www.glassrpske.

com

Utorak
4. maj 2010.

Broj 12.199 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

VIJESTI

Kona~na odgovornost le`i na sudovima u Srpskoj
странa 5

KROZ RS

Dragan Ubovi} izabran za hajdu~kog haramba{u
странa 10

HRONIKA

]uluma i ^aji}a jataci prebacili u Srbiju
странa 17

ODR@AN POMEN NA MJESTU ZLO^INA NAD VOJNICIMA JNA U SARAJEVU
FOTO: AGENCIJE

Napad u Dobrovoqa~koj nije bio politika, ve} zlo~in. Moj brat stradao u kamionu u kojem su bili i muslimani i Srbi i Hrvati. Od tada je pro{ao jo{ cijeli jedan Zdravkov `ivot, a niko nije odgovarao, ka`e Jelena Tomovi}, sestra ubijenog regruta Zdravka Tomovi}a Zahvaquju}i hrabrosti srpskog naroda da posjeti Dobrovoqa~ku ulicu u Sarajevu, ovaj tu`ni doga|aj obiqe`en na miran i dostojanstven na~in. Sre}ni smo da smo kona~no bili u prilici da iza|emo u susret svim onim porodicama koje su 3. maja 1992. godine izgubile svoje najmilije, rekao Ristovi}

странe 2 i 3

ZA @RTVE ZLO^INA U DOBROVOQA^KOJ
SAD i SB UN objavili novu listu lica i organizacija iz BiH Slobodan Puhalac, ministar industrije, energetike i rudarstva RS

Na listi SAD 1.284, a na listi SB UN 86 povezanih s terorizmom
странa 4
Crna lista SAD

Energetika {ansa za suverenitet Srpske nad prirodnim resursima
странe 14 i 15
Slobodan Puhalac

FOTO: GLAS SRPSKE

2 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora RS

Porodice stradalih, wihova rodbina i prijateqi, izvolite do|ite, ali nemojte da Vlada RS govori {ta je bilo u Sarajevu, s namjerom provokacije Sarajlija, jer nekome odgovara da se desi belaj u BiH. @eqko Kom{i}, hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH

Finansijski izvje{taj NSRS objektivan
BAWA LUKA - Finansijski izvje{taji Narodne skup{tine Republike Srpske istinito i objektivno prikazuju finansijsko stawe, rezultate poslovawa i izvr{ewe buyeta za pro{lu godinu, navodi se u izvje{taju Glavne slu`be za reviziju javnog sektora RS. Ukupno izvr{ewe buyeta za pro{lu godinu iznosilo je 10,9 miliona KM, {to je 99 odsto u odnosu na rebalansom utvr|ena sredstva, prenosi Srna. Plate i naknade zaposlenih radnika i skup{tinskih poslanika iskazane su u iznosu od 7,3 miliona KM, {to je na nivou rebalansom utvr|enih sredstava. Namjenska izdvajawa za rad poslani~kih klubova iskazana su u visini od 1,19 miliona KM i na nivou su planiranih.

Uz jako policijsko obezbje|ewe pomen odr`an na

Svije}e i ru`e za
Napad u Dobrovoqa~koj nije bio politika, ve} zlo~in. Moj brat stradao u kamionu u kojem su bili i muslimani i Srbi i Hrvati. Od tada je pro{ao jo{ cijeli jedan Zdravkov `ivot, a niko nije odgovarao, ka`e sestra ubijenog regruta Zdravka Tomovi}a, Jelena
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Centralna izborna komisija BiH

Odluka o datumu odr`avawa izbora 5. maja
SA RA JE VO - Cen tral na izbor na ko mi si ja BiH (CIK) donije}e odluku o datumu odr`avawa izbora najvje ro va tni je u sri je du, 5. maja, rekla je ju~e agencijama pred sje dnik ove ko mi si je Irena Hayiabdi}. Naglasila je da }e isti dan biti usvojeno i uputstvo o ro ko vi ma i re do sli je du aktivnosti za op{te izbore.
FOTO: GLAS SRPSKE

- Ovi izbori bi}e sprovedeni na osnovu zakona i zasno va ni na voqi bira ~a i ne}e biti ni{ta mawe legalni i legitimni nego rani je spro ve de ni u BiH od 2002. godine. Mogu}e da }e dr`ava ipak trpjeti posqedice ako se ne ispo{tuje presuda u slu~aju “Sejdi} i Finci“, rekla je Hayiabdi}eva.

SA RA JE VO - ^la no vi porodica `rtava zlo~ina, predstavnici vlasti Republike Srpske i funkcioneri iz RS u institucijama BiH upalili su ju~e svije}e i polo`ili bijele ru`e na mjes tu stra dawa voj ni ka JNA koji su 3. maja 1992. godine ubijeni u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu. Go di{wica stra dawa vojnika prvi je put obiqe`ena na mjestu zlo~ina, a pomen je protekao dostojanstveno i mirno, uz ogromnu medijsku pa`wu i izuzetno jako policijsko obezbje|ewe.

na, za us tavqena je na po la puta, u nasequ Vraca, gdje je 45 minuta ~ekala da im policija obezbijedi prolaz. Kantonalna policija zaustavila je autobuse, u kojima je bilo oko 150 qudi, oko 9.45 ~asova. Novinarima je re~eno da je konvoj zaustavqen iz bezbjednosnih razloga, a nezvani~no – policija je ~ekala da se iz biv {e Do brovoqa~ke razi|u u~esnici skupa “zelenih beretki“.

ZA ZLO^IN niko nije odgovarao 18 godina
Poslije jednog ~asa ~ekawa, kolona je dobila policijsko odobrewe za ulazak u Sarajevo. Dva autobusa sa u~esnicima iz RS obezbje|ivala je izuzetno jaka policijska pratwa, a du` saobra}ajnice bio je postavqen kordon policije. Policajci su od jutarwih ~asova bili raspore|eni po ulicama u centru Sarajeva. Jake snage federalne policije bile su prisutne na potezu od mosta Drvenija i ci je lom du `i nom Do bro voqa~ke ulice pa sve do me|uentitetske granice na Vracama. Dio snaga ~inili su pripadnici specijalne poli ci je u pan ci ri ma, a svi po li caj ci bi li su opremqeni kacigama i naoru`ani kratkim cijevima. Na mjestu gdje je predvi|eno polagawe cvije}a za `rtve u Dobrovoqa~koj, bilo je oko 200 pripadnika “zelenih beretki“ koji su odbili poziv organizatora i policije da se

Kolona
Kolona, u kojoj je rodbina stradalih vojnika JNA iz Isto~nog Sarajeva krenula u Dobrovoqa~ku ulicu da bi ubijenima poslije 18 godina odala po{tu na mjestu zlo~i-

FOTO: AGENCIJE

^lanovi porodica `rtava zlo~ina, predstavnici vlasti Srpske

Ambasada SAD
Ana Tri{i} - Babi}

Tri{i}-Babi} - Bo`inovi}

ZAGREB - Budu}e ~lanstvo BiH u NATO ima jaku podr{ku u oba entiteta, izjavila je ju~e u Zagrebu zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Tri{i}-Babi} poslije sastanka sa dr`avnim sekretarom za politi~ka pitawa u hrvatskom Mi nis tar stvu spoqnih po slo va i evrop skih integracija Davorom Bo`inovi}em. Sagovornici su se slo`ili da je pribli`avawe BiH NATO-u vrlo dobra vijest, kako za BiH, tako i za ostale zemqe u regiji jugoisto~ne Evrope, prenose agencije. Bo`inovi} je ukazao na potrebu dobre koordinacije dr`avnih tijela kako bi se BiH kroz Akcioni plan za ~lanstvo {to boqe pripremila za budu}e ~lanstvo.

^lanstvo BiH u NATO podr`avaju oba entiteta

Ameri~ka ambasada u Sarajevu bila je uputila upozorewe svojim dr`avqanima koji `ive ili putuju u BiH da budu oprezni i svjesni opasnosti uo~i doga|aja u Dobrovoqa~koj. - Treba da izbjegavate ta okupqawa {to je vi{e mogu}e. Budite oprezni i svjesni okru`ewa i obratite pa`wu na lokalne medije isti~e se u saop{tewu, koje je objavqeno na sajtu ameri~ke ambasade 30. aprila.

razi|u, pa su porodice `rtava polo`ile cvije}e 150 metara od prvobitno pre dvi |e nog mjesta. Jaki kordoni policije u Dobrovoqa~koj razdvajali su predstavnike RS i grupu “zelenih beretki“. Kolona i u~esnici skupa u Dobrovoqa~koj ulici na mjestu doga|aja zadr`ali su se desetak minuta.

Porodice
Maj ka voj ni ka Zdrav ka Tomovi}a, koji je imao 18 godina kada je ubijen u Dobrovoqa~koj, u koloni JNA koja se povla~ila iz Sarajeva, zatra`ila je pravdu za `rtve zlo~ina koji se dogodio prije ta~no 18 godina. - Ubili su na{u djecu, a ne odgovaraju za to. Tra`imo prav du za zlo ~in ko ji je u~iwen nad vojnicima koji

su mirno napu{tali Sarajevo... Moj sin je bio do bar mladi}, koji nikom ne bi na`ao u~inio, a ubijen je mu~ki. Za to su krivi i Ejup Gani} i ostali koji bi trebalo da odgovaraju, kao {to odgovaraju i Srbi - poru~ila je Bogdana Tomovi}. Sestra ubijenog regruta, Jelena Tomovi}, ka`e da napad u Do bro voqa ~koj ni je bio politika, ve} zlo~in, a da je wen brat stradao u kamionu u kojem su bili i muslimani i Srbi i Hrvati. - Ota da je pro {ao jo{ ci je li je dan Zdrav kov `i vot, a niko nije odgovarao dodala je. Predsjednik Bora~ke orga ni za ci je RS Pan te li ja ]urguz ka`e da je ru`no {to su sa ra jev ske vlas ti bi le primorane da organizuju ne-

Prijedlog zakona o popisu stanovni{tva u NSRS 11. maja

Slijedi zahtjevan i obiman posao
BAWA LUKA - Poslije usva jawa za ko na o po pi su stanovni{tva, doma}instava i stanova u 2011. godini u RS, ~iji bi prijedlog trebalo da se na|e na sjednici Na ro dne skup {ti ne Re pu blike Srpske 11. maja, uslije di }e rad na osno vu tog zakona, a sve aktere zadu`ene za proces popisa stanovni{ tva o~e ku ju ve oma zah tje vne i slo `e ne akti vnosti. Rekla je to “Glasu Srpske“ direktor Republi~kog zavoda za statistiku Radmila ^i~kovi}.

www.glassrpske.com
^ula sam da je ju~e u Sarajevu mirno pro{lo obiqe`avawe godi{wice stradawa vojnika JNA u Dobrovoqa~koj ulici. Ne mogu da vjerujem da je neko prijetio qudima koji su do{li da upale svije}u na mjestu gdje su im poginula djeca, bra}a... Email: rada_tir@yahoo.com Drago mi je {to je RTRS kona~no dobio svoj dom, kakav mu i dolikuje. Otvarawe novog doma i proslava pro{li su u najboqem radu i iskreno se nadam da }e i u novom domu nastaviti da rade kvalitetno i profesionalno kao i do sada. Email: dragana_35@gmail.com

REDOVNE pripreme za popis stanovni{tva u Srpskoj
- Upo re do s tim obavqaju se i redovne pripreme za po pis i po slo ve ko je obavqa Za vod, kao gla vni nosilac posla, organizator i kontrolor - navela je ^i~kovi}eva. Prema wenim rije~ima,

Geodetska uprava RS treba da zavr{i kartografsku doku men ta ci ju u ko ju spa da ju ski ce po pi snih sta tis ti ~kih kru go va, gra ni ce i opisi krugova. - Prije toga, lokalne zaje dni ce tre ba da za vr{e adresne sisteme, kao {to su nazivi trgova, naseqa, ulica, ku}ni brojevi. To je jedna podloga da bi Geodetska uprava mogla da uradi i svoj dio posla - rekla je ^i~kovi}eva. Ona je dodala da Zavod

poslije toga treba da donese niz metodolo{kih uputsta va za or ga ni za ci ju i metodologiju kvaliteta popisa. - U popisnoj proceduri se spro vo de kon tro la kva liteta i niz obrazaca, pravilnika i uputstava. Rije~ je o jednom veoma obimnom setu dokumenata na osnovu ko jih }e se i pri pre ma ti, organizovati i sprovoditi popis - zakqu~ila je ^i~kovi}eva. V. [.

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 3

Incko i Kek na raspravi o putu BiH ka Evropskoj uniji
SARAJEVO - Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, zajedno sa austrijskim ambasadorom u BiH Donatusom Kekom, u~estvova}e u javnoj raspravi o putu BiH ka Evropskoj uniji u [irokom Brijegu. Iz OHR-a ju~e je saop{teno da }e u sqede}im mjesecima Incko u~estvovati u javnim raspravama u Palama, Trebiwu, Bawoj Luci, Derventi, Bijeqini, Doboju, Mostaru i Prijedoru. N. V.

mjestu zlo~ina nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu

ubijene u Dobrovoqa~koj
kona~no bila u prilici da zapali svije}u i polo`i bijelu ru`u na mjestu gdje je 3. maja 1992. poginuo wen brat, golobradi vojnik JNA“. Slobodanka je u ime ~lanova porodica stradalih vojnika i civila u Dobrovoqa~koj ulici zahvalila Odboru za wegovawe tradicije oslobodila~kih ratova Vlade RS, koji je omogu}io ju~era{wi dostojanstveni pomen u Dobrovoqa~koj. V.d. direktora Centra za istra`ivawe ratnih zlo~ina Republike Srpske Janko Veli mi ro vi} pod sje tio je da Tu`ila{tvo BiH jo{ ni je procesuiralo odgovorne za ovaj zlo~in, {to se od wih o~ekuje. - U Do bro voqa ~koj smo po ka za li da se bo{wa ~ka strana mora suo~iti sa istinom i da se pred lice pravde moraju dovesti svi koji su ~inili zlo~ine ili ih nare|ivali - rekao je Velimirovi}. [ef Ko or di na ci onog tima Vlade RS za istra`ivawe ratnih zlo~ina i tra`ewe nes ta lih Sta {a Ko {arac izjavio je da postoji potreba da se u Sarajevu podigne spomen-obiqe`je koje }e upozoravati i pokazivati na stradawe srpskog naroda u ovom gradu, na ~emu }e institucije RS istrajati. Ko{arac je rekao da je ovaj doga|aj dokaz da je u BiH stradao i srpski narod i da se ma ni pu li sa lo srpskim `rtvama. - Radi}emo argumentovano i metodolo{ki ispravno u idu}em periodu da svi oni koji su ~inili zlo~ine nad

Majka ubijenog vojnika JNA u Dobrovoqa~koj ulici

i funkcioneri iz RS u institucijama BiH upalili su ju~e svije}e i polo`ili bijele ru`e

vi|eno policijsko obezbje|ewe za mir no i dos to jan stve no oda vawe po me na stradalim vojnicima JNA 18 godina poslije rata. On je naglasio da je, ipak, velika stvar da se ovaj doga|aj kona~no desio u Sarajevu. Ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS Ra de Ris to vi} oci je nio je da je zahvaquju}i hrabrosti srpskog na ro da da po sje ti Dobrovoqa~ku ulicu u Saraje vu, ovaj tu `ni do ga |aj obiqe`en na miran i dostojanstven na~in. - Sre}ni smo da smo kona~no bili u prilici da iza|e mo u su sret svim onim porodicama koje su u tragi~nim doga|ajima 3. maja 1992. godine izgubile svoje najmilije, svoje sinove i bra}u rekao je Ristovi}.

On je izrazio zahvalnost Federalnom i MUP-u Kantona Sarajevo na odli~no orga ni zo va nom obez bje |ewu skupa.

GRAD SARAJEVO i gradona~elnik tra`ili zabranu skupa
- Mi jo{ jednom `elimo da uka`emo na tu`nu ~iwenicu da se u Sarajevu desio zlo~in nad pri pa dni ci ma srpskog naroda, ne samo u Dobrovoqa~koj ulici, ve} i na drugim mjestima. To jo{ jednom dokazuje da se u BiH vodio gra|anski rat u kojem su stradali i Srbi i Bo{waci i Hrvati - kazao je Ristovi}. General Du{an Kova~evi}, koji je 1992. godine bio u koloni JNA u Dobrovoqa~koj, prisustvovao je ju~e pomenu.

- Ove `rtve koje su me|u prvima pale u Sarajevu, zaslu`ile su da im se oda du`na po~ast. Ovo je bila prilika i da se pri sje ti mo is ti ne o zlo~inu koji nikada ne smijemo da zaboravimo - rekao je Kova~evi}.

Zlo~in i kazna
Slobodanka Gvozdenovi}, ses tra ubi je nog voj ni ka Obrada Gvozdenovi}a, rekla je da je, “iako danas pla~e, zapravo radosna u srcu, jer je

srpskim narodom odgovaraju rekao je Ko{arac i dodao da je Sarajevo u ratnom periodu bilo glavni grad u kojem je bilo 126 logora, a vi{e od 3.200 qudi stradalo je samo zato {to su pripadnici srpskog naroda. U Miqevi}ima, u Isto~nom Sarajevu, ju~e u devet ~asova ogla{avawem crkvenih zvona i parastosom u Spomencrkvi po~elo je obiqe`avawe stradawa nedu`nih vojnika u Dobrovoqa~koj. Polo`eni su i vijenci na centralnom Spomen-krstu i odr`an okrugli sto u Spomen-kosturnici. Gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen i Gradsko vije}e grada Sarajeva zahtijevali su pret ho dno za bra nu obiqe`avawa stradawa pripadnika JNA u Sarajevu. ^lan Pred sje dni{ tva BiH @eqko Kom{i} rekao je da je obiqe`avawe ovog zlo~ina “poku{aj provokacije iz RS”.

Vlada Republike Srpske je 2006. godine usvojila Program obiqe`avawa zna~ajnih is to rij skih do ga |a ja, me |u ko ji ma je i stra dawe pri pa dni ka JNA u Do bro voqa~koj ulici 3. maja. Kolona JNA napadnuta je pri povla~ewu u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. U tom i napadu koji se dan ranije dogodio u okolini Doma JNA, prema podacima policije Isto~nog Sarajeva, ubi je na su 42 pri pa dni ka JNA, 73 rawena, a 215 vojnika i star je {i na je za robqeno. Za ove do ga |a je jo{ niko nije sudski odgovarao. Srpsko pravosu|e je zbog napada na kolonu JNA raspisalo potjernicu za 20 biv{ih zvani~nika BiH. Potjernica je raspisana i za biv{im ratnim ~lanom Predsjedni{tva RBiH Ejupom Gani}em, koji je uhap{en 1. marta ove godine u Londonu. Gani}evo izru~ewe iz Ve li ke Bri ta ni je tra`e i Srbija i BiH.

Policija
Portparol MUP-a Kantona Sarajevo Irfan Nefi} izjavio je da je obiqe`avawe 18. godi{wice doga|aja u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu pro{lo bez ijednog incidenta. Prema wegovim rije~ima, MUP Kantona Sarajevo ozbiqno je shvatio svoj posao i kontinuiranim radom ovaj zadatak sa uspjehom priveo kraju.

Kod Biha}a ro|ak prona{ao obje{enu `enu
BIHA] - Asima Omanovi} (50) iz Ora{ca kod Biha}a prona|ena je ju~e oko 11 ~asova mrtva u pomo}nom objektu uz porodi~nu ku}u. Tijelo je prona{ao ro|ak koji stanuje u blizini, prenose agencije. Uvi|aj su obavili pripadnici Odjeqewa kriminalisti~ke policije MUP-a Unsko-sanskog kantona i de`urni tu`ilac, koji je saop{tio da se radi o samoubistvu vje{awem, ali da }e vi{e detaqa biti poznato po zavr{etku istrage. O razlozima ovog ~ina jo{ uvijek se ne zna ni{ta, jer nije prona|eno nikakvo opro{tajno pismo. Omanovi}eva je `ivjela sama u ku}i, a bila je zaposlena na Odjeqewu ortopedije u Kantonalnoj bolnici u Biha}u.

EUPM: Pohvale policiji za Dobrovoqa~ku
SA RA JE VO - Po li cij ska misija EU (EUPM) pozdravi la je pro fe si onal no obavqen posao policije, koja je preduzela sve neophodne mjere kako bi omogu}ila bezbjedno okru`ewe za u~esnike ko me mo ra ci ja ko je su ju ~e odr`ane u Sarajevu, prenose agencije. - @elio bih naglasiti da je operativni plan pripremqen i sproveden u skladu s najboqom praksom - izjavio je {ef EUPM-a [tefan Feler i dodao da je bio visok stepen saradwe MUP-a Kantona Sarajevo i CJB Isto~no Sarajevo.

Iz Pre{eva signal mobilne telefonije za Kosovo
PRE[EVO - “Telekom Srbije“ instalisao je predajnik uz administrativnu liniju na brdu Mu~ibaba kod Pre{eva, javio je ju~e “Klokot“ radio. Na ~el nik Ko sov sko-po mo rav skog okru ga Dra gan Ni ko li} potvrdio je u izjavi “KiM“ radiju da je signal za mobil nu te le fo ni ju srpskih ope ra te ra vra }en ka sno u nedjequ uve~e, ali da nema saznawa na koji je to na~in u~iweno. - Nisam upoznat sa tehni~kim detaqima vra}awa signala. Oko deset hiqada Srba dobilo je signal mobilne i fiksne telefonije, dok se bez signala jo{ uvijek nalaze op{tina Novo Brdo, dio op{tine Vitina i dio Kosovske Kamenice - rekao je Nikoli}.

4 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Sandra MILETI]

SAD i SB UN objavili novu listu lica i organizacija iz BiH

Porodice, rodbina i prijateqi vojnika JNA koji su prije 18 godina nastradali u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu, kona~no su zapalili svije}e i polo`ili cvije}e na mjestu zlo~ina. Obiqe`ili su oni mirno i dostojanstveno jo{ jednu godi{wicu od stradawa svojih najmilijih. Oko ovog do ga |a ja Svi oni koji su se proteklih dana digla borili za to da se se ve li ka me dij ska skup zabrani, koji pra{ina, uz salve negosu prikriveno ili dovawa u Sarajevu. U otvoreno prizivali Sarajevu su na sve nanasiqe, koji i danas ~ine poku{avali da ne}e da shvate da se ovaj skup sprije~e, negiraju}i da je zlo~ina u Dobrovoqa~koj uop{te bilo, a nije dogodio zlo~in i bilo iskqu~eno ni to zbog kojih su da do|e do incidenta tokom obiqe`avawa. porodice `rtava Iako in ci de na ta, morale da sre}om, nije bilo, poobezbje|uju men ko me su pri sus policijske snage, tvovali i zvani~nici pali su na tom testu RS, odr`an je uz jako policijsko obezbje|ewe jer su se na istom mjestu u isto vrijeme okupili pripadnici “zelenih beretki“ koji smatraju da su 2. maja Sarajevo odbranili od agresora. Kolona, u kojoj je rodbina stradalih vojnika JNA iz Isto~nog Sarajeva krenula u Dobrovoqa~ku ulicu da bi ubijenima poslije 18 godina odala po{tu na mjestu zlo~ina, zaustavqena je na pola puta, u nasequ Vraca, gdje je 45 minuta ~ekala da im policija obezbijedi prolaz i bezbjednost. Tako je, na sramotu Sarajeva, za paqewe svije}a i polagawe cvije}a za `rtve zlo~ina, za koji ni poslije toliko godina jo{ niko nije odgovarao, 18 godina po zavr{etku rata bilo potrebno do sada nevi|eno obezbje|ewe policije (koja je svoj posao, to se mora re}i, uradila odgovorno i profesionalno). Nisu uspjele porodice ni da odr`e pomen na mjestu gdje je bilo predvi|eno polagawe cvije}a za `rtve u Dobrovoqa~koj, jer je tu bilo oko 200 pripadnika “zelenih beretki“ koji su odbili poziv organizatora i policije da se razi|u. Tako su porodice `rtava polo`ile cvije}e 150 metara od prvobitno predvi|enog mjesta. Mnogi su isticali da }e obiqe`avawe Dobrovoqa~ke biti test tolerancije za Sarajevo. Svi oni koji su se borili za to da se skup zabrani, koji su prikriveno ili otvoreno prizivali nasiqe, koji i danas ne}e da shvate da se u Dobrovoqa~koj dogodio zlo~in i zbog kojih su porodice `rtava morale da obezbje|uju policijske snage, pali su na tom testu. A srpski narod pokazao je hrabrost, kada je odlu~io da posjeti Dobrovoqa~ku ulicu i tu`nu godi{wicu obiqe`i na miran i dostojanstven na~in.

Dobrovoqa~ka ulica

Na listi SAD 1.284, a na listi SB UN 86 povezanih s terorizmom
Radi se uglavnom o onima koji su se i ranije nalazili na tim listama, dok se nezvani~no tvrdi da su nadle`ne bh. institucije UN i partnerima u EU poslale la`ne izvje{taje
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com Crna lista SAD

BAWA LUKA - Na najnovijoj listi lica i organi za ci ja po ve za nih s me|unarodnim terorizmom koju je objavila vlada SAD nalaze se ~ak 1.284 fizi~ke i pravne osobe iz BiH, od kojih je ve}ina radikalnih islamskih teroristi~kih or ga ni za ci ja i wiho vih pri pa dni ka, dok je na objavqenoj listi Savjeta bezbjednosti UN takvih ukupno 86. Radi se uglavnom o onima koji su se i ranije nalazili na tim listama, dok se nezvani~no tvrdi da su na-

dle`ne bh. institucije UN i partnerima u EU poslale la`ne izvje{taje. - Sakriven je strogo povjerqiv izvje{taj o 300 fizi ~kih li ca povezanih s te ro ri zmom u BiH. Svi su dr`avqani BiH. Oba vje {taj no-bez bje dno sna agen ci ja BiH (OBA) o wima vo di po se bnu evi den ci ju. Ali ni u jednom od ova dva izvje{taja ne nalaze se ti najnoviji podaci BiH - ka`e izvor “Glasa Srpske“. Dodaje da je, navodno, zabraweno slawe tog slu`benog iz vje {ta ja jer je procijeweno da bi takav dokument ugrozio dogovarawe

be zvi znog re `i ma izme |u BiH i EU. Do izjave u OBA ju~e nismo uspjeli da do|emo. Na “crnoj lis ti“ SAD navedeno je da se radi o osobama kojima je zabrawen ulazak, rad i djelovawe u SAD. Svim takvim osobama imovina i ra~uni }e u SAD biti zamrznuti.

NA LISTI osobe kojima je zabrawen ulazak, rad i djelovawe u SAD
Pored mnogih terorista, na naj no vi joj ame ri ~koj “crnoj listi“ nalaze se i biv {i na ~el nik Agen ci je za istra`ivawe i za{titu (AID) Ba kir Ali spa hi}, logisti~ar Armije RBiH i trgovac oru`jem Hasan ^engi}, biv{i poslanik SDS-a u Na ro dnoj skup {ti ni RS \ojo Arsenovi}, te biv{i mi nis tar fi nan si ja RS Milenko Vra~ar. Neke od teroristi~kih, za brawenih or ga ni za ci ja

BiH I “AL-KAIDA“
Savjet bezbjednosti UN je 3. oktobra 2008. godine objavio izvje{taj u kome je BiH stavqena na popis dr`ava u kojima se nalaze osobe i organizacije koje poma`u teroristi~ku mre`u “Al-Kaidu“. Od tada{wih 20-ak naturalizovanih dr`avqana BiH i nekoliko humanitarnih udru`ewa, broj se do danas popeo na 86.

na toj listi su i “Kuvaiti yoint ri lif ko mi ti“, “[ko la Plan di {te“ iz Sa ra je va, te “Yemi je tul Fur kan” sa adre sa ma Put mla dih mu sli ma na 30a i Muhameda Hayijahi}a 42 u Sa ra je vu i u uli ci [tro sma je ro va 72 u Ze ni ci. Tu je i “Al-Haramein“ u ulici Ha si ba Bran ko vi }a 2A u Sarajevu i na adresi Poturmahala 64 u Travniku. Na crnoj listi SB UN nalazi se i poznati svjetski te ro ris ta Kha lil Yara ja, ~i ji bh. pa so{ no si broj 3816349, iz dat je 18. ju la 2001. go di ne u Sa ra je vu i istekao 18. jula 2006. godine. Tu je i Nedal Saleh, ~iji je paso{ broj 3545686 izdat u Travniku 2001. godine, a istekao 2006. godine. Na toj listi su i poznate organiza ci je “Al-Fur kan“, sa adresom u ulici Mladih muslimana 30A u Sarajevu i Benevolence international foundation, koja ima adrese u vi{e gradova BiH.

Rade Ristovi}, ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite RS
Treba omogu}iti porodicama stradalih pripadnika biv{e JNA da poslije 18 godina posjete mjesto stradawa wihovih najmilijih kao {to to ~ini RS ve} du`i period.

Dan kada je oti{ao “najve}i sin naroda i narodnosti SFRJ“

Tri decenije od smrti Josipa Broza Tita
BEOGRAD - Tri decenije od smrti Josipa Broza Tita ju ~e su obiqe`i li wegovi saborci iz svih krajeva biv{e Jugoslavije polagawem vijenaca i odavawem po ~as ti u “Ku }i cve }a“ u Beogradu, gdje je sahrawen bez ko mu nis ti ~kog obiqe `ja, prenose agencije. Neprikosnoveni vo|a jugo slo ven skih ko mu nis ta i do`ivotni predsjednik partije i dr`ave, umro je 4. maja 1980. godine u Qubqani u 15.05 ~asova, a sahrawen je ~etiri dana kasnije u prisus tvu 209 vi so kih zva ni ~nika iz 107 dr`ava svijeta.

TITO IZ RATA iza{ao kao mar{al
Tito je iz Drugog svjetskog rata iza{ao sa ~inom mar {a la, kao le gen dar ni vo|a antifa{isti~kog pokreta. Bio je jedini vrhovni ko man dant u Dru gom svjet skom ra tu ko ji je rawen u borbama na Sutjesci. Po sli je ra ta uki nuo je monarhiju i vi{estrana~ki sis tem i odmah 1945. iza bran za predsjednika Vlade

@eqko Kom{i}, hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH
Obiqe`avawe 18. godi{wice stradawa pripadnika JNA u Dobrovoqa~koj ulici je poku{aj provokacije iz Republike Srpske.

i ministra odbrane, da bi predsjednik dr`ave postao 1953. godine. Na najvi{u funkciju je biran sedam puta, s tim {to je do `i vo tni pred sje dnik dr`ave i partije postao maja 1974, a bio je uje dno i vrho vni ko man dant oru `a nih sna ga i Sa vje ta na ci onalne odbrane. U zanosu revolucionarne “prav de“ odmah po sli je ra ta, pod mas kom “bor be protiv saradnika okupatora“, komunisti pod Titovim vo|stvom surovo su se obra-

~unali sa ideolo{kim i poli ti ~kim pro ti vni ci ma, ~ime je nepovratno uni{ten ~itav gra|anski sloj. Tito je bio strateg cjelokupne spoqne politike u NOB-u, a poslije pobjede i obnove zemqe, od 1956. okre}e se pre vas ho dno spoqnoj politici i ja~awu polo`aja zemqe na me|unarodnoj sceni. Sa li de ri ma In di je i Egipta Nehruom i Naserom inicirao je osnivawe Pokre ta nes vrsta nih ze maqa 1961. godine u Beogradu.

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 5

Tu`ioci u Srpskoj nisu jedini odgovorni za lo{e vo|ene procese
FOTO: GLAS SRPSKE

Bodo Veber o politici Wema~ke

Kona~na odgovornost le`i na sudovima
Sudovi nastoje da zadovoqe statistiku, pa tako donesu 100 osu|uju}ih presuda u lak{im krivi~nim djelima, dok u te{kim posebno privrednog kriminala dolazi do osloba|aju}ih presuda. Me|utim, zadovoqena je statistika, ka`e Soldat
fra nije kona~na, jer optu`eni u ~i jim slu ~a je vi ma su odba~ene optu`be ili izre~ene osloba|aju}e presude traBAWA LUKA - Glavni `e uku pno 10.852.099 KM tu`ilac Republike Srpske od{tete. Buki} je naveo da su proAmor Buki} kazao je da se na osnovu zahtjeva biv{ih optu- blem osloba|aju}e presude u `enika za nov~anu od{tetu slu~ajevima u kojima su optune mo`e kvalitetno ocije- `eni bili u pritvoru i sada ni ti rad tu `i la {ta va u u skla du sa za ko nom ima ju RS, ve} da je u toj analizi pravo na obe{te}ewe. neophodno uvrstiti i podat- Me|utim, sve te optuke o broju podignutih optu- `nice sud je preispitao i `nica i izre~enih osu|uju- potvrdio da ima elemenata za }ih presuda. podizawe optu`nice i pokre- Osloba|aju}ih presuda, tawe sudskog postupka. Drugo na osnovu kojih biv{i optu- je pitawe {to, poslije toga, u `e ni ci tra `e nov ~a ne od - nekim slu~ajevima sud izri~e {tete od RS, je veoma malo. osloba|aju}e presude - rekao Ve}ina presuda je osu|uju}a i je Buki}. to jasno govori o efikasnosOn je priznao da tu`ilati tu`ila{tava u RS - preci- ~ki sistem u RS ima slabosti zirao je Buki}. i mawih propusta, ali je doSrpska }e zbog odba~enih dao da je efikasnost tu`ilaoptu`nica i izre~enih oslo- {tava nesporna. ba|aju}ih presuda morati da - Tu`ioci su izlo`eni isplati pribli`no 700.000 nevi|enom pritisku medija i maraka od{tete, a ni ova ci- javnosti. Mnogi optu`uju tu`ioce za nerad. Izgleda da su tu`ioci uvijek krivi za sve. U jednom trenutku nam za mje re {to ne Dokazi podi`emo optu`nice, u drugom da pokre}emo previ{e Vitomir Soldat je naveo da policija u nesudskih procesa. kim istragama nedovoqno radi na terenu. Me|utim, tu`i- O tome govore i posqedwi doga|aji u la{ tvo je sa mo vezi sa potragom za bjeguncima. ^esto se privode qudi i podnose izvje{taji za otje dan se gment krivawe 20 djela, a nema dokaza ni za jepra vo su |a RS, a dno krivi~no djelo - tvrdi Soldat. kona~ne odluke doPI[U: MIROSLAV FILIPOVI] miroslavf@glassrpske.com NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Srbija u EU ako izru~i Mladi}a Hagu
BERLIN - Wema~ki politikolog Bodo Veber ocijenio je ju~e da }e Wema~ka podr`ati kandidaturu Srbije za ~lanstvo u Evropsku uniju ako Beograd promijeni svoju dr`avnu politiku prema Kosovu i izru~i Ratka Mladi}a Ha{kom tribunalu. - Ako Srbija promijeni svoju dr`avnu politiku prema Kosovu i izru~i Ratka Mladi}a jo{ ove godine Ha{kom tribunalu, ni Wema~ka u tom slu~aju vi{e ne}e mo}i da ko~i Evropsku uniju pri davawu Srbiji statusa kandidata - rekao je Veber za Doj~e vele.

Nastavqa se su|ewe Karaxi}u

Zaimovi}eva svjedo~i o snajperskoj kampawi
HAG - Su|ewe Radovanu Karayi}u bi}e nastavqeno danas u Ha {kom tri bu na lu, kada bi optu`ba kao svjedoka trebalo da izvede Fatimu Zaimovi}, koja je u toku rata radila kao glavna sestra na Odjeqewu dje~ije hirurgije u bolnici Ko{evo u Sarajevu, javila je Srna. Zaimovi}evu je tu`ila{tvo po zva lo da pru `i is kaz o gra na ti rawu i snaj per skoj kam pawi pro tiv ci vil nog stanovni{tva i posqedicama po gra|ane, ukqu~uju}i wu i wenu porodicu. Ona }e opisati pod kojim uslovima je bolnica Ko{evo radila u toku rata i govoriti o pojedinim incidentima u gradu.

Amor Buki}, glavni tu`ilac RS

nose sudovi - naglasio je Buki}. Rekao je da nisu ta~ni navodi da tu`ioci u RS nikome ne pola`u ra~une o svom radu. - Izvje{taje o radu tu`ioca dostavio sam i obrazlagao pred Visokim sudskim i tu `i la ~kim sa vje tom BiH, Vladom RS i Narodnom skup{tinom RS - istakao je Buki}.

BUKI]: KONA^NE odluke ne donose tu`ioci nego sudovi
Glavni tu`ilac bawolu~kog Okru`nog tu`ila{tva Vitomir Soldat smatra da su za odba~ene optu`nice uglavnom odgovorni sudovi. - Sud se pri do no {ewu presuda rukovodi floskulom “van svake razumne sumwe“. Me|utim, to ~esto dovodi do osloba|aju}ih presuda. Sudovi nekad nastoje da zadovoqe statistiku, pa tako donesu 100 osu|uju}ih presuda u lak{im krivi~nim djelima, dok u te{kim djelima privrednog kriminala ~esto se mawe radi i dolazi do osloba|aju}ih presuda. Me|utim, zadovoqena je statistika, jer je to samo dva odsto osloba|aju}ih presuda, {to nije puno za sud rekao je Soldat. On ka`e da su osloba|aju}e presude uglavnom u pre-

dmetima privrednog kriminala. - Pos to ji i ne ga ti van pritisak javnosti i medija na tu`ioce da nekoga pritvore i podignu optu`nicu, pa ponekad pojedini tu`ioci di`u optu`nice bez kvalitetnih dokaza. Osim toga, uo~eni su nekad i propusti u radu policije - kazao je Soldat. Pravobranila{tvo RS je u periodu od 2003. do ove godine zaprimilo 76 zahtjeva za nadoknadu {tete zbog odba~enih optu`nica, od kojih dva zahtjeva koja se odnose na optu`nice Specijalnog tu`ila{tva RS, a ostali zahtjevi se ti~u optu`nica okru`nih tu`ila{tava u Srpskoj. Jedan od najve}ih od{tetnih zahtjeva zatra`io je biv{i direktor Vazduhoplovnog zavoda “Orao“, optu`en u istoimenoj aferi, Milan Prica i saoptu`eni. On od RS tra`i milion maraka, a sud je u prvostepenoj presudi dosudio od{tetni iznos od 122 hiqade ma ra ka. U “afe ri Orao“ Tu `i la{ tvo u Bijeqini optu`ilo je 17 biv{ih visokih vojnih i civilnih funkcionera Republike Srpske. Me|u onima koji su tu`ili RS zbog odba~enih optu`bi je \or|e @drale, koji je u me|uvremenu osu|en na 20 godina robije zbog ubistva Qubi{e Savi}a Mauzera.

Radovan Karaxi}

FOTO: AGENCIJE

Sastanak krwe kre{evske {estorke

Lijanovi} optu`io HDZ BiH za veleizdaju
[IROKI BRIJEG - Sastanku kre{evske {estorke, koji je ju~e odr`an u [irokom Brijegu u organizaciji Narodne stranke “Radom za boqitak“, nisu se odazvali predstavnici HDZ-a BiH i Hrvatsko-kr{}anske demokratske unije, prenose agencije. Potpredsjednik stranke “Radom za boqitak“ Jerko Ivankovi} Lijanovi} optu`io je HDZ BiH za “veleizdaju“. - Poslije ovoga vidqivo je da su na hrvatskoj politi~koj sceni u BiH formirana dva suprotstavqena bloka - istakao je Lijanovi}. Sastanku su ju~e prisustvovali predsjednik Hrvatske stranke prava BiH Zvonko Juri{i}, predsjednik HDZ 1990 Bo`o Qubi} i predsjednik Hrvatsko-seqa~ke stranke - Nova hrvatska inicijativa Mario Karamati}.

U Republici Srpskoj danas po~iwu sa radom privredni sudovi

Specijalizacijom do boqeg pravosu|a
BAWA LUKA - U Republici Srpskoj danas }e po~eti sa radom pet okru`nih privrednih sudova u Bawoj Luci, Dobo ju, Bi jeqini, Is to ~nom Sa ra je vu i Tre biwu, kao i bawolu ~ki Vi {i pri vre dni sud. Privredni sudovi bi}e nadle`ni za rje{avawe privrednih sporova, ste~aja, likvidacije i registracije preduze}a, a wihov zadatak je da efika snim i bla go vre me nim intervencijama odmrznu nekoliko stotina miliona maraka koji su blokirani u sudskim postupcima kako bi bili uneseni u privredu RS.

SPECIJALIZACIJA sudova bila neophodna
Predsjednik Vi{eg privrednog suda u Bawoj Luci Bogdan Ga ji} ka zao je da }e privredni sudovi doprinijeti efikasnijem pravosu|u u RS. - Specijalizacija sudova je

bila neophodna zbog brojnosti predmeta privrednih sporova i zna~ajnih izmjena pravne mate ri je i re gu la ti ve u ovoj oblasti - kazao je Gaji}. Dodao je da su ispuweni materijalni uslovi za rad Vi{eg privrednog suda. - Predmeti su preuzeti od osnovnih sudova. O~ekivawa su razumna i realna, a zadatak je br`e rje{avawe privrednih sporova - kazao je Gaji}. Pred sje dnik Okru `nog privrednog suda u Bawoj Luci

Lejla Kosi} kazala je da ovu pravosudnu instituciju ~eka 20.000 predmeta koji su do sada bili pred Privrednim odjeqewem bawolu~kog Osnovnog suda. - Prve presude se mogu o~ekivati ve} krajem ovog mjeseca - naglasila je Kosi}eva. Predsjednik Vlade RS Milorad Dodik i ministar pravde RS Yerard Selman danas }e sve~ano otvoriti Vi{i privredni sud i Okru`ni privredni sud u Bawoj Luci. M. F.

Jerko Ivankovi} Lijanovi}

FOTO: GLAS SRPSKE

Poznata irska kladionica “Pedi pauer“ postala je sponzor katoli~ke crkve u britanskom gradi}u Wumarketu, prenose agencije. Vlasnik kladionice donirao je 10.000 funti za novu ispovjedaonicu, na kojoj sada stoje ogromne reklame za ovu “ku}u poroka“. Iako ima dosta onih koji su zaprepa{}eni odlukom crkve da pristane na reklamirawe kockawa, sve{tenici nemaju namjeru da se odreknu donacije i nove, kako je ostrvski mediji nazivaju, “zgre{ionice“. Ima i vjernika koji su odu{evqeni. Neki su ~ak najavili da }e prije odlaska na trku u subotu sigurno svratiti da se ispovjede.

6 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Na listi izuzetnog blaga crkva Svetog Nikole u Fo~i

Dru{tvo
U domovima zdravqa u Srpskoj

FO^A - Komisija za o~uvawe kulturno-istorijskih spomenika BiH stavila je na listu izuzetnog blaga crkvu Svetog Nikole u Fo~i, sa starom, srpskom {kolom i relikvijama neprocjewive vrijednosti, javila je Srna.

U sredwem vijeku, u tada{woj Hot~i, postojale su dvije crkve, ali su ih po osvajawu Turci poru{ili. Na temeqima velike, katedralne crkve u centru varo{i Osmanlije su oko 1.500 godine, u vrijeme Bajazita Drugog podigle Carevu xamiju.
FOTO: GLAS SRPSKE

Pove}an broj hroni~nih bolesnika
BAWA LUKA - U ambulantama i domovima zdravqa u Srpskoj ka`u da je ovih dana pove}an broj pacijenata sa hroni~nim oboqewima, zbog naglih klimatskih promjena. De`urni qekar urgentne medicine Doma zdravqa u Doboju dr Rada Durowi} isti~e da qekarsku pomo} najvi{e tra`e hroni~ni bolesnici. - To su pacijenti koji boluju od astme i bronhitisa, a kojima smetaju nagle promjene vremena, tako da je broj ovih pacijenata ne{to ve}i nego u prethodnom periodu. Ovih dana ~e{}e se javqaju i pacijenti sa stoma~nim tegobama - rekla je Durowi}eva. De`urni qekar Hitne pomo}i u Bawoj Luci dr Sr|an Vuji~i} rekao je da se broj pacijenata pove}ao u odnosu na protekli period. D. K.

TU@ILA[TVU u Trebiwu podnesena dva izvje{taja

Srpska pravoslavna crkva

Obiqe`ena dva istorijska datuma
BEOGRAD - Na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu ju~e je obiqe`ena 90. godi{wica ponovnog uspostavqawa Pe}ke patrijar{ije i {est decenija upokojewa patrijarha srpskog Gavrila Do`i}a. Duhovnu sve~anost, kojoj su prisustvovali patrijarh srpski Irinej sa arhijerejima, u~esnicima redovnog proqe}nog zasjedawa Sabora Srpske pravoslavne crkve, otvorio je dekan Fakulteta episkop ba~ki Irinej, javio je Tanjug. On je podsjetio na odluku Sabo ra do ne se nu u Srem skim Karlovcima 1920. godine, kojom je progla{ena Ujediwena autokefalna pravoslavna srpska crkva i podignuta na nivo patrijar{ije.

Zdravko Krsmanovi}

Dvije godine poslije izvje{taja policije protiv na~elnika Fo~e

Okon~ana istraga protiv Krsmanovi}a
Postupaju}i tu`ilac kona~nu odluku u “predmetu Srbiweprevoz“ iz Fo~e donije}e ove sedmice. U “predmetu Autokomerc“ istraga jo{ uvijek u toku, rekao Vukanovi}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

Ministarstvo unutra{wih poslova RS

U{te|eno vi{e od dva miliona KM
BAWA LUKA - Ministarstvo unutra{wih poslova RS je realizacijom Akcionog plana za ubla`avawe negativnih efekata svjetske ekonomske krize, koji je Vlada Srpske usvojila po~etkom 2009. godine, u{tedjelo 2.286.037 KM, {to je za 825.037 KM vi{e od planiranog. Iz MUP-a je saop{teno da su najve}e u{tede ostvarene smawewem potro{we pogonskog goriva i to 644.782 KM, poja~anim kontrolama u vezi sa isplatom naknade tro{kova prevoza dolaska na posao i s posla 385.210 KM, a na nabavci registarskih tablica zbog prelaska na novi na~in registracije vozila u{te|eno je 366.513 KM, javila je Srna.

BAWA LUKA - Istraga Okru `nog tu `i la{ tva u Trebiwu u “predmetu preduze}e ’Srbiweprevoz’ iz Fo~e“, u ko me je pro tiv na ~el ni ka op {ti ne Fo ~a Zdravka Krsmanovi}a Jedini ca za po se bne is tra ge MUP-a RS prije dvije godine podnijela dva izvje{taja, je okon~ana. Izja vio je to “Gla su Srpske“ portparol Okru`nog tu`ila{tva Trebiwe Sr|an Vukanovi} i dodao da se podno{ewe izvje{taja o~ekuje ove sedmice. - Postupaju}i tu`ilac kona~nu odluku u tom predmetu donije}e ove sedmice. U “predmetu Autokomerc“ iz Fo~e istraga je jo{ uvijek u toku. Dio dokumentacije u tom predmetu dostavqen je na vje{ta~ewe institutu u Bawu Luku ka`e Vukanovi}.

On je potvrdio da Okru`no tu `i la{ tvo Tre biwe spro vo di is tra ge pro tiv Krsmanovi}a zbog zloupotrebe slu`benog polo`aja po~iwene na {tetu preduze}a “Srbiweprevoz“ i “Autokomerc“ iz Fo~e.

ISTRAGE protiv Krsmanovi}a za zloupotrebu slu`benog polo`aja
Protiv Krsmanovi}a Jedinica za posebne istrage MUP-a RS u aprilu 2008. godine podnijela je Okru`nom tu`ila{tvu u Trebiwu dva izvje{taja o po~iwenom krivi~nom djelu zbog nezakonite kupoprodaje fo~anskog preduze}a “Srbiweprevoz“. Prvi iz vje {taj pro tiv Krsmanovi}a podnesen je zbog nesavjesnog rada u slu`bi, a drugi zbog podstrekavawa na izvr{ewe krivi~nog djela. Krsmanovi} se zbog ovih iz-

vje{taja `alio predstavnicima EUPM-a, ali mu je, poslije provjere, odgovoreno da je izvje{taj protiv wega podnesen po zakonu. Za istragu protiv Krsmanovi}a bio je zadu`en tu`ilac @arko Mili}. Jedinica za posebne istrage MUP-a RS u izvje{taju je navela da postoji osnovana sumwa da je Krsmanovi}, kao na~elnik Fo~e, protivpravno dao punomo} na~elniku Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnosti Zoranu ]osovi}u

da u ime op{tine na licitaciji, odr`anoj 14. novembra 2007. godine, kupi nekretnine preduze}a “Srbiweprevoz“. Istaknuto je da je to protivno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta op{tine Fo~a, kao i odredbama Zakona o prometu nepokretnosti. Krsmanovi} je ranije izjavio “Glasu Srpske“ da “od svega toga nema ni{ta, jer je sve pokrenuto u svrhu biv{e predizborne kampawe“.

Izvje{taj
Jedinica za posebne istrage MUP-a RS u izvje{taju tu`ila{tvu navela je da je op{tina Fo~a na licitaciji odr`anoj 14. novembra 2007. godine po pravu pre~e kupovine kupila imovinu “Srbiweprevoza“ po najvi{oj izlicitiranoj cijeni u iznosu od 500.000 KM. - Krsmanovi} je 18. decembra 2007. godine protivpravno zakqu~io ugovor o kupoprodaji izlicitiranih nekretnina od “Srbiweprevoza“ - navedeno je u izvje{taju.

Bogoslovski fakultet u Fo~i

FOTO: ARHIVA

Sveti arhijerejski sabor SPC

Nakon {to zahtjevi Sindikata Urbanisti~kog zavoda RS nisu ispo{tovani

Sjedi{te Bogoslovskog fakulteta ostaje u Fo~i
PODGORICA - Sveti arhijerejski sabor Srpske pravosla vne crkve odlu ~io je da Bogoslovski fakultet “Sv. Vasilije Ostro{ki“, kao dio Univerziteta u Isto~nom Sarajevu, ostaje sa sjedi{tem u Fo~i, saznaje Srna u Patrijar{iji SPC. Sabor SPC nije prihvatio prijedloge da se Bogoslovski fakultet preseli u Lukavicu u Isto~nom Sarajevu, ~ime je stavqena ta~ka na brojne nesporazume zbog protivqewa gra|ana Fo~e i lokalne samouprave o preseqewu Bogoslovskog fa kul te ta, na vo de u Patrijar{iji. Prema istom izvoru, novo rukovodstvo Fakulteta, sa dekanom protojerejem-stavroforom doktorom Borisom Brajovi}em na ~e lu do bi lo je ne po di jeqenu podr{ku arhijereja u pogledu upravqawa i daqeg razvoja jedinog bogoslovskog fakulteta u RS.

Radnici stupaju u generalni {trajk
BAWA LUKA - Radnici Urbanisti~kog zavoda RS danas }e stupiti u generalni {trajk, jer poslodavac nije ispunio nijedan od wihovih zahtjeva, potvrdio je “Glasu Srpske“ predsjednik Sindikata Urbanisti~kog zavoda RS Igor Kqaji}. On je dodao da }e zaposleni redovno dolaziti na svoja radna mjesta, ali da ne}e raditi dok se ne ispune wihovi zahtjevi. - Sa novim direktorom Goranom Vajki}em smo razgovarali, ali nikakav dogovor nismo postigli. On je ponudio da i daqe radimo, ali da ne pitamo za plate, kao ni za ostale na{e zahtjeve. To za nas nije bilo prihvatqivo i Sindikat je donio odluku da danas stupimo u generalni {trajk - istakao je Kqaji}. On je naglasio da su radnici ovog preduze}a dovedeni na rub egzistencije, jer plate nisu dobili pet mjeseci, a doprinosi za penzijsko i invalid sko osi gu rawe se ne upla}uju. Novi direktor Urbanisti~kog zavoda RS Goran Vajki}, koji je u petak preuzeo funkciju, rekao je da navodi Sindikata nisu ta~ni, te da je wihova odluka o stupawu u {trajk suprotna zakonu. Najve}i akcionar Urbanisti~kog zavoda sa 48,8 odsto akcija je kontroverzni bawolu~ki biznismen Jovan Vidovi}. CJB Bawa Lu ka ne da vno je Okru`nom tu`ila{tvu Bawa Luka uputio izvje{taj, koji je vra}en na dopunu, u kojem je Vidovi}a i ~etiri direktora u Zavodu osumwi~io da su Zavod i buyet RS o{tetili za vi{e od milion maraka. Izvje{taj protiv Vidovi}a i wegovih direkto ra iz Za vo da Okru `nom tu`ila{tvu podnijela je i Poreska uprava RS . M. ^.

NOVI direktor Zavoda RS Goran Vajki}
- Imali smo veoma iscrpan razgovor, ali Sindikat nastupa ucjewiva~ki - rekao je Vajki}.

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 7

Pove}ana vrijednost prodaje poqoprivrednih proizvoda na pijacama u RS
BAWA LUKA - Vrijednost prodaje poqoprivrednih proizvoda na pijacama u Srpskoj u martu iznosila je 1,65 miliona KM i ve}a je za 1,6 odsto u odnosu na februar, podaci su Zavoda za statistiku RS, javila je Srna. U strukturi prodaje najve}a vrijednost od 297.697 KM odnosi se na vo}e, {to ~ini 18 odsto od ukupne prodaje. Vrijednost prodaje povr}a bila je 250.347 KM, a mlijeka i mlije~nih proizvoda 221.319 KM. Najve}i rast vrijednosti prodaje u martu u odnosu na februar od 113,2 odsto registrovan je kod prodaje ribe, te 39,6 odsto kod povr}a.

Delegacija Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) danas dolazi u BiH

Vijesti
OC “Jahorina“

FBiH dovodi u pitawe aran`man sa MMF-om
FBiH bi bez tog novca te{ko mogla da ostvaruje buxetske obaveze. Sigurno da }e se ponoviti scenario od pro{lih posjeta kada je FBiH u posqedwi momenat ispuwavala obaveze, ali ipak o~ekujem da }e one biti ispuwene, te da }e ta sredstva biti operativna po planu, kazao Goran Ra~i}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com Tre}a tran{a mo`e biti otkazana odnosno prolongirana FOTO: ARHIVA

Zavr{en tender za oswe`avawe
BAWA LUKA - ^etiri pre du ze }a iz okru `ewa dostavila su svoje ponude na javnom tenderu za izvo|a ~a ra do va za pro je kat vje {ta ~kog oswe`a vawa sta za na Ja ho ri ni, pot vrdio je “Gla su Srpske“ di re ktor Olim pij skog centra “Jahorina“ Branko Koroman. On je dodao da bi Komisija do kraja sedmice trebalo da objavi ime pre du ze }a sa naj boqom po nu dom kao i vrijednost radova. V. K.

Vlada RS

Prenos kapitala na op{tine
BAWA LUKA - Vlada RS utvrdila je Prijedlog zakona o prenosu prava svojine na kapitalu RS u preduze}ima koja obavqaju komunal ne dje la tnos ti na jedinice lokalne samouprave, kojim se defini{e da se pravo svojine na kapitalu Republike u preduze}ima prenosi bez naknade na jedinice lokalne samouprave na ~ijoj teritoriji se nalazi sjedi{te preduze}a, prenosi Srna.

BAWA LU KA - Ako FBiH ne ispuni uslove za is pla tu tre }e tran {e stend-baj aran`mana Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), mo ra li bi se tra`iti neki novi izvori, jer je ovaj novac ura~unat u buyete i sigurno je da bi to stvo ri lo no ve pro ble me, rekao je predsjednik Skup{ti ne Udru `ewa eko no mis ta RS “SWOT“ Go ran Ra~i}. De le ga ci ja MMF-a bo ravi}e od danas do 17. maja u BiH gdje }e pro vje ra va ti ispuwava ju li vlas ti BiH uslo ve za tre }u tran {u stend-baj aran`mana koji je MMF odobrio BiH. Ra~i} je dodao da o~ekuje da }e FBiH, s obzirom na

to da je u mnogo ve}im problemima od RS, uspjeti da ispuni zahtjeve koji se pred wom postavqaju. - Federacija BiH bi bez tog nov ca te {ko mo gla da ostvaruje svoje buyetske obaveze. Sigurno je da }e se pono vi ti sce na rio od pro {lih po sje ta ka da je FBiH u posqedwi momenat ispuwava la oba ve ze, ali

ipak o~ekujem da }e one biti ispuwene, te da }e ta sredstva biti operativna po planu - kazao je Ra~i} i dodao da bi gubitak aran`mana donio probleme i RS i FBiH. Ekonomisti upozoravaju da nei spuwavawem pre uze tih oba ve za FBiH po no vo dovodi u pitawe ekonomsku stabilnost ~itave zemqe.

Ministar finansija RS Ale ksan dar Yom bi} re kao je ranije da je RS ispunila uslove za nastavak stend-baj aran`mana, ali da on ne}e bi ti re ali zo van ako sve uslove ne ispuni i FBiH.

SRPSKA ispunila uslove za nastavak stend-baj aran`mana
- Ako se u nalazu kontrole kon sta tu je da ni su ispuweni uslo vi iz pi sma namjere onda aran`man mo`e bi ti ot ka zan odno sno prolongiran dok uslovi ne bu du ispuweni - re kao je Yom bi}, ko men ta ri {u }i mogu}nost da najnovija de{avawa u FBiH, u vezi sa

Druga tran{a
Druga tran{a MMF-a BiH ispla}ena je krajem marta kada je dozna~eno 138.360.605 evra. Republika Srpska dobila je 90.203.274 maraka, odnosno tre}inu ukupnog iznosa, dok je FBiH preba~eno 180.406.549 maraka, odnosno dvije tre}ine ukupnog iznosa.

spor nim za ko nom, na ru {e ispuwewe uslo va za odo brewe ovog aran`mana. Po sli je neu sva jawa Za kona o platama federalni ministar finansija Vjekoslav Be van da izja vio je da Federacija BiH ne}e imati ~emu da se nada ako propadne aran`man sa Me|unarodnim monetarnim fondom. On je rekao da }e eventual no od stu pawe FBiH od onog na {ta se oba ve za la aran `ma nom sa MMF-om, zna ~i ti izos ta nak no ve tran {e, {to bi bio no vi udar na fe de ral ni buyet. Isplata prve dvije tran{e ta ko |e je bi la do ve de na u pitawe zbog toga {to Federa ci ja BiH ni je ispu ni la potrebne uslove.

Sarajevo

Letovi za Beograd i Zagreb
SARAJEVO - Bosanskohercegova~ka aviokompani ja “BH Er laj ns“ otvori}e 17. maja direktnu li ni ju na re la ci ji Sarajevo-Beograd, dok }e 20. maja otvoriti liniju na relaciji Sarajevo-Zagreb, pre no se agen ci je. Letovi na obje destinacije odvija}e se {est puta sedmi~no. Povratna karta na relaciji Sarajevo-Beograd-Sarajevo ko{ta}e 29 evra plus aerodromske takse, a na relaciji Sarajevo-Za greb-Sa ra je vo 30 evra plus takse.

^estitke novinarima i medijima povodom 3. maja, Dana slobode medija

Slobodni mediji va`ni za svako dru{tvo
BAWA LUKA - Zaposleni u medijskim ku}ama moraju ima ti slo bo du izra`avawa u svom radu, ali i uslove koji }e im omogu}iti istinito, pravovremeno i pro fe si onal no iz vje {ta vawe, navodi se u ~estitki Vlade RS medijama povodom 3. maja, Me|unarodnog dana slobode medija. - Vlada RS poru~uje da je otvorena za sva transparentna i dobronamjerna kriti~ka prei spi ti vawa svo ga rada - dodaje se u ~estitki. Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} kazao je da su nezavi sni i pro fe si onal ni mediji koji omogu}avaju istinite, provjerene i pravovremene informacije va`an dio sva kog de mo krat skog dru{tva.

DOPRINOSE razvoju civilnog dru{tva
Na~elnik op{tine Trebiwe Dobroslav ]uk i predsjednik SO Veselin Savi} ju ~e su upu ti li za je dni ~ku ~estitku svim novinarima i medijskim ku}ama i podsjetili na obavezu obezbje|ivawa slobode izra`avawa. Na~elnik op{tine [a-

mac Sa vo Mi ni} re kao je da su novinari {ama~ke regi je u pro te klom pe ri odu ra di li svoj po sao pro fe sionalno, savjesno i blagovremeno. Na ~el nik op {ti ne Ugqevik Vasilije Peri} i na~elnik op{tine Bijeqina Mi}o Mi}i} tako|e su uputili ~estitke novinarima i medijskim ku}ama u Srpskoj po `eqev {i im da da ju ne mjerqiv do pri nos ra zvo ju civilnog dru{tva. Srpske de mo krat ska stranka i Partija demokratskog pro gre sa is ta kle su zna~ajnu ulogu medija i novi-

nara i wihovu odgovornost u izgradwi demokratskog ambijenta koji treba da bude te-

meqen na pozitivnim dru{tvenim vrijednostima. S. T.

Livawski kanton

Region
U Srbiji i Hrvatskoj akcijom “Pet minuta gromoglasne ti{ine“, koju su organizovala udru`ewa i sindikati novinara upozorilo se na sve lo{iji polo`aj novinara i medija u ove dvije zemqe. Predsjednica Udru`ewa novinara Srbije Qiqana Smajlovi} istakla je da se u Srbiji situacija pogor{ala jer je donesen Zakon o informisawu koji predvi|a prekomjerne kazne za novinare. Crnogorski ministar kulture Branislav Mi}unovi} rekao je da se medijska politike Crne Gore ogleda u harmonizaciji medijskog zakonodavstva koji garantuju nezavisnost i slobodu medija.

\aci sve vi{e tonu u poroke
LIVNO - Sredwo{kolci na podru~ju Livawskog kantona sve vi{e su skloni konzumirawu alkoholnih pi}a, cigareta i droga, a nerijetko se de{ava da zbog trovawa alkoholom padaju u komatozna stawa i zavr{avaju u Hitnoj pomo}i Kantonalne bolnice “Fra Mihovil Su~i}“ u Livnu, prenosi Srna.

8 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Tradicionalna smotra narodne muzi~ke ba{tine

Kroz RS
Mili}i

TREBIWE - Povodom 35 godina folklornog stvarala{tva u Petrovom Poqu kod Trebiwa i rada KUD “Hercegovac“ u organizaciji ovog dru{tva odr`an je [esti sabor folklora. U programu tradicionalne smotre narodne muzi~ke ba{tine,

osim doma}ina nastupili su KUD “Kosovski bo`ur“ iz Kosovske Mitrovice, “Alat“ Trebiwe, “Abra{evi}“ ^a~ak, “Nevesiwe“, “Zelengora“ Gacko, “Igalo“, “\ur|evdansko kolo“ Podgorica i ~lanovi guslarskih dru{tava iz Trebiwa. R. Mi.

Za omladinske projekte odobreno 4.800 KM
MILI]I - Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske odobrilo je 4.800 KM za projekte koje je kandidovao Omladinski savjet Mili}i, od kojih je jedan, kurs akusti~ne gitare, ve} u fazi realizacije, javila je Srna. Od dobijenog novca kupqeno je pet gitara za kurs koji trenutno poha|a 15 polaznika. Predsjednik mili}kog Omladinskog savjeta Sini{a [e{lija rekao je da se Savjet, uz kurs gitare, priprema i za kurs amaterske fotografije. - Planirali smo da organizujemo i kurs modernog plesa i novinarstva. Svi ovi kursevi su besplatni i pristupa~ni za sve na{e ~lanove i omladince - rekao je [e{lija na redovnoj godi{woj Skup{tini Savjeta.

FOTO: ARHIVA

SJEVER RS najosjetqiviji na grad

Istorijski ~as u Trebiwu

Poqoprivrednici ne treba da strahuju od grada

Patwe i `rtve Srba sreza trebiwskog
TREBIWE - U organizaciji Udru`ewa potomaka i po {to va la ca do bro voqaca ratova 1912-1918. iz Trebiwa i Saveza potomaka ratnika Srbije iz Beograda ju~e je u amfiteatru Hidroelektrana na Trebi{wici odr`an kulturno-istorijski ~as “Patwe i `rtve Srba sreza trebiwskog 1914-1918“. Pred sje dnik Grad skog odbora Saveza potomaka ratnika Srbije Beograd Boro Vukan rekao je da je tokom Prvog svjetskog rata na podru ~ju tre biwskog sre za obje {e no ili stri jeqano oko 300 Srba, dok je sav mu{ki `ivaq pozvan u austrijsku vojsku. - Oni koji se nisu odazvali, bili su zatvarani u kazamatima {irom Austrije. Tokom rata u srpskoj vojsci bilo je oko 500 Srba sa ovog podru~ja. Uglavnom to su bili oni koji su bje`ali iz austrijske vojske i prikqu~ivali se savezni~kim snagama, da bi kasni je bi li prikqu~e ni srpskoj vojsci na Solunskom frontu. Jedan broj Srba stigao je i iz dijaspore. Uglavnom to su bili dobrovoqci koji su dolazili iz Amerike - rekao je Boro Vukan. R. Mi.

Rakete {tite 650.000 hektara oranica
Preduze}e “Protivgradna preventiva RS“ potpisalo je ugovor sa 13 op{tina u Srpskoj i gradom Bawa Luka o za{titi od grada. Sa op{tinom Prijedor se vode pregovori, dok Doboj i Brod nisu potpisali ugovor o za{titi sa ovom firmom
PI[E: SLOBODAN PUHALO krozrs@glassrpske. com

Protivgradna za{tita u Republici Srpskoj

Op{tina [ekovi}i

Obezbije|eno 50 studentskih stipendija
[EKOVI]I - Op{tina [ekovi}i obezbijedila je 36.000 KM u ovoj godini za stipendirawe 50 stu de na ta sa po dru ~ja ove op {ti ne, ja vi la je Srna. Na ~el nik [e ko vi }a Sne`an Soki} izjavio je da nas da su 24 stu den ta sti pen dis ti iz ra ni jih godina, a 26 su novi, koji su izabrani me|u 48 kandi da ta pri javqenih na konkurs koji je op{tina Swe`an objavila po~etkom marta. Soki} Soki} je dodao da je nivo izdvajawa za stipendirawe studenata u [ekovi}ima isti kao i u pro{loj godini, {to je uslovqeno ~iwenicom da op{tina jo{ nema usvojen buyet. - Zbog toga je i pojedina~na mjese~na stipendija na nivou lawske i iznosi 60 KM. Namjeravamo da taj iznos pove}amo na 80 KM ukoliko se u skorije vrijeme usvoji buyet, jer je o~igledno da su tro{kovi {kolovawa, a i svi ostali, zna~ajno porasli - rekao je Soki}. On je dodao da pravo na stipendiju u prvoj godini studirawa po automatizmu ostvaruju samo u~enici generacije.
FOTO: ARHIVA

DOBOJ - Sistem protivgradne za{tite Republike Srpske ovog qeta brani}e 650.000 hektara poqoprivrednog zemqi{ta u 16 lokalnih zajednica. Izja vio je ovo “Gla su Srpske“ direktor JP “Protivgradna preventiva Republike Srpske“ Rajko Popovi}. - Potpisani su ugovor sa 14 lokalnih samouprava u Srpskoj. To su Bawa Luka, na ~ijem po dru ~ju ima 17 protivgradnih stanica, zatim Kozarska Dubica deset, Lakta{i deset, Gradi{ka 22, Srbac {est, Prwavor 17, Derventa 13, Modri~a pet, [amac pet, Pelagi}evo tri, Dowi @abar dvije, Bijeqina 24, Zvornik deset, Bratunac {est, Br~ko distrikt osam i Grada~ac u FBiH {est stanica izjavio je Popovi}. Jo{ uvijek nisu potpisa-

ni ugovori sa op{tinama Doboj i Brod, a sa predstavnicima Pri je do ra vo de se pregovori, tako da stanice na tim podru~jima nisu pu{tene u rad 15. aprila, kada po~iwe da djeluje protivgradna za{tita.

DOBOJ ostao du`an 24.000 KM za za{titu
- Op{tina Doboj raspola`e sa osam stanica, za ~iji rad treba izdvojiti 24.000 maraka. Pro{le godine predstavni ci op {ti ne da li su usmeno obe}awe da }e potpisati ugovor, ali to nisu uradili, pa su nam ostali du`ni tu sumu. Preduze}e je iz svojih sredstava izmirilo obaveze prema anga`ovanim strijelcima u minuloj godini. Ne o~ekujemo potpisivawe ugovora za ovu godinu, pa nismo pustili u rad wihove protiv-

gradne stanice - obja{wava Popovi}. U op{tini Brod nema interesovawa za rad stanica, pa za ovu i pro{lu godinu nisu potpisali ugovore, a za 2008. duguju 3.204 marke. - U op{tini Prijedor na putu smo potpisivawa ugovora, poslije ~ega }emo pustiti u rad trinaest protivgradnih stanica - isti~e Popovi}. Sjeverni dio Republike Srpske, prema wegovim rije-

~i ma, na jo sjetqivi ji je na {tetu od grada, po{to se tu ostvaruje vi{e od 90 procenata poqoprivredne proizvodwe. Rije~ je o Prijedorskom poqu, Lijev~u poqu, Posavini, Semberiji i dolini rijeke Bosne. - Organizovan i potpuno tehni~ki opremqen sistem protivgradne za{tite obezbje|uje smawewe {tete od grada za 50 do 60 pro ce na ta u odnosu na teritoriju na kojoj nema za{tite - tvrdi Popovi}.

SREDSTVA
Rajko Popovi} nagla{ava da Republika Srpska finansira sistem protivgradne za{tite sa 0,4 procenta buxetskih sredstava predvi|enih za podsticaj razvoja poqoprivrede i sela. - Za 2010. godinu upla}eno je 320.000 maraka na ra~un preduze}a i slu`i}e iskqu~ivo za nabavku protivgradnih raketa. Na osnovu ugovora op{tine izdvajaju 3.000 maraka po protivgradnoj stanici, a pravna i fizi~ka lica, koja su vlasnici ili korisnici zemqi{nih povr{ina, pla}aju 1,5 maraka godi{we po hektaru obradive zemqe - isti~e Popovi}.

Ple som pro tiv ba ri je ra
TREBIWE - Ciq projekta “Bez granica - inkluzija, kul tu ra i umje tnost“ je integracija osoba sa invaliditetom u oblasti kulture i umjetnosti, kroz razli~ite programe koji se odnose na omogu}avawe pristupa kulturnim sadr`ajima i prilago |a vawe ra zli ~i tim vrstama hendikepa. Ovo je istaknuto ju~e na predstavqawu ovog projekta u trebiwskom Domu mladih. - Ciq je tako|e otvarawe mo gu }nos ti za kre ati vno izra`avawe osoba sa invaliditetom i wihovo osna`ivawe da se bave kreativnim poslovima, po uzoru na umjetnike sa invaliditetom, koji su ostvarili visoke umjetni~ke re zul ta te - is ta kla je idej ni vo |a pro je kta Ol ga @u lo vi} iz pod go ri ~kog Me|unarodnog umjetni~kog foruma. Prema wenim rije~ima inicijator ovog regionalnog projekta, usmjerenog na integraciju osoba sa invaliditetom u BiH, Crnoj Gori i Hrvatskoj, je Performa ars international - Me|unarodni umje tni ~ki fo rum iz Podgorice, a u Trebiwu se sprovodi uz podr{ku Centra za socijalni rad iz na{eg grada. @ulovi}eva je dodala da je sa vre me ni ples upra vo forma koja pru`a dobre mogu}nosti osobama sa invalidi te tom da raz mjewuju kreativnu energiju. ]uk je re kla i da tre biwski Centar sprovodi brojne aktivnosti u programima za{tite osoba sa invaliditetom, posebno djece i mladih. - Ovaj projekat dopuwuje kvalitet na{ih usluga i u sqede}ih pet dana, koliko traje, u~i}emo osobe sa inva li di te tom ka ko da se ukqu~e u broj ne kul tur ne aktivnost - rekla je Mira ]uk. U radu petodnevne radioni ce u~es tvu je ame ri ~ka umjetnica Karen Peterson, sa plesa~kom trupom. R. Mi.

Projekat “Bez granica - inkluzija, kultura i umjetnost“

Doboj
POLICIJA Registrovana tri krivi~na djela, naru{avawa javnog reda i mira nije bilo. Nije se dogodila nijedna saobra}ajna nesre}a. VODOVOD Redovno snabdijevawe grada vodom.. STRUJA Redovno napajawe elektri~nom energijom. PORODILI[TE Ro|ene dvije djevoj~ice i tri dje~aka.

CIQ PROJEKTA kreativno izra`avawe invalida
Jo{ je dodala da ovakvi projekti istovremeno vr{e sen zi bi li za ci ju za je dni ce prema ovoj kategoriji stanovni{tva. Direktor Centra za socijalni rad Trebiwe Mira

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 9
FOTO: S. TASI]

Za omladinsku politiku 80.000 maraka
TREBIWE - Za omladinsku politiku i organizovawe devet omladinskih organizacija sa podru~ja op{tine Trebiwe bi}e izdvojeno ukupno 80.000 maraka. Komisija za pitawe mladih trebiwske op{tine odlu~ila je da, na osnovu javnog konkursa za raspodjelu sredstava buxeta op{tine, sredstva budu dodijeqena Centru za edukaciju i razvoj mladih, Centru za razvoj omladinske politike, Omladinskoj organizaciji “Herc Fest“ i drugima. R. Mi.

Radomir Pavlovi}, smijeweni predsjednik SO Srebrenica

U Srebrenici IZ vodi glavnu rije~
Ako Islamska zajednica vodi glavnu politiku u Srebrenici, onda srpski narod mora biti svjestan posqedica takve politike koja ide u pravcu islamizacije ili iseqavawa, upozorio Pavlovi}

Veliki odziv Prijedor~ana

Svjetski dan borbe protiv astme

Prijedor~ani mjerili kapacitet plu}a
PRIJEDOR - Povodom Svjetskog dana borbe protiv astme Prijedor~ani su ju~e u centru grada mogli besplatno da izmjere kapacitet plu}a. Pred sje dnik Udru `ewa za po mo} oboqeli ma od as tme “Anemona“ Ilinka Macura je istakla da je ovo tradicionalna aktivnost Udru`ewa. - Ovo je tre}a godina kako organizujemo akciju besplatnog mjerewa kapaciteta plu}a, a akciji se odazvao veliki broj stanovnika - rekla je Macura. Na~elnik Pedijatrijskog odjeqewa prijedorske Op{te bolnice Vlado Radi} rekao je da je ovakve akcije nemaju preventivan karakter ve} su u funkciji popularizacije borbe protiv ove bolesti. - Dru{tvo treba da shvati da je astma jedna ozbiqna bolest i da treba dati doprinos u wenom suzbijawu, to nije samo zdravstveni ve} i socijalni problem, jer ve}i broj oboqelih prevazilazi okvire medicinske ustanove - rekao je Radi} i dodao da je u Prijedoru evidentirano 4.000 astmati~ara. S. T.

Tesli}
Odbornici SO Srebrenica PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassprske. com

SRE BRE NI CA ^iwenica da je obrazlo`ewe za moju smjenu, u ime Kluba Stranke demokratske akcije, dao predsjednik Islamske zajednice (IZ) u Srebrenici i odbornik Alija Tabakovi} potvr|uje da IZ vodi sve politi~ke procese u ovoj op{tini. Ovako je smjenu sa funkcije predsjednika Skup{tine op{tine ocijenio Radomir Pavlovi}. On je, u pi sa noj izja vi

dostavqenoj “Glasu Srpske“, istakao da je to poruka gra|anima Srebrenice, naro~ito Srbima, “{ta im se sprema u budu}nosti“.

KABINET na~elnika op{tine jednonacionalan
- Jer, ako Islamska zajednica vodi glavnu politiku u Srebrenici, onda srpski narod mo ra bi ti svjes tan posqedica takve politike, koja ide u pravcu islamizacije ili iseqavawa, upozorio je Pa vlo vi}. Do da ju }i da

Bo{waci imaju zakonodavnu, izvr{nu i sudsku vlast u ovoj op{tini Pavlovi} je naglasio da je “kabinet na~elnika op{tine jednonacionalan“. - Zar tu nema paralelizma, pita se Pavlovi} i podsje}a na obra zlo `ewe o wego voj smjeni u kojem je Tabakovi}, izme|u ostalog, rekao na sjednici lokalnog parlamenta da je Pavlovi} uspostavio pa ra lel nu vlast sa institucijama Republike Srpske. Desetogodi{wi

pred sje dnik sre bre ni ~ke skup{tine tvrdi da je ciq wegove smjene da se blokiraju nedavno zapo~ete aktivnosti Op{tinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata, vezane za reviziju spiskova za Srebrenicu i Izvje{taj Vlade RS iz 2005. godine. - To je {a mar SNSD-u, ali i istini, za koju se godinama bori srpski narod ove op{tine i koji se sada, pre ko SNSD-a `e li po tpu no slo mi ti oci je nio je Pa vlo vi}.

Poskupquje parkirawe u gradskim zonama
TESLI] - Naplata parkinga putem SMS poruka ove godine bi}e uvedena i u Tesli}u, a iz tog razloga formiran je i novi cjenovnik parking usluga, kao i nove parking zone. U op{tini Tesli} ka`u da }e se parking od sada napla}ivati po satu, a ko{ta}e od 30 do 50 fe nin ga u za vi snos ti od par king zo ne, umjesto dosada{we cijene od jednu marku za cijeli dan. U lokalnoj upravi isti~u da je ciq poskupqewa parkin ga pri kupqawe vi {e sredstava za izgradwu novih parkirali{ta. Broj parking mjesta u Tesli}u bi}e sa sada{wih 250 pove}an na 500, ~ime }e godi{wi pri ho di, sa sa da{wih 40.000, bi ti pove}ani na vi{e od 70.000 maraka. Novina je i to {to }e pri ho di os tva re ni na ovaj na~in, biti inkasirani u op {tin ski buyet, dok je proteklih godina ubirawe po tom osnovu vr{ila Bora~ka or ga ni za ci ja op {ti ne Tesli}. Gra|ani smatraju da nisu svi, po go to vo oni sta ri ji voza~i sposobni da pla}aju parking putem SMS-a. V. T

TRI GLASA SDS-a
Radomir Pavlovi} je podsjetio da ga je Skup{tina, na inicijativu Stranke demokratske akcije i uz podr{ku Srpske demokratske stranke, smijenila pro{log ~etvrtka sa funkcije predsjednika SO. - Za moju smjenu glasala su ~etiri, od ukupno jedanaest odbornika iz reda srpskog naroda, naveo je Pavlovi} napomiwu}i u pisanoj izjavi da su wegovo “ru{ewe pomogla tri odbornika iz SDS-a“.

Radomir Pavlovi}

FOTO: ARHIVA

Sprovo|ewe akcije “Za{tita mladih voza~a“ u Isto~nom Sarajevu

Motoristi najneodgovorniji
ISTO^NO SARAJEVO U ciqu prevencije saobra}ajnih nesre}a na putevima Republi ke Srpske, MUP RS u saradwi sa Auto-moto savezom RS izradio je flajer pod nazivom “Za{tita mladih voza~a“, koji }e biti podijeqeni ve}ini u~esnika u saobra}aju. Pripadnici Policijskih stanica za bezbjednost saobra}aja CJB Isto~no Sarajevo ju~e su dijelili navedeni materijal voza~ima motocikla. Ciq akcije je da se skrene pa`wa na pona{awe motociklista u saobra}aju, te da se uka`e na naj~e{}e gre{ke u saobra}aju koje oni prave.

U RS LANI poginulo sedam motociklista
- Zbog nepo{tovawa saobra}ajnih pravila i propisa voza~i motocikla, lakih motocikala i bicikla sa motorom ~es to uzro ku ju saobra}ajne nesre}e, ugro`avaju vlastite `ivote ali i `ivote ostalih u~esnika u

saobra}aju - navodi se u pamfletu. U toku 2009. godine, na putevima u Republici Srpskoj po gi nu lo je se dam mo to ci klista, te{ko je povrije|eno 54, a lak{e 96 motociklista. Sta tis ti ke po ka zu ju da naj~e{}e gre{ke koje prave motociklisti su neprilago|ena brzina, nepropisno preticawe, nepropisno kretawe na putu, nepo{tovawe prvenstva prolaza kao i druge nepropisne radwe u saobra}aju. M. K.

Kazne
Nov~ana kazna u iznosu od 40 do 50 maraka predvi|ena je za motocikliste koji ne nose za{titnu kacigu, a kazna od 100 maraka za voza~e koji u saobra}aju na putu upravqaju motornim vozilom prije sticawa zakonskog prava.
Bi}e pove}an i broj parkinga FOTO: V. TOPI]

Isto~no Sarajevo
STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom. PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba POLICIJA Prijavqena ~etiri krivi~na djela i to dva u Isto~noj Iliyi, dva u Palama i jedno u Sokocu. Dogodile se ~etiri saobra}ajne nesre}e. VODA Uredno snabdijevawe vo dom.

10 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Osnovci iz Bara}a najboqi poznavaoci saobra}ajnih znakova
Prwavor
MRKOWI] GRAD - Ekipa Osnovne {kole “Vuk Karaxi}“ iz Bara}a kod Mrkowi} Grada ekipni je pobjednik Regionalnog takmi~ewa “Djeca u saobra}aju“ u~enika osnovnih {kola sa podru~ja mrkowi}ke regije. U pojedina~noj konkurenciji najuspje{niji su bili Danijel Gali} iz Osnovne {kole “Ivan Goran Kova~i}“ iz Mrkowi} Grada i Milica Aramba{i}, u~enica Osnovne {kole “Rade Marijanac“ iz [ipova. Organizator takmi~ewa, na kojem je u~estvovalo preko 60 ekipa iz Mrkowi}a, Ribnika i Jezera, je Auto-moto dru{tvo “Balkana“ i Osnovna {kola “Vuk Karaxi}“ iz Bara}a. S. D.

Novi asfalt kroz Li{wu

Na “Zelenkovcu“ kod Mrkowi} Grada odr`an “Ajdu~ki sastanak“

Dragan Ubovi} hajdu~ki haramba{a
Asfaltirawe puta kroz Li{wu
FOTO: B. RADULOVI]

PRWAVOR - Radnici preduze}a “MG MIND“ iz Prwavora zavr{ili su modernizaciju puta kroz centar prwavorskog sela Li{wa, a dotrajala saobra}ajnica dobila je novi izgled polagawem asfaltnog sloja i ure|ewem kanala pored puta. Ramo [eperovi} iz Li{we rekao je da mje{tani uz pomo} op{tine nastoje da stvore boqe uslove za `ivot u ovom povratni~kom selu. - Planiramo daqu modernizaciju puteva, a jedan od projekata je i izgradwa vodovodne mre`e, jer ve} godinama imamo problem sa snabdijevawem vodom za pi}e - rekao je [eperovi}. Mje{tani Li{we u prwavorskoj op{tini poznati su kao dobri poqoprivrednici. [eperovi} ka`e da se na ratarstvo ve}ina mje{tana odlu~ila nakon {to su, usqed krize, ostali bez posla u prwavorskim preduze}ima. - Stalno zaposlewe ima tek dva odsto stanovnika Li{we. Ono {to posebno zabriwava jeste ~iwenica da sve ve}i broj mladih iz ovog sela odlazi u grad u potrazi za zaposlewem - rekao je [eperovi}. B. R.

Za dva dana na “Zelenkovcu“ se okupilo vi{e od 500 posjetilaca, a osim na{ih izletnika bilo je turista iz Srbije, Holandije i Hrvatske. Imali smo i jednog posjetioca ~ak iz Teherana, rekao Jankovi}
PI[E: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com

Humanitarna akcija Crvenog krsta

Rekordan odziv davalaca krvi
PRWAVOR - U prvoj ovogodi{woj akciji darovawa krvi u Prwavoru dragocjenu te~nost dalo je 80 osoba, {to je rekord Crvenog krsta ove op{tine u posqedwih deset godina. Sekretar prwavorskog Crvenog krsta \ura| Stoj~i} rekao je da se akciji ove godine odazvalo 150 qudi. - Posebno sam iznena|en velikim odzivom mladih davalaca, ali bih i da po hva lim veterane humanosti Ranka Vuki}a, Emira Jusi}a, Radu Radowi}a i druge ve} prekaqene prwavorske humanitarce - rekao je Stoj~i}. Prwavorski sredwo{kolac Dario Bjelowi} kazao je da je akcija darovawa krvi organizovana i na nivou gradskih sredwih {kola, pri ~emu se veliki broj wegovih {kolskih drugara odazvalo akciji. Dodao je da su sredwo{kolci spremni da u~estvuju i u budu}im akcijama Crvenog krsta. Organizacija Crvenog krsta iz Prwavora ve} godinama se svrstava me|u najaktivnije u Republici Srpskoj zahvaquju}i brojnim sli~nim akcijama kojima poma`u socijalno ugro`ene pojedince i porodice. B. R.

MRKOWI] GRAD Laskava titula hajdu~kog ha ram ba {e na tra di ci onalnoj prvomajskoj manifes ta ci ji “Aj du ~ki sastanak“, koja se ve} vi{e od dvije decenije odr`ava u Tu ris ti ~ko-eko lo {kom cen tru “Ze len ko vac“ kod Mrkowi} Gra da, pri pa la je Dra ga nu Ubo vi }u iz obli`weg sela Podra{nica. Ubo vi} je ove go di ne, me|u deset takmi~ara, imao najvi{e uspjeha u nadmetawu

Takmi~ewe u hodawu preko brvna

FOTO: S. DAKI]

za izbor hajdu~kog haramba{e u tradicionalnim drevnim disciplinama kao {to su rvawe slobodnim stilom i preno{ewe te{kog brvna.

"AJDUCI" se nadmetali u spretnosti, ~ojstvu i juna{tvu
- Presre}an sam {to sam dobio ovo veliko priznawe. Konkurencija je bila izuze-

"PAMETOVAWE"
Dva dana hajdu~kog “zborovawa“ na “Zelenkovcu“ mnogim posjetiocima osta}e upam}eno i po logorskoj vatri uz koju je odr`ano “pametovawe“ o tradicionalnom modernom na~inu `ivota, te vezi izme|u pro{losti, sada{wosti i budu}nosti. U nedjequ otvorena i mala ulica za posjetioce ispred Galerije “Za{to nije oti{ao Boro?!” u ~ast pjesnika Bogdana Radi}a, koji je 2000. godine preminuo na “Zelenkovcu“.

tno ja ka - re kao je ovo go di{wi hajdu~ki haramba{a Dragan Ubovi}. U dis ci pli ni pres ka kawe po to ka po bje du je odnio Mladen Milosavi}, a u pre las ku po to ka pre ko brvna Stefan Tuturi}. Najuspje{niji u bacawu kamena s remena bio je Vladislav Jankovi}. Predsjednik Ekolo{kog pokreta “Zelenkovac“ i vlasnik Galerije “Za{to nije oti{ao Boro?!” Borislav Boro Jankovi} kazao je da je osnovni ciq ove manifestacije da se od zaborava otrgne bo ga ta na ro dna tradi ci ja na ro da sa ovog po dru~ja, ali i da se urbani hajduci poka`u u svojim vje{tinama. - Zadovoqan sam ovogodi{wom manifestacijom i posjetom. Za ova dva dana na “Zelenkovcu“ se okupilo vi{e od 500 po sje ti la ca, a osim na{ih izletnika bilo

je turista iz Srbije, Holandije i Hrvatske. Imali smo i jednog posjetioca ~ak iz Teherana - rekao je Jankovi} i dodao da je ove godine do izra `a ja po se bno do {la voqa “ajduka“ da se nadme}u u spre tnos ti, ~oj stvu i ju na{tvu. Na “Ze len kov cu“ je dva dana boravila i grupa posjetilaca iz Zagreba, koji ka`u da su odu{evqeni ovim izleti{tem. - Na ovoj manifestaciji boravio sam kao osnovac i taj doga|aj mi je ostao u lijepom sje}awu. Uspio sam da na go vo rim dru{ tvo da ove godine do|emo na “Zelenkovac“ i nismo se pokajali rekao je mladi Zagrep~anin Davorin Luki}. Dvo dne vno prvo maj sko dru `ewe na “Ze len kov cu“ zavr{eno je uz tradicionalni na ro dni slo gan: “\ur |ev dan, haj du ~ki sas ta nak. Mitrovdan, hajdu~ki rastanak!“.

Nesavjesni pojedinci ote`avaju rad mrkowi}kim komunalcima

Sme }e ba ca ju gdje sti gnu
Humanost na djelu
FOTO: B. RADULOVI]

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. POLICIJA Evidentirana dva naru{avawa javnog reda i mira i jedna saobra}ajna nesre}a. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe elektri~nom energijom.

MRKOWI] GRAD Iako stanovnici Mrkowi} Gra da mo gu bi ti za do voqni ~is to }om gra da i ure dno{ }u odvo za sme }a, ne sa vje sni po je din ci pa le i bacaju sme}e gdje stignu, pa ra dni ci Ko mu nal nog preduze}a “Park“ imaju pune ruke posla. Di re ktor KP “Park“ Du{an Jankovi} napomiwe da se zbog u~es ta log paqewa sme}a planira zatvarawe de po ni je po sli je radnog vremena KP. - U~estale su pojave pa-

qewa sme }a u kon tej ne ri ma. Da bi po `ar bio uga {en mo ra ju da in ter ve ni {u va tro gas ci. Zbog to ga sva kog proqe}a or ga ni zu je mo po se bne pun ktove za odlagawe krupnog otpa da - is ta kao je Jan ko vi} i do dao da po je di ni vla sni ci ne kih pri vre dnih radwi ne odla`u sme}e u kon tej ne re ne go ga bacaju pored radwi. Jan ko vi} ka `e da se sme}e prikupqeno u kontejnere odvozi na gradsku deponiju na Podovima svakog

dana osim srijede.

KONTEJNERI ~esto u plamenu
- Pro {le go di ne pri k upqeno je i odve ze no 15.247 kubika sme}a, {to je za 10,29 odsto vi{e nego u 2008. go di ni. La ni smo pro sje kli i ure di li put oko de po ni je ka ko bi smo smawili mo gu }nost iza zi vawa i {irewa po`ara na obli`wu {u mu - re kao je Jankovi}. S. D.

"Avant"
Mrkowi}ki komunalci su prije godinu nabavili i multifunkcionalnu ma{inu “Avant“ za koju su prije nekoliko dana nabavqene i ~istilice sa ~etkama kako bi se uz pomo} ove ma{ine mogli odr`avati trgovi, parkinzi i trotoari. Nabavka ove ma{ine ko{tala je 25 hiqada maraka.

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 11

Zvorni~ki crkveni hor proslavio krsnu slavu
ZVORNIK - Hor zvorni~ke crkve Ro|ewa svetog Jovana Krstiteqa proslavio je ju~e krsnu slavu Svetog vladiku Nikolaja Srpskog. Dirigent hora Qubi{a Popovi} rekao je da je crkveni hor od prije sedam mjeseci spojen sa pjeva~kim dru{tvom Srpskog prosvjetnog i kulturnog dru{tva “Prosvjeta“ i da broji oko 30 ~lanova. - Za sedam mjeseci, koliko smo pripremali kompozicije koje bi se uklopile u na{a bogoslu`ewa, uspjeli smo da kompletiramo cijelu liturgiju - rekao je Popovi}. S. S.

Peru}ac kod Srebrenice

Apel za pomo} Miluna Nikoli}a iz Skelana kod Srebrenice

Jezero i daqe pokriveno sme}em

Zdravqe naru{eno u srebreni~kom logoru
Uspio sam da pre`ivim prebijawa i razna mu~ewa u muslimanskom zatvoru, ali sada sam se na{ao u bezizlaznoj situaciji, zbog naru{enog zdravqa i te{kog materijalnog polo`aja, ka`e Nikoli}
PI[E: KRSTINA ]IRKOVI] krozrs@glassrpske.com

SKELANI - Iako sam mlad, ni sam spo so ban da zaradim za hqeb, a kamoli za lije~ewe, koje mi je potre bno jer imam broj ne zdravstvene probleme koji su se javili po izlasku iz srebreni~kog logora. Tako pri~a Milun Nikoli} (32) iz Skelana kod Sre bre ni ce, ko ji je imao samo 14,5 godina kada je sa ro|akom Zlatanom Vasi}em zarobqen i odveden u policijsku stanicu po~etkom avgusta 1992. godine. - Uspio sam da pre `i vim prebijawa i razna mu~ewa u mu sli man skom zatvoru, ali sada sam se na{ao u bezizlaznoj situaciji, zbog naru{enog zdravqa i te{kog materijalnog polo `a ja. Ape lo vao bih na sve qude dobre voqe da mi po mo gnu u li je ~ewu i po vrat ku u Ske la ne - ka `e Nikoli}. On je podsjetio da su mu pripadnici Armije RBiH, u selu Maqani, ubili brata Neboj{u 5. jula 1992. godine. Wega su, ka`e, zarobili kada je krenuo na bratov grob. - Ka da sam iza {ao iz

lo go ra, mo ji ro di teqi su ubrzo umrli. Ku }a nam je, odmah na po ~et ku ra ta, opqa~kana i zapaqena. Ostao sam bez ikog svog. Sa Srbi ma, ko ji su pro gna ni sa podru~ja Srebrenice, do{ao sam u Srbiju, gdje i sada `ivim bez svog doma i ika kvih pri mawa - pri ~a Milun.

Jezero Peru}ac

FOTO: ARHIVA

MILUN IMAO 14,5 godina kada je zarobqen
Na dni ~io je, ka `e, za koru hqeba sve do 2005. godine, kada je morao na prvu operaciju. Imao je od tada ukupno pet operacija, me|u kojima i ki~me. Ne zna koliko }e ih jo{ imati jer se, ka `e, wego vo zdrav stve no stawe nije poboq{alo poslije toga. - Ro|aci su mi pomogli da obavim sve pretrage, ali i oni su u prili~no lo{oj materijalnoj situaciji, pa ne mo gu da o~e ku jem da me izdr`avaju i obezbje|uju novac za lije~ewe - ka`e Milun, da ju }i na uvid posqedwi qekarski nalaz u kojem je navedeno da wegovo zdravstveno stawe nije bitnije promijeweno poslije operacije ki~me.

SREBRENICA - Jezero Peru}ac iznad Srebrenice i daqe je preplavqeno sme}em. Otpad dolazi iz rijeke Drine, a ve} mjesecima ni{ta nije u~iweno kako bi se sprije~ila ova ekolo{ka katastrofa, javile su agencije. Iako je obe}avano da }e problem biti rije{en u {to skorijem roku, do sada ni{ta nije u~iweno. Navodno, op{tina Bajina Ba{ta svake godine pla}a gra|anima koji `ele da ~iste otpad, me|utim, takva akcija ~i{}ewa jo{ nije pokrenuta. Ina~e, u turizam op{tine Srebrenica posqedwih godina ulo`eno je nekoliko miliona maraka, a na vje{ta~kom jezeru Peru}ac postavqen je i brod koji je trebalo da slu`i za ~i{}ewe sme}a i odr`avawe jezera ~istim i pristupa~nim pliva~ima i ribolovcima. Me|utim, o jezeru niko ne brine. Ve} mjesecima je pretrpano sme}em koje dolazi iz rijeke Drine.

U{}e Uvca u Lim kod Rudog

Krst spaja dvije obale i jedan narod
Milun Nikoli} o~ekuje pomo} dobrih qudi FOTO: K. ]IRKOVI]

Zahtjevi
Milun Nikoli} tvrdi da je vi{e puta podnosio zahtjev op{tini Srebrenica da mu se obnovi ku}a u Skelanima. - Sve je bilo uzalud! Da sam zdrav i da mogu raditi, ne bih ni{ta tra`io, ali zbog zdravstvenih problema koje imam, ne mogu `ivjeti bez ne~ije pomo}i - zakqu~io je Nikoli}.

RUDO - Na uzvi{ewu Knegiwa iznad u{}a rijeke Uvac u Lim, gdje je granica izme|u Srbije i Republike Srpske, u prisustvu ve}eg broja stanovnika ovog dijela op{tina Rudo i Priboj osve{tan je Spomen-krst koji je posve}en Isusu Hristu i svim Srbima postradalim u ratovima tokom 20. vijeka. Spomen-krst, visok 11,8, a {irok 8,2 metra, osve{tao je paroh crkve u [trpcima kod

Rudog @arko Savi}. - Na ovom dijelu granice izme|u jednog naroda i dvije dr`a ve po di gli smo ovaj Spomen-krst da bar svojim sjenama povezuje obale Uvca i jedan narod koji je ginuo za iste ideale - Hristovu vjeru i srpstvo u svetosavqu - rekao je pri li kom wego vog osve {tawa Do bri sav Mi lin ko vi}, pred sje dnik SO Rudo. S. M.

Policijska stanica u Rogatici Centar za socijalni rad Zvornik

Stalna pomo} za 127 ugro`enih
prava iz oblasti socijalne, odno sno dje ~i je za {ti te, ali se sredstva ispla}uju na bazi raspolo`ivog novca istakao je Nikoli}.

Preventivno djelovawe donijelo rezultate
ROGATICA - Preventivno djelovawe policije prema licima koja se nisu pona{ala u skladu sa zakonskim propisima dalo je pozitivne rezultate, pa je ukupna bezbjednosna situacija na podru~ju op{tine ocijewena zadovoqavaju}om. To su zakqu~ili odbornici Skup{tine op{tine Rogatica na nedavno odr`anoj sjednici. - Broj krivi~nih djela u odnosu na stawe u 2008. smawen je za 24 odsto. Od ukupno registrovana 53 krivi~na djela, 39 ih je u trenutku izvr{ewa bilo po poznatom i 31 po nepoznatom izvr{iocu. U oblasti javnog reda i mira registrovano je 65 prekr{aja. Prijavqeno je 61 lice i izdato 46 prekr{ajnih naloga. Najvi{e prekr{aja u ovoj oblasti odnosi se na tu~e i fizi~ke napade, sva|e i vrije|awa - stoji u informaciji koju je usvojila SO Rogatica. S. M.

DJE^IJI dodatak prima 1.560 djece
On je do dao da u ovom trenutku tu|u wegu i pomo} koristi 495 lica. - Ima mo po vre me nu je dnokratnu pomo} i za tu namje nu pro {le go di ne buyetom je planirano 50.000 maraka, a ove godine je taj iznos smawen na 30.000, {to je, po meni, velika nepravda prema tim licima, a ote`ava i rad Centra, jer je o~ito da su potrebe svakodnevne. Jednokratna pomo} uglavnom se dodjequje za tro{kove lije ~ewa, na bav ku li je ko va, hrane i drugog i pro{le godine dodijeqeno ih je 564, a maksimalan iznos bio je 200 maraka. Sva ova prava fi-

Vuka{in Nikoli}

FOTO: S. SAVI]

ZVORNIK - Socijalnu pomo} od 41 marku u Zvorniku stalno prima 127 lica. a to ni izdaleka nije dovoqno za zadovoqewe potreba korisnika bilo kog nivoa.

Ovo je ju~e izjavio direktor zvorni~kog Centra za socijalni rad Vuka{in Nikoli}. - Svi ko ri sni ci ko ji ispuwava ju uslo ve do bi ja ju

nansira op{tina - naglasio je Nikoli}. Prema wegovim rije~ima, drugi nivo prava koji se kod Centra ostvaruje je putem dje~ije za{tite i tu se radi o dje~ijem i materinskom dodatku, opremi za novoro|en~ad i o refundaciji porodiqskih bolovawa. - U na{oj op{tini 1.560 djece prima dje~iji dodatak, a oko 230 porodiqa koristi ma te rin ski do da tak. Ovo, kao i refundaciju za porodiqsko vr{i Ja vni fond dje~ije za{tite, a svako novoro|en~e dobija i opremu rekao je Nikoli}. On je izra zio `aqewe zbog ~iwenice da se mnogo lica obra}a Centru tra`e}i neki vid pomo}i, napomenuv{i da lica koja su radno spo so bna upu }u ju na ne ku dru gu in sti tu ci ju, gdje bi eventualno mogli da ostvare neko od prava. S. S.

Zvornik
POLICIJA Nije po~iweno nijedno krivi~no djelo, javni red i mir nije naru{avan, nije bilo saobra}ajnih nesre}a. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

Srebrenica
STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana su tri pacijenta. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

12 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 13

Srpski kulturni klub proslavio krsnu slavu
[AMAC - Srpski kulturni klub RS obiqe`io je ju~e u Gorwoj Slatini kod [amca svoju krsnu slavu Svetog Nikolaja @i~kog. Liturgiji u mjesnoj crkvi Svetog Save i lomqewu slavskog kola~a uz predstavnike kluba prisustvovao je i na~elnik op{tine [amac Savo Mini} sa saradnicima. Predsjednik Srpskog kulturnog kluba RS @arko Krstanovi} podsjetio je prisutne da je klub osnovan 2008. godine u Bawoj Luci a jedan od osniva~a je i prota gorwoslatinske crkve Zoran Ili}. A. V. M.

Neophodno hemijsko tretirawe semberskih i podmajevi~kih vo}waka

U ve}ini semberskih i podmajevi~kih vo}waka, posebno u mladim zasadima, primije}ena bolest monilija koja prijeti da znatno umawi ovogodi{wi rod pa zato stru~waci savjetuju da se odmah obavi prskawe sadnica protiv ove bolesti

Monilija prijeti i ovog proqe}a

Za boqi rod vo}a neophodni savjeti stru~waka PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] stru~nih usluga u poqoprivrekrozrs@glassrpske.com di Republike Srpske.

FOTO: T. NESTOROVI]

BI JEQINA - Bo lest mladih vo}nih izdanaka monilija i ovoga proqe}a zapri je ti la je za sa di ma u Semberiji i u podmajevi~kom kraju. Stru~waci savjetuju da se {to prije obavi hemijsko tretirawe odnosno prskawe kako bi se ova bolest suzbila. - Monilija se mo`e negativno odraziti na koli~inu i kvalitet roda, posebno u mladim zasadima, pa je neophodno da se odmah reaguje i primijeni ova agro te hni ~ka mje ra. Postoji veliki izbor preparata koji efikasno djeluju, a sa monilijom nije do igrawa, ka`e in`ewer Aleksandar Popovi} iz Agencije za pru`awe

On je ovih dana obi{ao ve}inu vo}waka u ugqevi~kom kraju i savjetovao vo}arima da obave prskawe protiv monilije. Ujedno, savjetovao im je i kako se odr`ava zemqi{te u vo}waci ma i for mi ra ju kro{we mladih sadnica.

ni je ti ve }e {te te u na {im vo}wacima - ka`e predsjednik Udru`ewa vo}ara “Eko vo}e“ iz Tutwev ca kod Ugqevi ka, Darko Milo{evi}. Poznati semberski vo}ar Milan Daki} isti~e da je tra-

dicionalno vo}arstvo odavno prevazi|eno. - Nove sorte vo}a zahtijevaju ve}u brigu i rad i pravovremenu primjenu savremene agrotehnike. Monilija je ozbiqno za pri je ti la u svim vo}wacima koje vlasnici ne pr{}u. Opravdawe da se `eli po svaku cijenu proizvoditi zdrava hrana, u ovom slu~aju neprskano vo}e, nema mjesta u savre me nom vo }ar stvu. Na rod ka`e ili radi onako kako ka`e nauka ili se mani posla isti~e Daki}. Prema wegovim rije~ima, monilija prvo napada kajsije i breske, a onda i sve druge vrste vo}a: {qive, jabuke, kru{ke i drugo vo}e. - Monilija je neumoqiva. Kada se pojavi u vo}wacima prvo umawi plodove, ali vremenom se zara`eno stablo osu{i. Sa vjet je da se odmah, koliko danas, po~ne sa prskawem zasada protiv ove bolesti. I primjenom mjere prskawa mo`e se proizvesti zdravo vo}e, ali je uvijek neophodna konsultacija sa stru~wacima nijedna agrotehni~ka mjera u vo }ar stvu se ne smi je pri mjewiva ti bez sa vje ta stru~waka - napomiwe Daki}.

Igra na proqe}nom suncu

FOTO: T. NIKOLI]

Proqe}e u Semberiji

Mali{ani okupirali parkove i izleti{ta
BIJEQINA - Osim poqoprivrednika dolasku sun~anih proqe}nih dana najvi{e su se obradovali semberski mali{ani, jer kona~no mogu iz zabavi{ta i u~ionica iza}i u parkove i na izleti{ta. Vaspita~ice i u~iteqice koriste svaku mogu}nost da djecu izvedu u prirodu: na livade, proplanke, igrali{ta, parkove i izleti{ta. U Bijeqini djeca iz vrti}a najvi{e vremena provode u Gradskom parku, jer na povr{ini od desetak hektara ima dosta travwaka, {etali{ta i prostora za igru, ali i prostor sa igra~kama i spravama namijewen za dje~iju zabavu. U okolini ovoga grada ima dosta izleti{ta, posebno pored rijeke Drine u ataru sela Amajlije, te u Bawi Dvorovi i etno-selu Stani{i}i. T. N.

Vje{te ruke semberskih stolara

Od drveta prave umjetni~ka djela
BIJEQINA - U semberskim selima sve je vi{e rezbara, stolara i duborezaca koji od drveta prave brojne upotrebne predmete: namje{taj, ikonostase i ikone, ramove za slike, rukohvate za oru`je i sli~no. Nekoliko wih u ovom poslu dostiglo je visok umjetni~ki nivo kao Dragi{a Laketi} i Du{an Stevanovi}. - Skoro je da nema predmeta ko ji ne mo gu na pra vi ti od drveta. Drvodjeqstvo je tradicija u mojoj porodici, a zahvaquju}i rukotvorinama ko je sam ra ni je na ~i nio, postao sam poznati duborezac u Semberiji - ka`e Laketi}. Semberski drvodjeqci ~esto izla`u svoje rukotvorine na turisti~kim i drugim manifestacija u Bijeqini, ali u~estvuju i na sli~nim manifestacija u Republici Srpskoj i Srbiji. I na ne da vno odr`a nom Saj mu tu ri zma Sem be ri je drvodeqci su pokazali dio svojih radova, koji su privukli pa`wu posjetilaca. T. N.

Ve}i vo}waci
Vo}ni zasadi u Semberiji u podmajevi~kom kraju sve se vi{e {ire i samo su proqetos udru`ewe vo}ara “Zlatni rod” iz Bijeqine i “Eko vo}e“ iz Tutqevca u ugqevi~koj op{tini, koja okupqaju nekoliko stotina ~lanova, obezbijedila blizu 50 hiqada sadnica vo}a: jabuke, kru{ke, {qive, tre{we, vi{we... - Uvijek savjetujemo onima koji se opredijele da podignu vo}wak da primjewuje savremene metode u svom radu i da prekinu sa tradicionalnim na~inom uzgoja vo}a, jer u protivnom sav posao }e im biti uzaludan. Potrebno je da se sara|uje sa stru~wacima i onda uspjeh ne}e izostati napomiwe Milan Daki}.

NOVE SORTE vo}a zahtijevaju ve}u brigu
- Svi vo}ari u ugqevi~kom kraju obu~eni su da kvalitetno primijene mjeru za{tite protiv monilije, ali i drugih biqnih bolesti i {teto~ina u vo}waci ma, pa ne ma mjes ta strahovawu da }e ova bolest na-

Poginuli saborci nisu zaboravqeni
BIJEQINA - Na osamnaestu godi{wicu od formirawa garde “Panteri“ ju~e je na Gradskom trgu u Bijeqini slu`en parastos za 101 poginulog borca garde “Panteri“, javila je Srna. - Poginuli saborci nisu i ne }e ni ka da bi ti za bo ravqeni. Okupili smo se, 18 godina od formirawa, od dana kada smo po pravim srpskim obi~ajima polo`ili zakletvu kako to i doli~i srpskoj vojsci, da obiqe`imo ovaj dan i podsjetimo na one koji su svoj `ivot dali za stvarawe RS. Brigada koja je brojala oko 1.150 pripadnika, bila je manevarskog karaktera. Imali smo, na`alost, 101 poginulog te vi{e od 600 rawenih - rekao je ra tni ko man dant gar de “Panteri“ Qubi{a Lazi}. On je istakao da su Semberija i ova brigada dale veliki doprinos u stvarawu i o~uvawu RS, te dvije tre}ine rati{ta provela i po drugim zonama odgovornosti. - Nismo bili samo na Majevici, nego i po drugim korpusima, gdje god je zatrebalo od Krajine do Hercegovine rekao je Lazi} isti~u}i da je obaveza svih pre`ivjelih boraca ove brigade, kao i {ire dru{tvene zajednice, da brinu o porodicama koje su iza sebe ostavili wihovi saborci. - Nikada ne}emo prihvatiti visinu kazne izre~enu po~ini ocu ubis tva po koj nog Mauzera, ali jo{ vi{e i bitnije je da nismo zadovoqni rasvijetqenim motivom ubistva i otkrivawem naru~ioca ubistva. Sve dok to ne budemo znali ne mo`emo staviti ta~ku na ovaj slu~aj - rekao je Lazi}. Cvije}e i vijenca na spomenik borcima palim u Odbrambeno-otaybinskom ratu polo`ili su delegacije Bora~ke organizacija Bijeqina, pripadnici garde “Panteri“, porodice i prijateqi.

“Panteri“ obiqe`ili 18 godina postojawa

SLU@EN parastos za 101 “pantera“
On je podsjetio da je u ratu 1992. godine garda izgubila i svog komandanta Branka Panteli}a Pantera, a poslije rata 2000. godine i Qubi{u Savi}a Mauzera.

Velika vrijednost izrezbarenih predmeta

FOTO: T. NIKOLI]

[amac
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 10 pacijenata. POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela ni saobra}ajnih nesre}a. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

14 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Radnici u Gr~koj {trajkuju protiv mjera {tedwe

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

ATINA - Zaposleni u op{tinskim administracijama u Gr~koj zapo~eli su ju~e {trajk protiv ekonomskih mjera gr~ke Vlade, a za danas i sutra najavqeni su protesti i zaposlenih u privatnom sektoru, javile su agencije. Federacija saveza gr~kih novinara saop{tila je da

}e se 5. maja ukqu~iti u dvadset~etvoro~asovni {trajk. Ispred ekspoziture britanske banke “HSBC“ u Atini u nedjequ uve~e aktivirana je eksplozivna naprava koja je o{tetila ulaz u zgradu, ali povrije|enih nije bilo.

Slobodan Puhalac, ministar

18.6 17,467 319,461.75 355 2,840.00 8 0 0 6.02

Energetika {ansa nad prirodnim
Na nama je da potpisani sporazum sa Srbijom i zajedni~ku izjavu sa Italijom i Srbijom iskoristimo na najboqi na~in u okvirima koje zakoni Srpske daju, rekao Puhalac
RAZGOVARALA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO

4.6 6.22 3.9 1.45 5.87

4,619 647 322 458 60

19,659.45 4,044.93 1,255.80 664.1 364.2

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO 30.04 6,279 187,678.14 BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 22.47 7,692 170,895.93 FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 99.99 464 45,679.25 90 IK BANKA D.D. ZENICA 532 45,659.80 4.88 4,223 20,809.37 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO

Avioprevoznici

Bi}e formirana najve}a kompanija
WUJORK - Dva najve}a ameri~ka avioprevoznika “Junajted erlajns“ i “Kontinental erlajns“ postigli su sporazum o razmjeni tri milijarde dolara vrijednih akcija, ~ime }e biti formirana najve}a svjetska vazduhoplovna kompanija, javile su ju~e agencije. Integracija }e biti obavqena na ravnopravnoj osnovi, naziv “Junajted“ }e biti zadr`an, a sjedi{te nove kompanije }e ostati u ^ikagu, u sjedi{tu “Junajteda“. Na ~elu nove kompanije bi}e izvr{ni direktor “Kontinentala“ Yefri Smisek, dok }e direktor biti Glen Tilton, sada{wi direktor i izvr{ni direktor korporacije “U AL“, mati~ne kompanije “Junajteda“. Ameri~ko ministarstvo pravde je prije 18 mjeseci dalo dozvolu avioprevozniku “Delta er lajns“ da kupi “Nortvest erlajnz“, ~ime je formirana trenutno najve}a svjetska vazduhoplovna kompanija. Pro{log mjeseca “Briti{ ervejz“ i {panska “Iberija“ dogovorili su integraciju radi formirawa novog evropskog yina - grupacije “Interne{enel erlajns“.

Energetika je {ansa Republike Srpske da zadr`i suve re ni tet nad svo jim prirodnim resursima, {to ne}e ko~iti razvoj ostalih dijelova BiH. Elektroenergetski sektor mora da se razvija i da osigura pouzdano i kvalitetno snabdijevawe potro{a~a elektri~nom energijom, po ve }awe izvo za uz smawewe gubitaka i operativnih tro{kova. Rekao je ovo u intervjuu “Gla su Srpske“ mi nis tar industrije, energetike i rudarstva RS Slobodan Puhalac. - Ve} ~etvrt vijeka nije zapo~eta gradwa nekog zna~ajnijeg energetskog objekta na ovim prostorima. Investirawem u energetske projekte koji }e imati dobre ekonomske efekte, stvaramo mogu}nost za doma}a preduze}a i

doma}u radnu snagu koja }e biti anga`ovana u procesu izgradwe, ali i da u toku eksplo ata ci je, bu de otvo ren zna~ajan broj novih radnih mjesta - kazao je Puhalac. GLAS: Sa mi nis trom energetike Srbije nedavno ste u Beo gra du po tpi sa li sporazum o kori{}ewu hidro po ten ci ja la ri je ke Dri ne. Ka da bi se mo gli o~ekivati konkretniji potezi u vezi sa ovim sporazumom? PUHALAC: Sporazumom se predvi|a istra`ivawe i izrada studija opravdanosti, kao preduslova za ulagawa. Po tpi sa nim Spo ra zu mom izme|u RS i Srbije pokazan je interes za saradwu u oblasti energetike i otvoren put da se ta saradwa opredmeti. Rijeka Drina je pravi “draguq“ u energetskom smislu za Republiku Srpsku, ali i za Srbiju, koja je zainteresovana za

kori{}ewe wenih potencijala. Radi pra}ewa realizacije ovog spora zu ma u na rednih mjesec dana bi}e formiran Odbor za koordinaciju, koji }e ~initi po tri predstavnika iz Srbije i RS. Kod realizacije energetskih projekata, bitno je napomenuti da se ovi obje kti ne mo gu iz gra di ti preko no}i.

RIJEKA DRINA energetski “draguq“ Srpske
GLAS: Kakvu korist i ka kav zna ~aj RS mo `e da o~ekuje od izgradwe novih hidroelektrana? PUHALAC: Energetika je {ansa Republike Srpske, ali i prilika da zadr`i suverenitet nad svojim prirodnim re sur si ma, {to ne }e ko~iti razvoj ostalih dijelova BiH. Elektroenergetski sektor mora da se razvija i da osigura pouzdano i kvalitetno snabdijevawe potro{a~a elektri~nom energijom, pove}awe izvoza uz smawewe gubitaka i operativnih tro{kova. Ve} ~etvrt vijeka nije zapo~eta gradwa nekog zna~ajnijeg energetskog objekta na ovim prostorima, {to je neminovnost. Investirawem u one energetske projekte koji }e imati dobre ekonomske efekte, stvaramo mogu}nost za doma}a preduze}a i doma}u radnu snagu koja }e biti anga`ovana u procesu izgradwe, ali i da u toku eksploatacije, bude otvoren zna~ajan broj

TE STANARI
GLAS: Koji su jo{ elektroenergetski projekti planirani za ovu godinu? PUHALAC: Kada je rije~ o novim objektima, onda su to hidroelektrane na rijeci Bosni i Bistrici, kao i pripremni radovi za HE Ulog, odnosno TE Stanari, gdje su pripremni radovi zavr{eni, a po~etak izgradwe mo`emo o~ekivati krajem ove ili po~etkom naredne godine. Danas }e u Bawoj Luci biti potpisan ugovor izme|u EFT-a i kineske kompanije DEC Gro up o ispo ru ci opreme i izgradwi TE Stanari po principu “kqu~ u ruke“. Pu{tawe u rad elektra ne pre dvi |e no je do 2014. godine. Ako govorimo o ulagawima u postoje}e kapacitete, najzna~ajniji je remont TE Ugqevik.

^lanstvo Poqske u EU

Za {est godina dobili 21,4 milijarde evra
VAR[AVA - Ministarstvo inostranih poslova Poqske ocijenilo je da je ~lanstvo u EU bilo za dr`avu ~vrsto sidro u vrijeme svjetske ekonom ske kri ze i da joj je pomoglo da jedina u Uniji ne zapadne u recesiju. Poqska je za {est go di na ~lan stva u Evropskoj uniji dobila 21,4 milijarde evra. Poqska je preko donacija i ra znih pro gra ma pri mi la 38,1 milijardu evra. Zamjenik {efa poqske diplomatije Mikolaj Dovgjelevi~ ka zao je da se ovim novcem grade stotine kilometara novih puteva, mostova i vodovodnih mre`a. Dovgjelevi~ je rekao da bi do kraja 2013. godine u Poqskoj, zahvaquju}i novcu iz evropskih fondova, trebala biti izgra|ena i modernizovana polovi na po tre bne pu tne infrastrukture, prenijele su agencije.

novih radnih mjesta. GLAS: U Beo gra du ste potpisali i zajedni~ku izjavu sa ministrima energetike Srbije i Italije. [ta je konkretno predvi|eno tom izjavom? PUHALAC: Vlada Italije, Srbije i RS ovom izjavom opre di je li le su se da uspostave saradwu sa ciqem zajedni~kog razvoja hidropotencijala sredwe Drine, a sve u ciqu {ire regionalne saradwe. Preduslov za ovo jeste usvajawe neophodnih pravnih akata, i to najkasnije do 31. decembra 2010. godine. Realizaciju prve faze, koja se odnosi na istra`ivawe i izradu

Sistem internih cijena ugqa donosi gubitke Rudarskom basenu "Kolubara"

Ostali bez milijardi dinara
LAZAREVAC - Rudarski basen (RB) Kolubara je u od 2006. do 2009. godine ostao bez 15,3 milijardi dinara zbog toga {to je “prekostandardno proizveo i prodao“ Temoelektrani “Nikola Tesla“ (TENT) iz Obrenovca 16,3 miliona tona ugqa po znatno ni`oj cijeni od uobi~ajene. Kako se poja{wava u uvodniku majskog broja kompanijskog mjese~nika “Kolubara“, u okvi ru Elek tro pri vre de Srbije (EPS) funkcioni{e takozvano interno tr`i{te ko je je ure |e no odlu kom “o kriterijumima za utvr|ivawe transfernih cijena za obra~un transakcija EPS-a i zavisnih privrednih dru{tava“ me|u kojima je i RB “Kolubara“. Stru~waci “Ko lu ba re“ smatraju da su “transferne cijene“, kao najbitniji dio tog dokumenta, ostatak dogovorne ekonomije, ali taj problem nije rije {en iako iz najve}eg ugqenokopa u Srbiji na wega godinama ukazuju, javile su agencije.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN BP PLC BARCLAYS PLC VODAFONE GROUP

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
66.13 54.35 575.5 338.25 145.35

Promjena
-2.75 -3.29 -1.49 -6.37 0.59

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC INTEL CORP MICROSOFT CORP JP MORGAN CHASE

Cijena
17.83 18.86 22.84 30.54 42.58

Promjena
-2.57 -3.23 -2.77 -1.51 -3.23

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 15

“Audi“ pove}ao prihode za 23 odsto
BERLIN - Wema~ki proizvo|a~ luksuznih vozila “Audi“ u prvom tromjese~ju ove u odnosu na godinu ranije ostvario je prihode ve}e za 23 odsto, ponajvi{e zbog rasta potra`we u SAD-u i Kini. Tromjese~ni prihodi kompanije, koja je dio grupe “Folksvagen“ uve}ani su za 23 odsto i dostigli su 8,3 milijardi evra. Iz kompanije isti~u da ovi rezultati predstavqaju ~vrstu osnovu za ostvarivawe ciqeva i pove}awe operativne dobiti i prihoda u odnosu na pro{lu godinu, prenijele su agencije.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emintenta Prosje~na Promjena Promet cijena 30,00 1,44 90,00 30,00 96,00 -0,97 13.692,44 -1,37 0,00 0,00 2,12 8.666,82 5.400,00 3.182,71 288,00 Република Српска - измирење ратне штете 3 Телеком Српске а.д. Бања Лука Република Српска - стара девизна штедња 1 Република Српска - измирење ратне штете 2 NLB развојна банка а.д. Бања Лука

industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske

za suverenitet RS resursima
“Ju`ni tok“
FOTO: GLAS SRPSKE Slobodan Puhalac

FONDOVI
Naziv emintenta Prosje~na Promjena Promet cijena 4,05 5,30 3,50 3,10 7,74 0,04 3,18 4,40 4,49 1,51 1,10 4,05 2,25 4,39 8,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 283,29 548,97 0,00 0,00 0,00 0,00

ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука

studije ekonomske opravdanosti, finansira}e preduze}e “Elektroprivreda Srbije“ i “Elektroprivreda RS“, te preduze}e “Seci Energia S.p.A“ iz Italije. Ako Studija poka`e opravdanost izgradwu hidro ener get skih obje ka ta, krenu}emo u realizaciju projekta. GLAS: Da li ste sa italijanskim ministrom energe ti ke raz go va ra li o jo{ nekim projektima u RS? Jesu li Italijani zainteresovani za ulagawe u Republiku Srpsku? PU HA LAC: Otvo re ni smo za ulagawa i spremni da po dr`i mo in ves ti to re u

skladu sa zakonskim okvirom. Italija je zna~ajan spoqnotrgovinski partner Srpske. Ve}i dio proizvodwe preduze}a iz oblasti tekstila, ko`e i obu}e namijewen je za italijansko tr`i{te. Na{a preduze}a, koja su ranije sara|ivala sa kragujeva~kom “Zasta vom“, upu ti la su svo je reference prema “Fijatu“. Prostora za unapre|ewe saradwe svako ima, naro~ito onda kada postoji spremnost i zajedni~ki interes. GLAS: Koliki je zna~aj dolaska italijanskog kapitala na Balkan, pa i u RS? PUHALAC: U posqedwe vrijeme Italija je stvorila

dobru osnovu za napredovawe na Balkanu. Svoje namjere je fokusirala na energetski sektor, proizvodwu i prenos elektri~ne energije, i ve} je potpisano niz sporazuma sa vladama, trasiraju}i put svom kapitalu. Jo{ ve}i zna~aj ima to {to iza investitora stoji jasna podr{ka Vlade Italije. GLAS: Koliki je zna~aj pridobijawa novih stranih partnera sada kada su neki od velikih investitora, poput ^EZ-a, odlu~ili da se povuku sa ovih prostora? PUHALAC: Zna~aj je veliki, pogotovo onda kada se ve}ina investitora okre}e ulagawima u vlastitim zemqama. Na nama je da potpisani Spo ra zum sa Srbi jom i Zajedni~ku izjavu sa Italijom i Srbijom iskoristimo na najboqi na~in u okvirima ko je za ko ni Re pu bli ke Srpske daju. Izra`eno intereso vawe vi {e stra nih investitora potvrda je na{ih objektivnih potencijala, uprkos ne us pje {nom aran`manu sa ^EZ-om.

ITALIJA zna~ajan trgovinski partner RS
GLAS: Delegacija Vlade RS nedavno je u Berlinu sa wema~kim energetskim gigantom “RWE“ razgovarala o saradwi. O ~emu se konkretno radi? PUHALAC: Zna~aj i veli~ina partnera, kao i proce du ra izbo ra stra te {kog partnera obavezuju nas pri davawu bilo kakvih izjava. Razgovarali smo o interesi ma i mo gu }oj sa radwi. @elimo da ozbiqnim i si-

GLAS: Dokle se stiglo sa osnivawem zajedni~kog preduze}a RS i srpskog “Srbijagasa“ i ima li novih in for ma ci ja ka da je u pi tawu “dovo|ewa“ “Ju`nog toka“ u Srpsku? PU HA LAC: U to ku su zavr{na usagla{avawa ele me na ta ugo vo ra o osni vawu za je dni ~kog preduze}a. Razvoj gasne in fras tru ktu re i uvo |ewe novog energenta u RS predstavqaju bitan segment budu}ih energetskih pla no va. Do no {ewem Za ko na o ga su, do dje lom kon ce si je za ma gis tral ni ga so vod “Sa va“ i uvo |ewem “Srbijagasa“, kao i defi ni sawem prikqu ~ka kraka na “Ju`ni tok“, Republika Srpska je stvori la pre tpos tav ke za intenzivan i brz razvoj ga sne in fras tru ktu re. Prikqu~ewe na “Ju `ni tok“ i izgradwa gasovoda “Sava“ je jedinstvena {ansa da Republika Srpska postane zemqa sa jedinstvenim transportnim sistemom sa jasnim interkonekcijama. gurnim partnerima otvorimo vrata za ulagawe uz maksimalnu za{titu interesa Re pu bli ke Srpske i svih wenih stanovnika. Partneri kakav je “RWE“ su dobrodo {li i si gur no su favorit za strate{kog partnera na dva velika hidrosistema.

7,50 13.389,89 0,00 5.429,60

-2,44 5.157,73

Jasna Mati}

Dr`ava mo`da prodaje ve}i dio “Telekoma”
BEOGRAD - Ministar za telekomunikacije Srbije Jasna Mati} ocijenila je da bi finansijski savjetnik za “Telekom Srbija” mogao da predlo`i da dr`ava proda mawe ili vi{e od 40 odsto udjela u kompaniji. Mati} je navela da }e tender za izbor finansijskog svjetnika za prodaju dijela dr`avnih akcija u “Telekomu Srbija” biti zatvoren 10. maja. Dodaje da postoji mogu}nost i da se novom vlasniku “Telekoma“ da neograni~eno ili na 99 godina pravo kori{}ewa infrastrukture bez naknade, s tim da dr`ava upravqa tom infrastrukturom, prenijele su agencije.

Fabrika “Zastava oru`je“

Po~iwe proizvodwa pi{toqa “ra{omon“
KRAGUJEVAC - U kragujeva ~koj fa bri ci “Zas ta va oru `je“ kra jem ove go di ne trebalo bi da po~ne serijska proi zvodwa prvog srpskog pi{toqa sa polimernim rukohvatom za koji je na nedavno odr`anom sajmu “Iva” u Nirnbergu vladalo veliko interesovawe, rekao je direktor fabrike “Zastava oru`je“ Rade Gromovi}. Istakao je da se radi o pi{toqu sa ra dnim na zi vom “ra{omon“, za ~iju su proizvodwu potrebne investicije od 750.000 evra, prenio je Tanjug. Gromovi} je rekao da se “Zastava oru`je“ poslije dugog niza godina vra}a na tr`i{ta Kanade, Australije i Novog Zelanda.

Intenzivirano tragawe za crnim zlatom u regionu

BiH le`i na nafti
BEO GRAD - In for ma cije da BiH le`i na nafti, ponovo iniciralo tragawe za nalazi{tima, a istra`ivawa pokazuju da se velike re zer ve kri ju na po dru ~ju Mostara, Stoca, Nevesiwa i Gacka, javqa RTS. Profesor Rudarsko-ge olo {kog fa kul te ta Du {an Danilovi} kazao je da su na prostoru BiH vo|ena brojna istra`ivawa, te da je locirano oko 70 potencijalnih nalazi{ta. Istra`ivawa su po ~e la i u Srbi ji, a pro cjewuje se da na ovim prostorima ima nafte za narednih 50 godina. Pomo}nik ministra industrije, energetike i rudarstva RS Borislav Ada mo vi} ka `e da potencijalne rezerve iznose skoro 300 miliona tona.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 1.5.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.365058 1.458211 26.898392 0.076426 0.262135 0.731182 1.550704 0.565032 0.248702 0.202765 1.360393 0.987468 2.241688 1.465220 1.965320

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.368479 1.461866 26.965807 0.076618 0.262792 0.733015 1.554590 0.566448 0.249325 0.203273 1.363803 0.989943 2.247306 1.468892 1.970246

Prodajni za devize
1.955830 1.371900 1.465521 27.033222 0.076810 0.263449 0.734848 1.558476 0.567864 0.249948 0.203781 1.367213 0.992418 2.252924 1.472564 1.975172

ZIF Aktiva invest fond a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

ZIF Polara invest fond a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

4,05

9,46 %

4,49 -10,20 %

16 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

U saobra}ajnoj nesre}i pet lica lak{e povrije|eno

Hronika
Hap{ewa na podru~ju CJB Bijeqina

VARE[ - Prilikom slijetawa automobila “folksvagen xeta“ sa magistralnog puta pet osoba zadobilo je lak{e tjelesne povrede, saop{teno je ju~e iz Ministarstva unutra{wih poslova Zeni~ko-dobojskog kantona.

U policiji su kazali da se nesre}a dogodila u nedjequ oko 22.30 ~asova na regionalnom putu u mjestu Pajtov Han u op{tini Vare{. Osim voza~a “xete“ E. K. povrije|eni su saputnici A. J., A. R., ^. A. i ^. F. G. O.
FOTO: S. TASI]

Privedeno pet lica zbog te{kih kra|a
BIJEQINA - Zbog sumwe da su po~inili vi{e te{kih kra|a bijeqinska policija tokom vikenda uhapsila je pet lica, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Bijeqina ne navode}i vi{e detaqa. U saop{tewu se dodaje da su hap{ewa izvedena na podru~ju Bijeqine, Srebrenice i Zvornika. Pomenuti su privedeni u policiju gdje }e biti saslu{ani, poslije ~ega }e biti odlu~eno o daqim koracima protiv wih, kazali su u CJB Bijeqina. N. T.

Veliki broj stanovnika Dowe Qubije oprostio se od Perice Jari}a

Poslije pronalaska tijela

Maloqetnik se utopio u bazenu u Qe{qanima
PRIJEDOR - Smrt sedamnaestogodi{weg D. M. iz Prijedora, koji je prona|en mrtav u bazenu bawe Qe{qani kod No vog Grada, posqedi ca je uta pawa, pot vr|e no je ju ~e Srni u Okru`nom tu`ila{tvu Bawa Luka. Portparol ovog tu`ila{tva Mira Mileti} rekla je da je obdukcija koja je ura|ena u Zavo du za sud sku me di ci nu u Bawoj Luci potvrdila da se D. M. utopio i da na tijelu nema tragova nasiqa. Be`ivotno tijelo maloqetnog M. D. prona|eno je oko pono}i, izme|u subote i nedjeqe, u ba ze nu bawe Qe{qani, gdje je sa dru{tvom kampovao za prvomajske praznike.

Sahrawen mladi} koji je poginuo u Avganistanu
PI[E: SNE@ANA TASI] krozrs@glassrpske.com

Sahrana Perice Jari}a u Prijedoru

Jari} tokom boravka u Iraku upoznao jednog Amerikanca preko kojeg je poslije oti{ao u Avganistan. Tamo je oti{ao 27. marta i poslije nepunog mjeseca porodica primila vijest o wegovoj pogibiji
zbijedio egzistenciju. Nezvani~no, Jari} je tokom boravka u Iraku upoznao jednog Amerikanca preko kojeg je poslije oti{ao u Avganistan. Tamo je oti{ao 27. marta i poslije nepunog mjeseca porodica je primila vijest o wegovoj pogibiji. Iza Jari}a su ostali supruga Eva, koja sa wim ima jedanaestomjese~nog sina, k}er ka iz prvog bra ka, kao i otac, majka i brat.

U udesu te`e o{te}ena vozila

FOTO: G. [URLAN

Zelengorska ulica u Bawoj Luci

Voza~ “juga“ lak{e povrije|en u sudaru
BAWA LUKA - Voza~ automobila “jugo“ @eqko Deli} (53) iz Bawe Luke lak{e je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~e dogodila u bawolu~koj Zelengorskoj ulici. Nesre}a se dogodila oko 13 ~asova kada su se sudarili “jugo“, koji je vozio Deli} i “mercedes“ za ~ijim je volanom bio Goran Umi}evi}. Prema rije~ima o~evidaca, do nesre}e je do{lo kada je “jugo“ namjeravao da skrene u ulicu Nikole Bokana i u tom trenutku presjekao put “mercedesu“, koji se spu{tao niz naseqe Paprikovac i zabio se u wega. Iz bawolu~kog Klini~kog centra je potvr|eno da je Deli} primqen s kontuzijom desnog oka i poslije pru`ene qekarske pomo}i je pu{ten na ku}no lije~ewe. N. T.

PRIJEDOR - Perica Jari} (35) iz Dowe Qubije, koji je 20. aprila poginuo u Avganistanu, gdje je za jednu privatnu ameri~ku firmu radio na poslovima obezbje|ewa lica, sahrawen je ju~e na prijedor skom pra vo sla vnom gradskom grobqu. Jari}, koji je 15. juna trebalo da do|e ku}i na odmor, poginuo je na zadatku obezbje|ewa lica, u konvoju, na relaciji dugoj 1.400 kilometara, u prvom yipu od nagazne mine, a

pored wega je u istom vozilu poginulo jo{ jedno lice od ukupno pet koliko ih je bilo u vozilu.

15. JUNA trebalo da do|e ku}i na odmor
Tijelo Jari}a dopremqeno je pre kju ~e sa sa ra jev skog aerodroma Butmir u kapelu na grobqu Pa{inac, poslije ~ega je preba~eno u Dowu Qubiju, odakle je ju~e oko 14 ~asova kre nu la po gre bna po vor ka prema Prijedoru.

Na sahrani se, pored porodice koja je jo{ uvijek u {oku, okupio veliki broj ro|aka, prijateqa i poznanika koji su za poginulog Jari}a imali samo rije~i hvale. Svi se sla`u u jednom - da je bio uzoran mladi}, koji je volio pecawe, sport, jer je godinama trenirao tekvondo, ali i rizik, a va`io je za hrabrog i dinami~nog mladi}a. Wegov dugogodi{wi prijateq M. D. ka`e da jo{ ne mo`e da vjeruje da se to dogodilo. - Bili smo zajedno u Iraku jednu godinu. Vratili smo se ku}i `ivi i zdravi. Perica je `elio da porodici obezbijedi {to boqi `ivot i oti{ao je u Avganistan. Porodica je u {oku, kao i svi mi koji smo ga voqeli i poznavali - naglasio je M. D. Jari} je u proteklom ratu bio pripadnik specijalne jedinice i tri puta je rawavan. Jedno vrijeme je bio vlasnik lokala “Sport“ u Qubiji, koji je poslije izvjesnog vremena zatvorio zbog slabog poslovawa i uputio se u potragu za tra`ewem novog posla da bi sebi i svojoj porodici obe-

Naga|awa
Zbog razli~itog pisawa medija, te brojnih naga|awa stvorila se prava misterija oko toga kako je Jari} stigao u Avganistan i kako je stradao. Wegova je porodica zbog toga ogor~ena tako da, kada su stigle prave informacije, nije `eqela o tome da obavijesti javnost.

Drugostepena presuda optu`enom za genocid
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

SARAJEVO - Apelaciono vije}e Suda BiH }e u srijedu, 5. maja, izre}i drugostepenu presudu Milo{u Stuparu, koji se tereti za genocid po~iwen u julu 1995. godine u Srebrenici. Stupar je optu`en da kao ko man dant Dru gog odre da

Specijalne policije Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske nije kaznio po dre |e ne ko ji su 13. ju la 1995. u~estvovali u ubistvima vi{e od 1.000 Srebreni~ana u Zemqoradni~koj zadruzi Kravica. Stupar, koji je bio u pritvoru od 23. juna 2005. godine, u julu 2008. nepravosna`no je osu|en na 40 godina zatvora.

Apelaciono vije}e je ukinulo ovu presudu, te odredilo ponovno su|ewe koje je po~elo u martu ove godine. Odbrana optu`enog se u septembru 2009. godine `alila na ovu presudu isti~u}i da je do{lo do povrede krivi~nog postupka, krivi~nog zako na te po gre {no i ne potpuno utvr|enog ~iweni~nog stawa.

STUPAR nepravosna`no osu|en na 40 godina zatvora
U prvostepenoj presudi se navodi da je Stupar u svojstvu ko man dan ta Dru gog odre da Specijalne policije [ekovi}i kojim je komandovao, sa ciqem da djelimi~no istrije-

bi grupu bo{wa~kog naroda, kao nadre|ena i odgovorna osoba za radwe svojih podre|enih, znao ili je bilo razloga da zna da su wego vi podre|eni po~inili ubistvo za robqenih Bo{waka, sa ciqem da ih djelimi~no istrijebe, a nije preduzeo potre bne i ra zu mne mje re da kazni po~inioce.

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 17

Dr`avqanin BiH krijum~ario {umske {quke u Hrvatsku
VINKOVCI - Vukovarsko-sremska policija saop{tila je da je uhapsila ~etrdesetjednogodi{weg dr`avqanina BiH zbog poku{aja krijum~arewa 25 {umskih {quka u Hrvatsku, prenose agencije. Ptice su prona|ene prilikom kontrole na grani~nom prelazu @upawa, sakrivene ispred predweg sjedi{ta automobila “seat“, italijanskih registracija, kojim je upravqao uhap{eni dr`avqanin BiH.

Policija

Svi privo|eni u akciji “Kasper“ povodom ovog slu~aja, nakon {to su saslu{ani kao svjedoci, pu{teni na slobodu i protiv wih nisu podneseni izvje{taji nadle`nom tu`ila{tvu

]uluma i ^aji}a jataci prebacili u Srbiju

Policija i daqe traga za u~esnicima krvavog obra~una u Bawoj Luci

Vijesti
Sarajevo

Napao radnika pumpe
SARAJEVO - R. E. (31) iz No vog Pa za ra uha p{en je zbog nasilni~kog pona{awa, saop{teno je ju~e iz MUP-a Kantona Sarajevo. U polici ji na vo de da se R. E. sumwi~i da je napao radnika benzinske pumpe “Energopetrol“ i tom prilikom ga lak{e povrijedio. N. T.

Vogo{}a

Uhap{en zbog u`ivawa droga
VOGO[]A - Policija iz Vogo{}e uhapsila je Z. I. (25) zbog posjedovawa i u`ivawa opojnih droga, saop{teno je ju~e iz Ministarstva unutra{wih poslova Kantona Sarajevo. Uhap{eni je predat u Odjeqewe za zadr`avawe osoba li{enih slo bo de MUP-a Kan to na Sarajevo. N. T.

Sarajevo
Akcija “Kasper“ u Bawoj Luci

FOTO: GLAS SRPSKE

istrage ovog doga|aja. Ovo je “Gla su Srpske“ BAWA LUKA - Bjegunci rekao izvor blizak istrazi, Slavi{a ]ulum (24) i De- dodaju}i da }e jataci koji se jan ^aji} (24) nekoliko da- dovode u vezu sa bjeguncima na po sli je krva vog najvjerovatnije biti svjedoobra ~u na 24. apri la u ci tu`ila{tva. U bawolu~kom Centru jabawolu~kom nasequ Rakova~ke bare, u kojem je ubijen vne bezbjednosti re~eno je ]u lu mov brat Ne deqko da su svi privo|eni u akciji (19), uz pomo} jataka iz Bi- “Kasper“ povodom ovog slujeqine pobjegli su u Srbiju, ~aja, nakon {to su saslu{aotkrila je policija tokom ni kao svjedoci, pu{teni na slobodu i protiv wih nisu po dne se ni iz vje {ta ji na dle`nom tu`ila{tvu. U po me nu toj akci ji bawolu ~ka ]ulum policija privela je vi {e od osam lica i saslu{aNa~elnik Centra javne bezbjednosti la oko 20 svjedoBawa Luka Darko ]ulum rekao je da ka. Ciq akci je policija ne mo`e saop{titi detaqe je bio ot kri istrage, ali je istakao da se akcija vawe u~e sni ka “Kasper“ nastavqa. obra~una u kojem

PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Voza~ slomio nogu
SARAJEVO - P. A. je zadobio frakturu potkoqenice prilikom slijetawa motociklom u ulici Mo{}anica u Starom Gradu, saop{teno je ju~e iz Ministarstva unutra{wih poslova Kantona Sarajevo. N. T.

je po gi nuo ]u lum, kao i wihovih pomaga~a. Po li ci ja je 29. apri la pretresala vozila na ulazu u Bawu Lu ku, a izme |u os talih privo|eni su biv{i poli ca jac odra ni je po znat policiji Vladimir Mali} (29), Sa {a [a ki}, kao i Sini{a Te{anovi}. U ovoj akciji u~estvovali su pripa dni ci Je di ni ce za po dr{ku MUP-a RS iz Doboja, Kozarske Dubice i Prijedora.

mom. U pucwavi su u~estvova li, osim bra }e ]u lum i Jo{ila, Kosti} i ^aji}. Uzrok su ko ba od 24. aprila je pucwava od po~etka marta u kojoj je Slavi{a ]ulum rawen, a poslije koje je [a ki} po bje gao. To kom is tra ge pucwave od 24. apri la po li ci ja je pro na -

{la “fijat tipo“ u kome su bili Slavi{a ]ulum i ^aji} u bawolu ~kom na sequ Mo ti ke u bli zi ni ka fi }a “Raj”, a prona|ena je i pu{ka iz koje je navodno pucao Slavi{a. Kosti}u i Jo{ilu, koji je rawen, odre |en je pri tvor.

Sarajevo

Oteo telefon i lan~i}
SA RA JE VO - Ne po zna ta osoba napala je u sarajevskom nasequ Novi Grad maloqetnog J. M. (16) i uz prijetwu no`em otela srebrni lan~i}, mobilni telefon i deset maraka, saop{teno je ju~e iz Mi nis tar stva unu tra{wih poslova Kantona Sarajevo. N. T.

JATACI mogu}i svjedoci
Nedeqko ]ulum je nastradao u sukobu sa Jovanom Jo {i lom, ko ji je na vo dno blizak sa Sini{om [aki}em zvanim Kinez, a koji je u sukobu sa Slavi{om ]ulu-

Dejan ^aji}

Slavi{a ]ulum

Letvom povrijedio tridesettrogodi{waka
LUKAVAC - Tridesettrogodi{wi A. V. iz Bokavi}a zadobio je u nedjequ, jedan ~as poslije pono}i, te{ke tjelesne povrede kada ga je u nasequ Bokavi}i kod Lukavca, poslije kra}e prepirke letvom u glavu udario sugra|anin A. I. (53). U MUP-u Tuzlanskog kantona potvr|eno je da je fizi~kom obra~unu prethodila sva|a. - Nedugo po{to je zadobio udarac A. V. je do{ao pred ku}u A. I. i kamenicama porazbijao stakla na vratima i prozorima. Povrije|enom je pomo} ukazana na Univerzitetsko-klini~kom centru u Tuzli. Uvi|aj na mjestu doga|aja obavila je krim-policija iz Lukavca - istakli su u ovom MUP-u. G. O.

Ubio se povratnik u Glamo~ Ilija Pjevalica
GLAMO^ - Povratnik Ilija Pjevalica (74) ubio se iz vatrenog oru`ja u porodi~noj ku}i u selu Halapi}, na podru~ju glamo~ke op{tine, saop{teno je iz MUP-a Livawskog kantona. Portparol Uprave policije MUP-a Ivica Vrdoqak potvrdio je Srni da je u nedjequ oko 9.30 ~asova Pjevalica sebi pucao u glavu iz pi{toqa “CZ” 7,65 milimetara, od ~ega je preminuo na licu mjesta. Iza Pjevalice ostali su supruga i dvoje djece. Od po~etka ove godine ovo je peti slu~aj samoubistva na podru~ju Livawskog kantona. U 2009. godini u ovom kantonu registrovano je jedanaest slu~ajeva suicida.

Provalnici iz “Tu{a“ odnijeli oko 61.000 maraka
BIJEQINA - Nepoznata lica provalila su u no}i izme|u nedjeqe i ponedjeqka u market “Tu{“ u Bijeqini iz kojeg je ukradena metalna kasa sa novcem, potvr|eno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Bijeqina. Dodali su da se provala dogodila u ponedjeqak jedan ~as iza pono}i kada su nepoznata lica provalila u market “Tu{“ i iz unutra{wosti ukrala metalnu kasu u kojoj se nalazilo oko 61.000 maraka. - Odmah po prijavi bijeqinska policija je iza{la na lice mjesta i obavila uvi|aj. Policija intezivno traga za provalnicima - rekli su u CJB Bijeqina. G. O.

18 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Srpska napredna stranka }e po{tovati vlast, iako `elimo da je promenimo, {to je na{e legitimno pravo i obaveza.

Srbija
Predsjednik Srbije otputovao u Norve{ku

Aleksandar Vu~i}, zamjenik predsjednika SNS-a

FOTO: AGENCIJE

Tadi} u Oslu
BEOGRAD, OSLO - Razgovorom sa norve{kim kraqem Haraldom Petim, predsjednik Srbije Boris Tadi} po~eo je ju~e dvodnevnu zvani~nu posjetu Norve{koj, tokom koje }e se sastati sa najvi{im zvani~nicima te zemqe, javile su agencije. Kraq Harald Peti je u svom dvoru priredio ru~ak u ~ast Tadi}a. Predvi|eno je da Tadi} potom razgovara sa ~elnim qudima Telenora, kompanije koja je najve}i strani investitor u Srbiji. Predsjednik Tadi} }e razgovarati i sa norve{kim premijerom Jensom Stoltenbergom, poslije ~ega je planirano obra}awe medijima. Tadi} }e u Oslu otvoriti Poslovni forum Srbije i Norve{ke, koji }e trajati do 6. maja.

Poqoprivredna proizvodwa

Padavine se ne}e odraziti na prinose
BEOGRAD - Obilne padavine tokom aprila u Srbiji one mo gu }a va le su sje tve ne radove u pojedinim dijelovi ma zemqe i iza zva le po mjerawe nekih rokova, ali ne toliko zna~ajno da bi se to odrazilo na prinose, saop{teno je Tanjugu u Ministarstvu poqoprivrede. U Srbiji je tokom aprila palo 65 litara ki{e po kvadratnom metru, {to je deset puta vi{e nego u istom mjese cu pro {le go di ne. P{e ni ca je za sa da u do brom stawu, o~ekuje se boqi rod nego pro{le godine, s obzirom na to da su biqke dobile dovoqne koli~ine vlage tokom jeseweg i zimskog perioda, ali za davawe preciznih pro gno za ro da, ka ko is ti ~u u Mi nis tar stvu, ipak treba sa~ekati kraj vegetacionog perioda.

Sve zrelija svijest o novom dogovoru

Procjene poli~ara i analiti~ara o pregovarawu Beograda i Pri{tine

Dve go di ne na kon pro gla {ewa ne za vi snos ti Ko so vo ni je os tva ri lo na pre dak ka kvom su se na da li oni ko ji su ga u to me po dr`a li, re kao Gvoz dev
BEO GRAD, VA [IN GTON - Na me|unarodnoj sceni od po ~et ka ove go di ne primjetno je intenzivirana debata o Kosovu i Metohiji, a posqedwih dana sve je vi{e signala, da su mogu}i i novi pregovori Beograda i Pri{tine o statusu Kosova, javile su ju~e agencije. Ko sov ski pu bli cis ta i analiti~ar Veton Suroi izjavio je da se me|unarodna zajednica priprema za novi krug razgovora o Kosovu, isti~u}i da se podru~je Balkana i daqe su o~a va sa nes ta bil no{ }u zbog “statusa kvo” u kojem se Kosovo trenutno nalazi. Potrebi obnove pregovora izme|u Beograda i Pri{tine nedavno je progovorio i ameri~ki stru~wak za spoqnu politiku Nikolas Gvozdev, u autorskom tekstu za “Forin afers“, publikaciji uticajne ameri~ke organizacije “Savjet za spoqne odnose“, u ~ijem su upravnom odboru imena poput Madlen Olbrajt i Kolina Pauela. - Dve godine nakon progla{ewa nezavisnosti Kosovo nije ostvarilo napredak kakvom su se nadali oni koji su ga u tome podr`ali, a da bi se ostvario pomak potrebno je obnoviti pregovore Pri{tine i Beograda i odvojiti pitawa nezavisnosti od pitawa granica - naveo je Gvozdev. ~nih svjet skih me tro po la, ukqu~u ju }i i pres to ni ce dr`ava koje su priznale jednostranu nezavisnost Kosova, sti `u si gna li o uvi du zvani~nika da “realnost na te re nu“, ko ju su do ne da vno Srbiju nagovarali da prizna, i nije ba{ tako ~vrsto utemeqena, kao {to su neki pri`eqki va li. Pos ta je ja sno, navode diplomatski izvori, da je sa da{we stawe neo dr`ivo, da je Kosovo u potpunos ti za vi sno od stra ne pomo}i i da ni dvije godine od progla{ewa nezavisnosti nije postalo funkcionalna dr`ava.

Novi pregovori o statusu Kosova
I ONI KOJI su priznali Kosovo uvi|aju realnosti
Prema saznawima agencija, i osim ocjene ovih analiti ~a ra, me |u svjet skim, posebno evropskim zvani~nicima, sve je zrelija svijest o neophodnosti nastavka procesa odre|ivawa budu}nosti Kosova. Intenzivirani dijalog o Kosovu podstaknut je s po~etka ove godine, neposredno, insistirawem Srbije da Kosovo na me|unarodnim i regionalnim sku po vi ma u~es tvu je iskqu~ivo u skladu sa Rezolucijom 1244, a su{tinski je rezultat ~iwenice da vi{e ne mo `e da se igno ri {e sa da{wa neodr`iva situacija. Posqedwih dana iz kqu-

[kolstvo

Osnovci slabo poznaju pravopis

Veton Suroi

Mnogi |aci mije{aju }irilicu i latinicu

FOTO: AGENCIJE

BEOGRAD - U~enici osnovnih {kola slabo poznaju pravopisna pravila srpskog jezika, osiroma{en leksi~ki fond, ne upotrebqavaju pravilno znake interpunkcije, mije{aju }irilicu i latinicu, te u svojim sastavima na srpskom koriste rije~i iz engleskog jezika. Ovo su rezultati istra`ivawa koje je sprovela saradnica beogradskog Instituta za pedago{ka istra`ivawa Jelena Stevanovi}. Vi{e od 33 odsto u~enika osnovne {kole pogre{no upotrebqava veliko slovo, 70 procenata ih u tekstovima uop{te ne stavqa zapetu, ta~ku, a vi{e od jedne petine |aka u sastavu na srpskom koristi rije~i iz engleskog jezika.

ME\UNARODNA ZAJEDNICA
Me|unarodnoj zajednici je, tako|e, stalo da ovaj problem bude {to prije rije{en na obostrano zadovoqstvo, jer se Srbija smatra kqu~nim “igra~em“ u regionu, trenutno prili~no sapetim, {to “nikome ne ~ini dobro“. Jedini problem u ovoj situaciji mogli bi predstavqati kosovski Albanci, koji jo{ uvijek sebe do`ivqavaju kao “pobjednike“, odnosno kod kojih jo{ nije sazrela svijest o tome da }e, ako se ovakvo stawe nastavi, dugoro~no postati pora`ena strana.

DOBRA VIJEST

NOVI SAD
Potro{wa osnovnih prehrambenih proizvoda u Srbiji, prikazana po ~lanu doma}instva, u padu je i jo{ uvijek znatno zaostaje za potro{wom u razvijenim zemqama. @ivotni standard i ostvarene nominalne i realne zarade doprinose smawenom obimu prometa i potro{we, objasnili su u Privrednoj komori Srbije.

Udru`ewe za gra|evinsku industriju u PK Srbije

Izgradwa jeftinih stanova u avgustu
BEO GRAD - Iz gradwa oko 5.000 jeftinih stanova na prostoru beogradske kasar ne “Ste pa Ste pa no vi}“ po~e}e, najvjerovatnije, krajem av gus ta ili po ~et kom septembra, izjavio je Tanjugu sekretar Udru`ewa za gra|evinsku industriju u Privre dnoj ko mo ri Srbi je (PKS) Goran Rodi}. - Mislim da }e Ministarstvo za `ivotnu sredinu i prostorno planirawe, koje je u to ukqu~eno od po~etka, vrlo brzo oba vi ti svoj deo posla. Ostalo je da druga mi nis tar stva obe zbe de finansijska sredstva i druge potrebe da bi se taj posao realizovao - rekao je Rodi}. biti zatvorena, dodaju}i da gra|evinska operativa ~eka taj posao. - Ve li ko je in te re so vawe za taj po sao, ne samo kod izvo|a~a radova, nego i kod ku pa ca, zbog ce ne kva drata od 1.290 evra u toj zoni - rekao je Rodi}. On je is ta kao da }e dr`a va si gur no sa ta kvim mje ra ma mo }i da pos pje {i gra |e vin sku ope ra ti vu ne samo u Beogradu ve} i u Novom Sadu, Kragujevcu, Ni{u i svuda gdje postoji dr`avno zemqi{te. Ro di} je ka zao da to {to }e cijena stanova biti pri mje re na ku po vnoj mo }i sta no vni{ tva ni ka ko ne zna~i da }e biti izgra|eni na u{trb kvaliteta, kao i da }e na toj lokaciji biti pri mi jewene naj no vi je te hnologije i materijali koji se tre nu tno ko ris te u EU.

BEOGRAD
Grad Beograd }e 2010. iz buxeta izdvojiti 18 miliona dinara za pomo} nevladinim organizacijama koje se bave za{titom `ivotne sredine. Gradski sekretar za za{titu `ivotne sredine Goran Trivan ka`e da je ta suma tri puta ve}a u odnosu na pro{lu godinu.

VELIKO interesovawe izvo|a~a i kupaca
On je kazao da PKS jo{ nema informacije kada }e fi nan sij ska kon stru kci ja

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 19

Beba povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i
BEOGRAD - U saobra}ajnoj nesre}i, koja se u nedjequ uve~e dogodila u Batajnici, povrije|ena je beba koja je zadobila hematom na glavi, a wena majka prelom noge, dok su tri osobe lak{e povrije|ene. Portparol beogradske Hitne pomo}i Nada Macura rekla je ju~e agencijama da se sudar dogodio u Ulici pukovnika Milenka Pavlovi}a.

Uskoro izbor guvernera NBS
Poslanici opozicije koriste svaku priliku da kritikuju Vladu i eksponente zvani~ne politike, kao i predstavnike vladaju}e ve}ine u Skup{tini, rekla \uki}-Dejanovi}

Slavica \uki}-Dejanovi}, predsjednik Skup{tine Srbije

Vijesti
Pirot

Prona|eno tijelo u Ni{avi
PIROT - Vatrogasci su ju~e iz rijeke Ni{ave, nizvodno od Pirota, izvadili ti je lo `e ne ~i ji se identitet utvr|uje, javile su agencije. Tijelo je prona |e no kod in dus trij ske ~etvrti kod Pirota. Oko dva kilometra uzvodno na obali rijeke prona|en je bicikl.

Studenti

Poslije tu~e se oporavqaju
BEO GRAD, SKOPQE Dvojica srpskih studenta, koji su u subotu povrije|eni poslije pada sa terase ho te la u Ohri du, ni su u `i vo tnoj opa snos ti, ali jedan od wih, koji je te`e povrije|en, mora}e da ostane na lije~ewu u Makedoniji, saop{teno je ju~e iz Am ba sa de Srbi je u Skopqu. Mladi} koji su se po sli je pro sla ve 1. ma ja posva|ali i potukli, iza{li su na terasu i potom pali preko ograde.

BEOGRAD - Predsjednik Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi} rekla je za Tanjug da bi do kraja redovnog za sje dawa par la ment mogao da raspravqa o izboru guvernera i izmjenama Zakona o Narodnoj banci. - Bilo bi logi~no da tekst tog zakona pravi Narodna banka. Nemam ta~nu informaci ju do kle se sti glo u sa ~iwavawu tog tek sta, ali o~ekujem da u slede}im danima ta informacija pristigne. U svakom slu~aju, moja procena je da bismo mogli jo{ u peri odu re do vnog za se dawa prekinuti sednicu da bismo doneli taj zakon - rekla je \uki}-Dejanovi}. Prema wenim rije~ima,

Slavica \uki}-Dejanovi}

FOTO: TANJUG

ra zlog za efi ka snost ra da Skup{tine le`i u ~iwenici da su svi srodni zakoni spojeni i da je obavqena jedinstvena rasprava o wima. - ^iwenica je da je sada Skup{tina jedna vrsta stimulacije i za rad Vlade. Za najve}i broj zakona predlaga~i jesu ~lanovi Vlade i kada zavr{imo slede}u sednicu, o~eku je mo od Vla de da nam po{aqe zakone, da bismo mo-

gli da radimo - naglasila je \uki}-Dejanovi} i podsjetila da je nova sjednica zakazana za 5. maj, odmah poslije dana za glasawe.

PREKINUTI sjednicu i donijeti zakon o Narodnoj banci
Skup{tina }e, navela je De ja no vi }e va, ras pravqati o spre~avawu zlostavqawa na radu, odnosno mobingu, o Zakonu o volontirawu, o izmjena ma Za ko na o slo bo dnom pristupu informacijama od javnog zna~aja, kao i ~itav niz odre|enih akata, deklaracija. Upitana da li o~ekuje da opozicija i u skup{tinskim klupama krene “ofanzivnije“ sa zahtjevima za raspisivawe van re dnih par la men tar nih izbora, \uki}-Dejanovi} je rekla da se sve {to se doga|a u politi~kom `ivotu i `ivotu Srbi je pre la ma po se bno kroz javne plenarne sjednice.

Po sla ni ci opo zi ci je, podsjetila je, koriste svaku priliku da kritikuju Vladu i eksponente zvani~ne politike, kao i predstavnike vladaju}e ve}ine u Skup{tini. - Sve dok je to u granicama ra zu mnog po na {awa, to treba shvatiti - naglasila je \uki}-Dejanovi} i istakla da je uloga opozicije da tra`i nove izbore i da kritikuje Vladu, ali i da u tome bude

konstruktivna. Me |u tim, ka da se pre |e granica dobrog ukusa, ka`e \u ki}-De ja no vi} i ka da te kritike daju krila onima koji su spremni da atakuju na najve}u vrijednost koju imaju i pojedinci i Vlada, a to je realizacija programa koji je u interesu gra|ana Srbije, onda je si gur no da to pre la zi i granicu tolerancije svih koji u tome u~estvuju.

Kosovo

Vratiti signal
^A GLA VI CA - Di re ktor Doma zdravqa u Gra~a ni ci Ra da Traj ko vi} po zva la je ju ~e na dle `ne da saop{te {ta ~ine da se Srbima u centralnom Koso vu omo gu }i da po no vo dobiju signal mobilne i fiksne telefonije. Trajkovi}eva je za KiM radio iz ^aglavice rekla da se niko od srpskih zvani~nika “ne obra}a narodu da bi odgovorili na koji na~in re{avaju problem“.

POSJETE PARLAMENTU
Slavica \uki}-Dejanovi} osvrnula se i na nedavne posjete gra|ana parlamentu, koje su uzburkale javnost. - Ovo jeste parlament gra|ana Srbije i svako ima pravo da do|e, ~iwenica je da su {irom otvorena vrata svim gra|anima. Stotinak gra|ana dnevno do|e u parlament, a od po~etka ove kalendarske godine wih ~etvoro su od radnika obezbe|ewa identifikovani kao lica za kojima je raspisana potraga - rekla je \uki}-Dejanovi}. Ona je precizirala da to ne zna~i da su ta lica kriminalci, ve} da “odre|eni organi istrage treba da utvrde da li su nekakve osnovane sumwe, koje su u vezi sa wima, istinite i da se onda eventualno procesuiraju“.

Zapo{qavawe

Uskoro posao za invalide
BEOGRAD - Poslodavci u Srbi ji ko ji za po{qava ju 20 i vi{e radnika od 24. maja ima}e obavezu da u radni odnos prime odre|eni broj osoba sa invaliditetom ili }e u su pro tnom pla }a ti pe na le u vi si ni tros tru kog izno sa mi ni malne zarade za svaku osobu sa invaliditetom koju nisu za po sli li, ja vi le su ju ~e agencije. Ova obaveza propisana je odredbama Zakona o profesionalnoj rehabili ta ci ji i za po{qavawu osoba sa invaliditetom.

Ambicija Srbije da bude vrijedan ~lan EU
BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Srbije Bo`idar \eli} izjavio je ju~e da }e tokom svoje predstoje}e vi{ednevne posjete Wema~koj sagovornicima prenijeti poruku da je ambicija Srbije da bude vrijedan ~lan evropske porodice i da u Wema~koj bude do`ivqena kao centralna zemqa zapadnog Balkana, na koju mo`e da se ra~una. \eli} je u izjavi Tanjugu rekao da }e sastanci sa wema~kim ministrima biti posve}eni bilateralnim, ekonomskim i nau~nim odnosima dvije zemqe. Napomiwu}i da je Wema~ka vode}a ekonomska sila Evrope, \eli} je ukazao da }e u tom smislu sastanci sa tamo{wim zvani~nicima obezbijediti produbqivawe zajedni~kih projekata.

SRS pre{la cenzus
ARAN\ELOVAC - Na jednom bira~kom mjestu u Aran|elovcu u nedjequ je ponovqeno glasawe na vanrednim lokalnim izborima, a zbog glasova koje je na tom mjestu sada dobila, Srpska radikalna stran ka (SRS) je pre {la cen zus, ja vi le su ju ~e agencije. Tako je SRS u op{tini Aran|elovac osvojila dva mandata, pokazuju zvani~ni i kona~ni podaci Op{tinske izborne komisije. Prema zvani~nim kona~nim re zul ta ti ma OIK, SRS je sa gla so vi ma osvojenim na bira~kom mjestu br. 16 u Osnovnoj {koli “Milo{ Obrenovi}“ ukupno osvojila 5,29 odsto glasova i dobila dva odborni~ka mandata, odnosno “uzela“ po jedan mandat Srpskoj naprednoj stranci i koaliciji oko Socijalisti~ke partije Srbije.

Pritvoren osumwi~eni za silovawe
LESKOVAC - Policija u Leskovcu privela je Fitima Sahitija (27) iz Medve|e, istra`nom sudi ji Vi {eg su da u tom gra du, zbog pos to jawa osnova sumwe za silovawe, a sudija je osumwi~enom odredio pritvor od trideset dana, prenijele su ju~e agencije. - Sumwa se da je on u no}i 29. na 30. april, u selu Dowi Bu~umet kod Medve|e, fizi~kom silom i upu}ivawem ozbiqne prijetwe izvr{io obqubu nad `en skom oso bom (23) - na vo di se u sa op {tewu Policijske uprave Leskovac. Osumwi~eni je od ranije poznat policiji kao izvr{ilac krivi~nih djela sa elementima nasiqa.

20 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Nije hrvatska vojska branila samo svoju domovinu ve} je pomogla i u oslobo|ewu drugih krajeva, posebno u Bosni i Hercegovini.

Region
Advokati hrvatskog generala

Luka Bebi}, {ef hrvatskog Sabora

FOTO: ARHIVA

"Gotovina na qeto slobodan ~ovjek"
ZAGREB - Su|ewe generalima Anti Gotovini, Mladenu Marka~u i Ivanu ^ermaku bli`i se kraju, a odbrana i tu`ila{tvo najkasnije }e u junu iznijeti svoje zakqu~ke, kada }e sudije donijeti odluku da li su optu`eni krivi ili slobodni, pi{u hrvatski mediji. Advokati generala Gotovine Luka Mi{eti}, Gregori Kehoe i Pajam Akavan uvjereni su da je wihov klijent ve} tokom qeta slobodan ~ovjek. U tu odluku posebno su sigurni poslije svjedo~ewa nekada{weg generala JNA Mile Mrk{i}a, koji je doveo u sumwu tvrdwu tu`ioca o prekomjernom granatirawu Knina. Mediji u Hrvatskoj navode da Tu`ila{tvo nije dalo nijedan kvalitetan dokaz o krivici Gotovine.

Ambasador Rusije u Podgorici

Ruski investitori ostaju u Crnoj Gori
PODGORICA - Namjera ruskih investitora je da trajno ostanu u Crnoj Gori, koja je i u vrijeme globalne ekonomske krize za wih bila jedna od najatraktivnijih destinacija, ocijenio je ambasador Rusije u Podgorici Jakov Gerasimov. - Ruski investitori bi mnogo ranije zatvorili fabrike i napustili ovo tr`i{te da nije u pitawu Crna Gora. Oni

JEDAN as ko{ta gl 30 evra
Vlast ucjewuje i one bira~e koji nisu platili re`ije

os ta ju u Crnoj Go ri, nas tavqaju da rade na onome {to su za po ~e li i pla ni ra ju da pro{ire biznis u budu}nosti - rekao je Gerasimov za podgori~ke medije. On smatra da je veoma va`no to {to u vrijeme ekonomske krize niko od ruskih investito ra ni je pre ki nuo po sao, iako je bilo mijewawa rokova ili zamrzavawa biznisa.

Opozicija optu`ila crnogorsku vlast da “podmi}uje glasa~e“

Za glasove dijele bonove za kupovinu
Onima koji su spremni da DPS-u prodaju glas izdaju se bon-kuponi u vrijednosti 30 evra, kojima donosilac mo`e da kupuje u dva svima poznata supermarketa, rekao Pavlovi}
PODGORICA - Pokret za promjene (PzP) optu`io je crnogorsku vlast da je po~ela ku po vi nu gla so va u go to vo svim gradovima u kojima }e 23. maja biti odr`ani lokalni izbori, prenijele su ju~e agencije. - Prema podacima koje dobijamo sa terena, re`imski aktivisti su najagresivnije krenuli u Ro`ajama, gdje sve tri re`imske partije nastupaju sa posebnim izbornim listama - tvrdi poslanik PzP-a Ko~a Pavlovi}. On je u sa op {tewu naveo da se u ro`ajskom Sudu za prekr{aje “onima koji su spremni da DPS-u prodaju glas izdaju bon-kuponi u vrijednosti 30 evra, kojima donosilac mo`e da kupuje u dva svima poznata supermarketa“. ve “u vlasni{tvu osobe koja je du go go di{wi fi nan si jer DPS-a i u porodi~noj je vezi sa aktuelnim gradona~elnikom Ro`aja“. - Aktivisti DPS-a su po~eli da ucjewuju i one glasa~e koji nisu platili ra~une za vodu, struju i komunalije, tako da je pritisak na ro`ajske bira~e op{ti i masovan, {to navodi na zakqu~ak da je partija Mila \ukanovi}a svjesna da joj pri je ti po raz u Ro`ajama - smatra Pavlovi}. Li der PzP-a Ne boj {a Medojevi} nedavno je rekao da se izbo ri u Crnoj Go ri odr`avaju pod velikim uticajem dr`avnih struktura, ali i “ele me na ta or ga ni zo va nog kriminala“. On je ka zao da pos to ji opasnost da su izborne aktivnosti DPS-a u Pqevqima finansirane novcem za koji se sumwa da je porijeklom iz narko-klana [ari}.

Romsko naseqe u Hrvatskoj

FOTO: ARHIVA

Me|umurska `upanija

MARKETI u vlasni{tvu kriminalnog klana
- Jedan od ta dva marketa u vla sni{ tvu je he ro in skog kriminalnog klana, ~iji je jedan od kurira jo{ u decembru 2006. uhap{en na kontrolnom pun ktu Ta ba li je kod No vog Pa za ra i od ko ga je srpska policija tada odu ze la 125 ki lo gra ma he ro ina, vrijednog vi{e od {est mi li ona evra - rekao je Pavlovi}. On je na veo da je druga prodavnica u kojoj se mo`e trgovati za bono-

Neredi u romskom nasequ
^AKOVEC - U romskom nasequ Parag u Me|umurskoj `upaniji u Hrvatskoj ju~e je do{lo do nereda u kojima je u~estvovalo 50 lica, a lak{e su povrije|ena dva policajca. Poslije dojave gra|ana o ekscesnim pona{awima u Paragu, policija je stigla u naseqe, a odmah potom jedan tridesetpetogodi{wak napao je policajca, ali je ubrzo savladan i smje{ten u maricu, javile su agencije. Oko policije se zatim okupilo pedesetak stanovnika koji su negodovali zbog wihovog postupka, a nekoliko osoba je prema policiji po~elo bacati kamewe, drvene ko~eve, metalne {ipke i druge predmete. Policajcima je ubrzo u pomo} stiglo poja~awe, poslije ~ega su se napada~i razbje`ali. Protiv {est mu{karaca i jednog maloqetnika iz Paraga bi}e podnesene prijave zbog napada na policajce.

PREDUZE]A
Medojevi} je ocijenio da se dr`avne institucije i javna preduze}a zloupotrebqavaju radi obezbje|ivawa pobjede vladaju}eg DPS-a na predstoje}im lokalnim izborima. - Po~eli su pritisci u javnim preduze}ima i dr`avnim organima, gdje aktivisti DPS-a prave spiskove i evidentiraju svoje sigurne glasa~e kao one koji }e zadr`ati posao, dok istovremeno najavquju otpu{tawe za one u koje nisu sigurni - izjavio je nedavno Medojevi}.

Ko~a Pavlovi}

DOBRA VIJEST

SPLIT
Na Klinici za dje~ije bolesti splitskog Klini~ko-bolni~kog centra od 2003. do kraja 2009. godine zbog alkoholizma je hospitalizovano 308 mladih osoba prosje~ne starosti od 14 do 15 godina. Splitsku bolnicu je zbog zdravstvenih problema uzrokovanih konzumirawem alkohola posjetilo mnogo vi{e mladih nego starijih osoba.

Priznawe poslije oru`anih sukoba makedonske policije i Albanaca

Javili se "vlasnici" oru`ja
SKOPQE - Biv{a albanska pobuweni~ka grupa tzv. Nacionalna oslobodila~ka armija (ONA) preuzela je odgovornost za oru`ani sukob sa policijom pro{le sedmice u blizini makedonske granice u dijelu sa Kosovom i priznala da joj pripada oru`je koje je zaplijenila makedonska policija. ONA, koja je vodila pobunu protiv makedonskih vlasti 2001. godine, proslijedila je saop{tewe jednoj privatnoj televizijskoj stanici, u kome is ti ~e da je umi je {a na u pucwavu 29. aprila, javile su agencije. Isti izvor navodi da je u tim sukobima ubijen jedan makedonski vojnik. Vlasti u Make do ni ji re kle su da je pograni~na policija u~estvovala u pucwavi, ali da nije bilo povrije|enih. Vlasti su tom prilikom zaplijenile zna~ajnu koli~inu naoru`awa u blizini mjesta sukoba, ukqu~uju}i stotine mina, granata i bombi, kao i tri pro ti va vi on ska mi traqeza.

ZAGREB
Pove}an hrvatski robni izvoz u prva tri mjeseca ove godine, smawewe pada prometa u maloprodaji, kao i nadolaze}a turisti~ka sezona ulijevaju tra~ak nade u po~etak oporavka hrvatske privrede. Hrvati su ove godine izvezli robe za ~etiri odsto vi{e u odnosu na isti period lani.

POBUWENICI proslijedili saop{tewe televiziji
Pripadnici makedonske specijalne policije “Tigro-

LO[A VIJEST

vi“ prona{li su pro{le sedmice kod mjesta Bawanski rid, u blizini granice sa Kosovom, bunker u kome je bilo sakriveno oru`je, ukqu~uju}i snajpere, mitraqeze i ru~ne baca~e. Prema operativnim saznawima policije, duboko u borovoj {umi na vrhu Bawanskog rida na Skopskoj Crnoj gori, ve} ~etiri mjeseca krila se kriminalna banda koja je obezbje|ivala bunkere sa oru`jem.

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 21

TOP STORIES CNN

Svijet

Najmawe 15 qudi poginulo je u ameri~kim dr`avama Misisipi i Tenesi tokom vikenda u sna`nom nevremenu, koje je u dolini rijeke Misisipi izazvalo i

tornada, a ponegdje je padao i grad. Rekordno obilne padavine izazvale su poplave, a autoputevi su se pretvorili u brze rijeke.

Istraga o poku{aju teroristi~kog napada na Tajms skveru

Vijesti
Sloboda {tampe

Snimak nadzorne kamere, na kome sredovje~ni mu{karac bijelac presvla~i majicu, mogao bi da bude kqu~ni dokaz u rasvjetqavawu cijelog slu~aja

Policija traga za sredovje~nim bijelcem

Lista neprijateqa
PARIZ - Povodom Svjetskog dana slobode {tampe, nevladina organizacija “Reporteri bez granica“ objavila je ju~e spisak 40 “najve}ih neprijateqa slobode {tampe“, me|u kojima su najvi{i politi~ki i vjerski zvani~nici, ali i teroristi~ke i vojne organizacije. Izme|u ostalih, pomenuti su predsjednici Kine, Irana, Ruande i Tunisa - Hu \intao, Mahmud Ahmadineyad, Pol Kagame i Zine Al Abidin ben Ali, kao i predsjednik ^e~enije Ramzan Kadirov, ali i pobuweni~ke Revolucionarne oru `a ne sna ge Ko lum bi je (FARK), baskijska organizacija ETA, kao i izraelske i palestinske oru`ane snage.

WUJORK - Policija je objavila video-snimak mogu}eg bomba{a sa Tajms skvera. Snimak nadzorne kamere mogao bi da bude kqu~ni dokaz u rasvjetqavawu ovog slu~aja. Video prikazuje sredovje~nog mu{karca, bijelca, koji na plo~niku presvla~i majicu. Snimak je napravqen nedaleko od mjesta gdje je policija, na poziv uli~nog prodavca majica Duejna Yeksona, koji je prvi vidio sumwivo vozilo, u prtqa`niku terenca “nisan patfajnder“ prona{la materijal za izradu bombe, objavili su ameri~ki mediji. Policija je razgovarala s vlasnikom “nisana“ koji je rekao da je automobil ostavio na odlagali{tu starih automo bi la. Vlas ti sa da tra `e vla sni ka odla ga li {ta, bu du }i da po li ci ja sma tra da vlasnik automobila nije

Wema~ka
Forenzi~ari ispituju sumwivi “nisan“
FOTO: AGENCIJE

povezan sa incidentom. Iako su odgovornost za neuspjeli bomba{ki napad preuzeli pakistanski talibani u jednominutnom video-snimku, autenti~nost snimka zasad nisu potvrdile ameri~ke vlasti, a pakistanski obavje{tajci su odmah odba ci li na vo de iz snimka. Oni tvrde da ne postoje vjerodostojni dokazi da talibani imaju takvu snagu da su u stawu u srcu SAD da poku{aju izvesti takav napad. - To je puno lak{e tvrditi negoli izves ti u stvar nom `i vo tu tvrde obavje{tajci.

Gradona~elnik Wujorka Majkl Blumberg tako|e je odbacio tvrdwe talibana i dodao da ne postoje dokazi da iza postavqawa bombe stoji “AlKaida“ ili bilo koja druga velika teroristi~ka grupa. U ameri~kim medijima su izneseni neki od mogu}ih scenarija oko toga ko stoji iza incidenta.

Mehsud
Pakistanski {ef talibana Hakimulah Mehsud, smatran mrtvim od januara, pojavio se na video-snimku najavquju}i atentate u velikim ameri~kim gradovima, objavqeno je u ponedjeqak iz centra za nadzor islamisti~kih internetskih stranica (SITE). - Bli`i se ~as kad }e na{i vojnici napasti velike gradove SAD - kazao je Mehsud u devetominutnom snimku na~iwenom navodno 4. aprila, gdje se pojavquje u pratwi dvojice naoru`anih maskiranih mu{karaca. Hakimulah Mehsud

Ubijen islamista iz Sara
BERLIN - Wema~ki islamista Erik Brajninger (22), porijeklom iz Sara, koji je prije tri godine pre{ao u islam, najvjerovatnije je ubijen u sukobu s pakistanskim voj ni ci ma, ja vi li su ju ~e wema~ki mediji, navode}i da bi on mogao da bude ~etvrti Nijemac-yihadist koji je poginuo na Hinduku{u, na pakis tan sko-av ga nis tan skoj granici. Brajninger, tra`en preko potjernice, ~ije je novo ime bilo Abdulgafar Almani, bio je ~lan Islam ske yihad unije.

TRI SCENARIJA o organizatorima napada
Prvi na listi su strani militanti, pa je navedeno da }e vlasti poku{ati da utvrde je li napad organizovao neko izvana, na primjer “Al-Kaida“. ^lanovi te teroristi~ke organizacije jasno su dali do znawa kako ponovo planiraju da napadnu SAD. Pored toga, ameri~ke vlasti su sve zabrinutije zbog porasta broja Amerikanaca koji se pridru`uju stranim teroristi~kim organizacijama. Zabiqe`e no je ve} ne ko li ko slu~ajeva u kojima su ameri~ki dr`avqani izveli ili poku{avali da izvedu teroristi~ki na pad u ime ne ke od stranih militantnih grupa.

Kolumbija

Seqaci prona{li pare
BOGOTA - Stanovnici jednog sela u oblasti Sukre, na sjeveru Kolumbije, prona{li su nekoliko kutija punih nov~ani ca u ukupnom iznosu od 82 miliona pezosa (42 hiqade dolara). Kako pi{e lokalni list “Tjempo“, policija je pokrenula istragu ~im je oba vi je {te na o ovom slu~aju.

Duejn Xekson prvi uo~io sumwivo vozilo

Osumwi~eni “uhva}en“ nadzornom kamerom

Zbog sli~nosti sa napadom koji je prije 15 godina izveden u Oklahoma Sitiju, u kom je poginulo 168 qudi, sumwa se i na doma}e ekstremiste. Podsjeti-

mo, ekstremni desni~ar Timoti Mekvej je 1995. godine aktivi rao bom bu ru ~ne izra de, postavqenu na kamion, ispred federalne zgrade.

Wujork presti`na meta za teroriste
LONDON - Ameri~ki grad Wujork sada je zvani~no postao svjetska meta broj jedan za teroriste, objavio je ju~e “Gardijan“. Problem sa Wujorkom je, navodi list, {to je od 11. septembra 2001. i napada na “kule bliznakiwe“ Svjetskog trgovinskog centra taj grad postao, na neki na~in, “presti`na meta“ - kao da se teroristi~ki napad nije ni odigrao ukoliko se ne odigra tamo. List ocjewuje da je malo vjerovatno da je posrijedi bio nekakav me|unarodni teroristi~ki plan, obrazla`u}i da ameri~ke tajne slu`be u danima i satima prije napada nisu prijavile nikakvo sumwivo pove}awe aktivnosti na linijama koje prate i prislu{kuju. Poja~ane aktivnosti i pripreme terorista bi ina~e bile neizbje`ne i u najmawu ruku bi naknadno bile otkrivene.

Skup o klimatskim promjenama
BON - Me|unarodni skup o klimatskim promenama, uz u~e{}e 46 dr`ava, otvoren je u Bonu, a doma}ini skupa su Wema~ka i Meksiko, koji }e krajem godine organizovati sqede}u konferenciju UN o klimi. Ciq skupa je da se stvore osnovi za konferenciju u Meksiku, a predstavnici dva doma}ina pozvali su svjetske lidere da ubrzaju me|unarodne pregovore o klimi i postignu konkretne rezultate do kraja godine. - Treba da poka`emo svijetu koliko je ta prijetwa opasna - rekao je predsjednik Meksika Felipe Kalderon, ukazuju}i da skup treba da ostvari pove}awe povjerewa, kada je rije~ o borbi protiv klimatskih promjena, izme|u siroma{nih i bogatih zemaqa. Kancelarka Wema~ke Angela Merkel zatra`ila je od zemaqa svijeta ve}u ambiciju u naporima za smawewe emisija gasova sa efektom staklene ba{te.

DOBRA VIJEST

INDONEZIJA
^etvorogodi{wa djevoj~ica umrla je u Indoneziji od pti~ijeg gripa koji izaziva virus H5N1, a jo{ tri osobe iz iste oblasti primqene su u bolnicu i uzeta im je krv na analizu da se vidi da li su se zarazili pti~ijim gripom, saop{tili su ju~e bolni~ki izvori.

SAD
Ameri~ki predsjednik Barak Obama izjavio je da wegova administracija ne}e {tedjeti sredstva da bi sprije~ila krizu u Luizijani, nakon {to je eksplozija izazvala veliko isticawe nafte iz podmorske bu{otine, ali je rekao da }e ra~un platiti “Briti{ petroleum“.

LO[A VIJEST

22 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Prelazna vlada Kirgizije

Nagrada za hap{ewe Bakijeva
BI[KEK - Prelazna vlada Kirgzije saop{tila je ju~e da je spremna da plati do 100 hiqada dolara (75.600 evra) za informacije koje bi omogu}ile hap{ewe biv{eg predsjednika Kurmanbeka Bakijeva, koji je sa saradnicima pobjegao u Bjelorusiju, prenijele su agencije. Privremena vlada tra`ila je ekstradiciju Bakijeva, koji je u aprilu poslije nereda pobjegao u Bjelorusiju sa svojim najbli`im saradnicima. Svrgnutog predsjednika nova privremena kirgizijska vlada tra`i zbog krvavih sukoba koji su izbili po~etkom mjeseca u Bi{keku, a u kojima je poginulo 85 qudi.

Potpredsjednica EP Silvana Koh-Mehrin poziva Evropu
FOTO: ROJTERS

Bagdad

Ru~no broje glasove
BAGDAD - U Bagdadu je ju~e ujutro, u prisustvu me|unarodnih posmatra~a, po~elo novo, ru ~no pre bro ja vawe glasova, koje je tra`io premijer Nuri al-Maliki, posli je pro {lo mje se ~nih parlamentarnih izbora, prenose agencije. “Danas }emo, ako sve pro|e dobro, prebrojati glasove iz 600 kutija, a sqede}ih dana jo{ 800. Planiramo da za dvije sedmice prebrojimo 11.000 kutija“, izjavio je novinarima zvani~nik izborne komisije Kasem al-Abudi. Izborna komisija je odlu~ila 19. aprila da obavi novo ru~no prebrojavawe glasova u Bagdadu.

Indijski sud

Terorista progla{en krivim

Burka predstavqa veliki napad na prava `ena i to je pravi “pokretni zatvor“, tvrdi ~lan Partije slobodnih demokrata, koalicionog partnera Demohri{}ana Angele Merkel Silvana Koh-Mehrin
BER LIN - Wema ~ki ~lan Evropskog parlamenta iz Par ti je slo bo dnih demokrata (FDP) Silvana Koh-Mehrin pozvala je cijelu Evropu da slijedi primjer Bel gi je i za bra ni no {ewe islam ske `en ske odje}e burke ili nikaba u javnosti. - Nadam se da }e Wema~ka, i cijela Evropa, tako|e zabraniti no{ewe burke u svim wenim obli ci ma re kla je Me hri no va, pot predsjednik Evropskog parla men ta i ~lan FDP, mla |eg ko ali ci onog par tne ra De mo hri{ }a na (CDU) Angele Merkel. Ona u ~lan ku u wema ~kom listu “Bild am zontag“ pi {e da bur ka pred stavqa veliki napad na prava `ena i da je to pravi “pokretni zatvor“. Belgijski dowi dom parlamenta pro{le sedmice ve}inski je odobrio prijedlog za ko na ko jim se za brawuje no {ewe odje }e ili ve lo va ko ji ne do zvoqava ju pu nu identifikaciju onoga koji je nosi, ukqu~uju}i nikab i burku. wenice da nekoga ko je ovako obu~en ne mo`ete identifikovati. Ova za bra na, ko ju prvo mora da odobri gorwi dom, pa tek on da pos ta je za kon, mo `da }e pro }i jo{ je dnu provjeru, ukoliko se raspi{u prijevremeni izbori dok se Belgija suo~ava sa politi~kom krizom.

ZABRANITI burku u svim wenim oblicima
Dvije vladaju}e partije i opozicija bili su saglasni oko ovo ga, ve }i nom zbog bez bje dnos ti i ~i -

Muhamed Axmal Kasab

WU DELHI - Na indijskom sudu ju~e je krivim progla{en 22-go di{wi pa kis tan ski dr`avqanin Mu ha med Aymal Kasab zbog svoje uloge u bomba{kim napadima u Mumbaju. Napad se dogodio u januaru 2008. godine, a u wemu je poginulo 174 qudi. Kasab, koji je jedini od napada~a pre`ivio napad, osu|en je zbog ubistva, podsticawa rata s Indijom i posjedovawa eksploziva, objavio je Bi-Bi-Si. Su|ewe Kasabu je trajalo 271 dan, a poslije osu|uju}e presude tu`ila{tvo tra`i smrtnu kaznu za ubicu. Na po~etku su|ewa Kasab je tvrdio kako nije kriv, da bi u julu priznao svoju ulogu u napadu i zatra`io da ga objese.

Kritike
Ovu zabranu, prvu ove vrste u EU, kritikovale su grupe za qudska prava i muslimani, a “Hjuman rajts vo~“ smatra da ova zabrana, koja predvi|a nov~anu i zatvorsku kaznu, nije u skladu sa Evropskom konvencijom o qudskim pravima.
Belgija prva uvela zabranu burki

Tra`i po{ten postupak
@E NE VA - Fil mski re `i ser Ro man Po lan ski (76), ko ji se na la zi u ku }nom pri tvo ru u [vaj car skoj, ogla sio se po sli je vi {e mje se ~nog }u tawa po sredstvom internet-magazina svog va tre nog pr is ta li ce, fran cus kog fi lo zo fa Ber nar-An ri Levija. U in ter net-ma ga zi nu “Re gle d’`“ (“Pra vi la igre“) Polanski pi{e: “Vi{e ne mo gu da }u tim, jer SAD tra `e mo je izru ~ewe vi {e da bi me pre da le na milost i nemilost svjetskoj {tampi, nego da bi donijele presudu o ne~emu {to je sporazumom rije{eno prije 33 godine“. - Do`ivio sam drame i ra dos ti, kao i svi mi... i tra`im da sa mnom postupate po{teno, kao i sa svakim dru gim - pi {e Po lan ski, aludiraju}i na to da je slu~aj protiv wega nepravedan i za sno van na pro ti vrje ~nim dokazima. [vaj car ske vlas ti ra zmatraju da li }e izru~iti Po lan skog tu `i ocu u Los An|elesu, zbog optu`nice za seks sa 13-godi{wom djevoj~icom, podignutom jo{ 1977. godine.

Poslije dugog }utawa oglasio se Roman Polanski

“VI[E ne mogu da }utim“
Polanski je po zahtjevu SAD uha p{en sep tem bra 2009. godine, kada je doputovao u Cirih, da bi na filmskom fes ti va lu pri mio nagradu za `ivotno djelo. Dobitnik “Oskara“ koji je re`irao filmove “Rozmari na be ba“, “Ki nes ka ~et vrt“ i “Pijanista“ proveo je dva mjeseca u zatvoru prije no {to mu je, uz kauciju od

Posjetioci se dive divovskoj, elektronskoj bebi na sajmu “Ekspo“ u [angaju.

4,5 milion dolara, dopu{teno da bude u ku}nom pritvoru u luksuznom odmarali{tu G{tad. Odlu ka [vaj car ske o izru ~ewu Po lan skog bi }e do ne se na po sli je pre su de ka li for nij skog su da o `al bi ko ju su ulo `i li advo ka ti re `i se ra, sa op {tio je krajem marta {vajcar ski mi nis tar prav de Folko Gali. U `al bi, ulo `e noj 18. mar ta, tra `i se po no vno ispitivawe navoda o pogre{nom pos tu pawu su di je u slu~aju iz 1977. godine.

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 23

Poslije tri uzbudqive predizborne televizijske debate na Ostrvu

Vijesti
Avganistan

Kraj dvopartijskog sistema u Britaniji
Su~eqavawe pred televizijskim kamerama bitno uticalo na rejting britanskih politi~ara pred izbore 6. maja. Rejting liberal-demokrate Nika Klega porastao sa 18 na 32 odsto. U borbu za vlast u Britaniji ukqu~uje se i tre}a, Liberalno-demokratska stranka
LONDON - Poslije tri `u~ne i uzbudqive, prvi put organizovane televizijske debate britanskih partijskih lidera, sve je vi{e onih koji vjeruju da je britanskom vje ko vnom dvo par tij skom sistemu odzvonilo i da }e izbori, koji se odr`avaju 6. maja, zauvijek promijeniti politi~ku scenu u Vestminsteru, javile su agencije. Lider Liberalno-demokratske partije nije propustio {an su ko ju mu je da la televizija, predstavio se kao vjetar promjene u ustajalom po li ti ~kom `i vo tu ko jim upravqaju konzervativci i laburisti. Da su znali da }e novi lider liberal-demokrata Nik Kleg nastupiti sa toliko harizme i toliko se dopasti bira~ima, lideri laburista i konzervativaca Gordon Braun i Dejvid Kameron vjerovatno ne bi ni pristali na televizij sku no vo ta ri ju u pre di zbornoj trci. Predstoje}i izbori trebalo je da ozna~e renesansu konzervativaca i pad laburista poslije 13 godina na vlasti. Tri debate koje je pratilo po devet miliona gledalaca u~inile su da niko vi{e ne smije da predvidi budu}i sastav parlamenta. Istra`iva~i sa mo kon sta tu ju da je Nik Kleg sko~io sa 18 odsto na vi{e od tre}ine bira~kog tijela, a “kle gma ni ja“ je sve ~e{}i novinski naslov.

Poginulo osam civila
HOST - Osam civila je poginulo u eksploziji u Avganistanu kada je minibus naletio na ru~no izra|e nu mi nu na pu tu na istoku te zemqe, saop{tile su lokalne vlasti. “U nedjequ uve~e jedan minibus je na le tio na ru ~no izra|enu minu na putu koji vodi za grad Zurmat“, izjavio je zamjenik {efa poli ci je u pro vin ci ji Paktija, Gulam Dastagir Rustamijar. On je dodao da je u eksploziji raweno 14 osoba. Prema rije~ima {efa lokalne bolnice, u napadu su stradala ~etiri mu{karca, dvije `ene i dva djeteta.

Atina

Eksplozija u centru
ATINA - Ispred filijale HSBC banke u Atini preksino} je eksplodirala bom ba, o{te tiv {i ulaz zgrade, ali povrije|enih nije bilo, saop{tila je gr~ka policija. “Izgleda da je rije~ o bombi ru~ne izrade, napravqenoj od boca sa gasom i gorivom, koja je izazvala mawa o{te}ewa na fasadi banke“, rekao je neimenovani policijski zvani~nik. Ovakvi bomba{ki na pa di ~es ti su u Atini, a iza wih uglavnom stoje qevi~arske i anarhisti~ke grupe ~ija su meta poslovni i vladini objekti, prenio je Rojters.

NEIZVJESTAN budu}i sastav parlamenta
- Is tra `i vawe po sli je tre}e debate pokazuje da Kameron i daqe vodi sa 41 odsto podr{ke, ali je sada na drugom mjestu Kleg sa ~ak 32 odsto, dok je premijer Braun pao na tre}e mjesto - ka`e Kejt Dejvis iz Istra`iva~kog centra “Ju gov”. ^i me je 43-go di{wi qevi ~ar, otac tro je dje ce, osvojio Britance? Iz bogate
Neposrednost u komunikaciji donosi glasove Klegu

je porodice sa bogatom istorijom, ali {kolovan u javnoj {koli, studirao po Evropi i Americi, ne bez nesta{luka i kazni. Neposredan u komunikaciji, {armer koji tvrdi da je spavao sa najmawe 30 `ena, Kleg se nametnuo kao potpuna

TV debata britanskih strana~kih lidera

promjena u odnosu na tradicionalne lidere koji su ve} dvije godine umije{ani u iste skandale sa naduvanim poslani~kim platama i sumwivim partijskim donacijama. Kleg je ko ris tio sva ku priliku da se predstavi kao revolucionar koji }e iz temeqa promijeniti politiku Ujediwenog Kraqevstva. - Moramo druga~ije da radimo i izgradimo ja~u i po{teniju privredu. Kako su nas wih dvojica uvalili u problem, ne}emo se izvu}i. Moramo po{teno da ka`emo kako }emo {tedjeti i mora}emo da razbijemo neodgovorni bankarski sistem kako se nikada vi{e ne bi kockali va{im novcem i va{im radnim mjestima - ka`e Nik Kleg lider liberal-demokrata.

Ve}inski sistem
Na ovim izborima sistem je stari, ve}inski u kojem je mogu}e imati apsolutnu ve}inu u parlamentu i sa mawe od 40 odsto glasova koliko konzervativci sada imaju. Zato je i daqe neizvjesno da li }e Britanija zaista dobiti mawinsku vladu koja bi donijela osvje`ewe politi~kom `ivotu, ali i brige investitorima koji u vremenima krize i neophodnih reformi ne vole nestabilne vlade.

Somalija

Napad na xamiju
MOGADI[ - Najmawe jedno lice je poginulo, a 13 je raweno u bomba{kom napadu na jednu yamiju u luci Kismajo, bastionu islamista na jugu Somalije. “Nepoznata lica bacila su bombu na yamiju u Kismaju, gradu 500 kilometara ju`no od Mogadi{a, u trenutku dok su se vjernici okupqali za mo li tvu“, izjavio je za AFP {eik Abukar Ali Adan, zvani~nik lokalne uprave.

Roditeqi nestale Medlin Meken i daqe `ive u nadi

Objavili novi snimak djevoj~ice
LON DON - Ro di teqi nes ta le Bri tan ke Me dlin Me ken na tro go di{wicu wenog nestanka objavili su novu fotografiju i snimak k}erke u nadi da }e to doves ti do no vih tra go va i pronalaska djeteta, javile su agencije. Na fotografiji, koja je nas ta la sa mo ne ko li ko se dmica prije wenog nestanka u qetovali{tu u Portugaliji, Medi se igrala sa {minkom pa na o~ima ima plavo sjenilo. Roditeqi Kejt i Geri izjavili su da }e privatno obiqe`iti godi{wicu nestanka. U snimku su objasnili napore koje preduzimaju kako bi prona{li svoju nestalu k}er ku te na kra ju za hvaquju gle da oci ma {to nisu odustali od Medi. Ovih dana je pu{tena i digitalno obra|ena foto grafija na kojoj se vidi kako bi Me dlin iz gle da la danas sa {est godina. Pro{le sedmice su Kejt i Geri rekli Medlininom bratu i sestri kako je “zlo~esti mu{ka rac“ oteo wiho vu ses tricu. Tada su Kejt i Geri optu`ili britansku policiju da je “digla ruke“ od potrage za wihovom k}erkom, a time su `eqeli istra`ioce nagovori ti da se vra te slu ~a ju. Izra zi li su bo ja zan da je potraga vrijedna dva miliona funti prekinuta. U in ter vju za GNTV otac djevoj~ice je kazao kako je nepravedno prema jednom britanskom dr`avqaninu da se odus ta ne od po tra ge za wom i smatra da je neispravno da po tra gu vo de ro di teqi, a ne na dle `ne in sti tu ci je. Pod sje ti mo, mala Medi je prije tri godine nestala iz apartmana u portugalskom qetovali{tu Praja da Luz. Wenim ro di teqima se zamjera {to su tada trogodi{wu Me di i bli zan ce [ona i Ameli ostavili same u apartmanu i oti{li na
FOTO: DEJLI MEJL

Meksiko

Stampedo na koncertu
MONTEREJ - Najmawe petoro qudi prega`eno je na smrt u qudskom stampedu na jednom koncertu u meksi~kom gradu Montereju. Panika je nastala kada su posjetioci koncerta, upla{eni zvukom pu{~a ne paqbe, nagrnuli ka izlazu, rekla je visoki zvani~nik vlade Ivon Alvares. Policija je poslije incidenta, na mjestu nesre}e, prona{la ispra`weni okvir za municiju, prenio je Rojters.

POLICIJA digla ruke od potrage
Mekenovi tvrde da je taj pre kid re zul tat ne us pje ha portugalske i britanske policije da slijede i ispitaju tragove koje su prona{li u privatnoj istrazi.

Medlin Meken

ve~eru 35 metara daqe. Kada su se vratili, wihove k}erke Medi vi{e nije bilo i od tada traje potraga za djevoj~icom.

24 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 25

Razbibriga
Od tra~a do istine

U Leskovac do{li Japanci pa odmah otvori{e svoj restoran koji je ubrzo postao pravi hit. Momci po~eli da izvode djevojke u taj novi restoran da se provode i u`ivaju u neobi~nim jelima. Pita jedna djevojka momka:

- A {ta ima u taj japanski restoran, da li }evapi, mu}kalica, ve{alica itd ? - Ma jok, nema ni{ta od toga... ima da jedemo – su{i!!! - More, ti ako ho}e{ jedi s u{i, a ja }u - sa prsti !!!

Mujo i Haso do{li da izvade li~nu kartu. Kako su oba bila nepismena, rekli su im da se potpi{u ka`iprstom. Mujo se potpi{e ka`iprstom, a

Haso pru`i palac. - Bolan, to nije ka`iprst - ka`e mu slu`benik. - Ali ja se razli~ito prezivam od Hase - odgovori Mujo.

Takmi~ili se Hercegovac i Crnogorac ko }e vi{e da nakupi pu`eva. Ide Hercegovac, nakupio punu vre}u, a Crnogorca na|e kako sjedi ispod drveta,

pa ga upita: - [ta radi{ ~ovje~e? - A }uti ~o~e, dok se ja sage, zvjerka ute~e.

Ponovo kopira Rijanu
Folk zvijezda Seka Aleksi} ne prestaje da kopira Rijanu, pa je tako sada ukrasila svoj desni ka`iprst sa gotovo identi~nom tetova`om kakvu ima slavna pjeva~ica sa Barbadosa. Naime, Seka je istetovirala “psst…“, {to simbolizuje }utawe, dok je Rijana na istom prstu urezala “shhh…“, slova sa jednakim zna~ewem. Dvanaestom tetova`om, Seka je po`eqela da poru~i brojnim du{ebri`nicima da zatvore usta i prestanu da se bave wenim `ivotom. Srpska folkerka, koju je ~ak i holivudski bloger Perez Hilton prepoznao kao “kopiju Rijane“, na ramenu je istetovirala identi~ne zvjezdice kakve ima svjetska pop diva, a o inspiraciji za Sekinu frizuru bespotrebno je i govoriti. Ina~e, mediji navode da je posqedwih nedjeqa glavna estradna tema to {to Seka ogovara, spletkari i na sve mogu}e na~ine poku{ava da iskompromituje svoju blisku drugaricu i koleginicu Draganu Mirkovi}. Naime, prema navodima upu}enih u ovaj skandal na pomolu, ~uv{i da }e Dragana medijski sponzorisati koncert Jelene Karleu{a, Seka se poprili~no razgoropadila zbog, kako je rekla, “izdaje“, pa je pred qudima “od povjerewa“ po~ela sa ogovarawem svoje drugarice iz Be~a. Kada se pomenu {nicle svako ili bar ve}ina nas }e prvo pomisliti na ukusna i so~na jela od mesa, koja se pripremaju i poslu`uju u restoranima, svakako i u doma}instvima. Ovoga puta predla`emo vam recept za ne{to neobi~nije {nicle od tikvica koje }e zasigurno zadovoqiti ukuse, ne samo qubiteqa povr}a, ve} i ostale koji budu probali ovo jelo.

Sastojci
(za 4 osobe) 500 g 1 50 g tikvica jaje naribanog sira (gauda ili sl.) ka{ike griza ~en bijelog luka nasjeckani crni luk (1 ka{ika) sjeckani per{un so biber naribani muskatni ora{~i} prezla malo pancete (po `eqi)

Priprema
1. Tikvice ogulite i naribajte, posolite, promije{ajte i pustite da odstoje oko 10 minuta. 2. Potom tikvice dobro ocijedite i stavqajte u zdjelu u kojoj }ete praviti {nicle. Dodajte jaje, nasjeckani crni i bijeli luk, per{un, griz, biber i naribani muskatni ora{~i}. Sve zajedno izmije{ajte. 3. Pustite neka stoji oko 20 minuta kako bi griz upio te~nost i nabubrio. 4. Pravite {nicle tako da na dlan stavite malo prezle (hqebnih mrvica), ka{iku smjese, zatim pospite s gorwe strane prezlom i oblikujte {niclu. 5. Sla`ite ih na plitki lim koji ste oblo`ili papirom za pe~ewe. 6. Pecite oko 20 minuta na 200 stepeni Celzijusovih u prethodno zagrijanoj rerni. Pe~ene {nicle od tikvica, po `eqi zalijte s malo jogurta ili kisele pavlake.

Cijene u KM
tikvice jaje sir griz luk per{un so, biber prezla panceta 1,5 0,2 0,8 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 1,2

HOROSKOP
Ovan
( 21.3 - 20.4 ) Imate potrebu da ka`ete svoje mi{qewe i kada to druge ne zanima. Va{ qubavni stil djeluje vrlo izazovno i podsticajno na osobe suprotnog pola. Volite da se dru`ite sa prijateqima i prija vam wihova pa`wa.

Vaga
( 24.9 - 23.10 ) Ako budete aktivniji, pru`i}e vam se nove mogu}nosti koje donose boqi kvalitet ali zahtijevaju vi{e rada. Prolazite kroz razli~ite faze emotivnog raspolo`ewa i strasnih qubavnih izazova. ^uvajte se povreda.

3 1

Bik

[korpija
( 24.10 - 22.11 ) Imate previ{e neodlo`nih i hitnih poslova {to vas izbezumquje i ~ini jako nervoznim. Sebi~ni ste i imate utisak da vam je sve dozvoqeno. Obratite vi{e pa`we na ishranu i trudite se da unosite vi{e vitamina.

CIJENA RU^KA

( 21.4 - 20.5 ) Nemojte da dolazite u konflikte sa qudima do kojih vam je stalo. Izdignite se iznad situacije. Ovih dana izbjegnite pozajmqivawe novca. Obratite pa`wu da ne jedete suvi{e te{ku i lako kvarqivu hranu.

Savjet
Ukoliko `elite, u dio smjese mo`ete da dodate malo nasjeckane dimqene pancete.

[nicle od tikvica

5,2

Blizanci
( 21.5 - 21.6 )

Strijelac
( 23.11 - 21.12 ) Ovih dana imate dosta razli~itih susreta i kontakata sa inostranstvom. Trudite se da sve uradite kako bi do izra`aja do{li va{a preduzimqivost i organizatorske sposobnosti. Ma{tate o odlasku na putovawe.

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Maziti, ali ne razmaziti
Roditeqi grije{e ako su pretjerano popustqivi, dok suvi{e autoritativan stav budi kod djece otpor, a sve to mo`e da ostavi posqedice na psihi~ko zdravqe djece. Vaspitawe i usmjeravawe djece je jedan od najva`nijih zadataka porodice
Za pravilan razvoj djeteta veoma je va`no da mu rodi teqi stvo re to pao i prijatan dom, ali jo{ va`nije je pravilno vaspitavawe djece. Mo`e se slobodno kazati da je po ro di ca prva {kola `ivota u kojoj dijete sti~e osnovno znawe o qudima, o wihovim me|usobnim odnosima, ali i uop{te o `i vo tu kao i problemima sa kojima }e se kasnije susretati. Nedosqednost: U lo{em vaspitawu rijetko kad nailazimo na samo jednu vaspitnu gre{ku, obi~no se radi o kombinaciji gre{aka. Tako, uz ma`ewe ili pre vi {e strog ro di teqski stav dopuweno neprestanim zanovijetawem, upore|ivawe djece i u~estalim pro mje na ma, ~as po pustqivo{}u, pa strogo}om, a onda odustajawem i opet popustqivo{}u, od djece pravite nesigurne male qude, a kasnije nesigurne odrasle qude pune kompleksa. U porodici sti~e prva iskustva koja }e kasnije u `ivotu poku{ati vi{e ili mawe uspje{no da primijeni. Naj~e{}a i najve}a gre{ka u vaspitawu djece jeste ro di teqska po pustqivost prema svojim nasqednicima. Razmaziti dijete ne podrazumijeva, ma`ewe i pokazivawe qubavi kroz we`nost, ve} pretjerano popu{tawe i obavqawe svih dje~ijih obaveza, radi za{tite, mada sve te zadatke mo`e i dijete samo da uradi. Ra zma `e na dje ca vrlo brzo poka`u na ru`an na~in, posqedice ma`ewa. Postaju samovoqna, nesamostalna, sebi~na, preosjetqiva, a ~esto i nedru`equbiva jer se sla bo kre }u u dru{ tvu vr{waka.

Ostvarujete brojne kontakte kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. U`ivate kada ste u centru pa`we i kada imate aktivnu dru{tvenu ulogu. Usmjerite sa na razli~ite vidove udru`ivawa i organizacije.

Rak
( 22.6 - 21.7 ) Va`no vam je da se nalazite u centru novih doga|aja. Ovih dana treba da o~ekujete iznenadne promjene. ^vrsto ste rije{ili da za kratko vrijeme dostignete ciqeve koje ste ranije sebi zacrtali. Kra}e putovawe. Bje`e od sistematskog rada, izbjegavaju obaveze i uvijek tra`e da neko umjesto wih odra di po sao, ma {ta to bilo, posao u ku}i ili {kolske obaveze... Takva djeca mogu da pate od raznih neuroza, kao {to je no }ni strah, ili no }no mo krewe u kre ve tu, gric kawe no kti ju, mu cawe i sli~no. koji svoje dijete ponekad do`ivqavaju kao teret, pa se prema wemu pona{aju nestrpqivo, a ~esto i nasilni~ki. Previ{e strogi roditeqi terori{u djecu, zastra{u ju }i ih i fi zi ~ki zlostavqaju}i. Takvi roditeqi su skloni da djeci preba cu ju sve i sva {ta, stvaraju}i mu mane i nesigurnost. Na takvo vaspitawe dijete obi~no reaguje na dva na~ina, otvoreno se suprotstavqa roditequ ili zauzima naoko pasivan stav iza kojeg se krije neprijateqstvo i nepovjerewe. Zato dobro razmislite kako }ete vaspitavati i usmjeravati svoju djecu, blago i bez obaveza ili }ete ih kroz igru maziti, ali i korigovati ru`na pona{awa i stvara ti od wega do brog i vri je dnog ~o vje ka, ka `u stru~waci.

Jarac
( 22.12 - 20.1 ) Prihvatite opravdane kritike od strane porodice i uku}ana i poka`ete malo dobre voqe da se promijenite. Omiqeni ste me|u saradnicima i kolegama sa kojima radite. Izbjegnite ovih dana sve mogu}e opasne situacije.

Lav
( 22.7 - 22.8 ) Pru`i}e vam se nove fantasti~ne mogu}nosti koje ni slu~ajno ne smijete da propustite ve} da ih odmah iskoristite. Dobi}ete ve}u sumu novca od posla kojim se bavite. O~ekuje vas iznenadni odlazak na putovawe.

Vodolija
( 21.1 - 19.2 ) Osje}ate emotivnu nesigurnost i sputanost te ste ~esto mrzovoqni i neraspolo`eni. Sa druge strane, partner vam daje potpunu podr{ku. Sportske aktivnosti i rekreacija vas mogu rasteretiti i osloboditi nervoze.

PREVI[E STROGI roditeqi terori{u djecu
Kada roditeqi izgube strpqewe sa razma`enim i hi ro vi tim dje te tom, on da pre la ze na “tre ni rawe“ strogo}e, uvjereni da }e se situacija popraviti. Strogo ili autoritativno vaspitawe primjewuju i oni roditeqi koji `ele brzo i bez mnogo mozgawa da postignu poslu{nost, ba{ kao i oni

Djevica
( 23.8 - 23.9 ) Poja~ana inicijativa sa va{e strane vas mo`e dovesti do pozitivnih rje{ewa. Emotivno ste nestabilni i nesigurni i zato imate poja~anu potrebu za blisko{}u. Povoqan trenutak za razli~ita ulagawa i investicije.

Ribe
( 20.2 - 20.3 ) Snagom rije~i i ubje|ivawa mo`ete mnoge svoje ideje i zamisli da realizujete. Pro{irite svoje saradni~ke veze i razmislite o novom na~inu poslovawa. Ne}ete pogrije{iti ako se oslonite na logi~no rje{ewe.

RJE[EWE: POLUSVIJET, RUTAVOST, R, IN, ERP, SK, S, PET, LOVA, MARKIRATI, O, OSJENITI, KAMPANIJA, SJENARA, OLIN, PERUTATI SE, E, SANTA ANA, MOAB, KRA, R, ORLANDO, OT, KIKS, INTER, LAKEJSTVO, ILA, STEPEN, ZNANAC

26 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Sinema siti

Mato Lovrak, VLAK U SNIJEGU

Nikolo Makijaveli, VLADALAC

FOTO: R. MIJANOVI]

Film o pank sceni
NOVI SAD - Dva filma o bendovima “The Ramones“ i “Daft Punk“ bi}e prikazana u selekciji “Planet rock“ na ovogodi{wem internacionalnom Festivalu filma i medija “Sinema siti“, objavqeno je na zvani~nom sajtu festivala. Organizatori o~ekuju veliko interesovawe za fascinantni dokumentarac o “Ramonsima“ pod nazivom “End of the century“, koji predstavqa jedinstvenu pri~u o pank sceni sedamdesetih i qudima koji su napravili jedan od najuticajnijih bendova na svijetu. Debi film ~lanova grupe “Daft Punk“ pod nazivom “Electroma“ je odiseja dva robota koji prelaze ameri~ki krajolik na svom putu do ~ovje~nosti. Film je nastao spontano tokom snimawa spotova za album “Human after all“, a debitovao je u Kanu 2006. godine. Festival “Sinema siti“ odr`a}e se od 5. do 12. juna u Novom Sadu, a otvori}e ga holivudska zvijezda Yulijet Luis.

Sa promocije ~asopisa “Krajina“

Promocija “Krajine“ u Trebiwu
Scena iz filma “The Ramones“

Beogradski festival igre
BEOGRAD - [panska rediteqka, igra~ica i glumica Blan ka Li pred sta vi la je svoju viziju ~uvene slike Hije ro ni mu sa Bo {a u tea tru Madlenijanum u nedjequ uve~e u okvi ru Beo grad skog fes ti va la igre, pre no si Mondo. Bo{ov “Vrt u`ivawa“ je poznati triptih oko kojeg kriti~ari umjetnosti vijekovima “razbijaju glavu“, poku{avaju}i da se slo`e da li je rije~ o moralnom upozorewu ili ne~em sasvim suprotnom.

Ples uz “Vrt u`ivawa“
Publici koja ne prati ples Li je poznata po koreografiji za spot “Around the world“ grupe “Daft pank“. “Vrt u`ivawa“ traje 90 minuta i predstavqa veliku stilsku zbrku – pjevawe, igru i glumu, na desetine razli~itih kostima i maski i nevjerovatnu scenografiju, dok se pokretni prizori iz “Vrta u`ivawa“ smjewuju na vi deobimu. Reakcije publike bile su potpuno eufori~ne, jer se ovakve postavke zaista ne gledaju svakog dana.

Srpska nema institut za jezik. Nemamo ni pravi institut za istoriju, institut za kwi`evnost. Dok nam drugi uzimaju ono {to su nam preci ~uvali i sa~uvali, mi se danas neodgovorno pona{amo prema tom nasqe|u i prema budu}nosti, istakao Saxak
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrpske.com

^asopisi ogledalo kwi`evnog `ivota
dr Zo ran Ar so vi}, Mi lan Stijak i Nikola Asanovi}. - Svi u redakciji nastojimo da jednu demokratsku i sabornu me|usobnu atmosferu preto~imo u sinergiju i na taj na~in ure|ujemo “Krajinu“. Bez jednog takvog rada i kva li te ta, ko ji }e mo mi nastojati da odr`avamo, projekti ovakve vrste nemaju nika kvog smi sla - re kao je glavni urednik ~asopisa Du{ko Pevuqa. Ranko Popovi} ukazao je na zna~aj jednog ovakvog ~asopisa za kulturu srpskog naro da, is ti ~u }i da oni postoje zbog budu}ih nara{taja. - Ako tra`imo kako je u odre|enom trenutku u datoj sre di ni fun kci oni sao kwi`e vni `i vot, on da se obra}amo kwi`evnim ~asopi si ma. Ako da nas stva ri projektujemo u budu}nost i zapitamo se kako }e ovo na{e vri je me ne ko me da iz gle da kada je u pitawu taj `ivot koji se odra`ava preko ovakvih ~asopisa, onda zaista nemamo razloga za optimizam, jer u ovom trenutku u RS imamo “Novu zoru“ i “Krajinu“, a to nije dovoqno - istakao je dr Ranko Popovi}. - In sti tu ci je ko je bi sistemski trebalo da se bave na{om kulturom i kulturnim identitetom ne postoje. Mi ne ma mo in sti tut za je zik, iako smo najstariji narod na Bal ka nu, ne ma mo ni pra vi institut za istoriju, institut za kwi`evnost. Sve je to nekako prepu{teno pojedincima. Dok nam drugi uzimaju {to su nam stari ~uvali i sa~uvali, mi se danas neodgo vor no po na {a mo pre ma tom nasqe|u i prema budu}nosti, jer to jeste budu}nost - naglasio je dr Mladenko Sayak. ^asopis za kwi`evnost i kulturu “Krajina“ izlazi od 2001. godine u Bawoj Luci i do sada su izdata 32 broja. Tira` ovoga ~asopisa je 500 primjeraka.

TREBIWE - ^asopis za kwi`evnost i kulturu “Krajina“ promovisan je u Trebiwu u organizaciji Srpskog pros vje tnog i kul tur nog dru{tva “Prosvjeta“, u Narodnoj biblioteci Trebiwe. O ~asopisu su govorili dr Mladenko Sayak, dr Ranko Popovi}, dr Du{ko Pevuqa,

Uloga
^asopis za kwi`evnost i kulturu “Krajina“ predstavqa glasilo kojim jedna sredina mo`e da se predstavi kulturnom srpstvu, pa i {ire, ali i da odigra ulogu u povezivawu na{ih stalno rascjepkanih regija, rekao je Ranko Popovi}.

DO SADA iza{la 32 broja
Prema rije~ima dr Mladenka Sayaka, ovakvi ~asopisi su ve oma zna ~aj ni, zbog toga {to u RS nema nau~nih in sti tu ci ja i “kul tu ra se weguje i zavisi samo od pojedinaca“.

Isto~no Sarajevo doma}in tradicionalnog festivala
Performans “Vrt u`ivawa“ FOTO: AGENCIJE

Metropoliten opera

Sve spremno za Lut fest
IS TO ^NO NO VO SA RAJEVO - Me|unarodni festival profesionalnih lutkarskih pozori{ta za djecu “Lut fest 2010“ odr`a}e se od 10. do 14. maja u Isto~nom Sarajevu. Organizator ove jedinstvene manifestacije za djecu u BiH je Forum teatar iz Isto~nog Sarajeva. Direktor i selektor festivala Vitomir Mitri} najavio je da }e u takmi~arskom programu u~estvovati osam pozori{ta iz Rusije, Ukrajine, Bugarske, ^e{ke Republike, Hrvatske, Srbije i BiH.

“Planule“ ulaznice
WUJORK - Metropoliten opera prodala je rekordnih 2,2 miliona ulaznica za devet prenosa svojih opera u bioskopima {irom svijeta, {to je 400 hiqada vi{e u odnosu na sezonu 2008/2009, javqa Tanjug. Od 2006, kada su po~ele projekcije u visokoj definiciji “The Met: Live in HD“, do sada je prodato pet miliona ulaznica. Prve godine, prenose je u bioskopima mogla da gleda publika u 248 sala u osam zemaqa. Idu}e godine broj zemaqa pope}e se na 46. Sqede}e sezone u planu je 11 projekcija, a prva od wih – “Rajnsko blago“ Riharda Vagnera – na repertoaru je 9. oktobra.

OSAM pozori{ta u trci za nagrade
Mitri} je dodao da }e na zatvarawu festivala u prate}em programu u~esnicima i nagra|enim biti prikazan animiran film “Igrokaz za krompire - Nesre}na Kafi-

na“, “Studio crtanog filma 98“ iz Ni {a i lut kar ska predstava “Vuk i sedam jari}a“, ~lanova Udru`ewa osoba sa po te {ko }a ma u ra zvo ju “Vratite nam osmijeh“ iz Isto~nog Sarajeva. - U pra te }em pro gra mu fes ti va la bi }e premijerno izve de na i pred sta va “Princeza od Romanije“, u produkciji Kulturnog centra Is to ~no No vo Sa ra je vo - rekao je Mitri}.

On je dodao da }e se tokom festivala odr`ati tribina “Zna~aj lutkarstva u obrazovawu“, koju }e voditi profesor dr Ra do slav La zi}, a radionicu pod nazivom “Lutka na koncu“ vodi}e pjesnik Tode Nikoleti}. Fes ti val }e pra ti ti i ocjewivati `iri u sastavu: Vojislav Vujanovi}, predsjednik i ~lanovi Amela Vu~enovi} i Goran Simi}, kao i dje~iji `iri. M. K.

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 27

Naomi Vots i Juan Mekgregor u novom filmu
MADRID - Naomi Vots i Juan Mekgregor glumi}e u filmu “The impossible“, prenosi Mondo. [panski re`iser Huan Antonio Bajona najavio je snimawe filma ~ija je radwa smje{tena u 2004. godinu, kada je razorni cunami u Indijskom okeanu odnio vi{e od 200.000 `ivota. Britanska glumica nominovana za “Oskara“ Naomi Vots igra}e glavnu `ensku ulogu, dok }e wen partner biti [kotlan|anin Juan Mekgregor. Najavqeno je da }e wihova qubavna pri~a biti prepletena sa “u`asima prirodne katastrofe, elementima natprirodnog i misterijom“.

Bajka ne zavarava ~itaoca
Kwi`evna scena Srbije dosta slo`ena i ima veoma mnogo mladih `ena koje pi{u. Ima i te borbe za `ensko pismo, ali ja to ne podr`avam. Mislim da je kwi`evnost dobra ili nije dobra, da kwiga ili postoji kao zna~ajna kwiga ili je nema. Zato kwiga ne mo`e biti mu{ka ili `enska
RAZGOVARALA: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Kwi`evnica Grozdana Oluji}, dobitnik NIN-ove nagrade

Vijesti
Bukure{t

Putovawe s Pavi}em
BUKURE[T - Mali teatar u Bukure{tu priredio je pred sta vu pre ma dje lu Milorada Pavi}a “Mantija od zvezda“, koju je publika pri mi la sa ve li kim interesovawem, javqa B92. Mlada i afirmisana redi teqka No na ^jo ba nu izjavila je da je postavila predstavu “kao putovawe sa Mi lo ra dom Pa vi }em na mapi snova, na kojoj se nala zi ho ros kop quba vi u vremenu i prostoru snova, u poetskom svemiru sa mitolo{kim, astrolo{kim i religioznim elementima“.

De tiwstvo pam tim po kwigama iz “Srpske kwi`evne za dru ge“ i za to mi je drago {to je ona objavila i moj nagra|eni roman. I pradeda i deda i moji roditeqi bi li su ~la no vi “Srpske kwi`evne zadruge“ - rekla je za “Glas Srpske“ ugle dna srpska kwi`evnica Grozdana Oluji}, koja je za roman “Gla so vi u ve tru“ do bi la NIN-ovu nagradu. Wen na gra |e ni ro man govori o najzna~ajnijoj porodici u mitskom mjestu Karano vu, a ka ko je is pri ~a la Oluji}eva, “Glasovi u vetru“ pri~aju o sje}awu i zaboravu. Glavni junak, psihijatar Dani lo Arac ki, ima ve li ki strah da ne po~ne da zaboravqa, a razlog za to je {to je wegov prvi pacijent bila djevojka koja nije mogla da se sjeti ni kako se zove. GLAS: Da li biste NIN-

ovu nagradu mogli da ozna~ite kao krunu karijere i koliko su Vas ~itaoci potra`ili poslije ovog priznawa?

SRBIJA ima dobre `enske pisce
OLUJI]: Ne bih rekla da je NIN-ova nagrada kruna moje karijere, ali svakako jeste zna~ajna nagrada. Utoliko pre {to sam u jednom periodu sa ranim romanima bi la dru ga kao kan di dat. O~i gle dno je da NIN-ova nagrada mnogo zna~i, a nisam ni bi la sve sna to ga. “Srpska kwi`evna zadruga“ objavila je ~etvrto izdawe “Glasova u vetru“, koji su veoma tra`eni kod ~italaca. ^u la sam da je 30 hiqada primeraka prodato i prosto ne mogu da verujem da na{ narod toliko ~ita. GLAS: Kako biste ocijenili kwi`evnu scenu u Sr-

“Operalija“

Pobjednici Jon~eva i Pop
MI LA NO - Bu gar ski sopran Sowa Jon~eva (28) i rumunski tenor Stefan Pop (23) ovogodi{wi su po bje dni ci oper skog ta kmi~ewa “Operalija“, koje je osno vao {pan ski tenor Plasido Domingo, javqa Tanjug. “Operalija“ va`i za odsko~nu dasku u operskoj karijeri ne samo dobitnika priznawa ve} i svih 40 u~e sni ka ta kmi ~ewa.
Grozdana Oluji} FOTO: V. STOJAKOVI]

biji danas? OLU JI]: Kwi`e vna scena Srbije je dosta slo`ena i ima veoma mnogo mladih `e na ko je pi {u. Ima i te borbe za `ensko pismo, ali ja to ne podr`avam. Mislim da je kwi`evnost dobra ili ni je do bra, da kwiga ili postoji kao zna~ajna kwiga ili je nema. Zato kwiga ne mo`e biti mu{ka ili `enska. U mom romanu “Izlet u nebo“ junakiwa je `ena, ali u ve}ini romana glavni junaci su mu{karci. Vi{e ima mu{kih glavnih junaka i heroja, nego `ena. Ne vidim za{to bi se to sa da zva lo mu {ka pro za, a ona dru ga `en ska. Srbi ja ima do bre `enske pisce, pa i u naju`em izboru za NIN-ovu nagradu bile su jo{ dve `ene. Kona-

~no su se `ene razbudile i krenule da stvaraju i rade. GLAS: Bajke su znatno obiqe`ile Va{u karijeru. Na ko ji na ~in ih do `ivqavate? OLUJI]: Bajke su nastale kada je meni dosadilo da se borim sa kritikom ove ili one vrste. Sa dru ge strane, odjednom se pojavila potreba da se napi{e ne{to {to je sa`eto, a {to u svojoj bi ti mo `e da bu de ro man, tragedija, komedija. Kako je rekla Isidora Sekuli}, da je bajka mala orahova quska u koju mo`e da se smesti roman, tragedija ili komedija. U bajkama koje sam napisala to je vrlo ta ~no, a ima ih oko 120. @ivimo u vremenu kada deca ne znaju dobro da govore jezik, a meni je bilo

stalo da nau~e. A bajka je ta koja se javqa preko metafore i lepog jezika, ali i preko etike i estetike. Bajka ne zavarava dete da se zlatna jabuka sama skotrqa u krilo, nego ka`e da se mora{ za wu pomu~iti.

Izlo`ba

Fotografije Lesinga u SKC
BEO GRAD - Izlo `ba fo to gra fi ja Eri ha Le singa na temu “Evropa posli je Dru gog svjet skog rata“ bi}e prire|ena ve~eras u Galeriji Studentskog kul tur nog cen tra, prenosi Tanjug. Izlo`ba je dio projekta Erste fondacije “Evropa: izme|u dokumenta i fikcije“.

Jezik i poezija
- U jednom trenutku Danilo Aracki pri~a svojim kolegama o na{oj narodnoj poeziji i shvata da smo jedinstvena zemqa na svetu koja je uspela da se odr`i, da narod o~uva svoj identitet i da opstane pet stotina godina zahvaquju}i poeziji - ka`e Grozdana Oluji}.

Kolar~eva zadu`bina

Dok an|eli spavaju
BEOGRAD - Dvije bogato ilustrovane kwige Marine Rajevi}-Savi}, pod nazivom “Dok an|eli spavaju“, u izdawu “Slu`benog glasnika“, bi}e ve~eras predstavqene u Ko lar ~e voj za du `bi ni, pre no si Ta njug. Kwige sa dr`e oda bra ne razgovore iz istoimenog ciklusa TV emisija, emitovanih od 1992. do 2006. godine sa patrijarhom Pavlom, Qubom Popovi}em, Qubom Tadi}em, Matijom Be}kovi}em, Mirom Stupi com, Mo mom Ka po rom, Mirom Ale~kovi}, Oliverom Katarinom, Emirom Kusturicom...

Odlazak ameri~ke glumice

Pozori{na premijera

Umrla Helen Vagner
WUJORK - Glumica Helen Vagner, koja je vi{e od pola vijeka igrala u ameri~koj sapunici “Dok se svijet okre}e“, umrla je u 92. godini, saop{tila je televizija Si-Bi-Es. U ulozi Nensi Hjuz prvi put se pojavila u prvoj epizodi serije, emitovanoj 2. aprila 1956. Helen Vagner je upisana u Ginisovu kwigu rekorda kao glumica koja je najdu`e tuma~ila istu ulogu na televiziji. Televizija Si-Bi-Es saop{tila je krajem pro{le go di ne da se serija uskoro za vr{a va i da }e posqedwa epi zo da bi ti emi to va na 17. septembra 2010. Zbog tu ma ~ewa li ka Nen si Hjuz, Helen Vagner odlikovana je nagradom za `ivotno djelo 2004. godine.

“Sabqa dimiskija“
BEO GRAD - U Us ta no vi kul tu re “Vuk Karayi}“ za 8. maj je najavqena premijera komada “Sabqa dimiskija“ po tekstu Aleksandra Popovi}a, u re`iji Gorana [u{qika, javqa Tanjug. U predstavi igraju Nikola \uri~ko, Neboj{a Glogovac, Marinko Maygaq i Boris Milivojevi}. Jedan od na{ih najzna~ajnijih dramskih pisaca Aca Popovi} dobio je za ovaj tekst “Sterijinu nagradu“ 1965. godine, ali komad zatim decenijama nije imao novo izvo|ewe. Prema rije~ima rediteqa nove postavke, “Sabqa dimiskija“ je “pozori{na papazjanija“ ili “gor~a farsa u jednom par~etu“. Projekat je realizovan u koprodukciji UK “Vuk Karayi}“ i produkcijske ku}e “Aj tu aj” (Eye to eye), u saradwi sa Centrom za kulturu Pan~evo i gradom Pan~evo, pod pokroviteqstvom Ministarstva kulture Srbije.

28 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

2

dje~aka

2

djevoj~ice

Po~ela dogradwa O[ “Branko Radi~evi}“ na Star~evici

U~enici uskoro dobijaju 11 novih u~ionica
Bi}e izgra|eno pet novih, a unutra{wom adaptacijom dobi}e se jo{ {est u~ionica. Pored toga, bi}e zamijewena kompletna stolarija, podovi, kao i elektroinstalacije, rekla Branka Roga~ Nova {kola
Stanovnici Star~evice saglasni su u zahtjevu da je potrebno izgraditi jo{ jednu osnovnu {kolu. - Regulacionim planom za Star~evicu predvi|ena je izgradwa nove {kole, jer ovo naseqe broji oko 25.000 stanovnika. To je za sada stopirano, jer je neophodno prije toga rije{iti imovinskopravne odnose - saop{teno je iz Administrativne slu`be grada.

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222
Gra|evinari po~eli pro{irewe {kole FOTO: N. LUGI] PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Po~ela je dogradwa i sana ci ja Osno vne {ko le “Bran ko Ra di ~e vi}“ u bawolu~kom nasequ Star~evica, tako da }e blizu 1.300 u~enika dobiti mnogo vi{e prostora u 11 novih u~ionica. Ovo je “Gla su Srpske“ potvrdila portparol Ministarstva prosvjete i kulture Branka Roga~. - Iz Razvojnog programa Vlade Republike Srpske odobreno je 1.360.000 maraka za pro{irewe ove obrazovne ustanove. Bi}e izgra|eno pet no vih u~i oni ca, a unu tra{wom adaptacijom dobi}e se jo{ {est u~ionica. Pored toga, bi}e zamijewena kompletna stolarija, podovi, kao

i elektroinstalacije - rekla je Branka Roga~. Direktor {kole Jadranka Bo`i} istakla je da su dugo ~e ka li tre nu tak da po ~ne pro{irewe {kole kako bi |aci dobili vi{e prostora i boqe uslove za nastavu. - Vjerujem da }e na{i u~eni ci u no vu {kol sku 2010/2011. u}i u potpuno novi {kolski objekat - istakla je Bo`i}eva. Prema wenim rije~ima, pove}awe broja u~ionica je od velikog zna~aja za {kolu, jer se trenutno nastava izvodi u tri smje ne, a na do gradwom bi}e omogu}en rad u dvije smjene. - Broj u~e ni ka u na {oj osnovnoj {koli pove}ava se svaki dan, jer dolaze djeca koja su doselila u desetak no-

vih zgrada izgra|enih du` Bulevara Stepe Stepanovi}a. A ve} je poznato da ovdje nastavu poha|aju i mali{ani sa Star ~e vi ce, Ade, Ve se log brijega, Debeqaka... Zbog toga imamo formiranih 87 odjeqewa. Re ali za ci jom ovog projekta dobi}emo boqe radne uslove, kako za |ake, tako i za 90 zaposlenih - pojasnila je Bo`i}eva.

oko 19.30 nave~e pa su roditeqi bili zabrinuti kad se djeca po mraku vra}aju ku}i kazala je majka jednog od u~enika Danijela Paji}. U~enica Vesna Mati} ka`e da je sre}na {to }e uskoro

dobiti nove u~ionice, jer su one stare bile u izuzetno lo{em stawu. - Drago mi {to }emo dobiti i novi namje{taj u u~ioni ca ma, jer nam je za is ta potreban - rekla je Mati}eva.

PROJEKAT vrijedan 1.360.000 maraka
Mje{tani jednog od najve}ih gradskih naseqa zadovoqni su {to }e us ko ro po~eti dogradwa {kole. - Nastava je do sada bila dobro organizovana, ali je problem bila tre}a smjena ko ja je za vr{a va la nas ta vu

Jadranka Bo`i}

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS” PLANETA 51- animirani/sinhronizovani re`ija: Horhe Blanko, Markos Martinez termini: svakog dana u 16.45 i 18.45, subota i nedjeqa i u 13 i 15 ~asova NA RUBU TAME - triler re`ija: Martin Kembel uloge: Mel Gibson, Rej Vinston, Deni Hjuston termini: 19.45, 22 ALISA U ZEMQI ^UDA 3D- avantura/fantazija re`ija: Tim Barton uloge: Xoni Dep, Mia Vasikovska, En Hadavej termini: 16 SUDAR TITANA 3D - SF spektakl re`ija: Luis Leterier uloge: Sem Vortington, Lajam Nison, Ralf Fins termini: 18.15, 20.30, 22.40 ~asova KAKO DA DRESIRATE SVOGA ZMAJA 3D - animirani re`ija: Kris Sanders glasovi: Xerard Batler, Xej Baru~el, Amerika Ferera termini: subotom i nedjeqom u 12 i 14 ~asova HVALA TI ZA QUBAV - romansa re`ija: Elen Kulter uloge: Robert Patison, Emili de Ravin, Kris Kuper, Lena Olin termini: 17.30 I TO SE ZOVE QUBAV - romanti~na komedija re`ija: Stiven Belber uloge: Xenifer Aniston, Vudi Harelson, Stiv Zen termini: 20.45, 22.30 NARODNO POZORI[TE RS "Nije ~ovjek ko ne umre" tragikomedija Velimira Stojanovi}a, scena “Petar Ko~i}“, ve~eras u 20.30 ~asova DJE^IJE POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE Muzej lutaka, svakim danom od 10 do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od 10 do 20 ~asova, ulaz slobodan KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR Master klas - Nata{a Veqkovi}, klavir (Austrija), Vije}nica, danas od 9.30 do 14 ~asova i od 16 do 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Multimedijalna izlo`ba “Ban i Bawa Luka - ambijentalni i gra|anski identitet“ MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “Florijan Mi}kovi} i sinovi”

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 29

Tr`nica
crni luk bijeli luk krompir paradajz
FOTO: N. LUGI]

1,7 - 2 4-6 0,80 3,5

krastavci mrkva kupus karfiol

3 2 0,80 - 1,5 2,5 - 3

paprike tikvice pasuq patlixan

5 3-4 4,5 - 6 5

orasi gro`|e mandarine kru{ke

12 - 14 5-7 2,5 2 - 4,5

banane limun jabuke naranxe

1,80 - 2 2 - 2,5 0,5 - 2 2 - 2,5

GRADSKE VIJESTI

Izmjena dijela RP "Malta 1" na uvidu
Nacrt izmjene dijela Regulacionog plana “Malta 1” stavqen je na javni uvid u prostorijama Administrativne slu`be grada Bawa Luka, prostorijama MZ Rosuqe i preduze}a “Gradprojekt“ d.o.o. u ulici Veselina Masle{e 24, kao i na internet stranici www.banjaluka.rs.ba. - Za vrijeme javnog uvida svako fizi~ko i pravno lice mo}i }e da stavi mi{qewe, primjedbe i prijedloge na nacrt upisom u kwigu, koja se nalazi u prostorijama u kojima je nacrt izlo`en ili dopisom Odjeqewu za prostorno ure|ewe ili preduze}u “Grad-projekt“ d.o.o. - saop{teno je iz Odjeqewa za prostorno ure|ewe. Javni uvid }e trajati do 10. juna ove godine. S. G.
Stanovnici jo{ uvijek do ku}a dolaze makadamom

Mje{tani ulice Bra}e Kavi} u Adi jo{ uvijek ~ekaju asfalt

Zbog makadama pisali peticiju
Tra`imo da se uradi koliko je mogu}e, a to je asfaltirawe saobra}ajnice {irine ~etiri metra i trotoara. Sramota je da je ulica Bra}e Kavi} na 3,5 kilometara od centra grada, a da mje{tani jo{ uvijek do ku}a dolaze makadamom, rekao Kusturi}
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com Raskrsnica na Malti
FOTO: N. LUGI]

Mje {ta ni uli ce Bra }e Kavi} u mjesnoj zajednici Ada nedavno su uputili peticiju Administrativnoj slu`bi grada u kojoj tra`e da se asfaltira ta ulica. Pot vrdio je ovo “Gla su Srpske“ predsjednik Savjeta gra|ana MZ Ada Dejan Kusturi}. - Sakupqeno je ukupno 176 potpisa stanovnika ulice Bra}e Kavi}. Sramota je da je u 21.

vijeku prilaz wihovim imawima i ku}ama makadamski put rekao je Kusturi}.

POTREBNO asfaltirati 800 metara ulice
On isti~e da mje{tani ve} godinama ~ekaju da se asfaltira oko 800 metara ulice u kojoj je smje{teno oko 150 doma}instava. - Prije dvije godine imali smo obe}awa da }e se iz grad-

skog buyeta za ovu namjenu izdvojiti 200.000 maraka. ^ak je i Skup{tina grada odobrila ta sredstava, ali kako do realizacije tog projekta nije do{lo, mje{tani su se odlu~ili da napi{u peticiju i jo{ jednom poku{aju da rije{e za wih goru}e pitawe - pojasnio je Kusturi}. Kusturi} ka`e da ima informaciju da je Regulacionim planom za taj dio MZ Ada predvi|eno gra|ewe ulice {irine de vet me ta ra, {to je

Sastanak
U Odjeqewu za stambeno-komunalne i poslove saobra}aja ka`u da su odr`ali sastanak sa ~lanovima Savjeta gra|ana MZ Ada i predstavnicima ulice Bra}e Kavi}. - Dogovoreno je da projektant obavi analizu postoje}eg projekta s ciqem da se eventualno izmijeni profil saobra}ajnice. Poslije toga bi}e odr`an novi sastanak na kojem }e biti razmotreni predlozi i daqi koraci u rje{avawu ovog pitawa - rekla je koordinator za analitiku i odnose s javno{}u ovog odjeqewa Danira Pipi}-Manojlovi}.

neizvodqivo. - Tra`imo da se uradi koliko je mogu}e, a to je asfaltirawe saobra}ajnice {irine ~etiri metra i trotoara. Ukoliko bi se i{lo sa {irinom od devet metara, problem bi mogli da predstavqaju imovinsko-pravni odnosi. Smatramo da je sramota je da je ulica Bra}e Kavi} udaqena 3,5 kilometara od centra grada, a da je to makadamski put - rekao je Kusturi}. Na ~el nik Odjeqewa za stambeno-komunalne i poslove saobra}aja Budimir Balaban rekao je na nedavno odr`anoj sjednici Skup{tine grada da Regulacioni plan defini{e profil saobra}ajnice. - Mogu}e je da se smawi {irina puta, ali onda mora biti donesena odluka o izmjeni dijela RP. Iza}i }emo na teren i utvrditi {ta se i kako mo`e uraditi da se rije{i taj problem - rekao je Balaban. Stanovnici ove ulice smatraju da {to prije treba prona}i rje{ewe za ovaj problem i o~ekuju da gradske vlasti porade na tome.

Otvoren humanitarni klub "Inner Wheel"
“Inner Wheel“ klub, koji }e se baviti humanitarnim radom, sve ~a no je otvo ren u Bawoj Luci. - Ovo je nepoliti~ka i nevjerska `enska organizacija formirana sa ciqem pomagawa bo le snim i si ro ma {ni ma i {i rewa pri ja teqstva me|u razli~itim kulturama i narodima. Ovaj klub ~ine supruge, k}erke, majke i sestre ~lanova Rotari kluba. Klub broji dvadesetak ~lanica i finansira se sredstvima od ~lanarina i prilozima sakupqenim od akcija koje ~lanice organizuju - rekla je “Glasu Srpske“ predsjednik “Inner Wheel“ kluba @eqka Grabe`-Biukovi}. Ona je dodala da klub ima u planu nekoliko akcija pomo}i starim i iznemoglim licima u budu}em periodu. Sve~anosti su prisustvovali gosti iz Srbije, Hrvatske i Austrije, a novootvoreni klub je u porodicu Rotari klubova primio austrijski dis trikt gu ver ner Pe ter Kraus. S. G.
FOTO: S. TADI]

Sanacija udarnih rupa u Kumsalama
U okviru proqe}ne sanacije puteva de`urne ekipe “Kozaraputeva“ planiraju u sqede}em periodu krpqewe rupa u bawolu~kom nasequ Kumsale. - Na zahtjev velikog broja mje{tana ovog naseqa sanaciju o{te}ewa na putevima po~e}emo u ulicama Savskoj, Jadranskoj, Moravskoj i Dunavskoj, jer je asfalt u izuzetno lo{em stawu - rekao je predsjednik Savjeta mjesne zajednice Lazarevo Igor Vidovi}. Ina~e, prije nekoliko dana obnovqen je asfalt u ulicama Zmaj Ogwenog Vuka, Milana Cvijeti}a i Bra}e Podgornika. S. J.

Pukla vodovodna cijev na Paprikovcu
U bawolu~kom nasequ Paprikovac ju~e je pukla vodovodna cijev, zbog ~ega je jedan dio doma}instava u ovom nasequ ostao bez vode. Ovo je “Glasu Srpske“ saop{teno u bawolu~kom “Vodovodu“. - Na{e de`urne tehni~ke ekipe su odmah po dojavi iza{le na teren. Bez vode su zbog kvara neko vrijeme bili stanari u ulicama Romanijskoj, Moslova~koj i Igmanskoj. U najkra}em mogu}em periodu uklowen je kvar, a u popodnevnim ~asovima uspostavqeno je normalno snabdijevawe vodom svih dijelova Paprikovca - rekli su iz preduze}a “Vodovod“. N. L.

Peter Kraus na otvarawu "Inner Wheel" kluba

PA@WA
Ulice bez struje
Zbog radova na elektroenergetskim objektima danas u dijelovima ulica Milana Toplice, Ivana Gorana Kova~i}a, Mla|e ]usi}a u periodu od osam do 12 ~asova, kao i u dijelovima ulica Dujke Komqenovi}a od 8.30 do 10.30 ~asova i Davida [trpca od 11 do 13 ~asova do}i }e do povremenih prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom. S. J.

30 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

ISTORIJA EVROPE 1945 - 1992 (Sovjetizacija Isto~ne Evrope)

(5)

Ve}ina mawih zemaqa dugo bila pod tu|inom
VOLTER LAKER

Poqaci, ^esi, Srbi i Bugari bili su “bra}a Sloveni“. Ma|ari, Rumuni i Isto~ni Nijemci to nisu bili. Ve}ina naroda ovih oblasti vjekovima je `ivjela pod tu|inom i nezavisnost stekla u 19. vijeku ili poslije Prvog svjetskog rata U Jugoslaviji i Albaniji organizovani su jaki pokreti otpora, 1941. godine, {to je imalo velikog zna~aja poslije rata, jer su ove zemqe pokazale vi{e nezavisnosti, a kom{ije je oslobodila Crvena armija

Na kraju rata cela Isto~na Evropa i Balkansko poluostrvo, s izuzetkom Gr~ke, Albanije i Jugoslavije, bili su pod sovjetskom okupacijom i sve zemqe na tom prostoru (osim Gr~ke) postale su, zvani~no re~eno, zemqe “narodne demokratije“, odnosno, kako bi nequbazniji posmatra~i rekli, sovjetski sateliti. Sve su one imale sli~an politi~ki razvoj u toku prvih deset godina posle rata, i ve} je uobi~ajeno posmatrati ih kao jednu jedinicu. Me|utim, osim te ~iwenice da su sve bile u sferi sovjetskog uticaja i da su podvrgnute istom tretmanu posle 1945. godine, ove dr`ave se me|usobno razlikuju, i te zna~ajne razlike ne treba zanemariti. Poqaci, ^esi, Srbi i Bugari bili su “bra}a Sloveni“; Ma|ari, Rumuni i Isto~ni Nemci to nisu bili. Ve}ina naroda ovih oblasti vekovima je `ivela pod tu|inskom upravom i nacionalnu nezavisnost stekla u 19. veku ili posle Prvog svetskog rata. Svi su imali jako nacionalno ose}awe, i, s izuzetkom ^ehoslova~ke, bavili se prete`no poqoprivredom. Me|utim, struktura poqoprivrednih poseda bila je lo{a.

Nesigurne dr`ave
Posle 1918. u nekim zemqama bilo je povremenih poqoprivrednih reformi; u Ma|arskoj i Poqskoj problem je jo{ bio daleko od re{ewa. Bilo je mnogo nacionalnih mawina: primera radi, vi{e miliona Ukrajinaca i Jevreja u Poqskoj, Nemaca i Ma|ara u ^ehoslova~koj, u Jugoslaviji su zajedno `iveli Srbi, Hrvati i drugi narodi, {to je izazivalo `estoke politi~ke i

dru{tvene probleme. Izme|u dva svetska rata me|u ovim zemqama nije bilo ve}ih oru`anih sukoba, ali nije bilo ni dobre voqe, pa su mnoge i daqe polagale pravo na delove teritorija jednog ili vi{e suseda. Dvadeset godina je kratak period da bi se procenilo koliko je jedna dr`ava uspela, ali ni me|ubilans nije mnogo obe}avao… …Glavni izvor slabosti bila je nesposobnost vladaju}ih klasa ovih dr`ava da se delotvornije izbore s unutra{wim pitawima, a povrh svega wihova nesposobnost da se ujedine. Sa geopoliti~kog stanovi{ta wihova situacija bila je veoma nesigurna; nalazile su se izme|u nadmo}nijih i mnogo ja~ih sila, Nema~ke na zapadu i Sovjetskog Saveza na istoku. Nezavisnost su osvojile u vreme kada su ovi susedi privremeno bili oslabqeni. ^im su te dve sile povratile svoju snagu, budu}nost malih nacija Isto~ne Evrope ponovo je dovedena u pitawe. Za vreme nacizma cela Isto~na Evropa bila je pod kontrolom Nema~ke. Neke su zemqe bile okupirane (Poqska, ^ehoslova~ka, Jugoslavija), a neke su po~ele da se bore na strani Nema~ke (Ma|arska i Rumunija), Bugarska, mada nema~ki saveznik, nije bila upletena u rat protiv Rusije. U Jugoslaviji i Albaniji organizovani su jaki pokreti otpora, {to je imalo velikog zna~aja posle rata, jer su ove zemqe pokazale vi{e nezavisnosti od svojih suseda, koji su oslobo|ewe dugovali iskqu~ivo Crvenoj armiji. I u Poqskoj je bilo grupa koje su pru`ale otpor okupatoru. Me|utim, iz geografskih i nekih drugih razloga nikad nisu bile toliko zna~ajne kao u Jugoslaviji.

najzad se ratovalo na podru~jima izvan granica Sovjetskog Saveza; nije se moglo o~ekivati da se ti veterani pristojno pona{aju.

Sovjeti na Balkanu
Ispadi nisu dugo trajali, nisu bili organizovani, ali je bilo mnogo nasiqa: ubijani su civili, silovane `ene, pqa~kalo se i pusto{ilo. Iako su ispadi bili ~e{}i na teritoriji biv{ih neprijateqa, ni Poqska, Jugoslavija i ^ehoslova~ka nisu po{te|ene. Staro ose}awe nadmo}i me|u Poqacima i ostalim isto~noevropskim narodima u odnosu na wihove isto~ne susede dobilo je novi podstrek: govorili su da su Rusi i daqe deo Azije, da ih nije ni dotakla evropska civilizacija. Poqska i Jugoslavija najte`e su pogo|ene ratnim razarawima. [est miliona Poqaka je ubijeno, od toga tri miliona Jevreja; mawa Jugoslavija imala je dva miliona `rtava. [teta naneta jugoslovenskoj industriji procewena je na tre}inu wene predratne vrednosti. [teta naneta Poqskoj bila je jo{ ve}a. Gotovo polovina obradive zemqe 1945. godine nije obra|ena i poqoprivredna proizvodwa pala je na 38 odsto predratnog nivoa. Milion gazdinstava ostalo je bez kowa, a traktora, naravno, nije ni bilo. Osim toga, putna mre`a bila je sasvim uni{tena. Ma|arska i Rumunija su mawe propatile, a imale su i vi{e prirodnih bogatstava: ma|arska industrija bila je druga u Isto~noj Evropi, odmah posle ^ehoslova~ke, veliki deo poqoprivrednih proizvoda i{ao je u izvoz. Rumunija je imala naftna poqa i veliki poqoprivredni vi{ak. Me|utim, privredna budu}nost ovih zemaqa 1945. godine na neki na~in bila je mnogo sumornija nego Poqske i Jugoslavije… …U Jugoslaviji i Albaniji komunisti su do{li na vlast bez spoqne pomo}i, a predratne demokratske partije bile su slabe ili uop{te nisu postojale. Stoga nije bilo nikakve potrebe za stvarnim ili la`nim koalicionim vladama, pa je vlast od samog po~etka bila u rukama ko mu nis ta, jer je ono ma lo ne ko mu nis ta skloweno jo{ leta 1945. Me|utim, s izuzetkom Ju go sla vi je, po li ti ~ki ra zvoj u svim tim zemqama bio je toliko upe~atqivo sli~an da su mnogi tada{wi posmatra~i smatrali da nije u pitawu samo ista {ema ve} i isti redosled, unapred odre|en. (Nastavi}e se)

POQSKA IMALA [EST, a Jugoslavija dva miliona `rtava

U ostalim zemqama Isto~ne Evrope otpora ili uop{te nije bilo ili je bio zanemarqivih razmera, zato {to je stanovni{tvo uglavnom bilo za Nemce a protiv Rusa ili zato {to je Drugi svjetski rat zakqu~io je jedno od najte`ih bilo ravnodu{no; u svakom slu~aju, geografi najnesre}nijih poglavqa qudske istorije. Sa ska svojstva tih zemaqa nisu bila pogodna za posqedicama tog velikog rata morale su da `ive gerilski na~in ratovawa. Sovjetska armija sve evropske zemqe kroz mukotrpnu i sporu obnoje okupirala Isto~nu Evropu i Balkan u vu. Krize u svijetu nisu prestale. Ipak razvija razdobqu izme|u leta 1944. i prole}a 1945. se hri{}anska demokratija. Ali razlike ostaju. Nikad nije lako spre~iti okupacionu vojNovi re`imi i ideologije se sudaraju i daqe, sku da pravi ispade, a komandanti Crvene stvarani su blokovi, vjerske iskqu~ivosti su armije nisu se preterano ni trudili. Posle izra`ene. U takvim uslovima `ivi novi svijet. vi{e godina `estokih borbi i mnogo patwe,

Razlike

4. maj 1827. godine

4. maj 1869. godine

4. maj 1903. godine

Spik istra`iva~ jezera
1827 - Ro|en je engleski istra`iva~ Xon Haning Spik, prvi Evropqanin koji je u avgustu 1858. vidio afri~ko jezero Viktorija, tvrde}i da je ono izvori{te Nila. Prethodno je u januaru iste godine s Ri~ardom Bartonom, koji je predvodio ekspediciju, otkrio jezero Tangawika. Wegovu teoriju o izvori{tu najve}e afri~ke rijeke osporavao je Barton, koji je smatrao da je Tangawika izvori{te Nila, pa je Spik kao predvodnik nove ekspedicije u julu 1862. uspio da stigne do mjesta na kojem Nil isti~e iz jezera Viktorija.

Umro Milo{ Sveti}
1869 - Umro srpski pisac i politi~ar Jovan Haxi}, poznat i kao Milo{ Sveti}, prvi predsjednik Matice srpske, protivnik Vuka Karaxi}a - za razliku od wega branio je etimolo{ki pravopisni princip i negirao fonetski. Smatrao je da kwi`evni jezik vaqa obogatiti slavjanoserbskim rije~ima. Bio je advokat, direktor Gimnazije u Novom Sadu i radio je na izradi Gra|anskog zakonika Srbije. Ure|ivao je “Serbski letopis“ i “Golubicu“ i pokrenuo ~asopis “Ogledalo serbsko“. Pisao je poeziju u pseudoklasicisti~kom stilu i prevodio gr~ke pisce Homera, Horacija i Vergilija - i wema~ke, ukqu~uju}i i Getea.

Poginuo Goce Del~ev
1903 - Poginuo je Goce Del~ev. U Sofiji je izba~en iz vojne {kole, po{to je bio socijalisti~ki orijentisan. Kasnije, zbog niskog rasta nije primqen na Vojnu akademiju u Beogradu. Dvije godine bio je u~iteq, a 1896. je s malom ~etom po~eo borbu protiv Turaka. Zalagao se za federaciju balkanskih zemaqa. Poginuo je u borbi protiv Turaka u maju 1903. tri mjeseca prije izbijawa Ilindenskog ustanka, ~iji je po~etak odga|ao s pravom smatraju}i da je preurawen i slabo pripremqen. Makedonci ga smatraju svojim nacionalnim junakom, ali i Bugari.

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 31

JAVNO PREDUZE]E “KOMUNALNO“ a.d. Pale
Ul. Trifka Grabe`a br.9, 71420 Pale, Tel. (057) 223-259, Faks (057) 223-465, Osnovni sud Sokolac Reg.ul.1-106, @iro ra~un: 562-012-00000047-57, Mati~ni broj 01095943, [ifra djelatnosti 90.020 JIB-4400564320008, IB- 40056432008

POZIV ZA DOSTAVQAWE PONUDA
Projekat urbane infrastrukture i pru`awa usluga IDA kredit 3954BOS Sanacija krovova stambeno-poslovnih zgrada u gradu Srebrenica Kula A i Kula B i sanacija krova na zgradi op{tine Srebrenica Poziv za ponudu br. Srebrenica-NCB-70-W-010-3954BOS 1. Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Me|unarodne Razvojne Asocijacije za tro{kove projekta urbane infrastrukture i pru`awa usluga, i namjerava da se dio ovih sredstava utro{i na projekat sanacije krovova na stambeno-poslovnim zgradama Kula A i Kula B i sanacija krova na zgradi op{tine Srebrenica. 2. Op{tina Srebrenica sada poziva kvalifikovane i podobne ponu|a~e da dostave zape~a}ene ponude za sanaciju krovova na zgradama u gradu Srebrenica. Period izgradwe je 60 dana nakon datuma potpisivawa ugovora. 3. Tender }e se sprovesti prema procedurama nacionalnog javnog natjecawa koja je odre|ena u smjernicama Svjetske Banke: Nabavke po IBRD pozajmice i IDA krediti, maj 2004. 4. Zainteresovani podobni ponu|a~i mogu dobiti vi{e informacija od Op{tina Srebrenica: Dobrila Trkuqa, e-mail: prostorno@srebrenica-opstina.org i pregledati tenderski dokument na dole datoj adresi od 8 do 15 sati. 5. Zahtjevi za kvalifikaciju ukqu~uju: - Zahtijevani godi{wi finansijski iznos gra|evinskih radova u posqedwe tri godina ne smije biti mawi od ekvivalenta 1.000.000 KM - Najmawe 2 (dva) uspje{no okon~ana ugovora tokom posqedwe tri godine iste vrste i obima. - Minimalni iznos teku}ih nov~anih sredstava i/ili kreditnih mogu}nosti ~istih od drugih ugovora mora biti jednak iznosu od: 56.000 KM - Neophodna oprema potrebna za ugovor za uspje{nog ponu|a~a treba biti jedna plato dizalica i gra|evinska metalna skela – 1500 m2 sa punom opremom - {ef gradili{ta, profesionalni gra|evinski in`iwer sa najmawe pet godina iskustva na poslovima jednake prirode i opsega. 6. Kompletnu tendersku dokumentaciju na bosanskom jeziku zainteresovani mogu dobiti po podno{ewu zahtjeva u pisanoj formi na dole navedenu adresu i po bespovratnoj uplati od 50 KM. Na~in pla}awa }e biti transferom na poslodav~ev bankovni ra~un br. 551015-00011210-51; Vrsta prihoda: 722521; [ifra Op{tine: 097; Broj buyetske organizacije 0097140 kod Nove Bawalu~ke banke, Filijala Srebrenica. Ponu|a~ka dokumentacija }e biti poslata brzom po{tom. 7. Ponude moraju biti dostavqene na dole navedenu adresu do 12 sati 7. juna 2010. Elektronske ponude nisu dozvoqene. Neblagovremene ponude }e biti odbijene. Ponude }e se otvarati u prisustvu predstavnika ponu|a~a koji odlu~e da prisustvuju na dole navedenoj adresi u 12 sati 7. juna 2010. 8. Uz sve ponude mora biti Garancija za osigurawe ponude ne mawa od 2.500 KM. 9. Adresa za gore navedeno je: Op{tina Srebrenica Adresa: Srebreni~kog odreda b.b. Grad, Po{tanski broj: Srebrenica 75430 Kontakt osoba: Dobrila Trkuqa, Broj ureda 30, tel. 056/445-529 – pregled/preuzimawe ponu|a~kih dokumenata Centar za usluge gra|ana - Protokol, Gosp. Milan Pavlovi} – podno{ewe ponuda Kancelarija br. 30– otvarawe ponuda

Broj: 148/10. Datum: 19.4.2010. godine Na osnovu ~lana 35. stav 3. Statuta Javnog preduze}a “Komunalno“ a.d. Pale, Nadzorni odbor saziva

VIII SKUP[TINU AKCIONARA JAVNOG PREDUZE]A “KOMUNALNO“ a.d. Pale
Skup{tina akcionara odr`a}e se 11.6.2010. godine ( petak) sa po~etkom u 15 ~asova u prostorijama Studentskog centra na Kalovitim brdima, Pale. Za Skup{tinu se predla`e sqede}i : DNEVNI RED 1. Izbor verifikacione komisije, predsjedavaju}eg Skup{tine akcionara Javnog preduze}a i zapisni~ara; 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa VII Skup{tine akcionara odr`ane dana 29.5.2009. godine 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu preduze}a u 2009. godini 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora JP “Komunalno“ a.d. Pale 5. Razmatrawe i usvajawe Godi{weg finansijskog izvje{taja preduze}a za 2009. godinu 6. Razmatrawe i davawe saglasnosti na Izvje{taj o izvr{enoj ekonomsko-finansijskoj reviziji godi{weg obra~una za 2009. godinu 7. Dono{ewe Odluke o raspodjeli neraspore|ene neto dobiti iz 2009. godine 8. Razmatrawe i usvajawe Revidiranog Plana poslovawa preduze}a za 2010. godinu 9. Odluka o dopuni Statuta JP “Komunalno“ a.d. Pale 10. Dono{ewe Odluke o uslovima, standardima i kriterijumima za izbor ~lanova Nadzornog odbora JP “Komunalno“ a.d. Pale 11. Raspisivawe Javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Nadzornog odbora JP “Komunalno“ a.d. Pale 12. Teku}a pitawa U slu~aju da VIII Skup{tina akcionara zbog nedostatka kvoruma ne bude odr`ana u zakazano vrijeme, ponovqena Skup{tina akcionara odr`a}e se 18.6.2010. godine (petak), u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijale za ovu Skup{tinu mo`e se izvr{iti svakog radnog dana u pravnoj slu`bi Preduze}a u vremenu od 8 do 14 ~asova. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Bawanin Milka

32 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Na osnovu ~lana 8. Statuta Fondacije “Dr Milan Jeli}“, ~lana 16. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu br. 02-433-2/10 od 26. marta 2010. godine, Odluke o raspisivawu konkursa za izbor stipendista Fondacije “Dr Milan Jeli}“ br. 02- 433-1/10 od 26. marta 2010. godine i Odluke o utvr|ivawu broja studenata na I, II i III ciklusu studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/ Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu broj: 02-961-3/09 od 17. septembra 2009. godine, koji }e biti finansirani iz sredstava Fondacije “Dr Milan Jeli}“ u {kolskoj 2009/2010. godini, Fondacija “Dr Milan Jeli}“ r a s p i s u j e

KONKURS
za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu u {kolskoj 2009/2010. godini
I Fondacija “Dr Milan Jeli}“ raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu u {kolskoj 2009/2010. godini. II U drugom (majskom) konkursnom roku Fondacija dodjequje najvi{e 7 (sedam) stipendija za studente II ciklusa i najvi{e 5 (pet) stipendija za studente III ciklusa koji studiraju na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini ili inostranstvu. III Isplata stipendija za studente II i III ciklusa za {kolsku 2009/2010. godinu vr{i}e se jednokratno. Fondacija zadr`ava pravo da studentima II i III ciklusa mo`e, u skladu sa raspolo`ivim finansijskim sredstvima, stipendiju isplatiti u dvije ili vi{e rata. Visina stipendije studentima II ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i inostranstvu u {kolskoj 2009/2010. godini iznosi 5 000 KM (pet hiqada konvertibilnih maraka), u skladu sa raspolo`ivim finansijskim sredstvima Fondacije. Visina stipendije studentima III ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i inostranstvu u {kolskoj 2009/2010. godini iznosi 10 000 KM (deset hiqada konvertibilnih maraka), u skladu sa raspolo`ivim finansijskim sredstvima Fondacije. IV Studenti II ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i inostranstvu imaju pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fondacije pod uslovima: a) da su dr`avqani Bosne i Hercegovine /Republike Srpske; b) da imaju stalno mjesto prebivali{ta na teritoriji Republike Srpske; v) da su studenti jednog od univerziteta u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini ili inostranstvu; g) da u dodiplomskim akademskim studijama nisu obnovili ni jednu {kolsku godinu; d) da su u dodiplomskom studiju imali prosje~nu ocjenu najmawe 9,50 i |) da nemaju vi{e od navr{enih 28 godina `ivota na dan objavqivawa javnog konkursa. V Studenti III ciklusa na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini ili inostranstvu imaju pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fondacije pod uslovima: a) da su dr`avqani Bosne i Hercegovine /Republike Srpske; b) da imaju stalno mjesto prebivali{ta na teritoriji Republike Srpske; v) da su studenti jednog od univerziteta u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini ili inostranstvu; g) da im je odobrena doktorska disertacija od strane univerziteta (za studente koji su prijavili doktorsku disertaciju prema propisima koji su va`ili do dana stupawa na snagu Zakona o visokom obrazovawu BiH); d) da su u prethodnom ciklusu studija postigli prosje~nu ocjenu najmawe 9,50 i (z) (|) |) da nemaju vi{e od navr{enih 32 godine `ivota na dan objavqivawa javnog konkursa. VI Posebni uslov konkursa, tj. kriterijum koji se boduje za studente II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj / Bosni i Hercegovini i na univerzitetima u inostranstvu je prosje~na ocjena sa prethodnog ciklusa studija. Bodovi koji se dodjequju kandidatu na osnovu prosje~ne ocjene su: prosje~na ocjena h 10 (zaokru`eno na jedno decimalno mjesto). VII Posebni uslovi konkursa, odnosno dodatni kriterijumi vezani za vannastavne aktivnosti koji se posebno boduju, a odnose se istovremeno na studente oba ciklusa su: Kriterij (a) (b) (v) (g) rad objavqen u me|unarodnom ~asopisu koji se nalazi na SCI listi recenzirana i objavqena nau~na kwiga prihva}en patent u~e{}e na me|unarodnoj nau~noj konferenciji sa objavqenim radom u~e{}e na me|unarodnim takmi~ewima (izlo`bama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) u~e{}e na doma}im takmi~ewima (izlo`bama, festivalima) republi~kog i dr`avnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) u~e{}e na me|unarodnoj studentskoj nau~noj konferenciji sa objavqenim radom u~e{}e na doma}oj nau~noj konferenciji sa objavqenim radom u~e{}e na doma}oj studentskoj nau~noj konferenciji sa objavqenim radom Bodova 10 9 6 7 denta III ciklusa, 5. odluku univerziteta o prihvatawu doktorske disertacije (za studente koji su prijavili doktorsku disertaciju prema propisima koji su va`ili do dana stupawa na snagu Zakona o visokom obrazovawu BiH) i 6. potvrdu o visini prosje~ne ocjene sa prethodnog ciklusa studija. X Kao dokaz o ispuwavawu uslova iz ta~ke VII, studenti II i III ciklusa uz prijavu u~e{}a na me|unarodnim i doma}im studentskim nau~nim konferencijama, kao i na ostalom nau~nim i stru~nim konferencijama prila`u separate objavqenih radova, odnosno recenziranu i objavqenu nau~nu kwigu, odnosno potvrdu o prihva}enom patentu izdatu od strane Zavoda za patente. Ukoliko su studenti ve} ranije primali stipendiju od Fondacije, koju su dobili na osnovu dodatnih bodova po ~lanu 7. ovog konkursa, dodatni bodovi im se mogu dodijeliti samo na osnovu novih radova ili prisustva konferencijama ili u~e{}a na takmi~ewima (izlo`bama) koji ranije nisu bili predmetom ocjene. Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prila`u dokumente na stranom jeziku, iste trebaju dostaviti u originalu i prilo`iti ovjeren prevod na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. XI 7 Dokazi o ispuwavawu op{tih uslova konkursa navedenih u ~lanovima VIII i IX (osim uvjerewa o dr`avqanstvu i izvoda iz mati~ne kwige ro|enih) ovog Konkursa moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca. XII Studenti koji su ve} primali stipendiju Fondacije na studijama I ciklusa, a ispuwavaju uslove iz ovog Konkursa, mogu konkurisati za dodjelu stipendije kao i ostali studenti II i III ciklusa. XIII Upravni odbor Fondacije “Dr Milan Jeli}“ }e formirati posebnu Komisiju za izbor i rangirawe studenata za dodjelu stipendije. XIV O dodjeli stipendija zakqu~i}e se ugovor kojim }e se bli`e odrediti me|usobna prava, obaveze i odgovornosti davaoca i korisnika stipendije. XV Kao dokaz o ispuwavawu op{tih uslova navedenih u ~lanu IV ovog Konkursa, studenti II ciklusa prila`u: 1. uvjerewe o dr`avqanstvu, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. originalno uvjerewe o mjestu prebivali{ta, koje je izdato nakon objavqivawa javnog konkursa, 4. potvrdu nadle`ne visoko{kolske ustanove o statusu studenta II ciklusa, 5. potvrdu nadle`ne visoko{kolske ustanove na kojoj je zavr{io studije I ciklusa da nije obnovio ni jednu {kolsku godinu i 6. potvrdu o visini prosje~ne ocjene sa I ciklusa studija. IX Kao dokaz o ispuwavawu op{tih uslova navedenih u ~lanu V ovog Konkursa, studenti III ciklusa prila`u: 1. uvjerewe o dr`avqanstvu, 2. izvod iz mati~ne kwige ro|enih, 3. originalno uvjerewe o mjestu prebivali{ta, koje je izdato nakon objavqivawa javnog konkursa, 4. potvrdu nadle`ne visoko{kolske ustanove o statusu stuKonkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavqivawa. Prijava na konkurs dostavqa se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Fondacije “Dr Milan Jeli}“, www.fondacijamilanjelic.org, a ista se mo`e preuzeti i u Fondaciji. Popuwene prijave na Konkurs sa dokazima o ispuwavawu uslova za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i na univerzitetima u inostranstvu u {kolskoj 2009/2010. godini, slati na adresu: Fondacija “Dr Milan Jeli}“, na ruke direktora, sa naznakom “NE OTVARATI“ Ul. bana Milosavqevi}a br. 4, 78000 Bawa Luka. Vi{e informacija putem internet adrese: www.fondacijamilanjelic.org ili na broj telefona: 051/248-158. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe. DIREKTOR FONDACIJE Tawa \akovi}, s.r.

(d)

6

(e) (`)

6 5

3

Vannastavne aktivnosti navedene pod ta~kama d. i |. odnose se na studente iz oblasti umjetnosti. VIII

OGLASI
REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA BERKOVI]I NA^ELNIK Broj: 01-477-1/10 Dana, 28.4.2010. godine Broj: 04-02-1422-459/10 U skladu sa ~lanom 17. stav 1. ta~ke 1., 2. i 30. i ~lanom 36. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH“, br.: 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), odnosno sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u Federaciji BiH (“Sl. novine FBiH” br.: 72/05) i ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u RS (“Sl. glasnik RS“ br.: 115/05 i 118/07), Visoki sudski i tu`ila~ki Savjet objavquje:

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 33

Na osnovu ~lana 15. Zakona o gra|evinskom zemqi{tu Republike Srpske (“Slu`beni glasnik RS”, broj 112/06), Pravilnika o na~inu javnog nadmetawa za prodaju gra|evinskog zemqi{ta u dr`avnoj svojini (“Slu`beni glasnik RS”, broj 14/07); Odluke o gra|evinskom zemqi{tu (“Slu`beni glasnik op{tine Berkovi}i”, broj: 1/05), Odluke o utvr|ivawu prosje~ne cijene za prodato gra|evinsko zemqi{te u dr`avnoj svojini za 2010. godinu (“Slu`beni glasnik op{tine Berkovi}i”, broj: 1/10) i Odluka o prodaji nekretnina (“Slu`beni glasnik op{tine Berkovi}i”, broj: 1/10) broj: 02-022-10/10 od 25.3.2010. i Odluke broj: 02-022-14/10 godine, i ~lana 37. Statuta op{tine Berkovi}i (“Slu`beni glasnik op{tine Berkovi}i”, broj: 2/05), Na~elnik op{tine, raspisuje

ISPRAVKU DIJELA JAVNOG KONKURSA ZA UPRA@WENA MJESTA
U sudovima i tu`ila{tvima U javnom konkursu za upra`wena mjesta u sudovima i tu`ila{tvima, koji je raspisao Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine, broj: 04-02-1422/10 objavqenim dana 6.4.2010. godine u Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine, broj: 27/10, vr{i se ispravka dijela teksta javnog konkursa: Dodatne sudije, pozicija pod rednim brojem 4. “Jedan (1) dodatni sudija Okru`nog suda Bijeqina;“ na na~in da se navedena pozicija bri{e iz Javnog konkursa. Ostali dio teksta Javnog konkursa za upra`wena mjesta u sudovima i tu`ila{tvima ostaje neizmijewen.

OGLAS
o prodaji gra|evinskog zemqi{ta u Dr`avnoj svojini u svrhu izgradwe poslovnog objekta 1. PUN NAZIV I ADRESA PRODAVCA ZEMQI[TA - OP[TINA BERKOVI]I, Vidu{a b.b.; 88363 BERKOVI]I JMB: 4401422740006, TELEFON: 059/860-111; FAKS: 059/860-099, kontakt osoba Ranko [etka. 2. NA^IN PRODAJE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA Putem usmenog javnog nadmetawa - licitacija. 3. USLOVI PRODAJE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA Podaci o gra|evinskom zemqi{tu. 3.1. Lokalitet Vidu{a II, k.p.broj: 457/40, povr{ine 2800 m2, z.k. ulo`ak broj: 39, K.O. Berkovi}i dr`avna svojina sa pravom raspolagawa op{tine Berkovi}i, a u svrhu izgradwe poslovnog objekta, u skladu sa Regulacionim planom. Po~etna prodajna cijena zemqi{ta iznosi 2,00 KM/m2. 3.2. Parcela k.p. broj: 2174/7 povr{ine 1104 m2., z.k. ulo`ak broj: 2 K.O. Hrgud, dr`avno vlasni{tvo, radi izgradwe lova~ke ku}e. Po~etna prodajna cijena zemqi{ta iznosi 1,50 KM/m2. 4. USLOVI PRODAJE Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica, a ista }e se odr`ati ako u woj u~estvuje najmawe tri u~esnika. 5. NA^IN POLAGAWA KAUCIJE Kaucija iznosi 10% od po~etka prodajne cijene gra|evinskog zemqi{ta i iznosi 560,00 KM, za parcelu pod brojem 3.1., a 165,60 KM za parcelu pod brojem 3.2. a uplata se vr{i na blagajni op{tine - kancelarija broj: 11. 6. USLOVI I NA^IN PLA]AWA KUPOVNE CIJENE Kupovna cijena za navedeno zemqi{te (uz umawewe upla}ene kaucije) ima se uplatiti prije zakqu~ewa ugovora o prodaji, a najkasnije 8 (osam) dana od dana zakqu~ewa licitacije, u protivnom smatra}e se da je odustao od kupovine. Ugovorom o kupoprodaji }e se precizirati prava i obaveze kupca, a u slu~aju neizvr{ewa svojih obaveza pokrenu}e se postupak preuzimawa zemqi{ta po va`e}im zakonskim propisima. 7. VRIJEME I NA^IN PREDAJE GRA\EVINSKOG ZEMQI[TA U POSJED KUPCU Nacrt ugovora o kupoprodaji kojim se preciziraju prava i obaveze, uslovi davawa dostavqa se putem Skup{tine op{tine pravobraniocu Republike Srpske koji daje svoje mi{qewe u roku od 15 dana. Ukoliko kupac odustane od potpisivawa ugovora gubi pravo na povrat kaucije. Kupac se uvodi u posjed prodatog zemqi{ta, u roku od 7 dana od uplate cjelokupne cijene. 8. DAN I MJESTO ODR@AVAWA PRODAJE Mjesto odr`avawa prodaje je zgrada op{tine Berkovi}i, sala za sjednice. Prodaja }e se obaviti dana, 20.5.2010. godine u 12 ~asova parcela 3.1., a u 12.40 ~asova parcela broj: 3.2. Po zahtjevu zainteresovanih lica zemqi{te se mo`e razgledati svaki radni dan od 8 do 10 ~asova. 9. ROK ZA PODNO[EWE PRIJAVA ZA U^E[]E NA LICITACIJI 20.5.2010. godine do 10 ~asova. Uz prijavu za u~e{}e prilo`iti dokaz o upla}enoj kauciji, a oglas je objavqen u dnevnom listu “Glas Srpske” i oglasnoj tabli op{tine. Prijave dostavqati u prijemnu kancelariju op{tine sa naznakom “u~e{}e na licitaciji” - prodaja zemqi{ta 3.1 ili 3.2. NA^ELNIK OP[TINE Ranko Lu~i}

HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJA AKCIONARSKO DRU[TVO TESLI] Broj: UO-1-11/10 Dana, 30.4.2010. godine Na osnovu ~lana 60. Statuta HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJA AD Tesli}, a zbog ukazane potrebe, Upravni odbor je na sjednici odr`anoj 30.4.2010. godine, donio sqede}u:

ODLUKU
o preformulaciji ta~ke 3. dnevnog reda skup{tine akcionara zakazane za 20.5.2010. godine u oglasu objavqenom 19.4.2010. godine I Ta~ka 3. Dnevnog reda za Skup{tinu akcionara glasi: “Dono{ewe odluke o: - usvajawu finansijskih izvje{taja i konsolidovanih finansijskih izvje{taja dru{tva za 2009. godinu sa mi{qewem Nezavisnog revizora i mi{qewem Nadzornog odbora; - usvajawe izvje{taja o poslovawu dru{tva za 2009. godinu.” II Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa. PREDSJEDNIK UO Stevandi} Dragoqub, dipl. ing.

34 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u i plac na Adi 615 m2. Tel. 065/530-578 i 065/971-583. U Prijedoru, Aerodromsko naseqe, prodajem ku}u na sprat sa gara`om i oku}nicom. Ku}a je odmah useqiva, a cijena je prema dogovoru 066/634-805, tel. 387 66/634-805 i 052/237-360. Prodajem odli~nu ku}u u naju`em centru Gradi{ke, glavna ulica, 260 m2, gara`a, tel. 387 65/584-524 i 065/020570. Prodajem zapo~etu ku}u u Batajnici kod Beograda, hitno, tel. 38766/420185. Prodajem ku}u u B. Luci, dva poslovna prostora, iznajmqena sa dvoeta`nim stanom na placu od 550 m2, tel. 38765/307-377. Prodajem ku}u na autoputu izme|u “Ideal” pumpe i “Termo klime”. Mogu}nost gradwe poslovnog objekta. Urbanisti~ka saglasnost. Informacije na, tel. 387 65/531-923. Prodajem dvije ku}e na Lau{u sa pet stanova, kod "Jadranke", tel. 066/780-624; 974 M.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, 600 metara kvadratnih, reprezentativnog prostora, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Bawa Luka, izdajem na du`i period poslovni prostor 46 m2, na atraktivnoj lokaciji, pogodan za razne djelatnosti, tel. 387 65/621-248. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawa Luka, centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 38765666435. Izdajem poslovni prostor 42 m2 u strogom centru Bawe Luke ul. Prvog kraji{kog korpusa 19, novogradwa, tel. 051/454-864.

Izdajem dvjema `enskim osobama sobu sa dva le`aja i upotrebom kuhiwe, tel. 051/438-251. Izdajem dvokrevetnu sobu kod Gradskog mosta uz Vrbas za studentkiwe, sve novo, tel. 065/544-189.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “golf 2” TD, god. proizvodwe 1989, u dobrom stawu, registrovan 23.3.2010, tel. 065/428-446. Mercedes 220 CDI 2000. god., ful oprema, ekstra stawe, mo`e i pod garanciju, tel. 065/510-186. Prodajem autoprikolicu “Sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485.

kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizit karti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Kucam maturske, seminarske, diplomske i magistarske, knjige, {tampam, narezujem na CD. Telefon: 065/984-971. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Povoqno kucam diplomske, seminarske, magistarske i maturske radove, tel. 065/615-028.

200 KM, tel. 063/956-300.

KUPOVINA
Kupujem kontejner za stanovawe, tel. 065/824-108; 051/301-289.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem rasnog malog psa, star godinu dana, povoqno, tel. 065/895931. Poklawam pekinezera (`enka) stara godinu, tel. 051/437-407, 065/322-843.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem nova invalidska kolica, povoqno, tel. 066/531-946. Prodajem i iznajmqujem vjen~anice sa kompletnom opremom, tel. 065/491942; 065/642-920.

ZAPO[QAVAWE
“Cepter” internacionalna kompanija tra`i saradnike koji su komunikativni, uporni, kreativni, samouvjereni za prodavce, tel. 065/656-907. Restoranu "Mala kafana" (TC “^ajavec - Zenit“, Bawa Luka) potrebna konobarica. Nedjeqa slobodna, tel. 066/234-320. Potrebni konobari za rad u ugostiteqstvu, tel. 00 381 66/922-6558. Ozbiqna `ena ~uvala bi bolesnu osobu, iskustvo i sa nepokretnima, tel. 065/758-680. Potreban auto-limar i lakirer sa iskustvom, stalni posao, tel. 065/516153. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Imam 16 godina, hitno mi je potreban posao u auto-praonici ili sli~no, u okolini Lakta{a ili u Trnu, tel. 065/947-155. ^uvala bih djecu u svom stanu, ozbiqna `ena, tel. 051/306-478, 065/535-890. Restoranu “Mala stanica” hitno potreban konobar - sa iskustvom u restoranu, tel. 065/938-939. Tra`i se ozbiqna djevojka za rad u kafi}u, tel. 065/909-128.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem traktor “rakovica 65”, g. p. '91, tel. 065/368-563. Prodajem frezu sa kosom i plugovima, 6 KS, nova, tel. 051/314-200, 065/524-756. Prodajem farmu za uzgoj sviwa i dva hektara zemqe prve klase u Peto{evcima, ~etiri km od centra Lakta{a, tel. 065/907-904.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem bicikl "mount-bike", tel. 38765997968. Prodajem TV, stereo, teletekst, sivi, zemqa porijekla Wema~ka, u odli~nom stawu, povoqno., tel. 387 65/516-441 i 051/216-969. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206-060. Prodajem dva ve}a i dva mawa ovna sorte Romanovske, tel. 387 65/989-310. Prodajem TA pe} 3, tel. 051/438-251. Prodajem providno pleksiglas staklo vel. 60h76, debqine pet mm, tel. 051/437-794; 065/773-403. Prodajem poja~alo sa zvu~nicima od ku}nog kina, tel. 051/465-687; 065/870-573. Prodajem porodi~nu grobnicu, “{estica” na novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/534-748. Prodajem zapr`ena kola, tel. 277194. Prodajem dva bika oko 600 kg, tel. 277-194. Prodajem mije{alicu za beton benzin - struja, tel. 065/513-672. Prodajem pumpu za eta`no grijawe, Slovenija, tel. 355-288. Prodajem rakiju od kru{ke crnice karamut, cijena 15 KM, tel. 065/222309; 065/614-001. Prodajem pulceve, 60 komada, komad marka i po, tel. 051/381-757. Prodajem ga{eni kre~ pakovan 12/1 kg, odle`ao, ne bri{e se, cijena 10 KM/komad, za podru~je Bawe Luke, tel. 065/193-035. Prodajem doma}u rakiju {qivu, tel. 051/381-757. Prodajem pi{toq 7,62 licu sa odobrewem za nabavku oru`ja, cijena

ZAMJENA
Mijewam za Bawu Luku ku}u u centru Gradi{ke, glavna ulica, 260 m 2, gara`a, tel. 387 65/584-524; 065/020570.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem aluminijumske panele debqine ~etiri cm, du`ine 4,50 m i {irine 0,80 m po vrlo povoqnoj cijeni, tel. 051/315-890; 065/530-861. Prodajem polovan crijep, tel. 354846. Prodajem stari biber crijep, tel. 065/071-633. Prodajem armirano-betonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem dvokrilna balkonska vrata, "Fagus", veli~ine 120h210 cm, cijena 300 KM, tel. 065/193-035. Prodajem polovna balkonska vrata du`ine 220h70 i prozore 125h110 cm, tel. 051/355-288.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2 , osmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice, dobar raspored, useqiv, tel. 38765885111. Stan 74 kvadrata, Obili}evo, cijena po dogovoru, mo`e i zamjena za mawi uz doplatu, tel. 387 66/339-996 i 066/986-462. Bawa Luka, Nova varo{, kod “Med. elektronike”, stan, 92 m2, u ku}i. Veoma povoqno, tel. 387 65/081-964. Prodajem nov useqiv stan 38 m2 kod fakulteta, Vojvode Stepe, drugi sprat, lift, cijena 2.300 KM, tel. 38765516115. Prodajem stan u ulici Skendera Kulenovi}a, 53 m2, preko puta “Glasa Srpske”, renoviran i klimatizovan, tel. 387 65/732-203. Prodajem dvosoban stan 56 m2 u centru, po~etak Skendera Kulenovi}a sa balkonom i ostalo, godina gradwe 2004. ukwi`en vlasnik 1/1, cijena 67.000 evra, tel. 065/679-844; 1171 G.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem zidanu gara`u u ul. Petra Prvog Kara|or|evi}a br. 1, 16 m2, tel. 065/767-209. Prodajem ili izdajem gara`u kod MUP-a, tel. 051/216-155; 065/497-846. Prodajem zidanu gara`u povr{ine 16,5 m2 pogodna za auto-elektri~are, auto-mehani~ara, struja, kanal, Milo{a Obili}a 42, blok gara`a, tel. 065/895-971,303-968.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem plac u nasequ Ada V prigradski put od 700 m2, tel. 00381112336007 i 065/530-578. Prodajem 9 dunuma zemqe i 4 dunuma {ume uz asvfalt u Kolima (8 kilometara od Bawe Luke). Telefon: 065/613-113. Prodajem plac u Glamo~anima 586 m2 sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodajem plac u Lakta{ima u blizini bazena, dozvoqena gradwa, tel. 387 65/493-216 i 051/351-478. Prodajem dva placa u Bawoj Luci, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1. Informacije na, tel. 387 66/658-066. Prodajem dva placa 1.000 m2 i 850 m2 iznad kasarne Zalu`ani, 1/1 i tri od 400 m2, tel. 38766129644. Prodajem plac u Kuqanima 540 metara kvadratnih, 200 metara od po{te,, tel. 38765306147.

TURIZAM
IZDAVAWE
Izdajem apartman u centru Vodica (kod [ibenika), blizu pla`e, za 2 do 5 osoba, tel. 00387-51-437-880; 0038765-996-090.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem tepih, 2,5h3,5, malo kori{}en, hitno, tel. 051/218-481; 065/948-015. Prodajem zamrziva~ - fri`ider “Obod-Bavkneht”, tel. 065/826-656.

PONUDA
Turisti~ka agencija “Hilandar” organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 10.5.2010. u 21 ~as za dan Sv. Vasilija, tel. 051/465-210; 065/644500.

USLUGE
OSTALO
Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu

IZDAVAWE
Izdajem namje{tenu garsoweru, centralno grijawe, Paprikovac, tel. 065/685-800. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169.

LI^NI KONTAKTI
Momak, 37 godina, upoznao bi slobodnu damu od 45 do 50 godina radi dru`ewa, tel. 387 65/837-348.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem poslovno-stambeni objekat sa oko 700 m2 korisnog prostora u strogom centru grada, novogradwa, odmah useqivo, tel. 065/511-121. Prodajem poslovni prostor, nov, 68 m2 i 80 m2 u centru, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor 80 m2, centar, tel. 065/631-613.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem dvokrevetnu sobu, cijena po krevetu 100 KM, tel. 065/896-449. Izdajem dvjema u~enicama dvokrevetnu sobu u stanu sa upotrebom kuhiwe, tel. 051/437-794; 065/773-403. Izdajem sobu jednoj ili dvjema djevojkama, tel. 065/546-658. Izdajem dvokrevetnu sobu sa centralnim grijawem kuhiwom, kupatilom i posebnim ulazom (Obili}evo), tel. 065/515-135.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

IZDAVAWE
Izdajem razra|enu trgovinu sa svom potrebnom opremom, 20 m2 i veliki vawski izlog, naseqe Sunca, tel. 38765/517-664 i 051/217-659.

Telefon:

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 35 Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 25.4.2010. godine u 46. godini iznenada preminuo u Italiji na{ dragi nikad nepre`aqeni
Dana 4.5.2010. godine i 13.5.2010. navr{ava se tu`na godina od kada su nas napustili na{i dragi roditeqi, baka i djed Posqedwi pozdrav dragoj

VIDA

NOVAK
1935-2009.

MILICI LOJI]
od Nemawe, Trive, Nade i Strahiwe [ari}. 014260 A-3 J Posqedwi pozdrav dragoj

SINI[A (Vojislava) VU^I]
Sahrana dragog nam pokojnika obavqena je u Italiji. O`alo{}eni: supruga Paola, k}erka Tania, sin Marko, majka Milomirka, brat Slavi{a, snaha Sla|ana, sinovac Luka i ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi, kumovi i kom{ije. 1290 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

1935-2009.

BIJELI]
Uspomenu na va{ dragi lik i neizmjernu qubav i podr{ku koju ste nam pru`ali, ~uva}emo u srcima s ponosom i velikim po{tovawem. Rada i Sofija 1331+1332 A-9 M Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 2.5.2010. godine u 57. godini `ivota iznenada preminula na{a draga

MILICI LOJI]
od Vesne, Sr|ana i Nikoline. 014260 A-1 J Tu`no sje}awe na na{eg dragog supruga, oca, svekra i djeda

SINI[I
od supruge Paole, k}erke Tanie i sina Marka. 1290 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom sinu

SINI[I
od strica Mirka, strine Nene, brata Miroslava i snahe Gordane. 1290 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

SINI[I
od strine Gospe, brata Dragana, Gorana i Jovana sa porodicom. 1290 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom

MILICA (Milivoje) LOJI]
Sahrana }e se obaviti 4.5.2010. godine u 14 ~asova na grobqu Bukvalek. O`alo{}eni: sin Vladimir, k}erka Zorica, bra}a \ura|, Tomislav, Boro i Nenad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kumovi. 1330 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj kumi Posqedwi pozdrav dragoj mami

SVETKA RADUQA
2005-2010. Supruga, sinovi, snahe i unu~ad 1329 A-3 M

SINI[I
od majke Milomirke. 1290 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

SINI[I
od brata Slavi{e, snahe Sla|ane i malog Luke. 1290 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

SINI[I
od tetke Drage Milomira ^avi}a. i tetka 1290 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

Posqedwi pozdrav Majinom tati

MILICI
od Oqe i Du{ka Sekuli}. 1330 A-3 M

MILICI
od k}erke Zorice i sina Vladimira. 1330 A-3 M

Tu`nim srcem javqam rodbini i prijateqima da je 1.5.2010. godine u 66. godini `ivota prestalo da kuca srce mog oca

VITOMIRU
od porodica Pavlovi} i Mitrovi}. 1334 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

SINI[I
od sestre Svjetlana i zeta Denija. 1290 A-1 M Posqedwi pozdrav

SINI[I
od teta Petre ]utkovi} sa porodicom. 1290 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

SINI[I
od porodice Zajovi}, tetke Qube, tetka Milorada, brata Brane i Rado{a sa porodicom. 1290 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom

VITOMIRA (Ante) PUJI]A
26.1.1944 - 1.5.2010. Sahrana }e se obaviti 4.5.2010. godine u 16 ~asova u rodnom mjestu Ivawska na grobqu Damjenovcu. O`alo{}eni: k}erka Maja, bra}a Ivo, Tugomir i @eqko, sestre Regina i Jelena, unuka Sara, zet Christian i ostala rodbina i prijateqi. A-8 1333 M

MIHAJLU
od brata Stojana i snahe Nade. 1336 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

SINI[I
od osobqa restorana “F lounge“. 1297 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

SINI[I VU^I]U
od sestre Swe`e, Biqane i Ivane. 1274 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

SINI[I
od porodice Keki}. 1274 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je u nedjequ, 2.5.2010. godine u 78. godini `ivota nakon kratke i te{ke bolesti preminuo na{ dragi

MIHAJLU
od sina Veqka, snahe Marine i unuka Dejana. 1336 A-1 M

MIROSLAVU ]OPI]U
od kuma Gostomira Umjenovi}a sa porodicom. 1339 A-3 M

MIROSLAVU ]OPI]U
od kuma Gojka Umjenovi}a sa porodicom. 1339 A-3 M

MIHAJLO (\ura|) QUBI^I]
SINI[I
od porodice Zajovi}: Qubice, Branka, Rado{a, Nata{e i ostalih. 1307 A-2 M Sahrana }e se obaviti u utorak, 4.5.2010. godine u 13 ~asova na Perduvovom grobqu. O`alo{}eni: supruga Radmila, sinovi Veqko i @eqko, snahe Marina i Daliborka, brat Stojan i sestra Kosa sa porodicama, unu~ad Dean, Tawa i Matea, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi. 1336 A-8 M

36 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 2.5.2010. godine u 75. godini `ivota preminula na{a draga Tu`no sje}awe na drage roditeqe Posqedwi pozdrav

MARA (\ura|) SAVANOVI]
Sahrana }e se obaviti 4.5.2010. godine na grobqu [qivice. Povorka kre}e ispred Rebrova~ke crkve u 14 ~asova. O`alo{}eni: suprug Toma, sin Zoran, k}erka Vinka, Qubica, sestra Cvijeta, snaha Dijana, zet Zdenko, unu~ad Dragana, Dejana, Mia, Maja, Dejan, Tomislav i Marko i ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 1335 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

MARIJA
2002 - 2010.

ILIJA
1964 - 2010.

VRA^AR
Uspomenu na vas s qubavqu ~uvaju va{a djeca sa porodicama 1338 A-9 M

MILENI KAJKUT
od djevera Marka Teoni}a sa porodicom. 1345 A-8 M Posqedwi pozdrav

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 3.5.2010. u 66. godini `ivota preminuo na{ dragi

MILENI KAJKUT
od porodice Gavranovi}. 1347 A-1 M

MARI
od k}erke Qubice sa porodicom. 1335 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci

PERICA (Borislava) ILI]
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 5.5.2010, u 14 ~asova na mjesnom grobqu Ili}i, selo Lokvari. O`alo{}eni: majka An|a, bra}a Dra`e, Miroslav, Bo{ko, Drago, Dragomir, sestre Dragica i Vida, snahe Mira, Savka, Savka, Milena, zetovi Mihajlo i Lazar sa porodicama te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 1348 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragom sinu Posqedwi pozdrav dragom bratu

Posqedwi pozdrav dragoj baki i prabaki

MILENI KAJKUT
od porodice Gavranovi}, Goran, Bojana i Jovan. 1347 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

MARI
PERICI
od sina Zorana sa porodicom. od brata Dra`e sa porodicom. 1335 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj majci od majke An|e. 1348 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu Posqedwi pozdrav dragom bratu 1348 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom djeveru

PERICI
od sestre Vide sa porodicom.

PERICI

1348 A-2 M

PERICI

MARI
PERICI
od k}erke Vinke sa porodicom. od brata Bo{ka sa porodicom. 1335 A-8 M Posqedwi pozdrav dragoj snahi 1348 A-2 M Sje}awe na na{eg dragog tatu i supruga Posqedwi pozdrav dragom bratu 1348 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom bratu od brata Drage.

od brata Miroslava sa porodicom.

PERICI
od snahe Savke sa porodicom.

PERICI

1348 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom burazoru 1348 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom burazoru

PERICI
od brata Jove Savanovi}a sa porodicom. 1349 A-1 M

PERICI
od Du{ka Ili}a sa porodicom. 1349 A-1 M

MARI
od zaove \uje sa porodicom. 1335 A-2 M

NIKOLU ZELI]A
Dana 4.5.2010. godine navr{ava se tu`nih 15 godina kako nisi sa nama, ali mi te ~uvamo u na{im srcima. Tvoj sin Dejan, k}erka Maja i supruga Nedeqka 1209 A-3 M

PERICI
od brata Dragomira. 1348 A-2 M

PERICI
od sestre Dragice sa porodicom. 1348 A-2 M

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 37 Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je u Novskoj 30.4.2010. godine u 83. godini `ivota preminula na{a draga

DRAGICA (ro|. Kasipovi}) JOSIPOVI]
Sahrana }e se obaviti u srijedu, 5.5.2010. godine, u 15 ~asova na grobqu Petri}evac (kod @utih zgrada). O`alo{}eni: sinovi Ivica i Rudi, k}eri Slavica i Sawa, snahe Bo`ana i Qubica, zetovi Boro i @eqko, unu~ad Neda, Maja, Ivana, Tawa, Danijel, Dejan, Lorena i Ivona te ostala rodbina 1344 B-2 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je u nedjequ, 2.5.2010. godine, u 70. godini `ivota preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav zaovi

MILICI
od snahe Dragane, Marka i Marjane. 014262 A1 J Posqedwi pozdrav dragoj snahi

STANISLAV (Ninke) ]ETOJEVI]
Sahrana }e se obaviti u utorak, 4.5.2010. godine, u 14 ~asova na grobqu u selu Drewik. O`alo{}eni: supruga Qubica, sinovi Darko i Davor, snahe Tawa i Vesna, unu~ad, sestra Staka i ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi 1342 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu i ocu Posqedwi pozdrav dragom kumu

MILICI
od djevera Dragoquba Loji}a sa porodicom. 014262A1 J

STANISLAVU
od su pru ge Qubi ce i si no va Darka i Davora sa porodicama. 1342 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

STANISLAVU
od kumova Sandi}a. 1342 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom

STANISLAVU
od porodice Mari}. 1342 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom stricu

STANISLAVU
od porodice Zari}. 1342 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

STANISLAVU
od sinovca sa porodicom. 1342 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

MILICI
od po ro di ce Ko pre na, \u je, Tawe, Dra ga na, Na ta {e i Ogwena. 1343 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

PERICI ILI]U
od sestri}a Dragana sa porodicom. 014261-A1 J

PERICI ILI]U
od sestri~ine Dragane sa porodicom. 014261-A1 J

38 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Nevi|ena kra|a, kriminal, {ta drugo da ka`em. Od samog starta, a i kasnije, sudija Edin Gola} se trudio da nam stavi do znawa da nemamo {ta da tra`imo protiv Olimpika. U wegov kriminal mogu da se uvjere svi koji vide snimak me~a. Dragan Kulina, predsjednik FK Slavija

Brdska auto-trka “Lopare Energetik 2010“
FOTO: GLAS SRPSKE

Roberts ispred Popovi}a
Ko{arka{ Partizana Lorens Roberts je najboqi defanzivac Evrolige. Tako ka`e napredna statistika, kojom je izra~unato da “crno-bijeli“ u prosjeku primaju 14,56 poena vi{e u intervalima kada je Amerikanac bio na klupi. Srpski plej Bojan Popovi} je drugi na listi.

Miroslav Josipovi} (Optima Modri~a)

Petri}u stradala zadwa lo`a
Defanzivcu FK Borac Bojanu Petri}u stradala je zadwa lo`a na poslijepodnevnom treningu u ponedjeqak. Po svemu sude}i, ovaj stameni {toper ne}e biti u kombinaciji za tim na prvom me~u finala Kupa BiH protiv @eqezni~ara u srijedu.

Voza~ Optima Modri~e trijumfovao u najja~oj, klasi “H15”, sa zbirnim vremenom u dvije vo`we od 3:48,591 minut
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Josipovi}u premijera
“H14“, dok je u ni`oj kategoriji slavio Vitomir Cveti}. Takmi~ewe u konkurenciji “H12” proteklo je u znaku Bawolu ~a ni na Bo ja na Simi}a, najbr`i u “N3” bio je Kre{imir Bodnaruk, dok je Goran Doj~inovi} nastavio dominaciju u klasi “N1”.

Rukometa{ice Zaje~ara osvojile su prvu duplu krunu u istoriji kluba. U finalu Kupa Srbije, pred 2.000 svojih navija~a, Zaje~ar je savladao “Kwaza Milo{a“ iz Aran|elovca sa 34:28, pa je tako tituli {ampiona dodao pehar najmasovnijeg takmi~ewa. Sjajne igre srpskog fudbalera Marka Panteli}a u Ajaksu nisu ostale nezapa`ene u Bundesligi, pa su ~elnici [alkea ve} zakazali sastanak sa sjajnim napada~em. Adut “orlova“ je i pro{le sezone bio `eqa trenera [alkea, Feliksa Magata, ali je ipak poja~ao “kopqanike“.

Foto dana

LOPARE - Voza~ Optima Modri~e Miroslav Josipovi} pobjednik je najja~e klase “H15” brdske trke “Lopare Energetik 2010“, koja je vo`ena za Otvoreno prvenstvo Srpske. Bilo je to, ujedno, premijerno takmi~ewe ove sezone, na kojem je Josipovi} sa “vektrom“ ostvario zbirno vri je me u dvi je vo`we od 3:48,591 mi nut, os ta viv {i iza sebe Darija Ni{evi}a i Dragoslava Stanojevi}a. Srbijanac Darko Bo`ilovi} dominirao je u klasi

TAKMI^EWE proteklo bez ve}ih incidenata
Trka je protekla u dobroj organizaciji i bez ve}ih incidenata, generalni pokroviteqi bili su Vlada RS i

op{tina Lopare, a organizator SAMS Srpske i AMKK Fe ro mont sport iz Bijeqine. Rezultati, klasa “N1”: 1. Go ran Doj ~i no vi} (AMK Bawa Luka) 4:3,720 minuta, 2. Mio drag Ko sa~ (AM KK “Brki} ser vis“) 4:4,629, 3. Dalibor [obot (AKK Profesional) 4:5,320... “N3”: 1. Kre{imir Bodnaruk (Auto sport) 4:3,171, 2. Mladen Toji} (Feromont sport) 4:5,238, 3. @eqko Kuki} (AMK Bawa Luka) 4:24,108, “H12”: 1. Bojan Simi} (AMK Bawa Luka) 3:56,321, 2. Dejan Stoji} (Centar Boban) 3:57,421, 3.

Dra gan Te {a no vi} (AKK Pro fe si onal) 4:5,228... “H13”: 1. Vi to mir Cve ti} (ASK Avala RT) 3:53,277, 2. Dra gan Mi }a no vi} (AMD Vlasenica) 3:57,275, 3. Brani mir Si mi} (Fe ro mont sport) 4:4,991... “H14”: 1. Darko Bo`ilovi} (Centar Boban) 3:49,634, 2. Sa{a Toro man (ASK Ava la RT) 3:59,163, 3. Mladen [oqi} (Optima Modri~a) 4:4,504... “H15”: 1. Miroslav Josipovi} (Op ti ma Mo dri ~a) 3:48,591, 2. Dario Ni{evi} (Feromont sport) 4:7,554, 3. Dragoslav Stanojevi} (ASK Mehanik) 4:29,446.

Rad sa mladima va`niji od rezultata
Bawa Luka je jedan od rijetkih bh. grado va u ko jem ru ko me tni ra dni ci ve li ku pa`wu poklawaju mladim snagama. Pored Mladosti, kao sekcije Rukometnog kluba Borac m:tel, uspje{nim radom sa najmla|im kategorijama u gradu na Vrbasu mogu da se pohvale Cepelin i Omladinac. Svi mi ostavqamo rezultat u drugom planu, jer nam je prvenstveni ciq da “proizvedemo“ {to vi{e mladih i kvalitetnih rukometa{a, od kojih koristi ne}e imati samo Borac, nego i svi timovi u regionu. Od kada sam ja u klubu, vi{e od 20 igra~a koji obe}avaju je pro{lo na{u {kolu i do{lo do seniorskih timova. Tu prije svega mislim na Pani}a, Kulenovi}a, Joji}a, Bibi}a..., {to je sjajno, s obzirom na uslove u kojima radimo. Imamo malo termina, radimo samo u JUSC “Borik“, jer smo prakti~no izba~eni iz jedine preostale rukometne dvorane u gradu - sale O[ “Borisav Stankovi}“, a i ti termini su ve}inom u kasnim ve~erwim ~asovima. I pored svega toga, nekako uspijevamo i borimo se. Mladi su nam u prvom planu, a ne odaberu li i drugi klubovi u Srpskoj ovakvu strategiju, bojim se da bi uskoro mogli da se ugase. Primjera radi, na{a tri startna beka za je dno ima ju 49 go di na, a u Prvoj li gi Srpske nastupaju igra~i pribli`no tih godina. @eqeli smo da se kao pravilo uvede da svaki kolektiv mora da ima barem sedam, osam rukometa{a mla|ih od 20 godina. Na`alost, taj prijedlog nije pro{ao, jer u na{em {ampionatu ima ekipa u kojima igraju veterani, i dok je god tako, na{ rukomet te{ko da }e napraviti pomak u pozitivnom smjeru.

Bojan CRNOMARKOVI],
trener RK Mladost
Na{a tri startna beka zajedno imaju 49 godina, a u Prvoj ligi Srpske nastupaju igra~i pribli`no tih godina

Ko{arka{ Jute Deron Vilijams imao je te`ak zadatak da preko trojice ko{arka{a LA Lejkersa pogodi ciq.

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 39

Bokseri Slavije nastupili na turniru “Hakija Turajli}“

Prva liga Srpske za rukometa{e

Stranci u Sarajevu
Na{i takmi~ari o{te}eni u ve}ini borbi, a organizatori se prema nama pona{ali kao da smo stranci, a ne reprezentativci BiH, istakao Mirko Joki}
FOTO: ARHIVA Darko Ku~uk i Mirko Joki} PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Derbi na ravne ~asti
BAWA LUKA - Gradski derbi izme|u Mladosti i Cepelina, igran u okviru 20. kola Prve lige Republike Srpske za rukometa{e, zavr{en je bez pobjednika - 35:35. Bila je to dobra i efikasna predstava, u kojoj je ekipa koju sa klupe predvodi Bojan Crnomarkovi} bila boqa u prvom poluvremenu, poslije kojeg je imala “plus ~etiri“. Me|utim, puleni Sr|ana Kuzmanovi}a su zaigrali boqe u nastavku, pa je duel u “Boriku“ zavr{en remijem. Novi {ampion Prijedor nastavio je sa sigurnim izdawima. Ovog puta lider je na svom parketu savladao Hercegovinu sa 39:34. Doma}in je do odlaska na odmor imao sigurnih osam golova vi{ka, da bi Nevesiwci u drugom poluvremenu ubla`ili poraz. Drugoplasirana Derventa pora`ena je u Isto~nom Sarajevu. Slavija je odigrala odli~nu partiju, poslije prvih 30 minuta imala je {est golova vi{ka, koje je uspjela da zadr`i u nastavku. Srbac nije dozvolio iznena|ewe protiv Partizana. ^eta Vojislava Kusi}a tokom cijelog me~a diktirala je tempo, pa se zahvaquju }i no vim bo do vi ma Tabela vratila na “kotu tri”. 1. Prijedor 19 19 0 0 729:547 57 U Zvorniku je odigran za- 2. Derventa 20 13 0 7 602:520 39 nimqiv duel u kojem je Kotor 3. Srbac 20 12 1 7 561:527 37 Varo{ pru`io sna`an otpor 4. Cepelin 19 11 2 6 624:547 35 do ma }oj Dri ni, dok Bi je- 5. Kotor Varo{ 19 11 0 8 670:649 33 qina ni je ima la mi los ti 6. Partizan 19 9 1 9 546:564 28 protiv “fewera{a“ Omla- 7. Bijeqina (-3) 19 10 0 9 514:520 27 dinca. De. M. 8. Drina 19 8 2 9 614:617 26 SRBAC PARTIZAN 27 (16) 24 (12)
9. Leotar 18 10. Hercegovina (-3)19 11. Slavija 19 12. Mladost 20 13. Omladinac 18 7 8 5 4 2 1 0 1 2 0 10 11 13 14 16 553:578 587:614 508:582 599:698 538:682 22 21 16 14 6

BAWA LUKA - Nastup reprezentativaca BiH, od kojih je ve}ina iz bawolu~ke Sla vi je, na tur ni ru “Hakija Turajli}“ u Sara-

Izviwewe [panaca
Mario Aleksi} i Stevo Zolak finalni, odnosno polufinalni me~ izgubili su od [panaca. - Svima je bilo jasno da su ~lanovi Slavije u ovim borbama drasti~no o{te}eni, pa i samim [pancima. Poslije progla{ewa pobjednika obojica wihovih boksera i treneri pri{li su nam i izvinili se zbog nezaslu`enih pobjeda.

jevu trebalo je da poslu`i kao je dna od posqedwih proba pred Evropsko prvenstvo u Moskvi, ali se pretvorio u pravu lakrdiju. - Ono {to smo do`ivjeli u Sarajevu prava je bruka. Ne znam {ta je razlog za to, ali su na {i ta kmi ~a ri o{te }e ni u ve }i ni bor bi. Or ga ni za to ri su se pre ma nama pona{ali kao da smo stranci, a ne reprezentativci BiH - istakao je trener Sla vi je i re pre zen ta ci je BiH Mirko Joki}. Po wemu, osnovni razlog za to je {to je ve}ina reprezentativaca iz Bawe Luke. - Jednostavno, nije nam bilo dozvoqeno da pobijedi mo. Izu ze tak je Pre drag Kova~evi} (kategorija do 69 kg), koji je u finalu deklasirao Velibora Vidi}a (Ra-

dnik). Bijeqinac je tokom cijelog me~a ke~erskim potezima poku{avao da onemogu}i Kova~evi}a da do|e do pobjede, ali na na{u sre}u, u tome nije uspio - nastavio je Joki}.

PREDRAG Kova~evi} deklasirao Velibora Vidi}a
Osim Ko va ~e vi }a, na ovoj smotri, na kojoj su nastu pi li bo kse ri iz BiH, Srbije, Hrvat ske, Make do nije, Crne Gore, Slovenije, [pa ni je i [vaj car ske, u~estvovala su jo{ ~etvorica boksera Slavije. - Darko Ku~uk (do 81 kg) pobijedio je u polufinalu Bo {ka Dra {ko vi }a (Crna Gora) na poene 10:3, a u fina lu mu je ote ta po bje da

pro tiv Yema la Bo{waka (Iliya). Na{ kapiten je izgubio sa 2:7, ali svi bodovi koje je osvojio Bo{wak bili su ne pro pi sni udar ci. Mario Aleksi} je u finalu izgubio od [panca Orgite Mo li ne Ro dri ge za. Me~ je bodovan nerije{eno, 4:4, a sudije su preglasavawem pobje du do di je li le [pan cu. Damir Beqo (do 91 kg) u polufinalu je pobijedio Marka Radowi}a (Crna Gora) na poene 9:7, a u finalu je izgu bio za slu `e no od Vu ka Milisava Simi}a (Srbija) na poene, 5:7. U polufinalu je ne za slu `e no po ra `en i Ste vo Zo lak (do 64 kg) od [panca Luisa Enrikea Rejesa na poene, 5:6. Sve u svemu, ovo {to smo do`ivjeli bila je prava bruka - istakao je Joki}.

Dvorana: Kulturno-sportskog centra u Srpcu. Gledalaca: 200. Sudije: Predrag Dejanovi}, Elvis Mar~eti} (Prijedor). Sedmerci: Srbac 6 (4), Partizan 5 (3). Iskqu~ewa: Srbac 16, Partizan 4 minuta. Crveni karton: Damjan Dragosavqevi} (Srbac, diskvalifikacija) u 34. minutu. SRBAC: Lazi}, Kasagi} 3, D. Pilipovi} 11 (4), Trivuni}, Vu~ini}, Mar~eta 5, Ili} 2, M. Pilipovi}, Tovilovi}, M. Kusi}, Trnini} 1, S. Kusi} 5, Dragosavqevi}. Trener: Vojislav Kusi}. PARTIZAN: Kondi}, Nikoleti}, Stojanovi} 2, Skrobi} 1, Nenadovi} 2, Miji} 1, Tubi}, M. Stani} 8, G. Stani} 7 (3), Mijatovi} 2, Pralica 1. Trener: Dragoslav Lalo{.

BIJEQINA OMLADINAC

38 (21) 22 (8)

Dvorana: Gimnazije u Bijeqini. Gledalaca: 50. Sudije: Obrenko Miqkovi} (Bijeqina), Du{ko Ristani} (Br~ko). Sedmerci: Bijeqina 6 (3), Omladinac 5 (3). Iskqu~ewa: Bijeqina 12, Omladinac 8 minuta. BIJEQINA: Sirar 2, Mi}i} 4, Quboja 5, Div~i} 1 (1), [qivi} 2, Mi{i}, Crepuqa 2, Savi} 1, Vasili} 2, N. Risti} 10 (2), Tatomirovi} 6, Xoli} 3, D. Risti}, Trifunovi}. Trener: Radi{a Josipovi}. OMLADINAC: Batur, Guti}, Dujakovi} 1, Udovi}, Dodo{, Ro`i}, Kne`evi} 3, Vrawe{, Jawi}, Te{anovi}, Stankovi}, Grmu{a 15 (3), Tepi} 1, ]ubi} 2. Trener: Bo{ko Ivankovi}. I. S.

MLADOST CEPELIN

35 (19) 35 (15)

Dvorana: “Borik“. Gledalaca: 100. Sudije: ^aslav Pucarevi}, Marko Miqevi} (Bawa Luka). Sedmerci: Mladost 8 (7), Cepelin 7 (3). Iskqu~ewa: Mladost 10, Cepelin 6 minuta. MLADOST: P. \udurovi}, A. \udurovi}, Kalini}, Rabi}, [atara 13 (6), Radulovi} 5, Bezbradica 4, Grahovac 1, Duki} 1, Vuji~i} 3, Smiqani}, Bogdani} 4, ]osi} 1, [ubara 3 (1). Trener: Bojan Crnomarkovi}. CEPELIN: D. [irowi}, Hercegovac 5, Malinovi} 7 (3), Kecman 2, Glumi~i}, M. [irowi} 1, Miqu{, Grahovac 7, Bawac 1, Babi}, Mandi} 3, ]eli} 4, ^avi}, Te{i} 5. Trener: Sr|an Kuzmanovi}.

DRINA 37 (17) KOTOR VARO[ 32 (17)
Dvorana: Sportsko-rekreativnog centra u Zvorniku. Gledalaca: 100. Sudije: Sa{a Bijeqi}, Vedran \uri} (Doboj). Sedmerci: Drina 4 (3), Kotor Varo{ 5 (3). Iskqu~ewa: Drina 12, Kotor Varo{ 6 minuta. DRINA: Koji} 1, Rajak 2, Jevti} 4, Spasojevi} 5, Markovi} 10, Novokmet 7, Mumovi} 1, Stanar~evi}, ^vori}, Kiki} 5, Mijatovi}, Jokovi} 2, Maleti}, Motika. Trener: Du{an Novokmet. KOTOR VARO[: Radivojevi}, Gati} 2, Tepi} 8, Skopqak 5, Mili} 1, Stojanovi}, Qubobratovi} 1, Tovilovi} 1, Teinovi}, Juri} 6, Pe{evi}, @ari} 2, \uki}, Petru{i} 6. D. G.

Rukometni evrokupovi ulaze u zavr{nicu

"Kraqevi" i "zebre" idu daqe
BE^ - Dva pre os ta la u~esnika prvog “Fajnal-fora“ u is to ri ji ru ko me tne Lige {ampiona bi}e Kil i Sijudad Real, ina~e finalisti prethodne dvije sezone, po {to su eli mi ni sa li Ham burg, odno sno Rajn-Ne kar Leven. “Kraqevi“ su zaslu`eno sa vla da li tim sa sje ve ra Wema~ke sa 35:27, prije svega zahvaquju}i sjajnom Arpadu [ter bi ku, ko ji je imao 19 odbrana, te strijelcu sedam golova \oanu Kawelasu, ~ime su nadoknadili 22:26 iz prvog susreta. Sa druge strane, “zebre“ su za gol bile boqe od “lavova“ (31:30), a ista razlika je bi la i u prvom su sre tu, 29:28. Za vr{ni tur nir Li ge {ampiona odr`a}e se 29. i 30. ma ja u “Keln are ni“, a pored pomenutog tandema, na wemu }e u~estvovati ^ehovski medvedi i Barselona.

KIL eliminisao Rajn-Nekar Leven
U Kupu pobjednika kupova za tro fej }e se bo ri ti Gumerzbah, koji je eliminisao Rejno de Navaru, i Gra-

noqers, po{to je bio boqe od Steaue. Fi nal ni par EHF kupa ~ine Lemgo i Kadeten [afhauzen, a ^eleny kupa Kvidzin i Sporting. Rezultati, Liga {ampiona (~etvrtfinale): Sijudad Real - Hamburg 35:27 (prvi me~ 22:26), Kil - Rajn-Nekar Leven 31:30 (29:28); Kup pobjednika kupova (polufina-

le): Rej no de Na va ra - Gu merzbah 28:31 (26:30), Granoqers - Steaua 32:23 (28:32); EHF kup (po lu fi na le): Lem go - La Ri oha 34:26 (25:30), Kadeten [afhauzen - Flen sburg 24:21 (30:31); ^e leny kup (po lu fi na le): Slo van - Spor ting 33:30 (23:28), Kvid zin - Bo lowa 28:19 (24:24).

SLAVIJA DERVENTA

32 (20) 29 (14)

Dvorana: SRC “Slavija“ u Isto~nom Sarajevu. Gledalaca: 50. Sudije: Milan Suzi}, Miroslav Tovilovi} (Doboj). Sedmerci: Slavija 9 (8), Derventa 4 (1). Iskqu~ewa: Slavija 16, Derventa 6 minuta. Crveni karton: Mladen Lale (Slavija, tre}e iskqu~ewe) u 54. minutu. SLAVIJA: Jovan~i}, [akota 2, Vuleti} 4, M. Lale 2, Tu{evqak, Joli}, M. Te{anovi} 8 (7), B. Te{anovi}, V. Lale 7 (1), Kova~evi} 2, Peji} 5, Xebo 2, Jawi}. Trener: Borislav Mizdrak. DERVENTA: Blagov~anin, Mari} 4, \ur|evi} 4, Sibin~i} 2, Mili{i}, \eki}, Zemunovi} 1, [krga 3, Mi{anovi} 4, Novi} 1, Banovi} 2, Bijeli}, Pe}anac 1, Gavri} 7 (1). Trener: Neboj{a Kqaji}.

PRIJEDOR 39 (22) HERCEGOVINA 34 (14)
Dvorana: “Mladost“ u Prijedoru. Gledalaca: 100. Sudije: Ivan i Marinko Anu{i} (Prijedor). Sedmerci: Prijedor 7 (6), Hercegovina 4 (3). Iskqu~ewa: Prijedor 10, Hercegovina 8 minuta. PRIJEDOR: Stankovi}, Stani} 10, Brankovi} 1, Mandi} 6, Gavri} 1, Davidovi}, Raca 2, Kaurin, Jankovi}, Baji} 1, Blagojevi} 3, Radakovi} 10, Un~anin 5. Trener: Aleksandar Miqu{. HERCEGOVINA: Bulaji}, Budovi}, N. Buha 7, Ivanovi} 3, Vujadinovi} 2, [arenac 2, Dragani} 6, Laketa 3, Kuzman 11. Trener: Danilo Kapor.

Detaq sa me~a u Sijudad Realu

FOTO: AGENCIJE

40 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: Z. VAJKI]

Servicijum slavio protiv Varde HE u drugoj utakmici plej-ofa

Pi{e: Dejan MARI]

Korak do sna
Pobjedom nad Bosnom u prvoj polufinalnoj utakmici plej-ofa bh. {ampionata, ko{arka{i Igokee su do{li na korak od dugogodi{weg sna - plasmana u regionalnu NLB ligu, koja im je toliko puta do sada izmakla iz ruku. Poslije poraza od “studenata“ u derbiju posqedweg kola “Lige 6”, te pada na “kotu tri”, malo ko je o~ekivao da }e Aleksandrov~ani protiv istog rivala, na istom mjestu, upisati, nadamo se, istorijsku pobjedu. Ali jesu. Puleni Drage Karali}a su odigrali briqantan me~, na startu imali 14:0, u pojedinim trenucima i “plus 22”, a u fini{u su sebi priu{tili luksuz da se opuste i doma}inu dozvole da izbjegne katastrofu. Ve} sada je jasno da se novi “recept“ ~elnika Igokee isplatio. Na startu sezone strategu Dragi Karali}i dali su odrije{ene ruke u stvarawu ekipe, koja je pred “Ligu 6” poja~ana sa {est novih igra~a. Bilo je oscilacija, uspona i padova, ubjedqivih poraza, a sve wih zalije~io je veliki subotwi trijumf u “Zetri“. No, nije jo{ vrijeme slavqa. Sutra se u Aleksandrovcu igra drugi me~ polufinalne serije, najva`niji u sezoni. Slavi li Igokea, pro}i }e u zavr{nicu, a samim tim i vizirati izlaz na Jadran. Jer, prema posqedwim odlukama kompanije Sidro, koja upravqa NLB ligom, BiH }e sqede}e sezone dobiti dva mjesta. Prvo je rezervisano za {ampiona, a drugo je pozivnica. S obzirom na to da o istoj odlu~uje KS BiH, u ~ijim propisima stoji da }e se po{tovati plasman, onda je jasno da Aleksandrov~ani sutra imaju me~ loptu. Nadajmo se da }e je i iskoristiti!

Igor Damjanovi} (Servicijum)

U dramati~noj zavr{nici 13 sekundi prije kraja gosti su preko najefikasnijeg igra~a utakmice centra Stani}a uspjeli izjedna~iti na 74:74, da bi Igor Damjanovi} ~etiri sekunde prije isteka vremena poentirao i odlu~io pobjednika
PI[E: ZORAN VAJKI] zvajkic@gmail.com

WTA lista i ATP lista

Pad Viktora i Janka
LONDON - Srpska teniserka Jelena Jankovi} zadr`ala je sedmo mjesto na WTA listi sa 4.740 bodova, dok je Ana Ivanovi} za jednu poziciju pokvarila plasman i nalazi se na 58. mjestu 1.173 boda. Tre}i reket Srbije Bojana Jovanovski napredovala je za tri pozicije i nalazi se na 114. mjestu sa 570 bodova. Ona je ju~e u prvom kolu turnira u Rimu pora`ena od Jaroslave [vedove sa 2:6, 2:6. Novak \okovi} zadr`ao je drugo mjesto na ATP listi sa 6.970 bodova. Viktor Troicki je pokvario plasman za dvije pozicije i sada je na 39. mjestu sa 1.075 bodova, dok je Janko Tipsarevi} nazadovao za dva mjesta i sa 1.040 bodova zauzima 41. poziciju.

\ur|evdanske trke ulicama Doboja

Od cicibana do seniora
DOBOJ - U Doboju }e danas popodne biti odr`ane Me|una ro dne |ur |ev dan ske trke “Doboj 2010“. - O~ekujemo u~e{}e velikog broja takmi~ara i takmi~arki me|u kojima su dolazak naja vi li i pro {lo go di{wi pobjednici u glavnoj trci seni ora i se ni or ki, Mir ko Petrovi} i Ana Suboti} kazao je trener AK Doboj Lazo Pej~i}. To kom po po dne va bi }e odr`a no uku pno ~e trna est trka od najmla|ih cicibana, pre ko osno va ca i sredwo {ko la ca, do se ni ora. Svi osim seniora tr~a}e ulicama oko Parka narodnih heroja u centru grada, dok }e se seniori takmi~iti na stazi dugoj od 4.250 metara. Sl. P.

ALEKSANDROVAC - U drugoj finalnoj utakmici plej ofa prvenstva Republike Srpske ko{arka{i Servi ci ju ma po bi je di li su Vardu HE sa 76:74 i izjedna~ili rezultat na 1:1 u pobjedama. U prvom me~u Vi{egra|ani su slavili sa 84:67, pa }e odlu ka o no vom {am pi onu Srpske i putniku u Ligu BiH pasti u Vi{egradu u srijedu od 19 ~asova. Tim iz Gradi{ke, predvo|en raspolo`enim Igorom Da mja no vi }em, vo dio je u prvom poluvremenu da bi na odmor oti{ao sa predno{}u od 14 ko{eva (43:29). Me|utim, u nastavku utakmice gosti su po~eli topiti prednost doma}ina, pogotovo poslije

izlaska Miroslava Doj~inovi}a u 31. minutu zbog pet li~nih gre{aka. U dramati~noj zavr{nici 13 sekundi prije kraja gosti su preko najefika sni jeg igra ~a uta kmi ce centra Stani}a uspjeli izjedna~iti na 74:74, da bi Igor Damjanovi} ~etiri sekunde prije isteka vremena poentirao i odlu~io pobjednika.

TRE]A utakmica igra se u srijedu
- Navikli smo na{u publiku da u zavr{nici utakmice pri ve}em vo|stvu za nas do|e do opu{tawa u igri. To se desilo i sada. Drago mi je da smo u ne iz vje snoj za vr{nici dobili me~ i to je dokaz da ovaj tim pored karaktera ima i pameti. Sada je

1:1, zaslu`eno idemo u tre}i finalni me~. U Vi{egradu se odlu~uje o tituli a smatram da su nam {anse 50:50 rekao je trener Servicijuma Dragan Mi~i}. U ekipi gostiju iz Vi{egrada `ale za propu{tenom {an som i ne kri ju da su u Ale ksan dro vac do ni je li {am pi on ske ma ji ce, {am pawac, o~ekuju}i pobjedu i slavqe. - Imali smo odli~nu priliku da osvojimo titulu, ali nismo imali snage da u odlu~uju}im trenucima prelomimo me~. Podbacili su na{i najiskusniji igra~i koji su trebali iznijeti teret ove utakmice. Ne ostaje mi ni{ta drugo nego da sportski ~es ti tam Ser vi ci ju mu na pobjedi. Okre}emo se tre}oj uta kmi ci u ko joj ide mo na

pobjedu i titulu. U su{tini boqa smo ekipa od Servi ci ju ma i si gur no }e mo is ko ris ti ti do ma }i te ren i prirediti slavqe na{im na vi ja ~i ma - is ta kao je strateg Vi{egra|ana Ilija Vidakovi}. SERVICIJUM VARDA HE 76 74

(19:12, 24:17, 16:19, 17:26) Dvorana: SC “Nenad Ba{tinac“ u Aleksandrovcu. Gledalaca: 1.000. Sudije: Milan Adamovi} (Bawa Luka), Dragan Kraq (Trebiwe), Sa{a Laki} (Bijeqina). SERVICIJUM: Mi}i}, Rakovi} 2, Radi} 24, S. Damjanovi}, I. Damjanovi} 8, Bilanovi} 20, Jovi~i}, [ari}, Florjan 2, Vu~enovi} 16, Topi}, Doj~inovi} 4. Trener: Dragan Mi~i}. VARDA HE: ^arapi}, Ceri} 9, Ple}i}, Cigale 14, ^ubrilovi} 10, Stani{i}, Mirkovi} 12, Ivanovi}, Stani} 26, Simi} 3, Kajevi}, Tadi}. Trener: Ilija Vidakovi}.

Mladi Kraji{nik pora`en u Bawoj Luci

Opro{taj od titule prvaka
BAWA LUKA - Ko{arka{ice Mladog Kraji{nika do`i vje le su po raz na svom terenu od @eqezni~ara rezultatom 66:71 u petom kolu “Lige 4” BiH. Do ma }e igra ~i ce boqe su otvorile me~ i vodile tokom prvog poluvremena, da bi go{}e iz Sarajeva u tre}em pe ri odu igre po la ko stizale prednost doma}ina i us pje le da po ve du u ~et vrtoj ~etvrtini te u neizvjesnoj za vr{ni ci sla ve pobjedu. Ovom porazom “malene“ su izgubile {ansu da se bore za titulu {ampiona, pa }e odluka o novom prvaku BiH pasti u me~u posqedweg kola izme|u @eqezni~ara i Jedinstva.

NBA liga

NISMO bili aktivni u napada~kom skoku
- U posqedwe tri minute prvog po lu vre me na smo ispustili prednost i to lo{om igrom pro tiv wiho ve zo ne. Po sli je to ga na {im {uterima se uvukla nesigurnost u ruke, ali su nastavili sa po ku {a ji ma da sve rije{e {utem. Nismo bili aktivni u napada~kom skoku, kao da smo se oprostili od lopti koje su se odbijale od ko{. S druge strane oni su u nas tav ku po ka za li vi {e `eqe i zaslu`eno su pobijedili - rekao je trener Mladog Kra ji {ni ka Zo ran Mike{

U drugoj utakmici petog kola Jedinstvo je savladalo ^elik sa 75:65. ML. KRAJI[NIK @EQEZNI^AR 66 71

Atlanta u polufinalu
WUJORK - Ekipa Atlante se plasirala u polufinale plej-ofa Isto~ne konferencije NBA lige po{to je u odlu~uju}oj sedmoj utakmici pobijedila na svom terenu Milvoki sa 95:74. Houkse je do pobjede vodio Kroford sa 22 poena, dok je kod Baksa boqi od ostalih bio Yenings sa 15 poena. Atlanta se u polufinalu sastaje sa ekipom Orlanda. U polufinalu Zapa dne kon fe ren ci je Lej ker si su bi li boqi od Ju te sa 104:99 i poveli sa 1:0 u seriji. Brajant sa 31 poenom i Gasol sa 25 poena bili su zvijezde ve~eri, a u pora`enom sastavu se istakao Vilijams sa 24 poena. Lebron Yejms ponovo je izabran za najkorisnijeg igra~a NBA lige. Zvijezda Klivlenda je sa prosjekom od 29,7 poena, 8,6 asistencija i 7,3 skokova predvodila svoj tim do najboqeg skora u ligi.

(20:13, 15:15, 17:22, 14:21) Dvorana: “Obili}evo“ u Bawoj Luci. Gledalaca: 100. Sudije: Aco Okuka (Kiseqak), Ivan Mili~evi} (^itluk), Mila ^avara (Busova~a). MLADI KRAJI[NIK: Deura 7, Miki} 4, [urlan, Kapor 7, Karaka{evi}, @akula 11, Jusufagi} 1, Kova~i} 9, Vasovi} 9, Rado{ 10, Pavi}evi} 8, Borenovi}. Trener: Zoran Mike{. @EQEZNI^AR: Gagi} 2, Vran~i}, Kova~evi} 8, Baleti} 30, Baji} 2, Vidi} 9, Ani}, Bugarin, Demirovi}, Xini}, Omerba{i}. Trener: Vesna Bajku{a.

Ekipa Mladog Kraji{nika

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 41

Frank Riberi progovorio o seks skandalu sa marokanskom prostitutkom

Napada~ [alkea ne putuje na Mundijal

"Zbog afere mi je stradala porodica"
Moja porodica je nastradala, povrije|eni su qudi koji su mi najbli`i u `ivotu. To je sve {to }u o tome re}i, izjavio je Riberi
MIN HEN - Prvi put po sli je skan da la sa ma loqe tnom ma ro kan skom pros ti tut kom, fu dba ler Frank Riberi je progovorio o ovoj aferi za medije. Ve zni igra~ Ba jer na i fran cus ke re pre zen ta ci je nije `elio da komentari{e samu aferu, ve} je napomenuo da wego va po ro di ca ispa{ta zbog cijelog doga|aja. - Moja porodica je nastra da la, po vri je |e ni su qudi koji su mi najbli`i u `ivotu. To je sve {to }u o tome re}i - kratko je izjavio Riberi. Francuski navija~i su poslije izbijawa skanda-

Lev precrtao Kurawija

BERLIN - Selektor fudbalske reprezentacije Wema~ke Joahim Lev nije podlegao pritiscima javnosti i ostao je pri svojoj ranijoj odluci da dok je on na klupi “pancera“ za napada~a [alkea Kevina Kurawija nema mjesta u nacionalnom timu. - Mogli smo da zaboravimo incident koji se desio u oktobru 2008. godine, ali u konsultacijama sa stru~nim {tabom odlu~io sam se za neke druge ideje {to se ti~e sastava ekipe za Mundijal. Razgovarao sam o tome i sa Kevinom koji je imao odli~nu sezonu i koji je igra~ sa velikim karakterom - rekao je Lev.

Golman Juventusa napu{ta klub

Bufon pred odlaskom
TORINO - Golman Juventusa \anlui|i Bufon rekao je da je ne iz vjes tan wegov ostanak u torinskom klubu. - Ja sam fudbaler Juventusa jo{ dvi je uta kmi ce. Na kraju prvenstva }emo vidjeti {ta }e se desiti. Za sada ne mam ni ka kvu po nu du, a obavijesti}u javnost ako se moj izbor bu de ra zli ko vao od izbora uprave kluba - rekao je Bufon italijanskim medijima. Juventus je u nedjequ odigrao nerije{eno sa Katanijom 1:1 i izgubio {anse da se plasira u kvalifikacije za Ligu {ampiona sqede}e sezone.

Srbin prelazi u Premijer ligu

Stouk ni{ani @igi}a
Frank i Vahiba Riberi FOTO: AGENCIJE

la tra `i li wego vo po vla ~ewe iz reprezentacije. - Dres “trikolora“ je za mene svetiwa. Ponosan sam

{to sam Fran cuz. Kad god sam bio u kadru reprezentacije, bio sam presre}an {to mogu da predstavqam domovi nu. Uvi jek sam u na ci onalnom dresu davao sve od sebe i to je za mene velika ~ast. @e lim na Svjet sko prvenstvo u Ju`noafri~ku Republiku i `elim tamo da pred stavqam svo ju zemqu najboqe {to mogu - rekao je Riberi.

u je dnom pa ris kom no }nom klubu i zajedno smo odletjeli u Min hen na pro sla vu. Oti{li smo u jedan luksuzni hotel, a poslije seksa mi je pla tio 2.000 evra. Bi la sam mu lijep poklon, zar ne? - ispri~ala je Zahija, koja je u tom trenutku jo{ bila maloqetna.

VALENSIJA - Reprezentativac Srbije Nikola @igi} na meti je engleskog Stouk sitija. Kako pi{u mediji na Britanskom ostrvu Premijerliga{ Stouk mogao bi da bude nova destinacija centarfora Valensije. Stouk je obezbijedio opstanak u ligi, a to je navelo ~elnike kluba da po~nu da razmi{qaju o poja~awima. Osim Srbina, za mjesto u napadu, kandidati su i Hugo Rodalega, Endi Kerol i Karlton Kol. @igi} je nedavno odbacio mogu}nost da ode u turski Galatasaraj, jer je izrazio `equ da igra u Engleskoj.

Tvente novi {ampion Holandije

DRES “trikolora“ za mene svetiwa
U me|uvremenu, marokanska prostitutka Zahija Dehar otkrila je u intervjuu za “Paris Match“ da je ona Riberiju “samo trebala da uqep{a ro|endansku proslavu“. - Bila sam mu poklon za 26. ro|endan. Pri{ao mi je

Liga {ampiona
Zbog crvenog kartona dobijenog u prvom polufinalnom susretu Lige {ampiona sa Lionom Frank Riberi ne}e mo}i da nastupi u finalu najelitnijeg klupskog takmi~ewa. Naime, Francuz je ka`wen od strane FIFA sa tri utakmice zabrane igrawa.

En{ede do~ekao prvake

Slavqe igra~a Tventea

FOTO: AGENCIJE

Zahija Dekar

FOTO: AGENCIJE

Srpski napada~ mijewa sredinu

AM STER DAM - Pre ma pi sawu wema ~kog “Bil da“ [alke je zainteresovan za re pre zen ta tiv ca Srbi je Marka Panteli}a. ^elnici wema~kog tima ve} su zakazali sastanak u Gel zen kir he nu sa ne ka da{wim fudbalerom Crvene zvez de, a tre nu tno igra~em vice{ampiona Holan di je Aja ksa. [al ke je izgubio titulu u Bundesligi, ali je izborio plasman u Ligu {ampiona naredne sezo ne. To je na te ra lo sve u klubu da ve} sada po~nu da razmi{qaju o poja~awima za narednu sezonu. Srpski reprezentativac je i pro{le se zo ne bio `eqa tre ne ra Fe li ksa Ma ga ta, ali je ipak zavr{io u Ajaksu, po{to [al ke ni je imao do voqno novca da ga anga`uje.

Sa da, ka da je na po mo lu odlazak Kevina Kurawija, najboqeg strijelca [alkea (18 golova), otvara se prostor za Panteli}a, koji je ove se zo ne u dre su ho lan dskog tima postigao 21 gol (16 u prvenstvu, tri u kupu i dva u Evropi).

EN [E DE - Odu {evqena masa navija~a Tventea do~ekala je {ampione Holandije, ekipu Tventea, koja je pobjedom na gos to vawu u Bre di (2:0) prvi put u klupskoj istoriji (pod sada{wim imenom) osvo ji la pe har namijewen najboqem u dr`avi. Ri je ka qudi je do ~e ka la autobus u kome su bili Stiv Meklaren i wegovi igra~i

ve} na autoputu nekoliko kilometara od En{edea odakle je povorka, uz pjesmu i pirotehniku, nastavila da se kre}e ka samom centru grada gdje je uprili~en sve~ani do~ek ekipi za koju igra srpski reprezentativac Slobodan Rajko vi}. Ve }i na uli ca u En{edeu i dio autoputa su bili blokirani za saobra}aj, jer je razdraganih navija~a bilo na svakom koraku.

FOTO: AGENCIJE

Inter slavio u Rimu

SRBINU isti~e ugovor na qeto
Panteli} }e sigurno napustiti Ajaks ovog qeta, jer se nije dogovorio sa upravom kluba o produ`ewu ugovo ra. Srpski fu dba ler je tra`io tri godine ugovora, ali su mu ~elnici tima iz Amsterdama ponudili ugo vor na jednu, uz mogu }nost produ`ewa na jo{ jednu godinu.

Rosela Sensi bijesna na Lacio
RIM - Predsjednica Rome Rosela Sensi bila je bijesna poslije utakmice u kojoj je Inter pobijedio Lacio 2:0 i ponovo preuzeo lidersku poziciju, dva boda ispred “vu~ice“. Sensijeva je osudila pona{awe igra~a i jednog i drugog tima u me~u u kome su se doma}i navija~i radovali golovima gostiju i navijali za Inter da prestigne Romu. - Ono {to smo vidjeli u nedjequ uve~e u Rimu defini{e jednu od najboqih liga na svijetu kao paradoksalnu. Da sam na mjestu igra~a Inetra, bilo bi me zaista sramota da pobijedim na takav na~in. Lacio je izgubio u utakmici za koju sam se nadala da ne}u nikad gledati. Jo{ ne mogu da vjerujem, najve}i gubitnik sada je italijanski fudbal - kazala je Sensijeva.

Marko Panteli}

42 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Druga fudbalska liga Republike Srpske, grupa istok, 25. kolo

Napredak zadr`ao prednost
Lider iz Doweg [epka slavio na gostovawa kod Gorice u Pu~ilama sa 2:1 i zadr`ao pet bodova prednosti u odnosu na Podriwe iz Jawe i br~ansko Jedinstvo
PI[U: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com IGOR STANI[I] sport.bijeljina@gmail.com

BAWA LUKA - Pet kola prije kraja prvenstva u Drugoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, grupa istok, Na pre dak iz Doweg [ep ka i daqe ima pet bodova prednosti u odnosu na najbli`e pratioce Podriwe iz Jawe i br~ansko Jedinstvo. U 25. kolu ~eta iz Doweg [epka zabiqe`ila je pobjedu na gostovawu u Pu~ilama, gdje su savladali Goricu sa 2:1. Doma}in je poveo u 23. minutu kada se Male{evi}, nakon dobre akcije Suboti}a i Buhe na{ao sam ispred Panteli}a i bez ve}ih problema poslao loptu u mre`u. Gosti su do odmora, ta~nije u 38. minutu izjedna~ili rezultat, lijepim pogotkom Gaji}a iz slobodnog udarca. Do potpunog preokreta do{lo je u 66. minutu kada je Vasiqevi} iskosa sa desne strane o{ tro cen trirao, a odbram be ni fu dba ler Go rice Os to ji} po mo gao da se lopta na|e u mre`i doma}e ekipe.

Parovi 26. kola
U 26. kolu, koje se igra u subotu i nedjequ, 8. i 9. maja sastaju se: DOWI [EPAK: Napredak - Hercegovac, BRATUNAC: Bratstvo - Podriwe (J), NEVESIWE: Vele` - Lokomotiva, MILI]I: Mili}i - Mladost (R), BRODAC: Jedinstvo - Vlasenica, BR^KO: Jedinstvo - Proleter (D), SOKOLAC: Glasinac - Rudar (U), VELIKA OBARSKA: Mladost - Gorica. RUDAR (U) MLADOST (VO)
Stadion: Gradski u Ugqeviku. Gledalaca: 200. Sudija: Ernesto Kuki} (Mili}i) 7. @uti karton: D. Lazi} (Rudar, Ugqevik). Igra~ utakmice: Milan Trnini} (Mladost, Velika Obarska) 7. RUDAR (UGQEVIK): Bodiroga -, Mitrovi} 6 (od 70. minuta Stevanovi} -), Kosti} 6,5, Radovanovi} 6,5, Markovi} 6, Blagojevi} 6, G. Simiki} 6,5, Lazi} 6, D. Simiki} 6,5, Stjepanovi} 6, Cviji} 6. Trener: Goran Qubojevi}. MLADOST (VELIKA OBARSKA): Trnini} 7, Klasanovi} 6,5, Vukovi} 6,5, An|eli} 6, Br. Staji} 6,5, Kapikul 6, Trifkovi} 6,5, Papovi} 6 (od 84. minuta [ubari} -), Gruji~i} 6,5 (od 90. minuta Q. Vasi} -), Miqkovi} 6,5, A. Vasi} 6 (od 88. minuta Petrovi} -). Trener: Diko Jovanovi}. I. S.

Ekipa Fudbalskog kluba Lokomotiva

FOTO: V. SAJLOVI]

Po driwe iz Jawe je sa visokih 6:0 pobijedilo Vele` iz Nevesiwa. Pogotkom u prvom mi nu tu So fi} je najavio goleadu, a junak ubjedqivog trijumfa bio je Jusufovi} koji se, iako mu to ni je osno vni za da tak, tri puta upisao u listu strijelaca.

SUSRET U BILE]I nije odigran
Po bje du na gos to vawu os tva ri lo je br~an sko Je dinstvo, koje je u Vlasenici pobijedilo istoimenog doma}ina sa 2:1. Mre`u doma}ih na ~eo je Va siqevi} u sedmom minutu nakon uspje{nog kontranapada. Poslije tri zrele prilike doma}ih ko je ni su is ko ri{ }e ne na 2:0 povisio je najboqi akter LOKOMOTIVA MILI]I 1 (0) 1 (0)

Rezultati 25. kola
PU^ILE: Gorica - Napredak 1:2, UGQEVIK: Rudar - Mladost (VO) 0:0, DVOROVI: Proleter - Glasinac 1:0, VLASENICA: Vlasenica Jedinstvo (B^) 1:2, ROGATICA: Mladost - Jedinstvo (BR) 4:1, BR^KO: Lokomotiva - Mili}i 1:1, JAWA: Podriwe - Vele` (N) 6:0, BILE]A: Hercegovac - Bratstvo (B) nije odigrano (gosti nisu doputovali zbog neupla}ene kotizacije).
Tabela
1. Napredak 2. Podriwe (J) 3. Jedinstvo (B^) 4. Rudar (U) 5. Gorica 6. Glasinac 7. Mladost (VO) 8. Jedinstvo (BR) 9. Mili}i 10. Proleter (D) 11. Mladost (R) 12. Vele` (N) 13. Lokomotiva 14. Vlasenica 15. Bratstvo (B) 16. Hercegovac 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 17 16 15 12 12 12 8 10 9 9 9 8 7 8 4 2 7 1 5 4 8 2 7 6 5 8 2 11 10 7 3 12 5 11 4 12 3 13 5 12 7 11 4 13 4 16 3 19 54:15 45:13 46:24 38:25 35:22 31:25 31:24 44:43 27:35 38:55 33:40 26:44 32:33 28:30 21:65 11:47 58 53 53 43 41 38 34 33 32 31 30 29 28 28 16 9

utakmice Du{an ]irkovi}. Poraz je ubla`io Kova~evi} osam minuta prije kraja susreta. Fudbaleri Lokomotive i Mili}a podijelili su bodo ve u Br~kom, odi grav {i 1:1. Do ma }i fu dba le ri su imali potpunu dominaciju na terenu, ali i ovoga puta za ta ji la je re ali za ci ja. U 26. minutu, Markovi} je pogodio pre~ku gola Mili}ana, a dobre prilike propustili su: Bawanin u u 39, Mar ko vi} u 54, Cvijanovi} u 59. i 63. mi nu tu. U 64. mi nu tu, na kon cen tar{uta Nikoli}a sa de sne stra ne, gol man Jovi} oti{ao je u “prazno“, a Ste vi} je bio na drugoj stativi i glavom poslao loptu u mre`u. Me|utim, gos ti se ni su pre da PODRIWE (J) VELE@ (N) 6 (3) 0 (0)

vali i u 76. minutu \uri} je po sli je so lo akci je isko ris tio neo pre znost od brane Lo ko mo ti ve i po go dio za 1:1. Mladost iz Rogatice zabiqe`i la je vri je dnu po bje du u bor bi za op sta nak sa vla dav {i na svom terenu Jedinstvo iz Brodca sa 4:1, ba{ kao i Pro leter iz Dvorova, koji je bio boqi od Glasinca iz Sokoca (1:0). Su sret u Ugqeviku izme |u Ru da ra i Mladosti iz Velike Obarske zavr{eno je rezultatom 0:0, dok utakmica u Bile}i izme |u Her ce gov ca i Bratstva iz Bratunca nije odigrana. Gostuju}a eki pa ni je ni oti {la na ovo gos to vawe, a ra zlog je neupla}ena kotizacija. PROLETER (D) GLASINAC 1 (1) 0 (0)

MLADOST (R) JEDINSTVO (BR)

4 (3) 1 (1)

Strijelci: 1:0 N. Kula{evi} u 3, 1:1 Filipovi} u 4, 2:1 Mil. Rajak u 14, 3:1 N. Kula{evi} u 21, 4:1 Mil. Rajak u 73. minutu. Stadion: Sportsko-rekreacioni centar u Rogatici. Gledalaca: 150. Sudija: Dobro Skakavac (Isto~no Sarajevo) 7,5. @uti kartoni: To{ovi} (Mladost, Rogatica), Stani}, Mijatovi} (Jedinstvo, Brodac). Igra~ utakmice: Milija Rajak (Mladost, Rogatica) 8. MLADOST (ROGATICA): B. Tadi} 6,5, Mi}o Rajak 6,5, Bjelica 6,5, Zl. Rajak 7,5, Cerovi} 6,5 (od 60. minuta Bjelakovi} 6), Spaji} 6,5, Sokolovi} 6,5, Ristanovi} 7, Mil. Rajak 8, N. Kula{evi} 7,5 (od 46. minuta Obradovi} 6), To{ovi} 7,5. Trener: Jadranko Jawi}. JEDINSTVO (BRODAC): Tomani} 5,5, Ivkovi} 5, Jovanovi} 5, Gra~anin 5, Stani} 5,5, Jelisi} 5, Panti} 5, Mijatovi} 6, Filipovi} 6,5, Krsti} 5, Maksimovi} 5. Trener: Miroslav Timi}. S. M.

0 0

VLASENICA JEDINSTVO (B^)

1 (0) 2 (1)

GORICA NAPREDAK

1 (1) 2 (1)

Strijelci: 1:0 Stevi} u 64, 1:1 \uri} u 76. minutu. Stadion: FK Lokomotiva u Br~kom. Gledalaca: 100. Sudija: Bojan Raki} (Ugqevik) 7,5. @uti kartoni: Ili} (Lokomotiva), Jolovi}, Todorovi} (Mili}i), Crveni karton: Zoran Majstorovi} ({ef stru~nog {taba Mili}a) u 20. minutu. Igra~ utakmice: Milanko \eri} (Mili}i) 7,5. LOKOMOTIVA: Pani} 6,5, Markovi} 7, Simiki} 6,5, Bawanin 7, Berovi} 6 (od 46. minuta Savi} 7), Stevi} 7,5, Nikoli} 6,5, Cvijanovi} 6,5, \or|i} 6, Vuji} 6, Bahor 6 (od 53. minuta Ili} 6,5). Trener: Milenko Radi}. MILI]I: Jovi} 7, Jolovi} 6,5, Lalovi} 6,5, Petkovi} 6, @ugi} 7, Kipi} 6, \eri} 7,5, \uri} 7,5, Todorovi} 6,5 (od 67. minuta ]irkovi} -), \ukanovi} 7, Jovanovi} 6,5. Trener: Zoran Majstorovi}. V. S.

Strijelci: 1:0 Sofi} u 1, 2:0 Haxi} u 19, 3:0 Jusufovi} iz penala u 25, 4:0 Jusufovi} u 54, 5:0 Jusufovi} u 63, 6:0 A. Arnautovi} u 66. minutu. Stadion: Podriwa u Jawi. Gledalaca: 500. Sudija: Dalibor Bo`i} (Pale) 8. @uti karton: Nikoli} (Vele`, Nevesiwe). Igra~ utakmice: Muhamed Jusufovi} (Podriwe, Jawa) 9. PODRIWE (JAWA): Sini} 8, D. Arnautovi} 8, Andri} 8, Jusufovi} 9, Milki} 8, Arsenovi} 8 (od 77. minuta Meri} -), \oki} 8, Be{i} 8 (od 60. minuta A. Arnautovi} 8), Vu~i} 8, Sofi} 8 (od 71. minuta Velagi} -), Haxi} 8. Trener: Mirsad Alajbegovi}. VELE@ (NEVESIWE): Zurovac 5, Gruba~i} 5, Kova~ 5, Ninkovi} 5, Bejatovi} 5, Vu~eti} 5, Petkovi} 5, Milidrag 5, Te{anovi} 5, [iqegovi} 5, ^okorilo 5. Trener: Mijat Mi{eqi}. I. S.

STRIJELAC: 1:0 Jawi} u 41. minutu. Stadion: Proletera u Dvorovima. Gledalaca: 300. Sudija: Goran Laki} (Br~ko) 8. @uti kartoni: Jawi}, Gudalo, \or|i} (Proleter, Dvorovi), Pqevaq~i}, Jolovi}, \eri}, ]erani}, Pajevi} (Glasinac). Igra~ utakmice: Goran Jawi} (Proleter, Dvorovi) 8. PROLETER (DVOROVI): Simojlovi} 7, Novakovi} 7, Todorovi} 7, Jovanovi} 7, Krsmanovi} 7, Jawi} 8, \or|i} 7,5, Jovi} 7, Gudalo 7,5, Milo{evi} 7 (od 90. minuta Ostoji} -), Eri} - (od 12. minuta Vukovi} 7). Trener: Dragi{a Kati}. GLASINAC: \edi} 7, Vuji~i} 7, ]erani} 6,5, ]irjani} 6,5, Pajevi} 7, \eri} 6 (od 60. minuta \urovi} 6), Jolovi} 6 (od 50. minuta Krsmanovi} 6,5), Borov~anin 6,5 (od 75. minuta Ba{evi} -), Kova~ 6,5, Pqevaq~i} 7, Gavrilovi} 6,5. Trener: Milan Renovica. I. S.

Strijelci: 0:1 Vasiqevi} u 7, 0:2 ]irkovi} u 67, 1:2 N. Kova~evi} u 82. minutu. Stadion: Gradski u Vlasenici. Gledalaca: 300. Sudija: Oliver Savi} (Zvornik) 8. @uti kartoni: Mirovi}, N. Kova~evi}, A. Pejanovi}, Kosori} (Vlasenica), Babi}, Gaji}, ^ardaklija, Te{i}, ]irkovi} (Jedinstvo, Br~ko). Igra~ utakmice: Du{an ]irkovi} (Jedinstvo, Br~ko) 7,5. VLASENICA: D. Kova~evi} 5,5, Bojani} 5,5, Mirovi} 6, Sladoje 6,5, Ma. Pejanovi} 6, Ml. Pejanovi} 6, Radoj~i} 6 (od 77. minuta Vidovi} -), Al. Pejanovi} 6, Jawi} 6 (od 58. minuta Kosori} 6), N. Kova~evi} 7, E}imovi} 6. Trener: Sla|an Stankovi}. JEDINSTVO (BR^KO): Smaji} 7, Te{i} 6, Ibrahimovi} 6,5, \uki} 7, Vasi} 6,5, Babi} 6, Perendija 7, ]irkovi} 7,5, ^ardaklija 6,5, Gaji} 6,5, Vasiqevi} 6 (od 56. minuta Leti} 6,5). Trener: Xevad Beki}. D. G.

Strijelci: 1:0 Male{evi} u 23, 1:1 Gaji} u 38, 1:2 Vasiqevi} u 66. minutu. Stadion: Gorice u Pu~ilama. Gledalaca: 300. Sudija: Velibor Vidakovi} (Zvornik) 8. @uti kartoni: Ma{anovi} (Gorica), D. Simi}, M. Simi} (Napredak). Igra~ utakmice: Dejan Panteli} (Napredak) 8. GORICA: Manojlovi} 7, Rakita 6, Antunovi} 6, Ostoji} 6, Novakovi} 6 (od 46. minuta Ma{anovi} 6), Mi{kovi} 7, Novak 7 (od 69. minuta Babunovi} -), Male{evi} 6, Suboti} 6 (od 57. minuta Pavlovi} 6), Buha 7, Mari} 7. Trener: Miro Jawi~i}. NAPREDAK: Panteli} 8, D. Simi} 6, Ze~evi} 7 (od 71. Milovanovi} -), Stefanovi} 7, M. Simi} 6, Ivanovi} 7, Vasiqevi} 7,5, Lazi} 6 (od 55. minuta Milojevi} 7), Gaji} 6, Jovanovi} 7, Karaman 6,5 (od 64. minuta \ukanovi} -). Trener: Dragoslav Obadovi}. I. S.

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 43

Druga fudbalska liga Republike Srpske, grupa zapad, 25. kolo

Vode}i dvojac ne popu{ta
Crvena zemqa iz Nove Vesi i mrkowi}ka Sloboda u ovom kolu zabiqe`ile pobjede na gostovawu i ostale bodovno izjedna~ene na vrhu tabele
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com Tabela
1. Crvena zemqa 25 21 0 4 71:21 63 2. Sloboda (MG) 3. Jedinstvo (@) 4. Sloga (S) 5. Gomionica 6. Omarska 7. Borac ([) 8. @upa Milka 9. Pelagi}evo 10. Ozren 11. Ravan 13. Krajina 25 21 0 4 57:16 63 25 13 3 9 52:41 42 24 12 4 8 43:35 40 25 11 4 10 48:30 37 25 11 4 10 31:48 37 25 11 3 11 44:39 36 25 11 3 11 36:38 36 24 10 5 9 34:47 35 25 10 4 11 36:44 34 25 7 7 11 36:42 28 25 6 7 12 26:39 25

12. Mladost (KV) 25 7 6 12 30:39 27 14. @eqezni~ar 25 7 3 15 25:49 24 15. Sl. DIPO (-3) 25 6 7 12 27:45 22 16. Tekstilac 25 3 4 18 30:53 13

BAWA LUKA - U 25. kolu Dru ge fu dbal ske li ge Republike Srpske, grupa zapad, vode}i dvojac Crvena zemqa iz Nove Vesi i Sloboda iz Mrkowi} Grada zabiqe`i li su po bje de na gostovawu i tako ostale bodovno izjedna~ene na vrhu tabele. Crvena zemqa je u Doboju savladala @eqezni~ar sa 2:0 golovima S. Ili}a u 61. i Pilipovi}a u 90. minutu i tako ostala na prvom mjestu. Fu dba le ri Slo bo de za biqe`ili su pobjedu u Derventi, gdje su bili boqi od ve} oda vno otpi sa nog Tek stilca sa 2:0. Mrkowi}ani su se na pu tu do tri jum fa propisno namu~ili. Poslije dosadnih 40 minuta, u fini{u prvog poluvremena gledaoci su vidjeli dva gola. Udarac Bogunovi}a sa 25 meta ra za vr{io je u gorwem de snom uglu, pri ~e mu je lopta udarila u pre~ku, {to je sa mo uqe p{a lo vo| stvo gostiju. Ve} u sqede}em napadu Tekstilca, Sarajki} je, poslije centar{uta sa desne stra ne, go to vo iz mrtvog ugla, pre ci znim udar cem gla vom, do nio svom ti mu izjedna~ewe. Tek u 81. minutu Sloboda je terensku ini-

TEKSTILAC SLOBODA (MG)

1 (1) 2 (1)

Strijelci: 0:1 Bogunovi} u 44, 1:1 Sarajki} u 45, 1:2 Travar u 81. minutu. Stadion: Tekstilca u Derventi. Gledalaca: 150. Sudija: Aleksandar Wegomirovi} (Prwavor) 7,5. @uti kartoni: Vidakovi}, @ivani}, Sarajki}, ]ori}, Mandi} (Tekstilac), Kula{, ]ulum (Sloboda, Mrkowi} Grad). Igra~ utakmice: ^edomir ]ulum (Sloboda, Mrkowi} Grad) 7.

Dragan Zelenac (Crvena zemqa), desno

FOTO: V. STOJAKOVI]

cijativu krunisala pobjedono snim go lom. Na uba ci vawe Ma {i }a, naj boqe je reagovao Travar, koji je poslao loptu iza le|a Bobara za zaslu`en trijumf.

^ETIRI pobjede gostuju}ih ekipa
U svom debiju na klupi Pe la gi }e va no vi stra teg Savo Mrkowi} startovao je minimalnom pobjedom protiv Jedinstva iz @eravice od 1:0. Ve} u sedmom minutu ide al nu pri li ku za gos te imao je Zekowa, kada se na{ao o~i u o~i sa golmanom doma}ih Moranki}em, koji je sjaj nom in ter ven ci jom uspio da sa~uva svoju mre`u. Po tom su do ma }i po tpu no preuzeli inicijativu na tere nu i stvo ri li ne ko li ko vi{e nego izglednih priliRAVAN BORAC ([) 1 (0) 0 (0)

Rezultati 25. kola
PELAGI]EVO: Pelagi}evo Jedinstvo (@) 1:0, SRBAC: Sloga - Sloga DIPO 2:2, ME\E\A: Ravan - Borac ([) 1:0, KOTOR VARO[: Mladost - Gomionica 0:1, DERVENTA: Tekstilac - Sloboda (MG) 1:2, PETROVO: Ozren Omarska 2:0, MILOSAVCI: @upa Milka - Krajina 1:2, DOBOJ: @eqezni~ar Crvena zemqa 0:2.

ka. Do po bje do no snog go la do {li su tek u 77. mi nu tu kada je Markovi} iskosa sa li je ve stra ne ma es tral no izveo slo bo dan uda rac, a lop ta je za vr{i la na mjestu gdje se spa ja ju pre ~ka i stativa i napokon zatresla mre`u. @u pa Mil ka je neo~ekivano na svom te re nu po ra `e na od bawolu ~ke Krajine sa 1:2 Najqep{i trenutak na utakmici ko ju }e ma lo broj ni gle da oci u Mi lo sav ci ma brzo zaboraviti bio je pogodak Preradovi}a u 26. minutu. Za tre sao je mre `u Crn~evi}a efektno izvedenim {u tem iz slo bo dnog udarca, sa vi{e od 25 metara. Iako su do ma }i go lom us pje li da izje dna ~e u 67. SLOGA (S) SLOGA DIPO 2 (0) 2 (1)

minutu, fudbaleri iz Bawe Lu ke sti gli su do kom ple tnog slavqa golom Mali}a u 75. minutu. Tako se Krajina, kada se to najmawe o~ekivalo, revan{irala klu bu iz Mi lo sa va ca za po raz ko ji su do `i vje li u prvom di je lu prven stva na do ma}em terenu. Po raz na svom te re nu za biqe`i la je i ko tor va ro {ka Mla dost od ko je je bi la boqa Gomionica iz Bronzanog Maj da na i sla vi la sa 1:0. Ve} na po~etku povoqnu pri li ku ni je is ko ris tio igra~ gostiju Mu~alovi}, a poslije toga {ansu sa druge strane propustio je Petru{i}. Jedini pogodak postigao je Muwiza u 20. minutu kada je sa desetak metara pogodio dowi lijevi ugao. MLADOST (KV) GOMIONICA 0 (0) 1 (1)

@EQEZNI^AR (D) CRVENA ZEMQA

0 (0) 2 (0)

Strijelci: 0:1 S. Ili} u 61, 0:2 Pilipovi} u 90. minutu. Stadion: @eqezni~ara u Doboju. Gledalaca: 400. Sudija: Dalibor An|i} (Omarska) 7,5. @uti kartoni: Mitrovi}, Dabi}, Mihajlovi} (@eqezni~ar, Doboj), Ga~i} (Crvena zemqa). Crveni kartoni: Nikola Plav{i} (@eqezni~ar, Doboj) u 75. minutu, Dragan Ili} (Crvena zemqa) u 22. i Dejan Ga~i} (Crvena zemqa) u 75. minutu. Igra~ utakmice: Sr|an Barovi} (Crvena zemqa) 8. @EQEZNI^AR: @igi} 6,5, Nikoli} 6,5, Xabi} 6,5, Mitrovi} 6,5, Tomi} 6,5, Plav{i} 7, Petrovi} 7 (od 66. minuta Ninkovi} -), Mihajlovi} 7, Milutin 7, Naki} 7,5, Cvijeti} 6,5 (od 46. minuta Tutwevi} 6). Trener: Vladimir [uvak. CRVENA ZEMQA: Perduh 7,5, S. Ili} 7, Lovri} 7, Lepir 7, D. Ili} , Te{i} 7, Zelenac 7 (od 68. minuta Butkovi} -), Glamo~i} 7, Zeqkovi} 7,5 (od 82. minuta Pilipovi} -), Ga~i} 7, Barovi} 8. Trener: Mitar Luki}. Sl. P.

TEKSTILAC: Bobar 7, S. Demowi} 6, Dar. Kulaga 6,5, Vidakovi} 6, Sarajki} 7, Blagojevi} 6,5, Mandi} 7, @ivani} 6 (od 58. minuta ]ori} -, od 81. minuta Dal. Kulaga -), Goji} 6, Xabi} 7, Dujakovi} 6,5 (od 46. minuta Brkovi} 6). Trener: Predrag Drini}. SLOBODA (MRKOWI] GRAD): @ili} 7, Vidi} 6,5 (od 57. minuta Kecman 6), Vuji~i} 7, Kula{ 7, Bogunovi} 7, ]ulum 7 Stanivuk 6 (od 46. minuta Travar 7), \uranovi} 6,5, \ekanovi} 6, Ma{i} 6,5, In|i} 7. Trener: Dragan Vuk{a. B. R.

PELAGI]EVO JEDINSTVO (@)

1 (0) 0 (0)

Strijelac: 1:0 Markovi} u 77. minutu. Stadion: “Ravwa{“ u Pelagi}evu. Gledalaca: 100. Sudija: Borislav Milinkovi} (Prijedor) 8, @uti karton: B. Beri} (Jedinstvo, @eravica). Igra~ utakmice: Dejan Markovi} (Pelagi}evo) 8. PELAGI]EVO: Moranki} 7,5, Gatarevi} 7, Maksimovi} 7, Dujkovi} 7,5, Bajraktarevi} 7, Kara} 7,5, Smiqi} 7 (od 46. minuta Muratovi} 7), [ari} - (od 29. minuta Jusufovi} 7), Borojevi} 7,5, Doborac 7, Markovi} 8. Trener: Savo Mrkowi}. JEDINSTVO (@ERAVICA): Ra~i} 7, Mrki} 6, Stojanovi} 6, Tomi} 7, B. Beri} 6,5, Kasagi} 6,5, Zekowa 7, Guberovi} 6,5, S. Beri} 6,5, Dragi~evi} 7, Husi} 6. Trener: Dragan Skaki}. V. S.

@UPA MILKA KRAJINA

1 (0) 2 (1)

Parovi 26. kola
@ERAVICA: Jedinstvo @eqezni~ar (D), NOVA VES: Crvena zemqa - @upa Milka, BAWA LUKA: Krajina Ozren, OMARSKA: Omarska - Tekstilac, MRKOWI] GRAD: Sloboda - Mladost (KV), BRONZANI MAJDAN: Gomionica - Ravan, [AMAC: Borac - Sloga (S), GORWI PODGRADCI: Sloga DIPO - Pelagi}evo.

Strijelac: 1:0 Trivi} u 82. minutu. Stadion: Ravni u Me|e|i. Gledalaca: 100. Sudija: Neboj{a Bundalo (Lakta{i) 7. @uti kartoni: Radi}, Zgodi}, Trivi} (Ravan), Mokri}, Simendi}, Zori} (Borac, [amac). Igra~ utakmice: Danko Milankovi} (Ravan) 7,5. RAVAN: Milankovi} 7,5, Sekuli} 6,5 (od 64. minuta Brki} -), Vukosavqevi} 6,5, Zvijerac 7, Ilin~i} 6,5, Mostarac 6,5, Utje{inovi} 7, Radi} 7, Trivi} 7,5 (od 84. minuta Latiwa -), Tati} 6,5 (od 67. minuta Ba{i} -), Zgodi} 7. Trener: Miodrag Petrakovi}. BORAC ([AMAC): Smailovi} 7, Zori} 7 (od 85. minuta Susakovi} -), Stankovi} 6,5 (od 75. minuta Te{anovi} -), Mokri} 6,5, Petkovi} 7, A}i} 6,5, Simendi} 6,5, Bijeli} 7, Bo`anovi} 6,5, Josipovi} 6,5 (od 85. minuta Ili} -), Miri} 7. Trener: Goran Bo`anovi}.

Strijelci: 0:1 Petrovi} u 41, 1:1 R. Zelenac u 55, 2:1 Ani~i} u 67, 2:2 Borjanovi} iz penala u 69. minutu. Stadion: Sloge u Srpcu. Gledalaca: 200. Sudija: @eqko Vuki} (Bawa Luka) 7,5. @uti kartoni: Gu`vi} (Sloga, Srbac), Petrovi}, Veqi} (Sloga DIPO). Igra~ utakmice: Mi{o Stojkovi} (Sloga, Srbac) 7. SLOGA (SRBAC): Vuji} 6,5, Dabi} 6 (od 46. minuta Jejini} 7), Maleti} 6,5, Gu`vi} 6 (od 75. minuta Panteli} -), Kuvaqa 6,5, G. Zelenac 7, Stojkovi} 7, Kova~evi} 6,5, Ani~i} 6,5, Adamovi} 6,5, R. Zelenac 7. Trener: Zoran Kresojevi}. SLOGA DIPO: Vasi} 6,5, N. Puqarevi} 6,5, Travar 7, Borjanovi} 6,5, Zrni} 6, Majstorac 7, Peji} 7, Veqi} 6,5, Gigovi} 6,5, Todorovi} 6,5 (od 89. minuta Ani} -), Petrovi} 7 (od 69. minuta Figuri} -). Trener: Milo{ Poji}.

Strijelac: 0:1 Muwiza u 20. minutu. Stadion: Mladosti u Kotor Varo{u. Gledalaca: 150. Sudija: Miodrag Pup~evi} ([amac) 8. @uti kartoni: Vu~enovi}, Petru{i} (Mladost, Kotor Varo{), Macanovi}, Laki}, Gligi}, Plav{i} i Babi} (Gomionica). Igra~ utakmice: Aleksandar Muwiza (Gomionica) 8. MLADOST (KOTOR VARO[): Durakovi} 6, @ari} 6,5, Ba{i} 6, Vu~enovi} 6,5, Varo{i} 6, Tabakovi} 6,5, Petru{i} 6, S. \akovi} 6, Pe{evi} 6 (od 48. minuta Maleti} -), Te{i} 6 (od 65. minuta Maleti} -), O. \akovi} 6,5. Trener: Branko Ponorac GOMIONICA: Xonli} -, Gligi} 7, A. Muwiza 8, D. Mal~i} 7, Laki} 7, Plav{i} 7 (od 85. minuta Babi} -), Maxar 6,5 (od 46. minuta Quboja 6,5), Macanovi} 6,5, Aleksi} 7,5, Mu~alovi} 7, Surtov 6,5. Trener: Predrag Divqak. D. K.

Strijelci: 0:1 Preradovi} u 26, 1:1 Teodorovi} u 67, 1:2 Mali} u 75. minutu. Stadion: @upa Milke u Milosavcima. Gledalaca: 50. Sudija: Jovan Petkovi} (Doboj) 8. @uti karton: Preradovi} (Krajina). Igra~ utakmice: Dragan Mali} (Krajina) 7,5. @UPA MILKA: Crn~evi} 6, Rajli} 7, ^egar 6,5, Grmu{a 7, Markovi} 6 (od 46. minuta Burdeq 6), Zrni} 6 (od 36. minuta Vrawe{ 7), Savi} 6,5, Gudura{ 6, Kosi} 6, Bo`i} 7, Bosi} 6 (od 54. minuta Teodorovi} 6,5). Trener: Slobodan Crnadak. KRAJINA: Pavlovi} 6,5, ]utkovi} 6 (od 46. minuta Tadi} 6,5), Latinovi} 7, Doj~inovi} 7, Mali} 7,5, Slavni} 7, [urlan 6 (od 66. minuta Ivi} -), Preradovi} 7, Beri} 7 (od 54. minuta Milo{evi} 6,5), Krneti} 6, Pala~kovi} 6,5. Trener: @eqko Vrawe{. B. R.

OZREN OMARSKA

2 (1) 0 (0)

Strijelci: 1:0 Stefanovi} u 28, 2:0 Nikoli} u 83. minutu. Stadion: “Lu`awak“ u Petrovu. Gledalaca: 400. Sudija: Sini{a Ivan~evi} (Bawa Luka) 8. Igra~ utakmice: Predrag Bo`i} (Ozren) 8. OZREN: ]ukovi} 7, Jokanovi} 7, Stefanovi} 7,5 (od 65. minuta Nikoli} -), Bo`i} 8, Pupavac 7,5, [e{lak 7, Rakanovi} 7,5, Mikelini 7,5 (od 55. minuta Petrovi} -), Katani} 7, Todorovi} 7, Simi} 7,5. Trener: Slobodan Katani}. OMARSKA: Vra~ar 6, Obradovi} 6,5, Grkovi} 7, Male{evi} 7, Bari{a 6, D. Ni{evi} 7, [ari} 6,5, B. Ni{evi} 6, Pani} 6, Kreceq 7, Lazi} 6. Trener: Goran Samarxi}. V. S.

44 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: ARHIVA

Lakta{i boqi od Zvijezde (1:0)

Miki} vodi ka opstanku
LAKTA[I - Fudbaleri iz Lakta{a zabiqe`ili su minimalnu pobjedu (1:0) protiv Zvijezde iz Grada~ca i tako produ`ili nadu u opstanak u Premijer ligi BiH. Jedini gol, na maestralan na~in postigao je Borislav Miki} u 56. minutu. - Iskren da budem, dugo nisam vidio majstorski gol kao {to je bio Miki}ev. Moram da ga pohvalim, kao i asistenta Darka Qubojevi}a. Obojica su pokazala koliko su veliki i kvalitetni igra~i. Zadovoqan sam ostvarenim, kona~no su moji izabranici igrali onako kako `elim. Igrali su bez jurwave, strpqivo su ~ekali {ansu i do~ekali je - istakao je trener Lakta{a Dragoslav Stepanovi}. Stepanovi} je poslije me~a pohvalio jo{ dva svoja igra~a. - Igor Mirkovi}, kao i Vladan Gruji} su ispunili sve zadatke, i nadam se da }e na nivou biti i u sqede}im utakmicama koje nas o~ekuju u borbi za o~uvawe premijerliga{kog statusa - dodao je Stepanovi}. D. P.

Bogdan ^eko, Iqo Dominkovi} i Sulejman ^olakovi}

Slobodi bod protiv BSK-a (1:1)

Izvr{ni odbor Fudbalskog saveza BiH zasjeda danas u Sarajevu

Jelisavcu krive sudije
NOVI GRAD - Sloboda i BSK su u derbiju 22. kola prvenstva Republike Srpske remizirali (1:1), iako je doma}in, ~ini se, bio bli`i pobjedi. Imao je vo|stvo, ali su Bawolu~ani, u ~ijim redovima se istakao golman Sini{a Mar~eti}, u nastavku stigli do boda iz jedanaesterca. - Dobro smo otvorili utakmicu, dali gol na vrijeme, ali nismo iskoristili svoje {anse. Me|utim, zbog ~iwenice da smo ovog proqe}a od osam primqenih golova dobili {est iz penala postavqa se logi~no pitawe kome i za{to u ovoj ligi
FOTO: AGENCIJE

smeta Sloboda. U 90. minutu imali smo priliku da kruni{emo svoju boqu igru, ali o~igledno da je pritisak gostiju na sudije u poluvremenu bio presudan - ogor~en je {ef stru~nog {taba Slobode Zlatko Jelisavac. Kod ve}ine prisutnih gledalaca na “Mlakvama“ ostala je dilema da li je sudija Bojan Maksimovi} mogao da dosudi jo{ jedan kazneni udarac u posqedwim trenucima me~a kada se napada~ Novogra|ana Zoran Popovi} na{ao u “sendvi~u“ dvojice protivni~kih igra~a u {esnaestercu “romanti~ara“. N. \.

Najboqe je da ne prejudiciramo bilo {ta nego da sa~ekamo sjednicu Izvr{nog odbora na kojoj }e biti poznate mnoge stvari. Prije toga Odbor za hitna pitawa trebalo bi da imenuje novu takmi~arsku i sudijsku komisiju, rekao ^eko
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Neposlu{ni "u autu" ~etiri godine
mno ge stva ri. Pri je “fu dbalske vlade“ Odbor za hitna pi tawa tre ba lo bi da imenuje novu takmi~arsku i sudijsku komisiju - rekao je Bo gdan ^e ko, pot pred sje dnik FS BiH, i dodao da su trojica ~lanova od ~etvorice iz FSRS koji su bili u smijewenim komisijama kolateralna {teta. Poslije sastanka u Zenici potpredsjednik Iqo Dominkovi} je ovako objasnio poteze “fudbalske vlade“. - Takmi~arskoj komisiji se najvi{e zamjerila odluka na utakmici Sloboda - Sarajevo. Ta je komisija prebrzo donijela odluku o odigravawu dru gog me ~a. Ni su ~e ka li `albeni rok. Osim toga, bilo je previ{e samovoqe. Prekr{i li su, re ci mo, propozicije u Kupu BiH, kada su u prvom krugu tokom `rijeba odvojili premijerliga{e da se ne mogu sastati u prvom kolu, a to se nije smjelo desiti - kazao je tada Dominkovi}. poslije Zenice Dominkovi} je istakao: - ^lanovi ove komisije na pra vi li su broj ne ne re gu lar nos ti u pro ce su su |ewa, a to se ne odno si samo na delegirawe, nego i na dru ga pi tawa ko ja su vrlo kqu ~na za ra zvoj su dij ske or ga ni za ci je. Ni su dugo vodili ra~una o tome. Ni je bi lo ri je ~i o na mje {tawu utakmica, ali je bio prisutan jedan vid neregular nos ti gdje su je dne te iste sudije i delegati kroz cijelu sezonu pratili samo je dan klub, a to ni je po Pra vil ni ku - is ta kao je Dominkovi}. Da nas je mo gu} no vi zemqotres jer se najavquju i smjene Disciplinske, odnosno Apelacione komisije. - Tra`imo zakonsko rje{ewe jer su pomenute komisi je u na dle `nos ti Skup{tine, a ne Izvr{nog odbora - kazao je ^eko.
FOTO: G. [URLAN

Gola} iskqu~io Tadi}a

Slavija “masakrirana“ na “Ko{evu“

Gola} protiv gostiju
ISTO^NO SARAJEVO - Slavija je odigrala slabo na “Ko{evu“ protiv Olimpika (0:3), ali me~ je obiqe`io Edin Gola}, glavni sudija iz Banovi}a, koji je svih 90 minuta radio na wenu {tetu. Svoje namjere po~eo je da ostvaru je ve} po sli je tri de se tak se kun di igre ka da je u svla~ionicu poslao igra~a Slavije \or|a Tadi}a. Kasnije je u svla~ionicu morao i Darko Spalevi}. Slavija je novim porazom sada opet u neugodnoj situaciji kada je u pitawu opstanak. Poslije utakmice te{ko je bilo na}i sagovornika. Trener Milomir Odovi} samo je odmahnuo rukama i pridru`io se igra~ima u svla~ionici. - Nemam nikakav komentar, sve se vidjelo, situacija je te{ka - bilo je sve {to je izgovorio strateg Slavije. Pokuwen je bio i \or|e Tadi}. - [okiran sam. Ni u snu nisam mogao zamisliti da }u na terenu provesti svega tridesetak sekundi. Vra}am film, gotovo sam ubije|en da razloga za crveni karton nije bilo prokomentarisao je Tadi}. G. I.

SA RA JE VO - Pred sje dnik Fu dbal skog sa ve za BiH Su lej man ^o la ko vi} po tpi sao je ~e tvo ro go di{wu su spen zi ju svim ~lanovima Sudijske i Takmi~arske komisije koji su smijeweni na sjednici Izvr{nog odbora pro{le srijede u Zenici. To zna ~i da Izu din Ibrahimkadi}, Mirko Milo{evi}, Ivan Tabak, Nijaz Brko vi}, [}e po Ra gu` i \or|e Vu~ini} (Takmi~arska komisija), te Du{ko Vuji ~i}, Spo men ko Man di}, Se ad Ku lo vi}, Ne nad [u kurma, Izet Hrustanovi} i Dar ko Ni ko li} u sqede }e ~etiri godine moraju biti izvan fudbala. - Nije sve ba{ tako, ali da ne pre ju di ci ra mo bi lo {ta najboqe je da sa~ekamo sjednicu Izvr{nog odbora na ko joj }e bi ti po zna te

TROJICA iz FSRS kolateralna {teta
O Su dij skoj ko mi si ji

Marjanovi} i El~i}
Fudbalski savez Republike Srpske predlo`io je svoje kandidate za takmi~arsku komisiju FS BiH koja bi danas trebalo da bude imenovana. Na mjesto potpredsjednika umjesto Mirka Milo{evi}a (PFS Bijeqina) predlo`en je Qupko Marjanovi} (PFS Gradi{ka), a umjesto ~lana \or|a Vu~ini}a (PFS Prijedor) predlo`en je Boro El~i} (PFS Isto~no Sarajevo).

Klub iz Trna suspendovan zbog nepla}ene kotizacije

Sloga prijeti istupawem
BAWA LUKA - Ukoliko se desi da utakmica izme|u Sloge i Radnika bu de re gis tro va na slu `benim rezultatom istupi}emo iz lige, izjavio je di re ktor klu ba iz Trna Zoran Zrni} i dodao: - Mislim da do ovog slu~aja nije trebalo da do|e. Ako smo mi jedina ekipa ko ja ni je upla ti la ko ti za ci ju, ne ka bu de mo ka`weni, ali znam da to nije ta~no, po{to ima jo{ timova koji nisu izmirili svoje obaveze prema Fudbalskom savezu Republike Srpske. O~igledno je da se ne primjewuju isti ar{ini za sve klubove te da mi nekome smetamo - rekao je Zrni}. delegat na tom susretu je postupio prema instrukcijama Saveza te nije do zvo lio odi gra vawe me~a. Da je uprava Trwana pri je po ~et ka me~a uplatila bar pola izno sa, su sret bi se igrao. Sli~an slu~aj desio se i sa FK ROMANIJA izmirila pola duga Romanijom prije utakmi ce sa Dri nom u Zvorniku, ali su oni Prema rije~ima komesa- uplatili polovinu dura za takmi~ewe Prve lige ga pa su igrali - istaSrpske Marka Vasiqevi}a, kao je Vasiqevi}. Ko na ~an ras plet klub je suspendovan sve dok ne izmiri obaveze koje su ove situacije bi}e poznat idu}ih dana, a kopropisane zakonom. - Pro{le sedmice FK me sar za ta kmi ~ewe Sloga je dobio dopis o su- Prve lige ima rok od 30 spen zi ji od dis ci plin - dana da registruje kolo. M. Z. skih or ga na FS RS i Uta kmi ca 22. ko la Prve li ge Re pu bli ke Srpske u Trnu izme |u Sloge i Radnika nije odigrana po{to doma}i tim nije izmirio obaveze kotizacije prema FS RS u iznosu od 4.400 maraka.

Drina (Z) grabi ka Premijer ligi

Rasplet od Qubi}a
ZVORNIK - Drina je pobjedom (3:1) protiv Romanije napravila jo{ jedan korak ka {ampionskoj tituli u Republici Srpskoj i plasmanu u Premijer ligu BiH. Zvorni~ani sada imaju {est bodova vi{ka u odnosu na najbli`eg pratioca i jedinog konkurenta za vrh, BSK-a. Prvi gol za Drinu u nedjeqnom susretu protiv Paqana postigao je Milomir Milo{evi}. - Odi gra li smo ru tin sku utakmicu. Bili smo oprezni, nismo htjeli ni{ta da prepustimo slu~aju. Romanija je igrala veoma anga`ovano, ta ekipa je pokazala u Zvorniku mnogo vi{e nego {to to govori mjesto na tabeli o woj. Do{li smo do tri nova boda i u nastavku prvenstva mo`emo da igramo mirnije - istakao je Milo{evi}, a potom jo{ dodao: - Sada imamo te{ko gostovawe Qubi}u, a poslije toga dva puta smo doma}ini. Zna~i, u tim susretima desi}e se rasplet. Mislimo da smo najbli`e ciqu koji se zove Premijer liga BiH. D. G.

Slavi{a Kraq (Sloga T)

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 45

Borac u srijedu (20.15 ~asova) do~ekuje @eqezni~ar u prvom me~u finala Kupa BiH

Damjanovi}: Boqi smo od Sarajlija
Sve misli smo usmjerili ka finalu Kupa protiv @eqe s kojim imamo boqi me|usobni skor kada su susreti za bodove u pitawu. Nadam se da }e tako biti i u masovnijem takmi~ewu, rekao Damjanovi}
{em terenu. Drugih 90 su na programu 19. maja na “Grbavici“. Vjerujem da }emo iz ta dva su sre ta iza }i kao ukupni pobjednici i domo}i se pehara. On je na{a `eqa i u~ini}emo sve da ga osvojimo. Ova generacija mo`e to. Da ispi{e novu stranicu klupske istorije - kazao je Damjanovi}.
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

BAWA LU KA - Uta kmi ca pro tiv @eqe zni ~ara u srijedu na Gradskom stadionu je za nas najzna~aj ni ja ovog proqe}a. Ne igra se svaki dan finale Kupa. Osim toga od we zavisi mnogo. Trofej je nadohvat ruke, a samim tim i de fi ni ti vna ovje ra pla smana u Evropu u kojoj Borac ni je igrao od 1992. godine. Ovo je istakao defanzivac bawolu~kog premijerliga {a Ne mawa Da mja no vi} pred prvi fi nal ni su sret Ku pa BiH, Bo rac - @eqe zni~ar koji }e biti odigran u srijedu na Gradskom stadionu (20.15 ~asova). Damjanovi} isti~e da je pred wegovim timom izuzetno te`ak susret sa svakog aspekta. - Bi}e to te`ak me~ koji }e iziskivati mnogo fizi~kih napora, ali ni na psiholo{kom planu ne}e biti ni{ta lak{e. Igramo prvih 90 finalnih minuta na na-

SVJESNI va`nosti finalnog me~a
Sarajevski @eqezni~ar je najve}i protivnik Borca i u borbi za titulu. “Plavi“ trenutno imaju tri boda vi{e ~etiri kola prije kraja prvenstvene trke. - U Tuzli smo o~ekivali vi{e od poraza. Nismo uspjeli, ali jo{ uvijek ni{ta nije izgubqeno. Pred nama su jo{ ~etiri prvenstvene utakmice. Ipak, prvenstvo je sada u drugom planu. Sve misli smo usmjerili ka fina lu Ku pa pro tiv @eqe s ko jim ima mo boqi me |uso -

Nemawa Damjanovi} (lijevo) u duelu sa Mirsadom Be{lijom (@eqezni~ar)

FOTO: V. STOJAKOVI]

bni skor kada su susreti za bodove u pitawu. Nadam se da }e tako biti i u masovnijem takmi~ewu - istakao je defanzivac Borca. Damjanovi} nije `elio da prognozira rezultat utakmice u srijedu, ali je obe}ao u svo je i ime sai gra~a da }e “ostaviti srce“ na terenu. - Svjesni smo va`nosti

me~a i {ta nam pobjeda donosi pogotovo sa dva i vi{e razlike, da ne primimo gol na do ma }em te re nu. U tom slu~aju bili bi blizu trijum fa u Ku pu. Vi dje }e mo, pred nama je 180 minuta velike borbe. Neka pobijedi boqi. Mi slim da je to u ovom tre nut ku Bo rac - za vr{io je Ne mawa Da mjanovi}.

NAVIJA^I 12. IGRA^
Na tribinama Gradskog stadiona u srijedu ve~e o~ekuje se paklena atmosfera, a igra~i Borca o~ekuju veliku podr{ku. - Svi znamo {ta za nas zna~e navija~i, bez obzira gdje god da igramo oni nas nose do pobjede, podr`avaju konstantno i imaju velike zasluge za dosada{we uspjehe kluba. Zato }emo nastojati da im uzvratimo na najboqi na~in, osvajawem trofeja i dobrim igrama ne samo u fini{u prvenstva, ve} i u Evropi - rekao je popularni “Xo“.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd

Prete`no sun~ano
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Subotica

Maks. Min.

29 oC 15 oC

Prete`no sun~ano i toplo, ponegdje su mogu}i kratkotrajni poslijepodnevni pquskovi i grmqavina.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Prete`no obla~no i suvo
Ujutro i prijepodne prete`no obla~no i uglavnom suvo, te sun~ano u isto~nom dijelu zemqe. U Krajini mogu}a slaba ki{a na krajwem sjeveru. Tokom dana promjenqivo obla~no, sa pokojim sun~anim intervalom. Poslijepodne prolazno pove}ana obla~nost prvo u centralnom pojasu uz slabu ki{u ponegdje, a predve~e na sjeveru, uslovqavaju}i i u tim krajevima lokalno slabe padavine. Duva}e slab do umjeren, prete`no ju`ni vjetar, u Hercegovini umjereno do jako jugo. Minimalna temperatura vazduha oko 6 stepeni na visoravnima, u ostalim krajevima od 9 do 16 stepeni, najvi{a dnevna od 21 do 28 stepeni, a na planinama do 15 stepeni Celzijusa.

Sarajevo

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

26 oC 10 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 7 27 12 12 20 11 Bukure{t Budimpe{ta Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 24 24 11 18 10 16 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 10 8 12 6 2 12 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 12 17 25 7 15 9

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 utorak, 4. maj 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 10.00 10.30 11.10 11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija 4400, serija Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Vijesti Sve o `ivotiwama Pad, film Vijesti Stawe nacije Specijal 18.00 Sve o `ivotiwama 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Indija, serija 22.00 Potok zla, film 0.00 Vijesti 0.30 4400, serija 1.20 Sve }e biti dobro, serija 2.10 Info kanal

Tesna ko`a

2230
ATV

Uloge: Nikola Simi}, Irfan Mensur Re`ija: Milivoje Mi}a Milo{evi}

100
PINK BH

Zabraweni izbor
Uloge: Marta Plimpton, Keli Lin~, Rutger Hauer Re`ija: Xenifer Voren

Foks
6.50 7.40 8.40 9.30 10.00 11.00 11.10 13.00 15.10 15.30 16.20 17.00 18.00 Take{i, serija Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Ludi kamen Va`ne stvari Vijesti Urnebesna tragedija, film Pod opsadom, film Vijesti ^ari, serija Hiqadu i jedna no}, serija Wipeout Vijesti 18.30 19.00 20.00 21.00 21.50 0.00 0.05 1.00 3.00 4.00 4.50 Ludi kamen Take{i Hiqadu i jedna no}, serija @elite li da postanete milioner Moja biv{a super djevojka, film Vijesti ^ari, serija Lavina, film Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Lavina, film

Referent Mita se svakodnevno suo~ava sa gu`vom u ku}i i na poslu. U pretrpanom stanu svako tra`i svoje mjesto pod suncem. Iskrice sijevaju sa svih strana, a wegova mala plata je nedovoqna za sve porodi~ne potrebe i zahtjeve. Najmla|eg sina mu~i {kola i snovi o polovnoj “hondi”, dok mu je stariji sin vje~ni apsolvent astronomije, a k}erka diplomirana pravnica koja bezuspje{no traga za poslom. Miti je na poslu sve gore, pa mu je sportska prognoza posqedwa slamka za koju se hvata u nadi kako bi mu mogla pomo}i da se izvu~e se iz vlastite ko`e koja mu postaje sve tje{wa.

Glavna junakiwa Irlen `ivi preko puta porodice Bin i kroz prozor svoje sobe ima jedinstvenu priliku da gleda scene iz wihovog `ivota koje bi ina~e mogle da se de{avaju samo u sapunskoj seriji. Nijednog trenutka joj ne pada na pamet da bi i ona sa ma mo gla da pos ta ne dio te pri ~e. Po ro di ca Bin je siroma{na, nasilna i omra `e na u svom okru `ewu. Irlen to dobro zna. Uostalom ona najve}i dio svog vremena pro vo di po sma traju}i mladog i zgodnog Bila Bina. Po sli je ne kog vremena wih dvo je stu pa ju u vezu. Irlen ostaje u drugom stawu i seli se da `ivi kod Binovih.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Plavi zmaj, crtani film Henrijeve zanimqive `ivotiwe Leonardo, crtani film Sve {to treba da znate MTS magazin Vijesti \ur|evdanski festival - pres konferencija Drezdenovi dosjei, serija Zoopis Klinika, serija Vijesti Tito - crveno i crno Bawalu~ka panorama Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Moje slike Rusije Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Nekad bilo Mjesto zlo~ina, serija Poaro, serija Info profil Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija Klinika, serija Drezdenovi dosjei, serija Srpska danas Bawalu~ka panorama Dnevnik Tito - crveno i crno Muzika Sve {to treba da znate

ATV
7.00 Ple{i ple{i, serija 7.40 Iksmen, crtani film 8.20 Hrana i vino 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Jagodica Bobica, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Spektakularni Spajdermen, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Dosije 15.00 Pres klub 16.00 Vijesti 16.20 Nijemi svjedok, serija 17.30 Hrana i vino 18.00 [arpova opsada, film 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Duda sat {ou 22.30 Tesna ko`a, film 0.30 Nijemi svjedok, serija 1.30 Zauvijek susjedi, serija

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Raweni orao, serija 10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga 10.30 Razglednica 11.00 Vijesti 11.05 Sjaj trulog novca, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.20 U zdravom tijelu 12.40 Istra`iteqi iz Majamija, serija 13.20 Da ti ka`em Kamenko 14.00 Tito - crveno i crno 15.00 Vijesti 15.10 Pri|i bli`e, serija 15.50 Vijesti 15.55 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre 17.40 Beogradska hronika 18.20 Oko 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 19.50 Porodi~no blago, serija 21.00 Svjedok 22.00 Vijesti 22.05 Otmica, film 0.00 Dnevnik 0.10 Istra`iteqi iz Majamija, serija 1.00 Posjetioci iz praiskona, serija 1.40 Gospord Park, film 3.50 Vijesti 4.00 Oko magazin

RTS 2
6.00 U zdravom tijelu 6.10 Koncert za dobro jutro 7.00 Kuvati srcem 7.30 Misterije Rima 7.50 Zverilija, serija 8.10 Pepa prase, crtani film 8.25 Pri~e iz divqine 8.50 Enciklopedija za radoznale 9.20 Izme|u igre i matematike 9.30 Jedna slika i jedna pri~a 10.00 Pregled Premijer lige 11.00 Trag 11.30 Gra|anin 11.50 Muzika 12.30 Art zona 12.50 Trezor 13.50 Pri~e iz divqine 14.20 Enciklopedija za radoznale 14.50 Izme|u igre i matematike 15.00 Jedna slika jedna pri~a 15.20 Tehnologija danas 16.00 Ovo je Srbija 16.50 Ku}a u bespu}u 17.20 Moja ulica 17.40 Enciklopedija 18.00 Baletski divertisman 19.00 Zverilija, crtani film 19.20 Pepa prase, crtani film 20.00 Tenis 21.30 TV mre`a 22.00 Bunt 22.30 @ivot sa muzikom 22.50 Svjetski izazov 23.30 ^itawe pozori{ta 0.00 Kiril Xajkovski 0.50 Tehnologija danas 1.10 Trezor 2.10 Tenis 3.30 Bunt 4.00 Svjetski izazov 4.30 ^itawe pozori{ta 5.00 Kiril Xajkovski

Fox life
7.10 Ali Mekbil, serija 8.00 Vil i Grejs, serija 8.30 Slobodni strijelci, serija 8.50 Sta`isti, serija 9.20 Talasi strasti, serija 10.10 Bra~ne vode, serija 11.00 @ivot po Ximu, serija 11.30 Reba, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 Porodi~na praksa, serija 13.30 [apat duhova, serija 14.10 Slobodni strijelci, serija 14.40 Svi gradona~elnikovi qudi, serija 15.00 Ali Mekbil, serija 15.50 Doktor Haus, serija 16.40 Uvod u anatomiju, serija 17.30 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 22.50 23.20 0.00 0.50 1.40 Vil i Grejs, serija Sta`isti, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strijelci, serija Svi gradona~elnikovi qudi, serija Bostonski advokati, serija Ru`na Beti, serija Peper Denis, serija Kugar Taun, serija Porodi~na praksa, serija [apat duhova, serija Momci s Medisona, serija @enske pri~e, serija

10.20 10.50 11.10 11.30 12.00 12.10 13.00 13.40 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.50 22.50 23.10 23.50 1.20 2.10 2.50 3.20 3.40 4.10 5.00 5.30

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Aktuelnosti iz unutra{we politike 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Studiorum 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Radaguka, zlatno doba rokenrola 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE utorak, 4. maj 2010. 47

22
K3

30

[a{avi roditeqi
Uloge: Deni de Vito, Keti Bejts, Ron Livingston Re`ija: Greg Gliena

2200
NOVA

Najsla|e stvorewe

Nova
6.10 Na{i najboqi dani, serija 7.00 Xeki ^en, crtani film 7.20 Tomica i prijateqi, crtani film 7.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 In magazin 12.00 Farma 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.10 In magazin 18.50 Upitnik 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Farma 22.00 Najsla|e stvorewe, film 23.40 Vijesti 23.50 Sajnfeld, serija 0.20 Bra~ne vode, serija 0.50 Za~arani, serija 1.40 Ezo TV 2.40 Posqedwi znak, film 4.10 Sajnfeld, serija 4.30 Bra~ne vode, serija 5.00 In magazin

Uloge: Kameron Dijaz, Kristina Eplgejt, Selma Bler Re`ija: Roxer Kambl

Uspje{an psiholog ima savr{enu porodicu, a wegova kwiga za samopo mo} oba ra sve re kor de pro da je. Dr Ri ~ard Klej ton ima sve {to ~o vjek mo `e po `eqeti: vjerenicu ko ja ga vo li, roditeqe koji ga vole i podupiru u svemu i uspje{nu karijeru. Kad Ri~ardu wegov ogor~eni brat ka`e da je usvojen, uspje{an se stru~wak upu{ta u neumornu potragu za svojim pravim roditeqima. Ri~ardovi se snovi o pronalasku roditeqa pretvore u no}nu moru kad privatni detektiv otkrije da su wegovi pravi roditeqi Frenk i Agnes Manur neotesani radnici u luna parku, koji potom odlu~e da uni{te Ri~ardov `ivot. Razo~arani doktor shvati da je, iako ne mo`e podnijeti svoje prave roditeqe, nau~io va`nu `ivotnu lekciju.

Kada su u pitawu mu{karci, Kristina Volters ima jedno svoje zlatno pravilo. Pravilo glasi da mora izbjegavati potragu za onim pravim i usmjeriti se na sada{wost. Sve se promijeni kada jedne ve~eri u klubu upozna Pitera, koji po svemu odgovara idealnom Kristininom mu{karcu `ivota. Mu{karac sqede}e jutro nestane iz grada, a jedino {to Kristina zna o wemu je to da je oti{ao na vjen~awe. Zajedno s najboqom prijateqicom Kortni, odlu~i da prekr{i pravilo i polazi u potragu za wim.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Potez Autovizija Hrana i vino 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.30 2.00 3.00 4.30 Poznati Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Utorkom u`ivo [a{avi roditeqi, film Astrologija Vijesti Aleks i Ema, film Video top 10 RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 Grand hitovi 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawa Luka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.30 Farma 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Seks i selo, serija 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma 21.00 Mahala{i, serija 21.30 Grand parada 23.00 Farma 1.00 Zabraweni izbor, film 2.40 Sarajevo na liniji 2.50 Mejd in Bawa Luka 3.00 Sportisimo 3.10 Grand parada 4.40 Film 6.20 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.05 Frenderi, crtani film 9.10 Mini {kola 9.20 Mali kuvari, crtani film 9.30 Nema problema 9.55 Vijesti 10.00 Qubavna oluja, serija 10.50 Moja mala kuhiwa 11.00 Avenija Okean, serija 11.50 Vijesti 12.10 Putevi zdravqa 12.40 Moda 13.10 Dimenzija vi{e 14.10 Vijesti 14.30 Naked.TV 15.00 U~ilica 15.20 Be Ha Te bebe 15.30 Frenderi, crtani film 15.35 Mini {kola 15.40 Lopta iz svemira 15.50 Aladinove pri~e, crtani film 16.10 Info 16.40 Avenija Okean, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 U me|uvremenu 18.10 Dru{tvo znawa 18.50 Mi{ i ma~ak, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Atentat na Adolfa Hitlera 20.00 Crta 21.00 Doktor @ivago, serija 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.50 Izbori, film 0.20 Doktor @ivago, serija 1.10 U me|uvremenu 1.30 Crta

HRT 1
5.40 Normalan `ivot 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Putovawa `eqeznicom 11.10 Xems Martin u Bretawi 11.30 Kulturna ba{tina 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.30 Me|u nama 15.20 Emisija iz kulture 16.00 Hrvatska u`ivo 17.30 Najslabija karika 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Globalno sijelo 20.40 Dr`ava selo grad 22.00 Poslovni klub 22.30 Otvoreno 23.30 Vijesti 0.00 Drugi format 0.50 Zvjezdane staze, serija 1.40 Pet zvjezdica, serija 2.20 Zlo~ina~ki umovi, serija 3.10 Varke i ~e`we, serija 4.00 Globalno sijelo 4.30 Poslovni klub 5.00 Moj grijeh, serija

OBN
6.10 Transformeri, crtani film 6.40 Dora istra`uje, crtani film 7.00 Krsti}-kru`i} 7.10 Super Bili, crtani film 7.20 Pokojo, crtani film 7.30 Jutarwi program 8.40 Gusarska akademija, crtani film 9.00 Udri mu{ki 10.00 OBN star model 10.20 Skrivena kamera 10.40 Kulinarski {ou 11.20 Sto za 4 11.50 Info 12.30 Top 10 13.30 Ke~eri 14.30 Zakon bra}e, serija 15.50 Ekskluziv 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Brigade tigrova, film 21.50 Volis i Edvard, film 23.50 OBN star model 2.30 Brigade tigrova, film 3.50 Fudbal

HRT 2
6.40 Delta-stawe, crtani film 7.10 Trolovi, crtani film 7.30 TV vrti} 8.00 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film 8.40 Dvorac igra~aka, serija 9.00 Daleko od doma, serija 9.20 Zabavni program 10.00 Sutkiwa Ejmi, serija 10.40 Vinsent i ja, film 12.40 Dokuteka 13.10 Prijateqi, serija 13.30 Moja `ena i djeca, serija 14.10 14.50 15.00 15.30 16.00 16.50 17.50 18.20 18.50 19.20 19.40 20.10 21.40 22.00 22.50 23.20 Pet zvjezdica, serija Kod Ane Koga briga TV vrti} Zvjezdane staze, serija Drugi format Vijesti @upanijska panorama Otkad si oti{la, crtani film Xoni Bravo, crtani film Garfild, crtani film Nepokoreni grad, serija Vijesti Zlo~ina~ki umovi, serija Fali~ni pansion, serija Varke i ~e`we, serija

RTL
6.40 Mifi, crtani film 7.00 Joho i prijateqi, crtani film 7.20 Looney Tunes, crtani film 7.40 Ritam zona 9.50 Kraq Kvinsa, serija 10.20 Pod istim krovom, serija 11.10 Rejmond, serija 11.40 Bibin svijet, serija 12.10 Magazin 12.30 Ve~era za pet 13.20 Najqep{i urok, serija 14.10 Drugo lice, serija 15.40 Kobra 11, serija 16.30 Kraq Kvinsa, serija 17.00 Pod istim krovom, serija 17.30 Rejmond, serija 18.00 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 Hrvatska tra`i zvijezdu 21.00 Qubav je na selu 22.00 Zaqubqeni do u{iju, film 23.50 Vijesti 0.00 Vatreni de~ki, serija 1.40 Astro {ou

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 12.40 13.00 14.00 14.05 14.10 16.00 16.10 Jutarwi program Koktel Novosti Svijet na dlanu Prije i poslije Novosti Sponzoru{e, serija Muzi~ki izlog Pri~e iz Francuske Novosti Vitafon Sutra ujutro, film Novosti Drama 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.10 22.30 23.00 0.40 3.00 Svijet na dlanu Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Glot frket Loto Pregled dana Film Astro~et Satelitski program

Bregin "Alkohol" najboqi na svijetu!
FOTO: A. ^AVI]

Luda planeta

Automobil vozio prugom
Na `eqezni~koj stanici u jednom mjestu u [vajcarskoj, umjesto voza, na pruzi se pojavio automobil, prenose agencije. Brzo je razja{weno otkud auto na {inama - osamdesetogodi{wi voza~ pogre{no je skrenuo kod jedne `eqezni~ke rampe i vozio prugom, sve dok nije stigao do stanice. Tradicionalno ta~ni {vajcarski vozovi kasnili su jedno vrijeme, dok dizalica nije uklonila automobil.

Londonski ~asopis “Songlajns“ proglasio je Gorana Bregovi}a za najboqeg izvo|a~a svjetske muzike u 2010. godini. ^itaoci i uredni{tvo ~asopisa posve}enog “muzici svijeta“ odlu~ili su da Bregovi} dobije “Songlines Music Award 2010“ u kategoriji “najboqi umjetnik“ za album “Alkohol“, koji je u inostranstvu objavila izdava~ka ku}a “Wrasse Records“. Za najboqu grupu progla{eni su Kongoanci Staff Benda Bilili za album “Tres Tres Fort“, za naj boqu mul ti kul tu ral nu sa radwu Yas tin Adams i Juldeh Kamara za album “Tell No Lies“, a za najboqeg novog izvo|a~a portugalska grupa Deolinda sa albumom “Cancao ao Lado“. Bregovi} je u petak u Bawoj Luci odr`ao spektakularan koncert u ~ast otvarawa novog RTV doma. - [ta je ovo? Kada je ovo niklo? Kao da je sletio svemirski brod - rekao je Bregovi}

obilaze}i novoizgra|enu zgradu RTRS-a.

Nakon {to je pred vi {e od 30.000 qudi napravio pravi hepening, Bregovi} se dobro raspolo`en fotografisao sa gostima na sve~anom otvarawu, a onda je pojurio da pojede Mujine }evape. Bregovi} }e uz hrvatsku pjeva~icu Severinu biti glavni izvo|a~ druge ve~eri novoustanovqenog

fes ti va la “U{ }e fest“, ko ji “Mju zik star“ organizuje od 19. juna do 21. juna u Beo gra du, uz u~e{}e “Bajage i in stru ktora“, Vlade Ge or gi eva i Bili Ajdola.

Vjen~awe na pre~ac
Jedan Britanac je u Las Vegasu upoznao prelijepu Amerikanku tako {to ju je slu~ajno zalio pi}em, prenose agencije. Poslije toga su zapo~eli razgovor, napili se, zaqubili i par ~asova kasnije obavezali se na qubav i vjernost do kraja `ivota. Samo tri i po sata poslije upoznavawa Nik Bond (30) kleknuo je na koqena i zaprosio Aleksu Gejbrijelson (23). Vjen~ali su se samo 17 ~asova poslije upoznavawa u jednoj kapelici u Las Vegasu.

Xena Xejmson sve oprostila Titu
Nakon {to je borac “Ultimejt fajta“ Tito Ortiz pretukao svoju suprugu Yenu Yejmson, porno glumica je svom dragom mu`u sve oprostila. Tito Ortiz (36) je prije nekoliko dana supruzi Yeni udarcima pokidao sve ligamente. Rawena i polomqena Yena zavr{ila je u bolnici i istog trenutka podigla tu`bu protiv svog su pru ga. Ali ~i ni se da je qubav ipak bila ja~a. Samo nekoliko dana kasnije porno glumica povukla je tu`bu, a wen dragi Tito kratko vrijeme proveo je u pritvoru zbog porodi~nog nasiqa, dok mu je pribli`avawe supruzi zabraweno. Ti to Or tiz je pre ko svog advo ka ta sa op {tio da nije tukao Yenu Yejmson, ve} da je ona sama pala, jer je bila pod uticajem narkotika. Kako prenose strani mediji, izvor blizak paru tvrdi da su Yena i Tito, koji su u braku pune ~etiri godine, navodno izgladili sve probleme, a sportista }e se po isteku zabrane pribli`avawa vratiti u wihovu porodi~nu ku}u. Par se upo znao 2006. go di ne pre ko saj ta “MySpace“ i otada je u vezi. Yena i Tito su pro{log marta dobili blizance Yesija i Yornija.

]ebe za boqi brak
Prekriva~ koji apsorbuje gasove mo`e da se kupi na internetu za “samo“ 40 dolara, pi{e Mondo. “]ebe za boqi brak“ ima u sredini sloj tkanine sa aktivnim ugqenikom, koji apsorbuje neprijatne mirise. Kako se u reklami navodi, ako mu` ili `ena pate od zdravstvenih problema ili su jednostavno pojeli ne{to {to im nije prijalo, ukoliko ispuste gas tokom spavawa u zajedni~kom krevetu, wihov partner to ne}e osjetiti. - Ne dozvolite da “tihe ubice“ presude va{em braku moto je reklame. “]ebe za boqi brak“ mo`e da se kupi na istoimenom sajtu, a cijena mu je 39,99 dolara.

NEKAD BILO...
Na dana{wi 1929. godine ro|ena je Odri Hepbern, glumica, manekenka i humanitarka. Odri je ro|ena u Briselu u Belgiji kao Odri Katlin Raston. Za film “Praznik u Rimu“ nagra|ena je “Oskarom“ i tako potvrdila svoj ugled kvalitetne filmske i pozori{ne glumice. Postav{i jedna od najpopularnijih holivudskih atrakcija, Odri Hepbern glumila je s mnogim zna~ajnim glumcima, kao {to su Hemfri Bogart, Fred Ester, Geri Kuper, Piter O’Tul, [on Koneri i Gregori Pek. Umrla je 1993. godine od rijetke vrste raka slijepog crijeva. Za `ivota je va`ila za skromnu, dragu i {armantnu osobu, kojoj su uvijek drugi bili na prvom mjestu, {to je posebno pokazala rade}i kao UNICEF-ov ambasador dobre voqe.

POSQEDWA
Suzan Bojl `eli nove zube
Skromna Suzan Bojl sigurno nije ni sawala da }e jednog dana raspolagati s nekoliko desetaka miliona funti, pa tako ovih dana muku mu~i s wima i razmi{qa kako da ih potro{i. Nakon {to je kupila novu ku}u, Suzan je izjavila da `eli nove zube i ni{ta drugo. - @elim nove zube i to je sve. Ne `elim da mijewam previ{e toga na sebi, jer }u uskoro izgledati poput Barbi - ka`e pjeva~ica. Suzan je prije nekoliko sedmica kupila ku}u i imawe u Blekburnu u [kotskoj, a za wu je izdvojila “tek” 463 hiqade ameri~kih dolara. Da je zaista skromna, te da joj novac nije bitan, dokazuje ~iwenica da ku}u u kojoj je odrasla ne}e prodati ve} }e je zadr`ati iz sentimentalnih razloga.

Ro|ena Odri Hepbern