PRAVILNIK O HOTELSKOHOTELSKOAGENCIJSKIM ODNOSIMA

Ovaj pravilnik zahtjeva strogo pridr avanje sadr aja svojih odrednica u cilju stvaranja

harmoni nih odnosa i eliminisanja mogu ih nesporazuma hotelijera i putni kih agencija.

Pravilnik ima 28 lanova: 1. Potpisnice ² su me unarodno hotelsko udru enje i svjetska federacija turisti kih agencija koje imaju svoje registrovano predstani tvo 2. Obaveze potpisnica predstavlja intervenciju sa nacionalnim asocijacijama radi osiguranja primjene odrednica Pravilnika na me unarodnom nivou 3. Isklju ivost me unarodnog karaktera Pravilnika - je pravilnik koji se primjenjuje na hotelske ugovore me unarodnog karaktera koji su zaklju eni izme u hotelijera i putni ke agencije ija su mati na poslovna mjesta locirana u razli itim zemljama

4. Primjena na nacionalnom nivou ² potpisnice preporu uju nacionalnim udru enjima da pri zaklju ivanju konvencija primjenljivih samo na nacionalnom nivou uzmu u obriz sadr aje odrednica ovog Pravilnika 5. Pomo na i dopunska uloga Pravilnika ² se primjenjuje kada izme u hotelijera i putni ke agencije nije zaklju en privatni ugovor i kao dopuna za one odredbe koje nisu uklju ene u poredak privatnog ugovora

6. Djelokrug Pravilnika ² reguli e ugovore poznate kao hotelijerski ugovori, izme u putni ih agencija i hotelijera 7. Definicija hotelskog ugovora ² je pravilnik kojim se hotelijer obavezuje da putni koj agenciji obezbjedi usluge za putnika ili putnike koji su klijenti putni ke agencije

8. Rezervacija ² treba da sadr i specifikaciju tra enih usluga i pismenu potvr enost, ako nije u pismenoj formi 9. Zaklju ivanje hotelskog ugovora ² u ovom pravilniku hotelijer mora da potvrdi rezervaciju po prijemu zahtjeva putni ke agencije uz tra ene usluge putem po te i putni ka agencija mora da potvrdi pristanak po tom

10. Dokumenta za rezervaciju ² sadr i prihvatanje vau era, svaki vau er mora da sadr i sve potrebne informacije i izdavanje vau era mora biti predmet posebnog ugovora izme u hotelijera i putni ke agencije 11. Stope (diskontne, poreske) ² hotelijer mora da po tuje ugovorene stope primjerene nov ani tokovima zemlje u kojoj se hotel nalazi

12. Pla anje unapred ² predstavlja prihvatanje zahtjeva za rezervaciju, mora biti tretirano kao garantni depozit i dokaz o uplati hotelijer mora primiti najkasnije 72 h poslije zaklju ivanje ugovora 13. Isplata hotelijeru ² su usluge koje su navedene u zahtjevu za rezervaciju, u slu aju produ enog odmora putni ka agencija mora da plati hotelu i hotelijer mo e da primi samo kreditne kartice

14. Princip provizije ² predstavlja informacije o proviziji (da li je pla ena ili ne, iznos i da li se pla a svaki produ eni boravak koji hotelijer prihvati)

15. Otkaz ² treba da bude dogovoren pri zaklju ivanju hotelskog ugovora, mora se obaviti pismeno, daje se pri nedostatku dogovora i ako se obavi prije ili poslije ugovorenog vremena putni ka agencija e nadoknaditi hotelijeru gubitak ili e od teta i i prema paragrafu

16. Informacije hotela ² putni ka agencija obezbje uje hotelijeru detaljne informacije vezane za tra ene usluge 17. Informacije putni koj agenciji i klijentu ² hotelijer ne e izvr iti rezervaciju ukoliko nije u mogu nosti da ispuni sve zahtjeve i hotelijer e putni koj agenciji obezbjediti informacije o standardima, lokaciji i uslugama hotela

18. Obezbje enje usluge ² usluge koje hotelijer pru a klijentima putni ke agencije bi e istog kvaliteta kao i usluge pru eme njegovim klijentima, ukoliko nije dr. dogovoreno 19. Raspolo ivost soba ² hotelska soba mora biti na raspolaganju klijentu najkasnije do 15h na dan dolaska, a mora je napustiti najkasnije u podne na dan odlaska

20. Nedolazak gosta ² predstavlja negarantovane rezervacije, garantovane rezervacije i no-show 21. Ispunjavanje obaveza klijentima ² za bilo koju prihva enu i potvr enu rezervaciju hotelijer mora da po tuje svoje ugovorne obaveze i ako hotelijer ne obezbjedi smje taj za klijenta mora da postupi prema odgovaraju im pravilima

22. Principi osloba anja od odgovornosti u slu aju vi e sile ² kad god jedna od ugovorenih strana ne mo e da ispuni obaveze zbog vi e sile obezbje ena je obaveza i nije du na da plati od tetu 23. Obavje tenje u slu aju ´vi e sileµ ² kada hotelijer ili putni ka agencija nije u mogu nostida udovolji obavezama zbog vi e sile, mora da obavjesti dr. stranu

24. Uzdr avanje od vi estrukog knji enja rezervacije ² ako se putni ka agencija istovremeno obrati razli itim hotelima za rezervaciju ne treba da zaklju i hotelske ugovore, tako da u tom slu aju hotelijer mo e jednostavno otkazati rezervaciju bez obaveze za naknadu tro kova

25. Sporazumno rje avanje razlika ² ako postoje razlike u mi ljenju izme u ugovorenih strani treba da se na e sporazumno rje enje 26. Rje enje sporova ² bilo koji me unarodni spor koji mo e se rje iti pomo u Komiteta za vezu IHA/UFTAA, a me unarodno tjelo sastavlja dva primjerka arbitra enog rje enja spora

27. Interpretacija Pravilnika ² je Komitet za vezu IHA/UFTAA od delegata ugovornih strana, kompetentan je da interpretira propise obuhva ene Pravilnikom 28. Datum Pravilnika ² predstavlja Pravilnik o hotelsko-agencijskim odnosima koji je stupio na snagu 3. jula 1991. god.