www.glassrpske.

com

Utorak
1. jun 2010.

Broj 12.223 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

BIZNIS

Federacija BiH nije ispunila postavqene uslove MMF-a
странa 12

DRU[TVO

Zabraweno raspolagawe imovinom Urbanisti~kog zavoda RS
странa 6

DRU[TVO

[irom RS poplavqene ku}e, saobra}aj u prekidu
странa 6

PREDSJEDNIK CRNE GORE SA ZVANI^NICIMA SRPSKE
FOTO: A. ^AVI]

Umjesto da obavqa ambasadorske du`nosti mjesecima brani ratnog zlo~inca

u ambasadi u Kanberi

странa 2

Arnaut za ambasadora u Australiji imenovan 9. septembra 2009. godine. U decembru dobio agreman od Novog Zelanda, a u januaru i od Australije. U ambasadi u Kanberi jedan diplomata ve} dvije godine zbog Arnauta ne mo`e da ode ni na godi{wi

Filip Vujanovi} i Milorad Dodik

Narodno pozori{te RS

Bawaluka

SRPSKA I CRNA GORA SPREMNE NA SARADWU
Crna Gora uva`ava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, weno entitetsko ure|ewe, ravnopravnost i konstitutivnost tri naroda, rekao Vujanovi} Radmanovi} rekao da su ~lanstvo u EU i NATO zajedni~ke spoqnopoliti~ke teme BiH i Crne Gore, na kojima se mogu ostvarivati me|usobna podr{ka i razmjewivati iskustva

Uhap{en Slavi{a ]ulum

Ve~eras po~iwe Teatar fest
странa 26 странa 15

странa 3

Milorad Pupovac, potpredsjednik SDSS-a i saborski zastupnik u Hrvatskoj

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} po povratku u Zagreb

Posjeta Srpskoj pun pogodak

FOTO: AGENCIJE

Ivo Josipovi} u Bawaluci

O~ekujem od Dodika da }e izvr{iti sve {to je obe}ao, ali isto tako pozivam i hrvatsku Vladu da se u to ukqu~i, jer }e se samo tako iskoristiti prilika koju imamo, kazao Josipovi}

Dodik u~inio veliku stvar za svoj narod i cijelu regiju
странa 5

странa 4

2 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Beograd

Otkazao sam gostoprimstvo hrvatskom predsjedniku Ivi Josipovi}u kada sam saznao da }e on polo`iti vijence na strati{tu srpskim civilima u Sijekovcu kod Broda. Fra Mirko Filipovi}, gvardijan samostana Plehan

Tadi} i Cvetkovi} u Bawaluci 8. juna
BEOGRAD - Sastanak Savjeta za sprovo|ewe Sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama izme|u Republike Srpske i Srbije trebalo bi da se odr`i u Bawaluci u utorak, 8. juna, saznaje “Glas Srpske“. Sastanku Savjeta prisustvova}e predsjednik i premijer Srbije Boris Tadi} i Mirko Cvetkovi}, kao i predsjednik i premijer RS Rajko Kuzmanovi} i Milorad Dodik. Kuzmanovi} je nedavno najavio da }e u Bawaluci uskoro biti odr`ana sjednica Savjeta za sprovo|ewe Sporazuma o paralelnim vezama. Ocijenio je da su, u kontekstu specijalnih veza, odnosi Srpske i Srbije u usponu i da treba jo{ vi{e raditi na povezivawu i saradwi u oblasti nauke, privrede, energetike i infrastrukture.

Umjesto da obavqa ambasadorske du`nosti mjesecima brani ratnog zlo~inca

Milorad @ivkovi}

Pri kraju prevodi Dejtonskog sporazuma
SA RA JE VO - Za mje nik Pred sje da va ju }eg Pred sta vni ~kog do ma Par la men ta BiH Milorad @ivkovi} rekao je za “Glas Srpske“ da je prevod Dejtonskog mirovnog spo ra zu ma na srpski je zik ve} zavr{en. - Trenutno je u toku prevod ovog najvi{eg akta u BiH na druga dva slu`bena jezika u BiH, hrvatski i bo{wa~ki. O~ekujemo da }e prevod biti za vr{en do kra ja ju na, po slije ~ega }e Dejtonski mirovni sporazum biti upu}en u parlamentarnu proceduru, gdje }e biti sve~ano ratifikovan - istakao je @ivkovi}. Dodao je da je sve tro{kove u vezi sa prevodom ovog dokumenta platio poslani~ki klub SNSD-a i da je to poklon BiH od ove stranke. @. D.

Arnaut pravi probleme u ambasadi u Kanberi
Arnaut za ambasadora u Australiji imenovan 9. septembra 2009. godine. U decembru dobio agreman od Novog Zelanda, a u januaru i od Australije. U ambasadi u Kanberi jedan diplomata ve} dvije godine zbog Arnauta ne mo`e da ode ni na godi{wi
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com Damir Arnaut

Sarajevo

Protesti zbog izraelskog napada

SARAJEVO - Savjetnik predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajyi}a za ustavna pitawa Damir Arnaut ve} mjesecima proizvodi organizacione probleme u Ambasadi BiH u Australiji, jer ni devet mjeseci od imenovawa za ambasadora BiH u Kanberi nije preuzeo tu du`nost. Izjavio je to “Glasu Srpske“ {ef kabineta zam-

jenika ministra inostranih poslova BiH @eqko Samaryija dodaju}i da priprema od imenovawa do preuzimawa ambasadorske funkcije u prosjeku traje oko dva mjeseca. - Ne znamo za{to je to u Arnautovom slu~aju ovako. On je za ambasadora u Australiji imenovan 9. septembra 2009. godine. U decembru je dobio agreman od Novog Zelanda, a u januaru ove godine i od Australije. U ambasadi u Kanberi nalazi se jedan diplomata koji je otpravnik

poslova i koji ve} dvije godine ne mo`e da ode ni na godi{wi odmor - ka`e Samaryija.

PRIPREMA od imenovawa do ambasadorske funkcije dva mjeseca
U Ministarstvu inostranih poslova ka`u da ovaj problem treba da rije{i Predsjedni{tvo BiH. ]erka Ejupa Gani}a, kojeg su vlasti Velike Britanije uhapsile 1. marta po optu`nici Tu`ila{tva Srbije za ratni zlo~in po~iwen nad vojnicima JNA u Dobrovoqa~koj ulici u Sarajevu 1992. godine, izjavila je da je “anga`man Damira Arnauta u ovom slu~aju zna~ajno smawio tro{kove, jer je on doprinio preko stotinu sati kvalitetnog advokatskog rada“.

PISMO
Protesti u Sarajevu FOTO: AGENCIJE

SARAJEVO - Vi{e stotina dr`avqana Turske i Palestine koji `ive u BiH, te gra|ana BiH, ju~e je protestovalo u centru Sarajeva zbog napada izraelske mornarice na humanitarni konvoj od {est brodova koji je prevozio pomo} za Gazu. Demonstranti su se kretali Ferhadijom i ulicom Mar{ala Tita, s namjerom da se u 13 ~asova okupe pred zgradom Parlamentarne skup{tine BiH. Nosili su zastave Turske, Palestine i BiH, te uzvikivali parole podr{ke palestinskom narodu i protiv izraelskog pona{awa. Napad izraelske mornarice na konvoj osudio je i predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajyi}. On je zatra`io hitno pokretawe istrage o izraelskom napadu.

Nedavno je i zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Milorad @ivkovi} uputio pismo predsjedavaju}im oba doma australijskog parlamenta. Upozorio ih je na izjave i

istupe Damira Arnauta u BiH i u Velikoj Britaniji u kojima je on na ru`an na~in kritikovao britansko pravosu|e, {to predstavqa kr{ewe normi diplomatije i me|unarodnog prava.

- Anga`man Damira Arnauta, wegovo znawe i konkretni potezi izrazito su doprinijeli snazi na{e odbrane. Arnaut to ne napla}uje nego za svoj rad dobija samo svoju redovnu savjetni~ku platu - rekla je Gani}eva. SDA je u nedjequ sa op{tila da tro{kovi Ga ni}a u Londonu ve} iznose vi{e od dva miliona KM i da je u wihovom nastajawu vjerovatno u~estvovao i Kabinet predsjedavaju}eg Predsjedni{tva. Arnaut ju~e nije odgovarao na telefonske pozive, a ni u Predsjedni{tvu BiH nismo uspjeli do}i do odgovora da li se iz Silajyi}evog kabineta finansira Gani}eva odbrana, niti {ta }e biti preduzeto {to Arnaut mjesecima ne preuzima du`nost ambasadora.

Britanski “Dejli star“ otkrio da je Radislav Krsti} u zatvoru Long Lartin

U zatvoru pored pomo}nika Bin Ladena
LON DON - Bri tan ski dnevni list “Dejli star“ u broju od nedjeqe objavio je vi jest da je ge ne ral Ra di slav Krsti} (62), koga su neda vno u za tvo ru Vej kfild poku{ala da ubiju trojica muslimanskih zatvorenika, pre mje {ten u za tvor Long Lar tin u ko me se na la zi Abu Katada, desna ruka Osame bin Ladena u Evropi. List na vo di da Long Lartin nazivaju “teroristi~kim {tabom“ zbog velikog broja osumwi~enih za terori zam. Me |u wima je Abu Katada, Bin Ladenova desna ruka u Evropi.

www.glassrpske.com
Velika je stvar {to je predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} ispunio svoje obe}awe i odao po~ast i srpskim `rtvama. @ao mi je jedino {to je to izazvalo mnoge negativne komentare u Hrvatskoj. Email: vinko_kosss983@yahoo.com Zabrinuta sam zbog ovolikog broja ubistava u RS u posqedwe vrijeme. Ne znam {ta se to doga|a sa qudima. Mislim da bi psiholozi i sociolozi mogli malo vi{e da se pozabave ovim problemom, da bi se na neki na~in sprije~ile tragedije. Email: marica.pr32@gmail.com

SMJE[TEN pored Abu Katade
“Dejli star“ navodi da je on me|u {est stranih muslimana osumwi~enih za terorizam i ~lanova specijalne jedinice. Izvor lista je rekao da je Krsti }ev slu ~aj “slu~aj iz tigawa u vatru“. - On }e pro ves ti sve vrijeme u Long Lartinu osvr}u}i se preko ramena - naveo je izvor lista. Krsti }ev zet Mla den

\urkovi} za “Glas“ ka`e da prvi put ~uje za tu informaci ju i da je tre ba lo zbog bezbjednosti da ostane tajna gdje se nalazi Krsti}. - U`asnut sam ~iwenicom da je objelodaweno gdje se on na la zi, ti me da je smje {ten kod Bin La de no vog pomo}nika i time da mu je `ivot sada jo{ ugro`eniji - ka`e \urkovi}. Ge ne ral Krsti} bio je komandant Drinskog korpusa Voj ske Re pu bli ke Srpske, a po ha{koj potjernici uhap{en je u decembru

1998. godine. Ha{ki tribunal ga je osudio na 35 godina zatvora.

]elija
General Krsti} pretu~en je i isje~en po licu i vratu u svojoj }eliji u zatvoru Vejkfild koja je bila otvorena za vrijeme doru~ka. Zatvorsku kaznu slu`io je od pro{le godine u britanskom zatvoru Vejkfild u zapadnom Jork{iru u Velikoj Britaniji.

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 3

Jeremi} u~estvuje na konferenciji u Sarajevu
BEOGRAD - Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} u~estvova}e na konferenciji “EU - zapadni Balkan“, koja u srijedu, 2. juna po~iwe u Sarajevu, potvr|eno je Srni u Ministarstvu spoqnih poslova Srbije. Prema najavama ovog ministarstva, Jeremi} }e o svim ostalim detaqima danas dati zvani~nu izjavu. Na konferenciji “EU - zapadni Balkan“ u Sarajevu }e se okupiti 47 delegacija.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi} sa zvani~nicima Republike Srpske

Vijesti
Valentin Incko

RS i Crna Gora spremne na saradwu u svim oblastima
Moja posjeta RS u slu`bi je dobrosusjedskih odnosa i politike Crne Gore prema BiH i RS. To je politika koja uva`ava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, weno entitetsko ure|ewe, ravnopravnost i konstitutivnost tri naroda, rekao Vujanovi}
PI[U: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

U Sarajevu prekretnica za region
BE^ - Ministarski sastanak u Sarajevu mogao bi da ozna~i prekretnicu za odnose u regionu ako u~esnicima po|e za rukom da ve} os tva re ni na pre dak pre tvo re u pra gma ti ~na rje{ewa, naveo je u autorskom tek stu za be ~ki “Standard“ visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. Dodao je da je to {to se EU i zapadni Balkan sastaju u BiH, gdje se ukr{taju narodi i religije, vi{e nego primjereno, prenosi Srna.

BAWALUKA - Odnosi Crne Gore i Republike Srpske su otvoreni i postoji {irok prostor za saradwu u svim oblastima, koja je naro~ito dobra izme|u parlamenata i vlada. Rekao je to ju~e u Bawaluci predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi}. Vujanovi} je u odvojenim susretima raz go va rao sa ~la nom Pred sje dni{tva BiH iz RS Neboj{om Radmanovi}em, predsjednikom Republike Srpske Raj kom Ku zma no vi }em, pred sje dni ci ma Vla de i Na ro dne skup{tine RS Miloradom Dodikom i Igorom Radoji~i}em. Poslije sastanka sa Kuzmanovi}em, Vujanovi} je kazao da je wegova posjeta RS u slu`bi dobrosusjedskih odnosa i politike Crne Gore prema BiH i RS. - To je politika koja uva`ava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, weno entitetsko ure|ewe, ravnopravnost i konstitutivnost tri naroda - rekao je Vujanovi} i dodao da Crna Go ra `e li in te gra ci ono efikasnu BiH, koja }e obezbijediti wene br`e integracije u EU i NATO. Istakao je da bi {to prije trebalo zakqu~iti sporazum o dvojnom dr`avqanstvu, navode}i da je to inte res gra |a na BiH i Crne Go re i izrazio o~ekivawe da }e ubrzo biti uspostavqen sporazum o granici BiH i Crne Gore.

NVO zahtjev EU

Zapadni Balkan prioritet
SA RA JE VO - Po vo dom konferencije pod nazivom “EU - zapadni Balkan“, 471 ne vla di na or ga ni za ci ja uputila je zajedni~ko pismo predsjedniku Savjeta EU, predsjedniku Evropske komisije, vladama zemaqa Uni je i vla da ma svo jih dr`ava u kojem tra`e da zemqe zapadnog Balkana i wihovo ~lanstvo u Uniji postanu najve}i prioritet EU, javila je Srna.

Konferencija za novinare Filipa Vujanovi}a i Rajka Kuzmanovi}a

FOTO: A. ^AVI]

Ku zma no vi} je izra zio za do voqstvo {to izme|u Srpske i Crne Gore nema nikakvih otvorenih pitawa.

IZME\U Srpske i Crne Gore nema otvorenih pitawa
- Zamolio sam predsjednika Vujanovi}a da na sastanku u Sarajevu 2. juna podr`i objektivne stavove, a rije~ je o tome da se ne mogu donositi dokumenti koji bi nas obavezivali u budu}nosti, jer bi dokumenti doneseni

Susret Vujanovi}a i Radmanovi}a

FOTO: G. [URLAN

prije izbora, koji bi obavezivali RS ili BiH, bili dovedeni u pitawe poslije izbora - naglasio je Kuzmanovi}. Radmanovi} je poslije razgovora sa Vujanovi}em rekao da su ~lanstvo u EU i NA TO-u dvi je za je dni ~ke spoqnopoliti~ke teme BiH i Crne Gore, na kojima se mo`e ostvarivati me|usobna podr{ka i razmjewivati iskustva. Poslije sastanka sa premijerom RS Miloradom Dodikom, Vujanovi} je izrazio zadovoqstvo saradwom sa RS. - Razgovarali smo i o potrebi pove zi vawa Srpske i Crne Go re u oblasti kulture i afirmacije turizma. Razgovarali smo o izgradwi pruge ^apqina – Nik{i} koja velikim di je lom tre ba da pro |e kroz RS i {ta je va`no {to mi treba da uradimo da bi se na {to boqi na~in poja~a la di na mi ka rje {a vawa to ga pitawa - naveo je Dodik. U okvi ru raz go vo ra o infrastrukturnoj povezanosti dogovorili su se da sagledaju mogu}nost uvo|ewa komercijalne aviolinije iz Bawaluke prema Tivtu.

Vujanovi} i Radoji~i} ocijenili su da je uspostavqawe svestranih politi~kih, ekonomskih i drugih veza u regionu preduslov daqe stabilizaci je i ne op ho dan ko rak na pu tu evropskih integracija na kome se nalaze sve zemqe regiona. Podr`ali su inicijative za pro{irewe saradwe u drugim oblastima, kao {to su zdravstvo, kultura i zajedni~ko rje{avawe pojedinih infrastrukturnih i energetskih projekata.

Mirna [oja

Ekonomija
Vujanovi} je istakao da izme|u RS, odnosno BiH i Crne Gore, postoje va`ni zajedni~ki projekti. - Veoma me raduje {to se kvalitetno realizuje izgradwa `eqeznice Nik{i} – Fo~a. Nadam da }emo ve} sqede}e godine biti u poziciji da tra`imo investitore za tu prugu rekao je Vujanovi} i dodao da je zahvalan Vladi RS, koja je ulo`ila pet miliona evra u obnavqawe va`ne saobra}ajnice izme|u RS i Crne Gore, puta kroz [}epan Poqe.

Zamjenik direktora policije RS
BAWALU KA - No vi na koju donosi Zakon o policijskim slu`benicima je da se uvodi funkcija zamjenika direktora policije RS, koji se bira, imenuje i ra zrje {a va du `nos ti u skladu sa Zakonom o unutra{wim poslovima, izjavi la je ju ~e u Bawalu ci portparol MUP-a RS Mirna [oja, javila je Srna.

Sarajevo

Kod Pala prona|eno 11 kilograma skanka
SARAJEVO - Slu`benici Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) pretresom vikendice u nasequ Jahorina kod Pala, prona{li su i oduzeli 11,3 kilograma skanka. Droga je bila upakovana u 22 paketa oblijepqena selotejpom, a osim droge prona|ena je i jedna prepravqena poluautomatska pu{ka kalibra 7,62 milimetra - “krate`“ i sedam metaka tog kalibra. Akcija je uslijedila u petak poslije operativnih saznawa da je objekat svojevremeno koristilo lice odranije poznato policiji kao rastura~ droge. G. O.

Optu`nica protiv Risti}a, Linden: Srbi odgovorni Arseni}a i Devi}a za medijski imix
BIHA] - Tu`ila{tvo Un sko-san skog kantona podiglo je optu `ni cu zbog ra tnog zlo~ina protiv Lazara Risti}a, Petra Arseni}a i Predraga Devi}a iz Sanskog Mosta, prenose agencije. Optu`nica ih tereti da su u oktobru 1995. godine u mjestu Kruhari, na podru~ju op{tine Sanski Most, ubili 15 civila Bo{waka. Optu`nicu je potvrdio Kantonalni sud u Biha}u. HAG - Tvrdwu Radovana Karayi}a da su izvje{ta~i u Sarajevu unaprijed dovo|eni na mjesta gdje bi se kasnije dogodio neki incident i da su zbog toga qudi u gradu govorili da kad vide strane novinare, mogu da o~ekuju neko zlo, svjedok Tu`ila{tva Ernaut van Linden je negirao. Linden je ju~e rekao da su Srbi odgovorni za imiy koji su stekli u zapadnim zemqama u toku rata u BiH, javila je Srna. Karayi} je tra`io od Lindena da potvrdi pojavu zloupotrebe novinarskih akreditacija i {verca qudi u toku rata u Sarajevu, ali je svjedok tvrdio da wegova ekipa nikoga nije izvela iz Sarajeva.

Sastanak lidera EPP grupacije
SARAJEVO - Stranka demokratske akcije saop{tila je ju~e da }e se lideri politi~kih stranaka EPP grupacije iz zemaqa jugoisto~ne Evrope 5. juna sastati u Sarajevu. U~esnici sastanka su lideri EPP stranaka iz BiH Sulejman Ti hi}, Mla den Iva ni}, Bo`o Qubi} i Dragan ^ovi}, te stranaka iz Srbije, Makedonije, Slovenije i Hrvatske, prenose agencije.

4 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Komentar dana
Pi{e: Sandra MILETI]

Pravda po Alijagi}ima
Ustavni sud BiH je na plenarnom zasjedawu u petak i subotu odbio zahtjeve za prioritetno rje{avawe zahtjeva za preispitivawe kona~nih i obavezuju}ih odluka, me|u kojima je i presuda u slu~aju “Salih Alijagi} i drugi“. Time }e RS jo{ moraNije Ustavni sud ti da sa~eka na reviziju uzeo u obzir presude, prema kojoj }e bra}i Alijagi} morati pitawe: [ta ako da isplati ukupno oko RS isplati deset miliona maraka vi{emilionsku od{tete i kamata. od{tetu, a kasnije Ustavni sud BiH je se prihvati `alba 30. maja pro{le godine Pravobranila{tva usvojio apelaciju Saliha i Muamera Alijagi} BiH, pa se utvrdi iz Trebiwa, ostaviv{i da Alijagi}i na snazi presudu Okrunemaju pravo na `nog suda donesenu 24. milione i da septembra 2004. godine, moraju da ih vrate? prema kojoj su op{tina Ko }e Srpskoj da Tre biwe i Vla da RS obavezne da na ime mavrati te pare? terijalne {tete Alijagi}ima isplate dodatnih pet miliona maraka. Alijagi}ima je ve} sa kamatama ispla}eno 1,8 miliona maraka, ~ime su izvr{ene prethodna presuda Okru`nog suda Trebiwe i revizija Vrhovnog suda BiH. Republika Srpska tako mora da isplati enormnu od{tetu na osnovu sumwivih tu`bi i presuda. Jer, svi koji su imalo upu}eni u ovaj slu~aj, znaju da su bra}a Alijagi} osumwi~ena da su do vi{emilionske od{tete za, sada ve} ~uvene, “srebrne elektrode“ do{la uz pomo} falsifikovanih dokumenata, {to je predmet posebnog sudskog spora. Da stvar bude jo{ komplikovanija, i od tog je predmeta, koji je, naravno, usko povezan sa ovim prvim, napravqena “igra bez granica“. I to zbog toga {to je Salih Alijagi} izbjegavao da se pojavi u sudu. Sve su te ~iwenice dobro poznate Ustavnom sudu, koji, eto, opet nije htio da se po hitnom postupku pozabavi ovim slu~ajem. Nije sud uzeo u obzir ni pitawe: [ta ako RS isplati vi{emilionsku od{tetu, a kasnije se prihvati `alba Pravobranila{tva BiH, pa se utvrdi da Alijagi}i nemaju pravo na sve te silne milione i da moraju da ih vrate? Ko }e Republici Srpskoj da vrati te pare? Ko }e da odgovara za to ako RS ne budu vra}ene pare? Jer, bra}a Alijagi}i ne `ive u BiH, to znaju svi, pa bi vaqda trebalo da zna i Ustavni sud. Salih Alijagi} dr`avqanin je Hrvatske, dok wegov brat Muamer ima {vedsko dr`avqanstvo, tako da bi odluka o vra}awu para bila potpuno neva`na. Pravobranilac RS Slobodan Raduq istakao je da je svaki sud du`an da sprije~i nastanak {tete koja se kasnije te{ko mo`e nadoknaditi, a da je odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa “predmetom Alijagi}i“ takva da se {teta ne bi mogla nadoknaditi. Za RS ostaje jo{ jedino mogu}nost da se obustavi izvr{ewe presude Okru`nog suda u Trebiwu, po odluci Ustavnog suda iz 30. maja 2009. godine. Da li }e uspjeti da izdejstvuje obustavu i tako bar na neki na~in uspije da sprije~i {tetu, ostaje da se vidi.

Josipovi} sa zvani~nicima RS u {etwi Bawalukom

Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} po povratku u Zagreb

O~ekujem od Dodika da }e izvr{iti sve {to je obe}ao, ali isto tako pozivam i hrvatsku Vladu da se u to ukqu~i jer }e se samo tako iskoristiti prilika koju imamo, kazao Josipovi}
ZAGREB, BAWALUKA Posjeta Republici Srpskoj bila je pun pogodak, a sastanak sa premijerom RS Milo ra dom Do di kom vrlo uspje{an, pogotovo u pogledu {irewa povjerewa i prijateqstva, izja vio je ju ~e predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} na konferenciji za novinare u Zagrebu. Josipovi} je ocijenio da su rezultati razgovora o povratku koje je imao sa Dodikom vrlo afirmativni i pozi ti vni, te is ta kao da o~ekuje da }e dogovoreno biti i izvr{eno. - O~ekujem od Dodika, i nema razloga da u to ne vjerujem, da }e izvr{iti sve {to je obe}ao, ali isto tako pozivam i hrvatsku Vladu da se u to ukqu~i jer }e se samo tako iskoristiti prilika koju ima mo - zakqu~io je Jo sipovi}. Dodao je da su od premijera RS dobijene i garancije da }e obezbijediti bezbjednost povratnika Delegacija i da }e investicije iz Hrvatske u toj U delegaciji Hrvatske su, osim Josipofun kci ji bi ti vi}a, bili potpredsjednik Vlade \ur|a adekvatno tretiAdle{i}, predsjednik Nacionalnog virane, kao i da }e je}a Hrvatskog sabora Vesna Pusi}, posve proceduralslanici u Hrvatskom saboru Milorad ne prepreke biPupovac iz SDSS-a, Igor Dragovan iz ti ot klawane i SDP-a i Ivan Bagari} iz HDZ-a. pojednostavqene. Josipovi} je naglasio da su u tim razgovorima, kao i u ci je lom pro gra mu, u~estvovali najvi{i predstavnici sva tri naroda u BiH i da je odata po~ast svim `rtvama. - Bawaluka je krasna, kao i Bawalu~ani i Bawalu~anke. Do}i }u opet - rekao je u nedjequ uve~e hrvatski predsje dnik Ivo Jo si po vi} na kraju svoje posjete Republici Srpskoj.

Posjeta Republici Srpskoj pun pogodak
predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i}, pre mi jer Mi lo rad Do dik, predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi}, gradona~elnik Bawalu ke Dra goqub Davidovi}. [etwa je uslijedila poslije ve~ere u Administrativnom centru Vlade RS, koju je ~lan Predsjedni{tva BiH iz RS Neboj{a Radmanovi} organizovao za predsjednika Hrvatske. - Dru{tvo je bilo odli~no. Go vo ri li smo o onim lijepim stranama `ivota i onom {to qudi treba da iskuse - rekao je Josipovi}, koji je zva ni ca ma na ve ~e ri zasvirao i na klaviru. Prije toga, Josipovi} se sastao sa bawalu~kim biskupom Frawom Komaricom, sa kojim je razgovarao o onome {ta je crkva u~inila za opstanak Hrvata u RS i BiH.

BAWALUKA je krasna, do}i }u ponovo
Jo si po vi} je po sje tu okon ~ao {etwom cen trom grada, od Administrativnog centra Vlade RS do Robne ku}e “Bos ka“, u ko joj su mu dru{ tvo pra vi li pred sje dnik RS Rajko Kuzmanovi},

Milorad Dodik, predsjednik Vlade Republike Srpske

Unutra{wi dogovor prije izmjena Ustava
BAWALUKA - Premijer Srpske Milorad Dodik rekao je ju~e u Bawaluci da parlamentarna procedura za eventual ne pro mje ne Us ta va BiH mo`e biti kori{}ena tek poslije unutra{weg dogovora o odre|enim ustavnim reformama. - BiH ima svoj politi~ki sistem i Ustav, koji mogu da budu mijewani samo prema predvi|enoj proceduri, a koja podrazumijeva da se strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, RS, Federacija BiH i BiH, dogovore o odre|enim reformama. Tek poslije toga mo`e da bude kori{}ena parlamentarna procedura za eventualne ustavne promjene - naglasio je Dodik.

Slobodan Raduq, pravobranilac RS
Svaki sud je du`an da sprije~i nastanak {tete koja se kasnije te{ko mo`e nadoknaditi.

KONFERENCIJA u Sarajevu neformalni skup qudi
Poru~io je da osim ovog, nijedan drugi metod nije primjenqiv u BiH i da nije dobro nametawe rje{ewa “sa strane“. On je rekao novinarima da je unutra{wi dogovor, a ne pritisak i nametawe rje{ewa, nedvosmislena poruka svih koji se u posqedwe vrijeme bave pitawima BiH. Dodik je dodao da od konferencije “EU - zapadni Bal-

Ustavni sud BiH

Odbio da preispita odluku u “predmetu Alijagi}i“, kojom je RS du`na da bra}i Alijagi} isplati milione maraka.

kan“, koja }e biti odr`ana 2. juna u Sarajevu, o~ekuje da tada bude afirmisan bezvizni re`im za stanovnike BiH i da }e ona biti jedna od najve}ih dostignu}a koja se o~ekuju u ovom trenutku. Dodik je naglasio da uz bezvizni re`im, postoji i potreba afirmisawa daqe regionalne stabilizacije i ubrzavawa evroatlantskih integracija. - U svakom slu~aju, moja o~ekivawa ne mogu biti velika imaju}i u vidu karakter i atmosferu u kojoj se sve to priprema, ali prepustimo to samom sastanku - rekao je Dodik.

Dodao je da je bilo ambicija da bude odr`ana jedna zvani~na konferencija, ali sada je to “jedan neformalni skup qudi, a ne predstavnika dr`ava i vlada kako je to ranije najavqivano“. Naglasiv{i da nije upoznat sa detaqima deklaracije koja bi trebalo da bude donesena na skupu u Sarajevu, Dodik je rekao da sadr`aj ne}e ni biti poznat do samog zavr{etka sastanka. Komentari{u}i pitawe popisa stanovni{tva idu}e godine, Dodik je ponovio da su “predlo`ili na tom planu zakon, svjesni svih problema“ i da }e on biti donesen. V. K.

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 5

povi Dodik Josijedna }eva posjeta vri po{tovawa u~inio veliku stvar za svoj narod i regiju
Dodik za svoju politiku, za sebe i za narod u RS, kao i za BiH i cijelu regiju, za hrvatsko-srpske odnose uradio zaista veliku stvar koju samo treba pretvoriti u niz konkretnih poteza i ne dopustiti da je bilo {ta pokvari, rekao Pupovac
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com FOTO: GLAS SRPSKE

Milorad Pupovac, potpredsjednik SDSS-a i saborski zastupnik u Hrvatskoj

Udru`ewe gra|ana “Grad“

- Mi lo rad Do dik je za svoju politiku, za sebe i za narod u RS, kao i za BiH i ci je lu re gi ju, za hrvat skosrpske odnose uradio zaista veliku stvar koju samo treba pretvoriti u niz konkretnih poteza i ne dopustiti da je bilo {ta pokvari. Rekao je to u intervjuu za “Glas Srpske“ potpredsjednik Sa mos tal ne de mo krat ske srpske stran ke (SDSS) u Hrvatskoj i zastupnik u Saboru Hrvatske Milorad Pupovac, ko ji je u ne djequ u delegaciji sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovi}em posjetio RS. - Dodik je na visoko dodanu loptu Josipovi}a odgovorio vrlo znala~ki - kazao je on. GLAS: Kako gledate na po sje tu prvog hrvat skog predsjednika RS. Ovo je o~igle dno ve li ki zao kret u odnosu na politiku koju je vodio Stjepan Mesi}? PUPOVAC: Josipovi} je umjesto polemike i rasprave o spornim pitawima krenuo od onoga {to ne smije biti sporno. To je priznavawe stradawa qudi, izmirewe, po~etak dijaloga o svemu, pa i onom {to je sporno. Za razliku od Josipovi}a, Mesi} je kretao od spornih stva ri i sa mo produbqivao nesporazume. Jo-

sipovi} se sre}e sa svim narodima i svim wihovim politi ka ma ko je pri hva ta ju demokratski dijalog. Za wega nema nikog suvi{nog, niti unaprijed odba~enog. To je nova filozofija koja je u nedjequ prepoznata i u RS. Za razliku od Mesi}a, koji je te{ko mogao da dobije predstavnike svih naroda, Josipovi} je to uspio. Dobio ih je na mjestima gdje i treba da budu zajedno, na mjestima stradawa i priznavawa odgovornosti u ime budu}nosti. To je politika sinergije nasuprot politici konfronacije. GLAS: Da li ovom posjetom po~iwe druga, konstruktivnija politika Hrvatske prema RS i BiH?

BAWALUKA - Posjeta predsjednika Hrvatske Ive Josipovi}a Republici Srpskoj i odata po~ast srpskim `rtvama u Sijekovcu kod Broda istorijski su doga|aj i potez vrijedan po{tovawa, ocjewuju iz Udru`ewe gra|ana “Grad“ iz Bawaluke. - Zajedni~ka poruka mira i pra{tawa, koju su iz Sijekovca, Kozarca i Bri{eva poslali Josipovi}, predsjednik Srpske Rajko Kuzmanovi}, premijer RS Milorad Dodik i lider SDA Sulejman Tihi}, predstavqa poruku su`ivota, mira i stabilnosti cijelog regiona, poruku kulture mira i dijaloga - istaknuto je u saop{tewu udru`ewa. Udru`ewe “Grad“ pozdravqa i posjetu predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovi}a Republici Srpskoj, kao i predstoje}u posjetu predsjednika i premijera Borisa Tadi}a i Mirka Cvetkovi}a Bawaluci, navode}i da je razgovor i dogovor jedini put u budu}nost i put prema EU.

Igor Radoji~i}

NSRS ~eka da stupi na snagu smjena Simi}a
BAWALUKA - Proceduru izbora i imenovawa sudije Us ta vnog su da BiH iz RS obavqa Narodna skup{tina RS, ali ne }e pre du zi ma ti ni{ta dok u slu`benim glasnicima ne bude objavqena i na snagu ne stupi odluka o razrje{ewu Krstana Simi}a, izja vio je pred sje dnik parlamenta Srpske Igor Radoji~i}. - Nema potpuno jasnih pravi la za tu pro ce du ru. ^ak nije propisano ni da to mora biti konkurs, iako smo to preferirali posqedwi put, {to nije bio slu~aj u nekim ranijim situacijama - rekao je Radoji~i} za Srnu. On je pojasnio da proceduru u NSRS u pravilu vodi Komisija za izbor i imenovawe, ko ja tre ba da oba vi raz go vo re sa pri javqenim kandidatima koji ispuwavaju uslove i da izabrane predlo `i par la men tu, ko ji odluku donosi prostom ve}inom.

PO^ETAK nove hrvatske politike prema BiH
PUPOVAC: Ta~no, ovom posjetom po~iwe se stvarati nova hrvatska politika prema BiH koja }e uva`iti sva tri naroda i entitetske realnosti. Ona }e otvoriti prostor za bazi~no suo~avawe sa stradawima i istovremeno otvori ti pros tor za no vu politiku saradwe. To je po~elo da donosi rezultate i to ne mo`e da ostane bez odjeka u cijeloj regiji. Niko vi{e u BiH ni je de `ur ni kri vac. Sada su svi pozvani i prihva-

Kosor - ^ovi}

Milorad Pupovac

BiH zemqa sva tri konstitutivna naroda
la~ki. Dodik je za svoju politiku i za sebe, za narod u RS, za BiH i ci je lu re gi ju, za hrvatsko-srpske odnose uradio zaista veliku stvar koju je trebalo do~ekati. Sada je ona odra|ena i sada je treba pretvoriti u niz konkretnih poteza i ne dopustiti da je bilo {ta pokvari. GLAS: O~ekujete li sada i poboq{awe situacije u kojoj se nalaze Srbi u Hrvatskoj? PUPOVAC: Sigurno da. Nas je blokirawe saradwe sa BiH i svim wenim dijelovima i narodima ko{talo rje{avawa niza va`nih pitawa. Neka od wih su povratak izbjeglih, posebno onih koji su ostali bez stanarskih prava, kao i onih kojima nije priznat radni sta`. ZAGREB - BiH pripada predstavnicima sva tri konstitutivna naroda, a wena budu}nost mora biti u evroatlantskim integracijama. Ovo su ju~e u Zagrebu konstatovali predsjednik HDZ-a Jadranka Kosor i predsjednik HDZ BiH Dragan ^ovi}, poslije potpisivawa strate{kog sporazuma o partnerstvu i me|usobnoj saradwi. - Iako je dobro ~uti da premijer Republike Srpske Milorad Dodik poziva Hrvate da se vrate u RS, o~ekuju se stvarne aktivnosti koje }e izbjeglim omogu}iti bezbjedan povratak izjavila je Kosorova. Komentari{u}i Josipovi}evu posjetu RS Kosorova je kazala kako pozdravqa sve koji weguju kulturu dijaloga.

}e ni da bu du od go vor ni za ure|ewe odnosa me|u narodima i entitetima. GLAS: Kako vidite odgovor premijera RS Milorada Dodika na ovaj Josipovi}ev politi~ki potez? PUPOVAC: Dodik je na visoko dodanu loptu Josipovi}a odgovorio vrlo, vrlo zna-

SARADWA
GLAS: Josipovi}eva posjeta trebalo bi da poka`e i da odsustvo ekonomske saradwe i nedovoqno zajedni~kih regionalnih projekata ote`ava izlazak iz krize? PUPOVAC: Naravno. I zato je otvorena, javna ponuda premijera Dodika Josipovi}u i poziv na saradwu u nizu konkretnih projekata. Ako Do dik do |e u Hrvat sku i po zo ve Hrvate koji su izbjegli s podru~ja RS, a koji se `ele vratiti, da to u~ine, to }e imati odjeka i na prava Srba u Hrvatskoj i onih koji su izbjegli iz Hrvatske, a sad su u RS. To su nove politike. Josipovi} je u politiku regije unio novu dimenziju raskida s politikom koja je dugo bila prisutna i u Hrvatskoj. Ta politika imala je devizu “sa svima drugima prije nego sa Srbima“. Josipovi} se o~igledno odlu~io za politiku “sa Srbima a ni protiv koga“.

Istekao rok koji je CIK dao politi~kim strankama

CIK-u dostavqene ispravqene prijave
BAWALUKA - Centralna izborna komisija BiH razma tra }e idu }ih da na ispravke koje su im uputile politi~ke stranke iz BiH za u~e{}e na predstoje}im oktobar skim izbo ri ma, na kon {to je CIK u petak odbio prijave 23 stranke zbog uo~enih nepravilnosti u wihovim prijavama. Rok za po dno {ewe is pravki istekao je ju~e, a portpa rol CIK-a Ma ksi da Pi ri} ka za la je “Gla su Srpske“ da }e poslije razmatrawa pris ti glih pri ja va pristupiti ovjeri ovih stranaka i nezavisnih kandidata. Pi ri }e va je do da la da ako stran ke even tu al no ne ispune sve uslove, bi}e ovjerene za izbore za one nivoe vlas ti za ko je ispuwavawu uslove. Jedna od stranaka kojima je CIK u petak odbio prijavu za u~e{}e na izborima 2010. godine je Partija demokratskog progresa Mladena Ivani }a, a ra zlog je neodgovaraju}i naziv stranke na glasa~kom listi}u u pore|ewu sa onim u rje {ewu o upisu u registar politi~ke organizacije.

Jadranka Kosor i Dragan ^ovi}

FOTO: AGENCIJE

ZBOG nepravilnosti CIK odbio prijave 23 stranke
Li der PDP-a Mla den Ivani} rekao je ju~e “Glasu Srpske“ da je, nakon {to je CIK odbio prijavu, ispravio nepravilnosti i poslao onaj naziv stranke koji je i registrovan.

U SzDS Dragana Kalini}a kazali su da su dopunili pri ja vu i po sla li je u CIK, jer im je u petak odbijena prijava s obzirom na to da nisu bili dostavili ta~an naziv stranke, te poslali nepravosna`no rje{ewe o upisu u re gis tar po li ti ~kih organizacija. CIK nije bio ovjerio ni prijave Nove socijalisti~ke partije Zdravka Krsmanovi}a i Saveza za boqu budu}nost Fahrudina Radon~i}a. V. K.

Gherat Khan (13) tu`io je sudu direktorku {kole u Pe{avaru, koja ga je iskqu~ila sa nastave nakon {to se saznalo da se dje~ak `eni 16-godi{wom djevojkom, prenose agencije. Khan poha|a sedmi razred osnovne {kole, a najavio je `enidbu sa svojom 16-godi{wom djevojkom, koju su mu prona{li wegovi ro|aci. Khan je sudu objasnio da mu je otac umro, a majka mu je te{ko bolesna i da je porodica zapala u te{ko}e, poslije ~ega su ~lanovi porodice odlu~ili da prona|u Khanu `enu koja }e pomo}i u ku}anskim poslovima. Direktorka {kole Beatris Xamil, koja je donijela odluku o Khanovom iskqu~ewu, objasnila je svoj postupak strahom da }e dje~ak svoja intimna iskustva u braku dijeliti sa svojim vr{wacima, koji `ive u konzervativnom dru{tvu.

6 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

U Drvar se vratilo najvi{e Srba

Dru{tvo
Na podru~ju Pe{tera u Srbiji

DRVAR - Od svih op{tina u Federaciji BiH, u Drvar se vratilo najvi{e Srba. Me|utim, te{ka ekonomska situacija veliki je problem za povratak, prenosi RTS. U Drvaru danas `ivi gotovo 50 odsto predratnog stanovni{tva.

Prije rata u Drvaru je `ivjelo 13.600 Srba. Vratilo se wih 8.000. Od nekada industrijski razvijenog grada, danas u Drvaru radi jedna ve}a pilana, desetak mawih prodavnica i kafi}a. Oni koji su se vratili ka`u da nema posla i da se lo{e `ivi.
FOTO: ARHIVA

Eutanazirano oko 870 ovaca iz BiH
BEOGRAD - Na podru~ju Pe{tera, na jugozapadu Srbije, izvr{ena je eutanazija oko 870 ovaca koje su iz BiH ilegalno pretjerane na ovu planinu zbog ispa{e, a o{te}eni vlasnici nemaju pravo na nadoknadu, rekao je Srni direktor Uprave za veterinu Srbije Zoran Mi}ovi}. - Nakon {to je stigla dojava o ilegalnom prelasku ovaca, iza{la je inspekcija na Pe{ter i utvrdila postojawe ogromnog broja ovaca sumwivog porekla, koje su imale perforirane u{i, a prona|ene su i ve}e koli~ine pobacanih u{nih markica BiH - rekao je Mi}ovi}. Prema wegovim rije~ima, ovce su do{le iz Rudog, grani~nog podru~ja sa Srbijom.

Projekat u jugoisto~noj Hercegovini

Za zbli`avawe zajednica 2,3 miliona dolara
SA RA JE VO - UN DP i UNESCO, u saradwi sa Savjetom ministara BiH, reali zo va li su pro je kat “Blagaj, Stolac, Trebiwe tri destinacije, jedna ponuda“ ko ji je sa 2,3 mi li ona ameri~kih dolara finansirao Povjereni~ki fond za qudsku bezbjednost UN, sa idejom zbli`avawa zajednica na podru~ju jugoisto~ne Her ce go vi ne kroz aspe kte bezbjednosti, javila je Srna. Pro je kat, ko ji je pred stavqen na ju~era{woj konfe ren ci ji za no vi na re u Sa ra je vu, po di jeqen je na ~e ti ri kom po nen te - uklawawe mi na, upravqawe otpadom, aktivnosti na ostvarivawu prihoda u sektoru turizma, gdje postoje veliki po ten ci ja li, res ta ura ci ja kulturnog nasqe|a i intenzivne javne kampawe.

Voda na saobra}ajnicama u Mrkowi} Gradu pri~inila veliku {tetu

Nevrijeme stvorilo velike probleme stanovnicima u Srpskoj

Dan borbe protiv pu{ewa

Edukovati stanovnike o {tetnosti pu{ewa
BAWALUKA - Ministar zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske Ranko [krbi} rekao je ju~e, povodom 31. maja - svjetskog Dana borbe protiv pu{ewa, da je neophodno kontinuirano edukovati sve slojeve dru{tva o {tetnosti pu{ewa i podsje}ati ih da ono predstavqa veliki faktor rizika za nastanak razli~itih bolesti. - Toga postanemo svjesni tek kada bolest zakuca na vrata i onda su svi koji pu{e, istog sekunda, spremni da se odreknu cigareta - rekao je [krbi}. Nacionalni koordinator za kontrolu duvana RS Darko Markovi} upozorio je da je pu{ewe faktor rizika broj jedan u 80 do 90 odsto slu~ajeva za nastanak karcinoma plu}a.

U Kozarskoj Dubici poplavqeno oko 20 hektara oranica i ~etiri ku}e, a iz jedne evakuisana porodica. Saobra}aj od Prwavora do Dervente u prekidu, a vozila se preusmjeravaju kroz centar Prwavora
PI[E:MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Poplavqene ku}e, saobra}aj u prekidu
dne ku}e je evakuisana porodica - kazao je [tark i dodao da je zbog izlivawa pomenutih rijeka zatvoren za saobra}aj regionalni put Kozarska Dubica - selo Mo{tanica, te seoski put Bo`i} - Rakovica Kozarska Dubica. ca - Kozarska Dubica. - Na tom podru~ju progla{eno je i vanredno stawe. Anga `o va ni su va tro gas ci, policija, komunalno preduze}e te povjerenici Civilne za{tite da na vrijeme preduzmu odre|ene mjere ako do|e do izli vawa ri je ke - ka zao je [tark i dodao da je lokalno stanovni{tvo obavije{teno da se preseli na vi{e spratove u ku}ama. Iz Op {tin skog {ta ba Civilne za{tite Kostajnica saop{teno je da je zbog porasta vodostaja potoka Bubwarica ote `a no odvi jawe saobra}aja u Svetosavskoj ulici, te da se saobra}aj u ovoj ulici na pravcu prema Novom Gradu odvija jednom trakom. Ulice u centru Kostajnice su preplavqene vodom, jer kanalizacioni sistem ne mo`e da prihvati svu koli~inu vode. Dio ma gis tral nog pu ta Doboj - Bawaluka, koji prolazi pored industrijske zone u Derventi, poplavqen je, kao i benzinska pumpa “Du{ani}“, koja se nalazi pored saobra}aj ni ce. Eki pe pre du ze }a “MIG” iz Mrkowi} Grada rade na prokopavawu novog kanala kojim bi voda mogla da oti~e. Iz Auto-moto saveza RS saop{teno je da je saobra}aj od Prwavora do Dervente u prekidu zbog ~ega se vozila preusmjeravaju kroz centar Prwavora. Poplave su stvorile proble me i sta no vni{ tvu Mrkowi} Gra da, a naj te `e stawe je u nasequ Rijeka gdje je poplavqeno vi{e podrumskih prostorija u stambenim i poslovnim objektima. U ovoj op{tini vodene bujice su se izlile na kolovoz, zbog ~ega je na gradskim saobra}ajnicama pri~iwena veli ka {te ta. Ne vri je me je pri~inilo mnogo {tete i u vi{e seoskih naseqa, gdje su se izlili potoci i poplavili orani~ne povr{ine i livade.

BAWA LUKA - Nevrijeme koje je ju~e zahvatilo Srpsku po no vo je stvo ri lo probleme stanovnicima. Poje di na se la i ku }e su po plavqene, a sao bra }aj na nekoliko putnih pravaca zatvoren ili ote`an. Por tpa rol Re pu bli ~ke uprave Civilne za{tite RS Dragan [tark kazao je da su poplave ju~e najvi{e problema stvorile u op{tinama Kozarska Dubica i Kostajnica. - U Kozarskoj Dubici je do{lo do izlivawa rje~ica Mqe~anice i Kne`ice. Poplavqeno je oko 20 hektara oranica i ~etiri ku}e, a iz je-

NA ULAZU u Kostajnicu progla{eno vanredno stawe
[tark je naglasio da vodostaj rje~ice Tavije na ulazu u Kos taj ni cu stal no ras te zbog obilnih padavina, te da prijeti izlivawem vode iz korita i prekidom saobra}ajne komunikacije Kostajni-

MOGU] SNIJEG
Meteorolozi u Srpskoj najavquju ki{ovito vrijeme do kraja sedmice. - Mogu}a je i pojava snijega na planinama. Jutarwa temperatura }e se kretati od tri do osam stepeni Celzijusa, a dnevna od sedam do 15 stepeni kazali su u Federalnom hidrometeorolo{kom zavodu.

Konferencija u Bawaluci

FOTO: M. RADULOVI]

Srpska pravoslavna crkva

Po~eo Petrovski post
BIJEQINA - Za vjernike Srpske pra vo sla vne crkve (SPC) ju~e je po~eo Petrovski post. Ovaj post, koji se jo{ naziva i Apos tol ski, po ~iwe prvog ponedjeqka poslije Duhovske sedmice i traje do praznika Svetih apostola Petra i Pavla, koji se slavi 29. juna po julijanskom ili 12. jula po gregorijanskom kalendaru. Petrovski post mo`e trajati od sedmice i jednog dana do {est sedmica, jer je kao i praznik Duhovi, vezan za praznovawe Vaskrsa, ~iji se datum mijewa svake godine. Spa da u bla `e pos to ve i kao i sva ki post u Pra vo slavnoj crkvi, podrazumijeva uzdr`avawe od mesa, jaja i mlije~nih proizvoda.

Imenovan privremeni ste~ajni upravnik Urbanisti~kog zavoda RS

Zabraweno raspolagawe imovinom
BAWALUKA - Ste~ajni sudija Okru`nog privrednog suda u Bawaluci Midho Vukali} imenovao je Dostu Barako vi} za pri vre me nog ste ~aj nog upra vni ka Ur ba nisti~kog zavoda RS i donio pri vre me nu mje ru ko jom se du`niku zabrawuje raspolagawe imo vi nom bez sa gla snosti ste~ajnog upravnika. Vu ka li} je re kao da je pro{log ~etvrtka donio rje{ewe o imenovawu privremenog ste~ajnog upravnika koja }e u roku od 30 dana od ime no vawa po dni je ti su du izvje{taj o svojim nalazima. - Odredio sam i privremenu mjeru kojom zabrawujem ste~ajnom du`niku da bez saglasnosti ste~ajnog upravnika raspola`e sa pokretnom i ne po kre tnom imo vi nom i nov~anim sredstvima - kazao je Vukali}.

IZVJE[TAJ ste~ajnog upravnika u roku od 30 dana
Predsjednik Sindikata Ur ba nis ti ~kog Za vo da RS Igor Kqaji} rekao je da o~e-

kuje da }e predste~ajni upravnik brzo i efikasno odraditi svoj dio posla te da }e poslije toga sud postupiti po tom izvje{taju. Najve}i akcionar Urbanisti~kog zavoda sa 48,8 odsto akcija, je kontroverzni bawalu~ki biznismen Jovan Vidovi}. M. ^.

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 7

Ve}a vrijednost prodaje poqoprivrednih i ribarskih proizvoda
BAWALUKA - Vrijednost prodaje poqoprivrednih i ribarskih proizvoda pravnih lica u prvom tromjese~ju u Republici Srpskoj bila je 19,45 miliona maraka i za 6,2 odsto je ve}a od vrijednosti iz istog pro{logodi{weg perioda, podaci su Zavoda za statistiku RS. U posmatranom periodu najve}a vrijednost od 15,67 miliona KM ostvarena je prodajom sto~arskih i ostalih proizvoda, javila je Srna. Vrijednost otkupa od individualnih proizvo|a~a poqoprivrednih i ribarskih proizvoda u prvom tromjese~ju iznosila je 12,93 miliona KM i za 3,1 odsto je mawa nego u istom pro{logodi{wem periodu.

“Glas Srpske” i RTRS organizuju izbor najure|enije privatne i javne povr{ine

Vijesti
Razvoj nauke

Biramo najqep{i kutak Republike Srpske
Svi zainteresovani gra|ani i javne ustanove, koji smatraju da wihovo ure|eno dvori{te, vrt, botani~ka ba{ta, javna povr{ina… zaslu`uju da se na|u u konkurenciji za izbor najqep{e ure|ene povr{ine, mogu da se prijave od danas do 11. juna
FOTO: GLAS SRPSKE

Godi{we do milion evra
SARAJEVO - Evropska komisija godi{we izdvaja od 500.000 do milion evra za finansirawe projekata iz oblasti nauke i istra`iva~kog rada, rekao je ju~e u Sarajevu {ef Sekcije operacija delegacije EU u BiH Boris Jaro~evi~, javila je Srna. On je na Me|unarodnoj konferenciji o fi nan si rawu is tra `i vawa i razvoja istakao da Evropska komisija ula`e u infrastrukturne programe nauke i istra`ivawa BiH da bi i{li ukorak sa istra`ivawima u EU.

Pijaca u Doboju

Zakupci ponovo {trajkuju
BAWALUKA - Zakupci tezgi na “buvqoj pijaci“ u Doboju zapo~eli su ju~e {trajk u bawalu~kom parku “Mla den Sto ja no vi}“ u blizini zgrade Vlade RS u Bawaluci, saop{teno je iz Udru`ewa trgovaca “buvqe pijace“ Doboj. Prinu|eni smo da protestima izrazimo nezadovoqstvo i zatra`imo pomo} od Vlade RS i premijera Milorada Dodika, jer na{i problemi jo{ nisu rije{eni. M. Mi.

PI[E:MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

BAWALU KA - “Glas Srpske“ i Radio-televizija Republike Srpske i ove go di ne or ga ni zu ju akci ju “Biramo najqep{i kutak

Re pu bli ke Srpske“, a oni ko ji `e le da kan di du ju svo je ure |e ne po vr{i ne mogu da se prijave ve} danas. Kon kurs za “Naj ku tak Srpske” otvo ren je do 11.

PRIJAVE
Svi zainteresovani gra|ani, kao i predstavnici javnih povr{ina mogu da u~estvuju u na{oj akciji tako {to }e prijave sa imenom, adresom, brojem telefona, kratkim opisom i najmawe jednom fotografijom lokacije koju kandiduju poslati na adrese: “Glas Srpske“, Bra}e Pi{teqi}a broj 1 i Radiotelevizija Republike Srpske, Banski dvor Bawaluka, sa naznakom za “Najkutak RS”. Prijave se mogu poslati i putem e-maila na adrese najkutak@rtrs.tv i najkutak@glassrpske.com.

juna, a do tada svi zaintere so va ni gra |a ni i ja vne us ta no ve, ko ji sma tra ju da wiho vo ure |e no dvo ri {te, vrt, botani~ka ba{ta, javna povr{ina… zaslu`uju da se na |u u kon k u ren ci ji za izbor najqep{e ure|ene povr{ine, mogu da se prijave. Predstavqawe kandidata koji su, prema mi{qewu `i ri ja, u{li me |u de set najqe p{ih ja vnih i is to toliko privatnih povr{ina po~e}e u ponedjeqak, 14. juna, i traja}e do nedjeqe, 27. juna. U tom periodu svi zainte re so va ni gra |a ni mo }i }e i da glasaju za svoje kandidate.

Fi na lis ti, de set ja vnih i deset privatnih povr{i na, ko je }e ove medijske ku}e predstaviti, bori}e se za laskavu titulu “Naj k ut ka“ Re pu bli ke Srpske.

PREDSTAVQAWE kandidata od 14. do 27. juna
Svakog radnog dana, od 14. do 27. ju na, u “Gla su Srpske” mo}i }ete da vidite i pro~itate pri~e o dva ure|ena dvori{ta, a istoga dana kandidovane prostore mo }i }e te da vi di te i na pro gra mu Ra dio-te le vi zi je Republike Srpske.

Ko je, pre ma mi{qewu stru ~nog `i ri ja, ure |ewu `i vo tnog pros to ra po sve tio naj vi {e pa`we bi }e poznato u subotu, 3. jula, na pro gla {ewu po bje dni ka akcije, koje }e u direktnom programu prenositi Radiote le vi zi ja Re pu bli ke Srpske. Na mje ra ove dvi je me dijske ku}e je da se u Republi ci Srpskoj pro mo vi {e li je po ure |en pros tor, qepota prirode, kao i da se po di gne svi jest gra |a na o kulturi `ivqewa i kulturi pona{awa. Budite uz nas, prijavite se, ali i birajte, jer slijede bogate nagrade.

Livno

Te`ak polo`aj penzionera
LIVNO - Materijalni i socijalni polo`aj penzionera u FBiH sve vi{e se pogor{ava, a takva je situacija i u op{tini Livno u kojoj 75 odsto penzionera od wih oko 3.200 prima najni`u od 296 ili zagarantovanu penziju od 396 KM, izjavila je predsjednica Skup{tine Udru`ewa penzionera op{tine Livno Emira Kara~a, javila je Srna.

Zahvaquju}i svje`im informacijama i dobroj muzici, Nes radio postao najslu{anija stanica

Nes radio proslavqa 13. godi{wicu rada
BAWALUKA - Najslu{anija radio-stanica na podru~ju bawalu~ke regije, ali i {ire, Nes radio, danas proslavqa 13. godi{wicu postojawa i rada. Raznovrsnom programskom {emom, svje`im informacijama i dobrom zabavnom muzikom, Nes radio privukao je veliki broj stanovnika da svakodnevno prate program koji ovaj radio emi tu je i ko jim se pozicionirao na prvo mjesto po slu{anosti. - Tokom dugogodi{weg rada Nes radija, slu{aoci su prepoznali ozbiqnu programsku {emu, u kojoj se nalazi za svakoga po ne{to - rekao je izvr{ni direktor Nes radija Zlatko Marinovi}.

Sarajevo

SLU[AOCI prepoznali ozbiqnu programsku {emu Nes radija
On je naglasio da je Nes radio poznat po tome da emituje dobru muziku, te da wegovi slu{aoci ve} godinama u`ivaju u programskoj {emi koja je svih ovih godina ostala ista.

- Sport, kultura, politika, servisne informacije, pregled dnevne {tampe, nagradne igre, `eqe slu{alaca, samo su neki od programskih sadr`aja koji su zastupqeni na Nes radiju, a sa emisijama “Jukebox“, “Yu nostalgija“, “Ultrazvuk“ i “Time out“ postali smo prepoznatqiva sta ni ca ko ja signalom pokriva dvije tre}ine te ri to ri je BiH i dio Hrvatske - istakao je Marinovi}. On je dodao da je Nes radio svakim danom sve slu{aniji i

da sve vi{e qudi prepoznaje kvalitet koji ima, a prate}i `eqe slu{alaca, u idu}em periodu planirano je osavremewavawe opreme i internet stranice radija. - Pored Nes radija, slu{aocima je udovoqeno i pro{irivawem na drugi program, odnosno na Nes Kastra radio, koji je svojim sadr`ajem namijewen omladini, ali i svima onima koji vole dobru muziku i svje`e informacije - dodao je Marinovi}. D. K.

Zaposleni
Marinovi} je istakao da programsku {emu Nes radija svakodnevno priprema 14 zaposlenih tonaca, voditeqa, realizatora, koji pored stalno prisutne zabavne muzike, nude svje`e i objektivne informacije iz zemqe i svijeta, kao i tematske emisije razli~itog sadr`aja.

Borba protiv nasiqa u porodici
SARAJEVO - Komisija za ravnopravnost polova Predstavni~kog doma Parlamenta BiH primila je k znawu izvje{taj o primjeni Strategije prevencije i borbe protiv nasiqa u porodici za BiH za period od 2009. do 2011. godine, sa zajedni~kim zakqu~cima predstavnika pet parlamentarnih tijela, prenosi Srna.

8 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Tri miliona za razvojne projekte

Kroz RS
Forum za bezbjednost u Bratuncu

ISTO^NO NOVO SARAJEVO - Skup{tina op{tine Isto~no Novo Sarajevo ju~e je usvojila odluku o kreditnom zadu`ewu od tri miliona maraka, koje }e biti upotrijebqeno za finansirawe prioritetnih razvojnih projekata.

Na sjednici je istaknuto da }e od ovih sredstava 1,65 miliona maraka biti utro{eno za nastavak izgradwe sportske dvorane, a ostatak za realizaciju projekta komunalne infrastrukture u skladu sa akcionim planom. M. K.
FOTO: R. TASI]

Nelegalno naoru`awe velika opasnost
BRATUNAC - Forum za bezbjednost op{tine Bratunac ocijenio je da akcije predaje i uklawawa nelegalnog oru`ja i minsko-eksplozivnih sredstava nisu dale o~ekivane rezultate i da je mnogo naoru`awa ostalo kod stanovnika. Na~elnik op{tine i predsjedavaju}i Foruma Nedeqko Mla|enovi} rekao je da je uglavnom tim naoru`awem izvr{eno vi{e ubistava i samoubistava na podru~ju ove i drugih op{tina BiH. - Neophodno je izmijeniti postoje}i zakon ili donijeti uredbu kako bi se izvr{ila amnestija i stanovnici nesmetano predali zaostalo oru`je, municiju i minsko-eksplozivna sredstva smatra Mla|enovi} i ocjewuje da to naoru`awe predstavqa veliku opasnost za qude koji ga posjeduju i wihove porodice, te da ugro`ava bezbjednost u lokalnoj zajednici. K. ].

Zgrada autobuske stanice

Autobuska stanica u Vi{egradu predata Ministarstvu finansija RS

Nedeqko Mla|enovi}

Op{tina Doboj

Uskoro zavr{etak uskotra~ne pruge
Stru~waci }e odmah po~eti postavqawe doweg stroja i polagawe kolosijeka na nezavr{enom dijelu trase pruge od naseqa Glogova do `eqezni~ke stanice, istakao Bo`anovi}
PI[E: RADOJE TASI] krozrs@glassrpske.com

Novim odlukama do razvoja privrede
DO BOJ - Da bi bi lo po boq{ano stawe u privredi na podru~ju Doboja na~elnik ove op{tine Obren Petrovi} je poru~io da }e na sqede}oj sjednici predlo`iti smawewe rente i ure|ewa za 20 odsto, saop{tili su iz op{tine Doboj. - Op{tina konstantno radi na poboq{awu uslova za privrednike. Zbog toga }emo podr`ati sve odluke koje su u nadle`nosti Skup{tine op{tine, a koje }e doprinijeti poboq{awu privrednog ambijenta - istakao je Petrovi}. On je dodao da su za op{tinu vrlo va`ni stavovi opozicije i da se u rje{avawe ovog proble ma ukqu~e predstavnici Vlade RS i na taj na~in da se zajedni~kim mjerama poku{a pomo}i privrednicima Doboja. - Pozivamo Vladu RS da iz svojih razvojnih programa izdvoji sredstva za preduze}a, kao {to su vodovod, toplane, `eqeznice, {kole i druge privredne su bje kte - re kao je Petrovi}.

kotra~ne pruge Vardi{te - Vi{egrad.

VI[EGRAD - Ste ~aj ni upravnik preduze}a u ste~aju “Vi{egradtrans“ Radoslav Brati} predao je ju~e predstavnicima Ministarstva finansija RS zgradu autobuske stanice sa propratnim objektima. Autobuska stanica je kupqena na javnom konkursu za 713.000 maraka za potrebe zavr{etka dijela turisti~ke us-

VOZ “]IRA“ sti`e u Vi{egrad 28. avgusta
- Kupac se obavezao da }e, kad voz po~ne da saobra}a na ovoj relaciji, primiti na posao deset radnika, koji su, posli je uvo |ewa ste ~aj nog postupka u “Vi{egradtransu“ ostali bez posla - rekao je

Brati}. Poslije kupovine zgrade autobuske stanice wene objekte Ministarstvo finansija Vla de RS pre pi sa }e u vla sni{tvo @eqeznica Republike Srpske. Rukovodilac radova @RS na obnovi uskotra~ne pruge od Vardi{ta do Vi{egrada Sretko Bo `a no vi} ka `e da }e stru~waci ovog pre du ze }a odmah po ~e ti pos tavqawe doweg stroja i polagawe kolo-

U Doboju audicija za “Moj biznis“

SPORAZUM
@eqeznice Republike Srpske i Srbije su potpisale sporazum da lokomotive parwa~e i dizelke sa vagonima starim vi{e od stotinu godina, vlasni{tvo Muzejskoturisti~kog kompleksa “[arganska osmica“, saobra}aju na relaciji Mokra Gora Vi{egrad dok se ne nabave druge vu~ne kompozicije. Nezvani~no saznajemo da }e se sada{wa autobuska stanica, koja pripada preduze}u “Drinatrans“ iz Zvornika, preseliti na plato kod novog mosta na Drini u nasequ Gar~a.

Predstavqene poslovne ideje
DOBOJ - U Centru za kulturu i obrazovawe u Doboju u nedjequ je odr`ana audicija RTRS-a za obrazovni rijaliti {ou “Moj biznis“. Me|u kandidatima za u~e{}e u ovoj emisiji bili su studenti Dragan @ivkovi} i Dragan Bjeli~i}, koji `ele da se oprobaju i u biznisu. - Odlu~ili smo se na ovaj korak zbog, po na{em mi{qewu, dobre poslovne ideje koju smo moj drug i ja formulisali. Televizija nam je pru`ila mogu}nost da poku{amo da realizujemo na{ poslovni plan - rekao je @ivkovi}. Projekte koji promovi{u preduzetni{tvo kao `ivotni stil podr`ava Privredna komora Srpske. - Potrudi}emo se da svojim, odnosno iskustvom privrednika koji se dugo bave tim poslom, doprinesemo realizaciji ovog projekta i da onima koji razmi{qaju o preduzetni{tvu u budu}nosti damo najboqe savjete - rekla je predstavnik Privredne komore Milena Lepir. Sl. P.

sijeka na nezavr{enom dijelu trase pruge od naseqa Glogova do `eqezni~ke stanice u du`ini od 1,7 kilometara. - Prema ve} ura|enim projektima na platou `eqezni~ke stanice bi}e postavqena tri kolosijeka, zatim lo`ionica, okretnica za lokomotive. Kasnije }e, prema posebnom programu, biti izvr{ena totalna restauracija stani~ne zgrade, u kojoj }e biti prostorije za osobqe i turisti~ke agencije ka`e Bo`anovi}. On je istakao da }e kasnije biti izgra|ena i zgrada `eqezni~ke stanice u Vardi{tu, ista onakva kakva je bila 1906. godine. Na~elnik op{tine Vi{egrad Tomislav Popovi} je potvrdio da }e prva “}i ri na“ kompozicija iz Mokre Gore sti}i na `eqezni~ku stanicu u Vi{egradu 28. avgusta ove godine na Veliku gospojinu.

Skup{tina op{tine Prwavor

@uni} nije predsjedavao sjednici
PRWAVOR - Sumornu politi~ku stvarnost u Prwavoru ju~e je dopunio jo{ jedan apsurd. Prije po~etka sjednice do sa da{wi pred sje dnik Skup {ti ne @eqko Si mi} po zvao je odbor ni ka Bra nu @u ni }a da, pre ma odlu ci Okru`nog suda u Bawaluci, preuzme predsjedavawe sjednici, ~ime bi se prakti~no vratio na fun kci ju sa ko je je smijewen 30. septembra pro{le godine. - Nisam se pripremao da vodim ovu sjednicu, a uz to tra`im da se Skup{tina izjasni, odnosno poni{ti svoju raniju odluku o mom razrje{ewu sa du `nos ti pred sje dnika - rekao je @uni}. Simi} se povukao od stola predsjedavaju}eg u odborni~ke klupe, a daqi rad sjednice vodio je potpredsjednik Skup{tine Bo`idar Ivanovi}. Prije septembarske rokade, Simi} je bio potpredsjednik, pa je ostalo nejasno da li }e povratkom @uni}a na ~elo parlamenta ubudu}e potpredsjednik biti Simi} ili Ivanovi}.

Isto~no Sarajevo
POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo i tri naru{avawa javnog reda i mira. Dogodile su se tri saobra}ajne nesre}e sa mawom materijalnom {tetom. STRUJA Snabdijevawe strujom uredno. VODA Snabdijevawe vodom uredno. PORODILI[TE Ro|ena jedna djevoj~ica.

ZATRA@ENO da se u dnevni red uvrsti smjena @uni}a
Vo |e na je vi ~e ~a so vna rasprava o pitawu smjene, a do zakqu~ewa ju~era{weg broja “Glasa Srpske“ nije bio ~ak ni usvojen dnevni red.

U ime Kluba odbornika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Slavi{a Sandi} je zatra`io da se u dnevni red poslijepodnevnog toka sjednice uvrsti smjena Brane @uni}a. Prethodna sjednica Skup{tine imala je dva nastavka, a pre ma ju ~e ra{woj vru }oj atmosferi u sali, izvjesno je da }e obi man dne vni red i ovaj put biti razmatran u nekoliko nastavaka. B. R.

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 9

U~enici upoznati sa radom policije
DOBOJ - Centar javne bezbjednosti Doboj ju~e je u Osnovnoj {koli “Desanka Maksimovi}“ u Stanarima organizovao tradicionalnu manifestaciju pod nazivom “Dan otvorenih vrata“, ~iji je ciq da se mladi upoznaju sa na~inom i metodima rada policije. Portparol CJB Qerka Stanimirovi} rekla je Srni da su u~enicima predstavqeni oprema i materijalno-tehni~ka sredstva, kao i borila~ke vje{tine koje koriste pripadnici slu`bi javne bezbjednosti.

Za Srbe nema posla
Srbi odlaze iz Maglaja i sve ih je mawe, jer tamo ne mogu da na|u zaposlewe. Primorani su da rade te{ke fizi~ke poslove i uglavnom odlaze u Doboj, istakao Lazi}
Maturu proslavilo vi{e od 350 |aka FOTO: ^. VUJI^I]

Povratnici iz Maglaja sve vi{e tra`e zaposlewe u Doboju

Sredwa {kola u Derventi

Maturanti zakora~ili u svijet odraslih
DERVENTA - Vi{e od 350 derventskih maturanata proslavili su zavr{etak sredweg {kolovawa. Iz Sredwe {kole za radni~ka zanimawa ove godine izlaze 183 maturanta sa diplomama ekonomskog, ugostiteqsko-kulinarskog, veterinarskog, poqoprivrednog i trgova~kog tehni~ara, te bravara i kuvara. U Gimnaziji sa tehni~kim {kolama bila su 172 maturanta, a oni su zavr{ili op{ti smjer gimnazije, te za zanimawe informati~ki tehni~ar i autoelektri~ar. Mnogi tek stasali mladi}i i djevojke na zabavi povodom zavr{etka {kolovawa prvi put su obukli odijela i sve~ane haqine i sigurnim korakom zakora~ili u novo poglavqe `ivota. - Svjesni smo napora koji su u na{e obrazovawe, ali i odrastawe ulo`ili na{i profesori. Zahvalni smo im na ulo`enom trudu, ali i na razumijevawu koje su imali za nas to kom ove ~e ti ri go di ne - ka `e svr{e ni gi mna zi ja lac @eqko Vasi} i dodaje da }e ga put najvjerovatnije odvesti na Saobra}ajni fakultet u Doboju. ^. V.
FOTO: B. MAKSIMOVI]

Vjekoslav Lazi} PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

FOTO: S. PUHALO

DOBOJ - Niko od povratnika Srba u Maglaju nema ra dno mjes to. Izu ze ci su Srbi, koji su o`eweni muslimankama i koji su bili u wihovoj vojsci za vrijeme rata, ali i wih je veoma malo. Ovo je istakao povratnik u Maglaj Vjekoslav Lazi}, koji ne mo`e nikako da dobije zaposlewe. Ka`e da je primo-

ran da radi te{ke fizi~ke poslove da bi prehranio sebe, suprugu Svjetlanu i sina Stefana, u~enika devetog razreda osnovne {kole. Zavr{io je prije rata sredwu vojnu tehni~ku {kolu u Zagrebu, i radio u JNA, poslije u Vojsci Republike Srpske do 2002. godine kada je izvr{ena reorganizacija i kada je smawen broj zaposlenih i najavqivano ukidawe vojske.

- Od tada tra`im posao, ali ka dro vi JNA ni su po `eqni u Oru`anim snagama BiH. Nisam samo poku{ao da se zaposlim u vojsci, ve} i na mno gim dru gim mjes ti ma. Ali, svuda sam nailazio na nerazumijevawe pa se ne mogu ote ti utis ku da je to sa mo zbog toga {to sam Srbin - ka`e Lazi}.

LAZI]: Ne mogu da dobijem posao jer sam Srbin
On je dodao da kada se raspi {u ja vni po zi vi za za po{qavawe, pri mjewuju se dvostruki standardi. - Tako je bilo i kod ovog posqedweg za zapo{qavawe 390 po vra tni ka u ko me su fa vo ri zo va ni po vra tni ci iz FBiH u Re pu bli ku Sr-

[KOLA
Da je sve mawe Srba u Maglaju potvr|uje i ~iwenica da je samo jedan u~enik srpske nacionalnosti maturant. - Od ukupno 258 u~enika maturanata maglajskih sredwih {kola, Bo{waka ima 144 i Bo{wakiwa 112. Treba obratiti posebnu pa`wu da se u Gimnaziji u Maglaju obrazuju 82 u~enika, od kojih je 28 Bo{waka i 54 Bo{wakiwe - istakao je Lazi}.

psku. Za povratnike iz RS u FBiH uslov da konkuri{u je da budu prijavqeni na birou FBiH, a ovi druge ne moraju da se prijavquju na biro u RS - obja{wava Lazi} i dodaje da to zna~i da Bo{wak iz FBiH, ostaje prijavqen na svom bi rou i za dr`a va pravo na 150 maraka mjese~no kao de mo bi li sa ni bo rac Ar mi je BiH i za razliku od Srbina ne preuzima nikakav rizik, nema {ta da izgubi. Zbog takvog odnosa, Srbi odlaze iz Maglaja i sve ih je mawe. - Kada nekad krenem “stopom“ za Doboj, na raskrsnici u Maglaju vidim mnoge koji odla ze za Do boj na po sao. Obrnutih slu~ajeva nema, {to samo po sebi dovoqno govori - primje}uje Lazi}.

Stotine vjernika prisustvovalo liturgiji

U La|evcima kod ^elinca
^ELINAC - Novosagra|eni hram u ~elina~kom selu La|evci posve}en svetom caru Konstantinu i svetoj cari ci Je le ni mi nu log vi ken da osve {tao je epis kop bawalu ~ki Je frem sa sve{tenstvom. Poslije osve{tawa slu`ena je sveta arhijerejska litur gi ja ko joj je prisustvovalo vi{e stotina vjernika iz ove i drugih parohija. - Nije smisao gradwe hramo va da oni sa mo kra se ionako lijepe na{e krajeve, nego da budu od koristi narodu koji ih gradi i da se u wima za ovog svog kratkog ovozemaqskog `ivota pri -

Osve{tan novi hram
pre mi mo za ono vje ~no bo `i je car stvo - po ru ~io je episkop Jefrem koji je blagoslovio sve one koji su na bilo koji na~in doprinijeli gradwi ove sve tiwe, a posebno kumove Gostimira i Nadu Ivankovi} sa porodicom. Za do pri nos u iz gradwi ovog, ali i drugih hramova, vladika Jefrem je kumu hrama Gos ti mi ru Ivan ko vi }u uru~io orden Svetog Save, najve}e crkveno odlikovawe, ko je mu je na pri je dlog bawalu~kog episkopa dodijelio Sveti arhijerejski sinod Srpske pra vo sla vne crkve. B. M.

Hotel "Drina" otvara vrata
ZVOR NIK - Na ~el nik odjeqewa za prostorno ure|ewe op{tine Zvornik Dragan Jevti} potvrdio je da je investitor “Stari grad“ podnio zahtjev i dobio urbanis ti ~ku sa gla snost za iz gradwu stam be no-po slo vnog objekta na lokaciji hotela “Drina“ koji godinama ne radi. - U urbanisti~koj saglasnosti je dozvoqeno ru{ewe starog dijela objekta gdje bi u prizemqu, prema nezvani~nim podacima, trebalo da bude otvoren market “Delta maksija“. Ju`ni dio objekta }e bi ti re kon stru isan i adaptiran, ali }e ostati u pos to je }im ga ba ri ti ma, ima}e dvije eta`e sa 36 soba - rekao je Jevti}. On je dodao da }e “Stari grad“ zadr`ati svoju osnovnu djelatnost pa }e u Zvorni ku po sli je vi {e go di na ponovo raditi hotel, ali sa smawenim kapacitetima. je Re gu la ci onim pla nom pre dvi |e na mo gu }nost iz gradwe stam be nog obje kta spratnosti sedam eta`a. Skup {ti na Akci onar skog dru{tva “Stari grad“ na posqedwoj sjednici donijela je Odluku o prihvatawu ponude za izgradwu i pro da ju obje kta pre du ze }a “Del ta ma ksi gru pi”, ali vi{e od ovog podatka u ovom preduze}u nismo dobili. S. S.

Odjeqewe za prostorno ure|ewe op{tine Zvornik

PLANIRANO otvarawe marketa “Delta maksi“
Jev ti} je na po me nuo da }e stari dio hotela, koji je izgra|en prije 1972. godine, biti potpuno sru{en. On je dodao da }e novoiz gra |e ni obje kat na tom di je lu ima ti po vr{i nu od 1.000 kvadrata u osnovi, dok

Zvornik
POLICIJA Zabiqe`ena dva krivi~na djela, javni red i mir je naru{en jednom, dogodila se jedna saobra}ajna nesre}a.
Po~elo ru{ewe dijela hotela FOTO: S. SAVI]

Zbog kvara na trafou struje nisu imali neki potro{a~i na [}emliji. VODA Uredno snabdijevawe vodom.

STRUJA

10 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Maturanti prodefilovali glavnom ulicom
Osnovna {kola u [ipragama
PRWAVOR - Maturanti Sredwe {kole iz Prwavora, wih oko 240, u nedjequ uve~e su sve~anim defileom glavnom gradskom ulicom, u prisustvu roditeqa i prijateqa, zapo~eli proslavu maturske ve~eri, javila je Srna. - Ohrabruje podatak da su 23 u~enika oslobo|ena polagawa maturskog ispita, jer su tokom cijelog {kolovawa imali odli~an uspjeh - rekla je direktor {kole Suzana [vraka. U Sredwoj mje{ovitoj {koli za {kolsku 2010/11. godinu planiran je upis 288 u~enika u 12 odjeqewa.
FOTO: B. RADULOVI]

Nagra|eni najboqi nastavnici i u~enici
KOTOR VARO[ - Osnovna {kola “Petar Ko~i}“ sve~ano je obiqe`ila Dan {kole. Tim povodom delegacija {kole je po lo `i la cvi je }e na spo men-bis tu Pe tra Ko ~i }a, organizovana je izlo`ba u~eni~kih radova, izveden kulturno-zabavni program, organizovana sportska takmi~ewa i dodijeqene nagrade nastavnicima i u~enicima. Poslije obra}awa u~esnicima sve~anosti, direktor {kole Nikola Kur{i} je za postignute rezultate uru~io priznawa nastavnicima Jelici Vukovi}, Jovanki Jovi~i}, Brankici Petru{i} i Jovanki Radanovi}. Za ostvarene rezultate na takmi~ewima nagra|eni su u~enici Nata{a Ti~i}, Branka Blagojevi}, Elmir Kalakovi} i `enska odbojka{ka ekipa. Nagra|eni su i u~enici qubiteqi kwige Alen Kurdi}, Milana Kalamanda, Fatima Pali} i Aleksandar @uti}. D. K.
FOTO: D. KEREZOVI]

Biqana ]u}i} sa sinovima

Za ]u}i}e iz Kula{a kod Prwavora dolaze boqi dani

Sa dodjele priznawa u O[ “Petar Ko~i}“

Otvarawe ribolovne sezone

“Foke“ {ampioni jezera Drenova
PRWAVOR - Ekipa “Foke“ iz Prwavora osvojila je prvo mjesto na otvarawu nove sezone sportskog ribolova na oba la ma je ze ra Drenova, kod Prwavora. Za ovu dru`inu nastupali su Velibor Stani}, Jovica Savi} i Qubi{a Trivi~evi}. Drugo mjesto pripalo je “Ka ra ~u“, a tre }e eki pi Sportsko-ribolovnog kluba invalida iz Prwavora. U pojedina~noj konkurenci ji tri jum fo vao je Osmo Ihtijarevi}, sa 1.910 grama ulovqene ribe, drugi je bio Bo ri slav Sta ki}, a tre }i
FOTO: D. KEREZOVI]

Qubi{a Trivi~evi}. Kod da ma po bi je di la je Brankica Bukovica, ispred Katarine Radali} i Olivere Pezerovi}, a u konkurenci ji ju ni ora po bje dni ~ki pehar osvojio je Aleksandar Gaji}. - Nas tu pa lo je pe de se tak takmi~ara, a na{i gosti bili su i qubiteqi sportskog ribolova iz Dervente, Doboja, Tesli}a i Modri~e - rekao je sekretar Ribolovnog udru `ewa “Ukrin ski cvi jet“ iz Prwavora Gojko Rapi}. B. R.

Ova vi{e~lana porodica ne propu{ta da zahvali doPRWAVOR - Na pet ki- brim qudima koji su im pomolometara od centra mjesne gli da dobiju krov nad glavom, zajednice Kula{i, u zaseoku a i daqe pokazuju svoju huma]u}e do koga se sti`e uskim, nost. - Po se bno smo za hvalni seoskim puteqkom, `ivi poro di ca @iv ka ]u }i }a. izuzetno plemenitoj Milanki Iako ih je godinama pratila [pani} iz susjednog sela Poneima{tina, a bolest jo{ povi}i i doktoru Branku [iuvijek, ~ini se da i za wih kani}u iz Prwavora. Oni su mnogo pomogli da dobijemo dolaze boqi dani. ku}u, sami su ulagali, animirali su i druge, pa smo im du`nici do kraja `ivota naglasila je Biqana. Sqede }a akci ja za ]u}i}e bi}e uvo|ewe vode u ku}u, sa izvori{ta uda- Iako nemamo novca, planiramo da qenog stotinak {tedimo kako bismo kupili kravu. metara, a doktor @eqela bih da se djeca zdravo hrane [ikani} vjeruje i da svakodnevno piju mlijeko, a ne da }e taj po sao mogu da ga kupim. Zato nam je prioribiti realizovan tet da nabavimo kravu - ka`e Biqana. ve} ovog qeta.

PI[E: BRANE RADULOVI] radulovic@blic.net

Nedavno smo uselili u ku}u, u ~ijoj izgradwi su nam pomagali i dobri qudi iz na{eg i drugih sela. Zahvaquju}i ovim humanistima ve} ovog qeta bismo trebali uvesti vodu u ku}u, rekla ]u}i}eva
Majka ~etvorice sinova, Biqana ne radi i nema nikakve prihode. Vodi brigu o jednogodi{wem sinu Davidu, ali i trojici svojih {kolaraca. Mitar ovih dana zavr{ava peti, Milo{ deveti razred osnovne, a Mom~ilo prvi razred sredwe {kole.

[esto~lana porodica dobila topli dom
prevoz do bolnice i apoteke. - Nije nam lako. Suprug @ivko je zaposlen u {umskom gazdinstvu. Zara|uje 300 maraka mjese~no, a rata kredita za ku}u je 210 maraka. Druga~ije se ni je mo glo do kro va nad glavom. Bio je na bolovawu deset mjeseci, pa je i plata bila jo{ mawa. Posjete nas ponekad aktivisti Crvenog krsta iz Prwavo ra, do ne su hranu i razne druge potrep{tine, zbog ~ega sam im izuzetno zahvalna - ka`e Biqana. Ima ponekad, ka`e ova doma}ica, i vedrine u porodici. - Nema za mene ve}e radosti ne go ka da dje ca do |u iz {kole i ka`u da su dobili dobru ocjenu, da su ih nastavnici pohvalili. Obaveza nas, roditeqa je da im omogu}imo daqe {kolovawe, da se kroz `ivot ne pate kao ja i mu` @ivko - rekla je Biqana.

NAJVE]A RADOST roditeqa {to su djeca dobri |aci
- @ivjeli smo godinama u sobici povr{ine osam metara kvadratnih, gdje su djeca ro|ena i gdje su odrastala. Prije nekoliko mjeseci uselili smo u pravu ku}u, u ~ijoj izgradwi su nam pomagali i dobri qudi iz na{eg i drugih sela - pri~a majka Biqana. Supru`nici ]u}i} su lo{eg zdravqa. Lije~e se, a ~esto nemaju novca ni da plate

Mlijeko

Poslije velikog nevremena koje je zahvatilo sela u srba~koj op{tini
Vagawe ulova sa takmi~ewa na jezeru Drenova

Komisija procjewuje {tetu
SRBAC - Pred sta vni ci Civilne za{tite Srbac obi{li su minulog vikenda najugro`enija doma}instva da bi ustanovili posqedice nevremena. - Vremenske nepogode ostavile su pravi haos iza sebe. Komisija za procjenu {tete iza}i }e na teren, a o svemu }emo informisati nadle`ne republi~ke organe - rekao je na~elnik {taba Civilne za{tite Srbac Stojan Bilanovi}. Veliko nevrijeme pra}eno gradom i vjetrom pogodilo je krajem protekle sedmice podru ~je Ka oca i Vla kni ce u srba~koj op{tini i pri~inilo zna~ajnu {tetu na poqoprivrednim usjevima. Na imawu Jo vi ce ]i ri }a iz Ka oca “stradala“ je soja i kukuruz na 17 dunuma zemqi{ta, dok je gotovo uni{ten maliwak Milovana Miki}a iz Vlaknice. lo ga je toliko da se zadr`ao do popodnevnih ~asova sqede}eg dana - rekao je Milovan Miki} iz Vlaknice. Veliku {tetu pretrpjele su ozime `itarice i djetelina, a stradalo je i nekoliko vo}waka ve}ih srba~kih uzgajiva~a. - [teta je gotovo stoprocentna. Da smo imali protivgra dnu sta ni cu na ovom podru~ju, mo`da bi sve bilo druga~ije - rekao je Jovo Gu`vi} iz Vlaknice. D. J.

Mrkowi} Grad
PORODILI[TE Nije ro|ena nijedna beba. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. POLICIJA Zabiqe`ena dva naru{avawa javnog reda i mira.

Prijedor
PORODILI[TE Ro|ena dva dje~aka. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 45 pacijenata.

GRAD UNI[TIO strna `ita i vo}wake
- Ovakvo nevrijeme se ne pamti u ovim krajevima. Led sam kupio lopatom gotovo cijelu no}, ali nije pomoglo, bi-

PROTIVGRADNA ZA[TITA
Na posqedwem zasjedawu odbornici lokalnog parlamenta su utvrdili da na podru~ju srba~ke op{tine postoji {est protivgradnih stanica koje ne pokrivaju pogo|eno podru~je Kaoca i Vlaknice. Istaknuto je da je neophodno formirati jo{ tri stanice kako bi bila obezbije|ena potpuna za{tita.

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 11

Spoqni dug Hrvatske 42,4 milijarde evra

Biznis

ZAGREB - Hrvatski spoqni dug krajem februara ove godine iznosio je 42,4 milijarde evra, {to je 600 miliona evra mawe nego krajem 2009. godine, pokazuju najnoviji podaci Hrvatske narodne banke (HNB), prenijele su agencije. Smawewu duga najvi{e su doprinijele poslovne banke i u

ne{to mawoj mjeri dr`ava, dok su ostali sektori u Hrvatskoj zabiqe`ili blagi rast inostranog zadu`ivawa, isti~u analiti~ari hrvatske centralne banke. Spoqni dug dr`ave krajem februara iznosio je 4,9 milijardi evra, {to je 234,4 miliona mawe nego krajem pro{le godine.

Slavica Iwac, direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske

Energi~nije po prijavama klijenata banaka i MKO
Izvje{taji koje }e mikrokreditne organizacije i banke redovno podnositi Agenciji za bankarstvo RS omogu}i}e nam da poslije wihove analize procijenimo eventualne sistemske rizike u bankarskom sektoru i u sektoru mikrokreditirawa, kazala Iwac
RAZGOVARALA: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com Slavica Iwac

Vijesti
Milan Kne`evi}

Reprogram dugova
BEOGRAD - Preduze}a u Srbiji se bore sa nelikvidno{}u i zbog toga }e bi ti po tre bno da ban ke re pro gra mi ra ju kre di te koji privrednicima sti`u na naplatu, rekao je ju~e predsjednik Asocijacije malih i sredwih preduze}a Srbije, prenio je Tanjug. Ova go di na za privrednike }e biti te`a nego prethodna, rekao je on novinarima u Narodnoj banci Srbije i naveo podatak da je samo od po~etka godine oko 45.000 zaposlenih ostalo bez posla.

Tr`i{ta kapitala
FOTO: G. [URLAN

Upravni odbor Agencije za ban kar stvo Re pu bli ke Srpske donio je Odluku o bli`im uslovima i na~inu postupawa ban ke po pri go vo ru klijenta i Odluku o bli`im uslovima i na~inu postupawa mikrokreditne organizacije po prigovoru klijenta. Kazala je ovo u intervjuu “Gla su Srpske“ di re ktor Agencije za bankarstvo RS Slavica Iwac. - Odlu ke su do ne se ne u smislu EU Direktive za za{titu potro{a~a, a izvje{taji ko je }e mi kro kre di tne organizacije (MKO) i banke redovno podnositi Agenciji, o bro ju pri go vo ra, vrsti i osnovu prigovora, na~inu rje{avawa i ishodu prigovora,

omogu}i}e Agenciji za bankarstvo RS da poslije wihove analize procijeni eventualne sistemske rizike u bankarskom sektoru i u sektoru mikrokreditirawa - kazala je Iwac. GLAS: Kako ocjewujete rad Agencije za bankarstvo Republike Srpske u proteklom periodu? IWAC: Agencija za bankarstvo RS je samostalna nepro fi tna in sti tu ci ja Republike Srpske koja je osnovana jo{ 1998. godine radi odr`avawa zdravog i stabilnog bankarskog sistema RS. U vi{e od jedne decenije rada Agencija za bankarstvo RS je, zajedno sa bankama, uspjela da uredi i o~uva bankarski sektor u Srpskoj, koji je prema svim do sa da{wim ispi ti -

ELEKTRONSKI PRISTUP
GLAS: Agencija je bankama obezbijedila elektronski pristup dijelu svoje baze podataka? IWAC: Radi se o elektronskom pristupu dijelu baze podataka o nesolidnim komitentima sa ciqem obezbje|ivawa dodatnih informacija bankama pri procesu procjene boniteta potencijalnih klijenata. Obezbije|en je i elektronski pristup podacima o otplatama kredita na teret jemaca/sudu`nika, sa istim ciqem.

vawima od strane relevantnih me |u na ro dnih in sti tu ci ja ocijewen kao daleko najboqe ure|en i regulisan sektor u Srpskoj i BiH. Agencija za bankarstvo u svom radu konstantno je uskla|ivala zakonski okvir i pro ce du re za superviziju banaka sa me|unarodnim standardima i Bazelskim principima za bankarsku superviziju koji se primjewuju u zemqama EU. U vi{e navrata, od strane me|unarodnih fi nan sij skih ek spe ra ta, Svjet ske ban ke i MMF-a, vr{ena je procjena uskla|enosti regulative i supervizorskih procedura i praksa za po slo vawe ba na ka, ko jom je ocijeweno da je bankarska supervizija u velikoj mjeri uskla|ena sa najve}im dijelom od 25 Bazelskih principa za bankarsku superviziju. GLAS: Agencija je donijela i neke nove odluke. [ta one predvi|aju? IWAC: Upra vni odbor Agencije za bankarstvo RS je na sje dni ci u ma ju do nio Odluku o bli`im uslovima i na~inu postupawa banke po prigovoru klijenta i Odluku o bli`im uslovima i na~inu pos tu pawa mi kro kre di tne

or ga ni za ci je po pri go vo ru klijenta. Odluke su donesene u smi slu EU Di re kti ve za za {ti tu po tro {a ~a (ko ri snika finansijskih usluga), a izvje{taji koje }e mikrokre di tne or ga ni za ci je i ban ke re do vno po dno si ti Agenciji, o broju prigovora, vrsti i osno vu pri go vo ra, na~inu rje{avawa i ishodu prigovora, omogu}i}e Agenciji da poslije wihove anali ze pro ci je ni even tu al ne sistemske rizike u bankarskom sektoru i u sektoru mikrokreditirawa.

LANI 2.018 sudu`nika otplatilo 1,6 miliona KM
GLAS: Koliko `iranata pla}a kredite umjesto glavnih du`nika? IWAC: Prema izvje{tajima MKO u 2009. godini 2.018 sudu`nika/jemaca je ukupno otplatilo 1,6 miliona maraka umjesto glavnih du`nika. Do 31. marta 2010. godine 1.402 sudu`nika/jemca su otplatila 813 hiqada maraka za 1.288 korisnika kredita. Prema izvje{tajima banaka u 2009. godini u bankarskom sektoru RS 1.291

jemac/sudu`nik je ukupno otplatio 1,7 miliona, a do 31. marta 2010. godine 906 jemaca/sudu`nika je otplatilo 655 hiqada maraka umjesto glavnih du`nika. GLAS: O~ekujete li ukidawe instituta `iranata, {to se sve ~e{}e tra`i u javnosti? IWAC: ^iwenica je da }e institut jemaca biti sve mawe zastupqen kao obezbje|ewe kre di tnih po tra `i vawa, ka ko glo bal na fi nan sij ska i eko nom ska kri za bu de du `e tra ja la. Agencija za bankarstvo RS je u proteklom periodu ove godine dobila svega nekoliko pritu`bi jemaca/sudu`nika i to tri na postupawe mikrokreditnih i deset na postupawe banaka, a jo{ nijedna konkretna pismena pritu`ba sa relevantnim podacima i ~iwenicama na postupawe banaka ili MKO u vezi sa jemci ma ni je dos tavqena Agenciji od strane Udru`ewa `iranata. Agencija je sa du`nom pa`wom i opre zom pris tu pi la pro ble mu je ma ca/sudu`nika, kao potencijalom sis tem skom ri zi ku za cijeli finansijski sistem.

U plusu samo hrvatska berza
BEO GRAD - Posqedwu majsku sedmicu tr`i{ta kapitala u okru`ewu zavr{i la su u pa du, osim Za gre ba ~ke ber ze. Na Qubqanskoj berzi indeks Ljsex oslabio je u prethodnoj sedmici za 1,5 odsto. Indeks akcija Crobex na Zagreba~koj berzi proteklu sedmicu, u kojoj je tri dana bio u plusu, zavr{io je rastom od pola procenta. Time je prekinuta pet se dmi ca du ga ne ga ti vna se ri ja. Na Bawalu ~koj berzi indeks akcija Birs izgubio je pola procenta. Na Sarajevskoj berzi indeks SASX-10 spustio se za procenat. Ve}ina akcija iz sas ta va in de ksa SASX-10 zavr{ila je u padu, a najvi{e je pojeftinio “Bosnalijek”, gotovo {est procenata.

Xejms Kameron

Smawiti buxetski deficit
LON DON - Bri tan ski premijer Dejvid Kameron rekao je da Britanija ne mo`e da se vrati na put privrednog rasta sve dok ne smawi svoj ogro mni buyetski deficit. Kameron je u svom prvom ve}em govoru na novoj funkciji poru~io da planira da izvr{i rebalans ekonomije tako da se ona ne bazira na svega nekoliko sektora, po put fi nan sij skih usluga, i na samo nekoliko regiona, misle}i prije svega na London, prenijele su agencije. Britanski deficit dostigao je skoro 12 odsto bruto doma}eg proizvoda (BDP).

Rast spoqnotrgovinske razmjene
Republi~ki zavod za statistiku Srbije
BEO GRAD - Uku pna spoqno trgo vin ska ro bna raz mje na Srbi je za pe ri od ja nu ar-april 2010. go di ne prema{ila je 7,91 milijardu dolara, {to predstavqa rast od 8,9 od sto na go di{wem nivou, uz smaweni deficit za 15,3 od sto u odno su na prva ~etiri mjeseca 2009. na 2,29 milijardi dolara, saop{tio je Republi~ki zavod za statistiku Srbije, prenio je Tanjug. Izvezeno je robe u vrijednosti od 2,8 milijardi dolara, {to ~ini pove}awe od

POVE]AN izvoz za 23,4 odsto
Izvoz ro be, izra `en u evrima, imao je vrijednost od 2,05 milijardi, {to ~ini po ve }awe od 18,1 od sto u odnosu na isti period pretho dne go di ne, dok je uvoz dostigao 3,7 milijardi evra,

FOTO:AGENCIJE

23,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a uve ze no za 5,1 mi li jar du dolara, {to je vi{e za 2,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

{to je mawe za 2,1 odsto u odnosu na isti period lani. Spoqno trgo vin ski de fi cit izra `en u evri ma iznosi 1,67 milijardi, {to ~ini smawewe od 19,2 odsto u odno su na is ti pe ri od prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 55 odsto i ve}a je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 45,6 procenata. U stru ktu ri izvo za po namjeni proizvoda najvi{e su zastupqeni proizvodi za

re pro du kci ju i to 65,8 od sto, a slijedi roba za {iro-

ku po tro{wu 25,8 od sto i oprema 8,4 procenta.

Najvi{e izvezeno robe za {iroku potro{wu

12 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Indija bi mogla da postane velika ekonomska sila
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

WU DELHI - Stru~waci prognoziraju da }e Indija za ~etiri decenije biti jedna od tri ekonomske sile u svijetu. Indija je devedesetih godina pro{log vijeka otvarawem tr`i{ta za strana ulagawa i drasti~nim smawewem carina

obezbijedila ekonomski rast, prenijele su agencije. Indijska ekonomija ima promet od hiqadu milijardi dolara, jedanaesta je po veli~ini na svijetu, a me|unarodne institucije ove godine prognoziraju rast od deset odsto.

16.00

-0.24 30,979.92

Neizvjesno povla~ewe ~etvrte tran{e za BiH
FOTO: GLAS SRPSKE

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR ZIF BONUS D.D. SARAJEVO ZIF EUROFOND-1 D.D. TUZLA
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

2.95 3.7 6.5 2.5 1.32

1,763 1,018 291 50 87

5,266.40 3,766.60 1,891.50 125 114.84

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

BH TELEKOM D.D. SARAJEVO 20.64 FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO 87.41 JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO 27.51 [IPAD KOMERC D.D. SARAJEVO 3.00

0.21 -1.88 0.00 0.00

3,096.61 10,139.45 1,017.87 900.00

Privredni sud Beograd

INA tra`i vra}awe imovine u Srbiji
BEOGRAD - U Privrednom sudu u Beogradu zakazano je su|ewe po tu`bi INA protiv Agencije za privatizaciju, Akcijskog fonda Srbije i kompanije “Lukoil Evropa holding“, po kojoj INA tra`i vra}awe imovine, odnosno jedinica na teritoriji Srbije. INA smatra da su weno vlasni{tvo pumpe i druga imovina, koja je poslije raspada Jugoslavije stavqena “pod kapu“ kompanije “Beopetrol“, da bi u procesu privatizacije tog preduze}a bila prodata ruskom “Lukoilu“, javqa B92. U od{tetnom zahtjevu INA tra`i 91 milion dolara za naknadu izgubqene dobiti. Argument srpske strane je da su pumpe kompanije INA prije razdru`ivawa bile dru{tvena svojina, {to zna~i da INA nije bila wihov vlasnik ve} samo korisnik. Firma “Beopetrol“ nastala je krajem 1990. godine na imovini hrvatske naftne kompanije INA. Hrvatska kompanija je prije privatizacije “Beopetrola“ podnijela tu`bu kod Trgova~kog suda u Beogradu, pravno osporavaju}i osnivawe ove firme.

Neispuwavawe uslova od strane FBiH uzrokovalo je odlagawe povla~ewa ~etvrte tran{e oko 38 miliona evra, kazao Vranki}
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

“Doj~e vele“

Ve}ina Nijemaca `eli povratak marke
BERLIN - Da stanovni{tvo u Wema~koj ne vjeruje zajedni~koj evropskoj valuti pokazalo je istra`ivawe javnog mwewa, prema kojem vi{e od 60 od sto Ni je ma ca `eli povratak marke, javqa “Doj~e vele“. Direktor Instituta za istra`ivawe javnog mwewa iz Bilefelda Klaus Peter [opner rekao je da su zbog ekonom ske kri ze posqedwih mje se ci gra |a ni iz gu bi li povjerewe u evro. Iako se posqedwih mjeseci ~es to go vo ri o to me da bi bilo lijepo da se ponovno vrati wema~ka marka, [opner ka`e, to bi za wema~ku pri vre du ima lo ne ga ti vne posqedice. - Wema~ka profitira od evra kao ni je dna dru ga zemqa. Sva ko dru go ra dno mjesto u wema~koj industriji zavisi od izvoza. Evro je veoma va`an za na{u zemqu i za Evropu, jer veoma olak{ava trgovinu i putovawa - rekao je {ef “Simensa“ Peter Lu {er. Vi {e od 75 od sto Nijemaca smatra da najgora faza krize tek dolazi.

BAWALUKA - Neispuwavawe uslova Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) od strane FBiH prouzrokovalo je odlagawe povla~ewa ~etvrte tran{e od oko 38 miliona evra. Ovo za sada ne}e bitno naru{iti finansijske tokove u BiH, dok bi raskid aran `ma na imao mno go ozbiqnije posqedice po BiH. Rekao je ovo “Glasu Srpske“ ministar finansija i trezora BiH Dragan Vranki}. On je dodao da je va`no da se aran`man nastavi, kako bi se odr`ala stabilnost finansijskih tokova u BiH. - Nadamo se da }e do}i do nastavka stend-baj aran`mana i da }e FBiH ispuniti uslove u predstoje}em periodu, a od ispuwavawa uslova zavisi}e

dinamika povla~ewa sqede}ih tran{i iz aran`mana. Neispuwavawe uslova od strane FBiH ve} je prouzrokovalo odlagawe povla~ewa ~etvrte tran {e od oko 38 mi li ona evra. Ovo za sada ne}e bitno naru{iti finansijske tokove u BiH, dok bi raskid aran`mana imao mnogo ozbiqnije posqedice po BiH - kazao je Vranki}.

BUXETI entiteta i}i }e u rebalans
Ako do|e do otkazivawa stend-baj aran `ma na sa MMF-om, to bi mo glo ozbiqnije da naru{i finansijsku stabilnost ~itave BiH, a moralo bi se pristupiti i izradi rebalansa entitetskih buyeta za 2010. godinu.

Mi nis tar fi nan si ja FBiH Vjekoslav Bevanda ranije je rekao da FBiH ne}e do kraja maja ispuniti uslove neophodne za nastavak aran`mana sa MMF-om, zbog ~ega ova institucija ne}e sredinom juna razmatrati odobravawe ~etvrte tran{e za BiH. - Politika se umije{ala u sve ovo. U Parlamentu me pojedini poslanici susre}u i pitaju kad }e kantoni dobiti novac - kazao je Bevanda. Odbor izvr{nih direktora MMF-a, poslije juna zasjeda}e ponovo tek u septembru ili oktobru, kada BiH mo`e da o~ekuje isplatu 38 miliona evra, ali pod uslovom da sve obaveze do tada budu ispuwene. Direktor Ekonomskog Instituta Bawaluka Du{ko Jak{i} kazao je da se aran`man po svaku cijenu mora sa~uvati,

jer }emo u suprotnom imati velike probleme. - Pro ble ma }e po se bno imati FBiH koja je i prilikom ranijih isplata kasnila sa ispuwavawem uslova i na taj na~in negativno uticala i na stawe u RS - kazao je Jak{i}.

Uslovi
Da bi aran`man sa BiH bio nastavqen FBiH je do ju~e trebalo da ispuni ~etiri uslova i to da usvoji zakon o platama u organima vlasti, sprovede reviziju u oblasti bora~ke za{tite, beneficiranih penzija, kao i strategiju reforme penzijskog sistema.

Dominik [traus - Kan, direktor Me|unarodnog monetarnog fonda

[tedwa u [paniji dobar potez vlade
VA [IN GTON - Mje re {tedwe koje je uvela {panska vlada su sna`ne i kre}u se u pravom smjeru, rekao je ju~e direktor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) Dominik [traus - Kan, prenijele su agencije. On je na gla sio da bi mjere koje je poduzela {panska vlada trebalo da pomognu u vra }awu po vje rewa investitora. - Sada samo treba da se vidi kako }e biti provedene, posebno u oblasti tr`i{ta rada - rekao je [traus Kan. Naglasio je da je reforma {panskog tr`i{ta rada, ko ju pre po ru ~u ju MMF i druge organizacije, sqede}i zadatak za vladu. Prema wegovim rije~ima, Madrid sada preduzima mjere i mora se sa~ekati da bi se vidjeli rezultati pregovora izme|u vlade, kompanija i radnika. U {panskom parlamentu krajem pro{le sedmice usvojen je pa ket mje ra {tedwe vrijedan 15 milijardi evra, u koji spada smawewe plata ra dni ci ma ja vne slu `be i zamrzavawe penzija. Plan je usvo jen na kon {to je deset ~lanova stranke desnog centra iz Kataloni je os ta lo suz dr`a no tokom glasawa, isti~u}i da ne `ele da i [panija zapadne u sli~nu krizu kao {to je slu~aj sa Gr~kom. Plan o mjerama {tedwe predstavqen je putem dekreta, {to zna~i da je ve} u{ao u zakonik.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BP PLC BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
56.62 46.73 138.15 494.8 305.1

Promjena
-0.49 -0.09 1.13 -4.99 -1.23

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA INTEL CORP GENERAL ELECTRIC MICROSOFT CORP PFIZER INC

Cijena
15.74 21.42 16.35 25.8 15.23

Promjena
-2.72 -1.56 -1.86 -0.77 -0.91

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 13

Evro bi mogao da vrijedi jedan dolar
BRISEL - Samo u toku maja evro je oslabio prema dolaru za oko 6,5 procenata, a od po~etka godine vi{e od 15 odsto, a kurs evra bi dogodine, zbog du`ni~ke krize u Evropi, mogao da opadne na svega jedan dolar, {to je nivo koji je posqedwi put zabiqe`en u julu 2002. godine, javile su agencije. Stru~waci ameri~ke finansijske kompanije “Morgan Stenli“ saglasni su da u budu}em periodu treba o~ekivati daqe slabqewe evra. Predvi|aju da }e u prvom kvartalu sqede}e godine evro pasti do granice od 1,12 dolara, ali poslije toga prognoziraju izvjesno ja~awe evropske valute.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na cijena 1,40 30,78 0,37 0,14 Promjena Promet 44.634,71 16.569,00 9.313,07 6.921,56 789,95 784,00 383,08 Република Српска - измирење ратне штете 3 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 1 Република Српска - измирење ратне штете 2 Боксит а.д. Милићи Рафинерија уља а.д. Модрича Електро Добој а.д. Добој 30,79 -0,60 0,72 0,08 0,00 0,00 30,93 -0,23

RS je u pro{lu godinu u{la fiskalno stabilna sa uspje{no sprovedenim procesom privatizacije i strukturalnim reformama, niskim u~e{}em javne potro{we i javnog duga u bruto dru{tvenom proizvodu, rekao Xombi}
BAWALUKA - Republika Srpska je u 2009. godinu - koja je bi la go di na uti ca ja svjetske ekonomske krize na pri vre dne akti vnos ti u{la fiskalno stabilna, za razliku od drugih zemaqa iz okru`ewa, ocijenio je ju~e mi nis tar fi nan si ja RS Aleksandar Yombi}. - RS je u pro{lu godinu u{la fiskalno stabilna sa uspje{no provedenim procesom privatizacije i strukturalnim reformama, niskim u~e{}em javne potro{we i javnog duga u bruto dru{tvenom proizvodu, te reformisanim di rek tnim po re zi ma ra di smawewa optere}ewa privrede, rekao je Yombi} u parlamen tu RS, obra zla `u }i Konsolidovani izvje{taj o izvr{ewu buyeta RS za 2009. godinu, prenijele su agencije. Yombi} je podsjetio da je Vlada RS definisala i doni je la Pro gram mje ra za ubla`avawe negativnih efekata svjetske ekonomske krize na RS koje su imale ciq restriktivnu politiku javne potro{we, smawewe op te re }ewa pri vre de, o~u -

Republika Srpska fiskalno stabilna

NSRS o Konsolidovanom izvje{taju o izvr{ewu buxeta za 2009.

0,61 -0,81

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 4,05 5,30 3,00 2,71 7,15 0,04 3,11 4,45 4,10 1,52 1,10 4,05 3,30 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,48 0,00 0,00 0,00 430,89 0,00 0,00 466,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,74

“Merkator“ Bawaluka

Pozitivno poslovali u ovoj godini
BAWALUKA - “Merkator“ u Bawaluci uprkos slo`enim privrednim uslovima u ovoj godini ostvaruje pozitivne poslovne rezultate, a usvojio je i planove za daqi razvoj na podru~ju Republike Srpske, saop{teno je ju~e iz ove kompanije. - Pozitivnim rezultatima poslovawa doprinijele su stalne aktivnosti usmjerene na postizawe zadovoqstva potro{a ~a, kroz omo gu}avawe povoqnih ku po vi na i {i ro kog asortimana proizvoda - stoji u saop{tewu. “Merkatoru“ Bawaluka uru~eno je i priznawe Privredne komore RS za doprinos u zapo{qavawu, a uprava kompanije u Bawaluci za 240 radnika osigurava redovna primawa i adekvatne uslove rada. S. T.

Sa zasjedawa Narodne skup{tine

FOTO: G. [URLAN

vawe doma}e tra`we i zaposlenosti putem javnih radova i infrastrukturnih projekata, sup sti tu ci ju uvo za, po boq{awe uslo va i kriterijuma kreditirawa za teku}a i investiciona ulagawa putem poslovnih banaka. - Vlada RS je svojim in-

strumentima i mjerama ekonomske politike uticala da se negativni efekti ekonomske krize {to vi{e umawe i {to pri je pre va zi |u, zakqu~io je Yombi}, a prenose agencije.

DUG
Xombi} je rekao je da je inostrani dug redovno servisiran i za wegovu otplatu u pro{loj godini je izdvojeno 91.919.751 KM, dok je za unutra{wi dug koji je redovno servisiran u pro{loj godini izdvojeno 54.400.574 KM. Dodao je da je radi regulisawa dijela unutra{weg duga RS u 2009. godini nastavqena emisija obveznica, tako da je do 31. decembra 2009. godine ukupno izvr{eno osam emisija u nominalnoj vrijednosti 370.729.390 KM.

PRIHODI ostvareni 102 odsto u odnosu na plan
Rezimiraju}i Konsolidovani izvje{taj o izvr{ewu buyeta RS za 2009. godinu, Yombi} je rekao da su doma}i prihodi u pro{loj godini os tva re ni u izno su od 1.403.877.970 KM, {to predstavqa 102 odsto u odnosu na iznos planiran rebalansom. Prema wegovim rije~ima,

buyetski rashodi i odlivi u 2009. godini iskazani su u iznosu od 1.587.926.365 KM, {to predstavqa izvr{ewe od 99 od sto u odno su na re ba lans. On je re kao da je nas tavqena realizacija odobrenih projekata iz Razvojnog programa RS koji se finansiraju iz sredstava privatiza ci je “Te le ko ma RS“, isti~u}i da je za ove namjene u toku pro{le godine sa eskrov ra ~u na is pla }e no 315.857.956 KM, od ~e ga 146.057.956 KM za realizaciju ekonomsko-socijalne komponente i 169.800.000 KM za realizaciju privredno-razvojne komponente Razvojnog programa.

Slovena~ka pivara “La{ko“

Po~iwu sa otplatom 170 miliona evra duga
QUBQANA - Slovena~ka pivara “La{ko“ poslije dvije godine moratorijuma `eli da po~ne sa otplatom duga bankama, koji je dostigao oko 170 miliona evra. Iako je Nova Qubqanska banka spremna da rok otplate produ`i na jo{ jednu godinu, pivara “La{ko“ namjerava ve} u ovoj godini da vrati dio dugova, prenose agencije. Banke su do sada odbacile dva prijedloga reprogramirawa obaveza, jer su uvjerene da pomenuta pivara bez prodaje udjela u trgova~kom lancu “Merkator“ ne}e mo}i da ostvari plan vra}awa dugova. Prodajom 25 odsto udjela najve}eg slovena~kog trgova~kog lanca pivara “La{ko“ mogla bi da zaradi barem 140 miliona evra.

Istra`ivawe Evropske unije

Raste povjerewe u ekonomiju
BRISEL - Povjerewe u ekonomiju Evropske unije (EU) i zone evra, koje je stalno biqe`ilo poboq{awe poslije sni`ewa na mi ni mum u 2009. go di ni, ne o~e ki va no je smaweno u maju, kao posqedica stresova zbog du`ni~ke krize, dok je inflacija istovremeno ubrzana mawe nego {to su ekonomisti o~ekivali, pokazali su ju~e objavqeni podaci EU, prenijele su agencije. Indikator Evropske komisije koji pokazuje ekonomsko povjerewe sni`en je ovog mjeseca za 2,2 poena, na 98,4 poena za zonu evra i za 1,9 poena, na 100 poena za cijelu EU. Ekonomsko povjerewe u zoni evra je, me|utim, i daqe znatno iznad minimuma od 70,6 poena iz marta 2009, ali wegovo opadawe govori o zabriwavaju}oj promjeni smjera, ukazali su analiti~ari. ^lan izvr{nog Savjeta Evropske centralne banke Jirgen [tark je izjavio da bi ta banka ve} u julu mogla po~eti sa postepenim izlaskom iz ultralabave monetarne politike.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 1.6.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.338460 1.513061 26.859509 0.076492 0.262241 0.708068 1.732321 0.565032 0.245741 0.202737 1.371005 1.007717 2.298929 1.585228 1.899089

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.341815 1.516853 26.926826 0.076684 0.262898 0.709843 1.736663 0.566448 0.246357 0.203245 1.374441 1.010243 2.304691 1.589201 1.903849

Prodajni za devize
1.955830 1.345170 1.520645 26.994143 0.076876 0.263555 0.711618 1.741005 0.567864 0.246973 0.203753 1.377877 1.012769 2.310453 1.593174 1.908609

^ajavec mega a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

ZIF Cepter fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,60

5,26%

4,13

-0,48%

14 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Obijen kiosk “Glasa Srpske“ u Bawaluci

Hronika
MUP Austrije

BAWALUKA, KNE@EVO - Nepoznata lica u no}i izme|u nedjeqe i ponedjeqka provalila su u kiosk vlasni{tvo “Glasa Srpske“ koji se nalazi u Vidovdanskoj ulici, odakle su ukrali odre|enu koli~inu robe. U CJV Bawaluka ju~e su dodali

da su nepoznata lica u ulici Gavrila Principa u Kne`evu u nedjequ oko 2.50 ~asova rasjekla plasti~nu tendu, ~ime je vlasniku pri~iwena {teta od oko 400 maraka. G. O.

FOTO: GLAS SRPSKE

Biv{i Jugosloveni predwa~e po kra|ama
BE^ - Ministarstvo unutra{wih poslova Austrije saop{tilo je da dvije tre}ine ukradenih automobila, te provala u ku}e i stanove u Be~u, ide na ra~un stranaca, a da me|u wima predwa~e “biv{i Jugosloveni“, javqa Doj~e vele. - Ovo je izvod iz statistike koja je nastala posqedwu godinu, od kada austrijske vlasti intenzivnije poku{avaju da stanu u kraj “bandama sa istoka“. U prvoj polovini pro{le godine broj provala u ku}e i stanove pove}ao se za 40 odsto, a broj ukradenih vozila za ~ak 70 odsto - izjavio je portparol specijalne be~ke policijske jedinice “Soko Ost“ Majkl Takas.

Okru`ni sud Isto~no Sarajevo

Pritvor Gavrilovi}u zbog ubistva sugra|anina
IS TO ^NO SA RA JE VO Zdrav ku Ga vri lo vi }u (79), koji je uhap{en u Vi{egradu zbog sumwe da je 25. ma ja ubio Dragana Torbicu (60), odre |en je je dno mje se ~ni pri tvor u Okru `nom su du Isto~no Sarajevo. Wega je policija uhapsila u petak u Vi{egradu pod sumwom da je 25. maja ubio Torbi cu u mjes tu Du{ ~e kod Vi {e gra da. Izvor bli zak
FOTO: GLAS SRPSKE

OBRADOVI] pucao na Spai}a iz pu{ke
Preduze}e “RMG” u kojem se dogodila pucwava

Oru`ani obra~un u krugu preduze}a “RMG” u Isto~nom Starom Gradu

istrazi je ispri~ao da je Gavri lo vi} ot kri ven pu tem mobilnog telefona, jer je u dva ~asa poslije pono}i, u no}i kada se dogodilo ubistvo, pozvao Torbicu koji je ubijen pola sata kasnije. Motiv ubistva je qubomora. Ga vri lo vi} je na vo dno Torbicu ubio zbog emotivne veze koju je Torbica imao sa jednom `enom iz Vi{egrada. N. T.

Predrag Spai} pucao i ranio pqa~ka{a
Boro Obradovi} i Aleksandar Sari} u{li u krug “RMG” sa namjerom da ga opqa~kaju. U pqa~ki ih sprije~io Spai} koji je iz pi{toqa ispalio nekoliko hitaca od kojih su tri pogodila Obradovi}a u noge
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Napad se dogodio na ulici u Fo~i

Fo~a

Dra{ko pijan maltretirao `enu
FO^A - Fo~anska policija uhapsila je Dalibora Dra{ka (26) zbog napada na M. P. (27) i sumwe da je poku{ao da je siluje, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. On je u trenutku napada bio pijan, a `enu je napao s le|a. U Centru javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo saop{teno je da je ovaj napad prijavqen 29. maja oko 23 ~asa. Ovaj slu~aj policija je tokom istrage okarakterisala kao nasilni~ko pona{awe, a Dra{ko je saslu{an i bi}e pu{ten da se brani sa slobode. Protiv wega bi}e podnesen izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu koje }e ga teretiti za krivi~no djelo. N.T.

ISTO^NO SARAJEVO Vlasnik firme “RMG” Predrag Spai} (27) u nedjequ uve~e je u Bulozima u op{tini Isto~ni Stari Grad hici ma iz pi {toqa ra nio jednog od dvojice pqa~ka{a koji su poku{ali da provale u krug firme u namjeri da izvr{e kra|u. U Cen tru ja vne bez bje dnosti Isto~no Sarajevo re~e no je da je pucwava policiji prijavqena u ponedjeqak pet minuta iza pono}i, a uha p{e ni su u~e sni ci pucwave. - Policajci CJB Isto~no Sarajevo uhapsili su Spai}a, dok su Ale ksan dra Sa ri }a uhapsili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo - dodali su u policiji. Izvor blizak istrazi ispri~ao je za “Glas Srpske“ da su Bo ro Obra do vi} (37) i Aleksandar Sari} (36) upali

u krug pomenutog preduze}a u namjeri da ga opqa~kaju. - U pqa~ki ih je sprije~io Spai} koji se u tom trenutku nalazio u krugu firme. On je iz pi{toqa ispalio nekoliko hitaca od kojih su tri pogodila u noge Obradovi}a. Na ovu pucwavu odmah je odgovorio Obradovi} koji je iz automatske pu{ke po~eo da puca u pravcu Spai}a, ali ga nije pogodio - ispri~ao je ovaj izvor. Poslije toga, Sari} je rawenog Obradovi}a vozilom prevezao u Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, gdje mu je ukazana qekarska pomo}.

Por tpa rol Kli ni ~kog centra Univerziteta u Sarajevu Biqana Jandri} rekla je da je Obradovi} u wihov centar dovezen ju~e oko 15 minuta poslije pono}i sa dvije prostrelne rane u predjelu lijeve noge i jednom ranom u predjelu desnog kuka.

PREDRAG Spai}, sin Ratomira Rate Spai}a
Predrag Spai} je sin Ratomira Rate Spai}a (49) koji je ubijen u martu 2006. godine, hicima iz automatskog oru`ja, dok je sjedio u restoranu

@DRALE
Spai} se bavio trgovinom i gra|evinarstvom, a pri~alo se da ga je ubio vo|a “sokola~kog klana“ \or|e @drale, koji je nedavno osu|en zbog ubistva Qubi{e Savi}a Mauzera, a @drale je to demantovao rekav{i “da su bili u odli~nim odnosima“. Ratomir Spai} je i prije rata va`io za “`estokog momka sa sarajevskog asfalta“.

“Ribwak“, u nasequ Toplik u op{tini Isto~no Novo Sarajevo. I danas nepoznati ubica pucao je tada sa spoqne strane u unutra{wost restorana u kojem su bili gosti i hici su usmrtili Spai}a, a te{ko ranili Svjetlanu Topali} (27), novinarku TV BH1, a lak{e Stjepana Bracu Lazarevi}a i Zoricu Jovan~i}, suprugu vlasnika “Ribwaka“. Spai}, koji je svojevremeno dovo|en u vezu s mre`om podr{ke ha{kom optu`eniku Radovanu Karayi}u, prema nepotvr|enim podacima, 2003. godine bio je osumwi~en za umije{anost u ubistvo na~elnika CJB Srpsko Sarajevo @eqka Mar ko vi }a, ali je usqed nedostatka dokaza potom pu{ten iz zatvora. Spa i}ev na di mak Ra ta pomenut je i u Specijalnom su du u Beo gra du na su |ewu pri pa dni ci ma “ze mun skog klana“.

Velika potjera za voza~em “audija RS4” na putu Bawaluka - Kla{nice

Bje`ao od policije brzinom 180 kilometara na ~as
BAWALUKA - Bawalu~ka policija je poslije velike potjere putem Bawaluka Kla{nice u subotu u nasequ Prije~ani uhapsila Mi{u Daki}a (22) iz Qubqane, koji je brzinom od 180 kilometara na ~as vozio ukradeni automobil “audi RS4“ vrijedan oko 100.000 maraka. Izvor blizak istrazi ispri~ao je da je voza~ uhap{en i otkriveno je da vozi ukraden automobil, nakon {to je odbio da se zaustavi na zahtjev saobra}ajne policije na putu Bawaluka - Kla{nice. Odatle je krenula policijska potjera za wim, a on je pove}ao brzinu na 180 kilometara na ~as i po dolasku do kru`nog toka i raskrsnice magis tral nog pu ta “M16“ i ulica Ilije Gara{anina i Ma ri je Di mi}, okre nuo se ponovo u pravcu Kla{nica. likom brzinom nastavio da vozi ulicom Ilije Gara{ani na, u prav cu Pri je ~a na, gdje ga je policija presrela i uhapsila. - Istragom je utvr|eno da je M. D. vo zi lo pre uzeo u mjestu Kobatovci, op{tina Gradi{ka, sa zadatkom da ga preveze do Bawaluke. Provjerama je utvr|eno da je kra|a “audija RS4” prijavqena 2. novembra pro{le godine u Qubqani, a vrijednost vozila je pro ci jewena na oko 100.000 KM - navedeno je u saop{tewu CJB Bawaluka i doda to da je uha p{e ni dr`avqanin Slovenije, poslije kriminalisti~ke obrade, uz saglasnost de`urnog tu`ioca pu{ten na slobodu. “Glas Srpske“ saznaje da su ovom prilikom privo|eni i Branimir ^eko, Du{an Jeremi} i Oliver Kovjani} koji su se vozili u “mercedesu“ E kla se is pred Da ki }a u “audiju“. Policija wih ne dovodi u vezu sa kra|om vozila, ali se sumwa da ih je Daki} iskoristio da mu pomognu u prevozu automobila. N. T.

DAKI] ukradeno vozilo trebalo da preveze u Bawaluku
Izvor blizak istrazi rekao je da je voza~ “audija“ ve-

Ukradeni “audi RS4” vrijedan 100.000 KM

FOTO: GLAS SRPSKE

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 15

Opqa~kana vikendica u mjestu Krividoli kod Pala
PALE - N. V. H. je prijavila u nedjequ policiji u Palama da je provaqeno u wenu vikendicu koja se nalazi u nasequ Krividoli kod Pala, re~eno je ju~e u Centru javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. U policiji su kazali da su nepoznata lica obila ulazna vrata i prema izjavi vlasnice, ukrala kosilicu za travu, motornu pilu, produ`ni kabl, kanister sa 15 litara benzina, mikrotalasnu rernu, elektri~ni ro{tiq, bakarni kotli} i zidni sat. G. O.

Policija

Poslije ~etrdesetodnevne potrage prona|en u~esnik pucwave u kojoj je poginuo Nedeqko ]ulum

Uhap{en Slavi{a ]ulum
]uluma policija ju~e oko 15 ~asova prona{la u iznajmqenoj ku}i u Trnu. Kada je policija upala u wegovu ku}u, zatekla ga je kako pi{e neko pismo. Pored ]uluma, trebalo da budu privedene na saslu{awe jo{ dvije osobe koje su ozna~ene kao wegovi glavni pomaga~i

Vijesti
Kne`evo

Pokidao bakarne oluke
KNE@EVO - Policiji u Kne `e vu u ne djequ je pri javqeno da je no} ranije nepo zna to li ce u uli ci Gavrila Principa pokidalo ba kar ne olu ke na ugos ti teqskom objektu, saop{teno je ju~e iz CJB Bawaluka. Policija je obavila uvi|aj i utvrdila da pri~iwena materijalna {teta iznosi dvije hiqade maraka. G. O.

Lakta{i

Razbili aparat za gorivo
LAKTA[I - Policiji u Lakta{ima prijavqeno je da je u Glamo~anima kod Lakta{a nepoznato lice u nedjequ u tri ~a sa po sli je po no }i razbilo staklo na ure|aju za to~ewe goriva na benzinskoj pumpi “Parma trend“, rekli su ju~e u CJB Bawaluka. Policija je obavila uvi|aj i ut vrdi la da je pri ~iwena FOTO: V. STOJAKOVI] {teta oko 1.000 maraka. G. O. Po li ci ja sumwa da je Slavi{a ]ulum sa jo{ dva pomaga~a 21. maja opqa~kao poslovnicu Unikredit banke u na sequ Za lu `a ni kod Bawaluke i tom prilikom od radnika oteo oko 13.000 maraka. Ovu pqa~ku snimile su kamere video-nadzora, a jedan od pqa~ka{a je gra|om veoma podsje}ao na ]uluma. Sa mo par da na pri je ove pqa~ke policija je u Prijedoru jurila za automobilom “audi“ za koji se sumwa da ga je upravo on ukrao, da bi mu poslu`io za pqa~ku pomenute banke.

PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

BAWALUKA - Slavi{a ]ulum (26) iz Bawaluke, za kojim je policija tragala gotovo 40 dana, uhap{en je ju~e poslije podne u nasequ Trn kod Lakta{a. Izvor bli zak is tra zi potvrdio je “Glasu Srpske“ da je ]uluma policija ju~e oko 15 ~asova prona{la u iznajmqenoj ku}i u Trnu. - Po red ]u lu ma, ju ~e u toku dana su trebale da budu privedene na saslu{awe jo{ dvije osobe koje su ozna~ene kao wegovi glavni pomaga~i. Jedan od tih pomaga~a navodno je Dejana Mitra{inovi}, koja je wegova djevojka, a dru gi je Ne mawa Drqa~a rekao je ovaj izvor.

Privo|ewe Slavi{e ]uluma u Centar javne bezbjednosti Bawaluka

Po li ci ja sumwa da se ]ulum nije dugo krio u ku}i u Trnu, jer su pro{le sedmice od kolega iz Br~kog imali dojavu da se on nalazi u tom gradu. - Kada je policija oti{la da pretrese tu ku}u, nisu ga ta mo pro na {li. Upravo zbog toga sumwamo da se on krio na vi{e lokacija u Bawalu ci, Pri je do ru, Br~kom, Lakta{ima i drugim gra do vi ma - re kao je izvor blizak istrazi. Dodao je da su pomenuto dvo je po mo gli ]u lu mu da iznajmi ku}u, kao i da su mu svakog dana pomagali i oko drugih stvaPritvor ri. - Mitra{inovi}eva i Drqa~a Slavi{i ]ulumu je ranije, priliku po va li su mu kom raspisivawa potjernice, hranu i odje}u i odre|en pritvor, tako da }e se pomagali u svemu odmah poslije hap{ewa na}i iza {to je tre ba lo. re{etaka. Kada je policija

ju~e upala u wegovu ku}u, zatekla ga je kako pi{e neko pi smo, za ko je se pre tpos tavqa da je ponovo htio da ga po{aqe medijima, a kada je ugledao policiju, prepao se i po~eo da moli da ne pucaju na wega jer nije naoru`an dodao je pomenuti izvor.

MOLIO policiju da ne puca u wega
Slavi{a ]ulum nalazio se u bjekstvu od 23. aprila, kada je u oru`anom obra~unu u na sequ [ar go vac kod Bawaluke ubijen wegov ro|eni brat Nedeqko ]ulum (19), a rawen Jovan Jo{ilo (27). Do obra ~u na je do {lo kod ben zin ske pum pe “Par ma Trend“, poslije klasi~ne sa~eku{e koju su za Jovana Jo{ila (27) pripremila bra}a ]ulum, Dejan Kosti} (20) i Dejan ^aji} (24).

Poslije toga je do{lo do jurwave ulicama i pucwave u kojoj je mla|i ]ulum pogo|en u gla vu. Sumwa se da ga je ubio Jo{ilo. Ubrzo poslije pucwave, Kosti} i Jo{ilo su uhap{eni, a u bjekstvu su se od tada na la zi li ^a ji} i sta ri ji ]ulum. ^aji} je uhap{en 10. ma ja u Bawalu ci u na sequ @ute zgrade. Ovom sukobu prethodila je sva |a i pucwava izme |u ]ulumove grupe i grupe Sini{e [aki}a Kineza, po~etkom mar ta ove go di ne u nasequ Lau{, kada je ]ulum rawen u rame.

Bijeqina

Ukrali pi{toq i dvogled
BIJEQINA - Nepoznata lica su u nedjequ u Bjelo{evcima kod Bijeqine prova li la kroz prozor u ku}u vlasni{tvo R. M. i ukrali pi{toq i dvogled, potvr|eno je ju~e u CJB Bijeqina. G. O.

Trebiwe

Napala supruga
TRE BIWE - Po li ci ji u Trebiwu prijavqeno je da je D. G. fizi~ki napala svog supruga. U toku je dokumentovawe krivi~nog djela nasiqe u porodici ili porodi~noj zajednici, potvr|eno je ju~e u CJB Trebiwe. G. O.

POLICAJAC
Wemawa Drqa~a je zajedno sa Nedeqkom ]ulumom i Petrom Sekuli}em 27. jula pro{le godine u Bawaluci istukao policajca iz Trebiwa Slavi{u Lazi}a. Do sukoba je do{lo kada su wih trojica, iznervirani time {to je Lazi} sporo vozio skuter, sustigli ga i oborili sa skutera, te pretukli i pobjegli.

Oslobo|en odgovornosti za smrt beba na Bjelavama
SARAJEVO - Kantonalni sud Sarajevo oslobodio je ju~e direktora Dje~ijeg doma “Bjelave“ Amira Zeli}a presude kojom je prvostepeno bio osu|en na godinu zatvora, jer kao odgovorna osoba nije preduzeo mjere propisane Zakonom o za{titi protiv po`ara, zbog ~ega se u po`aru koji je u Domu “Bjelave” izbio 22. aprila 2007. ugu{ilo {est beba. - Zbog te{ke tragedije u kojoj su nastradale bebe, ne mogu biti sretan, ali sam zadovoqan da je dokazano ono {to sam od po~etka govorio i poku{avao dokazati, da ima imalo moje odgovornosti u svemu, kazna od godinu bi bila premala - rekao je agencijama Zeli}.

Ubio se u blizini ku}e u selu Ora{je kod Prwavora
PRWAVOR - Ne mawa Ko si} (71), iz se la Ora {je kod Prwavora, ubio se u nedjequ hicem iz pi{toqa, saop{teno je ju~e iz Centra javne bezbjednosti Bawaluka. U ovom centru su potvrdili da je Kosi} samoubistvo po~inio u blizini porodi~ne ku}e. Qekar patolog utvrdio je da na tijelu Kosi}a nije bilo tragova koji bi ukazali da se radi o krivi~nom djelu. - Poslije pregleda tijela izdata je potvrda da je Kosi} po~inio samoubistvo hicem iz pi{toqa marke “CZ“ kalibra 7,62 milimetra - istaknuto je u saop{tewu Centra javne bezbjednosti Bawaluka. G. O.

Policija jo{ traga za pqa~ka{em zlatare
BAWALUKA - Policija jo{ uvijek traga za nepoznatim razbojnikom koji je u petak 28. maja opqa~kao zlataru “Zlatar Pani}“ u bawalu~koj ulici Patrijarha Makarija Sokolovi}a i odnio oko kilogram zlata vrijednog oko 50.000 maraka, potvr|eno je ju~e “Glasu Srpske“ u CJB Bawaluka. Pqa~ka zlatare se dogodila u petak oko 14.45 ~asova, a prema rije~ima o~evidaca, razbojnik je na sebi imao crne sun~ane nao~are i crnu periku. ^im je u{ao u zlataru razbojnik je zakqu~ao vrata i naredio radnici Damjani Pani}, k}erki od vlasnika, da legne na pod, a potom je vezao plasti~nom trakom, uzeo zlato i pobjegao. G. O.

16 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Spremna optu`nica protiv Davini}a
BEOGRAD - Vi{e javno tu`ila{tvo u Beogradu zavr{ilo je pisawe optu`nice protiv biv{eg ministra odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslava Davini}a, saznaju beogradski mediji. Tamo{wi mediji su precizirali da je optu`nica napisana zbog zloupotrebe polo`aja i sklapawa {tetnog ugovora sa izraelskom firmom “Imiysat“ o kupovini {pijunskog satelita, kojom je dr`ava o{te}ena za 37 miliona evra. Optu`nica bi mogla ve} uskoro da bude podignuta i objelodawena javnosti, a Davini} je, zasad, jedini optu`eni. “Postoji mogu}nost da optu`nica kasnije bude pro{irena novim okrivqenima“. Za krivi~no djelo zloupotrebe slu`benog polo`aja zaprije}ena kazna je od {est mjeseci do pet godina zatvora.
FOTO: AGENCIJE

Mnogo sam vi{e fla{a rakije odbio nego {to sam primio, i to radim samo kad mi neko ka`e da je li~no pekao i da je na wu ponosan. Ne}u da ih uvredim, mada svi znaju da mi to smeta. Miroslav Marki}evi}, poslanik NS-a u Skup{tini Srbije

Vi{e javno tu`ila{tvo u Beogradu

Beograd

Mu{karac rawen u glavu podlegao povredama
BEOGRAD - Mu{karac D. B. (33), koji je pogo|en iz vatrenog oru`ja, podlegao je povredama, potvr|eno je ju~e Ta nju gu u Me di ja cen tru Klini~kog centra Srbije. - Hi tna po mo} do bi la je poziv da je iz vatrenog oru`ja na do la znom pe ro nu Autobuske stanice “Lasta“ povre|ena jedna osoba, koja je preba~ena na Odeqewe za reanimaciju Urgentnog centra. Mu{karac je iz vatrenog oru`ja rawen u glavu izjavila je ranije portparol Hitne pomo}i Nada Macura. D. B. je dovezen u Urgentni centar, gdje je podlegao. U MUP-u Srbi je pre tpos tavqaju da je osoba, koja je po dle gla po vre da ma iz va trenog oru`ja, izvr{ila samoubistvo.

Uhap{eni zatvorenicima obe}avali boqe }elije

Privedeno {est osoba zbog prevara u KPZ Sremska Mitrovica

Uhap{eni nadzornik, advokati i stra`ari
La`no obe}avali premje{taj iz zatvorenog u poluotvoreni dio zatvora i tako primili 27.500 evra mita od zatvorenika
SREMSKA MITROVICA, BEOGRAD - Pripadnici MUP-a Srbije ju~e su u nastavku akcije na suzbijawu ko rup ci je uhap si li {est osoba, me|u kojima i nad zor ni ka obez bje |ewa u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Sremska Mitrovica, zbog prevare i primawa mita, saop{teno je iz MUP-a. Uha p{en je i biv {i upravnik zatvora, kao i nekoliko advokata i stra`ara. Oni su od osu|enika uzimali novac, a za uzvrat su ih premje{tali u boqe }elije. Uhap{eni su nadzornik obezbje|ewa u KPZ Sremska Mitrovica Goran Milakovi} (38) zbog primawa mita, advokati iz ovog grada Dragoqub Lon~arevi} (40) i Zoran Levajac (52), te advokat iz Ru me Jo vi ca Ko va ~e vi} (51), Neboj{a Petrovi} (30) i Branislav Radowi} (47) iz Rume, zbog prevare.

Jezdimir Vasiqevi}

FOTO: ARHIVA

Jezdimir Vasiqevi}

NADZORNIK od osu|enika tra`io novac
U saop{tewu iz MUP-a

KPZ Sremska Mitrovica

Odgo|eno su|ewe gazda Jezdi
BEOGRAD - Vlasniku piramidalne {tedionice “Jugoskandik“ Jezdimiru Vasiqevi}u i wegovim saradnicima su|ewe je ju~e odgo|eno za 13. septembar, jer Vasiqevi} nije priveden u sud iz pritvora Okru`nog zatvora u Beogradu, javio je RTS. - Vasiqevi}, poznat kao gazda Jezda, nije priveden iz za sada nepoznatih razloga, o ~emu }e Uprava zatvora naknadno obavestiti sud - saop{tila je sudija Sla|ana Markovi}. Na in sis ti rawe Va siqevi }e vog bra ni oca Dra goquba \or|evi}a da sazna zbog ~ega wegov klijent nije doveden na su|ewe, sudija Markovi} je ponovila da “sud i daqe ne zna razloge i da su joj iz Uprave Centralnog zatvora rekli da nikoga od pritvorenika ne}e privoditi u sud”.

Kragujevac
Pripadnici Uprave kriminalisti~ke policije MUP-a Srbije i Policijske uprave Kragujevac nedavno su, tako|e zbog mita, u saradwi sa Vi{im javnim tu`ila{tvom u Kragujevcu uhapsili predsjednika Upravnog odbora preduze}a “Autosaobra}aj“ Vladana @ivanovi}a (62) i jo{ ~etiri lica. Sumwa se da su oni uzeli i dali mito od 95.000 evra.

Srbije navodi se da postoji sumwa da je Goran Milakovi}, is ko ri{ }a vawem slu `benog polo`aja od 2007. do 2009. godine, primio mito jer je od dva osu|enika koji se nalaze na izdr`avawu zatvorskih kazni u KPZ Sremska Mi tro vi ca tra `io 6.000, a primio 2.000 evra za premje{taj iz zatvorenog u poluotvoreni dio zatvora. Ostalih pet osumwi~enih prevaru su izvr{ili u to ku 2007. i 2008. go di ne,

tako {to su posredstvom ro|aka i prijateqa osu|enika na iz dr`a vawu za tvor skih kazni u KPZ Sremska Mitrovica stupili u kontakt sa pet osu|enika i pri tom la `no obe }a va li pre mje {taj iz zatvorenog u poluotvoreni dio zatvora i tako primili 27.500 evra. Osumwi~eni }e, uz krivi~nu prijavu, biti privedeni nadle`nom istra`nom su di ji Osno vnog i Vi {eg suda Sremskoj Mitrovici.

Preliminarni rezultati izbora na Kosovu

DOBRA VIJEST

GORWI MILANOVAC
Profesor likovne kulture u sredwim {kolama u Gorwem Milanovcu Filip T. (33) priveden je ju~e u policiju, po{to je pro{le no}i zate~en kako ispisuje grafite na spomenik o nastanku grada u centru tog mjesta. Profesor je priveden sa dva biv{a u~enika, jer su zate~eni kako ispisuju natpis “Privatizovano“.

BEOGRAD
U Beogradu je odr`an skup “Uloga crkava i verskih zajednica u nacionalnom programu za transplantaciju“. Prvi put predstavnici svih vjerskih zajednica uputili su zajedni~ku poruku - podr`avamo program zavje{tawa organa iskqu~ivo zbog o~uvawa qudskih `ivota.

LO[A VIJEST

KO SOV SKA MI TRO VICA - Na vanrednim lokalnim izborima u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici, prema preliminarnim nepotpunim re zul ta ti ma, Srpska napredna stranka ostvarila je tijesnu pobjedu, dok je u Novom Brdu ubjedqivo pobije di la ko ali ci ja SPSPUPS-JS, ja vi le su agencije. U Sje ver noj Ko sov skoj Mitrovici, prema podacima sa 22 od ukupno 26 bira~kih mjes ta, ka ko na vo di DS,

SNS pobijedila u Mitrovici
SNS je osvojila 17,55 odsto gla so va, DSS 17,24, DS 16,95, a potom slijede koalicija SPS-PUPS-JS sa 8,8, Gra|anska inicijativa Olivera Ivanovi}a sa 7,33, G 17 plus sa 7,02 i SDPS Rasima Qaji}a sa 5,07 odsto glasova. su stranke vladaju}e koalici je do bi le do voqan broj glasova da mogu u sjevernom dijelu Mitrovice da formiraju lokalnu vlast. U Novom Brdu preliminarni podaci pokazuju da je ubjedqivo pobijedila koalici ja SPS-PUPS-JS, sa osvojenih 40 odsto glasova. Van re dni lo kal ni izbo ri odr`ani su u sjenci incidena ta, su ko ba ka me ni ca ma Albanaca i Srba na mostu preko Ibra, u kojem nije bilo povrije|enih. Policija

U NOVOM BRDU pobijedila koalicija SPS-PUPS-JS
U Izbor nom {ta bu De mokratske stranke isti~u da

je upo tri je bi la su za vac, a ~uli su se i pucwi iz automatskog oru`ja. Naoru`ane osobe sa fantomkama napale su aktiviste stranke Rasima Qaji}a, a ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdano vi} izja vio je da je in ci dent u Ko sov skoj Mi trovici re`irala i koordini sa la ta ko zva na Vla da Kosova sa ciqem da sprije~i legalne izbore koje organi zu je dr`a va Srbi ja na svojoj teritoriji i izazove krvoproli}e.

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 17

Godi{we se proizvede 600.000 tona ambala`e
NI[ - Ministar `ivotne sredine i prostornog planirawa Oliver Duli} izjavio je ju~e da se u Srbiji godi{we “proizvede“ do 600.000 tona ambala`e i ambala`nog otpada koji je zavr{avao do sada na deponijama ili u prirodi, prenijele su agencije. - Na{ ciq je da u idu}ih nekoliko godina otvorimo 10.000 novih radnih mesta i stvorimo novu industrijsku granu u Srbiji koja do sada gotovo da nije postojala - rekao je Duli}.

EULEX istra`uje 100 slu~ajeva korupcije na Kosovu
Me|unarodna misija na Kosmetu sprema optu`nice i nove istrage
Osim Qimaja, pod istragom jo{ {est slu~ajeva organizovanog kriminala, gdje su ukqu~eni i visoki zvani~nici
PRI[TINA - Slu`benici EULEX-a izjavili su da se misija EU sprema da podigne optu`nicu protiv ko sov skog mi nis tra Fa tmira Qimaja zbog sumwe da je pronevjerio novac i da tu`ioci EULEX-a vode istragu u vi{e od stotinu slu~ajeva zbog sumwe za korupciju na Kosovu. Predstavnici EULEX-a jo{ razmatraju ~iwenice u vezi sa sumwom da je kosovski mi nis tar Fa tmir Qimaj pronevjerio novac. - Osim Qimaja i {efa javne nabavke u Ministarstvu transporta i telekomuni ka ci ja Neyata Kra sni }i ja, EULEX “sa da ima i tre}eg osumwi~enog u ovom va `nom slu ~a ju“ prenosi pri {tin ski list “Koha ditore“. Slu`benici ove misije nisu `eqeli da otkriju ime tre}e osobe, ali su rekli da se ra di o je dnom vi so kom zvani~niku ovog ministarstva.

Vijesti
Vensan De`er

U EU za tri do sedam godina
NOVI SAD - [ef delegacije Evropske komisije u Srbi ji Ven san De `er ocijenio je da Srbija mo`e o~ekivati ulazak u EU u periodu od tri do sedam godina, od po~etka pregovo ra o ~lan stvu. Je dnom kada pregovori otpo~nu, ulazak Srbije u EU }e se de si ti izme |u tri i se dam godina, u zavisnosti od brzine pregovora, kazao je De`er.

Bojnik

TROJE osumwi~enih u “slu~aju Qimaj“
Tu `i oci EULEX-a vo de is tra gu u vi {e od sto ti nu slu ~a je va zbog sumwe za ko rup ci ju na Ko so vu, a istra`iteqi te mi sije kazali su da ne}e prekidati po sao ni to kom qetweg odmora. Oni, pored Qimaja, isFatmir Qimaj FOTO: ARHIVA

Kum podvodio djevoj~icu
BOJ NIK - ^e tvo ri ca mu {ka ra ca iz Boj ni ka, starosti od 58 do 67 godina, privedena su ju~e zbog sumwe da su mjesecima silo va li 15-go di{wu dje voj ~i cu, ko ja je sa da u tre}em mjesecu trudno}e, javile su agencije. Na~elnik Po li cij ske upra ve Dejan Radenkovi} rekao je da je jedan od te ~etvorice kum djevoj~ice. Djevoj~i ca je men tal no zaostala, a svi su priznali krivi~no djelo.

tra`uju jo{ {est slu~ajeva or ga ni zo va nog kri mi na la, gdje su ukqu~e ni i vi so ki zvani~nici. Protiv Qimaja i ostalih osumwi~e nih vo di se is tra ga za or ga ni zo va ni kriminal, prawe novca, zlo-

upotrebu slu`benog polo`aja, prevaru i mito. Demokratska partija Kosova formirala je poseban fond za odbranu ministra, koji je ujedno i potpredsjednik ove par ti je, dok je Qimaj anga`ovao jak me|unarodni tim advokata kako bi se odbranio od ovih optu`bi Specijalnog tu`ila{tva Kosova. Is tra ga u “slu ~a ju Qimaj” obuhvata tendere koje je “wegovo“ ministarstvo raspisalo u periodu od 2007.

do 2009. godine. Tu `i oci EULEX-a na nivou Okru`nog tu`ila{tva vo de is tra gu u oko 60 slu~ajeva, a na ostalim nivoima se vodi istraga u vi{e od 40 slu~ajeva. Mi si ja EU ra di i na izra di pla na go di{wih odmora, ko ji }e omo gu}iti da ritam rada ne opadne ni tokom qeta, jer su tu`ioci EULEX-a najavili da niko ne}e biti po{te|en u akciji su zbi jawa korupcije i kriminala.

Volfram Mas

Wema~ka podr`ava integracije
BEOGRAD - Ambasador Wema ~ke u Srbi ji Vol fram Mas rekao je ju~e da Wema~ka podr`ava integraciju zemaqa zapadnog Balkana u EU i da nisu pro mi jeweni uslo vi za ula zak u EU, ja vi le su agencije. Mas je istakao da je na Srbiji da te uslove ispu ni. Je di no bi Srbi ja sa ma se bi mo gla da stane na put u procesu prikqu~ewa EU, rekao je Mas.

Izvje{taj
U izvje{taju Me|unarodne krizne grupe navodi se da su korupcija i organizovani kriminal na Kosovu i Metohiji {iroko rasprostraweni i da su u porastu, a da “slab pravosudni sistem odvra}a strane investitore od ulagawa u oblast ogrezlu u siroma{tvu“. U izvje{taju se posebno ukazuje na slabosti pravosudnog sistema na sjeveru Kosmeta, gdje ne postoji “funkcionalan krivi~ni pravosudni sistem“ i preporu~uje se EULEX-u da pomogne u postavqewu srpskih i albanskih sudija. - Vlada je unijela neke pozitivne promjene, ali nije pokazala politi~ku voqu da stvori mo}an pravosudni sistem - navodi se u izvje{taju.

Pripadnici EULEX-a na Kosovu

RTS

Uhap{en zbog ubistva prijateqa
KRAGUJEVAC - Policija je saop{tila da je u Mi{arskoj ulici u nasequ Licika u Kragujevcu ubijen Vinetu Kurte{i i da je ju~e uhap{en osumwi~eni po~inilac Sa{a R. (38). Ubistvo se dogodilo oko pono}i. Prema rije~ima oca osumwi~enog, wegov sin i Vinetu i jo{ jedna `enska osoba, sjedili su u wihovoj ku}i, razgovarali, a zatim se posva|ali. Osumwi~eni je o{trim predmetom ubo Kurte{ija u butinu. Od zadobijenih povreda Kurte{i je preminuo do dolaska Hitne pomo}i, prenijele su agencije. Wih dvojica bili su vi{egodi{wi prijateqi, a po rije~ima oca osumwi~enog, tragi~an ishod naizgled bezazlene rasprave, sve je iznenadio. Policija je obavila uvi|aj i prona{la no` na licu mjesta.

Zatvorsko osobqe u {trajku
BEOGRAD - U Okru`nom zatvoru u Beogradu od ju~e {trajkuje zatvorsko osobqe zbog napada na kolegu kojem su nepoznate osobe nanijele te{ke tjele sne po vre de na uli ci, ka da ni je bio na du`nosti. - Pripadnici slu`be obezbje|ewa ovog zatvora prekinuli su obavqawe dijela redovnih aktivnosti, izra`avaju}i na taj na~in svoj protest zbog napa da na ko le gu sa ini ci ja li ma A. M., ko jeg su napala za sada nepoznata lica u subotu, 29. maja, saop{tila je Uprava za izvr{ewe krivi~nih sankcija Srbije. ^uvari zatvora navode da su zabrinuti za svoju bezbjednost s obzirom na ~iwenicu da je kolega napadnut na ulici, u vrijeme kada nije bio na du`nosti.

Evakuacija mogu}nost za{tite od klizi{ta
TRGOVI[TE - Trgovi{te je ju~e osvanulo izlijepqeno sa nekoliko hiqada uputstava gra|anima za postupawe u slu~aju evakuacije, javile su ju~e agencije. - Usqed obimnih padavina, do{lo je do pojave klizi{ta. Postoji mogu}nost zapre~avawa toka rijeke Tripu{nice, popu{tawa prirodno nastale brane i poplava - navedeno je u uputstvu Sektora MUP-a za vanredne situacije. Eventualni po~etak evakuacije bi}e ozna~en signalom op{te opasnosti, poslije ~ega bi gra|ani trebalo da uzmu li~ne stvari i hitno napuste domove. - Do sada su neki gra|ani na mogu}nost pokretawa klizi{ta reagovali ~ak olako, a sada su veoma zabrinuti - rekao je predsjednik Skup{tine op{tine Radoslav Jordanovi}.

Uskoro novi direktor
BEOGRAD - Radio-televi zi ja Srbi je (RTS) ra spisala je javni konkurs za generalnog direktora Radiodifuzne ustanove RTS. Ko je novi direktor bi}e poznato za maksimalno 30 dana. U oglasu je navedeno da se od kandidata zahtijeva da ima dr`avqanstvo Srbi je. Vi so ka stru ~na sprema nije obavezna ako se radi o istaknutom novi na ru i me dij skom stru~waku.

18 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Region
Podgorica

Kako se osje}am? Kao ^er~il koji je obnovio naciju, dobio rat, a potom izgubio izbore. Ivo Jelu{i}, ~lan hrvatskog SDP-a

FOTO: AGENCIJE

Crnogorci o~ekuju vi{e turista
PODGORICA - Dok socijalni nemiri u Atini prijete da ugroze gr~ku turisti~ku sezonu, Crna Gora se nada da }e, i zbog toga, ove godine imati vi{e turista. Crnogorci ka`u da su se za predstoje}u sezonu pripremali mnogo ozbiqnije i da kvalitetom i cijenom poku{avaju da pobijede sve ve}u konkurenciju, prenio je RTS. Gotovo svi hoteli u Crnoj Gori dobili su novog, naj~e{}e stranog vlasnika. Mnogi ambiciozno zapo~eti projekti ~ekaju boqa vremena, a turisti~ki radnici i daqe se lome izme|u `eqe da budu elitna destinacija i realnosti u kojoj bez masovnog turizma nemaju zaradu. - Zbog de{avawa u Gr~koj, o~ekujem vi{e gostiju. Srbi su najvi{e i{li tamo, ali je situacija nestabilna, pa ih o~ekujem da do|u ovdje - ka`e konobar Nikola Medojevi}.

Tjelohraniteqi
Tokom pucwave u Kotoru, trojica tjelohraniteqa Dragana Dudi}a sustigli su i uhvatili Vra~ara odmah po{to je pucao na kotorskog biznismena. Prema policijskom saop{tewu, rije~ je o Nik{i}anima Novu Deli}u i Darku Petrovi}u, kao i Kotoraninu Darku Bugarinu. Sva trojica su ju~e zadr`ana u pritvoru. Istragu ubistva Dudi}a vodi istra`ni sudija Vi{eg suda u Podgorici Radomir Ivanovi}.

Crna Gora

Tajland zatra`io hap{ewe [inavatre
PODGORICA - Tajland je dostavio dokaze Crnoj Gori protiv biv{eg tajlandskog premijera Taksina [inavatre i zatra`io od zvani~ne Podgorice wegovo hap{ewe, prenosi “Dan” pozivaju}i se na pisawe tajlandske {tampe. Ministar spoqnih poslova Tajlanda Kasit Piromja izjavio je da je vlast u Bangkoku spremna da dostavi crnogorskim organima sve dokaze koje oni zatra`e. - Ako Crna Gora `eli da postane dio EU, mora pratiti striktna pravila Unije, posebno o dobroj vladavini i transparentnosti - izjavio je Piromja. Pred sje dnik Vla de Mi lo \ukanovi} saop{tio je nedavno da }e [inavatra biti izru ~en ili izve den pred pravosudne organe ako bude postojao validan dokaz ili ako bude raspisan me|unarodni nalog za hap{ewe.

Policija na mjestu pucwave u Kotoru

Dragan Dudi} Fric

Poslije rawavawa Dragana Dudi}a Frica u centru Kotora

[ari}ev saradnik podlegao povredama
Vra~ar u Dudi}a ispalio vi{e metaka, a kotorski biznismen preba~en u Klini~ki centar u Podgorici, koji su obezbje|ivale jake policijske snage. Me|utim, preminuo je od posqedica rawavawa
PODGORICA, KOTOR Ko to ra nin Dra gan Du di} Fric, koji je te{ko rawen u pucwavi na glavnom trgu u Ko to ru, pre mi nuo je u ne djequ uve ~e u Kli ni ~kom cen tru u Pod go ri ci od posqedica rawavawa, javili su crnogorski mediji. Dudi} je bio poznat kao bliski saradnik Darka [ari}a, koji je optu`en u Srbiji za {verc vi {e od dvi je tone kokaina iz Ju`ne Amerike u Evropu. Na Dudi}a je, dok je sjedio u kotorskom lokalu “Moka“ u centru grada, u nedjequ pucao Ivan Vra~ar iz Nik{i}a, tjelohraniteq ubijenog De ja na \u ko vi }a, vlasnika kotorskog “Red taksija“, koga su mediji dovodili u ve zu sa [a ri }em i wegovim klanom. Pucwava se dogodila na kotorskom trgu u prisustvu mnogobrojnih turista, a u obra~unu je rawen i @eqko Bojani}. Policija je ubrzo uhapsila Ivana Vra~ara i jo{ ~eti ri oso be iz Du di }e vog okru`ewa. - Vra~ar je u Dudi}a ispalio vi{e metaka, a kotorski biznismen preba~en je u Klini ~ki cen tar Crne Go re u Podgorici, koji su obezbje|ivale jake policijske snage. Me|utim, oko 21 ~as podlegao je povredama - prenijeli su podgori~ki mediji. @eqko Bojani} je rawen u nogu. Te{ko je povrije|en i Vra~ar, kojeg su prilikom poku{aja bjekstva napale osobe iz Dudi}evog dru{tva, saop{tila je crnogorska policija. Dragan Dudi} je va`io za bliskog saradnika i poslovnog partnera Darka [ari}a, a bio je suvlasnik popularne kotorske diskoteke “Maksimus“. Prema navodima medija, wegove firme su pod lupom crno gor skog tu `i la{ tva, zbog sumwe da je preko wih prao novac zara|en preprodajom kokaina. vi}a, vlasnika “Red taksija“ koji je ubijen pro{le godine. Prvog oktobra pro{le godine u Kotoru je nepoznati po~inilac ispalio, u klasi~noj sa~eku{i, vi{e metaka u \ukovi}a u momentu kada je ulazio u zgradu u kojoj je `ivio u kotorskom nasequ Dobrota. Tokom nekoliko mjeseci istrage, crnogorska policija nije uspjela da rasvijetli \ukovi}evo ubistvo, niti je do{la do tra go va ko ji bi direktno ukazivali na one koji vode do po~inilaca ili nalogodavaca zlo~ina. Prema nekim tvrdwama, Vra~ar je bio i \ukovi}ev tjelohraniteq i te{ko se mirio sa ~iwenicom da je wegov prijateq likvidiran, a policija nije u stawu da prona|e po~inioca.

Zagreb

Bernardi} predsjednik op{tinskog SDP-a
FOTO: AGENCIJE

POLICIJA uhapsila sve u~esnike u pucwavi
Aus trij ska Hi po-Al pe Adrija banka je ranije obavijestila Upravu za spre~avawe prawa novca Crne Gore da su Dudi} i wegov sin od decembra 2009. godine podigli vi{e mi li on sku go to vin sku sumu sa ra~una te banke. Podgori~ki mediji javili su da je Dudi} bio prijateq i tjelohraniteq Dejana \uko-

Davor Bernardi}

ZAGREB - Davor Bernardi} novi je predsjednik zagreba~kog SDP-a, potvrdili su slu`beni rezultati izbora. Bernardi} je svog protivkandidata Ivu Jelu{i}a pobijedio sa ~ak hiqadu glasova vi{e. Jelu{i} je ju~e rekao da }e dati ostavku na mjestu zamjenika gradona~elnika Zagreba, bez obzira na to {ta o tome mislili u wegovoj stranci. - U SDP-u dolazi novo vrijeme zajedni{tva i saradwe u kojem }e se {tititi javni interesi i dru{tvo jednakih {ansi - rekao je Bernardi} poslije slu`benog objavqivawa rezultata prema kojima je on postao novi predsjednik zagreba~kog SDP-a.

Vrhovni sud Hrvatske o “slu~aju Glava{“

Dvojicu dje~aka je ju~e u mjestu Hru{evec Kupqenski kod ZaPODGORICA pre{i}a u dvori{tu porodi~ne ku}e izgrizao rotvajler. Povodom obiqe`avawa Svjetskog dana borbe protiv pu{ewa, Oni su se igrali kod prijateqa, a u jednom trenutku deseCrnogorsko dru{tvo za borbu protiv raka organizovalo je bo- togodi{wak i sedmogodi{wak su iza{li iz ku}e u dvori{te i gat program raznih akcija. Izme|u ostalog organizovana je pas je napao starijeg dje~aka te podjela naqepnica “Zabrawena mu zadao rane po glavi i po prodaja cigareta licima mla|im tijelu. Mla|i dje~ak je lak{e od 18 godina“, zatim besplatno povrije|en. savjetovali{te za odvikavawe LO[A od pu{ewa i sli~no. VIJEST

DOBRA VIJEST

ZAPRE[I]

Rasprave o `albama na presudu
ZA GREB - Ras pra va o `albama na presudu Branimi ru Gla va {u i pe to ri ci nepravosna`no osu|enih za likvidacije srpskih civila u Osijeku 1991. godine po~ela je ju ~e u Vrho vnom su du Hrvatske, javili su portali. Oni su osu|eni za likvida ci je po ~iwene na oba li Drave i u Glava{evom sjedi{tu u gradu. Postupak pred sudskim vije}em, kojim predsjedava Senka Klari} Barano vi}, po ~eo je uvo dnom ri je ~ju su di je iz vjes ti oca Branka Brki}a.

TU@ILA[TVO tra`i kazne, odbrana osloba|awe
Po sli je uvo dne ri je ~i svoje `albe obrazlo`ilo je tu`ila{tvo, koje tra`i ve}e kazne, i odbrana koja tra`i osloba|awe osu|enih jer sma tra da ni je do ka za no wihovo u~e{}e u zlo~inima. Odbrana tvrdi i da je tokom prvos te pe nog pos tup ka do -

{lo do vi{e proceduralnih gre{aka. Prvostepenom presudom sudije @eqka Horvatovi}a, na za gre ba ~kom @u pa nij skom sudu, Glava{ je u maju 2009. osu|en na deset godina zatvora jer je nare|ivao hap{ewa, mu~ewa i ubistva sedam srpskih ci vi la na obali Drave, kao i mu~ewe ~etvoro i ubistvo dva civila u gara`i osje~kog Sekretarijata za narodnu odbranu, na ~ijem je ~elu bio 1991. go-

dine. Ostalih pet optu`enih, pripadnici tzv. Samostalne usko~ke ~ete, koji su sprovodili likvidacije po Glava{evom nare|ewu, osu|eni su na kazne od pet do osam godina koliko je dobio komandir Ivica Krwak. Raspravi ne}e prisustvovati Glava{, koji se kao poslanik branio sa slobode i prije izricawa presude pobjegao u BiH, kao ni ostali osu|eni koji su u pritvoru.

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 19

TOP STORIES CNN

Svijet
Uprkos naporima spasilaca da iz muqa izvuku {to vi{e tijela `rtava, wihov rad onemogu}ava uporna ki{a. Ostaci tropske oluje “Agate“ nastavqaju da ugro`avaju i ju`ne predjele Meksika
GVA TE MA LA SI TI Broj `rtava u Gvatemali porastao je na 99, a 53 osobe su nestale, dok je 112 hiqada qudi evakuisano zbog klizi{ta i poplava, posqedica tropske oluje “Agata“, javile su agencije. Obilna ki{a je izazvala stvarawe sna`nih bujica i odrone zemqi{ta u Gvatemali i Salvadoru, u kojima je progla{eno vanredno stawe. “Agata“ je prva tropska oluja u ovoj sezoni i tokom prelaska kopna je oslabila. Uprkos tome, obilne padavine koje je “Agata“ nanijela ugro`avaju usjeve kafe, koja je u ovom dijelu Centralne Amerike najva`nija poqoprivre-

Ameri~ke vlasti nisu dozvolile ulaz u svoj vazdu{ni prostor meksi~kom avionu koji je letio iz Pariza u Sijudad Meksiko zato {to je u avionu bio putnik za kojim je raspisana

potjernica, a avion je preusmjeren u Montreal. Putnik ~ije ime nije saop{teno je uhap{en na me|unarodnom aerodromu u Montrealu.

Katastrofalne posqedice tropske oluje u Gvatemali i Salvadoru

Vijesti
“Ostrijen erlajns“

"Agata" odnijela 99 `ivota

Najavio tu`bu

BE^ - Poslije aviokompanije “Flaj Niki“ tu`bu zbog zatvarawa vazdu{nog prostora iznad Austrije zbog oblaka pepela vulkana sa Islanda najavila je i kompanija “Ostrijen er laj ns“ (AUA). Iz kompanije isti~u da }e podnijeti tu`bu poslije dogovora sa ostalim kompanijama.

Meksiko

@rtve obra~una
TAKSKO - Najmawe 25 tijela `rtava sukoba me|u pripadni ci ma nar ko-kar te la u Meksiku prona|eno je u jami u blizini meksi~kog grada Taksko, dok je tijelo direktora zatvora u dr`avi Morelos prona|eno isje~eno na komade.
Sna`ne bujice i odroni zemqi{ta

dna kultura. Tropska oluja “Agata“ sezonu uragana nastalih na Pacifiku otvorila je obilnim padavinama koje su u Centralnoj Americi izazvale smrt vi{e desetina qudi. Bujice su pokrenule vi{e stotina klizi{ta samo u Gvatemali. Tome je prethodilo vi{ednevno natapawe zemqi{ta ki{om, koja je prethodila naletu “Agate“ na kopno.

U centralnim predjelima Gavetmale evakuisano je vi{e od 80 hiqada stanovnika. Uprkos naporima spasilaca da iz muqa izvuku {to vi{e tijela `rtava, wihov rad onemogu}ava uporna ki{a.

UGRO@ENI i predjeli Meksika
U susjednom Salvadoru ostaci tropske oluje “Agata“ su izazvali sli~nu {tetu - ki{a je pokrenula preko 100 klizi{ta. Rijeka Paz u Salvadoru se izlila iz svog korita i ugrozila brojne stanovnike. Silina kojom je “Agata“ naletjela na kopno je glavni uzrok velikom broju `rtava. - Voda je po~ela da nadolazi oko pono}i, ali se sve dogodilo tako brzo. Dok smo shvatili da je stigla voda, bila je visoka ve} vi{e od metar - rekao je stanovnik Garita Palmera Migel Duran. Koli~ina padavina predstavqa pravu opasnost - u Gvatemali je ukupna zapremina po metru kvadratnom dostigla zapawuju}i metar, {to je rekord nezabiqe`en od sredine pro{log vijeka. Os ta ci trop ske olu je “Agate“ nastavqaju da ugro`avaju i ju`ne predjele Meksika.

Evakuisano 112 hiqada qudi

Usjevi i planta`e
Osim velikog danka u qudskim `rtvama, Gvatemala i Salvador trpe ogromnu {tetu i zbog uni{tenih usjeva. Potopqene su planta`e banana i kafe, najva`nijih poqoprivrednih proizvoda u Centralnoj Americi.
Poplavqeni usjevi i planta`e

20 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Francuska

Ubijena cijela porodica
VEND - U jednoj ku}i u Vendu prona|ena su tijela {est osoba – ~etvoro djece, majke i oca. Djeca su ubijena hladnim oru`jem, majka iz vatrenog oru`ja, dok je otac prona|en obje{en, saop{tili su policijski izvori. Tijela je u nedjequ poslije podne prona{ao djed, koji je bio zabrinut {to nema novosti od porodice koja je `ivjela u Puzan`u, op{tini sa 5.600 stanovnika. Tu`ila{tvo smatra da je rije~ o porodi~noj drami. - Prva hipoteza je da je rije~ o porodi~noj drami, ali smo na po~etku istrage - izjavio je tu`ilac Gzavije Pavago.

Wema~ka

U sukobu poginulo 19 osoba
Izraelski komandosi upali na brodove koji su iz Turske prevozili humanitarnu pomo} u pojas Gaze. Za sada 19 `rtava. Opre~ne izjave izraelske i palestinske strane. EU tra`i istragu incidenta. Hitna sjednica Savjeta bezbjednosti
TEL AVIV - Izraelska mornarica presrela je turski humanitarni konvoj od {est brodova namijewen Palestincima u oblasti Gaze. U sukobu, koji se dogodio u me|unarodnim vodama, poginulo je 19 osoba, a oko 30 je povrije|eno. Opre ~na su sa op {tewa Izraela i Palestine oko toga {ta se zapravo desilo. Naime, izraelska mornarica je putem satelitskog telefona upozorila brodove da se pribli`avaju zabrawenoj zoni i da mogu da produ`e do izraelske luke A{dod ili da se vrate nazad. Aktivisti su odgovorili da }e nastaviti prema Gazi. Jedan od lidera pokreta, Huvaida Araf, izjavio je da je izraelskim vojnicima jasno stavqeno do znawa da su u pitawu nenaoru`ani civili. Kako je saop{tio izraelski portparol, komandosi su se sa helikoptera spustili na bro do ve, gdje su nai {li na `estok otpor propalestinskih aktivista. Aktivisti su bili naoru`ani no`evima i palicama, a izraelski vojnici su bili prinu|eni da se brane, dodaju}i da pravila slu`be dozvoqavaju vojnicima da otvore vatru u situaciji kada su im `ivoti ugro`eni. - To je la` - izjavila je Greta Berlin, lider propalestinskog pokreta za oslobo|ewe Gaze, javqaju}i se sa Kipra. Ona je istakla da je neubjedqivo obja{wewe da su putnici na brodovima ~ekali izraelske vojne snage kako bi pucali na wih. Portparol izraelske vojske general Avi Benajahu izjavio je da ne zna ko je izdao nare|ewe za otvarawe vatre komandosu koji je ubio 19 putnika. - Mornarica je djelovala prema nare|ewima i odredbama za pucawe koje su veoma jasne - vojnici su upozoreni da ne odgovaraju na provokacije dodao je Benajahu i zakqu~io da su se vojnici suo~ili sa nasiqem teroristi~kog karaktera.
Protesti u Turskoj

Izraelska mornarica presrela turski humanitarni konvoj

Predsjednik podnio ostavku
BERLIN - Wema~ki predsjednik Horst Keler (67) podnio je ju~e ostavku zbog svojih kon troverznih komenta ra o wema~koj vojnoj ulozi u Avganistanu, javili su ju~e wema~ki mediji. Keler je tokom nedavnog boravka u Avganistanu sugerisao da je wema~ka vojska aktivna u regionu kako bi branila ekonomske interese. On je ju~e izjavio da ne mo`e da opravda svoje komentare i da nije iskazao potrebno po{tovawe prema svojoj funkciji. Ovo je prvi put u poslijeratnoj is to ri ji Wema ~ke da predsjednik podnosi ostavku.

tavu Turske, dugogodi{weg saveznika Izraela, a poznavaoci prilika predvi|aju pogor{awe odnosa izme|u dvije zemqe, koje ranije nisu imale sukoba. Na vi jest o izra el skom presretawu konvoja, na desetine Turaka poku{alo je da u|e u izraelski konzulat u Istanbulu. Oni su konzulat zasuli kamewem, a wihov ulazak u wega sprije~ila je turska policija.

@ESTOK OTPOR propalestinskih aktivista
Brodovi, na kojima je bilo oko 700 qudi, krenuli su ju~e sa zborne ta~ke u me|unarodnim vodama kod Kipra, koji je udaqen 400 kilometara od pojasa Gaze. Me|u putnicima su i dobitnica Nobelove nagrade za mir Mairead Korgan Magvir iz Sjeverne Irske, evropski poslanici i jedan pre`ivjeli u holokaustu. Neki od brodova nose zas-

Srbi
Na jednom od brodova u konvoju nalazio se i predstavnik Me|unarodnog foruma solidarnosti “Emaus BiH”, Jaser Muhmed Sabah. Me|u 700 putnika brodova u konvoju bilo je dr`avqana vi{e zemaqa, ukqu~uju}i i Srbiju. Kako javqa Rojters, me|u putnicima ve}ina je bila iz Turske, ali je bilo i qudi iz SAD, Velike Britanije, Australije, Gr~ke, Kanade, Malezije, Al`ira, Srbije, Belgije, Irske, Norve{ke, [vedske i Kuvajta.

Horst Keler

Bewamin Netanijahu

Odbacio dokument o nuklearnom oru`ju
TEL AVIV - Izraelski premijer Bewamin Netanijahu odbacio je deklaraciju UN kojom se jevrejska dr`ava poziva da stavi svoja nuklearna postrojewa pod kontrolu UN, naglasiv{i da se time Izrael izdvaja, a na Iran se ne obra}a pa`wa. U intervjuu za kanadske medije Netanijahu je nagovijestio da Izrael ne}e u~estvovati u primjeni rezolucije UN. Deklaracija koju je usvojilo u petak svih 189 potpisnica Sporazuma o ne{irewu nuklearnog oru`ja, ukqu~uju}i SAD, pozvala je da se na konferenciji 2012. godine razmotri zabrana oru`ja za masovno uni{tewe na Bliskom istoku.

Izraelski komandos na jednom od brodova konvoja

Izraelska mornarica patrolira obalom Gaze

Organizatori povezani sa teroristima
TEL AVIV - Za mje nik izraelskog ministra spoqnih poslova Dani Ajalon izjavio je da su organizatori konvoja brodova za pomo} pojasu Gaze povezani sa teroristi~kim organizacijama, poput Hamasa i “Al-Kaide“, nazvav{i slawe po mo }i na sil nim i provokativnim poku{ajem da se probije blokada uvedena prema tom palestinskom podru~ju, prenijele su agencije. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izrazio je `aqewe zbog gubitka qudskih `ivota u sukobu izraelskih ko man do sa i hu ma ni tar nog osobqa koje je prevozilo humanitarnu pomo} za Palestince u pojasu Gaze, ali je za sukob okrivio organizatore te humanitarne akcije. vala protiv izraelske vojne akcije i povukla svog ambasadora iz Izraela. - Izrael }e morati da snosi posqedice za svoje pona{awe - isti~e se u saop{tewu koje je izdalo Ministarstvo spoqnih poslova u Ankari. Ministarstvo je hitno pozvalo na razgovor ambasadora Izraela u Ankari. Evropska unija zatra`ila je pokretawe istrage o pogibiji qudi u konvoju brodova sa hu ma ni tar nom po mo }i ko ji je zarobila izraelska mornarica i zatra`ila od Izraela da dozvoli slobodan prolaz humanitarne pomo}i u pojas Gaze. “Visoki predstavnik Ketrin E{ton izrazila je duboko `aqewe zbog vi jes ti o gubitku `ivota i nasiqu i uputila sau~e{}e porodicama poginulih i povrije|enih“, saop{teno je iz wenog kabineta. Fran cus ki mi nis tar spoqnih poslova Bernar Ku{ner izjavio je da je “duboko potresen“ napadom i dodao da “ni{ta ne mo`e da opravda primjenu takvog nasiqa“.

Reagovawa na incident u oblasti Gaze

IZRAEL I TURSKA povukli ambasadore
Ehud Barak je organizatore hu ma ni tar nog kon vo ja Islamsku humanitarnu organizaciju nazvao “ekstremistima koji podr`avaju teror“. Turska je o{tro protesto-

Lijang Jong (30) iz Kine te`ak je 230 kilograma, a od pretjerane gojaznosti pati jo{ od 1998. godine.

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 21

Predsjedni~ki izbori u Kolumbiji

Vijesti
Albanija

Zaplijeweno 100 kilograma marihuane
TIRANA - Albanska policija zaplijenila je sto kilograma marihuane na putnom pravcu Lazarat Tepelena. Droga je u selu Lazarat utovarena u tri vozila u nekoliko razli~itih pakovawa i trebalo je da bude isporu~ena u Tirani, saop{tila je policija. U akciji su uhap{ena trojica albanskih dr`avqana.

FOTO: AP

Indija

U nevremenu 17 mrtvih
Huan Manuel Santos Antanas Mokusa

Huan Manuel Santos i Antanas Mokus odmjeri}e snage u drugom krugu kolumbijskih predsjedni~kih izbora. Nijedan kandidat u prvom krugu nije osvojio vi{e od 50 odsto glasova, {to je bilo potrebno za pobjedu
BOGOTA - Najvi{e glasova na predsjedni~kim izborima u Kolumbiji osvojio je biv{i ministar odbrane, desni~ar Huan Manuel Santos. Me|utim, Santos nije imao vi{e od 50 odsto glasova, tako da }e 20. juna biti odr`an i drugi krug izbora, gdje }e mu pro tiv kan di dat bi ti biv{i gradona~elnik Bogote An ta nas Mo kus, pre nio je RTS. Santos je dobio 47 odsto glasova, a Mokus 22 odsto i to su rezultati poslije pregledanih 96 odsto glasa~kih listova, saop{tila je izborna komisija. imalo je ne{to mawe od 30 miliona glasa~a i oni su birali izme|u ukupno devet kandidata, me|u kojima su Santos i Mokus bili favoriti. Uribe je morao da se povu~e sa mjesta predsjednika, po{to je ustavni sud presudio da ne mo`e dobiti tre}i mandat. On je oba puta na predsjedni~kim izborima ve} u prvom krugu osvajao ubedqivu ve}inu, tako da drugi krug glasawa nije ni odr`avan. Oba favorita tvrde da }e nastaviti Uribeovu bezbjednosnu politiku. Analiti~ari ukazuju da }e novi predsjednik naslijediti zemqu sa dobrom bezbjednosnom situacijom, {to je Uribeova zasluga, jer je uz veliku pomo} SAD uspio da prekine sukobe paravojnih grupacija i otmi ce i da po vra ti mno ge oblasti koje su te grupe kontrolisale. Me|utim Uribeova popular nost posqedwih go di na bila je uzdrmana velikim brojem skandala u vezi sa qudima iz wegove vlade.

Nafta i kokain
Kolumbija, glavni saveznik SAD u regionu, ~etvrti je proizvo|a~ nafte u Latinskoj Americi i me|u najve}im izvoznicima ugqa i kafe, ali je i najve}i izvoznik kokaina. Trenutno ima problema sa privrednom recesijom, a najve}i problemi su nezaposlenost, obrazovawe i zdravstvena za{tita.

ZEMQA SA dobrom bezbjednosnom situacijom
Na tre}em mjestu je biv{i saveznik aktuelnog predsjednika Alvara Uribea, Vargas Qeras sa deset odsto glasova, a ~etvrti qevi~arski kandidat Gustavo Petro sa devet odsto glasova, javile su agencije. Pravo glasa na izborima

LAKNAU - Najmawe 17 osoba je izgubilo `ivot u sna`noj oluji i ki{i koja je po go di la sje ver nu Indiju, saop{tili su ju~e zvani~nici. Prema rije~ima lokalnog me te oro lo {kog zva ni~nika, G.K. Gupte, jaka i obilna ki{a, pra}ena sna`nim vjetrom, pala je u nekoliko dijelova Utar Prade{a. Vjetar je duvao brzinom od 90 kilometara na ~as tokom oluje, tako da je ve}ina poginulih u dr`avi Utar Prade{ nastradala pod sru{enim krovovima i drve}em.

22 utorak, 1. jun 2010.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

2

dje~aka

4

djevoj~ice

Intenzivne padavine prouzrokovale probleme u saobra}aju

Ulica Kraqa Petra Drugog pod vodom
Najve}i problem voza~ima pravila ogromna lokva u ulici Kraqa Petra Drugog u Rosuqama, a sli~na situacija mogla se vidjeti na Star~evici i jo{ nekim dijelovima grada
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

Ovo nije ulica ve} jezero. Automobil mi je stao u ogro mnoj lo kvi nas ta loj zbog za~epqenih slivnika u ulici Kraqa Petra Drugog. Ne znam ima li u ovom gra du ko mu nal nih eki pa koje mogu da sprije~e ovakve poplave po ulicama. Ovim ri je ~i ma se ju ~e re da kci ji “Gla sa Srpske“ obra tio sta no vnik Ro suqa Mario Trivi}. - Trebala mi je amfibija, a ne auto mo bil da bih pre {ao pre ko po plavqene uli ce. Po kva si le su mi se svje}ice pa mi je automobil stao. Po tom sam mo rao da gazim vodu i izguram automobil iz bare ali i da ne pravim gu`vu. Neshvatqivo

mi je da se tako ne{to de{ava u centru grada - kazao je Trivi}. Sli ~nih po to pa uli ca bilo je na podru~ju Star~evice i jo{ nekim dijelovima grada. U Odjeqewu za stam be no-komunalne poslove izjavili su da prate situaciju na terenu.

EKIPE “^isto}e“ crpe vodu sa ulica
- Upoznati smo sa svim mjestima gdje su se nakupile velike koli~ine vode i obavje {ta va li smo pre du ze }a “^isto}u“ i “Gra|ewe“ sa kojima Administrativna slu`ba gra da ima ugo vor da pro~epqavaju slivnike i cis-

Zbog za~epqenih slivnika skupila se ogromna koli~ina vode

FOTO: G. [URLAN

ternama crpe vodu sa saobra}ajnica - istakli su u Odjeqewu za stambeno-komunalne poslove Gradske uprave. U tom Odjeqewu jo{ dodaju da, kada je rije~ o ulici Kraqa Petra Drugog, da je

odvodna kanalizacija pro blemati~na. - Ko ri jewe pla ta na i sao bra }aj no op te re }ewe o{tetili su cijevi odvodne kanalizacije. To nije samo problem u toj ulici ve} i u

NEMA POPLAVA
Iz Odjeqewa za civilnu za{titu u Administrativnoj slu`bi grada ka`u da nije bilo prijavqenih slu~ajeva poplava. - Padavine jesu intenzivne i mi pratimo situaciju. Osim na nekoliko ulica gdje je voda duboka od deset do 15 centimetara nismo imali prijavqenih poplava - rekao je {ef Odsjeka za civilnu za{titu grada @eqko Kati}.

jo{ nekim i imamo to u vidu. U svakom slu~aju planirano je da se rekonstrui{e ka na li za ci ona mre `a na tom podru~ju - ka`u u ovom Odjeqewu. U preduze}u “^isto}a“ istakli su da su wihove ekipe na terenu i da sa saobra}ajnica ~iste velike lokve. - Iako su padavine inten zi vne na {e eki pe su crpi le vo du kon kre tno u ulici Kraqa Petra Drugog rekao je rukovodilac Odjeqewa za odr`avawe kanaliza ci je u “^is to }i“ Go ran Guni}.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ PRINC PERSIJE: PIJESAK VREMENA - epska avantura re`ija: Majk Wuel uloge: Xejk Gilenhal, Gema Arterton, Alfred Molina termini: 16.55, 20.30, 22.45, dodatni termin subotom i nedjeqom u 14 ~asova [REK SRE]AN ZAUVIJEK animirani/sinhronizovan re`ija: Majk Mi~el glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Boris Milivojevi} termini: 16.30, 18.30, 21, dodatni termini subotom i nedjeqom u 12.30 i 14.30 AJRON MEN 2 - akcija/avantura re`ija: Xon Fevro uloge: Robert Dauni Xunior, Skarlet Johanson, Semjuel L. Yekson termini: 17.15, dodatni termini subotom i nedjeqom u 23 ~asova NO] ZA PAM]EWE - komedija re`ija: [on Levi uloge: Stiv Karel, Tina Fej, Mark Volberg termini: 19.10 ROBIN HUD - istorijski spektakl re`ija: Ridli Skot uloge: Rasel Krou, Kejt Blan{et, Vilijam Hart termini: 19.30, 22 DADIQA MEKFI I VELIKI PRASAK - porodi~na komedija/bajka re`ija: Sjuzan Vajt uloge: Ema Tompson, Megi Smit, Ris Ajfans termini: subota i nedjeqa u 12 Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan NARODNO POZORI[TE RS Otvarawe Teatar festa “Petar Ko~i}“, “Dundo Maroje“ re`ija: Kokan Mladenovi}, Velika scena u 21 ~as KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR Izlo`ba projekta “Sadr`aj `ivota“, autor Vedrana Ikalovi}, Muzi~ki paviqon MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba “Jasenovac“ Izlo`ba “Ban i Bawa Luka ambijentalni i gra|anski identitet“

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 23

Tr`nica
kupus crni luk bijeli luk krompir
FOTO: ARHIVA

0,80- 1,50 1,7 - 2 4-6 0,80

mrkva krastavac karfiol paradajz

2 3 2,5 - 3 3,5

paprike tikvice pasuq orasi

5 3-4 4,5 - 6 12 - 14

jagode tre{we gro`|e mandarine

2,5-3,5 2,5-3,5 5-7 2,5

kru{ke banane limun jabuke

2 - 4,5 1,80 - 2 2 - 2,5 0,5 - 2

GRADSKE VIJESTI

Podijeqena pomo} socijalno ugro`enima
Gradska organizacija Crvenog krsta ju~e je bila u posjeti socijalno ugro`enim porodicama u bawalu~kim naseqima Debeqaci, Lazarevo i Sara~ica i tom prilikom su im uru~ili prigodne poklone. - U okviru programa Nedjeqe Crvenog krsta odlu~ili smo da pokrenemo nekoliko akcija kojima bismo pomogli onima kojima je pomo} i podr{ka dobro do{la. Zahvaquju}i na{im sponzorima uspjeli smo da poklonimo vrijedne higijenske i prehrambene pakete, odje}u, obu}u... porodicama Radi}, Popovi} i Tramo{qika - rekla je sekretar GOCK-a @eqkica Ili}. Ili}eva je dodala da `eli posebno da istakne rad i anga`ovanost mladih aktivista u realizaciji ove aktivnosti. S. J.
Posjetioci bez rizika mogu na koncerte

Na tvr|avi Kastel i ovog qeta brojne manifestacije

Asfaltirawe puta u Bronzanom Majdanu
U okviru programa modernizacije puteva u budu}em peri odu u mje snoj za je dni ci Bron za ni Maj dan po ~e }e asfaltirawe puta u du`ini od 400 metara na pravcu \ur|evi}i - Gomionica. - Na osno vu pro {lo go di{weg zahtjeva mje{tana koji `i ve po red ovog di je la puta, gradska uprava odlu~ila je da odobri sredstva za realizaciju ovog projekta. Tako|e, planira se i asfaltirawe oko 300 metara puta u jednoj od glavnih ulica na{e MZ, koja vodi prema Osnovnoj {koli “Mladen Stojanovi}“ - potvrdio je predsjednik Savjeta gra|ana ove MZ Mihailo Petkovi}. Petkovi} je dodao da je u toku nasipawe brojnih makadamskih puteva. - Planiramo da sve makadame prekrijemo sa oko 2.000 kubika kamenog materijala za posipawe za puteva - kazao je Petkovi}. S. J.

Qetna pozornica bezbjedna za publiku
Doga|aji koji treba da budu realizovani na tvr|avi Kastel koncentrisani su na qetnu pozornicu, gdje je zid koji je po~eo da se ru{i u me|uvremenu uklowen, tako da je taj prostor bezbjedan za posjetioce, rekao Petra{
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Dio tvr|ave Kastel je u tro{nom stawu, ali qetna pozornica, na kojoj }e i ovog qeta bi ti odr`a ne broj ne kulturne manifestacije, je bez bje dna za po sje ti oce i izvo|a~e. Izja vio je ovo “Gla su Srpske“ na~elnik Odjeqewa za inspekcijske poslove Administrativne slu`be grada Novak Petra{ odgovaraju}i na

pitawa brojnih Bawalu~ana koliko je bezbjedno posmatrati koncerte i druge smotre na tro{noj tvr|avi. - Posjetioci koncerata i drugih manifestacija na Kastelu ne}e biti ugro`eni, jer nema opasnosti od uru{avawa zidina na tom dijelu. To su ispitale nadle`ne institucije. Mjesta na kojima postoji rizik od uru{avawa propisno su ogra|ena, a postavqeni su i natpisi, koji upozoravaju gra-

|ane da s oprezom prilaze ovoj gra|evini - rekao je Petra{. Jo{ je dodao da opasnost prijeti samo posjetiocima koji se ne budu pridr`avali znakova upozorewa.

Upozorewe na uru{avawe zidova

qeta pojete brojne koncerte na Kastelu. - Ne znam da li je unu tra{wost tvr|ave bezbjedna. Spoqni zidovi se uru{avaju, ali je postavqena za{titna mre`a. Mo`da bi zbog bezbjednosti posjetilaca bilo dobro OBAVEZNO da organizatori postave mrepridr`avawe znakova `e i unutar zidova Kastela. upozorewa Znam da se jedna zid uru{avao i tamo kod qetne pozornice - Doga|aji koji tokom qeta rekla je Marija Kruni}, stanotre ba bu du re ali zo va ni na vnik Obili}eva. tvr|avi Kastel ve}inom su konOve godine u martu potpicentrisani na prostor qetne san je ugovor izme|u gradonapozornice, gdje je zid koji je ~elnika Bawaluke Dragoquba po~eo da se ru{i u me|uvreme- Davidovi}a i direktora prenu uklowen, tako da je bezbje- duze}a “Gra|ewe“ iz Isto~nog dan za po sje ti oce. Zid }e Sa ra je va Zo ra na Po pi }a o prilikom restauracije biti izradi projekta za remodelauredno vra}en - objasnio je Pe- ciju i revitalizaciju tvr|ave Kastel. Potpisani ugovor vritra{. Redakciju “Glasa Srpske“ jedan je 1.113.839 maraka, a rezvali su brojni stanovnici alizacija projekta }e te}i u Bawaluke izra`avaju}i zabri- deset odvojenih projekata, od nutost za bezbjednost wihove kojih svaki mo`e da se smatra djece, koja planiraju da ovog posebnom investicijom.

Dru`ewe mali{ana i padobranaca
Udru`ewe gra|ana “Sva djeca svijeta“ u saradwi sa Padobranskim klubom “Bawaluka“ organizovalo je minulog vikenda izlet na sportski aerodrom Zalu`ani za 30 djece koja su na lije~ewu u Zavodu za rehabilitaciju i fizikalnu medicinu “Dr Miroslav Zotovi}“. - @eqeli smo da zabavimo ove mali{ane i da im na neki na ~in obo ga ti mo dru{ tve ni `i vot. Pa do bran ci su im uprili~ili kako solo tako i tandem skokove kojima su bili odu{evqeni. Posebno su bili sre}ni kada se jedna od wihovih teta odlu~ila na tandem skok sa poznatim bawalu~kim padobrancem Nemawom Gorowom. Ovim putem bih pozvao druge sportske klubove da ovoj djeci priu{te sli~ne aktivnosti - kazao je predsjednik Udru`ewa “Sva djeca svijeta “ Zoran Ra{qi}. Ra{qi} je podsjetio da je u toku i {kola plivawa za djecu sa posebnim potrebama iz Zavoda. S. J.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Jovan Simurdi}, sin Vladimira i Zorice; Du{an Javor, sin Nedeqka i Vanese; Danilo Karla{, sin Milana i Jelene; Iskra Milojevi}, k}i Sa{e i Danijele; Sofija Trivi}, k}i Gorana i Qiqane; Dajana Kosti}, k}i Drenka i Milene; Andrea \uza, k}i Miodraga i Danijele; Maja Tepi}, k}i Qubinka i Milene; Mihailo Todorovi}, sin Milana i Branislave. elektrotehni~ar i Qiqana Vukobrad, dipl. ekonomista; Mladen Todorovi}, in`ewer no vih ra ~u nar skih tehnologija i Tatjana Pjani}, dipl. so ci jal ni ra dnik; Slo bo dan Ra kuq, ugostiteq i Sanela Mari}, fri zer; Ne nad Mi }i}, qekar i Du brav ka Zrni}, qekar; Du{ko Preradovi}, dipl. eko no mis ta i Ni na Stanisavqevi}, dipl. ekonomista; Miroslav Topi}, dipl. eko no mis ta i Vawa Milinkovi}, dipl. ekonomis ta; Ra do slav Bu ba lo, prof. odbrane i za{tite i Su za na Vu ~ko vi}, fri zer; Nikola Jovanovi}, ugostiteqski tehni~ar i Dragana Gatari}, trgovac; Aleksandar Rakowac, dipl. ekonomis ta i Sawa Gra be`, dipl. ekonomista; Dejan Tali}, ma{inski tehni~ar i Su za na Zeqko vi}, prof. fizi~kog vaspitawa; Bojan Bu di mir, elek tro in sta la ter i Dragana Miki}, trgovac; Dar ko Kri vo ku }a, auto me ha ni ~ar i Dra ga na Ba{i}, dipl. menayer; Hughes Ja son John, elek tro in `ewer i Mar ti na Maj danyi}, prof. engleskog jezi ka; Mi le Vu ji no vi}, ve te ri nar ski te hni ~ar i Maja Pe{ut, frizer; Zlatko Cvijeti}, gra|. tehni~ar i Je le na Bo `i no vi}, dipl. psi ho log; Vla di mir Go rowi}, snimateq i Milijana Kne`evi}, prehrambeni tehni~ar; Dragi{a Ilisi}, prof. srpskog jezika i Jovana Ceni}, veterinarski tehni~ar; Tomislav Joki}, elektrotehni~ar i Danijela Jankovi}, maturant gimnazije.

Djeca odu{evqena padobrancima

FOTO: GLAS SRPSKE

PA@WA
Kazna za prekopavawe puta
Prilikom redovne kontrole Komunalna inspekcija ju~e je u ulici Branka Popovi}a b.b. u bawalu~kom nasequ Lazarevo utvrdila prekopavawe javne povr{ine bez dozvole nadle`nog organa. - Na{e ekipe bile su na terenu gdje su izre~ene odgovaraju}e kazne za prekr{ioce - saop{teno je iz Komunalne policije. S. J.

Vjen~ani:
Ale ksan dar Pe tro vi},

24 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

^arobwak pita jednog starijeg penzionera: - Gospodine, imam za tebe dvije `eqe, ali samo jednu }u da ti ispunim, a ti biraj: da ima{ seks sa mladom plavu{om dva puta sedmi~no ili da ide{ u

najboqi restoran da jede{ dva puta sedmi~no. - Pa ja bih da idem u taj restoran - ka`e penzioner. - A za{to? - upita ~arobwak. - Pa zna{, sinko, zubi me jo{ dobro slu`e.

Vi{e od drugarstva
Iako nisu `eqeli da potvrde da su zajedno, biv{a u~esnica rijalitija “Farma“ i voditeqka Pinkove emisije “Ni{ta za sakriti“ Sandra Obradovi} i mlada zvijezda “Granda“ Slobodan Vasi}, fotografisani su u novootvorenom prestoni~kom klubu “Sindikat“ kako vrlo prisno u`ivaju u atmosferi, ali i u {ampawcu koji su ispijali cijele ve~eri. - Sandra i Sloba su u klub do{li ne{to posle pono}i sa dru{tvom. Celo ve~e su se ~e{kali, onako diskretno, ne`no su se dodirivali, a ~esto su i jedno drugom ne{to {aputali na uvce, posle ~ega je obi~no usledilo smejawe, ali i nazdravqawe {ampawcem. Iako su se na po~etku trudili da izgleda kao da se ni{ta me|u wima ne de{ava, par, o~igledno opijen penu{avim pi}em ili mo`da `eqom da ipak razmene po koji dodir vi{e, na kraju se ipak prepustio svojim emocijama koje su bile i vi{e nego o~igledne, a koje su po svemu jasno stavqale do znawa da se izme|u wih de{ava ne{to vi{e od obi~nog drugarstva. Klub su napustili zajedno, uputiv{i se ka Sandrinom autu, a da li je Sloba wu samo ispratio ili su krenuli wenim autom, ostalo je nejasno - rekao je za magazin “Svet“ izvor koji se na{ao na licu mjesta. Pred vama je recept za ukusno, zdravo i relativno jeftino jelo od ri`e i povr}a koje mo`ete poslu`iti kao prilog, ali i kao samostalan lagani obrok pogodan u ove proqe}ne dane, a naro~ito qeti. Za pripremu ovog jela, u ovom slu~aju za ~etiri osobe, potrebno je oko tridesetak minuta.

Dinstana ri`a s povr}em

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

RJE[EWE: BAPSKA, HAMID, TRIVALI], AVAR, LATERAN, GRANA, PETOGODI[WAK, KIRI, A, ENESKU, AN, PI, VAT, KIN, V, SASKOK, KALI, KRATKOST, R, A, BRUSKI, O, @, LISNA VA[, ADAKTIRAWE, N, ZIVKATI, KRAJO, OCI, AKNE, SVRAB.

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 25

Bra~ni par iz Pirota razgovara uz jutarwu kaficu. - Lele mu`u, zna{ li {ta sam sino} sawala? - [ta, kazuj mi?

- Da si mi kupio bundu, a ja u woj blistam! - E kad je slede}i put sawa{ ne zaboravi da joj metne{ i naftalin.

Mujo i Haso na carini, a prtqa`nik pun polovnih mobilnih telefona. - Imate li {ta prijaviti za cariwewe?

- Ma jok, nemamo ni{ta. U tom momentu zazvoni mobilni iz gepeka, a Mujo }e: - Haso, pogodi koje mi uvo zvoni!?

Sastojci
(za 4 osobe) 1 1 ~a{a (2 dl) ri`e mawa glavica crnog luka mrkva (sredwe veli~ine) mawa paprika pola ~a{e gra{ka pola ~a{e boranije paradajza (mo`e pelati) ka{ika mje{avine za~ina so i biber (po potrebi) malo per{una malo maslaca

Priprema
1. Pripremite povr}e. O~istite i sitno nasjeckajte luk. Na mawe komadi}e nare`ite mrkvu, papriku i boraniju, prepolovite paradajze, odmjerite gra{ak. 2. Rastopite maslac u zdjeli. Na wemu popr`ite luk. Kad za`uti dodajte svo pripremqeno povr}e i ri`u. Promije{ajte da svi sastojci “uhvate“ masno}u. 3. Dolijte jedan litar vode, dodajte mje{avinu za~ina i kuvajte na laganoj vatri, povremeno mije{aju}i, dok sva te~nost ne ukuva i dok ri`a ne bude mekana, ali ne raskuvana. 4. Po potrebi malo dosolite i pobiberite. Pospite sjeckanim per{unom.

Cijene u KM
ri`a luk mrkva paprika gra{ak boranija paradajz za~ini maslac 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Sprovodite u djelo fanati~ne ideje. Iako odli~no funkcioni{ete, neka vas ne iznenade blagi talasi nervoze usqed pretjeranog iznurivawa. Jasno postavite sebi granicu izdr`qivosti, jer ukoliko nastavite ovim tempom, ne}e biti dobro.

Vaga
(24.9 - 23.10)
Da li se isplati biti perfekcionista? Uvi|ate da to nije vrlina nego mana. [ta da se radi kad ste takvi. Morate da odradite jedan posao, ali se osje}ate bla`eno jer svi kvaliteti Vage u wemu dolaze do izra`aja. Ukoliko vam Jarac pravi smetwe, ne obra}ajte pa`wu.

1

1

Poslu`ivawe
Poslu`ite ovu {arenu ri`u kao prilog uz dinstano ili pohovano meso, ribu, ali mo`ete ga poslu`iti i kao lagani samostalni obrok, svakako uz ~iniju zelene salate s jogurtom.

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
U`ivate u svim aspektima `ivota. Rekli ste otvoreno “ne“ depresiji i problemima. Za sada ste ih potisnuli u drugi plan, {to ne zna~i da vas oni ne}e sa~ekati. Ne razmi{qajte o wima, ve} se okrenite prijatnim sadr`ajima. Poslovni uspjeh ~ini vas raspolo`enim.

2 1

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Pred vama je naporan dan pun odricawa, ali i dan koji obe}ava uspjeh. Uporno{}u i istrajno{}u, ali i tvrdoglavo{}u, posti}i }ete ogroman uspjeh. Ponudi}e vam se poslovno unapre|ewe, ali jedna [korpija mo`e uticati na negativan ishod. Suprotstavite joj se.

Savjet
Ri`u mo`ete staviti u cjedilo i isprati pod mlazom vode ~ime }e se djelimi~no isprati skrob pa }e se zrwe mawe slijepiti.

4,7

Blizanci
(21.5 - 21.6)
Da li ste razmi{qali o realnosti zahtjeva vezanih za okolinu? Mo`da od we o~ekujete vi{e od onoga {to je mogu}e? Ima toliko pitawa na koja treba odgovoriti, pa je neizvjesno koliko }e vam to po}i za rukom. Tje{ite se, ja~i ste nego {to izgledate.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Morate biti nekoliko dana pa`qivi. Zvijezde nagovje{tavaju neugodnosti pod uslovom da ne ispo{tujete wihov zahtjev. Nadajmo se da nema razloga za nedisciplinu i da }ete se pona{ati odgovorno, oprezno i savjesno. Samim tim, izbje}i }ete rizik.

Ako malo boqe razmislite, prisje}aju}i se sre}nih doga|aja iz svoga djetiwstva, obi~no nam na pamet prije padne gdje smo bili i {ta smo radili, nego {ta smo imali! Zato, ako imate barem koji slobodan dan (ovih dana), odvedite djecu na izlet u prirodu
zer vnim pe le na ma i odje }om, maramicama, bo~icom te~nosti (toplim ~ajem ili vodom). Ako vam je dijete starije od {est mjeseci, obratite pa`wu na ne ko li ko stvari. Jednom kada va{e dijete po~ne samostalno da sje di, htje }e mno go vi {e vremena da provodi vani. Umjesto le`awa na travi, htje}e puzati i istra`ivati nepoznati svijet oko sebe. I sa da svom dje te tu nastavite pri~ati {to sve vidite oko sebe – od bu~nog auto mo bi la do cvi je }a u travi i pti~ica na drve}u. Upo zna vawe s no vim stvarima predstavqa}e mu puno ve}u zabavu nego kada je bi lo mawe. Osim to ga, dijete }e u`ivati slu{aju}i va{ glas i upija}e sve ono {to mu ka`ete. Djetetovo ~u|ewe i zanimawe za prirodu posta}e jo{ ve}e bu de te li ko ris ti li ma {to vi ti je zik ispuwen slikama. Na taj na~in pomo}i }ete mu i da razvije govor. Tako|e, djetetu mo`ete u {etwu po ni je ti i omiqene igra~ke koje }e mu zaokupiti pa`wu. No, {to je dijete starije, to }e ga vi{e zanimati nepoznati svijet oko wega od ve} dobro poznatih igra~ki. Obo`avaoci pijeska i blata: Mno gim ro di teqima koji imaju malu djecu ve} je poznato da se ona obo`avaju igrati sa vodom, pijeskom, bla tom... To je sto ga jer djeca do`ivqavaju fizi~ki svijet pomo}u ~ula, pa }e zato mnogo puta “probati“ stvari poput kamewa, blata, trave i sl. Neka vas to ne brine – na taj na~in ono se upoznaje s onim {to ga okru`uje.

Izle ti va `ni za dje cu

Rak
(22.6 - 21.7)
Rakovi su trenutno mirni kao bubice. Zatvorili su se u ~etiri zida i poku{avaju da budu zadovoqni. Radi}ete poslove unutar ku}e i rje{avati porodi~na pitawa. Za divno ~udo, zapawi}ete sve oko sebe diplomati~no{}u. Promijenite posao i idite u politi~are.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Problemi su za vama. Ponovo funkcioni{ete na najboqi mogu}i na~in. Potreba za uspostavqawem kontakata dovodi vas do maksimalnog anga`ovawa. Koliko }ete biti istrajni, sigurni u sebe i odgovorni - za sada zavisi samo od vas. Prijatne dogodov{tine!

Malo du`i boravak na otvorenom, djetetu }e pru`i ti bez broj mo gu }nos ti za igru, zabavu, ali i normalan, zdravi razvoj. Svakom dje te tu po tre ban je sva ko dne vni bo ra vak na svje`em vazduhu i u prirodi – radilo se o jednomjese ~noj be bi ili dje te tu koje ve} hoda, tr~kara i samo po~iwe da otkriva svijet. [e{ir glavu ~uva: Svje` vazduh potreban je djeci za normalan rast i razvoj, a boravak na wemu ubrzo }e ih i uspavati. S malim djetetom najboqe je {etati u kolicima, a `eli te li da vam ru ke bu du slobodne, stavite dijete u nosiqku. Imate li ba{tu, dijete iznesite van na rukama i pri~ajte mu {to se sve nalazi oko wega – cvije}e, li{}e, bubice, sitne `ivotiwce...

Po sun~anijem i toplijem vremenu, stavite dijete u sjenoviti dio dvori{ta na }ebence i pustite ga da u`iva u igri svjetla koje se pro bi ja kroz kro{wu drve }a. Mo `e te le }i po kraj wega te mu pri ~a ti ili pjevati. Dijete uvijek nama`ite za{titnom kremom i stavite mu {e{iri} protiv sunca. Nau~ite li ga na {e{iri} dok je jo{ malo, kasnije ne}ete imati pro ble ma sa ski dawem i bacawem.

Lav
(22.7 - 22.8)
Zasu~ite rukave i radite. Iako ste planirali ne{to sasvim drugo, morate se okrenuti poslu, koji vam nije po voqi. Ali, {ta da se radi? Sve ide u rok slu`be, tako da }ete odraditi ne{to izuzetno dobro. Rezultat je - nervna napetost i premor. Vi{e samopouzdawa!

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Funkcioni{ete pod sna`nim unutra{wim pritiskom, napetiji ste nego ina~e. Zapitajte se {ta je uzrok i poku{ajte da ga, koliko je to u va{oj mo}i, ubla`ite. Mo`ete vi i vi{e od toga, samo kad ho}ete. Po{to je nervoza izra`ena, ne sjedajte bez prijeke potrebe za volan.

Djevica
(23.8 - 23.9)
Budite oprezni pri dono{ewu zakqu~aka o qudima, jer }ete, uprkos analiti~nosti, biti na pogre{nom putu. Ne o~ekujte od drugih ono na {ta ni sami niste spremni, jer je cijena nezadovoqstvo. Glavni smisao va{eg bitisawa je sklad. Na|ite sredinu izme|u posla i qubavi.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Izuzetno uspje{an i kreativan dan. [ta god da radite, radi}ete sa lako}om. Vodite ra~una o tome da ne pretjerate sa ma{tom, jer u tom slu~aju mo`ete izgubiti ionako nesigurno tlo pod nogama. Iako }ete raditi u nekoj vrsti izolacije, u potaji pri`eqkujete susret sa prijateqima.

SVJE@ VAZDUH za normalan rast i razvoj djeteta
Pu zawe i is tra `i vawe: Idete li van u {etwu na du`e vrijeme, ne zaboravite sa sobom ponijeti torbu u ko ju ste spre mi li najosnovnije stvari – re-

26 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Narodno pozori{te Republike Srpske

[eri Smit, VESTALKINA PRI^A

Dajana Vin Xons, VE[TI^JA NEDEQA
FOTO: S. TASI]

Ve~eras po~iwe Teatar fest

BAWALUKA - Teatar fest “Petar Ko~i}“ bi}e otvoren ve~eras u 20.30 ~asova na sceni Narodnog pozori{ta Republike Srpske. Prva predstava na festivalskom repertoaru je “Dundo Maroje“, kru{eva~kog pozori{ta, koja po~iwe ve~eras u 21 ~as. Festival zavr{ava 8. juna, kada }e biti izveden mjuzikl “Kosa“, beogradskog “Ateqea 212”, u re`iji Kokana Mladenovi}a. Publika }e imati priliku da na festivalu pogleda predstave “Turbo folk“ Hrvatskog narodnog kazali{ta “Ivana pl. Zajca“, “Sviwski otac“ Zvezdara teatra, “Pokojnik“ Narodnog pozori{ta iz Beograda, “Zvijezda je ro|ena“ Narodnog pozori{ta Republike Srpske, “@aba“ Kamernog teatra 55 i “Brod za lutke“ Srpskog narodnog pozori{ta. A. R.

Pripreme za Likovnu koloniju “Sreten Stojanovi}“ u Prijedoru

Predrag Marjanovi}

Roman Kejt Xejkobs na filmu
LOS AN \E LES - Os ka rovka Yulija Roberts glumi}e u adap ta ci ji ro ma na

Glumi Xulija Roberts
“[tri ka ~ki klub pet kom uve~e“ Kejt Yejkobs, javio je Mondo. Ro man Yej kob so ve pra ti grupu `ena razli~itog porijekla, godina i shvatawa, koje zapo~iwu nezaboravno prijateqstvo u maloj radwi sa vu ni com na Men he tnu. Yej kob so va je na pi sa la i nastavak, u kom je opisala doga|aje pet godina poslije prve kwige. Yulija Roberts je za sada jedina velika zvijezda koja je potvrdila u~e{}e u ovom projektu.

Pro{li put je bila ideja da pozovemo gotovo sve va`nije autore vezane za Prijedor, jer do sada ih nikada niko nije uspio okupiti i dovesti. Sada je preovladalo opredjeqewe za mlade autore avangardne grupe “Protok“, ka`e Predrag Marjanovi}
PI[E: SNE@ANA TASI] kultura@glassrpske.com

Lanac kwi`ara “Vulkan“

Hramovi kwige
BEOGRAD - Dvije kwi`are novog lanca “Vulkan“, koji otvaraju izdava~ke ku}e “Mono i Mawana“ i “Alnari“, po~e}e sa radom danas u beogradskim tr`nim centrima “Delta siti“ i “Merkator“, javio je Tanjug. Pod sloganom “Erupcija ideja“, ova dva ugledna beogradska izdava~a, koji posluju gotovo dvije decenije, otvori}e u najskorije vrijeme kwi`are u ^a~ku, Ni{u i Kragujevcu, a u sistem su u{le i tri dosada{we “Alnarijeve“ kwi`are u Ni{u, Novom Sadu i Pan~evu. Kako je Tanjugu izjavio Nenad Atanackovi}, jedan od vlasnika “Mono i Mawana“, ambicija je da kwi`are “Vulkana“ bu du pri je sve ga hra mo vi kwige, gdje }e po sje ti lac dobiti informaciju o kwigama koje ga zanimaju, gdje }e se nuditi posebne pogodnosti kupovine i kwige na akciji.

PRI JE DOR - Pri pre me za Li ko vnu ko lo ni ju “Sreten Stojanovi}“, koja }e biti odr`ana na Mrakovici od 2. do 8. avgusta, uve li ko tra ju. Se le ktor ko lo ni je, aka dem ski sli kar Pre drag Mar ja no vi}, potvrdio je da su, iako je do wenog po ~et ka os ta lo go to vo dva mje se ca, pri preme za rad u~esnika kolonije u punom jeku. - Neselektivne kolonije ima ju pra vi lo {to vi {e u~esnika i {to vi{e radova. To je pogre{no jer se tu go to vo ni ka da ne pra vi umjetnost - rekao je Marjanovi}. On dodaje da je wegov zadatak, a donekle i obaveza kao selektora, da u dogovoru

sa odborom ponudi druga~iji pristup. - Pro {li put je bi la ideja da pozovemo gotovo sve va `ni je auto re ve za ne za Prijedor, jer do sada ih nikada niko nije uspio okupiti i do ves ti. Bi la su to svjetska imena i univerzitetski profesori Kraguq, Miqu{, Sta hov, Mar ja no vi}, Gavranovi}, Soviq, Karan i Ba no vi} - ka `e Marjanovi}.

NOVI PRISTUP umjetni~kom sazivu
Prema wegovim rije~ima, ovaj put je preovladalo opredjeqewe za mlade autore avangardne grupe “Protok“, ko ja je u{la u sve tokove savremene umjetnosti kod nas.

- I grupno i individualno su daleko dobacili u {irem smislu i ~ini mi se da kod wih ima najmawe mimeti~kog, odnosno da su dosta ori gi nal ni - is ti ~e Marjanovi}. “Pro tok“ je cen tar za vi zu el ne ko mu ni ka ci je iz Bawalu ke i ~es to sa ra |u je sa centrima savremene umjetnosti. - Dovoqno je re}i da su ma ksi mal no ukqu~e ni u pres ti `nu manifestaciju “SpaPort“ u Bawaluci, koja je po pravilu na vi{e lokacija i smatram da je to veoma zahtjevan projekat i sam sam se uvjerio da su ga maksimalno dobro iznijeli rekao je Marjanovi}. Na koloniju su pozvani umjetnici Radenko Milak, Nenad Male{evi}, Ana Vi-

dovi}, Bojan Stevani}, Aleksan dar To do ro vi}, Bo ris Gla mo ~a nin, Bo ja na Ba ra li}, Miodrag Manojlovi}, Zvjezdana Veselinovi} i kao gosti Branko Miqu{ i Veso Soviq.

Izlo`ba
U toku osmodnevnog rada umjetnici }e biti smje{teni u hotelu “Monument“. Radovi nastali na Kozari, vje~noj inspiraciji umjetnika, bi}e izlo`eni u Muzeju Kozare u Prijedoru, na izlo`bi koja }e biti otvorena, po tradiciji, u septembru, povodom 38. kwi`evnih susreta na Kozari.

Qiqana Blagojevi} na otvarawu
ZVORNIK - Dom omladine u Zvorniku pokrenuo je, u saradwi sa op{tinom Zvornik, “Komedija fest“, tokom kojeg }e publika mo}i da pogle da de vet po zo ri {nih pred sta va iz Srbi je, Crne Gore i Republike Srpske. - Festival }e otvoriti prvakiwa Narodnog pozori{ta iz Beo gra da Qiqana Blagojevi}, koja }e sa koleginicama odigrati predstavu “Nek mu je laka crna zemqa“. Tokom sqede}ih dana nastupi }e Po zo ri {te mla dih “Dis” iz Bawaluke, Gradsko po zo ri {te Mrkowi} Grad, Kola{insko amatersko pozori {te, Grad sko po zo ri {te “Talija“ iz Bijeqine, [aba~ko po zo ri {te, Zvor ni ~ki te atar - re kao je di re ktor Doma omladine Du{an Petrovi}. Na re per to aru }e bi ti komedije “Epitaf“, “Jesi li ti to do{,o da me vidi{“, “Odvratna drama“, “Zajedni~ki stan“, “Kr~marica Mirandolina“, “Hamlet u selu Mrdu{a Dowa“ i “Boing boing“.

“Komedija fest“ u Zvorniku od 3. do 10. juna

“ZLATNI aplauz“ za najboqe
Dje~ije muzi~ko pozori{te Sre bre ni ca odi gra }e predstavu za djecu “Sama u ku}i“. Prema Petrovi}evim rije~ima, ulaznica }e ko{tati

tri marke, a publika }e biti jedini `iri jer }e prilikom ku po vi ne kar te do bi ja ti i gla sa ~ki lis ti}, gdje }e ocjewivati predstave, a ona ko ja bu de ima la naj boqu sredwu ocjenu dobi}e plaketu “Zlatni aplauz“. “Komedija fest“ odr`ava se pod pokroviteqstvom op{tine Zvornik, a u okviru obiqe`avawa {est vijekova Zvornika i traja}e od 3. do 10. juna. S. S.

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 27

Nova predstava u re`iji Egona Savina
BEOGRAD - Novi dramski tekst Neboj{e Rom~evi}a “PR ili potpuno rasulo“ re`ira Egon Savin, a premijera je u planu za 3. jul, najavqeno je iz Ustanove kulture “Vuk Karaxi}“, javio je Tanjug. Uloge u ovoj savremenoj komediji igra}e Boris Isakovi}, Du{anka Glid-Stojanovi}, Branko Cveji}, Predrag Ejdus i Ma{a Daki}. Tema je odnos politike i pozicije nezavisnog intelektualca.

Swe`ana [tiki}, glumica Narodnog pozori{ta Republike Srpske

Vijesti
Subotica

Uloga Julke pravi put do nagrada

Festival na Pali}u
SUBOTICA - Festival evropskog filma “Pali} 2010“ bi}e odr`an od 17. do 23. jula na vi{e lokacija u Pali}u i Subotici, najavio je organizator - Otvoreni univerzitet iz Subotice, javile su agencije. U svom 17. izdawu festival }e ponuditi devet selekcija – Takmi~arski program, Paralele i sudari, Mladi duh Evro pe, No vi bel gij ski film, No vi ma |ar ski film, Eko Doks, Dje~i ji program, Oma` program za dobitnike nagrade “Aleksandar Lifka“ i ERSTE Undeground Spirit.

Beograd

Nedjeqa dizajna
Detaq iz predstave “@enidba i udadba“

ki} ubjedqivo je do ~a ra la razli~ita raspolo`ewa da bi, slikovito re~eno, od povu~enog ’ru`nog pa~eta’ do kraja predstave postala samouvjerena udata `ena koja i te kako zna zavladati situacijom“.

DVA PRIZNAWA za ulogu u komediji
- Zadovoqstvo je potpuno ka da se zna da sam u pred sta vi “@e ni dba i udadba“ igrala glavnu `ensku ulo gu. Po se bno mi je drago {to sam nagradu dobi la i u Do bo ju, gdje smo uvi jek izu ze tno do bro primqeni od organizatora i publike - ka`e [tiki}eva. Ona do da je da je eki pa predstave “@enidba i udadba“ veoma slo`na i dobro uigrana. - Velike zasluge za dobru pred sta vu pri pa da ju i re di teqki \ur |i Te {i}. Pri znawe iz Mos ta ra mi mno go zna ~i, ali u Do bo ju sam tu nagradu i potvrdila ispri~ala je [tiki}eva.

Swe`ana [tiki}

FOTO: GLAS SRPSKE PI[E: SLOBODAN PUHALO kultura@glassrpske.com

Ova glumica je dio ekipe u pred sta va ma “Go spo |a ministarka“, “Balon od kamena“, “Divqe meso“. - Svaka uloga je izazov i zadovoqstvo, ali bilo bi mi interesantno da igram u dobrom i ozbiqnom fil mu. Voqela bih da to probam isti~e [tiki}eva. Prema wenim rije~ima, bavqewe glu mom je do {lo kao rezultat velike `eqe. - To ni je bi lo pi tawe odluke ve} `eqe, a kada ne{to dovoqno jako volite i `e li te, to se i os tva ri zakqu~ila je Swe`ana [tiki}.

BEO GRAD - Pe ta “Beo grad ska ne deqa di zaj na“ otvorena je ju~e u Galeriji Narodne banke Srbije modnom revijom doma}ih dizajnera i dokumentarnim filmom Miodraga Ili}a o pro{logodi{woj manifestaciji, javile su agencije. Ovogodi{wa nedjeqa, koja }e trajati do 5. juna, bi}e sastavqena iz nekoliko programskih cjelina. U okvi ru pro gra ma “Di zajn leb” bi}e organizovano ne ko li ko bes pla tnih ra di oni ca, na mi jewenih posjetiocima razli~itih interesovawa i profila.

Los An|eles

Svaka uloga je izazov i zadovoqstvo, ali bilo bi mi interesantno da igram u dobrom i ozbiqnom filmu. Voqela bih da to probam, rekla Swe`ana [tiki}

BAWALU KA - Rad sa ra zli ~i tim re di teqima na razli~itim ulogama donosi iskustvo koje je jako va `no za mla dog glum ca. Ni su sva is kus tva do bra, ali sam iz svega ne{to dobro na u~i la - re kla je za “Glas Srpske“ mlada glumi ca Swe`a na [ti ki}, koja je ~lan ansambla Narodnog pozori{ta Republike Srpske.

[ti ki }e va je, glu me }i dje voj ku Jul ku u ko me di ji “@e ni dba i uda dba“, ~i ja je premijera bila u februaru, osvo ji la na gra de na fes ti va li ma u Mos ta ru u Doboju. Na oba festivala Swe`ana [tiki} progla{ena je za najboqu glumicu. Za wu je dobojski `iri re kao da “Tu ma~e}i izazo vnu, ali i slo `e nu ulo gu udava~e kojoj isti~e vrijeme, mla da Swe`a na [ti -

Festival
- Dobojski Teatar fest je zna~ajan ve} godinama, a ovogodi{wi je me|u najboqima. Predstave koje su igrane na ovom festivalu su zaista dobre. Bila je jaka konkurencija i festival je kvalitetan - ka`e Swe`ana [tiki}.

Film "No}ni voz"
LOS AN\ELES - Glumica Sigurni Viver u filmu “No}ni voz” igra}e detektivku koja istra`uje misteriozno ubistvo, javio je Mondo. Viverova }e glumiti u filmu britanskog rediteqa Nikolasa Roga, o policajki koja istra`uje bru tal no ubis tvo k}er ke {efa policije Kanzas Sitija.

Muzika Snimawe filma “Hobit“
LOS AN\ELES - Film koji Tolkinovi fanovi sa nestrpqewem o~ekuju ostao je bez rediteqa, javio je Mondo. Giqermo del Toro saop{tio je da ipak ne}e re`irati “Hobita“, ali da }e biti potpisan kao koscenarista u adaptaciji istoimenog djela Y.R.R. Tolkina. Po~etak snimawa filma ina~e je ve} nekoliko puta odgo|en. - Poslije dvije godine `ivota u svijetu kao {to je Tolkinova Sredwa zemqa, moram sa velikom `alo{}u da krenem daqe – rekao je Giqermo del Toro, koji je re`irao filmove “\avoqa ki~ma“, “Panov lavirint“ i druge. Del Toro je navodno film morao da napusti upravo zbog stalnog odga|awa po~etka produkcije. “Hobit“ }e najvjerovatnije biti snimqen iz dva dijela, ali kada i ko }e ga re`irati, nije poznato. Za sada su uloge u filmu potvrdili Kejt Blan{et, Hjugo Viving, Ijan Mekelen i Endi Serkis.

“Sterijino pozorje“ u Novom Sadu
NOVI SAD - Predstava “Bahantkiwe“ dio je programa 55. Sterijinog pozorja u Novom Sadu u takmi~arskoj selekciji nacionalne drame i pozori{ta, javile su agencije. Euri pi do ve “Ba han tkiwe“ re`irao je Stafan Valdemar Holm, a predstavu izvodi Narodno pozori{te iz Beograda. Na re per to aru je i re pri za pred sta ve “Dun do Maroje“ Marina Dr`i}a, u re`iji Kokana Mladenovi}a, kru {e va ~kog po zo ri {ta. Do 4. juna na “Sterijinom pozorju“ bi}e izvedeno 28 predstava, od kojih je 12 u takmi~arskoj konkurenciji u selekciji nacionalne drame, pet u me|unarodnom programu, a 11 u okviru Pozorja mladih.

Bez rediteqa Giqerma del Tora "Bahantkiwe" na sceni

Koncert u Kolarcu
BEOGRAD - “Bur~in Buke yez trio“ iz Turske odr`a}e ve~eras koncert u Kolare ~e voj za du `bi ni, a na pro gra mu }e bi ti dje la Friderika [opena, Isaka Albeniza, Majlsa Dejvisa i drugih, javio je Tanjug. Beogradskoj publici predstavi }e se Bur ~in Bu ke (klavir), Volkan Hursever (kontrabas) i Ate{ Tezer (bubwevi).

28 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

NAJQEP[A QUBAVNA PISMA VELIKANA (^arls Darvin)

(12)

Lijepa `ena na sofi, uz kamin, kwige i muziku
PRIREDILA URSULA DOJL

Brak Darvina bio je sre}an, iako se pobo`na Ema pla{ila kakve }e posqedice imati nau~na otkri}a wenog mu`a na sudbinu wegove besmrtne du{e @or` Sand imala je impresivnu reputaciju kao urednik i romanopisac. Mu{ka odje}a koju je obla~ila i wen mu{ki nom-de-plume navodili su qude da daju zlobne primjedbe na ra~un wene seksualnosti i wenog privatnog `ivota

Jedan od najva`nijih doga|aja u `ivotu ^arlsa Darvina odigrao se 1831. godine, kada mu se pru`ila prilika da putuje u Ogwenu zemqu i natrag na Biglu, istra`iva~kom brodu Isto~noindijske kompanije. Do 1838. godine re{io je da je do{lo vreme da se o`eni – nakon {to je napravio listu sa dve kolone, gde je u jednoj naveo razloge “za”, a drugoj “protiv“ `enidbe, kao {to i dolikuje velikom sastavqa~u kataloga kakav je bio. U koloni u kojoj je naveo razloge za `enidbu, napisao je: “Stalno dru{tvo... neko koga }u voleti i igrati se sa wim... u svakom slu~aju, boqe nego pas... Samo zamisli jednu lepu, ne`nu `enicu na sofi, uz kamin, kwige i muziku“. Prednosti koje je naveo u koloni protiv `enidbe ukqu~ivale su: “Razgovori sa pametnim mu{karcima u klubovima; ne}e{ biti primoran da pose}uje{ rodbinu, niti da tra}i{ vreme ili popu{ta{ zbog svake sitnice“. Verio se Emom Veyvud, bliskom ro|akom. Brak je bio sre}an, iako se pobo`na Ema pla{ila kakve }e posledice imati nau~na otkri}a wenog mu`a na sudbinu wegove besmrtne du{e.

Miran `ivot i budu}nost
Za Emu Veyvud Nedeqa ve~e. Ateneum, 20. januar 1839. ... Ne mogu ti opisati koliko sam u`ivao u poseti Maeru – s nestrpqewem i{~ekujem miran `ivot u budu}nosti: koliko se samo nadam da mo`e{ biti sre}na onoliko koliko znam da }u ja biti. Ipak, to me i pla{i, jer ~esto razmi{qam o tome iz kakve porodice dolazi{.

Jutros sam razmi{qao o tome kako je do{lo do toga da ja, koji volim da pri~am i skoro nikada nisam neraspolo`en, treba tako u celosti da se odreknem svojih predstava o sre}i u miru, a u velikoj meri i svoje samo}e. Ipak, verujem da je obja{wewe veoma jednostavno i pomiwem ga zato {to }e ti ono dati nadu da }u postepeno postati mawi ne~ovek nego {to sam bio tokom pet godina mog putovawa (a zapravo bih mogao dodati i ove dve posledwe godine) za koje se, zbog aktivnog na~ina na koji su pro{le, mo`e re}i da su po~etak mog pravog `ivota, kada je sve moje zadovoqstvo proizlazilo iz onoga {to mi je pro{lo mislima dok sam se divio pejza`ima, putuju}i kroz divqe pustiwe ili veli~anstvene {ume, ili dok sam no}u {etao palubom sirotog malog Bigla. Oprosti mi ovoliku samo`ivost – predajem ti je zato {to mislim da }e{ ti od mene napraviti ~oveka i ubrzo me nau~iti da postoji ne{to {to }e me usre}iti vi{e od stvarawa teorija i skupqawa ~iwenica u ti{ini i samo}i. Najdra`a moja Ema, iskreno se molim da nikada ne}e{ za`aliti zbog ovog velikog, a dodao bih i veoma dobrog dela koje }e{ u~initi u utorak: draga moja budu}a `eno, Bog neka te blagoslovi... Alfred de Mise ro|en je u Parizu, u uglednoj porodici kwi`evnika. Bio je romanopisac, dramski pisac i pesnik, imao je mnogo uspeha i pre nego {to je napunio dvadeset godina. Godine 1833, nakon {to je pro~itao wen drugi roman, Alfred de Mise napisao je pismo @or` Sand (pseudonim Amandine Aurore Lusil Dipen). Kada su se upoznali, on se zaqubio u wu. Dve godine pre toga, ona je ostavila svog mu`a, barona Kazimira Dodevana.

Putovawe }e se pokazati kao totalna katastrofa, a wihova veza ne}e opstati jo{ dugo.

Dinami~an `ivot
De Mise je umro kada mu je bilo ~etrdeset sedam, a @or` Sand kada joj je bilo sedamdeset dve, nakon dinami~nog `ivota u kojem je imala jo{ mnogo drugih avantura i qubavnih veza. Za @or` Sand, 1833. godine Draga moja @or`, Imam ne{to glupo i sme{no da ti ka`em. Budalasto je od mene {to ti ovo pi{em umesto da sam ti rekao (ne znam za{to to radim), na primer nakon {to sam se vratio iz {etwe. Ve~eras bih se jeo da sam tako u~inio. Smejala bi mi se u lice, uzela me za nekog ko samo koristi fraze, u svim mojim obra}awima do sada. Pokazala bi mi vrata i mislila da la`em. Zaqubqen sam u tebe. Tako je od prvog dana kada sam te ugledao. Mislio sam da }u se izle~iti ako te budem posmatrao samo kao prijateqa. Ima mnogo stvari u tvom karakteru koje bi mogle da me izle~e. Poku{ao sam da ubedim sebe u to koliko sam mogao. Ali previ{e mi je stalo do trenutaka koje }u provesti sa tobom. Odlu~io sam da je boqe da ti ka`em i dobro sam u~inio, zato {to }u mnogo mawe patiti ako se izle~im tako {to }e{ mi odmah pokazati vrata... ...Sada }e{, @or`, re}i: “Jo{ jedan mladi} koji samo {to nije postao neprijatnost“, kao {to ima{ obi~aj da ka`e{. Ako ti nisam na prvom mestu, reci mi, kao {to bi mi rekla ju~e da govori{ o nekom drugom mu{karcu, {ta treba da uradim. Ali molim te, ako namerava{ da ka`e{ da sumwa{ u istinitost mojih re~i, onda boqe nemoj uop{te da mi odgovara{. Znam {ta misli{ o meni, i nemam ~emu da se nadam zbog ovoga {to ti govorim. Mogu samo da predvidim da }u izgubiti prijateqa i jedine prijatne sate koje sam proveo u posledwih mesec dana. Ipak, znam da si dobra, da si volela, i uzdam se u tebe, ne kao qubavnicu ve} kao iskrenog i odanog prijateqa. @or`, ja sam idiot {to se li{avam zadovoqstva da te vidim u ono malo vremena koje }e{ jo{ provesti u Parizu, pre polaska za Italiju, gde smo mogli da provedemo toliko lepih no}i zajedno, kada bih samo imao snage. Ali istina je da patim, i da nemam snage. Alfred de Mise (Nastavi}e se)

Osje}awa
Da li u srcima dana{wih qudi, kad brzi `ivot pun otu|enih qudi goni du{e u zape}ak, cinizam mijewa romantiku? Da li uop{te iko danas pi{e qubavna pisma? [to god da je u pitawu, izabrana najqep{a pisma puna su ozbiqnosti u preno{ewu iskrenih osje}awa onih koji vole i ka`u to bez stida i straha. Tu nema ironije koja i te kako markira na{u sada{wost. Ono {to dira ~itaoce ovih pisama nisu sro~ene izjave qubavi, nego prozai~ne stvari.

@OR@ SAND UMRLA KADA JOJ je bilo sedamdeset dvije godine, poslije avantura i qubavnih veza
De Mise je imao dvadeset tri, Sandova dvadeset devet godina… U ovom pismu, Alfred de Mise joj prvi put iskazuje svoju naklonost, tvrde}i da nema nade da }e mu ona uzvratiti qubav, i sa tugom pomiwe putovawe u Italiju koje su planirali i koje }e, kako pretpostavqa, u svetlu wegove izjave morati da bude otkazano. Ipak, oni }e postati qubavnici i oti}i }e u Italiju zajedno.

1. jun 1879. godine

1. jun 1944. godine

1. jun 1948. godine

Konzulat Srbije u Wujorku
1879 - Knez Milan Obrenovi} donio je ukaz o uspostavqawu po~asnog konzulata Srbije u Wujorku. Za po~asnog konzula imenovan je tada Gerhard Jansen. Kao datum uspostavqawa potpunih diplomatskih odnosa izme|u Srbije i SAD uzima se 1. februar 1881. Toga dana ameri~ki diplomata Xon Kason odgovorio je srpskom ministru Hristi}u da je wegova vlada “sa velikim zadovoqstvom prihvatila, kao izraz prijateqskih osje}awa Vlade Srbije, wenu `equ da u Beogradu ima predstavnika Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava“.

Kraq Petar imenovao [uba{i}a
1944 - Jugoslovenski kraq Petar II Kara|or|evi} je, pod pritiskom britanskog premijera Vinstona ^er~ila odstranio iz izbjegli~ke vlade sa sredi{tem u Londonu vo|u ~etnika (Jugoslovenska vojska u otaxbini) Dra`u Mihailovi}a i potpisao ukaz o imenovawu za predsjednika vlade Ivana [uba{i}a (bana Hrvatske). Time je otvoren put za stvarawe jugoslovenske koalicione vlade, na osnovu sporazuma Josipa Broza Tita i Ivana [uba{i}a. Bio je to i znak da se Englezi okre}u jugoslovenskim partizanima.

Umro Ja{a Prodanovi}
1948 - Umro je srpski politi~ar i pisac Ja{a Prodanovi}, ~lan Srpske akademije nauka i umjetnosti. U kraqevini Srbiji bio je ministar prosvjete i ministar privrede, a poslije Drugog svjetskog rata potpredsjednik vlade FNRJ. Kao ministar privrede izborio je 1910. u skup{tini usvajawe Zakona o radwama, kojim su stvorene radni~ke i druge komore i uvedeno za{titno radno zakonodavstvo. S Qubom Stojanovi}em osnovao je 1921. Republikansku stranku, koju je predvodio do smrti 1948. Ure|ivao je vi{e ~asopisa.

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 29

30 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 31 Akcionarsko dru{tvo “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo Petrovo, 31.5.2010. godine Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 15.4.2010. godine, Akcionarsko dru{tvo “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo, objavquje

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BAWOJ LUCI Broj: 57 0 Ps 001688 06 Ps Bawa Luka, 26.5.2010. godine Osnovni sud u Bawaluci, sudija Ana Tomi}-Igwati} u pravnoj stvari tu`ioca Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Bawaluka, protiv tu`enoga DI “HITTILIYA” a.d. Isto~no Sarajevo, radi duga, na osnovu ~l. 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku RS (u daqem tekstu ZPP), objavquje sqede}i

DRUGI OGLAS
Za prodaju nekretnina - gra|evinskih objekata sa zemqi{tem, opremom, alatom, inventarom i zalihama gotovih proizvoda po specifikaciji (sve nekretnine se nalaze u ogra|enom krugu AD “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo), posjed Akcionarskog dru{tva “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo 1/1, putem javnog nadmetawa. Akcionarsko dru{tvo “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo, prodaje putem javnog nadmetawa sqede}e nekretnine: - k.~.broj 4133/1, Ekonomsko dvori{te Bare, povr{ine 13.967 m2, Fabrika Bare, povr{ine 6849 m2 i - k.~. broj 4133/2, Ekonomsko dvori{te Bare, povr{ine 334 m2, sve upisane u p.l. broj 1512, K.O. Petrovo, po novom operatu, posjed AD “Gradwamont” Petrovo u ste~aju, kao korisnik DS sa 1/1. Sve navedene nekretnine iz ovoga oglasa gra|evinski objekti povr{ine 6.849 m2 sa zemqi{tem (ekonomska dvori{ta) ukupne povr{ine 14.301 m2, opremom, alatom, inventarom i zalihama gotovih proizvoda po specifikaciji, prodaju se po po~etnoj cijeni od 1.020.204,40 KM. Javno nadmetawe za prodaju nekretnina i pokretne imovine navedene u ovome oglasu o dr`a}e se u ~etvrtak 8.7.2010. godine u poslovnim prostorijama Akcionarskog dru{tva “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo, sa po~etkom u 12 sati. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 50.000,00 KM na `iro ra~un broj: 5620058086791892, Akcionarskog dru{tva “Gradwamont” - u ste~aju - Petrovo, iz Petrova, dan prije odr`avawa licitacije i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetawu. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetawu je 30 dana od dana odr`anog javnog nadmetawa, a u protivnom prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije. Nekretnine i pokretna imovina po specifikaciji se prodaju u vi|enom stawu i pravnom i fakti~nom statusu, a podaci o predmetima licitacije kao i specifikaciju pokretne imovine mo`e dobiti na uvid, zainteresovano lice, svakim radnim danom od 9 do 12 sati, s tim da se zainteresovana lica jave u upravnu zgradu Akcionarskog dru{tva “Gradwamont” - u ste~aju Petrovo, u Petrovu. Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa posjeda sa prodavca na kupca kao i tro{kove notara, snosi kupac. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon broj 065/532-418 od ste~ajnog upravnika \ur|evi} Laze iz [amca. Napomena: Prodaja ogla{enih nekretnina i pokretne imovine u ovom oglasu, }e se izvr{iti i ukoliko se na licitaciju prijavi samo jedan u~esnik. Ste~ajni upravnik, \ur|evi} Lazo, dipl. ecc.
“HRANAPRODUKT“ a. d. [amac – u ste~aju Na osnovu odluke Skup{tine povjerilaca od 26.5.2010. godine o uslovima i na~inu prodaje imovine ste~ajnog du`nika, a saglasno odredbama ~l. 105, 106, 107. i 108. Zakona o ste~ajnom postupku (pre~i{}eni tekst), Ste~ajni upravnik ogla{ava, cjelokupne imovine ste~ajnog du`nika putem usmenog javnog nadmetawa izvr{iti neposredno kod ste~ajnog du`nika svakog 1. PREDMET PRODAJE: Gra|evinsko zemqi{te radnog dana od 8 do 14 ~asova ili se informisati na prema zk-ulo{ku br. 142 (vlasni{tvo 1/1), ukupne telefone: 054/611-909 i 065/424-420. povr{ine 58.215 m² i po~etne cijene od 1.010.016,00 Prodaja imovine izvr{i}e se po principu komisijKM; objekti visokogradwe i infrastrukture ukupne skog usmenog javnog nadmetawa. Pravo da u~estvuju na po~etne cijene od 2.343.474,00 KM; oprema i invenlicitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica koja se tar ukupne po~etne cijene od 140.216,00 KM, te amprijave i polo`e depozit od 50.000,00 KM na ra~un bala`a i rezervni dijelovi ukupne po~etne cijene od “Hranaprodukt“ a.d. [amac – u ste~aju br: 554-01023.309,00 KM, {to sveukupno iznosi 3.517.015,00 00011208-63. Licitacija }e se obaviti ako se pojavi KM. i samo jedan ponu|a~. 2. VRIJEME I MJESTO PRODAJE: Licitacija }e Izabrani ponu|a~ je du`an da 30 dana nakon se odr`ati 1.7.2010. godine /~etvrtak/, u 11 sati, u poodr`avawa licitacije potpi{e kupoprodajni ugovor slovnim prostorijama ste~ajnog du`nika, u ul. i izvr{i uplatu ponu|ene cijene u cjelosti. U Wego{eva bb u [amcu. slu~aju da najpovoqniji ponu|a~ ne uplati iznos iz3. USLOVI PRODAJE: Imovina se prodaje u cjelicitirane cijene smatra}e se da je odustao od kupolini, u vi|enom stawu, u aktuelnom imovinsko-pravvine, ~ime gubi pravo na povrat depozita, a prihvata nom statusu i na ovoj licitaciji po cijeni ne mawoj od utvr|ene po~etne. Uvid u detaqnu strukturu i se sqede}a najpovoqnija ponuda itd. Tro{kove za takse, poreze i druge tro{kove nastale u toku kupostawe ponu|ene imovine, kao i raspolo`ivu imovinsku dokumentaciju zainteresovani kupci mogu prodaje snosi kupac. Ste~ajni upravnik

OGLAS
Dana 31.05.2006. godine tu`iteq je podnio tu`bu protiv tu`enoga DI “HITT- ILIYA” a.d. Isto~no Sarajevo, radi duga. U tu`bi navodi da su tu`ilac i tu`eni zakqu~ili ugovor o registraciji hartija o vrijednosti i vo|ewa ra~una emitenta broj 04-169/03 od 23.04.2003. godine. Tu`eni nije u cjelosti izmirio svoje ugovorene obaveze u rokovima dospje}a, pa je tu`ilac podnio tu`bu kojom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enoga da tu`iocu isplati dug u iznosu od 3.607,76 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{ewa tu`be, pa do kona~ne isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{ewa presude, pod prijetwom prinudnog izvr{ewa. Ako tu`eni, na urednu dostavqenu tu`bu, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, tu`ilac predla`e sudu da u smislu ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku donese presudu zbog propu{tawa. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavqenom protekom roka od 15 dana, od dana objavqivawa ovog pismena u dnevnim novinama RS, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumqiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, wihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca ( ~l. 334. ZPP-a ). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavqeni tu`benih zahtjev ( ~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog ( ~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu ( ~l. 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavqena tu`ba, u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev ( presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan ( ~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, sa pozivom na broj predmeta. Sudija Ana Tomi}-Igwati}

Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske Bawa Luka

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI USLUGA I UGOVORNI ORGAN

PRODAJU

PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: Ministarstvo finansija Republike Srpske Kontakt osoba: Radenko Jefti}, direktor Jedinice za koordinaciju poqoprivrednih projekata, Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske Adresa: Trg Republike Srpske 1, Lamela A, VIII sprat Po{tanski broj: 78000 Grad: Bawa Luka Telefon: +387 51 338 734 Faks: +387 51 338 857 II VRSTA UGOVORA Usluge III OPIS PREDMETA UGOVORA Usluge realizacije kreditne linije IV USLOVI U^E[]A U skladu sa tenderskom dokumentacijom. V USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Mo`e se obezbijediti do: 21.6.2010. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi KM 50,00. VI ROK ZA PRIJEM PONUDA 23.6.2010. godine, do 12 ~asova. Ponude se predaju neposredno ili putem po{te. VII DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA Otvarawe ponuda }e biti obavqeno 23.6.2010. godine, u 12 ~asova, u prostorijama Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 8. sprat, sala broj 29. (^lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) Sve ostale informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji. Napomena: Pun tekst oglasa objavqen u Slu`benom listu BiH broj 42/10 od 24.5.2010. godine.

FILOLO[KI FAKULTET BAWA LUKA

OGLA[AVA
JAVNU ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE Kandidat mr RADE SIMOVI] brani doktorsku disertaciju “DRAMSKO STVARALA[TVO U BOSNI I HERCEGOVINI POSQEDWE DECENIJE DVADESETOG VIJEKA -PITAWE KULTURNOG I NACIONALNOG IDENTITETA“, dana 3.6.2010. godine (~etvrtak) u 14 ~asova, u u~ionici 7, na Filolo{kom fakultetu u Bawoj Luci, adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovi}a 1a.

32 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE A.D. “@ITOPROMET-DRINA” ZVORNIK Broj: 435/10. Dana, 31.5.2010. god. Na osnovu ~lana 304, ~lana 267. i ~lana 272. Zakona o privrednim dru{tvima i ~lana 36. Statuta A.D. “@itopromet-Drina” Zvornik, Upravni odbor Dru{tva, na sjednici odr`anoj dana 28.5.2010. godine,

OGLASI Na osnovu ~lana 86. stav 1. i ~lana 98. Zakona o bankama Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 44/03 i 74/04), ~lana 4. stav 1. ta~ka d, ~lana 10., 25. i 26. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske - pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 67/07) i ~lana 15. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske” broj 67/04), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske na sjednici odr`anoj dana 25.5.2010. godine donosi

ODLUKU
O BLI@IM USLOVIMA I NA^INU POSTUPAWA BANKE PO PRIGOVORU KLIJENTA ^lan 1. (1) Ovom odlukom se, radi za{tite prava i interesa klijenta banke (u daqem tekstu: klijent), propisuju bli`i uslovi i na~in postupawa banke po prigovoru klijenta, tj. kada klijent smatra da se banka ne pridr`ava odredaba zakqu~enog ugovora, dobrih poslovnih obi~aja i/ili objavqenih op{tih uslova wenog poslovawa, kao i postupawe Agencije za bankarstvo Republike Srpske (u daqem tekstu: ABRS) u za{titi tih prava i interesa. (2) U smislu ove Odluke, klijent je svako lice koje je u bilo kakvom poslovnom odnosu sa bankom. ^lan 2. Klijent prigovor upu}uje usmeno ili pismeno. ^lan 3. (1) Ako klijent uputi usmeni prigovor, a nije zadovoqan odgovorom banke, banka je du`na da ga pou~i pravu na podno{ewe pismenog prigovora. (2) Pismeni prigovor klijent treba da sadr`i osnovne podatke o klijentu, kao i opis spornog odnosa izme|u klijenta i banke koji je, prema mi{qewu klijenta, nastao kao posqedica nepridr`avawa banke odredaba zakqu~enog ugovora, dobrih poslovnih obi~aja i/ili obavqenih op{tih uslova poslovawa (u daqem tekstu: sporni odnos). (3) Op{tim uslovima poslovawa smatraju se standardni uslovi poslovawa banke koji se primjewuju na klijente sadr`ani u pisanim politikama ili drugim aktima banke. (4) Banka je du`na omogu}iti klijentu da se upozna sa op{tim uslovima wenog poslovawa tako {to }e, na zahtjev klijenta, u~initi dostupnim pismene informacije o onim op{tim uslovima poslovawa banke koji su u vezi sa wegovim zahtjevom i dati odgovaraju}a obja{wewa i instrukcije koji se odnose na primjenu tih uslova. ^lan 4. (1) Banka je du`na da donese pisane procedure za provo|ewe postupka po prigovoru klijenta u tom smislu da obezbijedi najmawe jednog slu`benika odgovornog za provo|ewe postupka. (2) U postupku iz stava 1. ovog ~lana banka je du`na da razmotri navode iz prigovora i da klijentu dostavi odgovor najkasnije u roku od 30 dana od dana podno{ewa prigovora (u daqem tekstu: odgovor banke). (3) Odgovor banke treba da bude u pismenoj formi, potpun i razumqiv za klijenta, da sadr`i opis spornog odnosa, ocjenu osnovanosti prigovora, eventualne razloge zbog kojih je do{lo do spornog odnosa, te obavezno pravni savjet. (4) Ako banka ocijeni da je prigovor klijenta osnovan, odgovor banke greba da sadr`i prijedlog za rje{ewe spornog odnosa, kao i rok do kog klijent treba da obavijesti banku da li taj prijedlog prihvata koji ne mo`e biti kra}i od 15 niti du`i od 30 dana od dana prijema odgovora banke. (5) Odgovor banke dostavqa se klijentu na na~in kojim se potvr|uje wegov prijem. ^lan 5.

SAZIVA
XIV redovnu Skup{tinu akcionara Akcionarskog dru{tva “@itopromet-Drina” Zvornik za dan utorak 29.6.2010. godine, sa po~etkom u 9 ~asova u prostorijama Dru{tva u Zvorniku, Karakaj b.b. Za sjednicu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine/verifikacione komisije, zapisni~ara i broja~a glasova i dva ovjeriva~a zapisnika/. 2. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Verifikacione komisije. 3. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa XIII Skup{tine akcionara. 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2009. godinu. 5. Usvajawe Izvje{taja o poslovawu za 2009. godinu sa godi{wim obra~unom, finansijskim izvje{tajem i mi{qewem ovla{tenog nezavisnog Revizora kao i mi{qewem Nadzornog odbora. 6. Dono{ewe Odluke o izmjenama ~lana 9. i ~lana 11. Statuta Dru{tva. 7. Dono{ewe Odluke o smawewu kapitala Dru{tva radi pokri}a gubitka iz prethodnih godina. 8. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za 2010. godinu. 9. Dono{ewe Odluke o izboru revizorske ku}e za reviziju finansijskih izvje{taja za 2010. god. 10. Teku}a pitawa. Pravo da u~estvuju u radu Skup{tine imaju svi akcionari Dru{tva, li~no ili po punomo}i. Skup{tina akcionara Dru{tva mo`e odlu~ivati ako su prisutni ili predstavqeni akcionari koji imaju vi{e od 50% ukupnog broja glasova, ukqu~uju}i i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem. Pravo glasa na Skup{tini ostvaruju akcionari na osnovu izvje{taja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadr`i podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija na dan zakazivawa Skup{tine. Akcionari mogu izvr{iti uvid u materijal za sjednicu Skup{tine svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 ~asova u prostorijama Dru{tva. U slu~aju da se sjednica ne odr`i zakazanog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati dana 29.6.2010. godine, sa po~etkom u 13 ~asova na istom mjestu, sa istim dnevnim redom. Odluka o sazivawu Skup{tine objavi}e se u dnevnom listu “Glas Srpske” i na oglasnoj tabli Dru{tva. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 056/260-731. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Stevo Radi}

KP “VODOVOD” AD PRWAVOR Na osnovu ~lana 28. Statuta KP “Vodovod” AD Prwavor, Nadzorni odbor

Kad klijent prihvati prijedlog banke za rje{ewe spornog odnosa, postupawe banke po prigovoru smatra se okon~anim. ^lan 6. (1) Ako banka klijentu ne dostavi odgovor u roku iz ~lana 4. stav 2. ove odluke ili ocijeni da je prigovor klijenta neosnovan ili klijent ne prihvati prijedlog banke za rje{ewe spornog odnosa - klijent mo`e pismeno obavijestiti ABRS da je nezadovoqan ishodom postupka po prigovoru. (2) Obavje{tewe iz stava 1. ovog ~lana treba da sadr`i kra}i opis spornog odnosa, vrijeme i mjesto wegovog nastanka, kao i odgovor banke. ^lan 7. (1) Poslije prijema obavje{tewa iz ~lana 6. ove odluke, ABRS, ako ocijeni da je prigovor opravdan, mo`e od banke zatra`iti da se pismeno izjasni o navodima klijenta iz tog obavje{tewa - u roku od narednih osam dana. (2) ABRS dopisom obavje{tava klijenta o izja{wewu banke i informi{e ga o mehanizmima za{tite wegovih prava u roku od 15 dana od dana prijema tog izja{wewa. ^lan 8. Banka je du`na da vodi evidenciju o svim pismenim prigovorima klijenata, koja sadr`i podatke o rje{ewima spornih odnosa, kao i ostale podatke neophodne za sa~iwavawe izvje{taja iz ~lana 9. ove odluke. ^lan 9. (1) Banka je du`na da o podacima o ukupnom broju pismenih prigovora, o broju prigovora fizi~kih, odnosno pravnih lica, po vrstama osnova, o ukupnom broju rije{enih prigovora, odnosno o broju pozitivno (osnovani prigovori) u broju negativno rije{enih prigovora (neosnovani prigovori) - sa~iwava kvartalne izvje{taje. Poseban dio izvje{taja predstavqaju pismeni prigovori jemaca/sudu`nika. (2) Kvartalne izvje{taje iz stava 1. ovog ~lana banka je du`na da dostavqa ABRS na obrascu kojeg propisuje ABRS, u roku 30 kalendarskih dana od posqedweg dana izvje{tajnog kvartala. (3) Izvje{taji banke moraju biti potpisani od dva lica ovla{tena i odgovorna za predstavqawe banke. (4) Obavezni sastavni dijelovi izvje{taja banke su: a) dokaz da je prihva}en od strane nadzornog odbora; b) potvrda internog revizora banke da je izvje{taj kompletan i ta~an; i v) imena kontakt lica i brojevi kontakt telefona. ^lan 10. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”. UO broj: 165/10 25.5.2010. god. Bawa Luka PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA Mirjana Ja}imovi}

SAZIVA
XI Skup{tinu akcionara KP “Vodovod” AD Prwavor, koja }e se odr`ati dana 22.6.2010. godine u 12 ~asova u prostorijama Uprave Dru{tva u ulici @ivojina Preradovi}a bb u Prwavoru. Za Skup{tinu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: a) Izbor Verifikacione komisije; b) Izbor zapisni~ara. 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa X Skup{tine akcionara; 3. Upoznavawe sa mi{qewem revizora o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja preduze}a za 2009. godinu; 4. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Nadzornog odbora preduze}a za 2009. godinu; 5. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o poslovawu preduze}a za 2009. godinu; 6. Razmatrawe i usvajawe godi{weg obra~una preduze}a za 2009. godinu; 7. Dono{ewe odluke o pokri}u gubitka; 8. Razmatrawe i usvajawe plana poslovawa preduze}a za 2010. godinu; 9. Ostala pitawa. Pozivaju se akcionari, odnosno wihovi ovla{}eni predstavnici da prisustvuju Skup{tini akcionara. Akcionar ostvaruje pravo glasa li~no, glasawem li~nim putem ili putem punomo}nika. Punomo} za zastupawe akcionara mora biti ovjerena kod nadle`nog dr`avnog organa. Pravo u~e{}a i pravo glasa na Skup{tini ostvaruje se na osnovu izvje{taja Centralnog registra hartija od vrijednosti, koji sadr`i podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stawem na dan dono{ewa Odluke o sazivawu Skup{tine. Materijale vezane za Skup{tinu akcionari mogu pogledati i dobiti u Op{toj slu`bi preduze}a, ul. @ivojina Preradovi}a bb, Prwavor u vremenu od 11 do 14 ~asova. U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati 28.6.2010. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Predsjednik Nadzornog odbora Vin~i} Mom~ilo

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 33

15. maja, 75 000 TUZLA, BiH, Tel : + 387 (35) 300 250, Faks: + 387 (35) 300 269 e-mail: partner@partner.ba, web: www.partner.ba Na osnovu ~lana 2., stav 2., Zakona o igrama na sre}u RS (“Slu`beni glasnik RS”, broj 110/08), Partner mikrokreditna fondacija, ul. 15 maja bb TC Sjewak, Tuzla donosi sqede}a:

REPUBLIKA SRPSKA VLADA MINISTARSTVO ZDRAVQA I SOCIJALNE ZA[TITE JEDINICA ZA KOORDINACIJU PROJEKATA Trg Republike Srpske 1, 78000 Bawaluka, tel: +387 51 339-439, faks: +387 51 339-665, web: www.pcuhealt.org

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“Ko plati i na vrijeme vrati”
^lan 1 Ciq i svrha nagradne igre “Ko vra}a i na vrijeme pla}a” jeste promocija i unapre|ewe odgovornog zadu`ivawa uz ja~awe finansijske samodiscipline kod ruralnih mikrokreditnih klijenata te nagra|ivawe wihove lojalnosti. Nagradna igra se organizuje u ciqu promocije Partner mikrokreditne fondacije (u daqwem tekstu “Partner”) kao i koncepta dru{tvene odgovornosti i poboq{awa `ivotnog standarda qudi, a u skladu sa misijom Partner mikrokreditne fondacije. ^lan 2 Pravo u~estvovawa u ovoj nagradnoj igri imaju svi aktivni klijenti koji su aktivni u periodu od 1.6.2010. godine i najmawe imaju aktivan kredit do 30. septembra 2010. godine. Pravo u~estvovawa u ovoj nagradnoj igri imaju i svi klijenti koji su postali aktivni ili kojima je odobren kredit u periodu od 1.6.2010. godine do 30.9.2010. godine. Navedeni klijenti ne smiju za vrijeme otplate kredita u periodu od 6 mjeseci imati niti jedan dan ka{wewa tj. moraju biti svrstani u kategoriju zdravi portfolio. Klijenti koji su u pretplati ili koji su svoje obaveze po osnovu kredita izvr{avali i prije ugovorom i otplatnim planom definisanih rokova tako|e imaju pravo u~e{}a u nagradnoj igri. ^iwenica da klijent ima zdravi portfolio prije ili poslije perioda nagradne igre ne daje pravo u~estvovawa u nagradnoj igri. Da bi aktivni klijent sa aktivnim zdravim portfoliom ostvario pravo u~estvovawa potrebno je da mu dospiju minimalno 2 rate za pla}awe sa ka{wewem od 0 dana ili da bude u pretplati minimalno za dvije rate. Op{ti uslovi sudjelovawa podrazumijevaju da su u pitawu punoqetni gra|ani tj. fizi~ke osobe, dr`avqani sa prebivali{tem u BiH na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine (osim uposlenika prire|iva~a nagradne igre i ~lanova wihovih u`ih obiteqi, roditeqa, supru`nika, sestara, djece i bra}e). Nagradna igra se primjewuje samo u blagajnama kreditnih transakcija Partnera ili u 15 organizacionih dijelova: Bawa Luka, Bijeqina, Br~ko, Ciglane, Doboj, Front slobode, Gra~anica, Grada~ac, Jelah, Kalesija, Lukavac, Srebrenik, Tuzla I, Zenica i @ivinice. ^lan 3 Nagradna igra traje od 1.6.2010. godine do 30.9.2010. godine. Kao period trajawa nagradne igre uzeti su zaokru`eni mjese~ni obra~unski periodi radi jednostavnosti ra~unawa i pra}ewa zdravog portfolia kao glavnog kriterija za u~estvovawe. U svakom terenskom uredu Partnera distribuirat }e se letak sa informacijama o nagradnoj igri kao i plakati istog sadr`aja. Klijenti koji ispuwavaju uslove vezane za pravo u~estvovawa iz ~lana 2. ovog pravilnika, }e po dolasku u blagajnu kreditnih transakcija Partner mikrokreditne fondacije, nakon redovne uplate prema otplatnom planu ili eventualno prije roka uplate po otplatnom planu, odmah biti evidentirani u bazi podataka kao klijenti koji imaju zdravi portfolio i tako postati i u~esnici u nagradnoj igri. ^lan 4 Svi klijenti koji ispuwavaju uslove iz ta~ke Pravo u~estvovawa, ~lan 2. ulaze u jedinstveni “elektronski bubaw“ ili bazu podataka iz koje }e biti izvu~eni sretni dobitnici jedne od nagrada. Dobitnici se biraju slu~ajnim generisawem ID broja ili broja kredita iz elektronske baze svih klijenata koji su stekli pravo u~estvovawa. Sve nagrade su iste vrijednosti jer je kriterij za u~estvovawe identi~an. Slu~ajno generisawe zna~i da svaki klijent iz baze a koji ispuwava kriterije ima istu teoretsku mogu}nost i pravo ili {ansu da bude izvu~en bez obzira iz kojeg od 15 organizacionih dijelova dolazi. ^lan 5 Izvla~ewe svih nagrada }e se obaviti na dan 15.12.2010. putem ra~unarskog softvera odnosno slu~ajnim generisawem podataka o svim klijentima koji su ostvarili pravo u~estvovawa. Izvla~ewu }e prisustvovati sva tri ~lana `irija. Imena dobitnika nagradne igre bit }e objavqena u dnevnim listovima “San“, “Glas Srpske“, “Dnevnom Listu“, te na oficijelnoj web stranici Partner mikrokreditne fondacije www.partner.ba kao i istaknuta u svim Partnerovim Terenskim uredima kao i u Centralnom uredu. Ispravnost izvla~ewa }e nadgledati tro~lana komisija sa~iwena od 2 ~lana Top menaymenta Partner mikrokreditne fondacije i 1 gostuju}eg ~lana. ^lan 6 Fond nagrada i iskazana pojedina~na vrijednost fonda nagrada prema kategorijama kredita je slijede}a: 1. Ako je kategorija kredita od 10.000 - 30.000 KM nagrada je automobil Chevrolet Spark vrijednosti 12.000 KM. 2. Ako je kategorija kredita od 5.000 -10.000 KM nagrada je LCD TV vrijednosti 1.000 KM 3. Ako je kategorija kredita od 3.000 - 5.000 KM nagrada je 1 laptop ra~unar ukupne vrijednosti 1.000 KM 4. Ako je kategorija kredita od 1.000 - 3.000 KM nagrade su 5 mikrovalnih pe}nica ukupne vrijednosti 500 KM 5. Ako je kategorija kredita od 500 - 1.000 KM nagrade su 5 malih ku}anskih aparata ( 3 usisiva~a, 2 sokovnika) ukupne vrijednosti 500 KM. 6. Za sve kategorije kredita nagrade su 1.000 “polo” majica sa logom Partnera ukupne vrijednosti 5.000 KM. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 20.000 KM (dvadesethiqada i 00/100 Konvertibilnih Maraka). Nagrade se ne mogu zamijeniti za drugu robu ili za gotovinu. Partner zadr`ava pravo da u slu~aju vi{e sile, nagrade zamijeni sli~nim u istoj vrijednosti. Ukoliko nema izvu~enih klijenata u odre|enoj kategoriji kredita prema iznosu onda se predvi|ena nagrada za tu kategoriju dodjequje sqede}oj, po iznosu ni`oj kategoriji kredita. ^lan 7 Partner mo`e prekinuti nagradnu igru opozivom objavqenim na na~in i u istim dnevnim novinama u kojima je nagradna igra i objavqena. ^lan 8 Dobitnici svoje nagrade mogu podi}i u sjedi{tu Partnera u Tuzli, uz predo~ewe identifikacijske isprave i ugovora o kreditu. Prilikom preuzimawa nagrade, dobitnici moraju potpisati Izjavu o preuzimawu nagrade. Rok za preuzimawe nagrade je 40 dana od dana zavr{etka nagradne igre. Istekom ovog roka dobitnik gubi pravo na nagradu. Preuzimawem nagrade u roku, prestaju sve daqe obaveze Partnera kao organizatora nagradne igre prema dobitniku. Sudjelovawem u ovoj nagradnoj igri sudionici prihva}aju ova Pravila. U slu~aju da Partner ocijeni i doka`e da sudionik nije po{tovao pravila nagradne igre, ima pravo u bilo kojem trenutku, otkazati svoje obaveze prema sudioniku. U~esnici i dobitnici prihvataju uslov da wihovo ime i prezime, kao i adresa stanovawa budu objavqeni, te da slike, audio i video materijali mogu biti kori{teni u reklamne ili komercijalne svrhe, bez daqe naknade. ^lan 9 Nagrade koje nisu podijeqene ili podignute, dodijeli}e se u humanitarne svrhe. ^lan 10 Nagradna igra se mo`e prekinuti samo u slu~aju vi{e sile, i u slu~aju da nastupe okolnosti za koje Partner nije odgovoran, koje nije mogao sprije~iti, otkloniti ili izbje}i. Sudionici }e o prekidu nagradne igre biti obavije{teni putem medija. ^lan 11 U slu~aju spora izme|u Partnera kao organizatora nagradne igre i sudionika ove nagradne igre nadle`an je sud u Tuzli. Tuzla, maj 2010. godine Senad Sinanovi} Direktor

Datum: 31.5.2010. Projekat ja~awa zdravstvenog sektora (HSEP) Kredit br: IDA 4047 BOS Poziv za izra`avawe interesovawa za konsultantske usluge: Saradnik za monitoring i evaluaciju
Objava ovog poziva za izra`avawe interesovawa slijedi nakon Op{teg obavje{tewa o nabavci za ovaj projekat koje je objavqeno u Development Business-u online, 7. februara, 2005. godine. Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Me|unarodne agencije za razvoj (IDA) u svrhu implementirawa Projekta ja~awa zdravstvenog sektora (HSEP) i namjerava da dio kreditnih sredstava iskoristi za pla}awa u okviru ugovora za Saradnike za monitoring i evaluaciju (ME saradnici). Ove usluge ukqu~uju aktivnosti na ja~awu institucionalnih kapaciteta Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske (MZSZ) u oblasti monitoringa i evaluacije zasnovanih na rezultatima (RBM&E). Kroz kontinuiran rad sa MZSZ i saradwu sa Fondom zdravstvenog osigurawa RS i Institutom za za{titu zdravqa RS i ostalim ukqu~enim stranama, pomo}nici za ME }e neposredno i rutinski u~estvovati u izgradwi sistema ME zasnovanog na rezultatima u zdravstvenom sektoru RS. Pomo}nici }e biti odgovorni za planirawe i implementirawe ME aktivnosti i saop{tavawe rezultata raznih politika, programa, projekata i ostalih inicijativa zdravstvenog sektora, kako bude odlu~eno od strane MZSZ. Pomo}nici za ME }e prvobitno biti anga`ovani na probni period od 6 mjeseci, sa mogu}no{}u produ`ewa anga`ovawa, u zavisnosti od uspje{nosti wihovog rada. Ministarstvo rada i socijalne za{tite Republike Srpske ovim putem poziva kvalifikovane individualne konsultante da iska`u svoje interesovawe za pru`awe ovih usluga. Zainteresovani konsultanti treba da pru`e informacije koje dokazuju da su kvalifikovani za pru`awe ovih usluga. Individualni konsultant treba da posjeduje univerzitetsko obrazovawe iz oblasti medicine/ekonomije/prava/ menaymenta. Individualni konsultant mora da posjeduje dokazive analiti~ke vje{tine, a poznavawe podataka, tokova informacija i sistema u zdravstvenom sektoru smatra}e se predno{}u. Konsultant }e biti izabran u skladu sa procedurama navedenim u Smjernicama Svjetske banke: Izbor i anga`ovawe konsultanata od strane zajmoprimaca Svjetske banke, iz maja 2004. godine. Zainteresovani konsultanti dodatne informacije mogu dobiti na ni`e navedenoj adresi, od ponedjeqka do petka, od 9 do 16, po~ev{i od 1. juna 2010. godine. Izrazi interesovawa moraju biti dostavqeni na ni`e navedenu adresu najkasnije 15. juna 2010. godine do 15 ~asova. Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite Jedinica za koordinaciju projekata Trg Republike Srpske 1/VII sprat, kancelarija 20 78000 Bawa Luka Bosna i Hercegovina Telefon: +387 51 339 439 Faks: +387 51 339 665 E-mail: v.maric@pcu.mzsz.vladars.net

DOO “ILI] KOMERC” U STE^AJU STANARI Dana, 31.5.2010. godine Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca, donesene dana 15.4.2010. godine, na ro~i{tu odr`anom u Osnovnom sudu u Doboju, i odluke Odbora povjerilaca od 25.5.2010. godine, ste~ajni upravnik DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari objavquje o prodaji imovine sistemom zatvorenih koverata I Prodaje se sistemom zatvorenih koverata oprema u vrijednosti od 14.000,00 KM i to:

DRUGI OGLAS

1. Vozilo kombi teretni Mercedes 210 dostavno godina proizvodwe 1992. 2. Vozilo T. Ford F3L dostavno god. proizv. 1995. 3. Vozilo T. Ford Eskort AVL dostavno godina proizvodwe 1999. 4. Rashladna komora dvostrana 5h3h2,20 5. Fri`ider za sladoled 6. Rashladna vitrina za sok 7. Zamrziva~ 8. Rashladna vitrina za suhomesnate proizvode 9. Rashladna vitrina za mlije~ne proizvode 10. Rashladna vitrina 1,55h0,9h1,9 11. Vaga 100 gr. - 20 kg.

1 kom. po~etna cijena 1 kom. po~etna cijena 1 kom. po~etna cijena 1 kom. po~etna cijena 7 kom. po~etna cijena 3 kom. po~etna cijena 1 kom. po~etna cijena 3 kom. po~etna cijena 1 kom. po~etna cijena 1 kom. po~etna cijena 4 kom. po~etna cijena

2.500,00 KM, 1.200,00 KM, 1.500,00 KM, 5.000,00 KM, 1.050,00 KM, 750,00 KM, 150,00 KM 1.050,00 KM, 300,00 KM, 300,00 KM, 200,00 KM.

II a) Prodaje se oprema i inventar iz magacina i nadstre{nice po specifikaciji u vrijednosti od: 3.696,00 KM, b) Prodaje se oprema i inventar iz Prodavnice I Stanari po specifikaciji u vrijednosti od: 3.610,00 KM, c) Prodaje se kanc. oprema i inventar po specifikaciji u vrijednosti od 1.448,98 KM, d) Prodaje se ambala`a po specifikaciji u vrijednosti od 3.165,00 KM. III Imovina pod ta~kom I Oglasa pod rednim brojem 5, 6, 8. i 11. se mo`e licitirati pojedina~no po komadu. Imovina pod ta~kom II Oglasa pod a, c. i d. se mo`e licitirati po stavkama dok se imovina pod b. licitira u kompletu. Specifikacija opreme, inventara i ambala`e iz ta~ke II Oglasa mo`e se dobiti na uvid u prostorijama DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari, a koje se nalaze u Doboju u ul. Nikole Tesle 153, svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova, kao {to se mogu i razgledati predmeti licitacije. Predmeti licitacije se prodaju u vi|enom stawu, PDV, kao i tro{kove utovara i prevoza snosi kupac. IV Javno otvarawe i objavqivawe pismenih ponuda odr`a}e se dana 9.6.2010. godine u 13 ~asova. Ponude se podnose u pismenom obliku na adresu DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari, Ul. Nikole Tesle br. 153. u Doboju, sa naznakom “u~e{}e u javnom nadmetawu” najkasnije do 9.6.2010. godine do 12 ~asova. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva pravna i fizi~ka lica koja uplate kauciju u visini od 10% od po~etne cijene predmeta, odnosno imovine koja se licitira. Uplata kaucije se mo`e izvr{iti na `iro ra~un DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari broj 552016-00025538-71 prije licitacije ili na blagajni preduze}a isti dan u periodu od 9 do 12 ~asova, a kupac je du`an dokaz o uplati dostaviti komisiji na uvid na dan odr`avawa licitacije. Neblagovremene, nepotpune, kao i ponude u kojima bude ponu|ena mawa cijena od po~etne cijene iz oglasa ne}e biti razmatrane i isti }e se odbaciti. V Kupac je du`an najkasnije u roku od 5 dana od dana licitacije uplatiti licitiranu cijenu na `iro ra~un DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari broj 552-016-00025538-71 i u tom roku preuzeti izlicitiranu imovinu u vi|enom i zate~enom stawu, u protivnom gubi pravo na povrat kaucije koja ostaje DOO “Ili} Komerc” u ste~aju Stanari. Licitacija }e se odr`ati i u slu~aju da se prijavi samo jedan kandidat. Ste~ajni upravnik Lazo \ur|evi}, dipl. ecc.

34 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBIWE

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBIWE

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske-Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj: 6/10) i ~lana 19. Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu sporova i `albi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 71/05), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj: 6/10) i ~lana 19. Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu sporova i `albi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“, broj 71/05), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske

da je na desetoj redovnoj sjednici odr`anoj 25. maja 2010. godine, utvrdila NACRT PRAVILNIKA O IZVJE[TAVAWU U postupku javnog razmatrawa Nacrta Pravilnika o izvje{tavawu Regulatorna komisija }e odr`ati op{tu raspravu u Trebiwu, dana 17. juna 2010. godine sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama Regulatorne komisije, ulica Srpska broj 2. Razlozi za dono{ewe novog Pravilnika o izvje{tavawu su pro{irewe djelatnosti na sektor prirodnog gasa, kao i izmjene i pro{irewe postoje}ih obrazaca o izvje{tavawu, u skladu sa zahtjevima proisteklim iz obaveze izvje{tavawa Energetske zajednice i primjena metodologije EUROSTAT-a. Op{ta rasprava je otvorena za prisustvo javnosti i zainteresovanih lica u ciqu pribavqawa komentara na nacrt ovog pravilnika, neposredno na samoj raspravi. Vrijeme za davawe komentara mo`e biti ograni~eno u skladu sa instrukcijama datim tokom rasprave od strane voditeqa postupka. Nacrt Pravilnika o izvje{tavawu stavqen je na raspolagawe javnosti na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba. Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na nacrt Pravilnika, putem po{te, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Srpska broj 2, 89101 Trebiwe, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba, najkasnije do 18. juna 2010. godine. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra. Broj: R-10-390-69/10 25. maj 2010. godine Trebiwe Predsjednik Milenko ^okorilo

OBAVJE[TAVA JAVNOST

da je na desetoj redovnoj sjednici odr`anoj 25. maja 2010. godine u Trebiwu, utvrdila NACRT PRAVILNIKA O JAVNIM RASPRAVAMA I RJE[AVAWU SPOROVA I @ALBI U postupku javnog razmatrawa Nacrta Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu sporova i `albi, Regulatorna komisija }e odr`ati op{tu raspravu u Trebiwu, u ~etvrtak 17. juna 2010. godine sa po~etkom u 10 ~asova u sali za sastanke Regulatorne komisije. Pravilnikom o javnim raspravama i rje{avawu sporova i `albi (u daqem tekstu: Pravilnik), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daqem tekstu: Regulatorna komisija) ure|uje provo|ewe javnih rasprava, postupak rje{avawa sporova izme|u u~esnika na tr`i{tu elektri~ne energije i postupak rje{avawa `albi na energetskom tr`i{tu u skladu sa odredbama zakona iz oblasti energetike. Op{ta rasprava je otvorena za prisustvo javnosti i zainteresovanih lica u ciqu pribavqawa komentara na nacrt Pravilnika, neposredno na samoj raspravi. Vrijeme za davawe komentara mo`e biti ograni~eno u skladu sa instrukcijama datim tokom rasprave od strane voditeqa postupka. Nacrt Pravilnika stavqen je na raspolagawe javnosti na oglasnoj tabli i internet stranici Regulatorne komisije www.reers.ba. Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare u pisanoj formi na nacrt Pravilnika, putem po{te, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, ulica Srpska broj 2, 89101 Trebiwe, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku adresu: regulator@reers.ba, najkasnije do 21. juna 2010. godine. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra. Broj: R-10-390-65/10 25. maja 2010. godine Trebiwe Predsjednik Milenko ^okorilo

OBAVJE[TAVA JAVNOST

Klini~ki centar Isto~no Sarajevo PSIHIJATRIJSKA KLINIKA U SOKOCU Klini~ki centar Isto~no Sarajevo-Psihijatrijska klinika u Sokocu, objavquje

KP “KOMUS” a.d. Novi Grad Broj: 492/10 Dana: 21.5.2010. god. Na osnovu ~lana 7. Zakona o javnim preduze}ima (“Slu`beni gl. RS” broj 75/04) i ~lana 37. i 39. Statuta KP “KOMUS” a.d. Novi Grad Nadzorni odbor KP “KOMUS” a.d. Novi Grad na sjednici odr`anoj dana 21.5.2010. godine donio je

PONI[TEWE OGLASA
Poni{tava se oglas objavqen u dnevnom listu “Glas Srpske” dana 22.4.2010. godine, za prijem radnika u radni odnos na odre|eno vrijeme u trajawu od 2 (dva) mjeseca na poslove i radne zadatke medicinske sestre-tehni~ara u Psihijatrijsku kliniku u Sokocu. Pomo}nik direktora Prim. dr Radmila ]erani}, neuropsihijatar

ODLUKU
Saziva se prva vanredna Skup{tina akcionara KP “KOMUS” a.d. Novi Grad koja }e se odr`ati dana 16.6.2010. godine u 10 ~asova u prostorijama Kulturno obrazovnog centra u Novom Gradu, ulica Kara|or|eva 71. Za Skup{tinu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor verifikacione komisije, zapisni~ara i ovjeriva~a zapisnika; 2. Izbor predsjednika Skup{tine akcionara; 3. Usvajawe Zapisnika sa 7. Skup{tine akcionara; 4. Dono{ewe Odluke o utvr|ivawu uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovawe ~lana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Bawa Luka i Fonda za restituciju a.d. Bawa Luka: 5. Dono{ewe Odluke o imenovawu Komisije za izbor ~lana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Bawa Luka i Fonda za restituciju a.d. Bawa Luka; 6. Dono{ewe Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Bawa Luka i Fonda za restituciju a.d. Bawa Luka: 7. Dono{ewe Odluke o utvr|ivawu uslova standarda i kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova Odbora za reviziju i internog revizora; 8. Dono{ewe Odluke o imenovawu Komisije za izbor ~lanova Odbora za reviziju i Internog revizora; 9. Dono{ewe Odluke o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lanova Odbora za reviziju i internog revizora; 10. Ostala pitawa. Pozivaju se svi akcionari, pravna i fizi~ka lica da li~no ili putem punomo}nika u~estvuju u radu prve vanredne Skup{tine akcionara. Punomo} akcionara fizi~kih lica mora biti ovjerena od strane suda ili op{tinskog organa uprave, a ako punomo} daje pravno lice, onda se ovjera vr{i potpisom i pe~atom ovla{}enog lica. Akcionari i punomo}nici du`ni su da predo~e li~nu kartu ili drugi identifikacioni dokument. Sa sadr`ajem materijala koji je na dnevnom redu zainteresovana lica mogu se upoznati svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 ~asova u upravnoj zgradi KP “KOMUS” a.d. Novi Grad do dana odr`avawa Skup{tine akcionara. U slu~aju da prva vanredna Skup{tina akcionara ne odr`i zbog nedostatka kvoruma ili iz drugih razloga u zakazano vrijeme, ponovqena Skup{tina akcionara }e biti odr`ana 23.6.2010. godine na istom mjestu i u isto vrijeme, sa istim dnevnim redom. Predsjednik Nadzornog odbora

Na osnovu ~lana 386. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`beni glasnik RS” broj 127/2008), u skladu sa donesenim odlukama Preduze}a za unutra{wu i spoqnu trgovinu “Nelt” d.o.o. Isto~no Sarajevo, Aerodromska bb i Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{wu i spoqnu trgovinu “Neoplanta” d.o.o. B. Luka, Tihomira Damjanovi}a 14 o namjeravanoj statusnoj promjeni spajawa uz pripajawe, objavquju sqede}e:

OBAVJE[TEWE
Objavquje se pokretawe postupka spajawa uz pripajawe Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{wu i spoqnu trgovinu “Neoplanta” d.o.o. B. Luka, Tihomira Damjanovi}a br. 14 sa Preduze}em za unutra{wu i spoqnu trgovinu “Nelt” d.o.o. Isto~no Sarajevo, Aerodromska bb. Pozivaju se povjerioci ~ija su potra`ivawa nastala do objavqivawa nacrta ugovora o spajawu uz pripajawe da pismenim putem zahtijevaju obezbje|ewa ili namirewe punova`nih potra`ivawa, dospjelih ali i onih nedospjelih od dru{tava koja u~estvuju u postupku spajawa uz pripajawe koje im je du`nik. Imenovanim dru{tvima }e se upravqati odvojeno sve do namirewa povjerilaca svakog dru{tva posebno. Za preuzimaoca Cerovina Mladen Za preduze}e koje se preuzima Batini} An|elko

OGLASI UNIVERZITET U BAWOJ LUCI ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET Patre 5 Centrala: +387 (0)51 221 820 78000 Bawa Luka Dekanat: +387 (0)51 221 824 Republika Srpska Faks: +387 (0)51 211 408 Bosna i Hercegovina E-mail: office@etfbl.net Web: www.etfbl.net

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 35

Na osnovu ~lana 36. Statuta Trgova~kog preduze}a “Malpreh” a.d. Bawa Luka, Upravni odbor Dru{tva u skladu sa Odlukom od 31.5.2010. godine

SAZIVA
14. redovnu sjednicu Skup{tine akcionara TP “Malpreh” a.d. Bawa Luka, koja }e se odr`ati dana 30.6.2010. godine sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama Uprave Dru{tva, Vidovdanska br. 53. Bawa Luka. Za sjednicu se predla`e sqede}i: DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela: predsjednika skup{tine, zapisni~ara, dva ovjeriva~a zapisnika i komisije za glasawe; 2. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa 13. sjednice Skup{tine akcionara TP “Malpreh” a.d. Bawa Luka; 3. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja nezavisnog revizora o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja TP “Malpreh” a.d. Bawa Luka za 2008. godinu; 4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu i finansijskog izvje{taja za 2009. godinu sa mi{qewem nezavisnog revizora i Nadzornog odbora Dru{tva; 5. Dono{ewe odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2009. godinu; 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2009. godinu; 7. Razmatrawe i usvajawe plana poslovawa Dru{tva za 2010. godinu; 8. Dono{ewe odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2010. godinu. 9. Razno U slu~aju da se sjednica Skup{tine akcionara ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica Skup{tine odr`a}e se istog dana u 13 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo glasa na Skup{tini imaju akcionari u skladu sa Statutom Dru{tva. Akcionari mogu glasati li~no ili putem punomo}nika. Punomo}i moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa i dostavqeno u Dru{tvo tri dana prije odr`avawa sjednice Skup{tine. Predstavnici koji }e zastupati fondove du`ni su dostaviti punomo}i ovjerene od strane odgovornog lica fonda. Akcionari mogu izvr{iti uvid u materijale za Skup{tinu svakim radnim danom od 9 do 12 ~asova u sjedi{tu Dru{tva, Ul. Vidovdanska br. 53. Bawa Luka. UPRAVNI ODBOR

Broj: Sp-01-562/10 Datum: 31.5.2010. godine Elektrotehni~ki fakultet u Bawoj Luci, na osnovu odluke Centralne popisne komisije broj; 010-1011/10 objavquje

JAVNU LICITACIJU
za prodaju osnovnog sredstva I Prodaje se osnovno sredstvo: GENERATOR FG WILSON P60P1I,48 KW DIZEL Godina proizvodwe 2003. Generator je u ispravnom stawu Po~etna cijena 10.193,24 KM II Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja do po~etka zakazane licitacije uplate kauciju u visini od 10% od po~etne cijene na blagajni Slu`be ra~unovodstva Elektrotehni~kog fakulteta. III Ugovor o kupovini osnovnog sredstva iz ta~ke 1. Oglasa bi}e zakqu~en izme|u najpovoqnijeg ponu|a~a i Fakulteta u odre|enom roku, od dana odr`avawa licitacije. Odredbama Ugovora }e biti regulisani na~in i pla}awe kupovne cijene. U slu~aju da najpovoqniji ponu|a~ odustane da zakqu~i Ugovor u dogovorenom roku, ne}e mu biti vra}ena kaucija u skladu sa ~anom 80. stav 1 . Zakona o obligacionim odnosima. Tako|e, ugovorom }e biti regulisano vrijeme i na~in predaje osnovnog sredstva. Sve obaveze za kupqenu robu (porez, transport, osigurawa,...) preuzima kupac. IV Javna licitacija }e biti otvorena dana 15.6.2010. godine (utorak) u 12 ~asova u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta u Bawoj Luci, ulica Patre br. 5. Ukoliko ne uspije licitacija zakazana za 15.6.2010. godine, druga se zakazuje za dan (petak) 25.6.2010. godine, u isto vrijeme i na istom mjestu pod istim uslovima. Ako se osnovno sredstvo ne proda ni na drugoj licitaciji, prodaja }e se izvr{iti neposrednom pogodbom, o ~emu }e u~esnici licitacije biti blagovremeno obavije{teni. Standard pove}awa cijene je za po 50 KM. Kupac }e biti onaj koji u javnom nadmetawu pred Komisijom ponudi najvi{u cijenu na istoj toj licitaciji. Licitirano sredstvo se mo`e pogledati svakog radnog dana u vremenu od 8 do 15 ~asova u prostorijama Elektrotehni~kog fakulteta. V Za sve informacije vezane za predmet javne licitacije, mo`ete se obratiti na tel. 051/221-823 ili kontakt osobi: @eqko Radanovi}, sekretar fakulteta na mob. tel broj: 065/920-807.

KP “PARK” AD PRWAVOR Na osnovu ~lana 28. Statuta KP “Park” AD Prwavor, Nadzorni odbor

“VELEPREHRANA” A.D. BAWA LUKA Na osnovu ~lana 79. statuta Dru{tva “Veleprehrana” A.D. Bawa Luka, Upravni odbor “Veleprehrana” A.D. Bawa Luka vr{i ispravku

SAZIVA
XI Skup{tinu akcionara KP “Park” AD Prwavor, koja }e se odr`ati dana 22.6.2010. godine u 10 ~asova u prostorijama Uprave Dru{tva u ulici @ivojina Preradovi}a bb u Prwavoru. Za Skup{tinu se predla`e sqede}i DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: a) Izbor Verifikacione komisije; b) Izbor zapisni~ara. 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa X Skup{tine akcionara; 3. Upoznavawe sa mi{qewem revizora o izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja preduze}a za 2009. godinu; 4. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Nadzornog odbora preduze}a za 2009. godinu; 5. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o poslovawu preduze}a za 2009. godinu; 6. Razmatrawe i usvajawe godi{weg obra~una preduze}a za 2009. godinu; 7. Dono{ewe odluke o raspodjeli dobiti; 8. Razmatrawe i usvajawe plana poslovawa preduze}a za 2010. godinu; 9. Ostala pitawa. Pozivaju se akcionari, odnosno wihovi ovla{}eni predstavnici da prisustvuju Skup{tini akcionara. Akcionar ostvaruje pravo glasa li~no, glasawem li~nim putem ili putem punomo}nika. Punomo} za zastupawe akcionara mora biti ovjerena kod nadle`nog dr`avnog organa. Pravo u~e{}a i pravo glasa na Skup{tini ostvaruje se na osnovu izvje{taja Centralnog registra hartija od vrijednosti, koji sadr`i podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stawem na dan dono{ewa Odluke o sazivawu Skup{tine. Materijale vezane za Skup{tinu akcionari mogu pogledati i dobiti u Op{toj slu`bi preduze}a, ul. @ivojina Preradovi}a bb, Prwavor u vremenu od 11 do 14 ~asova. U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovqena Skup{tina }e se odr`ati 28.6.2010. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Predsjednik Nadzornog odbora Petar Babi}

SAZIVA
desete (X) redovne Skup{tine akcionara “Veleprehrana” A.D. Bawa Luka Skup{tina akcionara “Veleprehrana” A.D. Bawa Luka koja je bila zakazana za 17.5.2010. g. odr`a}e se 2.7.2010. g. sa po~etkom u 14 ~asova u prostorijama Dru{tva. Objavqeni dnevni red za Skup{tinu koja je bila zakazana za dan 17.5.2010. godine dopuwava na sqede}i na~in: - Mijewa se ta~ka 5. i glasi: “Dono{ewe odluke o usvajawu revizorskog izvje{taja izvr{enoj reviziji finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2009. godinu”. - Dodaje se ta~ka 12. dnevnog reda i glasi: “Dono{ewe Odluke o izboru revizorske ku}e za reviziju finansijskih izvje{taja za 2010. g.” U slu~aju da se Skup{tina ne odr`i u zakazanom terminu iz bilo kojih razloga, ponovna }e se odr`ati u 15 ~asova isti dan. U materijale za Skup{tinu mo`e se izvr{iti uvid svakog radnog dana, u Sektoru za op{te i normativno-pravne poslove. UPRAVNI ODBOR

36 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 28.5.2010. godine u 71. godini `ivota, nakon kratke bolesti, preminula na{a draga mama i baka
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je u nedjequ, 30.5.2010. godine, u 69. godini `ivota preminuo na{ dragi Posqedwi pozdrav dragom ocu

MILI
od k}erke Vesne, zeta @ivana, unuka Jovana i Petra. 2132 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom ocu

MILE (Mitra) BIJELI]

RADMILA (Nikole) SAVI]
1940 - 2010. Sahrana }e se obaviti 1.6.2010. godine u 14 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: k}erka Qerka, sin Du{an, sestra Branka, brat Slobodan, unu~ad Nata{a, Tatjana i Stefan, praunu~ad Jovana, Petar, Maksim i Nikolas, snaha Ela, zetovi Sa{a i Slobodan, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 2137 B-2 G
Posqedwi pozdrav dragoj mami i baki Posqedwi pozdrav dragoj mami Posqedwi pozdrav dragoj baki

Sahrana }e se obaviti u utorak, 1.6.2010. godine, na Perduvovom grobqu u 13 ~asova. O`alo{}eni: supruga Gospava, k}erke Mira, Vesna i Gordana, zetovi Goran, @ivan i Mladen, sestra Bosiqka, unu~ad te ostala rodbina i prijateqi 2132 A-8 G Posqedwi pozdrav dragom suprugu Posqedwi pozdrav dragom ocu

MILI
od k}erke Gordane, zeta Mladena i unuka Sergeja. 2132 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom bratu

MILI
od supruge Gospave.

MILI
2132 A-1 G od k}erke Mire, zeta Gorana i unuke Andree. 2132 A-1 G

RADMILI
od si na Du {a na, sna he Ele i unuka Stefana. 2137 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

RADMILI
od k}erke Qerke. 2137 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri

RADMILI
od unuke Nata{e, zeta Slobodana i praunu~adi Maksima i Nikolasa. 2137 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 30.5.2010. godine u 62. godini `ivota, nakon du`e bolesti, preminuo na{ dragi

MILI
od sestre Bosiqke sa porodicom. 2132 A-1 G Posqedwi pozdrav dragom

RADMILI
od unu ke Ta tja ne, ze ta Sa {e, praunu~adi Jovane i Petra. 2137 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj sestri

RADMILI
od bra ta Slo bo da na, sna he Qiqe, Gorana i Maje. 2137 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj teti

RADMILI
od brata Steve Zlokape sa porodicom. 2137 A-1 G Posqedwi pozdrav baki

ILIJA (\ure) DO[EN
1948 - 2010. Sahrana }e se obaviti 1.6.2010. godine u 13 ~asova na mjesnom grobqu u Rami}ima. O`alo{}eni: supruga Jelena, sinovi Goran, Zoran i \uro, sa porodicama, otac \uro, majka Dragica te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 2139 A-8 G Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 31.5.2010. godine u 82. godini `ivota preminula na{a draga

ILIJI
od supruge Jelene, sinova Gorana, Zorana i \ure sa porodicama. 2139 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

RADMILI
od brata Nikole Zlokape sa porodicom. 2137 A-1 G Posqedwi pozdrav baki

RADMILI
od Mirka, Mire, Tijane i Milana Pavli~evi}a. 2137 A-1 G Posqedwi pozdrav baki

RADI
od osobqa restorana “Ogwi{te“. 2137 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj kumi

MILKA (Save) UN^ANIN
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 1.6.2010. godine u 14 ~asova na Rebrova~kom grobqu. O`alo{}eni: sin Rade i snaha Vesna 2136 A-6 G In memoriam Dana 1. juna navr{ava se 40 dana od kada nije vi{e sa nama Dana 2.6.2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog

ILIJI
od \uki} Ostoje, Nikole, Dragana, Ane, @ane i Mihajla. 2139 A-2 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

RADI
od osobqa picerije “Intermeco“. 2137 A-1 G Posqedwi pozdrav Du{anovoj mami

RADI
od Sa{e Dragojevi}a sa porodicom. 2137 A-1 G

RADMILI
od kuma Ese, Adete i Emira. 2137 A-1 G

Danas se navr{ava tu`nih {est mjeseci od smrti na{eg dragog i nikad pre`aqenog

NADA BILAL
Suprug i k}erke A-3 UP Tu`no sje}awe na dragog sina i brata

DARKA - TARABE VUJMILOVI]A
Toga dana u 10 ~asova posjeti}emo wego vu vje ~nu ku }u na grobqu u Trnu, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. O`alo{}ena porodica 2131 A-3 G Tu`no sje}awe na dragog brata

MILKI
od unuka Dejana sa porodicom. 2136 A-1 G Posqedwi pozdrav dragoj baki

RADMILI
od prijateqa iz kafe bara “Dijalog“. 2138 A-2 G

MILORADA PAVLOVI]A
Supruga Dragica, k}erka Vawa i sin Mile 2133 A-8 G

MILORADA
Majka Smiqka i brat Du{an sa porodicom 2133 A-1 G

MILORADA
Sestra Radmila sa porodicom 2133 A-1 G

MILKI
od unuka Bojana sa porodicom. 2136 A-1 G

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 37
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 30.5.2010. godine u 75. godini `ivota preminula na{a draga

PERSA (Milana) DRAGI]
Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se 1.6.2010. godine u 15 ~asova na Rebrova~kom grobqu. O`alo{}eni: suprug Savo, sin Stole, k}erka Rada, snaha Mirjana, zet Du{ko, unuke Tamara, Ines i Nata{a, te ostala rodbina i prijateqi 2142 A-8 G Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci

PERSI
od sina Stole, snahe Mirjane i unuke Ines. 2142 A-1 G

PERSI
od k}erke Rade, zeta Du{ka, unuka Tamare i Nata{e. 2142 A-1 G

Dana 2.6.2010. godine navr{ava se {est tu`nih godina od smrti na{eg dragog brata

MLADENA OROZA
^uvamo te od zaborava kroz najqep{e uspomene, s velikom prazninom u du{i. Tvoj brat Nedeqko, sestre Nada i Qubica 2134 A-6 G Tu`no sje}awe na voqenog sina

MLADENA

Nesretni i tu`ni smo mili moj sine {to moramo ovako `ivjeti, a tebe sine ne mo`emo ni ~uti ni vidjeti. Tvoji otac Gojko i majka Nevenka 2135 A-6 G Posqedwi pozdrav dragom i po{tovanom saborcu i saradniku

PERICI VASOVI]U
Bora~ka organizacija Republike Srpske i list “Srpski borac“ A-8 F

38 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 39

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u 14h11 m na 550 m 2 ku}i{ta u nasequ Nova varo{, mogu}nost sanacije ili gradwe novog poslovno-stambenog objekta, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u spratnicu 9h9,5 m na 300 m2 zemqi{ta kod restorana "Studenac" cijena 200.000 KM, tel. 065/511121. IZDAVAWE Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz, ul. Natalije Jovi} br. 6, zaposlenim licima, zvati od 18 do 20 ~asova, tel. 066/495-414. Izdajem praznu ku}u u Bawoj Luci, ul. Baje Pivqanina 13, od centra 1.500 m, vlasnik u inostranstvu, tel. 066/543354. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613. Izdajem namje{tenu ku}u kod "Kosmosa" porodici ili zaposlenima, tel. 065/528-247. POTRA@WA Mladi bra~ni par bez djece, ozbiqni, sa stalnim zaposlewem - oboje, tra`i ku}u na ~uvawe u Bawoj Luci uz minimalno pla}awe, pla}awe re`ija i odr`avawe ku}e, tel. 387 66/482-897. na, tel. 387 66/397-497 i i 051/381-196. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, poseban ulaz, parking, povoqno, tel. 38765/373-915, 066/249-393 i 051/280713. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Izdajem dvosoban stan u Kuqanima, tel. 051/368-292 i 065/249-183. Izdajem garsoweru u Mejdanu 33 m2 u novogradwi. Cijena 350 KM plus re`ije, tel. 065/520-202. Izdajem ~etvorosoban stan, komplet namje{ten u ul. Starine Novaka u nasequ Obili}evo, tel. 065/511-121. Izdajem dvosoban polunamje{ten stan za bra~ne parove ul. Stepe Stepanovi}a 206 kod "Incela", tel. 065/516-802; 065/707-190. ZAMJENA Mijewam jednosoban stan u Sarajevu, ^engic vila 2, 34 m2, za dvosoban u Prijedoru, uz va{u doplatu, stan je vl. 1/1, ima CG, tel. 38766/634-805, 033/640628. POTRA@WA Hitno tra`im nov nenamje{ten ili namje{ten stan, 100 m2, u centru grada, tel. 066/235-816. Prodajem vi{e lokacija za gradwu stambeno-poslovnih objekata u gradu i {irem gradskom podru~ju, tel. 065/511121. Prodajem plac u nasequ Ada V prigradski put od 700 m 2 , tel. 00381 112336007 i 065/530-578. Prodajem 9 dunuma zemqe i 4 dunuma {ume uz asfalt u Kolima (8 kilometara od Bawe Luke). Telefon: 065/613-113. Prodajem plac u Glamo~anima 586 m2 sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim temeqom i plo~om, tel. 065/640-146. Prodajem 11 dunuma zemqe sa objektima, voda, struja, asfalt u Kuqanima, povoqno, tel. 38765/622-173. Prodajem dva placa, od 1.000 m2 i 850 m2 i tri od 400 m2 iznad kasarne u Zalu`anima., tel. 387 65/543-499. Prodajem pet dunuma zemqe u Bakincima, struja, voda, put. Pogodno za vikendicu i ribwak, tel. 387 66/264113; 051/580-138. Prodajem plac, 930 m 2 , u Debeqacima, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac za ku}u 500 m2, 1/1, sa papirima, kraj asfalta, Tuzlanska 76 Star~evica, Bawa Luka, tel. 051/424876, 066/449-920. IZDAVAWE Izdajem tri dunuma zemqe uz autoput, preko puta “^ambele”, Bawa Luka, tel. 066/129-181.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
Prodjaem “ford fijestu” 1.8 D g. pr. 1992. pogodna kao dostavno ili servisno vozilo, tel. 066/174-462. Prodajem automobil “varburg” 1990, ispravan, tel. 051/219-849. Prodajem kombi “fijat dukato” 2,8 JTD, g. p. 1999, tel. 065/215-323; 065/524-259. "Opel kadet suza" 1,35 benzinac 1987. godi{te, registrovan do 7.10. nov akumulator, limarija i gume, dobra cijena 1500 KM, tel. 066/156-976. Prodajem “reno senik”, g. p. 2000, 1,6, 16 V, aluminijumske felge, digitalna klima, tel. 065/761-738.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

IZDAVAWE Izdajem pikado sa `etonima, podru~je Bawe Luke i okoline, tel. 066/469-299.

ZAPO[QAVAWE
“Cepter” internacionalna kompanija tra`i saradnike koji su komunikativni, uporni, kreativni, samouvjereni za prodavace, tel. 065/ 656-907. Potreban maniker i frizer sa najmawe tri godine radnog iskustva, tel. 066/278-987. Tra`e se zastupnici za {vajcarsku firmu "Cepter" za podru~je Bawe Luke, K. Dubica, Gradi{ka, obez bije|eno {kolovawe, tel. 065/642-094. Ugostiteqskom objektu potrebna sekretarica, li~no da se javi, kafe bar “Eks”, od 9 do 11 ~asova, tel. 065/523-758. Tra`im `enu za pomo} u ku}i. Po potrebi obezbije|en stan i hrana, tel. 065/790-484. Potreban ugostiteqski radnik u kafi}u u Bawoj Luci, tel. 065/949-750. Potrebna tri saradnika za posao marketinga na poqu investicija, sredwa, vi{a ili vosoka stru~na sprema, tel. 066/247-277. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawa Luka, tel. 051/303-011. Potrebne radnice za prodaju kozmetike, tel. 065/564-003. Hitno potrebno 10 saradnika za puno radno vrijeme, plata + procenat, zvati od 9 do 17 ~asova, tel. 066/537853. Potreban radnik za rad u agenciji u Bawoj Luci, tel. 065/856-873. Adria - potrebni komercijalisti, tel. 065/591-823. Restoranu “Mala stanica” hitno potreban konobar - sa iskustvom u restoranu, tel. 065/938-939.

USLUGE
OSTALO
Kucawe seminarskih i drugih stru~nih radova, priprema za {tampu kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih ~asopisa i novina, izrada kalendara, vizitkarti i sl., tel. 065/930-031 ili 066/119-221. Kucam maturske, seminarske, diplomske i magistarske, kwige, {tampam, narezujem na CD, tel. 065/984-971. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje{taja i roletni. Staklim stolariju, tel. 051/281-470, 065/562-149. Usluge {temawa, rezawa i bu{ewa armiranog betona i asfalta, Bawa Luka, tel. 38766/228-620. Vr{im dubinsko ~i{}ewe i prawe tepiha, mebl namje{taja, tapacirunga automobila, odr`avawe stanova, tel. 38766437100. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, telefon, tel. 051/311-263; 387 65/773852. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove.Sve informacije na, tel. 38765/875-684. Povoqno kucam diplomske, seminarske, magistarske i maturske radove, tel. 065/615-028. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma. 25 god. iskustva, tel. 387 65/773-852; 051/311263. Postavqawe kerami~kih plo~ica i kompletna sanacija kupatila, povoqno i brzo, tel. 066/338-840.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem poslovno-stambeni objekat sa oko 700 m2 korisnog prostora u strogom centru grada, novogradwa, odmah useqivo, tel. 065/511-121. Prodajem poslovne prostore 44, 48, 60, 100 i 160 m2, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ulica Bra}e Ma`ar i majke Marije, tel. 065/588-889. IZDAVAWE Izdajem namje{ten kancelarijski prostor 27 m2, u “`utoj zgradi” kod Mqekare, tel. 065/538-602.

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan 49 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, naseqe Petri}evac, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, osmi sprat, Bawa Luka, Reqe Krilatice, dobar raspored, tel. 38765/885111. Prodajem dvosoban stan na Star ~evici, tel. 065/809-391. Prodajem dvosoban stan 57 m2, Lau{, iza "Juvente", novogradwa, kuhiwa, klima, ameri~ki plakar, cijena 1.900 KM/m2, tel. 387 66/981-197. Bawa Luka, Nova varo{, kod Med. elektronike: stan 92 i 53 m2 u ku}i sa pola lokacije, prodajem veoma povoqno, tel. 38765/081-964. Prodajem troiposoban stan 91 m2,centar grada drugi sprat sa gara`om i dvori{tem. Pogodno i za kancelarije, tel. 38765/572-929. Prodajem u Herceg Novom stan 27 m2, registrovan kao lokal, 40.000 evra, tel. 00382 68/595-904; 387 66/790-244. Prodajem dvosoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, blizu {kole, fakulteta, ul. St. Stepanovi}a, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem trosoban stan 89 m2, ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana "Ogwi{te" u nasequ Star~evica cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904-603. Prodajem dvoiposoban stan 64 m2, prvi sprat, u centru grada, ul. Jevrejska, cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem ~etvorosoban stan, 116 m2, drugi sprat, lift novogradwa ekstra ure|en odmah useqiv naseqe Rebrovac, tel. 065/511-121. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m2, tel. 063/904-603. Prodajem ~etvorosoban stan, 71 m2, tre}i sprat, ekstra ure|en, namje{ten, odmah useqiv, cijena 135.000 KM, tel. 065/511-121. IZDAVAWE Izdajem stan 40 m2 naseqe Aleja Svetog Save, tel. 065/525-205. Izdajem prazan jednosoban stan u dvori{tu parking za auto, ku}a posebno Paprikovac kod tranzitnog puta, tel. 051/315-829. Izdajem kompletno namje{ten dvosoban stan, novogradwa, tel. 38766/766920. Izdajem prazan dvosoban stan u ku}i, poseban ulaz, ul. Bitoqska informacije

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem sobe i garsoweru u Novoj varo{i, slobodne od 15.7.2010, tel. 065/567-535 i 051/304-038. Izdajem dvokrevetnu sobu s kuhiwom, kupatilom, centralnim grijawem i posebnim ulazom. Obilicevo, tel. 387 65/515-135. Izdajem namje{tenu sobu u ku}i u Prwavoru, tel. 065/491-921. Izdajem sobu u Obili}evu, tel. 453017,066/996-002. Izdajem dvjema djevojkama dvo krevetnu sobu u stambenoj zgradi, centar, Mejdan, povoqno, tel. 065/846-186. POTRA@WA Starijoj `eni potrebna nenamje{tena soba ili dvori{na zgrada do 100 KM, prednost ima Nova varo{, Paprikovac ili Rosuqe, tel. 066/253-259.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Izdajem razra|eno stovari{te gra|evinskog materijala sa svom prate}om opremom, u Trnu na glavnoj ulici, tel. 38765/539-888. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora, Bawa Luka: centar, 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem povoqan prostor za prodaju vozila, povr{ina 1.800 m2 sa kancelarijom na glavnoj ulici u Trnu, tel. 38765/539-888. Izdajem vi{enamjenski lokal u centru Bawe Luke kod "Lovca", 35 m2, tel. 065/624-169. Izdajem hitno poslovni prostor 4050 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a na po~etku uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545.

TURIZAM
PRODAJA
Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe na Sv. goru u Hilandar uz desetodnevno qetovawe u Paraliji, prijave do 5.6.2010, tel. 051/465-210; 065/644-500.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “golf 2” TD, god. proizvodwe 1989, u dobrom stawu, registrovan 23.3.2010, tel. 065/428-446. Povoqno prodajem "krajsler sa ratogu" u odli~nom stawu, registrovan. Informacije na, tel. 387 66/397-497. “Mercedes 220” CDI 2000. god., ful oprema, ekstra stawe, mo`e i pod garanciju, tel. 065/510-186. Prodajem autoprikolicu “sabatijer” sa poklopcem, tel. 065/971-583 i 065/410-485. Prodajem “opel astru 2.0 i sprint”, pet brzina, 88. god., u odli~nom stawu, povoqno, zvati od 16 do 19 ~asova, tel. 051/463-419; 051/487-710.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem TV 72-82 cm, digital 100 Hz, stereo, teletekst, silver, u odli~nom stawu, uvoz iz Wema~ke, povoqno, tel. 387 65/516-441 i 051/216969. Prodajem deset jakih ra~unarskih konfiguracija sa monitorima, stolovima, stolicama, te ostalom opremom. Malo kori{teno. Cijena po dogovoru, tel. 38765/938-400. Prodajem OSB plo~e debqine 18 mn, tel. 38765/539-888. KUPOVINA Kupujem prvu kasetu "Vrap~i}a" sa pjesmom Nikoqdan, tel. 065/462880.

LI^NI KONTAKTI
Mladi} 35 godina, lak{i invalid, situiran, `eli upoznati radi braka ozbiqnu djevojku za zajedni~ki `ivot u Beogradu, tel. 00 381/11-31-93-400. Momak, 33 godine, zaposlen, nepu{a~, antialkoholi~ar, we`an, osje}ajan tra`i djevojku od 27 do 33 godine, qepota nije bitna, samo da je razumna i osje}ajna, tel. 38766/977-661. Mlad momak, 20 godina, `eli da upozna mladu djevojku, radi ozbiqne veze, Bawa Luka, mo`e i okolina, tel. 387 66/625-563. Momak tra`i djevojku za upoznavawe, SMS, mo`e i poziv, Bawa Luka., tel. 387 66/477-943.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem osam dunuma zemqe, ravnica, blizu glavne ulice, povoqno za sve namjene, 6.000 KM po dunumu ^arda~ani, tel. 051/314-523, 065/657630.

Telefon:

40 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Emocije su neopisive. Sjajno je vidjeti da sam ostavio trag u Zvezdi, da sam u ~etiri godine uradio ne{to dobro. Uspjeh je postignut zahvaquju}i dugom sklapawu kockica, velikom radu i spletu okolnosti. Robert Prosine~ki, proslavqeni fudbaler
FOTO: ROJTERS

Selektor Dejan Udovi~i} saop{tio spisak vaterpolista za qetwa takmi~ewa
Borac ML IEFK prvak BiH
Ko{arka{ice Borca ML IEFK juniorske su prvakiwe BiH za ovu sezonu. Na turniru u Tomislavgradu Bawalu~anke su slavile protiv doma}ina turnira rezultatom 65:47, da bi upisale poraz od Banovi}a (68:69) i na osnovu boqe ko{ razlike zauzele prvo mjesto. ^lanica Borca Miqana Xombeta progla{ena je za najboqu igra~icu turnira.

Srbiji prijeti iskqu~ewe

Svjetska fudbalska federacija FIFA }e analizirati pona{awe srpskih navija~a na prijateqskoj utakmici reprezentacija Srbije i Novog Zelanda u Klagenfurtu (0:1), zbog ~ega “orlovima“ u najgorem slu~aju prijeti ~ak i iskqu~ewe sa predstoje}eg Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi.

Razgovarao sam sa wim, objasnio da u ovom trenutku uveliko radimo na pripremama ekipe za London i za period posle 2012. i da on u ovim godinama nije perspektiva. Nije mu bilo lako, ali je prihvatio na pravi na~in, rekao Udovi~i} BEOGRAD - Selektor va- dobrim igrama Milo{ Mi- teklom periodu i drago mi je Pripreme ter po lo re pre zen ta ci je li~i} i pokazao da je perspe- {to u karijeri ima i osvojeSrbije Dejan Udovi~i} saop{tio je spisak od 21 igra~a za qetwa ta kmi ~ewa. Na spisku nema Slavka Gaka koji je proteklih godina bio stan dar dni ~lan “del fina“. Udovi~i} je za sajt Vaterpolo saveza Srbije rekao da je osnovni ciq reprezentacije pri pre ma za Olim pij ske igre 2012. godine i period poslije toga, te da je zato na spisak uvrstio mnogo mladih igra~a. - Nisu oni tu samo zbog broja. Pokazali su odre|eni kvalitet, mogu da se nametnu, a ne da ~ekaju neke godine da u|u u sastav, jer to vreme im ni ko ne ga ran tu je. Mi smo probali ove godine i Uro{a Kalini}a, ali se pojavio sa kti vni je re {ewe za du `i period - rekao je Udovi~i} ko ji }e to kom qeta naj ve }e isku{ewe imati u Zagrebu na Evropskom prvenstvu. no svet sko zla to - ka zao je Udovi~i}. Kandidati za tim Srbije: golmani: Branislav Mitrovi}, Slobodan Soro (Partizan), Goj ko Pi je tlo vi} (Kataro), centri: Slobodan Ni ki} (Pro Re ko), Du {ko Pijetlovi} (Partizan), Nemawa Ubovi}, Petar Filipovi} (Voj vo di na), spoqni igra ~i: Lu ka [a powi}, @ivko Goci}, Stefan Mitro vi}, Ale ksa [a powi}, Milo{ ]uk, Andrija Prlaino vi} (Par ti zan), Bo ris Vapenski, Sr|an Vuksanovi} (Vojvodina), Filip Filipovi} (Pro Reko), bekovi: Milan Aleksi}, Nikola Ra|en (Partizan), Milo{ Mili~i} (Vojvodina), Vawa Udovi~i} (Pro Reko).

Otpao Slavko Gak
DIO PRIPREMA u Bawaluci
Izne na |ewe je ne po zi vawe Slavka Gaka, o ~emu je selektor rekao: - Na spisku nema Slavka Gaka. Razgovarao sam s wim, objasnio da u ovom trenutku uveliko radimo na pripremama ekipe za London i za peri od po sle 2012. i da on u ovim godinama nije perspektiva. Nije mu bilo lako, ali je prihvatio na pravi na~in. Uradio je veliki posao u pro-

Slavko Gak

Srpski desetobojac Mihail Duda{ zauzeo je 11. mjesto na mitingu u Gotzisu. Poslije prvog dana takmi~ewa Duda{ je sakupio 4.219 bodova i to 903 boda u trci na 100 metara (10,81), 967 bodova u skoku udaq (7,63), 672 boda u bacawu kugle (13,08), 803 boda u skoku uvis (2,00) i 874 boda u trci na 400 m (48,73). Jedno od poja~awa Partizana u nastupaju}em prelaznom roku mogao bi da bude fudbaler hrvatskog prvoliga{a Istre 1961, 23-godi{wi Mohamed Kalilu Traore. Radi se o napada~u iz Malija koji je svojevremeno igrao za mladu reprezentaciju.

Foto dana

Okupqawe reprezentacije zakazano je za 7. jun na Ta{majdanu. Na tom treningu ne}e biti kapitena Vawe Udovi~i}a zbog obaveza u Pro Reku i vaterpolista Partizana Andrije Prlainovi}a, Nikole Ra|ena i Stefana Mitrovi}a koji su u Brazilu. Reprezentacija }e pripreme po~eti 7. juna u Beogradu. Slijede pripreme u Kanadi od 14. do 24. juna, na koje }e Udovi~i} povesti 18 igra~a koji }e igrati dvije kontrolne utakmice. Pripreme }e se potom ponovo nastaviti u Beogradu, pa u Bawaluci. Zajedni~kih treninga bi}e sa Crnom Gorom i Hrvatskom.

Ni{ta se nije promijenilo u FSRS
U Fudbalskom savezu Republike Srpske se ni{ta nije promijenilo od kada sam prije tri godine rekao da ta organizacija li~i na Koza nostru. Zbog toga sam smijewen iz Izvr{nog odbora. ^ini mi se da je samo promijewen Kum, a mahom su igra~i ostali isti. Kako druga~ije objasniti situaciju {timawa rezultata drugih, tre}ih, ~etvrtih, pa ~ak i Prve lige. Sve je u~iweno da Drina iz Zvornika bude prva i u|e u Premijer ligu BiH, iako nije u nekoliko navrata imala mogu}nost da plati slu`bena lica. Mislim da }e ubudu}e stalno po dva kluba iz Srpske ispadati iz Premijer lige BiH. Situacija je nezdrava. I daqe su funkcioneri koji su uhva}eni u la`irawu utakmica i davawu mita na sceni, obavqaju iste funkcije i ponovo u~estvuju u {timawu utakmica, a takvih ima mnogo o kojima se sve zna. Obi~no takve susrete napu{tam poslije 15 minuta igre, jer vidim o ~emu se radi. Komesar Druge lige u jednoj takmi~arskoj sezoni donio je dvije razli~ite odluke za isti slu~aj. To je nevjerovatno. Takve treba skinuti sa svih funkcija. Nijedan biv{i sudija ne {aqe dijete da igra fudbal, ve} ga usmjerava da bude sudija. To zna~i da je to unosnije biti, sve se radi zbog sudija, delegata i kontrolora. Oni su najva`niji. Vrh FSRS se ne trudi da na|e sponzora ve} je klubovima nametnuo porez u vidu kotizacije, zatim kazni i ~ega sve jo{ ne. Desetak qudi u vrhu saveza dobro `ivi, ovi koji su ispod wih se zadovoqavaju mrvicama u vidu naloga i dnevnica. Kad je tako, onda je normalno da u takvoj organizaciji vlada zakon }utawa. Ko se usprotivi, bude smijewen! Mora da postoji neki na~in ili organizacija koja mo`e da raspusti FSRS. Da li je to Ministarstvo porodice, omladine i sporta, nadle`ni sud ili neko tre}i, ali je evidentno da ovako vi{e ne ide. Kad bi pojedinci progovorili istinu protiv fudbalske mafije, FIFA i UEFA bi sigurno posegle za sankcijama. Svi su ogrezli u namje{tawu utakmica i kriminalu pa nije ni ~udo {to je arbitar iz Srpske uhva}en da mu}ka i namje{ta, za {ta je do`ivotno sankcionisan. Ima mnogo takvih. Ne}emo istini da pogledamo u o~i.

@arko DIMITRIJEVI], biv{i ~lan IO FSRS

Voza~ Majk Konvej do`ivio je stravi~nu nesre}u na trci 500 miqa Indijanapolisa kada se svojim bolidom sudario sa Rajanom Hanterom Rejom. Konvej je pro{ao “samo“ sa slomqenom nogom.

“Mora da postoji neki na~in ili organizacija koja mo`e da raspusti FSRS”

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 41

Rukometa{i Kila novi {ampioni Evrope

Prva liga RS za rukometa{e

Preokretom do krune
U sjajnom ambijentu “Lankses arene“ u Kelnu, “zebre“ stigle do druge titule u klupskoj istoriji, zahvaquju}i sjajnoj igri u posqedwih 20 minuta

Incident u Bijeqini
BIJEQINA - U centru pa`we 22. kola Prve lige Republike Srpske za rukometa{e bio je okr{aj u Bijeqini, gdje je istoimeni doma}in ugostio lidera Prijedor. Samo ~etiri sekunda prije kraja, pri rezultatu 30:31, do{lo je do incidenta po{to je ~lan gostuju}eg tima Aleksandar [kori} grubo faulirao doma}eg Mladena Mi~i}a. Uslijedilo je ko{kawe, poslije ~ega su tri navija~a u{la u teren, sa `eqom da se fizi~ki obra~unaju sa sudijom Goranom Ili}em. U toj gu`vi rukometa{ Bijeqine Blagoje Savi} udario je arbitra Ili}a, a kada su se strasti smirile, djelioci pravde su odsvirali kraj. Na osnovu pisanih izjava svih strana, komesar takmi~ewa @eqko Savi} kaznio je RK Bijeqina sa ukupno 1.900 maraka i ~etiri me~a igrawa pred praznim tribinama. Savi} je zaradio suspenziju na 12, a Mi~i} na ~etiri mjeseca, dok }e [kori} pauzirati dva me~a. Okr{aj starih kom{ijskih rivala iz Dervente i Srpca rje{avao je pitawe najbli`eg pratioca neprikosnovenog lidera iz Prijedora. Poslije boqe igre u prvih 30 minuta, gosti nisu imali snage da i u nastavku diktiraju rezultat. Doma}i su se probudili i stigli do ubjedqivog trijumfa, dopu{taju}i protivniku da za 30 minuta drugog po lu vre me na pos ti gne sa mo Tabela osam golova. jedor 22 22 0 0 830:634 66 Par ti zan je u zanimqivom 1. Priventa 2. Der 23 16 0 7 690:599 48 duelu bio boqi od Drine, Le- 3. Cepelin 22 12 3 7 708:637 39 22 12 2 8 608:580 38 otar je bio uspje{an u Kotor 4. Srbac 22 12 1 9 637:641 37 Varo{u, ba{ kao i Slavija na 5. Partizan 6. Kotor Varo{ 22 11 0 11 760:762 33 gostovawu kod Omladinca, dok 7. Drina 22 9 3 10 700:694 30 je Hercegovina opravdala pre- 8. Bijeqina (-3) 22 10 1 11 581:593 28 22 9 1 12 684:709 28 dnost doma}eg terena u okr{a- 9. Leotar 10. Hercegovina (-3) 22 10 0 12 691:714 27 ju sa Mladosti. 11. Slavija 22 7 1 14 617:677 22 De. M. 12. Mladost 22 4 2 16 660:763 14

Rukometa{i Kila

FOTO: AGENCIJE

KELN - Ru ko me ta {i Ki la no vi su {am pi oni Evrope po{to su u velikom fi na lu i spe kta ku lar noj utakmici pobijedili Barse lo nu re zul ta tom 36:34 (17:20). BARSELONA KIL 34 (20) 36 (17)

DVORANA: “Lankses arena“ u Kelnu. Gledalaca: 19.374. Sudije: Per Olesen, Lars Ejbi Pedersen (Danska). Sedmerci: Barselona 10 (9), Kil 4 (3). Iskqu~ewa: Barselona 6, Kil 6 minuta. BARSELONA: [ari} (2 odbrane), Barufet (10 odbrana), Nodesbo 6, Garsija 13 (9), Tomas 4, Garabaja 1, Sarmiento 1, Romero 2, Na|i 1, Jeremir, Rutenka 4, Boldsen, Hansen 1, Rokas, Oneto, Igropulo 1. Trener: ^avi Paskval. KIL: Omejer (19 odbrana), Pali~ka, Gencel (2 odbrane), Lund 1, Anderson, Lundstrom 3, Ani} 2, [prenger 2, Alm 1, Rajhman, Cajc 6, Palmarson, Narcis 4, Ili} 1 (1), Klajn 5, Jiha 11 (2). Trener: Alfred Gislason.

Pred prepunom “Lankses arenom“ u Kelnu, wema~ki prvak je preokretom stigao do drugog pehara Lige {ampiona. Katalonci su tokom ve}eg dijela me~a vodili, na po lu vre me nu ima li so li dnih 20:17, da bi do 41. minu ta stvo ri li i ve li kih 25:19.

MOMIR ILI] ispunio san
No, tim sa sjevera Wema~ke nije se predavao. Tijeri Omeje “vezao“ je nekoliko sjajnih odbrana, bekovi Filip Jiha i Danijel Narcis po~eli su da poga|aju iz svih pozicija, pa je 11 minuta kasnije na semaforu stajalo 29:29. Kil je nas ta vio u do brom ritmu, uskoro poveo, a

jedan od kqu~nih momenata de sio se u 58. mi nu tu, ka da je Pe ter Gen cel od bra nio sedmerac Huaninu Garsi ji, da bi ve} u idu }em na pa du Nar cis fan tas ti ~nim pogotkom stavio ta~ku na i. - Osvajawe Lige {ampiona je ostvarewe snova. To sam sawao, kada sam kao mali, po~eo da igram rukomet kratko je prokomentarisao srpski as Momir Ili}, koji je zbog povrede imao ograni~enu minuta`u. Tre ner Ki la Al fred Gi sla son vra tio je svo ju ekipu iz “mrtvih“ i postavio na kolosijek pobjede. - U te {kim tre nu ci ma, imali smo sre}e, jer su igra~i poput Ani}a i Lunda, preuzeli odgovornost i bi li ve oma do bri u to me. Cajc koji obi~no tro{i puno lopti, ve~eras je poga|ao kad je trebalo i na kraju smo

sla vi li. Svi smo odu {evqeni - poru~io je islandski stru~wak. Ti je ri Ome je po sli je svake odbrane provocirao je igra~e Barselone, {to mu je na kraju umalo do{lo glave, jer su Katalonci krenuli da se obra~unaju sa wim. Francuz se na konferenciji za me di je izvi nio zbog svog po na {awa, ali ko le ga na dru goj stra ni Da vid Ba ru fet nije mu oprostio. - Tijeri je jedan od najgo rih spor tis ta ko je sam upo znao. Po ka zao je svo ju pravu stranu. On je veliki gol man, ali je ve ~e ras izgu bio sav re spekt ko ji su qudi ima li pre ma wemu re kao je Ba ru fet, ko jem je ovo bio posqedwi me~ u karijeri. Tre }e mjes to za uzeo je Sijudad Real koji je bio ubjedqiv protiv ^ehovskih medveda sa 36:28.

BIJEQINA PRIJEDOR

30 (13) 31 (16)

13. Omladinac

21 2 0 19 625:788 6

DVORANA: SSC-a u Bijeqini. Gledalaca: 200. Sudije: Goran Ili}, Vedran Paleksi} (Doboj). Sedmerci: Bijeqina 7 (6), Prijedor 7 (7). Iskqu~ewa: Bijeqina 14, Prijedor 10 minuta. BIJEQINA: D. Risti}, Mi~i} 7, [qivi} 10 (5), Mi{i} 3 (1), Savi}, N. Risti} 4, Crepuqa, Tatomirovi} 4, Xoli} 1, Quboja, Trifunovi}, Vasili} 1, Nikoli}. Trener: Radi{a Josipovi}. PRIJEDOR: Stankovi}, [kori} 9, Stani} 1, Brankovi} 4, Mandi} 3, Davidovi}, Gavri}, Raca 3 (1), Jankovi} 1, Blagojevi}, ^utura, Radakovi} 5 (4), Un~anin 5 (2). Trener: Aleksandar Miqu{.

KOTOR VARO[ LEOTAR

34 (16) 35 (21)

DVORANA: S[C “Nikola Tesla“ u Kotor Varo{u. Gledalaca: 100. Sudije: Neboj{a Bejtovi}, Bojan Burazor (Kozarska Dubica). Sedmerci: Kotor Varo{ 7 (6), Leotar 4 (4). Iskqu~ewa: Kotor Varo{ 6, Leotar 4 minuta. KOTOR VARO[: Jovanovi} 3 (2), Gati} 1, B. Tepi} 12 (4), Petru{i} 7, Mili} 1, Sakan, Qubobratovi} 1, Tovilovi}, Eski}, @ari} 2, Teinovi}, Jokanovi} (9 odbrana), Juri} 7, Sredojevi}. Trener: Marinko Juri}. LEOTAR: Bu{en (14 odbrana), Peki} 13 (4), Milojevi}, Vico, Kora}evi} 3, [e{lija 3, @arkovi} 4, Bokowi}, A. Milojevi}, Pr`ovi} 6, Antunovi} 4, Iqi} 2. Trener: Dragan Milojevi}. D. K.

DERVENTA SRBAC

25 (9) 19 (11)

Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo rukometa{ica

DVORANA: Kulturno-sportskog centra u Derventi. Gledalaca: 200. Sudije: Marko Miqevi}, ^aslav Pucarevi} (Bawaluka). Sedmerci: Derventa 6 (4), Srbac 2 (-). Iskqu~ewa: Derventa 4, Srbac 4 minuta. DERVENTA: Blagov~anin, Mari} 5, \eki}, Sibin~i}, Todori} 2, Mi{anovi} 4, Zemunovi} 3 (1), Banovi} 4, Lazi}, Bjeli}, [krga 2 (1), Gavri} 5 (2). Trener Neboj{a Kqaji}. SRBAC: Lazi}, Kasagi} 1, D. Pilipovi} 4, Trivunovi} 5, Vu~ini}, Ili}, M. Pilipovi} 1, M. Kusi}, Trnini} 2, S. Kusi} 6, Dragosavqevi}. Trener: Vojislav Kusi}.

HERCEGOVINA MLADOST

34 (17) 32 (15)

DVORANA: “Nevesiwka“. Gledalaca: 200. Sudije: Obrenko Miqkovi} (Bijeqina), Du{ko Ristani} (Br~ko). Sedmerci: Hercegovina 6 (5), Mladost 5 (5). Iskqu~ewa: Hercegovina 8, Mladost 10 minuta. HERCEGOVINA: Buli}, Buha, Kuzman 16 (5), Kandi} 5, ^ubrilo, M. Ivani{evi}, B. Ivani{evi} 1, Kravi}, Laketa 2, Dragani} 5, Vujadinovi}, Ivanovi} 5. Trener: Qubomir Filipovi}. MLADOST: \udurovi}, [ubara 10 (5), Rabi}, ]osi} 3, Radulovi} 10, Bezbradica 6, Duki} 3. Trener: Bojan Crnomarkovi}.

Srbija izvadila vizu
SMEDEREVO - @enska ru ko me tna re pre zen ta ci ja Srbije izborila je plasman na ovogodi{we Evropsko prvenstvo koje }e u decembru biti odr`ano Norve{koj i Danskoj. Srpske rukometa{ice su do pla sma na na {am pi onat Starog kontinenta do{le poslije pobjede protiv Turske u Smederevu sa 28:27 (14:14) u posqedwem kolu kvalifikacija. Izabranice Du{ka Mili}a zauzele su drugo mjesto u grupi sa ~etiri pobjede i dva poraza, iza neprikosnovene [panije, koja je u zavr{nom duelu slavila protiv Gr~ke 39:16. Andrea Leki} sa osam golova predvodila je pobjednice, Jovana Barto{i} dodala je pet, a Suzana ]ubela i Biqana Bala} po ~etiri pogotka. - Uradili smo ono {to je najva`nije, a to je plasman na Evropski {ampionat. Devojke su se borile i zaslu`eno se plasirale u Dansku i Norve{ku. Postoje neke falinke, koje }emo poku{ati da otklonimo. ^estitam devojkama, sada sam sre}an ~ovek. Idemo daqe, imamo mladu ekipu - rekao je selektor Mili}.

PARTIZAN DRINA

33 (14) 32 (15)

SRPKIWE DRUGE u grupi 5
Uzbudqiva utakmica je vi|ena u Smederevu, ~ija je va`nost uni je la i ner vo zu u redove doma}ih. Prvo poluvrije me bi lo je izje dna ~e no 14:14, da bi go{}e ubrzo povele 17:15. Ipak, Srpkiwe su preokrenule na 23:21, te su do kraja me~a, uz mawe probleme, uspjele da do|u do slavqa.

DVORANA: Gradska u Kozarskoj Dubici. Gledalaca: 500. Sudije: Davor Bawac, Borislav Bogdani} (Bawaluka). Sedmerci: Partizan 4 (3), Drina 4 (3). Iskqu~ewa: Partizan 10, Drina 4 minuta. PARTIZAN: Kondi}, Nikoleti}, Stojanovi} 9 (3), Nenadovi}, Pralica 1, Skrobi} 3, Bawac, Miji}, Tubi}, Kova~evi}, M. Stani} 11, Tepi} 2, G. Stani} 4, Mijatovi} 3. Trener: Dragoslav Lalo{. DRINA: Stanar~evi}, Rajak 6, Jefti} 5, Vidakovi} 4 (1), Markovi} 10 (2), Mumovi}, ^vori} 1, Jokovi} 6, Maleti}, Pilipovi}. Trener: Du{an Novokmet.

OMLADINAC SLAVIJA

32 (15) 36 (19)

DVORANA: “Borik“ u Bawaluci. Gledalaca: 100. Sudije: Elvis Mar~eti}, Predrag Dejanovi} (Prijedor). Sedmerci: Omladinac 7 (6), Slavija 4 (3). Iskqu~ewa: Omladinac 22, Slavija 16 minuta. OMLADINAC: Batur, Guti}, Dujakovi} 5, [qivi} 5, Dodo{ 3 (1), Kne`evi}, Ro`i}, Vrawe{, Jawi}, Te{anovi}, Kapetanovi} 3, Grmu{a 14 (5), Tepi} 2. Trener: Bo{ko Ivankovi}. SLAVIJA: [akota 4, Vuleti} 9 (1), M. Lale 1, Tu{evqak, Jeli} 3, M. Te{anovi} 4 (2), Peji} 4, Xebo 5, B. Te{anovi}, V. Lale 4, Kova~evi} 2, Jawi}. Trener: Borislav Mizdrak.

Grupa 5
[esto kolo: [panija - Gr~ka 39:16, Srbija - Turska 28:27. 1.[panija 6 6 0 0 181:128 12 2. Srbija 3. Turska 4. Gr~ka 6 4 0 2 179:142 6 2 0 4 167:156 6 0 0 6 101:202 8 4 0

Biqana Bala}

FOTO: AGENCIJE

42 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Zavr{en tre}i pliva~ki miting “Bawaluka open 2010“
FOTO: V. STOJAKOVI]

Pi{e: Milan ZUBOVI]

Do vi|ewa do 2011.

Bawaluka mo`e da bude ponosna na jo{ jedan doga|aj koji tek treba da je proslavi u Evropi i svijetu. Bila je to jedinstvena prilika da Bawalu~ani na jednom mjestu vide ve}inu onih koji dominiraju svjetskim bazenima. Wihove pohvale i lijepe uspomene koje nose iz grada na Vrbasu pomo}i }e daqoj afirmaciji Bawaluke i plivawa u woj, koje ba{ i nema neku dugu tradiciju i posebno dobre rezultate. Posebnu dimenziju ovom takmi~ewu dali su srpski pliva~i, koji su ovdje desetak dana proveli na pripremama. Me|u wima posebnu pa`wu su privukli svjetska {ampionka Na|a Higl, kao i najboqi srpski pliva~ svih vremena Milorad ^avi}, a pri tome, naravno, ne treba zaboraviti ni Ivana Len|era, ^abu Sila|ija, te “strance“ Jevgenija Koroti{kina, Jorija Verlindena, Emila Tahirovi~a... Upravo su pliva~i iz Srbije pobudili interesovawe za ovaj sport i zbog wih su gledaoci i do{li na bazen. Bezbrojne molbe za fotografisawe sa Higlovom i ^avi}em potvrdili su wihovu popularnost sa ove strane Drine. Na ovom mitingu Bawaluka se predstavila u najboqem svjetlu i mo`da najve}e priznawe za organizaciju je ~iwenica da }e takmi~ewe i sqede}e godine biti u kalendaru LEN-a, {to je najboqa preporuka i promocija grada. Iako je turnir tek zavr{en, organizatori ne sjede skr{tenih ruku nego prave planove za novi, jo{ boqi i kvalitetniji i zato do vi|ewa do 2011. godine.

^aba Sila|i

Iako sam pobedio, nisam zadovoqan. Pre svega mislim na rezultat, jer sam od onih pliva~a koji uvek idu da imaju boqe vreme. Mo`da je razlog ne{to slabije trke i problem sa grlom, jer sam morao piti lekove, rekao Sila|i
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Kajaka{ki klub Trebi{wica

Uspje{ni Trebiwci
TRE BIWE - ^la no vi tre biwskog Ka ja ka {kog klu ba Trebi{wica imali su uspje{an nastup na Sedmoj memorijalnoj regati “Nenad-Neno Marko~evi}“ u Doboju, gdje se takmi~ilo jedanaest ekipa iz BiH i Srbije. Oni su ostvarili dobre rezultate, osvojiv{i tri medaqe. Zlato je osvojio Bojan Bo{kovi} u disciplini kajaka jednosjeda u kategoriji juniora, dok su u disciplini kajak dvosjed u juniorskoj konkurenciji srebrne medaqe osvojili Bojan Bo{kovi} i Milan Mileni}. Trebiwci su bili uspje{ni i u ekipnoj konkurenciji, gdje su u juniorskoj konkurenciji bili tre}i. ^. M.

Brdsko prvenstvo BiH u biciklizmu

Dominacija Bawalu~ana

BAWALU KA - Najuspje{niji ta kmi ~a ri tre }eg pli va ~kog mi tin ga “Bawalu ka open 2010“ su srpski pliva~i ^aba Sila|i i Na|a Higl, koji su osvojili najvi{e FINA bodova. Sila|i je u disciplini 50 metara prsnim stilom sakupio 924 boda, dok je Higlova ostvarila rezultat od 909 bodova. Prvog dana takmi~ewa mladi reprezentativac Srbije trijumfovao je u trci na 50 metara prsno, da bi i drugog dana na dvostruko du`oj dionici tako|e tri jum fo vao u vre me nu 33,73. - Iako sam pobedio, nisam za do voqan. Pre sve ga mislim na rezultat, jer sam od onih pli va ~a ko ji uvek idu da imaju boqe vreme, a

ne sa mo da osvo je me daqu. Mo`da je razlog ne{to slabi je trke i pro blem sa grlom, jer sam mo rao pi ti lekove - rekao je Sila|i.

^AVI] nije izborio finale
Slovenac Emil Tahirovi~ zauzeo je drugu poziciju (34,71), dok je kao tre}eplasira ni na ciq stigao Grk Pantis Pantelejmon (34,81). Milorad ^avi}, zbog problema sa povredom, nije uspio da se kva li fi ku je u fi na le trke na 100 metara delfin.

- Ovo go di{wi mi ting uspje{no smo priveli kraju. Iako je mo`da bio i prevelik za lo gaj, s ob zi rom na ime na ko ja su nas tu pi la u Bawaluci, pokazali smo da mo`emo da se nosimo rame uz rame sa najja~im me|unarodnim pliva~kim mitinzima u Evropi i svijetu. Ovo je bio is tin ski pli va ~ki spektakl, pun vrhunskih rezultata, lijepog dru`ewa i di vnih pri ja teqa, ko ji su davali podr{ku na{oj organizaciji u svakom smislu izja vio je spor tski di re ktor Pli va ~kog klu ba Olimp @eqko Pani}.

Karte
Prodate su ukupno 202 karte i sakupqeno 2.020 maraka. Pored prikupqenih sredstava od prodaje karata, Milorad ^avi} je donirao 500 evra, ~ime je ukupno sakupqeno 3.000 maraka, koje }e biti upla}ene za nabavku dijagnosti~ke i terapijske opreme za Dje~iju kliniku Klini~kog centra u Bawaluci.

Rezultati finalnih trka drugog dana takmi~ewa: 50 m slobodno: Aleksej Puninski (Mladost, Zagreb) 23,07 sekundi, Marta Matsa (Gr~ka) 26,07; 100 m prsno: ^aba Sila|i (Srbija) 1:02,90, Jovana Bogdanovi} (Srbija) 1:12,45, 50 m le|no: Roko [imuni} (Mladost) 26,29, Matea Samaryi} (Mor nar, Split) 30,33, 100 m delfin: Evgenij Ko ro ti {kin (ADN tim) 53,36, Dijan Bui Duje (Marseq) 1:00,24, 200 m slobodno: Radovan Siqevski (Srbija) 1:52,98, Ti ja na Vu ka no vi} (Srbi ja) 2:06,21, 200 m le |no: Di mi tri os Ka si otis (2:03.79), Awa ^arman (Slovenija) 2:15,29, 400 m mje{ovi to: Sa {a Im pri} (Mla dost, Za greb) 4:41,38, Jovana Bogdanovi} (Srbija) 5:08,92. Na ta kmi ~ewu je u~estvovalo 467 takmi~ara iz 14 dr`ava.

Tekvondo prvenstvo Republike Srpske

Sokol ispred Dervente
IS TO^NO SARAJEVO - Takmi~ari Sokola iz Bijeqine sveukupni su pobjednici de ve tog Prven stva Republike Srpske u tekvondou za sve uzrasne kategorije. Oni su iza sebe, u ukupnom poretku, ostavili ekipe Der ven te i do ma }i na Tigra iz Isto~nog Sarajeva. Ekipa Sokola trijumfovala je ubjedqivo sa 257 bodova, odnosno 55 medaqa, od ~e ga je 21 zla tna, 13 sre brnih i 21 bron za na. Tekvondoisti iz Bi jeqine su najboqe rezultate ostvarili u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji. Wihova pionirska selekcija zauzela je drugo mjesto, dok su ne {to lo {i ji u~inak imali u seniorskoj konkurenciji, gdje je epitet naj boqeg klu ba po ni je la Slavija iz Isto~nog Sarajeva, koja je odbranila titulu prvaka. Drugoplasirana Derventa ostvarila je tako|e impresivne rezultate. U kategoriji pionira bila je prva, a u ka det skoj i ju ni or skoj kon ku ren ci ji osvo ji la je drugo mjesto. Doma}in prvenstva, ekipa Tigra, do tre}e pozicije do{la je zahvaquju}i solidnim rezultatima u svim kategorijama. Za ovu poziciju bilo im je potrebno 20 medaqa, od ~e ga pet zla tnih, sedam srebrnih i osam bronzanih.

Biciklisti BSK-a na postoqu

FOTO: GLAS SRPSKE

GRA^ANICA - Biciklisti BSK-a do mi ni ra li su trkom na brdskom prvenstvu BiH koja je vo`ena u Gra~ani ci, osvo jiv {i prva tri mjesta u seniorskoj konkurenciji U23. Na stazi dugoj 6,5 kilometara prvu poziciju zauzeo je Mi le Ko va~ sa vre me nom 17,11 mi nu ta, dru gi je bio Sr|an Babi} sa devet sekundi zaostatka iza pobjednika. Kao tre }e pla si ra ni kroz ciq je pro{ao Neboj{a Petrovi} sa rezultatom 17,46. U juniorskoj konkurenciji najboqe plasirani Bawalu~a nin bio je Ale ksan dar

Novakovi} na petom mjestu, dok su {esto, odnosno sedmo mjesto zauzeli Dejan Vu~i} i Sr|an Risti}. Pobjednik je bio \or|e Lazarevi} iz sarajevske Laste sa vremenom 16,45 minuta. - Odve zli smo odli ~nu trku i kao rezultat toga do{la su i prva tri mjesta, ~ime smo pot vrdi li svoj kva li tet. Ipak os ta je `al zbog ne{to lo{ijih rezultata u juniorskoj konkurenciji, gdje smo mo ra li da uzme mo bar je dnu me daqu rekao je trener BSK-a Ne|o Benkovi}. M. Z.

Detaq sa takmi~ewa

FOTO: G. IVANKOVI]

SLAVIJA najboqa u konkurenciji seniora
- Sa mo ko ri{ }ewe ove nove dvorane je dokaz koliko se qudi iz na{e op{tine trude da pomognu sportske ko le kti ve. Mo gu slo bo dno re}i da bez wihove pomo}i ne bi smo bi li u stawu da organizujemo jedno ovako takmi~ewe. [to se ti~e samih

re zul ta ta mog klu ba, pla sman na tre}e mjesto u ukupnom po ret ku da je nam za pra vo da bu de mo pre za do voqni - rekao je trener Tigra Sini{a Ke{eq. Za najboqe tekvondoiste u kon ku ren ci ji pi oni ra progla{eni su Nikola Laki} (Sokol) i Kristina Laza re vi} (Der ven ta), kod kadeta Milenko Simi} (Sokol) i Ma ja Cvje ti no vi} (Sokol). Najboqi juniori su Boban Majstorovi} (Derventa) i Bo ja na Sto ja no vi}

(Sokol), dok su najboqi seniori Slavijini Sr|an Vu~ko vi} i Va len ti na Galinac. Pla sman, pi oni ri: 1. Derventa, 2. Sokol, 3. Kozara, kadeti: 1. Sokol, 2. Derventa, 3. Qubija, juniori: 1. Sokol, 2. Derventa, 3. Kozara, seniori: 1. Slavija, 2. Jopa, 3. Tigar. Ukupni plasman: 1. Sokol, 2. Derventa, 3. Tigar, 4. Qubija, 5. Jopa, 6. Kozara, 7. Slavija, 8. Korio... G. I.

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 43

Srpski teniser lako iza{ao na kraj sa Robijem \ineprijem

Svjetski {ampionat u reliju

Novak \okovi} u ~etvrtfinalu

Prvenac O`ijea
LISABON - Pobjednik trke Svjetskog reli {ampionata, koja je odr`ana u Portugaliji, je Francuz Sebastijan O`ije. Voza~ Sitroena neo~ekivano je zabiqe`io prvi trijumf u karijeri ispred sunarodnika Sebastijana Leba i [panca Danija Sorda koji su tako|e voza~i Sitroena. U generalnom plasmanu poslije {estog relija u sezoni vodi Sebastijan Leb sa 126 bodova, O`ije je drugi sa 88, a tre}i je Finac Mika Hirvonen (Ford) sa 76 bodova. Sqede}i reli vozi se u Bugarskoj od 9. do 11. jula.

Zadovoqan sam kako sam odigrao tre}i i ~etvrti set. Sad kada sam u ~etvrtfinalu neophodno je da igram jo{ agresivnije, rekao \okovi}

Sebastijan O`ije

Lo{i uslovi za igrawe na Rolan Garosu

Marej krivi mrak
PARIZ - Mnogi teniseri znaju da se po`ale na uslove igrawa na Rolan Garosu, gdje nerijetko me~evi zavr{avaju po mrklom mra ku, ka da je vidqivost gotovo ravna nuli. Pro{le godine je najve}u “buku“ napravio Amerikanac Endi Rodik igraju}i me~ protiv doma}eg predstavnika Gaela Monfisa, kada je skoro dva seta tra`io prekid me~a, koji nije dobio. Posqedwi ko ji se `a lio je Bri ta nac Endi Marej.

- Moram se upitati dokad }emo ovdje igrati po mraku. Qudi moraju prihvatiti da odre |e ni te ni se ri vi de boqe, a da neki slabije. Li~no u nedjequ nisam normalno mogao igrati jer nisam dobro vidio. U tre}em setu je sve izgledalo posve nemogu}e. Ovo nije alibi za poraz, vjerovatno bih izgubio i da smo igra li po sun cu, ali uslovi nisu bili regular ni - re kao je ~et vrti igra~ svijeta.

Osmina finala Rolan Garosa

Silovita Serena
Novak \okovi} FOTO: ROJTERS

PARIZ - Najboqi srpski teniser Novak \okovi} plasirao se u ~etvrtfinale Otvo re nog prven stva Francuske u Parizu, po{to je ju~e u osmini finala savladao Amerikanca Robija \ineprija rezultatom 6:4, 2:6, 6:1, 6:2. Po sli je po bje de \o ko vi} na javquje jo{ agre si vniju igru. - Za do voqan sam ka ko sam odigrao tre}i i ~etvrti set. Sad ka da sam u ~et vrtfinalu neophodno je da igram jo{ agre si vni je. U dobroj sam formi i u drugoj sedmici turnira. Zadovoqan sam {to sam po no vo me |u osam naj boqih - re kao je

\okovi}. Tre}i reket svijeta je na po ~et ku du ela “opi pa vao puls“ \inepriju i uspio da napravi brejk u posqedwem, desetom gemu i povede sa 1:0 u setovima. U nastavku me~a je pre pus tio ini ci ja ti vu \i ne pri ju, ko ji je pre ci znim udarcima brzo izjedna~io na 1:1 u setovima.

JIRGEN Melcer sqede}i rival
\okovi} je u tre}em dijelu igre pove}ao brzinu i snagu udaraca i “re{etao“ poqe \ineprija koji je bio zate~en ovom naglom promje-

nom, tako da je poslije vo|stva srpskog tenisera od 5:0 uspio da dobije jedini gem u tom setu na svoj servis. Srpski teniser je u istom tempu nastavio da igra i u ~etvrtom dijelu me~a do{av{i do prednosti od 4:0, da bi \inepri do kraja me~a smogao snage jo{ samo da dobije dva gema na svoj servis. Tre}i igra~ sa ATP lis-

te sasta}e se u borbi za polufinale drugog godi{weg grend slem turnira sa Austrijancem Jirgenom Melcerom sa ko jim se do sa da sastajao dva puta i oba puta je bio uspje{niji. Posqedwi put je srpski teniser pobijedio 2009. godine u ~etvrtfinalu turnira u wema~kom gradu Haleu rezultatom 6:1, 6:4.

PARIZ - Serena Vilijams plasirala se u ~etvrtfinale Rolan Garosa ubjedqivom pobjedom nad [ahar Per iz Izraela sa 6:2, 6:2. Mla|a Vilijamsova je mnogo lak{e dolazila do prilika da oduzme servis Izraelki i koristila je svoje {anse. Od po~etka je krenula agresivno i nije dozvoqavala protivnici da joj ozbiqnije priprijeti. Me~, u kome se igralo 16 gemova, obiqe`io je veliki broj gre{aka, Serena je napravila 21, Per 20. Me~ je trajao jedan ~as i sedam minuta. Najboqa teniserka svijeta }e se u borbi za polufinale sastati sa Samantom Stosur koja je bila boqa od Belgijanke @astin Enan rezultatom 2:6, 6:1, 6:4.

Natalija Kosti}
Mlada srpska teniserka Natalija Kosti} plasirala se u drugo kolo Otvorenog prvenstva Francuske u juniorskoj konkurenciji, po{to je ju~e savladala Francuskiwu Estel Kaskino rezultatom 6:4, 4:6, 6:3. Natalija }e se u sqede}em kolu sastati sa Slovakiwom [antal Skamlovom.
Serena Vilijams FOTO: ROJTERS

Trijumf Hrvata Franka Skugora
PRIJEDOR - Hrvatski te ni ser Fran ko Sku gor dvostruki je {ampion ovogodi{weg sedmog internacionalnog fju~ers turnira “Prijedor open 2010“ koji je zavr{en na terenima Tenis kluba “Dr Mladen Stojanovi}“ u Prijedoru. On je u finalnom me~u savladao Holan|anina Mili ana Nis te na re zul ta tom 6:3, 6:4. - Zahvalio bih publici koja je sve tenisere tokom turnira nepristrasno bodrila i ovoliko publike u fi na lu je dnog fju ~er sa jo{ nikad nisam vidio - rekao je Skugor. Pehar i nov~anu nagradu od 1.300 dolara pobjedniku je uru~io direktor preduze}a “Ar ce lor Mi tal“ Mla den Jela~a. Skugor je ukwi- `io i no vih 18 bo do va na ATP listi na kojoj je do sada bio na 466. mjestu. On je no} prije bio dio i pobjedni~kog dubla. U finalu su se sastala dva hrvatska para Androi} Skugor i Mekti} - Zovko.

Zavr{en fju~ers turnir u Prijedoru

Beogra|ani savladali Sibirjak
MOSKVA - Rva~i Partizana ostvarili su fenomenalan uspjeh, po{to su u finalu Li ge {am pi ona sa vla da li ruski klub Sibirjak sa 4:3 i ta ko se oki ti li ti tu lom prvaka Evrope u rvawu gr~korimskim stilom. Odluka u finalu je pala u posqedwoj borbi, kada je Radomir Petkovi} u kategoriji do 120 kilograma savladao Aleksandra Anusina i donio veliko slavqe “crnobijelima“.

Partizan na krovu Evrope
Po red Pet ko vi }a, za ovaj naj ve }i us pjeh u is to ri ji klupskog rvawa u Srbiji zaslu`ni su i Kristijan Fris (do 55 ki lo gra ma), Da vor [tefanek (do 60 kg), Aleksandar Maksimovi} (do 66 kg), Goran Bulatovi} (do 74 kg), Nikola Kne`evi} (do 84 kg), Artur [aginijan (do 84 kg), Rustam Totov (do 96 kg) i Vla di mir Ra do savqevi} (do 96 kg), predvo|eni treneri ma Bo {kom Ke cma nom i Sretenom Damjanovi}em.

U FINALU dublova slavili Androi} - Skugor
Poslije 4:6 i 6:3 i 10:2 pobijedili su Toni Androi} i Franko Skugor. Pored pehara i dio nov~anog fonda od 630 dolara pobjednici su osvojili 18 poena na ATP

listi. Ovogodi{wa me|unarodna teniska manifestacija, koja je ujedno i 37. memorijal “Dr Mla den Sto ja no vi}“, ~iji je ukupni fond ove godine iznosio 10.000 dolara, odr`a na je pod po kro vi teqstvom op{tine Prijedor i Ministarstva porodica, omladine i sporta Vlade Republike Srpske, a okupila je 64 te ni se ra iz 20 ze maqa svijeta. S. T.

44 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

U SUSRET 19. SVJETSKOM PRVENSTVU U FUDBALU, 11. JUN - 11. JUL 2010.
Portugalci mogu da odahnu
JO[ 9 DANA
FOTO: AGENCIJE

Pepe mo`e da igra
MADRID - Odbrambeni fudbaler madridskog Reala Pepe dobio je dozvolu da zaigra za Portugaliju na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi. Kleper Laveran Lima Fereira, kako je puno ime Pepea, nije igrao od decembra kada je na utakmici {panskog prvenstva nezgodno stao i izvrnuo desno koqeno, prenosi Beta. Qekarski tim Reala sada je, ipak, utvrdio da je povreda pro{lost za 27-godi{weg Pepea, naturalizovanog Brazilca koji za Portugaliju igra od dolaska u Madrid iz Porta 2007. Portugalija }e u Ju`noj Africi igrati u Grupi “G“ sa Brazilom, Obalom Slonova~e i Sjevernom Korejom.

Reprezentacija Australije

Emerton po~eo da trenira
SIDNEJ - Vezista reprezentacije Australije Bret Emerton vratio se tre nin zi ma po {to se opo ra vio od po vre de lista, saop{teno je na sajtu Svjetske fudbalske federacije, a prenosi Beta. Po vre da je 31-go di{weg igra~a Blekburna sprije~ila da tre ni ra na pri pre mnim kampovima Australije u Melburnu i Johanesburgu. Emerton bi mogao da propus ti kon trol nu uta kmi cu sa Danskom, na kojoj za Aus tra li ju vje ro va tno ne }e igra ti ni Ha ri Kjuel, koga mu~i povreda prepona. Obojica bi, ipak, trebalo da budu spremni za prvi du el Aus tra li je na Mun di ja lu, 13. ju na sa Wema~kom. Opo ra vio se i gol man Mark [var cer, ko ji zbog istegnu}a palca nije branio na pro{lonedjeqnoj utakmici sa Novim Zelandom.

Mihael Zer, {pijunira za “elf”

Zer poma`e Levu
Nekada{wi golman Kajzerslauterna Mihael Zer gledao me~ protiv Novog Zelanda i posmatrao rad na treningu srpskog tima
LE OGANG - Ti ho i sa strane, od po~etka do kraja treninga, sa tribina su vje`be i po na {awe srpskih fudbalera posmatrala tri gospodina za koje se odmah vidjelo da su stranci. Wiho vo mir no po na {awe probudilo je sumwu da su mo`da skauti reprezentacije Wema~ke. Jedan od wih je kri{om snimao trening “Aj fon“ te le fo nom i na svakih 15 minuta razgovarao wime. Ipak, ka da su mu dva srpska novinara pri{la i pitala ga da li je izvi|a~ wema~ke reprezentacije on je priznao da jeste. Rije~ je o Mihaelu Zeru koji nije `elio da daje zvani~ne izjave ali je u neformalnom razgovoru rekao:

Nijemci {pijuniraju “orlove“ na treninzima u Austriji

Peh defanzivca Ju`ne Koreje

Tae Kvak Hvi propu{ta Mundijal
BE^ - Snovi defanzivca Ju`ne Koreje, Kvak Taea Hvija, da }e predstavqati svoju zemqu na Svetskom prvenstvu u Ju`noj Africi raspr{eni su poslije povrede koju je do`ivio u prijateqskoj utakmici protiv Belorusije. U duelu u kojem je azijska selekcija do`ivjela minimalan poraz (0:1) Kvak je povrijedio koqeno, a poslije pregleda ustanovqeno je da mora da miruje barem mjesec dana. Hung Jung Mo, selektor Ju`ne Koreje, koja }e se na SP takmi~iti u Grupi “B“, sa selekcijama Argentine, Gr~ke i Nigerije, u liku Kang Min Soa, na{ao je zamjenu za Kvaka, a kona~an spisak sa imenima 23 igra~a, putnika u Ju`nu Afriku, saop{ti}e danas. Prvu utakmicu na Mundijalu Ju`na Koreja igra protiv Gr~ke 12. juna.

MIHAEL ZER nije davao zvani~ne izjave
- Is ti na je, ov dje sam zbog reprezentacije Srbije, a po slao me je Fu dbal ski savez Wema~ke. Gledao sam

susret u Klagenfurtu protiv Novog Zelanda, a do{ao sam da pogledam i trening. Ne pridajem veliki zna~aj me ~u sa No vo ze lan |a ni ma. Ovo je pripremni period i zato te utakmice nemaju veliki zna~aj. Vidjelo se da srpski igra~i ne ulaze stoprocentno u duele i da poma lo stra hu ju od po vre de.

SANTANDER HO]E MR\U
Kapiten Vojvodine Dragan Mr|a sigurno }e napustiti Novi Sad ovoga qeta. Poslije ponuda iz Poqske i pri~e da je ve} vi|en u Turskoj, otvorila se nova opcija. Za ovog igra~a zainteresovan je Rasing iz Santandera. Predstavnici stalnog ~lana {panske “Primere“ spremni su da ve} sqede}ih dana postignu dogovor s upravom Novosa|ana i da plate obe{te}ewe za reprezentativca Srbije.

[to se treninga ti~e, to je to, otprilike ovako radi i wema ~ka re pre zen ta ci ja. Vidio sam neke zanimqive stva ri u igri na dva go la {to }u prenijeti selektoru Levu - rekao je Zer. On je biv{i golman Kajzerslauterna, a trenutno radi i za menayersku agenciju “Pro Juropian Sports Menayment“. Glavni skaut wema~kog ti ma je Urs Ci gen ta ler. Wema ~ka me dij ska mre `a “Sport 1“ tvrdi da }e Cigentaler biti na svakoj utakmici reprezentacije Srbije. Zer je potvrdio da je Cigentaler bio u Klagenfurtu na utakmici Novi Zeland Srbija (1:0).

Samjuelu Etou kapitenska traka
Tae Kvak Hvi (Ju`na Koreja) FOTO: AGENCIJE

Selektor Kameruna Pol Legven saop{tio spisak 23 igra~a
jim klubovima, a da “jo{ ni{ta nije dao reprezentaciji“. Predsjednik FS Kameruna Ija rekao je da “potpuno podr`ava selektora Legvena, Etoa i sve qude koji rade u reprezentaciji“. igra~a, a to su, golmani: Gi Rolan Ndi Asemb (Valensijen), Karlos Kameni (Espawol) i Ha mi du Su lej ma nu (Kaj ze ri), od bra na: Be noa Asu-Eko to, Se bas ti jen Ba song (Totenhem), Gaetan Bong (Valensijen), Aurelijen \e|u (Lil), @eremi Njitap (Anka ra gu ~u), Ste fan Mbi ja (Marseq), Nikola Nkulu (Monako) i Ri go bert Song

Iker Kasiqas, golman [panije

“O~ajne lopte“
SALCBURG - Golman repre zen ta ci ja [pa ni je Iker Kasiqas pridru`io se spisku kolega ko ji sma tra ju da su lopte kojim }e se igrati na Svjetskom kupu u Ju`noj Africi veoma lo{e. - Tu`no je {to na tako va`nom ta kmi ~ewu, ka kvo je prvenstvo svijeta, moramo da igramo sa loptama koje su, najbla`e re~eno, o~ajne - rekao je Kasiqas poslije pobjede [panije u duelu protiv Saudijske Arabije 3:2. Prema wegovim rije ~i ma lop te pred stavqaju pro blem i golmanima i igra~ima. Prije ne ko li ko dana lopte koje je specijalno za predstoje}e takmi~ewe napravio “Adidas“ kritikovao je i golman re pre zen t- a ci je Bra zi la @ulio Cezar. ^u var mre `e mi lan skog Intera tada je rekao da su “lopte u`asne“ i da najvi{e li~e na one koje “mogu da se kupe na pijacama“.

JAUNDE - Iako je nagovijestio da zbog kritika mo`da ne ode u Ju`nu Afriku, Samjuel Eto }e predvoditi “lavove“ na Mundijalu, potvrdio je Pol Legven, selektor Kameruna. Predsjednik kamerunskog fudbalskog saveza Mohamed Ija je izjavio da potpuno podr`ava Legvena i Etoa. Legven je istakao da }e Eto biti kapiten nacionalnog tima na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi i tako odbacio spekulacije da }e napada~ Intera propustiti predstoje}e takmi~ewe koje po~iwe 11. juna. Eto je u subotu zaprijetio da }e napustiti nacionalni tim, po{to ga je legendarni re pre zen ta ti vac Ka me ru na Ro`e Mila kritikovao, rekav{i da je napada~ Intera osvajao mnogo trofeja sa svo-

OTPALA {estorica igra~a
Reprezentacija Kameruna }e se na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi takmi~iti u Grupi “E“ sa selekcijama Holandije, Danske i Japana. Selektor Legven zahvalio se Amu ru Pa tri ku Tiwem bu, @an-Pa tri ku Abuia Nyani, Maka|iju Bukaru, Marselu N|engu, Patriku Mevunguu i Yoryu Kuemahi, koji su se na{li na wegovom {irem spisku, ali ne}e putovati u Ju`nu Afriku. Na spisku se nalaze 23

(Trabzon), sredina terena: Ahil Emana (Betis), Ejong Enog (Ajaks), @an Ma kun (Lion), @or` Man|ek (Kajzerslautern), @oel Matip ([al ke), Lan dri Ngu emo (Seltik) i Aleksandar Song (Ar se nal), na pa da ~i: Vin sent Abubakar (Koton Sport), Erik ^u po-Mo ting (Nir nberg), Samjuel Eto (Inter), Mohamadu Idrizu (Frajburg) i Ahil Vebo (Majorka).
FOTO: AGENCIJE

Pol Legven, selektor Kameruna

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 45

Muriwo stigao u Real
Ponosan sam {to sam trener Reala. Lijepo je igrati i pobje|ivati za Real Madrid. To je moja motivacija, rekao Muriwo
MADRID - “Gospodin posebni“ stigao je na “Santjago Bernabe“. Portugalski stru~wak, koji je sa milanskim Interom u protekloj sezoni osvojio trostruku krunu, ju~e je zvani~no predstavqen kao novi trener Real Madrida. Wega je na vi ja ~i ma “kraqevskog kluba“ predstavio menayer Horhe Valdano, prenijele su svjetske agencije. Po sli je go to vo se dmi cu ubje|ivawa i 16 miliona evra vrijednih argumenata, predsjednik Real Madrida Florentino Perez ipak je doveo @ozea Muriwa na “Santjago Bernabe“. Nasmijan i opu{ten, Muriwo je prvo ~ekao nekoliko minuta dok ga fotografi nisu dobro islikali, prvi put kao trenera madridskog kluba, za tim je usli je di lo pred -

Portugalski stru~wak ju~e predstavqen na “Santjago Bernabeu“

Kamp FK Partizan

Prva smjena sredinom jula
BAWALUKA - Prva smjena kampa FK Partizan za dje~ake ro|ene od 1997. do 2001. godine na Jahorini po~e}e 17. jula. Svi u~esnici bi}e smje{teni sedam dana u hotelu “Bistrica“, a cijena aran`mana ko{ta}e 300 evra, u {ta nije ukqu~en prevoz. Pro mo tor kam pa Ale ksandar Vukovi} naglasio je da su kampovi dobra polazna ta~ka za svakog fudbalera. - Na ovaj na~in promovi{emo FK Partizan, koji je uvek bio na najvi{em nivou u Evropi. Ovakvi kampo vi su put ka ve li kim klubovima i uspe{nim karijerama svih mladih fudbalera - rekao je Vukovi}.

In memoriam
@oze Muriwo i Horhe Valdano FOTO: AGENCIJE

stavqawe. - @oze Muriwo }e u sqede}e ~etiri godine biti trener Real Madrida. ^ast nam je da me|u nama imamo jednog od najboqih svjetskih trenera - rekao je Valdano. Portugalac se smirenim tonom, pun zadovoqstva, obra-

Prvi koraci
Portugalac je najavio i prve korake. - Moram da vidim {ta nije vaqalo i {ta bi trebalo da se poboq{a. U ovom trenutku imam mnogo pitawa. Imam i zahtjeve koje }u postaviti pred igra~e. Nema revolucije, ali fudbaleri moraju da budu svjesni da ogroman rad vodi naprijed. Hvala i predsjedniku Perezu, koji ima povjerewe u mene, obe}avam da }u ostati isti - zavr{io je Portugalac.

tio pred sta vni ci ma “se dme sile“. - Izviwavam se zbog lo{ijeg kastiqskog izgovora po{to sam ga izgubio u~e}i italijanski, ali ne brinite brzo }u ga opet nau~iti. Ne znam da li sam ro|en da budem trener Real Madrida, ali sam, sigurno, ro|en da budem fudbalski trener. I obo`avam najve}e izazove. Moja `eqa da do|em u Madrid je povezana sa istorijom ovog kluba, frustracijama koje je imao posqedwih godina i `eqom da pobje|uje - rekao je Muriwo. Portugalac je, tako|e, rekao da je Real Madrid jedin-

stven klub. - Ponosan sam {to sam tre ner Re ala. Li je po je igrati i pobje|ivati za Real Madrid. To je moja motivacija - kazao je “Gospodin posebni“.

POTPISAN ~etvorogodi{wi ugovor
Mu riwo je pro veo dvi je sezone u Interu i sa klubom je osvo jio dvi je ti tu le prva ka Ita li je, na ci onal ni kup i Ligu {ampiona, {to je prvi trofej prvaka Evrope za klub od 1965. godine. Prije Intera, sa ^elzijem je dva puta osvojio Premijer

ligu Engleske, a sa Portom je tri jum fo vao u Ku pu UEFA 2003. i Ligi {ampiona 2004. godine. Re al je osvo jio de vet evrop skih kru na, ali posqedwu od wih 2002. go di ne. Klub je pro{le godine doveo Kristijana Ronalda, Kaku i Karima Benzemu, ali tim nije uspio da pro|e drugu fazu Lige {ampiona. Muriwo namjerava da osvoji titulu u ~etvrtoj zemqi, poslije osvajawa prvenstava Por tu ga li je, Ita li je i En gleske. Por tu ga lac je po tpi sao ~etvorogodi{wi ugovor.

Preminuo Jordan Ivanovi}
BEOGRAD - Reporter Radio Beograda Jordan Ivano vi} pre mi nuo je ju ~e u Beogradu u 63. godini. Ivanovi} je bio svjedok najva`nijih sportskih doga|aja u proteklih 40 godina. No si lac je naj vi {ih pri znawa za rad u no vi narstvu, “Zlatnog mikrofona“, Novinara godine i Nagrade za `ivotno djelo. Vrijeme i mjesto sahrane Jor da na Iva no vi }a bi }e naknadno objavqeni.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Obla~no sa ki{om
Bawa Luka Doboj Tuzla Zvornik Bijeqina

Beograd
Subotica

Maks. Min.

14 oC 10 oC

Pad temperatura
Preovladava}e obla~no i svje`ije vrijeme, povremeno sa ki{om. Prvi dio dana na sjeveru i u centralnim krajevima povremeno }e biti umjerena, a u ostalim krajevima slabija i povremena. Na jugu, te dijelom jugozapadu Republike Srpske ve}i dio dana bez padavina, uz djelimi~no iskidanu obla~nost i kra}e sun~ane intervale. U no}i na srijedu u ve}ini krajeva padavine }e uglavnom prestati, mada }e i daqe postojati uslovi za slabu i povremenu ki{u. Minimalna temperatura vazduha na planinama od 2, u ve}ini krajeva od 6 do 10, a na jugu do 12 stepeni Celzijusa. Najvi{a dnevna temperatura od 8 do 14, lokalno na sjeveru do 17, te na jugu do 19 stepeni Celzijusa.

Zenica Sarajevo

Mostar

U Srbiji }e biti obla~no vrijeme sa ki{om, koja }e u ve}ini krajeva biti obilno. Minimalne temperature kreta}e se od 2 do 6 na planinama, a u unutra{wosti od 8 do 10 stepeni Celzijusa. Najvi{e dnevne temperature bi}e u intervalu od 7 do 10 na planinama, odnosno od 12 do 19 stepeni Celzijusa u ni`im krajevima.

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawa Luka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawa Luka
Trebiwe

Maks. Min.

16 oC 8 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 10 25 11 16 17 19 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 11 15 19 28 15 31 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 14 30 12 23 16 17 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 14 24 16 15 20 16

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawa Luka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawa Luka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawa Luka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 utorak, 1. jun 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top {op 11.50 Indija, serija 13.00 Vijesti 13.30 Sve o `ivotiwama 14.00 Ros Kemp 15.00 Intervju sa Jugoslavom ]osi}em 16.00 Vijesti 16.30 Stawe nacije 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.40 0.00 0.30 1.20 Reakcija Sve o `ivotiwama Vijesti Sun|er Bob, crtani film Dolina sunca, serija Otvorena vrata, serija Nebo nad Montanom, film Vijesti Re`i me, serija Indija, serija Info kanal

Nebo nad Montanom

2140
B92

Uloge: E{li Vilijams, Xon Korbet, [arlot Ros, Laura Menel Re`ija: Majk Roub

Vjerna `ena

2000
OBN

Uloge: Heter Grejem, Kejsi Aflek, Luk Vilson, Patricija Velaskez Re`ija: Liza Kruger

Niko ne vjeruje u brak vi{e od Yoline. Kad je napusti mu` Karl, i to bez razloga, ona to shvata tek kao jo{ jednu `ivotnu dramu u kojoj se mora dokazati. Ne odupiru}i se izazovu, Yolin se zaputi na putovawe od tri hiqade kilometara kako bi ga prona{la i urazumila. Prava odiseja zapo~iwe kad se Yolin zaglavi u El Pasu, Teksas, gdje pronalazi Karla i wegov novi `ivot. Uz pomo} brata Yeja, wegove nove djevojke Karmen, te Karlovog atraktivnog kom{ije Nila i meksi~kog qekara, Yolin otkriva prednosti i mane najvjernije `ene u Americi.

Foks
6.50 Ninxa ratnici 7.40 Ukradena sre}a, serija 8.40 Srce na dlanu, serija 9.30 Ludi kamen 10.00 ^ari 11.00 Vijesti 11.10 Dobar pastir, film 15.00 Vijesti 15.20 ^ari, serija 16.10 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 Wipeout 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 21.50 0.00 0.05 2.00 3.00 4.00 Vijesti Ludi kamen Ninxa ratnici Hiqadu i jedna no}, serija @elite li da postanete milioner Sam protiv svih, film Vijesti Daqinski upravqa~, film Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Daqinski upravqa~, film

Tri k}erke, iz tri razli~ita braka, sastaju se poslije o~eve smrti da bi podijelile bogato nasqedstvo. Problem je samo {to ih je pokojni otac testamentom obavezao da prethodno godinu dana provedu zajedno na wegovom imawu. Kad se u~ini da }e im razli~iti karakteri biti najve}i problem da se naviknu jedna na drugu, po~iwu da im sti`u prijetwe, a prve `rtve su `ivotiwe sa farme. Shvativ{i da je otac imao puno neprijateqa, djevojke moraju ~vrsto da se dr`e jedna uz drugu, kako bi se za{titile i suo~ile sa problemima, koji su ostali za wim.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.50 14.40 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 17.50 Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Pop sikret, crtani film Gomboce Bajke Paso{ za Ju`nu Ameriku MTS magazin Vijesti U fokusu @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Largo, serija Pliva~ki miting u Bawoj Luci Vijesti Tito - crveno i crno Bawalu~ka panorama Srpska danas Dolina sunca, serija Tenis - Prijedor Open U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Nekad bilo Mjesto zlo~ina, serija Poaro, serija Info profil Sjednica Narodne skup{tine RS, pregled Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija BC Sweet, koncert Largo, serija Srpska danas Bawalu~ka panorama Dnevnik Muzika @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Paso{ za Ju`nu Ameriku

ATV
7.00 Ple{i ple{i, serija 7.40 Iksmen, crtani film 8.20 Ben Ten, crtani film 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Jagodica Bobica, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Spektakularni Spajdermen, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Dosije 15.00 VIP, serija 16.00 Vijesti 16.20 Moje drage kom{ije, serija 17.50 Kulinarski qetopisi 18.20 Dok. program 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Jedan na jedan 22.00 Duda sat {ou 22.30 Moje drage kom{ije, serija 0.30 Nijemi svjedok, serija 1.10 Zauvijek susjedi, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Jesen sti`e duwo moja, serija Vijesti Kvadratura kruga Razglednica Vijesti Ono na{e {to nekad beja{e, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Vojnici, film Vijesti Pri|i bli`e, serija Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija 48 sati - svadba Vijesti Do gole ko`e, film Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik [erif, serija Selestina, film 48 sati - svadba Vijesti Oko Kvadratura kruga

RTS 2
5.40 Koncert za dobro jutro 6.40 U zdravom tijelu 7.00 Kuvati srcem 7.30 Gomboce 7.50 Zverilija, serija 8.10 Pepa prase, crtani film 8.30 Umjetnost u Nacionalnoj galeriji 8.50 Enciklopedija 9.30 Izme|u igre i matematike 9.40 Enciklopedija 10.00 Put do Ju`ne Afrike 11.00 Trag 11.30 Gra|anin 11.50 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Umjetnost u Nacionalnoj galeriji 14.10 Enciklopedija za radoznale 14.40 Izme|u igre i matematike 14.50 [kolski program 15.20 Tehnologija danas 16.00 Ovo je Srbija 16.50 Putokazi vjere 17.10 Srpski tragovi 17.50 Ko{arka 19.20 Pepa prase, crtani film 20.00 TV mre`a 20.30 Bunt 21.00 Tabloid, serija 21.40 Obrazovni program 22.10 Nau~ni program 22.40 ^itawe pozori{ta 23.20 Muzika 0.00 Sterijino pozorje 0.30 Tehnologija danas 1.00 Trezor 2.00 Ko{arka 3.30 Putokazi vjere 3.50 Srpski tragovi 4.20 ^itawe pozori{ta 4.50 Obrazovni program 5.10 Muzika

Fox Life
7.10 Ali Mekbil, serija 8.00 Vil i Grejs, serija 8.30 Slobodni strijelci, serija 8.50 Sta`isti, serija 9.20 Talasi strasti, serija 10.10 Bostonski advokati, serija 11.00 @ivot po Ximu, serija 11.30 Reba, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 Bruka, serija 13.30 [apat duhova, serija 14.10 Slobodni strijelci, serija 14.40 Darma i Greg, serija 15.00 15.50 16.40 17.30 18.00 18.20 18.50 19.30 20.00 20.20 21.10 22.00 22.50 23.20 0.00 0.50 Ali Mekbil, serija Doktor Haus, serija Uvod u anatomiju, serija Vil i Grejs, serija Sta`isti, serija @ivot po Ximu, serija Reba, serija Slobodni strelci, serija Darma i Greg, serija Bostonski advokati, serija Ru`na Beti, serija Peper Denis, serija Vil i Grejs, serija Bruka, serija [apat duhova, serija @enske pri~e, serija

10.00 10.05 10.30 11.00 11.05

12.00 12.10 12.30 12.40 13.30 15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 21.50 21.55 23.30 23.35

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Aktuelnosti iz unutra{we politike Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Studiorum 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio 22.00 Hronika dana 22.10 Radaguka, zlatno doba rokenrola 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawa Luka - 90,9; Bawa Luka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.00 21.50 22.40 23.10 23.20 0.00 1.10 2.20 3.00 3.30 3.50 4.20 4.40 5.30

0.20 0.40 1.30 3.10 4.00 4.05 4.30

18.00 18.05 19.00

GLAS SRPSKE utorak, 1. jun 2010. 47

Svjedok

1

00

PINK BH

Uloge: Harison Ford, Keli Mekgilis, Deni Glover Re`ija: Piter Vir

Magija

Nova
6.10 Na{i najboqi dani, serija 7.00 Xeki ^en, crtani film 7.30 Tomica i prijateqi, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.10 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 In magazin 12.00 Farma 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 Magi~na privla~nost, serija 17.00 Vijesti 17.20 Upitnik 17.40 Na{a mala klinika, serija 18.30 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Farma 22.00 Magija, film 0.00 Sajnfeld, serija 0.40 Bra~ne vode, serija 1.10 Post mortem, serija 2.00 Ezo TV 3.00 Najdu`e no}i, film 4.30 Sajnfeld, serija 4.50 Bra~ne vode, serija 5.10 In magazin

22

00

NOVA

Uloge: Sandra Bulok, Nikol Kidman, Stokard ^aning Re`ija: Grifin Dan

Sali i Gilian Ovens oduvijek znaju da su druga~ije. Poslije smrti roditeqa, odgojile su ih tetke. Sestre su odrasle u doma}instvu koje je bilo sve samo ne tipi~no – pravila su bila za druge qude. Djevoj~ice bi jele ~okoladnu tortu za doru~ak i ostajale dokasno budne prou~avaju}i kwige vraybina te vje`baju}i drevnu umjetnost bijele magije koja se u wihovoj porodici generacijama prenosi s koqena na koqeno. Ipak, upotreba wihovih mo}i ima svoju cijenu odnosno prokletstvo: mu{karci u koje se zaqube osu|eni su na preranu smrt.

Ovo je briqantan triler u kome se policajac iz velikog grada na|e me|u ~udnim qudima koji `ive sasvim posebnim `ivotom u prelijepoj prirodi ameri~ke dr`ave Pensilvanije- na farmi sekte Ami{a, u wenom ruralnom dijelu gdje `ive doseqenici iz Holandije. Ova mala pacifisti~ka zajednica odbacuje savremeni svijet, wegov moral, na ~in `i vo ta, na siqe i to tal no je zatvorena i sumwi~ava prema strancima jer `eli da se dr`i svog jednostavnog na~ina `ivota. Mali dje~ak, Ami{ je slu~ajan svjedok ubistva, pa }e policajac Yon Buk morati da se krije da bi ga za{titio dok ne otkrije ko sve stoji iza ubistva.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.00 15.00 15.05 16.00 16.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS Party Vijesti Potez Autovizija Hrana i vino 17.00 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.30 0.30 2.00 3.00 4.30 Poznati Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Utorkom u`ivo Film Astrologija Vijesti Film Video top 10 RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawa Luka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Qubav je vje~na, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 Grand hitovi 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawa Luka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.30 Farma 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Qubav je vje~na, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Farma 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma 21.30 Grand parada 23.00 Farma 1.00 Svjedok, film 2.40 Sarajevo na liniji 2.50 Mejd in Bawa Luka 3.00 Sportisimo 3.10 Grand parada 4.40 Film 6.20 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Mumijevi, crtani film 9.30 Be Ha Te bebe 9.30 Mini {kola 9.40 Mali kuvari, crtani film 9.50 Dje~iji festivali 9.55 Vijesti 10.00 Qubavna oluja, serija 10.50 Moja mala kuhiwa 11.00 Ples `ivota, serija 11.50 Vijesti 12.10 Putevi zdravqa 12.40 Moda 13.10 Naked.TV 13.40 Vijesti 13.50 Tenis 16.40 Ples `ivota, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 FIFA: Obala Slonova~e i Honduras 18.10 Dru{tvo znawa 18.50 Mi{ i ma~ak, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Ubistvo Hendrika Vervoerda 20.00 Crta 21.00 Doktor @ivago, serija 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.50 Krik kamena, film 0.30 FIFA: Obala Slonova~e i Honduras 1.00 Doktor @ivago, serija 1.40 Crta

HRT 1
6.20 Inside Offside 7.00 Dobro jutro Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Opusto{eni krajevi 11.10 Xems Martin u Bretawi 11.30 Kulturna ba{tina 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.30 Inside Offside 15.00 Nosila je `utu traku, film 16.40 Hrvatska u`ivo 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Globalno sijelo 20.40 Mu{karci u opasnosti 21.40 Poslovni klub 22.10 Dnevnik 23.00 Dobre namjere, serija 23.50 Zvjezdane staze, serija 0.30 Pet zvjezdica, serija 1.20 Zlo~ina~ki umovi, serija 2.00 Specijalna jedinica, serija 2.50 Opusto{eni krajevi 3.30 Mu{karci u opasnosti 4.20 Globalno sijelo 4.50 Poslovni klub 5.20 Moj grijeh, serija

OBN
6.10 Transformeri, crtani film 6.40 Dora istra`uje, crtani film 7.00 Krsti}-kru`i} 7.10 Super Bili, crtani film 7.20 Pokojo, crtani film 7.30 Jutarwi program 8.40 Gusarska akademija, crtani film 9.00 Udri mu{ki 10.00 Skrivena kamera 10.40 Kulinarski {ou 11.20 Sto za 4 11.50 Info 12.30 Top 10 13.30 Ke~eri 14.30 Zakon bra}e, serija 15.50 Ekskluziv 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Sto za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Vjerna `ena, film 21.50 Sovin huk, film 0.20 Rijaliti {ou 1.00 Fudbal

HRT 2
6.50 @derowa, crtani film 7.10 Trolovi, crtani film 7.50 Na kraju ulice 8.00 TV vrti} 8.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film 8.40 Dvorac igra~aka, serija 9.00 Daleko od doma, serija 9.20 Vjerovawa 10.00 Tree Hill, serija 10.40 The Wolf Girl, film 12.40 Dokuteka 13.20 Povratak na novo, serija 13.40 Moja `ena i djeca, serija 14.00 Pet zvjezdica, serija 14.50 Kod Ane 15.00 Emisija iz kulture 15.30 Me|u nama 16.30 Put do Ju`ne Afrike 17.00 Zvjezdane staze, serija 17.50 Ko{arka 19.50 Crtani film 20.00 Nepokoreni grad, serija 21.30 Vijesti 21.50 Zlo~ina~ki umovi, serija 23.00 Prije sumraka, film 0.20 Specijalna jedinica, serija

RTL
6.50 Mifi, crtani film 7.10 Looney Tunes, crtani film 7.40 Joho i prijateqi, crtani film 7.50 Ritam zona 10.10 Bibin svijet, serija 11.00 Kobra 11, serija 12.00 Magazin 12.20 Ve~era za pet 13.10 Najqep{i urok, serija 14.00 Drugo lice, serija 15.40 Kobra 11, serija 16.30 Kraq Kvinsa, serija 17.00 Pod istim krovom, serija 17.20 Rejmond, serija 17.50 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 Kolexicom po svijetu 21.00 Hrvatska tra`i zvijezdu 22.00 Qubav je na selu 23.00 Vatreni de~ki, serija 0.00 Vijesti 0.10 Vatreni de~ki, serija 1.00 Astro {ou

BN
6.30 8.30 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 12.40 13.00 14.00 14.05 Jutarwi program Koktel Novosti Svijet na dlanu Prije i poslije Novosti Sponzoru{e, serija Muzi~ki izlog Pri~e iz Francuske Novosti Vitafon 14.10 16.00 16.10 18.00 18.20 19.00 19.30 20.10 21.00 22.10 22.30 23.00 0.40 3.00 Film Novosti Film Danas u Srpskoj Monitoring Sport fle{ Monitor Sponzoru{e, serija Puls Loto Pregled dana Film Astro~et Satelitski program

FOTO V. STOJAKOVI]

Luda planeta

Skok sa Ajfelove kule
Francuz Tejg Kris sko~io je sa Ajfelove kule u poku{aju da obori rekord u du`ini slobodnog pada, javio je Mondo. Tejg Kris sko~io je sa platforme, postavqene na prvom spratu ~uvene zgrade u Parizu, sa visine od 40 metara, i poslije 12,5 metara dosko~io na rampu za rolere. Ekstremni voza~ rolera uspio je da obori prethodni rekord Amerikanca Denija Veja (8,53 metara) iz drugog poku{aja.

Koncert grupe "Crvena jabuka" u Bawaluci
PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Povodom obiqe`avawa 25 godina djelovawa i postojawa sa ra jev ske pop-rok gru pe “Crvena jabuka“, u okviru regionalne turneje koja je po~ela krajem pro{le godine u Sarajevu, @era i ekipa }e i Bawalu~ane po~astiti ro|endanskim koncertom 8. juna u “Akvani“. “Kvin es tra da“ iz Bawaluke, na ~elu sa Zoranom \uri}em, svim qubiteqima ovih starih romantika, poslije Tuzle i Biha}a, obe}ava do bru ro |en dan sku za ba vu “Crvene jabuke“ i u gradu na

Vrbasu. - Iza “Crvene jabuke” je 25 godina rada, 15 albuma i preko 200 pjesama koje se gene ra ci ja ma pje va ju sa pu no ener gi je i quba vi. Svu tu ener gi ju pre ni je }e i na bawalu~ku publiku - najavio je \uri}. Frontmen “Crvene jabuke” Dra`en @eri} @era ista kao je da }e kon cer tom u Bawaluci poku{ati da naprave presjek 25-godi{we karijere. - Ne bih da otkrivam repertoar, ali poku{a}emo da odsviramo pjesme koje svi rado slu{aju i jo{ uvijek vole, a

koje se ~esto nalaze na na{im repertoarima - rekao je @era i dodao da jo{ uvijek ne mo`e da potvrdi koji }e to gosti uveli~ati koncert “Crvene jabuke“ u Bawaluci. Kako su najavili organizatori, karte se ve} nalaze u pretprodaji, a mogu se kupiti ispred robne ku}e “Bos ka“ i na bla gaj ni “Akva ne“ po ci je ni od de set ma ra ka. Svi oni koji karte nabave u pretpro da ji do bi }e na po klon DVD “Crve ne jabuke“ sa koncerta u Sarajevu i jo{ mnogo drugih nagrada.

Kosti dinosaurusa
Nau~nici su zakqu~ili da kosti iskopane na lokaciji na jugu Meksika pripadaju odrasloj `ivotiwi, koja je te`ila izme|u ~etiri i pet tona. Bila je duga oko 6,7 metara i visoka oko dva metra. Ovaj biqojed imao je najdu`e rogove od svih izumrlih reptila, a iskopan je u Meksiku, pi{e “Dejli mejl“. “Rinosaur“, kako su ga prozvali britanski mediji, `ivio je prije 72 miliona godina. Poput drugih rogatih dinosaurusa, imao je ko{~at dio iza glave koji mu je slu`io kao {tit.

Selin Dion ~eka blizance
Kanadska pjeva~ica Se lin Di on (42) odu{evqena je {to je kona~no uspjela da zatrudni, javio je Mondo. Se lin i wen suprug Rene An`elil (68) saop{tili su da }e uskoro postati rodi teqi bli za na ca, poslije duge borbe da se ponovo ostvare kao roditeqi. Pjeva~ica se nekoliko puta bezus pje {no pod vrgla vje{ta~koj oplodwi u posqedwih go di nu. Par se vjen~ao 1995. godine i ima devetogodi{weg sina Renea [arla. Do bi tni ca vi {e “Gremija“ u trudno}i }e nastaviti da radi na no vim al bu mi ma na engleskom i francus kom je zi ku, a sqede }e go di ne o~e kuje je nastavak trogo di{weg ugo vo ra u kazinu “Cezarova palata“.

Duhovi u pabu
Krigla piva misteriozno je pala sa stola u jednom pabu za koji se vjeruje da je opsjednut. [on Mur ostavio je svoje pi}e na stolu u pabu, ali ~im je okrenuo le|a, ~a{a je sama od sebe skliznula sa stola. ^udan doga|aj snimila je kamera. Zgrada u kojoj se nalazi pab poti~e jo{ iz 14. vijeka, a vijekovima je navodno opsjednuta duhovima. Navodno se svako malo nekome u woj dogodi ne{to ~udno i neobja{wivo.

NEKAD BILO...
Ameri~ka filmska glumica Merilin Monro ro|ena je na dana{wi dan 1926. godine. Ro|ena je kao Norma Xin Mortenson i jedan je od najve}ih seks simbola 20. vijeka. Dobitnik je “Zlatnog globusa“ za najboqu glavnu glumicu u filmu “Neki to vole vru}e“. Bila je poznata po svojim komi~arskim vje{tinama pa je postala jedna od najve}ih filmskih zvijezda pedesetih i ranih {ezdesetih i kulturna i modna ikona. Pred kraj karijere okrenula se ozbiqnijim ulogama. Me|utim, tada se suo~avala sa razo~arawima u karijeri i privatnom `ivotu. Wena smrt bila je predmet raznih spekulacija i teorija zavjere. Postoje indicije da je ubijena zbog qubavne afere sa ameri~kim predsjednikom Xonom Kenedijem.

POSQEDWA
Lena Majer gola na filmu
Ovogodi{wa pobjednica “Pjesme Evrovizije“, 19-godi{wa Wemica Lena Majer, prije godinu snimila je dokumentarac za mlade “Pomozi mi“, u kome se kupa gola u bazenu i qubi sa nepoznatim mu{karcem. Iako je u dokumentarcu potpuno gola, Lena tvrdi da nikada nije snimila porno-film. Ona ka`e da je film u kojem se pojavquje u goli{avoj sceni sa nepoznatim mu{karcem u stvari dokumentarac za mlade “Pomozi mi“. Lena je svoje skidawe opravdala time da nikada nije sumwala da }e postati slavna, dok je rediteq filma otkrio da se Lena nije ustru~avala da bude gola pred kamerama.

Ro|ena Merilin Monro