www.glassrpske.

com

Utorak
6. april 2010.

Broj 12.176 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

OS BiH treba da vrate RS avione vrijedne milione KM
Specijalizacija sudova bila nu`na, jer ve}ina dr`ava u okru`ewu tako|e ima privredne sudove. O~ekujemo efikasan rad privrednih sudova radi rje{avawa vi{egodi{wih sporova i deblokadu milionskih suma koje su u wima blokirane, rekao Gaji}
FOTO: G. [URLAN

VIJESTI

странa 5

U Androvi}ima kod Zvornika ubio snahu, ranio sinovca i presudio sebi
странa 5

KROZ RS

Izgradwom ju`ne kapije vra}a se sjaj Starom gradu Trebiwu
странa 8

Zvani~nici SAD i [panije u Sarajevu

Velika o~ekivawa od novoformiranih privrednih sudova u Republici Srpskoj

Male {anse za bilo kakav dogovor
странa 4

Srbija

Uhap{en ubica djevojaka iz ]uprije
странa 18
Xerard Selman Sjedi{te Vi{eg privrednog suda u Bawoj Luci

Bawa Luka

Tri sredwe {kole bez fiskulturnih sala странa 28

]E U PRIVREDU RS UNIJETI STOTINE MILIONA MARAKA
странa 3
FOTO: VI[EGRAD24.INFO

Slavni holivudski par ju~e kratko boravio u BiH

An|elina i Bred obi{li izbjeglice
Rekoh: “Vi ste meni poznati“, ka`e on meni: “Odakle sam poznat“, ja rek’o: “Sa televizije“. Ba{ je bio ganut i mojom pri~om i svim, da me na kraju fino i po~astio, dao mi je i novca, vjerujte, kazala [ehi}eva странa 2
An|elina Xoli i Bred Pit u Me|e|i

2 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Sabin Frejzer, direktor MKG za Evropu

Ne}u podle}i bilo ~ijim pritiscima, niti dozvoliti da gra|evinska mafija instituciju Grada Sarajeva suo~ava sa svr{enim ~inom i daje sebi za pravo da sada i tuma~i gra|evinske propise. Alija Behmen, gradona~elnik Sarajeva

FOTO: VI[EGRAD24.INFO

Deklaracija o Srebrenici izvanredan potez Srbije
BEOGRAD - Direktor Me|unarodne krizne grupe za Evropu (MKG) Sabin Frejzer izjavila je da je usvajawe Deklaracije o Srebrenici u parlamentu Srbije vrlo va`an korak, ne samo za Srbiju, nego i za budu}u regionalnu saradwu. - Usvajawe rezolucije pokazalo je da se poslije mnogo godina u Srbiji mo`e otvoreno govoriti o onome {to se de{avalo tokom rata, kao i o odgovornosti te zemqe. U tom smislu rezolucija je izvanredan potez srpskog parlamenta smatra ona, prenosi B92. Izbor rije~i, dodala je, mo`da nije bio eksplicitan, ali svima je jasno na {ta se ta~no mislilo. Rezolucija je pokazala da Srbija mo`e da ide naprijed. Nadam se da }e i zemqe regiona ocijeniti ovaj korak kao pozitivan.

An|elina Xoli i Bred Pit u Me|e|i kod Vi{egrada

Rame{ Ponuru, kolumnista “Tajmsa“

Te{ko da }e Balkan dobiti vi{e pa`we u Va{ingtonu
PRAG - Kolumnista magazina “Tajms“ i urednik ~aso pi sa “Ne {e nel ri vju“ Rame{ Ponoru kazao je da }e Balkan sada veoma te{ko dobiti dovoqno pa`we u Va{ingtonu. Ponoru je za Radio Slobodna Evropa kazao da mo`da postoji {ansa da balkanske zemqe na neki na~in skrenu pa`wu ame ri ~kog pred sje dnika Baraka Obame. - Pitawe je koliko autorite ta dr`a vna se kre tar ka Hilari Klinton, a posebno iza sla nik Ri ~ard Hol bruk imaju u ovoj administraciji, da li ih Obama zaista slu{a ili ih na izvjestan na~in koristi da figuriraju istakao je Ponoru.
FOTO: GLAS SRPSKE

Slavni holivudski par ju~e kratko boravio u BiH

Rekoh: “Vi ste meni poznati“, ka`e on meni: “Odakle sam poznat“, ja rek’o: “Sa televizije“. Ba{ je bio ganut i mojom pri~om i svim, da me na kraju fino i po~astio, dao mi je i novca, vjerujte, kazala [ehi}eva
PRIREDILA: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

An|elina i Bred obi{li izbjeglice
poku{avali su da lociraju i snime slavni par, iako im nije dozvoqeno da prate posjetu. An|elina i Bred posjetili su Gora`de i izbjegli~ko naseqe Belvedere u tom gradu, poslije ~ega su se uputili u Me|e|u kod Vi{egrada. Pretpostavqalo se da je wihovo sqede}e odredi{te Srebrenica, ali se UNHCR-ov “konvoj“ poslije toga vratio u Sarajevo. U Gora`du su se sastali odvojeno sa dvije izbjegli~ke porodice. Suadu [ehi}, samohranu majku izbjeglicu iz Vi{egrada koja sa sinom Denisom ve} pet godina `ivi na Splavi{tu, posjetio je Pit. - Ostala sam jednostavno bez tek sta, ni sam zna la da pri~am. On je pri{ao i fino me zagrlio. Rekoh: “Vi ste meni poznati“, ka`e on meni: “Odakle sam poznat“, ja rek’o: “Sa televizije“. Ba{ je bio ganut i mojom pri~om i svim, da me na kraju fino i po~astio, dao mi je i novca, vjerujte - pri~a Suada. na prvo mjesto, a druga dva su usporila u mjestu Kopa~i, s ciqem da se rije{e vozila koja ih prate - rekao je agencijama o~evidac Orhan ^ohodar. U Poto~arima se skupila velika grupa qudi, ukqu~uju}i mnoge novinarske ekipe, koja je slavni gluma~ki par trebalo da do~eka prilikom posjete. Umjesto u Poto~are, Yoli i Pit su se vratili u Sarajevo i oti{li u zgradu Evropske unije, gdje su se sastali sa pred sje da va ju }im Pred sje dni{ tva BiH Ha ri som Si lajyi}em. Sastanku je prisustvovao i ameri~ki ambasador u BiH ^arls Ingli{. Prema izvje{taju reportera sa mjesta doga|aja, oboje su se krili od fotoaparata i kamera. An|elina je navodno na glavu stavila maramu kako bi se sakrila, dok se Brad sagnuo na zadwem sjedi{tu da izbjegne objektive fotoaparata i kamera. An |e li na Yoli i Bred Pit napustili su BiH oko 17 ~asova i sletjeli na aerodrom Tivat u Crnoj Gori.

SARAJEVO, GORA@DE, VI [E GRAD - Ho li vud ska glumica i UNHCR-ov ambasador dobre voqe An|elina Yoli ju~e je sa suprugom Bredom Pitom boravila u BiH, gdje je posjetila izbjeglice, povratnike i Rome, potvr|eno je “Glasu Srpske“ iz sjedi{ta ove or ga ni za ci je u Sarajevu. Posjeta slavnog holivudskog para bila je strogo ~uvana tajna. Brojni doma}i, ali i strani novinari od rane zore

ZA GLUMA^KIM parom nastala prava potjera
Breda je, ka`e, zanimao wen `ivot i {ta je sve pre`ivjela. - Ja sam wemu sve ispri~ala, kako me neko zove da zaradim nekih deset, 20 maraka samo da se prehranim. Jo{ sam u {oku, vjerujte ne znam {ta pri~am - kazala je [ehi}eva. Na odlasku iz Gora`da za gluma~kim parom nastala je prava potjera. - Tri automobila, od ~ega dvije novinarske ekipe, krenula su u potjeru za wima. Potom je vo zi lo u ko jem su se nalazili Yoli i Pit pre{lo

Tawa Fajon

Parfem
Bred Pit je u centru Gora`da u jednoj parfimeriji zbunio prodava~icu u{av{i i tra`e}i parfem “armani kod”. - Nisam uop{te shvatila da je to on, dok nije iza{ao iz radwe - rekla je uzbu|ena prodava~ica.

Tawa Fajon, izvjestilac EP

Ne smije se zaustaviti ukidawe viza za BiH
BRISEL - Izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za viznu liberalizaciju Tawa Fajon u autorskom tekstu za Srnu pi{e da je krajwe vrijeme da gra|anima BiH bude omogu}eno da putuju u zemqe EU bez viza, te da ukidawe viznog re`ima ne smije da zaustavi ni nestabilna politi~ka situacije, niti izborna kampawa, kao ni nedostatak politi~ke voqe u Evropskoj uniji. Ako sredinom aprila, dodala je Fajonova, u izvje{taju evropskih stru~waka, koji su nedavno posjetili zemqu, bude navedeno da je BiH ispunila tehni~ke uslove za bezvizni re`im, poslije toga vi{e ne}e biti razloga za daqe ka{wewe.

Bruno Vekari}, zamjenik javnog tu`ioca Srbije za ratne zlo~ine

Svaka `rtva treba da dobije izviwewe
BEOGRAD - Deklaracija o Srebrenici, koju je usvojio parlament Srbije, veliki je ko rak na pri jed za zemqu i pokazuje na{u distan cu pre ma mra ~noj pro {losti, izjavio je zamjenik javnog tu`ioca Srbije za ratne zlo~ine Bruno Vekari}. Vekari} je za RFE kazao da svaka `rtva treba da dobi je izviwewe i po {to vawe. - Mno go bi zna ~aj ni je bilo da se i u nekim drugim zemqama u regionu desi ista takva deklaracija. To bi nekako meni, kao gra|aninu Srbije, mnogo vi{e zna~ilo - istakao je Vekari}.

www.glassrpske.com
I dok su visoki predstavnici u BiH godinama gospodarili `ivotom, zaboravili su da gra|anima BiH koji rade za wih uplate doprinose, ~ime su o{tetili doma}e buxete za vi{e od 90 miliona maraka. Toliko o principijelnosti. Email: radegavric@yahoo.com Zaista su neprihvatqivi pozivi iz Maglaja i drugih gradova u BiH u kojima se nemuslimani i hri{}ani pozivaju da pre|u na islam. Vjerske i dr`avne strukture moraju hitno da reaguju zbog ovoga. Email: dragana676@blic.net

IZ FEDERACIJE BiH {aqu veoma lo{e poruke
Prema wegovim rije~ima, gotovo svi su posezali za ratnim zlo~inima, pogotovo kada im je to bilo potrebno. Cijela dr`ava, sve politi~ke stranke, u jednom trenutku mo ra ju da pri hva te dio

odgovornosti za ono {to se de{avalo na prostorima biv{e Jugoslavije, kazao je on. - Umesto da na tome gradi mo na {u bu du }nost i uz do bre po li ti ~ke ges to ve stvaramo takav ambijent da mo`emo sa Bosnom, sa Hrvatskom, Crnom Gorom i svim zemqama u regionu razgo va ra ti na pra vi na ~in, jo{ uvek tema ratnih zlo~ina jes te ka men spo ti cawa. I sada sa Sarajevom, u “slu~aju Gani}“, to jeste kamen spoticawa - naglasio je Ve-

kari}. Do dao je da, ako se iskqu~i Sulejman Tihi}, ono {to se emituje iz Federaci je BiH, jes te opet ne ka politi~ka kampawa, koja u svakom pogledu {aqe veoma lo {e po ru ke pre ma do bro namjernim qudima. - Smawio se prostor za razgovor, a s druge strane, opet pos to ji mo gu }nost da se ti problemi re{e dijalogom i to je najboqi na~in i naj br`i put - na gla sio je Vekari}.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 3

Policija raportira predsjedniku Srpske
BAWA LUKA - Pripadnici MUP-a RS danas }e povodom obiqe`avawa Dana policije RS predati raport predsjedniku Srpske Rajku Kuzmanovi}u, poslije ~ega }e Kuzmanovi} polo`iti vijenac na spomen-plo~u u zgradi MUP-a RS. Predvi|eno je da predsjednik Republike prisustvuje sve~anom prijemu povodom Dana policije. Kuzmanovi} }e tom prilikom u~iti Orden “Milo{a Obili}a“ na~elniku CJB Isto~no Sarajevo Zoranu Mandi}u.

Velika o~ekivawa od novoformiranih privrednih sudova u Republici Srpskoj

Sudovi }e u privredu Srpske unijeti stotine miliona KM
Specijalizacija sudova bila nu`na, jer ve}ina dr`ava u okru`ewu tako|e ima privredne sudove. O~ekujemo efikasan rad privrednih sudova radi rje{avawa vi{egodi{wih sporova i deblokadu milionskih suma koje su u wima blokirane, rekao Gaji}
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

BAWA LUKA - Glavni zadatak novoformiranih privrednih sudova u Republici Srpskoj je da efikasnim i blagovremenim intervencijama odmrznu nekoliko stotina miliona maraka koje su blokirane u sudskim postupcima kako bi bile “upumpane“ u privredu RS. Izja vio je ovo za “Glas Srpske“ predsjednik Vi{eg privrednog suda u Bawoj Luci Bogdan Gaji}. - Specijalizacija sudova je bila nu`na, jer ve}ina dr`ava u okru`ewu tako|e ima privredne sudove. O~ekujemo efikasan rad privrednih sudova radi rje{avawa vi{egodi{wih sporova i deblokadu milionskih suma koje su u wima blokirane - rekao je Gaji}. Visoki sudski i tu`i la ~ki sa vjet BiH (VSTS) ime no vao je ~elne qude i 32 sudije u privrednim sudovima u Bawoj

Luci, Bijeqini, Doboju, Isto~nom Sarajevu i Trebiwu koji sa radom po~iwu 1. maja. Privredni sudovi }e biti nadle`ni za rje{avawe privrednih sporova, ste~aja, likvi da ci je i re gis tra ci je preduze}a. - Ako sve bude kako je planirano, ve} u maju trebalo bi da presu|ujemo u privrednim sporovima - istakao je Gaji}. Za rad privrednih sudova u RS u 2010. godini planirano je sedam miliona maraka, a o~e ku je se da oni znatno rasterete postoje}e osnovne su do ve i do pri ne su br`em rje{avawu privrednih sporova. Pred sje dnik Okru `nog privrednog suda u Bawoj Lu ci Lej la Ko si} ka za la je da ovu pra vo su dnu in sti tu ci ju ~e ka 11.088 predmeta ko ji su do sada bili

Sjedi{te Vi{eg privrednog suda u Bawoj Luci

FOTO: G. [URLAN

pred privrednim odjeqewem bawolu~kog Osnovnog suda. - Privredni sporovi ranije su u sudovima stajali i po deset godina. Sada o~ekujemo znatno br`e rje{avawe ovih predmeta od kojih }e privreda

Sastanak
Predstavnici privrednih sudova u Republici Srpskoj danas }e odr`ati sastanak sa ministrom pravde RS Xerardom Selmanom o ispuwavawu materijalnih uslova potrebnih za rad ovih pravosudnih institucija. Xerard Selman

osjetiti veliku koristi, jer su neki od wih milionske vrijednosti - kazala je Kosi}eva. Pred Osnovnim sudom u Bawoj Luci zakqu~no sa februarom bilo je 4.540 privrednih sporova, 5.817 sporova male vrijednosti, 106 ste~aja, 122 nerije{ene likvidacije i 504 registracije. - Pri vre dna odjeqewa Osnovnog suda u Bawoj Luci su bila zatrpana brojnim predmetima i nisu bila u stawu da efi ka sno rje {a va ju ove sporove - rekla je Kosi}eva. Dodala je da je u interesu privrednika u RS da se privredni sporovi rje{avaju {to br`e. - Kada privrednici nemaju

solventnih sredstava ugro`eno je wihovo poslovawe. Zato su bili potrebni specijalizovani privredni sporovi - navela je Kosi}eva.

KOSI]: Okru`ni privredni sud u Bawoj Luci ~eka 11.099 predmeta
Predsjednik Unije udru`ewa poslodavaca RS Ranko Mili} kazao je da poslodavci daju punu podr{ku radu privrednih sudova. - Brzim i efikasnim presudama privredni sudovi bi trebalo da, osim naplate potra`ivawa, uvedu vi{e reda i odgovornosti u finansijsko

poslovawa i izmirivawe privrednih obaveza u Srpskoj - rekao je Mili}. Naglasio je da da su brojna preduze}a bila primorana da sta ve ka ta nac na vra ta, jer zbog predugih sudskih sporova nisu uspijevali da naplate potra`ivawa. Na poziciju predsjednika Okru`nog privrednog suda u Doboju imenovana je Jovanka Jovanovi}, na ~elu trebiwskog Okru`nog privrednog suda }e biti Smajil Begovi}, u Isto~nom Sarajevu ovu funkciju }e obavqati Aida [ain, a sudija Miroqub Mitrovi} je imenovan za vr{ioca du`nosti predsjednika Okru`nog privrednog suda u Bijeqini.

Plata direktora Agencije za bankarstvo FBiH 9.000 KM
SARAJEVO - Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} predo~io je ju~e spisak sa neto platama nosilaca izvr{nih i zakonodavnih funkcija, direktora i predsjednika uprava nadzornih odbora institucija u FBiH, prema kojem najvi{u platu ima direktor Agencije za bankarstvo FBiH Zlatko Bar{ sa vi{e od 9.000 KM, javila je Srna. Predsjednik Uprave Razvojne banke FBiH Ramiz Yaferovi} ima neto platu od oko 7.000 KM, a direktor Hrvatske po{te Mostar Tomislav Topi} oko 5.700 KM, plata predsjednika i premijera FBiH Borjane Kri{to i Mustafe Mujezinovi}a je oko 2.800 KM, a predsjednika Predstavni~kog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH oko 3.500 KM.

Putin prodaje oru`je za pet milijardi dolara
MOSKVA - Rusija bi mogla da proda Venecueli naoru`awe u vrijednosti od pet mi li jar di do la ra, saop{tio je ju~e premijer Vladimir Putin poslije posjete toj ju`noameri~koj dr`avi, prenose agencije. Putin se prije tri dana sastao sa predsjednikom Venecuele Ugom ^avezom radi rasprave o nafti, odbrani i saradwi u oblasti nuklearne energije, iako nije potpisan nijedan ugovor o prodaji naoru`awa. SAD izra`ava zabrinutost zbog toga {to Rusija prodaje oru`je Venecueli.

Tihi}: Nisam optimista povodom sastanka
SARAJEVO - Predsjednik SDA Sulejman Tihi} nije optimista da }e predstoje}i sastanci politi~kih lidera iz BiH sa zamjenikom dr`avnog sekretara SAD Yejmsom [tajnbergom i ministrom inostranih poslova [panije Miguelom Angelom Moratinosom dovesti do rje{ewa problema u BiH. - Zahvaqujem na trudu koji pokazuju predstavnici [panije i SAD, ali nisam optimista - izjavio je Tihi} Srni. On je potvrdio je da }e se u srijedu, 7. aprila, sastati sa [tajnbergom i Moratinosom. Tihi} je podsjetio da je Predsjedni{tvo SDA ve} ranije zakqu~ilo da “Madridska de kla ra ci ja“ ne }e po mo }i u rje {a vawu pro ble ma u BiH.

4 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Komentar dana
Pi{e: Miroslav FILIPOVI]

Nova runda razgovora o ustavnim promjenama doma}ih politi~ara sa ministrom inostranih poslova [panije Mihaelom Anhelom Moratinosom i zamjenikom ameri~kog dr`avnog sekretara Yejmsom [tajnbergom, ako se u obzir uzmu prve reakcije, trebalo bi da donese jedno novo – ni{ta. Na osnovu dobro poznatih i potpuno opre~nih stavova o izmjenama Ustava, udru`enih sa radikalnim i krajwe nerealnim zahtjevima bo{wa~kih politi~ara, ve} sada se mo`e zakqu~iti da “ameri~ko-{panska inicijativa“ ne}e donijeti ni{ta pozitiNa osnovu dobro vno niti konkretno. Ili poznatih i potpuno da se pravo ~udo desi, u opre~nih stavova {ta je u ovom trenutku o izmjenama Ustava, te{ko povjerovati. “Madridska deklaraciudru`enih sa ja“ kojom se tra`i da se radikalnim i pod me|unarodnim prikrajwe nerealnim tiskom prenesene nadle`nosti sa Srpske na BiH zahtjevima ugrade u Ustav, da suverebo{wa~kih nitet zemqe, mimo dejpoliti~ara, ve} tonskog principa, vi{e sada se mo`e ne po~iva na pravima dva zakqu~iti da entiteta i tri konsti“ameri~ko-{panska tutivna naroda, ve} na inicijativa“ ne}e wenim gra|anima, neprihvatqiva je za RS. donijeti ni{ta Ovu deklaraciju su odbipozitivno niti li i lider SDA Sulejman konkretno Tihi}, kao i predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Qubi}. Ozbiqne primjedbe na wen sadr`aj ima i HDZ BiH. Destruktivni lider SBiH Haris Silajyi} i daqe tra`i ukidawe entitetskog glasawa u Parlamentu BiH, jedinog mehanizma za{tite interesa RS i srpskog naroda u BiH. Ostali sarajevski politi~ari poku{avaju da pod primjenom odluke Suda za qudska prava u Strazburu sprovedu korjenite ustavne promjene na {tetu dejtonskog ure|ewa i dosada{weg na~ina funkcionisawa institucija BiH. Poslije svega ovoga, neminovno je pitawe koliko uop{te ima smisla i svrhe organizovati nove politi~ke sastanke na kojima bi se raspravqalo o deklaraciji nametnutoj izvana i to uo~i raspisivawa op{tih izbora. Dakle, sve je izvjesnije da }e “Madridska deklaracija“ do`ivjeti sudbinu “aprilskog“ i “butmirskog“ paketa ustavnih promjena. I tako }e propadati jedan za drugim dokument ustavnih reformi sve dok sarajevski lideri ne priznaju realnost ove zemqe i ne odustanu od svojih unitarnih ciqeva, u ~ijoj sr`i je `eqa za bo{wa~kom predominacijom i surovim vladawem nad drugim narodima u zemqi. Nijedna nametnuta deklaracija ne}e donijeti ni{ta pozitivno, jer dobro mo`e do}i samo iznutra, umjerenom i realnom politikom.

U Sarajevu ni{ta novo

Xejms [tajnberg

Po~iwu sastanci doma}ih politi~ara sa [tajnbergom i Moratinosom

Ako u Sarajevu ne bude usagla{en tekst deklaracije o ustavnim promjenama, od sastanka lidera u Madridu nema ni{ta. Kako sada stvari stoje, skepti~an sam da }e se to desiti, istakao Radoji~i}
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Male {anse za bilo kakav dogovor lidera
ostane u takvoj formi, bi}e ne pri hvatqiva za SNSD rekao je Radoji~i}. Kazao je da su sastanci u Sarajevu priprema mogu}eg sastanka u Madridu, na kojem bi trebalo da bude potpisana de kla ra ci ja o us ta vnim promjenama. `ele, oni tra`e vi{e i zbog toga }e morati da snose odgo vor nost za sav ne us pjeh rekao je Ivani}. Li der Stran ke za BiH Ha ris Si lajyi} is ta kao je ju~e da je potrebno ukinuti entitetsko glasawe u Parlamentu BiH da bi BiH “mogla krenuti daqe“. - Mi{qewa sam da prije izbo ra u BiH tre ba ne {to uraditi, posebno kada je rije~ o blokadi koja postoji u Parlamentu BiH - rekao je Silajyi} agencijama. Za mje nik pred sje dni ka HDZ-a BiH Niko Lozan~i} izjavio je da }e dio sastanka biti posve}en mogu}nosti da se do izbo ra do |e do us ta vnih promjena. Za mje nik pred sje dni ka HDZ-a 1990 Martin Ragu` kazao je da ova partija pozdravqa anga`man SAD i EU na tako visokom nivou i smatra da je dobro da se uspostavi kontinuitet partnerstva u rje{avawu te{kih pitawa za BiH. Fun kci oner SDP-a @eqko Ko m{i} izja vio je da od sastanka lidera politi ~kih stra na ka sa [tajnbergom i Mo ra ti no som i “Madridske deklaracije“ ne o~ekuje ni{ta spektakularno.

BAWA LUKA, SARAJEVO - Zbog potpuno opre~nih stavova doma}ih politi~ara u vezi sa ustavnim promje na ma ve oma su ma le {an se da na da na{wem i sutra{wem sastanku u Sarajevu bude usagla{en bilo kakav tekst deklaracije o us ta vnim pro mje na ma u BiH. Izja vio je ovo “Gla su Srpske“ potpredsjednik Save za ne za vi snih so ci jal de mo kra ta Igor Ra do ji ~i}, povodom sastanka doma}ih po li ti ~a ra sa mi nis trom inostranih poslova [panije Mihaelom Anhelom Moratinosom i zamjenikom ameri~kog dr`a vnog se kre ta ra Yejmsom [tajnbergom, koji }e biti uprili~eni danas i sutra u Sarajevu. - Na sastancima }e biti rije~i o radnoj verziji “Madridske deklaracije“, koja je, u stvari, sublimat “butmirskog pa ke ta“, ne {to maweg sa dr`a ja. Ako de kla ra ci ja

SILAJXI] tra`i ukidawe entitetskog glasawa
- Ako u Sarajevu ne bude usagla{en tekst deklaracije o us ta vnim pro mje na ma, od sastanka lidera u Madridu nema ni{ta. Kako sada stvari stoje, skepti~an sam da }e se to desiti - istakao je Radoji~i}. Li der PDP-a Mla den Ivani} smatra da }e stranke iz Federacije BiH odbiti i ovaj poku{aj dogovora. - Mislim da je to posao koji ne}e dovesti do rezultata. Ono {to je za BiH bilo mo gu }e je da se spro ve de odlu ka Su da iz Stra zbu ra, ali ko le ge iz FBiH to ne

MARKO PAVI]
Lider DNS-a Marko Pavi} izjavio je da se prije izbora ne mo`e razgovarati o dubqim zahvatima po pitawu ustavnih promjena. - Mislim da je to udovoqavawe nekim lobistima, ali ako neko misli da vr{i radikalne izmjene Ustava na osnovu odluke Suda za qudska prava u Strazburu, to nikako ne}e mo}i istakao je Pavi}.

Nihad Imamovi}, predsjednik uprave “ASA“ holdinga
Lider SDP-a Zlatko Lagumxija izjavama o tome da su prijave protiv wega la`ne i neta~ne nastoji da se opravda u javnosti zbog poku{aja reketirawa.

Vladika Vasilije zatra`i}e najo{triju osudu poziva Srbima da pre|u na islam

Nevi|ena drskost Bo{waka u Maglaju
MO DRI ^A - Wego vo preo sve {ten stvo vla di ka zvorni~ko-tuzlanski Vasilije najavio je da }e zatra`i ti da Me |u re li gij sko vije}e BiH najo{trije osudi nedavno upu}ivawe poziva Srbima i pravoslavnim sve{tenicima u Maglaju da pre|u na islam. - Srpski narod i SPC u Federaciji BiH konstantno do`ivqavaju neprijatnosti. Posqedwih dana javnost je {o ki ra na ne vi |e nom drsko{ }u Bo{waka u Ma gla ju ko ji su pred naj ve }i hri{}anski praznik Vaskrs pozvali Srbe i pravoslavne sve {te ni ke da pre |u na islam. Na`alost, Bo{wacima je sve dozvoqeno - izjavio je ju~e Srni u Modri~i vladika Vasilije. po zi ve na vra ta ku }a Bo{waka, ~ak i islamskih sve {te ni ka, da pre |u na hri{}anstvo. - Zatra`i}u da Me|ureligijsko vije}e o{tro osudi provokaciju, mada kao predsjedavaju}i Vije}a znam da od toga nema ni{ta, jer je Vije}e skup staraca formirano po narodnoj “Trla baba dlan da joj pro|e dan“ - rekao je vladika zvorni~ko-tuzlanski. On je tu tvrdwu potkrijepio svojim zahtjevima da se provjeri gdje su izgra|ene brojne islamske i katoli~ke bogomoqe u BiH. - Po la Sa ra je va je na crkvenoj zemqi. Mi imamo spisak svih yamija i katoli ~kih crka va ko je su na srpskoj zemqi i crkvi{tima. Na to ne reaguju ni doma }e ni me |u na ro dne vlasti, pa ni u slu~aju kada zgradu Pravoslavne bogoslovije u Sarajevu decenijama nezakonito koriste civilne vlas ti - re kao je vla di ka Vasilije.

Zlatko Lagumxija, predsjednik SDP-a BiH
Saslu{an u Tu`ila{tvu BiH u okviru istrage u slu~aju “reket SDP-a”.

ME\URELIGIJSKO vije}e skup staraca
Zapitao je kakva bi bila reakcija kada bi on poslao svoje sve{tenike da lijepe

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 5

Predstavnici RS tvrde da se nepotrebno odugovla~i sa dono{ewem odluke o avijaciji OS BiH
FOTO: GLAS SRPSKE

Branko Doki}

Do}i }e se do rje{ewa o popisu stanovni{tva
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Privremene komisije za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH Branko Doki} optimista je da }e ova komisija danas do}i do rje{ewa koje }e omogu}iti da popis bude sproveden naredne godine. Doki} smatra da }e poslanici ozbiqno shvatiti situaciju i na}i zajedni~ko rje{ewe, navode}i da u ovom trenutku za wega ne postoje neki krupni razlozi zbog ~ega se ne bi moglo do}i do dogovora. On je napomenuo da su dva pitawa otvorena - na~in popisa dijaspore i da li }e se u zakon unositi ~lan koji }e sugerisati od kada }e se rezultati popisa primjewivati na raspodjelu vlasti BiH.

“Slu~aj Novak \uki}“

Sud BiH razmatra prvostepenu presudu
Vrijednost aviona “orao“ 21 milion dolara

Vojska RS ustupila OS BiH avijaciju vrijednu 191 milion dolara i to sedam aviona “orao“, jedan avion “G-4“, 12 “jastrebova“, dvije “utve“ i 24 helikoptera. Ti avioni su pripadali RS i treba da joj se vrate, kazala Majki}eva
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

SARAJEVO - Oru`ane snage BiH (OS BiH) trebalo bi da Republici Srpskoj vrate avione vrijedne milione maraka koje im je ranije ustupila Vojska RS, ali se taj proces namjerno odugovla~i. Rekao je to “Glasu Srpske“ izvor blizak OS BiH i napomenuo da je odlukom Predsjedni{tva BiH o veli~ini i strukturi OS BiH jasno re~eno da OS ne predvi|aju posje-

dovawe letjelica sa fiksnim krilima odnosno avijaciju, izuzev da se promijeni zakon o veli~ini i stru kturi OS BiH. - Izuzimaju}i helikoptere, ostali avioni trebalo bi prema tome, da se vrate Republici Srpskoj - ka`e isti izvor i dodaje da odluka o tome {ta }e biti sa avionima nikako da se donese. Prema finansijskim procjenama iz 2005. godine vrijednost imovine koju je Vojska

RS ustupila OS BiH iznosila je vi{e od 12,5 milijardi dolara, a od toga je vrijednost avijacije 191 milion dolara.

SRBIJA iskazala interes da kupi letjelice “utva“
Vojska RS je u OS BiH unijela sedam aviona “orao“, jedan avion “G-4“, 12 “jastrebova“, dvije “utve“ i 24 helikoptera. “Orao“ je procijewen na tri miliona dolara, “utva“ na 2.770.000, avion “G-4“ i helikopter na po 2.200.000 do la ra, a “jas treb“ na oko 2.250.000 dolara. Izvor “Glasa Srpske“ kazao je da je svojevremeno Srbija iskazala interes da kupi letjelice “utva“ za svoje potrebe i da od toga jo{ uvijek nije potpuno odustala. Dodaje i da ima ne kih stranih biznismena iz SAD i drugih dijelova svijeta, koji bi tako|e `eqeli da kupe ove avione i uz malu doradu kao raritet koriste u civilne svrhe. - Rije~ je o sredstvima koja bi se prodajom mogla usmjeriti na rje{avawe mnogih socijal-

MILOJ^I]
Na~elnik Zajedni~kog {taba OS BiH Miladin Miloj~i} naglasio je da se sva pokretna imovina koju su imale biv{e vojske rje{ava u skladu sa sporazumom koji je potpisao Savjet ministara BiH sa entitetskim vladama u martu pretpro{le godine. Napomenuo je da je rije~ o imovini koja ~eka odluke nadle`nih institucija da bi se kona~no rije{ila wihova sudbina. - Sudbina aviona koji vi{e ne mogu biti u sastavu OS BiH rije{i}e se u paketu sa ostalom pokretnom imovinom i tu }e biti kraj pri~e i sa ovim avionima. Kako budemo rje{avali ostalu pokretnu imovinu, tako }emo rije{iti i te avione. Tu se o~ito veoma te{ko dolazi do dogovora - istakao je Miloj~i}. Potvrdio je da avioni nisu u strukturi OS BiH i to je definisano odlukom Predsjedni{tva BiH iz jula 2006. godine.

nih pitawa, sanirawe problema zapo{qavawa, boraca, penzionera, {kola, bolnica... Odlukom Predsjedni{tva BiH o veli~ini i strukturi - dodao je on. ^lan Komisije za odbranu i bezbjednost BiH Du{anka Majki} kazala je da je odavno definisano {ta OS BiH mogu imati a {ta ne, te da se svjesno odugovla~i sa rje{avawem sudbine vi{kova u koje spadaju i avioni. - Ti avioni su pripadali RS i treba da se vrate onome kome su i pripadali. Neki zvani~nici u OS BiH su ~ak tvrdili da }e “utve“ koristiti za obuku pilota - kazala je Majki}eva. Dodala je da oni koji se trebaju obu~avati u OS BiH mogu to ~initi na helikopterima, jer OS BiH nemaju krilnu avijaciju i nema osnova da se bilo ko obu~ava na tim avionima. - “Utve“ treba da se vrate RS i wene nadle`ne institucije }e odlu~iti da li }e ih pokloniti nekom aero-klubu ili recimo koristiti za potrebe poqoprivrede - kazala je Majki}eva.

SARAJEVO - Sud BiH danas }e razmatrati slu~aj Novaka \uki}a, koji je pro{le godine prvos te pe nom pre su dom progla{en krivim za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva i osu|en na kaznu zatvora od 25 godina, javila je Srna. U prvostepenoj presudi od 12. juna pro{le godine navodi se da je \uki} 25. maja 1995. godine, kao komandant takti~ke grupe “Ozren“ VRS, nare-

dio svojim jedinicama, smje{te nim u ozren skom se lu Pawik, da granatiraju bli`i lokalitet centra Tuzle, zvani Kapija, kada je usqed eksplozije projektila smrtno strada lo 71, a raweno oko 130 lica. Prvos te pe no vi je }e je zakqu~ilo da ovo djelo predstavqa direktan i neselektivan na pad na ci vil no stanovni{tvo, suprotno odredbama me|unarodnog prava.

Sud BiH

Obnovqeno su|ewe pripadniku “Hamzi“

[efik Ali} u Sudu BiH

FOTO: GLAS SRPSKE

Nezapam}ena porodi~na tragedija u zaseoku Androvi}i kod Zvornika

Ranio sinovca, ubio snahu i sebe
ZVORNIK - Borislav Miji} ju~e je na wivi u zaseoku Androvi}i kod Zvornika ubio svoju snahu Ginu Miji} (71) i te{ko ranio sinovca Miladina Miji}a (41), poslije ~ega je presudio sebi hicem u glavu. Povrije|eni Miladin prevezen je u zvorni~ku bolnicu. On je zadobio povrede grudnog ko{a i qekari se bore za wegov `ivot. Bio je u svjesnom stawu poslije rawavawa. Nezapam}enu tragediju prijavio je policiji Pero Miji} suprug nastradale Gine. Sve se doga|alo u 15.25 ~asova, kada je Perin brat Borislav poslije verbalnog sukoba oko puta u blizini sela prvo pucao u Perinog sina Miladina, a zatim i u Ginu, koja je preminula na licu mjesta. Borislav se potom vratio u porodi~nu ku}u i iz vatrenog oru`ja pucao sebi u glavu.

SARAJEVO - Pred Sudom BiH ju~e je po~elo obnovqeno su|ewe biv{em pripadniku Armije RBiH [efiku Ali}u, koji je prvostepenom presudom oslobo|en krivice za zlo~ine po~iwene u avgustu 1995. godine u Bosanskoj Krajini. - Presudom od 11. aprila 2008. Ali} je oslobo|en optu`be da je po~inio ratni zlo~in protiv zarobqenika - rekla je Srni portparol Suda BiH Selma Hoyi}. Prema optu`nici, Ali} je kao pomo}nik komandanta bataqona za bezbjednost “Hamza“ 505. brigade Petog korpusa Armije RBiH u~estvovao u operaciji hrvatske vojske i policije “Oluja“, kada su pripadnici bataqona “Hamza“ zarobili ~etiri pripadnika Vojske Srpske Krajine na teritoriji Hrvatske. Ali} je prema optu`nici, zajedno sa drugim osobama fizi~ki i psihi~ki mu~io zarobqenike.

POSVA\ALI se zbog puta
Na~elnik odjeqewa op{ti kriminalitet u CJB Bijeqina Darko Kovrlija rekao je “Glasu Srpske“ da je motiv ove tragedije najvjerovatnije nera{~i{}ena imovinska pitawa, ali }e istraga utvrditi ta~an uzrok. O~evici su ispri~ali da je
Tijelo ubijene Gine Miji} FOTO: S. SAVI]

raweni Miladin tr~ao od wive prema ku}ama i vikao: “Rawen sam, dajte kola“. - Vaqda su se Miji}i posva|ali zbog dva retka koje je neko pogazio traktorom. Oni ni ranije nisu `ivjeli u dobrim odnosima - rekla je jedna

wihova ro|aka. Uvi|aj ove tragedije trajao je sino} do kasno u no} i do zakqu~ewa ovog broja “Glasa Srpske“ nije bio zavr{en. Kom{ije nastradalih su u {oku, a u selu se ~uje lelek. S. S. - N. T.

Kancelarija za za{titu autorskih prava EU dozvolila je wema~koj firmi da proizvodi pivo i odje}u pod nazivom “Faking hel”, {to je izazvalo negodovawe istoimenog austrijskog sela Fakinga! Na engleskom jeziku izraz “faking hel“ ~esto se koristi kako bi se izrazilo iznena|ewe ili iritiranost. Ali, u Wema~koj bi to moglo da zna~i - svijetlo pivo - iz mjesta Faking u Gorwoj Austriji, jer je “hel” izraz za “svijetlo pivo“ u ju`noj Wema~koj i Austriji. Problem je {to Faking nema pivaru, a gradona~elnik Franc Majndl nema namjeru da je tamo gradi.

6 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Radnici “Oslobo|ewa“ najavili mirne proteste

Dru{tvo
SOBL

BAWA LUKA - Radnici Novinsko-{tamparskog preduze}a “Oslobo|ewe“ iz Bawe Luke najavili su za danas mirno okupqawe u Bawoj Luci, jer nisu primili vi{e plata i nisu im upla}eni doprinosi za penzijsko-invalidsko osigurawe.

Zbog lo{e socijalne i materijalne situacije u kojoj se nalaze, radnici }e se okupiti na Trgu Krajine i krenuti prema Vladi RS, javila je Srna.

FOTO: GLAS SRPSKE

Ministarstvo izbjegava Univerzitetske igre
BAWA LUKA - Predstavnici Studentske organizacije Univerziteta u Bawoj Luci (SOBL) smatraju da se Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport RS ne bavi kvalitetom koji za studente ima projekat “Univerzitetskih sportskih igara“, ve} da uporno tra`e razloge da ga ne podr`e, saop{teno je ju~e iz SOBL-a. U saop{tewu se isti~e da su predstavnici SOBL-a iznena|eni odnosom resornog Ministarstva prema projektu “Univerzitetskih sportskih igara Bawa Luka 2010“. - Iako je SOBL pripremio i uputio projekat Ministarstvu, nismo dobili odgovor o razmatrawu projekta, ve} samo neprihvatqive odgovore od saradnika u toj instituciji u kojima se tra`i od Univerziteta da odredi nosioca projekta. To je za~u|uju}e jer je poznata na{a tradicija u organizovawu Univerzitetskih sportskih igara - dodaje se u saop{tewu.

Mali{ani tucaju jaja

Izgradwa Spomen-hrama u Doboju

[irom Republike Srpske obiqe`en najve}i hri{}anski praznik

Vjernicima upu}en poziv za pomo}
DO BOJ - Upra va za iz gradwu Spomen-hrama Ro|ewa presvete Bogorodice u Doboju uputila je javni poziv parohijanima dobojske parohije i svim qudima dobre voqe da pri lo zi ma do pri ne su pos tavqawu stolarije na ovom hramu, javila je Srna. Blagoslov javnom pozivu parohijanima za materijalnofi nan sij ski do pri nos spomen-hramu, koji se gradi u ju`nom dijelu grada kod raskrsnice ulica Stefana Prvoven~anog i Jug Bogdana, dao je wego vo preo sve{ tven stvo vladika zvorni~ko-tuzlanski Vasilije. Dobojski Spomen-hram Ro|ewa presvete Bogorodice posve }en je svim srpskim `rtvama iz Drugog svjetskog rata i stradalnicima sa dobojsko-ozrenskog podru~ja iz ovog posqedweg Odbrambenootaybinskog rata srpskog naroda.

U svim op{tinama u RS odr`ane razne manifestacije i takmi~ewa u tucawu i farbawu jaja. U Ribniku na tradicionalnom Vaskr{wem krosu u~estvovalo oko 350 u~enika, a u Prijedoru odr`ana biciklijada
PRIREDILA: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Vaskrsu se najvi{e veselili mali{ani
u ubacivawu u sepeti} Mladen Tegeltija, dok je za najqep{e na{arano, progla{eno jaje Milo{a Dobrijevi}a. - U takmi~ewu u ubacivawu jaja u sepeti} takmi~ilo se trideset takmi~ara, a pobijedio sam jer sam uspio jaje da ubacim u sepeti} {est puta rekao je Mladen Tegeltija. lo se oko ~etiri stotine biciklista raznih uzrasta i na raznim vrstama bicikla koje voze - kazao je sekretar Biciklisti~kog kluba Prijedor Du{ko Topi}. Nakon dvo~asovne vo`we i dru`ewa u prirodi, te sportskih nadmetawa, progla{eni su i pobjednici, a najvi{e pa`we privuklo je progla{ewe najstarijeg u~esnika biciklijade, Milivoja Ron~evi}a koji ima 85 godina. - Bicikl vozim od kad znam za sebe i svakodnevno ve} godinama pre|em i po vi{e kilometara - rekao je Ron~evi}. U op{tini Prwavor poslije vaskr{wih molitvi u dvi je grad ske, pra vo sla vne crkve u Dowim Gaqipovcima i Grabik Ilovi, aktivisti Svetosavske omladinske zajednice iz Prwavora podijelili su vjer ni ci ma 1.200 vaskr{wih jaja. Na glavnom grad skom trgu u ne djequ u Prwavoru je odr`an i Vaskr{wi koncert brojnih amaterskih dru{tava iz gradova bawolu~ke i dobojske regije i iz Srbije, a nekoliko hiqada gledalaca pratilo je i nastup gru pe “Le gen de“ i okte ta “Kraji{kih truba~a“.

Bawa Luka

Danas sahrana Luke Radoje
BAWA LUKA – Sahrana dugogodi{weg novinara “Glasa Srpske“ Luke Radoje, koji je preminuo u subotu u 68. godini nakon kra}e i te{ke bolesti, bi}e obavqena danas. Radoja }e biti sahrawen na grobqu u Prije~anima kod bawolu~kog naseqa Trapisti u 13 ~asova. Radoja je svoj radni vijek zapo~eo kao novinar Radija Glamo~. Bio je i dopisnik novinskih agencija Beta i Tanjug, a zatim je po~eo da pi{e za “Glas Srpske“. Ro|en je 1942. godine u Glamo~u, a sredwu {kolu je zavr{io u Drvaru. Radoja je radio u “Glasu Srpske“ kao novinar 15 godina, a za svoj rad nagra|ivan je brojnim priznawima.

Pravoslavni kalendar
Тre}i dan Vaskrsa
Srpska pravoslavna crkva (SPC) i vjernici danas obiqe`avaju tre}i dan Vaskrsa - Vaskr{wi utorak. Vaskrs hri{}ani slave tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obiqe`eni Vaskr{wi ponedjeqak i Vaskr{wi utorak. Vaskrs se slavi od vremena prvih apostola i wegovo na~elo i su{tina obja{wavaju se rije~ima svetog apostola Pavla, zapisanih u apostolskim djelima: “Ako Hristos ne vaskrse prazna je propovijed na{a i prazna je vjera na{a“. Praznovawem Vaskrsewa hri{}ani nagla{avaju svoju vjeru i pobjedu `ivota nad smr}u.

BAWA LUKA - Pravoslavni vjernici {irom Srpske proslavili su jedan od najve}ih hri{}anskih praznika Vaskrs, koji je u svim op{tina ma obiqe`en tra di ci onalnim manifestacijama, kojima su se najvi{e obradovali mali{ani, jer su se takmi ~i li u tu cawu i ukra{avawu jaja. U op{tini Mrkowi} Gradu odr`an je tradicionalni Vaskr{wi sabor na Kolobari, na kojem je najja~e jaje imao dje~ak Stefan \uki} koji je pobijedio nekoliko takmi~ara. - Kod ku}e sam uzeo dva jajeta, koja su se meni svidjela i koja su bila lijepo obojena u crvenu boju. Prijavio sam jedno ja je i sa wim po lu pao {estoro jaja i pobijedio - rekao je mali Stefan i dodao da je sre}an, jer mu ova pobjeda mnogo zna~i. U no{ewu jaja u ka{ici pobijedio je Krstan Kokeza, a

NAJSTARIJI u~esnik biciklijade ima 85 godina
U op {ti ni Ri bnik na Vaskrs odr`an je ~etrnaesti tra di ci onal ni Vas kr{wi kros “Ribnik 2010“, gdje je u~estvovalo oko 350 u~enika iz tri osno vne {ko le i Sredwo{kolskog centra “Lazar \uki}“. Sve~ano i veselo bilo je i u op{tini Prijedor gdje je organizovana jedanaesta po redu, Vaskr{wa biciklijada. - Svake godine imamo sve ve}i odziv na{ih sugra|ana, ali i stanovnika susjednih op{tina, a ove godine okupi-

PREDSTAVA ZA VASKRS
Pored niza manifestacija u Srpskoj, u Bile}i je u ~ast najve}eg hri{}anskog praznika - Vaskrsa, u Domu kulture izvedena prva samostalna pozori{na predstava pod nazivom “Skrata“, autora, scenariste i re`isera Jovane Kula{, koja je okupila grupu qudi od kojih je ve}ina prvi put na pozori{noj sceni. - Ovo je komedija s ciqem o~uvawa na{e pro{losti i tradicije, a sa poentom da se treba okrenuti Bogu i samo wemu vjerovati - rekla je Jovana Kula{.

Prema prognozama meteorologa u Republici Srpskoj

Obla~no sa suswe`icom i snijegom
BAWA LU KA - Pre ma prognozama meteorologa u Republici Srpskoj u narednih ne ko li ko da na o~e ku je se obla~no, vjetrovito i prohladno vrijeme, sa suswe`icom i snijegom u vi{im predjelima. - Vi{e padavina danas }e biti na istoku Srpske, dok }e u Hercegovini uglavnom biti promjenqivo obla~no vrijeme sa sun~anim intervalima, a u vi{im predjelima do }i }e i do suswe`i ce i snijega - rekao je de`urni meteorolog Republi~kog hidrometeorolo{kog zavoda RS Aleksandar Pajovi}. predjelima, pa }e biti vi{e sun~anih intervala. - Najvi{a dnevna temperatura bi}e od tri stepena Celzijusovih na planinama, a u ostalim predjelima RS od devet do 16 stepeni Celzijusovih - kazao je Pajovi} i naglasio da }e sli~no vrijeme biti tokom cijele sedmice. - U srijedu ujutro se o~ekuje jak mraz, {to bi moglo dosta da {teti poqoprivrednicima, koji imaju usjeve, kao i niske temperature kojih }e biti ovih dana - dodao je Pajovi}. D. K.

PACIJENTI
Qekari u Republici Srpskoj rekli su da nagle klimatske promjene, koje su zahvatile u posqedwe vrijeme ve}i dio zemqe, veoma lo{e uti~u na zdravqe stanovnika. - Naglom promjenom vremena posebno je ugro`eno zdravqe hroni~nih i sr~anih bolesnika, kojima se savjetuje da ne izlaze napoqe, ukoliko nije neophodno i da uzimaju {to vi{e teku}ine i vitamina - ka`u qekari.

ZBOG MRAZA ugro`eni usjevi
Pajovi} je istakao da }e tokom dana padavine slabiti, a zatim prestati, prvo u Krajini, a kasnije i u ostalim

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 7

Vladika Nikolaj slu`io liturgiju u Sokocu
SOKOLAC - Wegovo visokopreosve{tenstvo mitropolit dabrobosanski Nikolaj ju~e je, na Vaskr{wi ponedjeqak, slu`io svetu arhijerejsku liturgiju u sokola~koj crkvi Svetog proroka Ilije, uz saslu`ewe sve{tenstva. U svjetlosti Vaskrsewa po`elimo jedni drugima vaskr{wi mir i neka je od nas daleko strah i stradawe od uma i srca na{ega, rekao je mitropolit Nikolaj u propovijedi okupqenim vjernicima, prenosi Srna.

U Republici Srpskoj ove godine ve}a izdvajawa za studente i |ake

Vijesti
UIO BiH

Za hranu i smje{taj 3,3 miliona maraka

Prihodi u martu 348 miliona KM
BAWA LU KA - Ne to prihodi na jedinstvenom ra ~u nu Upra ve za in di rektno oporezivawe BiH u mar tu izno si li su 348 mi li ona KM, {to je za osam odsto ili 26 miliona ma ra ka vi {e ne go u istom periodu pro{le godi ne, sa op {te no je iz Odjeqewa za komunikacije UIO. D. K.

FOTO: ARHIVA

Srebrenica

Za{tita arheolo{kih iskopina
SREBRENICA - U Narodnoj biblioteci u Srebreni ci su tra }e bi ti prezentovan glavni projekat Muzeja za za{titu arheolo{kih iskopina sa objektom prate}ih sadr`aja u Skelanima, potvrdila je Srni direktor biblioteke Vesna Ko~evi}. Ona je navela da je projekat uradio Zavod za urbanizam i projektovawe iz Bijeqine. Ko~evi}eva je istakla da je prije dvije godine u Skelanima obavqeno arheolo{ko iskopavawe i tada su otkriveni ostaci rimske arhitekture.

Studentski dom u Bawoj Luci

Planirano je i rje{avawe pitawa studentskog smje{taja u Fo~i, za {ta su izdvojena tri miliona maraka iz Razvojnog programa. Razmatra}e se i odobravawe novca za po~etak izgradwe studentskog paviqona u kampusu u Bawoj Luci, istakli u Ministarstvu
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

BAWA LUKA - Za sufinansirawe ishrane i smje{taja studenata i |aka u Srpskoj tokom ove godine bi }e iz dvo je na 3,3 mi li ona ma ra ka, ka za li su “Gla su Srpske“ u Mi nis tarstvu prosvjete i kulture RS. Do da li su da je ovaj iznos ve}i za 500.000 maraka u odnosu na pro{lu godinu da bi se ola k{a la situacija studenata i |aka u RS i udo voqilo po ve }a nim zahtjevima za smje{taj i hranu ovih kategorija. U Mi nis tar stvu su re kli da }e se tokom ove go-

dine raditi na adaptaciji hotela “Panorama“ u Palama za po tre be stu den tskog smje{taja.

U ZAVR[NOJ fazi adaptacija kasarne u Trebiwu za smje{taj |aka
- Pla ni ra no je rje {a vawe i pitawa studentskog smje{taja u Fo~i, za {ta su izdvojena tri miliona maraka iz Razvojnog programa. Po red to ga, u ovoj go di ni razmatra}e se i odobravawe sred sta va za po ~e tak iz gradwe stu den tskog pa viqona u kam pu su u Bawoj

Lu ci - is ta kli su u ovom ministarstvu. U protekle tri godine, podsje}aju, ulo`ena su zna~aj na sred stva za po boq{awe uslo va u domovima u~enika. - Iz Razvojnog programa RS ulo `e no je 800.000 maraka za adaptaciju kasarne u Trebiwu da bi ona mogla da slu `i za smje {taj u~enika, a radovi na ovom objektu su u zavr{noj fazi rekli su u Ministarstvu i dodali da op{tine finansiraju tro{kove materijala i usluga u studentskim i |a~kim domovima. U Republici Srpskoj je la ni za su fi nan si rawe

smje{taja i ishrane studenata bilo obezbije|eno 2,8 miliona maraka. Pred sta vni ci Stu den tske organizacije Univerzi te ta u Bawoj Lu ci pro{le godine slali su dopise Ministarstvu prosvjete i kulture RS u kojima su upo zo ra va li pred sta vni ke vlasti da su potrebna ve}a iz dva jawa za su fi nan si rawe smje {ta ja i is hra ne stu de na ta i |a ka ko ji su smje{teni u domove. - S obzirom na to da se iz godine u godinu pove}ava broj studenata i |aka koji bo ra ve u ovim do mo vi ma, uporedo sa sveop{tom krizom u dru{tvu, zahtijevali

smo da se vi {e sred sta va izdvaja za ove namjene kako bi se studentima i |acima smawili tro{kovi {kolovawa - isticali su ranije u SOBL-u.

Nevenka Savi}

Dok se ne zatvori OHR ni{ta od EU
SA RA JE VO - Evrop ska unija ne}e biti u mogu}nosti da uzme u ra zma trawe zahtjev za ~lanstvo BiH sve dok se ne zatvori Kancelarija visokog predstavnika (OHR), izjavila je direktor Direkcije za evropske in te gra ci je (DEI) BiH Nevenka Savi}. Kao {to znamo, zatvarawe OHR-a je uslovqeno sa pet ciqeva i dva uslova - istakla je Savi}eva za RFE.

Zaposleni
U Ministarstvu prosvjete i kulture RS rekli su da su za ovu godinu planirana 4,4 miliona maraka za bruto plate i naknade tro{kova zaposlenih u studentskim i |a~kim domovima.

Inspektori obavili 616 kontrola u kladionicama, tombolama i automat klubovima u RS

Livno

Zape~a}ena 63 objekta za igre na sre}u
BAWA LU KA - In spe ktori Republi~ke uprave za igre na sre }u u pro te kla tri mjeseca ove godine, donijeli su 63 rje{ewa za zabranu obavqawa djelatnosti u objektima koji prire|uju igre na sre}u u Srpskoj. Re kla je ovo “Gla su Srpske“ portparol Republi~ke uprave za igre na sre}u Danijela Kova~evi}. - U 27 op {ti na u Srpskoj inspektori su obavili ukupno 616 kontrola, poslije ~e ga su iz da li 67 pre kr{ajnih naloga u iznosu od 107.000 maraka - istakla je Kova~evi}eva. Ona je dodala da je podne se na i je dna kri vi ~na prijava protiv prire|iva~a tom bo le za tvo re nog ti pa, zbog toga {to je otkriveno falsifikovawe tombolskih kartica. U Po res koj upra vi RS ka`u, da prema podacima koje ima ju u evi den ci ja ma PURS-a, tokom ove godine nemaju nijedno kona~no rje{ewe za pla}awe poreskih obaveza kladionica.

FIZI^KA LICA
U Republi~koj upravi za igre na sre}u rekli su da su ove godine u 98 odsto slu~ajeva fizi~kim licima izre~ene kaznene mjere, a naj~e{}i razlog je bio neregularno prire|ivawe igara na sre}u na automatima.

OTKRIVENO falsifikovawe tombolskih kartica
- Mi u svojim evidencijama pratimo poreze od prire|enih igara na sre}u, koji se mjese~no po kladioni~ar-

skom mjestu pla}a u iznosu od 1.000 maraka, a za igre na sre}u putem automata u pau{alnom iznosu od 100 maraka po automatu - kazala je por tpa rol PURS-a Mi la [trki}. [trki}eva je dodala da je la ni od pri re |i vawa igara na sre}u i zabavnih iga ra pri kupqeno 7.797.369 ma ra ka, ili 5,5 odsto vi{e u odnosu na 2008. go di nu, ka da je na pla }e no 7.389.660 maraka. D. K.

Raste broj oboqelih od raka
LIVNO - U 2009. godini na po dru ~ju Li vawskog kantona registrovan je 131 slu~aj novootkrivenih malignih oboqewa, od ~ega 67 slu~ajeva kod mu{karaca i 64 kod `ena, podaci su kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo, javila je Srna. Direktor ove ustanove Dijana Mami} potvrdila je da je broj oboqelih od karcinoma zabriwavaju}i i upozoravaju}i.

8 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Delegacija Prijedora boravila u Manisi

Kroz RS
Udru`ewe “Podr{ka“ Sokolac

PRIJEDOR - Delegacija op{tine Prijedor, u kojoj su bili predsjednica Skup{tine op{tine Azra Pa{ali}, zamjenik na~elnika op{tine Milenko \akovi} i odbornik Zinajda Mahmuqin, krajem marta prisustvovala je me|unarodnom Mesir festivalu, koji je 470. put odr`an u turskom gradu Manisi.

Saradwa sa ovim turskim gradom uspostavqena je na inicijativu Ministarstva spoqnih poslova BiH i posredstvom Ambasade BiH u Ankari 2006. godine, a godinu kasnije do{lo je do potpisivawa Poveqe o bratimqewu Prijedora i Manise. S. T.
FOTO: GLAS SRPSKE

Paketima obradovane siroma{ne porodice
SOKOLAC - Udru`ewe za pomo} licima sa posebnim potrebama “Podr{ka“ iz Sokoca povodom vaskr{wih praznika obradovalo je svoje ~lanove paketima. Paketi sa jajima, prehrambenim artiklima i sredstvima za li~nu higijenu obezbije|eni su za 25 ~lanova “Podr{ke“ iz socijalno najugro`enijih porodica. - Ovo je jedna u nizu humanitarnih akcija koje smo organizovali u protekle tri godine, koliko postoji na{e udru`ewe. Pomogli su nam op{tina Sokolac i NLB Razvojna banka - ka`e predsjednica Udru`ewa “Podr{ka“ Sokolac Swe`ana Ba{evi}. B. G.

Obrazovawe u Bijeqini

Poqoprivredna {kola obiqe`ila {est decenija
BIJEQINA - Poqoprivredna {kola u Bijeqini obiqe`ila je ju~e {est decenija postojawa, a za to vrijeme kroz ovu sredwo{kolsku ustanovu pro{lo je vi{e od 35.000 u~enika u 58 generacija, javila je Srna. - Sve ove godine, od davne 1950. kada je {kola doselila iz Tuzle i za`ivjela u Bijeqini, bila je i ostala uspje{na. Po svojoj tradiciji ona je odmah iza Gimnazije, {kola sa najdu`im sta`om i koja je izwedrila brojne stru~wake - rekao je obra}aju}i se gostima, biv{im i sada{wim u~enicima i profesorima, v. d. direktora ove {kole Slobodan Peri}. Savjetnik premijera Vlade RS Miladin Dragi~evi} rekao je da sa posebnom va`no{}u Vlada RS pristupa ovakvim doga|ajima.

Izgradwa ju`ne kapije doprinije}e razvoju turizma

Po~iwe izgradwa ju`ne gradske kapije u Trebiwu

Vra}awe nekada{weg sjaja Starom gradu
Na bazi dokumentacije i projekta za ovu kapiju, ra|enih jo{ osamdesetih godina 20. vijeka, ura|ena sva dokumentacija za restauraciju. Dobijena i gra|evinska dozvola, tako da nema nikakvih prepreka za po~etak radova, istakao Vladimir Gudeq
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

Dragan Tovilovi} i Gordana Maksimovi}

FOTO: D. JOVI^I]

Op{tina Srbac

Za stipendirawe 131 hiqada maraka
SRBAC - Zamjenik na~elnika op{tine Srbac Dragan Tovilovi} potpisao je proteklog vikenda u srba~kom Domu kulture ugovore o dodjeli stipendija za 181 studenta i u~enika, za {ta }e iz buyeta op{tine biti izdvojena 131 hiqada maraka. Redovni studenti druge i vi{ih godina studija i nosioci Vukove diplome dobija}e stipendiju u {est rata po 100 maraka, postdiplomci po 800 maraka u jednokratnom iznosu, a kadrovi koji spremaju doktorske disertacije iz deficitarnih oblasti po dvije hiqade maraka u jednokratnom iznosu. - Prije pet godina bilo je svega 50 stipendista i od tada je ovaj broj neprestano rastao. Da radimo ispravnu stvar, svjedo~e brojni srba~ki kadrovi, koji se nalaze na odgovornim funkcijama u dr`avnim organima i javnim ustanovama u RS i {ire - rekao je zamjenik na~elnika Dragan Tovilovi}. Prvi ugovor potpisala je Gordana Maksimovi}, student druge godine Komunikolo{kog koleya u Bawoj Luci, koja je ostvarila prosjek ocjena 8,89. D. J.

Na ~el nik Odjeqewa za prostorno ure|ewe op{tine Trebiwe Vladimir Gudeq reTRE BIWE - Res ta - kao je da je taj iznos bio preuracija Starog grada u dra ~un ska vri je dnost Trebiwu, u nekada{woj gra|evinskih radova. ka sar ni aus tro ugar ske - Na bazi dokumentacije i vojske, po~e}e ovih dana projekta za ovu kapiju, ra|enih izgradwom ju`ne gradske jo{ osamdesetih godina 20. kapije, a novac za ovu na- vijeka, ura|ena je sva dokumenmjenu, u iznosu od 70.000 tacija za restauraciju, a projema ra ka obe zbi je dio je kat je ura di la fir ma UNESCO. “Projekt“ iz Bawe Luke. Dobijena je i gra|evinska dozvola, tako da nema nikakvih prepreka za po~etak radova, koji su ve} odavno bi li planirani, {to }e Starom gradu vraNovim regulacionim planom Kasteti ti, bar ma lo, la, Starog grada u Trebiwu, predvine ka da{wi iz |ena je revitalizacija starih gled i doprinijeobjekata, uz dozvoqenu eventualnu ti ra zvo ju dogradwu, ali da ne bude naru{ena turizma - istakao ambijentalna cjelina. je Gu deq.

On ka`e da kapija ne}e biti autenti~na iz prakti~nih razloga, jer su nekada postojala sa mo dva pje {a ~ka pro la za odvojena jarkom, dok }e se sada praviti dva pje{a~ka i jedan vozni ulaz, kroz koji bi mogla da prolaze, u slu~aju potrebe, i vozila hitne pomo}i, vatrogasna ili druga, jer sa druge strane prolaz u Stari grad je uzak i nije dovoqno visok.

Revitalizacija starih objekata

UNESCO obezbijedio 70.000 maraka
- Pri ~a o res ta ura ci ji Starog grada datira iz predratnog vremena, ali nije bilo sluha za to - ka`e Gudeq i dodaje da je za po~etak bilo kakvih radova bilo potrebno obezbijediti plansku i drugu neophodnu dokumentaciju. Op{tina Trebiwe je pro-

{le godine obezbijedila sredstva za izradu regulacionog plana, {to je bio osnov za po~etak radova. - Radovi na kapiji su prvi, po~etni koraci na restauraciji Starog grada, a za ostale radove bilo bi potrebno mnogo vi{e novca - ka`e Gudeq i is ti ~e da }e od sred sta va UNESCO-a preostati 20.000 maraka, koje }e se utro{iti za pripremne radove na otkopavawu kanala sa vodom, takozvanog “hendeka”, koji se nekada davno nalazio oko zidina Starog grada i tako ga {titio od osvaja~kih pohoda. Ono {to bi u ovom dijelu grada trebalo uraditi, a da bi djelovalo autenti~no, ka`u u op{tini, svakako je uklawawe asfalta i poplo~avawe ulica i trgova, te pravqewe kamene fasade sa kamenim krovnim plo~ama.

Op{tina [ipovo poma`e mladima

Stipendije za 158 studenata
[I PO VO - Op {ti na [ipovo u buyetu je obezbijedi la 130 hiqada ma ra ka za stipendirawe 158 studenata, koji }e primati stipendiju od 60 do 90 maraka, a ugovor o stipendirawu potpisalo je 65 studenata koji su prvi put ostvarili pravo na stipendiju. Osim wih, ugovor o stipen di rawu pro du `en je sa 113 studenata koji su primali sti pen di ju u pro {loj {kolskoj godini. Iako op{tina [ipovo u posqedwih nekoliko godina redovno obezbje|uje sredstva u buyetu za stipendirawe studenata, malo je onih koji po zavr{etku {kolovawa `ele da se vrate u grad na Plivi i Jawu. To je u ~etvrtak uve~e u razgovoru sa rukovodstvom op{ti ne, pri li kom po tpi si vawa ugovora o stipendirawu, potvrdila ve}ina studenata. dobila stipendiju, ali kazala je da ne razmi{qa o tome da se vrati u [ipovo po zavr{etku fakulteta. - Ova stipendija, mada je wen iznos mali, za mene mnogo zna~i, jer na neki na~in me uvje ra va da ne ko o na ma mladima misli. Po okon~awu studija ne}u se vra}ati u [ipovo, jer mi je jasno da tu ne mogu da dobijem zaposlewe u svojoj struci - rekla je Ksenija Keya. Sli~no pri~a i student prve go di ne pra va bawolu ~kog Uni ver zi te ta Mi lo{ Pe{i}. Na ~el nik op {ti ne Du {an Ma li no vi}, s dru ge stra ne, is ti ~e da {i po va ~kim privrednim kolektivima i ustanovama treba mladih i {kolovanih kadrova svih profila. - U [i po vu ne dos ta je mladog i {kolovanog kadra. Istina je da sada nemamo velikih privrednih sistema u kojima su se nekada mladi kadrovi grupno zapo{qavali, ali mjesta za obrazovane kadrove ima u svim preduze}ima - re kao je na ~el nik Du {an Malinovi}. S. D.

Isto~no Sarajevo
VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka. POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo i jedno naru{avawe javnog reda i mira. Registrovane su ~etiri saobra}ajne nesre}e.

UGOVOR o stipendirawu potpisalo 65 novih stipendista
Student prve godine `urnalistike na Filozofskom fakultetu u Bawoj Luci Ksenija Keya zadovoqna je {to je

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 9

Podsticaj za 320 ~elina~kih ratara
^ELINAC - Republi~ko Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede ~elina~kim poqoprivrednicima za regresirawe proqe}ne sjetve odobrilo je blizu 269 tona mineralnih |ubriva i 90 tona dizel goriva. Gorivo poqoprivrednici ve} preuzimaju na “Petrolovim“ pumpama u Bawoj Luci, Prwavoru i Lakta{ima, a isporuka |ubriva za poqoprivrednike sa podru~ja op{tine ^elinac sqede}e sedmice vr{i}e se u poslovnom krugu preduze}a “Torineks”“ B. M.

Samohrana majka Vesna Pu{owa iz Rogatice

Djeca svijetla strana sumorne svakodnevice U Luji}ima novi
U gradwu ulo`eno 50.000 maraka

FOTO: D. KEREZOVI]

Kotor Varo{

Djeca su mi zdrava i dobri su u~enici. To mi je jedina sre}a u `ivotu. Zahvaquju}i vjeronauci, ~esto su u crkvi, a najstariji sin `eli da nastavi {kolovawe u fo~anskoj Bogosloviji, rekla je Pu{owa
PI[E: SRETEN MITROVI] krozrs@glassrpske.com

betonski most
KOTOR VARO[ - U nasequ Luji}i u Mjesnoj zajednici Grabovica kod Kotor Varo{a privodi se kraju izgradwa novog betonskog mosta na rijeci Vrbawi, u koji }e biti ulo`eno 50.000 maraka. Mje{tani Luji}a, koje broji tridesetak doma}instava, zahvalni su lokalnoj zajednici, koja je podr`ala wihovu inicijativu i obezbijedila sredstva da se na mjestu, gdje je bio raniji drveni, izgradi za kratko vrijeme novi betonski most. Stanko Luji} (66), koji pamti da je ovo dvadeseti most koji se gradi na ovom mjestu, rekao je da roditeqi ne}e vi{e strahovati za djecu koja su prilikom odlaska u grabova~ku Osno vnu {ko lu “Pe tar Ko ~i}“ pre la zi la pre ko dotrajalog mosta, posebno u vrijeme kada nado|e rijeka Vrbawa. Prema rije~ima Luji}a, koji je i predsjednik Gra|evinskog odbora, istovremeno sa gradwom mosta u toku je akcija ure|ivawa tri kilometra lokalnog puta za selo. D. K.

ROGATICA - Samohrana majka Vesna Pu{owa iz Rogatice bori se da na pravi put izvede svoje ~etvoro djece. Ona je kao 17-go di{wakiwa, po bje gla sa roditeqima iz rodnog Sarajeva i uto~i{te na{la u Rogatici. Za Rogati~anina @eqka Pu{owu udala se tri godine kasnije i za nepunih 12 godina braka rodila je tri sina i k}erku. @eqko je umro u septembru 2007. godine, u 33. godini, a Vesna je ostala sa ~etvoro djece, od kojih je najstariji Branimir imao 11, a najmla|a k}erka Marija ~etiri godine. Vesna ima sre}u da joj u svemu poma`u wen otac Rajko Filipovi}, majka Stojanka i svekrva Slobodanka. Me|utim, `ivotne neda}e i brige odrazile su se na Vesnino zdravqe. Sve je ~e{}e kod qekara. Pri~a da je uz razumijevawe dobrih qudi dobila posao u Ja vnom pre du ze }u “Komrad“. Za godinu i po, koliko je u radnom odnosu, nije

U toku humanitarna akcija u Srpcu

Elektri~ari pomogli porodici Tubi}
Vesna Pu{owa se ponosi svojom djecom FOTO: S. MITROVI]

radila ni pet mjeseci. Sve ostalo provela je na bolovawu. Svijetla strana wene svakodnevice su joj djeca. Branimir je de ve ti ra zred, Mom~ilo sedmi, Sergej ~etvrti, a mezimica Marija prvi

[KOLOVAWE
Kada Branimir zavr{i osnovnu {kolu, Vesnu o~ekuju nove brige. Ona ka`e da je svjesna da }e od skromnih porodi~nih primawa koja se sastoje iz porodi~ne penzije, koja je smawena, dje~ijeg dodatka na troje djece i wenog bolovawa, samo za smje{taj u domu morati sinu Branimiru da odvoji 150 maraka.

razred osnovne {kole. - Djeca su mi zdrava i dobri su u~enici. To mi je jedina sre }a u `i vo tu. Zahvaquju}i vjeronauci, ~esto su u crkvi, a najstariji sin `eli da ove godine, poslije za vr{et ka osno vne {ko le nastavi {kolovawe u fo~anskoj Bogosloviji - ka`e Vesna.

@IVE u staroj ku}i
Sre }a da ova po ro di ca ima svoju ku}u. To je stara porodi~na ku}a kojoj mnogo to-

ga nedostaje. Za popravku, kazuje Vesna, trebalo bi puno para, a ona ih nema. Nadala se da }e do}i do ku}e kroz Udru`ewe porodica sa ~etvoro i vi{e djece. U u`i krug nije mogla u}i, jer nema petoro djece, {to je bio kqu~ni uslov za konkurisawe na jednu od tri ku}e koliko ih je pro{le godine podignuto u Rogatici. Vesna smatra da je to nepravda, jer je lak{e jednoj porodici u kojoj je petoro djece sa oba roditeqa, nego gdje je samo jedan roditeq sa ~etvoro djece.

Humanitarci posjetili porodicu Tubi}

FOTO: D. JOVI^I]

Obiqe`en Dan policije RS u Srpcu

Nagrade najzaslu`nijim policajcima
SRBAC - U okviru obiqe`avawa Dana policije RS Sindikalna organizacija Policijske stanice Srbac uru~ila je nagrade najzaslu`nijim policajcima.
FOTO: D. JOVI^I]

Predsjednik Policijske stanice Srbac Ilija Cviji} uru~io je pi{toq Rajku Ra|evi}u kao poklon za odlazak u zaslu`enu penziju. Za deset godina rada u ovoj

slu`bi nagra|eni su: Predrag [trbac, Sr|an Nikoli}, Nermin Hoyi}, Zoran Borjanovi}, Branislav Todori} i Dalibor Davidovi}. Dobrila Savanovi}, dobila je nagradu za 20 godina policijskog sta`a, a za 25 godina Dragan Savi}.

KOJI] zadovoqan radom policajaca
- Veoma sam zadovoqan radom srba~kih policajaca koji su pokazali da su me|u najefikasnijim u RS jer ukupna rasvijetqenost svih prijavqenih krivi~nih djela iznosi 71 odsto - rekao je na~elnik op{tine Srbac Mirko Koji}. Sve~anoj ceremoniji u motelu “Barda~a“ prisustvovali

Poklon pi{toq Rajku Ra|evi}u za odlazak u penziju

su predstavnici MUP-a RS, na~elnik Uprave kriminalisti~ke policije RS Gojko Vasi}, te Nijaz Smajilovi} i zamjenik na~elnika Centra javne bezbjednosti Bawa Luka @eqko Domazet, kao i poslanici Narodne skup{tine RS Zora Vidovi} i Mi{o Mihoq~i}. - Radnici CIPS-a su pune ~etiri godine radili u zakupqenim prostorijama, a zahvaquju}i MUP-u RS, koji je ulo`io deset hiqada maraka u rekonstrukciju na{ih prostorija, gra|ani Srpca sada imaju modernu {alter salu u kojoj li~na i druga dokumenta nogu dobiti u veoma kratkom vremenskom periodu - rekao je komandir Policijske stanice Srbac Sveto Stojakovi}. D. J.

SRBAC - Ra dna je di ni ca “ E le k t r o d i s t r i bu c i j e “ Srbac uplatila je porodici Tubi} iz Srpca jednokratnu nov~anu pomo} od 450 maraka. Na ovaj human gest srba~ki elektri~ari su se odlu~ili kada su ~uli da je u toku prikupqawe humanitarne pomo}i za 29-ogo di{wu Ve snu Tubi} koja boluje od paraplegije, a jedina li~na primawa im predstavqaju 82 marke pomo }i Cen tra za so ci jal ni rad Srbac. - Veoma smo zabrinuti jer se Vesni pogor{alo stawe zadwih par mjeseci tako da ima sve ve}ih problema sa srcem i bubrezima. Po{to je nepokretna, tri puta sedmi-

~no je vo dim u udru `ewe “Izvor“ gdje se dru `i sa brojnom djecom sa posebnim potrebama i izra|uje ukrasne pre dme te – re kla je maj ka Grozda. U proteklih nekoliko mjeseci porodicu Tubi} su nov~a no po mo gli op {ti na Srbac, aktivisti Mjesne zajednice Srbac i predstavnici SNSD-a, dok je pu tem Vlade RS obezbije|eno pla}awe 150 kilovat sati struje mjese~no. Svi oni koji `ele da simboli~nom nov~anom donacijom pomognu porodici Tubi}, svoja sredstva mogu uplatiti na ra~un NLB razvojne banke broj : 56201080363699-80. D. J.

Trebiwe
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana 43 pacijenta, a obavqeno je 12 ku}nih posjeta. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba.

10 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Pomo} penzionerima za nabavku ogreva
MZ Prijedor dva
SRBAC - Najsiroma{nije penzionerske porodice srba~ke op{tine mo}i }e da nabave ogrev zahvaquju}i dogovoru Udru`ewa penzionera iz Srpca sa [umskom upravom iz ovog mjesta i [umskim gazdinstvom “Gradi{ka“. Upis za nabavku drva za ogrev za sqede}u sezonu grijawa po~iwe sutra. Cijena po jednom prostornom metru bukovih i hrastovih drva iznosi}e 48 maraka, a prevoz na ku}nu adresu do Srpca iznosi 11, a do ostalih naseqa 13 maraka, javila je Srna.
FOTO: ARHIVA

Za obnovu mjesnih prostorija 20.000 KM
PRIJEDOR - Op{tina Prijedor izdvojila je oko 20.000 maraka za renovirawe konferencijske sale u Domu najve}e mjesne zajednice Prijedor dva. Na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi} istakao je da op{tina nastoji da u svim mjesnim zajednicama napravi ili obnovi postoje}e prostorije mjesnih domova, koji bi bili centri za okupqawe mje{tana. - Ovo je sada jedna moderna sala koju }e koristiti Savjet mjesne zajednice, ali i svi politi~ki subjekti, omladina, udru`ewa boraca, penzionera i nevladine organizacije, kao i svi stanovnici ove mjesne zajednice - rekao je Pavi}. On je dodao da je zna~aj ure|ewa jo{ ve}i, jer je u ovom domu u prijedorskom nasequ Urije sjedi{te regionalne kancelarije ~etiri mjesne zajednice - ^irkin Poqe, Gorwi Orlovci, Bo`i}i i Palan~i{te. S. T.

Najvi{e ispa{taju djeca

U ~elina~koj op{tini opada broj sklopqenih brakova
Otvarawe renovirane konferencijske sale
FOTO: S. TASI]

Koncert u Kotor Varo{u

Sje}awe na nastavnika Miroslava Pejovi}a
KOTOR VARO[ - U prisustvu velikog broja posjetilaca uo~i Vaskrsa u kotorvaro{koj bioskopskoj sali odr`an je koncert sje}awa na Miroslava Miru Pejovi}a, dugogodi{weg nastavnika muzi~ke kulture u kotorvaro{koj Osnovnoj {koli “Sveti Sava“, koji je preminuo u februaru pro{le godine. Koncert su organizovali prijateqi i po{tovaoci wegovog sadr`ajnog muzi~kog djela. Obra}aju}i se izvo|a~ima i po sje ti oci ma Mi rin otac Jefto je zahvalio na organizovawu koncerta, na kojem su bili najbrojniji mladi. On je istakao da Miro nije umro, jer je obrazuju}i mlade ostavio djela od velike kulturne vrijednosti. U ime stanovnika veliku zahvalnost za organizovawe pomen-kon cer ta Mi ro sla vu Pejovi}u prenio je Slobodan Hrwez, koji je rekao da je Miro svojim likom i djelom zra~io pozitivnom energijom i da kao bard kotorvaro{ke muzike nikada ne}e biti zaboravqen. D. K.

Sve vi{e se razvode mladi bra~ni parovi
Mladi ni`eg stepena obrazovawa lako se odlu~uju na stupawe u brak, ali se mnogo i ne trude da ga sa~uvaju, a oni obrazovaniji skloniji su taktizirawu, istakla Zorka Stupar
PI[E: BORO MAKSIMOVI] krozrs@glassrpske.com

^ELINAC - Prema podacima Centra za socijalni radu u ^elincu je u pro{loj godini razvedeno {est brako va u ko ji ma su pru `ni ci imaju maloqetnu djecu, a jo{ toliko je u postupku razvoda. U Centru isti~u da se sve vi{e razvode mladi bra~ni parovi.

Socijalni radnici strahuju da su veoma mali izgledi da se u nekom od brakova u koji ma se vo di pre dra zvo dni postupak supru`nici izmire i nastave zajedni~ki `ivot. - U brakovima koji su tokom pro{le godine razvedeni ima desetoro maloqetne djece. Prema porodi~nom zakonu u takvim brakovima neophodno je prije razvoda u Centru za

socijalni rad sprovesti postu pak mi rewa, a ako to ne uspije, daje se preporuka sudu kojem }e supru`niku djecu dodijeliti - obja{wava socijalni radnik koji u ovoj ustanovi vodi referat porodi~no-pravne za{tite Zorka Stupar.

MNOGI supru`nici brak ne shvataju kao odgovornost
Ona je dodala da se mladi, po pra vi lu ni `eg ste pe na obrazovawa, lako odlu~uju na stupawe u brak, ali se mnogo i ne trude da ga sa~uvaju. Oni obrazovaniji skloniji su takti zi rawu. Po sli je je dnog brzo okon~anog braka mladi supru`nici lako stupaju i u sqede}i, koji tako|e biva op-

STATISTIKA
Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske i u ~elina~koj op{tini iz godine u godinu opada broj sklopqenih brakova. Tako je 2008. godine sklopqeno 87 brakova, 2007. godine 105, a ilusMladi svirkom odu{evili publiku
FOTO: D. KERZOVI]

tracije radi 2004. godine 115. U 2007. i 2008. godini u republi~kom Zavodu za statistiku evidentirana su ukupno po dva razvoda, a u poslijeratnim godinama najvi{e brakova razvedeno je 2005. godine, i to 14.

tere}en nesporazumima, a djeca su po pra vi lu naj ve }e `rtve. - Svjedoci smo niza stresnih situacija kojima su u takvim pri li ka ma izlo `e na maloqetna djeca. Supru`nici brak ne shvataju i kao odgovornost, pa su wihove odluke ishitrene sa dugoro~no lo{im posqedicama. Majka, kojoj se uglavnom djeca dodjequju, jer su u tom uzrastu za wu vezana, vrlo ~esto ne dozvoqava ocu vi |awe dje ce, da bi ga ucjewivala i sve to komplikuje `ivot i djeci i supru`nicima - pri~a Stupareva. U Centru za socijalni rad isti~u da se u ovim ustanovama ne evidentiraju ukupno razvedeni brakovi, nego samo oni u kojima supru`nici imaju maloqetnu djecu.

Prijedor
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledano 50 pacijenta. POLICIJA Zabiqe`ena dva naru{avawa javnog reda i mira i tri krivi~na djela. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom.

Ribolovci na rijeci Vrbawi u Kotor Varo{u

Upecali mrenu rekorderku
KOTOR VARO[ - [estogodi{wi Sergej, u~enik prvog razreda kotorvaro{ke Osnovne {kole “Sveti Sava“, uspio je, {to malo kom ribolovcu polazi za rukom, da upeca mrenu dugu 52 centimetra, te{ku oko tri kilograma. Ovaj kapitalni ulov mali{an je izvukao iz rijeke Vrbawe u mjestu Podbr|e, gdje peca sa djedom Nikom Maksimovi}em, koji je dugogodi{wi ribolovac i ~lan kotorvaro{kog Sportskog ribolovnog dru{tva. Ovo je drugi Nikin uspje{an ulov. Prije osam godina upecao je pastrmku du`ine 38 centimetara, koju je preparirao kao vrijedan trofej iz rijeke Vrbawe.

Mrkowi} Grad
VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Bilo je mawih kvarova na niskonaponskoj mre`i. POLICIJA Nije bilo saobra}ajnih nesre}a, krivi~nih djela, ni naru{avawa javnog reda i mira. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba.

KAPITALAC te`ak tri kilograma
Sergej je qubav prema ribolovu dobio od djeda Nike, koji ve} jedanaest godina odlazi sa ribarskim {tapom na rije ku Vrbawu. Ni ko je sa porodicom izbjegao 1992. godine iz travni~kog naseqa Karaula. Odlu ~io je da `i vi u

Kotor Varo{u, gdje je, kao ratni vojni invalid prve kategorije, dobio trajni smje{taj. - Otkako odlazim sa ribarskim {tapom na rijeku, osje}am se boqe, zdravije, mirno i spokojno. Kao da kraj vode utihnu bolovi u povrije|enoj ki~mi. Vri je me brzo pro la zi, posebno otkako od pro{le godine u ribolov odlazim sa unukom Ser ge jem - is pri ~ao je Niko. Maleni Sergej je rekao da svaki dan nestrpqivo o~ekuje da poslije zavr{ene nastave sa djedom krene na Vrbawu. D. K.

FOTO: D. KEREZOVI]

Djed i unuk sa upecanom mrenom

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 11

Podizawe svijesti o nacionalnim mawinama
ZVORNIK - Misija OEBS-a u BiH pokrenula je takmi~ewe za osnovne {kole pod nazivom “Kaleidoskop“, kojim `eli da podr`i nastavnike i u~enike da kreativnim aktivnostima podignu svijest o nacionalnim mawinama u BiH i doprinesu {to boqoj izgradwi dru{tvene i kulturolo{ke raznolikosti zemqe. Takmi~ewe }e trajati do 19. novembra, a 17 najuspje{nijih projekata bi}e dio putuju}e izlo`be, dok }e tri {kole sa najboqim projektima dobiti nagrade od 2.000, 1.500 i 1.000 evra. S. S.

Po~iwe ure|ewe objekta koji predstavqa simbol op{tine Zvornik

Projekat revitalizacije “Andra{eve vile“ veoma je bitan, s obzirom na to da se Zvornik mo`e pohvaliti zna~ajnim turisti~kim potencijalima, koji jo{ nisu iskori{}eni, a ovaj objekat jeste simbol grada, istakao Dragi~evi}
“Andra{eva vila“ u ru{evnom stawu PI[E: SLOBODANKA SAVI] krozrs@glassrpske.com
FOTO: S. SAVI]

Planirano pokretawe drvoprerade

FOTO: ARHIVA

Kompanija “Boksit“ iz Mili}a

Uskoro posao za 76 qudi
MILI]I - Na konkurs za prijem 76 radnika, koji je Kompanija “Boksit“ iz Mili}a raspisala polovinom marta, u planiranom roku prijavila su se 532 kandidata, od kojih 298 nije ispunilo uslove, a od preostalih bi}e izabrani kandidati koji }e sredinom aprila po~eti stru~nu obuku za odre|ena zanimawa, izjavio je generalni direktor “Boksita“ Rajko Duki}. - Uslovili smo da kandidati treba da budu starosne dobi izme|u 18 i 35 godina i da imaju odre|eni stepen znawa koji }e dograditi tokom obuke. Tako|e, vodi}emo ra~una i o tome da obezbijedimo posao za djecu na{ih biv{ih radnika i ~lanove porodica palih boraca - naglasio je Duki}. On je dodao da se radi o izvr{iocima koji }e poslije obuke i testirawa biti ukqu~eni u realizaciju dva nova proizvodna programa, program drvoprerade i program proizvodwe kvarcnog pijeska, u koje }e biti ulo`eno oko ~etiri miliona KM. Sveukupno, ukqu~uju}i nove programe, ali i teku}e proizvodne potrebe, posao u “Boksitu“ u ovoj godini trebalo bi da dobije 120 radnika, a pokretawem programa drvoprerade i proizvodwe kvarcnog pijeska godi{wi prihod Kompanije trebalo bi da se pove}a za 10 do 15 odsto. G. P.

ZVOR NIK - Pot pred sjednik Skup{tine op{tine Zvor nik Da ni jel Dra gi ~e vi} na ja vio je da }e u ovoj godini “Andra{eva vila“ biti o~i{}ena od otpada i rastiwa, a stare potporne grede bi}e zamijewene. Obje kat }e bi ti ogra|en i na kraju bi stra-

na koja “gleda na grad“ trebalo da bude i osvijetqena. - Projekat revitalizacije “Andra{eve vile“, koja je u lo{em stawu, veoma je bitan, s obzirom na to da se Zvor nik mo `e po hva li ti zna~ajnim turisti~kim potencijalima koji jo{ nisu iskori{}eni i malim brojem prepoznatqivih simbola, a ovaj obje kat jes te

upravo simbol grada - istakao je Dragi~evi}.

NEKI DIJELOVI objekta imaju po 16 vlasnika
Vilu, koja se nalazi na Fetiji i dominira centrom grada, izgradio je 1912. godi ne Slo ve nac An dri ja Skibar Andra{, koji je bio stolar i gra|evinski preduzima~. Podignuta je u alpskom stilu, na veoma te{kom terenu na kamenoj padini, pa su joj sa isto~ne strane temeqi vi so ki {est me ta ra. Ima prizemqe, sprat i potkrovqe, a gra|ena je od kame na, sa pre gra dnim zidovima od cigle. Poslije Drugog svjetskog rata je konfiskovana i slu`ila je za stanovawe. Zbog toga postoji problem imovinsko-pravne prirode jer je jedan dio objekta op{tinski, dok neki dijelovi imaju i po 16 vlasnika. - U protekle tri godine aktuelna vlast je poku{ava-

la da do |e do rje {ewa i odlu~ili smo da ove godine, kada obiqe`avamo 600 godina Zvornika, uredimo vilu. U prvoj fazi ovog projekta po tra `i }e mo vla sni ke i upu ti ti im zah tjev da se objekat dovede u stawe da ne ugro`ava gra|ane, s obzirom na to da je on sada u ru{evnom stawu - istakao je Dragi~evi}. On je dodao da za potpunu re vi ta li za ci ju, ko ja bi trajala tri-~etiri godine, najprije treba prona}i vlasni ke i od wih po ku {a ti ot ku pi ti vla sni{ tvo ili na dru gi na ~in ri je {i ti ovo pitawe.

Pomo} odr`ivom povratku u Zvorniku

Povratnici dobili 30.000 pili}a
ZVORNIK - Delegat u Vije }u na ro da Re pu bli ke Srpske Fa dil Bawano vi} podijelio je vi{e od 30.000 pili}a povratnicima u op{tinu Zvornik. On je istakao da su pili}i obe zbi je |e ni u sa radwi sa farmama iz Gra~anice radi pomo}i odr`ivom povratku. Ove farme donaciju u pili}ima obezbje|uju ve} drugu godinu zaredom, a svaka porodica dobila je oko 50 pili}a. - Pozivamo i druge politi~ke subjekte i nadle`ne insti tu ci je da sli je de na{ primjer i pomognu na bilo ko ji na ~in - re kao je Bawanovi}, ocijeniv{i da je ove godine pomo} povratnicima, kao i podr{ka odr`ivom povratku, u velikoj mjeri smawena. S. S.

Planovi
Zamisao je da “Andra{eva vila“ povrati stari izgled i postane gradska ku}a, galerijski prostor, mjesto sastanaka i drugih manifestacija, {to Zvornik sada nema.

Danijel Dragi~evi}

Projekti deminirawa na podru~ju Mili}a
MILI]I - Na podru~ju op{tine Mili}i ove godine bi}e deminirano oko 75.000 kvadratnih metara terena, a rije~ je o dvije lokacije, industrijskoj zoni Rudnika boksi ta u Guwaci ma i zo ni naseqa \ile. [ef op{tinske Civilne za{tite Branislav Novakovi} kazao je ju~e da je rije~ o dvije registrovane lokacije na kojima }e biti anga`ova na dva de mi ner ska ti ma

Uklawawe mina sa 75.000 kvadrata
Oru`anih snaga BiH.

BI]E poboq{ana bezbjednost povratnika
Novakovi} je napomenuo da je nedavno zavr{eno deminirawe na lokacijama u istom podru~ju iz projekata koji su ostali nezavr{eni u pro{loj godini. On je dodao da }e realizacija ova dva projekta po-

~eti do kraja mjeseca, kada dokumentacija bude kompletirana. - Ovim aktivnostima `elimo da poboq{amo bezbjednost sta no vni ka u po vratni~kim zonama i omogu}i mo in dus trij sku ek splo ataciju ekonomskih resursa, u konkretnom slu~aju rudnih bogatstava - objasnio je Novakovi}. On je podsjetio da je u protekle dvije godine, zahvaquju}i

dobroj saradwi lokalne zajednice sa Oru`anim snagama BiH i Centrom za uklawawe mina BiH, u op{tini Mili}i deminirano oko 120.000 kvadratnih metara terena. Novakovi} je dodao da u ovoj op{tini do sada nije bilo incidenata u vezi sa zaostalim minsko-eksplozivnim sredstvima, zahvaquju}i preventivnim akcijama koje vodi Civilna za{tita u Mili}ima. G. P.

Svaka porodica dobila po 50 pili}a

FOTO: S. SAVI]

Zvornik
POLICIJA Javni red i mir naru{en je dva puta, dogodile su se dvije saobra}ajne nesre}e. Nije bilo krivi~nih djela. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

12 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Pomo} za {ti}enike Doma u Kiseqaku
Op{tina Modri~a

Po~iwe opremawe {alter sale

PETROVO - ^lanice Kola srpskih sestara “Sveta Irina“ iz ozrenskog naseqa Kakmu` uru~ile su pomo} {ti}enicima u Domu za djecu i omladinu u Kiseqaku kod Zvornika. Predsjednik Kola srpskih sestara “Sveta Irina“

Petra Vidakovi} izjavila je Srni da Ozrenke dva puta godi{we posje}uju {ti}enike doma u Zvorniku i uru~uju im pomo}, koju su sakupile ~lanice, u~enici Osnovne {kole “Sveti Sava“ iz Kakmu`a i drugi donatori.

Za{tita naseqa Stanari kod Doboja od povr{inskog kopa

Potpisivawe ugovora u Modri~i

FOTO: S. JEREMI]

Ciq je da se produ`i koridor do budu}e termoelektrane, koja se ovdje gradi, kako bi se za{titilo naseqe Stanari od pra{ine, rekao Nenad Savi}
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

U~enici izgradili ekolo{ki koridor
{titni zeleni pojas izme|u povr{inskog kopa Ra{kovac i naseqa u Stanarima. Ovo je zapravo nastavak akcije, jer u protekle dvije godine zasa|eno po dvije stotine stabala tuje, smr~e ja vo ra, ja se na i os ta log zim ze le nog i lis to pa dnog drve}a.

MODRI^A - U ciqu promocije investicionih potencijala op{tine Modri~a i tehni~kog opremawa kancelarije za razvoj {alter sale i drugih slu`bi ove lokalne zajednice, potpisan je aneks na sporazum kojim su regulisani me|usobni odnosi izme|u [vajcarske agencije za razvoj i saradwu (SDC), Centra za menayment, razvoj i planirawe - MDP inicijative i op{tine Modri~a. Prihvatawem projekata, koji je uputila op{tina Modri~a, dogovorena je vrijednost ugovora u iznosu od 91.000 maraka za promociju investicionih potencijala, te 18.350 maraka za tehni~ko opremawe kancelarije za razvoj, {alter sale i drugih slu`bi u op{tinskoj upravi. Izvr{ni direktor MDP, Sne`ana Mi{i}-Mihajlovi} naglasila je kako je ciq Centra za menayment, podr{ka op{tinama da kontinuirano grade svoje kapacitete i aktivno doprinose lokalnom ekonomskom razvoju, kori{}ewu EU fondova i me|uop{tinskoj saradwi. S. J.

DOBOJ - U~enici Osnovne {kole “Desanka Maksimo vi}“ u Sta na ri ma i za po sle ni u EFT Ru dni ku lignita “Stanari“, izgradili su ekolo{ki koridor u ovom nasequ kod Doboja. Sa|ewem oko 200 stabala ~empresa, tuja i drugog zimzelenog drve}a, produ`en je za -

RUDNIK ~ini cjelinu sa naseqem
U~enici zasadili 200 stabala FOTO: S. PUHALO

Doboj
POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo, naru{avawa javnog reda i mira nije bilo. Dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. PORODILI[TE Ro|eno sedam djevoj~ica i sedam dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

- Akciju }emo i daqe nastavqati kako se bude razvijao povr{inski Termoelektrana kop, a ciq je da se produ`i koridor do budu}e termoU Stanarima su u toku pripreme za elek tra ne, ko ja gradwu termoelektrane, instalisane se ov dje gra di, snage od 420 megavata, koja treba ka ko bi se za da doprinese pove}awu proizvodwe {ti ti lo na elektri~ne energije u BiH za 25 proseqe Sta na ri cenata. od pra{ine kao

prate}e pojave. U~enici koji u~es tvu ju u akci ji bi }e nagra|eni jednom jednodnevnom ek sk ur zi jom u Beo grad, gdje }e se upoznati sa naj ve }im zna me ni tos ti ma ovog grada - rekao je direktor za komunikacije EFT grupe Nenad Savi}.

Namjera je, tako|e, da i najmla|i, kao i ostali mje{tani shvate, da rudnik ~ini jednu cjelinu sa naseqem. Nastavnici u O[ “Desanka Maksimovi}“ izrazili su zadovoqstvo {to u~enici mogu da na ovaj na~in pomognu u o~uvawu sredine.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 13

Predstavqeni `ivot i djelo Nikole Tesle
BIJEQINA - U prostorijama Udru`ewa “Teslijanum“ u Bijeqini odr`an je ogledni ~as iz fizike o srpskom nau~niku Nikoli Tesli, na kojem je istaknuto da je ovaj genije patentima u oblasti fizike i elektrotehnike zadu`io cijelo ~ovje~anstvo.
FOTO: T. NESTOROVI]

Predsjednik Udru`ewa “Teslijanum“ u Bijeqini Mihajlo Trifkovi} rekao je Srni da je u~enicima bijeqinske Gimnazije eksperimentalno predstavio Tesline patente elektromotore, generatore, visokofrekventne transformatore i be`i~ni prenos elektri~ne energije.

Saobra}ajna policija u Semberiji

Prsluci za ve}u bezbjednost |aka
BIJEQINA - Za{tita djece, posebno |aka pje{aka u saobra}aju, najzna~ajniji je posao saobra}ajne policije u Semberiji i {kola koje se nalaze pored puteva sa intenzivnim saobra}ajem. Vi{e od polovine semberskih {kola nalazi se ba{ pored tih frekventnih saobra}ajnica, magistrala koje od Bijeqine vode ka Zvorniku, Br~kom, Ugqeviku, Slobomiru i Ra~i, ali i pored zna~ajnijih regionalnih puteva, kao {to su osnovne {kole u Brocu, Crwelovu, Batkovi}u, Dragaqevcu i Velikoj Obarskoj. Na putevima gdje se nalaze devetogodi{we {kole u Jawi, Dvorovima, Glavi~icama i drugim de`uraju policajci i poma`u |acima da bezbjedno prelaze magistrale, ali je velika nevoqa za djecu u malim, ~etvororazrednim {kolama, jer u wihovim selima nema trotoara niti staza pored magistrala. Najugro`eniji su |aci pje{aci u prigradskom selu Hase, pored puta Bijeqina - Ugqevik, pa su saobra}ajni policajci i ~lanovi Auto-moto saveza RS mali{anima podijelili fluorescentne prsluke, kako bi bili {to boqe uo~eni na putu. T. N.

Priprema zemqi{ta za sjetvu

Po~eli poqoprivredni radovi u Semberiji

Sve ma{ine na wivama
Zbog dugotrajne zime i swegova ozbiqno smo zakasnili sa sjetvom, pa sada skoro danono}no radimo. Te{ko}a ima na wivama gdje se pojavquju podzemne vode, ali ovih dana }e po~eti proqe}na sjetva, ka`e Vidakovi}
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

BIJEQINA - Semberski poqoprivrednici ovoga proqe}a imaju najvi{e posla u Srpskoj. Planirano je da se kukuruzom, povr}em i in dus trij skim biqem zasije gotovo 34.000

hektara, ali }e u nekim doma}instvima, kojima su popla ve uni {ti le ozi me usje ve, bi ti do da tnog po sla, jer }e morati ponovo da se obra|uju. Pretpostavqa se da }e se to morati obaviti na blizu hiqadu hektara.

Proqe}na prihrana

- Koristimo svaki trenu tak li je pog vre me na da pri pre mi mo zemqi {te za sjetvu. Zbog dugotrajne zime i swegova ozbiqno smo zakasnili u ovom poslu, pa sada skoro danono}no radimo. Te{ko}a ima na wivama gdje se pojavquju podzemne vode, ali glavnina posla }e biti obavqena u sqede}ih pet dana kada bi trebalo da po~ne sje tva - ka `e poqo pri vre dnik Qubi{a Vidakovi} iz Bawice kod Bijeqine.

PODZEMNE vode uni{tile usjeve pored rijeke
Naj vi {e po sla ima }e poqoprivrednici u selima Ve li ka Obar ska, Dvo ro vi, Po po vi, Jawa, Amaj li je, Crwelo vo, Bro dac, Bat ko vi}, Me|a{i i u jo{ nekim ~i ji su ata ri pros tra ni i veoma plodni. Uprkos ~es tim pa da vi nama i raskva{enom zemqi-

Milorad Jovanovi} je istakao da je prilikom proqe}ne prihrane, zbog same tehnologije posla, po wivama bacano mineralno |ubrivo. - [teta je velika, ali }e u sqede}im sjetvenim kampawama to sada ba~eno |ubrivo dobro do}i usjevima - ka`e Jovanovi}.

{tu o~ekuje se da }e i ovoga proqe}a Sem ber ci do bi ti bitku s vremenskim prilikama i na vrijeme obaviti proqe}nu sjetvu, koja je ovoga puta ne{to obimnija od pro{logodi{we. Me|utim, ratari isti~u da su podzemne vode u Semberiji uni{tile ozime usjeve na vi{e od hiqadu hektara, a zbog prekomjerno raskva{e nog zemqi {ta sko ro je nemogu}e prihraniti p{enicu na skoro isto tolikim povr{inama. - Pored rijeke Save imamo 1.200 hektara wiva, a ozimi usjevi uni{teni su nam na vi{e od 200 hektara. Nevoqa je u tome {to se te povr{i ne na la ze u sre di ni p{eni~nih poqa, nepravilnog su oblika i te{ko ih je ponovo obraditi, pa }e nam ove godine ostati nezasijane - ka`e direktor Poqoprivrednog dobra “Semberija“ iz Novog Sela kod Bijeqine Milorad Jovanovi}.

U~enici {kole u Hasama

FOTO: T. NESTOROVI]

Poslije poplava u Semberiji

Rijeka Sava nanijela sme}e i prqav{tinu
BI JEQINA - Ne voqe Semberaca sa rijekom Savom ovo ga proqe}a ne pres ta ju ni kada se ona poslije poplava povukla u svoje korito, jer je u plavnom podru~ju, na vi{e od hiqadu hektara ostalo sme}e, muq i sve {to je bujica nosila. Od atara sela Novi, pa do u{}a Drine kod Ra~e, u du`ini od blizu 25 kilometara na obali su ostale tone sme}a: plasti~nih fla{a, najlona, tekstila, drveta, lak{eg metala i tijela uginulih `ivotiwa. - Rije~ je o tonama sme}a koje ozbiqno prijeti da zagadi ovo podru~je. Najte`e je u ataru sela Novi, jer u wemu nema odbrambenog nasipa, pa je rijeka poplavila vi{e od 400 hektara wiva, na ko ji ma je os ta vi la sve {to je bujica nosila - ka`e poqo pri vre dnik Dra {ko [kori} iz Novog. Novqani ve} danima uklawaju nanose, koje je iza sebe os ta vi la po pla va, ka ko bi mogli da obra|uju wive. To isto ~ine i vlasnici wiva, vo}waka i koliba pored ri je ke Sa ve u po ja su izme|u wenog korita i odbrambenog nasipa. T. N.

Razvojni projekti u op{tini Pelagi}evo

Investicije za boqi `ivot stanovnika
PELAGI]EVO - Na~elnik op {ti ne Pe la gi }e vo Simo Staki} najavio je zna~a jan broj in ves ti ci ja u 2010. godini koje bi trebalo da poboq{aju `ivot stanovnika ove posavske op{tine. Staki} je rekao da bi ove godine trebalo da bude zavr{ena izgradwa Sportske dvorane u Pelagi}evu, ~ije se zvani~no otvarawe o~ekuje u junu. Osim toga, dodao je on, vrlo brzo bi trebalo da po~ne iz gradwa tro to ara u u`em centru Pelagi}eva, kao i regulisawe raskrsnice u centru op{tine sa semaforom, a o~ekuje se i po~etak rekonstrukcije Doma kulture. Staki} je naglasio da se u gotovo svim mjesnim zajednicama planira bar po jedan ka pi tal ni pro je kat u 2010. godini. - Planirali smo rekonstru kci ju Do ma kul tu re u Po re bri ca ma i po dru ~ne {ko le u Tu ri }u, za tim iz gradwu mosta u Samarevcu i iz gradwu Spo men-ka pi je u Bla`evcu - istakao je Staki}.

KAPITALNI projekti planirani u svim mjesnim zajednicama
On je rekao da je u planu i asfaltirawe putnih pravaca Mijatovi}i - Kne`evi}i i Jerkovi}i - @abar Bara.

Staki} je najavio da se u ovoj godini o~ekuje i rekonstru kci ja nis ko na pon ske mre`e i izrada prostornoplanske dokumentacije op{tine Pelagi}evo. U toku je izrada i Programa kapitalnih investici ja za pe ri od 2010-2014. godina koji bi trebalo da se na|e pred odbornicima na jednom od sqede}ih zasjedawa, a koji je obuhvatio ~ak 61 investicioni projekat. V. S.

Muq na obali rijeke Save

FOTO: T. NESTOROVI]

[amac
POLICIJA Nije bilo krivi~nih dijela ni naru{avawa javnog reda i mira. VODA Snabdijevawe vodom uredno. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je deset pacijenata. STRUJA Snabdijevawe strujom je uredno.

14 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Delegacija SERDA u Beogradu

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

SARAJEVO - Delegacija Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) posjeti}e danas Beograd, gdje }e sa predstavnicima Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR) Srbije razgovarati o mogu}nostima budu}e saradwe, javila je Srna. - Ciq posjete je razmjena iskustava

i informacija koja se odnose na proces evropskih integracija, pripremu projekata za fondove EU, podr{ku malim i sredwim preduze}ima, edukaciju i otvarawe mogu}nosti za pokretawe i realizaciju zajedni~kih projekata - saop{teno je iz SERDA.
FOTO: AGENCIJE

16 7,886 128,713.5 0 8.5 0 0 6.02 0

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO

4.18 14,281 3.9 3.85 6.59 6.1 3,059 613 208 135

59,154.20 12,464.00 2,399.65 1,370.72 823.5

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO BAWA KISEQAK D.D. KISEQAK TIMAL D.D. [IROKI BRIJEG BIHA]KA PIVOVARA D.D. BIHA]
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

Teodoros Pangalos o~ekuje solidarnu pomo} EU Gr~koj

Teodoros Pangalos, zamjenik gr~kog premijera

21.49 96.17 2 2.19 9

3,429 674 26,128 23,821 2,853

74,015.09 64,851.18 52,256.00 52,167.99 25,677.00

Savet NBS

Izja{wavawe o Jela{i}evoj ostavci
BEOGRAD - Savet Narodne banke Srbije (NBS) danas bi trebalo da usvoji ostavku guvernera Radovana Jela{i}a. Neopozivu ostavku Jela{i} je podnio 23. marta iz, kako je naveo, li~nih razloga, ali }e do izbora novog guvernera obavqati du`nost, javila je Beta. Premijer Srbije Mirko Cvetkovi} ranije je najavio da }e procedura izbora kandidata za novog guvernera trajati oko dva mjeseca. Prema pisawu medija, najozbiqniji kandidat za novog guvernera je dr Dejan [o{ki}, predsjednik Saveta NBS. [o{ki} takve navode nije `elio da komentari{e. Guvernera Skup{tini formalno predla`e Odbor za finansije Skup{tine Srbije. Premijer Mirko Cvetkovi} je najavio da }e istovremeno kada bude izabran prvi ~ovjek NBS biti ponu|en i novi zakon o NBS. U suprotnom, ako bi prvo bio izabran novi guverner pa tek poslije bio usvojen zakon o NBS, on bi po usvajawu tog akta morao da pro|e ponovni postupak izbora. Nacrtom novog zakona djelimi~no se smawuje autonomija guvernera.

Lisabon sqede}i veliki du`nik
Nadam se da se kriza kao u Gr~koj ne}e desiti te da }e prevagnuti solidarnost i da }emo na}i izlaz iz eskalacije tro{kova pozajmqivawa, rekao Pangalos
LISABON - Problemi sa du go vawem ka kvi su se pojavili u Gr~koj najvjerovatnije }e se pro{iriti i na druge zemqe u evrozoni, a Portugalija bi mogla biti sqede}a `rtva. Ovo je ju~e izjavio zamjenik gr~kog premijera Teodoros Pan ga los, a pre ni je la Srna. Pan ga los je re kao da Portugalija ne smije ostati neutralna po pitawu pomo}i Evropske unije za svoje ~lanice nakon {to su se lideri 25. marta saglasili o finansijskoj mre`i pomo}i Gr~koj. - Na dam se da se kri za kao u Gr~koj ne}e desiti te da }e pre va gnu ti so li dar nost i da }emo na}i izlaz iz es ka la ci je tro {ko va po zajmqivawa. Me|utim, ukoliko se to ne desi naredna `rtva, najvjerovatnije je Portugalija - rekao je Pangalos koji je potvrdno odgovorio i na pi tawe da li }e se kri za pro{iriti na evrozonu. On je na gla sio da se Gr~koj dogodila kriza, jer je bi la u naj te `oj si tu aci ji ali da se sli~no mo`e desiti i [paniji i Portugaliji. - Zbog lo{eg ekonomskog rasta, konkurentnosti i deficita u buyetu koji je pro{le godine narastao do 9,4 odsto od bruto doma}eg proizvo da skre nuo je pa`wu tr`i{ta, koja su zabrinuta zbog pojave dugovawa u evrozoni, na Portugaliju - rekao je Pangalos. proizvodu od 86 odsto za ovu godinu i daqe mnogo mawi nego kod Atine, gdje je oko 120 odsto.

Tvrdi stav
Teodoros Pangalos, koji je ranije kritikovao Wema~ku da nije na odgovaraju}i na~in isplatila kompenzacije za okupaciju tokom Drugog svjetskog rata, rekao da je tvrdi stav Berlina u razgovorima sa Atinom zasnovan na “moralnom, rasnom pristupu“ i na ideji da Grci ne rade dovoqno.

KRIZA SE pro{iruje na evrozonu
Zvani~ni Lisabon je ista kao da pre mi je ko je }e Portugalija dati za pozajmice ipak su jo{ tros tru ko mawe nego kod Gr~ke dok je i projektovani odnos dugovawa pre ma bru to dru{ tve nom

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BARCLAYS PLC BP PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
64.16 151.7 44.7 362.45 631.3

Promjena
2.21 -0.2 1.59 0.6 1.27

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA MICROSOFT CORP PFIZER INC CISCO SYSTEMS INTEL CORP

Cijena
18.04 29.16 17.08 25.83 22.39

Promjena
1.06 -0.44 -0.41 -0.77 0.45

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 15

Me|unarodna konferencija investitora u Sarajevu
SARAJEVO - Prva me|unarodna konferencija investitora pod nazivom “Sarajevo biznis forum“, a koju organizuju “Bosna benk interne{nl” i grupa Islamske banke za razvoj odr`a}e se danas i sutra u Sarajevu. - U~e{}e su potvrdile delegacije investitora iz Saudijske Arabije, Ujediwenih Arapskih Emirata, Irana, Katara, Kuvajta, Turske, Kine... - saop{tio je organizator. Prijavqeno je 157 projekata ~ija ukupna vrijednost iznosi vi{e od 11,5 milijardi evra, a odnose se na oblasti energije, infrastrukture, turizma i poqoprivrede.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Телеком Српске а.д. Бања Лука Република Српска - стара девизна штедња 2 Република Српска - стара девизна штедња 1 Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Република Српска - измирење ратне штете 3 Нова банка а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 1 Prosje~na cijena Promjena Promet 25.355,33 23.355,00 16.173,40 7.220,40 6.531,41 4.284,00 2.252,16 1,34 -2,90 86,50 -0,57 89,83 0,92 0,33 -1,49 27,46 -1,43 1,20 0,84 27,20 -2,86

Radislav Babi}, direktor i vlasnik preduze}a “Hidrokop“ Bawa Luka

Nagrada za doprinos razvoju korporativne dru{tvene odgovornosti ima poseban zna~aj i zbog toga {to ukazuje na to da je na{ trud primije}en i vrednovan, rekao Babi}
RAZGOVARALA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Nagrada podstrek za budu}i rad

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,15 5,30 3,54 3,87 0,04 3,27 4,70 5,50 1,50 1,10 4,05 2,30 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,00 -6,04 0,00 0,00 637,20 0,00 662,40 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.151,00 630,00

7,20 -10,00

Prva nagrada za doprinos razvoju korporativne dru{tvene od go vor nos ti pre du ze }u “Hidrokop“ zna~i mnogo, posebno zbog toga {to su kriterijumi za dobijawe ove nagrade bili briga o radnicima i, uop{te, dru{tveno odgovorno poslovawe. Rekao je ovo u intervjuu “Gla su Srpske“ di re ktor i vlasnik gra|evinskog preduze}a “Hidrokop“ iz Bawe Luke Radislav Babi}, kome je na tradicionalnoj manifestaciji “Izbor najuspje{nijih u privredi RS” pripala nagrada za doprinos razvoju korporativne dru{tvene odgovornosti. - Ovo priznawe predstavqa podstrek za boqi rad u budu}nosti, kao i garanciju da se trud isplati - rekao je Babi}. GLAS: [ta za Vas i va{e preduze}e zna~i ova nagrada? BABI]: To je jedan veliki podstrek za nastavak rada na onaj na~in kako smo to do sada ~inili. Nagrada ima poseban zna~aj i zbog toga {to ukazuje na to da je na{ trud primije}en i vrednovan. Kriterijumi za dobijawe nagrade u kategoriji doprinosa razvoju korpora ti vne dru{ tve ne odgovornosti bili su briga o radnicima i, uop{te, dru{tveno odgovorno poslovawe. Nasto ji mo da po dr`a va mo {to ve}i broj humanitarnih akcija, poma`emo invalidima, sportistima i nastoja}emo da to ~inimo i u budu}nosti. Najve}i na{ uspjeh je ~iwenica da na{im radnicima redovno is-

Bawalu~ka berza

Martovski promet 24 miliona KM
Radislav Babi} FOTO: GLAS SRPSKE

pla}ujemo plate. To smatramo izuzetnim uspjehom, jer se prolazilo kroz razne te{ke faze u razvoju firme, a i dru{tva uop{te.

NAJVE]I USPJEH redovna isplata plata
GLAS: Da li ste za do voqni poslovawem preduze}a “Hidrokop” u toku pro{le godine? Kakvi su planovi za ovu godinu? BA BI]: Na {a fir ma postoji 20 godina, a pro{le godine uspje{no smo zavr{ili rekonstrukciju vrelovoda u Bawoj Luci. U posqedwe dvije do tri godine uradili smo i cijelo {etali{te u gradu. Kada je u pitawu ova godina, imamo ve} odre |en broj dogovorenih poslova. Prije svega, radi se o projektima snabdijevawa vodom u op{tini Lakta{i, odnosno o izgradwi

vodovodnog sistema Maglajani, Mahovqani i Kri{kovci, koji obuhvata oko 100 kilometara distributivne mre`e. Gradi}emo i mini-hidroelektranu u Doboju. GLAS: Kakav je trenutno polo`aj preduze}a u gra|evinskom sektoru u RS? BABI]: Ulazimo u jedan veoma te`ak period. Kriza koja

je zadesila ~itav svijet nije ni nas zaobi{la, ali je jo{ uvijek nismo osjetili u pravoj mjeri zahvaquju}i Vladi RS koja je, dodjequju}i sredstva op{tinama za izgradwu infrastrukture, na odre |e ni na ~in obezbje|ivala posao preduze}ima iz ove oblasti. Na taj na~in pre`ivjeli smo pro{lu godinu.

BAWA LUKA - Ukupan martovski promet na Bawalu~koj berzi bio je ne{to ve}i od 24 miliona KM, {to je za skoro 20 miliona KM vi{e od februarskog, podaci su iz Berze, a prenosi Srna. Od ukupnog prometa, najve}i dio ili 62,20 odsto ostvaren je u blok poslu u vrijednosti od 14,93 miliona KM. Visina ostvarenog redovnog prometa bila je 3,7 miliona KM, od ~ega je 1,87 miliona KM ostvareno na slu`benom berzanskom tr`i{tu-lista B. Promet obveznicama bio je 4,48 miliona KM, dok je od poslova u preuzimawu ostvaren promet od 405.076 KM, a promet od aukcija za paket akcija dr`avnog kapitala iznosio je 490.386 KM. Negativnu mjese~nu promjenu od 2,33 odsto imao je berzanski indeks Birs, kao i indeks fondova Firs od 1,27 odsto.

PROBLEMI
Sa kojim problemima se najvi{e susre}u preduze}a koja posluju u RS? BABI]: Veliki problem predstavqa novac, jer je veoma te{ko naplatiti ura|eni posao. Nastojimo i da, preko Privredne komore RS, doka`emo da ne treba da pla}amo porez na topli obrok radnika. Tako|e, smatram da bi i doprinos za li~ne dohotke mogao da bude mawi, a s ciqem zapo{qavawa ve}eg broja qudi. U zadwe vrijeme privrednici preko Privredne komore poku{avaju da izmijene zakonsku obavezu pla}awa doprinosa za topli obrok, jer kroz nabavku istog pla}amo PDV. Tako|e, treba te`iti da bude ni`a stopa doprinosa na plate zbog ve}e mogu}nosti zapo{qavawa novih radnika.

Republika Srpska

Mjese~na inflacija u februaru 0,1 odsto
BAWA LUKA - Mjese~na inflacija u Republici Srpskoj u februaru iznosila je 0,1 odsto, dok je godi{wa inflacija, posmatrano u februaru ove u odnosu na februar pro{le godine, iznosila 2,3 odsto, podaci su Zavoda za statistiku RS, a prenijela je Srna. Posmatrano prema namjeni potro{we u februaru, indeksi namje{taja, zdravstva i kulture pove}ali su se za 0,2 odsto. Pove}awe indeksa za 0,1 odsto registrovano je kod stavki alkoholna pi}a, duvan, stanovawe i prevoz. Indeks stavki hrana, odje}a i obu}a, te komunalije nije pokazivao promjene.

Britanski premijer Gordon Braun

Uskoro dogovor o bankarskom porezu
LONDON - Britanski premijer Gordon Braun izjavio je da su velike svjetske privrede blizu dogovora o uvo|ewu globalnog bankarskog poreza, ~ija je svrha spre~avawe nove finansijske krize, objavio je list “Fajnen{el tajms“, a prenio Tanjug. Braun je naveo da su male {anse da sporazum bude usvojen na sqede}em sastanku Grupe 20 najrazvijenijih zemaqa i dr`ava u brzom razvoju u junu, ali je dodao da se nada da }e to biti postignuto na samitu G20 zakazanom za novembar u Seulu, prenio je Rojters. Premijer Britanije je istakao da je vrijeme da se uvede “taksa za globalnu odgovornost” i dodao da se sa tim uop{teno sla`u wegova zemqa, Francuska i Wema~ka. On se nada da }e se planu prikqu~iti i SAD. Braun nije `elio da otkrije koliko bi novca moglo da se prikupi od britanskih banaka na ime no vog po re za, ali se na vo di pri mje r Wema~ke, koja predvi|a iznos od 1,2 milijarde evra (1,6 milijardi dolara) godi{we.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 6.4.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.328526 1.432199 26.858400 0.076854 0.262054 0.736815 1.544932 0.565032 0.243356 0.200532 1.375937 0.952561 2.204826 1.448574 1.958500

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.331856 1.435788 26.925714 0.077047 0.262711 0.738662 1.548804 0.566448 0.243966 0.201035 1.379385 0.954948 2.210352 1.452205 1.963409

Prodajni za devize
1.955830 1.335186 1.439377 26.993028 0.077240 0.263368 0.740509 1.552676 0.567864 0.244576 0.201538 1.382833 0.957335 2.215878 1.455836 1.968318

ZIF Balkaninvestment fond ZIF VIB fond a.d. Bawa Luka a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

5,30

13,98%

2,30

-8,00%

16 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Na xamiji u Prozoru razbijeno staklo

Hronika
Zvornik

PROZOR - Pripadnici policije Prozor u nedjequ su obavili uvi|aj u xamiji u nasequ Mahala, nakon {to su mje{tani prijavili da je na xamiji razbijeno staklo na prozorima, prenose agencije.

Povratnike je uznemirila vijest da je razbijeno staklo na prozorima na xamiji u nasequ Mahala. Za po~iniocima se traga, a ovaj napad na xamiju u Mexlisu Islamske zajednice Prozor za sada ne `ele da komentari{u.

Zvorni~anin sprije~en da sko~i u Drinu
ZVORNIK - Zvorni~anin B. K. (49) poku{ao je da sko~i sa ograde mosta “Kraqa Aleksandra Kara|or|evi}a“ u Drinu, ali je policija uspjela da ga u tome sprije~i, saop{teno je ju~e Srni iz Centra javne bezbjednosti Bijeqina. De`urni slu`benik Grani~ne policije BiH obavijestio je preksino} oko 22 ~asa SJB Zvornik da se nepoznati mu{karac popeo na ogradu ovog mosta, koji spaja Zvornik i Mali Zvornik, i prijetio da }e sko~iti u Drinu. Pripadnici SJB odmah su reagovali i ubijedili ga da ne sko~i u rijeku.

Poslije te{kog udesa kod Zenice

Bawolu~ani pu{teni na ku}no lije~ewe
ZENICA - Bawolu~ani Yenana (28) i Ajdin Cikota (31), koji su zadobili te`e povrede u saobra}ajnoj nesre}i kod Zenice u kojoj je poginula jedna, a povrije|ene ~etiri osobe, pu{teni su na ku}no lije~ewe, prenose agencije. U nesre}i je poginuo Fahrudin Isakovi} (68). On je upravqao “mercedesom“ koji se u nedjequ na dionici magistralnog puta Zenica - Nemila direktno sudario sa “reno lagunom“, za ~ijim je volanom bio Ibrahim [abanovi}. Od povrije|enih koji su zadr`ani u bolnici najte`e povrede ima Haris Isakovi} (22) iz Zenice koji je `ivotno ugro`en. Fadila Aqi} (66) iz Sarajeva zadobila je potres mozga i prelome kostiju, dok Hidajet Dizdar (58) iz Italije ima nagwe~ewe ki~menog stuba i grudne kosti. Ku}i je, pored Cikota, pu{ten i Ibrahim [abanovi} (49) iz Austrije, koji je u nesre}i lak{e povrije|en.
Qekari se bore za Jovi}ev `ivot

Bawolu~anin se poku{ao ubiti u lokalu “Piramida“ u Drvaru

Krstan Jovi} pucao sebi u glavu u kafi}u
U drvarskoj policiji potvr|eno “Glasu Srpske“ da je Jovi} pucao sebi u glavu 3. aprila oko 2.20 ~asova poslije pono}i. Poslije toga je prevezen u Medicinski centar u Mostaru i nalazi se u `ivotnoj opasnosti
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Lakta{i

Povrije|eni pje{ak tri dana u komi

DRVAR - Bawolu~anin Krstan Jovi} (33), od ranije poznat bawolu~koj policiji, poku{ao se ubiti pucaju}i se bi u gla vu u su bo tu u ka fi }u “Pi ra mi da“ u Drvaru. U drvar skoj po li ci ji

potvr|eno je “Glasu Srpske“ da je Jovi} pucao sebi u glavu 3. aprila oko 2.20 ~asova poslije pono}i. Poslije toga je prevezen u Medicinski centar u Mostaru i nalazi se u `ivotnoj opasnosti. U ovoj bolnici su saop{tili da se qekari bore za wegov `i vot. On je

prikqu~en na aparate za vje{ta ~ko di sawe i sve daqe prognoze su neizvjesne.

JOVI] STAVIO sebi pi{toq u usta i povukao obara~
“Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi saznaje da je Jovi} stavio sebi pi{toq u usta i povukao obara~. Metak se zaustavio u wegovoj glavi. Jovi} je neposredno prije poku{aja samoubistva oti{ao u

Drvar, gdje je ro|en. Niko od qudi koji su ga poznavali ne znaju za{to je to ura dio. On je na vo dno prije poku{aja samoubistva zvao svoje dru{tvo i poznanike u Bawoj Luci i pitao jesu li iza{li, kako se provode i slave li Vaskrs. Niko od wih nije slutio da }e sebi poku{ati oduzeti `i vot. U po li ci ji “Glas Srpske“ saznaje da je Jovi} unazad nekoliko dana bio poti{ten i depresivan.

Povrije|enog Tili}a nose u bolnicu

FOTO: GLAS SRPSKE

POZNAT POLICIJI
Jovi} je bawolu~koj policiji poznat po naru{avawu javnog reda i mira, u~estvovawa u pucwavama i tu~ama. Le`ao je zatvorsku kaznu od pola godine zbog rawavawa jedne osobe u bawolu~kom kafi}u “Mocart“ 2006. godine. Wegov brat Radoslav Jovi} osu|en je na pet godina i osam mjeseci zatvora zbog rawavawa Danijela Radmana. Zbog tog slu~aja bawolu~ko Okru`no tu`ila{tvo je u to doba pokretalo istragu protiv Predraga Karanovi}a, pripadnika MUP-a RS, zbog davawa la`nog iskaza u tom slu~aju.

LAKTA[I - Pje{ak Miroslav Tili} (39) iz Lakta{a te{ko je povrije|en u u subotu kada ga je udario automobil na putu Lakta{i - Srbac, tre}i dan nalazi se u komi i wegovo stawe je izuzetno te{ko, saznaje “Glas Srpske“ u policiji. U bawolu~kom Centru javne bezbjednosti je potvr|eno da je M. T. te{ko povrije|en u subotu oko 19 ~asova kada ga je udario kombi koji je vozio M. A., nakon ~ega je povrije|eni prevezen u bawolu~ki Klini~ki centar na lije~ewe. U Klini~kom centru saznajemo da je Tili}evo stawe kriti~no jer mu je u nesre}i pukla slezena i zadobio je povrede glave i vrata. N. T.

Mostarska bolnica

Zavr{ne rije~i na su|ewu ^ovi}u i Bi~ak~i}u
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

SA RA JE VO - Izno {ewem zavr{nih rije~i danas bi u Sudu BiH trebalo da bude zavr{eno su|ewe nekada{wem premijeru Federa ci je BiH Ed he mu Bi~ak~i}u, i wegovom biv{em zamjeniku i ministru finansija Draganu ^ovi}u, optu`enima za zloupotrebe polo`aja ili ovla{}ewa.

Bi~ak~i} i ^ovi} su optu`eni da su bez odluke Vlade FBiH, 18. januara 1999. godine donijeli i potpisali odluku o raspodjeli novca iz buyeta FBiH za 1999. godinu za stambena pitawa, ko jom je odo bren iznos od 3,2 miliona KM za zaposlene u zakonodavnoj, izvr{noj i sudskoj vlasti. U optu`nici je navedeno da su optu`eni zatim 20.

januara 1999. godine, navodno, donijeli i potpisali odluku o rasporedu novca za 2000. go di nu za stam be na pitawa, kojom je iz sredstava rezervi odobreno 4,6 miliona KM za istu namjenu, na osnovu kojih je kupqeno stanova za vi{e osoba. U te dvi je odlu ke iz dvo ji li su 7,8 miliona KM za kupovinu ili renovirawe 64 stana i k u }e za ra dni ke u

za ko no da vnoj, iz vr{noj i sudskoj vlasti, me|u wima i biv {em pre mi je ru FBiH Neyadu Brankovi}u.

NEZAKONITO odobreno 7,8 miliona KM
Pre ma na vo di ma op tu `nice, odlukama koje su optu `e ni po tpi sa li izme |u os ta lih ne ka da{wi ge ne -

ral AR BiH Sa kib Ma hmuqin pri ba vio je 265.146 KM za kupovinu nekretnine u Sarajevu. Genera lu Ati fu Du da ko vi }u omo gu }e no je pri bavqawe koristi u iznosu od 186.142 KM kupovinom nekretnina. Tako|e je i Amoru Ma{evi}u, direktoru Instituta za tra `ewe nes ta lih BiH omogu}ena korist u iznosu 57.731 KM.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 17

Devetnaestogodi{wak sletio u rijeku Bosnu i poginuo
KAKAW - Devetnaestogodi{wi Selmir Smaka iz Kakwa poginuo je u subotu oko 22 ~asa u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u mjestu Dobriwe kod Visokog, prenijele su ju~e agencije. Stradali je upravqao vozilom “xeta“ i iz nepoznatih razloga probio za{titnu ogradu na mostu i sletio u rijeku Bosnu. Vatrogasci i pripadnici MUP-a izvukli su vozilo i nastradalog iz rijeke, rekli su iz policije.

Policija

Sudar “golfa“ i kamiona u mjestu Dowi Gaqipovci na putu Prwavor - Bawa Luka

Vijesti
Vogo{}a

sudaru sa {leperom
Aleksi} u nedjequ oko 2.45 ~asova poslije pono}i upravqaju}i vozilom “golf 2” direktno udario u kamion “skanija“ prwavorskog preduze}a “Visprom“, kojim je upravqao Boris @ivkovi} (23)
"GOLFOM" podletio pod {leper

Aleksi} poginuo u

“Jamahom“ pokupio pje{aka
VOGO[]A - M. H. (62) iz Vogo{}e zadobila je frakturu potkoqenice i povredu glave kada je na trotoaru udario motocikl “jamaha“ kojim je bez polo`enog voza~kog ispita za voza~a A kategorije upravqao D. A. (19) iz Vogo{}e, kazali su ju~e u policiji. N. T.

Zenica

Priveden zbog upotrebe oru`ja
ZENICA - E. U. iz Zenice u nedjequ je u ulici Milivoja ^ekade u tom gradu pucao iz pi{toqa a povrije|enih nije bilo, saop{teno je ju~e iz policije. Intervenisali su slu`benici Policijske uprave Zenica, koji su E. U. li{ili slobode. N. T.

Zavidovi}i

Zbog mina nisu ugasili po`ar
ZA VI DO VI ]I - U ne djequ je u mjestu [abin Potok izbio po`ar u kojem je gorjelo nisko rastiwe, saop{teno je ju~e iz policije. Intervenisala je Vatrogasna jedinica Zavidovi}i koja je je dan dio po `a ra lokalizovala, dok se drugi dio zbog opasnosti od mina nije mogao gasiti. N. T.

“Golf“ u kojem je nastradao Slavi{a Aleksi} PI[U: BRANE RADULOVI] krozrs@glassrpske.com NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

FOTO: B. RADULOVI]

PRWAVOR - Sla vi {a Aleksi} (30) iz Prwavora poginuo u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na

putnom pravcu Prwavor Bawa Luka, u mjestu Dowi Gaqipovci, potvr|eno je u bawolu ~kom Cen tru ja vne bezbjednosti. U su da ru su te {ko po vrije|eni wegovi saputnici, ma loqe tni A. D. (16),

MALOQETNICI POVRIJE\ENI
Iz Klini~kog centra Bawa Luka je saop{teno da je maloqetni D. G. (17) hospitalizovan u Klinici za torokalnu hirurgiju zbog povreda grudnog ko{a, a D. A. (16) u Klinici za neurohirurgiju zbog povrede glave. - Pacijent D. G. ima prelom sedmog i osmog rebra na lijevoj strani grudnog ko{a sa prodorom vazduha u grudni ko{, ura|ena je operacija i on je trenutno stabilan. D. A. ima posjekotinu na ~eonom dijelu glave koja je sanirana. Pacijent je stabilan, komunikativan i s obzirom na to da je zadobio lak{e tjelesne povrede bi}e otpu{ten na ku}no lije~ewe - istakli su u KC Bawa Luka.

ro |ak po gi nu log, i D. G. (17). Pre ma izvo ru blis kom is tra zi, Ale ksi} je u ne djequ oko 2.45 ~asova poslije po no }i upravqaju }i vozilom “golf 2” direktno udario u kamion “skanija“ prwavor skog pre du ze }a “Vis prom“, ko jim je upravqao Bo ris @iv ko vi} (23). Ovaj izvor je ispri~ao da je “golf“ udario u sredinu kamiona i od siline udara se “zgu `va lo“, pa su ga vatrogasci morali sje}i da izvu ku po vri je |e ne. Pre ma nezvani~nim informacijama uzrok ove saobra}ajne nesre }e naj vje ro va tni je je neprilago|ena brzina. Jedan mje{tanin Dowih

Gaqipovaca, koji je neposredno poslije nesre}e razgovarao sa suvoza~em iz kamiona “skanija“, kazao je da se plavi “golf 2”, direktno zabio pod {le per pre {av {i na wegovu stranu.

VATROGASCI sjekli “golf“ da bi izvukli povrije|ene
- Kamion je sve vrijeme bio na svojoj strani, a prema tvrdwama suvoza~a, voza~ u ka mi onu je vo zio ne gdje ispod 70 kilometara na ~as. U trenutku udara, kamion je ne ko li ko me ta ra odba cio “golf“, a potom se zaustavio po sli je sto tiwak me ta ra ka zao je za “Glas Srpske“ ovaj mje{tanin.

Prema wegovim rije~ima, oba vo za ~a ka mi ona i svi ostali koji su vozilima na ila zi li u tom tre nut ku, istr~ali su da pomognu povrije|enima u “golfu“. - Golf je bio smrskan, a mla di }i u wemu su os ta li zaglavqeni. Ubrzo je stigla policija, hitna pomo} i vatro gas ci ko ji su isje kli auto mo bil i izvu kli iz wega povrije|ene - rekao je mje{tanin. On je potvrdio da je policija odmah po dolasku alkotestirala voza~a kamiona. Iz bawolu ~kog CJB-a potvr|eno je da je obavqen uvi|aj i da }e uzrok nesre}e biti poznat poslije vje{ta~ewa tragova automobila i cjelokupne istrage.

@ep~e

Na ni{anima ispisali usta{ko U
@EP^E - Nepoznati po~inioci u nedjequ uve~e su oskrnavili 13 nadgrobnih spomenika na najve}em `epa ~kom me zar ju, pre no se agencije. Portparol MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona Aldina Ahmi} istakla je da su vandali crnim sprejem na ni{anima iscrtali krstove sa usta{kim slovom U.

Djevojka poginula u sudaru “xete“ i “sefije“
TUZLA - Na regionalnom putu Banovi}i - Lukavac u mjestu Podgorje u nedjequ uve~e dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je poginula Meliha N. (18) iz Banovi} Sela, prenose agencije. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saop{teno je da je do nesre}e do{lo kada su se sudarili automobili “kia sefija“ kojim je upravqao E. S. (24) iz Banovi} Sela i automobil “yeta“ kojim je upravqao N. H. (36) iz Banovi}a. Nastradala djevojka je bila u automobilu “sefija“. U ovoj nesre}i povrije|eni su i A. N. (20) iz vozila “sefija“ i voza~ “yete“. Oni su prevezeni u tuzlansku bolnicu.

Pucwava u kafi}u “Ona, a ne neka druga“ u Sarajevu
SARAJEVO - Sarajevska policija ju~e je uhapsila Vanesu Cigi} (20) ro|enu u Milanu, nastawenu u Sarajevu, zbog sumwe da je po~inila krivi~na djela izazivawe op{te opasnosti i nedozvoqeno dr`awe oru`ja. Cigi}eva je osumwi~ena da je sa Ivanom Tadi}em (42) 3. aprila, dva ~asa iza pono}i, u ugostiteqskom objektu “Ona, a ne neka druga“ u Sarajevu pucala iz vatrenog oru`ja. U pucwavi nije bilo povrije|enih osoba. Policija je kod djevojke prona{la i pi{toq “^Z” za koji ne posjeduje odobrewe. Tokom saslu{awa priznala je da je po~inila krivi~na djela koja joj se stavqaju na teret.

“Mercedesom“ sletio s puta i “preorao“ 150 metara wive
@ITOMISLI] - Voza~ “mercedesa“ preksino} je u mjestu @itomisli}, vra}aju}i se sa svadbenog slavqa, izgubio kontrolu nad vozilom, na putu iza sebe ostavio tridesetak metara trag ko~ewa, pre{ao u suprotnu traku i sletio u wivu koju je “preorao“ u du`ini od 150 metara, prenose agencije. Vozilo se kretalo iz pravca Mostara prema ^apqini i iz za sada jo{ neutvr|enih razloga do{lo je do naglog ko~ewa, gubitka kontrole nad vozilom i slijetawa s puta. Voza~ “mercedesa“ je zadobio lak{e tjelesne povrede, dok su saputnici zadobili povrede neutvr|enog stepena. Saobra}aj je normalizovan poslije pono}i.

18 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Narodna banka Srbije

Novac od prodaje “Telekoma“ ne}emo tro{iti na plate, penzije i strana~ke kampawe. Mirko Cvetkovi}, premijer Srbije

FOTO: AGENCIJE

Povla~ewe tre}e rate kredita MMF-a
BEOGRAD - Pozitivna ocjena Me|unarodnog monetarnog fon da (MMF) o spro vo |ewu do go vo re nog pro gra ma sa Srbijom omogu}i}e da danas budu povu~ena sredstva za ja~awe deviznih rezervi zemqe u iznosu od 180 miliona evra, {to je polovina od raspolo`ive tre}e tran{e od oko 360 miliona evra, najavila je Narodna banka Srbije. Time }e ukupna sredstva koja su iz ovog aran`mana do sada iskori{}ena iznositi oko 1,3 milijardi evra, odnosno 253 odsto kvote Srbije u MMF-u, javio je RTS. Srbija je tokom pro{le godine povukla dvije tran{e kredita od MMF-a u ukupnom iznosu od 1,13 milijardi evra, a ukupan iznos odobrenih sredstava je 2,87 milijardi evra.

Carinske ispostave

Lak{e cariwewe robe
BEOGRAD - Za vrijeme praznika carina ne radi, ali roba natovarena u kamionima ne ~eka. U krugu fabrike i bez pri sus tva ca rin skog slu`benika, firme u Srbiji imaju mogu}nost da same carine robu, javio je RTS. Ministar ekonomije Mla|an Din ki} je re kao da je za tri mje se ca, ko li ko je pro {lo od ka da je Vla da pre po ru ~i la da se uki ne 230 birokratskih procedura i olak{a poslovawe, do sada je u praksi sprovedeno samo 23. Zbog toga }e to Ministarstvo, od sqede }eg mje se ca oba vje {ta va ti Vla du ko je krenuo u giqotinu propisa, a oni ko ji ne ispuwava ju obavezu bi}e javno pozvani da to u~ine.

Policija na mjestu ubistva

Policija zbog dvostrukog ubistva privela Toplicu Markovi}a

Uhap{en ubica djevojaka iz ]uprije
Uhap{eni iz istog sela odakle su i `rtve, i dugogodi{wi poznanik Ivane Stojkovi}, jedne od ubijenih djevojaka, rekao Veqovi}
]UPRIJA - Policija je ju~e uhapsila Toplicu Markovi}a (30), osumwi~enog za ubistvo dvije djevojke ~ija su ti je la pro na |e na u ne djequ ujutro u blizini ]uprije, javile su agencije. Tijela dvadeset{estogodi{we studentkiwe Ivane Stojkovi} i devetnaestogodi{we maturantkiwe gimnazi je Biqane Obra do vi}, pro na |e na su u ne djequ u mjes tu Ada u ne po sre dnoj blizini Velike Morave. Direktor policije Srbije Mi lo rad Veqovi} pot vrdio je ha p{ewe To pli ce Markovi}a, navode}i da je uhap{eni iz istog sela odakle su i `rtve, kao i da je dugogodi{wi poznanik Ivane Stojkovi}. Beogradski mediji saznaju da je motiv ubistva ne uz vra }e na qubav. Osumwi~eni je, naime, bio zaqubqen u Ivanu Stojkovi}. - Na ime, 4. apri la oko ~e ti ri ~a sa uju tru Iva na Stojkovi} i Biqana Obradovi} vra}ale su se iz grada vozilom marke “honda“, kada ih je u neposrednoj blizini svoje ku}e, kuda ina~e i prolazi put, zaustavio Toplica Markovi} i seo na zadwe sedi{te vozila - objasnio je Veqovi}. Po tom ih je, ka `e Veqovi}, primorao da se odvezu u mjesto Ada, u neposrednoj blizini Morave. tada poku{ava da pobegne iz vozila, ali Markovi} puca u wenom pravcu i poga|a je u desnu butinu, a potom joj prilazi i ispaquje hitac u predelu slepoo~nice - naveo je Veqovi}. Pred sje dnik op {ti ne ]u pri ja Bo ri vo je Ka la ba izjavio je da je “]uprija u {oku, gra|ani su zaprepa{}eni, radi se o mladoj deci“. - Ne mogu da do|em sebi, ovo je stra{no, nemam re~i koja bi bila toliko jaka i primerena osudi ovog zlodela - rekao je Kalaba. Di re ktor gi mna zi je u ]upriji Rajko Kozomora, ~iji je |ak bila Biqana, izjavio je da je ona “bi la primeran u~enik, iz primerne porodice ~iji je brat pre ne ko li ko go di na za vr{io ovu gimnaziju“. - Nije bila sklona situacijama od kojih se moglo o~ekivati ovako ne{to, ovo je stra{no - rekao je Kozomora.

MUP Srbije

Do dokaza o kriminalu preko Fejsbuka

]UPRIJA u {oku, gra|ani zaprepa{}eni
- Tada je i do{lo do verbalnog sukoba Toplice Marko vi} i Iva ne Stoj ko vi}, nakon ~ega Markovi} vadi pi{toq marke CZ-M70 i sa dva hica puca u glavu Stojkovi}evoj. Biqana Obradovi}

Ve}ina kriminalaca ima profil na Fejsbuku

BEOGRAD - Pra}ewe naloga na socijalnim mre`ama na In ter ne tu mo `e po li ci ji da ola k{a is tra gu i pri kupqawe dokaza, jer ve}ina kriminalaca ima svoj profil na Fejsbuku, rekli su u Odjeqewu MUP-a za visokotehnolo{ki kriminal, prenose agencije. - Profile na socijalnim mre`ama proveravaju i policije u drugim delovima sveta, a ne samo u Srbiji, jer se kriminalna komunikacija “preselila“ na Internet – kazao je zamjenik na~elnika Odjeqewa za visokotehnolo{ki kriminal Dragan Jovanovi}. On dodaje da svaki ~ovjek, potencijalni kriminalac ili ve} kriminalac koji je interesantan policiji uglavnom ima profil na Fejsbuku.

DRU[TVO BEZ REDA
Kozomora je ocijenio da “celo dru{tvo mora da stane iza toga da se uvede red“. - Ako nam kafi}i rade po celu no}, ako nam deca budu celu no} van ku}e, {ta da o~ekujemo. Ako se alkohol prodaje u svakoj prodavnici prehrambenih proizvoda, ako nam duvan stoji iznad kase da ne mo`ete pro}i, {ta re}i, samo deklarativno se borimo protiv toga - rekao je Kozomora.

Otac ubijene Ivane Stojkovi}

Verica Kalanovi} otvorila dionicu magistralnog puta

Kragujevac bli`i Koridoru 10
KRAGUJEVAC - Ministar za Nacionalni investicioni plan (NIP) Srbije Verica Kalanovi} otvorila je ju~e dionicu od ~etiri kilometra na magistralnom putu koji povezuje Kragujevac sa Koridorom 10 i najavila da }e u 2010. godini na toj sao bra }aj ni ci bi ti pro je ktovana dionica od 9,7 kilometara, javio je Tanjug.

DOBRA VIJEST

BEOGRAD
Prema podacima Operativnog centra MUP-a, ju~e na putevima u Srbiji evidentirano je 116 saobra}ajnih udesa, u kojima su dvije osobe poginule, a 77 povrije|eno, javio je Tanjug. Na podru~ju Beograda evidentirane su 33 saobra}ajne nezgode, u kojima je devet osoba povrije|eno, saop{teno je iz Auto-moto saveza Srbije.

KOSOVSKA MITROVICA
Poslije sedam godina, u hramu Svetog Save u ju`nom dijelu Kosovske Mitrovice, ju~e je, na Vaskr{wi ponedjeqak, slu`ena sveta arhijerejska liturgija, javile su agencije. Vladika Atanasije je poru~io vjernicima da ne gledaju qude kao da su nepogre{ivi, ve} da gledamo da {to mo`emo vi{e slu`imo Bogu.

PREDSTOJI izgradwa jo{ 15 kilometara puta
Kalanovi}eva je istakla da je do sada izgra|eno devet kilometara na tom pravcu, a predstoji izgradwa jo{ 15 kilometara da bi Kragujevac bio povezan za Koridorom 10. Ministar je navela da je Mi nis tar stvo u iz gradwu

LO[A VIJEST

Otvarawe dionice puta u Kragujevcu

otvo re ne di oni ce, na dvo`waka i mosta preko rijeke ulo `i lo 533,3 mi li ona dinara. Kalanovi}eva je najavila da }e do kraja 2011. godi ne bi ti za vr{en ma gis tral ni put Kra gu je vac - Koridor 10, podsjetiv{i i da je iz gradwa te saobra}ajnice dio programa NIP-a. Po dr{ka ra zvo ju auto mo bil ske in dus tri je u Kragujevcu“ i da je jedan od tri velika nacionalna projekta koji se realizuju sredstvima iz NIP-a.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 19

Bati} tra`i o{trije kazne za silovateqe i pedofile
BEOGRAD - Predsjednik Demohri{}anske stranke Srbije Vladan Bati} zatra`io je ju~e poo{travawe kaznenih mjera za silovateqe i pedofile, javile su agencije. - Usled daqe ekspanzije pojava pedofilije i silovawa, apelujem na Ministarstvo pravde i Narodnu skup{tinu da se {to pre na dnevnom redu na|u izmene Krivi~nog zakonika - navedeno je u saop{tewu Bati}a, koji je i narodni poslanik. Bati} je podsjetio da je prije {est mjeseci podnio prijedlog za izmjenu Krivi~nog zakonika tra`e}i da se “maksimalno“ poo{tre kazne zatvora za silovateqe i pedofile.

Eduardo Arboleda, {ef predstavni{tva UNHCR-a u Srbiji

Vijesti
Sr|an Sre}kovi}

Povratak na Kosovo stao, Srbi nisu bezbjedni
Moramo da natjeramo me|unarodnu zajednicu da mnogo vi{e u~estvuje u obnovi te{ko o{te}enih, potpuno poru{enih ku}a, u koje, na`alost, velika ve}ina povratnika `eli da do|e, rekao Arboleda
BEOGRAD, @A^ - [ef predstavni{tva UNHCR-a u Srbiji Eduardo Arboleda rekao je da je poslije progla{ewa nezavisnosti Koso va 17. fe bru ara 2008. povratak raseqenih bukvalno stao, a i oni koji se vrate nisu bezbjedni na svom ogwi{tu. Pre ma po da ci ma UN HCR-a (Visokog komesarijata Uje diwenih na ci ja za izbjeglice), pro{le godine na Ko so vo se vra ti la 631 osoba. Pri tome, 184 osobe vratile su se uz pomo} UNHCR-a, a 447 preko drugih organizacija. Ar bo le da ka `e da UN HCR ne mo`e da rije{i problem bezbjednosti i jasno je da postoji frustracija raseqenih zbog svega {to se sada de{ava u @a~u, gdje srpske povratni~ke porodice konstantno napadaju Albanci. On je rekao da je povratak te`ak proces i da mnogi ne pristaju da se vrate pod ponu|enim uslovima, ve} insistiraju da dobiju ba{ nove ku}e i kablovsku televiziju sa srpskim ka na li ma, {to UNHCR svojim sredstvima ne mo`e da im obezbijedi. - Mi smo du`ni da svakom povratniku pru`imo pomo}, ali pos to ji uslov UNHCR nije agencija za razvoj, mi mo `e mo da po pravqamo ku}e koje su malo o{te}ene, a ako sada postoji veliki broj ku}a, moramo da

Uskoro zakon o restituciji
LESKOVAC - Ministar za dijasporu Sr|an Sre}kovi} o~ekuje da }e se zakon o restituciji ovog leta na}i u skup{tinskoj proceduri, ja vi le su ju ~e agen ci je. Sre}kovi}, koji je i potpred sje dnik Srpskog po kre ta obno ve, sma tra da “kona~no“ postoji politi~ka voqa da se rije{i pitawe restitucije i o~ekuje da se “do ju na ovaj za kon na|e u skup{tinskoj proceduri i da bude usvojen“.

Beograd

Dan sje}awa na `rtve bombardovawa
BEOGRAD - U Srbiji se danas obiqe`ava Dan sje}awa na `rtve wema~ke agresije na Kraqevinu Jugoslaviju, koja je po~ela 6. aprila 1941. godine intenzivnim bombardovawem i masovnim razarawem Beograda, javile su agencije. Napad armade Hitlerovog Tre}eg rajha po~eo je bez objave rata, uprkos tome {to je vlada nekoliko dana ranije Beograd proglasila “otvorenim (nebrawenim) gradom“.

Povratak Srba u @a~

FOTO: AGENCIJE

natjeramo me|unarodnu zajednicu da mnogo vi{e u~estvu je u obno vi te {ko o{te}enih, potpuno poru{enih ku}a, u koje, na`alost, ve li ka ve }i na po vra tni ka `eli da do|e - ka`e on.

NA VASKRS bacali kamewe na Srbe povratnike
Na kamp u kojem su Srbi povratnici u selu @a~ kod Istoka, na Kosovu, u nedjequ, na najradosniji hri{}anski praznik, u dva navrata je ba~eno kamewe.

Poslije protesta Albanaca u selu @a~, Srbi povratnici su potvrdili da je dva puta ba~eno ka mewe ka mjes tu gdje su smje{teni. Pre ma wiho vim rije~ima, kamen je ba~en s puta dok su raz go va ra li sa pripadnicama KFOR-a iz Slovenije. Kamen je, kako navo de, pro le tio kraj glave oficira KFOR-a i pao na livadu.

Povratnici su rekli da su od policije saznali da je kamen bacio nepo zna ti dje ~ak. Oni su naveli da su

pripadnici KFOR-a fotografisali kamen i potom ga odnijeli u kamp KFOR-a kod Pe}i, dok su i pripadnici Kosovske policije fotografisali to mjesto. Povratnici su na ve li da je ta ko |e ne po zna ta oso ba uju tru na Vaskrs bacila kamen na {ator u kojem su Srbi. Srbi su kazali da }e dodatno obezbje|ewe tra`iti od KFOR-a, Kosovske policije i policije EULEX-a.

Privreda

Pove}an broj firmi
BEOGRAD - U Srbiji su lani bile registrovane 353.894 firme, od ~ega najvi{e preduzetnika - 222.092. To je pove}awe u odnosu na 2008. godinu, kada su bile 339.042 firme, od ~ega 217.353 preduzetnika, pokazali su podaci Republi~kog zavoda za statistiku, prenijele su ju~e agencije. Poslije preduzetnika, po brojnosti dolaze dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u.

Protest Albanaca
Albanci iz sela @a~ i okolnih sela posqedwih sedam dana protestuju zbog povratka Srba jer, prema wihovim rije~ima, me|u povratnicima ima i onih koji su 1999. godine u~estvovali u ubistvima i protjerivawu Albanaca.
Eduardo Arboleda

Grani~ni prelaz

Pogor{ano stawe u medijima
BEO GRAD - Pred sta vnik za slo bo du me di ja OEBS-a Duwa Mijatovi} ocijenila je ju~e da se stawe u medijima u posqedwih nekoliko godina pogor{alo, a posebno su u~estali primjeri gu{ewa slobodne rije~i u vidu fizi~kih napada na novinare {irom regije, ali i samocenzura, javile su agencije. - Izuzetak nisu ni dr`ave biv{e SFRJ, gde je i daqe prisutan govor mr`we. Poznato je da su mediji odigrali zna~ajnu ulogu u podsticawu mr`we, nasiqa i etni~kog ~i{}ewa. Jo{ se ose}aju posledice neodgovornog javnog diskursa koji su podsti ca le vla de i po li ti ~a ri ko ji po tpu no dominiraju medijima “svog naroda“ - kazala je Mijatovi}.

Rad na crno u trgovini
BEO GRAD - U Srbi ji je rad “na crno“ naj vi {e zas tupqen u trgo vi ni, ugos ti teqstvu, za n a t s k i m , i n d us t r i j s k i m i p r o i z v o d n i m po go ni ma i gra |e vi nar stvu, po ka zu ju naj no vi ji po da ci In spe kto ra ta za rad, pre no si Ta njug. Prema tim podacima, u pojedinim djelatnostima zapa`eno je da se pove}ava broj radno anga`o va nih “na crno“ u is tim pe ri odi ma sva ke go di ne, {to je na ro ~i to ka ra kte ris ti ~no za ugostiteqstvo i gra|evinarstvo. Radu “na crno“ u djelatnosti gra|evinarstva pogoduje velika fluktuacija radne snage, ~esto premje{tawe sa jednog gradili{ta na drugo i kratko vrijeme anga`ovawa lica na jednom radnom mjestu.

Prona|en le{
NO VI SAD - Ti je lo No vo sa |a ni na ~i ji su inicijali A.F. (45) prona{li su u blizini novosadskog Brodogradili{ta kamperi sa Ribarskog os trva, ko je se na la zi pre ko pu ta mjes ta nesre}e, javile su agencije. Kamperi su uo~ili dio tijela u Dunavu u nedjequ pre dve ~e, o ~e mu su odmah oba vi jes ti li novosadsku Hitnu medicinsku pomo}. Tijelo je odmah izvu~eno na obalu, a qekarska ekipa Hitne pomo}i po izlasku na mjesto nesre}e mogla je samo da konstatuje smrt mu{karca. Uvi|aj su izvr{ili i forenzi~ari novosadske Policijske uprave, poslije ~ega je le{ nepoznatog mu{karca preba~en na Institut za sudsku medicinu.

Naplata taksi na Gradini
GRA DI NA - Gra di na je jedini grani~ni prelaz u Srbiji na kome voza~i kami ona i dru gih te re tnih vozila na dr`avnom terminalu pla}aju taksu prilikom ulaska u zemqu, javile su agencije. Od tih taksi lo kal no ja vno pre du ze }e koje vr{i naplatu na terminalima godi{we ostvari pri hod ve }i od dva mi li ona evra. Pri li kom ulaska u Srbiju iz Bugarske voza~i kamiona pla}aju taksu od 2.000, a doma}i hiqadu dinara.

20 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Region
Xejms Biset

Ja sam odgovoran ~ovjek, ne bi me trebalo nagovarati da podnesem ostavku kada bih bio za ne{to kriv. Bo`idar Kalmeta, ministar mora, saobra}aja i infrastrukture Hrvatske
FOTO: AGENCIJE

Hrvatska treba da se izvini za zlo~ine
ZAGREB, VA[INGTON - Biv{i kanadski ambasador u Beogradu Yejms Biset smatra da Hrvatska, prije ulaska u EU, treba da se izvini za zlo~ine tokom Drugog svjetskog rata, prenosile su ju~e agencije. - Hrvatska bi, prije ulaska u Evropsku uniju, pored formalnih uslova, morala da ispuni i jo{ jedan moralni zahtjev - da se u potpunosti i javno izvini za svoju ulogu u Drugom svjetskom ratu - ocijenio je Biset. On je u autorskom tekstu u bostonskom listu “Kri{~en sajens monitor“ konstatovao da je Hrvatska ispunila ve}inu formalnih zahtjeva za ulazak u EU i da wen prijem podr`avaju Wema~ka, kao tradicionalni saveznik i SAD, koje ohrabruju {irewe Unije na jugoistok.

Satelitski snimak Prevlake

Crna Gora

O~ekuje se ja~a borba protiv kriminala
POD GO RI CA - Ve }i na stanovnika Crne Go re, odnosno 59 odsto, smatra da vlada ~ini, ali nedovoqno, na planu borbe protiv organizovanog kriminala, 58 odsto stanovni{tva podr`ava ulazak Crne Gore u EU, a 56 odsto nema povjerewa u parti je, po ka za lo je, ju ~e objavqeno, is tra `i vawe Nacionalnog demokratskog instituta (NDI). Anketa je pokazala i da ve}ina, odnosno 55 odsto, stanovnika smatra da bi vladaju}e partije u Crnoj Gori trebalo da ukqu~e opoziciju “vi{e“ ili “mnogo vi{e“ u proces dono{ewa odluka o svim va`nim dr`avnim pitawima. - Stanovnici jasno {aqu poruku da o~ekuju da politi~a ri pro na |u oblas ti sa radwe u kojima bi politi~ke razlike ostavili po strani i po~eli da rade u interesu naroda u periodu krize - navodi se u komentaru istra`ivawa NDI.

Sastanak {efova diplomatije Crne Gore i Hrvatske

Obje strane ostaju privr`ene dogovoru da se ovo pitawe rije{i pred Me|unarodnim sudom u Hagu, bez `urbe, ali i bez usporavawa, rekao Ro}en
PODGORICA - Hrvatska i Crna Gora saglasne su da se pi tawe gra ni ce na Prevlaci rije{i pred Me|unarodnim sudom u Hagu. Pro blem tre ba ri je {i ti bez `urbe, ali i bez odugovla~ewa, poru~ili su ju~e {efovi diplomatija dvije dr`ave, prenose agencije. Crno gor ski mi nis tar inostranih poslova Milan Ro }en, po sli je su sre ta sa svo jim hrvat skim ko le gom Gor da nom Jan dro ko vi }em, izjavio je da nema ni{ta novo u procesu pregovora o grani ci te dvi je dr`a ve na Prevlaci.

"Slu~aj Prevlaka" pred sudom u Hagu
- Nema ni{ta novo u procesu pregovora o granici na Prevlaci. Obje strane ostaju privr`ene dogovoru da ovo pitawe bude rije{eno pred Me|unarodnim sudom u Hagu, bez `urbe, ali i bez usporavawa - rekao je Ro}en.

ODLUKU o Prevlaci pozdravqa i EU
Ro}en je naveo da su u toku kon ta kti crno gor ske i hrvatske strane na ekspertskom nivou. - U skorije vrijeme dogovori}emo se o sastanku me|u-

Milan Ro}en

FOTO: AGENCIJE

Ote`an saobra}aj

FOTO: AGENCIJE

vla di ne ko mi si je, ko jom predsjedavaju {efovi diplomatija dvije dr`ave. Na kraju, pi tawe gra ni ce na Pre vla ci na }i }e se pred parlamentima Crne Gore i Hrvatske - rekao je crnogorski ministar spoqnih poslova. Ro }en je oci je nio da

Hrvatska

Osvanuo snijeg
ZAGREB - Snijeg je ju~e po~eo da pada u Gorskom Kotaru i Lici, a zbog raskva{enog snijega na saobra}ajnicama, zimska slu`ba iza{la je na teren i savjetovala voza~ima da voze opreznije, sa zimskom opremom i da brzinu prilagode uslovima na putu, javile su agencije. Raskva{enog snijega ima na dionicama od tunela Mala Kapela do petqe Gospi}, te na putu Rijeka - Zagreb, izme|u petqe O{trovica i Vrbovsko, saop{tio je HAK. Saobra}aj se odvijao usporeno, ali bez te{ko}a i na snazi su zabrane kretawa za pojedine kategorije vozila.

Polo`aj Prevlake
Granica na prevlaci je od neprocjewivog geostrate{kog polo`aja na Jadranskom moru. Jugoslavenska vojska na {irem podru~ju izgradila je vojnu bazu sa mre`om podzemnih prolaza koja je preko 50 godina bila skrivena od o~iju javnosti. Prevlaka je poluostrvo na ulazu u Bokokotorski zaliv u ju`nom Jadranu. Povr{ina poluostrva je ne{to mawa od 100 hektara. Nalazi se u jugoisto~nom dijelu Konavala, za ~iji je morski greben povezana sa 170 metara {irokom kopnenom spojnicom, ~ija je najvi{a ta~ka 8,2 metra. Od uskog spoja sa kopnom do krajwe ta~ke poluostrva ima 2,5 kilometara du`ine. Po nazivu rta O{tro naziva se i zaliv O{tro, koji se jo{ zove i Bokokotorska vrata, a {irok je oko tri kilometara.

pristup rje{avawu tog proble ma pred stavqa naj boqu potvrdu odli~nih me|udr`avnih odno sa Crne Go re i Hrvatske. - To pozdravqa i podr`ava i Evrop ska uni ja i svi drugi kqu~ni faktori me|unarodne zajednice, {to je va`no kako za Podgoricu tako i za Zagreb - rekao je Ro}en. Mi nis tar inos tra nih poslova Hrvatske Jandrokovi} ocijenio je da pregovori ni su uslovqeni odre |e nim rokovima, iako bi Zagreb volio da se oni okon~aju {to je prije mogu}e. Dok se rje{ewe za spor izme|u dva susjeda ne prona|e, na snazi je Protokol o Prevlaci iz 2002. godine.

Hrvatska bi mogla da izgubi {ansu da sudi Vasiqkovi}u
DOBRA VIJEST

SPLIT
Nepoznati razbojnici opqa~kali su na Uskrs wema~kog turistu na odmarali{tu Dobra na autoputu Zagreb - Split, a ukupna {teta iznosi 16.500 evra, javile su ju~e agencije. U automobil wema~kog dr`avqanina provaqeno je dok se on nalazio u ugostiteqskom objektu pored benzinske stanice.

Kapetan Dragan pred srpskim sudom
ZA GREB, KAN BE RA Ako se Dragan Vasiqkovi}, poznatiji kao kapetan Dragan, poslije sedmicu u bjekstvu, na |e u Srbi ji, Hrvatska bi mogla da izgubi {ansu da mu sudi, a hrvatske vlasti planiraju da, ukoliko do toga do|e, ovaj slu~aj predaju srpskom pravosu|u, pi{e australijski list “Ejy“. List na vo di da Va siqkovi} nije vi|en od pone djeqka i pod sje }a da je Vi{i australijski sud pro{log utorka odobrio wegovo izru~ewe Hrvatskoj zbog sumwi da je po~inio ratne zlo~ine u toj zemqi po~etkom 1990-ih godina. ne}e imati izbora i da }e, ako Vasiqkovi} pobjegne u Srbiju, morati da toj zemqi preda slu~aj, jer Srbija ne izru ~u je svo je dr`avqane Hrvatskoj. Istovremeno, australijski dne vnik “Os tre li jen“ isti~e da australijska policija nije preduzela nikakvu is tra gu o ra tnim zlo ~i ni ma ko je je, ka ko se tvrdi, po ~i nio Va siqko vi}, ocjewuju}i da potraga za wim ot kri va ne us pjeh australijskog pravosu|a da iza|e na kraj sa osobama osumwi~enim za ratne zlo~ine. Vasiqkovi} se tereti da je kao zapovjednik u sastavu paravojnih srpskih jedinica, odnosno kao zapovjednik nas ta vnog cen tra za obu ku pripadnika specijalnih jedinica Alfa, postupao suprotno odredbama @enevske konvencije.

DUBROVNIK
Uskr{we praznike, koji tradicionalno ozna~avaju po~etak turisti~ke sezone, u Dubrovniku je u 27 otvorenih hotela, privatnom smje{taju i jednom otvorenom kampu provelo 5.248 gostiju. To je za sedam odsto vi{e nego za Uskrs pro{le godine, kada je u Dubrovniku boravilo 4.900 gostiju. Najbrojniji gosti bili su [panci.

AKO JE Vasiqkovi} u Srbiji, Hrvati mu ne}e suditi
“Ejy“ navodi i da je zamjenik hrvatskog generalnog tu`ioca Dragan Novosel na HRT-u izjavio da Hrvatska

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 21

Svijet

TOP STORIES CNN
Mali avion, kojim je upravqao pilot pripravnik, sru{io se na prometni autoput u australijskom gradu Hobart, javile su ju~e agencije. U Australiji, jedan pilot tinejxer uskr{wi dan proveo je bore}i se sa svojim malim avionom, koji se usqed kvara sru{io na autoput u Hobartu u Tasmaniji.

Spasila~ke ekipe izvla~ile radnike iz poplavqenog rudnika u Kini

Vijesti
Poqska policija

Spaseno jo{ stotinu rudara
Rudari iz poplavqene rudni~ke jame pate od hipotermije i dehidratacije, neki od wih imaju infekciju ko`e zbog dugotrajnog boravka u vodi, dok je nekolicina jo{ u {oku

Rije{ili da upristoje poliva~e
VAR[AVA - Poqska poli ci ja ri je {i la je da upristoji uskr{we poliva~e i nemilosrdno je ju~e ka`wavala sve koji vjekovni obi~aj polivawa vodom `ena pretvaraju u i`ivqavawe izlivawem kofa ledene vode na prolaznike, javile su agencije. Prema narodnim obi~ajima u Poqskoj, ^e{koj i Slova~koj, `ene i djevojke posqedwi dan us kr{wih pra zni ka treba ili i{ibati bi~em upletenim od svje`eg pru}a, da na wih pre|e snaga mladih stabqika, ili gurnuti u potok, a ako ga nema, politi hladnom vodom.

Sjeverna Koreja

Odustaje od tragawa za vojnicima
SEUL - Sjeverna Koreja ju~e je zaprijetila da }e odustati od potrage za posmrtnim ostacima ameri~kih vojnika koji se vode kao nestali tokom Korejskog ra ta (1950-1953), okrivquju }i Va{ington za taj potez, javile su agencije. Analiti~ari navode da }e Sjeverna Koreja time dobiti dodatni novac od Va{ingtona, koji je iz politi~kih razloga prekinuo zajedni~ke projekte obnove.

Spasavawe rudara

FOTO: ROJTERS

PEKING - Vi{e od stotinu rudara izvu~eno je ju~e iz po plavqenog ru dni ka ugqa u provinciji [ansi, na sje ve ru Ki ne, ~i me je broj spasenih dostigao 114, od ukupno 153 rudara koji su 28. marta ostali zarobqeni u poplavqenom oknu, javio je Tanjug. Televizije su prikazale snimke pre`ivjelih koji su

ambulantnim vozilima preba~eni u obli`wu bolnicu, gdje su smje {te ni na odjeqewe intenzivne wege. U rudniku je bio 261 rudar, a ispod po vr{i ne zemqe, za vri je me po pla ve ostala su 153 rudara.

vi na ri ma ko ji ne ra de za dr`a vne me di je ni je bi lo dozvoqeno da se pribli`e rudniku. Na da da ima pre `i vje lih rudara pojavila se u petak ka da su se iz ru dni ka ~uli zvuci koji podsje}aju na

lupawe u cijevi. Sqede}eg dana takvog ogla{avawa, me|utim, vi{e nije bilo. Spasila~ka grupa i nekoliko ronilaca u{li su u nedjequ u rudnik, ali su se poslije nekoliko ~asova vratili saop{tiv{i da je situ-

acija u oknu izuzetno te{ka. Kineska televizija javila je da su ronioci naveli da je zbog zamu}ene vode veoma te {ko da se do pre do mjesta gde se nalaze rudari. Oko 3.000 spasilaca i daqe ispumpava vodu iz rudnika.

Tajland

AMBULANTNIM kolima prevo`eni do najbli`e bolnice
Glavni qekar u bolnici Linfen Liu ]iang izjavio je da spaseni rudari pate od hipotermije i dehidratacije, da neki od wih imaju infe kci ju ko `e zbog du gotrajnog boravka u vodi, dok je nekolicina jo{ u {oku. Agencije navode da no-

Poja~ani protesti
BANGKOK - Stotine demonstranata, pristalica svrgnutog premijera Taksina [inavatre, ju~e su se pro bi le do sje di {ta izborne komisije Tajlanda samo nekoliko ~asova po{to su zaprijetili da }e poja~ati uli~ne proteste protiv vlade koji traju ve} ~etiri sedmice, javile su agencije.

Nesre}e
Nesre}e u rudnicima u Kini nisu rijetka pojava. U nesre}ama u kineskim rudnicima pro{le godine je poginula 2.631 osoba. Najvi{e rudara u Kini nastradalo je 2002. godine, i to 6.995.

NATO priznao krivicu
KABUL - NATO je ju~e priznao da su wegove snage tokom no}nog napada u februaru na jednu ku}u na jugoistoku Avganistana ubile pet civila, me|u kojima tri `ene, javile su agencije. - Me|unarodne snage odgovorne su za smrt tri `ene koje su bile u istoj ku}i u kojoj su ubijena dva mu{karca tokom zajedni~ke operacije koalicionih i avganistanskih snaga u potra zi za ta li ban skim po buweni ci ma - na vo di se u saop{tewu NATO-a. NATO je ranije saop{tio da su wegove snage u ku}i ve} zatekle ubijene `ene, ali je kasnije priznao da to nije ta~no. Pogibije civila tokom operacija stranih snaga izazvale su bijes Avganistanaca i predsjednika Hamida Karzaija, koji je zatra`io da se no}ne racije zabrane.

Napadnute pakistanske snage
PE[AVAR - Islamisti~ki militanti napali su kontrolni punkt pakistanskih snaga bezbjednosti nedaleko od ameri~kog konzulata u gradu Pe{avaru, izjavili su ju~e o~evici, prenose agencije. - Vidio sam napada~e kako pristi`u u dva vozila. Neki od wih nosili su ru~ne baca~e raketa. Prvo su otvorili vatru na pripadnike snaga bezbjednosti nedaleko od konzulata, nakon ~ega se za~ula i eksplozija - rekao je jedan od mje{tana Pe{avara Siray Afridi. Ameri~ka Ambasada u Islamabadu saop{tila je da nema nikakve informacije o napadu. Policija iz Pe{avara potvrdila je da su odjeknule dvije eksplozije, ali je istaknuto da ne posjeduju informacije o uzroku niti da li ima `rtava.

DOBRA VIJEST

FILIPINI
Jedan Filipinac porijeklom iz [vajcarske otet je iz svoje ku}e na jugu Filipina, javile su ju~e agencije. ^arls Rajt (72) otet je iz svoje ku}e u luci u Zamboangu dok je u nedjequ uve~e bio sa svojim wema~kim prijateqima, precizirala je lokalna policija. Otmicu su izveli pobuwenici grupe “Abu Sajaf“, izjavio je {ef nacionalne policije Џezus Verzosa.

VENECUELA
Rusija planira da Venecueli plati dodatnih milijardu dolara za razvoj dodatnih naftnih poqa u ovoj latinoameri~koj dr`avi, izjavio je ju~e ruski premijer Vladimir Putin. Ruski nacionalni naftni konzorcijum ve} je Venecueli isplatio 600 miliona dolara, od prvobitnih milijardu koje je Putin obe}ao za u~e{}e u razvoju rezervi.

LO[A VIJEST

22 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: ROJTERS

Vulkan na Islandu

Lava atrakcija za hiqade turista
REJKJAVIK - Hiqade turista i planinara hrle u podru~je na jugu Islanda gdje je u toku erupcija vulkana, a otvorila se jo{ jedna pukotina kroz koju lava te~e u dva pravca, javile su agencije. Uprava za civilnu za{titu Islanda ju~e je saop{tila da, za sada, nema opasnosti po posjetioce. Po{to se tok lave stabilizovao, smirilo se i strahovawe da bi erupcija mogla da otopi obli`wi gle~er i izazove opasnu poplavu. Vulkan, ~iji je naziv Ajafijaplajarkal, po~eo je da izbacuje lavu prije dvije sedmice, poslije mirovawa od skoro dva vijeka. Iz wegove blizine je evakuisano 500 stanovnika, ali im je kasnije dopu{teno da se vrate ku}ama.

Bugarska

Biv{i ministar u pritvoru
SOFIJA - Sofijski gradski sud, poslije vi{e~asovne debate, donio je ju~e odluku o odre|ivawu pritvora biv{em bugarskom ministru odbrane Nikolaju Conevu, optu`enom za podmi}ivawe istra`nog sudije, javio je Tanjug. Is ta mje ra odre |e na je i wegovim posrednicima - sudiji sofijskog gradskog suda Petru Santirovu i biv{em sekretaru Ministarstva finan si ja Ten ~i Po po vu. Za kri vi ~no dje lo ko je se stavqa na teret biv{em ministru odbrane zaprije}ena je zatvorska kazna od deset godina i nov~ana od 15.000 le va, odno sno 7.500 evra. Prema navodima optu`nice, Co nev je, uz po mo} su di je Santirova i biv{eg sekretara Popova, poku{ao da podmi ti is tra `nog su di ju na ci onal ne is tra `ne slu `be da odus ta ne od po kre tawa postupka.
Zemqotres trajao oko 30 sekundi

Sna`an zemqotres pogodio Baha Kaliforniju

Indijski okean

Dvije osobe poginule, stotinu povrije|enih
Potres sigurno moglo da osjeti dvadesetak miliona stanovnika {irom obale Pacifika, rekli seizmolozi
TIHUANA - Dvije osobe su poginule, a vi{e od stoti nu po vri je |e no u sna `nom zemqo tre su ja ~i ne 7,2 stepena Rihterove skale, koji je u nedjequ potresao meksi~ku dr`avu Baha Ka li for ni ju, ja vi le su agencije. Sna`an potres osjetio se i u centru Los An|elesa, San Dijegu, kao i {irom Ju`ne Kalifornije i Arizone. Na jednu od `rtava sru{ila se ku}a u kojoj je stanovala. Qudi su po vri je |e ni uglavnom od predmeta koji su se sru{ili.

Somalijski gusari oteli naftni tanker

OZBIQNIJA materijalna {teta samo u Meksikaliju
Epi cen tar zemqo tre sa bio je oko 30 kilometara od Meksikalija, nadomak granice sa Sjediwenim Dr`avama. Potres se osjetio i u Ka li for ni ji i Ari zo ni. Od ne ko li ko na kna dnih zemqo tre sa naj ja ~i je bio 5,4 stepena. Uprkos snazi zemqotres je izazvao ozbiqniju materijalnu {tetu samo u Meksikaliju. U Tihuani, gradu na obali Pacifika, potres se znatno osjetio. Tamo su vi|ena i ozbiqnija o{te}ewa na gra |e vi na ma i sru {e ne bandere. Osim straha od ru{ewa i tek po ne ke po vre de bol ni ce u Ti hu ani i {i rom
Qudi zbog straha iza{li iz svojih ku}a

Oteti tanker bio pun nafte

FOTO: ROJTERS

MOGADI[ - Somalijski gusari oteli su ju~e u Indijskom okeanu ju`nokorejski naftni tanker, javile su agencije. Tanker “Saho drim“, koji je bio pun nafte, bio je na putu iz Iraka ka SAD sa 24 ~lana posade. Smatra se da je tanker otet na oko 1.500 kilometara jugoisto~no od Adenskog zaliva. Ju`na Koreja je u spornu oblast poslala jedan razara~ da presretne tanker prije nego {to do|e do neke luke. Analiti~ari navode da se razara~ ju`nokorejske vojske kre}e mnogo br`e nego tanker i da }e mo}i do}i do broda prije nego {to dospije u bilo koju luku, ali da bi svaki poku{aj preuzimawa kontrole od gusara ugrozio `ivote ~lanova posade - pet ju`nokorejskih i 19 filipinskih dr`avqana.

Posqedi~ni zemqotresi
Registrovani su prekidi snabdijevawa elektri~nom energijom na jugu Arizone i u Tihuani. Ipak, ~itav niz posqedi~nih zemqotresa, od kojih je najja~i bio snage preko pet stepeni Rihterove skale (5,4), seizmologe navodi na zakqu~ak da se u sqede}em periodu mo`e o~ekivati novo podrhtavawe tla.

Ba he K a li for ni je ni su ima le pre vi {e po sla, jer ni je bi lo ve }eg bro ja po vrije|enih. Ka ko obja{wava je dan uznemireni stanovnik, sve se quqalo. Svjedoci i seizmolozi navode da je potres tra jao oko 30 se kun di. - Ovakav zemqotres je sigurno moglo da osjeti dvadesetak mi li ona sta no vni ka {i rom oba le Pa ci fi ka. O{te }ewa na zgra da ma su mogla da nastanu u Meksikaliju, ali i u isto~nim predgra|ima San Dijega - ka`e seizmolog Lusi Yons.

Raul Kastro odgovara na optu`be me|unarodne zajednice

Kuba }e se oduprijeti ucjeni
HAVANA - Predsjednik Kube Raul Kastro izjavio je ju~e da je sve ve}i pritisak me|unarodne zajednice zbog toga {to se na Kubi ne po{tuju qudska prava jedan od najsna`nijih napada na komunisti~ki re`im wegove zemqe i obe}ao da ne}e podle}i “ucjeni“ u vidu {trajka gla |u ku ban skih disidenata, javio je Tanjug. On je poru~io da wegova vlada ima pravo da odgovo ri na sva ki po k u {aj destabilizacije re`ima. - Nikada i ni pod kojim uslo vi ma ne }e mo pris ta ti na ucjenu bilo koje dr`ave ili grupe zemaqa, ma koliko one mo}ne bile. Neka znaju da }e mo se bra ni ti, pri je svega, istinom i principima, ako poku{aju to da u~ine - rekao je Kastro. Si tu aci ja na Ku bi je postala naro~ito napeta poslije 23. februara, kada je di si dent Or lan do Sa pa ta Tamajo preminuo u zatvoru poslije dugotrajnog {trajka gla|u.

SAD POKU[AVAJU da destabilizuju re`im u Kubi
On je bio u za tvo ru od 2003. go di ne zbog vi {e prestupa, ukqu~uju}i nepo{tovawe vlasti i postao je prvi kubanski opozicionar koji je umro {trajkuju}i od gladi u posqedwih 40 godina. Po sli je wego ve smrti Kastro je izjavio da je vladi

Policajac pa`qivo nosi svoju uniformu da bi ostala ~ista, dok se u blizini Tijananmen skvera u Pekingu biciklom vozi na posao.

veoma `ao zbog onoga {to se dogodilo, ali da nije ta~no da su Sapatu Tamaju mu~ili i za sve probleme svoje zemqe optu`io je ameri~ki trgo vin ski em bar go, ko ji traje 48 godina. Kuba sve disidente i politi~ke aktivis te ko ji se otvo re no izja{wava ju pro tiv je dno par tij skog sis te ma te ka rip ske dr`a ve sma tra obi~nim kriminalcima, koje SAD pla}aju da destabilizuju politi~ki sistem.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 23

Isu{ivawe jezera najve}a ekolo{ka katastrofa u Aziji

Vijesti
Rusija - SAD

Zbog isu{ivawa nastale su naslage veoma slanog pijeska koje vjetar raznosi ~ak do Skandinavije i Japana, a lokalnom stanovni{tvu ugro`ava zdravqe

Aralsko jezero se smawilo za 90 odsto

Uskoro novi sporazum
MOSKVA - Novi Sporazum o smawewu strate{kog na oru `awa (START) izme|u Rusije i SAD, koji treba da bude potpisan 8. aprila u Pragu, suo~i}e se sa problemima na putu ka ra ti fi ka ci ji, pi {e rus ki dne vnik “Ko mer sant“, ja vi le su ju ~e agen ci je. Pred sje dni ci Dmitrij Medvedev i Barak Oba ma po tpi sa }e spo ra zum u Pra gu ko jim }e biti zamijewen stari START ~i ji je man dat is te kao pe tog de cem bra 2009. godine.

Dubai

Otvorena najvi{a zgrada
DUBAI - Posmatra~ka platforma najvi{e zgrade na svi je tu po no vo je ju~e otvorena u Dubaiju, dva mjeseca po{to je ovaj 828 metara visoki neboder morao da bude zatvoren zbog ne is pra vnos ti lifta, javio je Tanjug. Do ne o~e ki va nog za tva rawa zgra de “Bury Ha li fa“, {to na arap skom zna ~i “Ka li fo va ku la“, sa mo tri de set da na po sli je spe kta k u lar nog otva rawa, do {lo je na kon {to je lift pun posjetilaca stajao zaglavqen na 120. spra tu ~i ta vih 45 minuta.

U posqedwe ~etiri godine situacija gora nego ranije

FOTO: AGENCIJE

NU KUS - Isu {i vawe Aralskog jezera jedna je od naj ve }ih ka tas tro fa na Zemqi, izjavio je ju~e general ni se kre tar Ban Ki Mun u Uzbekistanu i pozvao cen tral no azij ske li de re da poja~aju napore za rje{avawe tog problema. Ki Mun je {o ki ran posqedi ca ma isu {i vawa Aralskog jezera. Aral sko je ze ro, ne kad ~etvrto po veli~ini u svijetu, smawilo se za 90 odsto otkada su rijeke utoke preusmje re ne za vri je me So vjet skog Sa ve za da bi se pove}ala proizvodwa pamuka u su{nim predjelima. Smawewem je ze ra uni -

{tena je svojevremeno sna`na ekonomija zasnovana na ribolovu. Zbog isu{ivawa su nas ta le na sla ge ve oma sla nog pi jes ka ko ji vje tar raznosi ~ak do Skandinavije i Japana, a lokalnom stano vni{ tvu ugro `a va zdravqe. Ban Ki Mun je tokom posjete Uzbekistanu Aralsko jezero nadletio helikopterom. - Sa na si pa ni {ta ni sam vidio, mogao sam samo da vidim grobqe brodova rekao je Ban Ki Mun novina ri ma, po {to je sti gao u Nukus, najve}i grad u blizini Aralskog jezera. On je na gla sio da se

o~igledno radi o jednoj od najgorih, ekolo{kih katastrofa svijeta.

UNI[TENA sna`na ekonomija zasnovana na ribolovu
- Bio sam {okiran - rekao je ge ne ral ni se kre tar UN. Isu{ivawe Aralskog jezera jedan je od prioriteta na wego voj {es to dne vnoj tur ne ji po pet biv {ih so vjetskih centralnoazijskih republika. Generalni sekretar UN pozvao je regionalne lidere da prevazi|u me|usobne riProstor koji je nekada ~inilo Aralsko jezero danas je grobqe brodova

valitete i sara|uju u nala`ewu rje{ewa za sanirawe {tete. Sa radwa je, me |u tim, ote`ana sporovima oko toga ko ima prava na oskudne zalihe vode u tom regionu i kako je treba iskoristiti. Uzbe kis tan ski zva ni -

~nici su se po`alili da }e projekat izgradwe brane u Tayikis ta nu zna tno ogra ni~iti koli~inu vode koja dolazi u Uzbekistan. Siroma{ni Tayikistan smatra da bi hidroelektrana mo gla po mo }i wego voj privredi.

Velika Britanija

Ja~awe stranaka
LON DON - Bri tan ski list “Faj nen {al taj ms“ upozorava na sve ve}u popu lar nost kse no fo bnih i ek stre mnih de sni ~ar skih stranaka u Evropi, ja vi le su ju ~e agen ci je. Su de }i po ras tu }em rej tingu ekstremne desnice, imi gran ti su sve mawe dobrodo{li u Evropi.

Qudska prava
Me|u prioritetima centralnoazijske turneje Ban Ki Muna je i problem qudskih prava. O~ekuje se da }e to biti i tema razgovora s uzbekistanskim predsjednikom Islamom Karimovim koji je na ~elu zemqe od raspada Sovjetskog Saveza 1991. i koji vr{i veliki pritisak na opoziciju i borce za qudska prava. Tokom turneje po Centralnoj Aziji Ban Ki Mun je do sada posjetio Turkeministan i Kirgiziju, a boravi}e i u Taxikistanu i Kazahstanu.
Ban Ki Mun

Bugarska
Satelitski snimci Arala

Ubistvo i samoubistvo
SOFIJA - U pucwavi, ko ja se do go di la ju ~e u selu Kamewak, u sjeveroisto~noj Bugarskoj, iz vatrenog oru`ja ubijena su dva lica, a tre}e je te`e povrije|eno, dok je ubica izvr{io samoubistvo vje{awem. Na li cu mjes ta ubi jen je sta rac (77), a wegov unuk (17) preminuo je na putu za bolnicu, dok je otac mladi}a (40) te`e povrije|en, saop{tila je Policijska uprava u [ume nu. Na wih je, na kon sva|e, pucao tridesetsedmo go di{wi mu {ka rac iz se la Po daj va, ko ji se objesio.

Novi bomba{ki napadi na Kavkazu

Izginuli policajci u Ingu{etiji
KARABULAK - Dva policaj ca su po gi nu la, a {est povrije|eno u napadu bomba{a-samoubice, koji se ju~e dogodio ispred policijske stanice u gradu Karabulaku, u ruskom regionu Ingu{etiji, na sjeveru Kavkaza, javile su agencije. Napada~ je do{ao do policij ske sta ni ce pje {ke i aktivirao eksploziv, usqed ~ega su izgorjela dva automobila koja su se nalazila na parkingu, ali zgrada policije nije o{te}ena. Nedugo zatim, ispred iste zgrade, daqinskim je aktiviran automobil-bomba. Povrije|ena je jedna osoba. Napad se dogodio samo nedjequ dana po{to je u teroris ti ~kim na pa di ma, u Moskvi i Dagestanu, `ivot iz gu bi lo vi {e od pe de set qudi.

NAPADI na policiju svakodnevni
Druga bomba{ica iz moskovskog metroa identifikovana je u nedjequ, a rije~ je o dva de se to smo go di{woj nas ta vni ci in for ma ti ke Maryam Magomedov. Ti je lo je iden ti fi ko vao wen otac Rasul, koji je istra`iocima potvrdio da je ona dru ga ~la ni ca “crnih

Potpuno uni{teni automobili

udovica“ u ~ijem je teroristi ~kom na pa du ubi je no 40 qudi. Prva te ro ris tkiwa, se da mna es to go di{wa Ye net Abdurahmanova, identifi ko va na je pro te kle sedmice. U In gu {e ti ji se sko ro svakodnevno izvode napadi na policiju, za koje vlasti optu`uju islamisti~ke teroriste, dok aktivisti za qudska pra va i sta no vni ci regiona smatraju da tome dopri no se ko rum pi ra nost dr`avnih ~inovnika i drugi faktori.

24 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

Policajac poslao porodicu na more i poslije nedjequ dana on im se pridru`i. U hotelu odmah po|e u krevet sa `enom. - Ali dragi, djeca su tu, ne mo`emo to ovdje raditi. U sumrak odu do puste pla`e i nastave ono {to su zapo~eli u krevetu. Alu, ubrzo nai|e lokalni policajac:

- Sram vas bilo, brzo se obla~ite, ovo je javno mjesto... - Uh, izvinite. I ja sam policajac, bilo bi nezgodno da me prijavite... - U redu kolega, vas ne}u, ali ovu prostitutku ve} tre}i put ove nedjeqe zati~em ovdje i mora}u da je prijavim!

Bio Piro}anac na koncertu ozbiqne muzike, a kada se vratio ku}i, `ena ga pita kako je bilo: - Mnogo lepo, opet }u da idem - od-

govara zadovoqni mu`. - Dobro, a koji ti je deo bio najlep{i? - Onaj na kraju, kad su delili kapute. Ja uzeo tri komada.

Razgovaraju dvije qepotice o mu{karcima: - Kako po tebi treba da izgleda mu{karac iz snova? - Da je star 89 godina,

da ima deset miliona evra ili dolara na ra~unu u banci i da ga ~esto trese temperatura od 40 stepeni!

Nova Majina prozivka
Maja Oxaklijevska ponovo je osula drvqe i kamewe na ra~un pjevawa Jelene Karleu{a, ba{ kao i prije nekoliko godina. Ona se u okviru rijaliti serijala “Farma“, u kojem u~estvuje, po`alila Zorici Brunclik da su joj svojevremeno mnogi zamjerili {to je javno prozivala JK na ra~un wenih vokalnih sposobnosti: - Rekla sam da Karleu{a ne zna da peva. [ta sam ja tu koga naqutila kad devojka zaista ne zna da peva? Sad je po~ela malo ne{to da pevu{i. Ali na po~etku karijere niti si je razumeo niti je znala da peva. Skoro su ne{to snimali, pa se opet namu~ila. [to ne do|e kod mene samo da mi ka`e: “Koleginica si mi, mo`e{ li da mi pomogne{?“ Pa, rado }u da pomognem. @ivi sa ose}ajem da je svemogu}a, a u stvari nije. Ja ne razumem ~emu to pri~ala je Maja, dok je Zorica samo pomno slu{ala, ne `ele}i bilo {ta da komentari{e. Ni Jelena Karleu{a nije `eqela da daje izjave o Majinom javnom pozivu na besplatne ~asove. Ipak, znaju}i temperament JK, gotovo niko ne vjeruje da }e najnovije Majino prozivawe tako lako pro}i kod ove pjeva~ice. Me|u naj~e{}e specijalitete sa mqevenim mesom spadaju razne }ufte, koje su po sastojku mesa i za~ina, veoma sli~ne. Razlikuju se uglavnom po vrsti povr}a koje se koristi. Za }ufte po ovom receptu, kao povr}e koristi se mqeveni crni i bijeli luk i sitno narezani per{un, a poseban okus im daje kajmak. Jako su ukusne i svako }e ih slasno pojesti.

Sastojci
( za 4 osobe) 500 g mqevenog tele}eg (june}eg) mesa mlijeka ka{ika mqevenog crnog luka ka{ika mqevenog bijelog luka hqebnih mrvica jaje dodatak jelu so biber sitno narezan per{un ka{ike kajmaka ka{ika maslaca te~nog {laga

Priprema
1. U mqeveno meso dodati mlijeko i dobro promije{ati. 2. Masi zatim dodati luk, jedan pa drugi, zatim hqebne mrvice, za~initi sa soqu, biberom i mje{avinom za~ina (dodatak jelu). 3. Sve dobro promije{ati i ostaviti u fri`ider oko 60 minuta. 4. Poslije toga masi dodati jedno jaje i per{un te zatim praviti }ufte. 5. Na zagrijanoj masno}i (2 ka{ike maslinovog uqa i 1 ka{ika maslaca) pr`iti }ufte, prethodno uvaqane u bra{no. 6. Gotove }ufte redati u posudu i preliti sa rastopqenim kajmakom, maslacem i {lagom te jo{ malo na tihoj vatri kr~kati da }ufte upiju kajmak.

Cijene u KM
meso mlijeko luk jaje za~ini per{un kajmak maslac {lag 6,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,8 0,3 0,4

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Glavna tema dana je qubav. Ona je inspiracija za sve aktivnosti. Zbog we se lijepo osje}ate i fantasti~no izgledate. Ukoliko ste u nedefinisanim odnosima sa voqenom osobom, strpite se jo{ nekoliko dana. Ne prenagqujte sa izlivima we`nosti.

Vaga
(24.9 - 23.10)
O~ekuje vas uspje{an poslovni period, ali tek za nekoliko dana. Do tada se naoru`ajte strpqewem i poku{ajte da kako-tako isplivate iz problema finansijske prirode. Po~nite da razmi{qate o kupoprodaji nekretnina koja bi mogla biti povoqna.

120 ml 1

1

100 g 1

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Pod uslovom da ste prihvatili ne~iju sugestiju, uspje{no }ete rije{iti problem. Pred vama je posao koji zahtijeva istrajnost i poznavawe materije. Ne pla{ite se, ve} kre}ete u akciju. Zbog ne~ega ste bezrazlo`no zapla{eni. @eqeli biste da se to {to prije rije{i.

Poslu`ivawe
]ufte poslu`ite tople uz doma}i kukuruzni ili kupovni hqeb.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Pristrasno gledate na stvari koje okupiraju va{u pa`wu. Po`eqno je posavjetovati se sa nekim i na}i na~in za {to boqe funkcionisawe. Zabrinuti ste zbog zastoja poslovne prirode. Ne sekirajte se po{to se radi o normalnoj pojavi vezanoj za ono ~ime se bavite.

3

]ufte u kajmaku

1 50 ml

Savjet
Da bi }ufte bile jednake mo`ete da koristite ka{iku za sladoled.

9,3

Blizanci
(21.5 - 21.6)
@elite da dominirate, ali je diskutabilno koliko }e vam to po}i za rukom. Nekoga stvarno magnetski privla~ite, ali niste zadovoqni pojedina~nim slu~ajem. Nastojite da sve privu~ete sopstvenim {armom, {to je nemogu}e. Veza sa [korpijom, u svakom slu~aju je zna~ajna.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Borba za presti` krunisana je uspjehom. Po{to vas sre}a prati u svakom pogledu, iskoristite {ansu, ali poku{ajte i da se prepustite qep{oj strani `ivota. Vaqa se dobro obezbijediti. Za neke Strijelce }e biti izazova, za neke problema. Za sada samo u`ivajte!

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Razumna granica pravednosti
Pravednost je vje{tina koju je te{ko posti}i u vaspitawu i wu je nemogu}e sto odsto odr`avati. Najboqe se osloniti na instinkt i zdrav razum, poku{ati biti fer u razumnim granicama kada to ne {teti djetetu...
mali{ane disciplini, smatraju pojedini stru~waci. Dru gi pro blem kad je pra ve dnost u pi tawu je ~iwenica da se neki roditeqi zapletu u materijalizam. Ako jedno dijete dobije nove patike, mora ih dobiti i drugo, bez obzira da li mu trebaju ili ne. ^ak i prije nego drugo dijete uspije da protestuje, roditeqi ve} kupuju dva para patika kako kod ku}e ne bi bilo “vike i pla~a“. I prije nego se i{ta dogodilo, roditeqi su ve} popustili pred zahtjevom djeteta. Ali, to je pogre{no i pretpostavqa da je dijete to koje disciplinuje mamu i tatu, kojima ne pada na pamet da se pojave kod ku}e bez patika ili neke druge stvari. U ova kvom pris tu pu postoji jedna zamka, a to je da }e roditeqi kad-tad dobiti svoju porciju “to nije fer” bez obzira na potro{eni novac, jer }e bratove pa ti ke je dnog da na bi ti boqe i qep{e ili }e sestrina lutka biti ve}a ili }e wegova kwiga biti dosadna u pore|ewu sa bratovim stripom. Pravednost je vje{tina koju je te{ko posti}i u vaspi tawu i wu je ne mo gu }e sto odsto odr`avati. Najboqe se osloniti na instinkt i zdrav razum, poku{ati biti fer u razumnim granicama kada to ne {teti djetetu i svakako izbjegavati gore navedene zamke u koje je vrlo lako upasti. Ako upadnete u zamku poku{ajte situaciju okrenuti jer nije dobro da dijete disciplinuje odraslu osobu niti je poenta da dobije uvijek {to `eli i to samo zato jer ono smatra da “nije fer” ako to ne dobije, ka`u stru~waci.

Rak
(22.6 - 21.7)
Dan je uspje{an za u~ewe i ostvarivawe svih vidova komunikacije, ukqu~uju}i i putovawe. Zdravstveni problemi ~ine vas uznemirenim. Umjesto {to se pla{ite, pametnije je da odete qekaru i dobijete adekvatan odgovor. Malo ste hipohondri~ni.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Uzrok problema po`eqno je potra`iti u nedostatku prilagodqivosti. Vi kao da niste u{li u novo doba. Ono zahtijeva nove qude, spremne u svakom pogledu. Zato zaboravite kukawe nad sudbinom i blokadu u suo~avawu sa izazovima. Budite razumni.

Biti fer, biti pravedan i pra ve dnost u va spi tawu vrlo je {kakqivo podru~je. Prije ili kasnije djeca }e kroz suze viknuti da ne{to nije fer ili da mama ili tata nisu fer. Nekada se podra zu mi je va lo da su ro di teqi i sudije i porota po pi tawu pra ve dnos ti i mi{qewe dje te ta ni je se pre vi {e uzi ma lo u ob zir. Danas je dru{tvo stvorilo klimu u kojoj su roditeqi prisiqeni preispitivati svoj autoritet kad je pravednost u pitawu. Naravno, svaki roditeq mo`e da pogrije{i i stvori utisak da favorizuje jedno dijete vi{e od drugog, ali ve}i je problem {to se roditeqi ~esto odjednom na|u u konfliktu i u situaciji da ih svako dijete vu~e na svoju stranu. Tada dolazi do iznenadnih mijewawa odluka i

mi{qewa ili pak oda {iqawa energije nesigurnosti i neodlu~nosti. U kon flik tnim si tu acijama roditeqi se fokusiraju toliko na trenutak u kojem su zate~eni da mogu zaboraviti kako je wihova uloga da u~e djecu disciplini. Djeca ih uvuku u svoje osje}aje i gubi se potrebna objektivnost i nepristranost.

Lav
(22.7 - 22.8)
Glavna razmi{qawa vezana su za na~in kako da obogatite buxet. Svjesni ste koliko se trudite, a rezultata nema. Dodatan posao je aktuelan, ali i {tedwa. Morate obuzdati svoju lavovsku prirodu i napade nepromi{qenog tro{ewa. Voqeni ste.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Prakti~no pristupajte `ivotu kako biste gubitke sveli na minimum. Nalazite se u fazi spasavawa onog {to se spasiti mo`e. Nema vremena za gubqewe. Samo jasnim pogledima mo`ete posti}i ciq, u protivnom - nesporazum sa okolinom. Prokontroli{ite krvnu sliku.

POJEDINI roditeqi se zapletu u materijalizam
Roditeqi ne vole da vide da su im djeca emocionalno uznemirena, povrije|ena ili tu`na. Te{ko je okrenuti le|a uplakanom mali{anu i molbama koje zvu~e toliko bolno i `eqeno iz usta djete ta. Ipak, to je najdjelotvorniji na ~in da roditeq bude fer i nau~i

Djevica
(23.8 - 23.9)
Izuzetno uspje{an poslovni dan. [armirate saradnike i konkurenciju, tako da ostvarujete sve `eqe. Iako ste mentalno i intelektualno superiorni, to ne potencirate jer se podrazumijeva samo po sebi. Mo`ete posti}i vi{e od zami{qenog.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Od doga|aja izvla~ite maksimum, ali se ni sa tim nemojte zadovoqiti. Mo`ete vi to i vi{e i boqe. Uskoro slijedi ozbiqno preispitivawe postignutih rezultata. Morate biti jaki da biste se suo~ili sa istinom. Svojim dominantnim stavom name}ete se okolini.

RJE[EWE: SPROVODNIK, PLAVA TRAKA, O, KASA, DAN, RT, NK, KAMA, TOD, RNO, OD, PER[ING, A, IVAW[TAK, SVETI ARTEMON, OTKUDA, RADAR, SKOTOM, TRATA, TAVORITI, NIS, U, IR, NISKOST, VRA]ALAC, OSAK, ODLIKA, ALATKA.

26 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Izdava~ka ku}a “Mono i Mawana“

Iqa Boja{ov, MURIJEV PUT

Kim Monzo, SVET NAJBOQI OD SVIH
FOTO: ARHIVA

"[kola ~arobwa{tva" za najmla|e
BEOGRAD - “[kola ~arobwa{tva“, koju je objavila Izdava~ka ku}a “Mono i Mawana“, prona{la je put do ~italaca, javio je Tanjug. Rije~ je zbirci pri~a klasika dje~ije literature, wema~kog pisca Mihaela Endea (1929-1995). U odli~nom prevodu Spomenke Kraj~evi} i Smiqke Bla`in, sa ilustracijama Borisa Kuzmanovi}a, prvi put na srpskom jeziku mogu da se pro~itaju sve kra}e bajke, basne i pri~e koje je Ende napisao za djecu. Ende je stekao svjetsku slavu romanom “Beskrajna pri~a“, koji je objavqen 1979. godine i do`ivio vi{e izdawa. Zbog spe ci fi~nog stila i na ~i na na koji se obra}a djeci, o wegovim dje li ma su ~es to pri ~a li kao o “En de fe no menu“. Kwige su mu prodate u vi {e od 20 miliona primjeraka i preve de ne na 40 jezika.

Sa pro{logodi{we pjesni~ke manifestacije

Tradicionalna pjesni~ka manifestacija u Trebiwu

“Beogradski festival igre“

Ples iz cijelog svijeta
BEO GRAD - Se dmi “Beo gradski festival igre“ bi}e odr`an od 9. do 23. aprila pod sloganom “Pokret beskona~an“, javio je B92. Nastupi }e 11 ek sklu zi vnih predstava nacionalnih baletskih kompanija i plesnih tru pa iz Ita li je, Ve li ke Britanije, Kine, Francuske, Izra ela, Por tu ga li je, Ho landije i [vajcarske. Predsta ve }e bi ti odi gra ne u Centru “Sava“, Beogradskom dramskom pozori{tu, Jugoslovenskom dramskom pozori{tu, Operi “Madlenijanum“, Srpskom narodnom pozori{tu u Novom Sadu, Narodnom pozori{tu u Ni{u i Narodnom pozori{tu u Somboru. Fes ti val }e 9. apri la u Centru “Sava“ otvoriti italijanska trupa “AlterBalletto“, koja }e izvesti plesne predstave “Kao udisaj“ i “Zemqa“, u koreografiji Maura Bigoncetija. Trupa “AlterBalletto“ nastupi}e sqede}eg dana u Srpskom narodnom pozori{tu u Novom Sadu, gdje }e izvesti predstavu “Certe Notti“.

PI[E: RATOMIR MIJANOVI] kultura@glassrpske.com

U Du~i}evom gradu okupi}e se tridesetak profesora, kwi`evnih kriti~ara, pjesnika i drugih stru~waka jezika i pisane rije~i, oko projekta “Poeti~ka istra`ivawa“. Rije~ je o zbornicima radova posve}enih izu~avawu poetike velikih pjesnika
Geri, u saveznoj dr`avi Indijana, Jovan Du~i} nije mogao ni da sluti da }e wegovo rodno Trebiwe jednog dana pos ta ti mjes to pje sni ~kog ho do ~a{ }a, su sre ta i dru `ewa u ~ast “knezu od pjesnika“. ve~eri“ odr`avaju se u dva dijela, u aprilu i oktobru. U Du ~i }e vom gra du oku pi }e se tri de se tak pro fe so ra, kwi`e vnih kriti~ara, pje sni ka i dru gih stru~waka jezi ka i pi sa ne rije~i, oko projekta “Poeti~ka istra`ivawa“. Rije~ je o zbornicima radova posve}enih izu~avawu poetike velikih pjesnika, a do sada su zavr{eni zbornici o Jovanu Du~i}u, Branku Miqkovi}u, Vasku Popi, Mom~ilu Nastasije vi }u, Mi la nu Ra ki }u, Ivanu V. Lali}u. Ove godine bi}e govora o poeziji i poetici jo{ jednog laureata “Du~i}eve nagrade“, pjesnika Qubomira Simovi}a. Tako|e, u okviru “Du~i}evog dana“ u Muzeju Hercegovine bi }e tra di ci onal no or ga ni zo va na izlo`ba, ovog puta dokumenata, pod nazivom “@i vot i rad Ale kse [anti}a“, autora Zlatka Ser da re vi }a iz Mostara.

Po~iwu "Du~i}eve ve~eri poezije"

TREBIWE - Pjesni~ka manifestacija “Du~i}eve ve~eri poezije“, posve}ena i inspirisana djelom velikog srpskog pjesnika osniva ~a mo der ne, Jo va na Du~i}a, bi}e otvorena ve~eras u 19 ~a so va u Mu ze ju Hercegovine u Trebiwu. Kada je 7. aprila 1943. godine posqedwi put sklopio o~i u ameri~kom gradi}u

DRU@EWE u ~ast “knezu od pjesnika“
Ovogodi{wa, 43. manifestacija okupi}e qude od pera da odaju po~ast velikanu srpske poezije. “Du~i}eve ve ~e ri po ezi je“ su svo je vrstan kulturni Olimp, koji valorizuje najboqu godi{wu pjesni~ku produkciju u regionu. Pobjednici sa “Disovog proqe}a“, “Beo grad skih kwi`evnih susreta“, “Brankovog kola“, “Zmajevih susreta“, “Dana Laze Kosti}a“..., nastupaju u Trebiwu. U posqedwih deset godina, od “povratka“ pjesnika u wegovo Trebiwe, “Du~i}eve

“Ve~e laureata“
Ovogodi{we poetsko ve~e, “Ve~e laureata“, posve}eno je dobitniku “Du~i}eve nagrade“, pjesniku Qubomiru Simovi}u, koji }e besjediti o Jovanu Du~i}u. Na ve~eri }e o djelu Qubomira Simovi}a govoriti i prof. dr Aleksandar Jovanovi}, dekan U~iteqskog fakulteta u Beogradu.

Spomenik Jovanu Du~i}u u Trebiwu

Opera teatar “Madlenijanum“

Drama o Daliju
BEOGRAD - Praizvedba drame “^ekaj me na nebu, qubavi moja“, o qubavi slikara Salvadora Dalija i wegove supruge Gale, bi}e premijerno izvedena 25. aprila na sceni Opera teatra “Madlenijanum“ u Zemunu, javio je Mondo. U komadu {panskog pisca Fernanda Arabala, koji re`ira Tawa Mandi}-Rigonar, autor na poeti~an na~in opisuje qubavnu pri~u Gale i Salvadora. Gala se u posqedwim trenucima `ivota prisje}a godina qubavi i spajawa. - Publika }e biti u prilici da vidi ~itav Dalijev `ivot - od detiwstva do smrti - wegovu posve}enost umetnosti, strahove, sukobe i nerazumevawe okoline zbog razli~itosti - saop{teno je iz “Madlenijanuma“. Glavnu ulogu tuma~i Dobrila Stojni}, a u predstavi igraju i @eqko Grozdanovi}, Danica Arapovi} i Du{an Muri}.

Nagrade na beogradskom Festivalu kratkog metra

Najboqi ameri~ki "Grad granica"
BEOGRAD - Na zavr{noj ve~eri 57. beogradskog festi va la do ku men tar nog i kratkometra`nog filma, u Pozori{tu na Terazijama u subotu, za najboqi film nagra |e na je ame ri ~ka re di teqka Jun Suh za “Grad granica“. U kategoriji me|unarodnog takmi~arskog programa “Zla tne pla ke te“ Beo grad do di jeqene su za naj boqi film - {panskom reditequ Pau Kamarasi za ostvarewe “Ona”

FDU bez konkurencije
Za najboqi dokumentarni film - {panskom reditequ Ven tu ri Du ra lu za “Opro {taj“ i za najboqi animirani, kratki igrani ili eksperimentalni film - fran-

cuskom reditequ Stefanu Le laju za “Razglednicu“. U kategoriji doma}eg takmi~arskog programa za najboqi do ku men tar ni film nagra|en je Luka Popadi} za “Edmun da u Kne `ev cu“, za naj boqi ani mi ra ni film Marija Milanovi} Lazarevski za “Kosmonauta lutalicu“, za kratki igrani film autorka Ma{a Ne{kovi} za “Bez traga“, dok je za najbo-

qi eksperimentalni film nagradu dobila Irena Risti} za “Apetit“. Nagrada za najboqi film doma}eg takmi~arskog programa dodijeqena je re di tequ Vla di miru Petrovi}u za “U redu, po be dio sam”. Za naj boqu pro du kci ju gru pe fil mo va nagra|en je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, kao “doma}i proizvo|a~ filmova bez konkurencije“.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 27

Demi Mur u akcionoj fantaziji “Bunraku“
LOS AN\ELES - Glumica Demi Mur vra}a se na veliko platno ulogom u akcionoj fantaziji “Bunraku“, javio je Mondo. Ona }e glumiti jednu od glavnih uloga u filmu Gaja Mo{ea, koji }e biti mje{avina `ive akcije i animacije. Misteriozni Lutalica (Xo{ Hartnet) i mladi japanski ratnik (Gakt Kamui) dolaze u ~udni grad koji terori{u kriminalci. Glavnog negativca Drvosje~u glumi}e Ron Perlman, a Demi Mur }e igrati wegovu fatalnu djevojku sa mra~nom pro{lo{}u.

Jubilej u prijedorskom Muzeju Kozare

Vijesti
Bawa Luka

Stotinu godina od prve izlo`be
Na izlo`bi pod nazivom “Todor [vraki} - 100 godina poslije“ namjeravamo da izlo`imo sedam slika koje su vlasni{tvo Muzeja. Bi}e otvorena u ku}i porodice Stojanovi}, gdje se nalaze djela velikog umjetnika Sretena Stojanovi}a, rekao Milenko Radivojac
PI[E: SNE@ANA TASI] kultura@glassrpske.com Slika Todora [vraki}a "Portret oca"

Slike i grafike
BAWA LUKA - Izlo`ba slika i grafika Olivere [ipka i Vesne Leni} bi}e otvorena ve~eras u 19 ~asova u malom izlo`benom salonu Banskog dvora. - Ovaj ci klus ra do va re flektuje moje misli i daje pojmu “misao“ neku vrstu fizi~kog oblika - rekla je o svojim slikama Vesna Leni}. Posjetioci }e mo}i da po gle da ju izlo `bu do 6. maja. M. H.

PRIJEDOR - Muzej Kozare iz Prijedora obiqe`i}e ove go di ne sto ti nu go di na od prve li ko vne izlo`be u ovom gradu. Prijedor je imao sre}u da se u wemu ro de dvo ji ca prvih {kolovanih slikara u BiH, Pero Popovi} i Todor [vraki}. Direktor Muzeja Kozare Milenko Radivojac isti~e da je interesantno da su oni jo{ kao studenti Pra{ke akademije umjetnosti bili u~e sni ci prve li ko vne izlo`be u BiH koja je odr`ana 1907. godine. Tre}i u~esnik te izlo`be u organiza ci ji “Pro sve te“ bio je Branko Radulovi} iz Mostara i svi istori~ari umje tnosti se sla`u da je to bila prva likovna izlo`ba u BiH. - Ve} 1910. godine Todor [vra ki}, ta da ap sol vent slikarstva, izla`e na jednoj maloj izlo`bi u Prijedoru. Nije ona bila mala po broju djela, jer je bilo izlo`eno 35 slika, akvarela, crte`a i uqa na platnu, ali je trajala sa mo ~e ti ri da na. Bi la je or ga ni zo va na u zbor ni ci pri je dor ske op {ti ne i u zborniku je ostalo zabiqe`eno da je to prva izlo`ba u Prijedoru i druga u BiH rekao je Radivojac. On je dodao da je, traga-

Muzika

Festival harfe
BEOGRAD - Deveti me|unarodni festival harfe bi }e otvo ren 10. apri la kon cer tom Beo grad skog guda~kog orkestra “Du{an Skovran“ i harfistkiwe Eloiz Dotri u Kolar~evoj zadu`bini u Beogradu, javile su agencije. Kako je saop{tio “Jugokoncert“, na koncertu, pod vo|stvom dirigenta Franka Fonkubera, bi}e izvedena djela Debisija, Bartoka, kao i djelo kompozitora Dragana Latini~i}a.
Milenko Radivojac FOTO: S. TASI]

Los An|eles

ju}i za dokumentima koja govore o toj izlo`bi, do{ao do teksta iz 1910. godine, koji je objavqen u sarajevskom ~a so pi su “Srpska ri je~“ (broj 186). - Tekst se zove “Pomozimo svoga“, a govori o nastojawu mla dog umje tni ka da organizuje izlo`bu. On je tada iza brao {est svo jih najqep{ih slika i procije-

nio ih na 360 kruna. Prodao ih je i polovinu sredstava dao “Pro sve ti“ u znak za hvalnosti za stipendirawe to kom stu di ja. Izlo `ba je organizovana od 26. do 29. avgusta 1910. godine - ispri~ao je Radivojac. Dodao je da upravo iz tih ra zlo ga ove go di ne Mu zej Ko za re na mje ra va da obiqe`i sto ti nu go di na od

prve likovne izlo`be.

SJE]AWE na Todora [vraki}a
- Bi }e to izlo `ba pod nazivom “Todor [vraki} 100 godina poslije“, na kojoj namjeravamo da izlo`imo sedam slika koje su vlasni{tvo Muzeja, ali i uz pomo} umjetni~ke kolekcije poro-

Biografija
Todor [vraki} je ro|en 1882. godine, bio je sin drvodjeqe koga je otac upisao na terzijski zanat da u~i za kroja~a. Slikarska iskra mladog Todora je sa 16 godina dovela u Beograd, gdje je poha|ao privatnu slikarsku {kolu Riste i Bete Vukanovi}, najpoznatijih slikara Srbije toga vremena. Sticajem okolnosti i na nagovor u~iteqa, odlazi u Be~ kod Paje Jovanovi}a, koji mu je kao nadarenom slikaru omogu}io da dobije “Prosvetinu“ stipendiju i ode na studije u Prag. Qudi ga smatraju jednim od najboqih akvarelista sa ovih prostora.

[vraki} poznat po portretima

dice Medi} i Umjetni~ke galerije iz Sarajeva - najavio je Radivojac. On je dodao da }e izlo`ba bi ti to kom ju na, a u wenoj realizaciji bi}e anga`ovana i istori~ar umjetnosti Vida Grandi}. - Izlo`ba }e biti organi zo va na u ku }i po ro di ce Sto ja no vi}, gdje se na la ze djela velikog umjetnika Sretena Stojanovi}a. Ostala je pre di vna za biqe {ka gdje Sto ja no vi} po sli je je dne izlo`be iz 1932. godine hvali Todora [vraki}a, govore}i da je on je dan izu ze tan slikar i isti~e wegove akvarele - naglasio je Radivojac. Prema wegovim rije~ima, bi}e izlo`eno dvadesetak radova, nastalih od 1910. do 1931. godine.

Film o Maradoni
LOS AN \E LES - Glu mac Be ni sio del To ro igra}e legendarnog fudbalera u biografskom filmu u re`iji Kurtisa Hadsona. Zvijezda filmova “Strah i paranoja u Las Vegasu“ i “^e Gevara“ igra}e Dijega Maradonu u filmu o `ivotu sla vnog fu dba le ra. U filmu }e biti prikazan Maradonin put - od odrastawa na ulicama Argentine, svjetske slave, problema sa narkoticima, pa sve do pozicije selektora nacionalnog tima.

Beograd

Studentsko pozori{te iz Bawe Luke

Beogradska arena

Arhitektura 19. vijeka
BEO GRAD - Izlo `ba “Srpska arhitektura 19. veka (1804-1914)“, po motivima kwige Bogdana Nestorovi}a “Arhitektura Srbije u 19. veku“, bi}e otvorena sutra u Galeriji Narodne banke Srbije, javio je Tanjug. Izlo`bu ~ini vi{e od 100 printova na kojima je predstavqeno preko 280 obje ka ta sa auten ti ~nim pla no vi ma, crte `i ma i fo to gra fi ja ma gra di teqskih ostvarewa nekih od najpoznatijih srpskih arhitekata.

“Klasni neprijateq“
BAWA LUKA - Pred sta va “Kla sni ne pri ja teq“, Stu den tskog po zo ri {ta iz Bawe Luke, bi}e premijerno izvedena ve~e ras u 20.30 ~a so va na sceni “Petar Ko~i}“ Narodnog pozori{ta Republike Srpske. Ko mad Nejyela Vi lijamsa re`ira mlada Bawolu ~an ka Ta ma ra Kesi}, a asistent rediteqa je studentkiwa pozori{ne re`ije na bawolu~koj Akademiji umjetnosti Bojana Jelovac. U pred sta vi glu me Zlatan Vidovi}, \ur|a Vu ka {i no vi}, Jo vana Mirkovi}, Vladimir Ni}iforovi}, Marijana @ivanovi} i Goran Joki}. A. R.

Multimedijalna postavka
BEOGRAD - Interaktivna izlo`ba zasnovana na hit seriji CBSa, “CSI: Is tra `i teqi“, bi }e postavqena u isto~nom dijelu Beogradske arene od ~etvrtka, javio je Tanjug. Po sje ti oci }e na svom “pu to vawu“ biti uvu~eni u jedno od tri mjes ta zlo ~i na “Su dar s ku }om“, “Ko je uslu`en?” i “Do koske“. Postavka se prostire na oko 1.200 kvadratnih metara i ~ine je hiqade ru~no izra|enih rekvizita. Posjeti oci/is tra `i teqi o`ivqava ju mul ti me di jal no okru `ewe pu no specijalnih efekata, detaqno rekonstruisanih popri{ta zlo~ina i dvije vrhunski opremqene laboratorije. Uvodni video-snimak autora “Istra`iteqa“ Antonija E. Zukera i informativni snimci glumaca ove najuspje{nije televizijske serije vodi}e “po~etnike“ kroz ovu avantu ru, ali na po sje ti oci ma je da zakqu~e “ko je kriv“. Izlo`ba }e biti otvorena do 8. jula.

28 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

0

dje~aka

4

djevoj~ice

Bawolu~ki sredwo{kolci susre}u se sa problemima u nastavi

Tri sredwe {kole bez fiskulturnih sala
Sala za fizi~ko vaspitawe koju koristi Gra|evinska {kola bila je radionica, u koju smo postavili ko{eve i ostale sadr`aje, rekao Milan ^iki}
PI[E: SVJETLANA GAJI] svjetlanag@glassrpske.com Gra|evinska {kola

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

^ASOVI u fiskulture noj preure|e radionici

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

FOTO: N. LUGI]

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Oko 2.300 u~e ni ka bawolu~kih sredwih {kola Gra|evinske, Poqoprivredne i Ugostiteqsko trgovinskoturisti~ke ~asove fizi~kog vaspitawa imaju u privremenim ili improvizovanim objektima, jer nemaju fiskulturne sale. Potvrdili su ovo “Glasu Srpske“ direktori i u~enici ovih {kola. U bawolu~koj Gra|evinskoj {koli |aci nastavu fizi~kog vaspitawa za vrijeme zi me i lo {ih vre men skih uslova izvode u adaptiranoj {kolskoj radionici.

- Nama treba i nova {kolska zgra da sa opremqenim u~ionicama i fiskulturnom salom. Sada nastavu izvodimo u privremenom, rekao bih, improvizovanom objektu. Zgrada je poslije zemqotresa bila centar za prekvalifikaciju zidara i radnika nekih drugih zanimawa. Fiskulturna sala koju Gra|evinska {kola koristi bila je radionica u koju smo postavili ko{eve i ostale sadr`aje - istakao je direktor Gra |e vin ske {ko le Milan ^iki}. On je dodao da je u ure|ivawu spoqnih sportskih terena pomogla Administrativna slu`ba grada, koja je uredila

teren za odbojku. - Ina~e, na{i u~enici su osvojili prvo mjesto na regionalnom takmi~ewu iz odbojke i plasirali se na republi~ko takmi~ewe. To samo pokazuje da bi mogli puno da postignu, samo da imaju boqe uslove - rekao je ^iki}. Prema wegovim rije~ima, obra }a li su se na dle `nom Ministarstvu prosvjete i kulture vi{e puta i dobili obe}awa da }e do kraja godine po~eti rje{avawe ovog problema.

Peticija
U~enici sredwe Ugostiteqsko trgovinsko-turisti~ke {kole pisali su peticiju i uputili pisma nadle`nim institucijama sa zahtjevom da im bude izgra|ena fiskulturna sala, jer otkad {kola postoji, ona nikada nije izgra|ena. - Napisali smo pismo u kojem smo istakli problem nedostatka fiskulturne sale i poslali ga direktoru {kole, gradona~elniku Dragoqubu Davidovi}u i Ministarstvu prosvjete i kulture - rekla je u~enica Marija ]eri}. molbom da bude rije{en ovaj problem. Tako {kola uskoro treba da dobije novi objekat. U fazi smo izrade projektne dokumentacije. Planirano je da bude izgra|ena sportska dvorana za 500 gledalaca. Na{a {kola broji oko 750 u~enika, tako da je izgradwa sale nu`nost - rekao je direktor bawolu ~ke Poqo pri vre dne {kole Edi Hane{. Direktor Ugostiteqsko trgovinsko-turisti~ke {kole Boris Spasojevi} je istakao da ovu {ko lu po ha |a bli zu 1.000 u~enika i da je veliki problem to {to nema fiskulturnu salu. - [kola ima spoqno igrali{te koje se koristi za potrebe fizi~kog vaspitawa u qetnom periodu, ali problem je odr`avawe nastave zimi. Prioritet nam je izgradwa nove {kolske zgrade. Tako bismo rije{ili i problem nastave fizi~kog vaspitawa istakao je Spasojevi}. U Mi nis tar stvu pros vjete i kulture isti~u da im je poznata situacija sa nedostatkom fiskulturnih sala u tri bawolu~ke sredwe {kole. - Sredstvima iz Razvojnog programa od deset miliona maraka gradi se ili }e biti izgra|eno 16 novih fiskulturnih sala u cijeloj RS, dok se sedam sanira ili je sanirano - rekla je portparol Ministarstva prosvjete i kulture Branka Roga~.

POMENUTE {kole poha|a 2.300 u~enika
- Na{a {kola ima oko 570 u~enika i zaista bi trebalo da se uskoro po~ne rje{avati problem, ne samo fiskulturne sale ve} i svih ostalih uslova za kvalitetno odvijawe nastave - rekao je ^iki}. U Poqoprivrednoj {koli u~enici ~asove fizi~kog vaspitawa imaju u improvizovanoj sali sa jednim ko{em. - To ne zadovoqava potrebe nastave fizi~kog vaspitawa. Obra }a li smo se nadle`nom Ministarstvu sa

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Mnogi sredwo{kolci sawaju fiskulturnu salu

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ VOJSKA PALIH AN\ELA - triler/fantastika re`ija: Skot Stjuart termini: 16.40, 20, 22.15 ~asova NEKA OSTANE ME\U NAMA - doma}i re`ija: Rajko Grli} termini: 21.15, 23 [PIJUN IZ SUSJEDSTVA - akciona komedija re`ija: Brajan Levan termini: 16, 18, 21.15 PRI^A O PRVAKU - biografski/ sportski re`ija: Xon Li Henkok termini: 18.45 ~asova ALISA U ZEMQI ^UDA - 3D avantura/fantazija re`ija: Tim Barton termini: 19 LEDENO DOBA 3: POVRATAK DINOSAURA - animirani/sinhronizovani re`ija: Karlos Saldana, Majkl Turmajer termini: subota i nedjeqa u 12 i 14 PADA]E ]UFTE - animirani re`ija: Ron Klements, Xon Masker termini: subota i nedjeqa u 12.30 i 14.30 ~asova DJE^IJE POZORI[TE RS Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan NARODNO POZORI[TE RS Bawalu~ko studentsko pozori{te, Klasni neprijateq drama N. Vilijamsa, scena “Petar Ko~i}“, ve~eras u 20.30 ~asova KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR Otvarawe izlo`be slika i grafika Olivere [ipke i Vesne Leni}, Mali izlo`beni salon, ve~eras u 19 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba fotografija: “Sje}awe na budu}nost“, autor: Aleksandar Sa{a Grandi} MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Izlo`ba “Florijan Mi}kovi} i sinovi“ GALERIJA “UDAS“ Izlo`ba “Ko sam ja?”, autor: Zdeno Be}arevi}

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 29

Tr`nica
crni luk bijeli luk krompir mrkva
FOTO: ARHIVA

1 4-6 0,80 1,50-1,80

kupus karfiol paprike tikvice

0,5-0,8 2,5-3 3,5-4 4-5

pasuq patlixan orasi gro`|e

3-7 2-3 13 2,5-5

mandarine kru{ke banane kivi

1,5-2 2,5-3 1,5-2 2-3

grejp limun jabuke naranxe

2,50 2,50 1-2 1,8-2,3

GRADSKE VIJESTI
I VATROGASC imali tridesetak ja intervenci

Crveni krst darivao porodicu Bodo
Povodom vaskr{wih praznika Gradska organizacija Crvenog krsta uru~ila je pomo} peto~lanoj porodici Bodo u MZ ^esma. - Za te{ku materijalnu situaciju porodice Bodo ~uli smo putem medija i odlu~ili da im uru~imo paket pomo}i u kojem su garderoba, hrana, sredstava za higijenu... Nastoja}emo da i u budu}nosti poma`emo ovu porodicu, koja je nedavno ostala bez glave porodice, oca Qubi{e - istakla je sekretar GOCK-a @eqkica Ili} i dodala da moli sve qude dobre voqe da pomognu porodici Bodo, koja se nalazi u nezavidnom polo`aju. Mir ja na Bo do ka `e da je za hval na pred sta vni ci ma GOCK-a na paketima pomo}i. - Ova pomo} mi je dobro do{la, jer sam nezaposlena i samohrana majka petoro djece - rekla je Mirjana Bodo. S. J.

Nerije{eni imovinski odnosi usporavaju putare
U mjesnoj zajednici Ada obustavqena je gradwa puta, koji po Regulacionom planu, treba da bude {irok devet metara, a uzrok za to su nerije{eni imovinsko-pravni odnosi. U ime gra|ana ovog naseqa odbornici su u Skup{ti ni gra da pos ta vi li pitawe nadle`nim da li je mo gu }e da se {i ri na sao bra }aj ni ce smawi na sedam metara, da bi radovi mogli da budu nastavqeni. - Re gu la ci onim pla nom se defini{e profil saobra }aj ni ce. Mo gu }e je da se smawi {i ri na pu ta, ali se onda mora donijeti odlu ka o iz mje ni di je la RP. Napravi}emo analizu, iza}i na teren i utvrditi {ta se mo`e uraditi da bi taj problem bio rije{en re kao je na ~el nik Odjeqewa za stam be no-ko mu nal ne i po slo ve saobra}aja Budimir Balaban. S. T.

Vatrogascima pune ruke posla posqedwih dana

Vatrogasna jedinica apeluje na gra|ane

Oprez pri paqewu korova i rastiwa
Oni koji ~iste imawa i pale korov vrlo ~esto napuste mjesto gdje su ne{to zapalili, a da pri tome ne vode ra~una da li je vatra u potpunosti uga{ena, istakao Zoran Jankovi}
tridesetak intervencija. Ovo je “Gla su Srpske“ Stanovnici prilikom izjavio predsjednik Skup{ti~i{}ewa svojih dvori{ta ne Va tro ga snog dru{ tva treba da budu maksimalno “Bawa Luka“ Zoran Jankovi}. oprezni, jer paqewe korova Prema wegovim rije~ima, ili sitnog rastiwa na otvo- po`ar mo`e brzo da se prorenom prostoru vrlo lako {iri. mo`e da dovede do po`ara. U - Sa prvim toplijim danito smo se uvjerili proteklih ma po~iwe uni{tavawe korova nekoliko dana, jer smo imali i rastiwa. Qudi ~iste imawa oko vatrom, a da nisu svjesni opasnosti. Apelujemo na stanovni ke da ni ka da ne odlaze sa imawa dok u Ko{ewe potpunosti ne ugase korovi{ta vatru. To nagla{avamo jer qudi ~esPo Programu zajedni~ke komunalne to napuste mjesto potro{we, koji je izradilo Odjegdje su ne{to zaqewe za stambeno-komunalne i popalili, a da pri slove saobra}aja, za ko{ewe tome ne vode raneure|enih povr{ina - korovi{ta ~una da li je osizdvaja se 160.000 maraka - potta lo `a ra na vr|eno je iz Slu`be grada.
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

lo`i{tu. Vjetar potom raspiri ostatke `ara i eto nevoqe - istakao je Jankovi}. On je dodao da je dosada{wa praksa pokazala da su ovakve naizgled bezazlene situacije bile uzrok po`ara ozbiqnijih razmjera.

NAJBOQE vodom ugasiti vatru
- Stanovnici treba da budu sigurni da se `ar poslije paqewa trave, korova, drve}a i drugog otpada ugasio ili ako ho}e da sve ubrzaju, najboqe je da vodom pospu mjesto gdje je lo`eno - naglasio je Jankovi}. Iz Odjeqewa komunalne policije saop{teno je da je izazivawe po`ara krivi~no djelo.

- Na u`em urbanom podru~ju grada zabraweno je lo`ewe vatre na javnim povr{inama, koja mo`e da izazove po`are ve}ih ili mawih razmjera. Za one koji se ne pridr`avaju ovih odredbi predvi|ene su nov~ane kazne u iznosu od 100 do 1.000 maraka - istakao je pomo}nik na~elnika Komunalne policije u Administrativnoj slu`bi grada Ne|eqko Radulovi}. Tokom pro{le godine Vatrogasna jedinica “Bawa Luka“ imala je ukupno 742 intervencije na podru~ju grada. - U izvje{taju o radu Vatrogasne jedinice za 2009. godi nu re gis tro va ne su 453 intervencije koje su se odnosile na po`are - potvrdio je komandir ~ete Vatrogasne jedinice Miroslav Malini}.

Odata po~ast za 54 `rtve

FOTO: N. LUGI]

Parastos `rtvama usta{kog terora
Za 54 nevino stradale srpske `rtve Bijelog Potoka, koje su usta{e ubile na Vaskrs 1942. godine, ju~e je kod spomen-obiqe`ja slu`en parastos. - Cijelom svijetu i javnosti treba prezentovati istinu o stradawu 54 lica srpske nacionalnosti iz ovog sela, koje su usta{e ubile na Vaskrs 1942. godine - rekao je predsjednik Udru`ewa porodica, potomaka i po{tovalaca `rtava usta{kog terora od 1941. do 1945 “Bijeli Potok“ Branko Milinkovi}. Parastos su slu`ili sve{tenici Bawolu~ke eparhije, a vijence na spomenik polo`ili su predstavnici Administrativne slu`be grada, SUBNOR-a, Udru`ewa “Bijeli potok“... N. L.

Radnici Instituta Radovi na vodovodu premje{teni u Arhiv RS u Mi{inom Hanu
Dosada{wi radnici JNU “Instituta za istoriju Bawa Luka“ bi}e premje{teni u novoformirano Odjeqewe za nau~no-istra`iva~ki rad pri Arhivu RS nakon {to je Institut, odlukom Skup{tine grada, uga{en. - Institut ne ispuwava propisane uslove za obavqawe djelatnosti i potrebe za wegovim postojawem mogu se zadovoqiti na racionalniji i ekonomi~niji na~in. Stru~nu biblioteku, dokumentaciju i radnike preuzima Arhiv RS rekli su u Odjeqewu za dru{tvene djelatnosti. S. T. Iz gradwa se kun dar ne vo do vo dne mre `e u bawolu ~kom na sequ Mi {in Han po ~e }e da nas, sa op {te no je iz Od sje ka za odno se sa ja vno{ }u Admi nis tra ti vne slu `be gra da Bawa Lu ka. - Mre`a }e biti duga 5,3 ki lo me tra, a vri je dnost ugovorenih radova, koje }e izvo di ti pre du ze }e “Tri gon“, je 323.230 maraka. Zavr{e tak ovih ra do va pla ni ran je za 90 da na re kli su iz ovog Odjeqewa. S. G.

PA@WA
Naseqa i ulice bez struje
Zbog radova na elektroenergetskim objektima danas ne}e biti struje u dijelu naseqa Savi}i i Sladojevi}i te u ulicama Petra Pecije, Stojana Jankovi}a, Kraqice Marije, Qubqanska, Plitvi~ka, Vidovdanska, Trg srpskih junaka, Jasenova~kih logora{a, Prvi prigradski put, Majke Jugovi}a i Bulevar Stepe Stepanovi}a. S. G.

30 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

VARVARSTVO U IME HRISTOVO Vatikanska kanxa (Majska i Krfska deklaracija)

(9)

DRAGOQUB @IVOJINOVI], DEJAN LU^I]

Vatikan postigao ciq, prigovori Srbiji
jom, koji bi joj omogu}io dominaciju na Jadranu i oja~ao prijateqstvo sa budu}om dr`avom. Italijanska {tampa primila je Deklaraciju sa me{avinom uzdr`anog odobravawa i straha. U napisima pojedinih listova bilo je primetno ukazivawe na versko pitawe, wegove perspektive i na~in na koji je re{eno. Rimska “Tribuna“ nagla{avala je da Deklaracija predstavqa pobedu katoli~ko-hrvatskog stanovni{tva nad pravoslavno-srpskim. Takav ishod bio je omogu}en nakon uklawawa carizma i Sv. sinoda u Rusiji, po{to su oni bili protiv ujediwewa Srba i Hrvata zbog straha od prevlasti katoli~anstva. U novoj dr`avi pravoslavqe }e izgubiti svoj ugled i polo`aj. I drugi italijanski listovi prikazivali su Deklaraciju sa ciqem da izazovu “surevwivost Srba protiv Hrvata, pravoslavnih protiv katolika“. Tvrdilo se, tako|e, da Trumbi} nije imao pravo da govori u ime Hrvata, posle izjave poslanika u hrvatskom Saboru. Milanski “Corriere della Sera“ pisao je u uvodnom ~lanku da stvarawe jugoslovenske dr`ave nije upereno protiv italijanske dr`ave i wene bezbednosti na Jadranu, i zalagao se za wihovu saradwu u budu}nosti. Vatikanska {tampa posve}ivala je tih dana dosta prostora jugoslovenskom pitawu. Napisi u woj bili su podstaknuti padom carizma u Rusiji i analizom wegovih posledica po Vatikan: mirovni uslovi, panslavisti~ki pokret, ja dran sko i ju go slo ven sko pi tawe uop{te. U ~lanku “Nova ruska formula“ govorilo se da je Privremena vlada dala nov pravac i smi sao po li ti ci Ru si je i da je najva`nije od svega bio wen izlazak iz savezni~kih redova.

Srbiji, maloj i slaboj, prigovaralo se da ima imperijalisti~ke pretenzije i da `eli da ih ostvari pod vidom jugoslovenstva. Vlade SAD, Francuske, Engleske i Italije preko Krfske deklaracije pre{le mirno ili je kritikovale Milanski “Corriere della Sera“ pisao u uvodnom ~lanku da stvarawe jugoslovenske dr`ave nije upereno protiv italijanske dr`ave i wene bezbjednosti na Jadranu, i zalagao se za wihovu saradwu u budu}nosti

Prihvatawe Krfske deklaracije izazvalo je mnoge ~esto protivre~ne i neo~ekivane reakcije kako u javnosti savezni~kih zemaqa, katoli~kim krugovima u Monarhiji, tako i me|u jugoslovenskom emigracijom. U slu`benim krugovima i javnosti Italije Deklaracija je izazvala podeqena mi{qewa. Karlo Sforca, poslanik na Krfu, izjavio je da Italija nije protiv wenih na~ela, ali je izrazio `aqewe {to zajedno sa ostalim Saveznicima nije spomenuta kao zemqa koja se bori za slobodu i nezavisnost malih naroda i dr`ava. Sonino je u septembru 1917. godine otvoreno izjavio Pa{i}u da je Deklaracija onemogu}ila postizawe sporazuma o teritorijalnim pitawima izme|u Srbije i Italije. Tvrdio je da je Srbija zauzela na~elan i nepopustqiv stav i da zbog toga kompromis ili sporazum ne mo`e biti ostvaren. Po wegovom uverewu Deklaracija je do{la suvi{e rano, u trenutku nepovoqnom pa ~ak i opasnom, po Saveznike.

politici na Balkanu i da se to sada potvrdilo. Saveznicima se preporu~ivalo da Srbiju ne prepuste samu sebi u borbi protiv mnogo sna`nijeg neprijateqa, jer }e u protivnom biti poreme}en red i mir u Evropi. To je bio indi re ktan po ziv Sa ve zni ci ma da odba ce Deklaraciju kao programski dokument ujediwewa…

Podr{ka Rusije ujediwewu
… S obzirom da su vlade SAD, Francuske, Engleske i Italije pokazale sklonost da preko we mirno pre|u ili je kritikuju (Sonino), moglo bi izgledati da je Vatikan postigao svoj ciq. Privremena vlada (Rusije), jedina me|u Saveznicima, pozdravila je sastanak na Krfu i wegovim u~esnicima po`elela uspeh u radu. Ona je po dr`a la os tva rewe “te snog i stalnog jedinstva me|u Jugoslovenima na na~elima samoopredeqewa, pravednog priznawa uzajamnih prava i saglasnosti politi~kih i ekonomskih interesa. Jo{ jedanput je podr{ka ujediwewu do{la iz Rusije, a ne od zapadnih saveznika, jo{ jedanput je zahtev za politi~kom i verskom ravnopravno{}u nai{ao na razumevawe u zemqi gde se takva na~ela dugo nisu primewivala. Kurija se, pak nije zadr`ala na tome. Koriste}i boravak ~etiri delegata Sovjeta u Italiji, ona je osudila wihove stavove i izjave. Aludiraju}i na potrebe Italije, “L Osservatore Romano“ se pitao da li su oni igde videli gospodina Pa{i}a, potpisnika Krfskog sporazuma. List je i{ao toliko daleko da je tvrdio da je Krfska deklaracija bila prihva}ena jedino u Italiji. To je bila podr{ka odluci italijanske vlade, izre~ena na neobi~an na~in, da odbaci Deklaraciju. Italija je, po navodima lista, u{la u rat da se bori za oslobo|ewe pokorene bra}e, za slobodu i pravdu, pa otud i za “slobodu i prava Srbije“. Ovakav zakqu~ak nije bio bez zna~aja i simbolike. On je predstavio Srbiju i wen narod kao nezahvalne, spremne da svom savezniku oduzmu ono {to mu pripada, da remete evropski mir i prete egzistenciji Monarhije. Srbiji, maloj i slaboj, prigovaralo se stoga da ima imperijalisti~ke pretenzije i da `eli da ih ostvari pod vidom jugoslovenstva. (Nastavi}e se)

Odobravawe i strah
U Italiji je primqena kao “delo ratne sabota`e“, a prethodila je papinoj mirovnoj noti, koju je italijanska vlada osudila i odbacila. Pa{i} je odgovorio da je Deklaracija bila neminovna posle odluke Jugoslovenskog kluba, koja je predstavqala poku{aj Monarhije da Jugoslovene privu~e na svoju stranu obe}awem autonomije. Pa{i} nije video Krfsku deklaraciju kao smetwu za postizawe sporazuma sa Itali-

RIMSKA “TRIBUNA“ PISALA je da }e u novoj dr`avi pravoslavqe izgubiti svoj ugled i polo`aj

Interesi
Tokom 20. vijeka o doga|ajima na jugoslovenskim prostorima postojala su i razli~ita mi{qewa i stavovi. Kroz te stavove do{lo se i do novih saznawa o dr`awu Vatikana i li~nosti koje su bile na wegovom vrhu, a koji se odnose na Jugoslaviju i wene narode. Vatikanska kanxa (prvi dio kwige) je opomena da papstvo ne treba potcjewivati. To je imperija koja ostvaruje svoje interese pod pla{tom qubavi i u ime Hristovo. To je zna~ilo da Rusija odbacuje ideale panslavizma i pripajawe Moreuza, Carigrada i Jermenije. U ~lanku je bila primetna radost zbog izlaska Rusije iz savezni~kih redova i slabqewa wene podr{ke balkanskim narodima. Nakon okon~awa savezni~ke konferencije u Parizu, posve}ene balkanskim problemima, objavqeno je vi{e napisa u kojima se ukazivalo da Saveznici nisu bili jednodu{ni u svojim stavovima i

6. april 1667. godine

6. april 1941. godine

6. april 1944. godine

Sna`an zemqotres u Dubrovniku
1667 - Dubrovnik je pogodio zemqotres u kojem je poginulo vi{e hiqada qudi. Od zemqotresa i po`ara, koji je harao dvadesetak dana, grad je bio skoro potpuno uni{ten. Obnova je trajala vi{e od 50 godina. Za Dubrovnik se ta~no ne zna kada je osnovan. Stara tradicija, koju pomiwe vizantijski car Konstantin Porfirogenit u sredini 10. vijeka ka`e da su Dubrovnik osnovale izbjeglice iz rimskog grada Epidaurusa koji se nalazio na mjestu dana{weg Cavtata, nedaleko od Dubrovnika. Po~etkom 7. vijeka prvi put su ga uni{tili Avari.

Nijemci napali Jugoslaviju
1941 - Wema~ke trupe u Drugom svjetskom ratu napale su Gr~ku i Jugoslaviju. Napad na Jugoslaviju po~eo je bombardovawem Beograda koji je gotovo razoren, a poginulo je oko 12.000 qudi. Aprilski rat je ime za wema~ku invaziju na Kraqevinu Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine. Ovaj napad ozna~io je po~etak Drugog svjetskog rata na teritoriji Jugoslavije. Napad je izvr{en kopnenim putem iz vi{e pravaca. Wema~ke, ma|arske i italijanske trupe prodrle su na teritoriju Jugoslavije. Te{ko je bombardovan Beograd. Aprilski rat zavr{en je 17. aprila 1941. kapitulacijom, okupacijom i podjelom Jugoslavije.

Po~eo masakr u Ruandi
1994 - U Ruandi, tokom gra|anskog rata plemena Hutu i Tutsi, raketom oboren avion u kojem su bili predsjednici Ruande i susjednog Burundija Juvenal Habjarimana i Siprijen Ntarjamira. U masakrima koji su uslijedili ekstremni Huti pobili su oko 800.000 mawinskih Tutsija, uglavnom civila. Na isti dan 1995. u Kigaliju, u Ruandi, osnovan prvi sud za su|ewe optu`enima za genocid. Ruanda je dr`ava na istoku centralne Afrike. Nema izlaz na more. Zbog bujne vegetacije i brdovitog zemqi{ta ovu malu republiku zovu “zemqom hiqadu bre`uqaka“.

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 31
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U DOBOJU Broj: 85 0 Ip 000093 08 Ip Doboj, 18.3.2010. godine Osnovni sud u Doboju, po sudiji Esmi ^aji} u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{ewa tra`ioca izvr{ewa INTESA SANPAOLO BANKA DD BOSNA I HERCEGOVINA, ul. Obala Kulina bana 9 A Centar, Sarajevo, protiv izvr{enika DOO “Posavqe-Prom” [amac, radi naplate duga v.s. 133.625,47 KM sa spp, dana 18.3.2010. godine, donio je

MJE[OVITI HOLDING “Elektroprivreda Republike Srpske“ Mati~no preduze}e-akcionarsko dru{tvo TREBIWE DATUM: 30.3.2010. godine Na osnovu Odluke Uprave Mati~nog preduze}a “Elektroprivreda Republike Srpske“ a.d. Trebiwe br.1.1/01-530-1/10 od 10.2.2010. godine i br.1.1/01-530-2/10 od 10.2.2010. godine, Komisija za sprovo|ewe prodaje putni~kih motornih vozila objavquje

ZAKQU^AK
O PRODAJI POKRETNIH STVARI IZVR[ENIKA PUTEM JAVNOG NADMETAWA

LICITACIJU
za prodaju osnovnih sredstava - putni~kog motornog vozila
Mje{oviti holding “Elektroprivreda Republike Srpske“ MP a.d. Trebiwe, prodaje putem licitacije – javnog nadmetawa sqede}e putni~ko motorno vozilo: 1. WV PASSAT 1,9 TDI - God. proizv: 2005 - Boja: Crna - Br. {asije: WVWZZZ3BZ59010020 - Br.motora: AVF716159 - Karoserija: Limuzina - Mjesta za sjedawe: 5 - Vrsta motora: Dizel TDI 1,9 - Snaga motora: 96 KW - Zaprem. motora: 1896 cm/3 - Pre|enih km.: 431 500 km. - Prva registr.: 2.6.2005, Trebiwe - Stawe vozila: U voznom stawu Po~etna licitaciona cijena vozila iznosi 10.923,80 KM desethiqadadevetstotinadvadesettri.( KM i 80/100.). Prodaja predmetnog putni~kog vozila izvr{i}e se putem licitacije, usmenim javnim nadmetawem dana 14.4.2010 godine, sa po~etkom u 12 ~asova i to: Licitacija }e se izvr{iti u poslovnim prostorijama MH “Elektroprivreda RS“ Bawa Luka - Poslovni Centar “EKVATOR“ ul. Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br.83A. Vozilo se mo`e pogledati od 7.4. do 13.4.2010. godine svakim radnim danom od 9 do 16 ~asova u servisu “Audi Centar Bawa Luka“ koji se nalazi u ulici Milana Kranovi}a br.2. Bawa Luka. Standard pove}awa cijene je za po 100 KM. Kupac }e biti onaj koji u javnom nadmetawu pred Komisijom ponudi najvi{u cijenu na istoj toj licitaciji. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate kauciju od 10% od po~etne licitacione cijene vozila na `iro ra~un br.5620080000019503 kod NLB Razvojne banke, najkasnije do 9 ~asova, dana 13.4.2010. godine. Vozilo se prodaje po principu “vi|eno-kupqeno“ i naknadne reklamacije se ne}e prihvatiti. Kupac je du`an da u roku od pet dana, od dana zakqu~ewa licitacije, zakqu~i Ugovor o kupoprodaji i preuzme vozilo uz isplatu kupoprodajne cijene, u protivnom smatra}e se da je kupac odustao od kupovine vozila, u kojem slu~aju prodavac zadr`ava upla}eni iznos kaucije, a vozilo }e se ponuditi na prodaju sqede}em kupcu, koji je ponudio neposredno ni`u cijenu. Porez na promet i sve tro{kove oko prenosa vlasni{tva snosi kupac u skladu sa va`e}im propisima RS i BiH. U koliko prva licitacija ne uspije, druga licitacija }e se odr`ati dana 28.4.2010. godine, u isto vrijeme na istom mjestu i pod istim uslovima. Ako se vozilo ne proda ni na drugoj licitaciji, prodaja }e se izvr{iti neposrednom pogodbom. Sve potrebne informacije se mogu dobiti putem telefona 059/277-127 i 051/215-654. Komisija za licitaciju

I ODRE\UJE SE RO^I[TE ZA I PRODAJU putem javnog nadmetawa pokretnih stvari izvr{enika “DOO “Posavqe-Prom” [amac i to: 1. VAQNA STOLICA, MA[INA – STROJ ZA MQEVEWE P[ENICE, proizvo|a~ TREVISO, Italija, tip proizvoda ROSSI ROMEO, godina proizvodwe 1972, model broj 491, kapacitet 250 kg/h, 2. VAQNA STOLICA, MA[INA – STROJ ZA MQEVEWE P[ENICE PO KLASAMA, proizvo|a~ DREZDEN, Wema~ka, tip proizvoda Gegruder Seuk, god. proizvodwe 1970, model br. 775, kapacitet 3h400 kg – 1200 kg, 3. OSMODIJELNO SITO ZA SIJAWE BRA[NA proizvo|a~ ZMAJ, Zemun, SiCG, kapacitet 1450 kg/h, godina proizvodwe 1972, 4. APARAT ZA ^I[]EWE P[ENICE proizvo|a~ MLINOTEHNA, Novi Sad, SiCG, kapacitet 1500 kg/h, godina pro izvodwe 1970, 5. ^ETKALICA ZA ^I[]EWE P[ENICE, proizvo|a~ MLINOTEHNA, Novi Sad, SiCG, kapacitet 1500 kg/h, godina proizvodwe 1970. 6. SUHA RIBALICA P[ENICE, pro izvo|a~ MLINOTEHNA, Novi Sad, SiCG, kapacitet 1500 kg/h, godina proizvodwe 1970, 7. VU^NI SISTEM ZA P[ENICU I BRA[NO (komplet sa elevatorom, pneumatikom, pu`evima, kvasilica, mje{aona za bra{no, motorni pogon 50 KW), proizvo|a~ MLINOTEHNA, Novi Sad, SiCG, kapacitet 1500 kg/h, godina proizvodwe 1972, 8. MA[INA – STROJ ZA [IVEWE VRE]A, PROIZVO\A^ union special, Wema~ka, model 362197, kapacitet 15 kom/h, godina proizvodwe 1972,

9. TRIJER ZA ^I[]EWE P[ENICE, F1 500 h 3000, proizvo|a~ MLINOTEHNA, Novi Sad, SiCG, kapacitet 1500 kg/h, godina proizvodwe 1972. UKUPNO PROCIJEWENE VRIJEDNOSTI SREDSTAVA 108.300,00 KM II Ro~i{te }e se odr`ati na dan UTORAK 20.4.2010. godine sa po~etkom u 9 sati u sobi broj 2 – prizemqe u zgradi ovog suda. III Vrijednost pokretnih stvari, bli`e ozna~enih u ta~ki I ovog zakqu~ka, utvr|ena je na osnovu procjene sudskog vje{taka Mustafe Jupi}a dipl. ing. strojarstva, iz Oyaka, a na prvom ro~i{tu za javnu prodaju iste ne mogu biti prodate ispod ½ utvr|ene vrijednosti. IV Kupci mogu biti sva pravna i fizi~ka lica izuzev lica iz ~l. 88. Zakona o izvr{nom postupku. V Kupac je du`an polo`iti cijenu i stvari preuzeti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana objavqivawa rezultata prodaje. Ako je tra`ilac izvr{ewa kupac, a ne postoje druga lica ~ije se potra`ivawe namiruje iz prodajne cijene prije wega, nije obavezan polo`iti cijenu sudu do visine svog potra`ivawa. VI Ovaj zakqu~ak bi}e objavqen na oglasnoj plo~i suda, a stranke mogu o svom tro{ku objaviti ovaj zakqu~ak u sredstvima javnog informisawa. POUKA: Protiv ovog zakqu~ka nije dozvoqeno izjavqivawe pravnog lijeka. Sudija, ^aji} Esma

32 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u u Sremskoj Mitrovici. Cijena 20.000,00 evra, tel. 00381/ 63/7025878 i 065/995-608. Prodajem ku}u i plac na Adi 615 m2, tel. 065/530-578 i 065/971-583. Prodajem ku}u 120 m kvadratnih s centralnim grijawem, gara`om i drugim pomo}nim objektima, na placu od tri dunuma u Bawoj Luci, na kraju Petri}evca 1'1, tel. 38765/687-451. Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku na dobroj lokaciji, plac 1000 m2 ogra|en, asfalt, struja, voda, telefon, grijawe, ukwi`eno 1/1., tel. 38765/513928. Prodajem mawu ku}u i 10 dunuma zemqe na magistralnom putu Bawa Luka - Prijedor, preko puta "Petog neplana", ili mijewam za mawi stan u Bawoj Luci, tel. 066/626-734. Prodjem polovinu nedovor{enog dupleksa P+I+II+P 220 m2 korisnog prostora, 212 m2 placa, uredni papiri, tel. 065/011-065. Prodajemo seosko imawe, ku}u i 40 dunuma zemqe obradive, Glamo~ani, tel. 585-613. Presa~e, ul. Te{ana Podrugovi}a, prodajem ku}u 10h9 sa prate}im objektima, na placu 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem odmah useqivu ku}u u Kne`evu, prizemqe, sprat i visoko potkrovqe, gara`a, plac 1.430 m2 pod vo}wakom, sve 1/1. Cijena 55.000 KM, tel. 051/591-968, 061/468-511 i 061/349399. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu Pofali}i na lijepom mjestu iznad “Fabrike duvana”, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u u Rami}ima, na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra (mo`e i zamjena za stan u B. Luci), tel. 065/935191. Prodajem ku}u u Trnu 350 m2 stambenog i poslovni prostor, tel. 065/671-964. Prodajem ku}u visoku prizemnicu sa poslovnim prostorom kod gorwe kapije “Kosmosa”, ulica Trla, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem nedovr{enu ku}u na sprat 10 h 7 sa potkrovqem, 6 dunuma zemqe, 4 pod vo}em, 9 km od Bawe Luke, tel. 065/624480; 065/329-765. Prodajem ku}u u Obili}evu iznad “Alibabe”, povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza “Incela”, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu od 1.200 m2, ul. Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem ku}u 9x8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m2 zemqe u Osje~anima kod {kole, op{tina Doboj, tel. 051/464478; 065/582-340. Prodajem ku}u u Trnu - Jablan, spratnicu, centralno grijawe, dvori{na zgrada sa gara`om, oku}nica, dva dunuma, tel. 00381642959859; 065/544-952. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica, 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem u Prije~anima kod {kole useqivu ku}u 8,5h9,5 (P+1+M) na placu 500 m2, cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u u Bawoj Luci, tel. 065/516-927. Prodajem ku}u na podru~ju Bawe Luke, tel. 065/671-420. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, dvori{ni objekat na placu 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317719. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}e u Buyaku, 105.000 KM, 200.000 KM, 280.000 KM i 300.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}e u Bawoj Luci od 45.000 KM do 2.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Mijewam ku}u u Slavonskom Brodu RH za Bawu Luku i u Novoj Gradi{ci mijewam za Bawu Luku ili prodajem, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/989645-745. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor - pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-908. Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7x4 m, dozvoqena gradwa dvije ku}e, lokacija veoma dobra za stanovawe, tel. 065/663-787; 051/831-232. Prodajem u Lazarevu ku}u 65 m2 + dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m2 u ul. Hajduk Veqka cijena 165.000 KM, tel. 065/582-223. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta “Glasa”, Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u, 120 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqo, uz put, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Glamo~anima i 40 dunuma zemqe, obradive, tel. 585-613. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem dvije ku}e plus dvori{ni objekat, povoqno za dvije porodice, udaqenost 1.800 m, od “Boske”, Bawa Luka, tel. 065/800-040. Prodajem ku}u i placeve u Rami}ima i prodajem {umu i zemqu kod Srpca, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/989645-745. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636545. Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni prostor, gara`a, stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawoj Luci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem dvije starije ku}e na parceli 1.000 m2, Paprikovac, tel. 066/174-334. Prodajem ku}u sa dva lokala na dobroj lokaciji, ul. Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Prodajem useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom ogra|eno sa placem 1.300 m2, voda, struja, sa gra|evinskom dozvolom, u Ko~i}evu, op{tina Gradi{ka, tel. 065/417-581. Hitno prodajem u ^elincu (naseqe Marjanovi}i) kod pumpe "Nafta trans" mawu useqivu u ku}u sa gara`om na placu 300 m2 1/1; 39.000 KM, tel. 065/906-356; 066/307-643; 051/214-368. Prodajem ku}u 9,50h8, m podrum, sprat, potkorovqe, nedovr{ena 531 m2 oku}nice u Srpcu, tel. 065/005-464; 065/677-138. Prodajem ku}u u Trnu sa 4 stana i poslovni prostor, plac 900 m2, tel. 065/585-824. Prodajem ku}u u centru Doweg Vakufa, tel. 051/437-187. Prodajem ku}u povoqno sa placem, od “Tempa” pet minuta automobilom, tel. 066/953-807. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod “Pe{tana” na placu od 600 m2 ili mijewam za stan na Star~evici, tel. 065/560-386; 065/596-526. Prodajem ku}u na sprat u Rosuqama sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u u centru kod “^ajaveca” po novom regulacionom planu dozvoqena gradwa zgrade, 15 h 12, P+2+M, tel. 066/446-903. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam km od Lakta{a kanalom i jedan km u selo, tel. 065/306-116; 051/310-089. Prodajem ku}u i zemqu u Biha}u, mo`e zamjena za Bawu Luku, tel. 065/535-685; 051/305-597. Prodajem ku}u kod “Vo}ar prometa”, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u u Slatini, sa gara`om, tel. 066/369-864. Bawa Luka, Rosuqe, Trive Amelice 17, prodajem ku}u na sprat na perceli od 400 m2, tel. 051/318-239. Prodajem ku}u sa 1.700 m2 oku}nice, visoko prizemqe 7x7, voda, put, struja, 7 km od Bawe Luke uz magistralni put za Jajce, cijena 30.000 evra, mo`e i zamjena za Beograd ili Budvu, tel. 065/773740. Prodajem dvije ku}e na placu od 1.600 m2 na Tuwicama, tel. 065/562-426. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama u Bawoj Luci, u`i i {iri dio grada, tel. 065/698-012. Prodajem na Pobr|u ku}u sa placem od oko 230 m2, tel. 065/698-012. U Dervi{ima prodajem ku}u P+1 sa placem od 370 m2, uz stari gradi{ki put, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u 8h9 na sprat, ul. Avalska 46, tel. 051/423-274. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom na atraktivnoj lokaciji, gara`a i podrum, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem ku}u u Bawoj Luci - Buyak blizu "Intereksa", prizemqe +sprat, dvije gara`e, tel. 065/370-779. Prodajem ku}u, Star~evica 125 m2, "marles", tvrda gradwa, cijena 1.520 KM/m2, blizu fakulteta, {kole i vrti}a, tel. 065/825-393. Prodajem vikend ku}u na tri eta`e 7h7, dunum zemqe, ogra|eno, 1/1, papiri uredni, voda, struja, tel. 051/318-829. Prodajem nedovr{enu visoku prizemnicu 8h11, sa deset dunuma zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. Prodajem ku}u kod bawe Kula{i 5+S, gara`a, kotlovnica, 300 m2 placa, namje{teno, odmah useqivo, bez ulagawa, tel. 065/518-947. ZAMJENA Mijewam ku}u u Bawoj Luci za ku}u ili stan u Igalu, Herceg Novom, sve 1/1, tel. 065/635-904. IZDAVAWE Izdajem u prizemqu ku}e stan, ul. Alekse [anti}a kod “Sirana”, tel. 066/748-681. Izdajem sprat ku}e u centru preko puta zgrade Vlade, studentkiwama i ozbiqnim zaposlenim djevojkama, tel. 065/900-365; 051/305-702. Izdajem namje{tenu dvori{nu ku}u u Obili}evu, tel. 066/328-896. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613. POTRA@WA Ozbiqan bra~ni par tra`i ku}u sa mawom oku}nicom oko Bawe Luke na ~avawe, tel. 065/894-894; 051/305-597. PONUDA Vlasenica, potreban mla|i bra~ni par - mo`e i sa djecom. Mi smo stariji i nemamo djece, imamo ku}u i solidno imawe. Detaqi po dogovoru, tel. 065/714-562.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
ice. Dobar raspored, novi liftovi, useqiv, tel. 38765/885-111. Prodajem stan 69 m2, 1. sprat u centru grada 2250 km/m2 ul.Vase Pelagi}a, tel. 387 65/396-584. Prodajem stan 52 kvadrata, Obili}evo, ul. Krfska, prvi sprat, u odli~nom stawu ili mijewam za ve}i u Obili}evu, tel. 387 65/542-032. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636545. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem stan 46 m2 u crvenim zgradama, Rosuqe, tel. 065/581-773; 065/966-808. Prodajem na Paprikovcu luksuzno namje{ten dvosoban stan 56 m2, VP, renoviran sa gara`om, tel. 066/165323. Prodajem u Bawoj Luci nove stanove svih veli~ina, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawoj Luci dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, potpuno renoviran sa ili bez gara`e, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban stan, 35 m2, visoko prizemqe, u Boriku, ul. Rade Vrawe{evi}, tel. 051/437-934; 065/763941. Trosoban stan, 76 m2 u Boriku 8. sprat, 2 balkona, pogled na Vrbas, mijewam za ku}u do 10 km od centra, zvati od 17 do 20 ~asova, tel. 065/328-538. Prodajem stan u Novoj varo{i, 42 m2, tre}i sprat, cijena 2.150 KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stan 37 m2 + ostava (novogradwa), tel. 065/894-510. Prodajem stan 54 m2 tre}i sprat, renoviran vlasni{tvo 1/1 Obili}evo, tel. 065/640-056. Prodajem dvosoban stan, 59 m2, drugi sprat, u Boriku, sre|en, cijena 106.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stan 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, centar, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986-453. Prodajem stan u Novoj varo{i, 29 m2, prizemqe, ul. Dragi{e Vasi}a, tel. 066/235-816. Prodajem stan u ulici Stepe Stepanovi}a, 46 m2, novogradwa, drugi sprat, tel. 066/235-816. Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/165-323. Prodajem jednosoban stan s poslovnim prostorom na Star~evici, hitno i povoqno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan na Star~evici 55 m2, tre}i sprat, ul. Kosovke djevojke, hitno, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvosoban stan, 63 m2, na Star~evici, ul. Ogwena Price, ~etvrti sprat, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem dvosoban stan, baraka u Buyaku, ulica Marka Lipovca, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stan u nasequ Ada, 50 m2, novogradwa, tel. 066/235-816. Bawa Luka, Obili}evo, Krfska 42, prodajem stan 74 m2, prizemqe, dvije spava}e sobe, dvije terase, klime, podrum, tel. 061/404-625. Prodajem ili mijewam za mawi u “Pentagonu” troiposoban stan 100 m2, {esti sprat, potpuno renoviran, tel. 065/516-927. Prodajem nov stan 42 m2, prvi sprat, kod MUP-a, ul. S. Stepanovi}a, tel. 065/371-611. Prodajem renoviran ~etvorosoban stan, 83 m2, na po~etku Star~evice, kod “Aleksandrije”, tre}i sprat, tel. 065/371-611. Prodajem kompletno renoviran trosoban stan 69 m2, \ede Kecmanovi}a 1, tel. 065/621-017; 051/303378.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

STANOVI
PRODAJA
Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2 , 8. sprat, Bawa Luka, Reqe Krilat-

Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem stan u Aleji Svetog Save, 66 m2, prvi sprat, tel. 066/235-816. Prodajem stanove svih struktura u staroj i novoj gradwi na podru~ju grada Bawe Luke, tel. 065/511-121. Prodajem stan u Boriku 78 m 2, prizemqe, ul. Reqe Krilatice, tel. 066/235-816. Prodajem stan u Srpskoj ulici, Borik, 78 m2, prizemqe, tel. 066/235-816. Prodajem stan 36 m2, osmi sprat na atraktivnoj lokaciji, Carice Milice 4, cijena 2.000 KM/m2, ura~unat porez, tel. 066/488-396,051/314-148. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem nov stan, 57 m2, ~etvrti sprat, ulica Stepe Stepanovi}a, cijena 2.350 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem jednosoban stan, 35 m2, u Boriku, cijena 69.000 KM, tel. 066/235195. Prodajem u Aleji Sv.Save trosoban stan 82 m2 , peti sprat, lift, novogradwa, tel. 065/516-927. Prodajem stan, 89 i 94 m2, Pentagon, i baraku u Lazarevu, tel. 065/549-687. Prodajem dvoiposoban stan na Bulevaru, 56 m2, drugi sprat, tel. 066/208807. Prodajem stan u Boriku, 52 m2, peti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban stan, 41 m2, ul Cara Lazara 50, Obili}evo, tel. 066/977-724. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 m2 i ve}i stan 90 m2, ulica Nikole Pa{i}a, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem dva stana u novogradwi od 61,00 m2, 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450281. Prodajem trosoban stan, 86 m2, naseqe Sunca, u ul. Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem stan, 86 m2, ~etvrti sprat, ima lift, totalno saniran, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan, 71 m2, prizemqe, ulica Reqe Krilatice u Boriku, pogodno i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stan 44 m2, ul Kolubarska 4 kod restorana "Orhideja", Hiseta, tel. 066/742-581. Prodajem stan, 45 m2, u Novoj varo{i, Ravnogorska 15, drugi sprat, cijena 90.000 KM, tel. 065/858-557. Prodajem stan, 50 m2, u centru Bawe Luke - Jevrejska ulica, tel. 051/211-656; 066/148-420. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawa Luka, tel. 066/952-302. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, prvi sprat, 48 m2, kod supermarketa, tel. 065/636-545. Povoqno prodajem novoizgra|eni stan 44 m2 u ulici Stepe Stepanovi}a na Mejdanu, tel. 065/400-145. Prodajem hitno stan u karingtonki, kod MUP-a, 48 m2 i stan u nasequ Sunca, totalno sre|en, tel. 065/636-545. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636545. Prodajem u centru grada dva stana od po 55 m2, jedan na drugom, a drugi na ~etvrtom spratu, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan na Lau{u 57 m2, drugi sprat, mo`e automobil u ra~un, tel. 065/523-162. Prodajem trosoban stan 77 m2, drugi sprat, sa centralnim grijawem i kablovskom, tel. 066/360-097; 066/641487. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan, 79 m2, u Novoj varo{i, sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, tel. 065/636-545.

OGLASI
Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stanove u Bawoj Luci 32, 38, 41, 48, 49, 50, 55,89, 91 i 94 i 110 m2, tel. 065/549-687. Prodajem dva nova stana od 33 i 61 m2, drugi sprat u Novoj varo{i, preko puta zgrade Vlade, tel. 065/516-927. Prodajem stan 74 m2 u Obili}evu kod "Naprijedovog" igrali{ta, cijena po dogovoru, a mo`e i zamjena za mawi uz doplatu, tel. 066/986-462. Prodajem stan, 62 km, Slavka Rodi}a 2A, Bawa Luka, tel. 066260-062; 350-365. Prodajem stan 45 m2, Obili}evo, ul. Krfska, tel. 065/227-134. Prodajem stan, tel. 065/631-613. Prodajem nov, useqiv trosoban stan, 79 m2, tre}i sprat, ul. Romanijska (grijawe, lift) , cijena 1.890 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Hitno, jeftino, povoqno, nevjerovatno, prodajem stan od 61 m2, ispod Star~evice, ul. Jug Bogdana 76 , ~etvrti sprat, lift i ostava, tel. 066/137-371; 051/315-362. Prodajem trosoban stan u Boriku (92m2) ili mijewam za mawi (jednosoban ili dvosoban), tel. 065/262-917. Prodajem nov dvoiposoban stan, 53 i 64 m2 i trosoban, 68 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, cijena 2.150 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, 66 m2, tel. 065/624-186. Prodajem nov useqiv trosoban stan 79 m2, III sprat, ul. Romanijska, cijena 1.890 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem jednosoban stan, 37 m2, ~etvrti sprat, Jug Bogdana 2, tel. 065/815-527; 051/460-938. Prodajem petosoban stan od 128 m2 u "marlesovim" zgradama komplet renoviran po cijeni od 1550 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem 4-soban stan od 120 m2 novi, nadgradwa u Mejdanu po 1.200 KM/m2, tel. 065/526-426. Prodajem trosoban stan od 51 m2 novogradwa po 1.950 KM po m2, tel. 065/526426. Prodajem trosoban stan od 60 m2, novogradwa po 1.600 KM/ m2 na Lau{u, tel. 065/526-426. Prodajem trosobne stanove od 60, 61, 63, 68 i 71 m2 na vi{e lokacija, tel. 065/526-426. Prodajem dvosobne stanove od 46, 47, 50, 56 i 60 m2, tel. 065/526-426. Prodajem jednosobne stanove od 28, 37 i 40 m2, tel. 065/526-426. U strogom centru Bawe Luke prodajem stan 40 m2, tel. 065/698-012. Prodajem super komforan dvosoban stan 60 m2, ~etvrti sprat u B. Luci, tel. 065/698-012. Prodajem vi{e stanova na razli~itim lokacijama u novogradwi od 30-84 m2, tel. 065/698-012. Prodajem stan 69 m2 u centru grada, prvi sprat, dva balkona ul. Vase Pelagi}a 160.000 KM, tel. 065/514-520; 065/396-584. Prodajem stanove, nova gradwa od 30, 42, 46, 48, 50, 80 i 84 m2, tel. 065/698-012. Prodajem jednosoban stan u Boriku 35 m2, cijena 69.000 KM, tel. 066/235-195. Prodajem trosoban stan u centru Bawe Luke, kod Okru`nog suda, prvi sprat + podrum + gara`a ili mijewam za ku}u u Biha}u, tel. 051/219-798; 065/979-805. Prodajem dvoiposoban stan, 56 m2, II sprat, Bulevar, tel. 066/208-807. Prodajem stan u Sarajevu na Grbavici, 53 m2, tel. 00381/63-816-1416. Prodajem dvosoban stan 44 m2 i trosoban 79 m2, ul. Kosovke djevojke, cijena 1.650 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem nov useqiv dvoiposoban stan, 61 m2, ul. Stepe Stepanovi}a, cijena 2.100 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem stan, 74 m2, Bawa Luka, Obili}evo, Krfska, prizemqe, dvije terase, podrum, klime, dva kupatila, tel. 066/697-771. Prodajem nov useqiv stan, jednosoban 34 m2, prvi sprat na Lau{u, tel. 065/277647. Prodajem jednosoban stan 39 m2, peti sprat, Borik, tel. 065/277-647. KUPOVINA Kupujem mawi stan u Bawoj Luci, bli`e centru, tel. 063/956-300. ZAMJENA Mijewam stan, 82 m2, za mawi, oko 50 m2, ul. Cara Du{ana 4/4, centar Bawe Luke, tel. 065/986-453. Mijewam jednosoban stan 41 m2 u centru Bawe Luke za dvosoban u centru, tel. 065/969-287. Mijewam dvosoban stan 66 m2, 2. sprat u Kuli kod {kole, Nova varo{, za stambeni objekat u izgradwi (pokriven), zvati od 15.30 do 21 ~as, tel. 051/307-514. Mijewam stan od 75 m2 u Novoj varo{i za dva mawa jednosobna sve u B. Luci, tel. 065/791-692. Dvoiposoban stan, 60 m2, u Sarajevu, mijewam za Beograd, Novi Sad, U`ice, Bawu Luku, Bijeqinu ili prodajem, tel. 065/482-414; 033/545-439; 545-435. Mijewam trosoban stan, 76 m2, Borik, tre}i sprat za dvosoban u Boriku, prvi ili drugi sprat, tel. 065/696-347. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom za Bawu Luku, tel. 065/889-959. Bawa Luka, trosoban stan 83 m2, mijewam za ku}u do pet km od grada ili prodajem, tel. 011/64-331-9178; 066/435416. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem dvosoban stan u Prwavoru, tel 065/491-921 Izdajem jednosoban, a mo`e i dvosoban, stan sa grijawem, odvojen ulaz, namje{ten, ulica Bo`idara Ayije. Telefon 065/697-037. Izdajem jednosoban stan (dvori{na ku}a) namje{ten ili polunamje{ten, u ulici Jovice Savinovi}a 123, Petri}evac, tel. 051/301-555. Izdajem jednosoban namje{ten stan, ul. Vida We`i}a, Rebrovac, Bawa Luka 065400722, tel. 387 65/400-722. Poslovnim osobama iznajmqujem potpuno namje{ten stan 40 m2, lamele M.Jugovi}a, B. Luka, tel. 387 65/079083. Izdajem kompletno namje{ten dvosoban stan, novogradwa, tel. 387 66/766-920. Izdajem jednosoban stan, Borik, kod fakulteta, tel. 065/530-055. Izdajem polunamje{ten jednosoban stan u nasequ \. \akovi}a, tel. 051/200-074; 066/255-799. Izdajem namje{ten stan mo`e i po le`ajima, Paprikovac, B. Luka, tel. 066/529-015. Izdajem namje{tenu garsoweru sa centralnim grijawem, poseban ulaz, privatna ku}a, tel. 051/214-057; 065/205-109. Izdajem mawi stan, garsowere i sobe, namje{teno, ima i grijawe, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Apartman u Igalu izdajem povoqno na du`i period, sa dvije odvojene sobe, tel. 00382/31-335-144. Izdajem stan od 48 m2, namje{ten, centralno i izdajem ku}u za stanovawe ili za kancelarije, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745. Izdajem stan 50 m2, privatna ku}a, nova gradwa sa grijawem za dva studenta, 130 KM po osobi plus utro{ak struje, tel. 065/270-797. Izdajem komplet namje{ten dvosoban stan blizu PMF-a, Nova varo{, tel. 065/629-100. Izdajem namje{ten dvosoban stan na Star~evici ul.Rajka Bosni}a, tel. 051/436-190; 065/735-075. Izdajem polunamje{ten stan u prizemqu ku}e, cijena 220 KM, Alekse [anti}a, tel. 065-639-674; 066/748-681. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, sa grijawem, Vojvode Sin|eli}a 36, zvati uve~e, tel. 051/351-826. Izdajem jednosoban stan, polunamje{ten, tel. 065/526-338, 051/305892. Izdajem super komforno namje{ten dvosoban stan u Bawoj Luci, samo za poslovne qude ili strance, tel. 066/808-770. Izdajem stambeno-poslovni prostor veli~ine 70 m2, namje{ten, u strogom centru grada. Pogodan za predstavni{tvo, biro i sli~no. Grijawe, klima, internet, tel. 065/817-000; 051/ 211-701. Izdajem dvosoban stan, ul. Carice Milice 39, tel. 413-538; 066/978-721. Izdajem jednosoban stan polunamje{ten, Kara|or|eva 445, Bawa Luka, tel. 282-106; 065/635-449. Izdaje se jednosoban stan, namje{ten u zgradi, prvi sprat, centar, tel. 051/302-623. Izdajem jednosoban stan ili garsoweru, namje{teno na Paprikovcu, tel. 065/697-806. Izdajem namje{ten jednosoban stan, centralno grijawe, nova gradwa, kablovska TV, tel. 051/214-120; 065/337218. Izdajem stan 30 m2 u dvori{noj zgradi, naseqe Srpske toplice, cijena 100 KM, zvati iza 17 ~asova, tel. 062/752-598. Izdajem prazan stan dvosoban, Srpskih rudara 48, Lau{, tel. 051/280-922. Izdajem ekstra namje{ten stan povr{ine 88 m2 u strogom centru Bawe Luke, cijena do dogovoru, tel. 065/580880. Izdajem dvoiposoban prazan stan, prizemqe, ul. Mirka Kova~evi}a, Mejdan, tel. 066/405-965. Izdajem jednoiposoban stan, namje{ten, u centru grada, cijena 400 KM, tel. 065/936-588. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, privatna ku}a, poseban ulaz, ul. B.@eraji}a 32, tel. 051/282-872. Izdajem u `utim zgradama nov do sada nekori{}en, namje{ten trosoban stan, drugi sprat, lift, centr. grijawe, kablovska, prednost stranci, tel. 065/516-927. Izdajem povoqno prazan jednosoban stan u ku}i , poseban ulaz, sve odvojeno, tel. 051/280-990. Izdajem prazan stan, 80 m2, visoko potkrovqe, Podgrme~ka 40, Lau{, tel. 280-028; 280-632. Izdajem dvosoban stan u prizemqu ku}e i sobe u potkrovqu, Prwavor, tel. 065/491-921. Izdajem u Beogradu jednoiposoban stan 44 m2, sa centralnim grijawem, na Vra~aru, tel. 00381 69/353-0822; 065/662-200. Besplatno izdajem namje{tenu ku}u u Motikama uz malu pomo} u doma}inskom odr`avawu, tel. 065/644-500. Izdajem namje{ten dvosoban stan, Obili}evo, tel. 066/521-047. Izdajem jednosoban namje{ten stan, Nova varo{, ul. Srpskih pilota, tel. 065/525-010. Izdajem dvosoban stan, namje{ten, ul. Stepe Stepanovi}a 206, kod “Incela”, tel. 065/707-190. Izdajem jednosoban stan (dvori{na ku}a) namje{ten ili polunamje{ten, u ulici Jovice Savinovi}a 123, Petri}evac, tel. 051/301-555. Izdajem komforno namje{ten stan u B. Luci, samo za poslovne qude ili strance, tel. 066/286-178. Izdajem dvosoban stan kod “Tasa”, ul Poqski partizanski bataqon 10, tel. 051/352-751. POTRA@WA Ozbiqna pedantna osoba tra`i stan ili ku}u na ~uvawe, uz pla}awe re`ije, relacija Trapisti - Ko~i}ev Vijenac, tel. 065/789-106. PONUDA Primam cimerku u dvosobnom stanu, ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 33
Prodajem poslovno-stambeni objekat 155 m2/90 m2, iza apoteke "1. maj, ul. Bra}e Panti}a 6, tel. 065/214-745. Prodajem poslovne prostore: 30, 43, 44, 68, 82, 95, 160, 186, 216, 360 m2, 700, 1.260 i 1.460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem pekaru, 160.000 evra, tel. 065/549-687. Prodajem kiosk u Tr`nom centru “Kastel” u Boriku, tel. 066/253-490. Prodajem - iznajmqujem opremqen kafe-bar 50 m2 + 26 - vlasnik, Bawa Luka, tel. 065/900-040. Pordajem atomsko skloni{te oko 330 m2 renovirano, u “^ajevcu”, tel. 051/271-315. Prodajem kancelarijske poslovne prostore od 100 do 800 m2 u Tehni~koj zgradi u “^ajavecu”, tel. 051/271-315. Prodajem poslovni prostor 80 m2, centar, tel. 065/631-613. Prodajem opremqenu pekaru, tel. 065/631-613. Prodajem halu, Trn, tel. 065/631-613. KUPOVINA Kupujem mawi poslovni prostor u Bawoj Luci, bli`e centru, tel. 063/956-300. IZDAVAWE Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora. Bawa Luka, centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 38765666435. Izdajem povoqno vi{enamjenski poslovni prostor 80 m2, ul. Mla|e ]usi}a bb, na glavnom putu, tel. 065/973-561; 065/063-311. Izdajem poslovni prostor, 145 m2, pet kancelarija, mo`e pojedina~no, 10 KM/m2, ul. Jevrejska - pored kluba “Kruna” (dva mokra ~vora, klima, alarm) - biv{a {kola “Dialogos”, tel. 065/623-658. Izdajem poslovni prostor u centru grada 50 i 75 m2, sa upotrebnom dozvolom, tel. 063/118-488. Izdajem poslovni prostor, 100 m2, za kancelarije, cijena 600 KM/mjesec, tel. 065/549-687. Izdajem 100 m2 prostora za skladi{te ili zanatski rad, Moslova~ka 12, B. Luka, tel. 051/308-084; 066/642-376. Izdajem poslovni prostor 22 m2, ima upotrebna dozvola, namjena prodavnica mje{ovite robe,cijena 150 KM, tel. 282-106; 065/635-449. Izdajem poslovne prostore od 136 m2 i 51 m2 na Lau{u (po~etak) Kara|or|eva, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor, 60 m2 sa dvije kancelarije i skladi{tem za vi{e namjena, osim maloprodaje, cijena 500 KM, tel. 051/213-166. Izdajem poslovni prostor 40 m2 i kancelarije 42 m2 Nova varo{, tel. 066/819-345. Izdajem poslovni prostor u Jevrejskoj ulici 74 m2, povoqno, tel. 065/936-831. Izdajem poslovni prostor u centru grada, 50 m2, sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Izdajem vi{enamjenski poslovni prostor 30 m2, ul. Branka Popovi}a 97, tel. 051/371-527; 065/566-527. Izdajem poslovni prostor, 60 m2, povoqno, tel. 065/526-338. Izdajem poslovni prostor 40 m2 i kancelarije 42 m2, Nova varo{, tel. 066/819-345. Izdajem poslovni prostor u centru grada, 45 m2, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor oko 60 m2 za mirnu djelatnost (kancelarije, salon, ordinacije i sli~no), ulica I. F. Juki}a, centar, tel. 063/904-603. Lokal veli~ine 21 m2 izdajem u B. Luci, Stepe Stepanovi}a 175, tel. 065/489-288. Izdajem poslovni prostor, 40 m2, odmah useqiv, sa dokumentacijom, tel. 051/370-298. Izdaju se kancelarijski prostori, 37 i 49 m2, povoqno, strogi centar grada, tel. 051/226-800; 065/514-170. Izdajem poslovni prostor, centar - 1, glavna ulica, novogradwa, 41 m2, parking, ekskluzivan, za sve namjene, tel. 065/418-777. Izdajem poslovni prostor na dobroj lokaciji u Bawoj Luci, ul.Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Izdajem poslovni prostor, 42 m2, za sve namjene, cijena po dogovoru, Kozarska 35, Hiseta, tel. 065/835-361. Izdajem poslovni prostor 45 m2, Nova varo{, tel. 066/847-036. Izdajem poslovne prostore na Petri}evcu, ul. Wego{eva kod `utih zgrada za apoteku i specijalisti~ku ambulantu, mo`e i za druge namjene, tel. 065/565-919. Izdajem u centru grada poslovni prostor, 50 m2, prizemqe (tri kancelarije), kod apoteke “1. maj”, Milana Tepi}a 27, tel. 065/729-212. Izdajem poslovni prostor 90 m2 na Petri}evcu, ul. Wego{eva kod `utih zgrada, pogodan za sve namjene, tel. 065/565-919. Izdajem dvije luksuzno opremqene kancelarije sa parking prostorom, Star~evica, tel. 065/512-035. Izdajem poslovni prostor 80 m2 sa vi{e parking mjesta u blizini Sajma,, tel. 065/523-162. Izdajem poslovni prostor 120 m2, vi{estruka djelatnost, osim trgovine i ugostiteqstva, Me{e Selimovi}a 19, tel. 065/517-121; 051/226-930. Izdajem poslovni prostor u ulici Branka Popovi}a kod "Intereksa", tel. 066/266-629. Izdajem poslovni prostor 27 m2 u nasequ Petra Preradovi}a iza Medicinske elektronike, tel. 065/051-306. Izdajem povoqno poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinaciju, kancelariju i sl, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/303-722; 065/367-413. Dajem u zakup poslovni prostor 140 m2, dobra lokacija, za vi{e namjena, trenutno ugostiteqstvo, tel. 065/068663; 065/297-493.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, 600 metara kvadratnih, reprezentativnog prostora, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem na du`i period poslovni prostor 46 m2, centralno grijawe, klima, alarm, parking, pogodan za razne djelatnosti. Blizu zgrade Vlade, tel. 387 65/621-248. Izdajem razra|eno stovari{te gra|evinskog materijala sa svom prate}om opremom u Trnu na glavnoj cesti, tel. 387 65/539-888. Izdajem povoqan prostor za prodaju vozila povr{ine 1.800 m2 sa kancelarijom, na glavnoj cesti u Trnu, tel. 387 65/539-888. Izdajem povoqno poslovni prostor 18,50 m2, pogodno za kancelariju u prizemqu stambene zgrade, tel. 387 65/757-280. Izdajem tri kancelarije u baraci, ul. Jovana Du~i}a 40, Bawa Luka, tel. 051/214-933. Izdajem poslovni prostor 42 m2 u strogom centru Bawe Luke ul. Prvog kraji{kog korpusa 19, novogradwa, tel. 051/454-864. Izdajem namje{ten kancelarijski prostor (70 m2) u Novoj varo{i, centralno grijawe, 3 kancelarije, 3 telefona, tel. 065698-508; 065/565-513. Izdajem poslovni prostor u centru grada 75 m2 kod NLB-banke sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Izdaje se poslovni prostor 20 ili 45 m2 sa upotrebnom dozvolom za razne namjene, ul. Wego{eva 55 a, B. Luka, tel. 065/530-030. Izdajem poslovni prostor ,kancelarija i skladi{te ili dvije kancelarije, 36 m2 kod restorana "^ajavec", cijena 360 KM, tel. 066/446-903. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz ulicu, tel. 065/636-545. Izdajem poslovni prostor u Obili}evu Bulevar V. S. Stepanovi}a 26 m2, tel. 066/235-816. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom i centralnim grijawem, Majevi~ka 20 E, B. Luka, kod `utih zgrada, tel. 065/065/ 784-849.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Izdajem poslovni prostor u Boriku, 20 m2, tel. 066/235-816. Prodajem poslovne prostore, 44, 48, 60 i 160 m2, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu, Cara Lazara, 45 m2, na dvije eta`e, tel. 066/235-816. Prodajem ili izdajem namje{ten poslovni prostor (namjena kancelarije), 65 m2, kod “Boske”, ul. Jevrejska, tre}i sprat, tel. 065/516-927. Prodajem poslovni prostor, 30 m2, kafi} u radu u zgradi “^ajavec” kod stadiona u B. Luci, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem poslovne prostore od 30 m2 u nasequ Lorka i 80 m2 u Rosuqama, tel. 065/371-611. Prodajem nov poslovni prostor, 80 m2, u centru i 68 m2 u Mejdanu, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem poslovni prostor u Obili}evu, 15 m2, Vilsonova ulica, tel. 066/235-816. Prodajem poslovne prostore od 60 do 150 m2 u gradu i poslovno proizvodne objekte na {iroj gradskoj lokaciji, tel. 065/511-121. Prodajem nekori{}en poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom, 55 m2, Kraqa Alfonsa 48A, cijena 4.700 KM/m2, tel. 065/511-087.

34 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI
Prodajem dva dunuma zemqe, 1/1, Pavlovac, iznad tvornice ko`e, tel. 066/897-469. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli 1/1, naseqe Kraji{nik, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 00385 52/543601. Prodajem plac u Drago~aju, 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/462-587; 065/972-883. Prodajem placeve od 951 do 3.648 m2 u Kuqanima, tel. 051/464-360; 066/408499. Prodajem gra|evinske placeve 1.250 m2 op{tina Lakta{i, Tri{i}a brdo, tel. 065/970-900. Prodajem dva dunuma zemqe u Kla{nicama, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem plac, 2.100 m2, kod “Toplane”, tel. 065/631-613. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752. Prodajem plac 1/1 u Glamo~anima, dozvoqena gradwa, tel. 065/696-286. Prodajem plac u Rije~anima - Lakta{i, voda, struja, ogra|eno, dozvola za gradwu, povoqno, tel. 066/266-629. Prodajem placeve kod Roguqi}a jezera, Bawa Luka, 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 00385 91/551-86-19; 065/826-730. Prodajem plac u Prija~anima, temeq, voda, struja, asfalt, povoqno, tel. 065/450-302. Prodajem placeve u Vrbawi, Preswa~ama, povoqno, tel. 065/526-426. Prodajem placeve na vi{e lokacija za individualnu i stambenu izgradwu, tel. 065/526-426. Prodajem placeve na Rebrovcu i u Dervi{ima, sa razli~itim kvadraturama, tel. 065/698-012. Prodajem 3.000 m2 zemqe u [u{warima 100 m od firme “Elim”, tel. 065/034-932. Prodajem zemqu 13.500 m2 uz autoput Bawa Luka - Gradi{ka, tel. 065/698012. Prodajem zemqu 16.000 m2 uz magistralni put za Prijedor, Bawa Luka Rami}i, tel. 065/698-012. Prodajem plac od 500-1.100 m 2, Prije~ani, 6 km od centra Bawe Luke, 1/1, ku}i{te, uvedena stuja, voda i asfalt na placu, tel. 065/970-068, 066/847-606. Prodajem vi{e placeva u ^esmi kod auto-praonice “Dado”, vlasnik 1/1, dozvoqena gradwa, uz sami asfaltni put, tel. 065/679-481. Prodajem plac 1.210 m2 u Trnu kod {kole, dozvoqena stambena gradwa, tel. 051/584-455. Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, tel. 065/178-581. Prodajem placeve u Adi kod "Niskogradwe", 3 km od centra Lakta{a, tel. 065/907-904. KUPOVINA Kupujem zemqu, od 5 do 10 hektara, okolina Prwavora, tel. 387 65/336-869. Kupujem plac ili vikendicu uz Vrbas, od Krupe na Vrbasu prema Bawoj Luci, tel. 063/956-300. ZAMJENA Mijewam plac za gradwu stambenoposlovnog objekta sa potrebnim papirima za gradwu za stan ili ku}u u Igalu ili Herceg Novom, tel. 065/635-904. Izdajem dvokrevetnu sobu kod Gradskog mosta uz Vrbas za studentkiwe, sve novo, tel. 065/544-189. Izdajem namje{tene sobe, centralno grijawe, nova gradwa, kablovska TV, tel. 051/214-120; 065/337-218. Izdajem ve}u namje{tenu sobu, sa kupatilom i hodnikom, poseban ulaz, nova gradwa, tel. 051/280-488. Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu sa kupatilom, poseban ulaz , centralno grijawe, tel. 051/304-996. Prodajem “opel kadet 1.6 D”, 88. g. p. karavan, u ispravnom stawu, registrovan do 9/10. g, cijena 1.000 KM, tel. 065/690-031. Prodajem “ford sijeru” 1.8 ghia, 1990, registrovan 10.10, bordo, o~uvan, {iber, naslowa~, podiza~i, spojler, 2.100 KM, tel. 065/843-252. Prodajem “mercedes” 190 dizel u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem “orion dizel” 1600, 1987, o~uvan, pet brzina, mi{ boja, ~etvoro vrata, 1.600 KM + registracija, na rate, tel. 065/485-955. Prodajem “fijat bravo 1,8”, g.p.1996, klima, dobro o~uvan, cijena 4.500 KM, tel. 066/928-436. Prodajem skuter ”keeway hurricane”, malo kori{}en, pre{ao 400 km, trajna registracija, 49 cm3, tel. 065/491-112. Povoqno prodajem automobil “reno 18” (1983) u voznom stawu, registracija iza{la pro{le godine, zvati u 20 ~asova, tel. 300-551. Prodajem "fijat uno" 1,7 d. 1987. god, reg. do 3.2011, cijena 1.400 KM, metalik, tel. 065/687-825. Prodajem "pe`o" 306, karavan, 98. godi{te, benzinac, tel. 065/708-747. Prodajem "zastavu 128", 89. godi{te, B. Luka, tel. 065/646-013; 066/288-629. Prodajem “askonu” automatik, '83. godi{te, benzin, 1,6, istekla registracija, cijena 700 KM, tel. 551-783. Prodajem yip “micubi{i pajero”, dizel 2.300, 62 KW, povoqno, registrovan do kraja godine, tel. 065/068663; 065/297-493. Prodajem povoqno “golf 2”, registrovan do decembra, tel. 051/781-188. Skuter “piaggio free 50”, 2002. godina proizvodwe, pre{ao 15.000 km, u odli~nom stawu, trajno registrovan, cijena 950 KM, tel. 065/833-659. Prodajem "golf 2", benzin, 87. g. p., hitno, vrlo povoqno, tel. 065/907-969. KUPOVINA Kupujem stare motore iz II svjetskog rata ili samo dijelove u bilo kakvom stawu, tel. 065/342-713. ZAMJENA Mijewam "lancia thema" 2.0 i.e, 88. g.p. registrovan, za mawi auto, tel. 065/938401. DIJELOVI I OPREMA Prodajem elektropodiza~e stakla za "golf II" sa 4 vrata sa prekida~ima i instalacijom, cijena 130 KM, tel. 065/894-570. Za "opel tigra” trebaju mi dijelovi oko klime, tel. 387 65/336-869. Prodajem desni far od “mercedesa” C klase, okowa i novu vodenu pumpu za “nisana” 83-93. godi{te, tel. 065/931383. Prodajem razne felge za automobil, prodajem far za “audi 6” i “korsu”, tel. 065/931-383. Prodajem “pireli” gume 225-50-50 R 19m+s, ~etiri komada, tel. 065/931-383. Prodajem kanyu za vozilo “pe`o 206”, za{tita od kra|e, tel. 065/696-422. Prodajem farove, `migavce, {top svjetla, retrovizore, zadwi trap, lafete, za “mercedes 124”, tel. 065/218600.

Izdajem poslovni prostor u Lakta{ima 150 m2 sa upotebnom dozvolom, tel. 051/532-250; 065/294-606. Izdajem lokal 24 m2, Aleja Svetog Save 59, slobodan od 1.4.2010, tel. 065/567-011.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem plac u Glamo~anima 586 m2 sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodaje se plac u nasequ Ada V prigradski put od 700 m2, tel. 003811 12336007 i 065/530-578. Prodajem plac u Kuqanima 540 metara kvadratnih 200 metara od po{te kontakt, tel. 387 65/306-147. Prodajem 2 placa u ul. Du{ana i Vlade Kopawe, 3 km od centra, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1. Informacije na, tel. 387 66/658-066. Prodajem plac, ~etiri dunuma zemqe u Jakupovcima, 400 m od glavnog puta, tel. 38765/997-963. Prodaje se plac u Rovinama sa salivenim temeqom i prvom plo~om, pomo}nim objektom i gra|evinskom dozvolom, tel. 387 65/641-017. Prodajem zemqi{te, 15.500 m2 (jedna cjelina) u Dowim Barlovcima sa pomo}nim objektom, asfalt, struja, voda, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem 1.800 m2 zemqe u poqu na po~etku [u{wara, 300 m od autobuske stanice, tel. 065/624-480; 065/329-765. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, tel. 065/516927. Prodajem 5 dunuma zemqe sa 50 vo}aka, brdovit predjel, sun~ana strana, 300 m od autobuske stanice, cijena 3.000 KM po dunumu, tel. 065/624-480; 065/329-765. Prodajem {umu, 1.800 m2, u Debeqacima, uz asfalt, pogodno za vikendicu, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem zemqi{te, 3.800 m2, uz stalni potok i na glavnom putu, blizu autobuskog stajali{ta, Dowi Barlovci, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem devastiran objekat i plac kraj Vrbasa, cijena 35.000 KM, tel. 066/264-138. Prodajem plac 450 m2 na Paprikovcu sa UT uslovima, papiri uredni, tel. 065/251-944. Prodajem dunum zemqe, a mo`e i vi{e na Stra~evici, ul. Starog Vujadina, 2,5 km od kafi}a "Voks", povoqno za vikendicu, tel. 065/666-197. Prodajem 2.650 m2 zemqe u Velikom Bla{ku, uz put, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/640-056. Prodajem zemqi{te, 32.000 m2, u Kuqanima (pogodno za hale), tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac 700 m2 i mawi nedovr{eni objekat 6h8, pokriven, 1/1, uz asfalt, u Drago~aju, cijena 35.000 KM, tel. 065/612-983. Prodajem plac kod Beograda 600 m2 autoput ZG - BG, naseqe Grmovac 20.000 evra, tel. 065/687-913; 051/435-685. Prodajem zemqu u Peto{evcima uz glavni put kod firme “Oroz”, mo`e u placevima, svi papiri uredni, tel. 065/877-566. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem gra|evinski plac, 440 m2, na Petri}evcu kod nove crkve, tel. 051/437934; 065/763-941. Prodajem plac na moru, 454 m2, Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286594. Prodajem u ^esmi deset dunuma zemqe sa starom ku}om, tel. 065/539-699. Prodajem plac sa temeqom u Drakuli}u, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/424-620; 065/639-295. Prodajem 9 dunuma zemqe u selu Tro{eqi, prema Srpcu, 100 m od gavnog puta, tel. 066/360-880; 755-436. Prodajem plac 450 m2 sa mawom tro{nom ku}om u Dowoj Novoseliji (Begbunar), cijena 25.000 KM, tel. 065/923-213. Prodajem plac od 500 m2, ul. Tuzlanska 76 na Star~evici, papiri uredni, tel. 051/424-876. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa i plac 4.000 m2, iznad “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima, i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636-545; 065/939969.

Prodajem povoqno dva dunuma zemqe u [argovcu, voda, struja i asfalt, tel. 066/257-465; 066/923-769. Prodajem placeve kod Roguqi}a jezera u okolini B. Luke, dozvoqena gradwa i papiri ~isti, tel. 003859 15518619. Prodajem plac, 1.700 m2, za gradwu ku}e - vikendice, naseqe Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 282-106; 065/635-449. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva placa po 600 m2 u Trnu i u Karanovcu pored Vrbasa, tel. 065/516-927. Povoqno prodajem plac 600 m2, naseqe Pavlovac, za gradwu ku}e ili vikendice, ~etiri i po km od centra grada, cijena 7.000 KM, tel. 066/742581. Prodajem zemqi{te za gradwu individualnih stambenih, poslovno-stambenih i poslovno-privrednih objekata, tel. 065/511-121. Prodajem uz autoput kod “]ambele” 30.000 m2 zemqe, tel. 065/371-611. Prodajem gra|evinske placeve od 400 do 800 m2 u Kuqanima, voda, struja, telefon, UT uslovi, 1/1, tel. 065/839767. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj magistralnog puta Prijedor - Bawa Luka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem u Motikama kod {kole 1.650 m2 zemqe (dva placa), pored puta, cijena 30.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/251-263. Prodajem plac u Barlovcima 1.300 m2 kraj asfalta, udaqeno od kasarne u Zalu`anima 1 km, tel. 066/294-008. Prodajem plac u Vrbawi kod Zelenog vira, 920 m2, tel. 464-458. Prodajem plac, 4.000 m2 zemqe, u Prijakovcima, voda, struja na placu, tel. 065/549-687. Prodajem {est dunuma zemqe u Glamo~anima, pored autoputa prema “Popovi}“ otpadu, dozvoqena gradwa, tel. 065/692-136. Prodajem zemqi{te za grobnicu na Novom grobqu, Bawa Luka, tel. 065/398-605. Prodajem placeve u Bawoj Luci, tel. 066/165-323. Prodajem plac u [u{warima, 1.605 m2, udaqeno od magistralnog puta 100 m, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem 2,5 dunuma zemqe sa vo}wakom i vikendicom, tel. 051/437308; 066/434-345. Prodajem plac 420 m2 za vikendicu uz rijeku Vrbawu, tel. 065/549-687. Prodajem plac 1.700 m2, u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od “Vodovoda”, tel. 065/605-445; 051/413257. Prodajem plac, 700 m2, u ul. Franca [uberta, dozvoqena gradwa, asfalt, voda, vlasni{tvo 1/1, cijena po dogovoru, tel. 051/437-862. Prodajem plac na Paprikovcu ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/009-593. Prodajem plac za gradwu stambenoposlovnog objekta sa potrebnim papirima, tel. 065/635-904. Prodajem zemqu u Rami}ima uz magistralni put za Prijedor i zemqu uz autoput, tel. 065/698-012. Prodajem placeve za hale i stambenoposlovne objekte, tel. 065/549-687. Prodajem imawe u Aleksi}ima, povoqno, op{tina Lakta{i, tel. 065/607043. Prodajem parcelu 1.070 m2 na Paprikovcu, tel. 066/174-334. Prodajem zemqi{te u Drugovi}ima, ~etiri dunuma sa svim papirima, 1/1, tel. 051/318-170. Prodajem dva placa u [argovcu kod prodavnice “Jabuka”, 1.300 m2, 1.200 m2, uredna dokumentacija 1/1, tel. +385/44535 503. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u, povoqno 1/1, tel. 065/926-261; 051/381249. Prodajem dva dunuma zemqe u selu Milo{evci, lakta{ka op{tina, tel. 051/217-986. Prodajem dva odvojena placa od {est i sedam dunuma zemqe u Karanovcu, tel. 066/242-599.

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem vikendicu P+S+PK, dimenzije 7h7, sa 1.400 m2 zemqi{ta, na rijeci Vrbawi, naseqe Vrbawa, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem vikendicu - ku}u, cijena po dogovoru, sedam kilometara od centra B. Luke, tel. 051/318-829. Prodajem brvnaru vikendicu bez zemqe veli~ine 3,5 h 2,5 m, zvati poslije 19 ~asova, tel. 066/248-231. Prodajem vi{e vikendica na podru~ju Bawe Luke i Lakta{a, tel. 065/671420. Prodajem vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem vikendicu sa 2 dunuma zemqe, vo}em, sve u ogradi, tel. 066/683-034. Prodajem vikendicu 5h5 sa 3.100 m2 zemqe, zasa|eno vo}e, Desna Novoselija kod pilane “Partalo”, tel. 461956.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
“Golf 2” 1,6 D, 1986. god, registrovan do marta, metalik sivi, u dobrom stawu, 2.900 KM, tel: 065/037-119. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel.065/971-583 i 065/410-485. Prodajem “ford fijestu” 1,6 D, 86. godi{te, registrovana do 9 mjeseca, cijena povoqna, tel. 066/521-976. Prodajem "opel astru" 1.7 D god. 1993. u odli~nom stawu registrovana do 2.2011, tel. 051/200-089; 387 66/156-890. Prodajem "feliciju" 1,3 MPI 2000. g. p. reg. do 12/10, uvoz iz DDR, o~uvana, u odli~nom stawu, tel. 387 65/697-159; 065/146-991. Prodajem "BMW" 530 D. God. 2000, karavan, tel. 387 65/535-220. Prodajem "golf 2" 1,6 D, godina 1986, tel. 065/640-056. Prodajem “mercedes gen{er” ugra|en plin, ful oprema, motor i limarija dobri, tel. 051/461-397. Prodajem teretni kombi “folksvagen” T-2. godina proizvodwe 1990. u dobrom stawu, tel. 065/169-469. Prodajem prikolicu za traktor sa 2 osovine ili mijewam za sviwe, tel. 065/5133-672. Prodajem "fijestu" 1,6 dizel, g.p. '87, crvena - 1.200 KM Bawa Luka, tel. 065/560-386. Prodajem “zastavu 128”, tel. 065/406506. Prodajem motocikl “tomos” automatik, u voznom stawu, cijena 220 KM, tel. 051/501-642. Prodajem “audi jaje” 1,6 dizel, 87. godi{te, povoqno, registrovan do kraja juna, tel. 065/784-098. Prodajem “reno megan”, 1996. godi{te, sve osim klime, cijena 5.500 KM, tel. 065/567-214. Prodajem “kavasaki” GPK-750+R, 89. crveno-bijeli, remus, istekla registracija, vlasnik, 3.100 KM, tel. 065/317-474. Prodajem "fijat uno", 90. godi{te, metalik plavi, 55 KS, registrovan do 9/010, tel. 065/805-000. Prodajem “mercedes” C'220 CDI, o~uvan, registrovan, klima, silver, alu. felge, kuka, vlasnik, 16.500 KM, tel. 065/988-062. Prodajem “kadet” 1,6 dizel, 1988. godi{te, registrovan do septembra, vlasnik, motor odli~an, cijena 1.150 KM, tel. 065/351-431. Prodajem skuter “jamaha” 125, 93. o~uvan, 100 km/h, istekla registracija, ~etvorotaktni, hitno, 500 evra, tel. 065/606-380. Prodajem motocikl “kavasaki” ZX1000-RX Niwa, o~uvan, crveno-crni, 87. god. istekla registracija, 2.000 KM, zamjena za automobil, B. Luka, tel. 063/962-774.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem liniju za obradu metala novo, malo upotrebqavano, ima 12 ma{ina i garnitura, tel. 066/174-794. Prodajem tokarski stroj (morando) sa mjernim i reznim alatom, tel. 065/646-013. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine, kombinovane stolarske ma{ine, cirkulare, hoblarice, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem komplet tokarsku radwu, strug, bu{ilica, presa 10 t, univerzalna brusilica i propratni alat, tel. 065/845-715. Prodajem novu ma{inu za vo}e i povr}e, prodajem nov ugostetqski namje{taj, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem mlin kameni za bra{no, tel. 065/931-383. Prodajem punionicu “koka-kole”, “fante”, “sprajta”, “radenske”, 200 l/h, kompletna, savjeti, recepti, kompletna 3.000 KM ili zamjena za automobil, tel. 065/518-850. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac SB-26 profesional

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem dvokrevetnu sobu za studente veoma povoqno. Zvati do 16 ~asova. Tel. 051/213-590. Izdajem namje{tenu sobu u nasequ Obili}evo, blizu fakulteta, tel. 065/301-515. Izdajem sobu sa kupatilom, poseban ulaz, Rosuqe, tel. 051/351-062. Izdajem sobu djevojci studentkiwi, nepu{a~u, upotreba kuhiwe i kupatila, Borik 1, tel. 051/306-467. Izdajem dvokrevetnu sobu, upotreba kuhiwe i kupatila, naseqe Obili}evo, tel. 065/846-196. Izdajem studentu namje{tenu jednokrevetnu sobu, tel. 051/215-169. Izdajem namje{tenu dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem i kupatilom u Novoj varo{i, poseban ulaz, tel. 065/306-483. Izdajem mu{karcu, studentu, nepu{a~u sobu u centru grada, tel. 065/797368.

OGLASI
MK-2”, ispravna, kao nova, tel. 061/473481. Prodajem liniju za dejonizaciju vode i ma{ine za proizvodwu gaziranih, negaziranih sokova, sirupa, povoqno, tel. 065/068-663; 065/297-493. Prodajem liniju za izgradwu lamperije - brodskog poda, ukrasne lajsne povoqno, tel. 051/584-455. Prodajem televizor (veliki ekran) tri godine star, ispravan, "soni trinitrn" kolor, povoqno, tel. 065/517910. Prodajem plinski {poret sa 4 ispravna kola, povoqno, tel. 051/308-749. Prodajem po veoma povoqnoj cijeni kuhiwski sto sa stolicama i vitrinom, te jedan krevet sa du{ekom i ladicama za posteqinu i dva tepiha, tel. 065/215-522. Profesor matematike daje ~asove gimnazijalcima, tehni~arima i studentima ekonomije, priprema maturante za prijemni ispit., tel. 051/ 217-260; 065/837-295. VKV zidar radi kvalitetno i odgovorno malterisawe, cijena 4 KM/m2 i ostale poslove, tel. 066/850-695. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Usluge cijepawa drva hidrauli~nim cjepa~em i usluge rada motornom pilom, tel. 065/345-604. Elektri~ar - ugradwa, zamjena automatskih osigura~a, indikatora, interfona, monta`a bojlera, instalacije itd, tel. 065/566-141.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 35
novo 85 l, {oqu za WC, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem skije sa vezovima i pancerice br. 42, tel. 065/657-384. Kupujem prvu kasetu “Vrap~i}a” sa pjesmom “Nikoqdan”, tel. 065/462-880; 051/433-222. Prodajem hrastovu kukuruzanu, tel. 065/513-672. Prodajem pi{toq 7,62 licu sa odobrewem za nabavku oru`ja, cijena 200 KM, tel. 063/956-300. Prodajem karabin 30-06 optika “cajs”, sa~maricu “suhl” 12 mm, dvogled 20h60, lova~ko sve~ano odijelo br. 50, tel. 065/528-966. Prodajem vrlo povoqno kompjuterski sto za kancelariju, veoma povoqno, tel. 051/371-527; 065/566-527. Prodajem grobnicu sa {est mjesta "Sveti Pantelija" u B. Luci - povoqno, tel. 065/514-227; 319-451; 051/216-067. Prodajem puwa~ za videokamere, digitalne fotoaparate, mobilne telefone sa problemom puwewa, 30 KM, B. Luka, tel. 066/345-056. Prodajem bagremovo koqe za ograde i vinograde i pulceve za gra|evinarstvo, tel. 065/206-060. Prodajem grobnicu betonsku, opremqenu za tri mjesta (mo`e ~etiri), pravoslavno grobqe Borik, Bawa Luka, tel. 066/402-307. Prodajem "vulmark" posteqinu (jastuk i }ebe) x 2, neotpakovano, B. Luka, tel. 352-645. Prodajem {ator za ~etiri osobe sa kabinom, a mo`e i zamjena, tel. 065/ 513-672. Prodajem doma}e vino od kupina, rakiju {qivu i jabukova~u, tel. 065/265314. Prodaje se betonska grobnica za ~etiri sanduka u grobqu Drakuli}, tel. 051/380-798. Prodajem unikatnu umjetni~ku sliku “Pred oluju” 140h88 cm, ra|ena uqanim bojama na platnu, tel. 065/986-453. Prodajem prikolicu za motor ili bicikl, tel. 051/372-070. Prodajem gliser sa prikolicom i motorom "jamaha" 40 ks, tel. 065/927-086. Prodajem ogrevna drva, mo`e meterica, a mo`e i cijepana, tel. 065/209268. Izdajem le`aj za jednog studenta, Solunska 12, tel. 066/897-469. Prodajem kamp prikolicu, tel. 065/ 179-691. Prodajem pi{toq 7,65, o~uvan, jeftino, posjedujem dozvolu, tel. 065/056-482. Prodajem bojler od 80 l, nov, jeftino, bijele boje, tel. 065/056-482. Prodajem “{imano” bicikl, tel. 065/ 174-022. Prodajem "ergoline" solarijum sa garancijom, prevoz i monta`a gratis, tel. 065/174-022. Prodajem sedam ko{nica dobrih i zdravih p~ela, tel. 065/215-522. Prodajem 25 p~eliwih dru{tava u LR sanducima sa 20 ramova, mo`e i bez sanduka, tel. 065/491-406. Prodajem pivske gajbe sa fla{ama, povoqno, tel. 065/707-190. Prodajem porodi~nu grobnicu, “{estica” na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/534-748. Prodajem rakijski kotao, rosfraj, 130 litara sa automatikom na vi{e vrsta goriva, ru~ni rad, tel. 065/068663; 065/297-493. Prodajem baletanke crne i bijele, ko`a, biv{a "Jugoplastika" Split, svi brojevi od 32-41, cijena po dogovoru, tel. 065/794-702. Prodajem novu {iva}u ma{inu sa dosta operacija za {ivawe, cijena povoqna, tel. 051/311-140. Prodajem el. {poret, fri`ider, ve{-ma{inu, {iva}u ma{inu, polovan kau~, dvije foteqe i bure za rakiju, tel. 066/210-170. Prodajem p~eliwa dru{tva ekstra kvalitetna, cijena po dogovoru, tel. 066/870-776. Prodajem ve}i fitnes step trena`er, cijena 200 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. KUPOVINA Kupujem kontejner za stanovawe, tel. 065/824-108; 051/301-289.

TRGOVINA
PRODAJA
Prodajem tri rashladna ure|aja, vertikalnu kru`nu vagu 20 kg, fiskalnu kasu “alteru”, tel. 065/640-056. Prodajem proizvodno trgovinsko, transportno preduze}e, nije radilo, cijena 1.200 evra, tel. 065/068-663; 065/297493.

USLUGE
OSTALO
Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. ^i{}ewe i odr`avawe stanova. Slobodan termin ponedjeqak i srijeda. Dubinsko usisavawe madraca, ~i{}ewe mebla i tepiha, tel. 387 65/582-485; 066/437-100. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311-263. Vr{im profesionalno prevoz putnika automobilom sa klimom, cijena povoqna na daqe relacije, tel. 387 65/834-011. [temawe, rezawe i bu{ewe u armiranom betonu i asfaltu, tel. 38766/228620. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma, 25 godina iskustva, tel. 38765/773-852, 051/311263. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Dimwa~ar vr{i sve dimwa~arske usluge, brzo, povoqno, kvalitetno, tel. 051/397-396. Izvodim sve vrste masa`e i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degerativnih stawa, tel. 066/268-938. Tepih servis - Obili}evo (Mejdan) prawe tepiha, odvoz - dovoz besplatan, tel. 066/899-187; 066/863-900. Dajem instrukcije iz hemije za osnovnu {kolu, tel. 065/358-500. Elektri~ar vr{i zamjenu elektroopreme, te povoqno ugra|uje nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129558. Popravqam okvire nao~ara, svih vrsta, brzo i kvalitetno Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Profesor ruskog jezika prevodi sve vrste tekstova sa ruskog na srpski i obrnuto, tel. 065/232-644. Ure|ewe dvori{ta, kre~ewe, rezidba vo}aka i `ivice, prskawe vo}a i stru~ni savjeti, tel. 065/364-424. Pravim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257-534. VKV moler, brzo, kvalitetno i povoqno radim kompletan moleraj, tel. 051/482-249; 066/286-594. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Majstor Minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove. Kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf” 1, 2, 3, 4 i “mercedes”, tel. 065/538-048. Radila bih u ku}i kod odraslih qudi mo`e i starijih i bolesnih, tel. 065/448-767. Usluge kre~ewa, gletovawa, postavqawa tapeta, unutra{we fasade, izolacije, dekoracije i stavqawe rigipsa, laminata, plo~ica i razne sanacije, tel. 065/343-745.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem povoqno `ensku garderobu radi zatvarawe butika, tel. 065/767888. Veleprodaja italijanske garderove na sni`ewu, do|ite i uvjerite se u na{ kvalitet, tel. 065/165-747. Povoqno prodajem mu{ku i `ensku polovnu ko`nu jaknu, cijena 30 KM po komadu, tel. 065/462-880; 051/433-222. Prodajem i iznajmqujem vjen~anice sa kompletnom opremom, tel. 065/491942; 065/642-920.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem ugostiteqsku pe}, kombinacija struja-plin, sa rernom, proizvo|a~ “Igo” Qubqana, tel. 065/ 588-889. Prodajem profesionalni kafeaparat, tri grupe, o~uvan, ispravan, ili mijewam za automobil, motor, tel. 065/204-890.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Poklawam malo {tene, rasni mje{anac, malog rasta i umiqato, qubiteqi `ivotiwa javite se, tel. 051/319-806. Poklawam napu{tenog pekinezera, molim dobre qude da ga usvoje, Star~evica, tel. 051/437-407.

ZAPO[QAVAWE
Regionalni tim Cepter kompanije tra`i saradnike za kancelarijsku prodaju. Uslovi: odgovornost i komunikativnost, tel. 38765/179-750. Potrebna radnica u ugostiteqskom lokalu, kafe "Odisej". Kontakt, tel. 065/614-854. Vrijedni, perspektivni qudi, neophodni inostranoj kompaniji, puno radno vrijeme, tel. 066/537-853. Organizaciji “Dobri medo” po trebne odgovorne `enske osobe, radi ~uvawa djece na du`i period u Bawoj Luci, tel. 065/412-112. Nezaposleni i oni koji `ele dopunski raditi kao saradnici - menayeri u kompaniji "Cepter" neka se jave, tel. 065/642-094. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Predstavni{tvu inokompanije potreban voza~ sa soopstvenim kombijem za prevoz saradnika, tel. 065/882209. Potrebna radnica za rad na poslovima konobarice, tel. 065/588889. In`ewer ma{instva tra`i posao, tel. 065/432-514. Imam 16 godina, hitno mi je potreban posao u auto-praonici ili sli~no, u okolini Lakta{a ili u Trnu, tel. 065/947-155. Potrebni saradnici za rad u osigurawu, mo`e i dopunski posao, tel. 065/932-539. Potrebna radnica za rad u kafi}u, tel. 065/653-232.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem farmu za uzgoj sviwa i dva hektara zemqe prve klase u Peto{evcima, ~etiri km od centra Lakta{a, tel. 065/907-904.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem dvije ru~ne radio-stanice marke "motorola" dometa 5km, tel. 387 65/032-234. Prodajem zubarsku stolicu kavo, tel. 38765/535-220. Prodajem ku}ni bicikl,steper i veslo. Uvoz iz Wema~ke, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 387 65/516-441; 051/216-969. Prodajem P4 3.2 1GB DDR2 80GB HDD DVDRW crno srebrni sa 17 in~a lcd 350 KM. Mi{, tastatura, odli~no stawe. Garancija, tel. 387 65/540-885. Prodajem gotov spomenik, dva grobna mjesta na Gradskom grobqu B. Luka, tel. 051/216-254. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem su|e i stolove za 300 osoba, {ator za 120 mjesta, tel. 066/266-629. Prodajem fiskalnu kasu "altera", tel. 065/666-130. Prodajem tablete za smawivawe potro{we goriva za benzinske i dizel motore kod putni~kih i teretnih vozila, u{teda do 30% goriva, uputstvo za upotrebu, tel. 066/174-794. Prodajem vitafon, tel. 051/214-551. Prodajem pi{toq marke "zbrojovka" kalibar 7,65 mm, povoqno, tel. 319-370. Prodajem umivaonik, tri nove ~esme za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom, novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane i mali fri`ider “gorewe”, tel. 216-358; 066/137-133. Prodajem tepih, trokrilni ormar, sanduk za posteqinu, tri garni{le, komode, mo`e za prase, jagwe ili suvo meso, tel. 065/767-888. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem klozet {oqu, umivaonik, nove tri ~esme za sudoper i umivaonik, novu tu{ bateriju sa crijevom, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane, tel. 216-358; 066/437-725. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, tel. 216-358; 066/437-725. Prodajem armirano-betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastovine sa stropnim gredama za vikendicu ili ku}u dimenzija 5h6 m, zvati u 20 ~asova, tel. 300-551. Prodajem hrastove suve madre ne{to vi{e od kubika, pod kubik, tel. 051/280990. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 062/752-598. Prodajem suvu hrastovu fosnu 5 sm, du`ine 2.20 cm i 3.30 cm, tel. 065/666233.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA
Prodajem mobilne telefone o~uvane, garancija, 30-350 KM, dijelovi, maske, servis, baterije, fletovi, B. Luka, tel. 066/138-032.

LI^NI KONTAKTI
Slobodan momak upoznao bi slobodnu djevojku, mo`e MMS, SMS, mogu}a veza, tel. 38766/738-331. Udovac tra`i `enu do 63 god. kojoj nedostaje pa`we, razumijevawa, we`nosti, milovawa za qep{i `ivot udvoje, tel. 387 65/869-208.

MUZIKA
PRODAJA
Prodaje se harmonika DALLAPE ORGANTONE 140 basova, dugmetara. Registri pet plus dvanaest. Hitno, cijena povoqna., tel. 38765/582-485. Prodajem harmoniku 96 basova, osam registara i harmoniku "veltmajster" 60, 8 registara u ispravnom stawu, tel. 065/206-060.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem TV, stereo, teletekst, sivi, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 38765/516-441, 051/216-969. Prodajem ve{-ma{inu i fri`ider wema~ke proizvodwe, tel. 052/333-666. Prodajem pe} na ~vrsto gorivo 23 kW (centralno) povoqno, tel. 065/671-327. Prodajem “grudig” televizor crno-bijeli, ispravan, povoqno, tel. 051/308749.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem regal i dva le`aja, br. tel. 065/034-723.

Telefon:

36 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 3.4.2010. godine, u 68. godini `ivota, nakon kra}e i te{ke bolesti preminuo na{ dragi otac i brat
Posqedwi pozdrav dragom kumu Posqedwi pozdrav radnom kolegi

LUKI RADOJI
od porodice Paripovi}. 540 A-1 M

LUKA (Lazara) RADOJA
1942 - 2010. Sahrana }e se obaviti 6.4.2010. godine u 13 ~asova na Mjesnom grobqu u Prije~anima. O`alo{}eni: sin Lazar, k}erke @arka i Branka, sestre Jelena i @arka, Milica, Vladimir, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 541 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom tati Posqedwi pozdrav mom jedinom

Posqedwi pozdrav kolegi Redakcija “Glasa Srpske”

LUKI RADOJI

A-8 RG Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 4.4.2010. godine, u 64. godini `ivota, preminuo na{ dragi

LUKI RADOJI
Dragan i Brankica Jerini} 014961 A-3 R Tu`no sje}awe na oca i supruga

LUKI
od porodice Mari}. 541 A-1 M

LUKI
@arka, Lazar i Branka 541 A-1 M

LUJI
Tvoja Brana 543 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

RATKO (Milinka) TADI]
Sahrana }e se obaviti 6.4.2010. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu Pu~ile - Bijeqina. O`alo{}eni: supruga Milica, sinovi Radomir i Neboj{a, snaha Dubravka, unuka Nela, bra}a Ne|o i Petko, sestre Pejka i Jovanka, zetovi, snahe, kumovi i ostala rodbina i prijateqi 542 A-8 M

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 3.4.2010. godine u 85. godini `ivota preminula na{a draga

NENADA RA^I]A
6.4.1993 - 6.4.2010. Tvoji najmiliji: sin Branislav i supruga Jawa 534 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom prijatequ

Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu

LUKI

BAHRIJA (ro|. Sefi}) VUKELI]
Yenaza }e se obaviti u srijedu, 7.4.2010. godine u 17.30 ~asova na grobqu Halilpa{ino Turbe 1 u [eheru. O`alo{}eni: sinovi Zoran i Gordan, snahe Olgica i Gordana, unu~ad Igor, Damir, Sa{a i Sawa i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 536 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

od Gojka Daki}a sa porodicom. 547 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

RATKU
od supruge Milice, sinova Radomira i Neboj{e, snahe Dubravke i unuke Nele.

LUKI RADOJI
Za vi ~aj no udru `ewe “Gla mo~“ iz Bawe Luke 548 A-1 M Posqedwi pozdrav Brankinom tati

RATKU
od porodice Tali}. 542 A-3 M In memoriam Posqedwi pozdrav dragom

542 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom

BAHRIJI
od sina Zorana, snahe Gordane i unuka Damira i Sa{e. 536 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

RATKU LUKI RADOJI
od wenih prijateqa. 545 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog i nepre`aqenog

RATKU
od porodice Todorovi}. 542 A-3 M

DRAGUTIN SAVI]
1999 – 2010. S qubavqu i po{tovawem, Slobodan i Ranka sa porodicama 535 A-2 M Sje}awe

od porodica: Gluhovi}, Vitomir, Markovi}, Popovi}, Novi}, Tani} i Kulina. 542 A-3 M

Posqedwi pozdrav dragom

BAHRIJI
od sina Gordana, snahe Olgice i unu~adi Igora i Sawe.

SINI[U \AKOVI]A
Wegovi: Dragica, Rudi i Igor 536 A-8 M 538 A-3 M

GOJKO ^ERKETA
6.4.1993 - 6.4.2010. Voqeni nikada ne umiru. Sestra Perka sa porodicom 533 A-2 M

MILI RAKOCIJI
od radnika Odsjeka za kontrolu Poreske uprave Republike Srpske. 532 A-8 M

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 37
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 5.4.2010. godine, u 83. godini `ivota, preminula na{a draga Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 4.4.2010. godine, u 80. godini `ivota, preminuo na{ dragi Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 3.4.2010. godine u 53. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

DEVA (Jovana) KOVI]
Sahrana }e se obaviti 6.4.2010. godine u 14 ~asova na grobqu Vodovo selo - Drvar. O`alo{}eni: k}erka Dragica, sin Dragoqub, snaha Rada, unuka Ana, unuk Danilo i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 546 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

MILAN (Save) VUKOMAN
Sahrana }e se obaviti u utorak, 6.4.2010. godine u 14 ~asova na porodi~nom grobqu u Aginom Selu. O`alo{}eni: supruga Jovanka, sinovi Gojko i ^edo, k}erke \uka, Savka i Nada sa porodicama, unu~ad, praunu~ad, brat Luka i ostala rodbina i prijateqi 537 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

@EQKO (Milenka) QE[I]
1957 - 2010. Sahrana }e se obaviti 6.4.2010. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: sestra Dubravka, sestri} Nikola, brati}i Igor i Sa{a, stric Vasiqko, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 539 A-8 M Dana 7.4.2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage

DEVI KOVI]

DEVI KOVI]

MARE KARAN
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Kla{nice. Suprug Vasilije, k}erka Vesna, sin Miroslav, unu~ad i ostala rodbina 544 A-6 M Danas se navr{ava pet godina od smrti na{eg dragog

od k}erke Dragice. 546 A-6 M Posqedwi pozdrav dragoj strini Tu`no sje}awe na

od sina Dragoquba, snahe Rade i unu~adi Ane i Danila. 546 A-6 M Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 3.4.2010. godine, u 74. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

DEVI KOVI]
od Aleksandre, Du{ice i Nata{e. 549 A-2 M Tu`no sje}awe na na{u dragu

SLAVKA JOVANI]A
Dana 7. aprila navr{avaju se 4 godine tuge i bola, a sje}awe na wega traje vje~no. Supruga Nevenka i k}erka Vesna 376 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom djeveru i stricu

ALEKSANDAR (Steve) \URI]
1936 - 2010. Sahrana }e se obaviti 6.4.2010. godine u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: k}erke Valentina i Aleksandra, zetovi Edin i Enes, unu~ad Armin, Jelena i Dino, brati} Sa{a sa suprugom Silvom, snahe Behra, Brigita i Mirjana, porodice \uri}, Mikavica, Bosni}, [ahinovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 553 A-8 G

MILO[A MO^EVI]A
6.4.2005 - 6.4.2010. S qubavqu i po{tovawem. Porodica 4/32 A-8 E

ZORU PETKOVI]
6.4.2008 - 6.4.2010. Suprug Ilija, sinovi Lazar i Perica, snahe Dragica i Nevena, unu~ad Sini{a, Sawa, Marko i Milo{ 552 A-3 G Tu`no sje}awe na na{u dragu majku i baku

ALEKSANDRU
od snahe Mirjane sa Stevom, Jelenom i Dragi{om. 555 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog

DESANKU ILI]
6.4.2001 - 6.4.2010. Wene k}erke Bo`ica i Gordana sa porodicama 554 A-2 G

VLADIMIRA VU^ENOVI]A
6.4.2006 - 6.4.2010. Supruga Mla|enka, sinovi Ranko i Radovan 552 A-2 G

38 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Ne krijem da }u u duelu sa Partizanom imati dodatni motiv. Mnogo volim Crvenu zvezdu i Olimpijakos, za ovakve utakmice se jednostavno `ivi i sve }u u~initi da ih ne izneverim. Milo{ Teodosi}, ko{arka{ Olimpijakosa
FOTO: ROJTERS

Nikola Grbi} igra na SP
Kapiten srpske odbojka{ke reprezentacije Nikola Grbi} propusti}e me~eve Svjetske lige, ali bi trebao predvoditi “orlove“ na Svjetskom prvenstvu u Italiji. Proslavqeni tehni~ar ima}e dodatni motiv jer mu sa reprezentacijom samo nedostaje svjetsko zlato.

Slika: Kolubara

Sebastijan Fetel i Mark Veber (Red Bul)

Red Bul dominirao na Velikoj nagradi Malezije
Kolubara “kratka“ za jedan gol
Rukometa{i Kolubare nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale Kupa pobjednika kupova. U revan{u su Lazarev~ani savladali Steauu sa 24:20, a rumunski predstavnik pro{ao je daqe po{to je u prvom me~u na svom terenu pobijedio sa 31:26.

Tre}a sre}a za Fetela
Nakon {to su mu na prve dvije trke pobjede izmakle zbog tehni~kih problema, mladi Nijemac sve nadoknadio sjajnom vo`wom na “Sepangu“
PRIPREMIO: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Jelena Jankovi} napredovala je na WTA listi za jedno mjesto i sada je sedma, dok se i Ana Ivanovi} pomjerila jedno mjesto gore, pa je 57. S druge strane, Novak \okovi} i daqe dr`i drugu poziciju na ATP listi, Viktor Troicki je 37. a Janko Tipsarevi} 38. teniser planete. Sjajan uspjeh ko{arka{a Partizana i plasman na “Fajnal-for” Evrolige mogao bi rezultirati jo{ jednim priznawem. “Crno-bijeli“ bi uskoro trebalo da dobiju “A” licencu Evrolige, ~ime bi postali stalni ~lan elite, bez obzira na postignute rezultate.

KUALA LUMPUR - Voza~ Red Bula Sebastijan Fetel pobjednik je tre}e trke sezone “formule 1”, Velike nagrade Malezije, poslije koje se potpuno vratio u borbu za vrh. Nakon {to su mu na prve dvije trke pobjede izmakle zbog tehni~kih problema, mladi Nijemac je sve nadoknadio sjajnom vo`wom na “Sepangu“. Odli~no je startovao sa tre}e pozicije, prvo uspio da pro|e Niku Rozberga u Mercedesu, a zatim i timskog kolegu Marka Vebera, poslije ~ega je rutinski dovezao bolid do ciqa. Slavqe “bikova“ upotpunio je Veber sa drugim mjestom, a na po bje dni ~kom postoqu na{ao se i Rozberg. - Poslije dvije trke u koji-

ma nismo ostvarili ono {to smo objektivno mogli, ovo je najboqi mogu}i rezultat i veoma sam sre}an. Uz to, Mark je bio drugi, {to je veliki plus za na{ tim. Momci su se potrudili da nam obezbijede sjajan bo lid i kqu~ je bio prona}i pravi tempo - rekao je pobjednik Fetel.

VEBER DRUGI, Rozberg tre}i
Veber je svjestan da ga je vlas ti ta gre {ka ko {ta la slavqa. - Na startu sam proklizao, Seb je to iskoristio i stigao me do prve krivine. Imali smo `estoku borbu sve do ~etvrte krivine, ali onda sam se sjetio rije~i {efa Kristijana Hornera, koji nam je poru~io “da se dobro pona{amo“. To smo i uradili, mirno pri-

veli trku kraju i ostvarili sjajan rezultat za ekipu - jasan je bio Australijanac. Iza le|a vode}eg tandema vodila se mnogo uzbudqivija borba. Poslije gre{aka u kvalifikacijama, Meklareni i Ferariji su se probijali naprijed. Najboqi posao napravio je Luis Hamitlon, koji je bio {esti, Felipe Masa je zauzeo sedmo mjesto, Yenson Baton osmo, a Fernando Alonso je dva kruga prije kraja morao odustati zbog kvara na motoru. Zbog kvara je odustao i Mihael [umaher. Sqede }a trka vo zi se u Kini 18. aprila. Rezultati VN Malezije: 1. Sebastijan Fetel (Red Bul) 1.33:48,412 ~asova, 2. Mark Veber (Red Bul) + 4,849 sekundi, 3. Niko Rozberg (Mercedes) + 13,504, 4. Robert Kubica (Re-

no) + 18,589, 5. Adrian Zutil (Fors Indija) + 21,059, 6. Luis Hamilton (Meklaren) + 23,471, 7. Felipe Masa (Ferari) + 27,068, 8. Yenson Baton (Meklaren) + 37,918, 9. Haime Alguersuari (Toro Roso) + 70,602, 10. Niko Hulkenberg (Vilijams) + 73,399...

Plasman
Voza~i: 1. Felipe Masa 39 bodova, 2. Fernando Alonso 37, 3. Sebastijan Fetel 37, 4. Xenson Baton 35, 5. Niko Rozberg 35, 6. Luis Hamilton 31, 7. Robert Kubica 30, 8. Mark Veber 24... Konstruktori: 1. Ferari 76 bodova, 2. Meklaren 66, 3. Red Bul 61, 4. Mercedes 44, 5 Reno 30, 6. Fors Indija 18, 7. Vilijams 6, 8. Toro Roso 2...

Foto dana
Mla|e selekcije Drine posti`u zna~ajne rezultate u Ligi Regionalnog ko{arka{kog odbora Bjeqina. Dobar rad daje i dobre rezultate pa smo skoro redovno u~esnici zavr{nih turnira za prvaka, kako na nivou Republike Srpske, tako i u okvirima BiH. Klub u omladinskom pogonu okupqa stotiwak mladih ko{arka{a. Nedavno smo pokrenuli i {kolu ko{arke za djevoj~ice koju vodi na{ senior Dejan Gaji}, ina~e ~lan prve ekipe Drine. Nastojimo da u na{em klubu formiramo {kole ko{arke i u drugim okolnim mjestima. Tako u mjesnoj zajednici Kozluk imamo selekciju koja okupqa nekoliko desetaka djece od uzrasta pjetli}a do juniora. Ko{arka me|u djecom je veoma popularna, a sigurno je da bi masovnost bila jo{ ve}a da imamo vi{e termina za treninge i boqe uslove. U tom smislu, mnogo bi nam zna~ila i ve}a

Drini potrebni boqi uslovi

Zoran Vasili}, trener KK Drina Bira~
Na{em kolektivu mnogo bi zna~ila i ve}a podr{ka lokalne zajednice i op{tinskih vlasti

Adut Vankuvera Aleksander Edler imao je `estok duel sa uzdanicom Minesote Martinom Havlatom, u me~u koji su Kanuksi dobili sa 4:3, tek u produ`etku.

podr{ka lokalne zajednice i op{tinskih vlasti, po{to smatramo da rad Ko{arka{kog kluba Drina treba podr`ati i pomo}i na{em kolektivu da ostane na putu uspjeha. Da se u klubu zaista radi dobro, najboqe potvr|uje ~iwenica da je 20 mladih ko{arka{a Drine, uzrasta 1995. i 1996. godine, u~estvo va lo na me |u na ro dnom tur ni ru u francuskom gradi}u @ivors, koji se nalazi nedaleko od Liona. Oni su bili dio tradicionalne smotre koja se odr`ava povodom Vaksrsa, a na turniru smo u~estvovali i zahvaquju}i Ko{arka{kom klubu Radnik iz Bijeqine koji nam je ustupio termin i pomogao u organizaciji putovawa. Na ovom priznatom turniru u~estvovali su kadetske i pionirske ekipe iz Francuske, Ma|arske i Wema~ke, a za nas je to bila idealna prilika da se na{a djeca ogledaju u jakoj konkurenciji i da steknu me|unarodno iskustvo.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 39

“Crveno-plavi“ nastavili trijumfalnu seriju

Br~aci do`ivjeli novi poraz

Mo`emo biti zadovoqni i igrom i rezultatom, a ova pobjeda dosta }e nam zna~iti na planu samopouzdawa, rekao Adnan Ja{ki}
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Borac {est u nizu

“[amar“ Lokomotivi
BR^KO - Lo ko mo ti va je jo{ jednom razo~arala, jer je na svom parketu izgubila od direktnog rivala Grada~ca (25:29) i ta ko zna tno umawila {anse za opstanak. Gos ti su od star ta bi li boqi tim, do odmora stekli solidnih pet golova vi{ka, koje su do kraja i zadr`ali. - Protivnik je odigrao kvalitetnije, sa vi{e `eqe i `ara. Nadigrali su nas, imali sigurne golmane, dok smo mi, s dru ge stra ne, ima li slab dan. Ostaje veliki `al zbog ne us pje ha, jer smo se udaqili od borbe za opstanak - istakao je trener Br~aka Emir Junuzovi}. De. M. LOKOMOTIVA GRADA^AC 25 (10) 29 (15)
DVORANA: Ekonomske {kole u Br~kom. Gledalaca: 300. Sudije: Senad Kamberovi} (@ivinice), Mevludin [abi} (Gra~anica). Sedmerci: Lokomotiva 10 (4), Grada~ac 4 (4). Iskqu~ewa: Lokomotiva 10, Grada~ac 12 minuta. LOKOMOTIVA: Damwanovi}, Radulovi}, Sumbi} 3, Bo`i}, Z. [arenac 3, Omerovi} 1, Risti}, Ranki} 5, G. [arenac 1, Stjepanovi} 2, Obrenovi} 8, \urki}, Nedeqkovi} 2, Pucar. Trener: Emir Junuzovi}. GRADA^AC: Osmanovi} 3, Puqizovi}, @arkovi}, Grbi} 1, [ijakovi} 5, Halilkovi}, Igwi} 7, Kadi}, Stojanovi}, Markovi} 5, Doborac 5, Kulenovi} 2, Sarajli} 1, \uri}. Trener: Mehmed Doborac.

BAWA LUKA - Rukometa{i Borca m:tel nastavili su uspje{nu liga{ku seriju i u 18. kolu bh. {ampionata. “Crveno-plavi“ su opravdali ulogu favorita na svom par ke tu pro tiv Zriwskog, slavili sa 34:25 i tako upisali {esti uzastopni trijumf u elitnom dru{tvu. Is ti na, do ma }i su na star tu me ~a ima li mawih problema. Nakon {to su poveli sa 2:0, gosti su preuzeli inicijativu, pa su do 20. minuta stekli ~etiri gola vi{ka - 10:6.

Prvenstvo RS za rukometa{e

Prijedor ne grije{i
BAWA LUKA - Prijedor je nastavio trijumfalni niz i u 16. kolu {ampionata Srpske. U derbiju je savladao Srbac, ostao na maksimalnom u~inku i napravio jo{ jedan korak ka kruni. Rezultati 16. kola: ISTO^NO SARAJEVO: Slavija Mladost Borac 40:31, TREBIWE: Leotar - Partizan 40:28, ZVORNIK: Drina - Cepelin 34:38, PRIJEDOR: Prijedor - Srbac 33:26, BAWA LUKA: Omladinac - Derventa

Tabela
1. Prijedor 16 2. Derventa 16 3. Cepelin 15 4. Srbac 16 5. Bijeqina 14 6. Drina 15 7. Partizan 16 8. Kotor Varo{ 13 9. Hercegovina (-3)14 10. Leotar 15 11. Slavija 15 12. Mladost 16 13. Omladinac 15 16 11 9 9 8 7 7 7 6 5 4 4 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 5 5 6 6 6 8 6 8 10 10 12 13 621:458 483:397 525:457 444:408 388:395 497:500 455:481 452:441 441:464 449:490 394:449 474:569 451:565 48 33 28 28 24 23 22 21 15 15 13 12 6

SQEDE]I ispit protiv Izvi|a~a
Me|utim, pulenima Dra{ka Budi{e nije trebalo dugo da odgovore. Serijom 6:1 u sqede}ih osam minuta doma}i su ponovo preuzeli vo|stvo, ko je je na odmo ru BORAC m:tel ZRIWSKI 34 (15) 25 (13)

Boris Pucarevi}

FOTO: G. [URLAN

DVORANA: “Borik“. Gledalaca: 350. Sudije: Bo{ko ^a|o (Kozarska Dubica), Zoran [ari} (Qubija). Sedmerci: Borac m:tel 4 (2), Zriwski 3 (2). Iskqu~ewa: Borac m:tel 6, Zriwski 6 minuta. BORAC m:tel: Bla`evi} (10 odbrana), Dejanovi} (2 odbrane, 1 sedmerac), Mali} 3, Gari}, Pucarevi} 4, Pijetlovi}, Pani} 3, Halilbegovi}, Ili} 3, Miki} 5 (2), Trkuqa 1, Me|edovi} 3, Ja{ki} 11, Kara~i} 1. Trener: Dra{ko Budi{a. ZRIWSKI: Agi} (4 odbrane), Paraxik (4 odbrane), Borov~anin 2, I. Peri}, Pehar 1, Dominkovi}, Orhan, Orlovi} 3, Deli} 1, Un~anin 9 (2), B. Peri}, Xeba 5, Kerezovi} 2, Ragu` 2. Trener: Damir Saltari}.

iznosilo 15:13. U drugom dijelu “crvenoplavi“ su nastavili u istom ritmu. Na samom po~etku postigli su ~etiri gola, ne primiv {i ni je dan, po ve li sa 19:13, pa se do kraja me~a samo postavqalo pitawe kona-

Rezultati
U 18. kolu postignuti su sqede}i rezultati: BAWA LUKA: Borac m:tel - Zriwski 34:25, BR^KO: Lokomotiva - Grada~ac 25:29, DOBOJ: Sloga - ^elik 35:28, @IVINICE: Kowuh - Bosna (S) 29:42, VISOKO: Bosna - Gora`de 34:30, ZAVIDOVI]I: Krivaja - Izvi|a~ 30:28.

~ne razlike. - Imali smo mawih problema na po~etku utakmice, ali smo ubrzo do{li do svoje igre. Na kraju, mo`emo biti zadovoqni i igrom i rezultatom, a vjerujem da je i publika u`i va la. Ova po bje da dosta }e nam zna~iti na planu sa mo po uz dawa. Jo{ nas

bo li eli mi na ci ja iz Ku pa BiH, ali i to je sport. Prevazi{li smo to, ostvarili dva ve za na tri jum fa i do kraja sezone `elimo da nastavimo istim tempom i osvojimo maksimalan broj bodova - rekao je Adnan Ja{ki}, najefikasniji pojedinac me~a sa 11 pogodaka.

31:36. Me~ Kotor Varo{ - Hercegovina je odgo|en, dok je slobodna bila Bijeqina. De. M.

Rukometna Liga {ampiona

Favoriti po planu
BE^ - Svi favoriti su pro{li u ~etvrtfinale Lige {ampiona, iako su revan{ me~evi ponudili dosta uzbu|ewa, ali i iznena|ewa. To se, prije svega, odnosi na duel u Hamburgu, gdje je poqski Vive Kilce savladao doma}ina sa 30:27, ali mu to nije bilo dovoqno da pro|e daqe. Rezultati: Hamburg - Vive Kilce 27:30 (prvi me~ 30:24), Barselona - Zagreb KO 36:33 (33:26), Vesprem - Konstanca 27:26 (27:23), Monpeqe - Kolding 28:23 (26:26), Sijudad Real - Gorewe Velewe 36:31 (31:23), Rajn-Nekar Leven - Vaqadolid 37:33 (30:29), Kil - Handbold 29:23 (33:31), ^ehovski medvedi - Ademar Leon 29:25 (37:36).

Parovi
U 19. rundi se sastaju: DOBOJ: Sloga - Bosna (V), QUBU[KI: Izvi|a~ - Borac m:tel, SARAJEVO: Bosna (S) - Lokomotiva, ZENICA: ^elik - Kowuh, GRADA^AC: Grada~ac Krivaja, MOSTAR: Zriwski - Gora`de.

Tabela
1. Bosna (S) 18 2. Borac m:tel18 3. Sloga 18 4. Izvi|a~ 18 5. Gora`de 18 6. Kowuh 18 7. Bosna (V) 18 8. Krivaja 18 9. Zriwski 18 10. Grada~ac 18 11. Lokomotiva 18 12. ^elik 18 17 14 10 9 8 8 8 7 6 6 5 3 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 634:435 3 536:443 7 508:492 8 511:501 9 483:480 9 519:532 9 543:559 10 525:527 10 515:580 11 468:521 10 457:519 14 512:622 51 43 31 28 25 25 25 22 20 19 18 10

Dobojlije opravdale ulogu favorita
DOBOJ - Sloga je opravdala ulogu favorita i osvojila tri nova boda u susretu sa ^elikom (35:28). S obzirom na razliku u kvalitetu i mjestu na tabeli, o~ekivao se ubjedqiviji trijumf, ali doma}in nije nastupio u najja~em sastavu. Istina, na spisku su bili povrije|eni Bjelobrkovi} i bolesni Tasi}, ali oni nisu mogli da pru`e svoj maksimum. Uprkos to me, do ma }a SLOGA ^ELIK 35 (19) 28 (15)

Sloga lako istopila ^elik
ekipa je igru dr`ala u svojim rukama, bila u stalnom vo|stvu i pobjeda ni u jednom trenutku nije dolazila u pitawe.

DOBOJLIJE opet tre}e na tabeli
- Naj va `ni je je da smo osvojili bodove. Igrali smo onoliko koliko je bilo potrebno za pobjedu. Sa povreda ma ko je nas pra te u posqedwe vrijeme mo`da i nije moglo boqe. Da je protivnik bio kvalitetniji, i anga`ovawe rukometa{a bilo bi ja ~e, a mawe izra `e na te`wa za efektnim potezima koji na kraju budu ka`weni rekao je trener Sloge Zoran Doki}, koji je ~estitao protivniku na korektnoj igri. Zeni~ane je sa klupe predvodio Milanko Sav~i}, koji je dugo godina nastupao za Slogu i bio wen trener. - Igrali smo u nekompletnom sastavu, ali mislim da
Momir Ili} (Kil) FOTO: AGENCIJE

Prva liga Srpske za rukometa{ice

Ubjedqivo Jedinstvo
BAWA LU KA - Vo de }i Tabela tandem Prve lige Republike 1. Kne`opoqka 12 12 0 0 362:262 36 Srpske za ru ko me ta {i ce, 2. Jedinstvo 12 11 0 1 392:237 33 Kne `o poqka i Je din stvo, 3. Borja 12 7 0 5 314:271 21 nas ta vio je {am pi on sku 4. Una-DSW 12 6 1 5 333:363 19 trku, a po se bno ubjedqive 5. Borac dva 12 6 0 6 311:313 18 bile su Br~anke, koje su sa6. Radnik 12 5 1 6 290:315 16 vladale Unu DSW sa 47:19. 7. Rogatica 12 4 0 8 281:299 12 Re zul ta ti 12. ko la: 8. Leotar 12 4 0 8 208:263 12 BR^KO: Je din stvo - Una9. Doboj 12 2 2 8 279:327 8 DSW 47:19, BAWA LUKA: 10. Vrbas (-4) 12 1 0 11 203:323 0 Bo rac dva - Le otar 26:17, BIJEQINA: Radnik - Ro- SKA DU BI CA: Kne `o gatica 20:17, BAWA LUKA: poqka - Doboj 27:20. Vrbas - Borja 8:26, KOZARDe. M.

DVORANA: Sredwo{kolskog centra u Doboju. Gledalaca: 250. Sudije: Vejsil Be{irevi} (Biha}), Emir Dautovi} (Cazin). Sedmerci: Sloga 3 (2), ^elik 7 (3). Iskqu~ewa: Sloga 4, ^elik 2 minuta. SLOGA: [abanovi}, Gavri} 1, Tasi}, Buqugija 7, Stankovi} 1, Stojanovi}, Pani} 11, Bjelobrkovi} 1, Beqi} 5, Doki} 3 (2), Mawi} 6, Kati~i}. Trener: Zoran Doki}. ^ELIK: Vidimli}, Derven~i} 1, Gu{i} 2, Ekinovi} 1, Paji} 4, Begagi} 3, \uli}, Bajramovi} 8 (2), ]osi} 1, Jelovi} 1, Kasumovi}, ^upkovi} 7 (1). Trener: Milanko Sav~i}.

smo pru`ili dobru partiju i da je to dobojska publika prepoznala. Drago mi je da sam poslije du`eg vremena pono-

vo u ovoj dvorani, gdje sam nekada igrao i radio - rekao je Sav~i}. Sl. P.

40 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Igokea na te{kom ispitu protiv [irokog

Pi{e: DARKO PA[AGI]

Preporod sa Stepanovi}em
Kada ekipa, koja je u jesewem dijelu prvenstva osvojila samo osam bodova, u prvih {est proqe}nih kola na svoj konto upi{e novih 13 mo`e se sa pravom re}i da su postali hit. A to je za no gom po {lo fu dba le ri ma La kta {a, ko ji po sli je 21. prven stve ne run de vi {e ni su na posqedwem mjestu. Klub u kojem u prvom dijelu prvenstva ni{ta nije funkcionisalo, tokom zimske pauze okrenuo se za 180 stepeni. Na ~elo je postavqen nekada{wi predsjednik Budimir Stankovi}, koji je napravio pravi potez imenovawem proslavqenog jugoslovenskog fudbalera Slobodana Komqenovi}a za sportskog direktora Lakta{a. Odra|ene su kvalitetne pripreme, a da bi sve bilo kako treba za {efa stru~nog {taba poslije poraza od Borca u prvom proqe}nom kolu postavqen je jo{ jedan velikan, Dragoslav Stepanovi}. I onda je po~ela sjajna serija Lakta{ana, koji su u pet kola svoj konto uve}ali za 13 bodova, od ko jih su ~ak ~e ti ri osvo je na na gos tu ju }em te re nu. Stru~wak, ko ji je naj ve }i dio svog ra dnog vijeka proveo u inostranstvu u svoje fudbalere usadio je veoma brzo wema~ki mentalitet, odnosno da nema predaje dok ima bilo kakve nade. To se najboqe vidjelo u subotu kada je pred ra spo lo `e nim La kta {i ma oru `je po lo `i lo Sarajevo i to golom koji je postignut u sudijskoj nadoknadi. Vjerujemo da }e Stepijevi momci u preostalih devet kola nastaviti sa ovakvim igrama i da }e uspjeti da sa~uvaju elitni status. U to niko ni je vje ro vao po sli je je seweg di je la prven stva, ali La kta {i su na do brom pu tu da doka`u da je i nemogu}e ponekad mogu}e.

U [iroki idemo da se borimo za bodove. Rival jeste blagi favorit, ali ne treba zaboraviti da mi po tradiciji igramo dobro u Hercegovini, rekao Karali}
PI[E: ZORAN VAJKI] vajk@gradiska.com

Prva ko{arka{ka liga RS

Poznati polufinalisti
BAWA LUKA - Utakmicama 22. kola Prve ko{arka{ke lige Republike Srpske zavr{en je regularni dio takmi~ewa, a plasman u plej-of izborile su ekipe Varde HE, Servicijuma, Radnika i Bratunca. U po lu fi na lu plej-ofa sasta}e se Varda HE - Bra- Tabela tu nac i Ser vi ci jum - Ra - 1. Varda HE 22 20 2 1850:1473 42 dnik. Broj klubova koji }e 2. Servicijum 22 17 5 1695:1392 39 na pus ti ti Prvu li gu RS 3. Radnik 22 17 5 1784:1523 39 jo{ uvijek nije poznat i za- 4. Bratunac 22 13 9 1683:1567 35 visi od broja ekipa koje }e 5. Gra|anski 22 13 9 1595:1512 35 napustiti Ligu BiH. Rezul- 6. Drina Bira~ 22 11 11 1608:1599 33 tati 22. kola: Servicijum - 7. Prijedor 22 11 11 1676:1755 33 Dri na Bi ra~ 96:68, Mla - 8. Mladost VS 22 9 13 1596:1692 31 dost Volf sekjuriti - Gla- 9. Glasinac 22 8 14 1582:1653 30 sinac 73:90, Gacko - Radnik 10. Rudar 22 7 15 1582:1729 29 76:94, Gra |an ski - Var da 11. Gacko 22 4 18 1491:1925 26 HE 59:78, Prijedor - Bratu- 12. Findo (-11) 22 2 20 829:1151 13 nac 86:81. M. Z.

ALEKSANDROVAC - Ko{ar ka {i Igo kee ve ~e ras nastavqaju bitku za bodove u “Ligi 6“, po{to ih u ~etvrtom kolu o~ekuje prvi veli ki der bi - okr{aj sa [irokim u Hercegovini (20 ~asova). Aleksandrov~ani su pred ovaj va`an duel napravili dobru uvertiru, te su nakon poraza u Tu zli de kla si ra li ^apqinu sa 92:52. - Na{a `eqa za pobjedom je presudila. Prethodno smo izgubili u Tuzli i ta `eqa da se iskupimo bila je prisutna u na{oj igri. Na po~etku smo bili veoma nervozni, a tek u drugom poluvremenu po~eli smo da igramo. Pritisnuli smo protivnika pa nije mogao kvalitetno da organizuje napad i mi smo u tom periodu do{li do la kih po ena. Popravili smo i neke stvari u odbrani i to me raduje pred odlu~uju}e utakmice sa [irokim i Bosnom - rekao je kormiral Igokee Drago Karali}. Pred ve~era{we gostovawe u [irokom Brijegu strateg Aleksandrov~ana je izjavio: - U [iroki ne idemo sa bijelom zastavom ve} da se borimo za bodove. Samo tako se

Marko \erasimovi}

FOTO: ARHIVA

mo`e do}i do pobjede na strani. Ako se ranije predamo onda ne treba ni da putujemo. Do sada liga je pokazala da su sve utakmice otvorene i samo maksimalnim pristupom mo`emo odigrati na nivou i iznenaditi doma}ine. [iroki i jeste bla gi fa vo rit, ali ne treba zaboraviti da mi po tra di ci ji igra mo do bro u Hercegovini, a ja vjerujem u na{u ekipu - naglasio je Karali}.

u Tuzli. Ne pla{imo se [iro kog ma da smo svje sni da igraju daleko ja~u ligu i da su do bro ukom po no va ni. Ipak, ako odigramo svih 40 mi nu ta ona ko ka ko zna mo, bi }e izne na |ewa u [i ro kom Brijegu, a tek od srije-

de po~e}e pripreme za me~ sa Bosnom - poru~io je \erasimovi}.

Tabela
1. [iroki 2. Igokea 3. Sloboda 4. Bosna 5. Zriwski 6. ^apqina 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 1 1 1 3 3 266:215 249:209 268:264 228:241 235:262 188:243 6 5 5 5 3 3

Rezultati
U tre}em kolu postignuti su sqede}i rezultati: ALEKSANDROVAC: Igokea ^apqina 92:52, [IROKI BRIJEG: [iroki - Bosna 104:77, MOSTAR: Zriwski Sloboda 103:104 poslije dva produ`etka.

IGOKEA deklasirala ^apqinu
Mar ko \e ra si mo vi} svjestan je da slijede dva te{ka ispita: gostovawe u [irokom Brijegu i me~ sa Bosnom u subotu u Aleksandrovcu. - Sve na{e misli okrenu te su ka [i ro kom. Ne smi je mo do zvo li ti slab pristup kao {to je to bilo

IGOKEA 92 ^APQINA 52 (19:12, 27:20, 23:7, 23:13)
DVORANA: Sportskog centra “Nenad Ba{tinac“ u Aleksandrovcu. Gledalaca: 800. Sudije: Milan Adamovi} (Bawa Luka), Haris Bijedi} (Sarajevo), Ivan Mili~evi} (^itluk). IGOKEA: Batler 12, Jawu{evi} 12, Bocka 5, [ekularac, \urica 2, Zujovi} 8, Komatina 7, \ikanovi} 5, Fekete 3, \erasimovi} 18, Blan{ard 12, Masi 8. Trener Drago Karali}. ^APQINA: Radovanovi} 3, Zdravkovi} 7, Opan~ar, Leri} 9, Brki} 15, Gali} 4, Jagodi} 3, Bakovi} 6, B. Jel~i} 5, Prce, M. Jel~i}, Previ{i}. Trener Ante Nazor.

Parovi
U ~etvrtoj rundi se sastaju, utorak: [IROKI BRIJEG: [iroki - Igokea (20 ~asova), srijeda: SARAJEVO: Bosna - Sloboda (18), ^APQINA: ^apqina Zriwski (19).

Mladi kraji{nik uspje{an u prvom kolu “Lige 4”

Trijumfalno kroz Tuzlu
TUZLA - Ko{arka{ice Mladog kraji{nika uspje{no su zapo~ele nastup u “Ligi 4” BiH te su u prvom kolu savladale Jedinstvo na gostovawu rezultatom 61:57. Cijelim tokom utakmica je bila izjedna~ena, a odlu~uju}u JEDINSTVO 57 MLADI KRAJI[NIK 61 (11:17, 16:9, 18:19, 12:16)
Dvorana: “Mejdan“ u Tuzli. Gledalaca 500. Sudije: Ante Drmi} (Tomislavgrad), Denis ^ori} (Mostar), Vladimir Mari} (^itluk). JEDINSTVO: Peri{a 4, Be{i}, Gojkovi}, Dindi}, Oravcova 4, Xonson 4, Zubak 13, Ferhatovi}, Kova~evi} 2, Sterling 13, @uni}, Maksimovi} 17. Trener: Goran Jur~enko. MLADI KRAJI[NIK: Deura 12, Miki} 5, [urlan, Kapor 4, Karaka{evi} 4, @akula 9, Jusufagi}, Kova~i} 8, Vasovi} 8, Rado{, Pavi~evi} 11, Granuli}. Trener: Zoran Mike{.

prednost “malenima“ kod rezultata 55:55 trojkom je donijela Milica Deura i tu je pitawe pobjednika bilo rije{eno.

Osam me~eva NBA lige

U SQEDE]EM kolu protiv @eqezni~ara
- Slavili smo izuzetno va`nu pobjedu na te{kom gostovawu u krajwe neizvjesnoj utakmici. Presudila je na{a ve}a `eqa za pobjedom i ovim trijumfom smo pokazali da mo`emo jo{ dosta u Ligi. Tokom me~a imali smo rezultatsku kontrolu i sve igra~ice su opravdale o~ekivawa, a u presudnim me~evima bile su na visini zadatka. “Izgledamo“ poprili~no dobro i ovo je slika ekipe koju sam pri`eqkivao na po~etku takmi~ewa. Nove igra~ice su se dobro

Krsti} boqi od Pavlovi}a
WUJORK - Dvojica srpskih ko {ar ka {a nas tu pi la su u utakmicama NBA lige, a zbog povreda su izostali Darko Mili~i} i Vladimir Radmanovi}. Nenad Krsti} je u pobjedi Okla ho me nad Mi ne so tom postigao 14 poena uz pet skokova za 26 minuta, dok je Sa{a Pa vlo vi} za po ra `e nu ekipu igrao samo ~etiri minuta i ostao bez poena. Re zul ta ti: Bos ton - Kli vlend 117:113, LA Lejkers San Antonio 81:100, Indijana - Hjuston 133:102, Orlando - Memfis 107:92, Va{ington - Wu Yersi 109:99, Toronto Golden Stejt 112:113, Oklahoma - Minesota 116:108, LA Klipers - Wujork 107:113.

Milica Deura

FOTO: GLAS SRPSKE

uklopile i nadam se da }emo zadr`ati dobru atmosferu u nastavku takmi~ewa - rekao je trener Bawolu~anki Zoran Mike{.

U drugoj utakmici “Lige 4” ^elik je pobijedio @eqezni~ar sa 74:59. Mladi kraji{nik u drugom kolu gostuje kod @eqezni~ara. M. Z.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 41

U derbiju 21. kola Premijer lige BiH Bawolu~ani do`ivjeli ubjedqiv poraz u Mostaru

Najboqi igra~ susreta Kre{imir Kordi} postigao sva tri gola u me~u protiv Bawolu~ana. @eqezni~ar pobijedio Travnik sa 2:0 i preuzeo prvo mjesto
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

BAWA LUKA - U derbiju 21. kola Premijer lige BiH Borac je do`ivio ubjedqiv poraz od Zriwskog u Mostaru (0:3). Poslije ovog neuspje ha iza bra ni ci Zo ra na Mari}a prvo mjesto na tabeli prepustili su @eqezni~aru, koji je pobijedio Travnik sa 2:0. Bawolu~ani su u Mostaru pru`ili blijedu igru, a to najboqe potvr|uje ~iwenica da za 90 minuta nisu uputili ni je dan {ut u okvir go la. Gostima je presudio Kre{imir Kordi}, koji je postigao

Parovi 22. kola
U 22. kolu, koje se igra u subotu i nedjequ, 10. i 11. aprila, sastaju se: TRAVNIK: Travnik - Lakta{i, SARAJEVO: Sarajevo - Leotar, SARAJEVO: Olimpik ^elik, MOSTAR: Vele` [iroki Brijeg, MODRI^A: Modri~a Maksima Zvijezda, TUZLA: Sloboda - Zriwski, BAWA LUKA: Borac - Slavija, PRIJEDOR: Rudar Prijedor - @eqezni~ar.

het-trik golovima u 67, 81. i 89. minutu. Mostarci su tokom ve}eg dijela susreta imali ini ci ja ti vu, a prvu priliku Bawolu~ani su imali u 62. minutu, kada je Stevano vi} odli ~no upo slio Vukequ, ovaj je iza{ao sam pred golmana Hayi}a, ali je {utirao pored desne stative. Pet minuta kasnije stigla je kazna za taj proma{aj, kada je poslije kratkog dodavawa iz kornera @ur`inov uputio centar{ut sa lijeve strane, a Kordi} je sa neka ~etiri metra gla vom po slao lop tu u mre `u Mi li no vi }a. U 72. mi nu tu Vu keqa je {u ti rao pokraj gola, a devet minuta kasnije Kordi} je postigao i drugi pogodak glavom. U 89. minutu @ur`inov je odli~no pro{ao po desnoj strani i na ivici peterca na{ao Kordi}a, kojem nije bilo te{ko da pored uspavane odbrane Borca matira nemo}nog Milinovi}a za kona~nih 3:0. - Jedna povoqna prilika koju smo stvorili, a koju nismo re ali zo va li, ni je do voqna da se ugrozi jaka ekipa kao {to je Zriwski. Doma}ini su nas potpuno nadigrali u drugom poluvremenu i zaslu`eno su osvojili ceo plen - rekao je {ef stru~nog {taba Borca Zoran Mari}. LAKTA[I SARAJEVO 2 (1) 1 (0)

Dra{ko @ari}

FOTO: V. STOJAKOVI]

U okr{a ju dva srpska kluba Slavija je pobijedila Rudar Prijedor sa 2:0. Doma}i su krenuli silovito i ve} u devetom minutu Stankovi} je odli~no centrirao, a Regoje nisku loptu u padu glavom smjes tio u ne braweni dio mre`e za 1:0. Kona~an rezultat postavqen je u 52. minutu. Akciju je zapo~eo Spalevi}, dodao loptu do Kutalije, a ovaj do Milinkovi}a, koji je sa de se tak me ta ra po go dio gol nemo}nog Avduki}a za 2:0.

LAKTA[I savladali Sarajevo sa 2:1
- O~igledna psiholo{ka kriza je drmala tim koji je u{ao u lo{u seriju i zato je osvajawe ova tri boda za nas izuzetno zna~ajno. Vjerujem da }e ova pobjeda biti prekretnica - naglasio je kormi lar Sla vi je Mi lo mir Odovi}. Strateg Rudar Prijedora Boris Gavran je istakao da wegovi fudbaleri nisu bili na `eqenom nivou igre. - To su doma}i veoma vje{to is ko ris ti li i do {li do zaslu`ene pobjede. Nemamo vremena za jadikovke ve} se okre}emo sqede}em kolu i du elu sa @eqezni~arem istakao je Gavran. [IROKI BRIJEG 2 (2) MODRI^A MAKSIMA 0 (0)
Strijelci: 1:0 [ili} u 19, 2:0 Varea u 30. minutu. Stadion: “Pecara“ u [irokom Brijegu. Gledalaca: 500. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo). @uti kartoni: Renato ([iroki Brijeg), Komlenovi}, Jolovi} (Modri~a Maksima). Igra~ utakmice: Dalibor [ili} ([iroki Brijeg) 7. [IROKI BRIJEG: Bandovi} -, Diogo 6,5, Bari{i} 6,5, Topi} 6,5, Marki} 6, Vagner 7, [ili} 7, Ko`ul 6,5 (od 59. minuta Renato 6), Ivankovi} 6,5, Varea 6,5 (od 71. minuta Karoglan -), Hrgovi} 6,5 (od 78. minuta Mi{i} -). Trener: Toni Kara~i}. MODRI^A MAKSIMA: Tripi} 6, Gale{i} 5,5, Kutla~i} 6, Jolovi} 6, Ali} 5,5, Simi} 5,5, Pup~evi} 5,5 (od 76. minuta Stoilkov -), Komlenovi} 6, \akovi} 5,5 (od 72. minuta Maksimovi} -), Bajramovi} 5,5 (od 58. minuta Tomi} 5,5), Joksimovi} 6. Trener: Dragan Savi}.

Lista strijelaca
12 golova: Xafi} (Vele`), 11 golova: Me{anovi} (@eqezni~ar), 9 golova: Staji} (Modri~a Maksima), Al. [koro (Sarajevo), Dudi} (Travnik), ^oli} (Vele`), 8 golova: Karali} (Lakta{i), Spalevi} (Slavija/Olimpik), Kordi} (Zriwski), Varea ([iroki Brijeg), 7 golova: Vagner ([iroki Brijeg), Bekri} (@eqezni~ar), 6 golova: Bilbija (Borac), Ku{qi} (Rudar Prijedor), Mi{i} ([iroki Brijeg), Ivankovi} (Zriwski), 5 golova: Petkovi} (Lakta{i), Vrawe{ (Borac), Kujunxi} (Modri~a Maksima), Zaimovi} (Vele`), Vidovi} (^elik), [ili} ([iroki Brijeg)...

Strijelci: 1:0 Miki} u 7, 1:1 Haxi} u 56, 2:1 Ze~evi} u 90. minutu. Stadion: FK Lakta{i u Lakta{ima. Gledalaca: 1.500. Sudija: Vladimir Bjelica (Isto~no Sarajevo) 6. @uti kartoni: Baji}, Novakovi} (Lakta{i), Rizvanovi}, Belo{evi}, Dudo, Torlak, Maksumi}, Muminovi} (Sarajevo). Crveni kartoni: Ajdin Maksumi} (Sarajevo) u 72. minutu, Milan Muminovi} (Sarajevo) u 88. minutu, Almir Turkovi} (trener Sarajeva) u 88. minutu. Igra~ utakmice: Sa{a Ze~evi} (Lakta{i) 7,5. LAKTA[I: [eji} 6,5, Popovi} 6,5, Baji} 7, Ze~evi} 7,5, Joki} - (od 23. minuta Ojdani} 6,5), Stjepanovi} 7, Gruji} 7 (od 54. minuta Memi{evi} 7), \elmi} 6,5 (od 78. minuta Kujunxi} -), Vrawe{evi} 6,5, Miki} 7, Novakovi} 6,5. Trener: Dragoslav Stepanovi}. SARAJEVO: Alaim 7, Rizvanovi} 6, Belo{evi} 6, Dudo 6, Torlak 7, Maksumi} 6,5, Xakmi} 6,5, Muminovi} 7, Jahovi} 6, (od 90. minuta An. [koro), Al. [koro 7 (od 83. minuta Hanxi} -), Haxi} 7 (od 87. minuta Avdi} -). Trener: Almir Turkovi}. Z. V.

Fudbaleri Lakta{a savla da li su na svom te re nu Sarajevo sa 2:1 i sa novim bodovima pobjegli sa za~eqa tabele, gdje se sada nalazi Modri~a Maksima. Doma}i bez ne ko li ko stan dar dnih prvo ti ma ca (Qubo je vi }a, [arabe i Cvjetkovi}a) pove li su u se dmom mi nu tu. Slobodan udarac iskosa sa desne strane izveo je Novakovi}, a pred golom gostiju u gu `vi naj boqe se sna {ao Miki} i bilo je to 1:0. Rezultat je izjedna~en u 56. minu tu, ka da je pred go lom doma}ih pogrije{io Popovi}, a wegovu gre{ku iskoristio Hayi}. U posqedwih dvadesetak minuta Sarajevo je ostalo desetkovano na tere nu zbog pre o{ tre igre wego vih igra ~a. Prvo je u 72. minutu iskqu~en {toper Maksumi} (drugi `uti) a u 88. minutu i Muminovi} iz istog razloga. Udaqen je sa klupe i trener gostiju Turkovi} koji je debitovao na kormilu “bordo” tima. Kona~an rezultat postavqen je u ~etvrtom minutu sudijske nadoknade, kada je Ze~evi} po sli je kor ne ra Mi ki }a gla vom za ku cao lop tu pod pre~ku. - Pobijedili smo kvalitetniju ekipu od sebe. Borba za opstanak natjerala nas je da igramo preko svojih moguSLAVIJA RUDAR PRIJEDOR 2 (1) 0 (0)

}nosti. Poslije ove pobjede pres ko ~i li smo na ta be li Modri~a Maksimu i sa jo{ vi {e ela na gle da mo na sqede}e utakmice - rekao je Stepanovi}. Le otar na svom te re nu nije uspio da savlada Olimpik (0:0) iako je od 17. minuta imao igra~a vi{e, nakon {to je Milo{ Vidovi} dobio drugi `uti karton. - Ne tra`im opravdawa za ovaj rezultat. Igrali smo anemi~no, bez pas igre i bez po{tovawa dogovora iz svla~ionice. Imali smo tri, ~etiri izgledne prilike, koje su zavr{avale nekontrolisanim {utevima - naglasio je {ef stru~nog {taba Leotara Goran Skaki}. Modri~a Maksima pora`ena je u [irokom Brijegu od istoimenog tima sa 0:2, golovima [ili}a u 19. i Varee u 30. mi nu tu. Po sli je ovog ne us pje ha “uqari“ su preuzeli “fewer“ od Lakta-

{a i jedina su ekipa koja u prvih {est proqe}nih kola nije osvojila nijedan bod. - Iz utakmice u utakmicu igramo sve boqe. U Hercegovini se nismo osramotili. Ima li smo svo je pri li ke, prije svih Komlenovi}. Nije nam se dalo, ali o~ekujem da protiv kom{ija iz Grada~ca u su bo tu za biqe`i mo prvu pobjedu - naglasio je Dragan Savi}, kome je ovo bio prvi me~ na klupi Modri~a Maksime.

Tabela
1. @eqezni~ar 21 2. Borac 21 3. [. Brijeg 21 4. Zriwski 21 5. Sarajevo 21 6. Vele` 21 7. Leotar 21 8. Travnik 21 9. ^elik 21 10. Olimpik 21 11. Slavija 21 12. Rudar P. 21 13. Zvijezda 21 14. Sloboda 21 15. Lakta{i 21 16. Modri~a M. 21 12 13 11 10 10 10 9 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5 2 4 5 4 3 3 4 3 6 5 4 3 3 3 3 4 6 6 6 7 8 9 9 10 8 9 10 11 11 12 12 32:15 26:15 32:19 31:23 26:20 37:23 21:28 26:28 24:25 18:26 23:26 17:21 21:34 16:29 24:31 25:36 41 41 37 35 34 33 30 28 27 27 26 25 24 24 21 21

REZULTATI 21. KOLA
SARAJEVO: @eqezni~ar Travnik 2:0 (Bekri} 74, Vi}{a 87) ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - Rudar Prijedor 2:0 (Regoje 9, Milinkovi} 52) MOSTAR: Zriwski - Borac 3:0 (Kordi} 67, 81, 89) GRADA^AC: Zvijezda - Sloboda 2:2 (Savi} 62, Deli} 65 - Muji} 49, Jogunxi} 89) ZRIWSKI BORAC 3 (0) 0 (0) [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Modri~a Maksima 2:0 ([ili} 19, Varea 30) ZENICA: ^elik - Vele` 2:1 (Obu}a 5, Dilaver 41 - Ali~i} 60) TREBIWE: Leotar - Olimpik 0:0 LAKTA[I: Lakta{i - Sarajevo 2:1 (Miki} 7, Ze~evi} 90 - Haxi} 56) LEOTAR OLIMPIK 0 0

Strijelci: 1:0 Regoje u 9, 2:0 Milinkovi} u 52. minutu. Stadion: SRC “Slavija“ u Isto~nom Sarajevu. Sudija: Adnan Pervan (Sarajevo) 6,5. @uti kartoni: Stankovi}, Jovanovi}, Todorovi}, Benovi} (Slavija), Jevti}, Kotaran, Avduki}, Kiki} (Rudar Prijedor). Igra~ utakmice: Milan Milinkovi} (Slavija) 7. SLAVIJA: Dujkovi} -, Stankovi} 7 (od 75. minuta Odovi} -), Regoje 7, Papaz 6,5, Benovi} 6,5, [}epanovi} 6 (od 38. minuta Milinkovi} 7), Jovanovi} 6,5, Simi} 6,5, Todorovi} 7 (od 87. minuta I. Radovanovi} -), Kutalia 6,5, Spalevi} 6,5. Trener: Milomir Odovi}. RUDAR PRIJEDOR: Avduki} 6, Drqa~a 5,5 (od 46. minuta Despotovi} 5,5), Kotaran 6, Staki} 5,5, Jevti} 5,5, Kova~evi} 5,5, Kiki} 6, @eri} 5,5 (od 77. minuta Goli} -), Da{i} 5,5, Kantar 5,5, Stijepi} 5,5 (od 60. minuta Xafi} 5,5). Trener: Boris Gavran. G. I.

Strijelac: 1:0 Kordi} u 67, 2:0 Kordi} u 81, 3:0 Kordi} u 89. minutu. Stadion: “Pod Bijelim brijegom“ u Mostaru. Gledalaca: 3.500. Sudija: Danijel Paji} (Bijeqina) 7. @uti kartoni: @ur`inov, Stojanovi}, @i`ovi} (Zriwski), Stupar, Grahovac (Borac). Igra~ utakmice: Kre{imir Kordi} (Zriwski) 8,5. ZRIWSKI: Haxi} -, [uwi} 7, Afedzi 7, @ur`inov 7,5, Ivankovi} 7, Markovi} 7 (od 81. minuta M. Su{i} -), Stojanovi} 7, @i`ovi} 7, Kordi} 8,5 (od 90. minuta Pehar -), Zadro 7, Dragi~evi} 7. Trener: Dragan Jovi}. BORAC: Milinovi} 5,5, Stupar 5,5, @ari} 5,5, Trivunovi} 6, ]ori} 5,5, Grahovac 5 (od 82. minuta Kajkut -), Stan~eski 5,5, Petrovi} 5 (od 51. minuta Savi} 5,5), Stevanovi} 6, Jandri} 6, Vukeqa 6. Trener: Zoran Mari}.

Stadion: “Police“ u Trebiwu. Gledalaca: 700. Sudija: Vedran Zovko (Mostar) 5,5. @uti karton: ]erani} (Leotar), Vidovi}, Fejzi} (Olimpik). Crveni karton: Milo{ Vidovi} (Olimpik) u 17. minutu. Igra~ utakmice: Nikola Kolarov (Olimpik) 7. LEOTAR: Berak 6,5, Vu~ini} 5,5, ]erani} 5,5, Todorovi} 5,5, ^orlija 6, Ra{evi} 5,5, Rami} - (od 32. minuta Komneni} 5,5), Cimirot 5,5 (od 59. minuta Vico 6), Risti} 6 (od 76. minuta Magazin 5,5), [e{lija 5,5, Ze~evi} 5,5. Trener: Goran Skaki}. OLIMPIK: Fejzi} 6, Suqevi} 5,5, Salki} 5,5 (od 82. minuta [adi} -), Kolarov 7, Velagi} 5,5, Vidovi} 6, Risti} 5,5, Alimanovi} 6, Muji} - (od 20. minuta Prli} 6), Kapi} 5,5, [aranovi} 6 (od 90. minuta Hasanovi} -). Trener: Edin Prqa~a. ^. M.

42 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Druga fudbalska liga Republike Srpske, grupa zapad, 20. kolo

Golom odbrambenog fudbalera u 84. minutu Sloboda iz Mrkowi} Grada savladala bawolu~ku Krajinu sa 1:0 i zadr`ala tri boda prednosti u odnosu na Crvenu zemqu iz Nove Vesi

Vuji~i} spasao lidera
Tabela
1. Sloboda(MG) 20 2. Crvena zemqa 20 3. Jedinstvo (@) 20 4. Sloga (S) 20 5. Pelagi}evo 20 6. @upa Milka 20 7. Ozren 20 8. Omarska 20 9. Gomionica 20 10. Borac ([) 20 11. Ravan 20 12. @eqezni~ar 20 13. Mladost (KV) 20 14. Krajina 20 15. Sloga DIPO (-3)20 16. Tekstilac 20 18 17 10 10 9 9 9 8 8 8 5 6 5 4 5 2 0 0 3 3 4 3 2 4 3 3 6 3 5 7 4 4 2 3 7 7 7 8 9 8 9 9 9 11 10 9 11 14 47:11 64:19 44:32 33:27 31:39 29:30 33:36 23:41 41:28 34:33 26:34 23:39 22:34 19:30 20:37 23:42 54 51 33 33 31 30 29 28 27 27 21 21 20 19 16 10

RAVAN MLADOST (KV)

1 (1) 0 (0)

Strijelac: 1:0 Brki} u 24. minutu. Stadion: FK Ravan u Me|e|oj. Gledalaca: 100. Sudija: Rade Erleti} (Modri~a) 8. @uti kartoni: Kesi}, Zgodi} (Ravan), G. Malijevi}, Vu~enovi}, N. Malijevi} (Mladost, Kotor Varo{). Igra~ utakmice: Boris Vla~ina (Ravan) 7,5. RAVAN: Milinkovi} 7, Mari} 7, Kesi} 7, Zvijerac 7, Ilin~i} 6,5, Mostarac 7, Utje{inovi} 7 (od 64. minuta Trivi} -), Vla~ina 7,5 (od 72. minuta Vukosavqevi} -), Brki} 7, Tati} 7 (od 85. minuta Radi} -), Zgodi} 7. Trener: Miodrag Petrakovi}. MLADOST (KOTOR VARO[): Durakovi} 6, Ba{i} 6, @ari} 6,5, Pe{evi} 6, N. Malijevi} 6, Vu~enovi} 7, Tabakovi} 6,5, G. Malijevi} 6,5 (od 81. minuta Jotanovi} -), Drqa~a 6 (od 53. minuta Jankovi} 6), S. \akovi} 6, O. \akovi} 6 (od 67. minuta Maleti} -). Trener: Branko Ponorac. D. K.

Dra`enko Mileti} (Sloboda, Mrkowi} Grad) PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

FOTO: S. DAKI]

BAWA LUKA - Poslije 20. ko la Dru ge fu dbal ske lige Republike Srpske, grupa zapad, na vrhu tabele ista meta, isto odstojawe. Mrkowi}ka Sloboda zadr`ala je tri boda prednosti u odnosu na najbli`eg pratioca Crvenu zemqu iz Nove Vesi i wihov me|usobni duel u sqede}em kolu mogao bi da rije{i mnoge dileme. Fudbaleri Slobode u 20. kolu te{ko su do{li do bodova u me~u sa bawolu~kom Kraji nom, ko ja se vje {to i organizovano branila svih 90 minuta. Trenutak odluke desio se u 84. minutu. In|i} je sa lijeve strane izveo korner, loptu je izbio golman Pavlovi}, a ona je do{la do Vu ji ~i }a, ko ji je sjaj nim udarcem sa dvadeset metara pogodio mre`u za slavqe doma}ih navija~a. Doma}i su tokom svih 90 minuta napadali, ali nisu uspjeli da pet, {est idealnih prilika pretvore u gol. Gosti su prvu i je di nu {an su

imali u 70. minutu kada je Doj~inovi} {utirao pored gola. Najboqi akter na me~u bio je sudija Radislav Ka~avenda iz Gradi{ke, koji je bez ijedne gre{ke obavio svoj posao.

DOBOJSKI @eqezni~ar pobijedio Borac u [amcu
Najbli`i pratilac Slobode Crvena zemqa iz Nove Vesi zabiqe`ila je pobjedu na te{kom gostovawu u Bronzanom Majdanu, gdje je savladala Gomionicu sa 2:1. Gosti su poveli u 58. minutu golom Lovri}a, da bi samo sedam minuta kasnije Gaji} izjedna~io na 1:1. Pobjednik je odlu~en u 81. mi nu tu, ka da je drugi gol za goste iz Nove Vesi postigao Barovi} iz penala. Fu dba le ri Pe la gi }e va SLOGA DIPO @UPA MILKA 2 (1) 1 (0)

ostvarili su prvu proqe}nu pobjedu savladav{i na svom terenu Ozren iz Petrova sa 4:2. Doma}i su poveli preko Doborca koji je u 36. minutu realizovao penal. Gosti su boqe otvorili drugo poluvrijeme i golovima Vladimira i Spomenka Simi}a u 47. i 57. minutu do{li do prednosti. U 72. minutu Pelagi}evo je preko Gatarevi}a izjedna~ilo na 2:2. Igra~ doma}ih je izveo slobodan udarac, golman Ozrena ]ukovi} se okliznuo i lopta je zavr{ila u mre`i. Pet minuta kasnije, poslije centar{uta Gatarevi}a Borojevi} je glavom smjestio loptu u mre`u. U fini{u susreta Dejan Markovi} je pogodio za kona~nih 4:2. [ama~ki Borac na svom terenu pora`en je od dobojskog @eqe zni ~a ra sa 1:2. Ovom pobjedom gosti su zna~ajno pove}ali {anse u borJEDINSTVO (@) OMARSKA 2 (1) 2 (0)

bi za op sta nak. Po ve li su [am~ani u 16. minutu golom mladog Josipovi}a. Dvadeset minuta kasnije Yabi} je pogodio za 1:1. Pobjedu vrijednu tri boda donio je “rezervista“ M. Milutin u 55. minutu.

GOMIONICA CRVENA ZEMQA

1 (0) 2 (0)

Rezultati 20. kola
@ERAVICA: Jedinstvo - Omarska 2:2 MRKOWI] GRAD: Sloboda - Krajina 1:0 BRONZANI MAJDAN: Gomionica - Crvena zemqa 1:2 [AMAC: Borac - @eqezni~ar (D) 1:2 GORWI PODGRADCI: Sloga DIPO - @upa Milka 2:1 PELAGI]EVO: Pelagi}evo - Ozren 4:2 SRBAC: Sloga - Tekstilac 3:2 ME\E\A: Ravan - Mladost (KV) 1:0 BORAC ([) 1 (1) @EQEZNI^AR (D) 2 (1)
Strijelci: 1:0 Josipovi} u 16, 1:1 Xabi} u 36, 1:2 M. Milutin u 55. minutu. Stadion: Gradski u [amcu. Gledalaca: 100. Sudija: Zoran Struni} (Gradi{ka) 7,5. @uti kartoni: Stankovi}, Mokri} (Borac, [amac), Petrovi}, Plav{i} (@eqezni~ar, Doboj). Igra~ utakmice: Savo Mihajlovi} (@eqezni~ar) 8. BORAC ([AMAC): Gavri} 6,5, \ur|evi} 6 (od 45. minuta A}i} 6,5), Stankovi} 6,5, Simendi} 7, Paji} 6, Pup~evi} 6,5, Luki} 6,5, Pale`nica - (od 10. minuta Susakovi} 6), Miri} 6 (od 47. minuta Mokri} 6,5), Josipovi} 7, Zori} 6,5. Trener: Predrag Luki}. @EQEZNI^AR (DOBOJ): @igi} 7,5, Risti~evi} 7,5, Xabi} 8, Tomi} 7, Nikoli} 7,5, Plav{i} 7, Mihajlovi} 8, V. Milutin 7,5, Petrovi} 7 (od 43. minuta M. Milutin 7,5), Tutwevi} 7,5, Nari} 7,5. Trener: Vladimir [uvak. V. S.

Strijelci: 0:1 Lovri} u 58, 1:1 Gaji} u 65, 1:2 Barovi} iz penala u 81. minutu. Stadion: FK Gomionica u Bronzanom Majdanu. Gledalaca: 250. Sudija: Vedran Simi} (Doboj) 7,5. @uti kartoni: D. Mal~i} (Gomionica), Pilipovi} (Crvena zemqa). Igra~ utakmice: Du{ko Lovri} (Crvena zemqa) 7,5. GOMIONICA: Xonli} 6, Gligi} 5,5 (od 59. minuta D. Gligi} 6), Muwiza 7, Laki} 7, Babi} 6, Plav{i} 6,5, Kezija 6, Quboja (od 70. minuta Macanovi} -), Aleksi} 6,5 (od 85. minuta Mu~alovi} -), B. Mal~i} 6, Gaji} 7. Trener: Predrag Divqak. CRVENA ZEMQA: Perduh 6, Kosti} 6 (od 75. minuta Butkovi} -), Lovri} 7,5, Ili} 7, Lepir 6, Barovi} 7, Te{i} 6,5, Zeqkovi} 6, Glamo~i} 6, Ra|enovi} 6 (od 83. minuta Pilipovi} -), Zelenac 6,5. Trener: Mitar Luki}.

SLOGA (S) TEKSTILAC

3 (1) 2 (1)

Strijelci: 0:1 Blagojevi} u 17, 1:1 Ani~i} u 28, 1:2 Yabi} u 54, 2:2 R. Zelenac u 69, 3:2 Gli{i} u 71. minutu. Stadion: FK Sloga u Srpcu. Gledalaca: 200. Sudija: @eqko ^elica (Kozarska Dubica) 7. @uti kartoni: Ani~i} (Sloga, Srbac), Vidakovi}, Kulaga, Sarajki} (Tekstilac). Igra~ utakmice: Radan Zelenac (Sloga, Srbac) 7. SLOGA (SRBAC): Babi} 7, Jejini} 7, R. Zelenac 7, Oqa~a 6 (od 55. minuta Gli{i} 7), Kuvaqa 6, Stojkovi} 7, Ani~i} 6, Maleti} 7, Adamovi} 6 (od 55. minuta Savi} 7), G. Zelenac 7, We`i} - (od 25. minuta Plav{i} 6). Trener: Zoran Kresojevi}. TEKSTILAC: Bobar 7, Kulaga 6, Sarajki} 7, Vidakovi} 6, Dujakovi} 6, Ozren 6, Goji} 6 (od 80. minuta Oroz), Xabi} 7 Blagojevi} 7, Demowi} 6, Bori} 6 (od 60. minuta Mandi} 6), Trener: Predrag Drini}. D. J.

PELAGI]EVO OZREN

4 (1) 2 (0)

Parovi 21. kola
U 21. kolu, koje se igra sutra sa po~etkom u 15.30 ~asova, sastaju se: ME\E\A: Ravan - Jedinstvo (@), KOTOR VARO[: Mladost Sloga (S), DERVENTA: Tekstilac - Pelagi}evo, PETROVO: Ozren - Sloga DIPO, MILOSAVCI: @upa Milka - Borac ([), DOBOJ: @eqezni~ar Gomionica, NOVA VES: Crvena zemqa - Sloboda (MG), BAWA LUKA: Krajina Omarska.

Strijelci: 1:0 Zrni} u 28, 1:1 Kosi} u 73, 2:1 Vasili} u 75. minutu. Stadion: Sloge DIPO u Gorwim Podgradcima. Gledalaca: 150. Sudija: Milan Stanivukovi} (Bawa Luka) 8. @uti kartoni: Travar (Sloga DIPO), ^egar, ^iki} (@upa Milka). Igra~ utakmice: Nedeqko Puqarevi} (Sloga DIPO) 8. SLOGA DIPO: Vasi} 7, N. Puqarevi} 8 (od 90. minuta Figuri} -), Borjanovi} 7,5, Travar 7, Vukeqa 7, Zrni} 7,5, Vasili} 7,5 (od 77. minuta A. Petrovi} -), Todorovi} 7, Veqi} 7, D. Puqarevi} 7 (od 63. minuta N. Petrovi} -), Gigovi} 7. Trener: Milo{ Poji}. @UPA MILKA: Crnadak 7, Savi} 6,5 (od 63. minuta Dobra{ -), ^egar 6,5, Grmu{a 7, Vujinovi} 7, Rajli} 7, Bosi} 7 (od 46. minuta ^iki} 7), Zrni} 6,5, Kosi} 7, Bo`i} 6,5 (od 78. minuta Guduri} -), Blagojevi} 7. Trener: Slobodan Crnadak. Z. V.

Strijelci: 1:0 Blagojevi} iz penala u 28, 1:1 Miqevi} u 63, 1:2 Miqevi} iz penala u 71. minutu, 2:2 Blagojevi} u 76. minutu. Stadion: FK Jedinstva u @eravici. Gledalaca: 200. Sudija: Davorin Zrni} (Bawa Luka) 7. @uti kartoni: Tomi}, Stojanovi}, Husi} (Jedinstvo, @eravica), D. Ni{evi}, Hrva}anin (Omarska). Igra~ utakmice: Zoran Blagojevi} (Jedinstvo, @eravica), 7,5. JEDINSTVO (@ERAVICA): Ra~i} 6,5, Kasagi} 7, B. Beri} 7, Tomi} 7 (od 90. minuta Krsti} -), Mrki} 6, Stojanovi} 6, Dragi~evi} 6, Guberovi} 6,5, Blagojevi} 7,5, S. Beri} 6,5, Husi} 6,5 (od 64. minuta Zekowa -, od 80. minuta [ari}). Trener: Dragan Skaki}. OMARSKA: Rau{ 7, Luki} 6, Grkovi} 6 (od 48. minuta Lazi} 6), Bari{a 6,5, B. Ni{evi} 7, D. Ni{evi} 7, Miqevi} 7,5, Hrva}anin 7,5, Pani} 6,5, Kreceq 7, Zrni} 6,5. Trener: Goran Samarxi}. Z. V.

Strijelci: 1:0 Doborac iz penala u 36, 1:1 V. Simi} u 47, 1:2 S. Simi} u 57, 2:2 Gatarevi} u 72, 3:2 Borojevi} u 77, 4:2 Markovi} u 89. minutu. Stadion: “Ravwa{“ u Pelagi}evu. Gledalaca: 100. Su di ja: Mio drag Pu p~e vi} ([a mac) 8. @uti kartoni: Jusufovi}, Dujkovi} (Pelagi}evo), V. Simi}, Stefanovi}, S. Simi}, Todorovi} (Ozren). Crveni karton: Darko Vukojevi} (Ozren) u 90. minutu. Igra~ utakmice: Momir Gatarevi} (Pelagi}evo) 8. PELAGI]EVO: Moranki} 7,5, Gatarevi} 8, Maksimovi} 7, Dujkovi} 7,5, Muratovi} 7,5, Kara} 7,5, Bajraktarevi} 6,5 (od 63. minuta Smiqi} -), [ari} 7, Borojevi} 8, Doborac 6,5 (od 63. minuta Jusufovi} -), Markovi} 8. Trener: Stevo Blagojevi}. OZREN: ]ukovi} 7, Jokanovi} 6 (od 59. minuta Todorovi} 6), Vukojevi} 6,5, [e{lak 6,5, Rakanovi} 6,5, Petrovi} 7, V. Simi} 7, S. Simi} 6,5, Mikelini 6, Stefanovi} 6, Cvijanovi} - (od 27. Nikoli} 6,5). Trener: Slobodan Katani}. V. S.

SLOBODA (MG) KRAJINA

1 (0) 0 (0)

Strijelac: 1:0 Vuji~i} u 84. minutu. Stadion: “Luke“ u Mrkowi} Gradu. Gledalaca: 300. Sudija: Radislav Ka~avenda (Gradi{ka) 9. @uti kartoni: [tekovi}, Pavlovi} (Krajina). Igra~ utakmice: Nenad Vuji~i} (Sloboda, Mrkowi} Grad) 7,5. SLOBODA (MRKOWI] GRAD): Ili} 7, Mileti} 7, Vuji~i} 7,5, Kula{ 7,5, Lazendi} 6,5, ]ulum 7, ^avar 6,5 (od 46. minuta Travar 7), \uranovi} 7 (od 70. minuta Kecman 7), In|i} 7,5, Vidovi} 7, \ekanovi} 7. Trener: Dragan Vuk{a. KRAJINA: Pavlovi} 7,5, ]utkovi} 6,5, [tekovi} 7, Latinovi} 7, Doj~inovi} 7, Vukovi} 6,5 (od 55. minuta Ivankovi} 6), Rai~evi} 6,5, Slavni} 6,5, Preradovi} 6, [urlan 7, Ivi} 6,5 (od 87. minuta Tadi} -). Trener: Bo`idar Petrovi}. S. D.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 43
FOTO: D. GAJI]

Ekipa Napretka iz Doweg [epka

Druga fudbalska liga Republike Srpske, grupa istok, 20. kolo

Napredak se ne {ali
Vode}a ekipa iz Doweg [epka lako iza{la na kraj sa Mili}ima i zabiqe`ila trijumf od 5:2. Podriwe iz Jawe pobijedilo Mladost u Velikoj Obarskoj sa 1:0
PI[U: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com IGOR STANI[I] sport.bijeljina@gmail.com

BAWA LUKA - Vode}i trio zabiqe`io je pobjede u 20. ko lu Dru ge fu dbal ske lige Republike Srpske grupa istok, tako da je situacija na ~elu tabele ostala nepromijewena. Li der Na pre dak iz Doweg [epka pobijedio je Mili}e sa 5:2. Mre`u gostiju na~eo je Karaman u 34, da bi {est minuta kasnije Gaji} povisio na 2:0. U 66. minu tu mre `u Mi li }a na za tre sao je Va siqevi}, a {est minuta kasnije Petkovi} je smawio na 1:3. \ukanovi} je u 84. povisio na 4:1, da bi Panti} u 86. minutu postigao i drugi gol za goste. Kona~an rezultat svojim drugim pogotkom na ovom susretu postavio je Vasiqevi} u 89. minutu. Vrijednu pobjedu u bici za prvo mjesto zabiqe`ilo je drugoplasirano Podriwe iz Jawe, koje je zabiqe`ilo mini ma lan tri jumf pro tiv JEDINSTVO (BR) VELE@ (N) 4 (1) 1 (0)

Mladosti u Velikoj Obarskoj. Trenutak odluke desio se u 13. minutu, kada je Hayi} zatresao mre`u golmana doma}ih Trnini}a.

BR^ANSKO Jedinstvo deklasiralo Bratstvo iz Bratunca
Tre }e pla si ra no Je din stvo iz Br~kog sa novim {efom stru~nog {taba Yevadom Beki}em zabiqe`ilo je ubjedqivu pobjedu nad Bratstvom iz Bratunca od 5:0. Ve} poslije prvog dijela Br~aci su imali pre dnost od 3:0, pre ko Svitlice, Yonli}a i Sinanovi}a. U nastavku, trijumf su potvrdili Vasi} i Kara}. Fudbaleri Glasinaca su zabiqe`ili i petu uzastopnu pobjedu u nastavku prvenstva, u kojem jo{ nisu primili nije dan po go dak. Ovo ga pu ta Soko~ani su savladali “fewera{a“ Hercegovac iz Bile}e sa 4:0, a po dva gola postigli su N. Jolovi} i Kova~. Rudar iz Ugqevika nije pru`io kvalitetnu igru, kako MLADOST (VO) PODRIWE (J) 0 (0) 1 (1)

su gledaoci o~ekivali, jer su im se gosti iz Rogatice suprotstavili bez ikakvog respe kta i uma lo ni su izne na di li fa vo ri ta da na{weg me~a. Mladost je do{la do prednosti u 13. minutu, iz {kolskog kontranapada, a mre`u Bodiroge je na~eo talentovani To{ovi}. Ugqevi~ani su izjedna~ili devet minuta kasnije iz penala, koji je precizno izveo Stjepanovi}, nakon

Rezultati 20. kola
DOWI [EPAK: Napredak - Mili}i BRODAC: Jedinstvo - Vele` (N) BR^KO: Jedinstvo - Bratstvo (B) SOKOLAC: Glasinac - Hercegovac VELIKA OBARSKA: Mladost - Podriwe (J) PU^ILE: Gorica - Lokomotiva UGQEVIK: Rudar - Mladost (R) DVOROVI: Proleter - Vlasenica GLASINAC HERCEGOVAC 5:2 4:1 5:0 4:0 0:1 1:0 2:1 1:0

{to je Ste va no vi} ne do zvoqeno zaustavqen u kaznenom pros to ru gos ti ju. Do cijelog plijena “rudari“ su stigli u 62. minutu, kada je La zi} po go dio pre ci znim udarcem sa vi{e od 20 metara. Go ri ca iz Pu ~i la za biqe`ila je minimalnu pobjedu nad br~anskom Lokomotivom (1:0). Trenutak odluke desio se u 77. minutu, kada je Buha pogodio sa bijele ta~ke. Najstro`oj kazni prethodio je slobodan udarac koji je sa dvadesetak metara izveo VlaTabela
1. Napredak 2. Podriwe (J) 3. Jedinstvo (B^) 4. Rudar (U) 5. Gorica 6. Glasinac 7. Jedinstvo (BR) 8. Vlasenica 9. Lokomotiva 10. Proleter (D) 11. Mladost (VO) 12. Vele` (N) 13. Mladost (R) 14. Mili}i 15. Bratstvo (B) 16. Hercegovac 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 5 13 5 12 6 10 4 10 3 10 2 8 3 8 3 7 5 8 2 6 7 7 3 7 2 6 3 3 3 2 2 1 2 2 6 7 8 9 9 8 10 7 10 11 11 14 16 42:12 34:10 41:22 30:22 27:17 28:20 35:31 26:24 27:24 35:48 26:22 21:32 28:34 20:32 14:54 11:41 47 44 42 34 33 32 27 27 26 26 25 24 23 21 12 8

dimir Mari}, a Vedran Bawanin, koji je bio u `ivom zi du, igrao je ru kom, pa je glavni sudija Bojan Raki} iz Ugqevika pokazao na bijelu ta~ku. Gorica je svih 90 minuta imala inicijativu i ta upornost se na kraju isplatila doma}im fudbalerima. JEDINSTVO (B^) BRATSTVO (B) 5 (3) 0 (0)

Parovi 21. kola
U 21. kolu, koje se igra sutra sa po~etkom od 15.30 ~asova sastaju se: DVOROVI: Proleter - Napredak (D[), VLASENICA: Vlasenica - Rudar (U), ROGATICA: Mladost - Gorica, BR^KO: Lokomotiva - Mladost (VO), JAWA: Podriwe - Glasinac, BILE]A: Hercegovac - Jedinstvo (B^), BRATUNAC: Bratstvo - Jedinstvo (BR), NEVESIWE: Vele` - Mili}i. PROLETER (D) VLASENICA 1 (0) 0 (0)

Strijelci: 1:0 Svitlica u 9, 2:0 Xonli} u 13, 3:0 Sinanovi} u 43, 4:0 Vasi} iz penala u 69, 5:0 Kara} u 73. minutu. Stadion: FK Jedinstvo u Br~kom. Gledalaca: 200. Sudija: Milomir Kruni} (Fo~a) 7,5, @uti kartoni: Gaji}, Xonli}, Babi} (Jedinstvo, Br~ko), Stjepanovi}, Tripi} (Bratstvo, Bratunac). Igra~ utakmice: Veseqko Kara} (Jedinstvo, Br~ko) 8. JEDINSTVO (BR^KO): Smaji} 7,5, Svitlica 7,5, Kara} 8, Bo{kovi} 7, Vasi} 7,5, Gaji} 7, Babi} 7, ]irkovi} 8, Bari{i} 7 (od 73. N. minuta Te{i} -), Sinanovi} 7,5 (od 46. minuta Leti} 7), Xonli} 7 (od 52. minuta M. Te{i} -), Trener: Xevad Beki}. BRATSTVO (BRATUNAC): S. Pavlovi} 5, Lojanica 5, D. Pavlovi} 5 (od 46. minuta Novakovi} 5), Tripi} 5, Cvjetinovi} 5, Stjepanovi} 5, Stanojevi} 5, Vasovi} 5, Mati} 5, Alempi} 5, ^elik 5. Trener: Qubi{a Alempi}. V. S.

Strijelac: 1:0 Gudalo u 67. minutu. Stadion: Proletera u Dvorovima. Gledalaca: 150. Sudija: Ernesto Kuki} (Mili}i) 8. @uti kartoni: Jovi}, Vukovi} (Proleter, Dvorovi), Stanimirovi}, Kosori} (Vlasenica). Igra~ utakmice: Bo{ko Jovi} (Proleter, Dvorovi) 7,5. PROLETER: Simojlovi} 7, Novakovi} 7, Todorovi} 7, Ivanovi} 7, Krsmanovi} 7, \or|i} 7, Jovi} 7,5, Jawi} 7, @ivkovi} 7, Gudalo 7 (od 72. minuta Milo{evi} -), Eri} 6 (od 52. minuta Vukovi} 6,5). Trener: Dragi{a Kati}. VLASENICA: Kova~evi} 6, Bajagi} 6, Mirovi} 6,5, Sladoje 6,5, Vidakovi} 5 (od 38. minuta Stanimirovi} 6,5), Kosori} 6 (od 75. minuta Vidovi} -), \ur|i} 7, M. Pejanovi} 7, A. Pejanovi} 6,5, Radoji~i} 7, E}imovi} 6 (od 52. minuta Kova~evi} 6). Trener: Sla|an Stankovi}. I. S.

4 (1) 0 (0)

NAPREDAK MILI]I

5 (2) 2 (0)

Strijelci: 1:0 Mijatovi} iz penala u 38, 2:0 Krsti} u 43, 3:0 Teodorovi} u 69, 3:1 Gruba~i} u 80, 4:1 Teodorovi} u 85. minutu. Stadion: Ribin u Brodcu. Gledalaca: 250. Sudija: Goran Laki} (Br~ko) 8. @uti kartoni: Mijatovi}, Petri~evi}, Ivkovi} (Jedinstvo, Brodac), Romovi}, Kova~, Guti}, Milidrag, ^okorilo (Vele`, Nevesiwe). Igra~ utakmice: Mile Teodorovi} (Jedinstvo, Brodac) 8. JEDINSTVO (BRODAC): Sofreni} 7, Krsti} 7,5, Jovanovi} 7,5, Jandri} 7 (od 73. minuta ^aji} -), Petri~evi} 7, Manojlovi} 7,5, Filipovi} 7,5, Mijatovi} 7 (od 46. minuta Piva~ 7), Teodorovi} 8, Jelisi} 7, Ivkovi} 7. Trener: Miroslav Timi}. VELE@ (NEVESIWE): Berak 6, Mi. Kova~ 5,5, Gruba~i} 6, Guti} 5, Ninkovi} 5, Petkovi} 6, Milidrag 5, Bejatovi} 5 (od 76. minuta Te{anovi} -), Ml. Kova~ 5 (od 70. minuta Vuleti} -), Tomi~i} 5 (od 46. minuta ^okorilo 5), Romovi} 5. Trener: Mijat Mi{eqi}. I. S.

Strijelci: 0:1 Haxi} u 13. minutu. Stadion: Mladosti u Velikoj Obarskoj. Gledalaca: 400. Sudija: Damir Lazi} (Br~ko) 7. @uti kartoni: Trifkovi}, Trnini}, Krsti}, Bo. Staji} (Mladost, Velika Obarska), Arsenovi}, Mileti}, Jusufovi}, Haxi}, Velagi} (Podriwe, Jawa). Crveni karton: Mile Andri} (Podriwe, Jawa) u 79. minutu. Igra~ utakmice: Senad Haxi} (Podriwe, Jawa) 8. MLADOST (VELIKA OBARSKA): Trnini} 6,5, Klasanovi} 6, Vukovi} 7, An|eli} 7, Br. Staji} 6, Kapikul 7, Trifkovi} 7, Krsti} 6 (od 76. minuta [ubari} -), Gruji~i} 6, Miqkovi} 6, (od 64. minuta Mioni} -), A. Vasi} 6. Trener: Diko Jovanovi}. PODRIWE (JAWA): Mileti} 7, D. Arnautovi} 7, Andri} 6,5, Jusufovi} 7, Milki} 7, Arsenovi} 7, Be{i} 7, \oki} 7 (od 63. minuta A. Arnautovi} 7), Duki} 7 (od 75. minuta Meri} -), Sofi} 6,5 (od 85. minuta Velagi} -), Haxi} 8. Trener: Mirsad Alajbegovi}. I. S.

Strijelci: 1:0 N. Jolovi} u 38, 2:0 N. Jolovi} u 52, 3:0 Kova~ u 63, 4:0 Kova~ u 90. minutu. Stadion: “Bara“ u Sokocu. Gledalaca: 200. Sudija: Nemawa Vujadin (Isto~no Sarajevo) 7. @uti kartoni: Nikoli}, M. Dakovi}, Kapor, Buha (Hercegovac). Igra~ utakmice: Nikola Jolovi} (Glasinac) 7,5. GLASINAC: V. Jolovi} -, Vuji~i} 6,5, ]erani} 7, Pajevi} 6,5, ]irjani} 7, \urovi} 6 (od 37. minuta \eri} 7), Delipara 7, N. Jolovi} 7,5, Krsmanovi} 6 (od 50. minuta Borov~anin 6), Pqevaq~i} 6 (od 46. minuta Kova~ 7,5), Gavrilovi} 6,5. Trener: Milan Renovica. HERCEGOVAC: Ivkovi} 5, Boki} 5,5, Kapor 5,5 (od 55. minuta B. Kuqi} 6), N. Dakovi} 6, Buha 6, Nikoli} 5,5, M. Dakovi} 5,5 (od 78. minuta Denda -), Mihi} 6, Starovi} 6 (od 46. minuta M. Kuqi} 6), Milidragovi} 6, Boki} 6. Trener: Rajko Mileni}. B. G.

Strijelci: 1:0 Karaman u 34, 2:0 Gaji} u 40, 3:0 Vasiqevi} u 66, 3:1 Petkovi} u 72, 4:1 \ukanovi} u 84, 4:2 Panti} u 86, 5:2 Vasiqevi} u 89. minutu. Stadion: Napretka u Dowem [epku. Gledalaca: 150. Sudija: Slavoqub Gogi} (Isto~no Sarajevo) 8. @uti kartoni: Lazi}, D. Simi} (Napredak), \eri} (Mili}i). Igra~ utakmice: Dragan Vasiqevi} (Napredak) 8,5. NAPREDAK: Milovanovi} 6,5, Torbica 7, Lazi} 7, Stefanovi} 7, M. Simi} 7, Ze~evi} 7, Vasiqevi} 8,5, Milo{evi} 7 (od 46. minuta D. Simi} 7), Gaji} 7,5 (od 89. minuta Obradovi} -), Jovanovi} 8, Karaman 7,5 (od 46. minuta \ukanovi} 7,5). Trener: Dragoslav Obadovi}. MILI]I: Jovi} 6, ^owi} 6, Lalovi} 6,5, [alipurevi} 6, Jolovi} 6,5, Kipi} 6,5, \eri} 7, Panti} 7, Todorovi} 6, Reqi} 6 (od 57. minuta ]irkovi} 6), Petkovi} 7. Trener: Zoran Majstorovi}. D. G.

RUDAR (U) MLADOST (R)

2 (1) 1 (1)

Strijelci: 0:1 To{ovi} u 13, 1:1 Stjepanovi} iz penala u 22, 2:1, Lazi} u 62. minutu. Stadion: Gradski u Ugqeviku. Gledalaca: 200. Sudija: Mile Barjaktarevi} (Bijeqina) 7. @uti kartoni: Ristovi}, S. Tadi}, Cerovi}, B. Tadi} (Mladost, Rogatica). Igra~ utakmice: Branislav Cviji} (Rudar, Ugqevik) 7. RUDAR (UGQEVIK): Bodiroga 7, Kosti} 6, Mitrovi} 7, Blagojevi} 7, Radovanovi} 6,5, Markovi} 6, Lazi} 7, Cviji} 7, D. Simiki} 6,5, Stjepanovi} 7, Stevanovi} 6,5 (od 89. minuta Luji} -). Trener: Goran Qubojevi}. MLADOST (ROGATICA): Simsija 6, Mi}. Rajak 5, Bjelakovi} 6, Z. Rajak 7, Ristovi} 6, \eri} 6, Cerovi} 5, To{ovi} 7, Tadi} 5, Mil. Rajak 5 (od 56. minuta Obradovi} 6), Sokolovi} 6 (od 56. minuta B. Tadi} 6). Trener: Jadranko Jawi}. I. S.

GORICA LOKOMOTIVA

1 (0) 0 (0)

Strijelac: 1:0 Buha iz penala u 77. minutu. Stadion: Gorice u Pu~ilama. Gledalaca: 200. Sudija: Bojan Raki} (Ugqevik) 7,5. @uti kartoni: Manojlovi}, Ostoji}, Suboti} (Gorica), Nikoli}, Bahor (Lokomotiva). Igra~ utakmice: Vladimir Mari} (Gorica) 7,5. GORICA: Manojlovi} 7, Ma{anovi} 6 (od 85. minuta Novakovi} -), Antunovi} 7 (od 90. minuta Babunovi} -), Ostoji} 7, Buha 7, Mi{kovi} 7, Radi} 6, Male{evi} 7, Pavlovi} 6 (od 61. minuta Andri} -), Suboti} 7, Mari} 7,5. Trener Miro Jawi~i}. LOKOMOTIVA: Pani} 7, Rexi} 6, Savi} 6, Markovi} 7, Bawanin 7, Stevi} 6 (od 85. minuta Berovi} -), Nikoli} 7, Cvijanovi} 6, \or|i} 6, Vuji} 7, Bahor 6 (od 80. minuta Ili} -). Trener Milenko Radi}. I. S.

44 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Prva fudbalska liga Republike Srpske, 18. kolo

Lider stao u Gradi{ci
U posqedwih 20 minuta bawolu~ka “romantika“ se raspala, jer je najboqi igra~ utakmice Marko Mazalica dva puta pogodio mre`u lidera
PI[U: ZORAN VAJKI] vajk@gradiska.com MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

GRADI[KA - U derbiju 18. kola Prve fudbalske lige Republike Srpske fudbaleri Kozare u potpunosti su nadigrali vode}i BSK i savladali ga rezultatom 3:0. U prvom po lu vre me nu igralo se obostrano otvoreno, a doma}i nisu iskoristili jedanaesterac u fini{u prvog poluvremena. Slavi{a Kova~evi} je {utirao sa 20 metara, a lopta je prema mre`i pogodila u ruku Bojana Sladojevi}a, da bi {ut Ozrena Peri}a sa bijele ta~ke odbranio golman Sini{a Mar~eti}. Doma}i su poveli preko Peri}a u 63. minutu, koji je iskoristio centar{ut Srboquba Jandri}a. U posqedwih 20 minuta bawolu~ka “romantika“ se raspala, jer je najboqi igra~ utakmice Marko Mazalica dva puta pogodio mre`u lidera. Na centar{ut Peri}a u 69. minutu Mazalica je iskosa sa lijeve strane sa {est-sedam metara nogom pogodio mre`u gostiju. Kona~an rezultat postavio je Mazalica u 80. minutu, a ponovo je asistent bio Peri}. Napa da~ Gra di{ ~a na Go ran Zakari} u 88. minutu silovitim {utem je pogodio pre~ku. Trener Kozare Vinko Marinovi} ~estitao je svojim igra~ima na pobjedi. - Od samog starta utakmice igrali smo ofanzivno i napali zadwu li ni ju BSK-a. U prvom dijelu nismo uspjeli da postignemo gol, ali smo u nastavku razbili sve ambicije gostiju. Momci su odigrali

SLOGA RADNIK

0 (0) 2 (1)

Goran Zakari} (Kozara)

FOTO: G. [URLAN

odli~no i ja im ~estitam. Nismo poslije prvog poluvremena psihi~ki pali, a to dovoqno govori o na{oj snazi i kvalitetu. Ako ovako nastavimo da igramo, sve je mogu}e, pa i da ugrozimo prvo mjesto trenutno vode}im ekipama - rekao je Marinovi}.

QUBI] pobijedio Mladost iz Gacka
Wegov ko le ga na dru goj strani Damir [pica bio je razo~aran izdawem svoje ekipe. - Kozara je zaslu`eno pobijedila i potpuno nas je nadigrala. Ovo je bila te{ka utakmica za nas. Mo`da prelomna u trci za titulu. Sagorje li smo u `eqi, ali ovaj poraz ni{ta ne zna~i, okre}e-

mo se idu }im me ~e vi ma. U prvom poluvremenu bili smo solidni, a u drugom poku{ao sam izmjenama da podignem nivo igre, ali jednostavno ni{ta nam ni je po la zi lo za rukom, {to je Kozara iskoristila i do{la do bodova - istakao je [pica. Porazom od Radnika (0:2) dobojska Sloga nastavila je proqe}nu rasprodaju bodova. Dobojlije su imale vi{e stoodstotnih prilika za postizawe go la, od ko jih je i jedanaesterac u 68. minutu, kada je {ut Du{ka Be}arevi}a ukrotio golman Dragan \or|i}. Uz to Be}arevi} je dva puta po go dio pre ~ku, a u dva navrata tresla se i stativa Radnikovog gola. Drina HE je pobijedila Sutjesku sa 3:0, koja je ovim porazom pokazala da se nalazi u

dubokoj rezultatskoj krizi. U kom{ijskom derbiju Romanija je savladala Famos minimalnim rezultatom, a gol odluke postigao je kapiten Paqana Veqko Aleksi} u 85. minutu. Posqedweplasirani Qubi} upisao je novu pobjedu u nastav ku prven stva. Ovog pu ta Prwavor~ani su bili boqi od direktnog konkurenta za selidbu u ni`i rang, ekipe Mladosti, sa 2:1. Ve} u {estom minutu doma}i su poveli preko Zorana Deketa, koji je iskoristio dodavawe Vladimira An~i}a i udarcem sa dvadesetak metara pogodio gorwi desni ugao nemo}nog Slobodana Guzine. Doma}i su nastavili sa ofanzivnom igrom, ali je do promjene rezultata do{lo tek u 75. minutu. Kapiten gos-

tiju Velibor Radovi} igrao je rukom u svom {esnaestercu, a precizan sa bijele ta~ke bio je Zoran Deket. Kona~nih 2:1 postavio je napada~ gostiju Krsto Perovi} u 90. minutu utakmice.

Tabela
1. BSK 2. Drina (Z) 3. Sutjeska 4. Radnik 5. Famos 6. Kozara 7. Sloboda 8. Drina HE 9. Sloga (D) 10. Romanija 11. Sloga (T) 12. Proleter 13. Mladost 14. Qubi} 17 17 18 18 18 18 18 17 18 18 18 18 17 18 10 8 8 7 8 7 7 6 6 6 4 4 4 3 2 5 27:15 6 3 23:12 5 5 24:19 6 5 26:23 3 7 23:23 5 6 29:18 5 6 22:16 6 5 18:18 6 6 18:19 4 8 25:25 7 7 19:23 7 7 12:16 5 8 20:34 5 10 14:39 32 30 29 27 27 26 26 24 24 22 19 19 17 14

Strijelci: 0:1 \uki} u 15. minutu, 0:2 Vasi} u 57. minutu. Stadion: “Luke“ u Doboju. Gledalaca: 250. Sudija: Igor Radakovi} (Prijedor) 5. @uti kartoni: Sofi}, Filipovi}, Mi}evi}, Gavri} (Sloga), Sapawo{, Vasi}, \uri} (Radnika). Crveni karton: Stanko Ostoji} (Radnik) u 68. minutu. Igra~ utakmice: Dragan \or|i} (Radnik) 9. SLOGA (D): Plisni} 5,5, Sofi} 6 (od 46. minuta Radovanovi} 5,5), Dobri} 5,5, Vukovi} 5,5, Blagojevi} 5,5, Filipovi} 5,5, Marti} 6 (od 33. minuta Star~evi} 5), Mi}evi} 5,5, Arsi} 5,5 (od 75. minuta [imunovi} -), Be}arevi} 6, Gavri} 5,5. Trener: Zlatko Spasojevi}. RADNIK: \or|i} 9, Joki} 6, Ostoji} 5,5, Takovac 6,5, Sapawo{ 6,5, Pavlovi} 6,5 (od 75. minuta Arnautovi} -), Pavi} 6,5, Vasi} 7, Ze~evi} 6, Vuji} 6,5 (od 89. minuta Jefti} -), \uri} 7 (od 72. minuta Sajtanovi} -). Trener: Nikola Bala. Sl. P.

KOZARA BSK

3 (0) 0 (0)

QUBI] MLADOST

2 (1) 1 (0)

DRINA HE SUTJESKA

3 (1) 0 (0)

DRINA (Z) PROLETER

0 0

SLOGA (T) SLOBODA

1 (0) 0 (0)

ROMANIJA FAMOS

1 (0) 0 (0)

Stadion: Drine u Zvorniku. Gledalaca: 300. Sudija: Sini{a Radi} (Lakta{i) 7,5. @uti karton: Popovi} (Proleter). Igra~ utakmice: Slavi{a Ga~i} (Proleter) 7. DRINA (Z): Maksimovi} 7, Sredojevi} 6,5, I. Lazarevi} 6, Milo{evi} 6, Vuka{inovi} 6, Pavlovi} 6,5, Kikanovi} 6, Krezovi} 6, N. Lazarevi} 6,5, Novakovi} 6, A}imovi} 6 (od 64. minuta Tomi} -). Trener: Mile Milanovi}. PROLETER: Kuvekalovi} 7, Doli} 6, U{umovi} 6,5, Ga~i} 7, Popovi} 6, Ninkovi} 6, Gruji} 6, Papaz - (od 24. minuta Jeli} 6), \ekanovi} 6, Ra{i} 6,5, (od 78. minuta Peri{i} -), Grbi} 6 (od 75. minuta Galowi} -). Trener: Zoran Dujakovi}. D. P.

Strijelac: 1:0 Ili} u 2. minutu iz penala. Stadion: Sloge u Trnu. Gledalaca: 200. Sudija: Predrag Jevti} (Doboj) 7. @uti kartoni: Kraq, Grandi} (Sloga, T), Tica, Popovi}, Kova~evi} (Sloboda). Igra~ utakmice: Nikola Ili} (Sloga, T) 7. SLOGA (T): Harba{ 7, Teodorovi} 6,5, Rastovi} 6,5 (od 77. minuta Travar -), Grandi} 6,5, Teli} 6, Ili} 7, Gruji} 6 (od 60. minuta Ostoji} -), Majki} 6, Joji} 6,5 (od 85. minuta Milinovi} -), Kraq 6, Kuki} 6. Trener: Milan Vujasin. SLOBODA: Drqa~a 6, Tica 6, Keranovi} 6, Veinovi} 6,5, Luka~ 6, Jelisavac 5,5, Kova~evi} 5, Zec 6 (od 65. minuta Ivan~evi} -), Zdjelar 6,5, Popovi} 6 (od 76. minuta Ivi~i} -) Stanoj~i} 6. Trener: Zlatko Jelisavac. M. Z.

Strijelac: 1:0 Aleksi} 85. minutu. Stadion: SRC “Vlajko Petrovi} Pale“. Gledalaca: 100. Sudija: Qubo An~i} (Srbac) 7. @uti kartoni: Tasi}, Granzov, M. Blagojevi} (Romanija), Jovanovi}, Z. [ehovac (Famos). Igra~ utakmice: Veqko Aleksi} (Romanija) 7,5. ROMANIJA: Remi} 7, Tasi} 6,5, Mi~i} 6,5, Novakovi} 7, Kre{talica 7, Mazi} 6 (od 48. minuta Granzov 7), @ivkovi} 7, Nikoli} 7, Aleksi} 7,5, N. Blagojevi} 6 (od 70. minuta Tadi} -), M. Blagojevi} 7,5. Trener: Dragan Radovi}. FAMOS: Div~i} 7, Z. [ehovac 6,5, O. [ehovac 6,5, ]eha 6,5, Risti} 6,5, Vitkovi} 7, Mojevi} 7 (od 66. minuta Otovi} -), \api} 6 (od 49. minuta Ruqi} 6), Mo~evi} 7, Jovanovi} 7, Bjelica 6. Trener: Mom~ilo Stani}. G. I.

Strijelci: 1:0 Peri} u 63, 2:0 Mazalica u 69, 3:0 Mazalica u 80. minutu. Stadion: “Gradski“ u Gradi{ci. Gledalaca: 300. Sudija: R{um Simi} (Doboj) 7. @uti kartoni: Gwati}, Gigovi} (Kozara), Novakovi}, Radoja, Devu{i} (BSK). Igra~ utakmice: Marko Mazalica (Kozara) 8,5. KOZARA: Kozi} 7, Stan~i} 8, (od 83. minuta Koji} -), Kova~evi} 8, Studen 8, Gigovi} 8, Gwati} 7,5, (od 65. minuta Topi} -), Miti} 8, Jandri} 7, Kodi} 7, (od 46. minuta Zakari} 8), Peri} 8,5, Mazalica 8,5. Trener Vinko Marinovi}. BSK: Mar~eti} 7, Babi} 6,5, Iveti} 6, Novakovi} 6, Milojevi} 6, (od 65. minuta Strika), Sladojevi} 6, Radoja 6, (od 65. minuta O. Damjanovi}), \uri} 6, (od 46. minuta Beni} 6), Baki} 6, Devu{i} 6,5, Kremenovi} 6. Trener: Damir [pica. Z. V.

Strijelci: 1:0 Z. Deket u 6, 2:0 Z. Deket iz jedanaesterca u 75, 2:1 Perovi} u 90. minutu. Stadion: “Borik“ u Prwavoru. Gledalaca: 200. Sudija: Dragan Mejaki} (Bawa Luka) 7. @uti kartoni: Z. Deket, @i`ak, Vidovi} (Qubi}), Mu~ibabi}, Perovi}, Radovi} (Mladost). Crveni karton: Velibor Radovi} (Mladost) u 75. minutu. Igra~ utakmice: Zoran Deket (Qubi}) 8. QUBI]: Mrkobrada -, V. Deket 6,5, Prodanovi} 7, Vidovi} 7,5, @i`ak 7, Z. Deket 8, Wegomirovi} 7, Vasi} 6 (od 67. minuta Balaban -), Simi} 7, An~i} 7, Mirkovi} 6,5 (od 46. minuta Tatarevi} 6,5). Trener: Vlado Jagodi}. MLADOST: Guzina 6, Mu~ibabi} 6,5, Mrkovi} 6, Markovi} 6,5, Glogovac 6, Radovi} 6, Tufegxi} 7, Dangubi} 6 (od 46. minuta Pu{ara 6), Tohoq 6,5, Perovi} 6, Prelo 6 (od 74. minuta Bjelogrli} -). Trener: @eqko Popovi}. B. R.

Strijelci: 1:0 Mitrovi} u 13, 2:0 Milovi} u 52, 3:0 ^oli} u 87. minutu. Stadion: Gradski u Vi{egradu. Gledalaca: 300. Sudija: Zoran Sofreni} (Bijeqina) 8,5. @uti kartoni: Ig. Mirkovi} (Drina HE), R. Radovi} (Sutjeska). Igra~ utakmica: Neboj{a Glibeti} (Drina HE) 8. DRINA HE: Milisavqevi} 7,5, Ml. Te{evi} 8, Mitrovi} 8, Pavlovi} 7,5, Iv. Mirovi} 7,5, Ig. Mirkovi} 7,5, ^oli} 7,5, Vidakovi} 7,5, Glibeti} 8,5 (od 89. minuta Pqevaq~i} -), Milovi} 8 (od 68. minuta Mi. Te{evi} -), Vulevi} 7,5. Trener: Vidoje Milo{evi}. SUTJESKA: D. Matovi} 5, R. Radovi} 5,5, Stevanovi} 5,5, Ra{evi} 6,5, Prodanovi} 5,5, Wegu{ 6,5, N. Matovi} 5,5, N. Drakul 5 (od 46. minuta V. Radovi} 5,5), Kunovac 6,5 (od 74. minuta Srnadovi} ), Kne`evi} 6 (od 67. minuta Blagojevi} -), Muminovi} 6. Trener: Du{ko Ra{evi}. D. J.

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 45

Dva revan{ susreta ~etvrtfinala Lige {ampiona

Jelen Superliga

Barsa gleda ka Madridu
Treneri Pepe Gvardiola i Arsen Venger imaju mnogo problema oko sastavqawa timova, po{to }e brojni prvotimci zbog povreda propustiti revan{ utakmicu
NION - Revan{ susreti ~et vrtfi na la Li ge {ampiona na rasporedu su ve~eras od 20.45 ~asova, a u wima se sastaju Barselona - Arsenal i CSKA - Inter. Tre ne ri Pe pe Gvar di ola i Arsen Venger imaju mno go pro ble ma oko sas tavqawa ti ma, po {to }e brojni prvotimci zbog povre da pro pus ti ti re van{ utakmicu. U timu aktuelnog evropskog {ampiona Barselo ne ne }e bi ti Zla ta na Ibrahimovi}a zbog povrede lista desne noge, a utakmicu }e propustiti i @erar Pike i Karles Pujol zbog `utih kartona. Neizvjestan je i nastup Jaja Turea, ali i Andresa Inijeste. - Nedostaju nam igra~i za revan{ utakmicu, pa }e nam podr{ka navija~a biti ne op ho dna. Mo ra ju da nas guraju, ovo je pravo finale, najva`nija utakmica u godini. Do{li smo do kraja sezone i svaka utakmica je va`na - rekao je Gvardiola

“Vje~iti“ po planu
BEOGRAD - Fudbaleri Crvene zvezde sa~uvali su vode}u poziciju na tabeli Jelen Superlige i poslije 22. kola. “Crveno-bijeli“ su u derbiju kola bez ve}ih problema pobijedili ekipu OFK Beograda kojoj je prekinut niz od ~etiri uzastopne pobjede. Duel gradskih rivala nije opravdao o~ekivawa jer “romanti~ari“ za 90 minuta nisu pokazali gotovo ni{ta i tek nakon {to su primili drugi pogodak poku{ali su da u~ine ne{to vi{e u napadu. Zvezda nije odigrala onako dobro kao {to je u~inila u pro{lom kolu protiv Vojvodine, ali je i ovakvo izdawe bilo vi{e nego dovoqno za trijumf koji je mogao da bude i ubjedqiviji. Fudbaleri Partizana nastavqaju potjeru za Crvenom zvezdom. “Crno-bijeli“ su savladali ekipu Spartaka u me~u u kojem su napada~i re|ali proma{aje, a Marko Lomi} iz slobodnih udaraca poga|ao gol protivnika. Rezultati: Vojvodina - BSK 2:0 (Tadi} 69, Mr|a 90 iz penala), ^u ka ri ~ki - Ja go di na 2:1 (Kr~marevi} 41, Yikni} 66 \ilas 82), OFK Beograd - Crvena zvezda 0:2 (Perovi} 41, Leki} 70), Borac - Metalac 1:0 (Dmitrovi} 68 iz penala), Hajduk Rad 2:1 (@ivanovi} 76, Pawkovi} 90+3 - Andri} 12), Javor Na pre dak 1:0 (Mi lo vi} 85), Mladi radnik - Smederevo 0:0, Partizan - Spartak 2:0 (Lomi} 48, 72). Plasman: 1. Crvena zvezda 58, 2. Partizan 56, 3. Spartak 36, 4. OFK Beograd 36, 5. Vojvodina 33, 6. Metalac 30, 7. Jagodi na 29, 8. Ja vor 29, 9. Smederevo 27, 10. Borac 26, 15. Hajduk 23, 11. Rad 22, 12. BSK 22, 14. Mladi radnik 22, 13. Napredak 21, 16. ^ukari~ki 18.
www.glassrpske.com

Lionel Mesi (Barselona) u duelu sa Aleksom Songom (Arsenal)

FOTO: ROJTERS

kojeg ve} u subotu ~eka najve}i derbi {panskog prvenstva protiv Real Madrida na “Santjago Bernabeu“. Kapiten “tobyija“ Sesk Fabregas ne}e igrati zbog povrede koju je zadobio na prvoj utakmici, a susret }e zbog povreda propustiti i Andrej Ar{avin, Vi lijam Ga las i Ro bin van Per si. Tre ner lon don skog klu ba Arsen Venger priznao je da je Bar se lo na na di gra la

wego vu eki pu u prvoj uta kmici.

KRASI] propu{ta me~ sa Interom
- Moramo da zaboravimo na prvu utakmicu, da napravi mo plan za re van{ i dr`imo se dogovora. Moramo da budemo hrabri, da se ne krijemo na terenu. Nije taj na da nas je Bar se lo na na di gra la u prvom me ~u,

ali i mi smo imali dobre {anse - rekao je Venger. Utakmica u Londonu zavr{e na je bez po bje dni ka (2:2). U dru gom me ~u ve ~e ri snage }e odmjeriti CSKA i In ter. U prvom me ~u na “\uzepe Meaci“ pro{le sedmice slavili su “nero-azuri“ golom Dijega Milita. Trener Moskovqana Leonid Slucki ne}e mo}i da ra~una na srpskog reprezentativca

Mi lo {a Kra si }a ko ji ne mo `e igra ti zbog `u tih kartona, dok se u redovima ita li jan skog {am pi ona o~e ku je nas tup ka pi te na “orlova“ Dejana Stankovi}a. Sutra se igraju preostala dva ~etvrtfinalna me~a u kojima se sastaju Man~ester junajted - Bajern i Bordo - Li on. Fi na le je na rasporedu 22. maja u Madridu.

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Obla~no sa ki{om
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

12 oC 8 oC

Obla~no, hladno i vjetrovito, mjestimi~no sa ki{om. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Obla~no i prohladno
Obla~no, vjetrovito i prohladno, povremeno sa ki{om u ni`im, a suswe`icom i snijegom u vi{im predjelima. Vi{e padavina }e biti na istoku i u centralnim oblastima, a u Hercegovini uglavnom promjenqivo obla~no sa sun~anim intervalima. Tokom dana padavine }e slabiti, a zatim prestati, prvo u Krajini, a kasnije i u ostalim predjelima, pa }e biti vi{e sun~anih intervala. Duva}e umjeren, na planinama i u isto~nim predjelima vrlo jak, sjeverozapadni vjetar. Jutarwa temperatura vazduha od 0 na planinama, u ve}ini predjela od 3 do 9 stepeni Celzijusa. Najvi{a dnevna temperatura od 3 na planinama, u ve}ini krajeva od 9 do 16 stepeni Celzijusa.

Zenica Sarajevo

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

15 oC 4 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 7 20 12 11 12 17 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 11 10 9 15 6 20 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 15 16 13 15 4 18 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava Cirih 13 18 10 6 9 16

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 utorak, 6. april 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.10 11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Dolina sunca, serija Vijesti Smrtonosnih 60 Opasna dubina, film Vijesti Stawe nacije Indija, serija 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 0.30 1.20 2.10 Smrtonosnih 60 Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Indija, serija Vijesti, film Vijesti Medijum, serija Sve }e biti dobro, serija Bitange i princeze, serija Info kanal

Opasna dubina

Teorija zavjere

1400
B92

Uloge: Xejms Koburn, Kostas Mandilor, Finola Hjuxis Re`ija: Xon Pu~

2230
ATV

Uloge: Mel Gibson, Xulija Roberts, Patrik Stjuart Re`ija: Ri~ard Doner

U vremenu kada najrazli~itiji mediji a posebno internet, obiluju pri~ama o zavjerama i zata{ka vawima, wujor {ki ta ksis ta Yeri Fle ~er skupqa i najmawe komadi}e glasina i pri~a, djeli}e informacija i komadi}e svoje nejasne pro{los ti, od ~e ga kon stru i{e te ori je za vje re o svemu na {ta nai|e: od vanzemaqaca do zakulisnih politi~kih spletki.

Foks
6.00 6.50 7.40 8.40 9.30 10.00 11.00 11.10 11.40 12.40 13.40 15.10 15.30 16.20 Divqa stvorewa Take{i, serija Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Ludi kamen Va`ne stvari Vijesti Cirkus Masimo Wipeout Everest Kobna sje}awa, film Vijesti ^ari, serija Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.50 23.30 23.40 1.40 2.30 4.00 5.00 Wipeout Vijesti Ludi kamen Take{i Hiqadu i jedna no}, serija @elite li da postanete milioner Direktan pogodak, film Vijesti ^ari, serija Divqa stvorewa Bez odbrane, film Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija

Ketrin je vrlo va`an gost na ameri~kom brodu “Intrepid“ a na wemu je, tako|e, i jedinica mornari~kih specijalaca, sna`ni, izvje`bani momci na specijalnom zadatku. Zadatak je, naime, da paze na Ketrin, k}erku velike zvjerke, koji ne}e tolerisati da joj se bilo {ta desi. Kre}u na putovawe koje se sve vi{e komplikuje: od bande terorista koji preuzimaju komandu nad brodom do nuklearne katastrofe i prijete}eg velikog talasa koji nosi sve pred sobom.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.05 9.00 9.10 10.00 11.00 11.30 12.00 12.10 12.40 13.10 14.00 14.05 14.50 15.00 15.10 15.30 Info kanal Liturgija Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Posqedwa audijencija, serija Magna Aura, serija MTS magazin Vijesti Liturgija ^uvari Kosmeta [umska sonata Herbarijum Klinika, serija Zoopis Vijesti Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Bawalu~ka panorama Srpska danas Dolina sunca, serija ^uvari Kosmeta O qubavi i kreativnosti Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Liga {ampiona, emisija Fudbal: Barselona - Arsenal Info profil Liga {ampiona, pregled Pakov svijet, serija Klinika, serija Magna Aura, serija Srpska danas Bawalu~ka panorama Dnevnik Film

ATV
7.00 Viktorija, serija 7.40 Iksmen, crtani film 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Vinks, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.40 Ple{i ple{i, serija 11.50 Vijesti 12.00 Viktorija, serija 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Dosije 15.00 VIP, serija 16.00 Vijesti 16.20 Nijemi svjedok, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Vitafon 18.10 [arpova bitka, serija 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Duda sat {ou 22.30 Teorija zavjere, film 0.30 Nijemi svjedok, serija 1.30 Zauvijek susjedi, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 9.20 9.50 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 15.00 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50 20.40 22.30 23.30 23.50

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti U zdravom tijelu Pozori{te u ku}i, serija Kuvati srcem Vijesti Kvadratura kruga Razglednica Vijesti Sjaj trulog novca, serija Dnevnik Sport plus Kuvati srcem Istra`iteqi iz Majamija, serija Mulan, crtani film Vijesti Pri|i bli`e, serija Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Fudbal: Barselona - Arsenal Liga {ampiona, pregled Dnevnik Istra`iteqi iz Majamija, serija Tor~vud, serija Gejmeri, film Pri|i bli`e, serija Vijesti Oko Kvadratura kruga 5.50 6.00 7.00 7.50 8.20 8.40 8.45 9.10 9.40 10.00 10.00 10.10 11.00 11.30 11.50 12.50 13.50 14.00 14.20 14.30 14.50 15.10 15.30 16.00 16.50 17.20 18.00 18.30 19.00 19.50 20.10 20.30 21.10 21.50 22.20 22.50 23.30 0.00 0.50 1.20 2.20

RTS 2
U zdravom tijelu Koncert za dobro jutro Kuvati srcem Mali medvjed, crtani film Holini heroji, serija Ozi Bu, crtani film Pri~e iz divqine Enciklopedija za radoznale Religije svijeta Sjednica Skup{tine Srbije, program zavisi od prenosa Izme|u igre i matematike Pregled Premijer lige Trag @ivot i standardi Muzika Trezor Pri~e iz divqine Ovo je Srbija Enciklopedija za radoznale Trag Religije svijeta Izme|u igre i matematike Tehnologija danas Ovo je Srbija Liturgija Liturgija Muzika Mali medvjed Mi{a, crtani film Holini heroji, serija TV mre`a Liga {ampiona, emisija Bunt Sjaj trulog novca, serija @ivot sa muzikom Zbornik srpskih `itija ^itawe pozori{ta Dani komedije u Jagodini Bijelo dugme Tehnologija danas Trezor Fudbal: Barselona - Arsenal

Bel
8.00 10.00 10.05 10.30 11.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.30 16.20 Jutarwi program Vijesti Midiganova misija Svijet divqine Qubav sa neprijateqem, serija [areni kuvar Moja farma, poqoprivreda Mobile, emisija o automobilima Play Now, emisija o igricama Fair Play, sportski magazin Film [areni kuvar Play Now, emisija o igricama 16.30 Mobile, emisija o automobilima 16.40 TV Liberti 17.10 Tojotin svijet prirode 17.40 Iznad i poslije, emisija o nauci 18.10 Vrele gume, emisija o automobilizmu 18.30 Koale, crtani film 19.00 Bel dan 19.30 Bonaventura 20.00 Bel gost 21.00 Qubav sa neprijateqem, serija 22.00 22 ~asa 22.30 Film 0.00 Horoskop

Vikom
7.00 7.30 8.00 9.00 10.30 11.00 12.00 14.30 Narodna muzika Tele{op Tele{op Pismo glava, putopis Tele{op Zabrawena qubav, serija Radio i TV Tele{op 15.00 16.00 17.00 18.30 19.30 20.30 22.00 2.00 Zabrawena qubav, serija Tele{op Folk 10 Misterije postawa Dnevnik RTS Gost s povodom Narodna muzika Erotski program

16.00 16.30 17.00 18.00 18.20 19.00

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Aktuelnosti iz unutra{we politike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10

19.05 19.30 20.10 20.30 22.50 23.20

0.10 1.40 2.30 2.50 3.20 3.40 4.10

0.40 1.30 3.10 4.00 4.10 4.30

GLAS SRPSKE utorak, 6. april 2010. 47

Gorka `etva

Vo|a

Nova
6.10 Na{i najboqi dani, serija 6.50 Xeki ^en, crtani film 7.20 Jagodica Bobica, crtani film 7.40 Fi fi i cvje tno dru{ tvo, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 In magazin 12.00 Farma 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 18.10 18.50 19.10 20.00 20.40 22.40 23.00 23.30 0.00 0.30 1.00 2.00 3.00 4.40 5.00 5.30 Na{a mala klinika, serija In magazin Upitnik Dnevnik Najboqe godine, serija Fudbal: Barselona - Arsenal Vijesti UFC specijal Liga {ampiona, pregled Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Medij, serija Ezo TV Vo|a, film Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija In magazin

1

00

PINK BH

Uloge: Petsi Kensit, Stiven Boldvin, Xenifer Rubin Re`ija: Djuen Klark

3

00

NOVA

Uloge: Stiven Boldvin, Erik Roberts, A.R. Vajt, Kevin Dauns Re`ija: Kevin Dauns

Dva anti hri{}anska odmetnika, Yeri i Brodi ukradu auto prijatequ koji je tako|e odbio da nosi oznaku. Kad stignu na mjesto doga|aja, shvate da se predomislio i da je puno sre}niji. Odmetnici su uhva}eni i odvedeni u zatvor. Toma Wumena, krijum~ara, uhvatila je policijska jedinica koju vodi wegova biv{a `ena koja nosi oznaku.

K3
Povu~eni mladi} Trevis, nakon o~eve smrti, ostaje da `ivi sam na farmi. Otac ga je ~esto zlostavqao i sada Trevisa te uspomene mu~e i u snu. Me|utim, to je malo mjesto u kom se svi poznaju pa se preko svega }utke prelazi. [erif, koji ni kad ne ko ris ti oru `je jer za to ne ma potrebe, pona{a se prema Trevisu gotovo kao prema sinu. Jednog dana pred farmom se iskrca zgodna autostoperka Keli En. 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Profa, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Potez Autovizija 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.00 0.30 2.30 Hrana i vino Poznati Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Utorkom u`ivo Spice World, film Vijesti Astrologija Video top 10 RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 Magi~na privla~nost, serija 12.00 Info 12.10 Dvogled 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawa Luka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.30 Farma 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Kuku Vasa, serija 19.00 Magi~na privla~nost, serija 20.00 Farma 21.00 Mahala{i, serija 21.30 Grand parada 23.00 Farma 1.00 Gorka `etva, film 2.40 Sarajevo na liniji 2.50 Mejd in Bawa Luka 3.00 Sportisimo 3.10 Grand parada 4.40 Film 6.20 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.05 Frenderi, crtani film 9.10 Mini {kola 9.20 Mali kuvari, crtani film 9.30 Nema problema 9.55 Vijesti 10.00 Qubavna oluja, serija 10.50 Moja mala kuhiwa 11.00 Avenija Okean, serija 11.50 Vijesti 12.10 Putevi zdravqa 12.40 Moda 13.10 Dimenzija vi{e 14.10 Vijesti 14.30 Naked.TV 15.00 U~ilica 15.20 Frenderi, crtani film 15.30 Mini {kola 15.35 Otvori prozor 15.50 Aladinove pri~e 16.40 Avenija Okean, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 U me|uvremenu 18.10 Dru{tvo znawa 18.50 Moko dijete svijeta, crtani film 19.00 Dnevnik 19.30 Ubistvo Aleksandra Kara|or|evi}a 20.00 Crta 21.00 Hotel Babilon, serija 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.50 Ko{arka: [iroki TT Kabeli - Igokea 0.20 Fudbal: CSKA Moskva - Inter 2.10 Hotel Babilon, serija

HRT 1
5.40 Normalan `ivot 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Era poslije nafte 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.30 Me|u nama 15.20 Emisija iz kulture 16.00 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Globalno sijelo 20.40 Dr`ava selo grad 22.00 Poslovni klub 22.30 Otvoreno 23.30 Vijesti 0.00 Drugi format 0.50 Zvjezdane staze, serija 1.40 Ru`na Beti, serija 2.20 Zlo~ina~ki umovi, serija 3.10 Nabrijani, serija 4.00 Globalno sijelo 4.30 Poslovni klub 5.00 Moj grijeh, serija

OBN
6.10 Transformeri, crtani film 6.40 Dora istra`uje, crtani film 7.00 Krsti}-kru`i} 7.10 Super Bili, crtani film 7.20 Pokojo, crtani film 7.30 Jutarwi program 8.40 Pirati i ~udovi{ta, crtani film 9.00 Udri mu{ki 10.00 OBN Star Model 10.20 Skrivena kamera 10.40 Kulinarski {ou 11.20 Sto za 4 11.50 Info 12.30 Top 10 13.30 Ke~eri 14.30 Zakon bra}e, serija 15.50 Princ iz Bel Ejra, serija 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 OBN Star Model 20.40 Sredwo{kolac na tajnom zadatku, film 22.30 Besmrtna qubav, film 0.10 OBN Star Model 3.10 Ke~eri 3.50 Fudbal

HRT 2
7.00 Delta-stawe, crtani film 7.20 Vatrogasne pri~e, crtani film 7.40 TV vrti} 8.00 Krava i pile, crtani film 8.20 Ulica Somerset 11, serija 9.00 Hana Montana, serija 9.20 Muzika 10.00 Sutkiwa Ejmi, serija 10.40 Neo~ekivana gospo|a Polifaks, film 12.10 Dokuteka 12.50 Ritam tjedna 13.30 Prijateqi, serija 13.50 Zovem se Erl, serija 14.10 Ru`na Beti, serija 14.50 Kod Ane 15.10 Koga briga 15.40 TV vrti} 16.10 Zvjezdane staze, serija 17.00 Drugi format 18.00 Vijesti 18.10 @upanijska panorama 18.50 Muzika 19.20 Doktor Hu, serija 20.10 Nepokoreni grad, serija 22.20 Vijesti 22.40 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.30 Fali~ni pansion, serija 0.00 Nabrijani, serija

RTL
7.20 Looney Tunes, crtani film 7.40 Mifi, crtani film 7.50 Yohoo i prijateqi, crtani film 8.10 Maskin sin, film 10.00 Xumanxi, film 12.10 Magazin 12.30 Ve~era za pet 13.20 Najqep{i urok, serija 14.10 Drugo lice, serija 15.50 Kobra 11, serija 16.40 Kraq Kvinsa, serija 17.00 Pod istim krovom, serija 17.30 Rejmond, serija 18.00 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 Jezikova juha 21.00 Hrvatska tra`i zvijezdu 22.00 Qubav je na selu 23.00 Vijesti 23.10 Sara Konor: Hronike, serija 0.00 Re`i me, serija 1.40 Astro {ou 2.40 Re`i me, serija

BN
6.30 8.30 9.10 10.00 10.05 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 16.00 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Poznati Skrivena kamera Prije i poslije Skrivena kamera Novosti Pri~e iz Francuske Stem 011 Novosti Film Novosti 16.10 Fojlov rat, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.10 Sponzoru{e, serija 21.00 Glot frket 22.10 Loto 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Poslije devet godina Vlada Divqan gostovao u Bawoj Luci

PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Oni to znaju - Vlada i (Ne)Vladina organizacija

Luda planeta

Baka - brzi voza~
Merion Zok (82) po{la je kolima kod frizera u gradi}u u Mi~igenu. Kada se pribli`ila salonu “Klasik dizajn“, gre{kom je “nagazila“ gas, umjesto ko~nice, javio je Mondo. Wen “ford fju`n“ provalio je kroz izlog salona, a u nezgodi su lak{e povrije|ene jedna radnica i mu{terija salona. Obje djevojke zadobile su samo modrice. Merion je iza{la iz automobila, a kada su se frizerke oporavile od {oka, pristale su da joj odr`e zakazani tretman.

Ne ka da{wi ~lan “Ido la“ Vla da Divqan i wegov pra te }i bend “Nevladina organizacija“ gostovali su u petak u bawolu~kom Demofest klubu. Publika iz Bawe Luke ~ekala je devet godina da opet vidi i ~uje ovog umjetnika “novog muzi~kog talasa“. Divqan je kon cert otvo rio pjesmom “Rusija“ i izazvao burnu reakciju, ina~e veoma zahtjevne bawolu~ke publike. Uz horsko pjevawe publike i gromoglasne aplauze is pra }e ni su i dru gi nezaboravni hitovi “Kenozoik“, “Malena“, “Retko te vi|am s devojkama“, “Ona to zna“... Pre ko 30 go di na ka ri je re i Vladina neograni~ena energija do ni je li su ra zno vrstan i uzbudqiv koncert za sve prisutne po klo ni ke “no vog va la“ i Divqanovih qubavnih pjesama. Mnogi ovog muzi~ara smatraju velikim romantikom, no on sam ne smatra tako. - Iz nekog razloga me zovu romantikom, ali daleko je to od istine. Romanti~ne su moje pjesme, a to je va`no. Mene su uvijek zanimali mu{ko-`enski odnosi i veli ki dio `i vo ta sam gra dio

Vlada Divqan

FOTO: M. LUGI]

prou~avaju}i te odnose, pa su zbog toga i nastale te pjesme - rekao je Vlada. Ove godine je i 30 godina od osnivawa “Idola“, grupe koja je mnogo doprinijela revoluciji muzike na ovim prostorima.

- Mi smo kao mladi qudi u nedostatku kvalitetnih muzi~kih sadr`aja sami organizovali `urke i svirke poku{avaju}i da prometnemo tu novu vrstu muzike, taj tzv. “novi talas“. Pokrenuli smo lavinu i kasnije je samo trebalo da oja-

~a - pri~a Divqan. Dodaje i ~iwenicu da je novi talas zahvatio cijeli svijet, ali da je na prostoru biv{e Jugoslavije situacija ipak bila specifi~na. - Kada je umro Tito sve se promijenilo. Popustila je cenzura i u medijima i kod qudi. Da nije bilo toga pjesme poput “Maq~iki“ ili “Radni~ka klasa ide u raj“ sigurno jo{ dugo vremena ne bi dospjele u medije - ka`e biv{i Idol. Upra vo pje smom “Maq~i ki“ Vlada i organizacija, koja nije Vladina, zavr{ili su bawolu~ki koncert, uz obe}awe da ne}e dozvoliti da opet pro|e devet godina do ponovnog susreta.

Sin xinovske ze~ice
Zec Darijus jo{ nije porastao do svoje pune veli~ine, a ve} je dug 130 centimetara, {to ga ~ini najve}im zecom na svijetu, javio je Mondo. Vlasnica xinovskog zeca je Anet Edvards (59) iz Vor~estera, koja se ve} pla{i koliki }e Darijus biti nakon {to bude rastao jo{ {est mjeseci. Zec jede 12 {argarepa, glavicu kupusa, tri jabuke i dvije ~inije hrane za ze~eve dnevno. Darijus je te`ak vi{e od 22 kilograma, i sin je trenutne rekorderke me|u ze~evima, Alis.

Novi album
- Priznajem da predugo radimo na novom albumu. Problem je {to sam zaokupqen raznim drugim projektima i {to bend i ja funkcioni{emo na relaciji Beograd - Be~. Ipak smo po~eli intenzivnije da radimo na novim pjesmama i o~ekujemo da }e novi album biti promovisan po~etkom maja kada planiramo i veliki niz koncerata - rekao je Vlada Divqan.

Pse}i izbor za mis
Takmi~ewe u qepoti na temu “No} vje{tica“ odr`ano je u Japanu tokom Me|unarodne izlo`be pasa 2010, koja se ovih dana odr`ava u tamo{wem glavnom gradu. Gotovo dvije i po hiqade ~etvorono`nih qubimaca u~estvovalo je na Me|unarodnoj izlo`bi pasa u Tokiju. Ipak je ne{to mawe vlasnika odlu~ilo da svoje mezimce oboji u {areno i da ih ukrasi tradicionalnim motivima “No}i vje{tica“, bundevama i duhovima ili da ih obu~e kao klovnove.

NEKAD BILO...
Kompozitor Igor Stravinski, jedan od za~etnika i glavnih pobornika “nove muzike“ 20. vijeka, umro je na dana{wi dan 1971. godine u Wujorku. Wegovi baleti “@ar ptica“, “Petru{ka“, “Posve}ewe proqe}a“ i mnoga simfonijska djela, opere i oratoriji obiqe`ili su muzi~ko stvarala{tvo pro{log vijeka. Stravinski je ro|en 17. juna 1882. u Oranienbaumu, a djetiwstvo je proveo u Sankt Petersburgu. Wegovo djetiwstvo, kako pi{e u svojoj autobiografiji, nije bilo bajno: “Nikad nisam sreo nikoga ko je stvarno ne{to osje}ao prema meni.“ Djelo Igora Stravinskog obuhvata mnoge kompozicijske stilove, revolucionisanu orkestraciju, mnoge muzi~ke `anrove, renoviranu baletsku formu i kombinaciju mnogih kultura, jezika i kwi`evnosti.

POSQEDWA
Xesika Alba `eli da usvoji dijete
Xesika Alba, jedna od najatraktivnijih i najtra`enijih zvijezda Holivuda, izjavila je nedavno da `eli da po drugi put postane majka. Ona je ve} rodila jednu k}erku, ali svoje drugo dijete planira da usvoji. - Moja majka je odrasla u velikoj porodici, a i moj suprug i ja bismo voqeli da imamo vi{e djece, troje ili ~etvoro - rekla je 28-godi{wa glumica, prilikom jednog televizijskog gostovawa. Ka`e da je ideja o usvajawu djeteta inspiri{e. - Svako ko ima qubavi i mogu}nosti trebalo bi da razmisli o tome. I ja to planiram - dodala je Xesika. Ona obo`ava svoju jednoipogodi{wu k}erku Onor Mari i priznaje da joj se `ivot promijenio od kada je postala majka.

Umro Igor Stravinski