www.glassrpske.

com

Ponedjeqak
7. jun 2010.

Broj 12.228 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA

VIJESTI

Atif Dudakovi} pristupio Stranci za BiH
странa 2

KROZ RS

SBiH u Srebrenici ho}e da istupi iz koalicije sa SDS-om
странa 8

BIZNIS

Istra`ioci pro{irili istragu u aferi “Hipo“ i na BiH
странa 10

FOTO: GLAS SRPSKE

NADLE@NI U RS NEZADOVOQNI RADOM TU@ILA[TVA BiH U PROCESUIRAWU ZLO^INA NAD SRBIMA

I pored ekonomske krize velika potra`wa za skupocjenim automobilima

Na “nevi|eno“ naru~ena vozila vrijedna 3,2 miliona KM
странa 5

Ako bi se kupac odlu~io za neke “mawe“ automobile, onda bi za vrijednost naru~enih automobila mogao da kupi oko 210 “da~ija sandero“, 145 “renoa klio“ ili 200 “{koda fabija“

DANAS
Porodice `rtava Dobrovoqa~ke ulice jo{ ~ekaju pravdu

925 PRIJAVA ZA ZLO^INE
I poslije 15 godina od rata i 18 godina od odre|enih ratnih zlo~ina nad srpskim narodom, izvje{taji stoje u ladicama Tu`ila{tva BiH, {to je neobja{wivo, rekao Ko{arac

19

Voza~i sve ~e{}e koriste zatamwena stakla na vozilima

U brojnim predmetima, izme|u ostalog “Tuzlanskoj koloni“ i “Dobrovoqa~koj ulici“, predmeti su otvoreni, ali nije do{lo do podizawa optu`nice, istakao Tu{evqak странa 3

“Los An|eles tajms“ o djelovawu radikalne islamske fondacije iz Turske

IHH snabdijevao borce u BiH
Podr{ka kakvu daje IHH uobi~ajena me|u muslimanskim zemqama i islamskim organizacijama koje isporu~uju pomo} i oru`je za odbranu muslimana u etni~kim ratovima, ukqu~uju}i i snabdijevawe boraca u BiH i ^e~eniji, podsjetio autor странa 2

Nema kazni za voza~e koji se kriju iza tamnih stakala

странa 7

2 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Vijesti dana
Krwin u op{tini Doboj

Nemam ni{ta protiv da sutra odem u Beograd, ako je danas Ilija Juri{i} na slobodi. Dilema je koliko bi to koristilo Juri{i}u - on je tamo u zatvoru i pitawe je ho}e li mu pomo}i ono {to }u ja re}i, ili }e mu odmo}i. @eqko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva BiH

Godi{wica akcije “Koridor `ivota”
DOBOJ - Na Risti}a Gaju na Krwinu u op{tini Doboj ju~e je molitvenim pomenom kod centralnog spomen-obiqe`ja za 420 bo ra ca i 26 ci vi la iz krwin skih na seqa poginulih tokom proteklog Odbrambeno-otaybinskog rata obiqe`ena 18. godi{wica akcije Vojske Republike Srpske “Koridor `ivota“. Prema vojnim podacima, tokom 20 dana akcije “Koridor `ivota“ razbijene su paravojne muslimansko-hrvatske grupe na {irem prostoru Kotorskog i Johovca kod Doboja, koje su imale namjeru da se pove`u sa tada{wim muslimansko-hrvatskim jedinicama u Gra~anici, Grada~cu, Tuzli i Maglaju s ciqem zajedni~kog zauzimawa Doboja, javila je Srna. Akcijom “Koridor `ivota“ oslobo|eni su svi Srbi koji su zate~eni `ivi u 30 muslimansko-hrvatskih logora.

“Los An|eles tajms“ o djelovawu radikalne islamske fondacije iz Turske

Dragan ^ovi}, HDZ BiH

Povla~i se u slu~aju lo{eg rezultata
SARAJEVO - Predsjednik HDZ BiH Dragan ^ovi} rekao je da }e se povu}i iz poli ti ke ako ta stran ka na predstoje}im op{tim izborima u BiH ne ostvari dobar rezultat, javila je ju~e Srna. ^ovi} je rekao da, ako HDZ BiH na izbo ri ma osvo ji 180.000 glasova, niko drugi osim wegove stranke ne mo`e da dobije mjesto predsjedavaju}eg Savjeta ministara BiH, jer je sa da red da tu funkciju preuzme Hrvat. ^ovi} je izjavio da se nije sa pred sje dni kom SNSD-a Miloradom Dodikom dogovorio da mjes to di re kto ra RAK-a BiH pripadne Hrvatima, ve} da je to u Bawaluci po tpi sa lo {est predsjednika stranaka. - Nemamo instrumenata da to sprovedemo, jer u Savjetu mi nis ta ra BiH to uvi jek blo ki ra je dan bo{wa ~ki glas - ka`e on. V. K.

Podr{ka kakvu daje IHH uobi~ajena me|u muslimanskim zemqama i islamskim organizacijama koje isporu~uju pomo} i oru`je za odbranu muslimana u etni~kim ratovima, ukqu~uju}i i snabdijevawe boraca u BiH i ^e~eniji, podsjetio autor teksta
PI[E: GORAN MAUNAGA g. maunaga@glassrpske.com

IHH snabdijevao borce u BiH

Tekst “Los An|eles tajmsa“

Kongres Saveza za boqu budu}nost

Radon~i} izabran za predsjednika
SARAJEVO - Na Kon gre su Sa ve za za boqu budu}nost BiH za pred sje dnika je aklamaci jom iza bran osniva~ Fahrudin Radon~i}. - U na{oj stranci imamo Srba, Hrvata, Palestinaca i svih qudi dobre voqe. Bo{wacima nisu neprijateqi ni Srbi ni Hrvati, ve} korumpirani politi~ari. Dosta je politike malih mozgova i velikih u{iju - kazao je u ekspozeu Radon~i} te poru~io svim ~lanovima Saveza da se ubudu}e ne konfrontiraju sa qudima iz SDA, jer “u toj stranci ima qudi koji su branili BiH”. Radon~i} je obe}ao da }e skr{iti korupciju, te poru~io da }e insistirati na poni{tewu kriminalne privatizacije kao {to je govorio i u ranijim obra}awima. - Napravi}emo vlast koje se narod ne boji, suprotno dana{woj situaciji. @elimo vlast koja }e se bojati svog naroda - rekao je Radon~i} pojasniv{i da po~iwe zavo|ewe reda u dr`avi. @. D.

BAWALU KA - Dan ski In sti tut za me |u na ro dne studije objavio je 2006. godine da je ra di kal na islam ska Fondacija za qudska prava, slobodu i humanitarnu pomo} (IHH) iz Turske koristila svoju ogromnu humanitarnu mre`u za pomo} militantnih pokreta devedesetih godina, ukqu~uju}i i snabdijevawe boraca u BiH i ^e~eniji. Pi {e to u svom ju ~e ra{wem broju ameri~ki dnevni list “Los An|eles tajms“ u tekstu u kome se podsje}a na djelovawe IHH (Insani yardim vakfi), koju su CIA, Mosad i vojna obavje{tajna slu`ba Izraela ozna~ile kao saradnike “Al-Kaide“ koji imaju sjedi{te i kancelarije i u BiH. - Takva podr{ka uobi~ajena je me |u mu sli man skim zemqama i islamskim organizacijama koje isporu~uju pomo} i oru`je za odbranu muslimana u etni~kim ratovima - podsje}a autor teksta.

U tekstu je istaknuto i da se u istra`ivawu ameri~kog stru~waka za terorizam Evana Kolmana navodi da su tokom 1996. godine telefonski pozivi iz IHH sa sjedi{tem u Istan bu lu pot vrdi li sumwu u veze IHH sa “Al-Kaidom“ u Italiji i militantnim operativcima u Evropi.

IHH pripada zabrawenoj organizaciji Hamasa

- Studija navodi i da je u francuskoj borbi protiv terorizma sudija @an-Luj Bri`ijer rekao da je ta grupa bila povezana sa planom bombardovawa me|unarodnog aerodroma u Los An|elesu. Rekao je i da je ra nih de ve de se tih li der IHH Bulent Ildrim regrutovao “ve te ra ne u o~e ki vawu svjetskog rata“ - pi{e “LA tajms“. List navodi da je izraelski premijer Bewamin Netani ja hu na zvao IHH “ekstremisti~kom grupom koja podr`ava me|unarodne tero-

risti~ke organizacije“, a da je Ali ja Ci han gir iz odbo ra IHH naveo da su “oni koji nas optu`uju za terorizam upravo oni ko ji ubi ja ju ne vi ne `rtve“. “Los An|eles tajms“ isti~e da je IHH dio konzervativnih mu sli man skih nevladinih organizacija koje imaju slobodnije djelovawe koje je dozvolio premijer Turske Reyep Tajip Erdogan ~ija je islam ski ori jen ti sa na AK stranka osvojila vlast 2002. godine. Dodaje da IHH pru`a podr{ku u vi{e od 100 zemaqa i da nije na listi Stejt departmenta stranih teroristi~kih organizacija, ali da “pripada Uni ji do bro ~in stva, za brawenoj organizaciji Hamasa, mi li tan tne gru pe ko ja kontroli{e Gazu“. Nakon {to se brodovi, koji su pod turskim zastavama plovili ka pojasu Gaze, nisu zaustavili na upozorewa izraelske mornarice, izraelski komandosi su ih blokirali i tom prilikom stradalo je de-

vet turskih aktivista. Dr`avqanin BiH porijeklom iz Sirije Jaser Mohamad Sabah koji je bio u flotili za Gazu, stigao je ju~e u Sarajevo. Strani mediji naveli su da je Sabah, pripadnik Me|unarodnog fo ru ma so li dar nos ti (EMMAUS BiH), “u Gazu nosio novac iz BiH prikupqen kao pomo} teroristima“.

IHH pla}a imame u RS
Na veb sajtu IHH navedeno je da ta fondacija pla}a i imame u xamijama u ^ajni~u, Fo~i, Rogatici, Rudom, Vi{egradu i @epi. Pi{e da je rat u BiH trajao ~etiri godine i da je “u wemu ubijeno vi{e od 300.000 qudi“. Istaknuto je da ta fondacija trenutno realizuje programe pomo}i u Sarajevu, Srebrenici, Gora`du, Ilija{u, Zenici i Visokom.

U Silajxi}evoj stranci i ratni komandant osumwi~en za zlo~ine nad Srbima

Atif Dudakovi} pristupio SBiH
SA RA JE VO - Ra tni komandant Petog korpusa Armije RBiH Atif Dudakovi}, protiv koga se vodi dugogodi{wa istraga u Tu`ila{tvu BiH zbog ratnih zlo~ina nad Srbima, postao je ~lan Stranke za BiH Harisa Silajyi}a. Na javnoj tribini u prepunoj sali hotela “Sanus“ u Sanskom Mostu, u subotu Dudakovi} je u svom obra}awu naglasio va`nost aktuelne situacije u BiH, te da borba za BiH nije zavr{ena i da neprijateqi ne miruju, kao i to da “moramo grupisati sve patriotske snage na o~uvawu i ja ~awu dr`a ve BiH u wenim granicama“. Za mje nik pred sje da va ju }eg Doma naroda Parlamenta BiH Du{anka Majki} rekla je “Glasu Srpske“ da dolazak Dudakovi}a u SBiH ne mo`e sa odobravawem biti primqen me|u Srbima i Hrvatima u BiH.

www.glassrpske.com
Policija je davno trebalo da izuzme dokumentaciju iz bawalu~ke “Tr`nice“ koja se odnosi na poslovawe tog preduze}a. Nadam se da to ni sada nije kasno jer ve} mjesecima traje borba rukovodstava i nekoliko interesnih grupa u tom preduze}u. E-mail: digit@hotmail.com Dokle }e iz na{ih xepova Tu`ila{tvo i Sud BiH zbog svoje neprofesionalnosti i neosnovanih politi~kih optu`nica da kradu novac? Mo`e li to iko da sprije~i? E-mail: doni.loc@gmail.com

MAJKI]EVA: Dudakovi} poznat po zlodjelima
- Ratni komandant koji je poznat po svojim zlodjelima

KQUJI]
^lan ratnog Predsjedni{tva BiH Stjepan Kquji} od ju~e je ~lan Socijaldemokratske unije (SDU) BiH, potvrdio je predsjednik SDU Nermin Pe}anac, prenijele su agencije. Stjepan Kquji} pristupio je ovoj stranci tokom Konvencije SDU koja je ju~e odr`ana u Sarajevu.

i ~ija krivi~na prijava u Tu`ila{tvu BiH jo{ stoji i ~eka da se potvrdi optu`nicom, ima}e sada priliku da u politi~kom `ivotu poku{a da uradi ono {to nije uspio na vojnom planu - naglasila je Majki}eva. Dodala je da se nada da je dolazak Atifa Duda ko vi }a u SBiH uje dno i kraj ove stranke. Por tpa rol Tu `i la{ tva BiH Boris Grube{i} rekao je da je istraga protiv Dudako vi }a u to ku i da u ovom tre nut ku ne mo `e da ka `e vi{e detaqa. @. D.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 3

\uki}-Dejanovi}: Deklaracija ne}e ~ekati jesen
BAWALUKA - Iako nismo uspeli da deklaraciju o osudi zlo~ina nad gra|anima Srbije i Srbima tokom rata u biv{oj Jugoslaviji stavimo na dnevni red u periodu redovnog zasedawa, to ne zna~i da }e ona ~ekati jesewe zasedawe. Kazala je to “Glasu Srpske“ predsjednik Skup{tine Srbije Slavica \uki}-Dejanovi}. - Mogu}e je da se deklaracija o osudi zlo~ina nad gra|anima Srbije i Srbima tokom rata u biv{oj Jugoslaviji stavi na dnevni red u periodu vanrednog zasedawa i nadam se da }e to tako i biti - rekla je \uki}-Dejanovi}. V. K.

Nadle`ni za istra`ivawe zlo~ina u RS nezadovoqni radom Tu`ila{tva BiH

Vijesti
Parlament BiH

U ladicama 925 prijava za zlo~ine nad Srbima
I poslije 15 godina od rata i 18 godina od odre|enih ratnih zlo~ina nad srpskim narodom, izvje{taji koje smo prikupili stoje u ladicama Tu`ila{tva BiH. Situacija neobja{wiva, rekao Sta{a Ko{arac
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glasrpske.com

Izvje{taj o radu IGA
BAWALUKA - Komisija za spoqnu trgovinu i carine odr`a}e sutra 46. sjednicu na kojoj }e biti rije~i o razmatrawu Izvje{taja o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agen ci je BiH (IGA) za 2009. godinu, saop{teno je iz Par la men tar ne skup {ti ne BiH. Do da je se da }e u sri je du bi ti odr`ana sjednica Istra`ne komisije za utvr|ivawe okolnosti u vezi sa izdavawem CEMT dozvola za 2009. godinu. V. K.

BAWALUKA - Zbog ratnih zlo~ina nad srpskim narodom u proteklom ratu, tim Mi nis tar stva unu tra{wih poslova RS dostavio je Tu`ila{tvu BiH 925 prijava. Na`alost, veliki broj izvje{taja i daqe stoji u la di ca ma Tu `i la{ tva BiH. Ka zao je to “Gla su Srpske“ {ef tima Vlade RS za koordinaciju aktivnosti istra`ivawa ratnih zlo~ina i tra`ewa nestalih Sta{a Ko{arac. - I poslije 15 godina od rata i 18 godina od odre|enih ratnih zlo~ina nad srpskim na ro dom, iz vje {ta ji koje smo prikupili stoje u ladicama Tu`ila{tva BiH. Si tu aci ja je pos ta la neo bja{wiva. Sa jedne strane, odre|ene prijave od strane drugih naroda procesuiraju se u Tu`ila{tvu i Sudu BiH, a oni predmeti koji se odnose na stradawe srpskog naroda “stoje“ u Tu`ila{tvu BiH iako su, na wihov zahtjev, bi-

li dopuweni odre|enim argumentima - rekao je Ko{arac. Dodao je da je o~igledan primjer za “nerad Tu`ila{tva BiH predmet Dobrovoqa~ka ulica“. - Pos to ji i niz dru gih predmeta koji ukazuju na to da, na`alost, ni Tu`ila{tvo u RS ne radi svoj posao onako kako bi trebalo, konkretno kada je rije~ o “predmetu Sijekovac“ koji se nalazi u dobojskom tu`ila{tvu - rekao je Ko{arac.

HDZ BiH

Na sjednici o izborima
MOS TAR - Pred sje dni{ tvo HDZ BiH odr`a}e danas u @ep~u 31. sjednicu, na kojoj }e razmatrati informaciju o potpisanim sporazumima o partnerstvu i usvoji ti ko deks uo~i pripreme kandidata HDZ BiH za op {te izbo re 2010. godine. V. K.
Sta{a Ko{arac FOTO: GLAS SRPSKE

O STRADAWU Srba u Sarajevu 3.299 dosijea
On smatra da je najo~igledniji zastoj u predmetima dis tri bu ci je pre dme ta po osnovu dostavqenih prija va de fi ni ti vno u Tu `i la{tvu BiH. - Na primjeru Sarajeva, jasno se vidi da ima 3.299 dosijea o stradawu Srba u Sara je vu, kao i 240 pri ja va protiv 1.496 lica za koje postoji osnovana sumwa da su po~i ni li ra tne zlo ~i ne nad Srbima, a niti jedan od tih slu~ajeva nije procesuiran Tu `i la{ tvu BiH ni ti je proslije|en Sudu BiH - naglasio je Ko{arac. [ef Koordinacionog ti-

@eqko Kom{i}

Prekid postupka
Tu{evqak je rekao da se pred Kantonalnim sudom u Tuzli, zbog zlo~ina nad srpskim narodom koji je u vezi sa “Tuzlanskom kolonom”, vodi jedan predmet i dodao da je jedno lice osu|eno za zlo~in u Visokom. On nije mogao da precizira koliko je osumwi~enih za ratni zlo~in do sada oti{lo u drugu zemqu ili preminulo.

ma MUP-a RS za istra`ivawe i dokumentovawe krivi~nih dje la ra tnih zlo ~i na Simo Tu{evqak kazao je “Glasu Srpske“ da je u Tu`ila{tvu BiH zavr{en dio predmeta. Tu je, prije svega, pravosna`na presuda koja se odnosi na silovawe Srpkiwe, a zavr{ena su dva predmeta u vezi sa op{tinom Kowic.

- U toku je su|ewe trojici pripadnika Petog korpusa Armije RBiH za zlo~in nad srpskim narodom na podru~ju zapadne Krajine. Me|u tim, u broj nim predmetima, izme|u ostalog “Tuzlanskoj koloni“ i “Dobrovoqa~koj ulici“, predmeti su otvo re ni, ali ni je do {lo do po di zawa op tu -

`nice - rekao je Tu{evqak. Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} rekao je da se predmeti u ovoj insti tu ci ji “ne ar hi vi ra ju prema nacionalnosti“ i da se na~elno ne vodi evidencija prema ovim principima. Dodao je da oni podnose rezultate za rad od 2005. do 2010. godine.

Dobri odnosi u regionu
SA RA JE VO - ^lan Pred sje dni{ tva BiH @eqko Kom{i} rekao je za FTV da su odnosi susjeda prema BiH jako dobri na ni vou izja va i dodao da je izuzetno pozitivno to {to ima i konkre tnih po te za. On je is ta kao da BiH tre ba ju de mo krat ski su sje di okrenuti svojim zemqama i ni je odbio mo gu }nost da i sam ode u Beograd.

Neum
Ni{ta nije ura|eno u “predmetu Dobrovoqa~ka ulica“

Nije bilo protesta Najavqena hap{ewa visokih zvani~nika
PRI[TINA - Tri najja~e partije na Kosovu, Demokratska partija Kosova Ha{ima Ta~ija, Demokratski savez Kosova Fatmira Sejdiua i Alijansa za budu}nost Kosova Ramu{a Haradinaja suo~i}e se idu}e sedmice sa hap{ewima visokih zvani~nika, pi{e pri{tinski list “Ekspres“. Izvori “Ekspresa“ su naveli da EULEX ne vodi istragu samo oko osumwi~enih slu~ajeva korupcije u vladi premijera Ha{ima Ta~ija, ve} oko svih osumwi~enih za zloupotrebe vlasti od 2000. godine. - Te partije }e morati da EULEX-u, ali i javnom mwewu Kosova daju obja{wewa oko zloupotreba od strane wihovih predstavnika od 2000. godine - pi{e “Ekspres“. NEUM - Narodna stranka “Radom za boqitak“ ju~e nije odr`ala protestno okupqawe u Neumu koje je najavqeno zbog sporazuma pred sje dni ka HDZ-a Ja dran ke Ko sor i SDP-a Hrvatske Zorana Milanovi}a o ustavnim promjenama u toj zemqi, pre ma kojem se mijewa na~in glasawa Hrvata u BiH. Nismo blokirali Neum jer nismo dobili odobrewe, rekao je za federalne medije potpredsjednik ove stranke Jerko Ivankovi} Lijanovi}.

Jeremi}: Srbija za dijalog o Kosovu
LIMA - Ministar spoqnih poslova Srbije Vuk Jeremi} izjavio je ju~e da }e se mogu}nost postizawa istorijskog kompromisa izme|u Srba i Albanaca pove}ati kada Me|unarodni sud pravde svoje mi{qewe o jednostrano progla{enoj nezavisnosti Kosova po{aqe Generalnoj skup{tini UN, javila je Srna. Rekao je da je Srbija spremna da bude konstruktivna i fleksibilna oko statusa Kosova nakon {to Me|unarodni sud pravde da mi{qewe. U govoru na 40. redovnom zasjedawu Generalne skup{tine Organizacije ameri~kih dr`ava u Limi, Jeremi} je rekao da je Srbija spremna da se ukqu~i u dijalog.

Poginulo pet pripadnika ISAF-a
KABUL - Pet pripadnika Me|unarodnih snaga u Avganistanu (ISAF) poginulo je ju~e u toj zemqi, saop{teno je ju~e iz Alijanse, javila su agencije. U saop{tewu se navodi da su vojnici poginuli u dva odvojena napada i u saobra}ajnoj nesre}i. - Tri pripadnika ISAF-a poginula su u saobra}ajnoj nesre}i na jugu Avganistana. U odvojenoj operaciji jedan pripadnik ISAF-a poginuo je od eksplozije improvizovane naprave na jugu zemqe, a drugi u napadu pobuwenika na istoku Avganistana - navodi se u saop{tewu.

4 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: G. [URLAN

Komentar dana
Pi{e: Vedrana KULAGA

Optu`nice i od{tete
Ustavnopravna komisija Parlamenta BiH podr`ala je pro{le sedmice inicijativu da na jednoj od sqede}ih sjednica Parlamentu bude dostavqena informacija o sredstvima koja se izdvajaju iz buxeta institucija BiH po tu`bama osoba koje su bile optu`ene pred Sudom BiH, a kasnije pravosna`nim presudama oslobo|ene. Kada su ove informacije procurile, postavilo se najva`nije pitawe: za koliko je o{te}en buxet BiH nakon {to su #pale# mnoge optu`nice protiv politi~ara i nosilaca vlasti koje je podizalo Tu`ila{tvo BiH? Jo{ nema odgovora na Oni koji su to pitawe, a oni koji su op tu `e ni, a po tom optu`eni pred Sudom BiH, a potom oslo bo |e ni op tu `bi, smatraju da je vrijeme oslobo|eni da zatra`e (i dobiju) optu`bi, smatraju od dr`ave od{tetu za da je vrijeme da pretrpqenu nepravdu. zatra`e (i dobiju) Me|utim, u buxetu neod dr`ave od{tetu ma nijedne marke predvi|ene za ove namjene, za pretrpqenu nepravdu. O ta~nim a sti}i }e na naplatu iznosima od{teta milionske od{tete jer }e mno gi po dni je ti jo{ je rano zahtjeve za nadoknadu govoriti, ali nije {tete, materijalne i rano ista}i nematerijalne, pretrda }e se sigurno pqenu du {e vnu bol, ru{ewa ugleda i kreodgovorni za di bi li te ta. I naj vje nastalu situaciju “uhvatiti za glavu“ ro va tni je }e ih i do biti. kada se saberu O ta ~nim izno si ma svi iznosi od{teta jo{ je rano govoriti, ali nije rano ista}i da }e se sigurno odgovorni za nastalu situaciju #uhvatiti za glavu# kada se saberu svi iznosi. A da je rije~ o #vrtoglavim# ciframa pokazuje i to da trenutno samo Mirko [arovi} potra`uje pola miliona maraka. Iznos nije mali, a nemogu}e je zaobi}i pitawe gdje }e se na}i ova sredstva i odakle. Nije mogu}e zamisliti ni kona~nu cifru, kada samo jedna osoba za sada potra`uje 500.000 maraka, a ne zna se ni koliko }e qudi tek da tra`i nadoknadu. Zna se samo da taj broj ne}e biti mali. Jer, tra`ewe od{tete od BiH najavio je i biv{i premijer FBiH Edhem Bi~ak~i}, koji je, zajedno sa biv{im fede ral nim mi nis trom fi nan si ja Dra ga nom ^o vi }em, nedavno oslobo|en optu`bi u slu~ajevima vi{emilionske nabavke stanova za zvani~nike FBiH. U Parlamentu BiH ~ulo se i pitawe #kako je bilo mogu}e da se podignu optu`nice protiv najzvu~nijih imena i pokrenu velike medijske afere, a da kasnije sve to padne u sudu#? Odgovora na to pitawe nema.

Konferencija za novinare u prostorijama SP

Petar \oki}, lider SP, o saradwi sa SNSD i DNS

Koalicione stranke utvr|uju sporazum
Sporazum predvi|a isticawe zajedni~kog kandidata i na~in podr{ke tom kandidatu, formirawe vlasti poslije izbora i wenu organizaciju, rekao \oki}
PI[E: VEDRANA KULAGA vedranak@glassrpske.com

BAWALU KA - Li der So ci ja lis ti ~ke par ti je Petar \oki} rekao je ju~e u Bawalu ci da o~e ku je da idu}ih dana bude definisan konkretan koalicioni sporazum SNSD-a, SP-a i DNS-a jer su stvoreni svi pre du slo vi da bi se wime predvidjelo sve {to je obiqe `je ko ali ci one sa radwe. - To zna~i isticawe zaje dni ~kog kan di da ta i na ~in podr{ke tom kandidatu, formirawe vlasti poslije izbora i wena organizacija i politika koju }emo unijeti u koalicioni sporazum za koji }emo se boriti. To je su{tina sporazuma koji je ve} pripremqen u nekom nacrtu i koji je kod partija na razradi - rekao je \oki} i dodao da je ciq SP-a dru{tvo u kojem }e se voditi socijalno odgovorna ekonomija i socijalna pravda. Naglasio je da SP ostaje sna`no opredijeqen za dogovore sa sada{wim koalici-

onim par tne ri ma da imaju za je dni ~kog kan di da ta za pred sje dni ka Re pu bli ke Srpske i ~la na Pred sje dni{tva BiH na predstoje}im izborima.

PAVI]: Nacrt koalicionog sporazuma prihvatqiv za DNS
- O~e ku je mo da idu }ih dana do|e do konkretnih sastanaka na kojima }emo se oko toga i dogovoriti - istakao je \oki} poslije sastanka sa ~lanovima izvr{nih odbora i sekretarima op{tinskih odbo ra SP-a u no voo premqenim prostorijama stranke u Bawaluci. Dodao je da smatra da se ko ali ci ja, kao po li ti ~ka snaga i grupacija, pokazala odgovornom i savjesnom da vodi RS i predstavqa gra|ane u borbi za wihova prava i interese. - Jednako smo odlu~ni da takvu politi~ku borbu nastavimo i u idu}em periodu i

uvjeren sam da kurs ove politike koju danas imamo u RS nema alternativu - rekao je \oki}. Dodao je da je uvjeren da }e se koalicione stranke dogo vo ri ti i da su svje sni od go vor nos ti i ulo ge ko ja je pre su dna za bu du }nost Srpske. \oki} je istakao da SP pre go va ra i sa Par ti jom udru `e nih pen zi one ra RS o for mi rawu ko ali ci je za NSRS i Parlamentarnu skup{tinu BiH na predstoje}im izborima i da bi ishod tih pregovora mogao da

bude poznat idu}ih dana. Predsjednik DNS-a Marko Pavi} kazao je ju~e “Glasu Srpske” da je sada{wi nacrt koalicionog sporazuma prihvatqiv za ovu stranku i dodao da ima jo{ do voqno vre me na za pos ti zawe ade kvatnog dogovora. - Otvoreni smo za razgovore i imamo prostora za dogovore idu}ih dana. I daqe su otvo re ne mo gu }nos ti za zajedni~ke kandidate koalicije na predstoje}im izborima jer je za sada prijavqena samo stranka za izbore - rekao je Pavi}.

DODIK
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kazao je u subotu u Mlinskoj Rijeci da je kqu~no za stabilnost RS da na idu}im izborima pobijedi sna`na partija. - Neki strani faktori su organizovali opoziciju sa nastojawem da, ako ne mogu da pobijede SNSD, da ga makar oslabe da bi se u tom slu~aju u RS moralo i}i na veliku koaliciju prilikom formirawa vlade - rekao je Dodik. Dodao je da }e imena kandidata SNSD-a biti promovisana na konvenciji 3. jula u Bawaluci, kojoj }e prisustvovati i koalicioni partneri DNS i SP.

Milorad Dodik, premijer Republike Srpske

Igor Radoji~i}, predsjednik Narodne skup{tine RS
Neutemeqena je ocjena Savjeta za primjenu mira da bi smawewe buxeta institucija BiH moglo da uspori wen napredak ka EU.

RS ima partnerski odnos sa Srbijom
NO VI SAD - Pre mi jer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da RS ima partnerski odnos sa Srbijom i da biti partner ne zna~i da se moraju uvijek slagati po svim pitawima. - Nismo poslu{nici Beograda, niti to Beograd od nas o~ekuje. O ~emu se ne sla`emo, to i otvoreno saop{tavamo svo jim par tne ri ma u Srbiji. Naravno da svako u toj pri~i ima i svoje interese, ali oni bazi~ni su isti mir, stabilnost, regionalna saradwa, evropske integracije rekao je Dodik za nedjeqno iz dawe no vo sad skog “Dne vnika“. Ocijenio je da ne bi ni bi lo nor mal no da se RS i Srbija sla`u po svim pitawima, jer nisu u istim pozicija ma i stva ri ne gle da ju iz istog ugla. Govore }i o odno su Beo grada i Zagreba prema BiH, Dodik je istakao da se konstru kti vnost pred sje dni ka Srbi je Bo ri sa Ta di }a i Hrvatske Ive Josipovi}a prema BiH ogleda u podr{ci dogovoru entiteta i naroda u BiH, zbog ~ega je situacija u regionu sada mnogo boqa. Ko men ta ri {u }i po sje tu Jo si po vi }a Srpskoj i na javqeni odlazak predsjedavaju}eg Pred sje dni{ tva BiH Harisa Silajyi}a u Beograd, Dodik je rekao da se to ne mo`e stavqati u istu ravan. vawe i pijetet prema `rtvama svih naroda, pa i srpskog u proteklom gra|anskom ratu. [to se ti ~e Si lajyi}e vog odlaska u Beograd, treba znati da je to ~ovjek iz rata. Wegova matrica od 1992. godine do danas se nije bitno izmijenila, i to je glavni razlog {to se odnosi Beograda i Sarajeva ne razvijaju u `eqenom pravcu rekao je Dodik. Ocijenio je da je sa nedavnog skupa “EU - zapadni Balkan“ u Sa ra je vu izos ta la po ru ka sa ~vrstim opre djeqewem da }e biti nastavqeno {irewe Unije.

Savjet za primjenu mira (PIC)
Smawewe buxeta institucija BiH moglo bi da uspori wen napredak ka Evropskoj uniji.

JOSIPOVI] pokazao po{tovawe prema BiH, ~iji je RS sastavni dio
- Dolaskom u RS Josipovi} je pokazao najprije po{tovawe prema BiH, ~iji je RS sastavni dio, a onda po{to-

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 5
FOTO: GLAS SRPSKE

I pored ekonomske krize velika potra`wa za skupocjenim automobilima

Aleksandar Xombi}

Na "nevi|eno" naru~ena vozila vrijedna 3,2 miliona KM
Ako bi se kupac odlu~io za neke “mawe“ automobile, onda bi za vrijednost naru~enih vozila SUV “kajena” mogao da kupi oko 210 “da~ija sandero“, 145 “renoa klio“ ili 200 “{koda fabija“
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Ako FBiH odustane, Srpska ne}e propasti
BAWALUKA - Ako FBiH i BiH `ele da propadnu, mi to ne}emo i zato je za Srpsku najva`nije da bude na vrijeme obavije{tena ukoliko do|e do nekih izmjena u kreditnom aran`manu sa Me|unarodnim monetarnim fondom (MMF), da bi blagovremeno mogla da preduzme druge aktivnosti. Rekao je to ministar finansija RS Aleksandar Yombi}, komentari{u}i izjavu {efa Kancelarije Svjetske banke u BiH Marka Mantovanelija da Svjetska banka ne}e mo}i da isplati 111 miliona dolara za buyetsku podr{ku BiH ako do|e do ozbiqnijih problema sa aran`manom sa MMF-om. Federalni mediji prenijeli su da se unutar federalnih vlasti pojavila ideja da se odustane od ~etvrte tran{e aran`mana sa MMF-om, jer bi na taj na~in Vlada premijera Mustafe Mujezinovi}a izbjegla dono{ewe spornih zakona o platama i reformi bora~kih primawa pred predstoje}e izbore. Komentari{u}i ocjene PIC-a da bi smawewe buyeta institucija BiH moglo da uspori wen napredak ka EU, Yombi} je rekao da se pogre{no predo~ava slika o buyetu zajedni~kih institucija, koji je “posqedwih godina kontinuirano neracionalno tro{en“. M. ^.

BAWALUKA - U BiH je do sada na “nevi|eno“ naru~eno 21 “Por{eovo“ vozilo SUV “kajena“, ~ija ukupna cijena prelazi 3,2 miliona maraka. Posebno je zanimqiv podatak da je ovaj automobil tek prvi put predstavqen u martu na sajmu automobila u @enevi i jo{ se ne mo `e ku pi ti u BiH. U zastupni{tvu “Por{eovih“ automobila za BiH rekli su da su veoma zadovoqni potra`wom za novom “kajenom“, ali da je dobra potra`wa i za drugim modelima ovog proizvo|a~a. - Prosje~na cijena ovog novog mo de la izno si vi{e od 150.000 maraka, a sve zavisi od toga za koju vrstu opreme se odlu~e na{i kupci. Pored tog modela, ove godine veoma su tra`eni i drugi tipovi, kao

“panamera“ i “karera“, ~ija prosje~na cijena prelazi i 200.000 maraka - dodali su u ovoj auto-ku}i. Glavni i odgovorni urednik “Auto{op“ magazina Dejan Novkovi} izjavio je da je “kajena“ najskupqi SUV koji se mo `e ku pi ti na na {em tr`i{tu. - Ovo je jedinstven model SUV-a jer dolazi iz sportske porodice i to predstavqa posebnu dra` kod kupaca. On je ujedno najelegantniji model u ovoj porodici. Sli~ni wemu su jo{ “audi Q7“ i “mer ce des ML“, ali izgleda da kupci u BiH ipak vi{e vole “por{e“ istakao je Novkovi}. Od prosje~ne cijene “kajene“ jedna ~etvoro~lana porodi ca mo `e da `i vi go to vo sedam godina. Za cijenu jedne “kajene“ mo`e da se kupi polovan stan u centru Bawaluke od skoro 90 kvadratnih metara,

k{e je pokazati se kao bogat i razbacivati se ba{ u vrijeme kada mnogi sebi ne mogu da priu {te ni ne ki skro mni automobil. Takvi qudi `ele da doka`u da su oni sposobni i da SKUPIM te krize wih ne doti~u - rekao automobilom pokazuje je [ijakovi}. Dodao je da drugi razlog se bogatstvo mo`e biti to {to su u krizi Ako bi se kupac odlu~io za pa le ci je ne auto mo bi la na neke “mawe“ automobile, onda svjetskom tr`i{tu, tako da to bi za vrijednost ovih automo- mo`e biti jedan od prakti~nibila mogao da kupi oko 210 jih razloga. - Pojedinim qudima nije “da~ija sandero”, ili 145 “renoa klio“, ili ta~no 200 “{ko- za do voqstvo da ku pe ne ke “sredwe“ automobile, jer autoda fabija“. Sociolog Ivan [ijakovi} mobil je uvijek bio sredstvo ka`e da jedan od razloga zbog presti`a - od kad se pojavio pa kojih se qudi u periodu eko- sve do danas. Takvi qudi `ele nomske krize odlu~uju da kupe da se za wima okre}emo i priovako skupe automobile mo`e ~amo, jer mogu imati milione da bude i wihova `eqa za doka- na ra~unima, a mi to ne mo`emo znati, ali kad pro|u u skuzivawem. - Za one koji se `ele doka- pocjenim automobilima, tada zivati period ekonomske krize skre}u pa`wu na sebe - istakao je najefektivniji. Jer, najla- je [ijakovi}. ili nov stan od 65 kvadrata. Za ove pare mogu da se kupe ~etiri ku }e u Fo ~i, ili po slo vni prostor od 75 kvadrata u Modri~i.

Aleksandar Xombi}

Direktor Grani~ne policije BiH

Prioritet borba protiv kriminala i terorizma
SARAJEVO - Direktor Grani~ne policije BiH Vinko Duman ~i} izja vio je da }e Grani~na policija BiH, kao bitan segment bezbjednosnog sistema BiH, u 2010. godini kontinuirano poboq{avati grani~nu kontrolu i bezbjednost aerodroma i na taj na~in unaprijediti svoj doprinos bezbjednosti svih u BiH, a time u regionu i {ire. Povodom desetogodi{wice postojawa Grani~ne policije (GP), Duman~i} je u intervjuu Srni istakao da }e poslove iz nadle`nosti GP uvijek sprovoditi u saradwi sa gra|anima BiH kojima slu`i. - Prioritet GP bi}e suprotstavqawe svim oblicima organi zo va nog pre ko gra ni ~nog kriminala i terorizma - naglasio je Duman~i}.

DRUGE DR@AVE
“Por{e kajena“ je mnogo jeftiniji ako se kupuje u Americi ili u Wema~koj. Cijena jednog od najobi~nijih modela “kajena“ kod nas je oko 115.000 maraka, dok je u Americi mawe od 100.000.
Dobar automobil znak presti`a

U Wema~koj se “kajena“ mo`e kupiti za 55.000 evra. Jedna od rijetkih dr`ava u kojoj je ovaj model skupqi je Rusija, pa da bi se u toj zemqi kupio ovaj model treba izdvoji vi{e od 78.000 evra.

Ha{ki tribunal

Presuda oficirima VRS u ~etvrtak
HAG - Pretresno vije}e Ha{kog tribunala izre}i }e u ~etvrtak, 10. juna, presudu {estorici oficira Vojske Republike Srpske i jednom pripadniku specijalne policije optu`enima za zlo~ine po~iwene u Srebrenici 1995. godine, javila je Srna. Od sedmorice optu`enih, wih petorica Vujadin Popovi}, Qubi{a Beara, Drago Nikoli}, Qubomir Borov~anin i Vinko Pandurevi} terete se za genocid, udru`ivawe radi vr{ewa genocida i istrebqewe. Oni su optu`eni i za u~e{}e u udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu koji je, navodno, imao za ciq ubistvo vojno sposobnih mu{karaca muslimana iz Srebrenice. Radivoje Mileti} i Milan Gvero terete se za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{ewa zakona i obi~aja ratovawa, izme|u ostalog, za ubistvo, progone, prisilno premje{tawe i deportaciju.

U diskoteci “Akapulko“ u Srebrenici

Ibran Mustafi} ponovo napadnut
SRE BRE NI CA - Autor kwige “Pla ni ra ni ha os“ Ibran Mustafi} iz Poto~ara rekao je “Glasu Srpske“ da ga je u no}i izme|u petka i subote u diskoteci “Akapulko“ u centru Srebrenice napao nepoznati mu{karac. - Stajao sam u tom lokalu i razgovarao sa dru{tvom kada sam osjetio udarac s le|a u gorwi dio lijevog obraza, poslije ~ega sam pao na pod i zadobio ogrebotine na licu rekao je Mustafi} i dodao da je ubrzo stigla policija, te da je on zatra`io i medicinsku pomo} u srebreni~kom Domu zdravqa. U evi den ci ji de `ur nog qekara zabiqe`eno je da je Mustafi} do{ao u tu zdravstvenu ustanovu u subotu oko 1.30 ~asova, te da je konstatovano “crvenilo u podno`ju nosa i lijeve strane obraza, kao i dvije ogrebotine na tom dijelu lica“. “lo`ama“ sjede oni koji upravqaju iz vr{i oci ma lo {ih radwi na terenu - naglasio je Mustafi}. Rekao je da ne krije zabrinutost za svoju bezbjednost koja je, tvrdi, “ugro`ena zbog politike i wegovih principa od kojih ne odustaje“. Uvjeren je da se u Srebrenici ni{ta ne de{ava slu~ajno. - Ako se zna da je u Srebrenici zabiqe`eno 40 ubistava u ratu, a da jo{ niko nije procesuiran, logi~an je zakqu~ak da `ivimo u dr`avi u kojoj su zlo~inci dignuti na pijedestal - istakao je Mustafi}. Mustafi} je vi{a puta izjavqivao da je zlo~in u Srebrenici u julu 1995. godine bio “dogovoreni genocid“ i da postoji manipulacija `rtvama i komercijalizacija srebreni~ke tragedije. K. ].
FOTO: K. ]IRKOVI]

MUSTAFI]: Incidente prave qudi uba~eni sa strane
Mustafi} je napomenuo da je to drugi fizi~ki napad na wega u posqedwe dvije godine. Podsje}a da je u istom lokalu pretu~en u aprilu 2008. godine. - Sre bre ni ca je mi ran grad i incidente prave qudi koji su uba~eni sa strane. U

Mustafi} ispred diskoteke “Akapulko“

Skromni predsjednik Urugvaja Hose Mujica zakleo se da je cijela wegova imovina u vrijednosti jedne “folksvagen bube“ iz 1987. godine, prenose agencije. U izjavi o svojoj imovini Mujica je rekao da nema bankovnih ra~una, niti druge imovine, te da je mala farma koju ima zapravo vlasni{tvo wegove supruge. Jedino {to posjeduje je stari automobil vrijedan 1.500 evra. Biv{i pripadnik qevi~arske gerile preuzeo je funkciju predsjednika u martu, a u svojoj zemqi je posebno popularan upravo zbog skromnog na~ina `ivota i prizemqenog stava, pi{e “Telegraf“. Urugvajski predsjednik ima 75 godina, a ove sedmice je objavqeno da nema dugova niti u{te|evine.

6 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

U Srpskoj ove sedmice sun~ano i toplo

Dru{tvo
Medicinski fakultet Bawaluka

BAWALUKA - Svakodnevne ki{e u Srpskoj kona~no je zamijenilo sun~ano i toplo vrijeme bez padavina, a ove sedmice dnevne temperature kreta}e se i do 35 stepeni Celzijusa. Ovo je “Glasu Srpske” rekao de`urni meteorolog Hidrometeorolo{kog zavoda RS Dra{ko Rudan.

- Tokom jutarwih ~asova danas }e u ve}ini dijelova Srpske biti dosta magle po kotlinama i du` rijeka. Tokom dana preovladava}e prete`no sun~ano i toplo vrijeme, a jedino bi u drugom dijelu dana moglo do}i do umjerenog razvoja obla~nosti na jugoistoku - kazao je Rudan. D. K

U Srpskoj bez roditeqskog starawa odrasta 590 djece

Uxbenici za studente medicine
BAWALU KA Uybe ni ci za stu den te me di ci ne “Zdravstvena wega u van re dnim uslo vima“ i “Hirurgija i wega hi rur {kog bo le sni ka“ auto ra prof. dr Pre dra ga Gru bo ra iza {li su u izdawu Univerziteta u Bawaluci, Katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta. Grubor je istakao da je rad na kwigama proistekao iz potrebe Katedre za hirurgiju da studentima olak{a studirawe i snala`ewe u ovoj oblasti. - Kwige su prilago|ene bolowskom na~inu studirawa, a kako ranije nije bilo kwiga koje su prilago|ene studentima, odlu~ili smo se na ovaj poduhvat. Poslije dvije godine predanog rada objavqene su ove dvije kwige koje }e predstavqati zna~ajnu pomo} studentima u savla|ivawu gradiva - rekao je Grubor. Objasnio je da su kwige vrijedne za medicinsku struku, jer je rije~ o uybenicima koje je te{ko na}i na na{em jeziku. Prof. dr De{o Me{i}, {ef Katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u recenziji za kwigu “Hirurgija i wega hirur{kog bolesnika“ rekao je da je za BiH i okru`ewe dobro {to je ova kwiga objavqena. Prof. dr @ivan Maksimovi}, {ef Katedre hirurgije sa anes te zi jom Me di cin skog fa kul te ta Uni ver zi te ta u Beogradu, rekao je da su uybenici uskla|eni sa Bolowskom deklaracijom.

Zbog duge procedure odustaju od usvajawa
Budu}i roditeqi moraju da prilo`e rodni i vjen~ani list, uvjerewe o dr`avqanstvu, uvjerewe o primawu prihoda i posjedovawu nekretnina...
PI[U: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

BAWALUKA - Iako u Srpskoj trenutno oko 590 djece odrasta bez roditeqskog starawa, broj mali{ana koji se usvajaju smawuje se iz godine u godinu. Razlog za to je veliki broj pro cedura koje roditeqi, koji se odlu~e na usvajawe, moraju da pro|u. Proces usvajawa djece u Srpskoj sprovode centri za socijalni rad. Lani je usvojeno

Mali{ani u bawalu~kom Domu “Rada Vrawe{evi}“

FOTO: ARHIVA

17, a u 2008. godini 38 djece. Stru~waci tvrde da je usvajawe najboqi na~in zbriwavawa djece bez roditeqskog starawa, ali je procedura izuzetno duga, jer posqedice pogre{nog izbora novih roditeqa mogu da budu nesagledive. - Budu}i roditeqi moraju da prilo`e rodni i vjen~ani list, uvjerewe o dr`avqanstvu, uvjerewe o primawu prihoda i posjedovawu nekretnina, potvrdu od suda da roditeqima nije oduzeto roditeqsko pravo, qekarsko uvjerewe, uvjerewe od Centra javne bezbjednosti da se protiv wih ne vodi nikakav krivi~ni postupak. Pored toga, obavqa se i razgovor roditeqa sa psiholozima i drugim stru~wacima - kazali su u centrima za socijalni rad u Srpskoj. Dodali su da proces usvajawa ote`ava i to {to roditeqi `e le da usvoje dijete odre|enog starosnog doba, kao i odre|enog pola. U centrima za socijalni rad ka`u da sva dokumenta

obra|uju stru~ni timovi, poslije ~ega slijedi uvid u dokumentaciju pedagoga i socijalnih radnika.

PROCES usvajawa mo`e da traje i do pet godina
- Ako je do kumentacija uredna, dijete ide u porodicu na adaptacioni period i proces usvajawa jo{ ni je zakqu~en. Ako se roditeqi u tom periodu poka`u bri`nim i pa`qivim, Centar za socijalni rad }e zakqu~iti proces usvajawa - kazali su u centrima i dodali da proces usvajawa mo`e da traje i do pet godina. Osim komplikovane procedure usvajawa djeteta, hraniteqske porodice, kojih u

RS ima oko 50, tako|e moraju da pro|u odre|ene provjere i da ispuwavaju zadate uslove, ali uslovi nisu toliko rigorozni. - Hraniteqska porodica mora da obezbijedi stambeni prostor, odnosno krevet i radni sto djetetu. Dijete sobu mo`e da dijeli s drugim djetetom istog uzrasta i pola. Tako|e se provjerava da li u porodici ima nasiqa i alkoholizma, a jedan ~lan porodice mora da ima stalna primawa - pojasnio je [mitran. U Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite RS kazali su da je u hraniteqskim porodicama smje{teno oko 355 mali{ana, a najve}i broj ovih porodica nalazi se na podru~ju Bawaluke.

DJECA U DOMOVIMA
U Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite RS ka`u da je od 590 djece bez roditeqa, 170 bez oba roditeqa, oko 220 roditeqi su napustili, a 180 je onih mali{ana ~iji su roditeqi sprije~eni da vr{e roditeqsku du`nost zbog izdr`avawa kazne zatvora ili bolni~kog lije~ewa.

Obiqe`eno 18 godina od osnivawa dvije brigade u Srpskoj

Sje}awe na borce VRS
BIJEQINA - Slu`ewem parastosa i polagawem vijenaca i cvije}a na spomenik palim borcima proteklog Odbrambeno-otaybinskog rata u Bijeqini ju~e je obiqe`eno 18 godina od osnivawa Druge semberske brigade Vojske RS, dok je u Srpcu obiqe`ena 18. go di{wica Srba ~ke la ke brigade Vojske RS. Ratni komandant Druge semberske brigade Blagoje Gavrilovi} rekao je da je vi{e od 6.000 boraca pro{lo kroz ovu brigadu, od kojih je 150 poginulo, a oko Para|ina 500 raweno, javila je Srna. Predsjednik Predsjedni{tva BORS - Sve {to smo Mihajlo Para|ina rekao je u Bijeqini uradili, uradili da se patriotizam u~i sje}awem na one smo za na{ narod, koji su dali svoje `ivote za Srpsku. djecu, Semberiju - Ne dozvoqavamo da se zaborave u~ei za na{u RS. Rasnici na{e istorije i stvaraoci RS to va li smo na rekao je Para|ina. svim ra ti {ti ma gdje je trebalo odbraniti srpska ogwi{ta, a najvi{e na br~anskom, gdje smo odbranili 90 odsto teritorije - rekao je Gavrilovi}.

POGINULO 150 boraca Druge semberske brigade
Pred sje dnik BO Srbac Du{ko Mitri} podsjetio je da je brigada u po~etku branila granicu na Savi dugu 42 kilometra, u~estvovala na sedam rati{ta i u probijawu “koridora `ivota“ kroz Posavinu, da bi na kraju rata bi la odli ko va na or de nom Petra Mrkowi}a od predsjednika RS.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 7

Sve~ano otvarawe hotela “Kardial“ danas
TESLI] - U Zdravstveno-turisti~kom centru “Bawa Vru}ica“ kod Tesli}a danas }e zvani~no biti otvoren hotel “Kardial“, u ~iju je rekonstrukciju investirano oko 17 miliona KM. Hotel }e sve~ano otvoriti premijer RS Milorad Dodik, na~elnik op{tine Tesli} Savo Kasapovi} i predsjednik Upravnog odbora Zdravstveno-turisti~kog centra “Bawa Vru}ica“ Dragan Bogdani}, javila je Srna. Sredstva za rekonstrukciju najve}eg i najatraktivnijeg hotela u ovom turisti~kom centru, obezbije|ena su iz vlastitih kapaciteta, kreditnih sredstava Investiciono-razvojne banke RS, te kroz dokapitalizaciju.

Vijesti
Dijabetes

FOTO: GLAS SRPSKE U akciji “Kasper“ policija zaustavqala vozila sa zatamwenim staklima

Raste broj oboqelih
TREBIWE - Od dijabetesa u RS boluje vi{e od 60.000 qudi, od ~e ga je hiqadu djece, a u Hercegovini je broj oboqelih od ove bolesti u porastu, re~eno je u Trebiwu na edukaciji pedijatara i qekara porodi~ne medicine sa podru~ja Isto~ne Hercegovine, javila je Srna.

Petrovo

Pomen poginulim novinarima

Voza~i sve ~e{}e koriste zatamwena stakla na vozilima

Nema kazni za voza~e koji se kriju iza tamnih stakala
Policija nema aparat za mjerewe dozvoqene propusnosti svjetlosti i samo ako posumwaju da su stakla previ{e tamna, voza~a mogu uputiti na vanredni tehni~ki pregled. Me|utim, podatke o tome koliko voza~a je iskqu~eno iz saobra}aja zbog potpuno tamnih stakala na vozilima nema niko
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

PETROVO - Novinari Radio-televizije RS u subotu su na Ozrenu posjetili mjes to na ko jem su u pro te klom Od bram be nootaybinskom ratu na radnom za dat ku po gi nu li radnici RTRS-a Sa{a Koleski i Goran Pej~inovi}, a gdje }e bi ti po di gnut spomenik kao biqeg hrabrosti, odlu~nosti i novinarskog po{tewa, javile su agencije.

Derventa

BAWALU KA - Iako Pra vil nik o te hni ~kim pre gle di ma vo zi la BiH i Za kon o osno va ma bez bje dnosti saobra}aja na putevi ma u BiH pro pi su ju da sta kla na auto mo bi li ma mogu biti zatamwena mini mal no, na uli ca ma RS sve vi{e voza~a krije se iza potpuno tamnih stakala na vozilima. Po zna to je da su ta mna stakla na automobilu imiy kriminalaca, kao i da su ona uglavnom karakteristi~na za “bijesne“ automobile poput yipova i “audija”. Kako ne postoji zakonska odre dba na osno vu ko je je zbog ovog prekr{aja mogu}e izre}i kaznu voza~ima, jedini na ~in upo zo ra vawa je

slawe na vanredni tehni~ki pregled. Pred sje dnik Udru `ewa za unapre|ewe bezbjednosti saobra}aja Bawaluka Milenko Ja }i mo vi} ka `e da ovo udru`ewe nema saznawa da je policija u protekle tri godine bilo koga poslala na vanredni tehni~ki pregled zbog zatamwenih stakala. - Policija nema aparat za mjerewe dozvoqene propusnosti svjetlosti i samo ako posumwaju da su stakla previ{e tamna, voza~a mogu uputiti na vanredni tehni~ki pregled - kazao je Ja}imovi}. Prema evropskim standardima, vozila proizvedena poslije 1985. godine moraju ima ti svje tlo snu pro pustqivost od 75 odsto za vjetrobransko staklo, a 70 odsto za predwa bo~na stakla.

Ukoliko vozilo posjeduje spoqna bo~na ogledala, tada sva stakla koja se nalaze iza pozicije voza~a moraju imati pro pustqivost svje tlos ti ni`u od 70 odsto.

KRIMINALCI vole da voze automobile sa tamnim staklima
Mi nis tar unu tra{wih poslova RS Stanislav ^a|o ka `e da kon tro la ko ri{ -

}ewa za tamwenih sta ka la nije jednostavna. - Sla`em se da je ~esto prisutna jedna vrsta indolentnog odnosa policije kada su te po ja ve u pi tawu. Me |u tim, odlu ~i li smo da zauzmemo jedan potpuno drugi kurs i da idemo jednim drugim putem i to ve} daje rezultate - rekao je ^a|o, ali nije objasnio koji je to drugi put koji daje rezultate. On je rekao da ne postoji zakon na osnovu kojeg poli-

PRAVILNIK
U MUP-u RS ka`u da, prema Pravilniku, vjetrobranska i stakla na vozilu moraju biti takva da omogu}avaju potpunu prozirnost i preglednost. Mogu se zatamniti zadwa i bo~na stakla autobusa postavqawem reklamnih folija, te bo~ne staklene povr{ine motornih vozila iza le|nog naslona sjedi{ta voza~a i suvoza~a.

cija mo`e da kazni voza~a automobila sa tamnim staklima. U MUP-u RS ka`u da se zatamwena stakla mogu koristiti na na~in kako je to pro pi sa no Pra vil ni kom o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom optere}ewu vozila. Prema tom pravilniku, stakla na vozilu ne smiju se na bilo koji na~in dodatno za tamwiva ti pos tavqawem folija, dodatnim bojewem i sli~no. Me|utim, podatke o tome koliko voza~a je iskqu~eno iz saobra}aja zbog potpuno tamnih stakala na vozilima nema niko. Vjerovatno je taj broj mi ni ma lan, jer je na ulicama sve vi{e automobila ~iji voza~i se kriju iza tamnih stakala na wima.

Centar za lije~ewe zavisnika
DER VEN TA - U mjes tu Plehan kod Dervente u subotu je otvoren Centar terapijske zajednice “Izvor“ za lije~ewe zavisnika, koji }e djelovati u okviru huma ni tar ne or ga ni za ci je “Kruh sve tog An te“ Fraweva ~ke pro vin ci je Bosna Srebrena. Centar je smje{ten u biv{oj zgradi osnovne {kole, a adaptaciju objekta pomogla je Vlada RS, dok je op{tina Derventa na besplatno kori{}ewe ustupila objekat i zemqi{te. ^. V.

Vinarija "Tvrdo{“

Prosvjetna inspekcija u Srpskoj ove godine obavila 342 kontrole u obrazovnim ustanovama

Inspektori poni{tili 26 diploma
BAWALUKA - Prosvjetni inspektori u Srpskoj u prvih pet mjeseci ove godine nalo`ili su sredwim {kolama da poni{te 24, a visoko{kolskim ustanovama da poni{te dvije diplome, jer su ste~ene na nezakonit na~in. Re kla je ovo “Gla su Srpske” glavni republi~kopros vje tni in spe ktor Ra dmila Peji}. Ona je na gla si la da su inspektori u prvih pet mjese ci ove go di ne iz vr{i li 342 kontrole diploma, od ~ega dvije u osnovnim {kolama, 117 u sredwim i 223 u visoko{kolskim ustanovama. - ^es to ut vrdi mo da je neka ustanova izdala diplomu, ali da lice ~ija se diplo ma pro vje ra va ni je za vr{i lo obra zo vawe u skladu sa zakonom. Na primjer, studenti nisu upisani na visoko{kolsku ustanovu u skladu sa zakonom, nisu polagali ispite u propisanim ro ko vi ma i obra zo vawe su zavr{ili u kratkom roku kazala je Peji}eva.

Kvalitet dobio potvrdu
TRE BIWE - Vi na ri ja “Tvrdo{“ kod Trebiwa jedina je u BiH koja je dobila bron za nu me daqu za kvalitet vina na svjetski po zna tom ta kmi ~ewu u Londonu u konkurenciji vi{e od 1.000 vina iz cijelog svijeta. Direktor Vinarije “Tvrdo{“ Tihomir Kuduz potvrdio je Srni da je ovih dana na takmi~ewu koje je organizovao najpozna ti ji vin ski ~a so pis “De kan ter“ na gra |en tvrdo {ki “vra nac“ iz 2007. godine.

ODGOVORNOST studenata i ustanova treba da se pove}a
Kada je rije~ o diplomama sredwe {kole, Peji}eva ka`e da su inspektori nalaga li {ko la ma da ih po ni {te, jer su ut vrdi li da su ne ki kan di da ti u je dnoj {kolskoj godini ili jednom ispi tnom ro ku za vr{i li

dva, tri ili ~etiri razreda i polo`ili zavr{ni ispit. U Ministarstvu prosvjete i kulture RS ka`u da treba da se stane u kraj sticawu diploma “preko no}i”. - Zakonom je jasno propisano da }e svaka diploma i ispit koji su ste~eni na neza ko nit na ~in bi ti po ni {te ni, i ta ko }e i bi ti. Prije svega, treba da se pove}a odgovornost studenata i visoko{kolskih ustanova kazali su u Ministarstvu.

Pred sje dnik Stu den tskog parlamenta Univerzite ta u Bawalu ci Bo jan Grebenar kazao je da bi kontro le kva li te ta nas ta ve i iz da vawa di plo ma tre ba le biti ~e{}e. - Po ra `a va ju }a je ~iwenica da prosvjetna inspekcija ima samo desetak inspektora koji rade na terenu i koji treba da obi|u oko 1.000 obrazovnih ustanova - kazao je Grebenar. M. Mi.

8 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Najboqi folklorni ansambl “Bikavac” iz Vi{egrada

Kroz RS
U starogradskom parku u Prijedoru

ZVORNIK - Na 13. festivalu dje~ijeg folklora, narodnih pjesama i instrumenata koji je proteklog vikenda odr`an u Zvorniku, u konkurenciji folklornih ansambala prvo mjesto osvojilo je Kulturnoumjetni~ko dru{tvo “Bikavac” iz Vi{egrada. U konkurenciji folklornih ansambala iz Srbije pobijedio je KUD “Drainac” iz

Blaca, dok je specijalna nagrada pripala SPKD “Prosvjeta” iz Novog Gora`da, a specijalna nagrada za umjetni~ki utisak KUD “Lazarica” iz Batkovi}a kod Bijeqine. Festival na kojem nastupaju djeca do 15 godina starosti okupio je oko 1.100 u~esnika iz 26 kulturno-umjetni~kih dru{tava i folklornih sekcija. S. S.

Izlo`ba pasa svih rasa

Reagovawe MBO Lipac kod Doboja na optu`be op{tinske vlasti

PRIJEDOR - U starogradskom parku u Prijedoru ju~e je odr`ana Deveta izlo`ba pasa svih rasa u BiH, a u organizaciji Kinolo{kog dru{tva Prijedor i pod pokroviteqstvom Kinolo{kog saveza RS i Unije kinolo{kih saveza BiH. Predsjednik Organizacionog odbora smotre pasa Vladimir Kova~evi} potvrdio je da se na takmi~ewe odazvao veliki broj uzgajiva~a pasa, tako da se u konkurenciji za izbor najqep{ih pasa na{ao ~ak 231 pas, razvrstani u 43 od 92 me|unarodno priznate rase. - Ovo je bilo takmi~ewe u qepoti pasa. Prvo su psi ocjewivani u pojedina~nim ringovima, u svojim kategorijama i u rasama kojima pripadaju i to po razredima kako su prijavqeni, a onda su na osnovu ocjena koje su im sudije dodijelile defilovali u centralnom ringu i tako su izabrani najqep{i, kao i oni koji najvi{e ispuwavaju standarde svoje pasmine - rekao je Kova~evi}. S. T.

Nije ta~no, kako navode, da nisu do{li zbog lo{e organizacije i rada ~lanova MBO Lipac. To je samo lo{ izgovor da pred javno{}u poku{aju da se opravdaju zato {to nisu izdvojili sredstva za organizovawe parastosa, ka`e Topalovi}
cije i rada ~lanova Mjesne bo ra ~ke or ga ni za ci je Li DOBOJ - Jedina isti- pac. To je samo lo{ izgovor na u obra}awu predstavni- da pred javno{}u poku{aju ka op{tine Doboj u vezi sa da se oprav da ju za to {to obiqe`avawem godi{weg nisu izdvojili sredstva za parastosa poginulim bor- or ga ni zo vawe pa ras to sa i ci ma u na sequ Li pac na do{li da se poklone sjeniOzre nu je ta da oni ni su ma 32 sta no vni ka Lip ca pri sus tvo va li tom do ga- ko ji su kao bor ci Voj ske Republike Srpske dali svo|aju. - Sve ostalo su notorne je `i vo te za stva rawe Srla `i, jo{ je dna u ni zu pske - ka `e pred sje dnik wihovih spekulacija. Nije MBO Lipac Qubo Topalota~no, kako navode, da nisu vi}. On je opovrgao i ocjenu do{li zbog lo{e organizaop{tinskih zvani~nika da “ovo nije prvi slu~aj da pome nu ti bo ra ~ki mje sni odbor nas tu pa sa mo inicijativno, konBranioci stan tno vr{e }i op stru kci ju ra da Op {tin ske - Postavqa se pitawe za{to zvanibo ra ~ke or ga ~nici op{tine i Bora~ke organizanizacije“. cije op{tine Doboj nisu 2. maja ove - Da mi ragodine u Lipcu prisustvovali di mo na svo ju obiqe`avawu Dana branilaca Doru ku, si gur no boja. A tom doga|aju svjedo~ilo je on da ne bi smo oko 1.200 boraca - podsje}a Devi}.
PI[E: SLOBODAN PUHALO puhalo@teol.net

Otkrivawe spomen-plo~e braniocima u Lipcu

FOTO: ARHIVA

Bernardinac Barni jedan od najqep{ih

FOTO: S. TASI]

Najposje}eniji doga|aj u Prwavoru

Motorijada okupila na hiqade qubiteqa motora
PRWAVOR - U Prwavoru je bio da ga tokom vo`we prate proteklog vikenda sve bilo u po no sni ro di teqi Jo sip i znaku motora, a nekoliko hi- Sandra. Ovo je ve} tre}u godinu najqada gostiju iz desetak evropskih ze maqa do {lo je da posje}eniji skup u Prwavoru, a punu podr{ku entuzijastima prisustvuje motorijadi. U kampu u prigradskom izle- ovda{weg moto-kluba pru`io ti{tu Borik tri dana odjeki- je i na~elnik op{tine Darko vala je buka sna`nih ma{ina i Toma{, kao i brojni privremuzike. Organizovana je i smo- dni kolektivi. B. R. tra gradskim ulicama, a u kolo ni du goj vi {e od dva kilometra bila je i jedina prwavorska “formula jedan”, crveni “ferari” vla sni ka Mi {e Kuzmanovi}a. Odva`ni bajkeri odmje ri li su sna ge na stazi dugoj 400 metara. Pobjedniku u klasi do 600 kubika Mariju Maku{evskom iz Vinkovaca pripalo je 600 evra, dok je Pejo Dzijan iz Ora{ja trijumfovao u klasi preko 1.000 kubika, a nagra|en je sa hiqadu evra. Na sta zi je pro mo ti vnu vo`wu imao i najmla|i baj ker, pe togodi{wi Jasmin Sina ki je vi} iz Prwavora, koji je od- Najmla|i bajker Jasmin Sinakijevi}
FOTO: B. RADULOVI]

uputili zahtjev nadle`nim za nov~anu pomo} i poziv za do la zak na obiqe`a vawe zna~ajnog datuma iz novije is to ri je na {eg mjes ta. Tvrdwa da “kon stan tno vr{i mo op stru kci ju“ je smije{na, jer da ima i jedan takav slu~aj, oni bi ga sigurno pomenuli - isti~e Topalovi}.

OP[TINA DOBOJ nije izdvojila novac za obiqe`avawe godi{wice
Po se bno je bio za pre pa{ }en pred sje dnik Udru `ewa gra |a na bra ni la ca Doboja Slobodan Devi} ~ije ime MBO Lipac uop{te nije pomiwalo u vezi sa optu `bom da su op {tin ske vlas ti igno ri sa le obiqe`avawe parastosa. - Pro gla {a va ju me za iskqu~i vog kriv ca za ova

de {a vawa, is ti ~u }i da ja pre dvo dim MBO Li pac. Ako imalo poznaju stawe na terenu, a trebalo bi, onda bi zna li da ja uop {te ni sam u rukovodstvu ove MBO. Ali, wih niko ne interesuje, oni gle da ju sa mo svo je in te re se. Bor ci, na ~i ji parastos nisu do{li, dali su svoje `ivote za otaybinu i omogu}ili im da budu na fun kci ja ma, a oni im ta ko vra }a ju. Po {to oni ni su, mi smo na zah tjev MBO Li pac obe zbi je di li novac za odr`avawe parasto sa i u to me je sva na {a “krivica“ - smatra predsjednik Udru `ewa gra |a na bra ni la ca Do bo ja Slo bo dan Devi}. On je na ja vio da }e Udru`ewe branilaca uskoro otvoriti kancelariju u Doboju kako bi borci, ~lano vi po ro di ca po gi nu lih boraca, RVI i ostali koji od udru`ewa tra`e pomo}, mogli da im se obrate.

Op{tinski odbor Stranke za BiH u Srebrenici

Ho}e da istupe iz koalicije sa SDS-om
SRE BRE NI CA - Op {tinski odbor Stranke za BiH u Sre bre ni ci za tra `io je od Stran ke de mo krat ske akci je da za je dno istupe iz koalicije sa Srpskom demokratskom strankom i da smi je ne predsje dni ka Skup {ti ne Mo m~i la Cvje ti no vi }a, pot vrdio je “Gla su Srpske“ predsjednik Odbora Zulfo Salihovi}. - Uko li ko SDA to ne u~i ni, mi }e mo is tu piti sa mos tal no - re kao je Sa li ho vi} i do dao da je SBiH odlu ~na da na pusti ko ali ci ju sa SDS-om “zbog pri ti sa ka ja vnos ti“ i udru`ewa koja okupqaju po ro di ce bo{wa ~kih `rtava. On je na ja vio da }e Klub odbor ni ka SBiH na idu}oj sjednici SO zatra`iti istupawe iz koalicije i smjenu Cvjetinovi}a. cijaldemokrata, Socijaldemokratskom partijom BiH i De mo krat skim na ro dnim savezom. U zapisniku sa sastanka po ten ci jal nih ko alici onih par tne ra, ko ji su 4. ju na po tpi sa li predsje dni ci op {tin skih odbora Ra do mir Pa vlo vi} (SNSD), Zulfo Salihovi} (SBiH), Ha ki ja Me hoqi} (SDP BiH) i Mar ko Slije p~e vi} (DNS), na ve de no je da se za du `u ju pred sje dnici tih stranaka da imenuju pregovara~ki tim koji }e naj ka sni je do prve sje dni ce SO de fi ni sa ti i potpisati koalicioni sporazum. Navedeno je, tako|e, da se ko ali ci oni par tne ri oba ve zu ju da }e pri ori tet svog dje lo vawa us mje ri ti na so cioeko nom ski opo ra vak i ra zvoj Sre bre ni ce “sa akcen tom na stva rawe uslova i zapo{qavawe gra|a na sa po dru ~ja op {ti ne Srebrenica“. Sa vez SDA-Stran ka za BiH formirao je novu koaliciju sa Savezom srpskih stra na ka Sre bre ni ce. Na sje dni ci odr`a noj 28. aprila smijewen je predsjednik SO Radomir Pavlovi} (SNSD), a za novog predsjedni ka iza bran Mo m~i lo Cvjetinovi} (SDS). K. ].

TRA@I]E I smjenu predsjednika SO Mom~ila Cvjetinovi}a
Sa li ho vi} je re kao da su u toku razgovori sa drugim po li ti ~kim par ti jama i da je mogu}e o~ekivati formirawe nove koalicije sa Sa ve zom ne za vi snih so -

Zvornik
POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, javni red i mir nije naru{avan, nije bilo saobra}ajnih nesre}a. STRUJA Sva trafo-podru~ja bila su pod naponom. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 9

Po~eli sa radom bazeni Bawe Dvorovi
BIJEQINA - Bazeni Bawe Dvorovi kod Bijeqine po~eli su sa radom proteklog vikenda, a cijena ulaznice je ~etiri marke za odrasle, odnosno dvije marke za djecu, javile su agencije. Direktor Bawe Svetislav Lopandi} rekao je da je od ove godine uvedena novina, pa zaposleni, koji dolaze poslije 15 ~asova, ulaz pla}aju po tri marke. - Vrijeme nas je sprije~ilo da krenemo ranije, tako da je ovo na`alost najkasniji po~etak rada u tradiciji bazena u Bawi Dvorovi - ka`e Lopandi}.

Premijera predstave u [amcu

[ama~kim u~enicima ponu|ena nova zanimawa

Osnovci `ele da budu frizeri i bravari
Zahvaquju}i anketi saznali smo da postoji stvarna potreba da prvi put raspi{emo konkurs za upis u~enika u jedno odjeqewe frizera, kombinovano odjeqewe automehani~ar-bravar i jedno poslovno-pravnih tehni~ara, rekao Mini}
PI[E: ANGELINA VASOVI]-MILKI] krozrs@glassrpske.com

@iranti i na pozori{noj sceni
[AMAC - Predstava “Kad `iranti zadrle“ u re`iji i prema scenariju Du{ana Lojpura, a u izvo|ewu {ama~kog Pozori{ta “Bibac“, premijerno je izvedena proteklog vikenda u [amcu. - Ciq nam je bio da predstavimo qude i doga|aje sa posavskih prostora na satiri~an na~in, sa specifi~nom dozom humora, upotrebqavaju}i u govoru izvorne rije~i po kojima je prepoznatqiv ovaj kraj - rekao je Lojpur. On smatra da je pozitivna reakcija publike bila o~ekivana, s obzirom na to da je jedna od najaktuelnijih tema u vremenu u kojem `ivimo pla}awe tu|ih kredita i problemi kroz koje prolaze `iranti i kreditni du`nici. Mladi glumci Pozori{ta “Bibac“, koji su sada{wi i nekada{wi u~enici Sredwe {kole “Nikola Tesla“ u [amcu, ka`u da su u`ivali u pripremi predstave, te da im nije bilo te{ko da glume, jer se svakodnevno susre}u sa qudima koji imaju iste ili sli~ne probleme. “Kad `iranti zadrle“ je druga predstava sa kojom se Pozori{te “Bibac“ predstavilo {ama~koj publici. Jednako dobro je pro{la i prva pod nazivom “Drla do grla - {ama~ka odiseja 2000“, kada je ova mlada ekipa napravila po~etne korake pred vi{e od 200 posjetilaca Doma “Prosvjete“ u ovom gradu. A. V. M.

[AMAC - Sredwu {kolu “Nikola Tesla“ u [amcu od nove {kolske godine poha|a}e i u~enici koji `ele da budu fri ze ri, auto me ha ni ~a ri, bravari i poslovno-pravni tehni~ari. Direktor ove {kole Aleksa Mini} rekao je da }e |aci, uz ve} poznate smjerove iz podru~ja ekonomije, prava i trgovine, gimnazije i ma{instva i obrade metala, mo}i da izaberu neko od novih zanimawa. - Interesovawe za nova zanimawa pokazali su u~enici i wihovi roditeqi u anketi koju su spro ve li pred sta vni ci {kole i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Zahvaquju}i tome saznali smo da postoji stvarna potreba da prvi put raspi{emo konkurs za upis u~enika u jedno odjeqewe frizera, jedno kombinovano odjeqewe automehani ~a ra bra va ra i je dno

FOTO: A. VASOVI]-MILKI]

Forum za bezbjednost u Pelagi}evu

Stanovnici bezbjedni
U~enicima sa deficitarnim zanimawima lak{e do posla

poslovno-pravnih tehni~ara rekao je Mini}. On je dodao da je planirano da u {kolskoj 2010/2011. godi ni u jun skom i jul skom upisnom roku bude upisano 168 u~enika u sedam odjeqewa. - Predvi|eno je da u gimna zi ju - op {ti smjer bu de

upisano 48 u~enika, koji }e biti raspore|eni u dva odjeqewa, a isto toliko svr{enih osnovaca trebalo bi da bude upisano u smjer ekonomski tehni~ar. Tako|e je planirano da se 24 u~enika {koluje za zanimawe poslovno-pravnog tehni~ara - naglasio je Mini}.

PLANIRAN upis 168 u~enika
Prema wegovim rije~ima, u kombinovano odjeqewe bravar-automehani~ar treba da bu-

de upisano po 12 u~enika u oba smjera, a wih 24 da se {koluje za zanimawe frizer. Prema Mini}evim rije~ima, u ovoj {koli }e i ubudu}e razgovarati sa u~enicima zavr{nih razreda osnovne {kole. - Sprovodi}emo ankete i organizovati razne tribine da bismo saznali `eqe i sklonosti u~enika. Ciq je da ih zajedno sa rukovodstvom op{tine i privrednicima upoznamo sa potrebama tr`i{ta rada - rekao je Mini}.

Pelagi}evo

FOTO: ARHIVA

CIQ
Mini} je istakao da od uvo|ewa novih smjerova op{tina i |aci imaju obostranu korist. - Na taj na~in sprije~i}e se odlazak u~enika na {kolovawe u susjedne op{tine, {to je bio slu~aj prethodnih godina. Osim toga, kada zavr{e sredwu {kolu, bi}e im omogu}en lak{i put do zaposlewa - rekao je Mini}.

Aleksa Mini}

PE LA GI ]E VO - Stawe bezbjednosti na podru~ju op{tine Pelagi}evo je veoma do bro, a ~iweni ca je da ima mo po boq{awe u svim oblastima koje pokriva Policijska stanica ove posavske op{tine. Ovo je na sastanku Foruma za bezbjednost gra|ana op{tine Pelagi}evo istakao na ~el nik CJB Do boj Tiho mir Nari}. Pred sje dnik Fo ru ma za bezbjednost gra|ana op{tine Pelagi}evo Niko Savki} naglasio je da je na sastanku istaknuto da svi stanovnici koji posjeduju oru`je mo-

ra ju do kra ja ove go di ne obnoviti oru`ni list. - Ne za obi la zna te ma sas tanka bilo je nasiqe u poro di ci, kao i dru ga asocijalna pona{awa. Op{ti zakqu~ak je da policija ovu oblast dr`i pod kontrolom, ali je potrebno i daqe preventivno djelovati - rekao je Savki}. U~esnici su diskutovali i o novoj aktivnosti OEBSa, koja se odnosi na spre~avawe po ja ve mr`we, a konstatovano je da na podru~ju op{tine Pelagi}evo nema takvih pojava. V. S.

Narodna biblioteka u [amcu

O[ “Aleksa [anti}“ u Vukosavqu

Broj ~italaca duplo ve}i
[AMAC - U Narodnoj biblioteci u [amcu kwi`ni fond je sve bogatiji, a ~italaca sve vi{e, potvrdila je direktor ove ustanove Vera Jovanovi}. Tokom prethodnih dana u biblioteku je stiglo oko 130 novih naslova koji su kupqeni iskqu~ivo u skladu sa `eqama stanovnika [amca koji redovno dolaze da posu|uju kwige. - U proteklih pet mjeseci znatno je pove}an broj registrovanih ~italaca i sada ih imamo 680, {to je gotovo duplo vi{e u odnosu na isti period pro{le godine - ka`e Jovanovi}eva. Ona tvrdi da su [am~ani privr`eni kwizi i da vole da ~itaju, a najvjerniji ~itaoci jo{ uvijek su sredwo{kolci. Zahvaquju}i wihovoj sugestiji, ali i znawu i razumijevawu zaposlenih, biblioteka sada ima nove naslove popularnih latinoameri~kih pisaca poput Euhenia Fuentesa, Marise de los Santos, Alberta Ruj San~eza, ali i doma}ih poznatih imena kao {to su Nada Marinkovi} i Vladimir Pi{talo. s obzirom na to da su me|u najmla|im najtra`enije “Najqep{e baj ke svijeta” i Andersenove bajke, biblioteka je i wih ponovo nabavila. Ta~an broj kwiga kojim {ama~ka biblioteka raspola`e trebalo bi da bude poznat poslije revizije i obrade kwi`nog fonda uz pomo} programa “Publiko 2004“. A. V. M.

Upisano mawe prva~i}a
VUKOSAVQE - U prvi razred Osnovne {kole “Aleksa [anti}“ u Vukosavqu u {kolsku 2010/2011. godinu upisano je 36 u~enika, {to je za dva |aka mawe nego pro{le godine, izjavio je direktor ove {kole Ugqe{a Malba{a. U centralnu {kolu u Vukosavqu upisano je 19 prva~i}a, a u podru~ne {kole u Jo{avi pet, Gnionici dva i Modri~kom Lugu deset u~enika, javila je Srna. Malba{a je rekao da }e deveti razred zavr{iti 41 u~enik i istakao da je {kolu u ovoj godini poha|alo 376 djece, od kojih 44 romske nacionalnosti. Ove godine izjedna~io se broj u~enika bo{wa~ke i srpske nacionalnosti, a uprkos povratku velikog broja Hrvata na prostor Vukosavqa, nijedno dijete hrvatske nacionalnosti od zavr{etka rata nije upisano i poha|alo nastavu u ovoj {koli.

SREDWO[KOLCI najvjerniji ~itaoci
Jovanovi}eva ka`e da su, osim toga, kupili i veliki broj dje~ijih kwiga autora Slobodana Stani{i}a, Milo{a Nikoli}a, Grozdane Oluji}, Brajana Perija i Yeni Nimo, a

[amac
HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 20 pacijenata.
Biblioteka nabavila nove naslove FOTO: ARHIVA

POLICIJA Nije bilo krivi~nih prijava ni saobra}ajnih nesre}a. VODA Snabdijevawe vodom uredno.

STRUJA Snabdijevawe strujom uredno.

10 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Wema~ka odgodila odluku o pomo}i za “Opel”

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURAWE D.D. SARAJEVO KLAS D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

BERLIN - Wema~ki komitet za pru`awe finansijske pomo}i kompanijama pogo|enim privrednom krizom odgodio je za sqede}u sedmicu kona~no razmatrawe zahtjeva kompanije “Opel“ za dobijawe kreditnih garancija u iznosu od jedne milijarde evra.

Ministar privrede Wema~ke Rajner Bruderle rekao je da su eksperti iznijeli “vrlo kriti~an“ stav prema ekonomskoj osnovanosti zahtjeva “Opela“, koji tra`i finansijsku pomo} za svoje ~etiri fabrike u Wema~koj, prenijele su agencije.
FOTO: AGENCIJE

16.36 7.9 6.02

3,149 50,553.72 0 0 0 0

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO ZIF BOSFIN D.D. SARAJEVO ZIF BONUS D.D. SARAJEVO ZIF PROF PLUS D.D. SARAJEVO
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

5.5 3.05 2.45 3.7

3,334 5,515 815 423

18,728.66 16,820.75 2,012.06 1,565.10

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo VEMAL DD TEAW RMU BANOVICI D.D. BANOVICI DUKA & BOSNA D.D. BRCKO BH TELEKOM D.D. SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKAW D.D. KAKAW
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

Smijeweni svi direktori poslovnica "Hipa" u zemqama regiona

Austrijski istra`ioci pro{irili istragu u aferi “Hipo“ i na BiH

19.7 18,083 356,235.10 47 5,236 242,089.64 1 106,068 106,068.00 21.01 1,947 40,962.45 27 1,503 40,581.00

Dominik [traus-Kan

Br`i oporavak mogu} uz boqu koordinaciju
BUSAN - Svjetska ekonomija oporavqa se br`e od o~ekivawa, ali bi oporavak, uz br`u i boqu koordinaciju, mogao da bude jo{ ve}i, rekao je izvr{ni direktor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) Dominik [traus-Kan. On je poslije sastanka ministara finansija i guvernera centralnih banaka grupe 20 najrazvijenijih zemaqa svijeta u ju`nokorejskom Busanu naglasio da bi uz boqu koordinaciju globalna ekonomija mogla da funkcioni{e mnogo boqe.

Kqu~no pitawe u aferi “Hipo“ jeste porijeklo novca plasiranog kroz kredite Hipo grupe u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori
ZAGREB, BE^ - Austrijski istra`ioci ve} mjesecima provjeravaju poslovawe Hipo Alpe Adria grupe na Balkanu, zbog ~ega su nedavno smijeweni direktori svih po slo vni ca ove ban ke u zemqama regiona. Pod istragom su i svi kreditni plasmani Hipo Alpe Adria grupe u BiH, koji bi mogli da uka`u na trag organi zo va nog prawa nov ca sumwivog porijekla. Kqu~no pitawe u aferi “Hipo“ jeste porijeklo novca plasiranog kroz kre di te Hi po gru pe u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, prenose agencije. Hi po gru pa je, na vo de izvo ri blis ki is tra zi, sumwivim kreditnim operacijama, u ime i za ra~un tajnih vlasnika tih sredstava “prala“ novac sumwivog porijekla. Hipo banka sa osnovnim kapitalom od 33,5 miliona evra u sumwive ri zi ~ne kre di tne plasmane “investirala“ je ~ak 37,7 milijardi evra. Prema tajnom dokumentu “Projekta Fokus“, koji prenose hrvatski portali, na popisu sumwivih, rizi~nih kredita Hipo Alpe Adria grupe u BiH na la ze se, izme |u os ta lih, sqede}e pravne i fizi~ke osobe: “Unis fa bri ka ci je vi“ AD; 15,2 miliona evra, “Farmland“ AD Nova Topola; 6,3 miliona evra, “Brdo promet“ d.o.o. Bawaluka; 3,1 miliona evra, “Intelios“ d.o.o.; 2,6 mi li ona evra, Vu ko ji ~i} @ivadin; 3,6 miliona evra, “Bor ja“ ADI; 1,9 mi li ona evra, “Jovi}“ d.o.o.; 2,8 miliona evra, “Jovani} - gra|evinski in`iwering“ d.o.o.; 1,3 miliona evra, “B&B Vu~ko“ d.o.o. Pale; pet miliona evra, “Peti Neplan“ d.o.o.; 2,3 miliona evra, “Lijanovi}i“ d.o.o. [iroki Brijeg; 4,8 miliona evra, “Jawo{“ d.o.o.; 4,8 miliona evra, “Tropik“ d.o.o.; 17,5 mi li ona evra, “Parma Trend“ d.o.o.; devet miliona evra, “Vitaminka“ AD; 8,6 miliona evra, “Agroimpeks“ d.o.o.; 8,3 miliona evra, “Bawalu~ka pivara“ 16,6 miliona evra, “Aleksandrija“ d.o.o. 1,9 miliona evra, “Industrija alata“ tri miliona evra, “OKI“ d.o.o 3,5 miliona evra, “Toma{evi}“ d.o.o., I. Sarajevo, Lukavica; 7,3 miliona evra, “Na tu ra Vi ta“ d.o.o.; 7,2 miliona evra, “Milka Agro“ d.o.o.; 3,9 miliona “evra“, “Malba{i} kompani“ d.o.o.; 2,4 miliona evra, “Sinekop“ d.o.o.; 1,5 miliona evra, “Lijanovi}i grup“; 20 miliona evra, “Sarabon“ d.d. Sara je vo; 2,3 mi li ona evra, “MIMS“ Unioninvest Plastika; 7,2 miliona evra, “Konzum“ d.o.o. Sa ra je vo, “Sarajevski Kiseqak“ i “Zvijezda“ d.o.o.

Pod lupom kreditni plasmani "Hipa"
[ari}
Podgori~ka Hipo Alpe Adria banka imala je i poslovne transakcije sa kompanijama i osobama povezanim sa Darkom [ari}em, glavnim osumwi~enim za {verc droge iz Ju`ne Amerike za kojim je Srbija raspisala potjernicu. Banka je u januaru ove godine Darku [ari}u i wegovom bratu Du{ku odobrila viza kartice sa kreditnim limitima od po 20.000 evra. Navodi se i da je banka odobravala kredite i firmi “Mat kompani“ ~ije se poslovawe dovodi u vezu sa [ari}ima.

TELEKOMUNIKACIJE REPUBLIKE SRPSKE a.d. Bawa Luka U skladu sa ~lanom 40 Statuta, Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Bawa Luka, ul. K. P. I Kara|or|evi}a 93 objavquje:

JAVNI OGLAS br. 1/10
ZA PRIKUPQAWE PONUDA I IZBOR NAJPOVOQNIJEG PONU\A^A ZA SERVISIRAWE NEISPRAVNE KORISNI^KE OPREME I PREDMET NADMETAWA Predmet nadmetawa je servisirawe CLL GSM terminala i PGS ure|aja Opis i specifikacija materijala i opreme dati su u tenderskoj dokumentaciji i sastoji se od: Lot 1 - Usluga servisirawa neispravnih "CLL GSM" terminala Lot 2 - Usluga servisirawa neispravnih "PGS" ure|aja Ponu|a~i se pozivaju da dostave svoju ponudu za jedan ili oba lota. Za svaki lot potrebno je nazna~iti jedini~nu, kao i ukupnu cijenu ponude. II - PRAVO U^ESTVOVAWA Zainteresovani ponu|a~i treba da dokumentuju svoju kvalifikovanost za zakqu~ewe ugovora. Op{ti uslovi: 1. Ovjerena kopija Rje{ewa o registraciji preduze}a sa svim prilozima. 2. Broj registracije poreskog obveznika kod poreskog organa, JIB za firme iz BiH. 3. Da dostave referenc listu u~e{}a na projektima sli~ne kompleksnosti i obima. Ostala dokumenta koja ponuda treba sadr`avati navedena su u tenderskoj dokumentaciji. Uputstvo za pripremu ponude, lista roba i tehni~ke specifikacije dati su tenderskoj dokumentaciji. III - PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi Telekomunikacije Republike Srpske A.D. Bawa Luka, Sektor za nabavke, ul. Vuka Karayi}a br. 6, Bawa Luka nakon pla}awa nepovratnog iznosa naknade za tendersku dokumentaciju u vrijednosti od 30,00 KM ili protivvrijednosti u bilo kojoj drugoj konvertibilnoj valuti. Ukoliko potencijalni ponu|a~ to tra`i, tenderska dokumentacija bi}e poslata po{tom na adresu koju navede u zahtjevu za dostavu. Telekom Srpske ne preuzima odgovornost za ka{wewe u dostavi. Pisani zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije mo`e biti dostavqen po{tom na adresu navedenu u javnom oglasu ili na telefaks broj +387 51 218 516. Uz zahtjev treba prilo`iti dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. Uplate u KM izvr{iti na ra~un broj: 562 099 00004057-60 kod NLB Razvojne banke, Bawa Luka, a uplate iz inostranstva u konvertibilnoj valuti na: ACCOUNT WITH INSTITUTION: 508-410-1772902 SWIFT CODE: RAZBBA22 IBAN BA395620998036726944 WITH BANK: NLB RAZVOJNA BANKA AD, BAWA LUKA, BiH CORRESPONDENT OUTSIDE BOSNIA: NOVA QUBQANSKA BANKA D.D. QUBQANA, SLOVENIJA SWIFT: LJBAS12X u korist Telekoma Srpske a.d., svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije po javnom oglasu br. 1/10. IV – ROK ZA DOSTAVQAWE PONUDA Ponude moraju biti dostavqene najkasnije do i ukqu~uju}i 21.6.2010. godine do 14 sati na ispod navedenu adresu po{tom ili li~no na adresu: Telekomunikacije RS a.d. Bawa Luka Ul. Vuka Karayi}a br. 6. Protokol, (Tre}i sprat, za Direkciju za finansije) 78 000 Bawa Luka Republika Srpska, BiH Zakaswele ponude i ponude ponu|a~a koji nisu otkupili tendersku dokumentaciju ne}e biti razmatrane. V – OTVARAWE PONUDA Otvarawe ponuda obavi}e se dana 21.6.2010. godine u 15 sati na adresi Telekomunikacije Republike Srpske, a.d. Bawa Luka, Ul. Vuka Karayi}a br. 6, Bawa Luka, Otvarawu ponuda mo`e prisustvovati zakonski zastupnik ili opunomo}eni predstavnik ponu|a~a.

U AUSTRIJI DO sada podignuto vi{e od 50 optu`nica
Broj optu`nica koje su podnesene u nekoliko mjeseci istra`ivawa afere “Hipo“ u Austriji popeo se na vi{e od 50, a me|u onima koji se istra`uju navodi se i zasad neimeno va ni biv {i hrvat ski ministar inostranih poslova. Rije~ je o Mati Grani}u. [ef “CSI-Hypo“ Vol -

PRAWE NOVCA
Austrijski istra`ioci provjeravaju i model izvornog nastanka Hipo Alpe Adria grupe, a posebno im je zanimqivo porijeklo kapitala koji je “opran“ u vi{e zemaqa zapadne Evrope i Balkana. Istragom se poku{ava utvrditi mogu}a veza finansijskih sredstava, kojima je od 1990-ih godina do danas raspolagala Hipo grupa, i politi~kih elita dr`ava na Balkanu, nastalih raspadom biv{e SFRJ, te sa kriminalnim organizacijama, grupacijama i pojedincima sa Balkana.

fgang Pesorn rekao je da je Hipo Alpe Adria banka svojevre me no pa la u {a ke pra ve kri mi nal ne mre `e, ko ja je banku opeqe{ila za vi{e od 100 miliona evra. Dodao je i da je broj do sada optu`enih znatno ve}i od broja optu`nica, jer mnoge od wih sadr`e imena vi{e optu`enika. U me|uvremenu je u javnost izi{ao i revizijski izvje{taj me|unarodne firme za poslovno savjetovawe “PwC“, koja je istra`ivala poslove lizinga koru{kog Hipa. - ^lanovi uprave Hipo Leasing Holdinga Jozef Kirher i Albert Modrits u ~etiri su oka neopravdano dnevno dogovarali desetine hiqada evra izdataka za savjetovawa, tro{kove ili putovawa. Isti~e se slu~aj iz 2007. godine kada je Hipo Lizing platio 762.000 evra “honorara za savjetovawe pri nejasnim posredni~kim aktivnostima na podru~ju biv{e Jugoslavije“. Iznos je, navo dno, za vr{io u Lihten{tajnu, odnosno u Vajomingu u SAD - navodi se u izvje{taju “PwC“-a. Pesorn je najavio da }e prvi me|uizvje{taj o aferi biti podnesen na qeto.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 11

Evropska valuta pala ispod 1,20 dolara
LONDON, WUJORK - Prvi put od marta 2006. godine evro je tokom pro{le sedmice pao ispod 1,20 dolara, najvi{e zbog strahovawa ulaga~a od {irewa du`ni~ke krize i sporog oporavka evropske ekonomije, prenijele su agencije. Kurs evra prema dolaru “zaronio“ je za 2,58 odsto, na 1,19 dolara, dok je u odnosu na japansku valutu evro pao za 1,56 odsto, na 110 jena. Indeks dolara, koji pokazuje vrijednost ameri~ke u odnosu na {est najva`nijih svjetskih valuta, oja~ao je pro{le sedmice za 0,46 odsto.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Нова банка а.д. Бањалука Prosje~na cijena 31,06 0,13 1,40 Promjena Promet 34.500,00 13.220,26 12.600,00 5.443,07 3.244,58 2.993,97 1.080,00 700,00 1.150,00 -4,17 1,44 0,00 0,00

Konsolidovani izvje{taj o izvr{ewu buxeta od 1. januara do 31. marta 2010.

Република Српска - измирење ратне штете 3 Рафинерија уља а.д. Модрича Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - стара девизна штедња 1 Република Српска - измирење ратне штете 1 Нова банка а.д. Бањалука Аутопревоз а.д. Бањалука

Buxetski prihodi RS 381,5 miliona KM
Bez obzira na smawene privredne aktivnosti, {to je karakteristi~no za zimski period, situacija u buxetu RS jako dobra, rekao Vukmirica
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

89,00 -1,11 30,54 1,28 1,08 -10,00 0,00 0,00

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 4,05 5,30 3,00 2,71 7,15 0,04 3,11 4,26 4,10 1,51 1,10 4,05 3,29 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 426,00 0,00 0,00 1.021,60 566,02 975,54 0,00 149,46 0,00 0,00 0,00 4.132,50

BAWALUKA - Buyetski prihodi i prilivi ostvareni u Re pu bli ci Srpskoj u prvom kvartalu 2010. godine iznose 381,5 miliona maraka, {to predstavqa 24 odsto od godi{weg buyeta, odnosno 95 odsto od kvartalnog buyeta RS. Navodi se ovo u konsolidovanom izvje{taju Ministarstva fi nan si ja RS o izvr{ewu buyeta RS u periodu od 1. januara do 31. marta 2010. godine. Ukupni rashodi i odlivi iznosili su 337,9 miliona maraka i ~ine 84 odsto od kvartalnog buyeta. Buyetom Republike Srpske za 2010. godinu buyetska sredstva su planirana u iznosu od 1,6 milijardi maraka. U izvje{taju se navodi da doma}i prihodi u prvom kvartalu iznose 287,6 miliona mara ka ili 86 od sto od kvartalnog buyeta za 2010. godinu. - Wihovu strukturu ~ine indirektni porezi koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 188,3 mi li ona ma ra ka, {to predstavqa 82 odsto u odnosu na buyet za prva tri mjeseca 2010. godine. Direktni porezi i neporeski prihodi koje RS prikupqa preko vlastitih ra~una ostvareni su u iznosu od 99,3 miliona maraka, {to

Zavod za statistiku RS
RS na ra~unima na kraju marta imala 583,8 miliona KM FOTO: GLAS SRPSKE

predstavqa 95 odsto u odnosu na buyet za prva tri mjeseca 2010. go di ne - is ti ~e se u izvje{taju. U okviru planiranog finansirawa u 2010. godini, ostvareni su prilivi u ukupnom iznosu od 93,9 miliona maraka.

UKUPNI RASHODI i odlivi iznosili 337,9 miliona KM
- Prilivi po osnovu refun da ci je ino-kre di ta od krajwih korisnika ~ine 3,7 miliona maraka, dok priliv po osnovu kredita Me|unarodnog mo ne tar nog fon da (MMF) za po dr{ku buyetu iznosi 90,2 miliona maraka -

pi{e u izvje{taju. Uku pni kon so li do va ni prihodi i prilivi u ovom periodu iznose 405,8 miliona, dok su ukupni konsolidovani rashodi i odlivi 357,4 miliona maraka. Stawe nov~anih sredstava na redovnim i namjenskim ra~u ni ma buyeta Re pu bli ke Srpske 31. marta 2010. godine iznosilo je 583,8 miliona maraka, od ~ega se na ESCROW ra~unima nalazi 469 miliona maraka. Profesor Ekonomskog fakulteta u Bawaluci Vujo Vukmirica rekao je da je bez obzira na smawene privredne aktivnosti, {to je karakteristi~no za zimski period, situacija u buyetu RS jako dobra.

- Smawena privredna kretawa uticala su na to da prihodi u buyetu budu ne{to mawi ne go {to je pla ni ra no. U sqede}em kvartalu mo`emo da o~ekujemo boqu situaciju. Bez obzira na sve spoqne uticaje, buyet RS od po~etka godine nije do`ivio neki zna~ajniji podba~aj prihoda - kazao je Vukmirica.

Promet robe na veliko ve}i za 12,5 odsto
BAWALUKA - Promet robe u trgovini na veliko u Republici Srpskoj u prvom tromjese~ju ove godine ve}i je za 12,5 odsto u odnosu na isti period pro{le godine, podaci su Zavoda za statistiku RS. Promet robe u trgovini na malo u Srpskoj u prva tri mjeseca, ve}i je za ~etiri odsto u odnosu na isti period lani. - Trgovina na malo u aprilu ove godine ve}a je za 7,3 odsto u odnosu na prethodni mjesec, a u odnosu na april 2009. godine ve}a je za 1,3 odsto - navodi se u izvje{taju Zavoda. D. K.

Vazdu{ni saobra}aj Srbije

Ino-dug
U izvje{taju Ministarstva finansija RS navodi se da je ino-dug redovno servisiran i da je za te potrebe izdvojeno 14,5 miliona maraka. - Nastavqena je kontinuirana amortizacija unutra{weg duga. Iz redovnih buxetskih sredstava izdvojeno je 200 hiqada maraka, dok je sa namjenskih ra~una sredstava privatizacije i sukcesije izdvojen 23,1 milion maraka navodi se u izvje{taju.

Uskoro izbor konsultanta za novu aviokompaniju
BEO GRAD - Kon kurs za izbor konsultanta, koji }e pomo}i osnivawe nove aviokompanije u Srbiji, bi}e raspisan do kraja juna, rekao je ju~e dr`avni sekretar za vazdu{ni saobra}aj Srbije Miodrag Miqkovi}, prenijele su agencije. Nova kompanija trebalo bi da od “Jat ervejza“ preuzme ulogu nacionalnog avioprevoznika. - Glavni posao konsultanta bi}e da raspi{e tender za izbor strate{kog partnera naveo je Miqkovi} i dodao da se o eventualnom strate{kom partnerstvu najvi{e pregovara sa “Turki{ erlajnzom“. Do dao je da }e iza bra ni kon sul tant definisati na~in na koji }e se vr{iti dokapitalizacija nove fir me, te izbor strate{kog partnera.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN BP PLC BARCLAYS PLC

Cijena
55.44 138.65 43.49 433.35 288.6

Promjena
-3.25 0.62 -5.46 0.25 -4.66

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 6.6.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.358215 1.548980 26.860248 0.074877 0.262230 0.675533 1.746121 0.565032 0.248496 0.204298 1.398423 1.014635 2.357775 1.617696 1.897567

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC MICROSOFT CORP PFIZER INC INTEL CORP

Zemlja

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.361619 1.552862 26.927567 0.075065 0.262887 0.677226 1.750497 0.566448 0.249119 0.204810 1.401928 1.017178 2.363684 1.621750 1.902323

Prodajni za devize
1.955830 1.365023 1.556744 26.994886 0.075253 0.263544 0.678919 1.754873 0.567864 0.249742 0.205322 1.405433 1.019721 2.369593 1.625804 1.907079

Cijena
15.35 15.71 25.79 14.76 20.94

Promjena
-2.91 -4.5 -3.98 -3.13 -4.36

MKD Sinergija plus d.o.o. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

ZIF Invest nova fond a.d. Bijeqina
Cijena (KM) Promjena

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

100,00

0,00%

0,04

-4,76%

12 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Maloqetnik motorom udario dje~aka

Hronika
Dvije nesre}e u Zagrebu

VISOKO - [estogodi{wi dje~ak X. A. iz Ahmi}a, op{tina Vitez, te{ko je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu oko 20 ~asova, na lokalnom putu u mjestu Godu{a.

Dje~aka, koji je zbog preloma desne potkoqenice prevezen na lije~ewe, udario je motocikl bez registarskih tablica, kojim je upravqao E. H. (16). G. O.
FOTO: G. OBRADOVI]

U prevrtawu vozila stradale dvije osobe
ZAGREB - U Zagrebu su se ju~e ujutro dogodile dvije saobra}ajne nesre}e u kojima su te{ke tjelesne povrede zadobile tri osobe. U prvoj nesre}i koja se dogodila oko sedam ~asova prevrnuo se automobil. U toj nesre}i povrije|ene su dvije osobe, a te`ina wihovih povreda ju~e nije bila poznata. U drugoj nesre}i koja se dogodila jedan ~as kasnije, voza~ automobila izletio je sa puta, a zatim je prevezen u Klini~ki bolni~ki centar “Sestara milosrdnica“, gdje se ju~e nisu izjasnili o wegovim povredama. G. O.

Sud BiH

Suad Kapi} pred Tre}estepenim vije}em
SA RA JE VO - Prvi put pred Odjeqewem za ra tne zlo ~i ne Su da BiH ove se dmice zasjeda}e Tre}estepeno vije}e da bi odlu~ilo o presudi Suadu Kapi}u, biv{em pripadniku Tre}eg korpu sa Ar mi je BiH, ko ji je progla{en krivim za zlo~ine po ~iwene u San skom Mostu. Kapi}a je Apelaciono vije }e Su da BiH pro gla si lo kri vim za ubis tva ~e ti ri ra tna za robqeni ka srpske nacionalnosti po~iwena u septembru 1995. i osudilo ga na 17 godina zatvora. Bu du }i da je Ka pi} u prvos te pe nom pos tup ku oslo bo |en kri vi ce za ove zlo ~i ne, wego voj od bra ni je omogu}eno da se `ali Tre}estepenom vije}u, pa }e se ova `alba razmatrati u utorak, 8. juna. G. O.
Mjesto nesre}e

Saobra}ajna nesre}a u blizini tr`nog centra “Merkator“ u Bawaluci

Vozilo sletjelo, svi putnici povrije|eni
Voza~ htio da izbjegne ~ekawe na semaforu, pa je skrenuo prema “Merkatoru“. Po svemu sude}i, automobil je i{ao velikom brzinom i nije uspio da skrene, ve} se popeo na trotoar i tako i{ao nekih 30 metara, da bi potom direktno udario u ogradu
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Suad Kapi}

Nesre}a u Sarajevu

BAWALU KA - U sao bra }aj noj ne sre }i ko ja se dogodila ju~e oko 5.30 ~asova u bawalu ~kom na sequ Borik jedna osoba zadobila je te`e, a tri lak{e tjelesne povrede. Pot vr|e no je to “Gla su Srpske“ u Centru javne bezbjednosti Bawaluka. - U nesre}i je u~estvovao automobil “honda akord“

u ko me su se na la zi li dva mu{karca i dvije djevojke. U toj nesre}i svi su zadobili tjelesne povrede, a samo je voza~ zadr`an u Klini~kom centru Bawaluka - dodali su u policiji.

VOZA^ zadobio te`e, ostali lak{e povrede
Ne zva ni ~no, auto mo bi lom “honda akord“ upravqao

je Bawalu~anin Zoran [piri} (23) i on je zadobio te`e tjelesne povrede. - Automobil je i{ao iz prav ca Bawalu ~kog poqa prema tr`nom centru “Merkator“. Pretpostavqam da je vo za~ htio da iz bje gne ~e kawe na se ma fo ru, pa je skrenuo prema “Merkatoru“. Po svemu sude}i, automobil je i{ao velikom brzinom i nije uspio da skrene, ve} se popeo na trotoar i tako je

i{ao nekih 30 metara, da bi po tom di rek tno uda rio u ogra du ko ju je odba cio pet metara daqe. Poslije ograde di rek tno su se za bi li u `eqe zni kon tej ner u ko me se nalazio neki otpad - ispri~ao je izvor blizak istrazi. Dodao je da je automobil zbog brzine i siline udara uspio kontejner da pomjeri nekoliko metara daqe. Istraga je u toku.

Sletjela sa puta i udarila u zid
SARAJEVO - A. [. (44), te`e je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u ulici Yemala Bijedi}a u blizini benzinske pumpe “Grin oil” u Sarajevu u subotu oko 7.15 ~asova. Automobil “hjundai“, kojim je upravqala vlasnica A. [. iz Sarajeva, skrenuo je sa puta i udario u betonski zid i metalnu za{titnu ogradu, a potom i u metalni stub uli~ne rasvjete. A. [. je qekarska pomo} ukazana u Klini~kom centru Sarajevo, a zatim na Klinici za anesteziju i reanimaciju. G. O.

UDESI U DOBOJU
D. L. (21) iz Doboja povrije|en je u saobra}ajnoj nesre}i koja se u subotu oko pet ~asova dogodila u Stani} Rijeci na magistralnom putu Doboj - Tuzla. On je, voze}i “audi“ u tom nasequ sletio sa puta, najvjerovatnije zbog toga {to brzinu nije prilagodio uslovima i stawu na putu. Na magistralnom putu Doboj - Derventa u mjestu [e{lije u petak oko 17 ~asova dogodio se lan~ani sudar u kojem su u~estvovala ~etiri automobila i jedan kamion. Dva lica su zadobila te`e tjelesne povrede, a jedno od wih je zadr`ano na lije~ewu u dobojskoj Op{toj bolnici “Sveti apostol Luka“.

Tragedija u Suvom Poqu kod Bijeqine

Kom{iju povrijedila no`em, pa ubola i sebe
BIJEQINA - Petra Joki} (50) iz Suvog Poqa kod Bijeqine u subotu uve~e no`em je ubola kom{iju Miodra ga La zi }a (43), ~i je je zdrav stve no stawe i daqe te{ko. Nakon {to je povrijedila kom{iju, Joki}eva je no`em ubola i sebe. Nezvani~no, Joki}eva je oko 20 ~a so va is tr~a la iz svog dvori{ta i bez razloga napala Lazi}a koji je u tom trenutku prolazio seoskim putem voze}i bicikl. - Ona je iznenadila Lazi}a, koji nije ni poku{ao da se brani jer ga je Petra onesvijestila jakim udarcem kuhiwskim no`em u stomak. Potom je odmah sebi zabila no` ispod ple}ke. Bio je to stravi~an prizor, a sve se desilo za svega dvadesetak sekundi pa niko od kom{ija nije imao vremena da reaguje i da sprije~i Joki}evu ispri~ao je izvor blizak istrazi. Do dao je da je u ovom in ci den tu u~es tvo va la i Bo siqka Ewalo vi} (24), k}erka Joki}eve, koja je ga|ala kamewem Lazi}a prije nego {to je wena majka istr~ala na put. Mje {ta ni Su vog Poqa su odmah poslije ovog tragi~nog doga|aja prevezli povri je |e nog La zi }a u bijeqinsku bolnicu gdje je operisan. Prema informaci ja ma iz bol ni ce “Sve ti vra~evi“, Lazi} je smje{ten na hirur{ko odjeqewe, te se nalazi pod stalnom kontrolom qekara.

TE[KO zdravstveno stawe Miodraga Lazi}a
Jo ki }e va je u su bo tu uve ~e pre ve ze na u Slu `-

bu hitne pomo}i. - @e na se sa da do bro osje}a. Ona i wena k}erka su pri ve de ne i tre nu tno pro la ze kroz po li cij sku obra du. Ra di se o oso ba ma ko je ima ju psi hi ~kih pro ble ma i ko je su i ra ni je imale ispade - dodao je isti izvor. G. O.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 13

Razbojnici provalili u “Arselor Mital Zenica“
ZENICA - Nepoznati razbojnik ili vi{e wih su u no}i izme|u petka i subote u krugu preduze}a “Arselor Mital Zenica“ provalili u kancelarije direkcije. - Tom prilikom iz kancelarije je ukradeno pet centralnih jedinica ra~unara, sedam monitora, pet tastatura, pet mi{eva, dva laptopa i digitalna kamera - potvr|eno je u policiji. G. O.

Policija

Akcije Policije RS na suzbijawu trgovine drogama u ovoj godini

Vijesti
Sarajevo

Zaplijeweno 260 kilograma droge vrijedne milion KM
Zaplijeweno 250 kilograma skanka, devet kilograma heroina i oko 700 grama kokaina. U prvih pet mjeseci ove godine zaplijeweno vi{e droge nego u cijeloj pro{loj godini
PI[U: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Lopov povrijedio `enu
SARAJEVO - U ulici Porodice Ribar u Novom Sara je vu ne po zna ta oso ba je otrgnula zlatni lan~i} sa vrata @. K. (71) iz Sarajeva, a ona je tom pri li kom izgubila ravnote`u i pala na tlo. @. K. je kolima Hitne pomo}i preba~ena u bolnicu gdje joj je konstatovan lom karli~ne kosti. G. O.

Ilixa

Gorjela terasa
ILIYA - Na terasi ispred ulaza u ku}u vlasni{tvo A.Z. u uli ci Baj re Kaqanca u Iliyi, u subotu oko 1.30 ~asova do{lo je do po`ara, koji je lokalizovao vlasnik ku}e. Nije bilo povrije|enih, a pri~iwena je materijalna {teta. Do po`ara do{lo upotrebom otvore nog pla me na paqewem dijela namje{taja. G. O.

BAWALUKA – Policija Republike Srpske u saradwi sa drugim policijskim agenci ja ma u BiH u ne ko li ko akcija koje su sprovedene od po~etka ove godine zaplijenila je ukupno oko 260 kilograma droge. Zaplijeweno je 250 kilograma skanka, devet kilograma heroina i oko 700 grama kokaina, ~ija se vrijednost procjewuje na vi {e od mi li on maraka. Zaplijeweno je i vi{e hiqada komada raznih medicinskih i ta ble ta ko je sa dr`e opojne droge, kao i sjemenki marihuane. Kada se ti podaci uporede

Akcija “Trebi{wica”

FOTO: GLAS SRPSKE

sa podacima iz pro{le i pretpro{le godine, vidqivo je da je u prvih pet mjeseci ove godine zaplijeweno vi{e droge nego u cijeloj pro{loj godini. Prema podacima Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske, pro{le godine zaplijeweno je 14,8 kilogra ma he ro ina, 787 gra ma kokaina te 22,6 kilograma marihuane. Najvi{e droge ove godine za pli jeweno je u akci ja ma “Tre bi{wica“, “Koyaga“ i “Drina“ u kojima je uhap{eno vi{e desetina narko-dilera. U akci ji “Tre bi{wica“ koja je sprove de na kra jem ma ja za pli jeweno je 70 kilograma skanka, a 17 lica predato Cijena skanka na tr`i{tu se kre}e je nadle`nom tuoko 1.200 evra za kilogram, hero`ila{tvu. Tokom ina od 40 do 60 maraka za gram, a ove akcije na {ioko 100 maraka ko{ta gram kokaina. rem podru~ju HerKilogram marihuane je oko 300 c e g o v i n e evra. uhap{eno je 37 li-

ca koja se sumwi~e za organizovani kriminal, a pretreseno je oko 50 lo ka ci ja. Policijski izvje{taj proslije|en Tu`ila{tvu obuhvatio je ukupno 45 lica osumwi~enih za organizovani kriminal i trgovinu drogama i oru`jem.

NAJVI[E droge zaplijeweno u akciji “Trebi{wica“
U akciji “Koyaga“ bila su uhap{ena 33 lica od kojih je sud pritvorio 12, a petorici je izre kao mje re za bra ne. Wima je stavqen na te ret promet oko 6,5 kilograma heroina i 180 kilograma marihuane, 2.400 tableta ekstazi, 618 grama kokaina, vi{e od 1.500 grama anfetamina, te 139 sje men ki in dij ske ko nopqe. Osumwi~eni su i za trgovinu oru`jem. Pri li kom po li cij ske

akcije “Drina“ uhap{eno je 15 osoba, a pretreseno je 20 lokacija. U pretresima na podru~ju Zvornika, Bijeqine, Mili}a, Vlasenice, Tuzle i Kalesije prona|ena su sredstva za pakovawe opojnih droga, {pricevi, me di cin ske ta ble te sa drogom, odre|ene koli~ine heroina, marihuane, metodina, kao i odre|ene koli~ine baruta i municije. Ne ko li ko da na pri je akcije “Drina“ policija Bije-

qine uhap si la je dva dr`avqanina Srbije u blizini granice i kod wih prona{la oko dva ki lo gra ma heroina. Tokom pro{le godine najvi{e droge zaplijeweno je u akcijama “Diler“, “Gradina“, “Gradina 2”, i “Faraon“. Najve}a akcija, “Krajina“ izvedena je po lo vi nom ju na u Bawaluci i tada je uhap{eno vi{e lica i prona|eno oko 11 kilograma droge.

Zenica

Prona|en ukradeni skuter
ZENICA - Nepoznato lice je u no}i izme|u 4. i 5. juna u ulici Crkvice ukralo skuter marke “kimko“, vlasni{ tvo Z. M. iz Ze ni ce, kojeg su policijski slu`benici prona{li u {est ~asova u ulici Crkvice. G. O.

SIPA
Velike zapqene droge sprovedene su i u aprilu u akcijama Agencije za istrage i za{titu SIPA. Na grani~nom prelazu Klobuk kod Trebiwa, izme|u BiH i Crne Gore, 7. aprila zaplijeweno je 155 kilograma skanka, a uhap{eno sedam osoba u Trebiwu, Bawaluci i Tuzli. U policijskoj akciji koja je sprovedena u Palama 12. aprila zaplijeweno je osam kilograma skanka. Policija u Trebiwu uhapsila je 13. aprila uve~e Dragana Ga~i}a (30) iz Bile}e i kod wega prona{la oko 15,2 kilograma droge skank.

@ep~e

Cijene

Ukradeno 70 maraka
@EP^E - U na sequ Be rak u @ep~u u no}i izme|u pet ka i su bo te ne po zna ta lica provalila su u prodavnicu “IMK” d.o.o. i tom prilikom iz we su ukrali oko 70 maraka. G. O.

Mladi} izboden no`em ispred kafi}a
LUKAVAC - Almir Ibri~i} (35) iz Lukavca zadobio je u subotu oko 22 ~asa, ispred ugostiteqskog objekta “Oaza“ u mjestu Devetak kod Lukavca, te{ke tjelesne povrede kada ga je Hazim Srabovi} (32) iz Lukavca fizi~ki napao no`em, zadav{i mu dvije ubodne rane u predjelu butine i jednu u stomak. Povrije|eni Almir Ibri~i} je prevezen u UKC Tuzla, qekari su mu konstatovali te{ke tjelesne povrede. Zadr`an je na daqem lije~ewu i nalazi se van `ivotne opasnosti. Prema nezvani~nim informacijama, Ibri~i} i Srabovi} su odranije bili u sukobu. G. O.

Povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i
SREBRENIK - Jedna osoba zadobila je te{ke tjelesne povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu oko ~etiri ~asa na magistralnom putu Tuzla-Ora{je, u mjestu Srebrenik. U MUP-u Tuzlanskog kantona potvr|eno je da su u saobra}ajnoj nesre}i u~estvovali automobil “audi A3“ kojim je upravqao K.B. i automobil “golf 2” za ~ijim upravqa~em je bio A.M., koji je zadobio te{ke tjelesne povrede. Povrije|enom je pomo} ukazana u UKC-a Tuzla, poslije ~ega je pu{ten na ku}no lije~ewe. U nesre}i je pri~iwena ve}a materijalna {teta. G. O.

Prona|en u besvjesnom stawu
ILIYA - U ulici @eqezni~ka u Iliyi u subotu oko 17 ~asova pored pruge prona|ena je osoba koja je bez svijesti le`ala na betonskoj podlozi sa vidnim povredama glave, potvr|eno je u policiji. Kolima hitne pomo}i Sarajevo povrije|e ni je odmah prevezen u bolnicu gdje je utvr|eno da se radi o K. E. (31) iz Sarajeva, kome su konstatovane te{ke povrede lobawe. On je zadr`an na lije~ewu na intenzivnoj wezi odjeqewa za neurohirurgiju. Istraga je u toku. G. O.

14 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Pri{tinski “Ekspres“

Nije najstra{nija stvar izgubiti na izborima. Stra{nije je kad na izborima pobedi vlast koja }e dovesti qude koji ne znaju da rade i koji }e unazaditi zemqu. Dragan \ilas, gradona~elnik Beograda
FOTO: BETA

Hap{ewa zvani~nika tri partije
PRI[TINA - Tri najja~e partije na Kosovu suo~i}e se idu}e sedmice sa hap{ewima wihovih visokih zvani~nika, objavio je ju~e pri{tinski dnevnik “Ekspres“. Izvori “Ekspresa“ su naveli da EULEX ne vodi istragu samo oko osumwi~enih slu~ajeva korupcije u vladi premijera Ha{ima Ta~ija, ve} oko svih osumwi~enih za zloupotrebe vlasti od 2000. godine. “Demokratska partija Kosova Ha{ima Ta~ija, Demokratski savez Kosova predsjednika Fatmira Sejdiua i Alijansa za budu}nost Kosova biv{eg premijera Ramu{a Haradinaja }e se nalaziti u ’istim vodama’. Te partije }e morati da EULEX-u, ali i javnom mwewu Kosova daju obja{wewa oko zloupotreba od strane wihovih predstavnika od 2000. godine“, pi{e "Ekspres".

Problemi
Lider Saveza vojvo|anskih Ma|ara I{tvan Pastor je izjavio da ima problema u proceduri izbora, po{to neka bira~ka mjesta u Vojvodini ju~e ujutro nisu bila na vrijeme otvorena jer nije bilo dovoqno prisutnih ~lanova bira~kih odbora. On je naveo da su tek preksino} ~lanovima bira~kih odbora stigla rje{ewa o imenovawu.

Borislav Pelevi}

Tu`ba protiv radikala
BEOGRAD - ^lan Srpske napredne stranke Borislav Pelevi} izjavio je ju~e da je, zbog la`nog prijavqivawa, podnio optu`ni prijedlog pro tiv tro je po sla ni ka Srpske radikalne stranke. Pelevi} je Tanjugu kazao da se optu`ni prijedlog odnosi na poslanike SRS-a Gordanu Pop-Lazi}, Marinu Ragu{ i Petra Joji}a koji su protiv wega napisali krivi ~nu pri ja vu za u~es tvo vawe u ratnim zlo~inima u BiH, a koju je Tu`ila{tvo za ra tne zlo ~i ne Srbi je odbacilo kao neosnovanu.

Glasawe na 883 bira~ka mjesta

Pripadnici nacionalnih mawina glasali za svoje predstavnike

Beograd

Prvi izbori za nacionalne savjete
Na prvim direktnim izborima nacionalne savjete bira 16 mawinskih zajednica. Uz pomo} elektorske skup{tine predstavnici hrvatske mawine biraju u Subotici, makedonske u Pan~evu, a u Beogradu izabran Slovena~ki nacionalni savjet
BEOGRAD - Vi{e od 436 hiqada pripadnika 19 nacionalnih mawina u Srbiji birali su ju~e svoje predstavnike. Na prvim direktnim izborima nacionalne savjete bira 16 mawinskih zajednica, javio je RTS. Uz po mo} ele ktor ske skup {ti ne, pred sta vni ci hrvatske mawine to }e u~initi u Subotici, makedonske u Pan~evu, a u Beogradu je izabran Slovena~ki nacionalni savjet. Pred sje dnik Bo ris Ta di} je jo{ je dnom po zvao pripadnike nacionalnih zajednica da u~estvuju na izborima za savjete, jer je i to dio procesa evropskih integracija. Ele ktor ska skup {ti na slo ve na ~ke na ci onal ne mawine u Srbiji izbrala je prva svoj Nacionalni savjet koji broji 15 ~lanova, kao i predsjednika i potpredsjednika tog savjeta. bira~kih odbora. Izbori se odr`avaju na 883 bira~ka mjesta, u 161 op{tini Srbije, koja su otvorena od sedam do 20 ~asova. U posebne bira~ke spiskove upi sa no je 436.336 pri pa dnika. Neposrednim izborima na ci onal ne sa vje te bi ra ju albanska, a{kalijska, bo{wa~ka, bugarska, buweva~ka, vla {ka, gr~ka, egi pat ska, ma|arska, wema~ka, romska, rumunska, rusinska, slova~ka, ukrajinska i ~e{ka naci onal na mawina, dok }e hrvatska, makedonska i slovena~ka nacionalna mawina birati svoje nacionalne savjete na elektorskim skup{tinama. Bira~i glasaju li~no i taj no, zao kru `i vawem re dnog bro ja is pred na zi va izborne liste na ovjerenim glasa~kim listi}ima koji }e biti razli~ite boje za svaku mawinu, a ubaciva}e se u jednu glasa~ku kutiju. Ministarstvo za qudska i mawinska prava proglasilo je 77 lista: jednu za ~e{ku nacionalnu zajednicu, dvi je za al ban sku, gr~ku, egipatsku i wema~ku nacionalnu mawinu, tri za nacionalnu zajednicu A{kalija i Bo{waka i pet za slova~ku i ma|arsku nacionalnu zajednicu. Predstavnici rumunske i rusinske nacionalne zajednice mogu da biraju izme|u dvi je lis te, Bu ga ri, Ukra jinci i Buwevci izme|u sedam, Vlasi izme|u devet, a Romi ~ak izme|u deset lista.

Prva trka u vjen~anicama
BEOGRAD - Prva trka u vjen~anicama u kojoj je u~estvovalo oko 200 djevojaka iz Beograda odr`ana je ju~e na Trgu Nikole Pa{i}a, a prvo mjesto osvojila je Marija Stamboli}, dok su drugoplasirane i tre}eplasirane bile Iva Duji} i Aleksandra Pe{i}. Tri najbr`e djevojke dobile su poklon pakete mobilne mre`e “VIP“ i kompanije “Duel“, a najbr`a “mlada“ dobila je putovawe za dvije osobe u Sloveniju kao i poklon magazina “Ven~awe“, organizatora manifestacije, koji sadr`i burme, bidermajer i vjen~anicu.
FOTO: AGENCIJE

PRVI birali Slovenci
Na izbore za mawinske nacionalne savjete do podne je glasalo 18,4 odsto pripadnika nacionalnih mawina, od oko 436.000 upi sa nih u po se bne bi ra ~ke spis ko ve, izjavila je predsjednik Centralne izborne komisije Rozalija Torde. Ona je izjavila da je na pojedinim bira~kim mjestima bi lo mawih pro ble ma, po {to ni su do bi je na rje {ewa za pro{ireni sastav

Boris Tadi} na sjednici Glavnog odbora Demokratske stranke
Vjen~anice u centru Beograda

Srbija i daqe na putu reformi
[ABAC
U Srbiji je zabiqe`en porast nivoa rijeka Dunav, Sava i Tami{, zbog ~ega su u mnogim gradovima na snazi redovne, a u [apcu vanredne mjere odbrane od poplava. U Beogradu je na snazi redovna odbrana od poplava, jer je zabiqe`eno pove}awe nivoa Dunava i Save. SMEDEREVO - Predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadi} izjavio je da je neophodno pokrenuti sistem reformi koje u osnovi imaju uspostavqawe novog sistema vrijednosti kod pojedinaca i nosilaca odgovornih funkcija. Tadi} je na sjednici Glavnog odbora DS-a u Smederevu rekao da }e Srbija nastaFOTO: BETA

DOBRA VIJEST

U@ICE
^etvoro ~lanova u`i~kog Moto kluba “Ere”, kojima se pridru`io i jedan Vi{egra|anin, krenulo je ju~e sa gradskog trga na put dug 6.500 kilometara kroz 14 dr`ava, koji }e ih odvesti do ~uvenog ostrva Nordkapa u Norve{koj, najsjevernije ta~ke Evrope.

viti sa ispuwavawem ciqeva - me|u kojima je jedan od najva`nijih: sporazum sa MMFom i privla~ewe investicija koje obezbje|uju razvoj zemqe i stva rawe no vih ra dnih mjesta.

SVE ZA STABILNU makroekonomsku politiku
- Srbi ja ne do pri no si svetskoj ekonomskoj krizi i sve ~ini da na prostoru zemqe vlada stabilna makroekonomska politika - rekao je Tadi}. On je po no vio da se zemqa nalazi u te{kom eko-

LO[A VIJEST

Boris Tadi} u Smederevu

nom skom tre nut ku, i da ne umiruje ~iwenica da je u drugim zemqama jo{ te`e. - Neukusno je kada biv{i predsednici vlada “seire“ nad te{ko}ama u kojima se nalazimo - rekao je Tadi} i dodao da je vlada Mirka Cvetkovi}a svojim mjerama uspjela da obezbijedi da prosje~na plata iznosi oko 430 evra. On je naglasio da prethodne vlade nisu vodile ra~una o makropostignu}ima nego o kratkoro~nim rezultatima i istakao da je neophodno planirati najmawe deset godina unaprijed, kako bi se obezbijedila stabilnost dru{tva.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 15

Region

Bio bih sretan kada bi u lijepoj na{oj bilo desni~ara izraelskog tipa. Onda se ne bih bojao da }e, ono {to je Tu|man u ratu stekao, qevi~ari koji su do{li iza wega prodati. Jakov Sedlar, hrvatski rediteq

Kako je propala kompanija “Pevec“

Makedonska policija

Trgova~ka imperija ostala u dugovima
FOTO: AGENCIJE

Prijava protiv norve{kog diplomate
SKOPQE - Makedonska policija je podnijela krivi~nu prijavu protiv norve{kog diplomate u Misiji OEBS-a u Skopqu zbog posjedovawa oko 150 gigabajta pornografskog materijala sa djecom. Ri je~ je o 38-go di{wem Nor ve `a ni nu K.I., ko ji je obavqao du`nost savjetnika ambasade u Misiji. On je 16. maja napustio Makedoniju pod izgovorom da ide na odmor i od tada se vi{e nije vratio, prenose Vesti-onlajn. Prema izvje{taju makedonskog MUP-a, prilikom pretresa stana u kojem je `ivio s jednom Makedonkom oduzeti su mu prenosni ra~unari na kojima se nalazi sporni pornografski materijal.

Banke koje su najve}i povjerenici Peveca davale su u doba tranzicije kredite, a da Pevece uop{te nisu pitale za studije isplativosti
BJELOVAR - Zdravku i Vi{wi Pe vec, ne ka da{wim vlasnicima trgova~kog lanca “Pevec“, koji su uha p{e ni sre di nom se dmice u Bjelovaru, rok policijskog zadr`avawa od 48 ~a so va is te kao je pre ksi no}, prenio je RTS. Ste~aj “Peveca“ u Bjelovaru po~eo je krajem pro{le godine. Ukupna imovina te trgo va ~ke im pe ri je pro cjewuje se na oko 179 miliona evra, ko li ki su ot pri li ke i du go vi do bavqa~ima i zaposlenima. Na dan hap{ewa, prema navodima hrvatskih medija, policija je pet ~asova pretra`ivala ku}e Pevecovih u Bje lo va ru, a bra ~ni par Zdrav ko i Vi{wa Pe vec i kwigo vo |a Dra gi ca Ba ri {i} uhap{eni su i odvedeni u policiju na daqe ispitivawe.

Ivo Josipovi}

Hrvatska izlazi iz balkanske krize
ZA GREB - Pred sje dnik Hrvat ske Ivo Jo si po vi} oci je nio je pre ksi no} na Brionima da Hrvatska `ivi posqedwe trenutke “balkanske faze“, odnosno faze postkonflikata, i zalo`io se za ulazak u EU svih zemaqa regiona. Kako prenose hrvatski mediji, na prijemu za ambasadore akreditovane u Hrvatskoj, Josipovi} je istakao da je to mogu}e prije svega zahvaquju}i iz vje snos ti pri bli `a vawa Evropskoj uniji. Naglasio je da pro{irewe EU ne smije da stane sve dok posqedwa zemqa jugoistoka Evrope ne u|e u EU.

Bra~ni par Pevec obo`avao ko{ewe trave

Pri~a o Pevecima je tipi ~na tran zi ci ona pri ~a. Iako nisu me|u pet vode}ih trgovaca u Hrvatskoj, tokom posqedwe decenije bogatstvo porodice Pevec naglo je raslo, pot vrdi le su hrvat ske kolege u poslovawu.

Ste~aj
Trgova~ki centri Peveca u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji uglavnom su pod upravom ste~ajnih upravnika. Objekat u Beogradu u koji je investirano oko 40 miliona evra za kupce je zatvoren krajem pro{le godine. Ste~ajni upravnik Darko [ket izjavio je nedavno u Bjelovaru da postoji {ansa da se ste~aj “Peveca“ u Beogradu izbjegne i da se o tome pregovara sa OTP bankom. je isplativosti. Pro{irili su se previ{e. Uz maloprodaju, trgova~ki biznis, u{li su u gra|evinu i kupili 500 kamiona za kamionski prevoz ka`e u fono izjavi za RTS no vi nar ka Ro ma na Du ganyija. Prema wenim rije~ima, izme|u ostalog, oni su sru{ili tr`i{te kamionskog pre vo za sa svo jim dam pin {kim cijenama, a onda je do{la kriza i sve zajedno im se obilo o glavu. Svoje ra~une nisu mogli da pla}aju, a banke su do{le na naplatu. Policija je pregledala dokumentaciju i u ku}i porodice Pevec u Dowim Mostima, dvadesetak kilometara od Bje lo va ra. O~e ku je se pot vrda navoda da su izdavali mjenice bez pokri}a vrijedne 140 mi li ona ku na ili oko 20 miliona evra. Tu su i fiktivne dnevnice i krediti ko ji su pre ba ci va ni na privatne ra~une. Prema nekim tvrdwama, odlazak na selo trebalo je da poka`e kako poslije propasti kompanije, Pevecovi skromno `ive. - Treba im uzeti imovinu i naplatiti sve dugove, ako je mogu}e po zakonima hrvatske dr`ave - komentar je jednog gra|anina Bjelovara.

IZDAVALI mjenice bez pokri}a
- Ban ke ko je su naj ve }i poverenici Peveca tad su dava le kre di te, a da Pe ve ce uop{te nisu pitale za studi-

Ivo Josipovi}

Centralna banka Crne Gore

Ne `eli ga{ewe Prve banke
PODGORICA - Crnogorska Centralna banka saop{tila je da joj nije ciq ga{ewe Prve banke u Nik{i}u, ~iji je glavni suvlasnik Aco \ukanovi}, brat premijera Mila \ukanovi}a. - Ciq Centralne banke nije ga{ewe Prve banke, ve} za{tita interesa deponenata i povjerilaca i poku{aj da tro{kovi rje{avawa problema te banke budu minimalni za dr`avu - navodi se u saop{tewu CB povodom, kako je navedeno, raznih neta~nih interpretacija u medijima o odnosima izme|u CB i Prve banke.

Sru{ili cijene kamionskog prevoza

Slovenci iza{li na referendum

Odluka o Arbitra`nom sporazumu
QUBQANA - Slovenci su ju~e na referendumu glasali o Arbitra`nom sporazumu. Referendumsko pitawe glasilo je “Da li ste za to da se prihvati zakon o ratifikaciji Arbitra`nog sporazuma izme|u Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske, koji je 19. aprila prihvatio parlament?”. Rezul tati referenduma bi}e poznati u utorak. Kona~ni rezultati bi}e saop{teni 14. juna, kada }e se skupqenim glasovima pribrojiti i oni glasovi koji }e sti}i po{tom iz inostranstva, i upravo oni }e odlu~iti o Arbitra`nom sporazumu ako rezultati glasawa budu tijesni.

REZULTATI zna~ajni za zapadni Balkan
Do 11 ~asova ju~e na referendum je iza{lo 260.020 glasa~a, {to je 15,25 odsto od ukupnog broja glasa~a. Najve}i broj glasa~a zabiqe`en je u Krawu, a najmawi u Ptuju. U Qubqani do 11 ~asova svoj glas je dalo ukupno 16,33 odsto glasa~a, prenose slovena~ki mediji. Slovena~ki parlament je Arbitra`ni sporazum ve} ratifikovao, a ustavni sud na

zahtjev vlade presudio je da on nije u suprotnosti s ustavom. Odluka bira~a koja obavezuje parlament i vladu donosi se natpolovi~nom ve}inom glasova, odnosno va`e}ih listi}a, a referendum je vaqan bez obzira na broj registrovanih bira~a koji mu pristupe. Tokom jednomjese~ne kampawe slovena~ka vlada je gra|ane pozivala da potvrde sporazum kao odli~an pregovara~ki rezultat premijera Boruta Pahora sa Hrvatskom, a opozicija je tvrdila suprotno i pozivala bira~e da ga odbiju kao “lo{“ za slovena~ke interese u vezi sa granicom. Analiti~ari isti~u da

ishod ju~era{weg referenduma nije od zna~aja samo za Sloveniju i Hrvatsku, nego i za region zapadnog Balkana, u smislu ja~awa izgleda da se prikqu~i Evropskoj uniji. Potvrda toga su i zainteresovanost Brisela i Va{ingtona za rezultat referenduma, gdje je izra`ena `eqa da on bude pozitivan. Prihvatawe sporazuma bi, prema tvrdwama iz EU, moglo postati model i za rje{avawe sli~nih problema na zapadnom Balkanu, gdje Hrvatska ima otvorena grani~na pitawa i sa Srbijom, Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom.

DOBRA VIJEST

PODGORICA
Crkva Arhangela Mihaila u podgori~kom nasequ Doqani na{la se na meti vandala, kada je obijena brava i polomqeno staklo na prozoru. Crkvu u Doqanima u posqedwih nekoliko godina osam puta su pohodili vandali koji su na ovom objektu pri~inili materijalnu {tetu.

PODGORICA
Nacrt crnogorskog Zakona o izboru odbornika i poslanika u skladu je s me|unarodnim standardima, ocijenila je Venecijanska komisija. Komisija je posebno pohvalila rje{ewa koja omogu}avaju autenti~nu zastupqenost mawinskih naroda u parlamentu.

LO[A VIJEST

16 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

TOP STORIES CNN

Svijet
Vijesti
Tajland

Banglade{ je ju~e obustavio blokadu dru{tvene mre`e “Fejsbuk“, koju je uveo prije sedam dana zbog neprimjerenog materijala vezanog

za proroka Muhameda i politi~ke lidere ove zemqe. Zabrana je uvedena poslije objavqivawa karikatura proroka Muhameda.

Uhap{ena trojica ruskih specijalaca

Izbori idu}e godine
HO [I MIN - Taj lan dski pre mi jer Api sit Veyayiva izjavio je ju~e u Ho [i Minu da }e prijevremeni izbori u Tajlandu vje ro va tno bi ti odr`a ni po~etkom sqede}e godine, a ne u novembru ove godine i da je najva`nije da to budu fer izbori. “Vlada ne mo`e da bude na vlasti zauvijek, a izbo ri tre ba da se odr`e na kra ju man da ta parlamenta, odnosno sqede}e godine“, rekao je Apisit no vi na ri ma u Vi je tnamu.

Pokrali `rtve pada aviona u Smolensku
Tri pripadnika specijalnih jedinica OMON razli~ite usluge pla}ali kreditnom karticom preminulog And`eja P{evo`wika
VAR[AVA - Trojica Rusa, ~lanova specijalnih jedinica OMON, uhap{ena su ju~e po{to su razli~ite usluge, u vri je dnos ti od 1.400 evra, pla}ali kreditnom karticom koju su uzeli jednoj od `rtava avionske nesre}e u Smolensku, 10. aprila, u kojoj je poginuo i predsjednik Poqske Leh Ka~iwski, javile su agencije. Kartica je pripadala preminulom And`eju P{evo`wiku, koji je bio generalni sekretar nacionalnog Savjeta za o~uvawe sje}awa na ratove i mu~eni{tvo. Kartica je kori{}ena tri puta i to ba{ u Smolensku prvo na dan nesre}e i jo{ dva puta u sqede}ih nekoliko dana. Javnost u Poqskoj i Rusiji za tu sramnu kra|u kreditnih kartica pokojnika i nestanak novca sa ra~una jedne od 96

Oman

Stradali u ciklonu
OMAN - Najmawe 16 qudi je po gi nu lo, a ~e tvo ro je nestalo u naletu tropskog ci klo na “Fet” u Oma nu, sa op {ti li su me di ji i bolni~ke slu`be te zemqe. Me |u `rtva ma su i je dan Indijac i jedan Pakistanac, dok su ostali dr`avqani Oma na, obja vi la je dr`a vna te le vi zi ja. Ci klon “Fet”, uprkos to me {to je osla bio na ni vo oluje kategorije 1, u petak je na nio ve li ku {te tu pri obal nim di je lo vi ma Omana.

Ruski specijalci uhap{eni u brzoj akciji

FOTO: AGENCIJE

`rtava, ~lanova visoke poqske vojne i dr`avne delegacije i posade aviona, saznala je prekju~e od udovice jedne od `rtava, Jolante P{evo`wik. Prema rije~ima udovice, wen, ve} nekoliko ~asova pokojni mu` podigao je 10. apri-

la preko kreditne kartice u Smolensku sa svog ra~una novac. Poqsko tu`ila{tvo je poslije obavje{tewa o nestanku novca, obavijestilo ruske vlasti o transakcijama. Ovo nije jedini slu~aj kra-

|e kreditnih kartica poslije nesre}e u Smolensku, jer je ukradena i potpredsjednici stranke Pravo i pravda Aleksandri Natali-[vaht, ali do sada nije zloupotrijebqena.

Majami

“SUVENIRI“ sa mjesta nesre}e
U poqskoj javnosti pojavila su se podozrewa da teren na mjestu avionske nesre}e nije dobro ni pregledan ni obezbi-

Pre`ivio pad sa 17. sprata
MA JA MI - ^e tvo ro go di{wak je u Majamiju pao sa sedamnaestog sprata na balkon na desetom spratu na kojem se nalazi bazen, sa op {ti la je po li ci ja. Ma li {an je pre ba ~en u bolnicu, gdje je zatra`io da mu donesu brzu hranu i sok. “Ono {to ga je zaista spasilo su dva visoka drveta. Pao je na kro{we, prvo jednu, pa onda i drugu i to je ubla `i lo pad“, ka `e wegov djed Yeri Umnavi~.

je|en kada su Poqaci sa izleta u obli`wu Katiwsku {umu, gdje su gro bo vi hiqada Poqaka, vojnih zarobqenika streqanih po nare|ewu vrha Kremqa 1940. godine, po~eli da donose u domovinu “suvenire“ i sa mjesta nesre}e - ostatke olu pi ne pred sje dni ~kog aviona ili stvari `rtava. Poqska je zvani~no zatra`ila od Rusije da teren ponovo pre gle da i obe zbi je di. Moskva je odmah tom zahtjevu iza{la u susret.

Saradwa
Portparol poqske vlade Pavel Gras izjavio je ju~e ujutro radiju ZET da su hap{ewa “izvr{ena nevjerovatnom brzinom zahvaquju}i saradwi izme|u (poqske) bezbjednosne agencije i ruskih specijalnih slu`bi, koje nisu dozvolile da slu~aj ~eka“.

Primjedbe na obezbje|ewe mjesta nesre}e

And`ej P{evo`wik

DOBRA VIJEST

BUGARSKA
Grupa neonacista pretukla je ju~e u centru Sofije, u tramvaju, ~etiri putnika, od kojih je jedan te`e povrije|en. Napada~i su, po{to su pretukli putnike, napustili tramvaj, a voza~ tramvaja nije povrije|en.

AVGANISTAN
Predsjednik Avganistana Hamid Karzai ju~e je naredio da se ponovo ispitaju svi slu~ajevi pritvorenih talibana, i da oni koji se nalaze u pritvoru na osnovu sumwivih dokaza moraju da budu oslobo|eni.

Novi {ef obavje{tajnih slu`bi SAD
VA[INGTON - Ameri~ki predsjednik Barak Obama imenovao je generala avijacije u penziji Yejmsa Klepera za novog {efa Nacionalne obavje{tajne agencije, pod ~ijom kontrolom su svih 16 obavje{tajnih slu`bi u SAD. Obama je pohvalio Klepera, {efa obavje{tajne slu`be Pentagona, za dosada{wi rad i dodao da je on “jedan od najiskusnijih i najpo{tovanijih profesionalaca u obavje{tajnoj slu`bi“. - On posjeduje kvalitet koji cijenim kod svih svojih saradnika: `equ da liderima saop{ti ono {to moramo da znamo, iako to nije uvijek ono {to `elimo da ~ujemo - rekao je Obama na konferenciji za novinare.

Irski brod pristao u A{dod
TEL AVIV - Irski brod “Rej~el Kori“, koji je plovio ka pojasu Gaze nose}i stotine tona pomo}i Palestincima, pristao je u izraelsku luku A{dod, nakon {to su se izraelski vojnici ukrcali na wega bez sukoba s putnicima i usmjerili ga na teritoriju Izraela. Upad na brod izazvao je proteste u Tel Avivu, u kojima je do{lo do sukoba desni~arskih i qevi~arskih demonstranata. Organizatori su bili qevi~arske stranke i organizacija “Mir sada“. Nosili su transparente na kojima je pisalo “Vlada nas sve potapa“ i “Desni~arska vlada - opasnost po dr`avnu bezbjednost“.

LO[A VIJEST

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 17

Egip}ani o`eweni Izraelkama ostaju bez dr`avqanstva
KA IRO - Vi so ki upra vni sud u Ka iru pot vrdio je pre su du ko jom se Egi p}a ni ma o`ewenim Izra el ka ma odu zi ma dr`avqan stvo, uprkos po tpi sa nom mi ro vnom ugo vo ru s Izra elom pri je vi {e od tri de set go di na. Ova odlu ka se ne odno si na Egi p}a ne ko ji su o`eweni izra el skim Arap kiwama.

Sanacija o{te}ene bu{otine u Meksi~kom zalivu daje rezultate

Vijesti
SAD

Prikupqena tre}ina izlivene nafte
Predstavnici “Briti{ petroleuma“ nadaju se da }e zatvarawe ventila smawiti koli~inu nafte koja }e i daqe curiti iz bu{otine, dok }e zatvarawe o{te}ene bu{otine, kako ka`u, biti mogu}e tek u avgustu

Prona{la djecu na “Fejsbuku“
VA [IN GTON - U Ju `noj Kaliforniji neimeno va na maj ka po sli je 15 godina prona{la je otetu k}erku i sina na “Fejsbuku“. Wen tada{wi suprug je 1995. godine oteo dvoje djece, starosti dvije i tri godine. U martu ove godine majka je upisala imena svoje djece na “Fejsbuku“ i ot kri la pro fil svo je k}erke. Majka joj je tada poslala poruku i od tada su se wih dvije dopisivale, dok maloqetni sin nije bio za in te re so van za komunikaciju s majkom.

Kongo
Prikupqawe nafte posti`e uspjeh

Suspendovan {ef policije
KIN[ASA - [ef policije Demokratske Republike Kongo suspendovan je poslije smrti borca za qud ska pra va, ka za li su zvani~nici. Tri policajca su uhap{ena i predsjednik je odlu~an u namjeri da rije{i slu~aj, kazao je ministar unutra{wih poslo va, pre nio je Bi-BiSi. Aktivista Floribert ^ebeja prona|en je u srijedu mrtav u svom automobilu u blizini Kin{ase. On se te ve~eri navodno na la zio na sas tan ku sa {efom policije.

WU ORLEANS - “Briti{ petroleum“ objavio je da su novom metodom prikupili oko 250.000 galona nafte poslije postavqawa kupole nad bu{otinom, {to je gotovo 33 od sto od uku pne ko li ~i ne nafte koja se svakog dana izlije u more, objavio je SiEn-En. BP je najavio da planira da zatvori ~etiri ventila na vrhu kupole kroz koje nafta i daqe isti~e u more. Predstavnici kompanije se nadaju da }e za tva rawe ven ti la smawiti koli~inu nafte koja }e i daqe curiti iz bu{otine, dok }e zatvarawe o{te}ene bu-

smawilo isticawe nafte u more.

NAFTA i daqe isti~e
Robotizovane podmornice u petak su uspjele da na cijev iz koje curi nafta postave nastavak, pomo}u kog je nafta preusmjerena u brod. Laboratorijski testovi potvrdili su da se nafta, koja ve} 47 dana isti~e iz o{te}ene bu{otine na dubini od 1.500 metara, skupqa ispod povr{ine, a te naslage su {iroke i do deset kilometara.

Kupola postavqena nad bu{otinom

Nakon {to je nafta do{la do oba le Flo ri de, iz kompanije su obavijestili javnost da su operacijom preusmjeravawa nafte na brod, koji se nalazi miqama iznad bu{otine na povr{ini mora, vrlo zadovoqni. In`eweri BP-a nadaju se da }e se koli~ina preusmjerene nafte pove}avati, ali su zabrinuti zbog prilika unutar kupole.

FOTO: AGENCIJE

{otine, kako ka`u, biti mogu}e tek u avgustu. Uprkos novom metodu i postavqawu kupole, nafta i daqe isti~e u more jer izme|u

kupole i cijevi postoji prazan prostor. Stru~waci “Briti{ petroleuma“ poku{avaju da namjeste kupolu da boqe “legne“ na cijev kako bi se

Albanija

Umirawe
Gradona~elnik Orinx Bi~a, Toni Kenon, kazao je da lokalni zvani~nici ve} vi{e od mjesec poku{avaju da ugovore sastanak sa ~elnicima BP-a, ali nikada nisu dobili nikakav odgovor na svoj zahtjev: - Ako saosje}ate s nama, trebali ste biti ovdje puno prije. Qudi u Orinx Bi~u doslovno umiru od gladi jer vi{e ne mogu loviti ribu - poru~io je Kenon ~elnicima BP-a.
Orinx Bi~ gladuje zbog uginule jestive ribe

Optu`be premijera
TIRANA - Premijer Albanije Saqi Beri{a optu`io je posqedweg komunisti~kog lidera Ramiza Aliju da je kriv za zlo~in nad kosovskim Alban ci ma, ko ji je kra jem Drugog svjetskog rata izvr{en u Tivtu, u Crnoj Gori. Do ga |aj ko ji sa da pote`e premijer Beri{a zbio se navodno u martu 1945. godine u Tivtu, kada je, kako se tvrdi u Tirani, likvidirano “4.000 nedu`nih kosovskih Albanaca“.

Novi talas elementarnih nepogoda u Poqskoj

Gradovi gube bitku sa poplavama
VAR [A VA - Gra do vi i naseqa u slivu Visle jedan za drugim gube bitku protiv novog poplavnog talasa na rijekama - jo{ nije stigla da se povu~e voda iz majskih katastrofalnih poplava, a preksino} je poplavqen Sandomje` na ju gu Poqske, ja vi le su agencije. Uzaludni su bili svi napori vatrogasaca, vojnika, policajaca i mje{tana da u~vrste vre }a ma sa pijes kom dio nasipa koji je Visla probila prije dvije sedmice, a preksino} se rijeka ponovo izlila u gradske ~etvrti na desnoj obali. U Sandomje` je ju~e ujutro ponovo stigao premijer Donald Tusk, koji je tu u subotu popodne hrabrio spasioce i mje{tane, a tako|e i radnike velike lokalne fabrike stakla koji su u prvom talasu poplava uspjeli da je odbrane provizornim nasipima od nabujale Visle. Oti{li smo, suvi{e je opasno - kazao je preksino} novinarima portparol gradske vatrogasne stra`e u Sandomje`u Boguslav Karbovwi~ek. Visla plavi i obli`wi Tar no b`eg i oko li nu, ali Poqaci, umorni od bje`awa pred velikom vodom, sada masovno odbijaju da se evakui{u. U op{tini Go`ice poplavqeno je vi{e od hiqadu imawa. Vlasti su naredile eva ku aci ju oko 3.700 qudi, ali ih se za evakuaciju prijavilo svega 530. Poplave se premje{taju Vislom i pritokama na sjever, ali ovog puta idu u dva talasa. Var{ava je sjeverno i nizvodno Vislom od Sandomje`a pripremila za ovaj drugi po pla vni ta las vi {e od 200.000 vre}a sa pijeskom, kazala je gradona~elnik prestonice Hana Gronkjevi~ Valc, a oko milion vre}a napuwenih i spremnih u rezervi ima cijelo Mazovjecko vojvodstvo.

Wema~ka

Ubijena oteta `ena
BELIN - U Wema~koj je Marija Begerl (54), ina~e su pru ga po zna tog wema ~kog bankara Tomasa Beger la, pro na |e na mrtva. Otmi ~a ri su po sli je otmice Marije Begerl, koja se dogodila prije tri se dmi ce, za hti je va li 300.000 evra otkupnine.

NASIP nije izdr`ao
- Kriti~no je. Evakuisali smo sa nasipa vojnike i spasioce. Sve {to su mogli da u~i ne qudi, ura |e no je.

Poplavqen Sandomje` na jugu Poqske

FOTO: AP

18 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 19

20 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 21

22 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Obra}a se qekar specijalista jednom pacijentu penzioneru, koji je do{ao po kona~nu dijagnozu bolesti koja ga godinama mu~i. Poslije pregleda nalaza doktor ka`e: - Na`alost moram vam re}i da va{i nalazi ne daju ra-

zloga za optimizam, mo`da }ete `ivjeti jo{ godinu ili ne{to mawe. - Dobro doktore, a mo`ete li mi barem re}i... - Je li dijagnozu ta~no od ~ega }ete umrijeti ...? - Ma ne to nego recite mi samo od ~ega }u `ivjeti?

Ponovo stara qubav
Poslije kratkotrajne romanse sa Igorom \uri}em, biv{im suprugom Katarine Rebra~e, pop pjeva~ica Maja Nikoli} je ipak odlu~ila da se vrati svom momku, ina~e advokatu iz Wema~ke Janu [tajnpilcu, prenijeli su pojedini mediji u Srbiji. Wihov susret u Beogradu poslije pauze nije ostao neprimije}en. Zaqubqeni par uslikan je kada je izlazio iz jednog restorana na Kaleni}u. Maja i Jan su se dr`ali za ruke do automobila koji ih je ~ekao, a sve vrijeme ih je pratio tjelohraniteq. Pri ulasku u vozilo, Maja je poqubila svog momka i obrisala mu karmin koji je ostao na usnama. - Janu sve ~itaju {ta ovde pi{u o meni, tako da je upoznat sa svim tra~evima, ali ne obra}a pa`wu na to. I on i ja vi{e volimo da se vi|amo van na{e zemqe - rekla je Nikoli}eva kada su je upitali za komentar. Podsje}awa radi, u~esnica prve sezone “Farme“ nedavno je vi|ena kako razmjewuje we`nosti sa Igorom \uri}em u restoranu jednog poznatog prestoni~kog hotela. U me|uvremenu je o~igledno razrije{ila razmirice sa [tajnpilcom i odlu~ila da mu se vrati, komentari{u mediji. Za svaku pripremu jela potrebna je, pored ostalog ideja. Tako }e malo tjestenine u obliku ma{nica i malo mqevenog mesa pretvoriti ideju u jelo kojem ni najve}i sladokusci ne}e mo}i da odole. Za pripremu zape~enih ma{nica, prema ovom receptu, potrebno je svega ~etrdesetak minuta, a mo`ete ih poslu`iti uz zelenu ili neku drugu salatu.

Zape~ene ma{nice

U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

Sudoku

RJE[EWE: ORN, TZ, LEGLO, DRENOV [TAP, ES, V, VALUTAK, SOJ, OPERSKE DIVE, E, J, SUTONI, ILI], ALIGOVAC, DESA, KUWALICA, ONAJ, VETO, BV, RR, IBARURI, E, USISATI, KOREKTNOST, OME, MAVAR, RAZO^ARAWE, DRINA, IRAN.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 23

Do{ao kom{ija, pa pita doma}ina: - [ta to radi{ kom{ija? - Pi{em svoj prvi e-mail. - U redu, i,

kakve vrste je tvoj problem? - Pa, napisao sam pismo, ali kako da ga ubacim u po{tanski sandu~i}?

- Alooo, ovdje Mujo, je li to Skup{tina? - Jeste gospodine, {ta `elite? - Ho}u da postanem

~lan Parlamenta, {ta mi za to treba? - Jesi li ti ~ovje~e lud? - Jesam, je li treba jo{ ne{to?

Sastojci
(za 4 do 6 osoba) 500 g mije{anog mqevenog mesa crnog luka tjestenine u obliku ma{nica pavlake za kuvawe ka{ika mje{avine za~ina ka{ike uqa sira edamera so ka{ike soka od limuna

Priprema
1. Na uqu kratko prodinstajte nasjeckani crni luk, dodajte mqeveno meso, mje{avinu za~ina mediteran i dinstajte podlijevaju}i vodom oko 30 minuta. Na kraju umije{ajte pavlaku za kuvawe i limunov sok. 2. Tjesteninu skuvajte u posoqenoj vodi, a potom je i ocijedite. Pomije{ajte je s pripremqenim mqevenim mesom i stavite u odgovaraju}u uqem namazanu vatrostalnu posudu. 3. Tjesteninu pospite naribanim sirom edamerom i zapecite je u rerni zagrijanoj na 200 stepeni Celzijusa oko deset minuta.

HOROSKOP
Cijene u KM
meso luk tjestenina pavlaka za~in uqe sir so limunov sok 6,5 0,2 1,5 1,2 0,3 0,3 1,8 0,1 0,3

Ovan
(21.3 - 20.4)
@elite ne{to da sprovedete u djelo, jer ste krajwe prakti~ni. Evidentno je da {to{ta ne ide po planu, ali samo treba da budete strpqivi. Morate ili mijewati plan ili shvatiti da }e dana{wi zastoji trajati malo du`e nego {to ste mislili. Za Ovnove je to suvi{e dug period.

Vaga
(24.9 - 23.10)
@eqeli biste da budete na~isto u vezi sa izvjesnim stvarima vezanim za okolinu, jer se sami nigdje ne anga`ujete, pa ni{ta ne zavisi od vas. Ve}ina pripadnika ovog znaka sami se nerviraju i stvaraju klimu kao da su ko zna koliko aktivni i uspje{ni.

100 g 400 g

200 ml 1

Poslu`ivawe
Zape~enu tjesteninu u obliku ma{nice poslu`ite uz zelenu salatu ili neku drugu po `eqi.

Bik

[korpija
(24.10 - 22.11)
Zadovoqavate prohtjeve, bilo da se radi o umjetni~kim interesovawima, `eqi za luksuzom ili kupovini stvari o kojoj ve} du`e vrijeme ma{tate. Nude vam se i uzbudqive qubavne dogodov{tine. Ukoliko budete poku{ali da ostvarite nemogu}e, natovari}ete nevoqu na vrat.

2 150 g

2

Savjet
Smjesom koja se priprema za zape~ene ma{nice, tako|e mo`ete puniti pala~inke ili kanelone, koji }e tako|e biti so~ni i ukusni.

12,2

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Ni{ta zna~ajno u odnosu na ju~era{wi dan. Ukoliko primijetite da lo{e funkcioni{ete unutar kolektiva, distancirajte se od saradnika. Tako }e se sve stvari odvijati po planu. Savjetuje se fleksibilniji odnos prema partneru i uku}anima. Ne budite tvrdoglavi.

Blizanci
(21.5 - 21.6)
Dan je u znaku interesantne vijesti. Poslove obavqate korektno, ispravno rezonujete i brzo dejstvujete. Mogu}e su emotivne nesuglasice nastale usqed `eqe za kritikovawem voqene osobe. Ne dozvoqavate da vam odgovori, jer mislite da ste u pravu. Pretjerujete.

Strijelac
(23.11 - 21.12)
Period sre}e se nastavqa. Ono o ~emu ste dugo ma{tali najzad se ostvaruje. Da li je to prinova, nov posao ili putovawe? Stvar je individualna - zavisi od konkretnog slu~aja, uzrasta i mase drugih stvari. Dragi Strijelci, ne budite neuroti~ni, razloga za slavqe i te kako ima!

Hrana zbli`ava porodicu
^est je slu~aj da se ~lanovi porodice, iako `ive zajedno u istoj ku}i ili stanu, gotovo uop{te ne vide tokom dana i vrlo malo komuniciraju me|usobno, a hrana tj. zajedni~ki obrok mo`e biti rje{ewe problema
jalne ometaju}e faktore: televizor, radio, mobilni... Do ru ~ak - us ta ni te do voqno rano da biste mogli zajedno da doru~kujete. Planirajte i zajedno u~estvujte u pripremi doru~ka. Sjedite zajedno, jedite, razgovarajte i slu{ajte jedan drugog. Podijelite probleme i brige. Osim to ga, kva li te tan doru~ak je najva`niji dnevni obrok koji vam osigurava po tre bne hrawive sas toj ke za os ta tak da na. Naviknete li se na redovno doru~kovawe, s vremenom }ete postati aktivniji i produktivniji, a i va{e ukupno zdravstveno stawe se mo`e poboq{ati. Ru~ak - kod ru~ka je ve} mnogo te`e uskladiti obaveze i zajedni~ki ru~ati. Ukoliko ste to ipak u mogu}nosti, neka vam svakako postane navika da zajedni~ki ru~ate. Ve~era - planirawu ve~ere posvetite posebnu pa`wu. Kod aktivnih porodica, ve~era je po pravilu jedini obrok u kojem mogu u~estvovati svi ~lanovi. Ne bi smio da bude slu~aj da kompletna priprema i spremawe poslije ve~ere padne na jednu osobu. Zajedni~ki u~estvujte, ne samo u konzu mi rawu ve ~e re, ve} i u wenoj pripremi. Ne zaboravite da iskqu~ite sve elemente koji vam mogu smetati. U tom trenutku bi vam ipak va {a po ro di ca tre ba lo da bude najva`nija. Va{ uspjeh zavisi od va{e predanosti da se dugoro~no dr`ite dogovorenog. Pitajte os ta le ~la no ve za wiho va mi{qewa i prijedloge i zajedni~ki donesite dogovor. S vremenom }ete zasigurno oja~ati porodi~ne veze i porodica }e time puno boqe funkcionisati.

Rak
(22.6 - 21.7)
Uspje{an dan, pod uslovom da ga pametno iskoristite. Ukoliko budete gubili vrijeme na gluposti, samo }ete se nervirati. Ovako, okrenuti ste onim {to prosto obo`avate, a to su posao i novac, pa }ete biti sre}ni i zadovoqni. Neodlu~ni ste u vezi sa qubavnim problemom.

Jarac
(22.12 - 20.1)
Usmjerite energiju na najboqi mogu}i na~in. Meditacija i oprobana sredstva vra}aju mir i spre~avaju ne`eqene posqedice u vidu depresije. Svi postupci zavise od drugih qudi, prvenstveno od odnosa sa suprotnim polom.

Po gle da te li oko se be, vidje}ete mu`eve i `ene, partnere i porodice kako se sve vi{e udaqavaju. Problem je posebno izra`en kod osoba koje su stalno u pokretu, bilo zbog posla i sastanaka, bilo zbog privatnih i dru{tvenih obaveza. Zbog toga se naviknu na hrawewe “s nogu“ i sve mora biti na brzinu. ^u}ete silne razloge, a upra vo hra na mo `e bi ti i krivac i rje{ewe. Pitate se kako hrana mo`e poboq{ati odnose u porodici? Ne radi se samo o hrani, ve} o svjesnom ~inu zajedni~kog obroka sa ~lanovima porodice, gdje svi zajedno sjede, jedu i me|usobno komuniciraju. Kroz istoriju, uvijek je postojala tradicija da se plemena, zajednice i porodice zajedno skupe za proslave, a gozba je uvijek bila sastavni

dio toga. [ta ina ~e ra di mo za Vaskrs, Bo`i} ili ro|endane? Jedemo, pijemo, razgovara mo, smi je mo se za je dno, igramo. Bez obzira na prigodu, radi se o okupqawu i me|u so bnoj in te ra kci ji i komunikaciji. Upravo hrana je zajedni~ka nit svim tim doga|ajima. Hrana nam daje razlog da zajedno sjednemo i me|usobno podijelimo na{e osje}aje, po{tovawe i qubav.

Lav
(22.7 - 22.8)
Dan je kao stvoren za flert, qubav, umjetnost i razne u`itke. Ipak, ne pretjerujte. Mo`ete se nekontrolisano vezati za novu simpatiju i po ko zna koji put zadati problem sebi i bli`oj okolini. Po{to prema partneru osje}ate privla~nost, u wemu budite uspavane strasti.

Vodolija
(21.1 - 19.2)
Na trenutak vas je zapqusnulo dobro raspolo`ewe i ugrijala qubav najdra`ih. Zamalo da se istopite od sre}e. Po{to je to brzo pro{lo, ponovo se suo~avate sa te{ko}ama. One iziskuju upornost koju vi trenutno imate. Lavovi i Bikovi }e sa vama da razmijene rije~i podr{ke.

PLANIRAWU ve~ere posvetite posebnu pa`wu
Prihvatite izazov i poku{ajte hranom rije{iti porodi~ne probleme. Napravite dogovor sa ~lanovima porodice da svaki dan jedete zajedno {to je vi{e mogu}e. Pri tome je va`no da u tome u~estvujete i tijelom i duhom, pa zato iskqu~ite sve potenci-

Djevica
(23.8 - 23.9)
Uspje{no savladavate poslovnu prepreku. Saradnicima smetaju va{a sitni~avost i perfekcionizam kombinovani sa `eqom da ih kritikujete. Jedna Vodolija vas naprosto izlu|uje. Potreban vam je oslonac. Od partnera o~ekujete we`nosti, ali i da vam bude na usluzi.

Ribe
(20.2 - 20.3)
Po{to ste vi po prirodi perfekcionista, te{ko se mirite sa onim {to se ne uklapa u ideale. Danas vas o~ekuje dobro raspolo`ewe, prijatni susreti, zarada i puno sre}e. Kako }ete se sna}i sa svim ovim ugodnostima? Po`eqno je biti realan i iz date situacije izvu}i maksimum.

24 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

2

dje~aka

4

djevoj~ice

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Zbog bazena i sve ve}eg broja firmi koje posluju u krugu “Incela“ u toku je utvr|ivawe optimalnog rje{ewa za trasu autobuske linije, s obzirom na to da postoje}i podvo`wak ne omogu}ava prolazak autobusa najadekvatnijom trasom, rekla Pipi}-Manojlovi}
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Bawalu~ani `ele liniju za Olimpijski bazen

Potrebno pro{irewe mre`e autobuskog saobra}aja u gradu

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedika Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 216-875 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska st. 090/513-000 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

Grad ska i pri grad ska naseqa u Bawaluci dobro su po kri ve na auto bus kim linijama, ali zbog {irewa grada stvara se potreba za uvo |ewem no vih li ni ja. Najve}a potreba je za uvo|ewem autobuske linije koja bi povezivala centar sa Olimpijskim bazenom. Bawalu~ani smatraju da na podru~ju grada ve} nekoli ko go di na auto bu si sao bra}aju na istim linijama i da se ne uvode nove. - Smatram da bi trebalo uvesti autobusku liniju do naseqa Ada, iz centra pored Gradskog olimpijskog bazena i “Incela“. Tako bi jednom li ni jom bio po ve zan ve }i dio gra da - re kla je penzionerka Jelena Miri}. Dodala je da se sje}a vremena kada je vi{e autobusa vozilo do fabrike “Incel“. - Prije je postojala ve}a potreba za autobusima, jer je mno go ra dni ka ra di lo u “Incelu“, ali i sada tamo postoji nekoliko preduze}a, pa ~ak i je dan pri va tni univerzitet - rekla je Miri}eva. Iz Admi nis tra ti vne slu`be grada ka`u da je evidentna ~iwenica da postoji po tre ba za or ga ni zo vawem prevoza do “Incela“. - Zbog otvarawa bazena i sve ve }eg bro ja su bje ka ta koji posluju u krugu “Incela“ u toku je utvr|ivawe optimalnog rje{ewa za trasu linije, s obzirom na to da pos to je }i po dvo`wak ne omogu}ava prolazak autobusa najadekvatnijom trasom - ista kla je por tpa rol Odje-

Autobusi zasad ne idu do Gradskog olimpijskog bazena

FOTO: ARHIVA

qewa za stam be ne i ko mu nal ne po slo ve i po slo ve saobra}aja Danira Pipi}Manojlovi}.

BAWALUKOM saobra}aju autobusi na 23 gradske linije
Ona je dodala da je posto je }a mre `a li ni ja grad skog i prigradskog prevoza ut vr|e na Stu di jom ra zvo ja javnog gradskog prevoza, koju je uradio Saobra}ajni fakul tet iz No vog Sa da jo{ 2003. godine. - Od ta da do da nas, na osnovu prijedloga i zahtjeva ko ri sni ka pre vo za i na osnovu procjene o potrebama gra|ana, tamo gdje su saobra-

}aj ni ce ispuwavale uslove za bezbjedno odvijawe autobuskog saobra}aja otvorene su nove linije i korigovane postoje}e - objasnila je Pipi}-Manojlovi}. Prema wenim rije~ima trenutno u Bawaluci autobusi saobra}aju na 23 linije gradskog prevoza ukupne du`ine 212,24 kilometra. - Najdu`a je linija broj 19, Srpski Mi la no vac Centar - Srpski Milanovac du `i ne 17,95 km. Naj fre kven tni je li ni je grad skog prevoza su linije broj 1 Ma|ir - Ortopedija - Nova bolni ca, broj 6 Auto bus ka stanica - Lau{ - Sara~ica i broj 14 Star~evica - Cen-

tar - Star~evica - rekla je Pipi}-Manojlovi}. Ona je dodala da postoji 30 li ni ja pri grad skog pre vo za uku pne du `i ne 735,30 kilometara, te da su sve grad ske i pri grad ske linije nabrojane u bro{uri redova vo`we javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika. - Bro{ure se besplatno di je le kod pre vo zni ka, u autobusima i u gradskoj upravi, a prikazane su na kartama mre `a li ni ja, ko je su nalijepqene na stajali{nim oznakama po autobuskim stanicama sa naqepnicama redo va vo`we - re kla je Pipi}-Manojlovi}.

Kampus
Danira Pipi}-Manojlovi} rekla je da se autobuske linije 14 B Autobuska stanica - Borik - Star~evica i 20 Autobuska stanica Centar - Paprikovac mogu koristiti za dolazak na bazen. Ovim linijama studentski Kampus je povezan sa Autobuskom stanicom i sa centrom grada.

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ SEKS I GRAD 2 - komedija re`ija: Majkl Patrik King uloge: Sara Xesika Parker, Kim Katral, Kristin Dejvis termini: 19.15, 21, 22 ~asa PRINC PERSIJE: PIJESAK VREMENA - epska avantura re`ija: Majk Wuel uloge: Xejk Gilenhal, Gema Arterton, Alfred Molina termini:16.15, 18.45, 20.30, 22.45, dodatni termin subotom i nedjeqom u 14 ~asova [REK SRE]AN ZAUVIJEK - animirani/sinhronizovan re`ija: Majk Mi~el glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Boris Milivojevi} termini: 16.30, 18.30, dodatni termini subotom i nedjeqom u 12.30 i 14.30 ~asova ROBIN HUD - istorijski spektakl re`ija: Ridli Skot uloge: Rasel Krou, Kejt Blan{et, Vilijam Hart termini: 16.55 “U POMO], JA SAM RIBICA“ animirani/sinhronizovani re`ija: Stefan Fjeldmark, Majkl Hegner termini: subota i nedjeqa u 12 ~asova DJE^IJE POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE Muzej lutaka, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od deset do 20 ~asova, ulaz slobodan NARODNO POZORI[TE REPUBILKE SRPSKE “Brod za lutke“, rediteq: Ana Tomovi}, Velika scena, ve~eras u 21 ~as KULTURNI CENTAR BANSKI DVOR Me|unarodna izlo`ba Svjetske asocijacije olimpijskih umjetnika, Veliki izlo`beni salon MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba “Ban i Bawa Luka - ambijentalni i gra|anski identitet“

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 25

Otvorena izlo`ba Asocijacije olimpijskih umjetnika
U velikom izlo`benom salonu Kulturnog centra Banski dvor u subotu je sve~ano otvorena prva me|unarodna izlo`ba Svjetske asocijacije olimpijskih umjetnika. - ^ast nam je {to smo do{li u ovaj predivni grad i ponosni smo {to je 26 na{ih umjetnika darovalo svoja umjetni~ka djela gradu
FOTO: G. [URLAN

Bawaluci - rekla je portparol Svjetske asocijacije olimpijskih umjetnika ledi Lena Kelekijan. Izlo`bu je otvorio gradona~elnik Bawaluke, koji je prisutnim umjetnicima u znak zahvalnosti uru~io olimpijske medaqe. N. L.

GRADSKE VIJESTI

Izvo|a~ radova pa sanirawe fasade
I poslije tridesetak dana od obru{avawa fasade u ulici Veselina Masle{e, ovo centralno gradsko {etali{te i daqe “krase“ dva drvena “kozli}a”, na kojima su razvu~ene crvene trake kao upozorewe pje{acima da ne hodaju u blizini tog objekta. U Administrativnoj slu`bi grada isti~u da su ukloweni svi opasni dijelovi fasade koji su prijetili da padnu na prolaznike u Gospodskoj ulici. - Grad, u ~ijoj nadle`nosti je ovaj posao, preduzeo je sve potrebne mjere kako bi se ovaj problem {to prije sanirao. U toku je tenderska procedura za izvo|a~a radova i nadamo se da }e on uskoro biti odabran, a potom }e zapo~eti radovi. Nadamo se da }e crvena traka brzo biti uklowena, a prolaznici }e mo}i bezbjedno da {etaju - ka`u u Odjeqewu za odnose sa javno{}u Administrativne slu`be grada. S. J.

CBBiH mqi{te kupila ze za 1,9 miliona maraka
Mjesto gdje }e biti gra|ena zgrada Glavne banke RS

CBBiH rje{ava pitawe prostora organizacione jedinice Bawaluka

Izgradwu zgrade Glavne banke RS finansira sama CBBiH, te ova investicija ni na koji na~in ne uti~e na profit banke, rekla Kova~eva
PI[E: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Uskoro gradwa zgrade Glavne banke RS
zemqi{te za izgradwu objekta za potrebe Glavne banke Republike Srpske CBBiH Bawaluka u Vi dov dan skoj uli ci. Izgradwom ove zgrade trajno bi bio rije{en problem prostora Glavne banke RS - rekla je koordinator Slu`be za odnose s javno{}u CBBiH Zijada Kova~. Dodala je da je po zavr{enom javnom konkursu izabrano idejno rje{ewe za objekat. U to ku je ja vni kon kurs za izradu projektne dokumentacije - izvo|a~kog projekta i proje kta spoqnog ure |ewa na osnovu idejnog rje{ewa. Izgradwa objekta po~e}e po dobijawu gra |e vin ske do zvo le kazala je Kova~eva. ti gra|en objekat kupqeno je za 1.920.600 maraka - rekla je Kova~eva i dodala da je zna~aj izgradwe objekta Glavne banke RS CBBiH u Bawaluci vi{estruk. - Centralna banka BiH time, osim {to trajno rje{ava pitawe prostora svog organizacionog dijela u Bawaluci, znatno poboq{ava i weno operativno djelovawe - objasnila je Kova~eva. Zgrada Glavne banke RS u Bawaluci, naglasila je Kova~eva, bi}e namijewena iskqu~ivo za poslovawe ove banke, te u woj ne}e biti smje{tene druge institucije.
Crvena traka upozorava prolaznike na opasnost

Izgradwa zgrade Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH, u Vidovdan skoj uli ci kod ho te la “Bosna“, uskoro bi trebalo da po~ne, odnosno odmah po dobijawu gra |e vin ske do zvo le, potvrdili su “Glasu Srpske“ iz Slu`be za odnose s javno{}u Cen tral ne ban ke BiH (CBBiH). - Na osnovu odluke Upravnog savjeta CBBiH, kupqeno je

Asfaltirawe ulice u MZ Drakuli}
U mjesnoj zajednici Drakuli} u idu}em periodu planirano je asfaltirawe makadamskog puta u du`ini od 300 metara u ogranku ulice Mla|e ]usi}a, ~ime }e se na taj na~in povezati oko petnaestak doma}instava. Pot vrdio je ovo “Gla su Srpske“ predsjednik Savjeta gra|ana ove MZ @eqko Doj~inovi}. - Mje {ta ni ovog di je la ulice su pripremili put za asfaltirawe, jer su nedavno nasuli ve}u koli~inu {qunka te su samo neophodni zavr{ni radovi - kazao je Doj~inovi}. Doj~inovi} je jo{ dodao da na podru~ju ove MZ ima oko dva kilometra neasfaltiranog puta ali da }e zahvaquju}i dobroj saradwi sa lokalnim vlastima i to asfaltirati. S. J.

U NOVOM OBJEKTU ne}e biti smje{tene druge institucije
Izgradwu zgrade Glavne banke RS, naglasila je Kova~eva, finansira sama CBBiH, te ova investicija ni na koji na~in ne uti~e na profit banke. - Zemqi{te na kojem }e bi-

PROSTOR
Organizaciona jedinica CBBiH u Bawaluci godinama je smje{tena u tr`nom centru “Ekvator“, {to je ocijeweno kao neuslovan prostor. - Upravni savjet Centralne banke BiH donio je odluku o kupovini zemqi{ta i izgradwi objekta za potrebe Glavne banke RS iz razloga {to je prostor koji se trenutno koristi neuslovan - rekli su u CBBiH.

Vodu dobija 700 ku}a u Potkozarju
U centralnom dijelu mjesne zajednice Potkozarje u sqede}em periodu trebalo bi da bude zavr{ena izgradwa sekundarne vodovodne mre`e, a vodu }e dobiti oko 700 doma}instava. Potvrdio je ovo predsjednik Savjeta gra|ana ove MZ Nedeqko Milakovi}. - Do sada su na{i mje{tani bili prikqu~eni na lokalni vodovod “Sigovac“, koji je bio zaista preoptere}en. Zbog toga su bili ~esti kvarovi i prekidi u snabdijevawu vodom. Prema mojim saznawima za trideset dana ova mre`a }e biti pu{tena u funkciju - rekao je Milakovi}. Milakovi} je podsjetio da }e u sqede}em periodu biti zavr{ena obnova Dru{tvenog doma u ovoj MZ. - To je tako|e va`no za na{u MZ i na{e mje{tane, jer se u wemu odvija najve}i dio dru{tvenih aktivnosti - dodao je Milakovi}. S. J.

Idejno rje{ewe za banku

ANKETA
Da li su Bawalu~ani za uvo|ewe prevoza do Baw brda?

Podr{ka za `i~aru i vozi}
Brane Petra{, radnik: Branka Kecman, student: Goran Igwati}, radnik: Sanda Stojisavqevi}, radnica:

- Smatram da treba izgraditi `i~aru jer bi tako Bawalu~ani imali mogu}nost da vide svoj grad iz nekog drugog ugla. A pored toga, u`ivali bismo u prekrasnoj panorami. Mislim da bi i turisti koji bi do{li u grad bili podjednako zadovoqni onim {to bi na taj na~in vidjeli.

- Mislim da je odli~na ideja da se napravi `i~ara ili kupi vozi} jer }e na taj na~in privu}i vi{e posjetilaca na Baw brdo, koje je idealno mjesto za pogled na grad. Krajwe vrijeme je da se ne{to novo uradi za najpoznatije bawalu~ko izleti{te, jer sada{wi izgled nije za pohvalu.

- Dobra ideja turisti~kih radnika Bawaluke. Mislim da bi i jedno i drugo bila pozitivna stvar za na{ grad. Stawe u kojem se danas Baw brdo nalazi je pora`avaju}e i ovo bi bio pravi potez da se izmijeni takva slika ovog ~uvenog izleti{ta. Podr`avam bilo koji projekat.

PA@WA
- Nemam ni{ta protiv izgradwe `i~are ili postavqawa vozi}a, samo smatram da u ovom gradu ima hitnijih slu~ajeva za izgradwu ili obnavqawe. Prije svega Baw brdo i spomenik treba urediti, a onda praviti dodatne sadr`aje. Za sada niko ni{ta ne ~ini po tom pitawu.

Naseqa bez struje
Zbog planiranih radova na elektroenergetskim objektima danas }e do}i do povremenih prekida u snabdijevawu elektri~nom energijom u dijelovima naseqa [ali}i, Dikevci, Strawani i Gradina u periodu od devet do 11 ~asova, Pavlovac, Motike, Borkovi}i i Pervan u periodu od devet do 9.40, kao i u dijelovima ulica Bulevar cara Du{ana i Marije Bursa} u periodu od 8.30 do 13 ~asova. S. J.

Pripremila: S. JOKI]

FOTO: S. JOKI]

26 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Festival “Cinema City“

Borisav Stankovi}, KO[TANA

Sju Taunzend, TAJNI DNEVNIK ADRIJANA MOLA
FOTO: R. TASI]

Cijeli grad bioskop
NOVI SAD - Slavna ameri~ka glumica i rok pjeva~ica Yulijet Luis otvorila je u subotu u Novom Sadu tre}i Internacionalni festival filma i medija “Cinema City“, na kome }e, pod sloganom “Ceo grad je bioskop“, idu}ih sedam dana biti prikazano vi{e od 120 filmova razli~itih `anrova i formi, javqa Tanjug. Poslije ceremonije sve~anog otvarawa, u otvorenom bioskopu u Katoli~koj porti, “Cinema City“ je po~eo filmom “Tajna u wihovim o~ima“, u re`iji Argentinca Huana Hozea Kampanele, ovogodi{weg dobitnika “Oskara“ za najboqi film izvan engleskog govornog podru~ja. Ostvarewa u okviru tri takmi~arske selekcije i devet revijalnih prikaziva}e se u otvorenim bioskopima u Dunavskom parku i u Katoli~koj porti, kao i u dvoranama Srpskog narodnog pozori{ta, Pozori{ta mladih i Muzeja savremene umetnosti.
FOTO: AGENCIJE

Recital na vi{egradskoj }upriji

Kulturna manifestacija “Vi{egradska staza“
Sve~ano otvarawe festivala

Izlo`ba slika Gorana V. Jankovi}a

“Danteros“ u Kopru
KOPAR - Povodom inaugura ci je Kul tur nog dru{ tva “Dan te Ali gi je ri“, u sredwo vje ko vnom am bi jen tu Pretorijanske palate u Kopru otvorena je samostalna izlo `ba sli ka iz ci klu sa

Detaq sa izlo`be

“Danteros“, akademskog slikara iz Bawaluke Gorana V. Jankovi}a. U sve~anom dijelu programa prikazan je video-film “Danteros“, koji je na simboli~an na~in u obliku trodimenzionalnog putovawa kroz Pakao, ^istili{te i Raj prezentovao kompletan ciklus slika posve}enih Bo`anstvenoj komediji Gorana Jankovi}a. - Ve~eras Dante svijetli punim sjajem me|u nama i bi}e mi drago ako sam bar za trenutak uspio da uhvatim tra~ak wegovog svjetla na mojim slikama - rekao je Jankovi}. Izlo`bu je otvorila generalni konzul Italije u Sloveniji Marina Simeoni. M. P.

Pisawe podizawe zadu`bine jezikom
Srpski nobelovac sa svojim velikim savremenicima uspostavio novi kanon u srpskoj kwi`evnosti. Andri}eva re~enica osnovna re~enica svih re~enica modernog srpskog pripovedawa, rekao Panti}
PI[E: RADOJE TASI] krozrs@glassrpske.com

Komedija fest u Zvorniku

Humor sa prezimenima
ZVORNIK - U okviru Komedija festa u Zvorniku, Gradsko pozori{te iz Mrkowi} Grada odigralo je predstavu “Jesi li ti to , do{ o da me vidi{“, Miodraga Karayi}a. Re`iser Dubravka Nikoli} kazala je da je rije~ o 20. izvo|ewu ove predstave. - Nastupali smo na ~etiri festivala, i sa svakog smo se vra}ali sa nekom od nagrada. Tematika predstave je vezana za kraj 50-ih i po~etak 60-ih godina pro{log vijeka, kada su se sti{ale strasti oko Golog otoka, Informbiroa i kad je do{lo na red qudsko pitawe izdaje, a uz sve to pojavquje se i sukob generacija. Prezimena u predstavi ukazuju na mentalitet Crne Gore u skladu sa wihovim karakterima, sa izvornim crnogorskim humorom, koji je sirov, ali u sebi ima i odre|enu poruku, pojasnila je Nikoli}eva. S. S.

VI[EGRAD - Pisawe nije ni{ta drugo nego podizawe za du `bi ne je zi kom i weno gra|ewe rije~ima. Re kao je ovo u tra di ci onal noj be sje di o An dri }u profesor Filolo{kog fakulte ta iz Beo gra da Mi ha ilo Panti} na ovogodi{woj, 31. po redu, a 18. u Republici Srpskoj “Vi{egradskoj stazi“, kulturnoj manifestaciji posve}enoj Ivi Andri}u. Dodao je da “ako je to po{lo za rukom Andri}u, koji je rekao da nema slu~ajnih gra|evina, izdvojenih od qudskog dru{tva, kao {to nema proizvoqnih linija ni bezrazlo`nih oblika u arhitekturi, za{to i wegovi sledbenici na

poqu pisane re~i ne bi to poku{ali“. Pan ti} je na otva rawu “Vi{egradske staze“ podsjetio da je nobelovac sa svojim velikim savremenicima uspostavio no vi ka non u srpskoj kwi`evnosti i da je Andri}eva re~enica osnovna re~enica svih re~enica modernog srpskog pripovijedawa.

VI[EGRAD mnogo duguje svom piscu
Doga|aji na ovogodi{woj “Stazi“ kao da su se slu~ajno odvijali u duhu gra|ewa kamenih i duhovnih gra|evina, koje, kao {to su to ~inili Andri} i Sokolovi}, ostaju u svom zavi~aju.

- Andri} je ~esto govorio da bez narodnog duha i jezika ne bi postao pisac, pa zato on duguje svom zavi~aju. Mislim da Vi{egrad mnogo duguje svom piscu, pa je “Staza“ `eqa da mu se bar malo odu`imo - rekao je na~elnik op{tine Vi{egrad Tomislav Popovi}. Pored ove drevne gra|evine, po zamisli scenariste Milana [u{wara, a u re `iji Sava [kobi}a, o`ivqeni su likovi starca Miloja, Stojana Veletovca i hajduka iz Ariqa, kao i turskih vojnika. Lik Andri}a tuma~io je glumac Miroqub Turajlija, a ostale uloge igrali su kostimirani amateri Dramskog studi ja Do ma kul tu re u Vi{egradu. U Gradskoj galeriji otvo-

rena je izlo`ba od 50 slika oko 30 autora iz osam zemaqa sa pro{logodi{weg Saborovawa likovnih umjetnika u Vi{egradu.

Kula
Pored recitala na poznatoj svjetskoj gra|evini, }upriji na Drini i kwi`evne ve~eri koja je na woj odr`ana, “Vi{egradska staza“ je bila posve}ena i Kuli veletovskoj u selu Veletovu, gdje je Andri} smjestio radwu pripovijetke “Veletovci“.

Promovisana kwiga Qubomira Milutinovi}a

Pjeva~ice Vuka Karaxi}a
BAWALU KA - Kwiga “Pjeva~ice Vuka Stefanovi}a Karayi}a“ Qubomira Milutinovi}a promovisana je u petak u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske. Pred brojnim qubiteqima pisane rije~i o kwizi su, osim autora, govorili i profesori Ra dmi lo Ma ro je vi} i Lu ka [ekara. Rije~ je o kwizi koja je nastala kao rezultat Milutinovi}eve doktorske disertacije, ~ija je tema bila “Pjeva~ice Vuka Karayi}a“. Neobi~no je da se kao pjeva~i narodnih pjesama koje je zapisivao Vuk Karayi} pojavquju `ene. @ene pjeva~i od kojih je Vuk zapisivao pjesme bile su slijepa @ivana, slijepa Jeca, sqepica iz Grgurevaca i slijepa Stepanija - rekao je Milutinovi}. Vuk zabiqe`io od `ena pjeva~a bile “Kosovka djevojka“, “Smrt voj vo de Pri jez de“, “Kraqevi} Marko ukida svadbarinu“ i da uglavnom me|u wima preovladavaju pjesme sa lirskim osje}awima. A. R.
FOTO: M. RADULOVI]

PREOVLADAVAJU lirska osje}awa
On je istakao da su me|u najpoznatijim pjesmama koje je

Predstava pozori{ta iz Mrkowi} Grada

FOTO: S. SAVI]

Kwi`evno ve~e u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 27

Vim Venders dobitnik nagrade za stvarala{tvo
BUKURE[T - Wema~ki rediteq Vim Venders dobitnik je nagrade za cjelokupno filmsko stvarala{tvo na Me|unarodnom filmskom festivalu Transilvanija, koji se odr`ava u gradu Klu` od 28. maja do 6. juna, javile su agencije. - Zahvaqujem {to ste poku{ali da me ubijedite da sam ne{to ostvario, jer sam takav tip koji svaki film re`ira kao da je prvi i potrebna su mi osigurawa da ne{to ~inim dobro rekao je Venders.

Predstave “Pokojnik“ i “Zvijezda je ro|ena“ na Teatar festu

Vijesti
Ruan

Nu{i}evi tragovi i izgubqene vrijednosti
Rediteq Egon Savin, koji s velikim uspehom postavqa dela doma}ih i svetskih klasika, i u wima pronalazi konkretne tragove koji otkrivaju su{tinsku mo} pozori{ta u na{em vremenu, kao polazi{te za postavqawe predstave uzeo Nu{i}evu `anrovsku nedoslednost, rekao Slavko Milanovi}
PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Mone za Ginisa
RU AN - U fran cus kom gradu Ruanu vi{e od 1.250 qudi u~estvovalo u reprodukovawu jedne slike slavnog francuskog slikara i osniva~a impresionizma Kloda Monea. Na dati znak oni su iznad glava podigli komade yinovske slagalice i sastavili reprodukciju jedne od ~uvenih Moneovih slika ruan ske ka te dra le, na slovqene “Ka te dra la u Ruanu, efekti sun~eve svjetlosti na kraju dana“. Povr{ina yinovske slagalice iznosila je 600 kvadratnih metara.

BAWALU KA - Te atar fest u pe tak i su bo tu obiqe`ili su glumci Narodnog pozori{ta iz Beograda sa predstavom “Pokojnik“, u re`iji Egona Savina i Narodnog pozori{ta Republike Srpske ko ji su izve li {tunk mjuzikl “Zvijezda je ro|ena“, rediteqa Milo{a Paunovi}a. Pred sta va “Po koj nik“, po tekstu Branislava Nu{i}a, sadr`i u sebi elemente drame i komedije, a smijeh koji izaziva gorak je i krt, kako je veliki pisac i predvidio. - Re di teq Egon Sa vin, koji s velikim uspehom postavqa dela doma}ih i svetskih kla si ka, i u wima pronalazi konkretne tragove koji otkrivaju su{tinsku mo} pozori{ta u na{em vremenu, kao polazi{te za postavqawe predstave uzeo je upravo tu Nu{i}evu `anrovsku nedoslednost - rekao je dramaturg Narodnog pozori{ta Beograd Slavko Milanovi}. Prema rije~ima glumca Predraga Ejdusa, “Pokojnik“

Loznica

Zavr{ena revija dokumentaraca
LOZNICA - U Biblioteci Vukovog zavi~aja u Lozni ci za vr{e na je tro dnevna kulturna manifestacija ~iji su sadr`aj bila do ku men tar na os tva rewa sa Fil mskog fes ti va la Kulturnog centra “Reks“ iz Beo gra da pod na slo vom “Slobodna zona“, javqa Tanjug. Na kraju programa Lozni ~a ni ma je pri ka zan film pod naslovom “Mladi u srcu“, koji su re`irali Sti ven Vo ker i Sa li Yorys.

Scena iz predstave “Pokojnik“

FOTO: GLAS SRPSKE

Zavr{nica
U zavr{nici ovogodi{weg Teatar festa qubiteqi pozori{ta ima}e priliku da ve~eras vide predstavu Milene Markovi} “Brod za lutke“, u izvo|ewu Srpskog narodnog pozori{ta, a u re`iji Ane Tomovi}. U ~ast nagra|enih sutra }e biti izveden mjuzikl “Kosa“, u re`iji Kokana Mladenovi}a, kojim }e biti zatvoren ovogodi{wi 13. teatar fest “Petar Ko~i}“.

je najubita~niji i najaktuelniji komad dana{weg vremena, iz kojeg je rediteq Savin izba cio tre }i nu, ka ko bi fokusirao radwu upravo na “bandu koja pqa~ka“. On dodaje da se komad kre}e od melodrame, preko drame, pa sve do tragi~nog zavr{etka. - U svom tuma~ewu “Po-

kojnika“ Savin ukazuje na to da je korupcija zahvatila najintimnije podru~je `ivota – bra ~ne, quba vne, pri ja teqske i rodbinske odnose. On postavqa pitawe da li su qudi spre mni da `rtvu ju vre dnos ti li ~nog `i vo ta, samo zato da bi se odr`ali u sistemu koruptivnih dru{-

tvenih igara, ili, `rtvuju}i svoj opstanak u takvom dru{tvu, treba da postupe kao Pavle Ma ri}, gla vni lik Nu{i}evog komada – da odbace svoj identitet i odu negde drugde, daleko od sveta prevare, pqa~ke, izdaje i la`i istakao je Ejdus, koji u ovom komadu tuma~i lik Spasoja Blagojevi}a.

POKOJNIK aktuelan komad dana{wice
Satiri~na komedija velikog srpskog pisca izazvala je ogromno interesovawe publike koja, na kraju predstave, nije {tedjela dlanove da dugotrajnim aplauzom nagradi gluma~ki ansambl. Su botwe ve ~e Te atar

Mjuzikl “Zvijezda je ro|ena“

festa bilo je rezervisano za doma}ine festivala. [tunk mjuzikl “Zvijezda je ro|ena“, po tekstu Branislava Pipovi}a i Milo{a Paunovi}a, izvanrednom glumom do~arali su ~lanovi ansambla Narodnog pozori{ta Republike Srpske. Te`i{te ove pri~e je na brzini `ivota u kojoj su izgubqene sve qud ske vri je dnosti. Tako je publika imala priliku da vidi “drugu stranu medaqe“ `ivota estradnih ikona poput Yudi Garland, Bili Holidej, Elvisa Prislija, Merilin Monro, Majkla Yeksona i drugih. I predstavu nacionalnog teatra, koja je u takmi~arskoj konkurenciji festivala, visoko su ocijenili i publika i stru~na kritika.

Kolarac

Koncert Du{ana Trbojevi}a
BEOGRAD - Povodom 85. ro |en da na, pi ja nis ta Du {an Trbojevi} sa gostima je odr`ao koncert u velikoj dvo ra ni Ko lar ~e ve za du `bine, javqa RTS. - Jedna od najlep{ih stvari je {to jo{ ponekad otkrivam stvari koje sam svirao pre 30 i 40 godina, pa jo{ uvek najedanput iz prsta iza|e neki no vi mo tiv, no va ni jan sa ili ne{to, i to je najlep{e - rekao je Trbojevi}.

Kinoteka

Srpsko narodno pozori{te
NOVI SAD - Dodjelom Sterijinih nagrada i predstavom u ~ast nagra|enih, u Srpskom narodnom pozori{tu u Novom Sadu zavr{eno je 55. Sterijino pozorje, javila je RTV. Sterijinu nagradu za naro~ite zasluge za unapre|ewe pozori{ne umjetnosti dobili su glumac Petar Kraq i kostimograf Bo`ana Jovanovi}. Za naj boqu pred sta vu ovo go di{weg festivala nagra|ena je drama “Brodi} za lutke“ Milene Mar ko vi} u re `i ji Ale ksan dra Popovskog i izvo|ewu Slovenskog narodnog gledali{~a iz Qubqane. Sterijine nagrade uru~ene su i Maji Pelevi} za savremeni dramski tek st “Po mo ranyina ko ra“, hrvatskom reditequ Paolu Ma|eliju za postavku predstave “Barbelo, o psima i deci“, a gluma~ke Bar ba ri Ce rar, Aro nu Ba la `u, Neboj{i Ili}u i Andrei Jankovi~.

Jubilej doajena srpskog glumi{ta
BEOGRAD - Doajen srpskog i jugoslovenskog glumi{ta Velimir Bata @ivojinovi} proslavio je u prepunom Centru “Sava“ svoj 77. ro|endan i 55 godina umjetni~kog rada, javqa Tanjug. Parter i balkon Centra “Sava“ nisu bili dovoqni da prime sve wegove prijateqe, kolege i po{tovaoce, koji su autobusima, automobilima i kombijima do{li iz svih krajeva Srbije. Direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenovi} uru~io je @ivojinovi }u “Zla tni pe ~at“ Ki no te ke za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Dramski umjetnici Danica Maksimovi} i Predrag Miki Manojlovi} proveli su publiku kroz bogatu @ivojinovi}evu biografiju. Sve~anosti je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadi}.

Zavr{eno Sterijino pozorje Zlatni pe~at Bati @ivojinovi}u

Smotra nitratnog filma
BEOGRAD - Dan Jugosloven ske ki no te ke - 6. jun obiqe`en je si no} otva rawem 12. festivala nitratnog fil ma u Mu ze ju kinoteke, javqa Tanjug. Selektor festivala, Aleksandar Erdeqanovi}, odabrao je zanimqiv program sa 34 stara filma - 16 iz srpskog i 18 iz stranih arhiva, od ko jih su ne ki de ce ni ja ma smatrani izgubqenim.

28 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

NAJPORO^NIJE @ENE SVETA (Lola Montez)

(1)

Neobuzdana dama ru{i kraqa sa trona
MARGARET NIKOLAS

Weno pravo ime nije bilo Marija Dolores Pores Montez. Zvala se Eliza Gilbert. A nije bila, kako je ~esto tvrdila, ni k}erka lorda Bajrona i irske praqe ili dijete {panskog plemi}kog porijekla. Dom iz koga je potekla bio je daleko mirniji nego {to je htjela da prizna Bila je izvrstan la`ov, bavila se politikom, imala je vi{e qubavnika nego {to je mogla da se sjeti i bila je veoma lijepa. Wen `ivot je bio ispuwen avanturama i skandalima

U svoje vreme, Lola Montez je verovatno bila najneobuzdanija `ena na svetu. Prouzrokovala je jednom kraqu gubitak prestola, pokrenula je pobune i ustanke, “hipnotisala“ je poznate mu{karce i podstakla francuskog pisca Aleksandra Dimu da ka`e: “Ona je fatalna za svakog mu{karca koji se usudi da je voli“. Bila je izvrstan la`ov, bavila se politikom, imala je vi{e qubavnika nego {to je mogla da se seti i bila je veoma lepa. Wen `ivot je bio toliko ispuwen avanturama i skandalima da je pravo ~udo kada i kako je uspela sve da postigne. Weno pravo ime nije bilo Marija Dolores Pores Montez. Zvala se Eliza Gilbert. A nije bila, kako je ~esto tvrdila, ni }erka lorda Bajrona i irske praqe, ili dete {panskog plemi}kog porekla koje su ukrali Cigani. Dom iz koga je potekla bio je daleko mirniji nego {to je ona bila spremna da prizna.

Stari sudija i mladi oficir
Lola nije ro|ena u [paniji, ve} u Limeriku u Irskoj, 1818. Wena majka bila je modiskiwa iz Da bli na, a otac ka pe tan u Britansko-isto~noindijskoj armiji. Odrasla je u Kalkuti i pokazala se kao divqe dete koje su preteranom pa`wom razmazile mnogobrojne sluge. Kada joj je otac umro od kolere, majka se uda la za wego vog naj boqeg pri ja teqa, ozbiqnog mladog [kota, kapetana Krega, koji je trebalo d postane ser Patrik Edmonston Kreg, a|utant-general vojske u Bengalu. Lola je poslata ku}i kod wegovih kalvinisti~kih srodnika u Monrouzu, zatim u {kole u Engleskoj i Parizu, kako bi dobila odgovaraju}e obrazo-

vawe i nau~ila se lepom pona{awu. … Bogati 60-godi{wi sudija Vrhovnog suda u Indiji, ser Abraham Limli, zamolio ju je da mu na|e `enu. Znaju}i da se weno buntovno dete pretvorilo u lepoticu guste crne kose i jasnoplavih o~iju, osetila je da bi porodi~nim problemima mogao do}i kraj. Me|utim, Lola joj je osujetila plan pobegav{i sa mladim oficirom, kapetanom Yejmsom, koji je doputovao sa gospo|om Kreg i, upozorio Lolu {ta }e se dogoditi. Sam ju je odveo u Indiju. Majka je odbila da joj finansijski pomogne i zakqu~ila da bi bilo najboqe da se Lola vrati dobrim starim kalvinistima u Monrouzu... …Kada je stepovala na daskama Pozori{ta Wenog Veli~anstva u Londonu, zvala se Lola Monti. Nije bila ba{ sjajna igra~ica. Imala je malo ose}aja za ritam i tempo, ali, odevena u crvenu ~ipku sa crvenim ru`ama, izgledala je veli~anstveno i uprava pozori{ta je verovala da }e wen izgled privu}i svet. Me|utim, wen prvi i jedini nastup na londonskoj pozornici bio je potpuni proma{aj. Kao prvo, prepoznao ju je neki mladi} koji je viknuo: “Pa to je Beti Yejms!” Zatim je wen egzoti~ni i provokativni ples tarantula, u kom je vodila mahnitu potragu svog tela za izgubqenim paukom, bio brzo prekinut zbog gromoglasnih uzvika i zvi`duka. Wena majka, ~uv{i za Lolin {okantni nastup, smatrala je da od tog ~asa wena }erka za wu vi{e ne postoji. Obukla je crninu, a svoja pisma tako|e oivi~ila crno. Nekoliko godina Lola je kru`ila Evropom prihvataju}i anga`mane gde god bi joj se ukazala prilika.

uboda mamu za, wen kow je jurnuo pravo ka kraqevskoj lo`i. Lola samo {to nije pala kraqu u krilo kada je stra`ar dotr~ao i uhvatio uzde. Ona ga je nagradila udarcem bi~a preko lica.

Umije{ana u politiku
Lola je dala i ma{tovitu verziju svoje posete Var{avi, gde je weno ime prvi put bilo ume{ano u politiku. Radila je kao igra~ica i poqski vicekraq, veoma bogat starac, o~ajni~ki se zaqubio u wu. Po Loli, on joj je ponudio divno imawe i pregr{t dijamanata ako mu postane qubavnica. Me|utim, on je bio toliko nizak ~ovek, grotesktnog izgleda, da ga je Lola u~tivo odbila. Vicekraq je bio duboko uvre|en wenim odbijawem. Slede}eg dana pozvao ju je direktor pozori{ta u kome je radila i nagovarao je da jo{ jednom razmotri ponudu. Dugo ju je ube|ivao, a onda je, videv{i da to nikud ne vodi, po~eo da joj preti. Qutita, mala Lola izbacila ga je napoqe. Te no}i, kada se pojavila na pozornici, izvi`dali su je pla}enici na galeriji. Kada se to dogodilo tri no}i zaredom, Lola je iza{la besna pred gledaoce, rekla ostatku publike razlog napada na wu i, na weno odu{evqewe, bila je nadja~ana aplauzom. Ogromna gomila ju je ispratila do hotela gde je odsela. Ono {to ona nije znala bilo je da su i vicekraq i upravnik pozori{ta bili osumwi~eni za izdaju i mr`wu koju su Poqaci ose}ali prema vlastima i wihovim agentima odjednom je na{la odu{ka. Gomila se nije vratila ku}ama iz pozori{ta. Pobuna je po~ela i za 24 sata Var{ava je bila na ivici revolucije. Kada joj je re~eno da je izdato nare|ewe za weno hap{ewe, zabarikadirala se u hotelsku sobu i saop{tila policiji, da ima pi{toq i da }e ga upotrebiti. Francuski konzul joj je galantno ponudio za{titu dok se stawe u gradu ne smiri. Posle toga zamoqena je da ode… …Odjurila je u Pariz gde joj je rastu}a popularnost pomogla da dobije anga`man u pozori{tu Port Sen Marten. Ipak, ni{ta nije moglo da sakrije ~iwenicu da je ona drugorazredna igra~ica i da nije u stawu da di`e stopala u ritmu s muzikom. Bila je izvi`dana i ovog puta je `estoko uzvratila svojim kriti~arima gestom po kome je postala poznata. Skinula je svoje podveznice i zavitlala ih u publiku. (Nastavi}e se)

NEKOLIKO GODINA LOLA kru`ila Evropom prihvataju}i anga`mane gdje god je imala priliku

Da bi se u~inila zanimqivijom, klela se da je jednog trenutka bila primorana da peva na ulicama Brisela kako ne bi umrla od gladi. Tako|e je pri~ala ma{tovitu pri~u kako je radi^uveni Ra|ard Kipling, kao mu{ki {ovinista, la kao {pijun za ruskog cara. Sigurno je da je rekao je jednom da su u prirodi `ene svirepije zamalo upoznala tog istog cara. On je bio od mu{karaca. Mu{karci dakle jesu, ali i `egost Frederika od Prusije na velikoj proslavi gde je Lola igrala. Slede}eg dana ne! Ponekad bi mu se moglo dati za pravo. Piodr`ana je vojna ve~erwa priredba u wegovu {u}i “Najporo~nije `ene sveta“ Margaret ~ast. Kada se velika parada zavr{ila, doNikolas ih je prikazala u punom svjetlu. U tom {lo je do kome{awa me|u gledaocima. Lola nizu na{le su se skandalozne supruge, se pojavila na kowu. Iznenada, uznemiren kradqivice, prestupnice, bezo~ne vladarke, zbog sjaja i buke, ili, mo`da, zbog o{trih `ene fanatici, vje{tice, kraqice zlo~ina…

Skandali

7. jun 1905. godine

7. jun 1942. godine

7. jun 2001. godine

Razdvajawe Norve{ke i [vedske
1905 - Norve{ki parlament Storting donio je odluku o raskidawu unije sa [vedskom i svrgnuo sa prestola kraqa Oskara I koji se protivio toj odluci. Za novog kraqa izabran je danski princ Karl pod nazivom Hakon VII. Nacionalni romantizam dostigao je vrhunac te godine kad je Norve{ka mirnim putem, referendumom izborila nezavisnost. Iako je bila neutralna tokom Prvog svjetskog rata pretrpjela je znatne gubitke u mornarici i nezapam}enu privrednu {tetu.

Pobjeda Amerikanaca nad Japancima
1942 - Okon~ana ~etvorodnevna bitka za pacifi~ka ostrva Midvej u kojoj su Amerikanci nanijeli prvi ozbiqniji poraz Japancima u Drugom svjetskom ratu. Za vrijeme bitke snage Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava zaustavqaju japanski napad na Midvej, gube}i jedan nosa~ aviona i jedan razara~, a potapaju Japancima ~etiri nosa~a aviona i jednu te{ku krstaricu. Bitka je bila odlu~uju}a pobjeda za Amerikance, {iroko smatrana za najva`niju pomorsku bitku na Pacifiku u Drugom svjetskom ratu. Bitka je trajno oslabila japansku carsku mornaricu.

Pritvor za Karlosa Menema
2001 - Biv{i argentinski predsjednik Karlos Menem stavqen je u ku}ni pritvor, zbog navodne trgovine oru`jem. [est mjeseci kasnije ukinut mu je pritvor u nedostatku dokaza da je bio na ~elu te ilegalne trgovine. Menem, porijeklom iz Libana, uhap{en je 7. juna 2001. godine, zbog skandala u vezi sa isporukom oru`ja Ekvadoru i Hrvatskoj 1991. i 1996. godine i do novembra se nalazio u ku}nom pritvoru, zato {to je devedesetih godina pro{log vijeka slao velike kontingente oru`ja, uprkos tada{wem embargu UN.

OGLASI “PEVEC“ d.o.o. u ste~aju, Bawaluka Branka Popovi}a bb Broj : ST 74964 09 Datum, 3.6.2010. godine Na osnovu ~lana 51,101,102 i 103 Zakona o ste~ajnom postupku (“Slu`beni glasnik RS“ broj 67/02, 7/02, 38/03,96/03 i 68/07), ~lana 28, 89, 130 i 131. Zakona o izvr{nom postupku (“Slu`beni glasnik RS“ broj 59/03,85/03 i 64/05) i odluke Skup{tine povjerilaca od 31.3.2010. godine i odluke Odbora povjerilaca od 25.5.2010. godine, ste~ajni upravnik “Pevec“ doo u ste~aju Bawaluka, dana 3.6.2010. godine d o n o s i

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 29

R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

ZAKQU^AK
o prodaji imovine ste~ajnog du`nika putem usmenog javnog nadmetawa
Izla`e se prodaji imovina ste~ajnog du`nika “Pevec” d.o.o. u ste~aju Bawaluka i to : 1. Putem drugog usmenog javnog nadmetawa 1.1. Gra|evinsko zemqi{te u Tuzli, neizgra|eno i neure|eno upisano u zemqi{no-kwi`ne izvatke, katastarska op{tina SP Husino u ukupnoj povr{ini od 36. 837,57m² : UPIS ZK ULO@AK BR. 81 BR. 48 BROJ PARCELE POVR[INA (m²) 423/3 1328.57 490/1,490/2,490/1A,490/3, 423/2,423/5,423/4,423/6,494/1, 494/13,494/15,494/16 17 917 487/1 SP,486/1 SP 8520 424/1 3106 428/5,428/6,428/14 1860 428/3,428/4,428/13 1260 428/1,428/2,428/10,428/1A 2846 UDIO VLASNI[TVA 6/7

Naziv robe automobil {koda fabija 641-E-191 na satu 43000km kombi iveco dostavni 997-T-131 preko 250000km viqu{kar dizel FN378672- na odjelu prijema robe viqu{kar elektri~ni FN378650 sa puwa~em –odjel sklad. i sanit. viqu{kar dizel duplak FN378674 viqu{kar bo~ni elektri~ni 91051271 sa puwa~em - odjel keramika pera~ objekta 3416SRB sa puwa~em pera~ objekta 376SRB sa puwa~em viqu{kar bo~ni 91051270 sa puwa~em- vrtni odjel viqu{kar bo~ni 91051274 sa puwa~em – drvni odjel viqu{kar elektri~ni 90297981 sa puwa~em – vrtni odjel viqu{kar elektri~ni 90297975- sa puwa~em-odjel alata agregat ro{tiq pokretni paletari ru~ni po odjelima 1 kom = 390,00 KM paletar ru~ni , odjel sanitarija

Komada 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1

Po~etna cijena 10.520,00 26.500,00 31.000,00 19.300,00 39.000,00 33.300,00 4.950,00 4.950,00 32.650,00 33.300,00 18.600,00 19.200,00 120.000,00 650,00 10.140,00 350,00

BR.1100 BR.1651 BR.1682 BR.1683 BR.1684

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

po procijewenoj vrijednosti od 5.470.443,00 KM koja predstavqa po~etnu cijenu za unov~ewe. 1.2 Oprema, inventar i alati - po popisnim listama (samostoje}a i ugra|ena –police i regali proizvo|a~a Alpos-alu) namijeweno za obavqawe trgova~ke, ugostiteqske, uslu`ne i drugih djelatnosti, a nalazi se smje{tena u prodajnom centru “Pevec“ doo u ste~aju u Bawaluci, u ulici Branka Popovi}a bb. Procijewena vrijednost cjelokupne opreme, inventara i alata je 2.379.338,80 KM i ista predstavqa po~etnu cijenu za unov~ewe. Procijewene vrijednosti opreme , alata, inventara smje{tene po odjelima i razvrstane po grupama su Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Odjeli Odjel r.b: 1, 3, 6, 21,40 (rafe, police, sitan inventar) - po popisu Odjel r.b.2 : apartman oprema i namje{taj – po popisu Odjel redni broj:4,18,22,28, (kase, kancel.stolovi, ra~unari) Odjel redni broj 5,10 (rafe, demontirane police) - po popisu Odjel redni broj 7,11 (kase, ra~unari, info-pult) - po popisu Odjel redni broj 8 (rafe, police) - po popisu Odjel r.b.9 (demontirane rafe, ograde, metalne obloge sa izolacijom) - po popisu Odjel r.b.12,13 ({ank, stolovi, stolice, rashladne vitrine) - po popisu Odjel r.b.14-{ank, stolice, stolovi, fri`ideri) - po popisu Odjel r.b.15,43 (ra~unari, radni stolovi, kopir aparati) - po popisu Odjel r.b.23,26 (ma{ine za meso, vage, mes.pribor, vitrine) - popisu Odjel r.b.24, (rafe i sitan inventar) - po popisu Odjel r.b. 25 (automobil, kombi vozila viqu{kari sa opremom, agregati s opremom) - po popisu Odjel r.b. 27 (rafe, ra~unari, monitori) - po popisu Odjel r.b .29,35,36,19,16 (alati, bu{ilice, brusilice, radni stol.) popis Odjel r.b.17,20 (magacin server sobe i video nadzor) - po popisu Odjel r.b.30,34 (rafe i police) - po popisu Odjel r.b 31 (rafe) - po popisu Odjel r.b 32 (rafe i police) - po popisu Odjel r.b 33 oprema za restoran - po popisu Odjel r.b. 37 oprema za slasti~arnu - po popisu Odjel r.b. 38, 39 rafe, police - po popisu Odjel r.b. 41, 42 rafe, police, rashladni ure|aji – po popisu UKUPNO: Iznos u KM 97.255,20 13.104,00 11.977,90 82.058,00 21.088,50 40.021,50 49.295,00 23.100,20 28.368,00 17.418.70 38.135,00 95.283,00 404.410.00 150.172,00 51.888,50 187.619,50 58.906,10 18.211,50 130.738,50 291.259,00 25.755,00 45.182,00 498.091,70 2.379.338,80

U ovu cijenu nije ura~unat PDV a isti }e se obra~unati prilikom fakturisawa i kupac je du`an isti uplatiti. Sadr`aj predmeta prodaje po pojedina~nim grupama i odjelima stavi}e se na uvid svim zainteresovanim licima svakog radnog dana od 10 do 13 ~asova. 3. Nekretnine se prodaju u fakti~kom i pravnom stawu, u kakvom se te nekretnine nalaze u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim ste~ajni du`nik raspola`e u momentu prodaje. Kupac nema pravo na naknadnu reklamaciju. Eventualna razlika u povr{ini zemqi{ta ne}e uticati na izlicitiranu cijenu i kupac nema pravo na naknadnu reklamaciju. 4. Oprema, inventar i alati se prodaju po principu vi|eno - kupqeno i ne}e se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike stvari i o{te}ewa. Prednost u kupovini opreme imaju kupci po sqede}om redosqedu prioriteta: - koji kupuju cjelokupnu opremu trgova~kog centra - koji kupuju ve}i broj grupa ili grupu predmeta prodaje opreme, te - ostali ponu|a~i koji kupuju ve}i broj pojedina~ne opreme. 5. Rok pla}awa cjelokupne prodajne cijene zemqi{ta je 30 dana a opreme 15 dana od dana objavqivawa Zakqu~ka o prodaji najpovoqnijem ponu|a~u na oglasnoj tabli suda. Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena, du`an je da pristupi zakqu~ewu Ugovora u roku od 5 dana po uplati sredstava. Uvo|ewe u posjed nepokretnosti bi}e izvr{eno odmah po uplati prodajne cijene. Predaja opreme, alata i inventara u posjed izvr{i}e se odmah po uplati kupca i potpisu ugovora. 6. Tro{kovi demonta`e i odvoz kupqene opreme idu na teret kupca, kao i tro{kovi dovo|ewa objekta u prvobitno stawe. U slu~aju o{te}ewa objekta prilikom demonta`e krajwi rok za dovo|ewe u prvobitno stawe je 15 dana. Zajedni~ke odredbe za prodaju 1. Javna prodaja }e se odr`ati dana 22.6.2010. godine u 12 ~asova, u sali Okru`nog privrednog suda u Bawaluci, Ulica Gunduli}eva bb. 2. Prodaja }e se vr{iti putem javnog nadmetawa a pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja na `iro ra~un ste~ajnog du`nika broj 1610450055570076 otvoren kod Raiffeisen banke a.d. Bawaluka uplate depozit u vrijednosti od 50 000,00 KM za zemqi{te a za opremu 10% od po~etne vrijednosti pojedina~ne grupe opreme i to najkasnije dan prije odr`avawa licitacije. Kod kupovine cjelokupne opreme ili kod kupovine ve}eg broja grupa predmeta prodaje visinu depozita obra~unati i uplatiti zbirno. Prije po~etka licitacije, bi}e provjerene uplate depozita, izvr{i}e se identifikacija u~esnika u nadmetawu. Javno nadmetawe odr`a}e se i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 3. Na ro~i{tu za javno nadmetawe imovina iz ovog Zakqu~ka mo`e se prodati ispod utvr|ene vrijednosti, ali ne i ispod : 75% te vrijednosti za imovinu iz ta~ke 1.1. i 2. i ne ispod 50% vrijednosti za imovinu iz ta~ke 1.2. 4 . Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene, vrati}e se depozit u roku od 3 dana nakon zavr{etka javnog nadmetawa, osim tri najpovoqnija ponu|a~a. 5. U~esnicima koji budu prihva}eni kao najpovoqniji ponu|a~i, depozit se ura~unava u kupoprodajnu cijenu, a ukoliko isti odustanu od kupovine, depozit se ne vra}a. 6. Ukoliko ponu|a~ sa najve}om ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predvi|enom roku, Zakqu~kom o prodaji, prodaja }e se proglasiti nevaqanom i donije}e se novi zakqu~ak kojim se imovina prodaje drugom po redu ponu|a~u koji u istom roku treba da deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u roku ova Pravila se primjewuju na tre}eg ponu|a~a. 7. Sve tro{kove ovjere kupoprodajnog Ugovora, pripadaju}e takse, tro{kove prenosa apsolutnih prava, poreze i ostale tro{kove, snosi kupac. U cijeni opreme, alata i inventara nije sadr`an PDV a kupcu }e isti biti obra~unat na fakturi i istu je du`an uplatiti. 8. Kontakt telefon 065/522-219; 051/378-261; 065/222-380 9. Ovaj oglas objaviti na oglasnoj tabli ste~ajnog suda, dnevnom listu “Glas Srpske” a.d. Bawa Luka, “Dnevni avaz“ Sarajevo i “Tuzlanski list“, Tuzla. web. stranicama: www.pkrs.inecco.net.; www.komorabih.ba.; www.fipa.gov. Ste~ajni upravnik Mirjana Goli} dipl. oec

i predstavqaju po~etnu cijenu za unov~ewe. 1. Putem prvog usmenog javnog nadmetawa Oprema pod rednim bojem 13 iz odjela broj 25 izla`e se i pojedina~noj prodaji putem prvog usmenog javnog nadmetawa po po~etnoj cijeni i to:

LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE Akcionarsko dru{tvo BAWA LUKA, Ul. Cara Lazara 29 Upisana kod Osnovnog suda u Bawoj Luci u Reg. ul. broj: 1 - 10829 - 00 Tel: 051/430-500,432-700; Tel/faks: 051/432-333, e-mail: jp_lutrija_rs@blic.net. mati~ni broj: 1824902; JIB: 4401560970004 @iro ra~uni: 5510010001281981 Nova Bawalu~ka banka a.d.; 562-099-00000296-91 NLB Razvojna banka a.d.; 5655014200000629 Bobar banka a.d Bijeqina
Broj: 2172/10 Bawa Luka, 4.6.2010. godine Na osnovu ~lana 31. alineja 19. Statuta Lutrije Republike Srpske a.d. Bawa Luka, Privremena uprava Lutrije Republike Srpske a.d. Bawa Luka na 46. sjednici odr`anoj dana 4.6.2010. godine, donosi o izmjeni Pravila igre na sre}u Joker ^lan 1. U ~lanu 13. Pravila igre na sre}u Joker broj 3511 od 6.11.2009. godine mijewa se stav 1. i glasi “Fond dobitaka ~ini 60% uplate utvr|ene na osnovu podataka na dokumentu deponovanom u trezoru“. ^lan 2. Ova izmjena Pravila igre na sre}u Joker stupa na snagu danom dobijawa saglasnosti Republi~ke uprave za igre na sre}u, a primjewuje se od 3.7.2010. godine. ^lan 3. O realizaciji ove odluke stara}e se Sektor marketinga i komercijale. Predsjednik Privremene Uprave Sini{a Doj~inovi}

ODLUKU

30 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina Regulatorna agencija za komunikacije Regulatorna agencija za komunikacije

OGLASI

KOMUNALNO PREDUZE]E “VODOVOD I KANALIZACIJA” a.d. NOVI GRAD Broj: 344/10 Dana, 3.6.2010. godine Na osnovu ~lana 7. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik RS“ br. 75/04) i ~lana 60. Statuta KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Novi Grad, Nadzorni odbor KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Novi Grad na osnovu Odluke usvojene dana 3.6.2010. godine

Na osnovu ~lana 10. i 11. Pravila o kori{tewu radiofrekvencijskog opsega 11,7-12,5 GHz (“Slu`beni glasnik BiH“ broj: 85/05) i Odluke generalnog direktora Agencije broj: 03-02-193-2 od 20.5.2010. g. o raspisivawu javnog poziva za dodjelu dozvola za kori{tewe bloka frekvencija iz opsega 11,7-12,5 GHz, Regulatorna agencija za komunikacije objavquje: za dodjelu dozvola za blokove frekvencija u frekventnom opsegu 11,7 – 12,5 GHz I Predmet javnog poziva je dodjela dozvola za raspolo`ive blokove frekvencija iz opsega 11,7 – 12,5 GHz za sve op{tine u BiH u skladu sa RAK Pravilom 27/2005. II Agencija, izvr{avaju}i svoju obavezu planirawa, upravqawa i dodjele frekvencijskog spektra u ciqu wegove efikasne upotrebe, pra}ewem raspolo`ivih resursa i ukazanog interesa tr`i{ta i uspostave konkurentnosti i kvaliteta telekomunikacionih usluga u Bosni i Hercegovini, ovim poziva sva zainteresovana privredna dru{tva registrovana za obavqawe djelatnosti u telekomunikacijama u Bosni i Hercegovini, da se, u skladu sa svojim komercijalnim i poslovnim interesima, prijave za dodjelu dozvola za kori{tewe blokova frekvencija za potrebe jednosmjernih mikrotalasnih linkova ta~ka – vi{e ta~aka u fiksnoj telekomunikacionoj mre`i. III Putem blokova frekvencija iz opsega 11,7 – 12,5 GHz pru`a}e se usluge be`i~ne distribucije RTV programa. IV Pravo na podno{ewe zahtjeva za dodjeqivawe dozvola za blokove frekvencija iz opsega 11,7 – 12,5 GHz imaju sva privredna dru{tva registrovana u Bosni i Hercegovini za obavqawe djelatnosti u telekomunikacijama (64.200). V Zahtjevi se podnose u skladu sa Uputstvom za sa~iwavawe i podno{ewe zahtjeva za dodjelu bloka frekvencija u opsegu 11,7-12,5 GHz. Sva potrebna dokumentacija i Uputstvo za podno{ewe zahtjeva za dodjelu dozvola za blok frekvencija po ovom javnom pozivu nalaze se na internet stranici Agencije (www.rak.ba), a mogu se i li~no preuzeti u prostorijama RAK-a i to: U Sarajevu: u prostorijama RAK-a, ul. Mehmeda Spahe 1; U Bawaluci: u prostorijama RAK-a, regionalna kancelarija Bawaluka ul. Nikole Tesle 13; U Mostaru: u prostorijama RAK-a, regionalna kancelarija Mostar, ul. Fraweva~ka 90. VI Ovaj javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u Slu`benom glasniku BiH. VII Zahtjev se dostavqa na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina sa naznakom: “Za Javni poziv za dodjelu dozvola za blokove frekvencija u frekventnom opsegu 11,7-12,5 GHz“ Predaja zahtjeva se vr{i u skladu sa odredbama o dostavqawu Zakona o upravnom postupku (“Sl. glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09), putem po{te ili li~nom dostavom. VIII Ukoliko zahtjev, koji je uredno predat putem po{te, iz bilo kojih razloga ne bude dostavqen Agenciji najkasnije 5 dana od dana zatvarawa Javnog poziva, isti se ne}e razmatrati. Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za propuste koji mogu da nastanu u dostavi zahtjeva suprotno ovom javnom pozivu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti predmet razmatrawa. IX Postupak razmatrawa i ocjene zahtjeva prove{}e posebna stru~na Komisija RAK-a. Komisija }e raditi na osnovu Poslovnika o radu i propisanih Kriterijuma za ocjewivawe i odabir. Rad Komisije tokom postupka nije otvoren za javnost, sve do okon~awa postupka. Podnosioci zahtjeva ne}e se u toku postupka smatrati strankama sa suprotnim interesima i ne}e se provoditi usmena rasprava. Komisija }e razmatrati koji operateri ispuwavaju najboqe uslove za dodjelu dozvola i donijeti obrazlo`eni prijedlog. X Odluku o dodjeli dozvola za blokove frekvencija u frekventnom opsegu 11,7-12,5 GHz donosi Generalni direktor temeqem obrazlo`enog prijedloga komisije. XI Zahtjev za dodatnim informacijama i pitawa vezana za provo|ewe Javnog poziva dostavqati Agenciji iskqu~ivo pismenim putem na jednom od zvani~nih jezika u BiH, sa naznakom: “Informacije o javnom pozivu“ putem preporu~ene po{te sa povratnicom na adresu ili putem faksa RAK-a faks: +387 33 713-080. Drugi na~in pribavqawa informacija je pomo}nog tipa te RAK ne odgovara za posqedice kasnog obavje{tavawa u slu~aju neuredne dostave ili propusta u prijemu. XII Agencija zadr`ava pravo da u toku postupka za dodjelu dozvola koristi i slu`benu evidenciju Agencije o radu podnosioca zahtjeva i provjeri prezentovane podatke.

JAVNI POZIV

SAZIVAM
V redovnu sjednicu Skup{tine akcionara KP “Vodovod i kanalizacija” a.d. Novi Grad koja }e se odr`ati dana 2.7.2010. godine (petak) sa po~etkom u 13 ~asova u prostorijama Preduze}a ul. Wego{eva br. 4 Novi Grad za koju se predla`e sqede}i Dnevni red 1. Izbor verifikacione komisije i ovjeriva~a zapisnika, 2. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine akcionara. 3. Usvajawe zapisnika sa IV redovne sjednice Skup{tine. 4. Usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora. 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja nezavisnog revizora o finansijskom izvje{taju za 2009. godinu. 6. Razmatrawe i usvajawe finansijskog izvje{taja preduze}a za 2009. godinu. 7. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o poslovawu preduze}a za 2009. godinu. 8. Razmatrawe i usvajawe Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2009. godinu. 9. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za 2010. godinu. U slu~aju da Skup{tina akcionara ne bude odr`ana u zakazano vrijeme ponovqena Skup{tina }e se odr`ati 9.7.2010. godine na istom mjestu i u isto vrijeme, sa istim dnevnim redom. Uvid u materijale mo`e se izvr{iti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 ~asova u Upravnoj zgradi preduze}a. Poziva se predstavnik dr`avnog kapitala, Fonda za restituciju, Fonda PIO RS i akcionara da li~no ili putem punomo}nika u~estvuju u radu Skup{tine akcionara. Potpis davaoca punomo}i mora biti ovjeren kod nadle`nog organa ili ovla{tenog lica u Preduze}u. Predsjednik Nadzornog odbora \or|evi} Irena, dipl. ecc.

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA VLASENICA ADMINISTRATIVNA SLU@BA OP[TINE VLASENICA Na osnovu Odluke Na~elnika op{tine Vlasenica o prodaji kombinovane radne ma{ine - rovokopa~, Komisija za provo|ewe postupka prodaje kombinovane radne ma{ine - rovokopa~, objavquje: za dostavqawe zatvorenih pismenih ponuda za prodaju kombinovane radne ma{ine - rovokopa~ Predmet prodaje je kombinovana radna ma{ina – rovokopa~ sqede}ih karakteristika: Tip/marka Kombinovana radna ma{ina-rovokopa~ HYDREMA 805 Koli~ina (kom) 1 jedan) Godina proizvodwe 1988 Gorivo dizel Po~etna cijena (KM) 18.000,00

JAVNI POZIV

Pravo na dostavqawe pismenih ponuda imaju sva pravna i fizi~ka lica (doma}a i strana), koja ispuwavaju uslove iz Uputstva ponu|a~ima o dostavqawu zatvorenih pismenih ponuda za prodaju kombinovane radne ma{ine - rovokopa~ i koja uplate depozit. Depozit se upla}uje na `iro-ra~un buyeta broj: 5550060300551120 kod “Nove banke“ AD Bawaluka filijala Zvornik, vrsta prihoda 729124, {ifra op{tine 116, a u svrhu uplate se upisuje uplata depozita za kombinovanu radnu ma{inu - rovokopa~. Depozit za u~e{}e u postupku prodaje iznosi 10% od po~etne prodajne cijene rovokopa~a. Dokumentacija za prodaju rovokopa~a – Uputstvo sa obrascima, se mo`e preuzeti svakog radnog dana u periodu od 10 do 14 ~asova u kancelariji broj 28 u zgradi Administrativne slu`be op{tine Vlasenica a isto }e biti objavqeno i na sajtu op{tine www. opstina-vlasenica.org Rovokopa~ se prodaje po principu “vi|eno-kupqeno“ i ne}e se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i karakteristike. Ponuda mora biti pripremqena u skladu sa ovim pozivom i Uputstvom. Pismene ponude se podnose u zape~a}enoj koverti na adresu Administrativne slu`be op{tine Vlasenica, Svetosavska 14, 75 440 Vlasenica u Centar za pru`awe usluga gra|anima ({alter broj 5) ili po{tom preporu~eno. Koverta sa ponudom mora imati oznaku “PONUDA ZA KUPOVINU KOMBINOVANE RADNE MA[INE - ROVOKOPA^ – NE OTVARATI“, a na pole|ini koverte je potrebno navesti naziv i adresu ponu|a~a. Zainteresovani ponu|a~i mogu da dostave svoje ponude, sa~iwene u skladu sa Uputstvom i ovim pozivom, najkasnije do 5. jula 2010. godine do 12 ~asova. Istog dana sa po~etkom u 12.30 ~asova u prostorijama Sale za sastanke I sprat zgrada Administrativne slu`be op{tine Vlasenica, }e se izvr{iti komisijsko otvarawe ponuda, uz prisustvo ovla{tenih predstavnika ponu|a~a. Ovla{teni predstavnici ponu|a~a mogu prisustvovati otvarawu ponuda. Neblagovremeno prispjele ponude bi}e vra}ene neotvorene ponu|a~ima, sa naznakom da su podnijete neblagovremeno. Nezatvorene i neprihvatqive ponude ne}e biti razmatrane, ve} odbijene. Kriterijum za ocjewivawe ponuda za kupovinu rovokopa~a je iskqu~ivo – najvi{a ponu|ena cijena. Svi ostali detaqi vezani za postupak javnog poziva definisani su u Uputstvu. Bli`a obavje{tewa i informacije u vezi sa prodajom mogu se dobiti na telefon 056/710-530 faks 056/710-531 e-mail: ler_vlasenica@teol.net ili u kancelariji broj 28 u zgradi Administrativne slu`be op{tine Vlasenica. Rovokopa~ se nalazi u krugu fabrike “DIV“ ad ulica Ilije Bir~anina broj 22 Vlasenica i mo`e se pogledati svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova u periodu od 7. juna do 2. jula 2010. godine.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 31
Sje}awe na plemenite roditeqe Tu`no sje}awe na dragu sestru

SUZANU GUGUNOVI]
i

IRINU
2009 - 2010.

RUDOLFA
1986 - 2010.

7.6.2009 - 7.6.2010. Draga Suzo nisam te mogla sa~uvati od smrti, ali mogu od zabora va i znaj sve dok mo je srce kuca ti }e{ `ivjeti u wemu. S qubavqu ses tra Je li sav ka, svak Ivi ca, ses tri }i De jan i Danijel 2297+2298 A-4 G Posqedwi pozdrav dragom

SARAFIN
Slavenko i Ozrenka 2294 A-9 G Dana 7.6.2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

SLAVKA VINTOWIVA QUBOMIRU
Supruga Maja, sinovi Nemawa i Tibor 2310 A-6 G Dana 7.6.2010. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog od svastike Jeke, snahe Dragice, Pe|e i Nine. 2309 A-1 G

SLAVKA VINTOWIVA
Otac Pe tar, maj ka Mi haqina, ses tre Ve ri ca i An ki ca, pu ni ca Qubica i punac Jelenko 2310 A-6 G

32 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem novu ku}u u Velikom Bla{ku na dobroj lokaciji, plac 1.000 m2, ogradjen, voda, struja, telefon, grijawe, useqiva, ukwi`eno 1/1, tel. 387 65/513-928. Prodajem zapo~etu ku}u u Batajnici, hitno, tel. 38766/420-185. Prodajem mawu ku}u i deset dunuma zemqe na magistralnom putu Bawaluka Prijedor, preko puta “Petog neplana” ili mijewam za mawi stan u Bawaluci, tel. 066/626-734. Prodajem ili mijewam ku}u, 1/1, sa dva stana (80 m2) u Vrbawi, za majni stan sa centralnim grijawem, tel. 051/423-138; 065/497-711. Prodajem ku}u i zemqu u Biha}u, mo`e zamjena za okolinu Bawaluke, tel. 051/305-597; 065/833-676. Prodajem vilu ({est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona i gara`a) u Vrawici kod Trogira, 80 m do mora, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Prodajem ku}u 14h11 m na 550 m 2 ku}i{ta u nasequ Nova varo{, mogu}nost sanacije ili gradwe novog poslovno-stambenog objekta, tel. 065/511-121. Prodajem imawe, ku}a sa prate}im objektima, oku}nice 24 dunuma u Drageqima, Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u u centru grada, naseqe Dolac, Milana Raki}a 13, tel. 065/732818. Prodajem ku}u spratnicu 9h9,5m na 300 m2 zemqi{ta kod restorana "Studenac" cijena 200.000 KM, tel. 065/511121. Prodajem ku}u, visoku prizemnicu, sa 4.700 m2 zemqi{ta, u Drago~aju - strana, voda, struja, asfalt, cijena 45.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci 7h4 m2, dozvoqena gradwa dvije ku}e, tel. 051/831-232; 065/663-787. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam km od Lakta{a kanalom i 1km u selo, tel. 065/306-116. Prodajem ku}u u centru Bawaluke, Du{ka Ko{~ice 34, tel. 066/257-156. Prodajem ku}u, visoku prizemnicu, sa 300 m2 zemqi{ta - dvori{te, na Lau{u, ulica Vladike Nasti}a - Varnave, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stariju ku}u prizemnicu sa 5.000 m2 zemqi{ta kod jezera u Trnu, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u, nova gradwa, Desna Novoselija, 50 m od {kole, tel. 065/033631; 066/470-791. Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m2 zemqe u Osje~anima (kod {kole), op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340. ZAMJENA Mijewam ku}u u Biha}u za nekretnine u Bawaluci, tel. 065/961-201. Mijewam ku}u u Bawaluci za RH ili prodajem, tel. 051/461-064; 065/322-834 *385/989-645-745. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u, VP, kod “Kosmosa” za stan u Bawaluci, tel. 065/528-247. IZDAVAWE Izdajem praznu ku}u u Bawaluci, ul. Baje Pivqanina 13, od centra 1.500 metara, vlasnik u inostranstvu, tel. 066/543-354. Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613. Izdajem porodici ili zaposlenima namje{tenu ku}u kod "Kosmosa", tel. 065/528-247. Prodajem renoviran stan, 35 m2, u nasequ Sunca, ~etvrti sprat, klima, odmah useqiv, cijena povoqna, tel. 38765/808-551. Prodajem stanove u ^elincu od 32 m2 do 37m2, nova gradwa, useqivi, tel. 38765/332-828 i 051/551-332. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, Obili}evo, ulica Krfska, tel. 38765/208-318. Prodajem dva stana u novogradwi od 61 m2 i 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450281. Prodajem nov jednosoban stan, 38 m2, useqiv, prvi sprat, ul. Maksima Gorkog, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan, 63 m2, na Star~evici, ul. Ogwena Price, ~etvrti sprat, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem stan dvoiposoban 58 m2, ~etvrti sprat kod CSB Bawaluka, tel. 065/516-927. Prodajem dvosoban stan 49 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, naseqe Petri}evac, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem kod muzi~ke {kole dvosoban stan 61 m2, tre}i sprat, renovirana kuhiwa i kupatilo, tel. 065/371-611. Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem ili mijewam dvosoban stan u u`em dijelu grada i tri dunuma zemqe na periferiji grada. U ra~un uzimam noviji automobil, tel. 051/532426. Prodajem dvosoban stan 58 m 2, ~etvrti sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, blizu {kole, fakulteta, ul. St. Stepanovi}a, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem stan, 46 m2, u Rosuqama, cijena povoqna, tel. 065/966-808; 065/581773; 051/318-739. Prodajem trosoban stan 89 m2, ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana "Ogwi{te" u nasequ Star~evica cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904-603. Prodajem dvosoban stan, 54 m2, ul. \ure \akovi}a, povoqno, tel. 065/497846; 051/216-155. Prodajem dva mawa stana u Mejdanu, prvi sprat, Kalemegdanska ulica, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem noviji useqiv stan 48 m2 + {upa 3 m2, tre}i sprat, ulica Sredwo{kolska b.b, kod "Tempa", cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/144-820. Prodajem dvoiposoban stan 64 m2, prvi sprat, u centru grada, ul. Jevrejska, cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/511121. Prodajem dva stana, jedan mawi trosoban 72,5 m2 i ve}i stan 90 m2, ulica Nikole Pa{i}a, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mijewam za mawi (jednosoban ili dvosoban), tel. 065/262-917. Prodajem stan, 82 m 2, ul. Cara Du{ana 4, u centru, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986-453. Prodajem trosoban stan 82,50 m2, ~etvrti sprat, centralno grijawe, ul. Kozarskih brigada, Gradi{ka, tel. 051/831-232; 065/663-787. Prodajem stan 44m2 ul. Kulubarska 4, Hiseta preko puta restorana "Orhideja", tel. 066/742-581. Prodajem stan 69 m 2 u \. Kecmanovi}a 7, tel. 065/621-017. Prodajem ~etvorosoban stan, 116 m2, drugi sprat, lift novogradwa ekstra ure|en odmah useqiv naseqe Rebrovac, tel. 065/511-121. Izdajem prazan jednosoban stan u dvori{tu parking za auto, ku}a posebno Paprikovac kod tranzitnog puta, tel. 051/315-829. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m2, tel. 063/904-603. Prodajem trosoban stan 63 m2 u apartmanima kod restorana "Marko Polo" povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem stan u centru Bawaluke, 60 m2, prvi sprat, tel. 061/350-108. Prodajem stan u ulici \ure \akovi}a 53 m2, tel. 065/239-082. Pravi izbor! Apartmani "Bijela" sa ~etiri zvjezdice, pet metara od pla`e, vlastiti parking, TV, sat, klima, terase sa pogledom na more, kompletno opremqeni, vansezonski popust, tel. 065/305-965. Prodajem ~etvorosoban stan, 71 m2, tre}i sprat, ekstra ure|en, namje{ten, odmah useqiv, cijena 135.000 KM, tel. 065/511-121. Hitno prodajem namje{ten doviposoban stan, 78 m2, nova gradwa, peti sprat, Lazarevo, cijena 1.600 KM/m2, tel. 065/097-158. Prodajem jednosoban stan, 42 m2, novogradwa, tel. 065/785-526. Prodajem trosoban stan, drugi sprat - naseqe Lorka, tel. 066/671-997. Izdajem apartman u centru Vodica, blizu pla`e za dvije do pet osoba, tel. 38751/437-880. ZAMJENA Mijewam dvosoban stan, 66 m2, u kuli kod {kole u Novoj varo{i za trosoban u centru grada, sprat 1-2, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Mijewam stan u Sarajevu, 64 m2, za stan u Bawaluci, jednosoban po dogovoru, stan se nalazi na Dobrwi 1, tel. 065/355-540. Mijewam dvosoban stan u Sarajevu, 60 m2, drugi sprat, za Beograd, Novi Sad, Bawaluku, U`ice, Bijeqinu, tel. 956/440-661 do 15h; 056/482-414 od 16h ;. Mijewam jednosoban stan 41 m2, u centru Bawaluke za dvosoban uz doplatu, tel. 065/969-287. Mijewam dvosoban stan 47 m 2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889-959. IZDAVAWE Izdajem sobe i garsoweru u Novoj Varo{i, slobodne od 15.7.2010, tel. 065/567-535 i 051/304-038. Izdajem kompletno namje{ten dvosoban stan, novogradwa, tel. 387 66/766-920. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, poseban ulaz, parking, povoqno, tel. 387 65/373-915; 066/249-393;051 280-713. Izdajem dvosoban stan na Star~evici za stan do 40 m2, tel. 065/881-461. Izdajem jednosoban stan u Lazarevu 3, ulica Kwaza Milo{a 45 A, tel. 051/327-050; 065/202-160. Izdajem nov namje{ten dvosoban stan poslovnim qudima ili mladom bra~nom paru useqiv 1.6.2010. godine, tel. 065/671-664. Izdajem jednosoban stan u prizemqu, 40 m2 namje{ten, za jednu ili dvije osobe, ul. Radoslava Laki}a br. 16, Nova varo{, Rosuqe, tel. 051/304-869. Izdajem poslovnim qudima i strancima dvosoban komforno namje{ten stan u strogom centru Bawaluke, kod “Master” restorana, tel. 065/618-241. Izdajem dvosoban namje{ten stan, drugi sprat, zgrada, novogradwa, u ul. M. Gorkog u Bawaluci, klima, centralno grijawe, sigurnosna vrata, videointerfon, tel. 065/523-093. Izdajem namje{ten jednosoban stan dvjema zaposlenim djevojkama ili mladom bra~nom paru, poseban ulaz, {iri centar grada, tel. 066/883-230. Izdajem namje{ten komforan stan 40 m2 Bra}e Jugovi}a 70 Obili}evo, od 10 do 16 ~asova, tel. 062/181-603. Izdajem dvosoban namje{ten stan za zaposlene `ene, Rosuqe, tel. 312-181; 066/628-337. Izdajem namje{ten dnevni boravak, kuhiwu i kupatilo zaposlenim dvjema ili jednoj osobi, tel. 051/436-619. Izdajem trosoban stan u ul. Stepe Stepanovi}a, prednost studenti, tel. 065/531-615. Izdajem apartmane uz more u Murteru izme|u vodica i Pirovca, tel. 051/429-003; 065/640-070.

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
Izdajem namje{ten komforan stan 40 m2, Bra}e Jugovi}a 70, Obili}evo, zvati od 10 do 16 ~asova, tel. 062/181603. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno i sve odvojeno,, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem stan 40 m2 naseqe Aleja Svetog Save, tel. 065/525-205. Izdajem nov stan za poslovne qude i stan u ku}i, tel. 051/461-064; 065/322834. Izdajem garsoweru u Rosuqama. Obezbije|en parking, dva kreveta po 125 KM, pla}ene sve re`ije, tel. 065/988-590. Iznajmqujem jednosoban, namje{ten stan u centru grada, 40 m2, tel. 065/620322. Izdajem namje{ten apartman, za jednu osobu, Lau{, kod crkve, cijena 150 KM, tel. 065/639-433. Izdaje se jednosoban namje{ten stan u zgradi centar, tel. 051/302-623. Izdajem ~etvorosoban stan, komplet namje{ten u ul. Starine Novaka u nasequ Obili}evo, tel. 065/511121. Izdajem dvosoban polunamje{ten stan za bra~ne parove ul. Stepe Stepanovi}a 206 kod "Incela", tel. 065/516-802; 065/707-190. Izdajem dvosoban luksuzno namje{ten stan, tre}i sprat, novogradwa u ul. Maksima Gorkog u Bawaluci, ima centralno, tel. 065/523-093. Izdajem kompletno namje{ten jednosoban stan za studente u blizini parka "Mladen Stojanovi}" Bawaluka, tel. 065/837-269; 051/213-629.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.
Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostorau Bawaluci: centar, 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem razra|enu trgovinu sa svom potrebnom opremom, 20 m2 i veliki vawski izlog, Maksima Gorkog 23, naseqe Sunca, tel. 38765/517-664 i 051/217-659. Izdajem poslovni prostor, 80 m2 sa vi{e parking mjesta u blizini Metal sajma, tel. 065/523-162. Izdajem lokal, 21 m2, namjena kancelarija ili prodavnica, Stepe Stepanovi}a 175, tel. 065/947-854. Izdajem hitno poslovni prostor 4050 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a na po~etku uz cestu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, uz ulicu, tel. 065/636-545.

Izdajem dvosoban stan 60 m2 u Boriku, bra~nom paru mo`e i sa djecom. Vrlo povoqno, cijena 600 KM sa re`ijama. Stan slobodan od 15.6, tel. 051/319-370; 2271 G.
POTRA@WA Hitno tra`im nov nenamje{ten ili namje{ten stan, 100 m2, u centru grada, tel. 066/235-816.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem povoqno monta`nu gara`u (dio), tel. 065/529-237. Prodajem zidanu gara`u 800 KM/m2 Milo{a Obili}a 54, blok gara`a, tel. 065/895-971 i 303-908. Prodajem gara`u kod CJB Bawaluka, tel. 065/549-687. Prodajem ili izdajem gara`u u ul. vojvode Mim~ila, tel. 065/497-846; 051/216-155. Prodjem zidanu gara`u P=16,5 m2, pogodna za radionicu, struja, kanal, ul. Milo{a Obili}a 54, tel. 065/895-971; 303-896. IZDAVAWE Izdajem gara`u na Bulevaru, kod kwi`are “Kultura” u Bawaluci, tel. 050/220-390. Izdajem gara`u, ul. Mirka Kova~evi}a br, 7, Bawaluka, tel. 065/008183. Izdajem gara`u u nasequ Sunce, tel. 051/229-900; 065/588-999.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem nov poslovni prostor 80 m2 u centru i prostor od 68 m2 u Mejdanu (povoqno), tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor 45 m2 u podno`ju Star~evice, ul. Sime Miqu{a, namjena za sve, cijena 2.500 KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem pekaru - 160.000 evra, tel. 065/549-687. Kotor Varo{, poslovni objekat 3.276 m2, sa zemqi{tem 10.000 m2, tel. 065/896-422. Prodajem poslovne prostore 216, 360 m2, 700,1.260 i 1460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem poslovno-stambeni objekat sa oko 700 m2 korisnog prostora u strogom centru grada, no vogradwa, odmah useqivo, tel. 065/ 511-121. Prodajem poslovne prostore 68 m2, 72 m2 i 82 m2, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ulica Bra}e Ma`ar i majke Marije, tel. 065/588-889. Prodajem poslovni prostor 28 m2 povoqno, Stepe Stepanovi}a 177, tel. 065/537-440. Prodajem halu - Trn, tel. 065/631-613. KUPOVINA Kupujem poslovni prostor od 30 do 50 m2 u u`em djelu grada, bez posrednika, tel. 065/070-544. IZDAVAWE Izdajem namje{ten kancelarijski prostor 27 m2, u “`utoj zgradi” kod Mqekare, tel. 065/538-602. Izdajem nov atraktivan pp, centar Bawaluke, 60 m2, parking, za sve namjene, tel. 38765/843-252.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem plac od 1.000 m2, 850 m2 i tri od 400m2 iznad kasarne u Zalu`anima, tel. 38765/543-499. Prodajem plac 3.134 m 2 u Novoj Topoli, 200 m od glavnog puta, iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336-869. Prodajem placeve u Jakupovcima, iznad autoputa, zemqa 1/1, voda, asfalt, struja, telefon,16km od Bawaluke, za ku}e i vikendice, tel. 387 65/897-077. Prodajem 5 dunuma zemqe u Bakincima,struja, voda, put. Pogodno za vikendicu i ribwak, tel. 387 66/264113; 051/580-138. Prodajem 11 dunuma zemqe sa objektima voda, struja, asfalt u Kuqanima povoqno, tel. 387 65/622-173. Plac u Prije~anima na veoma lijepoj lokaciji kod Lova~kog bara, ravan

STANOVI
PRODAJA
Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2 , osmi sprat, Bawaluka, Reqe Krilatice. Dobar raspored, tel. 387 65/885-111. Prodajem stan u Bijeloj, 30 metara od mora, 64 kvadrata, parking, dvori{te, ostava, u zgradi ili mijewam za Bawaluku. Cjena 99.200 evra., tel. 38765161284.

OGLASI
teren, 680 m2, kompletna infrastruktura, povoqno, tel. 38765/161-284. Prodajem ve}e imawe u Glamo~anima i 40 dunuma zemqe, op{tina Lakta{i, tel. 051/585-613. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka , cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem povoqno plac 1.635 m2 u centru Slatine, dozvoqena gradwa, hitno, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem plac u Bawaluci, tel. 065/ 671-420. Prodajem tri dunuma zemqe na Kr~maricama, tel. 065/564-720. Prodajem dva placa u [argovcu, jedan 560 m2, drugi 940 m2, dozvoqena gradwa, 1/1, tel. 066/252-990; 051/388-094. U Lakta{ima prodajem plac 600 m2, 6.000 KM, na brdu, okru`en {umom, tel. 065/719-875. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m2, asfalt, voda, kanalizacija, u blizini trofazna struja, ul. Franca [uberta, naseqe Lau{, tel. 051/437862. Prodajem plac, 600 m2, u ul. Davida [trpca u Bawaluci, tel. 065/569-294. Prodajem 3000 m2 zemqe u Drakuli}u 1/1, tel. 065/926-261; 318-249. Prodajem vi{e lokacija za gradwu stambeno-poslovnih objekata u gradu i {irem gradskom podru~ju, tel. 065/511121. Prodajem plac kraj Vrbasa, 650 m2 i devastiran objekat, cijena 35.000 KM, tel. 066/264-138. Prodajem plac, 930 m2, u Debeqacima, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac, 1.200 m2, obuhva}en regulacionim planom, na asfaltu u ^esmi gorwoj, tel. 051/437-934; 065/763941. Povoqno prodajem {est dunuma zemqe kod "UNIS"-a, stara prijedorska cesta, tel. 065/684-212. Prodajem tri dunima zemqe u Rami}ima, pored asfalta, udaqeno od pruge 800 m, cijena 12.000 KM, tel. 051/386-517. Prodajem plac na Paprikovcu 450 m2 sa UT uslovima papiri uredni, tel. 065/251-944. IZDAVAWE Izdajem tri dunuma zemqe uz autoput, preko puta “^ambele”, Bawaluka, tel. 066/129-181. boja trula vi{wa, registrovan godinu dana, tel. 065/917-113. Prodajem "BMW 5", karavan, tdi automatik, tel. 065/535-220; 065/011-876. Prodajem "pe`o 605", dizel, 1994. g. p., registrovan do kraja godine, tel. 065/528-247. Prodajem “fijestu 3” dizel, 86 g. p., cijena po dogovoru, zvati vikendom od 20 do 22 ~asa, tel. 051/660-163. Prodajem “reno senik”, g. p. 2000, 1,6, 16 V, aluminijumske felge, digitalna klima, tel. 065/761-738. ZAMJENA Prodajem "lan~u tema" 2.0 i.e, '88. g. p. registrovan, cijena 1.950 KM, tel. 065/938-401. DIJELOVI I OPREMA Prodajem kuku za “reno megan”, cijena 100 KM, tel. 065/519-217. Prodajem “mercedes 190”, dizel u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem gume 255-55-R19, tel. 065/931-383. Prodajem razne gume, tel. 065/931383. Prodajem "pe`o 405" benzinac, stranac, u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem dva predwa sica za “jugo”, torbu za golf, tel. 065/811-058. Prodajem motor za ~amac, tel. 066/174-462. Prodajem gume 215-65-R 16, osam komada, povoqno, tel. 065/931-383. Prodajem gume 225-45R17 i 19550R15, tel. 065/931-383. Prodajem auto-prikolicu sa dvije osovine marke “klagije tim masburg” nosivost 1.280 kg, du`ina 2,5 m, {irina 1,5 m, registrovana, tel. 065/891-893. Prodajem ~etiri ~eli~ne felge za “ford fokus”, 15 cola, ~etiri rupe, tel. 065/931-383. Prodajem 60 komada krovnih salonit tabli, komad/4 KM, tel. 051/281-331. Prodajem sitni crijep biber u dobrom stawu, tel. 065/597-514. Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem 700 komada crijepa, Vinkovci, cijena 0,30 KM/komad, tel. 066/257-465.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 33
italijanska, "Oriolik", crne boje; foteqa, dvosjed i trosjed na razvla~ewe, tel. 387 65/560-610. Prodajem P4 desktop sa 15 in~a LCD monitorom, cijena 160 KM. Prodajem 17 in~a LCD crnosrebrne monitore, cijena 140 KM, tel. 387 66/814-691. Prodajem "kercher" ma{inu za prawe automobila, topla voda, dizel, tel. 387 65/515-052. Prodajem TV 72-82 cm,digital 100 Hz,stereo, teletekst, slika u slici, silver, uvoz iz Wema~ke, u odli~nom stawu, povoqno, tel. 387 65/516-441; 051/216-969. Prodajem deset ra~unara sa monitorima, stolovima, stolicama te ostalom opremom, tel. 38765/938-400. Prodajem monta`ni objekat 28m2 ili mijewam za automobil. Povoqno. Hitno!, tel. 38765/873-823 i 065450035. Prodajem “heliteh” mre`u, 800 m (za uzgoj pu`a, ostale sitne `ivotiwe), tel. 065/529-237. Prodajem sto za ra~unar i skener, tel. 065/011-065. Prodajem betonske stubove svih du`ina do 3 m za ograde i vinograde i ivi~wake za staze, tel. 051/429-003; 065/640-070. Prodajem kombinovani usisiva~ sa komorom od 50 l, cijena povoqna, tel. 051/453-249; 066/493-402. Prodajem pleksiglas staklo veli~ine 60h76 cm, debqine pet milimetara, providno, tel. 065/773-403, 051/437-794. Prodajem radi selidbe nov ugostiteqski namje{taj, hidrofah za vodu, agregat za struju, prskalicu za vo}e i povr}e, ma{inu za mqevewe vo}a i povr}a, tel. 051/532-426. Prodajem lova~ku pu{ku karabin, cijena po dogovoru, imam dozvolu, tel. 051/424-797. Prodajem dvoje ulaznih vrata, hrastova i poklopnice za crijep 333, 28 kom, Kikinda, povoqno, tel. 051/424979; 065/683-440. Trofaznu pumpu petostepenu za duboke bunare, bazene - sudoper - kap Gerungs, `agu, obra|ena hrastova gazi{ta 13 kom od 80 cm, tel. 052/439098; 066-918-898. Prodajem ugaonu garnituru, bicikl, kau~, {poret, fri`ider, ma{inu za ve{, zamrziva~, tel. 051/354-543. Prodajem trokrilni ormar, tel. 051/312-629. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Lazarevu - Perduvovo grobqe, tel. 051/308-686. Prodajem harmoniku (Hohnerica) 96 basova 7+3 registra cijena 500 KM (hitno), tel. 051/413-199; 066/870370. Prodajem nov karabin 79 mm (unikat) licima sa odobrewem za nabavku oru`ja, cijena 300 KM, zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/487-392. Prodajem staru ciglu za zidawe, tel. 062/752-598. Mijewam TA pe} za namje{taj, TV i sl., tel. 065/547-711. Prodajem malu rashladnu vitrinu 100 l toplo - hladna kombinacija i kafe aparat slovena~ke proizvodwe, tel. 065/429-104. KUPOVINA Kupujem prvu kasetu “Vrap~i}a” sa pjesmom “Nikoqdan”, tel. 065/462-880. IZDAVAWE Prodajem ili izdajem pikado sa `etonima, podru~je Bawaluke i okoline, tel. 066/469-299.

ZAPO[QAVAWE
Potrebna konobarica za rad u kafe baru "Sla|ana" na Rebrovcu, tel. 387 66/899-187. “Gradwa plus” prima zidare i pomo}ne radnike za rad na gra dili{tu, tel. 387 65/531-182. Kafe-slasti~arna prima konobaricu i konobara, tel. 387 65/902-692. Kafe-baru u centru Bawaluke potrebni konobar i konobarica. Odli~ni uslovi, tel. 065/237-113. Frizerski salon iz Kotor Varo{a tra`i frizerku, uslovi super, tel. 062/628-938. Potreban maniker i frizer sa najmawe tri godine radnog iskustva, tel. 066/278-987. Tra`e se zastupnici za {vajcarsku firmu "Cepter" za podru~je Ba waluke, K. Dubice, Gradi{ke, obezbije|eno {kolovawe, tel. 065/642094. Tra`im `enu za pomo} u ku}i. Po potrebi obezbije|en stan i hrana, tel. 065/790-484. Osnovni - dodatni posao potrebno 3 saradnika za marketing na polu investicija, tel. 066/247-277. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawaluka, tel. 051/303-011. Organizaciji “Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawaluci, tel. 065/412-112. Potrebne radnice za prodaju kozmetike, tel. 065/564-003. Hitno potrebno 10 saradnika za puno radno vrijeme, plata + procenat, zvati od 9 do 17 ~asova, tel. 066/ 537-853. Adria - potrebni komercijalisti, tel. 065/591-823.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem kuhiwski fri`ider, povoqno, tel. 051/453-249; 065/843-923.

USLUGE
PRODAJA
Problemi sa vodom? Voda kom{ija, pozovite, tel. 387 65/893-235. Izvodimo hidroizolacije ravnih krovova, bazena, podruma. 25 god. iskustva, tel. 051/311-263, 387 65/773-852. Izvodimo molerske radove, profesionalno, 25 godina iskustva, tel. 38765/773-852, 051/311-263. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara. Rad na podru~ju BL, KD, Prijedora, Gradi{ke, Prwavora, Dervente, dvadesetogodi{we iskustvo u radu, tel. 387 65/952-183. Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483-144 i 065/670-639. Servisirawe ra~unara, ~i{}ewe virusa i antivirusna za{tita, tel. 065/363-417. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520223. Popravka gumenih PVC poliester ~amaca, kajaka, jogija, povr{inskih bazena, ronila~kih i ribarskih odijela, tel. 065/990-944. Internet usluge, salon igara, Kara|or|eva 239, tel. 065/306-106. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Tra`im ozbiqnu i slobodnu `enu za ~uvawe starije `ene na selu, ~uvawe 24 ~asa, svaki drugi vikend slobodan, tel. 065/607-035. Elektri~ar mijewa elektroopremu, te povoqno ugra|uje nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 065/418878. Dajem instrukcije iz matematike, informatike, engleskog jezika svim uzrastima, povoqno, tel. 051/437-407; 065/895-931. Prevoz i selidbe kamionom sa radnicima ili po dogovoru, povoqno i odgovorno, tel. 065/198-933, 063/541688. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129558. Usluge prawa i su{ewa svih vrsta tepiha, po potrebi prevoz obezbije|en, tel. 051/371-700; 065/885-944. Ozbiqna `ena sredwih godina, ~uvala bih djecu, nalazim se u Dervi{ima, tel. 065/976-375.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine za vo}e i povr}e, kombinovane stolarske ma{ine i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem trofazni el. motor sa prirubnicom 7,5 KW, 2.900 obrtaja, tel. 065/931-383. Prodajem ma{inu za pravqene betonskih blokova, cijena 1.300 KM, tel. 065/812-104. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac” SB-26 profesional MK-2, ispravna, kao nova, tel. 061/473-481. Prodajem ma{inu za sje~ewe i savijawe, du`ine 4 m, tel. 065/513-672. Prodajem tokarsku radwu, strug, bu{ilicu, univerzalnu brusilicu, presu 10 t reni i mjerni alat, tel. 065/845-715.

TURIZAM
PRODAJA
Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe na Sv. goru u Hilandar uz desetodnevno qetovawe u Paraliji, prijave do 5.6.2010, tel. 051/465-210; 065/644-500. Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 18.6.2010, tel. 051/465-210; 065/644-500. IZDAVAWE Vodice (kod [ibenika) izdajem apartman za dvije do pet osoba u centru Vodica, pet minuta do pla`e, povoqno, tel. 38751437880; 065/996090.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem dvokrevetnu sobu s kuhiwom, kupatilom, centralnim grijawem i posebnim ulazom. Obili}evo, tel. 387 65/515-135. Izdajem namje{tenu sobu u ku}i u Prwavoru, tel. 065/491-921. Izdajem sobu djevojci, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 066/703-101. Izdajem dvjema djevojkama namje{tenu sobu sa upotrebom kupatila i kuhiwe i centralnim grijawem, Mejdan, tel. 065/846-196. Izdajem sobu jednoj ili dvjema djevojkama, tel. 065/546-658. Izdajem dvokrevetnu sobu, namje{tenu sa grijawem, za mu{karce, tel. 065/740176; 051/300-458. Izdajem namje{tenu sobu samcu kod "Intereksa", centralno grijawe, tel. 065/711-134.

UGOSTITEQSVO
PRODAJA
Prodajem radi selidbe nov ugostiteqski namje{taj, elektroagregat za struju, hidrofah za vodu, motornu prskalicu, sto sa dva brenera i drugi alat, tel. 051/532-426. Prodajem profesionalni ugostiteqski {poret, "Igo" Qubqana, kombinacija plin - struja, tel. 065/588889.

LI^NI KONTAKTI
Ozbiqan momak 37 godina upoznao bi finu, ozbiqnu damu od 45 do 50 godina radi dru`ewa, tel. 387 65/837-348. Mladi} 35 godina, lak{i invalid, situiran, `eli upoznati radi braka ozbiqnu djevojku za zajedni~ki `ivot u Beogradu, tel. 00 381/11-31-93-400. Mlad momak, '88. godi{te, dobre du{e, tra`i djevojku radi ozbiqne veze, samo ozbiqne ponude! Mo`e MMS ili SMS, tel. 387 66/625-563.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem "krajsler saratogu" veoma povoqno u odli~nom stawu, registrovan, cijena 1000 evra, tel. 387 66/397-497. Prodajem plinski viqu{kar "yalle" 98. god, 1.500 kg, H=4,5 m, tel. 387 65/515052. Prodajem "krajzler neon" 1997. god. (ili mijewam za novije), tel. 38765/515052; 065/517-667. Prodajem "nisan terano" 2,7 2004. godina. Cijena 21.000 KM, tel. 38765/515052. Prodajem “golf 2”, bijele boje, ~etvoro vrata, ugra|en plin, g. p.1989, u odli~nom stawu, cijena 4.000 KM, tel. 065/424-198. Prodajem “fijat tipo 1,4”, benzin, 12. mjesec 1995, u odli~nom stawu, tel. 065/513-894. Prodajem "opel vektru" 1,6 i, proizveden 89, al. feluge, centralna brava,

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem odli~nu ko`nu garnituru,

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem grajfer za utovar |ubriva, tel. 065/931-383. Prodajem sistem za oro{avawe (navodwavawe) kapaciteta 2.200 m2, tel. 065/529-237.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem povoqno krovnu limariju, tel. 051/281-331. Prodajem crijep, gra|u, stolariju, unutra{wu i vawsku na ku}i 7h8 m koju je potrebno sru{iti, tel. 065/534727. Prodajem rezanu krovnu konstrukciju od suve hrastovine sa stropnim gredama za ku}u ili vikendicu, veli~ine 5 h 6 m, zvati oko 20 ~asova, tel. 051/300-551.

Telefon:

34 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Verujem u igra~e Srbije i selektora Radomira Anti}a. Te{ko je re}i {ta je uspeh na Mundijalu, ali svakako da je prvi me~ protiv Gane najva`niji. On otvara mnoga vrata. Dragan Xaji}, legendarni srpski fudbaler

FOTO: ROJTERS

Velika nagrada Italije na stazi Mu|elo
Po~iwe rekonstrukcija stadiona
Na bawalu~kom Gradskom stadionu danas bi trebalo da po~nu radovi na rekonstrukciji ovog zdawa kako bi fudbaleri Borca mogli u svom gradu da igraju kvalifikacije za Evropsku ligu. Proteklog vikenda ve} su po~ele pripreme za start radova, a ma{ine bi trebalo da budu upaqene u toku dana{weg dana. U prvoj fazi bi}e rekonstruisane zapadna i isto~na tribina.

Vidi}a jo{ drma prehlada
Zamjenika kapitena fudbalske reprezentacije Srbije Nemawu Vidi}a jo{ uvijek drma temperatura i on je prikovan za postequ. Zbog toga nije ni igrao prijateqski me~ protiv Kameruna u subotu ve~e. U stru~nom {tabu “orlova“ se nadaju da }e Vidi} biti spreman za me~ protiv Gane.
Pedrosa, Lorenco, Doviciozo

[panac na “hondi“ na startu zadr`ao pol-poziciju, te dominantnom vo`wom stigao do prvog trijumfa sezone
MU\ELO - [panac Dani Pedrosa pobjednik je ~etvrte trke sezone u kraqevskoj klasi Moto GP {ampionata, Velike nagrade Italije. Voza~ Repsol Honde je do prvog trijumfa ove godine, a devetog u najja~oj klasi ukupno, do{ao u vremenu od 42:28.066 minuta, ispred Horhea Lorenca na “jamahi“ i timskog kolege Andree Dovicioza. Pored dominacije Pedrose trku u Mu|elu obiqe`ilo je i odsustvo aktuelnog {ampiona Valentina Rosija, koji je do`ivio te{ku povredu tokom posqedweg slobodnog treninga u subotu. “Doktor“ je slomio nogu, operisan je i uspje{no se opravqa, a za sada je nezahvalno prognozirati kada }e se vratiti na pistu. Na startu trke Pedrosa je uspio da zadr`i vo|stvo, ispred Lorenca, Kejsija Stonera voza~a Dukatija, Dovicioza... Kako je vrijeme odmicalo, [panac je gradio prednost, dok je Lorenco nakratko izgubio drugu poziciju od Dovicioza, da bi je uskoro vratio, a vode}i trio do kraja je mirno priveo trku kraju. U posqedwem krugu Stoner se vratio na “kotu ~etiri“, ispred Marka Melandrija i Rendija de Punijea. renco (Fijat Jamaha) + 4,104 sekunde, 3. Andrea Doviciozo (Repsol Honda) + 6,196, 4. Kejsi Stoner (Dukati) + 25,703, 5. Marko Melandri (San Karlo Honda Gresini) + 25,735, 6. Rendi de Punije (LCR Honda) + 25,965, 7. Ben Spiz (Tek 3 Ja ma ha) + 28,806, 8. Aleks Espar ga ro (Pra mak Du kati) + 40,172, 9. Marko Simon~eli (San Karlo Honda Gresini) + 41,394, 10. Lo ris Kapirosi (Rizla Suzuki) + 42,107... Plasman voza~a: 1. Horhe Lorenco 90 bodova, 2. Dani Pedrosa 65, 3. Valentino Rosi 61, 4. Andrea Doviciozo 58, 5. Niki Hejden 39... timovi: 1. Fijat Jamaha 151, 2. Repsol Honda 123, 3. Marlboro Dukati 63, 4. San Karlo Honda Gresini 55, 5. Monster Jamaha Tek 3 39...

Austrijanac srpskog porijekla Marko Arnautovi} predstavqen je kao prvo poja~awe Verdera iz Bremena u qetwem prelaznom roku. Napada~ prelazi na Vezer poslije dogovora qudi bundesliga{a i holandskog Tventea. Radosav Petrovi}, reprezentativac Srbije u fudbalu po svemu sude}i i sqede}u sezonu osta}e u redovima aktuelnog {ampiona Jelen Superlige Srbije, Partizana. “Crnobijeli“ su za sada odbili ponude lisabonskog Sportinga i {panskog Rasinga iz Santandera.

ROSI
Organizatori u Mu|elu su pred start trke napravili iznena|ewe za sve na stazi, ali i ispred malih ekrana, po{to su telefonskim putem uspjeli da stupe u kontakt sa Rosijem, koji se u bolnici u Firenci uspje{no oporavqa od operacije potkoqenice koja je obavqena u subotu uve~e. - Pozdravqam sve svoje navija~e, ali i qubiteqe Moto GP {ampionata. Va{a podr{ka mi mnogo zna~i, a ja vam obe}avam da }u se vratiti veoma brzo - poru~io je “Doktor“.

LORENCO VODI u generalnom plasmanu
Ovo go di{wi Mo to GP {ampionat se nastavqa trkom za Veliku nagradu Britanije na stazi Silverston 20. juna. Rezultati VN Italije: 1. Dani Pedrosa (Repsol Honda) 42:28,066 minuta, 2. Horhe Lo-

Foto dana
FOTO: V. STOJAKOVI]

Izostala prava podr{ka
U Or ga ni za ci onom odbo ru tur ni ra su o~eni smo sa problemom renovirawa Stadiona sportskih igara u Doboju koji vi{e li~i na mjesto gdje se odr`avaju seoski turniri u malom fudbalu nego na mjesto gdje svoje rukometno umije}e demonstriraju najboqi me|u najboqima. U proteklih pola godine uputio sam bezbroj molbi za pomo} za renovirawe kako bi ovaj jedinstven objekat u pravom svjetlu do~ekao sve goste i jubilej, 45. ro|endan, kojim ne mo `e da se po hva li ni je dan ru ko me tni turnir. Nai {li smo ugla vnom na nerazumijevawe, umjesto da Turnir {ampiona bude istinski brend Republike Srpske i BiH koji u pet da na tra jawa po sje ti vi {e od 20.000 qudi. Nisam nai{ao na razumijevawe nadle`nih dr`avnih institucija i Organizacionog odbo ra oko akti vnos ti ko je su neophodne da se obave do po~etka turnira i zbog toga sam podnio ostavku na mjesto generalnog sekretara. A kako je te{ko organizovati ovako zna~ajnu sportsku manifestaciju i dovesti najboqe eki pe na pla ne ti, naj boqe zna ju oni koji ve} godinama poku{avaju da preuzmu dobojski turnir i da sa novcem organizuju svoj turnir {ampiona, ali u tome ne uspijevaju, jer za to tre ba da se ima i du {a. To je ono {to je odr`alo ovu rukometnu reviju ~eti ri i po de ce ni je. Jer, Do boj ima srce i du{u. @alosno je {to je izostala podr{ka i od Rukometnog saveza BiH i Rukometnog saveza Republike Srpske, koji nisu na{li za shodno ni da od go vo re na na {u mol bu za po dr{ku. Htio bih da za hva lim op {ti ni Do boj na podr{ci u proteklih sedam godina, koliko sam aktivan u organizaciji turnira, zatim Elek tro Do bo ju, Ra dio-te le vi zi ji Republike Srpske i svim ostalim medijskim ku}ama na fenomenalnoj podr{ci bez koje ovaj turnir ne bi bio ono {to jeste: najboqi na svijetu.

Alen Petkovi}, rukometni radnik iz Doboja
“Nisam nai{ao na razumijevawe oko aktivnosti koje su neophodne da se obave do po~etka turnira i podnio sam ostavku na mjesto generalnog sekretara“

Novi trener italijanske Fjorentine Sini{a Mihajlovi} u dru{tvu generalnog sekretara FSS Zorana Lakovi}a i kuma Miroslava Tawge gledao je me~ Srbija - Kamerun iz sve~ane lo`e stadiona Partizana u Beogradu.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 35

Rio Ferdinand i daqe ne vjeruje da propu{ta Mundijal
FOTO: AGENCIJE

Franc Bekenbauer upozorava

“Slabiji smo bez Mihaela Balaka“
BERLIN - Najboqi wema~ki igra~ u istoriji ka`e da je povreda kapitena ogroman udarac. Kapiten Lam mnogo je ve}i optimista. Franc Bekenbauer ne vidi Wema~ku me|u favoritima {ampionata. - Nismo favoriti, veliki uspjeh je da u|emo i u polufinale. Treba biti realan, povrede su nas sasjekle, bez ve}ine se mo`e, ali ne i bez Balaka. Wegova povreda je ogroman udarac, on je lider ovog tima - smatra “Kajzer“ Franc.

Tuga vlada i u timu “Gordog Albiona“, koji je poslije Dejvida Bekama ostao bez jo{ jednog bitnog igra~a. Bez obzira na povrede, wih dvojica su sa ekipom u “Rojal Maranx“ hotelu

Zbog slabih igara u pripremama

Japanci ho}e jo{ jedan susret
JO HA NE SBURG - Sla be igre u pri pre mnom raz dobqu za Svjetsko fudbalsko prvenstvo prisilile su vo|stvo japanske reprezentacije da mimo plana organizu je jo{ je dnu pri ja teqsku utakmicu. Ja pan ci ni su us pje li da po bi je de ni ko ga u pet posqedwih kontrolnih utakmica, {ta vi{e, u svih pet me~eva do`ivjeli su poraze, od to ga tri pu ta na svo me tlu. O~aj ni se le ktor Ta ke {i Okada je zato zatra`io da se wego voj re pre zen ta ci ji “ad hok” organizuje jo{ jedna uta kmi ca, a wego voj `eqi }e vje ro va tno bi ti udo voqeno, iako je pro ti vnik jo{ uvi jek ne po znat. Utakmica bi trebalo da se odigra u Yoryu prije po~etka Svjetskog prvenstva, a poten ci jal ni su par ni ci “plavim samurajima“ su repre zen ta ci je An go le, Mo zam bi ka, Zim bab vea, Bocvane, Namibije, Zambije i Madagaskara.

Maikon odgovorio Sokratesu
Rio Ferdinand

JO HA NE SBURG - Rio Fer di nand je ka pi ten sku traku engleske reprezentacije u februaru naslijedio od “gre{nog“ Yona Terija, ali mu se nije dalo da wu sta vi i na Svjet skom prvenstvu u Ju`noj Africi. - Bila je to prava nesre}a. Mi slim da me je ne ko prokleo - poru~io je 31-godi{wi Fer di nand pre ko

svog agenta i dugogodi{weg prijateqa Pinija Zahavija koji je jo{ dodao da je Rio pri li ~no ra zo ~a ran i “ne mo `e da shva ti kako se to wemu dogodilo“. Tu ga vla da i u ti mu “Gor dog Al bi ona“, ko ji je poslije Dejvida Bekama ostao bez jo{ je dnog bi tnog igra~a. Bez obzira na povrede, wih dvojica su sa ekipom u “Rojal Marany“ hotelu.

- Ne dos ta ja }e nam Rio. On je lider tima na terenu i van wega, ali i jedan od naj boqih de fan zi va ca na svi je tu. Ipak, mo ra mo da vratimo fokusiranost i da nas to u~i ni sa mo ja ~im izjavio je Frenk Lampard.

MAJKL Doson mijewa Ferdinanda
Po vodom povre de ka pitena oglasio se i princ Vili jam, ko ji je re kao da je “uprkos Ferdinandovoj povredi, koja je razo~aravaju}a za sa mog Ri ja i en gles ki tim, mo ral eki pe na vi so kom nivou“. In te re san tno je da je Engleska, tako|e zbog povre-

Xerard novi kapiten
Poslije povrede Rija Ferdinanda Stiven Xerard je postavqen za novog kapitena Engleske. Igra~ Liverpula je obavio video-konferenciju, a tim putem se obratio princu Vilijamu, kome je rekao da }e dostojno nositi kapitensku traku. - Mnogo mi je `ao {to se to desilo Riju, ali uvjeren sam da }e sa wim sve biti u redu do po~etka nove sezone - rekao je novi kapiten Engleske.

de, ostala bez kapitena Boba Rob so na na Mun di ja lu u Ita li ji 1990. go di ne. Bez obzira na to, stigli su do polufinala i tu izgubili na penale od Wema~ke, koja je kasnije postala prvak svijeta. Defanzivac Man~ester junajteda je povrijedio lijevo koqeno sedam dana prije po~etka Mundijala, zbog ~ega }e uta kmi ce gle da ti iz fo teqe. Wego vo mjes to u ekipi zauzeo je {toper Totenhema Majkl Doson. Ne sre }ni Rio Fer di nand je zbog po vre de le |a propustio ve}i dio utakmica “crvenih |avola“, ali ga je povreda ligamenata prili kom du ela sa na pa da ~em Aston Vile Emilom Heskijem potpuno izbacila iz kolosijeka. I sa Mundijala.

“Va`no je da pobje|ujemo“
MI LA NO - De sni bek {am pi ona Evro pe In te ra i Bra zi la Da glas Maikon izjavio je da je va`nije da wegova reprezentacija pobje|uje nego da igra fudbal lijep za oko. Wegove izjave su do{le kao odgovor legendi svjetskog fudbala Sokratesu, koji je rekao da je Brazil nekada igrao najqe p{i fu dbal, a da sa da igra ju sa mo zbog pobjede. - @e lim da bu dem svjet ski prvak, bez obzira na to da li }e se Brazil oslawati na lijepu igru ili ne - rekao je Maikon, a potom odgovorio Sokratesu: - Igra li sa sti lom ili ru`no, najva`nije je da 11. jula budemo u fi na lu - zakqu~io je defanzivac Brazila.
FOTO: AGENCIJE Maikon

Van stroja Pirlo, Kamoranezi...
@ENEVA - Selektor Italije Mar~elo Lipi na{ao se u velikim problemima pred po~etak Svjetskog prvenstva po{to su se osim Andree Pirla, na popisu potencijalnih izostanaka na{li i An|elo Palombo, Mauro Kamoranezi i Klaudio Markizio. Lipijevoj ekipi stru~waci ionako da ju ma le {an se za od bra nu ti tu le svjetskih prvaka iz Wema~ke 2006. godine, a sad }e im biti jo{ te`e nakon {to su povrede dodatno oslabile igra~ki ka dar. Ot pri je je po zna to da }e Pirlo propustiti prve utakmice na Mun di ja lu, a sa da su se tom po pi su pridodali Markizio, Kamoranesi i Palombo. Povreda fudbalera Milana je najozbiqnija i Lipi }e u Ju`nu Afriku povesti Andreu Kosua kako bi za svaki slu~aj imao zamjenu. - Andrea ide s nama. Poku{a}emo ga pripremiti barem za tre}u ili ~etvrtu utakmicu - kazao je Lipi koji ne planira da poziva vi{e nikoga. Zbog svih neda}a koje su pogodile wegovu ekipu, trofejni stru~wak morao je nekoliko puta da mijewa taktiku, pa je ona varirala od 4-2-3-1, 4-3-3 i 4-4-2 u prijateqskim susretima.

Mar~elo Lipi u problemima zbog povreda

Nevoqe Urugvajaca

Povrijedio se Forlan
JOHANESBURG - Crnoj seriji povreda najboqih svjetskih igra~a uo~i Mundijala kao da nema kraja. Posqedwi u nizu je fenomenalni Urugvajac Dijego Forlan, koji se povrijedio na treningu i neizvjesno je ho}e li uop{te putovati u Ju`nu Afriku. Do povrede napada~a Atletika do{lo je poslije starta Valtera Gargana, kada je ovaj ostao na zemqi i tek dodatni qekarski pregledi da}e odgovor na pitawe o du`ini pauze. Za sada je gotovo izvjesno da ne}e igrati na startu prvenstva.

SELEKTOR nekoliko puta mijewao taktiku
- Isprobali smo {est ili sedam formacija u proteklih nekoliko dana. Iza bra }e mo onu pra vu za Svjet sko prvenstvo - dodao je selektor “azura“. U posqedwoj kontrolnoj utakmici Italijani su remizirali sa [vajcarskom 1:1, dok su nekoliko dana ranije bili pora`eni od Meksika sa 2:1.

Mar~elo Lipi

FOTO: AGENCIJE

36 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Srpsko-kanadski par trijumfovao u igri parova na Rolan Garosu

Pi{e: Darko PA[AGI]

Nenad Veli~anstveni
Iza nas je drugi grend slem sezone Rolan Garos, koji je jo{ je dnom do nio mno go tu ge, ali i ra dos ti u sve srpske domove. Ve}ina onih koji posqedwih godina zdu{no navijaju za Novaka \okovi}a, Viktora Troickog, Janka Tipsarevi}a, Jelenu Jankovi} i Anu Ivanovi} sigurno da ne mo`e da bude zadovoqna rezultatima srpskih zvijezda u Parizu. Svi su o~ekivali da }e Novak \okovi} sti}i daqe od ~etvrtfinala, odnosno Jelena Jankovi} daqe od polufinala. Ali, nije im se dalo. Zato je wih dvoje, ali i Troickog, Tipsarevi}a i Ivanovi}evu, sjajnim nastupima u Francuskoj zasjenio trenutno mo`da i najboqi dubl igra~ svijeta Nenad Zimowi}. Prvo je u ~etvrtak sa Slovenkom Katarinom Srebotnik trijumfovao u finalu mje{ovitih parova protiv Jaroslave [vedove (Kazahstan) i Julijana Knovla (Austrija), u petak je proslavio 34. ro|endan, a u subotu je sa Kana|aninom srpskog porijekla Danijelom Nestorom podigao pobjedni~ki pehar i u konkurenciji mu{kih parova. Trijumfom nad ^ehom Luka{om Dluhijem i Indijcem Leanderom Paesom Nenad Zimowi} je tako stigao do svoje sedme grend slem titule. Prvu je osvojio 2004. na Australijen openu u mje{ovitom dublu, a drugu na Rolan Garosu 2006. godine u istoj konkurenciji. U 2008. godini trijumfovao je u Melburnu u mje{ovitim dublovima i na Vimbldonu u konkurenciji mu{kih parova, da bi pro{le godine u Engleskoj odbranio titulu. I onda je uslijedio ovogodi{wi Rolan Garos i dva osvojena grend slema u roku mawem od 48 ~asova. Nadamo se da tu nije kraj uspjesima Nenada Veli~anstvenog i da }e u nastavku sezone, ali i sqede}ih godina Ziki biti onaj pravi.

"Dupla kruna" Nenada Zimowi}a
Pobedili smo pro{logodi{we {ampione i qude koji su nas zaustavili pre godinu. Ovo je sladak revan{, rekao Zimowi}
PA RIZ - Ne nad Zi mowi} i Kana|anin Danijel Nes tor osvo ji li su titulu na Rolan Garosu pobi je div {i u fi na lu bra nioce trofeja ^eha Dluhog i Indijca Paesa sa 7:5, 6:2. Srpski teniser osvojio je i titulu u paru sa Katari nom Sre bo tnik u ~et vrtak, da bi u pe tak proslavio ro|endan, a u subotu slavio sa Nestorom. - Od sve ~etvorice jedini ja nisam imao titulu ovde. Sa da se pro me ni lo, pre sre }an sam. Po be di li smo pro {lo go di{we {am pione i qude koji su nas zaustavili pre godinu. Ovo je sladak revan{ - rekao je Ziki koji je zahvalio saigra~u. - Udru`ili smo se zbog ova kvih po be da. Po ne kad imamo te{ke razgovore, ali se isplati. Ovakvi trenuci su do kaz da je do bro {to igra mo za je dno. To je tim ski rad, sve ovo je zasluga i mojih partnera. Nemogu}e je po be di ti ako Nes tor ili Katarina Srebotnik igraju slabo, a ja dobro i obrnuto dodao je Srbin. lan Garosu, ali i ro|endan. - Ziki, sre}an ro|endan, odli~no izgleda{ za svojih 40 - rekao je Danijel, koji se ~esto {ali na ra~un svojih godina. Fi nal ni me~ Zi mowi} i Nestor prelomili su krajem prvog i po~etkom drugog seta, kada su napravili dva brejka, dobili ~etiri vezana gema i poveli sa 1:0 u setovima (7:6) i 2:0 u drugom setu. Nenad Zimowi} i Danijel Nestor od danas su ponovo prvi dubl svijeta. Za trijumf na Rolan Garosu Zimowi} i Nestor nagra |e ni su sa 312 hiqada evra, koje }e podijeliti.

Po~iwe teniska sezona na travi

Nole, Janko i Ziki u Kvinsu

PONOVO prvi dubl svijeta
Ka na |a nin je ~es ti tao saigra~u prvu titulu na Ro-

TRE]A TITULA
Srpsko-kanadskom dublu to je tre}i zajedni~ki grend slem trofej i prvi u Parizu, poslije dva trijumfa na Vimbldonu. Od kada igraju zajedno, Nestor i Zimowi} su osvojili 21 turnir u 24 finala. Srpskom teniseru to je 37. trofej u dubl konkurenciji, dok je Danijel Nestor, tako|e ro|eni Beogra|anin, do sada osvojio ~ak 69 titula u konkurenciji parova.

Italijanska teniserka trijumfovala na Rolan Garosu
Novak \okovi} FOTO: AGENCIJE

LONDON - Sezona turnira na travi po~iwe danas. U okviru priprema za Vimbldon, koji startuje 21. juna, Novak \okovi}, Janko Tipsarevi} i Nenad Zimowi} igra}e na Kvinsu, a Viktor Troicki u Haleu. \okovi} je postavqen za drugog nosioca turnira koji pripada seriji 250 i prije po~etka su ga obiqe`ila brojna otkazivawa, tako da }e u prvom kolu biti slobodan. U drugom kolu Novakov rival bi}e pobjednik me~a izme|u Italijana Paola Lorencija i [panca Perea Ribe. Tipsarevi} se u prvom kolu sastaje sa 24-godi{wim [pancem Marselom Granoqersom, koji trenutno zauzima 87. mjesto na ATP listi. Pobjednici Rolan Garosa Nenad Zimowi} i Daniel Nestor brani}e titulu na Kvinsu i postavqeni su za prve nosioce. Kao takvi slobodni su u prvom kolu, a u drugom }e se sas ta ti pro tiv boqih iz du ela Ken Skup ski, Ko lin Fleming/Gael Monfils, Stefon Hus. Viktor Troicki se takmi~i na turniru u Haleu, gdje je prvi nosilac Royer Federer, a u~estvuju jo{ Rusi Nikolaj Davidenko i Mihail Ju`wi, [panac Huan Karlos Ferero. Beogra|anin se u prvom kolu sastaje sa {panskim teniserom Giqermom Lopezom Garsijom, a ve} u drugom bi mogao da igra protiv sedmog nosioca Markosa Bagdatisa.

PA RIZ - Ita li jan ska teniserka Fran~eska Skjavone pobjednica je Rolan Garo sa, po {to je u fi na lu trijumfovala nad Samantom Stosur iz Australije 6:4, 7:6 (2). Skjavone je u prvom setu kqu ~ni brejk na pra vi la u devetom gemu, a u drugom je na do kna di la za os ta tak od 4:1 i u taj brejku je agresivnom igrom do{la do prve grend slem ti tu le. To je Italijanki ~etvrti trofej u ka ri je ri, a od da nas }e prvi put biti me|u najboqih deset teniserki na svijetu. Fran~eska je prva Italijanka ko ja je osvo ji la grend slem ti tu lu. Ski ja vo ne je bila postavqena za 17. no-

sioca, a prije turnira nikada nije pro{la ~etvrtfinale na nekom od grend slem ta kmi ~ewa. Ipak, 29-go di{wa Italijanka igrala je odli ~no to kom pret ho dne dvije sedmice, mnoge je wen stil igre pod sje tio na @istin Enan iz najboqih dana, pa je do titule do{la izgubiv{i samo jedan set i to u prvom kolu poslije Regine Kulikove. U nastavku takmi~ewa eliminisala je Sofi Ferguson, Na Li, Mariju Kirilenko, Karolinu Voznijacki, Jelenu Dementijevu i u finalu Samantu Stosur. - Sva ko u `i vo tu ima priliku da postane i radi ono {to `eli. To je ono {to

se me ni do go di lo, ja sam svoju priliku iskoristila. U finalu sam osje}ala veli ku ener gi ju, iz po ena u poen sve vi{e. I nisam mogla da stanem. Osjetila sam da je to bio moj trenutak i iskoristila sam ga. Nisam ispustila priliku - izjavila je Italijanka.

ITALIJANKA bila 17. nosilac
- Nisam pripremila nikakav poseban govor, jer kada se god pri pre mam za ne{to u budu}nosti, to se ne do go di. Gle da la sam sva ko fi na le na ovom tur ni ru posqedwih go di na i znam {to pobjednici govore. Zato sa mo `e lim da za hva lim

FOTO: ROJETERS

Fran~eska Skjavone za istoriju

Fran~eska Skjavone

svima. Osje}ala sam se nevje ro va tno i u`a sno sam sre}na - dodala je Skjavone.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 37

[panski teniser Rafael Nadal osvojio drugi grend slem sezone

Rafting

[tuli}eva stabilno
VAL DI SOLE - Zdravstveno stawe reprezentativ ke BiH u raf tin gu Bran ke [tu li} iz Bawaluke, koja je povrije|ena na Evropskom {ampionatu u Val di Soleu u Italiji, trenutno je stabilno, ali se jo{ ne mogu davati nikakve prognoze, izjavio je Srni predsjednik Rafting saveza BiH i bawalu ~kog raf ting kluba “Kawon“ Aleksandar Pastir. - Ona je jo{ u is tom stawu - stabilno. Nikakve prognoze se jo{ ne mogu davati, ali ono {to smo mi vidjeli jeste da se popravila temperatura tijela i boja i da je qekari jo{ dr`e bez svijesti - rekao je Pastir. On je dodao da je mu{ka re pre zen ta ci ja BiH u raftingu zbog ove nesre}e napustila Italiju, a da }e to isto uraditi i `enska reprezentacija. - Jedna ~lanica reprezentacije i ja }emo ostati u Italiji da vidimo kakvo }e stawe biti - rekao je Pastir. Mi nis tar inos tra nih poslova BiH Sven Alkalaj, odmah po saznawu da je re pre zen ta tiv ka BiH u raftingu povrije|ena, izdao je nalog generalnom konzulu BiH u Milanu Jugoslavu Brdaru da je posjeti i pru `i svu mo gu }u pomo}. Branka [tuli} povrije|ena je kada se u toku takmi~ewa prevrnuo ~amac.

Nadal je do trofeja do{ao ne izgubiv{i ni set, a trijumf }e mu donijeti lidersku poziciju na ATP listi sqede}eg ponedjeqka
PARIZ - Rafael Nadal postao drugi teniser u istoriji koji je osvojio pet trofeja na Rolan Garosu. U finalu [panac je lagano savladao [ve|anina Robina Soderlinga, sa 6:4, 6:2, 6:4 i vratio pariski tron. Zahvaquju}i toj pobjedi, Na dal }e od da nas po no vo biti prvi igra~ na ATP listi i sada ima 310 bodova vi{e od dru go pla si ra nog [vajcarca Royera Federera, a 1.035 vi{e od Novaka \okovi}a, koji se nalazi na tre}oj poziciji. Nadal je do trofeja do{ao ne izgubiv{i ni set.

ZAVR[IO turnir bez izgubqenog seta
Rafael Nadal FOTO: AGENCIJE

Soderling je u prva dva seta prvi imao brejk {anse, ali ni je ih is ko ris tio i Nadal je najboqom igrom na turniru do{ao do nove titule poslije dva ~asa i 18 minuta igre. Ono {to je sjajna vi jest za [pan ca je da }e

imati {ansu da pove}a svoju prednost na ATP listi ve} na Vimbldonu koji je presko~io pro{le sezone. Soderling je pro{le godine prekinuo fantasti~an niz [panca na Rolan Garo-

su, ali ove godine stvari su se vratile na pravo mjesto. Od sa mog po ~et ka je bi lo vidqivo da je [ve |a nin, drugi put u finalu za dvije go di ne, ner vo zan. Ni je mu radio forhend, napravio je

veliku gre{ku, odnosno slabu procjenu u trenucima kada se rezultat lomio u prvom setu. Poslije toga Rafa se nije osvrtao. Ovo je drugi put u pet trijumfa na Rolan Garosu da je Nadal osvojio

titulu bez izgubqenog seta. U sqede }im go di na ma sjajnom [pancu ostaje zadatak da pres ti gne Bjer na Borga, jedinog tenisera koji je {est puta bio najboqi u Parizu.

www.glassrpske.com

Sun~ano
U Srbiji }e preovla|ivati sun~ano vrijeme, a u drugoj polovini dana mogu} je razvoj obla~nosti u pojedinim krajevima. Minimalne temperature kreta}e se od 7 do 11 na planinama, a u unutra{wosti od 12 do 17 stepeni Celzijusa. Najvi{e dnevne temperature bi}e u intervalu od 18 do 24 na planinama, odnosno od 28 do 30 stepeni Celzijusa u ni`im krajevima.
Subotica

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd
Maks. Min. 30 oC 17 oC

Bawaluka

Doboj Tuzla

Bijeqina

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31.jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Zvornik Zenica

Sun~ano i toplije
U Republici Srpskoj ujutru po kotlinama i du` rijeka mjestimi~no mogu}a magla. Tokom dana prete`no sun~ano i jo{ toplije, a u drugom dijelu dana umjeren razvoj obla~nosti ponegdje na jugoistoku mo`e usloviti kratkotrajnu ki{u ili pqusak. Vjetar u sjevernim krajevima slab i promjenqiv, a u ostalim predjelima slab do umjeren, jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu do 16, a najvi{a dnevna od 23 do 28, na jugu i sjeveru do 31 stepen Celzijusa.

Beograd

Sarajevo Pale

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i}

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

31 oC 12 oC

Podgorica

Pri{tina

Svjetske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 12 27 26 29 30 20 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 30 27 14 20 13 23 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 21 28 23 20 15 21 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 26 29 24 15 26 21

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

38 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top {op 11.50 Indija, serija 13.00 Vijesti 13.30 Sve o `ivotiwama 14.00 Utisak nedjeqe 16.00 Vijesti 16.30 Stawe nacije 17.00 Otvorena vrata, serija 18.00 Sve o `ivotiwama 18.30 Vijesti 19.00 Sun|er Bob, crtani film 20.00 Dolina sunca, serija 21.00 Intervju sa Jugoslavom ]osi}em 22.00 Reakcija 23.00 Najopasnije bande na svijetu 0.00 Vijesti 0.30 Re`i me, serija 1.30 Indija, serija Info kanal

Sati

2100
OBN

Uloge: Meril Strip, Nikol Kidman, Xulijen Mur Re`ija: Stiven Daldri

Hartov rat

2130
PINK BH

Uloge: Brus Vilis, Kolin Farel, Terens Hauard Re`ija: Gregori Hoblit

Pred sam kraj Drugog svjetskog rata ameri~ki poru~nik Tomas Hart biva zarobqen od Nijemaca i strpan u okrutni zatvor, pun wegovih sunarodnika. Me|utim, u zatvoru, izgleda, ne vrijede pravila me|usobne solidarnosti, nego se svako brine iskqu~ivo za sebe. Ubrzo u zatvor sti`u dva afroameri~ka pilota, koji su prvi crni zatvorenici u kampu. Jedan je uskoro ubijen, a drugi optu`en za ubistvo bijelog oficira. Poru~nik Hart ne}e dozvoliti da ga o~igledno rasisti~ki nastrojen zatvoreni~ki sud osudi bez razloga.

Foks
6.50 Ninxa ratnici, serija 7.40 Ukradena sre}a, serija 8.40 Srce na dlanu, serija 9.30 Ludi kamen 10.00 ^ari, serija 11.00 Vijesti 11.10 Banzuke 12.00 Izgubqeni, serija 13.00 Borba za pravdu, film 15.00 Vijesti 15.20 ^ari, serija 16.10 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 0.20 0.30 3.00 4.00 5.00 Wipeout Vijesti Ludi kamen Ninxa ratnici Hiqadu i jedna no}, serija Legenda o fantomu, film Vijesti Lijepi Xoni, film Ukradena sre}a, serija Srce na dlanu, serija Lijepi Xoni, film

Pri~a se bazira na paralelnim `ivotima triju `ena ujediwenih u svojoj depresiji i potrazi za qubavqu. Nikol Kidman gotovo je neprepoznatqiva u ulozi mu~ene spisateqice Viryinije Vulf, koju je bitka s mentalnom bole{}u na kraju dovela do wenog tragi~nog ubistva 1941. U kalifornijskom predgra|u pedesetih druga `ena Laura Braun bori se s otu|ewem i depresijom. Zato~ena zbog sina i mu`a kojeg ne voli o~ajna `ena poku{ava da se pripremi za mu`evu ro|endansku zabavu, ali ne uspijeva da prestane da ~ita “Gospo|u Dalovej“.

RTRS
6.00 6.30 7.00 7.10 9.00 9.10 10.00 Info kanal Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Dolina sunca, serija Pop sikret, crtani film Gomboce Bajke Paso{ za Ju`nu Ameriku MTS magazin Vijesti U fokusu @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija Zoopis Largo, serija Vijesti Tito - crveno i crno Pitajte tra`imo odgovor Srpska danas Dolina sunca, serija U 18 Miniskule, crtani film Upitnik Dnevnik Presing Duel struna Info profil Neko da me ~uva, serija Pakov svijet, serija Tribunal Largo, serija Srpska danas Dnevnik Presing Muzika Paso{ za Ju`nu Ameriku

ATV
7.00 Ple{i ple{i, serija 8.00 Jutarwi program 8.50 Vijesti 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Pokojo, crtani film 9.35 Jagodica Bobica, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Spektakularni Spajdermen, crtani film 11.50 Vijesti 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Vizita 15.30 Muzika 15.50 Vijesti 16.10 Moje drage kom{ije, serija 17.30 Kulinarski letopisi 18.00 Luda ku}a, serija 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Dosije 22.00 Moje drage kom{ije, serija 23.30 Nijemi svjedok, serija 0.30 Zauvijek susjedi, serija 6.00 6.05 8.00 8.10 9.00

RTS 1
Vijesti Jutarwi program Dnevnik Jutarwi program Jesen sti`e duwo moja, serija Vijesti Lov i ribolov Ekologija Vijesti Ono na{e {to nekad beja{e, serija Dnevnik Sport plus U zdravom tijelu Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Balkanski {pijun, film Vijesti Visoki napon Vijesti Ulica lipa, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik Ulica lipa, serija Bingo Upitnik Vijesti Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik [erif, serija O~uh, film Ekologija Vijesti Upitnik Oko Lov i ribolov 6.00 6.30 6.40 7.00 7.30 7.50 8.10 8.25 9.10 9.20 9.40 10.00 10.30 10.40 11.00 11.30 12.00 12.50 13.50 14.50 14.55 15.10 15.40 16.00 16.30 17.00 17.30 17.50 19.20 20.00 21.00 22.00 23.40 0.30 1.00 3.00 4.00 5.30

RTS 2
Muzika U zdravom tijelu Agroinfo Kuvati srcem Gomboce Zverilija, serija Pepa prase, crtani film Tajni `ivot slonova Zebra znak semafor Stvarawe istorije Enciklopedija Vrele gume Total tenis Reli Stop narkomaniji Obrazovni program Nemawa Radulovi} Trezor Tajni `ivot slonova Zebra znak semafor Stvarawe istorije Tehnologija danas Enciklopedija Ovo je Srbija Obrazovni program Ekologija Razglednica Ko{arka - plej of Pepa prase, crtani film Put do Ju`ne Afrike Izvo|a~i, serija Posqedwe rije~i, film Spomenici xez tradicije Tehnologija danas Egzit interaktiv Trezor Ko{arka - plej-of Razglednica

Fox Life
7.10 Ali Mekbil, serija 8.00 Vil i Grejs, serija 8.30 Slobodni strijelci, serija 8.50 Sta`isti, serija 9.20 Talasi strasti, serija 10.10 Ali Mekbil, serija 11.00 @ivot po Ximu, serija 11.30 Reba, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 O~ajne doma}ice, serija 13.30 [apat duhova, serija 14.10 Slobodni strijelci, serija 14.40 Darma i Greg, serija 15.00 Uvod u anatomiju, serija 15.50 Da draga, serija 16.40 Najgora nedjeqa mog `ivota, serija 17.30 Vil i Grejs, serija 18.00 Sta`isti, serija 18.20 @ivot po Ximu, serija 18.50 Reba, serija 19.30 Slobodni strijelci, serija 20.00 Darma i Greg, serija 20.20 O~ajne doma}ice, serija 21.10 Doktor Haus, serija 22.00 Uvod u anatomiju, serija 22.50 Vil i Grejs, serija 23.20 Uvod u anatomiju, serija 0.00 [apat duhova, serija 0.50 @enske pri~e, serija

10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00

9.55 10.00 10.30 11.00 11.05

11.50 12.10 12.30 12.40

13.50 14.00 15.00 15.10 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 19.05 19.30 20.10 21.30 22.40 23.00

13.30

15.00 15.10 15.50 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 23.05

Radio RS
6.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.10 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.20 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 Jutarwi program Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzi~ka kutija Vijesti Radio globus Vijesti Mozaik Radija RS Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo, emisija narodne muzike 20.00 Vijesti 20.05 Ve~e uz radio 21.00 Vijesti 21.05 Medaqoni u vremenu 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Top lista radija RS 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

23.50 1.20 1.50 2.40 3.10 3.40 5.10 5.30

0.00 0.20 1.00 2.40 3.00 3.10 4.00 4.40

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 7. jun 2010. 39

Vrijeme za osvetu

2

00

Uloge: Ken Oland, Xuli Majkl Pol Glison Re`ija: Xon Harvud

Paklena no} u Amsterdamu

Nova
6.10 Na{i najboqi dani, serija 7.00 Xeki ^en, crtani film 7.30 Tomica i prijateqi, crtani film 8.00 Bumba, crtani film 8.05 Odavde do vje~nosti, serija 10.10 Magi~na privla~nost, serija 11.10 In magazin 12.00 Farma 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Odavde do vje~nosti, serija 16.00 U ime qubavi, serija 17.00 Vijesti 17.20 Upitnik 17.30 Na{a mala klinika, serija 18.30 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Farma 21.00 Zavjet {utwe, film 23.00 Vijesti 23.10 Medij, serija 0.10 Sajnfeld, serija 0.40 Bra~ne vode, serija 1.10 Ezo TV 2.10 Post mortem, serija 3.00 Mra~no putovawe, film 4.40 Sajnfeld, serija 5.00 Bra~ne vode, serija 5.30 In magazin

22

50

PINK BH

HRT 2

Uloge: Vilijam Hart, Xenifer Tili, Denis Liri, Fran~eska Braun Re`ija: Dik Mas

Dr Volter Ri~mond sti`e iz SAD u Holandiju da bi u amsterdamskom odjeqewu svog preduze}a sklopio va`an posao. Na put odlazi sa suprugom Ketrin i desetogodi{wom k}erkom Melisom, koja je zanijemila od posqedica nedavne te{ke traume. U hotelu u kojem su smje{teni Ri~mondovi boravi i velika pjeva~ka zvijezda Bili Boj Menson. Lutaju}i oko hotela Melisa dospije do uli~ice u kojoj svjedo~i okrutnom ubistvu, ~iji je po~inilac izvjesni Rudolf Hartman. Nakon {to su je primijetili ubica i wegov pomaga~ Melisa krene prema hotelu, ali ne uspije da do|e do roditeqa, jer su hotel blokirali Mensonovi obo`avaoci.

K3
9.30 9.40 10.00 10.30 11.00 12.00 12.05 13.10 15.00 15.05 16.00 16.30 Vijesti Top form Kad priroda podivqa Hrana i vino Rebelde, serija Vijesti Zabrawena qubav, serija SMS parti Vijesti Autosprint Dok. program Hrana i vino 17.10 17.50 18.40 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 0.30 2.30 Plej Zabrawena qubav, serija Novosti Dnevnik RTS Rebelde, serija Potez Vijesti U potrazi za sre}om, film Astrologija Vijesti Izbrisana sje}awa, film RTS

Kada mladom po{tenom ran~eru nemilosrdno ubiju oca, sin, skrhan bolom, kre}e da izravna ra~une, u ovom savremenom vesternu u kojem se sukobqavaju pohlepa i mo} sa strasnom potrebom za zadovoqewe pravde.

PINK BH
6.30 Sarajevo na liniji 6.40 Mejd in Bawa Luka 7.00 Anali, serija 8.00 Gre{ne du{e, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 Grand {ou 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawa Luka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Farma 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Farma 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma 21.30 Hartov rat, film 23.30 Opasna igra, serija 0.00 Farma 2.00 Vrijeme za osvetu, film 4.00 Sarajevo na liniji 4.10 Mejd in Bawa Luka 4.20 Sportisimo 4.30 Film 6.10 Xuboks

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Be Ha Te bebe 9.05 Zombi hotel, crtani film 9.30 Kineski moreplovac, crtani film 10.00 Vijesti 10.05 Qubavna oluja, serija 10.50 Moja mala kuhiwa 11.00 Ples `ivota, serija 12.00 Vijesti 12.10 Magazin 12.40 Global 13.30 @ivot pod Napoleonom 14.30 Vijesti 14.40 Muzika 15.00 Mumijevi, crtani film 15.20 Be Ha Te bebe 15.30 Mini-{kola 15.35 Mali kuvari, crtani film 15.40 Nema problema 16.10 Info 16.40 Ples `ivota, serija 17.30 Moja mala kuhiwa 17.40 FIFA: Japan i Gana 18.10 Putevi zdravqa 18.50 Frenderi, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Retrovizor 20.00 Naked.TV 20.30 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 21.20 Moda 22.00 Vijesti 22.10 Tema dana 22.40 Dimenzija vi{e 23.50 Dajem ti svoje o~i, film 1.20 FIFA: Japan i Gana 1.50 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija

HRT 1
5.40 Inside Ofside 6.10 Mir i dobro 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 Planeta drve}a 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.30 Romi u Evropi 15.00 Zbora{i, film 16.40 Hrvatska u`ivo 18.10 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.00 Vjerovawa 20.40 Potro{a~ki kod 21.20 Putovawe na{ih predaka 22.20 Dnevnik 23.00 Dobre namjere 23.40 Zvjezdane staze, serija 0.30 Pet zvjezdica, serija 1.10 Prqavi seksi novac, serija 2.00 Specijalna jedinica, serija 2.40 Putovawe na{ih predaka 3.30 Planeta drve}a 4.20 Vjerovawa 4.50 Potro{a~ki kod 5.20 Moj grijeh, serija

OBN
6.10 Transformeri, crtani film 6.40 Dora istra`uje, crtani film 7.00 Krsti}-kru`i} 7.10 Super Bili, crtani film 7.20 Pokojo, crtani film 7.30 Jutarwi program 8.40 An|eli i prijateqi, crtani film 9.00 Udri mu{ki 10.00 Skrivena kamera 10.40 Kulinarski {ou 11.20 Stol za 4 11.50 Info 12.30 Top 10 13.10 Vil i Grejs, serija 13.40 Zabavni program 14.10 Crveni tepih 15.40 Ekskluziv 16.20 Kraq Kvinsa, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Stol za 4 18.50 Info 19.10 Ekskluziv 20.00 Zakon bra}e, serija 21.00 Sati, film 22.50 Ke~eri 23.50 Idealni suprug, film 4.40 Fudbal

HRT 2
6.50 @derowa, crtani film 7.10 Patak frka, crtani film 7.40 TV vrti} 8.00 Brlog 8.10 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtani film 8.30 Dvorac igra~aka, serija 9.00 Daleko od doma, serija 9.20 Zabavni program 10.00 Tree Hill, serija 10.30 Italijan, film 12.50 Maratonac 13.30 Povratak na novo, serija 13.50 Simpsoni, serija 14.10 Pet zvjezdica, serija 14.50 15.10 15.30 16.40 17.10 18.00 18.50 19.10 19.40 20.10 21.00 21.50 22.00 22.50 0.30 Kod Ane Program za mlade Normalan `ivot Put do Ju`ne Afrike Zvjezdane staze, serija Za{to Happy Hour, serija Xoni Bravo, crtani film Garfild, crtani film TV Bingo {ou Tra~erica, serija Vijesti Prqavi seksi novac, serija Paklena no} u Amsterdamu, film Specijalna jedinica, serija

RTL
6.20 Mifi, crtani film 6.30 Looney Tunes, crtani film 7.00 Joho i prijateqi, crtani film 7.10 Ritam zona 9.30 Bibin svijet, serija 10.30 Kobra 11, serija 11.30 Magazin 12.20 Ve~era za pet 13.10 Najqep{i urok, serija 14.00 Drugo lice, serija 15.40 Kobra 11, serija 16.30 Kraq Kvinsa, serija 17.00 Pod istim krovom, serija 17.20 Rejmond, serija 17.50 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 ^uvar zakona, film 21.30 Hrabro srce, film 0.40 Vijesti 0.50 Sara Konor: Hronike, serija 2.30 Astro {ou 3.30 ^uvar zakona, film

BN
6.30 8.30 9.00 10.00 10.05 11.00 12.00 12.05 13.00 14.00 14.05 16.00 Jutarwi program Svijet na dlanu Muzi~ki izlog Novosti Svijet na dlanu Gradske pri~e Novosti Sponzoru{e, serija Pri~e iz Francuske Novosti Film Novosti 16.10 Film 17.10 Svijet na dlanu 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport 19.30 Monitor 20.10 Sponzoru{e, serija 21.00 Koktel 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

Luda planeta

Duhovi di`u promet kafi}ima
Osobqe kafi}a u engleskom dvorcu Linkoln Kestl istra`ivalo je podrum i prona{lo jezovitu poruku koju, niko godinama nije vidio. Poruka upozorava na postojawe duha na toj lokaciji prije nekih stotiwak godina. Iako cijela pri~a zvu~i kao scenario lo{eg horor filma, osobqu koje je prona{lo tu poruku nije bilo svejedno. Da li je ova pri~a samo trik pokaza}e vrijeme.

FOTO: G. [URLAN

Koncert Bajage i “Instruktora” koji je u subotu uve~e odr`an u vodenom parku “Akva na” u Bawaluci oku pio je mno gobroj ne qubiteqe dobrog zvuka koji su u`ivali u poznatim pjesmama ove grupe. Mom~ilo Bajagi} Bajaga je ba{ kao {to je i obe}ao prije koncerta priredio Bawalu~anima ve~e za pam}ewe, vra}aju}i se na kraju na bis. Svi koji su do{li da ~uju omiqene pjesme Bajage i “Instruktora” u`ivali su uz hitove kao {to su “Sa druge strane jastuka“, “Lepa Jawa ribareva k}i“, “Ti se qubi{ na tako dobar na~in“... Publika je mogla da ~uje i jednu od numera iz popularne serije “Vrati}e se rode“, na ~ije je izvo|ewe odli~no odreagovala. Bajaga ka`e da mu ni poslije 31 godinu karijere posao nije ni najmawe dosadio {to je dokaz da radi ono {to voli. Istakao je da sebe ne mo`e da odredi samo kao pjeva~a, kompozitora ili tekstopisca, mada se odli~no snalazi u svemu tome. - Kada sam po~eo da se bavim muzikom nisam ni razmi{qao da bih jednog dana mogao biti peva~, ali eto sticajem okolnosti qudi me po tome sada prepoznaju - ka`e Bajaga. Sude}i po atmosferi na koncertu Bajaga je potvrdio da se maksimalno trudi da pozitivnu energiju prenese i na publiku koja mu je uzvratila istom mjerom. Me |u qubi teqima Ba ja gi nih pjesama na bawalu~kom nastupu na{li su se qudi nekoliko generacija. Jedno se moglo vidjeti, svi su se podjednako dobro zabavqali. Organizator koncerta u Bawaluci je agencija “Akvarijus oligvi”, u saradwi sa vodenim parkom “Akvana”. A. R.

[tampa~ od “lego” kockica
Programer iz Man~estera napravio je {tampa~ od popularnih kockica, koji radi kao pravi. Ma{toviti programer, koji se predstavqa samo kao Adam (29), na internet je postavio snimak svog “lego“ printera. Na {tampa~u nalaze se i “lego“ ~ovje~uqci, kao i nekoliko palmi. [tampa~ radi uz pomo} tri mala motora, a sadr`i izme|u ostalog {est “lego“ ~ovje~uqaka, 70 crvenih kocki, 110 greda, flomaster, {est gumica i ~etiri kartonska vaqka.

Pqa~ka{a odale tablice
Jednog mu{karca osumwi~enog za pqa~ku odale su registarske tablice koje su sa wegovog automobila otpale na mjestu doga|aja. Kancelarija {erifa grada Xeksonvil u Floridi saop{tila je da se Gari Brauder (49), pqa~ka{ benzinske pumpe, kojem su otpale tablice tokom bjekstva, ve} nalazi u zatvoru zbog drugih krivi~nih djela. Bezbjednosna kamera snimila je pqa~ku benzinske pumpe tokom koje se mu{karac dovezao do izloga, razbio prozor i odnio cigarete.

NEKAD BILO...
Na dana{wi dan 1810. godine ro|en je wema~ki kompozitor i muzi~ki pisac Robert Aleksander [uman, jedan od najzna~ajnijih predstavnika romantizma. Istakao se kao liri~ar i autor klavirskih minijatura. Osnovao je ~asopis “Neue Zeitschrift fur Musik“ u kojem se odlu~no borio protiv konzervativizma u muzici. Wegovi koncerti su obrazac ranoromanti~arske muzike, orkestarska muzika je produhovqena i ekspresivna, a solo pjesme odlikuje jedinstvo tona i rije~i. Djela: simfonije, “Koncert u a-molu za klavir i orkestar“, koncerti za klavir, koncerti za violon~elo, ciklusi solo pjesama “Pjesnikova qubav“, “Qubav i `ivot `ene“, klavirske kompozicije “Karneval“, “Simfonijske etide“, “Dje~ije scene“.

POSQEDWA
Sandru Bulok vole vojnici
Vojnici {irom svijeta za omiqenu javnu li~nost izabrali oskarovku Sandru Bulok. Niko nije o~ekivao da se pojavi na ceremoniji dodjele nagrada, ali Sandra je odlu~ila da ih iznenadi, prenijele su agencije. Sandra Bulok pojavila se na ceremoniji dodjele nagrada “Mu{karci biraju“ koju tradicionalno organizuje “Spike TV“, a na kojoj su specijalnu nagradu oskarovki dodijelili vojnici iz cijelog svijeta. Poslije turbulentnih nekoliko mjeseci nakon osvajawa nagrade Oskar za film “The blind side”, Sandra Bulok osvojila je jo{ jednu nagradu – “Troops award” - svojevrsnu nagradu publike, ta~nije marinaca, obalske stra`e i vojnih jedinica na zadacima {irom svijeta koji su putem sajta glasali za omiqenog zabavqa~a i li~nost godine.

Ro|en Robert [uman

Eto: Fudbalski spektakl
Najpoznatiji kamerunski fudbaler Samjuel Eto nije igrao na stadionu Partizana, ali zagrijavaju}i se ispod isto~ne tribine privukao je veliku pa`wu. Poslije prvog dijela Eto je zagrlio klupskog druga iz Intera Dejana Stankovi}a. - @ao mi je {to nisam igrao u Beogradu, Dejan mi je toliko toga lijepog pri~ao o gradu i qudima u wemu. Bez obzira na to {to nisam nastupio, osjetio sam fudbalski spektakl - kazao je Eto.

Fudbaleri Srbije danas putuju na Svjetsko prvenstvo u Ju`nu Afriku

FOTO: V. STOJAKOVI]

U “generalnoj probi“ Anti}evi izabranici pobijedili Kamerun (4:3)
AKCIJA "GLASA SRPSKE" MUNDIJAL
strane 6. i 7.

strane 8. i 9.

KARATE

Peh za holandskog igra~a

Sko~ni zglob mu~i Arjena Robena

Selektoru uru~ena plaketa

Anti} ambasador sporta Srpske

Evropsko prvenstvo

strana 14.

strane 8. i 9.

Republici Srpskoj tri zlata u Beogradu

2 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SPORT

Premijer liga BiH u fudbalu, sezona 2009/10, kroz prizmu statistike

Bawalu~ani osvojili pehar namijewen pobjedniku najmasovnijeg takmi~ewa, a prvenstvenu trku zavr{ili na tre}oj poziciji Fer-plej lista
1. Borac 6 21 65 2. [. Brijeg 60 3 69 3. Leotar 69 2 75 4. ^elik 70 2 76 5. Lakta{i 68 4 80 6. Zriwski 68 4 80 7. Sloboda 85 - 85 8. Zvijezda 81 2 87 9. @eqezni~. 81 3 90 10. Slavija 73 6 91 11. Sarajevo 71 7 92 12. Olimpik 75 6 93 13. Rudar P. 87 3 96 14. Mod. M. 91 7 112 15. Travnik 94 7 115 16. Vele` 94 8 118 Ukupno 1.249 65 1.444 Napomena: Prva cifra ozna~ava broj `utih, a druga crvenih kartona, dok je tre}a ukupan broj kaznenih poena.

PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Dosada{wi {ampioni
2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Leotar [. Brijeg Zriwski [. Brijeg Sarajevo Modri~a M. Zriwski @eqezni~ar

BAWALUKA - Iza nas je jo{ jedna premijerliga{ka bh. sezona. Za razliku od ranijih sezona posqedwe kolo ovogodi{weg fudbalskog karavana nije puno toga odlu~ivalo, osim o tome ko }e uz ve} ranije otpisanu Modri~a Maksimu u ni`i rang. Ze ni ~ki ^e lik je posqedwih 90 mi nu ta bio boqi od Sla vi je iz Is to ~nog Sarajeva i savladao je sa 3:1, tako da Lakta{ima pobjeda nad Rudar Prijedorom od 2:0 ni{ta nije zna~i la i od sqede }e se zo ne mora}e ponovo me|u prvoliga{e Republike Srpske. Qubi teqi fu dba la u Srpskoj ostali su razo~arani, jer su ~ak dva na{a kluba Mo dri ~a Ma ksi ma i Lakta{i morali da napuste bh. elitu. Slavija je za opstanak strahovala gotovo do samog kraja, trebiwski Leotar i Rudar Prijedor ne{to ra ni je su ot klo ni li sve dileme oko tog pitawa, dok je jedino zablistao Borac. Bawalu~ani su osvojili Kup, a prvenstvenu trku zavr{ili na tre}em mjestu. BORAC (tre}e mjesto, 53 boda): Ve} poslije prvog dijela prvenstva u kojem su Bawalu~ani zauzeli drugo mjesto bilo je jasno da }e ~eta sa Gradskog stadiona i u nastavku sezone biti jedan od glavnih kandidata za

najvi{i plasman. I tako je i bi lo, is ti na, sa ne {to lo{ijim izdawima nego jesenas. Me|utim, na kraju je

to bi lo do voqno za tre }e mjesto i plasman na me|unarodnu scenu. Potvrda u~e{}a u kva li fi ka ci ja ma za

Golovi po kolima
1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo 14. kolo 15. kolo 16. kolo 17. kolo 18. kolo 19. kolo 20. kolo 21. kolo 22. kolo 23. kolo 24. kolo 25. kolo 26. kolo 27. kolo 28. kolo 29. kolo 30. kolo 17 27 11 26 19 16 12 17 28 20 18 13 21 32 16 17 20 14 19 17 19 17 26 13 17 18 26 29 21 25

Ligu Evrope stigla je i posli je dvo me ~a sa sa ra jev skim @eqe zni ~a rom u finalu Kupa. Poslije 1:1 u Bawaluci, Borac je zablistao na “Grbavici“. Poslije prvih 45 minuta vodio je sa 2:0, u nas tav ku je pri mio dva go la za ko na ~nih 2:2, ali je taj rezultat bio dovoqan da pehar namijewen po bje dni ku Ku pa BiH za vr{i u tro fej noj sa li Gradskog stadiona. Sada je pred izabranicima Zorana

Mari}a da se dobro odmore, a potom {to boqe spreme za Evropu, koju je klub iz Vladike Platona bb ~ekao 18 godina. RU DAR PRI JE DOR (10. mjesto, 38 bodova): Debi tant u Pre mi jer li gi BiH iz Prijedora je ispunio jedan jedini ciq u ovoj sezoni, a to je opstanak u eliti. Izabranici Borisa Gavrana to su uspjeli da ostva re jo{ tri ko la pri je kraja, tako da su u fini{u

Me|unarodna scena
@eqezni~ar je {ampion za sezonu 2009/2010. i igra}e u kvalifikacijama za Ligu {ampiona. Borac je osvojio Kup BiH i zajedno sa drugoplasiranim [irokim Brijegom i ~etvrtoplasiranim Zriwskim igra}e u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Premijerliga{ko dru{tvo napu{taju Lakta{i i Modri~a Maksima, a novi ~lanovi elite su Drina (Zvornik) i Budu}nost (Banovi}i).

Kona~na tabela
1. @eqezni~ar 30 2. [. Brijeg 20 3. Borac 30 4. Zriwski 30 5. Sarajevo 30 6. Olimpik 30 7. Vele` 30 8. Sloboda 30 9. Travnik 30 10. Rudar P. 30 11. Leotar 30 12. Zvijezda 30 13. ^elik 30 14. Slavija 30 15. Lakta{i 30 16. Modri~a M. 30 18 16 17 15 14 12 13 13 11 11 11 11 10 10 10 7 7 7 2 6 8 8 4 3 6 5 5 4 5 5 4 3 5 52:22 7 46:27 11 37:29 9 46:33 8 43:25 10 30:34 13 42:33 14 30:34 13 40:41 14 27:32 14 32:48 15 35:47 15 33:37 15 32:46 16 38:46 20 28:57 61 55 53 51 50 44 43 42 39 38 38 37 35 35 34 24

Tabela jesen
1. [. Brijeg 2. Borac 3. Sarajevo 4. Vele` 5. @eqezni~ar 6. Zriwski 7. Leotar 8. Modri~a M. 9. Rudar P. 10. Olimpik 11. Travnik 12. Zvijezda 13. Slavija 14. ^elik 15. Sloboda 16. Lakta{i 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 2 2 3 27:12 1 4 20:9 4 3 21:14 3 4 27:13 4 4 19:13 4 4 23:19 1 7 14:19 3 6 24:25 2 7 14:14 4 6 15:23 3 7 21:22 2 8 15:25 4 7 14:17 3 8 14:17 2 9 10:23 2 11 15:28 32 31 28 27 25 25 22 21 20 19 18 17 16 15 14 8

Tabela proqe}e
1. @eqezni~ar 15 2. Sloboda 15 3. Zriwski 15 4. Lakta{i 15 5. Olimpik 15 6. [. Brijeg 15 7. Sarajevo 15 8. Borac 15 9. Travnik 15 10. ^elik 15 11. Zvijezda 15 12. Slavija 15 13. Rudar P. 15 14. Vele` 15 15. Leotar 15 16. Modri~a M. 15 11 9 8 8 7 6 6 7 6 6 6 6 5 5 4 1 3 1 33:9 1 5 20:11 2 5 23:14 2 5 23:18 4 4 15:11 5 4 19:15 4 5 22:11 1 7 17:20 3 6 19:19 2 7 19:20 2 7 20:22 1 8 18:29 3 7 13:18 1 9 15:20 4 7 18:29 0 14 4:32 36 28 26 26 25 23 22 22 21 20 20 19 18 16 16 3

Tabela doma}in
1. Borac 15 2. Vele` 15 3. @eqezni~ar 15 4. Sarajevo 15 5. Sloboda 15 6. Zriwski 15 7. [. Brijeg 15 8. Travnik 15 9. Rudar P. 15 10. Zvijezda 15 11. Leotar 15 12. Slavija 15 13. ^elik 15 14. Olimpik 15 15. Lakta{i 15 16. Modri~a M. 15 13 12 12 11 12 11 11 10 10 9 9 9 9 8 8 5 0 2 2 4 1 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 3 3 3 4 3 5 9 27:7 34:8 35:10 30:7 20:8 32:7 28:7 34:17 22:7 29:16 23:14 23:14 24:13 16:9 22:11 15:22 39 38 38 37 37 36 36 34 34 30 30 30 29 28 26 16

Tabela gost
1. @eqezni~ar 2. [. Brijeg 3. Olimpik 4. Zriwski 5. Borac 6. Sarajevo 7. Lakta{i 8. Modri~a M. 9. Leotar 10. Zvijezda 11. ^elik 12. Sloboda 13. Vele` 14. Travnik 15. Slavija 16. Rudar P. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 5 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 4 4 3 2 4 2 2 2 1 3 2 2 2 2 1 4 17:12 6 18:20 7 14:25 8 14:26 9 10:22 8 13:18 11 16:35 11 13:35 11 9:34 12 6:31 11 9:24 12 10:26 12 8:25 12 6:24 12 9:32 13 5:25 23 19 16 15 14 13 8 8 8 7 6 5 5 5 5 4

GLAS SPORT ponedjeqak, 7. jun 2010. 3

Lista strijelaca
16 golova: Dudi} (Travnik), 14 golova: Varea ([iroki Brijeg), 13 golova: Bekri} (@eqezni~ar), Al. [koro (Sarajevo), Xafi} (Vele`), 11 golova: Me{anovi} (@eqezni~ar), 10 golova: Ivankovi}, Kordi} (Zriwski), ^oli} (Vele`), 9 golova: Spalevi} (Slavija/Olimpik), Staji} (Modri~a Maksima), 8 golova: Karali} (Lakta{i), Popovi} (@eqezni~ar), [ili}, Vagner ([iroki Brijeg), Hamzi} (Zvijezda), 7 golova: Mi{i} ([iroki Brijeg), Smajlovi} (Sloboda), 6 golova: Bilbija (Borac), Ku{qi} (Rudar Prijedor), Savi} (Zvijezda), Risti} (Leotar), Miki} (Lakta{i), Selimovi} (Zriwski), Regoje (Slavija), Kujunxi} (Lakta{i/Modri~a Maksima), Puri} (^elik), 5 golova: Dragi~evi}, @ur`inov, Zadro (Zriwski), Kajkut, Vrawe{ (Borac), Jahovi}, Avdi} (Sarajevo), Vidovi} (^elik), Ze~evi} (Leotar), Petkovi} (Lakta{i), Deli} (Zvijezda), Alimanovi} (Olimpik), Zaimovi} (Vele`), Xafi} (Rudar Prijedor), Jogun~i} (Sloboda), 4 gola: I. Radovanovi}, Bakovi}, Todorovi} (Slavija), Magazin, Vico (Leotar), Okanovi}, S. Muji} (Sloboda), Da{i}, @eri} (Rudar Prijedor), Stoki} (Modri~a Maksima), Obu}a (^elik), Ranki} (Rudar Prijedor/Modri~a Maksima), Vukeqa (Borac), Vidovi} (Olimpik), Ihtijarevi} (Sarajevo), Novakovi} (Lakta{i), 3 gola: Xekson, Kapetan, Niki} (^elik), ]uri}, Eri}, Faji} (Travnik), Maksimovi} (Borac), Qubojevi} (Lakta{i/Borac), Ivankovi} ([iroki Brijeg), M. Be{lija (@eqezni~ar), Velagi} (Vele`), K. Hanxi} (Sarajevo), 2 gola: [aranovi}, Risti}, Kurto, Kapi}, Ukoliko u ovoj sredini zadr`e ve }i nu fu dba le ra (Komqenovi} i Stepanovi} su ve} oti {li) La kta {i ima ju ve li ke {an se da se ekspresno vrate u Premijer ligu BiH. MODRI^A MAKSIMA (16. mjes to, 24 bo da): “Uqari“, koji su 2004. godi ne bi li osva ja ~i Ku pa Rajovi}, Tiago (Olimpik), [iqak, Varupa, Saraj~i}, Ribi}, Doli} (Travnik), Haxi}, Dudo, Xakmi}, Muminovi}, Rizvanovi} (Sarajevo), Baji}, Cocali}, Bu}an, Vi{}a, Stani} (@eqezni~ar), ]ori}, Brkovi}, Omeragi}, Huseinba{i}, Prodanovi} (Zvijezda), Vu~ini}, Kruni}, Rami}, Todorovi} (Leotar), Jandri}, ]ori}, Stevanovi} (Borac), Gruji}, Tosunovi}, Popovi} (Lakta{i), Staki}, Stjepi} (Rudar Prijedor), Jovanovi}, [}epanovi} (Slavija), Duro, Dilaver (^elik), Mostarli}, Milo{evi} (Sloboda), Majki}, Salihovi} (Vele`), Savki}, Bogi~evi} (Modri~a Maksima), Bobi (Zriwski), \ori} (Zvijezda/Modri~a Maksima), 1 gol: Radovanovi}, [imi}, Kerla, Me{i}, Bekri}, H. Be{lija, Svraka (@eqezni~ar), Ogle~evac, [e{lija, Pu{ara, Stani}, Milinkovi}, Stankovi} (Slavija), Stanojevi}, Cvetkovi}, Ze~evi}, \elmi}, Memi{evi}, Vrane{evi} (Lakta{i), Kadi}, [e~i}, Durakovi}, Kne`evi}, Ali~i}, Osmanagi} (Vele`), M. Muji}, Hasi}, Joksimovi}, Kuduzovi}, ^ehaji}, Beki} (Sloboda), Isakovi}, [abi}, Puziga}a, [i{i}, Jamak (^elik), ^orlija, [e{lija, @unior Souto, Ra{evi}, Andri} (Leotar), Jusi}, Moranki}, [est, Kova~evi}, Husi} (Zvijezda), Terzi}, Bradari}, Brki}, Mujagi} (Travnik), Pelak, Je{e, Prli}, Muji} (Olimpik), Ani~i}, Afedzi, @i`ovi}, Stojanovi} (Zriwski), Glavina, Martinovi}, Karoglan, ]utuk ([iroki Brijeg), Kova~evi}, Goli}, Kantar (Rudar Prijedor), Maksumi}, Belo{evi}, Torlak (Sarajevo), Vasiqevi}, Simi} (Modri~a Maksima), Stupar, Petrovi} (Borac), Autogol: Kutla~i}, Ali} (Modri~a Maksima), Papaz, Tadi} (Slavija), Torlak (Sarajevo), Suqevi} (Olimpik), Bogi~evi} (@eqezni~ar), Sekuli} (Lakta{i). posrtawe je mnogo, ali ~ini se da je najve}i to {to u gradu “motornih uqa” vi{e gotovo nikom nije stalo do ovog fu dbal skog klu ba. Ukoliko se ne{to drasti~no ne promijeni pitawe je kakva sudbina ~eka Modri~ane, ali je sada ve} jasno }e se ve oma te {ko po no vo vratiti u bh. elitu.

Ekipa Borca poslije osvajawa pehara namijewenog pobjedniku Kupa

prvenstva mogli mirno da igraju. “Rudari“ su pokazali da i bez velikih nov~anih ula gawa mo gu bi ti stabilan prvoliga{ i treba vjerovati da }e i u idu}oj sezoni igrati zapa`enu ulogu.

U PRETHODNOJ sezoni postignut 591 gol
LEOTAR (11. mjesto, 38 bo do va): Prvi {am pi on Premijer lige BiH iz Trebiwa ove sezone je ~ak pet kola prije kraja prvenstva obezbijedio opstanak u eli-

ti, {to ranijih godina nije bi lo slu ~aj. Me |u tim, ta kmi~arsku sezonu zavr{ili su sa {trajkom 20 igra~a iz prvog tima i sigurno da ih u bu du }nos ti ~e ka ve li ka neizvjesnost. SLAVIJA (14. mjesto, 35 bodova): ^eta iz Isto~nog Sarajeva, koja je pro{le go di ne bi la dru ga, a po tom pru `a la za pa `e ne par ti je na me |u na ro dnoj sceni gotovo do posqedweg kola strahovala je za opstanak. Sigurno je da me|u “labudovima“ nije mnogo {ta {timalo, te da im u qetwoj pauzi slijede velika pres-

trojavawa ukoliko `ele da se vrate u sam vrh bh. fudbala. LAKTA[I (15. mjesto, 34 boda): Iako su u proqe}nom dijelu prvenstva sakupi li ~ak 26 bo do va Lakta{i }e od sqede}e sezo ne mo ra ti po no vo me |u prvoliga{e. Za wih je bila kobna jesen u kojoj su osvojili samo osam bodova, tako da im na kraju nisu pomogla ni sil na po ja ~awa me |u igra~ima, ali ni dovo|ewe Slobodana Komqenovi}a za sportskog direktora, odnosno Dragoslava Stepanovi}a za {efa stru~nog {taba.

FOTO: V. STOJAKOVI]

BiH, a ~etiri sezone kasnije i {ampioni sigurno su najve}e razo~arewe proteklog {ampionata. Poslije prvog dijela prvenstva kada su bi li osmi sa 21 bo dom niko nije o~ekivao kakva }e ih sudbina zadesiti u nastavku sezone. Me|utim, samo tri osvojena boda odvela su ih u ni`i rang. Razloga za

Naj, naj, naj...
U sezoni 2009/10. postignut je ukupno 591 gol (293 u jesewem i 298 u proqe}nom dijelu prvenstva) ili 19,70 po kolu, odnosno 2,46 po utakmici. Najvi{e puta mre`a se tresla u 14. kolu kada su postignuta 32 pogotka (~etiri po utakmici), a najmawe u tre}oj prvenstvenoj rundi, samo 11, odnosno 1,37 po susretu. Najubojitiji napad ima novi {ampion @eqezni~ar. Wegovi igra~i postigli su 52 gola, odnosno 1,73 po utakmici ili svakih 51 minut i 55 sekundi. Najmawe golova postigli su fudbaleri Rudar Prijedora, samo 27, odnosno 0,90 po me~u ili svakih 100 minuta. Najmawe pogodaka primio je Borac. Mre`a Bawolu~ana tresla se 22 puta (0,73 po susretu ili svakih 122 minuta i 44 sekunda). Golmani Modri~a Maksime kapitulirali su 57 puta, odnosno 1,90 po utakmici ili svakih 47 minuta i 22 sekunda. Najvi{e pobjeda imao je @eqezni~ar, ~ak 18, a najmawe Modri~a Maksima, samo sedam. Igra~i “@eqe“ samo su pet puta napu{tali teren pognute glave, dok su Modri~ani pora`eni ~ak 20 puta. Najvi{e remija zabiqe`ili su Sarajevo i Olimpik, po osam, a najmawe Borac, samo dva. Na svom terenu najboqi u~inak imao je Borac, koji je od mogu}ih 45 bodova osvojio 39 (13 pobjeda i dva poraza), a najlo{iji Modri~a Maksima. “Uqari“ su na stadionu “Dr Milan Jeli}“ osvojili samo 16 bodova (pet pobjeda, jedan remi i devet poraza). Najuspje{niji gost bio je @eqezni~ar sa 23 osvojena boda ({est pobjeda, pet remija, ~etiri poraza), a najslabiji Rudar Prijedor sa ~etiri boda (jedna pobjeda, jedan remi i 13 poraza. Jesewi prvak bio je [iroki Brijeg sa 32 boda (10 pobjeda, dva remija i tri poraza), dok je najvi{e uspjeha u proqe}nim bitkama imao @eqezni~ar sa 36 bodova (11 pobjeda, tri remija i jedan poraz). Doma}e ekipe su na 240 utakmica zabiqe`ili 159 pobjeda, 41 remi i 40 poraza uz gol razliku 414:177.

@eqko Radovi} (Leotar)

4 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SPORT
FOTO: ARHIVA

Na “Policama“ okon~ali sezonu

Trebiwci na odmoru
TREBIWE - Dvije sedmice poslije zavr{etka Premijer lige BiH fudbaleri Leotara oti{li su na odmor. Petnaestak nesuspendovanih fudbalera je sa stru~nim {tabom svakodnevno radilo, a u petak je Goran Skaki} svojim fudbalerima dao voqno. Termin ponovnog okupqawa tima sa “Polica“ jo{ uvijek nije poznat. Jo{ uvijek nije poznato ko }e predvoditi Leotar u sqede}oj sezoni. Nezvani~no saznajemo da su obavqeni razgovori o tom pitawu i da bi se uskoro trebalo znati da li Goran Skaki} i daqe ostaje na klupi trebiwskog premijerliga{a. [to se ti~e igra~kog kadra, ugovor je istekao gotovo svim fudbalerima, ali samo je jedan uzeo ispisnicu. - Branislav Kruni} nam se obratio za `eqom da dobije ispisnicu i mi smo mu je dali. On je u potrazi za inostranim anga`manom i ne `elimo da mu stvaramo ni najmawi problem. Za sada nam je jo{ samo Dejan Ra{evi} najavio da }e tra`iti ispisnicu. [to se ti~e ugovora, oni su ve}ini igra~a istekli, osim nekolicini mladih igra~a - rekao je sekretar Leotara Velibor Bodiroga. ^. M.

Fudbalski klub Qubi}

Od sutra sve jasnije
PRWAVOR - Krajem protekle sedmice bila je zakazana, pa je odgo|ena redovna sjednica Upravnog odbora Fudbalskog kluba Qubi}. Termin je pomjeren za sutra uve~e, kada bi mnogo toga, pogotovo oko igra~kog i stru~nog kadra za sqede}e prvenstvo, moglo biti jasnije. - Igra~i i stru~ni {tab zaslu`uju samo pohvale za proqe}ni u~inak. Sqede}a sjednica klupskog rukovodstva bavi}e se pitawima koja su zna~ajna za daqu sudbinu ovog kolektiva. Sigurno je da }e u upravi biti ve}ih rokada, jer ne smijemo neozbiqno shvatiti ono {to nas ~eka od avgusta na drugoliga{kom “zapadu“. Namjera nam je da se odmah vratimo me|u prvoliga{e - rekao je ~lan Upravnog odbora Qubi}a Stojan Crnadak. B. R.

Dragan Kulina i Milomir Odovi}

Dok fudbaleri Slavije odmaraju, ~elnici kluba imaju pune ruke posla

Fudbaleri Tekstilca ne o~ajavaju

Nije smak svijeta
DERVENTA - Poslije rezultatskog debakla u posqedwem kolu, na gostovawu kod @upa Milke u Milosavcima gdje su pora`eni sa 7:1, fudbaleri Tekstilca krenuli su na qetwi odmor. Derven}ani su se jo{ ranije oprostili od Druge lige, grupa zapad, ali to u ovom kolektivu ne shvataju tragi~no. - Prvi dio prvenstva zavr{ili smo na posqedwem mjestu, sa samo ~etiri boda. Mnogo boqa bodovna `etva u proqe}e nije nam mnogo pomogla, ali smo taj period iskoristili da uigravamo mlade snage, koje }e nositi igru na{eg kluba ubudu}e - istakao je trener Tekstilca Predrag Drini}. U ovom kolektivu su svjesni da nisu mogli izbje}i posqedwih pet mjesta, jer je toliko ekipa moralo u ni`i rang, ali najavquju da }e nastojati da se ve} za godinu vrate me|u drugoliga{e. Najve}i rivali bi}e im dobojski @eqezni~ar i Polet iz Broda, sa kojima su “tekstilci“ ranije redovno ostvarivali dobre rezultate u me|usobnim okr{ajima. Do kraja ovog mjeseca bi}e odr`ana sjednica Skup{tine kluba, na kojoj }e se utvrditi strategija oporavka derventskog fudbala. B. R.

Na sjednici Skup{tine, koja }e se odr`ati u ~etvrtak, bi}e rije{eno pitawe ko }e biti novi predsjednik kluba umjesto Dragana Kuline, koji je sredinom aprila podnio ostavku
PI[E: GORAN IVANKOVI] gosa@bih.net.ba

Skup{tina 10. juna
vode se aktivnosti na pripremi Skup{tine koja }e se odr`ati u ~etvrtak, 10 juna. Od we se o~e ku je mno go. O~ekuje se da se izna|e model izlaska kluba iz krize ko ja je pro te klih mje se ci tre sla pre mi jer li ga {a iz Isto~nog Sarajeva. Po svoj prilici, neki qudi }e mora ti da se sklo ne, a na wiho vo mjes to do |u dru gi vizionari koji }e prestrojiti situaciju kao neminovnost za stabilnost.

IS TO^NO SARAJEVO - Odmah po zavr{etku sezone koja ne}e ostati upam}ena po do brom, fu dba le ri Slavije su se razi{li svako na svoju stranu. Dobili su voqno i zapo~eli odmor. Ali, za ~elnike kluba odmora nema. Upravni odbor zasje da sva ko dne vno i spro-

NEKOLIKO kandidata za {efa stru~nog {taba
- Ove dane koristimo da na pra vi na ~in ri je {i mo mnoge dileme. Traju konsultacije oko izbora novog rukovodstva i ono {to raduje, na dobrom smo putu da dobije mo no vog pred sje dni ka, svje `a krv mo ra da do |e. Mislim da imamo takvog koji mora da ima viziju kako i {ta daqe, ali i mogu}nost da daqe rje{ava finansijske po te {ko }e - re kao je Dragan Kulina, ime koje je najzaslu`nije za Slavijine uspjehe.

TRENER
Pred upravom kluba je goru}i problem, pitawe {efa stru~nog {taba. Dragan Bjelica je zavr{io sezonu, ali jo{ uvijek se ne zna da li }e nastaviti misiju. U opciji za novog trenera Slavije je nekoliko imena. Pri~a se o povratku Zorana Erbeza koji radi u omladinskoj {koli, spomiwe se Milomir [e{lija koji je u dva navrata vodio Slaviju, a poslije raskida sa kakawskim Rudarom je slobodan. U opticaju je i Mom~ilo Stani} koji je uspje{no vodio Famos u pro{loj sezoni, kao i Darko Nestorovi}, doskora{wi {ef stru~nog {taba Rudar Prijedora.

Ono {to je dobro je to da }e on i daqe os ta ti uz voqeni klub. - Sredinom aprila Upra vnom odboru sam po dnio os tav ku na mjes to pred sje dni ka. Ni je ra zma tra na jer pred sje dni ka pos tavqa Skup{tina. U klubu sam od samog osnivawa, nikada se nisam {tedio i ne mogu zamisliti da ga napustim. Bi}u i daqe u upra vi, da li kao ~lan Upra vnog odbo ra ili ge ne ral ni se kre tar, odlu~i}e Skup{tina - istakao je Kulina. Iako se o wego vom nasqe dni ku jo{ uvi jek ni ko ne `eli izjasniti, najvjerovatnije da }e novi predsjednik Sla vi je bi ti Mi {o Dra{kovi}, predsjednik op{tine Isto~no Novo Sarajevo.

Mlada reprezentacija BiH odigrala jo{ jedan prijateqski me~

Remi protiv Makedonaca
Ekipa Tekstilca
FOTO: B. RADULOVI]

Tre}a liga, grupa zapad

^elinac u ni`em rangu
BAWALUKA - Komesar za takmi~ewe Tre}e fudbalske lige Republike Srpske, grupa zapad, Nikola Vuji} registrovao je prekinutu utakmicu 26. kola u Kozarcu izme|u Bratstva i ^elinca slu`benim rezultatom 3:0 u korist doma}ina. Ovaj susret prekinut je u 90. minutu kada su gostuju}i igra~i kod vo|stva Bratstva od 2:1 napali sudiju, nezadovoqni {to je nekoliko minuta ranije dosudio penal za doma}ina iz kojeg su do{li do prednosti. Poslije ove odluke Bratstvo se probilo na deveto mjesto sa 37 bodova, dok je ^elinac sa bodom mawe na desetoj poziciji i od sqede}e sezone igra}e u ^et vrtoj li gi Re pu bli ke Srpske. Osim ^elin~ana, u ni`i rang preselili su se jo{: Bratstvo (Kozinci), Mine ral (Bawa Vru }i ca), Borac (Kozarska Dubica) i Berek 1975 (Pri je dor), dok je novi drugoliga{ Vrbas (Bawaluka). D. P.

VELIKA KLADU[A Poslije pobjede u San Marinu 2:0, mlada reprezentaci ja BiH odi gra la je jo{ jednu prijateqsku utakmicu u sklopu priprema za nastavak kva li fi ka ci ja za EP, 11. avgusta, ka da do ~e ku je Ma|arsku. Protivnik je bila Makedonija, a susret odigran u Velikoj Kladu{i pred 3.000 gledalaca zavr{en je rezultatom 1:1. Poveli su Makedon ci u 28. mi nu tu pre ko Muarema. Izjedna~ewe je donio Sesar u 50. minutu susre ta po sli je sjaj nog centar {u ta Yafi }a. Bi la je ovo {esta uzastopna utakmi-

ca nada bh. fudbala u kojoj nisu pora`ene, imaju ~etiri pobjede i dva remija.

SQEDE]I susret protiv Ma|ara
Mla da re pre zen ta ci ja BiH ima velike {anse da se kvalifikuje na zavr{nicu Evrop skog {am pi ona ta, a vizu }e tra`iti u duelima protiv Ma|ara i Italijana. Se le ktor Bra ni mir Tu li} odli~no je ukomponovao ekipu ko ja se ne pla {i ni je dnog rivala, {to je pokazao i me~ u Velikoj Kladu{i.

- Prvo poluvrijeme smo odigrali lo{e, a u nastavku je bilo mnogo boqe. Preuzeli smo inicijativu poslije dvos tru ke iz mje ne ka da su iza{li Kiso i Savi}. Uspje li smo da izje dna ~i mo, a Ma ke don ci u nas tav ku ni je dnom ni su {u tnu li na na{ gol. Imali smo ~etiri mrtve {anse za pobjedu. Na`alost, nismo ih iskoristili. Uz Su{i}a i Zahi ro vi }a preo kret u na {u igru unio je i Stevanovi}, koji je odigrao odli~no kao i Vrawe{. Bio je pri mje tan umor - kazao je selektor Tuli}. G. I.

BiH MAKEDONIJA

1 (0) 1 (1)

Strijelci: 0:1 Muamer u 28, 1:1 Sesar u 50. minutu. Stadion: Gradski u Velikoj Kladu{i. Gledalaca: 3.000. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo). @uti karton: Burhan (Makedonija). BiH: [ehi}, Vrawe{, Savi} (od 52. minuta Su{i}), Suba{i}, Bunoza (od 55. minuta Ani~i}), Kiso (od 46. minuta Zahirovi}), Vi{}a, Sesar, Bilbija (od 65. minuta Stevanovi}), Xafi} (od 75. minuta Miqkovi}), Beki} (od 80. minuta Mujaki}). Selektor: Branimir Tuli}. MAKEDONIJA: Naumovski, Bradarovski, Suqanovski (od 78. minuta Ramadani), Petrov, Beri{a, Bogdanovi}, Petrovi} (od 75. minuta Maglovski), Muarem, Burhan (od 65. minuta Dimitrovski), Altiparmakovski (od 65. minuta \elili), Perhan. Selektor: Boban Babunski.

GLAS SPORT ponedjeqak, 7. jun 2010. 5

Italijani na penale
Osamnaesto Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Wema~koj 2006. godine
SRBIJA I CRNA GORA
Za Srbiju i Crnu Goru prije ~etiri godine su igrali, golmani: Dragoslav Jevri}, Oliver Kova~evi}, Vladimir Stojkovi}, odbrana: Ivica Dragutinovi}, Nemawa Vidi}, Goran Gavran~i}, Du{an Basta, Nenad \or|evi}, Milan Dudi}, Du{an Petkovi}, Mladen Krstaji}, vezni red: Ivan Ergi}, Igor Duqaj, Ogwen Koroman, Dejan Stankovi}, Predrag \or|evi}, Albert Na|, Zvonimir Vuki}, Sa{a Ili}, napad: Mateja Ke`man, Savo Milo{evi}, Nikola @igi}, Danijel Quboja. Selektor: Ilija Petkovi}.
FINALE, 9. jul 2006. godine

ITALIJA FRANCUSKA

1 (1,1) 1 (1,1)

Penalima 5:3
Strijelci: 0:1 Zidan u 7. iz penala, 1:1 Materaci u 19. minutu. Stadion: “Olimpijski“ u Berlinu. Gledalaca: 69.000. Sudija: Horasio Elizondo (Argentina). @uti kartoni: Zambrota (Italija), Sawol, Makelele, Maluda (Francuska). Crveni karton: Zinedin Zidan (Francuska) u 110. minutu. ITALIJA: Bufon, Groso, Kanavaro, Gatuzo, Toni, Toti (od 61. minuta De Rosi), Kamoranezi (od 86. minuta Del Pjero), Zambrota, Perota (od 61. minuta Jakvinta), Pirlo, Materaci. Selektor: Mar}elo Lipi. FRANCUSKA: Bartez, Abidal, Vijera (od 56. minuta A. Dijara), Galas, Makelele, Maluda, Zidan, Anri (od 107. minuta Viltor), Tiram, Sawol, Riberi (od 100. minuta Trezege). Selektor: Rajmon Domenek.

U drugom finalnom susretu u istoriji svjetskih {ampionata koji su zavr{eni jedanaestercima Italija je bila boqa od Francuske
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Fudbaleri Italije, svjetski {ampioni 2006. godine

FOTO: AGENCIJE

Osa mna es to Svjet sko fudbalsko prvenstvo odr`ano je u Wema~koj od 9. juna do 9. jula 2006. godine. Ova zemqa je drugi put, poslije 1974. godine dobila organizaciju najve}e planetarne fudbalske smotre. Ovo je prvi Mundijal na koji svjetski {ampion nije do{ao direktno, bez kvalifikacija. Prvak je izgubio tu privilegiju, pa je samo reprezentacija Wema~ke, kao do ma }in, ste kla di rek tnu vizu za u~e{}e. “Karioke“ su putem ju`noameri~kih kvali fi ka ci ja sti gle na SP 2006, a pored wih jo{ 30 reprezentacija je steklo pravo nas tu pa. To su: Kos ta ri ka, Poqska, Ekvador, Engleska, Paragvaj, Trinidad i Tobago, [ved ska, Ar gen ti na, Obala Slonova~e, Srbija i

Crna Gora, Holandija, Meksiko, Iran, Angola, Portuga li ja, Ita li ja, Ga na, ^e {ka, SAD, Aus tra li ja, Hrvatska, Japan, [vajcarska, Fran cus ka, Ju `na Ko re ja, Togo, [panija, Ukrajina, Tunis i Saudijska Arabija. Na ovom Mundijalu prvi i posqedwi put nastupila je “nelogi~na“ zemqa, Srbija i Crna Go ra i pro ve la se neslavno, osvajawem posqedweg mjesta uz tri poraza i uz gol-razliku 2:10. SCG je u kva li fi ka ci ja ma bi la sa mouvjerena, osvojila je prvo mjes to is pred [pa ni je, BiH, Belgije, Litvanije i sla ba {nog San Ma ri na. “Plavi“ su primili samo je-

dan pogodak, ali su kasnije na Mundijalu do`ivjeli debakl, posebno protiv Argenti ne u Gel zen kir he nu 0:6. Pora`eni su i od Holandije 0:1 i Obale Slonova~e 2:3.

DOMA]IN Wema~ka bila tre}a
Sis tem ta kmi ~ewa po grupama nije se mijewao. Selekcije, wih 32, bile su podijeqene u osam grupa sa po ~etiri tima. Samo po dvije najboqe selekcije iz svake gru pe nas ta vi le su ta kmi ~ewe u nokaut fazi. Iz grupe A to su bi le Wema ~ka i Ekva dor, iz B En gles ka i [vedska, iz C Argentina i

Holandija, iz D Portugalija i Meksiko, iz E Italija i Gana, iz F Brazil i Australi ja, iz G [vaj car ska i Francuska i na kraju iz H [panija i Ukrajina. Osmina finala je donijela niz zanimqivih utakmica. Der bi su odi gra li Portugalija i Holandija, a Portugalci su bili boqi za je dan gol (1:0) i izbo ri li pla sman u ~et vrtfi na le. [panija je u grupi bila suvere na, ali je iz gu bi la od Francuske 1:3 i tako je jo{ jedan san “crvene furije“ ostao nedosawan. Brazil je lako iza{ao na kraj s Ganom (3:0), koju je vodio srpski stru~wak Ratomir Dujkovi}. Engleska

Brojke
Reprezentacija: 32 Utakmica: 62 Gradova: 12 Golova: 147 (2,3 po me~u) Gledalaca: 3.353.655 (52.401 po me~u) Najboqi strijelac: Miroslav Kloze (Wema~ka) pet golova Najboqi igra~: Zinedin Zidan (Francuska).
Zinedin Zidan i Marko Materaci

je s minimalcem (1:0) pobijedi la Ekva dor, ba{ kao i Italija Australiju. Wema~ka je eliminisala [vedsku 2:0, a Argentina tek poslije produ`etaka Meksiko 2:1. Najzanimqiviji duel odigrali su [vajcarska i Ukrajina. Poslije 120 minuta nije bilo po bje dni ka, pa su pe na li odlu ~i va li o po bje dni ku. Ukrajinci su slavili sa 3:0 poslije udaraca s 11 metara. ^etvrtfinale je donijelo veliki okr{aj doma}ina Wema~ke i Argentine. Bila je to utakmica koja je reprizirala finale 1986. i 1990. godine. Poslije 120 minuta borbe bilo je nerije{eno 1:1. Do ma }in je sla vio po sli je boqeg izvo|ewa jedanaesteraca 4:2 i na taj na~in pro{ao u polufinale. Penali su bili na programu i u duelu Engles ke i Por tu ga li je. Rezultat je bio 0:0, a Portugalci su slavili 3:1. Italija je deklasirala Ukrajince 3:0, dok je Francuska golom Tjerija Anrija izbacila Brazil (1:0). Polufinale je donijelo okr{aj doma}ina Nijemaca i Italijana. Poslije uzbudqive borbe i 120 minuta igre “azuri“ su slavili 2:0. U drugom polufinalu Francuska je sa 1:0 pobijedila Portugaliju i izborila svoje drugo finale svjet skih {am pi ona ta. U borbi za tre}e mjesto Wema~ka je zahvaquju}i Bastijanu [vajn{tajgeru uzela bronzanu medaqu, jer je pobijedila rivala 3:1. U ve li kom fi na lu na “Olim pij skom“ sta di onu u Berlinu Italija je poslije ve li ke dra me po bi je di la “trikolore“ poslije boqeg izvo|ewa jedanaesteraca. Bilo je ovo drugo finale u kojem su pobjednika odlu~ili

udarci sa 11 metara poslije 1994. go di ne na tur ni ru u SAD. Bi lo je 1:1 i 5:3 za Italijane koji su osvojili ~etvrtu krunu svjetskih vladara i brani}e je u Ju`noafri~koj Republici. Finale }e ostati upam}eno i po neslavnom opro{taju Francuza Zinedina Zidana od aktivnog igrawa poslije iskqu~ewa iz fi na la zbog uda rawa Marka Materacija glavom u predjelu grudi.

[AMPION
Boje Italije na Mundijalu u Wema~koj 2006. godine branili su golmani: \anlui|i Bufon, Marko Amelija, An|elo Peruci, odbrana: Kristijan Zakardo, Fabio Groso, Fabio Kanavaro, Andrea Barzaqi, Alesandro Nesta, \anluka Zambrota, Masimo Odo, Marko Materaci, vezni red: Danijele de Rosi, \enaro Gatuzo, Fran~esko Toti, Mauro Kamoranezi, Simone Barone, Simone Perotam Andrea Pirlo, napad: Alesandro del Pjero, Luka Toni, Alberto \ilardino, Vi}enco Jakvinta, Filipo Inzagi. Selektor: Mar}elo Lipi.

6 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SPORT

U SUSRET 19. SVJETSKOM PRVENSTVU U FUDBALU, 11. JUN - 11. JUL 2010.
FOTO: ROJTERS

Urugvajac Dijego Lugano tvrdi

“Mo`emo biti {ampioni“

Vezni igra~ Holandije povrijedio tetivu sko~nog zgloba

JO[ 4 DANA

MONTEVIDEO - Kapiten reprezentacije Urugvaja Dijego Lugano priznao je da wegov tim nije jedan od favorita na Mundijalu, ali tvrdi da on i wegovi saigra~i vjeruju da mogu da osvoje trofej u Ju`noj Africi. - Urugvaj }e da se bori. To je na{ san i ja li~no }u vjerovati u wega sve dok nas neko ne pobijedi i izbaci sa turnira. Svi u ekipi vjeruju da mo`emo biti {ampioni. Urugvaj nije me|u favoritima samo zato {to ve} godinama nismo ostvarili zna~ajan plasman. [est ili sedam timova, individualno i kolektivno, boqi su od nas. Iako su to timovi poput Brazila, [panije, Argentine i Italije, u jednoj utakmici sve je mogu}e i mi mo`emo da trijumfujemo, {to se doga|alo i ranije u na{oj istoriji - zakqu~io je Lugano.
FOTO: AGENCIJE

"La le" bez Ro be na
Ponekad se igra~i sa takvim povredama oporave za nekoliko dana. Nadam se da }e tako biti i s wim, rekao Marvijk
AMSTERDAM - Fudbaler Holandije Arjen Roben {epaju }i je iza{ao sa te re na u kontrolnom me~u koji je Holandija igrala protiv Ma|ar ske i ri je {i la u svo ju korist sa 6:1. Roben je u{ao u igru tek u drugom poluvremenu i postigao je dva gola prije nego {to je napustio teren u 85. minutu. Igra~ Bajerna ne}e otputovati sa os tat kom ti ma u Ju `nu Afriku kako bi u Amsterdamu obavio sve preglede. Roben se povrijedio kada je lijevom nogom poku{ao da odigra petom do saigra~a na desnoj strani terena. - Pomislio sam: “Ovo ne mo`e biti istina.“ Napravio je neprirodan pokret i povrijedio tetivu - rekao je selektor Holandije Bert van Marvijk. On je dodao da Roben ne}e otputovati sa reprezentacijom u Ju`nu Afriku jer }e obaviti dodatne qekarske preglede. nuti - rekao je Van Persi. Gos ti su po ve li go lom fudbalera PSV-a Yuyaka i tako samo “razqutili“ doma}ina. Prvo je izjedna~io Van Persi, a seriju pogodaka nastavili su Vesli Snajder, pa Ro ben, Mark van Bo mel, Eqero Elia i jo{ jednom Ro-

Dijego Lugano

Ko{arka{ u drugoj ulozi
DENVER - Voli fudbal i ro|en je u Ju`noj Africi, to je dobitna kombinacija koja je preporu~ila portalu CBSsports.com da Stiva Ne{a akredituje za predstoje}e Svjetsko prvenstvo. Plejmejker Feniks Sansa vlasnik je kompanije za vi-

Stiv Ne{ kao novinar
deo-produkciju “Meathawk“, a postignut je dogovor da Ne{ za CBSsports {aqe video-materijal sa lica mjesta. Dvostruki osvaja~ MVP trofeja u NBA ligi posla}e osam video-snimaka, a ~itaocima }e pru`iti i brojne fotografije iz Ju`ne Afrike.

Arjen Roben

HOLANDIJA slavila sa 6:1
- Ponekad se igra~i sa takvim povredama oporave za nekoliko dana. Nadam se da }e tako biti i s wim - dodao je selektor “lala“. Reprezentativac Holandije Robin van Persi rekao je da se nada da }e Roben igrati na Svjetskom prvenstvu. - Nadam se da je dobro, po{to je on veoma va`an igra~ u na{em timu. Sada su svi zabri-

ben. Holandija je protiv Ma|arske ostvarila 18. uzastopnu pobjedu, a u pripremnim me ~e vi ma pred Svjet sko prvenstvo pobijedila je Meksiko (2:1) i Ganu (4:1). “Lale“ }e na SP igrati u grupi E, sa selekcijama Danske, Japana i Kameruna.

Nema pi}a kod Engleza

Kapelo zabranio alkohol
JOHANESBURG - Selektor engleske fudbalske reprezentacije Fabio Kapelo odlu~io je da svo jim igra ~i ma na me tne striktnu zabranu konzumirawa alkohola uo~i i tokom trajawa Svjetskog prvenstva u Ju`noj Africi. “News of the World“ pi{e da se zabrana odnosi na kompletan stru~ni {tab engleske reprezentacije, a da su pravilo usvojili i ~lanovi engleskog Fudbalskog saveza, koji }e tokom Mundijala biti uz ekipu. Kapelo je jo{ dodao da je fu dba ler Maj kl Do son kqu~ni igra~ wegove selekcije nakon {to je morao igra ~a To tenhema pri nudno da pozove u tim zbog povrede Rija Ferdinanda, dok trener “pijevaca“ Heri Rednap smatra da }e Doson biti u timu samo da popuni mjesto. - Ne znam da je Rednap rekao tako ne{to. Za mene su va`ni svi od 30 fudbalera koliko sam ih bio pozvao na po~etne pripreme u Austriji. Zbog toga sam jako dobro upoznat sa Dosonovim kvalitetima - rekao je Kapelo.
Majkl Doson

Opro{taj Van der Sara
Navija~i Holandije priredili su veli~anstven ispra}aj dugogodi{wem golmanu svoje nacionalne selekcije Edvinu van der Saru. Pred po~etak posqedwe kontrolne utakmice protiv Ma|arske, u subotu na “Ajaks areni“, vi{e od 50.000 gledalaca srda~no je pozdravilo Van der Sara, koji je iz porodi~nih razloga odlu~io da okon~a svoju reprezentativnu karijeru. Wemu je tako|e uru~en i visoki kraqevski orden za zasluge u nacionalnom timu. Van der Sar je sa 130 utakmica rekordni reprezentativac svoje zemqe, a iz nacionalnog dresa je odlu~io da se povu~e poslije EP 2008.

Selektor “gau~osa“ Dijego Maradona tvrdi

"Svi `ele da izgubimo"
BUENOS AJRES - Selektora argentinske fudbalske reprezentacije Dijega Maradonu uhvatila je pa ra no ja uo~i star ta Svjet skog prvenstva u Ju`noj Africi, pi{e engleski “Mirror“. Ta blo id se dokopao navodnog Ma ra doninog govora igra~ima u predve~erje SP. U wemu je istakao da je cijeli svijet protiv Argen ti ne, {to je vaqda trebalo da poslu`i kao motivacija Mesiju rovati nikom izvan ekipe, a tako je uvijek i bilo. Svijet je `elio na{ neuspjeh kada smo bili doma}ini SP 1978. Bili su sre}ni kada smo izgubili ~etiri godine kasnije. A kad smo ponovno postali prvaci 1986. godine, bilo je to zato {to smo bili sposobni d a nadvladamo sve kri ti ke i sve ko ji su `eqeli da propadnemo - prenosi “Mirror“ Maradonine rije~i i dodaje: to kada igrate za Argentinu. Svi `ele da izgubimo. ^ak su i u kvalifikacijama ~ekali na{ krah kako bi me mogli napasti. Zato si nemojmo lagati. Jedini prijateqi koje }emo imati u Ju`noj Africi, jedini qudi kojima }emo mo}i vjerovati smo mi sami - naveo je “El Pibe“. Najboqi fudbaler svijeta Lionel Mesi u svojoj Argentini je ve} du`e vrijeme na udaru kritike jer za reprezentaciju ne pru`a jednako dobre igre kao u Barseloni. - Uvjeren sam da }u svoje nastupe iz Barselone ponoviti i u nastupima za svoju zemqu tokom Svjetskog prvenstva. Moj je san da vodim Argentinu do slave. Nadam se da }emo biti dobri, a na individualnom pla nu se na dam da }u mo }i igrati na istom nivou kao u Bar se lo ni i da }u pos ta ti {ampion - izjavio je Mesi u raz go vo ru za en gles ki “The Sun“.

Lars Lagerbak na{ao zamjenu
JOHANESBURG - Umjesto po vri je |e nog Yona Obi ja Mikela selektor fudbalske re pre zen ta ci je Ni ge ri je, Lars Lagerbek, odlu~io se da u se le kci ju za Svjet sko prven stvo uvrsti Ide jea

Braun mijewa Mikela
Brauna, napada~a So{oa. Braun (22) je do sada igrao za mladu reprezentaciju Nigerije, a ukoliko zaigra na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi, debitova}e za najja~u selekciju svoje zemqe.
FOTO: AGENCIJE

Dijego Maradona

i dru{tvu. - ^ak }e i u Argentini bi ti qudi ko ji }e htje ti na{ ne us pjeh. Ne smijemo vje-

MESI: “Igra}u kao u Barseloni“
- U Italiji 1990. svijet je slavio kada smo izgubili od Wema~ke u finalu. Tako vam je

GLAS SPORT ponedjeqak, 7. jun 2010. 7

Brazilac tvrdi da se mo`e nositi sa teretom prve zvijezde tima
FOTO: AGENCIJE

^lan ^elzija slomio ruku

Drogba uspje{no operisan
SION - Najboqi fudbaler Obale Slonova~e, koji je u petak u Sionu na prijateqskom me~u sa Japanom slomio lakat, i daqe se nada da }e igrati na Svjetskom {ampionatu. Didije Drogba je u subotu operisan u {vajcarskom Bernu, a ~lanovi Fudbalskog saveza Obale Slonova~e su prili~no optimisti~ni kada je wegov nastup u pitawu. O tome govori i podatak da selektor jo{ nije FIFA prijavio zamjenu. - Kapetan na{e reprezentacije Didije Drogba u subotu je operisan. Hirur{ki zahvat uspje{no su obavili profesori Ralf Hertel i Mihel Gelokoji koji su uvjereni u Drogbin brz oporavak - navodi se saop{tewu Saveza Obale Slonova~e.

Kaka

Spreman sam da budem jedan od vo|a tima, spreman sam da preuzmem tu odgovornost. Uvijek sam prihvatao odgovornost, dodao Brazilac
JO HA NE SBURG - Bra zilski fudbaler Kaka rekao je da nije zabrinut zbog svoje forme pred Svjetsko prvenstvo, kao i da je spreman da preuzme odgovornost kao vo|a svoje reprezentaci je na tur ni ru u Ju `noj Africi. - Sva ki dan mi je sve boqe. Povreda me vi{e ne mu~i. Radio sam sve {to sam planirao do sada i do prve uta kmi ce }u bi ti u sjaj noj kondiciji - izjavio je Kaka. Ve zni igra~ je naj ve }a zvijezda Brazila na Mundijalu, ali }e na turnir do}i poslije ozbiqnih povreda zbog kojih su neki dovodili u pitawe wegov nastup na takmi~ewu. Kre ator igre Re al Madrida zbog povreda nije pru `ao naj boqe par ti je u klubu. Imao je problema sa preponama i tetivama u jednom trenutku, zbog ~ega nije igrao 45 da na. Qeka ri brazilske reprezentacije rekli su da je povreda prepona pro{lost, a da problemi sa te ti vom li je ve no ge ne }e sprije~iti igra~a da po~ne prvu utakmicu “karioka“ na Mundijalu, 15. juna protiv Ju`ne Koreje. u redu sa mnom - rekao je Kaka. Brazil je u Ju`nu Afriku doputovao 27. maja, a Kaka je trenirao normalno sa ostalim igra~ima, ali ide na posebne terapije kada se ostali odmaraju. Kaka je bio velika zvijezda i na Mundijalu 2006. godine, ali tada je pozornicu dijelio sa Ronaldom, Ronaldiwom, Robertom Karlosom i Adrijanom. Sa da ne ma ni ko ga ko pri vla~i toliko pa`we kao on. Sada nosi dres Brazila sa ~uvenom “desetkom“ i zna da }e sve o~i bi ti uprte u wega. - Spreman sam da budem jedan od vo|a tima, spreman sam da preuzmem tu odgovornost. Uvijek sam prihvatao odgovornost - dodao je on. ^lan Reala bio je ~lan ti ma ko ji je 2002. go di ne osvojio Svjetsko prvenstvo, ali je bio omladinac i ukupno je igrao 25 minuta.

Didije Drogba

FOTO: AGENCIJE

Nevoqe Reinalda Ruede

Honduras u problemima
JO HA NE SBURG - Re pre zentacija Hondurasa }e na Svjet skom prven stvu u fu dba lu nas tu pi ti bez svog naj boqeg stri jel ca Kar la Kostlija, a sada je pod znakom pitawa i u~e{}e Vilsona Palasiosa, koji je na me ~u sa Ru mu ni jom do bio jak udarac u potkoqenicu. Vezni igra~ Totenhema je izne sen sa te re na i u pratwi qekara preba~en u bol ni cu, gdje }e oba vi ti neophodne pre glede posli je ko jih }e bi ti po zna to ko li ko je po vre da ozbiqna.

Lopta
Kaka je jedan od glavnih promotora kompanije “Adidas“, a rekao je da nisu sasvim osnovane `albe wegovih saigra~a na loptu kojom }e se igrati turnir. - Ne}u kritikovati loptu. Igra~i se uvijek `ale na wu pred svako takmi~ewe. Najvi{e se `ale u prvoj sedmici, a onda po~nu da se privikavaju i stvari po~nu da se mijewaju - rekao je Kaka.

IGRAO na Mundijalu 2002.
- U po~etku sam se brinuo. Jako me je ograni~avala povreda, ali sada mogu da se kre}em mnogo boqe. Prolazim kroz intenzivnu terapiju, a do prve utakmice ostalo je jo{ desetak dana. Bi}e sve

Selektor Slova~ke odahnuo

[krtel mo`e da igra
FOTO: AGENCIJE

Posqedwe kontrolne utakmice pred Mundijal u Ju`noj Africi

"Jenkiji" boqi od Australijanaca
odigranom u Ju`noj Africi se le kci ja SAD bi la ubjedqivo boqa. Amerikanci su poveli ve} u ~etvrtom minutu go lom Ed son Ba dla, ali je Tim Kejhil izjedna~io u 19. minutu. Badl je ponovo bio strijelac u 31. minutu, da bi u drugom poluvremenu Australija uglavnom dominirala, ali bez pravih {ansi za pogodak. udarac nije pre{ao liniju gola nakon {to se odbio od pre~ke. Strijelac odluke bio je Kvinsi Ovusu-Abeje u 88. minutu. Re zul ta ti: Ho lan di ja Ma|arska 6:1 (Van Persi 21, Snajder 56, Roben 64, 79, Van Bomel 71, Elia 74 - Yuyak 6), Ju`na Afrika - Danska 1:0 (Mfe la 76), Aus tra li ja SAD 1:3 (Kejhil 19 - Badl 4, 31, Gomez 90+2), Gana - Letoni ja 1:0 (Ovu su-Abe je 88), Slova~ka - Kostarika 3:0 (Sekeira 17. autogol, Vitek 47, [estak 90. penal), Al`ir Ujediweni Arapski Emirati 1:0 (Ziani 50. penal), Rumunija - Honduras 3:0 (Nikulae 17, Floresku 45, Radoj 75. penal), Srbija - Kamerun 4:3 (Krasi} 16, Stankovi} 25, Milija{ 44. penal, Panteli} 45+1 Vebo 5, 20, ^upo-Moting 67), [vaj car ska - Ita li ja 1:1 (Inler 11 - Kvaqarela 15).

GANA slavila minimalnim rezultatom
U zavr{nim trenucima susreta Erkules Gomez je postavio kona~an rezultat. Prvi protivnik Srbije na Mundijalu, selekcija Gane, pobijedi la je Le to ni ju sa 1:0. “Crne zvijezde“ su imale terensku inicijativu, a Asamoi Gijanu je poni{ten gol u 31. minutu kada su sudije pogre{no procijenile da wegov

JO HA NE SBURG - Se le ktor fu dbalske reprezenta ci je Slo va ~ke Vla di mir Vajs mo`e da odahne po{to je utvr|eno da po vre da ko ju je Martin [krtel zado bio na me ~u sa Kos ta ri kom ni je ozbiqni je pri ro de. Sta me ni de fan zivac je dobio udarac u ~la nak, ali poslije pregleda je ut vr|e no da ni je ri je~ ni o ~e mu ozbiqnom i da }e [krtel uskoro mo}i nor mal no da trenira.

Martin [krtel

Pucwava u blizini kampova

Ubijen policajac
JOHANESBURG - Naoru`ani napada~i ubili su jednog i ra ni li dru gog policajca tokom pucwave na autoputu, u blizini kampova u kojima su smje{tene reprezentacije Meksika i Obale Slonova~e. Lopovi su uspjeli da otmu dva blindirana vozila puna novca, a pucwava je izbila kada ih je policija sustigla i poku{ala da ih zaustavi. - Pucano je na dva policajca, jedan je ubijen, a drugi rawen ka da su od go vo ri li na vatru. Rawena su i dva ~uvara koji su prevozili novac - izja vio je por tpa rol policije Noksolo Kveza.

Kvinsi Ovusu-Abeje

FOTO: AGENCIJE

JOHANESBURG - Veliki broj reprezentacija koje u~es tvu ju na ovo go di{wem Svjetskom prvenstvu u subotu je odi grao svo je posqedwe

pripremne me~eve pred polazak na Mundijal. Australija je do`ivjela svoj drugi poraz u posqedwih 14 me~eva, po{to je u me~u

8 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SPORT

Selektoru uru~eno priznawe “Glasa Srpske“

Radomiru Anti}u plaketa ambasadora
SELEKTORU fudbalera Srbije u subotu je u Sportskom centru u Kovilovu uru~ena plaketa ambasadora sporta Republike Srpske za 2009. godinu. Ovu plaketu “Glas Srpske“ svake godine dodijeli na tri adrese, a plaketu je Anti}u uru~io urednik sportske redakcije na{eg lista Slavko Basara. - Ponosan sam na ovo priznawe, mnogo mi zna~i, pogotovo sada pred Mundijal. Na`alost, nisam mogao da do|em u Bawaluku pro{log decembra zbog profesionalnih obaveza, ali, eto, do{ao je i taj trenutak da primim plaketu. Moje srce je uvek u Republici Srpskoj jer moji koreni su tamo. Majka mi je sa Grme~a, a otac iz [ipova - istakao je Anti}. Pored plakete, selektoru je uru~en i skroman poklon sa izdawima “Glasa Srpske“, kao i dres bawalu~kog Borca sa wegovim imenom na le|ima.

Srbija pobijedila Kamerun (4:3) u “generalnoj probi“

Anti}evi "orlovi"
Ostvarili smo ciq da se pobedom odu`imo narodu koji je bio uz nas tokom kvalifikacija i davao nam podr{ku na putu ka Mundijalu. Zadovoqan sam i sa ~etiri postignuta gola, mada je bilo i stvari koje moramo da mewamo, rekao Anti}
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

Slavko Basara i Radomir Anti}

FOTO: V. STOJAKOVI]

Marko Panteli}, napada~ “orlova“

BEOGRAD - Sre}an sam zbog fudbalskog ambijenta u susretu protiv Kameruna. Ostvarili smo ciq da se po be dom odu `i mo na ro du ko ji je bio uz nas to kom kva li fi ka ci ja i da vao nam po dr{ku na pu tu ka Mundijalu. Zadovoqan sam i sa ~etiri postignuta gola, mada je bilo i stvari koje moramo da mewamo. Ovo je na konferenciji za novinare poslije prijateqskog me ~a u Beo gra du protiv Kameruna (4:3) istakao selektor fudbalske reprezentacije Srbije Radomir Anti}. Popularni Antara, koji je sa tribina Partizanovog sta di ona do bio ova ci je od

simpatizera “orlova“, kazao je da je wegov tim pro tiv afri~kih “lavova“ pokazao kvalitet i snagu. - Druga~ije je kada se gleda prijateqska utakmica nego takmi~arska. Siguran sam da ovo nije na{a prava slika i da }emo s drugim zahtevima biti i te kako boqi. Mislim da }emo izgledati druga~ije na, da tako ka`em, prvenstvenoj utakmici protiv Gane na Mundijalu - rekao je Anti}.

GANA odre|uje daqi tok turnira
Selektor Srbije je izrazio zadovoqstvo u~iwenim u me~evima protiv Novog Zelanda (0:1), Poqske (0:0) i Kameruna (4:3).

Gol posvetio supruzi
MAR KO Pan te li}, na pa da~ selekcije Srbije, gol koji je pos ti gao u su dij skoj nadoknadi prvog poluvremena posvetio je supruzi Tijani. - Zanimqivo je da je ba{ 5. ju na osam go di na od ka da smo Tijana i ja u braku i gol koji sam postigao posve}ujem woj. Uvek je uz me ne, kroz sve ove godine moja je najve}a podr{ka i jednosta-

vno ne za obi la zna oso ba u mom `ivotu - rekao je srpskim novinarima Panteli}. O Kamerunu i Mundijalu je rekao: - Ne pos to ji ni je dan Srbin na sve tu ko ji `e li vi{e uspeh od svakog reprezentativca na Mundijalu. To se videlo i protiv Kameruna. @ivimo za Mundijal i uspeh u Ju`noj Africi - kazao je Panteli}. S. B.

Radost igra~a Srbije poslije

Zamalo peh za defanzivca Srbije

Lukovi} dobro pro{ao
PRED kraj susreta u jednom duelu su bili Kamerunac Mohamadu Idrizu i Aleksandar Lukovi}. Srpski reprezentativac je ostao na zemqi, previjaju}i se i dr`e}i se za ruku. Svi su se bili zabrinuli. - Na svu sre}u, nema lomova, ostao je samo otok i ogrebotina od krampona kamerunskog fudbalera. Sve }e ovo pro}i, a bol }e da pobedi velika `eqa za nastupom na Mundijalu. Svi jedva ~ekamo da po~ne turnir u Ju`noj Africi - kazao je Lukovi}. Na subotwem susretu nije nastupio defanzivac Nemawa Vidi}, koji je bio bolestan, ali }e protiv Gane zauzeti mjesto u timu, upravo uz Lukovi}a. Wih dvojica su prvi izbor Anti}a u “srcu“ odbrane, a i uigrani su jo{ iz vremena u Zvezdi. S. B.

Milo{ Krasi}

- Evidentno je da smo u po je di nim se gmen ti ma po dbacili i o~ekivao sam da pru`imo kvalitetniju igru. U svakom slu~aju, zahvalio bih publici koja je stvorila lep am bi jent na is pra }a ju pred po la zak na Svet sko prven stvo. Ra du je me ~iweni ca da smo u ta kvom ambijentu postigli ~etiri gola, a svi strelci su bili razli~iti, {to je jedan novi dokaz i kvalitet ovog tima. Mislim da je publika mogla

Pol Legven, selektor reprezentacije Kameruna

Srbiji `elim mnogo sre}e
KA ME RUN CI su bez najboqeg fudbalera i vo|e ge ne ra ci je Sa mju ela Etoa (bio su spen do van zbog iskqu~ewa protiv Portugalije) u Beogradu pokazali da imaju jak tim i da }e biti tvrd orah za Holan|ane, Dance i Japance u mundijalskoj grupi. Francuz Pol Legven, selektor reprezentacije Kameru na, ova ko je vi dio po raz svog tima (3:4) na stadionu Partizana. - Utakmica je bila pravi spektakl, sa mnogo golova. Dobili smo dobre `eqe za put. Ima li smo i do brih stvari i nekih kojima nisam zadovoqan, ali mislim da je ovaj me~ zami{qen da bude vi{e od igre - rekao je Legven, zamjeriv{i svom timu zbog nedovoqno dobre igre na sredini terena.

FOTO: AGENCIJE

Portal CNN-a

Srbi favoriti grupe D
JE DAN od vo de }ih svjet skih por ta la je opi sao Srbiju kao mo}an tim koji je bio nadmo}an u grupi D, a pozivaju se na istoriju, jer obi~no neki tim sa Balkana na pra vi sja jan re zul tat na Mundijalu. - Srbija bi mogla da profi ti ra iz pro ble ma ko je imaju Gana i Wema~ka. Mogao bi da im se otvori `rijeb jer su rivali oslabqeni. Srbi ja ima i naj boqi ra spored, posqedwe kolo igra sa Australijom i mogla bi da stigne do prvog mjesta stoji na portalu CNN-a. Amerikanci izdvajaju Vidi}a, Stankovi}a, Krasi}a i “zmiju“ Jovanovi}a kao zvijezde tima koji “igra brzi napada~ki fudbal i maksimalno koristi ~iwenicu da timovi iz ovog dijela Evrope va`e za tehni~ki dotjerane...“

FRANCUZ nezadovoqan rezultatom
On je to poku{ao da objasni ovako: - Igra je bila odli~na. Razo~aran sam, me|utim, rezultatom. Mnogo smo grije{ili, ali imam razloga da budem optimista, jer smo sve boqi ka ko se bli `i start Mundijala u Ju`noj Africi.

Uradi}emo jo{ odre|ene korekcije kako bismo potpuno spremni do~ekali me~ protiv Japana u Blomfontejnu 14. juna, ko ji }e bi ti na{ prvi izlazak na teren na Mundijalu - kazao je Legven. Francuski stru~wak nije, me|utim, `elio da sakrije mi{qewe o reprezentaciji Srbije. - Srbija ima mnogo velikih igra~a, koji su odli~no ukomponovani u cjelinu. “Orlovi“ su, koliko sam vidio, potpuno spremni za Svjetsko prvenstvo. Rije~ je o odli~noj reprezentaciji, kojoj `elim mnogo uspjeha u Ju`noj Africi - rekao je Legven. S. B.

Pol Legven, selektor Kameruna

GLAS SPORT ponedjeqak, 7. jun 2010. 9

pred start na Svjetskom {ampionatu u Ju`noafri~koj Republici

Sudije

nadletjeli "lavove"
SRBIJA KAMERUN 4 (4) 3 (2)
Strijelci: 0:1 Vebo u 5, 1:1 Krasi} u 16, 1:2 Vebo u 20, 2:2 Stankovi} u 25, 3:2 Milija{ u 43. iz penala, 4:2 Panteli} u 45, 4:3 ^upo Moting u 66. minutu. Stadion: Partizana u Beogradu. Gledalaca: 20.000. Sudija: Leontis Gratu (Kipar) 6,5. @uti kartoni: Petrovi} (Srbija), Mbia (Kamerun). Igra~ utakmice: Dejan Stankovi} (Srbija) 7,5.

Argentinac na centru
UTA KMI CU izme |u reprezentacija Srbije i Gane na Svjetskom prvenstvu u Ju`noafri~koj Repu bli ci su di }e Ar gentinac Ektor Baldasi, kojem }e pomagati sunarodni ci Ri kar do Ka sas i Er nan Maj da na, dok }e ~etvrti sudija biti Subhidin Mohd Saleh iz Malezije. ^ast da bude sudija na premijernom susretu izme|u Ju`ne Afrike i Meksika, kojim }e zvani~no biti otvoren Mundijal, do bio je Uzbe kis ta nac Rav{an Irmatov, trenutno vode}i azijski arbitar, saop{tila je FIFA. Drugi me~ koji }e biti odi gran na Mun di ja lu, izme|u Francuske i Urugvaja, povjeren je Japancu Jui}iju Ni{imuri.

slije me~a, putem zvani~nog razglasa obratio i kapiten “orlova“ Dejan Stankovi}. - Hvala vam na podr{ci u prethodnih dvadeset meseci, zna}emo to da cenimo i nas to ja }e mo da vas obra du je mo u Africi. Igra}e mo za vas. Hva la vam jo{ je -

postignutog gola

FOTO: V. STOJAKOVI]

da u`iva - kazao je Anti}. Anti} se malo osvrnuo i na grupu D Mundijala u Ju`noafri~koj Republici jer je Aus tra li ja po ra `e na od SAD sa 1:3, a Gana je golom u 88. minutu savladala Letoniju. - Re kao sam da pri ja teqske utakmice nisu kompeten tne, mno gi se ~u va ju za tur nir u Ju `noj Afri ci. Kalkuli{e se jer je ulog veliki. Eto, recimo, iz Holandi je je otpao Ar jen Ro ben

zbog po vre de. Sve eki pe i igra~i su se ~uvali upravo toga. I ja sam Boga molio samo da se ne povredimo u prijateqskim duelima. Na svu sre}u, nismo, mada sam ostao bez daha kada je bila jedna nezgodna situacija sa Aleksandrom Lukovi}em. Na svu sre}u, ni{ta nije ozbiqno bio je zabrinut Anti}. [ef stru ~nog {ta ba “or lo va“ slo `io se da }e me~ pro tiv Ga ne umno go me odlu~iti daqi tok Mundija-

la kada su reprezentativci Srbije u pitawu.

DRUGA^IJE JE kada se gleda prijateqska utakmica nego takmi~arska
- Start protiv Gane odredi}e preostali tok {ampionata. Sve smo podredili toj utakmici - rekao je iskreno Anti}. Publici na Partizanovom stadionu se, odmah po-

dnom na sve mu {to ste u~ini li za re pre zen ta ci ju. Bez vas ni mi ne bi smo bi li ovo {to je smo rekao je Stankovi}. F u d ba le r i Srbije imali su ju ~e slo bo dan dan, a danas }e u po sli je po dne vnim ~asovima iz Beograda odle tje ti prvo put Min he na, odakle }e sti}i na krajwu destinaciju, Johanesburg. Prije polaska iz prestonice Srbi je tre ni ra }e u Kovilovu. Start na Mundijalu je u nedjequ, 13. juna, u Pre to ri ji, sa po~etkom u 16 ~asova.

SRBIJA: Stojkovi} 6, Ivanovi} 6,5, Suboti} 6,5, Lukovi} 6,5, Obradovi} 6 (od 46. minuta Kolarov 6,5), Stankovi} 7,5, Milija{ 7 (od 46. minuta Petrovi} 6,5), Krasi} 7 (od 62. minuta Mr|a -), Jovanovi} 7 (od 68. minuta To{i} -), Panteli} 7 (od 58. minuta Ninkovi} 7), @igi} 7 (od 46. minuta Lazovi} 6,5). Selektor: Radomir Anti}. KAMERUN: Sulejmanu 5,5, Man|ek 5,5 (od 68. minuta Xeremi -), Mbia 6,5, Basone 6,5, Ekoto 6,5, Nukuolu 6,5 (od 46. minuta Matip 7), Nguemo 6,5, Makun 7, Abubakar 6,5 (od 53. minuta Emana -), ^upo Moting 6,5 (od 65. minuta Bong -), Vebo 7 (od 79. minuta Idrisu). Selektor: Pol Leguen.

Tragedija

Preminuo navija~
TOKOM me~a izme|u Srbije i Kameruna jedan gledalac, star 65 godina, na stadionu u Hum skoj je do `i vio sr~ani udar i preminuo, uprkos brzoj reakci ji me di cin skog osobqa i intervenciji hitne pomo}i. Sin nastradalog navija~a rekao je qekari ma da je otac bio sr~ani bolesnik. U bol ni ci su za vr{i le dvi je oso be koje su prisustvovale utakmici. Jedan 21-godi{wak je kolabirao i uda rio gla vom u {ip ku na sje ver noj tribini, dok je jedan 26-godi{wak zbog bolova i nesvjestice tako |e pre ba ~en u Ur gen tni cen tar na pregled.

Marko Panteli}

FSRS

Fudbaleri Srbije analizirali utakmicu protiv Afrikanaca

Podr{ka “orlovima“
Na tribinama stadiona Partizana bilo je mnogo na vi ja ~a iz Re pu bli ke Srpske. Vi|ene su zastave Bawalu ke, Br~kog, Ko zar ske Dubice, Prijedora, Doboja, Trebiwa... Utakmicu Srbija - Kamerun posmatrala je i delegacija Fudbalskog save za Re pu bli ke Srpske, koju su sa~iwavali predsjednik Mile Kova~evi}, pot pred sje dnik Sta {a Ko{arac i generalni sekretar Rodoqub Petkovi}. Dru gi pot pred sje dnik FSRS Milorad Sofreni} izostao je zbog privatnih obaveza.

Gre{ke moraju da se isprave
RE PRE ZEN TA TIV CI Srbije bili su mahom raspolo`eni poslije duela s Kameruncima pred odlazak na ju`noafri~ki Mundijal. Iako je Srbija postigla ~etiri gola, gotovo svi “orlovi“ su pri~ali o nedostacima i gre{kama uo~enim u duelu protiv Afrikanaca. - Imamo razlog i za brigu, Kamerun je delovao mirni je kad je gu bio, mi smo nekako bili neoprezni, napadali smo bez plana. Preskakali smo igru u `eqi da {to pre do|emo do gola rivala. Mo ra mo da se vra ti mo igri iz kvalifikacija, pre svega da delujemo kao kolektiv, {to je na{a odlika rekao je Milan Jovanovi}.

MILIJA[: Pobedi}emo Ganu sigurno
Bra ni slav Iva no vi} je bio kriti~ki raspolo`en. - Svaka utakmica i igra uvek mogu da se posmatraju na dva na~ina, u principu ima razloga i za brigu i za zadovoqstvo. Pobedili smo, ali su gre{ke evidentne i moramo da ih ispravimo. Hvala navija~ima koji su bili uz nas - re kao je de fan zi vac ^elzija. Milo{ Krasi} je ista-

kao da ima napretka u igri “orlova“. - Za razliku od duela protiv Novog Zelanda i Poqske, pro tiv Ka me ru na se vi deo napredak u na{oj igri. Osim to ga, pos ti gli smo ~e ti ri pogotka, ali kada je odbrana u pitawu, mora}emo da radimo odre|ene stvari - kazao je as moskovskog CSKA. Strijelac gola iz penala Nenad Milija{ djelovao je samouvjereno. - Pobedili smo i navija~ima priredili slavqe. Na naj boqi na ~in pu tu je mo u Afri ku. Bez ob zi ra na to {to odre |e ne stva ri ni su funkcionisale kako smo hte-

li, mo`emo da budemo zadovoqni i da nastojimo da ih ispravimo. Sve }e biti u re-

du u me~u sa Ganom, koju }emo sigurno pobediti - kazao je Milija{. S. B.

Nenad Milija{ daje gol iz penala

FOTO: V. STOJAKOVI]

10 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SPORT

Plej-of Superlige Srbije

Partizan na Zvezdu
BEOGRAD - U polufinalnim serijama plejofa Superlige Srbije u ko{arci sasta}e se vje~iti rivali Partizan i Crvena zvezda, odnosno Hemofarm i Radni~ki. Ovo je epilog posqedweg kola liga{kog dijela takmi~ewa u kojem su “crveno-bijeli“ u dramati~noj zavr{nici pora`eni od Hemofarma, te tako pali na “kotu ~etiri“, po{to je tim iz Kragujevca poslije produ`etka savladao Borac. Polufinalne serije po~iwu ve~eras. Ovom treba dodati da je krilni centar FMP-a Miroslav Raduqica najkorisniji igra~ Superlige sa 390 indeksnih poena, drugi je Nemawa Bjelica (Crvena zvezda) sa 334, a tre}i Milan Ma~van (Hemofarm, 298). Rezultati 14. kola Superlige: Hemofarm - Crvena zvezda 94:93, Partizan - Metalac 92:69, Radni~ki - Borac 99:97 nakon produ`etka, Tami{ - FMP @eleznik 81:70. Plasman: 1. Partizan 13-1, 2. Hemofarm 12-2, 3. Radni~ki 9-5, 4. Crvena zvezda 8-6, 5. FMP 6-8, 6. Metalac 3-11, 7. Tami{ 3-11, 8. Borac 2-12.

Poznati sajt “Eurohopes“ objavio

Bjelica ve} Barsin
TREVIZO - Jedan od najtalen to va ni jih srpskih i evropskih ko{arka{a, adut Crvene zvezde Nemawa Bjeli ca posqedwih mje se ci pri vla ~i ozbiqnu pa`wu NBA i evropskih klubova, a na internetu se pojavila informacija da je wegov prelazak u Barselonu zavr{ena stvar. “Nemawa Bjelica je ve} potpisao predugovor sa Barselo nom, a klub jo{ ni je odlu~io da li }e Srbina ostaviti jo{ jednu sezonu na po zaj mi ci u svom klu bu -

Crvenoj zvezdi“, vijest je koju je iz ~uvenog ko{arka{kog kampa u Trevizu objavio sajt “Eurohopes“, preko “Tviter“ mre`e. Informaciju specijalizovanog ko{arka{kog sajta istog tre nut ka pre ni je lo je dosta sli~nih sajtova u [paniji i drugim zemqama, mada se na nekim od wih spekuli{e i sa Bjeli~inim direktnim odlaskom u NBA ligu po{to postoje velike {anse da ga sa vrlo visoke pozicije na predstoje}em draftu izabere neki od klubova.

U Servicijumu zadovoqni prvom sezonom u eliti Srpske

Ko{arka{i Servicijuma

Nema skretawa s kursa
Ne}emo skretati sa kursa za elitu BiH. To je na{ pravac, jer smo minule sezone pokazali da organizaciono i takmi~arski imamo snage i `eqe za to, rekao Zeqkovi}
PI[E: ZORAN VAJKI] zvajkic@gmail.com

Skandal u gr~kom prvenstvu

Dijamantidis pqunuo Tea
ATINA - Nezapam}en skandal se dogodio na po~etku tre}eg me~a finalne serije plej-ofa ko{arka{kog prvenstva Gr~ke, kada je igra~ Panatinaikosa Dimitris Dijamantidis pqunuo srpskog reprezentativca u redovima Olimpijakosa Milo{a Teodosi}a. Gr~ki ko{arka{, koji je jednom imao sli~ni eksces u karijeri, pqunuo je Teodosi}a pri vo|stvu Panatinaikosa od 7:0. Dijamantidis }e morati da plati 2.000 evra, po{to je sportski sud poslije pregledanog snimka tra`io od Dijamantidisa obja{wewe jer arbitri tokom me~a nisu primijetile incident, pa nije ni bio sankcionisan. Ina~e, ~elnici Olimpijakosa bili su veoma razo~arani su|ewem u tre}em me~u i kao mogu}u mjeru najavili su istupawe iz lige sqede}e sezone.

Nova lo{a vijest za Amere

I Kobi propu{ta SP

GRA DI [KA - Ko {ar ka{i Servicijuma, poslije uspje{ne sezone, u kojoj su do {li na prag osva jawa {am pi on ske ti tu le u Prvoj li gi Re pu bli ke Srpske, nalaze se na zaslu`enom odmoru. Gra di{ ~a ni su u plejofu savladali Radnik sa 21, u{li u fi na le, bi li blizu istinskog podviga i pla sma na u Pre mi jer li gu BiH, ali su u finalnoj seriji pora`eni od Varde iz Vi{egrada sa 1-2. Predsjednik kluba Gojko Zeqkovi}, isti~e da je zadovoqan proteklom sezonom i podvla~i da je ekipa prije petnaestak dana poslije sastanka i zajedni~kog ru~ka oti{la na odmor. - Ne }e mo skre ta ti sa kur sa za eli tu BiH. To je na{ pravac, jer smo minule sezone pokazali da organi-

zaciono i takmi~arski imamo snage i `eqe za to, ali i broj nu ar mi ju na vi ja ~a, koja podr`ava na{ koncept ulas ka u Pre mi jer li gu BiH. Upo re do sa ta kmi ~ewem i na{im ciqevima, sqede }e go di ne bi }e za vr{ena nova Gradska dvorana Servicijum, kapaciteta pri bli `no 2.500 mjes ta. Svi u klubu radimo na tome da se tokom qetne pauze organizaciono oja~a mo, kako bi spremno do~ekali po~etak pri pre ma - re kao je Zeqkovi}.

sam izabran za predsjednika, bi li su uje diwewe dva drugoliga{ka kluba u jedan, ko ji }e biti ponos Gra di {ke. Izabrali smo ime Servicijum iz istorije grada, i za crta li pla sman u Prvu ligu RS. Zatim su nam ambicije bile da izborimo opstanak, te smo anga`ovali tre ne ra Dra ga na Mi ~i }a. Iskusni stru~wak je odli~no pripremio ekipu i sve na {e ciqeve je pra kti ~no udu plao. Igra li smo sve boqe, u{li smo u plej-of,

gdje nas je na posqedwem koraku zaustavila Varda, kojoj i ovom prilikom ~estitam dodao je Zeqkovi}. Prema wegovim rije~ima do ovih rezultata sigurno ne bi mo gli sti }i da ni je bi lo ve li kog bro ja prijateqa - sponzora. - @elim posebno ista}i podr{ku koju nam je pru`io na~elnik Gradi{ke Nikola Kraguq, ali i sve qude koji su nam pru`ili i pru`aju po dr{ku - zakqu~io je Zeqkovi}.

VARDA bila boqa u finalu
KK Servicijum osnovan je prije 30 godina, ta~nije 1980. go di ne pod ime nom Ko za ra. To kom ta kmi ~ewa mijewao je ime u Standard, zatim Gradi{ka. - Osno vni ciqevi po ~et kom 2009. go di ne, ka da

Mi~i}
Trener Dragan Mi~i} smatra da su igra~i ovim uspjehom napravili pomak u karijeri. - Nije iskqu~eno da neko od igra~a ode u ve}i klub. Ista je situacija i sa mnom jer imam nekih ponuda. Meni je ugovor istekao. Sa predsjednikom sam se na~elno dogovorio da }emo sqede}ih dana sjesti i razgovarati o budu}oj saradwi. Rado bih ostao jer Gradi{ka je grad ko{arke i ima stra{an potencijal. Kad jo{ uselimo u svoju dvoranu, ima}emo siguran sam i ve}u gledanost od fudbalera - rekao je Mi~i}.

Ko{arka{ki klub Mladost Mrkowi} Grad

^eka se odluka Predsjedni{tva
MRKOWI] GRAD - U ru ko vod stvu Ko {ar ka {kog klu ba Mla dost, jo{ ni su na~isto da li je klub ostao u Pre mi jer li gi BiH ili }e se od idu }e se zo ne ta kmi~iti u Prvoj ligi Republike Srpske. Ko na~nu odlu ku o tome tre ba da do ne se Pred sje dni{tvo Ko{arka{kog saveza BiH do kraja mjeseca. Me |u tim, po ne zva ni ~nim informacijama Mladost }e se i sqede}e sezone takmi~iti u bh. eliti, jer je KK [i ro ki pot vrdio da ne }e igra ti pa ra lel no NLB i Ligu BiH. Po{to jo{ nije poznato koja }e druga ekipa iz BiH nastupiti na Jadranu, Igo kea ili Bo sna, ta dilema jo{ nije otklowena. - Uvjereni smo da }e na{a ekipa u predstoje}em {ampionatu nas tu pa ti u Pre mjer ligi BiH. U rukovodstvu kluba se i pona{amo tako i na neki na~in se ve} pripremamo za idu}i {ampionat. U fazi smo rje{a vawa mawih du go vawa pre ma igra ~i ma ko je }e mo nadam se uskoro rije{iti. Od li ge ko ju }e mo igra ti zavisi i anga`ovawe igra~kog ka dra, ali }e se tom segmentu u sqede}em periodu po sve ti ti po se bna pa`wa - rekao je sportski direktor Mladosti Milan Bara{in. Upravni odbor i Skup{tina kluba uskoro }e odlu~i ti o svim prav ci ma akti vnos ti za idu }u sezonu. Za sada je izvje sno da je is te kao ugo vor o sa radwi sa trenerom Slobodanom Jan ko vi }em, ko ji se vratio u U`ice u Srbiji, a u klubu i daqe radi pomo}ni trener Goran Sladojevi}. za idu}u sezonu, a o tome }e ko na ~nu odlu ku do ni je ti no vi tre ner i Upra vni odbor kluba. - Pod ugo vo rom ima mo Ke`i}a, Radanovi}a, Pekeza, Vidovi}a i Jakovqevi}a. Tu je i centar \uranovi}, koji jo{ nije oti{ao iz kluba, jer nije na{ao anga`man u Aus tri ji. Tre ne ri u klu bu rade sa mla|im kategorijama, a na {u omla din sku eki pu ukqu~ili smo u takmi~ewe Tre}e ko{arka{ke lige Republike Srpske, jer `elimo da se na taj na ~in mla di igra~i kale i stasaju za prvi tim. U ligu je ukqu~ena i kadetska i juniorska selekcija - zakqu~io je Milan Bara{in. S. D.

Kobi Brajant

FOTO: AGENCIJE

WUJORK - Ko {ar ka {ka reprezentacija Amerike dodatno }e biti oslabqena na Svjetskom prvenstvu u Turskoj, po{to }e Mundobasket propustiti Kobi Brajant, koji namjerava da odmah po zavr{etku NBA sezone obavi operaciju koqena. Di re ktor re pre zen ta ci je Yeri Kolan|elo istakao je da }e as LA Lejkersa biti

podvrgnut artroskopiji koqena odmah po zavr{etku final ne se ri je izme |u “jezeryija“ i Bostona. Osim wega, pla ne tar nu smotru }e propustiti i zvijezda Klivlenda Lebron Yejms, ko ji pos ta je slo bo dan agent, a u Turskoj vjerovatno ne}emo gledati aduta Orlanda Dvajta Hauarda, te uzdanicu Majamija Dvejna Vejda.

MRKOWI]ANI vjeruju da ostaju u bh. eliti
[to se ti ~e igra ~kog kadra jednogodi{wi ugovor je istekao Danilu Palali}u, Ran ku Ve li mi ro vi }u, Bo{ku Stojakovi}u, Zoranu Ka{}elanu, Igoru Vukovi}u i Slo bo da nu Ti mo ti }u. Za sada je neizvjesno da li }e ne ko od po me nu tih ko {ar ka {a bi ti an ga`ovan

GLAS SPORT ponedjeqak, 7. jun 2010. 11

Igrali smo protiv dobrog protivnika i ovo je bio pravi test pred me~eve sa ^esima. Imali smo neke gre{ke, ali optimista sam, rekao Vujin
SRBIJA MA\ARSKA

"Orlovi" polo`ili ispit
35 (19) 33 (14)
DVORANA: “Kristalna“ u Zrewaninu. Gledalaca: 1.500. Sudije: Ivan Mo{orinski (Zrewanin), Aleksandar Panxi} (Novi Sad). Sedmerci: Srbija 7 (6), Ma|arska 8 (5). Iskqu~ewa: Srbija 6, Ma|arska 2 minuta. SRBIJA: Stani} (2 odbrane), Dragi}evi} 2, Holpert, [e{um 4, Vujin 8 (4), Nik~evi} 3, Stojkovi}, Pribak 1, Marjanac (6 odbrana, 1 sedmerac), Markovi} 4, Pejanovi} (7 odbrana, 1 sedmerac), Prodanovi} 1, Beqanski, Rni} 4, Vilovski 1, Mitrovi} 1, Milosavqevi} 5 (2). Selektor: Veselin Vukovi}. MA\ARSKA: Fazeka{ (5 odbrana), Liskai (5 odbrana), Mikler (3 odbrane), \iqa{, Har{awi, T. Ivan~ik, \. Ivan~ik 7 (2), Balog 6, Lakai 2, K. Na| 6, Herbert, [uh 5, Zubai, Grebenar 4 (1), Toro 3 (2). Selektor: Lalo{ Mo~ai.

Rukometa{i Srbije boqi od Ma|arske

Kolubara ne}e u Ligu {ampiona

Ni{ta od elite
LAZAREVAC - Koliko je stawe u srpskom rukometu, najbla`e re~eno, lo{e najboqe svjedo~i informacija da Kolubara ne `eli u Ligu {ampiona. Poslije svega {to se de{avalo protekle sezone odustajawa od takmi~ewa, sva|a izme|u klubova, prekida utakmica... srpski {ampion iz Lazarevca nije zainteresovan da se takmi~i sa najja~im klubovima Evrope. Predsjednik kolektiva iz Lazarevca Vladan Jovi~evi} izjavio je da je wegov klub vi{e zainteresovan da igra Kup kupova. - Bli`i smo odluci da igramo Kup kupova. Liga {ampiona je skupo takmi~ewe i pitawe je da li mi mo`emo to da ispratimo - poru~io je Jovi~evi}.

Evropsko prvenstvo rukometa{ica

Srbija u “grupi smrti“
FOTO: AGENCIJE

ODENSE - @enska rukometna reprezentacija Srbije }e na Evrop skom prvenstvu u Danskoj i Norve{koj, koje se odr`ava od 7. do 19. de cem bra, igra ti u gru pi “A“ sa [pa ni jom, Danskom i Rumunijom, odlu~eno je `rijebom u Odenseu. Srpkiwe su tako svrstane u “gru pu smrti“, pa su joj {an se za pro la zak u daqe takmi~ewe minimalne. Grupa A (Alborg): Danska, [panija, Rumunija, Srbija, gru pa B (Ar hus): Ru si ja, Hrvat ska, Crna Go ra, Island, gru pa C (Lar vik): Wema~ka, Ukrajina, [vedska, Ho lan di ja, gru pa D

Andrea Leki}

(Li le ha mer): Nor ve {ka, Ma|arska, Francuska, Slovenija.

Danijel An|elkovi} u Francuskoj
@arko [e{um FOTO: ARHIVA

Tuluz nova stanica
tako u revan{u u ^e{koj re kao je de sni bek Srbi je Marko Vujin. Relativno zadovoqan bio je i pivot Uro{ Vilovski. - Mislim da smo imali ve}u `equ za pobedom, boqe odi gra li u od bra ni, {to nam je donelo pobedu. Preostaje nam da popravimo gre{ke i uz igra ~e ko ji }e sti}i stvorimo igru i atmosferu za ^ehe - bio je jasan Vilovski. “Orlovi“ danas kre}u sa posqedwom fazom priprema u Vrwa ~koj Bawi. Prikqu~i }e im se Ne nad Vu~kovi} i Mladen Bojinovi}, kao i Momir Ili}, ~iji je nas tup u me ~e vi ma bara`a pod znakom pitawa. TULUZ - Srpski internacionalac sa dugogodi{wim sta`om u reprezentaciji sredwi bek Danijel An|elkovi} (32), poslije {est godina provedenih u Pik Segedu prelazi u Francusku. Novi klub je Tuluz, a ugovor je potpisan na dvije plus jednu godinu. - Dobio sam ponudu u posledwi minut od Francuza, koju nisam mogao da odbijem. Ostaje mi u lepom se}awu Seged, gde sam proveo prelepih {est godina, osvojio titulu prvaka i dva puta Kup Ma|arske - naglasio je An|elkovi}. Danijel je u karijeri igrao i za Crvenu zvezdu, Sintelon, a u Ma|arsku je stigao nakon {to je nosio dres {vedskog Savehofa. An|elkovi} nije u planovima novog selektora Srbije Veselina Vukovi}a za junski bara` sa reprezentacijom ^e{ke.

ZREWANIN - Reprezentacija Srbije pobijedila je Ma|arsku sa 35:33 u drugom pri pre mnom su sre tu pred bara` me~eve sa ^e{kom za odlazak na Svjetsko prvenstvo. U spar noj “Kris tal noj dvorani“ u Zrewaninu “orlovi“ su osjetno popustili u drugom poluvremenu i dozvolili oslabqenim Ma|arima da na kraju poprave utisak. Selektor Veselin Vukovi} izveo je postavu Nik~evi} i Mi lo savqevi} na kri li ma, Rni} - [e {um Vujin na bekovima, Dragi}evi} na pivotmenu, a na golu Darko Stani}. Sam po~etak je pri pao gos ti ma, dok se nije konsolidovala odbrana

doma}ina, a u napadu iskusni Mi lo savqevi}, ko ji predstavqa veliko poja~awe reprezentacije. Ma|ari bez Pereza, Eklemovi}a, Lalu{ke, Gala, Puqezevi}a, ^asa ra, Kri vo ka pi }a ni su imali puno opcija u napadu, {to je u dobrom dijelu prvog poluvremena koncentrisana odbrana Srbije sa raspolo`e nim Mar jan cem na go lu koristila i pove}avala prednost do 18:11 u 27. minutu. Pe ri od opu {tawa u posqedwa tri minuta pokvario je utisak, pa su “orlovi“ na odmor oti {li sa “plus pet” (19:14). Kul mi na ci ja na dmo }i Srba, poslije dobre serije [e{uma i Vujina, desila se

u 38. minutu, kada je na semaforu stajalo 25:17. Poslije toga do{lo je do osjetnog pada u svim fazama igre. Poku{ao je Vukovi} da zadr`i ozbiqnost, izmjenama, `ustrom ges ti ku la ci jom, pa i tajm-autom, ali nije vrijedjelo.

SRBI imali i “plus osam“
- Igrali smo protiv dobrog pro ti vni ka i ovo je bio pravi test pred me~eve sa ^esima. Imali smo neke gre{ke, ali optimista sam da }e mo uz pra vu po dr{ku publike i sve igra~e koji }e nam se da nas prikqu~i ti biti boqi i napraviti dobar re zul tat, ka ko u Ni {u

Rukometa{ice Kne`opoqke dominantne u Prvoj ligi Srpske

Bez poraza do Premijer lige
FOTO: GLAS SRPSKE

tnih ekipa. Jedinstvo nam je prakti~no bilo jedini pravi rival. Slavili smo u obje utakmice, u preostalim susretima opravdali ulogu favorita i zaslu`eno osvojili lovor.

Rukometa{ice Kne`opoqke

DUBI^ANKE o~ekuju podr{ku op{tine
Srpske. Sa po la ga sa su osvojile titule, ostvarile 18 pobjeda u isto toliko me~eva, te su na kraju zaslu`eno po di gle {am pi on ski pehar. - Prva liga ne mo`e da se pohvali sa mnogo kvaliteUz to, us pje li smo da pru `i mo {an su mla |im igra ~i ca ma, ko je su je na pra vi na ~in is ko ris ti le. Na tome im ~estitam, kao i ci je loj eki pi, stru ~nom {tabu, te svima u klubu - istakla je trener novih {ampionki Miqa Trkuqa.

KOZARSKA DUBICA Po sli je pro {lo go di{weg ispadawa iz bh. elite rukometa{ice Kne`opoqke ekspre sno su se vra ti le u najvi{i rang takmi~ewa. Dubi~anke su dominirale u Prvoj ligi Republike

Kne`opoqku sada o~ekuje novi veliki izazov, nastup u Pre mi jer li gi BiH, koju ne `eli ponovo da napusti. - U sqede}ih petnaestak dana trebalo je da obavimo razgovore sa ~elnicima op{ti ne, od ko jih o~e ku je mo pravu podr{ku. Nadam se da }emo je dobiti, po{to klub ima rezultate, organizaciju, rad sa mladim i zaista bi bila {teta da ne dobijemo jo{ boqe uslove za rad. Uz nekoliko poja~awa sigurna sam da bismo mogli biti u sredini ili ~ak gorwem dijelu tabele - zakqu~ila je Trkuqa. De. M.

Danijel An|elkovi}

FOTO: ARHIVA

Kvalifikacije za EP juniora

Ubjedqivi “orli}i“
NOVI SAD - Mu{ka juniorska rukometna reprezentaci ja Srbi je sa vla da la je odgovaraju}u selekciju Makedonije sa 37:19 u okviru kva li fi ka ci onog tur ni ra za Evropsko prvenstvo, koje }e bi ti odr`a no u Slo va ~koj. U me ~u ko ji je odi gran u Novom Sadu najefikasniji kod “orli}a“ bili su Beo~anin sa {est i Nenadi} sa pet pogodaka, dok je kod pora`enih najboqi bio Ordev sa osam golova. S obzirom na ~iwenicu da je Makedonija izgubila i od Crne Go re, du el Srbi je i “|eti}a“, koji je igran ju~e kasno poslijepodne, odlu~ivao je u pu tni ku na EP. Srbi ji je zbog boqe golrazlike odgovarao i remi.

12 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SPORT

Juniorska Balkanijada

Srbiji 17 medaqa
VARNA - Sa 17 osvojenih medaqa prvog dana juniorske Balkanijade, koja se odr`ava u bugarskoj Varni, reprezentacija Srbije je druga iza Gr~ke. U drugom dijelu takmi~ewa prvoga dana, Katarina Simonovi} postala je prvak Balkana u tri discipline: 50 metara delfin (28,32 sekunde), 100 metara kraul (58,09) i 200 metara mje{ovito (2:24,59 minuta). Balkanski {ampioni su i Stefan [orak u trci na 200 metara le|no (2:08,06) i `enska {tafeta 4 h 200 metara kraul (8:42,05). @ensku {tafetu ~ine: Repan, Jovanov, Draganov i Simonovi}. Rebeka Repman osvojila je srebro na 100 metara kraul u vremenu 59,09 sekundi, dok su bronzane medaqe pripale Vladislavu Paska{u na 100 metara kraul (52,46), Miroslavu Udickom na 200 metara le|no (2:09,86) i Igoru Vule{evi}u na 200 metara mje{ovito (2:11,89). U ekipi Srbije su pliva~i iz Zrewanina, Kikinde, Novog Sada, Sombora, Pan~eva i Beograda.

Maraton u Stokholmu
STOK HOLM - Ke nij ski atleti~ar Jozef Lagat pobijedio je na maratonu u Stokholmu u vremenu dva sata 12 minuta i 48 sekundi. U konkurenciji maratonki, prva je kroz ciq pro{la [ve|anka Izabela Anderson sa rezultatom 2:31,35 sata. La gat je za je dno sa zemqakom Hi la ri jem Ki -

Trijumf Lagata
p~um bom ra no “po bje gao“ konkurenciji, da bi u 35. kilometru naglo ubrzao, ostavio Ki p~um bu iza se be i do {ao do la ga nog i ubjedqivog trijumfa. Drugo mjesto zauzeo je Ju`noafrikanac Johan Kekana u vremenu 2:16,09 sata, a tre}e Ke ni jac Jo na Ki bi vot Kemboj rezultatom 2:16,47.

FOTO: AGENCIJE

Milo{ Terzi}

Uspje{an start srpskih odbojka{a u Svjetskoj ligi

\ula Me{ter poru~io

“Nisam rekao zbogom“

Mladi pokazali zube
Izuzetno smo zadovoqni, kako pobedom, tako i na~inom na koji smo do we do{li. Nedostajalo nam je agresivnosti na servisu, ali smo se kasnije vi{e posve}ivali odbrani, rekao Kolakovi}
NI[ - Odboj ka {i Srbije savladali su reprezen ta ci ju Ki ne sa ma ksi mal nih 3:0, po se to vi ma 25:20, 25:21, 25:20, u premijernom me~u grupe B Svjetske lige. Pod mla |e ni “or lo vi“ nisu dozvolili gostima da na pra ve izne na |ewe u ni {koj dvorani “^air“, ali su Kinezi dobrim blokom i soli dnim ser vi som ozbiqno namu~ili doma}u selekciju. Me|utim, {to je me~ vi{e odmicao, Srbija je igrala sve si gur ni je, ma da je protiv veoma borbenih gostiju imala znatno vi{e posla nego {to bi se to moglo zakqu~iti iz rezultata. Ipak, se le ktor re pre zen ta ci je Igor Ko la ko vi} bio je zadovoqan poslije pola odra|enog posla na startu takmi~ewa. - Upi sa li smo va `an trijumf. Ekipa je podmla|ena, ali je i ovom po be dom pokazala kvalitet i potencijal. Kinezi su se, kao {to smo i o~ekivali, pokazali kao nezgodan rival protiv kojeg ni sekunda ne smete da se opus ti te. Ipak, uspe li smo ih zaustaviti, iako smo ima li odre |e ne pa do ve u igri, koje }emo poku{ati da ispravimo u nastavku Svetske li ge - bio je ja san Ja ni}. Mar ko Po dra{ ~a nin imao je svoje vi|ewe susreta. - Od po ~et ka do kra ja kontrola me~a je bila u na{im rukama. Kina se pokaza la kao ozbiqan protivnik, a na{ podmla|eni sastav da ima kvalitet. Ovom timu svaki poen i svaka pobeda mnogo zna~i - naglasio je Podra{~anin. Druga utakmica Srbije i Kine igrana je sino} u beogradskoj hali “Pionir“. SRBIJA KINA
(25:20, 25:21, 25:20) DVORANA: “^air“ u Ni{u. Gledalaca: 3.150. Sudije: Nasr [aban (Egipat), Genadij Kondakov (Ukrajina). SRBIJA: N. Kova~evi} 8, Jani} 11, Petkovi} 1, Terzi} 1, Stankovi} 4, Jovovi}, Niki}, Atanasijevi}, Starovi} 16, Petrovi}, Podra{~anin 10, Rosi}. Selektor: Igor Kolakovi}. KINA: Bijan 5, @ang, Lijang 7, @ong 6, ^ui 10, \ijao, ^en 20, Ju, [en, \ijang, Li 1, Ren. Selektor: @uo \ijanan.

DRUGI me~ igran sino}
- Izu ze tno smo za do voqni, kako pobedom, tako i na~inom na koji smo do we do{li. Nedostajalo nam je agre si vnos ti na ser vi su, ali smo se kasnije vi{e posve}ivali odbrani, a mawe ser vi su, po {to nam ni je i{ao - is ta kao je Kola ko vi}. Bo jan Ja ni} je is ta kao da je ovo bila va`na provjera za srpski na ci onal ni tim.

3 0

\ula Me{ter

FOTO: AGENCIJE

SUBOTICA - Legendarni sredwi bloker “plavih“ \ula Me{ter poslije sezone u kojoj nije na{ao odgovaraju}i inostrani aran`man vjeruje da }e mu to ovoga qeta po}i za rukom. Me{ter ne razmi{qa o trenerskom pozivu, ali najavquje da }e ostati u odbojci. - Trenirao sam sa biv{im klubom Spartakom i poku{avao da na|em zadovoqavaju}i, pre svega, inostrani anga`man, ali nisam uspeo. Te{ka finansijska situacija uticala je na takav rasplet, a tokom zime imao sam konkretnu ponudu iz Francuske, ali se nismo dogovorili oko uslova. Svestan sam da dolaze mla|i i sna`niji igra~i, ali za odbojku treba i dosta mozga. Oni su sigurno fizi~ki spremniji, dok se ja uzdam u svoje iskustvo. Jo{ nisam rekao zbogom - poru~io je Me{ter.

Ivana [panovi} peta na mitingu u Oslu

Dobro, moglo i boqe
BEOGRAD - Velika nada srpske atle ti ke, 20-go di{wa Iva na [pa no vi}, osvo ji la je odli ~no pe to mjes to na tre }em mi tin gu “Dijamantske lige“ u Oslu, sa li~nim rekordom sezone 6,65 metara. - Is kre no, o~e ki va la sam boqi rezultat, ali sam ipak za do voqna. Sko ~i la sam najboqi rezultat sezone. Sve ovo je za mene novo, sjajna atmosfera, ogromna podr{ka pu bli ke. Bi lo je zanimqivo i vrlo napeto do sa mog kra ja - is ta kla je [panovi}eva. Iva na je svoj naj boqi skok imala ve} u prvoj seriji, da bi po tom u dru goj i tre}oj seriji uslijedila dva prestupa. U ~etvrtoj seriji zabiqe`ila je skok od 6,18 me ta ra, u pe toj je sko ~i la 6,43 metra, da bi takmi~ewe zavr{ila sa rezultatom 6,45. [pa no vi }e va, ko joj je ovo prva se zo na u se ni or skoj kon ku ren ci ji, is ta kla je jo{ je dnom da je wen pri oritet Evropsko prvenstvo. Univerzijade. Nadam se da }u zajedno sa celom reprezentacijom i ove godine slavi ti na “Ma ra ka ni“, sa mo ovog pu ta po be du Srbi je i ulazak u Prvu ligu Evrope dodala je Ivana. Zadovoqan je bio i trener Goran Obradovi}. - Ovo je veliki uspeh za srpsku atle ti ku, sa ma ~iwenica da uop{te imamo predstavnika na mitinzima IAAF “Dijamantske lige“ je ogroman napredak u srpskoj atletici. Ivana je odli~no skakala, u drugoj i tre}oj seriji imala je skokove preko 6,70 metara, ali, na`alost, sa vrlo ma lim pres tu pom. Publika je bila sve vreme uz wu i ta podr{ka joj je mnogo zna~ila, idemo daqe - istakao je Obradovi}.

“Milenijum fajting ~elenx“

Mo}ni Petkovi}
SPLIT - Srpski bo rac Mio drag Pet ko vi} u gla vnoj bor bi ve ~e ri “Mi le ni jum faj ting ~e lenya“ deklasirao je favorizovanog Yejmsa Tompsona. Pele je brutalno nokautirao Kolo so sa pra kti ~no prvim udarcem u me~u. Lijevi kro{e je sjeo ta~no na bradu i ko lo sal ni Bri ta nac le gao je na parter splitske “Spaladium arene“. - Zadovoqan sam jer sam os-

tvario ono {to sam naumio i sada idemo daqe. Prostudi rao sam Tom pso na dos ta dobro prije me~a i shvatio da je wego va sla ba stra na moja jaka strana. Bilo je samo pitawe trenutka kada }e se dogoditi ovo {to se na kraju i dogodilo. Malo sam imao i sre}e, kao {to uostalom treba imati sre}e u bilo ~emu. Poslo`ile su mi se kockice - bio je zadovoqan Petkovi}.

EVROPSKO prvenstvo primarni ciq
- Znam da mogu jo{ boqe i `ao mi je {to nisam sko~ila daqe. Me|utim, sve je podre|eno Evropskom prvenstvu u Barseloni, a glavna stanica na tom putu je Druga li ga eki pnog {am pi ona ta Evrope, koja }e se odr`ati 19. i 20. ju na u Beo gra du. Ska ka }u pred do ma }om pu blikom, na stadionu za koji me ve`u zlatne uspomene sa

FOTO: AGENCIJE

Ivana [panovi}

GLAS SPORT ponedjeqak, 7. jun 2010. 13

Kru`ne trke na stazi u Zalu`anima

Felipe Masa poru~io

“Ne otpisujte Ferari“
MARANELO - Felipe Masa je siguran da Ferari jo{ ima vremena da stigne Meklaren i Red Bul, uprkos lo{em izdawu u Turskoj. Nakon {to je tim iz Maranela na premijeri u Bahreinu ostvario dvostruki trijumf, od tada je polako po~eo da pada, pa je u Istanbulu bio iza Mercedesa, te u rangu sa Renoom. - Kada je rije~ o plasmanu u {ampionatu, situacija jo{ nije kriti~na za nas. Do kraja je ostalo jo{ 12 trka, prvenstvo je potpuno otvoreno i mo`emo da se borimo za vrh - poru~io je Brazilac. No, Felipe je svjestan da performanse bolida “F10“ nisu zadovoqavaju}e, {to je posebno vidqivo bilo u Turskoj, gdje se trostruki pobjednik VN Turske morao zadovoqiti sedmim mjestom. - To je bilo na{e najslabije izdawe sezone. Mu~ili smo se cijeli vikend i vrijeme je da reagujemo brzo - dodao je Masa.

FOTO: GLAS SRPSKE

Xenson Baton optimista
VOUKING - Poslije sjajnog izdawa u Turskoj, gdje je zauzeo drugo mjesto iza timskog kolege Luisa Hamiltona, aktuelni prvak “formule 1” i drugoplasirani u generalnom plasmanu Yenson Baton sa mno go op ti mi zma do~ekuje VN Kanade. Pista u Montrealu je kao stvorena za bolide Meklarana, koji ima veliku prednost na pravcima, {to }e britanski tan dem po ku {a ti i da iskoristi. - Sjajno je {to se poslije

“Montreal po na{oj mjeri“
pauze vra}amo u Montreal. Bi}e zanimqivo vidjeti kako }e se stvari odvijati na pis ti, po {to bi ova sta za trebalo da nam odgovara. No, i naj mawa gre {ka je za brawena, po {to su zi do vi veoma blizu. Ipak, optimisti smo, jer vjerujemo da }e nam kombinacija Mercedesovog motora i na{eg aerodinami~kog paketa pomo}i da se borimo za vrh, kako u kvalifikacijama, tako i u trci - na gla sio je Yen son Baton.

Detaq sa trke u Zalu`anima

Voza~ Optima Modri~e trijumfovao na svojoj omiqenoj pisti u najatraktivnijoj klasi {ampionata Srbije
PI[E: DEJAN MARI] dejanm@glassrpske.com

BAWALU KA - Vo za~ Optima Modri~e Milovan Vesni} pobjednik je najatra kti vni je, SP kla se, prve od dvije trke {ampiona ta Srbi je ko je se vo ze na stazi u Zalu`anima. Is ku sni vo za~ jo{ je dnom je dominirao na svojoj omiqenoj stazi, te je zaslu`e no sla vio u vre me nu 12:49,623 mi nu ta, os ta viv {i iza sebe Zorana Timoti}a i Zorana Kastratovi}a. U klasi ST prvi je kroz ciq pro {ao Vo ji slav Le ki} iz \elma{ Sporta, dok su mjes ta na po bje dni ~kom postoqu pripala i Miodragu Marinkovi}u, te Slobodanu Peto{evi}u. Po bje dnik pe te kla se bio je Pa vle Ko mne no vi}, ko ji je iza se be os ta vio Dragana Simi }a i Bobana

Atanackovi}a, dok su trojica najboqih u klasi 3 bili Dejan Stoji}, Milan Margeti} i Branko ]opi}. Kla sa 2, odno sno “Hi brid“, po no vo je pri vu kla dosta pa`we, a najbr`i je bio Radoslav Vukosavqevi}, ispred Zvezdana Jovanovi}a i Marka Pavli}evi}a, dok uzbu |ewa ni je ne dos ta ja lo ni u klasi 1, u kojoj su najboqi bili Zlatko Dobrota, Sa {a Jan ko vi} i Ivan Mandi}.

IVOVI] ispred Doj~inovi}a
Kada je klasa N1 Otvorenog prvenstva Republike Srpske u pi tawu, Tri po Ivovi} je trijumfovao ispred Gorana Doj~inovi}a i Miodraga Kosa~a, dok su u N3 naj boqi bi li Kre {i mir Bodnaruk, Mladen To-

ji} i @eqko Kuki}. Do ma }em adu tu Go ra nu Miqkovi}u pripao je trijumf u kla si H, dru gi je bio salih Qubinki}, a tre}i Hasan Qubijanki}. Pla sman, {am pi onat Srbi je, kla sa 1: 1. Zlat ko Dobrota, 2. Sa{a Jankovi}, 3. Ivan Mandi}... klasa 2: 1. Ra do slav Vu ko savqevi}, 2. Zvez dan Jo va no vi}, 3. Marko Pavli}evi}, klasa 3: 1. De jan Sto ji}, 2. Mi lan Mar ge ti}, 3. Bran ko ]o pi}, kla sa 5: 1. Pa vle Ko mnenovi}, 2. Dragan Simi},

3. Bo ban Ata nac ko vi }a, kla sa ST: 1. Vo ji slav Le ki}, 2. Miodrag Marinkovi}, 3. Slo bo dan Pe to {e vi}, kla sa SP: 1. Mi lo van Ve sni}, 2. Zoran Timoti}, 3. Zoran Kastratovi}, Otvoreno prvenstvo Re pu bli ke Srpske, kla sa N1: 1. Tripo Ivovi}, 2. Goran Doj~inovi}, 3. Miodrag Kosa~, klasa N3: 1. Kre{imir Bo dna ruk, 2. Mla den Toji} 3. @eqko Kuki}, klasa H: 1. Goran Miqkovi}, 2. Salih Qubinki}, 3. Hasan Qubijanki}...

Timovi
Najuspje{niji tim, kada je u pitawu {ampionat Srbije, bio je \elma{ sport sa 52 boda. Drugi je bio Centar Boban sa 45, dok je Optima Modri~i pripalo tre}e mjesto sa 39. U prvenstvu Srpske prvo mjesto zauzeo je AMK Bawaluka sa 55 poena, ispred Feromomont sporta (32,5), te AMSK Budu}nosti (20).
Xenson Baton FOTO: ROJTERS

“Velika nagrada Ringerike“

Uspjeh Jovanovi}a
RINGERIKE - Srpski biciklisti~ki profesionalac u pra{koj Sparti Neboj{a Jovanovi} biqe`i odli~ne rezultate na trci “Velika nagrada Ringerike“ u Norve{koj. U prve tri etapi Jovanovi} je svaki put stigao na ciq u vremenu pobjednika i trenutno je 35. u generalnom plasmanu sa 20 sekundi zaostatka. U plasmanu vodi [ve|anin Aleksandar Veterhal, koji je pobijedio u prvoj etapi i obukao `utu majicu. Jovanovi} je u prvoj etapi bio na 57. mjestu u vremenu pobjednika, u drugoj je stigao 72. u vremenu prvoplasiranog Australijanca Mateuvsa, dok je u tre}oj, najdu`oj, od 200 ki lo me tra, po no vo po bi je dio Ma te uvs, a Jovanovi} je bio 38. u sprintu velike grupe u vremenu pobjednika.

Biciklisti~ka trka “Olimpijski trofej Svetomir \uki}“

Trijumf Sobala i Bogdanovi}a
BEO GRAD - Bje lo rus Jevgenij Sobal, ~lan tima Partizan Srbija, u kategoriji elita i junior @elezni~ara Marko Bogdanovi} pobjednici su trke “Olimpijski trofej Svetomir \uki}“. Trka je vo`ena na stazi od Beograda do Kosjeri}a u or ga ni za ci ji klu ba Bajk Crve na zvez da i op {ti ne Kosjeri}, uz podr{ku Olimpijskog komiteta Srbije. U~esnike je sve vrijeme pratila ki{a i Sobal je na ciqu u Kosjeri}u kod olimpij ske spo men-~e sme za biqe`io vrijeme od 3:07.48 ~asova. Sobal je u ciqu bio boqi od tim skog ko le ge @olta Dera i Dragana Spasi}a iz ni{kog @elezni~ara, dok je ~etvrti sa 13,2 minu ta za os tat ka sam sti gao Esad Hasanovi} koji je bio u vode}em kvartetu, ali je u fini{u pao i zaostao. Bogdanovi} je stazu pre{ao za 3:21.20 ~asova, u istom vremenu na drugoj pozici ji sti gao je Mi lo{ Stojanovi} iz kraqeva~kog Metalca, dok je tre}i trku zavr{io Stefan Ivkovi} iz Bajk Crvene zvezde sa za 1,54 minuta slabijim vremenom.

TOKOM CIJELE trke padala ki{a
Vijenac na spomen-plo~u na hotelu “Moskva“ gdje je, upravo na inicijativu Svetomira \uki}a, 1910. godine osno van Srpski olimpijski klub, polo`ili su prije starta mladi biciklisti Stefan Ivkovi} iz Bajk Crvene zvezde i \or|e Stevanovi} iz @elezni~ara MBN iz Ni {a. U wiho voj pratwi bili su ~lan Predsjedni{tva Olimpijskog komiteta Srbije, proslavqeni ko{arka{ @arko Paspaq i sin Svetomira \uki}a, dr Du{an \uki}.

“Velika nagrada Su`ene“
MONTREAL - Srpski reprezentativac u biciklizmu Gabor Kasa, ~lan ekipe trening centra UCI, trenutno je 18. u generalnom plasmanu na trci Ku pa na ci ja za voza~e do 23 godine “Velika nagrada Su`ene“ u Kanadi, sa 1:42 minuta slabijim vremenom od vlasnika `ute majice i svog timskog kolege Danijela Teklehajmanota iz Eritreje.

Kasa trenutno 18.
Slovenac Mazgec na drugom mjestu ima za 12 sekundi slabije vrijeme, a Kazahstanac Kami{ev na tre}em ima zaostatak od 21 sekunde. U prvoj etapi pobijedio je Danas Lander, a Kasa je bio 60. u vremenu pobjednika. U dru goj eta pi sla vio je Te klahajmanot i obukao `utu majicu, dok je Kasa na ciq stigao 16. sa za 1,27 minuta slabijim vremenom.

Polagawe vijenca pred hotelom “Moskva“

FOTO: AGENCIJE

14 ponedjeqak, 7. jun 2010. GLAS SPORT

Pregled nedjeqe
Nedjeqa, 30. maj

Seniorsko Evropsko karate prvenstvo u VKC verziji

Voza~ Meklaren Mercedesa Luis Hamilton pobjednik je Velike nagrade Turske u Istanbulu. Drugi je bio wegov timski kolega Xenson Baton, dok je tre}i bio Mark Veber u Red Bulu. Trku su obiqe`ili voza~i Red Bula Mark Veber i Sebastijan Fetel koji su se sudarili u 40. krugu dok su bili na vode}e dvije pozicije. Zavr{en tre}i pliva~ki miting “Bawa Luka open 2010“ Ponedjeqak, 31. maj Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Udovi~i} saop{tio je spisak od 21 igra~a za qetna takmi~ewa. Na spisku nema Slavka Gaka koji je proteklih godina bio standardni ~lan “delfina“. Utorak, 1. jun Radomir Anti} poslao je kona~an spisak putnika za Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Ju`noj Africi. Na wemu nema golmana Vojvodine @eqka Brki}a, koji je bio prekobrojan. Srijeda, 2. jun

Najsjajnijim odli~jima okitile se `enska reprezentacija do jednog ipona, `enska reprezentacija do tri ipona i mu{ka reprezentacija do jednog ipona
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

BEOGRAD - Karatisti iz Republike Srpske prvog dana takmi~ewa na seniorskom Evropskom prvenstvu u VKC ver zi ji, ko je se odr`a va u Beogradu, ostvarili su sjajan uspjeh osvajawem tri zlatna i jednog bronzanog odli~ja u ekipnoj konkurenciji. Najsjajnijim odli~jem okitile se `enska reprezentacija do je dnog ipo na (Swe`a na Laki}, Borislava Vrawe{ i Dajana Mandi}), `enska repre zen ta ci ja do tri ipo na (Maja Mirdiwa, Dragica Drapi}, Je le na [iqego vi} i Svjetlana Mili~i}), kao i mu{ka reprezentacija do jednog ipo na (Dra `en ko [krbi}, @eqko Jankovi}, Sawin [aki} i Mladen Ploski}). Mu-

Maja Mirdiwa

FOTO: GLAS SRPSKE

Pojedina~ne borbe
Pojedina~nim borbama, koje su odr`ane ju~e kasno poslijepodne, nastavqeno je prvenstvo Starog kontinenta, a kasno sino} je i zavr{eno. Ina~e, na ovoj smotri nastupilo je 512 karatista iz 26 federacija.

{ka re pre zen ta ci ja do tri ipona (Sini{a Yida, Mitar Stevanovi}, Mladen ]ulum i Radomir Golijanin) prigrabili su bronzano odli~je.

Srpski teniser Novak \okovi} do`ivio je poraz od Austrijanca Jirgena Melcera sa 6:4, 6:2, 2:6, 6:7, 4:6 u ~etvrtfinalu Rolan Garosa. Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je u Kuf{tajnu utakmicu bez golova sa Poqskom u okviru priprema za Svjetsko prvenstvo. ^etvrtak, 3. jun Nenad Zimowi} i Katarina Srebotnik trijumfovali su na Otvorenom prvenstvu Francuske u tenisu po{to su u finalnom me~u trijumfovali nad Tulijanom Noulo i Jaroslavom [vedovom sa 4:6, 7:6, 11:9. Jelena Jankovi} pora`ena od Samante Stosur u polufinalu Rolan Garosa rezultatom 1:6, 2:6. Petak, 4. jun Odbojka{i Srbije savladali su Kinu sa 25:20, 25:21, 25:20 na startu 13. izdawa Svjetske lige. Subota, 5. jun U posqedwoj kontrolnoj utakmici pred odlazak na Svjetsko prvenstvo fudbaleri Srbije savladali su Kamerun u Beogradu rezultatom 4:3. Fran~eska Skjavone pobjednica je Rolan Garosa po{to je u finalnom susretu savladala Australijanku Samantu Stosur sa 7:6, 6:4. Nenad Zimowi} i Danijel Nestor trijumfovali su na Rolan Garosu u konkurenciji parova nakon {to su u finalu bili boqi od Luka{a Dluhija i Leandera Paesa sa 7:5, 6:2.

MU[KARCI u finalu pobijedili Srbiju sa 2:1
@enska reprezentacija do jednog ipona u polufinalu je pobijedila Rusiju sa 2:1, a u finalu je bila boqa Slova~ka

sa 3:0, dok je ona do tri ipona u ~etvrtfinalu pobijedila BiH sa 3:0, u polufinalu Italiju dva sa 3:0 i u me~u za zlatno odli~je Italiju jedan sa 2:1. Mu{ka reprezentacija do jednog ipona u me~u za najsjajniju medaqu uspjela je da savlada Srbiju sa 2:1, a prije toga u polufinalu i Wema~ku sa 3:0 dok je mu{ka reprezentacija do tri ipona u polufinalu pora`ena od BiH sa 1:2 i morala se zadovoqiti bronza-

nim odli~jem. - Izuzetno smo zadovoqni nastupom u ekipnoj konkurenciji. Iako smo oti{li na ovo takmi~ewe u podmla|enom sastavu, uspjeli smo da jo{ jednom poka`emo da smo jedna od najboqih reprezentacija u Evropi. Sigurna sam da }e na{a riznica medaqa biti uve}ana poslije pojedina~nih nastupa - istakla je u telefonskom javqawu za “Glas Srpske“ iz Beograda Sne`ana Laki}.

[ahovski klub Derventa postigao veliki uspjeh u Drugoj ligi Republike Srpske

Drugo mjesto za Prvu ligu
Ozrena (4:2). Pojedina~no gledano, iz de set me ~e va ko li ko su svi igra~i odigrali, najuspje{niji je bio \ur|evi} na drugoj tabli sa 7,5 osvojenih poena i wemu je pripala posebna nagrada. Kokanovi} je, nastupaju}i na tre}oj tabli ukwi`io {est poena, dok su Ahmi} na prvoj, Cvijanovi} na ~etvrtoj i \uji} na {estoj plo~i osvojili po pet poena, dok je Mili~i} na petoj tabli osvojio 4,5 poena. liko vrlo jakih turnira, ka`e “al fa i ome ga“ [a hov skog klu ba Der ven ta, tre ner i igra~ Dragan Kokanovi}. U ovom klu bu po se bna pa`wa poklawa se radu s mladim igra~ima, a [kolu {aha koja se organizuje svake godine, poha|a po nekoliko desetina zainteresovanih dje~aka i dje voj ~i ca. Prva {a hov ska znawa zainteresovani mladi Der ven }a ni sti ~u po tpu no besplatno, a predava~i su stariji ~lanovi kluba. Jedan od

DERVENTA - Derventski {ahisti iznenadili su sportsku javnost, ali i sami sebe ostvariv{i, osvajawem drugog mjesta, plasman u Prvu {ahovsku ligu Republike Srpske. Ovaj rezultat Nesim Ahmi}, Boris \ur|evi}, Dragan Kokanovi}, Borislav Cvijanovi}, Du{ko Mili~i} i Bogdan \uji} posti gli su u Drugoj {ahovskoj ligi igranoj u Mrkowi} Gradu. Der ven }a ni su za biqe`ili {est pobjeda, tri poraza i jedan nerije{en ishod. Ekipa Dervente jedan od tih po ra za do `i vje la je od prva ka, bawalu ~kog Za di sa (1:5), a ostala dva nanijeli su im do ma }in An Pa san (2,5:3,5) i Lijev~e (2,5:3,5). Nerije{en ishod zabiqe`en je u me~u protiv Hercegovca, dok su trijumfi ukwi`eni protiv Proleksa (4:2), Srpca (3,5:2,5), Mladosti iz Gacka (3,5:2,5), Mladosti iz Lakta{a (5:1), Penzionera (4:2) i

produkata takvog rada su i redovno dobri rezultati koji se os tva ru ju na ta kmi ~ewima mla|ih selekcija. Tako je @ana Kokanovi} neprikosnoveni vladar na 64 poqa u svojoj konkurenciji. Ona je ove godine na prven stvu BiH osvo ji la prvo mjes to i ste kla pra vo u~e{}a na Svjetskom omladinskom {a hov skom prven stvu. Prije toga ova mlada derventska igra~ica osvojila je prvo mjesto na prvenstvu Balkana. ^. V.

[KOLA [AHA izwedrila mnoge talente
- Mno gi su izne na |e ni ovim na{im rezultatom, ali on je posqedi ca du go go di{weg ra da klu ba ko ji je vrlo ozbiqan. Ova eki pa u kontinuitetu igra ve} nekoliko godina, a osim ovog rezultata, stalni smo u~esnici i osvaja~i priznawa i na neko-

Ekipa [ahovskog kluba Derventa

FOTO: ^. VUJI^I]

GLAS SPORT ponedjeqak, 7. jun 2010. 15

Po~ela {ahovska Premijer liga BiH u Biha}u

Partije
Karjakin - Najdi~ Pojkovski 2010. 1. e4 e5 2. f3 c6 3. b5 f6 4. 0-0 e4 5. d4 d6 6. c6 dc6 7. de5 f5 8. d8 d8 9. c3 e7 10. e4 h6 11. d1 e8 12. d4 g6 13. f4 h4 14. b3 g4 15. e1 c5 16. b5 d7 17. c4 c6 18. f2 e7 19. h3 d7 20. g4 h5 21. f5 hg4 22. hg4 f5 23. gf5 h2 24. g1 ah8 25. g3 2h3 26. f4 a6 27. a7 b6 28. e6 d6 29. d6 cd6 30. ed7 g3 31. f2 gh3 32. e8 h2 33. e1 h1 34. d2 8h2 35. c3 h3 36. b2 1−0 Lupulesku - Badev Albena 2010. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. d2 c5 4. gf3 c6 5. ed5 ed5 6. b5 a6 7. c6 bc6 8. 0-0 cd4 9. e1 e7 10. b3 f6 11. fd4 d6 12. e2 c5 13. f4 d7 14. c5 a7 15. c6 c5 16. b4 1−0 Ninov - Vasilev Albena 2010. 1. e4 c5 2. f3 d6 3. d4 cd4 4. d4 f6 5. c3 g6 6. e3 g7 7. f3 0-0 8. d2 c6 9. c4 d7 10. 0-0-0 b8 11. b3 a5 12. h6 b5 13. d5 d5 14. ed5 b3 15. b3 c7 16. g4 h6 17. h6 fc8 18. d2 e5 19. de6 e6 20. e1 c4 21. b1 a5 22. e3 a4 23. c1 b4 24. d4 c6 25. e3 b3 26. c3 c3 0−1 Hilarp P. - Kramling Malme 2010. 1. c4 f6 2. f3 e6 3. g3 a6 4. g2 b5 5. b3 b7 6. 0-0 c5 7. a3 b6 8. b2 e7 9. e3 d5 10. d4 bc4 11. dc5 c5 12. f6 gf6 13. bc4 d7 14. b1 c7 15. b7 b7 16. cd5 ed5 17. b1 b6 18. h4 d7 19. c3 g8 20. h5 0-0-0 21. b1 c7 22. e2 c8 23. c2 b8 24. a4 a7 25. c5 c5 26. c5 c8 27. b3 c2 28. f5 gc8 29. e7 8c4 30. d5 d5 31. d5 b4 32. d1 b6 33. d4 cb2 34. g2 b1 35. d3 a5 36. c3 a4 37. a3 4b2 38. c4 d2 39. a4 bb2 40. b4 1−0 Ni Hua - Ji Dan Ksingua 2010. 1. e4 c5 2. f3 d6 3. b5 d7 4. d7 d7 5. c4 c6 6. c3 e5 7. d4 f3 8. gf3 f6 9. dc5 dc5 10. f4 h5 11. e3 e6 12. b3 e7 13. d1 c6 14. b5 c8 15. e2 a6 16. c6 c6 17. d3 d6 18. hd1 c7 19. f4 0-0 20. f3 g6 21. d7 b8 22. d5 ed5 23. cd5 f6 24. c7 f4 25. e5 f5 26. e4 h3 27. d6 1−0

Kod mu{karaca najve}i favoriti sarajevska Bosna i [iroki Brijeg, a kod dama Biha}, Slavija LOK iz Isto~nog Sarajeva i zeni~ki Preporod
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

Nastupa devet mu{kih i {est `enskih ekipa
1:0, Miroslav Rade - Yevad Kajevi} 1:0, @eqko Bogut Nijaz Obar~anin 1:0, Ivan Gali} - Elvis Pe{tek remi, Aleksandra Dimitrijevi} Emir Popovi} remi), Glasinac (So ko lac) - Sla vi ja (Is to ~no Sa ra je vo) 3:3 (Aleksandar Kova~evi} - Dejan Pi ku la re mi, Dra gan [olak - Miodrag R. Savi} remi, Boban Bogosavqevi} Vla do Ja kovqevi} re mi, Vla di mir Bi li} - Atif Dumpor remi, Predrag Plaka lo vi} - Vi to mir Ara po vi} remi, Predrag Batini} - Amar Sa li ho vi} re mi), slobodna je bila ekipa Pantera (Bijeqina).

BIHA] - Uz u~e{}e devet mu {kih i {est `en skih eki pa u Bi ha }u je po~ela {ahovska Premijer liga BiH za 2010. godinu. Kod mu {ka ra ca naj ve }i favoriti su sarajevska Bosna i [iroki Brijeg, a kod dama Biha}, Slavija LOK iz Isto~nog Sarajeva i zeni~ki Preporod. Re zul ta ti prvog ko la: mu{karci: Biha} (Biha}) Cazin (Cazin) 5:1 (Hrvoje Stevi} - Bla`imir Kova~evi} remi, Zoltan Gime{i Uro{ Krsti} re mi, Ibro [a ri} - Ibra him Ko mi} 1:0, Bojan Kurajica - Armin Keki} remi, Emir Dizdarevi} - Amir Nuhi} 1:0, Muhamed Bori} - Armin Radetinac 1:0), ^elik (Zenica) Bo sna (Sa ra je vo) 1,5:4,5 (Branko Tadi} - Artjom Timofejev re mi , Milan Vuki} - Bor ki Pre do je vi} remi, Bo{ko Tomi} - Ivan Ivani{evi} 0:1, Goran Trkuqa - Branko Damqanovi} 0:1, Aleksandar Uro{evi} Dalibor Stojanovi} remi, Safet Ter zi} - Denis Ka dri} 0:1), [i ro ki Bri jeg ([iroki Brijeg) - Gora`de (Gora`de) 5:1 (Ante Brki} Efim Muratovi} 1:0, Mladen Palac - Lazar [tavwak

REMI U OKR[AJU dva srpska kluba
@ene: Obudovac (Obudovac) - Dama (Cazin) 1,5:2,5 (Petra Stevanovi} - Aja Topi} 0:1, Marija Uro{evi} Aj la To pi} re mi, Iva na Pliv~evi} - Ajna Topi} 1:0, Dragana Ne{i} - Ena Topi} 0:1), Biha} (Biha}) - Slavija LOK (Isto~no Sarajevo) 2:2 (Idliko Madl - Marija Petro vi} 1:0, Ele na Bo ri} Sawa De di jer 0:1, Di ja na Dengler - Mira Dedijer 1:0, Ma{a Bori} - Sara Ja}imovi} 0:1), Drvar (Drvar) Preporod (Zenica) 0:4 (Lej-

Milan Vuki} (^elik)

FOTO: ARHIVA

la Ali~kovi} - Maja Hayiselimovi} 0:1, Mira Popovi} - Gor da na [ulc 0:1, Swe`a na Miqevi} - Ber nardina Hayiselimovi} 0:1, Mi ro sla va Ka ra no vi} Amna Avdi} 0:1).

DRUGO KOLO
Parovi drugog kola: mu{karci: Gora`de - Glasinac, Bosna - [iroki Brijeg, Cazin ^elik, Panteri - Bijeqina, slobodna je ekipa Slavije, `ene: Dama - Preporod, Slavija LOK - Drvar, Obudovac - Biha}.

Zavr{ena Druga {ahovska liga Republike Srpske

Zadis i Derventa prvoliga{i
MRKOWI] GRAD - Novi ~lanovi Prve lige Republi ke Srpske u {a hu postali su bawalu~ki Zadis i Der ven ta, na kon {to su u Drugoj ligi igranoj u Mrkowi} Gra du, zauzeli prva dva mjesta. Drugo mjesto, koje je vodilo u vi{i rang, smije{ilo se i doma}em An pasanu, ali su im u posqedwem kolu ra~unicu pokvarili {ahisti Proleksa, savladav{i ih sa 4,5:1,5. Zadis je, pritisnut finan sij skim pro ble mi ma, svakodnevno putovao na takmi ~ewa, ali mu to ni je smetalo da zabiqe`i sedam pobjeda, dva nerije{ena rezultata (Srbac i Proleks) i samo jedan poraz (Lijev~e). Bo je no vih {am pi ona bra ni li su: Mi len ko Srdi ja, Drago ^avar, Radislav Kiti}, Ve li ~ko To mi}, Raj ko Ra di}, Ne deqko Bo do i @eqko Malinovi}. (Bawalu ka) 16 me~ bo do va (37 poena), Derventa 13 (33), Proleks (Kotor Varo{) 12 (35), Mla dost (Gac ko) 12 (33) i An pasan (Mrkowi} Grad 12 (32), Lijev~e (Nova Topola) 9 (29,5), Penzioner (Bijeqina) 9 (28), Hercegovac (Bile}a) 8 (27,5), Srbac 7 (28), Mladost Lakta{i 6 (23,5) i Ozren Pe tro vo 6 me~ bodova (23,5 poena). Najuspje{niji {ahisti po tablama: prva: Goran Vaji} (An pasan) 8 poena iz 10 partija, druga Boris \ur|evi} (Derventa) 7,5 (10), tre}a Slo bo dan Te {i} (Pro leks) 7 (10), ~etvrta: Veli~ko Tomi} (Zadis) 8 (10), peta: Dra go slav Jo ta no vi} (Proleks) 7 (10), {esta Nedeqko Bodo (Zadis) 7,5 (10). Su di li su Bawalu ~a ni Mom~ilo Sopreni} i Pero Klin cov, dok je za kom pju ter sko pa ro vawe bio za du `en wihov sugra|anin Stevan Pa{tar. S. D.

Dijagram 96
Genov - Kogan Albena 2010.

U MRKOWI] Gradu u~estvovalo 11 klubova
Borba za srebro bila je neizvjesna do posqedweg poteza, a vi{e sre}e, znawa i hrabrosti imali su igra~i Dervente: Nesim Ahmi}, Boris \ur|evi}, Dragan Kokano vi}, Bo ri slav Cvi jano vi}, Du {ko Mi li ~i} i Bogdan \uji}. Kona~an plasman: Zadis

Crni igra i dobija Rje{ewe: 1. ... f4 0−1

Ekipa bawolu~kog Zadisa

FOTO: S. DAKI]

Odr`an izbor za najqep{u djevojku predstoje}eg Svjetskog prvenstva

Xenifer donijela titulu "gau~osima"
Za Argentince je sjajno krenulo u Ju`noafri~koj Republici. Prije starta fudbalskog turnira “gau~osi“ se mogu pohvaliti trijumfom u takmi~ewu Miss World Cup jer je wihova zemqakiwa Yenifer [erman progla{ena najqep{om. U konkurenciji su bile 32 devojke, a svaka je predstavqala jednu od reprezentacija koje }e se od 11. juna do 11. jula boriti za “Zlatnu bogiwu“.
FOTO: AGENCIJE

Xenifer [erman