www.glassrpske.

com

Petak
28. maj 2010.

Broj 12.220 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

BIZNIS

Federacija BiH ne}e uspjeti da ispuni uslove MMF-a
странa 12

KROZ RS

Obnovqeni BAWA LUKA hotel “Kardial“ otvara svoja vrata 7. juna
странa 11

Naseqe [argovac dobilo ulicu ^arlija ^aplina
странa 31

FOTO: GLAS SRPSKE

SVR[ENI OSNOVCI U RS DANAS ]E SAZNATI BROJ SLOBODNIH MJESTA NA SMJEROVIMA

Pri kraju revizorski izvje{taji o radu institucija BiH u 2009.

u MIP-u i Ministarstvu odbrane

странa 2

Ozbiqne primjedbe revizora ima}e i Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice, Ministarstvo bezbjednosti i Agencija za istrage i za{titu. U Upravi za indirektno oporezivawe BiH mnogi kadrovi zaposleni mimo konkursa

Island

DANAS

Rezultati upisa za ~etvorogodi{we {kole 18. juna

KONKURS ZA UPIS U SREDWE [KOLE
Prijem dokumenata za upis u~enika u sredwe ~etvorogodi{we {kole koji imaju 60 i vi{e bodova je od 14. do 16. juna, dok }e prijem dokumenata za upis u sredwe trogodi{we {kole trajati od 21. do 23. juna, kazala Kupre{aninova
FOTO: GLAS SRPSKE

Opasnost od erupcije vulkana Katla странa 26
Boris Tadi} o namjeri Harisa Silajxi}a da posjeti Iliju Juri{i}a

U 91 sredwoj {koli u Republici Srpskoj konkursom planirano da u dva upisna roka, od 14. do 28. juna i od 1. do 9. jula, bude upisano 14.539 |aka странa 7

Evropska komisija predlo`ila liberalizaciju viznog re`ima za BiH

Za bezvizni re`im od jeseni jo{ tri uslova
Dimitris Kurkulas

sa osu|enima i osumwi~enima lo{a praksa“

странa 3

Imam veoma negativan stav prema svima koji su osu|eni za ratni zlo~in. Populisti~ko pona{awe, kao {to je do~ekivawe optu`enih ili oslobo|enih, je neproduktivno, rekao Tadi} странa 5

2 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Gospodine [piri}u, sada je na vidjelo iza{la Va{a nesposobnost u vo|ewu ove dr`ave. Gurate nas u du`ni~ko ropstvo.

Vijesti dana
Radoji~i} - Trebkov

Mladen Ivankovi} Lijanovi}, kandidat stranke “Radom za boqitak“ za predsjedavaju}eg Savjeta ministara
FOTO: GLAS SRPSKE

Pri kraju revizorski izvje{taji o radu institucija BiH u 2009.

Nastupile promjene od originalnog Dejtona
BAWA LUKA - U posqedwih 15 godina nastupila je velika promjena od originalnog Dejtonskog sporazuma i to u su{tini kroz centralizaciju sistema u BiH, a te promjene dolazile su djelovawem doma}eg, ali naro~ito stranog faktora, kori{}ewem “bonskih ovla{}ewa“ i odluka koje je nametao visoki predstavnik u BiH. Ovo je ju~e u Bawoj Luci izjavio predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i}, poslije sastanka sa delegacijom Me|unarodnog saveza pravnika. Predsjednik Me|unarodnog saveza pravnika Andrej Adamov Trebkov kazao je da je Dejtonski sporazum va`an me|unarodni pravni dokument i trebaju ga po{tovati svi do momenta dok se ne stavi van snage ili se ne izmijeni.

Valentin Incko za Frans pres

Politi~ka klima u BiH se pogor{ala
SARAJEVO - Tokom protekle ~etiri godine BiH je bila u politi~kom }orsokaku, a politi~ka klima se pogor{ala i lideri su se sada usredsrijedili na op{te izbore predvi|ene za oktobar, rekao je agenciji Frans pres visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. - @alim zbog novog porasta negativne retorike pred izbore, a za svaku osudu su aluzije o

mogu}nosti raspada zemqe koje sti`u od vo|a bosanskih Srba i jakih reakcija iz drugih politi~kih sredina (muslimana) - naveo je Incko. Dodao je da BiH treba da bude sposobna da u potpunosti preuzme odgovornost za sebe pri je ne go {to on na pus ti funkciju visokog predstavnika i ostane samo specijalni predstavnik EU u zemqi.

Ministarstvo inostranih poslova

Ozbiqne primjedbe revizora ima}e i Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice, Ministarstvo bezbjednosti i Agencija za istrage i za{titu. U Upravi za indirektno oporezivawe BiH mnogi kadrovi zaposleni mimo konkursa, saznaje “Glasa Srpske“
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Du{anka Majki} o CEMT dozvolama

Najvi{e zloupotreba bilo u 2009. godini
BAWA LUKA - Najvi{e zloupotreba prilikom izdavawa dozvola bilo u 2009. godini i u wih je upleteno najmawe sedam qudi iz Ministarstva komunikacija i transporta BiH. Kazala je ovo “Glasu Srpske“ ~lan Istra`ne komisije Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH za utvr|ivawe okolnosti u vezi sa izdavawem CEMT dozvola za 2009. godinu Du{anka Majki}. - Na dana{woj sjednici Doma naroda tra`i}emo produ`ewe roka do 30. juna kako bismo ispitali jo{ dva lica koja su bila ~lanovi Komisije, a poslije toga }emo proslijediti izvje{taj Domu u o~ekivawu da }e istra`ni organi dovesti posao do kraja kazala je Majki}eva. M. ^.

SARAJEVO - U pro{loj godini najlo{ije je poslovalo Ministarstvo inostranih poslova, a situacija nije ni{ta boqa ni u Ministarstvu odbrane BiH, gdje su revizori ustanovili veliki broj propusta i kr{ewe zakona, saznaje “Glas Srpske“.

Zakon
[ego je istakao da postoji blagi trend poboq{awa finansijske discipline. - Pored blagog napretka, jo{ postoji dosta toga {to institucije BiH koje su buxetski korisnici treba da urade da bi se moglo konstatovati da buxetski novac koriste kako vaqa i striktno se dr`e zakonskih propisa - konstatovao je [ego.

Kancelarija za reviziju institucija BiH privodi kraju izradu izvje{taja za 2009. godinu, a “Glas Srpske“ nezvani~no saznaje da }e negativnu ocjenu revizora dobiti i Ministarstvo za qudska prava i izbjeglice BiH. Ozbiqne primjedbe revizora ima}e i Ministarstvo finansija i Ministarstvo bezbjednosti, kao i Dr`avna agencija za istrage i za{titu. Kada je rije~ o primjedbama koje }e se odnositi na zapo{qavawe no vih ka dro va, ozbiqne primjedbe revizora dobi}e i Uprava za indirektno oporezivawe BiH, jer su, ka `e izvor “Gla sa“, mno gi kadrovi zaposleni mimo konkursa. Kancelarija za reviziju institucija BiH, za razliku od prethodnih godina, ove godine }e svoje izvje{taje uputiti i nadle`nim institucijama za sprovo|ewe zakona. - Godinama mnoge institu-

cije buyetski novac tro{e bez finansijske discipline i bez vaqane unutra{we kontrole. Mnoga upozorewa i primjedbe revizora se ne po{tuju godinama, ne po{tuju se zakonske procedure, a do sada nadle`ne institucije nisu reagovale na te revizorske izvje{taje. Ove godine }e revizorski izvje{taji biti proslije|eni i institucijama za primjenu zakona i razli~itim kontrolnim organima i upravama, ~ime }e jasno biti pozvani da reaguju rekao je izvor “Glasa“.

IZVJE[TAJI }e se uputiti i institucijama za sprovo|ewe zakona
Direktor Kancelarije za reviziju institucija BiH Milenko [ego potvr|uje da }e revizija finansijskih izvje{taja poslovawa i uskla|enosti poslovawa sa zakonskim pro-

pisima institucija BiH za pro{lu godinu biti zavr{ena do kraja ovog mjeseca. - Izvje{taji se finalizuju, a svim institucijama koje smo kontrolisali bi}e dostavqeni nacrti. Rije~ je o gotovo 70 institucija koje }e se u roku od 15 dana oglasiti na na{e nalaze i preporuke sa svojim komentarima koje }emo uredno pregledati i utvrditi da li su relevantni ili nisu - istakao je [ego. Poslije toga slijedi finalizovawe kona~nih revizorskih izvje{taja. - Izvje{taji }e biti gotovi izme|u 15. i 20. juna poslije ~ega }emo javnost obavijestiti o tome kako su finansijski poslovale institucije BiH i koliko su po{tovale zakonske propise - kazao je [ego. Dodao je da se glavne primjedbe revizora uglavnom odnose na javne nabavke, interne kontrole i zapo{qavawe radnika.

Predsjednici Crne Gore i Hrvatske u posjeti zvani~noj Bawoj Luci

Vujanovi} u RS u nedjequ ili ponedjeqak
Du{anka Majki}
FOTO: GLAS SRPSKE

www.glassrpske.com
Uop{te me ne ~udi to {to Haris Silajxi} nije oti{ao u Beograd i {to je sva ta gungula oko wegovog odlaska do kojeg nije ni do{lo, rezultovala diplomatskim skandalom. A pri~a o kvaru aviona na dan polaska, zaista je prava lakrdija. Email: nikola_kkrg32@yahoo.com Pitam se kada }e se kona~no rije{iti cirkus u Urbanisti~kom zavodu RS. Agonija radnika zaista predugo traje. I poslije toliko vremena ne mogu da povjerujem da je nekome uop{te palo na pamet da Zavod proda i sve dovede u takvu situaciju. Email: sandrasavic32@yahoo.com

BAWA LUKA - Predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi} u Bawu Luku bi trebalo da doputuje u nedjequ ili ponedjeqak, potvr|eno je “Glasu Srpske“ u Vujanovi}evom kabinetu. Kako su kazali, planirano je da Vujanovi} razgovara sa premijerom RS Miloradom Dodikom, a ta~an protokol posjete zna}e se danas. U Bawu Luku i RS u nedjequ sti`e i hrvatski predsjednik Ivo Josipovi}. Svoju posjetu on bi trebalo da zapo~ne sastankom sa predstavnici ma po li ti ~kih stra na ka Hrvata u BiH u Derventi. U

Derventi }e se sresti i sa premijerom RS Miloradom Dodikom. Za 12 ~asova zakazana je pres konferencija, a potom }e Josipovi} odati po~ast srpskim `rtvama u Sijekovcu.

JOSIPOVI] u Sijekovcu, Derventi, Bawoj Luci, Bri{evu
U Bawoj Luci }e sa predsta vni ci ma Vla de RS bi ti odr`an sastanak kod bawolu~kog biskupa Frawe Komarice. Jo si po vi} bi po tom trebalo da posjeti Katoli~ki {kolski centar, a zatim }e

odati po{tu hrvatskim `rtvama u Bri{evu kod Prijedora. Pred sje dnik Na ro dne skup{tine RS Igor Radoji~i} pozdravio je ju~e najavqenu posjetu predsjednika Hrvatske. Potpredsjednik RS Davor ^orda{ izjavio je da posjeta

Josipovi}a Srpskoj nije zna~ajna samo za Hrvate, ve} i za Srbe i Bo{wake, kao i sve qude koji ovdje `ive, jer otvarawe saradwe sa Hrvatskom, posebno privredne, mo`e donijeti samo dobro svima. V. [.

IGMANSKA INICIJATIVA
Boris Tadi}, Filip Vujanovi}, Ivo Josipovi}, Haris Silajxi}, Neboj{a Radmanovi} i @eqko Kom{i} prisustvova}e u subotu 21. sesiji Igmanske inicijative u Sarajevu. - Vjerujem da }e na kraju skupa u Sarajevu lideri u regionu sve~ano potpisati zajedni~ku deklaraciju, koja je pripremqena u duhu zajedni~kog `ivota, stremqewa ka EU i boqeg ambijenta za `ivot svih gra|ana u regionu - rekao je kopredsjednik Igmanske inicijative za BiH Vehid [ehi}.

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 3

Har~enko: Inckovo obra}awe nakloweno jednoj strani u BiH
SARAJEVO - Ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko smatra da je obra}awe visokog predstavnika u BiH Valentina Incka pred Savjetom bezbjednosti UN neobjektivno, pristrasno i nakloweno jednoj strani u BiH. - Rusija je analizirala Inckovo obra}awe i tu nema ni{ta novo za nas. Mogu samo re}i da je obra}awe neobjektivno, pristrasno i nakloweno jednoj strani u BiH, a {to je postala utvr|ena praksa u OHR-u - rekao je Har~enko Srni.

Evropska komisija predlo`ila liberalizaciju viznog re`ima za BiH

[ta uop{te zna~i ispuwavawe ova tri uslova? Ako se, izme|u ostalog, od BiH o~ekuje smawewe korupcije ili kadrovsko ja~awe pojedinih agencija, mi }emo izgleda prije u}i u EU nego {to }emo dobiti bezvizni re`im, rekao Novi}
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Za bezvizni re`im od jeseni jo{ tri uslova

BRISEL, SARAJEVO Evropska komisija predlo`ila je ju~e ukidawe viza za BiH uz tri uslova i procjenu da bi do vizne liberalizacije kona~no moglo do}i na jesen. Ti uslovi su ja~awe zakonskih kapaciteta i efektivne primjene zakona za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, {to se odnosi i na ja~awe kadrova i finansija, zatim progresivna primjena akcionog plana iz marta ko ji se odno si na uspos tavqawe elektronske razmjene podataka izme|u policije i tu`ila{tava, te harmonizacija krivi~nog zakonodavstva entiteta i distrikta Br~ko sa zakonom BiH. - Ovim je skinuta najve}a tehni~ka, ali vrlo velika prepreka da se vizna liberalizaci ja za vr{i ove go di ne saop{tila je Evropska komisija, uz ocjenu da je ovaj prijedlog nu`an i neophodan korak za ko ji su du go lo bi ra li Evropski parlament i BiH. Ministar civilnih poslova u BiH Sredoje Novi} nije iznena|en postavqawem pred BiH ova tri uslova i isti ~e da je ri je~ o dvoj nim standardima. Podsje}a da je BiH ispunila osnovne uslove koji su va`ili i za Srbiju, Crnu Goru i druge zemqe u regionu koje su dobile bezvizni re`im. - Ve} dugo govorim da sam, bez obzira na ispuwena 174 uslova, o~ekivao da }e biti re~eno da trebamo ispuniti jo{ neki uslov - rekao je Novi}. Ka`e da je razo~aran {to BiH nije odre|en ni datum do

kojeg se mo`e o~ekivati kona~no ukidawe viza. - [ta uop{te zna~i ispuwavawe ova tri uslova? Ako se, izme|u ostalog, od BiH o~ekuje smawewe korupcije ili kadrovsko ja~awe pojedinih agencija, mi }emo izgleda prije u}i u EU nego {to }emo dobiti bezvizni re`im - rekao je Novi}. Predsjednik RS Rajko Kuzmanovi} rekao je da je odluka Evropske komisije da preporu~i ukidawe viznog re`ima za gra|ane BiH mogla da uslijedi i ranije, jer su vlasti BiH ispunile postavqene uslove. - Rje{avawe preostalih pitawa ne bi trebalo da predstavqa neku pote{ko}u, jer je rije~ o implementaciji ve} zapo~etih procesa - dodao je Kuzmanovi}. Pred sje dnik Na ro dne skup{tine RS Igor Radoji~i} kazao je da mu nije jasno da li je proces liberalizacije viznog re`ima po~eo i da }e se is to vre me no pra ti ti do vr{ewe tri uslova, ili }e taj proces biti blokiran do kona ~nog ispuwewa ova tri uslova. Kada je rije~ o entitetskim krivi~nim zakonima, Radoji~i} je rekao da je NSRS usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivi~nog

Dimitris Kurkulas zadovoqan odlukom Evropske komisije

FOTO: GLAS SRPSKE

zakona RS, koji je uskla|en sa Krivi~nim zakonom BiH. Dodao je da se ostale dvije primjedbe odnose na sprovo|ewe nekih od odluka ili zakona na nivou BiH. Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [pi-

ri} re kao je da je BiH, ispuwavaju}i uslove iz Mape puta za liberalizaciju viznog re`ima, pokazala da je mogu}e napraviti pozitivnu atmosferu i demonstrirati punu odgovornost za ovaj proces.

PODIJEQENA MI[QEWA
Zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Du{anka Majki} rekla je da je te{ko obradovati se sve dok zaista u svim evropskim institucijama ne bude potvr|ena odluka o liberalizaciji. - U samom Evropskom parlamentu postoje podijeqena mi{qewa o tome i stalno se za BiH i wene institucije dodaju neki novi uslovi i politi~ke ocjene. To je zaista neprimjereno, jer takva uslovqavawa nisu se de{avala kada je rije~ o drugim zemqama kojima je odobravan bezvizni re`im kazala je Majki}eva.

NA SAVJETU ministara EU i Parlamentu EU da donesu kona~nu odluku
- Prijedlog Evropske komisije predstavqa valorizaciju napora vlasti u BiH na ispuwavawu zahtjevnih obaveza iz Mape puta - istakao je [piri}. [ef delegacije Evropske ko mi si je u BiH Di mi tris

Kurkulas izra zio je za do voqstvo zbog ~iwenice {to je Evropska komisija usvojila Prijedlog za bezvizni re`im. - Evrop ska ko mi si ja je usvojila Prijedlog da se unesu izmjene i dopune odredaba koja se odnosi na zemqe zapadnog Balkana. Sada je na Savjetu ministara EU i Parlamentu EU da donesu kona~nu odluku, da unesu izmjene i dopune ove odluke. Nadamo se da }e gra|ani BiH uskoro mo}i da u`ivaju u povoqnostima bezviznog re`ima - kazao je Kurkulas. Kurkulas je najavio da bi do ukidawa viza za kratkoro~na putovawa gra|ana BiH moglo do}i na jesen. Napomenuo je da BiH mora

nastaviti da implementira Akcioni plan koji se odnosi na uspostavqawe elektronske razmjene podataka izme|u policijskih i tu`ila~kih tijela, kao i da obezbijedi harmonizaciju krivi~nog zakona na entitetskom nivou i krivi~nog zakona Br~ko distrikta sa Krivi~nim zakonom BiH. - RS je to u~inila prije nekoliko dana i o~ekujemo da FBiH i Br~ko distrikt urade to isto - kazao je Kurkulas. [ef mi si je BiH u EU Osman Top~agi} izjavio je Srni da je prijedlog Evropske komisije o ukidawu viza za BiH uz tri uslova “po~etak kraja“ napora za dobijawe bezviznog re`ima.

Advokat pao sa tre}eg sprata, `ivotno ugro`en
ISTO^NO SARAJEVO - Poznati advokat iz Isto~nog Sarajeva Borislav Jamina pao je ju~e oko 12 ~asova sa tre}eg sprata zgrade u Spasovdanskoj ulici u Isto~nom Novom Sarajevu i wegov `ivot je ugro`en, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. Prema nezvani~nim informacijama, sumwa se da se Jamina navodno poku{ao ubiti. Direktor KC Kasindo Sini{a Zubi} rekao je da je pacijent zadobio te{ke povrede i da je na granici `ivotne ugro`enosti. Jamina je radio na “slu~aju Kravica“ i bio advokat odbrane optu`enog Branislava Medana na su|ewu u ovom slu~aju za ratne zlo~ine i genocid u Srebrenici. @. D. - N. T.

Nacionalne mawine mostovi spajawa
SARAJEVO - Sjednica Koordinacionog tijela za saradwu politi~kih stra na ka ima ciq da uspostavi dobre odnose me|u strankama, ali i dobre odnose izme|u dr`ava u kojima djeluje, izjavio je ju~e u Sarajevu predsjednik SDA BiH Sulejman Tihi}. - Nacionalne mawine u ovim dr`avama treba da budu mostovi spajawa, a ne razdvajawa, a mi u SDA smo jedini na prostoru biv{e Jugoslavije koji sada ne{to ujediwujemo istakao je Tihi}, prenose agencije.

U akciji “Koxaga“ uhap{ene jo{ tri osobe
BR^KO - U okviru akcije “Koyaga“ u protekla dva dana uhap{ena su jo{ tri lica za kojima je raspisana potjernica u vezi sa izvr{ewem vi{e krivi~nih djela, saop{teno je ju~e iz Policije Br~ko distrikta. U saop{tewu se navodi da je u ^eli}u uhap{ena J. A. (27), u Br~kom M. \. (60), a u Trebiwu S. S. (28). Srna nezvani~no saznaje da su uhap{eni Adisa Ja{arevi} iz Grada~ca, Miro \akovi} iz Broda i Safet Salimanovi} iz Tuzle. Hap{ewe su izvr{ili pripadnici policije iz Br~kog, ^eli}a i Trebiwa, koji su osumwi~ene predali Tu`ila{tvu BiH na daqe procesuirawe.

4 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Goran MAUNAGA

Ministarska konferencija “EU - zapadni Balkan“ u Sarajevu

Ima li kraja diplomatskim, dr`avnim, moralnim skandalima koje ~ini predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajyi}, postoji li na~in i ima li iko mo} da zaustavi tog ~ovjeka koji ve} dugo, u nizu, kr{i osnovne norme politi~kog djelovawa i qudskog pona{awa? Odmah poslije potpisivawa Istanbulske deklaracije, na koju je Silajyi} stavio potpis iako za to nije imao saglasnost tro~lanog Predsjedni{tva BiH, on je, opet kr{e}i Ustav BiH, bez te iste saglasnosti otpu to vao u Poslije dono{ewa Wujork, gdje je govoodluke o zabrani rio pred Savjetom posjeta zatvorenicima bezbjednosti UN. u Srbiji od 25. do 28. Ta ko omo }ao i u punom zaletu on je maja, Silajxi} je krenuo u radnu podonio odluku da sjetu, navodno Beootka`e posjetu Srbiji gradu i Tadi}u, ali dok mu ne dozvole da ~iji je glavni ciq posjeti Juri{i}a, bila posjeta osu|edok je ambasador u nom ra tnom zlo ~in cu Ili ji Srbiji Bori{a Arnaut zahtjev uputio Juri{i}u. Na javqeni na vo direktno dni prvi razlog poMinistarstvu pravde sje te je, na ra vno, Srbije. Sve skandal pokretawe procesa do skandala saradwe i razgovor o su kce si ji, iako Silajyi} ni za rje{avawe tog problema nema ingerencije. Poslije dono{ewa odluke o zabrani posjeta zatvorenicima u Srbiji od 25. do 28. maja, Silajyi} je donio odluku da otka`e posjetu Srbiji dok mu ne dozvole da posjeti Juri{i}a. Wegov ambasador u Srbiji Bori{a Arnaut je, mimo diplomatske procedure, zahtjev za to uputio direktno Ministarstvu pravde Srbije, umjesto, po protokolu, Ministarstvu inostranih poslova. Sve skandal do skandala. Tako je, za sada, propala planirana familijarna posjeta Silajyi}a, wegovog ministra Svena Alkalaja, ambasadora Arnauta i Arnautovog sina Damira, koji je Silajyi}ev savjetnik za pravna pitawa, osu|enom ratnom zlo~incu Juri{i}u. Imali su namjeru, dakle, da usred Srbije posjete onoga koji je osu|en na 12 godina zatvora zbog toga {to je u~estvovao u napadu na “Tuzlansku kolonu“. Davawem dozvole prema `eqama Harisa Silajyi}a za tako ne{to i sama Srbija bi, isto kao i ekipa zvani~nika iz BiH sa Silajyi}em na ~elu, obezvrijedila svoj pravosudni sistem. O potpunom poni`ewu `rtava i porodica ubijenih u “Tuzlanskoj koloni“ da i ne govorimo.

Silajxi} majstor skandala

Glavni ciq vra}awe na evropski kolosijek
Konferencija }e biti jedna od najve}ih koncentracija politi~ke mo}i, sa u~e{}em 47 delegacija, {to je svrstava me|u najve}e skupove ove vrste u svijetu, rekao San Martin
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

SA RA JE VO - Mi nis tar ska kon fe ren ci ja “Evrop ska uni ja - za pa dni Balkan“, koja }e biti odr`ana 2. juna u Sarajevu, pravi je trenutak da me |u na ro dna za je dni ca po ka `e voqu za boqu budu}nost BiH i zapadnog Balkana, izjavio je ju~e ambasa dor [pa ni je u BiH Ale han dro Alvargonzales San Martin. On je na gla sio da }e kon fe ren ci ja bi ti je dna od naj ve }ih kon cen tracija politi~ke mo}i, sa u~e{}em 47 de le ga ci ja, {to je svrsta va me |u najve}e skupove ove vrste u svijetu. - Vrijeme je da svi zajedno vidimo {ta je ura |e no po sli je sa mi ta u Zagrebu, odr`anog prije deset godina i {ta mora biti ura|eno u idu}em periodu - rekao je San Martin. Govore}i o deklaraciji, kojom je predvi|eno okon~awe skupa, {panski am ba sa dor je re kao da pos to ji “draft“ tog do k u men ta, ali ni je iznio detaqe. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko kazao je da BiH treba da se vrati na kolosijek ka Evropi kojoj te`i 85 odsto wenih gra|ana i da }e taj ciq biti je dna

Ketrin E{ton dolazi u Sarajevo

FOTO: AGENCIJE

od glavnih tema samita. Iako je sarajevska konferencija jedna od va`nijih tema proteklih dana, do ma }i po li ti ~a ri ni su go to vo ni upoznati sa wenim planovima. Za mje nik pred sje da va ju }eg Do ma na ro da Par la men tar ne skup {ti ne BiH Du{anka Majki} naglasila je da im je re~eno da imaju “tehni~ke obaveze“, ali da “ne znaju obaveze niti {ta }e se de{avati na samitu“.

Zvani~nici
Konferenciji “EU - zapadni Balkan“ prisustvova}e visoka predstavnica za bezbjednost i spoqnu politiku Ketrin E{ton, evropski komesar za pro{irewe [tefan File, a na sastanku }e, pored 27 zemaqa ~lanica EU i svih zemaqa zapadnog Balkana, u~estvovati i delegacije zemaqa gostiju: SAD, Turska i Rusija, te me|unarodnih organizacija: Savjeta Evrope, OEBS-a, NATO-a, UNMIK-a i Savjeta za regionalnu saradwu. [ef or ga ni za ci onog ti ma za pri pre mu sa mi ta am ba sa dor Fu ad [a be ta re kao je da je u~e{ }e pot vrdilo 38 delegacija. Sarajevska konferencija sazvana je po ta ko zva noj gi mnih for mu li, ko ja je ime za ne for mal ne, ali ne mawe va `ne sas tan ke mi nis ta ra inos tra nih po slo va, ko ji se odr`a va ju dva pu ta go di{we. Na wima se govori vrlo slobo dno i ~i ji krajevi ne ma ju oba ve zu ju }ih zakqu~a ka, ne go se daje samo izjava.

ZVANI^NOG teksta deklaracije samita jo{ nema
Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} ranije je ocijenio da od konferencije u Sarajevu ne treba o~ekivati ni{ta, jer su politi~ki uslovi potpuno nepovoqni za velika o~ekivawa. On je naglasio da su izjave da }e taj samit biti prekretnica na putu BiH prema EU sro~ene za diplomatske krugove. Predsjednik DSS-a Vojislav Ko{tu ni ca izja vio je da je ciq kon fe ren ci je uspos tavqawe po ~et ka do bro su sjed ske sa radwe Srbi je i Ko so va i pri zna vawe da je Ko so vo susjed Srbije.

Aerodrom
Na sarajevskom aerodromu kazali su ju~e “Glasu Srpske“ da imaju dovoqno kapaciteta da prime sve letove delegacija koje }e 2. juna prisustvovati samitu u Sarajevu.

Ana Tri{i}-Babi}, zamjenik ministra inostranih poslova BiH
Ambasada BiH u Beogradu napravila je diplomatski skandal kada je povodom posjete Harisa Silajxi}a osu|enom za ratne zlo~ine Iliji Juri{i}u, umjesto sa Ministarstvom inostranih poslova, direktno kontaktirala sa Ministarstvom pravde Srbije.

Prijedlog zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH 2011. godine

Amandmani na razmatrawu sredinom juna
BAWA LU KA - Aman dmane na Prijedlog zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH 2011. go di ne Pri vre me na ko mi si ja za izra du za ko na razmatra}e neposredno pred zasjedawe Parlamenta BiH, koje je zakazano za 16. jun ove godine. Ka za la je to “Gla su Srpske“ ~lan komisije Milica Markovi}. - S obzirom na to da je zasjedawe 16. juna, mo`e se o~e ki va ti da }e ko mi si ja aman dma ne ra zma tra ti ot prilike dva dana prije datuma za sje dawa - re kla je Markovi}eva. stanovni{tva ne}e i}i u hitnu pro ce du ru, ve} da je u pitawu redovna procedura. - U okviru ove procedure ulo `i }e mo aman dma ne, jer smo gla sa li pro tiv hi tne procedure. Sada ide redovna pro ce du ra u ko joj }e sve stranke koje budu htjele ulo`iti amandmane - rekao je Kalabi}. Poslanici iz Republike Srpske ranije su najavili da }e ulo `i ti amandmane na sporni ~lan 48. Pri vre me na ko mi si ja Parlamenta BiH nedavno je utvrdila Prijedlog zakona o popisu stanovni{tva, doma }in sta va i sta no va u BiH 2011. godine, ali je za predstavnike RS ostao sporan taj ~lan ko jim se tra `i da se do po tpu ne implementacije Aneksa sedam Dej ton skog mi ro vnog spo ra zu ma za for mi rawe vlasti primjewuje popis iz 1991. godine. V. K.

Bori{a Arnaut, ambasador BiH u Srbiji
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajxi} ne}e do}i u Beograd, jer mu nije omogu}eno da u zatvoru posjeti Iliju Juri{i}a.

ZA POSLANIKE iz RS sporan ~lan 48
[ef klu ba po sla ni ka SNSD-a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Drago Kalabi} kazao je da je ve} odlu~eno da zakon o popisu

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 5

"Susreti sa osu|enima lo{a praksa"
Imam veoma negativan stav prema svima koji su osu|eni za ratni zlo~in. Populisti~ko pona{awe, kao {to je do~ekivawe optu`enih ili oslobo|enih, je neproduktivno. Silajxi} je dobrodo{ao u Beograd, rekao Tadi}

Boris Tadi} o namjeri Harisa Silajxi}a da posjeti Iliju Juri{i}a
FOTO: TANJUG Boris Tadi}

Karaxi} tokom ispitivawa Dojla

“Prislu{kivali su me muslimani“
HAG - Radovan Karayi} izjavio je ju~e na su|ewu u Ha{kom tribunalu da su ga bosanski muslimani prislu{kivali pod tajnim kodom “Latas“. Tokom unakrsnog ispitivawa svjedoka optu`be, mirovnog posmatra~a tokom ratnih sukoba u BiH Kolma Dojla, koji je naveo da ne zna ko je “Latas“, Karayi} mu je objasnio da je rije~ o Srbinu koji je primio islam i poslije, u ime turskog sultana, gu{io bune me|u begovima u Bosni. On je napo me nuo da je o Omer-pa {i La ta su pi sao i srpski nobelovac Ivo Andri}. Karayi} je zatra`io od Ha{kog tribunala da mu su|ewe bude prekinuto jedan mjesec kako bi mogao da pregleda i prou~i ratne biqe{ke generala Ratka Mladi}a, koje mu je dostavilo tu`ila{tvo.

Xon Bulard u Trebiwu

BiH mora da razrije{i pitawe vojne imovine
TREBIWE - BiH mora da razrije{i pitawe 69 vojnih lokacija u sastavu dr`avne imo vi ne, ka ko bi akti vno krenula sa svojim planom za ~lanstvo u NATO-u, rekao je ju ~e u Tre biwu ko man dant NATO-a u BiH, general Yon Bulard. Bulard je poslije okruglog sto la na te mu “Evroa tlan tske integracije i daqi ekonom ski, po li ti ~ki i dru{tveni napredak“ istakao da je ciq ovakvih sastanaka razgovor sa predstavnicima lokalne zajednice o NATO-u i budu}nosti BiH na putu ka ovoj ali jan si, ja vi la je Srna. Na ~el nik op {ti ne Tre biwe Dobroslav ]uk rekao je da iz prakti~nih razloga treba da budemo uz one snage u svijetu koje nam mogu omogu}iti stabilnost.

PRIREDIO: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

BEO GRAD - Sma tram lo{om praksom da se pokazuje patriotizam time {to }emo se susretati sa osu|enima i optu`enima. Izjavio je to ju~e predsjednik Srbije Boris Tadi} povodom namjere predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajyi}a da u Beogradu posjeti Iliju Juri{i}a koji izdr`ava zatvorsku ka znu ra tnog zlo ~i na po ~iwenog nad vojnicima JNA u “Tuzlanskoj koloni“ 1992. godine, javile su agencije. Silajyi} je zbog nemogu}nosti da posjeti Juri{i}a otkazao posjetu Beogradu koja je bila zakazana za 25. maj. - Imam veoma negativan stav pre ma svi ma ko ji su osu |e ni za ra tni zlo ~in. Po pu lis ti ~ko po na {awe, kao {to je do~ekivawe optu`enih ili oslobo|enih, je neproduktivno i ne doprinosi politici pomirewa i razumevawa na Balkanu - re-

kao je Tadi}. Tadi} je naglasio da ne zna kada }e predsjedavaju}i Silajyi} posjetiti Beograd, ali da je “uvek dobrodo{ao u Srbi ju kao i sva ki re gi onalni lider“.

ALKALAJ protekla dva dana tajno boravio u Beogradu
Dodao je da su ministri spoqnih poslova BiH Sven Alkalaj i Srbije Vuk Jeremi} raz go va ra li o posje ti Si lajyi}a Beo gra du i o wegovoj (Tadi}evoj) posjeti Sarajevu u idu}ih nekoliko dana. On je negirao navode da je Srbija tra`ila od Ankare da ubijedi Silajyi}a da posjeti Beograd. - Nemamo mi takav odnos ni sa Turskom, ni sa BiH. Trilateralni susreti slu`e da se po kre nu pro ce si sa radwe - rekao je Tadi}. Beo grad ski “Da nas“

objavio je da su se vlasti u Beogradu i Sarajevu obratile za pomo} Turskoj u razrje{ewu krize sa otkazivawem po sje te pred sje da va ju }eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajyi}a Srbiji. List navodi da je {ef diplomatije BiH Sven Alkalaj protekla dva dana tajno bo ra vio u Beo gra du da bi stvo rio uslo ve za do la zak Silajyi}a. Otputovao je kada je shvatio da su {anse da Srbija u skorije vrijeme iza|e u susret zahtjevima u vezi sa posje tom Ili ji Ju ri {i }u minimalne. Diplomatski izvori “Danas“ navode da su i iz Beograda i iz Sarajeva upu}ene diplomatske depe{e u Ankaru, sa suprotstavqenim verzijama doga|aja, a obavqeno je i vi{e susreta “o~i u o~i”. Srbija je tra`ila pomo} Turske da ubijedi Silajyi}a da odustane od posjete Juri{i}u, dok vlasti u Sarajevu zahtijevaju da mu se to omogu}i.

U tur skoj am ba sa di u Srbiji ka`u da sa wima nisu kontaktirali ni Beograd ni Sarajevo. Profesor Fakulteta politi~kih nauka i biv{i amba sa dor Pre drag Si mi} ka`e da je Turska “o~igledno bila posrednik da do susreta do|e, jer se bez wene intervencije ne bi ni dogodio susret u Istanbulu, krunisan ’trojnom’ deklaracijom“.

Ministarstvo pravde
U Ministarstvu pravde Srbije “Glasu Srpske“ je re~eno da su ministar pravde Srbije Sne`ana Malovi} i dr`avni sekretar Ministarstva Slobodan Homen ju~e razgovarali o pismu Ambasade BiH kojim se tra`i izmje{tawe Juri{i}a kako bi ga mogao posjetiti Silajxi}. - Jo{ ne znamo kada }e biti proslije|en odgovor na dopis Ambasade BiH - re~eno je.
Xon Bulard, komandant NATO-a u BiH FOTO: GLAS SRPSKE

Ameri~ki institut za mir

Parlamentarci saglasni o ~lanstvu BiH u NATO
VA[INGTON - ^lanovi parlamentarne delegacije iz BiH, koji su govorili na panel diskusiji “Politika u BiH: Da li je napredak mogu}“ u Ameri~kom institutu za mir u Va{ingtonu, saglasili su se o evropskom putu BiH i wenom ~lanstvu u NATO-u, ali ne i u vi|ewima tog puta. Azra Hayiahmetovi} iz SBiH kazala je da Dejton vi{e nije odgovor na putu za EU, Lazar Prodanovi} iz SNSD-a da Dejtonski sporazum treba po{tovati, a entiteti treba da zadr`e zakonodavnu, sudsku i izvr{nu vlast, dok je za Martina Ragu`a i HDZ 1990. kqu~no pitawe standardizovawa individualnih i kolektivnih prava.

Ne zna se {ta koriste institucije
BAWA LUKA - Mnoge zajedni~ke institucije BiH koris te dr`a vnu imo vi nu za obavqawe svojih nadle`nosti, a neke su smje{tene u prosto ri je ko je ko ris te pre ma ugovoru o zakupu. Nemamo konkretnih podataka o tome ko {ta ta~no koristi i zato smo tra`ili od svih institucija da nam ih dostave. Rekao je to “Glasu Srpske“ ~lan Ko mi si je za dr`a vnu imovinu iz RS Nikola Kova~evi}, obja{wavaju}i odluku Komisije da sve institucije do 15. juna dostave spisak imovine koju trenutno koriste. - Ima institucija za koje ne znamo da li su smje{tene na adekvatan na~in i po kom osnovu koriste odre|enu imovinu - dodao je Kova~evi}. Vlada RS zatra`ila je od Savjeta ministara BiH da utvrdi koji objekti trebaju institucijama BiH i navela da je RS spremna da tu imovinu da na kori{}ewe dok im je potrebna. - Savjet ministara je pro{irio nadle`nosti na Komisiju za dr`avnu imovinu i nas zadu`io da prikupimo te podatke i napravimo preliminar ni spi sak imo vi ne potrebne tim institucijama rekao je Kova~evi}.

Nikola Kova~evi}, ~lan Komisije za dr`avnu imovinu

SVE INSTITUCIJE do 15. juna treba da popi{u imovinu
Neke od zajedni~kih institucija u Sarajevu su Predsjedni{tvo BiH, Parlamentarna skup{tina BiH, Savjet ministara BiH. U Bawoj Luci, izme|u ostalog, smje{tene su Uprava za

indirektno oporezivawe, Ombudsman BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovawa. - Institut za intelektualno vlasni{tvo BiH, Agencija za bezbjednost hrane BiH, institucija Ombudsmana za za{titu potro{a~a, Centar za informisawe i priznavawe dokumenata u oblasti visokog obrazovawa nalaze se u Mostaru, dok su u Tuzli i Doboju Dr`avna regulatorna komisija za elek tri ~nu ener gi ju, odno sno Re gu lo rni odbor `eqeznica BiH - naveo je Kova~evi}. V. [.

Hrvatska Uprava za za{titu i spasavawe, policija i zagreba~ki vatrogasci pokre}u akciju dijeqewa letaka sa savjetima kako da se sa~uva prisebnost duha u slu~aju zemqotresa, jer je panika pogubna. - Ako ste u automobilu, ne smijete se zaustavqati ispod mostova, nadvo`waka, elektri~nih kablova i u tunelima, zaustavite se na otvorenom prostoru i ostanite u automobilu, a ako je neko ostao pod ru{evinama, savjetuje mu se da lupa ~vrstim predmetom po instalacijskim cijevima. - Mo`da }ete imati sre}e, pa }e vas neko ~uti - stoji u letku. U slu~aju po`ara u stanu-prostoriji iz koje se ne mo`e iza}i, savjetuje se da se ~eka pomo} kod prozora.

6 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Obiqe`eno 15 godina od nestanka 42 borca VRS

Dru{tvo

BAWA LUKA - Slu`ewem parastosa, prislu`ivawem svije}a i polagawem vijenaca ju~e je na spomen-kosturnici na Novom grobqu u Bawoj Luci obiqe`eno 15 godina od nestanaka 42 borca Vojske Republike Srpske sa podru~ja op{tine Prwavor. Borci VRS nestali su u proteklom ratu na podru~ju Ozrena i u dijelovima zapadnokraji{kih op-

{tina, javile su agencije. Predsjednik prwavorske Organizacije porodica zarobqenih, poginulih boraca i nestalih civila Boro Peuli} rekao je da je proces tra`ewa nestalih srpskih boraca i civila usporen prelaskom tog procesa sa RS na nivo BiH.
FOTO: GLAS SRPSKE

Branko Peri} uputio otvoreno pismo Valentinu Incku

FTV da prestane sa kr{ewem qudskih prava

Na ovoj televiziji se svakome mo`e re}i da je lopov, kriminalac, zlo~inac, bandit, pedofil. Nema autoriteta u ovoj zemqi koji nije pro{ao kroz lin~ u politi~kom magazinu “60 minuta“, navodi Peri}
PI[E: VEDRANA KULAGA vkulaga@glassrpske.com

Branko Peri}

BAWA LUKA - Federalna te le vi zi ja kon stan tno kr{i osnovna qudska prava i pot ko pa va ne za vi snost pravosudnog sistema, gra|anima {aqe poruke da ~ast i dostojanstvo ne predstavqaju dru{tvenu vrijednost, da u pravnom sistemu nema pretpostavke nevinosti, da se sudije mogu javno vrije|ati i klevetati i da ne postoji sistem odgovornosti za javno izre~enu la`. Istakao je to u otvorenom pismu koje je ju~e uputio visokom predstavniku u BiH Valentinu Incku sudija Suda BiH Branko Peri}. - Sudije Suda BiH ogor~ene su zbog uvreda i kleveta kojima su izlo`ene u emisijama FTV-a. Sudije Azra Mileti} i Izo Tanki} su se u ve zi sa ova kvim na pa di ma

nedavno obratile VSTS. Li~no sam, vi {e od go di nu, izlo `en ne vi |e nom me dij skom lin~u u emisiji “60 minu ta“, gdje sam eti ke ti ran kao “~lan Dodikove bande“, “Dodikov spava~ koji ima zadatak da ru{i Sud BiH“, “za{titnik ratnih zlo~inaca“, “korumpirani sudija“ i “la`ov“, samo zbog toga {to dolazim iz RS - navodi Peri}. Dodaje da medijski napadi imaju za ciq wegovu moral nu i pro fe si onal nu diskreditaciju i predstavqaju dio organizovanog politi~kog plana. - Na ovoj te le vi zi ji se svakome mo`e re}i da je lopov, kriminalac, zlo~inac, bandit, pedofil... Nema autoriteta u ovoj zemqi koji nije pro{ao kroz lin~ u politi~kom magazinu “60 minuta“. Da li ovo treba tolerisati kao mje ru pro fe si onal ne

etike u javnom prostoru i kuda nas vodi takva ure|iva~ka politika jednog javnog servisa - upitao je Peri}. Dodao je da “na ovoj televiziji novinari mogu nesmetano komentarisati nepravosna`ne sudske presude, a sudije nazivati neznalicama, la`ovima, kriminalcima i ~lanovima bandi“.

RAK toleri{e kr{ewe profesionalnih standarda
- Samo na ovoj televiziji mogu gostovati kriminalci kao sagovornici o ozbiqnim pravnim pitawima. U ovakvom javnom okru`ewu sudovi ne mogu da obezbijede pravi~no su |ewe i za {ti tu ele mentarnih qudskih prava istakao je Peri}. On je Incka podsjetio da

se u svim me|unarodnim dokumentima koji se odnose na slobo du me di ja ve oma ja sno nagla{ava - da se pravo na pretpostavku nevinosti, pravo na pravi~no su|ewe i pravo na privatnost moraju po{tovati. - Komentarisawe nepravosna`nih odluka Suda BiH, posebno onih koje se odnose na ratne zlo~ine, u posqedwe vri je me pos ta je za briwavaju}e. Fokus takvih ko men ta ra je na etni ~koj pripadnosti sudija, ili optu `e nih, uz su ge ri sawe zakqu~aka o pristrasnosti i ne kom pe ten tnos ti su di ja stoji u pismu. Dodao je da takva fokusirawa ozbiqno ugro`avaju ne za vi snost i ne pris tra snost su di ja i ru {e po vje rewe u Sud BiH i da se takva praksa mora zaustaviti. - Slo`i}ete se da pojedina~ni napadi na sudije pred-

stavqaju i napade na institucije sudskog sistema i da u osnovi podrivaju wegovu nezavisnost - naveo je Peri} u pismu. Naglasio je da sloboda medija nikako ne bi smjela da ugro`ava nezavisnost sudskog sistema. - Na `a lost, na gru bo kr{ewe novinarskog kodeksa na FTV-u nema javnog reagovawa u novinarskoj zajednici. Me dij ski re gu la tor (RAK) toleri{e kr{ewe profe si onal nih stan darda sa obrazlo`ewem da nema pravo da reaguje po slu`benoj du`nosti - navodi Peri}. Dodao je da u dijelu javnosti postoji mi{qewe da ovaj te le vi zij ski pro je kat u`iva podr{ku dijela me|unarodne zajednice u BiH. - Zakqu~ivawe se, vjerujem, izvodi iz ~iwenice da se predstavnici me|unarodne zajednice ne ogla{avaju po-

vodom kr{ewa medijskog kodeksa na FTV-u i da se dio me |u na ro dnih zva ni ~ni ka pojavquje u emisijama “60 minuta“. Obi~ne qude to zbuwuje - naglasio je Peri}. Dodao je da bi bilo od veli ke va `nos ti da se OHR ogla si po vo dom gru bog kr{ewa ko de ksa pro fe si onal ne eti ke u emi si ja ma FTV-a i pozove regulatora da donese posebna pravila za javne emitere za izvje{tavawe.

OHR }uti
U Kancelariji visokog predstavnika u BiH kazali su ju~e “Glasu Srpske“ da nemaju praksu da komentari{u otvorena pisma koja im sti`u. Dodali su da je za rad elektronskih medija zadu`ena Regulatorna agencija za komunikacije.

Sanela Xenkins osniva televiziju

Nova televizija u BiH
SARAJEVO - Jedan od najja~ih bo{wa~kih lobista u svi je tu Sa raj ka Sa ne la Yen kins osni va prvu mo der nu wuz te le vi zi ju u BiH. Kako pi{e “Slobodna Bosna“, Sa ne la pri pre ma ula zak na te le vi zij sko tr`i {te BiH oda kle na mjerava signalom prekriti cijelo tr`i{te Balkana. Prema pisawu ovog lista, Sanelin TV projekat, koji

Radnici Urbanisti~kog zavoda RS nisu se odazvali pozivu direktora

"Nema razloga za disciplinski postupak"
BAWA LUKA - Niko od 14 radnika Urbanisti~kog zavoda RS koje je direktor Goran Vajki} pozvao ju~e na razgovor nije se odazvao tom po zi vu, jer ne ma ni je dnog razloga da protiv wih bude pokrenut disciplinski postupak. Rekao je to “Glasu Srpske“ predsjednik Sindikata Zavoda Igor Kqaji} i dodao da Zavod ne spada u preduze}a koja treba da ispuwavaju minimum procesa rada. - Zbog toga protiv wih ne mo`e biti pokrenut disci plin ski pos tu pak, ni ti im se mo`e uru~iti otkaz kazao je Kqaji}. trolu u ovoj ustanovi, jer, kako ka`e, Vajki} zapo{qava no ve ra dni ke i ta ko kr{i Zakon o {trajku. - Uputili smo dopis Inspektoratu, jer prema Zakonu o {trajku, direktor ne smije da zapo{qava nove radnike na mjesta qudi koji se nalaze u generalnom {trajku, a on je na mjesto sekretarice zaposlio novu osobu, dok je ranije zaposlena {trajkovala - kazao je Kqaji}. Go ran Vaj ki} je pot vrdio da se niko od radnika ju~e do kraja radnog vremena nije pojavio na razgovoru i dodao da }e danas reagovati po rje {ewima. Vaj ki} je u sri je du re kao da je zbog kr{ewa Za ko na o ra du od stra ne Sin di ka ta i ne po {tovawa odluke o minimalnom procesu rada pokrenuo proceduru da se 14 radnika saslu{a i da im se poslije toga uru~e otkazi. M. ^.

se razvija pod radnim nazivom TV 1 ne}e puno li~iti na ve }i nu ov da{wih te le vizija. TV 1 zami{qena je kao komercijalna wuz televizija, sa obiqem za ba vnog, fil mskog i dokumentarnog progra ma, a na ovo tr`i {te namjerava u}i u partnerstvu sa nekom od postoje}ih lokalnih televizija koje imaju po tre bne sa gla snos ti i dozvole RAK-a.

VAJKI]: Danas }u reagovati po rje{ewima
On je zatra`io od republi~kog Inspektorata rada da izvr{i inspekcijsku kon-

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 7

Aprilska potro{a~ka korpa 1.605 maraka
BAWA LUKA - Sindikalna potro{a~ka korpa za ~etvoro~lanu porodicu u Republici Srpskoj u aprilu je iznosila 1.605 maraka, a prosje~na neto plata od 786 KM za ovaj mjesec pokrivala je sa 48 odsto, saop{teno je ju~e iz Saveza sindikata. Osim tro{kova ishrane, sindikalna potro{a~ka korpa sadr`i mjese~ne izdatke za stanovawe i komunalije, usluge, odr`avawe doma}instva, te tro{kove odje}e, obu}e, higijene i wege zdravqa, prevoza, obrazovawa i kulture. M. ^.

Svr{eni osnovci u RS danas }e saznati broj slobodnih mjesta na smjerovima

Vijesti
Vlada RS

Objavqen konkurs za upis u sredwe {kole
U 91 sredwoj {koli u RS konkursom je planirano da u dva upisna roka, od 14. do 28. juna i od 1. do 9. jula, bude upisano 14.539 |aka
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

Ispuwavaju se obaveze prema Hagu
BAWA LUKA - Vlada RS usvojila je ju~e Izvje{taj o saradwi institucija RS sa Ha{kim tribunalom za prva tri mjeseca ove godine u kome se navodi da su institucije vlasti RS, a posebno Ministarstvo unutra{wih poslova i Republi~ki centar za istra`ivawe ratnih zlo~i na, nas ta vi li da ispuwava ju oba ve ze pre ma tribunalu na na~in predvi|en Rezolucijom o saradwi sa ovim sudom koju je NSRS donijela na sjednici odr`anoj 20. jula 2004. godine. M. ^.

BAWA LUKA - Ministarstvo prosvjete i kulture RS obja vi }e da nas konkurs za upis u~enika u prvi razred sredwih {kola u {kolskoj 2010/2011. godini, gdje }e svr{eni osnovci mo }i da sa zna ju broj slobodnih mjesta na smjerovima. U 91 sredwoj {ko li u RS, konkursom je planirano da u dva upisna roka, od 14. do 28. juna i od 1. do 9. jula, bude upisano 14.539 |aka. Na~elnica Odjeqewa za sredwe obra zo vawe u Mi nistarstvu prosvjete i kultu re RS Sla vi ca Kupre{anin rekla je “Glasu Srpske” da je u {kol sku 2010/11. go di nu pre dvi |en upis 14.103 u~enika u javne {kole i 436 |aka u privatne sredwe {kole. - Prijem dokumenata za upis u~e ni ka u sredwe ~e tvo ro go di{we {ko le ko ji imaju 60 i vi{e bodova po-

Statistika

Vi{e zaposlenih u industriji
BAWA LUKA - Broj zaposlenih u industriji Republike Srpske u aprilu ve}i je za 0,4 odsto od martovskog, podaci su Zavoda za statistiku RS. Najve}i rast broja zaposlenih od 0,9 odsto u ovom peri odu re gis tro van je u sektoru va|ewa ruda i kamena, javila je Srna. Broj zaposle nih u pre ra |i va ~koj industriji u aprilu ve}i je za 0,4 odsto nego u martu.

Rezultati upisa za ~etvorogodi{we {kole bi}e objavqeni 18. juna

FOTO: ARHIVA

~iwe 14. juna, a zavr{ava se 16. juna, dok }e prijem dokumenata za upis u sredwe trogodi{we {kole trajati od 21. do 23. juna - kazala je Kupre{anin. Ona je naglasila da }e prijem dokumenata u julskom ro ku za upis u~e ni ka u sredwe ~e tvo ro go di{we i trogodi{we {kole po~eti 1, a zavr{iti se 7. jula. - Rezultati upisa u junskom roku za sredwe ~etvorogo di{we {ko le bi }e objavqeni 18. juna na oglasnim tablama u {kolama, dok }e rezultate upisa u sredwe trogodi{we {kole |aci saznati 25. juna Odjeqewa rekla je Kupre{anin i do da la da }e rezultati upiU Ministarstvu prosvjete i kulture sa u julskom roku ka`u da je planirano da u~enici za sredwe ~etvoprvih razreda budu raspore|eni u ro go di{we i 592 odjeqewa, i to u 574 odjeqewa trogodi{we u javnim i 18 odjeqewa u privatnim {ko le bi ti po {kolama. znati 9. jula.

U Ministarstvu su naglasili da su svi u~enici ko ji se upi su ju u sredwu {kolu obavezni prilo`iti prijavu za upis, originalno svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli, rodni list, kao i di plo me “Vuk Ka rayi}” i di plo me o us pjesima postignutim tokom {kolovawa, ako ih posjeduju.

ZAINTERESOVANI za umjetni~ke {kole moraju da pola`u ispit
Kupre{anin je istakla da u~enici koji `ele da se upi {u u umje tni ~ke {ko le mo ra ju da po la `u po se ban ispit prilikom upisa. - Na po se bnom ispi tu kan di dat mo `e da os tva ri najvi{e 100 bodova. Da bi se u~enik rangirao za upis u umjetni~ke {kole, potre bno je da na po se bnom

ispitu ostvari najmawe 50 bodova - kazala je Kupre{anin i dodala da prijem dokumenata za upis u~enika u umjetni~ke {kole u junskom upisnom roku po~iwe 21, a zavr{ava se 22. juna. Kupre{anin je naglasila da posebni ispit u junskom upi snom ro ku kandidati pola`u 24. i 25. juna, a rezultati ispita bi}e poznati 26. juna. - Prijem dokumenata za upis u~enika u sredwe umje-

tni ~ke {ko le u jul skom upisnom roku po~iwe u ponedjeqak, 5. jula, a zavr{ava se 6. ju la, a ispit }e kandidati polagati 8. i 9. jula. Rezultate ispita u~enici }e saznati 10. jula - istakla je Kupre{anin. Svi zainteresovani konkurs za upis u~enika u prvi ra zred sredwih {ko la u {kolskoj 2010/2011. godini mogu pogledati na veb stranici Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Nada Grahovac

Alimentacija roditeqska du`nost
BAWA LU KA - Ro di teq koji tri mjeseca ne izvr{ava obavezu izdr`avawa djeteta, odnosno ne pla}a alimentaciju, grubo zanemaruje roditeqske du`nosti, zbog ~ega bi tre ba lo prei spi ta ti wegovo roditeqsko pravo, rekla je ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac.

Inspektorat RS

U Hrvatsku se lani doselilo najvi{e qudi iz Bosne i Hercegovine

Iz Hrvatske se sele u Srbiju i BiH
ZAGREB - U Hrvatsku je pro {le go di ne naj vi {e qudi do se li lo iz Bo sne i Hercegovine, i to 57,6 odsto, a iz Hrvatske ih je najvi {e od se li lo u Srbi ju, 44,8 odsto, Bosnu i Hercegovinu 16,8 odsto, te u Wema~ku 4,6 odsto. Pre ma po da ci ma hrvat skog Zavoda za statistiku, u Hrvatsku se u 2009. doselilo mawe qudi (8.468 osoba) nego {to se odselilo (9.940 osoba), a u odnosu na 2008. i ra ni je go di ne broj do seqenih smawio se vi{e od 40 odsto, prenose agencije.

Nema nesigurnih fenova
BAWA LUKA - Tr`i{ni inspektori u Republici Srpskoj do sada nisu prona{li fenove kompanije “Braun“ koje je proizvo|a~ pro{le sedmice dobrovoqno povukao sa tr`i{ta, rekla je Srni glavni republi~ki tr`i{ni inspektor RS Borka Surtov. Ona je istakla da }e kontrole biti nastavqene i da }e, ako budu prona|eni, biti nalo`eno da se povuku iz prodaje.

POLOVINA iseqenih iz Hrvatske oti{la u Srbiju
- Broj doseqenih smawio se zbog eko nom ske kri ze i

smawene po tra`we za ra dnom snagom u gra|evinarstvu, te ugos ti teqstvu i turizmu u kojima se tradicional no za po{qava ju do seqeni iz inos tran stva saop{tili su iz Zavoda za statistiku. Me |u do seqeni ma iz inos tran stva ugla vnom su hrvatski dr`avqani (90 odsto) i sve ga de set od sto stranaca, a sli~no je i me|u

odseqenima, gdje tako|e prevla da va ju hrvat ski dr`avqani (86,9 od sto), stra na ca je 1,4 od sto, a za 11,7 osoba dr`avqanstvo je nepoznato. Prema Zakonu o prebivali{tu i boravi{tu, stanovnici su du`ni prijaviti i odja vi ti pre bi va li {te i pri ja vi ti pro mje nu adre se sta no vawa i to u ro ku od osam dana.

Me |u tim, upo zo ra va ju u Zavodu, odre|eni broj gra|ana promijeni prebivali{te ili adresu stanovawa, ali promjenu ne prijavi nadle`noj policijskoj stanici, a u evidenciji prebivali{ta je i odre|eni broj osoba koje su se pri ja vi le fi kti vno, radi ostvarivawa odre|enih prava, iako se nisu naselile na adre si pri javqenog prebivali{ta.

8 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Otvoren festival hrane i pi}a

Kroz RS
FOTO: B. GAJEVI]

ZVORNIK - Festival hrane i pi}a “Gastro susreti - Zvornik 2010“, otvoren je ju~e, a svoje proizvode je izlo`ilo desetak u~esnika iz Bijeqine, Ugqevika, Doweg @abara i Zvornika. Gastro susrete otvorila je {ef Kabineta na~elnika op{tine

Zvornik Du{ica Savi}. Direktor Turisti~ke organizacije op{tine Zvornik Slavica Andri} rekla je da je ova manifestacija organizovana u okviru proslave jubileja 600. godina grada, koji ove godine obiqe`ava op{tina Zvornik. S. S.

Razlozi za neodr`avawe sjednice SO Doboj o privrednoj problematici

Vi{e od milion maraka ulo`eno je u modernizaciju semafora i vi{e od 120.000 maraka za {i{awe `ive ograde, a nijedna marka nije izdvojena za industrijsku zonu koja je preduslov za razvoj privrede, rekao Mari}
Najboqi maturanti sa predstavnicima op{tine

Privrednici nemaju povjerewa u op{tinu
FOTO: S. PUHALO

Prijem u op{tini Sokolac

Jelena Marjanovi} u~enik generacije
SOKOLAC - Jelena Marjanovi} je u~enik 46. generacije maturanata u sokola~kom Sredwo{kolskom centru. Na~elnik op{tine Sokolac Du{an Kova~evi} i predsjednik Skup{tine op{tine Dragi{a Deli} uru~ili su na dana{wem pri je mu pri go dne po klo ne za 11 u~e ni ka ove generacije koji su bili odli~ni tokom ~etvorogodi{weg {kolovawa, me|u kojima je i Marjanovi}eva. Na~elnik op{tine Sokolac Du{an Kova~evi} i predsjednik Skup{tine op{tine Dragi{a Deli} organizovali su ju~e prijem za maturante koji su u sva ~etiri razreda Sredwe {kole Sokolac bili odli~ni. - Na{i profesori su, svakako, zaslu`ni za odli~an uspjeh koji smo postigli tokom {kolovawa, ali su nas u~ili i da budemo dobri qudi i kako da se suo~imo sa isku{ewima koja nas ~ekaju u `ivotu - rekla je Jelena Marjanovi}, budu}i diplomirani ekonomista. B. G.

OP[TINA zainteresovana ne za Razvojni program Vlade RS

Op{tina Doboj PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

Bora~ka organizacija u [amcu

Blagojevi} ponovo predsjednik boraca
[A MAC - Pred sje dnik op{tinske Bora~ke organizacije [amac Lazar Blagoje vi}, ko ji je ju ~e po no vo izabran na ovu funkciju, rekao je da }e u narednom peri odu je dan od ciqeva or ga ni za ci je bi ti da se otvori prostor u samom gradu gdje }e borci mo}i da do|u, te ispuwavaju razli~ite sadr`aje. - U proteklih ~etiri godine rada, najve}e dostignu}e Bora~ke organizacije na lokalnom nivou je osnivawe Fon da so li dar nos ti ko ji ima 360 ~lanova i do sad je or ga ni zo vao vi {e hu ma ni tarnih akcija - rekao je Blagojevi}. On je dodao da }e u novom sazivu i}i u sve mjesne organizacije da ~uju koji su problemi u tim sredinama, kako bi tim qudi ma po ku {a li pomo}i. Bla go je vi} je is ta kao da me|u bora~kim kategorijama ima mnogo nerije{enih pitawa i da je stawe u dru{tvu takvo da je dobar dio ove populacije na ivici egzistencije. A. V. M.

DOBOJ - Privrednici iz op{tine Doboj nisu do{li na vanrednu sjednicu SO, jer nemaju povjerewa u lokalnu vlast, pa zasjedawe nije ni odr`ano. Osim toga, u proteklih osam godina na~elnik op {ti ne Obren Pe tro vi} nije ni{ta uradio da se katas tro fal no stawe u ovoj oblasti popravi. Ovo je istakao nezavisni odbornik Sini{a Mari} i dodao da su se tematskoj sjednici, koja je na inicijativu

~etiri odbornika Kluba za Doboj bila zakazana za srijedu, odazvala samo ~etiri privrednika, od pozvanih 144. Na sjednici se nije pojavio ni na~elnik Odjeqewa za privredu Miro Hayi}. - Pri vre dni ci se ni su odazvali jer nemaju povjerewa u lokalnu vlast. Prethodnih godina vi{e od milion maraka ulo`eno je u modernizaciju semafora i vi{e od 120.000 maraka za {i{awe `ive ograde, a nijedna marka nije izdvojena za industrijsku zonu koja je preduslov za razvoj pri-

vrede - objasnio je Mari}. Pozicija je poku{ala da izu ze tno lo {u si tu aci ju u privredi prebaci na republi~ki nivo. Odbornik SNSD-a Zoran Lazi} odgovorio je da je do boj ska op {ti na je di na u Srpskoj koja nikada nije uputila nijedan slu`beni poziv premijeru Srpske da posjeti Doboj.

NA^ELNIK Odjeqewa za privredu nije do{ao na sjednicu
- Ova op{tina je tako|e jedina u Srpskoj po tome {to nije uputila nijedan projekat za povla~ewe sredstava iz razvojnog programa Vlade - istakao je Lazi}. On je podsjetio da je u julu 2007. godine resorno mi-

BEZBJEDNOST
U opoziciji isti~u da predstavnici vlasti u Doboju nisu zainteresovani ni za bezbjednost stanovnika. - Kada se u utorak na zasjedawu lokalnog parlamenta u Doboju raspravqalo o stawu bezbjednosti, izostao je na~elnik op{tine Obren Petrovi} - ka`u u opoziciji.

nistarstvo zakazalo tematsku sjednicu u op{tini Doboj s ciqem da se sagleda privredna problematika i prioritetni projekti koji bi se kandidovali prema sredstvima razvojnog programa Vlade. - Ta sjednica nije odr`ana jer je vo|stvo dobojskog SDS-a zabranilo na~elnicima odjeqewa da do |u, a pri vre dnicima zaprijetili kaznama ako se odazovu. U julu 2008. Mi nis tar stvo za poqo privre du na ja vi lo je po sje tu op {ti ni Do boj, ali je ta da{wi na~elnik Odjeqewa za privredu odbio da primi delegaciju Vlade - istakao je Lazi}. On je dodao da je u Doboju Vla da or ga ni zo va la prvi Ekonomski forum Republike Srpske kome nije prisustvovao nijedan predstavnik op{tine.

Sredwo{kolski centar u Mili}ima uvodi olak{ice za |ake

Brojne beneficije za sredwo{kolce
MI LI ]I - Sredwo {kolski centar u Mili}ima upisa}e u {kolskoj 2010/2011. godini 144 u~enika u prve razrede, od toga po dva odjeqewa gimnazijalaca i ekonomskih tehni~ara i po jedno odjeqewe elektri~ara i drvoprera|iva~a. Di re ktor Sredwo {kol skog centra Radomir Mayarevi} izja vio je ju ~e da je na prijedlog op{tinskih vlasti i privrede i uz saglasnost resornog Ministarstva uveden novi obrazovni profil {umarski tehni~ar u primarnoj preradi drveta. Direktor Centra uvjeren je da }e biti ostvaren upisni plan i zbog brojnih beneficija koju ova sredwa {kola nudi u~enicima. besplatan prevoz za sve u~enike prvih razreda koji dolaze iz dru gih op {ti na, bes platne kwige za sve odli~ne u~enike od prvog do ~etvrtog ra zre da - is ta kao je Mayarevi}. On je dodao da su obezbije|ene visoke nov~ane nagrade za odli~ne u~enike i vukovce ko ji za vr{a va ju {ko lu, te brojne druge beneficije koje mogu ponuditi zahvaquju}i donatorima. Centar je u pregovorima sa Kompanijom “Boksit“ da svi u~enici koji se opredijele za drvoprera|iva~ku struku, ako se ispuni upisna kvota, dobiju i stipendiju od Kompanije. G. P.
FOTO: G. PERI]

Izborna skup{tina bora~ke organizacije

Zvornik
POLICIJA Zabiqe`ena su tri krivi~na djela, javni red i mir je jednom naru{en. STRUJA Zbog radova na elektromre`i od devet ~asova do 14.30 ~asova bez struje bio dio naseqa Kitovnica i Jardan. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

PLANIRANE stipendije za |ake drvoprera|iva~ke struke
- Ova kve am bi ci je te meqimo na jedinstvenosti ove {kole, jer trenutno nijedna {ko la ne mo `e da po nu di uslove koje mi mo`emo da ponu di mo. Obe zbi je di li smo

Radomir Maxarevi}

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 9

Prikupqeno 40 doza dragocjene te~nosti
^ELINAC - Op{tinska organizacija Crvenog krsta ^elinac ju~e je u saradwi sa ~elina~kim Domom zdravqa i bawolu~kim Zavodom za transfuziju krvi organizovala akciju dobrovoqnog darivawa krvi i tom prilikom prikupqeno je 40 doza. - Akciji se odazvalo 60 ~lanova ~elina~kog Aktiva dobrovoqnih davalaca krvi, ali iz zdravstvenih razloga od svih krv nije uzeta - rekao je sekretar OO Crvenog krsta, Ostoja Kova~i}. B. M.

Program za podsticaje razvoja poqoprivrede i zapo{qavawe u Srpcu

Za podsticaje razvoja poqoprivrede }e iz buxeta op{tine u ovoj godini biti izdvojeno 70.000 maraka, a za zapo{qavawe 40.000 maraka
PI[E: DEJAN JOVI^I] krozrs@glassrpske.com

Op{tina izdvojila 130.000 maraka

Sa otvarawa Centra

FOTO: D. KEREZOVI]

Projekat u Kotor Varo{u

Otvoren Centar za rani rast i razvoj djece
KOTOR VARO[ - Na~elnik op{tine Kotor Varo{ Nedeqko Kne`evi} i zamjenik {efa Kancelarije UNICEF-a za BiH An Kler Dufe otvorili su ju~e sve~ano u sportskoj dvorani kotorvaro{kog Sredwo{kolskog centra “Nikola Tesla“ integrisani Centar za rani rast i razvoj djece. - Na{a `eqa je da Kotor Varo{ postane prepoznatqivo mjesto po dje~ijoj radosti, a ovakvi i sli~ni projekti }e doprinijeti stimulisawu ra|awa djece i ukqu~ivawu djece u sve vrste rada i razvoja kroz pred{kolsko obrazovawe i nastavne aktivnosti - istakao je Kne`evi}. Prema rije~ima Enise Bo`i~kovi}, predsjednice Skup{tine op{tine i koordinatora radne grupe ispred op{tine Kotor Varo{, u novootvorenom centru radi}e pedagog, psiholog, socijalni radnik, pedijatar i koordinator. D. K.

SRBAC - Odbor ni ci Skup{tine op{tine Srbac usvojili su ju~e Program za podsticaje razvoja poqoprivrede, za {ta }e iz buyeta op{tine u ovoj godini biti izdvojeno 70.000 maraka, a za zapo{qavawe 40.000 maraka. - Za sto~arstvo }e biti iz dvo je no 20.000 ma ra ka, proi zvodwu po vr}a i vo }a 12.000, odnosno 10.000 maraka, a za pod sti caj p~e lar ske proizvodwe 4.000 maraka.

POSEBNA komisija }e bodovati zahtjeve
Za kre di ti rawe poqo privrednih proizvo|a~a preko Fondacije “Instrument za podr{ku razvoju poqoprivre-

Odbornici Skup{tine op{tine Srbac

FOTO: D. JOVI^I]

Prijedor
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledana su 34 pacijenta. PORODILI[TE Ro|ene dvije djevoj~ice i jedan dje~ak. POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela i dva naru{avawa javnog reda i mira. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

de” planirane su 24.000 maraka - istaknuto je na sjednici. Pre ma Pro gra mu za po{qavawa, za pomo} radi zadr`avawa zaposlenih u nekoliko pogona tekstila bi}e utro{eno 12.000 maraka. - Za stru~no obrazovawe s

ciqem sa mo za po{qavawa planirano je 17.000 maraka, dok je za ubla`avawe nepovoqnih uslova poslovawa u nekim preduze}ima predvi|eno 11.000 maraka - rekao je na~elnik Odjeqewa za privredu i dru{tvene djelatnos-

ti Branislav Tati}. Na~elnik op{tine Mirko Ko ji} je is ta kao da }e formirati dvije posebne komisije za bodovawe zahtjeva o ra spo dje li sred sta va za poqo pri vre du i za po{qavawe.

10 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Donirani lijekovi srebreni~koj apoteci
SREBRENICA - Kompanija “Bosnalijek“ donirala je Javnoj ustanovi “Gradska apoteka“ Srebrenica lijekove vrijedne 5.015 maraka. Predsjednik Upravnog odbora apoteke Nexad Avdi} rekao je da ova donacija predstavqa kvalitetnu podr{ku svim stanovnicima op{tine, posebno onim koji `ive u udaqenim povratni~kim mjestima. - Zahvaqujem Umidu [alaku, direktoru doma}eg marketinga i prodaje, kao i cijeloj kompaniji na pomo}i koja je stigla sada kada je apoteka zapala u te{ku finansijsku situaciju - rekao je Avdi}. K. ].
FOTO: R. TASI]

U~esnici radionice u Zvorniku

FOTO: S. SAVI]

Potencijali op{tine Zvornik

Seoskim turizmom privu}i goste
ZVORNIK - Seoski turizam u svijetu postaje sve popularniji, jer je do{lo do brzog tempa `ivota, pa qudi tra`e odmor u ti{ini i daleko od gradske vreve, istakla je ju~e Jovana Gligi}-Dumowi} prezentuju}i mogu}nosti razvoja ruralnog turizma u op{tini Zvornik. - U Zvorniku postoje potencijali, kao oni koje nudi rijeka Drina, kulturno-istorijski, arheolo{ki, dok u toku qeta mogu da prisustvuju manifestacijama “Zvorni~ko kulturno qeto“, “Drinska regata“, “Yipijada“. Time se mo`e dopuniti wihov boravak na selu, jer je osnov dana{we konkurentske borbe upravo stvarawe vanpansionskih aktivnosti rekla je Gligi}-Dumowi}. Organizatori radionice bili su op{tinska Turisti~ka organizacija i nevladina organizacija “UCODEP“, ~iji je projekt menayer Sawa Radulovi} naglasila da se radionica odvija u okviru projekta “Razvoj ruralnog turizma u dolinama rijeka Drine, Neretve, Une i Sane“. Ona je rekla da u dolinama ovih rijeka potencijali postoje, ali je problem {to su oni raspar~ani, odnosno nisu uvezani. S. S.
Most Mehmed-pa{e Sokolovi}a

Pripreme za restauraciju mosta Mehmed-pa{e Sokolovi}a

Raduje nas to {to u Vi{egradu na ovaj veliki projekat ne gledaju samo kao na davawe starog sjaja }upriji na Drini, nego kao na dio turisti~ke ponude ovog grada i {ire regije, istakla Barbara Forgasi
PI[E: RADOJE TASI] krozrs@glassrpske.com

]uprija na Drini ~eka neimare
{egradu na ovaj veliki projekat ne gledaju samo kao na davawe starog sjaja }upriji na Dri ni ne go mno go {i re i obuhvatnije kao na dio turisti~ke ponude ovog grada i {ire re gi je - re kla je na sastanku u Vi{egradu sa Komisijom za most Barbara Forgasi. jedila tri miliona evra - istakla je Forgasijeva. Stru~wak iz Komisije za o~uvawe nacionalnih spomenika BiH Mirela Mulali}Han dan upo zo ri la je da se mo ra {to br`e rje {a va ti administrativna procedura oko dozvola i ostalih prate}ih dokumenata, jer predstavnici “Tike“ samo ~ekaju da otpo~nu prve radove na mostu. - S obzirom na to da }uprija pripada svjetskoj kulturnoj ba{tini, u pripremama za wenu restauraciju ne treba da u~estvuje samo lokalna zajednica, ve} i relevantne entitetske i dr`avne institucije, kao Vlada Republike Srpske sa svojim ministarstvima i Savjet ministara BiH - dodala je Handanova. Na~elnik op{tine Vi{egrad Tomislav Popovi} naglasio je da je op{tina jedan dio svojih obaveza prema projektu restauracije }uprije ve} ispunila kao {to je pronala`ewe

Bajkeri iz Vi{egrada

Motorima na put dug 6.500 kilometara

VI[EGRAD - Predstavnik Savjeta Evrope u projektu “Procjena lokaliteta“ Barbara Forgasi zadovoqna je anga`ovawem op{tinskih vlasti u pripremama za restauraciju mosta Mehmed-pa{e Sokolovi}a na Drini u Vi{egradu. - Raduje nas to {to u Vi-

Turizam
Tomislav Popovi} je istakao da je u toku prevo|ewe projekta sa engleskog i turskog jezika, a onda i wegova nostrifikacija. - Mi u Vi{egradu posmatramo i ovaj projekat kao dio sveukupne turisti~ke ponude i uporedo radimo na zavr{etku uskotra~ne pruge do grada, kao i stvarawu uslova za nauti~ki i vjerski turizam - istakao je Popovi}.

POTREBNO ubrzati dobijawe saglasnosti za po~etak radova
Ona je precizirala da je i svrha predstavnika misije Savjeta Evrope da utvrdi ba{ to koliko je lokalna zajednica zainteresovana za projekte o~uvawa spomenika svjetske arhitekture. - Obavije{teni smo da se uz mala zaka{wewa intezivno radi na pripremama projekta obnove starog mosta i da je Razvojna agencija “Tika“ iz Turske za tu svrhu ve} obezbi-

Barbara Forgasi

Na put kre}u sa Zlatibora

FOTO: R. TASI]

VI[EGRAD - Dvojica bajkera iz Vi{egrada Gordan Ta si} i Go ran Su slov ski, kao i wihove kolege iz U`ica, Dragoslav Simi} i wegova su pru ga Ve sna, Stan ko Radulovi} i Slavoqub \urovi} krenu}e 6. juna ove godine svojim motorima na put dug 6.500 kilometara. - Planiramo da krenemo iz Vi{egrada i U`ica na Nord Kap na sje ve ru Nor ve {ke. Plan za ovako dalek put je u detaqe ura|en i avantura je zagarantovana. Ako sve bude u redu, sredinom juna }e se u ovom mjestu vijoriti zastave Re pu bli ke Srpske, Srbi je,

kao i gradova Vi{egrada i U`ica - rekao je Gordan Tasi}. Bajkeri sa Zlatibora i sa rijeke Drine putova}e do posqedwe evropske ta~ke kroz Ma|arsku, Slova~ku, Poqsku, Litvaniju, Letoniju, Rusiju, Finsku i Norve{ku. - Da bismo u{tedjeli novac, koji smo te{kom mukom pri ku pi li, uz nas, ka ko je uobi~ajeno, ne}e i}i prate}e vozilo sa opremom i hranom. Ponije}emo dosta suhomesnatih proizvoda i nekvarqive hrane, a spava}emo u kampovima i {atorima - dodaje Tasi}. R. T.

kamenoloma sedre i kamena, za tim obe zbi je di la iz mje {tawe elektro i telefonskih instalacija sa starog mosta. Popovi} je istakao da je nedavno snimqen i turisti~ki film o gradu, wegovim znamenitostima i qepotama koji je izazvao ogromno interesovawe javnosti.

Fabrika za preradu mesa Han Pijesak poslovala sa gubicima

Slaba prodaja na doma}em tr`i{tu
HAN PI JE SAK - Kla onica i fabrika za preradu mesa Han Pijesak poslovala je u 2009. godini sa gubitkom od 117.328 maraka, a kao razlog za to rukovodstvo fabrike navodi smawewe potra`we na doma}em tr`i{tu i prestanak poslovne saradwe sa preduze}em “Glinica“ Zvornik. Pla ni ra ni pri ho di od 500.000 maraka u pro{loj godini su za ovu fabriku bili nedosti`an ciq zbog “rasturenog“ tr`i{ta, recesije, te hipoteke lokalnog {umskog gazdinstva “Viso~nik“ nad fabrikom. - Uprkos problemima sa kojim se suo~avamo uspjeli smo da odr`i mo proi zvodwu i proizvedemo artikle koji se malo gdje mogu na}i na ovim prostorima. Sirovinu imamo iskqu~ivo od doma}e stoke koja je od ga je na na na {im pa{wacima - rekao je direktor fabrike Srdan [upi}. Fabrika i pored su`enog tr`i{ta i krize koja vlada u industriji mesa, ipak, uspijeva da plasira proizvode jednim dijelom i van Han Pijeska.

PREDUZE]E jo{ nije privatizovano
- Radimo na podru~ju od Zvornika do Isto~nog Sarajeva, a kva li te tnu sa radwu biqe`imo i sa Sarajevom u Federaciji BiH, gdje smo prepoznatqivi po kvalitetu na{ih proi zvo da - re kao je [upi}. On je naveo da je bitno da se u fabrici radi kvalitetan

Srebrenica
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano sedam pacijenata. VODA Snabdijevawe vodom uredno. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

program koji }e mo}i da ispo{tuje sve standarde koje je EU postavila. [upi} je rekao da samo treba proizvoditi kvalitetno i onda ne treba brinuti za uspjeh i tr`i{te. - Zapo{qavamo oko 20 radnika koji imaju redovne plate. Pre du ze }e je i daqe op{tinsko i treba izvr{iti privatizaciju, mada mislim da to i nije neki ograni~avaju}i faktor za kvalitetan rad - rekao je [upi}. B. M.

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 11

Zbog deminirawa obustavqawe saobra}aja u Petrovu
PETROVO - Saobra}aj na putu So~kovac - Gra~anica, od raskrsnice kod stovari{ta gra|evinskog materijala “Slavuj“ u So~kovcu u op{tini Petrovo do raskrsnice magistralnog puta Doboj - Tuzla u Gra~anici kod tr`nog centra “Robot“, povremeno se obustavqa zbog deminirawa na ovom podru~ju. Iz Odjeqewa za prostorno ure|ewe op{tine Petrovo je saop{teno da }e saobra}aj biti obustavqan svakodnevno od osam do 16 ~asova po 30 minuta, a put }e za saobra}aj biti otvaran po 15 minuta sve do 19. juna, prenijela je Srna.

Derventa

Zdravstveno-turisti~ki centar “Bawa Vru}ica“ Tesli}

Ulica Cara Lazara dobija novi asfalt

Realizacijom ovog projekta znatno su poboq{ani uslovi boravka i kvalitet usluga u hotelu, a i turisti~ka ponuda }e biti upotpuwena novim sadr`ajima. Otvarawem velnes centra i bazena privu}i }emo i mla|e goste, rekao Goji}

"Kardial" otvara svoja vrata 7. juna

Asfaltirawe ulice Cara Lazara

FOTO: ^. VUJI^I]

DERVENTA - U okviru plana rekonstrukcije u`eg centra grada jedna od najfrekventnijih ulica u Derventi, ulica Cara Lazara, dobi}e novi asfalt. U Odjeqewu za stambeno-komunalnu djelatnost op{tine Derventa ka`u da je asfaltirawe ulice Cara Lazara finansirano sredstvima zajedni~ke komunalne potro{we. - Ova ulica obuhva}ena je planom rekonstrukcije gradskog jezgra, a radovi su, zbog nedostatka sredstava, podijeqeni u dvije faze - rekao je na~elnik ovog odjeqewa Dragan Paji}. Dodao je da je ulica Cara Lazara ve} dugo u veoma lo{em stawu, te da je novi asfalt bio i te kako potreban. ^. V.

Radni~ke igre “Derventa 2010“

Takmi~ewa u ~etiri kategorije
DERVENTA - Ovogodi{we Radni~ke sportske igre “Derventa 2010“, koje organizuje derventski Sportsko-kulturni centar, pod pokroviteqstvom na~elnika op{tine, od 30. maja do 20. juna okupi}e vi{e desetina ekipa koje }e se takmi~iti u malom fudbalu, odbojci, stonom tenisu i ko{arci. Iz Spor tsko-kul tur nog centara navode da se za sada

Vrhunska usluga u hotelu PI[E: VITO TOPI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: V. TOPI]

TESLI] - Hotel “Kardial“, naj ve}i i najatrakti vni ji ho tel u Zdrav stve no-tu ris ti ~kom centru “Bawa Vru}ica“ kod Tesli}a, poslije rekonstrukci je, vri je dne bli zu 17 miliona maraka, zvani~no }e biti otvoren 7. juna. Direktor “Bawe Vru}ice“ Goran Goji} ka`e da je hotel u protekloj godini potpuno rekonstruisan, te da se radi o najve}oj investici ji u oblas ti tu ri zma na ovim prostorima.

- Realizacijom ovog projekta znatno su poboq{ani uslo vi bo rav ka i kva li tet usluga u hotelu, a i turisti~ka ponuda }e biti upotpuwena no vim sa dr`a ji ma. Otvarawem velnes centra i bazena privu}i }emo i mla|e goste - rekao je Goji} i dodao da ove godine o~ekuju ve}i broj gostiju, te da bi i oni najzahtjevniji trebalo da budu zadovoqni ponudom. Pomo}nik direktora za turi zam i ugos ti teqstvo u “Bawi Vru}ici“ ^edo Kova~evi} ka`e da o~ekuje dobru posjetu u “Kardialu“, pose-

bno zbog toga {to je hotel, sa kapacitetom od 400 le`aja u luksuznim apartmanima, ozna~en sa ~etiri zvjezdice. - U planu je da u ovoj godi ni bu de iz gra |en i fu dbal ski sta di on sa vje{ta~kom travom, da bi se stekli uslovi za pripreme spor tis ta i klu bo va koji svake godine u sve ve}em broju posje}uju ovaj kompleks - na gla sio je Ko va ~e vi} i dodao da je za ovo planirana investicija od 800.000 KM.

Zaposleni
Goran Goji} ka`e da sve poslove na poboq{awu uslova i ponude u “Bawi Vru}ici“ prati i zapo{qavawe novih stru~nih i mladih kadrova. Dodaje da su u posqedwih nekoliko mjeseci zaposlena 54 nova radnika i ve}i broj sezonskih. Trenutno u tesli}kom Zdravstvenoturisti~kom centru radi 250 radnika, za koje se redovno ispla}uju plate i obaveze. Direktor Centra isti~e da se ove godine o~ekuje vi{e od 122.000 no}ewa. - U posqedwe tri godine cijene usluga u “Bawi Vru}ici“ nisu mijewane, {to je jo{ jedan veoma pozitivan element u na{em poslovawu - rekao je Goji}.

prijavio 15 ekipa za takmi~ewe u malom fudbalu, dok se prijave za ostale sportove o~ekuju danas i sutra. - Sportske igre su, osim takmi~ewa, mjesto lijepog dru`ewa svih gra|a na, kako u~esnika tako i navija~a, a svake godine treba da budu {to obimnije i qep{e od prethodnih - rekao je direktor Centra Miro Simi}. ^. V.
FOTO: ^. VUJI^I]

Takmi~ewa se odr`avaju u derventskoj Sportskoj dvorani

U PLANU i izgradwa fudbalskog stadiona
Lani je “Bawu Vru}icu“ po sje ti lo vi {e od 100.000 turista, {to je ne{to mawe u odnosu na godinu ranije. Iz uprave Centra navode da je i pored toga ostvaren zadovoqavaju}i broj no}ewa, s ob zi rom na to da na ja tra ktivniji hotel zbog obnove nije bio u funkciji.

Doboj
POLICIJA Registrovano jedno krivi~no djelo. STRUJA Zbog redovnog godi{weg remonta danas od deset do 16 ~asova struje ne}e imati naseqa Bu{leti}, Osje ~ani, Osje~anske ^iv~ije, Ko`uhe, Porije~je, Sjenina, Sjenina Rijeka, Skipo vac, Dowa i Gorwa Pale`nica. PORODILI[TE Ro|ene tri djevoj~ice i tri dje~aka. VODA Redovno snabdijevawe grada vodom.

Masa`a u velnes centru

Uspjeh fotografa iz Doboja Zorana Lazi}a

"Proko{ko jezero" na foto-izlo`bi
DO BOJ - Fo to gra fi ja “Pro ko{ko je ze ro“ Zora na La zi }a, ~la na Fo to-klu ba iz Do bo ja, bi }e pred stavqena me|u 60 fotografi ja na fo to-izlo `bi u Gra di {ci, ko ju or ga ni zu je Me |u na ro dna ko mi si ja za sliv Save sa sjedi{tem u Zagre bu, po vo dom obiqe`a vawa 1. ju na - Da na ri je ke Save. La zi} je je di ni fo to graf iz Do bo ja ko ji je u~es tvo vao na fo to-kon kursu pod nazivom “Rijeka Sava - priroda, qudi i kultu ra“, ko ji je ra spi sa la Me |u na ro dna ko mi si ja za sliv rijeke Save ili Savska komisija i na kojem su mo gli da u~es tvu ju pro fe si onal ni fo to gra fi i fo to-ama te ri iz BiH, Hrvat ske, Slo ve ni je i Srbije, prenijela je Srna.

Redakcija “Glasa Srpske“ tra`i honorarne saradnike - novinare - sa iskustvom u Bawoj Luci, Fo~i, Bijeqini, Br~kom, Brodu ili Modri~i. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 051/342-900 ili na e-mail: dopisnik@glassrpske.com

TEMA izlo`be rijeka Sava
- Najve}i broj od 12 poslatih radova predlo`ili su posjetioci multimedijalne fo to-izlo `be o te mi “Sliv rijeke Bosne - bogatstva prirode, voda, biolo{ka ra zno vrsnost, `i vo ti qudi i razli~ite kulture“, odr`ane 8. maja u bibliote-

ci i informati~kom kabine tu Ame ri ~kog kul tur nog cen tra u Do bo ju - re kao je Lazi}. Do dao je da je or ga ni za tor izlo `be “Sliv ri j e ke B o s ne “ b i lo Ud r u `e w e g r a | a n a “ To per“, te Klub odbor ni ka “ Z a Do b o j “ u do b o j s ko j S k u p { t i n i o p { t i ne , a spon zor pre du ze }e “MBO” iz Do bo ja.

12 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

“Ejpl“ prestigao “Majkrosoft“

Biznis
MMF dao FBiH rok do 31. maja da ispuni uslove

KUPERITO - Ameri~ki kompjuterski gigant “Ejpl“, najvi{e zahvaquju}i velikom uspjehu ure|aja “ajfon“, prestigao je u

tr`i{noj vrijednosti svog najve}eg rivala “Majkrosoft“ i postao najve}a tehnolo{ka kompanija na svijetu.
FOTO: AGENCIJE Vjekoslav Bevanda

Vjekoslav Bevanda upozorio da nisu ispo{tovane odrednice MMF-a

FBiH ne}e uspjeti da ispuni uslove
Aran`man se mora po svaku cijenu sa~uvati, jer }emo u suprotnom imati velike probleme, a FBiH posebno, kazao Jak{i}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

BAWA LU KA - FBiH nije ispunila ~etiri strukturalne odrednice defini sa ne pi smom na mjere za stand-baj aran`man BiH sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF), a o~igledno je i da sporni Zakon o platama ne}e biti usvojen do 31. maja. Rekao je ovo ju~e ministar finansija FBiH Vjekoslav Bevanda tokom sjednice Do ma na ro da Par la men ta FBiH. - U pi tawu su oba ve ze usvajawa federalnog zakona o platama u organima vlasti, izvje{taj o efektima revizi je odre |e nih da vawa iz buyeta, te po~etak reforme penzionog sistema, redefinicija sistema beneficiranih penzija, koji }e ponovno

biti sadr`ani u pismu namjere - kazao je Bevanda. Do dao je da je ura |en prijedlog zakona o platama, da su ut vr|e ne wego ve fi nansijske implikacije, te da je izra ~u na ta osno vi ca za obra~un plata koja treba biti do ne se na osam da na po slije usvajawa zakona.

BEVANDA: Postoje brojna potra`ivawa za novac MMF-a
- O~igledno je da on ne}e biti usvojen do 31. maja, mada na rokovima ne}e biti insistirano - kazao je Bevanda i upozorio da postoje brojna po tra `i vawa za sred stva MMF-a, Evropske komisije i Svjetske banke, zbog ~ega bi ovaj no vac mo gao bi ti “alo ci ran na dru ga mjes ta

{to bi izazvalo velike probleme“. Di re ktor Eko nom skog Instituta Bawa Luka Du{ko Ja k{i} ka zao je da FBiH vje ro va tno ne }e us pje ti da usvoji potrebne reforme do 31. ma ja, te da je zbog to ga vjerovatno da }e do}i do odga|awa isplate ~etvrte tran{e. - Aran `man se mo ra po svaku cijenu sa~uvati, jer }emo u suprotnom imati velike probleme, a FBiH posebno kazao je Jak{i}. Dodao je da se u slu~aju da aran`man propadne postavqa pi tawe “{ta }e nam zajedni~ke institucije“. - I prilikom ranijih ispla ta, pro blem je pred stavqala FBiH i na taj na~in negativno uticala i na stawe u RS - kazao je Jak{i}.

Ministar finansija RS Aleksandar Yombi} ranije je rekao da u slu~aju da do|e do ras ki da aran `ma na, RS ima odre|ene izvore finansirawa, kako bi se prevazi{ao izos ta nak sred sta va predvi|enih ovim aran`manom.

Obaveze
Na posqedwoj sjednici Fiskalnog savjeta BiH odgo|eno je usagla{avawe pisma namjere sa MMF-om do 31. maja, jer FBiH nije ispunila obaveze koje se odnose na beneficije ratnih vojnih invalida i beneficirane penzije. FBiH mora da sprovede reforme da bi BiH dobila ~etvrtu tran{u aran`mana od 38 miliona evra.

Dogovoreno osnivawe me|uvladine komisije za saradwu RS i Moskve

Ja~e privredne veze RS i Rusije
BAWA LUKA, MOSKVA - Republika Srpska i Vlada gra da Mos kve pos ti gli su sporazum o osnivawu me|uvladine komisije za saradwu koja }e se baviti unapre|ewem saradwe u oblasti malog, sredweg i ve li kog bi zni sa, dogovoreno je ju~e na sastanku u Moskvi izme|u {efa predstavni{tva RS u ruskoj presto ni ci Du {ka Pe ro vi }a i {e fa Se kto ra za spoqno trgovinske i me|unarodne veze u Vla di gra da Mos kve Georgija Muradova. Di re ktor Re pu bli ~ke agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a Slobodan Markovi} rekao je da vjeruje da }e postignuti sporazum doprinijeti daqem ja~awu privrednih veza Rusije i Republike Srpske. - O~ekujemo da }e agencija biti ukqu~ena u rad budu}e me|uvladine komisije za saradwu, na utvr|ivawu potenci ja la kre irawa no vih radnih mjesta u slu~aju ve}e za in te re so va nos ti rus kih privrednika za dolazak na tr`i {te RS - na gla sio je Markovi}. U Moskvi se razgovaralo i o ra zvo ju trgo vin skih i ekonomskih odnosa RS i ruske prijestonice, izme|u ostaloga o najve}im investicionim projektima u vezi sa izgradwom gasovoda “Ju`ni tok”, te o {irewu saradwe u oblasti energetike i naftne industrije. S. T.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BP PLC BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
BANK OF AMERICA MICROSOFT CORP PFIZER INC INTEL CORP GENERAL ELECTRIC

Cijena Promjena
55.73 46 134.65 511 306.25 3.38 2 1.24 3.86 3.11

Cijena Promjena
15.47 25.01 15.11 20.7 16.01 -0.13 -4.07 0.33 -0.72 0.38

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 13

“Krajinapetrol“ predaje “Ini“ pumpe u Novom Gradu i Kne`ici
BAWA LUKA - Presudom Osnovnog suda u Bawoj Luci preduze}e “Krajinapetrol“ a. d. Bawa Luka mora da preda hrvatskoj naftnoj kompaniji “Ina“ u posjed benzinske pumpe u Novom Gradu i Kne`ici, objavqeno je ju~e na Bawalu~koj berzi. “Krajinapetrol“ je 18. maja ulo`io `albu na prvostepenu presudu Osnovnog suda u Bawoj Luci. Preduze}e “Krajinapetrol“, na osnovu presude Osnovnog sud u Bawoj Luci u decembru pro{le godine, trebalo je da “Ini“ ustupi i poslovni prostor u ulici Sime Matavuqa u Bawoj Luci. M. Mi.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Нова банка а.д. Бања Лука Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 2 Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Prosje~na cijena 1.200,00 30,89 30,00 0,32 Promjena Promet 0,00 0,59 0,00 0,00 39.480,00 36.046,54 12.201,02 2.901,00 589,44

Vlada RS usvojila Odluku o izmirewu obaveza po osnovu ratne {tete

30,11 -0,22

Rok dospije}a obveznica je 14 godina. Prva kamata dospijeva 15. juna 2011, a prva glavnica sa pripadaju}om kamatom 15. juna 2015. godine, ka`u u Ministarstvu finansija RS
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

Emisija obveznica ratne {tete u junu

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бања Лука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бања Лука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бања Лука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бања Лука Prosje~na Promjena Promet cijena 4,05 5,30 3,10 2,71 7,15 0,04 3,11 4,25 4,10 1,52 1,10 4,05 3,30 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.039,99 286,12 8.060,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159,73

BAWA LUKA - Vlada RS usvo ji la je ju ~e Odlu ku o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirewe obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne {tete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. ma ja 1992. do 19. ju na 1996. godine, u ukupnom iznosu od 35.996.199 maraka. Odlu kom je pre dvi |e na ~etvrta emisija obveznica ratne {tete, sa datumom emisije 15. jun 2010. godine. - Rok dospije}a je 14 godina od dana emisije. Grejs peri od is pla te gla vni ce je ~etiri godine, ura~unat u rok otplate sa godi{wom kamatom u visini od 1,5 odsto, a ra~una se na ostatak glavnice - navodi se u saop{tewu Ministarstva finansija RS. Dodaje se da se isplata vr{i u skladu sa anuitetnim planom, pri ~emu prva kamata dospijeva 15. juna 2011. godine, a prva glavnica sa pripadaju}om kamatom 15. juna 2015. godine. U Ministarstvu finansija je za ~etvrtu emisiju obveznica obra|eno nekoliko grupa predmeta i to apelacije Us ta vnog su da BiH, iz vr{na sud ska rje {ewa, vansudska poravnawa, pravosna`ne prvostepene i drugostepene ratne presude za koje su obezbije|eni potrebni podaci. Dodaju da je time pripremqena emisija obveznica za 4.068 lica. U skla du sa odlu ka ma Vlade RS, do sada su izvr{e-

ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

16.10

-1.83 46,185.12

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

3.00

0.00

810.00

Sjednica Vlade RS

FOTO: GLAS SRPSKE

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO IK BANKA D.D. ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR RUDNIK @EQEZNE RUDE D.D. VARE[ [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

ne tri emisije obveznica. Vlada RS usvojila je ju~e Informaciju o dugu RS u kojoj se navodi da je spoqni dug 31. de cem bra 2009. go di ne iznosio 1,857 milijardi maraka. U Informaciji o dugu na kraju 2009. godine, koja je upu}ena na razmatrawe Narodnoj skup{tini RS, navodi se da se spoqni dug redovno servisira, tako da je u pro{loj go di ni pla }e no uku pno 91.919.751 marka.

posqedwe ~etiri godine evidentno je zna~ajno izmirewe unutra{weg duga, kako u gotovini tako i kontinuiranim emisijama obveznica, gdje je na ime dospjelih obaveza ukupno pla}eno 212 miliona maraka - saop{teno je iz Biroa Vlade RS. Vlada RS prihvatila je i Informaciju o stawu u preduze}ima ~iju je imovinu kupila Vlada u postupku ste~aja, iz oblasti drvne, tekstilne i metalne industrije.

Prihva}ena je i Informacija o kori{}ewu sredstava do di jeqenih za sufinansirawe podsticaja izvoza za 2009. godinu. - Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS je u 2009. godini dodijelilo ukupno 7.040.000 maraka za sufinansirawe podsticaja izvoza. Ova sredstva dobila su 202 pre du ze }a ko ja za po{qavaju ukupno 20.846 radni ka - na vo di se u saop{tewu.

10.30 2.49 1.38 -7.38 89.08 -1.03 82.00 -1.13 40.20 -1.76 0.50 -12.28 3.00 -2.27

3,090.00 979.80 13,019.96 164.00 1,648.20 1,500.00 8,836.14

Havijer Kremades

Evropa pla}a gubitke Mejdofovih `rtava
WUJORK - Dvadesetak evropskih banaka postiglo je dogovor o nadoknadi gubitaka investitora van SAD u iznosu od 15,5 milijardi dolara nastalih zbog prevara ameri~kog finansijera Bernarda Mejdofa, rekao je predsjednik grupe od 60 advokatskih firmi koje zastupaju o{te}ene Havijer Kremades. On je rekao da su me|u bankama koje su postigle sporazum o obe{te}ewu one iz Francuske, Wema~ke, Portugalije, [panije i Britanije, dok su {vajcarske banke odbile da u~estvuju zbog propisa o tajnosti bankarskih podataka, prenijele su agencije.

SPOQNI dug RS 1,857 milijardi maraka
- Pro je kto va ni unu tra{wi dug RS 31. decembra 2009. godine iznosio je 1,421 mi li jar du ma ra ka i u

“SVISLAJON”
Vlada RS ju~e je dala saglasnost Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva da preduze}u “Svislajon industrija alata“ Trebiwe odobri 500.000 maraka za sufinansirawe podsticaja izvoza, a sredstva su predvi|ena buxetom RS za 2010. godinu.

Inicijativa Grupacije bezalkoholnih pi}a Spoqnotrgovinske komore BiH

Ukinuti pla}awe akciza
SARAJEVO - Grupacija bezalkoholnih pi}a Spoqnotrgovinske komore BiH uputi}e inicijativu Parlamentarnoj skup{tini i Savjetu ministara BiH za ukidawe pla}awa akciza na bezalkoholna pi}a, rekla je ju~e sekretar ove grupacije Selma Ba{agi}. Istakla je da su se iz Grupacije odlu~ili na ovaj korak jer bezalkoholna pi}a nisu luksuz, te da u zemqama u okru`ewu niko ne pla}a akcizu na ove proizvode. - Proizvo|a~i u BiH su zbog toga automatski nekonkurentni. Istu inicijativu uputili smo i Upravi za indirektno oporezivawe BiH, u ~ijoj nadle`nosti je sprovo|ewe za ko na o akci za ma - re kla je Ba{agi}eva i dodala su su ~lanovi Odbora Grupacije na ju~era{woj sjednici zakqu~ili da postoje odre|ene nejasno}e kada se radi o pri mje ni Pra vil ni ka o pri ro dnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, prenijela je Srna.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 28.5.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.334433 1.510132 26.852485 0.076122 0.262238 0.704667 1.760936 0.565032 0.244295 0.201835 1.377394 1.013213 2.305395 1.591955 1.897651

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.337777 1.513917 26.919784 0.076313 0.262895 0.706433 1.765349 0.566448 0.244907 0.202341 1.380846 1.015752 2.311173 1.595945 1.902407

Prodajni za devize
1.955830 1.341121 1.517702 26.987083 0.076504 0.263552 0.708199 1.769762 0.567864 0.245519 0.202847 1.384298 1.018291 2.316951 1.599935 1.907163

ZIF Jahorina Koin
Cijena (KM) Promjena

Jahorina osigurawe a.d. Pale
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

3,11

-0,64%

314,00 -19,90%

14 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 15

16 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 17

18 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 19

20 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Pretres u predmetu protiv Sretena Lazarevi}a i drugih

Hronika
Javorani kod Kne`eva

SARAJEVO - Po~etak pretresa pred Apelacionim vije}em Suda BiH u predmetu protiv Sretena Lazarevi}a i drugih, koji su progla{eni krivim za ratni zlo~in na podru~ju Zvornika, zakazan je za danas, saop{teno je iz Suda BiH.

Prvostepenom presudom Sreten Lazarevi} osu|en je na deset, Dragan Stanojevi} na sedam, Mile Markovi} i Slobodan Ostoji} na kaznu zatvora u trajawu od po pet godina zbog ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva. N. T.

Sudska policija RS privela Alena Kalimana u Bawoj Luci
FOTO: M. RADULOVI]

Pao sa zapre`nih kola i poginuo
KNE@EVO - Lazar Zubovi} (54) poginuo je prilikom pada sa zapre`nih kola u mjestu Javorani kod Kne`eva, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. U bawolu~kom Centru javne bezbjednosti potvrdili su da se nesre}a dogodila 26. maja oko 15.30 ~asova i da je jedno lice poginulo. - Uvi|ajem je utvr|eno da je L. Z. pao sa zapre`nih kola, poslije ~ega je prevezen u Slu`bu hitne pomo}i Bawa Luka, gdje su qekari konstatovali smrt - rekli su u CJB Bawa Luka. N. T.

DOU[NIK pomogao u hap{ewu Kalimana

Okru`ni sud Bawa Luka

Radnica potvrdila da je optu`eni pqa~ka{
BAWA LUKA - Svjedok optu `be, ra dni ca spor tske kladionice “Vilijams“ Vesna ]urguz rekla je ju~e u bawolu~kom Okru`nom sudu da je 31. de cem bra pro {le godine opqa~kao optu`eni Da li bor Jor gi} (30) iz Bawe Luke. - Pri je pqa ~ke oko 12.30 ~asova on je u{ao u kladionicu u ulici Kwaza Milo{a u Bawoj Luci gdje radim i ispu nio je dva ti ke ta. Pred kraj ra dnog vre me na oko 15.55 ~asova vratio se i rekao: Ovo je pqa~ka, imam bombu, daj novac. Dala sam mu ko ver tu u ko joj je bi lo oko 130 KM - ispri~ala je ]urguzova i dodala da je potom is tr~a la pred kla di onicu i rekla svom suprugu Dra`enu, koji je ispred ~ekao sa bebom, da je opqa~kana i on je po tom uhva tio razbojnika. Jorgi}a bawolu~ko Okru`no tu`ila{tvo tereti da je 31. decembra pro{le godi ne pri je te }i bom bom opqa~kao dvije kladionice. On je bio je pripadnik Grani~ne policije BiH.

Mjesto gdje je Alen Kaliman uhap{en

bjegunac koji se skrivao tri godine
Pripadnici Sudske policije odjeqewa u Bawoj Luci uhapsili Alena Kalimana za kojim je 6. februara 2007. godine zvani~no objavqena me|unarodna potjernica zbog oru`ane pqa~ke u Beogradu 2004. godine
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Okru`ni sud Bawa Luka

FOTO: ARHIVA

Bawa Luka

Miladin Trivi} {trajkuje gla|u
BAWA LU KA - Op tu `e ni za ra tni zlo ~in nad Bo{wacima iz bawolu~kog naseqa Vrbawa Miladin Trivi} (53) {trajkuje gla|u ve} peti dan, jer mu u ponovqenom sudskom postupku sudi isto vije}e koje ga je po istoj optu`nici ranije osudilo na 15 godina robije. Trivi} je {trajk gla|u po~eo u ponedjeqak i tada je preba~en u samicu. Sudija u ~ijoj nadle`nosti je Trivi}ev slu~aj potvrdila je da Tri vi} {traj ku je gla |u i da se `a li {to mu u po novqenom postupku sudi isto sudsko vije}e. Nastavak su|ewa Trivi}u zakazan je za 30. maj. N. T.

BAWA LU KA - Ale na Kalimana (36), bjegunca za ko jim je bi la ra spi sa na me|unarodna Interpolova po tjer ni ca zbog oru `a ne pqa~ke u Beogradu 2004. godine, uhapsili su u srijedu uve~e u Bawoj Luci pripadni ci bawolu ~ke Sud ske policije poslije kra}e potjere. Prema rije~ima izvora bliskog istrazi, za Kalimanom se tragalo vi{e od tri godine, odnosno od 6. februara 2007. godine kada je za wim i zvani~no objavqena me|unarodna potjernica. Kaliman je u Srbiji bio pra vo sna `no osu |en na 22 mjeseca zatvora zbog neuspjele pqa ~ke ko ju je po ~i nio 2004. go di ne, ali je pri je odlaska na izdr`avawe zatvorske kazne u Srbiji, po-

bjegao u Bawu Luku, gdje je ro|en. - Ima li smo in for ma ciju da je oti{ao da radi na neki brod u Sjediwene Ameri~ke Dr`ave, a uporedo sa ovom informacijom kru`ila je i ona da se Kaliman krije po barakama u bawolu~kom nasequ Lazarevo - naveo je izvor blizak Sudskoj policiji RS. Ovaj izvor je na gla sio da je u hap{ewu Kalimana pomogao dou{nik policije koji je prvi primijetio bjegunca. Ko man dir bawolu ~kog odjeqewa Sud ske po li ci je Milan Mi{ki} rekao je da je hap{ewe bjegunca veoma bitno, jer je prijetila zastara kazne, pa se Kaliman mogao na}i u situaciji da ni ne ide na odslu`ewe zatvora. Mi{ki} je potvrdio da je bje gun ca prvo “sni -

mio“ dou{nik Sudske policije. Prema Mi{ki}evim rije~ima, Kaliman je bjegunac za kojim su tragale sve bezbjednosne agencije u BiH.

ZA KALIMANOM tragale sve bezbjednosne agencije u BiH
- Ovo ha p{ewe ko je je izvela sudska policija tim vi{e dobija na zna~aju. Dou{nik Sudske policije dojavio je oko 19.30 ~asova da se Ka li man u bi je lom “re nou 5“ kre}e ulicom Stepe Stepanovi}a, prema raskrsnici kod lo ka la “[kor pi on“ kazao je Mi{ki}. On je dodao da je policija imala dojavu da }e Kali man po bje }i ako primijeti vozilo Sudske po-

licije, tako da je pra}en u civilnom vozilu. - Ka da se za us ta vio na ras krsni ci kod lo ka la “[korpion“ vozilo Sudske policije mu je poprije~ilo pro laz sa predwe stra ne, dok je sa zadwe stalo na{e civilno vozilo. Po~eo je da bje `i. Mo mak je bio brz , ali sudski policajci uspjeli su da ga stignu kod zgrade “In te gra la“, ne ko li ko desetina metara daqe. Svezali su ga i sproveli u KPZ Bawa Lu ka, gdje }e od slu `iti kaznu - kazao je Mi{ki}. Izvor bli zak is tra zi potvrdio je da }e Kalimana idu }ih da na ispi ta ti bawolu ~ki in spe kto ri da bi se provjerilo da li je tokom skrivawa u Bawoj Luci po ~i nio ne ku od ne ra zja{wenih oru `a nih pqa ~ki banaka.

Autobusu bawolu~kog “Autoprevoza“ na strmom dijelu ulice Sime Pandurevi}a otkazale ko~nice

Autobus udario dva vozila i zaustavio se na litici
BAWA LUKA - U saobra}ajnoj nesre}i u bawolu~koj ulici Sime Pandurevi}a do koje je do{lo kada su otkazale ko~nice autobusa “Autoprevoz“ u kome je bilo vi{e putni ka, me |u wima i dje ce, lak{e je povrije|ena Jovanka Go ji} (45), a vi {e li ca je ugruvano. Nesre}a se dogodila oko 13.40 ~asova, a autobus je na svom putu o{tetio dva vozila na trotoaru, udario u stub rasvjete i zaustavio se na samoj ivici brda iznad puta Bawa Luka - Jajce u nasequ Pobr|e. Autobus je uspio da se zaustavi, pa je izbjegnuta tragedija. Prema rije~ima mje{tana ulice Sime Pandurevi}a, ovo je tre}i put da “otkazuju ko~nice autobusu“. - U autobusu je bilo djece,

U AUTOBUSU bilo vi{e putnika, povrije|ena `ena
svi su isprepadani, a voza~ je izgubqen. Sre}a je {to se zaustavio, jer da nije, izletio bi pre ko kri vi ne i oba le na tranzitni put i sigurno se prevrnuo. Bila bi to tragedija - kazala je mje{tanka te ulice. Voza~ autobusa je ispri~ao

ka,

policiji da su mu ko~nice otkazale na prvoj krivini. Tada je autobus ubrzao i na svom putu je prvo naletio na “folksvagen kedi“, ali ga to nije zaustavilo, pa je udario u “opel korsu“ i gurao je nekoliko metara, zatim udario u stub i zaustavio se tek kada je skrenuo pored puta na tra vna tu uzvi {i cu. Vo za~ “kedija“ je ispri~ao da je za

Uvi|aj policije na licu mjesta

FOTO. M. RADULOVI]

sekund izbjegao tragediju, jer je pri je na ilas ka auto bu sa

iza{ao iz vozila da preuzme neku robu. N. T.

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 21

Lopovi ukrali i isjekli u dijelove kamion PURS-a
NOVO GORA@DE - Policijskoj stanici Novo Gora`de prekju~e je prijavqeno da su nepoznata lica ukrala kamion “raba“ vlasni{tvo Poreske uprave RS, koje se du`i period na parkingu nalazilo neispravno. Policija je uvi|ajem utvrdila da su lopovi na licu mjesta isjekli dijelove vozila uz pomo} brenera, najvjerovatnije, radi lak{eg transporta. U CJB Isto~no Sarajevo navode da intenzivno tragaju za lopovima. N. T.

Policija

Te{ko ranio majku iz pu{ke, pa se ubio bombom
Milenko Stijepi} iza{ao iz ku}e sa automatskom pu{kom u ruci, najvjerovatnije s namjerom da se ubije. Kada je to vidjela, wegova majka Gina po{la za wim. On je u tom trenutku pucao u wu da bi poslije toga aktivirao ru~nu bombu

Tragedija porodice Stijepi} u Busnovima kod Prijedora

Vijesti
Pale

Opqa~kana ku}a u Dovli}ima
PALE - Policijskoj stanici Pale prijavqeno je da je u mjes tu Do vli }i pro vaqeno u ku}u vlasni{tvo \. L. i J. L. Uvi|ajem je utvr|eno da je nepoznati proval nik na sil no otvo rio ula zna vra ta i iz unu tra{wosti ku}e ukrao tu{ bateriju i odvodno crijevo lavaboa, rekli su ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. N. T.

Pale
Milenko Stijepi}

Ukradena kosilica
PALE - Nepoznati lopov prekju~e je u mjestu Studenkovi}i kod Pala iz porodi~ne ku}e vlasni{tvo B. B. ukrao kosilicu, kazali su ju~e u paqanskoj policiji. Policija je obavila uvi|aj i u toku je rasvjetqavawe ovog krivi~nog djela. N. T.

Zenica
Milena Stijepi} PI[E: PERO [PADI] krozrs@glassrpske.com Mjesto gdje je Stijepi} aktivirao bombu FOTO: P. [PADI]

PRIJEDOR - Milenko Sti je pi} (35) iz Bu sno va kod Prijedora ubio se ju~e oko sedam ~asova aktiviraju}i ru~nu bombu u dvori-

Kredit
Milenko je, pri~aju kom{ije, imao i mawi kredit. Nije imao novca za rate, jer su on i majka `ivjeli od wene minimalne penzije. Kada su to saznale kom{ije, sakupile su ne{to novca i donijele mu ga, ali je on to odbio. Poslije wegovog samoubistva, u ku}i je prona|eno nekoliko iscijepanih nov~anica u vrijednosti od 500 maraka.

{tu svoje ku}e. Pret ho dno je Sti je pi} ranio majku Ginu (72), ina~e du{evnog bolesnika, puca ju }i u wu iz auto mat ske pu{ke. Ona je zbog te{kih tjelesnih povreda preba~ena u Klini~ki centar u Bawoj Luci. U policiji su ju~e samo pot vrdi li da je do {lo do pucwave i aktivirawa bombe, dodaju}i da je istraga o ovom slu~aju u toku. Mje{tani zaseoka Stijepi}i u Busnovima ispri~ali su “Glasu Srpske“ da je Mi len ko na vo dno ju ~e oko sedam ~asova iza{ao iz k u }e sa auto mat skom pu {kom u ru ci, naj vje ro va tni je sa na mje rom da se ubi je. Ka da je to vi dje la, wego va maj ka Gi na je po {la za wim da bi ga sprije~ila u toj namjeri. On je u tom trenutku pucao u wu, da bi poslije toga aktivi-

rao ru~nu bombu od koje je za do bio te {ke po vre de po cijelom tijelu.

KOM[IJE pri~aju da Milenko ni sa kim nije komunicirao
^uv{i pucwavu, a potom i eksploziju u wihovoj ku}i, odmah su dotr~ale kom{ije koje su od wih udaqene 200 ili 300 metara. Mi len ka su pro na {li mrtvog u so bi na kre ve tu gdje je poslije aktivirawa bom be do {ao sam i le gao, dok je wegova rawena majka le`ala u svojoj sobi. Mi le na Sti je pi}, Mi lenkova sestra, ka`e da se wen brat u posqedwih nekoliko mjeseci povukao u sebe. - Slabo je komunicirao i nikuda od ku}e nije i{ao. Predlagala sam mu da odemo

kod qekara da se pregleda i ako tre ba da po ~ne da ko ris ti li je ko ve. On ni je htio ni da ~u je. Zbog to ga sam sumwala na sve i sva {ta, pa ~ak i ovako ne{to, jer su oba moja roditeqa du{evni bolesnici. Otac se 1991. godine objesio, a majka se jedno vrijeme lije~ila - is ta kla je Mi le na Stijepi}. Kom{ije Stijepi}a pri~aju da je Milenko bio skroman ~ovjek. Cijeli protekli

rat proveo je na rati{tu, a posao nije mogao da prona|e, pa je s vremena na vrijeme radio za nadnice. - Uop{te nije bio agresi van. Bio je ve oma tih i povu~en mladi}, ali se posqedwih nekoliko mjeseci otu |io od qudi. Ni je kon ta kti rao ni sa prvim ko m{ijama. ^esto je, pri~aju, {e tao oko ku }e i odla zio do obli`we {u me - pri ~a Pero Dragi}, Milenkov tetak.

Troje uhap{eno zbog pucwave
ZE NI CA - Po li cij ska patrola je u srijedu uve~e uhapsila M. [., A. G. i K. R. zbog sumwe da su u ulici Muhameda Seida Serdarevi}a u Zenici pucali iz vatrenog oru`ja, rekli su ju~e u policiji. Patrola je prilikom kontrole automobila “pe`o“ kojim je upravqao M. [. prona{la oru`je iz kojeg je pucano. N. T.

Maglaj

Zdravstveno stawe
Prema rije~ima glavnog de`urnog qekara za hirur{ke grane dr Dragana Tomi}a i na~elnika Klinike za anesteziju i intenzivno lije~ewe Klini~kog centra Bawa Luka dr Darka Goli}a, Stijepi}eva ima stabilne vitalne parametre, svjesna je i samostalno di{e. - Radi daqeg posmatrawa ostaje u Klinici za anesteziju i intenzivno lije~ewe - dodali su u KC. U KC Bawa Luka ka`u da je `ena primqena sa prostrelnim povredama grudnog ko{a sa lijeve strane i sa eksplozivnim povredama stomaka, grudnog ko{a i nogu.

Privedena zbog iznude
MAGLAJ - J. H. iz Maglaja u srijedu je prijavio policiji da je od nepoznate osobe od januara primao prijete}e SMS poruke, kazali su ju~e u policiji. Zbog postojawa sumwe da je izvr{ila krivi~no djelo iznude, policijski slu`benici uhapsili su Maglajku E. B. N. T.

Kod Qubu{kog otkrivena planta`a indijske konopqe
QUBU[KI - Policija iz Qubu{kog prekju~e je uhapsila M. B. (37) iz Hardomiqa kod Qubu{kog dok je zalivao indijsku konopqu na planta`i u mjestu Staro Hardomiqe, javile su ju~e agencije. Planta`a od 44 stabqike indijske konopqe otkrivena je na te{ko pristupa~nom terenu, poslije ~ega je postavqena zasjeda. Policija je ju~e pretresla porodi~nu ku}u i prate}e objekte koje koristi M. B. ali nisu prona{li opojnu drogu ni druge predmete koji bi mogli poticati iz kaznenog djela. Protiv uhap{enog slijedi izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu za neovla{}enu proizvodwu i promet opojnih droga.

Potraga za ubicom Torbice, nema osumwi~enih
VI[EGRAD - Pripadnici CJB Isto~no Sarajevo nastavqaju istragu povodom ubistva Dragana Torbice (60) koji je u utorak na|en mrtav pored puta nekoliko stotina metara od ku}e u kojoj je `ivio u nasequ Du{~e kod Vi{egrada. Prema nezvani~nim informacijama, policija ispituje kom{ije i poznanike nastradalog u mjestu Du{~e, me|u kojima bi mogao biti osumwi~eni. Obdukcija tijela je pokazala da je ubijen hicem iz lova~ke pu{ke kalibra 16 milimetara pucawem u potiqa~ni dio glave. U srijedu je policija detaqno pretra`ila teren i obavila ve}i broj pretresa s ciqem pronalaska i hap{ewa ubice. N. T.

Pritvorena zbog ubistva nevjen~anog supruga
BAWA LUKA - Okru`ni sud u Bawoj Luci odredio je jednomjese~ni pritvor Du{anki Mihajlovi} (54) iz Krive Rijeke kod Kozarske Dubice koja se sumwi~i za ubistvo nevjen~anog supruga Bo{ka [ipke (68). Mihajlovi}eva je [ipku ubila 11. maja, a uhap{ena je u ponedjeqak nakon {to je Bo{kov ro|ak Mile [ipka prijavio policiji u Kozarskoj Dubici wegov nestanak. Tokom kriminalisti~ke obrade Du{anka je priznala da je 11. maja do{lo do tu~e izme|u we i Bo{ka. Dok je on ulazio u sviwac, ona ga je udarila nogom od kuhiwskog stola po glavi, poslije ~ega je upao u sviwac. Zapalila je sviwac i oti{la. N. T.

22 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Kriminalisti~ka policija

Vr{i se lobotomija nad mentalnim sklopom jednog naroda, time {to se govori da se ukine vojska. Znaju li oni da u Srbiji postoji 2.000 pesama koje govore o vojsci i da je to kod nas ne samo odbrambeni ve} i mentalitetski i emocionalni fenomen. Sini{a Kova~evi}, dramski pisac

Tim ameri~kih advokata anga`ovan oko kosovskog ministra

Uhap{en la`ni posrednik za kredite
BEOGRAD - Kriminalisti~ka policija uhapsila je ju~e Novicu Mari~i}a (32) iz Beograda zbog sumwe da je izvr{io vi{e prevara, kao i da je falsifikovao isprave, ~ime je o{tetio gra|ane za oko pet miliona dinara. Mari~i} je osumwi~en da je u novinama ogla{avao da posreduje u pribavqawu dokumentacije i dobijawu kredita za kreditno nesposobna lica kod poslovnih banaka koje imaju sjedi{te na teritoriji Srbije, javile su agencije. - On je zahtijevao od gra|ana da mu za ovu uslugu putem post net uputnica upla}uju od 5.000 do 300.000 dinara. Novac je podizao u po{tama na podru~ju Srbije, koriste}i svoju originalnu li~nu kartu i falsifikovanu li~nu kartu na ime Dragan Arsi} - saop{tio je MUP Srbije.

Qimaj sprema odbranu ~eka se optu`nica
Dva advokata po~ela seriju sastanaka sa Qimajem na Kosovu, dok tre}i lobira u Americi, povodom istrage o korupciji koju vode istra`iteqi EULEX-a
PRI [TI NA - Ame ri ~ki advokati, anga`ovani od Albanaca koji `ive u SAD, doputovali su na Kosovo kako bi osmislili odbranu nekada{weg komandanta OVK, ministra za transport Fatmira Qimaja, koga, prema svemu sude}i, ~eka optu`nica za korupciju u vezi sa izgradwom infrastrukturne mre`e na Kosovu, javile su agencije. Advokati Stiven Seger i Ra jan Onil su jo{ u po ne djeqak po~eli seriju sastanaka sa Qima jem, po vo dom istrage o korupciji, koju vode istra`iteqi EULEX-a. - Ovdje smo da istra`imo za{to se ovo dogodilo. Ovo je zemqa u tranziciji, gdje ne treba sve uzimati zdravo za gotovo. Postoji briga me|u Amerikancima koji podr`avaju Qimaja i koji su `eqeli da

Boris Tadi}, predsjednik Srbije

EULEX nema pravo zabrane

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Boris Tadi} rekao je ju~e da niko nema pravo da gra|anima Srbije zabrawuje ulazak na Kosovo i Metohiju, bez obzira na profesiju kojom se bave, prenijele su agencije. Tadi} je, govore}i o odluci EULEX-a da zabrani nenajavqene posjete srpskih politi~ara na Kosovo, rekao da }e predstavnici beogradskih vlasti o tome razgovarati sa misijom EU i drugim me|unarodnim organizacijama na Kosmetu. - Srbija se suo~ila sa realnim isku{ewima na Kosovu i Metohiji, ali mi }emo nastaviti na{u borbu svim legalnim sredstvima u me|unarodnim institucijama i ne}emo odustati ni po koju cenu - rekao je predsjednik Srbije. EULEX je u srijedu objavio odluku da se ne dozole nenajavqeni ulasci srpskih politi~ara na Kosovo, ukqu~uju}i i sjever gdje su Srbi ve}ina stanovni{tva. “DUBI^KI ROBNI MAGAZIN” Trgova~ko preduze}e za promet roba na veliko i malo Broj: 02-118 Dana, 27.5.2010.

Fatmir Qimaj

FOTO: ARHIVA

bude vaqano predstavqen - rekao je Seger.

Su{tina dokaza
Iako optu`nica nije objavqena, Seger je rekao da “su{tinu dokaza kojima raspola`e EULEX predstavqa izjava ~ovjeka koji je ve} izvesno vrijeme mrtav“. - Ono ~ime bi mi u Americi bili {okirani je lako}a kojom vlast jednostavno mo`e da upadne u va{u ku}u, razvali vrata i po{aqe naoru`ane maskirane qude u ime pravde - rekao je Seger.
AD “JEDINSTVO” NOVI GRAD Broj: 143/10 Dana: 27.5.2010. god.

PRETRES skandalozan za Qimajevu odbranu
Tre}i advokat Mark [erman je ostao u Americi, jer lobira me|u ameri~kim zvani~nicima da se zainteresuju za ovaj slu~aj. EULEX po li ci ja je 28. aprila upala u ku}u Fatmira

Qimaja i Ministarstvo za transport, poslije ~ega je znatno poja~ana napetost izme|u vlade Ha{ima Ta~ija i evropskih diplomata, a Qimajevi advokati su na~in na koji je obavqen pre tres na zva li “skan da lo znim“, a do ka ze “klimavim“. Osim trojice Amerikanaca Qimaja }e predstavqati i po jedan advokat sa Kosova i iz Engleske.

Na osnovu ~l. 38 Statuta i ~l. 18 Poslovnika o radu Skup{tine TP “DUBI^KI ROBNI MAGAZIN” AD, KOZARSKA DUBICA, Upravni odbor preduze}a

Na osnovu odredbe ~lana 304, ~l. 267 i ~l. 272 Zakona o privrednim dru{tvima, te ~lana 53. Statuta AD “Jedinstvo” Novi Grad i Odluke Upravnog odbora Dru{tva broj UO-142/10 od 26.5.2010. godine: Desetu (X) redovnu godi{wu Skup{tinu akcionara AD “Jedinstvo” Novi Grad X redovna godi{wa skup{tina akcionara akcionarskog Dru{tva AD “Jedinstvo” Novi Grad odr`a}e se u prostorijama AD “Jedinstvo“ Novi Grad u ul. Petra Pecije br.2 Novi Grad dana 29.6.2010. godine sa po~etkom u 11 ~asova sa sqede}im: DNEVNIM REDOM 1. Izbor radnih tijela Skup{tine - Predsjedavaju}eg skup{tine - Zapisni~ara - Komisije za glasawe - Dva ovjeriva~a zapisnika 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa IX sjednice skup{tine akcionara 3. Razmatrawe i usvajawe finansijskog izvje{taja (zavr{nog ra~una) za poslovnu 2009. god. 4. Razmatrawe i dono{ewe odluke o po tvr|ivawu i verifikaciji odluka i mi{qewa koje je Upravni odbor i Nadzorni odbor donio u 2009. i 2010. godini 5. Razmatrawe i dono{ewe odluke o prodatim nekretninama i usmjerenim sredstvima dobivenim od prodaje imovine Dru{tva AD “Jedinstvo” Novi Grad 6. Razmatrawe i dono{ewe odluke da se izvr{i prodaja nekretnina (imovina) vlasni{tvo AD “Jedinstvo” Novi Grad 7. Razmatrawe i dono{ewe odluke o rasporedu ostvarene dobiti Dru{tva za 2009. godinu 8. Dono{ewe Odluke o izmjenama i dopunama odluke o organizovawu ODP “Jedinstvo” u Akcionarsko dru{tvo (osniva~ki akt) 9. Dono{ewe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD “Jedinstvo” Novi Grad 10. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu Predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora 11. Dono{ewu Odluke o razrje{ewu Predsjednika i ~lanova Upravnog odbora 12. Dono{ewe Odluke o imenovawu Predsjednika i ~lanova Upravnog odbora 13. Dono{ewe Odluke o imenovawu odbora za reviziju 14. Dono{ewe Odluke o imenovawu internog revizora 15. Dono{ewe Odluke o imenovawu nezavisnog revizora 16. Razna pitawa U slu~aju da se skup{tina ne odr`i u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica Skup{tine }e se odr`ati istog dana na istom mjestu sa istim dnevnim redom sa po~etkom u 12 ~asova. Pravo da u~estvuje u radu skup{tine akcionara zakazane za dan 29.6.2010. godine imaju svi akcionari Dru{tva AD “Jedinstvo” Novi Grad li~no ili zastupani po punomo}nicima. Uvid u skup{tinski materijal sa predlo`enim dnevnim redom mo`e se izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva AD “Jedinstvo” Novi Grad radnim danom od 9 do 14 ~asova. Dostavqeno: 1. Bawalu~ka berza 2. Nadzornom odboru Dru{tva 3. Upravnom odboru Dru{tva 4. Direktoru Dru{tva 5. A/A Upravni odbor

SAZIVA
VII redovnu sjednicu Skup{tine akcionara TP “DUBI^KI ROBNI MAGAZIN” AD KOZARSKA DUBICA koja }e se odr`ati u utorak 29.6.2010. godine sa po~etkom u 9 ~asova u Sjedi{tu dru{tva Za sjednicu se predla`e sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine 2. Izvje{taj verifikacione komisije. 3. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne Skup{tine akcionara 4. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja za 2009. i 2010. god. 5. Izvje{taj o radu Upravnog odbora 6. Izvje{taj o radu Nadzornog odbora 7. Usvajawe revizorskog izvje{taja za 2008. god. 8. Razmatrawe i usvajawe finansijskog izvje{taja za 2008. godinu. 9. Dono{ewe Odluke o pokri}u gubitka za 2008. god. 10. Izvje{taj o poslovawu preduze}a za 2009. god. 11. Razrje{ewe ~lanova Upravnog odbora 12. Izbor ~lanova Upravnog odbora 13. Razrje{ewe ~lanova Nadzornog odbora 14. Izbor ~lanova Nadzornog odbora 15. Razmatrawe i usvajawe smjernica poslovne politike za 2010. god. 16. Dono{ewe Odluke o davawu u zalog imovine Preduze}a poslovnoj banci 17. Teku}a pitawa. Materijali predvi|eni dnevnim redom nalaze se u Upravi preduze}a i akcionari ih mogu dobiti na uvid svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 ~asova. U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i u navedeno vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati istog dana u 12 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Akcionari mogu glasati li~no, pismeno ili putem ovjerene punomo}i. Punomo}i se predaju stru~noj slu`bi u preduze}u do 28.6.2010. god. Za sva pitawa u vezi sa odr`avawem Skup{tine akcionari se mogu javqati na telefon 052/410-487. Upravni odbor

SAZIVA

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 23

Skandalozna presuda za “Kofer”
BEOGRAD - Funkcioner SNS-a Aleksandar Vu~i} ocijenio je da je presuda u aferi “Kofer” skandalozna i besramna jer su, kako je kazao, izuzeti zakoniti transkripti razgovora, prenijele su agencije. - Ovo je skandal nevi|enih razmera u srpskom pravosu|u, jer nikada na sramniji i skandalozniji na~in nijedna presuda nije bila doneta - rekao je Vu~i}. On je naveo da se nikada nije dogodilo da sudija izdvoji iz spisa zakonite transkripte prislu{kivanih telefonskih razgovora, kao i da se nikad nije desilo da se tu`ilac ne `ali na takvu odluku sudije.

Zavr{eni pregovori o ~etvrtoj reviziji kreditnog aran`mana

Vijesti
[kolstvo

Srbija povla~i jo{ 380 miliona evra od MMF-a
Dogovoreno da se izdvoji 6,5 milijardi dinara za isplate najugro`enijim kategorijama stanovni{tva, a isplati}e se i zaostale zemqoradni~ke penzije, kazala Dragutinovi}eva
BEOGRAD - Poslije sedmice i po pregovora, misija Me |u na ro dnog mo ne tar nog fonda (MMF) i Vlada Srbije postigli su dogovor o ~etvrtoj re vi zi ji kre di tnog aran`mana, {to }e Srbiji omogu}iti povla~ewe dodatnih 380 miliona evra za podr{ku deviznim rezervama, javile su ju~e agencije. Mi nis tar fi nan si ja Srbije Diana Dragutinovi} je rekla da je dogovoreno da se, zbog mawka javnih prihoda, pove}a deficit buyeta na 4,8 odsto bruto doma}eg proizvoda, sa ranije dogovorenih ~etiri odsto, po{to o~ekivani privredni oporavak nije i{ao predvi|enim tempom. Dogovoreno je i da se izdvoji 6,5 milijardi dinara za isplate najugro`enijim kategorijama stanovni{tva - penzi one ri ma, za po sle nim u javnim slu`bama i siroma{nim op{tinama. Isplati}e se, prema dogovoru, tako|e i zaostale zemqoradni~ke penzije. - U sporazumu su revidirane o~ekivane stope ekonomskog rasta sa dva odsto na jedan i po procenat u ovoj godini i na tri sa ranije planiranih ~etiri procenta u 2011. godini rekla je Dragutinovi}eva. MMF je 15. maja 2009. godi ne odo brio Srbi ji no vi

Po~iwe raspust
BEOGRAD - Za u~enike osmog razreda osnovnih i zavr{nih razreda ~etvorogodi{wih i trogodi{wih stru~nih {kola danas se zavr{ava drugo polugodi{te, predvi|eno je kalendarom rada za ovu {kolsku godinu. Raspust za maturante gimnazija po~eo je krajem pro{le sedmice, dok }e |aci od prvog do sedmog razreda osnovnih {kola na odmor oti}i 11. juna. Raspust za ostale sredwo{kolce po~e}e 18. juna.

Dragan [utanovac

Istorijski sporazum u junu
BEO GRAD - Mi nis tar od bra ne Srbi je Dra gan [utanovac najavio je da bi u junu u Zagrebu trebalo da bude potpisan “istorijski sporazum“ srpske i hrvatske vojske, kojim se stavqa ta~ka na “mra~nu pro{lost“, prenijele su ju~e agencije. Posle svih ratova, prvi put se bilateralno sastaju vojske Srbije i Hrvatske i potpisujemo sporazum o saradwi u oblasti odbrane, rekao je [utanovac.

Albert Jeger sa ministrima u Vladi Srbije

FOTO: AGENCIJE

stend-baj aran`man u ukupnom iznosu od 2,9 milijardi evra, koji }e trajati do aprila 2011. godine. Sredstva tog kredita koriste se za ja~awe deviznih rezer vi, kao po dr{ka ekonomskom programu Vlade Srbi je za umawewe uti ca ja svjetske ekonomske krize. Potpredsjednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mla|an Dinki} ocijenio je da }e sporazum sa MMF-om doprinijeti

stabilnosti kursa dinara i deviznih rezervi zemqe. Dinki} je, na zajedni~koj kon fe ren ci ji za no vi na re predstavnika MMF-a i Vlade Srbije, rekao da su devizne rezer ve re kor dne i tre nu tno iznose 11 milijardi evra, {to je sasvim dovoqno da NBS mo`e da interveni{e na deviznom tr`i{tu. - Srbija ne}e povla~iti sredstva od kraja juna, kada ih MMF odo bri, jer tre nu tno imamo ~etiri puta ve}e devi-

zne rezerve od ukupne mase dinara kod gra|ana i banaka - kazao je Dinki}.

JEGER: Potrebno smawiti javnu potro{wu
Dogovoreno je i da se omogu}i jednokratna isplata bonusa u javnim slu`bama u vidu regresa za godi{wi odmor do 5.000 dinara, koju ne}e dobiti pomo}nici ministara, rekao je Dinki} i dodao da }e isti iznos dobiti i penzioneri sa najni`im primawima. Ministar je najavio da }e predstavnici MMF-a do}i u Beo grad po no vo u av gus tu i izrazio uvjerewe da se tada mogu o~ekivati druga~ije i boqe projekcije te me|unarodne finansijske institucije. [ef misije MMF-a Albert Jeger izjavio je da }e 2010. i 2011. biti dvije te{ke

Socijalna pomo}
Ministar rada i socijalne politike Srbije Rasim Qaji} rekao je da }e postizawe sporazuma sa MMF-om omogu}iti realizaciju paketa socijalne pomo}i u ukupnoj vrijednosti od 1,45 milijardi dinara. Bi}e izdvojena 252 miliona dinara za narodne kuhiwe 69 postoje}ih i deset novih. Tako|e }e biti odvojen 131 milion dinara za 53.300 paketa osnovnih `ivotnih sredstava i higijenske pakete za stara lica i seoske porodice.

godine za gra|ane Srbije zbog usporenog rasta i oporavka privrede i ocijenio da Srbija mora da smawi javnu potro{wu i poja~a fiskalnu disciplinu da bi taj usporeni rast lak{e podnijela. - Dva su razloga revidirawa BDP-a sa dva na 1,5 odsto u ovoj i sa ~etiri na tri odsto u idu}oj godini - ni`i obim izvoza i smawen priliv investicija - rekao je Jeger. On je upo zo rio da, ako Srbija `eli uspje{an zavr{etak ~etvrte revizije stend-baj aran`mana sa Fondom, mora do juna da uputi u skup{tinsku proceduru prijedlog zakona o penzionom sistemu i da smawi broj zaposlenih u dr`avnoj administraciji. Kona~nu odluku o uspje{nom zavr{etku ~etvrte revizije kreditnog aran`mana da}e iz vr{ni i upra vni odbo ri MMF-a krajem juna.

DSS

Odbacili odgovornost za satelit
BEOGRAD - Demokratska stranka Srbije (DSS) saop{tila je ju~e da nije odgovorna za {tetu od oko 36 miliona evra koja je nasta la zbog ne po {to vawa ugovora o iznajmqivawu izraelskog satelita, javio je B92. DSS demantuje navode pojedinih medija da 2006. godine nije pokrenuta istraga protiv biv{eg mi nis tra od bra ne SCG Prvoslava Davini}a.

Krkobabi} - Abulnagu

Uhva}en ubica prostitutke
NOVI SAD - Novosadska policija uhapsila je u srijedu uve~e kod Titela Miroslava Demirovi}a (25) iz sela Vilovo, kod Novog Sada, zbog sumwe da je na Ka}koj petqi ubio prostitutku Maricu Nikoli} (33) iz Beograda. Prema nezvani~nim saznawima, Demirovi} je `rtvu iz za sada nepoznatih razloga u utorak preklao no`em i ostavio polugolu u `buwu iza benzinske pumpe “Avia“ na ulasku u Novi Sad iz pravca Zrewanina. Le{ je, poslije obavqenog uvi|aja, preba~en u novosadski Institut za sudsku medicinu radi obdukcije koja bi trebalo da utvrdi ta~an uzrok smrti. Prostitutka je bila u braku i ima jedno dijete, a stanovala je u Beogradu i Pan~evu.

Dvije osobe povrije|ene u po`aru
BEOGRAD - Dvije osobe su povrije|ene u po`aru koji je ju~e izbio u stanu na Obili}evom vencu u Beogradu, rekla je agencijama portparol Hitne pomo}i Nada Macura. Ona je kazala da su te osobe prevezene u Centar za opekotine, plasti~nu i rekonstruktivnu hirurgiju Klini~kog centra Srbije, kao i da su na lice mjesta bile upu}ene dvije ekipe te slu`be. U Vatrogasno-spasila~koj ekipi je re~eno da je uga{en po`ar, koji je izbio rano ujutru u stanu na petom spratu na Obili}evom vijencu broj 21. Po `ar se ni je pro {i rio na dru ge sta no ve, a uzrok izbijawa jo{ nije poznat. Kada je po`ar izbio, u stanu su bile ~etiri osobe.

Ma|ari ne odlaze iz Srbije
NOVI SAD - Visoki funkcioner Saveza vojvo|anskih Ma|ara (SVM) i narodni poslanik Balint Pas tor oci je nio je ju ~e da ne }e bi ti “odliva“ Ma|ara iz Srbije zbog toga {to im je pru`ena mogu}nost da, pored srpskog, imaju i paso{ Ma|arske, prenijele su agencije. - Ko je odlu~io da se iseli iz Srbije, davno se iselio, pa dobijawe dvojnog dr`avqanstva svakako ne}e biti novi razlog za takvu odluku - rekao je Pastor. On je dodao da dobijawe dvojnog dr`avqanstva za Ma|are koji `ive u susjednim dr`avama nije prijetwa suverenitetu Srbije, te da je u pitawu zakonsko rje{ewe koje ve} postoji, kako u Srbiji, tako i u drugim dr`avama regiona.

Unapre|ewe saradwe sa Egiptom
BEOGRAD - Potpredsjednik Vlade Jovan Krkobabi} ukazao je da postoje veliki potencijali za unapre|ewe ekonomske saradwe Srbije i Egipta, javile su agencije. On je na ju~era{wem sastanku sa ministrom za me|unarodnu saradwu Egipta Fejzom Abulnagu rekao da o dobrim bilateralnim i politi~kim odnosima dvije zemqe svjedo~i i nedavna posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadi}a Egiptu.

24 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

\ukanovi} sada {iri antisrpske pri~e zbog toga {to je vidio da mafija ne mo`e da kupi Tadi}a.

Region
Slovenija

Neboj{a Medojevi}, lider crnogorskog Pokreta za promjene

Otvorena vrata za ukidawe presude za zlo~in nad Srbima u Osijeku
FOTO: ARHIVA

Jednomjese~ni pritvor [ari}evom jataku
QUBQANA - Draganu To{i}u, uhap{enom pod sumwom da je glavni saradnik narko-bosa Darka [ari}a u Sloveniji, istra`ni sudija je poslije saslu{awa odredio jednomjese~ni pritvor, javile su ju~e agencije. Tu vijest je potvrdio i To{i}ev advokat Janez Ko{~ak, na vo de }i da ne ma do ka za za pro tiv za ko ni to dje lo vawe wegovog klijenta, niti razloga za pritvarawe. Ko{~ak je dodao da se To{i}u, vlasniku dva lokala u Qubqani, na teret stavqaju nezakoniti poslovi s drogom. U utorak u akciji slovena~ke policije uhap{eno je 15 qudi za koje se sumwa da su bili u vezi sa [ari}em, a {estorici ve} saslu{anih u Okru`nom sudu u Qubqani produ`en je pritvor.

Ustavni sud osloba|a Glava{a
^ini se da je Ustavni sud ukinuo presudu za prodaju droge da bi omogu}io ru{ewe presude protiv Glava{a, rekao hrvatski zvani~nik
Branimir Glava{

Podgori~ki list “Dan”

Jo{ nije rasvijetqeno ubistvo urednika
POD GO RI CA - Gla vni urednik podgori~kog lista “Dan” Du {ko Jo va no vi} ubijen je prije {est godina, a jo{ uvi jek ni su po zna ti nalogodavci i motivi zlo~i na, pre ni je le su ju ~e agencije. Za sau~esni{tvo u ubistvu urednika “Dana“ osu|en je Podgori~anin Damir Mandi}, ko ji je ka`wen sa 18 godina zatvora, jer je Apelacioni sud preina~io tu presudu. Sudski postupak protiv jedinog okrivqenog za ubistvo ure dni ka “Da na“ ni je okon~an, jer wegovi advokati in sis ti ra ju na wego voj nevinosti i tra`e od Vrhovnog su da Crne Go re da prei spi ta pre su du. Brat ubi je nog no vi na ra “Da na” Miodrag Jovanovi} rekao je agen ci ji Be ta da se “sa da samo uzda u me|unarodnu zajednicu“.

ZAGREB - Ustavni sud Hrvatske je 29. aprila ove godine donio odluku koja {irom otvara vrata ukidawu presude za ratni zlo~in nad osje~kim Srbima i osloba|awu Branimira Glava{a, kao i {estorice saoptu`enika, ~ime se stvaraju preduslovi za uru{avawe hrvatskog pravosudnog sistema, javi-

li su hrvatski mediji. Ustavne sudije su ukinule pre su du za pro da ju dro ge Puqaninu D. T. sa obrazlo`ewem da je u wenom dono{ewu kao ~lan vije}a pulskog @upanijskog suda u~estvovao su di ja, ko ji je “ta ko |e bio ~lan vije}a istog suda koje je do ni je lo rje {ewe o pro du -

`ewu pritvora“.

ISTE SUDIJE produ`ile pritvor i donijele presudu
S obzirom na to da se isto dogodilo i u “slu~aju Glava{“, da su u vije}u zagreba~kog @upanijskog suda koje ga je osudilo na deset go-

Advokat Ante Maduni}
Da je pomenuta odluka Ustavnog suda probudila nadu u Glava{evom taboru potvrdio je i jedan od wegovih advokata Ante Maduni}. U `albi na presudu Glava{u, Maduni} kao bitnu povredu odredaba kaznenog postupka navodi ~iwenicu da je na glavnoj raspravi u~estvovala “kao sudija - ~lan vije}a Rajka Tomerlin-Almer, iako je ista u~estvovala u dono{ewu odluke od strane vanraspravnog vije}a 2007. godine“ kada je odlu~eno o produ`ewu pritvora dvojici Glava{evih saoptu`enika.

dina zatvora sjedile sudije koje su ranije odlu~ivale o pritvoru, vi{e je nego izvjesno da bi Ustavni sud mogao da vrati postupak osje~kom ratnom zlo~incu na po~etak. [tavi{e, visokopozicionirani pravosudni zvani~nik ka`e kako se ~ini da je Ustavni sud “donio ovakvu odluku da bi omogu}io ru{ewe presude protiv Glava{a“. - Rije~ je o sasvim novoj praksi koja nema upori{te u na{im zakonima. Drugim rije~ima, Ustavni sud smatra da nijedan ~lan sudskog vije}a koji sudi nekom optu`eniku nije ranije smio da mu produ`i pritvor - rekao je hrvatski pravosudni zvani~nik.

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 25

Svijet

TOP STORIES CNN
U Poqskoj je po~elo razmje{tawe ameri~kog protivraketnog mobilnog sistema “Patriot“. Baterija i projektili tipa “zemqa-vazduh“ postavqeni su na sjeveru zemqe, blizu granice sa Rusijom. Razmje{tawe raketa i prate}ih jedinica od 150 ameri~kih vojnika sa ameri~ke strane obja{weni su potrebom da se obu~e poqski vojnici.

Eksplozija bombe ispred Doma kulture u Stavropoqu

Vijesti
Gr~ka

U teroristi~kom napadu poginulo sedmoro qudi
Zbog teroristi~kog napada u Stavropoqskom kraju na Kavkazu, u kojem je sino} ubijeno sedmoro qudi, a vi{e od 40 raweno, petak progla{en danom `alosti
STAVROPOQ - Prema naj no vi jim po da ci ma, se dam osoba je poginulo, a 42 rawene u te ro ris ti ~kom na pa du ko ji se pre ksi no} dogodio u Stavropoqu, glavnom gradu ruskog kavkaskog Stavropoqskog kraja, javile su agencije. Me|u poginulima su pet `ena i 12-godi{wa djevoj~i ca. Is tra `ni ko mi tet pri Dr`avnom tu`ila{tvu saop{tio je da je bomba eksplo di ra la po red zgra de stavropoqskog Doma kulture, gdje je za 15 minuta treba lo da po ~ne kon cert ~e~enske folklorne grupe. Saop{teno je da se bomba, ja~ine od oko 400 grama trotila i dopuwena sitnim metalnim predmetima, nalazila u kutiji od soka.

Premijeru iskqu~en telefon
ATINA - Radnici gr~kog te le ko ma za bu nom su iskqu~ili ku}nu telefonsku liniju gr~kom premijeru Ge or gu Pa pan dreuu, poku{av{i zapravo da blokiraju liniju jednom od svojih du`nika. Broj telefona tog neplati{e i ku}ni broj gr~kog premijera razlikuju se samo u jednom broju. Zanimqivo je da gre{ku niko, ~ak ni Papandreu, nije primijetio dva dana.

Peru

Poginuli na Amazonu
LIMA - Najmawe deset qudi je po gi nu lo, a 40 nestalo kada je peruanski brod po to nuo u ri je ci Amazon, nedaleko od granice sa Kolumbijom, izvijes ti li su ju ~e lo kal ni me di ji. Vlas ti su sa op {tile da je spaseno vi{e od 200 putnika, a spasila~ke ekipe i daqe tragaju za nes ta li ma. Uzrok ne sre }e, ko ja se do go di la prekju~e, najvjerovatnije je bio preveliki broj putni ka i pre to va re nost broda prtqagom.

PROVOKACIJA bez presedana
Istra`ni organi tragaju za autom za ko ji se pretpostavqa da je povezan sa eksplozijom. U grad skim bol ni ca ma na la ze se jo{ 33 li ca, a stawe ve }i ne rawenih procjewuje se kao sredwe te-

Policija na mjestu eksplozije

{ko. U te{kom i kriti~nom stawu nalazi se oko desetoro qudi, ka zao je lo kal ni funkcioner Boris Skipka. Gu ber na tor Sta vro poqskog kraja Valerij Gajevski op tu `io je za na pad sna ge ko ji ma se ne do pa da {to Sjeverni Kavkaz postaje

stabilan i privla~an za doma}e i strane investitore. Ga jev ski je ka zao da je rije~ o “`estokoj provokaciji bez presedana, ~iji je ciq da uz drma me |u na ci onalnu stabilnost u kraju“. Prema wegovim rije~ima, ovih dana kraj je trebalo da posjeti predstavnik predsjednika Rusije za Kavkaski federalni okrug Aleksandar Hlopowin i on smatra da je akci ja po ve za na s wegovim dolaskom.

[vedska

Zatvor za {efa Crvenog krsta
STOK HOLM - Biv {i {ef komunikacija {vedskog Crvenog krsta osu|en je na pet godina jer je organizaciju pokrao za milione {ved skih kru na. Stokholmski okru`ni sud proglasio je Johana af Done ra kri vim za pre va ru Crvenog krsta i [vedskog dru{tva oboqelih od raka. Mje se ~na pla ta od 7.500 evra mu je bila premala, pa je ukradeni novac koristio za pla}awe tro{kova kao {to je sinovo obrazovawe o internatu.

Dan `alosti
Ju~e je regionalna vlada odlu~ila da petak proglasi danom `alosti i da izdvoji 29 miliona rubaqa za pomo} porodicama stradalih u teroristi~kom napadu.

Ve}a saradwa SAD sa saveznicima
VA[INGTON - Nova ameri~ka Nacionalna bezbjednosna strategija, za razliku od administracije biv{eg predsjednika, vi{e }e se oslawati na saradwu sa saveznicima u borbi protiv terorizma i drugih globalnih problema. U pregledu nove bezbjednosne strategije administracije predsjednika Baraka Obame, u koju je agencija AP imala uvid, prvi put je i doma}i terorizam ubrojan u prijetwe naciji, me|u koje spada i me|unarodni terorizam, {irewe nuklearnog naoru`awa, ekonomska nestabilnost, globalne klimatske promjene i opadawe demokratskih sloboda u svijetu. SAD se u woj zala`u za razvoj {ireg bezbjednosnog partnerstva i pomo} drugim zemqama u wihovoj sopstvenoj odbrani.

Britanija ima 225 bojevih glava
LONDON - Novoimenovani britanski ministar spoqnih poslova Vilijam Hejg objavio je povjerqiva dokumenta prema kojima Velika Britanija ima 225 bojevih glava, od ~ega je 160 aktivnih. Hejg je objavu dokumenata objasnio kao `equ za izgradwom povjerewa me|u zemqama koje posjeduju nuklearno naoru`awe, te nastojawe da se smawi broj nuklearnih glava u svijetu. Prema vojnim stru~wacima, britanski nuklearni arsenal je peti po veli~ini na svijetu. I SAD su nedavno objavile podatke o svom nuklearnom arsenalu, u kojima stoji da je u septembru 2009. godine u SAD bilo 5.113 nuklearnih glava. Godinu ranije i francuski predsjednik Nikola Sarkozi je objavio kako ta zemqa posjeduje mawe od 300 bojevih glava.

DOBRA VIJEST

AUSTRIJA
Tornado koji je pogodio Austriju usmrtio je dvije osobe. Tornado je pogodio grad Klosternojburg, koji se nalazi u blizini Be~a. Trajao je 11 minuta i uzrokovao je veliku materijalnu {tetu.

SAD
Ameri~ke vlasti su prekinule mre`u razmjene materijala dje~ije pornografije preko me|unarodnog veb sajta o kojoj se dvije godine vodi istraga. Veb sajt je na svom vrhuncu imao vi{e od hiqadu ~lanova, a od po~etka istrage 2008. godine uhap{eno je preko 50 qudi u vi{e od 50 dr`ava.

LO[A VIJEST

26 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Nova prijetwa Pjongjanga Seulu

Odbacuje sporazum o spre~avawu sukoba
SEUL - Sjeverna Koreja ju~e je zaprijetila da }e odbaciti sporazum o spre~avawu iznenadnih sukoba ratnih mornarica, {to se predstavqa kao mjera odmazde prema Ju`noj Koreji, koja optu`uje Pjongjang da je odgovoran za potapawe wenog ratnog broda. Istovremeno, ju`nokorejska mornarica je odr`ala veliku protivpodmorni~ku vje`bu. U vje`bi je u~estvovalo deset ratnih brodova koji vr{e provjeru dubinskih naboja protiv podmornica i pomorskog oru`ja. Jednodnevna podmorni~ka vje`ba Ju`ne Koreje zapadno od grada Taean je namijewena pripremi za mogu}i napad Sjeverne Koreje.

[teta
Zatvarawe vazdu{nog prostora Evrope zbog erupcije vulkana na Islandu nanijelo je svjetskoj ekonomiji {tetu od pet milijardi dolara, navedeno je izvje{taju kompanije “Erbas“. Istra`ivawe koje je sprovela kompanija “Oksford ekonomiks“, specijalizovana za ekonomske prognoze, pokazalo je da je prva sedmica “vulkanske krize“ ko{tala svjetsku ekonomiju 4,7 milijardi dolara, dok je sqede}a obustava (pribli`no 5.000 letova) u periodu do 24. maja pove}ala tu sumu jo{ pet odsto.

Istra`ivawe “Mersera“

Be~ najboqi za `ivot
LONDON - Najboqi grad na svijetu za `ivot je Be~, a naj go ri Ba gdad, po ka zuje is tra `i vawe bri tan ske konsultantske firme “Merser“. Se dam gra do va u Wema ~koj, Aus tri ji i [vaj car skoj na la ze su me |u prvih 10 kada je kvalitet `ivota u pi tawu, na vo di se u istra`ivawu “Kvalitet `ivqewa 2010“, kojim je obuhva}en 221 grad. Iza aus trij ske pres to nice koja je zauzela prvo mjesto, na dru gom i tre }em mjes tu na la ze se dva {vaj carska grada, Cirih i @eneva. Me|u prvih 10 su i wema~ki gra do vi Di sel dorf, na {es tom mjes tu, Fran kfurt i Mihnen, koji dijele se dmo mjes to, i {vaj carski Bern koji je zauzeo deveto mjesto. Najgore rangirana je ira~ka prestonica Bagdad, koja je za uze la posqedwe 221. mjesto, a me|u posqedwih 10 na listi nalazi se i presto ni ca Ha iti ja Port-oPrens.

Ponovo prekid aviosaobra}aja

Stru~waci objavili upozoravaju}i izvje{taj

Opasnost od erupcije vulkana Katla
Postoji velika mogu}nost kratkotrajne erupcije vulkana Katla, ve}eg i sna`nijeg od Ejafjalokula. Erupcije na Islandu, ponovo }e dovesti do ote`anog odvijawa aviosaobra}aja
u Londonu, nau~nici su saop{ti li da su ot kri li da su oblaci vulkanskog pepela, koji su se nedavno nadvili iznad [kot ske, uzro ko va li “naboj“ koje bi mogao o{tetiti avione: - Nabijene ~estice mogu prouzrokovati smetwe u radiovezi, a ako u|u u avion mogu predstavqati opasnost i za putnike i za avione - potvr|uju stru~waci. LONDON - U izvje{taju koji su ju~e u Londonu objavili stru~waci upozorava se da bi se drugi vulkan na Islandu mogao aktivira poslije erupci je vul ka na Eja fja lo kul, zbog ~ega se vi{e od mjesec dana ote`ano odvijao i bio u pre ki du avi osao bra }aj u Evropi. - Postoji velika mogu}nost kratkotrajne erupcije vulkana Katla, ve}eg i sna`nijeg od Ejafjalokula - ocjewuju eksperti Instituta za smawewe rizika i broja katastrofa pri Univerzitu u Londonu. Stru~waci ocjewuju da je vrlo vjerovatno da }e erupcije na Islandu, umjerene ili velike, zajedno s odgovaraju}im vremen skim uslo vi ma, po no vo dovesti do ote`anog odvijawa aviosaobra}aja. U drugom izvje{taju, koji je objavio Institut za fiziku

Amnesti interne{nal

Izvje{taj o za{titi qudskih prava
WUJORK - Svjet ska or ga ni za ci ja za za {ti tu qud skih pra va, Amnes ti in ter ne {nal, osu di la je SAD, Rusiju i Kinu zbog nedovoqne borbe u za{tite qudskih prava. U svom godi{wem izve{taju koji obuhvata stawe u 159 zemaqa, Amnesti interne{nal je upozorio na rast ksenofobije, rasizma i netolerancije posebno u Evropi i Aziji. Blokirawe napretka na poqu me|unarodne pravde, za{tita svojih saveznika, djelovawe samo onda kada je to politi~ki zgodno neke su od zamjerki koje je na ra~un tri najve}e sile izrekao Amnesti interne{nal. Amnesti interne{nal je u svom izvje{taju iznio zamjerke na rad predsjednika SAD, i wegovih neispuwenih obe}awa o zatvarawu zatvora Gvantanamo.

^ESTICE sa “nabojem“ o{te}uju avione
U nedjequ, 24. maja, saop{teno je da je zavr{ena erupci ja vul ka na Eja fja lo kul. Erupcijom vulkana 14. aprila izba~ene su ogromne koli~ine pepela, zbog ~ega je tog mjeseca bio paralizovan aviosaobra}aj u Evropi.

Erupcija Ejafjalokula za sada zavr{ena

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 27

Sanirawe posqedica potonu}a naftne platforme u Meksi~kom zalivu Ciq je da se upumpavawem dovoqne koli~ine materijala nadvlada pritisak nafte i gasa koji kuqaju sa dna mora, bu{otina zatvori i potom zacementira
WU OR LE ANS - Naf tna kompanija “Briti{ petroleum“ je saop{tila da se naj no vi ji po ku {a ji da se za pu {i o{te }e ni naf tni izvor iz koga se u vode Meksi ~kog za li va izli va ju ogromne koli~ine nafte, za sada, odvija po planu. Kom pa ni ja u bu {o ti nu, pod ve li kim pri tis kom, ubrizgava muq koji bi trebalo da onemogu}i daqe kuqawe nafte; u tom slu~aju bi bu{otina bila zalivena betonom. U kompaniji ka`u da }e se za nekoliko dana znati da li je ope ra ci ja bi la us pje {na. Ciq je da se upumpavawem dovoqne koli~ine materijala nadvlada pritisak nafte i gasa koji kuqaju sa dna mora, bu{otina zatvori i potom zacementira. Postoji me|utim rizik da bi ven til za spre ~a vawe izlivawa, koji je u trenutku havarije 20. aprila zakazao i koji se nalazi na vrhu bu{otine, mogao da pod pritiskom pukne. U tom slu ~a ju bi se na lokaciji udaqenoj 80 kilome ta ra od oba la Luj zi ja ne pojavila nova pukotina iz koje bi naf ta nas ta vi la da kuqa. Ame ri ~ka vla da je da la
Wu Orleans
U{}e Misisipija

Vijesti
Atina

Zatvarawe bu{otine te~e po planu

Masovna tu~a
ATINA - Ukupno 13 dr`avqana Banglade{a preba~eno je u bolnicu poslije preksino}ne masovne tu~e dvije grupe imigranata u centru Atine, saop{tila je policija, dodaju}i da je u sukobu u~estvovalo oko 200 qudi. Predstavnik policije je rekao da }e 13 hospitalizovanih, po{to im se pru`i neophodna medicinska pomo}, biti uhap{eno i poslato pred istra`nog sudiju. Agencija ANA prenosi da je sukob, u kome je bilo pripadnika vi{e nacija, izbio na vi{e mjesta, uglavnom u klubovima i barovima.

Avganistan

Ubijen lider talibana
ASADABAD - Jedan od glavnih lidera pakistanskih talibana najvjerovatnije je ubijen u sukobu sa avganistanskim snagama u blizini granice, saop{tio je ju~e visoki oficir avganistanske policije. Maulvi Fazlulah, {ef frakcije talibana u pakistanskoj dolini Svat je, po svemu sude}i ubijen, kao i {est wegovih saboraca, u distriktu Barg Matal u avganistanskoj provinciji Nuristan.

Nafta mrqa naru{ila mo~varni ekosistem SAD

FOTO: AGENCIJE

odo brewe za izvo |ewe ove operacije. “Bri ti{ pe tro le um“ je izlo`en velikom pritisku da zaustavi izlivawe nafte iz o{te }e nih in sta la ci ja na dnu mo ra po sli je ne ko li ko prethodnih neuspjelih poku{aja. Naftna kompanija isplatila je gra|anima, uglavnom lokalnim ribarima, najmawe 29 miliona dolara u vidu naknada za ekonomsku {tetu koju je izazvalo curewe nafte iz bu{otine.
Panama Siti

Nafta je po~ela da kuqa pro{log mjeseca poslije eksplozije na naftnoj platformi “Dipvoter horajzon“ kada je `i vot iz gu bi lo 11 ra dnika. Od tada se u more, po nekim procjenama, izlilo skoro 26,5 miliona litara nafte. Nafta je tokom maja po~ela da zapquskuje obalu ameri~kih dr`ava koje izlaze na za liv i ozbiqno na ru {a va mo~varni ekosistem tog dijela SAD.

MU^NINA
Ameri~ka obalska stra`a povukla je ribarske brodove iz akcije ~i{}ewa priobaqa Lujzijane od izlivene nafte u Meksi~kom zalivu, po{to je nekim ~lanovima posade pozlilo. Obalska stra`a je saop{tila da su ~lanovi posade tri broda, koja su pomagala u ~i{}ewu 1000 qudi, sa najrazli~itijom opremom, poslali smo pravne savjetnike da pomognu ribarima koji su ostali bez izvora prihoda. Pokrenuli smo i u podru~ju Breton Saunda, 50 kilometara jugoisto~no od Wu Orleansa, prekju~e poslije podne prijavili da pate od mu~nine, vrtoglavice, glavoboqe i bolova u grudima. ^etvorica mornara su preba~ena u bolnicu, a jedan od wih je zadr`an na lije~ewu, prenijele su agencije. istragu o tome kako to naftne kompanije mogu da ka`u da znaju kako da rije{e sli~ne probleme, a da zapravo ne znaju - rekao je Barak Obama.

Kina

Radnik sko~io sa postrojewa
HONGKONG - Radnik tajvan ske kom pa ni je “Fok skon“ poginuo je kasno preksi no} ka da je sko ~io sa zgrade postrojewa u gradu [enzen na jugu Kine, i to je od po~etka godine deseti sli~an slu~aj samoubistva u ovoj firmi. U odvojenim izvje{tajima tri tajvanske televizijske stanice javile su da je mlada `ena tako|e sko~ila sa zgrade, ali da je pre`ivjela i da je te`e povrije|ena. Ukoliko ovi izvje{taji budu ta~ni onda je do sa da 13 li ca sko ~i lo sa zgrade kompanije “Fokskon“. Troje je pre`ivjelo pad.

ISPLA]ENO 29 miliona dolara od{tete
Administracija predsjednika Obame gubi strpqewe, a sam predsjednik SAD je najavio da }e u petak posjetiti region Meksi~kog zaliva. - Niko nije qu}i od mene, jer, na kraju krajeva, ja sam predsjednik i kada se tako ne{to desi za va{eg mandata svakog dana se pitate kako }emo to da rije{imo. U Meksi~ki zaliv smo poslali preko

Lokacija o{te}enog naftnog izvora

MEKSI^KI ZALIV

Ra{irenost naftne mrqe

Ubrizgavawe muqa u o{te}eni naftni izvor

U Argentini uhap{ena biv{a “misica“ Enxi Sanklemente Valensija

Organizovala krijum~arewe droge
BUENOS AJRES - Biv{a “mis” Kolumbije i manekenka Enyi Sanklemente Valensija (31) uhap{ena je u hostelu u Buenos Ajresu u Argentini. Policija je u martu izdala nalog za weno hap{ewe otkriv{i da je organizovala krijum~arewe droge. Sumwa se da je regrutovala mlade manekenke da prenose kokain iz Argentine u Evropu. Policija je prije pet mjeseci uhapsila 21-godi{wu mane ken ku s 55 ki lo gra ma kokaina. Preko we su do{li do jo{ {est manekenki koje su krijum~arile drogu i na kraju do wiho ve {e fi ce Enyi. Uhap si li su jo{ ne ko li ko qudi, a u pritvoru je i wen de~ko, argentinski maneken.

Iran

REGRUTOVALA manekenke za {verc kokaina
Neki uhap{eni otkrili su kako su wih dvoje bili na ~elu kri mi nal ne or ga ni za ci je. Advokat Enyi tvrdi da je nevina, a nije se htjela predati jer je strahovala kako }e u zatvoru biti silovana ili napadnuta. Wena majka Yenet Valensija

stigla je pred hostel, ali policija joj nije dozvolila da vidi k}erku: - Ovo je zavjera protiv we. Iskori{tavaju moju k}erku. Ona je nevina - rekla je majka i dodala kako je spremna dati intervju, ako joj plate, jer joj treba novac za k}erku. Enyi je 2000. godine ponije la pres ti `nu ti tu lu kraqice kafe, ali ju je morala vratiti dva dana kasnije zato {to se otkrilo da je bila udata, {to je protivno pravilima. Bila je supruga kolumbijskog preduzetnika Barankila. Platio joj je studije novinarstva i

razveli su se tri mjeseca kasnije. Neimenovani prijateq s fakulteta otkrio je kako je

odustala poslije tri semestra studirawa, a {kolarinu potro{ila na silikone u grudima.

Obje{en zbog silovawa
TEHERAN - ^ovjek koji je osu|en na smrtnu kaznu zbog silovawa obje{en je u zatvoru Zahedan, na jugoistoku Ira na, pre ni je la je ju ~e agencija Fars. Agencija navo di da je Ya m{id Mir obje{en prekju~e u zatvoru, ali ne navodi ostale detaqe. Prema informacijama koje je iz lokalnih medi ja pri ku pi la agen ci ja Frans pres, u Iranu je od po~etka godine izvr{eno najmawe 68 egzekucija.

Enxi Sanklemente Valensija

FOTO: ARHIVA

28 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 29

Razbibriga
Od tra~a do istine

Oti{ao ~ovjek kod doktora i vra}a se ku}i veoma tu`an. Pita ga `ena {ta je bilo, a on }e: - Ja do{ao kod doktora i on me pregledao i napisao recept da u apoteci nabavim tablete i da ih redovno tro-

{im. Rekao mi da ih moram piti do kraja svog `ivota. @ena ga upita {ta je tu lo{e, mora piti tablete pa {ta, a jadni ~ovjek }e: - Ma problem je {to mi je dao samo tri tablete.

Do{ao mladi} kod roditeqa svoje djevojke da je zaprosi, ali otac ni da ~uje, nego ga bijesno izbacuje iz ku}e.

- Dobro, dobro - gun|a nesu|eni mlado`ewa izlaze}i i dodaje: - Za devet mjeseci }ete me moliti da je o`enim.

Zaposlila se plavu{a kao ~ista~ica u nekom velikom trgova~kom centru. Prije odlaska {ef je pozove u

kancelariju i ka`e joj: - Nemojte zaboraviti da o~istite i pod lifta! - A, je li na svakom spratu?

Pomirewe sa Anabelom
Muzi~ar i u~esnik rijaliti serijala “Farma“ Gagi \ogani zakleo se da }e dati sve od sebe da se po izlasku sa imawa pomiri sa biv{om suprugom Anabelom! Naime, na farmi je obiqe`en Dan mladosti, a Gagi se tom prilikom zakleo da }e se potruditi da ponovo bude sa nekada{wom suprugom. - Zakliwem se da }u mawe spavati i svim srcem }u se potruditi da se pomirim s Anabelom - rekao je on prilikom pionirske zakletve. S obzirom na to da nije ~uo informaciju da wegova biv{a `ena Anabela i wen novi izabranik Mladen Radulovi} planiraju da stanu pred mati~ara, Gagiju }e sigurno smije{no zvu~ati ova zakletva kada se vrati u civilizaciju... I ne samo to. Mediji su zabiqe`ili da se biv{a Gagijeva `ena pojavila na dodjeli “Oskara popularnosti“ u Be~u, a u o~i je upadao wen zaokrugqen stoma~i}, koji bi po slobodnoj procjeni mogao da bude stoma~i} trudnice u tre}em mjesecu trudno}e. Ina~e, Anabela i Mladen upoznali su se i “smuvali“ u posqedwoj sezoni rijaliti serijala “Veliki brat“ i od tada su nerazdvojni. Svadbu su najavili za jesen, a izjavili su i da bi voqeli uskoro da pro{ire porodicu. Po{to klasi~na musaka koju svi poznajemo ima za sastojke uglavnom krompir, mqeveno meso i ostale dodatke, ovoga puta za one koji su `eqni promjene predla`emo recept za musaku sa patlixanima. Svakako, tu je i mqeveno meso, po mogu}nosti ~isto june}e, pa malo umaka od paradajza, malo parmezana...

Sastojci
( za 4 osobe) 500 g mqevenog june}eg mesa patlixana sredwe veli~ine umak od paradajza parmezan crni luk bijeli luk per{un mrkva bijeli umak (od bra{na i mlijeka) za~ini prema ukusu

Priprema
1. Patlixane o~istite, izre`ite na kri{ke po du`ini, te ako imaju puno sjemenki, odstranite ih jer daju jelu gorak ukus. Posolite ih i ostavite ih oko 30 minuta da puste vodu. Zatim ih ocijedite i propr`ite na malo maslinovog uqa u teflonskoj tavi, pa ih stavite na tawir. 2. Na maslinovom uqu propr`ite crni luk dok se ne pozlati, dodajte bijeli luk i malo sjeckanog per{una, zatim naribanu mrkvu i sve zajedno promije{ajte. Kad ste to prodinstali, dodajte meso, zatim umak od paradajza i za~ine. 3. Na posebnom tawiru naribajte topqivog sira koji }e vam poslu`iti za posipawe izme|u slojeva. Kao umak kojim }ete preliti pojedini sloj musake, u posebnoj posudi pripremite smjesu od tri ka{ike bra{na i hladnog mlijeka, koju }ete zamutiti pjewa~om. Smjesa mora biti rijetke konzistencije. 4. U posudu u kojoj }ete pe}i musaku po~nite slagati slojeve. Na dno patlixan, zatim umak s mesom, naribani topqivi sir, parmezan i za kraj sve prelijte umakom od bra{na i mlijeka. I tako sve dok ne potro{ite sve namirnice. 5. Na kraju sve zalijte tim bijelim umakom tako da su svi slojevi dobro natopqeni, pokrijte aluminijumskom folijom i u zagrijanu rernu na 180 stepeni Celzijusa oko 25 minuta. Zatim maknite foliju i pustite da se zape~e na istoj toj temperaturi, koju po potrebi mo`ete smawiti kako gorwi sloj ne bi izgorio.

HOROSKOP
Cijene u KM
meso patlixani umak parmezan luk per{un mrkva mlijeko za~ini 6 1,5 0,6 0,8 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3

Ovan
(21.3 - 20.4)
U trenutku donosite odluku i kre}ete u akciju. Po{to ne mo`ete da se povu~ete, u konfliktu ste sa samim sobom. A kad niste? Ni{ta stra{no, samo se sqede}ih mjeseci morate u~iti strpqewu i disciplini. Okrenite se sadr`ajima koji obe}avaju sigurniji ishod.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Ne morate puno da radite, a vremena da }askate imate na pretek. Niko kao pripadnici ovog komunikativnog znaka ne umije tako slatko da prenosi tra~eve, pa se jedino wima ne uzima za zlo takvo pona{awe. Partner vam po ko zna koji put dokazuje qubav. Ne odbijajte ga!

4

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Nekoliko dana su problemi u drugom planu pred naletom prijatnih doga|awa. Na`alost, svemu jednom do|e kraj, pa se tako i vi morate vratiti u realnost, koja nije nimalo ru`i~asta. Posebno vaqa obratiti pa`wu na zdravqe.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Va{a dru{tvena narav i `eqa za komunikacijom trenutno su u prvom planu. Dobro se osje}ate jer ste zadovoqni svim segmentima `ivota. Izuzetno vam prija dru`ewe sa Blizancima, zato {to su oni dinami~niji i vedriji od vas, makar na prvi pogled.

Musaka od patlixana

10,8

Blizanci
(21.5 - 21.6)

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Na svojoj ko`i osje}ate pozitivnu energiju, pa prihvatite izazove koje vam nudi vanserijska osoba u vidu neodoqivog Ovna. Bi}e ludo i nezaboravno, o ~emu god se radilo. Pored obiqa strasti, ne propu{tate nijedan poslovni izazov: ponude, ugovore, planove.

Opasne zamke mr{avqewa
Mnoge djevoj~ice u pubertetu za kratko vrijeme dobiju nekoliko kilograma na te`ini, {to ih u~vr{}uje u uvjerewu da su debele, iako su istovremeno porasle nekoliko centimetara i dobile `enske obline
hvatila svoje tijelo. - U adolescenciji djevoj~ice ~esto pate zbog svog tijela i to mo`e da uka`e na neki ozbiqan psihi~ki problem koji treba hitno rije{iti. Mo`da je posredi strah od seksualnosti ili nerazrije{en Elektrin kompleks. Adolescentkiwa se goji zato da bi se za{titila od okoline. Konsultujte i nutricionistu i psihologa da bi va{i napori da joj pomognete br`e urodili plodom - ka`e Monik Lore. ti. Uos ta lom, qekar }e joj uka za ti na ra zli ku izme |u stvarne i umi{qene potrebe da smr{a, ka`e Loreova i dodaje da u tom uzrastu djeca lak{e pri hva ta ju mi{qewe stru~waka nego roditeqa. Mijewawe navika - Prije nego {to po~ne da dr`i dijetu, mora da promijeni lo{e navike, a to ponekad traje du`e nego {to se misli. Treba da izbaci iz ishrane “brzu hranu“ i zasla|ena gazirana pi}a. U periodu kad se organizam ubrzano razvija, uravnote`ena ishrana je dovoqna da se istope suvi{ni kilogrami. Ako je dijete sklono kompulsivnom pona{awu, pazite da se jedna zavisnost ne pretvori u drugu: mr{aviti zna~i kontrolisati svoje tijelo, a ta mo} je ponekad fatalna i mo`e da prouzrokuje ozbiqne poreme}aje u ishrani, navode stru~waci.

Aktivan i komunikativan dan. Funkcioni{ete, shodno sopstvenoj prirodi, na vi{e frontova. Zato neka vas ne za~udi nervna razdra`qivost usqed maksimalnog anga`ovawa. Ipak ste vi we`na egzoti~na biq~ica koja zahtijeva specijalan tretman.

Rak
(22.6 - 21.7)
Iako ste se maksimalno fokusirali na novac, umjesto da ga {tedite, kao {to umijete, bi}ete u situaciji da ga nemilice rasipate. Jedan od razloga je poklon za koji ne}ete `aliti. Iako astrolozi smatraju da ste {krti, vi ste samo izuzetno racionalni.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Na vas neko konstantno vr{i pritisak. Mo`da se ba{ zato lo{e osje}ate? Morate ne{to pod hitno preduzeti da biste iz sebe izbacili nepo`eqne emocije. Jedan od na~ina je da pozovete goste ili da organizujete susret po{to je na vas do{ao red. Smijeh je najboqa terapija.

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

Mnoge djevoj~ice te{ko podnose svoje obline. Posebno da nas, ka da je mr{a va oso ba si no nim za qepo tu. Ukoliko im u pubertetu ne pru`ite prave savjete i ne pomognete da se na pravi na~in izbore sa pogre{nim slikama koje name}e savremeni `ivot, va {a dje voj ~i ca mo `e da izraste u veoma nesigurnu `enu. Ka ko da je umi ri te i sprije~ite da zapo~ne dijetu koja mo`e da ima katastrofal ne posqedi ce po weno fizi~ko i psihi~ko zdravqe? Mijewawe slike o sebi Mnoge djevoj~ice u pubertetu za kratko vrijeme dobiju nekoliko kilograma, {to ih u~vr{}u je u uvje rewu da su debele, iako su istovremeno porasle nekoliko centimetara i dobile `enske obline. - Postoje dva perioda u

`ivotu kad se pove}ava koli~ina sala u organizmu: odmah po ro |ewu i u pu ber te tu obja{wava francuski nutricionista i psihoanaliti~ar Monik Lore, koja se specijalizovala za probleme adolescenata. Ali dok bucmasta beba izgleda simpati~no, adolescentkiwe obi~no pate zbog toga {to su se zaoblile. Zato je veoma va`no da prihvate svoj no vi iz gled i prei spi ta ju sliku koju imaju o sebi. To }e biti utoliko te`e {to se u tom periodu djevoj~ice ~esto iden ti fi ku ju sa svo jim omiqenim zvijezdama. Prihvatawe sopstvenog tijela - Nije samo va`no da se pravilno hrani, ve} i da se bavi fizi~kom aktivno{}u ne samo zato da bi potro{ila vi{ak kalorija ve} i da bi boqe upoznala i lak{e pri-

Lav
(22.7 - 22.8)
U globalu, zvijezde su vam naklowene, mada vas sitnice ponekad malo iritiraju. Sujeta je dovedena u pitawe, pa }ete biti rawiviji nego ina~e. Ne zamarajte glavu glupostima, ve} se okrenite onome {to ima {anse da uspije, a to su nov posao i zarada.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Partner je po~eo da vas dovodi do ludila. Ho}e ne{to {to ne mo`ete da mu pru`ite, pa su sva|e neizbje`ne. Ne znate {ta da radite? Da li da prekinete vezu ili da se sva|ate? Najboqe bi bilo da se smirite i sa~ekate povoqniji momenat. Sve }e biti u redu.

POTREBNO brinuti da djeca ne preska~u obroke
Pregled kod nutricioniste - ^ak i ako mislite da joj uop{te nije potrebna dijeta, ako tra`i da je odvedete kod stru~waka za ishranu, u~inite to. Svaki zahtjev treba uva`i-

Djevica
(23.8 - 23.9)
Izbjegavajte konfliktne situacije, jer je sklonost ka preuveli~avawu i dokazivawu izra`ena. Ne}ete od toga imati nikakve koristi. Jedan Ovan po{to-poto `eli da vas izbaci iz ravnote`e. Ukoliko vam po|e za rukom da ga obuzdate - svaka ~ast.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Na prvi pogled, neva`ni doga|aji mogu imati zna~aja za daqi tok zbivawa. Ne dozvolite da vam {anse promaknu, jer }e ponuda biti i te kako primamqiva. Uspostavqate brojne kontakte. Sa [korpijama nikako da na|ete zajedni~ki jezik. Potrudite se!

RJE[EWE: PRAKSA, GLASAK, LUK, V, MANDATI, U, OBEREK, MLAT, GD, ITERATIV, W, VELIKI, ARENA, LOGOPEDIJA, A^, ZRIKATI, MLA\A, SPAHIJA, [, KAMORA, AT, PITOMA NANA, RK, IW, RKB, INDIJANKA, METLE, BERN, AZRA, PATAK.

30 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawa Luka
GRADSKI VODI^

6

dje~aka

4

djevoj~ice

Ne zna se kada }e po~eti radovi na Centralnom spomen-obiqe`ju borcima VRS

Nerije{eni imovinski odnosi odga|aju izgradwu
Spomen-kompleks }e imati ~etiri specifi~ne ambijentalne cjeline, me|u kojima su podzemna spomen-soba, trg, park i spomenik koji su povezani sa okolinom, kazao [aji}
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawa Luka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Iz gradwa Cen tral nog spomen-obiqe`ja poginulim bor ci ma VRS i ci vil nim `rtvama Odbrambeno-otaybin skog ra ta Re pu bli ke Srpske na Bulevaru ~eka na rje{avawe imovinsko-pravnih odnosa za zemqi{te kao i izradu tehni~ke dokumentacije za izdavawe gra|evinske dozvole. Izja vio je ovo “Gla su Srpske“ pomo}nik ministra rada i bora~ko invalidske za{tite RS Du{ko Milunovi}. - Jo{ nije utvr|en ta~an termin po~etka radova a ukupna predra~unska vrijednost objekta je oko osam miliona maraka. Spomenik }e biti izgra|en na platou izme|u Buleva ra ca ra Du {a na, uli ca Skendera Kulenovi}a i Teodora Kolokotronisa, odnosno izme |u po slo vnog cen tra “Ekvator“ i tvr|ave Kastel kazao je Milunovi}. Gradske vlasti su imenovale Komisiju i sprovele konkurs po postupku me|unarodnog i javnog konkursa za izradu Idejnog rje{ewa spomenika. - Idej ni pro je kat ovog Spomen-kompleksa izradio je Arhitektonsko-gra|evinski fakultet u Bawoj Luci. Prvonagra|eno i usvojeno idejno

ZA DOKUMENTA do sada izdvojeno 150.000 KM

Zelena povr{ina na Bulevaru predvi|ena za spomenik

FOTO: ARHIVA

rje{ewe nudi ~etiri specifi~ne ambijentalne cjeline, me|u kojima su podzemna spomen-soba, trg, park i spomenik koji su povezani sa okolinom. Time su uspostavqene dinami~ke smjene razli~itosti oblikovanih prostora a kompleks je po ve zan u cje li nu ko ja ima prozra~nost i vizuelnu atraktivnost. Predvi|eno je i pos-

tavqawe pet grupacija stubova koji ozna~avaju toliko godina ra ta - ka zao je por tpa rol Administrativne slu`be grada Milenko [aji}. Prema wegovim rije~ima, Gradska uprava snosila je dio tro{kova dosada{we izrade te hni ~ke do ku men ta ci je u iznosu od 150.000 maraka. - Prostor izme|u tvr|ave

IDEJNA RJE[EWA
U Odjeqewu za prostorno ure|ewe isti~u da su razmi{qali izme|u tri dobra idejna rje{ewa. - Dva koja nismo prihvatili su tako|e bila odli~na. Jedno je predvi|alo pomenuti kompleks koji se uklapa u zelenilo i o~uvawe postoje}eg prostora. Bio je predvi|en i prostor sa vodom {to nije u skladu sa spomenobiqe`jem poginulim borcima jer je to simbol `ivota pa zato nije prihva}en - ka`u u ovom odjeqewu.

Kastel, gradske Tr`nice i takozvanog Bulevara odre|en i definisan Regulacionim planom “Jug 7” i odranije je rezer vi san za iz gradwu ovog spomen-obiqe`ja. Na taj na~in grad Bawa Luka ali i Republika Srpska `ele da odaju du`nu po~ast i zahvale svima onima koji su za Republiku Srpsku dali ono {to je najvrednije - svoje `ivote - kazao je [aji}.

VRIJEDNOST spomenika osam miliona KM
Penzioner Milanko Spasi} ka`e da su borci Vojske Republike Srpske zaslu`ili ve li ki spo me nik u cen tru Bawe Luke. - Spomenik na Bulevaru }e

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

ujedno biti trajni podsjetnik na herojsku borbu srpskog naro da za op sta nak na ovim prostorima. Ovo je najmawe {to se mo`e u~initi za sve srpske rodoqube koji su se borili za Republiku Srpsku - rekao je Spasi}. Sa wego vim mi{qewem sla`e se i Gospa Stojanovi} iz Borika. - U ratu sam izgubila brata i svi na{i borci zaslu`uju da im se na jednom mjestu mo`e odati po~ast. Pored toga prostor izme|u Kastela i Bulevara nije imao neku funkciju jer iako je zelena povr{ina to niti je park niti mjesto gdje se Bawolu~ani okupqaju. Prema tome treba ga preurediti jer borci VRS zaslu`uju spomenik u centru Bawe Luke istakla je Stojanovi}eva.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ PRINC PERSIJE: PIJESAK VREMENA - epska avantura re`ija: Majk Wuel uloge: Xejk Gilenhal, Gema Arterton, Alfred Molina termini: 16.55, 20.30, 22.45, dodatni termin subotom i nedjeqom u 14 ~asova [REK SRE]AN ZAUVIJEK - animirani/sinhronizovan re`ija: Majk Mi~el glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Boris Milivojevi} termini: 16.30, 18.30, 21, dodatni termini subotom i nedjeqom u 12.30 i 14.30 AJRON MEN 2 - akcija/avantura re`ija: Xon Fevro uloge: Robert Dauni Xunior, Skarlet Johanson, Semjuel L. Xekson termini: 17.15, dodatni termini subotom i nedjeqom u 23 ~asova NO] ZA PAM]EWE - komedija re`ija: [on Levi uloge: Stiv Karel, Tina Fej, Mark Volberg termini: 19.10 ROBIN HUD - istorijski spektakl re`ija: Ridli Skot uloge: Rasel Krou, Kejt Blan{et, Vilijam Hart termini: 19.30, 22 DADIQA MEKFI I VELIKI PRASAK - porodi~na komedija/ bajka re`ija: Sjuzan Vajt uloge: Ema Tompson, Megi Smit, Ris Ajfans termini: subota i nedjeqa u 12 DJE^IJE POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE “A`daja iz Vojte{ke ulice“ Karel ^apek, dramatizacija i re`ija: Slav~o Malenov, 29. maj u 18 ~asova i 30. maj u 11 ~asova Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR Izlo`ba projekta “Sadr`aj `ivota“, autor Vedrana Ikalovi}, Muzi~ki paviqon MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba “Ban i Bawa Luka - ambijentalni i gra|anski identitet“

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 31

Otvarawe qetne sezone kupawa na “Akvani“
Sezona kupawa na bazenima vodenog parka “Akvana“ u Bawoj Luci bi}e otvorena sutra, 29. maja. Za posjetioce ove sezone cjelodnevna ulaznica ko{ta}e pet KM, ona od 16 ~asova tri, a od 18 ~asova dvije KM, javila je Srna.
FOTO: N. LUGI]

U saop{tewu za javnost “Akvane“ navedeno je da je cijena cjelodnevne ulaznice za tro~lanu porodicu 12, za ~etvoro~lanu 15 KM, dok se za djecu do tri godine ne pla}a ulaz. Po~etak ovogodi{we qetne sezone bi}e ozvani~en koncertom grupe “Bajaga i instruktori“ 5. juna.

GRADSKE VIJESTI

Poko{ena trava na Star~evici
U okviru redovnog odr`avawa gradskih zelenih povr{ina de`urne ekipe bawolu~kog preduze}a “Tamaris“ danas i sutra zavr{i}e sa ko{ewem trave u naseqima Obili}evo i Star~evica. - Poznato nam je da su se stanovnici ovih naseqa `alili na previsoku travu, ali ki{a koja je proteklih sedmica neprestano padala uticala je na br`i rast trave. Molimo gra|ane za strpqewe, a mi }emo se potruditi da u {to skorije vrijeme pokosimo travu, kako u ovim tako i u ostalim naseqima - pojasnio je tehni~ki rukovodilac “Tamarisa“ Milovan Leti}.

Asfaltirawe dijela puta u Stri~i}ima
Gradska uprava odobrila je sredstva za asfaltirawe oko 400 me ta ra pu ta na pravcu Dujakovci - Lokvari, koji je najfrekventniji u mjesnoj zajednici Stri~i}i. Pot vrdio je ovo “Gla su Srpske“ predsjednik Savjeta gra |a na ove MZ Ran ko Sladojevi}. - Asfaltirawe ovog puta je od velikog zna~aja za na{e mje{tane, jer }e na taj na~in biti povezano oko 70 doma}instava. Za realizaciju ovog projekta iz gradskog buyeta bi}e izdvojeno oko 60.000 maraka - istakao je Sladojevi}. U okviru redovnog odr`avawa makadamskih puteva u sqede}em periodu planira se i nasipawe puteva u zaseocima Vu lini, Dowi i Gorwi Lu si }i i Gorwi Sladojevi}i. - Na taj na~in mje{tanima ovih zaselaka bi}e poboq{ana infrastruktura i obezbije|en mnogo kvalitetniji prilaz doma}instvima - dodao je Sladojevi}. S. J.
FOTO: ARHIVA

Oko Strategije ruralnog razvoja vo|ena dugotrajna rasprava

U [argovcu ulica ^arlija ^aplina
Nove nazive i to Dalmatinska, Drakuli}kih `rtava, Marije Kiri i ^arlija ^aplina dobile ~etiri ulice u [argovcu, a pojedini krakovi dobili imena ulica na koje se naslawaju Bitoqska, Dr @ivka We`i}a i Kraqa Petra II
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Skup{tina grada donijela odluku o nazivima sedam ulica

Ne ko li ko uli ca u bawolu~kom nasequ [argovac dobilo je nova imena, a jedna od wih nosi ime slavnog britanskog komi~ara ^arlija ^aplina. Tako su odlu~ili odbornici na ju~era{woj sjednici Skup{tine grada. - Sedam ulica je dobilo nazive, ~etiri potpuno nove, a tri ogranka su dobila nazive ulica na koje se nastavqaju. Nova imena ulica u [ar gov cu su Dal ma tin ska uli ca, uli ca Dra ku li }kih `rtava, Marije Kiri i ^arli ja ^a pli na. Pre os ta le tri uli ce zva }e se Bi toqska, Do kto ra @iv ka

We`i}a i Kraqa Petra II. Razlog zbog kojeg mnoge ulice ne ma ju na ziv je ubrza na gradwa u na {em gra du, te lo{ rad pret ho dne vi {es tra na ~ke ko mi si je, ko ja je bi la za du `e na za dos tavqawe prijedloga o nazivi ma uli ca - re kao je gra do na ~el nik Bawe Lu ke Dragoqub Davidovi}. Odbor ni ci su po sli je duge polemike jednoglasno izglasali Odluku o usvajawu Strategije ruralnog razvoja grada Bawa Luka u periodu od 2010. do 2015. godine. - Dokument je izazvao du`u ras pra vu na sje dni ci, ali na kraju je izglasan bez ijednog glasa protiv, tako da smo samo bespotrebno iz-

gubili vrijeme. Strategija je dobra, predvi|a razvoj seos kog po dru ~ja gra da i za htijeva unapre|ivawe svake godine - rekao je Davidovi}. Nosilac i koordinator izrade Strategije ruralnog razvoja bila je Gradska razvojna agencija u saradwi sa Centrom za unapre|ewe sela i Turisti~kom organizacijom Bawa Luka.

USVOJENA Strategija razvoja sela
- Ciq Stra te gi je je o`ivqavawe ru ral nog po dru~ja na teritoriji grada. @elimo da se ide ka ravnomjernom razvoju svih dijelova grada, te malih i sredwih preduze}a, poqoprivrede i turizma. Stvoreni su osnovni preduslovi za to, poput izgradwe puteva, rje{avawa problema snabdijevawa vodom, te le fo na... - rekao je di re ktor Grad ske ra zvoj ne agencije Nenad Ra~i}. On je dodao da je ovaj do-

NEMA HIDROELEKTRANE
Odbornici su ju~e jednoglasno usvojili Odluku o dono{ewu regulacionog plana za ure|ewe obala Vrbasa. - Podru~je na kojem je planirana izgradwa HE “Bawa Luka - niska“ ostalo je za{ti}eno, a Skup{tina je, tako|e, donijela zakqu~ak da se hidroelektrana ne mo`e i ne treba graditi rekao je Dragoqub Davidovi}.

ku ment ne op ho dan za Bawu Lu ku, ka da BiH ide pre ma pretpristupnim fondovima Evropske unije. - Za realizaciju 191 projekta potrebno je obezbijediti 184,4 miliona maraka. Pored planiranih izvora iz buyeta gra da iden ti fi ko van je odre|eni broj koji bi bio finansiran sredstvima privatnih investitora. Tako bi za projekte u oblasti turizma, za koje je predvi|eno izdvajawe od oko 91 milion maraka, preko 60 odsto sredstava bilo finansirano sred stvi ma pri va tnih investitora - istakao je Ra~i}. Opo zi ci one stran ke su najprije osporavale pomenutu Strategiju, da bi je potom prihvatile. - Postavqa se pitawe za{to je samo 15 miliona izdvojeno za poqoprivredu, a 91 milion maraka za turizam. Vaqda bi tre ba lo ra zvijati prvo poqoprivredu, a on da tu ri zam - re kao je odbornik PDP-a Zoran Tali}.

Akcijom izbjegnute gu`ve u prijemnoj kancelariji

U~enicima 2.883 besplatna rodna lista
Odjeqewe za op{tu upravu Administrativne slu`be grada u ovogodi{woj akciji izdavawa izvoda iz mati~nih kwiga u~enicima zavr{nih razreda osnovnih i sredwih {kola, bawolu~kim {kolama proslijedilo je ukupno 2.883 besplatna izvoda. - Iz da to je 1.290 ro dnih lis to va za sredwo {kol ce, 1.593 za osnovce. Akcija je zapo~ela 16. marta ove godine, a odnosila se na u~enike koji su ro|eni u Bawoj Luci saop{teno je iz Slu`be grada. Na~elnik Odjeqewa za op{tu upravu Biqana Bira~ naglasila je da je ciq izdavawa izvoda bilo eliminisawe gu`ve pred upis u sredwe {kole i na fakultete. - Administrativnoj slu`bi grada u budu}em periodu obra}a}e se samo u~enici ro|eni u Bawoj Luci sa prebivali{tem u drugim op{tinama, odnosno oni koji su {kolu zavr{ili u drugim op{tinama ili gradovima - kazala je Bira~eva. S. J.

PA@WA
Naseqa bez struje
Zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima danas }e do}i do povremenog prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom u dijelovima naseqa Debeqaci, Ponir, Bijeli potok, ^avrazi, [ok~i}i u periodu od 8.30 do 14.30 ~asova, kao i u dijelovima ulica Veselina Masle{e, Jevrejske i Ivana Frawe Juki}a u periodu od devet do 12 ~asova. S. J.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Ma nu ela \u ki}, k}i @i vo ra da i Mi li ja ne; Ana No va ko vi}, k}i Bo ri sla va i Ni no sla ve; Miqan Pa vi ~i}, sin Dane i Novke; Na|a Milanovi}, k}i Nikole i Jovane; Te odo ra Ma ksi mo vi}, k}i Predraga i Swe`ane; Borislav Erceg, sin Bojana i @eqke.

32 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Film “Seks i grad 2”

Maks Aub, ZATVORENO POQE

Rouz Tremejn, PUTOVAWE KU]I
FOTO: S. TASI]

Bawolu~ka premijera 3. juna
BAWA LUKA - Film “Seks i grad 2” bi}e prikazan 3. juna u 21 ~as u bawolu~kom multipleksu “Palas“. - Novi nastavak filma prati `ivot ~etiri najboqe prijateqice, a ova pri~a je jo{ prije nekoliko godina osvojila `ene {irom svijeta. Potrudi}emo se da taj dan Bawolu~ankama ostane u lijepom sje}awu. Ve~e }emo u 20 ~asova zapo~eti dru`ewem uz {ampawac i jagode - saop{teno je iz multipleksa “Palas“. Najsre}nije qubiteqke “Seksa i grada“ dobi}e nagrade, ~etiri najboqe prijateqice vikend }e provesti u [ibeniku ili ve~e u jednoj bawolu~koj piceriji. Neke }e dobiti parfem glumice iz filma “Seks i grad“ Sare Yesike Parker, koja je postala omiqena zbog tuma~ewa lika Keri Bred{o. A. R.

Kwige Vladimira Megrea

“Zvone}i kedri“ u Beogradu

Radowi} sa svojim u~enicima

Radionica akademskog slikara Zorana Radowi}a iz Prijedora

BEOGRAD - Serijal kwiga o povratku prirodi, autora Vladimira Megrea, stigao je u Beograd, javio je Mondo. Kwige Vladimira Megrea prodate su u vi{e od deset miliona primjeraka i prevedene na 20 svjetskih jezika. Pisac iz Ukrajine svojim se ri ja lom o mis te rio znoj Anastasiji i povratku prirodi zadobio je pa`wu deseti na mi li ona ~i ta la ca {irom svijeta. Ideja za serijal dolazi iz neobi~nog susreta na obali

Oba 1994. go di ne, ka da je Megre upoznao mladu Anastasiju, koja ga je odvela u sibir sku taj gu i po u~i la ga filozofiji o povratku prirodi, odnosima me|u qudima, duhovnosti, porodici i odgajawu djece. Serijal ~ine kwige “Anastasija“, “Zvone}i kedri Rusije“, “Prostranstvo qubavi“, “Stva rawe“, “Ko smo mi”, “Zavi~ajna kwiga“, “Energija `ivota“, “Nova civilizacija I“, “Nova civilizacija II“, “Anasta“.

Inspiraciju za radionicu dobio sam od starijeg kolege Tihomira Ilija{evi}a, koji je dobar crta~ i ima {kolu crtawa. Kod mene je boja prioritet, a akcenat je prvenstveno na pejza`u, rekao Zoran Radowi}
PI[E: SNE@ANA TASI] kultura@glassrpske.com

Paleta za mlade umjetnike
slikarstvo od malih nogu, a ka `e da su ga od po ~et ka pri vla ~i le ko lo ris ti ~ki bogate slike. - Inspiraciju za radionicu dobio sam od starijeg kolege Tihomira Ilija{evi}a, koji je dobar crta~ i ima {kolu crtawa. Kod mene je boja prioritet, a akcenat je prvenstveno na pejza`u rekao je Radowi}. On dodaje da mu je veoma zna~ajno da se i polaznicima wegove radionice to svi|a, iako su to djeca uzrasta od sedam do 17 godina i svako od wih na svoj na ~in ispuwava pos tavqene sli karske zadatke. - To im je neka najopu {tenija varijanta slikawa jer drvo se ni kad ne }e naqutiti ako ga pomjerite lijevo ili desno, dok portret ve} tra`i neku discipli nu, sva ka ko ve }u od pejza`a. Prostor za ispoqavawe kreativnosti je mnogo ve}i jer je pejza` zahvalniji kao motiv - ka`e Radowi}.

IZLO@BA otvorena u Pozori{tu Prijedor
Wegova slikarska radionica postoji ve} sedam godi na, a do sa da ni je bi lo potrebe da sam pravi selekciju polaznika. - U po ~et ku ni ko ga ne odbijam, ali im postavqam odre|ene zahtjeve i ne pridr`avam se toga da je sve to igra i zabava, jer to mogu i u {koli i u ku}i. Ve} poslije jednog ili dva dolaska djeca

Malo pozori{te “Du{ko Radovi}“

"Prugasti Ma~ak i gospo|ica Lasta"
BEOGRAD - Lutkarsko-gluma~ka predstava za djecu “Prugasti Ma~ak i gospo|ica Lasta“ bi}e premijerno izvedena ve~eras u Malom pozori{tu “Du{ko Radovi}“, javio je B92. Kroz pri~u o `ivotiwama u jednom parku tekst govori o savr{enosti qubavi i nemogu}nosti wenog ostvarewa zbog prepreka koje je dru{tvo postavilo. Kako su najavili autori, predstava je we`na i poeti~na, ali i tu`na. Predstavu je re`irao Atila Antal prema tekstu slavnog kwi`evnika @or`a Amada. Dramaturg je Vawa Nikoli}, a dizajn lutaka, scene i kostima uradio je Filip Jevti}. Naslovne uloge igra}e Milo{ An|elkovi} i Jovana Cvetkovi}. U ansamblu glumaca i animatora lutaka su Marijana Petrovi}, Nenad Radovi}, Goran Balan~evi}, Tatjana Stankovi} i Predrag Todorovi}.

PRIJEDOR - Akademski slikar Zoran Radowi} iz Prijedora u svojoj radionici usmjerava talentovanu djecu da u sebi prepoznaju stvarala~ku nit i da je daqe weguju. Radowi} je i sam zavolio

koja nemaju afiniteta ili quba vi pre ma sli kawu je dnostavno odustanu - pri~a Radowi}. Kada je pokrenuo radionicu, nije imao jasan koncept kako }e ona da izgleda, ali se to kom svih go di na wenog rada po{tovala individualnost svakog polaznika. Izlo`ba polaznika Radowi}e ve sli kar ske ra di oni ce otvo re na je pri je nekoliko dana u foajeu Pozori{ta Prijedor. - Ve oma sam za do voqan izlo`bom i kvalitetom radova. Mo`da bi radovi izgle da li jo{ boqe da su izlo `e ni u ne kom dru gom prostoru, na bijelim zidovima, a ne u holu pozori{ta i na {tafelajima - zakqu~io je Zoran Radowi}.

Stvarala{tvo
Zoran Radowi} je Akademiju umjetnosti zavr{io 1999. godine u klasi profesora Du{ana Todorovi}a, a 2004. zavr{io je i magistarske studije kod istog profesora. Do sada je imao {est samostalnih, a u~esnik je i devet kolektivnih izlo`bi. Autor je sedam kratkih i ~etiri dokumentarna filma, kao i tri dugometra`na igrana filma.
U Radowi}evoj radionici dominiraju pejza`i

Premijera u Studentskom pozori{tu Bawa Luka

"Govorimo srpski" kroz smijeh
BAWA LU KA - Ve li ka scena Doma omladine ugosti la je pre ksi no} Stu den tsko pozori{te Bawa Luka, a pre mi jer no je pred stavqena monokomedija Milorada Telebaka “Govorimo srpski“. Najstariji ~lan Studentskog pozori{ta, profesor Milorad Telebak sve prisutne gledaoce proveo je smijehom kroz gramatiku srpskog jezika.

DUHOVITO pri~awe o jeziku
Prema rije~ima rediteqa Studentskog pozori{ta Aleksandra Pejakovi}a, Telebak kao istaknuti lingvista, a uz

Predstava za djecu “Prugasti Ma~ak i gospo|ica Lasta“

to i dugogodi{wi pozori{ni radnik i autor komedija, o jeziku govori jednostavno, svima razumqivo, duhovito, za nimqivo, a pra kti ~no i pou~no. - Ko ri sno je da svi mi obnovimo zaboravqeno ili sa zna mo pro pu {te no, {to smo svakako dobili od profesora Telebaka. U takvom

spoju, jezi~ke savjete ne mo`e da ne zapamti ni onaj ko ne}e - dodaje Pejakovi}. On je na po me nuo da je ovo bilo posqedwe igrawe Studentskog pozori{ta na sceni Doma omladine i da }e od sa da sve pred sta ve izvoditi u svojim prostorijama u Gospodskoj ulici. M. P.

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 33

Rekordna zarada filma “Alisa u zemqi ~uda“
LOS AN\ELES - Film “Alisa u zemqi ~uda“ postao je {esti film u istoriji koji je stekao zaradu od milijardu dolara u svjetskim bioskopima, javio je B92. Trodimenzionalni film Tima Bartona samo u SAD zaradio je 332 miliona, dok je u ostatku svijeta ta cifra 667 miliona dolara. Ovaj film se prikazuje od 5. marta, a ve} 17. aprila zarada u Japanu iznosila je 108 miliona dolara. Prvi Diznijev film koji je nadma{io milijardu dolara je “Pirati sa Kariba: Tajna {kriwe“.

Poslije sve~anog otvarawa festivala, na programu je kao prva predstava izvedena “Kosa“, beogradskog “Ateqea 212“, u re`iji Kokana Mladenovi}a

Po~eo festival “Sterijino pozorje“ u Novom Sadu

Vijesti
“Mjesec muzike“

Besjeda i "Kosa" na otvarawu

Ve~eras “Let 3” i “Xinks“
BAWA LUKA - Koncert bendova “Let 3”, “Yinks“ i “Post skriptum“ bi}e odr`an ve~eras u 21 ~as na tvr|avi Kastel u okviru “Mjeseca muzike“. Cijena ulaznice je 15 maraka, a ulaz za publiku bi}e otvoren od 19 ~asova. Grupa “Let 3” nedavno je promovisala reizdawa prva dva albuma - “Two Dogs , Fuckin “ i “El Desperado“, koji su objavqeni na CD-u i vinilu, pa }e bawolu~ka publika vjerovatno imati priliku da ~uje i ne{to sa ovih materijala. M. P.

London

“Globi{“ novi jezik
LONDON - Dominantan jezik ovog vijeka postaje neobi~ni “globi{“, koji osvaja planetu i suvereno postaje gospodar u komunikacijama i na internetu, javio je Tanjug. “Globi{“ je novi na~in komunicirawa u bogatoj porodici od preko 6.800 jezika, koliko se govori na planeti Zemqi. To je “mje{avina“, ili po globi{ki “mi{me{“, engleskih naj~e{}e kori{}enih ri je ~i i izra za u svakodnevnoj komunikaciji qudi, pogotovo mladih {irom svijeta.

NOVI SAD - Besjedom rediteqa Nikite Milivojevi}a i nastupom “Ateqea 212“ sa mjuziklom “Kosa“, u re`iji Ko ka na Mla de no vi }a, u Srpskom narodnom pozori{tu u Novom Sadu u utorak uve~e otvoreno je 55. Sterijino pozorje, javio je B92. “Ste ri ji no po zor je“ }e trajati do 4. juna, do kada }e biti izvedeno 17 predstava, uz bo gat pra te }i pro gram. Obra}aju}i se mnogobrojnoj pu-

blici, u kojoj je bio i ministar kulture Srbije Neboj{a Bradi}, Milivojevi} je rekao da prvi put otvara jedan festival i naglasio da mu je drago {to je to ba{ “Sterijino pozorje“, jer je svoj pozori{ni rad po~eo ba{ u Novom Sadu. Istakav{i da se u mnogim sli~nim situacijama, razgovorima o pozori{tu, ali i o kultu ri uop {te, “pri me }u je uglavnom neko nezadovoqstvo i prili~no lo{e raspolo`ewe“,

on je kazao da je ovo prilika u kojoj bi trebalo da proba da bude vi{e “optimista“, iako to zvu~i pomalo naivno. - Ali da nismo naivni, zar bismo se uop{te bavili pozori{tem? - zapitao je Milivoje vi} i do dao da bi ovaj festival najboqe bilo otvoriti sa nekoliko re~enica Ive Andri}a jer, kako je kazao, “u svemu oko sebe pronalazim neku wegovu misao“.

Kamerna scena
Na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozori{ta “Jorik studio“ iz Trgu-Mure{a i “Dram akum“ iz Bukure{ta odigra}e predstavu “20 kroz 20” autorke \ianine Karbunariju, koja je i rediteqka tog djela. Predstava govori o relativno nepoznatom doga|aju u rumunskom gradu Trgu-Mure{u, naseqenom prete`no ma|arskim `ivqem, u kojem su u martu 1990. godine izbili me|uetni~ki sukobi Rumuna i Ma|ara, poznati kao “Crni mart“.
prepunoj sali “Jovan \or|evi}“ otvorio “Sterijino pozorje“, jedan od najzna~ajnijih re gi onal nih po zo ri {nih festivala. Po sli je sve ~a nog otva rawa festivala, na programu je kao prva predstava izvedena “Kosa“, beogradskog “Ateqea 212“, u re`iji Kokana Mladenovi}a. Drugog dana 55. Sterijinog pozorja, za sino} su bile na javqene dvi je predstave pozori{ta iz Ma|ar ske i Ru mu ni je, obje u okvi ru me |u na ro dne se le kcije “Drugovi“. U Fitnes centru “Ister“ trebalo je da nastupi ma|arsko po zo ri {te “Ko ma end AL KA.T kom pa nis“ iz Bu dimpe{te, sa potresnom dramom “Fedra fitnes“, autora i rediteqa I{tvana Ta{nadija. To je tragi~na pri~a o neuzvra}enoj qubavi, kleveti i qubo mo ri, ko ja u kon cep tu pisca i rediteqa mla|e generacije Ta{nadija biva smje{tena u pravi fitnes centar, gdje su i glumci i publika sukobqeni sa potpuno nepozori{nim okru `ewem, ko je bi trebalo da simbolizuje vje~nu qudsku te`wu za mlado{}u i snagom.

U PROGRAMU 17 predstava
Podsje}aju}i na rije~i velikog pisca da “nezadovoqni sobom i prilikama u svojoj zemqi, mi ~esto hvalimo druge zemqe i narode, stvaramo od wih nedosti`ne uzore“ i “pri tom i preterujemo...”, Milivojevi} je istakao da bi te Andri}eve misli mogle, izme|u redova, da budu i pri~a o pozori{tu. - Ovde smo, mislim, da bismo bili malo sre}niji - rekao je poznati rediteq i u

Beograd

Koncert Lijane Isakadze
BEO GRAD - Is ta knu ta ruska violinistkiwa Lijana Isakadze svira}e ve~e ras sa Beo grad skom filharmonijom “Violinski koncert“ Petra Iqi~a ^aj kov skog u Ko lar~evoj zadu`bini, javio je Tanjug. Jedan od najpopularnijih programa sezone, kojim }e dirigovati austrijski dirigent Tomas Rezner, upotpu ni }e Dvor `a ko va uvertira “Otelo“, Debisije va sim fo nij ska sli ka “Iberija“ i Ravelov “Valcer“.

Banski dvor Kulturni centar

Nova institucija kulture u Rimu

“Poetika i jezik u djelu Petra Ko~i}a“
BAWA LUKA - Kwiga Nenada Novakovi}a “Poetika i jezik u djelu Petra Ko~i}a“ promovisana je srijedu uve~e u Banskom dvoru Kulturnom centru. - Kroz No va ko vi }e vu kwigu mi pre po zna je mo wegovo dugo bavqewe Ko~i}em i otkrivamo do ~ega je on do{ao izu~avaju}i ovog pisca, a pri tom je jako bitna poenta ovog djela, koja uka zu je na ~iweni cu da o Ko~i}u jo{ uvijek nije data ko na ~na ri je~ - re kao je kwi`e vnik Ran ko Ri so je vi}. On ka`e da je kqu~ni dio kwige posve}en jeziku i da je “Novakovi}ev Ko~i} oslobo |en ide olo {ke je dnos mjernosti tuma~a Ko~i}a u doba socijalizma“. Nenad Novakovi} isti~e da je ova kwiga nastala iz potrebe za ponovnim povratkom Ko~i}u i `eqe da se sugeri{e da je on sada `ivqi kao pisac nego ikad prije. A. R.

Muzej savremene umjetnosti i arhitekture
RIM - Novi muzej savremene umjetnosti i arhitekture bi}e otvoren ovog vikenda u Rimu, ~ije vlasti na taj na~in poku{avaju da privuku qubiteqe avangarde u grad poznat po anti~kim spomenicima i baroknim fontanama, javile su agencije. Muzej “Maksi“, izgra|en prema projektu ira~ke arhitektkiwe Zahe Hadid, novi je i najambiciozniji projekat u poku{aju osvje`avawa imiya Rima kao dekadentnog grada oslowenog na svoju slavnu pro{lost. Povodom otvarawa muzeja, u planu su razli~ite manifestacije, ukqu~uju}i predstavqawe prvih eksponata i VIP zabavu. Muzej }e za posjete biti otvoren od nedjeqe.

Kwige

“Isto~no od sunca“
BEO GRAD - @i vot u britanskim kolonijama je neiscrpan izvor pri~a za mno ge ta mo{we auto re, ko ji ma se prikqu~i la Yulija Gregson romanom “Isto~no od sunca“, koji je objavila “Laguna“, javio je Tanjug.

“Ma ksi“, ~i ja je iz gradwa ko {ta la 150 miliona evra, zdawe je sa zidovima od cementa, stepenicama od ~elika i staklenim kro vom. Na la zi se u stam be noj ~et vrti izvan istorijskog centra italijanske prestonice.

34 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

NAJQEP[A QUBAVNA PISMA VELIKANA (Lord Bajron)

(9)

Neodoqiv `enama i omra`en kod mu{karaca
PRIREDILA URSULA DOJL

“Bajron, djelimi~no svojim otvoreno raskala{nim `ivotom, a djelimi~no zbog svog razuzdanog stiha, zaslu`io svjetsku reputaciju za besmrtnost me|u narodima koji govore engleski jezik“, glasilo je saop{tewe zbog ~ega mu ne di`u spomenik Od mnogobrojnih qubavnih veza u Bajronovom `ivotu jedna od naj~uvenijih bila je sa udatom ledi Kerolajn Lemb. Bajronovo pona{awe, wegova poezija, skandalizovala je veliki dio Evrope

“Bajronovski“ junak postao je sinonim za posebnu vrstu romanti~nog heroja - bledog, tamnokosog, upalih obraza, surovog, nemirnog, neodoqivog mno gim `e na ma i sto ga ve oma omra`enog kod one ugla|enije i pouzdanije vrste mu {ka ra ca, ta ko ~es to i ta ko neo bja{wivo zapostavqene. Bajronovo pona{awe, wegova poezija, skandalizovala je veliki deo Evrope do te mere da je 1924. godine, stotinu godina nakon wegove smrti, dekanat odbio peticiju da mu se podigne spomen plo~a u Vestmin ster skoj opa tiji, uz obja{wewe da je “Bajron, delimi~no svojim otvoreno raskala{nim `ivotom a delimi~no zbog svog razuzdanog stiha, zaslu`io svetsku reputaciju za besmrtnost me|u narodima koji govore engleski jezik“. Od mnogobrojnih qubavnih veza u Bajronovom `ivotu, jedna od naj~uvenijih bila je sa udatom ledi Kerolajn Lemb. Jula 1813. godine, pri~alo se da je, nakon {to se posva|ala sa wim na zabavi, poku{ala da se probode prvo no`em, a zatim par~etom polomqenog stakla. Na kraju, povukla se u Irsku, a pismo koje sledi napisano joj je dok je bila tamo. Drugo pismo napisano je grofici Gvi~oli, mladoj `eni koja je bila udata za mnogo starijeg mu{karca, koju je Bajron upoznao u Veneciji 1819. godine. Bajron je ispisao svoju izjavu na praznom listu romana koji mu je ona pozajmila.

Ludilo jedne `ene
Najdra`a moja Kerolajn, Ako suze, koje si videla, a uistinu nisam

sklon da ih lijem; ako nemir sa kakvim sam se rastao od tebe - nemir koji si ti zasigurno ose}ala tokom ~itave ove uzbudqive afere, mene nije obuzeo sve do onog trenutka kada se pribli`io ~as kada sam te ostavio, ako sve ono {to sam rekao i u~inio, a i daqe sam i previ{e voqan da ka`em i u~inim, nije dovoqno dokazalo kakva su moja ose}awa i kakva }e uvek biti, prema tebi, qubavi moja, ja nemam drugog dokaza da ti ponudim. Sam bog zna da do ovog ~asa nisam znao za ludilo tvoje, mog dragog, najdra`eg i najvoqenijeg prijateqa. Ne mogu da se izrazim, nema vremena za re~i - ali zadr`a}u ponos, melanholi~no zadovoqstvo, u patwi koju ti sama te{ko da mo`e{ pojmiti, zato {to me ne poznaje{. Te{ka srca spremam se da iza|em, ali ipak to ~inim, jer moje }e pojavqivawe ve~eras zauzdati bilo kakvu apsurdnu pri~u do koje dana{wi doga|aji mogu da dovedu. Misli{ li da sam sada hladan i strog i tvrdoglav? Ho}e li mo`da i ostali misliti tako? Mo`da tvoja majka? Majka zbog koje uistinu moramo vi{e da se `rtvujemo, mnogo vi{e sa moje strane nego {to }e ona ikada znati, ili mo}i da zamisli. Obe}awe da te ne}u voleti? Ah, Kerolajn, to je staro obe}awe! Ali treba da dodam sva priznawa pravom motivu, i da nikada ne prestanem da ose}am sve ono u {ta si se ti ve} uverila, i vi{e nego {to }e iko ikada znati, sem srca moga - i tvoga, mo`da. Neka ti bog oprosti, za{titi te i blagoslovi za sva vremena, vi{e nego ikada. Tvoj najodaniji Bajron

gu i tvojoj majci, mora{ obznaniti istinu o onome {to ti ponovo obe}avam i u {ta se zakliwem: da niko, re~ima ili delom, ne}e nikada zauzeti mesto u mojim ose}awima koja su i koja }e biti posve}ena tebi sve dok me bude bilo.

Odricawe od svega
Zna{ da bih se sa zadovoqstvom zbog tebe odrekao svega na ovom svetu ili u grobu, ali zar zbog uzdr`avawa od toga moji motivi moraju biti pogre{no shva}eni? Ne marim ja ko zna za ovo, kakva je korist od toga – to je za tebe, samo za tebe, tebe jedinu. Bio sam, i jesam tvoj, slobodnom voqom i u potpunosti, da te poslu{am, da te po{tujem, volim i letim sa tobom, kada, gde i kako, mogla bi i jo{ mo`e{ odrediti. Za groficu Gvi~oli, Najdra`a moja Tereza, Pro~itao sam ovu kwigu u va{oj ba{ti. Qubavi moja, niste bili tu, jer ina~e ne bih mogao da je pro~itam. To je va{a omiqena kwiga, a pisac je bio moj najdra`i prijateq. Vi ne}ete razumeti te engleske re~i, ni drugi ih ne}e razumeti... {to je razlog zbog kojeg ih nisam i{krabao na italijanskom, ali prepozna}ete rukopis ~oveka koji vas strastveno voli, i pogodi}ete da je, nad kwigom koja je bila va{a, on mogao samo da misli o qubavi. U toj re~i, lepoj na svim jezicima, ali najlep{oj na va{em - amor mio - sadr`ana je moja egzistencija ovde i u slede}em `ivotu. A ose}am da }u `iveti i daqe, sa kojom svrhom to }ete vi odrediti. Moja sudbina ostaje sa vama, a vi ste `ena, sedamnaest vam je godina, dve kako ste iza{li iz manastira... voleo bih da ste ostali samo, svim srcem, ili barem da vas nikada nisam upoznao ve} udatu. Ali sada je prekasno za sve, volim vas i vi volite mene - barem ka`ete da je tako, kao da zaista jeste tako, {to mi je, na kraju krajeva, velika i posledwa uteha {ta god da se desi. Ali ja za vas ose}am vi{e od qubavi i ne mogu prestati da vas volim. Pomislite na mene, ponekad, dok nas Alpi i okean razdvajaju, ali nikada nas ne}e razdvojiti, ukoliko vi tako ne `elite. Bajron (Nastavi}e se)

VIJEK POSLIJE SMRTI BAJRONA odbijena peticija da mu se podigne spomen-plo~a u Vestminsterskoj opatiji

Osje}awa
Da li u srcima dana{wih qudi, kad brzi `ivot pun otu|enih qudi goni du{e u zape}ak, cinizam mijewa romantiku? Da li uop{te iko danas pi{e qubavna pisma? [to god da je u pitawu, izabrana najqep{a pisma puna su ozbiqnosti u preno{ewu iskrenih osje}awa onih koji vole i ka`u to bez stida i straha. Tu nema ironije koja i te kako markira na{u sada{wost. Ono {to dira ~itaoce ovih pisama nisu sro~ene izjave qubavi, nego prozai~ne stvari.

P.S. Ona podrugivawa dovela su te do ovoga, najdra`a moja Kerolajn i da nije bilo tvoje majke, i qubaznosti tvojih veza, ima li i~ega na nebu ili zemqi {to bi me usre}ilo vi{e nego da sam te jo{ davno u~inio svojom? I ne mawe sada nego onda, ve} vi{e nego ikada u ovom trenutku. Bog dragi zna da ti `elim sre}u, a kada budem zavr{io sa tobom, ili mo`da pre ti sa mnom, iz ose}awa du`nosti prema tvom supru-

28. maj 1812. godine

28. maj 1879. godine

28. maj 1944. godine

Mir izme|u Osmanlija i Rusa
1812 - U Bukure{tu su Rusija i Osmansko carstvo potpisali ugovor o miru i okon~ali {estogodi{wi rat. Ugovor je bio nepovoqan za Srbiju, koja je u~estvovala u ratu na strani Rusije, jer je morala da vrati gradove Turcima. Osmansko carstvo bilo je obavezano da amnestira u~esnike Prvog srpskog ustanka i Srbima da povlastice koje u`ivaju weni podanici, ali su Turci iskoristili zauzetost Rusije u ratu s francuskim carem Napoleonom i 1813. slomili ustanak i uni{tili Kara|or|evu Srbiju.

Ro|en astronom Milankovi}
1879 - Ro|en je srpski matemati~ar, astronom i geofizi~ar Milutin Milankovi}, nau~nik svjetskog ugleda, tvorac najsavr{enijeg kalendara, osniva~ katedre nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu, potpredsjednik Srpske kraqevske akademije. Milankovi} je uz Teslu i Pupina najve}e ime srpske nauke uop{te. Gra|evinsku tehniku studirao je u Be~u, gdje je i doktorirao. Bio je profesor teorijske fizike, a bavio se i kosmi~kom fizikom i geofizikom. Wegova reforma Julijanskog kalendara prihva}ena je na Svepravoslavnom kongresu crkava u Carigradu 1923.

Umro Tihomir \or|evi}
1944 - Umro je Tihomir \or|evi}, srpski etnolog i folklorist, profesor Beogradskog univerziteta, ~lan Srpske kraqevske akademije. Poslije zavr{ene beogradske Velike {kole i doktorata u Minhenu 1902. radio je kao gimnazijski i univerzitetski profesor. Wegovo djelo ostavilo je veliki trag u srpskoj kulturi, objavio je oko 700 studija, putopisa, biqe`aka i komentara o srpskim narodnim obi~ajima. Djela: “Iz Srbije kneza Milo{a“, “Na{ narodni `ivot“, “Priroda u verovawu i predawu na{eg naroda“...

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 35

OBAVJE[TEWE O JAVNOJ NABAVCI
OBAVJE[TEWE O NABAVCI Usluge DIO I. UGOVORNI ORGAN I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORENOG ORGANA Organizacija: GRAD BAWA LUKA GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA Adresa: Ulica cara Lazara br. 42 Grad Bawa Luka Telefon + 387 51 433-460, Elektronska po{ta (e-mail) info@cidea.org Kontakt-osoba Biqana Popovi} Po{tanski broj: 78000 Identifikacioni broj 4402112090008 Faks + 387 51 433-461 Internet adresa(web) http://www.cidea.org II.6 MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA Bawa Luka II.7 PODJELA NA LOTOVE Ne II.8 PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA Ne II.9 TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA Period deponovawa sredstava garantnog portfolia DIO III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU Garancija za ozbiqnost ponude se tra`i u iznosu od 10.000,00 KM ( slovima: desethiqada 00/100 KM) Garancija za ponudu mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije. III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA PONUDU Ne III.3. USLOVI ZA U^E[]E-LI^NA SITU ACIJA Ponu|a~ treba da ispuwava uslove predvi|ene ~lanom 23. ZJN uz prilagawe dokaza propisanih istim ~lanom III.4. USLOVI ZA U^E[]E- SPOSOBNOST ZA OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (~lan 24 ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.5. USLOVI ZA U^E[]E – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25 ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. USLOVI ZA U^E[]E – TEHNI^KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26 ZJN) Kao u tenderskoj dokumentaciji DIO IV: POSTUPAK IV.1 VRSTA POSTUPKA OTVORENI POSTUPAK IV.2 KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA Kamatna stopa za korisnike kredita Dio kredita za koji garantuje banka (sno{ewe rizika) Multiplikator (visina uce{}a banke sa vlastitim sredstvima u garantnom portfoliu) Grace period u otplati kredita Bankarska provizija za korisnika kredita Ukupno 50 30 10 5 5 100

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) Da IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) Mo`e se obezbijediti na zahtjev, pet dana prije isteka roka za podno{ewe ponude Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje IV.5. ZAHTJEV U POGLEDU JEZIKA PONUDE ( ~lan 8. ZJN) Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U^E[]E 16.6. 2010. g. do 12 sati IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI Minimalno 90 dana IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA DATUM: 16.6. 2010. g. u 13 sati MJESTO: sjedi{te ugovornog organa kao pod I.1. DIO V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u Gradskoj razvojnoj agenciji Ul. cara Lazara br. 42 Bawa Luka, u vremenu od 9 do 14 ~asova. Tenderska dokumentacija se preuzima bez naknade V.2. Ponu|a~i dostavqaju jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima }e ~itko napisati: “ORIGINAL PONUDA“ i “KOPIJA PONUDE“. Ponuda i wene kopije sa pe~atom ili potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavqa~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: Ponuda za pru`awe usluga “Deponovawa nov~anih sredstava-garantnog portfolia i plasmana kredita za uspostavu kreditno garantne linije za korisnike sa teritorije grada Bawa Luka“ – ne otvarati. Nepotpune ponude ne}e se razmatrati a neblagovremene ponude vrati}e se ponu|a~u neotvorene.

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE Kao pod I.1. I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod I.1. I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ ZAHTJEVI ZA U^E[]E Kao pod I.1. I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3 ZJN) 1.5.a. javni subjekt 1.5.b. na lokalnom nivou DIO II: PREDMET UGOVORA II.1 VRSTE UGOVORA usluge II.2 DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM (~lan 32. ZJN) Ne II.3 NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORENOG ORGANA Izbor banke za deponovawe sredstava garantnog portfolia II.4 OPIS PREDMETA UGOVORA Usluga deponovawa nov~anih sredstava-garantnog portfolia i plasmana kredita za uspostavu kreditno garantne linije za korisnike-MSP i preduzetnike sa teritorije grada Bawa Luka II.5 UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA Kao u tenderskoj dokumentaciji

Ekonomska najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija (prema opadaju}em redoslijedu)

A.D. UNIS “FABRIKA MA[INA” – u ste~aju Novo Gora`de Broj: 01-36-89 0 ST 004694 08 Datum: 25.5.2010. godine Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 23.12.2009. godine, te odluke Odbora povjerilaca od 25.5.2010. godine, a u skladu sa ~lanovima 55., 103, 105. 107. i 108. Zakona o ste~ajnom postupku (pre~i{}eni tekst) Sl. glasnik RS broj 26/10, ste~ajni upravnik A.D. “Fabrika ma{ina” – u ste~aju, objavquje: za prikupqawe ponuda i javno nadmetawe za prodaju lot 1. nekretnine (poslovni objekti i zemqi{te) po cijeni od..............................1.945.157,00 KM lot 2. ma{inska i kancelarijska oprema po cijeni od.................................................303.458,00 KM lot 3. alat i pribor po cijeni od .......................................................................................196.925,00 KM UKUPNO .............................................................................................................................. 2.445.540,00 KM 1. Navedeni iznosi predstavqaju po~etnu i ujedno najni`u cijenu, koja se mo`e ponuditi u pismenoj ponudi. Obaveza kupca nekretnina je da zaposli najmawe 20 radnika, sa prvenstvom zapo{qavawa biv{ih radnika ste~ajnog du`nika. 2. Prodaja imovine obavi}e se putem prikupqawa pismenih ponuda i javnog nadmetawa dana 22.6.2010. godine sa po~etkom u 12 ~asova, u prostorijama preduze}a A.D. “Fabrika ma{ina” Novo Gora`de. Navedena imovina prodaje se pojedina~no po lotovima, ili u “PAKETU” (sve odjednom). Prednost u kupovini, pod istim uslovima, ima kupac koji kupuje cjelokupnu ponu|enu imovinu. 3. Osnovna sredstva se prodaju u vi|enom stawu i postoje}em pravnom statusu i naknadne reklamacije ne}e se razmatrati. 4. U~esnici u javnom nadmetawu potencijalni kupci, za nekretnine upla}uju na ime obezbje|ewa 50.000,00 KM, ili 10% od po~etne cijene za pokretnu imovinu, na `iro-ra~un broj 5620068084097571 kod NLB Razvojne banke u Novom Gora`du, sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 21.6.2010. godine do 15 ~asova, ili na blagajnu preduze}a do 11 ~asova 22.6.2010. godine. Uplatu vr{iti iskqu~ivo u konvertibilnim markama. 5. Ponude sa dokazom o uplati obezbje|ewa mogu dostaviti sva pravna i fizi~ka lica, koja nemaju zakonskih smetwi, najkasnije do 22.6.2010. godine do 11 ~asova u zape~a}enoj koverti sa naznakom “za licitaciju”, na adresu ste~ajnog du`nika. 6. Prije po~etka nadmetawa, fizi~ka lica koja u~estvuju na javnoj prodaji su du`na ste~ajnom upravniku predo~iti li~nu kartu radi identifikacije i punomo} ako se radi o punomo}niku. Pravna lica mogu biti predstavqena po zakonskom zastupniku ili punomo}niku, koji su ste~ajnom upravniku du`ni predo~iti rje{ewe o upisu u sudski registar, li~nu kartu, a punomo}nik i vaqanu punomo}. 7. Nakon otvarawa koverata, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponu|a~i, prelazi se na usmeno javno nadmetawe, a najvi{a ponu|ena cijena iz koverata bi}e po~etna cijena za javno nadmetawe. 8. Kupac je najpovoqniji ponu|a~ u usmenom nadmetawu, i du`an je da najkasnije u roku od 30 dana, od dana licitacije polo`i cjelokupan iznos prodajne cijene na navedeni `iro ra~un, a ostali uslovi bi}e definisani ugovorom o kupoprodaji, koji }e se potpisati u roku od 15 dana od licitacije. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni svoje obaveze, smatra}e se da je odustao od kupovine, i gubi pravo na povrat upla}enog obezbje|ewa, a sqede}i kupac se utvr|uje u skladu sa ~lanom 92. stav 2. i 3. ZIP. 9. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene (osim drugog i tre}eg po redu) vrati}e se upla}eno obezbje|ewe nakon javnog nadmetawa. 10. Sve tro{kove oko ovjere kupoprodajnog ugovora kao i pripadaju}e poreze i takse snosi kupac, a prodavac nakon zavr{ene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate stvari. 11. Osnovna sredstva koja su predmet prodaje, kao i pripadaju}a dokumentacija, mogu se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 14 ~asova uz prethodnu najavu na telefone br. 058/430 200 i 065/665-820. Javno nadmetawe }e se odr`ati i ako formalno i pravno ispravnu ponudu dostavi samo jedan ponu|a~. Ste~ajni upravnik D. Stjepanovi}, dipl. ek.

Uprava Preduze}a MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici” a.d. Trebiwe, dana 9.10.2009. godine, donijela je Odluku broj: UP-5960-SH/29 o prodaji otpisanih i rashodovanih sredstava (nekurentne i zastarjele zalihe), i raspisuje:

PONOVQENI JAVNI POZIV
za prodaju elektro materijala, ma{inskog materijala, auto dijelova, uqa i maziva, automobil Lada Riva, automobil Citroen Yamper, turbinsko-generatorska oprema i prekida~i, Rotor budilice, Kancelarijski namje{taj, ra~unarska oprema i ostalo I PODACI O SREDSTVIMA Otpisana i rashodovana sredstva (nekurentne i zastarjele zalihe) podijeqene su u 9 (devet) lotova i to: LOT 1: Elektro materijal.........................................................................................................100.746,81 KM LOT 2: Ma{inski materijal ......................................................................................................25.374,05 KM LOT 3: Auto dijelovi ...................................................................................................................45.099,81 KM LOT 4: Uqa i maziva................................................................................................................ 700,00 KM LOT 5: Automobil Lada Riva..........................................................................................................200,00 KM LOT 6: Automobil Citroen Yamper ........................................................................................... 200,00 KM LOT 7: Turbinsko-generatorska oprema i prekida~i...........................................................41.859,35 KM LOT 8: Rotor budilice...............................................................................................................228.500,00 KM LOT 9: Kancelarijski namje{taj, ra~unarska oprema i ostalo .........................................10.029,89 KM II NA^IN PRODAJE Prodaja se vr{i putem postupka licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, svi zainteresovani potencijalni ponu|a~i mogu pogledati sredstva za prodaju, dva dana prije zakqu~ivawa Oglasa tj. Javnog poziva, dana 25.6.2010. i 28.6.2010. godine od 8 do 15 ~asova u objektima MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici” a.d. Trebiwe. III USLOVI PRODAJE Pravo u~e{}a u postupku licitacije sistemom zatvorenih ponuda imaju sva fizi~ka i pravna lica. Pravna lica svoju ponudu dostavqaju na memorandumu firme sa potpisom i pe~atom ovla{tene osobe, a fizi~ka lica kopiju li~ne karte. Svi ponu|a~i du`ni su na `iro ra~un MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici” a.d. Trebiwe br. 562-008-00000313-37 kod NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka – Filijala Trebiwe, uplatiti kauciju u iznosu od 3% vrijednosti LOTA za koji }e licitirati. Ponu|a~ koji kupi sredstva po LOT-u, upla}eni iznos umawuje se od ponu|ene cijene pri kona~nom pla}awu. U slu~aju da ponu|a~ odustane od kupwe, iznos kaucije se ne vra}a te ostaju za tro{kove ponovnog ogla{avawa. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici” a.d. Trebiwe, Obala Luke Vukalovi}a 2, Trebiwe. IV DAN I MJESTO ODR@AVAWA LICITACIJE Rok za dostavu ponude je 29.6.2010. godine do 12 ~asova, a javno otvarawe ponuda obavi}e se 29.6.2010. godine u 13 ~asova u prostorijama MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici” a.d. Trebiwe (mala sala). Svi zainteresovani ponu|a~i mogu prisustvovati otvarawu ponuda. Ponude koje pristignu nakon 12 ~asova dana 29.6.2010. godine, ne}e se uzimati u razmatrawe. Kriteriji za vrednovawe ponuda je najvi{a ponu|ena cijena, a u slu~aju postignute iste cijene prednost se daje ponu|a~u koji je ranije predao ponudu za Javni poziv. V DODATNE INFORMACIJE Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 059/278-182, kontakt osoba \uri} Nada. Pregled sredstava po LOT-ovima (pojedina~an) objavi}e se na sajtu MH ERS ZP “Hidroelektrane na Trebi{wici” a.d. Trebiwe www.het.ba. Komisija za licitaciju

OGLAS

36 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 37
OSNOVNI SUD U BAWOJ LUCI BROJ: 71 0 P 056854 09 P BAWA LUKA, 20.5.2010. godine Tu`ilac: Raiffeisen Bank DD Bawa Luka Tu`eni: Gaji} (Drago) Qiqa i Gaji} (Momira) Dragan, Bawa Luka, ul Bra}e Jugovi}a 21. i Salami} (Qubi{a) Milutin, ul. Gavrila Principa bb Kne`evo Radi: ispuwewa ugovora kreditu PREDMET: DOSTAVQAWE TU@BE NA ODGOVOR TU@ENOM Kod ovog suda u toku je parni~ni postupak izme|u nazna~enih stranaka, radi isplate iznosa od 15.966,22 KM. Tu`enim Gaji} Qiqi i Draganu, i Salami} Milutinu, se na ovaj na~in dostavqa na odgovor tu`ba jer ne stanuju na adresi posledweg poznatog boravi{ta, niti je bilo mogu}e doznati wihovo novo boravi{te ili radno mjesto. U odgovoru na tu`bu koji je tu`eni du`an podnijeti pismeno u roku od 30 dana mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore te se izjasniti da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`beni zahtjev osporava du`an je navesti razloge osporavawa, dokaze kojim se te ~iwenice imaju utvr|ivati, kao i pravni osnov na kojem temeqi osporavawe tu`benog zahtjeva. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu ukoliko se zahtjevi tu`be i protivtu`be mogu prebiti (kompenzirati), ukoliko je zahtjev protivtu`be u vezi sa tu`benim zahtjevom ili ako se protivtu`bom tra`i utvr|ivawe nekog prava ili pravnog odnosa od ~ijeg postojawa ili nepostojawa zavisi u cjelini ili djelimi~no odluka o tu`benom zahtjevu. Ukoliko u roku od 30 dana od dana prijema tu`be ne dostavite sudu pismeni odgovor na tu`bu u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, sud }e pod uslovima propisanim u ~lanu 182. Zakona o parni~nom postupku donijeti presudu kojom se tu`beni zahtjev usvaja ( presudu zbog propu{tawa), protiv koje nije dozvoqena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{we stawe! Dostavqawe tu`be smatra se uredno izvr{enim istekom roka od 15 dana po objavqivawu. Sudija Dragosavqevi} Blagoja

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWOJ LUCI Broj: 11 71 Ps 002680 03 Ps Bawa Luka, 26.5.2010. godine OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWALUCI, sudija Nata{a Bo{kovi} u pravnoj stvari tu`ioca AD “KRAJINAPROMET” Bawa Luka, Ul. Mladena Stojanovi}a br. 117., protiv tu`enog “GRAFOPAPIR-EKSIM” Bawa Luka, Ul. Mladena Stojanovi}a br 117., radi naplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku RS, objavquje sqede}i

OGLAS
Dana 26.06.2003. godine tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate u iznosu od 6.870,94 KM. U tu`bi je naveo da mu tu`eni po osnovu zakqu~enog ugovora o zakupu duguje na ime zakupnina iznos od 5.236,79 KM i na ime utro{ene elektri~ne energije 1.363,15 KM, te kamate za period ka{wewa u iznosu od 271 KM {to ukupno iznosi 6.870,94 KM. Kako tu`eni nije izmirio svoje obaveze prema tu`iocu, to je tu`ilac predlo`io da sud nakon provedenog postupka, pa makar i zbog propu{tawa, donese presudu kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev te obavezati tu`enog na isplatu dugovanog iznosa sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 1.6.2003. g. pa do isplate uz naknadu tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana, od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a RS tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositeqa (~l. 334 ZPP-a RS). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a RS). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a RS). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a RS). Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a RS). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Nata{a Bo{kovi}

“NEMETALI” AD PRIJEDOR Na osnovu ~lana 267. Zakona za o privrednim dru{tvima RS (“Sl. gl. RS” br.127/08 od 25.11.2008. god.) i statuta preduze}a, Upravni odbor upu}uje

JAVNI POZIV
kojim se pozivaju akcionari Preduze}a “NEMETALI”AD na redovnu Skup{tinu akcionara koja }e se odr`ati 28.6.2010. godine u slu`benim prostorijama Dru{tva koje se nalaze u ul. Rudni~ka 39 (poslovna zgrada @itoprometa) sa po~etkom u 11 ~asova. Za XIII sjednicu Skup{tine akcionara “NEMETALI” AD predla`e se sqede}i dnevni red: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine 2. Usvajawe zapisnika sa prethodne Skup{tine akcionara 3. Razmatrawe izvje{taja o poslovawu za 2009. godinu 4. Usvajawe finansijskih izvje{taja za 2009. godinu sa izvje{tajem nezavisnog revizora 5. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Upravnog odbora za 2009. godinu 6. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu 7. Razmatrawe i usvajawe odluke o pokri}u gubitka ostvarenog u 2009. godini 8. Dono{ewe odluke o naknadama i nagradama ~lanovima Upravnog odbora 9. Dono{ewe odluke o izboru nezavisnog revizora za 2010. godinu U skladu sa Statutom Dru{tva pravo u~e{}a na Skup{tini ostvaruje se na osnovu Izvje{taja centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadr`e podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, sa stawem na dan dono{ewa Odluke o sazivawu Skup{tine. Punomo} za zastupawe, u~estvovawe u radu i glasawe na XIII sjednici Skup{tine akcionara mora biti izdata, odnosno ovjerena kod nadle`nog organa, u skladu sa va`e}im propisima. U slu~aju da se Skup{tina ne bude mogla odr`ati zbog nedostatka kvoruma, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati isti dan u 12 ~asova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Materijali za Skup{tinu se mogu podi}i u Upravi Dru{tva. UPRAVNI ODBOR “NEMETALI“ AD

REPUBLIKA SRPSKA Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Bawa Luka Trg Republike Srpske 1

KONKURS
Medicinski predstavnik Bilim Pharmaceuticals poznata farmaceutska kompanija iz Turske, koju zastupa Tuzlafarm d.o.o., Tuzla objavquje konkurs za poziciju: Medicinski predstavnik za rad na terenu, koji }e vr{iti prezentaciju lijekova i unaprijediti prodaju Bilimovih proizvoda. • jedan izvr{ilac (Republika Srpska) Nudimo vam dinami~an rad, odli~ne uslove za rad i stalno usavr{avawe. Od vas o~ekujemo komunikativnost, samoinicijativnost, sklonost timskom radu, planirawu, organizaciji i izvje{tavawu. Zainteresovani kandidati treba da po{aqu kra}u biografiju na bosanskom i engleskom jeziku. Uslovi: • VSS medicinskog ili farmaceutskog smjera • Najmawe jedna godina iskustva na istim ili sli~nim poslovima • Voza~ka dozvola B kategorije • Poznavawe engleskog jezika • MS Office, internet • Dobre organizatorske i sposobnosti planirawa • Izvrsne interpersonalne i komunikacijske sposobnosti • Spremnost na timski rad Smatrate li da Va{ profil odgovara navedenim uslovima, Va{e prijave, uz prilo`enu biografiju i dokaze o ispuwavawu uslova mo`ete poslati na e-mail adrese: gokhan.saglam@bilimilac.com info@tuzlafarm.com Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavqivawa. Napomena: Prijave kandidata koji nemaju iskustva na istim ili sli~nim poslovima ne}e se uzeti u razmatrawe.

Na osnovu ~lana 81. Zakona o za{titi `ivotne sredine - Pre~i{}en tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 28/07 i 29/10) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 7/06 i 21/10) Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju obavje{tava zainteresovanu javnost

O DONO[EWU RJE[EWA O EKOLO[KOJ DOZVOLI
Za Rafineriju uqa - proizvodwa, prerada i promet derivata nafte u Modri~i Podnosilac zahtjeva: “RAFINERIJA UQA MODRI^A” A.D. Modri~a Dana 5.3.2010. godine podnosilac zahtjeva “RAFINERIJA UQA MODRI^A” A.D. Modri~a kao investitor, predao je Ministarstvu zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole za postrojewe Rafinerija uqa - proizvodwa, prerada i promet derivata nafte u Modri~i. Dana 21.5.2010. godine Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju donijelo je rje{ewe kojim se daje ekolo{ka dozvola za postrojewe. S obzirom da je Ministarstvo, cijene}i dokaze prilo`ene uz zahtjev, utvrdilo da su ispuweni uslovi predvi|eni odredbama ~lanova 80. i 81. Zakona o za{titi `ivotne sredine i da je zahtjev osnovan, donijelo je ovakvu odluku. MINISTAR Fatima Fetibegovi}, dipl. in`. arh.

BOSNA I HERCEGOVINA/BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA/REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA SREBRENICA/OP[TINA SREBRENICA NA^ELNIK OP[TINE/NA^ELNIK OP[TINE Adresa: Srebreni~kog odreda bb, Adresa: Srebreni~kog odreda bb, Tel/Tel: 056/445-514, 445-501 Faks/Faks: 056/445-517 E-mail: nacelnik@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

BOSNIA AND HERZEGOVINA REPUBLIC OF SRPSKA MUNICIPALITY OF SREBRENICA MAYOR OF MUNICIPALITY Adress: Srebrenickog odreda bb, Tel: 056/445-514, 445-501 Fax: 056/445-517 Email: nacelnik@srebrenica-opstina.org Web: www.srebrenica-opstina.org

Da je u “Slu`benom glasniku BiH br. 40/10 od 17.05.2010 godine“ objavqeno: OBAVJE[TEWE O NABAVCI USLUGA - PONOVQENI POSTUPAK Predmet je nabavka usluga za izradu regulacionih planova Nabavka je podijeqena na sqede}e lotove : LOT 1 Izrada regulacionog plana za “U`e urbano podru~je-centar grada Srebrenica“ LOT 2 Izrada regulacionog plana za “Industrijsku zonu Poto~ari“ Broj obavje{tewa: 1-11-6979-10 Vrsta postupka: Otvoreni postupak Otvarawe ponuda: 14.6.2010. godine u 12 sati Kontakt telefon: 056/445-515 Pozivaju se svi ponu|a~ koji su registrovani za obavqawe predmetne djelatnosti da dostave ponude u skladu sa uslovima datim u “Obavje{tewu o nabavci“ Na~elnik op{tine Osman Suqi}

OBAVJE[TEWE

38 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 82, 78000 Bawa Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina U/I: 071 -0-REG-06.002400 Osnovni sud Bawa Luka, Mati~ni broj: 1101315, PIB: 400958610001, JIB: 4400958610001 FABRIKA DUVANA a.d. BAWA LUKA UPRAVNI ODBOR Broj: 6420 Datum: 27.5.2010. god. Na osnovu ~lana 304 stav 1, a u vezi ~lana 272 Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik RS” br. 127/08 i 58/09) Upravni odbor Fabrike duvana a.d. Bawa Luka je na sjednici odr`anoj dana 27.5.2010. godine, donio

ODLUKU
o sazivawu 14. redovne sjednice Skup{tine akcionara Fabrike duvana a.d. Bawa Luka, za 29.6.2010. godine u prostorijama Fabrike duvana a.d. Bawa Luka (daqe: Dru{tvo), u ulici Kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 82, sa po~etkom u 12 ~asova. U slu~aju da se u zakazano vrijeme ne odr`i Skup{tina akcionara, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati isti dan sa po~etkom u 17 ~asova u istom mjestu. Za sjednicu Skup{tine predlo`en je sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor predsjednika Skup{tine akcionara 1.1. Izbor komisije za glasawe, 1.2. Izbor zapisni~ara, 1.3. Izbor ovjeriva~a zapisnika, 2. Usvajawe Zapisnika sa 13. Skup{tine akcionara Dru{tva; 3. Prijedlog Odluke o usvajawu Statuta Dru{tva uskla|enog sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima RS (“Sl. glasnik RS”, br. 127/08 i 58/09), 4. Prijedlog Odluke o usvajawu Poslovnika o radu Skup{tine akcionara, 5. Prijedlog Odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora, 6. Prijedlog Odluke o imenovawu ~lanova Upravnog odbora, 7. Prijedlog Odluke o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora, 8. Prijedlog Odluke o imenovawu ~lanova Odbora za reviziju, 9. Prijedlog Odluke o imenovawu internog revizora. Ova Odluka o sazivawu Skup{tine akcionara Dru{tva, sa prijedlogom dnevnog reda je objavqena na Internet stranici Dru{tva www.fdbl.ba. Sve informacije i materijale predlo`ene dnevnim redom, akcionari mogu dobiti li~no u sjedi{tu Dru{tva, svakim radnim danom od 9 do 15 ~asova. Pozivaju se svi akcionari, fizi~ka i pravna lica, da li~no ili putem punomo}nika ili glasawem pismenim putem u~estvuju u radu Skup{tine Dru{tva. Punomo} fizi~kih lica mora biti ovjerena od strane notara ili nadle`nog organa uprave, a punomo} pravnog lica pe~atom i potpisom zakonskog zastupnika pravnog lica. Uz prijavu o u~e{}u u radu Skup{tine Dru{tva punomo} se mora dostaviti najkasnije tri dana prije odr`avawa Skup{tine Dru{tva.

Generalni direktor 305-178, faks 303-635, Komercijalni direktor 309-385, Prodaja 303-693, Nabava 303-647 Centrala: 051/302-130 i 302-122, e-mail: fabrikaduvanabl@spinter.net, fabrikaduvanabl1@spinter.net @iro ra~uni broj- 562-099-00014805-20 NLB Razvojna banka, 567-162-11000701-61 Volksbank, 551-001-00010808-03 Nova bawalu~ka banka, 555-007-00040810-47 Nova banka Bijeqina, 161-045-00152300-07 Raiffeisen banka, 338-350-22006335-62 Unicredit Zagreba~ka banka

“Unicep Group“ a.d. Bawa Luka Veselina Masle{e 1/10 Bawa Luka Na osnovu ~lana 304., 272. stava (4) i 442. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj: 127/08 i 58/09), te ~lana 35. Statuta “Unicep Group“ a.d. Bawa Luka, Upravni odbor objavquje

AD “SANA TRGOVINA” NOVI GRAD Broj: 20/10 Dana, 27.5.2010. godine Na osnovu odredbe ~lana 304, ~l. 267 i ~l. 272 Zakona o privrednim dru{tvima, te ~lana 53. Statuta AD “Sana Trgovina” Novi Grad i Odluke Upravnog odbora Dru{tva broj UO-19/10 od 26.5.2010. godine: Desetu (X) redovnu godi{wu Skup{tinu akcionara AD “Sana Trgovina” Novi Grad X redovna godi{wa skup{tina akcionara akcionarskog Dru{tva AD “Sana Trgovina” Novi Grad odr`a}e se u prostorijama AD “Sana Trgovina” Novi Grad u ul. Vojvode Stepe br. 26 Novi Grad dana 29.6.2010. godine sa po~etkom u 8 ~asova sa sqede}im: DNEVNI REDOM 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: - Predsjedavaju}eg Skup{tine - Zapisni~ara - Komisije za glasawe - Dva ovjeriva~a zapisnika 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa IX sjednice skup{tine akcionara 3. Razmatrawe i usvajawe finansijskog izvje{taja (zavr{nog ra~una) za poslovnu 2009. god. 4. Razmatrawe i dono{ewe odluke o potvr|ivawu i verifikaciji odluka i mi{qewa koje je Upravni odbor i Nadzorni odbor donio u 2009. i 2010. godini 5. Razmatrawe i dono{ewe odluke o smawewu kapitala Dru{tva AD “Sana Trgovina” Novi Grad radi pokri}a ukupnog gubitka 6. Dono{ewe Odluke o izmjenama i dopunama odluke o organizovawu ODP “Sana Trgovina” u Akcionarsko Dru{tvo (osniva~ki akt) 7. Dono{ewe Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD “Sana Trgovina” 8. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu Predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora 9. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu Predsjednika i ~lanova Upravnog odbora 10. Dono{ewe Odluke o imenovawu Predsjednika i ~lanova Upravnog odbora 11. Dono{ewe Odluke o imenovawu odbora za reviziju 12. Dono{ewe Odluke o imenovawu internog revizora 13. Dono{ewe Odluke o imenovawu nezavisnog revizora 14. Razna pitawa. U slu~aju da se skup{tina ne odr`i u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica Skup{tine }e se odr`ati istog dana na istom mjestu sa istim dnevnim redom sa po~etkom u 9 ~asova. Pravo da u~estvuje u radu skup{tine akcionara zakazane za dan 29.6.2010. godine imaju svi akcionari Dru{tva AD “Sana Trgovina” Novi Grad li~no ili zastupani po punomo}nicima. Uvid u skup{tinski materijal sa predlo`enim dnevnim redom mo`e se izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva AD “Sana Trgovina” Novi Grad radnim danom od 9 do 14 ~asova.
Dostavqeno: 1. Bawalu~ka berza 2. Nadzornom odboru Dru{tva 3. Upravnom odboru Dru{tva 4. Direktoru Dru{tva 5. A/A

za 7. redovnu sjednicu Skup{tine akcionara “Unicep Group“ a.d. Bawa Luka koja }e se odr`ati dana 29.6.2010. godine u sjedi{tu dru{tva, ulica Veselina Masle{e 1/10 Bawa Luka, sa po~etkom u 10 ~asova, i sa sqede}im dnevnim redom: 1. Razmatrawe i usvajawe odluke o izboru radnih tijela (predsjednika skup{tine, zapisni~ara, ovjeriva~a zapisnika i komisije za glasawe); 2. Razmatrawe i usvajawe odluke o usvajawu zapisnika sa prethodne sjednice; 3. Razmatrawe i usvajawe odluke o usvajawu finansijskih izvje{taja i Izvje{taja o poslovawu za 2009. godinu, sa mi{qewem Nadzornog odbora, i izvje{taja nezavisnog revizora; 4. Razmatrawe i usvajawe odluke o raspodjeli dobiti ostvarene po finansijskom izvje{taju za 2009. godinu; 5. Razmatrawe i usvajawe odluke o pove}awu osnovnog kapitala dru{tva II emisijom redovnih/obi~nih akcija javnom ponudom; 6. Razmatrawe i usvajawe Statuta dru{tva; 7. Razmatrawe i usvajawe Poslovnika o radu skup{tine akcionara dru{tva; 8. Razmatrawe i usvajawe odluke o razrje{ewu predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora dru{tva; 9. Razmatrawe i usvajawe odluke o davawu saglasnosti na ugovore sa ~lanovima Upravnog odbora dru{tva; 10. Razmatrawe i usvajawe odluke u vezi prijedloga sporazuma pravnih sqedbenika dru{tva Unicep eksport import DP Bawa Luka; 11. Razmatrawe i usvajawe Odluke o izboru Revizora finansijskih izvje{taja za 2010. godinu; U slu~aju nedostatka kvoruma, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati istog dana u 12 ~asova na istom mjestu sa istim dnevnim redom. Pravo glasa na 7. sjednici skup{tine imaju akcionari upisani u kwigu akcionara na dan 26.5.2010. godine. Dru{tvo obezbje|uje kopije svih materijala po ta~kama dnevnog reda svakom zainteresovanom akcionaru svaki radni dan, u redovno radno vrijeme, u prostorijama “Unicep Group“ a.d. Bawa Luka, ulica Veselina Masle{e br. 1. Unicep Group a.d. Bawa Luka Upravni odbor

POZIV

SAZIVA

Upravni odbor

OGLASI
Na osnovu ~lana 7. i 25. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04), ~lana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Odluke o utvr|ivawu uslova i kriterijuma za izbor ~lanova Odbora za reviziju Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka, broj: 618/10 od 26.5.2010. godine, i ~lana 65. stav 7. Statuta Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka, Nadzorni odbor Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka, raspisuje

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 39
JU “Dom mladih” Trebiwe Direktor ustanove Broj: 247-05/10 Datum: 24.5.2010. Na osnovu ~lana 20. Statuta JU “Dom mladih” Trebiwe, broj: 39-11/09 od 4.11.2009. godine pre~i{}eni tekst, a u vezi sa odredbama Odluke o prijemu radnika broj: 246-05/10 od 24.5.2010., Direktor Ustanove, raspisuje za popunu upra`wenih radnih mjesta u JU “Dom mladih” 1. Rukovodilac obezbje|ewa - 1 izvr{ilac 2. Referent nabavki - 1 izvr{ilac Kandidat treba da ispuwava sqede}e uslove: Op{ti uslovi: - da je dr`avqanin Republike Srpske, odnosno BiH, - da je stariji od 18 godina, - da ima op{tu zdravstvenu sposobnost, - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti Republike Srpske, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmawe {est mjeseci ili za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u JU “Dom mladih”, - da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - da se na wega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH. Posebni uslovi: Uslovi za vr{ewe poslova su: za radno mjesto pod rednim brojem 1. SSS, {est mjeseci radnog iskustva; za radno mjesto pod rednim brojem 2. SSS, {est mjeseci radnog iskustva. Sukob interesa: Kandidat ne mo`e obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je regulisano u odredbama Zakona o sukobima interesa (“Sl. glasnik RS”, broj:34/02). Opis poslova: Za radno mjesto rukovodilac obezbje|ewa: - vr{i fizi~ko obezbje|ewe Ustanove, - vr{i nadzor nad licima - stra`arima koji su nadle`ni za ~uvawe objekta - daje naloge i raspore|uje stra`are u Ustanovi, - vodi evidenciju o prisutnosti radnika na poslu, - obavqa i druge poslove po nalogu direktora, - za svoj rad je odgovoran direktoru Ustanove. Za radno mjesto referent nabavke: - vr{i nabavku materijala i svega ostalog {to je neophodno za normalan rad Ustanove te za nesmetano odvijawe svih djelatnosti unutar we, - sastavqa program nabavke vode}i ra~una o potrebama potro{we i usluga, - odgovoran je da u Ustanovi bude dovoqno potrebnog materijala za nesmetano odvijawe procesa rada i pru`awa usluga, - odgovoran je da nabavqena roba bude odre|enog kvaliteta i da je nabavqena po najpovoqnijim cijenama, - vodi evidenciju o vrstama robe i dobavqa~ima, - odgovoran je za nabavku robe po zakonskim propisima, - stalno mora da se usavr{ava kako bi znao kretawe cijena i wihovo formirawe, - odgovoran je za pravilno rukovawe i ~uvawe dokumentacije iz domena svog rada, - odgovoran je za poslovawe i obavqawe radnih zadataka na zakonskim osnovama, - obavqa i druge poslove iz svoje struke po nalogu i ovla{tewu direktora Ustanove, - za svoj rad odgovoran je direktoru Ustanove. Uz prijavu na konkurs kandidat je obavezan da dostavi dokaze o ispuwavawu op{tih uslova i to: uvjerewe o dr`avqanstvu, rodni list, uvjerewe Suda da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak i da nije osu|ivan za krivi~no djelo, dokaz o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (ukoliko bude izabran) i dokaze o ispuwavawu posebnih uslova: ovjerenu kopiju diplome, potvrdu o radnom iskustvu. Kao dokaz za nepostojawe sukoba interesa kandidat dostavqa ovjerenu pismenu izjavu. Kandidati koji ispuwavaju uslove iz konkursa bi}e pozvani na intervju. O vremenu i mjestu provo|ewa intervjua kandidati }e biti naknadno obavije{teni. Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu JU “Dom mladih” Trebiwe sa naznakom “Za Javni konkurs za popunu upra`wenih radnih mjesta u JU “Dom mladih“ Trebiwe”. Rok za podno{ewe prijave je 15 dana od dana objavqivawa konk ursa u Dnevnom listu “Glas Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Direktor

JAVNI KONKURS
za izbor ~lanova Odbora za reviziju Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka I - Osnov ^lanove Odbora za reviziju Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka bira Skup{tina akcionara na prijedlog Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o javnim preduze}ima, Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske i Statutom Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka. II - Nadle`nost Nadle`nost, poslovi, obaveze i odgovornosti ~lanova Odbora za reviziju utvr|eni su Zakonom o javnim preduze}ima i Statutom Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka. III - Broj i mandat Konkurs se raspisuje za 3 (tri) ~lana Odbora za reviziju Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka. Mandat ~lanova Odbora za reviziju je 4 (~etiri) godine, uz mogu}nost ponovnog izbora. IV - Uslovi i kriterijumi A) Op{ti uslovi: 1. da su dr`avqani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost, 4. da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa, 5. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak, 6. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje ih ~ini nepodobnim za obavqawe poslova ~lanova Odbora za reviziju, 7. da se na wih ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH i 8. da nemaju privatni finansijski interes u Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka. B) Posebni uslovi: 1. visoka stru~na sprema - diplomirani ekonomista, VII stepen stru~ne spreme, 2. najmawe pet godina radnog iskustva u struci, 3. posjedovawe certifikata ovla{}enog ra~unovo|e, a po`eqno posjedovawe certifikata ovla{}enog revizora, V - Sukob interesa Kandidati za ~lanove Odbora za reviziju ne mogu obavqati du`nosti, aktivnosti ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama: - ~lana 5. Zakona o sukobu interesa (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 34/02), - ~lana 13. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 75/04), - ~lana 5 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), - ~lana 4. Zakona o spre~avawu sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 73/08). VI - Potrebna dokumenta Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova: 1. biografiju o kretawu u slu`bi, 2. uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 3. izvod iz mati~ne kwige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 4. uvjerewe o op{toj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci), 5. diplomu o zavr{enoj {koli, 6. uvjerewe o radnom sta`u, 7. uvjerewe da nije osu|ivan, odnosno da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), 8. certifikat o zvawu ovla{}enog ra~unovo|e, odnosno ovla{}enog revizora. Za dokaze iz ta~ke 4. i 7. op{tih uslova kandidati dostavqaju ovjerenu pisanu izjavu, kao i izjavu o nepostojawu sukoba interesa. Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove Konkursa Nadzorni odbor }e obaviti intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. Dokumenta prilo`ena uz prijavu ne}e se vra}ati kandidatima. VII - Objavqivawe Konkursa Javni konkurs }e biti objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. VIII - Rok za podno{ewe prijava Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od posqedweg objavqivawa Konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka ili putem po{te, na adresu: Industrijske planta`e a.d. Bawa Luka, ulica Veqka Mla|enovi}a bb, 78000 Bawa Luka, sa naznakom: “Za izbor ~lanova Odbora za reviziju” –“Ne otvarati”. Broj: 619/10 26. maja 2010. godine Bawa Luka NADZORNI ODBOR

JAVNI OGLAS

“PIKO” A.D., PRWAVOR, FAKS: 051/645-503 Dana 27.5.2010. god. Broj: 18/10 Na osnovu ~lanova 267. i 272. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. gl. RS“ br. 127/08 i 58/09) Upravni odbor objavquje

U skladu sa ~lanom 41. stav 1. i 2. Zakona o tr`i{tu hartija od vrijednosti (“Slu`beni glasnik RS“, broj 65/08) i ~lanom 18. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti (“Slu`beni glasnik RS“, broj 29/07 i 67/08), emitent OP[TINA KOTOR VARO[, Cara Du{ana bb, 78220 Kotor Varo{ objavquje:

POZIV
ZA [ESTU REDOVNU GODI[WU SJEDNICU SKUP[TINE AKCIONARA “PIKO” AD PRWAVOR Skup{tina }e se odr`ati 29.6.2010. godine (utorak), sa po~etkom u 12 ~asova, u prostorijama dru{tva. U slu~aju da se sjednica ne odr`i radi nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati 30.6.2010. godine u 12 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Za sjednicu Skup{tine predla`e se sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela: a) Izbor komisije za glasawe b) Izbor ovjeriva~a zapisnika c) Izbor zapisni~ara 2. Izbor predsjednika {este redovne godi{we sjednice Skup{tine akcionara Piko a.d. Prwavor 3. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine akcionara 4. Usvajawe izvje{taja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja za 2009. god. 5. Razmatrawe i usvajawe finansijskog izvje{taja za 2009. god. 6. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja Upravnog odbora o poslovawu dru{tva za 2009. god. 7. Razmatrawe i usvajawe Odluke o pokri}u ostvarenog gubitka/raspodjeli ostvarene dobiti 8. Dono{ewe Odluke o zasnivawu zalo`nog prava. - Izvje{taj o uslovima sticawa i raspolagawa imovinom velike vrijednosti - Preporuka upravnog odbora u vezi sa poslom raspolagawa imovinom velike vrijednosti - Obavje{tewe akcionarima u vezi raspolagawa imovinom velike vrijednosti 9. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja za 2010. god. 10. Izbor predsjednika skup{tine Piko a.d. Prwavor u narednom periodu Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasawu. Izjava o glasawu kao i punomo} koju daje akcionar - fizi~ko lice, treba da su ovjereni kod nadle`nog dr`avnog organa. Obavje{tavamo akcionare da mogu u sjedi{tu dru{tva u Prwavoru, ulica Bo`e Tatarevi}a 16, u upravnoj zgradi preduze}a u periodu od 7 do 15 ~asova i na internet stranici preduze}a www.piko-prnjavor.com izvr{iti uvid u zapisnik sa prethodne sjednice Skup{tine akcionara, Bilans stawa za 2009. godinu, Bilans uspjeha za 2009. godinu, izvje{taj nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja za 2009. godinu, izvje{taj Upravnog odbora o poslovawu dru{tva u 2009. godini i prijedloge svih odluka po svakoj ta~ki dnevnog reda i kao i izvje{taj o uslovima sticawa i raspolagawa imovinom velike vrijednosti, preporuku upravnog odbora u vezi sa poslom raspolagawa imovinom velike vrijednosti i obavje{tewe akcionarima u vezi raspolagawa imovinom velike vrijednosti. Upravni odbor

IZVJE[TAJ
O REZULTATIMA PRVE EMISIJE MUNICIPALNIH OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM OP[TINE KOTOR VARO[ OP[TINA KOTOR VARO[ emitovala je prvu emisiju municipalnih obveznica javnom ponudom. Predmet kontinuirane javne ponude bilo je 45.000 obveznica, nominalne vrijednosti 100,00 KM po obveznici. Po~etna cijena bila je 100,00 KM po obveznici, dok je standard pove}awa cijene iznosio 0,01 KM. Oznaka obveznica u berzanskom sistemu trgovawa bila je OPKV-PO1. Dana 27.4.2010. godine, agent emisije “Advantis Broker“ a.d. Bawa Luka unio je prodajni nalog od 45.000 obveznica po cijeni od 100,00 KM. U periodu od 27.4.2010. do 29.4.2010. godine sve brokerske ku}e kupaca mogle su unositi naloge po cijeni koja je jednaka ili ve}a od po~etne cijene za standard pove}awa cijene, s tim da se u tom periodu nisu zakqu~ivali poslovi. Dana 30.4.2010. godine po~elo je zakqu~ivawe poslova. Javna ponuda uspje{no je zavr{ena u srijedu, 26.5.2010. godine. U prvoj emisiji municipalnih obveznica javnom ponudom OP[TINE KOTOR VARO[ ukupno je upisano i upla}eno 45.000 obveznica, odnosno 100,00% od ukupnog broja ponu|enih obveznica u javnoj emisiji, po cijeni od 100,00 KM po obveznici, ukupne vrijednosti emisije 4.500.000,00 KM. OP[TINA KOTOR VARO[ zastupana po “Advantis Broker“ a.d. Bawa Luka

40 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE
Hemofarm d.o.o. Novakovi}i bb Bawa Luka RS, BiH telefon: +387 51 331 650 faks: +387 51 331 623 27.5.2010. god. Broj:1307/10
ALPOS Tvornica cijevi A.D. PRWAVOR UPRAVNI ODBOR Broj: 234-2/10 Datum: 26.5.2010. godine

OGLASI

Zahtjev za dostavqawe ponuda za prevoz radnika
Tra`e se ponude za vr{ewe usluga prevoza radnika HEMOFARM d.o.o. Bawa Luka. Broj radnika koji bi koristio usluge prevoza je 50. Kvalitet usluge mora biti na visokom nivou, prevoz se obavqa vozilom za prevoz putnika, dovoqan broj sjedi{ta, klima ure|aj. Prevoz se vr{i u Bawaluci, u 4 smjene i to sqede}im rutama odnosno mjestima polaska, satnicama i rutama. Prva smjena u proizvodwi, polazak ispred benzinske pumpe “[eva“ u nasequ Lau{ u 5 i 15 sati dolazak pred fabriku u 5 i 45 sati. Druga smjena u proizvodwi, polazak sa stajali{ta u Bulevaru Cara Du{ana u 13 i 15 sati dolazak pred fabriku u 13 i 45 sati. Tre}a smjena u proizvodwi, polazak sa stajali{ta u Bulevaru Cara Du{ana u 21 i 15 sati dolazak pred fabriku u 21 i 45 sati. Za radnike u administraciji polazak ispred Hotela “Firenca“ u 7 i 20 sati dolazak pred fabriku u 7 i 50 sati. Povratak radnika prve smjene u proizvodwi sa polaskom ispred fabrike u 14 i 10 sati. Povratak radnika druge smjene u proizvodwi sa polaskom ispred fabrike u 22 i 10 sati. Povratak radnika tre}e smjene sa polaskom ispred fabrike u 6 i 10 sati. Povratak radnika administracije sa polaskom ispred fabrike u 16 i 10 sati Polazak radnika proizvodwe u prvoj smjeni po~iwe ispred benzinske pumpe “[eva“ u nasequ Lau{, nastavqa do Bulevara Cara Du{ana, zatim do Vodovoda preko gradskog mosta do male pijace Mejdan gdje nastavqa do raskr{}a sa ulicom Stepe Stepanovi}a i wom se kre}e do Ugostiteqske {kole te nastavqa do stajali{ta kod studentskog doma, zatim MUP-a odakle se daqe kre}e do Rebrova~ke crkve gdje Isto~nim tranzitom nastavqa do tehni~kog pregleda Vidovi} i daqe studentski kampus, Autoprevoz, stajali{te kod Metal sajma, zatim Poqoprivredne {kole te kroz naseqe Lazarevo do {kole Borislav Stankovi}, motel Internacional, stajali{te pored autopraonice Star~evi}, stajali{te kafe bara Imperijal sa dolaskom pred fabriku u Novakovi}e te u obratnom smjeru kod povratka radnika s posla. Polazak ispred benzinske pumpe “[eva“ u nasequ Lau{ }e se realizovati samo u jutarwoj smjeni, a u drugoj i tre}oj smjeni po~etna stanica je stajali{te u Bulevaru Cara Du{ana. Prevoz radnika u administraciji po~iwe sa polaznom stanicom kod Hotela “Firenca“, zatim nastavqa kretawe kod stajali{ta kod Studentskog doma gdje se na raskr{}u ukqu~uje u Ulicu Stepe Stepanovi}a kojom nastavqa do stajali{ta kod Ugostiteqske {kole zatim ravno do autobuskog stajali{ta kod male pijace Mejdan te preko gradskog mosta do stajali{ta kod Vodovoda zatim do stajali{ta u Bulevaru Cara Du{ana odakle ravno nastavqa do raskr{}a sa ulicom Kraji{kih brigada – Zapadni tranzit kojom se kre}e do stajali{ta kod ^ajavec odakle nastavqa do stajali{ta kod Motela “Kamel“ zatim do stajali{ta kod Picerije “Monako“ te daqe ravno autoputem do Prijedorske petqe i nakon toga do fabrike u Novakovi}ima te u obratnom smjeru kod povratka radnika s posla. Ponuda mora da sadr`i cijenu odre|enu za prevoz radnika i to za svaku smjenu pojedina~no. Uz ponudu dostaviti rje{ewe o registraciji djelatnosti, fotografiju vozila kojim se vr{i prevoz i preporuke dosada{wih korisnika. Alternativne ponude nisu dozvoqene i odbaciva}e se. Ponude dostaviti na adresu Hemofarm d.o.o. Bawa Luka, Novakovi}i bb, 78 000 Bawa Luka u zatvorenoj koverti sa naznakom “ne otvaraj – ponuda za prevoz radnika“. Rok za dostavqawe ponuda je 31.5.2010. god., ponedjeqak do 12 ~asova, sve ponude pristigle nakon ovog roka ne}e se uva`avati. Aleksandar Veselinovi}, dipl. ing. Direktor

Na osnovu ~lana 267. i 272. stav 4. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08 i 58/09), ~lana 56. Statuta “ALPOS“ Tvornica cijevi, a.d. Prwavor, te ~lana 3. i 5. Poslovnika o radu Skup{tine Dru{tva, Odluke Upravnog odbora “Alpos“ Tvornica cijevi a.d. Prwavor broj:234/2010 od 26.5.2010. godine Upravni odbor “ALPOS“ Tvornica cijevi a.d. Prwavor objavquje

POZIV
ZA XIV REDOVNU SJEDNICU SKUP[TINE AKCIONARA “ALPOS“ Tvornica cijevi a.d. PRWAVOR

SKUP[TINA ]E SE ODR@ATI DANA 29.6.2010. GODINE (UTORAK) SA PO^ETKOM U 12 ^ASOVA, U SLU@BENIM PROSTORIJAMA DRU[TVA, ULICA VOJVODE STEPE 6, PRWAVOR. Za ovu sjednicu Skup{tine predlo`en je sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor ~lanova radnih tijela - Komisije za glasawe - Zapisni~ara - Ovjeriva~i zapisnika - Verifikacija mandata prisutnih akcionara 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa XIII sjednice Skup{tine Dru{tva, 3. Dono{ewe odluke o usvajawu revizorskog izvje{taja za reviziju finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2009. godinu 4. Razmatrawe i usvajawe godi{weg obra~una (finansijskog izvje{taja) i Izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2009. godinu sa mi{qewem Nadzornog odbora i Nezavisnog revizora sa: a) Izvje{tajem o rezultatima poslovawa za 2009. godinu b) Prijedlogom odluke o usvajawu Izvje{taja o rezultatima poslovawa za 2009. godinu i godi{weg obra~un (finansijskog izvje{taja) sa mi{qewem nezavisnog revizora i nadzornog odbora c) Izvje{tajem o radu Upravnog odbora za 2009. godinu i dono{ewe Odluke o usvajawu d) Izvje{tajem o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu i dono{ewe Odluke o usvajawu 5. Dono{ewe Odluke o pokri}u gubitka za 2009. godinu uz mi{qewe Nadzornog odbora 6. Dono{ewe Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja za 2010. godinu 7. Planski ciqevi za 2010. godinu i dono{ewe odluke o usvajawu

8. Dono{ewe Odluke o zakqu~ewu posla sticawa i raspolagawa imovinom velike vrijednosti: - Odluka o izmjeni uslova kreditnog zadu`ewa i zasnivawu zalo`nog prava ( u vezi Odluke UO438/09) - Odluka o izmjeni uslova finansijskog okvira i upisa zalo`nog prava ( u vezi Odluke UO-45109) - Odluka o izmjeni uslova kreditnog zadu`ewa i upisa zalo`nog prava (u vezi Odluke UO-321/09) - Odluka o izmjeni uslova kreditnog zadu`ewa i upisa zalo`nog prava (u vezi Odluke UO-387-2/09) Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasawu. Izjava o glasawu , kao i punomo} koju daje akcionar ili fizi~ko lice , treba da su ovjereni kod nadle`nog dr`avnog organa. Punomo} za glasawe se mo`e dati punoqetnom fizi~kom ili pravnom licu. Punomo}nik akcionara zaposlenih u “ALPOS“ T.C a.d. Prwavor ne mo`e biti direktor, ~lan Upravnog odbora i ~lanovi Izvr{nog odbora. Punomo} na Skup{tini sadr`i sqede}e: podatke o vlasniku, punomo}niku, podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomo}, granica ovla{}ewa i vrijeme trajawa punomo}i. Izjava o glasawu dostavqa se na adresu Skup{tine “ALPOS“ T.C. a.d. Prwavor (za komisiju za glasawe), Vojvode Stepe br.6, Prwavor ili direktno na Upravu Dru{tva, najkasnije do po~etka sjednice. Obavje{tavamo akcionare da mogu izvr{iti uvid u materijal, po svim ta~kama dnevnog reda, kao i prijedloge svih Odluka, u Upravnoj zgradi u periodu od 9 do 14 ~asova, svakim radnim danom, osim subote i na internet stranici preduze}a www.alpostc-prnjavor.com. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Mirjan Bevc

“NEVESIWEPUTEVI” AD NEVESIWE objavquje

OGLAS
za prikupqawe ponuda za nezavisnog revizora 1. Predmet ponude: Revizija finansijskih izvje{taja “Nevesiweputevi” AD Nevesiwe za 2010. godinu. 2. Pravo prijavqivawa na oglas: Pravo prijavqivawa imaju sva pravna lica registrovana upisom u sudski registar kod nadle`nog suda u RS za obavqawe djelatnosti revizije, koja posjeduju dozvolu za obavqawe poslova revizije finansijskih izvje{taja izdatu od Ministarstva finansija RS, a koja dostave pisanu ponudu sa~iwenu u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji RS (“Sl. gl. RS”, br. 86/09). 3. Sadr`aj ponude: - puni naziv i adresa ponu|a~a; - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa prilozima; - ovjerena fotokopija dozvole za obavqawe poslova revizije finansijskih izvje{taja izdate od Ministarstva za finansije RS o izdavawu: - cijena; - rok za izvr{ewe revizije; - uslove i dinamiku pla}awa; 4. Podno{ewe ponuda: U obzir dolaze sve ponude koje pristignu u zatvorenoj koverti sa nazivom “Ponuda za izbor nezavisnog revizora “Nevesiweputevi” AD Nevesiwe za 2010. godinu u roku od 8 dana od dana objavqivawa oglasa u listu “Glas Srpske”, na adresu “Nevesiweputevi” AD Nevesiwe, Nemawi}a bb, 88 280 Nevesiwe. 5. Dodatne informacije: Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Dru{tva ili na telefon 059/601-524. Kontakt osoba je Direktor Dru{tva. Direktor Dru{tva

KOMUNALNO PREDUZE]E “BOBAS” A.D. KOTOR VARO[ Cara Du{ana bb, 78220 KOTOR VARO[, RS-BiH Tel: 051/782-004; Tel./faks: 051/784-060 PRIVREMENI NADZORNI ODBOR A.D. “BOBAS” KOTOR VARO[ DONOSI

OBAVJE[TEWE
Ovim putem obavje{tavaju se akcionari Komunalnog preduze}a “Bobas” Kotor Varo{ da }e se peta redovna sjednica Skup{tine akcionara preduze}a koja je zakazana za 25.6.2010. godine ~iji je saziv objavqen u ovom dnevnom listu dana 24.5.2010. godine, odr`ati dana 30.6.2010. godine u upravi preduze}a sa po~etkom u 10 ~asova prema objavqenom dnevnom redu. U slu~aju nepostojawa kvoruma za odr`avawe pete redovne sjednice Skup{tine akcionara preduze}a, ponovqena sjednica Skup{tine akcionara odr`a}e se 1.7.2010. godine u upravi preduze}a sa po~etkom u 10 ~asova a ne 26.6.2010. godine kako je to navedeno u objavqenom sazivu. Saziv Skup{tine akcionara koji je objavqen u ovom dnevnom listu 24.5.2010. godine u ostalim dijelovima ostaje na snazi. PRIVREMENI NADZORNI ODBOR KP “BOBAS” A.D. KOTOR VARO[

«Glas srpski - Trgovina» A.D. Bawa Luka Broj: AD- 4046/10 Dana, 26.5.2010. godine Upravni odbor «Glas srpski-Trgovina» A.D. Bawa Luka, po zahtjevu Investiciono razvojne banke Republike Srpske broj: 08/1-120-10/08 od 21.5.2010. godine donosi odluku o korekciji ta~ke 3. i dopune ta~ke 4. dnevnog reda XII redovne Skup{tine akcionara «Glas srpski - Trgovina» A.D. zakazane za dan 25.6.2010. godine, tako da ta~ka 3. dnevnog reda glasi: “Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o reviziji finansijskog izvje{taja Dru{tva za 2009. godinu“ Dopuna ta~ke 4. glasi: “Razmatrawe i usvajawe Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Dru{tva za 2009. godinu“. Upravni odbor

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 41
Dana 31.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog brata Obavje{tavamo prijateqe da je nakon du`e bolesti u 63. godini dana 24. maja 2010. godine preminuo na{ Sje}awe na na{e drage roditeqe

VASILIJA
protojereja S qubavqu Milan i Mirjana

i

KOSARU

PRERADOVI]

RATKA BUWEVCA
O`alo{}ena sestra Qubica sa porodicom 2043 A-8 G Dana 31.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog brata

DRAGAN (Rade) MARINKOVI]
Prema wegovoj `eqi, sahrawen je na porodi~nom grobqu Jasewe, Kozarska Dubica, u srijedu, 25. maja 2010. godine. Porodica Marinkovi} 2025 A-8 G Dana 4.6.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

2045 A-7 G Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 26.5.2010. godine u 73. godini `ivota iznenada preminuo na{ dragi

PETAR (Zdravka) A]IMOVI]
1937 - 2010. Sa hra na }e se oba vi ti 28.5.2010. go di ne u 13 ~a so va na mje snom grobqu Rekavice u Rekavicama. O`alo{}eni: supruga Vida, sinovi Sretomir, Dane i Branislav, k}erka Milka, snahe i unu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijateqi i kom{ije 2031 A-8 G

RATKA BUWEVCA
O`alo{}ena sestra Mira sa porodicom 2043 A-8 G Dana 4.6.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

RADOVANA VU^KOVI]A
U subotu, 29.5.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica Vu~kovi} 1986 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog oca

Posqedwi pozdrav dragom ocu

Posqedwi pozdrav dragom ocu

PETRU
od sina Dane sa porodicom. 2031 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

PETRU
od sina Branislava sa porodicom. 2031 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

GOJKA SAVKOVI]A
U subotu, 29.5.2010. godine, u 10 ~asova odr`a}e se parastos u crkvi u [e{kovcima, a potom }emo posjetiti wegovu vje~nu ku}u. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Qubinka, sinovi Goran i Zoran, sestre Nevenka i Dragica, snahe Milena i Milkica, unu~ad @eqko, Maja, \ur|ica i \or|e, zet @ivko, te ostala rodbina i prijateqi 3033 A-8 G Dana 28.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

RADOVANA
K}erka Irena, unuka Selma i zet Senad 1986 A-8 G Dana 29.5.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti drage majke

PETRU
od sina Sretomira sa porodicom. 2031 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

PETRU
od k}erke Milke sa porodicom. 2031 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

PETRU
od brata Ilije sa porodicom. 2045 A-1 G

PETRU
od brata Mihajla i snahe Vite sa djecom. 2045 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

MOM^ILA TOMI]A
U subotu, 29.5.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Rebrova~kom grobqu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 2030 A-8 G Godinu dana nije sa nama na{a Dana 28.5.2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti dragog oca i deda

DRAGICE KARALI]
Toga dana posjeti}emo vje~nu ku}u drage majke i polo`iti cvije}e. Pozivamo rodbinu i prijateqe da do|u u 11 sati na grobqe Karali}i. O`alo{}eni: sinovi Ranko i Branko, k}eri Rajka, Jovanka, Lepa i Jelena, snahe, unu~ad i praunu~ad 1948 A-8 G Tu`no sje}awe na dragog Dana 30.5.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e drage

Posqedwi pozdrav dragom bratu

PETRU
od sestre Desanke sa porodicom. 2045 A-1 G

MOMIRA TALI]A
Brat Veselko sa porodicom 2051 A-1 G

Dana 4.6.2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

DRAGICA - GAGA BLAGOJEVI]
1947 - 2009. Ponovo proqe}e do|e, ponovo maj miri{e, a tebe sa nama nema. Nema te vi{e, }eri jedina, a roditeqska srca kucaju sve ti{e i ti{e. Sa bolom u srcu sje}amo se 28. maja... Tvoji roditeqi Jela i Svetozar Blagojevi} iz Krasnopoqa kod Bratunca A-3 UP

MILANA STUPARA BRANKA KAJKUTA
U subotu, 29.5.2010. godine, iza}i }emo na grobqe, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. K}er ka Ne ve na, sin Dra {ko, unuci i zet 2029 A-3 G 31.5.2008 - 31.5.2010. Godine prolaze, ali sje}awe i qubav vje~no }e trajati. Supruga Jadranka, k}erka Dajana, sin Ne boj {a, te po ro di ce Dragi} i Lubarda 1977-1978 A-3 G

MILENE KQAJI]
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti }e mo wenu vje ~nu ku }u na grobqu u Kla{nicama, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 1980 A-3 G

DRAGOMIRA STOJNI]A
U subotu, 29.5.2010. godine, u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu Lakta{i, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 2023 A-6 G

42 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Jedini moj

Dana 4.6.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

Tu`no sje}awe na dragog kolegu

VITOMIRA DIQKANA

BOGDANA DIQKANA
U subotu, 29.5.2010. godine u 9.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Gorwem Drakuli}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Spasa, sinovi Momir i Ne|o, snahe Radenka, Ida i Sla|ana, unu~ad te ostala rodbina i prijateqi. 2020 A-8 G Dana 12.6.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog

od radnih kolega iz “Celeksa”. 2027 A-1 G Tu`no sje}awe na na{eg

VITOMIRA DIQKANA
Pa{anac Svetko, svastika Gordana sa sinovima Qubi{om i Dejanom 2020 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog

VITO
Prolazi godina dana od kad si oti{ao. Sa tobom, oti{la sam i ja. Ostala je samo prazna qudska qu{tura sa du{om prepunom patwe i bola. Dolazi{ mi, qubavi moja, u snove, a onda me jutro vrati u grubu stvarnost, stvarnost bez tebe. Moja jedina `eqa je bila da imam porodicu, da negdje pripadam, da volim i budem voqena. Sa tobom ostvarila sam svoje snove, letjela sre}na kroz `ivot, a sada sam ptica polomqenih krila zarobqena u kavezu samo}e i tuge. Ti nisi bio moj mit, na{a qubav bila je stvarnost. Znam da moram biti jaka, jedini moj. Jedino je qubav prema na{im sinovima ja~a od ovog bola, Igo i Nele daju mi snagu da `ivim. Znam da bi i ti tako htio. Ali znam, qubavi moja, do}i }e dan i ja i ti }emo opet biti sre}ni zajedno. Volim te i voqe}u te zauvijek. Tvoja Sla|a 2020 B-5 G

VITOMIRA DIQKANA
U subotu, 29.5.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Sjenice, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Sla|ana, sinovi Igor i Nemawa, majka Spasa, bra}a Momir i Ne|o, snahe Radenka i Ida, brati}i te ostala rodbina i prijateqi. 2020 A-8 G Dana 30.5.2010. godine navr{ava se godina dana otkako vi{e nije sa nama na{ dragi suprug, otac, svekar i djed

VITOMIRA DIQKANA
Porodice: Gavri} i Plav{i}. 2052 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog supruga

MILO[ (Jefte) LOLI]
U subotu, 29.5.2010. godine, u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Dowi Drakuli}, otkriti spomen-plo~u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Milena, sinovi Dalibor i Davor, snahe Danijela i Vawa i unu~ad 2019 A-8 G Dana 31.5.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg radnog kolege

MILO[A LOLI]A
30.5.2009 - 30.5.2010. Vrijeme prolazi bol i tuga ostaje. O`alo{}ena supruga Milena 2019 A-2 G Sje}awe na dragog oca, svekra i djeda

MARKO (Simeuna) TOPI]
29.5.1994 - 29.5.2010.

MILO[A LOLI]A
Dragi Marko, Sje}awe na tebe bolno je, vrijeme koje prolazi tu`no je, `ivot bez tebe te`ak je. Qubav prema tebi vje~na je. Tvoja porodica 1946 B-2 G Dana 3. juna 2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage majke
30.5.2009 - 30.5.2010. S qubavqu tvoji: sin Davor, snaha Vawa i unuci Nikola i Marko 1019 A-2 G

QUBOMIRA OSTOJI]A
Kolektiv GP “Krajina“ 1947 A-8 G Dana 31.5.2010. godine navr{ava se 40 dana od smrti na{eg dragog Dana, 1.6.2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage

Sje}awe na dragog oca, svekra i djeda

MILO[A LOLI]A
30.5.2009 - 30.5.2010. S qubavqu tvoji: sin Dalibor, snaha Danijela i unuka Valentina 2019 A-2 G

DARINKE (ro|. Te{i}) PAVLOVI]
U nedjequ, 30. maja u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u u grobqu Markovac kod ^elinca, polo`iti cvije}e, zapaliti svije}e i odr`ati pomen. Pozivamo rodbinu, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e. Weni najmiliji: sinovi \oko, Vid, Vinko i Nedeqko, k}eri Anika i Vasilija sa porodicama i ostala mnogobrojna rodbina. 016163 B2 - ^N

QUBOMIRA OSTOJI]A
U subotu, 29.5.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Jo{avka Dowa. Supruga Drenka, sinovi Dalibor i Qubi{a, k}erka Olivera, unu~ad i zet. 1919 A-3 M

MIQKE GAJI]
U subotu, 29.5.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 2042 A-3 G

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 43
Dana 4.5.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog Dana 29.5.2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{e drage supruge, k}erke i sestre Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 26.5.2010. godine, u 64. godini `ivota, preminula na{a draga

MILADINA KUDRE
U subotu, 29.5.2010. godine, u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Miqka, sinovi Jovo i Stojan, k}erke Nada i Jovanka, zet Zlatko, unu~ad te ostala rodbina i prijateqi 2032 A-6 G Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 26.5.2010. godine, u 87. godini `ivota, preminula na{a draga

BOGDANE DOBRWAC
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}eni: suprug Vitomir, majka Vida, otac Du{an, brat Miladin, sestre Dragica i Milica i snaha Mira 2010 A-8 G Tu`no sje}awe na voqenu suprugu Tu`no sje}awe na dragu

MILKA - MILKICA (Sime) BAWAC
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 28.5.2010. godine u Bjelaju Bosanski Petrovac, povorka kre}e ispred ku}e u 13 ~asova. O`alo{}eni: bra}a, sestre, snahe, zetovi, bratanice, bratanci i ostala rodbina i prijateqi 2035 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj teti

MARIJA (Luke) O@EGOVI]
1924 - 2010. Sahrana }e se obaviti 28.5.2010. godine u 13 ~asova u Gorwoj Piskavici na grobqu O`egovi}i. O`alo{}eni: suprug Luka, sinovi Ratko i Radivoj, k}erke Milica, Qubica i Ru`ica, brat Riste, snahe, zetovi, unu~ad, praunu~ad, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 2021 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj Posqedwi pozdrav dragoj

BOGDANU
Suprug Vito 2010 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu

BOGDANU
od Qiqe, Igora, Nine i Luke. 2010 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj teti

MILKICI
od brata Sretka, bratanice Nikoline i snahe Mime. 2035 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj teti

MILKICI
od Nikole, Dragane i Rade. 2035 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj

BOGDANU MARIJI
od supruga Luke sa porodicom. 2021 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj

MILKICI
od prije Radojke i Mirjane. 2035 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu

MILKICI
od Awe, Mile, Biqane i @eqka. 2035 A-1 G Dana 29.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{e drage

TETI
od @eqka sa porodicom. 2044 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu majku

MARIJI
od sina Ratka i snahe Stane sa porodicom. 2021 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj

od Ace i Vele. 2010 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu tetku

BODU
od Dade, Jelene i Ive. 2010 A-1 G

BOGDANU
od Vase i Bo`ane. 2010 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu tetku

STANE KNE@EVI]
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wenu vje~nu ku}u na grobqu Kne`evi}i u Melini. Bila si i ostala ne{to najqep{e i nenadoknadivo u mom `ivotu. Po~ivaj u miru. Tvoj suprug Nenad 2036 A-4 G Dana 1.6.2010. godine navr{ava se jedanaest godina od smrti moga jedinog sina

STANU
Oti{la si nenadano i tiho, iza sebe ostavila prazninu punu tuge i bola. Po~ivaj u miru. Tvoji: sin Ostoja, snaha Slavica, unu~ad Biqana, Jelena, Ogwen i praunuk Aleksa 2036 A-4 G Dana 29.5.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

MARIJI
od sina Radivoja i snahe Qubice sa porodicom. 2021 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj

MARIJI
od k}erke Milice sa porodicom. 2021 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj

Tu`no sje}awe na voqenu sestru

BOGDANU
od sestre Dragice Beni}. 2010 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu sestru

BODU
od Jace, @eqe i Branka. 2010 A-1 G Tu`no sje}awe na dragu sestru

MARIJI
od k}erke Qubice i zeta Dragoje sa porodicom. 2021 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj

MARIJI
od k}erke Ru`ice sa porodicom. 2021 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom kom{iji

RANKA (An|elka) MILANOVI]A BOGDANU
od brata Milana, Mire, Nenada i Du{ka. 2010 A-1 G

KRSTANA JOVI]A
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawoj Luci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: otac Gojko, brat Radoslav, snaha Gordana i brati}i Mihajlo i Milo{ 2009 A-5 G

BOGDANU
od sestre Milice i Milana. 2010 A-1 G

Dana 1.6.2010. godine u 10 ~asova posjeti}emo wegov grob. S tugom i bolom, majka Grozdana, k}erke Nata{a i Awa, sestra Rajna, supruga Gordana i ostali 2000 A-3 G Tu`no sje}awe na oca i supruga

Dana 29.5.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

MARIJI
od unuka Ranka i Dalibora sa porodicama. 2021 A-2 G

SEVERINU
Iskreno `alimo zbog wegove rano prekinute mladosti i nedosawanog sna o `ivotu. Porodica Raosavqevi} 2022 A-2 G

NEDEQKA ]ULUMA RANKA MILANOVI]A
1999 - 2010. Nata{a, Awa i Gordana 2000 A-1 G

Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Rami}ima, crkva Svetog Ilije, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 2049 A-6 G

44 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE
Tu`no sje}awe na na{e drage Tu`no sje}awe na dragog

Dana 3.5.2010. godine se puni 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

DU[ANKU

i

KOSTU

BARA[IN
S ponosom se sje}amo va{e dobrote, qubavi i plemenitosti. Rada sa porodicom 2024 A-7 G Tu`no sje}awe na dragu sestru Tu`no sje}awe na dragog zeta

ZRINKA TOPOLOVCA
29.5.2009 - 29.5.2010. Supruga Zora, sin Vedran, k}erka Irena, unuka Iva 2028 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog

RADMILA ZRNI]A
U subotu, 29. maja, u 11 ~asova odr`a}emo ~etrdesetodnevni pomen, kada }emo posjetiti vje~nu ku}u pokojnika na grobqu u Piskavici. Pozivamo rodbinu i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica

DU[ANKU BARA[IN
Brat Bogdan i snaha Brana 2024 A-1 G

KOSTU BARA[INA
[urjak Bogdan i Brana 2024 A-1 G

2064 B-2 G
Tu`no sje}awe na sina

ZRINKA TOPOLOVCA
od sestre Zdenke sa sinovima i snahama. 2028 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

Tu`no sje}awe na na{eg dragog supruga i oca

Dana 31.5.2010. godine navr{ava se godinu dana od kad sa nama nije na{ dragi

ZLATKO JAKI]
Pomen }e se odr`ati u nedjequ, 30.5.2010. godine, u 11 sati na grobqu “Sveti Marko“. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 2001 A-6 G Dana 29.5.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dragog

RADMILA ZRNI]A
od neutje{nog oca Milana.

ZRINKA TOPOLOVCA
od punice Marije Mirkovi}. 2028 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog sina

RADMILA ZRNI]A
Bio si na{ an|eo na zemqi, sve si imao samo ne i krila, Iznenada su do{li po tebe i dali ti krila, da bi odletio u nebo zajedno sa an|elima. Molimo se Bogu da se smiluje na tvoju du{u. Vje~no }e{ `ivjeti u srcima tvojih najmilijih. Supruga Nada, k}erka @ana i sin Dragan Tu`no sje}awe na dragog ujaka

2064 A-1 G Tu`no sje}awe na voqenog oca

2064 A-8 G

BRANISLAVA KURIJE
Dragi Brane, u subotu u 10.30 ~asova posjeti}emo tvoju vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Vrijeme prolazi, a tuga i bol ostaju u srcima onih koji te najvi{e vole. Supruga Radojka, sin Ranko, snaha Bo`ana i unuk Nikola 1981 A-6 G Tu`no sje}awe na dragog oca Tu`no sje}awe na dragog pa{u

Tu`no sje}awe na dragog ujaka

RADMILA ZRNI]A
Dragi tata, voqe}emo te do kraja `ivota i ~uvati od zaborava. K}erka @ana i zet Predrag 2064 A-2 G

SINI[U VU^I]A
Majka Milomirka 2040 A-1 G Brane sa porodicom Tu`no sje}awe na dragog brata 2064 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog Biqa sa porodicom 2064 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata

RADMILA ZRNI]A

RADMILA ZRNI]A
Tu`no sje}awe na dragog

BRANISLAVA KURIJU
K}erka Dragana, zet Slavko, unu~ad Ostoja i Aleksandra 1981 A-2 G Tu`no sje}awe na dragog

BRANISLAVA
Pa{o Rajko sa porodicom 1981 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

RADMILA ZRNI]A SINI[U VU^I]A
Brat Slavi{a, snaha Sla|a i bratanac Luka 2041 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog supruga od porodice An|i}. 2064 A-1 G

RADMILA ZRNI]A
od porodice Stjepanovi}. 2064 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata

RADMILA ZRNI]A
Tu`no sje}awe na dragog brata od brata Save sa porodicom. 2064 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog zeta

BRANISLAVA
Brat Drago i snaha Milija

BRANISLAVA
Stric Vuka{in i strina Desa 1981 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

1982 A-1 G Dana 10.6.2010. godine navr{ava se tu`na godina dana od smrti na{eg dragog

SINI[U VU^I]A
Supruga Paola, k}erka Tania i sin Marko 2041 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog tetka

RADMILA ZRNI]A RADMILA ZRNI]A
od brata Slobe sa porodicom. 2064 A-1 G

RADMILA ZRNI]A
od {urjaka Milenka sa porodicom. 2064 A-1 G

S qubavqu koju smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i nosim te u srcu i mislima. Tvoja jedina sestra Radmila Pala~kovi} sa porodicom 2064 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog

Dana 29.5.2010. godine u 13.30 ~asova na Novom grobqu u Po`arevcu odr`a}e se godi{wi pomen na{oj najdra`oj supruzi, majci i baki

MILORADA GRANULE VOJU VU^I]A
28.5.1993 - 28.5.2010. Tvoji najmiliji 2040 A-1 G U subotu, 29.5.2010. godine, u 9.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu Granule u Gorwoj Piskavici. Pozivamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. Supruga Mira, sin Mladen, k}erka Aleksandra, snaha Sandra, zet Goran, unu~ad Vladimir, Damjan i Andrijana 1969 A-4 M

MILORADA
Mirjana i Neboj{a Markovi} sa sinom Nevenom 1969 A-1 M

IVANKI - VAWI POPOV
1936 - 2009. Tuga ne prolazi, bol ne prestaje, nedostaje{ nam... Tvoji najmiliji 2059 A-6 G

ZRINKA TOPOLOVCA
S qubavqu i po{tovawem porodice Lovri} i Ivankovi} 2057 A-1 G

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 45

Posqedwi pozdrav na{em radnom kolegi

STEVI (Milutina) ]USTI]U
^uva}emo uspomenu na tebe. JAVNO PREDUZE]E “PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE” Bawa Luka 2065 B-7 G
Obavje{tavamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da }emo u subotu, 29.5.2010. godine, u 11 ~asova na grobqu Vraca dati polugodi{wi pomen na{em dragom sinu, bratu i ujki Sje}awe na na{e drage i nikada pre`aqene

JUGOSLAVU - JUGANU [IQAK

VLADO JOVI^I]
30.10.2009 - 28.5.2010.

SLAVICA (ro|. Kla~ar) JOVI^I]
5.12.2009 - 28.5.2010.

Najdra`i na{ Jugane, tuga i bol u na{im srcima, zbog tvog preranog odlaska, iz dana u dan sve je ja~a i ja~a. Nedostaje{ nam puno jedini sine i brate, nedostaje nam tvoja qubav, tvoja dobrota i najqep{i osmijeh koji }e vje~no `ivjeti u nama. S bolom u du{i i tugom u srcu uvijek }emo te se sje}ati i puno voqeti, najdra`i na{ Jugane. Po~ivaj u miru An|ele na{. Tvoja mama Dobrila, tata Jovo, seka Juga i Aleksej 03362 B-5 IP

Vrijeme brzo prolazi, ali na{a qubav prema vama nikada ne}e pro}i. @ivot nestane u trenutku, ali sje}awe, tuga i bol za vama su vje~ni. Sje}awe na vas je dio na{eg `ivota u kojem }ete uvijek nedostajati. U subotu, 29. maja 2010. godine, polo`i}emo cvije}e na wihove vje~ne ku}e na gradskom grobqu Bare u Palama i zapaliti svije}e. Jo{ jednom `elimo iskazati na{u iskrenu zahvalnost zaposlenima u zajedni~kim institucijama Bosne i Hercegovine koji su nam pomogli u te{kim trenucima nakon smrti na{ih najdra`ih. O`alo{}eni: djeca Vedran, Marko i Kristina i ostala porodica 03363 B-5 IP

46 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE
Dana 29.5.2010. godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog Tu`no sje}awe na Dana 1.6.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog Tu`no sje}awe na prijateqa

DRAGANA
Porodica Topali} 2063 A-1 G

MILIVOJA
od prijateqa Laki}a. 2058 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog

DRAGANA KUVEQE
Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawoj Luci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: brat Rajko, snaha Gorana i sinovac \or|e 2063 A-8 G Tu`no sje}awe na prijateqa

\OR\IJA NIKOLI]A
U subotu, 29.5.2010. godine, u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu u Bawoj Luci, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Slavica, sin Sini{a, snaha Aleksandra, unuci \or|e i Milo{ 2056 A-8 G Tu`no sje}awe na na{e drage roditeqe

KUKI
Jo{ uvijek smo u nevjerici. Imao si veliko i plemenito srce za sve nas koje nije izdr`alo. Svi tvoji prijateqi iz bifea “Div” Star~evica 2063 A-3 G Porodica Spasojevi} Posqedwi pozdrav dragom 2063 A-6 G Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 26.5.2010. godine, u 77. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

MILIVOJA
Svastika Mira Peri} 2058 A-1 G

DRAGANA

MILIVOJA
29.5.2009 - 29.5.2010.

NEVENKU MI[I] 11.10.2009 - 11.10.2010.

i

Tu`no sje}awe na dragog

U subotu, 29.5.2010. godine, u 10 ~asova otkri}emo spomen-plo~u na porodi~nom grobqu Mi{i}i u Rekavicama, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 2058 A-7 G Posqedwi pozdrav ocu Posqedwi pozdrav ocu

MILIVOJA
Porodica Gvozdenovi}

NIKOLI
od Vase, Branke i Rade. 2062 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

2058 A-1 G Dana 29.5.2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nas napusti zauvijek na{ dragi suprug, otac i djed

JOVANU
od k}erke \uje sa porodicom. 2061 A-1 G Tu`no sje}awe na na{u dragu

JOVANU
od sina Borislava sa porodicom. 2061 A-1 G Tu`no sje}awe na na{u dragu

NIKOLA (Du{ana) ZEQKOVI]
profesor u penziji 1933 - 2010. Sahrana }e se obaviti 28.5.2010. godine u 15 ~asova na grobqu “Sveti Pantelija“ u Bawoj Luci. O`alo{}eni: porodice Zeqkovi} i Kecmanovi} 2062 A-8 G Dana 29.5.2010. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog

NIKOLI
Mesnica kod Dra{ka 2062 A-1 G Tu`no sje}awe na na{u dragu

KRE[TALICA (Maksima) SRPKO VILKU [TRKI]
Suprug Petar, sin Dragan i k}erka Dragana 2053 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata

VILKU
Sestra Milomirka Trnini} sa porodicom 2053 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog strica

Toga dana posjeti}emo wegov grob u 12 sati u Miqevi}ima, a potom se sastati u restoranu “Sloga” u Mokrom u 14 sati. Pozivamo rodbinu, kumove, kom{ije i prijateqe da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 013599 A-5 E Dana 29. maja 2010. godine navr{ava se 20 godina od smrti na{e drage majke

MILO[A ZRNI]A
Toga dana u 10.30 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na [evskom grobqu u Piskavici, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}eni: supruga Dragiwa, sinovi Radojica, Radenko i Mitar, k}erka Vesna, snahe @eqka, Stojanka i Biqana, brat Luka, unuka, unuci te ostala rodbina i prijateqi 2060 A-8 G

VILKU
Djever Bogdan, jetrva Jelena, Vladimir i Sa{a 2053 A-1 G

MILO[A LOLI]A
Brat Milorad i snaha Desa 2053 A-1 G

MILO[A
Sinovac Darko i mala Dragana 2053 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata

SPASE MIHAJLOVI]
Godine lete, a tvoja dobra du{a, topao glas i o~i mile tvoju djecu i sad grle. Tvoje k}erke: Smiqa, Boja i Dragica 016164 - A-4 - ^N Tu`no sje}awe na dragog brata

QUBOMIRA

Brat Danilo i snaha Velinka sa porodicom 2012 A-1 M

QUBOMIRA
od sestre Nevenke, zeta Mi}e, sestri}a Miladina sa porodicom. 2012 A-1 M

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 47

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku, useqiva, plac 1000 m2 ogra|en, voda, asfalt, struja, telefon, grijawe, ukwi`ena 1/1, tel. 387 65/513-928. U Prijedoru, Aerodromsko naseqe, prodajem ku}u na sprat sa gara`om i oku}nicom. Ku}a je odmah useqiva, a cijena je prema dogovoru, tel. 387 66/634-805; 052/237-360. Prodajem eta`u ku}e u Rijeci Hrvatska, sa vrtom i parking prostorom, cijena po dogovoru, tel. 387 65/573-033 i 051/214-675. Prodajem ku}u 14h11 m na 550 m2 ku}i{ta u nasequ Nova varo{, mogu}nost sanacije ili gradwe novog poslovno-stambenog objekta, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u spratnicu 9h9,5m na 300 m2 zemqi{ta kod restorana "Studenac" cijena 200.000 KM, tel. 065/511121. Prodajem vikend ku}u u Martincu kod Srpca i pet dunuma zemqe, cijena 11.000 evra, tel. 38765/650-266, 051/312946. KUPOVINA Kupili bismo mawu ku}u u bli`em centru Kne`eva, tel. 38765/594-183. IZDAVAWE Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz, ul. Natalije Jovi} br. 6, zaposlenim licima, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 066/495-414. POTRA@WA Mladi bra~ni par bez djece, ozbiqni, sa stalnim zaposlewem oboje, tra`i ku}u na ~uvawe u Bawoj Luci uz minimalno pla}awe, pla}awe re`ija i odr`avawe ku}e, tel. 387 66/482-897. Prodajem ~etvorosoban stan, 116 m2, drugi sprat, lift novogradwa ekstra ure|en odmah useqiv naseqe Rebrovac, tel. 065/511-121. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m2, tel. 063/904-603. Prodajem ~etvorosoban stan, 71 m2, tre}i sprat, ekstra ure|en, namje{ten, odmah useqiv, cijena 135.000 KM, tel. 065/511-121. IZDAVAWE Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214 -169. Izdajem dvosoban stan u Kuqanima, tel. 051/368-292 i 065/249-183. Izdajem garsoweru u Mejdanu 33 m2 u novogradwi. Cijena 350 KM plus re`ije, tel. 065/520-202. Izdajem prazan dvosoban stan u ku}i, poseban ulaz, ul. Bitoqska informacije na, tel. 387 66/397-497 i i 051/381-196. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, poseban ulaz, parking, povoqno, tel. 387 65/3739-150 66/249-393, 051/280-713. Izdajem ~etvorosoban stan, komplet namje{ten u ul. Starine Novaka u nasequ Obili}evo, tel. 065/511121. tima, voda, struja, asfalt u Kuqanima, povoqno, tel. 38765/622-173. Prodajem plac u Kuqanima, 540 metara kvadratnih, 200 metara od po{te, tel. 38765/306-147. Prodajem dva placa, od 1.000 m2 i 850 m2 i tri od 400 m2 iznad kasarne u Zalu`anima., tel. 387 65/543-499. Gradi{ka, Rovine 2, prodajem plac od 560 m2, sa salivenim temeqom i plo~om, pomo}nim objektom i gra|evinskom dozvolom, tel. 387 65/641017. Prodajem plac u nasequ Ada V prigradski put od 700 m2, tel. 003811 12336007 i 065/530-578. Prodajem vi{e lokacija za gradwu stambeno-poslovnih objekata u gradu i {irem gradskom podru~ju, tel. 065/511-121. Prodajem plac 3134 m2 u Novoj Topoli 200 m od glavnog puta iza katoli~ke crkve, tel. 38765/336-869. IZDAVAWE Izdajem tri dunuma zemqe uz autoput, preko puta “^ambele”, Bawa Luka, tel. 066/129-181.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem “reno senik”, g. p. 2000, 1,6, 16 V, aluminijumske felge, digitalna klima, tel. 065/761-738. ZAMJENA Mijewam “nisan terano” 2.7.2004. g. pr. za ve}i kombi ili mawi “mercedesov” kamion (ne{to novije), tel. 387 65/515-052. Prodajem "lan~u tema" 2.0 i.e, '88. g. p. registrovan, cijena 1.950 KM, tel. 065/938-401.

USLUGE
OSTALO
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizitkarti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje{taja i roletni. Staklim stolariju, tel. 051/281-470, 065/562-149. Kucam maturske, seminarske, diplomske i magistarske, kwige, {tampam, narezujem na CD, tel. 065/984-971. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Usluge {temawa, rezawa i bu{ewa armiranog betona i asfalta, Bawa Luka, tel. 38766/228620. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840. Ku}ni majstor vodo i elektropopravke, ot~epqewe odvoda, moleraj, tel. 387 65/882-511. Povoqno kucam diplomske, seminarske, magistarske i maturske radove, tel. 065/615-028. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, po potrebi prevoz obez bije|en, tel. 051/371-700; 065/885944.

Prodajem OSB plo~e debqine 18 mn, tel. 38765/539-888. Prodajem rakiju {qivovicu po devet i kru{ku po 13 KM/l, tel. 065/531-062. Prodajem lova~ku pu{ku karabin, cijena po dogovoru, imam dozvolu, tel. 051/424-797. Prodajem ugaonu garnituru, bicikl, kau~, {poret, fri`ider, ma{inu za ve{, tel. 051/354-543. Poklawam 85 gajbi sa ambala`om, tel. 065/565-557. Prodajem dva grobna mjesta na grobqu Pavlovac, Bawa Luka, tel. 065/566-996. Prodajem “vitafon”, tel. 214-551. Prodajem pi{toq 7,62 licu sa odobrewem za nabavku oru`ja, cijena 200 KM, tel. 063/956-300.

ZAPO[QAVAWE
Regionalni tim kompanije “Cepter” tra`i saradnike za kancelarijsku prodaju. Profesionalna obuka besplatna, tel. 387 65/179750. “Cepter” kompaniji trebaju menayeri za kancelarjisku prodaju, tel. 38765/514-288. Potreban monta`er klimaure|aja, tel. 38766/766-920. Potreban konobar u ro{tiqnici “Stari Trn”, tel. 38766/766-920. “Cepter” internacionalna kompanija tra`i saradnike koji su komunikativni, uporni, kreativni, samouvjereni za prodavace, tel. 065/656-907. Ugostiteqskom objektu potrebna sekretarica, li~no da se javi, kafe bar “Eks”, od 9 do 11 ~asova, tel. 065/523-758. Tra`im `enu za pomo} u ku}i. Po potrebi obezbije|en stan i hrana, tel. 065/790-484. Potreban ugostiteqski radnik u kafi}u u Bawoj Luci, tel. 065/949750. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Potreban no}ni ~uvar penzioner, tel. 051/213-213. Potrebna radnica za rad u mu{kom frizerskom salonu u Bawoj Luci, tel. 065/922-965. Potreban radnik za rad u agenciji u Bawoj Luci, tel. 065/856873. Adria - potrebni komercijalisti, tel. 065/591-823. Restoranu “Mala stanica” hitno potreban konobar - sa iskustvom u restoranu, tel. 065/938-939.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobe i garsoweru u Novoj varo{i, slobodne od 15.7.2010, tel. 065/567-535 i 051/304-038. POTRA@WA Starijoj `eni potrebna nenamje{tena soba ili dvori{na zgrada do 100 KM, prednost ima Nova varo{, Paprikovac ili Rosuqe, tel. 066/253-259.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovno-stambeni objekat sa oko 700 m2 korisnog prostora u strogom centru grada, novogradwa, odmah useqivo, tel. 065/511-121. IZDAVAWE Izdajem namje{ten kancelarijski prostor 27 m2, u “`utoj zgradi” kod Mqekare, tel. 065/538-602.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem plinski viqu{kar "yalle" 98. god. 1500 kg. H =4.5 m, tel. 387 65/515-052. Prodajem “alfa romeo 155” g. p. 1995, motor 2.0 tvin spark, ima plin, cijena 4.000 KM, tel. 38765/687-451. Prodajem "golf 3" turbo dizel 1.9, 1993. godina, 4 vrata, sivi metalik. Garancija urednosti, tel. 387 65/519306. Prodajem “nisan terano” 2.7, 2004. g. pr. cijena 21.000 KM, tel. 387 65/515-052. Prodajem "golfa dvojku", 86. godi{te, benzin, povoqno, tel. 387 65/549-294; 065/413-587. Prodajem “golf 2” TD, god. proizvodwe 1989, u dobrom stawu, registrovan 23.3.2010, tel. 065/428446. “Mercedes 220” CDI 2000. god., ful oprema, ekstra stawe, mo`e i pod garanciju, tel. 065/510-186. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem automobil “varburg” 1990, ispravan, tel. 051/219-849. Prodajem kombi “fijat dukato” 2,8 JTD, g. p. 1999, tel. 065/215-323; 065/524-259.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan na Star~evici, tel. 065/809-391. Prodajem renoviran stan, 35 m2 u nasequ Sunca, cijena povoqna, tel. 38765/808-551. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, osmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice, dobar raspored, tel. 38765/885111. Prodajem jednosoban stan, 34 m2, u Sarajevu, ^engi} vila 2, blizu "Bosmala", CG, KATV, sre|en, cijena 2.200 KM/m2, tel. 38766/634-805, 033/640628. Prodajem troiposoban stan, 91 m2, centar grada, drugi sprat, sa gara`om i dvori{tem, pogodno i za kancelarije, tel. 38765/572-929. Prodajem stan u ulici Skendera Kulenovi}a, 53 m2, preko puta “Glasa Srpske”, renoviran i klimatizovan, tel. 387 65/732-203. Prodajem dvosoban komforan stan 61 m2, ul. Drage Mali}a br. 1 ili mijewam za mawi uz dogovor do 40 m, tel. 387 65/452-428. Prodajem dvosoban stan 49 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, naseqe Petri}evac, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem dvosoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, blizu {kole, fakulteta, ul. St. Stepanovi}a, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem trosoban stan 89 m2, ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana "Ogwi{te" u nasequ Star~evica cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904-603. Prodajem dvoiposoban stan 64 m2, prvi sprat, u centru grada, ul. Jevrejska, cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/511121.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawa Luka, centar, {est parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem povoqan prostor za prodaju vozila, povr{ina 1.800 m2 sa kancelarijom na glavnoj ulici u Trnu, tel. 38765/539-888. Izdajem razra|eno stovari{te gra|evinskog materijala sa svom prate}om opremom, u Trnu na glavnoj ulici, tel. 38765/539-888.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem "Kercher" ma{inu za prawe automobila topla voda dizel, tel. 387 65/515-052. Prodajem doma}e ze~eve, cijena povoqna, tel. 387 65/668-978 i 051/381-851. Prodajem P4 desktop 3.0 GHz cijena 190 KM sa 15 in~a LCD monitorom, cijena 250 KM. Prodajem 17 i 19 in~a LCD monitore, tel. 38766/814-691. Prodajem deset jakih ra~unarskih konfiguracija sa monitorima, stolovima, stolicama, te ostalom opremom. Malo kori{teno. Cijena po dogovoru, tel. 38765/938-400.

TURIZAM
PONUDA
Zlatibor - sobe za prijatan odmor u zelenilu i ti{ini, povoqno, tel. 064/239-1344, 031/843-242.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem 9 dunuma zemqe i 4 dunuma {ume uz asfalt u Kolima (8 kilometara od Bawe Luke). Telefon: 065/613-113. Prodajem plac u Glamo~anima 586 m2 sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodajem 11 dunuma zemqe sa objek-

Telefon:

48 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Na{ osnovni ciq u Ju`noj Africi je da pro|emo grupu. Sve {to napravimo preko toga predstavqa}e bonus.

Sport

Nemawa Vidi}, srpski reprezentativac

Srpska teniserka eliminisana sa Rolan Garosa
FOTO: AGENCIJE

Bronza Arsovi}evoj
Zvani~na evropska {ampionka u ga|awu vazdu{nom pu{kom iz Merakera ove godine, reprezentativka Partizana Andrea Arsovi}, osvojila je bronzanu medaqu ovim oru`jem na tre}em Svjetskom kupu ove sezone u ameri~koj vojnoj bazi Fort Bening u Xorxiji, sa osnovnim rezultatom 397 krugova, da bi u finalu imala skor od 102,3 kruga.

Pezer slomio nogu
Odbrambeni igra~ prwavorskog Qubi}a Qubi{a Pezer slomio je nogu na treningu, pa je za pouzdanog prvotimca zavr{ena ova kalendarska godina kada su nastupi u pitawu. Za ovog mladi}a se mo`e re}i da je najmalerozniji igra~ Qubi}a, jer je sli~nu povredu do`ivio i ranije.

Komesar za Takmi~ewe Druge fudbalske lige Republike Srpske, grupa zapad, Milovan Vukovi} donio je odluku da se susret 29. kola u Kotor Varo{u izme|u Mladosti i Crvene zemqe iz Nove Vesi (0:4) ponovo odigra. Novi termin je ~etvrtak, 3. jun, u 17 ~asova. Sr|a Kne`evi} i Radosav Petrovi} u predstoje}em prelaznom roku napusti}e redove Partizana. Kne`evi} }e potpisati ugovor sa Legijom iz Var{ave, dok }e Petrovi} u Sporting iz Lisabona. Redove “crno-bijelih“ poja~a}e Letaldi Madubawa, koji igra za ekipu “Super sport junajted“ iz Ju`ne Afrike.

Ruskiwa je sa “nulom“ dobila drugi set i lako pro{la u tre}e kolo. Klejbanovoj, ina~e 28. nosiocu, za pobjedu je bilo dovoqno svega 65 minuta
Ana Ivanovi}

Foto dana

PARIZ - Srpska teniserka Ana Ivanovi} izgubi la je me~ od Ali se Klejbanove rezultatom 3:6, 0:6 i zavr{ila svoj ovogodi{wi nastup na Otvorenom prvenstvu Francuske u drugom kolu. Srpska teniserka je pove la, ali je on da Rus kiwa do bi la 12 od 13 ge mo va i plasirala se u tre}e kolo. Obje su bile nesigurne na startu i razmijenile po jedan brejk, Klejbanova je pove la sa 3:2 i on da jo{ je dnim brej kom sti gla do osjetnije prednosti u prvom se tu. Ispos ta vi lo se da je to bilo dovoqno da sa~uva

vo|stvo, na 5:3 je mirno odser vi ra la i do bi la prvi dio igre. U dru gom se tu Ana je igrala jo{ slabije, izgubila jo{ dva svoja servisa, pa je Klejbanova stigla do 3:0 i na tri gema do pobjede.

JELENIN me~ prekinula ki{a
Anin hod po mukama se nas ta vio, iz gu bi la je i sqede }a dva ge ma, uku pno {est u nizu, pa je Ruskiwa povela sa 5:0. Ivanovi}eva je ima la i brejk lop te da makar spasi ~ast, ali Ruskiwa je sa “nulom“ dobila drugi set i lako pro{la u

tre }e ko lo. Klej ba no voj, ina~e 28. nosiocu, za pobjedu je bilo dovoqno svega 65 minuta. Ona }e u idu}em kolu igrati protiv pobjednice me ~a izme |u Poqakiwe Agwe {ke Ra dvan ske i Ka zahstanke Jaroslave [vedove. Su sret izme |u naj boqe

srpske te ni ser ke Je le ne Jan ko vi} i Es ton ke Ka je Ka ne pi pre ki nut je zbog pqus ka na gla vnom te re nu. U tom trenutku rezultat je bio 1:1 u tre}em setu. Prvi set rije{ila je Srpkiwa u svoju korist rezultatom 6:2 dok je u drugom Kanepi slavila sa 6:3.

Vemi} i Troicki
Du{an Vemi} i Viktor Troicki plasirali su se u drugo kolo dublova na Rolan Garosu. Srpski par je na startu takmi~ewa savladao Xefa Kucija iz Ju`ne Afrike i Andreasa Sepija iz Italije sa 6:3, 6:4. Sqede}i protivnici Vemi}a i Troickog bi}e meksi~ko-ameri~ki dubl Santijago Gonzales - Trevis Retenmajer.

"Razo~arana sam sezonom"
Kada se sve sabere, sezona iza nas nije donijela o~ekivani rezultat, jer nas je pratio veliki broj problema, prije svega finansijske prirode. Ostvarili smo dobar rezultat u regionalnoj ligi, koji je malo ko o~ekivao, i plasirali se na zavr{ni turnir. Me|utim, tada su na povr{inu isplivale sve negativnosti i lo{e smo odigrali te dvije utakmice, {to je bila prava {teta jer smo do tada pru`ali zaista dobre partije. Izgubili smo od ekipa sa kojima smo se u regularnom dijelu takmi~ewa ravnopravno nosili. Tada sam do`ivjela povredu koqena, tako da je i to jedan od razloga {to ekipa nije igrala na o~ekivanom nivou. Zabriwavala me te`ina povrede, ali, na svu sre}u, uspjela sam da je zalije~im i igram zavr{nicu “Lige 4” BiH. Samo takmi~ewe u zavr{nici bh. lige mo`e se ocijeniti kao katastrofalno. Na kraju smo zauzeli ~etvrto mjesto, iako smo o~ekivali da }emo se boriti za titulu. Ostale tri ekipe su se dobro poja~ale i konkurencija nikad nije bila ja~a i nikad vi{e stranaca nije bilo u prvenstvu. Tu su se vidjele velike oscilacije u na{oj igri. Mislim da smo razo~arali jer smo gubili utakmice u kojima smo vodili i sa 15 poena razlike. Kada je u pitawu moj nastup ove sezone, mislim da nikad nisam vi{e trenirala, a lo{ije igrala. Nekako, sve lo{e se poklopilo ove sezone. Ugovor sa Mladim Kraji{nikom mi je istekao, ali jo{ nisam dobila ni marke od ugovora, pa ispada kao da sam volontirala cijelu godinu. Mogu re}i da sam totalno razo~arana nastupom u sezoni, tako da me i povreda nije nimalo iznenadila. Iako jo{ uvijek nemam nekih ozbiqnih ponuda, ne vjerujem da }u ostati u Mladom Kraji{niku. Prije }u prestati sa igrawem nego da ostanem ovdje, jer ovdje vlada neki ~udan sistem rada koji mi nikako ne odgovara.

Nata{a MIKI], ko{arka{ica

Na kraju smo zauzeli ~etvrto mjesto, iako smo o~ekivali da }emo se boriti za titulu
Ameri~ka teniserka Venus Vilijams nastavila je sa odli~nim partijama na Rolan Garosu, ali u centru pa`we jo{ uvijek je “oprema“ u kojoj igra.

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 49

Miting okupqa poznata imena evropskog i svjetskog plivawa

Prijavilo se 48 klubova i 467 takmi~ara iz 14 dr`ava i to dovoqno govori o kvalitetu takmi~ewa. U~estvova}e 30 vrhunskih pliva~a koji su obarali evropske i svjetske rekorde, rekao Pani}
BAWA LU KA - Na {a ekipa je odu{evqena ovim gradom koji je tako divan, bazen je izgra|en po svetskim standardima i nadam se da ga volite i odr`ava te jer ovo je velika stvar za ovaj grad i bilo bi dobro kad bismo to imali i u
FOTO: A. ^AVI]

Beogradu - izjavio je srpski pliva~ Milorad ^avi} poslije prijema u Ministarstvu porodice, omladine i spor ta Republike Srpske. - Sve pripreme do Evrop skog prven stva su is planirane, ali je bih li ~no vo leo da se vra tim u Bawu Luku i treniram na du `e vre me. Ovo je grad gde bih vo leo da tre ni ram, a u is to vre me da `ivim. Iako

moja cela ekipa volela da se vra ti u bu du }nos ti u ovaj prelepi grad - rekao je ^avi}. Slovenac Peter Manko~, koji prvi put boravi u gradu na Vrba su, ni je krio odu {evqewe.

PETER MANKO^ odu{evqen gradom na Vrbasu
- Bawa Lu ka me za is ta iznenadila. Sve je lijepo i mnogo je `ivo za razliku od Qubqane. Naravno da mi se naj vi {e svi |a ba zen i kad bi mi u Sloveniji imali takav bio bih sre}an. Mislim da je ovo divan po~etak jednog takmi~ewa i da ovaj grad mo `e da da do bre pli va~e - kazao je Manko~. Spor tski di re ktor Pli va ~kog kluba Olimp koji je organiza tor ta kmi ~ewa, @eqko

Detaq sa prijema

FOTO: A. ^AVI]

j e jo{ uvek ra no o to me govoriti, mislim da bi

Mundijal
Na pitawe kakav plasman o~ekuje od reprezentacije Srbije na predstoje}em Mundijalu Milorad ^avi} je odgovorio. - U prvom kolu o~ekujem da }emo dobiti Ganu, ali ne znam kako }emo pro}i protiv Nema~ke. Ove godine smo pokazali da smo dobar tim. Verujem u ovu ekipu, mislim da je najboqa do sad i cela Srbije i RS stoje iza na{e ekipe - rekao je ^avi}.

Milorad ^avi}

Pani}, je naglasio da }e takmi~ewe biti veoma jako, a u prilog tome idu i poznata svjetska imena. - Prijavilo se 48 klubova i 467 ta kmi ~a ra iz 14 dr`ava i to dovoqno govori o kvalitetu takmi~ewa. U~es tvo va }e 30 vrhun skih pli va ~a ko ji su oba ra li evropske i svjetske rekorde te su u~e sni ci fi na la na najve}im pliva~kim takmi~ewima. Najzvu~nija imena sva ka ko su Di ja na Bi Due, Ma ti ja Na ve zo, Jev ge nij Koroti{kin, Jori Verlinden, Ro mans Ali fan tis, Emil Tahirovi~ naravno uz Mi lo ra da ^a vi }a, Na |u Higl, Ivana Len|era i ^abu Si la |i ja - na gla sio je Pani}. Mi nis tar po ro di ce, omla di ne i spor ta Pro ko Dragosavqevi} naglasio je da je ovo veoma zna~ajan do-

ga|aj za Bawu Luku i Republiku Srpsku. - Bawa Luka je ovih dana po~a{}ena prisustvom velikana pliva~kog sporta koji su u evropskom i svjetskom vrhu. Rijetki su gradovi koji su imali ovu ~ast da u isto vri je me oku pe ovo li ko velikih svjetskih i evropskih rekordera. Posebnu zahvalnost dugujemo Miloradu ^avi}u koji je pro{le godine obe}ao da }e do}i na miting te je odr`ao obe}awe i uz wegovu pomo} su stigli i ostali pliva~i - istakao je Dragosavqevi}.

Rekordi
- Mislim da }e u naredne dve ili tri godine te{ko da padne neki svetski rekord jer su ukinuti pliva~ki kostimi, koje smo imali pro{le godine. Ve} mesec dana vu~em staru povredu le|a, i tek sam danas otplivao prvi trening posle dva dana van vode. Ne znam {ta mogu da o~ekujem i koliko }u biti brz. Trka }e biti veoma interesantna i kao i uvek ciqam prvo mesto rekao je ^avi}.

Andrea di Nino
- Kao Italijan i stanovnik Evrope osje}am se krivim {to ne nisam znao za Bawu Luku prije nego {to sam do{ao ovdje. Grad je veoma lijep i blizu je moje zemqe, ali nije jo{ uvijek promovisan u Italiji. Zato mislim da }e u~e{}e velikih zvijezda na ovom mitingu popraviti status grada i mitinga istakao je trener Milorada ^avi}a Andrea di Nino.

Soko~anke osvajaju Bern
SO KO LAC - ^la ni ce Atletskog kluba Glasinac iz Sokoca, koje su do sada bile tri puta prvakiwe BiH u seniorskoj konkurenciji, danas putuju na Kup Evrope u {vajcar ski Bern, pre ni je la je Srna. Tre ner Ne |o \u ro vi} izjavio je da o~ekuje da }e se ekipa plasirati me|u {est naj boqih, ka ko bi os ta la ~lan grupe “B“, jer }e od osam ekipa koje u~estvuju u takmi~ewu dvi je prvo pla si ra ne u}i u grupu “A“, dok }e dvije posqedwe ispasti. - Takmi~i}emo se sa renomiranim ekipama, predstavni ci ma Wema ~ke, Ir ske, Ve li ke Bri ta ni je, Dan ske, Izraela i doma}ina [vajcarske. Najvi{e o~ekujemo od Mladene Petru{i} u skoku uvis, Gorane Cvijeti} u trci na 100 i 400 metara sa preponama, @eqke Bartule u bacawu ku gle i Ne de Kanostrevac u bacawu kopqa - rekao je \urovi}. Za Glasinac }e, kao poja~awa na takmi~ewu, nastupi-

Atleti~arke Glasinca na novim ispitu

Biciklizam

Novakovi} {esti
TUZLA - Takmi~ar Biciklisti~kog klub BSK iz Bawe Luke Aleksandar Novakovi} osvojio je {esto mjesto na trci oko Tuzle u juniorskoj konkurenciji. Iako je pao pred samim ciqem Novakovi} je uspio da du`inu od 80 kilometara pre|e za 1.52:25 ~asova, dok je pobjednik bio \or |e Ste fa no vi} iz ni {kog @eqe zni ~a ra ostvario vrijeme 1.48:02. Pored Novakovi}a Bawolu~ane su jo{ predstavqali Sr|an Risti} i Dejan Vu~i} koji nisu ostvarili plasman. Naime, Risti}u je pukao mjewa~, dok je Vu~i} odustao. U konkurenciji veterana nastupio je Dragan Vu`i} koji je tako|e odustao. Na trci je u~estvovalo 75 biciklista iz Ma|arske, Srbije, Bugarske, Slovenije i Hrvatske. M. Z.

Pliva~ki mitinig “Zlatni Orlando“

Uspjeh Trebiwaca
TREBIWE - Na me|unarodnom pliva~kom mitingu “Zla tni Or lan do“, ko ji je odr`an u Dubrovniku, nastupilo je i {est pliva~a PK Leotar, koji su ostvarili zapa`ene uspjehe. Ivana Ninkovi} je osvojila dvije zlatne medaqe na 50 i 100 metara prsno. Ona je u dis ci pli ni 100 me ta ra prsno oborila kadetski rekord BiH (1:19,63) i na 50 meta ra prsno ka det ski i omla din ski re kord BiH (35,49). Nina @arkovi} je osvojila tri srebrene medaqe

Atleti~arke Glasinca

FOTO: GLAS SRPSKE

ti atle ti ~ar ke Bor ca iz Bawe Luke Gorana Te{anovi} u bacawu diska, Vladana Gavranovi} u trci na 800 metara, kao i Jovana Purkovi} iz ro ga ti ~ke Mla dos ti u trci na 3.000 metara, An|ela Kova~evi} iz kluba Brotwo iz ^itluka u trci na 100 metara, Merisa Hayi} iz Slo-

bode u trci na 400 metara i {tafeti i Biqana Cvijanovi} iz Doboja u trci na 3.000 metara stipl~es.

CIQ OPSTANAK u grupi “B”
Klub su fi nan sij ski pomogli op{tina Sokolac kao gla vni po kro vi teq,

Ministarstvo za porodicu omladinu i sport Republike Srpske, grad Is to ~no Sa ra je vo, [u me RS, kao i pri va tne fir me “Ono go{t“, “Duga - komerc“, te Apo te ka “Sve ti Ni ko la“, koja je za sportiste obezbije di la pre pa ra te u slu ~a ju povreda.

na 100 m slobodno u “B” kategoriji, kao i na 50 m delfin u “B” i apsolutnoj kategoriji. @arkovi}eva je bronzane medaqe osvojila na 50 m slobodno u “B” i ap so lu tnoj kategoriji i potvrdila senior ski re kord BiH (28.20). Tawa Radanovi} je osvojila srebrenu medaqu na 50 m le|no u “A” kategoriji, kao i Aqo{a Slavi} na 50 m le|no u “C” ka te go ri ji. Ne mawa Mirdiwa osvojio je bronzu na 50 m slobodno u “B” kategoriji. ^. M.

50 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: M. RADULOVI]

Finalni turnir Kupa BiH za rukometa{ice

Pi{e: Slavko BASARA

Nije vrijeme za Pu{inu

Do|o{e, vidje{e, naredi{e, ucijeni{e i odo{e. Sve po nalogu. ^ijem? Vidje}e se! Jer ne pada snijeg da pokrije brijeg, ve} da zvjerke poka`u svoje tragove. Ko }e do~ekati zimu? Stavovi Eve Paskije i Marsela Benca koji su do{li u Sarajevo da u ime FIFA i UEFA “reorganizuju“ Fudbalski savez BiH su, u najmawu ruku, neprihvatqivi za komplikovanu zemqu kakva je BiH. Me|utim, evidentno je da je u fudbalskim organizacijama u Cirihu i Nionu proradio odre|eni lobi - bo{wa~ki! Prva ~iwenica je da ratni zlo~inac koji treba da odgovara za Dobrovoqa~ku ulicu, Jusuf Pu{ina treba da se vrati na mjes to gla vno ko man du ju }eg u FS BiH. Dru ga ~iwenica je da isti taj Pu{ina preko advokata Mehmeda Spahe lobira u [vajcarskoj da se sru{i tro~lano Predsjedni{tvo kako bi jedan ~ovjek vladao fudbalom u BiH (~itaj Pu{ina). Tre}a, mo`da i najbitnija ~iwenica je da su sve to ideje pokojnog Alije Izetbegovi}a, ratnog lidera Bo{waka koji je svojevremeno Pu{ini rekao: “Ujedini fudbal u BiH i ima}e{ jedinstvenu i cjelovitu zemqu“. O~igledno je da je ukidawe fudbalskog Predsjedni{tva samo ogled kako na isti na~in da se organizuje i politika u dejtonskoj zemqi. Sa jednim predsjednikom. Istina je da ve}inu qudi iz Fudbalskog saveza BiH treba promijeniti, ali organizacionu strukturu nikako. Jer je ovo komplikovana dr`ava. Osim toga, Pu{ina je ve} jednom bio na ~elu saveza kada je reprezentacija bila jednonacionalna i kada se na mrtvo ime zavadio sa biv{im direktorom svih reprezentacija Ahmedom Pa{ali}em i generalnim sekretarom Munibom U{anovi}em. Nije vrijeme da se Pu{ina vrati u FS BiH! Fudbalu u ovoj nedefinisanoj zemqi ne trebaju qudi s ratnom pro{lo{}u i nacionalno obojeni. Jedino {to treba je jaka “gvozdena ruka“ koja }e pritisnuti taster, pa da sve, lijepo, krene iz po~etka!

Rade Un~anin

Borac mjerka trofej
U “Skenderiji” smo 2004. godine osvojili prvi trofej i bilo bi lijepo kada bismo taj uspjeh sada ponovili, ~ime bismo zaokru`ili sjajnu sezonu za klub, rekao Un~anin
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

Plej-of NBA lige

Orlando se ne predaje
WUJORK - Ko{arka{i Orlanda pobijedili su Boston sa 113:92 u petoj utakmici finala plej-ofa isto~ne konferencije NBA lige i tako smawili na 2-3 u seriji. Dvajt Hauard, koji se “probudio“ u posqedwe dvije utakmice ove serije, predvodio je “magi~ne“ sa 21 poenom i deset skokova, dok je mo`da i najboqi igra~ Orlanda u ovoj seriji, Yamir Nelson ubacio 24. Orlando je na “pola puta“ od istorije, po{to je gubio 0-3, a do sada u istoriji najja~e ko{arka{ke lige svijeta nije zabiqe`en slu~aj da je ekipa uspjela da se “vrati“ i slavi u seriji sa 4-3. Utakmica broj {est igra se u Bostonu u petak uve~e, dok bi sedmi me~, ako Orlando stigne do jo{ jednog brejka, bio na programu u nedjequ na Floridi.

BAWA LUKA - Sezonu iz snova rukometa{ice Borca po ku {a }e da kru ni {u na fi nal nom tur ni ru Ku pa BiH, koji }e se danas i sutra odr`ati u sarajevskoj “Skenderiji”. Bawolu ~an ke su do mi nantno osvojile {ampionsku titulu u Premijer ligi, ostvariv{i sve pobjede, pa sa mnogo optimizma do~ekuju zavr{nu smotru najmasovni jeg ta kmi ~ewa, u ko jem brane pro{logodi{wi trofej. Prva prepreka na putu do us pje ha iza bra ni ca ma Ra de

Un~anina bi}e ekipa Iliye, sa kojom se sastaju danas od 18 ~asova.

BAWOLU^ANKE brane pehar
- ^iweni ce da smo na fascinantan na~in odbranili titulu prvaka, kao i da smo pro{logodi{wi osvaja~i Kupa, ~ine nas favoritima i si gur no je da pri`eqkujemo da opet podignemo pehar. Me|utim, ovo je spe ci fi ~no ta kmi ~ewe u ko jem se sva ki kiks sku po pla}a. Zato u turnir ne smije mo da u|e mo pre vi {e sa mou vje re no i opu {te no. Tre ba da odi gra mo ma ksi -

malno odgovorno svih 60 minuta, {to je jedina garancija da mo `e mo do }i do uspjeha. Iliya ima nekoliko kvalitetnih igra~ica, ali smatram da smo mi boqi tim i da imamo dobre {anse da se plasiramo u finale - poru~io je {ef struke Borca Rade Un~anin. Ono {to ohrabruje je da }e Bawolu~anke u Sarajevu nastupiti u najja~em sastavu. - Dobro smo se spremali za ovaj ispit, sve djevojke su u stro ju i spre mne da da ju maksimum. Imamo mnogo optimizma i motiva, ali potre bno je da na par ke tu do ka `e mo kva li tet. U

Satnice
Polufinalni me~evi na programu su danas. Od 16 ~asova kopqa }e ukrstiti “Katarina“ i Qubu{ki, a dva sata kasnije na parket “Skenderije” }e istr~ati rukometa{ice Ilixe i Borca. Finalni okr{aj zakazan je za subotu, od 15.15 ~asova. "Skenderiji" smo 2004. godine osvojili prvi trofej i bilo bi lijepo kada bismo taj uspjeh sada ponovili, ~ime bismo zaokru`ili sjajnu sezonu za klub - zakqu~io je Un~anin.

Ko{arka{ka Superliga Srbije, 11. kolo

Prijateqski rukometni me~
LOZNICA - Rukometna repre zen ta ci ja Srbi je za biqe`i la je po bje du u pri ja teqskom me ~u pro tiv BiH 29:28 (13:14). U fantasti~noj atmosferi dvo ra ne “La ga to ra“ u Loznici, pred dvije hiqade na vi ja ~a, “or lo vi“ su do tri jum fa do {li u “fo tofi ni {u“ go lom Ne mawe Pribaka pet sekundi prije kraja.
FOTO: AGENCIJE

Srbiji “foto-fini{“
Najefikasniji u redovima Srbije bili su Uro{ Vilovski i Momir Rni} sa po pet pogodaka, dok je Darko Stani} sakupio deset odbrana. U po ra `e nom ti mu Adnan Ja{ki} i Damir Doborac su po {est puta bili precizni. Izabranicima Veselina Vukovi}a me~ je poslu`io kao priprema pred bara` me~eve za Svjetsko prvenstvo protiv ^e{ke (12. i 19. juna).

Hemofarm sru{io Radni~ki
FOTO: AGENCIJE

Momir Rni}

BEOGRAD - Poslije tri poraza od Radni~kog ove sezone, ko{arka{i Hemofarma su kona~no prona{li lijek za Kragujev~ane. U 11. ko lu Su per li ge Vr{~ani su sa 89:79 savladali ekipu Mute Nikoli}a, ko ja se ni ovo ga pu ta ni je pre da va la do sa mog kra ja. Radni~ki je, uprkos problemima sa povredama, tridesetak minuta mu~io doma}ina, ali se u posqedwoj ~etvrtini razigrao Milan Ma~van i obe zbi je dio svom timu mirnu zavr{nicu. Upravo je Ma~van sa 20 poena, 15 skokova i osam asistencija bio najboqi igra~ kod pobjednika, a dvocifren u~inak imali su Bojan Krstovi} sa 17, Milo{ Borisov sa 14 i Danilo An|u{i} sa 11 ko{eva. U Radni~kom su najefika-

sniji bili Vladimir Vuksanovi} sa 21 i Marko Brki} sa 12 pogodaka.

PARTIZAN i Zvezda lako do pobjeda
Partizan i Crvena zvezda su opravdali uloge favorita protiv FMP-a, odnosno Metalca, dok je Borac na svom parketu poslije drame u produ`etku savladao Tami{. Rezultati 11. kola: Hemofarm - Radni~ki 89:79, Bo rac Tami{ 91:88 poslije produ`etka, FMP 72:96, Par ti zan Crvena zvezda - Metalac 92:65. Plasman: 1. Partizan 101, 2. Hemofarm 9-2, 3. Crvena zvezda 7-4, 4. Radni~ki 7-4, 5. FMP 6-5, 6. Tami{ 2-9, 7. Borac 2-9, 8. Metalac 1-10.

Miroslav Raduqica (FMP)

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 51

Igrali smo bez nekoliko veoma bitnih igra~a. Me|utim, najva`nije je da smo i prije ovog susreta ostvarili ciq da iza|emo na me|unarodnu scenu, rekao Vule Trivunovi}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Te{ko bez pola tima

Borac pora`en u posqedwem kolu Premijer lige BiH

Slavija poklekla na “Bilinom poqu“

Boqe nije moglo

BAWA LUKA - Porazom u posqedwem kolu na “Ko{evu“ od Sarajeva sa 0:3 fudbale ri Bor ca za vr{i li su vi{e nego uspje{nu sezonu u kojoj su zauzeli tre}e mjesto, ali i osvojili pehar namijewen pobjedniku Kupa BiH. Na praznom stadionu, jer je Sa ra je vo ka`weno igrawem bez prisustva gledalaca Bawolu~ani su igrali bez po la eki pe i jednostavno nisu uspjeli da se odupru motivisanom doma}inu, koji je pobjedom `elio da zavr{i za wih neuspje{nu sezonu. - Ovaj me~ za nas nije imao nikakav rezultatski zna~aj, a uz to smo igrali bez ne ko li ko ve oma bi tnih igra~a. U prvih 45 minuta uspje{no smo parirali rivalu, ali je u nastavku uslijedio veliki pad u igri, koji je rezultirao porazom. Me|utim, najva`nije je da smo i

Vule Trivunovi} (Borac)

FOTO: V. STOJAKOVI]

prije ovog susreta ostvarili ciq da iza|emo na me|unarodnu scenu - naglasio je prvotimac sa Gradskog stadiona Vule Trivunovi}.

Tabela
1. @eqezni~ar 2. [. Brijeg 3. Borac 4. Zriwski 5. Sarajevo 6. Olimpik 7. Vele` 8. Sloboda 9. Travnik 10. Rudar P. 11. Leotar 12. Zvijezda 13. ^elik 14. Slavija 15. Lakta{i 16. Modri~a M. 30 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 18 16 17 15 14 12 13 13 11 11 11 11 10 10 10 7 7 7 2 6 8 8 4 3 6 5 5 4 5 5 4 3 5 7 11 9 8 10 13 14 13 14 14 15 15 15 16 20 52:22 46:27 37:29 46:33 43:25 30:34 42:33 30:34 40:41 27:32 32:48 35:47 33:37 32:46 38:46 28:57 61 55 53 51 50 44 43 42 39 38 38 37 35 35 34 24

KRAJ veoma uspje{ne sezone
Jedan od stubova odbrane Borca je istakao da je iza Bawolu~ana veoma uspje{na sezona.

- Is ti na je da smo u posqedwa tri prvenstvena susreta pora`eni, ali to nikako ne mo`e da umawi sve ono {to smo uradili tokom ove sezone. Ostvarili smo najve}i uspjeh u novijoj istoriji kluba. Sada treba da dovedemo nekoliko kvalitetnih poja~awa da bismo sa {to ja~im sastavom do~ekali kvalifikacije za Ligu Evrope. Vjerujem da }e na

vrijeme biti gotovi radovi na Gradskom stadionu i da }emo mo}i evropske utakmice igrati u Bawoj Luci. Na{i navija~i i ovaj grad su to zaslu`ili - dodao je Trivunovi}. SARAJEVO BORAC 3 (0) 0 (0)

ISTO^NO SARAJEVO ^ELIK 3 (1) Posqedwi sudijski zvi`duk SLAVIJA 1 (0) u Zenici donio je kraj muka za fudbalere Slavije. Iza Strijelci: 1:0 Kapetan u 33, 2:0 Kapetan u 55, 3:0 Puri} u 69, 3:1 Regoje u 72. wih je sezona koju ne}e pamti- minutu. ti po dobrom. Poraz na “Bili- Stadion: “Bilino poqe“ u Zenici. nom poqu“ od 1:3 je samo Gledalaca: 1.000. potvrdio da u premijerliga{u Sudija: Marinko Jeli} ([iroki Brijeg) 6,5. iz Isto~nog Sarajeva moraju Igra~ utakmice: Dario Puri} (^elik). odmah zasukati rukave kako i u ^ELIK: Bilobrk -, Zahirovi} 6,5, Hasasqede}oj sezoni ne bi pro- novi} 6, Markovi} 6, Sadikovi} 6,5, Puri} 7 (od 82. minuta Isakovi} -), Duro `ivqavali isto. Juri} 6, Kapetan 7 - Kona~no se zavr{ila izuze- 6,5,minuta6, Dilaver Obu}a 5,5 (od(od 84. Stupar -), 59. tno mu~na sezona za nas. A ko minuta Jamak -). Trener: Omer Kopi}. bi rekao, ni najve}i pesimis- SLAVIJA: Tomovi} 5, Tadi} 5,5 (od 82. ta vica Stankovi} ti nisu mogli prore}i da }emo minuMiKoprivi} 5,-), Regoje 6,5,5 (od 74. 5,5, linko Peri{i} poslije sjajnog izdawa u Evro- minuta Odovi} -), Jovanovi} 6, Simi} pi zapasti u te{ku krizu koja 5,5, Todorovi} 5,5, Stani} 5 (od 66. miI. Radova je umalo mogla da nas ko{ta nuta Dragan Bjenovi} -), Spalevi} 5. Trener: lica. selidbe u ni`i rang. Dosta toga je uticalo na slabe rezultate tima koji sigurno ima kvalitet za ve}e domete. Prije svega, finansijska situacija je uvla~ila nemir me|u igra~e, kulminiralo je to nervozom u timu, ali eto, na svu sre}u, zavr{etak je bio sre}an - naglasio je kapiten Slavije Bojan Regoje. U susretu protiv ^elika boqe nije moglo. - Iako smo bili suo~eni sa velikim problemima oko sastava, obe}ali smo bespo{tednu borbu da ~asno i po{teno zavr{imo sezonu i izdr`ali smo pritisak nekih pola sata, ali onda vi{e nije moglo. ^eliku je gorjelo, na~eli su na{u mre`u jo{ u prvom dijelu i onda im je bilo puno lak{e - dodao je Regoje. G. I.

Trebiwci prekinuli crnu seriju

Vu~ini} donio remi
TREBIWE - U potpuno rastere}enoj utakmici Leotar i @eqezni~ar igrali su nerije{eno, 3:3. Trebiwci su ovogodi{wu sezonu zavr{ili igraju}i sa kombinovanim timom veterana i juniora, s obzirom na to da se gru pa fudbalera odlu~ila bojkotovati rad, pa ih je Upravni odbor suspendovao do kona~ne odluke. Suspendovani su sqede}i fudbaleri: Novica Berak, Anel Rami}, Vukmir Mijanovi}, Bojan Magazin, Dejan Ra{evi}, Jovica Vico, Vladimir Todorovi}, Rajko Komneni}, Milorad Cimirot, Branko [e{lija, Lazar Ze~evi}, Sr|an Andri}, Rade Bo{kovi}, Rajko ]erani}, Dragan Risti}, Nenad Ze~evi}, Jovan Vujovi}, \oko Milovi}, Strahiwa Simovi} i Gojko Cimirot. Kona~ne odluke za svakog pojedinca pojedina~no bi}e donesene po odlukama nadle`nih organa Kluba. Na “Policama“ su bili i suspendovani LEOTAR 3 (1) @EQEZNI^AR 3 (2)
Strijelci: 0:1 Bekri} u 10, 0:2 Svraka u 20, 1:2 Kruni} u 38, 2:2 Vu~ini} u 69, 2:3 Bekri} u 72, 3:3 Vu~ini} u 90. minutu. Stadion: “Police“ u Trebiwu. Gledalaca: 400. Sudija: Edin Gola} (Banovi}i) 6,5. @uti karton: ^orlija (Leotar). Igra~ utakmice: Branislav Kruni} (Leotar) 7,5. LEOTAR: Kukrika 7, Vu~ini} 7,5, Spai} 6,5, ^orlija 6,5, Radovi} 6,5, ]uri} 6,5, Sulaver 6,5, Mulina 6,5 (od 52. minuta Rogan 6,5), Kruni} 7,5, Lali} (od 55. minuta Mumalo 7), Mijanovi} 6,5. Trener: Goran Skaki}. @EQEZNI^AR: [ehi} 6,5, Svraka 7, Bu}an 7, Vi{}a 7 (od 90. minuta Stani} ), Bekri} 7,5, ]ulum 7 (od 46. minuta [imi} 7), Be{lija 7, Popovi} 7 (od 79. minuta Rov~anin 7), Radovanovi} 7, Bogi}evi} 6,5, Me{i} 7. Trener: Amar Osim.

Rezultati 30. kola
TRAVNIK: Travnik - Zvijezda 4:1 (Dudi} 9. penal, 71. Mujagi} 45, Eri} 90 - Husi} 17) [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Zriwski 2:1 ([ili} 33, Varea 45 @ur`inov 38) ZENICA: ^elik - Slavija 3:1 (Kapetan 33, 55, Puri} 69 - Regoje 72) TREBIWE: Leotar - @eqezni~ar 3:3 (Kruni} 38, Vu~ini} 69, 90 - Bekri} 10, 72, Svraka 20) LAKTA[I: Lakta{i - Rudar Prijedor 2:0 (Novakovi} 17, Qubojevi} 52) SARAJEVO: Sarajevo - Borac 3:0 (Jahovi} 50, 67. Hanxi} 63). SARAJEVO: Olimpik - Sloboda 1:0 (Tiago 64) MOSTAR: Vele` - Modri~a Maksima 1:0 (Kutla~i} 7. autogol)

Strijelci: 1:0 Jahovi} u 50, 2:0 Hanxi} u 63, 3:0 Jahovi} u 67. minutu. Stadion: “Ko{evo“ u Sarajevu: Igrano bez prisustva gledalaca. Sudija: Danijel Paji} (Bijeqina) 6,5. @uti kartoni: ^omor, [ehovi} (Sarajevo), Damjanovi}, Stani} (Borac). Crveni karton: Fadil ^izmi} (Sarajevo) u 90. minutu. Igra~ utakmice: Adis Jahovi} (Sarajevo) SARAJEVO: Alaim -, Rizvanovi} 7, Belo{evi} 7, Tortlak 6,5, An. [koro 6,5, ^amor 6,5, [ehovi} 6 (od 63. minuta ^izmi} -), ^ampara 5,5 (od 46. minuta Haxi} 5,5), Jahovi} 7,5, Hanxi} 7, Avdi} 6,5 (od 70. minuta [eko -). BORAC: Kne`evi} 5, Damjanovi} 5, @ari} 5, Trivunovi} 6, ]ori} 5,5, Vukobratovi} 5,5, Petrovi} 5, Jandri} 6, Puziga}a 5,5, Stevanovi} 5,5, Stani} 5 (od 49. minuta Boji} 5).

NAPOMENA: @eqezni~ar je {ampion za sezonu 2009/2010. i igra}e u kvalifikacijama za Ligu {ampiona. Borac je osvojio Kup BiH i zajedno sa drugoplasiranim [irokim Brijegom i ~etvrtoplasiranim Zriwskim igra}e u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Premijerliga{ko dru{tvo napu{taju Lakta{i i Modri~a Maksima, a novi ~lanovi elite su Drina (Zvornik) i Budu}nost (Banovi}i).

Trijumf sa ukusom gor~ine
LAKTA[I - Golovima Novakovi}a i Qubojevi}a Lakta{i su pobijedili Rudar Prijedor sa 2:0, ali uprkos osvajawu tri boda u posqedwem kolu, mo raju u ni`i rang, jer je ^elik na svom terenu savladao Slaviju (3:1) i tako su Zeni~ani zadr`ali premijerliga{ki status. Uz neminovan rastanak sa bh. elitom Lakta{i su poslije ovog susreta ostali i bez {efa stru~nog {taba Dragoslava Stepanovi}a. Osim ~iwenice da napu{taju elitu, s obzirom na to da }e u idu}oj takmi~arskoj sezoni igrati u Prvoj ligi Republike Srpske, ostali su i bez {efa stru~nog {taba Dragoslava Stepanovi}a. Lakta{a. Odlazim iz ove sredine, i jedino {to mogu da im po`elim jeste da se {to pre vrate u dru{tvo najboqih - istakao je Stepanovi} po zavr{etku susreta. On se osvrnuo na proqe}ni dio prvenstva u kojem su Lakta{i osvojili 26 bodova. - Ne mogu da vam opi{em koliko mi je `ao {to nismo uspeli da do|emo do luke spasa. Na kraju nam je nedostajao samo jedan bod i ispostavilo se ta~nim da je skroman jesewi u~inak presudio u na{em kona~nom neuspehu - dodao je Stepanovi}. Tako su Lakta{i za veoma kratko vrijeme ostali bez elite, {efa stru~nog {taba, a prije toga i bez sportskog direktora Slobodana Komqenovi}a. Z. V. LAKTA[I 2 (1) RUDAR PRIJEDOR 0 (0)
Strijelci: 1:0 Novakovi} u 17, 2:0 Qubojevi} u 52. minutu. Stadion: FK Lakta{i u Lakta{ima. Gledalaca: 400. Sudija: Ogwen Vaqi} (Bawa Luka) 7,5. @uti kartoni: Ze~evi}, Stjepanovi} (Lakta{i), Kova~evi}, Dobrijevi}, Kiki} (Rudar Prijedor). Igra~ utakmice: Zoran Novakovi} (Lakta{i) 8. LAKTA[I: Radojevi} -, Kujunxi} 7, Baji} 7, Ze~evi} 7, [araba 7,5 Stjepanovi} 7,5 Qubojevi} 7,5 (od 67. minuta Mirkovi} -), Gruji} 7,5 \elmi} 7 (od 84. minuta Ojdani} -), Popovi} 7, Novakovi} 8. Trener: Dragoslav Stepanovi}. RUDAR PRIJEDOR: Avduki} 6, Drqa~a 6, Kotaran 6 (od 78. minuta Despotovi} -), Staki} 7, [odi} 6, Kova~evi} 7, Xafi} 6,5 @eri} 6,5, Dobrijevi} 6 (od 60. minuta Stijepi} -), Kantar 6,5, Kiki} 6,5 (od 73. minuta Radivojac -). Trener: Boris Gavran.

Lakta{i zabiqe`ili pobjedu protiv Rudar Prijedora od 2:0

fudbaleri Leotara, koji su se izdvojili na isto~noj tribini, gdje su postavili svoje transparente “Stop teroru nad igra~ima“, “Hvala vam la`ni kapiteni“, “Mi smo budu}nost“ i “Suspenzija na{a, sramota je va{a“. ^. M.

Modri~ani izgubili od Vele`a

Poraz po navici
MODRI^A - Sa 14. proqeVELE@ 1 (0) }nim porazom fudbaleri MoMODRI^A MAKS. 0(0) dri~a Maksime oprostili su se od Premijer lige. “Uqari“ Strijelac: 1:0 Kutla~i} (autogol) u 7. minutu. su u posqedwem kolu pora`eni Stadion: “Vrap~i}i“ u Mostaru. na stadionu “Vrap~i}i“ u Gledalaca: 200. Mostaru od Vele`a sa 0:1. Tre- Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je) 6. @uti kartoni: Ar. [kaqi}, Kazazi}, Zanutak odluke desio se ve} u se- imovi} (Vele`), Vujani} (Modri~a Maksima). dmom minutu, kada je Nenad Igra~ utakmice: Amer Osmanagi} (VeKutla~i} poslao loptu u sop- le`) 6,5. VELE@: Bori} -, Kazazi} 6,5 (od 90. mistvenu mre`u. nuta Mahimi} -), Kadi} 6,5, As. [kaqi} - Poku{ali smo da u opro- 6.5, Ali~i} 6,5, Zaimovi} 6,5 (od 71. mi{tajnom me~u od elite parira- nuta Zoq -), Demi} 6,5, Osmanagi} 6,5 (od mo do ma}inu, ali nas je 70. minuta Durakovi} -), Kodro 6, Ar. sasjekao rani pogodak. Sada je [kaqi} 6, Xafi} 6. Trener: Veselin \urasovi}. na klupskim strukturama, ali MODRI^A MAKSIMA: Niki} 5,5, Galei svim qudima dobre voqe u {i} 5,5, Ali} 6, Kutla~i} 5, Pup~evi} 5,5, vi} 6, ni} Bajra Modri~i da svi zajedno vidi- Komleno(od 78.Vujanuta 6, Tomi} 5,5,-), Ra-movi} 5 mi Maksimovi} mo kud i kako daqe, jer se bo- di} 5,5, Savi} 6. Trener: Nikola Niki}. jim da }e se posrtawe kluba nastaviti i u Prvoj ligi Republike Srpske - naglasio je {ef stru~nog {taba Modri~a Maksime Nikola Niki}. S. J.

LAKTA[I od idu}e sezone u Prvoj ligi Srpske
- Ovo je posqedwa utakmica na kojoj sam sedeo na klupi
FOTO: GLAS SRPSKE

Boris Gavran
Trener Rudar Prijedora Boris Gavran je naglasio da su Lakta{i zaslu`eno do{li do tri boda. - Svoje planove u vezi sa opstankom ispunili smo jo{ ranije, ali to nikako ne umawuje zaslu`en trijumf na{eg rivala, koji prema prikazanoj igri sigurno ne bi trebalo da bude me|u dva kluba koja se sele u ni`i rang - rekao je Gavran.

Darko Qubojevi}

52 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

U SUSRET 19. SVJETSKOM PRVENSTVU U FUDBALU, 11. JUN - 11. JUL 2010.
Ekipe sti`u u Ju`nu Afriku

Milo{ Krasi} prvi me~ smatra najva`nijim

JO[ 13 DANA
FOTO: ROJTERS

Doputovali Brazilci
JOHANESBURG - Petostruki {ampion svijeta Brazil drugi je nacionalni tim poslije Australije koji je doputovao u Ju`nu Afriku. Atraktivne goste u Johanesburgu je pozdravio predsjednik Organizacionog komiteta Irvin Koza. - Dolazak najboqih fudbalera Brazila svima nama predstavqa zadovoqstvo i ~ini nas ponosnim {to smo doma}ini ovako zna~ajne manifestacije - poru~io je Koza. Brazil nastupa u grupi “G”, Portugalijom, Obalom Slonova~e i Sjevernom Korejom.

Fabio Kapelo poru~io

“Nikud iz Engleske“
LON DON - Se le ktor fudbalske reprezentacije Engleske Fabio Kapelo po no vio je da ne planira da napusti taj posao i zamijeni @ozea Muriwa na klu pi mi lan skog Intera. - Imam ugovor sa Fudbalskim savezom Engleske i saradwu mo`emo da prekinemo samo ako me otpuste. ^ujem da se moje ime pomiwe u vezi sa mnogim klubovima u Italiji i [pani ji, ali sre }an sam sa da{wim po slom - bio je jasan “Don Fabio“.

Poznat sastav Amerikanaca

Bredli otkrio adute
VA[INGTON - Poznat je sastav fudbalske reprezentacije SAD, a selektor “jenkija“ Bob Bredli sa {i reg spiska pre crtao je sedam igra~a, oslawaju}i se uglavnom na fudbalere koji igraju u Evropi. Pozvani su, golmani: Guzan (Aston Vila), Hauard (Everton), Hane man (Vulver hempton), de fan zivci: Bo kane gra (Ren), Born{tajn (^ivas), ^erundolo (Hanover), Merit (Votford), Gudson (Start), Onijevu (Milan), Spektor (Vest Hem), ve zis ti: Bi zli (Renyers), Bre dli (Bo ru si ja M.), Klark (Ajntraht), Dempsi (Fulam), Donovan (LA Galaksi), Edu (Renyers), Fejlhaber (Arhus), Holden (Bolton), Tores (Pa~uka), napada~i: Altidor (Hal), Badl (LA Galaksi), Findli (Solt Lejk), Gomez (Pa~uka).
Milo{ Krasi}

Utakmica sa Ganom je ono {to se zove malo finale. Rival je borbena ekipa, ne igra neki napada~ki fudbal, ~eka {anse iz kontranapada i od tog duela }e mnogo toga zavisiti, rekao Krasi} “Orlovi“ LE OGANG - Je dan od preciznije zna {ta ko treba ho te la i pre de la ko ji nas kompletni gla vnih adu ta srpske fu - da radi. Jak su kolektiv, a okru`uju do onog najva`nidbalske reprezentacije na Mundijalu Milo{ Krasi} sa priprema u Austriji je poru~io da }e ne{to zaista veliko za Srbiju po~eti 13. juna i duelom sa Ganom. - Utakmica sa Ganom je ono {to se zove malo finale. Rival je borbena ekipa, ne igra napada~ki fudbal, ve} ~eka {anse iz kontranapada i od tog duela }e mnogo toga zavisiti - poru~io je za sajt Fu dbal skog sa ve za Srbije krilni igra~ moskovskog CSKA. Krasi} je sa po{tovawem govorio i o preostala dva pro ti vni ka u gru pi “D“ Wema~koj i Australiji. - Nemci imaju zapawuju}u tradiciju na velikim takmi~ewima. Tim u kojem se najima ju i fan tas ti ~ne po je dince. O Australiji najmawe znam, ali nije te{ko biti pametan pa konstatovati da ni ko ni je slu ~aj no do {ao me|u 32 najboqe selekcije na svetu - dodao je Krasi}. Prema wegovim rije~ima, do la zak u Le ogang na pripreme bio je puno pogodak. jeg - uslova za trening - naglasio je Milo{. Ve zis ta mos kov skog CSKA je u Leogang do{ao mo`da i najspremniji, po{to je u Rusiji sezona u jeku. Ipak, povreda na startu priprema mu je zadala malo problema. - Sada je sve u redu. Dobro se ose}am, sve je u najboqem redu i nastavqam da ra dim za je dno sa eki pom. Mogu da budem zadovoqan i ~iwenicom da prakti~no iz prvenstva sti`em na pripreme. Vidim, ipak, da je forma i kod ostalih igra~a na zavidnom nivou - primijetio je sjajni vezista. Adut “orlova“ }e u qetnom prelaznom roku vjerovatno promijeniti klub, ali

Od starta sve zavisi
Oporavak od povrede Milo{a Krasi}a nije jedina dobra vijest iz Leoganga. Naime, u srpsku bazu su stigli kapiten Dejan Stankovi}, koji je dobio kra}i odmor poslije osvajawa Lige {ampiona, te novope~eni igra~ Birmingema Nikola @igi}. tek poslije Mundijala. - Boqe je ta ko. Ne sumwam da }e se sve zavr{iti kako treba i kad do|e vreme. Sad je gla va po tpu no okre nu ta re pre zen ta ci ji. Iskqu~io sam se iz te pri~e o selidbi iz Rusije, jer se spremam za ne{to zaista veliko, {to se ne do`ivqava sva kog da na - zakqu~io je Milo{ Krasi}.

Dobra vijest za “gau~ose“

Seks nije zabrawen
BUENOS AJRES - Doktor argentinske reprezentacije Donato Vilami izjavio da }e igra~i tokom Mundijala mo}i da upra`wavaju seks, ali sa regularnim partnerima. - Seks nije zabrawen. On je dio svakodnevnog `ivota pojedinca i sam po sebi ne pred stavqa pro blem. Problem nastaje u upra`wavawu seksa sa neregular nim par tne ri ma ili u ~asovima koji su predvi|eni za odmor - rekao je Vilami.

Joahim Lev izabrao kapitena

“O NOVOM klubu poslije Mundijala“
- Odu{evqen sam uslovima. Imamo sve {to nam je potre bno. Hva la na {em tim me nayeru Ale ksan dru Bo {ko vi }u za izbor ba znog kampa. Apsolutno je sve za ~istu desetku, od sme{taja,

Traka Filipu Lamu
BERLIN - Selektor Wema~ke Joahim Lev u subotu }e zvani~no objaviti ime novog kapitena, ali se ve} sada zna da }e to biti Filip Lam. On }e predvoditi “pancere“ u odsustvu Mihaela Balaka, a wema~ka {tampa tako|e isti~e da se selektor odlu~io i za prvog golmana, a to }e biti adut [alkea Manuel Nojer.

Kontrolne utakmice uo~i Mundijala

Pada zainteresovanost za SP

Ostalo 160.000 karata
CIRIH - Iz svjetske ku}e fudbala FIFA saop{teno je da je ostalo jo{ 160.000 karata za me~eve Mundijala. Osim fi nal nog su sre ta nijedna od 64 utakmice nije ras pro da ta, iako je FI FA pustila u prodaju dodatnih 90.000 ula zni ca, ko je ni su `eqeli razni sponzori. Visoka cijena prvoklasnih karata zadaje probleme, a vi{e od 75.000 karata prve kategorije i daqe su u prodaji.

Francuzi se ponovo provukli
PA RIZ - Nakon {to su se mu~ili u kvalifi ka ci ja ma za planetarnu smotru, Francuzi su nas ta vi li sa ne u b j ed q i v i m igrama i u kontrolnim utakmicama, po{to su tek u fini{u stigli do pobjede protiv Kostarike - 2:1.

HOLAN\ANI boqi od Meksika
U der bi ju ve ~e ri Ho lan di ja je go lo vi ma Ro bi na van Per si ja sa vla da la Meksiko, Urugvajci su bili ubjedqivi protiv Izraela, a ^i le an ci su u drugom po lu vre me nu us pje li da slome otpor Zambije. U duelima ekipa koje ne u~estvuju na Mundijalu Turska je bila boqa od Sjeverne

[vajcarci nisu cicije

Za titulu 420.000 evra
BERN - Fudbalski savez [vajcarske nagra|iva}e svoje reprezentativce za rezultate na SP po modelu Lige {ampiona. Bod donosi gotovo sedam, a pobjeda 21.000 evra. Svaki reprezentativac }e u slu~aju plasmana u osminu finala dobiti 37.000, ~etvrtfinale “vrijedi“ 50.000 evra, a zlato ~ak 420.000 evra.

Robin van Persi (Holandija)

Irske, Estonija i Hrvatska su odigrale bez golova, dok su Moldavija i Azerbejyan remizirali 1:1. Re zul ta ti: Ho lan di ja Meksiko 2:1 (Van Persi 17, 41 - Ernandez 74), Francuska - Kostarika 2:1 (Riberi 22, Valbuena 83 - Hernandez 12), Turska - Sjeverna Irska 2:0 (Jildirim 48, [enturk 72), Estonija - Hrvatska 0:0, Moldavija - Azerbejyan 1:1 (Kojo~ari 81 - Mamadov 21), ^ile - Zambija 3:0 (San~ez 53, 83, Valdivija 85), Urugvaj - Izra el 4:1 (For lan 15, Pereira 41, Abreu 75, 81 - Rafaelov 30).

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 53

Muriwo sti`e u Real
Shvatili smo da je pravi momenat da podstaknemo klub i anga`ujemo jednog od najboqih svjetskih trenera, a sada imamo priliku za to, rekao Perez
MA DRID - Re al Ma drid raskinuo je saradwu sa trenerom Manuelom Pelegrinijem i saop{tio da }e eki pu u idu }oj se zo ni pre dvo di ti @o ze Mu riwo. Ovu vijest u srijedu uve~e obja vio je pred sje dnik “kraqeva“ Florentino Perez, ~ijoj konferenciji za novinare nisu prisustvovali ni Pe le gri ni ni Mu riwo. Real pod vo|stvom Pelegrinija nije uspio da osvoji nijedan trofej u tek zavr{enoj sezoni, a isti je slu~aj bio i na kra ju se zo ne 2008/09, kada su ekipu vodili Bernd [uster, pa Huande Ramos. - Shvatili smo da je pravi momenat da podstaknemo klub i anga`ujemo jednog od najboqih svjetskih trenera, a sada imamo priliku za to rekao je Perez. Prema wegovim rije~ima, promjena trenera je uvijek te{ka odluka za klub, ali je uprava jednoglasno odlu~ila da Muriwo zauzme poziciju ~ileanskog stru~waka, kojem “kraqevski“ klub zahvaquje na ulo`enom naporu i “besprijekornom“ radu.

Predsjednik slavnog madridskog kluba Florentino Perez saop{tio

Finale Kupa Srpske

Prvi susret 6. juna

BAWA LUKA - Prva finalna utakmica fudbalskog Kupa Republike Srpske izme|u Ra dni ka i Ko za re bi }e odigrana u nedjequ, 6. juna, od 17.15 ~asova, na stadionu u Bijeqini. Revan{ susret na programu je ~etiri dana kasnije, u ~etvrtak, 10. juna, u istom terminu u Gradi{ci. Oba finalna me~a direktno }e prenositi Radio-televizija Republike Srpske. D. P.

Humanitarna utakmica

Bojan nije zaboravqen

REAL POD vo|stvom Pelegrinija nije uspio da osvoji nijedan trofej
Por tu ga lac je u su bo tu sa In te rom osvo jio Li gu {am pi ona, a pri je to ga i “duplu krunu“ u Italiji. On je poslije trijumfa nad Bajernom u finalu elitnog ta kmi ~ewa na veo da `eli da postane prvi trener koji se na krov Evrope po peo kao {ef stru ke tri kluba. Taj uspjeh 2004. godine je ostvario sa ekipom Porta.

O~ekivana odluka
Sada ve} biv{i trener Madri|ana, Manuel Pelegrini rekao je da je o~ekivao otkaz. - Nisam uspio da uradim ono {to sam `elio, ali osje}am da posao u Realu ostavqam dopola zavr{enim. Sa Perezom nisam razgovarao jo{ od avgusta i smatram da je predsjednik donio “pogre{nu“ odluku, jer je prodao Veslija Snajdera i Arjena Robena protiv moje voqe - istakao je Pelegrini.

@oze Muriwo

FOTO: AGENCIJE

[I BOV SKA - Ru ko vod stvo i fudbaleri Borca iz [i bov ske ini ci ra li su odigravawe utakmice protiv bawolu~kog BSK-a, u kojoj je prvo li ga{ sla vio sa ubjedqivih 7:0. Me|utim, rezultat je bio u drugom planu, jer je su sret imao hu ma ni tarni karakter. Sav prihod od ulaznica namijewen je za li je ~ewe biv {eg gol ma na bawolu~kog Borca i BSK-a Bo ja na Mi lo {e vi }a. Pri kupqeno je vi{e od 1.000 maraka, a me|u u~esnicima ove akcije bio je i na~elnik op{tine Prwavor Darko Toma{, ko ji je izra zio za dovoqstvo zbog humanosti koju su pokazali [ibov~ani. - Zadovoqni smo efektima ove na{e inicijative, kroz koju smo jo{ jednom potvrdili da sportisti imaju smisao da pomognu drugima u nevoqi rekao je predsjednik Borca, ina~e ~lana Me|uop{tinske lige PFS Gradi{ka Du{ko Jovani}. B. R.
www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prete`no obla~no
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Bijeqina

Beograd
Subotica

Pquskovi i grmqavine
Tokom prijepodneva promjenqivo obla~no vrijeme sa sun~anim periodima, a potom prete`no obla~no i nestabilno, sa ki{om mjestimi~no i lokalnim pquskovima, uz mogu}nost i grmqavina. Duva}e slab do umjeren, jugozapadni i zapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, a najvi{a dnevna od 18 na planinama, u ostalim krajevima od 20 do 26 stepeni Celzijusa.

Sarajevo

Mostar

U Srbiji }e u ve}ini krajeva preovladavati promjenqivo obla~no vrijeme. Na jugoistoku zemqe bi}e vi{e sun~anih perioda, a u vi{im krajevima mogu}i su pquskovi pra}eni grmqavinom. Minimalne temperature kreta}e se od 8 do 10 na planinama, a u unutra{wosti od 12 do 17 stepeni Celzijusa. Najvi{e dnevne temperature bi}e u intervalu od 14 do 23 na planinama, odnosno od 26 do 28 stepeni Celzijusa u ni`im krajevima.
Nik{i}

Maks. Min.

26 oC 17 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

26 oC 12 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 10 34 16 24 24 17 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 26 31 14 24 11 20 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 15 21 24 12 10 19 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 22 17 26 13 18 18

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

54 petak, 28. maj 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top{op 11.50 Indija, serija 13.00 Vijesti 13.30 Sve o `ivotiwama 14.00 Hotel “Ruanda“, film 16.00 Vijesti 16.30 Stawe nacije 17.00 Otvorena vrata, serija 18.00 Sve o `ivotiwama 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Otvorena vrata, serija 21.40 Laka djevojka, film 0.00 Vijesti 0.30 Re`i me, serija 2.10 Indija, serija Info

Dva dijela

1300
ATV

Uloge: Al Pa}ino, Xeri Barone, Meri Elizabet Mastrantonio Re`ija: Xems Foli

Povratak u Brajdshed

2110
OBN

Uloge: Metju Gudi, Tomas Morison, Hejli Atvel, Ema Tompson Re`ija: Xulijan Xarold

Drama o mladi}u ~iji `ivot promijeni susret s aristokratskom katoli~kom porodicom u predra tnoj En gles koj, ali i pro pa dawem en gles ke aristokratije uop{te. Kad {armantni aristokrat Sebastijan pozove ^arlsa Rajdera na porodi~no imawe, ^arlsa zavede rasko{ni `ivot porodice Mar~main, te Yulija, Sebastijanova sestra. Kako se wihova romansa produbquje, ^arls otkriva da u Brajdshedu qubav, novac i mo} imaju svoju cijenu.

Foks
6.50 Take{i 7.40 Ukradena sre}a, serija 8.40 Srce na dlanu, serija 9.30 Ludi kamen 10.00 Va`ne stvari 11.00 Vijesti 11.10 Neron, film 15.00 Vijesti 15.30 ^ari, serija 16.20 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 Seka Aleksi} 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 }em 0.00 0.40 1.50 2.50 4.00 5.00 Vijesti Ludi kamen Take{i Hiqadu i jedna no}, serija Seka Aleksi} Dosije Ve~e sa Ivanom IvanoviVijesti ^ari, serija Duboki san, film Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Duboki san, film

Vru}i je qetni dan 1933. u ju`noj Filadelfiji, gdje 12-godi{wi Genaro `ivi sa svojom majkom i starim i bolesnim djedom. Genaro ~eka da mu djed da novac za kartu za bioskop, ali, prije nego {to to u~ini, djed `eli da dje~ak ne{to uradi za wega. Naime, on ima nedovr{enog posla s jednom `enom iz svoje pro{losti, te `eli da Genaro bude wegov izaslanik.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 8.30 9.20 Info Muzika Vijesti Jutarwi program Dolina sunca, serija Su|ewe Radovanu Karaxi}u Pop sikret, crtani film Su|ewe Radovanu Karaxi}u Vijesti U fokusu Su|ewe Radovanu Karaxi}u Eurosong, snimak Panorama Zvornika Srpska danas Dolina sunca, serija TV Bingo Razgovor sa Nevenom Suboti}em, fudbalskim reprezentativcem Srbije Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Intervju - Denis Kuqi{ Ponosni na Srpsku Ku}a debele mame 2, film Odba~en, film 2000 Malibu Road, serija Igra sudbine, film @ivot je lijep, film Muzika

ATV
7.00 Ple{i ple{i, serija 8.20 Ben Ten, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Jagodica Bobica, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Spektakularni Spajdermen, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Dva dijela, film 15.00 Poslovni kurs 16.00 Vijesti 16.20 Nijemi svjedok, serija 17.30 Kulinarski letopisi 18.00 Crni Gruja, serija 19.00 Vijesti 19.40 Muzika 19.50 Amplituda 21.30 Potraga 22.00 Godzila, film 0.00 Nijemi svjedok, serija 1.00 Zauvijek susjedi, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Jesen sti`e duwo moja, serija Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Vi{e od igre, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vrijeme je za bebe SAT Vijesti TV lica Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik [erif, serija Malkolm Iks, film Razglednica Vijesti 6.00 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 9.00 9.20 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.20 14.40 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.20 18.50 19.20 20.00 20.30 21.00 21.50 23.20 23.25 0.00 0.20 0.50 1.50 2.20 2.40 3.30 4.20 4.50 5.30

RTS 2
Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce, serija Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film Vje~ni sjaj djetiwstva Znakopis Razglednice Kontekst Metropolis @ivot i standardi Lovci Muzika Trezor Vje~ni sjaj djetiwstva Znakopis Razglednice Tuma~ewe kwi`evnog djela Tehnologija danas Ovo je Srbija Pokretna pro{lost Kao mjehur od sapunice Partiture za korijen i stablo Lov i ribolov Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film Kad strah odre|uje `ivot Mikser festival Tabloid, serija Marija, film Xoint program Muzika Sterijino pozorje Tehnologija danas Trezor Na skriveno te vodim mjesto Partiture za korijen i stablo Kao mjehur od sapunice Pokretna pro{lost Lovci Muzika Lov i ribolov

Fox Life
7.10 8.00 8.30 8.50 9.20 10.10 11.00 11.30 12.20 12.40 13.30 14.10 14.40 15.00 Ali Mekbil, serija Vil i Grejs, serija Slobodni strijelci, serija Sta`isti, serija Talasi strasti, serija Bostonski advokati, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Vil i Grejs, serija Bruka, serija [apat duhova, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija Ali Mekbil, serija 15.50 16.40 17.30 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 22.50 23.20 0.00 0.50 Ko `iv ko mrtav, serija Svita, serija Vil i Grejs, serija Sta`isti, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strijelci, serija Darma i Greg, serija Bostonski advokati, serija Da draga, serija Najgora nedjeqa mog `ivota, serija Vil i Grejs, serija Bruka, serija [apat duhova, serija @enske pri~e, serija

10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40

12.00 12.10 14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.40

13.30 14.00 15.00 15.10 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 U ritmu dana 13.00 Vijesti 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Argumenti 18.00 Vijesti 18.05 Mozaik radija 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Kultura u ogledalu 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Rok portret 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 Higijena `ivota 1.00 No}ni program
Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 22.10

23.40 1.30

0.00 0.20 1.00 4.30 5.00

2.10 3.40 5.30

GLAS SRPSKE petak, 28. maj 2010. 55

Ku}a debele mame 2

22

10

RTRS

Uloge: Martin Lorens, Nia Long, Emili Prokter, Zakari Levaj Re`ija: Xon Vitezel

Odba~en

Nova
6.10 Na{i najboqi dani, serija 7.00 Xeki ^en, crtani film 7.40 Tomica i prijateqi, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 In magazin 12.00 Farma 13.00 Provjereno 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 Na{a mala klinika, serija 18.10 In magazin 18.50 Upitnik 19.10 Dnevnik 20.00 Farma 22.20 Nova faca, film 0.00 Dvanaest majmuna, film 2.30 Ezo TV 4.00 Zati{je, film

23

40

RTRS

Uloge: Svetozar Cvetkovi}, Aleksandra Jankovi}, Qiqana Me|e{i, Renata Ulmanski Re`ija: Mi{a Radivojevi}

Film pri~a o ~ovjeku u kasnim ~etrdesetim godinama. To je vrijeme kada priroda prestaje da vodi brigu o ~ovjeku, uskra}uje mu imunitet i pu{ta ga niz vodu. Nevoqa glavnog lika je u tome {to `ivi u sredini koja tako|e postaje neotporna i pona{a se stihijski. Da bi se opstalo u “tranzicionoj“ situaciji potrebna je radikalna promjena i asketska disciplina. Na{ junak je svim srcem za promjenu okolnosti `ivota, ali “ne da na sebe“. On ne `eli da se promijeni, jer misli da je zakasnio. Ne}e da gaji la`ni osje}aj slobode i ho}e da zadr`i svoju boemiju, aqkavost i hedonizam.

K3
Nastavak komedije “Ku}a debele mame“. Ovog puta Malkolm mora da otkrije ko je dizajnirao ra~unarski virus koji bi omogu}io ulazak u zabrawene dr`avne obavje{tajne podatke. Jedini na~in da Malkolm pri|e tvorcu virusa Tomu Fuleru je da kao debela dadiqa u|e u Tomovu porodicu i ~uva wegovu djecu. Problem nastaje kada se Malkolm emocionalno ve`e za djecu, a spre~avawe nacionalne katastrofe postaje prava sitnica u pore|ewu sa novom porodi~nom ulogom. 9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Stav Autovizija Hrana i vino 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 3.00 TV ordinacija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Turizam plus Novosti Film Astrologija Film No}ni program RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 Paparaco potjera 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawa Luka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Farma 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Seks i selo, serija 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma 21.00 Grand {ou 22.30 Farma 0.30 Firma, film 2.30 Sarajevo na liniji 2.40 Mejd in Bawa Luka 2.50 Sportisimo 3.00 Grand {ou 4.30 Film 6.30 Xuboks 7.00 9.00 9.10 9.15 9.30 10.00

BHT 1
Dobro jutro Be Ha Te bebe Mini-{kola Problemati~no zaqubqen Najboqa emisija za mlade Su|ewe Radovanu Karaxi}u Vijesti U sjeni Dalija Mostarsko proqe}e Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Vijesti Put u Saharu U~ilica Be Ha Te bebe Mini-{kola Patkograd, crtani film Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa Muzika Venecija i weno viso~anstvo Mi{ i ma~ak, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Godine prolaze, serija Bolesno, film Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Podijeqena odluka, film Bolesno, film Venecija weno viso~anstvo

HRT 1
5.40 Trenutak spoznaje 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.00 Dolina sunca, serija 9.50 Vijesti 10.10 [arena planeta 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.00 Vijesti 14.30 Hrvatski festival djece i mladih 15.00 Drugo mi{qewe 15.30 Nau~na petica 16.00 Hrvatska u`ivo 17.30 Dan Oru`anih snaga RH 19.00 Kod Ane 19.30 Dnevnik 20.10 Tito 21.00 [to je Iva snimila 21. listopada 2003, film 22.40 Lica nacije 23.30 Vijesti 0.00 Emisija o pozori{tu 1.00 Zvjezdane staze, serija 1.40 Potraga za komedijom u islamskom svijetu, film 3.20 Pet zvjezdica, serija 4.00 Opra {ou 4.40 [arena planeta 5.20 Moj grijeh, serija

OBN
6.10 Transformeri, crtani film 6.40 Dora istra`uje, crtani film 7.00 Krsti}-kru`i} 7.10 Super Bili, crtani film 7.20 Pokojo, crtani film 7.30 Jutarwi program 8.30 Ajronmen, crtani film 9.00 Udri mu{ki 10.00 OBN Star Model 10.20 Skrivena kamera 10.40 Odred za ~isto}u 11.20 [mekeri u kuhiwi 11.50 Info 12.30 Top 10 13.30 Telering 14.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 15.40 Ekskluziv 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Odred za ~isto}u 18.10 [mekeri u kuhiwi 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 OBN Star Model 21.10 Povratak u Brajdshed, film 23.00 Crveni tepih 0.30 OBN Star Model 3.10 Film 4.40 Fudbal

HRT 2
7.00 7.20 7.40 7.50 8.10 @derowa, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Tajni dnevnik patke Matilde Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Izme|u neba i vatre Sjednica Hrvatskog sabora Povratak na novo, serija Moja `ena i djeca, serija Pet zvjezdica, serija Kod Ane Puni krug 15.50 Izazovi 16.00 TV vrti} 16.10 Tajni dnevnik patke Matilde 16.40 Put do Ju`ne Afrike 17.10 Zvjezdane staze, serija 18.00 Vijesti 18.20 @upanijska panorama 18.50 Happy Hour, serija 19.10 Xoni Bravo, crtani film 19.40 Garfild, crtani film 20.00 ^arolija, serija 21.00 Mu{karci na stablima, serija 21.40 Vijesti 22.00 Izlazak, serija 23.40 Zdenka Kova~i~ek

8.20 9.00 9.20 10.00 13.50 14.00 14.30 15.20 15.30

12.00 12.10 13.00 13.10

14.00 14.10 14.30 15.00 15.20 15.30 15.50 16.10 16.40 17.30 17.35 17.50

RTL
6.50 Mifi, crtani film 7.10 Looney Tunes, crtani film 7.30 Joho i prijateqi, crtani film 7.50 Ritam zona 10.10 Bibin svijet, serija 11.00 Kobra 11, serija 12.00 Magazin 12.20 Ve~era za pet 13.10 Najqep{i urok, serija 14.00 Drugo lice, serija 15.40 Kobra 11, serija 16.30 Kraq Kvinsa, serija 17.00 Pod istim krovom, serija 17.20 Rejmond, serija 17.50 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 Hrvatska tra`i zvijezdu 22.20 Rat za gradona~elnika, film 23.10 Hrvatska tra`i zvijezdu 23.50 Film - nastavak 1.00 Vijesti 1.20 Pakleni hotel, film 2.50 Astro {ou

18.50

18.55 19.00 19.30

BN
6.30 8.40 9.10 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.30 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Svijet na dlanu Bulevar Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti Puls Objektivom kroz Semberiju 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.30 3.00 Novosti Film Svijet na dlanu Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Folk talenti Renomea Pregled dana Svijet Renomea Astro~et Satelitski program

20.00 22.00 22.20 23.10

0.40 2.40

@izel oslobo|ena optu`be
Wujor {ki sud odba cio je op tu `nicu protiv mane ken ke @i zel Bund{en i Toma Brej di ja, koje su dvoji ca fo to gra fa op tu`i la za fizi~ k i napad, javio je Mondo. U optu`nici je pisa lo da su tje lohraniteqi brazilske manekenke i igra ~a ame ri ~kog fudbala pucali na fotografe u aprilu 2009. na proslavi vjen~awa poznatog para u Kostariki. Fotografi Juri Kortes i Rolando Aviles na ve li su da su hi ci ko je su iz pi {toqa ispalili tjelohraniteqi pro{li blizu wihovih glava. Tu`ba je prvo podnesena federalnom sudu u Wujorku, a zatim i dr`avnom vrhovnom sudu na Menhetnu. Sudija Yudit Gi{ u obrazlo`ewu presude je rekla da @izel i Brejdi ne `ive u Wujorku, zbog ~ega se sud te dr`ave ne mo`e baviti tim slu~ajem i da bi tu `bu tre ba lo po dni je ti u Kostariki. Fo to gra fi za sa da ni su ko men ta ri sa li presudu, a ne zna se ni da li }e podnijeti novu tu`bu.

Luda planeta

Udala se za 11 vojnika
Bobi En Finli se u posqedwih 20 godina udala za 11 ameri~kih vojnika, koje je ubrzo zatim opqa~kala. Policija trenutno traga za wom, a ameri~ka vojska anga`ovala je i posebne istra`ioce. Wen metod bio je jednostavan. Bobi je navodno pohodila vojne baze u potrazi za usamqenim mu{karcima koji treba da budu preba~eni na slu`bu u druge zemqe. Govorila im je da je k}erka generala marinaca, koji ima veliko nasqedstvo, ali da ga mo`e dobiti samo ako se uda.

Ma~e oprano u ma{ini
Persijska ~etvoromjese~na bijela ma~kica pre`ivjela je program prawa i centrifugirawa u ve{-ma{ini, gdje se slu~ajno na{la, a da vlasnici nisu primijetili, javio je Tanjug. Neobi~an doga|aj zbio se u australijskom gradu Sidneju. Vlasnici mace koja se zove Kimba bili su {okirani kada su u ve{-ma{ini, poslije zavr{etka prawa, u opranom ve{u na{li i ku}nu qubimicu `ivu, mokru i malo o{amu}enu.

Rijana se maskirala u Sle{a
Za potrebe svog novog videospota “Rokstar 101” Rijana se pre tvo ri la u le gen dar nog biv {eg gi ta ris tu “Gan sa“ Sle{a, javile su agencije. Kako je rije~ o “najrokerskijoj“ pjesmi na uspje{nom albumu “Rejted R”, mlada pjeva ~i ca za po pra tni vi deo odabrala je i prigodnu ikonografiju. Tako u spotu mo`emo da je vidimo kao predvodnicu `estokog rok benda, koji, izme|u ostalih, ukqu~uje i Trevisa Ber ke ra, bubwara pop-pank grupe “Blink 182“. [to se Sle{a ti~e, on je odsvirao gitaru na toj pjesmi, ali nije stigao na snimawe zbog oba ve za oko promocije svog samostalnog albuma. Zato je Rijana odlu~ila da se maskira, a on se tom idejom iskreno odu{evio. - Kad sam vidio spot, nisam mogao da vjerujem. Laska mi {to me cijeni neko ko nije bio ni ro|en u vrijeme kada su “Gansi“ “razvaqivali“, a o razlici u muzi~kim stilovima da i ne govorimo - izjavio je Sle{.

Poro|aj na parkingu
Jedna beba ro|ena je u utorak u Wujorku u automobilu svojih roditeqa, a wen otac je ka`wen sa 35 dolara zbog nepropisnog parkirawa, pi{e “Dejli wuz“. Orlando Kaseres iz Bronksa `urio je prema porodili{tu sa svojom `enom Xoanom Melo, ali je poro|aj po~eo brzo i na zadwem sjedi{tu automobila ro|ena je mala Mia. Otac je parkirao automobil ispred bolnice, a kada se vratio na parking, ugledao je kaznu za nepropisno parkirawe. On planira da se `ali na kaznu.

NEKAD BILO...
Rediteq Emir Kusturica dobio je na filmskom festivalu u Kanu na dana{wi dan 1995. godine “Zlatnu palmu“ za film “Podzemqe - bila jednom jedna zemqa“. Deset godina ranije dobio je istu nagradu za film “Otac na slu`benom putu“. Kusturica je za svoje kratke filmove nagra|ivan jo{ u sredwoj {koli. Filmsku re`iju zavr{io je na Filmskoj akademiji u Pragu. Nosilac je Ordena viteza reda umjetnosti i kwi`evnosti. Nacionalni ambasador UNICEF-a u Srbiji postao je 8. septembra 2007. godine. U grupi “Zabraweno pu{ewe“ jedno vrijeme svirao je bas gitaru, a sada nastupa kao ~lan grupe “Emir Kusturica & the No Smoking Orchestra“. Bavi se i pisawem.

POSQEDWA
Bekam nema samopouzdawa
Slavnog fudbalera Dejvida Bekama lekcijama samopouzdawa podu~ava glumac Tom Kruz, saop{tili su britanski mediji. Navodno, suprug Viktorije Bekam zamolio je Kruza da mu pomogne da bi postao {to boqi govornik. - Dejvid je veoma stidqiv kada treba da govori pred mnogo qudi, uprkos tome {to je ve} godinama u samom sredi{tu pa`we javnosti. On jednostavno nema dovoqno samopouzdawa - rekao je izvor blizak Dejvidu. Bekam je o svom problemu razgovarao sa Tomom Kruzom, glumcem od kojeg popularni Britanac ~esto tra`i savjete bilo da se radi o motivaciji, samopouzdawu ili o nekoj tre}oj stvari. - Tom je veoma samopouzdan i uvijek savjetuje Dejvida - istakao je izvor.

Kusturica dobio "Zlatnu palmu"

Глас Српске
29. 5 - 4. 6. 2010.

Subota, 21.00

Finalno ve~e
2300 Sedam sekundi
PINK BH

subota

1450 Posledwi krug subota u Monci
RTRS

2140 Nebo nad Montanom
B 92

utorak

na smotri svjetskih javnih servisa - Input u Ma|arskoj

Sajam programskih ideja

Uloge: Vesli Snajps, Tamzin Outvejts, Xorxina Rilans Re`ija: Sajmon Felous

Uloge: Dragan Nikoli}, Olivera Markovi}, Vesna Stanojevi} Re`ija: Aleksandar Aco Bo{kovi}

Uloge: E{li Vilijams, Xon Korbet, [arlot Ros, Laura Menel Re`ija: Majk Roub

8 26. i 7.-decembar 2009. GLAS PLUS 29. 5 4. 6. 2010.

Глас Српске

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 3 9 2008. 29. 5 - 4. 6.

Izdvajamo iz programa RTRS-a

Izbor za najqep{u djevojku
Trideset i jedna djevojka predstavi}e se u novootvorenom Domu omladine u Zvorniku i poku{ati da se izbori za titulu mis RS. Ovogodi{wa sve~anost odr`ava se u okviru obiqe`avawa 600 godina grada na Drini - Zvornika
Pjesma Mediterana, petak, 21.00 Direktne prenose ovogodi{weg Mediteranskog muzi ~kog fes ti va la “Pje sma Mediterana 2010“. pogledajte na programu TV Republike Srpske. Dvi je po lu fi nal ne ta kmi ~ar ske ve~eri, na kojima }e, izme|u ostalih, nastupiti i Sandi Ce nov (Hrvat ska), Ta ma ra Todevska (Makedonija), Vlado Kalember (Hrvatska), Boba Ste fa no vi} (Srbi ja), Ar min Mu za fe ri ja (BiH), Bea triz Vi lar ([pa ni ja), Dado Topi} (Hrvatska), Kali opi (Ma ke do ni ja), Ana Stani} (Srbija), Bojan Marovi} (Crna Gora)... Finalno ve~e je u subotu 6. juna, a osim u 24 takmi~arske kompozicije gledaoci }e u`ivati i u kon cer tu To ni ja Ce tin skog po sli je ta kmi ~ar skog di je la. Gle da oci RTRS-a vidje}e jo{ i koncerte Lea Martina, Jadranke Jo va no vi} i kon cert u ~ast To{eta Proeskog koji }e bi ti odr`a ni u sklo pu Me di te ran skog mu zi ~kog festivala “Pjesma Mediterana 2010“.

Svjetski sport, subota, 18.20 U ovoj emisiji Svjetskog sporta pogledajte Skaut akade mi ju ir skog ra gbi ja, te uli~ni fudbal u Kejp Taunu u Ju `noj Afri ci. Put u Ju`nu Afriku, subota, 18.50 Pre tposqedwa emi si ja iz ci klu sa Put u Ju `nu Afriku u kojoj su predstavqene jo{ dvi je se le kci je u~e sni ce Svjet skog prven stva u fudbalu. RTRS u Seulu - svjetski sajam inovatorki, subota, 20.30 Iz glavnog grada Ju`ne Koreje zanimqiva pri~a o `e na ma ino va tor ka ma, wihovim stremqewima, ali i slika `ivota u gradu koji ima 20 miliona stanovnika. Kakav je politi~ki sistem Ju`ne Koreje? [ta misle o odnosima sa svojim sjevernim kom{ijama, te kako `ivi i fun kci oni {e se dmi grad po veli~ini u svijetu? Eki pa RTRS-a ko ju je pre dvo dio Si ni {a Mi ha ilo vi} bo ra vi la je u Se ulu, odakle nam donosi ekskluzivne reporta`e. Izbor mis RS, su bo ta, 21.00 Trideset i jedna djevojka predstavi}e se u novootvore nom Do mu omla di ne u Zvorniku i poku{ati da se izbori za titulu najqep{e. Ovo go di{wa sve ~a nost odr`a va se u okvi ru obiqe`a vawa 600 go di na grada na Drini – Zvornika, koji je ve} dao jednu mis – Wegicu Balorda. Protekle dvi je go di ne BiH su pred stavqale djevojke iz Hercegovine, a koja }e ove godine ponijeti lentu mis RS sazna}ete u subotu, 29. maja od

21 ~as uz bo gat re vi jal ni program u direktnom prenosu RTRS-a. Ogwi {ta, ne djeqa, 13.00 Majevi~ke stare i nove ku }e, vo de ni ca {utwara, sta ra {ko la, hram Sve tog Di mi tri ja, Etno-ku }a... i jo{ pone{to, ponos su sela Ra`qeva ko je se smjes tilo na pu tu Br~ko - Bi jeqina prema Majevici. Ekipa emisije “Ogwi{ta“ u Ra`qevu je snimila neobi~ne pri~e o pos tan ku se la i sta re izvorne pjesme. Te nis ITF Fu tu res Pri je dor Open 2010, ne djeqa, 14.00 Tre }i od tur ni ra Fju ~ers serije ~ije }e finale biti i na programu RTRS-a. Poslije Doboja i Br~kog, teni se ri su u Prije do ru. Iz glavnog `rijeba dvojica }e sti }i u fi na le. Ko }e to biti i ko }e na kraju slaviti, saznajte uz program Televizije Republike Srpske. Evrosong 2010 - finalno ve ~e, sni mak, ne djeqa, 17.10 Ka ko su se ove go di ne predstavile evropske zemqe na naj ve }em mu zi ~kom ta kmi ~ewu na na {em kon ti nentu, pogledajte u snimku na programu Televizije Republike Srpske. Na ovogodi{wem Evro son gu u Nor ve {koj, BiH pred stavqa}e Vu ka {in Bra ji}, finalista {oua “Operacija trijumf“. Braji} }e nastupiti u prvoj polufinalnoj ve~eri.

Od bi se ra gra na, ne djeqa, 20.10 Dosta dobre narodne muzike o~ekuje vas i u sqede}oj emisiji “Od bisera grana“. Ni ovaj put ne pro pus ti te narodne igre u koreografiji Ama ter skog kul tur no– umje tni ~kog dru{ tva “Bran ko Krsma no vi}“ iz Beograda. Spor tski pre gled, ne djeqa, 22.40 Posqedwa prven stve na kola u fudbalskim {ampionatima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske bi}e u prvom pla nu. Sa zna }e mo vi{e i o doga|awima u plivawu, kik-boksu, ali i infor ma ci je sa do ma }e i me|unarodne sportske scene. Tvoje pjesme moji snovi, srijeda, 21.30 Gost sqede}e emisije iz ciklusa “Tvoje pjesme moji snovi“ je doajen srpskog novinarstva, svojevremeno glavni i od go vor ni ure dnik “Borbe“, osniva~, pokreta~, i glavni i odgo vorni ure dnik “Bli ca“ i “Gla sa ja vnos ti“, a u pro te klih nekoliko godina direktor i glavni i odgovorni urednik “Ve ~erwih no vos ti“ - Ma nojlo Mawo Vukoti}. Preli je pe na ro dne pje sme po wegovom izboru pjeva}e nam Me ri ma Wego mir, Ne {a Lutovac, Biqana Petkovi}, Mir ko Ron do vi} i Ve sna Dimi}. Manastiri Fru{ke gore, petak, 14.30 Na Fru{koj gori postoji 16 aktivnih manastira, a o ve}ini wih brinu monahiwe. Svi manastiri sagra|e ni su u 15. vi je ku, a vremenom neki od wih dobili su novi izgled. U nekim fru{kogorskim manastirima nalaze se mo{ti srpskih vladara i svetiteqa. Ekipa RTRS-a po sje ti la je se dam manastira: Veliku Remetu, Malu Remetu, Staro i Novo Ho po vo, Kru {e dol, Ja zak, Grgeteg, Vrdni~ka Ravanica.

Evrop ska uni ja i mi, petak, 16.00 Eki pa emi si je “Evrop ska unija i mi” istra`ila je kakva su izborna pravila u zemqama Evropske unije i koje promjene o~ekuju BiH u pro ce su pri dru `i vawa. Go{}a emisije je Ana Vukadinovi}, savjetnica premijera Crne Gore za evropske integracije.

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
4 29. 5 - 4. 6. 2010.

Глас Српске

Hit serija na RTRS-u

upoznali. Renata se automobilom isprije~i Miwi na pu tu i upo zo ra va je da se vi{e ne mije{a u wen `ivot. Andriju i Tonija zbuni do la zak in spe ktor ke Ines po Tonija da sa wim obavi je dan slu `be ni raz go vor. Miwa upozorava Evu da ne vjeruje slijepo Gordanu, jer mu je partnerka ona vje{tica Renata. Petak Ve ru izne na di Oto va prosidba. Miwa govori pomalo zbuwenoj Evi da pripa zi na Re na tu, jer je jo{ uvijek zaqubqena u Gordana. To ni is pri ~a So fi ji da je pri ve den zbog kra |e nov ca iz bla gaj ne u pe ~ewari gdje odra |u je smje nu. Loreta pita Vi{wu da li je ozbiqna u namjeri da `ivi sa Zvonkom, a kada joj ona to pot vrdi, po no vo se posva|aju. Gordan primje}uje da se Eva druga~ije pona{a, za {ta optu`uje Miwu da je svo je neo prav da ne sumwe o Re na ti pre ni je la Evi. Loreta ka`e Kroniju da moraju na vrijeme spasti Vi{wu od Zvon ka. Re na tu neprijatno iznenadi Evin poziv na kafu. Miwa zahtijeva od Gordana da raskine saradwu sa Renatom.

Ponedjeqak Adela poku{ava da uvjeri Ines da je Nikola nevin i da je za vri je me ubis tva bio s wom. Loreta smiruje Kronija koji izaziva Zvonka da iza|u napoqe i odmjere snage. Eva se raduje Miwinom po vrat ku iz Bel gi je. Lo re ta ne shva ta za {to je iznenada Vi{wa po~ela da brani Zvonka. Oto je pomalo razo~aran {to se Lada vratila, jer to zna~i da }e biti za vr{e no i wego vo sva ko dne vno dru `ewe s Ve rom. Vidjev{i naslov u novinama, Nikola uvjerava inspektorku Ines da to ve~e kada je ubijen advokat Zori} nije bio s Adelom, te ostaje pri svom iskazu. Ru`a je bijesna na Adelu zbog alibija koji je dala Nikoli i `eli da se ko na ~no obra ~u na s wom. Vi{wa ka `e Lo re ti da je branila Zvonka jer se sa`alila na wega. Juran je prire dio Na ta {i izne na |ewe kupiv{i im novu ku}u. Utorak Ga nu ta Ju ra no vim ges tom, Nata{a se raspla~e i

ka`e da su to suze radosnice. Lada pri~a iznena|enom fra Jakovu da je u Belgiji srela fra Antu koji mu je po`elio sre}u u Jablanovu. Eva se razveseli kada ugleda Ota i Veru koji su po{li na prvu zajedni~ku ve~eru. Juran ka`e Ivanu i Kristijanu da }e ga se us ko ro rije{iti, jer je kupio ku}u izvan grada. Nata{i jave iz kantri kluba da su ga upravo zatvorili zbog zdravstveno ne is pra vne vo de. Miwa ugleda Renatu kako Gordana

mazi po vratu. Otovu i Verinu ve~eru prekida neo~eki va ni Mi hi }ev po ziv. Juran pita Gordana da li su otpa dne vo de iz fa bri ke iza zva le za tva rawe klu ba. Lada je pomalo zbuwena kada je Miwa po zi va da idu da pra te Re na tu Vi te zo vi}. Fra An|elko ka`e iznena|enom Jakovu da je on uzeo Stelino pismo koje tra`i. Srijeda Fra Ja kov se izviwava An |el k u i ka `e da ni je

imao namjeru da ga povrijedi, me|utim An|elko je qut i ka`e da }e Jakov letjeti iz crkve. Vera ka`e razo~ara noj Evi da se ne `e li pre vi {e dru `i ti s Otom jer namjerava da se vrati u K a na du. Vi{wa go vo ri Zvon ku da je Lo re ta quta na wu jer mu je po mo gla. Ines posqedwi put po ku {a va da zbu ni Ni ko lu u wegovoj izjavi, ali ne uspije va. Lo vro ka `e Ru `i da mo ra raz go va ra ti s Ni ko lom, jer se boji da bi ovaj wegov pos tu pak mo gao na vesti Andriju na neku glupost. Miwa opre zno ispri~a Gordanu da je slu~aj no vi dje la Re na tu s wego vim vo za ~em. Zvon ko izne na di Vi{wu po nu dom da `ive zajedno i da imaju di je te. Miwa ka `e ocu da ne vjeruje Renati i da misli kako je ona ta koja `eli da se rije{i Eve. ^etvrtak Zvonko je iznena|en kada Vi{wa pri hva ta wegov prijedlog. Gordan ka`e Renati da ih je Miwa vidjela

zajedno u fabrici i da od sada moraju biti pa`qiviji. Ivan upozorava Kristija na da pri pa zi na svo je zdravqe jer po ci je li dan naporno radi, ali on mu ka`e da `e li {to pri je za vr{i ti sis tem za navodwavawe. Sawa je zbuwena ka da je Kris ti jan pro pi tu je u ve zi sa vo dom koju je dala Stjepanu da pije onog dana kada se otrovao. Zvon ko pre dlo `i Vi{wi da za po~etak iza|u na ru ~ak ka ko bi se boqe

RTRS, petak, 23.30, Dokumentarni program na RTRS-u, “Lepo vreme za mlad gra{ak, Puri{a“

Pri ~a o re di tequ
U produkciji Akademije umjetnosti Beograd - scenariste i re`isera Milana D. [pi~eka nastao je 2009. godine film “Lepo vreme za mlad gra{ak, Puri{a“. Neprekidno osciliraju}i izme |u do ku men tar ne i igra ne stru ktu re - upra vo prate }i izra ze u kojima je gla vni akter briqirao na brojnim doma}im i stranim fes ti va li ma ovo 60-mi nu tno djelo predstavqa filmskog velikana Mladomira Puri{u \or|evi}a - “Devojka sa na slo vne stra ne“ (1958), “De voj ka“ (1965), “San” (1966), “Jutro“ (1967), “Podne“ (1968), “Biciklisti“ (1970), “Afera“ (1973), “Danas, ju~e, sutra“ (1984), “Al le gro ma non trop po“ (1985), “Sker co“ (1994), “Tango je tu`na misao koja se ple {e“ (1997), “Dva” (2007). “Lepo vreme za mlad gra{ak, Puri{a“ koncipiran je kao intervju, sa pasa`ima sjajno odabranih inserata iz Puri{inih kultnih filmova, u ko ji ma se po javquju: Milena Dravi}, Irena Prosen, Jelena Jovanovi}, Ana Sofrenovi}, Du{ica @egarac, Ne da Ar ne ri}, Ol ga Jan `e vec ka, Qubi {a Sa maryi}, Dra go ^u ma, Mi ja Ale ksi}, Ra de Mar ko vi}, Karlo Buli}, Milivoje @ivanovi}, Miodrag Petrovi} ^kaqa, Miki Krstovi}, Severin Bijeli}, Bata @ivoji no vi}, Sto le Jan ko vi}, Bo`idar Sto{i} Bole, Milan Jeli} i drugi.

Petak, 0.30

Dokumentarni filmovi Puri{e \or|evi}a
- “On“ Spomenik mladog revolucionara obilaze wegova majka, prijateqi i djevojka, evociraju}i uspomene na poginule borce. - “Trube Draga~eva” Festival truba~a u Draga~evu - zanimqivo takmi~ewe narodnih svira~a ovog kraja.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 5 9 2008. 29. 5 - 4. 6.

Informativno-tehni~ki centar Prijedor

RTRS `ivi pod Kozarom
U prijedorskom studiju, zbog malog broja radnika, ne radi se u redakcijama, ve} po principu “svi za sve“. Zato se ~esto desi da samo u jednom danu novinarska ekipa prati de{avawa od privrednih, politi~kih do kulturnih i sportskih tema
Ra dio-te le vi zi ja Re pu blike Srpske, kao javni servis, si gna lom po kri va sve dijelove Republike Srpske, a zna ~a jan do pri nos u stva rawu programa daju i informa ti vno-te hni ~ki cen tri ove medijske ku}e. RTRS je prisutan u svakoj regiji, pa tako i u Potkozarju, u kojem je za pra}ewe doga|aja zadu`ena mala, ali odabrana ekipa Informativno-tehni~kog centra u Prijedoru. Prijedorski ITC osnovan je u qeto 1995. godine i zahvaquju}i zalagawu zaposlenih, upravo iz Potkozarja, me|u prvim centrima pu{ten je signal u mati~ni studio u Bawoj Luci. Zna~ajan doprinos stvarawu pri je dor skog stu di ja dala je brojna ekipa novinara i tehni~kog sektora, od kojih neki, na`alost, vi{e nisu me|u `ivima, pojedini su penzionisani, a neki su u drugim medijima u Republici Srpskoj. Danas je u ovom centru zaposleno 14 novinara, snimateqa, monta`era i ostalog tehni~kog i organizacionog osobqa. Upravo zahvaquju }i sva ko dne vnom an ga `o vawu no vi nar skih ekipa, RTRS emituje prilose ~esto desi da samo u jednom danu novinarska ekipa prati de{avawa od privrednih, politi~kih do kulturnih i sportskih tema. Iako je pri ori tet in formativni program, u planu su i broj ni pro je kti druga~ijeg profila. Prema rije~ima {efa ITC-a Prije dor Bo ri sa Ba bi }a, ciq ovog studija je da Prijedor po no vo pos ta ne pre po znatqiv po humoru i vrati osmijeh na lica gledalaca. - U toku su pregovori sa glumcima koji su bili anga`ovani u humoristi~kom serijalu “Bez pardona“, kojima bi u novom, planiranom humoristi~kom projektu RTRS-a podr{ku trebalo da pru`e i glumci Narodnog pozori{ta RS iz Bawe Luke. Nadamo se da }e novi projekat za`ivjeti do po~etka jesewe programske {eme - ka`e Babi}. Novinarske ekipe prijedorskog studija prate doga|a je na po dru ~ju na ko jem `ivi oko 200 hiqada stanovnika. I daqe imaju jedan jedi ni ciq – ra di ti za gledaoce i opravdati wihovo uka za no po vje rewe. Jer, RTRS je dokazao da je postao brend u doma}em medijskom prostoru.

ge o svim de {a vawima sa prostora {est potkozarskih op{tina. Me|utim, to nije sve. Prijedorske novinarske ekipe sti`u i na {ire podru~je i donose novosti iz San skog Mos ta, Ri bni ka, Petrovca, Drvara i Biha}a.

Zna ~aj nu po dr{ku u ra du prijedorskog studija pru`a i dopisni~ka ekipa iz Novog Grada – novinar Veqko Babi} i snimateq Lazo Blagojevi}. Pro{le godine, adaptirawem i re kon stru isawem prijedorskog studija znatno su una pri je |e ni tehni~ki uslo vi ra da. Otvo ren je i studio Radija RS, ~ime je signal iz Prijedora stigao i do vjernih slu{alaca. ITC Prijedor bio je i ostao prepoznatqiv po humoristi~kom serijalu “Bez pardona“, brojnim reporta`ama, kao {to su “Put Kraji{nika u Kra ji nu“, ko ja je u Ri mu 2005. godine, u konkurenciji 12 javnih televizijskih servi sa ju go is to ~ne Evro pe,

osvojila prvu nagradu. Produkcija prijedorskog studija zaslu`na je i za druge brojne re por ta `e, kao {to su “Badwe ve~e i Bo`i} u Potko zar ju“, se ri jal dje ~i jeg programa pod nazivom “Najboqi me|u nama“ i serijal autor skih emi si ja “Za nimqive pri~e“. Iz studija u Prijedoru sva ko dne vno se emi tu ju ukqu~ewa u`ivo u “Srpsku danas“, a srijedom i petkom u Jutarwi program. Ukoliko se uka`e potreba, novinari se ukqu~uju i u ostale emisije ove medijske ku}e i izvje{ta va ju o na ja ktu el ni jim doga|ajima, {to im je i glavni svakodnevni zadatak. Neda vno je sa emi to vawem po~ela i emisija “Prijedor-

ska panorama“, u kojoj Prijedor~ani jednom mjese~no mogu da sa zna ju sve grad ske aktuelnosti. U prijedorskom studiju, zbog malog broja radnika, ne radi se u redakcijama, ve} po principu “svi za sve“. Zato

RTRS na smotri svjetskih javnih servisa - INPUT u Ma|arskoj

Sa jam pro gram skih ide ja
INPUT nema takmi~arski karakter i wegova misija je raz mje na is kus ta va i uspostavqawe profesionalnih veza medijskih poslenika iz cijelog svijeta. Ukratko, INPUT je najve}i svjetski sajam programskih ideja. Jednom godi{we odr`avaju se skrining konferencije koje prikazuju najboqe i najinovativnije televizijske programe iz svijeta. Sqede}e godine, doma}in INPUT-a je Ju`na Kore ja. Akti vnim u~e{ }em i radom dvo~lane ekipe RTRS otvo re na je ve li ka mo gu }nost da predstavnik na{e medijske ku}e na idu}oj INPUT konferenciji u Seulu, u svoj stvu se le kto ra programa, predstavqa sve javne servise u BiH. Osim aktivnog u~e{}a, na konferencijama koje su trajale svakodnevno od devet do 22 ~asa, iskori{}ena je mogu}nost anga`ovawa snimateqa sa Ma|arskog javnog servisa da naprave jednu reporta`u, prilog za Dnevnik i snime nekoliko intervjua sa vo de }im te le vi zij skim stru~wacima za potrebe doku men tar nog pro gra ma RTRS-a. U novembru u BiH trebalo bi da se odr`i Mini INPUT, konferencija na kojoj }e biti prikazana najboqa i najinovativnija ostvarewa iz Budimpe{te. Gete Institut u Sarajevu doma}in je ove manifestacije.

B92, subota, 14.00 Dokumentarna mini-serija “Ludi svijet“

Glupost bez granica

U dana{wem svijetu ima nesagledivo mnogo ludosti i gluposti, a dokumentarna mini-serija “Ludi svijet“ prikazuje najzabavnije i najotka~enije od svih. Zapawuju}e i bizarne situacije, besmisleni akrobatski poduhvati, momenti kada je gledaoca stid zbog situacije u kojoj su se na{li akteri sa TV ekrana. Tokom ~etiri polu~asovne epizode, obi}i }emo ~itavu planetu u potrazi za najupe~atqivijim osobama, doga|ajima, takmi~ewima, ma{inama, a pitawe koje se naj~e{}e postavqa tokom tog putovawa je: Pa, da li su ovi qudi normalni? I zato ne propustite priliku da u`ivate uz “Ludi svijet“ svakog subotweg popodneva u 14 ~asova samo na TV B92.

Ra dio te le vi zi ja RS predstavila se na najve}oj i najzna~ajnijoj smotri svjetskih javnih servisa INPUT (International Public Television) koja je odr`ana u Budimpe{ti. Igor Po`gaj i Qiqana Preradovi}, kao predstavnici RTRS-a, imali su priliku da razmijene iskustva i

ostvare profesionalne kontakte sa skoro hiqadu televi zij skih stva ra la ca iz cijelog svijeta. Tokom petodnevnog programa smotre INPUT emitovano je 160 inovativnih televizijskih proizvoda - dokumentarnih filmova, dje~ijih emisija, serija...

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
6 29.5 - 4.6. 2010.

Глас Српске

HRT 1

Ponedjeqak Miguel se neo~ekivano pojavi u Ernestovoj ku}i i natjera Lorenu da ga poqubi. Zamalo ih ne zatekne Julian koji dolazi lo{e raspolo`en. Lorena vjeruje da je to zbog Miguelovog prisustva, ali on zapravo `eli da zna za{to je Lore na po sla la po zi vni cu porodici Roura. Iako je zbog to ga Ro sa rio quta, Blanka ipak dolazi da `ivi kod wih i dijeli}e sobu s Tojom. Karmelo pita Lukreciju `eli li da ve~era s wom kod ku}e i ona pristane. Dolazi Renata, nepozvana. Karmelo odlazi od sto la ka ko bi wih dvo je mogli da razgovaraju. Utorak Josue se predstavi ocu Matiasu kao |akon koji je do{ao da mu poma`e. Lukrecija ~uje da se Josue vratio i odlazi da mu po`eli dobrodo{licu, ali on je

vrlo hladan prema woj. Justina pita Rodolfa ho}e li da iza|e s wom u bioskop i on pristane. Dolazi Josue, a Jus ti na i Ro dol fo su iznena|eni {to ga vide, ali on je hladan i prema wima. Nakon {to Rodolfo na|e Justinu kako pla~e u krevetu, ona mu ka`e da se grozno osje}a jer se Josue tako pona{a prema wima i za to krivi sebe. Rodolfo je tje{i i oni vode qubav. Renata sretne Karmela koji se sprema da otputuje u Ksalapu i ona po|e s wim. Renata nazove Rosario i ka`e joj da ne}e do}i ku}i jer je morala poslovno da otputuje u Rio Blanko. Srijeda Nakon {to ga je Karmelo posjetio, Ernesto mu izgovori ne{to zbog ~ega ovaj pobjesni. Karmelo gu{i Ernesta jastukom. Jedi na ko ja ga je vi dje la bila je Marcelina, jer je

brzo oti{ao iz ku}e. Slu{kiwa je primijetila samo da je ~ovjek mla|i od Er nes ta, te da bi mo gao bi ti Lo re nin pri ja teq. Lo re na i Ju li an na la ze Ernesta mrtvog, a Marcelina im spomene da ga je posjetio neki mu{karac. Julian savjetuje Matilde da zatra`i obdukciju, ali ona to ne `eli i zabrani mu da to ka `e Lo re ni. Er nes to Men di za bal je bio siguran kupac kojeg je Pa uli no imao i po sao s jabukama propada. ^etvrtak Justina provodi vrijeme s advo ka tom Or do ri com u wegovoj ku}i i ~uje kako mu Karmelo govori da proda ku}u u Rio Blanku. Justina ka`e advokatu kako bi je ona kupila da ima novca. Tako|e saznaje da se Karmelo vi|a s Renatom i govori advokatu Ordorici da mora i}i ku}i. Justina dolazi ku}i i prima Julianov poziv. Govori mu kako se sada vratila iz kupovine. Sazna da je Er nes to Men diz `bal mrtav. Justina nazove Ma ti asa jer se Rodolfo nije vratio ku}i i sazna da je igrawe domina otkazano. Matias i Jo sue po tra `e Ro dol fa, ali ga sutradan Josue nalazi pijanog pred {kolom i odvede ga ku}i. Karmelo odla zi u ka fi} na kar tawe sa svo jim pri ja teqima, ali oni mu se

po~nu rugati i govore mu da gradom kru`e pri~e o wemu, te da mu je Lukrecia `ena samo na papiru. Petak Ro sa rio na go vo ri Blanku da joj ka`e {ta je bilo izme|u we i Karmela te joj zaprijeti da }e je izba ci ti iz ku }e ako i{ta ka `e Lu kre ci ji. Po{to mu je potreban novac, Karmelo moli advokata Ordoricu da po`uri s pro da jom ku }e u Rio Blanku te da uvjeri Rosa-

rio da su on i Re na ta quba vni ci, {to advo kat odbija da u~ini. Matilde uvjerava Lorenu da ne ide s Julianom u San Pedro, djevojka se boji da wegova vje re ni ca ne sre tne Lu kreciju. Matilde je uvjerava da }e se ona vratiti kako bi se o`enio wome. U San Pedro sti`e nepotpisana poruka u kojoj je na ve de no da je do go vor oko ku po vi ne ja bu ka jo{ uvijek aktuelan, ~ak i sad po sli je smrti Er nes ta Mendiz`bala.

NOVA

Ponedjeqak Fi lip ba ca be `i vo tno Tomino tijelo u prova li ju. Lo re na je za bri nu ta za To mu, ali Andrija je smiruje. Ru`a poma`e Loreni u pripremama za svatove. Lorena saznaje od Mire da je Tomo nes tao i os ta vio no vac. Be ba opet odbi ja Kru nu ko ji je zlo voqan. Petar je zabrinut za Anku i do no si odlu ku - on i Anka }e vatrogasnim kombijem na put, kao nekada prije.

Utorak Petar i Anka odlaze iz Dra go {ja. Da ni ca la `e Loreni da }e se Tomo vratiti i poklawa joj vjen~anicu. Nare|uje svima u selu da pokrivaju wenu la` i priprema rezervne mlado`ewe. Filip skriva nervozu zbog Tominog ubistva. \uka ne mo`e da se pomiri s razvodom. Ru`a natjera An dri ju da pri zna ka ko osje}a ne{to za wu. Lale je lud zato {to Zlata ne `eli da se javno vi|a s wim. Lorena je dirnuta brigom se-

la i zamoli Sa{ku da joj bu de ku ma. \u ka sko ro uhvati Laleta i Zlatu na dje lu. Fi lip nas to ji da postane blizak s Lorenom. Zrinka i Korana odlu~e da je vrijeme za nove po~etke u qubavi. Lorena shvati da je Danica cijelo vrijeme lagala za Tomu. Srijeda Lorena je odlu~na da ode iz se la uprkos to me {to je svi zadr`avaju. Filip je na ju por ni ji, ima plan kako da je natjera da

se uda iz in te re sa. Rawenog Tomu pronalazi ~erga u kojoj se skriva i Ranko. Nakon {to sazna da je Ranko namjeravao da se vrati u Drago{je kao iznena|ewe za Lorenin ro|endan, Tomo mu prizna kako namjerava da o`eni Lorenu i da ga je Filip ranio. ^etvrtak Danica uspijeva da uz po mo} pro sa ca na go vo ri Lo re nu da se ipak uda jer }e tako profitirati ci je lo Dra go {je. Igrom

Глас Српске

slu~aja i uz pomo} nagovarawa Fi lip uspi je va da postane mlado`ewa. Andri ja i Sa {ka be zus pje {no odgovaraju Lorenu od braka bez qubavi. Svadbu u posqedwi ~as pre ki da Ranko koji otima Lorenu i vodi je prema Tomi koji je uspio da po bje gne od Cigana. \uka odvodi Zlatu i Laleta na pecawe i stavqa Zlatu pred izbor: on ili Lale? Ru`in `ivot je u opasnosti. Lorena mora da donese odluku za koga }e se udati.

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 7 9 2008. 29.5 - 4.6.

RTL

na Nikolasu jer ga je prekinula dok je razgovarao s Lolom. Rene `eli znati ko je Loli najzgodniji mu{karac me|u Galeanosima. Silvana i Prisila govore Lorenci i Marselu o francuskom jeziku, koji namjeravaju predavati. Petak Romano ponovno na silu poqubi Lo lu zbog ~e ga se

ona naquti i za tra `i od wega po {to vawe. Mar se lo pri mi je ti Ro ma na ka ko izlazi iz hacijende i grli Lolu pa odlu~i da joj ne}e po sla ti pi smo i po ci je pa ga. Silvana i Prisila ponovo ogovaraju Lolu, a Marse lo to vi {e ne mo `e slu{ati i zatra`i od wih da je pres ta nu vri je |a ti. Marselo se potu~e u Gozosos baru, a Fabio smiruje.

Ponedjeqak Nikolasa govori Regini i Ro ma nu da su Ri kar do i Rene zatvoreni u sobi zajedno s Lo lom. Sil va na i Pri si la na pu {ta ju ku }u. Silvana ne mo`e na}i malu torbu u koju je spremila nakit i no vac. Na ve li ko izne na |ewe svih, Mar se lo sti`e u ku}u te im pomogne prona}i nestalu torbu. Prisila vjeruje da je Marselo vje ro va tno sa znao da one planiraju opqa~kati wegovu tetku, pa im je vratio torbu

s vrijednim sadr`ajem kako bi ih op tu `io za kra |u i pozvao policiju. Utorak Do ktor Mo ji ca pre gle dava Lorencu, koja pokazuje znakove oporavka. Silvana je zabrinuta jer ne mo`e pobje}i s novcem i nakitom, a mo ra da na pus ti ku }u. Za vri je me do ru ~ka, Mar se lo pita za Silvanu i Prisilu. Hu ana je vi dje la Pri si lu kako s torbom odlazi u kancelariju i posumwala je da

`eli ne{to ukrasti. Regina `eli znati vi{e o Lorencovom zdravqu i {aqe Lolu da istra`i. Srijeda Dok je s ra dni ci ma na ha ci jen di, Mar se lo pi ta Felisu za Lorencu. Ona je s ocem Kajetanom, povjerava mu da brine za Marsela, koji bi se mo gao zaqubi ti u oso bu ko ja ni je vri je dna wegove pa`we. Romano upozorava Marsela da pripazi jer mu vi{e nije mjesto u ha-

ci jen di. Sil va na go vo ri Prisili da se Marselo pretvara da radi, a zapravo tra`i Lolu. Romano daje Loli nove nau{nice, {to Nikolasa odmah primje}uje. ^etvrtak Nikolasa govori Regini da je bila u sobi kada je ~ula buku, ali je pomislila da se radi o ma~ki. Na~o upozorava Marsela da ne odlazi na Galeanov posjed da tra`i Lolu jer bi to moglo biti opasno. Rikardo je bijesan

NOVA

wihovo dijete izgleda kao Kristóbal kad je bio u toj dobi. Elena ka`e Horgeu da su Marija Hoze i wen suprug posjetili gospodina Porfirija i da su sa sobom donijeli i dijete, ali Marija Hoze wu nije posjetila. Utorak Paula uplakano govori Mariji Hoze da mrzi Elenu i da napokon pristane na DNKpretragu. Marija Hoze joj ka`e da }e uvijek biti sestre. Fernando moli Viktoriju da ga posjeti jer ima iznena|ewe za wu. Ka`e joj da je voli i da je ne `eli izgubiti. Marija Hoze je sre}na i ka`e Alehandru da se sje}a vremena kada su i{li sve{teniku kako bi dogovorili svoje vjen~awe. Srijeda Gospodin Porfirio zavr{i pisawe testamenta u korist Marije Hoze Samanijego. Horge ka`e doktoru Fuentesu i sestri Ramirez da }e natjerati gospodina Porfirija da napi{e testament u wegovu korist kako bi mogao da nastavi da poma`e bolnici, a oni }e se morati potpisati kao svjedoci. Horge zaprijeti gospodinu Porfiriju da }e nauditi Mariji Hoze i wegovom unuku ako ne napi{e testament u wegovu korist. Elena mu ka`e da }e prije ili poslije do`ivjeti nesre}u. ^etvrtak Bru no ka `e Her no nu da mo ra sa zva ti hitan sastanak, jer je Marija Hoze pronevjerila dvadeset pet miliona pesosa. On se za ~u di ~uv {i od Fe li pe da je Ma ri ja

Ho ze na sli je di la mi li one do la ra pa mu nije jasno {to }e joj dvadeset pet miliona pesosa. Viktorija ka`e Bruni da je gospodin Porfirio umro i ostavio ogromno bogatstvo Mariji Hoze. Gospodin Porfirio ubio je Horgea, a Elena je bila u zatvoru. Maura je histeri~na i ka`e Bruni da, ako je is ti na da je Ma ri ja Ho ze na sli je di la miliine, Alehandro ne}e vjerovati da je Marija Hoze ta koja je obavila transakciju novca. Petak Policajac ka`e Alehandru da je Maura

priznala svoje u~estvovawe u otmici Marije Hoze zajedno s Brunom, Horgeom i Elenom. Ona je da la Bru ni broj ban ko vnog ra~una Marije Hoze kako bi obavili pronevjeru novca i okrivili Mariju Hoze za kra|u. Pri zna la je i Uli se so vo ubis tvo. Fernando ka`e Ireni da bi bilo najboqe da se vi{e nikad ne vide, ka`e joj i da mu se ona svi|a, ali da je ne voli. Uprkos svemu, nastavi}e sa svojim lije~ewem. Bruno na zo ve Vi kto ri ju ka ko bi se po tu `io na uslove u kojima `ivi te je moli da mu da novac kako bi oti{ao iz zemqe u inostranstvo.

Ponedjeqak Policijski agent Ortiz posje}uje Elenu kako bi saznao {ta zna o otmici Marije Hoze. Elena la`e govore}i kako je wu Ulises doveo kod wih predstaviv{i je kao Sandru te da ih je ovlastio da joj daju lijekove kako bi je odviknuli od uzimawa droge. Gospo din Por fi rio sre }an je zbog po sje ta Marije Hoze i Alehandra. On im ka`e da

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
8 29. 5 - 4. 6. 2010.

Blockbuster

Глас Српске

Robin Hud (Robin Hood)
@anr: epski, istorijski, akcija Trajawe: 140 Zemqa: SAD, Velika Britanija Godina: 2010. Re`ija: Ridli Skot Uloge: Rasel Krou, Kejt Blan{et, Vilijam Hart, Mark Adi, Metju Mekfadjen, Skot Grajms, Kevin Durand, Vanesa Redgrejv, Oskar Ajzak

Rasel Krou je novi Robin Hud, legendarni junak koji se bori za pravdu i ru ku li je pe Me ri on i to u re`iji majstora istorijskih filmova Ridlija Skota. “Ro bin Hud” pri ka zu je `i vot vrsnog stri jel ca Ro bi na (Ra sel Krou), kojeg je tokom slu`ewa u vojsci kraqa Ri~arda I u ratu protiv Fran cu za za ni mao sa mo sop stve ni opstanak. Poslije Ri~ardove smrti Robin putuje u Notingem, grad koji trpi korumpiranost despotskog {e-

rifa i previsoke poreze, te se zaqubquje u odva`nu udovicu ledi Mari on (Kejt Blan {et), `e nu ko ja sumwa u iden ti tet i mo ti ve ovog krsta{a iz {ume. S nadom da }e osvojiti wenu ruku i spasiti selo, Robin okupqa bandu ~ije ubojite pla}eni~ke vje{tine mo`e da nadma{i samo wihova voqa za `ivotom. Robin sa svojim saveznicima poku{ava da sprije~i nastanak krvavog gra|anskog rata i Engleskoj jo{ jednom vrati stari sjaj.

, Xek i Xil (Jusqu à toi / Every Jack has a Jill)
@anr: romansa, komedija Trajawe: 81 Godina: 2009. Zemqa: Kanada, Francuska Re`ija: Xenifer Devoldere Uloge: Melani Laurent, Xastin Barta, Bili Bojd, Valeri Benguigu
ni vidjela. Uvjerena da je on mu{ka rac wenih sno va, u~i ni }e sve {to je u wenoj mo }i da ga prona|e. Glavne uloge u ovom filmu glu me Yas tin Bar ta (zvi jez da fil mskog hi ta “Ma mur luk“) i Me la ni La urent ([o sa na iz “Nemilosrdnih gadova“). U ori, gi na lu se film zo ve “Jusqu à toi“ (“Prije tebe“), a u distribuci ji je pod ame ri ka ni zova nim naslovom “Yek i Yil”. Kri ti ~a ri film na zi va ju laganom romanti~nom komedijom u kojoj se isti~u izvo|ewa glavnih glumaca. Pohvaqen je scena rio de bi tan tskog re diteqa Yenifer Devoldere, koja upozora va na opa snost pre ve li kog ide ali zo vawa, a do bre stra ne filma su i kratko trajawe od 80 minuta i simpati~ni likovi.

Yek dolazi u Pariz na odmor iz snova, a Klo se zaqubquje u wega - ~im vidi stvari u wegovom kov~egu. Romanti~na komedija s Melani Laurent. Svojim `ivotom u Parizu je pomalo razo~arana 26-godi{wa Klo. Te {ko pro na la zi se be u dru{ tvu ener gi ~nih ko m{i ja, tra ~er skih ko le ga i pre pa me tnih radnika DVD {opa u kojem ra di. S dru ge stra ne, 30-go di{wi Yek je Amerikanac kojeg je voqena djevojka upravo ostavila, ali on je svejedno sre}an, jer je upravo osvojio putovawe u Pariz. Nevjerovatnim spletom okolnosti Klo }e se domo}i Yekovog izgubqenog kov~ega i zaqubiti u wegov sa dr`aj. Us ko ro }e se Klo zaqubiti i u samog Yeka, premda ga nikad nije upoznala

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 9 9 2008. 29. 5 - 4. 6.

Po~ela audicija za rijaliti program RTRS-a “Moj biznis“

Veliki odziv, sjajne ideje
Projekat obrazovnog rijaliti programa “Moj biznis“ pokre}e RTRS u saradwi sa Media netom iz Beograda, te partnerskim firmama Republi~kom agencijom za razvoj malih i sredwih preduze}a, Privrednom komorom RS i Univerzitetsko preduzetni~kim centrom iz Bawe Luke, kazao je Granuli}
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

BAWA LUKA - Audicija za najboqu ideju obrazovnog, rijaliti programa “Moj biznis“ ~iji je ciq promocijapreduzetni{tva, odnosno razvoj malih i sredwih predu ze }a sa fo ku som na za po{qavawe po ~e la je u utorak u bawolu~kom “Domu omladine“. Voditeq programa Aleksandar Granuli} kazao je da se u Bawoj Luci predstavilo mnogo parova sa kvalitetnim ide ja ma i do dao da }e za vr{na audicija biti odr`ana 8. juna u Bawoj Luci. Projekat obrazovnog rija li ti pro gra ma “Moj bi znis“ po kre }e RTRS u saradwi sa Media netom iz Beo gra da, te par tner skim firmama Republi~kom agencijom za razvoj malih i sredwih preduze}a, Privrednom komorom RS i Univerzitetsko preduzetni~kim centrom iz Bawe Luke. Granuli} je naglasio da svi zainteresovani treba da do|u i predstave svoju ideju. - Veliki je odaziv gra|ana Srpske, kako mladih tako i gra|ana sredwe starosne do bi, {to je po ka za teq da ima mo zdra vu sre di nu ko ja po ten ci ra ra zvoj ma log i sredweg preduzetni{tva - rekao je Granuli}. Voditeq programa “Moj biznis“ Natalija Trivi} kaza la je da o~e ku ju da }e i audicije koje }e biti odr`ane {irom Srpske biti veoma posje}ene, kao {to je bila ova u Bawoj Luci. - Audicije }e se odr`avati do 8. juna, poslije ~ega }e biti odr`ana i kona~na selekcija 12 takmi~arskih ti-

FOTO: S. ILI]

Audicija u Domu omladine u Bawoj Luci

mova od po dva ~lana koji }e u}i u takmi~ewe za najboqu biznis ideju - kazala je Trivi }e va i do da la da je do voqno da se na audiciju do|e sa poslovnom idejom, a oni koji u|u u 12 timova mo}i }e svoju ideju da primijene na terenu i u praksi. Poslije testirawa i edukacije, sredinom idu}eg mjese ca bi }e iza bra no osam najkvalitetnijih ideja koje nastavqaju daqe takmi~ewe, a poslije odre|enog broja zadataka od osam parova bi}e izabrana ~etiri para koji }e

se u januaru 2011. godine takmi~iti u finalu, kada }e bi ti iza bra na i naj boqa ideja koja }e biti realizovana.

NAJBOQI takmi~ari }e pokrenuti vlastiti biznis
Trivi}eva nagla{ava da svi imaju razloga da se takmi~e, jer }e najboqi mo}i da pokrenu sopstveni biznis. - Kan di da ti za u~e{ }e mogu da budu svi gra|ani koji

imaju poslovnu ideju. Radiotelevizija RS kroz ovu program sku akci ju `e li da pod sta kne ra zvoj pre du ze tni{tva i samozapo{qavawa kao jedan od osnovnih priori te ta Srpske - re kla je Trivi}eva. Ona na gla {a va da }e emitovawe serijala po~eti u jesenskoj programskoj {emi RTRS. Serijal }e biti emitovan u 18 epizoda, koje }e se prikazivati jednom sedmi~no. Direktorica Privredne komore RS Dragica Risti}

kazala je da su ideje koje su predstavqene u Bawoj Luci zanimqive te da je to pokazateq da je projekat bio i potre ban i da se u pra vo vrijeme realizuje. Apsolvent engleskog jezika i kwi`evnosti iz Gradi {ke Da ni jel Bo ro je vi} predstavio je sa svoju ideju “Hostel“ koja se odnosi na jeftine smje{tajne kapacitete. - U Bawoj Luci ne postoji jeftin smje{taj, a izgradwom hostela preno}i{te bi ko{talo od deset do 15 evra -

kazao je Borojevi}. Fri zer iz Bawe Lu ke Dalibor Koturi} predstavio je svoju ideju kao pomo}i `enama iz sigurne ku}e ili samohranim majkama. - To je radionica za obuku `ena koje `ele da budu fri zer ke i ko zme ti ~ar ke. Kurs za obuku bi trajao devet mjeseci i tu bi se `ene obu~avale za rad frizera i kozmeti~ara, a onda bi kasnije otvorili salon u kojima bi one mogle zara|ivati za sebe i svoju djecu - kazao je Koturi}.

AUDICIJE
Audicija u Mrkowi} Gradu za najboqu ideju programa “Moj biznis“ bi}e odr`ana 28. maja, u Prijedoru 29 maja, Doboju 30. maja a 31. maja u Br~ko. Audicija u Bijeqini bi}e odr`ana 1. juna a 2. juna u Zvorniku, 3. juna u Isto~nom Sarajevu, 4. juna u Fo~i, 5. juna u Trebiwu a 8. juna u Bawoj Luci kada }e biti izabrano 12 najboqih ideja.

Ciklus vesterna na ATV-u

Pink BH, ~etvrtak, 21.00 “Zabraweni forum“

Mjesec kaubojskih filmova
Vejn tu ma ~i lik {e ri fa Yona Higinsa koji odlu~i da promijeni `ivot iz korijena poslije krvavog revol ve ra {kog obra ~u na u kojem biva ubijen wegov najboqi prijateq. Za tim je tu odli ~an {pageti vestern “Smrt dolazi na kowu“ u kojem glavnu ulo gu igra Li Van Klif. Po red wega igra ju Yon Fi lip Lou, Kar lo Pis ka ne, Lu i|i Pis ti li, En to ni Dov son i Ma rio Brega. Preporu~ujemo odli~an vestern zasnovan na istinitoj pri~i o bra}i Rino koja su kontrolisala ~itav jedan okrug, ukqu~uju}i sud i poli ci ju. Odva `ni de te ktiv Piterson odlu~io je da im sta ne na put. U tom na umu pomo}i }e mu i ~uveni revol ve ra{ Bar lou. Gla vne uloge tuma~e: Rendolf Skot, Forest Taker, Mela Pauers, i drugi. Zatim su tu jo{ dva sjajna filma sa Yonom Vejnom – “Bitanga i an|eo“ u kojem glumi `enskaro{a i revolve ra {a Kor ta Evan sa ko ji se slu ~aj nim do las kom na farmu zaqubquje u svog an|e la – Pe ne lo pu. Gla vnu `en sku ulo gu tu ma ~i Gejl Rasel. Tu je i film pod nazivom “Zapadno od smrti“ – u kojem Vejn tuma~i lik Teda odmetnika, koji `eli da se prikqu~i bandi koja je ubila wegovog oca. Uloge tuma~e: Yon Vejn, Viryini ja Bra un Fa jer, Yory Ga bi Hejs, Lojd Vitlok...

Za{tita autorskih prava

Gle da oci ATV-a u pri lici su da pogledaju filmove kao {to je “Te ror u

Teksasu“ u kojem glavnu ulogu tu ma ~i ne pre va zi |e ni kraq ka ubo ja – Yon Vejn.

Da li je BiH piratska zemqa? Za{tita autorskih prava nisu nikakav hir, ve} realna `ivotna potreba, ne mo`e neko da napi{e roman u Velikoj Britaniji, a da neko drugi isti prevede i objavi ga u Francuskoj, i na tome zara|uje. To je kra|a kao i kra|a jabuka, i mora se spre~avati. [ta je danas autorsko djelo u BiH, i kako je za{ti}eno? Besplatno pu{tawe muzike u lokalima, reprodukcije umjetni~kih djela, CD Yeksona za mawe od pet maraka, “Avatar“ prije na DVD-u nego u bioskopu, i tako u nedogled. Za{tita autorskih prava jedan je od najozbiqnijih poslova za EU, a kod nas i pored zakona gubici od za kon ske ru pe milionski. Ko je kriv? Ure dnik i vo di teq emi si je je Aleksandar Hr{um.

8 6. i 7.5decembar 2009. GLAS PLUS 10 29. - 4. 6. 2010.

Глас Српске

program

TV

ATV

20.00

RTRS

14.50

Legionar
Alan Lefevr je bokser kojeg marseqska banda potplati da izgubi jednu borbu. Ipak, on pobje|uje i poku{ava da pobjegne u Ameriku sa Katrinom, djevojkom jednog od mafija{a. Kada mu plan propadne, prijavquje se u Legiju stranaca kako bi izbjegao sigurnu smrt. Mafija uskoro saznaje gdje se Alan nalazi i {aqe dvojicu pla}enih ubica da ga smaknu. Uloge: @an-Klod van Dam, Nikolas Farel, Ana Sofrenovi} Re`ija: Piter Mekdonald

Posledwi krug u Monci
Pri~a o autsajderu koji je sedam godina proveo u zatvoru zbog pqa~ke. Vje~iti pobuwenik, nezadovoqan sistemom i qudima koji ga okru`uju, `eli da uspostavi sopstvenu pravdu. Kao ~lan beogradske mafije, poslije jo{ jedne propale pqa~ke, zbog izdaje, ponovo je u zatvoru. Uspjev{i da pobjegne, prinu|en je da napusti zemqu... Uloge: Dragan Nikoli}, Olivera Markovi}, Vesna Stanojevi} Re`ija: Aleksandar-Aco Bo{kovi}
21.30 FILM Pravedno ubistvo 23.30 OBN star model 1.50 FILM Tre}a planeta 4.20 Fudbal 0.00 0.30 0.50 1.20 2.30 4.00 4.30 5.00 Sterijino pozorje Svijet ribolova Vrele gume 65 godina FK Crvena zvezda, prenos Ko{arka: Partizan - Crvena zvezda Vijek Me{e Selimovi}a Metropolis Igrale se delije nasred zemqe Srbije

RTRS
6.00 6.30 7.10 7.40 8.00 8.10 9.00 10.00 10.30 11.20 11.30 11.40 12.00 12.10 12.50 13.10 14.00 14.50 16.40 17.00 17.10 17.30 18.00 18.20 18.50 19.30 20.10 20.30 21.00 22.50 23.00 1.50 2.30 3.00 5.10 Info kanal Muzika Ogwi{ta Ah ta planeta Vijesti Jutro u Srpskoj Kvizolog Mali dnevnik Kliford veliki crveni pas, crtani film Porodica Nes, crtani film Bijela hronika Svemirski brod Zemqa Vijesti Pravoslavqe Rije~ vjere Turizam plus Pod obru~em, serija FILM Posledwi krug u Monci Ah ta planeta Vijesti Za.Druga Samo vas gledamo Pravila igre, serija Svjetski sport Put na SP 2010. Dnevnik Sviraj ne{to narodno Svjetski sajam inovatorki Izbor mis RS, prenos Vijesti FILM Sre}na Nova ‘49. Mjesto zlo~ina: Majami, serija Dnevnik FILM Sre}na Nova ‘49. Pod obru~em, serija

12.20 14.00 14.05 14.10 14.20 15.00 15.40 16.00 17.00 18.30 19.00 19.30 20.20 21.00 23.00 1.00 2.00 4.00 4.10 5.50 6.00 7.40

Gold mjuzik Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Grand poga~a Farma Info Qubav je vje~na, serija [ou tajm Info Ivkova slava, serija Ni{ta za sakriti Seks i selo, serija Farma FILM Sedam sekundi Farma FILM Sudar Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Gold mjuzik
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 10.50 11.00 12.40 12.50 13.00 13.10 14.00 14.40 14.50 15.40 15.50 17.10 19.00 19.30 20.00 21.00 0.00 0.05 1.40 2.00 2.40 3.30 5.10 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Gastronomad Dnevnik Sport plus Srbija na vezi Vi i Mira Adawa Polak Vijesti TV lica Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija Fudbal: Novi Zeland - Srbija Slagalica Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija Pjesma Evrovizije Vijesti FILM Grad nasiqa FILM Policajac sa Petlovog brda Vijesti Vi i Mira Adawa Polak Fudbal: Novi Zeland - Srbija Slagalica

HRT 1
6.30 7.20 8.00 8.10 10.00 10.10 10.50 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.40 16.20 16.30 16.40 17.10 17.40 18.30 19.00 19.10 19.30 20.00 21.00 0.20 0.40 2.20 4.30 5.00 Mu{karci na stablima, serija Nau~na petica Vijesti FILM Daleka zemqa Vijesti Ku}ni qubimci Veterani mira Dnevnik Moj grijeh, serija Prizma Duhovni izazovi Reporteri Obrazovni program Vijesti Kulturna ba{tina Dok. program Ekologija Iza ekrana Luda ku}a, serija Tajni dnevnik patke Matilde Loto Dnevnik U susret Eurosongu Eurosong Vijesti FILM My Own Private Idaho FILM Prqava Meri, ludi Leri Dok. program Moj grijeh, serija

Xuboks

BHT 1
7.00 7.20 8.00 8.05 8.10 8.20 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 12.40 12.50 14.20 14.30 15.10 17.10 18.10 18.50 21.00 0.10 0.20 2.00 Prirodno bogatstvo Rusije Godine prolaze, serija Vijesti Be Ha Te bebe Mini {kola FILM Tvr|ava u {umi Vijesti Govor ti{ine Pra{ki student, serija Vijesti Tribunal Viwete svijeta F1, kvalifikacije Vijesti Olimpijski magazin Rukomet (`) Snaga planete Dnevnik Fudbal: [vedska - BiH Pjesma Evrovizije Vijesti FILM The Killing Time Pra{ki student, serija

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 11.30 11.50 12.00 13.30 14.00 15.00 17.00 19.00 19.40 20.00 22.00 0.00 1.00 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Tajno oru`je, crtani film Sporti}i Vijesti FILM Ma~ak u {e{iru Auto {op magazin Najlu|e godine, serija FILM Vatreni ring 3 FILM Ostin Pauers 2 Vijesti Muzika FILM Legionar
FILM

RTS 2
6.10 7.10 8.20 9.40 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.30 17.40 18.00 19.10 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 Brazde TV lica [erlok - pas detektiv Vjerski mozaik Srbije Klinika Vet Profil i profit Kwiga utisaka Agroinfo Svijet zdravqa Sedam RTS dana Gra|anin Leti, leti, pjesmo moja mila Libela Igrale se delije nasred zemqe Srbije Borba za `ivot Vrele gume Total tenis Reli 65 godina FK Crvena zvezda, prenos Ko{arka: Partizan - Crvena zvezda Mikser festival Svijet sporta Vijek Me{e Selimovi}a Metropolis u Sokobawi Dr`avni orkestar Transilvanije
FILM

HRT 2
7.00 7.40 7.50 8.00 8.10 8.20 8.30 9.00 9.30 9.40 10.30 11.30 12.00 12.50 14.10 15.50 17.50 19.30 19.40 20.10 101 dalmatinac, crtani film Moj prijateq Tigar i Pu, crtani film TV vrti} Danica Ninin kutak Pripovjeda~ Navrh jezika Izazovi Kokice Ton i ton Ni da ni ne Briqantin Majstori svira~i Veliki prirodni doga|aji F1, kvalifikacije Rukomet: Hrvatska - Litvanija Ko{arka Rukomet: Sijudad Real - Kil Put do Ju`ne Afrike Crtani film FILM Jamaka{iji: samuraji na{eg doba 21.50 Ritam nedjeqe 22.30 Istorija svjetskih fudbalskih

OBN
6.00 7.20 7.30 7.50 8.10 8.30 9.00 10.00 12.40 13.40 14.40 16.50 17.50 18.50 19.10 20.00 OBN star model An|eli i prijateqi, crtani film Gusarska akademija, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Ajronmen, crtani film Tre}a planeta OBN star model Lonci i poklopci Ke~eri Guliverova putovawa, crtani film Zakon bra}e, serija Zakon bra}e, serija Info Ekskluziv OBN star model

Brus Li, serija Sudar, serija

PINK BH
7.10 7.20 7.30 8.00 9.00 9.50 10.30 12.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Qubav je vje~na, serija BH net Robna ku}a FILM Smrt gospodina Golu`e Info

subota, 29. maj

GLAS PLUS 6. i 7.29. 5 - 4. 6. 2010. 119 decembar 2008.

RTRS

23.00

Sre}na Nova ‘49.
Pri~a o dva brata razli~itih opredjeqewa i sudbina. Drama se odvija u atmosferi napetosti i straha, za vrijeme Informbiroa i sukoba KPJ sa staqinizmom. Stariji brat, povratnik iz Rusije, biva nepravedno optu`en i uhap{en. Mla|eg brata ne zanima politika, ali privla~i ga bratovqeva `ena i mafija{ko podzemqe, kojim uveliko {u{te ameri~ki dolari. Na kraju se ispostavqa da je mlada `ena ruska {pijunka. Pritisnuta gri`om savjesti {to vara la`no optu`enog i uhap{enog mu`a sa wegovim bratom, na pragu nove godine ona bira smrt. Mla|i brat bje`i preko granice. Uloge: Svetozar Cvetkovi}, Meto Jovanovski, Vladica Milosavqevi} Re`ija: Stole Popov
prvenstava 23.40 No} u pozori{tu

K3
10.00 10.10 11.10 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.50 17.40 18.40 19.30 20.00 21.40 22.40 0.30 2.30 3.10 5.00 6.00 Vijesti Top 10 Dok. program Vijesti Turizam plus SMS Party Vijesti TV ordinacija Dok. program Super hitovi Poznati Novosti Dnevnik RTS Panorama regije Mega saund
FILM FILM

NOVA TV
FILM ^eli~ne magnolije Dora istra`uje, crtani film Timi Tajm, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Ben 10, crtani film Dodir s neba, serija Frikovi, serija ^arobnice, serija FILM Surfer iz Nice Farma Vijesti Farma FILM Klupa izvra}a udarac Dnevnik FILM Lovci na oluje FILM Nepobjedivi 2: U posqedwoj rundi 22.40 Boks: V. Kli~ko - A. Sosnovski 23.40 Film, nastavak 0.20 FILM Izgubqeno blago 2.00 Ezo TV 3.00 FILM Lovci na oluje 4.30 Dogodilo se Xejn, serija

6.50 8.50 9.20 9.30 10.00 10.20 11.20 12.20 13.20 15.00 17.00 17.10 17.30 19.10 20.00 21.40

19.30 20.00 22.00 23.00 23.30 0.30 1.30 -

Sun|er Bob, crtani film FILM Velika frka Top Gear, serija Vijesti Cage Rage Dedvud, serija FILM Gulisi 3 Info

130
B92

BEL
8.30 9.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.10 16.30 17.30 18.00 18.30 19.00 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 0.10 22 ~asa Crtani film Bistro Tehnologija danas Vijesti Bilding {op Vrele gume Play Now Stil Ulagawe u obrazovawe Vijesti Trend seter Bela Muzi~ki zid Bel dan Emblema Exmond, serija Koale, crtani film Put vina Najboqe godine, serija 22 ~asa
FILM FILM

Gulisi 3

suglasice i udru`e se u borbi U tre}em dijelu serijala, zla gumenolika stvorewa pojavquju protiv demonskih napasnika, ili }e gulisi uspjeti da iskose pravo iz |avolske WC riste wihovu neslogu i spro{oqe i opsjedaju studentski kampus! Ho}e li studenti uspje- vedu svoj pakleni plan do ti da prevazi|u me|usobne ne- kraja? Uloge: Xejson Skot Li, Stiven Li, Nikol Pikar Re`ija: Xon Karl Buhler

Dok. program Poznati Dobro ti ve~e RTS

FTV
7.00 7.20 8.00 8.05 8.30 9.00 9.30 12.00 12.05 12.30 14.20 15.10 15.20 17.00 17.20 19.10 19.30 20.30 21.30 22.10 22.20 0.00 0.20 Povratak u Qubu{ki Pjesma umrlih ptica Vijesti Lutkokaz Fil iz budu}nosti, serija To je prava Raven, serija ZIZ Vijesti Mozaik religija Na{a zemqa, serija Skoro istina o Montiju Pajtonu Vijesti Rukomet: Barselona - ^ehovski medvedi Sarajevska hronika FILM @ikina dinastija Loto Dnevnik Dobri qudi Lud, zbuwen, normalan, serija Vijesti FILM Klijent Rezovi, serija Na{a zemqa, serija

RTL
6.00 7.00 7.10 7.50 8.00 9.00 10.30 12.20 14.30 17.20 18.30 19.00 20.00 21.40 0.10 2.10 Mifi, crtani film Dva glupa psa, crtani film Bakugan, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Skrivene poruke, serija FILM Poli FILM Vru}a sedla FILM Rat za gradona~elnika Hrvatska tra`i zvijezdu Zvijezde ekstra Vijesti Qubav je na selu FILM Veliki debeli la`qivac FILM Brodolom `ivota FILM Feniksov let Astro {ou

2300
PINK BH

Sedam sekundi

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 15.00 16.00 18.00 18.05 19.00 19.10 19.30 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 23.00 0.00 0.05 Jutarwi program Vijesti Korijeni, emisija o nacionalnim mawinama Vijesti Riznica znawa Vijesti Zvjezdano nebo djetiwstva Vijesti Zvrk Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Sportsko-zabavno popodne Vijesti Dnevnik Vijesti Tkanica od nota Vijesti Muzi~ka emisija, zabavna muzika Muzika naroda Vijesti Evergrin klub Vijesti Vijesti Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Muzika za laku no} Vijesti No}ni program

to auta, ukra{}e vrlo vrijednu Xek Taliver profesionalni je Van Gogovu sliku, a jedan od ~lalopov i biv{i komandos Delta nova wegove ekipe pa{}e u ruke forsa, ~ija riskantna kra|a automobila polazi po zlu. Umjes- sadisti~kim ruskim gangsterima. Uloge: Vesli Snajps, Tamzin Autvejts, Xorxina Rilans Re`ija: Sajmon Felous

BN
6.30 9.00 11.00 12.00 12.30 13.30 15.00 16.00 16.10 17.00 18.30 19.30 20.00 20.20 22.30 23.00 0.00 1.40 Jutarwi program FILM Kroz grawe nebo Svijet na dlanu Auto{op Gradske pri~e Koktel Tu|e sla|e Novosti Luda ku}a Kao kod svoje ku}e Tu|e sla|e Monitor Vitafon - zvuk koji lije~i Uz {ank Pregled dana Muzi~ke zvijezde FILM Kraj igre FILM Nikada se ne}u zaqubiti

B 92
7.00 8.00 8.30 9.00 10.00 10.20 12.00 13.00 13.30 14.00 14.30 16.00 16.30 18.30 19.00 Znawe na poklon Trnav~evi}i u divqini, crtani film Vodi~ za roditeqe Zvonar Bogorodi~ne crkve Uspavana qepotica Dolina sunca, serija Hitna pomo} Bu|elar Magazin Ludi svijet Popodne Vijesti FILM Laka djevojka Vijesti Afri~ki lavovi

200
PINK BH

Sudar

Seksualni `ivot u braku Xejmsa Helen Remington, a ona i Xejms biti ozbiqno povrije|eni. Kai Ketrin Balard sveo se na sesnije Xejms saznaje da Helen seriju prevara i afera, iza kojih je jedini motiv me|usobna osve- ksualno uzbu|uje opasnost ta. Jedne no}i Xejms }e slu~ajno automobilskih nesre}a, pa poizazvati saobra}ajnu nesre}u u ~iwe da ulazi u dru{tvo qudi koji dijele istu opsesiju. kojoj }e poginuti mu` doktorke Uloge: Xejms Spajder, Holi Hanter, Elias Koeas Re`ija: Dejvid Kronenberg

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
12 29. 5 - 4. 6. 2010.

Глас Српске

program

TV

ATV

20.00

PINK BH

1.30

Top Secret

“Top Secret“ je pri~a o fiktivnom ameri~kom rok idolu Niku Riversu koji odlazi u misiju dobre voqe u isto~nu Wema~ku. Ubrzo, me|utim, na|e se u srcu {pijunske afere, zahvaquju}i neodoqivoj Hilari, k}erki nau~nika, kojeg su zarobili komunisti. Na sve to pojavquje se i wen biv{i momak. Izlaz iz cijele zbrke vodi ga kroz mno{tvo smije{nih situacija, u kojima se, osim ratnih, akcionih i {pijunskih, ismijavaju ~ak i filmovi kao {to su “Plava laguna” ili “^arobwak iz Oza”. Uloge: Val Kilmer, Lusi Gaterix Re`ija: Xim Abrahams, Dejvid Zaker

Kona~ni horizont
Beskona~an svemir, beskona~an teror. Godina 2047. je. Spasila~ka posada astronauta, koja je bila u svemiru da istra`i za{to je svemirski brod “Kona~ni horizont” nestao u crnoj rupi prije sedam godina, sada se vra}a iz misije. Ali, sa sobom letjelica nosi ne{to ili nekog novog, veoma zlo i zastra{uju}e. Uloge: Lorens Fi{burn, Sem Nil, Ketlin Kvinlan Re`ija: Pol V.S. Anderson
23.50 OBN Star Model 2.10 FILM Tre}a planeta 4.10 Fudbal 18.50 19.20 19.50 21.30 22.00 23.10 0.00 0.30 1.30 2.00 3.20 3.50 4.20 5.00 Magazin Lige {ampiona Olimpijski krugovi Rukomet (`): Srbija - Turska Mikser festival Mikelan|elo, film Integracije Sterijino pozorje Indeksi i prijateqi Vikend Evronet Rukomet (`): Srbija - Turska Olimpijski krugovi Magazin Lige {ampiona Put humanizma Indeksi i prijateqi

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.10 9.00 10.00 10.50 11.00 12.00 12.10 13.00 13.20 14.00 17.00 17.10 19.30 20.10 21.00 22.40 23.10 23.40 23.50 0.40 2.20 3.30 4.00 4.20 4.50 5.10 Info kanal Muzika Doktorologija Zdravqe je lijek Vijesti Jutarwi program Duel struna Kliford veliki crveni pas, crtani film Porodica Nes, crtani film Kvizolog Vijesti Snop Ogwi{ta Sviraj ne{to narodno Tenis - Prijedor Open, prenos Vijesti Evrosong, snimak Dnevnik Od bisera grana FILM [ta se zgodi kad se qubav rodi Sportski pregled Magazin Lige {ampiona Vijesti 2000 Malibu Road, serija FILM [ta se zgodi kad se qubav rodi Muzika Dnevnik Magazin Lige {ampiona Muzika Zdravqe je lijek Snop

16.00 16.30 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.30 1.30 3.30 3.40 3.50 4.20 6.10

Seks i selo Farma Info Robna ku}a Sve za qubav Farma Grand Farma FILM Kona~ni horizont Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Grand hitovi Film Xuboks

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.05 10.00 10.05 11.00 11.05 12.30 13.00 13.10 13.30 14.10 14.40 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.30 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.40 22.50 23.30 23.50 0.30 1.30 2.00 2.30 3.40 4.20 4.50 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Dizni Hana Montana, serija Dnevnik Sport plus Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad Vijesti SAT Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija Rockovnik Pri|i bli`e, serija Sasvim prirodno Slagalica Dnevnik Policajac sa Petlovog brda, serija Umrijeti mlad, film Vijesti Uvi|aj Dnevnik Kan 2010 Egzit Egzit Vijesti Policajac sa Petlovog brda, serija SAT Sasvim prirodno Slagalica

BHT 1
7.00 8.00 8.05 8.30 9.00 9.20 10.00 10.05 10.30 11.10 12.00 12.10 13.00 13.50 15.50 16.00 16.30 17.00 18.40 19.00 19.30 20.00 20.50 21.20 22.00 22.10 23.40 0.30 Snaga planete Vijesti Zombi hotel, crtani film Slagalica Kineski moreplovac, crtani film Najboqa emisija za mlade Vijesti TV Liberti Josip Pejakovi}: U ime naroda Duhovni mostovi Vijesti Debate o debatama Savana, serija F1, Velika nagrada Turske Vijesti Liga {ampiona, magazin Smawi gas “Balkan Hospital” in Haiti Bijela hronika Dnevnik Magazin Mafioza - klan, serija Global Sport Vijesti FILM Medeni mjesec u Vegasu Savana, serija Mafioza - klan, serija

HRT 1
5.50 6.10 7.00 7.30 8.00 8.10 9.10 10.00 10.20 11.00 11.40 12.00 12.30 13.20 14.00 15.00 15.30 15.50 17.30 18.30 19.10 19.30 20.10 21.10 21.50 22.20 22.50 0.30 1.20 2.00 2.40 3.40 4.20 5.10 Glas domovine Iza ekrana Obrazovni program Duhovni izazovi Vijesti Muzika Opera Vijesti Monk, serija Monk, serija Mawinski mozaik Dnevnik Plodovi zemqe More Nedjeqom u dva Mir i dobro Vijesti Ne`ewa, film Lijepom na{om U istom loncu Loto Dnevnik Ko `eli biti milioner Stipe u gostima, serija Paralele Vijesti FILM Colour Me Kubrick Dan kad je ubijen Teo van Gog Monk, serija Monk, serija Lijepom na{om U istom loncu Plodovi zemqe More

ATV
7.00 8.00 9.50 10.00 10.30 10.50 11.30 12.00 13.00 13.40 16.00 16.30 17.50 18.40 19.00 20.00 23.00 Ben Ten, crtani film Jutarwi program Vijesti Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Sporti}i Ulica Sezam Romanti~ni siroqupci, crtani film Stipe u gostima, serija FILM Samo prijateqi Sinema Magika Studio Najlu|e godine, serija Kulinarski letopisi Vijesti FILM Top Secret FILM Izbori

OBN
6.00 7.20 7.30 7.50 8.10 8.30 9.00 10.00 10.30 11.00 12.00 12.50 14.00 15.00 16.40 18.40 18.50 20.00 22.10 22.40 OBN Star Model An|eli i prijateqi, crtani film Gusarska akademija, crtani film Nimboli, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Ajronmen, crtani film Tre}a planeta Skrivena kamera Vil i Grejs, serija Dejana tok {ou Lonci i poklopci Crveni tepih Telering Nedjeqno popodne OBN Star Model An|eli i prijateqi, crtani film Info FILM HH-HY Vil i Grejs, serija Doktor 90210 6.00 7.00 7.40 8.00 9.00 9.20 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 16.00 17.00 17.30 18.00

RTS 2
Muzika za dobro jutro Amen a|es Agroinfo Dozvolite Kroz umjetnost sa medom u xepu Zanimawe dijete Bleja Igraj fudbal budi sre}an Moj qubimac Brazde UNHCR - povratak: Kosovo Interfejs Trag u prostoru Kulturako aresipe Srpski isto~nici O~e na{ gdje si Borba za `ivot Salon kwiga u Parizu Put humanizma Koncert “Danilu{ka”

HRT 2
6.50 7.10 7.20 9.00 10.00 10.50 11.00 12.00 12.50 13.20 13.50 16.00 17.50 19.30 20.00 Tom i Xeri, crtani film Slu~aj za ekipu BARZ, serija FILM Mocart u Kini Prijateqi Nora Fora Biblija Misa Dok. program Put do Ju`ne Afrike F1, studio F1, Velika nagrada Turske Olimp Rukomet - Liga {ampiona Magazin Lige {ampiona Upoznajte Xoa Bleka, film

PINK BH
8.00 8.10 8.30 9.00 10.00 12.00 12.10 14.00 14.10 14.20 14.30 15.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Ivkova slava, serija BH net FILM Qubavni `ivot Budimira Trajkovi}a Info Gold ekspres Info Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Mahala{i, serija Ni{ta za sakriti

nedjeqa, 30. maj

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 139 2008. 29. 5 - 4. 6.

RTRS

21.00

[ta se zgodi kad se qubav rodi
Petnaestogodi{wi mom~i} je talentovan za muziku. U muzi~koj {koli zaqubquje se u simpati~nu djevoj~icu. Ali wegovi roditeqi smatraju da su premladi za qubav, zaboravqaju}i, pri tom, na svoje “lude godine“. Odnosi dvoje mladih su komplikovani i zato {to je ona Ruskiwa ~iji roditeqi privremeno borave u Beogradu. Za razliku od roditeqa koji nastoje da sprije~e ovu qubav, djedovi su na wihovoj strani. Ali, kako su ve} podjetiwili, slijedi niz komi~nih situacija. Uloge: Gidra Bojani}, Marko Todorovi}, Nikola Kojo, Gala Videnovi} Re`ija: Zoran ^ali}
23.00 Vijesti 23.20 Gara`a 23.50 Istorija svjetskih fudbalskih prvenstava 1.30 Muzika 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 23.30 1.00 Monitor Luda ku}a Pazi, mogu}e je Nijesmo mi od ju~e, serija FILM [pijun na {tiklama Slu~ajni partneri Astro~et 23.00 23.30 0.10 1.10 1.40 Vijesti Patrola Jelen Top 10 Belgrade Rocks Drugi svjetski rat u boji Info

200
NOVA

Tim Amerika

NOVA TV
6.40 7.40 8.00 8.20 8.40 9.10 9.40 10.10 10.40 11.10 13.10 15.00 17.30 19.10 20.00 21.00 22.40 0.10 0.40 2.00 3.40 5.00 5.20 Dodir s neba, serija Dora istra`uje, crtani film Timi Tajm, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Ben 10, crtani film U slu~aju frke, serija Automotiv Magazin Lige {ampiona Novac Robinzon Kruso, serija Dogodilo se Xejn, serija FILM ^eli~ne magnolije FILM Glasine Dnevnik Farma FILM Pla}enik Crveni tepih Televizijska posla, serija Glasine, film FILM Tim Amerika Crveni tepih Automotiv Novac

BEL K3
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.40 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 0.30 2.30 4.10 6.00 Izvorwaci Zemqa izvor `ivota Let let bubamaro Panorama regije Hrana i vino Cinenews Nedjeqno popodne Folk {ou Novosti Dnevnik RTS Mili raju, rodni kraju Kafanska pri~a Scena
FILM FILM

Tim Amerika je me|unarodna policijska snaga kojima je posao ~uvawe globalne stabilnosti. Kad tim sazna da diktator Kim Jong II, koji je gladan mo}i nastoji da uni{ti svijet, zaposle brodvejsku zvijezdu Garija Xonstona kao agenta, koji }e raditi na tajnim zadacima. Uz pomo} Tima Amerika, Gari uspijeva da se uvu~e u skrovi{te dilera oru`jem kako bi do{ao do plana za uni{tewe svijeta. Glasovi: Trej Parker, Mat Soun, Kristen Miler, Daren Noris Re`ija: Trej Parker

Dok. program Cinenews RTS

8.30 9.00 10.00 11.00 12.00 12.30 14.00 15.00 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30

22 ~asa Grigorova slagalica Emblema Rije~ vjere Vijesti Film Kreni u prirodu Najboqe godine, serija Bistro Turizam plus Biqana za vas Koale, crtani film Bel dan plus Exmond, serija Zdravologija Dobro ti ve~e 22 ~asa Film

Samo prijateqi

1340
ATV

RADIO RS FTV
7.00 8.00 8.05 8.30 9.00 9.30 11.50 12.05 12.20 13.00 14.40 15.50 15.55 17.50 19.30 20.00 21.00 22.40 23.10 23.20 Opera Baka Vijesti Lutkokaz Magna Aura, serija To je prava Raven, serija ZIZ Vijesti Ekovizija Sedmica Na{a zemqa, serija Dobri qudi Vijesti FILM Klijent Rukomet - Liga {ampiona Dnevnik Lud zbuwen normalan, serija FILM Fontana `ivota Paralele Vijesti Na{a zemqa, serija 6.00 8.00 8.05 9.00 9.05 9.30 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 15.05 16.00 16.20 18.00 18.05 19.00 19.05 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.05 23.00 0.00 0.10 1.00 5.00 Jutarwi program Vijesti Emisija za selo Vijesti Starogradska muzika Narodna muzika Vijesti Top lista Radija RS Vijesti Sje}awa Vijesti Vjerski program Vijesti Zvrk Vijesti Pri~aonica, omladinska emisija Vijesti Sportski pregled Dnevnik Nedjeqni radio magazin Vijesti Medaqoni u vremenu Vijesti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Razgovornik Vijesti Starogradska sje}awa Vijesti Korijeni Sje}awa Pono}ne vijesti Kultura u ogledalu No}ni program Emisija za selo

RTL
6.00 6.20 7.10 7.30 8.00 8.20 9.40 10.10 10.40 13.00 13.40 15.30 17.20 18.30 19.00 20.00 21.30 22.40 1.00 Skrivene poruke, serija Mifi, crtani film Dva glupa psa, crtani film Bakugan, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Kolexicom po svijetu Jedna od de~kiju, serija Red Bul slobodni stil Kazino Rojal, film Odred za ~isto}u Garden Stejt, film Kolumbo, serija Pre`ivjeti divqinu Vijesti Magazin FILM Osvetnik Mjesto zlo~ina: Majami, serija Sedam, serija FILM Brodolom `ivota

Kada je svojoj najboqoj sredwo{kolskoj prijateqici Xejmi prije mnogo godina priznao da je voli, Kris Brander se suo~io sa slomqenim srcem i ogromnim poni`ewem, koje su {kolski zlobnici iskoristili za dodatno zadirkivawe neuglednog debeqka. Me|utim, nekoliko godina kasnije stvari su po~ele da se mijewaju i Kris je sada vrlo zgodan i ugledan holivudski producent, oko kojeg se stalno motaju prelijepe djevojke i nadolaze}e glumice. Wegova klijentkiwa Samanta Yems potpuno je zaqubqena u Krisa, {to on na sve na~ine poku{ava da zanemari, a kada se wih dvoje igrom slu~aja na|u u Krisovom rodnom mjestu, weno prisustvo uveliko }e zasmetati wegovim nastojawima da ponovo proba da osvoji svoju {kolsku qubav. Uloge: Rajan Rejnolds, Ejmi Smart, Ana Faris, Kris Klajn Re`ija: Roxer Kambl

Qubavni `ivot Budimira Trajkovi}a
Porodica Trajkovi} PINK BH gradi mostove. Graditeq mostova je bio prvo deda, zatim sin, a i od unuka Budimira o~ekuje se isto. Za wega su, me|utim, mostovi prokletstvo. Porodica se stalno seli od mjesta do mjesta, {to ometa wegov qubavni `ivot koji ve} imaju svi wegovi drugovi. U jednom poku{aju porodice da se skrasi, momak do`ivqava, prvi put u `ivotu, potpunu qubav koja mu poma`e da sasvim odraste i donese odluku kada se pred porodicom Trajkovi} pojavi sqede}i most. Uloge: Milena Dravi}, Qubi{a Samarxi}, Mi}a Tomi} Re`ija: Dejan Karaklaji}

1000

B 92
7.00 7.50 8.30 11.00 11.30 14.00 15.00 16.00 16.30 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 Zvonar Bogorodi~ne crkve Uspavana qepotica Znawe na poklon Potraga Dolina sunca, serija Drugi svjetski rat u boji Top Gear, serija Vijesti FILM Velika frka Vijesti Afri~ki lavovi Sun|er Bob, crtani film Hitna pomo} Utisak nedjeqe

BN
6.30 8.00 9.30 10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.40 15.30 Koktel Svijet Renomea Pri~e zavi~ajne Selo Nijesmo mi od ju~e, serija Cvr~ak na sat Zavi~aju mili raju Muzi~ki izlog Servis Karamela Bez maske Nedjeqno popodne

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
14 29. 5 - 4. 6. 2010.

Глас Српске

RTL

20.00

RTL

21.30

program

TV

Neprijateqska linija
Misle}i kako je u jednoj od wihovih zajedni~kih akcija wegov pouzdani partner i najboqi prijateq bio ubijen, biv{i marinac Majk Veston ~esto se osje}a lo{e, uvjeren kako ni on sam nije bio zaslu`io da pre`ivi. Uskoro saznaje kako je wegov stari kolega zapravo zarobqen, u nemilosti okrutnog generala protiv kojeg su se zajedno borili. Kako bi ga spasio, Majk se vra}a u Vijetnam. Uloge: Tomas Ian Grifit, Kris Malki, Mark Karlton Re`ija: Mark Grifits

Gospodin Fini
Xeki je poznati TV-kuvar. Wegov bezbri`an `ivot mijewa se prilikom susreta s privla~nom novinarkom Dajanom koja je u posjedu inkriminiraju}e video kasete. Trgovci drogom za wenim su petama, ali u cijelu pri~u upli}e se Xeki i spasava Dajan. Kriminalci su uvjereni kako je kaseta kod Xekija i po~iwe vratolomna potjera za kuvarom uvijek spremnim za borbu. Uloge: Xeki ^en, Ri~ard Norton, Miki Li Re`ija: Samo Hung Kam-Bo
12.30 13.10 13.40 14.10 15.40 16.20 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 23.00 23.50 4.40 Top 10 Vil i Grejs, serija Zabavni program Crveni tepih Ekskluziv Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv Zakon bra}e, serija FILM Sovin huk Ke~eri OBN Star Model Fudbal 15.10 15.20 16.00 16.30 17.00 17.35 18.00 18.40 19.00 19.20 19.50 20.40 21.30 22.10 0.00 0.30 1.00 1.30 2.30 3.20 4.00 4.30 5.10 5.40 6.10 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 16.50 18.10 18.30 19.30 20.00 20.40 21.20 22.20 23.00 23.50 0.40 1.20 2.10 4.00 4.30 5.00 [kolski program Tehnologija danas Ovo je Srbija Tranzionik Ekologija Razglednica Koktel klub Gomboce Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film Put do Ju`ne Afrike Tabloid, serija Kan 2010 FILM Soba 401 Sterijino pozorje Spomenici xez tradicije Tehnologija danas Trezor Put do Ju`ne Afrike Koktel klub Tranzionik Spomenici xez tradicije Razglednica Mir i dobro Drugo mi{qewe Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Zemqe qudi pustolovine Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Inside Offside FILM On a Celar Day Hrvatska u`ivo Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Vjerovawa Potro{a~ki kod Putovawe na{ih predaka Dnevnik Dobre namjere Zvjezdane staze, serija Pet zvjezdica, serija Doktor Haus, serija Posebna jedinica, serija Dok. program Potro{a~ki kod Moj grijeh, serija

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 13.50 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.30 22.00 23.00 23.20 23.30 0.20 1.50 2.20 3.00 3.30 4.00 5.30 7.00 7.40 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 16.00 16.20 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 0.30 Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Pop sikret, crtani film Gomboce Bajke Paso{ za Ju`nu Ameriku MTS magazin Vijesti U fokusu @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Zoopis Largo, serija Vijesti Tito - crveno i crno Pitajte tra`imo odgovor Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Presing Reporta`a Duel struna Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija Tribunal Largo, serija Srpska danas Dnevnik Presing Paso{ za Ju`nu Ameriku Ple{i ple{i, serija Iksmen, crtani film Ben Ten, crtani film Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Studio Vijesti Nijemi svjedok, serija Kulinarski letopisi Dok. program Vijesti Najboqe godine, serija Dosije Moje drage kom{ije, serija Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.30 23.30 0.00 2.00 4.00 4.10 4.20 4.30 6.10 7.00 9.05 9.30 10.00 10.05 10.50 11.00 12.00 12.10 12.40 13.10 14.10 14.30 15.00 15.30 15.35 15.40 16.10 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.30 21.20 22.00 22.10 22.40 23.50 1.20 1.50

^ini, serija Info Grand {ou Sarajevo na liniji Made in Banja Luka Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Seks i selo, serija ^ini, serija Farma FILM ^ovjek sa gvozdenom maskom Opasna igra, serija Farma FILM Ubistvo u prezidiju Sarajevo na liniji Made in Banja Luka Sportisimo
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 9.55 10.00 10.30 11.00 11.05 11.50 12.10 12.30 12.40 13.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 2.40 3.00 3.10 4.00 4.40 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Jesen sti`e duwo moja, serija Vijesti Lov i ribolov Ekologija Vijesti Vi{e od igre, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Debeli i mr{avi, film Vijesti Visoki napon Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija Bingo i pjesma Upitnik Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik [erif, serija
FILM

Xuboks Dobro jutro Zombi hotel, crtani film Kineski moreplovac, crtani film Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Magazin Global ^udni dani na planeti Zemqi Vijesti Festival cirkusa Mumijevi, crtani film Mini {kola Mali kuvari, crtani film Nema problema Info Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa FIFA: Holandija i Argentina Putevi zdravqa Mi{ i ma~ak, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Retrovizor Naked.TV Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Moda Vijesti Tema dana Dimenzija vi{e FILM Udata `ena FIFA: Slova~ka i Slovenija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija

HRT 1

BHT 1

ATV

Ekologija Vijesti Upitnik Oko Lov i ribolov

HRT 2
6.50 7.10 7.40 8.00 8.40 9.00 9.30 10.00 10.30 12.10 12.50 13.50 14.10 14.30 15.20 15.30 15.50 16.00 16.40 @derowa, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Ekologija Tree Hill, serija FILM Snovi iz doba nevinosti Ritam tjedna Dok. program Povratak na novo, serija Moja `ena i djeca, serija Pet zvjezdica, serija Kod Ane Ton i ton Brlog TV vrti} Put do Ju`ne Afrike

RTS 2
6.00 6.30 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.25 9.20 10.00 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.50 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Agroinfo Kuvati srcem Gomboce Zverilija, serija Pepa prase, crtani film Tajni `ivot slonova Stvarawe istorije Vrele gume Total tenis Reli Nau~ni program Niti kulture Muzika Trezor Tajni `ivot slonova Stvarawe istorije

OBN
6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.40 9.00 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Krsti}-kru`i} Super Bili, crtani film Pokojo, crtani film Jutarwi program An|eli i prijateqi, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info

PINK BH
6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Made in Banja Luka Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma

ponedjeqak, 31. maj

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 159 2008. 29. 5 - 4. 6.

OBN

21.00

Sovin huk
U filmu koji se bazira na romanu Patricije Hajsmit, autorke “Talentovanog gospodina Riplija”, mladu `enu privu~e mu{karac koji je uhodi. Nakon {to wen de~ko nestane, glavni osumwi~eni postaje wen voajer, sve dok igra qubomore i izdaje ne poprimi tragi~an svr{etak. Robert napu{ta veliki grad i biv{u `enu kako bi prona{ao mir u malom gradi}u. Predah od svojih problema pronalazi dok tajno, kroz kuhiwski
17.10 18.50 19.20 19.40 20.10 21.00 21.50 22.00 22.50 0.30 Zvjezdane staze, serija Happy Hour, serija Xoni Bravo, crtani film Garfild, crtani film TV Bingo {ou Tra~erica, serija Vijesti Doktor Haus, serija FILM Bitka za Haditu Posebna jedinica, serija 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 Novosti Najboqi Svijet na dlanu Danas u Srpskoj Monitoring Sport Monitor Sponzoru{e, serija Koktel Pregled dana FILM Gospo|a ministarka Astro~et Satelitski program
FILM

prozor, posmatra normalan `ivot {armantne Xeni. Kada Xeni uhvati Roberta na djelu, ne zove policiju. Umjesto toga osje}a neobi~nu empatiju prema Robertu i pozove ga kod sebe. Me|utim, Robert se uskoro na|e u velikim problemima kada Greg, Xenin de~ko, otkrije wihovu vezu. Uloge: Pedi Konsidin, Xulija Stajls, Karl Pruner, Filip Mekenzi Re`ija: Xejmi Traves
13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 0.30 2.10 Sve o `ivotiwama Utisak nedjeqe Vijesti Stawe nacije Otvorena vrata, serija Sve o `ivotiwama Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Reakcija Najopasnije bande na svijetu Vijesti Re`i me, serija Indija, serija Info kanal

^ovjek sa gvozdenom maskom

2130
PINK BH

NOVA TV
6.10 7.00 7.30 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 17.40 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 4.40 6.20 6.40 7.00 7.20 9.30 10.30 11.30 12.20 13.10 14.00 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.30 23.20 23.30 1.30 2.30 6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Upitnik Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Farma Navy CIS, serija Vijesti Heroji, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Medij, serija Ezo TV FILM Pla}enik Sajnfeld, serija Mifi, crtani film Looney Tunes, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Kobra 11, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet FILM Neprijateqska linija FILM Gospodin Fini Vijesti Vatreni de~ki, serija Astro {ou FILM Osvetnik Jutarwi program Svijet na dlanu Muzi~ki izlog Novosti Svijet na dlanu Gradske pri~e Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti FILM Ubice me|u nama

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 17.10 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Autosprint Dok. program Hrana i vino Plej Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Potez Vijesti
FILM

I dok gra|ani Pariza `ive u bijedi, kraq Luj XIV je mnogo vi{e zainteresovan za `ene i novac. Kada mladi vojnik umre, Aramis, Atos i Portos odlu~e da svrgnu kraqa sa vlasti. Me|utim niko ne zna da postoji i drugi kraq – brat blizanac, skriven iza gvozdene maske {est godina. Mo`e li brat biti zamjena za pravog kraqa? Sve to podsje}a Dartawana da u~ini ono {to je najboqe za svoju dr`avu. Uloge: Leonardo di Kaprio, Xeremi Ajrons, Xon Malkovi~ Re`ija: Rendal Valas

BEL
7.30 8.00 10.00 10.10 10.40 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.10 15.00 15.10 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 22 ~asa Jutarwi program Vijesti Afrika od vrha do dna Grigorova slagalica Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma Mobile Play Now
FILM

Ubistvo u Prezidiju

200
PINK BH

Astrologija Vijesti
FILM

RTL

RTS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 13.50 14.20 14.40 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Garfild, crtani film Pozitivna geografija Zelena panorama Mozaik religija Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad udovoqiti, serija Sedmica Sarajevska hronika Paralele Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Na{a mala klinika, serija Upitnik Dnevnik 60 minuta FILM Za sada bez dobrog naslova 23.10 Dnevnik , 23.30 FILM Sre}na nova 49.

Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile Bel tribina Rije~ vjere Bel dan Muzi~ki zid Koale, crtani film Muzika Fair Play Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Afrika od vrha do dna Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Radio globus Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Ve~e uz radio Vijesti Medaqoni u vremenu Hronika dana Melodije zvu~nih boja Top lista radija RS Pono}ne vijesti No}ni program

RADIO RS

Snimqen prema istinitoj pri~i, ovaj zastra{uju}i triler se zasniva na jezivim doga|ajima u vezi sa ubistvom, koje se dogodilo unutar Prezidija, jedne od najstarijih i naj~asnijih ameri~kih vojnih baza. Iako se ~ini da je `rtva slu~ajna, popis osumwi~enih je duga~ak, od o~iglednih do neobja{wivih, pokre}u}i tako istragu sa {okantnim rezultatima koje niko nije mogao da predvidi. Kad narednikovu suprugu na|u iskasapqenu u wenim prostorijama, vojska preduzima sve da do|e do brzog rje{ewa. Ali ~ovjek na ~elu interne snage Xejms, ne vjeruje u slu`benu verziju i rje{ava da kopa dubqe - tako duboko da bi na kraju mogao da iskopa i sopstveni grob. Uloge: Lu Dajmond Filips, Viktorija Prat, Martin Kamins Re`ija: Xon Fasano

2250
HRT 2

Bitka za Haditu

BN

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija Vijesti

U novembru 2005. godine, ameri~ki su marinci pali u zasjedu ira~kih pobuwenika u Haditi i jedan je oficir poginuo. Odgovor marinaca koji su pre`ivjeli bio je stravi~an: masakrirali su dvadeset i ~etvoro Ira~ana, civila, me|u kojima je bilo `ena i djece. Film je vjeran prikaz tog tragi~nog doga|aja, koji je skandalizovao svijet. U vojnim izvje{tajima taj je masakr bio pre{u}en, sve dok u javnosti nije otkriven zahvaquju}i videosnimcima jednog studenta. Marinci nisu porekli doga|aj, ali su na vojnom sudu izjavili da su postupali u skladu sa slu`benom procedurom i naredbama. Uloge: Eliot Ruiz, Falah Flajeh, Xasmin Hanani, Metju Knol Re`ija: Nik Brumfild

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
16 29. 5 - 4. 6. 2010.

Глас Српске

program

TV

OBN

20.00

B 92

21.40

Vjerna `ena
Kad Xolin napusti mu` Karl ona to shvata tek kao jo{ jednu `ivotnu dramu u kojoj mora da se doka`e. Ne odupiru}i se izazovu, Xolin se zaputi na putovawe od tri hiqade kilometara kako bi ga prona{la i urazumila. Prava odiseja zapo~iwe kad se Xolin zaglavi u El Pasu, Teksas, gdje pronalazi Karla i wegov novi `ivot. Uz pomo} brata Xeja, wegove nove djevojke Karmen, te Karlovog atraktivnog kom{ije Nila i meksi~kog qekara, Xolin otkriva prednosti i mane najvjernije `ene u Americi. Uloge: Heter Grejem, Kejsi Aflek, Luk Vilson Re`ija: Liza Kruger

Nebo nad Montanom
Tri }erke, iz tri razli~ita braka, sastaju se poslije o~eve smrti da bi podijelile bogato nasqedstvo. Problem je samo {to ih je pokojni otac testamentom obavezao da prethodno godinu dana provedu zajedno na wegovom imawu. Kad se u~ini da }e im razli~iti karakteri biti najve}i problem da se naviknu jedna na drugu, po~iwu da im sti`u prijetwe, a prve `rtve su `ivotiwe sa farme. Shvativ{i da je otac imao puno neprijateqa, djevojke moraju ~vrsto de se dr`e jedna uz drugu. Uloge: E{li Vilijams, Xon Korbet, [arlot Ros Re`ija: Majk Roub
11.50 12.30 13.30 14.30 15.50 16.20 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.50 23.50 3.20 Info Top 10 Ke~eri Zakon bra}e, serija Ekskluziv Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Sto za 4 Info Ekskluziv FILM Vjerna `ena FILM Sovin huk OBN Star Model Fudbal 14.50 15.20 16.00 16.50 17.10 17.50 19.20 20.00 20.30 21.00 21.40 22.10 22.40 23.20 0.00 0.30 1.00 2.00 3.30 3.50 4.20 4.50 5.10 [kolski program Tehnologija danas Ovo je Srbija Putokazi vjere Srpski tragovi Ko{arka Pepa prase, crtani film TV mre`a Bunt Tabloid, serija Obrazovni program Nau~ni program ^itawe pozori{ta Muzika Sterijino pozorje Tehnologija danas Trezor Ko{arka Putokazi vjere Srpski tragovi ^itawe pozori{ta Obrazovni program Muzika

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.50 22.50 23.20 23.30 0.50 2.10 3.00 3.20 3.50 4.10 4.40 5.30 Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Pop sikret, crtani film Gomboce Bajke Paso{ za Ju`nu Ameriku MTS magazin Vijesti U fokusu @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Zoopis Largo, serija Vijesti Tito - crveno i crno Bawalu~ka panorama Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Nekad bilo Mjesto zlo~ina, serija Poaro, serija Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija Largo, serija MTS magazin Srpska danas Bawalu~ka panorama Dnevnik @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Paso{ za Ju`nu Ameriku

9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.30 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 1.00 2.40 2.50 3.00 3.10 4.40 6.20

BH net Farma ^ini, serija Info Grand hitovi Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Seks i selo, serija ^ini, serija Farma Mahala{i, serija Grand parada Farma FILM Svjedok Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand parada
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 21.55 23.30 23.35 0.20 0.40 1.30 3.10 4.00 4.05 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Jesen sti`e duwo moja, serija Vijesti Kvadratura kruga Razglednica Vijesti Ono na{e {to nekad beja{e, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Vojnici Vijesti Pri|i bli`e, serija Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija 48 sati - svadba Vijesti FILM Do gole ko`e Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik [erif, serija FILM Selestina 48 sati - svadba Vijesti Oko Kvadratura kruga

HRT 1
5.40 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 11.30 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 18.10 18.30 19.30 20.00 20.40 21.40 22.10 23.00 23.50 0.30 1.20 2.00 2.50 3.30 4.20 4.50 5.20 Normalan `ivot Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Opusto{eni krajevi Xems Martin u Bretawi Kulturna ba{tina Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Inside Offside FILM Nosila je `utu traku Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Globalno sijelo Dok. program Poslovni klub Dnevnik Dobre namjere, serija Zvjezdane staze, serija Pet zvjezdica, serija Zlo~ina~ki umovi, serija Posebna jedinica, serija Opusto{eni krajevi Dok. program Globlano sijelo Poslovni klub Moj grijeh, serija

Xuboks

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.30 9.40 9.50 9.55 10.00 10.50 11.00 11.50 12.10 12.40 13.10 13.40 13.50 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.10 22.50 0.30 1.00 1.40 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Mali kuvari, crtani film Dje~iji festivali Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Putevi zdravqa Moda Naked.TV Vijesti Tenis Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa FIFA: Francuska i SAD Dru{tvo znawa Mi{ i ma~ak, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Ubistvo Hendrika Vervoerda Crta Doktor @ivago, serija Vijesti Tema dana FILM Krik kamena FIFA: Obala Slonova~e i Honduras Doktor @ivago, serija Crta

ATV
7.00 7.40 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.50 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 0.30 1.10 Ple{i ple{i, serija Iksmen, crtani film Ben Ten, crtani film Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Dosije VIP, serija Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski qetopisi Dok. program Vijesti Najboqe godine, serija Jedan na jedan Duda sat {ou Moje drage kom{ije, serija Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

RTS 2
5.40 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.30 8.50 9.30 9.40 10.00 11.00 11.30 11.50 12.50 13.50 14.10 14.40 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Zverilija, serija Pepa prase, crtani film Umjetnost u Nacionalnoj galeriji Enciklopedija Izme|u igre i matematike Enciklopedija Put do Ju`ne Afrike Trag Gra|anin Muzika Trezor Umjetnost u Nacionalnoj galeriji Enciklopedija za radoznale Izme|u igre i matematike 6.50 7.10 7.30 8.00 8.20 9.00 9.20 10.00 10.40 12.50 13.20 13.40 14.00 14.50 15.00 15.30 16.30

HRT 2
@derowa, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Vjerovawa Tree Hill, serija FILM The Wolf Girl Dokuteka Povratak na novo, serija Serija Pet zvjezdica, serija Kod Ane Emisija iz kulture Me|u nama Put do Ju`ne Afrike

OBN
6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.40 9.00 10.00 10.20 10.40 11.20 Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Krsti}-kru`i} Super Bili, crtani film Pokojo, crtani film Jutarwi program Gusarska akademija, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera Kulinarski {ou Sto za 4

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija

utorak, 1. jun

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 179 2008. 29. 5 - 4. 6.

NOVA

3.00

Najdu`e no}i
Ba{tovan Xim Vinters je povu~en i blag ~ovjek koji bi volio da ima miran `ivot. Wegova porodica je sve samo ne mirna. Stariji sin Gejb planira da pobjegne na Floridu i da ostavi djevojku s kojom bi mogao da ima stabilnu budu}nost. Mla|i sin Pit povukao se u svoj svijet ispuwen bijesom, bezvoqno{}u i razo~arawem. Xim se bori gledaju}i sinove kako donose odluke koje smatra katastrofalnima. Tek kad upozna novu kom{inicu Moli, pronalazi na~in da se suo~i sa `ivotom i budu}no{}u porodice. Uloge: Entoni LaPaglija, Aron Stanford, Mark Veber Re`ija: Xo{ Sternfeld
17.00 17.50 20.00 21.30 21.50 23.00 0.20 Zvjezdane staze, serija Ko{arka Nepokoreni grad, serija Vijesti Zlo~ina~ki umovi, serija FILM Prije sumraka Posebna jedinica, serija 14.05 14.10 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.10 22.30 23.00 0.40 3.00 Vitafon
FILM

Svjedok

100
PINK BH

Dovi|ewa u ^ikagu

Novosti
FILM Sre}na porodica Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Puls Loto Pregled dana FILM Dok me moje noge nose Astro~et Satelitski program

NOVA TV
6.10 7.00 7.30 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 17.40 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 0.00 0.40 1.10 2.00 3.00 4.30 4.50 5.10 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Upitnik Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Farma FILM Magija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Post mortem, serija Ezo TV FILM Najdu`e no}i Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija In magazin

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.30 2.00 3.00 4.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Potez Autovizija Hrana i vino Poznati Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Utorkom u`ivo
FILM

13.00 13.30 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.40 0.00 0.30 1.20 -

Vijesti Sve o `ivotiwama Ros Kemp Intervju sa Jugoslavom ]osi}em Vijesti Stawe nacije Reakcija Sve o `ivotiwama Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Otvorena vrata, serija FILM Nebo nad Montanom Vijesti Re`i me, serija Indija, serija Info kanal

Ovo je briqantan triler u kome se policajac iz velikog grada na|e me|u ~udnim qudima koji `ive sasvim posebnim `ivotom u prelijepoj prirodi ameri~ke dr`ave Pensilvanije- na farmi sekte Ami{a, u wenom ruralnom dijelu gdje `ive doseqenici iz Holandije. Ova mala pacifisti~ka zajednica odbacuje savremeni svijet, wegov moral, na~in `ivota, nasiqe i totalno je zatvorena i sumwi~ava prema strancima jer `eli da se dr`i svog jednostavnog na~ina `ivota. Mali dje~ak, Ami{ je slu~ajan svjedok ubis-

tva, pa }e policajac Xon Buk morati da se krije da bi ga za{titio dok ne otkrije ko sve stoji iza ubistva.

Uloge: Harison Ford, Keli Mekgilis, Deni Glover Re`ija: Piter Vir

BEL TV
7.30 8.00 10.00 10.10 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.00 15.10 15.40 15.50 16.00 16.50 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 22 ~asa Jutarwi program Vijesti Afrika od vrha do dna Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma Mobile Play Now Fair Play Gost i ona Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile TV Liberti Bella Bel dan Vrele gume Koale, crtani film Bonaventura Bel gost Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Afrika od vrha do dna

RTL
6.50 7.10 7.40 7.50 10.10 11.00 12.00 12.20 13.10 14.00 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 0.00 0.10 1.00 Mifi, crtani film Looney Tunes, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Kobra 11, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Kolexicom po svijetu Hrvatska tra`i zvijezdu Qubav je na selu Vatreni de~ki, serija Vijesti Vatreni de~ki, serija Astro {ou

Astrologija Vijesti
FILM

Magija
Sali i Gilian Ovens oduvijek znaju da su druga~ije. Poslije smrti roditeqa, odgojile su ih tetke. Sestre su odrasle u doma}instvu koje je bilo sve samo ne tipi~no – pravila su bila za druge qude. Djevoj~ice bi jele ~okoladnu tortu za doru~ak i ostajale dokasno budne prou~a-

2200
NOVA

Video top 10 RTS

FTV
7.00 8.50 9.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.10 18.00 19.00 19.30 20.10 20.30 22.10 22.40 0.30 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Bo u pokretu, crtani film Pozitivna geografija Ekovizija Ha{ki dnevnik Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad udovoqiti, serija 60 minuta Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis Tomica i prijateqi, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Put do Svjetskog prvenstva Upitnik Dnevnik Loto FILM Kraq komedije Dnevnik FILM Sqede}i Hajd u park

vaju}i kwige vraxbina te vje`baju}i drevnu umjetnost bijele magije koja se u wihovoj porodici generacijama prenosi s koqena na koqeno. Ipak, upotreba wihovih mo}i ima svoju cijenu odnosno prokletstvo: mu{karci u koje se zaqube osu|eni su na preranu smrt.

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Aktuelnosti iz unutra{we politike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Studiorum Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Radaguka, zlatno doba rokenrola Pono}ne vijesti No}ni program

Uloge: Sandra Bulok, Nikol Kidman, Stokard ^aning Re`ija: Grifin Dan

Nosila je `utu traku
Upravo pred odlas- 15 kom u penziju ostar- HRT 1 jeli kowi~ki kapetan Britles odlazi u zadwu patrolu da zaustavi prijete}i veliki napad indijanskog plemena Arapahosa, potaknut nedavnim porazom kapetana Xorxa Kastera. Poslije niza mawih pobjeda, ali velikih frustracija, Britles odlu~i da primijeni druga~iju taktiku i da sam ode u Arapaho logor i ugovori mir s wihovim poglavicom Hodaju}im Ponijem, koga i sam poznaje. Britles shvata
00

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 12.40 13.00 14.00 Jutarwi program Koktel Novosti Svijet na dlanu Prije i poslije Novosti Sponzoru{e, serija Muzi~ki izlog Pri~e iz Francuske Novosti

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top {op Indija, serija

da mo`e preduhitriti napad Indijanaca, koji bi se trebao dogoditi pred wegovo penzionisawe.

Uloge: Xon Vejn, Xoan Dru, Xon Agar, Ben Xonson Re`ija: Xon Ford

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
18 29. 5. - 4. 6. 2010.

Глас Српске

program

TV

22.10

OBN

HRT 2

23.00

San za `ivotom X.M. Bari
Nakon {to je Barijeva nova drama do`ivjela potpuni neuspjeh, Bari u {etwi parkom upozna ~etiri dje~aka i wihovu majku, udovicu Silviju. Sqede}ih nekoliko mjeseci Bari se svakodnevno igra s dje~acima i dobije ideju za novu pri~u. U isto vrijeme produbquje se wegovo prijateqstvo sa Silvijom, zbog ~ega se quti wegova `ena Meri, s kojom provodi sve mawe vremena. Silvijino zdravqe sve je lo{ije, Bari se sve vi{e ve`e uz dje~ake. Wegovo djelo “Petar Pan“ uskoro do`ivi i svoje prvo izvo|ewe. Uloge: Xoni Dep, Kejt Vinslet, Dastin Hofman, Xuli Kristi Re`ija: Mark Foster

Ofsajd
Reprezentacija Irana igra odlu~uju}u utakmicu za plasman na Svjetsko prvenstvo sa ekipom Bahreina. ^itav Teheran je na nogama, a me|u desetinama hiqada qudi, koji su se uputile ka stadionu, ima i dosta `ena. Problem je samo {to je u Iranu `enama zabrawen ulaz na fudbalske utakmice, pa moraju da se preru{avaju u mu{karce. I dok nekima uspijeva da prevare obezbje|ewe, druge bivaju uhva}ene i odvedene u posebnu prostoriju na stadionu odakle mogu samo da ~uju navija~e, ali ne i da vide {ta se de{ava na terenu. Djevojke su razli~itih karaktera, pa tako one agresivnije poku{avaju na sve na~ine da se izvuku iz ovog svojevrsnog zatvora, dok su druge pasivne i pomirene sa sudbinom, {to izaziva i sukobe me|u wima. Uloge: Sima Mobarak [ahi, [ajeste Irani, Ajda Sade}i, Golnaz Farmani Re`ija: Xafar Panahi 12.30 13.50 14.20 15.40 16.20 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 21.00 22.10 0.00 4.30 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.40 13.20 14.00 14.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 20.40 21.30 22.30 23.20 23.25 0.10 0.30 1.20 2.40 3.00 3.30 5.40 6.40 7.00 7.25 7.50 8.10 8.25 8.50 9.20 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.10 14.30 15.20 16.00 Top 10 Sedam ratnika, serija Lonci i poklopci Ekskluziv Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv Dejana tok {ou Distrikt, serija FILM San za `ivotom X.M. Bari OBN Star Model Fudbal Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Jesen sti`e, duwo moja, serija Vijesti Trag Robna ku}a Vijesti Ono na{e {to nekad beja{e, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vi i Mira Adawa Polak Gastronomad @ivot je `ivot Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija Fudbal: Poqska - Srbija Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik [erif, serija FILM Mimikrija 3 48 sati - svadba Vijesti Fudbal: Poqska - Srbija Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film Klinika Vet Nemogu}e Animalia Interfejs TV mre`a Ekologija Obrazovni program Muzika Trezor Nemogu}e Animalia [kolski program Tehnologija danas Ovo je Srbija 16.50 17.20 17.50 18.00 18.30 18.50 19.20 19.50 20.20 20.50 21.30 0.00 0.30 1.20 1.40 2.50 3.20 3.50 4.20 Obrazovni program Ekologija Enciklopedija Kvartet Predraga Ivanovi}a Gomboce Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film U svijetu Beokult Tabloid, serija FILM Xingis Kan Sterijino pozorje Big bend RTS Tehnologija danas Trezor Beokult U svijetu Obrazovni program Big Bend RTS Inside Offside Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti U zemqi qudi cvije}a Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Inside Offside Dok. program Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Loto Dnevnik FILM Dvije mazge za sestru Saru Proces Dnevnik e-Hrvatska Dobre namjere, serija Zvjezdane staze, serija Pet zvjezdica, serija Siska, serija Posebna jedinica, serija U zemqi cvije}a Proces Moj grijeh, serija

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.30 22.30 23.00 23.10 23.50 1.10 2.00 2.30 3.20 3.50 4.20 5.10 5.30 7.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.20 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 0.30
Глас Српске

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 2.00 2.10 2.20 2.30 3.30 5.30 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma ^ini, serija Info Grand parada Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Seks i selo, serija ^ini, serija Farma Paparaco potjera Farma FILM Mre`a 2: Bez izlaza Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Paparaco potjera
FILM

Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Pop sikret, crtani film Gamboce Bajke Paso{ za Ju`nu Ameriku MTS magazin Vijesti U fokusu @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Zoopis Largo, serija Vijesti Tito - crveno i crno Panorama Isto~nog Sarajeva Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik [tikla Nemam {ta da obu~em Tvoje pjesme moji snovi Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija Largo, serija MTS magazin [tikla Srpska danas Dnevnik @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa Muzika Paso{ za Ju`nu Ameriku Ple{i ple{i, serija Ben Ten, crtani film Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Jedan na jedan VIP Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Vizita Vijesti Najboqe godine, serija Potraga specijal FILM Moje drage kom{ije Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

RTS 1

HRT 1
6.20 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 18.10 18.20 19.10 19.30 20.10 21.50 22.40 23.20 0.10 1.00 1.50 2.30 3.20 4.10 5.00 5.30

Xuboks

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.30 9.40 9.50 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 13.10 13.40 13.50 16.40 17.30 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 22.00 22.10 22.50 0.40 1.00 6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.40 9.00 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Aladinove pri~e, crtani film Dje~iji festivali Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Dru{tvo znawa Ubistvo Hendrika Verwoerda Misliti zeleno Vijesti Tenis Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa FIFA: Wema~ka i Al`ir Euroimpuls Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Sudska hronika FILM Prokletstvo hrizantema Vijesti Tema dana Obaba, film FIFA: Wema~ka i Al`ir Euroimpuls Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Krsti}-kru`i} Super Bili, crtani film Pokojo, crtani film Jutarwi program Nimboli, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info

ATV

HRT 2
6.50 7.10 7.40 8.10 8.30 9.00 9.20 10.00 13.20 13.40 14.00 14.50 15.00 15.40 16.40 17.10 18.00 18.50 19.10 19.40 20.00 21.50 22.10 23.00 0.20 @derowa, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Zabavni program Sjednica Hrvatskog sabora Povratak na novo, serija Serija Pet zvjezdica, serija Kod Ane e-Hrvatska Religijski program Put do Ju`ne Afrike Zvjezdane staze, serija Drugi Dubrovnik Happy Hour, serija Xoni Bravo, crtani film Garfild, crtani film FILM Nepokoreni grad Vijesti Siska, serija FILM Ofsajd Posebna jedinica, serija

RTS 2

OBN

srijeda, 2. jun

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 199 2008. 29. 5. - 4. 6.

B92

21.40

Na tragu pra~ovjeka
Godina je 1870. Mladi nau~nik antropolog Xejmi Dod odlazi na ekspediciju u ekvatorijalnu Afriku zajedno sa prelijepom Elenom Van den Ende koja prodaje divqe `ivotiwe zoolo{kim vrtovima {irom Evrope. Xejmi traga za korijenima ~ovjeka i odu{evqen je pronalaskom Likole i Toke, dvoje pigmeja koje vodi sa sobom u [kotsku, da bi ih prou~avao. Pigmeje zatvaraju u zoolo{ki vrt kao nekakve egzoti~ne praqude, {to se Xejmiju nikako ne svi|a. Uz sve to, on nailazi na nerazumijevawe kolega koji ne odobravaju wegov rad. Xejmijeva istra`ivawa pokazuju da ne postoji nikakva razlika u inteligenciji i osje}ajima izme|u dvojice do{qaka i ostalih qudi, ali dvojica wegovih kolega, s kojima radi na eksperimentima, ne `ele da iza|u u javnost sa takvim pretpostavkama, boje}i se reakcije. Uvidjev{i da je unesre}io dvoje nevinih qudi, Xejmi odlu~uje da u~ini sve da bi ih spasao i vratio u divqinu. Uloge: Ralf Fajns, Kristin Skot Tomas, Ijan Glen Re`ija: Re`i Varnije

NOVA TV
6.10 7.00 7.30 8.00 8.10 10.10 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 17.40 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.10 2.20 3.20 5.20 5.40 6.50 7.10 7.30 7.50 10.10 11.00 12.00 12.20 13.10 14.00 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 20.50 21.50 22.40 23.30 23.40 0.40 1.30 6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Upitnik Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Farma Privatna praksa Vijesti Nestali, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Post mortem, serija Ezo TV FILM Kad pro{lost zakuca Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Mifi, crtani film Looney Tunes, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Kobra 11, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Mentalist, serija Put osvete, serija Zaboravqeni slu~aj, serija Vijesti Vatreni de~ki, serija Sara Konor: Hronike, serija Astro {ou Jutarwi program Svijet na dlanu Muzi~ki izlog Novosti Svijet na dlanu Stem 011 Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti FILM [a{avi roditeqi Novosti FILM Tigar Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor

20.00 21.00 21.50 22.30 23.00 0.40 3.00

Sponzoru{e, serija Crno na bijelo Pazi mogu}e je Pregled dana FILM Vrata prema dole Astro~et Satelitski program

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Kafanska pri~a Cinenews Hrana i vino Hronika Doboja Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Dobro ti ve~e Novosti Film Astrologija Vijesti

18.00 Sve o `ivotiwama 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 19.30 Pingvini s Madagaskara, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Otvorena vrata, serija 21.40 FILM Na tragu pra~ovjeka 0.00 Vijesti 0.30 Re`i me, serija 1.40 Indija, serija Info

000
PINK BH

Mre`a 2: Bez izlaza
Mlada, atraktivna kompjuterska analitimo`e da doka`e ni ko je, a progoni je i po~arka Houp Kesidi prihvata ponudu za novi licija, jer misli da je umije{ana u ubistvo posao u Istanbulu. Ali, tada po~iwe wena i pronevjeru velike svote novca. Houp ima najve}a no}na mora: wene kreditne kartice sve mawe vremena za otkrivawe odgovorsu beskorisne, wen bankovni ra~un je pranih za u`as koji joj se doga|a, prije nego zan, wen identitet je nestao. Ona vi{e ne {to joj `ivot bude potpuno uni{ten. Uloge: Niki Delou~, Kengiz Bozkurt, Sebnem Donmez Re`ija: ^arls Vinkler

BEL
7.30 8.00 10.00 10.10 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 14.00 15.00 15.10 15.40 15.50 16.00 16.50 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 22 ~asa Jutarwi program Vijesti Afrika od vrha do dna Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma Mobile Play Now Film Tehnologija danas Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile Bel gost Velikani 20. vijeka Bel dan Put vina Koale, crtani film Ulagawe u obrazovawe Muzika Puls grada Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Afrika od vrha do dna Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Porodica i zdravqe Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Oaza Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Melodije zvu~nih boja Evergrin klub Pono}ne vijesti No}ni program

RTL

13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 FILM RTS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.50 14.10 14.50 15.10 15.20 16.10 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 22.00 23.00 23.30 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Grimove bajke Pozitivna geografija Put do Svjetskog prvenstva Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad udovoqiti, serija Povratak u Qubu{ki Hajd u park Ka`iprst Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Federacija danas Dolina sunca, serija Put do Svjetskog prvenstva Upitnik Dnevnik FILM De`urni otac Odgovorite qudima Dnevnik Ibrica Jusi}

320
NOVA

Kad pro{lost zakuca
Hauard Spens imao je i boqih dana. otkrije da mo`da ima dijete. Sama poJednom je bio velika zvijezda vestermisao na to daje mu tra~ak nade da na, a danas utapa svoju tugu zbog neuswegov `ivot nije bio uzaludan. I zato pje{nog `ivota u alkoholu, drogama i kre}e u potragu za tim mladim mumladim `enama. Hauard jednog dana {karcem i `enom. Uloge: Sem [epard, Tim Rot, Xorx Kenedi, Xulija Svini Re`ija: Vim Venders

RADIO RS

BN

B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top {op 11.50 Indija, serija 13.00 Vijesti 13.30 Sve o `ivotiwama 14.00 FILM Nebo nad Montanom 16.00 Vijesti 16.30 Stawe nacije 17.00 Otvorena vrata, serija

2010
HRT 1

20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 1.00

Dvije mazge za sestru Saru
^asnu sestru Saru, koju su tri mu{karca poku{ala da siluju, spasava Hogan, koji je bio u izvidnici zbog osvajawa francuske tvr|ave u ^ihuahui za ra~un meksi~kih pobuwenika. Sara je tako|e u bijegu od Uloge: Klint Istvud, [irli Meklejn Re`ija: Don Zigel Francuza i on odlu~uje da joj pomogne, ali zauzvrat tra`i od we informacije o francuskoj tvr|avi. Neizbje`no, oni postaju dobri prijateqi, ali Sara krije jednu tajnu.

8 6. i 7.5decembar 2009. GLAS PLUS 20 29. - 4. 6. 2010.

Глас Српске

program

TV

OBN

21.50

B92

21.40

Vjen~awe iz vedra neba
Niko ne razumije qubav i romantiku boqe od Meri Fiore. Napokon, ona je najpresti`nija organizatorka vjen~awa u San Fransisku. Specijalizovav{i se za ostvarivawe snova o qubavi drugih qudi, previ{e je zaposlena da bi imala vlastiti qubavni `ivot. Dok je proslavqala svoj najnoviji i najunosniji posao - vjen~awe internet bogata{ice Fran Donoli, Meri do`ivqava skoro fatalan sudar s kontejnerom za sme}e, a spasava je zgodni dr Stiv Edison. Uloge: Xenifer Lopez, Metju Mekonahi, Xastin ^embers Re`ija: Adam [enkman

Predve~erje
An Lord je na samrtni~koj posteqi. Kao no}na mora progawa je davni doga|aj koji joj je odredio `ivot. Suo~ena u posqedwim trenucima s mi{qu da je sve moglo da bude druga~ije i da je u potpunosti mogla da ostvari qubav svog `ivota, ~ini joj se kako je vodila proma{en `ivot, iako ima dvije k}erke koje se nesebi~no brinu o woj. Doga|aj koji je promijenio tok wenog `ivota jeste vjen~awe wene prijateqice na kojem je upoznala ~ovjeka koji joj se odmah svidio. Uloge: Kler Dejns, Toni Kolet, Vanesa Redgrejv, Meril Strip, Glen Klouz Re`ija: Lajo{ Koltaj
15.50 16.20 16.50 17.00 17.30 18.20 18.50 19.10 20.00 20.50 21.50 23.50 4.30 Ekskluziv Kraq Kvinsa, serija Info Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Ekskluziv Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Peper Denis, serija FILM Vjen~awe iz vedra neba OBN Star Model Fudbal 16.00 16.50 18.00 18.30 18.50 19.20 20.00 20.30 21.00 21.50 22.20 22.50 23.20 0.00 0.30 1.30 2.00 3.00 3.30 4.00 4.30 5.00 Ovo je Srbija Bardovi teatra Spomenar Gomboce Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film @ivot i standardi Ima li `ivota u Srbiji Tabloid, serija Metropolis Kontekst Muzika Tehnologija danas Sterijino pozorje Trezor Spomenar Bardovi teatra Metropolis Kontekst Rezervisano vrijeme Trag u prostoru Muzika

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 13.55 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.10 21.30 22.00 22.50 23.10 23.50 1.20 2.00 2.30 2.50 3.20 3.50 4.40 5.30 Info Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Pop sikret, crtani film Gamboce Bajke Paso{ za Ju`nu Ameriku MTS magazin Vijesti U fokusu @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Zoopis Tito - crveno i crno Vijesti Largo, serija Panorama Br~kog Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Pe~at Heroji i fenomeni Naslovi Grad svinga, serija Info profil Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija Largo, serija Srpska danas Panorama Br~kog Dnevnik MTS magazin Pe~at @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Paso{ za Ju`nu Ameriku

11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 23.00 1.00 3.00 3.10 3.20 3.30 5.00

^ini, serija Info Sve za qubav Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Seks i selo, serija ^ini, serija Farma Zabraweni forum FILM Kung fu fudbal Farma Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Gold ekspres
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.20 12.30 13.20 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50 17.20 17.40 18.20 18.50 19.30 20.00 21.00 22.00 22.10 23.50 0.10 0.50 2.30 2.50 3.00 3.40 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Jesen sti`e duwo moja, serija Vijesti Sasvim prirodno Svijet ribolova Vijesti Ono na{e {to nekad beja{e, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Dobrovoqci Vijesti 48 sati - svadba Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija Raspakivawe Vijesti Smrtonosna `eqa 5, serija Dnevnik Mjesto zlo~ina: Wujork, serija [erif, serija FILM Biti ili ne biti Svijet ribolova Vijesti @ivot i standardi UNHCR - povratak: Kosovo Oko Sasvim prirodno

HRT 1
6.20 7.00 9.10 10.00 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.10 14.30 15.00 16.40 18.20 18.30 19.30 20.10 21.10 21.50 22.20 23.10 0.00 0.40 1.30 2.10 3.00 3.50 4.30 5.00 5.30 Inside Offside Dobro jutro, Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Tragovima divovskih lewivaca Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Inside Offside FILM Sedam nevjesta za sedmoricu bra}e Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Ko `eli biti milioner, kviz Dome slatki dome, serija Pola ure kulture Dnevnik Dobre namjere, serija Zvjezdane staze, serija Pet zvjezdica, serija Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Posebna jedinica, serija Tragovima divovskih lewivaca Opra {ou Dok. program Pola ure kulture Moj grijeh, serija

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 9.45 10.00 10.10 11.00 11.05 11.50 12.10 12.40 13.10 13.40 13.50 16.30 17.30 17.35 17.40 18.10 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 20.20 22.30 22.50 23.00 23.30 1.00 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Uradi sam uradi sama Redakcija D Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Euroimpuls Sudska hronika Misliti zeleno Vijesti Tenis (`) Ples `ivota, serija Moja mala kuhiwa Bijela hronika FIFA: ^ile i Paragvaj Blaga civilizacije Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Put u Saharu Muzika Fudbal: Wema~ka - BiH Vijesti Mostarsko proqe}e Kulturna ba{tina u jugoisto~noj Evropi FILM Takmi~ewe FIFA: ^ile i Paragvaj

ATV
7.00 8.20 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 12.00 13.00 14.00 15.00 16.20 17.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 0.30 Ple{i ple{i, serija Ben Ten, crtani film Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Ple{i ple{i, serija Najboqe godine, serija Vizita VIP, serija Moje drage kom{ije, serija Kulinarski qetopisi Auto {op magazin Dok. program Vijesti Najboqe godine, serija Ispuni mi `equ Moje drage kom{ije, serija Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

RTS 2
5.30 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.30 8.40 9.00 9.40 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.10 14.40 15.00 15.30 Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film Matemati~ke zagonetke Slikar Milorad Jankovi} Povratak dabra Enciklopedija Igraj fudbal budi sre}an U svijetu Ekologija Trag u prostoru Muzika Trezor Matemati~ke zagonetke Slikar Milorad Jankovi} Povratak dabra [kolski program Tehnologija danas

HRT 2
6.50 7.10 7.40 8.00 8.30 9.00 9.20 10.00 12.00 13.30 13.50 14.10 15.00 15.40 16.40 17.10 18.00 18.50 19.10 @derowa, crtani film Trolovi, crtani film TV vrti} Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Zabavni program Misa Festival duhovnih pjesama Povratak na novo, serija Serija Pet zvjezdica, serija Kod Ane Trenutak spoznaje Put do Ju`ne Afrike Zvjezdane staze, serija E moj Sa{a Happy Hour, serija Xoni Bravo, crtani film

OBN
6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.30 9.00 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.30 Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Krsti}-kru`i} Super Bili, crtani film Pokojo, crtani film Jutarwi program Ogi i `ohari, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera Kulinarski {ou Stol za 4 Info Top 10 Distrikt, serija Dejana tok {ou

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 10.00
Глас Српске

Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net Farma

~etvrtak, 3. jun

GLAS PLUS 6. i 7.29. 5 - 4. 6. 2010. 219 decembar 2008.

NOVA

3.20

Xentlmenski sporazum

Rusija `eli da otkupi vojni nanotehnolo{ki “draguq“ preko francuske tajne slu`be. Viktor pristaje da u~estvuje u razmjeni jedino ako u svemu u~estvuje i biv{i francuski diplomata kome on potpuno vjeruje - Fransoa de la Kon{e. Kastiqac pristaje da slu`i narodu. Viktor Zilenko mora predati ~ip i {ifru ra~una na kojem se nalazi 25 miliona dolara. Uloge: Kristian Klavie, Daniel Autil, Xenifer Saunders, Xon Kliz, Ivan Franek Re`ija: Vinsent de Brus
19.40 20.00 21.50 22.00 22.50 23.40 Garfild i prijateqi, crtani film FILM Farma smijeha Vijesti Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija Sedam razdobqa roka Posebna jedinica, serija 13.00 14.00 14.05 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.40 3.00 Svijet na dlanu Novosti Crno na bijelo Novosti FILM Progon Svijet na dlanu Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Puls Pregled dana FILM Optimisti Astro~et Satelitski program 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.40 0.00 0.30 1.40 Vijesti Sve o `ivotiwama FILM Na tragu pra~ovjeka Vijesti Stawe nacije Otvorena vrata, serija Sve o `ivotiwama Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Otvorena vrata, serija FILM Predve~erje Vijesti Re`i me, serija Indija, serija Info

NOVA TV
6.10 7.00 7.40 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 17.40 18.30 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 23.20 0.20 0.50 1.20 2.20 3.20 4.50 5.10 5.40 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Najboqe godine, serija Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Upitnik Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Najboqe godine, serija Farma Provjereno Vijesti Nestali, serija Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija Post mortem, serija Ezo TV FILM Xentlmenski sporazum Sajnfeld, serija Bra~ne vode, serija In magazin

2000
HRT 2

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 16.40 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 4.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Zemqa izvor `ivota Dok. program Hrana i vino Scena Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Stav Novosti
FILM

BEL
7.30 8.00 10.00 10.10 10.30 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 15.00 15.30 16.00 16.20 16.30 17.10 18.00 18.30 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 22 ~asa Jutarwi program Vijesti Afrika od vrha do dna Svijet divqine Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma Mobile Play Now
FILM

Farma smijeha

Endi Farmer uspje{ni je spor- kako bi u idili~noj prirodi tski novinar koji je shvatio da daleko od gradske vreve napoje pravi trenutak da promijeni kon zapo~eo rad na svom rosvoju `ivotnu i profesionalnu manu. Iako sre}ni i uzbu|eni zbog selidbe, Endi i Elizabet svakodnevicu. Zato sa supruve} pri dolasku na farmu upagom Elizabet kupi farmu u dnu u nevoqe. Vermontu te se na wu preseli Uloge: ^evi ^ejs, Medolin Smit, Xozef Maher, Xek Gilpin, Bred Saliven Re`ija: Xorx Roj Hil

RTL
6.50 7.10 7.30 7.50 10.10 11.00 12.00 12.20 13.10 14.00 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 21.00 22.40 23.40 23.50 0.50 1.20 2.00 2.40 Mifi, crtani film Looney Tunes, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Kobra 11, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Mjesto zlo~ina: Majami, serija Uvod u anatomiju, serija Doma}ice, serija Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija ^venk {ou Mentalist, serija Put osvete, serija Zaboravqeni slu~aj, serija

Astrologija Vijesti
FILM

RTS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.40 15.10 15.20 16.00 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.10 21.20 22.20 22.40 0.30 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Zak i Kodi, serija Pozitivna geografija Put do Svjetskog prvenstva Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad ugoditi, serija Odgovorite qudima Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis Tomica i prijateqi, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Put do Svjetskog prvenstva Upitnik Dnevnik Po{teno Dokumentarni ~etvrtak Dnevnik FILM Skriveno Hanka Paldum

Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile Biqana za vas Zdravologija Bel dan Puls grada Koale, crtani film Korijeni Ekonomika Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Afrika od vrha do dna

1500
HRT 1

Sedam nevjesta za sedmoricu bra}e

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 23.00 0.00 0.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Otvoreno re~eno Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti Higijena `ivota Vijesti Ve~e uz radio, doma}a zabavna muzika Hronika dana Melodije zvu~nih boja Oaza Pono}ne vijesti No}ni program

Kad se jednog qetnog dana 1850. godine iz svoje planinske brvnare spusti u zaba~eni brdski gradi} u Oregonu, markantni Adam Pontipi shvati da je krajwi trenutak da sebi prona|e suprugu. Nakon {to baci oko na nekoliko gradskih djevojaka, Adam zakqu~i da je atraktivna Mili, energi~na kuvarica i sprema~ica u mjesnom restoranu, idealna djevojka za wega. Prilazi djevojci i bez okoli{awa je zapita ho}e li da se uda za wega, te se iznenadi kad mu zbuwena Mili odgovori potvrdno. Uloge: Hauard Kil, Xejn Pauel, Xef Ri~ards, Ras Tamblin Re`ija: Stenli Donen

2300
PINK BH

Kung fu fudbal

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 Jutarwi program FILM Orlovi rano lete Novosti Svijet na dlanu Stil Novosti Sponzoru{e, serija

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top{op Indija, serija

Film govori o mladom junaku fudbala koga uni{tava wegov suparnik. Dvadeset godina kasnije, on kona~no dobija priliku da poravna ra~une s bandom nevaqalaca kao i da povrati izgubqenu umjetnost [aolina. [est prija{wih [aolin monaha, prijateqa koji su u mladosti postali kung fu treneri ponovo }e se okupiti i primijeniti svoje mo}ne talente na novu igru najva`niju sporednu stvar na svijetu. Uloge: Stiven ^ou, Viki Zao, Man Tat Ng Re`ija: Stiven ^ou

8 6. i 7. decembar 2009. GLAS PLUS
22 29.5 - 4.6. 2010.

Глас Српске

program

TV

ATV

13.00

OBN

21.10

Ameri~ki ninxa
Xo Armstrong, osobewak koji ne po{tuje ni{ta osim borila~kih vje{tina, na|e se u ameri~koj bazi na Filipinima, nakon {to mu sudija ponudi da bira izme|u zatvora i prikqu~ivawa vojsci. Tokom jedne od wegovih prvih misija wegov vod je napadnut. On spasava Patriciju, k}erku pukovnika baze. Ipak, ostatak voda gine, {to wegove nadre|ene dovodi do zakqu~ka da je Xo ili djelovao u dosluhu s napada~ima ili da je potpuno nesposoban. Uloge: Majkl Dadikof, Stiv Xems, Xudi Aronson Re`ija: Sem Firstenberg

Potra`i odgovor
Uloge tinejxerki sjajno pristaju Lindzi Lohan i u wima se ova glumica sjajno snalazi. U filmu “Potra`i odgovor“ Lindzi je privilegovana dvanaestogodi{wakiwa Leksi, koja je cijeli `ivot provela u elitnom i bogatom dru{tvu, na Menhetnu. Radi kao novinarka za {kolske novine i ima svoju tra~ kolumnu. Kada wena profesorica nestane, Leksi i wen prijateq Xek, tvrdoglavi kolega s posla, pretvaraju se u istra`iteqe i poku{avaju razotkriti mistriju nestanka i spasiti profesoricu. Uloge: Lindzi Lohan, Bag Hol, Ian Gomez, Brenda Song Re`ija: Megi Grinvold
16.50 17.00 17.30 18.10 18.50 19.10 20.00 21.10 23.00 0.30 3.10 Info Skrivena kamera Odred za ~isto}u [mekeri u kuhiwi Info Ekskluziv OBN Star Model FILM Potra`i odgovor Crveni tepih OBN Star Model Fudbal 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 20.00 Tehnologija danas Ovo je Srbija Pokretna pro{lost Kao mjehur od sapunice Ko{arka Odbojka: Srbija - Kina 21.40 Tabloid, serija 22.30 Rezervisano vrijeme 0.00 Sterijino pozorje 0.20 Koncert Radeta Radivojevi}a 1.30 Tehnologija danas 2.00 Trezor 3.00 Ko{arka 4.20 Odbojka: Srbija - Kina 5.30 Lov i ribolov

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 14.00 14.30 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 23.30 0.30 1.00 2.30 4.00 Info Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Pop sikret, crtani film Gamboce Bajke Paso{ za Ju`nu Ameriku Magazin Vijesti U fokusu @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Zoopis Largo, serija Manastiri Fru{ke gore Vijesti Tito - crveno i crno Evropska unija i mi Srpska danas Dolina sunca, serija TV Bingo Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Intervju Pjesma Mediterana, prenos Lepo vreme za mlad gra{ak, Puri{a FILM On, dok. film FILM Trube Draga~eva, dok. film FILM Vizija ubistva FILM Qubav ubija FILM Nepoznati u ogledalu

10.00 11.00 12.00 12.10 13.30 13.40 13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 17.00 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 22.30 0.30 2.30 2.40 2.50 3.00 4.30 6.30

Farma ^ini, serija Info Paparaco potjera Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Info Farma Anali, serija Info Qubav je vje~na, serija Farma Info Seks i selo, serija ^ini, serija Farma Grand {ou Farma FILM Svi kraqevi qudi Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Grand {ou
FILM

RTS 1
6.00 6.05 8.00 8.10 9.00 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 14.00 15.00 15.05 15.50 15.55 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 22.05 23.00 23.05 0.00 0.20 1.00 2.50 3.00 4.00 4.30 Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Jesen sti`e duwo moja, serija Vijesti Razglednica Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Ono na{e {to nekad beja{e, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vrijeme je za bebe SAT Vijesti TV lica Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija Visoki napon Vijesti Da mo`da ne Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik [erif, serija FILM Na pu~ini Vijesti Da mo`da ne Oko Razglednica

HRT 1
6.20 7.00 9.00 9.50 10.10 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.30 15.00 16.40 18.20 18.30 19.30 20.10 21.00 22.40 23.30 0.20 1.00 1.40 3.40 4.30 5.20 6.00 Inside Offside Dobro jutro Hrvatska Dolina sunca, serija Vijesti Lion - raskrsnica Evrope Opra {ou Dnevnik Moj grijeh, serija Mekleodove k}erke, serija Vijesti Inside Offside Serija Hrvatska u`ivo Kod Ane Dolina sunca, serija Dnevnik Tito FILM Moram spavat an|ele Lica nacije Dnevnik Dobre namjere, serija Zvjezdane staze, serija FILM Mo}ni Mahouni Pet zvjezdica, serija Lion - raskrsnica Evrope Opra {ou Moj grijeh, serija

Xuboks

BHT 1
7.00 9.00 9.30 9.35 9.40 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.10 12.40 12.50 16.40 17.30 18.50 18.55 19.00 19.30 20.00 22.00 22.10 23.00 1.00 2.40 Dobro jutro Mumijevi, crtani film Be Ha Te bebe Mini {kola Sander, drama Vijesti Qubavna oluja, serija Moja mala kuhiwa Ples `ivota, serija Vijesti Put u Saharu Mostarsko proqe}e Tenis Ples `ivota, serija Kona~no petak Frenderi, crtani film Moj prvi izbor Dnevnik Godine prolaze, serija FILM Dan in Real Life Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija FILM Tri dolara FILM Dan in Real Life Kona~no petak

ATV
7.00 8.20 8.50 9.00 9.30 9.35 10.00 10.20 10.50 11.10 11.50 12.00 13.00 15.00 16.00 16.20 17.50 18.20 19.00 19.40 19.50 21.30 22.00 23.30 0.30 Ple{i ple{i, serija Ben Ten, crtani film Vijesti Bajkeri s Marsa, crtani film Pokojo, crtani film Jagodica Bobica, crtani film Aladin, crtani film Vinks, crtani film Vinks, crtani film Spektakularni Spajdermen, crtani film Vijesti Ple{i ple{i, serija FILM Ameri~ki ninxa V.I.P., serija Vijesti Moje drage kom{ije, serija Kulinarski letopisi Dokumentarni program Vijesti Muzika Amplituda Potraga Moje drage kom{ije, serija Nijemi svjedok, serija Zauvijek susjedi, serija

HRT 2
6.40 7.00 7.40 8.10 @derowa, crtani film Crtani film TV vrti} Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film Dvorac igra~aka, serija Daleko od doma, serija Zabavni program Sjednica Hrvatskog sabora Serija Serija Pet zvjezdica, serija Kod Ane Nau~na petica Ekologija Glas domovine Put do Ju`ne Afrike Zvjezdane staze, serija Ima{ signal Happy Hour, serija Xoni Bravo, crtani film Garfild, crtani film ^arolija, serija Mu{karci na stablima, serija Vijesti

OBN
Transformeri, crtani film Dora istra`uje, crtani film Krsti}-kru`i} Super Bili, crtani film Pokojo, crtani film Jutarwi program Ajronmen, crtani film Udri mu{ki OBN Star Model Skrivena kamera Odred za ~isto}u [mekeri u kuhiwi Info Top 10 Telering Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 15.40 Ekskluziv 16.20 Kraq Kvinsa, serija 6.10 6.40 7.00 7.10 7.20 7.30 8.30 9.00 10.00 10.20 10.40 11.20 11.50 12.30 13.30 14.30 5.30 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.20 9.00 9.20 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.20 14.40 15.00

RTS 2
Koncert za dobro jutro U zdravom tijelu Kuvati srcem Gomboce, serija Zverilija, crtani film Pepa prase, crtani film Vje~ni sjaj djetiwstva Znakopis Razglednice Kontekst Aktuelno @ivot i standardi Dosije Muzika Trezor Vje~ni sjaj djetiwstva Znakopis Razglednice Lov i ribolov

PINK BH
6.20 6.30 6.40 7.00 8.00 9.00 Sarajevo na liniji Mejd in Bawa Luka Sportisimo Anali, serija Qubav je vje~na, serija BH net

Глас Српске

8.20 9.00 9.20 10.00 13.30 13.50 14.10 14.50 15.10 15.40 16.10 16.40 17.10 18.00 18.50 19.10 19.40 20.00 21.00 21.40

petak, 4. jun

GLAS PLUS 6. i 7. decembar 2010. 239 2008. 29.5 - 4.6.

NOVA

22.20

Tajni prozor
Iako bi trebao sjedjeti za ra~unarom i pisati novu kwigu ili barem {etati sa psom oko jezera nedaleko od svoje kolibe, uspje{an pisac Mort Reini uglavnom provodi vrijeme spavaju}i na svom omiqenom kau~u i po 16 sati na dan. Usred je bolnog razvoda koji se zakomplikovao i postao neugodan. Razvod ga je potpuno li{io energije i kreativnosti ostaviv{i ga na milost mentalne blokade toliko sna`ne da nije u stawu sastaviti ni jednostavnu re~enicu. Tada, kada stvari naizgled ne mogu biti gore, psihoti~ni neznanac po imenu Xon [uter pojavquje se na wegovom pragu optu`uju}i Reinija da mu je ukrao pri~u te zahtijevaju}i nadoknadu. Prisiqen na zagonetnu igru ma~ke i mi{a, Reini otkriva da posjeduje daleko vi{e odlu~nosti i voqe nego {to je ikada zami{qao. Uloge: Xoni Dep, Xon Turturo, Marija Belo, Timoti Haton Re`ija: Dejvid Kep
22.00 Sud i kazna, serija 23.50 [ansonfest 19.30 20.00 21.00 22.30 23.00 0.30 3.00 Monitor Sponzoru{e, serija Folk talenti Renomea Pregled dana Svijet Renomea Astro~et Satelitski program 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 0.00 0.30 1.30 Sve o `ivotiwama Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Otvorena vrata, serija FILM Putovawe carskog pingvina Vijesti Re`i me, serija Indija, serija Info

030
PINK BH

NOVA TV
6.10 7.00 7.40 8.00 8.10 10.10 11.10 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 17.40 18.30 19.10 20.00 22.20 0.10 2.00 3.00 4.40 Na{i najboqi dani, serija Xeki ^en, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Bumba, crtani film Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija In magazin Farma Provjereno Odavde do vje~nosti, serija Magi~na privla~nost, serija Vijesti Upitnik Na{a mala klinika, serija In magazin Dnevnik Farma FILM Tajni prozor FILM Teksa{ki renxeri Ezo TV FILM Pod za{titom In magazin

Svi kraqevi qudi
mo}i ga vodi na put korupcije, Vili Stark zapo~iwe svoju pola`i i izdaje. Starks se okruliti~ku karijeru kao ~ovjek iz `uje pametnim qudima koji naroda sa `eqom da ne{to imaju dobre veze, ali oni su promijeni naboqe za siromasamo jo{ jedno sredstvo za put {ne porodice u svojoj dru{do vrha. tvenoj zajednici. Ali, ukus Uloge: [on Pen, Xad Lou, Entoni Hopkins Re`ija: Stiven Zeilian

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.30 15.00 15.05 16.00 16.30 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 3.00 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Stav Autovizija Hrana i vino TV ordinacija Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Turizam plus Novosti
FILM

Bel
7.30 8.00 10.00 10.10 10.30 11.00 12.00 12.20 12.30 12.40 12.50 13.00 13.30 14.20 15.00 15.30 16.00 16.20 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.20 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 23.35 22 ~asa Jutarwi program Vijesti Afrika od vrha do dna Svijet divqine Qubav sa neprijateqem, serija Vijesti [areni kuvar Moja farma Mobile Play Now Korijeni Trend Setter Ekonomika Vijesti [areni kuvar Play Now Mobile Bonaventura U na{em ataru Bel dan TV Liberti Koale, crtani film Ulagawe u obrazovawe Bel tribina Qubav sa neprijateqem, serija 22 ~asa Lo{e djevojke, serija Seksi skrivena kamera Afrika od vrha do dna

Pod za{titom
Dru Barimor glumi Tin340 sel Harvi, djevojku ~ija NOVA je sestra Pamela stradala za vrijeme baletske probe. Istragu wene smrti preuzima detektiv Xo Garvi koji je primoran dru`iti se sa sebi~nom, razma`enom Tinsel koja se jo{ uz to na{la na piku nekog manijaka. Garvi je prije nekoliko godina izgubio `enu i k}erku u saobra}ajnoj nesre}i izazvanoj od strane pijanog voza~a. Da je `iva wegova bi k}erka bila Tinselinih godina {to dolazi do izra`aja u Garvijevom odnosu sa wom. Uloge: Kris Kristoferson, Dru Barimor, Martin Landau Re`ija: Ri~ard Danus

RTL
6.50 7.10 7.30 7.50 10.10 11.00 12.00 12.20 13.10 14.00 15.40 16.30 17.00 17.20 17.50 18.30 18.50 19.00 20.00 22.20 23.10 23.50 1.30 1.40 3.40 Mifi, crtani film Looney Tunes, crtani film Joho i prijateqi, crtani film Ritam zona Bibin svijet, serija Kobra 11, serija Magazin Ve~era za pet Najqep{i urok, serija Drugo lice, serija Kobra 11, serija Kraq Kvinsa, serija Pod istim krovom, serija Rejmond, serija Bibin svijet, serija Vijesti Magazin Ve~era za pet Hrvatska tra`i zvijezdu FILM Dreamgirls Hrvatska tra`i zvijezdu Film - nastavak Vijesti FILM Simone Astro {ou

Astrologija Vijesti Film No}ni program RTS

FTV
7.00 9.00 9.05 10.00 10.30 11.00 12.00 12.10 13.00 13.50 15.10 15.20 16.10 16.40 16.50 17.00 17.20 18.10 19.00 19.30 20.00 21.20 22.00 23.40 0.00 Dobro jutro Vijesti Slatka tajna, serija Zak i Kodi, serija Pozitivna geografija Put do Svjetskog prvenstva Dnevnik Dolina sunca, serija Kauboju nikad ugoditi, serija Po{teno Vijesti Slatka tajna, serija Viza za budu}nost, serija Milan i Enis [oni i wegovo stado, crtani film Federacija danas Dolina sunca, serija Put do Svjetskog prvenstva Upitnik Dnevnik TV Bingo {ou Lud zbuwen normalan, serija FILM @ikina dinastija 2 Dnevnik FILM Glas nevinih

Simone

140
RTL

RADIO RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti U ritmu dana Vijesti Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Argumenti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike Vijesti Kultura u ogledalu Vijesti Ve~e uz radio Hronika dana Rok portret Pono}ne vijesti Higijena `ivota No}ni program

BN
6.30 8.40 9.10 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 15.30 16.00 16.10 17.10 18.00 18.20 19.00 Jutarwi program Vodena planeta Svijet na dlanu Novosti Svijet na dlanu Bulevar Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti Puls Objektivom kroz Semberiju Novosti Pad u raj, film Svijet na dlanu Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{

B 92
6.00 10.00 10.30 11.20 11.50 13.00 13.30 14.00 16.00 16.30 17.00 Jutarwi program Vijesti Sve }e biti dobro, serija Top{op Indija, serija Vijesti Sve o `ivotiwama FILM Predve~erje Vijesti Stawe nacije Otvorena vrata, serija

20.00 20.05 21.00 21.05 22.00 22.10 0.00 0.10 1.00

Viktor Taranski biv{a je velika rediteqska zvijezda, nekada ~ak i nominovan za Oskara, kojem karijera posqedwih nekoliko godina ide samo prema doqe, i koji izgubi i posqedwu {ansu za veliki povratak kada temperamentna glumica wegovog budu}eg filma jednog dana samo napusti filmski set. Ubrzo se s rje{ewem pojavquje kompjuterski genijalac Henk Aleno, stvoriteq potpuno uvjerqive digitalne glumice. Simone je san svakog rediteqa: nikada ne}e ostarjeti, nikada se ne}e udebqati, nikada ne}e morati u kliniku za odvikavawe, nikada ne}e trebati menaxera ni gurua, nikada ne}e tra`iti ve}u prikolicu, nikada ne}e imati problema s golotiwom. Mo`e li i{ta po}i po zlu? Uloge: Al Pa}ino, Ketrin Kiner, Xej Mor, Vinona Rajder Re`ija: Endrju Nikol

FILMSKA KARIJERA

Uve Bol

Ako i nije genijalni rediteq, Bol je majstor samoreklame, uvijek ima ideje kako da privu~e pa`wu medija. Tako je nedavno organizovao i aukciju na kojoj se mogla kupiti uloga u wegovom filmu, ali rezultat je bio uobi~ajeno porazan - niko se nije javio
Dr Uve Bol (1965), ekspert za puno akcije koja poku{ava biti da film i televiziju, ulo`io je puno bude {to spektakularnija. Bler Erikson, koji je sara|ivao godina truda i jo{ vi{e novaca da postane - najgori rediteq svih vre- s Bolom na pisawu scenarija za “Sam u tami“, po`alio se da Bol mena. Iako snima akcione filmove, krade ideje iz drugih filmova i u bavi se boksom i izgleda kao razbi- scenario stavqa stvari koje se ne ja~, rediteq Uve Bol je intelektu- uklapaju u wega. Bol ima svoju estealac. Zloglasni filma{ ne samo da tiku, koja ukqu~uje jurwave automoje poha|ao vi{e studija, nego je i bila i scene borbi, koje ubacuje i doktorirao kwi`evnost, zbog ~ega kad nisu u scenariju, i to pod {ise u raznim porukama i dopisima from “pretjerana akcija“. potpisuje kao dr Uve Bol. Svoju Iako se zaista stalno trudi da qubav prema filmu pokazivao je snima {to vi{e filmova sa {to ve} u mladim danima, kada je sni- ve}im buyetom, rezultati su redomio brojna kratkometra`na djela, a vno porazni. “Bloodrayne“ je tako zatim je na fakultetu u Minhenu i ko{tala 25 miliona dolara a zaraBe~u poha|ao i filmsku re`iju, dila ta~no desetinu tog buyeta, mada }e zlobnici re}i da se to ba{ “Alone in the Dark“ te`io je 20 a i ne vidi. Wegova disertacija bavi nadoknadio samo pet miliona dose televizijskim serijama i teori- lara. Neko mora biti kriv za slab jom `anra, tako da dr Bol ima dokaz komercijalan uspjeh filmova, pa Bol optu`uje distribucijsku komda je ekspert za film i televiziju. A {ta je s praksom na filmu? paniju "Romar", koji su uz kriti~aE, pa tu Bol ima specifi~ne rezul- re i vlasnike bioskopa, jedni od tate – iako dosta snima i radi, do- de`urnih krivaca za Bolove neus`ivqava ta kve pjehe. Wegovi filmovi uvijek komercijalne i krise nalaze blizu dna liste, ti~arske neuspjehe bilo po glasovima publike, da ga nazivaju “najbilo po mi{qewu kritiNajgori gorim rediteqem ~a ra. Na lis ti IM DB-a rediteq sv svih vre me na“, wegovi filmovi su redoih “majstorom gre{avno na listama 100 najgovremena ka“, “An ti hris re ocijewenih filmova tom“ i “kaznom za ("Blood Rayne" 97., "Alone in gle da oce“. Ukrat ko, the Dark" 44., "House of the Dekro~i stazama Eda Vuda – ad" 25.). iz poraza u poraz ide do kona~ne leIpak, nekim wegovim filmovima se zna i posre}iti. Triler s gende. Wegov prvi film bila je kome- ele men ti ma ti nejyer ske dra me, dija “German Fried Movie“, koju ju “Heart of America“ (2003.) bazira se napisao i re`irao s producentom na pokoqu u {koli u Kolumbineu, i Frenkom Lustigom. Film na IM- smatra se najozbiqnijim Bolovim DB-u ima prosje~nu ocjenu od 1,3, pa radom. Legendarni autor o~ajnih mo`emo re}i da je ve} s tim fil- filmova dobio je odli~ne kritike mom Bol po~eo graditi “ugled“ naj- i za “Postal“ iz 2007., koji je proglago reg od naj go rih. Bol }e kroz {en i urnebesnom komedijom u stici je lu svo ju ka ri je ru sni ma ti lu bra}e Fareli. Ova komedija s “{undovske filmove“ iz `anrova Bin La de nom o~i to i ni je za kao {to su: akcioni, triler, ratni mi{qena kao film za qubiteqe i fantazi SF, ali u posqedwe vri- dobrog ukusa, uostalom {ta re}i o jeme se specijalizovao za ekraniza- redatequ koji taj film promovi{e cije video igara (“Blood Rayne“, majicom s natpisom “Ovu majicu “Alone in the Dark“, “House of the De- smo finansirali s nacisti~kim ad“). I ba{ kao i u igricama, i u zlatom“. wegovim filmovima je suvi{no Ipak, ostaje na ratnoj nozi s uop{te prepri~avati radwu – hra- kriti~arima, koji se naprosto nabri junak (obi~no Majkl Pare) ili dme}u koji }e `e{}e kritikovati seksi junakiwa (npr. Kristana Lo- wegov film. On im ne ostaje duken) bore se protiv vampira, ~udo- `an, naziva ih “retardiranim“ i vi{ta i ostalih zlo~inaca, a sve uz “glupim“, a smislio je i ma{tovitu

osvetu. Godine 2006. je objavio takmi~ewe na koje su pozvani oni kriti~ari koji su napisali bar dvije potpuno negativne kritike nekom od wegovih filmova. “Dobitnici“ su dobili {ansu za boks– me~ s wim. Ka sni je su se ne ki kriti~ari `alili da iz poziva nije bilo jasno da }e me~ biti pravi, ali Uve je u svakom slu~aju iskoristio {ansu i - prebio nekoliko kriti~ara. Ako i nije genijalni rediteq, Bol je majstor samoreklame, uvijek ima ideje kako privu}i pa`wu medija. Tako je nedavno organizovao i aukciju na kojoj se moglo kupiti ulogu u wegovom filmu, ali rezultat je bio uobi~ajeno porazan - niko se nije javio. Bol mo`da radi katastrofalne filmove, ali producentske sposobnosti su mu neosporne. Na op{te

zgra`avawe protivnika nikako ne odustaje od snimawa, i uporno pronalazi sredstva za prili~no skupe filmove, u kojima glume i zvijezde kao {to su: Kristian Slejter, Tara Rid, Yejson Stejtem, Lili Sobieski, Rej Liota, Kler Forlani, Bert Rejnolds te sir Ben Kingzli, kojem je jedan kriti~ar preporu~io da poslije nastupa kod Bola – vrati Oska ra. I dok Ame ri kan ci finansiraju filmove preko velikih studija, Bol to ~ini preko svoje filmske ku}e, Boll KG, koju je osnovao 2000. U me|uvremenu je stekao podosta iskustva u produkciji, pa je napisao i kwigu “Kako snimati filmove u Wema~koj“. Tajna Bolovog producentskog uspjeha dijelom le`i u wema~koj podr{ci doma}im filmovima i autorima. Naime, ako se investira u filmsku produkciju u Wema~koj,

vlada vrati 50 odsto novaca, a sva sredstava ulo`ena u film ra~unaju se kao odbitak od poreza. Zato mo`da svi Bolovi filmovi i mogu propasti, ne nadoknadiv{i ni pola prora~una, ali Bol i daqe snima sa smi je {kom. For mu lom iz ~uvenog filma “Producenti“ ipak funkcioni{e: [to vi{e propalih filmova snimi{ – to si uspje{niji? Bol jo{ uvijek ima jednog asa u rukavu, snimi li vlastitu autobiografiju - mo`e biti siguran da ima hit.

Izabrana filmografija:
Sam u tami An|eli ne spavaju ovdje Ku}a mrtvih