpova
RIJEKA - Nekada{wi svjetski {ampion u {ahu, Rus Anatolij Evganijevi~ Karpov, istakao je kandidaturu za predsjednika Svjetske {ahovske federacije (FIDE). To je objavio na Generalnoj skup{tini Evropske {ahovske unije (ECU) za vrijeme Evropskog {ampionata u Rijeci. Karpov je imao o{tre rije~i za trenutnu vladaju}u garnituru FIDE i istakao je sopstveni program u slu~aju da bude izabran za predsjednika. Sastanku Generalne skup{tine ECU prisustvovalo je 45 od 54 delegata. Tokom govora, Karpov je istakao sve mawkavosti u radu FIDE, otkako je Kirsan Iqum`inov izabran za predsjednika 1995. godine. Posebno je kritikovao trenutni sistem takmi~ewa, po kojem mo`ete da postanete svjetski {ampion a da ne odigrate nijedan me~. Karpov je izjavio da FIDE mora da obezbijedi fondove za sada{wu generaciju {ahista – Topalova, Ananda, Kramnika, kao i za mlade zvijezde Karlsena i Nakamuru. - Za wih treba da na|emo novac, ne za go spo di na Mar ko pu lo sa ili go spo di na Azma ipara{vilija... Ili ~ak gospodina Iqum`inova - naglasio je Karpov.

(Srbija) remi, Robert Marku{ (Srbija) - Majkl Adams (Engleska) remi, Boris Gra~ev (Rusija) - Aleksandar Kova~evi} (Srbija) 1:0, Georg Mejer (Wema~ka) - Nikola Sedlak (Srbija) remi, Marin Bosio~i} (Hrvatska) - Goran Todorovi} (Srbija) 0:1, Dragan [olak (Srbija) - Janez Barle (Slovenija) 1:0, Miroslav To{i} (Srbija) - Vahe Bagdasarvan (Jermenija) 1:0, Dra{ko Bo{kovi} (Srbija) Hrvoje Stevi} (Hrvatska) 0:1, Ralf Bus ([vajcarska) - Sini{a Dra`i} (Srbija) remi, Vasilij Nedilko (Ukrajina) Zdravko ^ivri} (Srbija) 1:0, Torsten Sarbok (Wema~ka) Branko Damqanovi} (Srbija) 0:1, Aleksander Bakin (Rusi-

ja) - Pre drag Bo di ro ga (Srbija) 0:1, Aleksander Rjazancev (Rusija) - Ivan Sokolov (BiH) 0:1, Mi ~e le Go de na (Ita li ja) - Bor ki Pre do je vi} (BiH) re mi, Ogwen Cvitan (Hrvatska) Vlado Jakovqevi} (BiH) 1:0, Denis Kadri} (BiH) - @ozep Manuel Lopez Martinez ([panija) 0:1, `ene: Alena Mrvova (Slova~ka) - Irina ^oqu{kina (Srbija) 0:1, Julija Gromova (Rusija) - Marija Manakova (Srbija) 0:1, Nata{a Bojkovi} (Srbija) Viktorija Tarasova (Rusija) remi, Sandra \uki} (Srbija) - Angela Borsuk (Izrael) 1:0, Rajna [arga~ (Hrvatska) - Qiqa Drqevi} (Srbi ja) remi.

Premijer liga BiH u kuglawu, 20. kolo

Metalmaks Elnos osigurao titulu
BAWA LUKA - Dva kola prije kraja Premijer lige BiH kugla{i Metalmaks Elnosa osigurali su titulu, ~ime su ponovili pro{logodi{wi uspjeh. U 20. kolu kao doma}ini
Tabela
1. Metalmaks E. 20 2. Borac I. 20 3. Knin Revita 20 4. @eqezni~ar 20 5. M. Brotwo 20 6. Lakta{i 20 7. Zrinski 20 8. Posu{je 20 9. Kozara 20 10. Sloboda 20 11. Hercegovac 20 12. Biha} 20 18 15 15 13 13 9 8 8 8 5 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 5 6 6 11 12 12 12 14 16 18 133,5:26,5 117:43 100:60 99,5:60,5 89:71 70,5:89,5 73,5:86,5 69,5:90,5 62,5:97,5 59,5:100,5 45:115 40,5:119,5 54 46 45 40 40 27 24 24 24 16 12 6

pobijedili su tuzlansku Slobodu sa 7:1 (3.610:3.230) i sada imaju devet bodova prednosti u odnosu na Borac Integral.

BORAC INTEGRAL slavio u gradskom derbiju
U gradskom derbiju Borac Integral je kao doma}in savladao Knin Revitu sa maksimal nih 8:0 (3.585:3.407) i preoteo im drugo mjesto. Rezultati 20. kola: Metalmaks El nos - Slo bo da 7:1 (3.610:3.230), Borac Integral - Knin Revita (3.585:3.407),

Me|ugorje Brotwo - Posu{je 6:2 (3.190:3.166), Zrinski La kta {i 3:5 (3.280:3.301), Her ce go vac - @eqe zni ~ar 2:6 (3.127:3.131), Biha} - Kozara 3:5 (3.156:3.220). U odgo |e noj uta kmi ci 16. ko la Biha} je izgubio od Slobo-

de sa 1:7 (3.180:3.329). Pa ro vi 21. ko la: Bo rac Integral - Metalmaks Elnos, Knin Revita - Biha}, Kozara Her ce go vac, @eqe zni ~ar Zrinski, Lakta{i - Me|ugorje Brotwo, Posu{je - Sloboda. D. P.

Zrinski 3:5 Lakta{i
Mahmutovi} Toki} Kova~evi} Juki} Mulali} Stijepi} 564 573 528 517 530 568 3.280 0 1 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 0 3 598 529 560 522 554 538 3.301 Radanovi} Milanovi} Mili~evi} Aleksi} Kep~ija Vajki}

Prva kugla{ka liga Srpske

Dub odmi~e
BAWA LUKA - U 20. kolu Prve kugla{ke lige Republike Srpske lider Dub iz Kozarske Dubice pobijedio je na gostovawu u [amcu istoimenog doma}ina sa 6:2 (2.949:2844) i sada ima tri boda vi{e od Vitaminke. Bawolu~ani su u ovom kolu u svojoj kuglani pora`eni od ugqevi~kog Rudara sa 3:5 (3.257:3.296). Rezultati 20. kola: BAWA LUKA: Knin Revita dva - Derventa 5:3 (3.181:3.160), [AMAC: [a mac - Dub 2:6 (2.844:2.949), BAWA LUKA: Vi ta min ka - Ru dar 3:5 (3.257:3.296), BIJEQINA: OS SA - Mi ne ral 5:3 (2.938:2.869), GRA DI [KA: Gradi{ka - Trebi{wica odgo|eno za 27. mart, slobodna je bila ekipa Lijev~a. Plasman: Dub 28 bodova (me~ mawe), Vi ta min ka 25 (me~ mawe), Rudar 25 (me~ mawe), Knin Revita dva 21 (dva me~a mawe), Lijev~e 19 (me~ mawe), Mineral 16, Trebi{wica 13 (~etiri me~a mawe), Gradi{ka 13 (dva me~a mawe), Derventa 11 (dva me~a mawe), OSSA 10 (dva me~a mawe), [amac 9 bodova (tri me~ mawe). D. P.

Metalmaks E. 7:1 Sloboda
Boro{ Kalat ^alukovi} Novakovi} Rami} \aji} 620 584 596 574 622 614 3.610 1 1 1 0 1 1 5 0 0 0 1 0 0 1 497 503 593 590 519 528 3.230 R. Brki} Turke{ M. Brki} Muminovi} X. i R. Avdi} Novakovi}

Hercegovac 2:6 @eqezni~ar
Kozjak Ivanovi} 534 557 Markovi}-Vukovi} 499 Radovanovi} 519 Ko`uhar 516 Cerovina 502 3.127 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 4 516 505 520 524 539 527 3.131 Be}irhoxi} F. Herenda Bajtarevi} Dundi} Be{i} I. Herenda

Borac I. 8:0 Knin Revita
Blaha Pa{tar Bolti} Trkqa Trkuqa Xaji} 602 662 568 555 596 602 3.585 1 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 562 559 565 554 573 594 3.407 Priji} Gure{i} Grujin Popovi} Andri} Savi} Nuspahi} Sara~evi} Ademovi} Mato{ Braki} Mujanovi}

Biha} 3:5 Kozara
511 558 547 494 526 520 3.156 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 3 487 532 508 541 600 552 3.220 Sandi} Kozlina Spasojevi} Blagojevi} Smiqani} [avija

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 41

Oqa @eraji} osvojila titulu profesionalnog prvaka svijeta u ful-kontaktu

Drugi pojas trebiwske "kobre"
Prije {est mjeseci Oqa @eraji} postala {ampionka u kategoriji do 58, a sada i do 62 kilograma savladav{i aktuelnu prvakiwu Juliju Irmen
PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

TREBIWE - ^lanica Kik-boks kluba Kobra Oqa @eraji} po drugi put je uspjela da osvoji titulu profesionalne svjetske prvakiwe u asocijaciji WAKO pro u fulkontaktu, pobijediv{i aktuelnu svjetsku prvakiwu Wemicu Juliju Irmen u kategoriji do 62 kilograma. Prije pola godine Oqa je prvi put osvojila titulu profesionalne prvakiwe u kategoriji do 58 kg, kada je savladala Bugarku Cvetomiru Pandevu. U me~u, koji je trajao svih planiranih deset rundi, Trebiwka je pokazala vi{e, mada je u Juliji Irmen

Dobroslav ]uk i Oqa @eraji}

imala veliku protivnicu, koja je ve}i dio me~e boksovala veoma agresivno i pokazala da je veoma izdr`qiva. Na kraju me~a Nijemac Sven Kristen je dao prednost Juliji Imren (100:91), a preostala dvojica Oqi @eraji}, Velid Halilovi} (BiH) 96:95, a Miqenko Kutle{a (Hrvatska) 97:95. Sudija u ringu je bio Nevesiwac Ne|o Brati}. - Moram priznati da je ovoga puta bilo mnogo te`e, protivnica je bila maksimalno spremna za me~, pa je pobjednik bio neizvjestan sve do samog kraja. U pojedinim trenucima, ponestalo mi je snage, koju sam uspje{no vra}ala `eqom za pobjedom, koja je bila izuzetno jaka. Dodatnu snagu su mi davali navija~i, koji su kao i do sada bili uz mene. Sre}na sam i umorna - istakla je po zavr{etku me~a Oqa @eraji}. Wen trener Maksim B o { ko v i } bio je presre}an. - Te{ka borba i velika titula. Oqa je sve dobro uradila, protivnica je bila izuzetno jaka. Trud se is-

Oqa @eraji} (desno)

FOTO: ^. MUCOVI]

platio - naglasio je Bo{kovi}. [ampionski pojas Oqi @eraji} uru~io je na~elnik op{tine Trebiwe Dobroslav ]uk.

ME^ TRAJAO svih deset rundi
- Zaista sam sre}an zbog ve li ke po bje de na {e Oqe. Trebiwe treba biti ponosno, jer je po drugi put dobilo profesionalnog svjetskog {ampi ona. Na {oj ta kmi ~ar ki

~estitam u ime grada Trebiwa, od kojeg }e kao i do sada imati svaku vrstu pomo}i - rekao je ]uk. U zabavnom dijelu programa je u~estvovala plesna grupa “Maris“. Uru~ena su i priznawa na~elniku op{tine Dobroslavu ]uku i brojnim sponzorima. Treba ista}i da je trebiwski trener Maksim Bo{kovi} dobio sertifikat asocijacije WAKO, kao i me|unarodnu trenersku licencu.

Uvodne borbe
Me~u za profesionalnu prvakiwu svijeta u ful-kontaktu u kategoriji do 62 kg su prethodile ~etiri uvodne borbe. U prvoj je ^apqinac Edo ^avrk nokautom pobijedio Trebiwca Marka Markovi}a. U drugom je Trebiwac Dra`enko ]osovi} savladao Mostarca Iliju Kara~i}e rezultatom 3:0. I u tre}em me~u je odluka pala poslije nokauta, a u woj je Trebiwac Marko \eri} pobijedio ^apqinca Petra Mrvaqa ve} u prvoj rundi, dok je u ~etvrtoj Nevesiwac Sini{a Gambeli} rezultatom 3:0 bio boqi od An|elka Rebi}a (Imotski).

Zavr{en Sedmi me|unarodni xudo Kup “Trebiwe 2010“

Premijer liga BiH u boksu

Nik{i}ki Akademik najuspje{niji
TRE BIWE - U spor tskoj dvo ra ni “Mi lo{ Mrdi}“ u Bre go vi ma je za vr{en Se dmi yudo k up “Tre biwe 2010“ na ko me su na jus pje {ni ji bi li ta kmi ~ar ke i ta kmi ~a ri ni k{i }kog Aka de mi ka u kon ku ren ci ji vi {e od 740 ta kmi ~a ra iz 39 klu bo va u svim sta ro snim ka te go ri ja ma. Smo tra je tra ja la dva dana. Prvog su na sceni su bili najmla|i, a prilikom otva rawa oda ta je po ~ast tra gi ~no pre mi nu lom yudis ti Le ota ra Mi lo {u Mrdi}u. Drugog dana na tatamiju se pojavili kadeti, ju ni ori i se ni ori. Ma da ni su pro gla {e ni naj boqi po je din ci, je di ni ta kmi ~ar koji je imao sve pobjede iponom je bio Trebiwac Mitar Mrdi}. Osva ja ~i zla tnih me daqa tokom drugog dana takmi~ewa: Ka det kiwe: do 40 kg: An |e la \ur |e vac (Aka de mik), do 44 kg: Jovana Pekovi} (Aka de mik), do 48 kg: Mi na Qe {ko vi} (Aka de mik), do 52 kg: Lejla Sejdinovi} (Lukavac), do 57 kg: Ta ma ra \ur |e vac (Aka de mik), do 63 kg: Ivana [kuleti} (Sutjeska), do 70 kg: Nevena Todorovi} (Famos), preko 70 kg: Ivana Bigovi}. Ka de ti: do 50 kg: Vuk Nik~evi} (Akademik), do 55 kg: Ogwen To{ovi} (Vi{egrad), do 60 kg: Petar Zadro (Borsa), od 66 kg: Marko Vuko vi} (Fa mos), do 73 kg: Ste fan Maj dov (Ran do ri), do 81 kg: Milo{ Mijanovi} (Famos), do 90 kg: Vehbija Aqi} (Bosna), preko 90 kg: Mar ko Do ma ze to vi} (“Mi lo{ Stankovi}“). 55 kg: Nemawa Majdov (Randori), do 60 kg: Stefan Mili} (Le otar), do 66 kg: Frawo Zadro (Borsa), do 73. kg: Stefan [iqegovi} (Famos), do 81 kg: Almer Yenan o v i } ( @e q e z n i ~ar), do 90 k g : kg: Mitar Mrdi} (Leotar), do 81 kg: Predrag Stawevi} (Akademik), do 90 kg: Marko [ekari} (Akademik), do 100 kg: Goran Komlenovi} (Famos), preko 100 kg: Mladen Mi{urovi} (“Milo{ Stankovi}“). ^. M.

Trijumf Radnika
VOGO[]A - Bokseri Radnika zabiqe`ili su pobjedu u devetom kolu Premijer lige BiH. Bijeqinci su na gostovawu u Vogo{}i savladali istoimenog doma}ina sa 12:4. Od samog po~etka me~a vidjelo se da su izabranici Milenka Tomi}a daleko kvalitetniji od doma}ina i da ni je dnog tre nut ka ne }e bi ti di le me oko ko na ~nog pobjednika. Efek tne po bje de za biqe`i li su dvo ji ca bo kse ra Ra dnika u najni`im kategorija ma, Adil Ru {i di (do 57 ki lo gra ma) i Adnan Hayihajdi} (do 60 kg). Rezultati devetog kola: ZENI CA: ^e lik - Qubu {ki 12:4, BAWA LUKA: Slavija - “Ro di}“ Pri je dor 16:0 (slu `be ni re zul tat), VO GO[]A: Vogo{}a - Radnik 4:12. U posqedwem desetom kolu, koje je na programu 20. i 21. marta sastaju se: QUBU[KI: Qubu{ki - Vogo{}a, BIJEQINA: Radnik - SlaVOGO[]A RADNIK 4 12
Dvorana: Sportska u Vogo{}i. Gledalaca: 300. Sudije: Du{ko Nari} (Tuzla, vrhovni), Bo`idar Pejakovi} (Bawa Luka), Amer Efendi} (Sarajevo). Delegat: Esad Xemat (Sarajevo). Tehni~ki rezultati: do 57 kilograma: Rizvanovi} - Ru{idi 0:2 (prekid u drugoj rundi), do 60 kg: Zahirovi} - Haxihajdi} 0:2 (prekid u prvoj rundi), do 64 kg: Sa~i} - D. Vidi} 0:2, do 69 kg: ^olak - Krsmanovi} 2:0, do 75 kg: Bekri} - V. Vidi} 0:2 (bez borbe) do 81 kg: Alimanovi} - Bo`i} 2:0, do 91 kg: Pelali} (Vogo{}a 2:0 (bez borbe), preko 91 kg: Mar~eta (Radnik) 2:0 (bez borbe).

MITAR MRDI] sve rivale savladao iponom
Juniorke: do 48 kg: Mina Qe {ko vi} (Aka de mik), do 52 kg: De ja na Komqeno vi} (Famos), do 57 kg: Valentina Garda{evi} (Akademik), do 63 kg: Tawa Bo `o vi} (Akademik), do 70 kg: Sabina Ha ra ~i} (Bo sna), do 78 kg: An|ela Yakovi} (Sutjeska), preko 78 kg: Milica Bigovi} (Sutjeska), juniori: do

\or|e Mi jo vi} (Fa mos), do 100 kg: Armin Vra~e (Mostar), pre ko 100 kg: Harun ^av~i} (Mostar). Seniorke: do 48 kg: Mina Qe{kovi} (Akademik), do 52 kg: Dejana Komqenovi} (Famos), do 57 kg: Sara Vuko vi} (Fa mos), do 63 kg: Tawa Bo`ovi} (Akademik), do 70 kg: Sa bi na Ha ra ~i} (Bosna), do 78 kg: Nermina ]osi~ki} (Lukavac), preko 78 kg: Milica Bigovi} (Sutjeska), Seniori: do 60 kg: Darko Zelenika (Borsa), do 66 kg: Frawo Zadro (Borsa), do 73

Tabela
1. Slavija 2. ^elik 3. Radnik 9 9 0 0 125:19 9 6 0 3 97:47 9 6 0 3 90:54 18 12 12 6 6 0

4. Vogo{}a 9 3 0 6 57:87 5. Qubu{ki 9 3 0 6 49:95 6. “Rodi}“ P. 9 0 0 9 14:130

FOTO: ^. MUCOVI]

Mitar Mrdi} (desno)

vi ja, PRI JE DOR: “Ro di}“ Prijedor - ^elik 0:16 (slu`beni rezultat). D. P.

42 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Prva liga Srpske za rukometa{e

Lider po starom
BAWA LUKA - Tamo gdje je stao jesenas, lider Prve lige Srpske za ru ko me ta {e Prijedor nastavio je i na premijeri drugog dijela sezone, po{to je kao gost savladao Slaviju sa 35:28, {to mu je 13. trijumf u isto toliko me~eva. Prijedor~ani su od prvog minuta zagospodarili terenom, do odmora imali 13 golo va vi {ka, ta ko da su u nastavku mirno priveli me~ kraju, napraviv{i jo{ jedan korak ka lovoru i plasmanu u bh. elitu. Sa dobrim izdawima nastavio je i dru go pla si ra ni Srbac. Izabranici Vojislava Kusi}a na svom parketu do~ekali su “fewera{a“ Omladinac i lako do{li do novih bodova (28:18). Do cijelog plijena stigle su i ekipe Dervente i Cepelina. Sastav koji sa klupe predvodi Ne boj {a Kqaji} u uzbudqivom me~u je kao gost sa vla dao Par ti zan, dok su Bawolu ~a ni u der bi ju ove run de ta ko |e u ne iz vje snoj uta kmi ci sa vla da li Ko tor Varo{. U preostalom duelu Mladost Borac je na svom terenu tri jum fo vao pro tiv Bi jeqine, me~ Leotar - Drina je odgo|en, a slobodna je bila De. M Hercegovina. SLAVIJA PRIJEDOR 28 (8) 35 (21)

Polovi~an uspjeh srpskih tenisera na turniru u Indijan Velsu

FOTO: AGENCIJE

Troicki bez borbe do osmine finala

Tabela
1. Prijedor 13 13 2. Srbac 13 9 3. Derventa 13 8 4. Cepelin 13 7 5. Kotor Varo{ 12 7 6. Bijeqina 13 7 7. Drina 12 6 8. Partizan 13 5 9. Hercegovina (-3)12 6 10. Mladost B. 13 4 11. Slavija 12 3 12. Leotar 12 3 13. Omladinac 13 2 0 0 509:37739 0 4 368:32127 0 5 383:31824 1 5 453:39522 0 5 431:40821 0 6 364:37521 1 5 398:403-19 1 7 359:38716 0 6 384:39215 0 9 388:45512 1 8 302:35310 0 9 342:394 9 0 11392:495 6

DVORANA: SRC Slavija. Gledalaca: 100. Sudije: Obrenko Miqkovi} (Bijeqina), Du{ko Ristani} (Br~ko). Sedmerci: Slavija 2 (2), Prijedor 2 (2). Iskqu~ewa: Slavija 10, Prijedor 12 minuta. Crveni karton: Igor Mandi} (Prijedor, tre}e iskqu~ewe) u 51. minutu. SLAVIJA: Peri}, Regoje 3, Tu{evqak, [akota 4, Vuleti} 11, M. Lale 1, Xebo, Jovi} 4 (2), M. Te{anovi} 2, B. Te{anovi}, V. Lale 3, Jovan~i}, Peji}, Jawi}. Trener: Borislav Mizdrak. PRIJEDOR: Stankovi}, Brankovi} 4, Mandi} 7, Davidovi} 3, Gavri}, Raca 3, Kaurin, Jankovi}, Baji}, Babi}, Blagojevi} 5, Balti} 7, ^utura, Radakovi} 6 (2). Trener: Aleksandar Miqu{.

Viktor Troicki

Poslije odustajawa Davidenka srpski teniser je do ~etvrtog kola stigao, prakti~no, bez borbe. Sqede}i rival Troickom bi}e pobjednik duela Fernando Verdasko - Toma{ Berdih, koji je igran rano jutros
IN DI JAN VELS Srpski te ni ser Vi ktor Tro ic ki pla si rao se u osminu finala ATP turnira u Indijan Velsu po{to mu je Rus Nikolaj Davidenko predao me~ tre}eg kola bez borbe zbog povrede zgloba lijeve ruke. Troicki je u prvom kolu bio slo bo dan. U dru gom je odigrao samo jedan gem, jer mu je Uru gva jac Pa blo Ku evas, ta ko |e zbog po vre de, predao me~. Poslije odustajawa Davidenka srpski teni ser je do ~et vrtog ko la stigao, prakti~no, bez borbe. Sqede}i rival Troickom bi}e pobjednik duela Fernan do Ver das ko - To ma{ Berdih, koji je igran rano jutros. U konkurenciji dublova predstavnici Srbije ostvarili su polovi~an uspjeh, a rano jutros su igrali protiv Yejmsa Blejka i Endija Rodika. Srpsko-ka nad ski par Ne nad Zi mowi}/Da ni jel Nestor plasirao se u drugo kolo po{to je savladao ameri ~ki dubl Erik Bu to rac/Rayiv Ram re zul ta tom 6:3, 6:4. Za razliku od wih Jelena Jan ko vi} i Ita li jan ka Tatjana Garbin nisu uspjele da se plasiraju u tre}e kolo po{to su izgubile od ameri-

Poraz [arapove
Najve}e iznena|ewe tre}eg kola na turniru u Indijan Velsu priredila je kineska teniserka \ie @eng koja je savladala Ruskiwu Mariju [arapovu rezultatom 6:3, 2:6, 6:3. ~ko/kineskog dubla Betani Metek-Sends/Z Jan rezultatom 4:6, 6:4, 5:10. Turnir u Indijan Velsu igra se za nagradni fond od 3,64 miliona dolara.

SRBAC OMLADINAC

28 (13) 18 (7)

PARTIZAN DERVENTA

26 (14) 27 (15)

DVORANA: Gradska u Srpcu. Gledalaca: 300. Sudije: Miroslav Tovilovi}, Milan Suzi} (Doboj). Sedmerci: Srbac 5 (3), Omladinac 5 (4). Iskqu~ewa: Srbac 10, Omladinac 10 minuta. SRBAC: Lazi}, Kasagi} 5, D. Pilipovi} 3, Vu~ini} 2, Mar~eta 2, Ili}, M. Pilipovi} 3, M. Kusi} 1, Trnini} 1, S. Kusi} 9 (3), Trivuni}, Tati} 2, Dragosavqevi}, Smiqani}. Trener: Vojislav Kusi}. OMLADINAC: Batur, Dujakovi}, Dodo{, Rozi}, Mandi}, [qivi} 2, Kne`evi} 3, Dobrilovi} 6 (1), Vrawe{, Jawi}, Grmu{a 5 (3), Kapetanovi} 1, ^ubi} 1, Te{anovi}. Trener: Bo{ko Ivankovi}.

DVORANA: Sportska u Kozarskoj Dubici. Gledalaca: 500. Sudije: Bojan Kova~i}, Goran Majstorovi} (Novi Grad). Sedmerci: Partizan 4 (1), Derventa 4 (3). Iskqu~ewa: Partizan: 10, Derventa 8 minuta. PARTIZAN: Baruxija 3 (1), Mijatovi} 1, Miji} 2, Nenadovi}, R. Nikoleti}, Pralica 2, Skrobi}, M. Stani} 11, G. Stani}, Tubi}, Vili}, Stojanovi} 2, D. Nikoleti} 5, Mandi}. Trener: Dragoslav Lalo{. DERVENTA: Todori} 1, [krga 4, Kuzmanovi} 4, Suboti}, Bijeli}, Zemunovi}, Sibin~i} 2 (2), Mari} 4, Blagov~anin, Banovi} 5, \ur|evi}, Mi{anovi} 5, \eki}, Gali} 2 (1). Trener: Neboj{a Kqaji}.

TIPSAREVI] predao me~ zbog povrede
Sli~no Davidenku, drugi srpski predstavnik Janko Tipsarevi} predao je me~ drugog kola Toniju de Bekeru pri vo|stvu Holan|anina sa 3:2 u prvom setu. De Baker }e u tre}em kolu igrati sa Amerikancem Endijem Rodikom.

Svjetska liga u vaterpolu, peto kolo

Rumuni uqep{avaju manifestaciju
BEOGRAD - Vaterpolisti Srbije igraju ve~eras od 18 ~asova utakmicu petog kola Svjetske lige protiv Rumunije na “Bawici“. Uta kmi ca sa Ru mu ni ma bi}e dio tradicionalne dobro tvor ne akci je u okvi ru “Dana vaterpola“, koju zajedno organizuju Vaterpolo savez Srbi je, Na ro dno pozori{te i humanitarna organizacija “Na{a Srbija“, objediwuju}i kulturu i sport s ciqem pru`awa podr{ke dje ci Srbi je i tro fej nom sportu. - Ciq ove akcije je ne samo ostvarivawe vrhunskih rezultata, ve} nesebi~na pomo} deci Srbije kojoj na ovaj na~in dajemo deo sebe - poru~io je selektor Srbije Dejan Udovi~i}. Re pre zen ta tiv ci su se okupili dan prije utakmice i bez posebnih priprema ulaze u ovaj me~.

CEPELIN 34 (18) KOTOR VARO[ 33 (14)
DVORANA: “Borik“. Gledalaca: 100. Sudije: Predrag Dejanovi}, Elvis Mar~eti} (Prijedor). Sedmerci: Cepelin 4 (4), Kotor Varo{ 3 (3). Iskqu~ewa: Cepelin 8, Kotor Varo{ 10 minuta. CEPELIN: [irowi} 4, M. Kecman 1, @. Kecman 1, ^avi} 1, [ari}, ^eli} 4, Hercegovac 6, Mandi} 6, Babi} 1, Bawac, Te{i}, Kekerovi} 2 (1), Grahovac 1, Malinovi} 7 (3). Trener: Sr|an Kuzmanovi}. KOTOR VARO[: @ari} 1, Gati} 1, Skopqak 5, Tepi} 7 (2), Mili}, Qubobratovi} 1, Sakan, Petru{i} 9 (1), P. Jokanovi}, Juri} 9, Teinovi}, Tovilovi}, Eski}, Jovanovi}. Trener: Marinko Juri}.

MLADOST BORAC 26 (10) BIJEQINA 24 (10)
DVORANA: “Borik“. Gledalaca: 100. Sudije: Ivan i Marinko Anu{i} (Prijedor). Sedmerci: Mladost Borac 6 (4), Bijeqina 1 (1). Iskqu~ewa: Mladost Borac 6, Bijeqina 16 minuta. Crveni karton: Milorad Mi{i} (Bijeqina, tre}e iskqu~ewe) u 58. minutu. MLADOST BORAC: P. \udurovi}, Bogdani} 3, [ubara 3 (2), ]osi} 1, Duki}, Vuji~i} 4, Popovi}, Vuksan, Bezbradica 5, [atara 9 (2), A. \udurovi}, Radulovi} 1, Letica, Jovi~i}. Trener: Bojan Crnomarkovi}. BIJEQINA: D. Risti}, Trifunovi}, Savi}, Quboja 3, Mi{i} 2, Xoli}, Tatomirovi} 2, N. Risti} 3 (1), Div~i} 3, Mi~i} 3, [qivi} 5, Vasili}, Sirar. Trener: Radi{a Josipovi}.

“DELFINI“ slavili na gostovawu
- Nismo `eleli da pozivamo vi{e igra~a, jer }emo se okupiti 24 ~asa pre utakmice i ne}e biti vremena za pripreme. I u utakmici protiv Rumunije isproba}u pojedine

Rukometni evrokupovi

Kikinda eliminisana
BE^ - Rukometa{ice Kikinde pora`ene su i u revan{ me~u ~etvrtfinala Kupa EHF od Bajera 25:37 (9:22), te su se tako oprostile od me|unarodne scene. U prvom me~u tim iz Leverkuzena bio je jo{ ubjedqiviji 41:22, a s obzirom na odluku srpskog predstavnika da zbog finansija obje utakmice odigra u Wema~koj, sudbina je bila poznata i prije samog polaska na put. Vi{e uspjeha nije imao ni predstavnik Srbije u Kupu pobjednika kupova, Naisa, koja je pred 3.000 sjajnih navija~a u Ni{u izgubila od Oldenburga 23:31. Revan{ je na programu u nedjequ.

Dejan Udovi~i}

FOTO: AGENCIJE

igra~e i tako }e biti sve do kraja ovog dela takmi~ewa dodao je Udovi~i}. U prvom susretu igranom 8. decembra pro{le godine u Rumuniji “delfini“ su slavili rezultatom 7:5. Predsjednik VSS Velibor Sovrovi} napomenuo je da Savez {estu godinu uzastopno u~estvuje u ovoj humanitarnoj akciji i to “za dobrobit dece Srbije“. - Vaterpolisti ne pronose sla vu na {e zemqe sa mo postizawem vrhunskih rezultata, nego su spremni i da u~estvuju u dobrotvornoj misiji koja }e pomo}i na{oj deci - istakao je Sovrovi}. Dio sred sta va pri kupqenih kroz sportski dio manifestacije “Dan vaterpola“ bi}e namijewen projektu “[kola prijateqstva 2010“ koju }e ovog qeta realizovati “Na {a Srbi ja“. U~e sni ci “[kole prijateqstva“ bi}e djeca koja su tokom minulih ratova ostala bez jednog ili oba roditeqa, kao i mali{ani iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji.

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 43

FOTO: AGENCIJE

Talentovani napada~ Vojvodine na meti [panaca i Nijemaca

Sporazum o saradwi dva kluba

Prijateqstvo Drine HE i Slavije
VI[EGRAD - ^elnici fudbalskih klubova Drine HE Dragan Laki} i Slavije iz Isto~nog Sarajeva Milorad Ko{arac potpisali su memorandum o saradwi, ~ime }e se unaprijediti dobri odnosi izme|u ova dva sportska kolektiva. - Mi }e mo Sla vi ji ponuditi zimske pripreme na na{im tereni ma, a oni }e na ma po mo }i u po zaj mi ci igra~a, opreme i stru~noj saradwi. Postigli smo do go vor o pozajmici na odre|eno vrijeme golmana Slavi je Ste fa na To mo vi }a ko ji bi ve} na sqede }oj uta kmi ci trebalo da zaigra za na{ klub - re kao je predsednik FK Drina HE Dra gan La Dragan Loki} FOTO: D. JEV\EVI] ki}. D. J.

Finale prvenstva Srpske u malom fudbalu
Nemawa Bilbija u dresu Vojvodine

Dobojlije {ampioni
DOBOJ - Ekipa Doboja novi je {ampion Republike Srpske u malom fudbalu. U finalu, u dva me~a savladana je Derventa, prvo u gostima 6:5, a potom i u nedjequ uve~e kod ku}e 7:1. Samo je po~etak revan{ utakmice finala pripao gostima koji su postigli vode}i gol. Sve ostalo odigralo se u re`iji doma}ih fudbalera, koji su dominirali terenom, stvarali {anse i postizali pogotke. Najqep{i od svih je, svakako, onaj za vo|stvo od 3:1 koji je po~etkom prvog poluvremena postigao Dujkovi}. Pobjedni~ki pehar kapitenu doma}ih Draganu Bogdanovi}u uru~io je predsjednik FS Republike Srpske Mile Kova~evi}. - Mislim da smo napokon zaslu`ili ovo slavqe, jer godinama smo pri vrhu, ali sticajem raznih okolnosti, nismo bili prvi. Pokazali smo da se mo`e jedno finale odigrati na vrhunskom nivou i u po{tenoj igri osvojiti {ampionska titula - rekao je trener Doboja Borislav Topalovi}. Sl. P. DOBOJ DERVENTA 7 (2) 1 (1)

Fudbaler koji je ponikao u bawolu~kom Borcu pro{le zime je pre{ao u tabor novosadskog superliga{a kao prvi strijelac “crveno-plavih“
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

NOVI SAD - Za talentovanog napada~a Vojvodine Nemawu Bilbiju interesuju se Rasing iz Santandera i bundesliga{ [alke iz Gelzenkirhena, pi{u {panski i wema~ki mediji. Bilbija je pro{le zime iz bawolu~kog Borca do{ao u Novi Sad kao veliko poja~awe “lala“ koje se proslavilo daju}i golove na pripremama u Antaliji. Me|utim, ve} na qeto fudbalski “vunderkind“ bi mogao da zaigra u jednoj od li-

ga “petice“. Kako smo uspjeli da saznamo, marketing slu`ba novosadskog superliga{a vodi ~itavu pri~u u vezi sa eventualnim odlaskom Bilbije u [paniju ili Wema~ku. U sqede}ih nekoliko dana trebalo bi da bude poznato vi{e detaqa u vezi sa interesovawem Rasinga i [alkea za Nemawu Bilbiju. Postoji velika mogu}nost da Bilbija ve} poslije nekoliko mjeseci sta`irawa u Vojvodini napravi jo{ jedan transfer, ovog puta s jednim od klubova iz liga “petice“.

- Mene izuzetno raduje da se za Bilbiju raspituju veliki evropski klubovi kao {to su Rasing i [alke. Nadam se da }e rukovodstvo Vojvodine uspjeti da postigne {to ve}u cijenu u pregovorima s klubovima iz najkvalitetnijih liga Evrope, jer i Borcu pripada 40 odsto novca od budu}eg transfera Bilbije - istakao je direktor Borca Radmilo [ipovac.

TRANSFER vrijedan milion evra
Sjajnim partijama u dresu bawolu~kog Borca, a sada i zapa`enim nastupima u Vojvodini, mladi napada~ skrenuo je veliku pa`wu mnogih klubova na sebe. Prema, dodu{e neprovjerenim informacijama, za mladog reprezentativca BiH

BEZ KOMENTARA
S Nemawom Bilbijom nismo ju~e uspjeli da stupimo u kontakt. On je jo{ ranije istakao da ga u ovom momentu interesuju samo nastupi u dresu “lala“ i mlade reprezentacije BiH i da }e sve od sebe dati da ostvari kako klupske tako i reprezentativne ambicije.

zainteresovano je jo{ nekoliko wema~kih klubova, a pomiwu se imena Verdera, Volfsburga i Nirnberga. Izvori {panskih medija tvrde da Rasing ve} du`e vrijeme prati talentovanog golgetera koji je u nedjequ protiv ^ukari~kog (4:0) bio asistent kod prvog gola Novosa|ana. [panci su mnogo vi{e “zagrizli“ nego Nijemci. Tako|e, od istih izvora mediji tvrde da je malo nedostajalo da Bilbija ve} zimus napravi transfer u neki ve}i evropski klub, jo{ dok je bio s “Vo{om“ na pripremama u Turskoj. Pojedini klubovi su ve} “kaparisali“ napada~a Vojvodine, isti~u mediji u [paniji i Wema~koj. Vrijednost transfera, prema stranim medijima, iznosi blizu milion evra.

Strijelci: 0:1 Simi} u 12, 1:1 Be}arevi} u 15, 2:1 Dujkovi} u 17, 3:1 Dujkovi} u 21, 4:1 \uki} u 23, 5:1 \uki} u 31, 7:1 Ili} u 40. minutu. Dvorana: Sredwo{kolski centar u Doboju. Gledalaca: 500. Sudije: Dragan Skaki} (Gradi{ka) i @eqko Latinovi} (Gradi{ka). DOBOJ: Bogdanovi}, Be}arevi}, Radovanovi}, \uki}, Vra~evi}, Ili}, Gavri}, Niki}, Dujkovi}. Trener: Borislav Topalovi}. DERVENTA: Aleksi}, Stjepanovi}, \uri~i}, Simi}, Drqa~a, Dragi}, Kuki}, Goji}, Rastovi}, Ba{i}, Raili}, Plav{i}. Trener: Zoran Radan.

Problemi “motorista“ sa vremenom

Snijeg remeti planove
ISTO^NA ILIYA - Vremenske neprilike koje su prouzrokovale odga|awe 15. kola Prve lige Republike Srpske stavile su na muke stru~ni {tab Famosa. Glavno pitawe je kako organizovati normalne pripreme za nastavak prvoliga{kih obaveza i duel protiv BSK-a. - [ta da ka`em? Vrijeme je vi{a sila na koju niko ne mo`e da uti~e. Prinudno odga|awe, svi|alo se to nekome ili ne, moramo da prihvatimo. Tereni su u katastrofalnom stawu, a naro~ito te{ke posqedice se osjete na ovim na{im podru~jima koja su okru`ena planinama. Snalazimo se, iako ne mo`emo da organizujemo ni trena`ni proces, jer nam to ne dozvoqavaju uslovi. Razmi{qali smo da odigramo jednu prijateqsku utakmicu, ali gdje kada je snijeg prekrio cijelu BiH - rekao je Mom~ilo Stani}, {ef stru~nog {taba Famosa. G. I.

Defanzivac Lakta{a Miqan Baji} samouvjeren

Ula zi mo u us pje {nu se ri ju
LAKTA[I - Pouzdani fudbaler Lakta{a Miqan Baji} vjeruje da je pobjeda u 17. kolu Premijer lige BiH nad tuzlanskom Slobodom od 2:0 samo po~etak jedne uspje{ne serije rezultata u borbi za opstanak. Prvu priliku za nastavak dobrih igara i rezultata ekipa koju sa klupe predvodi stari fudbalski vuk Dragoslav Stepanovi} ima}e ve} sutra, kada u okviru 18. kola gostuju kod Modri~a Maksime. - Sigurno je da }emo sve u~initi da do|emo do cijelog plijena u sudaru sa Modri~anima. Znamo da wima ne cvjetaju ru`e ovog proqe}a, ali to ne zna~i da }emo lako do}i do tri boda. Optimista sam, i disciplinovanom i odgovornom igrom mo`emo da se sa ovog gostovawa vratimo sa osmijehom na licu. Poslije toga dolazi nam Vele` i sa tri vezane pobjede pribli`ili bismo se ostalim rivalima u borbi za opstanak - rekao je Baji}. On vjeruje da Lakta{i imaju veoma kvalitetan tim. - U na{e redove do{lo je nekoliko iskusnih i provjerenih fudbalera. Sve to je i garancija da mo`emo izbje}i ispadawe iz dru{tva najboqih. Da sada po~iwe novi {ampionat Premijer lige, bili bismo plasirani pri samom vrhu, odnosno me|u prvih pet ekipa. Ipak, nama je u ovom trenutku najva`nije da {to prije pobjegnemo iz opasne zone i ubije|en sam da }e se to desiti u najskorije vrijeme naglasio je defanzivac Lakta{a.

Fudbalski klub Vlasenica

Ciq ~etvrto mjesto
VLASENICA - Ako }emo suditi po rezultatima u pripremnim utakmicama, mo`e se re}i da je ekipa Vlasenice spremna za nastavak prvenstva na drugoliga{kom “istoku“. Vlaseni~ani su jesewi dio prvenstva zavr{ili na ~etvrtom mjestu, a u nastavak ulaze sa `eqom da ostanu tu ili da se primaknu korak bli`e vrhu tabele. - Mada su vremenski uslovi bili te{ki, dobro smo iskoristili pripremni period. Odigrali smo i pet pripremnih utakmica u kojima smo slavili ~etiri pobjede nad ekipama iz kom{iluka, a generalna proba bila nam je utakmica za zvorni~kom Drinom kada smo igrali 3:3. Na{a `eqa je da se plasiramo odmah iza Jedinstva, Podriwa i Napretka - rekao je trener Vlasenice Sla|an Stankovi}. U odnosu na jesen, u ekipi je do{lo do mawih promjena. U Mili}e je oti{ao \eri}, a u [ekovi}e Stevanovi}. U klub se vratio Sladoje. D. G.

BAJI]: Pobijedi}emo Modri~a Maksimu
Velika stvar za Lakta{e je dolazak Dragoslava Stepanovi}a. - Presre}ni smo {to nam je za trenera do{ao takav

Miqan Baji}

FOTO: GLAS SRPSKE

stru~wak kakav je Stepi. Sa wim smo i stigli do trijumfa kojeg smo ~ekali gotovo sedam mjeseci. Moram da spomenem i wegovog sada{weg prvog sara-

dnika Tomasa Gajsa, koji nas je izuzetno dobro pripremio i to se najboqe vidjelo u prva dva kola - dodao je Baji}. D. P.

44 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Real Madrid i daqe kupuje

Na meti Xerard
LIVERPUL - Engleski mediji pi{u da Real Madrid namjerava da sqede}eg qeta u svoje redove dovede kapitena Liverpula Stivena Yerarda, a predsjednik Madri|ana je navodno spreman da izdvoji 30 miliona engleskih funti za engleskog reprezentativca. Pored Reala, za Yerarda se interesuju i ^elzi, Man~ester Siti, kao i dva italijanska kluba, Inter i Juventus. Real Madrid je pro{log qeta potro{io blizu 340 miliona evra na poja~awa, ali ni to nije donijelo o~ekivane rezultate, bar kada su u pitawu Liga {ampiona i Kup kraqa. Na “Santijago Bernabe“ su stigli: Kristijano Ronaldo, Kaka, ^abi Alonso, Karim Benzema i Raul Albiol, ali je “kraqevski klub“ ponovo zastao u osmini finala Lige {ampiona protiv Olimpik Liona.

Engleskom reprezentativcu pukla Ahilova tetiva

Osmina finala Lige {ampiona

Ivanovi} “napada“ Stankovi}a
LONDON - Derbi ve~eri osmine finala Lige {ampiona igra se u Londonu gdje ^elzi do~ekuje Inter od 20.45 ~asova. Klub iz Milana za koji nastupa kapiten reprezentacije Srbije Dejan Stankovi} brani 2:1 iz prvog susreta igranog na “\u ze pe Me aci“. U re do vi ma “pla va ca“ igra ju Branislav Ivanovi} i Nemawa Mati}. Jo{ jedan duel u kojem }e snage odmjeriti srpski reprezentativci igra se u [paniji gdje }e Ivica Dragutinovi} sa Seviqom poku{ati da materijalizuje povoqan rezultat iz prvog me~a protiv moskovskog CSKA Milo{a Krasi}a. U sutra{wim me~evima se sastaju Barselona [tutgart i Bordo - Olimpijakos. Parovi: ^elzi - Inter (prvi me~ 1:2), Se viqa CSKA Moskva (1:1). Sutra igraju: Barselona - [tutgart (1:1), Bordo - Olimpijakos (1:0). Svi me~evi se igraju u 20.45 ~asova.

Odmah je vidio o ~emu je rije~ i to nam je na tako jasan na~in stavio do znawa. Znam kako je kada strada tetiva - sve puca i po~iwe da oti~e, rekao Leonardo
MILANO - Engleski reprezentativac Dejvid Bekam zadobio je te{ku povredu u susretu Milana i Kjeva (1:0) i po svemu sude}i propusti}e ostatak sezone i nastup na Svjetskom prvenstvu u Ju`noafri~koj Republici. Ahilova tetiva, koja je pukla na nozi Engleza, raspr{ila je snove popularnog Beksa da zaigra u dresu “Gordog Albiona“ na Mundijalu koji po~iwe 11. juna. Fudbaler LA Galaksija, koji je pozajmqen Milanu, ju~e je u Finskoj podvrgnut hirur{kom zahvatu poslije kojeg }e morati da pauzira najmawe tri do ~etiri mjeseca. Operacija je obavqena pod nadzorom ~uvenog specijaliste Sakarija Orave. Tako je pobjeda Milana nad Kjevom ostala u sjenci peha engleskog fudbalera koji je u fini{u me~a, bez ikakvog kontakta sa protivni~kim igra~ima, legao na pod. S grimasom na licu je iza{ao s terena, uz jauke i rije~i upu}ene saigra~ima: “Puklo je, puklo je!” - [teta, velika {teta. Odmah je vidio o ~emu je rije~ i to nam je na tako jasan na~in stavio do znawa. Znam kako je kada strada tetiva - sve puca i po~iwe da oti~e. To zna jako da boli. Tako mi je `ao Bekama, wegova povreda je veliki udarac i za wega i za sve nas. Na`alost, na{a `urka je

Dejvid Bekam propu{ta Mundijal

[panska Primera liga, 26. kolo

Dejvid Bekam odlazi na operaciju

FOTO: AGENCIJE

Het-trik Argentinaca
BARSELONA - Het-trikom Lionela Mesija Barselona je do{la do pobjede nad Valensijom (3:0) u derbiju 26. kola {panske Primera lige. Srpski re pre zen ta ti vac Ni ko la @i gi} odi grao je posqedwih 25 minuta za “{i{mi{e“ i propustio je odli~nu priliku da svom timu donese izjedna~ewe. U susretu Real Madrida i Vaqadolida Argentinac u redovima “kraqevskog kluba“ Gonzalo Iguain postigao je tri gola, ~ime su Madri|ani zadr`ali prvo mjesto na tabeli. Rezultati: Almerija - Malaga 1:0 (Sorijano 56), Rasing - Saragosa 0:0, Tenerife - Espawol 4:1 (Ri~i 20, Niwo 49, 90, Alfaro 82 Verdu 70), Viqareal - Kserez 2:0 (Qorente 32, Eskudero 90), Barselona - Valensija 3:0 (Mesi 56, 81, 83), Vaqadolid Real Madrid 1:4 (Albiol 58 autogol - Ronaldo 28, Iguain 45, 52, 65). Sino} su igrali: Atletiko Madrid - Osasuna. Plasman: Tabela: 1. Real 65, 2. Barselona 65, 3. Valensija 47, 4. Seviqa 44, 5. Majorka 43, 6. Deportivo 42...
FOTO: AGENCIJE

uni{tena - konstatovao je trener Milana Leonardo poslije pobjede nad Kjevom 1:0 golom Klarensa Sidorfa u prvom minutu sudijske nadoknade vremena, ~ime je Milan stigao samo na korak lideru Interu.

DEJVID BEKAM odlazi na operaciju
Bekam je iznesen sa terena i uop{te nije mogao da se oslawa na lijevu nogu nakon {to je nezgodno stao poslije jednog kratkog dodavawa. Podr{ku biv{em kapitenu engleske fudbalske selekcije uputio je selektor Italijan Fabio Kapelo, koji jo{ ne mo`e da shvati da }e na Mundijal bez Bekama. - Moramo da pri~ekamo rezultate nalaza, ali izgleda da

}e propustiti Svjetsko prvenstvo. Razgovarao sam s wim u nedjequ poslije utakmice kako bih mu dao svoju podr{ku, kao i Franko Baldini, pomo}ni trener reprezentacije. Dejvid je veliki profesionalac i radio je veoma naporno da bi igrao na Mundijalu, pa }e wegov izostanak biti velika {teta. Jako mi je `ao {to se povrijedio - rekao je Kapelo. Igra~i Milana rekli su italijanskim medijima da je Bekam po ulasku u svla~ionicu i zaplakao.

Defanzivac Milana, \anluka Zambrota izjavio je da wegovi saigra~i posve}uju pobjedu svoje ekipe povrije|enom saigra~u, Dejvidu Bekamu. - Nikad nije prijatno kada ti se saigra~ tako te{ko povrijedi. Bekam je do{ao u Milan jer je htio da pomogne ekipi, a sada ne}e mo}i da nastupi na Svjetskom prvenstvu. Pobjedu protiv Kjeva, ali i svaku sqede}u, `elimo da posvetimo Dejvidu Bekamu - rekao je defanzivac Milana \anluka Zambrota.

Alesandro Nesta
Fudbalski klub Milan u posqedwa dva kola zadesilo je isto toliko pehova. Prije Bekama, u pro{lom kolu, protiv Rome povrijedio se defanzivac Alesandro Nesta. I Nesta je ju~e trebalo da bude podvrgnut operaciji poslije koje }e uslijediti vi{emjese~na pauza.

Tomislav Karaxi}, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije
Lionel Mesi

"Ratomir Dujkovi} ostaje selektor"
pr{a ve igre. Upo re |u ju }i Ajaks i PSV, list navodi da je osnovna razlika u napadu klub iz Amsterdama je dao ~ak 80 golova, a iz Ajndhovena 60 u dosada{wem dijelu prvenstva. “Mo`da Panteli} jo{ ponekad malo nervira navija~e, ali je on zasigurno fenomen. Na ~in na ko ji je {ti klom asistirao kod drugog gola u nedjequ je prosto nezaboravan“, pi{e “Volkskrant“ i podsje }a na fan tas ti ~nu statistiku srpskog reprezentativca - devet golova i osam asistencija. Navija~i Ajaksa imaju i pjesmu posve}enu Marku Panteli}u. BEO GRAD - Se le ktor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Ratomir Dujkovi} osta}e na toj funkciji, jer rukovodstvo Fudbalskog saveza vjeruje u wega. Ovo je ju~e istakao predsjednik FS Srbije Tomislav Karayi}, poslije sjednice Izvr{nog odbora, na kojoj se izme|u ostalog raspravqalo i o smjeni selektora “orli}a“. Karayi} je istakao da “Dujkovi}a u ovom trenutku ne treba kritikovati i okretati mu le|a“, kao i da FSS ne bi bila ozbiqna organizacija ako bi tako brzo smjewivala selektore. - U naju`em rukovodstvu ni je se otvo ri lo pi tawe wegovog poverewa. Ta~no je da sam u Al`iru rekao da }u tra`iti izve{taj, ali to nije podrazumevalo smenu, nego da malo utegnemo stvari - izjavio je Karayi}.

Holandski mediji hvale Srbina

Panteli} "fenomen"
AMSTERDAM - Srpski fudbal ski re pre zen ta ti vac Marko Panteli} ubira lovorike zbog odli~nih igara u dre su Aja ksa. Pos tao je i qubi mac na vi ja ~a, a “kopqanici“ su ponovo u samom vrhu holandskog fudbala. U nedjequ je u velikom derbiju Ajaks “zgromio“ PSV Ajndhoven 4:1. Jedan od najtira`nijih holan dskih dne vni ka “Vol kskrant“ na zi va Mar ka Panteli}a “fenomenom“ i pi{e kako je wegovo dovo|ewe kqu~ni trenutak za ono u {ta se pre tva ra ova se zo na za Ajaks - sezona uspjeha i le-

KVALIFIKACIJE nisu izgubqene
Prvi ~ovjek srpske ku}e fu dba la pod sje tio je da je mlada reprezentacija u~estvo va la na mi nu la ~e ti ri {ampionata Evrope i da ne}e biti dramati~no ukoliko selekcija koju predvode Mira lem Su lej ma ni i Adem Qaji} ne izbori plasman me|u osam najboqih. U sqede}e tri utakmice, do kraja kvalifikacija, protiv Slova~ke, Hrvatske i Kipra sigurno }e ih sa klupe predvoditi Ratomir Dujkovi}. - Nije jo{ sve izgubqeno. Imamo jo{ dosta utakmica,

Ratomir Dujkovi}

FOTO: AGENCIJE

kvalitetne fudbalere i dobrog selektora. Verujemo da }emo peti put zaredom uspeti da se plasiramo na Evropsko prvenstvo, a nije kraj sveta i ako se ne plasiramo. Vi{e je {tete za generaciju nego sa aspekta rezultata - dodao je

Karayi}. U dosada{wem toku kvalifikacija Srbija je ostvarila tri pobjede (u Norve{koj 1:0 i u Novom Sadu 3:2) i protiv Kipra 2:0 u Novom Sadu), ali i dva poraza (protiv Slova~ke u Novom Sadu 1:2 i od Hrvatske u Vara`dinu 1:3).

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 45

Fudbalski klub Leotar neo~ekivano dobio vrijedno poja~awe

Branislav Kruni} na "Policama"
Sre}an sam zbog povratka u Leotar, koji do`ivqavam kao drugu ku}u. Svojim iskustvom `elim da pomognem da se ostvare zacrtane ambicije i dobar plasman u Premijer ligi BiH, rekao Kruni} Li~na karta
Ime i prezime: Branislav Kruni} Datum ro|ewa: 28. januar 1979. Mjesto ro|ewa: Trebiwe Pozicija u timu: vezista Broj na dresu: 28 Karijera: Leotar, Olimpija, Leotar, Volin, Tom Tomsk, Moskva Reprezentacija: BiH 6 (0) am kao drugu ku}u. Svojim iskustvom `elim da pomognem da se ostvare zacrtane ambicije i dobar plasman u Premijer ligi BiH. Sa qudima iz kluba sam se brzo, o svemu, dogovorio. Volio bih da mogu da zaigram ve} u srijedu u Tuzli protiv Slobode, ali zbog komplikacija s papirima mora}u da sa~ekam jo{ koji dan. Nadam se da }e tokom ove sedmice iz Moskve sti}i dokumenti i da }u igrati u subotu u Trebiwu protiv Modri~e - istakao je Branislav Kruni}. - Do bi li smo sjaj nog igra~a, koji je mo`da trenutno najboqi u Premijer ligi BiH. Ne trebam govoriti o wegovim kvalitetima, jer su oni svima poznati. Znamo svi da je wegovo mjesto u nekoj od najja~ih evropskih liga. Upravo takav igra~ nam je nedostajao i ne sumwam da }e se odmah uklopiti u ekipu - re kao je tre ner Le ota ra Goran Skaki}. Strateg Trebiwaca je zadovoqan trenutnim stawem for me is ku snog ve zis te i nada se da }e {to prije zaigrati u wegovom timu. - Kruni} nije van forme, jer je pro{ao kompletne pripreme sa Moskovqanima. O~ekujem da on svojim kvalitetima podigne na{u igru na vi{i nivo. S wim smo, zaista, dobili mnogo - rekao je Kruni}. U toku je proces registracije Kruni}a u Fudbalskom savezu BiH, a o~ekuje se da najdra`i dres prvi put obu~e u subotu na utakmici sa Mo dri ~a Ma ksi mom na “Policama“.

TRENER Skaki} hvali vezistu
Nepotrebno je tro{iti rije~i o tome koliko }e ovaj fudbaler zna~iti Leotaru u nastavku prvenstva. Kruni} je bio ~lan {ampionske generacije Leotara 2003. godine, a bio je i re pre zen tativac BiH. U karijeri osim za Leotar nastupao je jo{ za qubqansku Olimpiju, ukrajinski Volin, te ruske klubove Tomsk i Moskva.

Branislav Kruni} (desno) PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

FOTO: AGENCIJE

TREBIWE - Branislav Kruni} se vratio u Leotar. Plavokosi vezista i neka-

da{wi reprezentativac BiH, koji je igra~ku afirmaciju stekao na “Policama“, potpisao je ugovor do kraja sezone s mati~nim klubom.

Nakon {to je wegov posqedwi klub, Moskva, preba ~en u ni `i rang ta kmi~ewa zbog fi nan sij skih problema, Kruni} je odlu~io

da se do qeta pridru`i ekipi sa “Polica“, klubu u kojem je ponikao. - Sre}an sam zbog povratka u Leotar, koji do`ivqav-

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Obla~no sa padavinama
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

9 oC 0 oC

Prete`no obla~no
Poslije jutarweg mraza i magle du` rije~nih tokova tokom prijepodneva prete`no sun~ano, a poslije podne i uve~e prolazno naobla~ewe koje }e zahvatiti prvo sjeverne krajeve, a zatim i ostale, uslovqavaju}i prolazno ki{u u ni`im, a suswe`icu i snijeg u vi{im predjelima. Ponegdje i u ni`im predjelima ki{a }e pre}i kratkotrajno u suswe`icu i snijeg. Duva}e slab do umjeren jugozapadni vjetar, krajem dana u skretawu na sjeverozapadni, a u Hercegovini tokom sqede}e no}i na umjerenu buru. Jutarwa temperatura vazduha na visoravnima od minus deset, u ostalim krajevima od minus pet do dva, a najvi{a dnevna od ~etiri na planinama, u ostalim krajevima od osam do 15 stepeni Celzijusa.

Prolazno naobla~ewe mjestimi~no sa slabim padavinama, ki{om, suswe`icom, a na planinama sa snijegom.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura, Glas plus) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Zenica Sarajevo

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

14 oC -3 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 5 13 5 5 6 9 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 5 7 7 7 3 15 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 10 14 6 6 1 11 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 3 14 7 0 1 7

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 utorak, 16. mart 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 12.30 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 Jutarwi program Vijesti Na{a mala klinika, serija Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Evromaks Vijesti BBC Posqedwa plovidba, film Vijesti Stawe nacije 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 0.30 1.20 Reakcija Planeta Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Hitna pomo}, serija Ja ostajem, film Vijesti Brojevi, serija Moje drage kom{ije, serija Info kanal

Ozlogla{eni

Ratnici neba i zemqe

2230
K3

Uloge: Gregori Kolin, Xuli Ordon, Brixit Katilon Re`ija: Giles Bardos

000
PINK BH

Uloge: Ven Jiang, Vei Zao, Tao Ho, Linian Lu Re`ija: Ping He

Smje{tena u pustiwu Gobi, pri~a prati poru~ni ka Li ja i ja pan skog iza sla ni ka Lai ^i ja, prvoklasne ratnike i ma~evaoce. Poslije decenija slu`ewa kineskom caru, Lai ^i ~ezne za povratkom u Japan, ali je umjesto toga poslat na Zapad u potragu za tra`enim kriminalcima. Wegova jedina na da za po vra tak u Ja pan je hva tawe i po gubqewe poru~nika Lija, odbjeglog oficira koga tra`e zbog nasilne pobune nakon {to je odbio nare|ewe da pobije civilne zarobqenike. Li i Lai ^i se sukobqavaju, ali rje{avaju da odgode svoju li~nu bitku sve dok karavan koji prevozi budisti~kog sve{tenika ne bude na sigurnom.

Foks
6.00 Divqa stvorewa 7.00 Hiqadu i jedna no}, serija 7.40 Ukradena sre}a, serija 8.40 Srce na dlanu, serija 9.40 Ludi kamen 10.00 Va`ne stvari 11.00 Vijesti 11.10 Wipeout 12.00 Swe`na kraqica, film 15.10 Vijesti 15.30 ^ari, serija 16.20 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.50 23.10 0.00 0.40 3.00 4.00 Take{i Vijesti Ludi kamen Wipeout Take{i Zmajeva pesnica, film Vijesti ^ari, serija Divqa stvorewa Izgubqeni, film Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Bruno Keler, student moderne umjetnosti i umjetnik koji obe}ava, ima “mali“ problem sa obuzdavawem svojih agresivnih izliva bijesa. Kao i svaki mladi}, ima potrebu za toplim bi}em koje i pronalazi u liku svoje djevojke Elize. Eliza je prava qepotica, ali potpuno slomqena traumom iz djetiwstva kad joj je pred wenim o~ima ubijena majka.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 10.55 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.10 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Kliford - veliki crveni pas, crtani film Zoopis Herbarijum MTS magazin Sestrice, serija Vijesti U fokusu Divqi u srcu, serija Herbarijum Klinika, serija Zoopis Vijesti Plavi zmaj, crtani film Kliford - veliki crveni pas, crtani film Bawalu~ka panorama Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Liga {ampiona Fudbal: ^elzi - Inter Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Liga {ampiona, pregled Pakov svijet, serija Klinika, serija Sestrice, serija MTS magazin Srpska danas Bawalu~ka panorama Dnevnik U 18 Muzika

ATV
7.00 Viktorija, serija 7.40 Iksmen, crtani film 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Vinks, crtani film 10.40 Ple{i ple{i, serija 11.50 Vijesti 12.00 Viktorija, serija 13.00 Sve }e biti dobro, serija 14.00 Dosije 15.00 VIP, serija 16.00 Vijesti 16.20 Najboqe godine, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Vitafon 18.10 [arpova ~eta, serija 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Moje drage kom{ije, serija 23.00 Nijemi svjedok, serija 0.00 Zauvijek susjedi, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 15.00 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50 20.40 22.30 23.30 23.50 0.40

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Kuvati srcem Slagalica Vijesti Kvadratura kruga Razglednica Vijesti Bostonski advokati, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Istra`iteqi iz Majamija, serija Veliki {ampion, film Vijesti Pri|i bli`e, serija Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Fudbal: ^elzi - Inter Liga {ampiona, pregled Dnevnik Istra`iteqi iz Majamija, serija Berlin Aleksanderplac, serija Veteran, film Pri|i bli`e, serija Vijesti Oko Kvadratura kruga

RTS 2
5.50 U zdravom tijelu 6.00 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Saobra}ajna kontrola, crtani film 7.40 Saobra}ajna kontrola, crtani film 7.50 Holini heroji, crtani film 8.20 Ozi Bu, crtani film 8.30 Enciklopedija za radoznale 9.00 Religije svijeta 9.30 Izme|u igre i matematike 9.40 Enciklopedija 10.00 Pregled Premijer lige 11.00 Trag 11.30 Gra|anin 11.50 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Bufalo Bil, film 16.00 Ovo je Srbija 16.30 Kamerom kroz Srbiju 17.00 Pokretna pro{lost 17.40 Vaterpolo: Srbija - Rumunija 19.00 Saobra}ajna kontrola, crtani film 19.10 Saobra}ajna kontrola, crtani film 19.30 Holini heroji, serija 20.00 TV mre`a 20.20 Liga {ampiona, pregled 20.40 Drugi vijek 21.10 Bostonski advokati 21.50 Obrazovni program 22.20 Nau~ni program 22.50 Likovna kolonija RTS 23.20 Nekad i sad 0.20 Bufalo Bil, film 1.50 Trezor 2.50 Vaterpolo: Srbija - Rumunija 3.50 Fudbal: ^elzi - Inter 5.20 Liga {ampiona, pregled

Bel
8.00 Videostranice 9.00 Jutarwi program 11.00 Qubav sa neprijateqem, serija 12.00 Vijesti 12.20 [areni kuvar 12.30 Moja farma, poqoprivreda 12.40 Mobile, emisija o automobilima 12.50 Play Now, emisija o igricama 13.00 Fair Play, sportski magazin 14.00 Film 15.30 [areni kuvar 16.00 Vijesti 16.20 Play Now, emisija o igricama 16.30 Mobile, emisija o automobilima 16.40 TV Liberti 17.10 Tojotin svijet prirode 17.40 Iznad i poslije, emisija o nauci 18.10 Vrele gume, emisija o automobilizmu 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 Bonaventura 20.00 Bel gost 21.00 Qubav sa neprijateqem, serija 22.00 22 ~asa 22.30 Film 0.00 Horoskop

Vikom
7.00 7.30 8.00 9.00 10.30 11.00 12.00 14.30 Narodna muzika Tele{op Pismo glava, putopis Tele{op Narodna muzika Tele{op Zabrawena qubav, serija Radio i TV Tele{op 15.00 Zabrawena qubav, serija 16.00 Tele{op 16.40 Vitafon 18.30 Misterije postawa 19.30 Dnevnik RTS 20.30 Gost s povodom 22.00 Narodna muzika 2.00 Erotski program

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Aktuelnosti iz unutra{we politike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10

19.05 19.30 20.10 20.30 22.40 23.00 23.20 0.10 1.40 2.30 2.50 3.20 3.50 4.10 4.40 5.30

1.50 3.20 4.00 4.10 4.40

GLAS SRPSKE utorak, 16. mart 2010. 47

Posqedwa plovidba

Blan{

Nova
6.10 Na{i najboqi dani, serija 6.50 Xeki ^en, crtani film 7.20 Jagodica Bobica, crtani film 7.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 In magazin 12.00 Na{a mala klinika, serija 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.20 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 20.40 Fudbal: ^elzi - Inter 22.40 Vijesti 23.00 Mister Bin, serija 23.30 Pregled Lige {ampiona 0.00 Nestali, serija 1.00 Sajnfeld, serija 1.30 Bra~ne vode, serija 2.00 Medij, serija 3.00 Vidoviti Milan 4.00 Za qubav novca, film 5.30 In magazin

14

00

B 92

Uloge: Ajs Ti, Dilan Vol{, Erika Eleniak Re`ija: Xim Vajnorski

10

00

HRT 2

Uloge: Lu Doilon, Ro{di Zem, Antoan de Kaunes Re`ija: Berni Bonvoisin

Kada je imala 14 godina, roditeqe djevojke Blan{ mu~ki je ubio kapetan KKK, desna ruka kardinala Mazarina, nakon {to je wen otac, uspje{an poslovni ~ovjek, osumwi~io kler za zlodjela. Kao jedina koja je umakla smrti, Blan{ se zaklela na osvetu i uskoro postaje zastra{uju}a pqa~ka{ica ko~ija. Jednom prilikom upozna bandita po imenu Stranac koji joj predlo`i da presretnu kraqevu ko~iju u kojoj bi moglo da se krije ne{to zanimqivo.

K3
Veliki putni~ki brod “Britanik“ izgra|en je kad i slavni “Titanik“. Po{to je uspje{no restauriran, kre}e na prvo novo putovawe sa mno{tvom bogatih i slavnih putnika. Rasko{ni saloni “Britanika“ blistaju od skupocjenog nakita wegovih 2.500 gostiju. Ali, na brodu je i banda terorista koji namjeravaju da opqa~kaju dragocjenosti i novac ove bogate klijentele. Oni ~ekaju da se “Britanik“ udaqi dovoqno daleko od najbli`e obale kako bi krenuli u akciju. Vodi ih vje{ti kriminalac Yozef koji je cio poduhvat bri`qivo pripremio. 9.30 9.40 10.00 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 17.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Profa, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Potez Autovizija Poznati 17.50 Zabrawena qubav, serija 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Profa, serija 21.00 Utorkom u`ivo 22.30 Ozlogla{eni, film 0.00 Vijesti 0.30 Astrologija 2.30 Video top 10 RTS

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Magi~na privla~nost, serija Kuku Vasa, serija Spajdermen, crtani film Info [ou tajm Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Zabavni program Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Magi~na privla~nost, serija Info Spajdermen, crtani film Opasna igra, serija Policijska stanica Mahala{i, serija Grand parada Ratnici neba i zemqe, film Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand parada Film Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.05 Frenderi, crtani film 9.10 Mini {kola 9.20 Mali kuvari, crtani film 9.30 Nema problema 9.55 Vijesti 10.00 Qubavna oluja, serija 10.50 Moja mala kuhiwa 11.00 Avenija Okean, serija 11.50 Vijesti 12.10 Kwi`evnost BiH 13.10 Dimenzija vi{e 14.10 Vijesti 14.30 Naked.TV 15.00 U~ilica 15.20 Be Ha Te bebe 15.30 Frenderi, crtani film 15.35 Mini {kola 15.40 Otvori prozor 15.50 Aladinove pri~e, crtani film 16.10 Info 16.30 Avenija Okean, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 U me|uvremenu 18.10 Dru{tvo znawa 18.50 Klovn Kiri, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Ubistvo Nikolaja II Romanova 20.00 Crta 21.00 Hotel Babilon, serija 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.40 Fudbal: Seviqa CSKA Moskva 0.30 Hotel Babilon, serija 1.20 U me|uvremenu 1.50 Crta

HRT 1
5.40 Normalan `ivot 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Afrika, ~arobni kontinent 10.40 Afrika, ~arobni kontinent 11.10 Deni na moru 11.40 Kulturna ba{tina 12.00 Dnevnik 12.30 Oprezno s an|elom, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.30 Me|u nama 15.20 Emisija iz kulture 16.00 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Globalno sijelo 20.40 Pustiwe svijeta 21.20 Poslovni klub 22.00 Otvoreno 23.00 Vijesti 23.30 Drugi format 0.20 Zvjezdane staze, serija 1.10 Ksena - princeza ratnica, serija 1.50 Zlo~ina~ki umovi, serija 2.40 Pregovara~i, serija 3.10 Deni na moru 4.00 Globalno sijelo 4.30 Poslovni klub 5.00 Oprezno s an|elom, serija

OBN
6.10 Transformeri, crtani film 6.40 Pokojo, crtani film 6.50 Dora istra`uje, crtani film 7.10 Super Bili, crtani film 7.20 Krsti}-kru`i} 7.30 Jutarwi program 8.30 OK Kids 9.00 Udri mu{ki 10.00 Kraq Kvinsa, serija 10.20 Ekskluziv 10.30 Skrivena kamera 11.20 Stol za 4 11.50 Info 12.30 Top 10 13.00 Ke~eri 14.30 Zakon bra}e, serija 15.50 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Bitange i princeze, serija 17.50 Skrivena kamera 18.20 Stol za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Ku}a smrti, film 21.50 Felicijino putovawe, film 23.40 Ku}a smrti, film 1.40 Ke~eri 2.40 Fudbal

HRT 2
6.40 Dje~ak i vjeverica, crtani film 7.00 Legenda o Tarzanu, crtani film 7.30 TV vrti} 8.00 Krava i pile, crtani film 8.20 Holini junaci, serija 9.00 Loki Leonard, serija 9.20 Muzika 10.00 Blan{, film 11.50 Sanremo specijal 12.10 Muzika 12.50 Dokuteka 13.10 Prijateqi, serija 13.40 Zovem se Erl, serija 14.10 Ksena - princeza ratnica, serija 14.50 Kod Ane 15.10 Koga briga 15.40 TV vrti} 16.10 Zvjezdane staze, serija 17.00 Drugi format 18.00 Vijesti 18.10 @upanijska panorama 18.50 Crtani film 19.10 Hokej na ledu: Medve{~ak Red Bul Salcburg 21.20 Vijesti 21.30 Lidija, film 23.10 Zlo~ina~ki umovi, serija 0.00 Fali~ni pansion, serija 0.30 Pregovara~i, serija 1.20 Sanremo specijal

11.00 11.20 12.00 12.10 14.00 14.05 14.10 14.20 14.30 14.50 15.40 16.00 17.00

RTL
7.30 Krava i pile, crtani film 7.50 Mifi, crtani film 8.10 Drugo lice, serija 9.00 Drugo lice, serija 10.00 Malkolm u sredini, serija 10.30 Princ iz Bel Ejra, serija 11.10 Pod istim krovom, serija 11.40 Dadiqa, serija 12.10 Kraq Kvinsa, serija 12.40 Magazin 13.00 Ve~era za 5 13.50 Drugo lice, serija 14.40 Drugo lice, serija 15.30 An|eo i |avo, serija 16.10 Malkolm u sredini, serija 16.40 Princ iz Bel Ejra, serija 17.00 Pod istim krovom, serija 17.30 Dadiqa, serija 18.00 Kraq Kvinsa, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 Jezikova juha 20.50 Hrvatska tra`i zvijezdu 22.10 Pepequga, film 23.50 Vijesti 0.00 Sara Konor: Hronike, serija 0.50 Re`i me, serija 1.40 Astro {ou 2.40 Re`i me, serija

18.00 18.20 19.00 20.00 20.40 21.10 0.00

BN
6.30 8.30 9.10 10.00 10.05 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 16.00 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Poznati Skrivena kamera Prije i poslije Skrivena kamera Novosti Pri~e iz Francuske Stem 011 Novosti Film Novosti 16.10 Fojlov rat, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.10 Sponzoru{e, serija 21.00 Glot frket 22.10 Loto 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

2.00 2.05 2.10 2.30 4.00 5.30

Ema Votson u zagrqaju [panca Rafaela
Mla da glu mi ca Ema Vot son (19) pre ki nu la je dvo go di{wu romansu sa finansijerom Yejem Barimorom, javio je Mondo. Ema, po zna ti ja kao Her mi ona Grejnyer iz filmova o Hariju Pote ru, na ko leyu je iz gle da na{la novu qubav, pi{e “Dejli mejl“. Po sli je dvi je go di ne ve ze, Votsonova je raskinula sa Barimorom (28), koji je ostao u wihovoj rodnoj Britani ji, dok je glu mi ca oti{la na koley Braun u SAD. - Ema je na{la zanimqive pri ja teqe u novoj sredini i veza jednostavno nije mogla da opstane - rekao je izvor blizak glumici. Vot so no vu od ras kida sve ~e{}e vi|aju sa {panskim kolegom Ra fa elom Se bri ja nom, pa tabloidi pi{u da je Ba ri mor “dobio nogu“ upravo zbog wega. Her mi ona i Sebrijan glumi}e zajedno i u niskobuye tnoj stu den tskoj pred sta vi “Tri ses tre“, {to }e za glumicu koja u prosjeku po filmu dobija deset miliona funti biti zaista novo iskustvo.

Luda planeta

Ku}a okrenuta naopa~ke
Ku}a izgra|ena za lokalni zoolo{ki vrt u Getorfu u Wema~koj okrenuta je naopa~ke i sve {to se u woj nalazi izvrnuto je, od kupatila pa do zdjele za vo}e koja visi nad glavom. Ku}u je sagradio lokalni stolar Gerhard Mordhorst, a u woj se nalaze kuhiwa, kupatilo, dnevna i spava}a soba. - To je bio pravi izazov za nas. Neprestano smo morali da mislimo na sliku u ogledalu - ka`e Mordhorst.

Pas pojeo dijamant
Zlatni retriver Soli, qubimac juvelira Xorxa Kofmana, pojeo je dijamant vrijedan oko 20.000 dolara, javio je Mondo. Kofman je poveo psa u {etwu kada je trebalo da se na|e sa prodavcem draguqa. Dok je }askao sa prodavcem i svojim poslovnim partnerom Robertom Rosinom, dragi kamen od tri karata slu~ajno je pao na pod, a pas ga je odmah zgrabio. On je, poslije nekoliko dana nervoze, kona~no prona{ao dijamant koji je pas “ostavio za sobom“, temeqno ga o~istio i vratio prodavcu.

Xesika Simpson: Nikada ne}u biti mr{ava
Yesika Simpson pomirila se sa tim da nikada ne}e biti mr{ava toliko da joj svaka kost iska~e. Sa na gla {e nim `en skim oblinama 29-godi{wa glumica i pjeva~ica odlu~ila je da prihvati svoje tijelo i slavi ga onakvim kakvo je. - Imam obline! Ne mogu da ih se rije{im. To je jednostavno nemogu}e. Zato ih sada slavim. Ja sam zdrava djevojka. Vje`bam, bavim se boksom - ka`e Yesika. Ona nastoji da se pravilno hrani. - Bez obzira na sve, obo`avam vir{le u pecivu, hamburgere i pohovane kolutove luka. Ali dok se god budem dobro osje}ala u sopstvenom tijelu i dok budem zdrava, smatra}u da sam lijepa - rekla je Yesika. Ona me|u svoje biv{e qubavi ubraja mnoge poznate li~nosti, a trenutno je sama. - Iako sam sama, nemam problema da se izborim sa tim. Spremna sam na flertovawe - priznaje Yesika.

Neutralan pol
Australijske vlasti su pro{le sedmice izdale izvjesnom/oj Nori Mej Velbi (48) iz Sidneja izvod iz mati~ne kwige ro|enih u kome u rubrici pol pi{e “neodre|en“, javio je Tanjug. Nori je ro|en/a kao mu{ko, ali se u 28. godini `ivota podvrgao/la operaciji promjene pola i zapo~eo/la hormonsku terapiju. Nori je obustavio/la hormonsku terapiju i odlu~io/la da postane “neutralan“.

NEKAD BILO...
Portugalski moreplovac Fernando de Magelan stigao je na Filipine na dana{wi dan 1521. godine. On je krajem aprila iste godine poginuo u sukobu sa domorocima. Poslije tri godine plovidbe oko svijeta, u [paniju se 1522. od pet brodova wegove ekspedicije vratila samo “Viktorija“ sa 18 ~lanova posade. Tim putovawem je prvi put oplovqena Zemqa. Magelan je prvi otplovio iz Evrope u Aziju idu}i na zapad, prvi Evropqanin koji je pre{ao Tihi okean i prvi koji je vodio ekspediciju sa ciqem da oplovi zemaqsku kuglu. Ispitao je jugoisto~ne obale Ju`ne Amerike, otkrio 1520. godine moreuz (kasnije nazvan Magelanov) i wim pro{ao u Veliki okean, koga je nazvao Tihi okean (Pacifik), jer u wemu nije do`ivio bure kao u Atlantskom okeanu.

POSQEDWA
Qubomorni Madona i Hesus
Madonin momak Hesus izjavio je da se osje}a kao o`ewen mu{karac sa porodicom. Brazilski model je u vezi sa Madonom otprilike 15 mjeseci i o~igledno se potpuno udoma}io i u wenom i u `ivotu wene djece. - Osje}am se kao o`ewen ~ovjek. To mi uop{te nije neobi~no, moj otac je u mojim godinama bio o`ewen. Moja majka je mene rodila sa 15 godina - rekao je Hesus. On je priznao da ponekad postane qubomoran zbog velike pa`we koju Madona dobija. Ali i Madona je qubomorna. Ona mu je nedavno zabranila da ide na zabavu sa Lindzi Lohan. Lindzi je pozvala u klub i poku{ala da organizuje dru`ewe sa Hesusom. Kad su to ~uli Madonini qudi, blokirali su taj dogovor.

Magelan stigao na Filipine