www.glassrpske.

com

Srijeda
21. april 2010.

Broj 12.189 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Referendum u Srpskoj poslije objavqivawa Zakona
странa 2

KROZ RS

Rogatica do kraja godine dobija vodovod i kanalizaciju
странa 8

BIZNIS

Jedino u RS slobodno formirawe cijena goriva
странa 15

Sud u Londonu

PETQA KOJA SPAJA DVA AUTOPUTA U RS BI]E GOTOVA ZA DVIJE GODINE
FOTO: V. STOJAKOVI]

Odluka o izru~ewu Ejupa Gani}a 5. jula
странa 4

Izvo|a~i radova obe}ali da }e radove na petqi prilagoditi zavr{etku posla na dionici autoputa Bawa Luka - Gradi{ka tako da bismo u jesen ovu dionicu mogli otvoriti, kazao ^ubrilovi} Zadovoqni smo ~iwenicom da smo zapo~eli ovaj veliki infrastrukturni projekat u uslovima globalne recesije. Jedini na~in da se privreda rehabilituje su javni radovi i mi to i ovim projektom dokazujemo, rekao Dodik Objekti mahovqanske petqe dugi 1,2 kilometra ima}e dva nadvo`waka. Petqa }e imati tri nivoa, a po ugovoru wena gradwa ko{ta 11,5 miliona evra. Izvo|a~i radova ~e{ki konzorcijum “OHL @S” i “Niskogradwa“

Bawa Luka

Prona|eni Palestinci bez dokumenata
странa 16

Omalova`avawe \ure Damjanovi}a

странa 7

Zaslu`io mjesto u {kolskoj lektiri

Milorad Dodik

странa 26
FOTO: GLAS SRPSKE

Tawa Fajon, izvjestilac za liberalizaciju viznog re`ima za zemqe zapadnog Balkana

Ukidawe viza BiH prije izbora
Ustavne promjene treba da su odvojen proces od bezviznog re`ima. Ako je BiH ispunila uslove, a jeste, onda nema nijednog razloga za bilo kakvo odga|awe, kazala Fajon странa 3
Tawa Fajon

Dio bo{wa~ke politi~ke elite veli~awem qudi koji su bili u jasnoj vezi sa po~iwenim ratnim zlo~inima pokazao nezrelost i odsustvo odgovornosti, rekao [piri}
странa 5

Sulejman Tihi} odaje po{tu Rasimu Deli}u

Sahranom osu|enog ratnog zlo~inca zloupotrijebqene institucije BiH

Pokre}u inicijativu za smjenu Cikoti}a

2 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Premijer Srpske o raspodjeli PDV-a

Vladimir Vuk~evi} je o~ito dobar u~enik Dobrice ]osi}a koji glorifikuje upotrebu neistina. Damir Arnaut, ~lan advokatskog tima Ejupa Gani}a

FOTO: S. ILI]

Isplate prema RS se smi{qeno zaustavqaju
LAKTA[I - Premijer Srpske Milorad Dodik rekao je ju~e u Lakta{ima da nije zadovoqan raspodjelom poreza na dodatu vrijednost i da neko smi{qeno zaustavqa isplate prema RS. On je kazao da se posqedwih godina pokazuje da su ranije utvr|ene proporcije bile na {tetu RS. Govore}i o ukidawu viza za BiH, Dodik je istakao da bi wegovo neodobravawe u najavqenom roku poja~alo ve} prisutni evroskepticizam u BiH i pokazalo da Evropa ne igra fer igru. - Ako bezvizni re`im ne bude odobren kada je to predvi|eno, onda to zna~i da Evropa ne igra fer ulogu i igru i mi }emo iz toga izvu}i pouke - istakao je Dodik. Kazao je i da se problem zapo{qavawa demobilisanih boraca ne mo`e rije{iti sa deset miliona maraka, ali da taj novac mo`e inicijalno pomo}i da se pokrene mali ili porodi~ni biznis. M. ^.

Sjednica Ustavnog suda RS

Ingli{ nenajavqeno u posjeti Bawoj Luci
BAWA LUKA - Ambasador Sje diwenih Ame ri ~kih Dr`a va u BiH ^ar ls In gli{ bo ra vio je ju ~e u Bawoj Luci, gdje je sa zvani ~ni ci ma Re pu bli ke Srpske razgovarao o aktuelnim pitawima u BiH i onim koji se ti~u evroatlantskih in te gra ci ja, pot vr|e no je agencijama u ameri~koj ambasadi u Sarajevu. Ingli{ova posjeta nije bila zvani~no najavqena, niti su predvi|ene izjave za medije. U ameri~koj ambasadi u BiH isti~u da se radi o radnoj posjeti u sklopu redovnih Ingli{ovih aktivnosti.

Ambasada SAD u BiH

Zakon o referendumu pro{ao Ustavni sud Republike Srpske

Referendum poslije objavqivawa Zakona
Tuma~i se da je, ako je referendum dozvoqen, odmah dozvoqeno i otcjepqewe. Da se ne zavaramo, to je pitawe. Me|utim, pitawe suverenosti dr`ave i wena pravila igre su notirana Ustavom BiH, rekao Zovko
PI[U: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

^arls Ingli{ izlazi iz Vlade RS

FOTO: G. [URLAN

Klub Hrvata u Vije}u naroda RS

Popis stanovni{tva samo na nivou BiH
BAWA LUKA - Predsjednik Kluba Hrvata u Vije}u naroda RS Tomislav Tomqanovi} ocijenio je ju~e u Bawoj Luci da popis stanovni{tva treba da bude obavqen na nivou BiH i da bi kao elementi u popisu trebalo da budu nacionalna i vjerska pripadnost, dok }e popis samo u RS slu`iti samo woj za statistike i programe, prenosi Srna. Tomqanovi} je kazao da je informacija o stawu povratnika, izbjeglica i raseqenih lica Narodne skup{tine od 12. aprila u koliziji sa drugim skup{tinskim zakqu~cima i stavovima koji su u vezi sa ovom temom ili je se doti~u. - U informaciji se navodi potreba za ve}e izdvajawe sredstava za rje{avawe problematike ovih lica, ali je rebalansom buyeta RS smaweno izdavawe za ovu populaciju - istakao je Tomqanovi}.

BAWA LUKA - Predsjednik Vlade RS Milorad Dodik najavio je da }e, poslije objavqivawa Zakona o referendumu i gra|anskoj inicija ti vi u “Slu `be nom gla sni ku RS“, Na ro dnoj skup{tini RS biti predlo`eno da donese odluku o raspi si vawu re fe ren du ma, utvrdi datum i referendumsko pitawe. Dodik je to saop{tio ju~e, nakon {to je Vije}e za za{titu vitalnog interesa Ustavnog suda RS proglasilo da nije

pri hvatqiv zah tjev Klu ba Bo{waka u Vije}u naroda RS za pokretawe postupka za{tite vitalnog nacionalnog interesa bo{wa~kog naroda na Zakon o referendumu i gra|anskoj inicijativi RS. - Ovaj predmet ima izuzetnu politi~ku konotaciju. Tuma ~i se da je, ako je referendum dozvoqen, odmah dozvoqeno i otcjepqewe. Da se ne zavaramo, to je pitawe. Me|utim, pitawe suverenosti dr`ave i wena pravila igre su notirana Ustavom BiH - rekao je predsjednik Ustavnog suda Mirko Zovko. Dodao je da se u Poslovniku Ustavnog suda o radu ovoga

suda navodi da prijedlog mora da sadr`i obrazlo`ewe i naznaku vitalnog interesa koji je predmet dileme. Zakqu~ak Klu ba Bo{waka imao je samo obrazlo`ewe, me|utim, naznaka naci onal nog in te re sa ni je nazna~ena. Kada nema naznake vitalnog interesa, takav predmet se ne mo`e prihvatiti naveo je Zovko.

Rami}
Predsjednik Kluba Bo{waka RS Edin Rami} za odluku Vije}a rekao je da je iznena|uju}a, ali da je ne mo`e u cjelini komentarisati dok ne bude dostavqena Klubu. Rami} je najavio da }e Klub u idu}em periodu uputiti inicijativu Ustavnom sudu RS za ocjenu ustavnosti obiqe`ja grada Bawa Luka i op{tina Vlasenica i Nevesiwe. nije ustanovio da je ovaj zakon suprotan Ustavu RS. Dodik je istakao da je mogu}e da Bo{waci i na odluku o raspisivawu referenduma ulo`e veto, za {ta bi opet trebalo od mjesec do mjesec i po, pa je nezahvalno govoriti o rokovima. - Na{ je ciq da na referendum idemo prije izbora, ali da bude odr`an u terminima koji su tehni~ki izvodqivi i proceduralno besprijekorni - rekao je Dodik.

ZOVKO: Zakon nije suprotan Ustavu RS
Dodao je da je, iako je taj propust bio dovoqan za odbijawe zahtjeva, Ustavni sud RS oti{ao i daqe, ali je ustanovqeno da ne postoji povreda nacionalnog interesa. - Referendum je, u svim modernim zemqama, najvi{i oblik demokratskog neposrednog izja{wavawa gra|ana i sam po sebi predstavqa jednu instituciju velikog zna~aja koja pokazuje demokrati~nost odre|enih naroda i dr`ava rekao je Zovko. Zovko je naglasio da Ustavni sud RS ni u jednom dijelu

PRAVNICI
Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Bawoj Luci Petar Kuni} rekao je da niti jedan sud na svijetu ne bi prihvatio zahtjev kao {to je zahtjev Kluba Bo{waka. - To i Bo{waci znaju. Nije mi jasno za{to stalno pokre}u za{titu vitalnog interesa. Wihovi ciqevi su politi~ki - istakao je Kuni}. Advokat Miroslav Mike{ rekao je da je pokretawe vitalnog nacionalnog interesa ustavno pravo svih, ali da ga treba koristiti restriktivno, a ne iz politi~kih razloga.

Istra`ivawe javnog mwewa “Stratexik marketinga“ u RS

Ubjedqivo Dodik i Radmanovi}
BAWA LUKA - Ako bi se kandidovao za predsjednika RS, Milorad Dodik bi ubjedqivo pobijedio, dok bi Neboj {a Ra dma no vi} odnio ubjedqivu pobjedu za ~lana Predsjedni{tva BiH. Rezultati su to istra`ivawa ja vnog mwewa ko je je ovih dana zavr{ila najkredibilnija agencija u regionu “Strateyik marketing“. Sarajevski mediji objavili su ju~e da, prema najnovijim istra`ivawima raspolo`ewa bira~kog tijela u RS, SNSD bi ubjedqivo porazio opozicionu koaliciju i mogao sam da formira vlast.

www.glassrpske.com
Stra{no je to {to su pripadnici SFOR-a uradili pravoslavnom sve{teniku Jeremiji Starovlahu i wegovom sinu, nadam se da }e ih pravda sti}i i da }e svi odgovorni za to biti ka`weni. Email: mirci_jan@gmail.com Nema smisla to {to je osu|eni ratni zlo~inac Rasim Deli} sahrawen uz najvi{e dr`avne po~asti, a jo{ da stvar bude gora toj sahrani su prisustvovali skoro svi bo{wa~ki politi~ari iz vrha vlasti BiH! Email: milij.mrg@yahoo.com

SNSD BI MOGAO sam da formira vlast
SNSD ima ~ak 52,6 odsto podr{ke, opozicioni blok “Za je dno za Srpsku“, sas tavqen od SDS-a, SRS-a RS i PDP-a, u`iva povjerewe

33 odsto glasa~a, dok su svi os ta li, ne ra ~u na ju }i SP, koji ima podr{ku 4,3 odsto bira~a, ispod cenzusa od tri odsto. Ovo su rezultati istra`ivawa rej tin ga po li ti ~kih stranaka agencije “Prajm komjunikej{ens“, koje je sprovede no kra jem fe bru ara na uzorku od 850 gra|ana RS. Me|u opozicionim partija ma, da le ko naj boqe sto ji SDS sa 19,1 odsto glasova, dok

bi za PDP glasalo 10,7 odsto ispitanika. SRS RS ne bi pre {ao cenzus od tri odsto, a ispod cenzusa su SRS “Dr Vojislav [e{eq“, za koji bi glasalo 2,4 odsto ispitanika, Demokratska partija Dragana ^avi }a sa 2,1 od sto i No va socijalisti~ka partija Zdravka Krsmanovi}a sa 1,5 odsto. Ispod cenzusa je sa 0,9 glasova i novoformirana Srpska napredna stranka. G. S.

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 3

Zavr{en izvje{taj o ispuwavawu uslova za liberalizaciju BiH
SARAJEVO - Evropska komisija je finalizovala Izvje{taj o procjeni ispuwavawa obaveza BiH iz Mape puta za liberalizaciju viznog re`ima, a o~ekuje se da ovaj izvje{taj krajem mjeseca bude dostavqen bh. vlastima, potvr|eno je iz delegacije Evropske komisije u BiH. Agencije prenose da }e ova procjena biti razmatrana u Evropskom parlamentu i Savjetu Evropske unije 26. aprila, a nekoliko dana kasnije i poslana institucijama BiH na utvr|ivawe ~iweni~nog stawa. U Evropskoj komisiji nisu mogli da saop{te kada }e za BiH biti ukinute vize.
FOTO: GLAS SRPSKE

Tawa Fajon, izvjestilac za liberalizaciju viznog re`ima za zemqe zapadnog Balkana

Vijesti
Dodik - San Martin

O rje{avawu pitawa imovine
BAWA LUKA - Premijer RS Milorad Dodik i am ba sa dor [pa ni je u BiH Ale han dro En ri ke Alvargonzales San Martin razgovarali su ju~e u Bawoj Luci o rje{avawu pitawa imovine u BiH i evrop skim in te gra ci ja ma. San Martin je istakao pu nu po dr{ku [panije evropskom putu BiH, sa op {te no je iz Vlade RS.

Ustavne promjene treba da su totalno odvojen proces od bezviznog re`ima. Ako je BiH ispunila uslove, a jeste, onda nema nijednog razloga za bilo kakvo odga|awe ili nove uslove, istakla Fajonova
Tawa Fajon RAZGOVARALA: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Parlament BiH

Rasprava o praznicima
SA RA JE VO - Pred sta vni~ki dom Parlamenta BiH danas bi u Sarajevu trebalo da razmatra Prijedlog zakona o praznicima BiH. Pri li kom rasprave u prvom ~itawu o ovom zakonskom prijedlogu poslanici stranaka iz RS istakli su da je za wih neprihvatqivo da 1. mart bude dan nezavisnos ti BiH i da se na nivou BiH 25. novembar obiqe`ava kao dan dr`avnosti, a 11. jul kao dan sje}awa na `rtve genocida u Srebrenici i svih ratova. @. D.

O~ekujem krajem aprila izvje{taj Evropske komisije i ocjenu da je BiH spremna za li be ra li za ci ju vi znog re`ima i poslije toga krajem maja odluku Komisije da proces vizne liberalizacije mo`e po~eti. Kazala je to “Glasu Srpske“ izvjestilac za liberalizaciju viznog re`ima za zemqe za pa dnog Bal ka na Tawa Fajon. - Krajem maja ili na samom po ~et ku ju na ima }e mo prijedlog poslije ~ega po~iwe rad na tom pro ce su, procedura u Evropskom parla men tu i Sa vje tu Evro pe. Datum kada }e gra|ani BiH mo}i kona~no da putuju bez viza zavisi}e od procedura u Par la men tu i okon ~awa tog procesa. Nadam se da }e gra |a ni bez vi za u zemqe Evropske unije mo}i putovati pri je op {tih izbo ra u BiH - kazala je Fajon. GLAS: Jel ko Ka cin je izjavio da gra|ani BiH bezvizni re`im ne}e dobiti pri je sre di ne de cem bra,

odnosno do idu}e godine? FAJON: Ne mogu zaista da komentari{em izjave gospodina Kacina. Mogu samo re}i da su na{a o~ekivawa da }e Evropska komisija poslije izvje{taja, koji }e podnijeti krajem ovog mjeseca u Parlamentu, krajem maja i po ~et kom ju na da ti pri je dlog za viznu liberalizaciju. Po sli je to ga pos to je pro ce du re ko je tra ju naj mawe dva mjeseca u Savjetu Evrope i Evropskom parlamentu, ali o~ekivawa su takva i smatram da su realna i utemeqena. GLAS: Da li }e, prema

Va{im procjenama, u me|uvremenu biti nekih dodatnih uslova? FA JON: Pre ma mo jim procjenama, dodatnih uslova ne}e biti, jer to naprosto ne bi bilo kredibilno. Radi se o tehni~kim uslovima koji su bili jasno zacrtani u Mapi puta za liberalizaciju viznog re`ima i taj tehni~ki proces mora ostati to tal no odvo jen od dru gih jo{ uvijek otvorenih politi~kih pitawa u BiH. BiH je u~inila sve oko ispuwavawa te hni ~kih uslo va i stoga ne vidim nijedan razlog ili argument da se od-

godi ulazak u bezvizni re`im. GLAS: Kada su Srbija, Ma ke do ni ja i Crna Go ra do bi le be zvi zni re `im nastao je veliki problem ulaska azilanata u EU. Kako izbje}i takvu situaciju kada je rije~ o azilantima u BiH?

DODATNIH uslova ne}e biti, jer to ne bi bilo kredibilno
FA JON: Sma tram da je to bi la do bra le kci ja za Evropsku uniju, jer su vlasti u BiH i Albaniji dale garancije da }e informisati javnost {ta zna~i bezvizni re`im. Sa druge strane, sada se znatno smawio broj onih koji su tra`ili azil, situacija se normalizovala, jer su vlas ti u Srbi ji, Crnoj Go ri i Ma ke do ni ji brzo odgovorno odreagovale. GLAS: [ta bi liberalizacija viznog re`ima u su{tini zna~ila za gra|ane BiH? FAJON: Ulazak u bezvi-

Odugovla~ewe
GLAS: Da li smatrate da se sa liberalizacijom viznog re`ima previ{e odugovla~ilo i od Evropske komisije i EU? FAJON: Sigurno je da je situacija po~etkom ove godine napravila nervozu u zemqama Evropske unije kada su gra|ani iz Srbije, Crne Gore i Makedonije tra`ili azil. Ta situacija se stabilizovala, a vlasti u BiH i Albaniji su napravile kampawu tako da proces ide daqe. Nadam se da }e biti dovoqno politi~ke snage i u EU da zavr{i taj proces {to je prije mogu}e.

zni re`im svakako }e zna~iti veliki korak naprijed u procesu evropskih integracija. Liberalizacija viznog re `i ma je zna ~a jan dio ispuwavawa reformi i svakako }e dati zamah drugim reformama koje ~ekaju BiH. Smatram da je to zna~ajan i bi tan ko rak ka evrop skim integracijama BiH. GLAS: Neki zvani~nici me|unarodne zajednice uslovqava li su be zvi zni re`im ustavnim promjenama u BiH? FAJON: To su neosnovani zahtjevi, jer bezvizni re`im je to tal no ja san scenario koji je imao preko 100 tehni~kih uslova od osigurawa dokumenata i granica, tako da ustavne promjene ni su uslov za to. Us ta vne promjene treba da su totalno odvojen proces od bezviznog re `i ma. Ako je BiH ispunila uslove, a jeste, jer je u posqedwih ne ko li ko mjeseci u~inila velike isko ra ke, ako ne i sve, on da nema nijednog razloga za bilo kakvo odga|awe ili nove uslove.

Branko Petri}

Rok za raspisivawe izbora 6. maj
SARAJEVO - ^lan Centralne izborne komisije BiH Branko Petri} podsjetio je da je 6. maj krajwi rok za raspisivawe ovogodi{wih op{tih izbora i da }e oni biti sprovedeni po Ustavu BiH i zakonima va`e}im na dan raspisivawa, prenosi Srna.

Savo Kure{evi}

SP podr`ava koalicione kandidate
[AMAC - Predsjednik OO SP [amac Savo Kure{evi} izjavio je da je ju~e u [amcu odr`an regionalni sastanak SP za izbornu jedinicu 4 (Bijeqina) na kojem je dogovore no da ko ali ci ja ko ju ~ine SNSD, SP i DNS na predstoje}im izborima podr`i zajedni~kog kandidata za predsjednika RS i zajedni~kog kandidata za ~lana Predsjedni{tva BiH. A. V. M.

Beranka prona|ena mrtva u Han Derventi
ISTO^NO SARAJEVO - Stojka Spasojevi} (56) iz Berana ju~e je na|ena mrtva u mjestu Han Derventa, na putu Rogatica - Sokolac. Uzrok wene smrti najvjerovatnije je saobra}ajna nesre}a, ali kona~nu rije~ o tome da}e obdukcija i vje{ta~ewe vozila. - Radnici Hidroelektrane Mesi}i na nizbrdici su vidjeli prevrnuti “pe`o“. Najvjerovatnije je rije~ o saobra}ajnoj nesre}i, koja je uzrokovala smrt Spasojevi}eve, ali }e kona~nu rije~ o tome dati obdukcija i vje{ta~ewe vozila - rekla je “Glasu Srpske“ portparol Centra javne bezbjednosti Danka Te{i}. @. D.

Elezu }e biti oduzeta imovina
BEOGRAD - Apelacioni sud u Beogradu saop{tio je ju~e da je odbio kao neosnovane `albe na privremeno oduzimawe imovine okrivqenog Darka Eleza i pred sta vni ka fir me “Red lajn rentakar“ Ratke Mo~evi}, javio je Tanjug. Posebno odjeqewe Apelacionog suda potvrdilo je prvostepeno rje{ewe Vi{eg su da ko jim je Ele zu pri vre me no odu ze ta imo vi na za ko ju se sumwa da je pro is te kla vr{ewem krivi~nog djela.

OHR: Zakqu~ci Vlade RS negirawe genocida
BAWA LUKA - Zakqu~ci Vlade RS predstavqaju “jo{ jedan ne~uven poku{aj poricawa genocida koji se dogodio u Srebrenici namjernim iskrivqavawem utvr|enih istorijskih i pravnih ~iwenica i predstavqawem pogre{nih i la`nih informacija sa namjerom da se sakrije istina”, saop{tio je ju~e OHR. - Iako je uvijek bilo potvr|enih ekstremista koji su poku{avali da ospore genocid, ni{ta ne mo`e da promijeni ~iwenice o doga|ajima u Srebrenici u julu 1995. godine. Zakqu~ci sada{we Vlade RS, pod vo|stvom SNSD-a, diskredituju RS - navodi OHR u saop{tewu, prenose agencije.

4 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Komentar dana
Pi{e: @eqka DOMAZET

Pravoslavni sve{tenik Jeremija Starovlah, wegov sin Aleksandar i supruga Vitorka prije {est godina na{li su se na meti naoru`anih vojnika SFOR-a. Jeremija i Aleksandar tada su brutalno pretu~eni u svom do mu, po sli je ~e ga su je dva os ta li `i vi, a posqedice napada osje}aju i danas. I pored vi{egodi{wih diplomatskih poku{aja da porodica Starovlah dobije bilo kakvu nadoknadu za sve ono {to su im u~inili SFOR-ovi vojnici, zvani~nici NATO-a kao nasqednici ovih mirovnih misija, to su odbijali tvrde}i da oni nisu dio Tehni~kog sporazuma koji je BiH po tpi sa la sa Nejasno je zbog ~ega SFOR- om. Ovi na NATO zvani~nici oru `a ni “mi samo u “slu~aju rovwaci“ ~ak su Starovlah“ nisu i{li toliko dalezahtjev za nadoknadu ko tvrde }i da je {tete proslijedili zahtjev za nadoknadu {te te odbi jen ni do Komisije za je {te ta naknadu {tete ni do jerpila kao renas tu zul Arbitra`nog suda. tat akcije i da se [ta i koga su u svemu samim tim wihova ovome {titili i odgovornost poni{tava. krili zvani~nici Nejasno je ipak u NATO-a jo{ uvijek svemu tome zbog ~eje nejasno ga NATO zvani~nici sa mo u “slu ~a ju Starovlah“ nisu zahtjev porodice za nadoknadu {tete proslijedili ni do Komisije za naknadu {tete ni do Arbitra`nog suda, iako su se u svim drugim slu~ajevima istim ili sli~nim poput “slu~aja Starovlah“ nadoknada i od{teta rje{avali rutinski i bez ikakvih problema. [ta i koga su u svemu ovome {titili i krili zvani~nici NATO-a jo{ uvijek je nejasno. Ne ~ude stoga rije~i Jeremije Starovlaha koji ka`e da bi volio “licem u lice“ da upita komandanta SFOR-a koji je rukovodio akcijom kakvu je naredbu dao i da li su je vojnici koji su u~estvovali u akciji po{tovali ili su iza{li iz wenog okvira. Pita se jo{ Jeremija da li }e komandant SFOR-a upitati medicinske stru~wake Tuzle, Beograda i svijeta da mu ka`u kakve su povrede nanesene wegovom sinu Aleksandru i wemu i zbog ~ega su ih nemo}ne toliko tukli da je Aleksandru lobawa pukla ~ak na devet mjesta i da mu odgovore zbog ~ega su ovog mladi}a u najve}oj `ivotnoj snazi onesposobili za cijeli `ivot. Dodao je Jeremija da mu je `ao {to od{tetu mora da tra`i od BiH umjesto da odgovore i od{tetu daju i plate oni koji su je i nanijeli. Me|utim, u svemu ovome ostaje otvoreno pitawe zbog ~ega i za ime ~ega je BiH dozvolila da ovakvi nazovi mirotvorci poni`avaju i wene stanovnike i wu u cjelini. Naravno, sve to bez ikakvog obrazlo`ewa i izviwewa, a kamoli nadoknade {tete. A koliko BiH sama bude dr`ala do svog dostojanstva toliko }e do wega dr`ati i drugi.

Starovlasi

Sudije Vi{eg suda u Londonu

Pred londonskim sudom odr`ano ro~i{te u “predmetu Gani}“

Englesko tu`ila{tvo treba do 15. juna da odgovori na podneske odbrane, a ro~i{te o ovim podnescima po~iwe 5. jula, rekao Arnaut. Petrovi} o~ekuje da Gani} bude izru~en Srbiji
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com

Odluka o izru~ewu Ejupa Gani}a 5. jula
BiH Damir Arnaut rekao je da su zakazani datumi za podno{ewe argumenata i sqede}ih ro~i{ta. - Odbrana treba da do 18. maja podnese svu dokumentaciju, argumentaciju, kao i pisane iskaze svih na{ih svjedoka. Srbija, odnosno englesko tu`ila{tvo, potom treba da do 15. juna odgovore na na{e podneske, a ro~i{te o ovim podnes ci ma po ~iwe 5. ju la precizirao je Arnaut, prenijele su agencije. mora do tada zavr{iti, {to nam daje puno jasniju sliku o vremenskim rokovima - naveo je Arnaut. Tu`ioci Srbije ka`u da bi sudski postupak u vezi sa Gani}evim izru~ewem mogao da potraje ~ak dvije godine, ako bi se procedura dodatno zakomplikovala. Gani} je 1. marta uhap{en na londonskom aerodromu “Hitrou“ po potjernici Interpola Srbije, a deset dana kasnije je pu{ten iz ekstradicionog pritvora uz kauciju od 300.000 funti i zabranu napu{tawa Velike Britanije do odluke suda o wegovoj ekstradiciji. Vije}e za ratne zlo~ine Vi{eg suda u Beogradu pokrenulo je u decembru 2008. godine istragu protiv Gani}a zbog osnovane sumwe da je neposredno, zajedno sa drugim osobama, su pro tno kon kre tnim sporazumima o mirnom povla~ewu jedinica JNA iz BiH, izdavao nare|ewa za napade na objekte JNA u Sarajevu – vojnu bolnicu, Dom JNA, kolonu sanitetskih vozila i vojnu kolonu u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu, po~etkom maja 1992. godine. U tim napadima su ubijena 42 vojnika i oficira, rawena 73, a zarobqeno 215.

LONDON - Vi{i sud u Londonu ju~e je odlu~io da }e 5. jula razmatrati zahtjev Srbije za izru~ewe Ejupa Gani}a ovoj zemqi. Pravosudni organi Srbije tra`e da joj Gani} bude izru~en iz Britanije na osnovu optu`nice podignute u Srbiji koja ga tereti za ratni zlo~in. Zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Srbije Milan Petrovi} kazao je “Glasu Srpske“ da ju~era{wem ro~i{tu u Londonu nisu prisustvovali predstavnici Tu`ila{tva Srbije za ratne zlo~ine, jer su na wemu razmatrana proceduralna pitawa. - O~ekujemo da Gani} bude izru~en Srbiji, ali po{tova}emo svaku odluku engleskih sudija - rekao je Petrovi}. ^lan Gani}evog advokatskog tima i savjetnik bo{wa~kog ~lana Predsjedni{tva

Odbrana
Gani}evi branioci su tra`ili da sudski pretres bude odr`an ne{to ranije, po~etkom juna, jer nastoje da doka`u “tehni~ku nelegalnost“ zahtjeva za izru~ewe i tako poni{te pravnu vaqanost zahtjeva koji je Srbija podnijela Britaniji, prije bilo kakve odluke britanskog suda, javio je Bi-Bi-Si (BBC).

POSTUPAK vodi sudija Timoti Vorkmen
On je rekao da je Gani}eva odbrana jako zadovoqna ishodom ju~era{weg ro~i{ta, a pogotovo izborom sudije koji }e voditi ovaj proces. - Radi se o Timotiju Vorkmenu, koji odlazi u penziju 15. jula. Rekao je da se ovaj proces

Na grani~nom prelazu Bajakovo priveden biv{i pripadnik VRS

Uhap{en Kos zbog zlo~ina u Srebrenici
@ivko Marjanac, zamjenik ministra odbrane BiH
Neprimjerno je da se neko ko je osu|en za ratne zlo~ine sahrawuje uz najvi{e dr`avne po~asti.
OSIJEK - Osumwi~eni za zlo ~i ne u Sre bre ni ci Franc Kos (44) uhap{en je u ponedjeqak oko pono}i na grani~nom prelazu Bajakovo, u blizini Osijeka u Hrvatskoj, potvr|e no je “Gla su Srpske“ u Tu`ila{tvu BiH. Tu`ila{tvo BiH ju~e je odmah po dni je lo pra vo su dnim organima Hrvatske zah tjev da Kos bu de izru~en pravosudnim organima BiH. On je uhap{en Istra`ni sudija @upanijskog suda u u autobusu sa srVukovaru Jadranka Kurbel odredipskim registarla je ju~e ekstradicioni pritvor za skim tablicama, Franca Kosa, koji mo`e da traje na osnovu crvene najvi{e 45 dana. Interpolove potjer ni ce, a osumwi~en je za kri vi ~na dje la ge no cid i egze ku ci ja za robqeni ka u Srebrenici u julu 1995. godine.

Selmo Cikoti}, ministar odbrane BiH
Podsjetio prisutne na komemoraciji na “ratne zasluge Rasima Deli}a“.

Ekstradicioni pritvor

TU@ILA[TVO BiH tra`i da Kos bude izru~en BiH
Por tpa rol Vu ko var skosremske policije Krunoslav @gela izjavio je da je Kos kon tro li san kao pu tnik u autobusu kada je utvr|eno da je za wim raspisana me|unarodna potjernica, na zahtjev Tu`ila{tva BiH, na osnovu koje je uhap{en.

- Kos je osumwi~en da je kao pripadnik 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske li ~no u~es tvo vao u ubistvima bo{wa~kih mu{karaca i dje~aka, poslije pada za{ti}ene zone Srebrenica u julu 1995. godine - navedeno je u saop{tewu za javnost Tu`ila{tva BiH. Pojedini mediji prenijeli su ju~e da je Kos optu`en u Sloveniji, Hrvatskoj i BiH. Kos je izvjesno vrijeme poslije posqedweg rata `ivio u Bijeqini pod imenom Branimir Miri}. G. O.

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 5

Sahranom osu|enog ratnog zlo~inca zloupotrijebqene institucije BiH

Be~ki dnevnik “Prese“

Pokre}u inicijativu za smjenu Cikoti}a
Dio bo{wa~ke politi~ke elite veli~awem qudi koji su bili u jasnoj vezi sa po~iwenim ratnim zlo~inima jo{ jednom pokazao veliku dozu nezrelosti i svako odsustvo politi~ke odgovornosti za izgradwu unutra{weg povjerewa u BiH, rekao [piri}

Militantni islamisti sele se iz BiH u Sanxak
BE^ - BiH je izgubila na zna~aju kao centar za militantne vehabije, pa se iz te zemqe, ali i iz Austrije, ekstremna islamisti~ka scena seli u Sanyak, ocijenio je be~ki dnevnik “Prese“. List ukazuje da se, prema dugogodi{wim posmatra~ima muslimanske fundamentalisti~ke scene iz Sarajeva, u protekloj de ce ni ji ve oma ~es to de {a va lo da je me |u automobilima u centrima vehabija u BiH bilo mnogo sa oznakama iz Austrije. U Sarajevu se organizovala i ~itava ekstremisti~ka scena Austrije i ve}eg dijela Wema~ke. Kontakti nemilitantnih pokreta vehabija Austrije i BiH su tradicionalno veoma tijesni, a u obje zemqe pristalice mogu da ra~unaju na finansijsku podr{ku Saudijske Arabije.

“Kroacija libertas“

Prijave protiv urednika i novinara “60 minuta“
MOSTAR - Nevladina organizacija “Kroacija libertas“ podnijela je krivi~ne prijave Agenciji za istrage i za{titu (SIPA) protiv urednika magazina “60 minuta“ Bakira Hayiomerovi}a i vi{e no vina ra tog magazina, kao i protiv glavnog i odgovornog urednika Federalne televizije i vi{e radnika, saop{teno je ju~e iz ove nevladine organizacije. Pri ja vu su po dni je li jer novinari te televizije i magazina ve} godinu objavquju za {ti }e ne po dat ke i foto gra fi je gra |a na ko je su mogli preuzeti samo sa softve ra nekada{we agen cije CIPS, da nas Agen ci je za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podatka (IDEEA). - Kako je rije~ o strogo za{ti}enim podacima, ~iji je sadr`aj tajna za javnost, smatramo da je prekr{en Zakon o za{titi li~nih podataka gra|ana - naveli su u ovoj organizaciji. N. T.

Haris Silajxi} govori na Deli}evoj komemoraciji PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

FOTO: AGENCIJE

SARAJEVO, BAWA LUKA - ^lanovi Zajedni~ke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH iz Republike Srpske na prvoj sqede}oj sjednici pokrenu}e inicijativu za smjenu ministra odbrane Selme Cikoti}a jer je zloupotrijebio institucije BiH. Cikoti} se u ponedjeqak na komemoraciji u Domu Oru`anih snaga BiH u Sarajevu oprostio od osu|enog ratnog zlo~inca, nekada{weg komandanta Armije RBiH Rasima Deli}a. - Ovo je velika sramota za dr`avne institucije ~iji su oru`ane snage BiH dio. Ove institucije su zloupotrijebqene. Pored toga, imamo informaciju da Cikoti} nije realizovao odluku Predsjedni{tva BiH o prodaji oru`ja koja je donesena jo{ 2002. godine - rekao je zamjenik predsjedavaju}eg Komisije Slobodan [araba. ^la no vi Ko mi si je Du{anka Majki} i Mirko Okoli} ka`u da je inicijativa za smjenu Cikoti}a potrebna, iako sama smjena na taj

na~in nije ostvarqiva. - Cikoti} i Alkalaj zaslu`uju smjenu, ali da bi se to sprovelo, trebalo bi da glasaju poslanici iz bo{wa~kog i hrvatskog naroda, {to se ne}e desiti - ka`e Majki}eva. Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} izra zio je za bri nu tost zbog ~iwenice da su prilikom ukopa osu|enog ratnog zlo~inca zloupotrijebqene zvani~ne institucije BiH.

NE ZNA SE KO JE i koliko platio sahranu i komemoraciju Deli}u
- Potez kojim je odobrena zloupotreba Doma Oru`anih snaga BiH i pripadnika puka Oru`anih snaga koji ba{tini tradiciju Armije RBiH za svaku je osudu, imaju}i u vidu ha{ku presudu za ratne zlo~ine Deli}u - rekao je [piri}. Istakao je da to {aqe opasnu poruku da ni druge dvije komponente Oru`anih snaga BiH ne moraju dati svoj doprinos u suo~avawu cjelokupnog dru{tva sa ~iwenicama o ratnim zlo~inima.

- Dio bo{wa~ke politi~ke elite, veli~awem qudi koji su bili u jasnoj vezi sa po~iwenim ratnim zlo~inima, jo{ jednom je pokazao veliku dozu nezrelosti i svako odsustvo politi~ke odgovornosti za izgradwu unutra{weg povjerewa u BiH - zakqu~io je [piri}. Na ~el nik Za je dni ~kog {taba Oru`anih snaga BiH Miladin Miloj~i} ka`e da ne zna odakle su finansirane komemoracija i sahrana Deli}a, jer nije konsultovan ni po pitawu ustupawa kapaciteta i resursa Oru`anih snaga BiH. Portparol Ministarstva odbrane BiH Uma Sinanovi} ju~e nije odgovorila na dopis “Glasa Srpske” da li je i koliko Ministarstvo odbrane BiH potro{ilo za komemoraciju i ukop Deli}a. Deli} je sahrawen u ponedjeqak na {ehidskom grobqu Kova~i u Sarajevu uz najvi{e vojne po~asti. Prije toga u Domu Oru`anih snaga BiH odr`ana je kome mo ra ci ja, ko joj su, po red Ci ko ti }a, prisustvovali i predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajyi}, lider SDA Sulejman Tihi}, te

Beriz Belki}, general Mustafa Polutak i mnogi drugi zvani~nici. Vjerski obred klawao je reis-ul-ulema Islamske za je dni ce u BiH Mus ta fa Ceri}. Ha{ki sud je u septembru 2008. godine osudio Deli}a na tri godine zatvora za okrutno postupawe koje su po~inili muyahedini nad zarobqenim vojnicima Vojske RS, ali ga je oslobodio krivice za zlo~ine nad 24 hrvatska civila i vojnika u sredwoj Bosni. Deli} je pre mi nuo 16. apri la u Visokom.

Srpska demokratska stranka

Nema spajawa Sarajeva i Isto~nog Sarajeva
PALE - Zamjenik predsjednika SDS-a Predrag Kova~ rekao je ju~e da granica izme|u Isto~nog Sarajeva i Sarajeva ne mo`e biti pomjerena, te pozvao Vladu Republike Srpske da se jasnije odredi o pri~ama koje dolaze iz ovog federalnog grada i `eqama o osnivawu sarajevskog distrikta. Reaguju}i na izjavu predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a datu “Glasu Srpske“ o ujediwewu Isto~nog Sarajeva i Sarajeva, Kova~ je rekao da nije mogu}e da na taj na~in bude “popravqano“ ono {to se desilo od 1992. do 1995. godine. - Sarajevo je bio drugi po veli~ini grad po broju Srba. Sada imamo situaciju da je gotovo potpuno etni~ki ~ist - rekao je Kova~ i dodao da nije ispo{tovano ni to da broj qudi koji radi u jedinicama lokalne samouprave prati popis iz 1991. godine. Rekao je i to da SDS tra`i od Vlade RS da pomogne u odbrani prvog predsjednika Srpske Radovana Karayi}a.

Dodik
Predsjednik Vlade RS Milorad Dodik rekao je da je o~ekivano to {to je Deli} sahrawen uz najvi{e vojne po~asti i u prisustvu visokih vojnih i politi~kih funkcionera. - To je o~ekivana stvar. Ali, nije o~ekivano da naprave op{ti delirijum kada sam do~ekao biv{u predsjednicu RS kada se vratila iz zatvora i od toga naprave ~itavu “svjetsku politiku“, a da smatraju da je sasvim normalno da se oni pojave na takvim mjestima - rekao je Dodik.

Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Javni TV emiteri mogu u digitalizaciju
BAWA LUKA - Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) donijela je Odluku o na~inu kori{}ewa Multipleksa A za potrebe zemaqskog digitalnog televizijskog emitovawa u BiH u tranzicionom periodu. Ovom odlu kom Ra dio-te le vi zi ja BiH (BHRT), Radio-televizija Federacije BiH (RTV FBiH) Ministarstvo saobra}aja i veza BiH i Ra dio-te le vitreba da donese odluku o raspodjeli zi je Re pu bli ke novca nastalog kao vi{ak RAK-a za Srpske (RTRS) 2008. i 2009. godinu koji }e biti sti ~u pra vo i usmjeren za digitalizaciju tri javna obavezu na digiTV emitera u BiH. tal no ze maqsko emitovawe televizijskih programa na teritoriji cijele BiH kroz zajedni~ku izgradwu i kori{}ewe sinhronih mre`a u digitalnim podru~jima, saop{tio je RAK. vawe programa, takozvani multipleks A i B. Prvi obuhvata javne emitere, dok drugi obuhvata komercijalne RTV ku}e. RAK je u januaru ove godine kaznio RTRS sa 100.000 maraka zbog emitovawa digitalnog testnog signala. Poslije `albe RTRS-a na ovu odluku kazna je smawena na 75.000 maraka. Digitalizacija televizija u BiH je uslov Evropske unije, a procjewuje se da bi u BiH trebalo da bude zavr{ena 2015. godine. M. F.
Predrag Kova~, potpredsjednik SDS-a
FOTO: GLAS SRPSKE

Ministarstvo

RAK RANIJE kaznio RTRS zbog po~etka digitalizacije
Pos to je dva se gmen ta u procesu digitalizacije u BiH, odnosno prelaska sa analogne na digitalno zemaqsko emito-

Evropski sud za qudska prava osudio je Rusiju zbog kr{ewa Konvencije o qudskim pravima jer je vlastima trebalo pet mjeseci da dostave nao~are zatvoreniku, prenose agencije. Rusija je osu|ena za kr{ewe ~lana 3, koji se odnosi na nehumano i poni`avaju}e pona{awe. Vladimir Sliusarev (40) uhap{en je 2. jula 1998, zbog oru`ane pqa~ke, a prilikom hap{ewa polomqene su mu nao~are. On je priznao zlo~in za koji je optu`en i osu|en je na devet godina zatvora. Sliusarev, za koga je sud naveo da je veoma kratkovid, tra`io je jo{ u pritvoru da mu se dostave nove nao~are, a kasnije se `alio jo{ pet puta na pogor{awe vida.

6 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Neophodno imenovawe UO i direktora u JU “Djeca Sarajeva“

Dru{tvo
Zakon o po{tanskim uslugama

SARAJEVO - U Javnoj ustanovi “Djeca Sarajeva“ stvorena je neprimjerena atmosfera za jednu obrazovnu ustanovu tako da je neophodno {to prije imenovati Upravni odbor i obezbijediti procedure za izbor direktora, saop{teno je ju~e iz institucije

Ombudsmana za qudska prava BiH. - Postoje}a atmosfera dovela je u pitawe principe, ciqeve i zadatke neophodne za obezbje|ewe osnovnih dje~ijih prava - dodaje se u saop{tewu. V. K.
FOTO: GLAS SRPSKE

Ra~uni iskqu~ivo putem “Po{ta Srpske“
BAWA LUKA - Sva preduze}a u RS ra~une za izvr{ene usluge od ju~e vi{e ne mogu slati preko vlastitih dostavqa~a ili inkasanata ve} }e ih korisnicima morati dostavqati iskqu~ivo posredstvom “Po{ta Srpske“, kao jedinog javnog po{tanskog operatera u Srpskoj. - Sva pravna i fizi~ka lica koja vr{e dostavu ra~una gra|anima za izvr{ene usluge, ubudu}e }e ih slati iskqu~ivo putem usluga “Po{ta Srpske“, kao {to }e to ~initi i nadle`ni sudovi i organi uprave u dostavi sudskih pisama i upravnih akata - rekao je Srni glavni republi~ki inspektor za saobra}aj i veze Danislav Dra{kovi}. Zakon o po{tanskim uslugama u RS ju~e je stupio na snagu, izuzev jednog ~lan koji ure|uje sufinansirawe “Po{ta Srpske“ iz buyeta RS, ~ija primjena bi trebalo da po~ne 1. januara idu}e godine.

Me|ureligijsko vije}e BiH

Osnivawe odbora u ~etiri lokalne zajednice
SA RA JE VO - Skup {ti na Me |u re li gij skog vi je }a BiH odo bri la je pro je kat formirawa ~etiri odbora za me|ureligijsku saradwu u lokalnim zajednicama i to u Bijeqini, Ora{ju, Gora`du i Br~ko distriktu. - Ju~e je formiran odbor u Ora{ju i Bijeqini, dok }e danas ista sve~anost biti odr`a na u Omla din skom centru u Br~kom, a sutra u Gora`du u zgradi op{tine, saop{teno je iz MRV. Na ovaj na~in Me|ureligijsko vije}e `eli pro{iri ti svo je akti vnos ti u lokalnim zajednicama i poboq{ati saradwu lokalnih vjerskih zajednica sa lokalnom administracijom, te dati do pri nos u iz gradwi gra |an skog dru{ tva kroz me|ureligijski dijalog na lokalnom nivou za {ta, kako se navodi, postoji velika potreba.

U {kolama slabo zastupqena stru~na nastava

Inspektori obavili 211 kontrola u {kolama i fakultetima u RS

Nepravilnosti u tre}ini ustanova
Kada su u pitawu osnovne {kole, najve}i nedostaci uo~eni u organizaciji vaspitno-obrazovnog rada, zastupqenosti stru~ne nastave i izboru rada organa upravqawa i rukovo|ewa {kole, rekla Peji}eva
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Visoko{kolske ustanove

Utvr|eni kriterijumi za akreditaciju
BAWA LUKA - Agencija za razvoj visokog obrazovawa i obezbje|ivawe kvaliteta zavr{ila je prijedlog dokumenta “Kriterijumi za akreditaciju visoko{kolskih ustanova u BiH” koji je sa~iwen na osnovu Okvirnog zakona o visokom obrazovawu u BiH i mi{qewa ministarstava nadle`nih za obrazovawe. M. ^.

Priru~nik “Ultrazvu~na dijagnostika“

Vodi~ za upotrebu ultrazvuka
BAWA LUKA - Drugo izdawe priru~nika “Ultrazvu~na di ja gnos ti ka“ ko ju je pre veo i stru ~no obra dio dr Si mo Bi bli ja iz Bawe Luke iza{la je iz {tampe. Izdava~ kwige je Narodna i univerzitetska biblioteka RS, a re cen zen ti su prof. dr Srboqub Golubovi} i doc. dr Nenad Babi}. Ova kwiga predstavqa vodi~ za upotrebu ultrazvuka u dijagnostici velikog broja ~estih problema koji se susre}u na primarnim nivoima zdravstvene za{tite. - Namijewena je qekarima, sonografistima, medicinskim sestrama i babicama sa osnovnom obukom u tehnici ultrazvuka. Priru~nik je pri pre mi la me |u na ro dna grupa radiologa, qekara i fi zi ~a ra, ko ji su stru~waci za ul tra zvuk sa ve li kim is kus tvom ka ko u ra zvi je nim ta ko i u

BAWA LU KA - Od 211 kontrola u {kolama i fakultetima u Srpskoj, koje su prosvjetni inspektori obavili ove godine, u 67 slu~ajeva otkriveni su nedostaci, {to zna~i da su u svakoj tre}oj obrazovnoj ustanovi utvr|ene nepravilnosti. Ovo je “Glasu Srpske“ rekla glavni republi~ki prosvje tni in spe ktor Ra dmi la Peji} i dodala da su inspektori izdali 61 rje{ewe za otklawawe nedostataka i {est prekr{ajnih naloga. - Kada su u pitawu osnovne {kole, najve}i nedostaci uo~eni su u organizaciji vaspitnoobra zo vnog ra da, zastupqenosti stru~ne nastave i izbo ru ra da or ga na upravqawa i rukovo|ewa {kole. Inspektori su utvrdili i da radnici u {kolama nisu imali qekarska uvjerewa - istakla je Peji}eva.

Direktor Republi~kog pedago{kog zavoda RS Mirko Bawac rekao je da je neophodno da svi pros vje tni ra dni ci obave qekarske preglede.

PROSVJETNI radnici nisu imali qekarska uvjerewa
- Veoma je va`no da nastavnici, koji svakodnevno rade sa djecom, imaju svu potrebnu dokumentaciju od qekara - istakao je Bawac. Dodao je da postoje problemi i u organizaciji vaspitno-obrazovnog rada u {kolama.

- De{ava se da se u ~etvrtom i petom razredu osnovne {kole uvodi predmetna nastava, {to nije u skladu sa zakonom. Devetogodi{wa {kola uvedena je da bi u~enici imali razrednu nastavu do {estog razreda - istakao je Bawac. Radmila Peji} je naglasila su u sredwim {kolama u Srpskoj naj~e{}e nepravilnosti bile organizovawe vaspitno-obrazovnog procesa, ostvarivawe nastavnih planova i programa, realizacija godi{weg pla na i pro gra ma rada, kao i vo|ewe dokumentacije i evidencije.

Kontrole u 2009.
Prosvjetna inspekcija RS izvr{ila je pro{le godine 995 kontrola, od ~ega najvi{e u oblasti sredweg obrazovawa, i to 366, zatim u oblasti osnovnog obrazovawa, 351, a u oblasti visokog obrazovawa 255 kontrola. - Utvr|ene su nepravilnosti u 275 kontrola. Inspektori su izdali 244 rje{ewa za otklawawe nedostataka, 62 prekr{ajna naloga i izrekli sedam zabrana rada - rekli su u Inspektoratu RS.

- Kada je rije~ o visoko{kolskim ustanovama, naj~e{}e nepravilnosti koje su inspektori utvrdili bile su to da pojedine ustanove nisu imale dozvolu za rad, kao i to da su fakulteti za odgovorne nastavnike i saradnike postavqali nastavnike koji ne ispuwavaju zakonom propisane uslove - kazala je Peji}eva i dodala da je i broj anga`ovanih nastavnika na pojedinim visoko{kolskim ustanovama bio neodgovaraju}i u odnosu na broj studenata. Re ktor Uni ver zi te ta u Bawoj Luci Stanko Stani} rekao je da ovaj Univerzitet ima dovoqan broj anga`ovanih nastavnika u odnosu na broj studenata. - Jedino {to mo`e da se desi na Univerzitetu, jeste da istekne izborni period nekom od nastavnika ili saradnika, jer ne uradimo wihov reizbor zvawa, tako da u tim slu~ajevima inspekcija opravdano reaguje, ali to se u kratkom roku otkloni - kazao je Stani}.

Oblak vulkanske pra{ine sa Islanda ju~e se nalazio iznad BiH
zemqama u razvoju, u nadi da }e doprinijeti racionalnijoj upotrebi ove va`ne vizueli za ci one te hni ke, a samim tim i poboq{anoj za{titi pacijenata, navedeno je u recenziji kwige. Uvo dna po glavqa obja{wavaju kako raditi ultrazvuk, daju svijest o izboru skenera i opisuju varqive artefakte koji se mogu pojaviti na ultrazvu~nim slikama. Kwiga se mo`e se kupiti u bawolu ~kim kwi`a ra ma “Kultura“ i “Litera“.

U vazduhu nema ~estica pepela
BAWA LUKA - Oblak vulkanske pra{ine sa Islanda, koji je ovih dana prekrio dijelove evropskog neba, ju~e se nalazio i iznad BiH, ali ~estice vulkanskog pepela nisu registrovane u vazduhu, a ni kisele ki{e u padavinama. Potvrdio je ovo meteorolog Federalnog hidrometeorolo{kog zavoda @eqko Majstorovi}, prenijele su agencije. - Prema evropskim prognosti~kim modelima, oblak se na {ao na ve }im vi si na ma iznad BiH, i to izme|u 10.000 i 15.000 metara - pojasnio je Majstorovi}.

DANAS MOGU]E ve}e koncentracije pepela
On je dodao da danas mo`e do}i do ne{to ve}ih koncentracija ~estica vulkanskog pepe la, ali one se ne mo gu vidjeti golim okom. Istakao je da te ~estice ne mogu ostaviti

nikakve posqedice na qude. Vazdu{ni prostor iznad BiH ju~e je otvoren, ali se saobra}aj i daqe odvijao ote`ano, jer su pojedini vazdu{ni prostori u Evropi jo{ bili zatvoreni. Iz ope ra ti vnog cen tra bawolu~kog aerodroma kazali su da do 1. maja nemaju planiranih letova. [ef sektora saobra}aja i bezbjednosti aerodroma u Mostaru Predrag Zovko rekao je za “Glas Srpske“ da je polazak sa

ovog aerodroma bilo ju~e i u ponedjeqak, te da je za danas planiran let za [paniju. Ju~e poslijepodne su iz Sarajeva odletjeli i avioni za Be~, Budimpe{tu i Zagreb. U Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj aerodromi su ju~e bili otvoreni, letovi prema zemqama u regionu i ju`noj Evropi su se odvijali dok su prema zapadnoj Evropi u ve}ini slu~ajeva bili otkazani. S. T.

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 7

Katastrofalno puwewe buxeta op{tine Glamo~
GLAMO^ - Puwewe buxeta op{tine Glamo~ u prva tri mjeseca ove godine bilo je katastrofalno i ispod svih o~ekivawa, jer je ostvareno samo oko 150.000 KM, odnosno devet odsto od ukupnih planiranih prihoda, izjavio je na~elnik te op{tine Radovan Markovi}. Markovi} je rekao da ostvareni buxetski prihodi od 1. januara do 31. marta teku}e godine ni pribli`no nisu dovoqni za finansirawe buxetskih korisnika i materijalnih tro{kova op{tinske administracije, koja nije primila plate ve} {est mjeseci, javila je Srna.

Vijesti

Petqa koja spaja autoput Bawa Luka - Gradi{ka i Bawa Luka - Doboj za dvije godine

FZO RS

Izvo|a~i radova obe}ali da }e radove na petqi prilagoditi zavr{etku radova na dionici autoputa Bawa Luka - Gradi{ka tako da bismo u jesen ovu dionicu mogli da otvorimo, kazao ^ubrilovi}
FOTO: V. STOJAKOVI]

Po~ela izgradwa mahovqanske petqe

Prijavilo se 129 ustanova
BAWA LUKA - Na javni poziv za ugovarawe konsultati vno-spe ci ja lis ti ~ke zdravstvene za{tite Fonda zdravstvenog osigurawa RS do sada se prijavilo 57 privatnih i 72 javne ustanove, kazali su u FZO RS. Dodali su da su ustanove aplicirale za vi{e specijalisti~kih oblasti, te da jo{u nisu stigle prijave iz Trebiwa i drugih krajeva u Srpskoj, pa }e kona~ni broj prijavqenih biti poznat do kraja sedmice. M. Mi.

FBiH

Protest svih bora~kih organizacija
SARAJEVO - Koordinacija bora~kih organizacija u kantonu Sarajevo organizova }e danas u 12.05 ~asova mirne proteste pred zgradom Vlade Federacije BiH, javile su agencije. Organizatori su najavili dolazak 127 autobusa iz cijele BiH, ali i naglasili da ne}e blokirati puteve u Sarajevu. Protesti }e biti organizovani i u Mostaru i Travniku, a koordinacija ovih kantonalnih bora~kih organizacija najavila je blokadu magistralnih puteva.

Ozvani~ili po~etak radova na petqi u Mahovqanima PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

BAWA LUKA - Izgradwa mahovqanske petqe koja }e spajati autoput Bawa Luka Gradi{ka i Bawa Luka - Doboj po~ela je ju~e i trebalo bi da bude zavr{ena u sqede}e dvije godine. Predsjednik Vlade RS Mi-

lorad Dodik rekao je da je mahovqanska petqa jedan od najzahtjevnijih objekata na trasi oba autoputa. - Svi imovinski odnosi su rije{eni, projekti ura|eni, a sredstva za izgradwu su obezbije|ena kod evropskih finansijskih institucija. Dobijena je i donacija od pet miliona

[TRABAG
Dodik je naglasio da Vlada RS tra`i potvrdu od austrijske firme “[trabag“ da }e u julu po~eti radove na autoputu Bawa Luka - Doboj. - To je bio preliminarni dogovor i sada mi tra`imo potvrdu o tome i ukoliko “[trabag“ to ne bude mogao da po{tuje krenu}emo u proces tra`ewa nekog drugog rje{ewa - istakao je Dodik. ^ubrilovi} je rekao da “[trabag“ do sada nije ispo{tovao svoje obaveze, a da je dogovor sa wima da se sqede}i sastanci ne komentari{u javno. - Evidentno je da “[trabag“ ima finansijskih problema, ali mi smo i daqe opredijeqeni da izgradwu autoputa Bawa Luka - Doboj po~nemo na qeto - kazao je ^ubrilovi}.

evra, a za izvo|ewe radova ugovorom je predvi|eno 11,5 miliona evra - istakao je Dodik. Dodao je da mahovqanska petqa ima dozvolu za gradwu, ~ime su ispuweni svi formalni uslovi za nesmetano obavqawe posla i rekao da o~ekuje da }e izgradwa biti zavr{ena u predvi|enom roku. - Zadovoqni smo ~iwenicom da smo zapo~eli ovaj veliki infrastrukturni projekat u uslovima globalne recesije. Jedini na~in da se privreda rehabilituje su javni radovi i mi to i ovim projektom dokazujemo - kazao je Dodik. Dodao je da su za izvo|a~e radova izabrani ~e{ki konzorcijum “OHL @S” i doma}e preduze}e “Niskogradwa“. Ministar saobra}aja i veza RS Nedeqko ^ubrilovi} rekao je da o~ekuje da }e izvo|a~i radova ispo{tovati ugovornu

obavezu koju su prije vi{e od jednog mjeseca potpisali i da }e ra do vi bi ti za vr{e ni u predvi|enom roku. - Izvo|a~i radova su obe}ali da }e radove na petqi prilagoditi zavr{etku radova na dionici autoputa Bawa Luka - Gradi{ka, tako da bismo u jesen ovu dionicu mogli da otvorimo - rekao je ^ubrilovi}.

ZA IZVO\EWE radova predvi|eno 11,5 miliona evra
Direktor “Autoputeva RS“ Du{an Topi} rekao je da je mahovqanska petqa kompleks veoma slo`enih objekata, betonskih konstrukcija, koji zauzima povr{inu kruga u pre~niku od 1,5 kilometara. - Osnovni elementi petqe su spoj autoputa u du`ini od

1,5 kilometara, dvije pristupne rampe du`ine od po 1,5 kilometara, koje spajaju autoput sa postoje}im magistralnim putem Bawa Luka - Gradi{ka precizirao je Topi}. On je naveo da }e niz objekata mahovqanske petqe biti u du`ini od 1,2 kilometra, a najzna~ajnija su dva nadvo`waka u krivini od 580 i 410 metara, i dodao da }e objekti petqu ~initi na tri nivoa. Prvi potpredsjednik konzorcijuma “OHL @S“ Franti{ek Ledabil, izvo|a~a radova iz Brna, izrazio je zadovoqstvo {to je prisustvovao sve~anom po~etku radova, zahvaliv{i {to je povjerewe ukazano ovoj firmi. - Vje ru jem da }e mo ma hovqansku petqu zavr{iti na vrijeme i da }e to biti najqep{i objekat ovog tipa u RS rekao je Ledabil.

Livawski kanton

Dug za radni sta` oko tri miliona KM
LIVNO - Neizmirene obaveze Vlade Livawskog kantona prema Zavodu penziono-invalidskog osigurawa Federacije BiH za uvezivawe radnog sta`a buyetskih ko ri sni ka izno se 2.972.270 maraka i u cijelosti se odnose na 2002. godinu, izjavio je ministar finansija ovog kantona Ante Krajina, prenijela je Srna.

Drvar

Vlasnik kontrolnog paketa akcija Urbanisti~kog zavoda RS Jovan Vidovi} najavio otpu{tawe 30 radnika

Sindikat Zavoda najavio {trajk
BAWA LUKA - Vlasnik 48,88 akcija u Urbanisti~kom zavodu RS Jovan Vidovi} najavio je otpu{tawe jo{ oko 30 radnika Zavoda zbog ~ega je Sindikalna organizacija tog preduze}a ju~e najavila {trajk upozorewa. “Glas Srpske“ u Zavodu saznaje da je informaciju o novom otpu {tawu ra dni ka na ju~era{wem sastanku, na kome su prisustvovali svi radnici, saop{tila tehni~ki direktor Sne`ana Mr|a-Baya. Povodom toga odr`ana je sjednica Sindikalne organizacije na kojoj je odlu~eno da se {trajk upozorewa odr`i u ~etvrtak od 11 do 12 ~asova, ispred zgrade Zavoda u kome trenutno ima oko 80 zaposlenih. - Tra`imo od poslodavca hitnu isplatu preostalih potra`ivawa, zatim da prestane sa daqim otpu{tawem radnika, da se rije{i status firme, te da se odustane od namjene prodaje imovine preduze}a istakao je Kqaji}. V.d. di re kto ra Za vo da Sla vi {a Lu ki} ju ~e ni je odgovarao na telefonske pozive. CJB Bawa Luka nedavno je Okru `nom tu `i la{ tvu Bawa Luka uputio izvje{taj, koji je vra}en na dopunu, u kome je Vidovi}a i ~etiri direktora u Zavodu osumwi~io da su Zavod i buyet RS o{tetili za vi{e od milion KM. Izvje{taj protiv Vidovi}a i wego vih di re kto ra iz Zavoda Okru `nom tu `i la{ tvu po dni je la je i Po res ka uprava RS. G. M.

Zgrada za povratnike do kraja maja
DRVAR - U op{tini Drvar do kraja maja trebala bi biti okon~ana izgradwa dvije zgrade sa 76 stanova za socijalne kategorije, povratnike i izbjeglice, a ukupna vrijednost tog projekta je 1,07 miliona KM, izjavio je ministar zdravqa i socijalne politike Livawskog kantona Darko Horvat, javila je Srna. On je dodao da }e 80 odsto sredstava obezbijediti Vlada Holandije, a ostatak entitetska ministarstva za izbjegla i raseqena lica, op{tina Drvar i Vlada Livawskog kantona.

NAREDBA
- Nare|eno je da se broj zaposlenih smawi na ukupno 50 rekla je Sne`ana Mr|a-Baxa na sastanku, navode u Zavodu. Oni isti~u da je Vidovi} poru~io direktoru Slavi{i Luki}u da hitno sprovede odluku o sistematizaciji koja podrazumijeva ukupno 50 zaposlenih u Zavodu. U Zavodu je re~eno da Mr|aBaxa nema vremena da odgovori na na{ telefonski poziv.

BROJ ZAPOSLENIH smawiti sa 80 na 50
Predsjednik Sindikalne or ga ni za ci je za vo da Igor Kqaji} ka`e da sindikat i radnici imaju ~etiri zahtjeva.

8 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Isplata plata radnicima “Neimarstva“

Kroz RS
Omladinski parlament iz Srpca

TREBIWE - Rukovodstvo gra|evinskog preduze}a “Neimarstvo“ iz Trebiwa najavilo je da }e do kraja ove sedmice radnicima biti upla}ene tri zaostale plate, a narednih mjesec do mjesec i po i druga dugovawa.

Radnici ovog preduze}a posqedwu platu primili su za avgust 2008. godine, a u toku pro{le godine nekoliko puta su protestovali ispred upravne zgrade tra`e}i da im se isplate zaostale zarade, javila je Srna.
FOTO: S. MITROVI]

Mladi parlamentarci usvojili ~etiri projekta
SRBAC - Omladinski parlament Srbac usvojio je na dana{woj sjednici odluku o realizaciji ~etiri projekta, ~ija je vrijednost tri hiqade maraka. Rije~ je o tri mawa projekta u vrijednosti od po 500 maraka, i to “Opremawe u~ionice za rad Omladinskog savjeta“, “Obnova {kolske biblioteke“ i “Nabavka potro{nog materijala za opremu i rad Savjeta u~enika“. Za ~etvrti projekat “Stvorimo novu u~ionicu“ potrebno 1.500 maraka kako bi se opremila nova prostorija za boqi prakti~ni rad u~enika sredwe ekonomske {kole. - Lo kal na upra va }e i ovo ga pu ta iz dvo ji ti no vac iz buyeta za realizaciju va{ih projekata o ~emu svjedo~i nedavna nabavka klima ure|aja i nove video opreme za {kolu, koju ste predlo`ili na jednom od svojih prethodnih saziva rekao je predsjednik Skup{tine op{tine Srbac Goran Gavranovi}, koji je sa nekoliko odbornika prisustvovao sjednici mladih parlamentaraca. D. J.

Rogatica

Vlada Srpske najavila pomo} op{tini Rogatica

Stanovnici dobijaju vodovod i kanalizaciju
Sjednica omladinskog parlamenta FOTO: D. JOVI^I] PI[E: SRETEN MITROVI] krozrs@glassrpske.com

Kako bi stanovnici imali kvalitetno snabdijevawe vodom neophodno je izgraditi novi vodovod, a za to je potrebna pomo} Vlade Srpske. To pitawe }e po~eti rje{avati ve} ove godine, istakao Lipovac
imali kvalitetno snabdijevawe vodom neophodno je izgraditi novi vodovod, a za to je potrebna pomo} Vlade Srpske. To pitawe }e se po~eti rje{avati ve} ove godine istakao je Lipovac i dodao da ostaje jo{ da se rije{i na~in finansirawa gradwe vodovoda.

Magistralni put Zvornik-Mili}i

Obustava saobra}aja zbog obnove tunela
ZVORNIK - Saobra}aj }e na dijelu magistralnog puta Zvornik-Mili}i zbog obnove tunela Zvornik jedan i dva od 21. aprila do 31. oktobra bi}e regulisan naizmjeni~nim propu{tawem vozila jednom saobra}ajnom trakom u trajawu od deset minuta, ovo je potvr|eno ju~e u zvorni~koj Policijskoj stanici za bezbjednost saobra}aja. Osim ovog, saobra}aj }e radnim danima biti potpuno obustavqan po sat vremena od 7.35 do 8.35 ~asova, od 14.30 do 15.30 ~asova i od 19 do 20 ~asova, dok }e, izuzev nedjeqe, biti potpuno obustavqan od

22.30 do 1.30 ~asova. Obnovom tunela, koje sa oko 1,8 miliona maraka finansira Javno preduze}e “Putevi Republike Srpske“, izvodi so ko la ~ko Akci onar sko dru{tvo “Romanija putevi“. Rekonstrukcijom tunela koja je po~ela 20. jula pro{le godine, predvi|eno je pro{irewe ci je vi tu ne la sa pje {a ~kim sta za ma i iz gradwu hi dro izo la ci je sa kompletnim odvodima. Zbog nerije{ene odvodwe vode, u zimskom periodu formirale su se ledenice, koje su ugro`avale bezbjednost u saobra}aju. S. S.

ROGATICA - Vlada Republike Srpske pomo}i }e op{tini Rogatica da ove godine bude rije{en problem snabdijevawa vodom za pi}e i rekonstrukcije kanalizacione mre`e, bez obzira na visinu sredstava i izvore finansirawa. Ovo je re kao mi nis tar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Zoran Lipovac prilikom ju~era{we posjete op{tini Rogatica. - Ka ko bi sta no vni ci

BI]E izgra|eno 39 bora~kih stanova
Na~elnik op{tine Rogatica Radomir Jovi~i} je nagla sio da }e se vo do vod graditi u etapama, a prema prora~unu po~etni radovi }e ko{tati 500.000 maraka. Na sastanku Lipovca sa na~elnikom op{tine Rogatica Radomirom Jovi~i}em istaknuto je da je ovo jedna od rijetkih op{tina u Srpskoj, ko ja je ima la su fi cit u buyetu za pro{lu godinu. Lipovac je naglasio da je

Jovi~i} i Lipovac

Fabrika pre~ista~a
- U~ini}emo sve da se {to prije stave u funkciju objekti i oprema Tvornice pre~ista~a koju je Vlada Republike Srpske pro{le godine otkupila u ste~ajnom postupku - istakao je Lipovac.

jedna od tema razgovora bila pitawe kori{}ewa sredstava od naknade za prirodne resurse. - Zatra`ena je stru~na pomo} u tuma~ewu Zakona o kori{}ewe privrednih resursa kako bi se dio sredstava koja nisu kreditno plasirana mogao iskoristiti za projekte razvoja i zapo{qavawe u op{tini - istakao je Jovi~i}. On je is ta kao da bi sredstva bila kori{}ena za pomo} u zapo{qavawu pri-

pravnika. Jovi~i} je dodao da su na sastanku aktuelizovani problemi zapo{qavawa i pokretawa proi zvodwe u privrednim subjektima, te da je razgovarano o wihovom rje{avawu. Na sastanku je razgovarano je i o izgradwi 39 stanova za zbriwavawe bora~ke populacije i uve zivawe radnog sta`a radnicima, za koje }e Ministarstvo obezbijediti obe}ana sredstva.

Osnovni Sud u Srebrenici o sporu Fate Orlovi} i Eparhije zvorni~ko-tuzlanske

Presuda o izmje{tawu crkve 21. maja
Obnova tunela ko{ta 1,8 miliona KM FOTO: S. SAVI]

Trebiwe
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. HITNA POMO] U slu`bi Hitne pomo}i pregledano je 27 pacijenata, a obavqeno je 11 ku}nih posjeta. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

SREBRENICA - Presuda u sporu izme|u Fate Orlovi} i ostalih sa Eparhijom zvorni~ko-tuzlanskom u vezi sa izmje{tawem crkve u Kowevi} Poqu kod Bratunca bi}e donesena 21. maja, najavila je ju~e sudija Osnovnog suda u Srebrenici Teodora Petkovi}, javila je Srna. Ovaj zakqu~ak donesen je poslije glavne rasprave koja je ju~e obavqena u tom sudu, a u kojoj su u~estvovali advokat Fahrija Karkin iz Sarajeva ko ji zas tu pa Or lo vi }e vu i

advokat Sini{a \or|evi} iz Doboja koji zastupa Eparhiju. Glavnoj raspravi prethodilo je saslu{avawe svjedoka Miladina Dragi~evi}a, savjetnika predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika.

SPORNO pitawe vlasni{tva nove lokacije
Dragi~evi} je potvrdio da je 23. avgusta 2007. godine odr`an sastanak izme|u Do-

dika i Karkina kojem je i on prisustvovao. - S ciqem ubrzavawa prevazila`ewa problema obe}ana je po mo} Vla de ra di rje{avawa obezbje|ewa nove lo ka ci je za iz mje {tawe crkve u Kowevi} Poqu za {to je, Vla da ve} sqede }i dan uplatila Zvorni~ko-tuzlanskoj eparhiji 160.000 mara ka na gla sio je Dragi~evi}. U ulozi svjedoka ju~e se na{ao i predsjednik srebreni~kog suda Hajrudin Hali-

lovi} koji je potvrdio da je upoznat o razgovoru Karkina i Dodika i da je Dragi~evi} dolazio kod wega da se ubrza pitawe prevoda nove parcele, vlasni{tvo AD “Guber“ iz Bratunca, za izmje{tawe crkve. On je istakao da se ustanovilo sporno pitawe vlasni{tva nove lokacije i da je za rje{avawe tog imovinsko-pravnog pitawa nadle`an Osno vni Sud u Vlasenici. K. ].

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 9

Sve mawe prva~i}a u Kne`evu
KNE@EVO - U Osnovnoj {koli “Dositej Obradovi}“ u Kne`evu ju~e je zavr{en upis djece u prvi razred za {kolsku 2010/2011. godinu, javila je Srna. - Poslije qekarskog i pregleda psihomotornih sposobnosti, ove godine upisano je 53 djece - rekao je direktor {kole Miladin Keleman i dodao da je ove godine upisano 18 mali{ana mawe. Pora`avaju}i je podatak da u dvije podru~ne {kole u Golom Brdu i Kobiqi nije upisan nijedan prva~i}.

Poslije presude Milenku Bo`i}u zbog nelegalne gradwe u Doboju

Nemamo ni{ta od toga {to }e Bo`i} na izdr`avawe kazne. Ostali smo i bez stanova i bez novca. Pravo rje{ewe bi bilo da sud “Aleksandriju“, koja je oduzeta od Bo`i}a, prevede na kupce stanova, rekao Te{i}

Kupci ostali bez novca i stanova

Milica Popovi} osvojila prvo mjesto

FOTO: D. JOVI^I]

Debatno takmi~ewe na Jahorini

U~enici iz Srpca najboqi govornici
SRBAC - Milica Popovi}, u~enica ~etvrtog razreda Gimnazije iz Srpca, progla{ena je za najboqeg govornika u BiH na dr`avnom debatnom takmi~ewu koje je odr`ano na Jahorini. Wena {kolska drugarica Sawa Laki} osvojila je tre}e mjesto, dok je ekipa Gimnazije iz Srpca u ekipnoj kategoriji, tako|e, bila tre}a. Tako je jo{ jednom potvr|en kvalitet srba~kog debatnog kluba “Gims“ koji ve} godinama osvaja nagrade na presti`nim me|unarodnim takmi~ewima. - Sre}na sam {to sam opravdala povjerewe svoga trenera, u~enika i profesora. Sad mi predstoji jo{ jedna selekcija u debati na engleskom jeziku, nakon ~ega }u znati da li }u biti odabrana za ekipu BiH, za odlazak na svjetsko takmi~ewe u debati koje }e se do kraja godine odr`ati u Holandiji - rekla je Milica Popovi}. Mladi srba~ki debatanti su se takmi~ili na teme “Upravqawe vodama“, “Privatizacija vodenih resursa u BiH“ i “Da li je potrebno uvoziti pitku vodu“. Organizator takmi~ewa bio je Centar za kulturu dijaloga Sarajevo, a pokroviteq misija OSCE-a za BiH. D. J.

MZ Kula Grad u Zvorniku
Zgrada “Aleksandrija“ u kojoj su kupqeni stanovi PI[E: SLOBODAN PUHALO Na osnovu pravosna`ne puhalo@teol.net pre su de, Bo `i} tre ba da FOTO: S. PUHALO

DOBOJ - Iako je Milenko Bo`i} iz Doboja osu|en na tri godine zatvora zbog prevare kupaca stanova, kao i gradwe bez odobrewa i licence, “nesu|eni“ stanari nezadovoqni su jer su ostali bez stanova i bez novca.

Zdravku Mi{anovi}u, Nadi Blagojevi} i Draganu Bo`i}u vrati ukupno 134.000 maraka, a Milenko Boji} je upu}en na parni~ni postupak. Oni su Bo`i}u dali novac za stanove u ulicama Vojvo de Mi {i }a i Ni ko le

Pa{i}a, koje nisu nikada dobili. Samo u ova ~etiri slu~aja do ka za na je pre va ra, iako o{te}eni tvrde, da je prevario vi{e od stotinu kupaca, uglavnom izbjeglih i raseqenih lica.

Odluka
- Odluka Okru`nog suda je kona~na i ne postoji mogu}nost `albe tako da }e moj brawenik na izdr`avawe kazne biti upu}en po{to Osnovni sud reguli{e sve procedure sa resornim ministarstvom – rekao je Bo`i}ev branilac Miodrag Tufegxi}.

PREVARA dokazana samo u ~etiri slu~aja
Tako prevara kupaca stanova u zgradi “Aleksandrija“ u Vidovdanskoj ulici, nije dokazana, pa su o{te}eni upu}eni na parni~ni postupak. Ve }i na wih ni je za do voqna {to Bo`i} mora u zatvor, ve} smatraju da treba da se rije{i problem gradwe te zgrade. - Mi, zapravo, nemamo ni{ta od toga {to }e Me}ina na

Milenko Bo`i}

izdr`avawe kazne. Ostali smo i bez stanova i bez novca - ka`e Goran Te{i}, koji je uplatio no vac za stan u toj zgradi. On je istakao da bi pravo rje {ewe bi lo da sud “Ale ksandriju“, koja je oduzeta od Bo `i }a, pre ve de na kup ce stanova. Presudu Osnovnog suda od 13. jula pro{le godine protiv Milenka Bo`i}a potvrdio je Okru`ni sud u Doboju. Bo`i}, koji je poznatiji kao Me}ina, za produ`eno krivi~no djelo iz Zakona o ure|ewu prostora ka`wen je sa osam, a za produ`eno krivi~no djelo prevare na dvije i po godine. Presudom mu je odmjerena jedinstvena kazna od tri godine zatvora na ~ije izdr`avawe mora da se javi u roku od osam dana.

Povratnicima donirano 4.000 pili}a
ZVORNIK - Delegat u Vije }u na ro da Re pu bli ke Srpske Fa dil Bawano vi} uru~io je Bo{wacima povratnima u zvorni~koj Mjesnoj za je dni ci Ku la Grad oko 4.000 pili}a, koje je donirala firma iz Gra~anice. - Svi sta no vni ci Ku la Grada dobili su po pedeset pili}a, {to je dobra prilika da se neko iz ove mjesne zajednice ozbiqnije po~ne baviti peradarstvom - rekao je Bawanovi}. Isti~u}i da se ovim donacijama poma`e odr`ivi povratak, Bawanovi} je podsjetio da je unazad petnaestak dana obezbijedio i podijelio oko 65.000 pi li }a po vra tni ci ma i u dru gim zvor ni ~kim mje snim za je dnicama. On je dodao da }e ovih dana po ~e ti re kon stru kci ja vo do vo dne mre `e u Ku la Gradu, koje }e u vrijednosti od oko 100.000 ma ra ka po dr`ati entitetska resorna ministarstva. S. S.

Posao za 70 pripravnika
Filijala Zavoda za zapo{qavawe RS iz Prijedora
PRIJEDOR - Filijala Zavoda za zapo{qavawe Repu bli ke Srpske iz Pri je dora pozvala je poslodavce sa podru~ja prijedorske regi je da se do 30. apri la prijave kako bi u~estvovali u pro je ktu za po{qavawa pri pra vni ka Vlade RS. Pre ma po da ci ma ove Fi li ja le u op {ti na ma Potkozarja trenutno na biro ima ra da ima 170 vi so koobrazovanih osoba od kojih }e, pre ma pro cje na ma, oko 70 do bi ti pri li ku da odrade pripravni~ki sta` i ste knu pra va na po la gawe stru~nog ispita. Di re ktor pri je dor ske Fi li ja le Za vo da za za po{qavawe Zdrav ko Su va jac re kao je da su po zva li sva izvo zno ori jen ti sa na preduze}a i sve institucije i us ta no ve da po dr`e ovaj projekat i daju {ansu mladim fakultetski obrazo va nim qudi ma da ste knu prvo radno iskustvo.

NA BIROU 170 visokoobrazovanih kadrova
Pro je kat za po{qavawa pri pra vni ka i ove go di ne podr`a}e rudnik “Arselor Mi tal Pri je dor“ iz ko ga sti `u na ja ve da }e na go di nu za po sli ti de se tak

pri pra vni ka iz oblas ti srodnih rudarstvu. Di re ktor pri je dor skog rudnika Mladen Jela~a rekao je da zbog pos to je }e kri ze i re ce si je ne mo gu garantovati da }e zadr`ati radno mjesto nakon {to odra de pri pra vni ~ki sta`, ali im je poru~io da u ovom pre du ze }u mo gu da nau~e posao u struci za koju su se {kolovali. S. T.

Stanovnici Kula Grada dobili po 50 pili}a

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Zabiqe`ena su ~etiri krivi~na djela i tri naru{avawa javnog reda i mira. Dogodile su se dvije saobra}ajne nesre}e. STRUJA Snabdijevawe elektri~nom energijom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno. PORODILI[TE Ro|en jedan dje~ak.

10 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Stanovnici op{tine Tesli} bezbjedni
TESLI] - Bezbjednosna situacija na podru~ju op{tine Tesli} je dobra i svi pokazateqi govore da su krivi~na djela u padu, rekao je ju~e ministar unutra{wih poslova RS Stanislav ^a|o. ^a|o je poFOTO: S. PUHALO

slije razgovora sa na~elnikom op{tine Savom Kasapovi}em, istakao da je broj krivi~nih djela smawen za 18 odsto u odnosu na lani, a za 41 odsto smaweni su prekr{aji u saobra}aju. V. T.

Saop{tewe za javnost
Povodom odre|enih dezinformacija i {pekulacija koje se u posqedwe vrijeme plasiraju od dijela javnosti u Republici Srpskoj, a ti~u se osnivawa privrednog dru{tva “Forests bio-energy“ d.o.o Bawa Luka, od strane JP[ “[ume Republike Srpske“ a.d. Sokolac i kompanije “Balkan Investmens and Development limited“ sa Kipra dostavqamo vam ovo saop{tewe. Kompanija “Balkan Investmens and Development limited“ sa Kipra uputila je pismo namjere Vladi RS za realizaciju projekta efikasnijeg iskori{}avawa drvnog otpada koji nastaje u eksploataciji {uma i sortimenata ni`e vrijednosti (celulozno i ogrevno drvo). Na osnovu vi{egodi{weg pra}ewa i analiza u stawu sektora obnovqivih izvora energije u svijetu, posebno EU i regionu Zapadnog Balkana, rije~ je o preduzetni~koj ideji koja se bazira na razvijenoj tr`i{noj analizi trenutnog stawa i dugoro~nih potreba za bio-obnovqenim izvorima energije u EU i regionu, tehnologijama wihove eksploatacije, prerade i primjene i metodama modernog upravqawa {umama. Do sada niko nije ponudio sli~an, cjelovit koncept koji povezuje resurse {umskog otpada (do sada nije bilo komercijalnog interesa da se koristi), investicije u nove tehnologije za prikupqawe i obradu {umskog otpada i da u isto vrijeme stvara uslove za razvoj novih malih i sredwih preduze}a i ve}e radno anga`ovawe ruralnog stanovni{tva u podru~jima gdje se najvi{e vr{e redovna i planirana se~a {uma. Na inicijativu rukovodstva op{tine Han Pijesak za otvarawe novih radnih mjesta i racionalnim iskori{tavawem raspolo`ivih resursa na teritoriji ove op{tine, Vlada RS je ocijenila da postoji potreba podizawa nivoa efikasne upotrebe svih vrsta neiskori{}enog {umskog otpada i {umskih drvnih sortimenata ni`e vrijednosti, te da se u poslovno-tehni~koj saradwi ove kompanije i JP[ “[ume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, razvijaju programi i realizuju projekti proizvodwe bioobnovqivih energenata, kao potencijala za razvoj novih malih i sredwih preduze}a. Vlada RS je prihvatila pismo o namjerama, donijela zakqu~ke kojima se odre|uje okvir i na~in saradwe s ciqem realizacije ovog projekta. U zakqu~ku Vlade navedeno je, da s ciqem realizacije poslovno-tehni~ke saradwe, JP[ “[ume Republike Srpske“ bez odlagawa mo`e potpisati Okvirni sporazum o dugoro~noj saradwi kao i druge ugovore, te formirati zajedni~ka preduze}a u saradwi sa navedenom kompanijom. Postupaju}i po zakqu~ku Vlade, JP[ “[ume Republike Srpske“ dana 24.11.2009. godine zakqu~ilo je okvirni sporazum o poslovno-tehni~koj saradwi sa kompanijom "Balkan Investmens and Development limited". Ta~kom III ovog sporazuma predvi|eno je da se poslovno-tehni~ka saradwa realizuje i putem formirawa zajedni~kih preduze}a. Istom ta~kom regulisano je, da je za realizaciju pojedina~nih projekata i formirawe zajedni~kih preduze}a potrebna saglasnost Vlade Republike Srpske. S ciqem realizacije ovog projekta sprovedena je zakonska procedura dobijawa potrebnih saglasnosti nadle`nog ministarstva, organa JP[ “[ume Republike Srpske“ i Preduze}e BID Ltd, te mi{qewa republi~kog pravobranioca. Vlada RS je u funkciji Skup{tine Javnog preduze}a donijela odluku o formirawu zajedni~kog privrednog dru{tva "Forests bioenergy" d.o.o Bawa Luka. Postupak osnivawa navedenog privrednog dru{tva jo{ nije zavr{en. U toku je zavr{etak zakonske procedure formirawa zajedni~kog privrednog dru{tva i utvr|ivawa detaqnog programa i plana rada na bazi kojeg }e se utvrditi i detaqan projekat investicionog ulagawa u mehanizaciju i opremu za eksploataciju {umskog otpada i wegovu preradu u drveni ~ips i pelete. Novo privredno dru{tvo }e koristiti dio {umskog otpada (dio mora ostati u

{umi) nakon sje~e, nerealizovane ni`e vrijedne {umske sortimente, ali naravno uz pla}awe po tarifi iz Cjenovnika. JP[ “[ume Republike Srpske“ sigurno ne}e odstupati od svoje poslovne politike niti }e svoje poslove prenositi na novo privredno dru{tvo. Novo privredno dru{tvo }e biti poseban privredni subjekat, sa zakonom registrovanom djelatno{}u. Na osnovu ura|enih investicionih studija, pripremi}e se investiciona dokumentacija i obezbijediti investicije u nabavku nove mehanizacije i opreme za izno{ewe i prevoz {umskog otpada kod obimnijih planiranih sje~a i u tom smislu se planira investicija u potreban broj harverdera, forverdera, presa za balirawe, traktora, ivera~a (za preradu drvne mase u drveni ~ips) i prikolica za transport drvenog ~ipsa. Tako|e je planirano da BID Ltd razvije programe investirawa u opremu maweg kapaciteta pogodnu za kori{}ewe u malim i sredwim preduze}ima. Programi }e biti ponu|eni lokalnom stanovni{tvu da pod povoqnim uslovima i sa dugoro~nim kooperantskim ugovorima u~estvuju u izvla~ewu i preradi {umskog otpada, {umskog vo}a, qekovitog biqa ~ime }e se pove}ati efikasna i odr`iva eksploatacija proizvoda iz {uma i stvoriti uslovi za efikasnije zapo{qavawe u ruralnim podru~jima. U tom kontekstu JP[ “[ume Republike Srpske“ }e omogu}iti da novo privredno dru{tvo mo`e nakon sje~e koristiti dio {umskog otpada koji mora biti pla}en po tarifi iz cjenovnika, tako|e }e staviti na raspolagawe svoje projekte i planove izrade i odr`avawa {umskih puteva za koje nemaju obezbije|ena sredstva, a zajedni~ko preduze}e mo`e da obezbijedi wihovu realizaciju. Samo u slu~ajevima kada JP[ “[ume Republike Srpske“ nije u mogu}nosti da zadovoqi ugovorene isporuke sje~e, zajedni~ko preduze}e }e preuzeti poslove i obezbijediti ispuwewe obaveza. S obzirom na to da je u toku procedura izrade programa i investicionih studija, kao i da je procedura osnivawa privrednog dru{tva u toku, planirano je da se javnost sa ovim projektom detaqno upozna nakon kompletirawa programa i projekata. Programom saradwe je predvi|eno zna~ajno u~e{}e medija u popularizaciji novih tehnologija za kori{}ewe drvne mase, otvarawe {uma za razne inicijative i programe boravka u prirodi, edukaciju djece i omladine u za{titi {uma, ja~awa svijesti i o~uvawu biodiverziteta, spre~avawu nelegalne sje~e i krivolova, ~ime bi {ume otvorile novu dimenziju za sve gra|ane RS. U tom kontekstu je planirano odr`avawe redovnih konferencija za {tampu, izvje{tavawe o svakoj investiciji i pra}ewe rezultata wene realizacije na licu mjesta. Potpuno je neta~no i zlonamjerno govoriti kako }e ovim projektom biti ugro`ena djelatnost ili poslovawe postoje}ih drvoprera|iva~kih preduze}a u RS. Naime, novoformirano preduze}e }e se baviti preradom {umskog otpada koji preostaje nakon sje~e koriste}i novu tehnologiju, ~ime po~iwe novo i dodatno iskori{tavawe resursa koji sada propadaju. Time, ovo preduze}e ne predstavqa ~ak ni dodatnu konkurenciju postoje}im pilanama i drvoprera|iva~ima, a kamoli nelojalnu i monopolisti~ku kako se `eli predstaviti. Istina je da nova kompanija nije prijetwa nikome, jer otvara novi na~in kori{}ewa do sada neiskori{}enih resursa, ~ime se stvara nova vrijednost, daje stimulans postoje}im i otvaraju novi potencijali, a nikako se ne ugro`avaju postoje}i kapaciteti i potencijali drvoprera|iva~ke industrije u RS. Izborna godina je o~igledno sna`an motiv mnogima da i ovakve korisne projekte zlonamjerno koriste u dnevnopoliti~ke svrhe. JP[ “[ume Republike Srpske” ne o~ekuju hvalospjeve, ali sigurno ne}e dopustiti da projekti poput ovog, koji su ura|eni u potpunosti u skladu sa zakonom i koji Republici Srpskoj mogu donijeti samo novu vrijednost, budu neargumentovano bla}eni. Mr Ne|o Ili}

Detektori }e olak{ati posao deminerima

Na Putnikovom brdu kod Doboja

Deminerima novi detektori
Donacija Italije je veoma zna~ajna za uklawawe mina, {to }e omogu}iti stanovnicima da se vrate svojim ku}ama, istakao Bernard Beil
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

DO BOJ - Am ba sa dor Italije Rajmondo de Kardona uru~io je ju~e Deminerskom ba taqonu Oru `a nih snaga BiH pet metalnih detektora. Do go di lo se to na Pu tni ko vom brdu kod Do bo ja, gdje demineri uklawaju mine sa trase budu}eg autoputa koridora 5 C. U neposrednoj blizini Putnikovog brda, preko kojeg }e prolaziti autoput, u nasequ Makqenovac nalazi se deset deminerskih radili{ta. Poru~nik Pero Mi{ko vi}, ko man dant deminerskog voda, ka`e da su demineri u ovoj godini pro na {li i uni {ti li 24 neeksplodirana ubojna sredstva i pet pje{a~kih mina.

- U strukturi Oru`anih snaga BiH imamo va`an resurs, Deminerski bataqon. Oru`ane snage BiH u ukupnom pro ce su de mi ni rawa u~estvuju sa 20 odsto kapacite ta. Po se ban re zul tat os tvarili smo lani kada smo prebacili plan za 21 odsto. Ambiciozno smo u{li u ovu godinu, u kojoj planiramo da zavr{imo 3.300.000 kvadratnih me ta ra - re kao je na ~el nik za je dni ~kog {ta ba OS BiH general pukovnik Miladin Miloj~i}.

PLANIRANO deminirawe 3.300.000 kvadrata
Ko man dant EUFOR-a u BiH Bernard Beil istakao je da je donacija Italije veoma zna ~aj na za uklawawe

mina, {to }e omogu}iti stanovnicima da se vrate svojim ku}ama. - Ovaj pro je kat je sa mo dio jednog ve}eg plana vlade Italije na deminirawu koje se provodi {irom BiH - kazao je Beil. Am ba sa dor Ita li je je pod sje tio da je vla da te zemqe u posqedwe tri godine za proces deminirawa u BiH do ni ra la oko 300.000 evra, a pet me tal nih de te ktora samo su dio toga. - Do na ci ja je zna ~a jan do pri nos za po ve }awe na {ih re sur sa i iz vr{ewe plana protivminske akcije u ovoj go di ni. Mi ve} ko ris ti mo ova kve de te kto re koji daju odli~ne rezultate na gla sio je ko man dant De minerskog bataqona Yevad Zenunovi}.

Op{tina Doboj o izborima u MZ Poqice

"Vjerujemo slu`benici"
DO BOJ - Uprkos to me {to stotinak mje{tana Poqica svojim potpisom garantuje da izbori u toj mjesnoj zajednici nisu regularni, u op{tini Doboj tvrde da je sve bilo u redu, jer tako je izvijestila wihova slu`benica koja je provela izbore. - Na vo di iz po dnes ka dostavqenog od grupe gra|ana mjesne zajednice Poqice u cijelosti su u suprotnosti sa dostavqenim navodima iz za pi sni ka slu `be ni ka op {tinske Administrativne slu`be Slavice @ivkovi}. Sma tra mo da se pri go vor grupe gra|ana zasniva na neta~nom ~iweni~nom stawu navodi se u pismenom obrazlo`ewu na~elnika op{tine Doboj Obrena Petrovi}a.

LAZI]: Glasalo se samo za listu kandidata SDS-a
Na~elnik Petrovi} podsje }a da je Skup {ti na op {ti ne Do boj na sje dni ci odr`anoj 23. oktobra pro{le godine donijela odluku o raspisivawu izbora za predsjedni ke i ~la no ve sa vje ta mjesnih zajednica.

Bo{ko Lazi}, u ime stotinak gra|ana koji su potpisima izrazili prigovor na regularnost izbora, istakao je da je Slavica @ivkovi} fizi~ki razdvojila gra|ane u dvije grupe po{to su bile dvije liste kandidata. - Me|utim, glasalo se samo za jednu listu na kojoj su se na la zi li kan di da ti SDS-a. Na drugoj, koja nije uze ta u ob zir, osim {est Srba bi lo je i pet Bo{waka, koji su tako|e nezadovoqni na~inom izbora tvrdi Bo{ko Lazi}. Sl. P.

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 11

U izradi program o ravnopravnosti polova
BR^KO - Radna grupa, koju ~ine predstavnici Vlade Br~ko distrikta, poslanice u Skup{tini, te ~lanice udru`ewa `ena iz Br~ko distrikta, priprema program o ravnopravnosti polova, javile su agencije. Radna grupa }e izraditi i akcioni plan, analizu stawa, kao i anketirawe gra|ana radi utvr|ivawa strate{kih ciqeva i prioriteta. Ovaj dokumenat trebalo bi da usvoji Vlada Br~ko distrikta, poslije ~ega bi se krenulo u wegovu primjenu.
FOTO: ARHIVA

U semberskom selu Brodac pri~iwena velika {teta u p~eliwacima

Neki vo}ari iskoristili lijepo vrijeme protekle sedmice da popr{}u svoje zasade protiv biqnih bolesti i {teto~ina, pa su tako najvjerovatnije nastradale i p~ele proizvo|a~a meda

Nepa`wom vo}ara otrovane p~ele

Izbor }e biti odr`an u [amcu

Manifestacija u [amcu

Izbor za mis Posavine 14. maja
[A MAC - Izbor za mis Po sa vi ne 2010. go di ne bi }e odr`an u [amcu 14. maja, potvrdio je zamjenik na~elnika ove op{tine Simo Zari}. On je istakao da je ju~e potpisan Ugovor o saradwi izme|u op{tine [amac i Direkcije za izbor Miss BiH, kojim se ova lokalna zajednica obavezala da }e biti pokroviteq te manifestacije. - [amac u organizaciji izbora za najqep{u djevojku Posavine i RS ima iskustva jer je u ovom gradu ta manifestacija odr`ana ve} dva puta - naglasio je Zari}. Prema Zari}evim rije~ima, lokalno rukovodstvo u~ini}e sve da, uz op{tinu [amac, pokroviteq manifestacije bude i Ministarstvo trgovine i turizma RS. - Namjeravamo da snimawa obave u najqep{im dijelovima grada, {to }e u turisti~kom smislu biti korisno za ovo podru~je i trebalo bi da izazove interesovawe brojnih posjetilaca – budu}ih turista - istakao je Zari}.

Proko Dragosavqevi} u Bijeqini

Najve}a {teta u p~eliwaku Milorada Qubojevi}a PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: T. NESTOROVI]

Za projekte u Gimnaziji 40 hiqada maraka
BIJEQINA - Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport RS po mo }i }e dva projekta u bijeqinskoj Gimna zi ji sa 40.000 ma ra ka, rekao je ju~e u Bijeqini resorni ministar Proko Dragosavqevi}, javila je Srna. Ri je~ je o asfal ti rawu dvo ri {ta bi jeqin ske Gi mnazije i pokrivawu zgrade spor tske sa le u kru gu te {ko le, ko ju ko ris te tri sredwe {kole. Ukupna vrijednost projekata je 90.000 mara ka, a dio tro {ko va snosi}e op{tina Bijeqina. Dra go savqevi} je ju ~e, poslije sastanka sa na~elni kom op {ti ne Bi jeqina Mi}om Mi}i}em, podsjetio da je Ministarstvo u protekle tri godine u ovu op{tinu ulo`ilo vi{e od milion maraka. - Uradi}emo i ova dva konkretna projekta u Gimnaziji, a nastavi}emo i daqe da poma`emo razvoj sportskih organizacija i klubova - dodao je Dragosavqevi}. Go vo re }i o zbriwavawu porodica sa petoro i vi{e djece, Dragosavqevi} je rekao da je napravqeno {est ku}a i da je u toku izgradwa jo{ tri ku}e za vi{e~lane porodice.

BI JEQINA - Ne pa `wom nekih vo}ara u sember skom se lu Bro dac otrovane su p~ele, pa je u p~e liwaci ma pri ~iwena velika {teta, koja jo{ nije procijewena. Neki vo}ari iskoristili su lijepo vrijeme protekle sedmice da popr{}u svoje zasade protiv biqnih bolesti i {teto~ina, pa su tako najvje-

rovatnije nastradale i p~ele proizvo|a~a meda. Najve}a {teta pri~iwena je u p~eliwacima Milorada Luki}a i bra}e Milorada i Jove Qubojevi}. - Na{ p~eliwak iz zime je iza{ao sa veoma malo gubitaka, {to je bio rezultat na{eg rada i brige o p~elama, a sada je samo za jedan dan pri~iwena mno gos tru ko ve }a {teta. Uginuo je veliki broj p~ela, pa }e se to negativno

odra zi ti na na {u ovo go di{wu proi zvodwu - ka `e Milorad Qubojevi}.

P^ELARI treba da oja~aju p~eliwa dru{tva
On je dodao da je najve}a ne voqa {to su i vo }a ri i p~elari u svom poslu povezani, jer p~ele opra{ivawem cvjetova pove}avaju prinose vo}a za ~ak trideset odsto. - Potrebna je na{a me|usobna saradwa da zajedni~ki za{titimo p~ele. Ovoga puta to se nije dogodilo, pa smo pretrpjeli velike gubitke obja{wava Milorad Luki}. P~eliwa dru{tva Luki}a i bra}e Qubojevi} zbog uginu}a p~ela ne}e biti sposobna za pred sto je }u pa {u

PROCJENA [TETE
Proizvo|a~i meda, ~ije su p~ele uginule, ne `ele da se naga|aju kolika je pri~iwena {teta. Oni isti~u da }e to procijeniti komisija Udru`ewa p~elara “Semberija“ iz Bijeqine, ~iji su oni ~lanovi.

bagrema i bagremca pored rijeke Save, {to je dodatni gubitak ovim p~elarima, koji ukupno imaju vi{e od trista p~eliwih dru{tava, jer im je ovo glavna pa{a. - Sada nam predstoji da oja~amo na{e p~eliwake i da {to prije nadoknadimo broj uginulih p~ela u sanducima, ali i da prijateqski porazgovaramo sa vo}arima da zajedni ~ki dje lu je mo, ka ko se ovako ne{to ne bi ponovo dogo di lo - ka `e Mi lo rad Qubojevi}. Ono {to ohrabruje jeste to da bro~anski p~elari nikoga ne osu|uju nego `ele da se ubudu}e kom{ijski dogovaraju sa vo}arima, jer samo tako mo gu ima ti ko ris ti i jedni i drugi.

Rade \uri} nesebi~no poma`e stanovnicima Pelagi}eva

^etiri decenije lije~i sugra|ane
FOTO: V. SAJLOVI]

Rade \uri}

PELAGI]EVO - Stanovnici Pelagi}eva imaju samo rije~i hvale za Radeta \uri}a, koji radi u ambulanti u ovom mjestu od 1970. godine. Ovaj {ezdesetjednogodi{wi medicinski te hni ~ar svoj `ivot je posvetio pomagawu dru gi ma, pa wego vo ra dno vrijeme traje 24 ~asa dnevno. Nije mu te{ko da u po no}i obi|e pacijente i pru`i im pomo}. Zbog toga ga mnogi po{tuju, a dobio je i najvi{e op{tinsko priznawe, plaketu. - Ostala mi je jo{ godina rada do penzije. Medicinski

radnik je lijepo zanimawe, puno odgovornosti, a sve radimo zbog na{ih pacijenata istakao je \uri}. Dodao je da je mogao da se zaposli i u drugim op{tima, ali nikada nije `elio da napusti pacijente u Pelagi}evu.

DOBIO najvi{e op{tinsko priznawe
- Moj sin Aleksandar je krenuo mojim stopama, nadma{io me i postao doktor, {to mi je posebno drago - isti~e \uri}, koji je u ovu posavsku

ravnicu stigao iz sela Skugri} kod Modri~e. Tokom svog uspje{nog radnog vijeka, dugog vi{e od 40 godina, imao je brojne dogodov{tine, ali i dosta uspjeha. - Jedna pacijentkiwa je imala opekotine tre}eg stepena i doktori su preporu~ivali operaciju u Beogradu. Me|utim, uspio sam, svakodne vno 55 da na, da pre vi jawem i melemima saniram te povrede. Tako smo uspjeli da izbjegnemo operaciju, a da se pacijentkiwa potpuno oporavi - rekao je Rade \uri}. V. S.

Salu koriste u~enici tri {kole

FOTO: ARHIVA

[amac
VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je osam pacijenata. POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, ni naru{avawa javnog reda i mira.

12 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 13

Planirane brojne manifestacije za Dan oslobo|ewa Lakta{a
BAWA LUKA - Dan oslobo|ewa Lakta{a, 23. april bi}e obiqe`en organizovawem prigodnih manifestacija, najavqeno je iz kabineta na~elnika op{tine Milovana Topolovi}a, javila je Srna. Programom je predvi|eno da danas bude odr`ana manifestacija “Qep{i Lakta{i za qep{u planetu“ na trgu i izlo`ba slika Anite Prista{ u Galeriji. Za 22. april planirana su zavi~ajna susretawa, a dan kasnije polagawe cvije}a na spomen-obiqe`ju palim borcima i sve~ana akademija.

U Kozarskoj Dubici uskoro u funkciji nova javna rasvjeta

Ulice i naseqa pod novim svjetlom
Projektom rekonstrukcije obuhva}eno je osam gradskih ulica, a novu javnu rasvjetu dobili su i Stanica policije, Sportski centar, Sportska dvorana i crkva Svetih apostola Petra i Pavla, rekao ]ibi}
PI[E: TAWA DERIKU]A krozrs@glassrpske.com Sje}awe na `rtve fa{izma
FOTO: B. MAKSIMOVI]

^elinac

KOZARSKA DUBICA - U op{tini Kozarska Dubica uskoro bi trebalo da bude pu{tena u rad novoizgra|ena uli~na rasvjeta u du`ini od oko 15 kilometara, a vrijednost ovog projekta iznosi vi{e od pola miliona maraka. Na ~el nik Odjeqewa za stambeno-komunalne poslove u op {ti ni Ko zar ska Du bi ca Milo{ ]ibi} kazao je da su radovi na rekonstrukciji javne rasvjete u gradskom i seoskom podru~ju po~eli krajem 2009. godine. - Projektom rekonstrukcije obuhva}eno je osam gradskih ulica, a novu javnu rasvjetu dobili su i Stanica policije, Sportski centar, Sportska dvorana i crkva Svetih apostola Petra i Pavla - rekao je ]ibi} i dodao da su sredstva za izgradwu javne rasvjete obezbije|ena iz kreditne linije Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. - Sredstva IRB-a namijewena su jedinicama lokalne samouprave za kapitalne investicije koje imaju direktan uticaj na poboq{awe lokalne infrastrukture - kazao je ]ibi}. Kada je rije~ o seoskom podru~ju, dodaje ]ibi}, rasvjeta je postavqena uz magistralne putne pravce u Me|e|i, Mili}a Gaju, Komlencu i Suvaji, a osvijetqen je i prostor ispred osnovne {kole u Kne`ici.

Polo`eni vijenci na spomen-obiqe`je
^ELINAC - U znak sje}awa na dan kada su partizani 1945. godine posqedwi put protjerali okupatore iz ^elinca, ~ime je kona~no stavqena ta~ka na fa{isti~ku vlast, predstavnici op{tinske vlasti, SUBNOR-a i ~elina~ke Bora~ke organizacije polo`ili su ju~e vijence na spomenobiqe`je `rtvama fa{isti~kog terora. Ovom prilikom skrenuta je pa`wa na neprimjeren odnos prema spomenicima `rtvama fa{isti~kog terora, kojih je u ~elina~koj op{tini tridesetak, od kojih je ve}ina o{te}ena ili zapu{tena. Iako je u Skup{tini op{tine u posqedwoj deceniji u vi{e navrata pokretana inicijativa da se 20. april ponovo obiqe`ava kao dan op{tine, ovo nije prihva}eno. B. M.

RASVJETA vrijedna 500.000 KM

Kotorvaro{ka kotli}ijada

Kafe-baru “Galerija“ prva nagrada za ~orbu
Nova rasvjeta uqep{a}e grad FOTO: T. DERIKU]A

On je istakao da se pri realizaciji ovog projekta nastojalo da se {to vi{e iskoristi demontirani materijal.

- Stari stubovi i sijalice postavqeni su i u ulici na Krivdi}a brdu koja vodi ka sportskim terenima u Kne`i-

ci i Hayibairu, a planirano je i da se dio iskoristi za osvjetqewe gradskog naseqa Puhalo - istakao je ]ibi}.

NOVAC ZA rasvjetu obezbije|en iz kredita IRB-a
- Postoje}i stubovi i sijalice su zamijeweni novim, a stari materijal postavqen je na mjestima gdje se za to ukazala potreba - rekao je ]ibi} i dodao da su stari stubovi rasvjete ustupqeni “Komunalcu” za osvjetqewe sto~ne pijace i gradskog grobqa.

Potro{wa struje
Milo{ ]ibi} je podsjetio da za elektri~nu energiju koja se utro{i za oko 40 kilometara javne rasvjete u gradskom i seoskom podru~ju op{tina godi{we izdvaja oko 250.000 maraka. - Pove}awem broja kilometara izgra|ene javne rasvjete do}i }e i do pove}awa potro{we elektri~ne energije koja se pla}a iz sredstava prikupqenih po osnovu komunalne naknade. Stoga iz op{tinske Administrativne slu`be apeluju na gra|ane da redovno izmiruju ovu obavezu - istakao je ]ibi}.

KO TOR VA RO[ - Prvo mjesto na drugoj kotli}ijadi, koja je pro{log vikenda u Kotor Varo{u okupila 19 ekipa iz Kotor Varo{a, ^elinca, Tesli}a i Prwavora, osvo ji la je do ma }a eki pa Kafe-bara “Galerija“. Najkvalitetniju lova~ku ~orbu, prema ocjeni `irija, pripre mi la je eki pa @ar ka Novakovi}a iz Vrbawaca. Pred sje dnik ko tor va ro {kog Sportskog ribolovnog dru{ tva Sa mir Skopqak,

koje je organizator takmi~ewa, uru~io je najuspje{nijim ekipama nagrade, pehare i diplome. - Na~elniku op{tine Nedeqku Kne`evi}u, ekipama susjednih op{tina i najmla|em u~esniku Milanu Kova~evi}u uru~ene su pismene za hval ni ce - re kao je Skopqak i dodao da je ovogodi{wa kotorvaro{ka kotli }i ja da oku pi la mno go vi{e takmi~ara nego lani. D. K.
FOTO: D. KEREZOVI]

Istra`ivawe o mi{qewu korisnika administrativnih usluga u Mrkowi} Gradu

Pozitivna ocjena za rad op{tine
MRKOWI] GRAD - Radom Admi nis tra ti vne slu `be op {ti ne za do voqno je de ve de set od sto gra |a na u Mrkowi} Gra du, dok je ra dom za po sle nih u slu `bi
FOTO: S. DAKI]

op {ti ne za do voqno 33 od sto gra|ana, rezultati su istra`ivawa u okviru GAP Pro je kta upra vne od go vor nos ti, spro ve de nog kra jem pro{le godine.

Po mo }nik na ~el ni ka Odjeqewa za op{tu upravu i dru{ tve ne dje la tnos ti op {tine Mrkowi} Grad @ivko Vida~kovi} rekao je da je is tra `i vawe ra |e no na uzor ku od 200 ispi ta ni ka, po metodu slu~ajnog izbora iz po pu la ci je de fi ni sa ne kao “di rek tni ko ri snik administrativnih usluga“.

ANKETA SE U Mrkowi}u sprovodi ve} pet godina
- Anketirani su gra|ani koji su usluge Administrati vne slu `be ko ris ti li najmawe dva do tri puta godi{we. Oni su da li svo je mi{qewe o kva li te tu i brzini usluge, qubaznosti i

[alter-sala mrkowi}ke Administrativne slu`be

znawu osobqa, cijeni usluga, kao i o opremqenos ti mjesta gdje se pru`aju usluge korisnicima - rekao je Vida~kovi}. On je na gla sio da GAP sli~nu anketu o pru`awu i kva li te tu uslu ga Admi nis trativne slu`be u op{tini Mrkowi} Grad sprovodi ve} pe tu go di nu za re dom. Sli ~na istra`ivawa ura|ena su pro{le godine u jo{ osamdeset op{ti na i gra do va u BiH. Radom Administrativne slu`be op{tine zadovoqni su i odbor ni ci lo kal nog parlamenta, ko ji su na posqedwoj sje dni ci usvo ji li iz vje {taj o ra du op {tin skih slu`bi. S. D.

Kotli}ijada privukla veliki broj posjetilaca

Prijedor
PORODILI[TE Ro|ene dvije djevoj~ice i jedan dje~ak. HITNA POMO] Qekarsku pomo} zatra`ilo 35 pacijenata. POLICIJA Evidentirano jedno krivi~no djelo. Javni red i mir naru{en dva puta. STRUJA I VODA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom i vodom.

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Nije bilo naru{avawa javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Mawi kvarovi na elektroenergetskoj mre`i.

14 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

“Tojota“ pristala SAD-u da plati rekordnu kaznu

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

TOKIO - Japanska automobilska kompanija “Tojota“ saop{tila je da }e platiti rekordnu kaznu od 16,4 miliona dolara u SAD-u, jer je pre}utala probleme sa papu~icom za gas na svojim vozilima, prenijele su agencije. Ovo je najvi{a kazna koja je do sad odre|ena nekoj automo-

bilskoj kompaniji. Ameri~ke vlasti izrazile su zadovoqstvo odlukom “Tojote“ da preuzme odgovornost za kr{ewe svojih zakonskih obaveza. “Tojota“ je izlo`ena detaqnim istragama, po{to je u proteklih sedam mjeseci {irom svijeta zbog kvarova sa tr`i{ta povukla oko 10,5 miliona automobila.
FOTO: GLAS SRPSKE

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

17.71

2.37 171,360.44

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO

4.00 3.90

0.00 0.00

616.00 4,586.40

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO IK BANKA D.D. ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO MAPEX D.D. MAGLAJ RUDNIK @EQEZNE RUDE D.D. VARE[ [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

21.52 -2.07 96,843.68 150.60 5.02 -10.36 0.89 12,861.00 98.90 80.08 -4.85 16,175.60 29.98 -0.41 158,369.73 1,186.80 1.38 -2.13 5,542.00 6.67 0.58 6,874.00 3.06 -0.81

Savremeno laboratorijsko ispitivawe derivata u Brodu

Kragujeva~ka fabrika

Predstavnici entitetskih ministarstava posjetili Rafineriju nafte Brod

Po~eo izvoz “punta“ u sjevernu Afriku
KRAGUJEVAC - Iz “Fijat automobili Srbija“ ju~e je izvezen prvi kontingent od 220 automobila “punto klasik“ u Egipat i Maroko, a u toku su pregovori u vezi sa izvozom i u druge zemqe sjeverne Afrike, saop{teno je iz kompanije. Sklapawe vozila “punto“ u Fijatovoj fabrici u Kragujevcu }e biti ponovo obustavqeno od 21. do 23. aprila zbog pro{irewa proizvodnih linija, a od 4. do 7. maja bi}e obustavqena proizvodwa kako bi se omogu}ilo podizawe krova u nekim halama, prenijele su agencije. Kragujeva~ka fabrika pro{le godine proizvela je vi{e od 15.000 automobila “punto“ u varijantama sa benzinskim i dizel motorima, a u ponudi ima i model na gas. Prema ranijim najavama, plan je da u 2010. bude proizvedeno dvostruko vi{e “punta“.

Do sada je Rafinerija nafte Brod ulo`ila zna~ajna sredstva i napore da se kontrola kvaliteta proizvoda prati od ulaznih komponenti do gotovih proizvoda koji izlaze iz postrojewa Rafinerije, kazala Kalabi}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Sistem kvaliteta od izuzetnog zna~aja
stava i inspekcijskih organa sa metodama proizvodwe naftnih derivata, kao i sistemom kontrole koja se sprovodi u toku cijelog procesa. Podr`avamo sve aktivnosti koje su usmjerene na ~vr{}e uspostavqawe kontrole kvaliteta, a {to }e doprinijeti boqoj za{titi potro{a~a i po boq{awu ekolo{kih standarda - rekao je [}epanovi}. zna~ajna sredstva i napore da se kontrola kvaliteta proizvoda prati od ulaznih komponenti do gotovih proizvoda koji izlaze iz postrojewa Rafinerije. - Nova zgrada laboratorije je u zavr{noj fazi, a nabavqena je i naj sa vre me ni ja laboratorijska oprema u vrijednosti od 6,4 miliona maraka rekla je Kalabi}. Ona je naglasila da je interes svih stanovnika BiH da budu sigurni u kvalitet derivata, te dodala da to rafinerijski proizvodi imaju. Ona je izrazila uvjerewe da }e oba resorna ministarstva svojim inicijativama prema Sa vje tu mi nis tara BiH, unaprijediti postoje}i sistem kontrole kvaliteta na tr`i{tu naftnih derivata tako {to }e standardizovati kontrolne procedure. - Time }e se na najboqi na~in pomo}i potro{a~ima, ali i jedinom doma}em proizvo|a~u naftnih derivata u BiH - rekla je Kalabi}eva.

U Afriku isporu~eno 220 vozila

FOTO: AGENCIJE

Hrvatska “Atlantik grupa“

Predali ponudu za “Droga Kolinsku“
UBQANA - Hrvat ska “Atlantik grupa“ predala je neobavezuju}u ponudu za preuzimawe slovena~ke prehrambe ne kom pa ni je “Dro ga Kolinska“, javile su agencije. Kako se navodi u saop{tewu “Atlantika“, rije~ je o potencijalnoj akviziciji kojom bi ova grupa postala jedna od vode}ih prehrambenih kompanija u jugoisto~noj Evropi sa vi {e od 650 mi li ona evra prometa i 4.300 zaposlenih. Slovena~ki “Istrabenz“ na pro da ju “Dro ga Ko lin ske“ odlu~io se poslije najave da mora da prikupi oko 100 miliona evra za pokrivawe nagomilanih dugova. “Droga Kolinska“ vlasnik je po zna tih re gi onal nih brendova me|u kojima su “argeta“, “barkafe/grand kafa“, “kokta“, “donat Mg“ i drugih.

BROD, BAWA LUKA - Za “Optima grupu“ i Rafineriju u Brodu od izuzetnog je zna~aja da sistem kontrole kvaliteta naftnih derivata bude prisutan i na tr`i{tu BiH. Rekao je ju~e prvi zamjenik generalnog direktora “Optima grupe“ Slavko [}epanovi} poslije sastanka, koji je na poziv Mi nis tar stva in dus tri je, energetike i rudarstva RS i u saradwi sa “Optima grupom“, odr`an ju ~e u Ra fi ne ri ji nafte Brod sa predstavnicima entitetskih ministarstava, Federalne uprave za inspekcijske poslove, te akreditovanih laboratorija. - Ciq sastanka bio je upoznavawe resornih ministar-

Nabavka opreme
Slavko [}epanovi} je istakao da }e za specifi~nu dodatnu laboratorijsku opremu koja mora da bude sastavni dio laboratorije Rafinerije nafte u Brodu, biti ulo`eno dodatnih tri miliona maraka, poslije ~ega }e uslijediti akreditacija vlastite laboratorije.

NABAVQENA laboratorijska oprema vrijedna 6,4 miliona KM
Pomo}nik ministra industrije, energetike i rudarstva RS Dra ga na Ka la bi} istakla je da je do sada Rafinerija nafte Brod ulo`ila

“Glas Amerike“ prenosi ekonomske pokazateqe SAD

Oporavak ameri~ke privrede u toku
VA[INGTON - Oporavak privrede SAD je u toku, a u prilog tome ide i podatak da je vode}a ameri~ka banka Sitigrup u prvom kvartalu ove godine ostvarila ve}u zaradu nego {to su eksperti prethodno predvi|ali, javqa “Glas Amerike“, prenijele su agencije. Vode}i indikator priva tne is tra `i va ~ke gru pe “Konferens bord“ ukazuje da }e se rast najve}e svjetske ekonomije nastaviti u narednih tri do {est mjeseci. - Eko nom ski po ka za teq “Konferens bord“ porastao je u martu za 1,4 odsto - navodi “Glas Amerike“. Banka Sitigrup, jedna od najte`e pogo|enih tokom finansijske krize, navodi u svom najnovijem izvje{taju da je zaradila 4,4 milijarde dolara u prva tri mjeseca ove godine. - Takav kvartalni bilans Sitigrupe je velika promjena u odnosu na 2008. kada je istoj banci bio potreban hitan vladin zajam u vrijednosti od 45 milijardi dolara kako bi pre`ivjela - javqa “Glas Amerike“. Sitigrup je krajem pro{le i po~etkom ove godine uspjela da otplati 20 milijardi dolara od navedenog duga, te da ustu pi ame ri ~koj vla di dio akcija u vrijednosti ostatka zajma.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
ROYAL BK SCOTLAN LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP BARCLAYS PLC TESCO PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
52.3 67.05 150.6 374.35 433.45

Promjena
3.77 2.49 0.37 1.05 -0.91

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA JPMORGAN CHASE GENERAL ELECTRIC INTEL CORP MICROSOFT CORP

Cijena
18.68 45.96 19.1 24.14 31.16

Promjena
1.58 1.26 0.84 0.58 0.39

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 15

Spajaju se Rajfajzen interne{nel i Rajfajzen centralbank
BE^ - Austrijska banka Rajfajzen interne{nel i kompanija Rajfajzen centralbank navodno bi od jula trebalo da posluju kao jedna kompanija, a ciq integracije bi}e olak{avawe pristupa tr`i{tu novca, pi{e be~ki “Standard“. Nova banka, navodi list, bi}e fokusirana na centralnu i isto~nu Evropu, te }e biti dobro pozicionirana u sektoru koprorativnog poslovawa u Austriji, prenijele su agencije.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 30,55 30,04 30,09 0,33 88,00 0,17 Promjena Promet 1,79 0,12 0,30 5,81 3,90 0,00 20.886,91 14.603,99 14.324,61 7.419,53 4.951,76 2.218,50 1.538,50 Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 2 Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Брчко дистрикт БиХ - стара девизна штедња 3 Република Српска - стара девизна штедња 2 РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик

Zemqe u regionu ure|uju tr`i{te naftnih derivata

Cijene goriva jedino u RS bez kontrole
U Srbiji i Hrvatskoj ubudu}e }e se cijene naftnih derivata korigovati jednom mjese~no, odnosno svake dvije sedmice, dok se u RS cijene uskla|uju svake sedmice
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

85,00 -1,73

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,15 5,30 3,50 3,81 7,14 0,04 3,20 4,42 5,05 1,50 1,10 4,05 2,25 4,28 -8,96 0,00 -0,28 -1,55 0,00 0,00 -0,31 0,45 -9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 245,70 0,00 91,00 1.479,98 649,74 2.000,00 1.095,62 44.356,92 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BAWA LUKA - Kako bi sprije~ili neopravdano i ~esto podizawe cijena goriva, zemqe u regionu donijele su pravilnike o utvr|ivawu cijena naftnih derivata, dok se jedino u Republici Srpskoj cijene i daqe formiraju potpuno slobodno. U Srbi ji i Hrvat skoj ubudu}e }e se cijene naftnih derivata korigovati jednom mjese~no, odnosno svake dvije sedmice, dok se u RS cijene uskla|uju svake sedmice. Cijene goriva u FBiH formiraju se na sli~an na~in kao i u Srpskoj. U Crnoj Gori jo{ od ranije maksimalne maloprodajne cijene naftnih derivata, na osnovu vladine Uredbe, odre|uju se jednom u dvije sedmice. U Ministarstvu trgovine i turizma RS ka`u da je Zakonom o regulisawu cijena u Srpskoj predvi|eno da se ci je ne go ri va for mi ra ju slobodno. - Prema na{im analizama, cijene goriva na pumpama u Re pu bli ci Srpskoj u posqedwa dva mjeseca, mijewale su se jednom mjese~no, u zavisnosti od zna~ajnije promjene cijena nafte na svjetskom tr`i {tu - ka `u u Ministarstvu. U Hrvatskoj je na snagu stupio novi Pravilnik o utvr|ivawu cijena naftnih deri va ta, pre ma ko jem }e se cijene naftnih derivata korigovati svake dvije sedmice, a ne svake sedmice, kao u proteklih sedam mjeseci.

Vladimir Putin

Okon~ana recesija ruske ekonomije
Cijene goriva na tr`i{tu RS uskla|uju se jednom sedmi~no FOTO: GLAS SRPSKE

Prema ovom Pravilniku cijene naftnih derivata ne}e mo}i odjednom da rastu, odno sno pa da ju za vi {e od tri odsto.

CIJENE GORIVA u RS formiraju se slobodno
Sli~na situacija je i u Srbiji, gdje }e na prijedlog Mi nis tar stva ener ge ti ke, Vlada Srbije do kraja ovog mjeseca usvojiti izmjenu Uredbe o for mi rawu ci je na naftnih derivata, po kojoj }e se cijene goriva umjesto na 15 dana, ubudu}e uskla|ivati jednom mjese~no. U skladu sa kretawima sirove nafte na svjetskom tr`i{tu i kretawem kursa dolara, presjek cijena naftnih derivata u Srbiji do

sada je ra|en na svakih 15 dana. - Uslov za promjenu cijene goriva ste}i }e se onda kada se ukupna cijena nafte promijeni najmawe za 3,5 odsto na vi {e ili na ni `e, umjesto dosada{wih 1,5 odsto - navedeno je u novoj Uredbi o for mi rawu ci je na naftnih derivata u Srbiji. U Pokretu potro{a~a RS

ka`u da zbog slobodnog formirawa cijena naftnih derivata, na tr`i{tu Srpske vlada “op{ta anarhija“. - Tu radi ko, {ta, kad i kako ho}e. RS ima Zakon o nadzoru nad cijenama i trebalo bi da na bazi tog zakona onemogu}i “divqawe“ cijena - kazao je sekretar Pokreta potro{a~a Dragovan Petrovi}.

MOSKVA - Recesija ruske ekonomije je okon~ana, ali to ne zna~i da je kriza u Rusiji pro{la, ocijenio je ju~e premijer Rusije Vladimir Putin, prenijele su agencije. On je istakao da od jula pro{le godine ruska ekonomija pokazuje sve vi{e znakova oporavka. Premijer Rusije je podsjetio da je antikrizni program ko{tao Rusiju vi{e od 103 milijarde dolara i da je ve}ina mjera koje je lani donijela Vlada dala rezultate. Dodao je da se u 2010. godini o~ekuje pove}awe bruto nacionalnog dohotka za 3,1 odsto.

“Volstrit `urnal“ o Gr~koj

PRAVILNIK
U Ministarstvu trgovine i turizma RS ka`u da je u proceduri dono{ewa pravilnik o sadr`aju i na~inu dostave podataka o uvozu i prometu derivata nafte koji se odnose na koli~inu, porijeklo, cijenu i kvalitet. - Ovim pravilnikom propisuje se sadr`aj i na~in dostavqawa podataka o uvozu i prometu derivata nafte koji se odnose na koli~inu, porijeklo, cijenu i kvalitet, koje su energetski subjekti koji se bave prodajom derivata nafte du`ni dostavqati Ministarstvu trgovine i turizma RS - kazali su u Ministarstvu.

Potrebno 80 milijardi evra da izbjegne bankrot
ATINA/MADRID - ^lan izvr{nog savjeta Evropske cen tral ne ban ke (ECB) Aksel Ve ber sma tra da bi Gr~koj moglo biti potrebno dodatnih 80 milijardi evra da bi izbjegla bankrot, objavqeno je ju~e u evropskom iz dawu “Vol strit `ur na la“, prenio je Tanjug. Veber je dodao da se situaci ja sa gr~kim du gom po gor {a va i da se “ci fre ne pre ki dno mi jewaju“. Gr~ka je ju~e ponovo testira la tr`i {te har ti ja od vri je dnos ti au kci jom 13 vla di nih ob ve zni ca sa ciqem pribavqawa 1,5 mili jar di evra za ot pla tu kqu~nih du`ni~kih obaveza za maj.

Dejan [o{ki}, kandidat za guvernera Narodne banke Srbije

Zavr{iti zakon o NBS

BEOGRAD - Prije izbora novog guvernera trebalo bi zavr{iti tekst amandmana na Zakon o Narodnoj banci Srbije (NBS), na kojem zajedno rade Vlada Srbije i centralna banka, rekao je kandidat za novog guvernera NBS Dejan [o{ki}. On je istakao da je te{ko procijeniti kada bi taj posao mogao da bude okon~an, jer je izrada amandmana “kompleksan posao“ koji mo`e potrajati, prenijele su agencije. - Izmenama zakona verovatno ne}e biti

zna~ajno promewena uloga Saveta NBS i zadr`a}e se na~ela i principi iz postoje}eg zakona - kazao je [o{ki} i najavio da se u budu}nosti mo`e o~ekivati nastavak relaksaci je mo ne tar ne po li ti ke smawewem referentne kamatne stope i smawivawem obaveznih rezervi. - Tu nema magi~nih re{ewa. Instrumenti su jasni, o~ekivawa od monetarne politike su tako|e jasna. Potrebno je pre svega obezbediti cenovnu stabilnost - ocijenio je [o{ki}.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 21.4.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.347521 1.427692 26.893944 0.077085 0.262142 0.736398 1.556767 0.565032 0.245479 0.202275 1.361058 0.972359 2.225830 1.446641 1.961311

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.350898 1.431270 26.961347 0.077278 0.262799 0.738244 1.560669 0.566448 0.246094 0.202782 1.364469 0.974796 2.231409 1.450267 1.966227

Prodajni za devize
1.955830 1.354275 1.434848 27.028750 0.077471 0.263456 0.740090 1.564571 0.567864 0.246709 0.203289 1.367880 0.977233 2.236988 1.453893 1.971143

PIK a.d. [amac
Cijena (KM) Promjena

ZIF Polara invest fond a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,261

18,64%

5,05

-9,50%

16 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Kod Bijeqine prona|ene stabqike indijske konopqe

Hronika
Petrovo

BIJEQINA - Bijeqinska policija prona{la je u selu Kova~i}i 26 stabqika indijske konopqe visokih od pet do 30 centimetara zasa|ene u saksijama, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Bijeqina.

Prona|ene biqke su izuzete i bi}e predate na vje{ta~ewe. Policija nastavqa rad s ciqem identifikacije lica koja su uzgajala indijsku konopqu radi proizvodwe opojne droge marihuane. N. T.
FOTO: S. ILI]

Izvje{taj protiv sedmorice nasilnika
PETROVO - Policijska stanica Petrovo podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu Doboj izvje{taj protiv sedam lica starosti izme|u 19 i 20 godina zbog fizi~kog napada na E. D. (25) iz federalne op{tine Gra~anica. Centar javne bezbjednosti Doboj precizirao je ju~e da su ovi mladi}i u no}i izme|u 26. i 27. marta oko tri ~asa na lokalnom putu u blizini rijeke Spre~e u Petrovu zajedno napali E. D. i nanijeli mu lak{e povrede po glavi i tijelu. Prilikom napada sedmorica mladi}a su E. D. i wegovom sedamnaestogodi{wem prijatequ, uz povike, upu}ivali prijetwe po `ivot i tijelo. G. O.

U Bawoj Luci uhap{en Sa{a Vujasin

Prona|en alat za kra|u skupocjenih automobila
BAWA LUKA - Bawolu~ka policija uhapsila je Sa{u Vu ja si na (25) ko ji se sumwi~i za kra|u vozila, a prilikom hap{ewa kod wega je na|en pi{toq i alat koji se koristi za kra|e skupocjenih vozila, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. On je uhap{en 19. aprila u ulici Dragi{e Vasi}a kada je poku{ao da pobjegne po-

licijskoj patroli koja ga je legitimisala. Pretresom objekta koji koris ti Vu ja sin pro na |en je alat za obijawe vozila i to sirovi (neizra|eni) kqu~ za brave vozila zvani “loma~“, “de ko der“, ~e ti ri pi sa na uputstva za kra|e skupocjenih vozila, {rafciger, par rukavica i dva mobilna telefona. N. T.

Privo|ewe Palestinaca

Oni su u BiH do{li u organizaciji odre|enih qudi ilegalnim putevima. @eqeli su da odu u Evropsku uniju da bi radili, jer kod ku}e nemaju posla. U Imigracionom centru bi}e sprovedena procedura utvr|ivawa wihovog identiteta, kazao Karali}
PI[U: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com GORAN OBRADOVI] ntomasevic@glassrpske.com

Na stanici otkriveni Palestinci bez papira
imigranti rekli da su imali namjeru da odu u zemqe zapadne Evrope radi zaposlewa.

Bawolu~ka policija presjekla me|unarodni lanac trgovine qudima

CJB Bawa Luka

FOTO: GLAS SRPSKE

CJB Bawa Luka

Milanovi} priveden zbog napada na starca
LAKTA[I - Mladen Milanovi} zvani Bin Laden (30) uhap{en je zbog sumwe da je u Lakta{ima napao Milana Dugajli}a (58) iz Prijedora i oteo mu mobilni telefon, saznaje “Glas Srpske“ u policiji. Napada~a su radnici Policijske stanice Lakta{i otkrili 19. aprila, samo nekoliko ~asova poslije napada na Prijedor~anina. Istoga dana je, na osnovu naredbe Osnovnog suda Lakta{i, pretresen stambeni objekat koji koristi Milanovi}, gdje su prona|eni ukradeni mobilni telefon i mawa koli~ina pi{toqske municije kalibra 7,62 milimetra. N. T.

BAWA LUKA - Bawolu~ka policija privela je pet dr`avqana Palestine koji nisu imali nikakva dokumenta, a najvjerovatnije su prokrijum~areni u BiH s ciqem ilegalnog odlaska u zemqe Evropske unije, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. Oni su predati u nadle`nost Slu`be za poslove sa strancima u BiH - Kancelarija Bawa Luka, gdje su saslu{ani uz prevodioca, a otkriveni su na bawolu~koj autobuskoj stanici, a poslije saslu{awa preba~eni su u Imigracioni centar u Sarajevu. To je potvrdio “Glasu Srpske“ {ef Kancelarije Sini{a Karali} i rekao da su

PALESTINCI najvjerovatnije u BiH do{li ilegalnim putevima
- Oni su u BiH do{li u organizaciji odre|enih qudi ilegalnim putevima. @eqeli su da odu u Evropsku uniju da bi radili, jer kod ku}e nemaju posla. U Imigracionom centru bi}e sprovedena procedura utvr|ivawa wihovog identiteta i uz pomo} ambasade Palestine bi}e im pribavqena neophodna dokumenta za wihov odlazak iz BiH kazao je Karali}. Bawolu~ka policija saop{tila je da je patrola policije u no}i izme|u 19. i 20. aprila na autobuskoj stanici zatekla pet dr`avqana Palestine bez iden-

tifikacionih dokumenata. “Glas Srpske“ saznaje da su Palestinci najvjerovatnije u BiH do{li ilegalnim putevima u kamionu, a navodno su krenuli iz Rumunije ili Bugarske za zemqe zapadne Evrope. Ovo je drugi slu~aj otkrivawa ilegalnih imigranata u BiH i na podru~ju bawolu~ke regije. U Lakta{ima je 19. marta otkrivena grupa od sedam Albanaca koji su u dva kamiona trebalo kroz BiH da budu prokrijum~areni prema zapadnoj Evropi.

Zbog ovog slu~aja uhap{eni su Sa{a Kari} (36) i wegov vr{wak Zdravko Vojni} Jandri} iz Srbije koji su u kamionima “mercedes“, crnogorskih registracija, prevozili Albance. Albanci su se bili zaputili u Italiju, a na putu do tog odredi{ta pomogao im je bezvizni re`im s BiH. Na ulasku u BiH oni se nisu nikom prijavili, te su bez problema do{li do Lakta{a, gdje su otkriveni. Navodno, svaki od wih je Kari}u i Jandri}u platio po hiqadu i po maraka kako bi ih prevezli u Italiju.

IMALI SAMO MALO NOVCA
Bawolu~ka policija prvo je otkrila ~etvoricu, a zatim je poslije istrage prona|en i peti dr`avqanin Palestine bez dokumenata. Sa sobom su imali veoma malo novca i bili su bez bilo kakvih drugih stvari. Niko od wih ne zna da govori engleski jezik.

Optu`eni negirao krivicu za ubistvo supruge
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

DOBOJ - Stevo Zoranovi} (57) iz Samarevaca kod Pelagi}eva izjasnio se ju~e u Okru`nom sudu u Doboju da ni je kriv za ubis tvo svo je supruge Nevenke. Zoranovi} je uhap{en 27. de cem bra pro {le go di ne zbog sumwe da je ubio suprugu i poku{ao da ubije sina. On je tog dana iz auto-

matske pu{ke ispalio vi{e hitaca u pravcu supruge, nanijev{i joj te{ke tjelesne po vre de, od ko jih je ona i preminula.

ZORANOVI] poku{ao da ubije sina, pa ubio suprugu
Mje {ta ni Sa ma re va ca ispri~ali su tada da je Zoranovi} htio da ubije sina

Bo goquba, ali da se ta da izme |u wih pos ta vi la Ne venka u koju je on ispalio vi{e hitaca. - U porodici Zoranovi} uvijek je bilo velikih proble ma, ugla vnom zbog to ga {to je Stevo bio sklon alko ho lu i na siqu, a svi su znali da posjeduje automatsku pu{ku - pri~ale su kom{ije. Dodali su da je on mal-

tretirao i suprugu i sina, a do kobne sva|e do{lo je 27. decembra u jutarwim ~asovima kada se iz wihove ku}e za~ula galama. - Stevo se posva|ao sa Bogoqubom i iz ku}e je iznio pu{ku u namjeri da ubije sina, ali je izme|u wih stala Nevenka. On je onda ispalio nekoliko metaka u suprugu, a zatim je ponovo krenuo na sina, koji je uspio da pobjegne

kod kom{ija - ispri~ao je tada jedan od mje{tana Samarevaca. Poslije toga Zoranovi} se vratio u ku}u, a kom{ije su Nevenku odvezle u bolnicu u Br~ko gdje je ubrzo i preminula. Mje{tani su tada rekli da je to velika tragedija za ~itavo selo, jer je Nevenka bila dobra i vrijedna `ena koja je svima pomagala.

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 17

Mi{anovi} prijavqen tu`ila{tvu zbog pogibije dje~aka
DOBOJ - Dobojska policija ju~e je Okru`nom tu`ila{tvu podnijela izvje{taj protiv Milenka Mi{anovi}a (53) iz Petrova, zbog sumwe da je izazvao op{tu opasnost prilikom ~ega je poginuo Dejan Stani{i} (13) iz Petrova. Mi{anovi} je u zaseoku Gu{te kod Porje~ine 29. septembra 2008. godine nepa`qivim rukovawem aktivirao ru~nu bombu koja je eksplodirala na betonskoj podlozi. Od gelera je tada poginuo Stani{i}, a i Mi{anovi} je zadobio te{ke povrede. G. O.

Policija

Saobra}ajna nesre}a na putu Petrovo - Kakmu` u nasequ Aluge

Vijesti
Prwavor

Mladi} automobilom usmrtio biciklistu

Ukradene bakarne komponente
PRWAVOR - Policiji u Prwavoru u ponedjeqak je oko osam ~asova prijavqeno da je nepoznato lice u periodu od 17. do 19. aprila ukralo bakarne komponente koje slu`e kao alat za redovan proces proizvodwe u preduze}u “Armako“ Prwavor, saop{teno je ju~e iz CJB Bawa Luka. G. O.
FOTO: S. LAZAREVI]

Qubiwe

Izvje{taj zbog oru`ja
QUBIWE - Policija iz Qubiwa podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu Trebiwe iz vje {taj pro tiv V. B. iz Qubiwa zbog sumwe da je po~inio krivi~no djelo nedozvoqena proi zvodwa i promet oru`ja ili eksplozivnih materija, potvr|eno je ju~e u CJB Trebiwe. G. O.

VOZA^ prestravqeno gledao u tijelo
Mjesto nesre}e

Zvornik

Jovu Lazi}a, dok je vozio bicikl, automobilom udario Mario D. Marjanovi}. Lazi} krenuo ku}i s posla, a nesre}a se dogodila samo stotiwak metara od pili}arnika u kome je radio. Sve se desilo u trenutku, ispri~ala Risti}eva
PI[E: SLA\ANA LAZAREVI] krozrs@glassrpske.com

Otu|eni televizor i alat
ZVOR NIK - Ne po zna ti provalnici ukrali su televizor, gra|evinska kolica i dva metra kubna daske iz ku}e S. S. u mjestu Bukovi} kod Zvornika, saop{teno je ju~e iz CJB Bijeqina. [teta je procijewena na oko 700 maraka. N. T.

PETROVO - Biciklista Jovo Lazi} Tico (59) iz Kakmu`a poginuo je u saobra }aj noj ne sre }i ko ja se dogodila ju~e u 6.55 minuta na putu Petrovo - Kakmu`. Do nesre}e je do{lo kada je Lazi}a u nasequ Aluge automobilom udario Mario D. Mar ja no vi} (24) iz Kakmu`a. Nesre}ni Lazi} krenuo je ku }i s po sla, a

ne sre }a se do go di la sa mo sto tiwak me ta ra od pi li }arnika u kome je godinu i po radio kao lo`a~ u no}noj smjeni. La zi }e va ko m{i ni ca Dra ga na Ris ti} posqedwa je, ka`e, vidjela nesre}nog ~ovjeka, trenutak prije nego {to }e ga udariti automobil. - Lijepo smo se pozdravi li i sa mo {to sam se okrenula da iz prtqa`nika

svog automobila uzmem neke stvari, za~uli su se {kripa ko~nica i prasak. Sve se desilo u trenutku - ispri~ala je vidno potresena Risti}eva i dodala da je potom vidje la La zi }a ka ko le `i u travi.

tnu slu`bu dovezen bez znakova `ivota. - Wegovo tijelo dovezli su slu~ajni prolaznici - istakla je Georgijeva.

Uzrok ove ne sre }e jo{ uvijek nije utvr|en, a uvi|aj su obavili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Doboj.

Rudo

LAZI] U HITNU slu`bu dovezen bez znakova `ivota
Auto mo bil ko ji ga je udario, ka`e ona, bio je u wivi pored puta a voza~ je pres travqeno gle dao u ti jelo. Direktor Doma zdravqa Ozren u Pe tro vu do ktor Sla|ana Georgijev naglasila je da je Jovo Lazi} u Hi-

Saslu{ani zbog kra|e stubova
RUDO - Policija Rudog saslu{ala je I. N. (26), M. N. (21) i \. T. zbog sumwe da su ukrali metalni i stub vawske rasvjete, saop{teno je ju~e iz CJB Isto~no Sarajevo. U policiji su dodali da je R. B. iz Rudog prijavio da su nepoznati po~inioci ukrali wegov kazan za pe~ewe rakije. N. T.

RADOJICA JOVI^I]
Radojica Jovi~i}, vlasnik pili}arnika u kome je radio Lazi}, ima samo rije~i hvale za nastradalog. - Bio je izuzetno vrijedan i dobar ~ovjek. Nikada nije pio alkohol, a u wega se ~ovjek uvijek mogao pouzdati {ta god da je trebalo uraditi - naglasio je Jovi~i}.

Zavr{ne rije~i u “predmetu Teretnim vozilom kod Tuzle Fadil Jagawac“ usmrtio staricu
SARAJEVO - Pred Sudom BiH za danas je zakazano izno{ewe zavr{nih rije~i tu`ila{tva i odbrane u “predmetu Fadil Jagawac“, koji se tereti za krivi~na djela protivzakonitog posredovawa, zloupotrebe slu`benog polo`aja, neovla{}ene upotrebe li~nih podataka, prevaru i pomagawe po~iniocu poslije izvr{enog krivi~nog djela, javila je Srna. U optu`nici Tu`ila{tva BiH se navodi da je Jagawac, tada{wi na~elnik Terenske kancelarije za aerodrome Grani~ne policije BiH, koriste}i slu`beni polo`aj, 1. novembra 2007. godine, posredovao u izvr{ewu slu`bene radwe koja ne bi smjela da bude izvr{ena. TUZLA - Pje{ak Delfa Antunovi} (79) iz Brgula u op{tini Tuzla poginula je u saobra}ajnoj nesre}i na magistralnom putu M-18, u mjestu Brgule, saop{teno je ju~e iz Ministarstva unutra{wih poslova Tuzlanskog kantona. Policija je uvi|ajem utvrdila da je teretno vozilo “kedi“, za ~ijim je upravqa~em bio @. K. (29) iz Tuzle, udarilo u ponedjeqak sedamdesetdevetogodi{wu `enu koja je na licu mjesta ostala mrtva, prenosi Srna. U MUP-u Tuzlanskog kantona su dodali da je smrt konstatovao de`urni qekar Stanice hitne medicinske pomo}i Doma zdravqa Tuzla.

Priznao kra|u `eqeza iz fabrike u Novom Gora`du
NOVO GORA@DE - Mu{karac D. \. priznao je policiji da je iz Fabrike ma{ina Novo Gora`de ukrao `eqezo razli~itih profila, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Bijeqina. - Uvi|ajem je utvr|eno da je izvr{ilac, upotrebom podesnog alata, nasilno u{ao u unutra{wost fabrike i ukrao ve}u koli~inu `eqeznih komada “reslova“ raznih profila - saop{teno je iz policije. U policiji su dodali da je D. \. priznao da je u ranijem periodu u vi{e navrata ulazio u fabriku i sa svoja dva prijateqa krao `eqezo. N. T.

18 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Vi{i sud u Kraqevu

Svaka vlada po`elela bi da ima opoziciju kao {to je srpska, ~ije delovawe je jalovo. Jelena Trivan, portparol Demokratske stranke

Vlasniku “Morave“ produ`en pritvor
KRAQEVO - Vije}e Vi{eg suda u Kraqevu produ`ilo je ju~e pritvor vlasniku i direktoru autotransportnog preduze}a “Morava“ u Vrwa~koj Bawi Ostoji Tegeltiji za jo{ dva mjeseca, javio je RTS. Tegeltija je 14. marta uhap{en pod sumwom da je zloupotrijebiv{i slu`beni polo`aj o{tetio autotransportno preduze}e “Morava“ iz Vrwa~ke Bawe za oko 150 miliona dinara, i tako stekao li~nu imovinsku korist. Zbog nezakonitog poslovawa, dugovawa i neispla}enih zarada u visini od oko pet miliona evra, oko stotinu radnika fabrike {trajkuje od 4. januara, dr`e}i u blokadi glavnu autobusku stanicu u Vrwa~koj Bawi.

Po~elo su|ewe Sretenu Joci}u zbog ubistva Ive Pukani}a

Joca Amsterdam tvrdi da nije kriv
Nemam ni{ta ni sa kim. ^ekam na ovo su|ewe ve} godinu. Bio sam i po sudovima po Evropi i godinu dana je dugo, jer sam nevin, rekao je Joci}
BEOGRAD - Optu`eni Sreten Joci}, zvani Joca Amsterdam izjavio je ju~e, pred Posebnim odjeqewem Vi{eg suda u Beogradu na su|ewu za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukani}a, da je nevin i da “nema ni{ta ni sa kim”, javile su agencije. Su|ewe je po~elo ~itawem optu`nice Sretenu Joci}u, poznatijem kao Joca Amsterdam, i ~lanovima wegove grupe. Optu`nica Tu`ila{tva za organizovani kriminal tereti Joci}a da je organizovao kriminalnu grupu koja je izvr{ila ubistvo Pukani}a i Frani}a, 23. oktobra 2008. godine, tako {to je sa “za sada neidentifikovanim licem“ postigao dogovor da za 1.500.000 evra ubije vlasnika hrvatskog “Nacionala“. Joci} je izjavio na po~etku su|ewa, da je nevin i da nema ni{ta sa ubistvom hrvatskog novinara Ive Pukani}a.

Sremska Mitrovica

Identifikovano 14 huligana iz Stare Pazove
BEO GRAD - Po li cij ska uprava Sremska Mitrovica identifikovala je 14 osoba koje su u nedjequ kamenovale voz Beograd-Filah na izlazu iz `eqezni~ke stanice Stara Pazova, saop{tila je ju~e policija, a prenijele agencije. Rije~ je o {est punoqetnih i osam maloqetnih navija~a Crvene zvezde. Dodaje se da }e zbog sumwe da su o{tetili tu|e stvari i jednom licu nanijeli lake tjelesne povrede krivi~ne prijave pred Osnovnim javnim tu`ila{tvom u Sremskoj Mitrovici biti pokrenute protiv Milo{a K. (20), Bojana M. (18), Slobodana T. (18), Lazara M. (19), Bo ja na G. (20) i Ale ksandra S. (18). Svi oni su iz Stare Pazove. Krivi~ne prijave protiv maloqetnih lica bi}e podnijete Vi{em javnom tu`ila{tvu u Sremskoj Mitrovici.

Joca Amsterdam

FOTO: ARHIVA

- Nemam ni{ta ni sa kim. ^ekam na ovo su|ewe ve} godinu dana. Bio sam i po sudovima po Evropi i godinu dana je dugo, jer sam nevin - rekao je Joci}, predla`u}i da se su|ewe wemu razdvoji od postupka protiv drugooptu`enog @eqka Milovanovi}a.

Otvoren Sajam zapo{qavawa

Mnogi qudi bez posla

JOCI]: su|ewe mo`e da traje i dawu i no}u
Joci} je napomenuo da {to se wega ti~e, on jedva ~eka da po~ne su|ewe i da ono mo`e da traje “dawu i no}u, od jutra do pono}i“. Prije ~itawa optu`nice, Joci} je prilikom davawa li~nih podataka rekao da ima petoro djece i da je po zanimawu privrednik, vlasnik preduze}a “Hemisfera“ i da ostvaruje mjese~ne prihode “od 600 do 1.600 evra, prosje~no 2.000 evra“. Naveo je da je ranije osu|i-

van u Holandiji 1991. godine, kada je pucao na holandsku policiju. - Napali su mi ku}u u Holandiji i hteli su da me uhapse zbog ubistva, pa sam pucao, ali nikog nisam pogodio. Za pucawe na policiju osu|en na tri godine zatvora - rekao je optu`eni. Naveo je i da je prije 25 godina u Op{tinskom sudu u Novoj Gorici, u Sloveniji, osu|en “kada je bje`ao od komunizma“ za krivi~no dje lo “bjek stvo iz dr`ave“ na tri mjeseca zatvora, a da je u Italiji “osu|en

zbog kra|e automobila“. Pred po~etak su|ewa advokat Zdenko Tomanovi}, Joci}ev branilac ocijenio je da }e se wegova odbrana bazirati na dokazivawu da niko od trojice optu`enih, kojima se sudi u Zagrebu, nije spomenuo Joci}a na sastanku u jednom zagreba~kom stanu. Advokat je najavio da }e wegov brawenik iznijeti odbranu koju je napisao na 30 strana i da }e to tra ja ti oko tri sa ta i do zakqu~ewa ovog broja “Glasa Srpske“ izlagawe nije bilo zavr{eno.

IZDVAJAWE DOKAZA
Tu`ila{tvo navodi da su, osim Joci}a, pripadnici kriminalne grupe postali @eqko Milovanovi} i Milenko Kuzmanovi}, koji su ju~e tako|e bili u sudu. Advokati Milovanovi}a, Miroslav Petkovi} i Du{an Ma{i}, zatra`ili su da iz predmeta budu izdvojeni svi dokazi koje su pribavili hrvatski organi jer su pribavqeni bez naredbe organa Srbije.

Sajam otvorio Mla|an Dinki}

FOTO: AGENCIJE

BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mla|an Dinki} izjavio je ju~e da je ova godina “jedna od najte`ih“ u posqedwih dvadesetak, s obzirom na to da je visoka stopa nezaposlenosti u Srbiji i da mnogi qudi nemaju posao, javile su agencije. Otvaraju}i dvodnevni Sajam zapo{qavawa “Karijer dejs“ u beogradskom Centru “Sava“, Dinki} je rekao da mladi i obrazovani qudi treba da budu aktivni u tra`ewu posla. - Posao se ne ~eka, posao se tra`i - poru~io je Dinki} i istakao da je na sajmovima zapo{qavawa tog tipa u posqedwe dvije godine posao na{lo oko 20.000 mladih qudi. Ministar je napomenuo da je ta ~iwenica pokazateq da je tra`ewe posla na sajmovima zapo{qavawa najuspe{nije.

Preminula Biqana Kova~evi}-Vu~o

Ostali bez borca za qudska prava
BEOGRAD - Istaknuti borac za qudska prava i predsjednica Komiteta pravnika za qudska prava Biqana Kova~evi}-Vu~o preminula je ju~e ujutro u Beogradu, javile su agencije. Biqana Kova~evi}-Vu~o jedan je od osniva~a Jugoslovenske akcije NVO i ~lanica Radne grupe za budu}nost biv{ e Republike Jugoslavije. Inicijator je najve}eg broja koalicija i mre`a nevladinih organizacija koje se bave za{titom qudskih prava na teritoriji Srbije i u regionu. U svojoj karijeri kao pravnica radila je kao pravni savjetnik u Pri vre dnom su du u Beogradu i kao vi{a saradnica u krivi~nom i gra|anskom odjeqewu Vrhovnog suda Srbije. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji @ivo rad Ko va ~e vi} \in|i} izja vio je da }e Su|ewe za ubistvo Zorana \in|idru{tvenom `ivo}a, istra`ivawe politi~ke pozaditu Srbije nedostane ubistva, odbrana svih koje je ja ti bo rac za antireformska vlast progawala, qudska prava kao ne bi bili mogu}i bez hrabrosti, {to je bi la znawa i po`rtvovanosti Biqane Biqana Ko va ~e Kova~evi}-Vu~o, navodi LDP. vi}-Vu~o. Direktor Beogradskog centra za qudska prava Vojin Dimi tri je vi} ka `e da je Kova~evi}-Vu~o bila `estok borac za demokratiju i qudska prava.

DOBRA VIJEST

BEOGRAD
Tri automobila potpuno su izgorjela ju~e u Beogradu, a uzrok po`ara su vjerovatno neispravne instalacije u jednom od vozila, javio je ju~e RTS. Brzom intervencijom vatrogasaca sprije~eno je {irewe po`ara. Materijalna {teta je velika, a istraga je u toku.

BORILA se za demokratiju
Nezavisno udru`ewe novinara Srbije ocijenilo je da wenim odlaskom civilno dru{tvo i Srbija u cjelini ostaju bez va `ne po dr{ke i pomo }i u izgradwi moderne d r` a v e i

KOSOVSKA MITROVICA
Kosovo bi u narednih 15 godina moglo da svede broj nezaposlenih na nulu, ako bi godi{wi privredni rast bio sedam odsto. U novoj op{tini Klokot ima vi{e projekata za zapo{qavawe, dok su u najve}oj srpskoj op{tini Gra~anica javni radovi prva {ansa za ubla`avawe nezaposlenosti.

dru{tva. - Liberalno-demokratska partija i demokratska i reformska Srbija do`iveli su ve li ki gu bi tak odlas kom Biqane Kova~evi}-Vu~o - saop{tila je LDP. Socijaldemokratska unija saop{tila je da je Vu~o bila hrabra osoba na koju se uvijek moglo ra~unati. Ni{ta materijalno nije stekla u `ivotu, a progawali su je tabloidi ko ji su ve li ~a li ra tne zlo ~i ne i ratni profiteri, ko ji su se obogatili na krvi svoga naro da, sto ji u saop{tewu.
Biqana Kova~evi} -Vu~o

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 19

Policija radi svoj posao
BEOGRAD - U borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala ostvareni su zna~ajni rezultati, a policija je uspjela da odr`i javni red i mir u Srbiji, rekao je ju~e ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i}. Borba protiv korupcije, organizovanog, ali i drugih oblika kriminala, prioritet je Vlade Srbije i u tom pogledu MUP je postiglo zna~ajne rezultate, rekao Da~i}, prenio je RTS.

Cvijan u slu`bi marketinga
Malovi}eva i Mesarovi}eva, koje je optu`io Cvijan, najvi{e uradile za reformu pravosu|a, a Mesarovi}eva je osudila i ubice Zorana \in|i}a, rekao \uri{i}
BEOGRAD - Predsjednik Izvr{nog odbora Demokratske stranke (DS) Marko \uri {i} izja vio je ju ~e da novi ~lan Srpske napredne stran ke (SNS) Vla di mir Cvijan ne govori istinu, te da do sada nije dao nijedan dokaz za svoje optu`be da su visoki funkcioneri u pravosu|u “~lanovi pravosudne mafije“, javio je B92. \uri{i} je ocijenio da su optu`be biv{eg generalnog sekretara Predsjedni{tva Srbi je Vla di mi ra Cvijana dio politi~kog marketinga sa ciqem da se wegov dolazak u SNS predstavi kao udarac za demokrate i dobitak za napredwake. Cvijan je rekao da ima dokaze o korupciji u vrhu pravosu|a, koji naziva “pravosudnom mafijom. Rije~ je, ocijenio je \uri {i}, o op tu `ba ma smi{qenim po istoj matrici, koju je SNS naslijedila od SRS.

DS odgovara na optu`be iz opozicionih stranaka

Marko \uri{i}

FOTO: ARHIVA

- Ministar pravde Srbije Sne`ana Malovi} i predsjednica Vrhovnog savjeta sudstva Nata Mesarovi}, koje je optu`io Cvijan, najvi{e su uradile za reformu pravosu|a, a Mesarovi}eva je i osudila ubice Zorana \in|i}a rekao je \uri{i}.

\URI[I]: Cvijan nije iznio nijedan dokaz za svoje tvrdwe
Upitav{i da li Cvijan na taj na~in brani Milorada Lukovi}a Legiju i ubice, \u-

ZAMJENA TEZA
\uri{i} je naglasio da je apsolutna neistina i da je bilo ko iz DS u bilo kom trenutku bio sponzor [ari}eve bande, demantuju}i na taj na~in tvrdwe lidera opozicione SNS Tomislava Nikoli}a. - Ovde je re~ o zameni teza, a Vlada Srbije se uhvatila u ko{tac sa organizovanim kriminalom, a ta borba vodi}e se do kraja i niko ko je u to ume{an ne}e biti po{te|en - naglasio je \uri{i}.

ri{i} je naveo da je Cvijan bio u G17 plus, ali da nikada nije bio ~lan DS i da je kao dobar pravnik bio generalni se kre tar Pred sje dni{ tva Srbije u kome je 4. marta dao ostavku. \uri{i} je naglasio da Cvijan nije kreirao politiku i da, na primjer, wegova ko mu ni ka ci ja sa Cvi ja nom nije bila o politi~kim pitawima, jer se Cvijan bavio fun kci oni sawem ge ne ral nog sekretarijata Predsjedni{ tva i bio je u Republi~koj izbornoj komisiji predlo`en od DS. Navode}i da je u reformi pravosu|a izabrano 2.000 sudija me|u 4.000 kandidata, \uri{i} je rekao da nekoliko stotina pravnika nije izabrano na funkcije i da je normalno da jedan broj wih smatra da je o{te}en, pozivaju}i ih “da se bore“, jer “`elimo da se taj proces zavr{i bez qage“.

U pritvoru zbog kra|e lijekova
NI[ - Ni{ka policija uhapsila je dvije osobe zbog sumwe da su ukrali lijekove iz jednog magacina vrijedne milion dinara, saop{teno je ju~e u Policijskoj upravi. - Osnovano se sumwa da su Mla|an P. (22) i Marko M. (22), oba iz Ni{a, obili magacin “Ideje“ u ulici Aleksandra Petrovi}a u Ni{u odakle su odnijeli 5.317 kutija raznih lijekova - re~eno je u policiji. Osumwi~eni su lijekove prodali jednom trgovcu u Prokupqu. Terete se da su izvr{ili krivi~no djelo te{ke kra|e, a istra`ni sudija Osnovnog suda u Ni{u osumwi~enima je odredio jednomjese~ni pritvor.

U pripremi spisak propalih preduze}a
BEOGRAD - Vlada Srbije prihvatila je prijedlog najuspje{nijih srpskih privrednika i uveliko priprema mapu propalih preduze}a koja }e im ponuditi za restrukturirawe i oporavak, izjavio je ministar rada i socijalne politike Rasim Qaji}, prenijele su agencije. Qaji} je ocijenio da su to, kao i izra`ena spremnost za ulagawe u razvoj nedovoqno razvijenih regiona, najva`niji zakqu~ci nedavno odr`anog skupa na kome su u~estvovali predstavnici Vlade Srbije, privrednika i sindikata. Zakqu~eno je da treba u~initi sve da bi bili iskori{}eni svi unutra{wi potencijali Srbije.

20 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Region
Crna Gora

U upravi Zagreba~kog holdinga svi su iz istog sela. Tamo se i daqe zapo{qava po rodbinskom i prijateqskom kqu~u. Milan Bandi}, gradona~elnik Zagreba

FOTO: ARHIVA

Nove optu`be za zloupotrebu vlasti
PODGORICA - U Crnoj Gori se izbori odr`avaju pod velikim uticajem dr`avnih struktura i elemenata organizovanog kriminala, rekao je ju~e predsjednik Pokreta za promjene (PZP) Neboj{a Medojevi}. On je u razgovoru sa ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori Leopoldom Maurerom rekao da postoji masovna zloupotreba dr`avnih institucija i javnih poduze}a da bi se osigurala “neregularna i nezakonita pobjeda Demokratske partije socijalista (DPS) na svim izborima“. - Radi se o pismu koje je jedna porodica uputila aktivisti DPSa u Pqevqima na prethodnim izborima, gdje se za glasawe tra`i pla}awe u novcu ili obezbje|ivawe tone ugqa - kazao je lider PZP-a.

Saslu{ani \ukanovi}evi saradnici u Bariju zbog {verca cigareta

Ivani{evi} negirao optu`nicu
Predsjednik Senata crnogorske Dr`avne revizorske institucije bi}e skinut sa liste optu`enih i sudi}e mu se u Crnoj Gori
Miroslav Ivani{evi}

Hrvatska

Simi} raskomadan u Sovinom stanu
ZAGREB - Zagreba~ka policija pretpostavqa da je srpski kri mi na lac Cve tan Si mi} Cvetko, ~iji su komadi tijela po~etkom marta na|eni u zagreba~kom jezeru Jarun, ubijen i raskomadan u jednom od tri zagreba~ka stana koje koristi kriminalac Mario Sova, nedavno uhap{en u Zagrebu sa 438 grama kokaina, pi{u hrvatski mediji. Policija je u stanu u zagreba~kom nasequ Lani{te, koji je koristio Sova, na{la tragove krvi koji se sada nalaze na vje{ta~ewu. Policija traga i za dvojicom hrvatskih dr`avqana koji su povezani sa tim ubistvom, a od kojih je jedan po profesiji mesar, pa bi, navode mediji, mogao biti dovoqno kvalifikovan da raskomada Simi}ev le{.

Migel Anhel Moratinos

FOTO: ARHIVA

Moratinos u Skopqu

POD GO RI CA, BA RI Pred sudom u Bariju saslu{ano je 14 osoba osumwi~enih za {verc cigareta izme|u 1994. i 2002. godine, me|u kojima su i biv{i bliski saradnici crnogorskog premijera Mila \ukanovi}a. Istraga se vodi protiv biv{eg ministra finansija Miroslava Ivani{evi}a koji je u Bariju negirao op tu `ni cu, ja vi le su ju ~e agencije. Ivani{evi}, koji je trenutno predsjednik Senata crnogorske Dr`avne revizorske institucije, bi}e skinut sa liste optu`enih i sudi}e mu se u Crnoj Gori, jer }e italijansko pravosu|e dostaviti predmet crnogorskim kolegama. Predmet protiv premijera Mila \ukanovi}a je arhiviran, jer premijer u`iva diplo-

matski imunitet. Ivani{evi} je rekao da nema nikakve veze sa mafija{kim udru`ivawem koje istra`uje tu`ila{tvo u Bariju i da je optu`nica uop{tena i generalizovana. Sqede}e ro~i{te u sudu u Bariju zakazano je za 10. maj. Na spisku optu`enih pred italijanskim sudom su i dr`avqani Srbije Stanko Suboti}, Andrija Dra{kovi}, kao i sedmorica italijanskih dr`avqana. Du{anka Jekni} je optu`ena da je kao biv{i {ef trgovinskog predstavni{tva Crne Go re u Ita li ji bi la spo na izme|u mafije u Puqi, wenog {efa Paola Savina i Dela Torea i vrha crnogorske vlasti, naro~ito \ukanovi}a, Vujo{evi}a i Barovi}a. Ivani{evi}, Barovi} i

Vujo{evi} terete se za transfer i in ves ti rawe nov ca dobijenog od mafija{kih poslova. U uvodnom dijelu obimnog materijala, djela Direkcije koje je potpisala sudija Marija Teresa Romita, navodi se da “elaboratom `eli da se doka`e krivi~na odgovornost vrha vladinih institucija Crne Gore.

\UKANOVI]EV predmet arhiviran
- Crna Gora je skoro deceniju bila raj za ilegalnu trgovi nu, gdje su ne ka`weno djelovali kriminalci, dok su luke Bar i Kotor kori{}ene za logisti~ke baze motornih ~amaca, sa za{titom koja je bila zagarantovana od strane vlasti - navodi se u sudskoj dokumen-

Makedoniji datum za po~etak pregovora
SKOPQE - Ministar inostranih poslova [panije Migel Anhel Moratinos ju~e je u Skopqu izrazio uvjerewe da Makedonija mo`e dobiti datum za po~etak pregovora sa EU u toku {panskog predsjedavawa Unijom, tj. do kraja juna, prenijele su agencije. - Kao predsjedavaju}i EU mogao bih da najavim datum po~etka pristupnih pregovora. Ubije|eni smo da }e se to dogoditi pred kraja {panskog predsjedavawa - rekao je Moratinos. Poslije susreta sa makedonskim {efom diplomatije Antoniom Milo{oskim, Moratinos je rekao da je dobio informacije sa makedonske i gr~ke strane da se ula`u dodatni napori za postizawe sporazuma u sporu oko imena biv{e jugoslovenske republike.

taciji. \ukanovi} je bio optu`en da je {vajcarskom dr`avqaninu Fran~esku dela Toreu, kome se sudi u odvojenom postupku, dao dozvolu za uvoz cigareta u Crnu Goru, a rije~ je o koli~ini od 1.000 tona mjese~no, koje su potom {vercerskim kanalima preno{ene u Puqu. Milo \ukanovi} se tereti i da je ola k{ao ne le gal nu trgovinu preko preduze}a “Zeta trans“, garantovao preko vrha crnogorske policije pristup {vercerskih glisera Zeleniki i Bariju i pru`ao uto~i{te italijanskim dr`avqanima u bjekstvu. \ukanovi} je negirao te optu`be. Stanko Suboti} je optu`en za prawe novca, odnosno da je avionom prenosio ogromne koli~ine novca iz [vajcarske u Crnu Goru i na Kipar.

Dogovor
Istraga je otkrila i dogovor crnogorske i apulijske mafije o kontroli i upravqawu nelegalnom trgovinom, a taj dogovor su, prema italijanskom tu`ila{tvu, sklopili italijanski mafija{i, Mi}unovi} i Dra{kovi}, koji va`i za nasqednika @eqka Ra`natovi}a Arkana.

Bari

DOBRA VIJEST

QUBQANA
Devet osoba je povrije|eno i pri~iwena materijalna {teta u po`aru koji je izbio u ponedjeqak uve~e u toplani “Gorewe Tiki“, u dijelu slovena~ke prestonice Qubqane koji se zove [i{ka, javile su ju~e agencije. Iznad sjevernih dijelova grada vidio se oblak gustog dima, a vatrogasci su uspjeli da lokalizuju po`ar.

PODGORICA
Ekipe JP “^isto}a“ tokom proteklih dana, uz put prema Ku~ima, od Podgorice do Ubala, sakupile su 100 vre}a otpada. Sa deponije prema Vrawskim wivama odvezeno je 25 kiperskih tura sme}a. Da bi se izbjeglo ponovno odlagawe otpada na ovoj lokaciji, postavqen je veliki kontejner od pet kubika.

LO[A VIJEST

QUBQANA - Politi~ka bitka oko arbitra`nog sporazuma koji je u ponedjeqak ratifikovao slovena~ki parlament tek po~iwe, jer se ~eka referendum na kojem }e bira~i ratifikaciju prihvatiti ili odbaciti, a sve bi moglo da se izrodi u referendum za ili protiv vlade premijera Boruta Pahora, pi{u ju~e slovena~ki mediji. Slovena~ki parlament je sporazum o arbitra`i ratifikovao svim glasovima poslanika vladaju}e koalicije, dok je opozicija glasawe bojkotovala, tvrde }i da je ar bi tra `a za Sloveniju lo{ instrument za

Politi~ka bitka tek po~iwe
rje{ewe grani~nog spora s Hrvatskom i da vladaju}a ve}ina opoziciji nije dopustila predstavqawe wenih stavova u parlamentu jer je ograni~ila trajawe rasprave. rje{avawe granice sa Hrvatskom - na vo di qubqan sko “Delo“. Re fe ren dum o ar bi tra `nom sporazumu bi}e o{tar

Poslije ratifikovawa sporazuma o arbitra`i Slovenije i Hrvatske

politi~ki boj premijera Pahora i biv{eg premijera Janeza Jan{e, koji smatra da je sa Hrvatskom bio boqi pregovara~ od Pahora.
FOTO: AGENCIJE

OPOZICIJA bojkotovala glasawe
- Kampawa pred referendum bi }e o{ tra i ne mi lo srdna, a vlada }e se i te kako morati potruditi da ga dobije. Ona treba da uvjeri bira~e da predmet referenduma nije mjerewe podr{ke vladi ili pre mi je ru Pa ho ru i wego vim re for ma ma ne go

Sporna granica

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 21

Svijet

TOP STORIES CNN
Gr~ka policija je otkrila u stambenoj zgradi u atinskoj ~etvrti Kipseli skladi{te oru`ja i eksploziva “Revolucionarne borbe“, najpoznatije teroristi~ke grupe u zemqi. Radi se o najve}em dijelu ili mo`da, ukupnom naoru`awu ove grupe, odgovorne i za raketirawe ambasade SAD u Atini, prije tri godine.

Ponovo ja~a aktivnost vulkana Ejafjalajekul na Islandu

Vijesti
Poqska

Najvi{e vole Komorovskog
VAR[AVA - Prema istra`ivawu javnog mwewa, na predsjedni~kim izborima u Poqskoj, ko ji }e bi ti odr`ani u junu, pobijedi}e v. d. predsjednika Browislav Komorovski. Anketa je pokaza la da bi Ko mo rov ski, predsjedni~ki kandidat vladaju}e Gra|anske platforme premijera Donalda Tuska, u drugom krugu izbora osvojio ~ak 55 odsto glasova, dok bi za brata poginulog predsjednika Leha Ka~iwskog, Jaroslava glasalo 32 odsto bira~a.

Vulkan izbacuje nove velike koli~ine vulkanskog pepela, stijewa i pra{ine. U evropskom vazdu{nom prostoru ju~e obavqeno oko 14 hiqada letova
REJKJAVIK, LONDON Islandski vulkan Ejafjalajekul, poslije kratkotrajnog smirivawa koje je ponovo pokrenulo blokirani aviosaobra}aj iznad Evrope, ponovo ja~a i izbacuje nove velike koli~ine vulkanskog pepela, stijewa i pra{ine, prenio je ju~e Bi-Bi-Si. Iako je Velika Britanija najavila da }e tokom ju~era{weg dana otvoriti ve}inu aerodroma u zemqi, vazdu{ne struje oblak pepela ponovo nose prema wenoj teritoriji. Britanski vulkanolozi upozoravaju da bi ovog puta situacija s vulkanom mogla biti gora nego pro{le sedmice. U evropskom vazdu{nom prostoru ju~e je obavqeno oko 14 hiqada letova, {to je dvostruko mawe nego ina~e, saop{teno je iz Eurokontrola, agencije koja reguli{e aviosaobra}aj u Evropi, prenio je Si-En-En. Dozvoqeni su letovi samo

Vulkan ne miruje

FOTO: AGENCIJE

Zdravqe
Svjetska zdravstvena organizacija saop{tila je da oblak vulkanskog pepela nad Evropom ne predstavqa prijetwu po zdravqe qudi, izuzev u oblastima blizu vulkana. Predstavnik SZO Karlos Dora rekao je da pra}ewe kvaliteta vazduha pokazuje da oblak pepela u ve}em dijelu Evrope ne dopire do najni`ih dijelova atmosfere i dodao da bi taj oblak mogao da se razrijedi visoko u vazduhu i vi{e ne bude problem.

iznad {est kilometara. Avioni su poletjeli sa aerodroma u Francuskoj, Wema~koj i Italiji. Sa dva najve}a francuska aerodroma, “[arl de Gol” i “Orli“, obavqeno je tri ~etvrtine letova.

TRI zone iznad Evrope
Ratni brod "Albion" pristao je u madridski Santander kako bi ku}i u Britaniju vratio oko 300 civila i stotiwak vojnika koji se vra}aju iz Avganistana.

Dozvoqeni su letovi kroz danski vazdu{ni prostor, ali samo na visinama iznad {est kilometara. Norve{ka je na kratko otvorila aerodrom blizu Bergena, dok je onaj kod Osla bio otvoren cijeli dan. Aerodromi u Finskoj su zatvoreni do danas ujutro. U me|uvremenu, ministri saobra}aja zemaqa ~lanica EU predlo`ili su odre|ivawe tri zone iznad Evrope, koje bi, zavisno od kretawa vulkanskog oblaka, evropski vazdu{nih prostor podijelile na zonu bez

letova, onu s ograni~enim aviosaobra}ajem te zonu sa slobodnim aviosaobra}ajem. O obnavqawu letova treba da se odlu~uje na osnovu procjene bezbjednosnih rizika, a ne na osnovu ekonomskih faktora, saop{tila je me|unarodna federacija pilota. Portparol te federacije sa sjedi{tem u Londonu, Gideon Juers, rekao je da kona~na odluka treba da bude na pilotima, kao i da odranije postoje dokazi da vulkanski pepeo predstavqa ozbiqnu opasnost po bezbjednost letova.

Izrael

Slavi Dan nezavisnosti
JERUSALIM - Izraelci sla ve Dan ne za vi snos ti Izraela kojim se obiqe`ava 62. godi{wica formirawa izraelske dr`ave. Proslava je po~ela preksino} vatrometom ~ime je ozna~en kraj tu`nog Da na sje }awa na poginule vojnike i `rtve terora i zapo~eto slavqe {irom zemqe.

22 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: ROJTERS

Ju`nokorejski {ef diplomatije Ju Mjung-hvan

Pjongjang ne priprema nuklearnu probu
SEUL - Ju`nokorejski ministar spoqnih poslova Ju Mjung-hvan odbacio je ju~e vijest ju`nokorejske televizije YTN da Sjeverna Koreja priprema tre}u nuklearnu probu i naveo da zvani~ni Seul nema dokaze za takve tvrdwe. - Ukoliko Sjeverna Koreja obavqa takve pripreme, postojali bi “potezi u vezi“ koji bi mogli biti otkriveni, ali nema povjerqivih informacija tajnih slu`bi o takvim potezima - rekao je Ju na konferenciji za novinare, prenijela je agencija Rojters. Ranije je ju`nokorejska radio-televizija YTN javila, citiraju}i neimenovane diplomatske izvore, da Sjeverna Koreja obavqa pripreme za tre}u nuklearnu probu koja bi mogla da bude izvedena u maju ili junu.

Godi{wica nezavisnosti Venecuele

^aves ugostio saveznike
KA RA KAS - Pred sje dnik Ugo ^aves ju~e je ugostio najbli`e saveznike iz Latinske Ame ri ke po vo dom 200. go di{wice nezavisnosti Venecuele od {panske vlasti, koja je obiqe`ena i vojnom paradom. U prisustvu kubanskog lidera Raula Kastra, bolivijskog pred sje dni ka Eva Moralesa i drugih zvanica,

^aves je, u sve~anom govoru, optu`io SAD da se mije{a u poslove Latinske Amerike i pohvalio put Venecuele ka “demokratskom socijalizmu“. Dok su avioni ruske proizvodwe nadlijetali prostor za paradu, pripadnici specijalnih snaga su u mar{u slo`no uzvi ki va li: “Ja sam antiimperijalisti~ki socijalista“.

Policija razdvaja sukobqene strane

Pet osoba poginulo u etni~kim sukobima nadomak Bi{keka

U selu Majevka grupe naoru`anih mu{karaca poku{ale da, koriste}i vakuum u vlasti, opqa~kaju ku}e etni~kih Rusa i Turaka koje je svojevremeno Staqin tu raselio iz starog gruzijskog grada M~eta
BI[KEK - Pet osoba je poginulo, a 28 povrije|eno u etni~kim sukobima u selu Majevka nadomak Bi{keka, glavnog grada Kirgizije, saop{tio je ju~e izvor iz minis tar stva zdravqa, a prenijele agencije. Zvani~nik je u izjavi za Itar-Tass rekao da je troje qudi zadobilo smrtonosne povrede vatrenim oru`jem i povrede glave, a da su vatrogasci prona{li tijela jo{ dvije osobe u jednom spaqenom auto mo bi lu i u je dnoj ku}i. Agencija navodi da je u sukobima povrije|eno deset policajaca, a da je oko 160 qudi uhap{eno zbog u~estvovawa u nemirima koji su po~eli prekju~e, kada je vi{e od hiqadu etni~kih Kirgiza poku{alo da oduzme zemqu u vlasni{tvu etni~kih Turaka. Vlasnici su se su prot stavili napada~ima, koji su preksino} ponovo zapo~eli napad. Kako je prekju~e izvijestila agencija Rojters, u selu Ma jev ka po gi nu la je je dna osoba kada su grupe naoru`anih mu{karaca poku{ale da, koriste}i vakuum u vlasti, opqa~kaju ku}e etni~kih Rusa i Turaka koje je svojevremeno Staqin tu raselio iz starog gruzijskog grada M~eta. i po li cij ska sta ni ca, dok je privremena vlada Kirgizi je na ja vi la da }e u tu oblast po sla ti voj ni ke i oklo pna vo zi la da bi po vratila red. Svrgnu ti pred sje dnik Kirgizije Kurmanbek Bakijev je 7. aprila pobjegao iz Bi{keka, poslije protesta tokom kojih su vojnici pucali na demonstrante, ubiv{i najmawe 83 osobe. Bakijev je u ~etvrtak potpisao ostavku i napustio zemqu. U me|uvremenu, predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev izja vio je ju ~e da }e Rusija graditi pune odnose i saradwu sa novim vlastima Kirgizije samo pod uslovom da se u toj dr`a vi odr`e izbori. - Dr`ava mora ponovo da se izgradi. U ovom trenutku u Kirgiziji dr`ava ne postoji - istakao je Medvedev u raz go vo ru s pred sje dni kom Uzbekistana Islamom Karimovim koji boravi u posjeti Moskvi.

Pqa~kali ku}e Rusa i Turaka

Ugo ^aves

Dervi{ Eroglu

Po~etak pregovora u maju
ANKARA - Novi lider kiparskih Turaka Dervi{ Eroglu najavio je da }e pregovori o rje{avawu kiparskog problema biti nastavqeni idu}eg mjeseca. - Pregovori }e biti nastavqeni u drugoj polovini maja. Kiparski problem ne mo`e biti ostavqen nerije{en zauvijek - izjavio je Eroglu istanbulskoj TV stanici NTV i dodao da Turke na sjeveru ostrva ne interesuje da li su “Grci sre}ni zbog wegovog izbora“ za lidera samoprogla{ene dr`ave. U vladi Republike Kipar u Nikoziji su u prvom reagovawu istakli, ukazuju}i na ranije izjave Eroglua, da je wegov izbor “negativan razvoj“ situacije na ostrvu.

ZAPAQENA policijska stanica
Ma sa, na oru `a na {ta po vi ma, su ko bi la se i sa po li ci jom, a za paqena su tri policijska automobila

Bakijev
Prelazna vlada tvrdi da je dozvolila Bakijevu da napusti Kirgiziju, kako bi izbjegla gra|anski rat i primjenu sile na jugu zemqe gdje svrgnuti predsjednik jo{ u`iva veliku podr{ku i najavila je izbore i reforme s ciqem smirivawa situacije u zemqi.

Pripadnica plemena Maka na proslavi Dana Indijanaca u Paragvaju.

MEL BURN - Za pa dnu Australiju pogodio je ju~e ujutro naj ja ~i zemqo tres u posqedwih 50 godina, ja~ine pet stepeni po Rihterovoj skali, saop{teno je iz Australijske sei zmo lo {ke slu `be, javqaju agencije. Epicentar je bio oko dva kilometra od centra grada Kalgurlija. Australijski seizmolog Dejvid Yepsen izjavio je kako je epicentar bio dosta plitak pa se stoga potres jako osjetio. Aus tra lij ski me di ji javqaju kako su dvije osobe

O{te}eni hoteli i pabovi
zatra`ile qekarsku pomo}, ali radi se o lak{im povredama. List “Pert nau” javio je ka ko je ispod ru {e vi na lokalnog hotela ostala zakopana mlada recepcionerka, ali su je uspjele spasiti kolege. Bila je u nesvijesti kad su je izvu kli, i vrlo brzo je do{la k sebi. }eno je vi{e gra|evina, me|u kojima i nekoliko hotela te pabova. Budu}i da se u tim hote li ma i pa bo vi ma ina ~e okupqa ve}i broj qudi, sre}a je {to se potres dogodio rano ujutro. Po li ci ja i va tro gas ci ograni~ili su saobra}aj ili skroz zatvorili dvadesetak ulica oko dijela grada koji se naziva Baulder, zbog straha da se gra|evine koje se tamo nalaze ne bi sru{ile. Mnogo istorijskih gra|evina je o{te}eno pa tako i Gradska vije}nica koja je sta-

Zapadnu Australiju pogodio najja~i zemqotres u posqedwih 50 godina

IZ RU[EVINA spasena recepcionerka
U dijelu grada koje je najja~e pogo|eno potresom o{te-

ra ~ak 104 godine. Uru{io se i krov lokalne bolnice. O{te}eno je i nekoliko {kola na podru~ju pogo|enom potresom pa su djeca poslata ku}ama. Ru da ri iz naj ve }eg ru dnika zlata u Australiji hitno su evakuisani, te }e se pri je po vrat ka na rad iz vr{iti pregled podru~ja kako bi bili sigurni da mogu bez opasnosti nastaviti da ra de. Me |u ru da ri ma ne ma povrije|enih. Zbog curewa gasa evakuisana je lokalna bolnica.

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 23

U glavnom gradu Tajlanda i daqe napeto

Vijesti
Budimpe{ta

Vojska na Tajlandu najavquje da }e, ako demonstranti u Bangkoku prodru u finansijski centar prestonice, upotrijebiti oru`je. Zbog sukoba opada interesovawe stranaca za odmor u toj zemqi

Zavr{na bitka u trgovinskom centru

U sudaru sedam povrije|enih
BUDIMPE[TA - Sedmoro qudi je povrije|eno, od kojih troje te{ko, kada je tramvaj ju~e rano ujutro u sjevernom dijelu Budimpe{te udario u kamion za prevoz sme}a. Od siline udara, tramvaj je isko~io iz {ina, a kamion se prevrnuo, prenijela je ma|arska agencija MTI. Te{ko su povrije|eni vo za~ tram va ja i dvo ji ca qudi u kamionu. Na mjesto nesre}e upu}en je kamion sa kranom, koji je na putu tako|e imao sudar, ali u tom udesu nije bilo povrije|enih.

PRVO suzavac, pa oru`je

Bugarska

BANGKOK - Situacija na Tajlandu je i daqe napeta. Po rije~ima portparola vojske, mogu}a je upotreba oru`ja u sukobu izme|u vojske i antivladinih demonstranata u Bangkoku, javile su agencije. Portparol vojske je naglasio da mora postojati linija razdvajawa izme|u dvije strane. Ukoliko u~esnici protesta budu poku{ali da prodru u finansijsku ~etvrt grada, bi}e upotrijebqeni najprije suzavac, a zatim i oru`je. Tajlandska vojska u{la je u poslovni dio Bangkoka, a namjera vlasti je da sprije~i {irewe vi{enedjeqnih protesta na dijelove grada va`ne za funkcionisawe privrede.

Otvori}e arhiv
SOFIJA - Bu garska }e otvoriti arhiv od 1923. godine do oslobo|ewa u Drugom svjetskom ra tu – 9. septembra 1944. godine. Sporazumom, koji su potpisali ministar unutra{wih poslova Cvetan Cvetanov, predsjednik Dr`avne agencije “Arhiv“ Georgi Bakalov i predsjednik Komisije za dosijee Eftim Kostadinov, predvi|eno je ustupawe arhiva dr`avnoj Komisiji za dosijee, do kraja godine. Neki od wih sadr`e materijale o procesu protiv biv{eg predsjednika Bugarske Todora @ivkova tokom 1934. godine i o wegovom radu u tada{wem Ministarstvu unutra{wih poslova.

Zabarikadirani “crvenoko{uqa{i“

FOTO: AP

Me|utim, prema rije~ima jednog od lidera demonstranata, protesti }e se nastaviti, a demonstranti najavquju da se priprema “zavr{na bitka“. Vo|a protesta “crvenoko{uqa{a“ Natavut Saiku najavio je da }e trgovinski centar Ban gko ka bi ti mjes to “za vr{ne bitke“ i da “vi{e ne}e biti pregovora“. Demonstranti tra`e od premijera Abisita Veyayive da podnese ostavku, raspusti

parlament i raspi{e vanredne izbore. Antivladine demonstracije u Tajlandu prijete i da ugro ze naj pro fi ta bil ni ju privrednu granu – turizam, jer opada interesovawe stranaca za odmor u zemqi ~ija je situacija nestabilna.

Nova godina
Surapol Sritrakul je naveo da je tradicionalni praznik Songkran, tajlandska Nova godina, koji se proslavqa od 13. do 15. aprila, ranije bio razlog da u Bangkok dnevno do|e od {est do osam hiqada turista. Ove godine bilo je svega ne{to vi{e od tri hiqade gostiju.

UGRO@EN i turizam
Trgovinski centar Ra~aprasong drugi je po veli~ini trgovinski kompleks u jugoisto~noj Aziji, mjesto u koje su turisti prosto hrlili. Sada je zatvoren, kao i jo{ nekoliko velikih trgovinskih centara u Bangkoku koji rade od po~etka protesta. Tajland ima veoma razvijenu turisti~ku granu, drugu po snazi u jugoisto~noj Aziji, odmah iza Maldiva. Ukupno {est odsto bruto nacionalnog dohotka ostvaruje se od turizma, a u toj grani radi vi{e od 1,8 miliona qudi. - Dolazak turista u Bangkok je za sada prepolovqen -

Kina

Potvr|ena kazna ubici
izjavio je Surapol Sritrakul, predsjednik Asocijacije tajlandskih putni~kih agenata. Rezervacije hotela i aran`mana za qeto su drasti~no opale. Najtra`eniji hoteli nalaze se usred zone koju okupiraju antivladini demonstranti, a “bukirawe“ je opalo za vi{e od 30 odsto. U dosada{wim okr{ajima izme|u demonstranata i snaga bez bje dnos ti ubi je ne su 24 osobe, dok je vi{e od 800 raweno. U pitawu su najte`i politi~ki sukobi u Bangkoku od 1992. godine.
KINA - Vi{i sud u kineskoj provinciji Fu|ijan potvrdio je ju~e smrtnu kaznu biv{em qekaru, koji je pro{log mjeseca no`em usmrtio osmoro djece ispred osnovne {kole. Sud je odbacio `albu Yenga Min{enga (41), koji je usmrtiv{i osmoro djece {okirao kinesku javnost, saop{tila je kineska novinska agencija Sinhua.

Tajlandska policija na polo`aju

Kinezi oplakuju vi{e od dvije hiqade `rtava zemqotresa

PEKING - U Kini je ju~e bio Dan `alosti zbog pogibije vi{e od dvije hiqade qudi u razornom zemqotresu, koji je prije sedam dana pogodio jugozapad zemqe, prenijele su agencije. Zastave }e biti spu{tene na po la kopqa ne sa mo {irom Kine, ve} i u svim kineskim ambasadama i konzulatima, a otkazani su i svi zabavni sadr`aji. U gradu \ijeguu, najte`e po go |e nim zemqo tre som, postepeno odustaju od spasila~kih aktivnosti i okre}u se obnovi, po{to su mnoge spasila~ke ekipe napustile grad. Na hiqade tibetanskih budisti~kih monaha ipak os-

Spasila~ke ekipe napustile grad
taju u gradu i ra{~i{}avaju os tat ke po ru {e nih zgra da, spro vo de obre de sa hrawivawa i poma`u u prevozu i dijeqewu pomo}i u hrani. Broj poginulih u zemqotresu, koji je pro{le srijede pogodio jugozapadnu provinci ju ^in ghaj, po peo se na 2.046, povrije|eno je vi{e od 12 hiqada qudi, od kojih oko 1.500 te{ko, a 196 osoba se i daqe vodi kao nestalo, izvijestila je agencija Sinhua. Oko 15 hiqada ku }a je sru{eno, vi{e od hiqadu ozbiqno o{te}eno, dok je 100 hiqada stanovnika provinci je, pre te `no nas tawene Ti be tan ci ma, os ta lo bez krova nad glavom.

Dagestan

BUDISTI^KI monasi poma`u unesre}enim
Dotok elektri~ne energije i telefonske linije su uglavnom obnovqeni, a konvoji s humanitarnom pomo}i pristi`u u najte`e pogo|ena podru~ja. Poslije vi{e od pet dana provedenih pod ru{evi-

Spasena trudnica

nama, spasioci su prekju~e izvu kli ~e tvo ro go di{wu dje voj ~i cu i sta ri cu u je dnom selu u blizini \ijegua, ja vi la je ki nes ka televizija CCTV. Djevoj~ica i starica su os ta le zarobqene pod kre ve tom ka da se sru {i la wiho va ku }a od }er pi~a u je dnom se lu udaqenom 20 kilometara od \iegua, dok spa si oci ni su, ko pa ju }i i uklawaju}i ru{evine, stigli do wih dvije. Ro |a ci su odr`a va li u `ivotu Vu|ian Kuomao (68) i ~e tvo ro go di{wu Kaj ren Ba|i, tako {to su im doturali pirina~ i vodu uz pomo} bambusove trske, koriste}i pukotine u ru{evini.

Stradala dva policajca
MOSKVA - Dva policajca su poginula u Dagestanu kada su neidentifikovani napada~i pucali na wihovo vozilo, saop{tilo je ju~e ujutro lokalno Ministarstvo unutra{wih poslova. - Policajci koji su bili u policijskom patrolnom vozi lu za us ta vi li su je dan automobil iz koga su putnici otvorili vatru i ubili jednog policajca, a drugog te{ko ranili - izjavio je portparol ministarstva, a prenosi agencija Interfaks. On je dodao da je raweni policajac preminuo na putu za bolnicu.

24 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

3

dje~aka

7

djevoj~ica

U Krupi na Vrbasu pu{ten u rad moderan sistem snabdijevawa vodom

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Ovo je jedan od najmodernijih sistema snabdijevawa vodom koji kvalitet vode dovodi do nivoa koji zadovoqava sve evropske i svjetske zdravstvene standarde, rekao Nikola Mirkovi}
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Sa Ga{i}a vrela voda za 1.300 doma}instava

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Mje{tani Krupe na Vrbasu dobili su ju~e moderan sistem za filtraciju i pre~i{}avawe vode, Ga{i}a vrelo, kojim }e se vodom snabdijevati oko 1.300 doma}instava. Na ovaj vodovodni sistem bi}e prikqu~eno stanovni{tvo sa dijelova podru~ja Bawe Luke, Kne`eva i ^elinca. Ovo je ju~e na sve~anosti otvarawa Ga{i}a vrela izjavio tehni~ki direktor preduze}a “Hidrosajenta“ koje je u~estvovalo u izgradwi ovog vodovoda Nikola Mirkovi}. - Ovo je jedan od najmodernijih sistema snabdijevawa vodom koji kvalitet vode dovodi do nivoa koji zadovoqava sve evropske i svjetske zdravstvene standarde - rekao je Mirkovi}. On je dodao da je velika prednost savremeni dizajn i velika funkcionalnost ovog sistema filtracije, pre~i{}avawa i upumpavawa vode. - Do sada su se gradili veliki sistemi fabrika za vode koji su i gra|evinski i finansijski veoma zahtjevni. I pored malog pakovawa sistema na Ga{i}a vrelu, kvalitet vode je izuzetan, a i investiciono i za odr`avawe je veoma

Najmoderniji sistem snabdijevawa vodom u Krupi na Vrbasu

FOTO: N. LUGI]

isplativ. To je wegova najve}a prednost - naveo je Mirkovi}. Prema wegovim rije~ima, sistem je ura|en po najve}im svjetskim standardima i prakti~no nema mana. - Mo`da je mana, visok stepen automatizacije koji zahtijeva visokostru~no i kvalitetno odr`avawe, ali to je ujedno i prednost. Mi smo obu~ili veoma kvalitetnu ekipu da rukuje ovim sistemom, pa vjerujemo da to ne}e biti pro-

blem. Mogu}e je ~ak u centru u Bawoj Luci pra }ewe i upravqawe radom sistema - naglasio je Mirkovi}.

VODA I za mje{tane Kne`eva i ^elinca
Jo{ je dodao da postrojewe regionalnog vodovodnog sistema Ga{i}a vrelo vodom snabdijeva preko 1.300 doma}instava. - To je oko 5.000 stanovnika na podru~ju grada Bawe Luke, od ~e ga je oko 300 doma}instava sa podru~ja op{tina Kne`evo i ^elinac rekao je direktor Centra za razvoj i unapre|ewe sela Milenko [ari}. Prema wegovim rije~ima, svi korisnici su veoma zadovoqni pritiskom i kvalitetom vode. - Ovo je prvo postrojewe ovog tipa na seoskim vodovodima na Balkanu i jedan od najve}ih vodovodnih seoskih

sistema ~ija je ukupna razvodna du`ina oko 100 kilometara. Gradili smo ga oko godinu, a radove su izvodila tri doma}a preduze}a - kazao je [ari}. On je dodao da jo{ nije obezbije|eno snabdijevawe vodom samo jednog naseqa i to naseqa Racuna na podru~ju MZ Krupa. - U toku ove godine zavr{i}emo tehni~ku dokumentaciju i za naseqe Racuna. Radi se o 50 doma}instava koje }emo ukqu~iti u ovaj sistem i o~ekujemo da }emo to uraditi

sqede}e godine - naveo je [ari}. Pumpu regionalnog vodovodnog sistema “Ga{i}a vrelo“ u rad je pustio gradona~elnik Bawe Lu ke Dragoqub Davidovi}. - Nije mali broj stanovnika koji se vodom snabdijevaju s ovog sistema i on sigurno mnogo zna~i ovoj regiji. Ovo je jedan od tri velika projekta koji je grad planirao, kada je u pitawu snabdijevawe vodom seoskih podru~ja - rekao je Davidovi}.

ULAGAWA
- Poslije zavr{etka sva tri projekta sistema vodovodnih pumpi ima}emo kvalitetno snabdijevawe vodom u svim seoskim podru~jima oko Bawe Luke. Uporedo }emo ulagati i u infrastrukturu prigradskih naseqa. Ve} smo u pregovorima sa “Elektrodistribucijom“ radi poboq{awa elektrifikacije seoskih podru~ja, i to }e uz puteve i snabdijevawe vodom ~initi tri osnovna uslova za normalan `ivot na tim podru~jima - rekao je Dragoqub Davidovi}.

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Ga{i}a vrelo

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ KAKO DA DRESIRATE SVOGA ZMAJA - 3D animirani re`ija: Kris Sanders termini: 15.50, 17.50, 20, subotom i nedjeqom u 12 ~asova HVALA TI ZA QUBAV - romansa re`ija: Elen Kulter termini: 17.30, 19.45, subota i nedjeqa u 15.15 ~asova NA PUTU - doma}i re`ija: Jasmila @bani} termin: 18.40 ~asova SVE [TO @ELIM TO SI TI - romanti~na pri~a re`ija: Les Holstrum termini: 20.30 ~asova IZ PARIZA S QUBAVQU- akcija re`ija: Pjer Morel termin: 22.15 ~asova VOJSKA PALIH AN\ELA - triler/fantastika re`ija: Skot Stjuart termin: 16.40 ~asova NEKA OSTANE ME\U NAMA - doma}i re`ija: Rajko Grli} termin: 22.30 ~asova ALISA U ZEMQI ^UDA - 3D avantura/fantazija re`ija: Tim Barton termin: 22.10 ~asova PRI^A O IGRA^KAMA 2 - animirani/sinhronizovani re`ija: Xon Leseter, E{ Brenon, termini: subota i nedjeqa u 14 ~asova NARODNO POZORI[TE RS “Balon od kamena - Moja sje}awa“ crna komedija Radmile Smiqani}, Velika scena, 23. april u 20 ~asova KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR Koncert i izlo`ba mladih umjetnika o temi odr`ivog razvoja, “Zdravo da ste”, Muzi~ki paviqon, 22. april MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE Izlo`ba “Florijan Mi}kovi} i sinovi“

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 25

Prodajna izlo`ba dje~ijih likovnih radova
Povodom obiqe`avawa 22. aprila, Dana grada Bawe Luke, u bawolu~kom Tr`nom centru “Merkator“ sutra }e biti organizovana prodajna izlo`ba radova {ti}enika Centra “Za{titi me”, pod nazivom “Mi ho}emo, mi mo`emo“, sa po~etkom u deset ~asova. - Sav prihod od prodaje dje~ijih radova i}i }e centru “Za{titi me”. Izlo`ba }e biti otvorena do 25. aprila svakodnevno od deset do 20 ~asova - saop{teno je iz “Merkatora“. S. G.

FOTO: N. LUGI]

GRADSKE VIJESTI

Odavawe po~asti oslobodiocima grada
Povodom 22. aprila, Dana Bawe Luke, gradski ~elnici polo`i}e danas vijence i odati po~ast poginulim borcima VRS na grobqu “Sveti Pantelija“. Pokloni}e se sjenima palih boraca NOR-a na Baw brdu, ispred Hotela “Bosna“ i na Spomen-kosturnici na Novom grobqu. Vijenci }e biti polo`eni i na spomenik “Dvanaest beba“ te `rtvama logora Jasenovac. - Kada je rije~ o kulturnom sadr`aju, programom je predvi|eno prikazivawe predstave “Lajf“ Studentskog pozori{ta “Cedubal“ ve~eras u 20 ~asova, kao i otvarawe izlo`be “Ban i Bawa Luka, gra|anski i ambijentalni identitet“ - saop{teno je iz Administrativne slu`be grada. Doprinos obiqe`avawu Dana grada da}e i Zavod za transfuzijsku medicinu RS koji }e u ~etvrtak organizovati Akciju dobrovoqnog davawa krvi, a program proslave 22. aprila upotpuni}e i druge sportsko-kulturne manifestacije. S. J.

ZEMQI[TE vlasni{tvo gradske uprave

Mje{tani samoinicijativno postavili ko{ na Lazinoj wivi

Zavr{ena sezona grijawa u gradu
Tehni~ke ekipe bawolu~ke “Toplane“ ju~e su ispraznile toplovodni sistem i na taj na~in okon~ale sezonu grijawa. - Ovim je zavr{ena sezona grijawa i poslije ispu{tawa vode iz sistema, do jeseni ne}e bi ti gri jawa. Ovo go di{wa se zo na je tra ja la ne{to du`e, jer su temperature i vremenski uslovi diktira li re `im gri jawa saop{tila je “Glasu Srpske“ portparol “Toplane“ @aklina Mijatovi}. Ona je dodala i da gra|ani treba da redovno izmiruju svoje obaveze da se ne bi dovela u pitawe sqede}a sezona grijawa. - Korisnici imaju mogu}nost da plate dug u 12 jednakih ra ta, {to je, sva ka ko, olak{ica - kazala je Mijatovi}eva. S. G.

Nedostatak mjesta za rekreaciju u Lazarevu 1 ne}e biti rije{en u 2010.

Nema sredstava za sportske terene
Ako se stvore uslovi da se novac izdvoji iz kreditnih grantova, onda se ove godine mo`e o~ekivati izrada projektne dokumentacije, rekli u Administrativnoj slu`bi grada
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Pla ni ra ni spor tski kompleks na poznatoj Lazinoj wivi u neposrednoj blizi ni Per du vo vog grobqa u nasequ Lazarevo 1 ne}e biti izgra|en ove godine, jer za to nisu planirana sredstva u buyetu grada za 2010. godinu. Re~eno je to “Glasu Srpske“ u Admi nis tra ti vnoj slu`bi grada. - Ako se stvore uslovi da se no vac iz dvo ji iz kre di tnih gran to va, on da se ove godine mo`e o~ekivati izra da pro jek tne do ku menta ci je - re kli su u Admi -

nistrativnoj slu`bi grada. Predsjednik Savjeta gra|ana mjesne zajednice Lazarevo 1 Igor Vidovi} istakao je da je re gu la ci onim pla nom na La zi noj wivi pre dvi |en spor tski kom pleks koji bi obuhvatao fudbalski teren sa jednom tribinom, dva ko{arka{ka i ~eti ri te nis ka igra li {ta i je dan za tvo re ni spor tski objekat. - To je trenutno neiskori{}ena livada izme|u ulica Ilije Gara{anina, Branka Per du va i `eqe zni ~ke pruge i bilo bi dobro da je sta vi mo u slu `bu gra |a na. Lazarevu 1 je neophodan je-

dan takav sportski kompleks, jer od “Metala“ do [iroke rijeke nemamo nijedno igrali {te, osim onog kod O[ “Borisav Stankovi}“ - istakao je Vidovi}.

[KOLSKO igrali{te jedino na raspolagawu
Pre ma wego vim ri je ~i ma, Sa vjet MZ je u okvi ru prijedloga za ure|ewe komunal ne in fras tru ktu re u 2010. godini tra`io od Administrativne slu`be grada da se ura di pro je kat ovog sportskog kompleksa, te da se izgradi jedan ko{arka{ki i je dan te nis ki te ren sa be tonskom podlogom. - Jo{ uvi jek ne zna mo {ta je od prioriteta odobreno da se radi ove godine. Nadam se, ako ni{ta drugo, da }e bar odlu~iti da se izradi pro je kat. Ovo ni su mega lo man ski zah tje vi, a i mawe mje sne za je dni ce, Ko ~i }ev vijenac, Drakuli} i Star~evi ca ima ju bar ne {to od sportskih sadr`aja - rekao je Vidovi}. On je dodao da je poziti-

Pro{irewe grobqa
- Bora~ka organizacija Lazareva pro{le godine je zajedno sa upravom Perduvovog grobqa tra`ila izmjenu regulacionog plana sa namjerom da pro{ire grobqe na cijelu parcelu planiranog sportskog kompleksa. Skup{tina grada je to odbila, jer na cijelom prostoru MZ Lazarevo 1 nema terena sa sportskim sadr`ajima - rekao je Igor Vidovi}.

Igor Vidovi}

vno to {to je zemqi{te na ko jem se pla ni ra gradwa u vlasni{tvu Administrativne slu`be grada pa se ne bi moralo otkupqivati od privatnih lica. - Vrijednost projekta je oko 5.000 maraka, izgradwa teniskog i ko{arka{kog terena ne bi trebalo da ko{ta vi{e od 10.000 maraka, plus rasvjeta od oko 10.000 maraka - pojasnio je Vidovi}. Jo{ je kazao da se grupa gra|ana obra}ala pro{le godine Savjetu sa zahtjevom da se na ovom prostoru napravi bilo kakav sportski sadr`aj. Mje {ta ni se sla `u sa mi{qewem predsjednika Savjeta gra|ana. - Zaista je nelogi~no da nemamo gdje da se rekreiramo i ba vi mo spor tom u 21. vijeku. Jedino mjesto nam je {kolsko igrali{te, ali {ta da mi odrasli radimo kada su djeca uvijek tamo. Ne}emo ih vaqda tjerati sa terena. Zato Lazinu wivu treba pretvoriti u mjesto gdje }emo se baviti sportom i tako ~uvati kondiciju i zdravqe - rekao je Mi lan Ce ro vac iz Lazareva.

Otvorena "Po{ta" na Petri}evcu

Mje{tanima po{ta na dohvat ruke

FOTO: G. [URLAN

Izdvojeni {alter Po{te 78 101 Bawa Luka, u ulici Wego{eva 81b, u bawolu~kom nasequ Petri}evac po~eo je ju~e da radi. - Ovo je 14. izdvojeni {alter na teritoriji grada, a 29. u sastavu Radne jedinice za po{tanski saobra}aj. Najve}u korist od otvarawa ovog {altera ima}e stanovnici Petri}evca koji }e mo}i da obave sve usluge koje “Po{te“ pru`aju. “Po{te Srpske“ pored svakodnevnog unapre|ewa svojih usluga, te`e da pro{ire mre`u svojih {altera u svim naseqima u kojima se uka`e potreba - saop{teno je iz “Po{ta Srpske“. Ina~e, {alter }e biti otvoren svakog radnog dana u periodu od deset do 17 ~asova i subotom od osam do 13 ~asova. S. J.

PA@WA
Ulice i naseqa bez struje
Zbog radova na elektroenergetskim objektima danas }e dolaziti do povremenih prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom u dijelovima ulica Rade Radi}a i Vladislava Skari}a u vremenu od 8.30 do 10.30, Isidore Sekuli} i Stojana Novakovi}a od 8.30 do 11 ~asova, Fru{kogorskoj i Vladimira ^ovi}a od 11 do 13.30 i naseqima Zeleni vir, Mi{in Han, [imi}i, Tara{evac i Piskavica od deset do 13 ~asova. S. G.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Mio drag Kne `e vi}, sin Momira i Sawe; Matej Mili}, sin Petra i Olivere; Petar Mu`deki}, sin Velibora i Dijane; Kristina Ko ra}, k}i Ne na da i Biqane; Vi ktor Qiqak, sin Ale ksan dra i Je le ne; Pavle Barovi}, sin Sr|ana i Bojane; Rajna Blagojevi}, k}i Sini{e i Ivane; Katarina Ivanovi}, k}i Marka i Darije; Helena Milanovi}, k}i Ale ksan dra i Mirjane; Aleksandar Stupar, sin Du{ka i Biqane.

Umrli:
Mi lan (Bran ko) Jolyi}, ro|en 1927. godine.

26 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Muzej Republike Srpske

Dobrica ]osi}, KORENI

\or|e Sladoje, MANASTIRSKI BA[TOVAN
FOTO: ARHIVA

Izlo`ba “Ban i Bawa Luka“
BAWA LUKA - Izlo`ba “Ban i Bawa Luka - ambijentalni i gra|anski identitet“ bi}e otvorena ve~eras u 19 ~asova u Muzeju Republike Srpske. Ovom izlo`bom muzej po~iwe obiqe`avawe velikog jubileja – 80 godina postojawa. Postavka govori o najsvjetlijem razvojnom periodu Bawe Luke, iz doba Vrbaske banovine od 1930. do 1941. godine. To je vrijeme stolovawa ~etiri bana. Multimedijalna izlo`ba primijewene umjetnosti usmjerena je na gra|anski identitet, ali i ambijentalni identitet Gospodske ulice i centralnog trga grada, koji je za Bawu Luku prepoznatqiv. Potomci starih gra|anskih bawolu~kih porodica iz perioda banovine pozajmili su za ovu izlo`bu iz porodi~nog vlasni{tva autenti~ne predmete, namje{taj, odjevne predmete, posu|e, li~ne stvari, fotografije. A. R.

\uro Damjanovi}

Omalova`avawe djela kwi`evnika \ure Damjanovi}a

Muzej RS

Bawa Luka kolex

Dokumentarac o @ivoti \uri}u
BAWA LUKA - Dokumentarni film “@ivot, juna{tvo, pam}ewe“, o pilotu @ivoti \uri}u, bi}e prikazan ve~eras u 19 ~asova u amfiteatru Bawa Luka koleya. @ivota \uri}, pilot, major Ratnog vazduhoplovstva Vojske Savezne Republike Jugoslavije, poginuo je na borbenom zadatku 25. marta 1999. godine. Dokumentarac o @ivoti \uri}u snimio je Emil Milojevi}. Film traje malo vi{e od pola ~asa, a govori o ra|awu, `ivotu i preranoj smrti jednog od mnogih zaboravqenih junaka na{eg vremena. Na promociji }e biti @ivotine kolege piloti. A. R.

Ve~e posve}eno \uri Damjanovi}u neka je vrsta nastavka onoga {to se de{avalo oko wegove smrti, sahrane i komemoracije, gdje se pokazalo da ova sredina nije na onom nivou koji zaslu`uje \uro Damjanovi}, istakao Pevuqa
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Zaslu`io mjesto u {kolskoj lektiri
kwi`e vne ve ~e ri ko je su stvar ~iste parade i koje mogu da po slu `e i kao ne ka vrsta promocije piscima koji su potpuno ispod ranga \ure Damjanovi}a. Rekao je ovo za “Glas Srpske“ dr kwi`evnosti Du{ko Pevuqa, dodaju}i da parade tog masovnog tipa zaslu`uju osudu i jedan kriti~ki odnos. - Ve~e posve}eno \uri Damjanovi}u, koje je u ponedjeqak odr`ano u Banskom dvoru, neka je vrsta nastavka onoga {to se de{avalo oko wegove smrti, sahrane i komemoracije, gdje se pokazalo da ova sredina nije na onom nivou koju zaslu`uje \uro Damjanovi} - istakao je Pevuqa. Prema wegovim rije~ima, \uro Damjanovi} zaslu`uje potpu no dru ga ~i ji tre tman i ozbiqniji odnos kulturne javnosti. Kwi`evnik Ranko Risojevi} ka`e da je \uro Damjanovi} osebujna pojava u na{oj kwi`evnosti, kakav je bio i za `ivota.

BAWA LU KA - Odu `i vawe du ga ve li kom kra ji {kom i srpskom piscu \uri Damjanovi}u nikako ne smije da bude svedeno na masovne

Nagrada
- Kao vid na{eg duga \uri Damjanovi}u trebalo bi ustanoviti nagradu sa wegovim imenom i manifestaciju, ne prevelikog obima, na kojoj bi se kriti~ki razgovaralo o wegovom djelu. Ta manifestacija trebalo bi da se razlikuje od svih onih koje danas postoje, a koje slu`e da promovi{u na{e pisce, postaju}i vid wihovog javnog poni`avawa zakqu~io je Du{ko Pevuqa.

PRIPREMITI Damjanovi}eva sabrana djela
- \u ro je bio po ma lo iskqu~io sebe iz dru{tva i u su{tini wega je zanimala samo literatura. Oti{ao je onom stazom kojom idu oni koje nazivamo boemima, od Tina Ujevi}a do Rade Drainca. Nije on tu bio jedinstven, ali jedinstven je bio po talentu, koji je bio zaista sjajan, veliki, eruptivan i kojim se on iskazao i nametnuo od prvog trenutka, kao i dobio nagrade - naglasio je Risojevi}. On isti~e da je na dru{tvu

Filmska premijera

Bala{evi}ev “Mraz“
NOVI SAD - U sali Naftne industrije Srbije u Novom Sadu, u ponedjeqak je premijerno prikazan film \or|a Bala{evi}a “Kao rani mraz“, javio je Tanjug. Osnova za film u kome je Bala{evi} producent, scenarista i re`iser je wegova balada “Pri~a o Vasi Lada~kom“. U filmu igraju poznata imena na{eg filmskog i pozori{nog glumi{ta Rade [erbeyija, Mira Bawac, Vojin ]etko vi} i dru gi, a u ulo zi Va se La da ~kog je Da ni jel Kova~evi}. Poslije novosadske predstave, film }e imati i beogradsku premijeru - u Centru “Sava“.

da uradi niz bitnih stvari u ~ast \uri Damjanovi}u. - Kao ~lan komisije za ulice stavio sam wegovo ime na prvo mjesto onih koji to zaslu`uju. Pedago{ke vlasti treba da \uru Damjanovi}a uvrste u lektiru, kao i da u nekoj izdava~koj ku}i dobije svoja izabra na ili sa bra na dje la. Trebalo bi da se u okviru Katedre za kwi`evnost na Filolo{kom fakultetu organizuje nau~ni skup o \uri Damjanovi}u - smatra Ranko Risojevi}. Du{ko Pevuqa isti~e da je potrebno {to prije napraviti redakcioni odbor koji }e se pozabaviti pripremama izabranih ili sabranih djela \ure Damjanovi}a. On ka`e da taj po sao tre ba pre pus ti ti ozbiqnim qudi ma ko ji su se oprobali u toj vrsti posla, a ne neznalicama koje bi cijeli projekat upropastile.

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

Ve~e uz Bodlera u mjesecu poezije
BAWA LUKA - “Ve~e uz Bodlera“ odr`ano je u ponedjeqak u holu Narodne i univer zi tet ske bi bli ote ke Re pu bli ke Srpske u okvi ru “Aprila - mjeseca poezije“ i Dana Bawe Luke. Na ve~eri je promovisan i kompakt disk “15 pjesama [arla Bodlera“. Bodlerove stihove govorili su Jelena Radakovi} i Sini{a Bundalo, a klavirska pratwa bila je Violeta Pe}i}. Voditeq ve~eri bila je Nevena Babi}, koja je pro~itala uvodnu rije~ o [arlu Bodleru.

“CVIJE]E ZLA” veliko lirsko djelo
Jedan od najve}ih francuskih pjesnika 19. vijeka, [arl

Ekipa filma

Bodler ro|en je u Parizu na dana{wi dan 1821. go di ne. Wegovu zbirku pjesama “Cvije}e zla” mnogi kwi`evni kriti ~a ri sma tra ju naj ve }im lir skim dje lom 19. vi je ka. Iako wegova djela 1843. godine jo{ nisu bila objavqena, Bodler je postao poznat u umjetni~kim krugovima kao kico{ i rasipnik. Kupovao je kwige, a umjetni~ka djela i antikvi-

tete nije mogao sebi da priu{ti. Wegovo prvo objavqeno umjetni~ko djelo je pregled “Salon iz 1845“, koje je privuklo pa`wu zbog svoje neposredne smjelosti. Promocija u NUBRS organizovana je u saradwi sa Speci jal nom bi bli ote kom za slijepa i slabovida lica Republike Srpske i Francuskim institutom u BiH. A. R.

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 27

Klaudio Magris dobitnik nagrade “Milovan Vidakovi}“
NOVI SAD - Veliki italijanski, evropski i svjetski pisac Klaudio Magris ovogodi{wi je laureat nagrade “Milovan Vidakovi}“, saop{tili su organizatori 4. me|unarodnog festivala proze - “Prozefest“, koji }e sutra biti otvoren u Novom Sadu, javqa Tanjug. Priznawe, koje nosi ime za~etnika srpskog romana i jednog od naj~itanijih srpskih pisaca prve polovine 19. vijeka, Magrisu }e sutra uve~e, poslije sve~anog otvarawa “Prozefesta“ u Galeriji Matice srpske, uru~iti kwi`evnica Vida Ogwenovi}.

Narodno pozori{te Republike Srpske na festivalu u Smederevu

Vijesti
Solun

"Narodni poslanik" otvorio "Nu{i}eve dane"
Svaka predstava na ovogodi{wem festivalu, ali posebno “Narodni poslanik“, koji je, po mojoj slobodnoj proceni, favorit ovog festivala, ima moderan pristup Nu{i}evoj tematici i veoma sposobnu gluma~ku ekipu, rekao Sava \ur|evi}
PI[E: MARINA HRVA]ANIN marinah@glassrpske.com

Ko~i}evo podne
BAWA LUKA - Zadu`bina “Pe tar Ko ~i}“ Bawa Luka - Beograd predstavi}e se i ove godine na Me|unarodnom sajmu kwiga u Solunu, koji }e biti otvoren sutra. Na {tandu Zadu`bi ne bi }e izlo `e ni romani “Prsti ludih o~iju“ Rajka Vasi}a, “Devojka koju nisu nau~ili da ka`e ne”, kao i kwige iz dvojezi~ne biblioteke “Prevodi“, me|u kojima su “Mrguda“ i “Osam savremenih gr~kih pjesnika“. Na sajmu u Solunu bi}e odr`ano i “Ko~i}evo podne“. A. R.

“Beopolis“

Gostuje Dragan Veliki}
BEO GRAD - Kul tna kwi`ara “Beopolis“ ugosti}e jednog od najzna~ajnijih sa vre me nih srpskih pisaca Dragana Veliki}a, po vo dom objavqivawa wegove nove kwige “O piscima i gradovima“, u izdawu “Stubova kulture“, javio je Tanjug. Veliki} je dobitnik NIN-ove i drugih zna~ajnih kwi`evnih nagrada, autor desetine romana, zbirki pri~a i eseja.

SME DE RE VO - Pred stava Narodnog pozori{ta Re pu bli ke Srpske “Na ro dni po sla nik“, u re `i ji Nikole Pejakovi}a, u ponedjeqak uve ~e zva ni ~no je otvorila 27. “Nu{i}eve dane“ u smederevskom Centru za kulturu. Prema dosada{wem konceptu festivala “na Nu{i}e vom tra gu“, ovo go di{wa ma ni fes ta ci ja po ~e la je predstavom koja na izuzetno zabavan na~in stavqa tematiku Nu{i}evog doba u savremeni kontekst. “Narodni po sla nik“ Bra ni sla va Nu {i}a predstava je koja je sa uspjehom izvo|ena na mnogim festivalima, a u Narodno po zo ri {te RS do ni je la je

Scena iz predstave “Narodni poslanik”

FOTO: GLAS SRPSKE

zna~ajne nagrade. - Svaka predstava na ovogo di{wem fes ti va lu, ali po se bno “Na ro dni po sla nik“, koji je, po mojoj slobodnoj proceni, favorit ovog fes ti va la, ima mo de ran pristup Nu{i}evoj tematici i veoma sposobnu gluma~ku eki pu - re kao je umjetni~ki direktor festivala Sava \ur|evi}. Gluma~ku ekipu predstave ~ine Nikolina \or|evi}, @eqko Stjepanovi}, \ur|a Vu ka {i no vi}, @eqko Er ki}, Boris [avija, Nata{a Ivan ~e vi}, Ale ksan dar Stojkovi} i Zlatan Vidovi}.

- Veoma je bitno za mla|a po ko lewa da je te ma ti ka “onog“, Nu{i}evog vremena, ne sa mo pri la go |e na da na{wici, ve} i da je izvodi jako mlada gluma~ka ekipa, jer omla di na boqe ra zu me izraz svoje generacije - ka`e \ur|evi}. Prema wegovim rije~ima, “Narodni poslanik“ je jedina predstava koja dolazi iz “inostranstva“. - Posle pobede na na{em fes ti va lu sa pred sta vom “Gospo|a ministarka“, Narodno pozori{te RS nije se pojavqivalo na ovom festiva lu, pa je i ~iweni ca da

smo hteli ponovo da vidimo pozori{te koje je briqiralo na “Nu{i}evim danima“ pre nekoliko godina - istakao je \ur|evi}.

PUBLIKA odu{evqena bawolu~kom predstavom
Pred sta va je izma mi la mnogobrojne aplauze i vidno zadovoqstvo na licima posjetilaca. - ^i ni lo se kao da publi ke ima du plo vi {e, po tome kako je reagovala. Ta energija pokazala je onaj istinski duh pozori{ta – soli dar nost pred sta ve i publike, od samog po~etka ka zao je o pred sta vi is ta knuti pozori{ni kriti~ar Miloslav Buca Mirkovi}. Dodao je da je ova predstava nesvakida{we ra|ena, rediteqski zahtjevna i gluma ~ki im pre si vna, {to je svakako nevi|en kompliment kada dolazi od ~ovjeka koji se 50 go di na ba vi po zo ri {nom kritikom. Prema ocjenama publike,

Nagrada za Pavku
Za ulogu Pavke u “Narodnom poslaniku“ Nikolina \or|evi} dobila je deseto priznawe na “Nu{i}evim danima“. Pozori{ni kriti~ar Miloslav Buca Mirkovi} rekao je da \or|evi}eva mu{ki igra `ensku ulogu, sa nevjerovatnom komi~arskom kondicijom. - Nisam se uop{te nadala da }e ova uloga da mi donese toliko lijepih stvari i otvori toliko novih projekata. Ova uloga me je nau~ila da je kqu~ uspje{ne uloge povjerewe

izme|u glumca i rediteqa - rekla je Nikolina \or|evi}.

kriti~ara i organizatora, “Narodni poslanik“ osta}e dominantan do kraja festivala. Do ma }in fes ti va la i izvr{ni direktor Centra za kul tu ru Sme de re vo Mi lan Mi {i} ka zao je da je ten dencija festivala “komedija balkanika“. - Za sa da je Bra ni slav Nu{i} vrednost i inspiracija samo za srpsko govorno po dru ~je. Zbog to ga {to je wegovo delo bezvremensko, nastoja}emo da damo priliku i glumcima i rediteqima sa prostora biv{e Jugoslavije da se predstave na “Nu{i }e vim da ni ma“ u godinama koje slede - rekao je Mi{i}. Sve~anost dodjele nagrade za najboqu predstavu 27. “Nu{i}evih dana“ odr`a}e se 24. apri la u Cen tru za kulturu Smederevo. Stru~ni `iri za dodjelu “Nu{i}eve nagrade” za najboqu predstavu ~ine pozori{ni kriti~ar Mu ha rem Per vi}, dram ska umjetnica Ru`ica Soki} i pro fe sor kwi`e vnos ti Dragoslav Bata Mandi}.

Arhipelag

Rije~i evropskih pisaca
BEO GRAD - Iz da va ~ka ku}a “Arhipelag“ iz Beograda u toku ove sedmice or ga ni zu je tri va `na kwi`evna doga|aja povodom dolaska velikih savreme nih evrop skih pi sa ca Klaudija Magrisa i Lasla Darva{ija, koji su weni gosti i gosti Beograda povo dom Svjet skog da na kwige, javio je RTS.

Godi{wice

U znaku Marka Tvena
HANIBAL - Pustolovine Toma Sojera i Haklberija Fina du` obale Misisipija po kome plove parobrodi - slika je koju ma{ta stva ra na po men ime na Mar ka Tve na, po zna tog ame ri ~kog kwi`e vni ka, javqa Tanjug. Ove godine navr{ava se 100 godina od Tvenove smrti i 125 godina od prvog izdawa “Avantura Haklberi Fina“. Mark Tven bio je jedan od naj ve }ih hu mo ris ta u svjetskoj kwi`evnosti i prvi ti pi ~no ame ri ~ki kwi`evnik.

Galerija “U podrumu“

Festival pozori{ta u U`icu

Djela Mome Kapora
BEOGRAD - Galerija “U podrumu“, koja je sve~ano otvorena u ponedjeqak izlo`bom slika i crte`a Mome Kapora, novo je mjesto za qubiteqe likovnih umjetnosti, a nalazi se na Kosan~i}evom vencu. Vlasnica Galerije Marina Radenkovi} kazala je u izjavi za Tanjug da }e akcenat u izlaga~kom konceptu biti na podr`avawu slike, crte`a, grafike..., a ne na konceptualnom i minimalisti~kom pristupu umjetnosti. - Ovo je privatna galerija i umetnike }emo sami birati, ali ciq nam je da najvi{e budu zastupqeni umetnici iz na{e zemqe - kazala je ona. Radenkovi}eva je dodala da }e promovisati mlade umjetnike iz zemqe, ocijeniv{i da su veoma talentovani.

“[uma blista“ najboqa predstava
U@ICE - Drama “[uma blista“, “Ateqea 212“, najboqa je predstava Jugoslovenskog po zo ri {nog fes ti va la ko ji je odr`an u U`icu, javile su agencije. Za najboqu glumicu festivala progla{ena je Jasna \uri~i}, dok je naj boqi glu mac Ni ko la Ristanovski. Stru~ni `iri ove festivalske smotre, na kojoj je nastupilo sedam pozori{ta iz Srbije, Hrvat ske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Tomiju Jane`i}u je dodijelio nagradu za re`iju pobjedni~ke predstave.

Jasna \uri~i}

@i ri jem je pred sje da va la beo grad ska dramska umjetnica \ur|ija Cveti}.

28 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 29

Razbibriga
Od tra~a do istine

Stari trgovac na samrti, pa poziva uku}ane jednog po jednog: - @eno moja, da li si tu? - Jesam, mu`u moj!

- Sine moj, da li si ti tu? - Tu sam o~e! - ]erko moja najmilija, da li si i ti sa mnom? - Jesam, o~e! - Pa, ko je onda u radwi, idioti jedni???!!!

Davi se ~ovjek u moru, a grupa Crnogoraca stoji na obali i komentari{e: - Vidjeste li onog ~ovjeka

{to se davi, a mi stojimo? - Jes’ vala, stojimo. - Pa ‘ajde onda da sjednemo.

Stoji Lala na autobuskoj stanici i qubi svaki autobus koji se zaustavi. Pita ga jedan poznanik:

- Lalo, ti si ba{ otka~io, za{to qubi{ autobuse? - Jedan mi je zaka~io ta{tu, ne znam koji, pa ih sve volim!

Spremni za svadbu
Biv{i u~esnici rijaliti serijala “Veliki brat“ Anabela \ogani i Mladen Radulovi} rije{ili su da stanu na ludi kamen, prenijeli su pojedini mediji u Srbiji. Ova informacija ve} neko vrijeme se provla~i kroz estradne krugove u Beogradu, a u prilog pri~i da su se pjeva~ica i maneken vjerili ide i ~iwenica da je poznati par “odradio“ generalnu probu na reviji vjen~anica u novosadskog hotelu “Aleksandar“. Kada su se pojavili kao manekeni na reviji koju je organizovala kreatorka Svetlana Horvat, dobili su veliki aplauz, a gotovo svi prisutni komentarisali su kako jedno kraj drugog izgledaju savr{eno. Da se u sali slu~ajno zatekao mati~ar, nema sumwe da bi oboje bez oklijevawa izgovorili sudbonosno “da“, komentari{u mediji. Maneken je ~ak indirektno potvrdio da }e vezu podi}i na vi{i nivo i to u emisiji “Narod pita“. Naime, voditeq Sa{a Popovi} je rekao orkestru da svira svadbeni mar{ i upitao Mladena da li uzima Anabelu za suprugu. - Da ste Vi kojim slu~ajem sve{tenik i da me upitate to, odgovorio bih “da” - rekao je maneken, dok je pjeva~ica na isto pitawe u {ali po~ela da bje`i iz studija. Zelene lisnate stabqike celera uvijek privla~e svojom svje`inom i ukusom. Sirove ili pripremqene u razli~itim kombinacijama na{le su svoje mjesto u svim kuhiwama svijeta. Probajte kombinaciju s piletinom na kineski na~in. Vrijeme pripreme ovog jela, za dvije osobe, je oko 40 minuta.

Sastojci
(za 2 osobe) 200 g 3 1 pile}eg filea ka{i~ice gustina ka{i~ica mje{avine za~ina uqa vode ka{i~ica nasjeckanog bijelog luka ka{i~ice nasjeckanog |umbira malo bibera bijelog vina bjelance celerove stabqike ka{i~ica susamovog uqa

Priprema
1. Celerovu stabqiku nasijecite na tri centimetra duge dijelove i prokuvajte (blan{irajte) oko dva minuta. 2. Zatim izmije{ajte |umbir i bijeli luk pa toj smjesi dodajte bijelo vino, vodu, ka{i~icu gustina, mje{avinu za~ina i biber. 3. Meso nasijecite na rezance. Kratko istucite bjelance i stavite u wega preostali gustin. U ovu smjesu uvaqajte meso te ga lagano ispecite na uqu. 4. Meso izvadite i uklonite vi{ak masno}e. Zatim dodajte celer, mje{avinu |umbira i bijelog luka, meso pa sve zajedno kratko prokuvajte. 5. Na samom kraju u jelo stavite susamovo uqe.

Cijene u KM
piletina gustin za~ini uqe luk |umbir vino bjelance celer susamovo uqe 2 0,3 0,5 0,4 0,2 0,8 0,6 0,2 0,5 0,8

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Zabrinuti ste za sudbinu jedne `enske osobe. Poku{avate da joj pomognete, ali u tome te{ko uspijevate. Stoga }e osje}awa, kod vas ~esto prenagla{ena, biti pomalo povrije|ena. Ko je to poku{ao da se sa wima poigra? Krivica le`i u vama. Bili ste neoprezni.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Ma{tate i planirate. Morate biti konkretniji, kako se ne biste izgubili u pukim iluzijama. Dolazi vrijeme kad treba krenuti sa rije~i na djela. Vi ga sa zebwom i sa nestrpqewem o~ekujete. Obratite pa`wu na spoqa{we okolnosti, koje ~esto ne idu na ruku.

50 ml 50 ml 1

2

Poslu`ivawe
Piletinu s celerom, pripremqenu prema ovom receptu poslu`ite uz kuvanu ri`u.

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Stawe se nije bitno promijenilo u odnosu na ju~era{wi dan. I daqe su evidentna bezrazlo`na nervirawa i maksimalno tro{ewe snage na sitnice. Po{to o zdravqu ne mislite dovoqno, morate biti svjesni da kad po~nete na wega obra}ati pa`wu mo`e biti ve} kasno.

50 ml 1 4 1

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Posao koji trenutno obavqate zahtijeva inspiraciju, ali we ponekad nema. Po{to osje}ate potrebu da vam neko sa strane pomogne, bi}ete debelo razo~arani kad ta pomo} izostane. Shvatate da se morate, kao i obi~no, osloniti na samog sebe, ali i na voqenu osobu.

Savjet
Umjesto celerove stabqike mo`ete staviti svje`u papriku ili tikvicu nasje~enu na rezance.

Piletina s celerom

6,3

Blizanci
(21.5 - 21.6)
Za relativno dobro raspolo`ewe zaslu`an je partner. On uspijeva da vas pokrene iz u~malosti i odvede na neko pristojno mjesto. Bilo da se radi o pozori{noj predstavi ili o ku}noj sedeqci - lijepo }ete se osje}ati. Poku{avate da verbalizujete osje}awa.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Samo se djelimi~no trudite, i to u onim oblastima koje neizmjerno volite. [to se ostalog ti~e, prebacujete odgovornost na druge. Ukoliko imate pored sebe nekoga ko je spreman da popuwava praznine u va{em `ivotu, blago vama. U protivnom, morate ga na}i.

Sva|a poma`e u odrastawu
Roditeqi ne treba da se sva|aju u ime svoje djece, ve} da pripreme teren za postizawe dogovora. Va`no je da odrasli u trenutku rje{avawa sukoba budu nepristrasni i da preuzmu ulogu posrednika
{awe ima odre|eni efekat. Uz pomo} odraslih djeca mogu da sagledaju {ta se ta~no dogodilo, odnosno {ta je dovelo do sva|e, kako se ona osje}aju u svemu tome, {ta `ele i o~ekuju od drugih, {ta su spremna da u~ine... vila? Da li ih prije svega treba osposobiti da konstruktivno rje{avaju probleme? Ili mo`da treba za{tititi odre |e no di je te i oja ~a ti wegovo samopouzdawe? Neutralnost je najva`nija: Prilikom rje{avawa sukoba ve oma su va `ni neu tral nost i ne pris tra snost. Roditeqi ne treba da se sva|aju u ime svoje djece, ve} da pripreme teren za postizawe dogovora. Va`no je da odrasli u trenutku rje{avawa sukoba budu nepristrasni, da preuzmu ulogu posrednika i vode ra~una o tome da se po{tuju pravila komunikacije. To zna~i da svakom djetetu treba pru`iti priliku da do kraja iska`e svoje misli, ali je tako|e va`no da saslu{a druge, da ne vrije|a i govori sa mo u svo je ime o svo jim osje}awima i motivima koji su ga naveli da se pona{a na odre|eni na~in.

Rak
(22.6 - 21.7)
Uznemireni ste i pomalo nezadovoqni. Ni sami ne znate {ta je uzrok ovog raspolo`ewa, ali ga prepoznajete, po{to se periodi~no, bez vidqivih razloga, ponavqa. Morate biti svjesni da neke stvari ne zavise samo od vas, ali da ih mo`ete sanirati i ubla`iti.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Dobro raspolo`ewe se nastavqa. Osje}ate potrebu da u~inite ne{to kako biste promijenili imiy. Razloga za nezadovoqstvo nema. Trenutno su u prvom planu qubavna sre}a i radosne vijesti od mla|ih uku}ana. ^im se boqe osje}ate, qep{e i izgledate. Izra`ene su umjetni~ke sklonosti.

PONEKAD je potrebno da se roditeqi umije{aju
Ro di teqi, va spi ta ~i i nastavnici te{ko podnose dje ~je sva |e, ko je su bu ~ne, unose nemir u svakodnevni `ivot i stvaraju neprijatnu atmosferu. Da li nam ostaje da se nadamo da djeca ne}e me|usobno porazbijati glave i da }e sami prestati da se sva|aju ili treba da ih razdvojimo i preuzmemo ulogu posrednika? Stav prema kome djeca {to ranije treba da nau~e da sama rje{avaju konflikte te da se zbog toga ne treba mije{ati u sva|u ponekad je velika zabluda. Naravno da djeca mogu da nau~e da mir nim pu tem i sa mos talno rje{avaju konflikte, ali im je za to potrebna podr{ka odraslih osoba od povje rewa, ko je }e im, pri je sve ga na li~nom primjeru, pokazati kako se prema drugima treba odnositi s po{tovawem. Kri ti ~ni mo me nat: U trenutku kada se sukob do te mje re za o{ tri da su dje ca izlo`ena maltretirawu, prijetwama, po ni `ewu ili iskqu~ewu iz dru{tva odrasli moraju da preuzmu odgovornost i da se umije{aju, jer takve vrste konflikata uzrokuju stres i umawuju dje~je samopouzdawe. Odrasli treba da interveni{u ukoliko do|e do tu~e ili ako ja~i napadaju slabije (bilo fizi~ki, bilo verbalno). Me|utim, veoma je va`no da poslije toga porazgovaraju sa djecom jer na taj na~in konflikt prerasta u {ansu. Korist: Da bi stekla svoje mjesto u grupi, djeca moraju da se do ka `u. Po ne kad }e, sva|aju}i se, uspjeti da ostvare svoj naum, a ponekad ne. Kroz konflikt djeca u~e kako da formuli{u svoje `eqe i potrebe, ali i kako da steknu priznawe okru`ewa. Tako|e, shvataju da iz sva|e mogu da iza|u kao pobjednici ili gubitnici i da wihovo ponaUloga odraslih: Odrasli treba da poku{aju da shvate {ta je prouzrokovalo sva|u, ko su u~esnici, otkada konflikt postoji i da li se ponavqa. Ponekad }e biti neophodno da se umije{aju. Nekad sva|a mo`e da se rije{i spontanom reakcijom, ali se prije inter ven ci je tre ba za pi ta ti {ta je u tom trenutku najva`nije: da se u razredu (dje~joj so bi) {to pri je uspos ta vi mir? Da se djeca natjeraju da budu poslu{na i po{tuju pra-

Lav
(22.7 - 22.8)
Trenutno bi jedino dobro putovawe moglo da vas pokrene sa mrtve ta~ke i uzvu~e iz svakodnevne kolote~ine. Dan provodite negdje izme|u sna i jave, stvarnosti i ma{tarija. Ne sekirajte se, putovawa }e biti. Bitno je, uostalom, da imate s kim na wega da odete.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Problemi na sve strane. Taman mislite da ste se jednog rije{ili, kad se javqa novi. Po{to va`ite za osobu koja umije da se sa wima izbori na sebi svojstven na~in, nemojte se sekirati, ve} shvatite situaciju kao neminovnu i prolaznu. Uskoro }e vam svanuti.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Djevica
(23.8 - 23.9)
Kamen vam je pao sa srca jer se nazire kraj neprijatnosti koje su vas doskora optere}ivale. Strpqivi ste, jer sa optimizmom o~ekujete povoqan ishod doga|aja. Ono {to mo`e da vas na trenutak izbaci iz ravnote`e jeste kratkotrajni zastoj zbog vi{ih sila.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Iznenadan doga|aj vra}a vam poquqani optimizam. Ve} ste poku{ali da odustanete od svega, ali situacija po~iwe da obe}ava. Nemojte, po obi~aju, odmah da gradite kule u oblacima, ve} se aktivno uhvatite u ko{tac sa nastupaju}im doga|ajima. Ni{ta vam ne mo`e pasti s neba!

RJE[EWE: OSPA, Z, KARLOS, DVA, SAVALAS, T, L, NOVGORODSKI, AMATERSTVO, UJ, Z, MOTIKA, [UME, A, SKIJA[I, LAN, K, KANARINCI, A, PIRINAC, R, RAK, FO, ARV, OPAKOST, UQ, SINANTROPI, TRAKT, SLIV, RILA, SKICA, A], OPLENAC.

30 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

ISTORIJA QUBAVNICA (Haremske konkubine)

(3)

Ozlogla{ena Rokselana ambiciozna qepotica
ELIZABET ABOT

Rokselanin `ivot kao istorijske li~nosti po~iwe 1526. godine. Harem imao strogu hijerarhiju i slo`en protokol. Na samom vrhu, odra`avaju}i tursko vi|ewe da su `ene za jednokratnu upotrebu, a majke stalne, nalazila se sultanova majka U haremu, okru`ene `enama i evnusima, kao jedino (dozvoqeno) seksualno pra`wewe konkubine su imale sultana. Ali on je `eleo samo najprivla~nije od wih, i otuda je seksualna napetost bila jaka i beskrajna

Carski haremi prizivaju slike ~ulno izazovnih konkubina prepu{tenim na milost i nemilost ogor~enih isfeminiziranih evnuha i seksualno nezasitih careva i prin~eva. Stvarnost osmanskih i kineskih carskih harema imala je, me|utim, mawe veze sa seksom nego sa mo}i. Arapska re~ haram - “harem“ na srpskom zna~i `ivqewe izdvojeno od spoqa{weg sveta, i odre|uje oksimoronsko uto~i{te za `ene unutar ~ijih su nepropusnih zidina one istovremeno zato~ene. Posledwi turski haremi zatvoreni su 1909. Od desetina hiqada konkubina koje su tokom vekova u wima progutane, naj~uvenija Turci bi mo`da rekli “najozlogla{enija“ - bila je `ena iz {esnaestog veka poznata kao Rokselana, “Ruskiwa“.

Strategija qepotice
Rokselana je bila pametna i ambiciozna lepotica, sitna i energi~na, s malim pr}astim nosom i prodornim o~ima. Prema poqskom predawu, to je bila Aleksandra Lisovska, }erka osiroma{enog pravoslavnog sve{tenika iz Rohatina, u Ruteniji, u Karpatima. Prema toj pri~i, zarobili su je tatarski pqa~ka{i, a onda prodali velikom veziru Ibrahim-pa{i, koji ju je dao Sulejmanu, verovatno najve}em sultanu turskog Osmanskog carstva. Ni{ta vi{e nije poznato o wenom poreklu, porodici, detiwstvu ili obrazovawu. Rokselanin `ivot kao istorijske li~nosti po~iwe tek 1526, kad je iz pesni~ewa sa Sulejmanovom glavnom konkubinom iza{la sva izgrebana i okrvavqena. Poraz u toj tu~i - namerno izveden bio je jedna od Roksela-

ninih najdomi{qatijih strategija. Ve} je bila druga kaduna, ili kraqevska konkubina, ali je Tatarka Gulbahar, prva kaduna i majka princa Mustafe, prestolonaslednika, bila nepremostiva prepreka koja ju je spre~avala da postane Sulejmanova glavna konkubina. Za vreme jedne sva|e, Rokselana je izazvala Gulbahar da je napadne. Gulbahar je upala u zamku. Povukla je Rokselanu za kosu i noktima joj lice izgrebala, privremeno nagrdiv{i prelepi lik ove druge. Ali je Gulbaharin trijumf bio Pirova pobeda. Iako je Rokselana izazvala napad, znala je da strogi haremski protokol zabrawuje protivnapad, za {ta sledi kazna u vidu izbacivawa iz harema. Otuda je Rokselana prosto primala udarce dok je wena protivnica u besu zamahivala. Kasnije se osvetila. Danima posle tu~e, odbijala je Sulejmanove pozive pod izgovorom da je unaka`ena. Sulejman je bio tako u`asnut i qut da je izbacio Gulbahar. Gotovo neposredno posle toga, Rokselana ju je zamenila kao prva kaduna. Premda je bila izuzetno lepa, Rokselanin nagli uspon do vrha u Sulejmanovom haremu bio je zapawuju}i, {to je dodatno istaklo wenu inteligenciju, polet i fizi~ku lepotu. Sultanov je harem imao tri stotine `ena, te je konkurencija bila onoliko `estoka koliko su interesi bili va`ni. Konkubine nipo{to nisu bile ravnopravne. Ve}ina ih je vodila sumoran `ivot ribaju}i podove i izvr{avaju}i druge manuelne zadatke. Najgore su prolazile crnkiwe: wima su ostavqani najte`i i najprqaviji poslovi. Belkiwe poput Rokselane obavqale su raznovrsne zadatke, od vo|ewa kwiga do spravqawa kafe.

kizlarage, {to zna~i “general nad devojkama“, koji je bio glavni me|u crnim evnusima. Wih dvoje, `ena u godinama i kastrirani Nubijac, zajedno su upravqali haremskim `enama.

Nadzornici i evnusi
Kizlaraga je, me|utim, previ{e bio zauzet carskom administracijom da bi provodio vreme bave}i se haremskim poslovima, {to je poveravao drugim evnusima. Ti su qudi sara|ivali s konkubinama koje su bile pravi nadzornici harema. Kontrolor, blagajnik, rizni~ar i ~ita~ Korana obi~no su bile ambiciozne starije `ene koje su imale male ili nikakve izglede da privuku sultana, i one bi zdu{no {~epale priliku da nametnu mo} i zgr}u blago na koje im je polo`aj davao pravo. Harem je bio slo`eno, opasno i zatvoreno dru{tvo izolovano od stvarnosti spoqa{weg sveta i ~ak i od sultana i wegovog okru`ewa, koji su `iveli odvojeno u velikom saraju. @ene i evnusi koji su `iveli u haremu bili su razli~itog etni~kog i rasnog porekla, ruskog, ~erkeskog, tatarskog, gr~kog, srpskog, italijanskog, nubijskog i etiopskog. Mnogi su bili hri{}ani. Nije bilo muslimana, ~ije je zarobqavawe bilo zakonom zabraweno. Svi su bili nemo}ni, zato~enici lavirintske institucije ~ija je svrha bila da, uz ogromnu qudsku i nov~anu cenu, zadovoqava sultanov libido i gordost, te su brzo u~ili uloge koje je trebalo da igraju... ...Ogor~eno su se sva|ale i nadmetale za pa`wu haremskih vlasti, kizlarage, sultanije valide i upraviteqa svakog odeqewa. Konkubine su bile istrgnute iz svojih velikih porodica i siroma{nih agrarnih naseqa. Tamo bi se bile udale i podizale decu. Tu, u haremu, okru`ene `enama i evnusima, kao jedino (dozvoqeno) seksualno pra`wewe imale su sultana. Ali je on `eleo samo najprivla~nije od wih, i otuda je seksualna napetost bila jaka i beskrajna. Od konkubina se o~ekivalo da potisnu ili sublimiraju `udwu sve dok ih sultan ne pozove. Neke od tih zarobqenih `ena upravo su to i ~inile. Druge su se radi seksualnog zadovoqewa okretale jedna drugoj, svesno ili nesvesno, u vidi masa`a mirisnim uqima, ~etkawa i name{tawa kose, i brojnih drugih rituala doterivawa i ulep{avawa. (Nastavi}e se) IZDAVA^: e-mail: geopoet@eunet.yu www.geopoetika.com

OD KONKUBINA SE O^EKIVALO da potisnu `udwu sve dok ih sultan ne pozove

Sudbina
Poznata istori~arka i spisateqka poku{ala je pomo}u nau~ne studije, kroz istinske sudbine ~ak osamdeset `ena, pisane razumqivim jezikom, i uz sveprisutnu qudsku znati`equ, da sazna gorku istinu i neodoqivu pozadinu pojma - qubavnica. Kakav je, kroz vijekove, bio status konkubina, qubavnica, `ena harema, nalo`nica - tako|e je tema ovog djela. Wihov `ivot je, mawe-vi{e, mje{avina gor~ine i meda…

Harem, sme{ten u staroj palati, imao je strogu hijerarhiju i slo`en protokol. Na samom vrhu, odra`avaju}i tursko vi|ewe da su `ene za jednokratnu upotrebu, a majke stalne, nalazila se sultanova majka, Hafsa Hatun, sultanija valida (“sultanija majka“). Jedino je wen sin po carskoj mo}i bio iznad we, a u staroj je palati vladala suvereno. Ali wen odnos s konkubinama wenog sina nije bio ni ugodan ni prisan. S tim `enama, koje su joj zavidele, mrzele je i protiv we kovale zavere, op{tila je posredstvom svog zamenika,

21. april 1915. godine

21. april 1900. godine

21. april 1999. godine

Ro|en Entoni Kvin
1915 - Ro|en ameri~ki filmski glumac meksi~kog porijekla Entoni Rudolf Oaksaka Kvin, sjajan tuma~ izrazitih karaktera, sna`ne individualnosti, sirovih i elementarnih qudi. Filmovi: “Parola“, “Viva Zapata“ (Oskar), “Crno zlato“, “Ulica“, “@udwa za `ivotom“ (Oskar), “Grk Zorba“, “Topovi sa Navarona“, “Posqedwi ratnik“, “Nasqedstvo Feramonte“. Bio je jedan od najpopularnijih glumaca svoga vremena koji je u svjetskoj kinematografiji, igraju}i velike uloge, ostavio neizbrisiv trag u ovoj umjetnosti.

Umro Jovan \or|evi}
1900 - Umro je srpski kwi`evnik Jovan \or|evi}, veliki kulturni i nacionalni radnik. Studirao je filozofiju i medicinu u Pe{ti. Bavio se publicistikom i novinarstvom, ure|ivao je “Srpski dnevnik“. Bio je sekretar Matice srpske i urednik “Letopisa“. Osniva~ je Srpskog narodnog pozori{ta u Novom Sadu. Objavio je “Op{tu istoriju“ i vi{e prevoda, posebno dramskih tekstova. Autor je dramskog djela “Markova sabqa“ ~iji je, izme|u ostalog, sastavni dio i pjesma “Bo`e pravde“ koja je postala himna Srbije (1872). Muziku za himnu komponovao je srpski kompozitor Davorin Jenko.

Odba~ena komanda NATO-a
1999 - Vojni sud u Pireju osudio je na dvije i po godine zatvora, uslovno na tri godine, potporu~nika Ratne mornarice Gr~ke Marinosa Ricudisa zato {to je odbio da isplovi u Jadran na razara~u “Temistokle“, koji je kao dio snaga NATO-a u~estvovao u agresiji na Srbiju (SRJ). Optu`eni se pravdao da kao pravoslavni hri{}anin ne mo`e da u~estvuje u napadu na jedan pravoslavni narod. Ovaj slu~aj osta}e upam}en kao jedinstven primjer odbijawa komande {efovima NATO-a u agresiji na SR Jugoslaviju.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 31

AKCIONARSKO DRU[TVO ZA ODR@AVAWE I ZA[TITU PUTEVA “ZVORNIKPUTEVI” ZVORNIK Broj: 1-02-415-1/10 Datum; 19.4.2010. godine Na osnovu ~lana 267. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 34. Statuta AD “Zvornikputevi” Zvornik, Upravni odbor Dru{tva

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U TREBIWU Broj 95 0 Mal 000869 09 Mal Trebiwe, 2.11.2009. godine U predmetu ovog suda, pod gorwim brojem, u pravnoj stvari po tu`bi Pro Credit Bank d.d. Sarajevo, filijala Bawa Luka, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br.91, protiv tu`enog Ne|e Boki}a iz Trebiwa, sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate duga, u prilogu Vam se, radi objavqivawa, a na osnovu ~l. 348. st. 3 Zakona o parni~nom postupku, dostavqa sqede}i

SAZIVA
Dvanaestu redovnu Skup{tinu akcionara Akcionarskog dru{tva “Zvornikputevi” Zvornik za dan 21.5.2010. godine, sa po~etkom u 15 ~asova u prostorijama Dru{tva u Zvorniku, Karakaj bb. Za sjednicu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine akcionara i radnih tijela, 2. Usvajawe zapisnika sa Skup{tine akcionara odr`ane 7.4.2009. godine, 3. Razmatrawe i usvajawe finansijskog izvje{taja za 2009. godinu, 4. Razmatrawe i dono{ewe odluke o izmjeni Statuta preduze}a i dopuni djelatnosti uskla|eno sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti, 5. Dono{ewe odluke o prestanku ~lanstva ~lanu Nadzornog odbora, 6. Dono{ewe odluke o uskla|ivawu op{tih akata Dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima (“Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 127/08), 7. Teku}a pitawa Skup{tina akcionara Dru{tva mo`e punova`no odlu~ivati ako su prisutni ili predstavqeni akcionari koji imaju vi{e od 50% ukupnog broja glasova, ukqu~uju}i i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem. Pravo glasa na skup{tini imaju akcionari upisani u kwigu akcionara na dan 30.4.2010. godine. Akcionari mogu izvr{iti uvid u materijal za sjednicu Skup{tine svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 ~asova u prostorijama Dru{tva. U slu~aju da se sjednica ne odr`i zakazanog dana zbog nedostatka kvoruma ponovqena sjednica }e se odr`ati 4.6.2010. god, u isto vrijeme i na istom mjestu. Odluka o sazivawu Skup{tine objavi}e se u dnevnom listu “Glas Srpske”, na oglasnoj tabli Dru{tva i na internet stranici Dru{tva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 056/260-306. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA To{kovi} Dragan

OGLAS
Dostavqa se tu`ba na odgovor tu`enom Ne|i Boki}u, ~ije se boravi{te, niti radno mjesto ne mogu utvrditi. Tu`eni je du`an da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, u kojem mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`ilac tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog, da tu`iocu po osnovu Ugovora o kreditu, po teku}em ra~unu broj 194-10627799001-53 od 20.7.2006. godine, isplati iznos od 1.169,96 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 05.01.2009. g. kao dana podno{ewa tu`be, pa do isplate, te mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Nakon objave tu`be, obzirom da je u tu`bi predlo`eno dono{ewe presude zbog propu{tawa, sud }e, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, donijeti presudu zbog propu{tawa, koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u “Glasu Srpske“, smatra}e se da je tu`enom tu`ba dostavqena na odgovor.

MIKROFIN OSIGURAWE AD ALEJA SVETOG SAVE 59 BAWA LUKA BROJ: MFO-110-271 DATUM: 19.4.2010.
Broj: 937/2010 Datum: 13.4.2010. godine

Zdravstveno-turisti~ki centar “Bawa Vru}ica” a.d. Tesli}, Kosovska bb Telefon:++387 53/421-200; 431-270 Faks: ++387 53/431-391 @R 552008-0000-7527-79 Hypo banka E-mail: marketing@banja-vrucica.com www:banja-vrucica.com

OGLA[AVA
Raskid ugovora o zastupawu u poslovima osigurawa “Mikrofin osigurawe“ a.d. Bawaluka, Aleja Svetog Save 59, u skladu sa Zakonom o posredovawu u osigurawu, odnosno u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovawu u osigurawu, ~lanom 6, stav 15, ogla{ava da su raskinuti Ugovori o zastupawu u poslovima osigurawa sa sqede}im zastupnicima: • Mira Stjepanovi} iz Bawe Luke, upisana kod Agencije za osigurawe RS u registar zastupnika u osigurawu-podregistar zastupnika u osigurawu fizi~kih lica iz Republike Srpske, pod brojem RZ-1-087 (Ugovor raskinut dana 25.3.2010. godine). • Zoran Lovri} iz Bawe Luke, upisan kod Agencije za osigurawe RS u registar zastupnika u osigurawu-podregistar zastupnika u osigurawu fizi~kih lica iz Republike Srpske, pod brojem RZ-1-075/07 (Ugovor raskinut dana 1.3.2010. godine). • Jadranka Radowi} iz Prijedora, upisana kod Agencije za osigurawe RS u registar zastupnika u osigurawu-podregistar zastupnika u osigurawu fizi~kih lica iz Republike Srpske, pod brojem RZ-1-152 (Ugovor raskinut dana 16.3.2010. godine). • Kristina Jove{ iz Bawe Luke, upisana kod Agencije za osigurawe RS u registar zastupnika u osigurawu-podregistar zastupnika u osigurawu fizi~kih lica iz Republike Srpske, pod brojem RZ-1-077/07 (Ugovor raskinut dana 1.3.2010. godine). • Slavko Damjanovi} iz Bawe Luke, upisan kod Agencije za osigurawe RS u registar zastupnika u osigurawu-podregistar zastupnika u osigurawu fizi~kih lica iz Republike Srpske, pod brojem RZ-1-074/07 (Ugovor raskinut dana 1.3.2010. godine). • Jovi{a Deni} iz Bawe Luke, upisan kod Agencije za osigurawe RS u registar zastupnika u osigurawu-podregistar zastupnika u osigurawu fizi~kih lica iz Republike Srpske, pod brojem RZ-1-215 (Ugovor raskinut dana 16.3.2010. godine). • Vid Kajkut iz ^elinca, upisan kod Agencije za osigurawe u registar zastupnika u osigurawu-podregistar zastupnika u osigurawu fizi~kih lica iz Republike Srpske, pod brojem RZ-1-264 (Ugovor raskinut dana 16.3.2010. godine). • Agencija “WVP“ iz Bawe Luke, registrovanog zastupnika u osigurawu po rje{ewu Agencije za osigurawe RS br. 05-434-3/06 od 10.10.2007. godine, registarski broj RDZ1-01/07 (Ugovor raskinut dana 25.3.2010. godine). Mikrofin osigurawe ad Brane Stupar, direktor

Zdravstveno-turisti~ki centar “Bawa Vru}ica” a.d. raspisuje

JAVNI OGLAS
za prikupqawe ponuda za vr{ewe revizije finansijskih izvje{taja Dru{tva, za 2010. godinu Revizorska preduze}a, koja su zainteresovana za dostavqawe ponude, osnovne informacije o AD-u ZTC “Bawa Vru}ica”, mogu dobiti na tel. 053/431-270, kontakt osoba: Olgica Grgi}, rukovodilac ekonomsko-finansijskih poslova. Ponude, pored osnovnih informacija o ponu|a~u, treba da sadr`e cijenu, sa uslovima pla}awa. Ponudu dostaviti na adresu: ZTC “Bawa Vru}ica”, 74273 Bawa Vru}ica, Tesli}, najkasnije do 1. maja 2010. godine. Odluka o izboru revizora bi}e donesena na Skup{tini akcionara, zakazanoj za 12.5.2010. godine. DIREKTOR Goran Goji}, dipl. ek.

32 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

REPUBLIKA SRPSKA ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE Isto~no Sarajevo - Pale, Srpskih ratnika 44, Pale tel. 057/226-714, 057/223-107, faks: 057/227-531 web: www.zzrs.org

OGLA[AVA SLOBODNA RADNA MJESTA
filijala BAWA LUKA
ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE Isto~no Sarajevo – Pale Filijala Bawa Luka Migracioni servisni centar Migracioni servisni centar vam pru`a: • informacije, • savjete i • upu}uje vas na nadle`ne slu`be o migracijama u Evropsku uniju, [vajcarsku, SAD, Kanadu, Novi Zeland i Australiju. Na}i }ete informacije o: • vizama, • zaposlewu i uslovima `ivota, • studirawu u inostranstvu, • imigracionim programima, • pravima migranata i podr{ci, • spajawu porodica i • programima reintegracije u Bosni i Hercegovini za migrante koji su se vratili. Napomena: Migracioni servisni centar nije predstavnik ambasade, ni konzulata, ne posreduje pri zapo{qavawu, niti obra|uje vize i pru`a druge konzularne usluge. Adresa: Zavod za zapo{qavawe Republike Srpske Filijala Bawa Luka Save Mrkaqa 14 Telefon: 051/ 214 – 959 E-mail: msc2010@teol.net Website: http://www.migrantservicecentres.org O[ “DESANKA MAKSIMOVI]“ Ul. Dositejeva 34 78252 Trn – Lakta{i Tel./faks: 051/508-070;508-071 OGLAS Za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Nastavnik tehni~kog obrazovawa - na odre|eno vrijeme, do kraja drugog polugodi{ta; Shodno Zakonu o radu i Zakonu o osnovnom obrazovawu i vaspitawu, kandidati treba da ispuwavaju sqede}e uslove: - odgovaraju}a visoka ili vi{a stru~na sprema; - va`e}a licenca, - polo`en stru~ni ispit, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa djecom; - uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom za krivi~na djela. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa, prijave slati na adresu {kole. O[ “NEMAWA VLATKOVI]“ Ul. Omladinska br.1 [ipovo Tel: 050/371-407 KONKURS Za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Nastavnik fizi~kog vaspitawa – na odre|eno vrijeme (do povratka radnika sa bolovawa), a najdu`e do kraja nastavne godine ....................................................................1 izvr{ilac Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidat treba da ispuwava uslove iz ~lana 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Sl. glasnik RS“, br.74/98). Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti: - diplomu o zavr{enoj {koli, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - uvjerewe o neosu|ivanosti, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima. Prijave na konkurs sa dokazima o ispuwavawu uslova, slati na adresu {kole. Nepotpune prijave se ne}e razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. O[ “JOVAN DU^I]“ Ul. Nenada Kosti}a 7 Zalu`ani Bawa Luka KONKURS Za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Nastavnik razredne nastave – odre|eno radno vrijeme (do povratka radnika sa bolovawa) ......................................................................1 izvr{ilac Uslovi: Kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o osnovnoj {koli. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu {kole. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. O[ “SVETI SAVA“ Ul. U`i~ka bb Bawa Luka KONKURS O prijemu u radni odnos 1. Nastavnik wema~kog jezika – puna norma na odre|eno vrijeme, do povratka radnika sa trudni~kog bolovawa .........................................1 izvr{ilac Uz molbu kandidati su du`ni dostaviti prijavu, biografiju, rodni list, dokaz o zavr{enoj {koli, qekarsko uvjerewe, uvjerewe o dr`avqanstvu i uverewe o neka`wavawu. Nepotpuna dokumenta ne}e se razmatrati. Konkurs ostaje otvoren 8 dana. TVORNICA OBU]E “BEMA“ d.o.o. Bawa Luka Ul. Vojvode Pere Krece br.13 KONKURS Za prijem radnika u radni odnos 1. 50 radnika - `enskog pola sa iskustvom i bez iskustva, sa osnovnom {kolom i radnike obu}arske struke. 2. Administrativni radnik – sa dobrim poznavawem wema~kog jezika i rada na ra~unaru, mu{kog ili `enskog pola do 40 godina starosti - 2 izvr{ioca Molbe se podnose u TO “Bema“ d.o.o. na gore navedenu adresu, svaki radni dan od 7 do 15 sati. Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavqivawa. ‘"COLORIT‘" d.o.o. Ul. Blagoja Parovi}a 11b Bawa Luka OGLAS Potreban: 1. Tehnolog u proizvodwi materijala – za zavr{ne radove u gra|evinarstvu. Sve informacije na: 065/684-517 SC “LAZAR \UKI]“ Ul. Rade Jovani}a bb 79288 Ribnik Tel./faks: 050/431-213; 050/431-388 KONKURS Za popunu upra`wenog radnog mjesta 1. Profesor fizike – (13 ~asova), na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa. Uslovi: Kandidat koji konkuri{e za radno mjesto pored op{tih uslova propisanih Zakonom o sredwem obrazovawu i vaspitawu (“Sl. glasnik RS“ br.74/08) mora ispuwavati uslove iz Pravilnika o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika br.91 od 14.10.2009. godine. Datum stupawa na rad po prijemu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gore navedenu adresu. Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavqivawa. OKRU@NO TU@ILA[TVO BAWA LUKA Ul. Vladike Platona bb Bawa Luka Na osnovu ~lana 6 Zakona o tu`ila{tvima RS (“Sl. glasnik RS“ br.55/02, 85/03, 114/04, 115/05 i 68/07 ) i ~lana 7 i 66 Pravilnika o unutra{woj organizaciji i poslovawu RT i okru`nih tu`ila{tava Republike Srpske, Okru`no tu`ila{tvo u Bawoj Luci, o b j a v q u j e OGLAS za popunu radnog mjesta - Daktilograf..........................................1 izvr{ilac za rad u Podru`noj kancelariji u Prijedoru Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa bolovawa. Op{ti uslovi koje treba da ispuwava kandidat: - da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine; - da je stariji od 18 godina; - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost; - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u dr`avnom organu. Posebni uslovi : - SSS - daktilografski smjer ili daktilograf Ia ili I-b klase sa najmawe dvije godine radnog iskustva na daktilografskim poslovima Kao dokaz o ispuwavawu op{tih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilo`e: 1. Uvjerewe o dr`avqanstvu; 2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih; 3. Qekarsko uvjerewe ( prila`e kandidat koji bude izabran) 4. Uvjerewe da nije osu|ivan, odnosno da se ne vodi krivi~ni postupak; Uvjerewa pod ta~kom 3. i 4. ne mogu biti starija od {est mjeseci. Kao dokaz o ispuwavawu posebnih uslova, kandidati uz prijavu treba da prilo`e: 1. Diplomu o zavr{enoj {koli 2. Uvjerewe o radnom iskustvu Svi dokumenti se dostavqaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Prijave na oglas sa dokazima o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova, dostaviti Okru`nom tu`ila{tvu Bawa Luka na adresu: Vladike Platona bb, Bawa Luka, sa naznakom “Prijava na oglas“. Rok za podno{ewe prijava kandidata je 8 (osam) dana od dana objavqivawa oglasa u “Slu`benom glasniku RS“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prije dono{ewa odluke o izboru i prijema u radni odnos, sa prijavqenim kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa obavi}e se testirawe. O datumu i mjestu obavqawa testirawa kandidati }e biti obavije{teni naknadno, najdaqe u roku od 5 dana od zatvarawa Oglasa, pismenim putem ili telefonskim putem, te je neophodno u prijavi navesti i kontakt telefon. VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE Ul. Aleja Svetog Save bb Bawa Luka Na osnovu ~lana 56. Zakona o sudovima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik RS“, broj 111/04, 109/05,17/08 i 119/08) i ~lana 21. ta~ka 7, 12. i 23. Pravilnika o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Vrhovnom sudu Republike Srpske, Predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske, raspisuje OGLAS Za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme uz obavezni probni rad od tri mjeseca REFERENT ZA PERSONALNE POSLOVE ................................................................... 1 izvr{ilac DAKTILOGRAF-ASISTENT............2 izvr{ioca SPREMA^ICA RADNOG PROSTORA .....................................................................1 izvr{ilac Kandidati treba da ispuwavaju op{te i posebne uslove. Op{ti uslovi: da je dr`avqanin RS ili BiH, da je stariji od 18 godina, da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe 6 mjeseci, ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim u dr`avnom organu, da se ne vodi krivi~ni postupak. Posebni uslovi: 1. Referent za personalne poslove: sredwa upravna {kola, ekonomska {kola IV stepen, gimnazija, polo`en stru~ni ispit, poznavawe rada na ra~unaru, 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima. 2. Daktilograf-asistent: sredwa upravna {kola ili druga {kola IV stepen, polo`en stru~ni ispit, poznavawe rada na ra~unaru (Windows, Word, Exel, Outlook i Internet explorer) 1 godina radnog iskustva u struci. 3. Sprema~ica radnog prostora: osmogodi{wa {kola, 1 godina radnog iskustva. Kao dokaz o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova kandidat uz prijavu treba da prilo`i: uvjerewe o dr`avqanstvu, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, qekarsko uvjerewe, uvjerewe da nije osu|ivan, odnosno da se ne vodi krivi~ni postupak, diplomu o zavr{enoj {koli, dokaz da je osposobqen za rad na kompjuteru, uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u organima dr`avne uprave, uvjerewe o radnom iskustvu. Prijavu za oglas sa ovjerenim fotokopijama tra`enih dokumenata, a kojima se dokazuje ispuwenost op{tih i posebnih uslova dostaviti Vrhovnom sudu Republike Srpske neposredno ili putem po{te na adresu, Aleja Svetog Save bb, Bawa Luka. Rok za podno{ewe prijava na oglas je 15 dana od dana objavqivawa oglasa u sredstvima javnog informisawa. Prije dono{ewa odluke o izboru o prijemu u radni odnos, izvr{i}e se provjeravawe stru~nih i radnih sposobnosti prijavqenih kandidata. Preporu~uje se kandidatima da u prijavi na oglas navedu broj telefona, radi kontakta. O[ “PETAR KO^I]“ 78234 Imqani bb Kne`evo Tel./faks: 051/485-345; 489-092; 065/881-042; KONKURS Za upra`weno radno mjesto - Nastavnik razredne nastave - do povratka radnika sa porodiqskog odsustva (do 27.5.2010. godine). Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. “TIM-PROMET“ d.o.o. Ul. Sanska 6B Bawa Luka Potreban radnik: - Trgovac – sa iskustvom najmawe 2 god., - voza~ka dozvola “C“ kategorije. Kontakt telefon: 066/303-185. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. REKTOR UNIVERZITETA U BAWOJ LUCI Bulevar Petra Bojovi}a 1A Tel.: 051/321-171, 321-174 Faks: 051/315-694 E- mail: uni-bl@blic.net Na osnovu ~lana 138. stav 3. Statuta Univerziteta u Bawoj Luci, Senat Univerziteta raspis uje KONKURS I ZA IZBOR NASTAVNIKA: Za u`e nau~ne/ umjetni~ke oblasti: 1. Teorijska ekonomija, na nastavnom predmetu Makroekonomija – 1 izvr{ilac 2. Telekomunikacije, na nastavnim predmetima: Osnovi telekomunikacija I i Osnovi telekomunikacija II – 1 izvr{ilac 3. Interna medicina – 2 izvr{ioca 4. Hirurgija – 4 izvr{ioca 5. Neurologija – 1 izvr{ilac 6. Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1 izvr{ilac 7. Farmakologija i toksikologija – 1 izvr{ilac 8. Teorija i istorija kwi`evnosti, na nastavnim predmetima: Srpska kwi`evnost 18. vijeka i Srpski predromantizam – 1 izvr{ilac 9. Komunikologija, na nastavnom predmetu Komunikologija – 1 izvr{ilac II ZA IZBOR SARADNIKA: Za u`e nau~ne/ umjetni~ke oblasti: 1. Informacioni sistemi – 1 izvr{ilac 2. Telekomunikacije – 1 izvr{ilac 3. Arhitektura ra~unarskih sistema – 1 izvr{ilac 4. Programski jezici – 1 izvr{ilac 5. Elektronika – 1 izvr{ilac 6. Fiziologija – 1 izvr{ilac 7. Stomatolo{ka protetika – 1 izvr{ioca 8. Bolesti zuba – 2 izvr{ioca 9. Ekologija, na nastavnim predmetima: Ekomonitoring i bioindikatori i Tehnologija za{tite `ivotne sredine – 1 izvr{ilac 10. Prehrambene tehnologije, na nastavnim predmetima: Prehrambene tehnologije namirnica `ivotiwskog porijekla I i II; Tehnologija mlijeka i proizvoda od mlijeka; Tehnologija mesa i proizvoda od mesa; Analiza namirnica i Tehnologija masti i uqa – 1 izvr{ilac 11. Iskori{}avawe {uma, na nastavnom predmetu Iskori{}avawe {uma – 1 izvr{ilac 12. Uzgajawe {uma, na nastavnom predmetu Gajewe {uma I – 1 izvr{ilac 13. Filozofska antropologija – 1 izvr{ilac 14. Op{ta elektronika – 1 izvr{ilac Uslovi za izbor u zvawe nastavnika i saradnika i period na koji se bira akademsko osobqe propisani su odredbama ~lana 74 - 78. Zakona o visokom obrazovawu Republike Srpske. Kandidati za izbor u nau~no-nastavna, odnosno umjetni~ko-nastavna zvawa na u`e nau~ne oblasti, uz prijavu na konkurs du`ni su dostaviti sqede}u dokumentaciju: Pod rimskim brojem I: - ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o nau~nom stepenu doktora nauka iz nau~ne oblasti

OGLASI
za koju se vr{i izbor, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - dokaz o izboru u zvawe (ako je ranije biran), - kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispuwenosti uslova za izbor u zvawe u koje se bira u skladu sa ~lanom 74. i 75. Zakona o visokom obrazovawu, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji. Pod rimskim brojem II: - ovjeren prepis ili fotokopiju diplome o nau~nom stepenu magistra ili o zavr{enoj VSS iz nau~ne oblasti za koju se vr{i izbor, - kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispuwenosti uslova za izbor u zvawe u koje se bira u skladu sa ~lanom 74. Zakona o visokom obrazovawu, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavqivawa Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave sa navedenim dokumentima i dokazima dostaviti na adresu za radna mjesta: I ZA IZBOR NASTAVNIKA: - pod rednim brojem 1, 2, ELEKTRO TE HNI ^KOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Bawa Luka; - pod rednim bojevima 3, 4, 5, 6, 7. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkaqa 14, 78 000 Bawa Luka; - pod rednim brojevima 8. i 9, FILOLO[KOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78 000 Bawa Luka; II ZA IZBOR SARADNIKA: - pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 5. i 14. ELEKTROTEHNI^KOM FAKULTETU, Patre 5, 78 000 Bawa Luka; - pod rednim brojevima 6, 7. i 8. MEDICINSKOM FAKULTETU, Save Mrkaqa 14, 78 000 Bawa Luka; - pod rednim brojem 9. PRIRODNO-MATEMATI^KOM FAKULTETU, Mladena Stojanovi}a 2, 78 000 Bawa Luka; - pod rednim brojem 10. TEHNOLO[KOM FAKULTETU, Vojvode Stepe Stepanovi}a 73, 78 000 Bawa Luka; - pod rednim brojevima 11. i 12., [UMARSKOM FAKULTETU, Vojvode Stepe Stepanovi}a 75, 78 000 Bawa Luka; - pod rednim brojem 13. FILOZOFSKOM FAKULTETU, Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1A, 78 000 Bawa Luka. “MI PLANET“ d.o.o. Doboj Cara Du{ana bb 74 000 Doboj OSNOVNA MUZI^KA [KOLA “MARKOS PORTUGAL“ DOBOJ VIDOVDANSKA BB Tel: 053/225-161 KONKURS za popunu radnih mjesta Na odre|eno vrijeme (do kraja {kolske godine): 1. Nastavnik muzike – odsjek klavir – 9 ~asova .....................................................................1 izvr{ilac Uslovi zavr{ena akademija (sedmi stepen) ili Vi{a muzi~ka {kola ({esti stepen), odsjek klavira. Uz pismenu prijavu dostaviti dokaz o zavr{enom obrazovawu, uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu, uvjerewe o dr`avqanstvu, izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka. Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavqivawa. Prijave dostaviti na adresu: Osnovna muzi~ka {kola “Markos Portugal“ Doboj, Vidovdanska bb. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u obzir. O[ “DOSITEJ OBRADOVI]“ 74 275 BLATNICA Tel: 053/446-144 KONKURS za prijem radnika Na neodre|eno vrijeme: 1. Profesor bosanskog jezika ...........1 izvr{ilac Na odre|eno vrijeme: 2. Profesor-nastavnik razredne nastave ....................................................................1 izvr{ilac - do povratka radnice sa bolovawa Kandidati treba da ispuwavaju uslove propisane Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. IV – OP[TI USLOVI 1. da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4 da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije, 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo kojega ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u administrativnoj slu`bi jedinice lokalne samouprave, 6. da ne slu`i kaznu izre~enu od me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i da nije pod optu `nicom tog suda, a da se nije povinovao nalogu da se pojavi pred sudom ( ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine), V – POSEBNI USLOVI 1. visoka stru~na sprema, diplomirani pravnik, 2. pet godina radnog iskustva u struci, 3. polo`en stru~ni ispit za rad u administrativnoj slu`bi lokalne samouprave ili pravosudni ispit, Lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema polo`en stru~ni ispit, mo`e se primiti na rad ako se obave`e da polo`i stru~ni ispit u roku od {est mjeseci od dana zaposlewa. Ukoliko ne polo`i stru~ni ispit u roku od {est mjeseci, prestaje mu radni odnos. VI – SUKOB INTERESA Kandidati ne mogu obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o spre~avawu interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske i Zakona o lokalnoj samoupravi. VII – POTREBNA DOKUMENTA 1. biografija o kretawu slu`bi, 2. uvjerewe o dr`avqanstvu ne starije od 6 mjeseci), 3. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 4. ovjerena fotokopije li~ne karte, 5. qekarsko uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnost 6. uvjerewe da nije osu|ivan za krivi~no djelo, 7. ovjerena fotokopija diplome o zavr{enoj {kolskoj spremi, 8. uvjerewe o radnom iskustvu u struci, 9. potpisana i od nadle`nog organa ovjerena izjava o ispuwavawu op{tih uslova iz ~lana IV ta~ka 4. i 6. 10. uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za rad u administrativnoj slu`bi, 11. uvjerewe o nevo|enom krivi~nom postupku protiv kandidata koji se prijavquje na konkurs, Sa svim kandidatima koji u|u u u`i krug, Komisija za prijem radnika u Op{tinsku administrativnu slu`bu Osmaci obavi}e intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni VIII – ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana objavqivawa konkursa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Dokumenti prilo`eni uz prijavu ne vra}aju se kandidatima. Prijava sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te. REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BIJEQINA O[ “PETAR PETROVI] WEGO[“ VELIKA OBARSKA Tel. 055/ 383 – 552; Na osnovu ~lana 122. i ~lana 129. stav 3. ta~ka m) Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08), Osnovna {kola “Petar Petrovi} Wego{“, objavquje KONKURS Za prijem radnika u radni odnos i to: 1. Ra~unovo|a {kole, na odre|eno radno vrijeme, do povratka radnika sa nepla}enog odsustva, puna radna norma, izvr{ilac ....................................(1) USLOVI KONKURSA Svi prijavqeni kandidati moraju ispuwavati uslove iz ~lana 123. stav 2. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08). Pored prijave (molbe) kandidati moraju prilo`iti sqede}a dokumenta: - diploma o odgovaraju}oj stru~noj spremi – VSS – Ekonomski fakultet, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, - uvjerewe o dr`avqanstvu, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad, - uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka. Sva dokumenta, sem diplome, ne smiju biti sta-

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 33
rija od 6 mjeseci. Prijavqeni kandidati mogu biti sa ili bez radnog iskustva. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana ra~unaju}i od dana ogla{avawa. Prijave slati na adresu {kole. Republika Srpska Op{tina Bijeqina O[ “Dositej Obradovi}“ Suvo Poqe 76321 Suvo Poqe Bijeqina Na osnovu ~lana 114. stav 1. i ~lana 129. stav 3. ta~ka m. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Slu`beni glasnik RS“, broj 74/08 i 71/09) direktor Osnovne {kole “Dositej Obradovi}“ Suvo Poqe d o n o s i ODLUKU o raspisivawu konkursa za upra`weno radno mjesto 1. Nastavnik razredne nastave, na odre|eno vrijeme, do kraja nastave u {kolskoj 2009/2010. godini, 1 izvr{ilac, sa polo`enim stru~nim ispitom. Uslovi su sqede}i: - kandidati treba da imaju vi{u ili visoku stru~nu spremu i polo`en stru~ni ispit, - da nemaju zakonskih smetwi za obavqawe ovog posla (uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka), - da posjeduje izvod iz mati~ne kwige ro|enih, uvjerewe o dr`avqanstvu i qekarsko uvjerewe. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Dokumenta ne mogu biti starija od {est mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Republika Srpska Op{tina Osmaci O[ “Aleksa [anti}“ Osmaci Tel: 056/337-303 Na osnovu ~lana 129. Zakona o osnovnoj {koli (“Slu`beni glasnik RS“, broj 74/08), direktor {kole, raspisuje: KONKURS za popunu upra`wenih radnih mjesta 1. Nastavnika engleskog jezika, 10 ~asova (polovina norme) na neodre|eno vrijeme 1 izvr{ilac, 2. Nastavnika razredne nastave (pripravnika) na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovawa.......................................................... 1 izvr{ilac, 3. Nastavnika matematike i fizike na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa funkcije ................................................................... 1 izvr{ilac. USLOVI KONKURSA: Visoka ili vi{a {kolska sprema prema ~lanu 106. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) od dana objavqivawa. Republika Srpska Op{tina Zvornik O[ “Desanka Maksimovi}“ ^elopek ^elopek bb 75400 Zvornik Tel. 056/270-650 Na osnovu ~lana 129. stav 3. ta~ka m. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu (“Sl. glasnik RS“, 74/08), direktor {kole donosi odluku da se raspi{e OGLAS Za prijem radnika Na odre|eno vrijeme: - Nastavnik francuskog jezika, za 6 ~asova, do povratka radnika sa bolovawa – 1 izvr{ilac. Na neodre|eno vrijeme: - Psiholog u {koli ^elopeku - 1 izvr{ilac. Kandidati treba da pored op{tih uslova ispuwavaju uslove predvi|ene ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i Pravilnikom o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a (“Sl. glasnik RS“, 77/09.) Uz prijavu je potrebno dostaviti sqede}e dokumente: - rodni list - uvjerewe o dr`avqanstvu - qekarsko uvjerewe ne starije od 6 mjeseci - diplomu o ste~enoj stru~noj spremi - uvjerewe da niste osu|ivani za krivi~na djela u~iwena protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, polnog integriteta, zlostavqawa djeteta, polnog i drugog nasiqa nad djetetom ili maloqetnim licem. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavqivawa u “Glasu Srpske“. REPUBLIKA SRPSKA BIJEQINA O[ “KNEZ IVO OD SEMBERIJE“ Ul. Neznanog junaka 46 Tel. 055/242-162 Na osnovu ~lana 116 Zakona o radu -pre~i{}en tekst - (“Slu`beni glasnik RS“) broj 55/07 kao i

filijala DOBOJ
DOM ZDRAVQA “SVETI SAVA“ MARKA PEJI]A BB 74 270 TESLI] Tel: 053/433-710 ODLUKA o javnom objavqivawu potrebe za radnikom ^lan 1. Dom zdravqa “Sveti Sava“ Tesli}, objavquje potrebu za radnikom radi prijema na sqede}e radno mjesto: - DOKTOR STOMATOLOGIJE SA RADOM NA ODRE\ENO RADNO VRIJEME .............................................................1 IZVR[ILAC ^lan 2. Shodno ~lanu 1. ove odluke, kandidati pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom treba da ispuwavaju posebne uslove: - Zavr{en stomatolo{ki fakultet - Polo`en stru~ni ispit ^lan 3. Ovu odluku objaviti u prostorijama Zavoda za zapo{qavawe Tesli} radi objavqivawa u sredstvima javnog informisawa u trajawu od 8 dana. DOO “MI PLANET“ DOBOJ CARA DU[ANA BB 74 000 DOBOJ Tel: 053/229-243 OGLAS za zasnivawe radnog odnosa „MI PLANET“ d.o.o. Doboj prima u rad: 1. Diplomirani in`iwer gra|evinarstva .....................................................................2 izvr{ioca USLOVI: Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu kandidati treba da ispuwavaju sqede}e posebne uslove: - polo`en stru~ni ispit - 5 godina radnog iskustva u struci - licenca za izvo|ewe radova i projektovawe - voza~ka dozvola B kategorije (spremnost za putovawa i terenski rad) - obavezno poznavawe rada u MS Office, AutoCAD-u; po`eqno poznavawe rada u ArchiCAD-u i Tower-u PLATA UGOVORENA. Rok prijave na oglas – mjesec dana od dana objavqivawa. Biografije sa opisom prija{weg radnog iskustva i fotografijom zainteresovani kandidati trebaju poslati do 14.5.2010. na e-mail: mi.planet@gmail.com ili dostaviti po{tom na sqede}u adresu:

filijala BIJEQINA
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA OSMACI Skup{tina op{tine Osmaci “Komisija za prijem radnika“ Osmaci bb 75406 Osmaci Na osnovu ~lana 118. i 119. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima u Republici Srpskoj (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03) i ~lana 42. Statuta op{tine Osmaci (“Slu`beni glasnik op{tine Osamci“, broj 7/05) i Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine Osmaci (“Slu`beni glasnik op{tine Osmaci“, broj 3/10), Skup{tina op{tine Osmaci, r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za izbor i imenovawe sekretara Skup{tine op{tine Osmaci I - Upra`weno radno mjesto - Sekretar Skup{tine op{tine Osmaci II – OPIS POSLOVA - poma`e predsjedniku Skup{tine u pripremi sjednica Skup{tine i radnih tijela i stara se o blagovremenoj pripremi materijala za iste; - prati primjenu i provo|ewe Statuta i Poslovnika; - vr{i izradu prednacrta, nacrta i prijedloga op{tih akata Skup{tine i skup{tinskih komisija i po tim pitawima neposredno kontaktira sa OAS-om i drugim institucijama; - daje stru~no mi{qewe o zakonitosti prijedloga akata i drugih stru~nih materijala Skup{tini i wenim tijelima na wihovi ili vlastitu inicijativu; - odgovoran je za pravnotehni~ku obradu akata usvojenih na sjednici Skup{tine i za wihovo blagovremeno izvr{avawe; - odgovoran je za dostavqawe zakqu~aka i odborni~kih pitawa nadle`nim organima i slu`bama; - prati izvr{ewe programa rada SO-e; - stara se o ostvarivawu prava i du`nosti odbornika i obezbje|uje uslove za rad klubova; - radi na koordinirawu obuke odbornika; -obavqa i druge poslove predvi|ene zakonom i aktima SO-e. III - MANDAT Sekretar Skup{tine op{tine imenuje se na vrijeme trajawa mandata Skup{tine op{tine.

34 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE
na osnovu ~lana 114 stav 1 Zakona o osnovnoj {koli (“Slu`beni glasnik RS“) broj 74/2008. direktor {kole donosi odluku o RASPISIVAWU KONKURSA ZA POPUNU UPRA@WENIH RADNIH MJESTA NASTAVNIK MATEMATIKE I FIZIKE: 1 (JEDAN) IZVR[ILAC, PUNA NASTAVNA NORMA NA ODRE\ENO VRIJEME DO POVRATKA NASTAVNIKA SA BOLOVAWA, A NAJDU@E DO 30.6.2010. GOD. (konkurisati mogu kandidati sa polo`enim stru~nim ispitom i bez polo`enog stru~nog ispita). U S L O V I: Po Zakonu o osnovnoj {koli: - odgovaraju}a stru~na sprema - qekarsko uvjerewe - da nije osu|ivan za krivi~na djela - dokaz o dr`avqanstvu - rodni list KONKURS ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavqivawa. Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI ul. Vuka Karayi}a 3 Na osnovu ~lana 30. Zakona o sudovima RS (“Sl. gl. RS“, broj 111/04, 109/05, 37/06, 119/08 i 58/09), predsjednik Osnovnog suda u Bijeqini donio je ODLUKU poni{tava se raspisani javni konkurs ovog suda pod rednim brojem 080-0-Su-10-000 172 od 10. marta 2010. godine, za prijem zemqi{nokwi`nog referenta na neodre|eno vrijeme, koji je objavqen dana 24. marta 2010. g., obzirom da su prijave svih kandidata nepotpune. sli~nim poslovima Potrebna dokumentacija: - diploma o zavr{enoj {koli (original ili ovjerena kopija) - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe o dr`avqanstvu - uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. 2. Referent za unos dokumenata .................................................. 1 (jedan) izvr{ilac Uslovi: - [kolska sprema: zavr{ena gimnazija ili sredwa upravna {kola IV stepen stru~ne spreme, polo`en stru~ni ispit i zavr{en najmawe II stepen kursa za ra~unare, izuzetno zavr{ena osnovna {kola sa zavr{enim kursom za daktilografa. Radno iskustvo 6 ({est) mjeseci na istim ili sli~nim poslovima. Potrebna dokumentacija: - diploma o zavr{enoj {koli (original ili ovjerena kopija) - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe o dr`avqanstvu - uvjerewe da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. 3. Sudijski pripravnik – volonter .................................................. 1 (jedan) izvr{ilac Uslovi: - [kolska sprema: zavr{en pravni fakultet, VII stepen stru~ne spreme Potrebna dokumentacija: - diploma o zavr{enoj {koli (original ili ovjerena kopija) - izvod iz mati~ne kwige ro|enih - uvjerewe o dr`avqanstvu - uvjerewe da se protiv kandidata na vodi krivi~ni postupak Napomena: sudijski pripravnik – volonter se prima na period od 1 (jedne) godine tj. do sticawa uslova za polagawe pravosudnog ispita. Sve prijave se podnose na pisarnici suda ili putem po{te na adresu: Osnovni sud u Sokocu, Ul. Cara Lazara bb, 71350 Sokolac. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa. OSNOVNA [KOLA “SVETI SAVA“ Isto~no Novo Sarajevo e-mail:os189@teol.net Tel/fax 057/340-414 raspisuje KONKURS za upra`wena radna mjesta 1. Nastavnik informatike - 16 ~asova, odre|eno vrijeme, 2. Nastavnik tehni~kog obrazovawa - 8 ~asova, odre|eno vrijeme Radni odnos se zasniva na odre|eno vrijeme, do kraja nastavne 2009/10 godine. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu kandidat mora da ispuwavaju uslove propisane ~lanom 105. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu i ~lanom 3. Pravilnika o stru~nim profilima i zvawima nastavnika, stru~nih saradnika i vaspita~a. Uz prijavu kandidat treba da dostavi; 1. Diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi, 2. Licencu za obrazovno-vaspitni rad, 3. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 4. Uvjerewe o dr`avqanstvu, 5. Uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan pravosna`nom presudom, Qekarsko uvjerewe o psihofizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima kandidat }e dostaviti po izvr{enom izboru. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

OGLASI Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, br. 41/03), ~lana 2. i 3. Odluke o utvr|ivawu standarda i kriterijuma za izbor i imenovawe direktora Dje~ijeg obdani{ta “Neven“ Vi{egrad (“Slu`beni glasnik op{tine Vi{egrad“ br. 3/10), ~lana 1. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Dje~ijeg obdani{ta “Neven“ Vi{egrad (“Slu`beni glasnik op{tine Vi{egrad“ br. 3/10), ~lana 2. i 3. Odluke o utvr|ivawu standarda i kriterijuma za izbor i imenovawe direktora JU “Turisti~ka organizacija op{tine Vi{egrad“ Vi{egrad (“Slu`beni glasnik op{tine Vi{egrad“ br. 3/10) i ~lana 1. Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora JU “Turisti~ka organizacija op{tine Vi{egrad“ Vi{egrad (“Slu`beni glasnik op{tine Vi{egrad“ br. 3/10), Skup{tina op{tine Vi{egrad, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe direktora JU Dje~ije obdani{te “Neven“ Vi{egrad i direktora JU “Turisti~ka organizacija op{tine Vi{egrad“ Vi{egrad I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovawe: 1. direktora JU Dje~ije obdani{te “Neven“ Vi{egrad 2. direktora JU “Turisti~ka organizacija op{tine Vi{egrad“ Vi{egrad II - Opis poslova Nadle`nost, prava i obaveze direktora JU Dje~ije obdani{te “Neven“ Vi{egrad i direktora JU “Turisti~ka organizacija op{tine Vi{egrad“ Vi{egrad regulisani su zakonom i statutima javnih ustanova. III – Mandat Direktor JU Dje~ije obdani{te “Neven“ Vi{egrad i direktor JU “Turisti~ka organizacija op{tine Vi{egrad“ imenuju se na period od ~etiri godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovawa. IV – Op{ti uslovi za kandidate 1. da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine; 2. da su stariji od 18 godina; 3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavqivawa konkursa;. 4. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe navedenih poslova; 5. da se protiv ih ne vodi krivi~ni postupak; 6. da se na ih ne odnosi ~lan 9, stav 1. Ustava BiH. V – Posebni uslovi Pod 1 – za direktora JU Dje~ije obdani{te “Neven“ Vi{egrad 1) VSS – prosvjetne struke ; 2) najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva u pred{kolskom vaspitawu i obrazovawu, ili bilo kojem segmentu obrazovawa; 3) V[S – prosvjetno pedago{ke struke (izuzetno, ukoliko nema prijavqenih kandidata koji ispuwavaju posebne uslove iz ta~ke 1. i 2. posebnih uslova). Pod 2 – za direktora JU “Turisti~ka organizacija op{tine Vi{egrad“ Vi{egrad 1) VSS – pravnog, turisti~kog ili ekonomskog smjera ; 2) najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva u struci; 3) posjedovawe organizacionih i rukovodnih sposobnosti. VI – Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ br.73/08) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ br.41/03). VII– Potrebna dokumenta Uz prijave na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. Kra}u biografiju; 2. Ovjerenu kopiju diplome; 3. Dokaz o radnom iskustvu u pred{kolskom vaspitawu i obrazovawu, ili bilo kojem segmentu obrazovawa – za kandidate koji konkuri{u na poziciju pod 1, Dokaz o radnom iskustvu u struci - za kandidate koji konkuri{u na poziciju pod 2; 4. Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 5. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci); 6. Uvjerewe da se protiv ih ne vodi krivi~ni postupak ( ne starije od tri mjeseca); 7. Uvjerewe da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (za kandidate ro|ene u Republici Srpskoj uvjerewe }e se pribaviti po slu`benoj du`nosti, a kandidati ro|eni van Republike Srpske uvjerewe }e dostaviti li~no uz prijavu - ne starije od tri mjeseca). Za dokaze iz ta~ke 3. i 6. op{tih uslova kandidati dostavqaju potpisanu i od strane nadle`nog organa ovjerenu pismenu izjavu, kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa – ne starija od tri mjeseca. Dokumenta koja se dostavqaju moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji. Dokumenta prilo`ena na Javni konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Svi kandidati koji ispuwavaju uslove iz Javnog konkursa bi}e pozvani na intervju. VIII – Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa Javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu Skup{tina op{tine Vi{egrad, Ul. Kraqa Petra Prvog br. 7, sa naznakom - za poziciju pod 1 –“Komisija za izbor direktora JU Dje~ije obdani{te “Neven“ Vi{egrad - za poziciju pod 2 – “Komisija za izbor direktora JU “Turisti~ka organizacija op{tine Vi{egrad“ Vi{egrad IX – Objavqivawe konkursa Javni konkurs bi}e objavqen u dnevnom listu “Glas Srpske“ i u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“. Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. SKUP[TINA OP[TINE VI[EGRAD Broj: 01-013-14710 Datum: 15.4.2010. godine PREDSJEDNIK SO Mr Bilal Memi{evi}

filijala ISTO^NO SARAJEVO
AKCIONARSKO DRU[TVO ZA PRERADU DRVETA “NOVA ROMANIJA“ SOKOLAC PONI[TAVA JAVNI KONKURS Za prijem dva ma{inska in`iwera objavqen dana 3.3.2010. godine u dnevnom listu “Glas Srpske“. JAVNA USTANOVA ZA KULTURU “KULTURNI CENTAR“ PALE E-mail:kcpale@paleol.net Tel: 057/227-132 raspisuje OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Domar – lo`a~ ...............................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispuwava i posebne uslove: a) VKV ili SSS ~etvrtog stepena. Oglas je otvoren 8 dana od dana objavqivawa. UNIVERZITET U ISTO^NOM SARAJEVU e-mail:univerzitet@uni-es.com telefon: 057/340-464;340-463 PONI[TAVA DIO KONKURSA Poni{tava se konkurs za zvawe vi{eg asistenta za u`u nau~nu oblast Ma{instvo (1 izvr{ilac) na Ma{inskom fakultetu u Isto~nom Sarajevu koji je objavqen 14.4.2010. godine u dnevnom listu “Glas Srpske“. OSNOVNI SUD U SOKOCU raspisuje KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. Referent u zemqi{nokwi`noj kancelariji .................................................. 1 (jedan) izvr{ilac Uslovi: - [kolska sprema: zavr{en pravni fakultet, VII stepen stru~ne spreme sa polo`enim stru~nim ispitom za zemqi{nokwi`nog referenta ili pravosudnim ispitom. Radno iskustvo: 1 (jedna) godina na istim ili

Rok za podno{ewe prijava za sve raspisane oglase - konkurse po~iwe se ra~unati od prvog narednog dana od dana objav-qivawa. Ako zadwi dan roka pada u nedjequ ili dan u koji se po zakonu ne radi, trajawe roka se produ`ava za prvi radni dan. Svi kandidati koji se prijavquju na oglas - konkurs, moraju ispuwavati op{te uslove predvi|ene zakonom. Prijave na oglas - konkurs sa pravno vaqanim dokazima o ispuwavawu uslova za obavqawe poslova na odre|eno radnom mjestu uputiti na adresu poslodavca. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe.

OGLASI Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, br. 41/03), na osnovu ~lana 2. Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora JP “Radio-televizija Vi{egrad“ Vi{egrad (“Slu`beni glasnik op{tine Vi{egrad“ br. 8/09), ~lana 3. Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova upravnih odbora u javnim ustanovama ~iji je osniva~ Op{tina Vi{egrad (“Slu`beni glasnik op{tine Vi{egrad“ br. 14/07 i 1/08), ~lana 1. Odluke o raspisivawu Ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora u JP “Radio-televizija Vi{egrad“ Vi{egrad (“Slu`beni glasnik op{tine Vi{egrad“ br. 3/10 ) i ~lana 1. Ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova upravnih odbora u javnim ustanovama ~iji je osniva~ Op{tina Vi{egrad (“Slu`beni glasnik op{tine Vi{egrad“ br. 3/10 ) Skup{tina op{tine Vi{egrad, r a s p i s u j e:

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 35

A.D. “GRAD“ Bijeqina Broj: 755/2010 Datum, 19.4.2010. godine Na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. 754/2010. od 19.4.2010. godine, A.D. “GRAD“ Bijeqina objavquje

OGLAS
O DODJELI U ZAKUP I Ogla{ava se dodjela u zakup nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetawa - licitacija zemqi{ta ozna~enog kao dio k.~.br. 728/4 upisano z.k.ul.br. 944, odnosno list nepokretnosti br.985 k.o. Bijeqina Selo u povr{ini od 90.000 m2 po cijeni od 10,00 KM/dunumu radi poqoprivredne obrade za jednu poqoprivrednu kulturu, odnosno sezonu. II Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica koja do 4.5.2010. godine do 10 ~asova uplate kauciju u iznosu od 10% od ukupne po~etne cijene. Licitacija }e se odr`ati dana 4.5.2010. godine (utorak) u 12 ~asova u prostorijama A.D. “GRAD“ Bijeqina. III Sa najpovoqnijim ponu|a~em sklopi}e se Ugovor o zakupu predmetnog zemqi{ta u kojem }e se regulisati prava i obaveze zakupodavca i zakupca. IV Na~in i uslovi pla}awa zakupnine odredi}e se u Ugovoru o zakupu kao i vrijeme i na~in predaje zemqi{ta u posjed zakupcu. V Upla}ena kaucija najpovoqnijeg ponu|a~a ura~una}e se u izlicitirani iznos. VI Sve potrebne informacije mogu se dobiti u prostorijama AD “GRAD“ Bijeqina, ul. Milo{a Crwanskog 38, odnosno na telefon: 055/203-403. VII Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa na oglasnoj tabli preduze}a i dnevnom listu “Glas Srpske”. A.D. “GRAD“ BIJEQINA

PONOVNI JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora u JP “Radio-televizija Vi{egrad“ Vi{egrad i ~lanova upravnih odbora u javnim ustanovama ~iji je osniva~ Op{tina Vi{egrad I – Raspisuje se Ponovni javni konkurs za izbor i imenovawe: 1. tri ~lana Nadzornog odbora JP „ Radio-televizija Vi{egrad“ Vi{egrad 2. tri ~lana Upravnog odbora Doma zdravqa Vi{egrad, 3. dva ~lana Upravnog odbora JSU “Drina“ Vi{egrad, 4. dva ~lana Upravnog odbora JU za kulturnu djelatnost “Gradska galerija“ Vi{egrad. II - Opis poslova Nadle`nost, poslovi, obaveze i odgovornost ~lanova Nadzornog odbora i ~lanova upravnih odbora regulisani su zakonom i statutom JP “Radio-televizija Vi{egrad“ i statutima javnih ustanova za ~ije se ~lanove upravnih odbora raspisuje konkurs. III – Mandat ^lanovi Nadzornog odbora JP “Radio-televizija Vi{egrad“ Vi{egrad i ~lanovi upravnih odbora imenuju se na period od ~etiri godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovawa. IV – Op{ti uslovi za kandidate 1. da su dr`avqani Republike Srpske ili BiH, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavqivawa konkursa, 4. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje iz ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u navedenom organu , 5. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, 6. da ne na wih ne odnosi ~lan 9., stav 1. Ustava BiH. V – Posebni uslovi za kandidate Pod 1 – za ~lanove Nadzornog odbora JP “Radio-televizija Vi{egrad“ Vi{egrad : 1) visoka (VII stepen ) ili vi{a (VI stepen ) stru~na sprema ; 2) poznavawe djelatnosti kojom se bavi preduze}e; 3) poznavawe sadr`aja i na~ina rada nadzornog odbora; 4) dokazani rezultati na ranijim poslovima Pod 2 - za ~lanove Upravnog odbora Doma zdravqa Vi{egrad : 1) visoka ili vi{a stru~na sprema medicinskog, ekonomskog ili pravnog smjera, 2) poznavawe problematike u djelatnosti kojom se bavi javna ustanova, 3) poznavawe sadr`aja i na~ina rada upravnog odbora Pod 3 i 4 - za ~lanove Upravnog odbora JSU “Drina“ Vi{egrad i JU za kulturnu djelatnost “Gradska galerija“ Vi{egrad. 1) visoka ili vi{a stru~na sprema koja odgovara djelatnosti javne ustanove, 2) poznavawe problematike u djelatnosti kojom se bavi javna ustanova, 3) poznavawe sadr`aja i na~ina rada upravnog odbora VI – Sukob interesa Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ br.73/08) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ br.41/03). VII – Potrebna dokumenta Uz prijavu na ponovni konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. Kra}u biografiju 2. Ovjerenu kopiju diplome 3. Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci) 4. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne starije od {est mjeseci) 5. Uvjerewe da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak ( ne starije od tri mjeseca) 6. Uvjerewe o neka`wavawu (za kandidate ro|ene u Republici Srpskoj uvjerewe }e se pribaviti po slu`benoj du`nosti, a kandidati ro|eni van Republike Srpske uvjerewe }e dostaviti li~no uz prijavu - ne starije od tri mjeseca) Za dokaze iz ta~ke 3. i 6. op{tih uslova kandidati dostavqaju potpisanu i od strane nadle`nog organa ovjerenu pismenu izjavu, kao i potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Dokumenta koja se dostavqaju moraju biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji. Dokumenta prilo`ena na Ponovni javni konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Svi kandidati koji ispuwavaju uslove iz javnog konkursa bi}e pozvani na intervju. VIII – Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa Ponovnog javnog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu Skup{tina op{tine Vi{egrad, Ul. Kraqa Petra Prvog br. 7, sa naznakom: - za poziciju pod 1. – “Komisija za izbor ~lanova Nadzornog odbora JP “Radio-televizija Vi{egrad“ Vi{egrad. - za poziciju pod 2, 3. i 4 – “Komisija za izbor ~lanova upravnih odbora u javnim ustanovama ~iji je osniva~ Op{tina Vi{egrad“ sa naznakom pozicije na koju se podnosi prijava. IX – Ponovni javni konkurs }e biti objavqen u dnevnom listu “Glas Srpske“ i u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“. Ako konkurs ne bude objavqen istovremeno, rok }e se ra~unati od dana posqedweg objavqivawa. SKUP[TINA OP[TINE VI[EGRAD Broj: 01-013- 146 /10 Datum: 14.4.2010. godine PREDSJEDNIK SO Mr Bilal Memi{evi}

A.D. “GRAD“ Bijeqina
Broj: 757/2010 Datum, 19.4.2010. godine Na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. 756/2010. od 19.4.2010. godine, A.D. “GRAD“ Bijeqina objavquje

OGLAS
O DODJELI U ZAKUP I Ogla{ava se dodjela u zakup Sajamsko-sportske hale na Agrotr`nom centru “Knez Ivo od Semberije“ Bijeqina po po~etnoj cijeni od 3.500,00 KM mjese~no. II Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica koja do 4.5.2010. godine do 10 ~asova uplate kauciju u iznosu od 10% od ukupne po~etne cijene. Licitacija }e se odr`ati dana 4.5.2010. godine (utorak) u 11 ~asova u prostorijama A.D. “GRAD“ Bijeqina. III Sa najpovoqnijim ponu|a~em sklopi}e se Ugovor na period od godinu dana o zakupu predmetne Sajamsko-sportske hale kojim }e se regulisati obaveze zakupca u smislu odr`avawa hale, te pla}awa tro{kova, struje, vode, grijawa i sli~no. Zakupodavac zadr`ava pravo kori{tewa termina za svoje potrebe u vrijeme odr`avawa sajmova (sajam kwiga, poqoprivredni sajam i pantelinskog va{ara). IV Na~in i uslovi pla}awa zakupnine odredi}e se u Ugovoru o zakupu kao i vrijeme i na~in predaje hale u posjed zakupcu. V Upla}ena kaucija najpovoqnijeg ponu|a~a ura~una}e se u izlicitirani iznos. VI Sve potrebne informacije mogu se dobiti u prostorijama AD “GRAD“ Bijeqina, ul. Milo{a Crwanskog 38, odnosno na telefon: 055/203-403. VII Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa na oglasnoj tabli preduze}a i dnevnom listu “Glas Srpske”. A.D. “GRAD“ BIJEQINA

36 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 37

Na osnovu ^lana 6. Zakona o Javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03) te ^lana 20. Statuta JP Regionalna deponija “EKO-DEP“ BIJEQINA i Odluke Skup{tine JP “EKO-DEP“ BIJEQINA broj 06-02/10 od 19.4.2010. godine Skup{tina preduze}a raspisuje

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka Banja Luka, Aleja svetog Save 13 Nadzorni odbor Dana, 14.4.2010. godine Na osnovu člana 35, člana 36. i člana 63. Zakona o bankama RS (“Služeni glasnik“ br. 44/03 i 77/04), člana 32. stav 1 tačka 14. Statuta Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka (prečišćeni tekst) i Odluke Nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka broj NO-XIII-53/2010. od 14.4.2010. godine

JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora JP “EKO-DEP“ BIJEQINA ispred op{tina osniva~a Bijeqina, Ugqevik, Lopare, ^eli} i Teo~ak 1. Skup{tina JP “EKO-DEP“ BIJEQINA bira i imenuje ~lanove Nadzornog odbora ispred op{tina osniva~a Bijeqina, Ugqevik, Lopare, ^eli} i Teo~ak, a u skladu sa Zakonom o Javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04) i Statutom JP “EKO-DEP“ broj 11-6/2006 od 16.1.2006. godine. 2. U Nadzorni odbor se bira i imenuje pet (5) ~lanova sa podru~ja op{tine Osniva~a Preduze}a, to jest po jedan ~lan Nadzornog odbora ispred svake op{tine Osniva~a Bijeqina, Ugqevik, Lopare, ^eli} i Teo~ak. 3. Nadzorni odbor je nadle`an za obavqawe poslova utvr|enih Zakonom o Javnim preduze}ima i Statutom preduze}a. 4. ^lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od ~etiri (4) godine. 5. ^lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad na mjese~nom nivou o ~emu odluku donosi Skup{tina preduze}a. 6. Op{ti uslovi za kandidate; - Da je dr`avqanin BiH, - Da je stariji od 18 godina, - Da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinskih mjera, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetu u periodu od tri (3) godine prije dana objavqivawa konkursa, - Da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Nadzornom odboru, - Da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - Da se na wega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH (Da nije podignuta optu`nica za ratne zlo~ine). 7. Posebni uslovi za kandidate: - Da ima zavr{enu VSS ili V[S, - Da posjeduje odgovaraju}a stru~na i profesionalna znawa posebno iz komunalne oblasti, - Da ima najmawe 3 (tri) godine radnog iskustva, - Da ima stalno prebivali{te na podru~ju Op{tine za koju konkuri{e. 8. Sukob interesa - Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama: - ^lana 5. Zakona o spre~avawu sukobu interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 73/08) - ^lana 13. Zakona o Javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04) - ^lana 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik“, broj 41/03). 9. Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: - Uvjerewe o dr`avqanstvu (koje nije starije od {est mjeseci) - Izvod iz mati~ne kwige ro|enih ( koje nije starije od {est mjeseci) - Ovjerenu fotokopiju diplome stru~ne spreme - Uvjerewe nadle`nog Suda o neka`wavawu i nevo|ewu sudskog postupka ( koje nije starije od {est mjeseci) - Uvjerewe o radnom iskustvu - Biografija o kretawu u slu`bi - Ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be i da se na wega ne odnosi ^lan IX stav 1. Ustava BiH , kao i da ne postoji sukob interesa, - Ovjerena fotokopija li~ne karte, - Potvrda o stalnom mjestu prebivali{ta (CIP obrazac) na podru~ju op{tine za koju konkuri{e. 10. Svi kandidati koji ispuwavaju uslove bi}e pozvani na intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. 11. Prijave se mogu dostaviti putem po{te na adresu; JP REGIONALNA DEPONIJA “EKO-DEP“ BIJEQINA Ul. Milo{a Crwanskog 38, 76300 Bijeqina, sa naznakom “Za javni konkurs za izbor ~lanova Nadzornog odbora“ 12. Konkurs }e biti objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu “Glas Srpske” i listu “Dnevni avaz“ ( Federacija BiH). 13. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana, a ra~una}e se od dana posqedweg objavqivawa. 14. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Broj; 06-02/10 Bijeqina, 19.4.2010. godine Predsjednik Skup{tine JP “EKO-DEP“ Nestorovi} Mihailo

SAZIVAM
REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BANJA LUKA dana 27. maja 2010. godine (četvrtak) u 10 časova u prostorijama Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Aleja svetog Save 13 Za redovnu Skupštinu akcionara Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, predlažem sljedeći Dnevni red: 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine akcionara Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, 2. Izvještaj Komisije za glasanje za verifikaciju predstavnika akcionara i utvrđivanje kvoruma, 3. Usvajanje Zapisnika sa III vanredne Skupštine akcionara Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka od 28.12.2009. godine, 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za godinu koja završava 31.12.2009. godine, a koji uključuje: - Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za godinu koja završava 31.12.2009. godine - Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za 2009. godinu - Izvještaj o radu Odbora za reviziju Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za 2009. godinu - Izvještaj o radu Internog revizora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za 2009. godinu, 5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2009. godinu, 6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za 2010. godinu, 7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka za period od 2010. do 2014. godine – business plan, 8. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, 9. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora, 10. Razmatranje i donošenje Četvrtih izmjena Statuta Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, 11. Razno. Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupnici po punomoći. Pravo glasanja u Skupštini ima akcionar koji se na listi akcionara kod Centralnog registra nalazio 45 dana prije datuma održavanja Skupštine akcionara. Materijali za predložene tačke dnevnog reda Skupštine akcionara dostupni su svim akcionarima 10 (deset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u prostorijama Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, Aleja svetog Save 13, Banja Luka, radnim danom od 8 do 16 časova. Akcionari mogu da se izjasne u pismenom obliku o Dnevnom redu i predloženim odlukama najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja Skupštine akcionara na protokol Banke, u Aleji svetog Save 13 u Banjoj Luci. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Mag. Wolfgang Peter

Na osnovu ^lana 6. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04), ^lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03) te ^lana 20. Statuta JP Regionalna deponija “EKODEP“ Bijeqina, Skup{tina JP Regionalna deponija “EKO-DEP“ Bijeqina na sjednici odr`anoj 19.4.2010. godine donijela je: o utvr|ivawu uslova i kriterijuma za izbor ~lanova Nadzornog odbora JP Regionalna deponija “EKO-DEP“ Bijeqina ispred op{tina osniva~a Bijeqina, Ugqevik, Lopare, ^eli} i Teo~ak ^lan 1. Ovom odlukom se bli`e utvr|uju kriteriji i uslovi za izbor i imenovawe 5 (pet) ~lanova Nadzornog odbora JP “EKO-DEP“ Bijeqina ispred osniva~a sa podru~ja gore navedenih op{tina. Pod kriterijumima za izbor ~lanova Nadzornog odbora smatraju se: stepen obrazovawa, stru~no zvawe, radno iskustvo kao i drugi uslovi utvr|eni ovom odlukom. ^lan 2. Kandidati za izbor i imenovawe iz ^lana 1. ove Odluke, pored op{tih uslova propisanih zakonom, moraju ispuwavati i posebne uslove. Op{ti uslovi za izbor ~lana Nadzornog odbora JP “EKO-DEP“ Bijeqina ispred osniva~a su: - da je dr`avqanin BiH - da je stariji od 18 godina - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinskih mjera, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entitetu u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavqivawa konkursa - da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u Nadzornom odboru - da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak - da se na wega ne odnosi ^lan IX stav 1. Ustava BiH (da nije podignuta optu`nica za ratne zlo~ine ) Posebni uslovi za izbor ~lanova Nadzornog odbora JP “EKO-DEP“ Bijeqina ispred osniva~a su: - da ima zavr{enu VSS ili V[S - da posjeduje odgovaraju}a stru~na i profesionalna znawa, posebno iz komunalne oblasti - da posjeduje radno iskustvo, najmawe 3 (tri) godine - da ima stalno prebivali{te na podru~ju op{tine za koju konkuri{e ^lan 3. ^lanove Nadzornog odbora JP “EKO-DEP“ Bijeqina na osnovu sprovedenog konkursa i prijedloga konkursne komisije imenuje Skup{tina preduze}a. ^lan 4. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu “Glas Srpske“ i listu “Dnevni avaz“ ( Federacija BiH). Broj, 06-02/10 Bijeqina, 19.4.2010. godine Predsjednik Skup{tine JP “EKO-DEP“ Mihailo Nestorovi}

ODLUKU

38 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 39

Akcionarsko dru{tvo “Remonttrans” – u ste~aju - Modri~a Modri~a: 19.4.2010. godine
Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 14.12.2009. godine i 19.4.2010. godine, Akcionarsko dru{tvo “Remonttrans” u ste~aju Modri~a, objavquje;

DRUGI OGLAS
za prodaju pokretne imovine po specifikaciji zajedno sa nekretninama po tehnolo{kim cjelinama (sve nekretnine se nalaze u ogra|enom krugu AD “Remonttrans” - u ste~aju -Modri~a), posjed Akcionarskog dru{tva “Remonttrans” - u ste~aju - Modri~a 1/1, putem javnog nadmetawa.
Akcionarsko dru{tvo “Remonttrans” - u ste~aju-Modri~a, prodaje putem javnog nadmetawa sqede}e nekretnine po tehnolo{kim cjelinama. 1. - Servis putni~kih vozila sa infrastrukturom i zemqi{tem zajedno sa opremom po specifikaciji; 2. - Servis privrednih vozila sa tehni~kim pregledom, portirnicom, infrastrukturom i zemqi{tem i 3. - Transportna zgrada, magacin transporta i upravna zgrada sa infrastrukturom i zemqi{tem, i to; 1. – Tehnolo{ku cjelinu - Servis putni~kih vozila sa infrastrukturom, zajedno sa opremom po specifikaciji i zemqi{tem povr{ine 11.480 m2 ~ine parcele: - k.~. broj 107/3, Poqe, wiva tre}e klase, povr{ine 910 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~.broj 79/6, Poqe, wiva, povr{ine 910 m2, upisana u Zk.ulo`ak broj 815. K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu, - k.~. broj 109/1, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 1.395 m2 upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 83/11, Poqe, wiva, povr{ine 1.395 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815. K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu, - k.~. broj 111/1, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 4.373 m2, upisana u p.l. broj 2040. K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD”Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 79/3, Poqe, oranica, povr{ine 2.970 m2 i k.~. broj 79/7, Poqe, oranica, povr{ine 1.403 m2, obje upisane u Zk. ulo`ak, broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu, - k.~. broj 112/2, Poqe, vo}wak tre}e klase, povr{ine 1.964 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to dogovara k.~. broj 75/5, upisana u Zk.ulo`ak 3049, K.O. Modri~a, po starom operatu, (ne koriste van ograde), - k.~.broj 113, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 2.838 m2, upisane u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to dogovara k.~.broj 75/4, upisana u Zk. ulo`ak 3049, K.O. Modri~a, po starom operatu (ne koriste van ograde). Sve navedene nekretnine iz ta~ke 1. oglasa-Servis putni~kih vozila sa infrastrukturom, zajedno sa opremom po specifikaciji i zemqi{tem povr{ine 11.480 m2 prodaju se po po~etnoj cijeni od 758.996,16 KM. 2. - Servis privrednih vozila sa tehni~kim pregledom, zajedno sa opremom i rezervnim dijelovima po specifikaciji, portirnicom, infrastruktrom, te sa pravom slu`nosti u korist parcela k.~. broj 101/1 i k.~. broj 107/1 po novom operatu, {to odgovara k.~. broj: 80/1, 82/2 i 79/2 po starom operatu iz Zk.ul.broj 815, K.O. SP Modri~a; prolaza pje{ice i provoza svim vrstama vozila preko k.~.broj 97/16 iz Pl. broj 2040 K.O. Modri~a, po novom operatu, {to odgovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m2, iz Zk.ulo{ka broj 815, K.O. SP Modri~a i zemqi{tem povr{ine 16.725 m2 koje ~ine parcele: - k.~. broj 101/1, Poqe, wiva tre}e klase, povr{ine 16.446 m2, upisana u p.l.broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 80/1, Poqe, wiva, povr{ine 15.101 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju i k.~. broj 82/2 upisana u Zk. ulo`ak broj 3104 K.O. Modri~a, po starom operatu, (ne koriste van ograde). - k.~ . broj 107/1, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 279 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 79/2, Kru{~ik, wiva, povr{ine 279 m2, upisana u Zk.ulo`ak broj 815. K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans”“ Modri~a u ste~aju, po starom operatu. Sve navedene nekretnine iz ta~ke 2. oglasa Servis privrednih vozila sa tehni~kim pregledom, zajedno sa opremom i rezervnim dijelovima po specifikaciji, portirnicom, infrastrukturom, te sa pravom slu`nosti u korist parcela k.~. broj 101/1 i k.~. broj 107/1 po novom operatu, {to odgovara k.~. broj: 80/1, 82/2 i 79/2 po starom operatu iz Zk. ul. broj 815, K.O. SP Modri~a; prolaza pje{ice, i provoza svim vrstama vozila preko k.~. broj 97/16 iz Pl.broj 2040. K.O. Modri~a, po novom operatu, {to odgovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m2, iz Zk. ulo{ka broj 815, K.O. SP Modri~a i zemqi{tem povr{ine 16.725 m2, prodaju se po po~etnoj cijeni od 1.868.511,14 KM. 3. - Transportna zgrada sa kancelarijskom opremom po specifikaciji, magacin transporta i upravna zgrada sa infrastrukturom, te da se parcela k.~. broj 97/16 optereti sa pravom slu`nosti u korist parcela k.~. broj 101/1 i k.~. broj 107/1 po novom operatu, {to odgovara k.~. broj: 80/1, 82/2 i 79/2 po starom operatu iz zk. ul. broj 815, K.O. SP Modri~a; prolaza pje{ice i provoza svim vrstama vozila preko k.~. broj 97/16 iz Pl.broj 2040 K.O. Modri~a, po novom operatu, {to odgovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m2, iz Zk. ulo{ka broj 815. K.O. SP Modri~a i zemqi{tem povr{ine 22.468 m2 koju ~ine parcele; - k.~. broj 100, Poqe, wiva tre}e klase, povr{ine 1.900 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 78/2, Kamberu{a, wiva, povr{ine 1.900 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu - k.~. broj 98. Kamberu{a, wiva tre}e klase, povr{ine 12.803 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 78/1, Kamberu{a, oranica, povr{ine 11.166 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju i k.~. broj 76/1, po starom operatu, (ne koriste van ograde). - k.~. broj 97/19. Poqe, trafo stanica, povr{ine 13 m2, upisana u p.l. broj 2040. K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu odgovara djeli}u parcele k.~.broj 49/1. - k.~. broj 97/16, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 4.288 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`ava svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu, (ne koriste van ograde). - k.~. broj 97/1, Poqe, wiva druge klase, povr{ine 3.464 m2, upisana u p.l. broj 2040, K.O. Modri~a, po novom operatu, posjed AD “Remonttrans“ Modri~a u ste~aju, {to odgovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m2, upisana u Zk. ulo`ak broj 815, K.O. SP Modri~a kao dr`avna svojina sa 1/1, sa pravom kori{tewa AD “Remonttrans” Modri~a u ste~aju, po starom operatu, (ne koriste van ograde). Sve navedene nekretnine iz ta~ke 3. oglasa - Transportna zgrada sa kancelarijskom opremom po specifikaciji, magacin transporta i upravna zgrada sa infrastrukturom, te da se parcela k.~. broj 97/16 optereti sa pravom slu`nosti u korist parcela k.~. broj 101/1 i k.~. broj 107/1 po novom operatu, {to odgovara k.~. broj: 80/1, 82/2 i 79/2 po starom operatu iz Zk. ul. broj 815, K.O. SP Modri~a; prolaza pje{ice, i provoza svim vrstama vozila preko k.~. broj 97/16 iz Pl.broj 2040 K.O. Modri~a, po novom operatu, {to odgovara k.~. broj 49/2, Poqe, wiva, povr{ine 7.752 m2 iz Zk.ulo{ka broj 815, K.O. SP Modri~a i zemqi{tem povr{ine 22.468 m2 prodaju se po po~etnoj cijeni od 948.672,02 KM. Sva nepokretna imovina po tehnolo{kim cjelinama i pokretna imovina po specifikaciji se nalazi na lokalitetu Modri~a[ama~ki put bb, (u krugu Akcionarskog dru{tva “Remonttrans” - u ste~aju - Modri~a); Javno nadmetawe za prodaju nekretnina i pokretne imovine navedene u ovome oglasu odr`a}e se dana 27.5.2010. godine u poslovnim prostorijama Akcionarskog dru{tva “Remonttrans” - u ste~aju - Modri~a, u Modri~i, ulica [ama~ki put bb, sa po~etkom u 12 sati. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 50.000,00 KM za svaku tehnolo{ku cjelinu za ~ije se nadmetawe prijavquje na `iro ra~un broj 5620118077672046 Akcionarskog dru{tva “Remonttrans” - u ste~aju - Modri~a, iz Modri~e, ulica [ama~ki put bb, dan prije odr`avawa licitacije i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetawu. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetawu je 30 dana od dana odr`anog javnog nadmetawa, a u protivnom prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije. Nekretnine i pokretna imovina po specifikaciji se prodaju u vi|enom stawu i pravnom i fakti~kom statusu i iste se mogu pogledati kao i dobiti specifikaciju pokretne imovine svakim radnim danom od 9 do 12 sati, s tim da se jave u upravnu zgradu Akcionarskog dru{tva “Remonttrans“ - u ste~aju Modri~a, u Modri~i, ulica [ama~ki put bb, Modri~a. Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa vlasni{tva sa prodavca na kupca, kao i tro{kove notara, snosi kupac. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 065532-418 - od ste~ajnog upravnika \ur|evi} Laze iz [amca. Napomena: Prodaja ogla{enih nekretnina i pokretne imovine u ovom oglasu, }e se izvr{iti i ukoliko se na licitaciju prijavi samo jedan u~esnik. Ste~ajni upravnik \ur|evi} Lazo, dipl. ecc.

Integral in`ewering AD
Poslovni centar Bawa Luka Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 92-98 Na osnovu odredaba ~lana 121. Statuta “Integral in`ewering” a.d. Bawa Luka, r a s p i s u j e m

Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima “Euroinvestment” a.d. Bawa Luka objavquje akcionarima o neto vrijednosti imovine ZIF-a “Euroinvestment Fond “ a.d. Bawa Luka Neto vrijednost imovine na dan 31.3.2010. godine iznosi 19.261.910,63 KM. Neto vrijednost imovine po akciji na dan 31.3.2010. godine iznosi 17,79 KM. Izvje{taji o neto vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom “Euroinvestment Fond” a.d. Bawa Luka dostupni su svim akcionarima u prostorijama Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima “Euroinvestment” a.d. Bawa Luka , ul. Wego{eva broj 50. svakim radnim danom od 9 do 14 ~asova, kao i na veb stranici www.euroinvestment-bl.com Uprava Dru{tva

OBAVJE[TEWE

JAVNI KONKURS
za najboqeg ponu|a~a za prevoz tucanika Konkurs se raspisuje za prevoz tucanika sa lokaliteta “Trnava” - Podgradci op{tina Gradi{ka na lokalitet Jo{avka - op{tina ^elinac. Ponuda treba da sadr`i cijenu za prevoz tucanika pod sqede}im uslovima: - Udaqenost izme|u navedena dva lokaliteta je u jednom pravcu oko................. 100 kilometara, - dinamika dnevnog transporta je ..........................................................................1.000 tona na dan, - ukupna koli~ina koju treba prevesti je ........................................................................40.000 tona, - vremenski period za izvr{ewe prevoza navedene koli~ine tucanika je od 1.5.2010. godine do 10.6.2010. godine. Ponude se podnose u zape~a}enoj koverti Finansijskoj slu`bi “Integral in`ewering” a. d. na adresu: Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 92 do 98 Bawa Luka. Krajwi rok za podno{ewe ponuda je 23.4.2010. godine do 10 ~asova. Ponude se mogu predati i neposredno u Finansijsku slu`bu Dru{tva na pomenutoj adresi. Kontakt osoba kojoj se zainteresovani mogu obratiti za eventualne informacije je IVANOVI] ANGELINA tel.br. 051/326-065.

40 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE
DOO “ILI] KOMERC” U STE^AJU STANARI Dana, 19.4.2010. godine Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca, donesene dana 15.4.2010. godine, na ro~i{tu odr`anom u Osnovnom sudu u Doboju, ste~ajni upravnik DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari objavquje

OGLASI Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 8. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 101/04, 42/05 i 118/05), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Odluke Skup{tine op{tine Mili}i o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe organa upravqawa i rukovo|ewa u javnim ustanovama ~iji je osniva~ Skup{tina op{tine Mili}i (“Slu`beni glasnik Op{tine Mili}i”, broj 3/10), ~lana 33. stav 1. alineja 8. Statuta op{tine Mili}i (“Slu`beni glasnik Op{tine Mili}i, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), Skup{tina op{tine Mili}i raspisuje

OGLAS
o prodaji imovine putem usmenog javnog nadmetawa I Prodaje se putem usmenog javnog nadmetawa oprema u vrijednosti od 47.550,00 KM i to: 1. Vozilo kombi teretni Mercedes 210 dostavno godina proizvodwe 1992. 1 kom. po~etna cijena 6.500,00 KM 2. Vozilo kombi Krajsler T Sprin 9026 dostavno godina proizvodwe 2001. 1 kom. po~etna cijena 11.000,00 KM 3. Vozilo T. Ford F3L dostavno god. proizv. 1995. 1 kom. po~etna cijena 3.000,00 KM 4. Vozilo T.Ford Eskort AVL dostavno godina proizvodwe 1999. 1 kom. po~etna cijena 4.000,00 KM 5. Vozilo teretno Opel dostavno god. proizv. 1997. 1 kom. po~etna cijena 3.500,00 KM 6. Rashladna komora dvostrana 5h3h2,20 1 kom. po~etna cijena 10.000,00 KM 7. Fri`ider za sladoled 7 kom. po~etna cijena 1.750,00 KM 8. Rashladna vitrina za sok 4 kom. po~etna cijena 1.600,00 KM 9. Zamrziva~ 1 kom. po~etna cijena 450,00 KM 10. Rashladna vitrina za suhomesnate proizvode 4 kom. po~etna cijena 2.800,00 KM 11. Rashladna vitrina za mlije~ne proizvode 1 kom. po~etna cijena 500,00 KM 12. Rashladna vitrina velika 3,8h1h2 1 kom. po~etna cijena 1.200,00 KM 13. Rashlada vitrina 1,55h0,9h1,9 1 kom. po~etna cijena 600,00 KM 14. Vaga 100 gr. - 20 kg. 4 kom. po~etna cijena 400,00 KM 15. Vaga velika do 200 kg 1 kom. po~etna cijena 250,00 KM II a) Prodaje se trgova~ka roba po specifikaciji (bijela tehnika, elektro i vodo materijal i drugo) u vrijednosti od: 5.513,83 KM, b) Prodaje se trgova~ka roba po specifikaciji (prehrana, sanitarije, pi}e i drugo) u vrijednosti od: 24.879,38 KM; c) Prodaje se trgova~ka roba po specifikaciji (tekstil) u vrijednosti od: 2.743,99 KM; d) Prodaje se oprema i inventar iz magacina i nadstre{nice po specifikaciji u vrijednosti od: 5.440,00 KM; e) Prodaje se oprema i inventar iz Prodavnice 1 Stanari po specifikaciji u vrijednosti od: 7.420,00 KM; f) Prodaje se kanc. oprema i inventar po specifikaciji u vrijednosti od: 2.868,30 KM; g) Prodaje se oprema i inventar iz prodavnice 2 Stari grad po specifikaciji u vrijednosti od: 1.686,00 KM; h) Prodaje se Ambala`a po specifikaciji u vrijednosti od: 6.330,00 KM; Specifikacija trgova~ke robe, opreme, inventara i ambala`e iz ta~ke II oglasa mo`e se dobiti na uvid u prostorijama DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari, a koje se nalaze u Doboju u ul. Nikole Tesle 153, svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova, kao {to se mogu i razgledati predmeti licitacije. III Predmeti licitacije navedeni po stavkama se licitiraju u kompletu po po~etnoj cijeni iz oglasa. Predmeti licitacije se prodaju u vi|enom stawu, PDV, kao i tro{kove utovara i prevoza snosi kupac. IV Usmeno javno nadmetawe odr`a}e se dana 30.4.2010. godine u 13 ~asova u prostorijama DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari, koje se nalaze u ul. Nikole Tesle br. 153 u Doboju, na kojem imaju pravo u~e{}a sva pravna i fizi~ka lica koja uplate kauciju u visini od 10% od po~etne cijene predmeta, odnosno imovine koja se licitira. Uplata kaucije se mo`e izvr{iti na `iro ra~un DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari broj 552016-00025538-71 prije licitacije ili na blagajni preduze}a isti dan u periodu od 9 do 11 ~asova, a kupac je du`an dokaz o uplati dostaviti komisiji na uvid na dan odr`avawa licitacije. V Kupac je du`an najkasnije u roku od 5 dana od dana licitacije uplatiti licitiranu cijenu na `iro ra~un DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari broj 552-016-00025538-71 i u tom roku preuzeti izlicitiranu imovinu u vi|enom i zate~enom stawu, u protivnom gubi pravo na povrat kaucije koja ostaje DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari. Licitacija }e se odr`ati i u slu~aju da se prijavi samo jedan kandidat. Ste~ajni upravnik Lazo \ur|evi}, dipl. ecc.

za izbor i imenovawe direktora Doma zdravqa “Sveti Nikola” Mili}i I – Skup{tina op{tine Mili}i raspisuje dostaviti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: javni konkurs za izbor i imenovawe: - uvjerewe o dr`avqanstvu, ne starije od 1. Direktora Doma zdravqa, “Sveti Nikola” {est mjeseci, - izvod iz mati~ne kwige ro|enih, Mili}i. - diplomu ili ovjerenu kopiju diplome, - uvjerewe o radnom sta`u ili ovjerenu foII – Opis poslova Direktor obavqa poslove u skladu sa zakonom tokopiju radne kwi`ice, - biografiju sa kretawem u slu`bi, i op{tim aktima ustanove. - uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, III - Mandat direktora traje ~etiri godine. ne starije od {est mjeseci, - program rada ustanove za naredni period. IV - Kandidat treba da ispuwava op{te i - potpisanu i od op{tinskog organa ovjerenu izjavu o ispuwavawu uslova iz ta~ke IV stav 1. posebne uslove: podta~ka 4, i 6. i stav 2. podta~ka 6. ovog konkursa. - Op{ti uslovi: 1. da je dr`avqanin Republike Srpske ili Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor BiH, Komisija za izbor }e obaviti intervju o ~emu 2. da je stariji od 18 godina, }e kandidati biti blagovremeno obavije 3. da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nije otpu{ten iz slu`be na osnovu dis- {teni. ciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti Kona~no imenovawe }e vr{iti Skup{tina u Bosni i Hercegovini ili entitetima u pe- op{tine Mili}i. riodu od tri godine prije dana od dana ob- VII – Rok za podno{ewe prijava javqivawa javnog konkursa. Rok za podno{ewe prijava je 30 dana od dana ob5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo na javqivawa javnog konkursa u dnevnom listu bezuslovnu kaznu zatvora od najmawe {est “Glas Srpske”, “Slu`benom glasniku Republike mjeseci ili za krivi~no djelo koje ih ~ini Srpske” i na web stranici Op{tine Mili}i. nepodobnim za obavqawe du`nosti, U slu~aju da konkurs ne bude objavqen is6. da se protiv wega ne vodi krivi~ni postu- tovremeno rok za podno{ewe prijava ra~upak i da se na wega ne odnosi ~lan IX, stav 1. na}e se od dana posqedweg objavqivawa. Ustava BiH Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatrawe u daqem procesu imenovawa. - Posebni uslovi: 1. visoka stru~na sprema medicinskog, Prijave na konkurs se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: Op{tina ekonomskog ili pravnog smjera, 2. poznavawe problematike u oblasti Mili}i, ul. Jovana Du~i}a br. 2. Mili}i, sa naznakom Komisija za izbor direktora Doma zdravstva, zdravqa, “Sveti Nikola” Mili}i. 3. najmawe tri godine iskustava u struci 4. pokazani rezultati i uspjesi u obavqawu O rezultatima konkursa kandidati }e biti ranijih poslova, obavije{teni u roku od osam dana od dana 5. program rada ustanove za naredni period, izbora 6. da ne postoji sukob interesa. REPUBLIKA SRPSKA V – Sukob interesa Kandidat ne mo`e biti biran ukoliko postoji OP[TINA MILI]I sukob interesa kako je propisano Zakonom o SKUP[TINA OP[TINE spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti MILI]I Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Repub- Broj: 01-022-30/10 Datum: 16. april 2010. godine like Srpske”, broj 73/08). VI – Potrebna dokumenta Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an PREDSJEDNIK SKUP[TINE OP[TINE Branislav Spasojevi}

JAVNI KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJEQINI Broj: 80 0 P 015832 10 P 2 Bijeqina, 31.3.2010. godine

Akcionarsko dru{tvo “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo Petrovo; 19.4.2010. godine Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 15.4.2010. godine, Akcionarsko dru{tvo “Gradwamont” - u ste~aju Petrovo, objavquje:

OGLAS
Osnovni sud u Bijeqini objavquje da je tu`ilac Zajednice eta`nih vlasnika “Filipa Vi{wi}a 88” Bijeqina, podnijela tu`bu protiv tu`enih Maliya Jele, Risti} Zorana, Ikoni} Novaka, [e{li} Sne`ane, Kova~evi} Ivana, Gaji} Sa{e, Mar~eta Radinka, Savi} Danice, Sandi} @eqka, Sandi} Zlatka, Bogdanovi} Nemawe i Raki} @eqka, svi ul. Filipa Vi{wi}a br. 88, radi duga u ukupnom iznosu od 4.782,40 KM, gdje se iznosi tu`ilaca kre}u od 48 do 561,60 KM, koji dug se odnosi za odr`avawe stambene zgrade, shodno ~l. 30 Zakona o odr`avawu stambenih zgrada, te Odluke UO i Skup{tine ove zajednice, koji dug tu`eni nisu izmirivali, koje potra`ivawe se odnosi zakqu~no sa 31.08.2009. g. Tu`ilac predla`e da sud na osnovu ~lana 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku usvoji tu`beni zahtjev i donese presudu zbog propu{tawa ako tu`eni u zakonskom roku ne postupi kako je to regulisano ~lanom 182. stav 1. Zakona i ne dostavi odgovor na tu`bu. Kako se tu`ba tu`enim nije mogla dostaviti jer se tu`eni ne nalaze na nazna~enim adresama, tu`iteq je predlo`io dostavqawe tu`be tu`enim putem dnevnih novina RS i oglasne table suda, shodno ~lanu 348. stav 3-7. ZPP, {to Sud ~ini ovim oglasom. Dostavqawe se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa.

OGLAS
za prodaju nekretnina-gra|evinskih objekata sa zemqi{tem, opremom, alatom, inventarom i zalihama gotovih proizvoda po specifikaciji, (sve nekretnine se nalaze u ogra|enom krugu AD “Gradwamont”- u ste~aju - Petrovo), posjed Akcionarskog dru{tva “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo 1/1, putem javnog nadmetawa. Akcionarsko dru{tvo “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo, prodaje putem javnog nadmetawa sqede}e nekretnine: - k.~. broj 4133/1, Ekonomsko dvori{te Bare, povr{ine 13.967 m2, Fabrika Bare, povr{ine 6.849 m2 i - k.~. broj 4133/2, Ekonomsko dvori{te Bare, povr{ine 334 m2, sve upisane u p.l. broj 1512, K.O. Petrovo, po novom operatu, posjed AD “Gradwamont” Petrovo u ste~aju, kao korisnik DS sa 1/1. Sve navedene nekretnine iz ovoga oglasa gra|evinski objekti povr{ine 6.849 m2 sa zemqi{tem (ekonomska dvori{ta) ukupne povr{ine 14.301 m2, opremom, alatom, inventarom i zalihama gotovih proizvoda po specifikaciji, prodaju se po po~etnoj cijeni od 1.457.434,92 KM. Javno nadmetawe za prodaju nekretnina i pokretne imovine navedene u ovome oglasu odr`a}e se dana 26.5.2010. godine u poslovnim prostorijama Akcionarskog dru{tva “Gradwamont” u ste~aju - Petrovo, sa po~etkom u 12 sati. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na `iro ra~un broj 5620058086791892. Akcionarskog dru{tva “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo, iz Petrova, dan prije odr`avawa licitacije i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetawu. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetawu je 30 dana od dana odr`anog javnog nadmetawa, a u protivnom prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije. Nekretnine i pokretna imovina po specifikaciji se prodaju u vi|enom stawu i pravnom i fakti~nom statusu, a podaci o predmetima licitacije kao i specifikaciju pokretne imovine mo`e dobiti na uvid, zainteresovano lice, svakim radnim danom od 9 do 12 sati, s tim da se zainteresovana lica jave u upravnu zgradu Akcionarskog dru{tva “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo, u Petrovu. Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa posjeda sa prodavca na kupca, kao i tro{kove notara, snosi kupac. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 065 532-418 od ste~ajnog upravnika \ur|evi} Laze iz [amca. Napomena: Prodaja ogla{enih nekretnina i pokretne imovine u ovom oglasu, }e se izvr{iti i ukoliko se na licitaciju prijavi samo jedan u~esnik. Ste~ajni upravnik \ur|evi} Lazo, dipl. ecc.

OGLASI

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 41 KOSIG DUNAV OSIGURAWE a.d. BAWA LUKA Veselina Masle{e br. 28 Broj: 01-2837-1/10 Dana: 19.4.2010. Na osnovu ~lana 304 stav 1, a u vezi ~lana 272 Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik RS“ br. 127/08 i 58/09 Upravni odbor KOSIG DUNAV OSIGURAWE a.d. Bawa Luka je na svojoj 89. sjednice odr`anoj dana 19.4.2010. godine, donio

Na osnovu ~lanova 76. i 85. Zakona o investicionim fondovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 92/06), ~lana 40. Statuta ZIF-a “Kristal invest fond“ a.d. Bawa Luka i ~lana 44. Statuta Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima Kristal invest a.d. Bawa Luka, Upravni odbor Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima “Kristal invest“ a.d. Bawa Luka, objavquje

SAZIV
3. sjednice Skup{tine akcionara ZIF-a “KRISTAL INVEST FOND“ a.d. Bawa Luka Sjednica Skup{tine akcionara ZIF-a “KRISTAL INVEST FOND“ a.d. Bawa Luka (u daqem tekstu: Fond), odr`a}e se dana 25.5.2010. godine u Privrednoj komori Republike Srpske (mala sala), \ure Dani~i}a 1/II, Bawa Luka, sa po~etkom u 13 ~asova. Za sjednicu Skup{tine predla`e se sqede}i DNEVNI RED 1. Dono{ewe odluke o izboru radnih tijela Skup{tine akcionara Fonda 2. Usvajawe izvje{taja Komisije za glasawe 3. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa druge sjednice Skup{tine akcionara Fonda 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu i Finansijskog izvje{taja za 2009. godinu sa mi{qewem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Fonda 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2009. godinu 6. Razmatrawe i usvajawe Poslovne politike i investicionih ciqeva Fonda za 2010. godinu 7. Dono{ewe odluke o izboru revizora finansijskih izvje{taja Fonda za 2010. godinu Skup{tina akcionara Fonda mo`e odlu~ivati ako su prisutni ili predstavqeni akcionari koji predstavqaju najmawe 30% od ukupnog broja glasova, ukqu~uju}i i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem. U slu~aju nemogu}nosti odr`avawa sjednice u zakazano vrijeme, ponovqena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14 ~asova. Pravo glasa na Skup{tini imaju akcionari upisani u kwigu akcionara na dan 19.4.2010. godine. Materijali za sjednicu Skup{tine akcionara Fonda mogu se dobiti na uvid u sjedi{tu Dru{tva, ulica Milana Raki}a br.1, radnim danom u periodu od 9 do 14 ~asova, ili putem na e-mail adrese info@kristalinvest.com Akcionari koji nisu u mogu}nosti da sjednici prisustvuju li~no ili putem punomo}nika (punomo} mora biti ovjerena kod nadle`nog organa ili u prostorijama Dru{tva), mogu glasati i pismenim putem dostavqaju}i glasa~ki listi} najkasnije tri dana prije odr`avawa sjednice Skup{tine, neposredno na protokol Dru{tva ili putem po{te. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 051/ 320-230 Upravni odbor

ODLUKU
o sazivawu 40. (~etrdesete) redovne sjednice Skup{tine akcionara KOSIG DUNAV OSIGURAWE a.d. Bawa Luka, za 25.5.2010. godine (utorak) u prostorijama KOSIG DUNAV OSIGURAWA a.d. Bawa Luka, u Ulici V. Masle{e br.28, sa po~etkom u 12 ~asova Za sjednicu je predlo`en sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor Komisije za glasawe (verifikaciona komisija), 1.1 Izbor broja~a glasova, 1.2 Izbor zapisni~ara, 1.3 Izbor ovjeriva~a zapisnika, 2. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja komisije za glasawe (verifikacione komisije), 3. Razmatrawe Izvoda iz Zapisnika sa 39. sjednice Skup{tine akcionara Dru{tva i dono{ewe Odluke o usvajawu Zapisnika, 4. Prijedlog Odluke o usvajawu Izvje{taja o finansijskom poslovawu Dru{tva u 2009. godini sa mi{qewem ovla{}enog aktuara i nezavisnog revizora, 5. Prijedlog Odluke o usvajawu Izvje{taja Nadzornog odbora, 6. Prijedlog Odluke o usvajawu Izvje{taja Upravnog odbora o poslovawu Dru{tva, 7. Prijedlog Odluke o pokri}u gubitka Dru{tva po zavr{nom ra~unu za 2009. godinu, 8. Prijedlog poslovne politike i plana Dru{tva za 2010. godinu, 9. Prijedlog Odluke o promjeni naziva KOSIG DUNAV OSIGURAWE a.d. Bawa Luka, 10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta KOSIG DUNAV OSIGURAWE a.d. Bawa Luka – ~lan 3 Statuta, promjena naziva firme, 11. Prijedlog Odluke o usvajawu Statuta Dru{tva uskla|enog sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima RS (“Sl. glasnik RS“, br. 127/08), 12. Prijedlog Odluke o usvajawu Poslovnika o radu Skup{tine, 13. Prijedlog Odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora, 14. Prijedlog Odluke o imenovawu ~lanova Upravnog odbora, 15. Prijedlog Odluke o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora, 16. Prijedlog Odluke o imenovawu ~lanova Odbora za reviziju, 17. Prijedlog Odluke o razrje{ewu predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine, 18. Prijedlog Odluke o imenovawu predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine, 19. Prijedlog Odluke o razrje{ewu internog revizora, 20. Prijedlog Odluke o izboru internog revizora, 21. Ostala pitawa. Dnevni red je objavqen na Internet stranici Dru{tva na www.kosigdunav.com Sve informacije i materijale predlo`ene dnevnim redom, akcionari mogu dobiti li~no u prostorijama Dru{tva, ili na kontakt telefon 051/246-106, svakim radnim danom od 8 do 16 ~asova. U slu~aju da se sjednica Skup{tine akcionara Dru{tva ne odr`i u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14 ~asova i sa istim dnevnim redom. PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA Milenka Jezdimirovi}, dipl. pr.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima Kristal invest a.d. Bawa Luka od 19.4.2010. god. raspisuje se

Jahorina osiguranje a.d. | Svetosavska 24, 71420 Pale

JAVNI KONKURS
za izbor REVIZORA Finansijskih izvje{taja ZIF-a KRISTAL INVEST FOND a.d. Bawa Luka za 2010. god. Predmet konkursa: Izbor revizora za reviziju finansijskih izvje{taja ZIF “Kristal invest fond“ a.d. Bawa Luka za 2010. god. Pravo prijavqivawa na konkurs imaju sva pravna lica registrovana upisom u sudski registar kod nadle`nog suda u Republici Srpskoj za obavqawe djelatnosti revizije, koja posjeduju dozvolu za obavqawe poslova revizije finansijskih izvje{taja izdatu od Ministarstva finansija Republike Srpske, a koja dostave pisanu po{tu. Sadr`aj ponude: - puni naziv i adresa ponu|a~a; - ovjerena fotokopija o upisu u sudski registar sa prilozima; - ovjerena fotokopija dozvole za obavqawe poslova revizije finansijskih izvje{taja izdate od Ministarstva finansija Republike Srpske; - referentna lista; - cijena; - rok za izvr{ewe revizije; - uslovi i dinamika pla}awa. Podno{ewe prijava U obzir dolaze sve ponude koje pristignu u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda za izbor revizora finansijskih izvje{taja ZIF KRISTAL INVEST FOND a.d. Bawa Luka za 2010. god.“ u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske“. Ponude se mogu dostaviti li~no na protokol, ili po{tom na adresu: “KRISTAL INVEST FOND“ a.d Bawa Luka, Milana Raki}a 1, Bawa Luka. Informacije se mogu dobiti na telefon: 051/320-230 Uprava Dru{tva za upravqawe investicionim fondovima Kristal invest a.d. Bawa Luka

U skladu sa ~lanom 6. stav 4. Zakona o posredovawu u osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, br. 17/05, 64/06, 106/09) “JAHORINA OSIGURAWE“ A.D. Pale, izdaje

OBAVJE[TEWE ZA JAVNOST
da je dana 18.1.2010., 29.3.2010. i 31.3.2010. godine raskinulo sqede}e Ugovore o obavqawu poslova posredovawa u osigurawu: 1. Ugovor broj 003-3198/09 od 7.10.2009. godine, zakqu~en sa zastupnikom Slavicom Staji} iz Bijeqine, JMBG: 1209961185858, upisanoj u Registar zastupnika u osigurawu-Podregistar zastupnika u osigurawu RZ-1-156/07 2. Ugovor broj 003-1507/09 od 20.5.2009. godine, zakqu~en sa zastupnikom \or|em Boji}em iz Br~kog, JMBG: 2207957181504, upisan u Registar zastupnika u osigurawuPodregistar zastupnika u osigurawu RZ-1-220/07 3. Ugovor broj 002-6115/09 od 24.11.2009. godine, zakqu~en sa zastupnikom Radoja Abramovi} iz Bawe Luke, JMBG: 0504949108020, upisan u Registar zastupnika u osigurawu-Podregistar zastupnika u osigurawu RZ-1-005/07 4. Ugovor broj 002-4729/09 od 4.10.2009. godine, zakqu~en sa zastupnikom Predragom Doj~inovi}em iz Bawe Luke, JMBG: 2706955100015, upisan u Registar zastupnika u osigurawu-Podregistar zastupnika u osigurawu RZ-1-038/07 5. Ugovor broj 002-7141/09 od 25.12.2009. godine, zakqu~en sa zastupnikom Sla|anom Marinkovi} iz Prwavora, JMBG: 1201972108528, upisan u Registar zastupnika u osigurawu-Podregistar zastupnika u osigurawu RZ-1-182/07 6. Ugovor broj 002-7140/09 od 25.12.2009. godine, zakqu~en sa zastupnikom Bo{kom Rado{evi}em iz Prwavora, JMBG: 2001976103584, upisan u Registar zastupnika u osigurawu-Podregistar zastupnika u osigurawu RZ-1-183/07 7. Ugovor broj 002-6116/09 od 24.11.2009. godine, zakqu~en sa zastupnikom Doj~inom [irowi}em iz Bawe Luke, JMBG: 2708954100006, upisan u Registar zastupnika u osigurawu-Podregistar zastupnika u osigurawu RZ-1-079/07 8. Ugovor broj 010/209/07 od 1.11.2007. godine, zakqu~en sa zastupnikom Oliverom [iqegovi} iz Trebiwa, JMBG: 2308966156009, upisan u Registar zastupnika u osigurawu-Podregistar zastupnika u osigurawu RZ-1-017/07 DIREKCIJA DRU[TVA

42 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE
BINIS d.o.o. Jovana Bijeli}a bb 78000 Bawa Luka Tel: 051/389-300 Faks: 051/389-310

OGLASI

Dru{tvo za proizvodwu betona i betonskih proizvoda

Na osnovu ~lana 14. Statuta Dru{tva za proizvodwu betona i betonskih proizvoda “BINIS” d.o.o. Bawa Luka raspisuje: za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. DIPLOMIRANI GRA\EVINSKI IN@EWER, (sa ili bez radnog iskustva) u tehni~kom sektoru 2. DIPLOMIRANI MA[INSKI IN@EWER (sa ili bez radnog iskustva) u sektoru odr`avawa 3. DIPLOMIRANI EKONOMISTA (sa ili bez radnog iskustva) u sektoru prodaje 4. MA[INSKI TEHNI^AR (sa ili bez radnog iskustva) u sektoru odr`avawa Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dostaviti sqede}a dokumenta: - Diplomu o zavr{enom fakultetu odnosno {koli; Kandidati mogu dostaviti dokumente li~no ili putem po{te na adresu: “BINIS” d.o.o. Bawa Luka, ul. Jovana Bijeli}a bb 78 000 Oglas ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavqivawa. Informacije na telefon 051/389-300, 389-320; 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac

OGLAS

Mje{oviti Holding Elektroprivreda RS Trebiwe Zavisno preduze}e Rudnik i TE Gacko, a.d. Gacko Broj: 06-4038 Datum: 20.4.2010.

OGLA[AVA
Javnu licitaciju

Koja }e se odr`ati dana 30.4.2010. godine u 11 sati u prostorijama Upravne zgrade RiTE Gacko LOT 1. otpadno `eqezo cca 185 t po~etna cijena 250,00 KM/t LOT 2. otpadni prokrom cca 8 t po~etna cijena 2.500,00 KM/t LOT 3. otpadni bararni kablovi cca 4 t po~etna cijena 500,00 KM/t LOT 3. stare transportne trake cca 2 t po~etna cijena 100,00 KM/t LOT 4 razne stare gume (365 komada) po~etna cijena 200,00 KM ukupno LOT 5. razni gumeni proizvodi cca 500 kg po~etna cijena 100,00 KM ukupno Navedena roba se prodaje po lotovima, Roba se mo`e vidjeti na dan prodaje od 8 do 10 ~asova. Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja polo`e kauciju na blagajni RiTE u iznosu od 10% po pojedina~nim lotovima. Kontakt telefon: 059/472-413 059/472-222 Kontakt osoba: Koprivica Milo{ i Mandi} Radomir

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 43

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u i plac s gara`om u Lakta{ima, 150 metara od centra uz glavni put prema Gradi{ci, idealno za poslovni prostor, cijena po dogovoru, tel. 38765393706. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawa Luka - Prijedor, preko puta "Petog neplana" ili mijewam za mawi stan u Bawoj Luci, tel. 066/626-734. Prodajem polovinu nedovor{enog dupleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog prostora, 212 m2 placa, uredni papiri, tel. 065/011-065. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u, Star~evica 125 m2, "marles", tvrda gradwa, cijena 1.520 KM/m 2 , blizu fakulteta, {kole i vrti}a, tel. 065/825-393. Prodajem vikend ku}u na tri eta`e 7h7, dunum zemqe, ogra|eno, 1/1, papiri uredni, voda, struja, tel. 051/318829. Prodajem nedovr{enu visoku prizemnicu 8h11, sa deset dunuma zemqe, Omarska, cijena 35.000 KM, tel. 065/334-641; 066/491-551. Izdajem namje{tenu ku}u kod "Kosmosa", porodi~nim i zaposlenim osobama, tel. 065/528-247. Prodajem ku}u magistralni put 18 Pale, sa dva dvosobna stana 160 m2 i 1.009 m 2 zemqe, tel. 057/225-819; 057/344-593. ZAMJENA Mijewam ku}u u B. Luci za mawi stan ili poslovni prostor ili mijewam za Hrvatsku, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745. Mijewam ku}u u Kru{evcu za stan u B. Luci uz dogovor, tel. 0655/441-115. Mijewam ku}u na sprat 10h7 sa potkrovqem, {est dunuma zemqe, ~etiri pod vo}em, devet km od Bawe Luke, za trosoban stan, tel. 065/624480; 065/329-765. IZDAVAWE Izdajem namje{tenu dvori{nu ku}u u Obili}evu, tel. 066/328-896. Izdajem privatnu ku}u za dvije djevojke (studentkiwe), zvati poslije podne od 17 do 19 ~asova, tel. 051/313305. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613. Izdajem garsoweru u ku}i namje{tenu ili nenamje{tenu, poseban ulaz, balkon, kablovska, ul. Rade Marjanca 4, tel. 051/313-785. POTRA@WA Bra~ni par tra`i bilo kakvu ku}u sa ne{to zemqe u Motikama, Petri}evcu, [argovcu i sl. uz pla}awe kirije, tel. 051/217-502. Prodajem u Biha}u ku}u sa oku}nicom i zemqu. Mo`e i zamjena za Bawa Luku, tel. 065/894-894, 051/305-597. PONUDA Vlasenica, potreban mla|i bra~ni par - mo`e i sa djecom. Mi smo stariji i nemamo djece, imamo ku}u i solidno imawe. Detaqi po dogovoru, tel. 065/714-562. pogodno i za poslovni prostor, tel. 065/636-545. Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem stan 44 m2, ul Kolubarska 4 kod restorana "Orhideja", Hiseta, tel. 066/742-581. Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawa Luka, tel. 066/952-302. Prodajem dvosobne stanove na vi{e lokacija svi odmah useqivi, tel. 065/562-426. U strogom centru Bawe Luke prodajem stan 40 m2, tel. 065/698-012. Prodajem super komforan dvosoban stan 60 m2, ~etvrti sprat u B. Luci, tel. 065/698-012. Prodajem vi{e stanova na razli~itim lokacijama u novogradwi od 3084 m2, tel. 065/698-012. Prodajem jednosoban stan, 39 m2, peti sprat, u Boriku, tel. 065/277-647. KUPOVINA Kupujem mawi stan u Bawoj Luci, bli`e centru, tel. 063/956-300. ZAMJENA Mijewam jednosoban stan 41 m2 u centru Bawe Luke za dvosoban u centru, tel. 065/969-287. Mijewam dvosoban stan 66 m2, drugi sprat u Kuli kod {kole, Nova varo{, za stambeni objekat u izgradwi (pokriven), zvati od 15.30 do 21 ~as, tel. 051/307-514, 065/180-753. Mijewam dvosoban stan 1/1 u centru Bawe Luke za Zemun ili Beograd, tel. 0038751/308-758. Mijewam dvosoban stan, 47 m2, u Br~kom za Bawu Luku, tel. 065/889-959. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem namje{tenu garsoweru, centralno grijawe, Paprikovac, tel. 065/685-800. Iznajmqujem potpuno namje{ten stan 40 m2, lamele M. Jugovi}a, B. Luka, tel. 387 65/079-083. Izdajem prazan jednosoban stan, Bawa Luka, Rosuqe, crvene zgrade,, tel. 066/304-275. Izdajem stan od 48 m2, namje{ten, centralno i izdajem ku}u za stanovawe ili za kancelarije, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/98-9645-745. Izdajem stan 50 m2, privatna ku}a, nova gradwa sa grijawem za dva studenta, 130 KM po osobi plus utro{ak struje, tel. 065/270-797. Izdaje se prazan stan kod {kole na Petri}evcu, ul. Zore Kova~evi} br. 57, tel. 051/355-844, 065/630-561. Izdajem dvosoban i jednosoban namje{ten stan u Bawoj Luci, samo za poslovne qude ili strance, tel. 066/808-770. Izdajem stambeno-poslovni prostor veli~ine 70 m2, namje{ten, u strogom centru grada. Pogodan za predstavni{tvo, biro i sli~no. Grijawe, klima, internet, tel. 065/817-000; 051/211-701. Izdajem jednosoban stan polunamje{ten, Kara|or|eva 445, Bawa Luka, tel. 282-106; 065/635-449. Izdaje se jednosoban stan, namje{ten u zgradi, prvi sprat, centar, tel. 051/302-623. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Novoj varo{i, Srpskih pilota 2, tel. 065/525-010. Izdajem trosoban namje{ten stan u centru, tel. 065/606-741. Izdajem ekstra namje{ten stan povr{ine 88 m 2 u strogom centru Bawe Luke, cijena do dogovoru, tel. 065/580-880. Izdajem namje{ten dvosoban stan na Star~evici, ulica Rajka Bosni}a, tel. 051/436-190; 065/735-075. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, privatna ku}a, poseban ulaz, ul. B.@eraji}a 32, tel. 051/282-872. Izdajem dvosoban stan na Lau{u kod benzinske pumpe “Miqkovi}“, cijena 250 KM plus re`ije, tel. 065/687-903. Izdajem prazan stan, 80 m2, visoko potkrovqe, Podgrme~ka 40, Lau{, tel. 280-028; 280-632.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Izdajem dvosoban stan u prizemqu ku}e i sobe u potkrovqu, Prwavor, tel. 065/491-921. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno i sve odvojeno, a posebno jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem dvosoban polunamje{ten stan u ulici Vojvode Stepe Stepanovi}a 206, kod “Incela”, tel. 065/516802. Izdajem dvosoban stan, namje{ten, Borik, prvi sprat, tel. 065/569-141. Izdajem namje{tenu garsoweru u strogom centru na du`i period, tel. 065/199-138. POTRA@WA Tra`im namje{ten stan do 200 KM, lokacija Nova varo{, Petri}evac, momak, 26 godina, radnik, tel. 065/898460. Kupujem stan u Bawoj Luci, oko 50 m2, prednost Star~evica, tel. 065/529401 i 065/495-251. PONUDA Primam cimerku u dvosobnom stanu, ul. Du{ka Ko{~ice, tel. 065/547-711.

Prodajem dvije ku}e na Lau{u sa pet stanova, kod "Jadranke", tel. 066/780-624; 974 M.
Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Mijewam ku}u u Slavonskom Brodu RH za Bawu Luku i u Novoj Gradi{ci mijewam za Bawu Luku ili prodajem, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/989645-745. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor - pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u sa oku}nicom 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585908. Prodajem u Lazarevu ku}u 65 m2 + dvori{ni objekat 25 m2, plac 440 m2 u ul. Hajduk Veqka cijena 165.000 KM, tel. 065/582-223. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta “Glasa”, Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u, 120 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u u Glamo~anima i 40 dunuma zemqe, obradive, tel. 585-613. Prodajem novu namje{tenu ku}u u Ma{i}ima op{tina Gradi{ka i devet dunuma zemqe. Hitno, cijena povoqna, tel. 065/390-986, 066/530-723. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvije ku}e plus dvori{ni objekat, povoqno za dvije porodice, udaqenost 1.800 m, od “Boske”, Bawa Luka, tel. 065/800-040. Prodajem ku}u i placeve u Rami}ima i prodajem {umu i zemqu kod Srpca, tel. 051/461-064; 065/322-834; +385/989645-745. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636545. U Dervi{ima prodajem ku}u P+1 sa placem od 370 m2, uz stari gradi{ki put, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na sprat u centru Slatine ili mijewam za mawi stan u Bawoj Luci, uz doplatu, tel. 065/575798. Prodajem ku}u 16h9 na sprat, ul. Avalska 46, tel. 051/423-274. Prodajem useqivu prizemnu ku}u na placu od 430 m2, ulica Pionirska 33, tel. 065/972-569.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovni prostor u Obili}evu,45 m2, tel. 066/235-816. Prodajem poslovni prostor, 30 m2, kafi} u radu u zgradi “^ajavec” kod stadiona u B. Luci, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem kancelarijske poslovne prostore od 100 do 800 m2 u Tehni~koj zgradi u “^ajavecu”, tel. 051/271-315. Prodajem poslovni prostor 80 m2, centar, tel. 065/631-613. Prodajem opremqenu pekaru, tel. 065/631-613. Prodajem halu, Trn, tel. 065/631-613. Prodajem poslovni prostor u strogom centru za vi{estruku namjenu, povoqno, tel. 065/562-426. Hitno prodajem ili izdajem 255 m2 novoizgradjenog poslovnog prostora u centru Bawe Luke, iza transfuzije, odmah useqivo, tel. 065/812-179, 066/ 999-451. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor u centru grada 75 m2 kod NLB sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Izdajem poslovni prostor, kancelarija i skladi{te ili dvije kancelarije, 36 m 2 kod restorana "^ajavec", cijena 360 KM, tel. 066/446903. Izdajem poslovni prostor u Boriku, 20 m2 sa upotrebnom dozvolom, tel. 066/235-816. Izdaje se poslovni prostor ve li~ine 55 m2 za prodavnicu, a mo`e i kancelarija, u ulici Kara|or|eva 37 (Lau{), tel. 065/198-602; 051/306-166; 065/936-217; 051/211-522.

Izdajem poslovni prostor 18.50 m2, u nasequ Sunca, tel. 38765757280. Izdajem na du`i period poslovi prostor 46 m2, centralno grijawe, klima, alarm, parking, pogodan za razne djelatnosti. Blizu zgrade Vlade, tel. 387 65/621-248. Izdajem razra|eno stovari{te gra|evinskog materijala sa svom prate}om opremom u Trnu, na glavnoj cesti, tel. 387 65/539-888. Izdajem hitno poslovni prostor u centru, tri kancelarije i sanitarni ~vor, tel. 38765/822-083. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawa Luka, centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 38765 666435. Izdajem poslovni prostor 38 m2, Vidovdanska ulica, Doboj, tel. 38765 438937, 053/289-707 ;066/515-567. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz ulicu, tel. 065/636-545. Izdajem poslovni prostor u strogm centru Bawe Luke 35 m 2 (stari zanatski centar), tel. 065/398-605. Izdajem poslovni prostor, centar 1, glavna ulica, novogradwa, 41 m2, parking, ekskluzivan, za sve namjene, tel. 065/418-777. Izdajem poslovni prostor na dobroj lokaciji u Bawoj Luci, ul.Zelengorska 3, tel. 051/217-986. Izdajem poslovni prostor 90 m2 na Petri}evcu, ul. Wego{eva kod `utih zgrada, pogodan za sve namjene, tel. 065/565-919. Izdajem poslovni prostor u Lakta{ima 150 m 2 sa upotrebnom dozvolom, tel. 051/532-250; 065/294-606. Izdajem lokal, 24 m2, Aleja Svetog Save 59, slobodan od 1.4.2010, tel. 065/567-011.

GARA@E
PRODAJA
Izdajem gara`u u Obili}evu u zgradi, ul. Carice Milice 44, 20 m2, struja, voda, grijawe, povoqno, tel. 065/936-831. Prodajem zidanu gara`u povr{ine 16,5 m2 pogodna za auto-elektri~are, auto-mehani~ara, struja, kanal, Milo{a Obili}a 42, blok gara`a, tel. 065/895-971,303-968. Prodajem zidanu gara`u, 15 m2, ulica M. Obili}a 52 - blok, struja, tel. 051/303-968, 065/895-971. IZDAVAWE Izdajem gara`u ulica Mirka Kova~evi}a br. 7 Bawa Luka, tel. 065/ 008-183.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2 , osmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice, dobar raspored, novi liftovi, useqiv, tel. 38765885111. Prodajem potpuno renoviran stan, 35 m2 u nasequ Sunca, Bawa Luka, tel. 38765/808-551. Bawa Luka, Nova varo{, kod “Med. elektronike”, stan, 92 m2, u ku}i i 1/4 atraktivne lokacije od 760 m2. Dozvoqena i gradwa. Veoma povoqno, tel. 387 65/081-964. Prodajem dvosoban stan 40m 2 , II sprat, lift i garsoweru 28m 2 na istom spratu, zgrada u izgradwi, Bawa Luka, Borik, Ul. @ivojina Mi{i}a 49A, tel. 387 65/518-567. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636-545. Prodajem u ulici Svetog Save novogradwa dvosoban stan, 75 m2, tre}i sprat, lift, tel. 065/516-927. Prodajem stan 38 m2 Drage Mali}a, renoviran ili mijewam za Igalo, tel. 065/870-004. Prodajem trosoban stan, 86 m 2 , naseqe Sunca, u ul. Svete kraqice Jelene, drugi sprat, hitno, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem trosoban stan, prvi sprat, 93 m2 + podrum + gara`a u centru Bawe Luke, tel. 051/219-798; 065/979805. Prodajem stan, 86 m2, ~etvrti sprat, ima lift, totalno saniran, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem stan, 71 m 2 , prizemqe, ulica Reqe Krilatice u Boriku,

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem plac u Glamo~anima 586 m2 sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodajem dva placa 1.000 m2 i 850 m2 iznad kasarne Zalu`ani, 1/1 i tri od 400 m2, tel. 38766129644. Prodajem parcelu zemqe od 1.755 m, na putu za [u{ware, 1/1, pogodno za vi{e namjena, tel. 38766299261 i 051 464 179. Prodajem dva placa u ul. Du{ana i Vlade Kopawe, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1. Informacije na, tel. 38766658066. Prodajem plac u Kuqanima, 540 kvadratnih metara, 200 metara od po{te, tel. 387 65/306-147. Bawa Luka, Prije~ani, placevi u blizini Lova~kog bara, razli~itih povr{ina, gradska voda, struja, kanalizacija, put, ravan teren, odli~na lokacija, tel. 38765/161-284. Prodajem zemqi{te, 15.500 m2 (jedna cjelina) u Dowim Barlovcima sa pomo}nim objektom, asfalt, struja, voda, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem vi{e placeva u Debeqacima, dozvoqena gradwa i plac 4.000 m2, iznad “Kosmosa”, ul. @arka Zgowanina, ravnica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Ve-

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, 600 metara kvadratnih, reprezentativnog prostora, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem lokal 100 m 2 u Novoj varo{i, upotrebna, telefon, klima, alarm, parking, ba{ta, tri mokra ~vora, tel. 38765673376.

44 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE
likom Bla{ku, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem povoqno dva dunuma zemqe u [argovcu, voda, struja i asfalt, tel. 066/257-465;. Prodajem plac, 1.700 m2, za gradwu ku}e - vikendice, naseqe Pavlovac, 4,5 km od centra grada, tel. 282-106; 065/ 635-449. Prodajem sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, telefon, voda, struja i asfalt, pogodno za sve namjene, tel. 051/539-006; 065/650-289. Prodajem dva placa u [argovcu do 500 m2, odli~na lokacija, tel. 066/717334. Prodajem 2.650 m2 zemqe u Velikom Bla{ku, uz put, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/817-374. Prodajem plac za ku}u 500 m2, 1/1, sa papirima, kraj asfalta, Tuzlanska 76 Star~evica, Bawa Luka, tel. 051/424876, 066/449-920. Prodajem plac 470 m2 kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462-366. Prodajem plac u Lakta{ima, 1.000 m2, tel. 065/815-527, 051/460-938. Prodajem plac u Drago~aju iza “Elektroprenosa”, struja, voda, cijena 35.000 KM, tel. 065/811-058. KUPOVINA Kupujem plac ili vikendicu uz Vrbas, od Krupe na Vrbasu prema Bawoj Luci, tel. 063/956-300. DIJELOVI I OPREMA Prodajem dvije K-glave “audija” 2,3, tel. 280-777; 065/560-391. Prodajem razne felge za automobil, prodajem far za “audi 6” i “korsu”, tel. 065/931-383. Prodajems papirima benzinski motor “audija” i “golfa”, cijena 150 KM, tel. 280-777; 065/560-391. Prodajem farove, `migavce, {top svjetla, retrovizore, zadwi trap, lafete, za “mercedes 124”, tel. 065/ 218-600. Prodajem lavqu kanyu i orginalan radio za “pe`o 206”, tel. 065/567214. Prodajem gume 265-60 R18 i 255-50 R19, tel. 065/931-383.

OGLASI

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem ve{-ma{inu i fri`ider wema~ke proizvodwe, tel. 052/333-666.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem kompletnu spava}u sobu i dva du{eka. Cijena 350 KM., tel. 38765632340 i 065 869 999. Prodajem trokrilni ormar, tel. 051/312-629. Prodajem trosjed i dvosjed na razvla~ewe i dvije foteqe, povoqno i hitno, tel. 065/381-999. Prodajem kompletnu spava}u sobu gotovo novu, cijena 1.200 KM, tel. 065/606-741. Prodajem polovni trosjed i spava}u sobu, hitno, tel. 065/907-674; 051/386900. Trosjed na razvla~awe i dvije foteqe, puno drvo, o~uvano, cijena 300 KM, tel. 065/483-945. Povoqno prodajem u odli~nom stawu kombinovani fri`ider "gorewe" i elektri~ni {poret, tel. 051/308-028, 065/760-790. Prodajem odli~no o~uvan kombinovani fri`ider, "gorewe" (230 KM) i elektri~ni {poret (120 KM), tel. 051/308-028, 065/403-843.

ot~epqavawe odvoda, moleraj, tel. 065/882-511,438-116. Ozbiqna i odgovorna `ena ~uvala bi djecu ili stariju osobu, tel. 062/291-124. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevodi tekstove i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Usluge cijepawa drva hidrauli~nim cjepa~em i usluge rada motornom pilom, tel. 065/345-604. Elektri~ar - ugradwa, zamjena automatskih osigura~a, indikatora, interfona, monta`a bojlera, insta lacije itd., tel. 065/566-141.

pjesmom “Nikoqdan”, tel. 065/462-880; 051/433-222. ZAMJENA Mijewam trodijelnu betonsku grobnicu na novom dijelu Rebrova~kog grobqa za dvodijelnu, tel. 051/437-894; 066/266-691.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem ma~ku sa pedigreom, kastrirana i odgajana kao ku}ni qubimac, tel. 065/910-923. Poklawam pekinezera (`enka) stara godinu, tel. 051/437-407, 065/322-843. Prodajem `enku malinoa, 11 mjeseci, cijena 800 KM sa rodovnikom, tel. 065/417-263.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem unikatne maturske haqine, tel. 065/902-804. Povoqno prodajem mu{ku i `ensku polovnu ko`nu jaknu, cijena 30 KM po komadu, tel. 065/462-880; 051/433-222. Prodajem `ensku bundu od austrahana i mu{ko odijelo, tel. 065/811-058. Prodajem i iznajmqujem vjen~anice sa kompletnom opremom, tel. 065/491942; 065/642-920.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem tokarski stroj (morando) sa mjernim i reznim alatom, tel. 065/646-013. Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine, kombinovane stolarske ma{ine, cirkulare, hoblarice, mrvilice, {rotilice, ma{ine za vo}e i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532426. Prodajem novu ma{inu za vo}e i povr}e, prodajem nov ugostiteqski namje{taj, pla}awe po dogovoru, tel. 051/532-426. Prodajem punionicu “koka-kole”, “fante”, “sprajta”, “radenske”, 200 l/h, kompletna, savjeti, recepti, kompletna 3.000 KM ili zamjena za automobil, tel. 065/518-850. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac SB-26 profesional MK-2”, ispravna, kao nova, tel. 061/473-481.

ZAPO[QAVAWE
Restoranu "Mala kafana" (TC “^ajavec - Zenit“, Bawa Luka) potrebna konobarica. Nedjeqa slobodna, tel. 066/234-320. Kafe slasti~arna “Kalvados” prima radnice za {ankom, konobare i ~ista~icu, tel. 38765531182. Tra`im programera s iskustvom, radi zajedni~kog posla, tel. 38765 081964. Vrijedni, perspektivni qudi, neophodni inostranoj kompaniji, puno radno vrijeme, tel. 066/537-853. Potrebni konobari za rad u ugostiteqstvu, tel. 00 381 66/922-6558. Potrebna radnica na ~etiri sata manikir, pedikir, masa`a, tel. 066/717-305. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Predstavni{tvu inokompanije potreban voza~ sa sopstvenim kombijem za prevoz saradnika, tel. 065/882209. Potreban zubni tehni~ar s is kustvom od najmawe godinu dana, tel. 065/514-510; 051/454-863. Potrebna radnica u ugostiteqskom lokalu, kafe "Odisej". Kontakt, tel. 065/614-854. Imam 16 godina, hitno mi je potreban posao u auto-praonici ili sli~no, u okolini Lakta{a ili u Trnu, tel. 065/947-155. Radila bih u ku}i kod starijih qudi, tel. 065/448-767. Restoranu “Mala stanica” hitno potreban konobar - sa iskustvom u restoranu, tel. 065/938-939. Tra`i se ozbiqna djevojka za rad u kafi}u, tel. 065/909-128.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem “tower” P4 3.0 GHz 2 GB DDR2 80 GB HDD DVD RW grafika 512 MB 330 KM. LCD monitor 17 in~a nov 160KM, 19 in~a nov 200 KM. Polovni 17 od 110 KM, 19 od 130 KM., tel. 38766814691. Prodajem 300 komada drvenih pulceva za {alovawe, tel. 387 65/572-929. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem su|e i stolove za 300 osoba, {ator za 120 mjesta, tel. 066/266-629. Prodajem torbu za golf {tapove, tel. 085/811-058. Prodajem automatski dozator - perilica za masti i kreme, tel. 065/526532. Prodajem vitafon, tel. 051/214-551. Prodajem unikat umjetni~ku sliku "Pred oluju" vl. 140 h 88 cm, ra|ena uqanim bojama na platnu, tel. 065/986453. Prodajem kravu sa teletom, tel. 065/535-934. Prodajem umivaonik, tri nove ~esme za sudoper i umivaonik, tu{ bateriju sa crijevom, novu, ormari} za kupatilo sa dva ogledala sa strane i mali fri`ider “gorewe”, tel. 216358; 066/137-133. Prodajem dva drvena prozora za ku}u, dva kau~a drvena i dvije foteqe, TA pe}, {ah drveni novi, hrastovo bure novo 85 l, {oqu za WC, tel. 216358; 066/137-133. Prodajem ormari} za kupatilo i WC {oqu, novo, 60 KM, tel. 065/483-945. Prodajem zamrziva~ mali, vitrinu, 5 plasti~nih i 3 drvene ba{tanske stolice 20 karni{li metalnih, skija{ke cipelebr.44 i sivi itison, tel. 065/811-058. Prodajem "Ergoline” solarijum sa garancijom, provoz i monta`a gratis, tel. 065/174-022. KUPOVINA Kupujem kontejner za stanovawe, tel. 065/824-108; 051/301-289. Kupujem prvu kasetu “Vrap~i}a” sa

SOBE
IZDAVAWE
Potrebna cimerka (prednost studentkiwe) Nova varo{, tel. 066/638-815. Izdajem mu{karcu, studentu, nepu{a~u sobu u centru grada, tel. 065/797-368. Izdajem sobu cimerki ili cimeru, prizemqe ku}e, Star~evica, cijena 150 KM, stan opremqen, tel. 065/166-943. Izdajem dvokrevetnu sobu kod Gradskog mosta uz Vrbas za studentkiwe, sve novo, tel. 065/544-189. Izdajem namje{tenu garsoweru sa posebnim ulazom, blizu centra, tel. 051/216-786. Izdajem mu{karcu sobu sa grijawem, kupatilom, posebnim ulazom, u centru, Obili}evo, Bawa Luka, tel. 066/617-682 i 051/462-986. Izdajem ve}u namje{tenu sobu, sa kupatilom i hodnikom, poseban ulaz, nova gradwa, tel. 051/280-488.

USLUGE
OSTALO
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Povoqno vr{im prevo|ewe na engleski i ruski jezik i lektorisawe, tel. 38766311721. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove. Sve informacije na, tel. 38765875684. Vr{im usluge: isjecawa, slicovawa, bu{ewa betona bez pra{ine. [temawe, rad bagerom i kamionom. Broj, tel. 065/974-439; 387 65/708675. Profesorica matematike daje ~asove op{te i finansijske matematike te statistike za sredwe {kole i fakultete, tel. 051/388-354; 387 65/016-914. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Dajem instrukcije iz matematike i fizike za u~enike, osnovne i sredwe {kole, rad sa jednim u~enikom, tel. 051/303-623. Usluge kre~ewa, gletovawa, pos tavqawa tapeta, unutra{we fasade, izolacije, dekoracije i stavqawe rigipsa, laminata, plo~ica i razne sanacije, tel. 065/343-745. Nastavnik razredne nastave daje ~asova wema~kog jezika i ostalih predmeta od prvog do ~etvrtog razreda, dolazim ku}i, tel. 065/867-635. Prawe tepiha, odvoz - dovoz besplatan, tel. 065/956-080; 066/899-187. Vodo i elektroradovi, popravke,

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem motokultivator, tel. 065/401-381. Prodajem frezu sa kosom i plugovima, 6 ks, nova, tel. 051/314-200, 065/524-756. Prodajem farmu za uzgoj sviwa i dva hektara zemqe prve klase u Peto{evcima, ~etiri km od centra Lakta{a, tel. 065/907-904. Veoma povoqno dajem u zakup 25 dunuma zemqe u Stri~i}ima, pogodno za uzgoj krompira, tel. 066/253-259. Prodajem traktor "rakovica 65”, 91. g. p., ~etvorednu sija~icu “olt” za kukuruz, tel. 065/368-563.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “golf 2” TD, god. proizvodwe 1989, u dobrom stawu, registrovan 23.3.2010, tel. 065/428-446. Prndajem “alfu romeo” 155, benziplin, 95. godi{te, u odli~nom stawu, cijena 4.300 KM, tel. 38765687451. Prodajem "golf 2" 1,6 D, godina 1986, tel. 065/817-374. Prodajem “opel askonu”, benzinac, o~uvana, pet brzina, cijena 2.100 KM, tel. 051/463-419. Prodajem “jugo 45” u dobrom stawu, nikad preprodavan, jedna ruka, cijena povoqna, tel. 065/327-792. Prodajem “audi” jaje 2.0 benzinac, 89. godi{te, pocin~an lim, cijena 3.500 KM, tel. 280-777; 065/560-391. Prodajem skuter Keeway Hurricane, malo kori{ten, pre{ao 400 KM, trajna registracija, 49 cm3, tel. 065/491-112. Prodajem “golf 2”, dizel, 88. godi{te, pet brzina, motor, generalno sre|en, cijena 4.500 KM, tel. 280-777; 065/560-391. Prodajem "golf 2" TD, servo, 90. godi{te, registrovan do 12.2010. godine, odli~an motor, o~uvan, cijena 4.100 KM, tel. 063/656-804. Prodajem "pe`o bokser", 1998. g.p., 2,4 dizel, neregistrovan, bijele boje, u odli~nom stawu, cijena fiksno 7.000 KM, tel. 065/711-262. Prodajem “reno senik”, g. p. 2000, 1,6, 16 V, aluminijumske felge, digitalna klima, tel. 065/761-738. Prodajem Daewo Matiz, crveni, g. p.1999, istekla ragistracija 10.4.2010, tel. 065/596-196. KUPOVINA Kupujem stare motore iz Drugog svjetskog rata ili samo dijelove, u bilo kakvom stawu, tel. 065/342-713. ZAMJENA Mijewam "lancia thema" 2.0 i.e, 88. g.p. registrovan, za mawi auto, tel. 065/938401.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem tri nova prozoa PVC du`ine 140, {irina 120, postakqena sa ugra|enim roletnama, cijena povoqna, tel. 051/314-036. Prodajem armirano-betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem poklopnice (kaplaje) za crijep- Kikinda 333-28 komada i ciglu obi~nu puna 130 km povoqno, tel. 051/424-979, 065/683-440. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 062/752-598. Prodajem suvu hrastovu fosnu 5 cm, du`ine 2,2 cm i 3,3 cm, tel. 065/666233. Prodajem troja unutra{wa, drvena, cijena 100 KM, tel. 065/483-945.

TURIZAM
PRODAJA
Turisti~ka agencija “Hilandar” organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog za dan Sv. Vasilija, tel. 051/465210; 065/644-500.

LI^NI KONTAKTI
Galantan gospodin visokog nivoa, zrelih godina, iz EU, u Bawoj Luci, ne pu{i. @eli upoznati djevoku damu, ~istog duha i blage naravi, vitku, lijepog izgleda, tel. 387 65/821831. Mu{karac slobodan tra`i `ensku osobu do 45 god. za upoznavawe i ozbiqnu vezu, tel. 387 66/935-309.

MOBILNI TELEFONI
PRODAJA
Prodajem mobilne telefone o~uvane, garancija, 30-350 KM, dijelovi, maske, servis, baterije, fletovi, B. Luka, tel. 066/138-032. KUPOVINA Kupujem “nokiju” N95 8GB hitno! Prwavor, tel. 38765336869.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem harmoniku 96 basova, osam registara i harmoniku "veltmajster" 60, 8 registara u ispravnom stawu, tel. 065/206-060. Prodajem harmoniku (hohnerica), sedam tegistara, 96 basova, u dobrom stawu, tel. 051/413-199; 066/870-370.

Telefon:

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 45 Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 19.4.2010. godine, u 66. godini `ivota, preminuo na{ dragi Sje}awe

RAJKO (Mile) KARI]
1944-2010. Sahrana }e se obaviti 23.4.2010. godine u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawoj Luci. O`alo{}eni: sin Zlatan, k}erka Nata{a, snaha Gorjana, zet Almir, unuci Andrej, Doris i Daris, bra}a te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi. 982 B-2 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 20.4.2010. godine u 61. godini `ivota preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav ~ika

ANA KOPAWA
21.4.2009 - 21.4.2010. Hvala Ti za svu we`nost i qubav koju si nam dala. Po~ivaj u miru s an|elima. Tvoja porodica 975+976 B-2 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 20.4.2010. u 73. godini `ivota preminuo na{ dragi Tu`no sje}awe na dragog

RAJKU
od porodice Simeunovi}. 982 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu

JOVU RADULOVI]A
21.4.1995 - 21.9.2010.

BRANISLAV (Qube) KURIJA
Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 21.4.2010. godine u 14 ~asova na mjesnom grobqu Pavlovac. Povorka kre}e ispred kapele na grobqu. O`alo{}eni: supruga Radojka, sin Ranko, k}erka Dragana, brat Drago, snaha Bo`ana, zet Slavko, unu~ad, Ostoja, Aleksandar i Nikola i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi. 990 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom ocu

FRAWO (Stipe) VULI]
Sahrana }e se obaviti 21.4.2010. godine u 15 ~asova na grobqu “Sv. Marko“ u Bawoj Luci. O`alo{}eni: supruga Qerka, sin @eqko, k}erka Biqana, unu~ad Dalibor, Marina, Maja i Tina, brat Pavo, sestre Tonka i Dragica te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi. 984 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom tati i dedi Posqedwi pozdrav

Majka Gospa, supruga Gospa i k}erke Tawa i Sandra 989 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog

BRANISLAVU
od supruge Radojke. 991 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom stricu

JOVU
Sestra Slada i zet Mile 989 A-1 G

FRAWI
od sina @eqka, unuka Marine i Maje. 984 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

FRAWI
od Bo`ane i porodica Roqi} i Erceg. 979 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

BRANISLAVU
od sina Ranka, snahe Bo`ane i unuka Nikole. 991 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

BRANISLAVU
od k}erke Dragane, zeta Slavka, unuka Ostoje i Aleksandra. 991 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

Tu`no sje}awe na dragog supruga i oca

BRANISLAVU
od Slavice i Bojane. 992 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

BRANISLAVA [URLANA
21.4.1996 - 21.4.2010.

KI]I
od Darije Batar-Ivanovi} sa porodicom. 985 A-1 M

JOVU
Brat Radenko i snaha Milomirka 989 A-1 G

BRANISLAVU
od brata Drage i snahe Milije. 992 A-1 G

BRANISLAVU
od strica Vuka{ina sa porodicom. 992 A-1 G

Sve godine koje su pro{le nisu donijele zaborav, zauvijek si sa nama. Sinovi Sa{a i Boris i supruga @eqka 978 A-3 M

STOJICI RADOVAN^EVI]
od Mirka i Borke sa porodicom. 987 A-1 G

Tu`no sje}awe na na{eg dragog supruga, brata, strica, ujaka i devera

dr BORISLAVA - BORU VLAJI]A
21.4.2009 - 21.4.2010. Ponosni i tu`ni. Supruga Miroslava i bra}a Ranko i Milanko Vlaji} sa porodicama 967 A-8 G

VEQKO JAWETOVI]
21.4.2008 - 21.4.2010. S qubavqu i po{tovawem, Supruga, k}erke, zetovi i unu~ad 986 A-2 M

46 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Posle neuspeha od Hemofarma u Vr{cu, ispunili smo kvotu poraza kada su u pitawu na{e ambicije za ovu sezonu. Du{ko Vujo{evi}, trener KK Partizan

FOTO: ROJTERS

Mikecu srebro na Svjetskom kupu
Reprezentativac Srbije u streqa{tvu Damir Mikec osvojio je na Svjetskom kupu u Pekingu srebrnu medaqu u disciplini vazdu{ni pi{toq sa 685,9 krugova. Zlato je pripalo Amerikancu Darilu Sarenskom koji je ostvario 0,3 kruga vi{e, dok je bronzani bio Rus Vladimir Isakov.

Mehani~ari Ferarija

Vulkan odgodio manifestaciju
Manifestacija “Otvoreno bawalu~ko nebo“, u organizaciji Padobranskog kluba Bawa Luka, nije odr`ana proteklog vikenda zbog zabrane letewa nad BiH, prouzrokovane vulkanskom pra{inom sa Islanda. Novi termin smotre je 25. april.

Ferari naj{krtiji
Iako ima ubjedqivo najve}i buxet od ~ak 260 miliona funti, ekipa iz Maranela ra~une pla}a za prosje~nim ka{wewem od 16 dana - sporije od bilo kojeg drugog tima
PRIPREMIO: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske

Slavni italijanski tim ne `uri sa pla}awem ra~una

Adut Saragose i potencijalni srpski reprezentativac Ivan Obradovi} vratio se na teren poslije sedam mjeseci pauze zbog povrede koqena. Obradovi} je zaigrao petnaestak minuta na utakmici protiv Bilbaa i mo`e se o~ekivati da bude spreman za Mundijal. Fudbalski reprezentativac Srbije Nikola @igi} ne `eli vi{e da sjedi na klupi Valensije i trebalo bi na qeto kona~no da napusti “Mestaqu“. Za gorostasa “orlova“ zainteresovano je nekoliko italijanskih, engleskih i {panskih klubova.

Foto dana

LONDON - Nakon {to je na pro {lo ne djeqnoj trci u [angaju prepustio li der ske po zi ci je u oba {ampionata “formule 1”, slavni Ferari je, ~ini se, i na finansijskom planu u rikvercu. Ba rem ta ko tvrdi bri tanski “Telegraf“, na osnovu is tra `i vawa fir me “Dan end Bredstrit“, koja je kla si fi ko va la eki pe naj br`eg karavana prema pla}awu ra ~u na u pe ri odu od decembra pro{le do aprila ove godine. Iako pre ma ne zva ni ~nim pro cje na ma ima ubjedqivo najve}i buyet od ~ak 260 miliona funti, Ferari svoje ra~une pla}a za prosje~nim ka{wewem od 16 dana

- sporije od bilo kojeg drugog tima. Dva da na ra ni je svo je obaveze izmiruje Meklaren, a tre}i na listi ka{wewa je Mercedes, koji kasni devet da na. Ova dva ti ma su dru gi i tre }i po buyetu, {to zna~i da za proizvo|a~e automobila u trenutnoj ekonom skoj kli mi ula gawa u pres ti `ni sport i ni su ba{ isplativa. S druge strane, Toro Roso, tim u vlasni{tvu kompanije pi}a Red Bul, ta~no na vrijeme podmiruje obaveze, a pra ti ga brat ski Red Bul, koji kasni samo dan. Ekipa za koju voze Sebastijan Fetel i Mark Ve ber po sli je pro{logodi{weg rekordnog drugog mjesta u konkurenciji konstruktora, ra~une pla}a se dam da na ra ni je u

odno su na sep tem bar 2009. go di ne, ka da je “Dan end Bred strit“ ra dio pro {lu analizu. Ferari i Reno su jedini timovi koji sporije pla}aju ra~une u odnosu na prethodnu godinu, pa sada kasne dodatna dva dana, dok je Meklaren, iako drugi na neslavnoj lis ti, ubrzao izmi ri vawe obaveza.

Ron Denis. No vaj li je u “naj br`em ciklusu“, Lotus, Viryin i HRT nisu rangirane po{to jo{ uvijek nemaju istoriju pla }awa do voqno du gu za analizu, kojom nisu obuhva}e na jo{ dva ti ma, Fors Indija i Zauber.

TORO ROSO na vrijeme podmiruje obaveze
Tim iz Voukinga u pro{loj ana li zi je ka snio sa pla }awem ~ak 26 da na, a analizatori “Dan end Bredstrita“ sugeri{u da je ovaj pomak ostvaren zahvaquju}i lansirawu vlastite linije sportskih automobila kojom “ko man du je“ pro slavqeni

Buxeti i isplate
Tim Ferari Meklaren Mercedes Vilijams Reno Red Bul Toro Roso Fors Indija Zauber Lotus Virxin HRT Buxet 260 137 173 85 134 134 82 78 46 52 36 33 Ka{wewe 16 14 9 6 5 1 -

Poletarci kao nepresu{no vrelo
Prwavorski Yudo klub “Soko M” obiqe`io je 17 godina djelovawa, a godi{wica rada bila je dobra prilika da obnovimo sje}awa na vrijeme kada smo, u ratnom vihoru, odlu~ili da se organizujemo, pozovemo mlade i krenemo sa azbukom ove borila~ke vje{tine. Neki su nas tada u Prwavoru mo`da i kritikovali, smatraju}i da zbog ratnih de{avawa nije vrijeme za sport, ali je bio znatno ve}i broj onih koji su podr`avali jednu ovakvu zamisao, jer su mladi dobili priliku da se oku{aju u jednom, za ovo podru~je, tada potpuno novom “zanimawu“. Gledaju}i sa ove vremenske distance, napravili smo vrlo dobar potez. Ka`u to i neki ~lanovi prve generacije, koji su danas ~estiti poslovni i porodi~ni qudi. Stasavali su kroz treninge i takmi~ewa, ulaze}i u tajne ovog sporta, ali su sazrijevali i kao ~estiti ~lanovi zajednice, sa svim onim pozitivnim osobinama kakve krase lijepo vaspitane, tolerantne i obrazovane qude. Kod nas su “nicali“ yentlmeni, koji znaju da cijene i druge i sebe. I dana{wu generaciju na{eg kolektiva ~ine mali{ani kojima je yudo sport privla~an. Nisu bili ni ro|eni kada je klub osnovan, ali na pravi na~in ~uvaju rejting kakav godinama stvaramo i uspje{no ~uvamo. U ovom sportu sam vi{e od 30 godina, imam crni pojas, ali i `equ da i daqe, sa svojim saradnicima, prenosim znawe na mlade. Raduje me da mali{ani `ele da napreduju, potvr|uju}i da su nepresu{no vrelo. Treba li uop{te pomiwati da mjesta u klubu ima samo za |ake koji su dobri u u~ewu i vladawu? U stalnom kontaktu smo sa wihovim nastavnicima, ali i roditeqima, jer `elimo da pratimo kako stoje u {kolskim dnevnicima. Ovakva praksa pokazala se tako|e kao uspje{na, pa nije neskromno kada ka`em da bi na{ recept mogli da koriste i u drugim sportskim kolektivima.

@IVKO MILIJA[, sportski radnik iz Prwavora

Adut ^ikago Bulsa Joakim Noa imao je “zanimqiv“ okr{aj sa centrom Klivlend Kavalirsa Zidraunasom Ilgauskasom.

Gledaju}i sa ove vremenske distance, napravili smo vrlo dobar potez

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 47

Odr`an je sastanak sa rukometa{ima, koji nastavqaju normalno da treniraju, uz na{u obavezu da u najkra}em roku obezbedimo sredstva, poru~io Glavoni}

Igra~i tra`e pare

Te{ka situacija u Rukometnom klubu Crvena zvezda

Prva liga Srpske za rukometa{ice

Kne`opoqka blizu titule

BAWA LUKA - Rukometa{ice Kne`opoqke trijumfovale su protiv Jedinstva (35:31) u derbiju 14. kola, ali i cijelog {ampionata Prve lige Republike Srpske, napraviv{i tako ogroman korak ka tituli i povratku u elitno bh. dru{tvo. Ekipa iz Kozarske Dubice je odigrala jo{ jedan sjajan me~, ostvarili su najva`niju pobjedu u prvenstvu i sada samo ~udo mo`e sprije~iti ekipu Miqe Trkuqe da osvoji lovor. Sa dobrim igrama nastavila je i Borja, koja je na gostovawu kod sve boqeg Leotara izvukla bod - 20:20. Tokom cijelog me~a vo|ena je izjedna~ena borba, a sa novim bodom Tesli}anke su se u~vrstile na “koti tri”. Pad forme Une-DSW se osjetio i u ovoj rundi, po{to su Dubi~anke glatko pora`ene. Uspje{niji je bio Radnik, prili~no ubjedqivo - 31:20, pa je i ~etvrta pozicija Une sada dovedena u pitawe. Borac dva nije dozvolio iznena|ewe na svom parketu protiv Rogatice. Bawolu~anke su do poluvremena stekle dvocifrenu prednost, koji su u nastavku rutinski sa~uvale prednost. U preostalom duelu, ina~e derbiju za~eqa, Doboj je lako iza{ao na kraj sa Vrbasom, koji VRBAS 17 (5) je i daqe za ko van za dno DOBOJ 31 (19) prvoliga{ke tabele. De. M. DVORANA: “Borik“ u Bawoj Luci.

Tabela
1. Kne`opoqka14 14 0 0 435:315 42 2. Jedinstvo 14 12 0 2 457:305 36 3. Borja 4. Una-DSW 6. Radnik 14 8 1 5 364:312 25 14 7 1 6 380:408 22 14 6 1 7 342:365 19 14 4 2 8 244:299 14 14 4 1 9 323:346 13 14 3 2 9 343:378 11

Gledalaca: 50. Sudije: Vesna Todorovi}, Tatjana Pra{talo (Bawa Luka). Sedmerci: Vrbas 3 (2), Doboj 7 (2). Iskqu~ewa: Vrbas 20 minuta, Do boj -. VRBAS: Malivojevi}, Davidovi}, Bo`i}, Rogi}, Puji}, Vu~i} 1, Dragi~evi} 1, Todorinovi} 2 (1), [eva, Pro{i}, Trbi} 3, Borjani} 10 (1). Trener: Davorin Qubi{i}. DOBOJ: Sofri}, Jovi}, Mujkanovi} 9, Mili~evi} 4 (2), Stoji} 4, Bjelo{evi}, Alvirovi} 3, Mi. Bo`i} 1, Igwi} 9, Ma. Bo`i} 1, Brki}, Igwatovi}, To{i}. Trener: Goran Stoji}.

5. Borac dva 14 7 0 7 364:377 21

Rukometa{i Crvene zvezde

FOTO: AGENCIJE

7. Leotar 8. Rogatica 9. Doboj

BEOGRAD - Poslije ko{arka{kog, kriza zbog neispla}enih zarada po~ela je da “drma” i Rukometni klub Crvena zvezda. Rukometa{i “crveno-bijelih“ saop{tili su treneru Igoru Butuliji da ne `ele da treniraju dok se aktuelna situacija ne razrije{i, prenijeli su srbijanski mediji, pozivaju}i se na igra~a Zvezde koji je `elio da ostane anoniman. - O~ekujemo da se sve re{i posle sastanka sa predsednikom Glavoni}em. Re~ je

o dugovawima. Nije kod svih igra~a isto, ali ne verujem da je iko dobio ~etiri pune plate od avgusta pro{le godi ne. To ni je po {te no. Igra li smo i lo {e, ali ~e{}e dobro i do sada smo sve obaveze ispuwavali bez pogovora - poru~io je neimenovani igra~.

IGOR Butulija bez komentara
Stra teg Bu tu li ja ni je imao komentar, dok je predsjednik Dobrivoje Glavoni}

bio vidno iznerviran. Prvo je burno reagovao, a zatim je u pi sa noj izja vi “spus tio loptu na zemqu”. “Razumem igra~e koji su pro pus ti li je dan tre ning, tra`e}i pare koje su zaslu`ili. Ono {to je najva`nije, `e lim da oba ves tim ar mi ju Zvez di nih na vi ja ~a da je odr`an sas ta nak sa igra ~i ma, ko ji nas tavqaju nor mal no da tre ni ra ju, uz na{u obavezu da u najkra}em roku obezbedimo sredstva“ naveo je prvi ~ovjek “crveno-bijelih“.

Glavoni} je poru~io da }e klub i iz ovih problema iza}i jo{ ja~i: “Igra ~i i upra va za je dno }e u~initi sve da energi jom, qubavqu pre ma crve no-be loj bo ji i igrom koju pru`amo tokom ~itave sezone, napravimo podvig i uspemo da pre, sa razlogom fa vo ri zo va ne Ko lu ba re, osvojimo titulu. Gore navedeno predstavqa samo vetar u le|a svima nama, da samo ja~i iza|emo iz svega ovoga“ zakqu~io je Gla vo ni} u obra}awu javnosti.

10. Vrbas (-4) 14 1 0 13 234:381 0

JEDINSTVO 31 (15) KNE@OPOQKA 35 (17)
DVORANA: Ekonomske {kole u Br~kom. Gledalaca: 400. Sudije: Marko Miqevi}, ^aslav Pucarevi} (Bawa Luka). Sedmerci: Jedinstvo 7 (5), Kne`opoqka 7 (7). Iskqu~ewa\: Jedinstvo 6, Kne`opoqka 12 minuta. JEDINSTVO: Damjanovi}, Dejanovi} 10 (2), Radi} 1, Jevti}, Kati} 2, Sofri}, Jovi} 2 (1), Stevanovi} 4, Rendi} 1, Vukadin 2, Vukovi} 1, Kraj{umovi} 7 (2), Paji} 1. Trener: Zoran Milunovi}. KNE@OPOQKA: N. Arseni}, Borojevi}, Trkuqa 4, Karan 3, Guji} 4, D. Arseni}, Toroman, Bulatovi} 10 (5), Mi{i}, Mandi} 6, Bjelica, Raj~evi}, Kozarac 4, Rodi} 4 (2). Trener: Miqa Trkuqa.

LEOTAR BORJA

20 (9) 20 (10)

DVORANA: “Milo{ Mrdi}“ u Bregovima. Gledalaca 200. Sudije: Milan Suzi}, Miroslav Tovilovi} (Doboj). Sedmerci: Leotar 8 (5), Borja 5 (3). Iskqu~ewa: Leotar 12, Borja 8 minuta. LEOTAR: [arenac, Gurovi}, Zubac, Boro 4, Kolak 8, Mi{kovi}, Kurtovi} 1, Jegdi}, Mili{a, Sikimi} 2, Denda, Sekerez, Berak 5. Trener: Zdravko Komnenovi}. BORJA: Vaji}, [e~i}, Vidovi}, Kusi} 3, Martinovi} 4, Jotanovi} 3, Bla`anovi}, Stani{i} 3, Te{i} 3, Du{ni}, Kuzmanovi}, Jovi~i}, Suvajac, Miri} 4. Trener: Srebrenko Markovi}. ^. M.

Slavqe "Tesle" i "tehni~arki"
KOTOR VARO[ - Rukometa{i S[C “Nikola Tesla“ i ru ko me ta {i ce Te hni ~ke {kole pobjednici su regionalnog prvenstva sredwih {kola koje je odr`ano u Kotor Varo{u, u okviru Malih olimpijskih igara. S[C “Ni ko la Te sla“ nastupio je u sastavu: Bori{a Es ki}, Sla vi {a Ka la manda, Dalibor Sredojevi}, Anel Skopqak, Du {ko Pe tru {i}, De jan Jo va no vi}, Aleksandar Kr{i}, Dragomir Popovi}, Nikola Mili}, Sa vo Komqeno vi}, Slaven Pani}, Boris i Borko Jovi~i}. Ekipu Tehni~ke {ko le ~i ni le su: De ja na Zeqkovi}, Ranka Majstorovi}, Ta ma ra Vu li}, Je le na Oma no vi}, Jo va na \u ri}, Milena Vasi}, Jovana Gvozden i Brankica Duli}. - Regionalno prvenstvo sredwo{kolaca je veoma uspje {no or ga ni zo va no, a S[C “Ni ko la Te sla“ kao doma}in zaslu`uje ~estitke rekao je Du{an Vrhovac, koor di na tor is pred Ru ko me -

Regionalno rukometno prvenstvo sredwih {kola

RADNIK UNA-DSW

31(12) 20 (10)

BORAC DVA ROGATICA

31 (20) 26 (10)

DVORANA: Gimnazije u Bijeqini. Gledalaca: 50. Sudije: Sa{a Bijeqi}, Vedran \uri} (Bawa Luka). Sedmerci: Radnik 10 (8), Una-DSW 6 (4). Iskqu~ewa: Radnik 8, Una-DSW 14 minuta. RADNIK: Varaga, Dragani}, Dabi}, Stevanovi}, Xino, Lazi}, Vla~i} 5, Ra~anovi} 4, Bogdanovi} 6 (6), Jawi} 7, Jovi~i}, Markovi} 6 (1), Ogwenovi} 1, Milo{evi} 2 (1). Trener: Milivoj Trifkovi}. UNA-DSW: Vujnovi}, Bawac 1, Vatre{ 1, \iki}, Dostica, Kova~evi}, Popovi}, Nini}, Me|ed 2, Vuji} 5, Blanu{a 10 (4), Markovi} 1, Isovi}, Bawac. Trener: Tatjana Obu}ina. I. S.

DVORANA: “Borik“ u Bawoj Luci. Gledalaca: 100. Sudije: Tawa Kamk{ak, Sawa Jevti}. Sedmerci: Borac dva 7 (6), Rogatica 8 (7). Iskqu~ewa: Borac dva 8, Rogatica 10 minuta. BORAC DVA: Omanovi} 2, Arsi} 7, Petrovi} 10 (3), Pala~kovi}, Zrni} 5 (3), \uri}, Gruji}, Kresojevi} 3, Popovi}, Gvozden, Puji} 1, Bawanin, Stojni} 3. Trener: Bojan Un~anin. ROGATICA: Kari{ik, Koji} 4, Kosori} 12 (7), Kuli}, Uji} 3, ]evriz 4, Mlinarevi}, Mi~i} 2, Sokolovi} 1. Trener: Mirko Jovi~i}.

Kup RS za rukometa{e
BAWA LUKA - Prvo kolo Ku pa Re pu bli ke Srpske za rukometa{e bi}e odigrano danas i sutra. U prvoj rundi na sceni }e biti i drugoliga{i, igra}e se sa mo je dna uta kmi ca poslije koje }e biti poznato osam putnika u sqede}e kolo, u kojem se ukqu~uju i na{e renomirane ekipe. Parovi prvog kola, srijeda: IS TO ^NO SA RA JE VO: Slavija - Igman omladinac

Drugoliga{i na sceni
(19 ~a so va), KO TOR VA RO[: Ko tor Va ro{ - Te sli} (19), NE VE SIWE: Hercegovina - Leotar (19), BROD: Brod - Der ven ta (19.30), BIJEQINA: Bijeqina - Lokomotiva (21.30), ~et vrtak: BAWA LU KA: Cepelin - Omladinac (16), BAWA LU KA: Vrbas Mla dost (20), NO VI GRAD: Sredwo {ko lac Partizan (20). De. M.

U~enici S[C “Nikola Tesla“

FOTO: D. KEREZOVI]

tnog sa ve za Srpske.

Re pu bli ke

DOMA]IN polo`io test iz organizacije
Su di je na re gi onal nom rukometnom prvenstvu su bili

Sa {a Panyi}, Ale ksan dar Vrhovac, Vesna Todorovi} i Nedeqko Dujakovi} iz Bawe Luke, a pokroviteq prvenstva je bilo Ministarstvo prosvjete i kul tu re Re pu bli ke Srpske. Rezultati, mu{karci: Ko-

tor Varo{ - ^elinac 25:7, Gimnazija - Medicinska {kola 20:9, Kotor Varo{ - Gimnazija 18:8, `ene: Ekonomska {kola Tehni~ka {kola 2:9, ^elinac Ekonomska {kola 8:12, Tehni~ka {kola - ^elinac 9:4. D. K.

48 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

U Bile}i odr`ano seniorsko prvenstvo Republike Srpske u karateu

FOTO: ARHIVA

Pi{e: Slavko BASARA

Sudijske ocjene
Republika Srpska ima najboqe i najkvalitetnije fudbalske arbitre na svijetu! Vijest je pomalo za~u|uju}a, ali je ta~na. Kakav drugi zakqu~ak mo`e da se izvede iz ~iwenice da su kontrolori su|ewa Prve lige u posqedwa dva kola podijelili sve identi~ne ocjene - 8,4?! Po tome Sudijska organizacija FSRS je neprikosnovena. Bilo bi dobro da qudi zadu`eni za sudijsku struku sazovu sve ~lanice UEFA i odr`e seminar u Bawoj Luci i poka`u fudbalskoj Evropi kako se to “uzgajaju“ najboqi arbitri. Na`alost, svi oni }e, nadamo se da grije{imo, sti}i do prosjeka zvanog Premijer liga i to }e im biti najvi{a stepenica! A voqeli bismo da Sofreni}a, Sikiri}a, Maksimovi}a, Vi}i}a, Drini}a... vidimo u me~evima Lige {ampiona. Izgleda da je to samo san. Imamo pravo na nadu ako kontrolori i daqe nastave da rade po ustaqenoj praksi poslije uputstava dobijenih putem telefona! Nije sramota biti najboqi u Evropi! Makar i na ovakav na~in. Sli~na bolest vlada i u Premijer ligi. Nedavno je sekretar Sudijske organizacije saveza iz Sarajeva Salem Proli} izjavio da BiH ima najboqe arbitre na svijetu. Re~e ~ovjek i ostade `iv! Ne pojede ga sramota. Sudije u Srpskoj su pretpla}ene na ocjene 8,4. Kako smo kre nu li to }e bi ti na{ naj pre po znatqivi ji fu dbal ski brend u Evro pi. Da se ra zli ku je mo od os ta lih. Mo ra da se ovje ri ono {to je najboqe kod nas. Zato apelujemo na klubove da vi {e ne pi {u sa op {tewa pro tiv ono ga {to evropski vrijedi kod nas! Nismo vaqda izbudalili da ru{imo sami sebe.

Dragica Drapi} (desno)

Klub iz Bijeqine u generalnom plasmanu osvojio 35 bodova i daleko iza sebe ostavio drugoplasirani Hercegovac iz Bile}e sa 15 i tre}eplasirani trebiwski Leotar plus sa 12 bodova
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Po~elo snimawe filma o Radivoju Kora}u

Pri~a o @u}kovoj qevici
BEOGRAD - Snimawe igrano-do ku men tar nog fil ma rediteqa Gordana Mati}a o ko{arka{u Radivoju Kora}u @u}ku po~elo je ju~e u wegovom rodnom Somboru, prenosi Beta. Jednog od najboqih igra~a u istoriji svjetske ko{arke, u ovoj srpsko-hrvatsko-slovena~koj koprodukciji igra mladi glumac Vladimir Aleksi}, dok majku popularnog ko{arka{a igra Katarina Radivoje vi}. Po sli je Som bo ra, snimawe se nastavqa u Sloveniji i Hrvatskoj, a planirano je da pre mi je ra fil ma bude na Svjetskom prvenstvu u ko{arci u Turskoj avgusta ove go di ne. Pro du cent fil ma Marko Paqi} rekao je novinarima da je Kora} bio ne samo izuzetan ko{arka{, ve} i najboqi student elektrotehnike u generaciji. - On je bio i prvi ~ovjek koji je donio gramofonsku plo~u “Bitlsa“ u Jugoslaviju i sa te plo ~e je Ra dio Beo grad prvi put pustio wihovu ~uvenu pesmu “Tvist end {aut“ (Twist and Sho ut) - na veo je Paqi}. Prvi kadrovi snimqeni su u So kol skom do mu i na @eqezni~koj stanici u Somboru, uz u~e{}e desetina statista. Snimawe filma odvija se pod pokroviteqstvom predsjednika Srbije Borisa Tadi}a, a bioskopska premijera o~ekuje se sredinom septembra.

BAWA LUKA - U organizaciji Karate saveza Republike Srpske i tehni~kog organizatora Regionalnog karate saveza HercegovinaSarajevo i Romanija u Bile}i je odr`a no se ni or sko prvenstvo Republike Srpske u borbama do tri ipona i ka ta ma po je di na ~no, te u borbama do jednog ipona i katama ekipno. Na ovoj smotri, ~iji je doma}in bio KK Hercegovac, u~estvovalo je 85 sportista, koji su prethodno ostvarili pravo nastupa, iz 15 klubova. U generalnom plasmanu najuspje{niji su bili Panteri iz Bijeqine sa 35 bodo va, dok je dru go mjes to pri pa lo do ma }i nu Her ce govcu iz Bile}e sa 15, a tre}e trebiwskom Leotaru plus sa 12 bodova. Najuspje{niji ta kmi ~ar bi la je ~la ni ca

Ka ra te klu ba Le otar plus Maja Mirdiwa, koja je osvojila zlatne medaqe u borbama do tri ipo na i ka ta ma pojedina~no.

NA [AMPIONATU nastupilo 15 klubova
Osva ja ~i me daqa: ka te, mu{karci, ekipno: 1. Hercegovac (Bile}a), 2. Panteri (Bijeqina), 3. Romanija (Pale), pojedina~no: 1. Dra`en Vlajni} ([odan, Prijedor), 2. Mi lan Lo zo (Her ce go vac), 3. Dar ko Ste va no vi} (Hercegovac), `ene, ekipno: 1. Panteri, 2. Hercegovac, 3. Ro ma ni ja, po je di na ~no: 1. Ma ja Mir diwa (Le otar plus, Trebiwe), 2. Sne`ana Laki} (Panteri), 3. Marijana Vrawe{ (Vazari, Kne`ica), bor be: do tri ipo na, seniori, do 68 kg: 1. \or|o Vu ko vi} (Le otar plus), 2.

Sini{a Malijevi} (Ipon, Prwavor), 3. Stefan Radoj~i} (Sloga, Doboj) i Igor Trifkovi} (Panteri), do 78 kg: 1. Sa{a Gatari} (Ipon), 2. Sawin [aki} ([esnaesta, Bawa Luka), 3. Radivoje Maunaga (Slavija, Isto~no Sarajevo) i Zoran Bo`anovi} (Sloga), preko 78 kg: 1. Sini{a Yida ([esnaesta), 2. Mladen ]ulum ([esnaesta), 3. Sini{a Papaz (Slavi ja) i Mi tar Ste va no vi} ([e sna es ta), se ni or ke, do 55 kg: 1. Je le na Tra pa ra (Igman, Isto~no Sarajevo), 2. Marina Markovi} (Panteri), 3. Kristina Pavi~i} (Her ce go vac), do 60 kg: 1. Dra gi ca Dra pi} (Le otar plus), 2. Jelena [iqegovi} (Slavija), 3. Danka Gavrilovi} (Dri na, Vi {e grad) i Bojana Jovanovi} (Drina), pre ko 60 kg: 1. Ma ja Mir diwa (Leotar plus), 2. Gorana \u ki} (Ro ma ni ja), 3.

Svjetlana Mili~i} (Drina) i An|ela Lalovi} (Slavija), do jednog ipona (apsolutna ka te go ri ja), se ni ori, po je di na ~no: 1. Mla den Ploski} (Sloga), 2. @eqko Jankovi} (Panteri), 3. Milan Lo zo (Her ce go vac) i Dra`enko [krbo ([esnaesta), ekipno: 1. Panteri, 2. Her ce go vac, 3. Slo ga i Ipon, se ni or ke, po je di na ~no: 1. Sne `a na La ki} (Pan te ri), 2. Da ja na Man di} (Panteri), 3. Branislava Vrawe{ (Va za ri) i Su za na Pe ji} (Pan te ri), ekipno: 1. Panteri.

Kup Srpske
Kup Republike Srpske za seniore odr`a}e se u Bawoj Luci 9. maja. Doma}in takmi~ewa bi}e Karate klub [esnaesta iz Bawe Luke.

Odr`ano juniorsko prvenstvo BiH u streqa{tvu

Oborena tri rekorda Srpske
SARAJEVO - Na juniorskom prven stvu BiH u streqa{tvu oborena su tri rekorda Republike Srpske, dva u ekipnoj i jedan u pojedina~noj konkurenciji. Takmi~arke Geofona iz Tesli}a oborile su rekord Republike Srpske u ga|awu vazdu {nom pu {kom te no vi rezultat iznosi 1.139 krugova. U ga |awu vaz du {nim pi {toqem rekord su postavili ~lanovi Mladosti iz Gacka (1.519). du{nim pi{toqem sa “ubijenih“ 620,8 krugova. Rezultati: vazdu{na pu{ka, juniorke, ekipno: 1. Geofon (Tesli}) 1.144 krugova (no vi re kord Re pu bli ke Srpske), 2. Zenica Pobjeda sport 1.139, 3. Nikola Bokan (Bawa Lu ka) 1.113, 4. Sarajevo 1.093, 5. Mladost (Gac ko) 1.085, 6. Vi so ko 1.051, po je di na ~no: 1. Ema [kaqo (Ze ni ca Po bje da sport) 491,7, 2. Darija Kiti} (Geofon) 490,6, 3. Duwa Bi ho rac (Ze ni ca Po bje da sport) 489,4, juniori, ekipno: 1. Sarajevo 1.731, 2. Geofon 1.676, 3. Ze ni ca Pobjeda sport 1.662, 4. Nikola Bokan 1.640, 5. Igman (Hayi}i) 1.644, 6. Le otar RVI (Trebiwe) 1.597, 7. Visoko 1.579, 8. Strijelac (Tuzla) 1.520, po je di na ~no: 1. Neyad Yankovi} (Sarajevo) 675,8, 2. Faruk Zun|a (675,2), 3. Nemawa Marjanovi} (Geofon) 673,3, vazdu{ni pi{toq, ju ni ori, eki pno: 1. Vi so ko 1.559, 2. Mla dost 1.519 (novi rekord Republike Srpske), 3. Geofon 1.460, 4. Leotar RVI 1.452, 5. Zeni ca Po bje da sport 1.451, pojedina~no: 1. Tarik Serda re vi} (Ze ni ca Po bje da sport) 632,5, 2. Nihad Yino (Vi so ko) 629,4, 3. Ni ko la Jovi~i} (Geofon) 620,8 (novi re kord Re pu bli ke Srpske). M. Z.

Zahuktava se borba u NBA plej-ofu

Juta izjedna~ila
WUJORK - Nastavqene su bitke u NBA plejofu, a no} je obiqe`ila Juta, koja je kao gost savla da la Den ver sa 114:111 i ta ko re zul tat u seriji izjedna~ila na 1-1. Najzaslu`niji za pobjedu “Yezera“, odnosno drugi brejk na Zapadu, bio je sjajni Deron Vilijams, koji je uz 33 poena upisao i 14 asistencija. Ekipa Klivlenda povela je sa 2-0 protiv ^ikaga, po{to je u drugom susretu savladala Bulse sa 112:102. Centralna figura me~a bio je Lebron Yejms koji je postigao 40 ko{eva uz po osam skokova i dodavawa.

DARIJI Kiti} drugo mjesto
Strijelac Geofona Nikola Jovi~i} postao je novi rekorder Srpske u ga|awu vaz-

Darija Kiti}

FOTO: ARHIVA

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 49

Prve utakmice polufinala fudbalskog Kupa Republike Srpske
FOTO: G. [URLAN

Tre}e lige Republike Srpske ZAPAD
Rezultati 20. kola: NOVA TOPOLA: Lijev~e Lau{ 1:0, KOZARAC: Bratstvo - Jablanica Standard 0:2, BAWA VRU]ICA: Mineral - Berek 1975 1:2, BAWA LUKA: Vrbas - Gomjenica Celpak 1:1, DUBRAVE: Dubrave - Naprijed Horizont 3:1, KOZINCI: Bratstvo - Borac (KD) 2:0, ^ELINAC: ^elinac @eqezni~ar (BL) 1:0.

Tabela
1. Vrbas 2. Gomjenica C. 3. Jablanica S. 4. Dubrave 5. Berek 1975 6. @eqezni~ar (BL) 7. Lijev~e 8. Lau{ 9. Naprijed H. 10. ^elinac 11. Bratstvo (KC) 12. Mineral 13. Borac (KD) 14. Bratstvo (KI) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 10 8 9 9 10 8 7 7 6 6 5 4 3 5 3 45:24 41 5 5 30:19 35 9 3 35:24 33 6 5 34:26 33 5 6 38:32 32 2 8 31:28 32 5 7 30:25 29 7 6 25:26 28 4 9 23:31 25 6 8 29:26 24 6 8 25:26 24 3 12 22:37 18 5 11 23:40 17 4 13 11:37 13

Parovi 21. kola: ^ELINAC: ^elinac - Lijev~e, BAWA LUKA: @eqezni~ar Bratstvo (KI), KOZARSKA DUBICA: Borac - Dubrave, BAWA LUKA: Naprijed Horizont - Vrbas, PRIJEDOR: Gomjenica Celpak - Mineral, PRIJEDOR: Berek 1975 Bratstvo (KC), JABLANICA: Jablanica Standard - Lau{.

CENTAR
Miodrag Gigovi} (Kozara)

O~ekujem da }e moji igra~i pru`iti maksimum kako bi ostvarili povoqan rezultat pred revan{ u Gradi{ci, istakao Spasojevi}
PI[U: SLOBODAN PUHALO sl.puhalo@gmail.com ZORAN VAJKI] zvajkic@gmail.com

DOBOJ - Takmi~ewe u fudbal skom Ku pu Re pu bli ke Srpske do{lo je do polufinala u kojem }e se danas sastati Sloga (Doboj) - Kozara od 16 ~asova, te Mladost (Dowa Slatina) - Radnik (17). Zlatko Spasojevi}, {ef stru~nog {taba Dobojlija, smatra da je Kozara igra~ki, a i organizaciono u ovom trenutku kvalitetniji kolektiv. - Ne zanosimo se dobrom igrom protiv BSK-a u prvenstvu i znamo u kakvoj smo sada formi te koliko zaista vrije-

dimo. Stoga, ulogu favorita prepu{tamo Kozari, a uz sve to imamo i kadrovskih problema. Nevoqe sa povredama imaju Darko Aran|elovi}, Branko Aleksi}, dok je upitan nastup Danijela Vukovi}a i Gavri}a. Ipak, o~e ku jem da }e mo ji igra~i pru`iti maksimum kako bi ostvarili povoqan rezultat pred revan{ u Gradi{ci - istakao je Spasojevi}. Ekipa iz Gradi{ke bi}e oslabqena neigrawem napada~a Marka Mazalice koji je ve} igrao u Kupu u dresu Borca. Jedan od najboqih igra~a gradi{kih prvoliga{a u proqe}nom dijelu sezone, Ozren Peri}, je naglasio da pri`eqkuje pehar

Kupa. - Pobjedom protiv Famosa vratili smo potrebno samopouzdawe u ekipu. Zimus sam do{ao u Ko za ru i `ar ko bih `elio da osvojim Kup Srpske. U karijeri svakog igra~a va`no je da ne{to osvoji. U Doboju ne}e biti lako sti}i do ciqa ali bori}emo se da ostvarimo {to povoqniji rezultat - rekao je Peri}.

RADNIK gostuje u Dowoj Slatini
U drugom polufinalnom susretu Kupa RS, lider regionalnog “centra“, Mladost, u Dowoj Slatini do~ekuje prvoliga{a Radnik iz Bijeqine. U ovom mjestu nadomak [amca, vlada veliko interesovawe za ovu utakmicu, jer se radi o istorijskom uspjehu ovog kluba. - Svjesni smo da je Radnik favorit u susretu sa nama. Me|utim, da su boqi moraju poka-

Prvi i posqedwi
Prvi osvaja~ Kupa Republike Srpske bila je ekipa Kozare iz Gradi{ke koja je u finalu 25. juna 1994. godine na Gradskom stadionu u Bawoj Luci savladala Slogu iz Doboja rezultatom 7:6, poslije izvo|ewa penala (regularni dio zavr{en je 0:0). Posqedwi Kup osvojio je Borac, koji je pro{le godine savladao Radnik iz Bijeqine sa 4:0.

zati na terenu. Sigurno je da im ne}e biti lako, jer se nalazimo u odli~noj formi, sjajno igramo u Regionalnoj ligi RS, grupa “centar“, a u na{im redovima imamo dosta iskusnih fudbalera sa prvoliga{kim iskustvom, {to zna~i da ne}emo biti impresionirani Bijeqin ci ma - ka zao je pred sje dnik klu ba iz Dowe Slatine Dragan Aran|i}. Radnik ove sezone `eli da napravi korak vi{e u odnosu na pro{lu kada je u finalu pora`en od Borca. - Ponovo nam se ukazala prilika da se po tre}i put na|emo u finalu Kupa RS. Ekipa Mladosti iz Dowe Slatine sastavqena je od biv{ih igra~a Borca iz [amca koji su se ta kmi ~i li u prvo li ga {koj konkurenciji, s toga imaju veliko iskustvo. Eliminisali su Rudar iz Prijedora i zbog toga moramo biti vrlo obazrivi prema na{em protivniku - rekao je fudbaler Radnika Zoran Niki}.

Rezultati 20. kola: ^OVI] POQE: Polet Hajduk (B) 2:1, DUGO POQE: Sloga - Pridjel 1:1, KAKMU@: Zvijezda Polet (B) 4:1, MILO[EVAC: Posavina - Borac (O) 1:0, LIJE[]E: Lije{}e - Zvijezda (KP) 5:0, RUDANKA: Rudanka Vrawak 0:2, DOWA SLATINA: Mladost - Na{a krila 1:0.

Tabela
1. Mladost (DS) 2. Pridjel 3. Polet (B) 4. Hajduk (B) 5. Na{a krila 6. Vrawak 7. Posavina 8. Borac (O) 9. Zvijezda (KP) 10. Polet (^P) 11. Rudanka 12. Zvijezda (K) 13. Lije{}e 14. Sloga (DP) 20 14 3 20 11 3 20 10 4 20 11 1 20 11 1 20 9 2 20 9 2 3 63:22 45 6 42:31 36 6 40:26 34 8 41:28 34 8 45:37 34 9 32:31 29 9 32:47 29

20 9 1 10 43:41 28 20 9 1 10 36:49 28 20 8 3 9 42:40 27 20 7 2 11 26:37 23 20 6 2 12 48:56 20 20 5 4 11 28:44 19 20 6 1 13 33:62 19

Parovi 21. kola: DOWA SLATINA: Mladost - Polet (^P), KOSTAJNICA: Na{a krila - Rudanka, VRAWAK: Vrawak - Lije{}e, KRU[KOVO POQE: Zvijezda - Posavina, OSIWA: Borac - Zvijezda (K), BROD: Polet - Sloga (DP), PRIDJEL: Pridjel - Hajduk (B).

ISTOK
Rezultati 19. kola: ^ELOPEK: Srpski soko Sloga junajted 2:5, SREBRENICA: Guber - [ekovi}i 3:3, AMAJLIJE: Drina - Radni~ki (K) 4:0, LOPARE: Majevica - BSK Ledinci 1:0, BOGUTOVO SELO: Mladost - Mladost (S) 1:0, LON^ARI: Mladost - Jedinstvo (R) 2:1, BR^KO: Ili}ka 01 Podriwe (T) 4:0.

Tabela
1. Mladost (BS) 2. Ili}ka 01 3. Sloga j. 4. Srpski soko 5. Drina (A) 6. Podriwe (T) 7. Majevica 8. BSK Ledinci 9. Guber 10. Jedinstvo (R) 11. Radni~ki (K) 12. Mladost (L) 13. Mladost (S) 14. [ekovi}i 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 18 19 18 18 14 14 10 10 7 8 8 6 6 5 6 5 3 2 3 2 44:16 45 1 4 48:17 43 6 3 41:22 36 4 5 32:30 34 6 6 36:34 27 3 8 23:22 27 2 8 26:23 26 5 8 26:26 23 5 8 25:31 23 6 8 22:25 21 2 10 18:37 20 3 11 20:47 18 6 9 21:26 15 2 14 22:48 8

Saop{tewe za javnost Fudbalskog kluba Sloboda (Mrkowi} Grad)

Sudija Erleti} uticao na rezultat
MRKOWI] GRAD - Fudbal ski klub Slo bo da iz Mrkowi} Gra da upu tio je `albu Fudbalskom savezu Republike Srpske na utakmicu 23. ko la Dru ge fu dbal ske li ge, gru pa za pad, pro tiv @upa Milke koja je odigrana 18. aprila u Milosavcima i ko ju su do ma }i fu dba le ri do bi li re zul ta tom 3:2. Upravni odbor drugoliga{a iz Mrkowi} Grada tra`i od takmi~arskih organa FS RS da se pomenuti me~ po ni {ti jer je su di ja Ra de Erleti} iz Modri~e, prema stavu ovog tijela, drasti~no o{tetio Slobodu dosudiv{i u 34. minutu nepostoje}i penal za @upu, koji je Bo`i} pretvorio u pogodak za izjedna~ewe na 2:2, a za Slobodu nije dosudio jedan o~igledan jedanaesterac. “Glavni sudija Rade Erle ti} je to kom ci je le uta kmi ce i{ao iz gre {ke u gre{ku tako da je za doma}u eki pu do su dio ne pos to je }i ka zne ni uda rac, {to je di rek tno uti ca lo na krajwi rezultat utakmice. U {esnaes ter cu do ma }i na do ma }i igra~ nogom (kopa~kom) udario je u glavu na{eg igra~a \or|a In|i}a. {eg napada~a Bojana \ekanovi}a i rasjekao mu usnu, ali ni to nije bio prekr{aj za sudiju Erleti}a“, pi{e u saop{tewu FK Sloboda. Mrkowi}ani daqe tvrde: “Su di ja je u 88. mi nu tu neo prav da no iskqu~io na {eg golmana Sanela @ili}a. On je to le ri sao pogibeqnu igru doma}ih fudbalera, te je prekide vr{io samo na zahtjev svojih pomo}nika, {to dokazuje da jedan ovakav sudija nije dorastao da sudi bilo koju utakmicu, bilo kojeg ranga, a ne derbi uta kmi cu Dru ge li ge ko ja odlu~uje o prvaku. Zar je vrijedno jednog sudije da se jedan klub sa du gom tradicijom, sa vi{e od 200 akti vnih ~la no va i je dan grad sa 18 hiqada stanovnika po ni `a va i bla ti od stra ne je dnog su di je ra di

FOTO: S. DAKI]

Parovi 20. kola: BIJEQINA: Sloga junajted - Ili}ka 01, TR[I]: Podriwe Mladost (L), RO]EVI]: Jedinstvo - Mladost (BS), SANDI]I; Mladost - Majevica, BATKOVI]: BSK Ledinci - Drina (A), KARAKAJ: Radni~ki - Guber, [EKOVI]I: [ekovi}i - Srpski soko.

Klini~ko-bolni~ki centar Bawa Luka

MRKOWI]ANI tra`e poni{tewe utakmice
Wemu je od posqedica udara rasje~ena arkada i u bolnici konstatovan lak{i potres mozga. Taj prekr{aj sudija Erleti} nije sankcionisao, a bio je to o~igledan jedanaesterac, nego je samo odmahnuo rukom. Tako|e, jedan doma}i fudbaler laktom je udario na-

Operisan Ilija Miqu{
\or|e In|i} poslije me~a

wego vih si tnih in te re sa. Doma}inima nemamo {ta da zamjerimo, jer smo prihva}eni i is pra }e ni kao pra vi gos ti. Ova kvo su |ewe ne ma nikakve veze sa fudbalom“, stoji u saop{tewu koje je potpi sao spor tski di re ktor Slobode Gojko \uri}.

BAWA LUKA - Jedan od najboqih trenera bawolu~kog Borca u wegovoj istoriji Ilija Miqu{, kojeg su fudbalski radnici, navija~i i igra~i kluba izabrali za najboqeg tre ne ra u is to ri ji “crve no-pla vih“ u an ke ti “Gla sa Srpske“ iz 2006. godine uspje{no je operisan u Klini~kom bolni~kom centru u Bawoj Luci i osje}a se dobro. Delegacija Borca na ~elu sa trenerom Velimirom Stojni}em, posjetila je Miqu{a, a i svakodnevno mu se javqaju brojni prijateqi kluba i `ele {to br`i oporavak. Uz veliku trenersku karijeru Ilija Miqu{ bio je i izuzetno uspje{an fudbaler Borca. Igrao je u onoj ~uvenoj generaciji Tome Kneza koja je 1961. godine Bawolu~anima donijela prvi jugoslovenski prvoliga{ki status. S. B.

50 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Bawolu~ki Borac u kom{ijskom derbiju doma}in “rudarima“

Prema poziciji na tabeli favoriti smo u ovoj utakmici i to moramo da potvrdimo na terenu. Tako }emo postabiti stvari ve} od po~etka utakmice, rekao Mari}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

BAWA LUKA - Kraji{ki derbi na programu je ve~eras od 18 ~asova, a sastaju se Borac i Rudar Prijedor. Po tradiciji dueli ova dva kom{ijska kluba su uvijek neizvjesni i donose mnogo uzbu|ewa. Za Bawolu~ane ovaj susret je od izuzetne va`nosti kako bi nastavili trku sa sarajevskim @eqezni~arom za titulu. Tri boda su imperativ “crvenoplavih“ koji }e dvije utakmice uzastopno odigrati na svom stadionu. Poslije “rudara“ u grad na Vrbasu, u nedjequ, dolazi Travnik. - Posle derbija na “Grbavici“ nastavqamo trku za titulom, a prvi u nizu je Rudar Prijedor. Prema poziciji na

tabeli favoriti smo u ovoj utakmici i to moramo da potvrdimo na terenu. Tako }emo da postavimo stvari ve} od po~etka utakmice. Iako smo tri boda iza @eqezni~ara imamo pravo na nadu i borbu za titulu. Moramo da pobedimo kako bismo odr`ali bodovnu razliku za ekipama iza nas, ali i da spremni do~ekamo eventualni kiks lidera - rekao je trener Borca Zoran Mari}. U taboru drugoplasiranog tima na tabeli Premijer lige

POD upitnikom Vukeqa i Trivunovi}
BiH znaju da }e gosti biti oslabqeni, ali se toga pribojavaju. - To mo`e da bude ma~ sa

Sa{a Kova~evi} (Rudar Prijedor) i Oliver Jandri} (Borac)

FOTO: A. ^AVI]

dve o{trice jer mogu}e je da imamo vi{e problema sa odmornijim i igra~ima koji treba da se nametnu. Utakmici

moramo da pristupimo izuzetno oprezno, ne sme da bude bilo kakvog opu{tawa. U dve vezane utakmice kod ku}e `elimo

BAWA LUKA, srijeda, 18 ~asova

BORAC - RUDAR PRIJEDOR
Dragan Ni{i} ([amac) Qubi{a Vrhovac (Lakta{i).

Doma}in: Gost: Ukupno:

7 5 8 3 15 8

2 2 4

0 3 3

13:3 10:7 23:10

Stadion: Gradski. ^etvrti arbitar: Mirko Buqan (Mostar). Kontrolor su|ewa: Muhamed Osmi} (Maglaj). Delegat: Radoslav Kunda~ina (Trebiwe).
Jasmin Smaji} (Tuzla).

Stupar Jandri} Petri} Puziga}a Milinovi} ]ori} Vukobratovi} Stan~eski Damjanovi} Trener: Zoran Mari} Trener: Boris Gavran Vukeqa (Boji}) Kecman Krivaja Kajkut Ilin~i} Goli}

[odi}

{est bodova - kazao je Mari}. I Borac ima kadrovskih problema. Trener Mari} ne}e mo}i da ra~una na Du{ka Sakana koji mora da pauzira zbog `utih kartona, a pod znakom pitawa su nastupi Qubi{e Vukeqe i Vuleta Trivunovi}a koji su povrije|eni. - Trivunovi} ve} du`e vreme vu~e povredu sko~nog zgloba. Zbog nedostatka igra~a na wegovoj poziciji morao je da nastupi i Sarajevu, ali sam ga zamenio razmi{qaju}i o ovom me~u. O~ekujem da }e mo}i da igra jer je veoma bitan igra~ za

na{u odbranu - kazao je Mari}. O napada~u i prvom strijelci tima Vukeqi Mari} je kazao. - Vukeqa je lagano trenirao i nadam se da }e i on mo}i da zaigra jer nam je i wegova pomo} neophodna. Razgovarao sam sa wim i odluku }emo doneti pred utakmicu - istakao je Mari}. Poslije pauze zbog `utih kartona u tim se vra}aju Bojan Puziga}a i Perica Stan~eski.

Tabela
1. @eqezni~ar 23 2. Borac 23 3. [. Brijeg 23 4. Zriwski 23 5. Sarajevo 23 6. Vele` 23 7. Leotar 23 8. Zvijezda 23 9. ^elik 23 10. Travnik 23 11. Slavija 23 12. Olimpik 23 13. Rudar P. 23 14. Sloboda 23 15. Lakta{i 23 16. Modri~a M. 23 14 14 11 11 11 11 10 9 8 8 8 7 8 8 6 6 5 2 5 5 5 3 3 3 5 5 5 8 4 3 4 3 4 7 7 7 7 9 10 11 10 10 10 8 11 12 13 14 38:17 31:20 34:22 35:25 29:20 39:25 24:32 24:35 24:25 28:32 26:30 20:28 19:23 19:31 27:36 25:41 47 44 38 38 38 36 33 30 29 29 27 29 28 27 22 21

Dobrijevi} Avduki} @eri} Kantar

Ostali parovi
U ostalim utakmicama 24. kola sastaju se: 16.30 ~asova: SARAJEVO: Olimpik - Zvijezda, MOSTAR: Vele` - Zriwski, TUZLA: Sloboda @eqezni~ar, 17 ~asova: SARAJEVO: Sarajevo [iroki Brijeg.

Stijepi} Muzgowa

Sudijska komisija

Stanki} nije pogrije{io
SARAJEVO - Stru~na sudijska komisija Fudbalskog saveza BiH pregledala je ju~e snimak revan{ susreta polufinala Kupa, Borac - Slavija (1:0). Zakqu~ak je da arbitar iz Bijeqine Predrag Stanki} nije o{tetio Slaviju u 4. minu tu ka da je po ni {tio gol Branko Bakovi}a. Na snimku se jasno vidi da je golu premijerliga{a iz Isto~nog Sarajeva prethodio prekr{aj nad Du{kom Sakanom fudbalerom Borca tako da je Stanki} opravdano poni{tio pogodak. Fudbalski klub Slavija se ina~e `alio na arbitra`u Predraga Stanki}a, ali snimak potvr|uje da nisu imali osnova za to. S. B.

Prijedor~ani oslabqeni dolaze na Gradski stadion

Gavran bez petorice standardnih igra~a
PRIJEDOR - U kom{ijskom derbiju Rudar Prijedor }e ve~eras u Bawoj Luci nastupiti oslabqen. [ef stru~nog {ta ba Bo ris Ga vran zbog `utih kartona ne mo`e da ra~una na Vladimira Ranki }a, Go ra na Ko ta ra na i Marka Jevti}a, dok su Ogwen Da{i} i Dragoslav Staki} povrije|eni. Ipak, bez obzira na ovaj hendikep “rudar“ na Gradski stadion ne dolaze s bijelom zastavom. - Borac je favorit, ali ne `elimo olako da polo`imo oru `je u Bawoj Lu ci. Iako }emo biti oslabqeni poku{a}emo da se bawolu~koj publici predstavimo u svijetlom izdawu - istakao je trener Prijedor~ana Boris Gavran. O~igledno je da je Rudar Prijedor platio visoku cijenu pobjede (2:0) protiv Travnika u pro{lom kolu.

JESENAS bilo 1:0 za “rudare“
- Ta uta kmi ca je bi la izu ze tno zna ~aj na za nas. Sva ki su sret do kra ja prven stva za nas je kva li fikacioni, pogotovo na doma }em te re nu. Po sli je Borca nam u goste sti`e tuzlan ska Slo bo da i ta uta kmi ca ima ve }i zna ~aj za nas. To ne zna ~i da }e mo pro tiv Bor ca igra ti bez

motiva i ambicija - rekao je Gavran. Jesenas je Rudar Prije-

dor bio prvi pre mi jer li ga{ ko ji je na nio po raz Bawolu~anima. Bilo je 1:0 u

Pri je do ru, a je di ni po go dak postigao je Ogwen Da{i}. S. B.

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 51

Fudbaleri Lakta{a nemaju mnogo izbora u me~u sa ^elikom

Modri~ani doma}ini “sokolovima“

Pobjeda produ`uje nadu
Samo ako osvojimo tri boda u dana{wem duelu sa Zeni~anima imamo i daqe {anse da i naredne sezone igramo u Premijer ligi BiH, rekao Dragoslav Stepanovi}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Vrijeme za prvenac
MODRI^A - Modri~a Ma- MODRI^A, srijeda, 16.30 ~asova ksima, najneprijatnije izneMODRI^A MAKSIMA na|ewe nastavka {ampionata, SLAVIJA da nas je do ma }in Sla vi ji. Trener Dragan Savi}, naoru- Stadion: “Dr Milan Jeli}“. `an nekim ~udnim optimi- Glavni sudija: Emir Ale~kovi} ra zmom, ka`e da je ciq izbje}i (Samojevo).ci: Stevo Peri} (BijePo }ni poraz. qina) i Bilal Bogilovi} (Sarajevo). - Prvi put od po~etka drugog ^etvrti arbitar: Adnan Pervan dijela sezone mi mo`emo da (Sarajevo). ra~unamo na sve fudbalere. Kontrolor su|ewa: Dragan Mari} (Srbac). Ono {to ohrabruje je ~iweni- Delegat: Ferid ^ov~i} (Gora`de). ca da smo na uzlaznoj putawi MODRI^A MAKSIMA: Tripi}, Gana{e forme. Ukoliko budemo le{i}, \akovi}, Ali}, Jolovi}, Saostavili srce na terenu, is- vi}, Radulovi}, Komlenovi}, kreno vjerujem da mo`emo iz- Pup~evi}, Stoki}, Kutla~i}. Trener: bje}i poraz. Jedan sam od onih Dragan Savi}. SLAVIJA: Dujkovi}, Tadi}, Regoje, qudi koji je optimista sve dok Papaz, Benovi}, Stankovi}, Jovanonada postoji. Dakle, po meni, vi}, Simi}, Todorovi}, I. Radovanojo{ nismo ispali iz Premijer vi}, Spalevi}. Trener: Milomir lige BiH. Vjerujem da mo`emo Odovi}. protiv tima iz Isto~nog Sa- Doma}in: 8 7 0 1 10:2 9 0 1 8 7:13 rajeva sve da zadivimo - rekao Gost: Ukupno: 17 7 1 9 17:15 je Dragan Savi}. Dragan Jolovi}, veteran i kapiten Modri~ana, ispoqio je umjereni optimizam. - Kod nas je problem {to smo nanizali osam poraza i sada nemamo samopouzdawa. Jedina smo ekipa koja nije osvojila ni jedan bod u nastavku {ampionata. Vrijeme je da prekinemo neugodnu tradiciju i slavimo, mada ne}e biti nimalo lako. Poznato je da je rival tradicionalno dobar i `ilav na na{em terenu, a u Kupu BiH daleko su bili dogurali. Sve to govori da }emo imati mnogo muke da ih savladamo. Treba proliti rijeke znoja, dati sve od sebe da se okitimo prvim proqe}nim bodovima, a onda bi mogli razmi{qati o svojim {ansama za opstankom u Premijer ligi BiH - poru~io je Jolovi}. S. J.

LAKTA[I - Poslije poraza u pro{lom kolu od Leotara u Trebiwu, 1:3, pred fu dba le ri ma La kta {a je jo{ jedan u nizu kvalifikacionih me~eva za opstanak u Premijer ligi BiH. U goste izabranicima Dragoslava Stepanovi}a dolazi zeni~ki ^elik. - Jo{ kada sam do{ao u klub stalno sam govorio da nas svaki eventualni poraz vra}a korak unazad. Tako je posle susreta u Trebiwu. Zato danas nemamo mnogo izbora. Samo ako osvojimo tri boda u duelu sa Zeni~anima imamo i daqe {anse da i naredne sezone igramo u Premijer ligi BiH - istakao je {ef stru~nog {taba Lakta{a Dragoslav Stepanovi}.

Darko Qubojevi} (desno)

FOTO: ARHIVA

LAKTA[I, srijeda, 16.30 ~asova

On je svjestan da }e wegova ekipa kao i u prethodnim me~evima igrati pod imeprativom pobjede. - Te{ko je iz kola u kolo igra ti pod psi hi ~kim optere}ewem, ali {ta je, tu je. Jednostavno u preostala ~etiri susreta na svom terenu nemamo pravo na gre{ku, a uz to mo ra mo jo{ ne gde i{ ~u pa ti bo do ve sa gos to vawa - na gla sio je Stepanovi}.

U EKIPU se vra}aju Qubojevi} i Miki}
Iskusni stru~wak vjeruje da }e i neki od wihovih direktnih rivala u bici za

op sta nak ki ksa ti u ne kom od narednih kola. - Ve}ina ekipa koji strahuju za svoj sta tus do kraja {ampionata igra sa klubovima iz vrha tabele. Me|utim, to nam ni{ta ne}e vredeti, ako ne budemo pobe|ivali. Toga su igra~i svesni i siguran sam da }e od prvog minuta susreta sa Zeni~anima zaigrati ofanzivno - dodao je Stepanovi}. U ovom susretu kormilar Lakta{ana mo`e da ra~una na Darku Qubojevi}a i Borislava Miki}a, koji su se oporavili od povrede, a na raspolagawu }e biti i Goran Popovi} (odradio `ute kartone). Jedino }e nedostajati Marko Cvetkovi}, koji i daqe ima problema sa koqenom.

LAKTA[I ^ELIK
Stadion: FK Lakta{i. Glavni sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebiwe). Pomo}nici: Rusmir Ba{i} (Sarajevo) i Ratko Kuni} (Bawa Luka). ^etvrti arbitar: Semir Kaplan (Stolac). Kontrolor su|ewa: Salem Proli} (Sarajevo). Delegat: Milorad Lale (Isto~no Sarajevo). LAKTA[I: [eji}, Sekuli} (Popovi}), Baji}, Ze~evi}, [araba, Gruji}, Stjepanovi}, Miki}, Qubojevi}, Tosunovi}, Novakovi}. Trener: Dragoslav Stepanovi}. ^ELIK: Bilobrk, Kapetan, Obu}a, Jamak, Markovi}, Puri}, Hasanovi}, Zahirovi}, Sadikovi}, Juri}, Duro. Trener: Omer Kopi}. Doma}in: 2 2 0 0 7:0 Gost: 3 0 0 3 1:4 Ukupno: 5 2 0 3 8:4

Vlastimir Jovanovi} (Slavija)

Slavija gost “uqara“
ISTO^NO SARAJEVO - Fudbaleri Slavije nastavqaju u Modri~i da kr~e put sredini tabele. Naredni rival se nalazi u bezizlaznoj situaciji, ali niko u taboru Slavije ne `eli da razmi{qa o bilo kakvom vidu opu{tawa. - Sigurno je da nas o~ekuje te{ko isku{ewe u Modri~i. Moja saznawa otkrivaju da “uqari“ igraju sve boqe i boqe i o tome smo u pripremi za utakmicu vodili ra~una. Teren u Modri~i je ovog proqe}a postao ne{to lak{i zalogaj za protivnike, ali najve}u gre{ku }emo napraviti ako u svojim glavama mislimo da

Trebiwski Leotar gostuje na stadionu “Pirota“, gdje }e igrati sa Travnikom

Oprezno sa “fewera{em“
je pobjednik poznat, a da utakmica nije ni po~ela. Na{ rival je u bezizlaznoj situaciji, ali igra~i }e sigurno `eqeti da poka`u karakter. Me|utim, na{ ciq se zna. To su nova tri boda koja su u opticaju i nadam se, kada ispo{tujemo ono {to se dogovorimo, da }emo do wih do}i rekao je {ef stru~nog {taba Slavije Milomir Odovi}. Van stroja su i daqe povrije|eni Zvjezdan Stani} i Vu~ina [}epanovi}, a nezivjestan je nastup nedovoqno oporavqenog Branka Bakovi}a. U tim se poslije odra|enih `utih kartona vra}a Vuka{in Benovi}. G. I.

Rastere}eno protiv "vezira"
TREBIWE - @eqena i ostvarena pobjeda Leotara nad Lakta{ima donijela je tre biwskim fu dba le ri ma mo gu }nost da ma ksi mal no opu {te no u|u u nas ta vak proqe}nog dijela prvenstva i da sada u novim okolnostima zapo~nu sa osvajawem bodova sa kojima bi krenuli
TRAVNIK, srijeda, 16.30 ~asova

TRAVNIK LEOTAR
Stadion: “Pirota“. Glavni sudija: Mevludin Efendi} (Sarajevo). Pomo}nici: Zoran Taborin (Zvornik) i Almir ^i{i} (Mostar). ^etvrti arbitar: Drago Tabak (Tomislavgrad). Kontrolor su|ewa: Slobodan \uri} (Doboj). Delegat: Lazo Martinovi} (^apqina). TRAVNIK: Nurkovi}, S. Terzi}, E. Varupa, Zatagi}, Begi}, Badrov, N. Varupa, [iqak, Eri}, Faji}, Dudi}. Trener: Nexad Selimovi}. LEOTAR: Berak, ^orlija, ]erani}, Komneni}, Todorovi}, Rami}, Cimirot, Kruni}, Ra{evi}, Risti}, [e{lija. Trener: Goran Skaki}. Doma}in: 5 4 1 0 11:3 Gost: 6 0 1 5 1:11 Ukupno: 11 4 2 5 12:14

ka gorwem dijelu takmi~arske tabele. Prva obaveza je da na{wa uta kmi ca u Tra vni ku, a woj su u Le ota ru podredili sve, jer smatraju da ako po no ve do bre igre, kao u nekoliko posqedwih kola, mogu se ku}i vratiti nepora`eni i jo{ vi{e popraviti svoj polo`aj na tabe li. U Tra vni ku ~e ta sa “Polica“ ne}e nastupiti u naj ja ~em sas ta vu. Izos ta }e povrije|eni Nenad Ze~evi}, @eqko Ra do vi} i Jo vi ca Vico, a na teren ne}e ni Bojan Vu~ini} (tri `uta karto na). Ipak, Le otar ne }e igrati u slaboj formaciji, po {to no vu {an su o~e ku je ne ko li ko fu dba le ra, sa mawom minuta`om u prethodnim utakmicama.

Disciplinska komisija FS BiH

Ka`wen Zriwski
Milorad Cimirot (desno) FOTO: ^. MUCOVI]

SKAKI] ne mo`e ra~unati na ~etiri igra~a
- Mi slim da Le otar u svo joj is to ri ji ni je imao ovako te{ku seriju utakmica, kakva je ova koja je u toku. Tri bo da, ko ja smo

osvojili protiv Lakta{a }e nas stabilizovati na tabeli, a na nama je da dobrim igrama i novoosvojenim bodovima nastavimo uspje{nu se ri ju. Sa da mo ra mo po ku {ati da iz ove dvije utakmice, na dva vezana gostovawa osvojimo koji bod vi{e, ~i-

me bismo ispunili planove. Svakako ne}e biti nimalo lako, ali tu smo da igramo fudbal i da ve} u Travniku potvrdilo svoju vrijednost na gla sio je {ef stru ~nog {taba Leotara Goran Skaki}. ^. M.

SARAJEVO - Disciplinska komisija Fudbalskog saveza BiH donijela je odluku o ka`wavawu mostarskog Zriwskog zbog nereda koje su izazvali navija~i ovog kluba na revan{ utakmici polufinala Kupa BiH protiv sarajevskog @eqezni~ara. Mostarci }e morati da plate kaznu od 6.000 maraka. Napada~ Zriwskog Kre{imir Kordi} zbog crvenog kartona dobijenog u duelu sa Slobodom ka`wen je sa dvije utakmice neigrawa, {to samim tim zna~i da ne}e igrati protiv Vele`a. Disciplinska komisija tako|e je donijela odluku da fudbaler Zriwskog Vernes Selimovi}, koji je prijavqen od strane glavnog sudije kup susreta Zriwski - @eqezni~ar, mora dati izjavu nakon koje }e se definitivno donijeti odluka o wegovom eventualnom ka`wavawu, {to zna~i da igra~ Zriwskog ima pravo nastupa u dana{wem gradskom derbiju sa Vele`om.

52 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

OCJENE SUDIJA
Dino Sikiri} (Prijedor) Zoran Sofreni} (Bijeqina) R{um Simi} (Doboj) Zoran Sokni} (I. Sarajevo) ^edomir Vi}i} (Ugqevik) Joco Radi} ([amac) Dragan Petrovi} (Bawa Luka) @eqko Latinovi} (Gradi{ka) Zoran Grbi} (Prijedor) Vladan Mati} (Zvornik) Milan Doci} (Bawa Luka) Du{an Berak (Trebiwe) Qubi{a Kuvaqa (Srbac) Qubo Ani~i} (Srbac) Oliver Ostoji} (Bijeqina) Dejan Dabi} (Vlasenica) Dragan Mejaki} (Bawa Luka) Robert [ormaz (Bawa Luka) \or|e Gruba~i} (I. Sarajevo) Igor Radakovi} (Prijedor) Bojan Maksimovi} (Modri~a) Sini{a Radi} (Lakta{i) Predrag Jevti} (Doboj) Velimir Drini} (Modri~a) 8,4 (7) 8,4 (7) 8,4 (6) 8,4 (5) 8,376 (5) 8,37 (6) 8,366 (6) 8,346 (6) 8,35 (6) 8,34 (7) 8,34 (6) 8,34 (5) 8,33 (6) 8,31 (6) 8,3 (5) 8,3 (5) 8,3 (5) 8,28 (6) 8,26 (5) 8,23 (6) 8,23 (3) 8,22 (5) 8,21 (6) 8,21 (6)

Sta tis ti ka . ko la Prve li ge Re pu bli ke Srpske
IGRA^ KOLA
ZORAN NOVAKOVI] (DRINA, Z)
Napada~ Drine iz Zvornika postigao je dva gola na utakmici protiv Mladosti, ~ime je svojoj ekipi donio tri boda, kojima su Zvorni~ani zadr`ali lidersku poziciju na tabeli sa ~etiri boda prednosti u odnosu na prvog pratioca, ekipu BSK-a.

Kartoni
Kozara 31 1 33 Drina (Z) 38 2 42 Famos 40 1 42 Drina HE 42 4 50 Sloga (D) 49 1 51 Qubi} 51 51 Sloboda 52 1 54 BSK 49 3 55 Radnik 54 1 56 Proleter 44 7 58 Mladost 44 8 60 Romanija 57 2 61 Sloga (T) 54 4 62 Sutjeska 59 3 65 Napomena: Prva kolona su `uti kartoni (jedan negativan bod), druga crveni (dva negativna boda), tre}a ukupno negativnih bodova.
1. Drina (Z) 2. BSK 3. Radnik 4. Sutjeska 5. Famos 6. Kozara 7. Sloboda 8. Sloga (D) 9. Drina HE

Tabela
20 10 7 3 28:13 37 20 10 3 7 28:19 33 20 8 7 5 31:26 31 20 8 7 5 26:21 31 20 9 3 8 26:25 30 20 8 5 7 31:19 29 20 7 7 6 24:18 28 20 7 6 7 21:21 27 20 6 7 7 21:25 25

TRAGI^AR KOLA
NIKOLA PRODANOVI] (SUTJESKA)
Defanzivac Sutjeske iz Fo~e Nikola Prodanovi} zaradio je direktan crveni karton u susretu sa Slogom u Trnu kada je u 40. minutu utakmice udario Nenada Kuki}a. Fo~aci su u tom trenutku imali prednost od 1:0, koju nisu uspjeli da sa~uvaju do kraja.

10. Romanija 20 6 5 9 25:27 23 11. Proleter 20 5 8 7 15:18 23 12. Mladost 13. Sloga (T) 14. Qubi} 20 6 5 9 22:36 23 20 4 9 7 20:24 21 20 4 5 11 16:42 17 FOTO: G. [URLAN

TRENER KOLA
Nikola Bala (Radnik)
Lista strijelaca

OVO KOLO
TRN: Zoran Grbi} (Prijedor) N. GRAD: \or|e Gruba~i} (I. Sarajevo) VI[EGRAD: ^edomir Vi}i} (Ugqevik) DOBOJ: Zoran Sofreni} (Bijeqina) ZVORNIK: Velimir Drini} (Modri~a) GRADI[KA: Bojan Maksimovi} (Doboj) PRWAVOR: Robert [ormaz (Bawa Luka) 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

KONTROLORI
Milan Stani} (Ugqevik) Davor Ristovi} (I. Sarajevo) Veqko Cvijeti} (Prwavor) Dragi{a \uri} (Bijeqina) Lazo Aleksi} (Br~ko) Nedeqko \erman (^elinac) Zoran Drini} (Omarska) Jovan Kajtez (Modri~a) Simo Radulovi} (Gradi{ka) Slobodan Zrni} (Bawa Luka) Stanko \oki} (Doboj) Ranko Dragi~evi} (Bawa Luka) Miroslav Miri} ([amac) Pero Sekuli} (Bijeqina) Miroslav Ostoji} (Gradi{ka) Rajko Pa{alija (Prijedor) Borislav \uri~i} (Osje~ani) Stevan Brati} (Trebiwe) Du{ko Pekija (Prijedor) Slobodan Micev (Bawa Luka) Milan Luki} (Zvornik) Milorad Vrhovac (Milosavci) Dragan Vasiqevi} (Doboj) Obren Miri} (Bijeqina) 8,4 (5) 8,38 (7) 8,38 (5) 8,38 (6) 8,376 (5) 8,366 (6) 8,366 (6) 8,36 (5) 8,358 (6) 8,35 (4) 8,35 (7) 8,35 (6) 8,336 (5) 8,325 (4) 8,32 (5) 8,3 (7) 8,3 (7) 8,3 (7) 8,28 (5) 8,28 (7) 8,26 (6) 8,26 (5) 8,2 (6) 8,056 (5)

[ef stru~nog {taba Radnika iz Bijeqine Nikola Bala osvojio je bod na gostovawu u Novom Gradu kod Slobode, ~ime su Bijeqinci zadr`ali teoretsku {ansu da se do kraja prvenstva mogu “do~epati“ prve pozicije na tabeli.

Nikola Bala (Radnik)

10 - Marko Blagojevi} (Romanija), Filip Vuji} (Radnik), 9 - Dragan Beni} (BSK), \or|e Jovanovi} (Famos), Radan Muminovi} (Sutjeska), Zoran Novakovi} (Drina, Z), 8 - Zoran Popovi} (Sloboda), 7 - Veqko Aleksi} (Romanija), 6 - Du{ko Vrane{evi} (Sloboda), Miroslav Bjelica (Famos), Bo{ko Takovac (Radnik), 5 - Sini{a \uri} (Kozara), Slavi{a \ukanovi} (Sloga, D), Nemawa Kne`evi} (Romanija), Dejan Drakul (Sutjeska), 4 - Miodrag Babi} (Kozara), Bojan Mihajlovi} (Sutjeska), @arko Baki} (Sloga, T), Ivan Nini} (Drina Z), Semir Kapi} (Proleter), Zoran Niki} (Radnik), 1 autogol - Krsto Denda, Miqan Vico (Mladost), Dragan Pavlovi} (Drina Z), Danijel \uri} (Sloga, T), Vinko \uri} (Radnik), Nenad Studen (Kozara), Milenko Devu{i}, Nenad Novakovi} (BSK), Cvijetin Pavi} (Radnik).

FOTO: GLAS SRPSKE

Radan Muminovi} (Sutjeska)

TIM KOLA

TIM KOLA

TIM KOLA

Vidovi} (Qubi}) Jandri} (Kozara)

Vuka{inov} (Drina Z.)

Z. Novakovi} (Drina, Z)

OVO KOLO
TRN: Dragi{a \uri} (Bijeqina) N. GRAD: Slobodan Micev (Bawa Luka) VI[EGRAD: Stevan Brati} (Trebiwe) DOBOJ: Simo Radulovi} (Gradi{ka) ZVORNIK: Davor Ristovi} (I. Sarajevo) GRADI[KA: Lazo Aleksi} (Br~ko) PRWAVOR: Obren Miri} (Bijeqina) 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

Kuvekalovi} (Proleter)

Ili} (Sloga, T) Muminovi} (Sutjeska) Pavlovi} (Drina HE)

TRIBINE
Sutjeska 1.120 (10) Sloga (D) 455 (10) Radnik 445 (10) Proleter 411 (10) Drina (Z) 411 (9) BSK 361 (10) Kozara 280 (10) Qubi} 256 (10) Sloga (T) 255 (10) Famos 243 (10) Romanija 240 (10) Drina HE 240 (10) Sloboda 220 (10) Mladost 210 (9)

PENALI
Radnik Radnik Drina HE Drina (Z) Romanija Proleter Famos Sutjeska Qubi} Sloga (D) Sloga (T) Sloboda Kozara BSK Mladost 5/4 5/4 1/1 2/2 1/0 4/2 1/1 2/2 3/2 3/1 3/3 3/2 3/2 1/0 1/1 2/2 1/0 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 1/0 1/0 2/2 2/1 4/3 4/2 2/1 4/3 2/2 1/1 2/1 3/3 2/0 3/3

Vuji} (Radnik)
Kova~evi} (Kozara) Kolunxija (Sloboda)

Rezultati 20. kola
TRN: Sloga - Sutjeska NOVI GRAD: Sloboda - Radnik VI[EGRAD: Drina HE - Proleter DOBOJ: Sloga - BSK ZVORNIK: Drina - Mladost GRADI[KA: Kozara - Famos PRWAVOR: Qubi} - Romanija 1:1 (0:1) 1:1 (0:1) 1:1 (1:0) 2:0 (1:0) 2:0 (1:0) 2:0 (2:0) 2:0 (1:0)

Parovi 21. kola (24. april)

Parametri kola
Golovi: 14 (2) Autogolovi: 0 @uti kartoni: 30 (4,28) Crveni kartoni: 1 (0,14) Penali: 2/2 Gledalaca: 2.550 (364) Najposjeta: Zvornik (800)

Napomena: Prva kolona penali doma}in za, druga: doma}in protiv, tre}a: gost za, ~etvrta gost protiv.

PRWAVOR: Qubi} - Sloga (T) PALE: Romanija - Kozara I. ILIXA: Famos - Drina (Z) GACKO: Mladost - Sloga (D) BAWA LUKA: BSK - Drina HE TESLI]: Proleter - Sloboda BIJEQINA: Radnik - Sutjeska

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 53

Nekada ekipa uspije da stigne do samog kraja, iako svi misle da je to nemogu}e. Sjetite se Porta. Mo`da mi mo`emo da budemo sqede}i, rekao Tulalan
NION - Fudbaleri Bajerna i Liona odmjeri}e snage u dru gom po lu fi nal nom me ~u Li ge {am pi ona od 20.45 ~a so va na “Ali janc areni“, ali }e wihov duel biti u sjenci susreta Intera i Barselone. Dvome~ Intera i aktuelnog {ampiona Evrope Barselone ve} je nazvan finalom prije finala, dok Bajern i Li on mno gi kao da ne shvataju toliko ozbiqno. Ba var ci igra ju izu ze tno ozbiqno, {to su u ~et vrtfinalu dokazali elimina ci jom pro {lo go di{weg finaliste Man~ester junajteda. Do da tni ra zlog za op ti mizam je sjajna igra i ubjedqiva pobjeda pro tiv Hanovera minulog vikenda od 7:0, za opstanak na prvom mjestu Bundeslige. - Ni smo iz gu bi li mno go ener gi je. Bi lo je za ba vno. Bila je ovo dobra uvertira za Li gu {am pi ona ka zao je po sli je tog me ~a tre ner Ba jer na Luj van Gal, ko ji je Li gu {am pi ona osvojio 1995. godine sa ho lan dskim Aja ksom. Posqedwu titulu prvaka Evrope “po nos Ba var ske“ osvo jio je 2001. godine. Lion nije imao ta ko us pje {nu pro vje ru pred Bajern. Dva puta je gu bio, a na kraju igrao nerije{eno, 2:2, sa ekipom Bordoa, koju je eliminisao u ~etvrtfinalu Lige {ampiona. podsjetiv{i na podvig Porta, koji je po tpu no ne o~e ki va no Li gu {am pi ona osvo jio 2004. godine.

Klopka za "lavove"

Drugi polufinalni me~ Lige {ampiona igra se ve~eras od 20.45

FS BiH

“@eqi“ 10.000 maraka kazne
SARAJEVO - Apelaciona komisija Fudbalskog saveza BiH ju~e je pove}ala nov~anu kaznu Fudbalskom klubu @eqe zni ~ar sa 8.000 na 10.000 maraka poslije `albe tu `i oca sa ve za Mi le Kova~evi}a. Kaznu od 8.000 ma ra ka izre kla je Dis ci plinska komisija, a na wu je ve to sta vio Ko va ~e vi}, tra `e }i da se su spen du je sta di on “Grba vi ca“ zbog in ci den ta u me ~u pro tiv Slavije, kada je Amel Muhi} utr~ao u teren i fizi~ki na srnuo na gol ma na gostiju Ratka Dujkovi}a. S. B.

Jelen Superliga

FOTO: AGENCIJE

Partizan u Kru{evcu

POSQEDWI put Bajern titulu osvojio 2001. godine
Ve zis ta se dmos tru kog prvaka Francuske @eremi Tulalan, ipak, vjeruje da bi Lion mogao da iznenadi, i to ne samo Bajern. - Ne ka da eki pa uspi je da stigne do samog kraja, iako svi misle da je to nemogu}e. Sje ti te se Por ta. Mo `da mi mo `e mo da bu de mo sqede}i - rekao je Tulalan,

@eremi Tulalan (Olimpik Lion)

BAJERN OLIMPIK LION
Stadion: “Alijanc arena“ u Minhenu. Sudija: Roberto Roseti (Italija). Po~etak: u 20.45 ~asova. BAJERN: But, Lam, Van Bujten, Demikelis, Bad{tuber, Prawi}, [vajn{tajger, Riberi, Roben, Oli}, Miler. Trener: Luis van Gal. OLIMPIK LION: Loris, Kris, Bumsong, Kalstrom, Bastos, Revelie, Gomi, Delgado, Sisoko, Tulalan, Gonalon. Trener: Klod Puel.

Arjen Roben (Bajern)

BEOGRAD - Utakmice 24. ko la Je len Su per li ge Srbije na programu su danas. Najzanimqiviji susret igra se u Kru {ev cu, gdje gostuje aktuelni {ampion Partizan. Parovi 24. kola, danas u 16.30 ~a so va: PO @A RE VAC: Mladi radnik - Vojvo di na, BEO GRAD: OFK Beograd - Borac, SMEDEREVO: Smederevo - Hajduk, KRA GU JE VAC; Me ta lac ^ukari~ki Stankom, KRU[EVAC; Napredak - Parti zan, BEO GRAD: Rad BSK Bor ~a, JA GO DI NA: Jagodina - Spartak ZV, u 18 ~asova: BEOGRAD: Crvena zvezda - Javor Habitfarm.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd

Sun~ano i toplije
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Sarajevo Bijeqina

Subotica

Maks. Min.

21 oC 7 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Ujutro mjestimi~no maglovito, tokom dana preovladava}e sun~ano i toplije. Krajem dana na sjeveru mogu}a ki{a.

Novi Sad

Beograd

Promjenqivo i nestabilno
Ujutro svje`e, sa maglom du` rije~nih tokova i na visoravnima. Tokom prijepodneva prete`no sun~ano i toplije, a zatim promjenqivo i nestabilno, kada se uz razvoj konvektivne obla~nosti o~ekuju kratkotrajna ki{a i pquskovi pra}eni grmqavinom, osim na krajwem jugu. Duva}e slab, u Hercegovini i na jugozapadu umjeren, prete`no zapadni ili jugozapadni vjetar. Jutarwa temperatura vazduha od -1 na visoravnima, u ve}ini krajeva od 5 do 10, a najvi{a dnevna temperatura vazduha od 14 do 23 stepena Celzijusa.

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

23 oC 6 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 5 18 7 14 15 7 Bukure{t Budimpe{ta Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 18 19 6 11 6 17 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 6 21 10 15 3 12 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 7 21 16 3 9 16

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 srijeda, 21. april 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.10 Bitange i princeze, serija 11.50 Medijum, serija 13.00 Vijesti 13.30 Smrtonosnih 60 14.00 Roditeqi, film 16.00 Vijesti 16.30 Stawe nacije 17.00 Indija, serija 18.00 Smrtonosnih 60 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 19.30 Pingvini s Madagaskara, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Indija, serija 22.00 Dobar ~ovjek u Africi, film 0.00 Vijesti 0.30 Medijum, serija 1.20 Sve }e biti dobro, serija 2.00 Bitange i princeze, serija Info kanal

An|eoski ples

2200
ATV

Uloge: Xems Belu{i, [eril Li, Kajl ^endler Re`ija: Dejvid L. Korli

Roditeqi

1400
B92

Uloge: Rendi Kvejd, Meri Bet Hart, Brajan Madorski Re`ija: Bob Balaban

U crnohumornoj komediji smje{tenoj u atmosferu ameri~kog predgra|a pedesetih, Majkl Lemel po~iwe da sumwa da su wegovi roditeqi zapravo kanibali. Ubrzo otkriva da otac donosi dijelove qudskog tijela iz mrtva~nice, od kojih onda majka priprema jela. O~ajni mladi} obra}a se {kolskom psihologu, koja mu ne vjeruje i ~ak odlazi zajedno sa dje~akom u wihovu ku}u da mu doka`e da to nije istina. Tamo, me|utim, biva ubijena i pojedena, poslije ~ega roditeqi po~nu da ubje|uju sina da se pridru`i wihovom neobi~nom na~inu `ivota.

Foks
6.00 6.50 7.40 8.40 9.30 10.00 11.00 11.10 11.40 12.20 13.10 Divqa stvorewa Take{i, serija Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Ludi kamen Va`ne stvari Vijesti Cirkus Masimo Wipeout Everest Jednooki kraq, film 15.10 Vijesti 15.30 ^ari, serija 16.20 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.10 0.15 1.00 2.00 4.00 5.00 Seka Aleksi} Vijesti Ludi kamen Take{i Hiqadu i jedna no}, serija Seka Aleksi} Kazanova, film Vijesti ^ari, serija Divqa stvorewa No}ni leta~i, film Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija

Toni `eli da bude pla}eni ubica i radi za mafiju, ali prvo mora mnogo toga nau~iti od pravog majstora. To je veoma neobi~ni Stivi, s ~ijim se stilom Toni ba{ i ne sla`e. Prvi zadatak mu je da ubije ra~unovo|u koji radi za mafiju i koji namjerava da preda mnogo dokaza u ruke dr`ave. Poslije obavqanog posla ~eka ga finalni test: mora da ubije onog koga nasumice odaberu iz telefonskog imenika. Meta mu je Ejnyel ^esti. Ejnyel radi u mrtva~nici i ima psihi~kih problema.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Leonardo, crtani film Sve {to ste `eqeli znati MTS magazin Vijesti U fokusu Uspon velikih sila Herbarijum Klinika, serija Zoopis Vijesti Tito - crveno i crno Panorama isto~nog Sarajeva Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik [tikla Nemam {ta da obu~em RT gweva, serija Tvoje pjesme moji snovi Info profil Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija Uspon velikih sila Klinika, serija Srpska danas Dnevnik Muzika [tikla Sve {to treba da znate

ATV
7.00 Viktorija, serija 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Aladin, crtani film 10.00 Vinks, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.40 Ple{i ple{i, serija 11.50 Vijesti 12.00 Viktorija, serija 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Jedan na jedan 15.00 VIP, serija 16.00 Vijesti 16.20 Nijemi svjedok, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 Vizita 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Potraga specijal 22.00 An|eoski ples, film 0.00 Nijemi svjedok, serija 1.00 Zauvijek susjedi, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.40 13.20 14.10 15.00 15.05 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 19.50 20.40 22.30 23.00 23.05 0.00 0.20

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti Grijeh wene majke, serija Vijesti Trag Robna ku}a Vijesti Sjaj trulog novca, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Istra`iteqi iz Majamija, serija Ekskluzivno Tito Vijesti Naabi - princeza hijena Vijesti Porodi~no blago, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Porodi~no blago, serija Fudbal: Bajern - Lion Liga {ampiona, pregled Vijesti Istra`iteqi iz Majamija, serija Dnevnik Posjetioci iz praiskona, serija Bura se sprema, film Naabi - princeza hijena Vijesti Robna ku}a Oko Trag

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.25 Mali medvjed Mi{a, crtani film 7.50 Zverilija, crtani film 8.10 Pepa prase, crtani film 8.20 Pepa prase, crtani film 8.25 Klinika Vet 8.50 Likovne tehnike 9.00 Pri~a o Indiji 10.00 Interfejs 10.30 TV mre`a 11.00 Vode Srbije 11.30 Obrazovni program 12.00 Muzika 13.00 Trezor 14.00 Klinika Vet 14.20 Likovne tehnike 14.40 Pri~a o Indiji 15.30 Tehnologija danas 16.00 Ovo je Srbija 16.50 Evropa i Srbi 17.20 Ekologija 17.50 Odbojka (`): Spartak Crvena zvezda 20.00 U svijetu 20.20 Liga {ampiona, pregled 20.40 Beokult 21.00 Sjaj trulog novca, serija 21.50 Okrutna qubav, film 23.50 Hronika pozori{nog festivala u U`icu 0.00 Muzika 0.50 Tehnologija danas 1.20 Trezor 2.20 Odbojka (`): Spartak - Crvena zvezda 3.50 Fudbal: Bajern - Lion 5.30 Muzika

Eurosport 2
0.00 Vijesti 0.30 Australijski fudbal: Vest Koust igls - Esendon Bombers 2.00 Fudbal: [alke 04 - Menhengladbah 3.00 Fudbal: Bajern Minhen - Hanover 96 4.00 Snuker 7.00 Ko{arka 8.00 Fudbal: FC Keln - Bohum 9.00 Ko{arka 10.00 Hokej na ledu: Bjelorusija - [vajcarska 11.00 Snuker 14.00 Ekstremni sportovi 14.30 Hokej na ledu: Kanada - [vedska 15.30 Snuker 18.30 Snoubord 19.00 Snoubord 19.30 Vijesti 20.00 Ekstremni sportovi 20.10 Odbojka - Nacionalni {ampionat Italije 22.10 Boks: M. Hak - A. Ri~ards 23.00 Ko{arka

11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.30 22.10 23.10 23.40 0.20 1.40 2.30 3.20 3.50 4.20 4.40 5.30

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Porodica i zdravqe 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00 zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program

Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

1.00 2.30 3.00 3.40 4.10 4.40

GLAS SRPSKE srijeda, 21. april 2010. 55

Nekoliko dobrih qudi

0

00

PINK BH

Uloge: Tom Kruz, Xek Nikolson, Demi Mur Re`ija: Rob Rainer

Otaxbina terora

Nova
6.10 Na{i najboqi dani, serija 7.00 Xeki ^en, crtani film 7.30 Tomica i prijateqi, crtani film 7.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.00 In magazin 11.40 Na{a mala klinika, serija 12.40 Najboqe godine, serija 13.40 Odavde do vje~nosti, serija 15.40 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.10 In magazin 18.50 Upitnik 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Farma 23.00 Vijesti 23.10 Privatna praksa, serija 0.10 Sajnfeld, serija 0.40 Bra~ne vode, serija 1.10 Za~arani, serija 2.00 Ezo TV 3.00 Zarobqeni u magli, film 4.50 Sajnfeld, serija 5.10 In magazin

22

00

OBN

Uloge: Semjuel L. Xekson, Xuliet Bino{, Brendan Gleson Re`ija: Xon Borman

Ameri~ki crni novinar Langston Vitfild dolazi u Ju`nu Afriku kako bi izvje{tavao o doga|awima oko iznala`ewa istine o aparthejdu i pomirewu koje bi trebalo da uslijedi, jer treba zajedno nastaviti `ivot. Nizom saslu{awa treba da utvrdi pravu istinu {ta se dogodilo sa `rtvama, kako su mu~eni i gdje se nalaze wihovi le{evi. Policijski slu`benici na wima iznose svoja vi|ewa prepuna stravi~nih detaqa opravdavaju}i se time kako su morali da izvr{avaju nare|ewa. Novinar Langston Vitfild nikako ne mo`e da shvati kako `rtve, odnosno rodbina ubijenih, mogu da oproste nekome ko je po zapadnim zakonskim kriterijumima zlo~inac.

K3
U ovom dramati~nom sudskom trileru poru~nik Daniel Kafi, mornari~ki advokat koji nikada prije toga nije ni u{ao u sudnicu, brani dvojicu tvrdoglavih marinaca koji su optu`eni za ubistvo svog kolege. Cijela wegova odbrana je bazirana na ~iwenici da je nad vojnikom Santijagom koji je bio `rtva izvr{ena takozvana “{ifra crveno“. Pukovnik Yesap i dvojica starijih oficira su vi{e nego voqni da pomognu u istrazi, me|utim Kafi zna da tu ne{to smrdi i zaplet po~iwe kad se Kafi i Yesap na|u na suprotstavqenim stranama. 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Profa, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Kafanska pri~a Cinenews 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 Hrana i vino Hronika Doboja Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Profa, serija Dobro ti ve~e Novosti Film Astrologija Muzika RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 Magi~na privla~nost, serija 12.00 Info 12.10 Grand parada 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawa Luka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Farma 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Kuku Vasa, serija 19.00 Magi~na privla~nost, serija 20.00 Farma 21.00 Paparaco potjera 22.00 Farma 0.00 Nekoliko dobrih qudi, film 2.00 Sarajevo na liniji 2.10 Mejd in Bawa Luka 2.20 Sportisimo 2.30 Paparaco potjera 3.30 Film 5.30 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.10 Frenderi, crtani film 9.15 Mini {kola 9.20 Aleksandra, drama 9.30 Aladinove pri~e, crtani film 10.00 Vijesti 10.10 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Avenija Okean, serija 12.00 Vijesti 12.10 Dru{tvo znawa 12.40 Ubistvo Rejnharda Hajdriha 13.10 Crta 14.00 Vijesti 14.30 Misliti zeleno 15.00 U~ilica 15.20 Be Ha Te bebe 15.30 Frenderi, crtani film 15.35 Mini {kola 15.40 Dobro do{li u moju zemqu 15.50 Uradi sam uradi sama 16.00 Frenderi, crtani film 16.10 Info 16.40 Avenija Okean, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 U me|uvremenu 18.10 Euroimpuls 18.50 Moko dijete svijeta, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 @ivot i ostalo 20.00 Sportska srijeda 20.30 Fudbal: Bajern - Olimpik Lion 22.40 Vijesti 22.50 Tema dana 23.30 Premijer liga BiH 23.50 Liga {ampiona, pregled 0.10 U me|uvremenu 0.40 Euroimpuls 1.10 @ivot i ostalo

HRT 1
5.50 Me|u nama 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Azori - raj u vje~nom plavetnilu 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.30 Religijski program 15.30 Deseti dan 20. vijeka 16.00 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.20 Dolina sunca, serija 19.10 Loto 19.30 Dnevnik 20.10 A sad u Evropu 21.00 Dossier.hr 21.50 Proces 22.20 Otvoreno 23.20 Vijesti 23.50 e-Hrvatska 0.50 Zvjezdane staze, serija 1.30 Urednica tabloida, serija 2.10 Sklonost prema smrti, serija 2.50 Dossier.hr 3.40 A sad u Evropu 4.20 Deseti dan 20. vijeka 4.50 Moj grijeh, serija

OBN
6.10 Transformeri, crtani film 6.40 Dora istra`uje, crtani film 7.00 Krsti}-kru`i} 7.10 Super Bili, crtani film 7.20 Pokojo, crtani film 7.30 Jutarwi program 8.40 Nimboli, crtani film 9.00 Udri mu{ki 10.00 OBN Star Model 10.20 Skrivena kamera 10.40 Kulinarski {ou 11.20 Stol za 4 11.50 Info 12.30 Top 10 13.50 Sedam ratnika, serija 14.20 Lonci i poklopci 15.40 Ekskluziv 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Stol za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Dejana tok {ou 21.00 Distrikt, serija 22.00 Otaxbina terora, film 0.50 OBN Star Model 2.50 Otaxbina terora, film 4.30 Fudbal

HRT 2
6.50 Delta-stawe, crtani film 7.10 Vatrogasne pri~e, crtani film 7.40 TV vrti} 8.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film 8.30 Dvorac igra~aka, serija 9.00 Hana Montana, serija 9.20 Zabavni program 10.00 Sudija Ejmi, serija 10.40 Nevjerojatna g|a Ri~i, film 13.10 Prijateqi, serija 13.30 Moja `ena i djeca, serija 13.50 Koga briga 14.20 TV vrti} 14.50 Kod Ane 15.10 Zvjezdane staze, serija 16.00 e-Hrvatska 17.00 Fudbal - Kup Hrvatske 19.40 Crtani film 20.00 Liga {ampiona, emisija 20.40 Fudbal: Bajern - Lion 22.30 Liga {ampiona, emisija 23.10 Urednica tabloida, serija 0.00 Sklonost prema smrti, serija

RTL
7.00 Mifi, crtani film 7.10 Joho i prijateqi, crtani film 7.30 Looney Tunes, crtani film 7.50 Drugo lice, serija 9.50 Kraq Kvinsa, serija 10.20 Pod istim krovom, serija 11.10 Rejmond, serija 11.40 Bibin svijet, serija 12.10 Magazin 12.30 Ve~era za pet 13.20 Najqep{i urok, serija 14.10 15.40 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 21.50 22.40 23.30 23.40 1.20 Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Mentalist, serija Zaboravqeni slu~aj, serija Put osvete, serija Vijesti Re`i me, serija Astro {ou

BN
6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 16.00 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Svijet na dlanu Stem 011 Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti Film Novosti 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 22.30 23.00 0.40 3.00 Film Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Crno na bijelo Pazi mogu}e je Pregled dana Film Astro~et Satelitski program

Ben Aflek: K}erke su me promijenile

Luda planeta

Poro|aj u automobilu
@eni iz Viskonsina, koja je na putu do bolnice dobila trudove, pri poro|aju je pomogla mladina majka koja je u pomo} trudnici dotr~ala sa obli`we svadbe. Ben [ervud vozio je svoju suprugu Kimberli u bolnicu, ali prekasno su krenuli i wegova supruga se po~ela pora|ati u automobilu. @ena koja je pomogla pri poro|aju je medicinska sestra. Kimberli je uz wenu pomo} rodila sina Linkolna.

Holivudski glumac Ben Aflek oti{ao je u humanitarne vode i odlu~io da se pozabavi dobrotvornim radom u Kongu. Popularni glumac se humanitarnim radom bavi zbog “globalne odgovornosti“ koju je po~eo osje}ati kada je postao otac. - Qudi postaju empati~ni kada vide tu|i bol, a ja sam postao posebno osjetqiv poslije ro|ewa mojih k}erki, Violet i Serafine. Zato sada, vi{e nego ikada, osje}am patwu qudi u Kongu i `elim da im pomognem rekao je Ben u intervjuu za jedan internetski portal. On je poslije nedavne petodnevne posjete Kongu osnovao humanitarnu organizaciju koja skupqa sredstva za pomo} regiji.

- Jednom prilikom sam posjetio isto~ni Kongo i vidio u kojim uslovima ti qudi `ive i {ta im sve nedostaje - ka`e Ben Aflek. Nedavno su se pojavile pri~e da se Ben Aflek ponovo vratio starim lo{im navikama. Iako je lije~eni alkoholi~ar, slavni glumac je na “Sandens“ festivalu vi|en kako `e| gasi votkama. Qubav prema ~a{ici, ali i lijepim `enama, mogla bi ga ko{tati braka jer je glumici Yenifer Garner, sa kojom je vjen~an, navodno dozlogrdilo wegovo pona{awe. Pisawa ameri~kih medija o Benovim problemima sa alkoholom u posqedwe vrijeme su prestala, a mo`da je Aflek zato i odlu~io da se posveti humanitarnom radu.

Otkaz zbog ru`no}e
Biv{a slu`benica “Prade“ u Japanu pokrenula je sudski proces protiv japanske filijale poznate modne ku}e iz Milana zbog otkaza koji je dobila zbog navodne ru`no}e. Ona ka`e da joj je preko direktora kadrovske slu`be poru~eno da treba da promijeni frizuru, omr{avi i odr`ava fizi~ki izgled, kako bi bila u skladu sa stilom “Prada“. Direktor joj je, tako|e, rekao da se stidi wene ru`no}e. Ona zahtijeva poni{tewe otkaza i od{tetu.

Promotivne cijene ulaznica za “Rock Open Air“
Organizatori bawolu~kog festivala rok muzike “Rock Open Air 2010“ koji }e biti odr`an na tvr|avi Kastel od 24. do 26. juna potvrdili su da pripreme za ovaj festival teku po planu i da su ve} poznati svi u~esnici ovog rok spektakla. - Neki od izvo|a~a na ovogodi{wem “Rock Open Air“ festivalu bi}e Dado Topi}, Ritam nereda, Whitesnake, Berlinski simfonijski ansambl, Lord of the lost i mnogi drugi poznati svjetski i doma}i izvo|a~i - rekao je direktor festivala Bo{ko Beuk. Beuk je dodao da }e od 20. do 24. aprila biti organizovana promo-prodaja ulaznica. - @elimo da iza|emo u susret qubiteqima rok muzike i da im olak{amo dolazak na festival, zbog ~ega }emo svima omogu}iti da u ova ~etiri dana kupe ulaznice po pristupa~nijim cijenama. Tako }e dvodnevna karta ko{tati 25, a trodnevna 35 maraka - rekao je Beuk. N. L.

Pijan u Barbi kolima
Mu{karac iz Velike Britanije uhap{en je zbog vo`we u pijanom stawu, u dje~ijem Barbi automobilu na baterije, javio je Mondo. Kada je policija zaustavila Pola Hatona (40) da bi mu dala da uradi alko-test, imala je vi{e nego o~igledan razlog - pijanac je “jurio“ deset na sat u dje~ijim Barbi kolima na baterije. Haton je zavr{io kod sudije za prekr{aje koji mu je oduzeo voza~ku na godinu.

NEKAD BILO...
Engleska kwi`evnica irskog porijekla [arlot Bronte ro|ena je na dana{wi dan 1816. godine. Ona se proslavila prvim romanom “Xejn Ejr“. [arlot je najstarija od tri sestre ~iji su zajedni~ki radovi postali sam krem engleskog literarnog klasi~nog djela. Ro|ena je kao tre}e od {estoro djece, od oca Patrika Brontea, irskog porijekla i wegove `ene, Marije Branvel. [arlot, Emili, i Ana objavile su maja 1846. godine kolekciju poezije pod pseudonimom. Uprkos ~iwenici da kwiga nije privukla neku posebnu pa`wu (prodate su samo dvije kopije) sestre su nastavile da pi{u svoja sqede}a djela. [arlot je nastavila pod svojim imenom “Currer Bell“ kada je objavila svoja dva prva romana.

Paris Hilton u lovu na mu{karce

POSQEDWA

Ro|ena [arlot Bronte

Iako mediji javqaju da je biv{i de~ko Paris Hilton, Dag Rejnhart, samo nekoliko dana poslije prekida sa bogatom nasqednicom ve} prona{ao utjehu sa nekoliko djevojaka, ~ini se da ni Paris nije ~ekala ni{ta du`e. Ona je posqedwih dana ponovo krenula u lov na sqede}i plijen. Ameri~ki mediji pi{u da je Paris u “Empire Polo Clubu“ u Kaliforniji, bacila oko na frontmana grupe “Gorillaz“, Dejmona Albarna i da je na sve mogu}e na~ina poku{ala da privu~e wegovu pa`wu. - Nagovarala je wegove prijateqe da ih upoznaju. Kada je poslije poprili~ne muke do{la do wega, poqubila ga je u obraz i po~ela se hvaliti kako poznaje Benksija, koji {irom svijeta crta kontroverzne grafite - rekao je neimenovani izvor.