l Godina XLV l August/kolovoz 2009.

l Cijena 2,50 KM

Glasilo Saveza lova~kih organizacija BiH
Broj 137 Specijal

ZAKON O LOVSTVU FEDERACIJE BiH
9 770351 564001

I SSN 0351 - 5648

Podzakonski akti

LD “Divokoza”, sekcija Ostružnica

2

A EN J CI KM 20 DV +P

Glasilo Saveza lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine Broj 137 August/Kolovoz 2009. (nova serija) Prvi broj “Lovačkog lista” štampan je 1939. godine. Za izdavača Dipl. inž. šum. Salem Alihodžić Izvršna redakcija Ferid Korić, glavni i odgovorni urednik Kenan Voloder, izvršni urednik Željko Ćetković, DTP Faik Imamović, lektor

Adresa Redakcije Sarajevo, Petrakijina 24 Telefon: 668-209, Faks: 442-019 E/mail: slobih@slobih.ba Za članove lovačkih organizacija Bosne i Hercegovine cijena u pretplati 2 KM. Ukoliko pretplatnik zahtijeva dostavu na kućnu adresu, pretplata se uvećava za iznos poštarine. Godi{nja pretplata za članove lovačkih organizacija BiH 24 KM + PDV, za ostale u BiH 30 KM + PDV. Za inozemstvo: 5 EUR, (20 kuna), 500 Sit po primjerku + poštanski troškovi.

Račun: Uplate u KM na broj 1610000014450004 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo Uplate u EUR i ostalim valutama na račun: Savez lovačkih organizacija BiHSarajevo (korisnik)Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S račun 503012000-11684 Prilikom uplate pretplatnik treba OBAVEZNO koristiti opciju: troškovi OUR

Štampa: GRIN Gračanica U skladu sa Zakonom o javnom informisanju, “Lovački list” je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 645, dana 21.1.1997. godine. Mišljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta BiH, broj 08-23-4/97, od 21.1.1997. godine, “Lovački list” je oslobođen poreza na promet. Cijena 2,50 KM www.slobih.ba

SLOBiH, Petrakijina 24 Sarajevo

Narud`be:

Zakoni
Na osnovu ~lana IV.B.7. a) (IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

Lova~ki list broj 137 II. LOVSTVO - KORISNICI LOVIŠTA I LOVA^KA UDRUŽENJA ^lan 4.
Prema namjeni lovstvo mo`e biti gospodarsko, sportsko, gospodarsko-sportsko i sa posebnom namjenom. Pod gospodarskim lovstvom podrazumijeva se bavljenje lovstvom u cilju sticanja dobiti. Pod sportskim lovstvom podrazumijeva se bavljenje lovstvom radi li~ne razonode i rekreacije. Pod gospodarsko-sportskim lovstvom podrazumijeva se kombinacija gospodarskog i sportskog lovstva. Pod lovstvom sa posebnom namjenom podrazumijeva se bavljenje lovstvom u cilju nau~nih istra`ivanja, nastave, zaštite naro~ito rijetkih `ivotinja, kao i za druge potrebe utvr|ene posebnim propisima.

Proglašava se Zakon o lovstvu koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavni~kog doma od 6. decembra 2005. godine i na sjednici Doma naroda o| 29. jula 2005. godine. Broj 01-02-29/06 24. januara 2006. godine Sarajevo Predsjednik Niko Lozan~i}, s. r.

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O LOVSTVU

ZAKON O LOVSTVU
I. OSNOVNE ODREDBE ^lan l.
Ovim zakonom ure|uje se: organizacija lovstva i lovišta, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divlja~i i njezinih dijelova, katastar lovišta, lovno-gospodarska osnova i planiranje, lovo~uvarska slu`ba, upravni i inspekcijski nadzor nad provo|enjem ovog zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od zna~enja za oblast lovstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). Lovstvo, u smislu ovog zakona, predstavlja javnu djelatnost i obuhvata mjere zaštite i uzgoja divlja~i, ure|enje lovišta, lovljenje divlja~i i racionalnu upotrebu divlja~i i lovišta, koji doprinosi o~uvanju biološke raznolikosti ekoloških sistema i ekološke ravnote`e prirodnih staništa divlja~i.

^lan 5.
Lovljenje divlja~i obuhvata: tra`enje, do~ekivanje, posmatranje, slije|enje, odstrjel i hvatanje `ive divlja~i, lovljenje pticama grabljivicama, sakupljanje uginule divlja~i i njezinih dijelova.

^lan 6.
Za vršenje lovstva osnivaju se lovišta. U lovište ne ulaze: izgra|eno i neizgra|eno gra|evinsko zemljište; javni putevi i druge javne površine uklju~uju}i i zaštitni pojas do 300 m od naselja; odre|eni dijelovi prirode koji su proglašeni posebno zašti}enim objektima prirode po propisima o zaštiti prirode u kojima je aktom o proglašenju ili posebnim aktom zabranjen lov (nacionalni parkovi, parkovi prirode, strogi rezervati, specijalni zoološki i ornitološki rezervati i drugi posebno zašti}eni objekti prirode); more i privredni ribnjaci sa obalnim zemljištem koji slu`e za korištenje ribnjaka; rasadnici, vo}ni i lozni nasadi namijenjeni intenzivnoj proizvodnji na površini do 100 ha ako su ogra|eni ogradom koja spre~ava prirodnu migraciju dlakave divlja~i; 3 druge površine na kojima je aktom o proglašenju njihove namjene zabranjen lov; ogra|eni prostori u kojima se umjetno uzgaja divlja~; privatni posjedi ako se na njima pri~injava šteta.

^lan 2.
U ovom zakonu u upotrebi su pojmovi sa sljede}im zna~enjem: Divlja~ u smislu ovog zakona jesu odre|ene vrste `ivotinja (lovna divlja~) koje slobodno `ive u prirodi; Pravo lova je ovlaštenje da se na odre|enoj površini zemljišta i voda provedu radnje i preduzimaju mjere uzgoja, zaštite, lova i upotrebe divlja~i; Korisnik zemljišta je vlasnik i korisnik zemljišta na kojem je osnovano lovište; Lovište jeste odre|ena površina zemljišta koja predstavlja zaokru`enu prirodnu cjelinu u kojoj postoje ekološki i drugi uvjeti za uzgoj, zaštitu, lov i upotrebu divlja~i; Otvoreno lovište je ono u kojem je mogu}a neometana dnevna i sezonska migracija divlja~i; Ogra|eno lovište je ono u kojem je smanjena mogu}nost (prirodno ili ogra|eno preprekama) migracija divlja~i. Koristi se za intenzivni uzgoj a površina ne mo`e biti manja od 600 ha; Uzgajalište divija~i nalazi se na površinama zemljišta ve}im od 100 ha a manjim od 2.000 ha, ogra|eno je ogradom gdje se proizvodi divlja~ za reprodukciju i lov; Zvjerinjak je površina zemljišta do 100 ha ogra|ena ogradom koju divlja~ ne mo`e napustiti; Lovno-gospodarska osnova je planski akt kojom se ureduje gospodarenje divlja~i i lovištem za desetogodišnji period. Bez lovnoprivredne osnove lov divlja~i nije dopušten; Program uzgoja divlja~i je planski i privredni akt kojim se potanko ure|uje uzgoj, zaštita, lov i upotreba divlja~i u uzgajalištima divlja~i; Trofej divlja~i je divlja~ ili njezini dijelovi ure|eni za du`e ~uvanje i ocjenjivanje; Vrhunski trofej divlja~i je trofej ocijenjen ve}im brojem bodova ta~aka od evidentiranog najja~eg trofeja pojedine vrste divlja~i u Federaciji. Vrhunski trofeji krupne divlja~i ne smiju se iznositi iz Federacije; Lov je skup osmišljenih aktivnosti ~ovjeka u svrhu odstrijela ili hvatanja `ivotinja zakonom ozna~enih kao divlja~.

^lan 7.
Na površinama zemljišta i na vodama izvan lovišta divlja~ je du`an zaštititi vlasnik zemljišta, pravno ili fizi~ko lice i kantonalno ministarstvo na ~ijem se podru~ju nalazi zemljište i vode koje se koriste. Zabranjen je lov zašti}ene divlja~i na zemljištima i vodama izvan lovišta. Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, u slu~ajevima kada se radi o površinama zemljišta ve}im od 100 ha pravnih ili fizi~kih lica koja koriste ta zemljišta, kantonalno ministarstvo povjerit }e zaštitu divlja~i na takvim površinama drugim pravnim ili fizi~kim licima.

^lan 8.
Lovištima se gospodari na osnovu lovno-gospodarske osnove.

^lan 9.
Pravo lova divlja~i imaju gra|ani koji ispunjavaju uvjete odre|ene ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i op}ih akata pravnih lica (lova~ke organizacije i dr.) koja gospodare lovištem. Lov divlja~i mo`e se vršiti samo dozvoljenim sredstvima, na propisan na~in i u odre|eno vrijeme. Godišnji ulov zašti}ene divlja~i mo`e se vršiti samo u granicama godišnjeg plana gospodarenja.

^lan 10.
Korisnici lovišta su pravna lica koja su na osnovu odredbi ovog zakona dobila lovište na gospodarenje. Korisnici lovišta, u smislu ovog zakona, mogu biti lova~ka udru`enja, privredna društva šumarstva, te ostala pravna lica registrirana za bavljenje lovstvom. Korisnici lovišta mogu se dobrovoljno povezivati u lova~ke asocijacije radi unapre|enja i ostvarivanja zajedni~kog ili op}eg interesa ili cilja u skladu sa odredbama Zakona o udru`enjima i fondacijama („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 45/02).

^lan 3.
Divlja~ je dr`avno vlasništvo i dobro od op}eg interesa koje u`iva posebnu brigu i zaštitu. Ulovljena, ranjena i uginula divlja~ i njeni dijelovi pripadaju korisniku lovišta, a na zemljištima i vodama izvan lovišta pripada kantonalnom ministarstvu nadle`nom za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo), ili pravnom ili fizi~kom licu kojem je povjerena zaštita divlja~i izvan lovišta.

Zakoni
^lan 11.
Lova~ka udru`enja formiraju se radi organiziranog bavljenja lovstvom, ostvarenja op}eg interesa za unapre|enje uzgoja i zaštite lovstva i iskorištavanja divlja~i, zaštite prirode i okoliša u o~uvanju prirodnog staništa divlja~i, njegovanja lova~ke etike i obi~aja ili drugih ciljeva kroz sportsko-rekreacione i ekološke aktivnosti.

Lova~ki list broj 137
govnja~a (Anser fabalis), guska lisasta (Anser albiforns), labud crvenokljuni (Cygnus olor), labud `utokljuni (Cygnus cygnus), ronac veliki (Mergus mer-ganser), ronac srednji (Mergus serrator), ronac mali (Mergus albellus); ^aplje (Ardeidae): ~aplja siva (Ardea cinerea), ~aplja danguba (Ardea purpurea), ^aplja `uta (Ardeola ralloides), ~aplja bijela (Egretta garzetta), gak kvakavac (Nyctocorax nyctocorax), bukavac - nebogled (Botaurus stellaris), ~apljica mala (Ixobrychus minutus); Rode (Coconidae): bijela roda (Coconia coconia), crna roda (Coconia nigra); Ra`nji (Threskiornithidae): ra`an blistavi (Plegadis fascinellus), `ili~arka bijela (Platalea leucordia); Pelikani (Pelecanidae): nesit ru`i~asti (Pelecanus onocrotalus), nesit kudravi (Pelecanus crispus); Jastrebovi (Accipitridae): sup bjeloglavi (Gvps fulvus), sup sme|oglavi (Aegypius monachus), kostoberina `utoglava - bradan (Gypeatus barbatus), strvinar bijeli (Neophron percnopterus), orao suri (Aquila chrysaetos), orao krsta~ (Aquila pomorina), orao štekavac (Haliaetus albicilla), orao ribar (Pandion haliaetus), škanjac mišar (Buteo buteo), škanjac ga}aš (Buteo logopus), jastreb kokošar (Accipiter gentilis), kobac pti~ar (Accipiter nisus), eja mo~varica (Circtis aeruginusus), eja livadarica (Circus pvgargus), eja stepska (Circus macrourus), lunja crna (Milvus migrans), lunja hr|asta (Milvus milvus); Sokolovi (Falconidae): soko sivi (Falco peregrinus), soko kragujac (Falco subbuteo), soko sme|i (Falco sherrug), soko ju`ni (Falco biarmicus), soko kragulj~i} (Falco columbarius), vjetruša kliktava (Falco tinnunculus), vjetruša kop~i} (Falco vespertinus), vjetruša bjelonokta (Falco naumanni); Ždralovi (Gruidae): sivi `dral (Grus grus); Liske (Rallidae): liska crna (Fulica atra), kokošica mlakara (Rallus aquaticus), zelenonoga mlakuša (Gallinula cholpropus), hariš prdavac (Crex crex), štijaka kušica (Porzana pusilla), stijaka ri|uka (Porzana porzana); Droplje (Otidae): droplja velika (Otis tarda), droplja mala (Teatrax tetrax); Vivci (Chardriidae): vivak (Vanellus vanellus); Šljuke (Scolopacidae): šljuka šumska (Scolopaxrusticola), barska šljuka - šljuka kokošica (Gallinagogallinago), šljuka livadarka (Gallinago media), šljuka kozica - mala bokasina (Lymnocryptes minimus), mrka prutka (Tringa ochropus), crvenonoga prutka (Tringatotanus), crvenorepa mulja~a (Limusa limosa), mulja~a sme|a (Limosa lapponica); Pomornici (Stercorariidae): kratkorepi pomornik (Stercorarius parasiticus), širokorepi pomornik (Stercorarius pomarinus); Galebovi (Laridae): galeb rije~ni (Lurus ridbundus), galeb srebrni (Larus argentatus), galeb obi~ni (Laruscaonus), galeb mali (Larus minutus), galeb crni mediteranski (Larus melanocephalus); ^igre (Strenidae): ~igra obi~na (Sterna hirundo), ~igra mala (Sterna albifrons), ~igra crna (Chlidonias niger); Golubovi (Columbidae): golub divlji (Columba livia); golub grivnjaš (Columba palumbus), golub dupljaš (Columba oenas), grlica (Streptopelia turtur), gugutka-kumrija (Streptopelia decaocto); Sove (Strigidae): velika ušara - buljina (Bbubo bubo),sova šumska (Asio otus), ušara šumska (Strix aluco), }uk (Athene noctua), kukuvija (Tyto alba); Vranci, kormorani (Phalacrocoracidae): vranac veliki-kormoran (Phalacrocoraxcarbo), vranac kukmaš (Phalacrocorax aristotelis), vranac mali (Phalacrocorax pigmeus); Gnjurci (Podicipedidae): gnjurac ~ubasti (Podiceps cristatus), gnjurac ridoglavi (Podiceps grisegena), gnjurac zlatouhi (Podiceps nigricollis), gnjurac ušati (Podiceps auritus), gnjurac mali (Podiceps ruficollis); Pljenori (Gavidae): pljenor srednji (Gavia arctica), pljenor mali (Gavia stellato); Vrane (Corvidae): gavran (Corvs corax), vrana siva (Corvus cornix), ga~ac (Corvus frugilegus), ~avka (Corvus monedula), kreja - sojka (Garrulus glandarius), svraka (Pica pica), kreja lješnikara (Nucifraga corvcatactes), galica planinska (Pyrrhocorax graculus), galica crvenokljuna (Pyrrhqcorax pyrrhocorax). Ako se na teritoriji Federacije pojavi, ili unese nova `ivotinjska vrsta, njen status divlja~i privremeno }e odrediti federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar), dok se to pitanje ne uredi zakonom.

^lan 12.
Lova~ki savezi u Federaciji su samostalne organizacije u koje su svojevoljno u~lanjeni korisnici lovišta i druge organizacije i udru`enja zainteresirani za razvoj lovstva i na koje se primjenjuju sve odredbe zakona koje su ina~e propisane za udru`enja. Lova~ki savez, u smislu ovog zakona, obavlja svoju osnovnu djelatnost (za koju je registriran), te obavlja poslove koji su mu, kao javna ovlaštenja, povjereni ovim zakonom, odnosno za koje je ovlašten, a naro~ito: unapre|enje lovstva; pri`anje stru~ne pomo}i kod donošenja i provo|enja mjera gospodarenja lovištem i obrazovanja lovaca; dosljedno provo|enje zakona i drugih propisa o lovstvu i davanje prijedloga za njihovo unapre|enje; ostvarivanje jedinstvene lovne politike iz oblasti lovstva, kao i ostvarivanje odnosa sa inozemnim lova~kim udru`enjima; realizacija lovnog menad`menta. Korisnik lovišta je du`an: uraditi inventuru `ivotinjskih vrsta i stanja lovišta; osiguravati finansijska sredstva za provo|enje lovno-gospodarske osnove, za štete na divlja~i i lovištu, kao i nadoknadu štete koju ~ini divlja~ (osiguranjem kod osiguravaju}eg zavoda, pologom kod banke, hipotekom na nekretnine i si.); imati stru~nu slu`bu, odnosno stru~njaka za provo|enje lovnogospodarske osnove; imati organiziranu lovo~uvarsku slu`bu; imati lova~ke pse odgovaraju}e pasmine za lovište koje uzima u zakup koji posjeduju rodni list (rodovnik, pedigre) jedne od ~lanica Me|unarodne kinološke federacije (FCI) i imaju pozitivnu ocjenu u obliku (eksterijeru) i imaju polo`en ispit u radu; imati lova~kog psa osposobljenog za pra}enje krvnog traga, ili 4 krvosljednika sa polo`enim ispitom, ako u lovištu koje uzima u zakup ima predvi|en odstrjel krupne divlja~i. Osim uvjeta iz stava 2. ovog ~lana korisnik lovišta obavezno daje na uvid ispravu iz koje je vidljivo da je registriran za obavljanje lova.

III. DIVLJA^ I NJENA ZAŠTITA ^lan 13.
Divlja~ su u smislu ovog zakona, sljede}e vrste `ivotinja:

a) Dlakava divlja~ (sisari)
Glodari (Rodentia): zec (Lepus europeaus), divlji kuni} (Orvctolagus cuniculus), bizamski pacov (Ondatra zibethicus), puh obi~ni (Glis glis), vjeverica (Sciurus vulgaris); Mesojedi (Carnivora): divlja ma~ka (Felis silvestris), ris (Lynx Iynx), vuk (Canis lupus), ~agalj (Anis aureus), lisica (Vulpes vulpes), kuna zlatica (Martes martes), kuna bjelica (Martes foina), sme|i tvor (Putorius putorius), velika lasica - hermelin (Mustela erminea), lasica mala (Mustela nivalis), vidra (Lutra lutra), jazavac (Meles meles), mrki medvjed (Ursus arctos); Papkari (Arctiodactvla): obi~ni jelen (Cervus elaphus), jelen lopatar (Dama dama), srna (Capreolus capreolus), divokoza (Rupicapra rupicapra), kozorog (Capra ibex), muflon (Ovis musimon), divlja svinja (Sus scrofa);

b) Pernata divlja~ (ptice)
Koke (Phasianidae): fazan (Phasianus colchicus), prepelica po~pura (Conturnixcoturnix), jarebica poljska - tr~ka (Per|ix perdix), jarebica kamenjarka - grivna (Alectoris graeca), jarebica šumska - lještarka (Terastes bonasia), veliki tetrijeb - gluhan (Tetrao urogallus), mali tetrijeb - ruševac (Lvrurus tetrix); Patke (Anatidae): patka gluhara (Anas platyrhynchos), patka pup~anica (Anas crecca), patka glogoljica (Netta rufina), patka kreketaljka (Anas strepera), patka lastarka (Anas acuta), patka kašikara (Anas clypeata), patka krunata (Aythya fuligula), patka glavata (Aythya ferina), utva zlatokrila (Tadorna ferruginea), utva morska (Tadorna tadorna), guska divlja (Anser anser), guska glo-

Zakoni
^lan 14.
Uzgoj i zaštita divlja~i obuhvata sve mjere i radnje kojima se poma`e razmno`avanje i opstanak divlja~i propisano lovno-gospodarskom osnovom, a naro~ito: lovostaj za odre|ene vrste divlja~i; privremena zabrana lova divlja~i; provedba radnji koje uvjetuju opstanak i razmno`avanje divlja~i koja trajno ili sezonski `ivi u lovištu, te mjere za o~uvanje i poboljšanje staništa; odr`avanje utvr|ene brojnosti, omjera spolova i starosti populacije divlja~i koja se uzgaja; osiguravanje uvjeta za razmno`avanje i vo|enje mladun~adi; unos i ~uvanje divlja~i radi postizanja brojnosti utvr|ene lovnogospodarskom osnovom i programom uzgoja; osiguranje provo|enja preventivnih dijagnosti~kih, kurativnih i higijensko-zdravstvenih mjera u lovištima i ostalim prostorima gdje se divlja~ uzgaja, ili obitava radi zdravstvene zaštite divlja~i; smanjenje broja divlja~i koja ~ini štetu na podnošljiv broj, te uklanjanje pasa i ma~aka skitnica; spašavanje divlja~i od elementarnih nepogoda; provo|enje mjera za osiguranje dovoljne koli~ine kvalitetne hrane i pitke vode; podizanje i odr`avanje lovno-tehni~kih i lovno-gospodarskih objekata; preduzimanje preventivnih mjera (istjerivanje divlja~i) prilikom obavljanja poljoprivrednih i drugih radova, te upotreba zaštitnih naprava na poljoprivrednim strojevima; upotreba sredstava za zaštitu bilja ili drugih hemijskih sredstava na propisan na~in i preduzimanje preventivnih mjera pri njihovoj upotrebi, ili paljenje strništa, kukuruzišta, trš}aka i sl.; korištenje odre|enih pasmina radno ispitanih lova~kih pasa; ~uvanje lovišta; suzbijanje nezakonitog lova; poboljšanje staništa divlja~i; higijensko-zdravstvene mjere; spre~avanje smanjenja i presijecanja površina; uklanjanje šteto~ina. Za vrijeme zabrane lova ili lovostaja odre|ena vrsta divlja~i se ne smije loviti, proganjati ili namjerno uznemirivati, ako zakonom nije druk~ije odre|eno. Zabranjeno je lovljenjem ili na drugi na~in ugroziti opstanak bilo koje vrste divlja~i u prirodi. Odstrjel bolesne ili ranjene divlja~i (sanitarni odstrjel) dozvoljen je i u vrijeme zabrane lova i lovostaja. Zabranjeno je loviti `enku dlakave divlja~i kada je visoko bremenita ili dok vodi mladun~ad, pernatu divlja~ kad sjedi na jajima i dok hrani mladun~ad, uništavanje i prisvajanje mladun~adi, te uništavanje i ošte}ivanje legla, gnijezda i jaja divlja~i. Izuzetno od stava 5. ovog ~lana mo`e se dopustiti lov za potrebe nauke, nastave, lovnu obuku ptica grabljivica, za potrebe zooloških vrtova, muzeja, te sokolarskih i kinoloških priredbi, uz prethodno odobrenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo). U postupku izdavanja odobrenja korisnici ove vrste lova du`ni su podnijeti izvještaj Federalnom ministarstvu o razlozima lova, koli~ini i vrsti divlja~i, vremenu vršenja lova, mjestu, na~inu i sredstvima lova, a sve to uz sudjelovanje nadle`nog inspektora, predstavnika Federalnog ministarstva i korisnika lovišta (a po potrebi i drugih zainteresiranih stranaka), uz uvjet da se sa~ini zapisnik na licu mjesta o preduzetim radnjama. Federalni ministar ukinut }e odobrenje iz stava 6. ovog ~lana u slu~ajevima kada korisnik postupi suprotno odredbama stava 7. ovog ~lana.

Lova~ki list broj 137 ^lan 16.
Stalna zabrana lova, u skladu sa „Crvenom listom“, odre|uje se za sljede}e vrste zašti}ene divlja~i: vidra, ris, vjeverica, koka velikog tetrijeba, mali tetrijeb i njegova koka, koka šumske jarebice, ~aplje (osim sive ~aplje), rode, labudovi, supovi - le{inari, orlovi, škanjci, eje, lunje, sokolovi, nesiti, sivi `dral, jastrebovi, droplje, liske (osim crne liske), `alarke, prutke, mulja~e, vivak pozvizda~, pomornici, galebovi, ~igre, kirgiska sa|a, sove, ronci, vranci, gnjurci, pljenori, galica, ~olica i galica crvenokljuna.

^lan 17.
Lovostajem zašti}ena divlja~ je: mrki medvjed na uzgojnim podru~jima, srna, divokoza, jelen lopatar, muflon, kozorog, zec, vuk, kuna, divlja svinja, liska. Uzgojno podru~je za medvjeda iz stava 1. ovog ~lana obuhvata prostore na kojima postoje ekološki i prirodni uvjeti za njegov opstanak (razvoj i reprodukcija). Uzgojna podru~ja mogu se osnovati i za druge vrste zašti}ene divlja~i. Uzgojna podru~ja osniva federalni ministar na prijedlog kantonalnog ministarstva, odnosno kantonalnih ministarstava ako se lovište nalazi na podru~ju više kantona. Izvan uzgojnog podru~ja medvjed nije zašti}en. Lovostaj se ne odnosi na divlja~ koja se uzgaja u ogra|enom prostoru ~ija je površina manja od 1,0 ha.

^lan 18.
Privremena zabrana lova odre|uje se za vrste divlja~i ~ija je brojnost u lovištu osjetno smanjena uslijed vremenskih nepogoda, bolesti, po`ara, ili iz nekih drugih razloga, a koju treba zaštititi na odre|eno vrijeme u cilju pove}anja njihove brojnosti. Zabranu iz stava 1. ovog ~lana odre|uje korisnik lovišta. Zabranu iz stava 1. ovog ~lana propisuje federalni ministar za podru~je više kantona i kantonalni ministar za podru~je kantona ako tu zabranu ne odredi korisnik lovišta.

^lan 19.
Ako od zašti}ene divlja~i nastupi direktna opasnost po `ivot i 5 zdravlje ljudi, ili za dr`avnu imovinu i za imovinu gra|ana, zašti}ena divlja~ mo`e se odstrijeliti, odnosno njen broj smanjiti bez obzira na vrijeme zaštite i godišnji plan gospodarenja. Odobrenje za smanjenje broja zašti}ene divlja~i i na~in izvršenja izdaje federalni ministar na osnovu zahtjeva zainteresiranih, a po pribavljenom mišljenju korisnika lovišta i nadle`ne veterinarske slu`be.

^lan 20.
Ako se za zaštitu poljoprivrednih i šumskih kultura upotrebljavaju hemijska sredstva štetna za zašti}enu divlja~, upotreba tih sredstava mora se vršiti na na~in koji je najmanje opasan za divlja~. Radi preduzimanja preventivnih mjera vlasnici, odnosno korisnici zemljišta du`ni su najmanje tri dana prije upotrebe sredstava obavijestiti korisnika lovišta o mjestu, vremenu i na~inu upotrebe sredstava iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 21.
Zabranjen je lov ptica i sisara korisnih za poljoprivredu i šumarstvo, kao i kvarenje i uništavanje njihovih gnijezda, legla i skupljanje i uništavanje mladun~adi i jaja, ako ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. Zabranjeno je hvatanje divlja~i i dr`anje u zatvorenom ili ogra|enom prostoru, ako ovim zakonom nije druk~ije riješeno, odnosno ako to nije u svrhu uzgoja divlja~i ili poboljšanja prirodnog fonda iste vrste.

^lan 22.
Vlasnici ne smiju puštati pse da se bez kontrole kre}u po lovištu. Korisnik lovišta du`an je uklanjati pse i ma~ke koji se kre}u bez kontrole po lovištu na udaljenosti ve}oj od 300 m od naseljenih objekata.

^lan 15.
Za zašti}enu odre|uje se sljede}a divlja~: Dlakava divlja~: divokoza, srna, vidra, muflon, kozorog, mrki medvjed, jelen lopatar, zec, vjeverica, puh, ris; Pernata divlja~: prave koke, divlje patke, divlje guske, šljuke, ~aplje (osim sive ~aplje), rode, labudovi, supovi -le{inari, orlovi, škanjci, eje, lunje, sokolovi, nesiti, sivi `dralovi, jastrebovi, droplje, liske, `alarke, prutke, mulja~e, vivak pozvizda~, pomornice, galebovi, ~igre, kirgiska sa|a, golubovi, sove, ronci, vranci, gnjurci, pljenori, gavran, galica, ~olica i galica crvenokljuna. Korisnik lovišta mo`e proglasiti zašti}enom i divlja~ koja nije navedena u stavu 1. ovog ~lana.

^lan 23.
Ov~arski psi mogu biti u lovištu samo uz stado. Pse i ma~ke njihovi vlasnici, a pastiri pastirske pse, ne smiju puštati da se kre}u lovištem bez nadzora na udaljenosti od 300 m od nastambe vlasnika, odnosno stada. Korisnik lovišta ima pravo i du`nost u lovištu ukloniti pse i ma~ke koji se kre}u lovištem protivno odredbi stava 2. ovog ~lana bez nadoknade vlasniku psa ili ma~ke.

Zakoni
Nije dozvoljeno ukloniti lova~ke pse koji u organiziranom lovu, ispitima ili utakmicama pasa u gonjenju divlja~i pre|u u drugo lovište. Vlasnici pasa odgovorni su za štetu koju njihovi psi po~ine u lovištu i nadokna|uju je korisniku lovišta.

Lova~ki list broj 137 IV. LOVIŠTA ^lan 31.
Lovištem, u smislu ovog zakona, smatraju se površine zemljišta, šuma i voda koje predstavljaju prostornu, prirodnu i lovno-gospodarsku cjelinu u kojoj postoje uvjeti za trajan opstanak, uzgoj, razmno`avanje, zaštitu i upotrebu divlja~i, bez obzira na vlasništvo. Lovište osniva kantonalna skupština na prijedlog kantonalnog ministarstva. Akt o osnivanju lovišta sadr`i: naziv lovišta, granice i ukupnu površinu lovišta, vrste divlja~i koje ga naseljavaju, divlja~ koja je pod posebnom zaštitom i druge potrebne podatke. Lovišta koja se prostiru na površinama šuma sa posebnom namjenom (nau~nog, kulturnog, vjerskog, historijskog i dr. zna~enja), kao i na površinama koje predstavljaju izuzetno prigodna staništa rijetkih, vrlo rijetkih i vrijednih vrsta divlja~i, Vlada Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), na prijedlog federalnog ministra, mo`e proglasiti posebnim lovištem. Ako se lovište nalazi na podru~ju dvaju ili više kantona, mišljenje za formiranje posebnog lovišta daju sporazumno kantonalni ministri. Aktom o osnivanju lovišta iz prethodnog stava Vlada Federacije odre|uje i korisnika lovišta.

^lan 24.
Federalni ministar propisat }e vrijeme lova lovostajem zašti}ene divlja~i i utvrditi koje se ptice i sisari smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo. Akt iz stava 1. ovog ~lana propisat }e se po prethodno pribavljenom mišljenju kantonalnog ministarstva.

^lan 25.
Ogra|ivanje lovišta, ~ija površina ne mo`e biti manja od 600 ha, u cilju intenzivnog gospodarenja, ako nije predvi|eno lovnom osnovom, mo`e se vršiti samo uz odobrenje Federalnog ministarstva.

^lan 26.
Naseljavanje novih vrsta divlja~i vrši se na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva. Odobrenje se donosi na prijedlog kantonalnog ministarstva. Naseljavanje iz stava i. ovog ~lana.vrši se uz prisutnost nadle`nog inspektora, predstavnika ministarstva i korisnika, kao i drugih lica na licu mjesta, uz obavezu da se sa~ini zapisnik i konstatuju ura|ene radnje. Uz zahtjev za odobrenje korisnik lovišta dostavlja stru~no mišljenje i uvjerenje o zdravstvenom stanju divlja~i koja se naseljava.

^lan 32.
Lovnim površinama ne smatraju se: naselja, groblja, javni putevi, planta`ni vo}njaci i vinogradi, parkovi u naseljima, objekti za lije~enje, odmor i rekreaciju, zra~ne luke, dvorišta industrijskih i drugih objekata, kao i drugi objekti utvr|eni posebnim propisima. Ogra|eni prostori za umjetni uzgoj divlja~i se, tako|er, ne smatraju lovnom površinom.

^lan 27.
Izuzetno, na osnovu odredaba ~lana 20. stav 2. ovog zakona za potrebe nau~nog istra`ivanja, obrazovanja, zooloških vrtova, muzeja, naseljavanja lovišta i suzbijanja zaraznih bolesti federalni ministar mo`e odobriti hvatanje i dr`anje divlja~i u zatvorenom, odnosno ogra|enom prostoru. Za potrebe treninga i ispitivanja uro|enih osobina lova~kih pasa kantonalni ministar mo`e odobriti dr`anje nezašti}ene divlja~i u ogra|enom prostoru na zahtjev korisnika lovišta. 6 U slu~ajevima iz st. 1. i 2. ovog ~lana u odobrenju }e se propisati na~in i mjere koje }e se pri tome provoditi, te rok va`nosti odobrenja.

^lan 33.
Lovišta su dolinska (nizinska), brdska i planinska. Nizinskim lovištem smatra se lovište u kojem je više od 50% površine ispod 400 m nadmorske visine. Brdskim lovištem smatra se lovište u kojem je više od 50% površine lovišta izme|u 400 i 1.000 m nadmorske visine. Planinskim lovištem smatra se lovište u kojem je više od 50% površine iznad 1.000 m nadmorske visine.

^lan 28.
Zabranjeno je: `etva i košenje poljoprivrednim strojevima koji nemaju ugra|ene ure|aje za plašenje i istjerivanje divlja~i; paljenje korova, strnjika, trstika, trave i drugog rastinja u lovištima; oblaganje otvorenih kanala, akumulacija jezera i obala vodotoka plasti~nim i drugim materijalima na na~in koji bi ugro`avao divlja~; upotreba hemijskih preparata na na~in i u koli~ini koji ugro`avaju zdravlje i opstanak divlja~i; odlaganje otpada, sme}a, ili ne~iste tvari u prostoru lovišta. Korisnici lovišta obavezni su iz lovišta ukloniti otpad i sme}e i imaju pravo za nadoknadu troškova od fizi~kog ili pravnog lica koji su otpad ili sme}e deponirali u lovištu, odnosno moraju odr`avati i poboljšavati `ivotne prostore za divlja~ poštivaju}i zahtjeve prirodnog gospodarenja šumama (stvarati prostor za parenje i odmor divlja~i) i zahtjeve zaštite `ivotinja i biljaka, te zahtjeve javnosti.

^lan 34.
Lovišta se mogu osnivati kao otvorena lovišta, ogra|ena lovišta i uzgajališta divlja~i. Otvoreno lovište je lovište u kojem je omogu}ena dnevna i sezonska migracija dlakave i pernate divlja~i. Ovo lovište ne mo`e biti manje o| 1.000 ha za nisku i 3.000 ha za visoku divlja~. Ogra|eno lovište je lovište koje je ogra|eno prirodnim (široki vodotoci, velike vodene površine i sl.) ili umjetnim (ograde ili sli~ni ure|aji ili gra|evine i sl.) preprekama koje spre~avaju ili znatno umanjuju mogu}nost da divlja~, koja se u njemu prvenstveno uzgaja, štiti i lovi, napusti tu površinu. Ogra|eno lovište obuhvata površinu na kojoj postoje uvjeti za intenzivni uzgoj, zaštitu, lov i upotrebu divlja~i, a ne mo`e biti manje od 600 ha. Uzgajalište divlja~i obuhvata površine zemljišta ve}e od 100 ha, a manje od 2.000 ha na kojima se mogu uzgajati pojedine vrste divlja~i za proizvodnju ve}eg broja kvalitetne i zdrave divlja~i namijenjene lovu i reprodukciji. Izuzetno od stava 5. ovog ~lana, uzgajalište divlja~i mo`e se osnivati na vlastitim površinama gospodarskog ribnjaka sa obalnim zemljištem, ili rasadnicima i vo}nim i loznim nasadima namijenjenim za intenzivnu proizvodnju.

^lan 29.
Trovanje divlja~i je zabranjeno. Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, federalni ministar mo`e na zahtjev zainteresiranih lica (inspektora, lova~kog udru`enja i dr.) odobriti trovanje odre|ene vrste divlja~i u slu~aju direktne opasnosti koja od te divlja~i zaprijeti `ivotu ili zdravlju ljudi, zdravlju doma}ih `ivotinja ili opstanku zašti}ene divlja~i. Uz zahtjev se obavezno dostavlja stru~no mišljenje o razlozima davanja odobrenja za trovanje odre|ene vrste divlja~i. U odobrenju za trovanje divlja~i odredit }e se na~in i vrijeme upotrebe otrova i lica odgovornog za te poslove.

^lan 35.
Na~in odre|ivanja granica lovišta, obilje`avanje, kao i postupak osnivanja lovišta propisuje federalni ministar. Korisnik lovišta je du`an vidljivo obilje`iti granice lovišta.

^lan 30.
Zabranjeno je unošenje oru`ja u lovište koje nije lova~ko (vojni~ko, poluautomatska puška sa više od dva metka, malokalibarsko oru`je i samostrijel). Zabranjeno je kretati se izvan javnih puteva ili voziti po tu|em lovištu sa lova~kim oru`jem koje nije u futroli ili prtlja`niku automobila i ispra`njeno.

^lan 36.
Lovište se daje na gospodarenje korisniku lovišta u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o koncesijama („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 40/02). Jednom korisniku lovišta na gospodarenje se mo`e dati više lovišta. Korisnik lovišta lovište, ili njegove dijelove ne mo`e davati pod zakup, ili ustupiti drugom korisniku.

Zakoni
^lan 37.
Vlada kantona na prijedlog kantonalne komisije za koncesije dodjeljuje koncesiju najpovoljnijem ponu|a~u koji je ispunio i zadovoljio sve kriterije utvr|ene u tenderu (poziv na javni tender) i visokog je ranga u odnosu na ostale ponu|a~e. Lovište se daje na gospodarenje na odre|eno vrijeme. Rok na koji se daje koncesija na lovište ne mo`e biti kra}i od 10 godina a ni du`i od 30 godina.

Lova~ki list broj 137
Lovište koje putem oglasa nije moglo biti ustupljeno na korištenje u skladu sa stavom 1. ovog ~lana privremeno se daje na korištenje, bez konkursa, pravnom licu koje obavlja djelatnost lovstva ili udru`enju, odnosno organizaciji lovaca do donošenja odluke o davanju lovišta na korištenje u skladu sa ~lanom 36. ovog zakona. Ustupanje u pogledu stava. 2. ovog ~lana mo`e trajati najdu`e jednu godinu.

^lan 38.
Lovište se daje na gospodarenje jednom pravnom licu koje ponudi najpovoljnije uvjete za gospodarenje lovištem i unapre|enje lovišta (objekte, ure|aje i druga sredstva za uzgoj i zaštitu divlja~i, stru~ne kadrove i sl.). Uvjete gospodarenja lovištem iz stava 1. ovog ~lana propisuje federalni ministar. Korisnik zemljišta i voda na kojem je osnovano lovište ima pod jednakim uvjetima iz stava 2. ovog ~lana pravo prvenstva u dobijanju lovišta na gospodarenje. Korisnik kome je dato lovište na gospodarenje ne mo`e to lovište ustupati drugim fizi~kim ili pravnim licima.

V. KATASTAR LOVIŠTA ^lan 44.
Za svako lovište osniva se i vodi katastar lovišta. Katastar lovišta osniva i vodi korisnik lovišta, a jedan primjerak katastra obavezno se dostavlja kantonalnom ministarstvu. Korisnik iz stava 2. ovog ~lana dostavlja propisane podatke o katastru kantonalnom ministarstvu najdalje do 30. aprila teku}e godine za proteklu lovnu godinu. Sadr`aj i na~in vo|enja katastra lovišta propisuje federalni ministar.

VI. LOVNO-GOSPODARSKA OSNOVA I PLANIRANJE ^lan 45.
Za svako lovište donosi se lovno-gospodarska osnova. Lovno-gospodarska osnova je dugoro~ni planski dokument kojim se ure|uje gospodarenje lovištem i divlja~i na desetogodišnji period. Lovno-gospodarsku osnovu donosi korisnik lovišta na period od najmanje 10 godina. Lovno-gospodarsku osnovu korisnik lovišta du`an je donijeti u roku od jedne godine od dana preuzimanja lovišta, a mo`e je izraditi pravno lice registrirano za djelatnost lovstva, ili fizi~ko lice (šumarski in`enjer, in`enjer lovstva i zaštite prirode) sa obrtnicom za obavljanje te djelatnosti. Odredbe lovno-gospodarske osnove su obavezne i bez nje lov nije dozvoljen. U finansiranju izrade lovno-gospodarske osnove sudjeluje 50% korisnik lovišta i 50% kantonalno ministarstvo, a ako se lovište daje pod koncesiju, koncesionar finansira ukupan iznos izrade lovno-gospodarske osnove. 7

^lan 39.
O predaji lovišta na gospodarenje zaklju~uje se ugovor izme|u kantonalnog ministarstva i korisnika lovišta. Ako se lovište daje pod koncesiju, ugovor o koncesiji mora obavezno sadr`avati sve elemente iz ~lana 29. Zakona o koncesijama, ali, tako|er, mora sadr`avati: naziv lovišta, podatke o sudskoj registraciji korisnika lovišta, vrijeme na koje se daje lovište na gospodarenje, granice lovišta, procjenu brojnog stanja divlja~i, uvjete kojih se korisnik lovišta mora pridr`avati, mjere koje je korisnik lovišta du`an preduzeti u cilju unapre|ivanja lovišta, mjere zaštite divlja~i, uvjete organiziranja i finansiranja lovo~uvarske slu`be, odredbe o provo|enju lovno-gospodarske osnove, visinu i na~in pla}anja nadoknade, kao i uvjete za raskidanje ugovora. Pored elemenata iz stava 2. ovog ~lana ugovorne strane mogu ugovoriti i druge obligaciono-pravne elemente.

^lan 40.
Ugovor o davanju lovišta na gospodarenje mo`e se raskinuti: ako korisnik ne ispunjava uvjete, odnosno obaveze odre|ene ovim zakonom, ugovorom, ili ne gospodari u skladu sa odredbama lovnogospodarske osnove; ako je potrebno da se zemljište, šuma ili voda koristi za ciljeve koji isklju~uju mogu}nost bavljenja lovstvom. O raskidu ugovora iz stava 1. ovog ~lana odlu~uje kantonalno ministarstvo koje je dalo lovište na gospodarenje. Korisnik lovišta kojem je lovište oduzeto raskidom ugovora ima pravo na nadoknadu ulo`enih, a neiskorištenih sredstava. Visina nadoknade iz stava 3. ovog ~lana utvr|uje se sporazumom izme|u zainteresiranih ugovornih strana. U slu~aju kada se ne mo`e posti}i sporazum o visini nadoknade odlu~uje nadle`ni sud. Nadoknada za izgra|ene objekte i uništenu divlja~ utvr|uje se za objekte prema knjigovodstvenoj vrijednosti, a za divlja~ prema cjenovniku. Nadoknadu pla}a korisnik lovišta kojem je lovište, odnosno dio lovišta nakon raskida ugovora dato na gospodarenje. Kantonalni, odnosno federalni inspektor za lovstvo pokre}e postupak oduzimanja lovišta u slu~aju iz stava 1. alineja 1. ovog ~lana.

^lan 46.

Federalno ministarstvo daje saglasnost na lovno-gospodarsku osnovu. Izrada nove lovno-privredne osnove mora biti završena ~etiri mjeseca prije isteka va`e}e lovno-gospodarske osnove. Federalno ministarstvo na osnovu prijedloga stru~ne komisije donosi rješenje o odobrenju lovno-gospodarske osnove, ili daje primjedbe na ponu|enu osnovu. Greške i nedostatke lovno-gospodarske osnove utvr|ene od stru~ne komisije du`no je otkloniti lice kojem je povjerena izrada osnove. Za lovišta koje je osnovala Vlada Federacije lovno-gospodarsku osnovu odobrava Federalno ministarstvo. Ako se lovište nalazi na podru~ju dvaju ili više kantona, mišljenje na lovno-gospodarsku osnovu sporazumno daju kantonalna ministarstva putem zajedni~kog akta, a Federalno ministarstvo daje saglasnost na osnovu. Finansiranje lovno-gospodarskih osnova za posebna lovišta snosi Vlada Federacije. Sastav, rad i troškove stru~ne komisije iz stava 2. ovog ~lana propisat }e federalni ministar.

^lan 47.
Lovno-gospodarska osnova naro~ito sadr`i: prikaz stanja lovišta, osnovne biološke i fizi~ke karakteristike lovišta, sastav divlja~i (kvantitet i kvalitet), ciljeve gospodarenja, vrste i obim radova, mjere i metode za postizanje ciljeva gospodarenja, kao i ekonomsko-finansijsku osnovu gospodarenja, program za unapre|enje lovstva i lovo~uvarsku slu`bu. Prikaz stanja lovišta naro~ito sadr`i podatke o površini lovišta, prirodnim i drugim uvjetima za `ivot i razvoj divlja~i, stanju fonda divlja~i po pojedinim vrstama i prirastu divlja~i u lovištu. Lovno-gospodarskom osnovom mora se u skladu sa zakonom odrediti vrsta i broj divlja~i koja }e se uzgajati u lovištu kao i obim zaštite i iskorištavanja divlja~i. Lovno-gospodarska osnova mora biti uskla|ena sa dugoro~nim programom razvoja poljoprivredne proizvodnje i šumsko-gospodarskom osnovom za površine na kojima se lovište nalazi, kao i sa vodoprivrednom osnovom, prostornim planom i ratifikovanim me|unarodnim ugovorom iz oblasti lova, zaštite prirode i prirodnih staništa divlja~i.

^lan 41.
Korisnik lovišta du`an je u roku od šest mjeseci od dana preuzimanja lovišta na gospodarenje obilje`iti granice lovišta. Na~in obilje`avanja granica lovišta propisuje federalni ministar.

^lan 42.
Korisnik lovišta mora osigurati da planiranje i realiziranje stru~nih poslova lovstva obavlja lice sa završenim VII stepenom obrazovanja, šumarskog smjera, koje je izu~avalo tokom svog školovanja predmet Lovstvo.

^lan 43.
Ako se nakon provo|enja postupka iz ~lana 36. ovog zakona niko ne javi, ili se ne javi dovoljan broj ponu|a~a na oglas, ili se od korisnika oduzme lovište na osnovu ~lana 39. ta~ka 1. ovog zakona, lovištem gospodari kantonalno ministarstvo.

Zakoni
^lan 48.
Do donošenja lovno-gospodarske osnove korisnici lovišta gospodare lovištem na osnovu privremenog godišnjeg plana gospodarenja lovištem najdu`e jednu godinu. Redovni godišnji plan gospodarenja sadr`i naro~ito mjere za unapre|enje lovstva kao i obim korištenja pojedinih vrsta divlja~i i utvr|uje se prostor u lovištu gdje se mogu obu~avati lova~ki psi. Godišnji plan donosi se do 31. marta za period od 1. aprila teku}e do 31. marta naredne godine (lovna godina). Lov se mo`e vršiti tek poslije donošenja godišnjeg plana. Godišnji plan dostavlja se kantonalnom ministarstvu najkasnije do 30. aprila, a izvještaj o izvršenju plana za proteklu godinu do 31. maja. Saglasnost na godišnji plan gospodarenja lovištem daje kantonalno ministarstvo, a na godišnje planove gospodarenja za posebna lovišta Federalno ministarstvo. Lov se mo`e vršiti nakon dobijene saglasnosti.

Lova~ki list broj 137 ^lan 54.
Odstrjel divlja~i dozvoljen je samo lova~kom puškom kuglaricom sa izolu~enom cijevi i puškom sa~maricom. Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, odstrjel medvjeda, kozoroga, muflona, srne i divokoze dozvoljen je samo lova~kom puškom kuglaricom sa izolu~enom cijevi. Zabranjen je lov divlja~i nabojima koji nisu lova~ki i lova~kom puškom sa glatkim cijevima, koja je izgra|ena tako da sadr`i više od dva metka istog kalibra, te poluautomatskim i automatskim oru`jem sa glatkim ili u`lijebljenim cijevima. Zabranjen je lov krupne divlja~i, osim divljih svinja, prigonom, progonom ili sa psima. Odredbe stava 3. ovog ~lana ne odnose se na lov pernate divlja~i koja se umjetno uzgaja na površinama koje su namijenjene takvom uzgoju. Na~in upotrebe lova~kog oru`ja i municije propisuje federalni ministar.

^lan 49.
Bli`i propis o sadr`aju, na~inu izrade i nosiocima izrade lovnogospodarske osnove lovišta, privremenog godišnjeg plana gospodarenja lovištem i godišnjeg plana gospodarenja lovištem donosi Federalno ministarstvo. Izrada lovno-gospodarske osnove i njena revizija mo`e se povjeriti pravnom licu koje je registrirano za tu djelatnost i ima zaposleno stru~no lice sa završenim šumarskim fakultetom ili in`enjer lovstva i zaštite prirode. Revizija lovno-gospodarske osnove vrši se kada se trajno ili bitno izmijene uvjeti i okolnosti na kojima se zasniva lovno-gospodarska osnova, a posebno uslijed uginu}a više od 1/3 divljaci, po`ara, elementarnih nepogoda, trovanja i sli~no. Revizija lovno-gospodarske osnove vrši se po postupku propisanom za njeno donošenje.

^lan 55.
Divlja~ mogu loviti ~lanovi lova~kih udru`enja koji imaju polo`en lova~ki ispit. Lica koja su kroz školovanje izu~avala i polo`ila predmet Lovstvo oslobo|ena su polaganja lova~kog ispita. Program, uvjete i na~in polaganja lova~kog ispita, kao i izdavanje potvrda, odnosno uvjerenja o polo`enom ispitu propisuje federalni ministar. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana, divlja~ mogu loviti: lovci pripravnici bez prava odstrjela zašti}ene divlja~i i pod nadzorom instruktora; strani i doma}i lovci turisti u pratnji stru~nog lica; diplomatski predstavnici u skupnom lovu. Komisiju za polaganje lova~kog ispita formira federalni ministar.

^lan 50.
Korisnici lovišta du`ni su voditi evidenciju o izvršenim radovima i provedenim mjerama predvi|enim lovno-gospodarskom osnovom i godišnjim planom. 8 Korisnik posebnih lovišta du`an je Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaj o izvršenju godišnjeg plana gospodarenja za proteklu godinu. Izvještaji iz st. 1. i 2. ovog ~lana dostavljaju se do 31. marta teku}e godine. Evidencija izvršenih radova iz st. 1. i 2. ovog ~lana upisuje se u obrasce koje donosi federalni ministar.

^lan 56.
^lanovi lova~kih udru`enja lov divlja~i visokog lova vrše na osnovu odobrenja za odstrjel, a lov divlja~i niskog lova na osnovu lovne karte. Strani i doma}i lovci turisti love na osnovu odobrenja za odstrjel (dozvole za lov). Odobrenje za odstrjel i lovnu kartu izdaje korisnik lovišta a jedinstvene obrasce, oblik i sadr`aj donosi federalni ministar.

^lan 57.
Divlja~ je zabranjeno uznemiravati i loviti: u vrijeme kada je na prostoru na kojem je divlja~ ugro`ena poplavom, snijegom, po`arom, poledicom i prirodnim nesre}ama; otrovom, zamkama, gvo`|ima, klopkama i omamljuju}im sredstvima, a ptice pomo}u lijepaka i mre`a ili drugih sredstava za masovno uništavanje; ga|anjem iz motornih vozila, ga`enjem motornim vozilima i ga|anjem iz motornih ~amaca; upotrebom reflektora (farova), gramofona, magnetofona, audioaparata i sli~nim napravama, `ivih i umjetnih mamaca - vabila ili pomo}u naprava koje djeluju na principu infracrvenih zraka; vojni~kim oru`jem, vojni~kom municijom, sportskim malokalibarskim i poluautomatskim lova~kim oru`jem sa više od pet metka; hrtovima i nerasnim psima; papkastu lovostajem zašti}enu divlja~ pomo}u pasa; medvjeda progonom i prigonom; pticama grabljivicama i zvijerima; upotrebom luka i strijele osim lova na visoku divlja~ u ogra|enim lovištima do 1.000 ha; u no}ima bez mjese~ine (no}ni lov) i bez izgra|enih objekata za lov; sa~mom na udaljenosti od 200 m od naselja i puškom kuglaricom na udaljenosti od 500 m od naselja. Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, korisnik lovišta mo`e odobriti no}ni lov i sa improviziranih objekata, ako je u pitanju spre~avanje šteta na poljoprivrednim imanjima, te mo`e dopustiti hvatanje mladih divljih svinja u cilju suzbijanja svinjske kuge na na~in i pod uvjetima propisanim u ~lanu 59. ovog zakona. Nerasnim psima iz alineje 6. stava 1. ovog ~lana smatraju se psi koji nisu registrirani kod nadle`ne kinološke organizacije i koji nemaju odgovaraju}i rodovnik. Zabranjeno je sa psima proganjati divlja~ izvan terena ogra|enog za trening u vremenu od 5. januara, do 31. jula.

^lan 51.
Sredstva koja korisnik lovišta ostvari u gospodarenju lovištem smiju se koristiti samo za gospodarenje i unapre|ivanje lovstva ukoliko ovim zakonom nije druk~ije odre|eno. Unapre|ivanjem lovstva smatra se: zaštita, odr`avanje i poboljšanje `ivotnih uvjeta za divlja~ u lovištu (poboljšavanje ispasišta, dodatno hranjenje, odr`avanje solila i pojilišta); dostizanje i odr`avanje odgovaraju}e spolne i starosne strukture pojedinih vrsta divlja~i u okviru utvr|enog kapaciteta lovišta; unošenje novih vrsta divlja~i u lovište; ~uvanje i zaštita divlja~i i lovišta; izgradnja lovno-uzgojnih i lovno-tehni~kih objekata; preduzimanje mjera za smanjenje šteta koje po~ini divlja~; stru~no osposobljavanje kadrova; izrada planskih dokumenata; nau~no-istra`iva~ki rad u lovstvu; nabavka rasnih lova~kih pasa i izdava~ka djelatnost.

VII. LOV I UPOTREBA DIVLJA^I ^lan 52.
Korisnici lovišta du`ni su pri lovljenju i upotrebi divlja~i sprije~iti neeti~na ponašanja u lovištu, uznemiravanje divlja~i u njenom staništu (naro~ito sa psima u vrijeme reprodukcije), otrovima, omamljuju}im sredstvima i sl. ~ime se osigurava provo|enje me|unarodnih konvencija o zaštiti divlja~i i ptica.

^lan 53.
Korisnici lovišta odredit }e svojim aktom ko mo`e i pod kojim uvjetima vršiti lov divlja~i, kao i u~eš}e lovaca u korištenju ulova.

Zakoni
Zabranjen je lov divlja~i u planta`nim vo}njacima i vinogradima, rasadnicima i na drugim šumskim i poljoprivrednim površinama koje su ogra|ene ogradom kroz koju dlakava divlja~ ne mo`e prolaziti, na površinama koje se koriste za vojne poligone i komunalne potrebe, kao i na drugim površinama i u objektima kada je to utvr|eno posebnim propisima. Izuzetno od odredaba stava 1. ovog ~lana, licu koje ima polo`en sokolarski ispit dopušten je lov divlja~i pticama grabljivicama koje su za to posebno školovane. Sokolarski ispit pola`e se pred komisijom za polaganje lova~kog ispita koja se formira pri Federalnom ministarstvu. Program sokolarskog ispita i na~in lova divlja~i sa pticama grabljivicama (sokolarenje) propisuje federalni ministar.

Lova~ki list broj 137
Trofeji od divlja~i mogu se iznositi iz lovišta samo uz trofejni list. Korisnik lovišta izdaje trofejni list i vodi evidenciju o izdatim trofejnim listovima.

^lan 65.
Trofej ocjenjuje komisija sastavljena od tri ~lana koju formira korisnik lovišta. Komisija iz stava 1. ovog ~lana vrši ocjenu trofeja na osnovu standarda Me|unarodnog savjeta za lovstvo i zaštitu divlja~i (u daljnjem tekstu: CIC). ^lanovi komisije iz stava 1. ovog ~lana moraju imati polo`en ispit za ocjenjivanje trofeja. Program i na~in polaganja ispita iz stava 3. ovog ~lana donosi Lova~ki savez.

^lan 58.
U lovu se smiju isklju~ivo koristiti ~istokrvni lova~ki psi sa polo`enim ispitom uro|enih osobina, potrebnim ispitom u radu propisanim za svaku pasminu pojedina~no koji posjeduje rodni list jedne od ~lanica Me|unarodne kinološke federacije (FCI) i koji imaju pozitivnu ocjenu u obliku (eksterijeru). Kinološki savezi u Federaciji izdaju rodovnik kojim se dokazuje ~istokrvnost i pasminska pripadnost, propisuju uvjete za ispit uro|enih osobina i svaki pojedini radni ispit, te izdaju certifikat za polo`ene radne ispite. Vrstu i broj pasa za lov na pojedine vrste divlja~i u odre|enim podru~jima propisuje federalni ministar.

^lan 66.
Bli`e propise o obliku obrasca, sadr`aju, na~inu i postupku izdavanja potvrda i trofejnog lista donosi federalni ministar.

^lan 67.
Vrhunskim trofejima smatraju se tri po broju CIC poena najja~a trofeja odre|ene vrste divlja~i u Federaciji na osnovu banke podataka o vrijednim trofejima. Banku podataka o vrijednim trofejima vodi Lova~ki savez. Korisnici lovišta du`ni su nadle`nom Lova~kom savezu dostaviti podatke iz trofejnog lista za trofeje vrijednosti bronzane medalje pa naviše. Vrhunski trofej je vlasništvo onog ko je divlja~ odstrijelio, ali se ne mo`e iznijeti izvan teritorije Federacije sve dok prema vrijednosti CIC poena ne do|e na 4. mjesto. Korisnik lovišta du`an je upoznati stranog dr`avljanina prije odlaska u lov sa propisima koji vrijede za vrhunske trofeje. Obavijest o izla`enju odre|enog trofeja iz kategorije vrhunskih daje Lova~ki savez. Izuzetno od stava 4. ovog ~lana, federalni ministar, na prijedlog Lova~kog saveza ili lova~kog udru`enja, mo`e odobriti iznošenje vrhunskog trofeja izvan teritorije Federacije. Bli`i propis o bankama podataka vrijednih trofeja, kategoriji vrhun- 9 skih trofeja i trajanju tog akta odredit }e federalni ministar posebnim aktom.

^lan 59.
Izuzetno od odredbe ~lana 57. stav 1. al. 2. i 4., federalni ministar mo`e odobriti korisniku lovišta hvatanje divlja~i mre`ama, klopkama i omamljuju}im sredstvima, ali samo u nau~ne svrhe, za umjetni uzgoj, preseljenje u druga lovišta, kao i za potrebe zooloških vrtova i izvoz.

^lan 60.
Kantonalni ministar mo`e propisati da se na zemljištima zasijanim ili zasa|enim odre|enim poljoprivrednim kulturama mo`e zabraniti lov divlja~i u vrijeme kada bi to štetilo tim kulturama.

^lan 61.
Tereni za obuku i trening lova~kih pasa odre|uju se lovno-gospodarskom osnovom. U tom cilju mo`e se izdvojiti najviše do 5% od ukupne površine lovišta.

VIII. SPRE^AVANJE I NADOKNADA ŠTETE ^lan 68.
Korisnik lovišta du`an je preduzimati mjere za spre~avanje šteta koju divlja~ mo`e u~initi imovini ili ljudima na zemljištu i vodi na kojima se nalazi lovište (odr`avanje broja divlja~i prema kapacitetu lovišta, osiguranje prehrane u lovištu, postavljanje ~uvara i dr.). Vlasnici zemljišta i stoke, odnosno korisnici zemljišta na kojem je osnovano lovište du`ni su na zemljištu, objektima gdje stoka boravi i opremi koja se koristi u obradi zemlje preduzimati uobi~ajene mjere za spre~avanje šteta od divlja~i i na divlja~i (u~inkovitom ogradom, elektri~nim pastirom, postavljanjem plašila, zaštitom mladih sadnica omotavanjem ili premazivanjem, ispašom stoke sa pastirom na površinama dozvoljenim za pašu, postavljanjem plašilica na kosa~ice i kombajne, sudjelovanjem u organiziranom progonu i sl.). Mjere iz stava 2. ovog ~lana propisuje kantonalni ministar. Korisnik lovišta i korisnici zemljišta i voda na ~ijem je podru~ju osnovano lovište, kao i korisnici okolnih zemljišta i voda mogu pitanje nadoknade štete koju divlja~ po~ini regulirati i me|usobnim sporazumom (ugovaranje paušalne nadoknade, osiguranje kod osiguravaju}eg društva i sl.).

^lan 62.
Ulovljena ili uginula divlja~ i njeni dijelovi pripadaju korisniku lovišta. Za korištenje divlja~i i njenih dijelova, kao i za pru`ene usluge u lovištu korisniku lovišta pla}a se nadoknada, osim u ogra|enim prostorima za obuku pasa. Ulovljena ili uginula divlja~ i njeni dijelovi na površinama izvan lovišta pripadaju kantonalnom ministarstvu ili licima kojim je povjerena zaštita divlja~i na tim površinama. Lovac, ~lan lova~kog udru`enja koji je korisnik lovišta, pla}a za upotrebu divlja~i i njenih dijelova: za visoku divlja~ 40% od tr`išne vrijednosti, za nisku divlja~ 25% od tr`išne vrijednosti. Strani i doma}i lovci turisti za upotrebu divlja~i i njenih dijelova i drugih usluga pla}aju punu tr`išnu cijenu. Cjenovnik odstrjela i upotrebe divlja~i te drugih usluga u lovištu na bazi tr`išne vrijednosti donosi federalni ministar.

^lan 63.
Ulovljena ili uginula divlja~ i njeni dijelovi mogu se iznositi iz lovišta samo uz potvrdu korisnika lovišta. Potvrdu o porijeklu divlja~i i njenih dijelova na propisanom obrascu izdaje korisnik lovišta. Obrazac potvrde o porijeklu divlja~i i njenih dijelova iz stava 2. ovog ~lana i uvjete pod kojima se mo`e vršiti prepariranje divlja~i i dr`anje trofeja javno izlo`enih u objektima, kao i upotreba mesa divlja~i u ugostiteljskim objektima donosi federalni ministar.

^lan 69.
Ako se radnjama, odnosno mjerama iz ~lana 68. stav 1. ovog zakona, po~ini šteta, korisnik lovišta du`an je nadoknaditi štetu vlasniku, odnosno korisniku zemljišta na kojem se nalazi lovište.

^lan 70.
Za štetu koju po~ini lovostajem zašti}ena divlja~ odgovoran je korisnik lovišta u ~ijem je lovištu šteta po~injena, ukoliko je ošte}eni preduzeo propisane mjere zaštite. Štetu koju po~ini divlja~ za koju je propisana stalna ili privremena zabrana lova du`an je nadoknaditi onaj ko je propisao zabranu. Izuzetno, za štetu koju po~ini medvjed na utvr|enim. uzgojnim podru~jima nadoknadu pla}a Federacija u visini od 45%, kantoni u visini od 25% i korisnik lovišta u visini od 30% od procjene štete.

^lan 64.
Trofejima od divlja~i, u smislu ovog zakona, smatraju se rogovi srnda}a, jelena, jelena lopatara, divojarca, divokoze, muflona i alpskog kozoroga, kljove divljeg vepra, lubanja i krzno medvjeda, vuka i divlje ma~ke, lubanja jazavca i lisice, kao i cijeli primjerak velikog i malog tetrijeba.

Zakoni
Nema odgovornosti za štetu koju je po~inio medvjed na stoci bez pastira kao i u podru~jima gdje je paša zabranjena. Obaveza ošte}enog je da sa~uva sve tragove koji ukazuju na pri~injenu štetu.

Lova~ki list broj 137
radi pronala`enja predmeta kojima je izvršen prekršaj ili kazneno djelo koji se odnose na lovstvo, vršiti pregled vozila i drugih sredstava za prijevoz i prenošenje stvari za koja postoji osnovana sumnja da prevoze, odnosno prenose ulovljenu divlja~, dijelove ulovljene divlja~i, ili trofeje od divlja~i; pregledati ulov i sredstva za lov, kao i utvrditi da li je lov obavljen u skladu sa propisima; privremeno oduzimati i bez odlaganja predati nadle`nom organu ulov, sredstva za lov, kao i druge predmete prona|ene u lovištu, ako postoji osnovana sumnja da su upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje kaznenog dijela ili prekršaja koji se odnosi na lov, ili da su nastali ili pribavljeni izvršenjem takvog kaznenog djela ili prekršaja; odstraniti ranjenu i bolesnu divlja~; obavještavati o pojavi bolesti ili uginu}u divlja~i i opasnosti od elementarnih nepogoda. Lovo~uvar je du`an licu od kojeg su oduzeti ulov, psi i drugi predmeti za lov izdati potvrdu o oduzimanju spomenutih sredstava. Sa privremeno oduzetim sredstvima iz prethodnog stava korisnik ne mo`e raspolagali (uništiti, prodati, predati, zamijeniti i si.) do okon~anja prekršajnog postupka ili postupka pred drugim nadle`nim organom. Zapisnik i potvrda o oduzimanju sredstava za lov koriste se u prekršajnom postupku kao dokaz uz prijavu za pokretanje prekršajnog postupka koji podnosi nadle`ni lovni inspektor ili ošte}eni. U slu~ajevima iz slava 1. ovog ~lana lice koje je zate~eno sa sredstvima za lov u lovištu du`no je, na zahtjev lovo~uvara, pokazati odobrenje za odstrjel, odnosno lova~ku kartu i ispravu kojom se utvr|uje njegov identitet, kao i omogu}iti pregled ulova, sredstava za lov, pregled vozila i drugih sredstava za prijevoz i prenošenje stvari.

^lan 71.
Za štetu koju prilikom lova divlja~i u~ine lovci i njihovi pomo}nici odgovoran je korisnik lovišta, a korisnik lovišta ima pravo regresa od lovaca, odnosno njihovih pomo}nika.

^lan 72.
Fizi~ka ili pravna lica koja odstrijele, ili nanesu štetu divlja~i bespravnim lovom, ili na drugi nezakonit na~in, du`na su korisniku lovišta, u ~ijem lovištu ta divlja~ stalno boravi, nadoknaditi štetu prema odštetnom cjenovniku, a u slu~aju spora odre|uje se nadle`nost suda prema mjestu nastanka štete. Odštetni cjenovnik iz stava 1. ovog ~lana donosi federalni ministar. Sporove o nadoknadi štete iz stava 1. ovog ~lana rješava nadle`ni sud.

^lan 73.
Prijava o pri~injenoj šteti od divlja~i podnosi se kantonalnom ministarstvu odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana kada je šteta nastala. Kantonalno ministarstvo du`no je odmah, a najkasnije tri dana po prijemu prijave štete odrediti komisiju za utvr|ivanje uzroka štete i procjenu vrijednosti. Komisiju sa~injavaju tri ~lana: predstavnik kantonalnog ministarstva (predsjednik komisije), stru~no lice za procjenu vrijednosti štete (poljoprivredni ili veterinarski stru~njak) i stru~no lice za utvr|ivanje uzroka štete (vještak za lovstvo), šumarske, veterinarske, poljoprivredne ili biološke struke sa iskustvom na tim poslovima. Komisija je du`na odmah izvršiti uvi|aj i o svom radu sa~initi zapisnik. Na uvi|aj se poziva ošte}eni i korisnik lovišta. Zapisnik komisije naro~ito sadr`i: mjesto i na~in nastanka štete, znakove koji upu}uju rta odre|enu vrstu divlja~i, obim i visinu štete, kao i preduzete mjere ošte}enog prije i poslije po~injene štete.

^lan 77.
Oblik i sadr`aj obrasca legitimacije lovo~uvara, vo|enje evidencije o izdatim legitimacijama i sadr`aju slu`bene knjige lovo~uvara propisuje federalni ministar. Lovo~uvar je du`an voditi slu`benu knjigu.

10

^lan 74.
Po prijemu zapisnika iz ~lana 73. stav 4. ovog zakona, kantonalno ministarstvo pokušat }e sporazumno utvrditi štetu izme|u ošte}enog i korisnika, odnosno organa odgovornog za nadoknadu štete. Sporazum o nadoknadi štete naro~ito sadr`i visinu nadoknade i rok njene isplate. Sporazum o nadoknadi štete ima snagu izvršnog naslova. Ako ne do|e do sporazuma, ošte}eni }e se pravno uputiti za podnošenje tu`be nadle`nom sudu u pogledu utvr|ivanja štete i njene visine.

^lan 78.
Zahtjev za pokretanje sudskog postupka za bespravan lov, pri~injenu štetu na divlja~i i lovištu podnosi korisnik lovišta na osnovu izvještaja - prijave lovo~uvara i drugih slu`benih lica.

X. NADZOR NAD PROVO\ENJEM OVOG ZAKONA ^lan 79.
Federalno ministarstvo vrši upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona koji su ovim zakonom dati u nadle`nost Federacije, kao i upravni nadzor nad radom ovlaštenih pravnih lica u prenijetim poslovima odre|enim ovim zakonom koji predstavljaju vršenje javnih ovlaštenja. Federalno ministarstvo vrši instancijski nadzor, daje stru~na uputstva i objašnjenja u primjeni zakona nad radom pravnih lica kojima su povjerena javna ovlaštenja. Federalno ministarstvo vrši i nadzor nad kantonalnim ministarstvima u dijelu izvršenja federalne politike u oblasti lovstva na teritoriji Federacije. Kantonalna ministarstva vrše upravni nadzor nad provo|enjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona koji su zakonom dati u nadle`nost kantona, kao i upravni nadzor nad obavljanjem poslova odre|enih ovim zakonom koji predstavljaju vršenje javnih ovlaštenja, a dati su u nadle`nost kantona.

IX. LOVO^UVARSKA SLUŽBA ^lan 75.
Korisnik lovišta du`an je osigurati lovo~uvarsku slu`bu. Lovo~uvarsku slu`bu vrše lovo~uvari kao slu`bena (ovlaštena) lica zaposlena u lovištu. Lovo~uvari vrše du`nost naoru`ani lova~kim oru`jem u uniformi sa slu`benom oznakom - lovo~uvar. Lovo~uvar mo`e biti lice koje je završilo najmanje III stepen srednje škole (šumarske, poljoprivredne ili veterinarske struke), koje je zdravstveno sposobno za obavljanje odre|enih poslova utvr|enih za to radno mjesto, sa polo`enim lova~kim i lovo~uvarskim ispitom, koje ispunjava uvjete za nošenje oru`ja, kao i druge uvjete utvr|ene zakonom i aktima korisnika lovišta. Lovo~uvar posjeduje legitimaciju lovo~uvara koju izdaje korisnik lovišta. Federalni ministar propisat }e vrstu uniforme, oznake, uvjete za nošenje oru`ja, vrstu oru`ja i veli~inu lovo~uvarskog rejona.

^lan 80.
Inspekcijski nadzor nad provo|enjem ovog zakona vrše federalni lovni inspektori, federalni grani~ni lovni inspektori i kantonalni lovni inspektori u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o šumama („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 20/02. 29/03 i 37/04). Federalni lovni inspektor ima sljede}e nadle`nosti: 1. pregleda lovno-gospodarsku osnovu i provjerava kako se ona primjenjuje; 2. kontrolira primjenu godišnjeg plana gospodarenja lovištem, poslovne knjige i ostalu dokumentaciju kada je to potrebno radi kontrole primjene propisa i mjera koje se odnose na divlja~ i lovišta; 3. kontrolira rad lova~kih saveza u poslovima koji su im povjereni kao javna ovlaštenja ovim zakonom;

^lan 76.
Lovo~uvar je ovlašten: od lica zate~enih sa sredstvima za lov u lovištu zahtijevati da poka`u odobrenje za odstrjel, odnosno lova~ku kartu, kao i druge isprave kojima se utvr|uje identitet tih lica; zahtijevati li~nu ispravu od lica zate~enog u vršenju prekršaja, ili kaznenog djela koji se odnose na lovstvo i od lica za koje postoji osnovana sumnja da su izvršila takvo djelo ili prekršaj, ako ne mo`e na drugi na~in da utvrdi identitet tog lica;

Zakoni
4. kontrolira provo|enje odredbi ovog zakona o sanacijskom odstrjelu, odstrjelu za nau~noistra`iva~ke svrhe, kao i sokolarenju; 5. obavlja sve poslove i zadatke iz nadle`nosti kantonalnog inspektora za lovstvo ukoliko ovaj iz bilo kojeg razloga ne obavlja poslove i zadatke utvr|ene ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega. Ukoliko na|e da je povrije|en ovaj zakon ili drugi propis donesen na osnovu njega federalni lovni inspektor ima pravo i obavezu: rješenjem narediti otklanjanje utvr|enih nedostataka, odnosno nepravilnosti u odre|enom roku; podnijeti nadle`nom organu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka; preduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisima ovlašten. Kantonalni lovni inspektor ima sljede}e ovlasti: 1. kontrolira da li korisnik lovišta ispunjava propisane uvjete za gospodarenje; 2. kontrolira da li je godišnji plan gospodarenja lovištem u skladu sa lovno-gospodarskom osnovom; 3. kontrolira lovljenje divlja~i, odobrenje za odstrjel divlja~i, lovne karte i trofejne listove za ulovljenu divlja~; 4. pregleda radove i objekte u lovištima; 5. oduzima do odluke nadle`nog organa bespravno ulovljenu ili bespravno prisvojenu uginulu divlja~ ili njene dijelove, kao i predmete kojima su izvršene ove bespravne radnje; 6. nare|uje privremene mjere za spre~avanje štete u hitnim slu~ajevima u kojima bi mogla nastupiti šteta; 7. prikuplja, kad je to potrebno, obavještenja od svjedoka, vještaka, odgovornih i drugih lica; 8. vodi slu`bene podatke za podru~je kantona o povredama odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega; 9. obavještava nadle`ne organe federalne uprave o nepravilnostima i predla`e provo|enje odre|enih mjera, ako sam nije ovlašten za preduzimanje odgovaraju}ih mjera; 10. podnosi prijavu za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega; 11. preduzima i druge mjere i radnje za koje je ovlašten posebnim propisima.

Lova~ki list broj 137
11. korisnik lovišta ne vodi katastar lovišta na na~in kako je propisano ~lanom 44.; 12. na vrijeme ne donese lovno-gospodarsku osnovu (~l. 45. i 46.); 13. ne donese i ne dostavi na odobrenje u propisanom roku privremeni plan gospodarenja i godišnji plan gospodarenja lovištem (~lan 48.); 14. ne donese op}i akt iz ~lana 53.; 15. postupi protivno odredbama ~lana 56. st. 1. i 2. i ~lana 57. stav l.al. od 1. do 12. i st. 4. i 5.; 16. ne osigura i ne organizira lovo~uvarsku slu`bu na na~in kako je propisano ~lanom 75.; 17. lovnom inspektoru ne omogu}i pregled na osnovu ovlaštenja iz ~lana 80. Za prekršaj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 2.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

^lan 83.
Nov~anom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM kaznit }e se za prekršaj pravno lice ako: 1. vlasnik pušta pse bez kontrole po lovištu, odnosno korisnik lovišta ne uklanja pse i ma~ke koji se kre}u bez kontrole po lovištu (~lan 22.); 2. vrši ogra|ivanje lovišta protivno odredbama ~lana 25.; 3. vrši naseljavanje novih vrsta divlja~i bez odobrenja Federalnog ministarstva (~lan 26.); 4. postupi protivno odredbama ~lana 27.; 5. korisnik lovišta vidljivo ne obilje`i granice lovišta (~l. 35. i 41.); 6. ne ustanovi katastar lovišta, ili ne dostavi kantonalnom ministarstvu katastar lovišta (~lan 44.); 7. korisnik lovišta lov vrši prije dobivene suglasnosti (~lan 48. stav 7.); 8. ne izvrši reviziju lovno-gospodarske osnove (~lan 49. stav 3.); 9. na propisanim obrascima i rokovima ne vodi evidenciju o izvršenim radovima i mjerama predvi|enim lovno-gospodarskom osnovom i godišnjim planom (~lan 50.); 10. koristi ostvarena sredstva za druge svrhe, a ne za gospodarenje i unapre|enje lovišta (~lan 51.); 11. korisnik lovišta ne sprije~i sva neeti~ka ponašanja u lovištu (~lan 52.); 11 12. dozvoli lov ~lanovima lova~kog udru`enja koji nemaju polo`en lova~ki ispit (~lan 55.) i koji nisu ~lanovi lova~kih udru`enja; 13. ne osigura odobrenje za odstrjel, odnosno lovnu kartu (~lan 56.); 14. korisnik lovišta ne vodi evidenciju o izdatim trofejnim listovima (~lan 64. stav 3.); 15. nadle`ni lova~ki savez ne vodi banku podataka o vrijednim trofejima (~lan 67. stav 2.); 16. dozvoli iznošenje trofeja izvan teritorije Federacije (~lan 67. st. 4. i 7.); 17. ne izda legitimaciju lovo~uvaru i lovo~uvar ne vodi slu`benu knjigu (~lan 77. st. 1 i 2.). Za prekršaj iz stava 1. ovog ~lana kaznit }e se nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 2.000 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

^lan 81.
Kada nadle`ni inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da propis nije primijenjen ili je nepravilno primijenjen, donijet }e rješenje kojim }e nalo`iti otklanjanje utvr|ene nepravilnosti i odrediti rok u kom se one moraju otkloniti. Protiv rješenja kantonalnog lovnog inspektora mo`e se izjaviti `alba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Protiv rješenja kantonalnog ministarstva mo`e se izjaviti `alba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Protiv rješenja federalnog lovnog inspektora mo`e se izjaviti `alba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

^lan 84. XI. KAZNENE ODREDBE ^lan 82.
Nov~anom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM kaznit }e se za prekršaj pravno lice ako: 1. lovi zašti}enu divlja~ na zemljištima i vodama izvan lovišta (~lan 7. st. 1. i 2.); 2. za vrijeme zabrane lova ili lovostaja lovi, proganja ili namjerno uznemirava divlja~ (~lan 14. st. 2. i 3.); 3. dozvoli lov vrsta za koje je propisana stalna zabrana lova (~lan 16.) ili lovostajem zašti}enih vrsta za vrijeme trajanja lovostaja (~lan 17.) ili privremena zabrana lova (~lan 18.); 4. vrši smanjenje broja zašti}ene divlja~i bez dozvole Federalnog ministarstva (~lan 19. stav 2.); 5. postupi protivno odredbama ~lana 21.; 6. vrši trovanje divlja~i (~lan 29. stav 1.); 7. vrši trovanje divlja~i bez odobrenja federalnog ministra (~lan 29. stav 2); 8. unosi u lovište oru`je koje nije lova~ko i postupa sa njim suprotno odredbama ~lana 30.; 9. korisnik lovišta da u podzakup, ili ustupi drugom korisniku lovište (~lan 38. stav 4.); 10. korisnik lovišta ne osigura obavljanje stru~nih poslova licima predvi|enim u ~lanu 42.; Nov~anom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 2.000 KM kaznit }e se za prekršaj pojedinac (fizi~ko lice) ako: 1. za vrijeme zabrane lova ili lovostaja proganja, lovi ili uznemirava divlja~, ili na neki drugi na~in ugro`ava opstanak divlja~i (~lan 14. stav 2.); 2. vrši lov ptica i sisara korisnih za poljoprivredu i šumarstvo (~lan 21. stav. 1.); 3. bez odobrenja kantonalnog ministra dr`i divlja~ u ogra|enom prostoru (~lan 27. stav 2.); 4. vrši trovanje divlja~i (~lan 29. stav 1.); 5. vrši odstrjel divlja~i nelova~kim oru`jem (~lan 54. stav 1.); 6. lov vrši nabojima koji nisu lova~ki, ili poluautomatskom ili automatskom puškom (~lan 54. stav 3.); 7. vrši lov krupne divlja~i, osim svinja, prigonom i progonom ili sa psima (~lan 54. stav 4.); 8. vrši lov bez lovne karte, odnosno odobrenja za odstrjel (~lan 56. stav 1.); 9. lovi divlja~ u slu~ajevima navedenim u ~lanu 57. stav 1. al. l. do 12., i st. 4. i 5.; 10. u lovu se koristi ne~istokrvnim lova~kim psima (~lan 58. stav 1.); 11. vrši lov divlja~i mre`ama, klopkama i omamljuju}im sredstvima bez odobrenja federalnog ministra (~lan 59. stav 1.); 12. uginulu divlja~ ili ulovljenu divlja~ koristi suprotno ~lanu 62. stav 1.;

Zakoni
13. vrši promet divlja~i i njenih dijelova protivno odredbama ~lana 63. stav 1.; 14. iznosi sa podru~ja lovišta ulovljenu divlja~ i njene dijelove bez popratnice, odnosno trofejnog lista (~lan 64. stav 2.); 15. na zahtjev lovo~uvara ne poka`e lova~ke i druge isprave, ili ne dozvoli pregled ulova, sredstava za lov ili sredstava za prijevoz, odnosno prijenos stvari (~lan 76. stav 1. al. 1. do 5.).

Lova~ki list broj 137
vremenu lova divlja~i zašti}ene lovostajem iz ~lana 24. stav 1.; uvjetima gospodarenja lovištem iz ~lana 38. stav 2.; na~inu obilje`avanja granica lovišta iz ~lana 41. stav 2.; sadr`aju i na~inu vo|enja katastra lovišta iz ~lana 44. stav 4.; evidentiranju obavljenih radova iz ~lana 50. stav 4.; na~inu upotrebe lova~kog oru`ja i municije iz ~lana 54. stav 6.; programu, uvjetima i na~inu polaganja lova~kog ispita iz ~lana 55. stav 3.; programu sokolarskog ispita i na~inu lova divlja~i pticama grabljivicama (sokolarenje) iz ~lana 57. stav 8.; vrsti i broju pasa za lov pojedinih vrsta divlja~i u odre|enim podru~jima iz ~lana 58. stav 3.; cjenovniku odstrjela i korištenja divlja~i i drugih usluga u lovištu iz ~lana 62. stav 6.; obrascu potvrde o porijeklu divlja~i i njenih dijelova i uvjetima pod kojim se mo`e vršiti prepariranje divlja~i i dr`anje trofeja javno izlo`enih u objektima, kao i upotrebi mesa divlja~i u ugostiteljskim objektima iz ~lana 63. stav 3.; obliku obrasca, sadr`aju, na~inu i postupku izdavanja potvrde i trofejnog lista iz ~lana 66.; o banci podataka vrijednih trofeja i kategoriji vrhunskih trofeja iz ~lana 67. stav 8.; odštetnom cjenovniku iz ~lana 72. stav 2.; o obliku i sadr`aju obrasca legitimacije lovo~uvara, vrsti uniforme, oznake, uvjetima za nošenje oru`ja, vrsti oru`ja i veli~ini lovo~uvarskog rejona iz ~lana 75. stav 6.; o obliku i sadr`aju obrasca legitimacije, vo|enju evidencije o izdatim legitimacijama i sadr`aju slu`bene knjige lovo~uvara iz ~lana 77. stav 1.

^lan 85.
Nov~anom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.000 KM kaznit }e se za prekršaj pojedinac ako: 1. lovi divlja~ na zemljištima i vodama izvan lovišta (~lan 7. stav 2.); 2. lovi divlja~ nedozvoljenim sredstvima, na nepropisan na~in i izvan odre|enog vremena (~lan 9. stav 2.); 3. vrši lov `enki dok su bremenite, le`e na jajima ili se hrane, uništava legla, gnijezda i jaja divlja~i (~lan 14. stav 5.); 4. vrši lov medvjeda i drugih zašti}enih divlja~i unutar zašti}enog uzgojnog podru~ja (~lan 17.); 5. vrši lov odre|ene vrste divlja~i za vrijeme privremene zabrane lova (~lan 18. stav 1.); 6. koristi hemijska sredstva štetna za divlja~ (~lan 20. stav 1.); 7. pušta pse da se bez kontrole kre}u po lovištu (~lan 22. stav 1.); 8. pušta ov~arske pse po lovištu izvan stada (~lan 22. stav 1. i ~lan 23. stav 1.); 9. vlasnici pasa i ma~aka puštaju pse i ma~ke u lovištu bez nadzora na udaljenosti od 300 m od nastambe ili stada (~lan 23. stav 2.); 10. postupi protivno odredbama ~lana 28. stav 1. al. 1. do 5.; 11. unosi u lovište oru`je koje nije lova~ko, ili se kre}e izvan javnih puteva, ili vozi po tu|em lovištu sa oru`jem koje nije u futroli ili prtlja`niku vozila i ispra`njeno (~lan 30. st. 1. i 2.); 12. vrši trening i obuku pasa protivno ~lanu 61.; 13. bespravnim lovom nanese štetu divlja~i (~lan 72. stav 1.).

^lan 91.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Slavko Mati}, s. r. Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Muhamed Ibrahimovi}, s. r.

^lan 86.
U postupku po prekršaju pored nov~ane kazne izre}i }e se i zaštitna mjera oduzimanja sredstava koja su upotrijebljena ili namijenjena za po~injenje prekršaja. Licu koje po~ini prekršaj iz ~lana 84. stav 1. ta~. od 1. do 8. i ~lana 12 85. stav 1. ta~. 3. i 4. ovog zakona, uz izre~enu kaznu, izre}i }e se i zaštitna mjera oduzimanja sredstava koja su upotrijebljena za po~injenje prekršaja i oduzimanje imovinske koristi pribavljene po~injenim prekršajem. Za slu~aj iz stava 2. ovog ~lana izre}i }e se mjera oduzimanja dozvole za dr`anje i nošenje oru`ja u trajanju od dvije do pet godina.

(Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 4, 1.2.2006. godine)

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ^lan 87.
Postupak za nadoknadu štete pri~injene od divlja~i zapo~et prije stupanja na snagu ovog zakona nastavit }e se prema odredbama ovog zakona, ako do dana stupanja na snagu ovog zakona nije doneseno prvostepeno rješenje o nadoknadi štete. Ako je u postupku nadoknade štete doneseno prvostepeno rješenje do dana stupanja na snagu ovog zakona, postupak po `albi nastavit }e se prema odredbama koje su bile na snazi do tog dana. Ako je rješenje iz stava 2. ovog ~lana poništeno prije stupanja na snagu ovog zakona, postupak nadoknade štete nastavit }e se prema odredbama ovog zakona.

^lan 88.
Korisnici koji gospodare lovištima du`ni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje poslovanje, op}e i druge akte sa odredbama ovog Zakona.

^lan 89.
Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o lovstvu („Slu`beni tist SRBiH“, br. 7/77, 30/90, 4/93 i 13/94). Do donošenja podzakonskih propisa predvi|enih u ~lanu 90. ovog zakona na teritoriji Federacije primjenjivat }e se podzakonski propisi koji su se primjenjivali do stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona.

^lan 90.
Federalni ministar u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet }e sljede}e provedbene propise o: na~inu, sredstvima i alatima kojima se vrši lov iz ~lana 9. stav 2.; privremenoj zabrani lova iz ~lana 18. stav 3.;

Zakoni
Na osnovu ~lana 38. stav 2. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137
pra}enje zdravstvenog stanja divlja~i i saradnju sa veterinarskom slu`bom (dostava uzoraka i obavještavanje u vezi nalaza i sl.), poduzimanje preventivnih i represivnih mjera i dr.; planiranje, organizovanje i realizaciju akcija u lovištu; planiranje, organizaciju, realizaciju i kontrolu obilje`ivanja granica lovišta, granica rezervata, terena za obuku lova~kih pasa, komercijalnih dijelova lovišta, postavljenje, odr`avanje i zamjenu grani~nih plo~a; planiranje, organizacija, realizacija i kontrola lova za lovce ~lanove udruge; planiranje, organizaciju, realizaciju i kontrolu lova za lovce turiste; organizaciju, realizaciju i kontrolu odstrjela divlja~i, ocjenjivanje trofeja divlja~i, izdavanje trofejnih listova i vo|enje evidencije; ostale mjere i aktivnosti koje zavise od specifi~nih prilika u lovištu, odredaba Zakona, akata saveza i stanja organizovanosti korisnika lovišta.

PRAVILNIK O USLOVIMA GOSPODARENJA LOVIŠTIMA
^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uslovi gospodarenja lovištem, na~in organizovanja lova, vrijeme trajanja lova, kontrola izlovljavanja divlja~i, naknada za u~injenu štetu lovaca u lovištu, mjere sigurnosti u lovu i na~in korištenja objekata u lovištima sa kojim gospodari lova~ka udruga, privredno društvo šumarstva te ostala pravna lica registrovana za bavljenje lovstvom koji su na osnovu Zakona o lovstvu i Zakona o koncesijama dobili lovište na gospodarenje (u daljnjem tekstu: korisnik lovišta).

^lan 4.
Akcije u lovištu su: okcije obuhva}ene stavom iz finansijskog dijela plana gospodarenja lovištem: „Planirana vrijednost ulo`enog rada i drugih ulaganja lovaca u lovište“, i to: izgradnja lovno-tehni~kih objekata (visoke ~eke, hranilišta, i sl.); izgradnja prihvatilišta za fazanske pili}e; akcija izgradnje solišta; akcija obezbje|enja vode u lovištu (pojilišta, bunari, vodotoci i sl.); akcija podizanja remiza, polja za divlja~, obrada njiva i sl.; akcija hvatanja `ive divlja~i i puštanje `ive divlja~i u lovište; ~uvanje prihvatilišta i karantena za unošenje `ive divlja~i u lovište; ostale akcije prilago|ene stvarnim potrebama lovišta; 2. ostale obavezne akcije u lovištu, i to: proljetno brojanje divlja~i; akcije smanjenja broja predatora; akcije uništavanja pasa i ma~aka koji se po lovištu kre}u bez kontrole i odobrenja korisnika lovišta; iznošenje animalne soli; akcija obezbje|enja hrane za zimsku prihranu divlja~i; 13 zimsko prihranjivanje divlja~i; akcija ~uvanja lovišta, sudjelovanje u patrolama, pomo} lovo~uvarskoj slu`bi; ostale akcije prilago|ene stvarnim potrebama lovišta.

^lan 2.
Korisnik lovišta obavezan je ispunjavati sljede}e uslove: 1. da ima urednu registraciju za obavljanje lova; 2. da je ~lan Lova~kog saveza Herceg-Bosne ili Saveza lova~kih organizacija BiH; 3. da u Zakonom predvi|enom roku (godina dana, ra~unaju}i od dana preuzimanja lovišta) donosi lovnogospodarsku osnovu lovišta kao dugoro~ni plan gospodarenja, a u skladu sa njom godišnje planove gospodarenja lovištem do 30. aprila, kao i da izvještaj o izvršenju godišnjeg plana podnosi do 31. maja teku}e godine; 4. da izradi program uzgoja divlja~i kao planski i gospodarski akt kojim se potanko ure|uje uzgoj, zaštita, lov i upotreba divlja~i u uzgajalištima divlja~i; 5. da obezbijedi finansijska sredstva za provo|enje lovnogospodarske osnove za štete na divlja~i i lovištu, kao i nadoknadu štete koju ~ini divlja~ (obezbje|enjem kod osiguravaju}eg zavoda, pologom kod banke, hipotekom na nekretnine i sl.); 6. da mjerama korištenja lovišta odr`ava normalan kapacitet pojedinih vrsta divlja~i i time uti~e na obim šteta kod drugih privrednih grana na podru~ju lovišta; 7. da u gospodarenju lovištem obezbijedi saradnju stru~nih lica za planiranje i realizacije stru~nih poslova i zakonskih odredbi (~lan 42. Zakona o lovstvu); 8. da donese i redovno uskla|uje sa stanjem na tr`ištu op}i akt o korištenju lovišta; 9. da obezbijedi provo|enje preventivnih dijagnosti~kih, kurativnih i higijensko-zdravstvenih mjera u lovištima i ostalim prostorima gdje se divlja~ uzgaja ili obitava radi zdravstvene zaštite divlja~i; 10. da vodi evidencije o izvršenim radovima i provedenim mjerama u lovištu i izvještava nadle`ne organe o istim, ~lan 50. Zakona o lovstvu; 11. da sredstva ostvarena u gospodarenju lovištem koristi namjenski i u skladu sa ~lanom 51. Zakonu o lovstvu; 12. da organizuje lovo~uvarsku slu`bu koja }e djelotvorno raditi na zaštiti i uzgoju divlja~i, ure|enju lovišta i racionalnom korištenju divlja~i i lovišta; 13. da organizovanim radom obezbje|uje stru~no usavršavanje u~esnika gospodarenja lovištem sa ciljem da se pri tome dosljedno poštuju zakonske, stru~ne i eti~ke norme; 14. da uredno prati realizaciju dugoro~nog i godišnjih planova gospodarenja lovištem prema propisanim evidencijama; 15. da ima stru~no mišljenje za korištenje lovišta izdano od strane saveza kojeg je ~lan. Provo|enje uslova iz stava 1. ovog ~lana izvrši}e se zaklju~ivanjem ugovora izme|u kantonalnog ministarstva nadle`nog za poslove lovstva i organizacije kojoj je lovište dano na gospodarenje.

^lan 5.
Ulovljena ili uginula divlja~ i njeni dijelovi (trofeji i dr.) pripadaju korisniku lovišta i mogu se koristiti uz naknadu po tr`išnim cijenama ulovljene divlja~i i njenih dijelova (Cjenovnik) korisnika lovišta.

^lan 6.
U lovištu divlja~ mogu loviti i koristiti njene dijelove: 1. ~lanovi udru`enja; 2. radnici Stru~ne slu`be korisnika lovišta i Saveza; 3. lovci - turisti; 4. gosti udru`enja i Saveza; Lica iz ta~ke 2. i 4. ovog ~lana koriste ulovljenu divlja~ i njene dijelove pod istim uslovima kao i ~lanovi udru`enja, s tim što naknadu za ulovljenu divlja~ mo`e platiti njihov doma}in ili tre}e lice. Korisnik lovišta je obavezan da prilikom organizacije i izvršenja lova sa lovcima turistima (lovni turizam) u potpunosti poštuje lova~ku etiku i obi~aje u lovu. Radnici Stru~ne slu`be kada vrše uzgojno-selektivni i sanitarni odstrel, ne pla}aju naknadu za ulovljenu divlja~.

^lan 7.
U lovištu se lovi: 1. uzgojno-selektivnim odstrelom; 2. sanitarnim odstrelom; 3. redovnim i trofejnim odstrelom; 4. hvatanjem `ive divlja~i; 5. odstrelom na osnovu ~l. 14, 19, 56, 57. i 59. Zakona o lovstvu (lov uz odobrenje); 6. redukcionim odstrelom. Redovni i trofejni odstrel krupne i sitne divlja~i vrše lovci-turisti i ~lanovi udru`enja, a izuzetno i gosti uz prethodnu odluku Upravnog odbora korisnika lovišta. Uzgojno-selektivni i sanitarni odstrel vrše radnici Stru~ne slu`be korisnika lovišta i lovci turisti ukoliko za to imaju interes.

^lan 3.
Gospodarenje lovištem, u smislu ovog pravilnika, obuhvata: izradu i provo|enje lovne osnove i godišnjih planova gospodarenja lovištem; odre|ivanje namjene površina lovišta, površina rezervata i dinamike zaštite staništa i o~uvanja divlja~i, površina za izgradnju stalnih i privremenih prihvatilišta za fazanske pili}e, površina za ogra|ivanje za intenzivni uzgoj krupne divlja~i i sl.; stalno pra}enje brojnosti i „stanja“ fondova divlja~i u lovištu i vo|enje lovne evidencije i statistike;

Zakoni
Uzgojno-selektivni odstrel, lovci turisti i ~lanovi udru`enja vrše uvijek u pratnji radnika stru~ne slu`be korisnika lovišta, odnosno lica ovlaštenog od strane Upravnog odbora korisnika lovišta. Lov upotrebom sokola i drugih ptica grabljivica je dozvoljen u za to lovnom osnovom namijenjenom lovištu ili dijelu lovišta.

Lova~ki list broj 137
Lovci ~lanovi udru`enja i gosti u lovu u lov polaze sa zbornog mjesta i iz lova se vra}aju na zborno mjesto. Zborna mjesta za svaki lovni revir u zavisnosti od broja grupa lovaca utvr|uje Upravni odbor korisnika lovišta najkasnije 15 dana prije po~etka lovne sezone i sa njim upoznaje sve ~lanove udru`enja. Na zbornom mjestu, pratilac odnosno vo|a grupe lovaca, du`an je u dozvolu za lov unijeti imena lovaca koji sudjeluju u lovu i provjeriti ispravnost oru`ja i opreme za lov, lovnu kartu, ~lansku kartu, oru`ni list i dokumente za pse ukoliko se vode u lov. Obavezno je da upozna lovce sa vrstom divlja~i koja se lovi, na~inom lova, vremenom završetka lova i mjerama sigurnosti kojih su svi lovci du`ni se pridr`avati. U lovištu ~lanovi udru`enja mogu loviti lovostajem zašti}enu „sitnu“ divlja~ samo nedjeljom i dr`avnim praznikom, a divlje patke i divlje guske i radnim danima koje odredi Upravni odbor korisnika lovišta. Lovci koji ne ispunjavaju uslove iz stava 3. ovog ~lana i lovci koji su pod uticajem alkohola ne mogu loviti toga dana.

^lan 8.
Lovci - ~lanovi udru`enja mogu loviti divlja~ u lovištu kada ispune uslove utvr|ene Zakonom o lovstvu, Statutom Saveza i aktima korisnika lovišta. Lov i prava iz lova ostvaruju ~lanovi udru`enja u lovnom reviru u kojem izvršavaju svoje obaveze po odluci Upravnog odbora i u drugim lovnim revirima lovišta. Lovci turisti mogu loviti na osnovu ugovora zaklju~enog izme|u korisnika lovišta i posrednika - turisti~ke agencije ili privrednog društva koje ispunjava uslove iz Zakona o lovstvu ili neposredno u slu~aju da su dr`avljani BiH.

^lan 9.
U lovištima se mo`e organizovati pojedina~ni i grupni lov, zavisno o vrsti divlja~i koja se lovi i broju lovaca. 1. Pojedina~nim lovom love se sljede}e vrste divlja~i: jelen, jelen lopatar, bjelorepi jelen, srna, muflon, divokoza, divlja svinja i medvjed. Pojedina~ni lov se obavlja do~ekom na zemlji, do~ekom na ~eki, vabljenjem, vrebanjem (pretra`ivanjem), šuljanjem, mamljenjem i zapregom, privozom ~amcem bez motornog pogona, pticama grabljivicama, stupicama i klopkama, uvijek uz stru~nog pratioca. 2. Grupnim (skupnim) lovom se love sljede}e vrste divlja~i: divlja svinja, zec, fazan, poljska jarebica, jarebica kamenjarka, šumska šljuka, divlja patka, divlja guska, grlica, gugutka, prepelica, liska i druge vrste divlja~i van re`ima zaštite. Grupni lov se obavlja prigonom, pogonom i kru`nim lovom. U grupnom lovu je dozvoljena upotreba lova~kih pasa u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu. U grupnom (skupnom) lovu sudjeluju najmanje 3 (tri) lovca. Divlja~ izvan re`ima zaštite se lovi u pojedina~nom i u grupnom 14 lovu.

^lan 14.
Trofeje odstrijeljene divlja~i obra|uje Stru~na slu`ba korisnika lovišta, a ocjenjuje stru~na komisija. Trofej se mo`e predati lovcu kada je ocijenjen, ocjenjivanje trofeja izvršeno na obrascu ocjenjiva~kog lista (~ije elemente propisuje Lova~ki savez), popunjen trofejni list na propisanom obrascu i pla}ena vrijednost trofeja po cjenovniku korisnika lovišta. Lovcu se uz trofej ulovljene divlja~i obavezno predaje trofejni list, uredno popunjen i ovjeren, potvrda za trofej i ra~un - uplatnica.

^lan 15.
Lovac - ~lan udru`enja, naknadu za ulovljenu divlja~ pla}a po izvršenju lova ili u vidu akontacije prigodom uplate ~lanarine. Upla}ena akontacija za lov divlja~i obra~unava se po završetku sezone lova odre|ene vrste divlja~i, a najkasnije do donošenja godišnjeg plana gospodarenja lovištem za narednu lovnu godinu. Naknadu za ulovljenu divlja~ i korištenje ulovljene divlja~i i njenih dijelova za lovca ~lana udru`enja mo`e platiti i drugo lice ili privredno društvo (sponzor, poslovni partner i sl.), u kom slu~aju Stru~na slu`ba korisnika lovišta formira odgovaraju}u dokumentaciju i dostavlja informaciju sekciji iz koje je taj lovac.

^lan 10.

„Krupna“ divlja~ se lovi na osnovu dozvole za lov krupne divlja~i, izdane na propisanom obrascu, a divlja svinja i „sitna“ divlja~ na osnovu dozvole za lov koja glasi na ime vo|e grupe lovaca. Dozvolu za lov „krupne“ divlja~i izdaje korisnik lovišta (stru~ni djelatnik - upravnik lovišta po odobrenju korisnika lovišta), a dozvolu za lov „sitne“ divlja~i predsjednik organizacionog dijela udru`enja (sekcija, društvo, podru`nica ili sl.) za lovni revir u kojem svoje aktivnosti ostvaruje organizacioni dio udru`enja. Dozvola za lov se izdaje najmanje 24 sata prije po~etka lova.

^lan 16.
Akontacija za lov divlja~i posebno se evidentira u knjigovodstvu i vodi na odvojenoj stavki knjigovodstvenog konta i iskazuje se u godišnjem planu gospodarenja lovištem u dijelu prihodi-rashodi, a na kraju lovne godine obra~unava se kao naknada za ulovljenu divlja~.

^lan 17.
Lovcu - ~lanu udruge koji ne izmiri svoje obveze nastale lovom i korištenjem divlja~i i njenih dijelova u utvr|enim rokovima prestaje ~lanstvo u udruzi, a potra`ivanja }e udruga naplatiti sudskim putem.

^lan 11.
Dozvola za lov se mo`e izdati samo na one vrste divlja~i koje su predvi|ene u godišnjem planu gospodarenja lovištem za teku}u lovnu godinu i u planiranom obimu (broju). Ulovljena divlja~ i njeni dijelovi mogu se iznijeti iz lovišta samo uz propratnicu-potvrdu koju na propisanom obrascu izdaje pratilac lovca u lovu na krupnu divlja~, a vo|a grupe lovaca ili lovnik u lovu na divlje svinje i „sitnu“ divlja~. Propratnica-potvrda za „sitnu“ divlja~ i divlju svinju mo`e se dati i vo|i grupe lovaca za cijelu grupu ako zajedno izlaze iz lovišta ili idu do mjesta stanovanja.

^lan 18.
Du`nost organizatora lova je da upozna sve sudionike u lovu sa pravilima sigurnosti u lovu. Pravila sigurnosti u lovu su sljede}a: 1. Divlja~ je dozvoljeno loviti lova~kim oru`jem i lova~kom municijom. 2. Oru`jem se mora rukovati oprezno i odgovorno. 3. Prigodom odlaska do mjesta lova, prelaska na drugo mjesto, kratkog prestanka lova, boravka u zatvorenim prostorijama, puške se moraju isprazniti, odnosno prelomiti. 4. Puška se puni okrenutih le|a sudionicima lova, tako da se cijev dr`i koso, usmjerena cijev ima na dolje ili gore. 5. Cijev puške se nikada ne smije uperiti prema drugom lovcu. 6. Nije dozvoljeno pucati na niskolete}u divlja~ ili na divlja~ koja se kre}e u pravcu drugih lovaca i kada se oni time ugro`avaju. 7. Nije dozvoljeno pucati na vodu, led ili smrznuto zemljište u pravcu drugih lovaca. 8. Prije po~etka lova svakog lovca upoznati sa mjestima susjednih lovaca i upozoriti ih na zabranu pucanja u odre|enim pravcima. 9. U grupnom lovu divlja~ se ne smije pratiti sa uperenom puškom sve dok se ne pro|e crta postavljenih lovaca. 10. Ubrza~ okidanja („šneler“) u grupnom lovu se ne smije koristiti. 11. Nije dozvoljeno divlja~ osmatrati pomo}u opti~kog nišana na pušci. 12. Prigodom nošenja oru`ja ruka se ne smije dr`ati na ustima cijevi ili na okida~u (obara~i).

^lan 12.
Pratilac lovca i vo|a grupe lovaca du`an je u roku od 48 sati, odnosno u roku koji utvrdi Upravni odbor korisnika lovišta, po završetku lova, dostaviti Stru~noj slu`bi korisnika lovišta Zapisnik o izvršenom lovu i Izvještaj o izvršenom lovu na drugoj strani dozvole za lov, odnosno drugom dijelu dozvole za lov sa unesenim svim podacima predvi|enim u obrascu. Grupi lovaca, odnosno lovcu iz grupe lovaca za koju nije dostavljen izvještaj u roku ne}e se izdati dozvola za lov u sljede}em lovnom danu (nedjelji), a vo|a grupe - pratilac ~ini te`u povredu discipline i za nju Upravni odbor korisnika lovišta mo`e tom licu uskratiti pravo vo|e grupe - pratioca.

^lan 13.
Kalendarom lova se utvr|uju vrste i broj divlja~i koja se mo`e odstrijeliti u lovištu, datum i vrijeme po~etka i završetka lova kao i zborna mjesta lovaca.

Zakoni
13. Poslije pada puške na zemlju ili u snijeg, odnosno podizanja puške, moraju se pregledati usta cijevi radi otklanjanja eventualnih za~epljenja. 14. Mjesto na koje je lovac raspore|en ne smije se napuštati u vrijeme lova bez odobrenja stru~nog pratioca ili vo|e grupe lovaca do završetka (prigona ili pogona) lova. 15. Prigodom sudjelovanja u kru`nom lovu i u prigonu puška se mora dr`ati u polo`aju koso dolje ili koso gore. 16. Sudionike u lovu, prekršioce pravila iz stava 1. i 2. ovog ~lana stru~ni pratilac ili vo|a grupe lovaca }e isklju~iti iz lova.

Lova~ki list broj 137
Lovac - ~lan udru`enja obavezan je svake lovne godine odstrijeliti odre|en broj divlja~i izvan re`ima zaštite i pasa i ma~aka koji se kre}u lovištem bez kontrole vlasnika ili odobrenja korisnika lovišta i to u vrijednosti koju odredi korisnik lovišta. Vrijednost pojedina~nog poena utvr|uje Upravni odbor korisnika lovišta, i to za svaku lovnu godinu u godišnjem planu gospodarenja lovištem. Lovac koji ne ispuni obavezu iz stava 2. du`an je istu platiti po utvr|enoj cijeni korisnika lovišta, i to do kraja teku}e lovne godine.

^lan 19.
Nije dozvoljen lov divlja~i: 1. U vrijeme kada je vidljivost znatno smanjena (vidljivost manja od 150 m), lošeg vremena (uslijed magle, jake kiše, snijega, jakog vjetra i sl.), hemijskog, biološkog i radioaktivnog zaga|enja, ratnog djelovanja na površinama gdje je ustanovljeno lovište. 2. No}u, dva sata prije izlaska i dva sata poslije zalaska sunca, osim divljih svinja, medvjeda i vuka u no}i sa mjese~inom, do~ekom sa ~eke. 3. Zabranjeno je loviti divlja~, osim u svrhu spašavanja, u sljede}im uslovima: a) kada je ugro`ena poplavom; b) kada je ugro`ena po`arom; c) kada je ugro`ena visokim snijegom (visina snijega iznad 40 cm); d) kada je ugro`ena dugotrajnim sušnim razdobljem (razdoblje du`e od 60 dana bez kiše). Zabranjeno je obavljanje lova na pojedine vrste divlja~i kada lov mo`e ugroziti zdravlje ljudi, stoke, kao i druge `ivotinjske vrste.

^lan 22.
Objekte u lovištu u toku izvršenja lova koriste sva lica koja imaju dozvolu za lov izdanu od strane korisnika lovišta ili Saveza, isklju~ivo u funkciji za koju su predvi|eni i uz naknadu predvi|enu Cjenovnikom koji donosi federalni ministar.

^lan 23.
Za svu u~injenu štetu lovaca u lovištu nastalu prilikom lova odgovoran je korisnik lovišta. Korisnik lovišta mora nadoknaditi štetu vlasnicima zemljišta, voda i šuma na kojem je šteta nastala, a ima pravo refundiranja ispla}enog iznosa od lovca koji je štetu pri~inio.

^lan 24.
Korisnici lovišta su obavezni da na osnovu ovog pravilnika, usklade svoje poslovanje sa specifi~nim prilikama u lovištima kojim gospodare u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika.

^lan 25.
Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje va`iti Uputstvo o uslovima za gazdovanje lovištem („Slu`beni list SRBiH“, broj 37/90).

^lan 20.
Lovostajem zašti}ena divlja~ i divlja~ izvan re`ima zaštite mo`e se odstrijeliti samo lova~kim oru`jem i lova~kom municijom odgovaraju}eg punjenja u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu.

^lan 26.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 01-02-369/06 septembra 2006. godine Sarajevo

^lan 21.
Divlja~ izvan re`ima zaštite i psi i ma~ke, koji se bez kontrole i bez odobrenja korisnika lovišta kre}u po lovištu, love se u organizovanim akcijama i prilikom lova na druge vrste divlja~i.

Ministar Marinko Bo`i}, s.r.

15

Zakoni
Na osnovu ~lana 55. stav 3. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i Šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137
organizovane akcije, za za{titu divlja~i i lovi{ta, smanjenja broja predatora (bez oru`ja); obradu divlja~i i pripremu trofeja divlja~i za ocjenjivanje.

PRAVILNIK O PROGRAMU, UVJETIMA I NA^INU POLAGANJA LOVA^KOG ISPITA
^lan l.
Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i na~in polaganja lova~kog ispita, utvr|uje se obrazac i na~in izdavanja Uvjerenja o polo`enom lova~kom ispitu (u daljnjem tekstu: Uvjerenje) te oblik, sadr`aj i na~in vo|enja Upisnika o izdanim uvjerenjima o polo`enom lova~kom ispitu (u daljnjem tekstu: Upisnik).

^lan 6.
Za realizaciju teorijske i prakti~ne obuke pripravnika odgovorni su: mentor, stru~no lice-upravnik lovi{ta i stru~ni predava~i sa zavr{enim VI i VII stepenom stru~ne spreme iz oblasti koja je predvi|ena u Programu za polaganje lova~kih ispita.

^lan 7.
Prije po~etka pripravni~kog sta`a, lova~ko udru`enje je obavezno da za svakog pripravnika pored organizovane teorijske nastave osigura i Priru~nik, u cilju lak{eg sticanja znanja predvi|enog Programom.

^lan 8.
Pripravnik o svojim aktivnostima u toku pripravni~kog sta`a vodi Dnevnik. Dnevnik po zavr{etku pripravni~kog sta`a ovjerava mentor. Kandidat koji ne polo`i ispit, Dnevnik zadr`ava do ponovnog polaganja ispita, a poslije polo`enog ispita Dnevnik se arhivira u lova~kom udru`enju.

^lan 2.
Program za polaganje lova~kog ispita (u daljnjem tekstu: program), {tampan je uz ovaj Pravilnik i ~ini njegov sastavni dio, a sadr`i slijede}e teme: zakonski propisi iz oblasti lovstva; rasprostranjenost i biologija divlja~i; planiranje, i organizacija u lovnom gospodarstvu; lova~ko oru`je, osnovi balistike i lovnog strelja{tva i lova~ka oprema; trofeji divlja~i, obrada i ocjenjivanje; lovna kultura; lovna kinologija; na~ini kori{tenja lovi{ta; bolesti divlja~i i lova~kih pasa; prva pomo} u lovu U skladu sa Programom iz stava 1. ovog ~lana, Lova~ki savezi du`ni su sa~initi Priru~nik za polaganje lova~kpg ispita (u daljnjem tekstu: Priru~nik). 16 Teme iz stava 1. ovog ~lana osnov su za oblikovanje ispitnih pitanja na provjeri znanja. Lova~ki ispit (u daljnjem tekstu: ispit) se pola`e pismeno rje{avanjem testa i usmeno.

^lan 9.
Mentor se imenuje preko Lova~kog saveza i mora posjedovati najmanje IV stepen {umarske, veterinarske ili poljoprivredne (sto~arski smjer) struke i najmanje pet godina lova~kog sta`a, odnosno IV stepen bilo koje struke i 10 godina lova~kog sta`a. Jedan mentor mo`e biti zadu`en za rad sa najvi{e 15 (petnaest) pripravnika. Radom mentora koordinira stru~no lice-upravnik lovi{ta, lova~kog saveza u kojem se obavlja pripravni~ki sta`.

^lan 10.
Mentor po zavr{etku pripravni~kog sta`a podnosi izvje{taj i ocjenu korisniku lovi{ta i lova~kom savezu. Lova~ko udru`enje na osnovu izvje{taja mentora donosi odluku kojom utvr|uje da je pripravnik osposobljen-nije osposobljen za polaganje lova~kog ispita i tu odluku dostavlja pripravniku. Pripravnik po dobivanju Odluke iz stava 2. ovog ~lana, podnosi pismenu prijavu za polaganje ispita. Lova~ko udru`enje je du`no da u roku od 30 dana po prijemu prijave organizuje polaganje lova~kog ispita.

^lan 3.
Ispit se pola`e pred Komisijom za lova~ki ispit (u daljnjem tekstu: Komisija) koju na prijedlog lova~kih saveza posebnim rje{enjem imenuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar). Sastav, period na koji se imenuje, naknada za rad i drugi bitni odnosi za rad Komisije odredit }e se rje{enjem iz stava 1. ovog ~lana. ^lanovi Komisije moraju biti stru~na i iskusna lica iz oblasti lovstva, sa VSS a koja su tokom svog {kolovanja izu~avala predmet lovstvo.

^lan 11.
Lova~ko udru`enje po prijemu najmanje 10 /deset/ prijava za polaganje ispita, dostavlja zahtjev Lova~kom savezu. Zahtjev sadr`i: prijedlog mjesta i vremena odr`avanja ispita i osnovne podatke o kandidatima /ime, prezime i mati~ni broj, adresa prebivali{ta, datum i mjesto ro|enja, naziv mati~nog udru`enja/. Na ispit mogu izi}i samo oni kandidati koji su navedeni u zahtjevu.

^lan 12.
Lova~ko udru`enje pisanim putem obavje{tava pripravnike o mjestu i vremenu polaganja ispita. Obavje{tenje iz stava 1. ovog ~lana dostavlja se najkasnije osam dana prije polaganja ispita.

^lan 4.
Ispit se pola`e po isteku pripravni~kog sta`a, koji traje godinu dana ra~unaju}i od dana sticanja statusa pripravnika, odnosno prijema u lova~ko udru`enje. Punoljetni dr`avljanin BiH, koji nema polo`en ispit, u~lanjenjem u lova~ko udru`enje sti~e status pripravnika. ^lan lova~kog podmlatka lova~kog udru`enja do sticanja punoljetnosti ima status mla|eg pripravnika. Mla|i pripravnik, koji je u kontinuitetu imao ovaj status du`e od tri godine, a u posljednjoj godini prije sticanja punoljetnosti vodio dnevnik, sti~e uvjet da mo`e polagati ispit. Mla|i pripravnik, koji je kra}e od tri godine imao ovaj status, sricanjem punoljetnosti dobiva status pripravnika.

^lan 13.
U slu~aju da se lova~kom udru`enju prijavi manje od 10 pripravnika, prijavljeni pripravnici se mogu uputiti u drugo lova~ko udru`enje kod koje se odr`ava polaganje ispita. Pripravnik upu}en u drugo lova~ko udru`enje obavezan je ponijeti odluku iz ~lana 10. stav 2., ovog Pravilnika, ovjeren Dnevnik i dokaz o uplati naknade za polaganje ispita. Naknadu iz stava 2. ovog ~lana propisuje federalni ministar.

^lan 5.
Za vrijeme trajanja pripravni~kog sta`a lova~ko udru`enje je obavezno provesti plan i program teorijske i prakti~ne obuke pripravnika, u skladu sa ~lanom 2. ovog Pravilnika. Prakti~ni dio plana i programa naro~ito sadr`i: izgradnju lovnih objekata /prihvatili{ta, remize, polja za divlja~....i lovno-tehni~kih objekata /hranili{ta, soli{ta, pojili{ta, ~eke.../u lovi{tu; prihranjivanje divlja~i u lovi{tu; utvr|ivanje brojnog stanja divlja~i u lovi{tu; ~uvanje i za{titu lovi{ta;

^lan 14.
Prije po~etka ispita, na osnovu evidencije kandidata koju vodi Stru~na slu`ba Saveza, Komisija utvr|uje identitet kandidata (li~na karta, voza~ka, dozvola ili putna isprava). Kandidat je du`an Komisiji staviti na uvid ovjeren Dnevnik. Ukoliko kandidat ispit ne pola`e u mati~nom lova~kom udru`enju, pored Dnevnika, potrebno je da Komisiji stavi na uvid i Odluku iz ~lana 10. stav 2. ovog Pravilnika.

^lan 15.
Ispit se pola`e pisano rje{avanjem testa pred Komisijom u punom sastavu.

Zakoni
Pripravnik odgovara na 50 pitanja formulisanih u 10 grupa, u skladu sa pitanjima iz Priru~nika. Odabir pitanja vr{i Komisija po principu „nevi|eno“ /odabirom grupe od 1 do 10/. Kandidat se ocjenjuje ocjenom: POLO@IO ili NIJE POLO@IO. Kandidat se ocjenjuje ocjenom „polo`io“ ako je pokazao zadovoljavaju}e znanje ispitnog gradiva, odnosno pravilno rije{io 95% i vi{e testa. Kandidati koji su pravilno rije{ili od 75% do 95% testa imaju pravo pristupiti usmenom dijelu ispita. Usmeni dio ispita se pola`e odgovaranjem na tri (3) pitanja, koja su u pisanoj formi, sa pravom ~lanova Komisije na potpitanja. Za kandidata koji neopravdano odustane od zapo~etog polaganja ispita, smatra se da nije polo`io ispit. Kandidata koji ometa odr`avanje ispita predsjednik Komisije udaljit }e sa ispita, a na ispit mo`e ponovno izi}i poslije {est mjeseci od dana udaljavanja.

Lova~ki list broj 137 ^lan 19.
Federalni ministar potpisuje uvjerenje i preko Lova~kog saveza dostavlja lovcu Uvjerenje o polo`enom ispitu. Broj uvjerenja Stru~na slu`ba Lova~kog saveza upisuje u zapisnik, a kopiju zapisnika zajedno sa Uvjerenjem dostavlja lova~kom udru`enju.

^lan 20.
Lova~ki savezi vode evidenciju o polo`enim ispitima i o izdanim uvjerenjima na obrascu upisnika koji je {tampan uz ovaj Pravilnik i ~ini njegov sastavni dio. Upisnik se sastoji od listova papira standardnog formata A4 koji su ozna~eni rednim brojevima i moraju biti uvezani. U Upisnik se upisuju slijede}i podaci: redni broj upisa; serijski broj obrasta uvjerenja; podaci o licu kojem je izdano uvjerenje (ime i prezime, adresa prebivali{ta, mati~ni broj, datum, mjesto i dr`ava ro|enja, datum i mjesto polaganja ispita); podatke u vezi s izdanim uvjerenjima (ovla{teno lice, potpis i pe~at). Lova~ko udru`enje vodi mati~nu knjigu o polaganju ispita.

^lan 16.
O toku polaganja ispita vodi se zapisnik o polaganju ispita (u daljnjem tekstu: zapisnik) koji mora obavezno sadr`avati: op}e podatke (naziv i sjedi{te lova~kog udru`enja, mjesto i datum odr`avanja ispita, ukupan broj kandidata, broj kandidata koji su polo`ili i broj kandidata koji nisu polo`ili ispit); primjedbe (utisci ~lanova Komisija o provedenom ispitu); ~lanovi Komisija (imena i prezimena predsjednika i ~lanova Komisije) i podatke o svakom kandidatu koji je polo`io ispit (redni broj, ime i prezime, li~ni broj, prebivali{te i adresa stana, naziv lova~kog udru`enja ~iji je ~lan i podatak koji put izlazi na ispit). Zapisnik vodi i sastavlja sekretar Komisije, a potpisuju ga predsjednik Komisije i sekretar Komisije (zapisni~ar). Lova~kom udru`enju u kojem je odr`ano polaganje ispita, dostavlja se pravilno sa~injen Zapisnik, kao i Lova~kom savezu i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu; Federalno ministarstvo) u roku od deset dana od dana odr`avanja ispita.

^lan 21.
Lova~ko udru`enje u ~lansku kartu lovca upisuje podatak o polo`enom ispitu.

^lan 22.
Licu koje dostavi dokaz o ispunjenju uvjeta iz ~lana 55. Zakona o lovstvu, Komisija za polaganje lova~kog ispita izdaje Uvjerenje o osloba|anju polaganja ispita (rje{enje), nakon postupka nostrifikacije. Dr`avljaninu BiH koji dostavi dokaz o polo`enom ispitu, izvan teritorije BiH, nakon polo`enog ispita iz lovnog zakonodavstva u BiH, Komisija izdaje Uvjerenje o polo`enom ispitu Uvjerenje iz st. 1. i 2. ovog ~lana izdavat }e se zaklju~no sa 31. 12. teku}e godine.

^lan 23.
Kandidat koji ne polo`i ispit nakon drugog polaganja gubi status pripravnika. 17 Lice iz stava 1. ovog ~lana ima pravo da nakon isteka jedne godine, od drugog neuspje{nog polaganja ponovno podnese zahtjev za stjecanje statusa pripravnika.

^lan 17.
O polo`enom ispitu svakom kandidatu Federalno ministarstvo izdaje uvjerenje, koje ima karakter javne isprave, na obrascu koji je {tampan uz ovaj pravilnik i ~ini njegov sastavni dio. Obrazac uvjerenja iz stava 1. ovog ~lana sastoji se od jednog lista papira A 4 formata. Obrazac uvjerenja toniran je u zelenoj boji. Podaci u obrascu uvjerenja ispunjavaju se kompjuterski.

^lan 24.
Za odr`avanje ispita ~lanovima Komisije pripada nov~ana naknada na ime u~e{}a u radu Komisije, koja se utvr|uje posebnim rje{enjem federalnog ministra.

^lan 25.
Ovaj Pravilnik se primjenjuje u svim lova~kim udru`enjima koje djeluju na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine.

^lan 18.
Na obrascu uvjerenja od vrha prema dnu je tekst slijede}eg sadr`aja: naziv tijela koje izdaje uvjerenje; naziv obrasca uvjerenja; ime i prezime nosioca uvjerenja; adresa prebivali{ta nosioca uvjerenja; mati~ni broj; datum, mjesto i dr`ava ro|enja nosioca uvjerenja; dr`avljanstvo nosioca uvjerenja; mjesto i datum kada je nosilac uvjerenja polo`io ispit; M.P. i potpis ovla{tenog lica; serijski broj obrasca uvjerenja.

^lan 26.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje va`iti Pravilnik o programu, uvjetima i na~inu polaganja lova~kog ispita („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 63/06).

^lan 27.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednogdana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 06-02-283-2/07 Sarajevo, januara 2008. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

Zakoni
Prilog 1: Program edukacije pripravnika

Lova~ki list broj 137

Tema I 1.
Istorijat lovstva Interpretacija Zakona o lovstvu i podzakonski akti (pravilnici, odluke, uredbe)

Kratak opis TEORETSKI DIO (obuka u u~ioncama)
Istorijat i razvoj lovstva, lovstvo u BiH, lovstvo danas Osnovna struktura Zakona o lovstvu. Posebna informacija Odnos i pona{anje prema lovo~uvaru, pru`anje informacija Koji su propisani u prakti~noj upotrebi Na~in i metode utvr|ivanja brojnosti divlja~i u lovi{tu Objasniti metode odre|ivanja LPP za pojedine vrste divlja~i Populacija: veli~ina, gustina, polna, starosna i socijalna struktura, na~in `ivota, potrebe, reprodukcija za glavne uzgojne vrste Pojam boniteta, metode bonitiranja, kapacitet lovi{ta, odre|ivanje kapaciteta Realni prirast, vrijeme i na~in izvo|enja lova i uticaj lovnog pritiska na populacije divlja~I Pored prihranjivanja, hraniva i normativi Elementarne nepogode, predatori i {teto~ine, lovokra|a i krivolov, bolesti i povrede Vrste {tata i mjere za njihovo sprije~avanje Osnove planiranja, godi{nji plan, lovna osnova, pra}enje realizacije programa i planova, organizacija grupnih lovova Upoznavanje sa bolestima divlja~i i mogu}nosti prevencije istih Vrste lova~kih pasa i njihova upotreba u lovu, uzgoj i njega pasa Obrada krupne divlja~i, obrada sitne divlja~i; Pojam i istorijat, me|unarodni propisi za ocjenu-CIC, trofej kao pokazatelj vrijednosti populacije, pravilna obrada i ~uvanje trofeja

Sati

3 3 2 2 2 2 5 4 4 2 2 2 3 2 4 4

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Prava i du`nosti lovo~uvara Kori{tenje administrativnih standarda i formulara u lovstvu, vo|enje stru~ne evidencije Utvr|ivanje brojnog stanja divlja~i Metode utvr|ivanja lovno produktivnih povr{ina Osnovi ekologije divlja~i

Odre|ivanje boniteta i kapaciteta lovi{ta Odre|ivanje stepena kori{tenja i na~ina kori{tenja populacija divlja~i

8. 9.
18

Prihranjivanje divlja~i Za{tita divlja~i [tete od divlja~i Planiranje lovnog gazdovanja Bolesti divlja~i i higijena lovi{ta Lovna kinologija

10. 11. 12. 13. 14.

Postupak sa odstrijeljenom divlja~i i lova~ki trofeji

Ukupan broj sati: II 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Lova~ka etika i obi~aji Orijentacija u {umi Upotreba lovnih pasa Lovna infrastruktura Prirodne karakteristike lovi{ta Prihranjivanje divlja~i Upotreba lova~kog oru`ja i municije, tehnike ga|anja Na~ini i vrste lovljenja divlja~i

46

PRAKTI^NI DIO (obuka na terenu)
Osnove lova~ke etike i obi~aja, pona{anje lovca u javnosti Upotreba mape i kompasa Prakti~an rad sa psima Izbor mjesta za postavljanje lovnih objekata i gradnja objekata Limitiraju}i faktori u stani{tu, negativni uticaji na stani{te, zna~ajni za `ivot i opstanak divlja~i Izno{enje soli i hrane za divlja~, na~in izlaganja hrane No{enje i dr`anje lova~kog oru`ja, upotreba oru`ja, lovno strelja{tvo, odr`avanje oru`ja Pojedina~ni i skupni lovovi, pona{anje lovaca u skupnim lovovima

2 2 4 6 4 4 6 6 34 90

Ukupano sati: SVEUKUPNO:

Zakoni
Prilog 2: Obrazac evidencije o izdanim uvjerenjima o polo`enom lova~kom ispitu

Lova~ki list broj 137

Grb saveza

EVIDENCIJA
O IZDANIM UVJERENJIMA O POLO@ENOM LOVA^KOM ISPITU

U ovom registru sadr`ani su redni brojevi od ................... zaklju~no sa .........................

Redni broj

Serijski broj uvjerenja

Ime i prezime nosioca uvjerenja

Adresa prbivali{ta

Mati~ni broj

Datum, mjesto i Datum i mjesto dr`ava ro|enja polaganja ispita

Ovla{teno lice

1

2

3

4

5

6

7

8
19

Zakoni
Prilog 2: Obrazac uvjerenja o polo`enom lova~kom ispitu

Lova~ki list broj 137

20

Zakoni
Na osnovu ~lana 75. stav 6. i ~lana 77. stav 1. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137
da pregleda ulov i sredstva za lov, kao i da utvrdi da li je lov obavljen u skladu s propisima; da privremeno oduzima i bez odlaganja preda mjerodavnom organu ulov, sredstva za lov, kao i druge predmete prona|ene u lovištu, ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje kaznenog djela ili prekršaja koji se odnose na lov, ili da su nastali ili pribavljeni izvršenjem takvog kaznenog dijela ili prekršaja; da odstranjuje ranjenu i bolesnu divlja~; da izvještava o pojavi bolesti ili uginu}u divlja~i, opasnosti od elementarnih nepogoda. Lovo~uvar je du`an da osobi od koje su oduzeti ulov, psi i drugi predmeti za lov, izda potvrdu o oduzimanju spomenutih sredstava. U slu~ajevima iz stava 1. ovog ~lana osoba koja je zate~ena sa sredstvima za lov u lovištu du`na je na zahtjev lovo~uvara pokazati odobrenje za odstrjel, odnosno lova~ku kartu i ispravu kojim se utvr|uje njen identitet, kao i da omogu}i pregled ulova, sredstava za lov, pregled vozila i drugih sredstava za prijevoz i prenošenje stvari.

PRAVILNIK O LOVO^UVARSKOJ SLU@BI
I. OP]E ODREDBE ^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se organizovanje lovo~uvarske slu`be, oblik, sadr`aj i na~in izdavanja iskaznice i vo|enja evidencije o izdanim iskaznicama lovo~uvara, sadr`aju slu`bene knjige lovo~uvara, vrsti i obliku uniforme lovo~uvara, oblik zna~ke ~uvara i na~in njihovog izdavanja, uvjeti i na~in nošenja i upotrebe lova~kog oru`ja i njihovoj vrsti pri obavljanju lovo~uvarske du`nosti.

^lan 2.
Korisnik lovišta du`an je organizovati lovo~uvarsku slu`bu ako sam nije stru~no osposobljen. Lovo~uvarsku slu`bu vrše lovo~uvari kao slu`bene (ovlaštene) osobe uposlene u lovištu.

^lan 9.
Lovo~uvar obavlja i sljede}e poslove: smanjuje, u skladu sa dobijenim nalogom, odstrijelom i drugim dopuštenim na~inom i sredstvima broj nezašti}enih vrsta divlja~i, pasa i ma~aka koji se bez kontrole kre}u lovištem; odstreljuje u lovištu pse koji se bez kontrole, odnosno bez odobrenja korisnika lovišta, nalaze u lovištu, a udaljeni su više od 200 metara od stambene ili neke druge zgrade; spre~ava lov psima sa kojima je lov zabranjen; odstreljuje ranjenu ili bolesnu divlja~ i u vrijeme kada je lov zabranjen, i u tom slu~aju postupa po Zakonu o lovstvu; vrši odstrjel divlja~i, u skladu sa godišnjim planom gospodarenja lovištem; obavještava, bez odlaganja, korisnika lovišta o pojavi bolesti i uginu}a divlja~i ili opasnosti od elementarnih nepogoda (poplave, po`ari, snje`ni nanosi i dr.); vrši pregled, odr`avanje i ~uvanje lovnih i lovno-tehni~kih objekata u lovištu; spre~ava uništavanje i prisvajanje mladunaca, uništavanje i kvarenje 21 legala zašti}ene divlja~i te uništavanje i kvarenje gnijezda i jaja zašti}enih vrsta divlja~i; spre~ava svaku pojavu nedozvoljenog lova (krivolova i lovokra|e); spre~ava i prijavljuje osobe koje se neovlašteno kre}u kroz lovište sa puškom ili drugim sredstvima za lov, odnosno psima; kontrolira u~esnike u lovu da li imaju propisane isprave i dozvolu za lov te odgovaraju}e oru`je i naboje; vrši nadzor, kontrolu i zaštitu cjelokupne divlje faune u lovištu; vodi dnevnik rada i u njega unosi sva zapa`anja u lovištu, tokom vršenja svoje du`nosti; podnosi izvještaj o utvr|enim nepravilnostima u roku od 48 sati; sara|uje sa lovnim inspektorima, organima javne sigurnosti; po potrebi sudjeluje u radu fazanerije; obavlja i druge poslove odre|ene aktima korisnika lovišta, a po nalogu direktora lovišta. Tako|er, lovo~uvar je obavezan: poznavati granice i cjelokupnu površinu lovišta koje mu je povjereno na ~uvanje; biti stalno i potpuno upoznat sa stanjem lovišta i divlja~i u njemu, što obuhvata: pra}enje le`enja divlja~i i razvoja mladun~adi u lovištu; pra}enje zdravstvenog stanja divlja~i; pra}enje dolaska, prolaska i odlaska ptica selica, i od svake odstrijeljene ptice koja je prstenovana prsten sa potrebnim podacima dostavlja korisniku lovišta; pra}enje migracionih kretanja divlja~i u lovištu i utvr|ivanje njihovih zimovališta radi ishrane i zaštite divlja~i; podnositi izvještaj o svemu gore navedenom.

^lan 3.
Lovo~uvar mo`e biti osoba: 1. koja ispunjava propisane uvjete za dr`anje i nošenje lova~kog oru`ja; 2. koja je stru~no osposobljena najmanje za lovo~uvara prema propisima prosvjete. Lovo~uvar mo`e biti osoba koja je završila najmanje III stepen srednje škole (šumarske, agronomske, veterinarske struke) koja je zdravstveno sposobna za vršenje odre|enih poslova utvr|enih za to radno mjesto, sa polo`enim lova~kim i lovo~uvarskim ispitom, koja ispunjava uvjete za nošenje oru`ja kao i druge uvjete utvr|ene zakonom i aktima korisnika lovišta.

^lan 4.
Lovo~uvar ima svojstvo slu`benog lica. Za vrijeme slu`benog obavljanja posla, lovo~uvar nosi opremu (odijelo, oru`je, ~izme, torbicu, mobitel i dr.) i mo`e koristi prijevozno sredstvo korisnika. Slu`benu uniformu i opremanje lovo~uvara, njen izgled, na~in korištenja kao i uvjete za njen odabir proizvo|a~a propisuje i provode lovni savezi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Savez).

^lan 5.
Lovo~uvarska slu`ba mora se organizovati ovisno o konfiguraciji i otvorenosti lovišta, te u skladu s lovnogospodarskom osnovom.

^lan 6.
Ovlasti i du`nosti lovo~uvara utvr|ene su ~lanom 76. Zakona o lovstvu, ugovorom s korisnikom lovišta i lovnogospodarskom osnovom.

^lan 7.
Prije stupanja na du`nost lovo~uvar i lovo~uvar volonter potpisuju izjavu da }e se u svom radu pridr`avati propisa o lovstvu, drugih zakona i Kodeksa lovaca, savjesno i nepristrasno vršiti povjerenu mu du`nost, te ~uvati i štititi divlja~.

^lan 8.
Lovo~uvar je ovlašten (~lan 76. Zakona o lovstvu): da od osoba zate~enih sa sredstvima za lov u lovištu zahtijeva da poka`u odobrenje za odstrjel, odnosno lova~ku kartu, kao i druge isprave kojima se utvr|uje identitet tih osoba; da zahtijeva li~ne isprave od osobe zate~ene u vršenju prekršaja ili kaznenog djela koji se odnose na lovstvo i od lica za koje postoji osnovana sumnja da je izvršilo takvo djelo ili prekršaj, ako ne mo`e na drugi na~in da utvrdi identitet te osobe; da radi pronala`enja predmeta kojima je izvršen prekršaj ili kazneno djelo koji se odnose na lovstvo, vrši pregled vozila i drugih sredstava za prijevoz i prenošenje stvari za koja postoji osnovana sumnja da prevoze odnosno prenose ulovljenu divlja~, dijelove ulovljene divlja~i ili trofeje od divlja~i;

^lan 10.
Lovo~uvar se u obavljanju svoje du`nosti mo`e koristiti lova~kim oru`jem za provo|enje smjernica lovno-gospodarske osnove, a u skladu s odredbama Zakona o lovstvu, Zakona o oru`ju i propisa donesenih na temelju tih zakona. Lovo~uvar obnaša du`nost naoru`an lova~kim oru`jem, u uniformi sa slu`benom oznakom lovo~uvar.

Zakoni
II. OBRAZAC ISKAZNICE I ZNA^KA LOVO^UVARA ^lan 11.
Lovo~uvar mora imati iskaznicu i zna~ku kojima dokazuje svoje ovlasti za ~uvanje lovišta. Lovo~uvar posjeduje iskaznicu i zna~ku lovo~uvara koju izdaje Savez, preko korisnika lovišta. Savez dostavlja korisniku potreban broj iskaznica i zna~aka za lovo~uvare, u skladu sa evidencijom o polo`enim lovo~uvarskim ispitima te potreban broj obrazaca zapisnika i potvrda iz ~lana 76. stav 4. Zakona o lovstvu. Obrazac zapisnika o osobi koja obavlja lov suprotno ovom zakonu, obrazac potvrde o privremeno oduzetom ulovu, alatu, opremi i sredstvima namijenjenih lovu te obrazac lovo~uvarske iskaznice i zna~ke štampani su uz ovaj pravilnik i ~ine njegov sastavni dio.

Lova~ki list broj 137
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar).

^lan 15.
Zna~ka lovo~uvara je tradicionalna zna~ka s istaknutom oznakom (grb) Federacije BiH, a izdaje je Savez uz suglasnost federalnog ministra.

^lan 16.
O izdanim iskaznicama i zna~kama ~uvara lovišta, korisnik lovišta i Savez vode evidenciju. Evidencija iz stava 1. ovoga ~lana sadr`i: ime i prezime te adresu lovo~uvara, naziv lovišta u kojem obavlja du`nost, podatke o korisniku lovišta, datumu izdavanja i rok valjanosti, datumu vra}anja iskaznice i zna~ke te potpis lovo~uvara i odgovorne osobe. Nakon isteka roka valjanosti ili nakon prestanka obavljanja du`nosti, lovo~uvar je du`an vratiti iskaznicu i zna~ku u roku od 30 dana. Lovo~uvar koji izgubi iskaznicu ili zna~ku ili na drugi na~in ostane bez njih obvezan je o tome izvijestiti korisnika lovišta koji ih je izdao. Nova iskaznica izdat }e se lovo~uvaru nakon što se u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ oglasi da stara više ne vrijedi.

^lan 12.
Obrazac iskaznice štampa se u svijetloplavoj boji, ima oblik pravougaonika izra|en od punijeg papira i zašti}en omotom od prozirne mase i sastoji se od prednje strane i pole|ine dimenzija 105 x 70 mm. Na prednjoj lijevoj strani iskaznice otisnut je tekst slijede}eg sadr`aja: lovni savez; grb Saveza; mjesto za fotografiju; na sredini je ispisano „lovo~uvarska iskaznica“; ime i prezime; broj li~ne karte broj lovo~uvarske zna~ke; serijski broj. Na prednjoj desnoj strani iskaznice otisnut je tekst slijede}eg sadr`aja: „nositelj ove iskaznice ima ovlaštenja utvr|ena Zakonom o lovstvu i Pravilnikom o lovo~uvarskoj slu`bi“; korisnik lovišta; 22 mjesto i datum izdavanja; MP, ovlaštena osoba Saveza. Na stra`njoj strani iskaznice otisnute su ovlasti iz ~lana 76. Zakona o lovstvu.

^lan 17.
Broj iskaznice i zna~ke mora biti istovjetan. Iskaznica i zna~ka moraju na uniformi lovo~uvara biti istaknute na vidljivom mjestu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ^lan 18.
Korisnici lovišta du`ni su uskladiti svoje poslovanje u pogledu lovo~uvarske slu`be u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika. Zate~eni i novozaposleni lovo~uvari koji nisu osposobljeni za lovo~uvara ostaju na svojim radnim mjestima, ali mogu taj posao obnašati najdulje 2 godine od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika, uz uslov da u tom roku ispune uvjete za vršenje poslova lovo~uvara.

^lan 19.
Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje va`iti Pravilnik o pravima i du`nostima ~uvara lovišta („Slu`beni list SR BiH“, broj 4/77).

^lan 13.
Zna~ka je izra|ena od metala, dimenzija 5,5 x 4,5 cm, ovalnog oblika, okru`ena pleterom i ugraviranim: grb Saveza (Federacije BiH); datum formiranja Saveza; tekst: lovo~uvar; broj lovo~uvarske zna~ke.

^lan 20.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 01-02-374/06 Sarajevo, septembra 2006. godine Ministar Marinko Bo`i}, s.r.

^lan 14.
Iskaznicu iz ~lana 12. ovoga pravilnika štampaju lova~ki savezi i ostale pravne i fizi~ke osobe uz odobrenje federalnog ministara

Zakoni
Na osnovu ~lanova 42. i 49. stav 1. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137
dnevnu i sezonsku migraciju divlja~i; zdravstveno stanje i kondiciju divlja~i; uvjete za razmno`avanje divlja~i i vo|enje mladun~adi, broj rasplodnih `enki i njihovih mladun~adi te ostvaren prirast po vrstama divlja~i; brojno stanje predatora i ostalih `ivotinjskih vrsta; prihranu i prehranu divlja~i; stanje lovnotehni~kih i lovno-gospodarskih objekata; na~in lova divlja~i te upotrebi lova~kih pasa, lova~kog oru`ja i naboja, lov pticama grabljivicama; obilje`avanje granica lovišta; rad lovo~uvara na stru~nim poslovima, za koje mu daje upute; provo|enje nau~no-istra`iva~kih radova ako ih ima u lovištu; 2. organizuje sve potrebne radove na provo|enju lovno- gospodarske osnove: opa`anje, pra}enje i brojenje krupne divlja~i te opa`anje, pra}enje i brojenje sitne divlja~i; obavljanje lova u skladu s lovno-gospodarskom osnovom i brojnim stanjem divlja~i; odr`avanje broja divlja~i unutar populacije u broju predvi|enom lovno-gospodarskom osnovom; ocjenjivanje trofeja divlja~i; provo|enje preventivnih mjera zaštite divlja~i pri obavljanju poljoprivrednih i drugih radova u lovištu; provo|enje preventivnih higijensko-zdravstvenih mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divlja~i i drugih `ivotinjskih vrsta; n na zahtjev ovlaštenika prava lova organizuje lovni turizam; 3. izra|uje i obavlja sve potrebne i propisane analize, evidencije, korespondencije i izvještaje: elaborat brojenja i prebrojavanja divlja~i; štete od divlja~i i štete na divlja~i; plan lova divlja~i; plan prihrane i prehrane divlja~i; 23 trofeje divlja~i i trofejne listove; obavljanje lova divlja~i te prihrane i prehrane divlja~i; promet divlja~i i njezinih dijelova; lovce i lova~ke pse; brojno stanje divlja~i, predatora i ostalih `ivotinjskih vrsta; promjene u lovištu i na staništu divlja~i; katastar lovišta; statisti~ki izvještaji; ostali izvještaji za korisnika lovišta i nadle`na tijela dr`avne uprave; 4. u skladu s lovno-gospodarskom osnovom utvr|uje: godišnji plan lova po vrstama divlja~i, a kod krupne divlja~i po spolu, starosnoj i trofejnoj strukturi u skladu sa stvarnim stanjem divlja~i neposredno prije lova; vrijeme, mjesto i koli~ine hrane, soli i vode za prihranu divlja~i; dinamiku izvršenja potrebnih radova u lovištu; 5. uspore|uje propis lovno-gospodarske osnove s njegovim provo|enjem u lovištu, te pokre}e postupak izrade revizije lovnogospodarske osnove u skladu s odgovaraju}im pravilnikom.

PRAVILNIK O STRU^NOJ SLUŽBI ZA PROVO\ENJE LOVNO-GOSPODARSKE OSNOVE
I. OP]E ODREDBE ^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se na~in organizovanja i rada stru~ne slu`be, koju je korisnik lovišta du`an imati za obavljanje poslova provedbe lovnogospodarske osnove u lovištu na kojem je stekao pravo lova na jedan od na~ina propisanih Zakonom o lovstvu, te na~in organiziranja i rada stru~nih djelatnika radi provo|enja lovno-gospodarske osnove.

^lan 2.
Pod stru~nom slu`bom, prema ovom pravilniku, podrazumijeva se jedan ili više stru~nih djelatnika za provo|enje lovno-gospodarske osnove, odnosno za obavljanje stru~nih i administrativno tehni~kih poslova (u daljnjem tekstu: stru~ni djelatnik). Ovu slu`bu mogu ~initi: upravnik lovišta, lovo~uvari, lovo~uvari volonteri, knjigovo|a, blagajnik, administrativni radnik, fazanerista, pomo}ni radnici i drugi radnici. Ako korisnik lovišta nije stru~no osposobljen za provo|enje lovnogospodarske osnove, du`an je organizirati stru~nu slu`bu ili imati stru~njake za provedbu lovno-gospodarske osnove. Stru~ni djelatnik iz stava 3. ovog ~lana mora biti osoba sa završenom višom ili visokom izobrazbom (šumarski in`enjer, in`enjer lovstva i zaštite prirode, veterinarski ili poljoprivredni smjer) koja je tokom svog školovanja izu~avala predmet Lovstvo. Svaki korisnik lovišta }e svojim normativnim aktima ili odlukom upravnog odbora odrediti koje poslove }e neposredno obavljati i koja radna mjesta }e popunjavati, s tim da se obavljanje odre|enih poslova mo`e povjeriti drugoj ustanovi, slu`bi ili organizaciji koja je ovlaštena za obavljanje tih poslova, na temelju ugovora.

II. POSEBNE ODREDBE ^lan 3.
Potreban broj stru~nih djelatnika odre|uje korisnik lovišta zavisno o stru~noj sposobnosti stru~nog djelatnika, površini lovišta, vrsti divlja~i koja se uzgaja u lovištu, brojnom stanju divlja~i u lovištu te mogu}em kapacitetu lovišta propisanom lovno-gospodarskom osnovom, vrsti i broju divlja~i planirane za lov, vrsti i konfiguraciji lovišta te intenzitetu uzgoja i ispuštanja divlja~i u lovištu. Jedan stru~ni djelatnik mo`e obavljati stru~ne poslove u više lovišta bez obzira na njihovu ukupnu površinu i me|usobnu udaljenost.

^lan 4.
Stru~ni djelatnik organizuje, obavlja i nadzire sve stru~ne radnje i poslove u pogledu uzgoja i zaštite divlja~i i ostalih `ivotinjskih vrsta, staništa divlja~i, lovnotehni~kih i lovno-gospodarskih objekata, lova~kih pasa, lova~kog oru`ja i naboja, lova divlja~i, lovne etike, šteta od divlja~i i na divlja~i, prihrane i prehrane, zdravstvenog stanja i kondicije divlja~i, poslovne dokumentacije, analize stanja u lovištu kao i ostalih stru~nih poslova u lovištu u skladu s odredbama Zakona o lovstvu i odgovaraju}ih propisa donesenih na osnovi njega, lovnogospodarskom osnovom i ugovora s lovozakupnikom.

^lan 6.
Stru~ni djelatnik u provo|enju lovno-gospodarske osnove sara|uje s nadle`nim tijelima.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ^lan 7.
Korisnici lovišta du`ni su uskladiti svoje poslovanje u pogledu Stru~ne slu`be za provo|enje lovno-gospodarske osnove u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

^lan 5.
Stru~ni djelatnik u provedbi lovno-gospodarske osnove obavlja propisane poslove, a posebno: 1. nadzire i prati stanje u lovištu: stanje divlja~i te spolnu, dobnu i trofejnu strukturu divlja~i i njihovih populacija;

^lan 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 01-02-366/06 Sarajevo, septembra 2006. godine Ministar Marinko Bo`i}, s.r.

Zakoni
Na osnovu ~lana 49. stav 1. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137
11. otpad - uklanjane jedinke iz populacije osim lovljenja i hvatanja (uginula divlja~ ili njezini dijelovi koji su na|eni u lovištu, divlja~ stradala u prometu i evidentirani krivolov); 12. izlu~ivanje - podrazumijeva svako uklanjanje pojedine jedinke iz lovišta, odnosno populacije (odstrjel i otpad); 13. prihrana - hrana, voda, so i mineralna smjesa koja se povremenim izlaganjem daje divlja~i kao dopuna prirodne hrane i vode kada je u prirodi nema u dovoljnim koli~inama; 14. prehrana - hrana i voda koja je izlo`ena divlja~i tokom cijele godine; 15. lovnoproduktivna površina (LPP) - dijelovi lovišta u kojima odre|ena vrsta divlja~i ima sve prirodne uvjete za obitavanje hranjenje (prehranu) i napajanje, razmno`avanje i sklanjanje; 16. umjetni uzgoj divlja~i - uzgoj divlja~i umjetnom ili kontroliranom metodom uz pomo} tehni~kih sredstava; 17. usko~na rampa (usko~nica) - lovnotehni~ki objekt u ogradi ili na ogradi koji omogu}ava divlja~i ulazak u ogra|eni prostor; 18. divlja~ina - meso divlja~i.

PRAVILNIK O SADRŽAJU, NA^INU I NOSIOCIMA IZRADE, ODNOSNO ODOBRAVANJA LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE, GODIŠNJEG I PRIVREMENOG PLANA GOSPODARENJA LOVIŠTEM
I. OP]E ODREDBE ^lan 1.

^lan 6.
Divlja~ se, osim prema Zakonu o lovstvu, u smislu ovoga pravilnika razvrstava na: 1. glavne vrste - vrste divlja~i koje se prema namjeni zemljišta prvenstveno uzgajaju ili se planiraju uzgajati, ili za koje je lovište ustanovljeno, te vrste divlja~i za koje je odre|ena LPP (LGO-2, PUD-2) i izvršeno bonitiranje; 2. ostale (sporedne) vrste - vrste divlja~i koje prirodno obitavaju u lovištu ili se unose neposredno pred lov (LGO-7, PUD-8).

Ovim pravilnikom propisuje se sadr`aj, na~in izrade, nosioci izrade te postupak donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja sa programom uzgoja divlja~i i programom zaštite divlja~i.

^lan 2.
Pod izradom iz ~lana 1. stav 1. ovoga Pravilnika podrazumijeva se: utvr|ivanje vrste divlja~i koja prirodno obitava ili se prvenstveno uzgaja ovisno o namjeni zemljišta i voda (u daljnjem tekstu: zemljište); utvr|ivanje lovnoproduktivnih površina po privredno zna~ajnim vrstama divlja~i; utvr|ivanje boniteta staništa po privredno zna~ajnim vrstama divlja~i; utvr|ivanje broja divlja~i koja se mo`e uzgajati; briga o drugim `ivotinjskim vrstama koje bitno utje~u na lovno gospodarenje (u daljnjem tekstu: `ivotinjske vrste).

^lan 7.
Prema na~inu migracije, divlja~ i `ivotinjske vrste razvrstavaju se na: 1. stalne vrste - koje obitavaju u lovištu tijekom cijele godine, nalaze hranu i zaklon te se razmno`avaju; 2. sezonske vrste - selice prolaznice - koje prelaze iz lovišta u lovište tokom jedne lovne godine, a zavisno o godišnjem dobu (zimska i ljetna staništa, okomita i vodoravna migracija i sl.); selice stanarice (gnjezdarice) - koje dolaze u lovište tokom prolje}a te se u istom hrane, sklanjaju i razmno`avaju, a u jesen odlaze; selice zimovalice - koje dolaze u lovište tokom jeseni i zime te se u istom hrane i sklanjanju, a u prolje}e odlaze; 3. povremene vrste - koje dolaze u lovište samo poneke godine te se u njima hrane, sklanjaju ili razmno`avaju; 4. prolazne vrste - koje tokom svoje migracije prolaze kroz lovište. 5. Dnevno kretanje divlja~i i `ivotinjskih vrsta ne smatra se migracijom u smislu ovoga pravilnika.

24

^lan 3.
Pod donošenjem iz ~lana 1. stav 1. ovoga pravilnika podrazumijeva se povjeravanje izrade lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divlja~i i programa zaštite divlja~i te njihove revizije ovlaštenoj pravnoj ili fizi~koj osobi te dostava istih Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

^lan 4.
Pod odobrenjem iz ~lana 1. stav 1. ovoga pravilnika podrazumijeva se donošenje upravnoga akta od strane Ministarstva o odobravanju lovnogospodarske osnove ili programa uzgoja divlja~i, odnosno njihove revizije te o davanju saglasnosti na program zaštite divlja~i.

^lan 8.
Prema uvjetima u kojima divlja~ obitava u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) lovišta se razvrstavaju na: 1. nizinska - ustanovljena u cijelosti ili ve}im dijelom u nizinskom podru~ju, a obuhvata sva lovišta do 200 m nadmorske visine u kojima je izrazita kontinentalna klima; 2. brdska - ustanovljena u cijelosti na podru~ju opisanom pod ta~kom 1. ovog ~lanka iznad 200 m nadmorske visine ili ve}im dijelom u dinarskom podru~ju, na nadmorskoj visini do 800 m; 3. gorska - ustanovljena na dinarskom podru~ju iznad 800 m nadmorske visine gdje prevladava oštra planinska klima i stalna je prisutnost velikih predatora (vuk, ris, medvjed); 4. mediteranska - ustanovljena u cijelom dijelu mediteranskog podru~ja, gdje preovladava mediteranska klima i reljef. Pod uvjetima iz stava 1. ovoga ~lana podrazumijevaju se hrana i voda, vegetacija, kvalitet tla, konfiguracija terena, klima, mir u lovištu i op}a prikladnost lovišta.

II. ZAJEDNI^KE ODREDBE ^lan 5.
U lovnom gospodarenju u smislu ovoga Pravilnika, u uporabi su pojmovi sa sljede}im zna~enjem: 1. lovna godina - razdoblje od 1. aprila teku}e godine do 31. marta naredne; 2. mati~ni fond (MF) - broj divlja~i na po~etku lovne godine; 3. rasplodni fond - broj divlja~i na po~etku lovne godine koja je sposobna za rasplod; 4. mladun~ad-divlja~ do konca prve lovne godine, osim kod medvjeda koji je mladun~e i tokom druge lovne godine; 5. pomladak-divlja~ tokom druge lovne godine, osim kod medvjeda koji je pomladak u tre}oj lovnoj godini; 6. privredni/gospodarski kapacitet lovišta (GK) - bonitiranjem utvr|en mogu}i broj divlja~i u lovištu (mati~ni fond s prirastom); 7. redovni odstrjel - izlu~ivanje zdravih i normalno razvijenih grla iz populacije divlja~i; 8. uzgojni odstrjel - izlu~ivanje uzgojno manje vrijednih ili nepo`eljnih grla iz populacije krupne divlja~i u sklopu obavljanja redovnoga odstrjela u skladu s ciljem gospodarenja populacijom; 9. redukcijski odstrjel - izlu~ivanje prekobrojnih jedinki iz populacije, koji je ve}i od propisanoga privrednog kapaciteta; 10. sanitarni odstrjel - izlu~ivanje bolesnih, ozlije|enih ili ranjenih jedinki iz populacije divlja~i;

^lan 9.
Mati~ni fond divlja~i i `ivotinjskih vrsta na zemljištima obavezno se utvr|uje do 31. marta za narednu lovnu godinu, a kod sezonskih vrsta - selica stanarica po dolasku u lovište.

III. LOVNOGOSPODARSKA OSNOVA ^lan 10.
Lovnogospodarska osnova (u daljnjem tekstu: osnova) je planski i dugoro~ni akt kojim se detaljno ure|uje gospodarenje s lovištem, u skladu s mogu}nostima staništa te brojnosti i stanjem populacije divlja~i koja se u lovištu uzgaja ili se njezino uzgajanje propisuje.

Zakoni
Lovnogospodarska osnova, program uzgoja divlja~i i program zaštite divlja~i, osim funkcije zaštite i o~uvanja biološke i ekološke ravnote`e prirodnih staništa divlja~i, moraju obezbijediti trajno korištenje prava lova te odr`avanje biološke raznolikosti genofonda divlja~i i drugih `ivotinjskih vrsta. Korištenje prava lova ne smije štetiti drugim ekosistemima. Osnova se donosi za svako lovište kao osnovnu jedinicu za gospodarenje u lovstvu, a koja predstavlja prirodno zaokru`enu cjelinu i omogu}ava normalana ciklus divlja~i i uspješan razvoj lovstva.

Lova~ki list broj 137
ja uzgojnim podru~jem, a mo`e se mijenjati ovisno o prirodnim i drugim uvjetima iste lovne godine. Prirast divlja~i i `ivotinjskih vrsta koje nisu obuhva}ene Stru~nom podlogom obra~unava se procjenom. U slu~aju sumnje u ostvarenje obra~unatoga prirasta, mo`e se izvršiti kontrolno prebrojavanje pred po~etak lovne sezone, u skladu s odredbom ~lana 11. ovoga pravilnika. Iznimno od odredbe stava 3. ovoga ~lana, ostvareni prirast sitne divlja~i mo`e se utvrditi metodom probnoga odstrjela, a kod ze~eva i mjerenjem te`ine o~nih le}a ili prema popre~nom presjeku zuba. Prirast divlja~i mo`e se utvrditi i metodom povratnoga ra~unanja na temelju višegodišnjih odstrjela.

^lan 11.
Broj divlja~i i `ivotinjskih vrsta iz ~lana 9. ovoga pravilnika, utvr|uje se: 1. krupna divlja~ - opa`anjem, pra}enjem i brojanjem tokom cijele lovne godine u lovištu, a iskazuje se brojem grla po spolnoj i dobnoj strukturi; 2. sitna divlja~: ze~evi, fazani, jarebice i tr~ke - metodom uzoraka prebrojavanjem na plohama najmanje površine 50 ha ~ija me|usobna udaljenost ne mo`e biti manja od 1000 m, a u slu~ajevima kada nema mogu}nosti postavljanja ploha, broj divlja~i se utvr|uje pra}enjem i brojenjem tokom cijele lovne godine; 3. prepelice - prebrojavanjem glasanja u zoru od najmanje tri slušanja na jednom stajalištu najdu`e tri sedmice po njihovom dolasku u prolje}e; 4. divlje patke i crne liske stalnim opa`anjem, opa`anjem izlazaka na vodenu površinu, na jutarnjem i ve~ernjem preletu ili na hranilištima; 5. ostala sitna divlja~ i `ivotinjske vrste-opa`anjem, pra}enjem i brojenjem tokom cijele lovne godine. 6. Broj divlja~i mo`e se utvrditi i na drugi lovnoj struci priznati na~in, i to: tehni~kim sredstvima - snimanjem iz zraka, radarima, radioodašilja~ima, markiranjem i sl.; Lincoln metodom - djelomi~nim markiranjem; metodom utvr|ivanja tragova; metodom utvr|ivanja izmeta; metodom osluškivanja; metodom povratnoga ra~unanja - na temelju višegodišnjih odstrjela pojedine vrste divlja~i pri ~emu se kontrolira i prirast.

^lan 17.
Lov stalnih vrsta divlja~i i sezonskih vrsta iz ~lana 7. stav 1. ovoga pravilnika planira se po vrstama u skladu s njihovim brojem, omjerom spolova, razvojem dobnih razreda te utvr|enim ciljevima gospodarenja, a za jelena, divokozu i divlju svinju prema Planu gospodarenja uzgojnim podru~jem. Ispuštanje i lov posebno se planira za umjetno uzgojenu i u lovište unesenu sitnu divlja~, uz prikaz obavljenoga lova i ostvarenoga otpada. Uginula, ranjena ili na drugi na~in stradala divlja~ (otpad), ura~unava se u ukupno izlu~ivanje.

^lan 18.
Lov sezonskih vrsta divlja~i planira se po vrstama u skladu s njihovim brojem, prostornim rasporedom i ostalim elementima stabilnosti populacije (kod krupne divlja~i), i to: 1. za selice prolaznice - na osnovu broja divlja~i koja migrira, du`ine boravka u drugom lovištu, elemenata gospodarenja, ulaganja u uzgoj i zaštitu te divlja~i, a na na~in da se osigura i ne naruši stabilnost populacije divlja~i koja migrira i uz uvjet da razvoj fonda iste populacije bude razra|en i uskla|en sa smjernicama budu}ega gospodarenja svih lovišta unutar kojih populacija obitava; 2. za selice stanarice (gnjezdarice) - na osnovu uputa iz Stru~ne podloge, a za ostalu divlja~ u visini 50% utvr|enoga prirasta uz prihranu i prehranu cijele populacije; 3. za selice zimovalice - na osnovu uputa iz Stru~ne podloge. 25

^lan 19.
Lov povremenih i prolaznih vrsta planira se na osnovu uputa iz Stru~ne podloge.

^lan 12.
Divlja~ se u pravilu uzgaja u omjeru spolova 1 : 1. Iznimno, od odredbe stava 1. ovoga ~lana mo`e se odstupiti u svrhu: br`ega postizanja utvr|enoga privrednog kapaciteta lovišta; ostvarivanja ve}eg odstrjela u svrhu dobivanja ve}ih koli~ina divlja~ine; uzgoja vrhunskih trofeja divlja~i; ostvarivanja propisanoga cilja gospodarenja lovištem; smanjivanja šteta od divlja~i; postupnoga smanjivanja broja divlja~i.

^lan 20.
Lovnogospodarski objekti namijenjeni su uzgoju i zaštiti divlja~i. Lovnotehni~ki objekti namijenjeni su lovu i korištenju divlja~i. Objekti iz stava 1. i 2. ovoga ~lana moraju se izgraditi u broju koji osigurava provo|enje propisa osnove.

^lan 21.
Granice lovišta se obilje`ivaju na drvenim ili drugim podlogama od prirodnoga materijala dimenzija ne manjih od 60 x 40 cm, na kojima je ispisan naziv i namjena lovišta, a kod vlastitih lovišta i vlasnik lovišta. Drvene podloge postavljaju se na vlastite nosa~e, na mjestima utvr|enim lovnogospodarskom osnovom odnosno programom uzgoja divlja~i.

^lan 13.
Krupna divlja~ razvrstava se po spolu u dobne razrede: mladun~ad, pomladak, mlada, srednja i zrela (LGO-3). Sitna divlja~ razvrstava se po spolu u dobne razrede: mladun~ad i odrasla (LGO-4).

^lan 22.
Divlja~ se uzgaja u otvorenim lovištima prirodnim na~inom, u ogra|enim lovištima prirodnimi kombiniranim na~inom, te u uzgajalištima prirodnim, umjetnim ili kombiniranim na~inom.

^lan 14.
Prilikom izrade osnove utvr|uje se lovnoproduktivna površina za svaku vrstu divlja~i koju se bonitira lovište, u skladu sa Stru~nom podlogom za bonitiranje lovišta u Federaciji koja je štampana uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio.

^lan 23.
Mjere zaštite divlja~i obuhva}aju: ~uvanje lovišta; suzbijanje nezakonitoga lova; odr`avanje broja predatora u optimalnom broju; smanjivanje broja divlja~i, odnosno predatora koji ~ine štetu na podnošljiv broj; uklanjanje pasa i ma~aka skitnica; provo|enje preventivnih, kurativnih, laboratorijsko-dijagnosti~kih i drugih higijensko-zdravstvenih mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divlja~i i drugih `ivotinjskih vrsta; spašavanje divlja~i od elementarnih nepogoda (snijeg, led, poplava, po`ar i dr.); osiguranje mira u lovištu; poduzimanje preventivnih mjera prilikom obavljanja poljoprivrednih i drugih radova ili upotrebe hemijskih i drugih sredstava;

^lan 15.
Bonitiranjem lovišta utvr|uje se najve}i mogu}i broj divlja~i koji se mo`e uzgajati u lovištu, koji ne remeti prirodne odnose izme|u divlja~i i zašti}enih `ivotinjskih vrsta, te njihovih prirodnih staništa i privrednih djelatnosti. Bonitiranje lovišta obavlja se za privredno zna~ajne vrste divlja~i koje u lovištu od prirode obitavaju odnosno koje se prvenstveno uzgajaju ili koja }e se uzgajati, u skladu sa Stru~nom podlogom. Mogu}i broj divlja~i za koju ne postoje upute za bonitiranje kao i drugih `ivotinjskih vrsta, utvr|uje se procjenom.

^lan 16.
Prirast se obra~unava svake lovne godine za svaku vrstu divlja~i, koja u lovištu obitava, na temelju Stru~ne podloge i Plana gospodaren-

Zakoni
ure|enje i odr`avanje izvora, zdenaca i pojila te ure|enje i odr`avanje prirodnih prostora gdje se zadr`ava voda; osiguranje uvjeta za opstanak i razmno`avanje ugro`enih `ivotinjskih vrsta; provo|enje mjera propisanih me|unarodnim ugovorima o zaštiti migracijskih vrsta.

Lova~ki list broj 137
mjere i uvjeti zaštite prirode izdani od tijela nadle`noga za zaštitu prirode, odnosno prethodna suglasnost ako se lovište nalazi na zašti}enim dijelovima prirode.

^lan 28.
Uvod sadr`i osnovne napomene, a napose vrijeme trajanja osnove, naziv pravne ili fizi~ke osobe koja je osnovu izradila, osnovne podatke o korisniku lovišta, odnosno izvršitelju prava lova te popis korištene literature i uputa.

^lan 24.
Osnovom se propisuje cilj lovnoga gospodarenja, koji mora biti u skladu s mogu}nostima staništa za divlja~ koja u lovištu prirodno obitava ili se prvenstveno uzgaja, te koji osigurava uzgoj zdrave i otporne divlja~i uz o~uvanje zašti}enih vrsta. Prilikom utvr|ivanja cilja lovnoga gospodarenja, mora se osigurati postojanost ekosistema uz odr`avanje prirodnoga genofonda.

^lan 29.
Osnovni podaci o lovištu, obuhvataju podatke iz akta o ustanovljenju lovišta, s obaveznim prikazom opisa granice, ukupne površine razra|ene po kulturama zemljišta sa zemljovlasni~kim razmjerom, te namjene lovišta.

^lan 25.
U cilju pra}enja stanja populacije pojedine vrste divlja~i osnovom se mo`e propisati obveza pra}enja te`ina iste divlja~i po lovnim godinama. Te`ina pojedinoga grla krupne divlja~i evidentira se nakon odstrjela po dobnoj strukturi, a iskazuje se bez iznutrice, glave i nogu do koljena.

^lan 30.
Opis prirodnih zna~ajki staništa daje prikaz: orografskih, hidrografskih i klimatskih prilika; edafskih ~imbenika; biljnih i drugih zajednica; infrastrukture; antropogenih uticaja i sl.

^lan 26.
Osnova sadr`i: 1. uvod (podaci o korisniku lovišta, naziv i sjedište, registrirana djelatnost te broj i kvalifikacijska struktura uposlenih); 2. podaci o lovištu: osnovni podaci o lovištu: postanak lovišta, površina, geografski polo`aj, orografske i hidrografske prilike; 3. opis prirodnih zna~ajki staništa (klima, tlo i vegetacija, biološke i fizi~ke karakteristike lovišta); 4. uvjeti zaštite prirode; 5. prikaz vrsta i broja divlja~i i `ivotinjskih vrsta (vrste, brojnost i zdravstveno stanje pojednih vrsta zašti}ene i nezašti}ene divlja~i (stanje fonda); 6. opis tehni~ke opremljenosti lovišta (stanje ure|enosti i tehni~ke opremeljenosti lovišta). 26 7. Gospodarenje s divlja~i i lovištem: dosadašnje gospodarenje; smjernice budu}eg gospodarenja s uvjetima i mjerama zaštite prirode; lovna kinologija; 8. lov i korištenje divlja~i - programiranje prirasta (dinamika razvoja populacije), mjere za spre~avanje štete na divlja~i i štete od divlja~i, obujam zaštite i iskorištavanja lovišta, obveze korisnika lovišta; 9. stru~na i lovo~uvarska slu`ba - upravljanje lovištem, organizacija slu`bi, dinamika ure|enja lovišta, izvori prihoda, dinamika ulaganja, registriranje rezultata lovne osnove (evidencije), postupak u slu~aju obnove i revizije osnove; 10. sumarni prikaz plana i izvršenja plana prihrane i izlu~ivanja glavnih vrsta divlja~i (LGO-8, LGO-9, LGO-10); 11. potrebna ulaganja u divlja~ i stanište; o~evidnik lovnotehni~kih i lovnogospodarskih objekata (LGO11); 12. lovna hronika; 13. revizija osnove.

^lan 31.
Uvjeti zaštite prirode se razra|uju prema aktu koje je izdalo tijelo nadle`no za zaštitu prirode.

^lan 32.
Prikaz vrsta i broja divlja~i i `ivotinjskih vrsta iskazuje se utvr|ivanjem ili procjenom zate~enoga stanja.

^lan 33.
Opis tehni~ke opremljenosti lovišta daje prikaz zate~enoga stanja ure|enosti lovišta te broja i upotrebljivosti svih objekata koji su zna~ajni za lovno gospodarenje. Lovnotehni~ki i lovnogospodarski objekti ne smiju se planirati ni postavljati u pojasu od 100 m od granice lovišta, osim lovnogospodarskih objekata za sitnu divlja~, ukoliko je granica lovišta vodena površina.

^lan 34.
Dosadašnje gospodarenje odnosi se na površine zemljišta na kojima je lovište ustanovljeno, a obuhva}a razdoblje od najmanje 10 godina za koje se iskazuju rezultati na uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divlja~i, štete od divlja~i te izvršeni radovi na ure|enju staništa i briga o ostalim `ivotinjskim vrstama koje bitno uti~u na lovno gospodarenje.

^lan 35.
Smjernice budu}ega gospodarenja za glavne vrste divlja~i (LGO-2) propisuju se za svaku vrstu divlja~i posebno, a utvr|uju kako slijedi: cilj lovnoga gospodarenja, koji mora biti u skladu s namjenom lovišta, mjerama i uvjetima zaštite prirode, a utvr|uje metodu (na~in) uzgoja, omjer spolova, gospodarsku starost i dobnu strukturu; bonitetni razred, lovnoproduktivne površine, broj divlja~i na 100 ha LPP-a, mati~ni fond, koeficijent prirasta, prirast i gospodarski kapacitet lovišta; brojnost divlja~i; razvoj fonda divlja~i za svaku lovnu godinu po spolnoj i dobnoj strukturi, s planiranim prirastom i lovom (odstrjel, hvatanje `ive divlja~i, lov zamkama i klopkama i dr., LGO-3 i LGO-4); potrebnu prihranu i prehranu divlja~i za svaku lovnu godinu (LGO5); mjere ure|ivanja lovišta za svaku lovnu godinu (LGO-6); mjere zaštite divlja~i; mjere o~uvanja i poboljšanja staništa, sprje~avanja šteta od divlja~i te uskla|enja odnosa sa šumarstvom, poljoprivredom i dr.; na~in lova i upotreba lova~koga oru`ja i naboja; briga o `ivotinjskim vrstama na koje doti~na vrsta mo`e imati štetan utjecaj; za ogra|ene dijelove otvorenoga lovišta namijenjene intenzivnom uzgajanju divlja~i, smjernice budu}ega gospodarenja iskazuju se posebno (primjenjuju se obrasci LGO-2, LGO-3, LGO-4, LGO-5 i LGO-6 s naznakom za ogra|eni dio lovišta). Ogra|eni dijelovi otvorenoga lovišta koji slu`e samo za lov divlja~i ne prikazuju se kao posebni dio. Smjernice budu}ega gospodarenja trebaju biti uskla|ene s Nacionalnim planom gospodarenja sme|im medvjedom i Planom gospodarenja uzgojnim podru~jem.

^lan 27.
Osnovi se prila`u: topografska karta u mjerilu 1 : 25 000 ili krupnijem, na kojoj se ucrtavaju granice lovišta, naselja, komunikacije, lovno-uzgojni i lovnotehni~ki objekti; akt o ustanovljenju lovišta; ugovor o koncesiji, zakupu prava lova, odnosno povjeravanju izvršavanja prava lova; program razvoja lovnoga gospodarstva iz javnoga natje~aja za davanje koncesije prava lova; evidencija trofeja divlja~i (ETD); ugovor o me|usobnim pravima i obavezama izme|u korisnika lovišta i kantonalnih šumskogospodarskih društava ako se na podru~ju lovišta nalaze šume i šumska zemljišta u vlasništvu Federacije (kantona); zapisnik stru~ne komisije za pregled osnove; akt o odobrenju osnove; uz reviziju osnove prila`e se revidirana osnova, a uz obnovljenu osnovu istekla osnova;

Zakoni
^lan 36.
Lovna kinologija, u skladu s posebnim propisom, utvr|uje broj i pasmine lova~kih pasa, koji moraju biti osigurani za lov pojedinih vrsta divlja~i.

Lova~ki list broj 137 IV. PROGRAM UZGOJA DIVLJA^I ^lan 45.
Program uzgoja divlja~i (u daljnjem tekstu: program) je planski akt kojim se detaljno ure|uje uzgoj divlja~i u uzgajalištu divlja~i za vrijeme od 10 lovnih godina.

^lan 37.
Lov i korištenje divlja~i, u skladu s posebnim propisom, utvr|uje na~ine lovljenja i upotrebu lova~kog oru`ja i naboja. Lov zamkama i klopkama mo`e se planirati sukladno ~lanu 59. Zakona o lovstvu, pod uvjetom da se predvide i površine na kojima }e se isti obavljati te da se propiše i utvrdi vrsta, broj i na~in korištenja klopki odnosno zamki, kao i obavezna osposobljenost za njihovo korištenje.

^lan 46.
Program sadr`i: 1. uvod; 2. namjenu uzgajališta te cilj gospodarenja s divlja~i; 3. podaci o uzgajalištu: osnovni podaci o uzgajalištu; prirodne zna~ajke s prikazom vrsta i broja divlja~i; uvjeti zaštite prirode; prikaz tehni~ke opremljenosti uzgajališta. 4. Gospodarenje uzgajalištem: dosadašnje gospodarenje; podizanje ili obnova ograda s dinamikom razvoja fonda odnosno ispuštanja divlja~i; tehnologija uzgoja i korištenja divlja~i, uskla|enje s uvjetima zaštite prirode; prehrana divlja~i; tehni~ko ure|enje i prate}i objekti; zaštita divlja~i; mjere za sprje~avanje šteta od divlja~i; stru~na i lovo~uvarska slu`ba; lov i korištenje divlja~i. 5. Ulaganja u uzgajalište: ulaganja u divlja~; ulaganja u zemljište; ulaganja u tehni~ko ure|enje i prate}e objekte; sumarni prikaz plana i izvršenja prihrane, prehrane i izlu~ivanja glavnih vrsta divlja~i, (PUD-9, PUD-10, PUD-11); o~evidnik lovnotehni~kih i lovnogospodarskih objekata (PUD-12); 6. Lovna hronika. 27

^lan 38.
Osnova, u skladu s posebnim propisom, utvr|uje potrebnu stru~nu slu`bu za provedbu osnove i na~in organizacije lovo~uvarske slu`be.

^lan 39.
Plan ulaganja u divlja~ i stanište mora osigurati provedbu osnove, prikazuje se tabelarno u naturalnim iznosima, a njihovu finansijsku vrijednost iskazuje korisnik lovišta, odnosno izvršitelj prava lova, na kraju razdoblja va`enja osnove. Prihodi se planiraju iz naknada za usluge koje lovište pru`a i naknada za odstrjel, meso, dijelove divlja~i te naknade za ostale vidove korištenja lovišta Rashodi lovišta obuhvataju izdatke za osobne i materijalne troškove neophodne za realizaciju plana.

^lan 40.
Provedba propisa osnove evidentira se po lovnim godinama, a prikazuju se po isteku vremenskoga razdoblja u kojem je obavezna njegova provedba.

^lan 41.
Lovna hronika za svaku lovnu godinu, evidentira hronološkim redom sva zbivanja u lovištu koja bitno uti~u na lovno gospodarenje, a naro~ito: štetan uticaj va`nijih elementarnih nepogoda; ostvareni prirast pojedine vrste divlja~i; stanje biljnih zajednica i `ivotinjskih vrsta; dolazak i odlazak sezonskih vrsta; aktivnosti stru~ne i lovo~uvarske slu`be; štete od divlja~i te štete na divlja~i i lovištu; opa`anja i nalaze strogo zašti}enih divljih svojti koje uti~u na lovno gospodarenje - pokusi za znanstvena istra`ivanja; antropogeni uticaji; sva zbivanja koja mogu uvjetovati reviziju osnove.

^lan 47.

Prilozi programu identi~ni su prilozima iz ~lana 27. ovoga pravilnika. Osim priloga iz stava 1. ovoga ~lana, programu se prila`e i karta uzgajališta u mjerilu 1 : 10 000 ili krupnijem, s prikazom površina prema namjeni te namjenskim objektima.

^lan 48.
Prilikom izrade programa moraju se odgovaraju}e primijeniti odredbe ovoga pravilnika koje se odnose na program.

^lan 42.
Revizija osnove obavlja se: ako se ukupna površina lovišta ili lovnoproduktivna površina utvr|ena osnovom za bilo koju vrstu divlja~i, promijeni za više od 20%; ako se mati~ni fond divlja~i ne mo`e posti}i prema osnovi i odredbama ~lana 43. ovoga Pravilnika; ako se izgradnjom objekata i infrastrukture ili sli~nim radovima bitno naruši biološka cjelina lovišta ili ako se iz bilo kojih razloga izmijeni bonitetni razred za bilo koju vrstu divlja~i; ako se pojavi ili unese nova vrsta divlja~i; u svrhu uskla|ivanja osnove s odredbama ovoga pravilnika.

^lan 49.
Program utvr|uje podizanje ili obnovu neophodnih ograda i pregrada te dinamiku njihove izgradnje, kao i dinamiku razvoja fonda, odnosno ispuštanja pojedine divlja~i u iste prostore. U vanjskoj ogradi uzgajališta divlja~i nije dozvoljena izgradnja usko~nih rampi (usko~nica), osim uz saglasnost korisnika lovišta, odnosno izvršitelja prava lova u lovištu uz ~iju granicu se gradi usko~na rampa.

^lan 50.
Program utvr|uje tehnologiju uzgoja i korištenja divlja~i s obveznim prikazom: omjera spolova prema potrebi; na~ina uzgoja uz prikaz predvi|enoga prirasta; namjene uzgajane divlja~i; broja divlja~i koja se mora uzgajati po lovnim godinama; na~ina korištenja divlja~i.

^lan 43.
Od smjernica budu}ega gospodarenja u toku jedne lovne godine ostvareno izlu~ivanje ne smije odstupati od planiranoga više od 25% kod krupne divlja~i, osim kod divlje svinje gdje odstupanje mo`e biti do 30%, te najviše do 35% kod sitne divlja~i. Mati~ni fond kod krupne divlja~i ne smije odstupati više od 15% od planiranoga, a kod sitne divlja~i više od 25% od planiranoga tokom tri uzastopne lovne godine. Planirani lov iz ~lana 18. stavovi 2. i 3. i ~lana 19. ovoga Pravilnika nije obvezan. U provedbi ostalih smjernica budu}ega gospodarenja dozvoljena su odstupanja pod uvjetom da nema štetnih posljedica te da lovoovlaštenik, odnosno izvršitelj prava lova utvrdi i evidentira njihovu opravdanost.

^lan 51.
Program propisuje prehranu divlja~i tokom cijele godine, koja divlja~i osigurava dovoljne koli~ine hrane i vode izlaganjem u objektima, te ure|enjem zemljišta za proizvodnju hrane i zadr`avanje vode.

^lan 52.
Program propisuje zaštitu divlja~i koja, osim mjera iz ~lana 23. ovoga pravilnika, za glavne vrste divlja~i obuhva}a: trajni nadzor i pra}enje zdravstvenog stanja; provedbu propisanih dijagnosti~kih, imunoprofilakti~kih i ostalih veterinarsko-sanitarnih mjera.

^lan 44.
Obrasci LGO-1 do LGO-11 sastavni su dio osnove, štamani su uz ovaj pravilnik i ~ine njegov sastavni dio.

Zakoni
^lan 53.
Programom se, osim obaveznih mjera zaštite kultura od šteta koju ~ini divlja~, moraju predvidjeti i dodatne mjere, a naro~ito: stalno pra}enje stanja staništa radi uo~avanja nastanka šteta i njezinih uzroka; mjere zaštite šuma i poljoprivrednih kultura.

Lova~ki list broj 137
2. u slu~aju proglašenja zarazne bolesti ili ako postoji mogu}nost njene pojave u skladu s propisima o zdravstvenoj zaštiti `ivotinja; 3. za potrebe nau~no - istra`iva~kih i nau~no - nastavnih ustanova u skladu s odgovaraju}im programom; 4. u slu~ajevima iz ~lana 60. stav 1. alineje 5. ovoga pravilnika.

^lan 62.
Lov divlja~i iz ~lana 61. ovoga pravilnika obavlja se u skladu s odredbama Zakona o lovstvu. Obavljeni lov iz stava 1. ovoga ~lana, evidentira se po lovnim godinama. Odstrijeljena divlja~ pripada pravnoj ili fizi~koj osobi koja koristi zemljište ili upravlja zemljištem izvan lovišta.

^lan 54.
Program se revidira kada se trajnije i zna~ajnije izmjene uvjeti i okolnosti na kojima je utemeljen program.

^lan 55.
U provedbi programa dozvoljena su odstupanja, pod uvjetom da vlasnik zemljišta utvrdi i evidentira njihovu opravdanost.

^lan 63.
Briga o `ivotinjskim vrstama obuhvata mjere koje osiguravaju njihovo obitavanje.

^lan 56.
Obrasci PUD-1 do PUD-12 sastavni su dio programa, štampani su uz ovaj pravilnik i ~ine njegov sastavni dio.

^lan 64.
Revizija programa zaštite izra|uje se kada se trajnije i zna~ajnije izmijene uvjeti i okolnosti na kojima se temelji program zaštite.

V. PROGRAM ZAŠTITE DIVLJA^I ^lan 57.
Program zaštite divlja~i (u daljnjem tekstu: program zaštite) je planski akt za razdoblje od 10 godina koji osigurava zaštitu divlja~i na posebnim površinama (u daljnjem tekstu: površine izvan lovišta), a donosi ga pravna ili fizi~ka osoba koja koristi zemljište ili upravlja zemljištem na vrijeme od 10 godina, osim u nacionalnim parkovima gdje je to regulisano prostornim planom, pravilnikom o unutrašnjem redu i planom upravljanja.

^lan 65.
U provedbi programa zaštite dozvoljena su odstupanja, pod uvjetom da nema štetnih posljedica te da pravna ili fizi~ka osoba koja koristi zemljište ili upravlja zemljištem utvrdi i evidentira njihovu opravdanost.

^lan 66.
Obrasci PZD-1 do PZD-4 sastavni su dio programa zaštite, štampani su uz ovaj pravilnik i ~ine njegov sastavni dio.

^lan 58.
Program zaštite sadr`i: akt o proglašenju ili ustanovljenju površine izvan lovišta; osnovne podatke o polo`aju i granicama površine izvan lovišta te njenoj površini razra|enoj po kulturama zemljišta sa zemljovlasni~kim razmjerom; procjenu brojnoga stanja divlja~i koja stalno, sezonski ili povremeno obitava na površinama izvan lovišta ili preko istih prelazi; uvjete zaštite prirode; mjere zaštite divlja~i; mjere za sprje~avanje šteta od divlja~i; brigu o drugim `ivotinjskim vrstama; prikaz potrebnih finansijskih sredstava za provedbu programa zaštite; hroniku zaštite divlja~i.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ^lan 67.
Osnove, programi i programi zaštite doneseni u skladu s propisima koji su vrijedili do donošenja ovoga pravilnika provode se dok se ne steknu uvjeti za njihovu reviziju prema odredbama ovoga pravilnika, a najdu`e godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika. U postupku prve revizije, a najkasnije do isteka roka iz stava 1. ovoga ~lana, obvezno je uskla|ivanje osnova, programa i programa zaštite s odredbama ovoga pravilnika.

28

^lan 68.
Ako su osnova, program ili program zaštite istekli, a nisu doneseni novi, korištenje prava lova se temelji na propisu postoje}e osnove, odnosno programa prema zadnjoj godini gospodarenja, najdu`e za jednu lovnu godinu, uz obavezno utvr|ivanje brojnoga stanja divlja~i i planiranja na temelju istoga. Planiranje pokazatelja iz stava 1. ovoga ~lana i njihova provedba sastavni su dio nove osnove, programa ili programa zaštite.

^lan 59.
Mjere zaštite divlja~i obuhvataju: zabranu lova divlja~i osim izuzetaka propisanih Zakonom o lovstvu i ovim pravilnikom; provedbu preventivnih, dijagnosti~kih, kurativnih i higijenskozdravstvenih mjera radi zdravstvene zaštite divlja~i, ljudi i stoke; spašavanje divlja~i od elementarnih nepogoda; poduzimanje preventivnih mjera kod izvo|enja poljoprivrednih i drugih radova; pravilan izbor i primjenu zaštitnih sredstava u poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji; suzbijanje nezakonitoga lova.

^lan 69.
Odredbe ovoga pravilnika odnose se i na sadr`aj godišnjega i privremenog plana gospodarenja lovištem. Godišnji plan gospodarenja lovištem se radi za lovnu godinu, koja po~inje 1. aprila teku}e godine i traje do 31. marta naredne godine i zasniva se na odredbama osnove i podacima proljetnog prebrojavanja divlja~i. Privremeni godišnji plan gospodarenja lovištem zasniva se na podacima utvr|enog proljetnog brojnog stanja divlja~i, pri ~emu izostaju podaci i odredbe lovne osnove zbog ~ega je privremenog karaktera.

^lan 60.
Mjere za sprje~avanje šteta od divlja~i obuhvataju: edukaciju i saradnju s vlasnicima i korisnicima površina izvan lovišta; nabavljanje hemijskih, bioloških i biotehni~kih zaštitnih sredstava te njihovu besplatnu raspodjelu vlasnicima i korisnicima površina izvan lovišta na njihov zahtjev; zaštitu usjeva i nasada izgonom divlja~i te upotrebom zaštitnih sredstava i plašila, koju su du`ni provoditi vlasnici i korisnici površina izvan lovišta o vlastitom trošku; uklanjanje poljoprivrednih usjeva do agrotehni~kog roka; smanjivanje broja divlja~i kada zbog prevelike gusto}e dolazi do gospodarski nedopustivih šteta.

^lan 70.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“.

Broj 01-02-373/06 Sarajevo, septembra 2006. godine

Ministar Marinko Bo`i}, s.r.

^lan 61.
Na površinama izvan lovišta divlja~ je dopušteno loviti: 1. ranjenu ili bolesnu tokom cijele godine, uz obavezu prijave nadle`nom uredu i predo~enje uvjerenja nadle`ne veterinarske slu`be da je odstrijeljena divlja~ bila ranjena ili bolesna;

Zakoni
Na osnovu ~lana 24. stav 1. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva po prethodno pribavljenom mi{ljenju kantonalnih ministarstava nadle`nih za poslove lovstva, donosi

Lova~ki list broj 137 ^lan 3.
Divlja~ iz ~lana 2. ovog Pravilnika koja se lovi u periodu od 1. januara do 31. decembra dopu{teno je loviti samo do broja koji ne ugro`ava biolo{ki opstanak vrste.

PRAVILNIK O VREMENU LOVA LOVOSTAJEM ZAŠTI]ENE DIVLJA^I I POPIS VRSTA PTICA I SISARA KOJE SE SMATRAJU KORISNIM ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
^lan 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se vrijeme lova - lovostajem za{ti}ene divlja~i i utvr|uje spisak vrsta ptica i sisavaca koji se smatraju korisnim za poljoprivredu i {umarstvo.

^lan 4.
Ptice i sisavci koji se smatraju korisnim za poljoprivredu i {umarstvo su:

PTICE (AVES)

LASTAVICE - HIRUNDINIDAE
Lastavica poku}arka (Hirundo rustica) Piljak kosili} (Delichon urbica) Bregunica ~a|avica (Riparia riparia) Bregunica hridna (Ptyonoprogne rupestris)

CARI]I - TROGLODYTIDAE
Cari} (Troglodytes troglodytes)

BRLJCI - CINCILIDAE
Vodeni kos Brljak obi~ni (Cinclus cinclus)

^lan 2.
U smislu ovog Pravilnika, lovostajem za{ti}enu divlja~ dozvoljeno je loviti:
A. KRUPNA DIVLJA^ Jelen lopatar (Dama dama L.) jelen košuta i tele Srna (Capreolus capreolus L.) srnda} ko{uta i lane Divokoza (Rupicapra rupicapra L.) Kozorog (Capra ibex L.) Muflon (Ovis aries musimon Pall.) muflon muflonka i janje Svinja divlja (Sus scrofa L.) vepar, nazime krma~a i prase Medvjed (Ursus actors L.) Vuk (Canis lupus L.) mu`jak `enka i mladi Veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.) A. SITNA DIVLJA^ Kuna bjelica (Martes foina Ehr.) Kuna zlatica (Martes martes L.) Zec (Lepus eupraeus Pall.) od 01. 01. do 31. 12. od 01. 07. do 28. 02. od 15. 03. do 31. 05. VRIJEME LOVLJENJA od 01. 10. do 29. 02. od 01. 11. do 29. 02. od 01. 10. do 31. 12. NAPOMENA od 01. 01. do 31. 12. od 01. 08. do 31. 12. od 01. 10. do 31. 12. i od 01. 03 do 15. 05. od 01. 09. do 31. 01. od 01. 01. do 31. 12.
od 01. 05. do 30. 09. od 01. 06. do 30. 10. - nizinsko lovi{te. - planinsko lovi{te

DROZDOVI - TURIDIDAE
Kos Crni (Turdus memla) Kos planinski (Turdus torljuatus) Drozd bravenjak (Turdus pilaris) Drozd imela{ (Turdus viscivorus) Drozd cikelj (Turdus philomelos) Drozd mali, gitkavac (Turdus iliacus) Stjenjak crvenorepi (Monticola saxatilis) Stjenjak modrokos (Monticola solitarius) Kamenjar obi~ni (Oenanthe oenanthe) Kamenjar crnokrili (Oenanthe hispanica) Bati} kova~ (Saxicola torljuata) Bati} prdavac (Saxicola rubetra) Crvenrepka {umska (Phoenicurus phoenicurus) Crvenrepka mrka (Phoenicurus ochruros) Slavuj mali (Luscinia megarhynchos) Slavuj veliki (Luscinia luscinia) Modrovoljka (Luscinia svecica) Crvenda} (Erithacus rubecula)

VRIJEME LOVLJENJA

NAPOMENA

od 16. 09. do 31. 01. od 16. 09. do 31. 01.

od 01. 10. do 31. 01. od 01. 09. do 31. 12. od 01. 08. do 31. 12.

29

GRMUŠE - SYLVIDAE
Grmu{a obi~na (Sylvia communis) Grmu{a crnokapa (Sylvia atricapilla) Grmu{a pjegava (Sylvia nisoria) Grmu{a velika (Sylvia hortensis) Grmu{a siva (Sylvia borin) Grmu{a ~evrljinka (Sylvia curruca) Grmu{a crnoglava (Sylvia melanocephala) Grmu{a bjelobrka (Sylvia cantillans) Grmu{a crvenooka (Sylvia undata) Zvi`dak obi~ni (Phylloscopus collybita) Zvi`dak kova~i} (Phylloscopus trochilus) Zvi`dak {umski (Phylloscopus sibilatrix) Zvi`dak gorski (Phylloscopus bonelli) Krovarica svilovka (Cettia cetti) Trstenjak cvr~i} (Locustella naevia) Trstenjak poto~ar (Locustella fluviatilis) Trstenjak slavi} (Locustella luscnioides) Trstenjak {evari} (Locustella melanopogon) Trstenjak dro{~i} (Acrochephalus arudinaceus) Trstenjak mlakar (Acrochephalus scirpaceus) Trstenjak rozgar (Acrochephalus schoenobaenus) Trstenja {evar (Acrochephalus paludicola) Volji} `uti (Hippolais icterina) Volji} sivi (Hippolais pallida) Volji} maslinar (Hippolais olivetorum) Volji} {}iji} (Hippolais polyglotta)

Lje{tarka (Bonasa bonasia L.)-mu`jak od 16. 08. do 31. 10. Fazan-gnjetao (Phasianus spp. L.)) Jarebica kamenjarka (Alectoris graeca Meissn.) Jarebica poljska - tr~ka (Perdix perdix L.) Prepelica (Coturnix coturnix.) [ljuka {umska (Scolopax rusticola L.) Bekasina (Gallinago gallinago L.) Golubovi (Columba spp L.) Grlica (Streptoopelia turtur L.) Guske divlje (Anser spp.) Patke divlje (Anas spp.) Liska crna (Fulica atra L.) od 01. 10. do 15. 01. od 15. 09. do 31. 12. od 15. 09. do 31. 12. od 01. 08. do 31.12. od 01. 10. do 01. 03. od 01. 10. do 01. 03. od 01. 08. do 31. 01. od 01. 08. do 31. 01. od 01. 09. do 31. 01. od 01. 09. do 01. 03. od 01. 09. do 31. 01.

Zakoni
MUHARICE - MUSCICAPIDAE
Muharica siva (Muscicapa striata) Muharica crnoglava (Ficedula hypoleuca) Muharica bjelovrata (Ficedula albicollis) Muharica crvenovoljka (Ficedula parva)

Lova~ki list broj 137
Zeba obi~na (Fringilla coelebs) Zeba sjeverna (Fringilla montifringilla) Zeba snije`na (Montifringilla nivalis) Strnadica `uta (Emberiza citrinella) Strnadica velika (Emberiza calandra) Strnadica crnoglava (Emberiza melanocephala) Strnadica brka{ica (Emberiza cirlus) Strnadica vrtna (Emberiza hortulana) Strnadica cikavica (Emberiza cia) Strnadica mo~varica (Emberiza schoeniclus) Strnadica laponska (Calcarius lapponicus) Strnadica snije`na (Plectrophenax nivalis)

KUGARE - BOMBYCILLYDAE
Kugara svilorepa (Bombycilla garrulus)

SVRA^CI - LANIDAE
Svra~ak veliki (Lanius excubitor) Svra~ak sivi (Lanius minor) Svra~ak crvenoglavac (Lanius senator) Svra~ak rusi (Lanius collurio)

^VORCI - STURNIDAE
^vorak obi~ni (Sturnus vulgaris) ^vorak ru`i~asti (Sturnus roseus)

KRALJI]I - REGULIDAE
Kralji} zlatoglavi (Regulus regulus) Kralji} vatroglavi (Regulus ignicapillus)

VUGE - ORIOLIDAE
Vuga zlatna (Oriolus oriolus)

PUZAVCI - CERTHIDAE
Puzavac kratkokljuni (Certhiafamiliaris) Puzavac dugokljuni (Certhia brachydactyla) Liti~ar crvenokrili (Tichodroma muraria)

VRANE - CORVIDAE
Kreja lje{nikara (Nucifraga caryocatactes) Galica ~olica (Pyrrhocorax graculus) Galica planinska (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

BRGLJEZI - SITTIDAE
Brgljez obi~ni (Sitta europaea) Brgljez lon~ar (Sitta neumayer)

KUKAVICE - CUCULIDAE
Kukavica obi~na (Cuculus canorus) Kukavica afri~ka (Clamator glandarius)

SJENICE - PARIDAE
Sjenica velika (Parus major) Sjenica plavetna (Parus caeruleus) Sjenica }ubasta (Parus cristatus) Sjenica crnoglava (Parus palustris) Sjenica jelova (Parus ater) Sjenica planinska (Parus montanus) Sjenica mrka (Parus lugubris) Sjenica dugorepa (Aegithalos caudatus) Sjenica mo{njarka (Remiz pendulinus) Sjenica brkata (Panurus biarmicus)

LEGNJEVI - CAPRIMULGIDAE
Leganj mra~njak (Caprimulgus europaeus)

^IOPE - APOPIDAE
^iopa crna (Apus apus) ^iopa bijela (Apus melba) ^iopa siva (Apus pallidus)

30

VODOMARI - ALCEDIMDAE
Vodomar (Alcedo atthis)

PASTRICE - MOTACILLIDAE
Pastirica gorska (Motacilla cinerea) Pastirica `uta (Motacilla flava) Pastirica bijela (Motacilla alba) Trepteljka livadna (Anthus pratensis) Trepteljka planinska (Anthus spinoletta) Trepteljka primorska (Anthus campestris) Trepteljka rusogrla (Anthus cervinus) Trepteljka prugasta (Anthus trivialis)

P^ELARICE - MEROPIDIAE
P~elarica `uta (Merops apiaster)

ZLATOVRANE - CORACIDAE
Zlatovrana (Coracias garrulus)

PUPAVCI - UPUPIDAE
Pupavac (Upupa epops)

ŠEVE - ALAUDIDAE
Ševa velika (Melanocorypha calandra) Ševa }ubasta (Galerida cristata) Ševa kratkoprsta (Calandrella brachydactyla) Ševa krunica (Lullula arborea) Ševa planinska (Eremophila alpestris) Ševa poljska (Alauda arvensis)

DJETLOVI - PICIDAE
@una zelena (Picus viridis) @una siva (Picus canus) @una crna (Dryocopus martius) Djetli} veliki (Picoides major) Djetli} mali (Picoides minor) Djetli} crvenoglavi (Picoides medius) Djetli} planinski (Picoides leucotos) Djetli} troprsti (Picoides tridactylus) Vijoglav (Jynx torljuilla)

ZEBE - FRINGILLDAE
Batokljun (Coccothraustes coccothraustes) Zelendur zelenac (Carduelis chloris) ^e{ljugar (Carduelis carduelis) ^i`ak (Carduelis spinus) Jur~ica obi~na (Carduelis cannabina) Jur~ica gorska (Carduelis flaviostris) Jur~ica sjeverna (Carduelis flammea) Zelen~ica tresavka (Carduelis citrinella) @utarica obi~na (Serinus serinus) Zimovka (Pyrrhulapyrrhula) Krstokljun omorika{ (Loxia curvirostra) Krstokljun borika{ (Loxia pytyopsittacus)

POPI]I - PRUNELLIDAE
Popi} sivi (Prunella modularis) Popi} gluhi (Prunella collaris)

VRAPCI - PASSERIDAE
Vrabac poku}ar (Passer domesticus) Vrabac poljski (Passer montanus)

Zakoni
SISARI (MAMMALIA)
Je` (Erinaceus europeus) Ši{mi{i (Chiroptera) - sve vrste Puh {umski (Dryomus nitedula) Puh lje{nikar (Muscardinus avellanarius) Puh vrtni (Eliomys ljuercinus) Mi{ mali poljski (Micromys minutus) Voluharica balkanska (snije`na) (Dinaromys bogdanovii) Rov~ica vodena (Neomys fodiens) Dvobojna bjelozuba rov~ica (Crocidura leucodon)

Lova~ki list broj 137

^lan 5.
Vrste, navedene u ~lanu 4. ovog Pravilnika trajno su za{ti}ene.

^lan 6.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje va`iti Naredba o vremenu lova lovostajem za{ti}ene divlja~i („Slu`beni list SR BiH“, broj 37/90).

^lan 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 06-02-283-1/07 Sarajevo, januar 2008. godine Ministar Damir Ljubi}, s.r.

31

Zakoni
Na osnovu ~lana 54. stav 6. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva donosi

Lova~ki list broj 137
Kao no}no vrijeme dr`i se period od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca. Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, lova~ko oru`je i naboje dopu{teno je upotrebljavati no}u samo za vrijeme mjese~ine, koja omogu}ava prethodno osmatranje, pri odstrjelu medvjeda, divlje svinje, vuka, ~aglja, lisice, jazavca, tvora, kune i lova {ljuka i mo~varica na preletu.

PRAVILNIK O NA^INU UPOTREBE LOVA^KOG ORU@JA I NABOJA
I. OP]E ODREDBE ^lan l.

^lan 9.
Zabranjena je upotreba lova~kog oru`ja i naboja u neposrednoj blizini lovnoprivrednih objekata, te na manje od 200 m udaljenosti od njih, osim u slu~aju obavljanja sanitarnog odstrjela ili odstrjela {teto~ina.

^lan 10.
Kod odstrjela krupne divlja~i u~esnici lova mogu upotrebljavati lova~ko oru`je s u`lijebljenim cijevima i naboje uz po{tivanje propisanih uslova, kako slijedi:
Najmanja daopu{tena kineti~ka energija zrna na 100 m (d`ula) 1.000 2.000 2.500 3.500 1.000 Najve}a Najmanja dopu{tena daopu{tena daljina te`ina zrna ga|anja (grama) (metara)

Ovim Pravilnikom propisuje se na~in upotrebe lova~kog oru`ja i naboja.

^lan 2.
Lova~ko oru`je u smislu ovog Pravilnika, je duga~ko vatreno oru`je - lova~ke pu{ke, i to: 1. repetirke s u`lijebljenim i glatkim cijevima; 2. prelama~e s u`lijebljenim i glatkim cijevima i njihove kombinacije; 3. poluautomatske pu{ke s u`lijebljenim i glatkim cijevima ako su tako ure|ene da mogu u spremi{te primiti najvi{e dva naboja; 4. cijevni umetak. Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, lova~ko je oru`je i kratko vatreno oru`je - lova~ki pi{tolj odnosno lova~ki revolver za zadavanje samilosnog hica u odstrjelu, koji nije manjeg kalibra od 7,62 mm, ali naboji mu razvijaju kineti~ku energiju ve}u od 300 d`ula.

Vrsta divlja~i

Najmanji dopu{teni kalibar

^lan 3.
Lova~ki naboj u smislu ovog Pravilnika jest cjelovit naboj koji ujedinjuje ~ahuru, kapslu, barut, zrno, odnosno sa~mu. Zrno iz stava 1. ovog ~lana mora biti izra|eno tako da se pri udarcu u divlja~ odgovaraju}e deformi{e, te se najve}i dio kineti~ke energije odla`e u tijelu divlja~i. Sa~ma iz stava 1. ovog ~lana mora biti odgovaraju}e krupno}e da pri najve}oj dopu{tenoj daljini ga|anja osigura zadovoljavaju}u gustinu posipa i u~inak na divlja~. Ure|aji za zaptivanje, ~epovi, ko{uljice i poklopci sastavni su dijelovi lova~kog naboja.

Srna i mladun~ad ostalih vrsta krupne divlja~i Muflon, divokoza i vuk Jelen, jelen lopatar i divlje svinje Medvjed Tetrijeb veliki

5,56 6 7 7 5,56

3,24 4,80 8,20 11,50 3,24

150 200 150 100 100

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana, pri odstrjelu divlje svinje dopu{tena je upotreba jedini~nog zrna iz lova~ke pu{ke sa~marice a najve}a dopu{tena daljina ga|anja je 40 metara.

^lan 11.
U odstrjelu divlja~i sudionici lova mogu upotrebljavati lova~ko oru`je s glatkim cijevima i naboje, uz po{tivanje propisanih uvjeta, kako slijedi:
Dopu{teni promjer sa~me (milimetara) 5,5-9,0 3,5-5,1 3,0-4,5 3,0-4,0 Najve}a dopu{tena daljina ga|anja (metara) 50 50 50 40

32

^lan 4.
Za odstrjel pojedine vrste divlja~i dopu{teno je upotrebljavati samo lova~ko oru`je i naboje u skladu sa odredbama ovog Pravilnika. Korisnik lovi{ta du`an je prije po~etka lova da prethodno provjeri preciznost kod lova~kog oru`ja s u`lijebljenim cijevima. Lice odgovorno za lov odredit }e streli{te ili drugo mjesto u lovi{tu, gdje }e se obaviti prethodna provjera preciznosti lova~kog oru`ja iz stava 2. ovog ~lana. Izuzetno od stava 1. ovog ~lana lova~ko oru`je i naboji mogu se upotrebljavati pri obavljanju lovo~uvarske slu`be, u skladu sa podzakonskim aktima.

Vrsta divlja~i

Vuk Lisica, ~agalj, jazavac .Guske divlje, divlja ma~ka, zec Kune, lasica mala, tvor, fazani gnjetlovi, patke divlje, liska crna Jarebice, prepelica, {ljuke, golub divlji, vrana siva, ga~ac, svraka, {ojka, ~avka, zlogodnja~a, kuni} divlji, puh Tetrijeb veliki

II. NA^IN UPOTREBE LOVA^KOG ORU@JA I NABOJA ^lan 5.
Lova~ko oru`je ne smije se nositi bez oru`nog lista i li~ne karte ili drugog dokumenta o identitetu lica. Lova~ko oru`je ne smije se upotrebljavati izvan lovi{ta, streli{ta ili drugih mjesta koja su odre|ena za vje`be ga|anja. Lova~ko oru`je i naboji mogu se upotrebljavati ako njihova upotreba ne ugro`ava sigurnost ljudi ili imovine.

1,7-3,5 4,0-5,1

35 40

^lan 6.
Lova~ko oru`je i naboji se upotrebljavaju u skladu sa pravilima lova i lovnom etikom. Upotreba lova~kog oru`ja u odstrjelu pojedine vrste divlja~i odre|uje lice odgovorno za lov, u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu i ovog Pravilnika te smjernicama lovnoprivredne osnove. Odgovorno lice za provo|enje lova odre|uje vrijeme punjenja i pra`njenja lova~kog oru`ja. Kretanje javnim cestama u lovi{tu i izvan lovi{ta dopu{teno je samo s praznim lova~kim oru`jem u navlaci ili za{titnoj kutiji.

Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, lisicu, jazavca, ~aglja, divlju ma~ku, vranu sivu, vranu ga~ca, svraku i sojku dopu{teno je odstrijeliti i lova~kim oru`jem s u`lijebljenim cijevima najmanjeg kalibra 22 long rifle. Na ranjenu divlja~, pse i ma~ke lutalice dozovoljeno je pucati i sa ve}e udaljenosti od dopu{tene.

III. ZAVRŠNE ODREDBE ^lan 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 06-02-283-3/07 Sarajevo, januara 2008. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

^lan 7.
U~esnici u lovu du`ni su po{tovati pravila upotrebe lova~kog oru`ja i naboja u lovu koje odre|uje lice odgovorno za lov, a u protivnom ne mogu u~estvovati u lovu.

^lan 8.
Lova~ko oru`je i naboje nije dopu{teno upotrebljavati u vrijeme smanjene vidljivosti uzrokovane klimatskim nepogodama (padavine, magla, vjetar i sl.) te no}u.

Zakoni
Na osnovu ~l. 35. stav 1. i 41. stav 2. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva donosi

Lova~ki list broj 137
popis i stanje glavnih vrsta divlja~i koje naseljavaju lovi{te; popis ostalih vrsta divlja~i koje prirodno obitavaju u lovi{tu, bilo da su stalne, sezonske, povremene ili prolazne; popis rijetkih i ugro`enih vrsta divlja~i koje su pod posebnom za{titom i druge podatke korisne za upravljanje i kori{tenje lovi{ta.

PRAVILNIK O NA^INU ODRE\IVANJA I OBILJE@AVANJA GRANICA LOVIŠTA I POSTUPKU OSNIVANJA LOVIŠTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I. OP]E ODREDBE ^lan l.
Ovim Pravilnikom se propisuju op}i i posebni uslovi koji moraju biti zadovoljeni u postupku odre|ivanja i obilje`avanja granica lovi{ta, kao i postupak osnivanja lovi{ta u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine.

III. ODRE\IVANJE I OBILJE@AVANJE GRANICA LOVIŠTA ^lan 4.
Granice pojedinih lovnih cjelina - lovi{ta odre|uju se na na~in da budu markantne, trajne i lako prepoznatljive - kao: vododjelnice, prometnice, vodeni tokovi, trigonometri, izgra|eni trajni objekti i si. Granice lovi{ta se obilje`avaju: panoima, na ulazima u lovi{te sa natpisom naziva lovi{ta. Najprikladniji su panoi od drveta, natkriveni i za{ti}eni od atmosferskih oborina kod kojih je: veli~ina panoa ovisi prvenstveno o kategoriji prometnice i vlastitog ukusa; tabla sa natpisom panoa treba da je od tvrdog drveta, debljine najmanje 50 mm, sa prirodnim rubovima - neokraj~ena; natpis na tabli treba da bude nanesen duborezom, dubina slova 3-4 mm. Dno slova-duboreza se prema`e/natopi crnom ili nekom drugom `eljenom bojom. Kad se boja osu{i, cijela se tabla oboji nekim od kemijskih za{titnih bezbojnih sredstava. Preporu~uje se da se na isti na~in na tabli uradi silueta jedne od glavnih vrsta gospodarske divlja~i u lovi{tu; stubovi panoa rade se od tvrdog drveta (14xl4 mm o{trobridni) betoniraju se u zemlju, prema`u nekim od za{titnih sredstava, na njih se postavljaju nosa~i krova a potom drveni krov. Na kraju se pomo}u kovanih eksera ili vijaka na nosa~ pri~vr{}uje tabla sa natpisom. Tablama, na manje va`nim saobra}ajnicama, {umskim cestama i zna~ajnijim mjestima uz granicu lovi{ta. Table su na drvenim ili drugim podlogama od prirodnih materijala, dimenzija ne manjih od 60x40 cm, na kojima je ispisan naziv, namjena lovi{ta i korisnik lovi{ta. Za nosa~e table koriste se pogodna stabla ili drveni stupovi. 33 U lovi{tu se postavljaju i slijede}e oznake: Prometni znakovi - uz saglasnost nadle`ne slu`be za signalizaciju na tradicionalnim prijelazima divlja~i uz glavne prometnice postavlja se prometni znak „divlja~ na putu“ sa dopunskom tablom na kojoj je u kilometrima nazna~ena du`ina puta za koju va`i upozorenje. Znak zabrane lova - u lovi{tu ili dijelovima lovi{ta gdje je lov zabranjen ili je odre|en posebni re`im gospodarenja stavlja se upozoravaju}i znak „zabrana lova“. Oblik znaka je krug promjera 40 cm, osnovna boja kruga je `uta, vanjski rub kruga 4,5 cm, crne boje. Unutar kruga je silueta lovca sa psom 25 cm, crne boje, sa prekri`enom siluetom lovca {rafiranim linijama crvene boje. Ovi znakovi se obi~no postavljaju na rubna debla {umskog drve}a. Putokazi - su oznake koje slu`e kao smjernice za kretanje prema `eljenim ciljevima u lovi{tu. Na putokazu se mo`e nazna~iti udaljenost objekta ili mjesta prema kome putokaz vodi. Rade se od drveta koriste}i rustikalan na~in izrade, koji je najpribli`niji prirodnom ambijentu okoline u kojoj se nalaze. Ako nisu natkriveni, putokazi se prema`u nekim od za{titnih sredstava za drvo. Putokazi se obi~no postavljaju na raskri`ju putova a mogu se postavljati i na drugim mjestima ako je to potrebno.

II. OSNIVANJE LOVIŠTA ^lan 2.
Lovi{ta su povr{ine zemlji{ta, {uma i voda koje predstavljaju prostornu, prirodnu i lovno-privrednu cjelinu u kojoj postoje uvjeti za trajan opstanak, uzgoj, razmno`avanje, za{titu i kori{tenje divlja~i, i razvoj lovnog gospodarenja, bez obzira na vlasni{tvo zemlji{ta. Kantonalni ministri nadle`ni za poslove lovstva, rje{enjem imenuju Komisiju za izradu prijedloga za osnivanje lovi{ta unutar kantona. U Komisiju se imenuju stru~na i iskusna lica sa zavr{enim VII stepenom obrazovanja, {umarskog smjera, koji su izu~avali tokom svog {kolovanja predmet - Lovstvo, koji poznaju postoje}u organizaciju lovstva u podru~ju, kao i lokalne prilike od utjecaja na `ivot divlja~i i lovnog gospodarenja u kantonu, i predstavnici interesnih grupa (lokalna zajednica, privredna dru{tva iz oblasti {umarstva, lova~ka dru{tva, lova~ki savezi i sl.) u kantonu. Prilikom izrade i davanja prijedloga za osnivanje lovi{ta uva`avaju se slijede}i principi: stani{ni uvjeti za glavne vrste divlja~i u prostoru, njihove migratorne navike i potrebe u potrazi za skloni{tem, hranom i vodom; da lovi{te ~ini prirodnu prostornu, lovno-privrednu cjelinu, (po povr{ini i karakteristikama) podesnu za odr`ivu za{titu, uzgoj i kori{tenje za vrste divlja~i radi kojih se lovi{te ustanovljuje; prethodna pozitivna iskustva i rezultate u organizaciji i gospodarenju lovi{tima; interesi lokalne zajednice (ekologija, turizam, doma}a radinost, sto~arstvo, p~elarstvo i si.).

^lan 3.
Na prijedlog Komisije, kantonalno ministarstvo nadle`no za poslove lovstva izra|uje prijedlog akta o osnivanju lovi{ta, koji donosi kantonalna skup{tina. Akt o osnivanju lovi{ta sadr`i: naziv kantona, grada, op}ine ili op}ina na ~ijoj se teritoriji prostire lovi{te; naziv lovi{ta, za koji se obi~no koristi poznati lokalni zemljopisni pojam ili naziv {umsko-gospodarskog podru~ja ili {umskogospodarske jedinice; tip i karakteristike lovi{ta: (nizinska, brdska ili planinska - otvorena, ogra|ena ili uzgajali{ta divlja~i); prijedlog za namjenu lovi{ta: (privredno, sportsko, privredno-sportsko); opis granica lovi{ta, koje }e Komisija unijeti na topografsku kartu 1:50.000 (sa ta~nom naznakom naziva sekcije, registarskog broja i godine {tampanja prema kojoj je granica opisana), a potom, granice detaljno opisati, kako bi se u kasnijem kori{tenju izbjegli mogu}i nesporazumi i sporovi; ukupnu povr{inu lovi{ta u hektarima; strukturu povr{ina po kulturama prema katastru lovi{ta;

IV. ZAVRŠNE ODREDBE ^lan 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 06-02-283-4/07 Sarajevo, januara 2008. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

Zakoni
Na osnovu ~lana 77. stav 1. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva donosi

Lova~ki list broj 137 ^lan 6.
Ovim Pravilnikom stavlja se van snage Pravilnik o lovo~uvarskoj slu`bi („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 63/06).

PRAVILNIK O OBLIKU I SADR@AJU OBRASCA LEGITIMACIJE LOVO^UVARA, VO\ENJU EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA I SADR@AJU SLU@BENE KNJIGE LOVO^UVARA
^lan l.
Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadr`aj obrasca legitimacije lovo~uvara, vo|enja evidencije o izdanim legitimacijama lovo~uvara i sadr`aju slu`bene knjige lovo~uvara.

^lan 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 06-02-283-5/07 Sarajevo, januara 2008. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

Prilog 1: Obrazac legitimacije lovo~uvara

^lan 2.
Legitimacija lovo~uvara se izdaje licu koje ispunjava uvjete propisane u ~lanu 75. Zakona o lovstvu. Obrazac legitimacije {tampa se u svijetlozelenoj boji, ima oblik pravougaonika, izra|en je od punog papira i za{ti}en omotom od prozirne mase i sastoji se od prednje strane i pole|ine dimenzija 105x70 mm i sadr`i slijede}e podatke: 1. Na prednjoj strani legitimacije se unose slijede}i podaci: u gornjem dijelu, na sredini oznaka Federacije Bosne i Hercegovine; na sredini gornjeg dijela je naslov dokumenta: Lovo~uvar; na lijevoj strani ispod naslova je mjesto za fotografiju; na desnoj strani je mjesto za: ime i prezime lovo~uvara i broj li~ne legitimacije. 34 2. Na pole|ini legitimacije otisnut je tekst slijede}eg sadr`aja: korisnik lovi{ta; broj lovo~uvarske legitimacije; mjesto i datum izdavanja; {tambilj i potpis korisnika lovi{ta; ispod je tekst: Nosilac ove iskaznice ima ovla{}enja: za kontrolu li~nih i lova~kih dokumenata, pregled vozila, ulova i sredstava za lov, privremeno oduzimanje ulova i sredstava, kao i druga ovla{tenja propisana u ~lanu 76. Zakona o lovstvu.

^lan 3.
Evidenciju o izdatim lovo~uvarskim legitimacijama vodi korisnik lovi{ta. Evidencija iz stava 1. ovog ~lana sadr`i slijede}e podatke: prezime, ime jednog od roditelja i ime lovo~uvara, njegov li~ni broj i adresu stanovanja; naziv lovi{ta i rajona u kojem lovo~uvar obavlja du`nost; registarski broj legitimacije; datum izdavanja; zabilje{ka o zadu`enju i razdu`enju, te eventualnom gubitku legitimacije; potpisi lovo~uvara i odgovornog lica za izdavanje.

^lan 4.
Slu`bena knjiga lovo~uvara je obavezan dnevnik rada u kojem lovo~uvar unosi podatke o svojim dnevnim aktivnostima u lovi{tu pri ostvarivanju ovla{tenja iz ~lana 76. Zakona o lovstvu.

^lan 5.
Slu`benu knjigu, formata A5, tvrdih korica, lovo~uvaru obezbje|uje korisnik lovi{ta, evidentira svaki primjerak i vodi je u svojim evidencijama kao tiskanicu trajne vrijednosti. Evidencija iz stava 1. ovog ~lana podrazumijeva: redni broj na svakom primjerku; broj obroj~enih strana; prezime i ime lica kojem je data na kori{tenje; prezime i ime lica koje je knjigu dalo na kori{tenje; datum izdavanja i zabilje{ka o zadu`enju i razdu`enju slu`bene knjige.

Zakoni
Prilog 1: Obrazac potvrde lovo~uvara o oduzetim sredstvima Broj: ................................................................................... (korisnik lovi{ta) U .................................................................., dana .............................................., godine (mjesto) (datum) Prilog 1: Obrazac zapisnika lovo~uvara Broj:

Lova~ki list broj 137

................................................................................... (korisnik lovi{ta) U .................................................................., dana .............................................., godine (mjesto) (datum)

Na osnovu ^lana 76. Zakona o lovstvu (Slu`bene novine Federacije BiH broj 4/06), lovo~uvar podnosi:

Na osnovu ^lana 76. Zakona o lovstvu (Slu`bene novine Federacije BiH broj 4/06), lovo~uvar podnosi:

POTVRDU O PRIVREMENOM ODUZIMANJU
i/ili lova~kog pribora i/ili drugog sredstva kojim je izvr{en lov Ovim se potvr|uje da su dana ............................................. godine, privremeno oduzeti ulov i/ili lova~ki pribor i/ili lova~ka oprema i/ili drugo sredstvo kojim je izvr{en lov u ..................................................................................................................................., od
(mjesto, lovi{te i lokalitet)

ZAPISNIK
Ovim se potvr|uje da je dana ......................... godine, ...................................................
(datum) (ime i prezime osobe)

........................................., ime jednog roditelja: ........................, ro|en-a: .....................
(ime i prezime osobe)

u mjestu: ................................, op}ina .............................., dr`ava .................................., s prebivali{tem u: ........................., ulica i broj: ..............................................................., op}ina/grad: .........................................., dr`ava ............................ s li~nom kartom broj: ................................, JMBG: ......................................, izdatom u .........................., kako slijedi:

R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ODUZETO

JEDINICA MJERE

KOLI^INA

ime jednog roditelja: ........................, ro|en-a: ........................ u mjestu: ......................., op}ina ............................, dr`ava ..............................., s prebivali{tem u: ......................., ulica i broj: ................................................., op}ina/grad: ....................., dr`ava ............. s li~nom kartom broj: ................................, JMBG: ......................................, izdatom u .........................., dana: ................................. godine, po~inio-la: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
(opisati izvr{ene radnje i navesti ~lanove Zakona o lovstvu koji ih reguli{u, te navesti relevantne podatke za slijed postupaka-eventualne svjedoke, njihove izjave isl.)

35

LOVO^UVAR (potpis i broj legitimacije) STRANKA LOVO^UVAR (potpis i broj legitimacije)

Zakoni
Na osnovu ~lana 44. stav 4. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva donosi

Lova~ki list broj 137

PRAVILNIK O SADR@AJU I NA^INU VO\ENJA KATASTRA LOVIŠTA
^lan 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se sadr`aj i na~in vo|enja katastra lovi{ta.

^lan 2.
Katastar lovi{ta osniva i vodi korisnik lovi{ta na osnovu podataka prikupljenih neposredno na terenu. Katastar lovi{ta vodi se za svako lovi{te odvojeno.

^lan 3.
Podaci za katastar lovi{ta se prikupljaju neposredno u lovi{tu i vode prema obrascu „Op}i podaci“ i obrascu „Pra}enje promjena katastra lovi{ta“ koji su {tampani uz ovaj Pravilnik i ~ine njegov sastavni dio.

^lan 4.
Podaci koji se unose u obrazac „Op}i podaci“, predstavljaju po~etno stanje katastra lovi{ta i imaju trajniji karakter. Podaci koji se unose u obrazac „Pra}enje promjena katastra lovi{ta“ evidentiraju promjene podataka iz stava 1. ovog ~lana i unose se svake godine najkasnije do 31. marta za proteklu lovnu godinu.

^lan 5.
Korisnik lovi{ta obvezno, a najkasnije do 30. aprila teku}e godine za proteklu lovnu godinu, jedan primjerak katastra lovi{ta dostavlja nadle`nom kantonalnom ministarstvu, a za posebna lovi{ta Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva.

36

^lan 6.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje va`iti Pravilnik o katastru lovi{ta („Slu`beni list SR BiH“, broj 17/77).

^lan 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 06-02-283-6/07 Sarajevo, januara 2008. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

Zakoni
Obrazac: OP]I PODACI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lova~ki list broj 137

Naziv lovi{ta:
Naziv kantona i op}ine na ~ijem se podru~ju nalazi lovi{te: Naziv organa koji je ustanovio lovi{te: Broj i naziv akta o ustanovljavanju lovi{ta: Broj i naziv akta o predaji lovi{ta na gospodarenje: Naziv korisnika lovi{ta: Ukupna povr{ina lovi{ta u hektarima: a) lovna povr{ina: b) nelovna povr{ina:

8.

Struktura povr{ine lovi{ta u hektarima: Naselje i industrija Sportsko-rekreativni objekti Livade Kompleksi kultiviranih parcela Poljoprivredna podru~ja Li{}arske {ume ^etinarske {ume Mje{ovite {ume Pa{njaci Mo~varna zemlji{ta Prelazno podru~je {ume i grmolike vegetacije Golet i kr{ Podru~ja s oskudnom vegetacijom Rijeke Potoci Jezera i bare Umjetne akumulacije

37

9. 10. 11. 12.

Nadmorska visina Tip lovi{ta Opis granica lovi{ta Divlja~i u lovi{tu Vrsta divlja~i: Lovnoproduktivna povr{ina: Bonitet: Kapacitet:

13.

Objekti u lovi{tu: a) lovno-uzgojni (hranili{ta, solila, prihvatili{ta, pojili{ta i sl.) b) lovno-tehni~ki (~eke, kolibe, ku}e, staze i sl.)

M.P.

Ovla{tena osoba

Zakoni
Obrazac: PRA]ENJA PROMJENA KATASTRA LOVI[TA za lovnu _____________ / _______ godinu 1. 2. 3. 4. Naziv lovi{ta Naziv kantona i op}ine na ~ijem se podru~ju nalazi lovi{te Naziv korisnika lovi{ta Stanje divlja~i Kapacitet Proljetno brojno stanje Plan kori{tenja u teku}oj lovnoj godini Planirano

Lova~ki list broj 137

Vrsta divlja~i

Izvr{eno

5.
38

Stanje objekata i opreme Naziv Stanje u prethodnoj godini Izgra|eno u Otpisano u izvje{tajnoj godini izvje{tajnoj godini Stanje

Vrsta Lovnouzgojni objekti Lovnotehni~ki objekti Oprema

M.P.

Ovla{tena osoba: ______________________

Zakoni
Na osnovu ~lana 58. stav 3. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva donosi

Lova~ki list broj 137
Skupni lov divlja~i ~ije tehnike lova zahtijevaju lova~kog psa ne mo`e se zapo~eti i obavljati ako u njemu ne sudjeluje najmanje jedan lova~ki pas na pet sudionika.

PRAVILNIK O VRSTI I BROJU PASA ZA LOV NA POJEDINE VRSTE DIVLJA^I U ODRE\ENIM PODRU^JIMA
I. OP]E ODREDBE ^lan 1.

^lan 9.
Korisnik lovi{ta je obavezan da u lovi{tu kojim gospodari, a u kojem se prema odredbama lovnogospodarske osnove ili programa uzgoja divlja~i, planira odstrjel krupne divlja~i, osigurati lova~kog psa koji ima polo`en radni ispit na krvnom tragu.

V. UPOTREBA PASA ^lan 10.
Sitna se divlja~ lovi lova~kim psima pti~arima, diza~ima i donosa~ima divlja~i, terijerima i jazav~arima koji imaju polo`en ispit uro|enih osobina. Lova~kim psima iz ~lana 4., al. 1.,2., 3. i 4., ovog Pravilnika s polo`enim ispitom uro|enih osobina dopu{teno je loviti divlju svinju. Lova~kim psima goni~ima s polo`enim ispitom uro|enih osobina dopu{teno je loviti divlju svinju, zeca, divljeg kuni}a, lisicu, ~aglja, divlju ma~ku, kune i tvora. Terijerima i jazav~arima s polo`enim ispitom priro|enih osobina dopu{ten je lov jamarenjem uz iskapanje.

Ovim Pravilnikom se propisuju vrste i broj ~istokrvnih lova~kih pasa sa polo`enim ispitom uro|enih osobina za lov na pojedine vrste divlja~i u odre|enim podru~jima.

II. LOVA^KI PSI ^lan 2.
^istokrvni lova~ki psi u smislu ovog Pravilnika jesu svi psi koji udovoljavaju potrebama za lov i posjeduju zvani~ni Rodovnik izdan od jedne od ~lanica Me|unarodne kinolo{ke federacije (FCI). Rodovnike za pse u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) izdaju kinolo{ki savezi - kao ovla{}eni ~lanovi Me|unarodne kinolo{ke federacije (FCI), na osnovu zvani~nih podataka o porijeklu pasa, a dopunjavaju ih na osnovu pozitivne ocjene dobijene na zvani~no organizovanoj smotri ili izlo`bi za ocjenu oblika (eksterijeru) pasa i pozitivne ocjene na organizovanom ispitu uro|enih osobina pojedinih pasmina pasa.

^lan 11.
Nije dopu{teno upotrebljavati lova~ke pse no}u, osim kod rada na krvnom tragu, i lova {ljuka i mo~varica na preletu. Kao no}no vrijeme dr`i se razdoblje od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca.

^lan 12.
Korisnik lovi{ta utvr|uje mogu}nost kori{tenja vrsta lova~kih pasa kao i vrijeme njihove upotrebe u lovi{tu. Lova~ki psi goni~i mogu se upotrebljavati u lovi{tu samo nakon dobivene dozvole korisnika lovi{ta. Sa goni~ima nije dopu{teno loviti od 5. januara do 1. oktobra.

^lan 3.
U lovu se mogu upotrebljavati lova~ki psi koji su registrovani kod kinolo{kih saveza u Federaciji i imaju pozitivnu ocjenu sa smotre za ocjenu oblika i polo`en ispit uro|enih osobina po pravilnicima kinolo{kih saveza. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana, radi uvje`bavanja za obavljanje odre|enih radnji u lovu, mladi lova~ki psi mogu sudjelovati u lovu i bez polo`enog ispita priro|enih osobina do navr{enih 18 mjeseci `ivota.

^lan 13.
U svakom lovu, pojedina~nom ili skupnom, u kojem je propisana upotreba lova~kih pasa u skladu sa Zakonom o lovstvu, moraju biti osigurane pasmine i broj pasa prema odredbama ovog Pravilnika. Lice koje rukovodi lovom (lovnik) du`no je odmah otkazati lov, odustati od njega, odnosno prekinuti ga ako se lov ne odvija u skladu sa uvjetima iz ovog 39 Pravilnika. Lovni inspektor, stru~no lice za provedbu lovnogospodarske osnove, lovnik i lovo~uvar du`ni su nadzirati pravilno provo|enje lova u skladu sa Zakonom o lovstvu, te spre~avati svaki lov ako nije provo|en prema uvjetima iz ovog Pravilnika. Vlasnik i vodi~ lova~kog psa du`ni su na zahtjev lica iz stava 3. ovog ~lana predo~iti sve potrebne dokaze za postojanje uvjeta iz ~lana 2. ovog Pravilnika.

III. VRSTE PASA ^lan 4.
Pasmine lova~kih pasa u smislu ovoga Pravilnika koje se naj~e{}e upotrebljavaju u Federaciji razvrstavaju se po grupama: terijeri: njema~ki lovni terijer, foksterijer kratkodlaki i foksterijer o{trodlaki; jazav~ari: jazav~ar kratkodlaki, jazav~ar o{trodlaki, jazav~ar dugodlaki i jazav~ar kuni}ar; goni~i: istarski kratkodlaki goni~, istarski o{trodlaki goni~, posavski goni~, dalmatinski pas, bosanski o{trodlaki goni~ (barak), srpski goni~, trobojni srpski goni~, planinski crnogorski goni~, slova~ki goni~ (Kopov), tirolski goni~, alpski brak-jazav~ar, bigl i baset; krvosljednici: bavarski i hanoverski; pti~ari: njema~ki pti~ar kratkodlaki, njema~ki pti~ar o{trodlaki, njema~ki pti~ar dugodlaki, pudlpointer, vajmarski pti~ar, talijanski pti~ar kratkodlaki, talijanski pti~ar o{trodlaki (spinon), ma|arska vi`la kratkodlaka, ma|arska vi`la o{trodlaka, mali minsterlander, veliki minsterlander, epanjel breton, kortalsov grifon, ~e{ki fousek, pointer, engleski seter, gordon seter i irski seter, donosa~i divlja~i: labradorski retriver, zlatni retriver, retriver ravne dlake i retriver kovr~ave dlake; diza~i divlja~i: engleski koker {panijel, engleski {pringer {panijel, vel{ki {pringer {panijel, klamber {panijel i njema~ki prepeli~ar.

VI. ISPIT URO\ENIH OSOBINA I RADNI ISPIT ^lan 14.
Ispit uro|enih osobina kao i ispit u radu na krvnom tragu za lova~ke pse pola`e se na osnovu pravilnika kinolo{kih saveza, u skladu s propisima Me|unarodne kinolo{ke federacije.

^lan 15.
Na osnovu polo`enog ispita (ispit uro|enih osobina, ispit u radu na krvnom tragu) lova~kog psa izdaju se uvjerenja u skladu sa propisima Me|unarodne kinolo{ke federacije. Uvjerenje iz stava 1. ovog ~lana izdaju Kinolo{ki savezi Federacije BiH. O izdanim uvjerenjima iz stava 2. ovog ~lana evidenciju vode kinolo{ki savezi razvrstano po grupama iz ~lana 4. ovog Pravilnika.

^lan 5.
Ako se u Federaciji upotrebljavaju u lovu pasmine lova~kih pasa koje nisu navedene u ~lanu 4. ovog Pravilnika, smatrat }e se lova~kim psima ako posjeduju dokument da su kao takvi evidentirani kod jedne od ~lanica Me|unarodne kinolo{ke federacije.

^lan 16.
Lova~kim psima koji su polo`ili ispit priro|enih osobina i/ili radni ispit, u skladu sa propisima Me|unarodne kinolo{ke federacije - FCI. Kinolo{ki savezi }e na zahtjev vlasnika psa nostrificirati uvjerenje o polo`enom ispitu uro|enih osobina l/ili radnom ispitu u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

^lan 6.
Strani dr`avljani u lovu mogu koristiti lova~ke pse registrirane u zemljama iz kojih dolaze a imaju dokaze da su polo`ili ispit u radu - prema propisima Me|unarodne kinolo{ke federacije - FCI.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE ^lan 17.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 06-02-283-7/07 Sarajevo, januara 2008. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

IV. BROJ LOVA^KIH PASA @A LOV DIVLJA^I ^lan 7.
Korisnik lovi{ta, pravno ili fizi~ko lice kojem je povjereno pravo kori{tenja lovi{ta (u daljem tekstu: korisnik) je obavezano da u lovi{tu kojim gospodari obezbijedi lov sa psima u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

^lan 8.
Lov sitne divlja~i ~ije tehnike lova zahtijevaju lova~kog psa ne mo`e se zapo~eti i obavljati bez psa u skladu sa ~l. 2. i 3. ovog Pravilnika.

Zakoni
Na osnovu ~lana 63. stav 3. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137 ^lan 6.
Trofeji divlja~i mogu se izlagati u javnim objektima (ustanove, poslovni prostori, društvene prostorije, ugostiteljski objekti) samo ako imaju potvrdu, odnosno trofejni list. Svi trofeji koji su zate~eni u javnim objektima a nisu evidentirani do dana stupanja na snagu ovog pravilnika moraju se u roku od jedne godine ocijeniti i uvesti u evidenciju trofeja koju }e ovjeriti ovlaštena komisija za ocjenjivanje lova~kih trofeja. Kopija evidencije se dostavlja Lova~kom savezu, ako se radi o kategoriji vrijednih trofeja. Javno izlo`eni trofeji moraju biti pravilno obra|eni i uredno odr`avani.

O OBRASCU POTVRDE O PORIJEKLU DIVLJA^I I NJENIH DIJELOVA I UVJETIMA POD KOJIMA SE MO@E VRŠITI PREPARIRANJE DIVLJA^I I DR@ANJE TROFEJA JAVNO IZLO@ENIH U OBJEKTIMA KAO I UPOTREBI MESA DIVLJA^I U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA
^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac potvrde o porijeklu divlja~i i njenih dijelova i uvjeti pod kojim se mo`e vršiti prepariranje divlja~i i dr`anje trofeja javno izlo`enih u objektima, kao i upotreba mesa divlja~i u ugostiteljskim objektima.

PRAVILNIK

^lan 7.
Zabranjeno je javno izlaganje dermoplasti~nih preparata ptica i sisavaca korisnih za poljoprivredu i šumarstvo, kao i svih vrsta divlja~i koje su odredbama Zakona o lovstvu trajno zašti}ene. Izuzetak od odredaba stava 1. ovog ~lana su zbirke dermoplasti~nih preparata u muzejima i nau~nim i obrazovnim ustanovama (škole i fakulteti).

^lan 2.
Pod prepariranjem divlja~i i njenih dijelova podrazumijeva se dermoplasti~na obrada cijelih primjeraka divlja~i ili njenih dijelova, štavljenje i obrada krzna divlja~i te obrada i monta`a trofeja divlja~i.

^lan 8.
Sva pravna i fizi~ka lica koja stavljaju u promet meso divlja~i moraju, pored dokaza o zdravstvenoj ispravnosti mesa divlja~i, imati i dokument o porijeklu mesa divlja~i (propratnica, ra~un) koji izdaje korisnik lovišta.

^lan 3.
Prepariranjem divlja~i mogu se baviti fizi~ka i pravna lica koja su registrirana za obavljanje ove djelatnosti.

^lan 9.
Ugostiteljski i prodajni objekti koji stavljaju u promet meso divlja~i du`ni su na vidnom mjestu istaknuti obavijest o tome.

^lan 4.
Divlja~ i dijelove divlja~i namijenjene za prepariranje mora pratiti potvrda (propratnica), i trofejni list, koje je izdao korisnik lovišta gdje je divlja~ odstrijeljena. Propratnica za divlja~ je dimenzija 10,5X15 cm, štampa se na 40 bijelom papiru i ima slijede}i izgled: u pozadini propratnice je stilizirani crte` gran~ice bukve, toniran u zelenoj boji; u lijevom gornjem uglu je mjesto za upis naziva korisnika lovišta i sjedišta korisnika lovišta; slijedi tekst: „Bosna i Hercegovina», a potom tekst: „Federacija Bosne i Hercegovine“ ispisano velikim slovima u fontu Bookman Old Style, veli~ina 8, tamnozelene boje i boldirano; u desnom gornjem uglu je mjesto za upis datuma i broja propratnice; ispod toga je naslov: „Propratnica za divlja~“ ispisano velikim slovima u fontu Bookman Old Style, veli~ina 12, tamnozelene boje i boldirano; ispod toga tekst: Ulovljenu / kupljenu u lovištu....“ ispisano malim slovima u fontu Bookman Old Style, veli~ina 10, tamnozelene boje i boldirano; ispod toga je tabela u koju se upisuje redni broj, vrsta divlja~i i / ili njenih dijelova, jedinica mjere, koli~ina i eventualne napomene; ispod tabele je tekst: „Transport divlja~i i / ili njenih dijelova obavlja osoba: ....... prijevoznim sredstvom: ......... registarskih oznaka:....... Na relaciji od.... do....... ispisano malim slovima u fontu Bookman Old Style, veli~ina 10, tamnozelene boje; l u donjem lijevom uglu je mjesto za upis dana za koji va`i propratnica, u sredini mjesto za pe~at korisnika lovišta a u desnom potpis ovlaštene osobe. Obrazac propratnice za divlja~ štampan je uz ovaj pravilnik i ~ini njegov sastavni dio.

^lan 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 07-02-128-3/08 Sarajevo, septembra 2008. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

^lan 5.
Fizi~ka i pravna lica koja vrše usluge prepariranja divlja~i i njenih dijelova du`na su voditi evidenciju o prijemu divlja~i ili njenih dijelova, u koju se unose sljede}i podaci:

ime i prezime, adresa, broj li~ne karte lica koje je divlja~ odstrijelilo;
vrsta divlja~i i dio divlja~i koji se daje na obradu; podaci iz potvrde, i trofejnog lista (naziv i sjedište korisnika lovišta, ocjena trofejne vrijednosti, broj i datum izdavanja); datum prijema. Evidencija iz stava 1. ovog ~lana vodi se u svesci tvrdog poveza s obroj~enim brojem stranica i ovjerenim od strane organa nadle`nog za izdavanje radne dozvole.

Zakoni
Na osnovu ~lana 75. stav 6. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137
ta a u skladu s odredbama Zakona o lovstvu, i podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona.

^lan 6.
Veli~ina lovo~uvarskih rejona je ovisna o tipu lovišta i obimu gospodarskih mjera koje je neophodno ostvariti u skladu s odredbama odobrene lovno-gospodarske osnove i godišnjih planova gospodarenja. Površina lovo~uvarskog rejona je minimalno 1.000 hektara, a najviše 10.000 hektara.

PRAVILNIK O VRSTI UNIFORME, OZNAKAMA, UVJETIMA ZA NOŠENJE LOVA^KOG ORU@JA, VRSTI LOVA^KOG ORU@JA I VELIÈINI LOVO^UVARSKOG REJONA
^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se vrsta uniforme, oznake, uvjeti za nošenje lova~kog oru`ja, vrsti lova~kog oru`ja i veli~ina lovo~uvarskog rejona.

^lan 7.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 07-02-128-4/08 Sarajevo, septembra 2008. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

^lan 2.
Slu`bena uniforma lovo~uvara je: 1. šešir 2. košulja ljetna i zimska 3. odijelo ljetno i zimsko 4. dolama 5. cipele plitke i duboke 6. ~izme 7. metalna ili plasti~na plo~ica sa natpisom LOVO^UVAR

^lan 3.
Dijelovi uniforme imaju slijede}i izgled: 1. Šešir je od filca s klasi~nim lova~kim oblikom tamnozelene boje. 2. Košulje su maslinastozelene boje: ljetne košulje su od prirodnih materijala, tanje tkanine, kratkih rukava s našivenim d`epovima i naramenicama; zimske košulje su od prirodnih materijala, deblje tkanine, dugih rukava sa našivenim d`epovima i naramenicama. 3. Odijelo se sastoji od jakne, hla~a i prsluka maslinastozelene boje: ljetna jakna je sportsko-lova~kog izgleda, s našivenim d`epovima, du`ine do ispod struka, od tanjeg materijala s prete`nim dijelom prirodnih vlakana; ljetne hla~e su klasi~nog kroja od istog materijala kao i jakna; prsluk je bez rukava s našivenim d`epovima od istog materijala kao ljetna jakna i hla~e; zimska jakna je klasi~nog kroja s našivenim d`epovima od debljeg materijala u kojem je prete`ni dio vunenih vlakana; zimske hla~e su klasi~nog kroja od istog materijala kao i zimska jakna. 4. Dolama je standardne du`ine, s našivenim d`epovima, od vodootpornog materijala maslinastozelene boje s debljim zimskim uloškom. 5. Cipele - plitke i duboke, su od sme|e ko`e, vodootporne, s rebrastim gumenim |onom. 6. ^izme su gumene, maslinastozelene boje, visoke do ispod koljena, s rebrastim |onom. 7. Metalna ili plasti~na plo~ica je dimenzija 50x20 mm a natpis ispisan latini~nim slovima visine 16 mm.

41

^lan 4.
Slu`benu uniformu lovo~uvar nosi samo za vrijeme vršenja slu`be i ne smije je otu|ivati. Plo~ica sa natpisom LOVO^UVAR se nosi iznad lijevog d`epa na ljetnoj košulji, prsluku, jakni ili dolami. Slu`bena uniforma lovo~uvara traje dvije godine. Lovo~uvar je du`an slu`benu uniformu odr`avati urednom.

^lan 5.
Lovo~uvari vrše slu`bu naoru`ani lova~kim oru`jem u skladu s Pravilnikom o na~inu upotrebe lova~kog oru`ja i naboja („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 5/08). Lovo~uvar se u obavljanju svoje du`nosti mo`e koristiti lova~kim oru`jem za provedbu odredaba lovno-gospodarske osnove kod ostvarenja gospodarskih mjera zaštite i uzgoja divlja~i ili korištenja loviš-

Zakoni
Na osnovu ~lana 66. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137 ^lan 5.
Obrasci trofejnih listova br. 1. do 15. i registra za evidenciju štampani su uz ovaj pravilnik i ~ine njegov sastavni dio. ^lan 6. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o obliku, na~inu i postupku izdavanja trofejnog lista („Slu`beni list SRBiH“, broj 17/77). ^lan 7. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 07-02-128-2/08 Sarajevo, septembra 2008. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

PRAVILNIK O OBRASCU, SADR@AJU, NA^INU I POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDA I TROFEJNOG LISTA ZA TROFEJ ODSTRIJELJENE DIVLJA^I
^lan 1.
Ovim pravilnikom propisuje se obrazac, sadr`aj, na~in i postupak izdavanja potvrda i trofejnog lista za trofeje odstrijeljene divlja~i u lovištima.

^lan 2.
Trofejni list je isprava o porijeklu, vlasništvu i ocjeni trofeja odstrijeljene divlja~i navedene u ~lanu 64. Zakona o lovstvu, koju izdaje korisnik lovišta. Vrijednost trofeja - u skladu s odredbama ~lana 65. Zakona o lovstvu - utvr|uje komisija na osnovu standarda koje je propisao Me|unarodni savjet za lovstvo i o~uvanje divlja~i (CIC). Komisiju formira korisnik lovišta i u njoj su osobe koje imaju polo`en ispit za ocjenjivanje lova~kih trofeja.

^lan 3.
Obrazac trofejnog lista je formata 10x15 cm. Trofejni list se štampa na bezdrvnom kartonu B-1, 250 gr/m2 bijele boje, i ima dvije ili ~etiri stranice na koje se unosi slijede}i sadr`aj: okvir prve i posljednje stranice trofejnog lista je u formi stiliziranih hrastovih gran~ica, tamnozelene boje. Na prvoj i posljednjoj strani 42 trofejnog lista nalazi se stilizirani crte` glave ili cijele figure odre|ene vrste divlja~i, tamnozelene boje, kao pozadina; na lijevoj strani sredini gornjeg dijela prve strane je natpis: „Bosna i Hercegovina, a na desnoj strani natpis: „Federacija Bosne i Hercegovine“, ispisano velikim slovima u fontu Bookman Old Style, veli~ina 8, tamnozelenom bojom i boldirano; na desnoj strani se upisuje: „Korisnik lovišta i sjedište korisnika lovišta“; na sredini se nalazi naslov: TROFEJNI LIST, ispisan velikim slovima u fontu Bookman Old Style, veli~ina 16, tamnozelenom bojom, boldirano s razmakom. „Za lova~ki trofej“ ispisano malim slovima u fontu Bookman Old Style, veli~ina 14, tamnozelenom bojom, boldirano. Doma}i naziv odre|ene vrste divlja~i ispisuje se velikim slovima u fontu Bookman Old Style, veli~ina 16, tamnozelenom bojom, boldirano s razmakom, a nau~ni naziv odre|ene vrste divlja~i ispisuje se malim slovima u zagradi, u fontu Bookman Old Style, veli~ina 12, tamnozelenom bojom, boldirano, italic; na istoj strani se upisuje: naziv lovišta i datum lova, ime i prezime lovca s naznakom mjesta i dr`ave stanovanja; ocjena ukupne vrijednosti trofeja u poenima (broj~ano i slovima) ispisano malim slovima u fontu Bookman Old Style, veli~ina 12, tamnozelenom bojom, boldirano; na slijede}oj stranici - ili stranicama - u odgovaraju}e tabele za ocjenu trofeja pojedine vrste unose se detaljni elementi mjerenja i ocjenjivanja, broj slu`benog registra, imena i potpisi ~lanova komisije te potpis i pe~at ovlaštene osobe u ime korisnika lovišta; na posljednjoj stranici je mjesto za opis lova, oznaku spola odstrijeljene divlja~i, mjesto za upis te`ine divlja~i i na~ina lova. Korisnik lovišta vodi evidenciju o izdanim trofejnim listovima za svaku lovnu godinu, prema obrascima br. 1. i 2. koji su štampani uz ovaj pravilnik i ~ine njegov sastavni dio.

^lan 4.
Trofejni list se radi u dva istovjetna primjerka, od kojih se original predaje lovcu a drugi ostaje u arhivi korisnika lovišta. Za trofeje koji su u kategoriji bronzane, srebrne ili zlatne medalje rade se fotokopije trofejnih listova i dostavljaju lova~kim savezima radi uvo|enja u banku podataka vrijednih trofeja.

Zakoni

Lova~ki list broj 137

Broj 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1

Elementi mjerenja i ocjenjivanja Mjere Du`ina rogova Lijevog Desnog

Jedinica mjere 1 cm

Mjere 2

Prosjek Konstanta 3 4 1,5

Broj poena 5

cm cm cm cm 1 4 1

Visina rogova Obim debljeg roga Raspon rogova Dodaci i odbici Dodaci za starost

godina

do 3 Zbir poena od 1.1 do 2.1

2.2

Odbici za zasmoljenost: Ocjena rogova - ukupno:

do 5

43

Registarski broj ............................... ............................................................................................... (mjesto i datum) ^lanovi komisije: 1. ..................................................................... 2. .................................................................... 3. .................................................................... ................................................... Ovla{teno lice M.P.

Zakoni

Lova~ki list broj 137

Broj 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1

Elementi mjerenja i ocjenjivanja Mjere Du`ina rogova Lijevog Desnog

Jedinica mjere 1 cm

Mjere 2

Prosjek Konstanta 3 4 1,5

Broj poena 5

cm cm cm cm 1 4 1

Visina rogova Obim debljeg roga Raspon rogova Dodaci i odbici Dodaci za starost

godina

do 3 Zbir poena od 1.1 do 2.1

2.2

Odbici za zasmoljenost: Ocjena rogova - ukupno:

do 5

44

Registarski broj ............................... ............................................................................................... (mjesto i datum) ^lanovi komisije: 1. ..................................................................... 2. .................................................................... 3. .................................................................... ................................................... Ovla{teno lice M.P.

Zakoni

Lova~ki list broj 137

Broj 1. 1.1

Elementi mjerenja i ocjenjivanja Mjere Du`ina grane Lijeve Desne

Jedinica mjere 1 cm

Mjere 2

Prosjek 3

Konstanta 4 0,50

Broj poena 5

1.2

Lijevog Du`ina nado~njaka Desnog Du`ina srednjaka Obim vijenca Lijevog Desnog Lijevog Desnog

cm

0,25

1.3

cm

0,25

1.4

cm

1

1.5

Obim grane Lijeve izme|u nado~njaka i Desne srednjaka Obim grane izme|u srednjaka i krune Lijeve

cm

1 1

1.6

cm Desne kg cm

1 1 2 0-3 1

1.7 1.8

Te`ina rogova Raspon rogova

Broj paro`ka Lijevoj 1.9 paro`ak na grani Desnoj

45

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5

Dodaci i odbici Dodaci za ljepotu Boja Iskri~avost Vrhovi paro`aka Ledenjaci Krune Zbir poena od 1.1 do 2.1.5 do 2 do 2 do 2 do 2 do 10

2.2

Odbici Ocjena rogova - ukupno:

do 3

Registarski broj ........................ ^lanovi komisije: 1. ..................................................................... 2. .................................................................... 3. ....................................................................

.................................... (mjesto i datum)

M.P. ................................................... Ovla{teno lice

Zakoni

Lova~ki list broj 137

Broj 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.2

Elementi mjerenja i ocjenjivanja Mjere Du`ina rogova Lijevog Desnog

Jedinica mjere 1 cm cm g cm
3

Mjere 2

Prosjek 3

Konstanta 4 0,5 0,1 0,3 0-4

Broj poena 5

Te`ina rogova Zapremina rogova Raspon rogova Dodaci i odbici Poeni na ljepotu Boja Ikri~avost Ru`e [iljci paro`aka

cm

0-4 0-4 0-4 0-2 0-5 0-5 Zbir poena od 1.1 do 2.1.5 Odbici Ocjena rogova - ukupno

Pravilnost rogova i du`ina paro`aka

46

Registarski broj ............................... ............................................................................................... (mjesto i datum) ^lanovi komisije: 1. ..................................................................... 2. .................................................................... 3. .................................................................... ................................................... Ovla{teno lice M.P.

Zakoni

Lova~ki list broj 137

KRZNO:
Broj 1. 1.1 1.2 Elementi mjerenja i ocjenjivanja Mjere Du`ina krzna [itrina krzna Du`ina x {irina 100 2. 2.1 2.2 2.3 Poeni za ljepotu (u % od broja poena za veli~inu krzna) Za du`inu dlake do 10% Za gustinu i pravilnost obraslosti dlakom do 10% Za {irinu okovratnika do 5% Ocjena krzna - ukupno: Jedinica mjere 1 cm cm Mjera 2 Broj poena 3

LOBANJA:
Broj 1. 1.1 1.2 Elementi mjerenja Mjere Du`ina lobanje [irina lobanje Jedinica mjere 1 cm cm Mjere 2 Konstanta 3 1 1 Broj poena 4

47

Ocjena lobanje - ukupno (du`ina + {irina)

Registarski broj ............................... ............................................................................................... (mjesto i datum) ^lanovi komisije: 1. ..................................................................... 2. .................................................................... 3. .................................................................... ................................................... Ovla{teno lice M.P.

Zakoni

Lova~ki list broj 137

KRZNO:
Broj 1. 1.1 1.2 Elementi mjerenja i ocjenjivanja Mjere Du`ina krzna [itrina krzna Du`ina x {irina 100 2. 2.1 2.2 2.3 Poeni za ljepotu (u % od broja poena za veli~inu krzna) Za du`inu dlake do 10% Za gustinu i pravilnost obraslosti dlakom do 10% Za {irinu okovratnika do 5% Ocjena krzna - ukupno: Jedinica mjere 1 cm cm Mjera 2 Broj poena 3

LOBANJA:
48
Broj 1. 1.1 1.2 Elementi mjerenja Mjere Du`ina lobanje [irina lobanje Jedinica mjere 1 cm cm Mjere 2 Konstanta 3 1 1 Broj poena 4

Ocjena lobanje - ukupno (du`ina + {irina)

Registarski broj ............................... ............................................................................................... (mjesto i datum) ^lanovi komisije: 1. ..................................................................... 2. .................................................................... 3. .................................................................... ................................................... Ovla{teno lice M.P.

Zakoni

Lova~ki list broj 137

Broj 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2

Elementi mjerenja i ocjenjivanja Mjere Du`ina sjeka~a [irina sjeka~a Lijevog Desnog

Jedinica mjere 1 cm mm cm

Mjere 2

Prosjek Konmjera stanta 3 4 1 3 1 1

Broj poena 5

Lijevog Desnog Lijevog Obim brusa~a Desnog Dodaci i odbici Dodaci do 5 poena Zbir poena od 1.1 do 2.1 Dodaci do 10 poena

Ocjena kljova - ukupno:

49

Registarski broj ............................... ............................................................................................... (mjesto i datum) ^lanovi komisije: 1. ..................................................................... 2. .................................................................... 3. .................................................................... ................................................... Ovla{teno lice M.P.

Zakoni

Lova~ki list broj 137

Obrazac evidencije trofeja divlja~i - 1 LOVI[TE: .................................................. IZVJE[TAJ O OCIJENJENIM TROFEJIMA DIVLJA^I Lovna godina: ..................../....................

Redni broj 1. 2.
50

Vrsta divlja~i

Vrsta trofeja

Datum odstrijela

Ocjena CIC poena

Ime i prezime lovca

Broj lova~ke iskaznice

3. 4. 5. 6.
Zaklju~no sa rednim brojem: .............. M.P. ..................................................... Ovla{teno lice ^LANOVI KOMISIJE: 1. ........................................................... 2. ........................................................... 3. ........................................................... Obrazac evidencije trofeja divlja~i - 2 EVIDENCIJA TROFEJA DIVLJA^I Lovna godina: ..................../....................

Redni broj 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vrsta divlja~i

Vrsta trofeja

Datum odstrijela

Ocjena CIC poena

Ime i prezime lovca

Broj lova~ke iskaznice /li~ne karte

Zaklju~no sa rednim brojem: .............. M.P. .................................................... Ovla{teno lice

Zakoni
Na osnovu ~lana 17, stav 4. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), na prijedlog kantonalnih ministarstava nadle`nih za poslove lovstva, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137
Na osnovu ~lana 17. stav 4. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06), na prijedlog kantonalnih ministarstava nadle`nih za poslove lovstva, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

RJEŠENJE O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRU^JA ZA MEDVJEDA
I.
Ovim rješenjem osnivaju se uzgojna podru~ja u kojima postoje ekološki i prirodni uvjeti za opstanak - uspješan razvoj i reprodukciju, mrkog medvjeda gdje je zašti}en lovostajem i u kojima se gospodari prema jedinstvenim kriterijima, i to: 1. Uzgojno podru~je „Plješevica - Vitorog“, koje obuhvata staništa mrkog medvjeda u granicama op}ina: Biha}, Bosanska Krupa, Sanski Most, Bosanski Petrovac, Klju~, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamo~, Livno, Tomislav-Grad, Kupres, Bugojno, Donji Vakuf, Dobreti}i i Jajce. 2. Uzgojno podru~je „Vlaši} - Vranica“, koje obuhvata staništa mrkog medvjeda u granicama op}ina: Travnik, Novi Travnik, Zenica, Vitez, Busova~a, Fojnica, Gornji Vakuf / Uskoplje, Kreševo i Kiseljak. 3. Uzgojno podru~je „Konjuh - Gostovi}“ koje obuhvata staništa mrkog medvjeda u granicama op}ina @ep~e, Zavidovi}i, Banovi}i, @ivinice, Kladanj, Olovo, Vareš, Kakanj, Breza, Dijaš, Vogoš}a i Sarajevo - Stari Grad. 4. Uzgojno podru~je „Bjelašnica - ^vrsnica“, koje obuhvata staništa mrkog medvjeda u granicama op}ina: Gora`de, Trnovo FBiH, Pale-Pra~a, Fo~a-Ustikolina, Ilid`a, Had`i}i, Konjic, Prozor / Rama, Jablanica, Mostar i Posušje. Karta uzgojnih podru~ja za mrkog medvjeda nalazi se u prilogu ovog rješenja i ~ini njegov sastavni dio. II. Planove gospodarenja mrkim medvjedom za uzgojno podru~je saglasno donose korisnici lovišta obuhva}eni u granicama podru~ja, a odobrava ih Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Izvan uzgojnih podru~ja mrki medvjed nije zašti}en. III. S danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje primjena Rješenja o ustanovljenju uzgojnih podru~ja za mrkog medvjeda („Slu`beni list SR BiH“, broj 37/90). IV. Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 07-02-128-4/08 Sarajevo, septembra 2008. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

RJEŠENJE O OSNIVANJU UZGOJNIH PODRU^JA ZA DIVOKOZE
I.
Ovim rješenjem osnivaju se uzgojna podru~ja u kojima postoje ekološki i prirodni uvjeti za opstanak / uspješan razvoj i reprodukciju, divokoza u kojima se gospodari prema jedinstvenim kriterijima, i to: 1. Uzgojno podru~je „Kanjon Une“, koje obuhvata staništa divokoza u granicama op}ina: Biha}, Bosanska Krupa i Cazin. 2. Uzgojno podru~je „Kanjon Vrbasa i Ugra“, koje obuhvata staništa divokoza u granicama op}ina: Travnik, Jajce i Dobreti}i. 3. Uzgojno podru~je „Koprivnica - Šator“, koje obuhvata staništa divokoza u granicama op}ina: Donji Vakuf, Bugojno, Kupres, Gornji Vakuf / Uskoplje - dio, Prozor / Rama, Tomislav-Grad, Livno, Glamo~, Grahovo, Drvar i Bosanski Petrovac. 4. Uzgojno podru~je „Dinara“, koje obuhvata staništa divokoza u granicama op}ina: Tomislav-Grad, Livno, Grahovo i Drvar. 5. Uzgojno podru~je „Vranica“, koje obuhvata staništa divokoza u granicama op}ina: Bugojno, Novi Travnik, Vitez, Busova~a, Kiseljak, Kreševo, Fojnica, Had`i}i, Konjic, Prozor i Gornji Vakuf-Uskoplje dio. 6. Uzgojno podru~je „^vrsnica - ^abulja - Vran“, koje obuhvata staništa divokoza u granicama op}ina: Jablanica, Prozor / Rama, Kupres, Tomislav-Ggrad, Posušje, Široki Brijeg i Mostar. 7. Uzgojno podru~je „Prenj“, koje obuhvata staništa divokoza u granicama op}ina: Mostar, Jablanica i Konjic. 8. Uzgojno podru~je „Bjelašnica – Treskavica - Viso~ica“, koje obuhvata staništa divokoza u granicama op}ina: Had`i}i, Ilid`a, Trnovo - FBiH i Konjic. Karta uzgojnih podru~ja za divokoze nalazi se u prilogu ovog 51 rješenja i ~ini njegov sastavni dio. II. Planove gospodarenja divokozama za uzgojno podru~je saglasno donose korisnici lovišta obuhva}eni u granicama podru~ja, a odobrava ih Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. III. Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj 07-02-128-5/08 Sarajevo, septembra 2008. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

Zakoni
Na osnovu ~lana 62. stav 6. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 4/06) federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137
od 150,1 do 160 poena ................................................................ 3.240 od 160,1 do 165 poena ................................................................ 4.060 od 165,1 do 170 poena ................................................................ 5.400 od 170,1 do 175 poena ............................................................... 7.020 od 175,1 do 180 poena ................................................................ 8.640 preko 180 poena svaki poen ........................................................1.000 Promašaj jelena .............................................................................. 200 Za ranjenog a neprona|enog jelena ................................................ 800 Košuta ............................................................................................ 160 Tele ..................................................................................................100 Promašaj košute i teleta .................................................................... 50 Za ranjenu a neprona|enu košutu .................................................. 200 Za ranjeno a neprona|eno tele ........................................................ 150 Meso u ko`i (bez utrobe i glave) 1 kg ................................................ 8

CJENOVNIK ODSTRJELA I KORIŠTENJA DIVLJA^I I DRUGIH USLUGA U LOVIŠTU
^lan 1. Ovim cjenovnikom propisuju se cijene za odstrjel i korištenje divlja~i i druge usluge u lovištu. ^lan 2. Cijene se odnose na procijenjenu `ivu i u lovištu slobodnu divlja~. Ovaj cjenovnik je temelj za utvr|ivanje po~etne vrijednosti lovišta i vrijednosti lovišta na kraju gospodarskog razdoblja, za odre|ivanje koncesijske naknade za lovišta i za utvr|ivanje negativne razlike divlja~i, u odnosu na propis lovno gospodarske osnove, u slu~aju otkaza ili raskida ugovora o dodjeli lovišta na gospodarenje. Ovaj cjenovnik je i minimalni cjenovnik odstrjela i korištenja divlja~i i drugih usluga u lovištu za sve korisnike lovišta na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine. ^lan 3.

Srna (Capreolus capreolus L.)
Lovidba: Srnda} od 1. 5. do 31. 10. Srna i lane od 1. 10 do 31. 1. Dnevna organizacijska taksa 100 KM CIC-poena KM do 75 poena .................................................................................... 400 od 75,1 do 80 poena ...................................................................... 440 od 80,1 do 85 poena ...................................................................... 480 od 85,1 do 90 poena ...................................................................... 540 od 90,1 do 95 poena ...................................................................... 620 od 95,1 do 100 poena .................................................................... 700 od 100,1 do 105 poena .................................................................. 800 od 105,1 do 115 poena svaki poen .................................................. 70 od 115,1 do 130 poena svaki poen ................................................ 140 preko 130 poena svaki poen .......................................................... 200 Promašaj srnda}a ............................................................................ 100 Za ranjenog a neprona|enog srnda}a ............................................ 400 Srna ................................................................................................ 100 Lane .................................................................................................. 50 Promašaj srne i laneta ...................................................................... 50 Za ranjenu a neprona|enu srnu ...................................................... 150 Za ranjeno a neprona|eno lane ........................................................ 80 Meso u ko`i (bez utrobe i glave) 1 kg ..............................................10

ODSTRJEL I KORIŠTENJE DIVLJA^I
1. KRUPNA DIVLJA^

Jelen (Cervus elaphus L.)
Lovidba: Jelen od 1. 9. do 31. 1. Košuta i tele od 1. 10. do 28. 2. Dnevna organizacijska taksa ................................................100 KM CIC-poena KM do 120 poena ................................................................................ 430 od 120,1 do 130 poena ....................................................................760 od 130,1 do 140 poena ................................................................1.080 od 140,1 do 150 poena ................................................................ 1.620 od 150,1 do 160 poena ................................................................ 2.160 od 160,1 do 170 poena ................................................................2.700 od 170,1 do 175 poena ................................................................ 3.240 od 175,1 do 180 poena ................................................................ 3.780 od 180,1 do 185 poena ................................................................4.600 od 185,1 do 190 poena ................................................................5.400 od 190,1 do 195 poena ................................................................ 6.400 od 195,1 do 200 poena ................................................................7.500 od 200,1 do 205 poena ................................................................ 8.600 od 205,1 do 210 poena .............................................................. 11.000 preko 210 poena svaki poen ........................................................ 1.000 Promašaj jelena .............................................................................. 200 Za ranjenog a neprona|enog jelena do 150 poena ........................................................................ 800 Za ranjenog a neprona|enog jelena preko 150 poena ................................................................ 1.600 Košuta ............................................................................................ 160 Tele .. ............................................................................................ 100 Promašaj košute i teleta .................................................................... 50 Za ranjenu a neprona|enu košutu .................................................. 200 Za ranjeno a neprona|eno tele ........................................................ 150 Meso u ko`i (bez utrobe i glave) 1 kg ................................................ 6

52

Divokoza (Rupicapra rupicapra L.)
Lovidba: Divojarac i divokoza od 1. 9. do 31. 12. Dnevna organizacijska taksa 150 KM CIC-poena KM do 60,00 poena .............................................................................. 660 od 60,1 do 65 poena ...................................................................... 800 od 65,1 do 70 poena ...................................................................... 960 od 70,1 do 80 poena .................................................................... 1.140 od 80,1 do 85 poena .................................................................... 1.360 od 85,1 do 90 poena .................................................................... 1.620 od 90,1 do 95 poena .................................................................... 1.940 od 95,1 do 100 poena .................................................................. 2.360 od 100,1 do 105 poena ................................................................ 2.920 od 105,1 do 110 poena ................................................................ 3.900 preko 110 poena svaki poen ............................................................300 Promašaj ........................................................................................ 200 Za ranjenog a neprona|enog divojarca / divokozu .................................................................... 1.000 Meso u ko`i (bez utrobe i glave) 1 kg .............................................. 10

Kozorog (Capra ibex L.)
Lovidba: Kozorog i koza od 1. 8. do 31. 12. Dnevna organizacijska taksa 150 KM CIC-poena KM do 130 poena ................................................................................ 8.000 od 131,1 do 135 poena ................................................................ 9.400 od 135,1 do 140 poena .............................................................. 10.800 od 140,1 do 145 poena .............................................................. 13.600 od 145,1 do 150 poena .............................................................. 15.000 od 150,1 do 157 poena .............................................................. 17.800 od 157,1 do 165 poena .............................................................. 23.000 od 165,1 do 170 poena .............................................................. 30.000

Jelen lopatar (Dama dama L.)
Lovidba: Jelen, košuta i tele od 16. 9. do 31. 1. Dnevna organizacijska taksa 100 KM CIC-poena KM do 110 poena to~aka ...................................................................... 400 od 110,1 do 120 poena .................................................................. 660 od 120,1 do 130 poena ................................................................ 1.080 od 130,1 do 140 poena ................................................................ 1.620 od 140,1 do 150 poena ................................................................ 2.420

Zakoni
od 170,1 do 175 poena .............................................................. 31.200 od 175,1 do 180 poena .............................................................. 34.000 od 180,1 do 190 poena .............................................................. 36.400 preko 190 poena svaki poen ........................................................ 1.400 Promašaj ........................................................................................ 300 Za ranjenog a neprona|enog kozoroga ...................................... 5.000 Koza ............................................................................................ 2.500 Promašaj ........................................................................................ 100 Za ranjenu a neprona|enu kozu ...................................................... 800 Meso u ko`i (bez utrobe i glave) 1 kg ................................................ 6

Lova~ki list broj 137
Nazime i prase ........................................................................ 150 KM Meso u ko`i bez utrobe 1 kg ...................................................... 3 KM Promašaj i ranjavanje se ne napla}uju. Ako se tokom lova ne pokrenu divlje svinje, lovcima se vra}a 70% upla}enog iznosa organizacijska takse za taj dan.

Medvjed (Ursus arctos L.)
Lovidba: od 1. 10. do 31. 12. i od 1. 3. do 15. 5. Dnevna organizacijska taksa 200 KM CIC-poena KM do 150 poena ................................................................................ 1.200 od 150,1 do 180 poena ................................................................ 1.800 od 180,1 do 200 poena ................................................................ 2.600 od 200,1 do 210 poena ................................................................ 3.600 od 210,1 do 220 poena ................................................................ 4.400 od 220,1 do 230 poena ................................................................ 5.300 od 230,1 do 240 poena ................................................................ 6.200 od 240,1 do 250 poena ................................................................ 7.300 od 250,1 do 260 poena ................................................................ 8.300 od 260,1 do 270 poena ................................................................ 9.400 od 270,1 do 280 poena .............................................................. 10.600 od 280,1 do 290 poena .............................................................. 11.800 od 290,1 do 300 poena .............................................................. 13.000 preko 300 poena svaki poen .......................................................... 300 Promašaj ........................................................................................ 300 Za ranjenog a neprona|enog medvjeda ...................................... 6.000 Meso (bez utrobe, glave i krzna) 1 kg ................................................ 3

Muflon (Ovis aries musimon Pall.)
Lovidba: Muflon od 1. 9. do 31. 1. Muflonka i janje 1. 1. do 31. 12. Dnevna organizacijska taksa 100 KM CIC-poena KM do 140 poena .................................................................................. 500 od 140,1 do 150 poena .................................................................. 700 od 150,1 do 160 poena ................................................................ 1.100 od 160,1 do 170 poena ................................................................ 1.600 Od 170,1 do 180 poena .............................................................. 2.200 od 180,1 do 185 poena ................................................................ 2.800 od 185,1 do 190 poena ................................................................ 3.400 od 190,1 do 195 poena ................................................................ 4.000 od 195,1 do 200 poena ................................................................ 4.800 od 200,1 do 205 poena ................................................................ 5.800 preko 205 poena svaki poen .......................................................... 300 Promašaj muflona .......................................................................... 200 Za ranjenog a neprona|enog muflona ........................................ 1.500 Ovca ................................................................................................ 150 Janje ................................................................................................ 100 Promašaj ovce i janjeta .................................................................... 50 Za ranjenu a neprona|enu ovcu ...................................................... 200 Za ranjeno a neprona|eno janje ......................................................150 Meso u ko`i (bez utrobe i glave) 1 kg ................................................ 5

Vuk (Canis lupus L.)
Lovidba: Vuk od 1. 1. do 31. 12. Vu~ica i mladi od 1. 7. do 28. 2. Dnevna organizacijska taksa 100 KM CIC-poena KM do 70 poena .................................................................................... 600 53 od 70,1 do 80 poena ...................................................................... 800 od 80,1 do 90 poena .................................................................... 1.000 od 90,1 do 100 poena .................................................................. 1.500 od 100,1 do 110 poena ................................................................ 2.000 od 110,1 do 120 poena ................................................................ 2.500 preko 120 poena svaki poen .......................................................... 100 Promašaj ........................................................................................ 100 Za ranjenog a neprona|enog vuka .................................................. 500

Divlja svinja (Sus scrofa L.)
Lovidba: Vepar i nazime od 1. 1. do 31. 12. Krma~a i prase od 1. 8. do 31. 12. Dnevna organizacijska taksa 100 KM CIC-poena KM do 90 poena to~aka ........................................................................ 500 od 90,1 do 100 poena .................................................................... 960 od 100,1 do 105 poena ................................................................ 1.360 od 105,1 do 108 poena ................................................................ 1.780 od 108,1 do 110 poena ................................................................ 2.200 od 110,1 do 112 poena ................................................................ 2.700 od 112,1 do 114 poena ................................................................ 3.400 od 114,1 do 116 poena ................................................................ 4.300 od 116,1 do 118 poena ................................................................ 5.400 od 118,1 do 120 poena ................................................................6.600 preko 120 poena svakI poen .......................................................... 500 Promašaj ........................................................................................ 200 Za ranjenog a neprona|enog vepra .............................................. 400 Krma~a ............................................................................................ 300 Nazime ............................................................................................ 150 Prase ................................................................................................ 100 Promašaj krma~e, nazimeta i praseta .............................................. 50 Za ranjenu a neprona|enu krma~u, nazime i prase ........................ 100 Meso u ko`i (bez utrobe i glave) 1 kg ................................................ 3 Lov pogonom i prigonom Lov divlje svinje pogonom i prigonom organizira se za grupe od pet i više lovaca. Dnevna organizacijska taksa po lovcu iznosi 300 KM, u šta je ura~unato: organizacija lova, ulaz u lovište i usluge pogoni~a, odstrjel prvog pimjerka divlje svinje bez obzira na dob, spol, uzrast i trofejnu vrijednost. Svaki naredni odstrijeljeni primjerak pla}a se paušalno, i to : Vepar ...................................................................................... 400 KM Krma~a .................................................................................... 250 KM

Veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.)
Lovidba: od 15. 3. do 31. 5. Dnevna organizacijska taksa .................................................. 100 KM Odstrjel ................................................................................. 2.500 KM

Ranjavanje ................................................................. 1.250 KM
Promašaj ..................................... ............................................ 500 KM

2. SITNA DIVLJA^
Dnevna organizacijska taksa 20 KM

Vrsta divlja~i KM Kuna bjelica (lovidba od 1. 10. do 29. 2.) ........................................ 80 Kuna zlatica (lovidba od 1. 11. do 29. 2.) ...................................... 100 Zec (lovidba od 1. 10. do 31. 12.) .................................................. 120 Lještarka mu`jak (lovidba od 16. 8. do 31.10.) .............................. 80 Fazan (lovidba od 1. 10. do 15. 1.) .................................................. 20 Jarebica kamenjarka (lovidba od 15. 9. do 31. 12.) .......................... 60 Jarebica poljska-tr~ka skvr`ulja (lovidba od 15. 9. do 31. 12.) ............................................................ 40 Prepelica (lovidba od 1. 8. do 31. 12.) .............................................. 6 Šljuka šumska (lovidba od 1. 10. do 1. 3.) ...................................... 12 Bekasina (lovidba od 1. 10. do 1. 3.) .............................................. 12 Golubovi (lovidba od 1. 10. do 31. 1.) .............................................. 8 Grlica (lovidba od 1. 10. do 31. 1.) .................................................... 8 Guske divlje (lovidba od 1. 9. do 31. 1.) .......................................... 20 Patke divlje (lovidba od 1. 9. do 1. 3.) ............................................ 16

Zakoni
Liska crna (lovidba od 1. 9. do 31. 1.) .............................................. 8 Lisica ................................................................................................ 20 Divlja ma~ka .................................................................................... 80 Jazavac .............................................................................................. 60 Odstrijeljena divlja~ pripada lovcu. II. DRUGE USLUGE U LOVIŠTU ^lan 4. Usluga Cijena Prevodilac ........................................................................ 150 KM/dan Autobus/kombibus ................................................................ 4 KM/km Terensko vozilo ...................................................................... 2 KM/km Traktor .................................................................................... 30 KM/h ^amac .................................................................................... 50 KM/h Kolska zaprega ................................................................ 200 KM/dan Konj .................................................................................. 100 KM/dan Snimanje lovišta kamerom uz vodi~a .............................. 200 KM/dan Fotolov sa ~eke uz vodi~a .............................................. 100 KM/vod. Korištenje psa .................................................................... 30 KM/dan ^lan 5. Dnevna organizacijska taksa obuhva}a sljede}e usluge: Kod lova krupne divlja~i: ulaz u lovište, organizaciju lova, usluge stru~nog pratioca, upotrebu lovnih objekata i obradu trofeja za transport. Kod lova sitne divlja~i: ulaz u lovište i organizaciju lova. ^lan 6. Ovaj cjenovnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj: 10-02-549-2/08 Sarajevo, februar 2009. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}

Lova~ki list broj 137

54

Zakoni
Na osnovu ~lana 72. stav 2. Zakona o lovstvu („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137
Jarebica šumska-mu`jak .................................................... 1.000 KM Fazan .................................................................................... 300 KM Prepelica .............................................................................. 200 KM Jarebica kamenjarka ............................................................ 300 KM Jarebica poljska...................................................................... 300 KM Šljuke .................................................................................... 300 KM Divlji golubovi ...................................................................... 100 KM Grlica .................................................................................... 100 KM Divlje patke .......................................................................... 300 KM Divlje guske .......................................................................... 500 KM Crna liska .............................................................................. 300 KM Uništeno gnijezdo lovostajem zašti}ene pernate divlja~i ...................................................... 500 KM Jaje iz gnijezda lovostajem zašti}ene pernate divlja~i ...................................................... 100 KM Mladun~e (do 10 sedmica) iz gnijezda lovostajem zašti}ene pernate divlja~i .................................. 500 KM ^lan 3. Za divlja~ koja je u svrhu naseljavanja nabavljena i puštena u lovište uz naknadu štete iz ~lana 2. ovoga cjenovnika ura~unava se i nabavna cijena te divlja~i. ^lan 4. Za divlja~ koja nije odre|ena za zašti}enu po odredbama Zakona o lovstvu, a koju zašti}enom proglasi korisnik lovišta, visinu naknade štete odre|uje korisnik lovišta. ^lan 5. Danom stupanja na snagu ovoga Odštetnog cjenovnika prestaje primjena odredbi Pravilnika o odre|ivanju odštetnog cjenovnika za pri~injenu štetu na divlja~i („Slu`beni list SRBiH“, broj 24/88). ^lan 6. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Broj: 10-02-549-1/08 Sarajevo, februar 2009. godine Ministar mr. sci. Damir Ljubi}

ODŠTETNI CJENOVIK ZA NAKNADU ŠTETE NA DIVLJA^I U LOVIŠTU
^lan 1. Ovim cjenovnikom propisuje se visina naknade štete za bespravno ulovljenu, ubijenu, uhva}enu ili trajno ošte}enu divlja~ i njezinu mladun~ad, za bespravno uništena gnijezda, uništena ili ošte}ena jaja i mladun~ad pernate divlja~i, kao i za štete na divlja~i nastale nepropisnom upotrebom sredstava za zaštitu bilja ili na drugi nezakonit na~in. ^lan 2. Naknada štete iz ovog cjenovnika ispla}uje se korisniku lovišta za pojedine vrste divlja~i u iznosima kako slijedi.

I. TRAJNO ZAŠTI]ENA DIVLJA^
VRSTA DIVLJA^I NAKNADA Vidra .................................................................................. 3.000 KM Ris ...................................................................................... 2.000 KM Vjeverica .............................................................................. 300 KM Koka velikog tetrijeba ........................................................ 2.000 KM Mali tetrijeb ...................................................................... 3.000 KM Koka malog tetrijeba ........................................................ 2.000 KM Koka šumske jarebice ........................................................ 1.000 KM Supovi-lešinari, orlovi, škanjci, eje, lunje, sokolovi, jastrebovi, sove .................................................. 1.000 KM ^aplje (osim sive ~aplje), rode, labudovi, nesiti, sivi `dral, droplje, liske (osim crne liske), `alarke, prutke, mulja~e, vivak podzvizda~, pomornici, galebovi, ~igre, kirgiska sa|a, ronci, vranci, gnjurci, pljenori, galica, ~olica i galica crvenokljuna ............................................................ 1.000 KM Uništeno gnijezdo trajno zašti}ene pernate divlja~i ...................................................... 500 KM Jaje iz gnijezda trajno zašti}ene pernate divlja~i ...................................................... 200 KM Mladun~e (do 10 sedmica) iz gnijezda trajno zašti}ene pernate divlja~i .......................................... 500 KM

55

II. LOVOSTAJEM ZAŠTI]ENA DIVLJA^ VRSTA DIVLJA^I
NAKNADA Sme|i medvjed (mu`jak i `enka) .................................... 20.000 KM Me~e (do 2 godine starosti) .............................................. 5.000 KM Srnda} .............................................................................. 4.000 KM Srna .................................................................................... 3.000 KM Lane (do 1 godine starosti) ................................................ 1.500 KM Divokoza (mu`jak i `enka) ................................................ 5.000 KM Jare divokoze (do 1 godine starosti) .................................. 1.500 KM Jelen obi~ni ........................................................................ 8.000 KM Košuta jelena obi~nog ...................................................... 5.000 KM Tele jelena obi~nog ............................................................ 3.000 KM Jelen lopatar ...................................................................... 4.000 KM Košuta jelena lopatara ........................................................ 3.000 KM Tele jelena lopatara ............................................................ 1.500 KM Kozorog .............................................................................. 5.000 KM Koza (`enka kozoroga) ...................................................... 3.000 KM Jare kozoroga .................................................................... 1.500 KM Vepar .................................................................................. 5.000 KM Krma~a .............................................................................. 3.000 KM Nazime, prase .................................................................... 1.500 KM Vuk (mu`jak i `enka) ..........................................................3.000 KM Vu~e (do 1 godine starosti) ................................................ 1.500 KM Kuna zlatica, kuna bjelica ......................................................500 KM Zec .................................................................................... 1.000 KM Veliki tetrijeb-mu`jak ........................................................ 4.000 KM

Zakoni
Na osnovu ~lana 57. stav 8. Zakona o lovstvu (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

Lova~ki list broj 137 ^lan 6.
Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dijela, a kandidat se ocjenjuje ocjenom POLO@IO ili NIJE POLO@IO. Kandidat se ocjenjuje ocjenom “polo`io” ako je pokazao zadovoljavaju}e znanje, odnosno pravilno riješio 95% i više testa. Kandidat koji je pravilno riješio 75 - 95% testa ima pravo pristupiti usmenom dijelu ispita. Usmeni dio ispita pola`e se odgovaranjem na tri (3) pitanja, koja su u pismenoj formi, s pravom ~lanova Komisije na potpitanja. Za kandidata koji neopravdano odustane od zapo~etog polaganja ispita, smatra se da nije polo`io ispit. Kandidat koji ne polo`i ispit nakon drugog polaganja gubi pravo polaganja ispita u roku od godinu dana od drugog polaganja, nakon ~ega ima pravo ponovo podnijeti prijavu za polaganje ispita.

PRAVILNIK O PROGRAMU SOKOLARSKOG ISPITA I NA^INU LOVA DIVLJA^I S PTICAMA GRABLJIVICAMA
^lan 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se program, uslovi i na~in polaganja sokolarskog ispita i na~in lova divlja~i s pticama grabljivicama.

^lan 7.
O toku polaganja ispita vodi se Zapisnik koji obavezno mora sadr`avati: op}e podatke (mjesto i datum odr`avanja ispita, ukupan broj kandidata, broj kandidata koji su polo`ili i broj kandidata koji nisu polo`ili ispit); primjedbe (utisci ~lanova Komisije o provedenom ispitu); ~lanove Komisije (imena i prezimena ~lanova Komisije), podatke o svakom kandidatu koji je polo`io ispit (redni broj, ime i prezime, mati~ni broj, adresu, naziv lova~kog udru`enja ~iji je ~lan i podatak koji put izlazi na ispit). Jedinstveni zapisnik vodi i sastavlja sekretar Komisije, a potpisuju ga predsjednik i sekretar Komisije (zapisni~ar).

I. PROGRAM POLAGANJA SOKOLARSKOG ISPITA ^lan 2.
Sokolarski ispit pola`e se prema Programu za polaganje sokolarskog ispita koji je štampan uz ovaj Pravilnik i ~ini njegov sastavni dio, a sadr`i slijede}e teme: Istorija sokolarstva i pravni propisi u sokolarstvu; Osnovne vrste sokolarskih ptica; Smještaj i prehrana sokolarskih ptica; Sokolarska oprema; Vje`banje sokolarskih ptica i na~ini lova; Bolesti sokolarskih ptica; Zaštita ptica grabljivica. Teme iz stava 1. ovoga ~lana osnov su za oblikovanje ispitnih pitanja za polaganje sokolarskog ispita.

^lan 8.
O polo`enom ispitu svakom kandidatu Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izdaje uvjerenje, koje ima karakter javne isprave, na obrascu koji je štampan uz ovaj Pravilnik i ~ini njegov sastavni dio. Obrazac uvjerenja iz stava 1. ovoga ~lana sastoji se od jednog lista papira A4 formata. Podaci u obrascu uvjerenja ispunjavaju se kompjuterski.

56

II. USLOVI POLAGANJA SOKOLARSKOG ISPITA ^lan 3.
Polaganju sokolarskog ispita (u daljnjem tekstu: ispit) mo`e pristupiti lice s navršenih 18 godina i s polo`enim lova~kim ispitom. Ispit se pola`e pred Komisijom za sokolarski ispit koje na prijedlog Lova~kih saveza posebnim rješenjem imenuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar). Sastav, period na koji se imenuje, naknada za rad i drugi bitni odnosi za rad Komisije odredit }e se rješenjem iz stava 3. ovoga ~lana. ^lanovi Komisije moraju biti stru~na i iskusna lica iz oblasti lovstva, sa završenom VSS-om, koje su tokom svoga školovanja, izu~avale predmet lovstvo.

^lan 9.
Na obrascu uvjerenja od vrha prema dnu je tekst slijede}eg sadr`aja: grb Federacije BiH; naziv organa koje izdaje Uvjerenje; naziv obrasca Uvjerenja; ime i prezime nosioca Uvjerenja; adresa prebivališta nosioca Uvjerenja; JMBG; datum, mjesto i dr`ava ro|enja nosioca Uvjerenja; dr`avljanstvo nosioca Uvjerenja; mjesto i datum kada je nosilac Uvjerenja polo`io ispit; M.P. i potpis ovlaštenog lica; serijski broj obrasca Uvjerenja.

^lan 4.
Prijavu kandidata za polaganje ispita podnosi lova~ko udru`enje pismenim putem Lova~kom savezu. Prijava sadr`i osnovne podatke o kandidatima: ime, prezime, mati~ni broj, adresa prebivališta, datum i mjesto ro|enja, naziv mati~nog lova~kog udru`enja. Polaganju ispita mogu pristupiti samo oni kandidati koji su navedeni u prijavi i koji su Lova~kom savezu uplatili naknadu za polaganje ispita. Naknadu iz stava 3. ovoga ~lana propisuje Lova~ki savez.

^lan 10.
Federalni ministar potpisuje i ovjerava uvjerenje i preko Lova~kog saveza dostavlja lovcu Uvjerenje o polo`enom ispilu. Broj uvjerenja Stru~na slu`ba Lova~kog saveza upisuje u zapisnik, a kopiju zapisnika zajedno sa Uvjerenjem dostavlja lova~kom udru`enju.

^lan 11.
Lova~ki savezi vode evidenciju o polo`enim ispitima i o izdatim uvjerenjima na obrascu upisnika koji je štampan uz ovaj Pravilnik i ~ini njegov sastavni dio. Upisnik se sastoji od listova papira standardnog formata A4 koji su ozna~eni rednim brojevima i moraju biti uvezani. U Upisnik se upisuju slijede}i podaci: redni broj upisa; serijski broj obrasca Uvjerenja; podatke o licu kojem je izdato uvjerenje (ime i prezime, adresa prebivališta, JMBG, datum, mjesto i dr`ava ro|enja, datum i mjesto polaganja ispita); podatke u vezi s izdatim uvjerenjima (ovlašteno lice, potpis i pe~at). Lova~ko udru`enje vodi mati~nu knjigu o polaganju ispita. Lova~ko udru`enje u ~lansku iskaznicu lovca upisuje podatak o polo`enom ispitu.

^lan 5.
Lova~ki savez po prijemu prijave za polaganje ispita provodi slijede}e: Osigurava stru~nu literaturu za svakog prijavljenog kandidata; Organizuje obuku kandidata u skladu sa Programom za polaganje sokolarskog ispita; Organizuje polaganje ispita; Ispla}uje naknadu ~lanovima Komisije za polaganje ispita iz ~lana 3. ovog Pravilnika; Dodjeljuje diplomu/uvjerenje o polo`enom ispitu. Polaganje ispita organizuje se zavisno od broja kandidata, a najmanje jednom godišnje.

Zakoni
^lan 12.
Licu koje dostavi dokaz o polo`enom sokolarskom ispitu van teritorije BiH, Komisija za polaganje ispita izdaje Uvjerenje o osloba|anju od polaganja ispita, nakon postupka nostrifikacije. Grb Federacije BiH

Lova~ki list broj 137
Prilog 2. Obrazac uvjerenja o polo`enom sokolarskom ispitu

III. NA^IN LOVA DIVLJA^I S PTICAMA GRABLJIVICAMA ^lan 13.
S pticama grabljivicama mo`e loviti lice koje ima polo`en lova~ki ispit i sokolarski ispit i koje je ~lan lova~kog udru`enja (korisnika lovišta) u ~ijem lovištu vrši lov (u daljnjem tekstu: Sokolar). Sokolar mo`e loviti u skladu sa Zakonom o lovstvu i propisima donesenim na osnovu istog.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA -KOMISIJA ZA SOKOLARSKI ISPIT-

^lan 14.
Sokolar mo`e tokom cijele godine trenirati i letjeti pticu grabljivicu na prostoru lovišta koji je predvi|en za obuku lova~kih pasa, uz pismeno odobrenje korisnika lovišta.

U V J E R E NJ E
O POLO@ENOM SOKOLARSKOM ISPITU
(ime i prezime) (adresa prebivališta) (JMBG)

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ^lan 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Slu`benim novinama Federacije BiH”.

Broj 10-02-127-1/09 Sarajevo, 16. aprila 2009. godine

Ministar Mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

(datum, mjesto i dr`ava ro|enja) (dr`avljanstvo)

(mjesto i datum polaganja)

M.P

(predsjednik komisije)

57
Prilog 1: Program edukacije pripravnika Dan 1. TEMA 1) Istorija sokolarstva 2) Pravni propisi u sokolarstvu 3) Osnovne vrste sokolarskih ptica 1) Vrste i uislovi smještaja sokolarskih ptica 2) Sokolarska oprema 3) Letna te`ina,i vo|enje sokolarskog dnevnika 1) Prehrana sokolarskih ptica 2) Podizanje i kretanje sa sokolarskom pticom 3) Vje`banje pozivanja sokolarske ptice 4) Vje`banje dugih letova i vrtnja vabila 1) Na~ini lova i uvo|enje sokolarske ptice u lov 2) Bolesti sokolarskih ptica 3) Zaštita ptica grabljivica 1) Slobodni let sokolarskih ptica Broj sati 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1 5 Ukupn o sati 5 Sarajevo, Serijski broj: 00001 (ministar)

2.

5

Prilog 3: Obrazac evidencije o izdanim uvjerenjima o polo`enom sokolarskom ispitu Grb saveza

3.

5

4. 5.

5 5

EVIDENCIJA
O IZDANIM UVJERENJIMA O POLO@ENOM SOKOLARSKOM ISPITU

LITERATURA ZA POLAGANJE ISPITA. Viktor Šegrt: Osnove sokolarenja, - Zagreb 2006. Marijan @i`anovi}: Sokolarstvo ili umjetnost lova s pticama grabljivicama, Zagreb 2005. A}imovi} Milenko-A}im: Jastreb na ruci-Umjetnost sokolarcnja, Beograd

U ovom registru Sadr`ani su redni brojevi od i zaklju~no sa

Ime i prezRedni Serijski broj Adresa ime nosioca broj uvjerenja prebivali{ta uvjerenja 1 2 3 4

JMBG

Datum, mjesto i dr`ava ro|enja 6

Datum i mjesto polaganja ispita 7

Ovla{tena osoba 8

5

58

59