^etvrtak

10. jun 2010.
Broj 12.231
Godina LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
VIJESTI DRU[TVO VIJESTI [pi ri}: Pi smo
am ba sa do ra
UO PIC-a
prvo ra zre dni
skan dal
[pan skim
“tal go“ vo zom
od Sa ra je va
do Do bo ja za
tri ~a sa
Ne zna se ka da
}e SPC bi ti
vra }e na zgra da
Bo go slo vi je
u Sa ra je vu
странa 2 странa 5
странa 6
Mi lan La ne Jo va no vi} za “Glas Srpske“
PO SLI JE OBRA^U NA UBI CA ZO RA NA \IN \I ]A U ZA GRE BU
“Po sle Mun di ja la
do la zim u Srpsku
i Bawalu ku“
странa 3
Ge rald M. Staj nberg, aka de mik i sa vje tnik
vla de Izra ela, za “Glas Srpske“
31
UHA P[EN
KA LI NI],
PO LI CI JA
TRA @I
SI MO VI ]A
NN svo je
po dru `ni ce u
BiH ko ris ti
kao ba ze za
ope ra ci je
Mi tro po lit Ni ko laj na lo `io smje nu Odbo ra
za gradwu hra ma Sve tog Sa ve u Fo ~i
странa 47
странe 16 i 17
F
O
T
O
:

G
L
A
S

S
R
P
S
K
E
Po sle pucwave u Za gre bu i ha p{ewa Sret ka
Ka li ni }a, je dnog od osu |e nih za ubis tvo
pre mi je ra \in |i }a, mo gu se o~e ki va ti no va
ha p{ewa ~la no va “ze mun skog kla na“, ko ji su
ve ro va tno po ve za ni i sa Dar kom [a ri }em,
ka `e Veqovi}
Pri pre ma se aten tat na Do di ka od stra ne
“ze mun skog kla na“. Aten ta tor bi tre ba lo da
bu de Sret ko Ka li ni}, ko jem bi lo gis ti ~ku
po dr{ku po sli je aten ta ta u Sa ra je vu da la
kri mi nal na gru pa Ra mi za De la li }a ]e le,
na ve de no u In for ma ci ji MUP-a Kan to na
Sa ra je vo iz 2006.
странa 4
Sret ko Ka li ni}
Ge rald M. Staj nberg
Do }i }u sa Mi lo {em Kra si }em s ko jim sam
ne raz dvo jan. Nas dvo ji ca `e li mo da po se ti mo
pre mi je ra Re pu bli ke Srpske Mi lo ra da Do di ka.
On je ve li ki ~o vek, Srbin, mno go je ura dio za
na{ na rod, re kao Jo va no vi}
DANAS
Smi jewen Odbor
na ~e lu sa
Krsma no vi }em
2 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Moj pri je dlog bio je da otvo ri mo am ba sa de u na ma su sje dnim ili
blis kim zemqama, kao {to su Al ba ni ja, Slo ve ni ja, dr`a ve EU, a on -
da da kre ne mo u one gdje bi smo mo gli ima ti zna ~aj ne pri vre dne efe -
kte, kao {to su zemqe Kav ka za.
Sven Al ka laj, mi nis tar inos tra nih po slo va BiH
SA RA JE VO - Pi smo am -
ba sa do ra Upra vnog odbo ra za
pri mje nu mi ra (PIC) u ve zi
sa buyetom in sti tu ci ja BiH
ne po ma `e BiH, udaqava sa -
go vor ni ke od sto la i u sva koj
nor mal noj zemqi ta kav po -
tez bio bi prvo ra zre dni po -
li ti ~ki skan dal.
Is ta kao je to ju ~e u Sa ra -
je vu pred sje da va ju }i Sa vje ta
mi nis ta ra BiH Ni ko la [pi -
ri} i is ta kao da je ipak jo{
mo gu }e na }i rje {ewe ko jim
ne }e bi ti ugro `e na ni BiH
ni ti en ti te ti.
- Sa mo u BiH prvo ra zre -
dni po li ti ~ki skan dal ni je
da am ba sa do ri PIC-a go vo re o
buyetu zemqe, a da me kao
pred sje da va ju }eg Sa vje ta mi -
nis ta ra BiH ni ko ni je upi -
tao {ta o to me mi slim -
re kao je [pi ri}, pre ni je la je
Srna.
Na gla sio je da je za kon ja -
san i da }e se pri mjewiva ti
ovo go di{wi buyet ski okvir
ako ne bu de usvo jen okvir ni
buyet BiH za 2011. go di nu.
- Svi ko ji bu du i{li
izvan za kon skih okvi ra za -
pra vo ~i ne med vje |u uslu gu
BiH, ali sam uvje ren da }e mo
se svi kre ta ti u okvi ru za da -
tih re sur sa ko je ima mo - is ta -
kao je [pi ri}.
Do dao je da je u BiH po -
tre bno sjes ti i raz go va ra ti
da bi bi lo pro na |e no naj -
boqe mo gu }e rje {ewe ka da je
ri je~ o buyetu in sti tu ci ja
BiH.
On sma tra da je mo gu }e
na }i rje {ewa pre ma ko jim
ne }e bi ti ugro `e na ni je dna
fun kci ja en ti te ta, ni BiH.
- Ni je naj ve }i pri ja teq
BiH onaj ko ji ka `e da je po -
tre ban {to ve }i buyet ski
okvir na dr`a vnom ni vou.
Buyet sko pla ni rawe jes te
stvar do go vo ra i kom pro mi sa
i ubi je |en sam da }e do to ga
do }i - izja vio je [pi ri}.
Am ba sa do ri ze maqa ~la -
ni ca UO PIC-a 4. ju na izra zi -
li su za bri nu tost da bi
fun kci oni sawe i spo so bnost
in sti tu ci ja BiH da od go vo re
na za kon ske uslo ve, kao i
uslo ve ko je je po tre bno ispu -
ni ti za pro ces evrop skih in -
te gra ci ja, mo gli bi ti
ugro `e ni zbog ne ade kva tnog
dr`a vnog buyeta.
- Da bi BiH pre du ze la
kqu ~ne re for me i pos ti gla
na pre dak na pu tu evrop skih
in te gra ci ja, izu ze tno je va -
`no da dr`a va ima in sti tu -
ci je ko je do bro fun kci oni {u
i da ra zvi ja agen ci je ko je su
for mi ra ne s ciqem spro vo -
|ewa re for mi po tre bnih za
evrop ske in te gra ci je - na vo -
di se u sa op {tewu am ba sa do -
ra ze maqa ~la ni ca UO PIC-a.
Am ba sa do ri po zi va ju
Fis kal ni sa vjet BiH da obe -
zbi je di da buyet in sti tu ci ja
BiH za 2011. go di nu bu de ut -
vr|en “u obi mu ko ji omo gu }a -
va us pje {no i efi ka sno
fun kci oni sawe dr`a vnih
in sti tu ci ja“.
Pla ni ra no je da sred -
stva za buyet in sti tu ci ja
BiH u 2011. bu du po ve }a na u
odno su na ovu go di nu. Spor -
no je 200 mi li ona KM od
Upra ve za in di rek tno opo -
re zi vawe, j er ovaj iznos
tra `i Mi nis tar stvo fi -
nan si ja BiH za in sti tu ci je
BiH, za ko li ko bi bi li
o{te }e ni buyeti Re pu bli ke
Srpske i FBiH.
Raj ko Va si}, iz vr{ni se kre tar SNSD-a
“Si lajxi} proi zvod
Do bro voqa ~ke uli ce“
BAWALU KA - Iz vr{ni se kre tar SNSD-a Raj ko Va si} oci -
je nio je ju ~e u Bawalu ci da je po li ti ka bo{wa ~kog ~la na i
pred sje da va ju }eg Pred sje dni{ tva BiH Ha ri sa Si lajyi}a po zna -
ta, s ob zi rom na to da je on “di je te ra ta i bo{wa ~ke po li ti ke“.
- Si lajyi} je proi zvod Do bro voqa ~ke uli ce u ko joj su stra da li
voj ni ci JNA i mo gu }e je da }e ra di ti kao {to je to ne ka da ra -
dio u ime RBiH i pri va ti zo va ne i sa ra je vi zo va ne BiH - re kao
je Va si} i do dao da je sa da po zna to da je Is tan bul ska de kla ra -
ci ja pri va tni hir Si lajyi}a i da qudi u Evro pi po la ko shva ta -
ju su {ti nu i an ga `man Si lajyi}a i Tur ske.
Va si} je ka zao da opo zi ci ona sce na u RS, ~e ti ri mje se ca pri je
izbo ra, ne pos to ji, kao {to ne pos to ji ni po li ti ~ki pro gram
ko ji bi oku pio opo zi ci ju.
V. K.
Ne mo gu da shva tim da ne sa mo da jo{ ni je po di gnu ta
op tu `ni ca pro tiv Ati fa Du da ko vi }a, ne go gla vni
tu `i lac BiH ka `e da ne zna ni da li }e, ni ka da, bi -
ti po di gnu ta. Pa, zar ono li ki mrtvi i nes ta li ni su
do voqan do kaz?
E-ma il: mi li voj.sr@gma il.com
Pi tam se ka ko je mo gu }e da se pri li kom gla sawa BiH
u UN ne po {tu je pro to kol i da li }e ne ko za to da
od go va ra. Vaqda tre ba da se zna ko, {ta i ka ko ra -
di, a ne da BiH svoj glas za ne {to da je na osno vu
voqe ne ko li ko qudi. Sva {ta.
E-ma il: slo bo dan ka_pa vlic hic h@yahoo.com
www.glassrpske.com
PI SMO PIC-a
ne po ma `e
BiH
Tomislav Tomqanovi}
Klub Hrvata po dr`a o
Za kon o po pi su u RS
SA RA JE VO - Mi nis tar -
stvo inos tra nih po slo va
BiH ni j e pre uze lo ulo gu
Pred sje dni{ tva BiH jer je
to ne mo gu }e, ali pos to je
qudi u ovoj zemqi ko ji vo le
da se po na {a ju ona ko ka ko
se wima svi |a, izja vio je ju -
~e u Sa ra je vu ~lan Pred sje -
dni{ tva iz Republike
Srpske Ne boj {a Ra dma no -
vi}.
Pred sje dni{ tvo BiH je
na Ra dma no vi }ev zah tjev do -
ni je lo zakqu~ak ko ji ka `e
da tre ba oba vi ti po se bnu
ras pra vu o odno si ma u
MIP-u BiH.
Na pi tawe da li j e
Pred sje dni{ tvo BiH ras -
pravqalo o Is tan bul skoj
de kla ra ci ji Ra dma no vi} je
od go vo rio da ni je i po no -
vio stav da je ta de kla ra ci -
ja ne va `e }a, jer je pri hva }e -
na bez sa gla snos ti Pred sje -
dni{ tva BiH.
- Pos to j i j e dan broj
stra na ka iz opo zi ci je u RS
ko ji po tpu no ne po tre bno
stal no pri ~a ju o de kla ra ci -
ji. Ri je~ je o do ku men tu ko ji
je ne va `e }i i ko ji ne proi -
zvo di ni ka kvo pra vno ni
po li ti ~ko dej stvo za Bosnu
i Hercegovinu - ka zao je Ra -
dma no vi}.
@. D.
IS TAN BUL SKA
de kla ra ci ja
ne va `e }a
Do dik - Gil mur
RS ne }e da ti sa gla snost
da BiH pri zna Ko so vo
BAWALU KA - Srpska ne }e da ti sa gla snost da za je dni ~ke
in sti tu ci je BiH pri zna ju sa mo pro gla {e nu ne za vi snost Ko -
so va i Me to hi je i u po tpu nos ti po dr`a va te ri to ri jal ni in -
te gri tet Srbi je u skla du sa me |u na ro dnim pra vom.
Izja vio je to ju ~e u Bawalu ci pre mi jer RS Mi lo rad Do dik
to kom raz go vo ra sa pred sta vni kom ge ne ral nog se kre ta ra UN u
Beo gra du En drju om Gil mu rom, sa op {te no je iz Vla de RS.
Uka zu ju }i na ~iweni cu da je BiH nes tal na ~la ni ca Sa vje ta
bez bje dnos ti UN, da ima po tpi san Spo ra zum o sta bi li za ci ji
i pri dru `i vawu sa EU i da je na pu tu NA TO in te gra ci ja, Do -
dik je oci je nio da gla vnu pre pre ku za ~lan stvo u EU pred -
stavqa pos to jawe pro te kto ra ta OHR-a.
V. K.
BAWALU KA - Klub Hrva -
ta u Vi je }u na ro da Re pu bli -
ke Srpske ju ~e je oci je nio da
tek st Za ko na o po pi su sta no -
vni{ tva RS ni za ko ga ni je
dis kri mi na tor ski, jer je ri -
je~ o stan dar dnom tek stu ko -
ji tre ti ra ovu te ma ti ku.
- Za kon tre ti ra i po pis li -
ca ko ja se na la ze u inos tran -
stvu, ta ko da }e i gra |a ni
ko ji se za te knu izvan BiH
mo }i da bu du po pi sa ni - re -
kao je no vi na ri ma u Bawalu -
ci pred sje dnik Klu ba To mi -
slav Tomqano vi} po sli je
sje dni ce Klu ba.
Do dao je da su tim aktom
obu hva }e na i pi tawa vje re i
je zi ka, {to Klub Hrva ta po -
dr`a va. On je na veo da za kon
“ne }e ima ti efe kta pre ma
va ni“, jer }e se re zul ta ti po -
pi sa mo }i ko ris ti ti sa mo za
po tre be RS.
V. K.
UIO BiH
[pi ri} je ka zao da ime no vawe no vog di re kto ra Upra ve za
in di rek tno opo re zi vawe (UIO) BiH za vi si od sta va svih
~la no va Sa vje ta mi nis ta ra BiH.
- Ne znam ho }e li bi ti ime no van di re ktor UIO BiH, a sva
pi sma ko ja do |u do me ne bi }e pre zen to va na ~la no vi ma Sa -
vje ta mi nis ta ra. Ni je uvi jek naj bi tni je {ta ja mi slim, bi tno
je ka kav }e stav ima ti Sa vjet mi nis ta ra - re kao je [pi ri}
no vi na ri ma go vo re }i o zah tje vu Sin di ka ta UIO BiH da se
ime nu je no vi di re ktor UIO.
Gil mur i Dodik FO TO: G. [UR LAN
Sa mo u BiH am ba sa do ri PIC-a go vo re o buxetu zemqe, a da me kao pred sje da va ju }eg
Sa vje ta mi nis ta ra BiH ni ko ni je upi tao {ta o to me mi slim, re kao [pi ri} i
do dao da wiho vo pi smo udaqava sa go vor ni ke od sto la
Ni ko la [pi ri}, pred sje da va ju }i
Sa vje ta mi nis ta ra Bosne i Hercegovine
Pi smo
am ba sa do ra
-a
prvo ra zre dni
skan dal
Pi smo
am ba sa do ra
-a
prvo ra zre dni
skan dal
Pi smo
am ba sa do ra
-a
prvo ra zre dni
skan dal
Pi smo
am ba sa do ra
-a
prvo ra zre dni
skan dal
Pi smo
am ba sa do ra
-a
prvo ra zre dni
skan dal
Pi smo
am ba sa do ra
-a
prvo ra zre dni
skan dal
Ne boj {a Ra dma no vi}, ~lan Pred sje dni{ tva BiH iz Re pu bli ke Srpske
Po se bna ras pra va o odno si ma u MIP-u
Ne boj {a Ra dma no vi}
F
O
T
O
:

S
R
N
A
F
O
T
O
:

G
L
A
S

S
R
P
S
K
E
Ni ko la [pi ri}
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 3
BAWALU KA - SDS po dno si ini ci ja ti vu Na ro dnoj skup {ti ni RS
za odr`a vawe re fe ren du ma o pris tu pawu NA TO-u u skla du sa
Za ko nom o re fe ren du mu i gra |an skim ini ci ja ti va ma ko ji je ne da -
vno stu pio na sna gu, na ja vio je li der ove stran ke Mla den Bo si}.
Bo si} je na ju ~e ra{woj kon fe ren ci ji za no vi na re u Bawalu ci ka -
zao da je for mi ran Ini ci ja ti vni odbor ko ji tre ba da spro ve de
pro ce du ru, pre ma ko joj je po tre bno pri ku pi ti de set hiqada po tpi -
sa gra |a na RS i da tu ne }e bi ti ni ka kvih pro ble ma.
Bo si}: Re fe ren dum o pris tu pawu NA TO-u
RAZGOVARAO: PERICAPE]ANAC
pe ca nac @glas srpske.com
Fon da ci ja za qud ska pra -
va i slo bo de i hu ma ni tar nu
po mo} (IHH) je ra zot kri ve na
kao te ro ris ti ~ka or ga ni za -
ci ja, ko ja svo je po dru `ni ce u
BiH ko ris ti kao ba ze za
izvo |ewe ope ra ci ja. Ako se
su kob sa SAD po ja ~a, mo gu }e
je da }e mo vi dje ti akti vnos -
ti IHH na Bal ka nu pro ti vne
ame ri ~kim in te re si ma, a bi -
}e mo i svje do ci umi je {a nos -
ti ove or ga ni za ci je u na pa de
na ne mu sli man ske me te, kao
{to su crkve i sli ~ne in sti -
tu ci je.
Ovo je u in ter vjuu za
“Glas Srpske“ izja vio aka de -
mik i sa vje tnik izra el ske
vla de Ge rald M. Staj nberg.
Staj nberg je is ta kao da je
IHH, pre ma na vo di ma sa vlas -
ti te veb stra ni ce, akti vna u
po dr{ci broj nim pro je kti ma
u BiH u ve zi sa isla mom,
ukqu~u ju }i iz gradwu vjer skih
obje ka ta i pla }awe ima ma.
- Me |u tim, o~i gle dno je
da IHH po dr`a va i te ro ris -
ti ~ke akti vnos ti - na gla sio
je Staj nberg.
GLAS: Taj ne slu `be SAD
i Izra ela, CIA i Mo sad,
ozna ~i li su jo{ 2006. tur sku
hu ma ni tar nu or ga ni za ci ju
IHH kao te ro ris ti ~ku. Ko ji
su za da ci i ciqevi ove or -
ga ni za ci je na po dru ~ju
Blis kog is to ka i Bal ka na?
STAJ NBERG: Izra el je
or ga ni za ci ju IHH sta vio van
za ko na jo{ 2008, kao je dnu od
30 or ga ni za ci ja ko je pri pa -
da ju “Bo `jem je din stvu“. Ova
kro vna or ga ni za ci ja islam -
skih do bro tvor nih dru {ta va
je, pre ma tvrdwama ame ri ~kog
Mi nis tar stva pri vre de, us -
mje ra va la po mo} Ha ma su, zbog
~e ga je od stra ne tog mi nis -
tar stva 2008. go di ne pro gla -
{e na za te ro ris ti ~ku. IHH
spro vo di broj ne hu ma ni tar ne,
obra zo vne i vjer ske akti vnos -
ti {i rom islam skog svi je ta.
Pre ma na vo di ma sa vlas ti te
veb stra ni ce, ova or ga ni za -
ci ja je akti vna u po dr{ci
broj nim pro je kti ma u BiH u
ve zi sa isla mom, ukqu~u ju }i
iz gradwu vjer skih obje ka ta i
pla }awe ima ma. Me |u tim,
o~i gle dno je da IHH po dr`a -
va i te ro ris ti ~ke akti vnos -
ti. Pre ma iz vje {ta ju dan skog
In sti tu ta za me |u na ro dne
stu di je iz 2006, tur ske slu -
`be bez bje dnos ti su jo{ 1997.
spro ve le is tra gu, po sli je sa -
znawa da je IHH na bavqala
oru `je od isla mis ti ~kih gru -
pa. Pre ma na vo di ma tog iz -
vje {ta ja, de taqno su pre g-
le da ne pros to ri je IHH u Is -
tan bu lu, a lo kal ni pred sta -
vni ci su uha p{e ni. Sna ge
bez bje dnos ti ot kri le su niz
do ka za, kao {to su va tre no
oru `je, ek splo zi vi, uput stva
za izra du ek splo zi vnih sred -
sta va. Po sli je ana li ze za pli -
jewenih do ku me na ta, tur ske
bez bje dno sne slu `be su
zakqu~i le da su “pri tvo re ni
~la no vi IHH na mje ra va li da
u~es tvu ju u su ko bi ma u Av ga -
nis ta nu, BiH i ^e ~e ni ji“.
Iz vje {taj dan skog In sti tu ta
ci ti ra fran cus kog su di ju
@an-Lu ja Bri `i jea, spe ci ja -
li zo va nog za slu ~a je ve te ro -
ri zma, ko ji je izja vio:
“Ana li zom lis te te le fon -
skih po zi va IHH ot kri ve no je
vi {e po zi va pre ma skro vi -
{tu “Al-Ka ide“ u Mi la nu
obavqenih 1996, a po zi va ni
su i bro je vi al `ir skih te ro -
ris ta-ope ra ti va ca {i rom
Evro pe. Me |u po zi va ni ma bio
je i zlo gla sni Abu el-Ma li,
ko ga su ame ri ~ke bez bje dno -
sne slu `be pro zva le “Osa ma
bin La den ju ni or“. Pre ma iz -
vje {ta ji ma, Abu el-Ma li je
bio akti van i u BiH. Bri `i -
je je ta ko |e iznio do ka ze ko ji
pot vr|u ju da je IHH lo gis ti -
~kom po dr{kom i slu `ewem
kao pa ra van akti vno u~es tvo -
vao u ko vawu “Al-Ka idi ne“
za vje re s ciqem pos tavqawa
ek splo zi vne na pra ve na aero -
drom u Los An |e le su 1999.
Kao {to je ve} re ~e no, IHH je
~lan “Bo `jeg je din stva“.
Pre ma na vo di ma izra el skog
In for ma ti vnog cen tra za
oba vje {taj nu dje la tnost i te -
ro ri zam (ITIC) iz 2002, ova
te ro ris ti ~ka or ga ni za ci ja je
pre ko Ha ma so vih hu ma ni tar -
nih or ga ni za ci ja pre ba ci va -
la no vac po ro di ca ma bom -
ba {a-sa mo ubi ca ko ji su ubi -
li sto ti ne Izra ela ca. U je -
dnom iz vje {ta ju ITIC-a
pri lo `e ne su i fo to gra fi je
na ko ji ma vo de }i qudi IHH
do ~e ku ju li de re Ha ma sa Ha -
ni ju i Ma {a la. Na kon {to je
mi nis tar od bra ne Je hud Ba -
rak 2008. po tpi sao odlu ku ko -
jom se IHH stavqa van za ko na,
pred sta vnik ove or ga ni za ci je
nas ta vio je da taj no dje lu je na
Za pa dnoj oba li, pre ba cu ju }i
no vac na ra ~u ne hu ma ni tar -
nih or ga ni za ci ja iza ko jih
sto ji Ha mas, sve dok ni je de -
por to van u Tur sku. Ame ri ~ki
Stejt de par tment sma tra da
IHH odr`a va kon ta kte sa li -
de ri ma Ha ma sa u Tur skoj, Si -
ri ji i po ja su Ga ze.
GLAS: IHH ima niz kan -
ce la ri ja u Fe de ra ci ji BiH,
ali o ovoj or ga ni za ci ji ov dje
se ma lo zna lo, sve do posqed-
wih de {a vawa u Ga zi?
STAJ NBERG: IHH je ra -
zot kri ve na kao te ro ris ti ~ka
or ga ni za ci ja, ko ja svo je po -
dru `ni ce u BiH ko ris ti kao
ba ze za izvo |ewe ope ra ci ja.
Uko li ko se su kob sa SAD po -
ja ~a, mo gu }e je da }e mo vi dje ti
akti vnos ti IHH na Bal ka nu
pro ti vne ame ri ~kim in te re -
si ma, a bi }e mo i svje do ci
umi je {a nos ti ove or ga ni za -
ci je u na pa de na ne mu sli man -
ske me te, kao {to su crkve i
sli ~ne in sti tu ci je.
GLAS: Zna ~i li to da je
IHH pra kti ~no iz gra di la
ifras tru ktu ru i lo gis ti -
~ku ba zu za “Al-Ka idu“ u
srcu Evro pe?
STAJ NBERG: Ovo je da -
ka ko va `no pi tawe, me |u tim
ne ma mo in for ma ci ja o to me.
GLAS: Da li IHH ima
po dr{ku tur skih vlas ti?
STAJ NBERG: Na bav ku
IHH bro do va ko ji su pre vo zi -
li hu ma ni tar nu po mo} u Ga zu
fi nan si ra le su lo kal ne
vlas ti u Is tan bu lu, a za ra -
zli ku od os ta lih pu tni ka, te -
ro ris ti ove or ga ni za ci je
ukrca li su se po se bno, i taj -
no. Sma tra mo da to pot vr|u je
sa radwu izme |u IHH i tur -
skih vlas ti, ko je su ovu or ga -
ni za ci ju snab di je va le nov cem
i dru gim sred stvi ma. Po red
to ga pre mi jer i dru gi ~la no -
vi tur ske vla de da li su
~vrstu po li ti ~ku i di plo -
mat sku po dr{ku nas to jawima
IHH u ki dna po vawu ili
ubis tvi ma Izra ela ca.
GLAS: Ka ko ko men ta ri -
{e te izja vu tur skog mi nis tra
inos tra nih po slo va da je Tur -
ska izra di la no vu dok tri nu o
“obno vi osman skog car stva“
na Bal ka nu, kroz “obno vu oto -
man skog Bal ka na“?
STAJ NBERG: Ova izja va
je sa mo jo{ je dan do kaz po no -
vnog bu |ewa tur ske “No ve
oto man ske po li ti ke“ i nas -
to jawa da Is tan bul pro {i ri
svoj uti caj na Blis ki is tok,
Cen tral nu Azi ju, kao i na
Bal kan kroz BiH.
GLAS: Ko je su na mje re
IHH bi le ka da su po sla le
“hu ma ni tar ni kon voj“ pre -
ma Ga zi? Da li je do {lo do
za hla |ewa odno sa Tur ske i
Izra ela i da li je mo gu}
oru `a ni su kob ove dvi je
zemqe?
STAJ NBERG: Stvar na na -
mje ra or ga ni za to ra kon vo ja, a
to su IHH i dru ge ra di kal ne
gru pe po put Me |u na ro dnog po -
kre ta za so li dar nost, bi la je
da po ku {a ju is pro vo ci ra ti
kon fron ta ci ju sa izra el skim
sna ga ma ka ko bi pri vu kli
pa`wu svjet ske ja vnos ti i da
je pri do bi ju za svo je je dnos -
tra no vi |ewe stawa u Ga zi.
Tur sko-izra el ski odno si su
po gor {a ni po sli je do las ka na
vlast Ta ji pa Er do ga na i
wego ve isla mis ti ~ki ori jen -
ti sa ne Par ti je prav de i ra -
zvo ja. Pre mi jer Er do gan je
po znat po ne ra zu mnim i opa -
snim odlu ka ma. Me |u tim, uko -
li ko bu de po ra `en na
izbo ri ma sqede }e go di ne,
odno si izme |u Izra ela i Tur -
ske ve oma brzo se mo gu vra ti -
ti u nor mal no stawe.
O^I GLE DNO
da IHH po dr`a va
te ro ris ti ~ke
akti vnos ti
Mo gu }e da }e mo vi dje ti akti vnos ti IHH na Bal ka nu pro ti vne ame ri ~kim in te re si ma. IHH akti vna u
po dr{ci broj nim pro je kti ma u BiH u ve zi sa isla mom, ukqu~u ju }i iz gradwu vjer skih obje ka ta i pla }awe
ima ma. O~i gle dno da po dr`a va i te ro ris ti ~ke akti vnos ti, is ta kao Staj nberg
Ge rald Staj nberg FO TO: GLAS SRPSKE
GLAS: Pred sje da va ju }i
Pred sje dni{ tva BiH Ha ris
Si lajxi} je bez sa gla snos ti
~la na Pred sje dni{ tva iz
RS po slao am ba sa do ru BiH
u @e ne vi in stru kci ju da
gla sa za an tii zra el sku
Re zo lu ci ju o Ga zi. Ka kvo je
va {e mi{qewe o to me?
STAJ NBERG: Iako ni sam upo -
znat sa odno si ma unu tar
Pred sje dni{ tva BiH, Izra el
je ve oma ~es to izlo `en dvos -
tru kim stan dar di ma i je dnos -
tra nim re zo lu ci ja ma UN su -
pro tnim me |u na ro dnom pra -
vu, u ko ji ma se Izra el
okrivquje za to {to pre du zi -
ma le gi ti mne bez bje dno sne
mje re s ciqem za {ti te wego -
vih gra |a na. Ti pro ce si, kao
i akti vnos ti Sa vje ta za qud -
ska pra va UN, u ve li koj mje ri
su di kti ra ni od stra ne Or ga -
ni za ci je islam ske kon fe ren -
ci je (OIK), ~i je zemqe
~la ni ce mo gu da kon tro li {u
is hod gla sawa.
SI LAJXI] I OIK
Biografija
Ge rald M. Staj nberg je izra -
el ski aka de mik i pro fe sor
po li ti ~kih na uka. Do kto ri -
rao je na Uni ver zi te tu Kor -
nel 1981. go di ne, a di plo mu
iz fi zi ke ste kao je na Uni -
ver zi te tu Ka li for ni je u
San Di je gu 1975. go di ne.
Staj nberg je pro fe sor na
Uni ver zi te tu Bar Ilan.
Osni va~ je Pro je kta za rje -
{a vawe su ko ba i pre go vo re.
An ga `o van je kao sa vje tnik
Vla de Izra ela. ^lan je Me -
|u na ro dnog aka dem skog
odbo ra Izra el ske re vi je za
pra vna pi tawa. Pred sta vnik
je Izra ela u Or ga ni za ci ji
za bez bje dnost i sa radwu u
Evro pi, te u~e snik u blis ko -
is to ~nim mi ro vnim pre go vo -
ri ma. Ko lu mnis ta je ugle dnih
svjet skih lis to va kao {to su
“Xeru za lem post“, “Faj nen -
{el taj ms“, “In ter ne {nel
he rald tri bjun“ i “Ne {e nel
post“.
Ge rald M. Staj nberg, aka de mik i sa vje tnik vla de Izra ela, za “Glas Srpske“
svo je po dru `ni ce u BiH
ko ris ti kao ba ze za ope ra ci je
4 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Pi {e:
Ma ri na
^I GO JA
Komentar dana
Ri fat Do li},
pred sje dnik
Ko mi si je za
is tra `i vawe ra tnih
zlo ~i na u Bi ha }u i Ca zi nu
Sud si gur no ima do voqno do ka za, ali je u “slu ~a ju Du da ko -
vi}“ ri je~ o po li ti ci i voqi su da da za vr{i is tra gu. Do ka -
zi ko je sud ima, sa svim su do voqni za po di zawe op tu `ni ce.
Mi lo rad
Ba ra {in,
gla vni tu `i lac BiH
Ne zna ho }e li i ka da bi ti op tu `ni ce pro tiv ra tnog ko man -
dan ta Pe tog kor pu sa Ar mi je RBiH Ati fa Du da ko vi }a, ko ji je
osumwi~en za zlo ~i ne.
Haxia hme to vi }e va
Ko mo ra
Da je Bo sna i Her ce go vi na zemqa u ko joj je sve mo gu }e
oda vno je ve} po zna to. Da se pred sta vni ci srpskog na ro da
u za je dni ~kim in sti tu ci ja ma re do vno pre gla sa va ju, o bi lo
ko joj oblas ti da je ri je~, ta ko |e je po zna to.
To me u pri log naj boqe go vo re de {a vawa u Spoqno trgo -
vin skoj ko mo ri BiH, ko ju je wen pred sje dnik Ma hir
Haxia hme to vi}, ni {ta dru go, ne go pri va ti zo vao, i odlu -
~io da ra spo la `e wom ona ko ka ko wemu pa dne na pa met.
Ta ko je Haxia hme to vi} sa mo ini ci ja ti vno odlu ~io da
for mi ra Ko mi si ju ko ju je za du `io da spro ve de kon kur snu
pro ce du ru za izbor
~la no va Skup {ti ne
Ko mo re {to je ap so lu -
tno ne za ko ni to, jer je,
pre ma za ko nu i Sta tu -
tu Spoqno trgo vin ske
ko mo re BiH, ra spi si -
vawe izbo ra u iskqu -
~i voj na dle `nos ti
Skup {ti ne Ko mo re.
Bez ob zi ra na to, u
uto rak je odr`a na ne -
le gal na Skup {ti na
Ko mo re, na ko joj je iza -
bra no no vo ne le gal no
ru ko vod stvo, jer sa -
da{wem ru ko vod stvu
man dat jo{ ni je is te -
kao. Zbog ~e ga je no vo ru ko vod stvo iza bra no i ka ko je bi -
lo mo gu }e spro ves ti izbor na ova kav na ~in, zna sa mo
Haxia hme to vi} i wego vi is to mi{qeni ci ko ji su ga u to -
me po dr`a li.
Ni upo zo rewa mi nis tra spoqne trgo vi ne i eko nom skih
odno sa BiH Mla de na Zi ro je vi }a ni su uti ca la na Haxia -
hme to vi }a da svo je dje lo vawe vra ti u gra ni ce za ko na. On
ih je sve, je dnos ta vno, igno ri sao.
Ne spo ra zu mi i kr{ewe za ko na u Spoqno trgo vin skoj ko -
mo ri BiH tra ju jo{ od 2007. go di ne, ka da je ge ne ral nom
se kre ta ru Ta ri ku \o |i }u is te kao man dat. Po prin ci pu
na ci onal ne ro ta ci je, fun kci ju ge ne ral nog se kre ta ra ta da
je tre ba lo da preu zme pred sta vnik srpskog na ro da. Ro ta -
ci ja je blo ki ra na uz po dr{ku bo{wa ~kih ~la no va u Upra -
vnom odbo ru i Skup {ti ni Spoqno trgo vin ske ko mo re, a
\o |i} je na mjes tu se kre ta ra os tao sve do da nas.
Pred sta vni ci Ko mo ri nih or ga na iz srpskog i hrvat skog
na ro da, po tpu no su iskqu~e ni iz do no {ewa bi lo ka kvih
odlu ka u ve zi sa fun kci oni sawem Ko mo re, ko ja je pos ta la
pri va tno vla sni{tvo wenog pred sje dni ka.
O~i gle dno je da broj na upo zo rewa go spo di nu Haxia hme -
to vi }u ni {ta ne zna ~e i da je po tre bno da se u sve ovo
ukqu~e is tra `ni or ga ni i pro vje re, ko, ka ko i {ta ra di u
ovoj in sti tu ci ji. Si gur no je da im po sla ne bi ne dos ta ja -
lo i da bi se oni u ovoj in sti tu ci ji i te ka ko ima li ~i me
po za ba vi ti.
Da je u BiH sve
mo gu }e, naj boqe
go vo re de {a vawa
u Spoqno trgo vin -
skoj ko mo ri BiH,
ko ju je wen
pred sje dnik Ma hir
Haxia hme to vi},
ni {ta dru go, ne go
pri va ti zo vao, i
odlu ~io da
ra spo la `e wom
ona ko ka ko wemu
pa dne na pa met
PI [E: GO RAN MA UNA GA
g.ma una ga@ glas srpske.com
FO ^A - Mi tro po lit
Ni ko laj ra zri je {io je du -
`nos ti Gra |e vin ski odbor
za iz gradwu hra ma Sve tog
Sa ve u Fo ~i ko ji je for mi -
rao i na ~i jem je ~e lu bio
na ~el nik op {ti ne Zdrav ko
Krsma no vi}, a for mi ran je
no vi odbor za ~i jeg je pred -
sje dni ka, po di re kti vi mi -
tro po li ta, ime no van
sve {te nik Ne nad Tu pe {a.
Pre ma ne zva ni ~nim in -
for ma ci ja ma, odbor je smi -
jewen jer je sa mo do bavqa~i ma
u U`i cu, Go ra `du i Fo ~i os -
tao do sa da du `an 250 hiqada
ma ra ka.
Sve {te nik Tu pe {a ka `e
da je Krsma no vi} ra zri je {en
du `nos ti pred sje dni ka Gra |e -
vin skog odbo ra zbog ne dos tat -
ka fi nan sij skih sred sta va za
za vr{e tak ra do va na hra mu.
- Sa da pos to je Gra |e vin -
ski odbor za iz gradwu hra ma
na ~i jem sam ~e lu ja i Udru -
`ewe gra |a na za iz gradwu
hra ma. [to se ti ~e crkve, sa -
da je na sna zi sa mo je dan
odbor ko ji je for mi rao mi -
tro po lit Ni ko laj. Ovaj odbor
}e do daqeg vo di ti sve akti -
vnos ti na iz gradwi hra ma -
ka `e Tu pe {a.
On ni je `e lio da go vo ri
o du go vi ma do bavqa~i ma, ali
je re kao da crkva vi {e ne ma
fi nan sij skih sred sta va od
op {ti ne, te da o~e ku ju po mo}
Vla de RS jer im je “pre mi jer
obe }ao 700.000 KM za gradwu
hra ma”.
- Sa da crkve na op {ti na i
sve {ten stvo pre uzi ma ju po sao
oko iz gradwe hra ma, {to do
sa da ni je bio slu ~aj - is ti ~e
Tu pe {a.
Na sje dni ci Gra |e vin skog
odbo ra odr`a noj u uto rak uve -
~e, sve {te nik Tu pe {a pro ~i -
tao je mi tro po li tov na log u
ko jem je is ta knu to “da se ime -
nu je odbor po {te nih qudi ko -
ji pos te i ko ji idu na
bo go slu `ewe”.
Krsma no vi} ka `e da je
“Gra |e vin ski odbor za iz -
gradwu hra ma for mi ra la
Skup {ti na op {ti ne Fo ~a na
~i jem je ~e lu po fun kci ji na -
~el nik op {ti ne”.
- Sa da je for mi ran pa ra -
lel ni odbor pre ko ko jeg tre ba
da se po tro {e sred stva Vla de
RS od 700.000 KM. Ja to po -
dr`a vam - ka `e Krsma no vi}.
On tvrdi da ni je ta ~na
in for ma ci ja da se crkve no
ru ko vod stvo na ta kav po tez
odlu ~i lo zbog du ga biv {eg
Odbo ra od 250.000 KM pre ma
do bavqa~i ma i jer je bi lo ne -
za do voqno to kom izvo |ewa
ra do va na hra mu. Ka `e da se
“sa do bavqa~i ma se dre i ci -
gle skla pa ju ugo vo ri o pla -
}awu u ra ta ma”, te da se
“oba ve ze izmi ru ju re do vno
pre ma ugo vo ri ma”.
“Glas Srpske” sa zna je da
je u izvo |ewu ra do va u~es tvo -
va lo i pre du ze }e “HG in -
`ewering” ko je se do vo di u
ve zu sa Krsma no vi }em. Ta
fir ma nas ta la je od ne ka -
da{weg pre du ze }a “Hi dro -
gradwa” u Fo ~i ~i ji je
di re ktor bio Krsma no vi}.
KRSMA NO VI]
smi jewen zbog
mawka nov ca za
iz gradwu hra ma
Pre ma ne zva ni ~nim in for ma ci ja ma, odbor smi jewen jer je sa mo do bavqa~i ma u
U`i cu, Go ra `du i Fo ~i do sa da os tao du `an 250 hiqada ma ra ka
Na do na tor skoj ve ~e ri,
odr`a noj pri je dvi je go di ne
u por ti hra ma u iz gradwi,
pri kupqeno je vi {e od mi li -
on ma ra ka. Ne zva ni ~no, od
to ga se na `i ro-ra ~u nu na -
{lo sa mo oko 100.000 KM.
Svi pro ble mi su nas ta li
kad je mi tro po lit na je dnom
od sas ta na ka Krsma no vi }a
upi tao {ta je sa os tat kom
pri lo `e nog nov ca.
DO NA CI JE
F
O
T
O
:

A
R
H
I
V
A
LON DON - Po li ti ~ka hu -
ma nost, kao re zul tat naj no vi -
jih de {a vawa u Ga zi, ni je prvi
slu ~aj ova kve vrste. Ona je ve -
li ku ulo gu igra la u is ho du ra -
to va na Bal ka nu de ve de se tih
go di na, tvrdi u autor skom tek -
stu objavqenom u “Gar di ja nu“
Ko nor Fo li, ko ji je na Ko so vu
1999. bio pred sta vnik or ga ni -
za ci je “Amnes ti in ter ne -
{nel”.
Fo li is ti ~e da su se u
svim ra to vi ma do ga |a li zlo -
~i ni, me |u tim, BiH je je din -
stven slu ~aj u ste pe nu
hu ma ni tar nih in ter ven ci ja
ko je su ih pra ti le.
- Hu ma ni tar ni ra dni ci
pro tes to va li su zbog blo ka da
hu ma ni tar nih kon vo ja, bi li
svje do ci zlo ~i na i kon stan tno
snab di je va li me di je pri ~a ma
ko ji ma je bi lo za je dni ~ko to
{to je sa mo je dna stra na, ona
ja ~a - srpska - ~i ni la zle stva -
ri - pi {e on.
Is ti ~e da ni Ar mi je RBiH
ni je bi la bez gre {na, kao {to
to po ka zu je i op tu `ni ca pro -
tiv ko man dan ta bo{wa ~kih
sna ga u Sre bre ni ci i da su ~ak
i hu ma ni tar ni ra dni ci sma -
tra li da stva rawe “bez bje dno -
snih zo na“ ni je do bar po tez.
- Ka rin Lan dgren, {ef
mi si je UN HCR-a u BiH u to
vri je me, tvrdi la je da “bez bje -
dno sne zo ne“ pru `a ju “iz vje sno
uto ~i {te od krvo pro li }a“, ali
su is to vre me no “mjes to za
odmor, na oru `a vawe i dru ge
vi do ve ja ~awa (bo{wa ~ke) voj -
ske“. Lan dgre no va je sma tra la
i da su bez bje dno sne zo ne po -
ten ci jal ni ulog u ka sni jim
pre go vo ri ma oko te ri to ri ja, te
efek tni sim bo li ugweta vawa
u ra tu u ko me je je dan od fron -
to va bio i onaj sa Si-En-Enom,
pod sje }a Fo li.
Do da je da je go di nu po sli je
pa da Sre bre ni ce, do ta da ne po -
zna ta pa ra voj na for ma ci ja,
Oslo bo di la ~ka voj ska Ko so va,
po ~e la te ro ris ti ~ku kam pawu
u po kra ji ni ko ja za Srbi ju ima
is to rij ski zna ~aj, ali u ko joj
ve }i nu ~i ne Al ban ci.
- Na mje ra tih akci ja bi la
je is pro vo ci ra ti sli ~nu rea -
kci ju. Se ri ja zvjer sta va i osve -
tni ~kih po ho da na kra ju je
do ve la do in ter ven ci je NA TO
sna ga, ve li ke hu ma ni tar ne kri -
ze i `rta va - pi {e on. M. K.
BiH JE DIN STVEN
slu ~aj u ste pe nu
hu ma ni tar nih
in ter ven ci ja
Ko nor Fo li, biv {i pred sta vnik "Amnes ti in ter ne {ne la" na Ko so vu
"Humanost" u Gazi po receptu iz BiH
Do na tor ska ve ~e ra za hram
Po~etak izgradwe hrama Sve tog Sa ve u Fo ~i
Mi tro po lit Ni ko laj na lo `io
smje nu Odbo ra za gradwu
hra ma Sve tog Sa ve u Fo ~i
Smijewen Krsmanovi}
i ~lanovi Odbora
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 5
PI [E: MA RI JA NA MIQI]
ma ri ja nam @glas srpske.com
SA RA JE VO- Mi tro po li ja
da bro bo san ska ni je za do voqna
pro to ko lom ko ji je ju ~e po -
tpi san u Sa ra je vu, na osno vu
ko jeg }e bi ti iz gra |e na no va
zgra da Eko nom skog fa kul te -
ta, a obje kat Bo go slo vi je, u ko -
jem je fa kul tet tre nu tno
smje {ten, bi ti vra }en Srp-
skoj pra vo sla vnoj crkvi.
- Tra `i li smo da nam dos -
ta ve po me nu ti pro to kol, {to je
i ura |e no. U pro to ko lu ne sto -
ji ka da }e Eko nom ski fa kul tet
bi ti iz mje {ten iz obje kta ko ji
pri pa da SPC, zbog ~e ga smo i
oba vi jes ti li na dle `ne u
FBiH da ne }e mo pri sus tvo va ti
po tpi si vawu is to ga - re kli su
“Gla su Srpske“ u Mi tro po li ji.
Do da li su da se mi tro po -
lit da bro bo san ski Ni ko laj na
po zi vu fe de ral nog pre mi je ra
da pri sus tvu je po tpi si vawu za -
hva lio, ali je i na gla sio da
ni je si gu ran ko ji je in te res
SPC u okvi ru sa mog po tpi si -
vawa pro to ko la osim na ~el nog
is ka zi vawa do bre voqe.
- Mi tro po lit je pre dlo -
`io da se do iz gradwe no ve
zgra de Eko nom skog fa kul te ta
za wegov smje {taj na |e dru ga
zgra da i da se zgra da Bo go slo -
vi je odmah sta vi na ra spo la -
gawe SPC - is ta kli su u
Mi tro po li ji da bro bo san skoj i
do da li da su i ra ni je ~u li za
vra }awe zgra de Eko nom skog
fa kul te ta u Sa ra je vu, ali da to
do dan-da nas ni je u~iweno.
Pro to kol su po tpi sa li
pre mi jer FBiH Mus ta fa Mu -
je zi no vi}, pre mi jer Kan to na
Sa ra je vo Be sim Me hme di}, na -
~el nik op {ti ne Sta ri Grad
Ibra him Hayibaj ri} i de kan
Eko nom skog fa kul te ta Veqko
Tri vun.
Po tpi sni ci su izra zi li
na du da }e ove go di ne bi ti
obe zbi je |en no vac za pret ho dne
akti vnos ti, a sa ma gradwa no ve
zgra de Eko nom skog fa kul te ta
za po ~e }e 2011. go di ne u kom -
ple ksu sa da{weg uni ver zi tet -
skog kam pu sa u Sa ra je vu.
Na gla si li su da je ovo “pri -
mjer ko ji je uro dio plo dom po -
sli je ne {to vi {e od dvi je
go di ne an ga `o vawa, te kao
pri mjer po zi ti vnog sta va pre -
ma vra }awu izvor ne imo vi ne
vjer skim za je dni ca ma i do kaz
da Sa ra je vo is kre no wegu je
atmo sfe ru to le ran ci je, ja ~awa
me |u so bnog po vje rewa i po -
{ti vawa qud skih pra va“.
- Sa ra je vo }e do ka za ti da je
ov dje uvi jek bi la Evro pa - re -
kao je vi so ki pred sta vnik Va -
len tin In cko. Po tpi si vawu su
pri sus tvo va li i wegov prvi za -
mje nik Ra fi Gre go ri jan, pot -
pred sje dnik FBiH Mir sad
Ke bo i dru gi.
Mu je zi no vi} je izra zio
`aqewe zbog to ga {to po tpi -
si vawu ni su pri sus tvo va li
pred sta vni ci Me |u re li gij skog
vi je }a, a po se bno zbog izos tan -
ka pred sta vni ka SPC.
- Uo~i sa me sve ~a nos ti iz
Mi tro po li je da bro bo san ske
sti glo je pi smo u ko jem se na -
vo di da pred sta vni ci SPC
ne go du ju {to i oni ni su me |u
po tpi sni ci ma pro to ko la.
Osim to ga, wima se `u ri da
zgra da u ko joj je tre nu tno
smje {ten Eko nom ski fa kul -
tet bu de vra }e na {to pri je,
{to ra zu mi jem, ali akti vnos -
ti u sa da{wem obje ktu i us ta -
no ve ne mo gu pre ki nu ti rad
na pra sno - is ta kao je Mu je zi -
no vi}.
Do dao je da je po bor nik to -
ga da mno gi obje kti ~i ja je
obno va u to ku ili se tek pla -
ni ra, po put sa ra jev ske Vi je -
}ni ce, do bi ju prvo bi tnu
na mje nu, uva `a va ju }i, ka ko je
izja vio, dru{ tve no-is to rij ske
pro mje ne.
MI TRO PO LI JA
tra `i la da joj se
dos ta vi pro to kol
VA [IN GTON - Pred sje -
dnik Srbi je Bo ris Ta di} igra
va `nu ulo gu u po mo }i BiH da
kre ne na pri jed, re kao je za mje -
nik ame ri ~kog dr`a vnog se -
kre ta ra Yej ms [taj nberg u
in ter vjuu za Glas Ame ri ke.
- Ta di} ima kre di bi li tet
me |u srpskim li de ri ma u BiH,
{to po ma `e i smawuje mo gu -
}nost ne si gur nos ti. Ta ko |e je
po dr`a vao SAD i EU u nas to -
jawima da uje di ni stra na ~ko
vo| stvo - na gla sio je [taj -
nberg.
Is ta kao je da Ta di} po -
{tu je dej ton sku te ri to ri jal nu
po dje lu BiH.
- On na gla {a va i da ne
`e li po dje lu BiH, te da ne vi -
di Re pu bli ku Srpsku kao dio
Srbi je, {to je ve oma po zi ti -
vno - re kao je [taj nberg.
Go vo re }i o ne da vnoj po sje -
ti Sa ra je vu [taj nberg je re -
kao da je si tu aci ja u BiH i na
Bal ka nu kom plek sna.
- Ne ki pro ble mi su ima li
po zi ti van is hod, ali jo{ ima
ne ri je {e nih pro ble ma. Mi -
slim da je po zi ti van znak to
da su li de ri re gi je pris ta li
na za je dni ~ko pro na la `ewe
rje {ewa, kao i sa radwa Ame -
ri ke i Evro pe kao par tne ra u
pro ce su pri bli `a vawa ovih
ze maqa evroa tlan tskim in te -
gra ci ja ma. Vi dje li smo po mak
i na dru gim poqima - do dao je
[taj nberg.
[TAJ NBERG:
Ve oma po zi ti vno da
Ta di} ne vi di RS
kao dio Srbi je
Prvi elek tron ski mo li tve ni te pih na svi je tu, ko ji omo gu }a va
vjer ni ku da za biqe`i ta ~an broj klawawa, na }i }e se us ko ro
u pro da ji u Tu ni su, ja vi le su ju ~e agen ci je.
Te pi hu, ko ji je do bio odo brewe vrho vnog muf ti je, tre ba lo bi
da usli je de dru ge “haj-tek” mo li tve ne pros tir ke, po put one sa
ul tra crve nim zra ci ma.
Ci je na prvog elek tron skog te pi ha za mo li tve je oko 25 evra,
pa proi zvo |a~ o~e ku je da }e bi ti ve li ke na ruxbe za ovaj je -
din stven proi zvod.
BEO GRAD - Mi lo{
[aqi}, advo kat Rat ka Mla -
di }a, za tra `io je od na dle -
`nih slu `bi u Ka li no vi ku
izvod iz ma ti ~ne kwige ro -
|e nih, ka ko bi mo gao da u
beo grad skom su du po dne se
zah tjev da se Mla di} pro gla -
si mrtvim.
- Jo{ ni sam po dnio zah -
tjev, jer mi jo{ ni je pris ti -
gao izvod iz ma ti ~ne kwige
ro |e nih, ko ji se oba ve zno
pri la `e uz za htev, a ko ji se
na la zi u Ka li no vi ku u RS -
re kao je [aqi} Srni, do da -
ju }i da o~e ku je da }e Mla di -
}ev ro dni list sti }i u
idu }a dva do tri da na.
Na gla sio je da }e po do bi -
jawu ro dnog lis ta, po dni je -
ti zah tjev su du u Beo gra du
da se Mla di} pro gla si mrt-
vim.
Xej ms [taj nberg, za mje nik ame ri ~kog dr`a vnog se kre ta ra
Ta di} po {tu je dej ton sku po dje lu BiH
Va len tin In cko
“Po sje ti }u mjes ta gdje
su u ra tu stra da li Srbi“
BI JEQINA - Vi so ki pred sta vnik u BiH Va len tin In -
cko izja vio je ju ~e u Bi jeqini da }e ra do po sje ti ti mjes ta
gdje su u ra tu stra da li Srbi i da mu je `ao sva ke `rtve, kao
{to bi svi ma tre ba lo da bu de.
On je na veo da je u vri je me ka da je hrvat ski pred sje dnik
Ivo Jo si po vi} po sje tio Si je ko vac bio u Wujor ku, gdje je po -
dnio iz vje {taj Sa vje tu bez bje dnos ti UN, pre no si Srna.
- Sti gao sam ka sno, a to ne zna ~i da ne }u i}i na grobqa gdje
su stra da li Srbi i po klo ni ti se sva koj `rtvi, jer sva ka maj ka
ko ja je iz gu bi la si na ima is tu patwu i tu ne ma ra zli ke - re -
kao je In cko, od go va ra ju }i na pi tawe za {to ni ka da ni je po -
sje tio mjes to stra dawa Srba u pro te klom ra tu.
Advo kat Mi lo{ [aqi}
Tra `i ro dni list da se
Mla di } pro gla si mrtvim
SA RA JE VO - Sud BiH pot vrdio je op tu `ni cu ko jom se
Mi lun Korwa~a, Mi lo rad @iv ko vi} i Du {ko Ta di} te -
re te da su u ma ju 1992. go di ne u~es tvo va li u ubis tvu 11
bo{wa ~kih ci vi la sa po dru ~ja op {ti ne ^aj ni ~e ko ji su bi -
li za tvo re ni u lo va ~kom do mu.
Ubis tva su, pre ma op tu `ni ci, iz vr{e na iz auto mat skog
na oru `awa i ru ~nim bom ba ma, po sli je po gi bi je je dnog pri -
pa dni ka je di ni ce “Pla vi or lo vi“, sa op {te no je ju ~e iz Su -
da BiH. U op tu `ni ci se na vo di da su Korwa~a i Ta di}, u
svoj stvu ko man dan ta i pri pa dni ka je di ni ce “Pla vi or lo -
vi“, te @iv ko vi} u svoj stvu na ~el ni ka SJB ^aj ni ~e i ~la na
Kri znog {ta ba op {ti ne, od apri la do kra ja ma ja 1992. go di -
ne pro go ni li ci vil no mu sli man sko sta no vni{ tvo iz op -
{ti ne ^aj ni ~e.
Sud BiH
Pot vr|e na op tu `ni ca
za Korwa~u i dru ge
U pro to ko lu ne sto ji ka da }e Eko nom ski fa kul tet bi ti iz mje {ten iz obje kta ko ji
pri pa da SPC. Mi tro po lit Ni ko laj za tra `io da se do iz gradwe no ve zgra de
Eko nom skog fa kul te ta za smje {taj na |e dru ga zgra da
Po tpi san pro to kol o iz mje {tawu sa ra jev skog Eko nom skog fa kul te ta
Ne zna se ka da }e SPC
bi ti vra }e na zgra da
De na ci ona li za ci ja
Sve ~a nos ti po tpi si vawa pret ho di lo je usva jawe na crta
pro to ko la na 140. sje dni ci Vla de FBiH odr`a noj u apri -
lu u ko me je, izme |u os ta log, na ve de no da Vla da uva `a va
to da vra }awe na ci ona li zo va ne imo vi ne ko ja je ra ni je
bi la vla sni{ tvo vjer skih za je dni ca pred stavqa po zi ti -
van na por u obez bje |ewu vjer skih slo bo da za ga ran to va -
nih Us ta vom BiH.
[taj nberg je is ta kao i bi -
tnu ulo gu Hrvat ske i Crne
Go re u BiH.
- Hrvat ski pre mi jer Ja -
dran ka Ko sor igra la je va -
`nu ulo gu u pod sti cawu
Hrva ta u BiH da idu za je dno
na pri jed, a Crna Go ra,
pre dvo |e na Mi lom \u ka no -
vi }em, je ta ko |e po mo gla
BiH da pre va zi |e pro ble me
- zakqu~io je [taj nberg.
HRVAT SKA I CRNA GO RA
Po tpi si vawe pro to ko la u Sarajevu FO TO: GLAS SRPSKE
Ratko Mladi} FOTO: GLAS SRPSKE
MUJEZINOVI]
`ali zbog
nedolaska
~lanova iz SPC
6 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
BAWALU KA - Glo bal ni me ha ni zam za `i vo tnu sre di nu (GEF)
iz dvo ji }e u idu }ih pet go di na 150.000 do la ra za BiH, za izra -
du dr`a vnog akci onog pro gra ma bor be pro tiv de gra da ci je
zemqi {ta, odlu ~e no je na re gi onal nom za sje dawu ze maqa po -
tpi sni ca Kon ven ci je UN za bor bu pro tiv de gra da ci je zemqi -
{ta (UN CCD) u Pra gu, pre ni je le su agen ci je.
Ova sred stva na mi jewena su svim zemqama ko je su de se to go -
di{wim stra te {kim pla nom Kon ven ci je pre uze le oba ve zu
odr`i vog upravqawa zemqi {tem i bor be pro tiv wego ve de -
gra da ci je, sa op {te no je iz Poqo pri vre dnog in sti tu ta RS.
Za bor bu pro tiv de gra da ci je zemqi {ta u BiH 150.000 do la ra
Dru{tvo
BAWALU KA - Na ju ~e -
ra{wem sas tan ku pre mi je ra
RS Mi lo ra da Do di ka, pred -
sje dni ka Sa ve za sin di ka ta
RS Ran ke Mi {i} i pred sta -
vni ka ra dni ka “Fru kto ne“
do go vo re no je da se odmah an -
ga `u ju na dle `ne in sti tu ci je
i pro vje re ka kvo je stawe sa
imo vi nom pre du ze }a, po slo -
vawem i upla ta ma do pri no sa.
- Idu }ih da na Ko mi si ja
za re vi zi ju pri va ti za ci je
pri va tnog ka pi ta la, Tu `i -
la{ tvo, Po res ka upra va i
Inspektorat RS pro vje ri }e
ka kvo je stawe u “Fru kto ni“,
jer se pos tavqa pi tawe da li
ona uop {te pos to ji, odno sno
da li se u wenom vla sni{ tvu
na la zi 49 du nu ma zemqe na
pri je dor skoj petqi, de vet du -
nu ma zemqe u bawalu ~kom
na sequ Bo rik, ha le i ma {i -
ne - re kla je Mi {i }e va.
Ona je do da la da se iz
pi sma ko je je po slao ve }in -
ski vla snik “Fru kto ne“ Ne -
deqko Po po vi} mo `e na slu -
ti ti da u ovom pre du ze }u
ni su “~is ta po sla“ i da se
kao i uvi jek ra ~un {aqe
oni ma ko ji su naj mawe kri -
vi, a to su ra dni ci.
- Ako pos to ji “Fru kto -
na“ i ako se u wenom vla -
sni{ tvu na la ze ha le, ma {i ne
i zemqi {te, on da je rje {ewe
je dnos ta vno, po kre nu ti proi -
zvodwu i omo gu }i ti ra dni ci -
ma da pos ta nu vla sni ci
akci ja - re kla je Mi {i }e va.
S. T.
SUMWA SE
da je imo vi na
ras pro da ta
Raz go vor o ot ka zi ma u Ur ba nis ti ~kom za vo du RS
In spe kci ja }e na lo `i ti
vra }awe ra dni ka na po sao
BAWALU KA - Re pu bli ~ka in spe kci ja ra da na lo `i }e ru -
ko vod stvu Ur ba nis ti ~kog za vo da RS da se uspos ta vi ra dno-
pra vni sta tus za ra dni ke ko ji su pret ho dnih da na u Za vo du
do bi li ot ka ze u le gal nom i za ko ni tom {traj ku.
Is ta kla je to ju ~e u Bawalu ci gla vni re pu bli ~ki in spe -
ktor ra da Ra dmi la Pu zi} po sli je sas tan ka ru ko vod stva Sa -
ve za sin di ka ta RS sa pred sta vni ci ma Re pu bli ~ke in spek-
ci je ra da i Po res ke upra ve RS u ve zi sa ne za ko ni tim ot ka -
zi ma u Ur ba nis ti ~kom za vo du RS.
Po mo }nik di re kto ra za uslu ge po res kim ob ve zni ci ma
PURS Per sa Ba ji} pot vrdi la je da su za ra dni ke Zavoda koji
su do bi li ot ka ze u PURS dos tavqene odja ve ob ve zni ka do -
pri no sa osi gu rawa i do da la da one ne uti ~u na ra dno-pra -
vni sta tus ra dni ka.
PA LE - U Re pu bli ci Sr-
pskoj da nas }e po ~e ti is pla -
ta maj skih pen zi ja za 227.742
ko ri sni ka, od ko jih 186.889 u
RS i 35.853 sa pre bi va li -
{tem u dru gim dr`a va ma, na -
ja vio je ju ~e di re ktor Fon da
PIO RS Zo ran Mas ti lo.
Mas ti lo je na kon fe ren ci -
ji za no vi na re u Pa la ma re -
kao da je broj ko ri sni ka u
pro te klom mje se cu po ve }an
za 777, a za pet mje se ci ove
go di ne za 3.125, ja vi la je
Srna.
On je na gla sio da je u is -
pla tu maj ske pen zi je uvr{te -
no i 360 ko ri sni ka pra va na
nov ~a nu na kna du za tje le sno
o{te }ewe i na kna de za po -
mo} i wegu.
Mas ti lo je re kao da je ri -
je {e no oko 15.000 `al bi od
pris ti glih 21.531 na uma-
wene pen zi je po osno vu iz -
mje na i do pu na Za ko na o
PIO, ukqu~u ju }i i bor ce
NOR-a ~i je pra vo je ri je {e -
no na osno vu odlu ke Vla de
RS i one ni su obra |i va ne.
On je re kao da su po zi ti -
vno ri je {e ne 3.564 `al be,
od ~e ga na prvos te pe nom or -
ga nu 2.382, a na dru gos te pe -
nom or ga nu je od 2.833
`al be po zi ti vno ri je {e no
129.
Mas ti lo je na gla sio da je
Gla vna slu `ba za re vi zi ju
ja vnog se kto ra RS da la po -
zi ti van iz vje {taj o ra du
Fon da PIO.
BI JEQINA - U Kum bor }e
da nas otpu to va ti dru ga gru pa
dje ce u okvi ru pro je kta Fon da
za dje ~i ju za {ti tu Re pu bli ke
Srpske pod na zi vom “So ci ja -
li za ci ja dje ce RS - 2010“.
U dru goj smje ni otpu to va }e
120 dje ce, 14 va spi ta ~a, 24 ro di -
teqa, qekar, me di cin ska ses tra,
tri spor tska ani ma to ra, dva
stu den ta, ko or di na tor i stru -
~nisa ra dnik Fon da. M. Mi.
Klizi{te u Tu zli
Uni {teno grobqe
TU ZLA - Ne vri je me i obil ne pa da vi ne ko je su pro te kle
se dmi ce po go di le BiH po kre nu le su kli zi {te u tu zlan skom
na sequ Po `ar ni ca, zbog ~e ga je uni {ten ve }i dio grobqa
Car ska ba{ ~a, pre no se agen ci je.
Mno ge gro bni ce nes ta le su pod na no si ma zemqe, a kli zi -
{te je jo{ akti vno i stawe se po gor {a va.
Zbog ha oti ~ne si tu aci je u ko joj su ne ki gro bo vi za trpa ni,
a dru gi otvo re ni, na ~el nik op {ti ne Tu zla Ja smin Ima mo -
vi} po zvao je po ro di ce po koj ni ka da do |u u Ko me mo ra ti vni
cen tar Tu zla da bi se sa hrawena ti je la za {ti ti la.
- Pre ma na {oj pro cje ni, bi lo je oko 100 gro bnih mjes ta.
Grobqe je za uzi ma lo po vr{i nu od oko ~e ti ri du nu ma, a vi -
{e od 3,5 du nu ma je go to vo nes ta lo - re kao je pro to je rej sve -
{te nik tu zlan ski i po `ar ni ~ki Mi lan To pi}.
PI [E: SLO BO DAN PU HA LO
pu ha lo @te ol.net
DO BOJ - Po sli je tro ~a -
so vne vo`we od Sa ra je va,
na `eqe zni ~ku sta ni cu u
Do bo ju ju ~e po po dne sti gao
je pu tni ~ki voz sas tavqen
od “tal go” va go na, po zna tog
{pan skog proi zvo |a ~a.
Ri je~ je o pro bnoj vo`wi
ta ko da u vo zu ni je bi lo pu -
tni ka, ve} su pu to va li sa mo
pred sta vni ci `eqe zni ca i
ove {pan ske fir me.
- Sa {pan skim proi zvo -
|a ~em po tpi sa li smo ugo vor
o ku po vi ni ~e ti ri gar ni tu -
re vo zo va sa po de vet pu tni -
~kih “tal go” va go na i o
otva rawu ra di oni ce za
wiho vo odr`a vawe. Uku pna
vri je dnost ove in ves ti ci -
je je oko 32 mi li ona
evra - re kao je po mo -
}nik ge ne ral nog di -
re kto ra “@eqe zni ca
Re pu bli ke Srpske“
za ra zvoj i in ves ti -
ci je Go ran Ko ri ~i}.
On je na gla sio da
su u to ku ra do vi na
in fras tru ktu ri.
- Ka da ona bu de za vr{e -
na, o~e ku je mo da }e se vo zo -
vi na na {im pru ga ma kre-
ta ti brzi nom i do 140 ki lo -
me ta ra na ~as - re kao je Ko -
ri ~i}.
Pred sta vnik “Tal go“
fir me za BiH Adnan \u gum
is ti ~e da su va go ni ve oma
udo bni i bez bje dni.
- Ri je~ je o posqedwoj,
se dmoj ge ne ra ci ji vo zo va,
{to zna ~i da su naj sa vre me -
ni ji. Voz mo `e da se kre }e
brzi nom do 220 ki lo me ta ra
na ~as, a na na {im pru ga ma
ko li ko do zvoqava in fras -
tru ktu ra, odno sno oko se dam -
de set ki lo me ta ra na ~as -
re kao je \u gum i do dao da se
kom po zi ci ja sas to ji od de vet
va go na. Za sva ku gar ni tu ru
ga ran ci ja je dvi je go di ne.
VO ZO VI
}e i}i do 140
ki lo me ta ra na ~as
Fond za dje ~i ju za {ti tu RS
U Kum bor pu tu je
dru ga gru pa dje ce
Fond PIO RS
Is pla ta pen zi ja da nas
Sa {pan skim proi zvo |a ~em po tpi sa li smo ugo vor o ku po vi ni ~e ti ri gar ni tu re vo zo va
sa po de vet pu tni ~kih “tal go” va go na i o otva rawu ra di oni ce za wiho vo odr`a vawe.
Uku pna vri je dnost ove in ves ti ci je je oko 32 mi li ona evra, re kao Ko ri ~i}
Pro bna vo`wa “tal go” vo za na `eqe zni ca ma u BiH
Od Sa ra je va do
Do bo ja za tri ~a sa
F
O
T
O
:

S
.

P
U
H
A
L
O
Potrebna ekshumacija tijela FO TO: AGEN CI JE
"Tal go" va go ni ve oma
udo bni i bez bje dni
Radnici
Pred sje dnik Sin di kal ne
or ga ni za ci je “Fru kto ne“
Qubo mir Kre ~ar re kao je
da je pre mi jer Do dik za du -
`io sa vje tni ke i mi nis tre
da se an ga `u ju na upu }i -
vawu pi sma kom pa ni ji
“Pep si“ za tra `ewe li cen -
ce. Ra dni ci “Fru kto ne“ ko -
ji su {trajk za po ~e li 21.
ma ja, nas ta vi }e i daqe da
{trajkuju u kru gu fa bri ke.
Pre mi jer RS Mi lo rad Do dik pri mio ra dni ke “Fru kto ne“
Sli je di pro vje ra imo vi ne i po slo vawa
"Talgo"
- "Tal go" vo zo vi, osim u [pa ni -
ji, sao bra }a ju i na pru ga ma
Fran cus ke, Wema ~ke, Ka zah -
sta na, [vaj car ske, Ita li je i
Sje diwenih Ame ri ~kih Dr`a va
- ka zao je \u gum.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 7
Vijesti
BAWALU KA - Upra va za igre na sre }u RS, ko ju su pred stavqali di re ktor
Zdrav ko Mi li }e vi} i Je le na Qubo ja, vi {i stru ~ni sa ra dnik u Mi nis tar -
stvu fi nan si ja, u pri sus tvu vi {e od 26 evrop skih ze maqa, zva ni ~no je
primqena u ~lan stvo GREF-a (Ga ming Re gu la tors Euro pe an Fo rum), odno -
sno u Evrop ski fo rum re gu la to ra u oblas ti iga ra na sre }u, na kon gre su
odr`a nom 2. ju na 2010. go di ne u [vaj car skoj, sa op {te no je ju ~e iz Re pu -
bli ~ke upra ve za igre na sre }u. - ^iweni ca da je RS pos ta la ~lan ove or -
ga ni za ci je pred stavqa ve li ko pri znawe za ut vr|e nu stra te gi ju, dos ti gnu te
re zul ta te, ali i ve li ku pri li ku za daqe una pre |ewe ove oblas ti - na vo di
se u sa op {tewu. M. ^.
Upra va za igre na sre }u RS primqena u ~lan stvo GREF-a
Ran ko [krbi}
Ra vno pra van
tre tman
pa ci je na ta
BAWALU KA - Mi nis -
tar zdravqa i so ci jal ne
za {ti te RS Ran ko
[krbi} na ja vio je da }e
za ne ko li ko se dmi ca bi ti
po tpi san me mo ran dum sa
re sor nim mi nis tar stvom
Srbi je ko ji }e omo gu }i ti
ra vno pra van tre tman pa -
ci je na ta iz Srpske u
zdrav stve nim us ta no va ma
u Srbi ji.
S. J.
Bo ra vi {na ta ksa
No vi za kon
ot klawa
ne do umi ce
BAWALU KA - Na crtom
za ko na o bo ra vi {noj ta ksi,
ko ji je ne da vno ut vrdi la
Vla da RS, ot klawaju se
odre |e ne ne do umi ce ko je su
uslovqene po je di nim rje -
{ewima Za ko na o bo ra vi -
{noj ta ksi iz 2005. go di ne
u smi slu pra kti ~ne pri mje -
ne i po je di nih nor ma ti -
vnih rje {ewa, sa op {te no je
iz Mi nis tar stva trgo vi ne
i tu ri zma RS.
M. ^.
Om bud sman BiH
Do bra
sa radwa
sa NO
SA RA JE VO - In sti tu ci ja
om bud sma na je u pro te klih
12 mje se ci os tva ri la ra zli -
~i te vi do ve sa radwe sa ne -
vla di nim se kto rom, ali je
po tre ba za for ma li zo vawem
ove sa radwe i ra zvi jawem
stal nog kon sul ta ti vnog me -
ha ni zma os ta la i daqe pri -
su tna, izja vi la je ju ~e u
Sa ra je vu om bud sman za qud -
ska pra va u BiH Ja smin ka
Yum hur.
Sre do je No vi}
Slo`ili se o
aka dem skim
ti tu la ma
IS TO ^NO SA RA JE VO
- Mi nis tar ci vil nih po -
slo va BiH Sre do je No vi}
i re kto ri osam ja vnih
uni ver zi te ta u BiH ju ~e
su usa gla si li tek st Pra -
vil ni ka o ko ri{ }ewu
aka dem skih ti tu la, te
sti cawu nau ~nih i stru -
~nih zvawa, na ko jem se
be zus pje {no ra di lo u
pro te kle dvi je go di ne, ja -
vi la je Srna. No vi} je is -
ta kao da ovaj pra vil nik
zna ~i po ~e tak ve li ke re -
for me u oblas ti za -
po{qavawa, odno sno
pro mje ne za ko no dav stva u
ovoj oblas ti.
SA RA JE VO - Gru pa od 14
bh. sredwo {ko la ca ko ji su
pu tem “Youth Exchan ge and
Study“ pro gra ma bo ra vi li u
SAD, gdje su po ha |a li je dnu
aka dem sku go di nu na ne koj
od ta mo{wih sredwo {kol -
skih us ta no va sti gli su ju ~e
u Sa ra je vo.
Ot pra vnik po slo va u
Am ba sa di SAD u BiH Yona -
tan Mur re kao je da je ovaj
pro gram ve oma va `an u {i -
rewu ko mu ni ka ci je izme |u
qudi u Ame ri ci i par tner -
skih ze maqa, a u in te re su
pro mo vi sawa me |u so bnog ra -
zu mi je vawa i po {to vawa.
On je do dao da su u~e ni ci
`i vje li sa po ro di ca ma do ma -
}i ni ma, po ha |a li sredwu
{ko lu, gdje su ukqu~i va ni u
akti vnos ti ka ko bi na u~i li
{to vi {e o ame ri ~kom dru{ -
tvu i vri je dnos ti ma.
Isi do ra Si ma ni}, u~e -
ni ca Gi mna zi je “Jo van Du -
~i}“ iz Tre biwa, ni je kri la
odu {evqewe is kus tvom ko je
je do `i vje la u Ame ri ci.
- Dra go mi je {to mi se
pru `i la pri li ka da upo -
znam i tra di ci onal ne spe -
ci fi ~nos ti ame ri ~kog
na ro da. Ta ko |e me odu {e vi -
la ~iweni ca da su Ame ri -
kan ci qudi ko ji }e uvi jek
pru `i ti po mo} i u~i ni ti
ne ku uslu gu, a da pri tom ne
tra `e ni {ta za uz vrat - is -
ta kla je Si ma ni }e va.
U Ame ri ci su bo ra vi la
i ~e ti ri u~e ni ka iz
Bawalu ke. Sa ra Okiq, u~e -
ni ca bawalu ~ke Gi mna zi je,
ka `e da bi ka da bi joj se
pru `i la pri li ka po no vo
oti {la na raz mje nu u ne ku
od ame ri ~kih {ko la, ali da
bi se uvi jek vra ti la u BiH.
- Bi la sam u po ro di ci u
ko joj je maj ka bi la Ame ri -
kan ka, a otac Gva te ma lac,
{to mi je pru `i lo pri li ku
da upo znam i gva te mal sku
kul tu ru i obi ~a je - obja sni -
la je Okiqeva.
M. K.
PI [E: @EQKA DO MA ZET
glas ss@te ol.net
SA RA JE VO - Is tra `na
ko mi si ja za ut vr|i vawe
okol nos ti u ve zi sa iz da -
vawem CEMT do zvo la u pro -
{loj go di ni ju ~e je
sa slu {a la i pre os ta la dva
~la na Ko mi si je ko ji su ra -
di li na iz da vawu ovih do -
zvo la i kon sta to va la da su
od po ~et ka ra da ove ko mi si -
je ra |e ne broj ne zlo upo tre be
i da je pra vil nik o izda-
vawu CEMT do zvo la sva ko
tu ma ~io na svoj na ~in.
Ovo je “Gla su Srpske“ re -
kla ~lan Is tra `ne ko mi si je
Du {an ka Maj ki}.
- ^la no vi Ko mi si je su to -
kom sa slu {awa po ku {a li da
se prav da ju i bra ne, ne po nu -
div {i ni je dan ar gu ment ni
do kaz da su do zvo le di jeqene
na za ko nit i tran spa ren tan
na ~in. U iz vje {ta ju, ko ji }e -
mo dos ta vi ti Do mu na ro da na
usva jawe, na ve{ }e mo da Ko -
mi si ja za do dje lu CEMT do -
zvo la Mi nis tar stva ko mu ni -
ka ci ja i tran spor ta BiH ni je
po nu di la od go vo re ko je smo
tra `i li - re kla je Maj ki }e va.
Ona je is ta kla da je pro -
tiv ~la no va ove ko mi si je ve}
po di gnu ta op tu `ni ca za
2007. go di nu, ali da ni je
spor no da }e se op tu `ni ce
pro {i ri ti i za sve sqede }e
go di ne, jer su, ka ko je is ta -
kla, “ne pra vil nos ti i kri -
mi nal ka ra kte ri sa li rad ove
ko mi si je“.
Maj ki }e va je na gla si la
da Is tra `na ko mi si ja sma -
tra da {to pri je tre ba ri je -
{i ti pi tawe pra vil ni ka za
do dje lu CEMT do zvo la, jer
pos to je }i os tavqa mo gu }nost
~la no vi ma Ko mi si je za do dje -
lu CEMT do zvo la da se po na -
{a ju “ka ko im pa dne na
pa met“.
- Pi tawe do dje le CEMT
do zvo la se mo ra uo zbiqiti i
Mi nis tar stvo mo ra pro pi sa -
ti ta ~ne kri te ri ju me do dje le
i iz da vawa za mjen skih
CEMT do zvo la - ka za la je
Maj ki }e va.
Ona je is ta kla da se na
po gre {an na ~in ra da u Mi -
nis tar stvu ko ji tra je od 2006.
go di ne mo ra sta vi ti ta ~ka.
Tu `i la{ tvo BiH po di -
glo je u ja nu aru ove go di ne
op tu `ni cu pro tiv se dam slu -
`be ni ka Mi nis tar stva ko -
mu ni ka ci ja i tran spor ta
BiH zbog ne re gu lar nos ti
pri li kom iz da vawa CEMT
do zvo la.
Slu `be ni ci Mi nis tar -
stva su op tu `e ni za zlo upo -
tre be slu `be nog po lo `a ja
ili ovla{ }ewa. Sve op tu `e -
ne Tu `i la{ tvo BiH te re ti
da su od 25. okto bra 2006. do
10. ja nu ara 2007. go di ne, kao
slu `be na i od go vor na li ca
Mi nis tar stva ko mu ni ka ci ja
i tran spor ta BiH, pre ko ra -
~i li slu `be na ovla{ }ewa i
omo gu }i li iz da vawe 247
CEMT do zvo la, iako su zna -
li ili su mo gli zna ti, da je
to su pro tno za kon skim pro -
pi si ma BiH.
PRO MO CI JA
me |u so bnog
ra zu mi je vawa
i po {to vawa
PO TRE BAN
no vi pra vil nik za
do dje lu CEMT do zvo la
^la no vi
Ko mi si je su
to kom sa slu {awa
po ku {a li da se
prav da ju i bra ne,
ne po nu div {i
ni je dan ar gu ment
ni do kaz da su
do zvo le di jeqene
na za ko nit i
tran spa ren tan
na ~in, re kla
Maj ki }e va
Maj ki }e va ka `e da je pi -
tawe ka da }e Mi nis tar stvo
ko mu ni ka ci ja i tran spor ta
pre dlo `i ti no vi pra vil nik
o iz da vawu CEMT do zvo la
i ka da }e ga usvo ji ti Sa vjet
mi nis ta ra BiH.
- Pla {im se da }e nam i
ova i idu }a go di na bi ti
pro ble ma ti ~ne ka da je ri -
je~ o iz da vawu CEMT do -
zvo la. Je dna tre }i na CEMT
do zvo la tre ba da ide Re pu -
bli ci Srpskoj, a dvi je Fe -
de ra ci ji BiH i
pra vil ni kom se to mo ra ja -
sno re gu li sa ti - ka za la je
Maj ki }e va.
PRA VIL NIK
Na raz mje ni bilo 14 sredwo {ko la ca
F
O
T
O
:

M
.

K
E
W
I
]
Sredwo {kol ci ko ji su u SAD bo ra vi li go di nu vra ti li se u BiH
U~e ni ci ste kli bo ga to is kus tvo u Ame ri ci
Za vr{e no ispi ti vawe ~la no va Ko mi si je za iz da vawe do zvo la za me |u na ro dni tran sport za 2009.
Do ka za ne zlo upo tre be pri
iz da vawu CEMT do zvo la
Du {an ka Maj ki} FO TO: AR HI VA
8 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Kroz RS
ZVOR NIK - Ra dni ci pri li kom tran sfor ma ci je Fa bri ke gli -
ni ce “Bi ra~“ iz Zvor ni ka mo ra ju da za dr`e sva ste ~e na
pra va iz ra dnog odno sa, kao i da tra `e po tpu no obja{wewe
o su dbi ni di oni ca ko je su ulo `i li u ma ti ~nu fir mu, izja vio
je ju ~e Srni pred sje dnik Sin di ka ta me tal ske in dus tri je i ru -
dar stva RS Ta ne Pe uli}. On je re kao da je na sas tan ku
pred sta vni ka Sin di kal nog odbo ra i ge ne ral nog di re kto ra
Fa bri ke “Bi ra~“ Vir gi ni ju sa Va je ge raz go va ra no o pre las -
ku oko 200 ra dni ka u no vo for mi -
ra no pre du ze }e.
PO RO DI LI [TE
Ni je ro |e na ni je dna be ba.
HI TNA PO MO]
U slu `bi hi tne po mo }i pre gle -
da no 20 pa ci je na ta.
Obavqeno de set ku }nih
po sje ta.
VO DA
Snab di je vawe vo dom ure dno.
STRU JA
Snab di je vawe stru jom ure dno.
Trebiwe
Za po sle ni u Fa bri ci gli ni ce “Bi ra~“ tre ba da za dr`e svo ja pra va
PI [E: RA TO MIR MI JA NO VI]
kro zrs@glas srpske.com
TRE BIWE - Me mo ran dum
o elek tri fi ka ci ji 12 po vra -
tni ~kih op {ti na u RS, vri -
je dan oko 1,6 mi li ona do la ra,
potpisan je ju~e u Trebiwu.
Projekat }e fi nan si ra ti
Nor ve {ka, Ra zvoj ni pro gram
UN (UN DP) i Mi nis tar stvo
za qud ska pra va i iz bje gli ce
BiH.
Me mo ran dum su po tpi sa li
re zi den tni pred sta vnik UN -
DP-a za BiH Ju ri Afa na si jev,
iz vr{ni di re ktor za in ves ti -
ci je i ra zvoj “Elek tro pri vre de
RS“ Vla di slav Vla di ~i}, te
di re kto ri “Elek tro-Her ce go -
vi ne“ Mi ro slav Krsto vi},
“Elek tro - Bi jeqine“ Du {an
Gli {i} i “Elek tro dis tri bu -
ci je“ Pa le Qubo mir Mrda.
Afa na si jev je re kao da je
za do voqan ~iweni com da }e,
za hvaquju }i elek tri fi ka ci ji,
bi ti stvo re ni uslo vi za br`i
po vra tak iz bje glih i ra se-
qenih li ca.
- Ve li ki broj tih qudi po -
dnio je zah tje ve za obno vu svo -
jih stam be nih obje ka ta, ka da je
sa znao da }e bi ti im ple men ti -
ran ovaj pro je kat - is ta kao je
Afa na si jev.
Di re ktor “Elek tro-Her ce -
go vi ne“ Mi ro slav Krsto vi}
re kao je da }e naj no vi jim pro -
je ktom elek tri fi ka ci je na po -
dru ~ju ove elek tro dis tri bu ci je
bi ti obu hva }e na po vra tni ~ka
mjes ta u op {ti na ma Gac ko i
Ne ve siwe.
Di re ktor “Elek tro-Bi -
jeqine“ Du {an Gli {i} is ta -
kao je da se naj ve }i ra do vi,
ka da je ri je~ o po vra tni ci ma,
izvo de na po dru ~ji ma Bra tun ca
i Sre bre ni ce, gdje je u
posqedwe vri je me za vr{en ve -
li ki broj pro je ka ta.
NAJ VE ]I
ra do vi na po dru ~ji ma
Bra tun ca i
Sre bre ni ce
DO BOJ - Agen ci ja za eko -
nom ski ra zvoj op {ti ne Pri je -
dor je dna je od ri jet kih u BiH
ko ja ko ris ti no vac iz fon do va
Evrop ske uni je za re ali za ci ju
ne ko li ko pro je ka ta. Ovo je na
ju ~e ra{wem okru glom sto lu
“Evrop ske in te gra ci je i lo -
kal na sa mou pra va“ u Do bo ju is -
ta kao di re ktor Agen ci je Mi -
{o Reqi}.
- Je dan od pro je ka ta, u vri -
je dnos ti od 280.000 evra, odno -
si se na re kon stru kci ju
obje ka ta biv {e voj ne ka sar ne
ko ji je pre tvo ren u pre du ze tni -
~ki in ku ba tor. Sa da je na tom
pros to ru smje {te no se dam kom -
pa ni ja u ko ji ma ra di pe de se tak
za po sle nih - is ta kao je Reqi}.
On je do dao da su pro je kat,
vri je dan 240.000 evra, ra di li u
sa radwi sa Me di cin skim fa -
kul te tom u Bawalu ci i Op -
{tom bol ni com u Pri je do ru.
Raqi} je na po me nuo da se
re ali zu je je dan pro je kat o pre -
ko gra ni ~noj sa radwi i on je
na mi jewen po ve zi vawu pri vre -
dni ka Si sa ~ko-mo sla va ~ke `u -
pa ni je u Hrvat skoj i eko nom -
skog po dru ~ja Pri je do ra.
Sli ~an pro je kat na mje ra -
va ju da re ali zu ju i u do boj skoj
op {ti ni.
- Ka da je ri je~ o sred stvi -
ma iz pret pris tu pnih fon do -
va, op {ti na Do boj apli ci ra }e
pro je kat o pre ko gra ni ~noj sa -
radwi sa Hrvat skom. Ri je~ je
o fi nan si rawu obno ve tvr|a -
ve u Do bo ju i Sla von skom Bro -
du. Na taj na ~in bi se ove
dvi je op {ti ne po ve za le u smi -
slu tu ris ti ~ke po nu da - is ta -
kla je na ~el nik Od sje ka za
pri vre du op {ti ne Do boj Ma -
ri ca Ili}.
Sl. P.
PO VE ZI VAWE
tu ris ti ~ke po nu de
Do bo ja i Sla von skog
Bro da
PRI JE DOR - Akci ja pre ven ti vne za {ti te pro tiv ko ma -
ra ca ra di spre ~a vawa po ja ve i {i rewa oboqewa ko ja mo -
gu da pre ne su ovi in se kti bi }e spro ve de na ve ~e ras u
Pri je do ru, ja vi la je Srna.
Stru ~ni sa ra dnik za po slo ve zdrav stva i so ci jal ne za {ti -
te u op {tin skoj admi nis tra ci ji Mi lo{ Bi je li} re kao je da
}e akci jom za pra {i vawa ko ma ra ca bi ti obu hva }e no {i re
grad sko po dru ~je op {ti ne i to ugla vnom du` vo do to ka ri je -
ke Sa ne i na seqa Pe }a ni, Ra {ko vac, Uri je, Pu har ska, Be -
rek, Ko kin grad i dio Cel pa ka, Or lo va ~e i Vrbi ca, te
grad ski par ko vi.
- Pri je, kao i tok sa me akci je, pri mje nu i do zi rawe in se -
kti ci da, ko ji ni su {te tni po zdravqe qudi i ko ri snih in -
se ka ta, kao {to su p~e le, kon tro li sa }e Op {tin ska
sa ni tar na i poqo pri vre dna in spe kci ja - na gla sio je Bi je -
li}.
Za ovo go di{wu re do vnu proqe }nu i je sewu de ra ti za ci ju i
de zin se kci ju u buyetu op {ti ne Pri je dor je pre dvi |e no uku -
pno 85.000 ma ra ka.
PRWAVOR - Na “buvqoj
pi ja ci”, kod Fa bri ke la na -
ca “Me tal ka“ u Prwavo ru,
ju ~e su se po ja vi le zmi je.
Sa dva {tan da pro dav ci
su otje ra li gmi zav ce, od ko -
jih je je dna bi la na kro vnoj
kon stru kci ji drve ne ba ra -
ke, ali ni su `eqeli pu no
da pri ~a ju o po ja vi “ne zva -
nih gos ti ju“.
- U ovoj na {oj bi je di sa -
mo su nam jo{ zmi je ne dos -
ta ja le, da ras tje ra ju i ovo
ma lo ku pa ca ko ji se ov dje
snab di je va ju - re kla je vla -
sni ca je dnog od {tan do va.
Uz im pro vi zo va ne {tan -
do ve na la zi se de po ni j a
otpa dnog ma te ri ja la i vi -
so ka tra va, gdje su “ko mu -
nal ci“ ot kri li ve }e le glo
zmi ja, ko je su uni {te ne.
Pros to rom “buvqaka” gaz -
du je Ko mu nal no pre du ze }e
“Park“, a zmi je su se, ka ko
smo sa zna li, po javqiva le
na pro daj nom pros to ru i
ra ni jih go di na.
B. R.
Pa ni ka na prwavor skom “buvqaku”
Zmi je na {tan do vi ma
Na ro dna bi bli ote ka u Der ven ti FO TO: ^. VU JI ^I]
Akci ja u Pri je do ru
Po ~iwe za pra {i vawe
ko ma ra ca
Za hvaquju }i elek tri fi ka ci ji bi }e stvo re ni uslo vi za br`i po vra tak iz bje glih i
ra seqenih li ca. Ve li ki broj po vra tni ka po dnio je zah tje ve za obno vu svo jih ku }a
ka da je sa znao za ovaj pro je kat, is ta kao Afa na si jev
Po vra tni ci u 12 op {ti na Re pu bli ke Srpske do bi ja ju stru ju
Za elek tri fi ka ci ju
1,6 mi li ona do la ra
Ko ri sni ci
Iz vr{ni di re ktor za in -
ves ti ci je i ra zvoj “ERS“
Vla di slav Vla di ~i} je
is ta kao da }e ulo ga dis -
tri bu ti vnih pre du ze }a iz
Tre biwa, Bi jeqine i Pa -
la bi ti da in sta li ra ju
mre `u do svih ko ri sni ka.
On je na gla sio da su ko -
ri sni ci oda bra ni po -
sred stvom ja vnog
kon kur sa ko ji je spro ve lo
Mi nis tar stvo za iz bje -
gli ce u Sa vje tu mi nis ta -
ra BiH.
Sred stva
- Evrop ska uni ja fa vo ri zu je ukqu~i vawe lo kal ne upra ve i
ospo sobqavawe op {ti na za evrop ski in te gra ci oni pro ces
pu tem po se bnog pro gra ma. U te svrhe iz dvo ji la je za BiH oko
550 mi li ona evra i do na {ih op {ti na i wiho ve ospo -
sobqenos ti je da apli ci ra ju za od go va ra ju }e pro gra me ka ko
bi mo gle da po vu ku ta sred stva - re kao je za mje nik di re kto ra
Di re kci je za evrop ske in te gra ci je u BiH Ne deqko Ma sle {a.
Izlo `ba u Der ven ti
Is to ri ja sve tiwa na
fo to gra fi ja ma
DER VEN TA - U pros to ri ja ma Za vi ~aj ne zbir ke u Na ro -
dnoj bi bli ote ci Bran ko Ra di ~e vi} u Der ven ti da nas }e
bi ti otvo re na izlo `ba fo to gra fi ja sredwo vje ko vnih ma -
nas ti ra do boj ske re gi je.
Po sje ti oci }e mo }i da vi de fo to gra fi je ma nas ti ra sa po -
dru ~ja tri epar hi je – Da bro bo san ske, Zvor ni ~ko-tu zlan ske i
Bawalu ~ke - Ozren, Lipqe, Vo zu }a, kao i Gos to vi}-Udrim.
- Osno vni ciq ove izlo `be je da se {i roj ja vnos ti po ka -
`e dio is to ri je ovih sve tiwa, ko je su vi je ko vi ma odo li je -
va le ne da }a ma svih vrsta, kri j e pe }i du {u na ro dnu
re li gio zno-pros vje ti teqskom i kul tur nom mi si jom - re -
kla je di re ktor Na ro dne bibli ote ke
Mir ja na Pli sni}.
Izlo `ba }e za po sje ti -
oce bi ti otvo re na do 30.
ju na. ^. V.
F
O
T
O
:

S
R
N
A
Afa na si jev
i Vla di ~i}
Okru gli sto “Evrop ske in te gra ci je i lo kal na sa mou pra va“ u Do bo ju
Fon do vi EU ~e ka ju pro je kte
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 9
Pri ori tet iz gradwa mos ta izme |u Bra tun ca i Qubo vi je
BRA TU NAC - Pred sje dnik Skup {ti ne op {ti ne Bra tu -
nac Mus ta fa Go li} na ja vio je da }e na dne vnom re du
pred sto je }e sje dni ce SO bi ti ra zma tra na In for ma -
ci ja o iz gradwi gra ni ~nog mos ta pre ko Dri ne izme |u
BiH i Srbi je, ja vi la je Srna. On je oci je nio da bi
pri ori tet tre ba lo da ti iz gradwi mos ta na ve} ut -
vr|e noj lo ka ci ji izme |u Bra tun ca i Qubo vi je.
Go li} je na veo da su obje op {ti ne ve} izmi je ni le re -
gu la ci one pla no ve na toj lo ka ci ji, ko ja je naj kra }a
ve za izme |u ova dva su sje dna po gra ni ~na gra di }a.
KO TOR VA RO[ - Op -
{ti na Ko tor Va ro{ dos ta -
vi la je Mi nis tar stvu
poqo pri vre de, {u mar stva i
vo do pri vre de Re pu bli ke
Srpske pro je kat za re ali za -
ci ju dru ge fa ze vo do vo da u
mje snoj za je dni ci Gra bo vi ca,
za ko ji je po tre bno obe zbi je -
di ti oko 150.000 KM.
Na ~el nik ove op {ti ne
Ne deqko Kne `e vi} re kao je
da }e re sor no mi nis tar stvo
us ko ro da ra spi {e ten der za
izvo |a ~a ra do va.
On je pod sje tio da je
pro {le go di ne u iz gradwu
prve fa ze vo do vo da u Gra bo -
vi ci ulo `e no oko 200.000
KM iz Ra zvoj nog pro gra ma
RS, op {tin skog buyeta i iz
sred sta va mje {ta na. Pred sje -
dnik gra |e vin skog odbo ra
Zo ran Mir ko vi} re kao je da
je za hva lan lo kal noj za je dni -
ci i do na to ri ma ko ji su
omo gu }i li da 260 gra bo va -
~kih do ma }in sta va do bi je
no vi vo do vod po sli je vi {e
od de ce ni je od ka da je po kre -
nu ta ini ci ja ti va.
Iz gradwom vo do vo da kva -
li te tnu vo du za pi }e do bi }e
i 85 u~e ni ka Po dru ~ne {ko -
le “Pe tar Ko ~i}“ u Gra bo vi -
ci i te ren ska am bu lan ta.
- U skla du sa odlu kom o
snab di je vawu vo dom, ko ju je
sre di nom apri la usvo jio op -
{tin ski par la ment, pris tu -
pi }e se po pi su svih do sa da
iz gra |e nih vo do vo da u ovoj
mje snoj za je dni ci, {to }e do -
pri ni je ti uvo |ewu ra da u ovu
oblast, po se bno ka da je ri je~
o obez bje |ewu re do vne hi gi -
jen ske is pra vnos ti vo de za
pi }e - rekao je Mir ko vi}.
Snab di je vawe vo dom u
mje snoj za je dni ci Gra bo vi ca
bi lo je ote `a no pret ho dnih
go di na, a na ro ~i to qeti,
osim u za se oci ma Cvje to je vi -
ca i Lu ji }i, gdje je ra ni je
iz gra |en vo do vod. D. K.
PO TRE BNO
obe zbi je di ti
oko 150.000 KM
PI [E: SNE @A NA TA SI]
kro zrs@glas srpske.com
PRI JE DOR - Mi ra i
Ra de Bo ro je vi} iz pri je dor -
skog se la Ju gov ci uz ro dbi nu,
ko m{i je i pri ja teqe pro -
sla vi li su 40 go di na bra ka.
Iako to ni je zla tni
pir, odlu ~i li su da se pro -
ve se le sa naj bli `im i wima
dra gim qudi ma jer je u
wiho vih 40 za je dni ~kih go -
di na bi lo ugla vnom li je pih
mo me na ta. Bo ro je vi }i ka `u
da }e ma lo ko od mla |ih ge -
ne ra ci ja do ~e ka ti u bra ku
to li ke go di ne, jer se br`e
ras ta ju ne go sas ta ju.
Mi ra i Ra de naj boqe
zna ju {ta je to qubav na
prvi po gled jer su im pri je
40 go di na tre ba la sa mo dva
da na da shva te da su je dno za
dru go i da na brzi nu odlu ~e
o za je dni ~kom `i vo tu. I ni -
su se po ka ja li.
- U sri je du smo se vi dje li
pred ho te lom “Bal kan” u Pri -
je do ru, a pet kom smo se vjen -
~a li - pri sje }a se Ra de.
Wego va `i vo tna sa pu -
tni ca Mi ra pot vr|u je da je
ba{ ta ko bi lo. Wena bra }a
su do {la da je vra te ku }i, ali
ka `e da ona ni je htje la. Pi -
ta li su je da li je oti {la si -
lom, a ona im je re kla da je to
ura di la dra gom voqom i ta -
ko je pos ta la Ra di na mla da.
Ste kli su tro je dje ce, Dra `e -
nu, Sla |a nu i Le pu, i ima ju
de ve to ro unu ~a di, od ko jih je
dvo je od Ra di nog si na iz
prvog bra ka.
- Li je po nam je bi lo i
ne ka ta ko i os ta ne, i mi li -
na - smje {ka se Mi ra, ko ja
ka `e da im do brog ra spo lo -
`ewa ni u ovom tre }em do bu
ne mawka. I da li zbog ve se -
los ti i sklo nos ti {a li,
ovo dvo je su pru `ni ka iz gle -
da ju kao da im je mno go
mawe go di na.
- Ne ma ni {ta qe p{e ne go
kad dvo je os ta nu sa mi kad dje -
ca odu. Li je po je kad dje ca do -
|u, a jo{ qe p{e kad odu -
{aqivo go vo ri Ra de i do da je
da su za do voqni svo jim `i vo -
tom, dje ca su oti {la svo jim
pu tem, ima ju po ro di ce, ra de.
Mi ra ka `e da se, `i ve }i
u za je dni ci sa sve krvom i za -
ovom, ipak do bro sla ga la sa
svi ma. Ra de do da je da je u `i -
vo tu uvi jek imao nov ca i da
mu ni {ta ni je ne dos ta ja lo.
U Ru dni ku `eqe zne ru -
de “Qubi ja” za ra dio je pen -
zi j u ra de }i na ra znim
po slo vi ma, od bu {a ~a do me -
ha ni ~a ra i rada na viqu -
{ka ru, dok je Mi ra bi la
kod ku }e sa dje com.
Prijedor
STRUJA
Ure dno snab di je vawe stru jom.
VO DA
Ure dno snab di je vawe vo dom.
PORODILI[TE
Ro |e na je dna dje voj ~i ca.
POLICIJA
Za biqe`e na dva kri vi ~na dje la i
je dna sao bra }aj na ne sre }a.
HITNA POMO]
U Slu `bi hi tne po mo }i pre -
gle da no 50 pa ci je na ta.
Fa bri ka obu }e “Vi ale“ u Prwavo ru
Ra dni ci ~e ka ju
da po ~ne proi zvodwa
Mi ra i Ra de naj boqe zna ju {ta je to qubav na prvi po gled jer su im pri je
40 go di na tre ba la sa mo dva da na da shva te da su je dno za dru go i da na brzi nu
odlu ~e o za je dni ~kom `i vo tu. I ni su se po ka ja li
Mi ra i Ra de Bo ro je vi} iz pri je dor skog se la Ju gov ci
Qubav na prvi
pogled traje 40 godina
PRWAVOR - Na kon {to su
mo ra li da na pus te po gon ne -
ka da{we Fa bri ke kon fe -
kci je “Pi onir“, ko ji je u
me |u vre me nu ku pio der ven -
tski “Sa ni no“, ra dni ci
prwavor ske Fa bri ke obu }e
“Vi ale“ i daqe su na ne -
`eqenom odmo ru, ko ji tra je
od 1. ju na.
- Na {ih 170 ra dni ka str-
pqivo ~e ka ju da pro na |e mo
no vi pros tor za proi zvodwu.
Sa ru ko vod stvom fir me
“Fal kon stil“ u Prwavo ru
do go vo ri li smo da ko ris ti -
mo, pod za kup, wiho vu ha lu,
ali se u tom po go nu jo{ na -
la ze ma {i ne i ra dni ci “Sa -
ni na“, ko ji tre ba da pre se le
u “Pi onir“. Od di na mi ke
wiho vog pre seqewa za vi si i
po ~e tak na {e proi zvodwe -
ka `e di re ktor fa bri ke “Vi -
ale“, For tu na to Dal {a {o.
On je is ta kao da zbog ova -
kvog stawa “Vi ale“ dne vno
gu bi naj mawe pet hiqada
evra.
- Vje ru jem da }e po slo vni
par tner iz Ita li je ima ti
ra zu mi je vawa za nas ta lu si -
tu aci ju, odno sno da ne }e do -
}i do pre ki da sa radwe u
ispo ru ci go to ve obu }e - re -
kao je Dal {a {o. B. R.
VJEN ^A LI
se po sli je dva
da na za bavqawa
Vo do snab di je vawe u ko tor va ro {koj mje snoj za je dni ci Gra bo vi ca
Vo du do bi ja 260 do ma }in sta va
Mi ra i Ra de Bo ro je vi} sa naj mi li ji ma FO TO: S. TA SI]
Skup {ti na op {ti ne Sre bre ni ca
Sje dni ca od go |e na
za 21. jun
SRE BRE NI CA - Re do vna sje dni ca Skup {ti ne op {ti ne
Sre bre ni ca, ko ja je za ka za na za idu }i pe tak, od go |e na je za
21. jun, pot vrdio je pred sje dnik Mo m~i lo Cvje ti no vi}.
- Do go vo ri li smo se da od go di mo sje dni cu zbog to ga {to
skup {tin ske ko mi si je ni su pri pre mi le iz vje {ta je o ra du i
pro gra me ra da, kao i za to {to na ~el nik Osman Suqi} i je -
dan broj odbor ni ka, zbog ra ni je pre uze tih oba ve za, ne }e mo -
}i da pri sus tvu ju sje dni ci ko ja je bi la za ka za na za 11. jun
- re kao je Cvje ti no vi} i do dao da je sas ta nak ko le gi ju ma za -
ka zan na ini ci ja ti vu Stran ke de mo krat ske akci je.
Klub odbor ni ka SNSD-a oci je nio je da je ju ~e ra{wa sje -
dni ca ko le gi ju ma odr`a na u su pro tnos ti sa odre dba ma Po -
slo vni ka o ra du Skup {ti ne, te da je ne va `e }a odlu ka o
od ga |awu 12. re do vne sje dni ce SO.
Pred sje dnik Ra do mir Pa vlo vi} re kao je na {em lis tu da je
taj klub upu tio do pis Mi nis tar stvu upra ve i lo kal ne sa -
mou pra ve RS u ko jem je uka zao na “kr{ewe“ odre da ba Po slo -
vni ka i za tra `io mi{qewe o pos tup ci ma pred sje dni ka
Mo m~i la Cvje ti no vi }a. K. ].
Slavqe
Bo ro je vi }i `i vot po sma tra ju uvi jek sa one ve dri je stra -
ne i ka `u da im ni ka da ni je bi lo te {ko i da im je uvi jek
bi lo do bro. Za do voqni su ka ko su pro vo di li za je dni ~ki
`i vot.
Na ovom ne obi ~nom ve sequ bi lo je zva ni ca kao na pra -
voj, ve li koj sva dbi. Vre me {ni mla den ci ka `u da su ta ko
`i vje li da su ova kvo slavqe za slu `i le sve go di ne wiho -
vog bra ka.
Sredwe {ko le u Pri je do ru
Pla ni ran upis
890 u~e ni ka
U~enici sredwe {kole FOTO: ARHIVA
PRI JE DOR - Za {kol sku 2010/11. go di nu u {est pri je -
dor skih sredwih {ko la pla ni ran je upis 890 svr{e nih
osno va ca u 40 odjeqewa.
U {ko la ma o~e ku ju da }e se u prve ra zre de, kao i pret ho -
dnih go di na, upi sa ti i odre |en broj bu du }ih sredwo {ko la -
ca iz su sje dnih op {ti na. Pred sje dnik Akti va di re kto ra
sredwih {ko la Pri je dor Zdrav ko Ko va ~e vi} re kao je da je
na sas tan ku di re kto ra pos ti gnut do go vor da sva ko odjeqewe
bro ji naj vi {e 24 u~e ni ka, ka ko bi sva ka {ko la ispu ni la
upi sni plan.
On je do dao da }e u sqede }oj {kol skoj go di ni, na tra `ewe
pre du ze }a ko ja se ba ve proi zvodwom obu }e, u Poqo pri vre -
dno-pre hram be noj {ko li upi sa ti je dan ra zred ko `ar skog
smje ra u ko jem }e se u~e ni ci obra zo va ti za zvawe obu }a ra.
Upis u~e ni ka bi }e obavqen u dva upi sna ro ka, od 14. do 28.
ju na i od 1. do 9. ju la ove go di ne, a pre dnost u izbo ru
`eqene {ko le |a ci ma }e da va ti us pjeh pos ti gnut to kom
osno vnog obra zo vawa. S. T.
10 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
DOWI @A BAR - Mje sna za je dni ca Lon ~a ri, u op -
{ti ni Dowi @a bar, u sep tem bru ove go di ne po tpi -
sa }e ugo vor o bra timqewu sa mje snom za je dni com
Ora {je u op {ti ni Var va rin, u Srbi ji, i ti me kru -
ni sa ti du go go di{we pri ja teqstvo.
- Na {a de le ga ci ja bo ra vi la je 15. ma ja ove go di ne
u Ora {ju, na wiho voj Smo tri fol klo ra, gdje je do -
go vo re no bra timqewe - re kao je vo |a de le ga ci je
Lon ~a ra ca u Srbi ji Mi ro slav @i gi}.
V. S.
Lon ~a ri se bra ti me sa Ora {jem
PI [E: TI HO MIR NES TO RO VI]
kro zrs@glas srpske.com
BI JEQINA - Odlas -
kom u pen zi ju Ra da Ma rin -
ko vi} iz sem ber skog se la
Po po vi ko na ~no je do bi la
vri je me po tre bno da se po -
sve ti svo jim dvje ma ve li -
kim quba vi ma - ga jewu me -
di te ran skog i egzo ti ~nog
cvi je }a i biqa i sli kawu
na svi li.
U svom pros tra nom dvo -
ri {tu Ra da ima ve li ki broj
sa dni ca ka ktu sa, pal mi, ru -
zma ri na, la van de, drvo `i -
vo ta i mno go dru gih
me di te ran skih biqaka. Po -
se bno mjes to u Ra di noj ba -
{ti za uzi ma tri de se to go-
di{wa pal ma na ko ju je ova
pen zi oner ka ve oma po no sna.
Ukras je, ka `e, wene ba {te.
Qubav pre ma cvi je }u,
pri ~a Ra da, po ni je la je iz
svo je ro dne Ki kin de, dok je
znawe o ga jewu biqa sti ca -
la go di na ma.
- Cvi je }u je po tre bno
mno go quba vi i pa`we. Vre -
me na za to sa da imam na pre -
tek, a sva ka biqka pru `e nu
pa`wu vra ti na najqe p{i
mo gu }i na ~in, mi ri som i
cvje to vi ma. Ra du je me i to
{to i os ta le `e ne u Po po -
vi ma ga je cvi je }e i ure |u ju
dvo ri {ta, ta ko da ima mo
najqe p{e i naj mi ri sni je
se lo u Sem be ri ji - ka `e Ra -
da.
Osim bri ge o biqka ma,
ova pen zi oner ka ima jo{ je -
dnu qubav, a to je sli kawe
cvi je }a.
- Svo ju qubav pre ma cvi -
je }u pre no sim i na pla tno. U
No vom Sa du sam po ha |a la
kurs sli kawa na svi li, jer
mi se ta te hni ka naj vi {e do -
pa la, pa sa da sa dos ta us pje ha
sli kam kod ku }e. Rad na svi li
ve oma je za hva lan, jer svo ju
ma {tu mo gu u po tpu nos ti da
pre ne sem na pla tno - ka `e
Ra da i do da je da sa da ve} mo -
`e da se po hva li za vi dnim
bro jem sli ka.
Do da je da je u sli kawu
cvi je }a pro na {la na ~in da
se opus ti i pus ti ma {ti na
voqu.
- Sli kawe nu di bez broj
mo gu }nos ti da se usa vr{a -
vam i u mo jim dru gim ho bi -
ji ma. Po ~e la sam da ra dim
ra zno ra zne kom po zi ci je cvi -
je }a, ali i li ko va `e ne. Ra -
do izra |u jem i ma ra me i
dru ge ko ma de `en ske odje }e
- pri ~a Ra da.
PE LA GI ]E VO - Poqo -
pri vre dni proi zvo |a~ i sto -
~ar iz Pe la gi }e va Mi len ko
[ar ka no vi} naj ve }i je in -
di vi du al ni proi zvo |a~
sviwa u Po sa vi ni, a sa naj -
sa vre me ni je opremqenom
far mom ima ve li ku per spe -
kti vu da os tva ri ve oma uno -
snu proi zvodwu.
Na wego voj far mi na la -
ze se sviwe ve oma po zna tih
ra sa jor k{ir, lan dras i pi -
je tren.
Uz goj sviwa, ka `e [ar -
ka no vi}, po ro di ~na je tra -
di ci ja.
- Ono {to su za po ~e li
mo ji ro di teqi, ja sam nas ta -
vio u osa vre mewenoj far mi
ko ja omo gu }a va mo joj su pru zi
i me ni da sa mi bri ne mo o
sviwama - ka `e [ar ka no -
vi}.
Is ti ~e da je uz po mo}
pod sti caj nih sred sta va Vla -
de RS uspio na stvo ri je dnu
od naj mo der ni jih far mi
sviwa u Pe la gi }e vu.
- Ulo `io sam vlas ti ta
sred stva u iz gradwu far me,
ali sva ka ko mo ram da is ta -
knem i ve li ku po dr{ku Mi -
nis tar stva poqo pri vre de,
{u mar stva i vo do pri vre de
RS. Hra nu za sviwe sam
proi zvo dim na 30 he kta ra
zemqi {ta - re kao je [ar ka -
no vi}.
Do da je da se sviwama iz
Pe la gi }e va snab di je va ju
tr`i {ta Kra ji ne, sredwe
Bo sne i mno ga dru ga.
[ar ka no vi} ka `e da i u
eko nom ski te {kim vre me ni -
ma, uz ve li ki trud i za la -
gawe, mo `e da odr`i
sop stve ni bi znis. V. S.
U SLI KAWU
pro na {la na ~in
da se opus ti
[AR KA NO VI ]A
far ma je dna
od naj mo der ni jih
VODA I STRUJA
Ure dno snab di je vawe vo dom i
elek tri ~nom ener gi jom.
PORODILI[TE
Ni je ro |e na ni je dna be ba.
HITNA POMO]
Pre gle da no 13 pa ci je na ta.
POLICIJA
Ni je bi lo in ter ven ci ja, ni
na ru {a vawa ja vnog re da i
mi ra.
[amac
Cvi je }u je po tre bno mno go quba vi i pa`we. Vre me na za to sa da imam na pre tek,
a sva ka biqka pru `e nu pa`wu vra ti na najqe p{i mo gu }i na ~in, mi ri som
i cvje to vi ma, ka `e Ra da
Vrti} “^i ka Jo va Zmaj“ iz Bi jeqine
Ma li {a ni u {etwi
upo zna ju grad
BI JEQINA - Ma li {a ni iz bi jeqin skog vrti }a “^i ka
Jo va Zmaj“ ve oma ~es to uz pratwu svo jih te ta obi la ze grad ske
par ko ve i trgo ve s ciqem boqeg upo zna vawa dje ce sa gra dom.
Dje ca iz vrti }a naj ~e{ }e po sje }u ju pla to is pred zgra de op -
{ti ne Bi jeqina i ve li ki grad ski trg ko ji se pros ti re u
cen tru gra da. Obi la ze i Grad ski park, kao i dio na mi jewen
wiho vom uzras tu.
Va spi ta ~i iz vrti }a “^i ka Jo va Zmaj“ ka `u da se na ovaj
na ~in ra zvi ja qubav dje ce pre ma ro dnom gra du, a uz to se i
do bro za bavqaju.
Bez broj pi tawa i ne do umi ca u ve zi sa grad skim uli ca ma
ili zna me ni tos ti ma, ka `u u “^i ka Jo va Zma ju“, po sli je bu du
te me za raz go vor u vrti }u.
Uz to, do da ju, {etwa gra dom ra zvi ja i qubav pre ma ro dnom
mjes tu, ja ~a ko le kti vni duh i za je dni{ tvo, ali i dje ci pri ja
i da se igra ju na svje `em vaz du hu. T. N.
BI JEQINA - S li je pim i
sun ~a nim vre me nom bawu
Dvo ro vi po sje tio je i ve li ki
broj ku pa ~a, ko ji su os vje -
`ewe od qetwih tem pe ra tu ra
pro na {li u ba ze ni ma.
Na pet ba ze na u ovom kom -
ple ksu sva ko dne vno se oku pi
bli zu tri hiqade ku pa ~a.
Iz bawe “Dvo ro vi” is ti ~u
da su svi ba ze ni na puweni
ge oter mal nom vo dom.
- Ovo go di{wa se zo na ka -
sni vi {e od mje sec zbog
neuobi ~a je no nis kih tem pe -
ra tu ra pro {le se dmi ce, ali
se ipak na da mo da }e to kom
ovog qeta na na {im ba ze ni -
ma i spor tskim te re ni ma bi -
ti vi {e od sto ti nu hiqada
gos ti ju - ka `e di re ktor ove
bawe Sve ti slav Lo pan di} i
do da je da se vi ken dom u Dvo -
ro vi ma oku pi vi {e od pet
hiqada ku pa ~a iz Sem be ri je,
po dma je vi ~kog kra ja, Ma ~ve i
Sre ma.
- Bawa “Dvo ro vi” ove go di -
ne svim po sje ti oci ma, osim
ne pro mi jewenih ci je na, nu -
di i ve }e mo gu }nos ti za ba ve,
po se bno za dje cu. Ure |en je
po se ban ba zen za naj mla |e, a
ove go di ne ima mo u po nu di i
ve oma po voqne aran `ma ne za
qeto vawe u ovom kom ple ksu -
re kao je Lo pan di}.
T. N.
Bawa “Dvo ro vi” kod Bi jeqine
Os vje `ewe po tra `i lo
vi {e hiqada ku pa ~a
Mi len ko [ar ka no vi}, us pje {ni pri vre dnik iz Pe la gi }e va
Uz goj sviwa uno san po sao
Ci je ne ula zni ca na ba ze ne is te kao la ni FO TO: T. NES TO RO VI]
Ra da Ma rin ko vi} sa svo jim sli ka ma
Dje ca u obi las ku bi jeqin skih zna me ni tos ti
F
O
T
O
:

T
.

N
E
S
T
O
R
O
V
I
]
Pen zi oner ka Ra da Ma rin ko vi} iz Po po va ga ji i sli ka cvi je }e
Cvi je }e u ba {ti
i na sli ka ma
Obaveze
Qubav pre ma cvi je }u ni je
uti ca la na to da Ra da za -
ne ma ri os ta le oba ve ze u
do ma }in stvu. Cvi je }e ga ji
i sli ka ka da svi po slo vi u
ku }i i dvo ri {tu bu du za -
vr{e ni. Ovim ho bi ji ma,
ka `e Ra da, da la je no vi
smi sao i sa dr`aj `i vo tu u
tre }em do bu, te pen zi -
oner ske da ne ispu ni la za -
do voqstvom.
Mi len ko [ar ka no vi} na svo joj far mi FO TO: V. SAJ LO VI]
F
O
T
O
:

T
.

N
E
S
T
O
R
O
V
I
]
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 11
BRA TU NAC - Op {ti na Bra tu nac i ove go di ne je ra spi -
sa la ja vni po ziv za izbor naj boqih uz ga ji va ~a ma li ne,
ko ji }e bi ti pro gla {e ni na tra di ci onal nom bra tu na -
~kom saj mu “Da ni ma li ne“ i na gra |e ni, sa op {ti la je
Srni sa mos tal ni stru ~ni sa ra dnik za ra zvoj poqo pri -
vre de u op {ti ni Bra tu nac An dri ja na Mar ko vi}.
Mar ko vi }e va je is ta kla da na ja vni po ziv tre ba da se
pri ja ve za in te re so va ni uz ga ji va ~i ka ko bi stru ~na
ko mi si ja sqede }ih da na pre gle da la wiho ve za sa de i
uvje ri la se u kva li tet ro da.
Po ~iwe izbor naj boqih uz ga ji va ~a ma li ne
ZVOR NIK - U okvi ru
pro je kta za po{qavawa pri -
pra vni ka vi so ke stru ~ne
spre me “Prvi po sao“, u zvor -
ni ~koj op {ti ni bi }e za po -
sle na 42 pri pra vni ka kod 16
po slo da va ca, re kao je ru ko -
vo di lac po slo va u Bi rou za
za po{qavawe Zvor nik Go -
ran Pe tro vi}.
- Na osno vu Odlu ke
Upra vnog odbo ra Za vo da za
za po{qavawe za op {ti nu
Zvor nik odo bre no je za 16
po slo da va ca za po{qavawe
42 pri pra vni ka, {to je za
~e ti ri pri pra vni ka mawe
ne go {to su oni tra `i li.
Uku pan broj po slo da va ca ko -
ji se pri ja vio bio je 22, ali
ne ki ni su ima li ure dnu do -
ku men ta ci ju. Osim to ga, ne -
kim po slo dav ci ma se ni je
mo glo udo voqiti zbog ne dos -
tat ka nov ca, s ob zi rom na to
da je ve li ka za in te re so va -
nost za ovaj pro je kat u ~i ta -
voj Srpskoj - re kao je
Pe tro vi}.
On je is ta kao da je za
op {ti nu Zvor nik odo bre no
za po{qavawe se dam pri pra -
vni ka, za dje ~i ji vrti} “Na -
{a ra dost“ ~e ti ri, Do mu za
dje cu i omla di nu dva, Op -
{toj bol ni ci, “Vo do vo du i
ko mu na li ja ma“ i Osno vnoj
{ko li “Sve ti Sa va“ po je -
dan pri pra vnik, a pre os ta le
pri pra vni ke za po sli }e pre -
du ze tni ci.
Vla da Srpske za pri pra -
vni ~ki sta` 42 pri pra vni -
ka u Zvor ni ku iz dvo ji la je
250.000 ma ra ka.
Pe tro vi} je do dao da }e
se pri je za po{qavawa pri -
pra vni ka oba vi ti po tpi si -
vawe Ugo vo ra Za vo da za
za po{qavawe sa po slo -
dav ci ma.
Pro je kat re -
ali zu je Za vod
za za po{qav-
awe, dok je
no vac obe -
zbi je di la
V l a d a
R e p u -
bli ke
Srpske ko ja }e su fi nan si -
ra ti za ra de pri pra vni ka u
vi si ni od 60 od sto,
dok }e po slo dav -
ci ko ji ih pri -
m a j u
obez bje |i va ti 40
od sto.
S. S.
PO LI CI JA
Ja vni red i mir ni je na ru {a -
van, ni su za biqe`e na kri vi ~na
dje la, ni sao bra }aj ne ne sre }e.
STRU JA
Zbog sa na ci je mre `e od de vet
do 14.30 ~a so va bez stru je
bio dio po tro {a ~a u Ki to -
vni ca ma i na Vi da ko voj wivi.
VODA
Zbog za mu }e nos ti izvo ri {ta
lo {i je snab di je vawe vo dom
di je la po tro {a ~a u Srpskoj
va ro {i.
Zvornik
BRA TU NAC - U okvi ru pro je kta “Traj na rje {ewa za ko -
ri sni ke ko le kti vnih cen ta ra“ pred sta vni ci ame ri ~ke hu -
ma ni tar ne or ga ni za ci je CRS pre da li su ju ~e 13
poqo pri vre dnih ma {i na ko ri sni ci ma tog pro je kta ko ji
`i ve na po dru ~ju Bra tun ca. Pred sta vni ca CRS-a Ar mi na
Pi ja lo vi} re kla je da je ova or ga ni za ci ja do pre mi la de set
fre za i tri ko si li ce i na ja vi la da }e idu }ih da na za ~e ti -
ri sto ~a ra bi ti do premqene ov ce.
- Ovo je sa mo dio akti vnos ti CRS-a, ko ji pu tem do na ci ja
po ma `e po vra tni ci ma da os tva re pri hod i da `i ve od svog
ra da - re kla je Pi ja lo vi }e va.
Zo ran Mla |e no vi}, poqo pri vre dnik iz se la Dowi Ma ga -
{i }i, ima 30 du nu ma obra di vog zemqi {ta i ka `e da do sa -
da ni je uspio da na ba vi ni je dnu ma {i nu.
- Mno go mi zna ~i fre za ko ju sam do bio, jer uz ga jam ma li nu
na po vr{i ni od dva du nu ma, ku pi nu i kras tav ce na po je -
dnom du nu mu, a na os ta lim po vr{i na ma p{e ni cu i ku ku ruz -
ka zao je Mla |e no vi}. K. ].
VLA DA SRPSKE
iz dvo ji la 250.000
ma ra ka
Pro je kat u Ro ga ti ci
Dru{ tve no ko ri snim
ra dom do do na ci ja
RO GA TI CA - S ciqem
pod sti ca ja ra zvo ja ma lih
pre du ze }a, za po{qavawa no -
vih ra dni ka i boqeg `i vo ta
na se lu, vla da Wema ~ke je u
sa radwi sa ne vla di nom or -
ga ni za ci jom “Help“ u okvi -
ru pro je kta “Smawewe
si ro ma{ tva kroz po dr{ku
lo kal nom eko nom skom ra zvo -
ju“ po di je li la 60.000 evra za
53 ko ri sni ka u op {ti ni Ro -
ga ti ca.
U ovom pro je ktu u~es tvo va -
la je i lo kal na za je dni ca
ko ja je iz dvo ji la 15 od sto
nov ca.
Ko ri sni ci do na ci je do bi -
li su opre mu, ala te, sto ku i
prikqu ~ke za poqo pri vre -
dne ma {i ne, a je di na oba ve -
za je da odra de de set ~a so va
dru{ tve no ko ri snog ra da.
Ta ko je or ga ni zo va na akci ja
~i{ }ewa po to ka ko ji se na
pe ri fe ri ji Ro ga ti ce uli je -
va u ri je ku Ra ki tni cu.
- Dva de se tak ko ri sni ka
“Hel po ve“ do na ci je ure di lo
je po tok i uklo ni lo sme }e,
ko je je bi lo po ten ci jal ni
za ga |i va~ bis tre Ra ki tni ce
- is ta kao je Mo mir Obra do -
vi} iz Odjeqewa za pri vre -
du i dru{ tve ne dje la tnos ti
op {ti ne Ro ga ti ca. S. M.
PI [E: GO RAN PE RI]
kro zrs@glas srpske.com
VLA SE NI CA - Na dle -
`na ko mi si ja sqede }e se -
dmi ce tre ba lo bi da oba vi
te hni ~ki pri jem bo ra ~ke
zgra de sa 33 sta na u op {ti -
ni Vla se ni ca, ~i ji za vr{e -
tak i useqewe ka sni zbog
pro ble ma oko vawskog ure -
|ewa, izja vio je ju ~e na ~el -
nik Vla se ni ce Mla den
Po po vi}.
On je do dao da }e op -
{ti na u skla du sa pre uze tim
oba ve za ma, idu }e se dmi ce
upla ti ti pre dvi |en no vac za
vo do vo dne, ka na li za ci one i
elek tro prikqu ~ke, ~i me }e
se omo gu }i ti pri bavqawe
ne op ho dnih sa gla snos ti i
stvo ri ti pre du slo vi za use-
qewe bo ra ~kih po ro di ca.
- Po zna to je da smo tra -
`i li do da tna sred stva za
vawsko ure |ewe
obje kta, me |u -
tim, po {to se
ta pro ce du ra
o d u ` i l a ,
naj vj e ro va -
tni je }e mo
pri v re me no
ure di ti je -
dan
dio pla toa oko zgra de da bi
po ro di ce ko je ima ju rje {ewa
za stan mo gle da use le. Ve }i -
na tih po ro di ca je pri va tno
smje {te na i pla }a za ku pe, pa
smo odlu ~i li da ubrza mo
pro ce du re i omo gu }i mo
qudi ma da na po kon ri je {e
stam be no pi tawe - ka zao je
Po po vi}.
Na ~el nik Po -
po vi} ka `e da je
iz gradwa obje kta,
izu zev ne kih si -
tni jih de taqa,
pra kti ~no za -
vr{e na i da }e
da tum useqewa,
po sli je obavqe-
nog te hni ~kog pri je ma obje -
kta, za vi si ti od re sor nog
mi nis tar stva za bo ra ~ka pi -
tawa, ko je je i in ves ti tor
ovog pro gra ma.
Pro blem je nas tao zbog
pro cje ne ge olo ga da je obje -
kat iz gra |en na zemqi {tu
po dlo `nom kli zi {ti ma,
{to izis ku je do da tna ula -
gawa u vawsko ure |ewe.
Pro cje na na dle `ne op {tin -
ske slu `be je da }e za ove
ra do ve bi ti ne op ho dno oko
450.000 ma ra ka.
- Sma tram da po ro di ca -
ma tre ba da pru `i mo mo gu -
}nost da use le, a u ho du da
rje {a va mo ova pi tawa oko
vawskog ure |ewa. Bo jim se
da bi se ma lo vi {e odu `i lo
ako bi ~e ka li na sred stva za
ove ra do ve, {to po dra zu mi je -
va ra spi si vawe ten de ra i
dru ge pro ce du re - obja{wava
Po po vi}.
ZGRA DA
iz gra |e na na mjes tu
po dlo `nom
kli zi {ti ma
STRU JA
Snab di je vawe stru jom ure -
dno.
HITNA POMO]
U Slu `bi hi tne po mo }i pre -
gle da no je osam pa ci je na ta.
VODA
Snab di je vawe vo dom ure dno.
Srebrenica
U Bra tun cu pre da ta do na ci ja CRS-a
Poqo pri vre dni ci
do bi li 13 ma {i na
Za vr{e na iz gradwa bo ra ~ke zgra de u Vla se ni ci
Po ro di ce us ko ro
useqava ju u sta no ve
Za po{qavawe na po dru ~ju op {ti ne Zvor nik
Po sao za 42 pri pra vni ka
Ro ga ti ~a ni uklo ni li sme }e iz po to ka FO TO: S. MI TRO VI]
Po vra tni ke obra do va la do na ci ja FO TO: K. ]IR KO VI]
Iz gradwa obje kta je pra kti ~no za vr{e na, a da tum useqewa, po sli je obavqenog
te hni ~kog pri je ma, za vi si od re sor nog mi nis tar stva za bo ra ~ka pi tawa, ko je je i
in ves ti tor ovog pro gra ma, re kao Po po vi}
Bo ra ~ka zgra da
Go ran
Pe tro vi}
F
O
T
O
:

S
.

S
A
V
I
]
Vla da RS je u okvi ru pro -
gra ma stam be nog zbri-
wavawa bo ra ~kih
po ro di ca iz pri ori te tnih
ka te go ri ja u iz gradwu zgra -
de u Vla se ni ci ulo `i la
oko 1.300.000 KM, a u ko -
na ~nu ci je nu iz gradwe obje -
kta po tre bno je ukqu~i ti i
oba ve ze op {ti ne u po gle du
obez bje |ewa in fras tru ktu -
re i pra te }ih prikqu~a ka,
ko je jo{ uvi jek ni su pre ci -
zi ra ne.
ULA GAWA
Mla den
Po po vi}
F
O
T
O
:

G
.

P
E
R
I
]
12 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Biznis
PI [E: SVJE TLA NA TA DI]
svje tla nat @glas srpske.com
BAWALU KA - Ci je ne
tru pa ca za drvo pre ra |i va ~e
u RS jo{ ni su sni `e ne za
pet od sto, iako je to bi lo
na lo `e no pre po ru kom Vla de
RS. U “[u ma ma Re pu bli ke
Srpske“ ka `u da }e pos tu -
pi ti pre ma ovoj pre po ru ci
tek ka da im Vla da dos ta vi
ko na ~nu odlu ku o sni `ewu i
no vi cje no vnik.
Vla da RS do ni je la je pre -
po ru ku ko jom “[u ma ma RS“
pre dla `e da za pet od sto
sni ze ci je ne tru pa ca za re -
zawe na pe ri od od {est mje -
se ci, po ~ev od 1. apri la ove
go di ne, kao i da drvo pre ra -
|i va ~i ma odo bre po pust od
pet od sto na ime avan sne
upla te za trup ce.
Ko mer ci jal ni di re ktor
“[u ma RS” Dra go mir Ga go -
vi} re kao je da su do bi li
pre po ru ku Vla de da sni ze ci -
je ne, a ne kon kre tnu odlu ku.
- U do ku men tu ko ji smo
do bi li iz Vla de “[u ma ma
RS” se su ge ri {e i pre po ru -
~u je da sni ze ci je ne tru pa ca.
Mi jo{ ~e ka mo ko na ~nu odlu -
ku i cje no vnik na osno vu ko -
jeg bi smo pri mi je ni li ovu
pre po ru ku. Na {li smo se
“va ku umu“, jer nam ni {ta ni -
je de fi ni sa no do kra ja, ne go
se “su ge ri {e“ i “pre po ru ~u -
je“ - re kao je Ga go vi}.
Po mo }nik mi nis tra
poqo pri vre de, {u mar stva i
vo do pri vre de RS Ran ko Ko zo -
ma ra ka `e da su “[u me RS”
tre ba lo da pri mi je ne ovu
pre po ru ku, ko ja je oba ve zu ju -
}a.
- Svje sni smo no vo nas ta -
log pro ble ma, proi zvo |a ~i
nas zo vu i pi ta ju za {to ci je -
ne tru pa ca ni su sni `e ne. Iz
Pri vre dne ko mo re RS na ja vi -
li su da }e pro vje ri ti za {to
se ova pre po ru ka ne pri mjew-
uje - re kao je Ko zo ma ra.
Vla da RS za du `i la je i
Mi nis tar stvo in dus tri je,
ener ge ti ke i ru dar stva RS da
u sa radwi sa Pri vre dnom ko -
mo rom, sa ~i ni lis tu pre du ze -
}a za od go |e no pla }awe
si ro vi na “[u ma ma RS” na
pe ri od od 30 do 90 da na.
- Na spis ku je se dam pre -
du ze }a ko ji ma se odo bra va od -
go da pla }awa na pe ri od od 90
da na, 34 pre du ze }a za od go du
pla }awa na 60 da na, a svi os -
ta li ko ji ispuwava ju mi ni -
mal no te hni ~ko-te hno lo {ke
uslo ve za rad pi la na, od go da
je pre dvi |e na na 30 da na - re -
kli su u Mi nis tar stvu i do -
da li da su spi sak pre du ze }a
“[u ma ma“ po sla li u pe tak.
U “[u ma ma“ ka `u da ovaj
spi sak ni su do bi li.
KO ZO MA RA:
“[u me“ tre ba lo da
pri mi je ne pre po ru ku
Naziv kompanije Cijena Promjena
DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije Cijena Promjena
FTSE 100 INDEX MEMBERS
BANK OF AMERICA
MICROSOFT CORP
PFIZER INC
INTEL CORP
GENERAL ELECTRIC
LLOYDS BANKING
BP PLC
ROYAL BK SCOTLAN
BARCLAYS PLC
VODAFONE GROUP
15.19
25.25
14.42
20.29
15.52
52.6
383.8
41.64
280.1
136.15
1.62
-6.14
0.46
1.28
0.55
-0.92
0.56
-0.89
0.55
0.26
EU na lo `i la kom pa ni ji “Mol“ da vra ti dr`a vnu po mo}
BRI SEL - Evrop ska ko mi si ja na lo `i la je ju ~e ma |ar skom
“Mo lu“ da vra ti 112 mi li ona evra plus ka ma te, jer je oci je -
ni la da je ri je~ o sub ven ci ji ma |ar ske vla de u vi du nis ke na -
kna de za ru dni ~ku ek splo ata ci ju.
Ko mi si ja je oci je ni la da je “Mol“, ko ji po slu je u se kto ru
naf te i ga sa, imao nelojalnu pre dnost nad ri va li ma na kon
{to je ma |ar ska vla da obe }a la da ne }e mi jewati iznos na -
kna de za fo sil no go ri vo od 2005. do 2020. a za tim je 2008.
go di ne zna tno po di gla na kna de os ta lim kom pa ni ja ma, pre ni -
je le su agen ci je.
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi
kurs
Promjena
kursa
Vrijednost
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
BH TELEKOM D.D. SARAJEVO
ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO
FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO
RMU BANOVI]I D.D. BANOVI]I
TVORNICA CEMENTA KAKAW D.D. KAKAW
VISPAK D.D. VISOKO
21.70
4.50
88.77
47.00
24.00
6.00
-1.32
0.00
3.21
0.00
-3.88
20.00
2,170.00
5,467.50
24,662.68
47,000.00
2,760.05
1,338.00
Dioni~ko dru{tvo
Sredwi
kurs
Promjena
kursa
Vrijednost
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 0.06 17.87 3,556.22
Dioni~ko dru{tvo
Zvani~ni
kurs
Promjena
kursa
Vrijednost
KOTACIJA FONDOVA
ZIF BONUS D.D. SARAJEVO
ZIF CROBIH FOND D.D. MOSTAR
ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO
8.08
-4.57
0.00
2.52
5.01
5.50
3,022.00
155.31
3,157.00
Svjet ske ber ze
Ci je na zla ta dos ti gla
1.254 do la ra za un cu
LON DON, WUJORK - Ci je ne zla ta dos ti gle su no vi is -
to rij ski ma ksi mum od 1.251 do la ra za fi nu un cu u Lon do nu
i 1.254 do la ra na ber zi u Wujor ku. Ana li ti ~a ri obja{wava ju
da zla to ne gu bi pri vla ~nost kao si gur no uto ~i {te za in ves -
ti to re.
Stru~waci pro cjewuju da bi un ca mo gla da pos ku pi i do
2.000 do la ra, ako se os tva re stra ho vawa od dru gog ta la sa kri -
ze, zbog du `ni ~kih pro ble ma ze maqa evro zo ne.
Zla to je od po ~et ka go di ne pos ku pje lo za 14 od sto zbog pa -
da kur sa evra u odno su na do lar.
Pre ma pro cje na ma, ci je ne zla ta }e do kra ja go di ne os ci li -
ra ti u gra ni ca ma od 1.050 do 1.300 do la ra za un cu, ali bi
mo gle da sko ~e i na 2.000 i pre ma {e ci je nu pla ti ne, pre ni -
je le su agen ci je.
- Ako nas tu pi dru gi ta las kri ze, to }e bi ti odraz du go ro ~ne
eko nom ske kri ze i fa ktor ras ta za zla to - sma tra ju eko no mis ti.
Dodaju da bi ovakav scenario mogao da izazove dodatne potrese
na tr`i{tima {irom svijeta.
MMF
Evrop ska du `ni ~ka kri za
bi mo gla da po go di Azi ju
SIN GA PUR - Du `ni ~ka
kri za evro zo ne mo gla bi da
po re me ti glo bal nu trgo vi nu
i na ne se {te tu po tra`wi
azij skih izvo znih proi zvo -
da, izja vio je ju ~e za mje nik
di re kto ra Me |u na ro dnog
mo ne tar nog fon da (MMF)
Na oju ki [i no ha ra.
On je upozorio da bi ovo
moglo da prouzrokuje ve li ki
pri liv sred sta va u taj re gi -
on, ako vla de ne re agu ju
brzo i na od go va ra ju }i na -
~in.
- Iako su fi nan sij ske ve -
ze Azi je sa pri vre da ma
evro zo ne ogra ni ~e ne, pro -
gno za ja kog ras ta azij skih
pri vre da bi mo gla da pri vu -
~e do da tni ka pi tal u taj re -
gi on - rekao je [inohara i
upozorio da bi ovo moglo da
iza zo ve stva rawe in ves ti -
ci onih “mje hu ra“, ko ji }e
pri je ili ka sni je pu }i, pre -
ni je le su agen ci je.
Kad je ri je~ o Ki ni, [i -
no ha ra je re kao da eko nom -
ski ra zvoj te dr`a ve
na pre du je na odr`iv na ~in,
uprkos odre |e nim in fla -
tor nim pri tis ci ma.
On je po zvao zva ni ~ni Pe -
king da do zvo li ve }u fle -
ksi bil nost svo je va lu te.
Na {li smo se u “va ku umu“, jer nam ni {ta ni je de fi ni sa no do kra ja, ne go se
“su ge ri {e“ i “pre po ru ~u je“, ka `u u “[u ma ma“
F
O
T
O
:

A
R
H
I
V
A
SA RA JE VO - U Spoqno -
trgo vin skoj ko mo ri BiH ne
po {tu je se prin cip ro ta ci je
na ru ko vo de }im mjes ti ma, a
osno vni uzrok pro ble ma u ovoj
in sti tu ci ji je ne po vje rewe,
re kao je ju ~e u Sa ra je vu pred -
sje da va ju }i Sa vje ta mi nis ta ra
BiH Ni ko la [pi ri}.
- Ne mam pu no in for ma ci -
ja o de {a vawima u Spoqno -
trgo vin skoj ko mo ri BiH, osim
{to znam da se ve} dvi je go di -
ne ne po {tu je Za kon ko ji je
usvo ji la Par la men tar na skup -
{ti na BiH, odno sno ne po -
{tu je se prin cip ro ta ci je -
re kao je [pi ri}.
Re kao je da o~e ku je da }e
Sa vjet mi nis ta ra BiH do bi ti
de taqni je in for ma ci je o de -
{a vawima u ovoj in sti tu ci ji,
pre ni je la je Srna.
Pot pred sje dni ci Spoqno -
trgo vin ske ko mo re BiH iz re -
da srpskog i hrvat skog na ro da
Qubo mir Klin cov i Mi lan
Lo vri} u vi {e na vra ta upo zo -
ra va li su da je Spoqno trgo -
vin ska ko mo ra uzur pi ra na, te
da su pred sta vni ci srpskog i
hrvat skog na ro da u or ga ni ma
Ko mo re mar gi na li zo va ni i da
im se ra di iza le |a. Uprkos ne -
go do vawu srpskih i hrvat skih
de le ga ta, ju ~e je odr`a na kon -
sti tu ti vna sje dni ca Skup {ti -
ne Spoqno trgo vin ske ko mo re
BiH, na ko joj je kon sti tu isa na
no va Skup {ti na Ko mo re.
Vla da Srpske pre dlo `i la “[u ma ma RS” sni `ewe ci je na si ro vi na
Ci je ne tru pa ca ni su
sni `e ne po pre po ru ci
Se kre tar Udru `ewa drvo -
pre ra |i va ~a pri Pri vre -
dnoj ko mo ri RS La zo [i nik
ka `e da su drvo pre ra |i va -
~i u te {koj po zi ci ji i da im
to {to se ci je ne ne smawuju
jo{ vi {e ote `a va po lo `aj.
- U re gi onu su ci je ne tru pa -
ca ni `e ne go kod nas i sa -
mim tim do ma }i drvo pre ra -
|i va ~i ni su kon ku ren ti na
tr`i {tu. “[u me RS” su tre -
ba lo da pos tu pe pre ma
odlu ci Vla de RS i ta da bi i
ovo pre du ze }e bi lo na do -
bit ku, jer bi se po ve }ao
pla sman si ro vi na - re kao
je [i nik.
DRVO PRE RA \I VA ^I
Ni ko la [pi ri} o si tu aci ji u Spoqno trgo vin skoj ko mo ri BiH
Ne po {tu je se prin cip ro ta ci je
Drvo pre ra |i va ~i jo{
~e ka ju na po voqni je trup ce
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 13
PI [E: MA RI NA ^I GO JA
ma ri na ci go ja@ glas srpske.com
BAWALU KA - Od 600
pre du ze }a ~i je su akci je
uvr{te ne na Bawalu ~ku
ber zu, do sa da je sa mo wih
{est is pla ti lo ili do ni -
je lo odlu ku da akci ona ri -
ma is pla ti di vi den du za
pro {lu go di nu.
Pre ma in for ma ci ja ma
sa Bawalu ~ke ber ze, u 2010.
go di ni naj ve }u di vi den du u
izno su od 50 mi li ona ma ra -
ka is pla ti }e “Te le kom
Srpske“. Osim “Te le ko ma“,
di vi den du su is pla ti li i
NLB Ra zvoj na ban ka Bawalu -
ka u izno su od 3.577.602 mar -
ke, te “TGT” a. d. La kta {i u
izno su od 407.434 mar ke.
Di vi den du je is pla ti la
i “Me di kart zdrav stve na us -
ta no va“ a. d. Bawalu ka u
izno su od 94.365 ma ra ka, dok
}e “Ja ho ri na osi gu rawe“ a.
d. Pa le is pla ti ti di vi den -
du u izno su od 200.000 ma ra -
ka. No va ban ka a. d.
Bawalu ka di vi den du }e is -
pla ti ti kroz emi si ju akci ja
u uku pnoj vri je dnos ti od
9.852.762 mar ke.
Od 600 pre du ze }a ~i je su
akci je uvr{te ne na Bawalu -
~ku ber zu, mawe od po lo vi -
ne, wih 280, os tva ri lo je
pro fit. Pre ma po da ci ma
Ber ze, pro fit ve }i od 100
hiqada ma ra ka os tva ri lo je
60 pre du ze }a.
Po mo }nik di re kto ra
Bawalu ~ke ber ze Dar ko La -
ki} re kao je da je za akci -
ona re ve oma zna ~aj no da li
pre du ze }e is pla }u je di vi -
den du, jer na taj na ~in ima ju
di rek tnu ko rist od os tva re -
nog pro fi ta pre du ze }a. Do -
da je da je ve oma va `no i to
da li pre du ze }a os tva ru ju
do bit ili ne.
- Ako pre du ze }e ne os -
tva ru je do bit ili ne ma ja sne
pro je kci je ka da }e to bi ti,
te {ko je o~e ki va ti da }e
pos to ja ti in te res in ves ti -
to ra da ku pu ju akci je te
fir me - ka zao je La ki}.
^lan Udru `ewa eko no -
mis ta RS “SWOT“ Sa {a
Ste va no vi} re kao je da stan -
dar di kor po ra ti vnog up-
ravqawa pre dvi |a ju da
pre du ze }e ima ja sno de fi -
ni sa nu di vi den dnu po li ti -
ku.
- To je je dan od in stru -
me na ta za pri vla ~ewe in -
ves ti to ra. Ka da se ra di o
is pla ti di vi den de, si tu aci -
ja u zemqama u okru `ewu
sli ~na je kao i kod nas. U
inos tran stvu pra ksa je bi -
tno dru ga ~i ja, kod wih je is -
pla ta di vi den de nor mal na
stvar - ka zao je Ste va no vi}.
Pred sje dnik Upra vnog
odbo ra Udru `ewa ber zan -
skih po sre dni ka RS Bran ko
Ke cman re kao je da kod nas
pre du ze }a ni ra ni je ni su u
zna ~aj ni jem bro ju is pla }i -
va la di vi den du.
- To i jes te pro blem, jer
pre du ze }a ni su vo |e na
iskqu~i vim ciqem os tva ri -
vawa do bi ti i ra zvo ja fir -
me za po tre be akci ona ra.
Ka da pre du ze }a shva te da vi -
{e ne mo gu svoj ra zvoj da
fi nan si ra ju kre di ti ma, ve}
da mo ra ju tra `i ti ula ga ~e,
on da }e bi ti va `no ko ja
fir ma svo jim akci ona ri ma
is pla }u je di vi den du, a ko ja
ne - ka zao je Ke cman.
EMU EUR 1
Australija AUD 1
Kanada CAD 1
Hrvatska HRK 100
^e{ka R. CZK 1
Danska DKK 1
Ma|arska HUF 100
Japan JPY 100
Litvanija LTL 1
Norve{ka NOK 1
[vedska SEK 1
[vajcarska CHF 1
Turska TRY 1
V. Britanija GBP 1
USA USD 1
Srbija RSD 100
Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com
Zemlja
Oznaka za devize
i efekt. valutu
Jedinica
za devize
Kupovni
za devize
Srednji
za devize
Prodajni
za devize
KURSNA
LISTA Kursevi iz ove liste primje njuju se od 10.6.2010. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)
1.955830
1.344893
1.559096
27.063072
0.075645
0.263601
0.694798
1.793560
0.567864
0.245643
0.202979
1.421532
1.024410
2.367876
1.641868
1.897298
1.955830
1.341539
1.555208
26.995583
0.075456
0.262944
0.693065
1.789087
0.566448
0.245030
0.202473
1.417987
1.021855
2.361971
1.637774
1.892567
1.955830
1.338185
1.551320
26.928094
0.075267
0.262287
0.691332
1.784614
0.565032
0.244417
0.201967
1.414442
1.019300
2.356066
1.633680
1.887836
NAJ VE ]U
di vi den du is pla ti }e
“Te le kom Srpske“
Akci ona ri u RS ne ma ju ko ris ti od po zi ti vnog po slo vawa fir mi
Di vi den du is pla }u je
je dan od sto pre du ze }a
Ka da se ra di o is pla ti di vi den de, si tu aci ja u zemqama u okru `ewu sli ~na je kao
i kod nas. U inos tran stvu pra ksa je bi tno dru ga ~i ja, kod wih je is pla ta di vi den de
nor mal na stvar, ka zao Ste va no vi}
ZIF Cepter fond
a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena
4,16 0,24%
ZIF Aktiva invest fond
a.d. Bawa Luka
Cijena (KM) Promjena
3,65 -9,88%
GM sa tr`i {ta po vu kao mi li on i po vo zi la
DE TRO IT - Ame ri ~ki auto mo bil ski gi gant “Xene ral mo tors“
(GM) odlu ~io je da sa tr`i {ta po vu ~e mi li on i po vo zi la, zbog
to ga {to bi ne is pra van gri ja~ u re zer vo aru za vo du za prawe
predweg sta kla mo gao da iza zo ve po `ar.
Iz kom pa ni je je sa op {te no da se opo ziv odno si na vo zi la iz
po je di nih se ri ja proi zve de nih od 2006. do 2009. go di ne, pre -
ni je le su agen ci je. Ve }i na opo zva nih ka mi one ta i auto mo bi la
pro da ta je u SAD i Ka na di, a GM se oba ve zao da na spor nim
vo zi li ma za mi je ni sis tem za prawe sta kla i obe zbi je di na do -
kna du vla sni ci ma auto mo bi la.
Naziv emitenta
Prosje~na
cijena
Promjena Promet
Република Српска - измирење ратне штете 3
Телеком Српске а.д. Бањалука
Република Српска - стара девизна штедња 2
Република Српска - измирење ратне штете 2
РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик
РиТЕ Гацко а.д. Гацко
Електро Добој а.д. Добој
Република Српска - измирење ратне штете 1
2,31
-0,72
0,00
3,00
0,00
0,00
1,84
0,00
43.556,56
30.013,25
7.830,00
4.944,00
2.445,00
1.800,00
1.220,00
320,00
32,11
1,38
87,00
32,96
0,15
0,12
0,61
32,00
FONDOVI
-9,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,24
146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
0,00
12.630,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.234,26
ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука
ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука
ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука
ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука
ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука
ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина
ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале
ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука
ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука
ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука
ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина
ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука
ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука
ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука
3,65
4,77
3,00
2,71
7,31
0,04
3,11
4,26
4,00
1,51
1,10
4,05
3,29
4,16
Naziv emitenta
Prosje~na
cijena
Promjena Promet
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Re pu bli ~ke agen ci je za te le ko mu ni ka ci je Srbi je
"Telenor" ispla}uje
naknadu "Telekomu"
BEO GRAD - Kom pa ni ja “Te le nor“ mo ra }e da pla ti “Te le -
ko mu Srbi ja“ je dno kra tnu na kna du za in fras tru ktu ru u
izno su od 38,2 evra za sva kog pre uze tog ko ri sni ka fik sne
te le fo ni je. Pre ma odlu ci Re pu bli ~ke agen ci je za te le ko mu -
ni ka ci je Srbi je (RA TEL), “Te le nor“ }e pla }a ti i do da tnih
6,28 evra mje se ~no po pris tu pnoj li ni ji ako pru `a i uslu ge
te le fo ni je i in ter ne ta.
Za kup op ti ~kih vla ka na na 15 go di na ko{ta}e “Te le nor“
2,5 evra po me tru za me |u grad sku te le ko mu ni ka ci onu in -
fras tru ktu ru, uz go di{wu na kna du za odr`a vawe u izno su
od 2,5 od sto od te je dno kra tne na kna de, na vo di se u odlu ci
RA TEL-a, pre ni je le su agen ci je.
Gr~ki mi nis tar fi nan si ja
Ati na }e smawiti
de fi cit ka ko je pla ni ra no
ATI NA - Gr~ki mi nis tar
fi nan si ja Jor gos Pa pa kon sta -
ti nu re kao je da je Gr~ka na pu -
tu da ove go di ne smawi
de fi cit u skla du sa pro je kci -
ja ma i do dao da su pri ~e o ban -
kro tu te zemqe “be smi sle ne“.
Pa pa kon sta ti nu je ju ~e re kao
da }e po da ci ko ji }e bi ti ob-
javqeni u idu }ih ne ko li ko da -
na po ka za ti da je de fi cit za
pet mje se ci ove go di ne smawen
za 40 od sto. Pro {lo go di{wi
buyet ski de fi cit Gr~ke pro -
ci jewen je na 13,6 od sto bru to
dru{ tve nog proi zvo da, a vla da
se oba ve za la da ga do kra ja ove
go di ne smawi na 8,1 od sto.
Gr~koj su Me |u na ro dni mo ne -
tar ni fond i ~la ni ce zo ne
evra odo bri le spa si la ~ki pa -
ket od 110 mi li jar di evra zaj ma
da bi spri je ~i le ban krot
zemqe, pre ni je le su agen ci je.
Be ~ki in sti tut za me |u na ro dna eko nom ska is tra `i vawa
Pad stra nih ula gawa u 2009. go di ni
BE^ - Di rek tna stra na ula gawa u zemqe
sredwe i is to ~ne Evro pe pre po lovqena su u
pro {loj go di ni, obja vio je Be ~ki in sti tut
za me |u na ro dna eko nom ska is tra `i vawa,
pre ni je le su agen ci je.
Autor ana li ze za Institut Ga bor Huwa
re kao je da u po je di nim zemqama jo{ ni je do -
vr{en pro ces pri va ti za ci je, {to je po dr`a lo
rast ula gawa u Al ba ni ju i Crnu Go ru, a pri gu -
{i lo u Srbi ji.
- Di rek tna stra na ula gawa u re gi onu
sredwe i is to ~ne Evro pe la ni su izno si la
58,5 mi li jar di evra, spus tiv {i se na do mak ni -
voa iz 2005. go di ne. U 2008. go di ni vri je -
dnost in ves ti ci ja izno si la je 111,5 mi li jar di
evra - re kao je Huwa.
U iz vje {ta ju In sti tu ta pro cjewuje se da
}e se di rek tna stra na ula gawa u ovoj go di ni
po ve }a ti za 14 od sto, pri ~e mu se na ji zra zi -
ti ji rast o~e ku je u Poqskoj i Ru si ji, ~i je bi
pri vre de tre ba lo da os tva re vi so ke sto pe
ras ta.
Bawalu ~ka ber za FO TO: GLAS SRPSKE
Sa {a Ste va no vi} je is ta -
kao da se kod nas jo{ uvi jek
ni je pro bu di la svi jest o
po tre bi vo |ewa di vi den -
dne po li ti ke.
- S ob zi rom na to da ve }i -
na pre du ze }a kod nas ima
ve }in skog vla sni ka, pro sje -
~an ula ga~ tre ba da bu de
svjes tan da ve }in ski vla -
snik mo `e da odlu ~i ono
{to wemu ide u pri log, a
ne akci ona ri ma. Iz tog ra -
zlo ga akci ona ri su izlo `e -
ni ri zi ku da ne ma ju
di rek tne ko ris ti od po zi -
ti vnog po slo vawa pre du ze -
}a - ka zao je Ste va no vi}.
VLA SNI CI
PI [E: NE BOJ [A TO MA [E VI]
nto ma se vic @glas srpske.com
BAWALU KA - Okru `ni
sud Bawalu ka odbio je ju ~e
zah tjev Spe ci jal nog tu `i -
la{ tva RS za izu ze }e pred -
sje dni ka Sud skog vi je }a
Ol ge Ma le {e vi} u pre dme tu
pro tiv op tu `e nih za or ga -
ni zo va ni kri mi nal, fal si -
fi ko vawe i pre va ru
Mi lu ti na Ga ji }a (41) i
Fra ne Re lo te (55).
Su |ewe je nas tavqeno
izno {ewem ma te ri jal nih
do ka za tu `i la{ tva, a spe ci -
jal ni tu `i lac @i va na Ba -
ji} su du je dos ta vi la vi {e
od 100 do ka za ko ji }e, ka ko je
na gla si la, uz sa slu {awe
svje do ka do ka za ti na vo de op -
tu `be. U do ka zi ma su se na -
{le i fo to gra fi je
po je di nih op tu `e nih ~i ji
iden ti tet jo{ ni je ot kri -
ven, a me |u ko ji ma je i O. Z.
ko ji se la `no pred stavqao
kao re vi zor re vi zor ske ku }e
“Di lojt“. Izu ze }e je tra `e -
no jer Tu `i la{ tvo sma tra
da je su di ja pris tra sna, po -
{to na pro {lom su |ewu ni -
je pri hva ti la iz mje ne
op tu `ni ce pri je izvo |ewa
do ka za, a u sli ~nom dru gom
slu ~a ju je to pri hva ti la.
Ga ji} je do sa da skla pao
spo ra zum sa tu `i la{ tvom
dva pu ta i oba pu ta Sud sko
vi je }e je odbi lo da ga pri -
hva ti. Na ra ni jem su |ewu
odbi jen je i spo ra zum o pri -
znawu ko ji je sa spe ci jal nim
tu `i ocem bio sklo pio Re lo -
ta. Ovi spo ra zu mi bi }e po -
no vo ra zma tra ni na
sqede }em ro ~i {tu.
Ga ji} je bio pris tao na
~e ti ri i po go di ne za tvo ra
i da pla ti 8.000 ma ra ka zbog
ne do zvoqenog dr`awa oru -
`ja i vra ti 490.000 KM ne -
za ko ni to ste ~e ne ko ris ti.
Re lo ta je bio pris tao na ka -
znu za tvo ra od ~e ti ri go di -
ne.
Ga ji} se te re ti da je kao
pri pa dnik zlo ~i na ~kog
udru `ewa or ga ni zo vao i
osmi slio na ~in pre va re Te -
le ko ma RS, Re pu bli ~ke upra -
ve za ge odet ske i
imo vin sko-pra vne po slo ve,
Elek tro pri vre de RS i pre -
du ze }a “Dep-ot”. Pre va ru Te -
le ko ma, vri je dnu 98.000
ma ra ka, i RU GIP-a vri je -
dnu 4,3 mi li ona KM, izveo
je sa op tu `e ni ma K. S., P.
@., O. Z. i G. G.
Ga ji} je za je dno sa Mi rom
[u va kom, Bran kom Ze le ni -
kom, Fra nom Re lo tom i Mi -
rom Ivan ~e vi} sa ra ~u na
EPRS i “Dep-ota” na pre va ru
uzeo vi {e od mi li on ma ra ka.
Re lo ta je op tu `en da je u
sa radwi sa os ta lim ~la no -
vi ma zlo ~i na ~kog udru `ewa
pre ba cio vi {e od 300.000
ma ra ka sa ra ~u na JP “Dep-
ot” na ra ~un la `nog pre du -
ze }a “Dep-ot“ DOO
Dra go ~aj.
IZNE SE NI
ma te ri jal ni
do ka zi pro tiv
Re lo te i Ga ji }a
14 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
BI JEQINA - Ne po zna ta oso ba do ja vi la je ju ~e uju tru da je u
Sredwoj poqo pri vre dno-me di cin skoj {ko li u Bi jeqini po -
dme tnu ta bom ba, pot vrdio je Srni por tpa rol bi jeqin skog
Cen tra ja vne bez bje dnos ti Dra go mir Pe ri}.
Po li ci ja je odmah po do ja vi eva ku isa la u~e ni ke i ra dni ke
{ko le. Pe ri} je ka zao da je se kre tar {ko le o ovom in ci -
den tu oba vi jes tio Cen tar ja vne bez bje dnos ti, ko ji je odmah
re ago vao.
Do ja va o po dme tnu toj bom bi u bi jeqin skoj {ko li
Hronika
Pre tres u Ve li koj Kla du {i
SI PA odu ze la pet
ki lo gra ma ek splo zi va
SA RA JE VO - Pri pa dni ci Dr`a vne agen ci je za is tra ge i za -
{ti tu (SI PA) pro na {li su na po dru ~ju Ve li ke Kla du {e i odu ze li
pet ki lo gra ma ek splo zi va, oko de set me ta ra {ta pi na, de set de to na -
tor skih ka pi sli “DK 8“, te dva uspo ri va ~a, sa op {te no je iz SI PA.
Ek splo zi vna sred stva pro na |e na su u uto rak pre tre som vo -
zi la i obje kta u vla sni{ tvu M. K. pro tiv ko jeg }e po sli je
kri mi na lis ti ~ke obra de u pros to ri ja ma SI PA bi ti po dne -
sen iz vje {taj zbog neo vla{ }e nog pro me ta oru `ja i voj ne
opre me. Akci ja je izve de na na osno vu na re dbe Op {tin skog
su da u Ve li koj Kla du {i.
Ne sre }a na pu tu Jaj ce - Bawalu ka
Te `e po vri je |en
Da li bor Gli gi}
MRKOWI] GRAD - Da li -
bor Gli gi} (33) iz ^e sme
kod Bawalu ke za do bio je te -
`e po vre de u sao bra }aj noj
ne sre }i ko ja se do go di la u
uto rak u 14.20 ~a so va u Bo -
~cu na pu tu Jaj ce - Bawalu ka.
Gli gi} je za do bio pre lom
kqu ~ne kos ti i lo pa ti ce li je ve
ru ke. Po sli je uka za ne prve po -
mo }i u mrkowi }kom Do mu
zdravqa upu }en je na li je ~ewe u
Kli ni ~ki cen tar u Bawalu ci.
Ne sre }a se do go di la ka da je
Gli gi} upravqaju }i vo zi lom
“fi jat“, vla sni{ tvo fir me
“Vi no `u pa“, naj vje ro va tni je
zbog ne pri la go |e ne brzi ne
iz gu bio kon tro lu i uda rio u
za {ti tnu ogra du. Od uda ra se
vo zi lo pre vrnu lo i uda ri lo u
ka mi on “ive ko“ pre du ze }a
“Pri je dor pu te vi“, ko je se
kre ta lo iz su pro tnog prav ca,
a po tom sle tje lo po red pu ta.
Vo za~ ka mi ona Mi lan Zec
(36) iz Pri je do ra u ude su je
pro {ao bez po vre da. S. D.
CJB Do boj
U Gra ~a ni ci na |en
ukra de ni “audi“
DO BOJ - Pri pa dni ci Se kto ra kri mi na lis ti ~ke po li -
ci je CJB Do boj u uto rak su od F. K. iz Gra ~a ni ce u Fe de -
ra ci ji BiH odu ze li “audi“ za ko ji pos to ji sumwa da je pet
go di na ra ni je ukra den na po dru ~ju Te sli }a.
- Sumwa se da je na ukra de nom vo zi lu, ko je je re gis tro va no
u Ita li ji i vla sni{ tvo je ita li jan skog dr`avqani na, fal -
si fi ko van broj {a si je i do ku men ta ci ja o po ri je klu, po sli -
je ~e ga je re gis tro va no u Po li cij skoj sta ni ci Prwavor, a
on da i u Po li cij skoj upra vi u Gra ~a ni ci - re kla je por tpa -
rol CJB Do boj Qer ka Sta ni mi ro vi}. Sl. P.
PI [E: NE BOJ [A TO MA [E VI]
nto ma se vic @glas srpske.com
^APQINA - \e nan
[a ba no vi} iz [e va{
Wiva kod ^apqine ubio je
u uto rak oko 23.30 ~a so va
hi ci ma iz pi {toqa svog
ro |a ka Se ada [a ba no vi }a,
a ka da je vi dio {ta je ura -
dio, se be je ra znio ru ~nom
bom bom.
Pri je ove tra ge di je po -
ro di ca \e na na [a ba no vi }a
oba vi jes ti la je
p o -
li ci ju o wego vom nes tan ku,
ali se on oko 23 ~a sa po ja -
vio u se lu.
Mj e {ta ni [e va{
Wiva su is pri ~a li da se
ta da na prvi po gled vi dje -
lo da s wim ne {to ni je u
re du.
- Dj e lo vao j e iz -
gubqeno, a kod se be je
imao pi {toq. Ro |a -
ci su po ku {a li da
umi re \e na na
zbog stra ha da
se bi ili dru gom
ne bi na udio.
Na go va ra li su
ga da spus ti
oru `je. U to me
j e na j u por ni j i
bio Se ad [a ba no vi}. U tom
ubje |i vawu \e nan je po vu -
kao oroz i te {ko ra nio Se -
ada, ko j i j e po dle gao na
pu tu do bol ni ce u Mos ta ru.
Ka da je shva tio {ta je ura -
dio \e nan se odma kao i
akti vi rao ru ~nu bom bu - is -
pri ~ao je no vi na ri ma je dan
mje {ta nin [e va{ Wiva ne
`e le }i da mu se na vo di
ime.
U po li ci ji Her ce go va -
~ko-ne re tvan skog kan to na
ne zva ni ~no se mo glo sa zna ti
da je \e nan [a ba no vi}
imao ozbiqnih psi hi ~kih
pro ble ma.
Izvor bli zak is tra zi
ovog do ga |a ja je ka zao da je
ut vr|e no da je \e nan u Se -
ada pu cao na kon {to mu je
on po ku {ao da odu zme pi -
{toq.
U MUP-u Her ce go va ~ko-
ne re tvan skog kan to na ka `u
da bi se ci je li slu ~aj mo gao
oka ra kte ri sa ti i kao ne sre -
}an slu ~aj, jer ubis tvo ni je
po ~iweno sa umi{qajem,
ni ti je \e nan imao mo tiv
da ubi je Se ada.
PSI HI ^KI
pro ble mi \e na na
[a ba no vi }a mo gu }i
uzrok tra ge di je
Ro |a ci po ku {a li da umi re \e na na [a ba no vi }a, a u to me na ju por ni ji bio Se ad
[a ba no vi}. To kom ubje |i vawa \e nan pu cao iz pi {toqa i ubio Se ada. Ka da je
shva tio {ta je ura dio, akti vi rao je ru ~nu bom bu i ra znio se
Po ro di ~na tra ge di ja u se lu [e va{ Wive kod ^apqine
Ubio ro |a ka, pa
se ra znio bom bom
Bi li blis ki
^la no vi po ro di ce [a ba no vi} no vi -
na ri ma su ka za li da su \e nan i Se -
ad bi li izu ze tno blis ki.
Oni sma tra ju da je ovoj tra ge di ji do -
pri ni je lo, po sve mu su de }i, lo {e
psi hi ~ko stawe u ko me se \e nan na -
la zio posqedwu go di nu.
Sud odbio zah tjev za izu ze }e su di je
UBIS TVO
ni je po ~iweno
sa umi{qajem
Uvi |aj po sli je tra ge di je
Za pli jewen {ta pin i
de to na tor ske ka pi sle
La kta {i
Ukra den
ko tao za
ra ki ju
LA KTA [I - Po li ci ji u
La kta {i ma u uto rak je pri -
javqeno da je no} ra ni je iz
dvo ri {ta porodi~ne ku }e u
Ba kin ci ma kod La kta {a ne -
po zna to li ce ukra lo ra kij -
ski ba kar ni ko tao vri je dan
oko dvi je hiqade ma ra ka, sa -
op {te no je ju ~e iz CJB Bawa-
lu ka.
G. O.
Do boj
Iz vje {taj
zbog {um ske
kra |e
DO BOJ - Po li cij ska sta -
ni ca Do boj u uto rak je Okru -
`nom tu `i la{ tvu u tom
gra du po dni je la iz vje {taj o
po ~iwenim kri vi ~nim dje li -
ma pro tiv bra }e S. H. i S. H.
iz Do bo ja, zbog sumwe da su
kra li {u mu, pot vr|e no je ju ~e
u po li ci ji.
G. O.
Vla se ni ca
Otu |en
agre gat
za stru ju
VLA SE NI CA - Ne po zna ta
li ca su u pe ri odu od 14. do 20.
ma ja iz res to ra na “Me do” ko -
ji se na la zi u sklo pu Ski-
cen tra “Igri {te“ u Vla se -
ni ci ukra li agre gat za stru ju
vla sni{ tvo “Elek tro dis tri -
bu ci je“ iz Vla se ni ce, vri je -
dan oko 2.000 ma ra ka, re ~e no
je ju ~e u CJB Bi jeqina.
G. O.
Is to ~no Sa ra je vo
Ma loqe tni ku
slo mi li ru ku
IS TO ^NO SA RA JE VO -
Po li cij skoj sta ni ci Is to -
~no Sa ra je vo u uto rak oko 18
~a so va {e sna es to go di{wak,
u pratwi oca, pri ja vio je da
su ga dva ma loqe tna li ca is -
pred Sredwe {ko le “28. ju ni“
fi zi ~ki na pa la i slo mi la
mu ru ku, is ta kli su ju ~e u po -
li ci ji. G. O.
KO ZAR SKA DU BI CA - Quban Jan ko vi} (49) iz mjes ta Kle -
kov ci kod Ko zar ske Du bi ce po gi nuo je od struj nog uda ra,
dok je za va ri vao lim u dvo ri {tu svo je ku }e, sa zna je “Glas
Srpske“ od izvo ra blis kog is tra zi.
Iz bawalu ~kog Cen tra ja vne bez bje dnos ti ju ~e je, na vo de }i
Jan ko vi }e ve ini ci ja le, sa op {te no da je po li ci ja uz pri -
sus tvo qeka ra mrtvo zor ni ka uvi |a jem ut vrdi la da je ri je~
o za de snoj smrti. N. T.
Quban Jan ko vi} po gi nuo od struj nog uda ra
Policija
Po li caj ci osumwi~e ni za
ne sa vjes tan rad u slu `bi
QUBU [KI - Se ktor kri mi na lis ti ~ke po li ci je iz
Qubu {kog po sli je iz vje {ta ja na dle `nom tu `i la{ tvu pro -
tiv bra }e Ma te (41) i Bla ga (34) [i mi }a ut vrdio je i mo -
gu }u kri vi ~nu od go vor nost po li ca ja ca ko ji su u~es tvo va li
u in ter ven ci ji.
Agen ci je pre no se da su bra }a [i mi} 23. ma ja u ka fi }u
“Bu me rang“ u Gru da ma po ~i ni li ve }i broj kri vi ~nih dje la.
Po li ci ja je ut vrdi la da po li cij ski slu `be ni ci iz Gru da
H. B. (42) i K. M. (29) ni su Bla ga [i mi }a ve za li “li si ca -
ma“, {to je on is ko ris tio i po bje gao iz vo zi la, po sli je ~e -
ga se pje {i ce vra tio pred “Bu me rang“ i po mo gao u bi je gu
svom bra tu, osumwi~e nom i za po ku {aj ubis tva na ~el ni ka
po li ci je.
Po vri je |e ni pje {a ci
u Ze ni ci i Ma gla ju
ZE NI CA, MA GLAJ - U @eqe zni ~koj uli ci u Ze ni ci u uto -
rak se do go di la sao bra }aj na ne sre }a u ko joj je auto mo bil
“golf“ uda rio pje {a ka.
“Gol fom“ je upravqao A. K. iz Kakwa, dok je pje {ak H. V.
za do bio la k{e tje le sne po vre de i pu {ten je na ku }no li je -
~ewe. Is tog da na u Ma gla ju se do go di la sao bra }aj na ne sre }a u
ko joj je Ma gla jlija K. V. upravqaju }i auto mo bi lom “re no“ uda -
rio su gra |a ni na, pje {a ka C. A.
U ovoj ne sre }i pje {ak je za do bio la k{e tje le sne po vre de, te
je pre ve zen u Dom zdravqa Ma glaj, gdje su ga po sli je pre gle da
pus ti li ku }i.
G. O.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 15
Kod Do bo ja te {ko po vri je |en
osmo go di{wi dje ~ak
DO BOJ - Osmo go di{wi dje ~ak iz se la Kos taj ni ca kod Do -
bo ja pre kju ~e je oko 15.15 ~a so va te {ko po vri je |en u sao bra -
}aj noj ne sre }i ko ja se do go di la na re gi onal nom pu tu
Bla tni ca - Te sli}, ja vi la je ju ~e Srna.
Dje ~a ka je, dok je sa gru pom dje ce pre la zio put u Bawi Vru -
}i ci, uda rio “golf“ ~i ji vo za~ ni je mo gao bez bje dno da za us -
ta vi vo zi lo zbog ne pri la go |e ne brzi ne uslo vi ma i stawu
pu ta.
Dje ~ak je pri li kom uda ra i pa da na put za do bio te {ke tje le -
sne po vre de - po tres moz ga i vi {e pre lo ma. Zbog te `i ne po -
vre da pre ve zen je u bawalu ~ki Kli ni ~ki cen tar, gdje je
za dr`an na li je ~ewu.
PI [E: NE BOJ [A TO MA [E VI]
nto ma se vic @glas srpske.com
TRA VNIK - Pri pa dni -
ci Agen ci je za is tra ge i
za {ti tu (SI PA) uhap si li su
Su ada Ali ja gi }a iz No vog
Gra da zbog po sje do vawa
12.000 ta ble ta opoj ne dro-
ge ek sta zi, sa zna je “Glas
Srpske“ od izvo ra blis kog
is tra zi.
Pre ma ne zva ni ~nim in -
for ma ci ja ma, ta ble te su
pro na |e ne pri li kom pre tre -
sa sta na ko ji ko ris ti Ali-
ja gi}, a ~i ji je vla snik To -
mi slav Obra do vi} iz Tra -
vni ka.
Pre ma ri je ~i ma izvo ra
blis kog po li ci ji, pro na |e -
ne ta ble te ek sta zi ja na
crnom tr`i {tu vri je de oko
40.000 ma ra ka.
Ali ja gi} je uha p{en na
po dru ~ju Ze ni ~ko-do boj skog
kan to na.
Pri pa dni ci SI PA pri ve -
li su na sa slu {awe i To mi -
sla va Obra do vi }a.
On je pri ve den na po -
dru ~ju Tra vni ka i nad wim
je obavqena kri mi na lis ti -
~ka obra da, po sli je ~e ga je
pu {ten, jer se ispos ta vi lo
da ne ma ni ka kve ve ze sa pro -
na |e nom dro gom.
U Agen ci ji za is tra ge i
za {ti tu pot vr|e no je da su
8. ju na na po dru ~ju op {ti ne
Tra vnik uhap si li je dno li -
ce kod ko jeg su pre tre som
sta na ko ji je ko ris tio pro -
na {li 12.000 ta ble ta ek sta -
zi ja.
- Uha p{e ni je po sli je
kri mi na lis ti ~ke obra de u
pros to ri ja ma SI PA, uz iz vje -
{taj o po ~iwenom kri vi -
~nom dje lu ne do zvoqena
trgo vi na opoj nim dro ga ma,
spro ve den u pros to ri je Od -
sje ka za za dr`a vawe li ca
li {e nih slo bo de MUP-a
Kan to na Sa ra je vo - na ve de -
no je u sa op {tewu SI PA.
U toj agen ci ji ju ~e ni su
mo gli da sa op {te vi {e de -
taqa u ve zi sa ovim slu ~a -
jem.
Vijesti
Ta ble te ot kri ve ne pri li kom pre tre sa
sta na ko ji ko ris ti Ali ja gi}. Pro na |e ne
ta ble te ek sta zi ja na crnom tr`i {tu
vri je de oko 40.000 ma ra ka
Akci ja Dr`a vne agen ci je za is tra ge i za {ti tu na po dru ~ju Tra vni ka
Uha p{en Su ad Ali ja gi} sa
12.000 ta ble ta ek sta zi ja
Akci ja SI PA u Tra vni ku FO TO: GLAS SRPSKE
VLA SNIK
sta na pri ve den,
pa pu {ten
Ek sta zi
Na re dba
Ali ja gi} }e naj vje ro va tni je, sa zna je “Glas Srpske“, bi ti pre dat Tu `i la{ tvu BiH
na daqe pro ce su irawe.
Ha p{ewe je izve de no uz asis ten ci ju pri pa dni ka Spe ci jal ne je di ni ce MUP-a SBK-
a, po na re dbi Tu `i la{ tva BiH. Stan Obra do vi }a pre tre sen je na osno vu na re dbe
Su da BiH.
16 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Srbija
TRGO VI [TE
Sa na ci ja kli zi {ta u Trgo vi -
{tu tre ba lo bi da bu de za -
vr{e na naj ka sni je za 15
da na. Ra do vi obu hva ta ju
for mi rawe pri ro dne bra ne
od ka me nih blo ko va, ko jom
bi u du `em vre men skom pe -
ri odu bi la ot klowena opa -
snost od po kre tawa
zemqi {ta.
BEO GRAD
Du go go di{wa izlo `e nost kon -
ti nu ira nom stre su u Srbi ji
do ve la je do po ras ta bro ja
oso ba sa zdrav stve nim pro -
ble mi ma iz oblas ti men tal -
nog zdravqa, a uni po lar na
de pre si ja je je dan od vo de }ih
uzro ka op te re }ewa sta no vni -
ka bo les ti ma u Srbi ji. De -
pre si ja vi {e op te re }u je
`e ne.
DOBRA
VIJEST
LO[A
VIJEST
BEO GRAD - Pred sje dnik
Sa vje ta za bor bu pro tiv ko -
rup ci je Ve ri ca Ba ra} na ja -
vi la je ju ~e po dno {ewe
kri vi ~ne pri ja ve pro tiv
onih ko ji su u~es tvo va li u
taj nom kar tel skom spo ra zu -
mu, na osno vu ko jeg su pre -
uze te akci je ne ka da{weg
trgo vin skog pre du ze }a “C
mar ket“.
Ba ra }e va je obja sni la da
kar tel ski spo ra zum pred -
stavqa me mo ran dum, ko ji je
svo je vre me no upu }en ta -
da{wem pre mi je ru Vo ji sla -
vu Ko {tu ni ci, a po tpi sni -
ci me mo ran du ma su Dan ko
\u ni}, Mi lan Be ko, Mi ro -
slav Mi {ko vi} i Slo bo dan
Ra du lo vi}.
- Oni svi pot vr|u ju
auten ti ~nost tog spo ra zu ma
i u sud skom pos tup ku za ste -
~aj nu ma fi ju po zi va ju se na
Vla du - da je i ona u to me
u~es tvo va la, ma da ne ma po -
tpi sa ni pre mi je ra, ni ne -
kog iz Vla de - re kla je
Ba ra }e va za TV B92.
Ona je oci je ni la da je
va `no da se to brzo ura di,
za to {to je pro blem sli ~an
“Lu ci Beo grad“, jer je i
akci je “C mar ke ta“ pre uze la
fan tom ska fir ma ko ja se
na la zi na is toj adre si i
spra tu, is to bez nov ca i ka -
pi ta la, odno sno “{koqka
fir ma“, iza ~e ga se, vje ro va -
tno, ta ko |e, kri je prawe
nov ca.
- Vo di se kri vi ~ni pos -
tu pak za deo tog pro ble ma,
ali op tu `ni ca ni je obu hva -
ti la me mo ran dum, jer je taj -
ni kar tel ski spo ra zum
za brawen, kao i pre uzi -
mawe akci ja “C mar ke ta“,
uko li ko se pret ho dno ne do -
bi je odo brewe an ti mo no -
pol ske ko mi si je - do da la je
Ba ra }e va.
Us ta vni sud
Ta di} pre dlo `io dva
kan di da ta za su di je
BEO GRAD - Pred sje dnik Srbi je Bo ris Ta di} pre dlo `io
je Skup {ti ni Srbi je dva kan di da ta za su di ju Us ta vnog su -
da - su di ju Vi {eg su da u No vom Sa du Sa ba hu di na Ta hi ro vi -
}a i po mo }ni ka ge ne ral nog di re kto ra Re pu bli ~kog fon da
za pen zij sko i in va lid sko osi gu rawe En ve ra Ni k{i }a.
Ta di} je u do pi su pred sje dni ci par la men ta Sla vi ci \u -
ki}-De ja no vi} na veo da pre dlo `e ni kan di da ti po sje du ju
stru ~ne i li ~ne kva li te te, na osno vu ko jih mo gu obavqati
fun kci ju za ko ju su pre dlo `e ni, pre ni je le su agen ci je.
Us ta vni sud ima 15 su di ja, ko ji se bi ra ju i ime nu ju na de -
vet go di na - pet bi ra Skup {ti na Srbi je, pet ime nu je pred -
sje dnik Re pu bli ke, a pet op {ta sje dni ca Vrho vnog
ka sa ci onog su da.
Iv de Ker ma bon
Ti je sna sa radwa
EULEX-a i Srbi je
BEO GRAD - Prvi ~o vjek mi si je Evrop ske uni je na Ko so vu
re kao je da su tu `i oci EULEX-a ~es to u ve zi sa srpskim
vlas ti ma i da ti je sno s wima sa ra |u ju, pre nio je ju ~e B92.
De Ker ma bon sma tra da je “te hni ~ka sa radwa od obos tra nog
in te re sa u bor bi pro tiv ko rup ci je i or ga ni zo va nog kri mi na -
la“. On je re kao i da se sa radwa do bro odvi ja i u slu ~a je vi -
ma po sje ta zna ~aj nih pred sta vni ka vlas ti Srbi je Ko so vu, a
kao pri mjer je na veo i us to li ~ewe no vog srpskog pa tri jar ha
Iri ne ja u Pa tri jar {i ji SPC u Pe }i.
- Za tra `io sam od mi nis tra za Ko so vo i Me to hi ju Go ra na
Bo gda no vi }a da se ra zri je {i pro blem fun kci oni sawa su da
u sje ver nom di je lu Ko sov ske Mi tro vi ce. Ta mo bi, pre ma
pri je dlo gu EULEX-a, tre ba lo da ra di dvo je al ban skih i
dvo je srpskih su di ja - ka `e Ker ma bon.
BEO GRAD - Spo ra zum o
voj no-te hni ~koj sa radwi
Voj ske Ju go sla vi je i pred -
sta vni ka UN, po sli je ko jeg
je pres ta lo NA TO bom bar -
do vawe SRJ, po tpi san je
pri je 11 go di na na voj nom
aero dro mu u bli zi ni Ku ma -
no va, ja vi le su ju ~e agen ci je.
Spo ra zum su ta da po tpi sa -
li ge ne ral Voj ske Ju go sla -
vi je Sve to zar Mar ja no vi},
po li cij ski ge ne ral Obrad
Ste va no vi} i bri tan ski ge -
ne ral Maj kl Ye kson.
Is tog da na, Sa vjet NA TO-a
je na sje dni ci u Bri se lu odo -
brio spo ra zum ko ji su u Ku -
ma no vu po tpi sa li
pred sta vni ci ju go slo ven ske
voj ske, po li ci je i me |u na ro -
dnih sna ga.
Beo grad
Je da na es ta go di{wica
Ku ma nov skog spo ra zu ma
PRI JA VE
u~e sni ci ma taj nog
kar tel skog
spo ra zu ma
Ve ri ca Ba ra}, pred sje dnik Sa vje ta za bor bu pro tiv ko rup ci je
Pri ja ve u "slu ~a ju C mar ket"
BEO GRAD, ZA GREB -
Po sli je pucwave u Za gre bu
i ha p{ewa Sret ka Ka li -
ni }a, je dnog od osu |e nih za
ubis tvo pre mi je ra Srbi je
Zo ra na \in |i }a, mo gu se
o~e ki va ti no va ha p{ewa
~la no va “ze mun skog kla -
na“, ko ji su vje ro va tno po -
ve za ni i sa nar ko-bo som
Dar kom [a ri }em.
Re kao je to ju ~e za B92
di re ktor srpske po li ci je
Mi lo rad Veqovi}, ko ji je
is ta kao da je od tre nut ka
pucwave i rawavawa Ka li -
ni }a u stal nom kon ta ktu sa
ko le ga ma iz Hrvat ske.
Ka li ni} je rawen u uto -
rak u Za gre bu, a po sli je
rawavawa dok je jo{ bio u
svje snom stawu, po li ci ji je
re kao da je na wega pu cao
ta ko |e od bje gli ~lan “ze -
mun skog kla na“ Mi lo{ Si -
mo vi}, osu |en na 30 go di na
zbog ubis tva pre mi je ra.
Veqovi} na vo di da su
to kom no }i pre tre sa ne
odre |e ne lo ka ci je i is ti ~e
da o~e ku je da }e u naj sko ri -
je vri je me bi ti uha p{en i
Mi lo{ Si mo vi}, ko jem je
hrvat ska po li ci ja na tra gu.
- Mi i ovaj sam do ga |aj
mo `e mo ve za ti za ubis tvo
Cvet ka Si mi }a u Hrvat skoj.
Ovo je je dna {i ra pri ~a,
{i ra akci ja ko ja }e re zul -
ti ra ti i no vim ha p{ewima.
Ni sam si gu ran da se ova
pri ~a ne do ti ~e i sa mog
kla na [a ri} - re kao je Ve-
qovi}.
Veqovi} na vo di da su
kod Ka li ni }a pro na |e na
dva la `na hrvat ska pa so {a.
Por tpa rol hrvat ske po -
li ci je Kru no slav Bo ro vec
je is ta kao da je hrvat ska po -
li ci ja lo ci ra la sta no ve u
ko ji ma su bo ra vi li srpski
kri mi nal ci, ali jo{ ni je
na {la Mi lo {a Si mo vi }a,
osumwi~e nog za po ku {aj
ubis tva Sret ka Ka li ni }a,
koji ima i srpsko i
hrvatsko dr`avqanstvo.
- To kom no }i smo lo ci -
ra li sta no ve u ko ji ma su bo -
ra vi li pri pa dni ci
kri mi nal nog miqea, na -
pravqene su odre |e ne pro -
vje re, ali za sa da ta mo ni je
za te ~en Mi lo{ Si mo vi} -
re kao je Bo ro vec.
On je do dao da je po li -
ci ja ima la in for ma ci je da
su Ka li ni} i Si mo vi} u
Hrvat skoj, ali da ni je zna -
la gdje.
Rawenog Sret ka Ka li -
ni }a zva nog Zver pro na {ao
je slu ~aj ni pro la znik kod
je ze ra u Ra ki tju. Ka li ni} je
ope ri san u bol ni ci “Ses tre
mi lo srdni ce“ i na la zi se
izvan `i vo tne opa snos ti.
OD BJE GLI
“ze mun ci“ po ve za ni
sa [a ri }em
Tre ba li da se na pra vi most taj ku na da bi ih qudi ga zi li?
Ale ksan dar Ti ja ni}, di re ktor Ra dio-te le vi zi je Srbi je
Ka li ni} po sli je
rawavawa po li ci ji
re kao da je na
wega pu cao ta ko |e
od bje gli ~lan
“ze mun skog kla na“
Mi lo{ Si mo vi},
za ko jim po li ci ja
in ten zi vno tra ga.
Lo ci ra ni sta no vi
u ko ji ma su
bo ra vi li
pri pa dni ci
kri mi nal nog
miqea
Skri vawe u re gi onu
Ure dnik ne djeqni ka “Vri je me“ Fi lip [varm ka `e da ni je
izne na |en po ja vom Ka li ni }a i Si mo vi }a u Hrvat skoj i
do da je da je skri vawe u re gi onu je dno od pra vi la bal kan -
skih kri mi na la ca. On vje ru je da se i os ta li od bje gli “ze -
mun ci“, pri je svih Mi lan Ju ri {i} i Vla di mir
Mi li savqevi} zva ni Bu da la kri ju u re gi onu, a ne u
zemqama Evrop ske uni je, ka ko se spe ku li {e.
- Ne slu `be no ~u je mo da je Ka li ni}, osim {to je re kao ko
je pu cao na wega, ot krio iden ti te te i mjes ta gdje se kri ju
os ta li pri pa dni ci “ze mun skog kla na“, ko ji su u bjek stvu -
re kao je no vi nar hrvat skog “Ju tarweg lis ta“ Du {an
Miqu{.
Dvo ji ca srpskih po li cij skih is -
tra `i la ca do la ze u Hrvat sku da
bi se prikqu~i li ti mu za du `e -
nom za rje {a vawe zlo ~i na ko ji
se do vo de u ve zu sa pri pa dni -
ci ma srpskog pod zemqa.
- Dvo ji ca vrsnih srpskih
po li cij skih is tra `i la ca,
ko ji su do bro upo zna ti sa
pri li ka ma, odno si ma i na -
~i nom ra da srpskog kri mi -
nal nog miqea, prikqu~i }e
se na {em ti mu is tra `i la -
ca - pot vrdio je por tpa rol
hrvat ske po li ci je Kru no -
slav Bo ro vec.
PO JA ^AWE IZ SRBI JE
Po sli je pucwave i obra ~u na
Us ko ro no va
Srbi ja tra `i
Rawenog Ka li ni }a pro na {ao
slu ~aj ni pro la znik uz
je ze ro u Ra ki tju
In ter po lo va po tjer ni ca za Si mo vi }em
Ker ma bon na Ko so vu FO TO: AGEN CI JE
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 17
BEO GRAD - Ra spust za |a ke od prvog do se dmog ra zre da
osno vnih {ko la u Srbi ji po ~iwe da nas, dok }e dru go po -
lu go di {te za sredwo {kol ce bi ti za vr{e no 18. ju na, ja -
vio je ju ~e RTS.
Ma tu ran ti gi mna zi ja, za vr{nih ra zre da sredwih stru -
~nih {ko la i u~e ni ci osmog ra zre da nas ta vu su za vr{i -
li ra ni je i pri je qe tnog ra spus ta o~e ku ju ih pri pre me za
upis na fa kul te te, odno sno u sredwe {ko le.
Osnov ci ma da nas po ~iwe qe tni ra spust
Kraqevo
Pri ve den
zbog
pe do fi li je
KRAQEVO - Aksen ti je
[u ti} (66) iz ^a ~ka uha -
p{en je ju ~e zbog sumwe da
je obqubio di je te, sa op -
{ti la je Po li cij ska upra -
va u Kraqevu. Sumwa se da
je [u ti} to kom ove go di ne
na po dru ~ju Kraqeva i ^a -
~ka u vi {e na vra ta imao
se ksu al ne odno se sa tri na -
es to go di{wom dje voj ~i -
com iz ^a ~ka.
Ha {im Ta ~i
“Prav da
je dna ka
za sve“
PRI [TI NA - Ko sov ski
pre mi jer Ha {im Ta ~i obra -
tio se u uto rak uve ~e stano-
vnicima Ko so va po ru kom da
je prav da je dna ka za sve i sa
mol bom da ima ju po vje rewa u
wego vu vla du, tra `e }i po -
dr{ku za wen rad i na po re u
su zbi jawu or ga ni zo va nog
kri mi na la, ja vi le su agen ci -
je. Da nas mo `e te da bu de te
ra zo ~a ra ni, jer pre `ivqava -
mo kri zu po vje rewa u po li -
ti ku, ali vas uvje ra vam da mi
ne to le ri {e mo ko rup ci ju
kao i vi, re kao je Ta ~i.
Dra gan [u ta no vac
Svi `e le
sa radwu
sa Srbi jom
^A ^AK - Mi nis tar od -
bra ne Srbi je Dra gan [u ta -
no vac izja vio je ju ~e da je
Srbi ja naj ve }i izvo znik na -
oru `awa i voj ne opre me od
An ka re do Be ~a i da sa
wenom od bram be nom in dus -
tri jom svi `e le da sa ra |u ju.
Srbi ja je sa da pos ta la
va `an ~i ni lac izvo za u
ce lom re gi onu, a i zemqe
ko je su mno go ra zvi je ni je
od nas `e le da sa ra |u ju sa
na ma ra di izvo za na oru -
`awa, re kao je [u ta no -
vac.
Bo `i dar \e li}
O~e ku je
po zi ti van
iz vje {taj
BEO GRAD - O~e ku jem da
}e usme ni iz vje {taj Ser `a
Bra mer ca bi ti do voqan da
sve zemqe EU odlu ~e da po -
~ne pro ces ra ti fi ka ci je
SSP-a, re kao je pot pred sje -
dnik Vla de Srbi je za du `en
za evrop ske in te gra ci je Bo -
`i dar \e li}, ja vio je B92.
On je re kao da, po sli je sas -
ta na ka sa po li ti ~kim di re -
kto rom ho lan dskog
Mi nis tar stva spoqnih po -
slo va, ima uti sak da “i in -
to na ci ja i ono {to smo ~u li
na javquje po zi ti van is hod“.
Vijesti
O{te ti li dr`a vu
za 870.000 evra
BEO GRAD - Pri pa dni ci MUP-a Srbi je uhap -
si li su ju ~e dva di re kto ra i je dnog vla sni ka
pre du ze }a zbog ne le gal ne ku po vi ne fir me “Cen -
tro pro met“ AD iz [i da, na osno vu pret ho dnog
do go vo ra sa Sla vi {om Pu ri }em, ko ji se ve} na -
la zi u pri tvo ru. Oni su tom ku po vi nom na ni je -
li {te tu Akcij skom fon du Srbi je u uku pnom
izno su od 870.000 evra.
- Uha p{e ni su di re ktor Pri vre dnog dru{ tva
“Po sa vi na“ AD Obre no vac Qiqana Jo ki} (1972)
iz [ap ca, ve }in ski vla snik Pri vre dnog dru{ -
tva “Cen tro pro met“ Sve tla na Pu ti} (1961) iz
Beo gra da i di re ktor Pri vre dnog dru{ tva “Cen -
tro pro met“ AD [id Dra goqub Mar ko vi} (1952)
iz Beo gra da - sa op {te no je iz MUP-a Srbi je.
Iden ti fi ko va ni
osumwi~e ni za kra |u
PRI [TI NA - Is tra `i teqi EULEX-a iden ti -
fi ko va li su ne ko li ko osumwi~e nih za kra |u ne -
ko li ko de se ti na ki lo gra ma dro ge iz so be
ko sov ske po li ci je za ~u vawe do ka za u Pri {ti ni,
pi {e ju ~e pri {tin ski list “Ze ri“.
Ne ime no va ni zva ni ~nik EULEX-a na ko ga se
list po zi va ni je `e lio da izno si dru ge de taqe
is tra ge, zbog osjetqivos ti slu ~a ja, do da ju }i je di -
no da je spe ci jal no tu `i la{ tvo su zi lo is tra gu za
kra |u.
To tu `i la{ tvo, ko je vo di slu ~aj kra |e u de pou za
do ka ze, ni je da lo ta ~an broj osumwi~e nih ni ti
ime na li ~nos ti za ko je se sumwa da su umi je {a ne
u ovaj slu ~aj. U EULEX-u su zva ni ~no pot vrdi li
na vo de lis ta.
Ar hi man drit Par te ni os
kod pa tri jar ha Iri ne ja
BEO GRAD - Wego va sve tost pa tri jarh srpski
Iri nej pri mio je ju ~e u Pa tri jar {i ji vi so ko pre -
po do bnog ar hi man dri ta Par te ni osa, pred sta vni ka
Gr~ke pra vo sla vne crkve, ko ji go di na ma do pre ma
po mo} brat skog gr~kog na ro da stra dal nom srpskom
na ro du od Kra ji ne, pre ko Re pu bli ke Srpske do Ko -
so va, ja vi la je Srna.
- Za svo je za slu ge i qubav pre ma srpskom na ro du i
wego voj Sve toj crkvi, otac Par te ni os je u mar tu
odli ko van naj vi {im pri znawem SPC - or de nom Sve -
tog Sa ve prvog ste pe na - sa op {te no je na saj tu SPC.
Pri je mu su pri sus tvo va li i Kos tis Dim tsas iz “So -
li dar nos ti“, hu ma ni tar ne or ga ni za ci je Atin ske ar -
hi epis ko pi je, kao i pre zvi ter Pa na jo tis Ka rat si os,
sve {te nik Gr~ke pra vo sla vne crkve u Beo gra du.
Mi nis tar prav de Srbi -
je Sne `a na Ma lo vi} izja vi -
la je da }e Mi nis tar stvo
prav de za tra `i ti od Hrvat -
ske izru ~ewe Sret ka Ka li -
ni }a u naj kra }em mo gu }em
ro ku, odmah po do bi jawu
zva ni ~ne pot vrde In ter po -
la da je uha p{en.
- Mi nis tar stvo prav de
o~e ku je da }e to kom da na do -
bi ti zva ni ~nu pot vrdu In -
ter po la o iden ti te tu
uha p{e nog li ca i pro ve ri
wego vog dr`avqan skog sta -
tu sa. Ka da do bi je mo tu pot -
vrdu, bi }e po dne sen za htev
za ek stra di ci ju na dle `nim
or ga ni ma Hrvat ske u naj -
kra }em mo gu }em ro ku - is ta -
kla je Ma lo vi }e va.
Ona je na ve la da, uko li -
ko se ut vrdi da Ka li ni},
po red srpskog ima i hrvat -
sko dr`avqan stvo, on ne
mo `e bi ti izru ~en Srbi ji,
sve dok u Hrvat skoj ne do |e
do us ta vnih pro mje na, odno -
sno dok se ne uki nu us ta vna
ogra ni ~ewa za izru ~ewe do -
ma }ih dr`avqana.
- Za sa da pos to ji do go vor
Mi nis tar sta va prav de Srbi -
je i Hrvat ske da se pris tu pi
po tpi si vawu ugo vo ra o me |u -
so bnom izru ~ewu do ma }ih
dr`avqana okrivqenih za
kri vi ~na de la or ga ni zo va -
nog kri mi na la i ko rup ci je -
re kla je Ma lo vi }e va.
Ona je is ta kla da o~e ku -
je da }e do to ga do }i ~im
Hrvat ska iz vr{i us ta vne
pro mje ne. Ma lo vi }e va je na -
po me nu la da sam pos tu pak
ek stra di ci je mo `e tra ja ti
i vi {e mje se ci.
Ka li ni} je slo vio za
gla vnog egze ku to ra “ze mun -
skog kla na“.
Svi zlo ~i ni ko ji mu se
pri pi su ju iz vr{e ni su kra-
jwe bru tal no. Posqedwi
put wego vo ime se po mi-
walo u ja vnos ti po sli je
mon struo znog ubis tva svje -
do ka sa ra dni ka Zo ra na Vu -
ko je vi }a Vu ka, ~i je je
una ka `e no i ugqeni sa no
ti je lo na |e no 3. ju na 2006.
go di ne na auto pu tu.
Ka li ni} se te re ti za
u~e{ }e u ubis tvi ma bra }e
Sre do ja i Zo ra na [quki }a,
Jo va na Gu zi ja na Cu ne ra, Ra -
de ta Cve ti }a i To do ra Gar -
da {e vi }a, Bra ni sla va
La ino vi }a i dru gih. Ka li -
ni} je, pre ma pro cje na ma
po li cij skih ek spe ra ta, ~o -
vjek ko ga je bi lo te {ko
uhva ti ti, jer je spre man da
`i vi u po tpu noj divqini.
Po red Ka li ni }a za
ubis tvo pre mi je ra \in |i }a
na po 40 go di na za tvo ra osu -
|e ni su biv {i ko man dant
JSO Mi lo rad Ule mek Le gi -
ja i ne po sre dni iz vr{i lac
aten ta ta Zvez dan Jo va no vi}.
Ale ksan dar Si mo vi}, Ni -
no slav Kon stan ti no vi} i
Vla di mir Mi li savqevi}
osu |e ni su na po 35 go di na
za tvo ra, a na po 30 go di na
osu |e ni su Si mo vi}, Mi lan
Ju ri {i} Ju re i Bra ni slav
Be za re vi}.
Biv {i pri pa dnik JSO
@eqko To ja ga je osu |en na
15 go di na, a pri pa dnik “ze -
mun skog kla na“ Du {an
Krsma no vi} na 20 go di na
za tvo ra, dok je Sa {a Pe ja -
ko vi} osu |en na osam go di -
na za tvo ra.
Mi lo{ Si mo vi} je je dan
od za vje re ni ka u aten ta tu na
pre mi je ra Srbi je Zo ra na
\in |i }a i ta ko |e je ozna ~en
kao pri pa dnik kri mi nal nog
“ze mun skog kla na“.
Za u~es tvo vawe u ubis -
tvu Zo ra na \in |i }a, pre su -
dom Okru `nog su da u
Beo gra du, osu |en je, po tri
osno ve, na 30 go di na za tvo -
ra.
Si mo vi} je 18. ja nu ara
2008. go di ne osu |en na 40
go di na za tvo ra zbog u~es -
tvo vawa u ubis tvi ma, otmi -
ca ma i te ro ris ti ~kim dje -
li ma.
PO LI CI JA
na tra gu Mi lo {u
Si mo vi }u
Ka li ni} aten ta tor na Do di ka
U In for ma ci ji MUP-a Kan to na Sa ra je vo, ko ju je 13.
i 14. de cem bra 2006. go di ne v.d. po li cij skog ko me sa -
ra Him zo Se li mo vi} dos ta vio pod ozna kom “stro go
po vjerqivo“ i “hi tno“ Dr`a vnoj agen ci ji za is tra ge i
za {ti tu (SI PA), MUP-u Fe de ra ci je, MUP-u RS i ko me -
sa ru Evrop ske po li ci je, na vo di se da se pri pre ma
aten tat na pre mi je ra RS Mi lo ra da Do di ka.
- In for ma ci je uka zu ju na to da se pri pre ma aten tat
na pred sje dni ka Vla de RS od stra ne kri mi nal ne gru -
pe “ze mun ski klan“, uz po mo} ne kih kri mi nal nih gru pa
iz BiH. Aten tat bi mo gao da bu de izve den u Sa ra je vu,
a kao bli `a lo ka ci ja se na vo di lo ka li tet obje kta
OHR-a - na ve de no je ta da u in for ma ci ji MUP-a Kan -
to na Sa ra je vo.
Aten ta tor bi tre ba lo da bu de Sret ko Ka li ni}, ko ji
je naj ja ~i na oru `ju i izu ze tan stri je lac, ka ko iz snaj -
per skog, ta ko i iz auto mat skog oru `ja. Lo gis ti ~ku po -
dr{ku ovoj kri mi nal noj gru pi, pre ma in for ma ci ja ma,
u Sa ra je vu bi da la kri mi nal na gru pa okupqena oko
Ra mi za De la li }a ]e le, ko ja bi se naj vje ro va tni je
ogle da la u po ma gawu bje ga i sa kri vawu iz vr{i la ca
ovog pla ni ra nog kri mi nal nog ~i na.
Pre ma dru gom ne za vi snom izvo ru Vla di mir Mi li -
savqevi} i Mi lo{ Si mo vi} po ~et kom ovog mje se ca
bo ra vi li su u mo te lu “Je ze ro“ u Bawalu ci, vla sni{ -
tvo Slav ka Ro guqi}a, a za lo gis ti ~ke po slo ve i pre -
ba ci vawe pre ko gra ni ce za du `en je Zo ran [e ka ri},
crno gor skog po ri je kla, vla snik pe ka re u Tre biwu,
sto ji na kra ju In for ma ci je MUP-a Kan to na Sa ra je -
vo.
pri pa dni ka “ze mun skog kla na“ u Za gre bu
ha p{ewa "ze mu na ca",
izru ~ewe Ka li ni }a
Sre tko
Ka li ni}
18 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Region
Bun to van sam s ide ja ma i pri je dlo zi ma i to }u po ka za ti.
Da vor Ber nar di}, no vi {ef za gre ba ~kog SDP-a
DOBRA
VIJEST
SPLIT
Re gi onal ni cen tar za up-
ravqawe otpa dom u Split sko-
dal ma tin skoj `u pa ni ji
vri je dan 55 mi li ona evra po -
~e }e da se gra di sqede }e, a
pro ra di }e dvi je go di ne ka sni -
je. Evrop ska ban ka za obno vu
i ra zvoj (EBRD) taj cen tar }e
su fi nan si ra ti s ne {to vi {e
od 32,7 mi li ona evra, pre ni -
je li su ju ~e hrvat ski me di ji.
SKOPQE
Aka de mik Bla `e Ris tov ski
neo vla{ }e no je pred sta vio
Ma ke don sku en ci klo pe di ju u
Ukra ji ni, ko ju je Ma ke don ska
aka de mi ja na uka i umje tnos ti
(MA NU) ne da vno po vu kla pod
pri tis kom ja vnos ti, kon sta to -
vao je Iz vr{ni odbor MA NU.
Iz vr{ni odbor aka de mi je je
kon sta to vao da je aka de mik
pos tu pio su pro tno sta vo vi ma
i pred sje dni{ tvu Skup {ti ne
MA NU.
LO[A
VIJEST
“Slu ~aj Vla di mir Za go rec“
Su pru ga spre ~a va
zapqenu imo vi ne
ZA GREB - Kle ri sa Za go rec ukwi`i la se na stan u Hat zo voj
uli ci od 124 kva dra ta i na po lo vi nu po slo vnog pros to ra od
145 kva dra ta u Bo {ko vi }e voj uli ci u Za gre bu i ti me spri je ~i -
la zapqenu imo vi ne wenog su pru ga Vla di mi ra, ja vi li su ju ~e
hrvat ski por ta li.
Su pru ga Vla di mi ra Za go re ca tvrdi da je to wena bra ~na imo -
vi na, ~i me je za us ta vi la @u pa nij sko dr`a vno tu `i la{ tvo da
kre ne s pro da jom ne kre tni na. Hrvat ski por ta li pre no se da po
wiho vom bra ~nom ugo vo ru iz 2003. go di ne Kle ri si pri pa da
sve {to je na ve la, a ka ko se Za go re cu su di lo po sta rom za ko nu,
Kle ri si na imo vi na ne mo `e da bu de za pli jewena.
ZA GREB - U nas tav ku su -
|ewa za ubis tvo Ive Pu ka -
ni }a i Ni ke Frawi}a ju ~e
je svje do ~io vje {tak cen tra
“Ivan Vu ~e ti}“ Sta ni slav
Pe ru {ko, na ~i je svje do -
~ewe je od bra na ulo `i la
pri go vor, jer se ra di o vje -
{ta ku ko ji je ko ris tio po -
li cij ske po dat ke i ko jeg je
do ve la po li ci ja, ja vi li su
hrvat ski me di ji.
- U pi tawu je ~is ti su kob
in te re sa - re kao je advo kat
Slo bo da na \u ro vi }a Da mir
Uro i}, dok je advo kat Bo ja na
Gu du ri }a re kao da vje {tak
tre ba da bu de ne pris tras tan
i obje kti van i po ru ~io da
}e tra `i ti vje {ta ka ko ji
ni je iz cen tra “Ivan Vu ~e -
ti}“.
Sve to zar Ma ro vi} o svojoj bezbjednosti
"Qudi blis ki Gra hov cu
snose odgovornost"
POD GO RI CA - Pot pred sje dnik crno gor ske vla de Sve to -
zar Ma ro vi} izja vio da od go vor nost za wego vu fi zi ~ku
bez bje dnost sno se “i oni” ko ji ma je bli zak ge ne ral u pen zi -
ji Bla go je Gra ho vac, dos ko ra sa vje tnik pred sje dni ka par la -
men ta Ran ka Kri vo ka pi }a, ja vi le su ju ~e agen ci je.
Ma ro vi} je to izja vio na kon {to je Gra ho vac po zvao vlas ti
da uhap se pot pred sje dni ka Vla de, ko ga je op tu `io za umi je -
{a nost u afe re po ve za ne sa or ga ni zo va nim kri mi na lom.
Ko men ta ri {u }i na vo de da je biv {a kom pa ni ja pot pred sje -
dni ka Vla de “Za va la in vest” da la pod hi po te ku dr`a vnu zemqu na rtu
Za va la kod Bu dve za kre dit vri je dan od oko 20 mi li ona evra,
Gra ho vac je re kao da bi ha p{ewem Ma ro vi }a “dr`a va do ka -
za la da fun kci oni {u in sti tu ci je“, te da bi se ta ko Ma ro -
vi }u “sa ~u vao `i vot“.
SLUW- U~i teqici, ko -
ja je sa jo{ 39 oso ba, ugla -
vnom dje ce, po vri je |e na u
sao bra }aj noj ne sre }i {kol -
skog auto bu sa na li ~koj ma -
gis tra li u mjes tu Vequn,
ne da le ko od Sluwa, am pu ti -
ra na je po dla kti ca, dok je
zdrav stve no stawe po vri je -
|e ne dje ce sta bil no, ja vi li
su ju ~e hrvat ski por ta li.
Sao bra }aj na ne sre }a se
do go di la u uto rak uve ~e, a u
auto bu su je bi lo uku pno 50 pu -
tni ka.
- Ope ra ti vni za hvat je
pro {ao u re du. Ona se i daqe
na la zi na odjeqewu in ten zi -
vne wege, a stawe joj je sta -
bil no i van je `i vo tne
opa snos ti - re kao je za por tal
“in dex“ di re ktor kar lo va ~ke
bol ni ce Ne djeqko Stri ki}.
On je na veo da je zdrav -
stve no stawe svih po vri je |e -
nih sta bil no, te da ni je bi lo
zna ~aj ni jih pro ble ma. Po vri -
je |e ni ima ju dos ta po sje ko ti -
na po gla vi i ti je lu i to kom
no }i su hi rur {ki zbri nu ti.
U~e ni ci su se vra }a li s
Pli tvi ~kih je ze ra, a auto bus
je sle tio s pu ta, uda rio u ka -
me ni usjek, te se pre vrnuo
pre ko obje sao bra }aj ne tra ke.
Dje ca su se vo zi la u auto bu su
pre vo zni ka VTV-a iz Za gre ba.
Po li ci ja je sa op {ti la
da se u auto bu su, ko ji se kre -
tao iz prav ca Sluwa pre ma
Kar lov cu, na la zi lo 44 dje ce
tre }eg ra zre da Osno vne {ko -
le “Iva na Brli} Ma `u ra -
ni}“ iz Pri gor ja Brdo ve ~kog
kod Za pre {i }a, tri nas ta -
vni ka, je dan ro di teq, vo |a
pu ta i vo za~.
- Svi po vri je |e ni pu tni -
ci pre ve ze ni su u Op {tu
bol ni cu Kar lo vac gdje im je
pru `e na qekar ska po mo}, a
23 oso be za dr`a ne su na li -
je ~ewu. U sao bra }aj noj ne -
sre }i dvi je odra sle oso be
za do bi le su te {ke tje le sne
po vre de, dok je 21 di je te la -
k{e po vri je |e no - sa op {ti -
la je ju ~e po li ci ja.
Vo za~ auto bu sa je pod -
vrgnut al ko-tes tu i kod wega
ni je ut vr|en ste pen al ko ho li -
sa nos ti.
Pre ma ne zva ni ~nim in -
for ma ci ja, on je u tre nut ku
ne sre }e po ku {ao da iz bje gne
ka mi on ko ji je do la zio iz su -
pro tnog smje ra i po sli je na -
glog skre tawa ude sno sle tio
je sa pu ta.
Auto bus je izu zet u sklo -
pu uvi |a ja i nad wim }e bi ti
iz vr{e no vje {ta ~ewe, po -
sli je ~e ga }e bi ti po znat
uzrok ne sre }e. Ma te ri jal na
{te ta pro ci jewena je na oko
70.000 ku na.
TEST PO KA ZAO
da vo za~ ni je bio pod
dej stvom al ko ho la
POD GO RI CA - Li der
Po kre ta za pro mje ne (PZP)
Ne boj {a Me do je vi} po no vo
je po ru ~io da }e kao ~lan
Odbo ra za bez bje dnost ini -
ci ra ti kon trol no sa slu -
{awe di re kto ra Agen ci je za
na ci onal nu bez bje dnost
(ANB) Du {ka Mar ko vi }a,
pi {e ju ~e pod go ri ~ki “Dan”.
- Vri je me je da nam Du -
{ko Mar ko vi} ka `e da li
wego vi sa ra dni ci sa ra |u ju
sa ma fi jom ra di bor be pro -
tiv or ga ni zo va nog kri mi na -
la ili ra di bor be pro tiv
vi tal nih in te re sa dr`a ve
Crne Go re - re ka oje Me do je -
vi} i do dao da su u pri log
to me ~iweni ce da se “je dan
od naj ve }ih nar ko-kar te la
mir no i bez stra ha od ANB-
a, po li ci je, tu `i la{ tva, i
DPS-a i SDP-a go di na ma
ra zvi jao u Crnoj Go ri“.
Me do je vi} je ja vno pi tao
ka ko je mo gu }e da “op tu `e ni
nar ko-bo so vi pre ko svo jih
fir mi u Crnoj Go ri “okre -
}u“ mi li jar de evra“ i do dao
da oni “ku pu ju ho te le i fir -
me po Srbi ji i Slo ve ni ji,
po zajmquju no vac crno gor -
skim taj ku ni ma, fi nan si ra -
ju kam pawe DPS-a i
SDP-a”.
- Ka ko je mo gu }e da {ef
kla na Dar ko [a ri}, na vo -
dno, na pus ti zemqu, po red
ANB-a i po li ci je i da ne
pos to ji sumwa da je sve to
ra |e no uz wiho vu di rek tnu
po dr{ku... Jo{ je dnom pi tam
ka da i pre ko ko jeg gra ni -
~nog pre la za je Dar ko [a -
ri} na pus tio Crnu Go ru.
Ako ka `e te da ne zna te, on da
ili ste krajwe ne pro fe si -
onal na slu `ba ili ste i sa -
mi u~es tvo va li u wego vom
pri kri vawu - po ru ~io je Me -
do je vi}.
OP TU @E NI
nar ko-bo so vi ku pu ju
ho te le po Crnoj Go ri
Ne boj {a Me do je vi}, li der crno gor skog Po kre ta za pro mje ne
Sa slu {a ti di re kto ra ANB-a
Su |ewe za ubis tvo Ive Pu ka ni }a
Ulo `en pri go vor na
svje do ~ewe vje {ta ka
U~e ni ci se vra }a li s Pli tvi ~kih je ze ra, a auto bus sle tio s pu ta, uda rio u ka me ni usjek,
te se pre vrnuo pre ko obje sao bra }aj ne tra ke. Po vre de za do bi lo 39 oso ba, ugla vnom dje ce
Po sli je pre vrtawa auto bu sa pu nog |a ka ne da le ko od Sluwa
U~i teqica ostala bez
ru ke, dje ca sta bil no
Sve to zar Ma ro vi} FO TO: AR HI VA
Pri je sa mo ne ko li ko da na
auto bus pun |a ka izle tio je sa
auto pu ta kod Kar lov ca, a po -
vri je |e no je 25 dje ce, sta ros -
ti oko 14 go di na. Ni ko od
po vri je |e nih ni je bio `i vo -
tno ugro `en. U auto bu su je bi -
lo vi {e od 50 u~e ni ka se dmog
ra zre da je dne osno vne {ko le
u Ve li koj Go ri ci, kod Za gre -
ba, ko ji su pu to va li na izlet u
Bio grad.
KAR LO VAC
Po vri je |e ni ima ju po sje ko ti ne po gla vi i ti je lu
Auto bus se pre vrnuo pre ko
obje sao bra }aj ne tra ke
F
O
T
O
:

I
N
D
E
X
.
H
R
^I KA GO - Rod Bla go je -
vi} “ni je uzeo za se be ni pa -
ru“, sa mo je vje ro vao
po gre {nim qudi ma, izja vio
je Bla go je vi }ev advo kat u
^i ka gu, na po ~et ku su |ewa
biv {em gu ver ne ru Ili no isa
op tu `e nom za ko rup ci ju, ja -
vi le su agen ci je.
Bla go je vi} je op tu `en za
24 kri vi ~na dje la, ukqu~u ju -
}i po ku {aj da “pro da“
upra`weno mjes to u Se na tu
ko je je os ta lo iza Ba ra ka
Oba me ka da je pre uzeo du -
`nost pred sje dni ka SAD.
On je ta ko |e op tu `en da
je vr{io pri ti sak na odre |e -
ne qude da da ju pri lo ge za
wego vu po li ti ~ku kam pawu i
da je da vao la `ne izja ve sa ve -
znim agen ti ma.
Bla go je vi} je ne gi rao op -
tu `be, ali u slu ~a ju da ga sud
pro gla si kri vim po svim ta -
~ka ma op tu `ni ce, mo gla bi
da mu bu de izre ~e na ka zna od
415 go di na za tvo ra i nov ~a na
ka zna od {est mi li ona do la -
ra.
U uvo dnom izla gawu, ko je
je tra ja lo go to vo dva ~a sa,
Bla go je vi }ev advo kat Sem
Adam je re kao da su wego vog
kli jen ta pre va ri li qudi sa
ko ji ma je bio bli zak.
On je pot vrdio da je An -
to an To ni Res ko, ko ji je u me -
|u vre me nu osu |en za
ko rup ci ju, po mo gao da se pri -
ku pi no vac za Bla go je vi }e vu
kam pawu, ali je pod sje tio da
je Res ko to ~i nio i za dru ge
po li ti ~ke kan di da te.
- U sva kom slu ~a ju, ni ka -
kav no vac ni je ne le gal no za -
vr{io u Bla go je vi }e vim
yepo vi ma - is ta kao je on, a
pre no si Bi-Bi-Si.
Tu `i la{ tvo je na ja vi lo
da }e pus ti ti audio-snim ke
pri slu {ki va nih te le fon -
skih raz go vo ra ko ji do ka zu ju
Bla go je vi }e vu kri vi cu.
- ^u }e te ga ka ko `i vo pi -
snim je zi kom is ti ~e ko li ko
je za wega ovo mjes to u Se na -
tu vri je dno - izja vi la je tu -
`i lac Ke ri Ha mil ton.
Pre ma wenim ri je ~i ma,
Bla go je vi} je do slo vno re kao:
“Ovo mes to je zla ta vre dno,
ne }u ga us tu pi ti. Ni za {ta”.
Bla go je vi}, ko ji je dva pu -
ta bi ran za gu ver ne ra, tra -
`io je da sud pre slu {a 500
~a so va snimqenih te le fon -
skih raz go vo ra ka ko bi do ka -
zao da je ne vin. On je
uha p{en pri je 18 mje se ci za -
je dno sa bra tom Ro ber tom
Bla go je vi }em.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 19
Svijet
TOP STORIES CNN
Kon gres Fi li pi na pro gla sio je ju ~e za
no vog pred sje dni ka zemqe Be niwa Aki na
Tre }eg, ko ji je obe }ao da }e se bo ri ti
pro tiv ko rup ci je i za is kor jewivawe si -
ro ma{ tva u zemqi. Aki nu je man dat for -
mal no pri znat po sli je gla sawa na za je -
dni ~koj sje dni ci Se na ta i
Pred sta vni ~kog do ma.
@I VO PI SNI
raz go vo ri
do kaz kri vi ce
SAD
Skan dal u
Roj ter su
VA [IN GTON - Roj ter so -
va fo to graf ska slu `ba po -
no vo se na {la usred
skan da la, na kon {to su sa
fo to gra fi ja akti vis ta na
~i ji su se brod ukrca li izra -
el ski ko man do si di gi tal no
uklo ni li no` i krv, te
rawenog izra el skog voj ni ka.
U la `i ih je uhva tio blog
Lit tle Gre en Foo tbal ls. Na dvi je
fo to gra fi je Roj ters o~i gle -
dno ni je htio da pri ka `e pu -
nu pri ~u, pa je isje kao
“ne ugo dne“ di je lo ve, odno sno
no` u ru ci je dnog od akti -
vis ta i tra go ve krvi.
Tur ska
Ha p{ewa
pri pa dni ka
“Al-Ka ide“
AN KA RA - Tur ska po li ci -
ja uhap si la je 17 pri pa dni -
ka te ro ris ti ~ke mre `e
“Al-Ka ida“ u Tur skoj, u
okvi ru ope ra ci je u vi {e
oblas ti te zemqe, pre ni je la
je agen ci ja Ana to li ja. Pri -
pa dni ci an ti te ro ris ti ~ke
po li ci je za po ~e li su akci je
ha p{ewa pre kju ~e u pro vin -
ci ji Ko ni ja.
Vijesti Po ~e tak su |ewa biv {em gu ver ne ru Ili no isa Ro du Bla go je vi }u
"Ni je uzeo za se be ni pa ru"
U uvo dnom izla gawu, ko je je tra ja lo go to vo dva ~a sa, Bla go je vi }ev advo kat Sem Adam re kao
da su wego vog kli jen ta pre va ri li qudi sa ko ji ma je bio bli zak. Tu `i la{ tvo na ja vi lo
pre slu {a vawe kom pro mi tu ju }ih audio-sni ma ka
Tur ski avi oni nad
gr~kom fre ga tom
ATI NA - Gr~ki zva ni ~ni ci sa op {ti li su da
su tur ski voj ni avi oni opa sno na dli je ta li
gr~ku fre ga tu u me |u na ro dnim vo da ma u is to -
~nom Egej skom mo ru.
Por tpa rol gr~ke mor na ri ce Di ja man tis
Hris to du lu izja vio je da se in ci dent do go dio
u uto rak uve ~e i da su tur ski avi oni na vi si -
ni od oko 150 me ta ra na dli je ta li fre ga tu
“Sa la mis“. On je do dao i da je u ma ne vru u~es -
tvo va lo se dam tur skih bor be nih avi ona, u
oblas ti izme |u os trva Hi os i Sa mos. Ka ko se
o~e ku je, vlas ti u Ati ni ulo `i }e An ka ri zva -
ni ~an pro test zbog ovog in ci den ta, pre nio je
AP. Od 1974. do 1996. go di ne, Gr~ka i Tur ska
tri pu ta su bi le na ivi ci ra ta zbog spo ra oko
os trva Ki pra i gra ni ca u Egej skom mo ru.
Ju `na Ko re ja odo bri la
po mo} za Pjon gjang
SE UL - Ju `na Ko re ja je ju ~e odo bri la
slawe hu ma ni tar ne po mo }i dje ci iz Sje ver -
ne Ko re je, uprkos ve oma o{ trim mje ra ma ko -
je je Se ul uveo pro tiv Pjon gjan ga, po {to je
me |u na ro dna is tra ga ut vrdi la da je tor pe -
do vao je dan ju `no ko rej ski ra tni brod.
Mi nis tar stvo za uje diwewe odo bri lo je
zah tje ve dvi je ju `no ko rej ske fon da ci je za
slawe po mo }i dje ci Sje ver ne Ko re je.
- Dok }e Ju `na Ko re ja u prin ci pu nas ta -
vi ti da igno ri {e po slo vnu sa radwu dvi je
Ko re je, mi }e mo is to vre me no nas ta vi ti sva -
ke ne djeqe da obez bje |u je mo hu ma ni tar nu po -
mo} za na ju gro `e ni je, po put be ba i dje ce -
re kla je no vi na ri ma por tpa rol ka tog mi -
nis tar stva Li Yong-yu.
Rod Bla go je vi} do la zi na su |ewe u pratwi su pru ge Pe ti
Advo kat ski tim biv {eg gu ver ne ra Ili no isa FO TO: AGEN CI JE
20 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
ISLA MA BAD - Naj -
mawe osam li ca je ubi je -
no ka da su na oru `a ne
oso be u bli zi ni Isla ma -
ba da za pa li le vi {e od 50
ka mi ona ko ji su pre vo zi -
li za li he za za pa dne sna -
ge u Av ga nis ta nu,
sa op {ti la je ju ~e pa kis -
tan ska po li ci ja, a pre ni -
je le agen ci je.
Naj mawe de set na oru -
`a nih qudi se do skla di -
{ta u bli zi ni se la Tar nol
do ve zlo mo to ri ma i
mawim te re tnim vo zi li ma
i ubi lo se dam vo za ~a ka -
mi ona i ra dni ka, ja vio je
Roj ters.
Ame ri ~ka agen ci ja AP
pre ni je la je da je u na pa -
du, ko j i
je izve den ka sno pre ksi -
no}, ubi j e no {est, a
raweno se dam li ca, i da
wihov iden ti tet jo{ ni je
po znat.
Pre t pos t av qa
se da su na pad
izve li ta li ba -
ni, ko ji su i ra -
ni j e izvo di li
sli ~ne na pa de
na ne mir nom
sje ve ro za pa du i
j u go za pa du Pa -
kis ta na na ka -
mi one ko ji pre vo ze za li he
u Av ga nis tan, ali je ovo
prvi na pad u bli zi ni do -
bro ~u va ne pres to ni ce.
Ame ri ~ka voj ska pre ko
te ri to ri je Pa kis ta na pre -
vo zi 75 od sto za li ha za
tru pe u Av ga nis ta nu.
Pret ho dni na pad na
kon voj izve den je u apri lu,
ka da su ek stre mis ti ubi li
~e ti ri po li caj ca i za pa -
li li 12 ka mi ona u pro vin -
ci ji Panyab.
NA PAD
izve li ta li ba ni
Pri je dlog Ira na o slawu ura ni ju ma u Tur sku
Za bri nu tost
ve li kih si la
BE^ - Ve li ke si le su od go vo ri le na pri je dlog Ira na da
svoj ura ni jum {aqe u Tur sku i za uz vrat do bi je nu kle ar no
go ri vo, pot vr|e no je ju ~e u be ~kom sje di {tu Me |u na ro dne
agen ci je za atom sku ener gi ju (IAEA).
Ru si ja, Fran cus ka i SAD izra zi le su, u od go vo ru pre da tom
ge ne ral nom di re kto ru IAEA Ju ki ju Ama nu, za bri nu tost u ve -
zi sa pri je dlo gom Ira na.
IAEA je pre dlo `i la da Iran pre ki ne pro gram bo ga }ewa
ura ni ju ma na svo joj te ri to ri ji i pri hva ti bo ga }ewe ura ni -
ju ma u inos tran stvu.
Ma tu ra u Mi ~i ge nu
Oba min go vor uspa vao
gi mna zi jal ca
DE TRO IT - Za vri je me go vo ra ame ri ~kog pred sje dni ka
Ba ra ka Oba me na ma tur skoj sve ~a nos ti u je dnoj gi mna zi ji
u Mi ~i ge nu, ni su svi u~e ni ci us pje li da odr`e du `nu
pa`wu.
Je dan od ~la no va {kol skog ho ra, ko ji su sje di li iza pred -
sje dni ka, mu ku je mu ~io da os ta ne bu dan.
Na vi deo-snim ci ma ko ji su osva nu li na in ter ne tu mo `e da
se vi di ka ko dje ~ak ne pres ta no zi je va dok Oba ma ma tu ran ti -
ma da je sa vje te o us pje hu u `i vo tu.
Na kra ju ti nejyer gu bi bit ku sa snom: o~i mu se skla pa ju i
gla va pa da na gru di. Tek po vre me no uspi je va da se trgne iz
sna ka da wego vi vr{waci bur no apla udi ra ju ili poz -
dravqaju pred sje dni ka.
Poqski ko mu nis ti
Pri ja vi li sa mi se be
Ra dni ci je dne fa bri ke tek sti la u Pnom Pe nu vo ze se ku }i po -
sli je na por nog ra dnog da na.
VA [IN GTON - Ame ri -
~ki Stejt de par tment obja -
vio je ka ko ima pot vrdu da su
tro ji ca dr`avqana SAD
pri tvo re na u Je me nu pod op -
tu `ba ma za te ro ri zam, te da
pro vje ra va iz vje {ta je o 12
ame ri ~kih stu de na ta pri -
tvo re nih u toj zemqi na ju gu
Arap skog po lu os trva, pod
is tim op tu `ba ma.
- Za sa da zna mo da su sa -
mo tro ji ca dr`avqana SAD
u pri tvo ru u Je me nu, pod op -
tu `ba ma za te ro ri zam, i to
ve} du `e vri je me - re kao je
zva ni ~nik Stejt de par tmen -
ta Fi lip Kro uli, do da ju }i
da su oni pri tvo re ni jo{
pri je ne ko li ko mje se ci.
Kro uli je u po ne djeqak
obja vio da je 12 ame ri ~kih
dr`avqana uha p{e no u Je me -
nu, me |u pe de se tak stra nih
stu de na ta, su ge ri {u }i da bi
slu ~aj mo gao bi ti po ve zan sa
te ro ri zmom.
U uto rak je na bri fin gu
za no vi na re ne gi rao da je on
go vo rio o 12 pri tvo re nih
Ame ri ka na ca.
- Iz vje {ta ji su go vo ri li
o no vim ha p{ewima 12 Ame -
ri ka na ca pod op tu `ba ma za
te ro ri zam. Ni su nam po zna -
ti ti no vi iz vje {ta ji, jo{
raz go va ra mo s Je me nom, tra -
`i mo po ja{wewa, jo{ ni -
smo do bi li od go vo re - re kao
je Kro uli, odbiv {i daqe da
ko men ta ri {e slu ~aj.
On je is ta kao da SAD
ima ju sjaj nu sa radwu s vla -
dom Je me na u
suprotstavqawu pri jetwi
ko ju pred stavqa “Al-Ka ida”
Arap skog po lu os trva. Me -
dij ski iz vje {ta ji go vo ri li
su o pro {lo se dmi ~nom ha -
p{ewu 50-ak stra nih stu de -
na ta osumwi~e nih za ve ze s
tom te ro ris ti ~kom or ga ni -
za ci jom, ko ja dje lu je kao je -
men ski ogra nak
“Al-Ka ide”, pre ni je la je
Hi na.
VA [IN GTON
tra `i po ja{wewa
VAR [A VA - Akti vis ti
Ko mu nis ti ~ke par ti je Po-
qske po dni je li su ju ~e sa mi
pro tiv se be kri vi ~nu pri ja -
vu za posjedovawe za -
brawenih, ko mu nis ti ~kih
sim bo la, {to se od pre kju ~e
izmi jewenim kri vi ~nim za -
ko nom te zemqe ka`wava sa
dvi je go di ne za tvo ra, ja vi la
je Be ta.
Poqski ko mu nis ti `e le
da pro vje re da li u pra ksi
fun kci oni {e za kon ko ji
pre dvi |a za tvor za sva kog ko
ne sa mo izra |u je i pro da je
ve} i po sje du je sim bo le to -
ta li tar nih ide olo gi ja - fa -
{i zma i ko mu ni zma, da kle i
za onog ko bi obu kao ma ji cu
sa li kom iko ne pop kul tu re,
re vo lu ci ona ra ^e Ge va re.
SAD pot vrdi le ha p{ewe Ame ri kan aca u Je me nu
Trojica op tu `e na za te ro ri zam
Bez bje dnost
Naj no vi ji na pad uka zu je na sve ve }e
od sus tvo bez bje dnos ti u Pa kis ta nu,
gdje su ta li ba ni do sa da izve li niz
sa mo ubi la ~kih i bom ba {kih na pa da
{i rom zemqe u znak odmaz de za voj -
ne ofan zi ve na wiho va upo ri {ta na
sje ve ro za pa du zemqe.
F
O
T
O
:

A
G
E
N
C
I
J
E
Oba ma i sne ni gi mna zi ja lac FO TO: AP
Naj mawe de set na oru `a nih qudi do skla di {ta u bli zi ni se la
Tar nol do ve zlo se mo to ri ma i mawim te re tnim vo zi li ma i ubi lo
se dam vo za ~a ka mi ona i ra dni ka
Ek stre mis ti na pa li kon voj u Pa kis ta nu
Ubi li osmo ro qudi,
za pa li li 50 ka mi ona
Za paqeni ka mi oni pre vo zi li za li he za za pa dne sna ge
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 21
TEL AVIV - Wema ~ka i
Ita li ja sa op {ti le su da `e -
le u~e{ }e ~e tvor ke blis ko is -
to ~nih mi ro vnih po sre dni ka
(UN, SAD, EU i Ru si je) u is -
tra zi izra el skog na pa da na
kon voj bro do va, ko ji je u pro -
{li po ne djeqak no sio po mo}
za po jas Ga ze, pre ni je le su
agen ci je.
Izra el je odba cio po zi ve
UN na me |u na ro dnu is tra gu
tog smrto no snog upa da, u ko -
jem je po gi nu lo de vet pro pa -
les tin skih akti vis ta, sve
tur skih dr`avqana. Je dan
izra el ski zva ni ~nik izja vio
je da se Izra el kon sul tu je sa
SAD i dru gim zemqama o
for ma tu svo je is tra ge in -
ci den ta.
Je vrej ska dr`a va je izra -
zi la spre mnost da u is tra zi
u~es tvu ju stra ni ek sper ti ili
po sma tra ~i.
We ma ~ki {ef di plo ma -
ti je Gvi do Ves ter ve le i wegov
ita li jan ski ko le ga Fran ko
Fra ti ni su na sas tan ku u Ber -
li nu re kli da `e le me |u na ro -
dnu is tra gu. Ves ter ve le je
na gla sio da je to u “sop stve -
nom in te re su Izra ela“, pre -
no se izra el ski me di ji
iz vje {ta je Roj ter sa.
- Slo `i li smo se da mo ra
bi ti po mne, tran spa ren tne i
neu tral ne is tra ge s me |u na ro -
dnom kom po nen tom, ko ja po na -
{em mi{qewu tre ba da
ukqu~i ~e tvor ku - re kao je on,
oci je niv {i da je blo ka da po -
ja sa Ga ze ne pri hvatqiva.
Fra ti ni se slo `io, is -
ta kav {i po tre bu u~e{ }a ~e -
tvor ke i da is tra ga bu de tran -
spa ren tna, po {te na i po mna.
On je re kao da blo ka da,
po ja ~a na jo{ pri je tri go di ne,
mo ra bi ti uki nu ta, su ge ri {u -
}i da me |u na ro dna za je dni ca
mo `e da po mo gne Izra elu da
pro vje ra va ro bu ko ja se ispo -
ru ~u je u Ga zi.
Izra el je u me |u vre me nu
izlo `io na {ta }e usred sre -
di ti is tra gu. Ispi ti va }e se
pri je sve ga le gal nost po mor -
ske blo ka de i upa da na kon voj,
na ja vio je izra el ski mi nis tar
bez por tfeqa Be ni Be gin.
Izra el ska {tam pa pre ni -
je la je ju ~e pi sawe bri tan skog
“Te le gra fa“ da }e Izra el, ka -
ko se o~e ku je, pri hva ti ti bri -
tan ski pri je dlog da se ola k{a
blo ka da po ja sa Ga ze u za mje nu
za me |u na ro dno pri hva tawe
unu tra{we izra el ske is tra ge
upa da na brod.
AM STER DAM - U Ho lan -
di ji su ju ~e odr`a ni pri je vre -
me ni par la men tar ni izbo ri
na ko ji ma, ka ko se pro cjewuje,
ni je dna stran ka ne }e do bi ti
ap so lu tnu ve }i nu gla so va, ta -
ko da }e zemqa opet do bi ti
ko ali ci onu vla du, a os ta je
otvo re no ko }e je for mi ra ti,
pre ni je le su agen ci je.
U pre di zbor noj kam pawi
li de ri par ti ja su na ja vi li da
}e se bo ri ti za dras ti ~no
smawewe dr`a vnih iz da ta ka,
po {to eko nom ska kri za ni je
mi moi {la ni Ho lan di ju. U
cen tru pa`we je bi la i imi -
gran tska po li ti ka, po go to vo
odnos pre ma oni ma ko ji su
sti gli iz mu sli man skih ze -
maqa.
Gla vna bit ka za gla so ve
vo di la se izme |u li de ra Na -
ro dne par ti je za de mo kra ti ju
i slo bo du (VVD) Mar ka Ru ta
i prva ka la bu ris ta Dzo ba Ko -
ena.
Pre ma posqedwim an ke ta -
ma, u ho lan dskom par la men tu
ko ji ima 150 mjes ta VVD }e
naj vje ro va tni je osvo ji ti 36, a
la bu ris ti 29 po sla ni ~kih
mjes ta. Na tre }em mjes tu bi }e
de mo hri{ }a ni Ja na Pe te ra
Bal ke nen dea sa 25, a na ~et -
vrtom Slo bo dar ska par ti ja
Ger ta Vil der sa sa o~e ki va nih
17 po sla ni ~kih mjes ta.
U CEN TRU
pa`we imi gran ti
IZRA EL
}e pri hva ti ti
bri tan ski pri je dlog
Van re dni par la men tar ni izbo ri u Ho lan di ji
Ni kom ap so lu tna ve }i na
Wema ~ki i ita li jan ski {e fo vi di plo ma ti je slo `i li se da
is tra ga tre ba da bu de po mna, tran spa ren tna i neu tral na, uz
u~e{ }e pred sta vni ka UN, SAD, EU i Ru si je
Blo ka da po ja ~a na
ve} tri go di ne
~e ti ri mi ro vna
po sre dni ka
Gvi do Ves ter ve le i Fran ko Fra ti ni
Osu da
Pred sta vni ci 21 od uku -
pno 22 zemqe ~la ni ce
Kon fe ren ci je o ja ~awu
sa radwe i mje ra po vje -
rewa u Azi ji osu di li su
na sa mi tu u Is tan bu lu na -
pad izra el skih sna ga na
flo ti lu bro do va s hu ma -
ni tar nom po mo }i za po jas
Ga ze, izja vio je tur ski
pred sje dnik Ab du lah Gul.
Wema ~ka i Ita li ja o na pa du na kon voj bro do va u Ga zi
F
O
T
O
:

A
G
E
N
C
I
J
E
Bawalu ka do bi la jo{ je dnu sa vre me nu zdrav stve nu us ta no vu
U no voj la bo ra to ri ji
br`e do krvne sli ke
22 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
x
VIJESTI IZ PORODILI[TA
Bawaluka
5
dje~aka
djevoj~ice
PI [E: SAWA JO KI]
sa njaj @glas srpske.com
Otva rawem no ve bi ohe -
mij ske la bo ra to ri je u Pla -
to no voj uli ci, ~i ja je
uku pna vri je dnost 100.000
ma ra ka, bi }e smawene gu -
`ve u naj ve }em Do mu
zdravqa Re pu bli ke Srpske
i pa ci jen ti }e br`e do la -
zi ti do ne op ho dnih na la za.
Izja vio je ovo ju ~e mi -
nis tar zdravqa i so ci jal ne
za {ti te RS Ran ko [krbi}
pri li kom otva rawa ove la -
bo ra to ri je.
- Ovaj sa vre me no
opremqeni obje kat pru `a }e
uslu ge naj mawe tre }i ni
onih pa ci je na ta ko ji su do
sa da po svo je bi ohe mij ske i
he ma to lo {ke na la ze do la zi -
li u cen tral nu la bo ra to ri ju
Do ma zdravqa u okvi ru Po -
li kli ni ke. Za ot pri li ke
mje sec otvo ri }e mo re kon -
stru isa nu am bu lan tu u
bawalu ~kom na sequ Star ~e -
vi ca ko ja }e u po tpu nos ti
bi ti opremqena no vom me -
di cin skom opre mom. Ta ko |e,
pla ni ra mo da u sva koj mje -
snoj za je dni ci na te ri to ri -
ji gra da obe zbi je di mo po
je dnu mo der nu i opremqenu
am bu lan tu, te ta ko zao kru -
`i mo na {e pla no ve za ovu
go di nu - ka zao je [krbi}.
Gra do na ~el nik Bawalu -
ke Dra goqub Da vi do vi} is -
ta kao je da je re ali zo van ve -
li ki pro je kat za sve
sta no vni ke, jer ta ko do bi ja ju
no vu, kva li te tni ju zdrav -
stve nu uslu gu u po tpu no no -
vim pros to ri ja ma.
- Je dan od pla no va za bu -
du }i pe ri od ko ji }e mo re -
ali zo va ti sa na dle `nim mi -
nis tar stvom i bawalu ~kim
Do mom zdravqa je iz gradwa
dvi je do tri no ve am bu lan te.
^iweni ca je da se Bawalu ka
iz da na u dan sve vi {e {i -
ri, a sa mim tim po ve }a va se
broj sta no vni ka ko ji za hti -
je va ju boqu zdrav stve nu za -
{ti tu kao i kvalitetniju
uslu gu - re kao je Da vi do vi}.
Di re ktor Do ma zdravqa
Gor da na Te {a no vi} is ta kla
je da se broj pa ci je na ta u
cen tral noj la bo ra to ri ji
Do ma zdravqa dne vno kre tao
od 350 do 400, te da }e se
otva rawem ove la bo ra to ri je
cen tral na ras te re ti ti za
oko 35 od sto pa ci je na ta.
- Ko ris tim pri li ku da
po zo vem gra |a ne ko ji `i ve u
mje snim za je dni ca ma Bo rik,
Vrbawa, Star ~e vi ca i La za -
re vo da pri mar no ko ris te
ovaj lo ka li tet na {ih la bo -
ra to ri ja. Ta ko |e, wiho vi po -
ro di ~ni qeka ri }e pre uze ti
dio oba ve za ta ko {to }e svo -
jim pa ci jen ti ma pru `a ti
in for ma ci je gdje mo gu br`e
i je dnos ta vni je da do |u do
po tre bnih na la za - po ja sni -
la je Te {a no vi }e va.
Bawalu ~a ni su za do -
voqni otva rawem no ve la bo -
ra to ri je.
Sta no vnik Bo ri ka Zo -
ran Si mi} is ta kao je da }e
se za hvaquju }i uslu ga ma no ve
am bu lan te do rezultata anal-
ize krvne sli ke br`e do la -
zi ti ne go do sa da.
- Cen tral na la bo ra to ri -
ja u Po li kli ni ci je bi la
za is ta pre trpa na broj nim
pa ci jen ti ma i vje ru jem da
}e mo sa da br`e do la zi ti do
ne op ho dnih bi ohe mij skih
ana li za i na la za. Po dr`a -
vam sve ova kve pro je kte, po -
se bno u oblasti zdrav stva,
jer to je za do bro svih
Bawalu ~a na - is ta kao je Si -
mi}.
PRO JE KAT
vri je dan 100.000
ma ra ka
BI OS KO PI
MUL TI PLEKS “PA LAS“
SEKS I GRAD 2 - ko me di ja
re `i ja: Maj kl Pa trik King
ulo ge: Sa ra Xesi ka Par ker, Kim Ka -
tral, Kris tin, Dej vis
ter mi ni: 19.15, 21, 22 ~a sa
PRINC PER SI JE: PI JE SAK VRE ME -
NA - ep ska avan tu ra
re `i ja: Majk Wuel
ulo ge: Xejk Gi len hal, Ge ma Ar ter ton,
Al fred Mo li na
ter mi ni:16.15, 18.45, 20.30, 22.45,
do da tni ter min su bo tom i ne djeqom u
14 ~a so va
[REK SRE ]AN ZA UVI JEK - ani mi ra -
ni/sin hro ni zo van
re `i ja: Majk Mi ~el
gla so vi: Dra gan Vu ji}, Ani ca Do bra,
Go ran Jev ti}, Bo ris Mi li vo je vi}
ter mi ni: 16.30, 18.30, do da tni ter -
mi ni su bo tom i ne djeqom u 12.30 i
14.30
RO BIN HUD - is to rij ski spe ktakl
re `i ja: Ri dli Skot
ulo ge: Ra sel Krou, Kejt Blan {et, Vi -
li jam Hart
ter mi ni: 16.55
“U PO MO], JA SAM RI BI CA“ -
ani mi ra ni/sin hro ni zo va ni
re `i ja: Ste fan Fjel dmark, Maj kl He -
gner
ter mi ni: su bo ta i ne djeqa u 12 ~a so -
va
DJE ^I JE PO ZO RI [TE RS
Mu zej lu ta ka, sva kim da nom od deset
do 20 ~a so va, ulaz slo bo dan
Izlo `ba pla ka ta, sva kim da nom od
deset do 20 ~a so va, ulaz slo bo dan
KUL TUR NI CEN TAR BAN SKI
DVOR
Me |u na ro dna izlo `ba Svjet ske aso -
ci ja ci je olim pij skih umje tni ka, Ve li -
ki izlo `be ni sa lon
Kwi`e vni por tret: Rat ko \o ga to vi},
kla sa: prof. Biqana Ja {i} - Ra do -
va no vi}, Kon cer tna dvo ra na, ve ~e -
ras u 19 ~a so va
MU ZEJ RE PU BLI KE SRPSKE
Stal na izlo `be na pos tav ka - “Od
pra is to ri je do sa vre me nog do ba“
Mul ti me di jal na izlo `ba - “Ja se no -
vac“
Izlo `ba “Ban i Bawalu ka - am bi jen -
tal ni i gra |an ski iden ti tet“
Ran ko [krbi} i Dra goqub Da vi do vi} otvo ri li la bo ra to ri ju FO TO: S. ILI]
Va`ni telefoni
Informacije 1185
Hitna pomo} 124, 230- 620
Vatrogasci 123
CJB 122, 337-100
Ta~no vrijeme 1373
Meteorolo{ka stanica
307-943
S.O.S. telefon 1264
(Linija za pomo} `rtvama
nasiqa u porodici)
Paprikovac 342-100
Poliklinika 247-333
bolnice
Deamedika 309-221
Euromedik 216-875
Intermedik 216-661
Jelena 324-310
Firena 437-222
ordinacije
"A" taksi 1500
Bawalu~ki taksi 1544
Bel taksi 1550
Euro taksi 1555
Maksi taksi 1551
Patrol taksi 1533
Ideal taksi 1545
Mobil taksi 1566
Sanitarna 244-475
Tr`i{na 348-710
Inspekcija rada 348-730
Prosvjetna 466-346
Komunalna 306-464
Republi~ka uprava za
inspekcijske poslove 213-624
Republi~ki devizni
inspektorat 300-434
taxi
inspekcija
Autobuska st. 090/513-000
@eqezni~ka stanica 301-229
Aerodrom Bawaluka 535-210
Biletarnica (centar) 315-867
prevoz
"Nova" 218-264
"Neven" 281-017
"Tempo" 310-044
apoteke
"Bosna" 215-681
"Palas" 218-723
"Ideja" 217-444
"Vidovi}" 217-217; 245-800
"Cezar" 326-400
"Grand" 380-105
"Meriot" 222-870;
217-801
hoteli
Prijava kvarova 300-384
Kvarovi na telefonima 1275
kvarovi
GRADSKI
VODI^
REPERTOAR
Ovaj sa vre me no opremqeni obje kat pru `a }e uslu ge naj mawe tre }i ni onih pa ci je na ta ko ji su do sa da po svo je
bi ohe mij ske i he ma to lo {ke na la ze do la zi li u cen tral nu la bo ra to ri ju Do ma zdravqa u okvi ru Po li kli ni ke,
re kao [krbi}
Slu `ba hi tne me di cin ske
po mo }i od ju ~e je bo ga ti ja
za tri no va sa ni tet ska vo -
zi la.
- Ova vo zi la hi tne po mo }i
opremqena su naj sa vre me -
ni jom kom ple tnom me di cin -
skom opre mom. Ona }e
slu `i ti za zbriwavawe vi -
tal no na ju gro `e ni jih pa ci -
je na ta na po dru ~ju gra da.
Re sor no mi nis tar stvo je za
wiho vu ku po vi nu i opre -
mawe utro {i lo oko
300.000 ma ra ka - ka za la je
Gor da na Te {a no vi}.
NO VA VO ZI LA
Hitna pomo}
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 23
Ro |e ni:
Te odo ra Zrni}, k}i Og-
wena i Zo ri ce; Ana Po po -
vi}, k}i Mi ro sla va i
Je le ne; Da mjan Tri fu no -
vi}, sin Da ne i Zo ri ce;
Anas ta si ja Ja gu zo vi}, k}i
Mi ro sla va i Dra gi ce; Da -
ni lo [mit, sin Vawe i Je -
le ne; An drej Lu ki}, sin
Ste ve i Biqane; Sowa
Iva no vi}, k}i Bo ja na i
Bor ja ne; Te odo ra Stu par,
k}i Sve to za ra i Je le ne;
La ra Be re zov ski, k}i Ivi -
ce i Sla |a ne; Ti bor Vi do -
vi}, sin Da vo ra i
Ale ksan dre.
Umrli:
Slav ko (Mi lan) Sto ja di -
no vi}, ro |en 1937. go di ne.
PA@WA
MATI^NI URED
GRADSKE VIJESTI
Zbog izvo |ewa pla ni ra nih
ra do va na elek tro ener get -
skim obje kti ma da nas }e bez
elek tri ~ne ener gi je u pe ri -
odu od 8.30 do 13 ~a so va
bi ti dio na seqa Quba ~e vo,
te dio uli ce Bra }e Pod gor -
ni ka. Bez stru je }e u pe ri odu
od 8.30 do 14 ~a so va bi ti i
di je lo vi na seqa Pe tri }e vac
i Mo ti ke.
N. L.
Zbog ra do va bez stru je
Na po dru ~ju Bawalu ke ju ~e je za biqe`e na po ve }a na kon cen tra -
ci ja po le na tra ve, bo kvi ce, li pe i ko pri ve ko ja je kod aler gi -
~nih li ca prou zro ko va la aler gij ske rea kci je. U po ras tu je
kon cen tra ci ja po le na tra ve i ko pri ve ko ja aler gij ske rea kci je
mo `e iza zva ti i kod osjetqivi jih oso ba.
Pre ma pro gno za ma stru~waka, osim po le na ko pri ve i tra ve kon -
cen tra ci ja po le na os ta lih tra va ima ju trend opa dawa.
N. L.
Po ve }awe kon cen tra ci je aler ge nih po le na
PI [E: NI KO LA LU GI]
ni ko lal @glas srpske.com
Iz gradwom se kun dar ne
vo do vo dne mre `e na po dru -
~ju Mo ti ka i Pe tri }ev ca,
ko ja je pri kra ju, pres ta je
po tre ba za Vu ke li }a ~e -
smom i ona }e 1. ju la bi ti
iskqu~e na iz sis te ma snab -
di je vawa vo dom.
Izja vio je ovo “Gla su
Srpske“ por tpa rol Admi -
nis tra ti vne slu `be gra da
Mi len ko [a ji}.
- Us ko ro }e bi ti stvo re -
ni uslo vi da se svi ko ri sni -
ci pre ko in di vi du al nih
prikqu~a ka spo je na no vo iz -
gra |e nu se kun dar nu vo do vo -
dnu mre `u - re kao je [a ji}.
On je do dao da je re alan
da tum da se gra |a ni
prikqu~e na no vu mre `u 1.
jul.
- O~e ku je mo da }e se do
ta da prikqu~i ti oko 250 do -
ma }in sta va Mo ti ka i Pe -
tri }ev ca. Taj da tum ni je fi -
ksan i mo gu }e je da se i pro -
lon gi ra, ali su {ti na je da
}e svi ma bi ti omo gu }e no
nor mal no prikqu~ewe. Za to
ne ma ra zlo ga da ne ko stra hu -
je da }e os ta ti bez vo de uko -
li ko se iskqu~i Vu ke li }a
~e sma - obja snio je [a ji}.
Iz bawalu ~kog “Vo do vo -
da“ ka `u da ima vi {e od 15
da na do za vr{et ka vo do vo dne
mre `e na tom po dru ~ju gra da.
- Ka da su u pi tawu pos -
to je }i du go vi za utro {e nu
vo du sa Vu ke li }a ~e sme, ne -
za hval no je bi lo {ta pro -
gno zi ra ti - re kla je
por tpa rol “Vo do vo da“ An -
|el ka Vi len de ~i}.
Jo{ je do da la da mje {ta -
ni po dru ~ja ko je se na pa ja sa
Vu ke li }a ~e sme do la ze u
“Vo do vod“ i po tpi su ju ugo -
vo re o re pro gra mu du ga.
Pred sje dnik mje sne za je -
dni ce Mo ti ke Mi lan Kra ji -
no vi} re kao je da ni je
po {te no {to se, ka da je ri -
je~ o du go vawima, po miwe
sa mo na seqe Mo ti ke.
- Sa mo ma li dio do ma }in -
sta va, wih oko 50, vo dom se
snab di je va sa Vu ke li }a ~e sme.
Sa da je i taj broj smawen, jer
se zna tan dio wih prikqu~io
na no vo iz gra |e nu se kun dar nu
vo do vo dnu mre `u - ka zao je
Kra ji no vi}.
Pre ma wego vim ri je ~i -
ma, zna tno ve }i broj do ma -
}in sta va iz MZ Pe tri }e vac
snab di je va se vo dom sa ove
~e sme.
- Sta no vni ci Mo ti ka,
ko ji se jo{ ni su prikqu~i -
li na se kun dar nu mre `u,
u~i ni }e to ka da se iz gra de
jo{ tri mawa kra ka i ka da
se ste knu po tre bni uslo vi -
is ta kao je Kra ji no vi}.
Jo{ je na gla sio da su ra -
do vi po wego vim sa znawima
ve} tre ba lo da bu du za vr{e -
ni.
- Ra do vi su ve} tre ba lo
da bu du za vr{e ni i ja mi -
slim da }e do iskqu~ewa
Vu ke li }a ~e sme sva do ma -
}in stva ima ti po tre bne
pre du slo ve da se prikqu~e
na no vu vo do vo dnu mre `u -
na gla sio je Kra ji no vi}.
Stav pred sta vni ka MZ
Pe tri }e vac ju ~e ni smo mo -
gli da do bi je mo, jer je pred -
sje dnik Sa vje ta Dar ko
Vu ~i} bio za uzet.
MJE [TA NI
po tpi su ju ugo vo re o
re pro gra mu du go va
Us ko ro za vr{e tak se kun dar nog vo do vo da u Mo ti ka ma
Vu ke li }a ~e smu
iskqu~u ju 1. ju la
O~e ku je mo da }e se do po ~et ka ju la prikqu~i ti svi ko ri sni ci. Ne ma ra zlo ga da ne ko
stra hu je da }e os ta ti bez vo de uko li ko se iskqu~i Vu ke li }a ~e sma, obja snio [a ji}
Ut vr|en pro gram
“Ko ~i }e vog zbo ra“
Ovo go di{wi “Ko ~i }ev zbor“ bi }e odr`an od 22. do
29. av gus ta, na ve de no je u pro gra mu ko ji je ju ~e ut vrdio
Or ga ni za ci oni odbor ove ma ni fes ta ci je na sas tan ku u
Bawalu ci, ja vi la je Srna.
^lan Or ga ni za ci onog odbo ra Lu ka Me dar re kao je da
}e pret ho dno bi ti or ga ni zo va na li ko vna ko lo ni ja “Zmi -
jawe 2010“ ko ja }e po ~e ti 15. av gus ta, {to }e bi ti prvi u
ni zu sa dr`a ja ovo go di{we ma ni fes ta ci je.
On je na veo da su na sas tan ku svih ko mi si ja Odbo ra ut -
vr|e ni plan ra da i okvir nih fi nan sij skih po tre ba.
Me dar je do dao da su sred stva pre dvi |e na za kul tur no-umje -
tni ~ke sa dr`a je na ni vou pro {lo go di{wih i da izno se
33.000 KM, te da }e dio nov ca bi ti obe zbi je |en iz buyeta
gra da Bawalu ka i Vla de RS, a dru gi iz pri ho da sa zbo ri {ta.
Ovo go di{wi zbor ima }e me |u na ro dni ka ra kter, a osim
kul tur no-umje tni ~kih sa dr`a ja, gla vno obiqe `je ma ni -
fes ta ci je bi }e odr`a vawe kwi`e vnog pro gra ma pred
Ko ~i }e vom ro dnom ku }om.
U bawalu ~kom na sequ Mi -
{in Han za vr{e na je iz -
gradwa se kun dar ne
vo do vo dne mre `e ko ja }e vo -
dom snab di je va ti ne ko li ko
sto ti na do ma }in sta va, sa op -
{te no je iz Admi nis tra ti -
vne slu `be gra da.
- Uku pna du `i na vo do vo -
dne mre `e je 5,3 ki lo me tra,
a vri je dnost ugo vo re nih
ra do va izno si la je 323.000
ma ra ka - sa op {te no je iz
Od sje ka za odno se sa ja -
vno{ }u Admi nis tra ti vne
slu `be gra da Bawalu ka.
Jo{ je na ve de no da je iz -
gradwa vo do vo dne mre `e u
ovom na sequ po ~e la po ~et -
kom apri la ove go di ne.
- Ra do vi su tra ja li ne pu na
dva mje se ca, a izvo |a~ ra do -
va, bawalu ~ko pre du ze }e
“Tri gon”, us pje {no je
zavr{ilo sve {to je pla ni -
ra no - re kli su u Admi nis -
tra ti vnoj slu `bi gra da.
N. L.
Mi {in Han do bio
vo do vo dnu mre `u
Pu kla ci jev u uli ci
Mla de na Sto ja no vi }a
Ra dni ci bawalu ~kog “Vo do vo da“ ju ~e su od ra nih ju -
tarwih ~a so va sa ni ra li kvar na vo do vo dnoj ci je vi u
uli ci Mla de na Sto ja no vi }a.
- Bi la je pu kla ci je vi. Taj kvar ni je pred stavqao
ozbiqan pro blem na {im ra dni ci ma i ot klowen je bez
iskqu~ewa ispo ru ke vo de po tro {a ~i ma - re kao je di re -
ktor se kto ra odr`a vawa “Vo do vo da“ Sa {a [e va.
On je do dao da je sao bra }aj za vri je me izvo |ewa ra do va
bio uspo ren u je dnoj ko lo vo znoj tra ci.
- Pre ma pro pi si ma, pos ta vi li smo sve po tre bne zna ko -
ve upo zo rewa ka ko bi vo za ~i na vri je me bi li upo zo re ni
zbog ra do va na pu tu - ka zao je [e va. N. L.
Zbog ra do va bio uspo ren pro tok vo zi la FO TO: N. LU GI]
Na pla ta
- Mi slim da je pro blem {to vi {e od pet go di na ni ko ni je
vo dio ra ~u na o na pla ti, pa su se sa da sje ti li. Si gu ran
sam da bi sta no vni ci MZ Mo ti ke re do vno pla }a li ra ~u -
ne da su ih pred sta vni ci “Vo do vo da“ obi la zi li. Bi tno je
da }e sva du go vawa bi ti pla }e na, a gra |a ni ve} po tpi su ju
re pro gram du go va sa “Vo do vo dom“ - re kao je Mi lan Kra -
ji no vi}.
Pri kra ju iz gradwa
se kun dar ne mre `e
Do ma }in stva us ko ro na grad skom vo do vo du FO TO: AR HI VA
F
O
T
O
:

S
.

I
L
I
]
24 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
PI [E: SNE @A NA TA SI]
sne za nat @po en.net
PRI JE DOR - U okvi ru
ma ni fes ta ci je “Pri je dor -
sko kul tur no qeto“, u Mu -
ze ju Ko za re otvo re na je
izlo- `ba umje tni ~ke fo -
to gra fi je pod na zi vom
“Prag, grad mu zi ke“, ~e -
{kog fo to gra fa Jir `i ja
V{e te ~ke.
Izlo `ba 40 fo to gra fi -
ja po ka zu je ~a ri i is to rij ske
zna me ni tos ti, ta ko da je uje -
dno svo je vrsna i je din stve -
na {etwa Pra gom.
Kon zul ~e {ke am ba sa de u
Sa ra je vu i ata {e za kul tu ru
Ja na Sa ra is ta kla je da se
pred pri je dor skom pu bli kom
na la ze fo to gra fi je je dnog
od svjet skih fo to gra fa ko ji
se ci je li `i vot ba vi fo to -
gra fi sawem Pra ga, a iz dao
je i vi {e kwiga o Pra gu,
gdje su sa kupqene najqe p{e
fo to gra fi je o ovoj sta roj i
mo `da je dnoj od najqe p{ih
evrop skih pres to ni ca.
- Prag ima dva izu ze tna
mu zi ~ka fes ti va la i go to vo
sva ko dne vno niz mu zi ~kih
do ga |a ja. Po red wih, na fo -
to gra fi ja ma su i mno ga is -
to rij ska mjes ta ko ja su
po ve za na sa mu zi kom, na ko -
ji ma se po ka zu je qepo ta en -
te ri je ra i ek ste ri je ra tih
obje ka ta - ka za la je Sa ra.
Di re ktor Mu ze ja Ko za re
Mi len ko Ra di vo jac is ta kao
je da je ovo osma go di na ka ko
ova kul tur na us ta no va sa ra -
|u je sa Am ba sa dom ^e {ke
Re pu bli ke u BiH.
- Kao i to kom svih ovih
go di na, ka da su ^e si u pi -
tawu, u mu ze ju je ve se lo, ima
dos ta mu zi ke i izlo `be su
ve oma po sje }e ne. A do voqno
je po gle da ti je dnu od ovih
fo to gra fi ja pa da se na |e te
u sa mom srcu Pra ga - re kao
je Ra di vo jac, do da ju }i da
pri vi le gi ju da vi de ovu
izlo `bu ima sa mo ne ko li ko
gra do va u ci je loj BiH.
Se kre tar pri je dor skog
Udru `ewa “^e {ka be sje da“
To mi slav Bla ha re kao je da
je ^e {ka ve li ka i otvo re na
zemqa i da su ovo je din stve -
ne pri li ke za pred stavqawe
svih wenih zna me ni tos ti i
po zna tih umje tni ka.
BEO GRAD - Izlo `ba
sli ka ne da vno pre mi nu le ve -
li ke umje tni ce Oqe Iva-
wic ki pod na zi vom “Crte `i
1955-1985“ bi }e otvo re na
da nas u Pro daj noj ga le ri ji
“Beo grad“, re ~e no je Ta nju gu
u toj us ta no vi.
Izlo `ba crte `a Oqe
Ivawic ki (1931-2009) za -
mi{qena je kao oma` umje -
tni ci ko ja je bi la du go -
go di{wi blis ki sa ra dnik i
pri ja teq te ga le ri je.
Autor izlo `be Zdrav ko
Vu ~i ni} sa ~i nio je izbor od
oko 30 ra do va u ra zli ~i tim
te hni ka ma, ko ji su do sa da
bi li ri jet ko izla ga ni, a ne -
ki od wih }e prvi put bi ti
pred stavqeni {i roj ja vnos -
ti. Oda bra ni crte `i pri pa -
da ju ra nom i zre lom pe ri odu
wenog stva ra la{ tva, a u fo -
ku su pos tav ke su ra do vi iz
pe de se tih i {ez de se tih go -
di na pro {log vi je ka, vre me -
na u ko me je Ivawic ki bi la
akti van pro ta go nis ta gru pe
“Me di ala“, je dnog od na ja -
uten ti ~ni jih po kre ta srpske
po sli je ra tne umje tnos ti.
Nas ta li kao pri pre mne
ski ce, stu di je za odre |e ne
kom po zi ci je ili kao sa mos -
tal ne for me {i ro kog te mat -
skog re per to ara, ovi ra do vi
za umje tni cu su bi li pri je
sve ga in ti mni is kaz, a za
stru ~nu ja vnost sa kri ve ni
trag je din stve ne stva ra la ~ke
ener gi je ko ji otva ra no ve
mo gu }nos ti za bu du }a tu ma -
~ewa i vre dno vawa wenog
bo ga tog opu sa u cje li ni.
Po klon ~i ta oci ma “Gla sa Srpske“
Ula zni ce za
“Prin ca Per si je“
BAWALU KA - “Glas Srpske“ i bawalu ~ki mul ti pleks
“Pa las“ po klawaju ~i ta oci ma ula zni ce za film “Princ
Per si je: Pi je sak vre me na“.
Tri naj br`a ~i ta oca ko ji se u de vet ~a so va ja ve na broj te -
le fo na 051/342-900 do bi }e po dvi je ula zni ce za film
“Princ Per si je“.
Film je na re per to aru u 18.45 ~asova, a ri je~ je o ep skoj
avan tu ri u re `i ji Maj ka Wuve la. Nes ta {ni princ (Yejk
Gi len hal) ne ra do }e da se udru `i sa mis te rio znom prin ce -
zom (Ge ma Ar ter ton), ka ko bi se upus ti li u trku sa mra ~nim
si la ma. Jer, mo ra ju da za {ti te an ti ~ki bo de` ko ji ima mo}
da oslo bo di Pi je sak vre me na - dar od bo go va, ko ji mo `e da
vra ti vri je me una zad i ta ko omo gu }i onom ko ga po sje du je da
vla da svi je tom. A. R.
Kultura
Mihail
Bulgakov,
MAJSTOR I
MARGARITA
Borislav
Peki},
ANALI
IZLO @BA
do bro
po sje }e na
U FO KU SU
radovi iz pe de se tih
i {ez de se tih go di na
Biografija
Vrsni umje tnik Jir `i V{e te ~ka umje tni ~kom fo to gra fi jom
ba vi se vi {e od 40 go di na. Imao je niz sa mos tal nih izlo -
`bi {i rom Evro pe i svi je ta i do bi tnik je ni za pres ti `nih
na gra da. Ovu izlo `bu su, po red Pri je dor ~a na, vi dje li i
gra |a ni u {est ve }ih gra do va BiH.
- Na dam se da }e umje tni ~ke fo to gra fi je Pra ga na {eg umje -
tni ka za in te re so va ti mno ge Pri je dor ~a ne - ka za la je ata {e
za kul tu ru u am ba sa di Re pu bli ke ^e {ke u BiH Ja na Sta ra
pri li kom otva rawa izlo `be.
Beo grad sko dram sko po zo ri {te
“Fal si fi ka tor“
u Za gre bu
BEO GRAD - Pred sta va “Fal si fi ka tor“, po tek stu i u
re `i ji Go ra na Mar ko vi }a, iza bra na je za 34. fes ti val
“Da ni sa ti re“, ko ji se odr`a va u or ga ni za ci ji Sa ti ri ~kog
ka za li {ta “Ke rem puh“ u Za gre bu od 4. do 17. ju na, sa op {te no
je ju ~e iz BDP-a, javqa Ta njug.
Sa pred sta vom “Fal si fi ka tor“ Beo grad sko dram sko po zo -
ri {te u~es tvo va }e tre }i put na fes ti va lu u Za gre bu, ko ji je
ta kmi ~ar skog ka ra kte ra i od 1976. go di ne okupqa naj boqa
ko me dio graf ska i sa ti ri ~ka dje la hrvat ske po zo ri {ne pro -
du kci je, kao i is ta knu tih pro du kci ja iz inos tran stva.
Pred sta ve u zva ni ~noj kon ku ren ci ji bi ra se le ktor, do ma }a
i inos tra na po -
zo ri {ta ra vno -
pra vno u~es tvu ju
u kon ku ren ci ji
za na gra de, a oc-
jewiva ~ki `i ri
od tri ~la na do -
djequje 16 na -
gra da “Zla tni
smi jeh“ i spe -
ci jal ne na gra -
de.
BEO GRAD - Dje la Dan ka
Brki }a izlo `e na su u Ga le ri -
ji Stu den tskog kul tur nog cen -
tra No vi Beo grad na izlo `bi
pod na zi vom “Se }awa“.
Brki} pred stavqa se ri ju
ra do va ra |e nih te hni kom su -
vog `i ga i me to dom bi je log
na bi je lom, ~i me je stvo rio
sa vre men gra fi ~ki izraz
ko ji u svo joj cje lo ku pnoj kon -
sti tu ci ji i fra gil nos ti
no si wegov do `ivqaj.
On pri pa da onoj vrsti
umje tni ka, po sve }e ni ka ko ji
se pa ra lel no ba ve sli kar -
stvom i gra fi kom, ko ji
stal no na la ze no ve iza zo ve
da is pro ba ju svo je mo gu }nos -
ti pos ti zawa po et skih is ka -
za u ra zli ~i tim te hni ka ma i
ra zli ~i tim pos tup ci ma.
Ve oma je ~es ta po ja va da se
gra fi ~ki pos tu pak ko ris ti
sa mo kao je dno od sred sta va
u kon tek stu i re ali za ci ji
odre |e ne umje tni ~ke ide je, a
na su prot ta kvoj po ja vi
Brki} je kao umje tnik i kao
pe da gog, pro mo tor dosqe -
dnos ti pra vi la i ~is to te
za nat skog pos tup ka.
Izlo `ba Dan ka Brki }a
“Se }awa“ pred pu bli kom
Izbor crte `a u beo grad skoj pro daj noj ga le ri ji
Izlo `ba oma` Oqi Ivawic ki
Na izlo `e nim fo to gra fi ja ma mno ga is to rij ska mjes ta ko ja su po ve za na sa mu zi kom,
na ko ji ma se po ka zu je qepo ta en te ri je ra i ek ste ri je ra tih obje ka ta, na ve la Sa ra
Izlo `ba fo to gra fi ja u Mu ze ju Ko za re
[etwa kroz Prag
F
O
T
O
:

S
.

T
A
S
I
]
Dan ko Brki }
De taq sa izlo `be
Pred sta va
"Fal si fi ka tor"
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 25
MA DRID - Fran cus ki pi sac li ban skog po ri je kla Amin Ma luf
do bi tnik je ovo go di{we na gra de “Princ od Aus tri je“ za kwi`e -
vnost, sa op {ti la je ju ~e fon da ci ja ko ja do djequje to pri znawe,
ja vi le su agen ci je.
U sa op {tewu se na vo di da je Ma luf kwi`e vnik ko ji je in spi ri -
sao sa vre me ni ke da is tra `u ju me di te ran sku kul tu ru i ko ji taj
re gi on pri ka zu je kao sim bol pros to ra koe gzis ten ci je i to le -
ran ci je.
Amin Ma luf do bi tnik na gra de “Princ od Aus tri je“
Ci ne ma Ci ty
Ve li ko
in te re so vawe
pu bli ke
NO VI SAD - Fil mski i
mu zi ~ki pro gram "Ci ne ma
Ci ty"- ja u No vom Sa du je za
prva ~e ti ri da na imao vi -
{e od 40 hiqada po sje ti -
la ca, sa op {ti la je
in for ma ti vna slu `ba tog
fes ti va la, javqa Ta njug.
Za biqe`e no je ve li ko in -
te re so vawe pu bli ke za sve
fes ti val ske pro gra me, go -
to vo sve pro je kci je do ma -
}ih fil mo va su ras pro da te
zna tno ra ni je, a u No vi
Sad sva ko dne vno pris ti `u
fil mske eki pe, kao i mno -
go broj ni gos ti, ne sa mo iz
re gi ona, ne go i svi je ta.
Ma drid
Al ta mi ra
po no vo
otvo re na
MA DRID - [pan ske
vlas ti odlu ~i le su da po -
sli je osam go di na po no vo
otvo re pra is to rij sku pe }i -
nu Al ta mi ra za po sje ti oce,
javqa Mon do. Mi nis tar -
stvo kul tu re i Upra vni
odbor sa op {ti li su da }e
broj po sje ti la ca bi ti
ogra ni ~en, uprkos upo zo -
rewima stru~waka da to -
plo ta ko ju emi tu ju qud ska
ti je la mo `e da o{te ti zi -
dne sli ke. U gla vnoj pros -
to ri ji pe }i ne crnom i
crve nom bo jom na sli ka no je
vi {e od 20 bi zo na.
Ban ski dvor
Kwige Rat ka
\o ga to vi }a
BAWALU KA - Kwige
Rat ka \o ga to vi }a bi }e
pro mo vi sa ne u Ban skom
dvo ru u Bawalu ci ve ~e ras
u 19 ~a so va. Pro mo ci ju or -
ga ni zu je Udru `ewe kwi-
`e vni ka Srpske - Po d-
ru `ni ca Bawalu ka, u sa -
radwi sa Ban skim dvo rom,
a na ko joj }e, osim auto ra,
go vo ri ti Miqko [in di}
i Zdrav ko Ke cman. M. P.
Pro mo ci ja
“Gro fov ska
vre me na“
BAWALU KA - Kwiga
“Gro fov ska vre me na“ Ra do -
va na Ka la bi }a pro mo vi sa -
na je u uto rak uve ~e u
Na ro dnoj i uni ver zi tet skoj
bi bli ote ci RS. Pre ma Ka -
la bi }e vim ri je ~i ma, kwiga
je fo ku si ra na na ge opo li -
ti ~ku i li te rar nu te mu. U
sre di {tu je taj na kon ven ci -
ja ko ju je Kraqevi na Srbi ja
1882. go di ne po tpi sa la sa
Aus tro ugar skom. A. R.
Vijesti
BAWALU KA - “Glas Srpske“ i
Grad sko po zo ri {te “Ja za vac” obra -
do va }e dva ~i ta oca sa po dvi je ula -
zni ce za pred sta vu “Mis ter Bin”.
^i ta oci tre ba da se ja ve u de vet
~a so va na broj te le fo na 051/342-
900. Pred sta va je na sce ni “Ja zav -
ca“ ve ~e ras u 20 ~a so va.
“Mis ter Bin” sa dr`i 11 sli ka u
ko ji ma su pri ka za na na ko mi ~an na -
~in pi tawa vje re, bon to na, ste re -
oti pi men ta li te ta.
Pred sta va ta ko |e pri ka zu je ne ke
`i vo tne si tu aci je ko je su uo kvi re ne
bri tan skim hu mo rom, a ko je su
prila go |e ne na {em po dnebqu. Tek st
sa dr`i dos ta pou ~ne ele men te kao
{to su “po gre {no“ ~i tawe [ek spi -
ra, ne pri la go |e nost qudi u ra zli -
~i tim si tu aci ja ma i ka ko ri je {i ti
pro ble me ko ji se javqaju na prvom
sas tan ku, u {ko li, crkvi... U pred -
sta vi igra ju Vla di mir \or |e vi} i
Ve li mir Bla ni}. A. R.
PRI JE DOR - Pred sta vom “Gro bni ca
za Bo ri sa Da vi do vi ~a“ po tek stu Da ni -
la Ki {a, a u re `i ji i adap ta ci ji Gra -
di mi ra Go je ra, an sam bl Po zo ri {ta
Pri je dor pred sta vi }e se ve ~e ras na 29.
po zo ri {nim igra ma BiH ko je se
odr`a va ju od 4. do 11. ju na u Jaj cu.
Di re ktor ove po zo ri {ne ku }e Zo ran
Ba ro{ is ta kao je da je za do voqan, jer
je pri je dor ski glu ma ~ki an sam bl pro -
{ao ve oma ja ku se le kci ju `i ri ja iga ra.
- Ako se zna da smo na ovim igra ma u
kon ku ren ci ji sa mos tar skim tea trom
mla dih, te sa ra jev skim i tu zlan skim po -
zo ri {ti ma, on da je sa mo na {e po javqi-
vawe na sce ni ovih iga ra ve li ka ~ast i
uka za no po vje rewe - re kao je Ba ro{.
On je do dao da je jo{ je dnom pot vr|e -
no da je pred sta va “Gro bni ca za Bo ri sa
Da vi do vi ~a“ si gur no je dan od naj ve }ih
pro je ka ta Po zo ri {ta Pri je dor u 57 go -
di na wego vog pos to jawa, ko ju je pri je -
dor ska pu bli ka pre mi jer no vi dje la u
no vem bru pro {le go di ne. S. T.
PI[E: MIRNA PIJETLOVI]
mirnap@glassrpske.com
BAWALU KA - Sve ~a nom
do dje lom na gra da naj boqoj
pred sta vi, dram skom tek -
stu, te glum ci ma ko ji su
pre ma mi{qewu `i ri ja os -
tva ri li naj za pa `e ni je ro -
le, spu {te na je za vje sa
ovo go di{weg, 13. po re du Te -
atar fes ta “Pe tar Ko ~i}“
u Bawalu ci.
U ~ast na gra |e nih, zao -
kru `u ju }i cje lo ku pan do -
`ivqaj fes ti va la, u uto rak
je na sce ni Na ro dnog po zo -
ri {ta RS igra na pred sta va
“Ko sa“, u adap ta ci ji i re `i -
ji Ko ka na Mla de no vi }a, a u
ma es tral nom izvo |ewu glu -
ma ca beo grad skog “Ateqea
212“.
Na ro dno po zo ri {te RS
bi lo je pre ma lo da pri mi sve
one ko ji su `eqeli da po gle -
da ju ovu vrhun sku pred sta vu,
ta ko da su mno gi, na `a lost,
os ta li ra zo ~a ra ni is pred
vra ta tea tra.
Oni ko ji su us pje li na
vri je me da na ba ve kar te, is -
tin ski su u`i va li u tri ~a -
sa vrhun ske glu me, pje sme,
mu zi ke, sce no gra fi je, kos ti -
mo gra fi je i pre ci zne re `i -
je Ko ka na Mla de no vi }a.
- Sa ovom pred sta vom smo
ima li zna ~a jan uspeh ko ji po -
ka zu je da smo pro go vo ri li o
de vi ja ci ja ma u vre me nu u ko -
jem `i vi mo, pa sa mim tim se
mno go pu bli ke, pre sve ga
mla de, pre po zna lo u ovoj
pred sta vi. Taj glas na kra ju
da je nam sna gu da to bu de
krik je dne no ve ge ne ra ci je -
istakao je re di teq Mla de no -
vi}, ko ji je pred sta vu u
Bawalu ci mo rao do da tno da
adap ti ra zbog ja ko ma le po -
zo ri {ne sce ne.
Pje sme o quba vi, to le -
ran ci ji, so li dar nos ti, pje -
sme po bu ne pro tiv glo bal ne
pos tav ke svi je ta, pro tiv be -
smi sle nih ra to va, ne prav de,
ko je i daqe ima ju is tu sna gu
i va `nost, glum ci “Ateqea
212“ po di je li li su i sa
bawalu ~kom pu bli kom.
- Ve li ko za do voqstvo je
igra ti sa ovim po zo ri {tem
i re di teqem upra vo “Ko su“.
Za is ta smo vre dno ra di li
ka ko bi smo do bi li fi nal ni
pro dukt, ko ji je dos ta po de -
lio beo grad sku pu bli ku. Na
sce ni sa na ma je i bend
“Vrum“, ko ji svi ra sve nu me -
re u`i vo, a sta ri ji glum ci
su tu da ce lu pri ~u zao kru -
`i mo - re kao je Ivan Jev to -
vi}, ko ji je pred bawalu ~kom
pu bli kom utje lo vio lik Ber -
ge ra.
Glu mi ca Tatjana Bo {ko -
vi} is ta kla je da je pre sre -
}na {to joj je Ko kan dao
pri li ku da sta ne iza mla dih
glu ma ca, ne kih no vih kli na -
ca ko ji su se prvi put po ja vi -
li na sce ni.
- Mi sli la sam da sam ja
jo{ uvek mla da, igra ju }i u
“Ko si“. Ve li ka sre }a je da
svoj auto ri tet i glu ma ~ki i
li ~ni mo gu da pre po ru ~im
ce lim srcem, izvan re dnim
pro fe si onal ci ma i qudi ma
pred ko ji ma je ve li ka bu du -
}nost - re kla je Bo {ko vi }e va.
Pro tiv svi je ta de vi ja ci -
ja se, hra bro{ }u i ma {tom,
bo re mla di qudi u “Ko si“, a
pje sma “Daj nam sun ca“ na
kra ju ko ma da pred stavqa
krik je dne no ve ge ne ra ci je
mla dih qudi i wiho vo osje -
}awe po bu ne u odno su na sa -
vre me ni svi jet.
Bawalu ~ka pu bli ka je
u`i va la u ovom is tin skom
spe kta klu, {to je i na gra di -
la gro mo gla snim apla uzom i
ova ci ja ma.
Fes ti val je za tvo rio ge -
ne ral ni di re ktor Ra dio-te -
le vi zi je Re pu bli ke Srpske
Dra gan Da vi do vi}, is ti ~u }i
da se “fes ti val ne za tva ra“
ne go na javquje no ve po bu ne i
ra dos ti po zo ri {ne igre.
“KO SA“
krik mla dih
pro tiv glo ba li za ci je
Pri je dor sko po zo ri {te
“Gro bni ca“ u Jaj cu
Grad sko po zo ri {te “Ja za vac“
“Mis ter Bin” za ~i ta oce
Pred sta vom “Ko sa“
pos ti gli smo
zna ~a jan uspeh ko ji
po ka zu je da smo
pro go vo ri li o
de vi ja ci ja ma u
vre me nu u ko jem
`i vi mo, pa sa mim
tim se mno go
pu bli ke, pre sve ga
mla de, pre po zna lo
u ovoj pred sta vi,
re kao Ko kan
Mla de no vi}
Scena iz predstave "Kosa" FOTO: GLAS SRPSKE
Saradwa
Na ro dno pozori{te RS i
“Ateqe 212“ po tpi sa li su
i pro to kol o sa radwi, {to
pre ma ri je ~i ma upra vni ka
na ci onal nog tea tra Ra de
Si mo vi }a zna ~i da su ova
dva po zo ri {ta s pra vom
stavqena u ra vno pra van
po lo `aj.
- Bi tno nam je da na pra vi -
mo ovu sa radwu i da ima -
mo re do vne raz mje ne
pred sta va, ne spo ra di ~no
i ka ko nam sred stva do -
zvoqava ju, ve} da ko ma de
raz mjewuje mo go to vo na
mje se ~nom ni vou i da u|e -
mo u ne ku vrstu ko pro du -
kci je sa glum ci ma “Ateqea
212“ - re kao je Si mo vi}.
Pred sta vom “Ko sa“ za vr{en Te atar fest “Pe tar Ko ~i}“
Po bu na no ve
ge ne ra ci je
Jasna \uri~i}, Aleksandar \urica i Boris [avija
Razbibriga
Ne po mi{qa na abor tus
Da je mla da folk pje va ~i ca Tawa Sa vi} tru dna, sad ve} zna ju i
vrap ci na gra ni. Me |u tim, ~im je sa zna la za ovu ra do snu vi jest,
po pu lar na pje va ~i ca, sa svo jim vje re ni kom Du {a nom Jo van ~e vi -
}em za pu ti la se u ro dni Ra di nac na do mak Sme de re va. Ona ot -
kri va da ne po mi{qa na abor tus, ve} `e li be bu.
Da je atra kti vnu crnku in for ma ci ja o pri no vi za te kla po tpu no
nes pre mnu go vo ri i po da tak da je ona pred qeto pla ni ra la da
izba ci sin gl ko jim }e ha ra ti Crno gor skim pri mor jem.
Odmah po po vrat ku sa ame ri ~ke tur ne je,
fol ker ka je is tog tre nut ka po zva la svog
gi ne ko lo ga, za ka za la pre gled i jo{ su tra -
dan sa zna la da je u bla go slo ve nom stawu.
- U prvom tre nut ku to je bio {ok za me ne.
Je dnos ta vno, ni smo pla ni ra li pri no vu,
ve} smo `e le li da stva ri idu svo jim to -
kom. Tek kad me je pro {la po ~e tna za -
~u |e nost i ne ve ri ca, po ~e la sam da
se ra du jem. Za ra zli ku od me ne Du -
le je is tog tre nut ka, ka da nam je
do ktor sa op {tio no vos ti, ska -
kao do pla fo na od sre }e.
Ipak, ni je dnog mo men ta ni sam
po mi sli la na abor tus. Gro zim
se sva ke po mi sli na taj gre {an
~in i osu |u jem sve `e ne ko je pris -
ta ju na to. Pre sre }na sam {to sam
u bla go slo ve nom stawu jer je to
naj ve }i i naj dra go ce ni ji dar ko ji
je dna `e na mo `e da do bi je -
izja vi la je Sa vi }e va.
Od tra~a do istine
Ri `i ni re zan ci
sa ju ne ti nom
Uz ori jen tal na je la,
ko ja se ku va ju u lon -
cu, obi ~no se po slu -
`u je ri `a. Ali da to
ni je pra vi lo, mo `e
se vi dje ti po re cep -
tu ko jeg vam ovog pu -
ta pre dla `e mo.
Ma lo ko ma di }a ju -
ne ti ne, ma lo pa pri -
ke, ri `i ni re zan ci,
uku san umak i to je
to. Za oko ~etrdese-
tak mi nu ta, ko li ko
je po tre bno za pri -
pre mu ovog je la, na
sto lu }e te ima ti
pra vi u`i tak.
26 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
R J E [ E W E : P A [ M A N , L O P O V , A G A , K A S P E R S K I , T O R P , U V O , L I O N , I S P O V J E D N I K , S , K T , P J E T R O , A D E , A I , R E D I T E Q , O N , N A S T A N I T I , M T , R A , K A T I N I , A ,
N A R I K A ^ A , S T A T U S I , A V , K , B I L E T A R I , O T , E , A R K O , P E R U \ A , S A N , I L I Y A N K A , I .
Sudoku
Po la ga li Mu jo i Ha so geo gra fi ju. Ovaj dru gi po lo `io i
ka `e prvom da ga je u~i teq pi tao gra di vo o ri je ka ma Ju -
go sla vi je. - Pa ko je su, ja ne znam nije dnu?
- Sa mo se sje ti{ ci ga re ta: “dri na”, “dra va”, “mo ra va”.
U|e Mu jo i pro fe sor ga pi ta {ta je na u~io?
- Paa... u~io sam o ri je ka ma Ju go sla vi je.
- Do bro, pa haj de na broj ih.
- Dri na, Dra va, Mo ra va... - Do bro, odli ~no, a haj de sa -
da na bro ji jo{ ne ku, ali stra nu?
- “Kent”, “vin ston”, “mar lbo ro”, “dan hil”, “vest”...
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu
razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.
Oti {ao po li ca jac u pro da vni cu
te le vi zo ra i pi ta:
- Ima te li te le vi zo re u bo ji?
Zgo dna pro da va ~i ca quba zno od -
go va ra: - Ima mo, izvo li te, ko ju
mar ku te le vi zo ra `e li te?
- Do bro, da }e te mi on da je dan
pla vi!
Zgo dna `e na do {la kod qeka ra
da po tra `i sa vjet:
- Do kto re, ~im le gnem odmah za -
spim. Re ci te mi je li to ne {to
ozbiqno ili sa mo pro la zna ne -
ugo dnost? - Ne go spo |o, sa mo
tre ba da promijenite mu `a i
sve }e bi ti u re du.
Cijene u KM
Sas toj ci
( za 4 oso be)
500 g ju ne ti ne
bez kos ti
200 g ri `i nih
re za na ca
1 ka {i ka
so ji nog
uma ka
1 ka {i ~i ca
{e ri vi na
1/2 ka {i ~i ce
{e }e ra
1 gla vi ca lu ka
1 ze le na
pa pri ka
1 crve na
pa pri ka
2 ka {i ke
crnog uma ka
od pa suqa
uqe
so
bi je li
bi ber
Pri pre ma
1. Pri je sve ga me so na re `i te na tra ki ce i sta vi te u
zdje lu.
2. Za tim na pra vi te ma ri na du za me so ta ko {to u zdje li -
cu sa so ji nim uma kom do da te ma lo bi je log bi be ra, {e -
}er, uli je te {e ri vi no, izmi je {a te, pre li je te pre ko
me sa, po klo pi te i sta vi te u fri `i der na 20-ak mi nu ta.
3. U lo nac s vre lom i po soqenom vo dom sta vi te ri `i ne
re zan ce i ku vaj te po uput stvu sa pa ko vawa.
4. U po se ban ugri jan lo nac ulij te ma lo uqa, do daj te ma -
ri ni ra no me so i pr`i te, stal no mi je {a ju }i, 2-3 mi nu -
te.
5. Po tom me so izva di te na to plo, a na ma sno }u od
pr`ewa do daj te pa pri ke na re za ne na koc ki ce, ko lu to ve
lu ka i pr`i te dva mi nu ta.
6. Za tim u lo nac vra ti te me so, do daj te oci je |e nu i u
hla dnoj vo di is pra nu tjes te ni nu, ulij te umak od crnog
pa suqa, sve za je dno we `no izmi je {aj te.
Po slu `i vawe
Ka da ste sve za je dno iz mije {a li, go to ve ri `i ne re zan -
ce s ju ne ti nom pre mjes ti te u zdje li ce ili dru ge pri kla -
dne po su de i po slu `i te.
CIJENA
RU^KA
ju ne ti na 6,5
rezanci 0,8
umak 0,5
vi no 0,3
luk 0,2
pa pri ka 0,4
uqe 0,3
so, biber 0,3
9
,3
Ako se spre ma te ili ste
mo `da ve} na go di{wem
odmo ru sa svo jim dje te tom,
o~e kuj te da }e ono za to vri -
je me mno go br`e da na pre du je
ne go ina ~e, ka `u stru~waci
i na vo de da na odmo ru dje ca
ubrza no sa zri je va ju i qeti
mno go br`e u~e i ono {to se
~i ni lo ne sa vla di vo.
To ni je slu ~aj no. Ne iz -
mjer no je ko ri sno za dje cu i
wihov men tal ni i fi zi ~ki
ra zvoj vi {e dne vno dru `ewe
sa odra sli ma. To je vri je me
izu ze tne psi hi ~ke i fi zi ~ke
blis kos ti ro di teqa i dje te -
ta, zbog ~e ga se ma li {a ni
osje }a ju si gur ni je i slo bo -
dni je pa su re zul ta ti wiho -
vog na pret ka vidqivi iz
mi nu ta u mi nu t. To kom go -
di{weg odmo ra ro di teqi,
naj zad, ima ju sve vri je me
svi je ta da se dru `e sa svo -
jim pod mlat kom. Sve vri je me
po sve }u ju dje ci, ima ju mno go
strpqewa za wiho va pi tawa
i neoptere}eni po slom mno -
go pu ta po navqaju od go vo re,
{to po pra vi lu ne ~i ne kad
su op te re }e ni oba ve za ma. Za -
hvaquju }i to li koj pa`wi,
di je te je spo so bno da za kra -
}e vri je me shva ti i na u~i
vi {e poj mo va. Do da tni mo -
tiv za di je te je su in te re san -
tne, no ve stva ri i po ja ve
ko je ga okru `u ju, a sa ko ji ma
se ne su sre }e u sva ko dne vnom
`i vo tu, u okru `ewu u ko jem
`i vi. Na ra vno, ova vrsta
u~ewa tre ba da se obnavqa
kroz igru i za ba vu, a ni ka ko
ne bi tre ba lo da se pre tvo ri
u do sa dne ~a so ve do da tne
nas ta ve ka ko se di je te ne bi
za ma ra lo ve} do da tno sti mu -
li sa lo.
Qe tni pe ri od je ide al no
vri je me i za odvi ka vawe od
pe le na. Ako ste ro di teqi ta -
ko ma log dje te ta, on da su pred
va ma da ni ra dos ti i sti cawa
no vih hi gi jen skih na vi ka.
To plo vri je me ne za hti je va
go mi lu odje }e, omo gu }a va
slo bo dni je kre tawe.
Qeti u par ku ili na
pla `i for mi ra ju se gru pe
dje ce ra zli ~i tog po la i
uzras ta, a igrawe sa sta ri ji -
ma pred stavqa ve li ki ko rak
za wihov psi hi ~ki ra zvoj.
Akti vnos ti i znawe je dnog
pe to go di{waka vi {e su ne go
sti mu la ti vni jer dje ca na
po se ban na ~in u~e mla |e od
se be, dok mla |i ima ju ne vje -
ro va tne spo so bnos ti opo na -
{awa sta ri jih, {to me |u
wima stva ra po se ban na ~in
ko mu ni ka ci je i obos tra nu
ko rist.
Da bi vam ovo qeto bi -
lo vri je me u`i vawa i la ga -
nog u~ewa, ne za bo ra vi te da
ste ro di teq je din stve nog
pri mjer ka i ne ka vas ne obu -
zme ta kmi ~ar ski duh. Ne upo -
re |uj te va {e di je te sa dru gom
dje com i ne tje raj te ga da ra -
di stva ri ko je ra de os ta li.
Ono je, bez ob zi ra na uzrast,
sa svim spo so bno da sa mo
pro ci je ni {ta mu se do pa da,
a {ta ne do pa da. Po se bno je
va `no da ni ka da ne tje ra te
ma li {a na u vo du za to {to
ne ka dru ga dje ca pli va ju. Vo -
da je pri ro dna sre di na ~o -
vje ka, a ako va{ ma li {an od
we za zi re, on da ga ne pri -
siqavaj te da u|e.
Is ko ris ti te odmor da
u`i va te u svom dje te tu, u
ono me {to u~i i ra duj te se
sva kom wego vom na pret ku.
Odmor ta ko brzo pro |e, a on -
da po no vo ne }e te ima ti vre -
me na da se ra du je te u
osva jawu za je dni ~kih znawa
o svi je tu i `i vo tu, zakqu~u ju
stru~waci ko ji se ba ve pro -
u~a vawem ra zvo ja dje ce.
Ve oma je ko ri sno za dje cu i wihov men tal ni i fi zi ~ki ra zvoj vi {e dne vno dru `ewe
sa odra sli ma to kom odmo ra, jer je to vri je me izu ze tne psi hi ~ke i fi zi ~ke
blis kos ti ro di teqa i dje te ta, ka `u stru~waci
NA ODMO RU
dje ca ubrza no
sa zri je va ju i br`e u~e
Ko ri sno dru `ewe sa odra sli ma
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 27
Dje vi ca
(23.8 - 23.9)
Na po ran rad u kom
do la zi te do pu nog izra -
`a ja. Sve zam ke us pje {no rje -
{a va te, o~a ra va te
po slo dav ce, ko ji su to od vas
i o~e ki va li, ali i sa ra dni ke.
Ba vi te se is tra `i va ~kim ra -
dom i de taqima, ko ji za hti je -
va ju te meqnost, za {ta ste
pra vi maj stor. Ma {a te o je -
dnom su sre tu.
Ri be
(20.2 - 20.3)
Ve za u ko joj se na la -
zi te za sno va na je
iskqu~i vo na fi zi ~koj pri vla -
~nos ti, ili pak ma {ta te o to -
me. Bu du }i da va {i pos tup ci
izvi ru iz stras ti, mo gu }a su i
ra zo ~a rawa. Ra zmi{qaj te kon -
stru kti vno, a ne emo ti vno. Bi }e
la k{e svi ma: i va ma i oko li ni.
Vo do li ja
(21.1 - 19.2)
Pri ja vam slo bo dna
qubav, vo li te slo bo du. Ne `e -
li te da vas par tner gu {i, pa
}e te re ago va ti na naj mawi
wegov po ku {aj. Oku pi ra ni ste
nov cem, ta ko da su da na{we
emo ci je us mje re ne vi {e na no -
vac ne go na do ti ~nu oso bu. No -
vac mo `e da po bje gne, a ona je
tu.
Lav
(22.7 - 22.8)
U fa zi ste zaqubqi-
vawa i po tre be za umje tni ~kim
izra `a vawem. Is ko ris ti te tu
po voqnost i kre ni te u osva -
jawe. Os tva ru je te ciq i do -
`ivqava te ne za bo ra vne
tre nut ke. Kad boqe ra zmi sli -
te, wih ima te pre gr{t. Pla ni -
ra te no ve po ro di ~ne su sre te.
Ne mi ru je te.
Ja rac
(22.12 - 20.1)
Okru `e ni go mi lom
svi je ta, osje }a te se us-
amqeno. Mi sli te da vas ni ko
ne ra zu mi je. To i ne bi bio to -
li ki pro blem da se nis te po ma -
lo ra zo ~a ra li i u par tne ra.
Pred va ma je pu no po sla, a ma -
lo po mo }i. Pod uslo vom da di -
je li te `i vot sa Stri jel cem,
mo ra te stal no da ra di te.
Stri je lac
(23.11 - 21.12)
Sve vam je na -
kloweno. Umje tni ~ki
ste ori jen ti sa ni, emo ti vno za -
do voqni. Is traj ni ste u rje {a -
vawu po slo vnih zam ki, ja sno ih
sa gle da va te. Skro mno pri zna -
je te re zul ta te, da ju }i do znawa
da su vam dru gi po ma ga li. Na
po slu uspi je va te da bu de te in -
te le ktu al no na dmo }ni.
[kor pi ja
(24.10 - 22.11)
Za sve svo je pos -
tup ke od go vor po tra -
`i te u pod svi jes ti. Mo ra te
po sve ti ti vi {e pa`we men tal -
nom zdravqu i po ~e ti da ra -
zmi{qate o se bi. Po slo vi
za hti je va ju pu no ra da i iznu ri -
vawa, {to }e se po ka zati
dobro pro tiv ner vo ze.
Va ga
(24.9 - 23.10)
Na po kon je ra zum
po bi je dio. Osje }awa su
os ta la u dru gom pla nu, jer ste
shva ti li da vam ona sa mo sme -
ta ju. Sve odlu ke do no si te
oslawaju }i se na ra zum i je -
dnos ta vno. Po {to je po tre ba
za re dom izra `e na, tru di }e te
se da oko se be stvo ri te ta kvu
atmo sfe ru.
Rak
(22.6 - 21.7)
Op ti mis ta ste u ve -
zi sa nas tu pa ju }im do -
ga |a ji ma, jer su oni odli ~na
kom pen za ci ja za osje }aj ni `e
vri je dnos ti. Na kra ju }e te od
sve ga ima ti ko ris ti, jer vas
si tu aci ja na go ni na to da se
stal no do ka zu je te. Po dlo `ni
ste uti ca ji ma sre di ne vi {e ne -
go {to je to pre po ru~qivo.
Bli zan ci
(21.5 - 21.6)
Mi jewate pre dmet
in te re so vawa, za -
okupqeni ste no vim za -
nimqivim sa dr`a ji ma.
Po ku {a va te da ne {to od na -
u~e nog pri mi je ni te u pra ksi, i
to u ciqu boqeg fun kci oni -
sawa. Ne umor ni ste. Su o~a va -
te se sa iza zo vi ma, ko ji ni su
ni ma lo la ki.
Bik
(21.4 - 20.5)
Bur ne emo ci je us mje -
ra va te na pri ja teqe.
Ne umi je te smi re no da re agu je -
te, ve} im ba ca te is ti nu u li ce
i pros to ih {o ki ra te. To vam se
~es to do ga |a, jer nis te svje sni
kad je dru gi ma ne pri ja tno. Bi ko -
vi su zaqubqivi je pri ro de ne go
ina ~e. Evi den tne su po ja ~a ne
emo ti vne rea kci je.
Ovan
(21.3 - 20.4)
Za do bro ra spo lo -
`ewe ra zlog mo `e te
na }i u zaqubqenos ti, po pu -
lar nos ti i mno{ tvu
spoqa{wih aspe ka ta sre }e.
U`i va ju }i u do ga |a ji ma kao
{to su vje ri dba, vjen ~awe ili
pri no va - do no si te bi tne
odlu ke. Sa par tne rom ste u
fe no me nal nim odno si ma.
HO ROS KOP
28 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Feqton
1868 - Pri li kom {etwe Ko -
{utwakom (ko ji je ta da bio
pri va tno lo vi {te Obre no -
vi }a) ubi jen je srpski knez
Mi ha ilo Obre no vi}. Na
pres to lu Srbi je bio je od
1839. do 1842. i od 1860.
do smrti. Zbog bu ne ko ju je
1842. po di gao To ma Vu ~i}
Pe ri {i} mo rao je da po bje -
gne u Aus tri ju, po slije ~e ga
je na pres to Srbi je do ve den
knez Ale ksan dar Ka ra |or -
|e vi}. Ka da se wegov otac
knez Mi lo{ Obre no vi}
vra tio na vlast 1858. pre -
uzeo je ko man du nad voj skom,
a ubrzo po sli je o~e ve smrti
1860. za veo je auto ri tar nu
vla da vi nu.
1942 - Po ~e la je ofan zi va
na Ko za ru u Dru gom svjet -
skom ra tu, u ko joj je oko
40.000 wema ~kih i hrvat -
skih voj ni ka za tvo ri lo
obru~ oko slo bo dne te ri to -
ri je u po dru ~ju te pla ni ne u
BiH. U op koqenom po dru ~ju
zbjeg sa oko 80.000 srpskih
ci vi la je bra ni lo 3.500
bo ra ca Dru gog kra ji {kog
par ti zan skog odre da. Po -
sli je 50 da na te {kih bor bi
mjes ti mi~no je pro bi jen
obru~ i spa se no je ne {to
vi {e od 15.000 ci vi la.
Spaqena su i uni {te na sva
se la, a oko 60.000 srpskih
ci vi la otje ra no je u lo go re,
ma hom u Ja se no vac.
10. jun 1868. go di ne
1874 - Umro je srpski dr`a -
vnik Ili ja Ga ra {a nin, ~i je je
dje lo “Na ~er ta ni je“ (prvu ver -
zi ju je na pi sao Frawa Zah),
objavqeno 1844, pre dvi |a lo
oslo ba |awe svih Srba i Ju -
`nih Slo ve na. Za la gao se za
Sa vez bal kan skih na ro da ka ko
bi se za je dno odu prli Osman -
skom car stvu. Sin je trgov ca
Mi lu ti na Sa vi }a iz se la Ga -
ra {i kod Kra gu jev ca i pre zi me
je uzeo pre ma na zi vu ro dnog
mjes ta. Ka ri je ru je za po ~eo
kao ofi cir 1837. i bio je
prvi star je {i na voj ske kwaza
Mi lo {a Obre no vi }a, ali je
po sli je ab di ci rawa kwaza
Mi lo {a 1839. mo rao u iz bje -
gli{ tvo.
Umro
Ili ja
Ga ra {a nin
10. jun 1874. go di ne
Ofan zi va
na
Ko za ru
10. jun 1942. go di ne
NAJ PO RO ^NI JE @E NE SVE TA
(Ka ro li na od Brun svi ka )
MAR GA RET NI KO LAS
Na dan kru ni sawa Yorya IV, wego va `e -
na Ka ro li na od Brun svi ka us ta la je iz svog
kre ve ta u zo ru, obu kla se u be li sa ten, za ka -
~i la be lo no je vo per je u ko su i odve zla se do
Ves tmin ster ske opa ti je. Ta mo su joj vra ta za -
tvo re na is pred no sa.
“Ja sam tvo ja kraqica!” pla ka la je Ka ro -
li na, - “Zar me ne }e{ pus ti ti? Lord Hud, je -
dan od wenih pra ti la ca od ko ga je tra `e no
da po ka `e pro pu sni cu, re kao je uvre |e no:
“Pred stavqam vam va {u kraqicu – si gur no
je da woj ula zni ca ni je po tre bna.” Uprkos
ovoj far si, ni su mo gli da u|u unu tra. Iz da to
je na re |ewe da Ka ro li ni ni ka ko ne sme bi -
ti do zvoqeno da u|e. A unu tra, kru ni sawe je
te klo bez we. Princ je do bio bit ku pro tiv
`e ne ko ju je mrzeo. Ona ni ka da ne }e bi ti
kru ni sa na.
^u dan brak u Bri ta ni ji
Naj ne obi ~ni ji brak u is to ri ji kraqev -
ske Bri ta ni je kre nuo je na opa ko ve} od tre -
nut ka ka da su se prvi put sre li. Princ od
Vel sa je je dnom po gle dao nis ku prsa tu Ne mi -
cu ko ja je iza bra na za wega, od{e tao do dru -
gog kra ja pros to ri je i {a pnuo svom
pri ja tequ er lu od Mal me sbe ri ja “He ri se,
ni je mi do bro. Mo lim te, do ne si mi ~a {u
bren di ja“. Ka ro li na je bi la za pre pa{ }e na,
ali ni je bri znu la u pla~ {to bi mno ge dru ge
ura di le. “Moj Bo `e“, re kla je gla sno, “da li
je princ uvek ta kav. Ve oma je de beo i uop {te
ni je zgo dan kao na wego vim por tre ti ma“.
To je bi la prva ne voqa sa Ka ro li nom.
Ni kad ni je zna la da dr`i je zik za zu bi ma…
…U dva de set {es toj go di ni jo{ uvek je
bi la ne uda ta. Aris to krat ko ji joj je bio na -
mewen le po se za bavqao sa wom, ali je na
sam dan ven ~awa nes tao. Za to, ka da je 1794.
go di ne od voj vo de za tra `e na Ka ro li ni na ru -
ka u ime prin ca od Vel sa, on je bio pre sre -
tan. Princ je ni ka da ni je vi deo, a ve} je
imao ne za ko nit brak sa ka to li ~kom udo vi -
com Ma ri jom Fi zer bert u ko ju je bio ve oma
zaqubqen. Ali koc kar ski du go vi ko ji su
sti gli na na pla tu bi li su ogro mni i kraq,
za bri nut za svog si na, ko ji tre ba i sam da
ima na sle dni ka, obe }ao je da }e ih izmi ri ti
uko li ko on na |e za ko ni tu `e nu. Ka ro li na je
iz gle da la kao od go va ra ju }a prin ce za iz or -
to dok sne pro tes tan tske po ro di ce.
Ka da je sti gla u En gles ku odve li su je
kod le di Yer si, prin ~e ve miqeni ce, ko ja je
nad gle da la weno ode vawe i obu kla je kao bo -
`i }no drvo za ka tas tro fa lan prvi su sret sa
prin cem. Ka ro li na ju je mrze la i ubrzo se
vra ti la svom sta rom sti lu po na {awa. Ven -
~awe je odr`a no u kraqev skoj ka pe li u pa la -
ti Sv. Yem sa 8. apri la 1795. go di ne. Princ
je bio smrtno bled i iz dr`ao je ce re mo ni ju
uz po dr{ku kraqa.
Ve }i deo prve bra ~ne no }i pro veo je
hr~u }i po red ka mi na. “Ka da je pao, os ta vi la
sam ga” - go vo ri la je ka sni je Ka ro li na. Ni -
je bi lo sumwe da ju je sma trao za fi zi ~ki
ne pri vla ~nu i da je u kre ve tu os tao sa mo
ono li ko ko li ko je bi lo po tre bno da iz vr{i
bra ~nu oba ve zu. Ka da je pos ta lo o~i gle dno da
je tru dna, Ka ro li na je za ur la la: “Ne ve ru -
jem!”
Go vo ri la je da je princ ne spo so ban za
o~in stvo. Tu kle ve tu on joj ni ka da ne }e
opros ti ti. Ro di la je }er ku, prin ce zu [ar -
lo tu, 7. ja nu ara 1796. go di ne, a princ je u
svoj dne vnik na pi sao: “Prin ce za je do ne -
la u svoj kre vet ogro mnu de voj ~i cu“.
Na ra vno, on je `e leo de ~a ka, ~i jim
ro |ewem bi ce la stvar bi la za vr{e na.
Ra zo ~a rewe je bi lo to li ko da je mi slio
da }e umre ti.
…Po sle ro |ewa [ar lo te oni su se sve
vi {e udaqava li. Princ se `a lio svo joj
maj ci o wenoj “li ~noj ga dos ti“ - dru gim re -
~i ma, ona je smrde la - ni je mo gao ~ak ni da
je de u dru{ tvu sa wom.
Ko je ro dio Vi li ja ma?
On je za uzeo je dno kri lo svo je ogro mne
ku }e u ^ar lto nu, prin ce za dru go, a kraqev -
ska be ba, sa ar mi jom da diqa oko se be, tre }e.
Princ je po ~eo otvo re no da go vo ri da je o~a -
jan zbog ove ve ze i na pi sao je Ka ro li ni:
“Pri ro da ni je ure di la da od go va ra mo je dno
dru gom, ve} da `i vi mo mir no i udo bno u na -
{oj mo }i. Haj de da uki ne mo na {e me |u so bne
ve ze...” I slo `i li su se da se raz dvo je.
Prin ce za Ka ro li na je ure di la svo je do ma -
}in stvo u Mon te gju Ha usu. Us ko ro su po ~e le
da se {i re gla si ne o divqim za ba va ma ko je
je ta mo pri re |i va la, po zi va la je mor na ri ~ke
ofi ci re sa Gri ni ~a, ukqu~u ju }i po zna tog
admi ra la ser Si dni ja Smi ta i ka pe ta na Ma -
ri bi ja, ko man di ra fre ga te.
…Us ko ro su qudi po ~e li da odbi ja ju
wene po zi ve.
Ka ro li na je za po ~e la pri ja teqstvo sa
svo jom su set kom le di [ar lo tom Da glas, le -
pom `e nom ko ja je vo le la skan da le i ima la
sli ~nu re pu ta ci ju kao i Ka ro li na. Ovo pri -
ja teqstvo }e Ka ro li nu sku po ko {ta ti i do -
ve{ }e do po ni `a va ju }e is tra ge wenog
quba vnog `i vo ta. Ne voqa je nas ta la ka da je
[ar lo ta obja vi la da o~e ku je de te. Ka ro li na
je odlu ~i la da se na {a li sa wom. I ona }e
ta ko |e bi ti tru dna. Sta vi la je jas tuk ispod
haqine i po ~e la da `u di za pr`e nim ko lu -
to vi ma lu ka za do ru ~ak. Po sle izve snog vre -
me na, ka da ju je wena pri ja teqica po se ti la,
Ka ro li na joj je po ka za la uspa va nog de ~a ka.
Tek po {to se do bro na {a li la sa [ar lo tom,
is pri ~a la joj je ce lu pri ~u. Wena pri ja -
teqica ni je mi sli la da je sve to za ba vno.
De ~ak se zvao Vi li jam Os tin i bio je
sin ra dni ka iz Dep tfor skog pris ta ni {ta.
Je dna od Ka ro li ni nih boqih na vi ka bi la je
da po ma `e si ro ma {ni joj i na pu {te noj de -
ci… [ar lo ta je na {la na ~in da se osve ti.
Bi la je be sna na Ka ro li nu {to ju je na pus ti -
la i zbog wene afe re sa Si dni jem Smi tom.
Ne ka da je ona bi la wego va quba vni ca. Obja -
vi la je da je Ka ro li na taj no ro di la “ma log
Vi li ja ma“ 1802. go di ne.
(Nas ta vi }e se)
Ve }i deo prve bra ~ne
no }i princ pro veo
hr~u }i po red ka mi na.
“Ka da je pao, os ta vi la
sam ga” - go vo ri la je
Ka ro li na. Ni je bi lo
sumwe da je sma trao
za fi zi ~ki ne pri vla ~nu
i da je u kre ve tu os tao
sa mo ono li ko ko li ko
je bi lo po tre bno
da iz vr{i
bra ~nu oba ve zu
Prin ce za Ka ro li na
ra zve la se od prin ca od
Vel sa. Ure di la je svo je
do ma }in stvo u Mon te gju
Ha usu. Us ko ro su po ~e le
da se {i re gla si ne o
divqim za ba va ma ko je je
ta mo pri re |i va la.
Po zi va la je mor na ri ~ke
ofi ci re sa Gri ni ~a
^uveni Ra |ard Ki pling, kao mu {ki {o vi nis ta,
re kao je je dnom da su u pri ro di `e ne svi re pi je
od mu {ka ra ca. Mu {kar ci da kle je su, ali i `e -
ne! Po ne kad bi mu se mo glo da ti za pra vo. Pi -
{u }i “Naj po ro ~ni je `e ne sve ta“ Mar ga ret
Ni ko las ih je pri ka za la u pu nom svje tlu. U tom
ni zu na {le su se skan da lo zne su pru ge,
kradqivi ce, pres tu pni ce, be zo ~ne vla dar ke,
`e ne fa na ti ci, vje {ti ce, kraqice zlo ~i na…
Princ mrzio svo ju `e nu
ne kru ni sa nu kraqicu
(4)
Skandali
OBJAVQENO DA JE
usvo je nog dje ~a ka Vi li ja ma
Ka ro li na taj no ro di la 1802. go di ne
Ubi jen
knez
Mi ha ilo
F
O
T
O
:

A
R
H
I
V
A
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 29 OGLASI
Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima
“Kristal invest“ a.d. Bawaluka
OBAVJE[TEWE
Akcionarima o neto vrijednosti imovine
ZIF “Kristal invest fond“ a.d. Bawaluka
za maj 2010. god.
Izvje{taji o utvr|ivawu neto vrijednosti imovine Fonda
akcionarima su dostupni u sjedi{tu Dru{tva za upravqawe
investicionim fondovima “Kristal invest“ a.d. Bawaluka,
ul. Milana Raki}a 1., tel/faks 320-230 ili na adresu
www.kristalinvest.com
Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima
“AKTIVA INVEST“ AD Bawaluka
Ulica Milana Tepi}a 1/1
Telefon 051/ 222-380, 222-382
E-mail: office@aktivainvest.net
O b j a v q u j e
OBAVJE[TEWE
o vrijednosti neto imovine i neto imovine po akciji Zatvorenih
investicionih fondova za
APRIL 2010. godine
Vrijednost neto imovine ZIF-a “Aktiva invest fond“ na dan
30.4.2010. godine iznosi 14.065.411,79 a neto vrijednost po akciji
10,6409 KM.
Vrijednost neto imovine ZIF-a “VB FOND“ na dan 30.4.2010. go-
dine iznosi 12.643.452,58 a neto vrijednost po akciji 8,2849 KM.
Izvje{taji o utvr|ivawu neto vrijednosti imovine ZIF-a “Aktiva
invest fond“ AD i ZIF-a “VB fond“ dostupni su u sjedi{tu
Dru{tva u Bawaluci, Ulica Milana Tepi}a 1.
Direktor Dru{tva
Neto sredstva (KM) Neto sredstva po akciji (KM)
48.603.932,99 15,07
K.P. “Vodovod” a.d.
GRADI[KA
Na osnovu ~lana 5, 6. i 7. Zakona o javnim predu -
ze}ima i ~l. 50. Statuta K.P. “Vodovod” a.d.
Gradi{ka, Nadzorni odbor predla`e
IZMJENU I DOPUNU
DNEVNOG REDA
ZA III REDOVNU
SKUP[TINU AKCIONARA
Na prijedlog Investiciono razvojne banke
Bawaluka predla`e se izmjena i dopuna dnevnog
reda za III redovnu Skup{tinu akcionara K.P.
“Vodovod” a.d. Gradi{ka, koja }e se odr`ati dana
7.7.2010. godine u 12 ~asova u Ulici Kozarskih
brigada br. 15 Gradi{ka (objavqen u “Glasu Srpske”
od 4. juna 2010. godine).
Izmijewen dnevni red glasi:
Poslije ta~ke 6 dodaje se ta~ka 7 koja glasi:
Razmatrawe i usvajawe plana poslovawa za period
2011 - 2013. g.
Ta~ke 7. i 8. postaju ta~ke 8. i 9.
Predsjednik Nadzornog odbora
Vesna Kruni}, s.r.
Na osnovu ~lanova 51, 101, 102, i 103. Zakona o ste~ajnom postupku Republike Srpske (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske“, broj: 67/02, 38/03, 96/03), ~lanova 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvr{nom postupku Repu-
blike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske“ broj; 59/03, 85/03 i 64/05), ste~ajni upravnik dana:
7.6.2010. god. donosi:
ZAKQU^AK
Objavquje se javna licitacija
Prodaja osnovnih sredstava – otpadnog materijala, ma{ina, metalnih stala`a, inventara skloni{ta, vo-
zila, kotlova za grijawe i odlivaka ste~ajnog du`nika “Jel{ingrad“ Fabrika alatnih ma{ina a.d. Bawa-
luka - u ste~aju i to:
I OTPADNI MATERIJAL kako slijedi :
II MA[INE
III METALNE STALA@E kako slijedi:
UKUPNO 9.750,00
IV INVENTAR SKLONI[TA
• prema popisnoj listi i procjeni sudskog vje{taka ..........................................po~etna cijena 2.268,00 KM
V TERETNO VOZILO, RABA – kiper, g. p. 1990. po~etna prodajna cijena....................................11. 000, 00 KM
• vozilo ne mo`e biti prodano ispod 50% od po~etne vrijednosti tj. ispod 5.500,00 KM.
VI KOTLOVI ZA GRIJAWE kako slijedi:
• toplovodni kotao na ~vrsto gorivo snage 50 kW proizvo|a~ ZASTAVA METAL-RESAVICA fabr.br.
499 g. p. 2000 tip TFF, radna temperatura 90/70
0
/C kom 1 .......................................... po~etna cijena 1.134,00 KM
• toplovodni kotao na ~vrsto gorivo snage 63 kW proizvo|a~ ZASTAVA METAL-RESAVICA fabr.br.
510 g.p. 2000 tip TFF, radna temperatura 90/70
0
/C kom 1 ..................................... ......po~etna cijena 1.175,00 KM
• elektro kotao snage 24 kW proizvo|a~ ZASTAVA METAL-RESAVICA g.p. 2000 tip EKA, napon 380V,
struja I=37A, Hz=50, kom 10 ........................................................................................po~etna cijena 380,00 KM/kom
• VII PRESA ZA BRIKETIRAWE METALNE STRUGOTINE–B 6238.00.001 R3 SILA 630 TONA po~etna
cijena 85.415,87 KM.
Sve navedena cijene su po~etne cijene pri licitaciji u koje nije ura~unat PDV i iste }e se
obra~unati prilikom fakturisawa kupcu.
Prednost u kupovini - licitaciji u odnosu na ostale ponu|a~e ima ponu|a~, koji da najpovoqniju ponudu za
kupovinu predmeta prodaje ste~ajnog du`nika “Jel{ingrad“ Fabrika alatnih ma{ina a.d. Bawaluka u
ste~aju u odnosu na ostale ponu|a~e.
Zajedni~ke odredbe za prodaju imovine ste~ajnog du`nika
Prodaja imovine obavi}e se putem javnog nadmetawa – licitacije dana, 17.6.2010. god sa po~etkom u 10
~asova u prostorijama Ste~ajnog du`nika Branka Perduva 10A u Bawaluci – restoran dru{tvene ishrane.
Licitacija }e se vr{iti po pojedina~nim stavkama u grupi.
Pravo u~e{}a imaju pravna i fizi~ka lica koja uplate depozit u iznosu od:
• Za I otpadni materijal u iznosu od ........................................ 1.000,00 KM
• Za stavke II, III, IV, V, VI i VII 10% od pojedina~ne cijene stavki u grupi
Uplata depozita mo`e se izvr{iti najkasnije do po~etka licitacije uplatom na `irora~un ste~ajnog
du`nika broj: 571010-0000 1177-25 kod KOMERCIJALNE BANKE AD. Bawaluka i o izvr{enoj uplati
predo~i dokaz a nakon provjere uplate depozita, licitirawu }e mo}i pristupiti samo oni u~esnici koji
su uplatu izvr{ili u roku.
Fizi~ka lica mogu u~estvovati na javnoj prodaji li~no ili biti predstavqena po punomo}niku. Ako u na-
dmetawu u~estvuju li~no, du`ni su radi dokazivawa identiteta, prije po~etka nadmetawa pokazati
ste~ajnom upravniku li~nu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizi~ko lice zastupa punomo}nik, isti
je du`an predati ste~ajnom upravniku vaqanu punomo} za zastupawe i dokaz o uplati depozita.
Pravna lica mogu biti predstavqena po zakonskom zastupniku ( direktoru) ili punomo}niku.
Ukoliko pravno lice predstavqa zakonski zastupnik isti je obavezan ste~ajnom upravniku preda na uvid
rje{ewe o upisu u sudski registar ( obrazac broj 4.), li~nu kartu i dokaz o uplati depozita .
Ukoliko pravno lice predstavqa punomo}nik, isti je obavezan ste~ajnom upravniku predati na uvid va-
qanu punomo} i dokaz o uplati depozita.
Lica sa neurednom dokumentacijom i punomo}i za utvr|ivawe identiteta ili bez navedene dokumentacije
ne}e mo}i u~estvovati u nadmetawu.
Sve informacije se mogu dobiti i na telefon broj: 051/305-452 radnim danom od 10 do 14 ~asova
Javna licitacija }e se odr`ati i kada u~estvuju samo jedan ponu|a~.
Pravila licitacije bi}e saop{tena na dan odr`avawa licitacije.
Nakon zakqu~ewa licitacije utvr|uje se lista ponu|a~a i konstatuje se da je imovina prodata najpovoqni-
jem ponu|a~u. Rok pla}awa cjelokupne kupoprodajne cijene je u roku od sedam dana od odr`ane licitacije,
na ra~un ste~ajnog du`nika broj: 571010-0000 1177-25 kod KOMERCIJALNE BANKE AD. Bawaluka
Ponu|a~ ~ija ponuda bude prihva}ena, du`an je da pristupi zakqu~ewu Ugovora u roku od 5 dana od dana
uplate kupoprodajne cijene.
Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene vrati}e se u roku od 8 dana nakon javnog nadmetawa, osim ako se
ne radi o uplati depozita prva tri ponu|a~a.
Ukoliko kupac ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene smatra}e se da je odustao od ugovora
i gubi pravo na vra}awe depozita. Depozit koji je upla}en od strane odabranog ponu|a~a – kupca, smatra se
dijelom avansne uplate.
Tro{kove odvage i prevoza otpadnog materijala snosi kupac.
Ukoliko ponu|a~ sa najpovoqnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 7 dana, ste~ajni upravnik
}e Zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqanom i novim Zakqu~kom odrediti da je pokretna imovina prodana
drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 7 dana od dana prijema tog zakqu~ka uplati prodajnu ci-
jenu.
Ukoliko ni drugi ponu|a~ ne uplati prodajnu cijenu u predvi|enom roku, isto pravilo va`i za tre}eg
ponu|a~a.
Sve tro{kove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadaju}e takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima
snosi kupac, a prodavac nakon zavr{ene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane
stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kup~eve obaveze prema prodavcu.
U slu~aju neuspjele licitacije druga licitacija }e se odr`ati za 8 dana tj. 24.6.2010 god. odnosno tre}a li-
citacija 1.7.2010. godine pod istim uslovima.
Ovaj Oglas - zakqu~ak objavqen je na oglasnoj tabli ste~ajnog du`nika, dnevnom listu “Glas Srpske“ a.d.
Bawaluka i oglasnoj tabli Okru`nog privrednog suda.
Ste~ajni upravnik
Aleksa We`i}
1 Otpadna `eqezna strugotina po~etna cijena 0,20 KM/kg
2 Otpadno `eqezo po~etna cijena 0,30 KM/kg
3 Gusani odlivci po~etna cijena 0,40 KM/kg
4 Liveni odlivci po~etna cijena 0,45 KM/kg
5 Brusna tocila za reparaciju po~etna cijena 0,10 KM/kg
6 Elektromotori po~etna cijena 0,55 KM/kg
7 Konstrukcije ma{ina, {ine, alati, prese po~etna cijena 0,50 KM/kg
RB vrsta ma{ine oznaka proizvo|a~ godina inv. broj cijena
proizv.
1 testera 5124 TS7-03 RUMUNIJA 1964 09473 2.550,00
2 univerzalni strug PA 30 TS1-12 POTISJE 1965 09343 3.000,00
3 univerzalni strug PAC 25 TS1-54 POTISJE 1979 02441 7.500,00
4 univerzalni strug PAB 25 TS1-47 POTISJE 1979 02391 2.100,00
5 univerzalni strug PA 631 P POTISJE 1987 09929 2.250,00
6 univerzalni strug TNP 200 B ATS1-06 PRVOMAJSKA 2436 2.100,00
7 univerzalni strug PA 501 M ATS1-09 POTISJE 1988 09928 2.250,00
8 univerzalni strug PA 631 P POTISJE 09927 2.700,00
9 univerzalni strug PA 631 P POTISJE 1988 08855 3.300,00
10 univerzalni strug PA 501 M POTISJE 1988 08869 2.250,00
11 univerzalni strug PAC 25 TS1-51 POTISJE 1979 09330 2.700,00
12 univerzalni strug PAC 22 TS1-53 POTISJE 1979 02390 8.250,00
13 univerzalni strug PA 30 TS1-11 POTISJE 1966 09360 7.500,00
14 NC strug AND 1Lx2500 TS1-26 HEYLIGENSTAEDT 1976 09147 15.000,00
15 NC strug TCZ 32N2 TS1-16 POQSKA 1978 09914 21.000,00
16 vertikalna glodalica PGVZ 400/1600 TS2-07 PRVOMAJSKA 1971 07777 10.500,00
17 vertikalna glodalica PGVZ 3/400 V1 TS2-08 PRVOMAJSKA 1971 07778 10.500,00
18 vertikalna glodalica 6560 TS2-19 SSSR 1974 1876 7.500,00
19 vertikalna glodalica GVK-2N TS2-26 PRVOMAJSKA 1982 07776 8.250,00
20 vertikalna glodalica UG 1 PRVOMAJSKA 1969 07712 1.950,00
21 portalna glodalica 6606 TS2-16 SSSR 1974 06362 15.750,00
22 horizontalna bu{ilica-glodalica BFP 160/I TS4-01 UNION 1978 05698 120.000,00
23 horizontalna bu{ilica-glodalica BFP 125/5 TS4-06 UNION 1971 647 45.000,00
24 horizontalna bu{ilica-glodalica BFK 130 TS4-13 UNION 1974 07088 30.000,00
25 obradni centar horizontalni OC 90 HR MAJEVICA 1988 03634 52.500,00
26 obradni centar horizontalni CW 1000 FRITZ HECKERT 1991 05243 45.000,00
27 dubilica 7414-13 SSSR 1988 05244 120.000,00
28 dugohodna blawalica HZS 1600/4000 N TS3-03 UNION 1963 06122 39.750,00
29 radijalna bu{ilica 2M 57 TS5-14 SSSR 1976 05832 6.750,00
Dimenzije kom KM/kom ukupno
2500h4250h700 21 150,00 3.150,00
7200h4250h700 10 450,00 4.500,00
4900h4250h700 3 300,00 900,00
9800h4250h700 2 600,00 1.200,00
MEDICINSKI FAKULTET U BAWALUCI
OBJAVQUJE
Javna odbrana magistarskog rada dr stom. Vladana
Mirjani}a pod nazivom “Analiza zavisnosti ja~ine
veze bravica-zub od vrste adheziva” odr`a}e se dana
17.6.2010. godine u 10 ~asova u studentskom kampusu
odsjeka stomatologija Medicinskog fakulteta.
Zainteresovana lica mogu se upoznati sa magistarskim
radom svaki radni dan od 9 do 14 ~asova, te prisustvo-
vati javnoj odbrani.
Dekan
Prof. dr Zdenka Krivoku}a
30 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE OGLASI
Na osnovu ~lana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Slu`beni
glasnik BiH“, broj: 26/04, 07/05 i 48/05), ~lana 8. Odluke o uslovima i na~inu prijema
pripravnika VII stepena stru~ne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercego-
vine (“Slu`beni glasnik BiH“, broj: 52/05 i 102/09) i Odluke o potrebi prijema pri-
pravnika u Dr`avnu regulatornu agenciju za radijacionu i nuklearnu bezbjednost, broj:
04-34-411/10 od 3.6.2010. godine, Dr`avna regulatorna agencija za radijacionu i nu-
klearnu bezbjednost r a s p i s u j e
JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u Dr`avnu regulatornu agenciju za radijacionu
i nuklearnu bezbjednost
1/01 Pripravnik – diplomirani ekonomista, visoka stru~na sprema, zavr{en
Ekonomski fakultet ili zavr{en prvi ciklus {kolovawa dodiplomskog studija
Ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmawe 240 ECTS bodova – prijem u radni
odnos na odre|eno vrijeme u trajawu od jedne (1) godine – jedan izvr{ilac.
1/02 Pripravnik – diplomirani in`iwer elektrotehnike, visoka stru~na sprema,
zavr{en Elektrotehni~ki fakultet ili zavr{en prvi ciklus {kolovawa dodiplomskog
studija Elektrotehni~kog fakulteta koji je vrednovan sa najmawe 240 ECTS bodova –
prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme u trajawu od jedne (1) godine – jedan
izvr{ilac.
1/03 Pripravnik sa zavr{enim Filozofskim fakultetom, visoka stru~na sprema,
zavr{en Filozofski fakultet ili zavr{en prvi ciklus {kolovawa dodiplomskog
studija Filozofskog fakulteta koji je vrednovan sa najmawe 240 ECTS bodova – pri-
jem u radni odnos na odre|eno vrijeme u trajawu od jedne (1) godine – jedan izvr{ilac.
Opis poslova i radnih zadataka:
Pripravnici }e obavqati poslove iz nadle`nosti ove Agencije u organizacionim je-
dinicama Agencije.
Uslovi:
Pored op{tih uslova, propisanih ~lanom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i
Hercegovine (da ima navr{enih 18 godina, da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, da
protiv wega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena
kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena kazna zatvora za krivi~no
djelo propisano krivi~nim zakonima Bosne i Hercegovine, da nije obuhva}en odredbom
~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizi~ki i psihi~ki sposoban za
obavqawe poslova radnog mjesta na koje se prijavquje), kandidati trebaju da ispuwa-
vaju i sqede}e posebne uslove:
Za radno mjesto pod 1/01:
- Visoka stru~na sprema – zavr{en Ekonomski fakultet;
- Mawe od jedne godine radnog iskustva nakon ste~ene VSS;
- Poznavawe engleskog jezika smatra}e se kao prednost;
- Poznavawe rada na kompjuteru smatra}e se kao prednost.
Za radno mjesto pod 1/02:
- Visoka stru~na sprema – zavr{en Elektrotehni~ki fakultet-Odsjek Informatika;
- Mawe od jedne godine radnog iskustva nakon ste~ene VSS;
- Poznavawe engleskog jezika smatra}e se kao prednost;
- Poznavawe rada na kompjuteru smatra}e se kao prednost.
Za radno mjesto pod 1/03:
- Visoka stru~na sprema – zavr{en Filozofski fakultet;
- Mawe od jedne godine radnog iskustva nakon ste~ene VSS;
- Poznavawe engleskog jezika smatra}e se kao prednost;
- Poznavawe rada na kompjuteru smatra}e se kao prednost.
Napomena: Radni odnos se zasniva na godinu dana.
Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su obavezni da dostave sqede}e dokumente
(ovjerene kopije):
1. Fakultetsku diplomu (u slu~aju da fakultet nije zavr{en u BiH, diploma mora biti
nostrifikovana),
2. Dokaz da nema ostvaren radni sta` od jedne godine nakon sticawa visoke stru~ne
spreme (ovjerena kopija radne kwi`ice ili uvjerewe Zavoda za zapo{qavawe da nema
ostvaren radni sta` od jedne godine nakon sticawa visoke stru~ne spreme),
3. Dokaze o poznavawu engleskog jezika i rada na kompjuteru,
4. Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerenu kopiju va`e}e
li~ne karte,
5. Uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka (uvjerewe nadle`nog suda, ne starije od
tri mjeseca),
6. Izjavu kandidata da se na wega ne odnosi odredba ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i
Hercegovine.
Procedura izbora:
Kandidati koji ispuwavaju uslove iz Javnog oglasa podlije`u provjeri znawa (test
i/ili intervju), koju provodi Komisija za izbor pripravnika.
O mjestu i datumu provjere znawa kandidati }e biti blagovremeno obavije{teni.
Prije zasnivawa radnog odnosa, izabrani kandidat je du`an da dostavi qekarsko uvje-
rewe da je sposoban za obavqawe poslova na koje se prijavquje.
Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije do 18.6.2010. godine, putem po{te,
preporu~eno na adresu:
Dr`avna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost, Vilsonovo
{etali{te broj 10, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Javni oglas za prijem pripra-
vnika“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao ni neovjerene kopije dokumenata,
ne}e se uzimati u razmatrawe.
RECRUITMENT OF TRAINEES
Bosnia and Herzegovina Agency for Statistics (BHAS), Federal Institute of Statistics of Bosnia and
Herzegovina (FIS) and Republika Srpska Institute of Statistics (RSIS) are cooperating with Statistics
Sweden (SCB) in a statistical project financed by Swedish International Development Cooperation
Agency (Sida).
Under the umbrella of this cooperation, Sida will be providing the opportunity for 1 newly graduated
university student to work on trainee basis at RSIS for the duration of one year.
The successful candidate will be under contract with SCB throughout the tenure of the assignment. The
general Bosnia and Herzegovina government regulations on state and entity levels for trainees will be
adhered to in most instances but the contract will be governed by Swedish law.
After completing the 12-month assignments trainees are eligible to attend the state exam which is a pre-
condition for employment in the government sector on state and entity levels.
Trainee requirements
• Citizenship of Bosnia and Herzegovina
• Final university certificate with major in the field of law preferred, but not mandatory
• Good command of English in speaking and writing
• Good command of general PC applications
Application process
The applicant shall provide the following:
• Letter of intention in English including preferred start-up date
• Curriculum vitae in English
• Proof of finalised studies
• Full contact details
Job desciprion
• Works on the improvement of development and records of staff, management and promotion of staff;
• Develops proposal for the first instance acts and other acts on rights, duties and responsibilities of
Civil Servants;
• Collaborates and participates in the preparation of draft amendments to the laws and bylaws of the In-
stitute, participates in providing professional and technical assistance in the implementation of laws and
bylaws.
The deadline for application is 18 June 2010. The applicants will be informed when the interviews will
be conducted. The interviews will in part be held in English.
Completed and signed applications for the positions at BHAS and FIS shall be sent or handed over to:
Ms Ly Villemi, Statistics Sweden
c/o Ms Aleksandra Zec
Republika Srpska Institute of Statistics
Veljka Mlađenovića 12d
Banja Luka
Dana: 31.5.2010.g.
Broj: 1180/10
Na osnovu odredaba Statuta Panevropskog univerziteta “Apeiron”, Bawaluka, a u skladu sa odlu-
kom Senata Univerziteta, rektor Univerziteta donosi sqede}e
RJE[EWE
Kandidat Krsti} Suzana dana 28.6.2010. g. u 12 ~asova brani}e magistarski rad na temu:
ELEKTRONSKI ZDRAVSTVENI ZAPIS
Kandidat Simovi} Dragan dana 2.7.2010. g. u 12 ~asova brani}e magistarski rad na temu:
SISTEMI KVALITETA KAO FAKTOR UNAPRE\EWA PRODAJE I IZLASKA
SUBJEKATA NA SVJETSKO TR@I[TE
Radovi kandidata }e biti dostupni na uvid u prostorijama biblioteke Panevropskog univerzi-
teta “Apeiron” u Bawaluci, ulica Pere Krece 13, u vremenu od 13.6.2010. g. do 27.6.2010. g. Uvid se
mo`e izvr{iti radnim danom od 9 do 17 ~asova. Rektor Univerziteta
Prof. dr Risto Kozomara
za multidisciplinarne i virtuelne studije
Pan-European University for Multidiscipline & Virtual Studies
U skladu sa ~lanom 38. Zakona o preuzimawu akcionarskih dru{tava (“Slu`beni glasnik RS“,
broj 65/08 i 92/09), Ponudilac “KIM TEC“ Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez,
MB: 42360984300006, sjedi{te: Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez, koje zastupa direktor Ton~o
Karin, Stjepana Radi}a 91, 72250 Vitez, objavquje
IZVJE[TAJ O PREUZIMAWU
Akcionarskog dru{tva “Poqoprivrednik“ a.d. Derventa, Alekse [anti}a 13, 74400 Derventa
Ponudilac je dana 3.5.2010. godine u dnevnom listu “Glas Srpske” objavio javnu ponudu za
preuzimawe akcija emitenta “Poqoprivrednik“ a.d. Derventa.
Nije bilo izmjena na ponudi objavqenoj na prethodno navedeni na~in.
Ponuda je istekla dana 2.6.2010. godine.
Ponudilac je na dan objavqivawa javne ponude bio vlasnik 1.851.688 akcija emitenta, koje su
redovne, pojedina~ne nominalne vrijednosti 1,00 KM, {to predstavqa 1.851.688 glasova u
skup{tini emitenta ili 75,100025% od ukupnog broja glasova.
Ponudilac je u postupku preuzimawa djelovao samostalno.
Za vrijeme trajawa javne ponude deponovano je 2.636 akcija, {to predstavqa 2.636 glasova u
Skup{tini emitenta ili 0,10691% od ukupnog broja glasova. Deponovane akcije Ponudilac je
isplatio i preuzeo u zakonskom roku. Nije bilo akcija na kojima su bile sporne ~iwenice de-
ponovawa, niti je bilo povla~ewa deponovanih akcija.
Po okon~anom postupku preuzimawa, Ponudilac je vlasnik ukupno 1.854.324 akcije, {to pred-
stavqa 1.854.324 glasa u Skup{tini emitenta ili 75,206935% od ukupnog broja glasova.
“KIM TEC“ Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez
zastupano po punomo}niku
“Advantis Broker“ a.d. Bawa Luka
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 31
32 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE OGLASI
OGLASI GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 33
AKCIONARSKO DRU[TVO
“KOMUNALAC”
KOZARSKA DUBICA
Na osnovu ~lana 7. stav 1. ta~ka e, j. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik RS” broj
75/04) i ~lana 51. stav 1. ta~ka 8. Statuta-pre~i{}eni tekst “Komunalac” A.D. Koz. Dubica,
Nadzorni odbor u skladu sa Odlukom broj:NO-01-601-9/10 od 21.5.2010. godine:
SAZIVA
devetu redovnu sjednicu
Skup{tine akcionara “Komunalac” A.D.
Kozarska Dubica
Deveta redovna sjednica Skup{tine akcionara “Komunalac” A.D. Kozarska Dubica }e se
odr`ati 14.7.2010. godine, (srijeda) s po~etkom u 12 ~asova u prostorijama “Komunalac” A.D.
Kozarska Dubica, ulica Miroslava Anti}a bb.
Za sjednicu Skup{tine predla`e se sqede}i:
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skup{tine akcionara:
- Komisije za glasawe
- Broja~a glasova
- Zapisni~ara
2. Usvajawe izvje{taja Komisije za glasawe
3. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa VIII sjednice Skup{tine akcionara Dru{tva
4. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskog
izvje{taja Dru{tva za 2009. godinu
5. Razmatrawe i usvajawe:
- Izvje{taja o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu
- Izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2009. godinu
- Finansijskih izvje{taja za 2009. godinu
6. Dono{ewe Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Dru{tva za 2009. godinu
7. Razmatrawe i usvajawe Proizvodno-finansijskog plana poslovawa i Plana investicija za
2010. godinu Dru{tva
8. Dono{ewe Odluke o izboru ~lanova Odbora za reviziju ili dono{ewe Odluke o izboru
Nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvje{taja Dru{tva za 2010. godinu
9. Razmatrawe i usvajawe Odluke o visini naknade ~lanovima Nadzornog odbora
10. Teku}a pitawa
Pozivaju se akcionari da li~no ili preko punomo}nika ili pismenim putem u~estvuju u radu
Skup{tine akcionara “Komunalac” A.D. Kozarska Dubica.
Punomo} za zastupawe mora biti ovjerena kod nadle`nog organa ili u stru~noj slu`bi
Dru{tva. Sa sadr`ajem materijala koji su na dnevnom redu Skup{tine zainteresovana lica
mogu se upoznati u stru~noj slu`bi Dru{tva svakog radnog dana od dana objavqivawa ovog
poziva pa do dana odr`avawa Skup{tine u vremenu od 10 do 14 ~asova. U slu~aju da se sjed-
nica Skup{tine akcionara ne odr`i navedenog dana, ponovqena sjednica Skup{tine ak-
cionara odr`a}e se dana 21.7.2010. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim
dnevnim redom.
Predsjednik Nadzornog odbora
Mira Pralica
“KOMUNALAC” a.d.
79240 Kozarska Dubica, Miroslava Anti}a bb, BOSNA I HERCEGOVINA, RS
Tel. 00 387 (52) 420-420, 420-421, 410-497, faks 420-420
komunalac@spinter.net: www.komunalac.info
Na osnovu ~lana 7. stav 1. ta~ka 4. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik RS” broj
75/04), a u vezi sa ~lanom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima
Republike Srpske (“Sl. glasnik RS” br: 41/03) i Odluke Nadzornog odbora “Komunalac”
A.D. Kozarska Dubica broj: NO-01-601-12/10 od 21.5.2010. godine raspisuje se:
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe Odbora za reviziju
“Komunalac” A.D. Kozarska Dubica
I Osnov
U Odbor za reviziju “Komunalac” A.D. Kozarska Dubica vr{i se izbor i imenovawe 3
(tri) ~lana i to 2 (dva) ~lana diplomirani ekonomista i 1 (jedan) ~lan diplomirani
pravnik u skladu sa Zakonom o javnim preduze}ima i Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovawima Republike Srpske.
II Nadle`nost
Nadle`nost, obaveze i odgovornosti ~lanova Odbora za reviziju “Komunalac” A.D. Koz.
Dubica utvr|ene su Zakonom o javnim preduze}ima i Statutom “Komunalac” A.D.
Kozarska Dubica.
III
Mandat
Mandat ~lanova Odbora za reviziju “Komunalac” A.D. Kozarska Dubica traje 4 (~etiri)
godine.
IV Standardi i kriterijumi:
1. Op{ti uslovi
- da su dr`avqani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
- da su stariji od 18 godina,
- da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost,
- da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske mjere na bilo kojem os-
novu vlasti u Republici Srpskoj i BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavqi-
vawa javnog konkursa,
- da se ne nalaze na izdr`avawu kazne izre~ene presudom Me|unarodnog tribunala za
biv{u Jugoslaviju i da nisu pod optu`nicom tog tribunala, a nisu se povinovali
naredbi da se pojave pred tribunalom (~lan IX stav 1. Ustava BiH),
- da nisu osu|ivani i da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak za krivi~na djela
koja su nespojiva za obavqawe du`nosti u Odboru za reviziju “Komunalac” A.D.
Kozarska Dubica,
- da nemaju privatni (finansijski) interes u “Komunalac” A.D. Koz. Dubica,
- da ne obavqaju du`nost ili aktivnosti koje dovode do sukoba, kako je to propisano
~lanom 5. Zakona o sukobu interesa (“Sl. glasnik RS br: 34/02), ~lanom 13. Zakona o
javnim preduze}ima (“Sl. glasnik RS” br: 75/04) i ~lanom 5. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovawima (“Sl. glasnik RS” br:25/03).
2. Posebni uslovi:
- visoka stru~na sprema, 2 (dva) ~lana - diplomirani ekonomisti 1 (jedan) ~lan
diplomirani pravnik
- najmawe 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticawa visoke stru~ne spreme na istim
ili sli~nim poslovima,
- posjedovawe licence za ovla{}enog revizora ili certifikat ovla{}enog ra~unovo|e
(za ~lana Odbora za reviziju), samo za VSS - diplomirani ekonomista,
- da posjeduje stru~na i profesionalna znawa i sposobnosti za obavqawe poslova iz
nadle`nosti Odbora za reviziju,
- dokazani rezultati, ostvareni tokom dosada{weg rada.
V Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu
op{tih i posebnih uslova, sa adresom prebivali{ta i brojem telefona, biografiju o
kretawu u slu`bi, izvod iz mati~ne kwige ro|enih (original ili ovjerenu kopiju), ov-
jerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli, ovjerenu kopiju licence ovla{tenog revi-
zora, odnosno ovjerenu kopiju certifikata ovla{}enog ra~unovo|e, uvjerewe o
dr`avqanstvu (original ili ovjerenu kopiju, qekarsko uvjerewe (original ili ov-
jerenu kopiju – ne starije od {est mjeseci), uvjerewe da nisu osu|ivani (original ili
ovjerenu kopiju), uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca),
dokaz o radnom iskustvu, izjavu da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be, ukoliko su bili
zaposleni u dr`avnoj slu`bi ili izjavu da nisu bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi, iz-
javu da nije izre~ena presuda i da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala i iz-
javu o nepostojawu sukoba interesa i privatnog (finansijskog) interesa u “Komunalac”
A.D. Kozarska Dubica.
Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove konkursa Nadzorni odbor “Komunalac”
A.D. Kozarska Dubica obavi}e intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obav-
ije{teni.
Kandidati sa kojima se ne stupi u kontakt u roku 15 dana od dana zakqu~ewa konkursa
ne}e biti uzeti u razmatrawe u daqem procesu imenovawa.
Kona~nu Odluku za imenovawe Odbora za reviziju (predsjednika) i ~lanova, donosi
Skup{tina akcionara “Komunalac” A.D. Kozarska Dubica.
VI Rok za podno{ewe prijava
Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana posqedweg objavqivawa.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatrawe.
Prijave se mogu dostaviti li~no na protokol “Komunalac” A.D. Koz. Dubica ili pre-
poru~enom po{tom na adresu “Komunalac” A.D. Kozarska Dubica, Ul. Miroslava
Anti}a bb, sa naznakom “Za Nadzorni odbor – Izbor ~lanova Odbora za reviziju – NE
OTVARAJ”,
VII Objavqivawe konkursa
Javni konkurs }e biti objavqen u “Slu`benom glasniku Republike Srpske” i dnevnom
listu “Glas Srpske”
Broj: NO-01-601-12/10
Dana: 8.6.2010. godine
Predsjednik Nadzornog odbora
Mira Pralica
34 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE OGLASI
I Osnov
U odbor za reviziju J.P. “Vodovod” a.d. Gacko
biraju se 3 ~lana.
II Nadle`nost, djelokrug rada, ovla{tewa i
obaveze i odgovornosti ~lanova odbora za re-
viziju regulisani su Zakonom o javnim pre-
duze}ima i Statutom preduze}a.
III Mandat
Mandat ~lanova odbora za reviziju traje
~etiri godine, uz mogu}nost ponovnog izbora.
IV Kriterijumi
a) Op{ti uslovi za izbor i imenovawe
~lanova odbora za reviziju su:
1. da su dr`avqani Republike Srpske i Bosne i
Hercegovine,
2. da su stariji od 18 (osamnaest) godina,
3. da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be na os-
novu disciplinske mjere na bilo kom nivou
vlasti u BiH ili entitetu, u periodu od 3 go-
dine prije dana objavqivawa konkursa,
5. da nisu osu|ivani za krivi~na djela koja ih
~ine nepodobnim za obavqawe poslova revizije,
6. da se protiv wih ne vodi krivi~ni postupak,
7. da se na wih ne odnosi ~lan IXUstava BiH.
b) Posebni uslovi za izbor ~lanova Odbora za
reviziju su:
1. Visoka stru~na sprema (VII) - zavr{en
ekonomski fakultet, sa posjedovawem licence
ovla{tenog ra~unovo|e ili ovla {tenog revi-
zora (uslovi za 2 kandidata)
2. Visoka stru~na sprema (VII) - zavr{en
pravni fakultet – (uslovi za 1 kandidata),
3. Radno iskustvo od 5 godina u struci,
4. Posjedovawe stru~nih znawa za obavqawe
poslova revizije.
c) Sukob interesa
Kandidati za ~lana odbora za reviziju ne
mogu obavqati du`nosti ili biti na
polo`aju kako je propisano:
- ~lanom 5. Zakona o sukobu interesa (“Sl.
glasnik RS“ br. 34/02),
- ~lanom 13. Zakona o javnim preduze}ima
(“Sl. glasnik RS” br. 5/04),
- ~lanom 5. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovawima (“Sl. glasnik RS” br. 41/03).
V Potrebna dokumentacija
Uz prijavu za konkurs, sa adresom i brojem
telefona, kandidati su du`ni dostaviti:
1. Uvjerewe o dr`avqanstvu (ne starije od 6
mjeseci),
2. Izvod iz mati~ne kwige ro|enih,
3. Ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj
stru~noj spremi,
4. Ovjerenu kopiju sertifikata - licence
ovla{tenog revizora ili ovla{tenog
ra~unovo|e,
5. Uvjerewe da se protiv wih ne vodi
krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
6. Uvjerewe o radnom sta`u,
7. Qekarsko uvjerewe ne starije od 6 mjeseci,
8. Biografiju o kretawu u slu`bi.
Iz ta~ke IV 4. i 7. op{ti uslovi, i iz ta~ke V -
Sukob interesa, kandidati treba da dostave
pisanu izjavu.
Sa svim kandidatima koji ispuwavaju uslove
iz konkursa i u|u u u`i izbor, Nadzorni
odbor J.P. “Vodovoda” a.d. Gacko }e obaviti
intervju, o ~emu }e kandidati biti
obavije{teni.
VI Objavqivawe konkursa
Konkurs }e biti objavqen u “Sl. glasniku Re-
publike Srpske” i u dnevnom listu “Glas
Srpske”.
Rok za prijem prijava }e se ra~unati od dana
posqedweg objavqivawa.
VII Rok za podno{ewe prijava
Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana
posqedweg objavqivawa.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se
uzimati u razmatrawe.
Prijave se mogu predati li~no na protokol
ili poslati na adresu:
Javno preduze}e “Vodovod” a.d. Gacko, ul. Sol-
unskih dobrovoqaca br. 1. 89240 Gacko, sa
naznakom:
- Nadzornom odboru za izbor ~lanova odbora
za reviziju.
Broj: A.D-185/10 Predsjednik
Datum: 8.6.2010. god. Nadzornog odbora
Zoran Igwati}
Na osnovu ~lana 25. Zakona o javnim preduze}ima (“Sl. glasnik Republike Srpske“ br; 75/04),
~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Sl. glas-
nik Republike Srpske“ br; 41/03), ~lana 46. Statuta J.P. “Vodovod” a.d. Gacko, i odluke Nadzornog
odbora o utvr|ivawu uslova, standarda i kriterijuma za izbor ~lanova odbora za reviziju J.P.
“Vodovod” a.d. Gacko br: N.O-183/10 od 8.6.2010 . godine i odluke Nadzornog odbora o raspisi-
vawu Javnog konkursa br: N.O-184/10 od 8.6.2010. godine raspisuje se:
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovawe ~lanova odbora
za reviziju J.P. “Vodovod” a.d. Gacko
Vr{i se prodaja imovine ste~ajnog du`nika Hotelsko
ugostiteqsko turisti~kog Akcionarskog dru{tva “Po-
driwe” Bratunac u ste~aju, sa sjedi{tem u ulici Svetog
Save 77 i to:
1. a) Objekat hotela “Fontana” sa qetnom ba{tom,
ukupne povr{ine 2.265 m2
1.b) Gara`a za motorno putni~ko vozilo povr{ine 16 m2
2. Utvr|ena vrijednost imovine iz ta~ke 1.a) iznosi
600.000,00 KM, a iz ta~ke 1.b) iznosi 2.000,00 KM. Pro-
daja }e se izvr{iti kombinovanom metodom zatvorenih
ponuda, gdje }e po~etna cijena na licitaciji biti na-
jpovoqnija ponuda.
3. Prodaja imovine iz ta~ke 1.a) i ta~ke 1.b) obavi}e se
dana 22.6.2010. godine u 13 sati, u prostorijama Hotela
“Fontana” Bratunac, ulica Svetog Save 77;
4. Imovina iz ta~ke 1.a) i 1.b) prodaje se u fakti~kom i
pravnom stawu u kakvom se ta imovina nalazi u momentu
prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim ste~ajni
du`nik raspola`e u momentu prodaje;
5. Ponu|a~i na trideset prvom javnom nadmetawu (lic-
itaciji) za imovinu iz ta~ke 1. a) du`ni su uplatiti na
ime obezbje|ewa iznos od 50.000,00 KM, a za imovinu iz
ta~ke 1.b) da uplate na ime obezbje|ewa iznos od 500,00
KM na `iro ra~un broj 555-001-00114143-47, sa naznakom
za u~e{}e na trideset prvom javnom nadmetawu (lic-
itaciji), najkasnije na dan 19.6.2010. god.
6. Kupac je du`an u roku od 30 dana od kupovine da uplati
cjelokupan iznos prodajne cijene, a ako ne izvr{i uplatu
smatra}e se da je odustao od kupovine i gubi pravo na
povrat upla}enog obezbje|ewa.
7. Sve tro{kove oko kupoprodajnog ugovora, kao i pri-
padaju}e poreze i takse, snosi kupac.
8. Za ostale informacije mo`ete se obratiti na tele-
fon broj 065/493-001;
9. Trideset prvo javno nadmetawe }e se odr`ati i ako
bude prijavqen samo jedan ponu|a~.
HUT AD “Podriwe” Bratunac u ste~aju
Ste~ajni upravnik
Hotelsko ugostiteqsko turisti~ko
Akcionarsko dru{tvo “PODRIWE” BRATUNAC U STE^AJU
BRATUNAC, Svetog Save 77
Broj: 34/10
Datum: 20.5.2010. god.
Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca, broj St-6/05 od 15.11.2007. god. i Odluke Odbora povjerilaca broj 32/10
od 20.5.2010. godine, ste~ajni upravnik Hotelsko ugostiteqsko turisti~kog Akcionarskog dru{tva “Podriwe”
Bratunac u ste~aju, Bratunac Svetog Save 77, objavquje
OGLAS
ZA 31. JAVNO NADMETAWE - LICITACIJA
Na osnovu ~lana 45. ta~ke g, a u vezi sa ~lanom 8. i 9. Zakona o visokom obrazovawu (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske“ broj 85/06 i 30/07) i Rje{ewa (Licence) Ministarstva prosvjete i kulture Republike
Srpske broj 07.023/602-2701-2759/09 i Dozvole za rad broj:07.2-9631/07, raspisuje
KONKURS ZA UPIS
studenata na I ciklus akademskih studija {kolske 2010/11. godine na sqede}e organizacione jedinice kon-
cipirane po principima Bolowskog procesa:
1. FAKULTET ZA POLITI^KE NAUKE
• Studijski program ME\UNARODNI ODNOSI (diplomatija)
2. FAKULTET ZA DRU[TVENE NAUKE
• Studijski program PRED[KOLSKO VASPITAWE
• Studijski program RAZREDNA NASTAVA
3. EKOLO[KI FAKULTET
• Studijski program EKOLOGIJA
4. FAKULTET ZA PRIVREDNI RAZVOJ
• Studijski program PRIVREDNI RAZVOJ
• Studijski program OSIGURAWE I UPRAVQAWE RIZICIMA
• Studijski program MENAYMENT
• Studijski program BANKARSTVO I BERZANSKO POSLOVAWE
5. FAKULTET ZA INFORMATIKU
• Studijski program SOFTVERSKO IN@EWERSTVO
• Studijski program POSLOVNA INFORMATIKA
Dokumenti potrebni za upis na I ciklus studija su:
• Diploma o zavr{enoj sredwoj ~etvorogodi{woj {koli (original ili ovjerena kopija),
• Svjedo~anstva svih zavr{enih razreda sredwe {kole (originali ili ovjerene kopije),
• Rje{ewe o nostrifikaciji diplome sredwe {kole zavr{ene u inostranstvu,
• Izvod iz mati~ne kwige ro|enih (original ili ovjerena kopija),
• Za lica koja su promijenila prezime, Vjen~ani list,
• Dvije fotografije,
• Dokaz o uplati {kolarine.
Za prepis sa druge visoko{kolske ustanove, osim dokumenata iz stavova 1, 4, 5. i 6. kandidati prila`u:
• Uvjerewe o polo`enim ispitima (original ili ovjerena kopija),
• Nastavni plan i program prethodne visoko{kolske ustanove (ovjeren),
• Diplomu o prethodno ste~enom vi{em ili visokom obrazovawu (original ili ovjerena kopija).
[kolarina za {kolsku 2010/2011. godinu pokriva tro{kove nastave, ispita, obavezne literature i konsul-
tacija.
Tro{kove {kolovawa student mo`e uplatiti prilikom upisa:
• u jednakim ratama koje odgovaraju finansijskim mogu}nostima studenta (6, 8 ili 10 rata)
• putem studentskog kredita kod komercijalnih banaka,
• studenti koji upi{u prvu godinu tokom mjeseca juna ostvaruju popust od 10%
Upis traje od 1.6. do 30.9.2010. godine. Prijavqivawe kandidata svakog radnog dana od 13 do 19 ~asova.
NEZAVISNI UNIVERZITET BAWALUKA
Veqka Mla|enovi}a bb, 78000 Bawaluka
Telefoni
051/228-000
051/344-600
051/344-614
e-mail: info@nubl.org
Internet stranica: www.nubl.org
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 35 OGLASI
A.D. “@ITOPROMET-DRINA”
ZVORNIK
Broj: 435/10
Datum: 9.6.2010. godine
Na osnovu Odluke Upravnog odbora AD “@ITOPROMET-DRINA” Zvornik od 28.5.2010. godine,
stru~na slu`ba Dru{tva, objavquje
OBAVJE[TEWE
O IZMJENI I DOPUNI OGLASA O SAZIVAWU XIV REDOVNE SKUP[TINE
AKCIONARA
U oglasu o sazivawu XIV redovne Skup{tine akcionara Akcionarskog dru{tva “@itopromet-
Drina” Zvornik, objavqene dana 1.6.2010. godine mijewa se datum odr`avawa Skup{tine, tako da }e
XIV redovna Skup{tina akcionara biti odr`ana 1.7.2010. godine (~etvrtak) sa po~etkom u 9 ~asova
u prostorijama Dru{tva u Zvorniku.
Mijewa se ta~ka 5. predlo`enog Dnevnog reda, tako da glasi:
Razmatrawe i usvajawe:
- Izvje{taja ovla{}enog revizora o reviziji finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2009. godinu sa
Mi{qewem Nadzornog odbora,
- Izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2009. godinu,
- Finansijskog izvje{taja za 2009. godinu.
Iza ta~ke 5. dodaje se nova ta~ka koja glasi:
Razmatrawe i usvajawe Odluke o pokri}u ostvarenog gubitka Dru{tva za 2009. godinu.
U slu~aju da se sjednica ne odr`i zakazanog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e
se odr`ati dana 8.7.2010. godine, sa po~etkom u 13 ~asova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Swisslion Industrija alata, a.d. Trebiwe
Broj:1209/10
Trebiwe, 9.6.2010. godine
Na osnovu ~l. 275. Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. gl. RS“ br.: 127/2008), a na prije-
dlog Koncerna “Swisslion-Takovo“ d.o.o. Beograd, kao vlasnika sa 64% akcija u Swisslion Indu-
striji alata a.d. Trebiwe, Upravni odbor objavquje:
DOPUNU DNEVNOG REDA
za godi{wu Skup{tinu Swisslion Industrija alata a.d. Trebiwe,
zakazanu za dan 5.7.2010. godine
1. Dono{ewe Odluke o finansijskoj konsolidaciji SL IAT:
a) prodajom udjela u SL TAKOVO d.o.o. Trebiwe,
b) prodajom dijela stalne imovine koja nije u funkciji poslovawa,
c) prodajom akcija Jahorina osigurawa a.d. Isto~no Sarajevo.
2. Dono{ewe Odluke o razrje{ewu Nadzornog odbora SL IAT i izbor novog Nadzornog od-
bora SL IAT.
Predsjednik
Upravnog odbora SL IAT
Branka Ratkovi}, dipl. ecc.
“MRKOWI]PUTEVI” AD
Mrkowi} Grad
Broj: 01-345-1615-M/10
Dana: 9.6.2010. godine
Na osnovu ~lana 304 stav 1. ta~ka v), u vezi sa ~lanom 272. Zakona o privrednim dru{tvima
(“Slu`beni glasnik RS” br. 127/08 i 58/09), Upravni odbor “Mrkowi}putevi” AD Mrkowi}
Grad, na 50. sjednici odr`anoj dana 9.6.2010. godine donio je odluku o
SAZIVAWU
13. redovne sjednice Skup{tine akcionara, koja }e se odr`ati dana 12.7.2010. godine
u prostorijama preduze}a u Podbrdu, sa po~etkom u 12 ~asova, za koju predla`e sqede}i
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela skup{tine (Predsjednika, Komisije za glasawe, zapisni~ara, dva ov-
jeriva~a zapisnika)
2. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja komisije za glasawe (verifikacione komisije);
3. Usvajawe zapisnika sa prethodne skup{tine akcionara odr`ane 17.2.2010. godine;
4. Razmatrawe i dono{ewe odluka o:
4.1. usvajawu finansijskog izvje{taja za 2009. godinu sa izvje{tajem nezavisnog revizora;
4.2. usvajawu izvje{taja o poslovawu za 2009. godinu sa mi{qewem Nadzornog odbora;
4.3. usvajawu izvje{taja o radu Upravnog odbora za 2009. godinu;
4.4. usvajawu izvje{taja o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu
5. Razmatrawe i usvajawe revizorskog izvje{taja za 2009. godinu;
6. Dono{ewe odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. godini uz mi{qewe
Nadzornog odbora;
7. Dono{ewe odluke o usvajawu Statuta Dru{tva uskla|enog sa odredbama Zakona o privred-
nim dru{tvima RS;
8. Dono{ewe Odluke o usvajawu Poslovnika o radu Skup{tine;
9. Dono{ewe odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora;
10. Dono{ewe odluke o izboru ~lanova Upravnog odbora;
11. Dono{ewe odluke o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora;
12. Dono{ewe odluke o izboru Odbora za reviziju;
13. Dono{ewe odluke o izboru Internog revizora;
14. Dono{ewe odluke o izboru Nezavisnog revizora za poslovnu 2011. godinu;
15. Dono{ewe odluke o regulisawu statusa opreme u vezi odobrenog granta BiH za projekat
“Isporuka opreme za izgradwu puteva”;
16. Dono{ewe Odluke o davawu saglasnosti na Ugovor o zasnivawu hipoteke u korist "Raif-
feisen bank" d.d. BiH, Sarajevo.
NAPOMENA: U slu~aju da se Skup{tina akcionara ne odr`i usqed nedostatka kvoruma
ponovna sjednica Skup{tine akcionara sa istim dnevnim redom se zakazuje 19.7.2010. godine
sa po~etkom u 12 ~asova u istim prostorijama.
Svi materijali za rad Skup{tine dostupni su akcionarima u Upravi Dru{tva u Podbrdu,
Mrkowi} Grad, svakog radnog dana od 7 do 15 ~asova.
Poziv za Skup{tinu objavqen je i na internet stranici Dru{tva:
www.mrkonjicputevi.com
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Radomir Zeqkovi}
36 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 8.6.2010.
godine, u 39. godini `ivota, nakon du`e bolesti preminuo na{ dragi
SA[A RA^I]
Sahrana }e se obaviti 10.6.2010. godine u 14 ~asova na mjesnom
grobqu Brda.
O`alo{}eni: majka Nevenka, supruga Milena, djeca Ena i Bo`ana,
sestra @eqana i zet Jovan sa djecom, brat @eqko i snaha Mi-
ladinka sa djecom, te ostala mnogobrojna rodbina i prijateqi
2348 A-8 G
Posqedwi pozdrav prijatequ
SA[I
RA^I]U
od Dragana, Mirjane, Bate, Mirele, Dragi{e i Sawe.
2353 A-6 G
Posqedwi pozdrav
dragom dedi
GOJKU
od unuka Milana sa porodicom.
2378 A-2 G
Posqedwi pozdrav dragom bratu
SA[I
od sestre @eqane, zeta Jovana,
Nikole, Bojane, @eqe i Dejana.
2358 A-1 G
Posqedwi pozdrav
dragom suprugu i ocu
SA[I
od supruge Milene, k}erki Ene
i Bo`ane.
2358 A-1 G
Posqedwi pozdrav dragom
SA[I RA^I]U
od brata @ike, snahe Du{anke,
Sawe, Oqe i Teodore.
2355 A-1 G
Posqedwi pozdrav dragom bratu
SA[I
od brata @eqke, snahe Mi-
ladinke, Jelene i Milice.
2358 A-1 G
Posqedwi pozdrav dragom
SA[I
od Mikija Vu~i}a sa porodicom.
2360 A-1 G
Posqedwi pozdrav dragom
SA[I
od porodice Ra~i} Petre, Dra-
gana, Sawe, Luke i Marije.
2359 A-1 G
Posqedwi pozdrav dragom
SA[I
od porodice Ra~i} Mile,
Nevene, Nemawe i Jelene.
2359 A-1 G
Posqedwi pozdrav dragom
SA[I
od porodice Travar.
2370 A-1 G
Posqedwi pozdrav
dragom kom{iji
SA[I
od porodice Kr~mar.
2371 A-1 G
Posqedwi pozdrav dragom
SA[I
od vlasnika i osobqa kafe-bara
“AS”.
2361 A-1 G
NE\O
KASAPOVI]
Dragi tata, uvijek }e{ biti u
mom srcu i mojim mislima.
Eka
2362 A-1 G
Posqedwi pozdrav
RADOVANU
od Jovane, Bojana, Tibora, Mi-
lana i Aqo{e.
2379 A-1 G
Posqedwi pozdrav dragom kumu
RADOVANU
DRINI]U
od Drage, Milice, Irene i
Bojana. 2376 A-1 G
Posqedwi pozdrav dragom zetu
RADOVANU
DRINI]U
od Dare sa porodicom.
2372 A-1 G
Dana 8.6.2010. godine preminuo je na{
voqeni otac, deda i pradeda u svojoj 88. godini
GOJKO (Mili}a) ZEQKOVI]
Sahrana na{eg voqenog }e se obaviti u ~etvrtak, 10.6.2010. godine, u 14
~asova na grobqu “Sveti Pantelija“ u Bawaluci.
O`alo{}ena porodica: k}erke Gospa i Mira, unu~ad Milan i Tamara
sa porodicama, zetovi Mom~ilo i Zoran, te ostala rodbina, kom{ije i
prijateqi
2378 A-8 G
Posqedwi pozdrav
prijatequ
SA[I
od Ra{e, Gogija, Pane i Sa{e.
2375 A-2 G
Posqedwi pozdrav
dragom dedi
GOJKU
od unuke Tamare sa porodicom.
2378 A-2 G
Posqedwi pozdrav
dragom ocu
GOJKU
od k}erke Gospe i zeta
Mom~ila.
2378 A-2 G
Posqedwi pozdrav
dragom ocu
GOJKU
od k}erke Mirjane i zeta Zo-
rana.
2378 A-2 G
Posqedwi pozdrav Olginom tati
SLAVKU
STOJADINOVI]U
od koleginica hirur{ke operacijske sale.
2356 A-6 G
Dana 10.6.2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine
otkako sa nama nije na{ dragi
NE\O
KASAPOVI]
S qubavqu i po{tovawem tvoji: supruga An|a, sin Ilija, k}erke
Trivuna i Milana, snaha Milena, zet Mla|o i unuke
2362 A-6 G
Posqedwi pozdrav dragom zetu
RADOVANU
DRINI]U
od Rozine, Buce i Biqane.
2372 A-1 G
Posqedwi pozdrav
Ivoninom tati
RADOVANU
od Slobodana Jankovi}a sa
porodicom.
2377 A-3 G
Dvogodi{wi pomen
bratu
MOMIRU
]ETOJEVI]U
od sestre Biqane sa porodicom.
2352 A-3 G
Dana 13.6.2010. godine
navr{ava se sedam godina
od smrti na{e drage supruge,
majke, svekrve i bake
SOFIJE
(ro|. Vojvoda)
VIDOVI]
Toga dana iza}i }emo na grobqe
i obaviti pomenski obi~aj.
Zahvalna porodica Vidovi}
2318 A-3 M
Dvogodi{wi pomen
bratu
MOMIRU
]ETOJEVI]U
Brat Darko sa porodicom
2352 A-3 G
Posqedwi pozdrav
dragom kom{iji
RADOVANU
od porodice Kajkut.
2366 A-2 G
Posqedwi pozdrav
kumu
RADOVANU
DRINI]U
od kumova Trnini}.
2357 A-2 G
Posqedwi pozdrav dragom sinu
SA[I
od majke Nevenke.
2358 A-1 G
Dana 10.6.2010. godine
navr{avaju se dvije tu`ne
godine od smrti na{eg dragog
supruga i oca
DRAGOQUBA
BRANKOVI]A
Zauvijek }e{ biti sa nama.
Tvoja porodica
2381 A-3 M
Dana 10.6.2010. godine
navr{ava se deset godina
od smrti na{eg dragog
EKREMA VELI]A
Vrijeme prolazi, a sje}awe i us-
pomene ostaju vje~no u srcima
tvojih: supruga [efika, sinovi
Edin i Samir, snahe Milena i
Umihana, unu~ad Vernes, Tarik,
Edina i Ajla i sestra Munevera
2382 A-3 M
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 37
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 9.6.2010. godine,
u 82. godini `ivota, preminuo na{ dragi
JOVO
(Nikole)
BARO[
Sahrana }e se obaviti 10.6.2010. godine u 13 ~asova u mjesnom grobqu Crni Lug, op{tina
Bosansko Grahovo.
Ispra}aj dragog nam pokojnika je istog dana u 8 ~asova sa Novog grobqa u Bawaluci.
O`alo{}ena porodica Baro{
2383 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragom ocu
JOVI
od sina Milana sa porodicom.
2383 A-6 M
Posqedwi pozdrav dragom ocu
JOVI
od sina Du{ana sa porodicom.
2383 A-6 M
Posqedwi pozdrav
JOVI BARO[U
od Jove, Ne|e i Stanka [egrt iz
Aran|elovca.
2386 A-1 M
Posqedwi pozdrav bratu
JOVI BARO[U
od sestre Darinke Erceg sa
porodicom.
2386 A-1 M
Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana
8.6.2010. godine, u 76. godini `ivota, preminuo na{ dragi
ZVONKO (Ivana) VO@NI
Sahrana }e se obaviti 10.6.2010. godine u 13 ~asova na Perduvovom
grobqu.
O`alo{}eni: supruga Vinka, k}erka Anica, zet Zoran, unuke Milica
i Zorana, porodice \uran i Milakovi} te ostala mnogobrojna rod-
bina, prijateqi i kom{ije
2384 A-8 M
Posqedwi pozdrav
dragom dedi
JOVI
od unu~adi Darije, Nikole,
Aleksandra i Igora.
2383 A-2 M
38 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Oglasi
Oglase, reklame
i ~ituqe
mo`ete predati
dopisni{tvu
GLASA SRPSKE
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA
www.glassrpske.com
Prodajem ku}u na autoputu izme|u
“Ideal pumpe” i “Termo klime”. Mogu} -
nost gradwe poslovnog objekta. Urban-
isti~ka saglasnost. Informacije na,
tel. 38765/531-923.
Prodajem ku}u kod “Vo}ar prometa”,
tel. 065/631-613.
Prodajem kod Zavoda distrofi~ara
sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena
stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom
na placu od 330 m
2
, cijena 300.000 KM,
tel. 066/165-323.
Prodajem vilu ({est soba, dvije kuhi -
we, dva kupatila, pet balkona i gara`a)
u Vrawici kod Trogira, 80 m do mora,
tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514.
Prodajem ku}u, 50 m
2
stambenog pros-
tora, sanirana, sa dvori{tem 120 m
2
, ul.
Gavrila Principa, tel. 065/636-545;
065/939-969.
Prodajem ku}e u Buyaku 150.000 KM do
850.000 KM, tel. 065/549-687.
Prodajem ku}e u Buyaku i Centru,
650.000 KM, tel. 065/549-687.
Prodaje se ku}a sa oku}nicom, 800 m
2
, u
Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585-
908.
Prodajem dvije totalno sanirane ku}e,
gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m
2
,
blizina petqe, asfalt do ku}e, struja,
voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel.
065/636-545; 065/939-969.
Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem,
tri trosobna stana sa gara`om,
oku}nicom 330 m
2
, vlastito centralno
grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr
Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah use-
qiva, tel. 065/636-545; 065/939-969.
Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u
na sprat + poslovni prostor - pekara sa
dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m
2
kod “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel.
065/636-545; 065/939-969.
Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i
oku}nicom oko 900 m
2
, ogra|eno, pod
vo}em, vlastito grijawe, preko puta
“Glasa”, Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-
969.
Prodajem ku}u u Zalu`anima na glavnoj
ulici, povoqno, tel. 051/216-155; 065/497-
846.
Prodajem pola dupleksa sa dva
dvosobana stana, dva podruma, 340 m
2
dvori{ta, hitno i povoqno ili mijewam
za mawu ku}u u Bawaluci ili za stan u
Gradi{ci ili Vrbawi, tel. 065/458-621.
Prodajem ku}u, 120 m
2
, u ul. Gavrila
Principa, sa oku}nicom od 500 m
2
,
hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545;
065/939-969.
Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna
prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m
2
, u
Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-
545; 065/939-969.
Prodajem brvnaru 3,5h2,5 m bez
zemqi{ta, tel. 066/248-231.
Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gor-
weg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545.
Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni pros-
tor, gara`a, stambeni prostor ili zam-
jena za ku}u ili stan u Bawaluci, M.
Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-
785.
Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640
m
2
, 10h 9, prizemqe, sprat potkrovqe nije
izgra|eno, tel. 065/448-763.
Prodajem useqivu ku}u sa visokim
potkrovqem i prate}im objektom -
ogra|eno sa placem 1.300 m
2
voda, struja,
sa gra|evinskom dozvolom u Ko~i}evu,
op{tina Gradi{ka, tel. 065/417-581.
Prodajem ku}u i zemqu u Biha}u,
mogu}a zamjena za Bawaluku ili okolinu
Bawaluke, tel. 051/305-597; 065/894-894.
Prodajem u Buyaku ku}u 65 m
2
plus
dvori{ni objekat, 25 m
2
, plac 440 m
2
, ci-
jena 165.000 KM, tel. 065/582-223.
Prodajem ku}u u Novoj varo{i, tel.
063/118-488.
Prodajem stariju ku}u sa 17 dunuma
zemqe (~etiri {uma, ostalo obradivo),
struja, gradska voda, 20.000 KM,
^arda~ani, tel. 051/314-523; 00381-11-
2150-443; 065/657-630.
Prodajem polovinu nedovr{enog du-
pleksa P+I+II+P, 220 m
2
korisnog
prostora 212 m
2
placa, uredni papiri,
tel. 065/011-065.
KU]E
PRODAJA
Izdajem luksuzno opremqenu ku}u kod
Rebrova~ke crkve, tel. 065/631-613.
Izdajem namje{ten sprat ku}e u
Prwavoru, tel. 065/491-921.
POTRA@WA
Mladi bra~ni par bez djece, ozbiqni,
sa stalnim zaposlewem - oboje, tra`e
ku}u na ~uvawe u Bawaluci, uz mini-
malno pla}awe, pla}awe re`ija i
odr`avawe ku}e, tel. 387 66/482-897.
Prodajem dvosoban stan na Star -
~evici, tel. 065/809-391.
Prodajem troiposoban stan 91 m
2
, u
centru grada, sa gara`om i dvori{tem.
Pogodno i za kancelarije, tel. 387
65/572-929.
Bawa Luka, prodajem renoviran stan
u nasequ Sunca, ul. Majke Jevrosime 1,
~etvrti sprat, cijena povoqna, tel. 387
65/808-551.
Prodajem stan 69 m
2
prvi sprat u cen-
tru grada 2.150 KM/m
2
, ul. Vase
Pelagi}a, tel. 38765/705-460.
Prodajem dvosoban stan, 62 m
2
, drugi
sprat, Obili}evo, Krfska ul, tel. 387
65/208-318.
Prodajem stan u ulici Skendera Ku-
lenovi}a, 53 m
2
preko puta "Glasa
Srpske", renoviran i klimatizovan,
tel. 387 65/732-203.
Prodajem hitno i povoqno renoviran
dvosoban stan, ekstra lokacija, tel.
051/309-675; 387 65/832-572.
Prodajem stanove u ^elincu od 32 m 2
do 37 m
2
, nova gradwa, useqivi, tele-
fon, tel. 38765/332-828 i 051/551-332.
Prodajem stan na Lau{u 57 m
2
, drugi
sprat, novogradwa, mo`e automibil u
ra~un, tel. 065/523-162.
Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan,
62 m
2
, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, use-
qiv odmah, tel. 066/165-323.
Prodajem jednosoban stan sa
poslovnim prostorom na Star~evici,
hitno i povoqno, tel. 065/636-545;
065/939-969.
Prodajem dvosoban stan na Star -
~evici 55 m
2
, tre}i sprat, ul. Kosovke
djevojke, hitno, tel. 065/636-545;
065/939-969.
Prodajem dvosoban stan, 63 m
2
, na
Star~evici, ul. Ogwena Price, ~etvrti
sprat, tel. 065/636-545; 065/939-969.
Prodajem tri trosobna stana 76 m
2
,
ekstrasre|ena, dva kupatila, ul. Stepe
Stepanovi}a, tel. 065/562-426.
Prodajem jednosoban stan 31 m
2
, novo-
gradwa, odmah useqiv, 60.000 KM,
hitno, tel. 065/562-426.
Prodajem dvosoban stan 53 m
2
, novo-
gradwa kod Poreske uprave, 2.200
KM/m
2
, tel. 065/562-426.
Prodajem nov dvoiposoban stan 65 m
2
(blizu mosta Venecija), centar, cijena
2.250KM/m
2
, tel. 065/524-505.
Prodajem stan, tel. 065/631-613.
Prodajem stan, 54 m
2
u Krfskoj ulici,
cijena 1.900 KM/m
2
, tel. 065/497-846;
051/216-155.
Prodajem jednosoban stan 45 m
2
, preko
puta parka "Mladena Stojanovi}a" po
2.200 KM/m
2
, tel. 065/562-426.
Prodajem jednosoban stan 30 m
2
, kod
ambulante u Mejdanu, 68.000 KM, tel.
065/562-426.
Prodajem trosoban stan u Boriku, 75
m
2
, drugi sprat, tel. 065/359-045.
Prodajem stan dvoiposoban 58 m
2
,
~etvrti sprat kod CSB Bawaluka, tel.
065/516-927.
Prodajem dvosoban stan 49 m
2
, prvi
sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv,
naseqe Petri}evac, cijena 1.900
KM/m
2
, tel. 065/511-121.
Prodajem kod Muzi~ke {kole
dvosoban stan 61 m
2
, tre}i sprat, ren-
ovirana kuhiwa i kupatilo, tel.
065/371-611.
Prodajem stan 56 m
2
na Mejdanu,
tre}i sprat, sre|en, lift, ulica
Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545.
Prodajem dvosoban stan 58 m
2
, ~etvrti
sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv,
blizu {kole, fakulteta, ul. St. Ste -
panovi}a, cijena 2.000 KM/m
2
, tel.
065/511-121.
STANOVI
PRODAJA
Prodajem trosoban stan u Boriku, dva
lifta, hitno, tel. 065/636-545.
Prodajem u Dervi{ima stan, 67 m
2
,
prvi sprat, papiri uredni, 1/1, 59.000
KM, tel. 065/239-082.
Prodajem stan, 82 m
2
, ul. Cara Du{a -
na 4, u centru, papiri uredni, 1/1, ci-
jena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi
do 40 m
2
, tel. 065/986-453.
Prodajem trosoban stan 82,50 m
2
,
~etvrti sprat, centralno grijawe, ul.
Kozarskih brigada, Gradi{ka, tel.
051/831-232; 065/663-787.
Prodajem stan 44m
2
ul. Kulubarska 4,
Hiseta preko puta restorana
"Orhideja", tel. 066/742-581.
Prodajem stan 69 m
2
u \. Kec-
manovi}a 7, tel. 065/621-017.
Prodajem ~etvorosoban stan, 116 m
2
,
drugi sprat, lift novogradwa ekstra
ure|en odmah useqiv naseqe Rebrovac,
tel. 065/511-121.
Izdajem prazan jednosoban stan u
dvori{tu parking za auto, ku}a
posebno Paprikovac kod tranzitnog
puta, tel. 051/315-829.
Prodajem dvoiposoban stan, 55 m
2
,
prvi sprat, novogradwa, lift, odmah
useqiv ul. Starine Novaka, cijena 2.100
KM po m
2
, tel. 063/904-603.
Prodajem trosoban stan 63 m
2
u apart-
manima kod restorana "Marko Polo"
povoqno, tel. 065/562-426.
Prodajem stan u centru Bawaluke, 60
m
2
, prvi sprat, tel. 061/350-108.
Prodajem stan u ulici \ure \ako -
vi}a 53 m
2
, peti sprat, tel. 065/239-082.
Pravi izbor! Apartmani "Bijela" sa
~etiri zvjezdice, pet metara od pla`e,
vlastiti parking, TV, satel., klima,
terase sa pogledom na more, kompletno
opremqeni, vansezonski popust, tel.
065/305-965.
Prdajem stan u Novoj varo{i, ulica
Ravnogorska 35 m
2
, ~etvrti sprat, tel.
063/118-488.
Prodajem ~etvorosoban stan, 71 m
2
,
tre}i sprat, ekstra ure|en, namje{ten,
odmah useqiv, cijena 135.000 KM, tel.
065/511-121.
Hitno prodajem namje{ten
doviposoban stan, 78 m
2
, nova gradwa,
peti sprat, Lazarevo, cijena 1.600
KM/m
2
, tel. 065/097-158.
Prodajem jednosoban stan, 42 m
2
, novo-
gradwa, tel. 065/785-526.
Izdajem apartman u centru Vodica,
blizu pla`e za dvije do pet osoba, tel.
38751/437-880.
Prodajem dvije barake 52 m
2
i 58 m
2
u
Buyaku, tel. 065/549-687.
Prodajem jednosoban stan, visoko
prizemqe, saniran, u Novoj varo{i,
Bawaluka, tel. 065/569-294.
Prodajem jednosoban stan 35 m
2
,
~etvrti sprat, renoviran sa balkonom u
nasequ Sunce, tel. 051/437-934; 065/763-
941.
Prodajem jednosoban stan povr{ine
45 m
2
, VP u Mejdanu kod mesnice
"Sakib", tel. 051/437-934; 065/763-941.
Prodajem jednosoban stan u ul. Ro-
manijska, povoqno, tel. 065/497-846;
051/216-155.
Prodajem dvosoban stan, nov,62 m
2
,
~etvrti sprat - lift, ul. Stepe
Stepanovi}a, tel. 051/437-934; 065/763-
941.
Prodajem trosoban stan, 80 m
2
,
Novice Cerovi}a 13, Borik, cijena po
dogovoru, tel. 051/308-686.
Prodajem trosoban stan u Bawaluci,
drugi sprat, naseqe Lorka, tel.
066/671-997.
Prodajem stan u Slatini, 42 m
2
, ci-
jena po dogovoru, tel. 051/532-452;
065/197-063.
Prodajem hitno dvoiposoban stan 78
m
2
, peti sprat, nova gradwa, Lazarevo,
cijena 1.600 KM/m
2
, tel. 065/097-158.
Prodajem stan, ku}u, Star~evica 125
m
2
, dvije eta`e, poseban ulaz, tvrda
gradwa (marlesova), 1.450 KM/m
2
, tel.
065/825-393.
Prodajem stan u Bawaluci, naseqe
Lazarevo, kod O[ “Borisav Stan -
kovi}“, nova gradwa, drugi sprat,
povr{ine 45 m
2
, cijena 1.750 KM sa
ukqu~enim PDV-om, tel. 387 65/896-422.
Prodajem trosoban stan (93 m
2
), prvi
sprat + podrum, gara`a u centru
Prodajem ku}u (pod plo~om) i 700 m
2
zemqi{ta, naseqe [argovac, tel.
00385/917278705.
Prodajem ku}u u Rami}ima i {umu kod
Srpca, tel. 051/461-064; 065/322-834
*385-989-645-745.
Prodajem ku}u na sprat u Rosuqama sa
dva posebna ulaza, tel. 065/988-590.
Prodajem stariju ku}u 156 m
2
na
parceli 1.070 m
2
, papiri uredni,
lokacija odli~na, tel. 066/174-334.
Prodajem ku}u 9h9 na sprat gara`a
5h3,5 uz gara`u, jedna prostorija 3h3,
{upa za drva 2h3, Prije~ani 870 m
2
dvori{ta, tel. 051/385-370.
Prodajem ku}u sa dva lokala po 50 m
2
na dobroj lokaciji, ul. Zelengorska br.
3, Bawaluka, tel. 051/217-986.
Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod
“Pe{tana” na placu od 600 m
2
ili mije-
wam za stan na Star~evici, tel.
065/560-386; 065/596.526.
Prodajem ku}u visoku prizemnicu sa
poslovnim prostorom kod gorwe kapije
“Kosmosa”, ulica Trla, tel. 051/437-934;
065/763-941.
Prodajem na po~etku Pobr|a ku}u
P+1 na placu 1.500 m
2
za 130.000 KM,
tel. 065/239-082.
Prodajem ku}u, 10h10, pod plo~om, ul.
1.300 kaplara 65, voda, struja, put, sve za
45.000 KM, Bawaluka, tel. 061/241-527.
Prodajem ku}u 14h11 m na 550 m
2
ku}i{ta u nasequ Nova varo{,
mogu}nost sanacije ili gradwe novog
poslovno-stambenog objekta, tel.
065/511-121.
Prodajem novu ku}u P+1+(Pk) plac
1.000 m
2
u Malom Bla{ku uz put za
Slatinu ili mijewam za stan u
Bawaluci, tel. 065/969-608; 051/309-145.
Prodajem imawe, ku}a sa prate}im
objektima, oku}nice 24 dunuma u Drage-
qima, Gradi{ka, tel. 065/569-294.
Prodajem ku}u u centru grada, naseqe
Dolac, Milana Raki}a 13, tel. 065/732-
818.
Prodajem ku}u spratnicu 9h9,5m na
300 m
2
zemqi{ta kod restorana "Stu-
denac" cijena 200.000 KM, tel. 065/511-
121.
Prodajem ku}u, visoku prizemnicu, sa
4.700 m
2
zemqi{ta, u Drago~aju - stra -
na, voda, struja, asfalt, cijena 45.000
KM, tel. 051/437-934; 065/763-941.
Prodajem stariju ku}u u Gradi{ci
7h4 m
2
, dozvoqena gradwa dvije ku}e,
tel. 051/831-232; 065/663-787.
Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe,
osam km od Lakta{a kanalom i 1 km u
selo, tel. 065/306-116.
Prodajem ku}u u centru Bawaluke,
Du{ka Ko{~ice 34, tel. 066/257-156.
Prodajem ku}u, visoku prizemnicu, sa
300 m
2
zemqi{ta - dvori{te, na Lau{u,
ulica Vladike Nasti}a - Varnave, tel.
051/437-934; 065/763-941.
Prodajem stariju ku}u prizemnicu sa
5.000 m
2
zemqi{ta kod jezera u Trnu,
tel. 051/437-934; 065/763-941.
Prodajem ku}u, nova gradwa, Desna
Novoselija, 50 m od {kole, tel. 065/033-
631; 066/470-791.
Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa
oku}nicom na 4.650 m
2
zemqe u
Osje~anima (kod {kole), op{tina
Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340.
Prodajem ku}u, Bawaluka, Rosuqe,
Trive Amelice 17, na placu od 400 m
2
,
tel. 051/318-239.
Prodajem ku}u na po~etku Pobr|a u
ul. Mile Bekute za 130.000 KM, tel.
065/785-526.
ZAMJENA
Mijewam ku}u u Biha}u za nekret-
nine u Bawaluci, tel. 065/961-201.
Mijewam ku}u u Bawaluci za RH ili
prodajem, tel. 051/461-064; 065/322-834
*385/989-645-745.
Prodajem ili mijewam za stan use-
qivu ku}u, VP, kod “Kosmosa” za stan u
Bawaluci, tel. 065/528-247.
IZ DA VA WE
Izdajem sprat ku}e, poseban ulaz, ul.
Natalije Jovi} br. 6, zaposlenim
licima, zvati od 18 do 20 ~asova, tel.
066/495-414.
Izdajem praznu ku}u u Bawaluci, ul.
Baje Pivqanina 13, od centra 1.500
metara, vlasnik u inostranstvu, tel.
066/543-354.
Prodajem stan, 46 m
2
, u Rosuqama, ci-
jena povoqna, tel. 065/966-808; 065/581-
773; 051/318-739.
Prodajem trosoban stan 89 m
2
, ~etvrti
sprat, saniran, odmah useqiv, vojno
naseqe Pentagon, tel. 063/904-603.
Prodajem jednosoban stan 44 m
2
vp.
saniran, useqiv kod restorana
"Ogwi{te" u nasequ Star~evica cijena
1.850 KM/m
2
, tel. 063/904-603.
Prodajem dvosoban stan, 54 m
2
, ul.
\ure \akovi}a, povoqno, tel. 065/497-
846; 051/216-155.
Prodajem stan 84 m
2
, visoko pri -
zemqe, pogodno za poslovni prostor, ul.
Rajka Bosni}a 34, Star~evica, Bawa -
luka, cijena 140.000 KM, tel. 065/937-
860; 066/750-396.
Prodajem dva mawa stana u Mejdanu,
prvi sprat, Kalemegdanska ulica, tel.
065/636-545; 065/939-969.
Prodajem dvosoban komforan stan 57
m
2
, @ivojina Mi{i}a 43, ili mijewam
za mawi uz dogovor do 30 m
2
, Borik, tel.
065/419-294.
Prodajem stan, Star~evica, 90 m
2
,
prvi sprat, ili mijewam za mawi do 50
m
2
, tel. 051/437-064.
Prodajem stan u Boriku, 39 m
2
, jed-
nosoban, povoqno, tel. 065/785-526.
Prodajem stan u centru grada kod
“[oping centra”, 54 m
2
, drugi sprat,
tel. 063/118-488.
Izdajem dvosoban stan, nije
namje{ten, nema grijawa, ima i
gara`a, ul. Starog Vujadina 51,
Star~evica, tel. 051/460-534.
Prodajem dvoiposoban stan 64 m
2
,
prvi sprat, u centru grada, ul. Jevrejska,
cijena 2.200 KM/m
2
, tel. 065/511-121.
Prodajem dva stana, jedan mawi
trosoban 72,5 m
2
i ve}i stan 90 m
2
,
ulica Nikole Pa{i}a, tel. 065/636-545;
065/939-969.
Prodajem trosoban stan u Boriku (92
m
2
) ili mijewam za mawi (jednosoban
ili dvosoban), tel. 065/262-917.
Prodajem dva stana u Novoj varo{i,
30 i 35 m
2
, visoko prizemqe, renoviran,
tel. 066/235-816.
Prodajem dva stana u novogradwi od
61,00 m
2
, 70,50 m
2
, tel. 051/456-130; 450-
281.
Prodajem trosoban stan, 86 m
2
, naseqe
Sunca, u ul. Svete kraqice Jelene,
drugi sprat, hitno, tel. 065/636-545;
065/939-969.
Prodajem stan, 86 m
2
, ~etvrti sprat,
ima lift, totalno saniran, u Krfskoj
ulici, tel. 065/636-545; 065/939-969.
Prodajem stan, 71 m
2
, prizemqe, ulica
Reqe Krilatice u Boriku, pogodno i za
poslovni prostor, tel. 065/636-545.
Prodajem stan, 65 m
2
, u Boriku, u Ti-
taniku, hitno, tel. 065/636-545.
Prodajem nov useqiv jednoiposoban
stan 38 m
2
, prvi sprat, ul. Majke Ju-
govi}a, tel. 065/524-505.
Prodajem trosoban nov stan 65 m
2
use-
qiv - centar cijena 2250 KM/m
2
hitno,
tel. 065/524-505.
Prodajem dvosoban stan, 66 m
2
, drugi
sprat u kuli kod {kole u Novoj varo{i,
tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-
514.
Prodajem stan, 64 m
2
, dobar raspored,
ul. Kne`opoqska, Borik, Bawaluka,
tel. 066/952-302.
Prodajem dvosoban stan u Novoj
varo{i, prvi sprat, 48 m
2
, kod super-
marketa, tel. 065/636-545.
Prodajem dvosoban stan 66 m
2
, Ravno-
gorska 10, u Novoj varo{i - Bawaluka,
tel. 065/624-186.
Prodajem hitno stan u Karingtonki,
kod MUP-a, 48 m
2
i stan u nasequ
Sunca, totalno sre|en, tel. 065/636-545.
Prodajem stan u ulici Ravnogorska,
VP, 35 m
2
, Nova varo{, tel. 066/235-816.
Prodajem komforan stan, 105 m
2
, kli-
matizovan, halogeno osvjetqewe, ame -
ri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m
2
,
ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545.
Prodajem u centru grada dva stana od
po 55 m
2
, jedan na drugom, a drugi na
~etvrtom spratu, tel. 065/636-545;
065/939-969.
Prodajem sre|en, trosoban komforan
stan, 79 m
2
, u Novoj varo{i, sa gara`om,
Masarikova ulica, prvi sprat, tel.
065/636-545.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 39 OGLASI
Bawaluke,cijena po dogovoru, tel.
051/219-798; 065/979-805.
Prodajem garsoweru, 23 m
2
, u Igalu,
centar grada, prvi sprat, sopstveni
parking, vlasni{tvo 1/1, 1.800 evra/m
2
,
tel. 033/458-551; 065/296-860.
Prodajem mawi dvosoban stan 41 m
2
, ul.
Cara Lazara, drugi sprat, Obili}evo
(preko puta Gale), cijena 80.000 KM, tel.
065/935-191.
Prodajem nov useqiv stan 79 m
2
, tre}i
sprat, ul. Romanijska, cijena 1.890
KM/m
2
, tel. 065/524-505.
Prodajem nov trosoban stan 68 m
2
i 75
m
2
ul. Stepe Stepanovi}a kod fakulteta
cijena 2000 KM/m
2
sa PDV-om, tel.
065/524-505.
Prodajem nov useqiv dvosoban stan 37
i 49 m
2
Petri}evac - `ute zgrade, cijena
1.850 KM/m
2
sa PDV, tel. 065/524-505.
Prodajem nov useqiv dvosoban stan 55
m
2
ul. Stepe Stepanovi}a cijena 2.700
KM/m
2
sa PDV-om, tel. 065/524-505.
Prodajem mawi trosoban stan, cijena
povoqna, ulica Jug Bogdana, tel. 065/729-
171; 051/351-506.
Prodajem baraku u odli~nom stawu,
renovirana demit fasada, novi krov,
gara`a, klima, ugodno dvori{te, povo-
qno, blizu Intereksa, tel. 065/541-491;
063/998-576.
Povoqno prodajem stan na Lau{u, prvi
sprat, 50 m
2
kod Ardora 75.000 KM, tel.
065/820-586; 065/402-222.
Prodajem nov useqiv trosoban stan u
centru Bawaluke, 86 m
2
, cijena 2.450
KM/m
2
sa PDV-om, tel. 301-622, 301-626.
Prodajem dvosoban stan 54 m
2
u Krf-
skoj ulici i u \ure \akovi}a, tel.
051/216-155, 065/497-846.
Prodajem trosoban stan u Boriku, 92
m
2
, ili mijewam za mawi, jednosoban ili
dvosoban, tel. 065/262-917.
Prodajem u Boriku dvoiposoban stan
63 m
2
, drugi sprat, tel. 065/785-526.
Prodajem ili mijewam za mawi
dvosoban stan, 48 m
2
, tel. 066/369-864.
KUPOVINA
U ^elincu kupujem garsoweru ili jed-
nosoban stan, tel. 065/183-388.
Kupujem jednosoban i dvosoban stan u
Bawaluci, tel. 051/216-155, 065/497-846.
ZAMJENA
Mijewam dvosoban stan, 66 m
2
, u kuli
kod {kole u Novoj varo{i za trosoban u
centru grada, sprat 1-2, tel. 051/303-038;
065/180-753; 051/307-514.
Mijewam stan u Sarajevu, 64 m
2
, za stan
u Bawaluci, jednosoban po dogovoru, stan
se nalazi na Dobrwi 1, tel. 065/355-540.
Mijewam dvosoban stan u Sarajevu, 60
m
2
, drugi sprat, za Beograd, Novi Sad,
Bawaluku, U`ice, Bijeqinu, tel.
956/440-661 do 15Ä ; 056/482-414 od 16Ä ;.
Mijewam jednosoban stan 41 m
2
, u cen-
tru Bawaluke za dvosoban uz doplatu, tel.
065/969-287.
Mijewam dvosoban stan 47 m
2
u Br~kom
za Bawaluku, tel. 065/889-959.
Mijewam ili prodajem garsoweru u
centru grada za ve}i u drugoj zoni, tel.
065/011-433.
Mawi stan u potkrovqu mijewam za
ve}i do 45 m
2
, stan se nalazi u podno`ju
Star~evice, ima lift, zvati poslije 17
~asova, tel. 051/465-603.
IZ DA VA WE
Izdajem garsoweru u Mejdanu, 33 m
2
, u
novogradwi. Cijena 350 KM plus
re`ije, tel. 065/520-202.
Izdajem sobe i garsoweru u Novoj
varo{i, slobodne od 15.7.2010, tel.
065/567-535 i 051/304-038.
Izdajem dvosoban stan u Kuqanima,
tel. 051/368-292 i 065/249-183.
Izdajem trosoban stan u ul. Maksima
Gorkog 27, tel. 051/214-169.
Izdajem jednosoban stan, namje{ten,
poseban ulaz, parking, povoqno, tel. 387
65/373-915, .066/249-393, 051/280-713.
Izdajem nov jednosoban namje{ten stan
sa centralnim grijawem na Paprikovcu
(kablovska, satelitska, kompjuter), ul.
Vojvode Sin|eli}a (300 m od Klini~kog
centra), tel. 065/611-441.
Izdajem garsoweru u centru grada,
pogodnu za dva studenta, tel. 065/212-300.
Izdajem prazan stan 80 m
2
, visoko
potkrovqe, poseban ulaz, ul. Podgrme~ka
br. 40, Lau{, tel. 051/280-028; 051/280-
632.
Izdajem dvosoban stan na Star~evici
za stan do 40 m
2
, tel. 065/881-461.
Prodajem stan (baraku) 64 m
2
,
renovirana, useqiva odmah,
povoqno, tel. 065/720-500
2324 M.
Izdajem apartmane uz more u Murteru
izme|u vodica i Pirovca, tel. 051/429-
003; 065/640-070.
Izdajem stan, garsowere i sobe,
namje{teno i sve odvojeno,, tel.
065/636-195; 051/212-691.
Izdajem stan 40 m
2
naseqe Aleja Sve-
tog Save, tel. 065/525-205.
Izdajem nov stan za poslovne qude i
stan u ku}i, tel. 051/461-064; 065/322-
834.
Izdajem garsoweru u Rosuqama.
Obezbije|en parking, dva kreveta po
125 KM, pla}ene sve re`ije, tel.
065/988-590.
Iznajmqujem jednosoban, namje{ten
stan u centru grada, 40 m
2
, tel. 065/620-
322.
Izdajem namje{ten apartman, za jednu
osobu, Lau{, kod crkve, cijena 150 KM,
tel. 065/639-433.
Izdaje se jednosoban namje{ten stan
u zgradi centar, tel. 051/302-623.
Izdajem ~etvorosoban stan, komplet
namje{ten u ul. Starine Novaka u
nasequ Obili}evo, tel. 065/511-121.
Izdajem dvosoban polunamje{ten stan
za bra~ne parove ul. Stepe Stepanovi}a
206 kod "Incela", tel. 065/516-802;
065/707-190.
Izdajem kompletno namje{ten jed-
nosoban stan za studente u blizini
parka "Mladen Stojanovi}" Bawaluka,
tel. 065/837-269; 051/213-629.
Izdajem jednosoban stan ku}a posebno
ulaz + parking za auto prakti~no za
dvoje Paprikovac, kod tranzita, tel.
051/315-829.
Izdajem dvori{nu ku}icu - jed-
nosoban stan, namje{teno, tel. 051/354-
543.
Izdajem dvosoban namje{ten stan pod
Star~evicom kod Sama~kog hotela, tel.
051/464-842.
Izdajem namje{ten jednosoban stan,
poseban ulaz, povoqno, tel. 051/305-892.
Izdajem namje{ten stan, cijena 300
KM, tel. 065/535-220; 065/011-876.
Izdajem prizemqe sa jednosobnim
stanom, kablovskom, telefonom,
Lazarevo 3, Kwaza Milo{a 45 A, tel.
051/327-050; 065/202-160.
Izdajem namje{ten dvosoban stan u
Obili}evu, tel. 065/565-229.
Izdajem jednosoban prazan stan, nova
gradwa, grijawe, poseban ulaz kod
glavne kapije Kosmosa, Cetiwska br.
18, tel. 051/215-639.
Izdajem stan 100 m
2
za gra|evinske
radnike, tel. 065/517-146.
Izdaje se dvosoban stan, prvi sprat u
ku}i sa gara`om, zvati od 13 do16
~asova, tel. 051/478-353.
Izdajem dvosoban stan 60 m
2
u Boriku,
bra~nom paru, mo`e i sa djecom.Vrlo
povoqno, cijena 600 KM sa re`ijama,
tel. 051/319-370.
Izdajem za dva studenta garsoweru u
centru grada, povoqno, tel. 065/212-300.
Prodajem ili izdajem dvije poslovne
hale, oko 800 m
2
, u Glamo~anima, pored
autoputa, ekstra lokacija, trafo-stan-
ica, viqu{kar, tel. 065/528-882;
051/308-223; 387 65/514-070.
Prodajem kafi} u Rosuqama u stam-
benoj zgradi, tel. 066/165-323.
Prodajem nov poslovni prostor 80 m
2
u centru i prostor od 68 m
2
u Mejdanu
(povoqno), tel. 065/549-687.
Prodajem poslovni prostor 45 m
2
u
podno`ju Star~evice, ul. Sime
Miqu{a, namjena za sve, cijena 2.500
KM/m
2
, tel. 051/437-934; 065/763-941.
Prodajem pekaru - 160.000 evra, tel.
065/ 549-687.
Kotor Varo{, poslovni objekat 3.276
m
2
, sa zemqi{tem 10.000 m
2
, tel. 065/896-
422.
Prodajem poslovne prostore 216, 360
m
2
, 700, 1.260 i 1460 m
2
, tel. 065/549-687.
Prodajem poslovno-stambeni objekat
sa oko 700 m
2
korisnog prostora u stro-
gom centru grada, novogradwa, odmah
useqivo, tel. 065/511-121.
Prodajem poslovne prostore 68 m
2
, 72
m
2
i 82 m
2
, tel. 065/549-687.
Izdajem poslovni prostor 30 m
2
,
ulica Bra}e Ma`ar i majke Marije,
tel. 065/588-889.
Prodajem poslovni prostor 28 m
2
povoqno, Stepe Stepanovi}a 177, tel.
065/537-440.
Prodajem halu - Trn, tel. 065/631-613.
KUPOVINA
Kupujem poslovni prostor od 30 do 50
POSLOVNI
PROSTORI
PRODAJA
Izdajem poslovni prostor u centru
grada, 80 m
2
sa upotrebnom dozvolom,
tel. 063/118-488.
Izdajem lokal, 24 m
2
, Aleja Svetog
Save 59, lokal br. 15, tel. 065/567-011.
Izdajem poslovni prostor u Bawa -
luci kod “Poliklinike”, 175 m
2
, tel.
065/881-644.
Izdajem vrlo povoqno vi{enamjenski
poslovni prostor, 80 m
2
, na glavnom
putu, ul. Mla|e ]usi}a bb - Drakuli},
tel. 065/973-561; 065/063-311.
Izdajem kancelarijski prostor u cen-
tru Bawaluke (ulica Milana Tepi}a),
tel. 051/216-155; 065/497-846.
Izdajem skladi{te 160 m
2
u Lakta -
{ima, upotrebna dozvola, povoqna ci-
jena, tel. 065/294-606, 051/532-252.
Izdajem lokal u ul. Stevana Mokraw -
ca 38, Nova varo{, tel. 051/305-217.
Prodajem povoqno monta`nu gara`u
(dio), tel. 065/529-237.
Prodajem zidanu gara`u 800 KM/m
2
Milo{a Obili}a 54, blok gara`a, tel.
065/895-971 i 303-908.
Prodajem gara`u kod CJB Bawaluka,
tel. 065/549-687.
Prodajem ili izdajem gara`u u ul.
Vojvode Mom~ila, tel. 065/497-846;
051/216-155.
Prodjem zidanu gara`u P=16,5 m
2
,
pogodna za radionicu, struja, kanal, ul.
Milo{a Obili}a 54, tel. 065/895-971;
303-896.
Prodajem povoqno zidanu gara`u
povr{ine 16,5 m
2
, struja, kanal, pogodna
za radionicu, ul. Milo{a Obili}a 54,
blok gara`a, tel. 065/895-971; 303-968.
IZ DA VA WE
Izdajem gara`u na Bulevaru, kod
kwi`are “Kultura” u Bawaluci, tel.
050/220-390.
Izdajem gara`u, ul. Mirka Kova -
~evi}a br, 7, Bawaluka, tel. 065/008-
183.
Izdajem gara`u u nasequ Sunce, tel.
051/229-900; 065/588-999.
Prodajem vi{e placeva u Sara~ici
(^okorska poqa), tel. 065/200-279.
Prodajem zemqi{te u Kolima, 10 km
od Bawaluke, 20 metara od glavnog
puta, telefon, voda, struja, pogodno za
ku}u, vikendicu, vo}wak. Tel. 065/202-
157, 065/473-476.
Prodajem plac u nasequ Ada, V pri-
gradski put od 700 m
2
, tel. 00381 -
112336007 i 065/530-578.
Prodajem devet dunuma zemqe i
~etiri dunuma {ume uz asfalt u
Kolima (8 kilometara od Bawaluke).
Telefon: 065/613-113.
Prodajem plac u Glamo~anima, 586 m
2,
sa gra|evinskom dozvolom i ura|enim
temeqom i plo~om, tel. 065/640-146.
Prodajem plac u Slatini 3.000m
2
, 1/1,
blizu centra, 30.000KM, tel. 38765/705-
460.
Prodajem 4.000 m
2
zemqe u Rami}ima
pored asfalta i gradskog vodovoda,
pogodno za plastenike, maline i drugo
6evra/m
2
, tel. 38765/572-929.
Prodajem plac za poslovnu izgradwu u
Glamo~anima, pored autoputa, ekstra
lokacija, tel. 387 65/514-070; 065/528-
882; 051/308-223.
Prodajem plac 3.134 m
2
u Novoj
Topoli 200 m od glavnog puta iza ka-
toli~ke crkve, tel. 387 65/336-869.
Prodajem 11 dunuma zemqe sa objek-
tima voda, struja, asfalt u Kuqanima
povoqno, tel. 387 65/622-173.
Prodajem pet dunuma zemqe u Bak-
incima,struja, voda, put. Pogodno za
vikendicu i ribwak, tel. 387 66/264-
113; 051/580-138.
Prodajem ve}e imawe u Glamo~anima
i 40 dunuma zemqe, op{tina Lakta{i,
tel. 051/585-613.
Prodajem 1.650 m
2
zemqe kod {kole u
Motikama, pored potoka , cijena 30.000
KM, tel. 065/516-927.
Izdajem plac sa stambenim objektima
i pomo}nim na kome je predvi|ena iz-
gradwa stambeno-poslovnih objekata,
tel. 051/303-038, 051/307-514.
Prodajem povoqno plac 1.635 m
2
u
centru Slatine, dozvoqena gradwa,
hitno, tel. 588-150; 065/964-929.
Prodajem ~etiri placa u Kuqanima
iznad kasarne, struja, voda, asfalt,
vlasni{tvo 1/1, tel. 065/351-431.
PLACEVI
PRODAJA
GARA@E
PRODAJA
Izdajem jednosoban stan u Lazarevu
tri, ulica Kwaza Milo{a 45 A, tel.
051/327-050; 065/202-160.
Izdajem jednosoban stan u prizemqu,
40 m
2
namje{ten, za jednu ili dvije
osobe, ul. Radoslava Laki}a br. 16,
Nova varo{, Rosuqe, tel. 051/304-869.
Izdajem namje{tenu garsoweru sa
posebnim ulazom, ulica Mom~ila
Popovi}a br. 3, preko puta OMV pumpe,
tel. 051/216-786.
Izdajem jednosoban stan u Lazarevu
dva, ulica Kwaza Milo{a 45 A, tel.
051/327-050.
Izdajem jednosoban stan namje{ten sa
grijawem, ul. Vojvode Sin|eli}a 36,
tel. 051/351-826,065/257-644.
Izdajem dvosoban stan, nije namje -
{ten, nema grijawa, Star~evica, tel.
051/460-534.
Izdajem stan u Obili}evu, zgrada,
ozbiqnom mu{karcu sa cimerom, tel.
065/801-986.
Izdajem komforno namje{ten dvo so -
ban stan u Bawaluci, tel. 066/808-770.
Izdajem jednosoban stan ul. Marka
Kraqevi}a 12 (Mejdan), tel. 065/364-
919; 051/427-496.
Izdajem prazan stan, jednosoban na
Mejdanu kod stare {kole "Kasim
Hayi}", na du`i period, II sprat, cen-
tralno, saniran,, tel. 065/636-545.
Izdajem namje{ten jednosoban stan
na du`i period, mladom bra~nom paru,
tel. 065/179-764.
Izdajem dvosoban namje{ten stan na
Hani{tu, prvi sprat, ul. Bra}e Ma`ar
i majke Marije, hitno (stambena
zgrada), tel. 065/636-545; 065/910-914.
Izdajem namje{ten ili nenamje{ten
prostor mladom bra~nom paru ili sam-
cima poseban ulaz, tel. 065/711-134.
Izdajem jednoiposoban namje{ten
stan za dvije osobe, privatna ku}a,
poseban ulaz - Lau{, cijena 150 KM,
tel. 051/281-218.
Izdajem polunamje{ten stan 64 m
2
,
Stepe Stepanovi}a 175, tel. 065/531-
615.
Izdajem namje{ten dvosoban stan u
Obili}evu, tel. 051/465-029.
Izdajem prazan jednosoban stan za
dvoje + parkig za auto. Paprikovac kod
tranzitnog puta, tel. 051/315-829.
Izdajem jednosoban polunamje{ten
stan u Lazarevu tri, ul. Jaroslava
Ha{eka 12, tel. 051/380-546.
Izdajem dvosoban namje{ten stan u
centru Bawaluke, tel. 065/497-846;
051/216-155.
Izdajem nov, dvosoban, namje{ten
stan sa gara`nim mjestom kod dvorane
“Obili}evo” ugra|en kalorimetar i
lift, tel. 065/492-516.
Izdajem stan, strogi centar, 40 m
2
,
prvi sprat, centralno grijawe, tel.
051/315-321; 065/271-894; 065/926-047.
Izdajem jednosoban stan, namje{ten,
cijena 150 KM, Kara|or|eva 445
Bawaluka, tel. 051/282-106; 065/635-449.
Izdajem dvosoban namje{ten stan,
drugi sprat, zgrada, novogradwa, u ul.
M. Gorkog u Bawaluci, klima, cen-
tralno grijawe, sigurnosna vrata,
videointerfon, tel. 065/523-093.
Izdajem namje{ten jednosoban stan
dvjema zaposlenim djevojkama ili
mladom bra~nom paru, poseban ulaz,
{iri centar grada, tel. 066/883-230.
Izdajem povoqno polunamje{tenu
garsoweru u Kara|or|evoj ulici Lau{ -
Kolonija, tel. 065/510-172; 066/878-038.
Izdajem namje{ten komforan stan 40
m
2
Bra}e Jugovi}a 70 Obili}evo, od 10
do 16 ~asova, tel. 062/181-603.
Izdajem dvosoban namje{ten stan za
zaposlene `ene, Rosuqe, tel. 312-181;
066/628-337.
Izdajem namje{ten dnevni boravak,
kuhiwu i kupatilo zaposlenim dvjema
ili jednoj osobi, tel. 051/436-619.
Izdajem trosoban stan u ul. Stepe
Stepanovi}a, prednost studenti, tel.
065/531-615.
Izdajem stan 30 m
2
ulaz poseban, S.
toplice, zvati iza 17 ~asova, tel. 062-
752-598.
Izdajem dvoiposoban stan na Lau{u,
ul. Filipa Kqaji}a, tel. 065/497-846.
Izdajem namje{ten jednosoban stan u
B. Luci - @ivojina Preradovi}a 10,
prednost mladi parovi, tel. 066/406-
241.
Izdajem nov dvosoban namje{ten
stan, useqiv 1.6.2010. godine, ugra|en
kalorimetar, tel. 065/671-664.
Izdajem kompletno namje{ten stan na
du`i period za jednu osobu 33 m
2
novo-
gradwa, kod zgrade PNO, ul. Sime
Matavuqa 16, prvi sprat, tel. 063/118-
063; 065/254-628.
m
2
u u`em dijelu grada, bez posrednika,
tel. 065/070-544.
IZ DA VA WE
Izdajem namje{ten kancelarijski
prostor 27 m
2
, u “`utoj zgradi” kod
Mqekare, tel. 065/538-602.
Iznajmqujem 110 - 210 m
2
kancelari-
jskog prostora u Bawaluci: centar,
{est parkinga, klima, alarm, cen-
tralno, upotrebna dozvola, tel. 387
65/666-435.
Izdajem poslovni prostor, 80 m
2
, sa
vi{e parking mjesta, u blizini Metal
sajma, tel. 065/523-162.
Izdajem skladi{te u Lakta{ima, 160
m
2
, u potrebna dozvola, povoqna cijena,
tel. 065/294-606; 051/532-252.
Izdajem vi{enamjenski lokal 35 m
2
u
centru Bawaluke, kod Lovca, tel.
065/624-169.
Izdajem povoqno poslovni prostor
30 m
2
vi{e namjena Branka Popovi}a
97, tel. 051/371-527; 065/566-527.
Izdajem poslovni prostor 50 m
2
,
ulica 1.300 kaplara br. 6, tel. 051/462-
535.
Izdajem poslovni prostor 50 m
2
, sa
upotrebnom dozvolom, strogi centar
grada, tel. 063/118-488.
Iznajmqujem poslovni prostor od 36
m
2
kod "Intereksa", tel. 065/711-134.
Izdaje se vrlo povoqno kancelari-
jski prostore 37 i 49 m
2
u strogom cen-
tru grada, vrlo povoqno, tel.
051/226-200; 065/514-170.
Izdajem poslovni prostor 100 m
2
za
kancelarije, cijena 600 KM/mjesec, tel.
065/549-687.
Izdajem poslovni prostor, lokal, 50
m
2
, na dobroj lokaciji u Bawaluci, ul.
Zelengorska 3, tel. 251/217-986.
Izdajem dobro razra|en ugostiteqski
objekat u radu, od 130 m
2
, sa vlastitim
parkingom, na izvanrednoj lokaciji,
mo`e i pekara, tel. 065/837-918.
Iznajmqujem kancelarijski prostor,
povr{ina 33 m
2
, u sklopu prodajnog
centra “Centrum” Lakta{i, namje -
{teno, sa grijawem i hla|ewem, tel.
065/896-422.
Izdajem nov vi{enamjenski poslovni
prostor sa upotrebnom dozvolom i cen-
tralnim grijawem, na du`i period,
povoqno, Majevi~ka ulica br. 20 E,
Bawaluka - Petri}evac, tel. 065/784-
849.
Izdajem dva poslovna prostora u
strogom centru Bawaluke, ul. \ure
Dani~i}a 12, vel. 45 m
2
i 11 m
2
, cijena
500 KM i 180 KM, tel. 065/193-035.
Izdajem poslovni prostor 22 m
2
, ima
upotrebna dozvola, jeftino Kara -
|or|eva 445, Bawaluka, tel. 051/282-106;
065/635-449.
Izdajem poslovni prostor u Novoj
varo{i, Wego{eva br. 7 povr{ine 140
m
2
, pogodan za razne djelatnosti, tel.
065/527-849.
Izdajem kancelarije 42 m
2
i poslovni
pro stor 30 m
2
, Nova varo{, tel. 066/847-
036.
Izdajem poslovni prostor 250 m
2
+kancelarija 30 m
2
u blizini "Tempo"
marketa (Lazarevo) sa vi{e parking
mjesta, povoqno, tel. 065/365-144.
Povoqno izdajem 100 m
2
prostora
blizu centra za skladi{te Maslova~ka
12 Bawaluka, tel. 051/308-084; 066/642-
376.
Izdaje se poslovni prostor 33
m
2
u centru grada, ulica Vese -
lina Masle{e u Zanatskom cen-
tru, tel. 065/518-920 2320 M.
Izdajem
kancelarijski
prostor u centru
grada, uz fizi~ko
obezbje|ewe,
video-nadzor,
higijeni~arsku slu`bu
i kantinu.
Telefon 051/231-077,
zvati do 16 ~asova.
40 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE OGLASI
Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1,
dozvoqena gradwa, tel. 065/251-263.
Prodajem placeve u ul. Blagoja
Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m
2
,
vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619.
Prodajem zemqu i {umu, i to 2 dunuma
i 37 m
2
u Kme}anima, udaqenost 1,5 km na
pristupa~nom putu do manastira
Gomionice pogodnu za bazen i ribwak,
cijena po dogovoru, tel. 051/211-848.
Prodajem placeve za hale i stambeno-
poslovne objekte, tel. 065/549-687.
Prodajem 20 dunuma zemqe u selu
Milo{evci, Lakta{i, tel. 051/217-986.
Prodajem gra|evinski plac sa UT
uslovima za stambeno-poslovnu zgradu kod
novog Incelovog mosta, tel. 065/528-555.
Prodajem plac u Karanovcu, 623 m
2
uz
Vrbas, tel. 065/978-775.
Prodajem plac na moru 227 m
2
Milna,
Bra~, cijena povoqna, papiri uredni,
put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-
594.
Prodajem povoqno plac u Zalu`anima,
tel. 051/388-131.
Prodajem placeve uz autoput kod Prije-
dorske petqe za hale i stambene objekte,
tel. 065/549-687.
Prodajem plac od 700 m
2
sa projektom i
prikqu~cima u nasequ Tuwice, Bawa -
luka, ili mijewam za baraku u Lazarevu,
tel. 065/288-628.
Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Trnu,
Jablan, tel. 065/569-294.
Prodajem povoqno plac povr{ine 700
m
2
, asfalt, voda, kanalizacija, u blizini
trofazna struja, ul. Franca [uberta,
naseqe Lau{, tel. 051/437-862.
Prodajem plac, 600 m
2
, u ul. Davida
[trpca u Bawaluci, tel. 065/569-294.
Prodajem 3000 m
2
zemqe u Drakuli}u
1/1, tel. 065/926-261; 318-249.
Prodajem vi{e lokacija za gradwu
stambeno-poslovnih objekata u gradu i
{irem gradskom podru~ju, tel. 065/511-
121.
Prodajem plac kraj Vrbasa, 650 m
2
i
devastiran objekat, cijena 35.000 KM,
tel. 066/264-138.
Prodajem plac, 930 m
2
, u Debeqacima,
tel. 051/437-934; 065/763-941.
Prodajem plac, 1.200 m
2
, obuhva}en reg-
ulacionim planom, na asfaltu u ^esmi
gorwoj, tel. 051/437-934; 065/763-941.
Prodajem plac 1.000 m
2
sa dva mon -
ta`na objekta, zelena ograda, vo}e, 500 m
od bazena Lakta{i, tel. 051/308-686.
Prodajem 3000 m
2
zemqe u [u{warima,
100 m od firme "Elim", tel. 065/034-932.
Prodajem plac 750 m
2
u Rebrovcu, tel.
065/733-555.
Prodajem zemqi{te - {uma, 1.800 m
2
, u
Debeqacima, prilaz asfaltom, pogodno
za vikendicu, tel. 051/437-934; 065/763-
941.
Prodajem zemqi{te 32.000 m
2
u Kuqan-
ima (pogodno za hale) na magistralnom
putu Trn - Rami}i, tel. 051/437-934;
065/763-941.
Plac kod manastira Stupqe za
vikendicu mijenam za jednosoban stan u
Bawaluci, tel. 066/297-010; 051/481-383.
Prodajem u Han Kolima 2.000 m
2
, plac
pogodan za vikendice, po cijeni od
10.000 KM, tel. 065/785-526.
Prodajem dunum zemqe u Kla{nicama,
cijena povoqna (hitno), tel. 065/803-
315.
Prodajem sedam dunuma zemqe, lijepu
vikendicu, asfalt, struja, voda, vo}e sve
ogra|eno, cijena 4 KM/m
2
, tel. 051/413-
199; 066/870-370.
Prodajem 1,5 dunuma zemqe sa podumen-
tom blizu Kla{nica, cijena 30.000 KM,
tel. 0038162593027; 066/469-752.
Prodajem u Kuqanima plac povr{ine
3.648 m
2
(raskrsnica za Rami}e), tel.
051/454-360; 066/408-499.
Prodajem plac za ku}u, 500 m
2
, 1/1, sa
papirima, kraj asfalta, Tuzlanska 76,
Star~evica, Bawaluka, tel. 051/424-876,
066/449-920.
Prodajem placeve u Lakta{ima od
glavne ceste udaqeno 600 m cijena povo-
qna, tel. 066/349-173.
Prodajem zemqi{te u Stanarima,
blizu lokacije termoelektrane, 7.300 m
2
i
18.700 m
2
, pored asfaltnog puta, tel.
065/175-305.
Prodajem mawe placeve na po~etku
Jakupovaca blizu novog autoputa, cijena
povoqna, tel. 066/467-752.
Prodajem 20 dunuma zemqe s vo}wakom,
oko dva dunuma {ume, sa nedovr{enom
vikendicom, u [trpcima, {est km od
Prwavora, tel. 051/663-250.
Povoqno prodajem {est dunuma zemqe
kod "UNIS"-a, stara prijedorska cesta,
tel. 065/684-212.
kroz Kr~marice, tel. 051/437-934;
065/763-941.
Prodajem vikend ku}u, 1.000 m
2
oku}nice sa vo}wakom u ^elincu,
Tukovi bb, tel. 066/679-335; 066/748-681.
Prodajem vikendicu sa 6.000 m
2
zemqe
u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po
dogovoru, tel. 065/514-837; 051/437-698.
ZAMJENA
Mijewam za odgovaraju}i stan
vikendicu u Barlovcima sa dva dunuma
zemqe, gara`om i vo}wakom, tel.
051/460-985.
Prodajem autoprikolicu “sabatijer”
sa poklopcem, tel. 065/971-583 i
065/410-485.
“Mercedes 220” CDI 2000. god., ful
oprema, ekstra stawe, mo`e i pod
garanciju, tel. 065/510-186.
Prodajem “golf 2” TD, god.
proizvodwe 1989, u dobrom stawu, reg-
istrovan 23.3.2010, tel. 065/428-446.
Prodajem “opel kadet 1.3”, 85. g. Dobar
motor, dobra limarija, registrovan do
2011. Cijena 2.300 KM, tel. 387 65/357-
623.
Prodajem "krajsler saratogu" veoma
povoqno u odli~nom stawu, reg-
istrovan, cijena 1000 evra, tel. 387
66/397-497.
Prodajem “nisan patrol” 12/2003. g.p.
pre{ao 50.000 km, rolbarovi, nove gume,
registrovan, ekstra stawe ili mijewam
za mawi automobil uz doplatu, tel.
38765/513-897.
Prodajem povoqno kamper "fijat" 90
g.p. ili mijewam za automobil, gra|u
ili plac, uz doplatu, tel. 38765/513-897.
Prodajem “golf 2”, bijele boje,
~etvoro vrata, ugra|en plin, g. p. 1989, u
odli~nom stawu, cijena 4.000 KM, tel.
065/424-198.
Prodajem “fijat tipo 1,4”, benzin,
12. mjesec 1995, u odli~nom stawu, tel.
065/513-894.
Prodajem "opel vektru" 1,6 i, proizve-
den 89, al. feluge, centralna brava,
boja trula vi{wa, registrovan godinu
dana, tel. 065/917-113.
Prodajem "BMW 5", karavan, tdi au-
tomatik, tel. 065/535-220; 065/011-876.
Prodajem "pe`o 605", dizel, 1994. g. p.,
registrovan do kraja godine, tel.
065/528-247.
Prodajem “fijestu 3” dizel, 86 g. p.,
cijena po dogovoru, zvati vikendom od
20 do 22 ~asa, tel. 051/660-163.
Prodajem "nisan patrol" terenac,
4h4, istekla registracija, tel. 065/513-
672.
Prodajem "ford fijestu" 1,8 D g. pr.
1992. kao dostavno ili servisno
vozilo, tel. 065/034-768.
Prodajem skuter Keeway, tel. 065/535-
220; 065/011-876.
Prodajem “reno lagunu”, 2006 g, 75.000
KM, ful oprema, dizel, cijena 9.000
evra, tel. 061/021-510.
Prodajem “golf 4”, 2000. g. p. board
kompjuter, alum. felge, elek. podiza~i,
klima, registrovan do 4.2011, fiksno
11.500, tel. 065/614-037.
Prodajem "tam" 75 T 5 u ispravnom
stawu, atestiran na 1.000 kg nosivosti,
vozi, B kategorija, du`ina karoserije
3,2 m, gume nove, cijena povoqna, tel.
065/425-135.
Hitno prodajem "golf 2" registrovan,
povoqna i minimalna cijena, tel.
051/781-188.
Auto “varburg”, 1990, ispravan, 500
KM, tel. 219-849; 066/349-243.
Prodajem “nisan sani 1,5 gl”, 1984.
godina, 400 KM, registrovan, tel.
065/484-909.
Prodajem "daewoo matiz", crven, 99 .
g.p, benzinac, druga ruka o~uvan, 5
sjedi{ta i vrata, klima el. prozori,
malo potro{we, malo km, tel. 065/596-
196.
Prodajem “jugo 65” u voznom stawu,
1989. godina, tel. 065/538-291.
Prodajem “opel astru 1,4”, godi{te
92, registrovana do 5.6.2010. u is-
pravnom stawu, ~etvoro vrata, cijena
po dogovoru, tel. 065/458-621.
Prodajem “fijat bravo 1,8”, g. p. 1996,
klima, dobro o~uvan, cijena 4.500 KM,
tel. 066/928-436.
Prodajem "reno" 18 (1983) reg-
istrovan 2009. registracija istekla,
zvati oko 20 ~asova, tel. 051/300-551.
Prodajem “ladu samaru”, 89. godi{te,
neregistrovana, tel. 066/800-064.
Prodajem “mercedes” karavan - 230
jumba{, dizel, registrovan, cijena
MOTORNA
VOZILA
PRODAJA
Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za
metal “metalac” SB-26 profesional
MK-2, ispravna, kao nova, tel. 061/473-
481.
Prodajem tokarsku radwu, strug,
bu{ilicu, univerzalnu brusilicu,
presu 10 t reni i mjerni alat, tel.
065/845-715.
Prodajem ma{inu, Pavel Ledinek:
pet glava, {irina 160 milimetara,
povoqno, tel. +38751/830-787, 00387
65/877-126.
Prodajem radi selidbe nov ugostite-
qski namje{taj, elektroagregat za
struju, hidrofah za vodu, motornu
prskalicu, sto sa dva brenera i drugi
alat, tel. 051/532-426.
Prodajem profesionalni ugos-
titeqski {poret, "igo" Qubqana,
kombinacija plin - struja, tel. 065/
588-889.
Prodajem opremqenu pekaru, tel.
065/631-613.
Prodajem grajfer za utovar |ubriva,
tel. 065/931-383.
Prodajem sistem za oro{avawe
(navodwavawe) kapaciteta 2.200 m
2
, tel.
065/529-237.
Prodajem granitnu kocku, kaldrma,
tel. 387 65/166-606.
Prodajem rezanu gra|u, betonske ci-
jevi i blokove, gotove {ahtove, tel. 387
65/541-743.
Prodajem povoqno krovnu limariju,
tel. 051/281-331.
Prodajem crijep, gra|u, stolariju, un-
utra{wu i vawsku na ku}i 7h8 m koju je
potrebno sru{iti, tel. 065/534-727.
Prodajem rezanu krovnu konstruk-
ciju od suve hrastovine sa stropnim
gredama za ku}u ili vikendicu,
veli~ine 5 h 6 m, zvati oko 20 ~asova,
tel. 051/300-551.
Prodajem 60 komada krovnih salonit
tabli, komad/4 KM, tel. 051/281-331.
Prodajem sitni crijep biber u do-
brom stawu, tel. 065/597-514.
Prodajem armiranobetonske stubove
raznih du`ina za mre`u i bodqikavu
`icu, tel. 051/388-094; 066/252-990.
Gra|evinski radovi krovne konstruk-
cije, zidawe, kamene staze, trotoari i
drugo, tel. 066/531-497.
Prodajem 700 komada crijepa,
Vinkovci, cijena 0,30 KM/komad, tel.
066/257-465.
Prodajem harmoniku 96 basova, osam
registara i harmoniku "veltmajster" 60,
8 registara u ispravnom stawu, tel.
065/206-060.
Prodajem kuhiwski fri`ider, povo-
qno, tel. 051/453-249; 065/843-923.
Prodajem elektri~ni {poret, itison
18 m
2
sivi, dva predwa sica za jugo,
kancelarijsku stolicu drvenu, cipelar,
sobni stoli} i `ensku bundu, tel.
065/811-058.
Prodajem dvije ekskluzivne stilske
ko`ne garniture, bivoqa ko`a, tik
drvo, ru~ni rad, tel. 065/896-422.
Prodajem ugaonu garnituru plave
boje, puno drvo, ru~ni rad, dimenzije
1,5 h 2,5 m, tel. 065/891-893.
Prodajem drvenu vitrinu cipelar,
kanc. stolicu (drvena) sa to~ki}ima,
itison sivi, 18 m
2
, tepih, 500 kompleta
1/6 spu`vica za slu{alice (vokmen),
tel. 065/811-058.
Prodajem trpezariju "barbara", sto,
stolice, komoda, novo, neraspakovano,
tel. 065/510-969.
NAMJE[TAJ
PRODAJA
APARATI ZA
DOMA]INSTVO
PRODAJA
MUZIKA
PRODAJA
GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
POQOPRIVREDA
PRODAJA
ZANATSTVO
PRODAJA
UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem tri dunima zemqe u
Rami}ima, pored asfalta, udaqeno od
pruge 800 m, cijena 12.000 KM, tel.
051/386-517.
Prodajem plac na Paprikovcu 450 m
2
sa UT uslovima papiri uredni, tel.
065/251-944.
Prodajem dva placa u [argovcu (kod
prodavnice “Jabuka”), 1.300 m
2
i 1.200
m
2
, uredna dokumentacija, 1/1, tel. 385
44/535-503.
IZ DA VA WE
Izdajem tri dunuma zemqe uz autoput,
preko puta “^ambele”, Bawaluka, tel.
066/129-181.
Izdajem namje{tenu sobu u ku}i u
Prwavoru, tel. 065/491-921.
Izdajem sobu djevojci, upotreba
kuhiwe i kupatila, tel. 066/703-101.
Izdajem dvjema djevojkama namje{tenu
sobu sa upotrebom kupatila i kuhiwe i
centralnim grijawem, Mejdan, tel.
065/846-196.
Izdajem sobu jednoj ili dvjema djevo-
jkama, tel. 065/546-658.
Izdajem dvokrevetnu sobu, namje{tenu
sa grijawem, za mu{karce, tel. 065/740-
176; 051/300-458.
Izdajem namje{tenu sobu samcu kod
"Intereksa", centralno grijawe, tel.
065/711-134.
Izdajem namje{tenu sobu dvjema
djevojkama, sa upotrebom kupatila i
kuhiwe, po 150 KM, u zgradi u centru
grada, tel. 065/936-588.
Izdajem studentu nepu{a~u sobu sa
kupatilom, Borik, tel. 065/878-614.
Od 1. jula slobodna jednokrevetna
soba u Boriku kod "Merkatora" za za-
poslene mladi}e ili djevojke, tel.
051/350-753; 066/834-204.
Izdajem sobe u centru grada na kra}i
i du`i period i za no}ewe, tel.
065/900-365, 051/305-702.
Izdajem namje{tenu jednokrevetnu
sobu u centru grada, zvati od 15 do 18
~asova, tel. 051/218-930.
Izdaejm sobu u Obili}evu, ulica S.
Stepanovi}a 5, tel. 051/453-017; 066/ -
996-002.
Izdajem namje{tenu sobu - Obili -
}evo, tel. 065/742-677.
Izdajem dvjema u~enicama dvokre -
vetnu sobu u stanu sa upotrebom kuhiwe,
tel. 051/437-794, 065/773-403.
Izdajem namje{tenu sobu u nasequ
Obili}evo, tel. 065301-515.
Izdajem namje{tenu sobu sa posebnim
kupatilom, odvojenom strujom i ulazom
u ul. Lazarevo 1, tel. 051/372-040.
Izdajem dvokrevetnu sobu studentki-
wama, nalazimo se kod Gradskog mosta
kraj Vrbasa, tel. 065/544-189.
Izdajem dvjema djevojkama dvokre -
vetnu sobu u stambenoj zgradi, centar,
Mejdan, povoqno, tel. 065/846-186.
Izdajem sobu za stanovawe sa ku-
patilom, tel. 065/433-461.
Izdajem lijepo namje{tenu dvokre -
vetnu sobu sa odli~nim grijawem u
nasequ Nova varo{, tel. 065/530-861;
051/315-890.
Prodajem vikendicu u ^arda~anima,
struja, voda, povoqno, tel. 065/966-808;
065/581-773; 051/318-739.
Prodajem povoqno vi{e vikendica i
placeva u Slatini i okolini, tel. 588-
150; 065/964-929.
Prodajem vikednicu na glavnoj ulici
prije mosta u Karanovcu, vrlo povoqno,
tel. 051/303-038, 065/180-753, 051/307-
514.
Prodajem vikendicu 5h5 sa 3.100 m
2
zemqe, pod vo}em nalazi se u Desnoj
Novoseliji kod pilane Partalo, cijena
povoqna, tel. 051/461-956.
Prodaje se vikendica od centra
Bawaluke 7 km, asfalt, struja, voda, pa-
piri uredni, cijena po dogovoru, dunum
zemqe, sve ogra|eno, nova gradwa, tel.
051/318-892.
Prodajem vikendicu sa dva dunuma
ogra|ene zemqe sa vo}em, selo
Aleksi}i, Lakta{i, tel. 066/683-034.
Prodajem vikendicu na glavnoj ulici
prije mosta u Karanovcu, tel. 065/955-
895.
Prodajem vikendicu u Kobatovcima
(Lakta{ima), tel. 065/620-186.
Prodajem nedovr{enu vikendicu sa
12.000 m
2
zemqi{ta na glavnom putu
VIKENDICE
PRODAJA
SOBE
IZDAVAWE
povoqna, a mo`e i zamjena za ogrevno
drvo, tel. 065/683-440.
Prodajem "fijat lan~ija" 999 cm
3
33
KW u 10, t. vi{wa, 1986. god. regis -
trovan i al. original, ukrasne ratkape
"audi 80", povoqno, tel. 065/457-750.
Prodajem “opel korsu 1,2”, 88.
godi{te, registrovan - cijena 1.200
KM, tel. 065/659-282.
Prodajem “ford fijestu”, g. pr. 1991,
crna, troja vrata, 1,1, benzin, u dobrom
stawu, registrovana, Bawaluka, tel.
066/469-299.
Prodajem “reno klio 19” dizel, g. pr.
'96, cijena povoqna, tel. 065/444-442.
Prodajem (mijewam) “reno klio”, 1,4
cm
3
, 16 V; registrovan, u dobrom stnaju,
petoro vrata; 75 KW = 101 KS; gume
M+S, vl. 1/1, klima, CD, daqinsko
zakqu~avawe, tel. 065/919-776.
Prodajem “ladu nivu”, 1996. godi{te,
motor 1,7, plin, kuka, dobro o~uvana,
tel. 065/276-550.
Prodajem yip “honda CR-V z. 2.0“ ben-
zin, 2001. god, tel. 065/621-017.
Prodajem (mijewam) “lan~ija tema”
2.0, '88. g. p., metalik, cijena 1.950 KM,
tel. 065/938-401.
Prodajem "opel kadet" karavan, 1,6 D,
g. p.1987, registrovan do 10.10.2010, u
dobrom stawu, cijena 1.700 KM, mogu}a
i zamjena za "reno 5", tel. 066/641-495.
Prodajem "jugo 45" 86. godina nereg-
istrovan, zeleni, motor dobar, alu
felge, cijena 400 KM registracija is-
tekla u februaru, tel. 065/169-053.
Prodajem “fijat” 126 “bis” reg. do
17.7.2010. peglica, tel. 066/863-909.
Prodajem ili mijewam za jeftiniji
automobil “pe`o 307 HDI”, dizel, 2002.
g. p., tel. 065/528-247.
Prodajem "zastavu 101" godina
proizvodwe 1985, tel. 066/174-462.
Prodajem "golf 2", 1985. g. p., benz-
inac, 1600 KS + 4 gume + 2 felge, u
odli~nom stawu, cijena 2.500 KM, tel.
065/784-520.
Prodajem kombi “fijat dukato” 2,8
JTD, g. p. 1999, tel. 065/215-323; 065/524-
259.
"Opel kadet" suza 1,35 benzinac 1987.
godi{te, registrovan do 7.10. nov aku-
mulator, limarija i gume, dobra cijena
1500 KM, tel. 066/156-976.
Prodajem automobil "varburg" g. pr.
1990. ispravan, tel. 051/219-849.
Prodajem "golf 1" u dobrom stawu,
tel. 051/315-530.
Prodajem “zastavu 101”, g. p. 1985, reg-
istrovan do septembra, tel. 065/034-768.
Prodajem "lan~u temu" 2.0 i.e, '88. g. p.
registrovan, cijena 1.950 KM, tel.
065/938-401.
DIJELOVI I OPREMA
Prodajem kuku za “reno megan”, ci-
jena 100 KM, tel. 065/519-217.
Prodajem “mercedes 190”, dizel u di-
jelovima, tel. 065/218-600.
Prodajem gume 255-55-R19, tel.
065/931-383.
Prodajem elektropodiza~ za "golf 2"
sa ~etvoro vrata i kuku za "golf 2"
povoqno, tel. 065/742-388.
Prodajem razne gume, tel. 065/931-383.
Prodajem "pe`o 405" benzinac,
stranac, u dijelovima, tel. 065/218-600.
Prodajem dva predwa sica za “jugo”,
torbu za golf, tel. 065/811-058.
Prodajem motor za ~amac, tel. 066/174-
462.
Prodajem gume 215-65-R 16, osam ko-
mada, povoqno, tel. 065/931-383.
Prodajem gume 225-45R17 i 195-50R15,
tel. 065/931-383.
Prodajem auto-prikolicu sa dvije os-
ovine marke “klagije tim masburg” no-
sivost 1.280 kg, du`ina 2,5 m, {irina
1,5 m, registrovana, tel. 065/891-893.
Prodajem ~etiri ~eli~ne felge za
“ford fokus”, 15 cola, ~etiri rupe,
tel. 065/931-383.
Prodajem motor za ~amac, tel. 065/034-
768.
Prodajem i servisiram nove
privredne i poqoprivredne ma{ine za
vo}e i povr}e, kombinovane stolarske
ma{ine i druge alate za doma}instvo,
tel. 051/532-426.
Prodajem trofazni el. motor sa
prirubnicom 7,5 KW, 2.900 obrtaja, tel.
065/931-383.
Prodajem ma{inu za pravqene beton-
skih blokova, cijena 1.300 KM, tel.
065/812-104.
MA[INE
I ALATI
PRODAJA
Kafe-slasti~arna “Kalvados”
prima djevojke za rad u {anku, tel. 387
65/531-182.
“Cepter” internacionalna kom-
panija tra`i saradnike koji su komu-
nikativni, uporni, kreativni,
samouvjereni za prodavace, tel. 065/
656-907.
Kafe-baru u centru Bawaluke
potrebni konobar i konobarica.
Odli~ni uslovi, tel. 065/237-113.
Potrebna radnica za rad u kafi}u,
tel. 051/215-144.
Trgovac sa dugogodi{wim is -
kustvom, ~istila bih banku, ordi-
naciju, poslovne prostorije i sli~no,
zvati poslije 17 ~asova, tel. 051/388-
289; 065/706-388.
Frizerski salon iz Kotor Varo{a
tra`i frizerku, uslovi super, tel.
062/628-938.
Potreban maniker i frizer sa naj-
mawe tri godine radnog iskustva, tel.
066/278-987.
Tra`e se zastupnici za {vajcarsku
firmu "Cepter" za podru~je Bawaluke,
K. Dubice, Gradi{ke, obezbije|eno
{kolovawe, tel. 065/642-094.
Potrebna tri saradnika za market-
ing na poqu investicija, tel. 066/247-
277.
Potrebne djevojke koje `ele pjevati
narodne i starogradske pjesme, pri-
maju se i po~etnice, Bawaluka, tel.
051/303-011.
Organizaciji “Dobri medo”
potrebne odgovorne `enske osobe
radi ~uvawa djece na du`i period u
Bawaluci, tel. 065/412-112.
Hitno potrebno deset saradnika za
puno radno vrijeme, plata + procenat,
zvati od devet do 17 ~asova, tel.
066/537-853.
Adria - potrebni komercijalisti,
tel. 065/591-823.
Potrebna radnica za prodaju koz -
metike, tel. 065/564-003.
Turisti~ka agencija "Hilandar" or-
ganizuje pokloni~ko putovawe u Os-
trog 18.6.2010, tel. 051/465-210; 065/
644-500.
IZ DA VA WE
Iznajmqujem apartman/sobe u
vikendici na moru. Ciovo - Trogir
Hrvatska, 250 m od mora, kuhiwa,
parking. Cijena deset evra po osobi,
tel. 38766/184-804.
Zlatibor - sobe za prijatan odmor u
zelenilu i ti{ini, povoqno, tel.
065/239-344; 031/843-242.
Vodice ( kod [ibenika) izdajem
apartman za dvije do pet osoba u cen-
tru Vodica, pet minuta do pla`e,
povoqno, tel. 38751437880; 065/996-
090.
Udovac, tra`i `enu do 63 godine
kojoj nedostaje pa`we, razumijevawa
we`nosti, milovawa, za qeto, more,
qep{i zivot udvoje, tel. 38765/869-
208.
Mladi} 35 godina, lak{i invalid,
situiran, `eli upoznati radi braka
ozbiqnu djevojku za zajedni~ki `ivot
u Beogradu, tel. 00 381/11-31-93-400.
LI^NI
KONTAKTI
TURIZAM
PONUDA
ZAPO[QAVAWE
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 41 OGLASI
Prodajem ili mijewam plasti~nu
kacu od 1.000 l za dvije po 500 l, tel.
051/281-331.
Prodajem dvokrilna balkonska vrata,
vel. 120h210 cm, proizvodwa “Fagus”,
po cijeni od 300 KM, tel. 065/193-035.
Prodajem kalup za stubove betonska
plo~a 1/1 kom 2m sa vibro stolom, tiba
3, tel. 065/640-070; 051/426-003.
Prodajem povoqno kompjuterski sto,
tel. 051/371-527; 065/566-527.
Prodajem tendu, 6h2,5 m i tri bam-
busove barske stolice, tel. 065/450-546;
051-307-182.
Prodajem ~amac sa {est sjedi{ta, tel.
065/535-220; 065/011-876.
Prodajem zubarsku stolicu, tel.
065/535-220; 065/011-876.
Prodajem vitrinu, itison, 18 m
2
,
sivi, ormari} za cipele, `ensku bundu
od astrahana, 300 kompleta spu`vica za
slu{alice - vokmen, kancelarijsku
stolicu, drveni sobni stoli}, tel.
065/811-058.
Prodajem dje~iji krevetac sa
du{ekom, tel. 066/709-448.
Proizvodwa i prodaja pletenog
namje{taja, radim po naruybi, is-
poruka na ku}ne adrese, ul. Kwaza
Milo{a 20, tel. 065/565-322.
Prodajem fliper, tel. 065/837-918.
Prodajem `eqezni izlog 2,80h185
postakqen, `eq. vrata (2 mh0,90 cm) 1
vakuum prozor 1,5 m
2
, tel. 065/973-429.
Prodajem bagremovo koqe za ograde i
vinovu lozu, vo}e, paradajz i pulceve za
gra|evinare, Bawaluka, tel. 065/206-
060.
Prodajem grobnicu betonsku, oprem -
qenu za tri mjesta (mo`e ~etiri),
pravoslavno grobqe Borik, Bawaluka,
tel. 066/402-307.
Gqiva za spremawe napitka “ke-
fira”, ukus sli~an jogurtu, cijena 8
KM, tel. 066/156-976.
Prodajem pi{toq, 7,9 mm, licu sa
odobrewem za nabavku oru`ja, cijena po
dogovoru, tel. 065/422-825.
Prodajem tablete za smawivawe po -
tro{ we goriva za benzinske i dizel
motore kod putni~kih i teretnih vo -
zila, efikasne u{tede do 30% gori va,
uputstvo za upotrebu, tel. 061/473-481.
Prodajem “heliteh” mre`u, 800 m (za
uzgoj pu`a, ostale sitne `ivotiwe),
tel. 065/529-237.
Prodajem sto za ra~unar i skener, tel.
065/011-065.
Prodajem aluminijumske cijevi fi 30
mm, du`ina 3 m, 12 komada po 13 KM,
tel. 066/216-765.
Prodajem aparat koki~ar (na plin) za
pravqewe kukuruznih kokica sa
pomo}nim tezgicama na aparatu, cijena
300 KM, tel. 065/673-010.
Prodajem 500 kompleta spu`vica za
slu{alice - vokmen, tel. 065/811-058.
Prodajem su{aru za vo}e, povr}e,
gqive i qekovito biqe, tel. 061/180-
058.
Prodajem lova~ki karabin 30-06 sa
gravurom i optikom "cajs", tel. 065/528-
966.
Prodajem baletanke, “Jugoplastika” -
Split, crne i bijele, brojevi od 27 do
41, veoma povoqno, tel. 065/794-702.
[est filmova po `eqi 40 KM (ser-
ije, dokumentarci, sport, aerobik, cr-
tani filmovi, kuvar i vino...), tel.
065/498-429.
Prodajem nov agregat dva kilovata,
motornu prskalicu sa dva brenera i
hidrofah za vodu, tel. 051/532-426.
Prodajem elektromotor 11 KW 450, 4
KW sa prirubnicom, tel. 051/429-003;
065/640-070.
lacije, dekoracije i stavqawe rigipsa,
laminata, plo~ica i razne sanacije,
tel. 065/343-745.
Presvla~im kau~e, ugaone garniture i
tapaciram namje{taj, povoqno, tel.
065/817-021.
Elektri~ar - ugradwa, zamjena au-
tomatskih osigura~a, intefona, halo-
gene rasvjete, indikatora, interfona,
instalacija, gromobrana itd., tel.
065/566-141.
Zidar radi malterisawe, kvalitetno
i jeftino, i ostale poslove, tel.
066/850-695.
Vr{im obuku rukovawa pi{toqem,
obezbije|ena municija i streli{te,
imam diplomu instruktora, tel.
066/690-114.
Popravka i nadogradwa gumenih,
PVC, poliester ~amaca, kajaka, dajaka,
kanua, povr{inskih bazena, du{eka,
ronila~kih i ribarskih odijela, tel.
065/990-944.
Profesor engleskog jezika daje
~asove i instrukcije, prevodi tekstove
i dokumenta, sudski tuma~ - prevodilac,
tel. 065/938-401.
Spremala bih stanove, 5 KM - po
satu, ~uvala bih starije osobe (pokret -
ne, nepokretne), tel. 096/896-449.
Autoprevoznik vr{i usluge prevoza
robe kombi vozilom, tel. 066/174-462.
Dajem ~asove matematike u~enicima i
studentima, vr{im pripreme za pri-
jemne, popravne ispite i takmi~ewa,
tel. 051/465-553; 066/430-105.
Usluge prawa i su{ewa svih vrsta
tepiha, po potrebi prevoz obezbije|en,
tel. 051/371-700; 065/885-944.
Ozbiqna `ena sredwih godina,
~uvala bih djecu, nalazim se u
Dervi{ima, tel. 065/976-375.
Prevoz, selidbe komiona sa rad-
nicima ili po dogovoru, odgovorno i
povoqno, tel. 051/313-116, 065/317-840,
063/541-688.
Dajem ~asove na harmonici i sinti-
sajzeru, na programu su narodne pjesme
i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011.
Prodajem vrlo povoqno paket nove
garderobe iz Wema~ke, pogodno za pi-
jacu, tel. 066/253-259.
Prodajem televizor 72-82 cm, digital
100 Hz, stereo, teletekst, slika u slici,
silver, uvoz iz Wema~ke, u odli~nom
stawu, povoqno, tel. 387 65/516-441;
051/216-969.
Prodajem unikatnu umjetni~ku sliku
“Pred oluju” , vel. 140 h 88, ra|ena
uqanim bojama na platnu, tel. 065/986-
453.
Prodajem kasa pultove za markete sa
komplet instalacijom, pokretna traka,
bijela boja, tel. 065/896-422.
Prodajem grobnicu sa {est mjesta,
"Sveti Pantelija", tel. 051/319-451;
065/514-227; 051/216-067.
Prodajem ga{eni kre~, pakovan u pl.
kanti po 12 kg, cijena 10 KM po kanti,
12/1, odle`ao, ne bri{e se, tel. 065/193-
035.
Prodajem kalorimetar "simens" 5/4
kori{}en samo 2,5 mjeseci, garancija
do 10/2010. godine, cijena povoqna, tel.
051/214-470.
Prodajem polovan usisiva~ - povoqno
i starinski telefon - crni, tel.
051/493-249; 066/493-402.
Prodajem dva bicikla, specijal bo-
jler 80, tu{ bateriju, malu bateriju,
mali bojler, tel. 065/622-916.
Prodajem hitno i povoqno kamp
prikolicu za ~etiri osobe, neupotre-
bqavanu lutvansku, cijena 1.000 KM,
tel. 051/211-558; 065/616-833.
Prodajem strelice, pera i {piceve za
pikado, veoma kvalitetno, tel. 066/469-
299.
Prodajem alkatan cijevi, dva cola,
osam bari, za vodu, za dovod ili odvod,
po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni
motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel.
065/206-060.
Prodajem povoqno kompjuterski sto
za kancelariju, tel. 051/371-527; 065/
566-527.
Prodajem dozator - punilicu hrane i
masti, Du{ka Ko{~ice 22, Bawaluka,
tel. 065/526-532; 213-177.
Povoqno prodajem dje~ija kolica, ci-
jena 70 KM, tel. 065/462-880; 051/433-
222.
RAZNA ROBA
PRODAJA
GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem betonske stubove svih
du`ina do 3 m za ograde i vinograde i
ivi~wake za staze, tel. 051/429-003;
065/640-070.
Prodajem TA pe}, tel. 051/380-798.
Prodajem kombinovani usisiva~ sa
komorom od 50 l, cijena povoqna, tel.
051/453-249; 066/493-402.
Prodajem pleksiglas staklo veli -
~ine 60h76 cm, debqine pet mili -
metara, providno, tel. 065/773-403,
051/437-794.
Prodajem radi selidbe nov ugostite-
qski namje{taj, hidrofah za vodu,
agregat za struju, prskalicu za vo}e i
povr}e, ma{inu za mqevewe vo}a i
povr}a, tel. 051/532-426.
Prodajem lova~ku pu{ku karabin, ci-
jena po dogovoru, imam dozvolu, tel.
051/424-797.
Prodajem dvoje ulaznih vrata, hras-
tova i poklopnice za crijep 333, 28
kom, Kikinda, povoqno, tel. 051/424-
979; 065/683-440.
Trofaznu pumpu petostepenu za
duboke bunare, bazene - sudoper - kap
Gerungs, `agu, obra|ena hrastova
gazi{ta 13 kom od 80 cm, tel. 052/439-
098; 066-918-898.
Prodajem ugaonu garnituru, bicikl,
kau~, {poret, fri`ider, ma{inu za
ve{, zamrziva~, tel. 051/354-543.
Prodajem trokrilni ormar, tel.
051/312-629.
Prodajem grobnicu sa {est mjesta u
Lazarevu - Perduvovo grobqe, tel.
051/308-686.
Prodajem harmoniku (hohnerica) 96
basova 7+3 registra, cijena 500 KM
(hitno), tel. 051/413-199; 066/870-370.
Prodajem nov karabin 79 mm (unikat)
licima sa odobrewem za nabavku
oru`ja, cijena 300 KM, zvati poslije 17
~asova, tel. 051/487-392.
Prodajem staru ciglu za zidawe, tel.
062/752-598.
Prodajem malu rashladnu vitrinu 100
l toplo-hladna kombinacija i kafe-
aparat slovena~ke proizvodwe, tel.
065/429-104.
Prodaje se betonska grobnica sa
~etiri mjesta na grobqu Drakuli}, tel.
051/380-798.
Prodajem {iva}u ma{inu "danicu"
automatik, tel. 051/303-633.
KUPOVINA
Kupujem prvu kasetu “Vrap~i}a” sa
pjesmom “Nikoqdan”, tel. 065/462-880.
Kupujem antikvitete, stari nakit,
sitni namje{taj, stone lampe, tel.
061/021-510.
Kupujem nakit, satove, nov~i}e, pred-
mete, lomqeno zlato, pla}am 22 KM/gr,
tel. 061/021-510.
Kupujem ru~ni sat, mehani~ki, stariji
tipa, po mogu}nosti {toperica, mo`e
neispravan, uz mogu} popravak, tel.
065/378-866.
IZ DA VA WE
Prodajem ili izdajem pikado sa
`etonima, podru~je Bawaluke i oko-
line, tel. 066/469-299.
ZAMJENA
Mijewam TA pe} za namje{taj, TV i
sl, tel. 065/547-711.
Prodajem {tenad wema~kog ov~ara
od odli~nih roditeqa ili mijewam za
drva ili `itarice, tel. 066/829-204.
Prodajem male doma}e ze~eve i
{tenad wema~kog ov~ara, tel. 066/829-
204.
KU]NI
QUBIMCI
PRODAJA
Stolar na licu mjesta radi popravke
stolarije, namje{taja i roletni. Stak-
lim stolariju, tel. 051/281-470, 065/562-
149.
Re`emo drva bansekom i cijepamo
hidrauli~nim cjepa~em, tel. 387 65/936-
605.
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za
centralna grijawa, povoqno, tel.
051/483-144 i 065/670-639.
Kucawe seminarskih i drugih
stru~nih radova, priprema za {tampu
kwiga, bro{ura, priru~nika, stru~nih
~asopisa i novina, izrada kalendara,
vizitkarti i sl., tel. 065/930-031 ili
066/119-221.
Kucam maturske, seminarske, dip -
lomske i magistarske, kwige, {tampam,
narezujem na CD, tel. 065/984-971.
Postavqawe kerami~kih plo~ica i
kompletna sanacija kupatila, povoqno i
brzo, tel. 066/338-840.
Povoqno kucam diplomske, semi-
narske, magistarske i maturske radove,
tel. 065/615-028.
Servisirawe ra~unara, ~i{}ewe
virusa i antivirusna za{tita, tel.
065/363-417.
[kola ra~unara “Giga Computers” or-
ganizuje sve vrste kurseva za rad na
ra~unarima. Organizujemo i kurs za
kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod
Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan,
tel. 051/213-088; 065/520-223.
Popravka gumenih PVC poliester
~amaca, kajaka, jogija, povr{inskih
bazena, ronila~kih i ribarskih odijela,
tel. 065/990-944.
Internet usluge, salon igara,
Kara|or|eva 239, tel. 065/306-106.
Izvodim sve vrste masa`a i kinezit-
erapijskih procedura kod hroni~nih i
degenerativnih stawa, tel. 066/268-938.
Tra`im ozbiqnu i slobodnu `enu za
~uvawe starije `ene na selu, ~uvawe 24
~asa, svaki drugi vikend slobodan, tel.
065/607-035.
Elektri~ar mijewa elektroopremu, te
povoqno ugra|uje nove i popravqa stare
elektroinstalacije, tel. 065/418-878.
Dajem instrukcije iz matematike, in-
formatike, engleskog jezika svim uzras-
tima, povoqno, tel. 051/437-407; 065/
895-931.
Prevoz i selidbe kamionom sa rad-
nicima ili po dogovoru, povoqno i
odgovorno, tel. 065/198-933, 063/541-688.
Nastavnik engleskog jezika daje ~asove
djeci i odraslima, tel. 066/129-558.
Popravqam okvire nao~ara svih vrsta,
brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br.
16, tel. 051/318-227.
Pravim sve od `eqeza, ograde, tende,
stala`e, gara`na vrata, za{titne
re{etke, natkrivam balkone, tel.
065/600-993.
Pru`am usluge prevoza robe kombi
vozilom, tel. 065/034-768.
Odgovorna, pedantna i komunikativna
`ena, tra`i posao ~uvawa djece, pomo}i
u ku}i, ~i{}ewa lokala, pru`awa wege
starijim osobama, Doboj, tel. 065/969-
391.
Kosim dvori{ta. Kr~ewe `ivica,
rezawe ba{ta, tel. 065/364-424.
Dje~ija igraonica "Ro|os" nudi ~uvawe
djece, 150 KM mjese~no, igrawe, proslave
ro|endana od 50 do 70 KM, najnovije u
gradu, Kara|or|eva 227, B. Luka, tel.
065/561-952; 051/439-114.
Radim metalne ograde, kapije, gara`na
vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i
ostalo od metala, tel. 051/463-329;
066/257-534.
Profesor matematike daje ~asove
sredwo{kolcima i studentima eko -
nomije, priprema maturante za prijemni
ispit za fakultet, tel. 051/217-260;
065/837-295.
Dajem ~asove na harmonici i sinti-
sajzeru, na programu su narodne pjesme i
kola, Bawaluka, tel. 051/303-011.
Stolar na licu mjesta radi popravke
stolarije, namje{taja i roletni. Stak-
lim stolariju, tel. 051/281-470, 065/562-
149.
Profesor engleskog jezika daje ~asove
i prevodi tekstove, tel. 065/229-553,
051/467-148.
Majstor minuta popravqa sve vrste
retrovizora za autobuse, kamione i
kombi vozila, yipove. Kriva i rezana
ogledala sa ugradwom za putni~ka kola,
farovi za “golf” 1, 2, 3, 4 i “mercedes”,
tel. 065/538-048.
Usluge kre~ewa, gletovawa, postav -
qawa tapeta, unutra{we fasade, izo-
USLUGE
OSTALO
KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima),
putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD,
Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka
Tekst:
Telefon:
BEO GRAD - Po sli je ma -
ksi mal no obavqenog po sla
na pre mi je ri Svjet ske li ge
pro tiv Ki ne odboj ka {e
Srbi je da nas i u su bo tu o~e -
ku je no vi iza zov - okr{aj sa
“tri ko lo ri ma“ u Fran cus -
koj.
Se le ktor Igor Ko la ko -
vi} sma tra da je ve li ki ispit
pred wego vom ~e tom, ali da
se na da ba rem je dnom tri jum -
fu.
- Za ra zli ku od pro {le
go di ne, Fran cu zi sa da ra spo -
la `u ve }im fon dom kva li te -
tnih igra ~a. Po pri pre mnim
uta kmi ca ma pro tiv Poqske,
ali i iz du ela sa Ita li jom,
vi de li smo da su re {e ni da
po no vo do |u do fi nal nog
tur ni ra - re kao je Ko la ko vi}.
Blo ker Dra gan Stan ko vi}
obe }a va da }e on i sai gra ~i
ura di ti sve da tri jum fu ju
pro tiv “gal skih pi je tlo va“.
- Iz gu bi li su od Ita li je
obe uta kmi ce na svom te re nu,
ali to ne mo ra ni {ta da zna -
~i. Ita li ja, Fran cus ka i
Srbi ja su fa vo ri ti za pro -
la zak na za vr{nu smo tru i
do ma }i te ren }e ima ti va `nu
ulo gu. Oni }e po sle dva po ra -
za po ku {a ti da se “va de“
pro tiv nas i vra te u igru. S
dru ge stra ne, mi po sle dve
po be de i ve oma do bre igre
ko ju smo po ka za li pro tiv Ki -
ne ima mo am bi ci je da odi -
gra mo {to boqe i da se
vra ti mo ma kar sa je dnom po -
be dom - op ti mis ta je Stan ko -
vi}.
Ko la ko vi} je odre dio i
sas tav ti ma ko ji ~i ne, te hni -
~a ri Vla do Pet ko vi}, Mi haj -
lo Mi ti}, ko re kto ri Sa {a
Sta ro vi}, Ale ksan dar Ata na -
si je vi}, li be ro Ni ko la Ro -
si}, blo ke ri Dra gan Stan ko -
vi}, Mar ko Po dra{ ~a nin
Bo ri slav Pe tro vi}, pri ma ~i:
Bo jan Ja ni}, Mi lo{ Ni ki},
Ni ko la Ko va ~e vi}, Mi lo{
Ter zi}.
42 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Sport
Fu dbal ski klub Mo dri ~a Ma ksi ma u je sewem
di je lu se zo ne osvo jio je 21 bod, a u nas tav ku
prven stva sa mo tri, po ~e mu je pre mi jer li ga{ sa
naj mawimu~in kom.
Ve li ka je tra ge di ja u spor tu ka da ima te to -
li ko bo do va, ka da ima te ta ko po voqan ra spo red,
a ode te u ni `i rang ta kmi ~ewa. Uka zi vao sam na
to da }e do ovog do }i. Dok su dru gi zi mus vri je -
dno tre ni ra li, na {i igra ~i su {traj ko va li. Ni -
je no vac za wih bio pre su dan. Oni su htje li da se
ne ko iz Iz vr{nog odbo ra klu ba po ja vi, raz go va -
ra ju o~i u o~i. Ni ko ni je `e lio da ih sa slu {a i
mom ci su oti {li ta mo gdje im je si gur ni je. Me ni
su go vo ri li da }e sve bi ti do bro, da na {i ju ni -
ori mo gu igra ti u bh. eli ti, ali sam znao da od
to ga ne ma ni {ta. Da nas smo tu gdje smo.
Imao sam sa dr`aj ne raz go vo re sa na ~el ni -
kom op {ti ne Mo dri ~a Mla de nom Kre ki }em. Ta -
ko |e raz go va rao sam i sa Pe rom Du gi }em,
di re kto rom Ra fi ne ri je uqa. Ako grad i Ra fi ne -
ri ja sta nu uz nas, mo gu ~vrsto obe }a ti ek spre san
po vra tak u Pre mi jer li gu BiH. Ve} smo raz go va -
ra li sa ne kim fu dba le ri ma. Sa svim je iz vje sno
da }e od mo ma ka sa stra ne vjer nost na {em klu bu
pro du `i ti Dra gan Jo lo vi} i Vla dan ko Ko mle -
no vi}. Ovih da na kod nas do la ze na {i biv {i
igra ~i Ne mawa Stje pa no vi}, Vla di mir Ran ki},
Vla dan Ku junxi} i Mla den Bo ji}. Htje li bi smo
i wih vra ti ti u na {e re do ve. Ima mo odre |e ne
kon ta kte i sa ne kimigra ~i ma u Srbi ji.
Pred sje dnik Skup {ti ne La zar Ge ri} je za ka -
zao za da nas sje dni cu Skup {ti ne klu ba. U wu su
do bro do {li svi ko ji `e le do bro na {em klu bu
pri vre dni ci, po li ti ~a ri, no vi na ri, obi ~ni gra -
|a ni..., da kle svi ko ji mo gu da po mo gnu da Mo dri -
~a Ma ksi ma pos ta ne sta bil na i po no vo
pre mi jer li ga{. Ima mo odli ~ne uslo ve u po gle du
in fras tru ktu re, ima mo iza se be osva jawe ti tu le
i Ku pa BiH, igrawe u Evro pi, ima mo pre di van
geo graf ski po lo `aj, pa sve to tre ba ima ti u vi -
du. Tre ba bi ti uz voqeni klub, vra ti ti ga ta mo
gdje mu je mjes to - u Pre mi jer li gu BiH.
@e li mo po vra tak u Pre mi jer li gu BiH
Srpski odboj ka{ Ivan Miqko vi} mo gao bi
da iza zo ve gr~ko-tur ski rat. Na ime, zvi jez -
da Olim pi ja ko sa ima sta tus bo `an stva u
Gr~koj, ali tra `i od upra ve da mu “po ja ~a“
ugo vor, na {ta Atiwani ni su spre mni, za
ra zli ku od ~el ni ka Fe ner ba h~ea, ko ji ne
pi ta ju za ci je nu.
Za fu dba le ra Bor ca De ni je la Sa vi}a
za in te re so va na je Ci ba li ja iz Vin ko va -
ca, ina ~e u~e snik kva li fi ka ci ja za Li -
gu Evro pe. Sa vi} je nas tu pao za @e p~e i
te sli }ki Pro le te r, a na Grad ski sta di -
on sti gao je to kom zim skog pre la znog
ro ka.
Foto dana
Ili} si gur no pro pu {ta ^e he
Ru ko me ta{ Srbi je Mo mir Ili} ne }e mo }i da igra
na ba ra` me ~e vi ma za Svjet sko prven stvo pro tiv
^e {ke. Sjaj ni bek “vu ~e“ po vre du li ga me na ta ko-
qena, zbog ko je je pa uzi rao pret ho dne tri se dmi ce,
a do da tnim pre gle di ma je ut vr|e no da ne }e bi ti
spre man za po me nu te du ele.
“Dok su dru gi zi mus
vri je dno tre ni ra li,
na {i igra ~i su
{traj ko va li.”
In for ma ci ja da Ste fan Mar ko vi} pre la zi u Be ne ton na mer no
je pla si ra na uo~i naj va `ni jih uta kmi ca He mo far ma u se zo ni.
Pos to ji red ka da se i o ~e mu pri ~a.
Mar ko Iva no vi}, di re ktor KK He mo farm
Zvi jez da Bos to na Ke vin Gar net ni je ba{ do bro pri hva tio
je dnu su dij sku odlu ku u tre }oj uta kmi ci ve li kog fi na la NBA
li ge, ko ju su do bi li LA Lej ker si, te po ve li u se ri ji sa 2-1.
Us pje {an start \o ko vi }a
Na star tu ta kmi ~ewa u kon ku ren ci ji mu {kih du -
blo va na tur ni ru u Kvin su \o ko vi} i Izra elac
Xona tan Er lih bi li su boqi od do ma }ih te ni se ra
Bri ta na ca Xona ta na Ma re ja i Xej mi ja Del ga da, sa -
vla dav {i ih sa 7:5, 6:3. Sqede }i ri val su im Bra -
zil ci Mar se lo Me lo i Bru no So are{.
FRAN CU ZI
dva pu ta iz gu bi li
od Ita li je
ZDRAV KO
JO VA NO VI],
~lan upra ve FK
Mo dri ~a Ma ksi ma
Nas tavqa se Svjet ska li ga u odboj ci
Po sle dve po be de i ve oma do bre igre ko ju smo po ka za li pro tiv Ki ne ima mo am bi ci je
da odi gra mo {to boqe i da se vra ti mo ma kar sa je dnom po be dom, re kao Stan ko vi}
Sa tni ce
Prvi me~ Fran cus ka i
Srbi ja odi gra }e ve ~e ras
od 20.30 ~a so va u li on skoj
dvo ra ni “@er lan“. Dru gi
okr{aj “pi je tlo va“ i “or -
lo va“ za ka zan je za su bo tu
u Gre no blu (20 ~a so va), u
Pa la ti spor to va.
PI [E: DE JAN MA RI]
de jan m@glas srpske.com
QUBQANA - Ko {ar ka -
{i Igo kee ni sqede }e se zo ne
ne }e igra ti u NLB li gi, jer su
~el ni ci re gi onal nog ta kmi -
~ewa, na pre po ru ku Ko {ar ka -
{kog sa ve za BiH, spe ci jal nu
po zi vni cu do di je li li sa ra -
jev skoj Bo sni.
Ta ko je KS BiH “po ga zio“
vlas ti tu ri je~, jer je pre ma ra -
ni jem sta vu Pred sje dni{ tva,
dru gi pred sta vnik BiH na Ja -
dra nu tre ba lo da bu de fi na -
lis ta plej-ofa.
Upra vo su Ale ksan drov ~a -
ni do {li do fi na la, za -
hvaquju }i dvos tru kom tri jum fu
nad “stu den ti ma“, me |u tim, sve
to, ~i ni se, bi lo je uza lud.
- Po zi vni cu smo da li Bo -
sni, na osno vu do pi sa iz Ko -
{ar ka {kog sa ve za BiH ko ji je
po tpi sao ge ne ral ni se kre tar
Zdrav ko Kne `e vi}. U tom do -
pi su dos tavqena nam je lis ta
us pje {nos ti na ko joj su Sa raj -
li je na dru gom mjes tu, iza [i -
ro kog, ta ko da smo na osno vu
to ga do ni je li ko na ~nu odlu ku.
Igo kea ne ma {ta da se `e li
na ma, ne go tre ba da se obra ti
Ko {ar ka {kom sa ve zu - bio je
ja san di re ktor NLB li ge Jo sip
Bi li}.
Uprkos broj nim po ku {a ji -
ma, ni smo us pje li da do bi je mo
po tpi sni ka po me nu tog do pi sa,
ge ne ral nog se kre ta ra KS BiH
Zdrav ka Kne `e vi }a, ka ko bi -
smo sa zna li wego vu ver zi ju
pri ~e, ali ni pred sje dni ka bh.
ku }e ko {ar ke Ni ha da Mu mi no -
vi }a.
S dru ge stra ne, u Ale ksan -
drov cu su, o~e ki va no, bi li ra -
zo ~a ra ni ova kvim ras ple tom.
- O~e ki va li smo po zi vni cu
kao fi na lis ti plej-ofa. Uz da -
li smo se u do pis Ko {ar ka -
{kog sa ve za BiH u ko jem je
na ve de no da bi, ka da su bh.
pred sta vni ci u pi tawu, dru go
mjes to u NLB li gi tre ba lo da
do bi je fi na lis ta plej-ofa.
Na `a lost, ni je bi lo ta ko, ali
stvar no ne bih ula zio u to {ta
je ko ura dio, pa da os ta ne mo
“krat kih ru ka va“ - is ta kao je
di re ktor Igokee Dar ko ^u bri -
lo vi}, do da ju }i da su u klu bu
“na ~u li“ da bi Sa vez mo gao da
“po gu ra“ Bo snu, {to se na kra -
ju i obis ti ni lo.
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 43
DO BOJ - Ru ko me tni tre -
ner i ne ka da{wi ~lan do boj -
ske Slo ge Go ran Sto ji} iznio
je ~iweni ce ko je de man tu ju vi -
|ewa ge ne ral nog se kre ta ra
Tur ni ra {am pi ona u os tav ci
Ale na Pet ko vi }a izne se na u
tek stu ko ji je obja vio na{
list, pod na slo vom “Izos ta la
pra va po dr{ka“.
- Upra vni odbor Ru ko me -
tnog sa ve za RS, ~i ji sam ~lan,
10. ma ja ove go di ne, da kle pri je
ovih de {a vawa, na sje dni ci u
Pri je do ru, a na ini ci ja ti vu
pred sje dni ka, do nio je je dno -
gla san zakqu~ak da se tra `i od
IO RS BiH da se u vri je me
odr`a vawa tur ni ra u Do bo ju ne
or ga ni zu ju dru ge smo tre zbog
va `nos ti i tra di ci je do boj ske
ma ni fes ta ci je. S dru ge stra -
ne, ka da wemu ni je u in te re su,
Pet ko vi} za ne ma ru je RSRS i
RS BiH ka da je u pi tawu or ga -
ni za ci ja se mi na ra za tre ne re
na do boj skom tur ni ru. Ta ko je
pri je ne ko li ko mje se ci me ne
li ~no na uli ci oba vi jes tio ko
}e bi ti na na ve de nom se mi na -
ru - re kao je Sto ji}.
Pre ma wego vim ri je ~i ma,
ni je mu po zna to da li je Pet ko -
vi }u Sa vez, Vla da ili ne ko
dru gi kriv za ne fun kci oni -
sawe ho te la u Do bo ju, a ne op -
{tin ske vlas ti, ko je su ga na
mjes to se kre ta ra i pos ta vi le.
- Upra vo ova kvim odno som
tur nir je iz gu bio du {u i srce.
Ve }i na za slu `nih biv {ih ru -
ko me ta {a iz Do bo ja i ne `e li
da ga po sma tra. Iz gu bio je du -
{u i srce ka da su pri je ne ko -
li ko go di na zla tnog olim pij ca
\or |a La vrni }a pra kti ~no
izba ci li iz sve ~a ne lo `e, ka -
da su je dnom pri li kom me ni
re kli da eki pu, u ko joj su naj ve -
}a ime na do boj skog ru ko me ta,
sa ku pim is pred ka pi je pa }e ih
ne ko uves ti. A ti ve te ra ni da -
li su i srce i du {u za Slo gu, za
tur nir i za ovaj grad - do dao je
Sto ji}.
On tvrdi da u Or ga ni za ci -
oni odbor tur ni ra ula ze “po do -
bni“, ko ji ne zna ju {ta je
ru ko met.
- Ne da vno mi je li ~no pot -
vrdio i je dan od ~la no va Odbo -
ra tur ni ra da upra vo Alen
Pet ko vi} odre |u je ko su “po do -
bni“ qudi iz spor ta ka da je u
pi tawu tur nir, pa i ka da je ri -
je~ o su di ja ma iz re gi onal nog
sa ve za ko ji pru `a ju stru ~nu i
te hni ~ku po mo}. U is to vri je -
me po do bni stru ~ni spor tski
ra dni ci sa da ni su kri vi za po -
gre {nu pro cje nu ve} op tu `u ju
sve osim se be. Ova kvim po te -
zom na pu tu su da na ne su ogro -
mnu {te tu Tur ni ru {am pi ona,
ali i gra du Do bo ju, pa i Re pu -
bli ci Srpskoj - zakqu~io je
Sto ji}, ko ji i dan-da nas ima
naj vi {e nas tu pa na tur ni ru, i
daqe dr`i re kord u bro ju go lo -
va na je dnoj uta kmi ci, ko ji je
dva pu ta iza bran u naj boqu se -
dmor ku smo tre, ~i ji je bio naj -
boqi stri je lac...
Sl. P.
TUR NIR
iz gu bio du {u i srce
IGOKEA
se uz da la u KS BiH
Da se u KS BiH ne {to ~u dno do -
ga |a, pot vr|u je i ~iweni ca da
po je di ni ~la no vi Pred sje dni{ -
tva ni su upo zna ti sa tre nu tnom
si tu aci jom.
- Is kren da bu dem, ni sam znao
da je Bo sna do bi la po zi vni cu.
Pred sje dni{ tvo se ve} du go ni je
sas ta ja lo, ta ko da to ni je na{
stav. Na ~el ni do go vor i plan je
bio da fi na lis ti pri pa dne po -
zi vni ca, u ovom slu ~a ju Igo kei,
ali o~i gle dno je da je kod Slo ve -
na ca po bi je dio ne ki dru gi lo bi -
na gla sio je ~lan Pred sje d ni{ tva
KS BiH Mio drag [a ko ti}.
[A KO TI]
Re ago vawe Go ra na Sto ji }a na op tu `be Ale na Pet ko vi }a
"Kri vi cu pre ba cu je na dru ge"
Go ran Sto ji} FO TO: S. PU HA LO
IS TO ^NO SA RA JE VO -
Na tra di ci onal nom, 13. po
re du me |u na ro dnom te kvon do
tur ni ru “Foj ni ca open“, za -
pa `e ne re zul ta te pos ti gli
su ta kmi ~a ri Sla vi je i Ti -
gra iz Is to ~nog Sa ra je va.
Sla vi ja je ima la ~e ti ri
pred sta vni ka - Sr|an Ris to -
vi} osvo jio je zla tnu me daqu
u kon ku ren ci ji ju ni ora u ka -
te go ri ji +78 ki lo gra ma,
dok je u is toj kon ku ren ci ji
do 63 ki lo gra ma Ni ko la Ga -
li nac pri gra bio sre brnu
me daqu. Se ni ori Sr|an Vu -
~ko vi} u ka te go ri ji do 68
ki lo gra ma i Dar ko Zec do
74 ki lo gra ma osvo ji li su
bron ze.
Te kvan do klub Ti gar os -
tva rio je za pa `e ne re zul ta-
te osva jawem se dam me daqa,
od ~e ga pet sre brnih i dvi je
bron za ne.
Sre brni su bi li: se ni ori
Mi li ca [iq do 55 ki lo -
gra ma i Ne mawa Mi le ti} do
58 kg, Da ja na Pa paz u ju ni -
or skoj kon ku ren ci ji do
59 kg, te u ka det skoj Dra ga-
na Re mi} do 55 i Ma ri ja -
na [e ho vac do 59 ki lo-
gra ma.
Se ni or Sr|an Sre do je vi}
do 63 ki lo gra ma i To mi slav
Pu {a ra u ka det skoj kon ku -
ren ci ji do 41 ki lo gram
osvo ji li su bron ze.
G. I.
Te kvon do tur nir “Foj ni ca open“
Zla to Ris to vi }u
BOS TON - Ko {ar ka {i LA
Lej ker sa po bi je di li su Sel ti -
kse u Bos to nu re zul ta tom 91:84
i na pra vi li brejk za vo| -
stvo od 2-1 u fi nal noj se -
ri ji NBAli ge.
Na kon {to su Sel ti ksi
po ve li sa 12:5, “je zeryije“
su odmah po tom pre uze le
ini ci ja ti vu, do prvog odmo -
ra ste kle 26:17, na po lu vre -
me nu ima le “plus 12”, ko je
do ma }in ni je uspio da na do -
kna di u nas tav ku.
Igra~ me ~a bio je Ko bi Bra -
jant sa 29 po ena, uz se dam sko -
ko va i ~e ti ri asis ten ci je, dok
je odli ~an bio i Pau Ga sol,
uz 13 ko {e va i de set sko ko va.
U do ma }em ti mu na je fi ka -
sni ji je bio Ke vin Gar net sa
25 po go da ka i {est uhva }e -
nih lop ti.
Jo{dva du ela su na pro gra -
mu u Bos to nu, a uko li ko do ta -
da po bje dnik ne bu de po znat,
posqedwe dvi je uta kmi ce igra -
}e se u Los An |e le su.
Fi nal na se ri ja NBA li ge
Lej ker si opet vo de
Sta bil ne fun kci je Bawalu ~an ke
Bran ka na krat ko
ski nu ta sa apa ra ta
VALDISO LE - Bran ka je na krat ko bi la ski nu ta sa apa ra -
ta i znam da je sa mos tal no di sa la, ali ve oma krat ko. Vi tal ne
fun kci je su i daqe sta bil ne, to jest puls i tem pe ra tu ra. Do kto -
ri jo{ uvi jek ra de ne ke ana li ze, ali se jo{ ne ogla {a va ju. Po -
tre bno je da pro |e ne ko vri je me ka ko bi i oni ima li vi {e
in for ma ci ja - re kao je pred sje dnik Raf ting sa ve za BiH Ale -
ksan dar Pas tir.
^la ni ca raf ting re pre zen ta ci je BiH Bran ka [tu li} je po -
vri je |e na ka da se to kom dru ge trke sla lo ma na EP u ita li jan -
skom Val di So leu na ri je ci No }e, iz jo{ ne po zna tih ra zlo ga,
pre vrnuo ~a mac re pre zen ta ci je BiH. Do nez go de je do {lo ka da su
se pre vrnu le po sa de Ita li je i BiH, po sli je ~e ga je ne ko li ko dje -
vo ja ka po ~e lo da pli va niz ri je ku, ali su Bran ka i jo{ je dna dje -
voj ka os ta le u ~am cu. M. Z.
Te nis ki tur nir u Ha leu
Stop za Tro ic kog
HA LE - Srpski te ni ser Vi ktor Tro ic ki po ra `en je u
dru gom ko lu tur ni ra u Ha leu od Ni jem ca Fi li pa Pe ~ne ra
re zul ta tom 6:7 (5), 3:6.
Bio je to po tpu no izje dna ~en i ne iz vje san me~, ko ji je po -
sli je ve li ke bor be pri pao 41.
te ni se ru svi je ta. Odlu ~i lo
je ne ko li ko kqu ~nih po -
ena ko je je Pe ~ner uspio
da do bi je. Ni je mac je u
me ~u napravio dva brej -
ka, a Tro ic ki je dan, up-
rkos to me {to je srpski
te ni ser do bro vra }ao
ser vis i imao se dam
pri li ka da pro ti -
vni ku odu zme po -
~e tni uda rac.
Smo tra u Ha leu
igra se za na gra dni
fond od 750.000
evra, a bi la je
posqedwa pro vje ra
za Tro ic kog pred
gla vni tur nir se zo -
ne na tra vi - Vim -
bldon.
Po zi vni cu smo da li Bo sni, na osno vu do pi sa iz Ko {ar ka {kog sa ve za BiH ko ji je
po tpi sao ge ne ral ni se kre tar Zdrav ko Kne `e vi}, re kao Bi li}
Ko{arka{i Igokee os ta li bez NLB li ge
KS BiH ob ma nuo
Aleksandrov~ane
F
O
T
O
:

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
Mi lo{ Ko ma ti na (Igo kea)
Vi ktor Tro ic ki
FO TO: AGEN CI JE
44 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Pi{e:
Darko
PA[AGI]
Ko je sqede }i
Za je dni ~ka akci ja US KOK-a i hrvat ske po li ci -
je na zva na #Of sajd#, u ko joj su na kri mi na lis ti -
~ku obra du pri ve de ne 22 oso be zbog na mje {tawa
uta kmi ca, mo gla bi sa mo da bu de po ~e tak ne ~e ga
{to bi us ko ro mo glo da za de si i os ta le fu dbal -
ske sa ve ze i dr`a ve nas ta le ra spa dom Ju go sla vi je.
Jer, si gur no je da ni je bi lo sa mo spor nih uta -
kmi ca u Hrvat skoj, ve} i u Slo ve ni ji, Srbi ji, Ma -
ke do ni ji, Crnoj Go ri, ali i u BiH.
Kla di oni ~ar ska ma fi ja iz gle da je is pru `i la
svo je pip ke i na ma le sa ve ze i zemqe, jer su shva -
ti li da je ta mo mo `da pu no la k{e, uz vje ro va tno
i mno go mawe nov ca, na {ti ma ti odre |e nu uta kmi -
cu, ko ja }e im do ni je ti vi {es tru ku ko rist.
To kom ove se zo ne mno go pu ta se spo miwalo da je
pre mi jer li ga{ Tra vnik pred po ~e tak ne da vno za -
vr{e nog prven stva igrao na tur ne ji u [vaj car -
skoj uta kmi cu sa Si onom, ~i j i j e re zul tat
na mje {ten. I{lo se ~ak i do to ga da je iz Evrop -
ske fu dbal ske fe de ra ci je u Sa ra je vo sti gao do -
pis u ko jem se tra `i da se Tra vni ~a ni izba ce u
naj ni `i rang ta kmi ~ewa. Me |u tim, iz gle da da je
sve os ta lo na pu koj pri ~i. Prven stvo je za vr{e -
no, Tra vni ~a ni }e i sqede }e se zo ne igra ti u Pre -
mi jer li gi BiH, a da li su ili ni su na {ti ma li
su sret sa Si onom, sa mo oni zna ju.
Ali, svi ma je ja sno da je pi smo iz UEFA sti glo u
Sa ra je vo i da ga #evrop ske fu dbal ske gla ve {i ne#
ni su bez ra zlo ga po sla le.
Za to ni ko ga ne tre ba da izne na di ako us ko ro
~el ni ci ne kog od na {ih pre mi jer li ga {a bu du po -
zva ni na in for ma ti vni raz go vor, ~i ja }e je di na
te ma bi ti da li su ili ni su po {te ni, odno sno da
li su ili ni su na mje {ta li re zul ta te po je di nih
uta kmi ca.
PI [E: DAR KO PA [A GI]
dar kop @glas srpske.com
BI HA] - [a his tkiwe
Sla vi je “LOK” za biqe`i -
le su po bje du u ~et vrtom ko -
lu Pre mi jer li ge BiH, ko ja
se igra u Bi ha }u. ^e ta iz
Is to ~nog Sa ra je va sa vla da -
la je Da mu iz Ca zi na sa
3,5:0,5.
Odlu ka o {am pi onu u
`en skoj kon ku ren ci ji pa{ }e
u pe tom ko lu, ko je Sla vi ja
“LOK” i Bi ha} do ~e ku ju sa
iden ti ~nim sko rom. [a his -
tkiwe iz Is to ~nog Sa ra je va
u odlu ~u ju }oj run di sas ta }e se
sa Obu dov cem, dok Bi ha} igra
sa ze ni ~kim Pre po ro dom.
Re zul ta ti ~et vrtog ko la:
mu {kar ci: Bo sna (Sa ra je vo)
- Sla vi ja (Is to ~no Sa ra je vo)
5:1 (Ar tjom Ti mo fe jev - De -
jan Pi ku la 1:0, Bor ki Pre -
do je vi} - Mio drag R. Sa vi}
re mi, Ivan Iva ni {e vi} -
Vla do Ja kovqevi} 1:0, Bran -
ko Damqano vi} - Atif Dum -
por 1:0, Da li bor Sto ja no vi}
- Vi to mir Ara po vi} re mi,
Zo ran Ru ni} - Amar Sa li ho -
vi} 1:0), Ca zin - Gla si nac
(So ko lac) 1,5:4,5 (Bla `i mir
Ko va ~e vi} - Ale ksan dar Ko -
va ~e vi} re mi, Uro{ Krsti} -
Dra gan [o lak 0:1, Da mir
[ut ko vi} - Bo ban Bo go -
savqevi} 0:1, Ibra him Ko -
mi} - Vla di mir Bi li} 0:1,
Ar min Ke ki} - Pre drag Pla -
ka lo vi} re mi, Amir Nu hi} -
Pre drag Ba ti ni} re mi),
Pan te ri (Bi jeqina) - [i ro -
ki Bri jeg 3,5:2,5 (Mi lo{ Pe -
ru no vi} - An te Brki} 1:0,
Sla vi {a Brewo - Mla den
Pa lac re mi, Si ni {a Elez -
Mi ro slav Ra de re mi, Ro bert
Ton ko vi} - Ivan Ga li} re mi,
De jan Mar ja no vi} - Bla go
Vu ko ja 1:0, Bo ro Mi lo va no -
vi} - Ale ksan dra Di mi tri je -
vi} 0:1, Bi ha} - ^e lik
(Ze ni ca) 5:1 (Hrvo je Ste vi} -
Bran ko Ta di} 1:0, Zden ko Ko -
`ul - Mi lan Vu ki} 1:0, Zol -
tan \i me {i - Bo {ko To mi}
re mi, Ibro [a ri} - Go ran
Trkuqa re mi, Bo jan Ku ra ji ca
- Ale ksan dar Uro {e vi} 1:0,
Emir Diz da re vi} 0 Sej fu -
din Mi {ki} 1:0), slo bo dna
je bi la eki pa Go ra `da, `e -
ne: Da ma (Ca zin) - Sla vi ja
“LOK” (Is to ~no Sa ra je vo)
0,5:3,5 (Aja To pi} - Ma ri ja
Pe tro vi} 0:1, Aj la To pi} -
Sawa De di jer 0:1, Aj na To -
pi} - Mi ra De di jer re mi,
Ena To pi} - Sa ra Ja }i mo vi}
0:1), Obu do vac - Pre po rod
(Ze ni ca) 1,5:2,5 (Pe tra Ste -
va no vi} - Ma ja Hayise li mo -
vi} 0:1, Ma ri ja Uro {e vi} -
Gor da na [ulc re mi, Iva na
Pliv ~e vi} - Ber nar di na
Hayise li mo vi} 0:1, Dra ga na
Ne {i} - Amna Av di} 1:0),
Bi ha} - Drvar 4:0 (Il di ko
Madl - Lej la Ali ~ko vi} 1:0,
Ele na Bo ri} - Mi ra Po po -
vi} 1:0, Di ja na Den gler -
Swe`a na Miqevi} 1:0, Ma -
{a Bo ri} - Mi ro sla va Ka ra -
no vi} 1:0).
Pa ro vi pe tog ko la: mu -
{kar ci: [i ro ki Bri jeg -
Bi ha}, Gla si nac - Pan te ri,
Sla vi ja - Ca zin, Go ra `de -
Bo sna, slo bo dna je eki pa ^e -
li ka, `e ne: Drvar - Da ma,
Pre po rod - Bi ha}, Sla vi ja
“LOK” - Obu do vac.
PAN TE RI
po bi je di li [i ro ki
Bri jeg sa 3,5:2,5
BAWALU KA - Pred sje -
dnik Vla de Re pu bli ke Sr-
pske Mi lo rad Do dik i
mi nis tar za po ro di cu, omla -
di nu i sport Pro ko Dra go -
savqevi} ju ~e su raz go va ra li
u Ka bi ne tu pre mi je ra sa na -
{im pro fe si onal nim bo -
kse rom Ne na dom Bo rov-
~a ni nom.
Ne ka da{wi ~lan Sla vi -
je je upo znao pre mi je ra i mi -
nis tra sa us pje hom ko ji je
os tva rio 29. ma ja, ka da je u
“Fel tins are ni“ u Gel zen -
kir he nu po bi je dio Ke nij ca
Raj mon da O~i jen ga. Po sli je
ovog tri jum fa zna tno je po -
boq{ao svoj rej ting na
svjet skoj rang-lis ti i sa da
za uzi ma 19. mjes to.
Za hvaquju }i tom us pje hu
do bio je odo brewe od ~el ni -
ka Svjet skog bo kser skog sa -
vje ta (WBC) da se bo ri za
ti tu lu {am pi ona Evro pe u
kru zer ka te go ri ji.
Pre mi jer Do dik i mi -
nis tar Dra go savqevi} da li
su po dr{ku Bo rov ~a ni nu,
ko ji je izra zio `equ da se
me~ za prva ka Evro pe u kru -
zer ka te go ri ji odr`i u
Bawalu ci.
- Za me ne je izu ze tna ~ast
{to sam raz go va rao sa pre -
mi je rom Mi lo ra dom Do di -
kom i mi nis trom Pro kom
Dra go savqevi }em, ko je sam
upo znao sa do sa da{wim
akti vnos ti ma, ali i daqim
pla no vi ma. U sqede }em me ~u
bo ri }u se za ti tu lu prva ka
Evro pe i na dam se da }e se
na za do voqstvo svih, a naj -
vi {e mo je, taj me~ odr`a ti u
najqe p{em gra du na svi je tu,
Bawalu ci - is ta kao je Bo -
rov ~a nin.
D. P.
Pli va ~ki mi ting “Sr|an i Ma ksim 2010“
Sti `e eli ta
TRE BIWE - U or ga ni za ci ji Pli va ~kog klu ba Le otar, a
pod po kro vi teqstvom op {ti ne Tre biwe u gra du na Tre -
bi{wici na ba ze nu “Ba re“ u su bo tu i ne djequ, 12. i 13. ju na,
odr`a }e se [es ti me |u na ro dni pli va ~ki mi ting “Sr|an i
Ma ksim 2010“, u znak sje }awa na po gi nu le tre biwske pli va -
~e Sr|a na Ale ksi }a i Ma ksi ma Vi da ~i }a.
Prvog da na ta kmi ~ewe po ~iwe u 16, dok }e u ne djequ pli -
va ~i svo ja star tna mjes ta za uze ti u 11 ~a so va. Ta kmi ~ewe je
po je di na ~no i eki pno.
Sva ki u~e snik ima pra vo nas tu pa u dvi je dis ci pli ne sva -
kog di je la pro gra ma i {ta fe ti.
Trka na 100 me ta ra prsnim sti lom u ap so lu tnoj kon ku ren -
ci ji za mu {kar ce je me mo ri jal na i wen po bje dnik bi }e po -
se bno na gra |en.
^. M.
ME^
za ti tu lu
u Bawalu ci
Ne nad Bo rov ~a nin, Mi lo rad Do dik i Pro ko Dra go savqevi}
Pla sman po sli je ~et vrtog ko la
Mu {kar ci: Bo sna 8 me~ bo do va (18,5 po ena), Bi ha} 6 (15)
(me~ mawe), Gla si nac 5 (14,5), [i ro ki Bri jeg 4 (13,5), ^e lik
3 (10), Sla vi ja 3 (9,5) (me~ mawe), Pan te ri 3 (7,5) (me~
mawe), Ca zin 0 (5,5), Go ra `de 0 (2) (me~ mawe), `e ne: Sla -
vi ja “LOK” 7 (13), Bi ha} 7 (13), Pre po rod 6 (10), Obu do vac
2 (8), Da ma 2 (4), Drvar 0 me~ bo do va (0 po ena).
Ko }e bi ti prvak u `en skoj kon ku ren ci ji odlu ~i }e posqedwe, pe to ko lo, u ko jem
Sla vi ja “LOK” igra sa Obu dov cem, a Pre po rod sa Bi ha }em
F
O
T
O
:

A
R
H
I
V
A
Pre mi jer li ga
BiH u {a hu, 4. ko lo
MA RA NE LO - Bra zi lac
Fe li pe Ma sa pro du `io je
ugo vor sa Fe ra ri jem do kra ja
2012. go di ne.
Ma sa je pod ugo vo rom sa ti -
mom iz Ma ra ne la bio od
2001. go di ne, ali je na po ~et -
ku ka ri je re vo zio za Za uber,
ko ji je ta da imao partner-
stvo sa ita li jan skim ti mom.
Po sli je je usli je dio pre la -
zak u re do ve “crve nih“, za
ko je je do sa da vo zio 69 trka
i os tva rio je 11 po bje da, 15
pol po zi ci ja i jo{ 19 pu ta se
na {ao na po di ju mu.
- Pre sre }an sam {to sam
do bio pri li ku da vo zim za
Fe ra ri jo{ dvi je se zo ne. To -
kom ci je le ka ri je re u “for -
mu li 1“ vo zio sam bo li de u
ko ji ma je bio mo tor na -
pravqen u Ma ra ne lu i zbog
to ga sam po no san {to }u
nas ta vi ti da ra dim sa ti -
mom ko ji sma tram svo jom
dru gom po ro di com - re kao je
Ma sa.
Bra zi lac, ko ji je 2008. go -
di ne bio vi ce {am pi on, na
po ~et ku ove se zo ne vra tio se
u {am pi onat po sli je vi {e -
mje se ~nog od sus tva po sli je
te {kog ude sa to kom kva li -
fi ka ci ja za VN Ma |ar ske u
ju lu pro {le go di ne. Upra vo
zbog to ga se posqedwih ne -
ko li ko se dmi ca mno go spe ku -
li sa lo o wego voj bu du }nos ti
u Fe ra ri ju.
Bra zi lac os ta je u Fe ra ri ju
Felipe Ma sa
do 2012. go di ne
F
O
T
O
:

S
.

I
L
I
]
Pre mi jer Re pu bli ke Srpske Mi lo rad Do dik upri li ~io pri jem za na {eg bo kse ra
Po dr{ka Ne na du Bo rov ~a ni nu
Mio drag R. Sa vi} (Sla vi ja)
Odlu ka u
posqedwem ko lu
U prvoj uta kmi ci odi gra noj u ne djequ u Bi jeqini do ma }in sla vio sa 1:0. Re van{
su sret su di Di no Si ki ri} iz Pri je do ra
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 45
TE SLI] - Po sli je bli je -
dog star ta, ka da su u prva ~e ti -
ri ko la osvo ji li sa mo dva
bo da, u ru ko vod stvu Pro le te -
ra hi tno su re ago va li smje -
nom tre ne ra Zdrav ka
Ga ji }a. An ga `o van je
Dar ko Voj vo di}, pod ~i -
jim vo| stvom se eki pa
pre po ro di la i bla go vre -
me no na pus ti la opa snu
zo nu ispa dawa.
- Po ra zi pro tiv Ro -
ma ni je na na {em te re nu i
na gos to vawu
u Prwavo -
ru do -
ni je li
su nam
ve li ke bri ge, pa
smo mo ra li ne {to
kon kre tno da pre -
du zme mo. Do la zak
Voj vo di }a bio je
ap so lu tno is pra -
van, jer smo sa
is tim igra ~kim
po ten ci j a lom
po ~e li da po-
ka zu je mo pra-
vo li ce. Ovaj
stru~wak je do -
bio na {u po -
dr{ku, pa }e bi ti na
~e lu stru ~nog {ta ba
i u no vom prven stvu
- re kao je pred sje dnik
Fu dbal skog klu ba
Pro le ter Ma rin Ra -
{i}.
Po sli je ne us pje ha u 15. i
16. ko lu, mla di }i sa sta di ona
“Ra do lin ka“ kre nu li su si gur -
ni jim prav cem, pri ~e mu su
sqede }ih de set uta kmi ca za bo -
do ve za vr{i li bez ije dnog po -
ra za.
- Ima li smo za is ta sjaj nu
se ri ju, {to je za slu ga, ka ko tre -
ne ra i fu dba le ra, ta ko i svih
dru gih stru ktu ra klu ba. Po ka -
za li smo da se u Te sli }u igra
kva li te tan fu dbal i da ova ge -
ne ra ci ja mo `e ~ak da se upus ti
i u bor bu za prvo mjes to - na -
gla sio je ka pi ten Ne mawa Ra -
{i}.
Ni ve zis ta Bo jan Je li} ne
kri je za do voqstvo proqe }nim
bu |ewem eki pe.
- Am bi cio zni mla di stru~-
wak Voj vo di} unio je po zi ti -
vne vi bra ci je u ko le ktiv, oslo -
bo dio nas stra ha ko ji nas je
osva jao zbog po zi ci je u dowem
di je lu ta be le, pa smo po ~e li
se ri ju ko jom se mo `e mo po no -
si ti - is ta kao je na jis ku sni ji
prvo ti mac te sli }kog prvo li-
ga {a.
Po sli je za je dni ~ke ve ~e re,
fu dba le ri su kre nu li na
odmor ko ji }e tra ja ti do 10. ju -
la, a Upra vni odbor ba vi }e se
pi tawem an ga `o vawa bar dva
po ja ~awa. O ime ni ma se jo{ ne
go vo ri.
B. R.
ODMOR
tra je do 10. ju la
PI [U: ZO RAN VAJ KI]
zvaj kic @gma il.com
IGOR STA NI [I]
sport.bi je lji na@ gma il.com
BAWA LU KA - U po-
sqedwoj uta kmi ci fu dbal -
ske se zo ne 2009/2010. u Re pu -
bli ci Srpskoj, ko ja se igra
da nas od 17.15 ~a so va u Gra -
di {ci, pa{ }e odlu ka ko je
po bje dnik 17. po re du Ku pa.
Akte ri su do ma }a Ko za ra i
Ra dnik iz Bi jeqine, ko ji
je u prvom su sre tu odi-
gra nom u ne djequ sla vio
sa 1:0.
Tre ner Ko za re Vin ko
Ma ri no vi} svjes tan je da
wego vu eki pu o~e ku je te `ak
za da tak.
- Na na ma je sa da od go -
vor nost u re van{ uta kmi ci.
Ne mo `e mo kal ku li sa ti, jer
je re zul tat iz prvog me ~a u
Bi jeqini akti van za na {eg
pro ti vni ka. Na pa{ }e mo Bi -
jeqin ce od prvog mi nu ta, uz
po ja ~a nu do zu si gur nos ti,
po go to vo u od bra ni, sa te -
`i {tem na ve zni red, gdje
}e mo pre ba ci ti gla vni nu
na {e igre. Na dam se da }e -
mo obra do va ti na {e na vi ja -
~e i vje ru jem da mo `e mo
anu li ra ti pre dnost Ra dni ka
i sti }i do na {eg ~et vrtog
tro fe ja u Ku pu Srpske - is -
ta kao je Ma ri no vi} i do dao
da su svi igra ~i zdra vi i
spre mni za da na{wi fi -
nal ni me~.
Bek Ko za re Sla vi {a Ko -
va ~e vi} je op ti mis ta.
- Sa Ko za rom sam 2002.
go di ne igrao u Bawalu ci u
fi na lu sa Le ota rom iz Tre -
biwa i ta da smo po ra `e ni
sa 1:2. Bio sam ta da mlad,
me |u tim, sa da sam mno go is -
ku sni ji i vje ru jem da na te -
re nu mo gu pru `i ti mno go
vi {e, a po atmo sfe ri ko ja
vla da u na {im re do vi ma je -
dva ~e ka mo da uta kmi ca po -
~ne, ka ko bi smo to kom 90
mi nu ta po ka za li da smo
boqa eki pa od Ra dni ka.
Osva jawe pe ha ra me ni }e
pred stavqati po se bnu ~ast i
za do voqstvo - na gla sio je
Ko va ~e vi}.
[ef stru ~nog {ta ba Ra -
dni ka Ni ko la Ba la po zi va
svo je igra ~e na oprez.
- Sli je di nam re van{
su sret u Gra di {ci ko ji }e,
po sve mu su de }i, o~e ki va no
bi ti te `ak i ne iz vjes tan.
^iweni ca je da ima mo po zi -
ti van re zul tat, ali se ne
smi je mo opus ti ti, jer je Ko -
za ra po ka za la u prvom su sre -
tu da se ra di o ozbiqnoj i
kva li te tnoj eki pi, ko ja zna
{ta ho }e. Za ra zli ku od
prvog su sre ta, u ovaj du el
ula zi mo ras te re }e ni ji od
do ma }i na, ko ji }e kre nu ti
mno go agil ni je ka ko bi sus -
ti gao na {u pre dnost. Mo ji
igra ~i su spre mni za ovaj, za
nas is to rij ski su sret, a me -
|u fu dba le ri ma vla da odli -
~na atmo sfe ra - re kao je
Ba la.
Stri je lac je di nog go la
u prvom su sre tu Zo ran Ni -
ki} vje ru je u ko na ~an tri -
jumf.
- Svje sni smo da nas o~e -
ku je izu ze tno te `ak me~.
Ima mo pre dnost iz prvog
me ~a od je dnog go la, ali zna -
mo do bro da je ovo no vi su -
sret i da sva ka gre {ka
mo `e sku po da nas ko {ta.
Ide mo u Gra di {ku da igra -
mo fu dbal, zna ~i ne }e mo
bra ni ti 1:0, ne go }e mo kre -
nu ti od sa mog po ~et ka vrlo
agre si vno. Ko za ra }e mo ra ti
da kre ne u na pad i tu vi di -
mo svo ju {an su. [to du `e
bu de mo dr`a li akti van re -
zul tat igra ~i Ko za re }e bi -
ti ner vo zni ji i si gur no da
je ve li ki pri ti sak na wima.
Zna mo da u prvom me ~u ni -
smo pru `i li ni bli zu ona -
kvu igru kao {to smo je
ima li u prven stvu, ali se
na dam da }e mo u Gra di {ci
igra ti mno go boqe i u Bi je-
qinu se vra ti ti sa pe ha rom
- na gla sio je Ni ki}.
GRA DI[ ^A NI
do sa da tri pu ta
osva ja li pe har
Ru ko vod stvo Qubi }a odlu ~i lo
Zo ran De ket vi {ak
PRWAVOR - U ana li zi proqe }ne se zo ne ru ko vod stvo
Qubi }a zakqu~i lo je da se, obje kti vno gle da no, ni je mo gao
na do kna di ti ve li ki bo do vni za os ta tak iz je sewe se zo ne, ko ju
su “pla vi“ okon ~a li sa ~e ti ri re mi ja i de vet po ra za. Usvo jen
je iz vje {taj {e fa stru ~nog {ta ba Vla de Ja go di }a, pri ~e mu
je Upra vni odbor po nu dio ovom stru~waku nas ta vak sa radwe.
- U fi ni {u proqe }ne se zo ne na {e naj ja ~e zim sko po ja ~awe
Zo ran De ket po ~eo je da se po na {a ne ko rek tno pre ma klu bu,
izos ta ju }i sa tre nin ga i uta kmi ca, pa smo odlu ~i li da ga is -
pra ti mo iz Qubi }a. Iako nam je pri ori tet po vra tak u Prvu
li gu, ne }e mo to le ri sa ti ne dis ci pli nu i ucje ne po je di na ca,
~ak i po ci je nu da ne os tva ri mo ta kmi ~ar ske am bi ci je - re -
kao je pred sje dnik Upra vnog odbo ra Qubi }a Du {an Qubo je -
vi}.
Na sje dni ci se go vo ri lo i o fi nan sij skoj si tu aci ji, a klub
}e do kra ja go di ne ra spo la ga ti sa 90.000 ma ra ka iz op {tin -
skog buyeta. Upra vni odbor je za tra `io da se sje dni ca Skup -
{ti ne klu ba odr`i naj ka sni je do 20. ju na, a pri pre me eki pe
po ~iwu 4. ju la. B. R.
DOWA SLA TI NA – Idu }e
se zo ne, prvi put u svo joj is to -
ri ji, u Dru goj li gi Re pu bli ke
Srpske, gru pa za pad, nas tu pi }e
fu dba le ri Mla dos ti iz Dowe
Sla ti ne kod [am ca, ko ji su su -
pe ri or no osvo ji li prvo mjes to
u Tre }oj li gi, gru pa cen tar, sa
~ak 15 bo do va pre dnos ti u
odno su na dru go pla si ra ni
Pri djel.
- Iza nas je na jus pje {ni ja se -
zo na u klup skoj is to ri ji. Pos -
ta li smo prva ci re gi onal nog
“is to ka“ sa 20 po bje da, tri po -
ra za i tri re mi ja, ~i me smo po -
ka za li da smo, u ovoj se zo ni,
ubjedqivo bi li najkvalitet-
nija eki pa, te sa svim za slu `e -
no obe zbi je di li pla sman u
vi {i rang. Po red to ga, us pje li
smo da sti gne mo do po lu fi na -
la Ku pa Srpske, gdje nas je eli -
mi ni sao bi jeqin ski Ra dnik.
Sva ka ko da je ovo se zo na za
pa m}ewe - na gla sio je pred sje -
dnik Mla dos ti Dra gan Aran -
|i}.
Ve} se po ~e lo sa pri pre ma ma
za nas tup u vi {em ran gu.
- Pos ti gli smo do go vor sa
svim igra ~i ma ko ji su nas tu pa -
li u pro te kloj se zo ni da i
daqe no se dres Mla dos ti. Po -
~e li smo i pre go vo re sa odre -
|e nim bro jem fu dba le ra, ka ko
bi smo se ade kva tno po ja ~a li
pred de bi tan tsku se zo nu u dru -
go li ga {kom dru{ tvu - do dao je
Aran |i}. V. S.
GRA DI [KA - Fu dba le ri
Obra dov ca pred 1.500 gle da -
la ca na sta di onu Ko za re
osvo ji li su Kup Op {tin skog
fu dbal skog sa ve za Gra di -
{ka.
U fi na lu su, sa svim za-
slu `e no, prven stve no za -
hvaquju }i go lo vi ma dvo-
s tru kog stri jel ca Zo ra na
Bo `i }a, sa vla da li eki-
pu Bi se ra iz ^atrwe sa
3:0.
U pre di gri fi nal ne uta -
kmi ce, u omla din skom fi na -
lu “Ste van Du ki}“ iz Ro goqa
po bi je dio je Brat stvo iz
Ora ho ve na pe na le sa 3:1 (u
re gu lar nom di je lu su sre ta
bi lo 1:1).
Z. V.
U Mi lo sav ci ma za do voqni
Pla sman iznad
o~e ki vawa
MI LO SAV CI- Ko li ko u ru ko vod stvu fu dbal skog dru go li ga -
{a @u pa Mil ke po {tu ju svo je ~la no ve, pot vrdi li su i ~iweni -
com da su posqedwe ovo proqe }no okupqawe upri li ~i li tek po
po vrat ku tre ne ra Slo bo da na Crnat ka iz bol ni ce, gdje je pro veo
ne ko li ko da na zbog pro ble ma sa srcem.
- Stav Upra vnog odbo ra je bio da se zo nu za vr{i mo u sre di ni ta -
be le, ali smo plan, na na {e za do voqstvo, pre ba ci li, pot vr|u ju }i
da smo je dan od naj sta bil ni jih srpskih dru go li ga {a. Fu dba le ri
su kre nu li na za slu `en odmor, a do kra ja mje se ca zna }e mo ~i me ra-
spola`emo za sqede }u se zo nu - re kao je se kre tar klu ba Mi lo van
Vrawe{.
Igra ~i ma je do bar pla sman ~es ti tao i pred sje dnik ovog ko le -
kti va Dra gi {a Sa vi}, na gla {a va ju }i da je ova dru `i na ima la
naj boqe os tva rewe od svih la kta {kih fu dbal skih klu bo va. [ef
stru ~nog {ta ba Crna dak kao prvog sa ra dni ka ima }e na ra spo la -
gawu ka pi te na Dra gi {u Grmu {u, ko ji }e, uz nas tu pe na te re nu,
sti ca ti i tre ner sko is kus tvo. B. R.
Re van{ uta kmi ca 17. fi na la Ku pa Srpske (RTRS, 17.15 ~a so va)
Fi na le Ku pa OFS Gra di {ka
Slavqe Obra dov ca
Ko za ra ili Ra dnik
Ve li ka ra dost u Dowoj Sla ti ni
Mla dost dru go li ga{
OBRA DO VAC: Iza iri 7, Lac ko vi} 7,
La ki} 7, B. Bo `i} 7, Ne di} 7, To pi} 7
(od 46. mi nu ta Ga ji} 7, od 78. mi nu ta
\ur |e vi} -), Ka ta lo vi} 6,5 (od 68. mi nu -
ta Jo ka no vi} 6,5), Lo vi} 6,5 (od 50. mi -
nu ta Z. Za ka ri} 6), Nov ko vi} 7, Z. Bo `i}
8, Bo sni} 7,5. Tre ner: Mi lan Kne `e vi}.
BI SE RI: Obra do vi} 6, Mal ko~ 6 (od
60. mi nu ta Pe ji}), Su bo ti} 6 (od 81. mi -
nu ta Ka sa gi} -) I. Bu kva 7, G. Bu kva 6,
Le{ ~e {en 6, Maj da nac 6, Tu le mi ja 6,
Bo lo ban 7 (od 80. mi nu ta Miqko vi} -),
Vu ka {i no vi} 6 (od 36. mi nu ta ^a vi} 6),
Maj da nac 6. Tre ner: Zo ran Bu kva.
Stri jel ci: 1:0 Z. Bo `i} u 52, 2:0 Z.
Bo `i} u 58, 3:0 Ne di} u 74. mi nu tu.
Sta di on: Ko za re u Gra di {ci.
Gle da la ca: 1.500.
Su di ja: Ve li bor Rat ko vi} (No va To po -
la).
@u ti kar to ni: B. Bo `i}, Lo vi}
(Obra do vac), I. Bu kva, Bo lo ban, ^a vi}
(Bi se ri).
Igra~ uta kmi ce: Zo ran Bo `i}
(Obra do vac) 8.
OBRA DO VAC 3 (0)
BI SE RI 0 (0)
Ne mawa Ra {i}
FO TO: AR HI VA
Raj ko Mi ti} (Ko za ra) FO TO: AR HI VA
KO ZA RA: Ko zi}, Ko va ~e vi}, Stan -
~i}, Stu den, Gi go vi}, Jan dri}, Mi ti},
Gwati}, Za ka ri}, Pe ri}, Ko ji}. Tre -
ner: Vin ko Ma ri no vi}.
RA DNIK: \or |i}, Ze ~e vi}, Sa -
pawo{, Ta ko vac, Jo ki}, Pa vlo vi},
Os to ji}, Pa vi}, \u ri}, Vu ji}, Ni ki}.
Tre ner: Ni ko la Ba la.
Sta di on: Grad ski.
Gla vni su di ja: Di no Si ki ri} (Pri -
je dor).
Po mo }ni ci: Zo ran Grbi} (Pri je -
dor) i Go ran ^e ji} (Bawalu ka).
^et vrti ar bi tar: @eqko La ti no -
vi} (Gra di {ka).
Kon tro lor su |ewa: Jo vo Ta di}
(Do boj).
De le gat: Bra ni slav Pe tri ~e vi}
(Do boj).
KO ZA RA
RA DNIK
Gra di {ka, ~et vrtak, 17.15 ~a so va
U prvo li ga {u Pro le te ru iz Te sli }a za do voqni proqe }nim os tva rewima
No vi tre ner za boqe re zul ta te
46 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
JO HA NE SBURG - Prvu
kon fe ren ci ju za no vi na re
po do las ku u Ju `nu Afri ku
odr`a li su dva Ale ksan dra -
Lu ko vi} i Ko la rov. Oni su
go vo ri li ugla vnom o uta kmi -
ci pro tiv Ga ne ko ju fu dba le -
ri Srbi je igra ju u ne djequ, 13.
ju na, u Pre to ri ji sa po ~et kom
u 16 ~a so va.
- O~e ku je nas te {ka uta -
kmi ca, dos ta to ga }e za vi si ti
od ko na ~nog re zul ta ta sa Ga nom
- re kao je Lu ko vi}.
Uni ver za lac “or lo va“ ka -
`e da se eufo ri ja mun di jal ske
gro zni ce osje }a na sva kom ko -
ra ku.
- Eufo ri ja oko nas se ose -
}a la jo{ ka da smo do pu to va li...
Mi smo ve} bi li pro {le go di -
ne ov de, do ne kle upo zna li
zemqu. Ose }a mo se fe no me nal -
no. Ne ma ra zlo ga za bri gu ili
strah o ko me se pri ~a. Tem pi -
ra li smo for mu za po ~e tak
SP. Ne tre ba ni {ta obe }a va -
ti. Ciq nam je da pro |e mo
prvi krug - zakqu~io je Lu ko -
vi}.
De fan zi vac La ci ja Ko la -
rov ima sli ~no mi{qewe kao
i wegov imewak.
- Ni je Ga na slu ~aj no do -
{la ov de, bi la je i fi na lis -
ta Afri ~kog ku pa na ci ja.
^e ka nas pa klen me~, ali svi
mi, ipak, igra mo u ja kim li -
ga ma i na vi kli smo na tvrde
su sre te. To je mo `da i ne ka
na {a ma la pre dnost u odno su
na Ga nu - ka zao je Ko la rov.
On sma tra da je gru pa izje -
dna ~e na, ali da je ma lu pre -
dnost Wema ~koj.
- Mo `da su bla gi fa vo ri -
ti jer su pro {lo SP igra li
po lu fi na le, po tom wihov po -
zna ti men ta li tet, ali i oni
ima ju te {ku uta kmi cu na star -
tu pro tiv Aus tra li je - do dao je
igra~ rim skog ti ma.
Li je vi bek Srbi je ot krio
je {ta “or lo vi“ ra de u slo bo -
dno vri je me.
- Ono ma lo vre me na {to
ima mo, po sle sas ta na ka, gle -
dawa ka ko igra ju dru ge re pre -
zen ta ci je, ko ris ti mo da se
odmo ri mo ili opus ti mo uz bi -
li jar, sto ni fu dbal ili so ni
plej stej {n. Li ~no naj vi {e
pre fe ri ram bi li jar - is ta kao
je Ko la rov.
OPU [TAWE
uz bi li jar
Pri jem u Am ba sa di Srbi je
Iz ho te la u fi na le
STRU ^NI {tab i igra ~i bi li su gos ti am ba sa do ra
Srbi je u Ju `noj Afri ci Go ra na Vu ji ~i }a. On je po `e lio
svi ma do bro do {li cu i svim ri va li ma po raz od Srbi je, po -
{to su se na pri je mu na {li i po je di ni pred sta vni ci FS
Ju `ne Afri ke, BiH i Crne Go re.
- Ni smo slu ~aj no iza bra li ba{ ovaj ho tel. “Sa ni sajt park“
}e bi ti ba za je dnog od bu du }eg fi na lis te Mun di ja la, a svi
`e li mo da os ta ne mo do ta da - re kao je Vu ji ~i}.
Pred sje dnik FSS To mi slav Ka rayi} uz vra tio je da je san
od pri je dvi je go di ne, ka da su za po ~e te kva li fi ka ci je, pos -
tao ja va.
- Mo ram da pa zim {ta obe }a vam, jer kao pred se dnik Sa ve-
za mo ram da pa zim {ta go vo rim, pa }u po no vi ti re ~i pred-
se dni ka Srbi je Bo ri sa Ta di }a: “Ve} ste na pra vi li ve li-
ki re zul tat i igraj te naj boqe {to mo `e te“ - re kao je Ka -
rayi}.
SRBI JA ima do bar fu -
dbal ski tim, to je skup zvez da
ko ji zna {ta ho }e i “or lo vi“
mo gu mno go da pos ti gnu na
pred sto je }em Svet skom {am pi -
ona tu u Ju `noa fri ~koj Re pu -
bli ci.
Ovo je u posqedwoj ovo se -
zon skoj emi si ji “Ne kad bi lo...”
na Ra dio-te le vi zi ji Re pu bli ke
Srpske is ta kao le gen dar ni ju -
go slo ven ski i srpski fu dbal -
ski as Dra gan Yaji}. On je
do dao da iza bra ni ci se le kto ra
Ra do mi ra An ti }a tre ba da os -
ta nu mir ni.
- Mo gu }e je sve. Da Srbi ja
ne pro |e ta kmi ~ewe po gru pa -
ma, da ispa dne u osmi ni fi na -
la, ali is to ta ko da do |e do
sa me za vr{ni ce. Ne za hval no je
u ovom mo men tu pro gno zi ra ti
is hod i krajwi do met. Odlu ~i -
va }e mno gi fa kto ri - re kao je
Yaji}.
Po red po hva la na ra ~un se -
le kto ra An ti }a, biv {i as
Crve ne zvez de je po hva lio i re -
pre zen ta tiv ce.
- An ti} je do neo mno go po -
zi ti vnos ti u re pre zen ta ci ju,
na rod je za vo leo fu dbal ski
tim Srbi je i po ka zao da se ra -
di o izu ze tno kva li te tnom
stru~waku. Na {i re pre zen ta -
tiv ci igra ju u ja kim evrop skim
klu bo vi ma i kao ce li na iz gle -
da ju odli ~no. Ve ru jem u wih da
mo gu da na pra ve odli ~an re zul -
tat u Ju `noj Afri ci - ka zao je
Yaji}.
“Yaja na ci ona le“ je bio
u~e snik je dnog Svjet skog
prven stva, 1974. go di ne u SR
Wema ~koj. Ta da je Ju go sla vi ja
ima la stra {an tim.
- @ao mi je {to ta ge ne ra -
ci ja ni je uspe la, a ima li smo
sjaj nu ge ne ra ci ju u ko joj su bi -
li A}i mo vi}, [ur jak, Ba je vi},
Ka ta lin ski, Po pi vo da, Ka ra -
si, Pet ko vi}, gol man Ma ri}...
S ve li kim am bi ci ja ma smo
otpu to va li u Ne ma ~ku. Po sle
0:0 s Bra zi lom i po be de 9:0
pro tiv Za ira za be le `i li smo
tri po ra za i opros ti li se od
Mun di ja la. Ta da je bio pro -
blem pre mi ja i ve} u Ne ma ~koj
se vi de lo da smo iz gu bi li
atmo sfe ru iz kva li fi ka ci ja -
re kao je Yaji}.
S. B.
@AO
mi ge ne ra ci je
iz 1974. go di ne
Imewaci Lu ko vi} i Ko la rov “otvo ri li“ pres cen tar u Afri ci
Gla vna te ma - Ga na
Dra gan Xaji} FO TO: AGEN CI JE
Mi lo{ Kra si} bli zu Ju ven tu sa
Po tpis u pe tak
AKO SE CSKA Mos kva i
Ju ven tus do go vo re srpski re -
pre zen ta ti vac iz re do va rus -
kog ti ma Mi lo{ Kra si}
fa ksom }e iz Ju `ne Afri ke
sta vi ti pa raf na ugo vor sa
ita li jan skim klu bom.
Pre ma pi sawu ita li jan -
skih me di ja, CSKA Mos kva
ne `e li da pus ti Kra si-
}a bez obe {te }ewa od 15
mi -li ona do la ra. Ju ven tus
je Srbi nu po nu dio ugo vor
na ~e ti ri ili pet go di -
na.
- Pri ~a je u{la u za vr{nu
fa zu. O~e ku jem da ru ko vod -
stvo Ju ven tu sa se dne za sto
sa ~el ni ci ma CSKA u ~et -
vrtak uju tru. Ako se oni
do go vo re, {to se Kra si }a
i me ne ti ~e, ugo vor mo `e
da bu de po tpi san ve} u pe -
tak - re kao je De jan Jo ksi-
mo vi}, me nayer sjaj nog ve -
zis te.
To mi slav Ka raxi}, pred sje dnik FS Srbi je
“Ciq osmi na fi na la“
OSNO VNI ciq re pre zen ta ci je Srbi je na Svjet skom
ku pu je pla sman u osmi nu fi na la, a sve vi {e od to ga
bi }e ve li ki do bi tak za srpski fu dbal. Ovo je re kao pred -
sje dnik Fu dbal skog sa ve za Srbi je To mi slav Ka rayi} za Roj -
ters.
- Odu {evqeni smo {to smo se kva li fi ko va li za za vr{ni
tur nir, jer je to ve li ki uspeh, a na {e am bi ci je su pla sman
me |u 16 naj boqih. Sve vi {e od to ga bio bi ve li ki do bi tak
za srpski fu dbal, ali na ova kvim tur ni ri ma ni ka da ne zna -
te {ta mo `e da se do go di. Da bis te uspe li tre ba da se po -
klo pi dos ta stva ri - re kao je pred sje dnik FSS.
Prvi ~o vjek srpskog fu dba la po ten ci rao je sqede }e:
- Ima mo tim ski duh ne op ho dan za ova kva ta kmi ~ewa, a svi
smo odu {evqeni do ~e kom ko ji nam je pri re |en. Po red to ga,
zna mo da }e mo ima ti po dr{ku oko 8.000 na {ih iseqeni ka i
to nas una pred ra du je.
Jo ha ne sburg
Opqa ~ka ni no vi na ri
NE KO LI KO stra nih no -
vi na ra, ko ji su do pu to va li u
Ju `noa fri ~ku Re pu bli ku da
bi iz vje {ta va li sa Svjet -
skog prven stva, opqa ~ka -
li su na oru `a ni na pa da ~i
u wiho vim ho tel skim so -
ba ma.
Lo kal ni me di ji ja vi li su
da su no vi na ri iz Por tu ga -
li je i [pa ni je ju ~e uju tro
opqa ~ka ni u ho te lu u Ma ga -
li je zbur gu, ne da le ko od Jo ha -
ne s- bur ga.
Ne ime no va ni no vi nar re -
kao je lo kal nim me di ji ma da
im je odne se na pro fe si -
onal na opre ma, go to vi na i
pa so {i.
- Gru pa na oru `a nih qudi
u{la je u ho tel i za po ~e li
su po tra gu za vri je dnos ti ma.
Tra `i li su so be u ko ji ma su
smje {te ni no vi na ri. Ukra -
li su ugla vnom pro fe si -
onal nu opre mu. Svi su do -
bro i ni ko ni je po vri je-
|en - re kao je no vi nar i
do dao da je ukra de na sva
opre ma - te le vi zo ri, ka me re,
lap to po vi i mo bil ni te le -
fo ni.
Dra gan Xaji} bio gost Ra dio-te le vi zi je Re pu bli ke Srpske
"Srbi ja ima tim za ve li ka de la"
^e ka nas pa kle ni me~, ali svi mi, ipak, igra mo u ja kim li ga ma i na vi kli smo na
tvrde su sre te, re kao Ko la rov
To mi slav Ka raxi}
Xaji} je is ta kao da u Srpskoj
ima mno go pri ja teqa.
- Uvek ra do do la zim u Bawalu ku
i Re pu bli ku Srpsku, pra tim fu -
dbal ska zbi vawa. Imam mno go
pri ja teqa i sre }an sam zbog
Bor ca ko ji je iza {ao na me |u -
na ro dnu sce nu. To je klub ve li ke
tra di ci je i tre ba da bu de vo -
diqa fu dba la u Srpskoj. Bo rac
sam uvek sim pa ti sao i bio mi je
drag klub - is ta kao je Xaji}.
BO RAC I BAWALU KA
Lo{ te ren
Se le ktor Ra do mir An ti} i
wego vi iza bra ni ci ni su za -
do voqni stawem te re na Uni -
ver zi te ta u Jo ha ne sbur gu.
- Ima mo pro ble ma sa te re -
nom, vi de }e mo ka ko to da
re {i mo. Qudi za du `e ni za
to su ve} pre du ze li odre |e -
ne po te ze da se taj pro blem
re {i, jer stawe te re na na
ko jem smo tre ni ra li je
pretwa po zdravqe na {ih
fu dba le ra - re kao je An ti}.
Is ti pro blem ima la je i re -
pre zen ta ci ja Aus tra li je, ri -
val “or lo va“ u gru pi na
Mun di ja lu, ali je uz bla go -
slov FI FA Aus tra li jan ci ma
omo gu }e no da pro mi je ne te -
ren za tre ning.
Ale ksan dar Ko la rov (de sno) i
Ja kub Bla{ ~i kov ski (Poqska)
F
O
T
O
:

R
O
J
T
E
R
S
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 47
RAZ GO VA RAO: SLAV KO BA SA RA
ba sa ra@ glas srpske.com
^im za vr{i Svet sko
prven stvo u Ju `noa fri ~koj
Re pu bli ci nas to ja }u da do -
|em u Bawalu ku. @i vo tna
`eqa mi je da po se tim grad
na Vrba su, gde je moj otac
bio u voj sci i gde su, pri ~ao
mi je, qudi di vni, su -
sretqivi i gos to primqivi.
Ovo je u raz go vo ru za
“Glas Srpske“ is ta kao fu -
dbal ski re pre zen ta ti vac
Srbi je Mi lan La ne Jo va no -
vi}, ve li ka uz da ni ca “or lo -
va“ na 19. mun di ja lu ko ji
po ~iwe su tra. Ne ka da{wi
fu dba ler Voj vo di ne je po -
tom do dao:
- Do }i }u sa Mi lo {em
Kra si }em s ko jim sam ne raz -
dvo jan u ta bo ru re pre zen ta -
ci je. Nas dvo ji ca `e li mo da
po se ti mo pre mi je ra Re pu -
bli ke Srpske Mi lo ra da Do -
di ka. On je ve li ki ~o vek,
pra vi Srbin, mno go je ura -
dio za na{ na rod. Ho }e mo
da po raz go va ra mo s wim o
sve mu, jer je kod me ne os ta -
vio uti sak po {te nog i ple -
me ni tog ~o ve ka ko ji se na
sve na ~i ne bo ri da nas sa ~u -
va i za {ti ti. Mo ram da
pri znam, ni je mu la ko i za to
ho }e mo da mu da mo po dr{ku
- re kao je Jo va no vi}.
GLAS: Pred sje dnik
Vla de Re pu bli ke Srpske je
~o vjek spor ta, da li ste se
ra ni je sre li s wim?
JO VA NO VI]: Ni sam,
ali ka `em da }u po sle Mun -
di ja la nas to ja ti da do |em u
Bawalu ku i po se tim Do di ka.
Znam da Srbi ja u Re pu bli ci
Srpskoj ima ar mi ju na vi ja ~a
ko ja }e bi ti uz nas. Nas to ja -
}e mo da se do brim igra ma i
re zul ta ti ma odu `i mo na {im
ver nim sim pa ti ze ri ma i su -
na ro dni ci ma i obra du je mo
sve Srbe ko ji `i ve na pla -
ne ti.
GLAS: Ipak, da se vra -
ti mo Svjet skom prven stvu.
[ta o~e ku je te u Ju `noa -
fri ~koj Re pu bli ci?
JO VA NO VI]: Pre sve -
ga, ne tre ba pod gre ja va ti
eufo ri ju i ra si pa ti se pus -
tim obe }awima. Ide mo da
igra mo, ko ra ~a }e mo od me ~a
do me ~a. U ovom mo men tu sve
mi sli smo usme ri li na uta -
kmi cu pro tiv Ga ne od ko je
nam mno go to ga za vi si. Po -
be da bi nam otvo ri la vra ta
dru gog kru ga. Ve ru je mo u to.
GLAS: [ta je naj ve }i
adut “or lo va“ na Mun di ja -
lu, odno sno u gru pi D?
JO VA NO VI]: Vi de li
ste ka ko smo fun kci oni sa -
li u kva li fi ka ci ja ma.
Osvo ji li smo prvo mes to is -
pred Fran cus ke. Zna ~i, ima -
mo po ten ci ja la i kva li te ta
da se su prot sta vi mo naj kva -
li te tni jim re pre zen ta ci ja -
ma na sve tu. Na{ ve li ki
adut je dru gar stvo i odli ~na
atmo sfe ra. Sve re {a va mo
do go vo rom, di {e mo kao slo -
`na po ro di ca. To `e li mo
da za dr`i mo i na ju gu
Afri ke.
GLAS: Mno gi is ti ~u da
je po kre ta~ svih po zi ti -
vnih vi bra ci ja u ta bo ru
Srbi je se le ktor Ra do mir
An ti}. Va {e mi{qewe?
JO VA NO VI]: Do las -
kom An ti }a za se le kto ra
pro me ni le su se mno ge stva -
ri, sve se okre nu lo ka po zi -
ti vnom sme ru. Epi log to ga
je i pla sman na Mun di jal.
On je uneo ko le kti vni duh,
is tin ski je auto ri tet i ve li -
ki tre ner. U na ma je pro bu -
dio po be dni ~ki men ta li tet
i wego ve za slu ge za sve ovo
ni su ma le.
GLAS: Po sli je uta kmi -
ca sa No vim Ze lan dom i
Poqskom pro bu dio se skep -
ti ci zam me |u na vi ja ~i ma.
Ka ko Vi gle da te na to?
JO VA NO VI]: Sva ko
ima pra vo da mi sli {ta ho -
}e i da to ka `e. Is ti na je
da ni smo pos ti gli gol u te
dve uta kmi ce, ali pri ja -
teqski su sre ti su je dno, a
ta kmi ~ar ski ne {to sa svim
dru go. Mi slim da ne ma ap -
so lu tnog ra zlo ga da se kva -
ri atmo sfe ra u eki pi
po go to vo po sle Ka me ru na. I
ta da se po ja vi lo mno go kri -
ti ~a ra, a mi smo po be di li.
GLAS: Ipak, pos to je
odre |e ne stva ri ko je tre ba
da se ko ri gu ju?
JO VA NO VI]: Na ra vno,
ali zna se gde se to ra di i
ka ko. Unu tar na {eg ta bo ra,
uz is kren di ja log. Jer on ku -
}u gra di. Sve sni smo svih
po zi ti vnih i ne ga ti vnih
stva ri, ali nam u ovom mo -
men tu naj mawe tre ba pri ti -
sak ja vnos ti. “Or lo vi“ }e
po ka za ti svo ju sna gu na
Mun di ja lu. Bu di te si gur ni
u to.
GLAS: [ta Srbi ju naj -
vi {e spu ta va na pu tu ka
vi si na ma?
JO VA NO VI]: Ne znam
{ta `e li te da ~u je te od me -
ne. Mo gu da ka `em da ima mo
ve li ku `equ za do ka zi -
vawem i da je dva ~e ka mo da
tur nir po ~ne. U toj pre ve -
li koj `eqi, da {to pre re -
{i mo ne ke stva ri na te re nu,
kre ne mo svi u na pad, ho }e mo
{to pre da sti gne mo do pro -
ti vni ~kog go la. To je do ne -
kle ra zumqivo. Me |u tim,
ko li ko bu de mo bri nu li o
pro ti vni ~kom, jo{ vi {e }e -
mo mo ra ti da pa zi mo i na
sop stve ni gol.
GLAS: Je li to znak da
}e “or lo vi“ igra ti za tvo -
re ni je na Mun di ja lu?
JO VA NO VI]: O ta kti -
ci ne `e lim da pri ~am.
Pred na ma su tri me ~a, tri
ra zli ~i ta ri va la i za sva -
kog od wih }e mo ima ti dru -
ga ~i ju ta kti ku. Vaqda je to
ra zumqivo?
GLAS: Wema ~ka je fa -
vo rit i naj ve }i ri val u
gru pi D. [ta o~e ku je te
pro tiv “pan ce ra“?
JO VA NO VI]: Na{ ciq
je da pro |e mo u osmi nu fi -
na la, a po sle to ga sve je mo -
gu }e. Sva ki pro ti vnik je
po dje dna ko va `an. Ne ma ~ka
je mo `da naj zvu ~ni je ime,
ali pro tiv Ga ne i Aus tra li -
je mo ra mo da bu de mo opre -
zni. Ne mo `e mo ri va le da
de li mo na la ke i te {ke. Ga -
na, Ne ma ~ka i Aus tra li ja su
za nas is ti - pro ti vni ci ko -
je `e li mo da po be di mo!
GLAS: Zna ~i, Srbi ja
mo `e mno go u Ju `noa fri -
~koj Re pu bli ci?
JO VA NO VI]: Na{ pla -
sman za vi si od mno gih stva -
ri, a mi se na da mo da mo `e -
mo. Do kle? Vi de }e mo!
GLAS: Ra fa el Be ni tez
Vas je “vrbo vao“ za Li ver -
pul, a on sa da pre la zi u
In ter. Ka ko to ko men ta ri -
{e te?
JO VA NO VI]: No com -
ment. Af ter Wor ld Cup. Ako
ste me ra zu me li?
GLAS: Da, a za {to ne
`e li te da da te ko men tar?
JO VA NO VI]: Pred na -
ma je Svet sko prven stvo i
bi lo bi ne ko rek tno da sa da
pri ~a mo o klup skim te ma ma.
Ima vre me na za to. Sve {to
vas in te re su je, a u ve zi je sa
Mun di ja lom pi taj te slo bo -
dno. Od go vo ri }u.
GLAS: Mno go sre }e i
vi di mo se u Bawalu ci. Na -
da mo se sa “Zla tnim glo bu -
som“?
JO VA NO VI]: Oba ve -
zno, ca re, vi de }e mo se si -
gur no. Uko li ko bu dem
stre lac na Mun di ja lu gol }u
po sve ti ti svim na vi ja ~i ma
Srbi je, po se bno oni ma iz
Re pu bli ke Srpske. Ba{ ste
me na sme ja li. Ne mam ni {ta
pro tiv.
GLAS: Ne ka Vam je sre -
}no na Mun di ja lu?
JO VA NO VI]: Hva la
vam mno go, poz dra vi te Re pu -
bli ku Srpsku i vi di mo se!
SVA KO
ima pra vo da mi sli
{ta ho }e
NI RI JE ^I
o Ra fa elu Be ni te zu
Do }i }u sa
Mi lo {em
Kra si }em s ko jim
sam ne raz dvo jan.
Nas dvo ji ca
`e li mo da
po se ti mo
pre mi je ra
Re pu bli ke Srpske
Mi lo ra da Do di ka.
On je ve li ki ~o vek,
Srbin, mno go je
ura dio za na{
na rod, re kao
Jo va no vi}
Pe tri}
GLAS: Zi mus je kod Vas
bo ra vio Bo jan Pe tri}
iz Bor ca, bio je bli zu
pre las ka u Stan dard?
JO VA NO VI]: Jes te, ra -
di se o do brom mom ku i
kva li te tnom igra ~u. Pre go -
vo ri su tra ja li in ten zi -
vno, ipak iz te hni ~kih
ra zlo ga tran sfer ni je re -
ali zo van. ^es to se ~u jem s
Pe tri }em i raz go va ra mo,
vi de li smo se u Beo gra du.
Ne ret ko Kra si }a i me ne
zo vu i no vi na ri iz
Bawalu ke i uvek se obra -
du jem po zi vu iz Srpske.
[al Bor ca
GLAS: Na po klon ste do bi li {al Fu dbal skog klu ba
Bo rac. Mno go ste se obra do va li?
JO VA NO VI]: Je sam. Lep je. O Bor cu sam ~uo sve naj boqe
upra vo od Bo ja na Pe tri }a, znam da je klub izbo rio pla sman
na me |u na ro dnu sce nu. Ovim pu tem `e lim da upu tim ~es tit ke.
Kad do |em u Bawalu ku po se ti }u i klub, `e lim da se upo znam
s qudi ma ko ji ga vo de.
Jo va no vi} u ka ra kte ris ti ~nom pro do ru FO TO: V. STO JA KO VI]
Mi lan La ne Jo va no vi} sa {a lom FK Bo rac
Mi lan La ne Jo va no vi}, re pre zen ta ti vac Srbi je u fu dba lu, za “Glas Srpske“
"Po sle Mun di ja la do la zim
u Bawalu ku"
F
O
T
O
:

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
48 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
PRE TO RI JA - Sve ga de -
se tak sa ti po sli je do las ka u
Ju `nu Afri ku, se le ktor Jo -
ahim Lev is tje rao je “pan ce -
re“ na prvi tre ning.
Uta kmi ca izme |u A i B
sas ta va za vr{e na re zul ta tom
3:5 a tre nin gu je pri sus tvo va -
lo oko 3.000 gle da la ca. Wema -
~ki me di ji pri me }u ju da je
po sli je po bje de u pri ja -
teqskoj uta kmi ci pro tiv BiH
od 3:1, Lev pre ba cio gol ma na
Ma nu ela No je ra u “A“ pos ta -
vu. Ni jem ci su, na do bu dno,
o~e ki va li da }e se na tre nin -
gu po ja vi ti oko 20.000 gle da -
la ca, ali je am ba sa dor te
dr`a ve u Ju `noj Afri ci Di -
ter Ha ler odu {evqeno obja -
snio no vi na ri ma da su mu oko
2.000 ula zni ca “pros to ote li“
pred sta vni ci lo kal ne wema -
~ke za je dni ce. “[port bild“
na vo di da Lev jo{ uvi jek ima
dva upra`wena mjes ta u star -
tnoj pos ta vi, odno sno da je
jo{ ne iz vje sno ko }e igra ti
li je vog be ka i de snog ve znog
pro tiv Aus tra li je u ne djequ u
Dur ba nu, ali se po la ko po ve -
}a va pri ti sak i na Mi ro sla -
va Klo zea ko ji va `i sa
si gur nog star te ra.
Lev se krat ko obra tio no -
vi na ri ma, re kav {i da Klo ze
jo{ mo ra da se bo ri za mjes to
u ti mu, ali da su Ka kau i Ma -
rio Go mez u odli ~noj for mi.
Igra ~i su se, u me |u vre -
me nu, ba vi li tri vi jal nim
stva ri ma, pa je Bas ti jan
[vaj n{taj ger obja snio no vi -
na ri ma da eki pa “`eqno o~e -
ku je ve ~e ru“.
JO HA NE SBURG - Za
sva kog igra ~a je ve li ka
~ast da po ne se ka pi ten sku
tra ku i pre dvo di svo ju re -
pre zen ta ci ju na Mun di ja -
lu. Za En gle ze ka pi ten ska
tra ka po red ve li ke od go -
vor nos ti i ~as ti no si jo{
ne {to, strepwu.
O ~e mu se za pra vo ra di.
Go di na ma una zad ka pi te ni
En gles ke do `ivqava li su
ra zne pe ho ve i pro pu {ta li
ve li ka ta kmi ~ewa, odno sno
svjet ska prven stva. Ta ko da
po red ~as ti ka pi ten ska tra -
ka en gles ke re pre zen ta ci je
do no si i pro klet stvo.
Posqedwi u ni zu po vri -
je |e nih ka pi te na je Rio
Fer di nand, ko ji se pri je
par da na po vri je dio i mo ra -
}e da pro pus ti Mun di jal.
Ni wego vom za mje ni ku ni je
po {lo naj boqe. Sa mo dva
da na po {to je na sli je dio
tra ku od Fer di nan da i Sti -
ven Yerard je do `i vio po -
vre du na tre nin gu pred me~
sa Egip tom. Is ti na la k{u,
ta ko da je se le ktor “gor dog
Al bi ona“ Fa bio Ka pe lo
mo gao da oda hne. Me |u tim,
ka ko je sve po ~e lo.
Na vo dno pro klet stvo
pra ti en gles ke ka pi te ne jo{
od Mun di ja la 1970. go di ne u
Me ksi ku. Ta da{wi kapiten
Bo bi Mur uha p{en je ne ko -
li ko da na pri je po ~et ka
Svjet skog prven stva zbog
kra |e bi ser ne ogrli ce u Bo -
go ti, gdje je En gles ka igra la
pri ja teqsku uta kmi cu. Ke -
vin Ki gan je 1982. go di ne
po vri je dio le |a pri je po ~et -
ka ta kmi ~ewa, pa ni je igrao
prve ~e ti ri uta kmi ce, a En -
gles ka je ispa la. Bra jan Rob -
son je vje ro va tno i naj ve }i
ba ksuz. ^e ti ri go di ne ka -
sni je di slo ci rao je ra me u
dru goj uta kmi ci i pro pus tio
os ta tak Mun di ja la, a u Ita -
li ji 1990. go di ne se te {ko
po vri je dio na uta kmi ci
pro tiv Ho lan di je.
Alan [i rer se po vri je -
dio uo~i SP u Fran cus koj,
Be kam je stra dao 2002. i
2006. go di ne.
Yonu Te ri ju ni je bi lo
su |e no (odu ze ta mu je tra ka
zbog afe re sa su pru gom Vej -
na Briya), a sad su En gle zi
os ta li i bez Ri ja Fer di -
nan da.
TRE NING
gle da lo 3.000 qudi
BO BI MUR
uha p{en zbog kra |e
Odlu ka vla de Hon du ra sa
To kom me ~e va
ne ma po sla
TE GU SI GAL PA - Ure dbom vla de Hon du ra sa 200.000 za -
po sle nih u ja vnom se kto ru do bi lo je do pu {tewe da ode ra -
ni je sa po sla, ili da do |e ka sni je, ka ko bi gle da li uta kmi ce
svo je re pre zen ta ci je na Mun di ja lu.
Osim {to su na taj na ~in pri vi le go va li ra dni ke, iz vla de
su na is ti po tez po zva li i upra ve pri va tnih fir mi. Mi -
nis tar u Vla di Hon du ra sa Afri ko Ma drid izja vio je da za -
po sle ni u ja vnom se kto ru sqede }e sri je de ne mo ra ju da do |u
na po sao pri je de set sa ti uju tro. Uta kmi ca Hon du ra sa pro -
tiv ^i lea po lo kal nom vre me nu po ~iwe u 5.30 uju tro. Hon du -
ras pre os ta le dvi je uta kmi ce u gru pi H igra 21. ju na pro tiv
[pa ni je i 25. ju na pro tiv [vaj car ske. Po lo kal nom vre me -
nu uta kmi ce se igra ju u 12.30, a ra dni ci }e mo }i da odu sa
po sla u 11.30 ~a so va.
Ve zni igra~ [pa ni je u pro ble mi ma
Ini jes ta kod qeka ra
JO HAN ESBURG - Ve zni igra~ [pa ni je An dres Ini jes ta
mo rao je da na pus ti pri pre mni me~ pro tiv Poqske ve} u
39. mi nu tu, ka da je osje tio bo lo ve u no zi. Zbog to ga je po -
slat na pre gle de, ka ko bi se ut vrdi la te `i na po vre de.
- Ini jes ta je osje tio bol u no zi, na da mo se da ni je ni {ta
stra {no - re kao je se le ktor [pa na ca Vi sen te del Bos ke,
ko ji je do dao da je Ini jes tu iz igre izveo zbog pre dos tro -
`nos ti.
Dok je bio u igri Ini jes ta je “ku mo vao“ kod dva po got ka
[pa ni je (Viqa i Sil va), a me~ se na kra ju za vr{io po bje -
dom ti ma Vi sen tea del Bos kea 6:0. [pan ce mo `e da ra du je
vi jest da se Fer nan do To res opo ra vio od po vre de i pos ti -
gao je dan po go dak na me ~u sa Poqaci ma.
JO HA NE SBURG - Da u re -
pre zen ta ci ji Fran cus ke
mno go to ga ne {ti ma pot -
vrdio je Vi li jam Ga las.
Is ku sni de fan zi vac Ar se -
na la je tre ba lo da se po ja vi
na kon fe ren ci ji za no vi na -
re, ali je umjes to wega por -
tpa rol re pre zen ta ci je
Fran soa Ma nar do sa op {tio
pred sta vni ci ma me di ja da
Ga las do kra ja Svjet skog
prven stva ne }e da va ti izja -
ve. Fran cus ki no vi na ri su
uvje re ni da je Ga la so vo “ti -
ho vawe“, vid pro tes ta pro -
tiv odlu ke se le kto ra
Raj mo na Do me ne ka da mu ne
do di je li ka pi ten sku tra ku.
Na ime, po {to }e Ti je ri An -
ri naj vje ro va tni je uta kmi ce
po ~iwati sa klu pe, Do me nek
je ka pi ten sku tra ku dao Pa -
tri su Evri.
JO HA NE SBURG - Na pa da~
In te ra Sa mju el Eto po tro -
{io je ~i ta vo bo gat stvo na
po klo ne sai gra ~i ma i stru -
~nom {ta bu re pre zen ta ci je
Ka me ru na, ispu niv {i na taj
na ~in obe }awe ko je im je
dao na po ~et ku kva li fi ka -
ci ja za Svjet sko prven stvo u
Ju `noj Afri ci.
Eto je po tro {io 1,3 mi li -
ona do la ra za go mi lu ru -
~nih sa to va vri je dnih po
42.000 do la ra sa mo ne ko li ko
da na po {to ga je le gen da ka -
me run skog fu dba la Ro `er
Mi la `es to ko kri ti ko vao,
re kav {i da na pa da~ In te ra
ni ka da ni je ura dio ni {ta
za svo ju zemqu.
Go di na ma una zad ka pi te ni En gles ke do `ivqava li su ra zne pe ho ve i pro pu {ta li
ve li ka ta kmi ~ewa, odno sno svjet ska prven stva. Ta ko da po red ~as ti ka pi ten ska
tra ka en gles ke re pre zen ta ci je do no si i pro klet stvo
Na dmor ska vi si na
De fan zi vac En gles ke Xon Te ri je pri znao da ga je izne na -
dio uti caj na dmor ske vi si ne.
- Efe kat ve }e na dmor ske vi si ne me je izne na dio. Us ta su mi
skroz su va. Ipak, mi tre ni ra mo pu nom pa rom i osje }a mo se
odli ~no - re kao je Te ri ko ji je do dao da bi tre ba lo da po -
boq{a ju igru u odno su na par ti je ko je su pru `i li u pri pre -
mnom pe ri odu.
- ^im na pra vi te ne ku pa uzu, iz gu bi te na `es ti ni, ali to mo -
`e da se po vra ti. Bi tno je da se {to vi {e do da je mo i {u ti -
ra mo, lop ta ne od go va ra naj boqe ~u va ri ma mre `e -
nas ta vio je Te ri.
Se le kci ja Wema ~ke odr`a la prvi tre ning
Lev jo{ uvi jek sla `e koc ki ce
Mi ro slav Klo ze i Fi lip Lam FO TO: AGEN CI JE
Fran cus ka u pro ble mi ma
Do me nek naqutio Ga la sa
Ne obi ~an gest Sa mju ela Etoa
Sa to vi na po klon
An dres Ini jes ta FO TO: AGEN CI JE
Rio Fer di nand
Ka pi te ni “gor dog Al bi ona“ go di na ma
pro pu {ta ju naj ve }a ta kmi ~ewa
F
O
T
O
:

A
G
E
N
C
I
J
E
ZA GREB - Gla vni or ga -
ni za to ri na mje {tawa uta -
kmi ca u Hrvat skoj su
biv {i Di na mov tre ner
Vin ko [a ka, te slo ve na ~ki
fu dba le ri Di no La li~ i
Admir Suqi~, ko ji su prvi
uha p{e ni u uto rak uju tro u
ka fi }u na za gre ba ~kim
Vrba ni ma u okvi ru po li -
cij ske akci je “Of sajd“, ja -
vio je hrvat ski in ter net
por tal “In deks“.
Vin ko [a ka ja vnos ti je
po znat kao tre ner iz Di na -
mo ve omla din ske {ko le ko ji
je 2005. tre ni rao i Ni ku
Kraw~a ra kad je bio na
tran sfer lis ti.
Di no La li~ nekada{wi
je gol man slo ve na ~kih klu -
bo va Tri glav, Ru dar i Pri -
mor je, te mla de slo ve na ~ke
re pre zen ta ci je.
Admir Suqi~ je, ta ko |e,
slo ve na ~ki fu dba ler, ali o
wemu se u ja vnos ti ne zna
mno go.
Ka ri je re spo me nu tog
dvoj ca bi le su mawe plo dne,
~i ni se, od wiho vog ka sni -
jeg an ga `ma na. Uz tri na vo -
dna or ga ni za to ra, US KOK
je pri veo 19 igra ~a i ra dni -
ka iz ~e ti ri hrvat ska prvo -
li ga {a.
Naj vi {e ih je iz Kro -
aci ja Se sve ta, wih de set
(Ja smin Agi}, Ma rio ^i -
`mek, Ivan Ba no vi}, Da rio
[u {ak, Mar ko Gu ja, Sa {a
Mus, To mi slav Zu bak, Go ran
Jer ko vi}, Mi len ko Bo{wak,
An te Po kraj ~i}), za tim iz
Me |i mur ja wih ~e tvo ri ca
(Ma rio Dar mo pil, Ni ko la
Melwak, Ne ven Vuqan ko,
Da ni jel Ma |a ri}), tro jac iz
Var te ksa (Miqen ko Mu -
mlek, Zo ran Ivan ~i}, An -
dri ja Ba la ji}) te ka pi ten
Za dra Ja kov Su ra}. U ve zi sa
na mje {tawem uta kmi ca Me -
|i mur ja ispi tan je Ma rio
Ma re ni}, dok su [a ka, La -
li} i Suqi} do ve de ni u ve zu
sa Kro aci ja Se sve ta ma.
Por tpa rol slo ve na ~ke
po li ci je Dra go Me ne gla ija
izja vio je da su pro te klih
mj e se ci, na kon {to su s
wima kon ta kti ra le hrvat -
ske ko le ge zbog pri kupqa-
wa in for ma ci ja, raz go va-
ra li sa fu dba le ri ma i fu -
dbal skim fun kci one ri ma u
toj zemqi.
To kom ju ~e ra{weg da na
tre ba lo je da bu de odlu ~e no
da li }e uha p{e ni bi ti za -
dr`a ni u pri tvo ru.
Osumwi~e ni su po na -
mje {te noj uta kmi ci za ra |i -
va li od 150.000 do 300.000
evra.
Evropske metropole
Am ster dam 16
Ati na 29
Ber lin 32
Be~ 35
Bra ti sla va 34
Bri sel 21
Bu dim pe {ta 33
Bu ku re{t 31
Da blin 13
Is tan bul 24
Ko pen ha gen 15
Li sa bon 20
Lon don 15
Ma drid 11
Min hen 32
Mos kva 21
Oslo 16
Pa riz 20
Prag 33
Rim 33
So fi ja 28
Stok holm 16
Var {a va 31
@e ne va 24
Bawaluka
Maks.
Min.
34
15
o
C
o
C
Nik{i}
Pri{tina
Doboj
Zvornik
Mostar
Trebiwe
Iz da va~: AD "Glas Srpske" Bawalu ka, Re da kci ja: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawalu ka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-ma il: do pi snik @glas srpske.com, Di re kci ja: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel (051) 231-077, Mar ke -
ting: Sken de ra Ku le no vi }a 93, Bawalu ka, tel.(051) 231-081, e-ma il:mar ke tin g@glas srpske.com, Do pi sni{ tva: Is to ~no Sa ra je vo 057/340-114, Do boj 053/242-304, Sre bre ni ca 056/410-418, @i ro ra ~u ni: No va bawalu ~ka ban ka
551001-00016019-84, NLB Ra zvoj na ban ka 562099-00016587-09, Ko mer ci jal na ban ka 571010-00000340-14, Zep ter ko merc ban k 567162-11005289-71, Hypo Al pe Adria ban k 552002-00016396-53
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA
www.glassrpske.com
Perica PE]ANAC (zamjenik
glavnog i odgovornog urednika)
Sandra MILETI]
(novosti)
Dragana ]OSI]
(dopisnici, dru{tvo, Glas plus)
Daliborka SEKULI]
(biznis)
Vawa POPOVI]
(kroz Republiku Srpsku)
Tawa MILAKOVI]
(Srbija, region)
Milenko KINDL
(svijet)
Neda SIMI]-@ERAJI]
(kultura)
Darko GRABOVAC
(Bawaluka)
Slavko BASARA
(sport)
Tihomir GA^I]
(tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao
organ NOP-a za Bosansku Krajinu
u @upici kraj Drvara, 31. jula
1943. godine. Od 15. septembra
1992. godine odlukom Narodne
skup{tine RS izlazi kao dnevni
list Republike Srpske.
Pod imenom "Glas Srpske" izlazi
od 5. maja 2003. godine.
e-mail: dopisnik@glassrpske.com
marketing@glassrpske.com
Podgorica
Tuzla
Bijeqina
Novi Pazar
Beograd
Novi Sad
Beograd
Maks.
Min.
34
20
o
C
o
C
Boris
DMITRA[INOVI]
direktor
Mirjana KUSMUK
glavni i odgovorni urednik
Sarajevo
Bawaluka
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 49
Zenica
Ni{
Sun ~a no
U Srbi ji }e preo vla |i -
va ti sun ~a no vri je me uz
ve oma ma lu obla ~nost u
po je di nim kra je vi ma. Mi -
ni mal ne tem pe ra tu re kre -
ta }e se od de set do 13 na
pla ni na ma, a u ni `im kra -
je vi ma od 14 do 20 ste pe -
ni Cel zi ju sa. Naj vi {e
dne vne tem pe ra tu re bi }e
u in ter va lu od 20 do 28
na pla ni na ma, odno sno od
26 do 34 ste pe ni Cel zi ju -
sa u ni `im kra je vi ma.
Subotica
NAJ VI [E
sumwi na Kro aci ja
Se sve te
Jo{ toplije
U Re pu bli ci Srpskoj bi }e
sun ~a no, spar no i jo{ to pli -
je uz ma lu obla ~nost to kom
da na. Po sli je po dne, sa mo u
pla nin skim pre dje li ma na ju -
goios to ku mo gu }i ri jet ki
pqus ko vi. Du va }e slab is to -
~ni i pro mjenqiv, a na ju gu i
za pa du, pre te `no ju go za pa -
dni vje tar. Mi ni mal na tem -
pe ra tu ra vaz du ha od 13 do
19, na pla ni na ma od de vet
do 14, a naj vi {a dne vna od
27 do 35, na pla ni na ma do
24 ste pe na Cel zi ju sa.
Uz tri na vo dna or ga ni za to ra, US KOK
pri veo 19 igra ~a i ra dni ka iz
~e ti ri hrvat ska prvo li ga {a
No vi de taqi u akci ji US KOK-a i hrvat ske po li ci je
Vin ko [a ka i Di no La li~
gla vni osumwi~e ni
Hap{ewa u Zagrebu FO TO: AGEN CI JE
Sumwive
uta kmi ce
Po pis uta kmi ca ko je su pod
is tra gom UEFA: dru go ko lo
kva li fi ka ci ja Li ge {am pi -
ona, 21. jul 2009. Sta bek -
Ti ra na 4:0, dru go ko lo kva -
li fi ka ci ja Li ge Evro pe, 16.
jul 2009. Bnei Je hu da - Di -
na burg 4:0 (Di na burg - Bnei
Je hu da 0:1, 23. jul 2009),
dru go ko lo kva li fi ka ci ja
Li ge Evro pe, 16. jul 2009.
Ra pid Be~ - Vla znia 5:0
(Vla znia - Ra pid Be~ 0:3,
23. jul 2009), tre }e ko lo
kva li fi ka ci ja Li ge Evro pe,
6. av gust 2009. In ter blok
Qubqana - Me ta lurg
Doweck 0:3, tre }e ko lo kva -
li fi ka ci ja Li ge Evro pe, 30.
jul 2009. Fe ner ba h~e -
Hon ved 5:1.
50 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE
Antena
RTRS ATV RTS 2 RTS 1
KABLOVSKA
6.00 Ju tarwi pro gram
10.00 Vi jes ti
10.30 Sve }e
bi ti do bro,
se ri ja
11.20 To p{op
11.50 In di ja,
se ri ja
13.00 Vi jes ti
13.30 Sve o `i vo tiwama
14.00 Sa svim
bu dan,
film
16.00 Vi jes ti
16.30 Stawe na ci je
17.00 Otvo re na vra ta,
se ri ja
18.00 Sve o `i vo tiwama
18.30 Vi jes ti
19.00 Sun |er Bob,
crta ni film
20.00 Do li na sun ca, se ri ja
21.00 Otvo re na vra ta,
se ri ja
21.40 Si tni ca zva na
qubav, film
0.00 Vi jes ti
0.30 Re `i me, se ri ja
1.30 In di ja, se ri ja
- In fo
B 92
6.50 Ninxa ra tni ci
7.40 Ukra de na sre }a,
se ri ja
8.40 Srce na dla nu,
se ri ja
9.30 Lu di ka men
10.00 ^a ri, se ri ja
11.00 Vi jes ti
11.05 Ban zu ke
12.00 Iz gubqeni, se ri ja
13.00 Vra ta pa kla, film
15.00 Vi jes ti
15.20 ^a ri, se ri ja
16.10 Hiqadu i je dna no}, se ri ja
17.00 Se ka Ale ksi}
18.00 Vi jes ti
18.30 Lu di ka men
19.00 Ninxa ra tni ci
20.00 Hiqadu i je dna no},
se ri ja
21.00 Se ka Ale ksi}
22.00 Ne vidqiva si la,
film
23.50 Vi jes ti
0.00 Osve ta `e ne, film
3.00 Ukra de na sre }a, se ri ja
4.00 Srce na dla nu, se ri ja
5.00 Osve ta `e ne, film
Foks
7.10 Ali Me kbil, se ri ja
8.00 Vil i Grejs, se ri ja
8.30 Slo bo dni stri jel ci, se ri ja
8.50 Sta `is ti, se ri ja
9.20 Ta la si stras ti,
se ri ja
10.10 Ali Me kbil, se ri ja
11.00 @i vot po Ximu,
se ri ja
11.30 Re ba, se ri ja
12.20 Vil i Grejs, se ri ja
12.40 O~aj ne do ma }i ce,
se ri ja
13.30 [a pat du ho va, se ri ja
14.10 Slo bo dni stri jel ci,
se ri ja
14.40 Dar ma i Greg, se ri ja
15.00 Uvod u ana to mi ju, se ri ja
15.50 O~aj ne do ma }i ce, se ri ja
16.40 Ku gar Ta un, se ri ja
16.10 So fi Par ker, se ri ja
17.30 Vil i Grejs, se ri ja
18.00 Sta `is ti, se ri ja
18.20 @i vot po Ximu,
se ri ja
18.50 Re ba, se ri ja
19.30 Slo bo dni stri jel ci,
se ri ja
20.00 Dar ma i Greg, se ri ja
20.20 O~aj ne do ma }i ce,
se ri ja
21.10 Ko `iv ko mrtav,
se ri ja
22.00 Svi ta, se ri ja
22.50 Vil i Grejs, se ri ja
23.20 Bru ka, se ri ja
0.00 [a pat du ho va, se ri ja
0.50 @en ske pri ~e, se ri ja
Fox Life
6.00 Ju tarwi pro gram
10.00 Vi jes ti
10.05 Za je dni ~ki ta las
11.00 Vi jes ti
12.00 Po dne vne no vos ti
12.10 Za pje vaj mo pje sme sta re
13.00 Vi jes ti
13.05 U ri tmu da na
14.00 Vi jes ti
14.05 Svi len ko nac
14.40 Hag - su |ewe
Ra do va nu
Ka raxi}u
16.00 Dne vnik
16.20 Mu zi ~ka
ku ti ja
17.00 Vi jes ti
17.05 Otvo re no
re ~e no
18.00 Vi jes ti
18.05 Mo za ik ra di ja
19.00 Ve ~erwe no vos ti
19.10 Zai graj mo,
za pje vaj mo
20.00 Vi jes ti
20.05 Hi gi je na `i vo ta
21.00 Vi jes ti
21.05 Ve ~e uz ra dio,
do ma }a za ba vna
mu zi ka
22.00 Hro ni ka da na
22.10 Me lo di je
zvu ~nih bo ja
23.00 Oaza
0.00 Po no }ne
vi jes ti
0.10 No }ni pro gram
Frekvencije:
Bawaluka - 90,9;
Bawaluka,
Prijedor,
Gradi{ka - 92,7;
Doboj - 90,7;
Petrovo - 93,5;
Bijeqina - 89,9;
I. Sarajevo - 92,8;
Han Pijesak - 90,3;
Fo~a - 87,3.
Radio RS
7.00 Ple {i ple {i,
se ri ja
8.00 Ju tarwi
pro gram
9.00 Baj ke ri
s Mar sa,
crta ni film
9.30 Po ko jo,
crta ni film
9.35 Ja go di ca
Bo bi ca,
crta ni
film
10.00 Ala din,
crta ni film
10.20 Vin ks,
crta ni
film
10.50 Vin ks,
crta ni
film
11.10 Spe kta ku lar ni
Spaj der men,
crta ni
film
12.00 Ple {i ple {i,
se ri ja
13.00 Naj boqe
go di ne,
se ri ja
14.00 Vi zi ta
15.30 Mu zi ka
15.50 Vi jes ti
16.10 Mo je dra ge
ko m{i je,
se ri ja
17.50 Ku li nar ski
le to pi si
18.00 Lu da ku }a,
se ri ja
19.00 Vi jes ti
20.00 Naj boqe
go di ne,
se ri ja
21.00 Ispu ni
mi `equ
22.00 Mo je dra ge
ko m{i je,
film
23.30 Ni je mi
svje dok,
se ri ja
0.30 Za uvi jek
su sje di,
se ri ja
6.00 Vi jes ti
6.05 Ju tarwi pro gram
8.00 Dne vnik
8.10 Ju tarwi pro gram
9.00 Vru} vje tar, se ri ja
10.00 Vi jes ti
10.05 Sa svim pri ro dno
10.30 Svi jet ri bo lo va
11.00 Vi jes ti
11.05 Je sen sti `e,
duwo mo ja,
se ri ja
12.00 Dne vnik
12.10 Sport plus
12.30 Mjes to zlo ~i na:
Wujork, se ri ja
13.10 Bal kan ek spres 2,
film
14.50 Vi jes ti
15.00 48 sa ti - sva dba
15.50 Vi jes ti
16.00 Uli ca li pa,
se ri ja
16.50 Dne vnik RT
Voj vo di na
17.20 [ta ra di te bre
17.40 Beo grad ska
hro ni ka
18.20 Oko
18.50 Sla ga li ca
19.30 Dne vnik
20.00 Uli ca li pa,
se ri ja
21.00 Ra spa ki vawe
22.00 Vi jes ti
22.10 Smrtna ~a {a,
se ri ja
23.50 Dne vnik
0.10 Mjes to zlo ~i na:
Wujork,
se ri ja
1.00 [e rif,
se ri ja
1.50 Ta mo gdje
je no vac,
film
3.20 Svi jet ri bo lo va
3.40 UN HCR - po vra tak:
Ko so vo
4.00 Vi jes ti
4.10 Oko
4.40 Sa svim
pri ro dno
5.50 Kon cert za
do bro ju tro
6.40 U zdra vom ti je lu
7.00 Ku va ti srcem
7.30 Gom bo ce
7.50 Mi {i }i
iz ku piwaka,
crta ni film
8.10 Pe pa pra se,
crta ni film
8.30 Ma te ma ti ~ke
za go net ke
8.40 Sve to pi smo
na CD-u
9.10 Ze bra znak se ma for
9.15 Ste pe ni {te
10.00 En ci klo pe di ja
10.10 Igraj fu dbal,
bu di sre }an
10.30 U svi je tu
11.00 Eko lo gi ja
11.30 Trag u pros to ru
12.00 Mu zi ka
12.50 Tre zor
13.50 Ma te ma ti ~ke
za go net ke
14.10 Sve to pi smo
na CD-u
14.40 Ze bra znak se ma for
14.45 Ste pe ni {te
15.30 Te hno lo gi ja da nas
16.00 Ovo je Srbi ja
16.50 Bar do vi tea tra
18.00 Mje ra za mu zi ku
18.30 Gom bo ce
18.50 Mi {i }i
iz ku piwaka,
crta ni film
19.20 Pe pa pra se,
crta ni film
20.00 Kon cert
po sve }en SP
u fu dba lu
23.00 Odboj ka:
Fran cus ka - Srbi ja
0.30 Izvo |a ~i, se ri ja
1.30 Egzit in te ra ktiv
3.30 Te hno lo gi ja da nas
3.50 Tre zor
4.50 Odboj ka:
Fran cus ka - Srbi ja
6.00 In fo
6.30 Mu zi ka
7.00 Vi jes ti
7.10 Ju tarwi pro gram
9.00 Vi jes ti
9.10 Do li na sun ca,
se ri ja
10.00 Pop si kret,
crta ni film
10.20 Gam bo ce
10.50 Baj ke
11.00 Pa so{
za Ju `nu Ame ri ku
11.30 MTS ma ga zin
12.00 Vi jes ti
12.10 U fo ku su
13.00 @i vot i vri je me
Gri zli ja Adam sa,
se ri ja
13.40 Pa no ra ma Tre biwa
14.50 Lar go, se ri ja
15.10 Moj bi znis,
re por ta `a
15.40 Srpska da nas
16.10 Do li na sun ca,
se ri ja
17.00 Fu dbal:
Ko za ra - Ra dnik
19.30 Dne vnik
20.00 Kon cert
po vo dom
otva rawa SP
u fu dba lu,
pre nos
23.00 In fo pro fil
23.30 Grad svin ga,
se ri ja
0.10 Ne ko da
me ~u va,
se ri ja
0.50 Pa kov svi jet,
se ri ja
2.10 Hag - su |ewe
Ra do va nu
Ka raxi}u,
sni mak
4.40 Dne vnik
5.10 @i vot
i vri je me
Gri zli ja
Adam sa,
se ri ja
Mi ran da Pre sli je pje va ~i ca i kan ta utor ka iz
Wujor ka ~i ja je ka ri je ra u uspo nu. Ona obo `a va kan -
tri mu zi ku i odlu ~u je da se opro ba u Ne {vi lu, Te ne -
si, gdje se na da da }e se pro sla vi ti. Ka da, po sli je
du ge vo`we auto bu som, ko na ~no sti gne u grad mu zi ke
Mi ran da odla zi u ka fi} “Blu bird“, lo kal nu ru p~a -
gu ko ja ima re pu ta ci ju mjes ta gdje se po javquju no vi
ta len ti. Vla sni ci ba ra Lu si svi |a se stidqiva, ali
odlu ~na pri do {li ca i da je joj po sao ko no ba ri ce. Us -
ko ro Mi ran da upo zna je niz ne {vil skih mu zi ~a ra
ko ji nas to je da do bi ju `i vu svir ku ili pro da ju pje -
smu, me |u ko ji ma su slat ki i otvo re ni Kajl Da vid -
son, }udqivi i ta len to va ni Yej ms Rajt i ve se la, ne
mno go ta len to va na, Lin da Lu Lin den.
Si tni ca zva na qubav
Ulo ge: Ri ver Fi niks,
Sa man ta Ma tis, San dra
Bu lok, Der mot Mal ru ni
Re `i ja: Pi ter Bo gda no vi~
Manxurij ski kan di dat
Ulo ge: Den zel Vo {in gton,
Xe fri Rajt, Li ev [rej ber,
Me ril Strip
Re `i ja: Xona tan Dem
Ka da wego va je di ni ca upa dne u ne pri ja teqsku
klop ku to kom Za liv skog ra ta, na re dnik Rej mond
[ou spa sa va sko ro ~i ta vu je di ni cu jer wegov na -
dre |e ni Be net Mar ko bi va po vri je |en. De se tak go -
di na ka sni je [ou je us pje {an po li ti ~ar ko jeg
wego va maj ka, ta ko |e pri pa dnik Se na ta, `e li da
vi di kao bu du }eg pot pred sje dni ~kog kan di da ta.
Me |u tim, Mar ko i daqe pa ti od no }nih mo ra zbog
te ko bne no }i u Ira ku, sve do tre nut ka ka da po -
~iwe da se pi ta da li se ona uop {te do go di la.
21
40
B92
23
00
PINK BH
GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 51
7.00 Do bro ju tro
9.00 Mu mi je vi,
crta ni film
9.30 Be Ha Te be be
9.35 Mi ni-{ko la
9.40 Ura di sam,
ura di sa ma
9.45 Re da kci ja D
10.00 Vi jes ti
10.10 Quba vna olu ja,
se ri ja
11.00 Mo ja ma la ku hiwa
11.05 Ples `i vo ta,
se ri ja
11.50 Vi jes ti
12.10 Euro im puls
12.40 Mi sli ti
ze le no
13.10 Ne ri je {en slu ~aj
14.10 Vi jes ti
14.30 Be Ha Te be be
14.35 Mi ni-{ko la
14.40 Su |ewe
Ra do va nu
Ka raxi}u
16.10 In fo
16.30 Ples `i vo ta,
se ri ja
17.30 Mo ja ma la ku hiwa
17.35 Mu zi ka
17.40 FI FA: Bra zil
i Ju `na Afri ka
18.10 Bla ga
ci vi li za ci je
18.50 Fren de ri,
crta ni film
18.55 Moj prvi izbor
19.00 Dne vnik
19.30 Jo sip Pe ja ko vi}:
U ime na ro da
20.00 Ju `na Afri ka 2010,
kon cert
22.30 Vi jes ti
22.50 Qud sko ti je lo
23.50 Kul tur na
ba {ti na
u Ju go is to ~noj
Evro pi
0.20 FI FA: Bra zil
i Ju `na Afri ka
0.50 Ju `na
Afri ka 2010,
kon cert
6.20 Ro mi u Evro pi
7.00 Do bro ju tro,
Hrvat ska
9.10 Do li na sun ca,
se ri ja
10.00 Vi jes ti
10.10 Pla ne ta drve }a
11.10 Opra {ou
12.00 Dne vnik
12.30 Moj gri jeh,
se ri ja
13.20 Me kle odo ve
k}er ke, se ri ja
14.10 Vi jes ti
14.30 Ro mi u Evro pi
15.00 Pje vaj mo
na ki {i,
film
16.40 Hrvat ska u`i vo
18.20 Kod Ane
18.30 Do li na sun ca,
se ri ja
19.30 Dne vnik
20.10 Do me slat ki
do me,
se ri ja
20.50 Otvo re no
21.50 Po la ure
kul tu re
22.30 Dne vnik
23.10 Do bre na mje re,
se ri ja
0.00 Zvjez da ne sta ze,
se ri ja
0.40 Pet zvjez di ca,
se ri ja
1.30 Za kon i red:
Zlo ~i na ~ke
na mje re,
se ri ja
2.10 Spe ci jal na
je di ni ca,
se ri ja
3.00 Pla ne ta drve }a
3.40 Opra {ou
4.20 Po sli je
ra ta
5.00 Po la ure
kul tu re
5.30 Moj gri jeh,
se ri ja
6.10 Tran sfor me ri,
crta ni
film
6.40 Do ra
is tra `u je,
crta ni
film
7.00 Krsti}-kru `i}
7.10 Su per Bi li,
crta ni
film
7.20 Po ko jo,
crta ni
film
7.30 Ju tarwi
pro gram
8.30 Ogi i `o ha ri,
crta ni film
9.00 Udri mu {ki
10.00 Skri ve na
ka me ra
10.40 Ku li nar ski {ou
11.20 Stol za 4
11.50 In fo
12.30 Top 10
13.30 Dis trikt,
se ri ja
14.30 De ja na tok {ou
15.50 Ek sklu ziv
16.20 Kraq Kvin sa,
se ri ja
16.50 In fo
17.00 Skri ve na
ka me ra
17.30 Ku li nar ski {ou
18.20 Stol za 4
18.50 In fo
19.10 Ek sklu ziv
20.00 Mjes to zlo ~i na:
Las Ve gas,
se ri ja
20.50 Pe per De nis,
se ri ja
21.50 Rin Tin Tin,
film
0.10 Pro kle ti,
film
1.30 Fu dbal
PINK BH BHT 1 OBN HRT 1
6.10 Na {i naj boqi da ni, se ri ja
7.00 Xeki ^en, crta ni film
7.40 To mi ca i pri ja teqi,
crta ni film
8.00 Bum ba,
crta ni film
8.10 Odav de do vje ~nos ti,
se ri ja
10.10 U ime quba vi, se ri ja
11.10 In ma ga zin
12.00 Far ma
13.00 Na {a ma la kli ni ka,
se ri ja
14.00 Odav de do vje ~nos ti,
se ri ja
16.00 U ime quba vi, se ri ja
17.00 Vi jes ti
17.20 Upi tnik
17.40 Na {a ma la kli ni ka,
se ri ja
18.30 In ma ga zin
19.10 Dne vnik
20.00 Far ma
21.00 Pro vje re no
22.00 Navy CIS, se ri ja
23.00 Vi jes ti
23.20 Nes ta li,
se ri ja
0.20 Saj nfeld, se ri ja
0.50 Bra ~ne vo de,
se ri ja
1.20 Ezo TV
2.20 Post mor tem, se ri ja
3.20 Glo ri ja, film
5.20 Saj nfeld, se ri ja
5.40 Bra ~ne vo de, se ri ja
Nova
9.30 Vi jes ti
9.40 Top form
10.00 Kad pri ro da po divqa
10.30 Hra na i vi no
11.00 Re bel de, se ri ja
12.00 Vi jes ti
12.05 Za brawena qubav, se ri ja
13.10 SMS Party
15.00 Vi jes ti
15.05 Zemqa izvor `i vo ta
16.00 Dok. pro gram
16.30 Hra na i vi no
16.40 Sce na
17.50 Dok. pro gram
18.40 No vos ti
19.30 Dne vnik RTS
20.10 Re bel de, se ri ja
21.00 Stav
22.00 No vos ti
22.30 Na ci ja pro za ka, film
0.30 As tro lo gi ja
2.30 Vi jes ti
4.00 Sa svim li ~no, film
- RTS
K3
7.00 @de rowa, crta ni film
7.30 Pa tak Frka,
crta ni film
7.50 Na kra ju uli ce
8.00 TV vrti}
8.20 Sil ves tro ve
i ^i ~i je ve taj ne,
crta ni film
8.30 Dvo rac igra ~a ka,
se ri ja
9.00 Da le ko od do ma,
se ri ja
9.20 Za ba vni pro gram
10.00 Sje dni ca Hrvat skog
sa bo ra
13.30 Crve ni pa tuqak,
se ri ja
13.50 Sim pso ni, se ri ja
14.10 Pet zvjez di ca, se ri ja
15.00 Kod Ane
15.20 Dru go mi{qewe
15.40 Tre nu tak spo zna je
16.50 Put do Ju `ne Afri ke
17.20 Zvjez da ne sta ze,
se ri ja
18.00 Po sli je ra ta
18.50 Happy Ho ur, se ri ja
19.30 Gar fild
i pri ja teqi,
crta ni film
20.00 Afro vi zi ja
21.50 Vi jes ti
22.00 Za kon i red:
Zlo ~i na ~ke na mje re,
se ri ja
22.50 Se dam raz dobqa ro ka
23.40 Spe ci jal na je di ni ca,
se ri ja
HRT 2
6.50 Mi fi, crta ni film
7.10 Lo oney Tu nes,
crta ni film
7.30 Jo ho i pri ja teqi,
crta ni film
7.50 Ri tam zo na
10.10 Bi bin svi jet, se ri ja
11.00 Ko bra 11,
se ri ja
12.00 Ma ga zin
12.20 Ve ~e ra za pet
13.10 Najqe p{i urok,
se ri ja
14.00 Dru go li ce, se ri ja
15.40 Ko bra 11,
se ri ja
16.30 Kraq Kvin sa, se ri ja
17.00 Pod is tim kro vom,
se ri ja
17.20 Rej mond, se ri ja
17.50 Bi bin svi jet, se ri ja
18.30 Vi jes ti
18.50 Ma ga zin
19.00 Ve ~e ra za pet
20.00 Mjes to zlo ~i na:
Ma ja mi, se ri ja
21.00 Uvod u ana to mi ju,
se ri ja
22.40 Do ma }i ce, se ri ja
23.40 Vi jes ti
23.50 L.A. Dra gnet,
se ri ja
0.50 ^venk {ou
1.20 Men ta list,
se ri ja
2.00 Put osve te, se ri ja
2.40 Za bo ravqeni slu ~aj,
se ri ja
RTL
BN
6.30 Ju tarwi pro gram
8.30 Mu zi ka
10.00 No vos ti
10.05 Svi jet na dla nu
11.00 Stil
12.00 No vos ti
12.05 Spon zo ru {e,
se ri ja
13.00 Svi jet
na dla nu
14.00 No vos ti
14.05 Crno na bi je lo
16.00 No vos ti
16.10 Film
17.10 Svi jet na dla nu
18.00 Da nas
u Srpskoj
18.20 Mo ni to ring
19.00 Sport fle{
19.30 Mo ni tor
20.00 Spon zo ru {e,
se ri ja
21.00 Puls
22.30 Pre gled da na
23.00 Film
0.40 As tro ~et
3.00 Sa te lit ski
pro gram
6.20 Sa ra je vo
na li ni ji
6.30 Mejd in
Bawalu ka
6.40 Spor ti si mo
7.00 Ana li,
se ri ja
8.00 Gre {ne
du {e,
se ri ja
9.00 BH net
10.00 Far ma
11.00 ^i ni,
se ri ja
12.00 In fo
12.10 Sve za qubav
13.30 Sa ra je vo
na li ni ji
13.40 Mejd in
Bawalu ka
13.50 Spor ti si mo
14.00 In fo
14.10 Far ma
15.00 Ana li,
se ri ja
15.50 In fo
16.00 Gre {ne
du {e,
se ri ja
17.00 Far ma
18.00 In fo
18.20 Far ma
19.00 ^i ni,
se ri ja
20.00 Far ma
21.00 Za braweni
fo rum
23.00 Manxurij ski
kan di dat,
film
1.00 Far ma
3.00 Sa ra je vo
na li ni ji
3.10 Mejd in
Bawlu ka
3.20 Spor ti si mo
3.30 Gold
ek spres
5.00 Film
Po sli je smrti wiho vih ro di teqa Eli ni je
ima la izbo ra ne go da preu zme bri gu nad svo jim
mla |im bra tom Yimi jem. Je dne ve ~e ri, na kon {to
je on za mo li za pre voz, wih dvo je do `i ve ne sre }u.
Pro {li su do bro, ali ne i `e na ko ja je vo zi la
dru gi auto mo bil. Ka da po ku {a ju da joj po mo gnu
na pa dne je i ubi je ~u dno bi }e. Eli i Yimi po ku -
{a va ju da ga za us ta ve, ali stvo rewe ih ozli je di i
po bje gne. Yimi po ~ne da pri mje }u je da se ne {to
~u dno de {a va sa wim i Eli, pos ta li su sna `ni ji
i br`i. Daqim is tra `i vawem do la zi do {o kan -
tnog ot kri }a, ne po zna to bi }e je vu ko dlak.
Don Lo kvord i Li na La mant naj po zna ti ji su
glu ma ~ki quba vni par ni je mih fil mo va. Pu bli ka
ih obo `a va, a i Li na je uvje re na da su za is ta sre -
}no zaqubqeni. U stvar nos ti se Don zaqubi u
skro mnu ple sa ~i cu Ke ti Sel den, ko ja mu ve} prve
ve ~e ri opa sno poquqa sa mo po uz dawe svo jim ko men -
ta ri ma o wego voj glu mi. Ka da se po ja ve zvu ~ni fil -
mo vi, glu ma ~ki par je pri siqen da mi jewa na ~in
glu me i po ha |a ~a so ve go vo ra. Don se sna la zi pu no
boqe od Li ne, ko ja se sa svo jim izra zi to pis ku ta -
vim gla som, lo {im na glas kom i ra zma `e nim po na -
{awem je dnos ta vno vi {e ne ukla pa u no ve zah tje ve.
Pje vaj mo na ki {i
Ulo ge: Xin Ke li, Do nald
O’Ko nor, De bi Rej nol ds
Re `i ja: Xin Ke li,
Sten li Do nen
Pro kle ti
Ulo ge: Kris ti na Ri ~i,
Xes Eisen berg,
Xo{ua Xe kson
Re `i ja: Ves Krej ven
15
00
HRT 1
0
10
OBN
Sa ra jev ska pop-rok gru pa
“Crve na ja bu ka“ pro sla vi la je
za je dno sa bawalu ~kom pu bli -
kom 25 go di na pos to jawa kon -
cer tom odr`a nim u pre pu noj
“Akva ni“.
Dra `en @e ri} @e ra po klo -
nio je pu bli ci naj ve }e hi to ve
“Crve ne ja bu ke“ kao {to su “Bje -
`i ki {o s pro zo ra“, “Dir li ja“,
“Zo vu nas uli ce“, “To mi ra di“ i
mno ge dru ge, a za uz vrat je od
Bawalu ~a na do bio gru pno pje -
vawe i apla uze po sli je sva ke pje -
sme. Svir ka je po ~e la u 21.30 i
tra ja la do po no }i, a @e ra i “ja -
bu ~a ri“ dva pu ta su izla zi li na
bis.
- Po sli je to li ko go di na po -
no vo sam u Bawalu ci i ve oma mi
je dra go zbog to ga, jer sva ki kon -
cert “Crve ne ja bu ke“ u va {em
gra du mi je os tao u li je pom sje -
}awu i po po zi ti vnoj ener gi ji,
ka ko nas na bi ni, ta ko i u pu bli -
ci - pri ~a @e ra.
Or ga ni za tor kon cer ta Zo ran
\u ri} iz bawalu ~ke “Kvin es -
tra de“ za do voqan je po sje tom i
atmo sfe rom na kon cer tu.
- ^iweni ca da je pros tor u
“Akva ni“ bio pun i fan tas ti ~na
atmo sfe ra to kom ci je log kon cer -
ta po ka za teqi su da je kon cert
oprav dao sva o~e ki vawa - re kao
je \u ri}.
On je do dao da “Kvin es tra -
da“ ovog qeta spre ma jo{ kon ce -
ra ta za bawalu ~ku pu bli ku.
- Si gur no je da }e mo or ga ni -
zo va ti jo{ kon ce ra ta. Vo di mo
ne ke pre go vo re i ne ka za sa da os -
ta ne izne na |ewe ko ga }e mo do -
ves ti u na{ grad - ka `e \u ri}.
N. L.
POSQEDWA
Luda planeta
NEKAD BILO...
Du ho vi
u ra di ju
U cen tru za o~u vawe sta ri -
na u [kot skoj na la zi se 70
go di na star ra dio-apa rat
ko ji jo{ emi tu je ^er ~i lo ve
go vo re i mu zi ku Gle na Mi -
le ra. Ra dni ci cen tra kao i
mno gi po sje ti oci tvrde da
su ~u li zvu ko ve iz pro {los ti
ko je je emi to vao ra dio-apa -
rat ko ji, ni je spo jen na stru ju
ni ti na bi lo ko ji izvor
ener gi je. Emi to vawa tra ju od
po la sa ta do sat i po i ne
po javquju se izne na da.
Spor ni ra dio-apa rat ispi -
ta li su de taqno i te hni ~a -
ri i vra ti li ga na zad jer u
wemu ni su pro na {li ni {ta
sumwivo.
[kolske
{tikle
Ho dawe u {ti kla ma no vi je
{kol ski pre dmet u bri tan -
skim {ko la ma. Za ra zli ku od
ma te ma ti ke ili fi zi ke, na
ovaj pre dmet ti nejxer ke u
Bri ta ni ji “hrle u ~o po ri ma“.
U~e ni ca ma ne ko li ko bri tan -
skih ko lexa po nu |en je kurs u
tra jawu od {est se dmi ca pod
na zi vom “Sexy He els In the
City“ u okvi ru ko jeg bi 16-go -
di{wakiwe mo gle da na u~e
vje {ti ne va `ne za “boqe
sna la `ewe u po slo vnom svi -
je tu i dru{ tve nom `i vo tu“.
Ame ri ~ka fil mska glu mi ca i pje va ~i ca Xudi
Gar land ro |e na je na da na{wi dan 1922.
go di ne. To kom ka ri je re ko ja je tra ja la vi {e
od 45 go di na, Gar lan do va je kao glu mi ca
ste kla svjet sku sla vu ulo ga ma u mju zi kli ma i
dra ma ma, a kao pje va ~i ca je os ta la za pa -
m}e na po svo jim ne za bo ra vnim nu me ra ma i
nas tu pi ma na kon cer ti ma. Me |u mno go broj -
nim fil mskim na gra da ma, Gar lan do va je
osvo ji la i “Os kar“ za mla de glum ce, “Zla -
tni glo bus“ i na gra du “Se sil B. De mil“. Kao
kru na wene us pje {ne ka ri je re usli je di le su
na gra de “Gre mi“ i “To ni“. Xudi Gar land je
1997. go di ne pos thu mno do di jeqena “Gre mi -
je va“ na gra da za `i vo tno dje lo. Ame ri ~ki
fil mski in sti tut je 1999. go di ne uvrstio
Xudi Gar land me |u de set na jus pje {ni jih glu -
mi ca u is to ri ji ame ri ~kog fil ma.
“Sli je pi
pu tnik“ u
avi onu
Je dan mu {ka rac se kri {om
uvu kao u skla di {ni pros tor
avi ona par ki ra nog na be -
~kom aero dro mu i pre `i vio
let do Lon do na, sa op {ti la
je ju ~e aus trij ska po li ci ja.
Pre ma ri je ~i ma {e fa
aero drom ske po li ci je Lea
La ube ra, 20-go di{wi Ru -
mun se pro vu kao ispod `i -
~a ne ogra de ko ja okru `u je
aero drom i sa krio se u
skla di {ni pros tor.
Avi on je u vla sni{ tvu ugle -
dnog {e ika iz Uje diwenih
Arap skih Emi ra ta.
Iako ima na ru kvi cu ko ja sva kih po la sa ta
pro vje ra va da li je u or ga ni zam uni je la al ko -
hol, glu mi ca Lin dzi Lo han je opet pi la, ja vio je
Mon do.
Sen zo ri su za biqe`i li pri sus tvo al ko ho la u or ga ni zmu, a
Lin dzi Lo han (23) je mo ra la pred su di ju ko ji je glu mi cu ka znio
sa 200.000 do la ra, ali joj i daqe pri je ti za tvor ska ka zna jer
se kra jem ma ja ni je po ja vi la na ro ~i {tu uz obra zlo `ewe da joj
je u Ka nu ukra den pa so{.
Wen advo kat je sa op {tio da je na ru kvi ca za biqe`i la ma lu
ko li ~i nu pri sus tva al ko ho la.
Glu mi ca je na svom “Tvi ter“ pro fi lu po red mno{ tva psov ki i
pra vo pi snih gre {a ka, na pi sa la da se “de te ktor ni je ukqu~i -
vao“.
Ro |e na Xudi
Gar land
Lin dzi opet pi ja na
Klep ton `e li da upo zna Bre gu
En gles ki rok gi ta ris ta Erik
Klep ton ko ji je tre balo da nas tu -
pi si no} u Beo grad skoj are ni,
za tra `io je da upo zna Go ra na
Bre go vi }a, sa op {ti la je pro du -
kcij ska ku }a “Mju zik star“, ja -
vio je Mon do.
- Na na {u adre su sti gao je i
mejl Klep to na ko ji izra `a va
`equ da se upo zna sa Bre go vi }em
i tra `io je da mu omo gu }i mo kon -
takt...”Mju zik star“ }e or ga ni zo -
va ti wihov su ret u Are ni pred
kon cert - pi {e u sa op {tewu.
“Mju zik star“ na javquje da }e
Klep to nu pri li kom su sre ta
bi ti po kloweni svi al bu mi
Go ra na Bre go vi }a.
- Da li }e ovaj su sret zna -
~i ti i no vu sa radwu, zna }e -
mo ubrzo - na ve de no je u
sa op {tewu.
Beo grad ska are na je
ju ~e sa op {ti la da su ras -
pro da te ula zni ce za
Klep to nov kon cert,
na ko me nas tu pa za je -
dno sa mul ti-in stru -
m e n t a l i s t o m
Sti vom Vin vu dom.
F
O
T
O
:

S
.

I
L
I
]
kvote, tabele, statistike, prognoze...
Hel sin ki - Va sa 1 (1,25)
Start - San dnes 1 (1,25)
Da ger for{ - Ha mar bi 1H (1,35)
Ita li ja - Pa ra gvaj 1H (1,25)
Ka me run - Ja pan 1H (1,25)
Hel sin ki - Mi pa 1 (1.55)
Ha ka - Ku opio 1 (1,55)
Wema ~ka - Aus tra li ja 1 (1,50)
Ar gen ti na - Ni ge ri ja 1 (1,45)
En gles ka - SAD 1 (1,45)
K. Si ti - Fi la del fi ja 1 (1,85)
Si jetl - DC ju naj ted 1 (1,70)
La hti - Oulu 1 (1,90)
Ja ro - JJK 1 (1,85)
Ku opio - Hon ka 2 (1,95)
Ma ri ham - In ter Tur ku 1 (2,40)
Fran cus ka - Uru gvaj 1 (2,00)
Gr~ka - Ju `na Ko re ja 1 (2,40)
Slo ve ni ja - Al `ir 1 (2,25)
Srbi ja - Ga na 1 (2,10)
Lagano Realno Rizi~no Izazovno
KVOTA
3.29
KVOTA
54.43
KVOTA
21.55
KVOTA
7.57
dodatak za kladioni~are:
Der bi se dmi ce, Svjet sko prven stvo, gru pa D: Srbi ja - Ga na, ne djeqa
2.10 3.10 2.90
Srbija - Gana
Reprezentativci Srbije
Iza bra ni ci
se le kto ra
Ra do mi ra
An ti }a
na star tu
Mun di ja la
u bor bi
za
izu ze tno
va `na
tri bo da
igra ju
pro tiv
Ga ne ko ju
vo di
srpski
stru~wak
Mi lo van
Ra je vac
2 ~etvrtak, 10. jun 2010. TIKET GLAS SRPSKE
40. kolo posqedwih pet sezona 09/10. 08/09. 07/08. 6/07. 05/06. 04/05.
datum termin D G D G D G D G D G na{ tip
12. 6. 18.00 Numansija - Viqareal B 2:2 - - - - - - - - - - 1H
13. 6. 18.00 Levante - Kasteqon 0:0 3:1 1:4 - - - - 3:2 0:0 - - 1, 3+
13. 6. 18.00 Kordoba - Real Union 3:2 - - - - - - - - - - 1
13. 6. 18.00 Herkules - R. Vaqekano 4:4 1:1 0:1 - - - - - - - - 1
13. 6. 18.00 Rekreativo - Kartagena 0:1 - - - - - - - - - - 1H
13. 6. 18.00 Salamanka - Betis 0:1 - - - - - - - - - - H2
13. 6. 18.00 Albasete - \irona 2:2 1:1 3:3 - - - - - - - - 1
13. 6. 18.00 Himnastik - El~e 2:2 2:0 0:2 1:2 0:2 - - 1:0 0:1 2:0 3:3 1H
13. 6. 18.00 Real Sosijedad - Selta 1:0 2:2 0:0 1:1 1:1 3:1 0:0 2:2 0:1 - - 1
13. 6. 18.00 Hueska - Kadiz 0:0 - - - - - - - - - - 1
13. 6. 18.00 Mursija - Las Palmas 3:0 0:0 1:0 - - 3:1 0:1 - - - - 1
ukupno posqedwih 6 u. doma}in posqedwe 4 u. d. gost posqedwe 4. u. g. golovi na utakmicama doma}in gost
ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i ut p n i gr b p n i -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 -3 = 3 +3 serije
1. Real Sosijedad 40 19 14 7 50:33 71 3 2 1 20 14 5 1 31:10 47 2 2 0 20 5 9 6 19:23 24 1 2 1 28 3 9 13 2 5 15 1 4 2 p
2. Levante 40 18 14 8 60:40 68 4 1 1 20 12 7 1 34:17 43 3 1 0 20 6 7 7 26:23 25 2 0 2 22 8 10 11 5 4 11 3 6 1 i
3. Betis 40 18 13 9 56:37 67 4 2 0 20 11 7 2 32:10 40 2 1 1 20 7 6 7 24:27 27 2 2 0 24 7 9 13 4 3 11 3 6 4 p
4. Herkules 40 17 14 9 57:33 65 2 3 1 20 15 1 4 42:14 46 3 0 1 20 2 13 5 15:19 19 0 3 1 27 5 8 11 3 6 16 2 2 1 n
5. Kartagena 40 18 11 11 58:44 65 3 1 2 20 10 5 5 33:24 35 1 2 1 20 8 6 6 25:20 30 2 0 2 23 6 11 11 3 6 12 3 5 1 n
6. Viqareal B 40 16 13 11 59:53 61 2 2 2 20 10 8 2 33:21 38 2 1 1 20 6 5 9 26:32 23 1 2 1 19 5 16 11 1 8 8 4 8 1 n
7. El~e 40 17 9 14 62:53 60 2 0 4 20 9 6 5 35:25 33 2 0 2 20 8 3 9 27:28 27 2 0 2 16 12 12 8 5 7 8 7 5 2 i
8. Numansija 40 15 11 14 52:49 56 1 2 3 20 8 9 3 30:21 33 1 3 0 20 7 2 11 22:28 23 1 0 3 21 7 12 11 3 6 10 4 6 1 i
9. Rekreativo 40 13 15 12 39:38 54 2 3 1 20 8 6 6 21:17 30 1 1 2 20 5 9 6 18:21 24 2 2 0 29 7 4 14 4 2 15 3 2 1 p
10. Selta 40 13 13 14 38:41 52 4 0 2 20 8 7 5 20:17 31 4 0 0 20 5 6 9 18:24 21 0 0 4 28 9 3 14 5 1 14 4 2 1 p
11. \irona 40 13 12 15 44:55 51 2 2 2 20 8 5 7 22:23 29 1 2 1 20 5 7 8 22:32 22 1 0 3 23 4 13 13 2 5 10 2 8 1 p
12. Rajo Vaqekano 40 12 14 14 62:55 50 2 2 2 20 8 6 6 40:31 30 2 1 1 20 4 8 8 22:25 20 1 1 2 17 9 14 6 4 10 11 5 4 1 p
13. Kordoba 40 12 13 15 35:46 49 0 1 5 20 10 6 4 24:15 36 2 1 1 20 2 7 11 11:31 13 0 0 4 25 8 7 14 4 2 11 4 5 3 i
14. Las Palmas 40 11 15 14 48:48 48 2 2 2 20 6 10 4 23:18 28 1 2 1 20 5 5 10 25:30 20 1 0 3 25 4 11 13 3 4 12 1 7 1 i
15. Salamanka 40 12 12 16 41:52 48 3 1 2 20 7 5 8 21:23 26 3 0 1 20 5 7 8 20:29 22 1 1 2 25 6 9 13 3 4 12 3 5 2 p
16. Himnastik 40 13 9 18 39:53 48 0 1 5 20 5 4 11 20:30 19 1 0 3 20 8 5 7 19:23 29 1 1 2 26 7 7 11 6 3 15 1 4 4 i
17. Kadiz 40 11 14 15 44:60 47 3 1 2 20 8 7 5 25:23 31 3 0 1 20 3 7 10 19:37 16 1 1 2 21 4 15 11 2 7 10 2 8 1 i
18. Mursija 40 10 16 14 47:50 46 2 3 1 20 4 10 6 22:25 22 1 2 1 20 6 6 8 25:25 24 1 1 2 25 6 9 13 2 5 12 4 4 2 p
19. Hueska 40 10 16 14 33:39 46 1 1 4 20 6 8 6 18:17 26 0 0 4 20 4 8 8 15:22 20 1 2 1 31 6 3 15 3 2 16 3 1 1 n
20. Albasete 40 10 16 14 53:62 46 2 2 2 20 6 8 6 25:26 26 2 1 1 20 4 8 8 28:36 20 0 3 1 18 7 15 10 3 7 8 4 8 2 i
21. Real Union 40 12 10 18 40:53 46 4 1 1 20 8 7 5 25:22 31 3 1 0 20 4 3 13 15:31 15 2 0 2 23 10 7 12 4 4 11 6 3 1 p
22. Kasteqon 40 7 12 21 36:58 33 0 3 3 20 6 6 8 23:25 24 1 1 2 20 1 6 13 13:33 9 0 2 2 22 10 8 11 4 5 11 6 3 3 i
Dva ko la pri je kra ja ta kmi -
~ewa u {pan skoj li gi Ade lan te
jo{ ni je po zna to ko ja tri klu ba
}e izbo ri ti pla sman u Pri me ra
li gu.
U naj boqoj si tu aci ji na la zi
se Re al So si je dad ko ji ima tri
bo da pre dnos ti u odno su na prvog
pra ti oca, eki pu Le na tea. Klub iz
San Se bas ti ja na sla vio je po bje -
du u pro {lom ko lu na gos to vawu
kod Ka di za i na pra vio mo `da
odlu ~u ju }i ko rak ka po vrat ku u
{pan sku eli tu. U sqede }em ko lu
do ~e ka }e ne ka da{weg prvo li ga -
{a Sel tu iz Vi ga, ko ja se na la zi
u zla tnoj sre di ni te ne mo `e ni
go re ni do le na ta be li. So si je -
dad je sla vio u prvom di je lu {am -
pi ona ta te je ap so lu tni fa vo rit
u pred sto je }em su sre tu.
Dru go pla si ra ni Le van te ki -
ksao je u pro{ lom ko lu ka da je po -
ra `en od pre tposqedweg ti ma na
ta be li Real Uni on te vi {e ni je
bo do vno izje dna ~en sa li de rom.
Ipak, klub iz Va len si je na do -
brom je pu tu da se vra ti u Pri me -
ru po {to ima pre dnost is pred os -
ta lih klu bo va, te te oret ski mu ne
tre ba ju sve po bje de za pla sman u
eli tu.
Sqede }i pro ti vnik ne bi tre -
ba lo da im pred stavqa ve }e is ku -
{ewe, a u gos te im do la zi
posqedwe pla si ra ni Kas teqon
ko ji se ve} opros tio od dru go li -
ga {kog dru{ tva. Sve osim po-
bj e de ti ma iz Va len si j e pred-
stavqalo bi prvo ra zre dno izne -
na |ewe.
Tre }e pla si ra ni Be tis ima ~e -
ti ri bo da mawe od Re al So si je da -
da, ali i dva pre dnos ti is pred
prvih pra ti la ca Her ku le sa i
Kar ta ge ne. Sqede }e ko lo im do -
no si te {ko gos to vawe kod Sa la -
man ke ko ja se na la zi u gru pi od 11
eki pa ko je stre pe za op sta nak.
Po bje da bi im do ni je la ve li ki
ko rak ka po vrat ku u dru{ tvo naj -
boqih {pan skih eki pa, dok bi
even tu al ni po raz mo gao da ih
udaqi od prvo li ga {kog ka ra va na.
Rezultati
40. kola:
Viqareal B - Hueska 1:1,
Kartagena - Herkules 0:0,
Selta - Himnastik 3:1, El~e
- Mursija 1:2, Kasteqon -
Salamanka 1:2, Kadiz -
Real Sosijedad 1:3, Las
Palmas - \irona 0:1, Rajo
Vaqekano - Kordoba 3:2,
Albasete - Rekreativo 1:3,
Real Union - Levante 2:1,
Betis - Numansija 2:0.
Der bi za ~eqa
Hu es ka i Ka diz odi gra }e der bi za -
~eqa. Hu es ka je tre nu tno prva eki -
pa “ispod crte“, dok Ka diz ima
sa mo bod pre dnos ti u odno su na
wih. Po ra `e na eki pa mo gla bi da
pa ku je ko fe re i spre ma se za nas -
tup u Tre }oj li gi sqede }e se zo ne.
Klub iz San
Se bas ti ja na sla vio
po bje du u pro {lom
ko lu na gos to vawu
kod Ka di za i na pra vio
mo `da odlu ~u ju }i
ko rak ka po vrat ku
u {pan sku eli tu
[pan ska li ga Ade lan te, 41. ko lo
Obra ~un biv{ih prvo li ga {a
Klau dio Bra vo (Re al So si je dad) FO TO: AGEN CI JE
DERBI KOLA
1,50 4,00 8,00
TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 3
U cen tru pa`we 15. ko la
rus ke Prve di vi zi je bi }e
grad ski okr{aj izme |u Ku ba -
na i Kra sno da ra, ti mo va ko -
ji za uzi ma ju prve dvi je
po zi ci je na ta be li.
Do ma }in je pro {le se zo ne
na pus tio eli tno dru{tvo, ali
~i ni sve da se u wega ek spre -
sno vra ti. ^e ta Da na Pe tres -
kua igra si gur no, ali i tvrdo,
po {to je pri mi la sa mo tri
go la. Ku ban ima bod mawe od
su botweg ri va la i bi }e u li -
je poj pri li ci da even tu al nom
po bje dom preu zme tron.
S dru ge stra ne, Kra sno -
dar ne mo `e da se po hva li
bo ga tom tra di ci jom kao
grad ski ri val, ali ova se zo -
na po ka zu je da je ri je~ o
ozbiqnom klu bu, ko ji je
spre man da se ukqu~i u bor -
bu za Pre mi jer li gu. Za to
tre ba o~e ki va ti uzbudqiv i
tvrd grad ski der bi, u ko jem
je Ku ban, ipak, fa vo rit.
I Him ki bi `e lio brzi
po vra tak u eli tu, pa u do ma -
}em du elu pro tiv So ~i ja ne
bi smio da na pra vi kiks,
pogotovo {to igra pro tiv
eki pe ko ja ima sa mo bod
mawe. A uko li ko bi okr{aj
Ku ba na i Kra sno da ra za -
vr{io bez po bje dni ka, po -
tpu no bi se ukqu~io u bor bu
za vrh.
Ni`wi dr`i odli ~nu,
~et vrtu po zi ci ju, ko ju bi u
naj go rem slu ~a ju tre ba lo da
za dr`i i po sli je ove run de.
Jer, gos tu je kod Lu~ Ener gi -
je, ti ma iz “doweg do ma“,
pro tiv ko jeg ba rem ne bi
smio da iz gu bi.
Ka maz za tva ra krug eki pa
ko je mo gu da se na da ju naj vi -
{em pla sma nu. Ovog pu ta pred
svo jim na vi ja ~i ma do ~e ku je
so li dni [i nik i tre ba o~e -
ki va ti da upi {e no ve bo do ve,
za hvaquju }i ko ji ma bi os tao u
trci za vi sok pla sman.
Naj za nimqivi ji du el 10.
ko la {ved skog dru go li ga -
{kog dru{ tva bi }e okr{aj
tre }e pla si ra ne Lan dskro ne
i li de ra Nor ~e pin ga.
Do ma }in je eki pa ko ja je
u do sa da{wih de vet run di
vi {e bo do va osvo ji la na
stra ni ne go pred svo jim na -
vi ja ~i ma, dok je, s dru ge
stra ne, vo de }i tim {am pi -
ona ta ne umoqiv na svom
“buwi {tu“, ali pre tje ra no
ne blis ta u gos ti ma.
Zbog to ga se o~e ku je
izje dna ~en me~, u ko jem je
do ma }in sa mo bla gi fa vo -
rit, a i re mi je je dna od op -
ci ja.
Even tu al ni kiks li de ra
~e ka }e dru go pla si ra ni Sun -
dsval, ko ji gos tu je kod Fal -
ken ber gsa, eki pe iz “doweg
do ma“ pro tiv ko je je fa vo -
rit i ne bi smio da iz gu bi,
ma da je i bli `i tri jum fu.
Uzbudqivo }e bi ti i u
okr{a ju Si ri an ske i Asi -
ris ke, ti mo va ko ji za uzi ma ju
po zi ci je ~e ti ri i {est, sa
is tim bro jem bo do va - 14.
Ipak, do ma }in je, ako ni
zbog ~e ga, zbog svo je pu bli ke
bla gi fa vo rit.
De ger fors dr`i mjes to
u gorwoj po lo vi ni ta be le, a
ako `e li da ga za dr`i, na
svom te re nu bi tre ba lo da
sa vla da ne pre dvi di vi Ha -
mar bi, ko ji po dje dna ko do -
bro igra i kao gost i kao
do ma }in.
1. Nor ~e ping 9 6 1 2 19:10 19
2. Sun dsval 9 4 4 1 17:11 16
3. Lan dskro na 9 4 3 2 8:6 15
4. Si ri an ska 9 4 2 3 16:14 14
5. De ger fors 9 4 2 3 12:10 14
6. Asi ris ka 9 4 2 3 10:11 14
7. Bra ge 9 3 4 2 12:8 13
8. Or gri te 8 3 4 1 11:8 13
9. Qun gski le 9 3 4 2 5:5 13
10. Ha mar bi 9 4 0 5 14:11 12
11. Jon ~e ping 9 3 2 4 13:17 11
12. An gel holm 8 2 4 2 9:8 10
13. Fal ken ber gs 9 2 3 4 8:10 9
14. Va sbi 9 2 2 5 8:14 8
15. Os ters 9 2 1 6 9:16 7
16. Trol ha tan 9 1 2 6 1:13 5
Su pe re tan
Dan Pe tres ku, trener Kubana FO TO: AGEN CI JE
Pa ro vi Na{ tip
10. 6. 19.20 De ger fors - Ha mar bi 1
12. 6. 16.00 Fal ken ber gs - Sun dsval 2
12. 6. 16.00 Lan dskro na - Nor ~e ping 1H
12. 6. 16.00 Qun gski le - Bra ge 1
12. 6. 16.00 Or gri te - Trol ha tan 1
12. 6. 16.00 Os ters - An gel holm 1, 1H
12. 6. 16.00 Va sbi - Jon ~e ping 1H
13. 6. 18.30 Si ri an ska - Asi ris ka 1H
Pro {lo ko lo
Jon ~e ping - Os ters 4:3, Ha mar bi - Va sbi 2:0, Sun dsval - Or -
gri te 2:1, Bra ge - De ger fors 1:1, Asi ris ka - Qun gski le 2:1,
An gel holm - Fal ken ber gs 1:1, Nor ~e ping - Si ri an ska 3:2,
Trol ha tan - Lan dskro na 0:2.
Pa ro vi Na{ tip
12. 6. 10.00 SKA Ener gi ja - Mor do vja H2
12. 6. 10.00 Lu~ Ener gi ja - Ni`wi 2
12. 6. 12.00 Ir ti{ - Di na mo S. 1H
12. 6. 13.00 Ural - Bal ti ka 1, 1H
12. 6. 15.00 Vol ga - Di na mo B. 1
12. 6. 16.30 Avan gard - Ro tor 1
12. 6. 16.30 Ka maz - [i nik 1
12. 6. 17.00 Him ki - So ~i 1, 1H
12. 6. 17.00 Sa ljut - Vol gar 1
12. 6. 18.00 Ku ban - Kra sno dar 1H
Pro {lo ko lo
Ni`wi - Sa ljut 3:0, Mor do vja - Avan gard 0:1, [i nik - Ku -
ban 0:1, Di na mo San kt Pe ter burg - Ka maz 1:1, Di na mo Bri -
an sk - Him ki 1:1, So ~i - Lu~ Ener gi ja 0:0, Bal ti ka - Vol ga
0:0, Kra sno dar - SKA Ener gi ja 3:0.
Dru go pla si ra ni Ku ban `e li ek spre san po vra tak u eli tni rang ta kmi ~ewa,
a pri li ka da na pra vi va `an ko rak na tom pu tu je okr{aj sa grad skim ri va lom i
li de rom Kra sno da rom
DERBI KOLA
1. Kra sno dar 13 9 2 2 28:12 29
2. Ku ban 13 8 4 1 13:3 28
3. Him ki 13 6 5 2 14:6 23
4. Ni`wi 13 7 2 4 19:15 23
5. Ka maz 13 6 4 3 19:13 22
6. So ~i 13 6 4 3 13:9 22
7. Mor do vja 13 5 4 4 17:8 19
8. Vol ga 13 4 6 3 15:8 18
9. Ural 13 4 6 3 8:8 18
10. Sa ljut 14 3 7 4 11:13 16
11. [i nik 13 4 3 6 11:13 15
12. Bal ti ka 14 3 6 5 13:17 15
13. Avan gard 14 4 3 7 10:17 15
14. Di na mo S. 14 3 5 6 14:18 14
15. Lu~ Ener gi ja 13 3 5 5 9:14 14
15. Ir ti{ 13 3 5 5 9:14 14
17. Vol gar 13 3 4 6 11:16 13
18. SKA Ener gi ja 13 2 6 5 8:14 12
19. Di na mo B. 13 2 5 6 10:18 11
20. Ro tor 13 2 4 7 8:24 10
Ta be la
Rus ka Prva di vi zi ja, 15. ko lo
Bit ka za Kra sno dar
Ku ban - Kra sno dar
[ved ska Su pe re tan li ga, 10. ko lo
Da ni jel Bam berg (Nor~eping)
2.10 3.00 3.30
DERBI KOLA
Lan dskro na - Nor ~e ping
2.50 3.10 2.50
U de ve tom ko lu fin ske
Ve ikau sli ge naj za nimqi-
vi ji su sret bi }e odi gran u
ne djequ od 18 ~a so va na
sta di onu “Fi na ir“ u Hel -
sin ki ju. Ta mo }e se sas ta ti
aktu el ni {am pi on i tre -
nu tno vo de }a eki pa na ta -
be li, HJK Hel sin ki i Mi -
pa Mi li kos ki.
I ove se zo ne ~e ta iz
Hel sin ki ja je na jo zbiqni ji
kan di dat za osva jawe prvog
mjes ta, a da je ta ko vi di se
ve} po sli je prvih osam ko-
la. U pro {loj prven stve noj
run di HJK Hel sin ki je na
svom te re nu po bi je dio Ja ru
sa 2:1, dok je Mi pa Mi li -
kos ki kao do ma }in odi gra la
mr{a vih, 1:1 sa KuPS Ku -
opi om.
Pre mi jer ni su sret de ve -
tog ko la bi }e odi gran ve}
su tra ka da }e se na sta di onu
“Cen tral plan“ u Ja kob {ta -
du od 18 ~a so va sas ta ti Ja ro
i JJK Ji vas ki la. Ja ro je u
pro {lom ko lu po ra -
`en u gos ti ma kod
HJK Hel sin ki ja sa
1:2, dok je JJK Ji vas -
ki la na svom sta di on
deklasiran od In ter
Tur ku sa sa 0:3. Obje
eki pe na la ze se u do-
wem di je lu ta be le, vje -
ro va tno }e se do kra-
ja prven stva bo ri ti za op -
sta nak, ta ko da je ovaj su -
sret za wih od izu ze tne va -
`nos ti.
Mo `da i naj za nimqivi -
ju uta kmi cu ovog ko la odi -
gra }e u ne djequ od 18 ~a so va
na sta di onu “Ma gnum are na“
u Ku opiu KuPS Ku opio i
Hon ka. Bi }e to du el tre }e -
pla si ra ne i dru go pla si ra ne
eki pe. U pro {loj run di
KuPS Ku opio je na gos to -
vawu kod Mi pe Mi li kos ki
igrao ne ri je {e no, 1:1. Hon -
ka je ta ko |e gos to va la, a po -
ra `e ne je od AC Oulua
sa 0:2.
4 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE TIKET
Do kra ja Dru ge dan ske li -
ge, po zna ti je kao Vi asat sport
di vi zi ja os ta lo je da se odi -
gra ju jo{ dva ko la. Ve} je po -
zna to da }e od sqede }e se zo ne
Hor sens igra ti u vi {em ran -
gu, SAS li gen, a za dru go
mjes to kon ku ri {u tri eki pe:
Fre de ri ci ja, Lin gbi i AB
Ko pen ha gen.
U 29. ko lu Fre de ri ci ja }e
u ne djequ od 17.30 ~a so va gos -
to va ti na sta di onu “Kol ding“
u is to ime nom mjes tu, gdje }e
sa sas ta ti sa Kol din gom. Bi }e
to ve oma za nimqiv du el, jer
do ma }i nu go ri pod no ga ma i
je dnom no gom je ve} u ni `em
ran gu. U pro {lom ko lu Kol -
ding je po ra `en na gos to vawu
kod Lin gbi ja sa 1:3, dok je
Fre de ri ci ja na svom te re nu
de kla si ra la Ves tsje land sa
ubjedqivih 6:1.
Lin gbi }e u is tom ter mi -
nu ta ko |e bi ti gost. Na sta di -
onu “Bra brand“ u Ar hu su
igra }e sa Bra bran dom, ko ji je
oda vno otpi san ta ko da tre ba
o~e ki va ti da }e u ovom su sre -
tu Lin gbi do }i do no vih bo -
do va. Bra brand je u pro {lom
ko lu gos to vao kod Fre ma i po -
ra `en je sa 0:4, dok je Lin gbi
na svom sta di onu po bi je dio
Kol ding sa 3:1.
Ne {to te `i za da tak u 29.
prven stve noj run di ima }e AB
Ko pen ha gen. Tim iz gla vnog
gra da gos to va }e u ne djequ od
17.30 ~a so va na sta di onu “Vi -
borg“ u is to ime nom gra du,
gdje }e igra ti sa Vi bor gom.
AB Ko pen ha gen je u pro {lom
ko lu na svom te re nu po bi je dio
Ros kil de sa 2:0, dok je Vi borg
kao do ma }in sa vla dao no vog
~la na eli te, Hor sens, sa 1:0.
Vi asat sport di vi zi ja
Pa ro vi Na{ tip
13.6. 15 Hor sens - Fin 1
13.6. 17.30 Bra brand - Lin gbi 2
13.6. 17.30 Hvi do vre - Ros kil de 1H
13.6. 17.30 Kol ding - Fre de ri ci ja H2, 2
13.6. 17.30 Ski ve - Tis ted 1H
13.6. 17.30 Vej le - Frem 1
13.6. 17.30 Ves tsje land - Nes tved 1H
13.6. 17.30 Vi borg - AB Ko pen ha gen H2, 2
1. Hor sens 28 20 3 5 63:24 63
2. Fre de ri ci ja 28 17 5 6 54:20 56
3. Lin gbi 28 17 5 6 56:39 56
4. AB Ko pen ha gen 28 15 9 4 47:28 54
5. Ves tsje land 28 13 7 8 54:45 46
6. Nes tved 28 13 3 12 43:33 42
7. Fin 28 12 5 11 40:47 41
8. Vi borg 26 9 11 6 27:24 38
9. Ski ve 28 11 2 15 37:51 35
10. Vej le 27 7 11 9 32:31 32
11. Ros kil de 28 8 6 14 34:48 30
12. Tis ted 28 8 6 14 33:52 30
13. Hvi do vre 28 6 11 11 36:41 29
14. Kol ding 28 7 6 15 40:59 27
15. Frem 28 5 7 16 34:57 22
16. Bra brand 27 1 9 17 16:47 12
Pro {lo ko lo
Fin - Vej le 0:0, Lin gbi - Kol ding 3:1, AB Ko pen ha gen - Ros kil -
de 2:0, Nes tved - Ski ve 2:3, Tis ted - Hvi do vre 2:2, Frem -
Bra brand 4:0, Fre de ri ci ja - Ves tsje land 6:1, Vi borg - Hor -
sens 1:0.
2. Fre de ri ci ja 28 17 5 6 54:20 56
3. Lin gbi 28 17 5 6 56:39 56
4. AB Ko pen ha gen 28 15 9 4 47:28 54
Pa ro vi Na{ tip
11.6. 18 Ja ro - JJK Ji vas ki la 1H
12 6. 18 La hti - AC Oulu 1H
13.6. 18 HJK Hel sin ki - Mi pa M. 1
13.6. 18 KuPS Ku opio - Hon ka 1H
13.6. 18 Ma ri ehamn - Ha ka V. H2
14.6. 18 In ter Tur ku - Va sa PS 1H
14.6. 18 Tam pe re J. - Tur ku PS 1H
1. HJK Hel sin ki 8 5 2 1 16:6 17
2. Hon ka 8 4 2 2 10:5 14
3. KuPS Ku opio 8 4 2 2 13:13 14
4. Tam pe re Ju naj ted 8 3 3 2 10:11 12
5. Ha ka Val ke akos ki 8 3 2 3 10:9 11
6. Va sa PS 8 3 2 3 10:9 11
7. AC Oulu 8 3 2 3 10:10 11
8. Mi pa Mi li kos ki 8 2 4 2 11:12 10
9. Tur ku PS 8 2 4 2 10:11 10
10. JJK Ji vas ki la 8 3 1 4 7:10 10
11. Ja ro 8 2 3 3 12:12 9
12. In ter Tur ku 8 2 2 4 9:12 8
13. La hti 8 1 4 3 5:8 7
14. Ma ri ehamn 8 1 3 4 8:13 6
Pro {lo ko lo
Va sa PS - Ha ka Val ke akos ki 2:1, Mi pa Mi li kos ki - KuPS
Ku opio 1:1, HJK Hel sin ki - Ja ro 2:1, JJK Ji vas ki la - In -
ter Tur ku 0:3, Tur ku PS - Ma ri ehamn 1:4, AC Oulu -
Hon ka 2:0, Tam pe re Ju naj ted - La hti 0:0.
Ve ikau sli ga
1.55 3.60 4.50
DERBI KOLA
Dan ska Vi asat sport di vi zi ja, 29. ko lo
Bit ka za eli tu
3.55 3.30 1.80
DERBI KOLA
To mi Knud sen (Fre de ri ci ja) FO TO: AGEN CI JE
Ju ho Ma ke la (HJK Hel sin ki) FO TO: AGEN CI JE
Fin ska, Ve ikau sli ga, 9. ko lo
U de ve tom ko lu aktu el ni prvak i tre nu tno vo de }a eki pa, HJK Hel sin ki na sta di onu
“Fi na ir“ u ne djequ od 18 ~a so va do ~e ku je Mi pu Mi li kos ki
Ceje1cko npeeuc1eo y ±ypôany
(Jyxuoa±pu•ka Penyônuka, 11. 6 - 11. 7. 2010)
Bopu• kpos 19.
ceje1cko npeeuc1eo
Ru•ue kap1e
32 penpeseu1auuje
Hueua 736 ±ypôanepa
Pacnopep 1akuu•eua,
64 y1akuuue
C1apuouu
Cypuje
Hc1opuja1
maunuoua1a
2 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE MUNDIJAL 2010.
Pi {e:
Slavko
BASARA
Mundijal i mi
80 go di na
sla ve
Fu dbal }e od 11. ju na do 11. ju -
la 2010. go di ne ispi sa ti no vu
stra ni cu svo je is to ri je. U tom
pe ri odu, prvi put na afri ~kom
tlu, bi }e odr`a no Svjet sko
prven stvo. Ta ~ast pri pa la je
Ju `noj Afri ci. Ne mir noj i
nepouzdanoj, ali fu dbal je taj
ko ji spa ja mos to ve pri ja teqstva
i gra di no va po znan stva.
Bi ti sta no vnik Zemqe, a ne
osje ti ti ~ar Mun di ja la, ma kar i
po red TV ekra na, je ra vno si -
pawu vo de u {upqu po su du?
Sva ke ~et vrte go di ne lop ta
okre ne svi jet na gla va ~ke. Sve
{to je ne kad bi lo bi tno pos ta -
ne ne va `no, sva ki #za rez# sa
naj ve }e smo tre je bi tni ji ~ak i
od naj va `ni jih `i vo tnih pi -
tawa. To je fu dbal!
Mun di jal sa so bom no si sve
~a ri ovog `i vo ta, strast i za do -
voqstvo, qubav i sre }u, ra dost
i tu gu, su ze i pla~... Do no si ve -
seqe u sve ku }e, ma lo ko ne pri -
~a o 32 se le kci je i wiho vim
am bi ci ja ma. Mun di jal zna da
u}ut ka oru `je i pos ta vi no ve,
nor mal ni je stan dar de `iv-
qewa na ovom na {em okru glom
sta ni {tu.
Ne }e bi ti la ko. Ni ko me.
Ni dje voj ka ma, odno sno `e na -
ma. Ni fu dbal skim za ne sewaci -
ma i na vi ja ~i ma, bi lo ko je od 32
re pre zen ta ci je... Zar ho }e?
Fu dbal je de fi ni ti vno ja ~i od
bi lo ko je re li gi je. On je sa vre -
me na ma gi ja ~o vje ~an stva, adre -
na lin od ko jeg i naj ~vr{}e srce
pu ca! Ma lo ko mo `e da iz dr`i
iza zov.
Tri de set da na sve o~i svjet ske
spor tske ja vnos ti bi }e upe re ne
u Ju `noa fri ~ku Re pu bli ku. S
ra zlo gom. Naj ju `ni ja dr`a va na
Crnom kon ti nen tu je cen tar
svi je ta, fu dbal ski epi cen tar
~e tvo ro go di{weg zemqo tre sa
ko ji }e do }i na vrhu nac 11. ju la
u Jo ha ne sbur gu. Ta da }e pla ne ta
Zemqa do bi ti no vog fu dbal -
skog vla da ra. Za sqede }e ~e ti -
ri go di ne.
Uru gvaj, Ita li ja, Bra zil,
Wema ~ka, En gles ka, Ar gen ti na,
Fran cus ka. Ho }e li se ne ko no -
vi pri dru `i ti ovim bes mrtnim
re pre zen ta ci ja ma ko je kao
svjet ski {am pi oni da ju do da tni
~ar 19. Mun di ja lu? Ili }e opet
ne ko od wih tri jum fo va ti?
Pred na ma su da ni ne iz vje -
snos ti, fu dbal skog lu di la i
sre }e, po to ci po pi je nog pi va,
skla di {ta po je de ne hra ne, fu -
dbal skog stre sa i ~e ga ne sve
jo{...
Jo{ od Uru gva ja sa da ve} da le -
ke 1930. go di ne pa sve do da nas,
do Ju `noa fri ~ke Re pu bli ke
2010. go di ne, ka da svjet ski {am -
pi ona ti sla ve osam de set go di na
pos to jawa.
To mo gu sa mo fu dbal i Mun di -
jal!
Ju `noa fri ~ka Re pu bli ka (en -
gles ki Re pu blic of So uth Afri ca) je
re pu bli ka na sa mom ju gu afri ~kog
kon ti nen ta. Na la zi se na ju `noj
ivi ci Afri ke i gra ni ~i sa Na mi -
bi jom, Bo cva nom, Zim bab ve om, Mo -
zam bi kom i Sva zi len dom. Ma la
dr`a va Le so to je u po tpu nos ti obu -
hva }e na ju `noa fri ~kom te ri to ri -
jom. Izla zi na Atlan tski i
In dij ski (Ti hi) oke an.
Po vr{i na ove zemqe izno si
1.221.035 ki lo me ta ra kva dra tnih.
Ima oko 40,6 mi li ona sta no vni ka.
Sta no vni{ tvo je ugla vnom crna ~ko
(75,2 od sto), ali ima i bi je la ca
(13,6 od sto), mje {a na ca (8,6 od sto)
i Azi ja ta (2,6 od sto). Ve }i na crna -
ca i bi je la ca pri pa da hri{ }an -
stvu, dok su ve }i na Azi ja ta
hin du si.
Ju `noa fri ~ka Re pu bli ka ima
11 zva ni ~nih je zi ka od ko jih su dva
evrop skog po ri je kla: en gles ki i
afri kans (ko jim go vo re bi jel ci
ho lan dskog po ri je kla), a os ta li
afri ~kog. Zu lu je afri ~ka etni ~ka
gru pa od oko pet mi li ona qudi ko -
ji ve }i nom `i ve u pro vin ci ji Kva -
zu lu-Na tal.
Reqef je uz sa mu oba lu ni zij -
ski, a u unu tra{wos ti su pla ni ne
i gor ja. Naj vi {i vrh je vi sok 3.482
me tra. Kli ma je umje re no trop ska,
na sje ve ru i sup trop ska, a na ju gu
ne {to izmi jewena. Gla vne ri je ke
su Val i Orawe. Gla vni grad je
Pre to ri ja. Biqni svi jet je ra zli -
~it: pos to je po lu pus tiwe, sa va ne,
ste pe, a na krajwem ju gu je sre do -
ze mna kli ma.
Ju `nu Afri ku su prvi oplo -
vi li Fe ni ~a ni, ka sni je su s
wom trgo va li Ara pi, In dij ci,
a do la zi li su joj ~ak i Ki ne zi.
“Ot krio“ ju je Bar to lo meo Dij -
az. Prvi su se po ~e li na seqava ti
Ho lan |a ni (Bu ri), te hu ge no ti iz
Fran cus ke, ali i dru gi.
Po sli je En gles ke in ter ven ci -
je, Bu ri su 1835. go di ne osno va li
re pu bli ke Tran sval, Na tal, Orawe.
Zbog ve li ke ko li ~i ne zla ta En gle -
zi su po sli je ne us pje {nog Prvog
bur skog ra ta po ve li Dru gi te po ra -
zi li Bu re. En gle zi su prvi na svi -
je tu pra vi li kon cen tra ci one
lo go re. Ka sni je, zbog otpo ra crna -
~kog sta no vni{ tva, Bu ri i En gle zi
su se po mi ri li te stva ra li sve
uslo ve ka ko bi spu ta va li crnce.
Oni ~i ne oko je dne pe ti ne sta no -
vni{ tva, ali su us pje li da se za -
dr`e na vlas ti. Ona je vo di la
po li ti ku apar thej da. Do 1990. Na -
mi bi ja je bi la pod wenom oku pa ci -
jom, ali joj to ni ko ni je pri znao.
Po sli je 1990. prvi slo bo dni izbo -
ri su odr`a ni 1994. go di ne. Nel -
son Man de la pos tao je prvi
pred sje dnik crnac u JAR. Uslo vi su
se pro mi je ni li, ali ipak bi jel ci
su jo{ uvi jek na vi {em ni vou ra -
zvo ja od crna ca.
Pred sje dnik i pre mi jer je Tha bo
Mbe ki. Ju `noa fri ~ka Re pu bli ka je
po di jeqena na se dam po kra ji na sa
sa mou pra vom i {est auto no mnih
ban tus ta na. No vac ko ji se ko ris ti je
rand. Ju `noa fri ~ka Re pu bli ka je
ra zvi je na in dus trij sko-agrar na
zemqa. U bru to dru{ tve nom do hot ku
naj ve }i u~i nak ima in dus tri ja sa 53
od sto, 20 od sto ru dar stvo i se dam
od sto poqo pri vre da.
Ve li ki udio ima stra ni ka pi -
tal. Bo gat stvo dr`a ve se uve li ko
ba zi ra na ru dnom bo gat stvu.
Po sje di su ve oma kru pni. Oko
16 od sto dr`a ve je obra di vo.
Iz dva ja se pre hram be na in dus -
tri ja i proi zvodwa ku ku ru za, p{e -
ni ce, pa mu ka, du va na, {e }er ne
trske, ana na sa, ki ki ri ki ja...
Od sto ~ar stva tre ba iz dvo ji ti
12,6 mi li ona go ve da, 32 mi li ona
ova ca i jo{ pu no ko za i kowa.
Ru de ko je se va de su: zla to (637
to na), di ja man ti, ruda hro ma (3,6
mi li ona to na), pla ti na, an ti mon,
gvoz de na ru da, ba kar, sre bro, olo -
vo, cink, ka laj i ma gne zi jum. In -
dus tri ja se ba zi ra na me ta lur gi ji,
bro do gradwi, elek tro lit skom ba -
kru, ma {i no gradwi, he mij skoj, tek -
stil no, drvnoj i gra fi ~koj
in dus tri ji.
Po UN kla si fi ka ci ji, JAR je
dr`a va sa sredwim pri ho dom, iz da -
{nim re sur si ma i ra zvi je nim fi -
nan sij skim, ener get skim, tran s-
por tnim i ko mu ni ka cij skim se kto -
ri ma.
Ber za je ve oma ra zvi je na, uz mo -
der nu in fras tru ktu ru, ko ja omo gu -
}a va efi ka snu dis tri bu ci ju ro be
do gla vnih ur ba nih cen ta ra ci je -
log re gi ona.
Ne za po sle nost je ve oma izra `e -
na, kao i ne je dna kost pri ho da, sli -
~no Bra zi lu.
Zbog mno{ tva ban di Ju `noa -
fri ~ka Re pu bli ka je izu ze tno opa -
sna zemqa za stra ne tu ris te.
F
O
T
O
:

A
G
E
N
C
I
J
E
Izvoz - uvoz
Ju `noa fri ~ka Re pu bli ka naj vi {e
izvo zi ro bu u afri ~ke zemqe, za -
tim Wema ~ku, SAD, Ki nu, Ja pan,
Ve li ku Bri ta ni ju i [pa ni ju. Naj -
vi {e se izvo ze: ku ku ruz, di ja man -
ti, vo }e, zla to, me ta li i
mi ne ra li, {e }er i vu na. JAR naj -
vi {e uvo zi ma {i ne, vo zi la, he mi -
ka li je, in dus trij sku ro bu i naf tu.
Ma pa Ju `noa fri ~ke Re pu bli ke
Ju `noa fri ~ka Re pu bli ka ima 11 zva ni ~nih je zi ka od ko jih su dva evrop skog po ri je kla: en gles ki i
afri kans (ko jim go vo re bi jel ci ho lan dskog po ri je kla), a os ta li afri ~kog
Upo znaj te Ju `noa fri ~ku Re pu bli ku, do ma }i na 19. Mun di ja la
Zemqa fu dba la
i apar thej da
MUNDIJAL 2010. GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 3
Naj vi {e
go lo va na SP
1. Ro nal do (Bra) 15
2. Gerd Mi ler (Wem) 14
3. @ist Fon ten (Fra) 13
4. Pe le (Bra) 12
5. [an dor Ko ~i{ (Ma|) 11
6. Jir gen Klin sman (Wem) 11
7. Te ofiqo Ku biqas (Per) 10
8. Ga ri Li ne ker (Eng) 10
9. G`er gor` La to (Poq) 10
10. Ga bri jel Ba tis tu ta (Arg) 10
11. Mi ro slav Klo se (Wem) 10
Sva fi na la
1930. Uru gvaj - Ar gen ti na 4:2
1934. Ita li ja - ^e ho slo va ~ka 2:1
1938. Ita li ja - Ma |ar ska 4:2
1950. Uru gvaj - Bra zil 2:1
1954. SR Wema ~ka - Ma |ar ska 3:2
1958. Bra zil - [ved ska 5:2
1962. Bra zil - ^SSR 3:1
1966. En gles ka - Wema ~ka 4:2
(pro du `e ci)
1970. Bra zil - Ita li ja 4:1
1974. SR Wema ~ka - Ho lan di ja 2:1
1978. Ar gen ti na - Ho lan di ja 3:1
(pro du `e ci)
1982. Ita li ja - SR Wema ~ka 3:1
1986. Ar gen ti na - SR Wema ~ka 3:2
1990. Wema ~ka - Ar gen ti na 1:0
1994. Bra zil - Ita li ja 0:0
(pe na li ma 3:2)
1998. Fran cus ka - Bra zil 3:0
2002. Bra zil - Wema ~ka 2:0
2006. Ita li ja - Fran cus ka 1:1
(pe na li ma 5:3)
2010. ???
Naj vi {e
uta kmi ca na SP
1. Lo tar Ma te us (Wem) 25
2. Pa olo Mal di ni (Ita) 23
3. Di je go Ma ra do na (Arg) 21
4. Vla di slav Zmu da (Poq) 21
5. Uve Ze ler (Wem) 21
6. G`er gor` La to (Poq) 20
7. Ka fu (Bra) 20
8. Ber ti Fogs (Wem) 19
9. Karl Haj nc Ru me ni ge (Wem) 19
10. Vol fgang Ove rat (Wem) 19
11. Ro nal do (Bra) 19
Naj boqi stri jel ci
1930. Giqer mo Sta bi le (Arg) 8
1934. Ol drih Ne je dli (^SR) 5
1938. Le oni das (Bra) 7
1950. Ade mir (Bra) 9
1954. [an dor Ko ~i{ (Ma|) 11
1958. @ist Fon ten (Fra) 13
1962. Ga rin ~a, Va va (Bra), Va len tin
Iva nov (SSSR), Li onel San ~ez (^il),
Flo ri jan Al bert (Ma|), Dra `en Jer -
ko vi} (Jug) 4
1966. Euze bio (Por) 9
1970. Gerd Mi ler (SR Wem) 10
1974. G`er gor` La to (Poq) 7
1978. Ma rio Kem pes (Arg) 6
1982. Pa olo Ro si (Ita) 6
1986. Ga ri Li ne ker (Eng) 6
1990. Sal va to re Ski la }i (Ita)6
1994. Hris to Stoi ~kov (Bug), Oleg
Saqen ko (Rus) 6
1998. Da vor [u ker (Hrv) 6
2002. Ro nal do (Bra) 8
2006. Mi ro slav Klo ze (Wem) 5
Naj vi {e go lo va
u je dnom me ~u
5 - Oleg Saqen ko (Rus) pro tiv Ka me -
ru na 1994.
4 - Emi lio Bu tra gewo ([pa) pro tiv
Dan ske 1986.
4 - Euze bio (Por) pro tiv S. Ko re je
1966.
4 - Fon ten (Fra) pro tiv Z. Wema ~ke
1958.
4 - [an dor Ko ~i{ (Ma|) pro tiv Z.
Wema ~ke 1954.
4 - Ade mir (Bra) pro tiv [ved ske
1950.
4 - Hu an [ki ja fi no (Uru) pro tiv Bo li -
vi je 1950.
4 - Er nst Vi li mov ski (Poq) pro -
tiv Bra zi la 1938.
Iskqu~ewa po
re pre zen ta ci ja ma
10 - Ar gen ti na
9 - Bra zil, Ita li ja
7 - Ka me run
6 - Wema ~ka/SR Wema ~ka, Uru gvaj,
Ho lan di ja, Me ksi ko
5 - Ma |ar ska, Fran cus ka
4 - ^e ho slo va ~ka, Por tu ga li ja, SAD
3 - Bu gar ska, Dan ska, [SR, Hrvat ska,
[ved ska, En gles ka
2 - Bel gi ja, Bo li vi ja, ^i le, Pa ra gvaj,
J. Ko re ja, Tur ska, Ju go sla vi ja, Srbi ja
i Crna Go ra, ^e {ka, Aus tra li ja
1 - An go la, Aus tri ja, Ka na da, Ki na,
Hon du ras, Irak, Ja maj ka,
Sje ver na Ir ska, Pe ru, Poqska, Ru mu -
ni ja, Sa udij ska Ara bi ja, [kot ska,
Se ne gal, To go, Oba la Slo no va ~e,
Slo ve ni ja, Ju `na Afri ka, [pa ni ja,
Uje diweni Arap ski Emi ra ti, Za ir, Ga -
na, Tu nis, Ukra ji na, Tri ni dad i To ba -
go
Naj br`i gol
Ha kan [u kur (Tur ska - Ju `na Ko re ja
2002. go di ne) u 11. se kun du
Naj ka sni ji gol
Ale san dro del Pje ro (Ita li ja -
Wema ~ka 2006.) u 120+1 mi nu tu
Naj br`i het-trik
La slo Ki{ (Ma |ar ska - El Sal va dor
1982.) od 70. do 77. mi nu ta
Prvi stri je lac
het-tri ka
Bert Pe tnud (SAD) pro tiv Pa ra gva ja
1930. go di ne
Naj ve }i broj
het-tri ko va
2 - [an dor Ko ~i{ (Ma|) pro tiv Ju `ne
Ko re je 1954. i pro tiv Za pa dne Wema -
~ke 1954 (4 go la)
2 - @ist Fon ten
(Fra) pro tiv
Pa ra gva ja
1958. i
pro -
tiv
Za -
pa dne
Wema ~ke
1958 (4 go la)
2 - Gerd Mi ler
(Wem) pro tiv Bu gar ske
1970. i pro tiv Pe rua is te go di ne
2 - Ga bri jel Ba tis tu ta (Arg) pro tiv Bu -
gar ske 1994. i Ja maj ke 1998.
Uku pno 39 igra ~a pos ti glo je je dan het-
trik
Naj sta ri ji stri je lac
Ro `e Mi la (Ka me run) imao je 42 go di ne
i 39 da na u su sre tu Ka me run - Ru si ja.
Naj mla |i stri je lac
Pe le sa sa mo 17 go di na i 239 da na u
me ~u sa Vel som 1958. go di ne
Naj br`i stri je lac
sa klu pe
Ebe Sand (Dan ska) ko me je tre ba lo 19
se kun di da pos ti gne gol za svo ju
reprezentaciju pro tiv Ni ge ri je 1998.
go di ne
Je di ni stri je lac za
dvi je re pre zen ta ci je
Ro bert Pro si ne ~ki za Ju go sla vi ju
1990. i za Hrvat sku 1998. go di ne
Prvi stri je lac
auto go la
Er nst Lot {ter ([vaj car ska) pro tiv
Wema ~ke 1938. go di ne
Je di ni igra~ ko ji
je dao gol i auto gol
Er ni Bran ds (Ho lan di ja) pro tiv Ita li -
je 1978. go di ne
Ju bi lar ni gol
[ve |a nin Mar kus Al bak pos ti gao je
2.000. gol u is to ri ji svjet skih prven -
sta va. To je bio prvi gol [ved ske u
me ~u sa En gles kom ko ji se za vr{io
2:2. Ju bi lar ni 1.000. gol pos ti gao je
Ho lan |a nin Rob Ren sen brink na Mun -
di ja lu 1978. go di ne.
Su di ja
Ar gen ti nac Ora sio Eli son do pos tao
je prvi su di ja ko ji je vo dio po ~e tnu
uta kmi cu i fi na le. On je i dru gi su di -
ja, po sli je Me ksi kan ca Be ni ta Ar }un -
di je, ko ji je su dio na pet uta kmi ca na
je dnom tur ni ru.
Pa re ira
Bra zi lac Kar los Al ber to Pa re ira
pos tao je prvi tre ner u is to ri ji svjet -
skog prven stva ko ji je igrao pro tiv re -
pre zen ta ci ja iz svih {est
kon ti nen tal nih aso ci ja ci ja. On je ta -
ko |e izje dna ~io re kord Bo re Mi lu ti -
no vi }a od pet u~e{ }a na svjet skim
prven stvi ma, a ovo }e mu bi ti {es to.
Ju bi lar ni me~
Me~ osmi ne fi na la izme |u Fran cus ke
i [pa ni je bi la je 700. uta kmi ca na
svjet skim prven stvi ma.
Ka pi ten i se le ktor
Ni je mac Franc Be ken bauer je di ni je
uspio da tro fej na mi jewen svjet skom
prva ku po di gne i kao ka pi ten i kao
tre ner re pre zen ta ci je. Sla vni Ni je -
mac prvo je {am pi on ski tro fej osvo -
jio na Mun di ja lu u Wema ~koj 1974, a
za tim je kao {ef stru ~nog {ta ba pre -
dvo dio “elf“ do tro fe ja u Ita li ji
1990.
Gol man ski re kord
Gol man ita li jan ske re pre zen ta ci je
Val ter Zen ga ni je pri mio gol ~ak 517
mi nu ta, {to pred stavqa mun di jal ski
re kord.
Go lo vi u
fi na li ma
Je di ni igra ~i ko ji su pos ti gli go lo ve u
svim me ~e vi ma, ukqu~u ju }i i fi na le,
su @er ziwo ko ji je to u~i nio 1970. i
Ga gi ja iz Uru gva ja ko me je to po {lo za
ru kom 1950.
Kar to ni
- @u ti i crve ni kar to ni ko ris te se
od Svjet skog prven stva u Me ksi ku
1970. go di ne. Do sa da su po di je-
qena 142 crve na kar to na, a prvi
je do bio, ~e ti ri go di ne po sli je
Me ksi ka, ^i le anac Kar los Ka seqi
14. ju na 1974. na uta kmi ci sa do -
ma }i nom prven stva SR Wema ~kom.
- Naj br`i crve ni kar ton do bio je
Uru gva jac Ser |o Ba tis ta u 55. se -
kun du uta kmi ce sa [kot skom na
Mun di ja lu 1986.
- Prvi crve ni kar ton u fi na lu
Svjet skog prven stva do bio je Ar -
gen ti nac Pe dro Mon zon 1990. na
su sre tu sa Wema ~kom. Na tom me ~u
ne {to ka sni je “po crve nio“ je i
wegov sai gra~ Gus ta vo De so ti.
- Ka me ru nac Ri go bert Song i
Fran cuz Zi ne din Zi dan je di ni su
igra ~i ko ji su do bi li crve ne kar -
to ne na dva prven stva svi je ta. Song
je “po crve nio“ na me ~e vi ma sa
Bra zi lom 1994. i ^i le om 1998,
dok je Zi dan iskqu~en iz igre na
uta kmi ci pro tiv Sa udij ske Ara bi je
1998. i u fi na lu 2006. pro tiv
Ita li je.
- Ita li jan \an lu ka Paquka prvi je
gol man ko ji je do bio crve ni kar -
ton. On je iskqu~en na uta kmi ci sa
Nor ve {kom na Mun di ja lu 1994.
- Pe ru anac Ga lin do je prvi fu dba -
ler ko ji je iskqu~en iz igre na
prven stvi ma svi je ta. Ga lin do je, 40
go di na pri je uvo |ewa kar to na, su -
dij skom odlu kom iskqu~en na uta -
kmi ci sa Ru mu ni jom 1930. go di ne.
- Prvi `u ti kar ton do di jeqen je
31. ma ja 1970. go di ne na uta kmi ci
izme |u Me ksi ka i SSSR-a, ali ni je
po zna to ko ga je do bio. Su di ja je,
na ime, na toj uta kmi ci pe to ri cu
fu dba le ra ka znio `u tim kar to ni -
ma, a u iz vje {ta ji ma sa me ~a ni je
na zna ~e no ko je od wih prvi “po `u -
tio“.
- Ho lan |a nin Jo han Krojf prvi je
fu dba ler ko ji je do bio `u ti kar ton
u pa uzi izme |u dva po lu vre me na u
fi nal noj uta kmi ci SP 1974. sa SR
Wema ~kom.
- Ar gen ti nac Kla udio Ka ni |a je di -
ni je fu dba ler ko ji je `u ti kar ton
“za ra dio“ sje de }i na klu pi. Na
uta kmi ci sa [ved skom 2002. on je
do bio `u ti kar ton iako ni je bio u
igri.
- Re pre zen ta tiv ci Por tu ga li je na
Mun di ja lu u Wema ~koj 2006. do bi -
li su 26 `u tih i dva crve na kar to -
na i po to me su re kor de ri svjet skih
prven sta va.
- Rus ki su di ja Va len tin Iva nov na
uta kmi ci izme |u Por tu ga li je i Ho -
lan di je po ka zao je 16 `u tih i
~e ti ri crve na kar to na, {to
pred stavqa mun di -
jal ski re kord na
SP 2006.
Svjet sko prven stvo u fu dba lu 2010.
(slu`beni na ziv: 2010 FI FA Wor ld Cup So uth
Afri ca) }e bi ti 19. svjet sko fu dbal sko prven -
stvo, ko je }e se odr`a ti izme |u 11. ju na i 11.
ju la 2010. u Ju `noj Afri ci. Za vr{ni tur nir
bi }e kul mi na ci ja kva li fi ka ci onog pro ce sa
ko ji je po ~eo av gus ta 2007. i ukqu~i vao je 204
od uku pno 208 FI FA na ci onal nih ti mo va. Ovo
}e bi ti prvi put da do ma }in tur ni ra bu de je -
dna afri ~ka zemqa.
Ita li ja bra ni ti tu lu osvo je nu 2006. go di -
ne, a u~e{ }e na za vr{nom tur ni ru je obe zbi je -
di la 10. okto bra 2009. @ri jeb za gru pnu fa zu
Svjet skog prven stva je odr`an 4. de cem bra
2009. u Kejpta unu.
Svjet ska prven stva
kroz sta tis ti ku
4 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE MUNDIJAL 2010.
G
R
U
A
P
D
D
Klub: TSV 1860 Min hen
Da tum ro |ewa: 26.1.1984.
Mjes to ro |ewa: Beo grad
Po zi ci ja u ti mu: od bra na
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 20
Go lo va za re pre zen ta ci ju: -
De bi: 2.6.2007 (Fin ska - Srbi ja 0:2)
Klub: La cio
Da tum ro |ewa: 10.10.1985.
Mjes to ro |ewa: Beo grad
Po zi ci ja u ti mu: od bra na
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 13
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: -
De bi: 28.5.2008 (Ru si ja - Srbi ja 2:1)
Klub: Her ta
Da tum ro |ewa: 26.1.1987.
Mjesto ro|ewa: Novi Sad
Po zi ci ja u ti mu: ve zni red
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 17
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: -
De bi: 24.11.2007 (Srbi ja - Ka zah stan 1:0)
Klub: Man ~es ter ju naj ted
Da tum ro |ewa: 21.10.1981.
Mjes to ro |ewa: U`i ce
Po zi ci ja u ti mu: od bra na
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 45
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 2
De bi: 12.10.2002 (Ita li ja - Ju go sla vi ja 1:1)
Klub: ^el zi
Da tum ro |ewa: 22.2.1984.
Mjes to ro |ewa: S. Mi tro vi ca
Po zi ci ja u ti mu: od bra na
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 31
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 4
De bi: 8.6.2005 (SCG - Ita li ja 1:1)
Klub: Vi gan (po zaj mi ca iz Spor tin ga)
Da tum ro |ewa: 28.7.1983.
Mjes to ro |ewa: Lo zni ca
Po zi ci ja u ti mu: gol man
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 33
Go lo va za re pre zen ta ci ju: -
De bi: 16.8.2006 (^e {ka - Srbi ja 1:3)
Klub: Udi ne ze
Da tum ro |ewa: 23.10.1982.
Mjes to ro |ewa: Kraqevo
Po zi ci ja u ti mu: od bra na
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 21
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: -
De bi: 15.8.2005 (Poqska - SCG 3:2)
Klub: Li ver pul
Da tum ro |ewa: 18.4.1981.
Mjesto ro|ewa: Bajina Ba{ta
Po zi ci ja u ti mu: na pad
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 26
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 9
De bi: 2.6.2007 (Fin ska - Srbi ja 0:2)
Klub: Ble kburn
Da tum ro |ewa: 25.9.1980.
Mjesto ro|ewa: Ba~ka Topola
Po zi ci ja u ti mu: na pad
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 45
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 16
De bi: 31.3.2004 (SCG - Nor ve {ka 0:1)
Klub: Re al Sa ra go sa
Da tum ro |ewa: 25.7.1988.
Mjes to ro |ewa: Obre no vac
Po zi ci ja u ti mu: od bra na
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 12
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 1
De bi: 6.9.2008 (Srbi ja - F. os trva 2:0)
Po da ci
Na di mak: “or lo vi“
Gla vni grad: Beo grad
Sta no vni ka: 7.650.000
Sa vez: FSS (Fu dbal ski sa vez Srbi je)
Osno van: 1919.
Primqen u FI FA: 1919.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 2.096
Broj re gis tro va nih igra ~a: 132.182
U~e{ }e na SP: 10 (1930, 1950, 1954, 1958,
1962, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006)
Naj ve }i us pje si: po lu fi na le 1930, 1962
Naj vi {e nas tu pa: Sa vo Mi lo {e vi} (102)
Naj boqi stri je lac: Stje pan Bo bek (38)
Prva uta kmi ca: Ju go sla vi ja - ^e ho slo va ~ka
0:7 (28. av gust 1920)
Za nimqivos ti
- Sa mo ~e tvo ri ca fu dba le ra iz sa da{weg sas -
ta va igra la su na Mun di ja lu pri je ~e ti ri go di ne
u Wema ~koj, a to su: De jan Stan ko vi}, Ne mawa
Vi di}, Vla di mir Stoj ko vi} i Ni ko la @i gi}.
- Prvi ka pi ten re pre zen ta ci je Ju go sla vi je na
svjet skim prven stvi ma bio je Mi lu tin Iv ko vi},
ko ji je uje dno i naj mla |i ka pi ten u is to ri ji, a na
Mun di ja lu u Uru gva ju imao je sa mo 24 go di ne.
- Ili ja Pet ko vi}, Ale ksan dar Tir na ni} i Mi lo -
rad Ar se ni je vi} bi li su u~e sni ci svjet skih {am -
pi ona ta i kao igra ~i i kao se le kto ri.
- Ovo je prvi put, po sli je ^i lea 1962. go di ne,
da je na ci onal na se le kci ja izbo ri la pla sman na
prven stvo ko je se odr`a va izvan evrop skog kon -
ti nen ta.
- Naj ve }u po bje du na mun di ja li ma Ju go sla vi ja je
za biqe`i la 1974. go di ne ka da je po bi je di la Za -
ir sa 9:0, dok je naj ve }i po raz do `ivqen pri je
~e ti ri go di ne od Ar gen ti ne, 0:6.
- Ne mawa Vi di} naj skupqi je re pre zen ta ti vac
Srbi je. ^lan Man ~es ter ju naj te da pro ci jewen je
na 35 mi li ona evra.
1. Srbi ja 10 7 1 2 22:8 22
2. Fran cus ka 10 6 3 1 18:9 21
3. Aus tri ja 10 4 2 4 14:15 14
4. Li tva ni ja 10 4 0 6 10:11 12
5. Ru mu ni ja 10 3 3 4 12:18 12
6. F. os trva 10 1 1 8 5:20 4
Tabela Uta kmi ce
6.9.2008. Srbi ja - F. os trva 2:0 (Ja kob sen auto gol 29, @i gi} 87)
10.9.2008. Fran cus ka - Srbi ja 2:1 (An ri 53, Anel ka 63 - Iva no vi} 74)
11.10.2008. Srbi ja - Li tva ni ja 3:0 (Iva no vi} 6, Kra si} 34, @i gi} 82)
15.10.2008. Aus tri ja - Srbi ja 1:3 (Jan ko 80 - Kra si} 15, Jo va no vi} 18, Obra do vi} 24)
28.3.2009. Ru mu ni ja - Srbi ja 2:3 (Ma ri ka 55, Stoj ka 74 - Jo va no vi} 19, Stoj ka auto gol 44, Iva no vi} 55)
6.6.2009. Srbi ja - Aus tri ja 1:0 (Mi li ja{ 7, pe nal)
10.6.2009. F. os trva - Srbi ja 0:2 (Jo va no vi} 44, Su bo ti} 62)
9.9.2009. Srbi ja - Fran cus ka 1:1 (Mi li ja{ 13, pe nal - An ri 31)
10.10.2009. Srbi ja - Ru mu ni ja 5:0 (@i gi} 37, Pan te li} 50, Ku zma no vi} 78, Jo va no vi} 87, 90)
14.10.2009. Li tva ni ja - Srbi ja 2:1 (Ka lo nas 19, pe nal, Stan ke vi ~i jus 69, pe nal - To {i} 60).
Se le ktor Radomir Anti}
Ro |en 23. no vem bra 1948. u @i ti {tu. Fu dbal sku ka ri je ru za po ~eo u Slo bo di iz U`i ca, a afir mi sao se u Par ti za nu, za
ko ji je odi grao 364 uta kmi ce i osvo jio prven stvo Ju go sla vi je 1976. go di ne. Jo{ je igrao u Fe ner ba h~eu (1977), Sa ra go si
(1978-79) i Lu ton Ta unu (1979-1984). Za re pre zen ta ci ju Ju go sla vi je odi grao je de set mi nu ta u pri ja teqskoj uta kmi ci pro tiv
Ma |ar ske, 26. sep tem bra 1973. Od 19. av gus ta 2008. se le ktor je fu dbal ske re pre zen ta ci je Srbi je.
Vla di mir Stoj ko vi}
Aleksandar Lukovi} Milan Jovanovi} Nikola @igi} Ivan Obradovi} Milo{ Krasi} Milo{ Ninkovi}
Branislav Ivanovi} Nemawa Vidi} Gojko Ka~ar Aleksandar Kolarov Antonio Rukavina
Slo gan
“Igra mo srcem, vo di mo osme hom“ bi }e slo gan ko ji }e pra ti ti re pre zen ta ci ju Srbi je na Mun di ja lu u Ju `noj
Afri ci. Slo gan je iza bran u an ke ti ko ju je FI FA po dru gi put or ga ni zo va la i u ko joj su na vi ja ~i mo gli naj -
pri je da pre dla `u, a za tim i da oda be ru je dan od dva pri je dlo ga ko ja su se na {la u na ju `em izbo ru.
Pri je ~e ti ri go di ne, na Mun di ja lu u Wema ~koj, ta da{wa se le kci ja Srbi je i Crne Go re nas tu pi la je pod
slo ga nom “Za qubav igre“.
Klub: CSKA
Da tum ro |ewa: 1.11.1984.
Mjesto ro|ewa: Kosovska Mitrovica
Po zi ci ja u ti mu: ve zni red
Uta kmi ca za re pre zen ta ci ju: 31
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 3
De bi: 15.11.2006 (Srbi ja - Nor ve {ka 1:1)
Klub: Di na mo Ki jev
Da tum ro |ewa: 25.12.1984.
Mjesto ro|ewa: Beograd
Po zi ci ja u ti mu: ve zni red
Uta kmi ca za re pre zen ta ci ju: 9
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: -
De bi: 1.4.2009 (Srbi ja - [ved ska 2:0)
Fu dbal ska re pre zen ta ci ja Srbi je prvi put
"Or lo vi" pi {u
Iako je do sa da nas tu pa la de set pu ta na
svjet skim prven stvi ma, fu dbal ska re pre zen -
ta ci ja Srbi je prvi put pod tim ime nom nas -
tu pi }e na Mun di ja lu.
Do sa da su nas tu pa li pod ime nom
Kraqevi ne Ju go sla vi je, So ci ja lis ti ~ke Fe -
de ra ti vne Re pu bli ke Ju go sla vi je, Sa ve zne Re -
pu bli ke Ju go sla vi je, te Srbi je i Crne Go re.
Kva li fi ka ci je za 19. svjet ski {am pi onat
“or lo vi“ su odli ~no odi gra li i osvo ji li
prvo mjes to u gru pi se dam, is pred Fran cus ke
ko ja je kroz ba ra` mo ra la da tra `i mjes to na
Svjet skom prvenstvu. Prvu uta kmi cu u kva li -
fi ka ci ja ma iza bra ni ci Ra do mi ra An ti }a
pro tiv Far skih os trva ri je {i li su u svo ju
ko rist re zul ta tom 2:0, da bi za tim do `i vje li
po raz u Fran cus koj (1:2). Po tom je usli je dio
niz od pet uzas to pnih po bje da, pa re mi sa
Fran cu zi ma, te briqan tna po bje da nad Ru mu -
ni jom u Beo gra du. To kom tih de set uta kmi ca
fu dba le ri Srbi je su po ka za li izu ze tan ko le -
kti vni duh, ko ji je je dan od naj ve }ih adu ta
ovog ti ma. Na te re nu ih pre dvo de ka pi ten
De jan Stan ko vi}, ko ji }e u Ju `noj Afri ci
pos ta ti je di ni
Srbin ko ji je igrao
na tri mun di ja la, a
de bi to vao je sa da ve}
da le ke 1998. godine u du elu
sa Ju `nom Ko re jom. Ra me uz
ra me s wim je Mi lo{ Kra -
si}, ko ji je odi grao svih de set
uta kmi ca u kva li fi ka ci ja ma.
“Ko man dant od bra ne“ je de -
fan zi vac Man ~es ter ju naj te da
Ne mawa Vi di}, ko ji je go di na -
ma je dan od naj boqih od -
bram be nih igra ~a en gles -
ke Pre mi jer li ge. Na pad
pre dvo di Mi lan Jo va no -
vi}, na je fi ka sni ji
“orao“ u kva li fi ka ci ja ma
sa pet go lo va.
Ipak, po vre de ni su
mi moi {le srpski na ci onal ni tim, ko ji je
os tao bez dvo ji ce vrlo bi tnih igra ~a, Ivi ce
Dra gu ti no vi }a i Bo {ka Jan ko vi }a, ko ji }e
zbog po vre da pro pus ti ti prven stvo u Ju `noj
Afri ci. Ta ko |e, ono {to mu ~i se le kto ra
An ti }a sva ka ko je i pi tawe prvog gol ma na
jer “re pre zen ta ti vna je di ni ca“ Vla di mir
Stoj ko vi} iza se be ne ma us pje {nu klup sku
se zo nu, dok su os ta la dvo ji ca ~u va ra mre `e
da le ko od for me ko ja je po tre bna za
ozbiqni ji re zul tat na svjet skom {am pi ona -
tu. Tu tre ba pri do da ti i ta ko zva ni “bal kan -
ski men ta li tet“ i sklo nost gu bit ka
kon cen tra ci je u odlu ~u ju }im tre nu ci ma uta -
kmi ce. Tu boqku An ti} je do ne kle uspio da
is pra vi, ali na ve li kim ta kmi ~ewima uvi -
jek ima ma lo vre me na za opo ra vak. Prven stvo
od pri je ~e ti ri go di ne u Wema ~koj po ka za lo
je sve ne dos tat ke se le kci je. Na daj mo se da ih
ovaj put ne }e bi ti.
MUNDIJAL 2010. GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 5
Klub: Man ~es ter j. (po zajmqen Kel nu)
Da tum ro |ewa: 28.4.1987.
Mjesto ro|ewa: Zrewanin
Poz ici ja u ti mu: ve zni red
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 21
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 3
De bi: 8.9.2007 (Srbi ja - Fin ska 0:0)
Klub: PSV
Da tum ro |ewa: 17.5.1983.
Mjesto ro|ewa: Kragujevac
Po zi ci ja u ti mu: na pad
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 37
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 10
De bi: 27.3.2002 (SCG - Bu gar ska 1:2)
Klub: Ajaks
Da tum ro |ewa: 15.9.1978.
Mjesto ro|ewa: Beograd
Po zi ci ja u ti mu: na pad
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 32
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 6
De bi: 16.11.2003 (Poqska - SCG 4:3)
Klub: In ter
Da tum ro |ewa: 11.9.1978.
Mjesto ro|ewa: Beograd
Po zi ci ja u ti mu: ve zni red
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 88
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 14
De bi: 22.4.1998 (Ju go sla vi ja - J. Ko re ja 3:1)
Klub: Vul ver hem pton
Da tum ro |ewa: 30.4.1983.
Mjes to ro |ewa: Beo grad
Po zi ci ja u ti mu: ve zni red
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 17
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 4
De bi: 6.9.2008 (Srbi ja - F. os trva 2:0)
Klub: Za gle bje
Da tum ro |ewa: 25.3.1980.
Mjes to ro |ewa: Beo grad
Po zi ci ja u ti mu: gol man
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 4
Go lo va za re pre zen ta ci ju: -
De bi: 14.12.2008 (Srbi ja - Poqska 0:1)
Radosav Petrovi} Dragan Mr|a Zdravko Kuzmanovi} An|elko \uri~i} Neven Suboti}
Zoran To{i} Danko Lazovi} Marko Panteli} Dejan Stankovi} Nenad Milija{ Bojan Isailovi}
Klub: Par ti zan
Da tum ro |ewa: 8.3.1989.
Mjes to ro |ewa: Ub
Po zi ci ja u ti mu: ve zni red
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 8
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: -
De bi: 12. 8. 2009 (J. Afri ka - Srbi ja 1:3)
Klub: Voj vo di na
Da tum ro |ewa: 23.1.1984.
Mjes to ro |ewa: Vr{ac
Po zi ci ja u ti mu: na pad
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 6
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 2
De bi: 19.11.2008 (Srbi ja - Bu gar ska 6:1)
Klub: [tut gart
Da tum ro |ewa: 22.9.1987.
Mjes to ro |ewa: Bern
Po zi ci ja u ti mu: ve zni red
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 27
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 4
De bi: 2.6.2007 (Fin ska - Srbi ja 0:2)
Klub: Uniao Le iria
Da tum ro |ewa: 21.11.1980.
Mjes to ro |ewa: Pan ~e vo
Po zi ci ja u ti mu: gol man
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 1
Go lo va za re pre zen ta ci ju: -
De bi: 29.5.2010 (Srbi ja - No vi Ze land 0:1)
Klub: Bo ru si ja (D)
Da tum ro |ewa: 10.12.1988.
Mjes to ro |ewa: Bawalu ka
Po zi ci ja u ti mu: od bra na
Nas tu pi za re pre zen ta ci ju: 13
Go lo vi za re pre zen ta ci ju: 1
De bi: 28.3.2009 (Ru mu ni ja - Srbi ja 2:3)
Re pre zen ta ci ja Srbi je
pod ovim ime nom u~es tvu je na Svjet skom prven stvu
no vu stra nu is to ri je
Aus tra li ji }e ovo bi ti dru go
uzas to pno u~e{ }e na za vr{noj
smo tri. Pri je ~e ti ri go di ne u
Wema ~koj bi li su hit pr ven stva te
su ispa li od Ita li je uz ve li ku po mo} su di ja
“azu ri ma“. Kra si ih odli ~an tim ski duh u
ko jem se zna ko {ta ra di. Prve zvi jez de su
sva ka ko Ha ri Kju el, Tim Kej hil, Bret Emer -
ton ko ji ve} go di na ma igra ju u en gles koj li -
gi, kao i Mark Bre {a no dok je na go lu
is ku sni Mark [var cer. Ono {to je si gur no
za wih je da }e os ta lim re pre zen ta ci ja ma
sku po pro da ti ko `u.
Si gur no je da “ken gu ri“ ne -
ma ju po tre bno is kus tvo za
igrawe na ve li kim ta kmi -
~ewima. Ubi ta ~an ri tam odi gra vawa
uta kmi ca za wih mo `e bi ti po gu ban.
Naj ve }i pro blem sele ktor Pim Ver bek
ima oko sas ta va ti ma jer je gla vna uz da -
ni ca Ha ri Kju el do {ao po vri je |en na
pri pre me i pi tawe je da li }e
sti }i da se opo ra vi do po ~et -
ka Mun di ja la. Aus tra li jan -
ci ima ju ne ko li ko do brih
igra ~a, ali su na po je -
di nim po zi ci ja ma
ve oma “tan ki“ ta ko
da im je to gla vni
ne dos ta tak, na ra -
vno uz neigra -
we fu dba le ra
Mi d l s b r o a
Ri sa Vi li jam -
sa ko ji se ni je
opo ra vio od po -
vre de.
Put do Mun di ja la
Se le kci ja Aus tra li je odli ~no je odi gra -
la kva li fi ka ci je te je po sli je 14 uta kmi ca
me |u prvim eki pa ma obe zbi je di la nas tup na
Mun di ja lu. La ko su iza {li na kraj sa Ki -
nom, Ka ta rom i Ira kom da bi i u no vo for -
mi ra noj gru pi osam su sre ta za vr{i li bez
po ra za u me ~e vi ma sa Ja pa nom, Ba -
hre inom, Ka ta rom i Uzbe kis ta -
nom.
Po da ci
Na di mak: “ken gu ri”
Gla vni grad: Kan be ra
Sta no vni ka: 22.369.433
Sa vez: FFA (Football Federation Australia)
Osno van: 1961.
Primqen u FI FA: 1963.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 3.868
Broj re gis tro va nih igra ~a: 435.728
U~e{ }e na SP: 2 (1974, 2006)
Naj ve }i us pje si: osmi na fi na la 2006
Naj vi {e nas tu pa: Aleks To bin (87)
Naj boqi stri je lac: De mi jen Mo ri (29)
Prva uta kmi ca: Ho lan di ja - Aus tra li ja
3:1 (17. jun 1922)
Se le ktor
Pim Verbek
Ho lan dski stru~wak Pim
Ver bek od 2007. go di ne sa
klu pe predvodi re pre zen ta -
ci ju Aus tra li je. Si gur no je da
}e u Ju `noj Afri ci ima ti te `ak za da tak da
bar po no vi re zul tat svog pret ho dni ka Gu sa
Hi din ka ko ji je “ken gu re” pri je ~e ti ri go di ne
odveo u osmi nu fi na la. Svi igra ~i ima ju ve -
li ko po vje rewe u wega.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Mark [var cer 6.10.1972. (Fu lam)
12. Adam Fe de ri ci31.1.1985. (Ri ding)
18. Bred Xons 19.3.1982. (Mid lsbro)
Od bra na
6. Maj kl Bo {amp 8.3.1981. (Mel burn)
21. Dej vid Kar li 23.11.1981. (Tven te)
11. Skot ^i per fild 31.12.1975. (Ba zel)
20. Mark Mi li gan 4.8.1985. (Xef Ju naj ted)
3. Kreg Mur 12.12.1975. (bez klu ba)
2. Lu kas Nil 9.3.1978. (Ga la ta sa raj)
8. Luk Vil k{ajr 2.10.1981. (Di na mo M.)
Ve zni red
23. Mar ko Bre {a no11.2.1980. (Pa ler mo)
4. Tim Kej hil 6.12.1979. (Ever ton)
25. Xej son ^u li na 5.8.1980. (Gold Kost)
7. Bret Emer ton 22.2.1979. (Ble kburn)
19. Ri ~ard Gar si ja 4.9.1981. (Hal)
13. Vins Gre la 5.10.1979 (Ble kburn)
14. Bret Hol man 27.3.1984. (Al kmar)
15. Mi le Je di nak 3.8.1984. (An ta li ja)
16. Karl Va le ri 14.8.1984. (Sa su olo)
22. Da rio Vi do {i} 8.4.1987. (Nirnberg)
Na pad
9. Xo{ua Ke ne di 20.8.1982. (Na go ja)
10. Ha ri Kju el 22.9.1978. (Ga la ta sa raj)
17. Ni ki ta Ru ka vi ci ja 22.6.1987. (Tven te)
Australija
"Ken gu ri" po no vo na SP
Ha ri
Kju el
“Zla tni glo bus“,
tro fej na mi jewen po -
bje dni ku svjet skih
prven sta va, do djequje se
{am pi onu od Svjet skog
{am pi ona ta 1974. go di ne u
Za pa dnoj Wema ~koj.
[am pi on je do ta da do bi jao
u pre la zno vla sni{ tvo pe har
“Bo giwe Ni ke“, da bi ga Bra zil ci
1970. do bi li u traj no vla sni{ tvo,
po {to su osvo ji li Mun di jal tri
pu ta.
Fran cus ki skul ptor Abel La fler
izra dio je prvi tro fej, a kao uzor mu
je po slu `i la gr~ka bo giwa po bje de
Ni ka, ko ja uz di gnu tih ru ku dr`i pe -
har.
Sta tua je bi la vi so ka 30 cen ti me -
ta ra, izli ve na od zla ta i te {ka 1.800
gra ma i sa mer mer nim pos toqem uku -
pno je te `i la ~e ti ri ki lo gra ma.
Me |u tim, ne sla vno je za vr{i la.
Na ime, bra zil ska po li ci ja je 29.
ja nu ara 1984. go di ne sa op {ti la da je
pe har ukra den is topqen i pre tvo ren u
zla tne po lu ge.
Zla tna bo giwa je bi la ~u va na u se -
fu bra zil ske fu dbal ske kon fe de ra -
ci je, oda kle je 19. de cem bra 1983.
ukra de na.
Da bi sa ~u va li uspo me nu, Bra zil -
ci su na pra vi li iden ti ~nu ko pi ju.
Po sli je {am pi ona ta u Me ksi ku 1970.
go di ne ra spi san je kon kurs za izra du
no vog tro fe ja. Svo je ra do ve po sla la
su 53 umje tni ka, a kao naj boqi iza -
bran je rad Ita li ja na Sil vi ja Ga ca -
ni ge iz umje tni ~kog ateqea Ber to ni
iz Mi la na.
No vi tro fej pred stavqa glo bus
ko ji dr`e uz di gnu te ru ke tro ji ce atle -
ta, sim bo li {u }i sna gu i spon ta nost
spor tskog do ga |a ja i ra dost po bje de.
Pe har je vi sok 36
cen ti me ta ra, u vrhu je
pre ~ni ka 13, a u pos toqu
15 cen ti me ta ra te je izli -
ven od 18-ka ra tnog zla ta.
Re pro du kci ja os ta je
osva ja ~u u traj no vla -
sni{ tvo, dok ori gi nal
mo gu da “po sje du ju“ sa mo
~e ti ri go di ne.
Sa po ja vom no vog pe ha ra
pro mi jeweno je ime ta kmi -
~ewa u Svjet ski kup FI FA, dok
se do ta da zva lo Svjet ski kup -
Kup @i la Ri mea.
Na wego vom pos toqu ugra vi -
ra na su ime na se le kci ja ko je su
osva ja le svjet ski {am pi onat, a
mjes ta ima do 2038. go di ne.
Prvi i posqedwi
Prvi fu dba ler ko ji je po di gao “Bo -
giwu Ni ku“ je ka pi ten Uru gva ja Ho ze
Na sa zi 1930. go di ne, a posqedwi
Pe le 1970, ka da ga je Bra zil do -
bio u traj no vla sni{ tvo. Prvi
ko ji je po di gao “Zla tni glo bus“
je Franc Be ken bauer. On je
uje dno je di ni fu dba ler ko -
ji je Mun di jal osva jao kao
ka pi ten i kao se le ktor.
Pri je ~e ti ri go di ne Fa -
bio Ka na va ro je bio taj
ko ji je prvi pri mio pe har
po bje dni ka.
Dva pe ha ra obiqe`i la Svjet ski {am pi onat u fu dba lu
Bo giwa,
pa Glo bus
6 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE MUNDIJAL 2010.
Kup @i la
Ri mea
Tro fej
na mi jewen
po bje dni ku
MUNDIJAL 2010. GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 7
Wema ~ka je na posqedwem
Svjet skom prven stvu osvo ji la tre -
}e mjes to i po ka za la da sa no vom
ge ne ra ci jom fu dba le ra ima spo so -
bnost da do |e do sa me za vr{ni ce. Tros tru ki
{am pi on svi je ta i Evro pe kva li fi ka ci je je
pro {ao bez ve }ih pro ble ma i pot vrdio odli -
~nu for mu. Tim ski duh je gla vno obiqe `je
“pan ce ra“ na svim ta kmi ~ewima kao i po slo -
vi ~na upor nost i is traj nost svih 90 mi nu ta
su sre ta. Sko ro da ne ma ju sla be ta ~ke u igri,
ja ki su u svim se gmen ti ma, a na sva koj po zi -
ci ji ima ju po dva igra ~a sli ~nog kva li te ta.
Naj ve }i pro blem za Ni jem ce
pred stavqa nei grawe ka pi te na Mi -
ha ela Ba la ka ko ji se po vri je dio u fi -
na lu Ku pa En gles ke. Od sus tvo Ba la ka
po ku {a }e da na do kna de os ta li fu dba le ri, a
pri je svih Sa mi Ke di ra, ko ji ipak, ni je taj
ka li bar igra ~a i mo ti va to ra os tat ka eki pe
dok o is kus tvu ne tre ba tro {i ti ri je ~i. Na -
ci ja je o~e ki va la da }e se le ktor Jo akim Lev
po zva ti prvog stri jel ca Bun de sli ge Ke vi na
Ku rawija, ali je os tao dosqedan svo joj ri je -
~i i odus tao od to ga zbog su ko ba sa na pa da ~em
[al kea ot pri je ne ko li ko go di na. Boqku mo gu
pred stavqati na pa da ~i jer od wih pe to ri ce
ni ko ni je u za do voqava ju }oj
for mi ko ja se tra `i
na SP.
Put do Mun di ja la
Mo glo bi se re }i da su se Ni jem ci na
naj la k{i na ~in do mo gli mjes ta na Svjet skom
prven stvu. U gru pi sa Ru si jom, Fin skom,
Vel som, Azer bejyanom i Li hten {taj nom iz -
gu bi li su sa mo dva bo da. I to oba od Fi na ca
po {to su u gos ti ma tri pu ta sti za li pre -
dnost ri va la za ko na ~nih 3:3, a za tim i kod
ku }e gdje je bi lo mir ni je 1:1. U du eli ma sa
naj ve }im kon ku ren tom i na kra ju dru go pla si -
ra nom eki pom Ru si je, Ni jem ci su po ka za li
pu nu sna gu i sla vi li sa 2:1 kod
ku }e i 1:0 u gos ti ma.
Po da ci
Gla vni grad: Ber lin
Sta no vni ka: 81.757.600
Sa vez: DFB (Deutscher Fussball-Bund)
Osno van: 1900.
Primqen u FI FA: 1904.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 6.308.946
Broj re gis tro va nih igra ~a: 26.837
U~e{ }e na SP: 16 (1934, 1938, 1954,
1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982,
1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006)
Naj ve }i us pje si: {am pi on 1954, 1974,
1990.
Naj vi {e nas tu pa: Lo tar Ma te us (150)
Naj boqi stri je lac: Gerd Mi ler (68)
Prva uta kmi ca: [vaj car ska - Wema ~ka
5:3 (5. april 1908)
Se le ktor
Jo akim Lev
Ni jem ce }e sa klu pe pre dvo -
di ti Jo akim Lev ko ji je eki pu
pre uzeo od Jir ge na Klin sma na
ko jem je bio po mo }nik na pro -
{lom Mun di ja lu. Na pra vi na ~in uspi je va da
uklo pi zvi jez de u ti mu. Vje ru je iskqu~i vo u ve -
li ki rad, ga ji na pa da ~ki fu dbal, a ta kti ~ka
pri pre ma su sre ta mu je izu ze tno ja ka stra na.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
22. Hans Jerg But 28. 5. 1974. (Ba jern)
1. Ma nu el No jer 27. 3. 1986. ([al ke)
12. Tim Vi ze 17. 12. 1981. (Ver der)
Od bra na
4. De nis Aogo 14. 1. 1987. (Ham burg)
14. Hol ger Bad {tu ber 13. 3. 1989. (Ba jern)
20. @e rom Bo ateng 3. 9. 1988. (Ham burg)
3. Ar ne Fri drih 29. 5. 1979. (Her ta)
2. Mar sel Jan sen 4. 11. 1985. (Ham burg)
16. Fi lip Lam 11. 11. 1983. (Ba jern)
17. Per Mer te za ker 29. 9. 1984. (Ver der)
5. Ser dar Task 24. 4. 1987. ([tut gart)
Ve zni red
6. Sa mi Ke di ra 6. 4. 1987. ([tut gart)
18. To ni Kros 4. 1. 1990. (Ba jer)
21. Mar ko Ma rin 13. 3. 1989. (Ver der)
8. Me sut Ozil 15. 10. 1988. (Ver der)
7.Bas ti jan [vaj n{taj ger1. 8. 1984. (Ba jern)
15. Pjotr Tro hov ski 22. 3. 1984. (Ham burg)
Na pa da ~i
19. Ka kau 27. 3. 1981. ([tut gart)
23. Ma rio Go mez 10. 7. 1985. (Ba jern)
9. [te fan Ki sling 25. 1. 1984. (Ba jer)
11. Mi ro slav Klo ze 9. 6. 1978. (Ba jern)
13. To mas Mi ler 13. 9. 1989. (Ba jern)
10. Lu kas Po dol ski 4. 6. 1985. (Keln)
Wema~ka
"Pan ce ri" bez Ba la ka
Bas ti jan [vaj n{taj ger
Ga na je si gur no je dna od naj -
kva li te tni jih afri ~kih re pre -
zen ta ci ja sa igra ~i ma ko ji igra ju
u naj ja ~im evrop skim li ga ma. Bi }e
im ovo dru go u~e{ }e na mun di ja li ma, a na
pro {lom su pred stavqali izne na |ewe te su
pro {li u dru gi krug. Ime na Ste fa na Api je,
Su le ja Mun ta ri ja ga ran tu ju da bi “crne zvi -
jez de“ mo gle i ove go di ne da na pra ve do bar
re zul tat. Ima ju is kus tvo igrawa te {kih uta -
kmi ca, a na posqedwem Ku pu afri ~kih na -
ci ja po ra `e ni su u fi na lu od Egip ta. Uz to
ima ju tre ne ra ko ji po zna je evrop ske eki pe
te je do bar ta kti ~ar.
Naj ve }i ne dos ta tak Ga ne bi }e
od sus tvo wiho ve naj ve }e zvi jez de,
~la na ^el zi ja, Mi ka ela Esi je na, ko -
ji se ni je opo ra vio od po vre de do bi je ne u
Ku pu na ci ja u ja nu aru. Iako se le ktor ima
po dr{ku Sa ve za, on je pod ve li kim pri tis -
kom ja vnos ti zbog lo {i jih re zul ta ta u
posqedwe vri je me, kao i ne po zi vawa u tim
Ha mi nu Dra ma ni ja, Ste fa na Adam sa, Eri ka
Adoa, La ri ja Kin gsto na zbog ~e ga je pod me -
dij skim pri tis kom. Uz to, lo {a
atmo sfe ra vla da u wiho vom
ta bo ru iz ko jeg do la ze in -
for ma ci je o su ko bi ma izme -
|u igra ~a i se le kto ra, kao i
to ga da Mun ta ri `e li da
na pus ti tre ning kamp.
Put do Mun di ja la
Izu ze tno ubjedqivi nas tu pi u kva li fi -
ka ci ja ma omo gu }i li su Ga ni da ve} po sli je
~e ti ri ko la u ko ji ma ni su po ra `e ni bu du
si gur ni pu tni ci za JAR. Ko li ko su bi li do -
mi nan tni naj boqe se vi di iz po dat ka da su
prvi gol pri mi li tek od Be ni na i to po {to
su se uve li ko kva li fi -
ko va li za SP. Naj va -
`ni je po bje de
os tva ri li su na sa -
mom star tu ka da su
kao gos ti sa vla da li
Ma li i Su dan sa po
2:0, a tri go la u tim
su sre ti ma pos ti gao
je ve te ran Me -
tju Amoa.
Po da ci
Na di mak: Crne zvi jez de
Gla vni grad: Akra
Sta no vni ka: 23.837.000
Sa vez: GFA (Gha na Foo tball As so ci ati on)
Osno van: 1957.
Primqen u FI FA: 1958.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 280
Broj re gis tro va nih igra ~a: 27.500
U~e{ }e na SP: 1 (2006)
Naj ve }i us pje si: Osmi na fi na la 2006.
Naj vi {e nas tu pa: Abe di Pe le (73)
Naj boqi stri je lac: Abe di Pe le (33)
Prva uta kmi ca: Ga na - Ni ge ri ja 1:0
(21. ma ja 1950)
Se le ktor
Milovan Rajevac
Srbin Mi lo van Ra je vac pre -
uzeo je kor mi lo re pre zen ta ci je
od Klo da le Ro ja 2008. go di ne.
Ipak, on ni je prvi Srbin na klu pi
“crnih zvi jez da“ po {to je Ga nu u Wema ~koj
pri je ~e ti ri go di ne vo dio Ra to mir Duj ko vi}.
U ka ri je ri je tre ni rao Crve nu zvez du i Bo -
rac iz ^a ~ka ko jeg je odveo do je di nog u~e{ }a
u Evro pi.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Da ni jel A|ei 10.11.1988. (Li ber ti)
16. Sti ven Aho lu 5.9.1988. (Hart ov La jons)
22. Ri ~ard Kin gson 13.6.1978. (Vi gan)
Od bra na
2. Hans Sar pei 28.6.1976. (Ba jer)
4. Xon Pan tsil 15.6.1981. (Fu lam)
5. Xon Men sa 29.11.1982. (Li on)
7. Sa mju el In kum 22.8.1989. (Ba zel)
8. Xona tan Men sa 13.7.1990. (Fri Stjet)
15. Isak Vor sah 21.6.1988. (Ho fen hajm)
17. Ab dul Ra him Ajev 16.4.1988. (El Za ma lek)
19. Li Adi 26.9.1985. (Bi ~am ^el zi)
Ve zni red
6. En to ni Anan 31.7.1986. (Ro zen borg)
9. De rek Bo ateng 2.5.1983. (He ta fe)
10. Sti ven Api ja 24.12.1980. (Bo lowa)
11. Su lej Mun ta ri 27.8.1984. (In ter)
13. An dre Ajev 17.12.1989. (Arl)
21. Kva dvo Asa moa 9.9.1988. (Udi ne ze)
Na pad
20. Kvin si Ovu su-Abe je 15.4.1986. (Al Sad)
23. Ke vin-Prins Bo ateng 6.3.1987.(Por tsmut)
3. Asa moa Gi jan 22.11.1985. (Ren)
12. Prins Ta goe 9.11.1986. (Ho fen hajm)
14. Me tju Amoa 24.10.1980. (NAC Bre da)
18. Do mi nik Adi ja 29.11.1989. (Mi lan)
Gana
Srbin vo di Gance
Sulej
Muntari
Nas tup u Ju `noa fri ~koj Re pu -
bli ci je pe ti uzas to pni za Me ksi -
kan ce, ko ji su je dna od naj stan dar dni jih re -
pre zen ta ci ja u~e sni ca Mun di ja la. Tim je
sas tavqen od dvi je ge ne ra ci je fu dba le ra,
{to mo `e da bu de pre dnost. To je kla si ~an
spoj mla dos ti i is kus tva. S je dne stra ne vo -
|e su Ra fa el Mar kez i Kva te mok Blan ko, a s
dru ge igra ~i za ko je tek tre ba da se ~u je:
\o va ni dos San tos, Efra in Hu arez, He ktor
Mo re no...
Pre ma for mi i kva li te tu, Me ksi ko
ima tim za pla sman u dru gi krug
ta kmi ~ewa,
ali bi }e
izu ze tno te -
{ko jer su u
gru pi sa do ma }i nom i dva biv {a svjet ska
prva ka - Uru gva jem i Fran cus kom. Me ksi -
~ka upor nost je naj ve }i adut ove eki pe.
Me ksi kan ci su po zna ti kao
re pre zen ta ci ja ko ja ga ji
izra zi to ofan zi vni fu dbal.
Kod wih svi idu u na pad i svi
se bra ne, ve znog re da ne ma. Zbog ta -
kvog sti la igre, po ko jem su pre po -
znatqivi na mun di ja li ma, uz ve li ko
po `rtvo vawe, na spis ku se le kto ra Agi -
rea na la ze se sa mo ~e ti ri ve zna fu dba -
le ra.
To bi mo gao da bu de “ma~ sa dvi je o{ -
tri ce“, odno sno ne dos ta tak ovog ti ma,
ko ji je dva pu ta os tva rio naj ve }i re zul tat
na mun di ja li ma, pla sman u ~et vrtfi na le,
ali ka da su “som bre ro si“ bi li do ma }i ni,
1970. i 1986. go di ne. De fi cit “ve zis ta“
de fi ni ti vno mo `e da bu de pro blem.
Put do Mun di ja la
U fi nal noj gru pi KON KA KAF zo ne kva -
li fi ka ci ja Me ksi kan ci su za uze li dru gu po -
zi ci ju sa bo dom za os tat ka iza SAD. U
uvo du kva li fi ka ci ja “som bre ro si“
su bi li boqi od Be li zea, 2:0 i 7:0, a
po tom su na di gra li Hon du ras, Ja maj -
ku i Ka na du. S Hon du ra som su u{li
u fi nal ni dio i oba ti ma su
izbo ri la mun di jal sku vi zu.
U du eli ma s naj ve }im i
tra di ci onal no ne ugo dnim
pro ti vni kom, SAD, Me -
ksi kan ci ima ju po lo vi -
~an u~i nak: po raz od 0:2
i po bje du od 2:1.
Po da ci
Na di mak: “Som bre ro si“
Gla vni grad: Si ju dad Me ksi ko
Sta no vni ka: 111.000.000
Sa vez: FE MEK SFUT (Fe de ra ción Mexica na
de Fútbol Aso ci ación)
Osno van: 1927.
Primqen u FI FA: 1929.
Klu bo va: 1.220
Igra ~a: 41.800
Nas tu pi na SP: 12 (1930, 1950, 1954,
1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994,
1998, 2002, 2006)
Naj ve }i us pje si: ~et vrtfi na le 1970. i
1986.
Naj vi {e nas tu pa: Kla udio Su arez (178)
Naj boqi stri je lac: Ha red Bor ge ti (43)
Prva uta kmi ca: Gva te ma la - Me ksi ko 2:3
1:2 (1. ja nu ar 1923)
Selektor
Havijer Agire
Ha vi jer Agi re (1. de cem -
bar 1958) je dan je od na -
jus pje {ni jih me ksi ~kih
se le kto ra. Is ku sni stru~wak
ima ne {to u se bi {to sva koj
eki pi ko ju preu zme ga ran tu je pro cvat. Ta ko
je, na pri mjer, eki pu Pa ~u ke do veo do ti tu le
u 1999. go di ni u ju `no ame ri ~koj Li gi {am pi -
ona.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Os kar Pe rez 1.2.1973. (^i apas)
13. Giqer mo O~oa 13.7.1985. (Ame ri ka)
23. Er nes to Mi ~el 21.7.1979. (Gva da la ha ra)
Od bra na
2. Fran cis ko Ro dri gez 20.10.1981. (PSV)
3. Kar los Sal si do 2.4.1980. (PSV)
4. Ra fa el Mar kez 13.2.1979. (Bar se lo na)
5. Ri kar do Oso rio 30.3.1980. ([tut gart)
12. Pol Agi lar 6.3.1986. (Pa ~u ka)
15. He ktor Mo re no 17.1.1988. (AZ Al kmar)
16. Efra in Hu arez 22.2.1988. (Pu mas UNAM)
19. Xoni Ma gaqon 21.11.1981. (Gva da la ha ra)
20. Hor he To res 16.1.1988. (Atlas)
Ve zni red
6. Ge rar do To ra do 30.4.1979. (Kruz Azul)
8. Izra el Kas tro 20.12.1980. (Pu mas UNAM)
17. \o va ni Dos San tos11.5.1989. (Ga la ta sa raj)
18. An dres Gu ar da do 28.9.1986. (La Ko ruwa)
Na pad
7. Pa blo Ba re ra 21.6.1987. (Pu mas UNAM)
9. Giqer mo Fran ko 3.11.1976. (Vest Hem)
10. Kva te mok Blan ko 17.1.1973. (Ve ra kruz)
11. Kar los Ve la 1.3.1989. (Ar se nal)
14. Ha vi jer Her nan dez1.6.1988. (Man ~es ter j.)
21. Adol fo Ba utis ta 15.5.1979. (Gva da la ha ra)
22. Al ber to Me di na29.5.1983. (Gva da la ha ra)
Meksiko
Svi u na pad
Kva te mok
Blan ko
Do ma }i te re ni, pu bli ka, na klo -
nost su di ja i Svjet ske fu dbal ske
fe de ra ci je (FI FA) pa ra me tri su
ko ji re pre zen ta ci ju Ju `ne Afri ke
gu ra ju me |u prve dvi je eki pe gru pe A 19.
mun di ja la. Na sva kom tur ni ru do ma }in je
imao po se ban tre tman, tre ba se sje ti ti sa mo
Ju `ne Ko re je, ili SAD i sve je ja sno.
Ve li ki adut do ma }i na {am pi ona ta je i
is kus tvo bra zil skog stru~waka Kar lo sa Al -
ber ta Pe re ire, ko ji zna da sklo pi po bje dni -
~ki mo za ik i ko ji ima “for mu lu“ da
obra du je sve Ju `noa fri kan ce i wiho ve
sim pa ti ze re. Si gur no je da }e zbog
sve ga ovo ga JAR igra ti za pa `e nu ulo -
gu.
Ne is kus tvo je gla vni pro -
blem ove re pre zen ta ci je, ko ja
ni u tri pret ho dna uzas to pna
nas tu pa na mun di ja li ma ni je us -
pje la da pro |e u dru gi krug ta kmi -
~ewa. “Ba fa na ba fa na“ o~i gle dno
ne ma do voqno sna ge za ko rak vi {e i
is tup u dru gi krug.
Ve li ki ne dos ta tak je i nei -
grawe naj boqeg igra ~a i stri -
jel ca Be ne di kta Me kar ti ja.
Se le ktor Pe re ira ga je izos -
ta vio zbog lo {e for me, iako
je Me kar ti sa 35 go lo va naj -
boqi “sko rer“ svih vre me na.
Upra vo ne dos ta tak ovog na pa da -
~a mo gao bi da se odra zi na efi ka -
snost ju `noa fri ~ke
fu dbal ske re pre zen ta -
ci je.
Put do Mun di ja la
Ju `na Afri ka se ni je ta kmi ~i la u kva li -
fi ka ci ja ma za Mun di jal, ~i ji je do ma }in,
jer je do bi la di rek tnu vi zu od Svjet ske fu -
dbal ske fe de ra ci je (FI FA). Mno gi ovu re -
pre zen ta ci ju zo vu me zi m~e FI FA jer je ku }a
fu dba la iz Ci ri ha da la po vje rewe dr`a vi
za or ga ni za ci ju Mun di ja la, uprkos ve li -
kim pro ble mi ma i lo {oj si tu aci ji u JAR.
“Ba fa na ba fa na“ je igra la kva li fi ka -
ci je za Kup afri ~kih na ci ja i u gru pi sa
Ni ge ri jom, Si je ra Le one om i Ekva -
to ri jal nom Gvi ne jom bi la je dru -
ga.
Po da ci
Na di mak: “Ba fa na ba fa na“
Gla vni grad: Pre to ri ja
Sta no vni ka: 49.000.000
Sa vez: CO SA FA (So uth Afri can Foo tball As -
so ci ati on)
Osno van: 1991.
Primqen u FI FA: 1992.
Klu bo va: 900
Igra ~a: 1.469.410
Nas tu pi na SP: 3 (1998, 2002, 2006)
Naj ve }i us pje si: prvi krug 1998, 2002. i
2006.
Naj vi {e nas tu pa: Aron Mo ko ena (100)
Naj boqi stri je lac: Be ne dikt Me kar ti (35)
Prva uta kmi ca: Ar gen ti na - Ju `na Afri -
ka 0:1 (9. jul 1906)
Selektor
Karlos Alberto
Pereira
Na klu pi do ma }i na Svjet skog
prven stva sje de }e ~u ve ni Kar -
los Al ber to Pe re ira, za ko ga
mno gi sma tra ju da je odi grao ve li ku
ulo gu u do bi jawu do ma }in stva. Is ku sni Bra zi -
lac vo dio je na ci onal ni tim svo je otaybi ne do
ti tu le svjet skog prva ka u SAD 1994. go di ne, a
od wega se o~e ku je sa mo da eki pa igra do bro
bez ob zi ra na re zul ta te.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Mo nib Xosefs 19.5.1980. (Or lan do)
16. Itu me leng Ku ne 20.6.1987. (K. ^i efs)
22. [u-Aib Val ters 26.12.1981. (Ma rit zburg)
Od bra na
2. Si bo ni so Ga ksa 6.4.1984. (Ma me lo di)
3. Tse po Ma si le la 5.5.1985. (M. Ha ifa)
4. Aron Mo ko ena 25.11.1980. (Por tsmut)
5. Ane le Ngkon goa 20.10.1987. (Genk)
14. Ma tju But 14.3.1977. (Ma me lo di)
15. Lu kas Tva la 19.10.1981. (Or lan do)
20. Bon gan gi Ku ma lo 6.1.1987. (Su per sport)
21. Si ja bon ga San gve ni 29.9.1981. (La mon tvil)
Ve zni red
6. Ma kbet Si ba ja 25.11.1977. (Ru bin)
7. Lens Dej vids 11.4.1985. (Ajaks, KP)
8. Sip hi ve [a ba la la25.9.1984. (K. ^i efs)
10. Sti ven Pi enar 17.3.1982. (Ever ton)
11. Te ko Mo di se 22.12.1982. (Or lan do)
12. R. Le t~o lonxan 9.6.1982. (K. ^i efs)
13. Ka gi {o Dik ga ~oi 24.11.1984. (Fu lam)
19. Sur pris Mo ri ri 20.3.1980. (Ma me lo di)
23. Tan duxis Ku bo ni 23.5.1986. (La mon tvil)
Na pad
9. Ka tle go Mphe la 29.11.1984. (Ma me lo di)
17. Ber nard Par ker 16.3.1986. (Tven te)
18. S. Nom ve te 2.12.1977. (Mo ro ka)
Ju`na Afrika
Me zi m~e
8 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE MUNDIJAL 2010.
Aron Mo ko ena
G
R
U
A
P
A
A
MUNDIJAL 2010. GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 9
Prva “zvi jez da“ ove re pre zen -
ta ci je je na pa da~ ma drid skog
Atle ti ka Di je go For lan. On je
uje dno i naj ve }a uz da ni ca se le kto ra
Ta ba re za, ali uko li ko `e le vi {e, “uru si“
}e mo ra ti da ima ju vi {e For la na u svom ti -
mu. Ko le kti vnim du hom “ne bes ko pla vi“ su
sti gli do pe te po zi ci je u kva li fi ka ci ja ma
u Ju `noj Ame ri ci na ko ju su se pret pla ti li,
a ko ja vo di u ba ra`. Se bas ti jan Abreu i An -
dre as Sko ti su, uz For la na, na jis ku sni ji,
dok je os ta li dio eki pe po le tan. Upra vo ta
mla dost mo `e da bu de plus Uru gva ja ca, jer }e
mno gi od wih tra `i ti afir ma ci ju na Mun -
di ja lu i ona }e im po slu `i ti kao do da tni
mo tiv.
Zla tno do ba uru gvaj skog fu dba la
je oda vno pro {lo. Iako zemqa s
ma lim bro jem sta no vni ka, u plus -
kvam per fe ktu “uru si“ su se mo gli
po hva li ti uje diwewem svjet ske, kon ti -
nen tal ne i olim pij ske me daqe. Da nas su
pro sje ~an tim. Uru gvaj ci su u ju `no ame -
ri ~kim kva li fi ka ci ja ma
“ka{quca li“, ali su na
kra ju ipak us pje li da se
do mo gnu naj ve }e svjet ske
fu dbal ske sce ne.
Iako su dvos tru ki
{am pi oni, Uru gvaj ci
su na posqedwih {est
mun di ja la igra li tri
pu ta, u posqedwih 16
go di na ni su se pro sla -
vi li. Igra li su je -
dnom i ni su pro {li
prvi krug. Tra di ci ja je
wihov naj ve }i pro ti -
vnik.
Put do Mun di ja la
Po sli je osva jawa pe te po zi ci je u Ju `noj
Ame ri ci, Uru gvaj ci su mo ra li u doi gra vawe
sa ~et vrto pla si ra nim ti mom iz KON KA -
KAF zo ne, a to je bi la Kos ta ri ka. Re zul tat
je bio 1:0 i 1:1. Is pred Uru gva ja u kva li fi -
ka ci ja ma su bi li Bra zil, ^i le, Pa ra gvaj i
Ar gen ti na.
To kom kva li fi ka ci ja Uru -
gvaj ci su mu ku mu ~i li sa po -
vre dom naj boqeg igra ~a
Di je ga For la na, ali su ipak
us pje li da bu du
ko rak is pred
Ekva do ra i
Ko lum bi je,
a dva is pred
Ve ne cu ele.
Po da ci
Na di mak: “Urusi“, “nebeskoplavi“
Gla vni grad: Mon te vi deo
Sta no vni ka: 3.500.000
Sa vez: AUF (Aso ci ación Uru guaya de
Fútbol)
Osno van: 1900.
Primqen u FI FA: 1923.
Klu bo va: 1.220.
Igra ~a: 41.800.
Nas tu pi na SP: 10 (1930, 1950, 1954,
1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990,
2002, 2006)
Naj ve }i us pje si: [am pi on 1930. i 1950.
Naj vi {e nas tu pa: Ro dol fo Ro dri gez (79)
Naj boqi stri je lac: He ktor Ska ro ne (31)
Prva uta kmi ca: Uru gvaj - Ar gen ti na 2:3
(16. maj 1901)
Selektor
Os kar Ta ba rez
Os kar Va {in gton Ta ba rez (3.
mart 1947) je dru gi put na
svjet skim prven stvi ma. Ta ~no
dvi je de ce ni je je pro {lo od ka ko je
sje dio na klu pi Uru gva ja ca na naj ve }oj smo tri
re pre zen ta ti vnog fu dba la u Ita li ji. Wego vo
dru go pos tavqewe na se le ktor sko mjes to de si lo
se 2006. go di ne, ka da je Uru gvaj iz gu bio od Aus -
tra li je u kva li fi ka ci ja ma za Mun di jal.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Fer nan do Mu sle ra 16.6.1986. (La cio)
12. Giqer mo Kas tiqo 17.4.1987. (De. Ka li)
23. Mar tin Sil va 25.3.1983. (D.Sporting)
Od bra na
2. Di je go Lu ga no 2.11.1980. (Fe ner ba h~e)
3. Di je go Go din 16.2.1986. (Viqare al)
4. @or ge Fu si le 19.11.1984.(Por to)
6. Ma uri sio Vi kto ri no 11.10.1982.(U. de ^i le)
16. Ma ks. Pe re ira 8.6.1984. (Ben fi ka)
19. An dres Sko ti 14.12.1975.(Ko lo Ko lo)
22. Mar tin Ka se res 7.4.1987. (Ju ven tus)
Ve zni red
5. Val ter Gar ga no 23.7.1984. (Na po li)
8. Se bas ti jan Egu ren 8.1.1981. (AIK )
11. Al va ro Pe re ira 28.11.1985.(Por to)
14. Ni ko las Lo de iro 21.3.1989. (Ajaks)
15. Di je go Pe rez 18.5.1980. (Mo na ko)
17. Egi dio Are va lo 1.1.1982. (Pewarol)
18. Igna sio Gon za lez 14.5.1982. (Va len si ja)
20. Al va ro Fer nan dez 11.10.1985.(U. de ^i le)
Na pad
7. Edi son Ka va ni 14.2.1987. (Pa ler mo)
9. Lu is Su arez 24.1.1987. (Ajaks)
10. Di je go For lan 19.5.1979. (Atle ti ko M.)
13. Se bas ti jan Abreu 17.10.1976.(Bo ta fo go)
21. Se b. Fer nan dez 23.5.1985. (Ban fild)
Urugvaj
U posqedwa tri nas tu pa na
mundijalima Fran cu zi su igra li
dva fi na la, je dno su osvo ji li, a je -
dno iz gu bi li. Ka da su bra ni li kru nu u Ja pa nu
i Ju `noj Ko re ji 2002. go di ne pro {li su kao
“bo si po trwu“, ni su pos ti gli ni go la i ispa -
li su u ta kmi ~ewu po gru pa ma. “Tri ko lo ri” su
skup me ga zvi jez da po put Ri be ri ja, An ri ja,
Tu la la na, Gur ku fa, Ga la sa, Ma lu de, Go -
vua, Anel ke... ali ne ma ju vo |u kao {to je
to ne kad bio Zi dan. Sva ko od wih je dnim
po te zom mo `e da ri je {i uta kmi cu i
upra vo je to sna ga fran cus ke re pre zen ta -
ci je. Plus mo `e da bu de i odli ~no me -
|u so bno po zna vawe re pre zen ta ti va ca
i se le kto ra Do me ne ka.
Stawe u re pre zen -
ta ci ji pred Mun di jal
po kva ri la je seks
afe ra sa maqoqe -
tni com u ko ju su bi li
umi je {a ni Ri be ri, Go vu
i Ben ze ma ko ji ni je na
spis ku. Po red to ga, ja vnost je sko ro
uvi jek pro tiv se le kto ra Do me ne ka
ko ga op tu `u je da sa sjaj nim ti mom
ne mo `e da po no vi us pjeh iz 1998.
go di ne. To kom kva li fi ka ci ja
Fran cu zi su po ka za li da u wiho -
vom ti mu i ne ma pre tje ra ne slo ge,
sva ko vu ~e na svo ju stra nu. Bi }e
za nimqivo vi dje ti ka ko }e “ospo -
ra va ni se le ktor“ us pje ti da sas ta vi
i ukom po nu je zvi jez de u skla dnu cje -
li nu. To mu je
po {lo za ru kom
pri je ~e ti ri
go di ne, ali
mno go to ga se od ta da pro mi je ni lo.
Put do Mun di ja la
“Gal ski pi je tlo vi“ su na Mun di jal do -
{li po bje dom u ba ra `u pro tiv Re pu bli ke
Ir ske go lom Vi li ja ma Ga la sa po sli je cen -
tar {u ta Ti je ri ja An ri ja, ko ji je pri je to -
ga se bi for dao ru kom. Ja vnost je
osu di la “tri ko lo re“, ali gre {ku
su di je FI FA ni je is pra vi la.
Ina ~e, Fran cu zi su bi li u
gru pi sa Srbi jom i za uze li
su dru gu po zi ci ju sa bo dom
mawe.
Iza Srbi je i Fran cus ke
os ta li su Aus tri ja, Li tva -
ni ja, Ru mu ni ja i Far ska Os -
trva.
Po da ci
Na di mak: “Tri ko lo ri“, “Gal ski pi je tlo vi“
Gla vni grad: Pa riz
Sta no vni ka: 65.500.000
Sa vez: FFF (Fédéra ti on française de foo -
tball)
Osno van: 1919.
Primqen u FI FA: 1907.
Klu bo va: 20.062
Igra ~a: 1.794.940
Nas tu pi na SP: 12 (1930, 1934, 1938,
1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986,
1998, 2002, 2006)
Naj ve }i us pje si: [am pi on 1998.
Naj vi {e nas tu pa: Li li jan Ti ram (142)
Naj boqi stri je lac: Ti je ri An ri (51)
Prva uta kmi ca: Bel gi ja - Fran cus ka 3:3
(1. maj 1904)
Se le ktor
Raj mon Do me nek
Ne ma omra `e ni je li ~nos ti u
fran cus kom fu dba lu od Raj -
mo na Do me ne ka. Wega ni ko ne
vo li osim, iz gle da, qudi iz sa -
ve za. Na klu pi Fran cu za je od
2004. go di ne i mawe-vi {e ne pre ki dno je pod
uda rom ja vnos ti. Me |u tim, to Do me ne ku ne
sme ta. Do sa da su ga me di ji smi je ni li “mi li -
on“ pu ta, ali on tvrdo gla vo ne ma na mje ru da
od stu pi.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Hu go Lo ris 26.12.1986. (Li on)
16. Stiv Man dan da 28.3.1985. (Mar seq)
23. Se drik Ka ra so 30.12.1981. (Bor do)
Od bra na
2. Ba ka ri Sawa 14.2.1983. (Ar se nal)
3. Erik Abi dal 11.9.1979. (Bar se lo na)
4. An to ni Re veqe 10.11.1979. (Li on)
5. Vi lij am Ga las 17.8.1977. (Ar se nal)
6. Mark Pla nus 7.3.1982. (Bor do)
13. Pa tris Evra 15.5.1981. (Man. j.)
17. Se bas ti jen Ski la }i 11.8.1980. (Se viqa)
22. Ga el Kli {i 26.7.1985. (Ar se nal)
Ve zni red
7. Frank Ri be ri 7.4.1983. (Ba jern)
8. Jo an Gur kuf 11.7.1986. (Bor do)
14. @e re mi Tu la lan 10.9.1983. (Li on)
15. Flo ran Ma lu da 13.6.1980. (^el zi)
18. Alu Di ja ra 15.7.1981. (Bor do)
19. Abu Di abi 11.5.1986. (Ar se nal)
Na pad
9. ]i bril Si se 12.8.1981. (Pa na ti n.)
10. Si dni Go vu 27.7.1979. (Li on)
11. An dre-Pjer @iwak 5.12.1985. (Tu luz)
12. Ti je ri An ri 17.8.1977. (Bar se lo na)
20. Ma tju Val bu ena 28.9.1984. (Mar seq)
21. Ni ko las Anel ka 14.3.1979. (^el zi)
Francuska
"Zvi jez de" bez vo |e
Jo an
Gur kuf
Po taj no izne na |ewe
Di je go For lan
Sre di nom de ve de se tih go di na
pro {log vi je ka Ni ge ri ja je bi la
pla ne tar ni fu dbal ski hit. Ipak,
vri je me tih us pje ha je pro {lo, ali i
po red to ga, “su pe ror lo ve“ ni ko ne smi je
ola ko da shva ti. Ra di se o kva li te tnom sas -
ta vu ~i ji svi fu dba le ri igra ju u Evro pi.
Gla vni adut Ni ge ri je sva ka ko }e bi ti igra~
Vol fsbur ga Oba fe mi Mar tins, ko ji ima
ogro mno in ter na ci onal no is kus tvo. Uz
wega, u na pa du su jo{ i Ja ku bu Aje gbe ni, te
Pe ter Odem vin gi. “Or lo vi“ se mno go uz da ju
upra vo u ofan zi vu, ali ni os ta tak ti ma ni -
je za pot cjewivawe.
Ve li ki “mi nus“ za
ni ge rij ska na dawa u
Ju `noj Afri ci bi -
la je po vre da je dnog
od naj boqih igra ~a Yona
Obi ja Mi ke la. Ve zis ta ^el -
zi ja du go je mu ku mu ~io sa ko-
qenom, a ka da ga je za li je ~io,
usli je di la je po vre da ~lan ka,
zbog ko je je odlu ~io da pro pu -
si Mun di jal. U ti mu }e ga za -
mi je ni ti na pa da~ So {oa
Bra un Ide je, a su vi {no je go -
vo ri ti ko li ko }e se wegov
izos ta nak odra zi ti na igru. Uz
to, ote `a va ju }a okol nost za “su pe ror lo ve“
bi }e i ~iweni ca da je se le ktor Lars La ger -
bak klu pu pre uzeo tek u fe bru aru, te da ima
ugo vor sa mo do kra ja pla ne tar ne smo tre.
Put do Mun di ja la
Izne na |u ju }i re mi u prvom su -
sre tu kva li fi ka ci ja sa Mo zam bi -
kom u~i nio je da Ni ge rij ci od
star ta bu du u “mi nu su“ u odno su na Tu nis.
Si tu aci ja se po se bno za kom pli ko va la po -
sli je re mi ja u me |u so bnom du elu sa Tu ni {a -
ni ma. Ipak, gla vni ri val u bor bi za
Mun di jal je ki ksao pro tiv is tog tog Mo -
zam bi ka, a “su pe ror lo vi“ u kqu ~noj
i dra ma ti ~noj uta kmi ci sa vla da -
li Ke ni ju, te ta ko izbo ri li vi zu
za Ju `nu Afri ku.
Po da ci
Na di mak: “Su peror lo vi“
Gla vni grad: Abuxa
Sta no vni ka: 154.729,000
Sa vez: NFA (Nigeria Football Association)
Osno van: 1945.
Primqen u FI FA: 1960.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 52
Broj re gis tro va nih igra ~a: 58.710
U~e{ }e na SP: 3 (94, 98, 02)
Naj ve }i us pje si: osmi na fi na la 1994,
1998.
Naj vi {e nas tu pa: Mu da {i ru La val (86)
Naj boqi stri je lac: Ra {i di Je ki ni (37)
Prva uta kmi ca: Ni ge ri ja - Si je ra Le one
2:0 (8. okto bar 1949)
Selektor
Lars La ger bak
Ni ge rij ci su se, po ve} opro -
ba nom re cep tu, odlu ~i li da za
Svjet sko prven stvo an ga `u ju
evrop skog stru~waka. Po sli je
Srbi na Bo re Mi lu ti no vi }a, Ni jem -
ca Ber ti ja Fog tsa po vje rewe je do bio [ve -
|a nin Lars La ger bak, ko ji je pa`wu na se be
skre nuo us pje {no vo de }i “vi kin ge“.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Vin sent Enje ama 29.8.1982. (H. Tel Aviv)
16. Aus tin Eji de 8.4.1984. (H. Pe tah Ti kva)
23. De le Aije nu gba 20.11.1983. (Bnei Je hu da)
Od bra na
2. Xosef Jo bo 6.9.1980. (Ever ton)
3. Ta je Ta ivo 16.4.1985. (Mar seq)
5. Ra biu Afo la bi 18.4.1980. (Sal cburg)
6. Da ni [i tu 2.9.1980. (Bol ton)
17. ^i di Odi ah 17.12.1983. (CSKA )
21. Uva E~i eji le 20.1.1988. (Ren)
22. De le Ade le je 25.12.1988. (Spar ta)
Ve zni red
4. Nvan kvo Ka nu 1.8.1976. (Por tsmut)
12. Ka lu U~e 15.11.1982. (Al me ri ja)
13. Ju suf Aji la 4.11.1984. (Di na mo K.)
14. Sa ni Ka ita 2.5.1986. (Ala nia)
15. Lu kman Ha ru na 4.12.1990. (Mo na ko)
20. Di kson Etu hu 8.6.1982. (Fu lam)
Na pad
7. Xon Uta ka 8.1.1982. (Por tsmut)
8. Ja ku bu Aije gbe ni 22.11.1982. (Ever ton)
9. Oba fe mi Mar tins 28.10.1984. (Vol fsburg)
10. Bra un Ide je 10.10.1988. (So {o)
11. Pe ter Odem vin gi 15.7.1981. (Lo k. Mos kva)
18. Vi ktor Obi na 25.3.1987. (Ma la ga)
19. ^i ne du O. Oba si 1.6.1986. (Ho fen hajm)
Nigerija
Napad glavni adut
Oba fe mi
Mar tins
Ar gen ti na je re do vni u~e snik
Mun di ja la i uvi jek je u na ju `em
kru gu fa vo ri ta, iako na po di zawe
tro fe ja ~e ka jo{ od Me ksi ka 1986.
go di ne. Ri je~ je o mo }nom ti mu ko ji je do bro
“po kri ven“ na svim po zi ci ja ma, a po go to vo
ka da je na pad u pi tawu. Eki pa ko ja u na -
pa du ima naj boqeg fu dba le ra da -
na{wice Li one la Me si ja, sjaj nog
Di je ga Mi li ta, spre tnog Kar lo sa Te -
ve za, fe no me nal nog Gon za la Igu ina,
ta len to va nog Ser hi ja Agu era, te
sta rog lis ca Mar ti na Pa ler ma,
spo so bna je da za da mno go gla -
vo boqa i naj boqim od bra na -
ma na pla ne ti.
Ono na {ta mno gi
upo zo ra va ju je
~iweni ca da Ma -
ra do na na klu pi ni je
us pje {an kao {to je
bio na te re nu. S ob -
zi rom na igra ~e ko -
ji ma ra spo la `e,
o~e ki va lo se da se
Ar gen ti na pro {e -
ta kroz kva li fi -
ka ci je. Me |u tim,
“ga u~o si“ su se pro -
pi sno na mu ~i li i
pri li ~no sre }no do -
{li do Mun di ja la.
“Ma li ze le ni“ ni ka ko ne uspi -
je va da slo `i koc ki ce u pla vo-
bi je lom mo za iku, a mno gi mu
za mje ra ju i {to u Ju `nu Afri -
ku ni je po veo dva do ka za na ve -
zna igra ~a, Es te ba na Kam bi ja sa
i Ha vi je ra Za ne ti ja. Vri je me }e
po ka za ti da li }e Ar man do bi ti pu ko vnik
ili po koj nik.
Put do Mun di ja la
Ve li ki trud, mno go mu ke i
zno ja je iza Ar gen ti ne u ovim
kva li fi ka ci ja ma. Dvos tru ki
svjet ski {am pi on po ~eo je put
ka JAR-u pod vo| stvom Al fi ja
Ba zi le, ko ji je po sli je po ra za od
^i lea (1:6) us tu pio mjes to Di je gu Ar man du
Ma ra do ni. Ipak, ni sla vni fu dba ler ni je
uspio mno go da po boq{a igru “pla vo-bi je -
lih“. Mjes to me |u 32 naj boqe se le -
kci je pla ne te “ga u~o si“ su
obe zbi je di li u dvi je dra -
ma ti ~ne uta kmi ce sa
Pe ru om i Uru gva jem.
Po da ci
Na di mak: “Ga u~o si“
Gla vni grad: Bu enos Aj res
Sta no vni ka: 40.134.425
Sa vez: AFA (Argentine Football Association)
Osno van: 1893.
Primqen u FI FA: 1912.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 3.377
Broj re gis tro va nih igra ~a: 331.811
U~e{ }e na SP: 14 (30, 34, 58, 62, 66,
74, 78, 82, 86, 90, 94, 98, 02, 06)
Naj ve }i us pje si: {am pi on 1978, 1986.
Naj vi {e nas tu pa: Ha vi jer Za ne ti (136)
Naj boqi stri je lac: Ga bri jel Ba tis tu ta (56)
Prva uta kmi ca: Uru gvaj - Ar gen ti na 2:3
(16. maj 1901)
Selektor
Di je go
Ma ra do na
Di je go Ar man do Ma ra do na
po mno gi ma je naj ve }i maj stor
“bu ba ma re“ ko ji je ika da ho dao
Zemqom. Sple tom okol nos ti do bio je pri li -
ku da igra ~ku sla vu po no vi i kao tre ner. Im -
pul si vni, pro ble ma ti ~ni El Pi be ima ve li ku
mo} i izu ze tno je ci jewen u otaxbi ni.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Di je go Po zo 16.2.1978. (Atl. Ko lon)
21. Ma ri ano An du har 30.7.1983. (Ka ta ni ja)
22. Ser hio Ro me ro 22.2.1987. (AZ Al kmar)
Od bra na
2. Mar tin De mi ke lis 20.12.1980. (Ba jern)
3. Kle men te Ro dri gez 31.7.1981. (Es tu di jan tes)
4. Ni ko las Bur di so 12.4.1981. (Ro ma)
6. Ga bri jel Haj nce 19.4.1978. (Mar seq)
12. Ari el Gar se 14.7.1979. (Atl. Ko lon)
13. Val ter Sa mju el 23.3.1978. (In ter)
15. Ni ko las Ota men di 12.2.1988. (Ve lez)
Ve zni red
5. Ma rio Bo la ti 17.2.1985. (Fjo ren ti na)
7.An hel di Ma ri ja 14.2.1988. (Ben fi ka)
8. Hu an Ve ron 9.3.1975. (Es tu di jan tes)
14. Ha vi jer Mas ke ra no8. 6. 1984. (Li ver pul)
17. Jo nas Gu ti je rez 5.7.1983. (Wukasl)
20. Ma ksi Ro dri gez 2.1.1981. (Li ver pul)
23. Ha vi jer Pas tor 20.6.1989. (Pa ler mo)
Na pad
9. Gon za lo Iguain 10.12.1987. (Re al)
10. Li onel Me si 24.6.1987. (Bar se lo na)
11. Kar los Te vez 5.2.1984. (Man. Si ti)
16. Ser hio Agu ero 2.6.1988. (Atle ti ko)
18. Mar tin Pa ler mo 7.11.1973. (Bo ka Ju ni ors)
19. Di je go Mi li to 12.6.1979. (In ter)
Argentina
Mesi prvo ime
10 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE MUNDIJAL 2010.
Li onel Me si
G
R
U
A
P
B
B
MUNDIJAL 2010. GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 11
Na azij skom kon ti nen tu ne
pos to ji se le kci ja ko ja je vi {e pu -
ta u~es tvo va la na za vr{ni ca ma
svjet skih prven sta va. Ko rej ci se
mo gu po hva li ti da su, sa Ja pa nom, ima li tu
~ast da or ga ni zu ju je dan Mun di jal. Ima ju
so li dnu eki pu ko ja mo `e da po mrsi ra ~u ne
sva kom ko je pot ci je ni, a ne ta ko da vno u
pri ja teqskom me ~u sa Srbi jom mi ni mal no
su po ra `e ni sa 0:1. Sve o~i bi }e uprte u Ji
Sung Par ka, uz da ni cu Man ~es ter ju naj te da,
ko ji je kqu ~ni ~o vjek na ci onal nog ti ma
Ju `ne Ko re je. Fu dba ler ko ji mo `e da igra
na sva koj po zi ci ji du go je ve} li der eki pe,
a po se bno je va `an u kre irawu igre.
Osim po me nu tog Par ka,
wego vog pre zi mewaka ^u Jon -
ga, te jo{ ne ko li ko igra ~a ko ji
nas tu pa ju na Sta rom kon ti nen tu, Ju -
`no ko rej ci ba{ i ne mo gu da se po -
hva le ne kim do ka za nim fu dbal skim
ime ni ma. Pri je osam go di na, ka da
su bi li ko or ga ni za tor Mun di ja la,
do {li su do po lu fi na la, a
sumwiv na ~in na ko ji su sti gli
do za vr{ni ce, te po bje da nad
Ita li jom i dan-da nas se pre -
pri ~a va ju. Na pro {lom SP se
ni su pro sla vi li, po {to su
ispa li ve} u pre li mi nar noj
fa zi, a uko li ko ri va li uspi ju
da za us ta ve po zna ti jeg Par -
ka, is tu su dbi nu mo gli bi da
do `i ve i u JAR.
Put do Mun di ja la
Mno go mu ke je bi lo po tre -
bno da bi se fu -
dba le ri Ju `ne
Ko re je na {li
na spis ku pu tni ka za Ju `nu Afri ku. Dva
re mi ja sa qutim ri va lom Sje ver nom Ko re jom
za kom pli ko va la su stva ri, ali su
po bje da ma nad Uje diwenim
Arap skim Emi ra ti ma i Sa udij -
skom Ara bi jom sti gli do du ela
sa Ira nom. Po sli je 1:1 usli je -
di la je jo{ je dna va `na po bje da
pro tiv UAE, za hvaquju }i ko joj
je izbo ren pla sman na pla -
n e t a r n u
smo tru.
Po da ci
Nadimak: Ti gro vi Azi je
Gla vni grad: Se ul
Sta no vni ka: 50.062.000
Sa vez: KFA (Korean Football Association)
Osno van: 1928.
Primqen u FI FA: 1948.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 100
Broj re gis tro va nih igra ~a: 31,127
U~e{ }e na SP: 7 (54, 86, 90, 98, 02, 06)
Naj ve }i us pje si: ~et vrto mjes to 2002.
Naj vi {e nas tu pa: Hong Mi ung-Bo (136)
Naj boqi stri je lac: ^a Bum-Kun (55)
Prva uta kmi ca: Ju `na Ko re ja - Hon gkong
5:1 (6. jul 1948)
Se le ktor
Jung Mo Huh
Po sli je ho lan dskog dvoj ca -
Gu sa Hi din ka i Di ka Advo ka ta
2007. go di ne po vje rewe je uka -
za no Jung Mo Hu hu. Do ma }i
stru~wak pre trpio je mno go kri ti ka, ali ni -
je dnom ni je “na sjeo“ na pro vo ka ci je. Bez
mno go ek spo ni rawa ra dio je svoj po sao i
uspio da os tva ri ciq.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Vun Jae Li 26. 4. 1973. (Su von)
18. Sung Ri ong Jung 4. 1. 1985 (Se on gnam)
21. Jong Kvang Kim 28. 6. 1983. (Ul san)
Od bra na
2. Be om Se ok Oh 29. 7. 1984. (Ul san)
3. Hjung Il Kim 27. 4. 1984. (Po hang)
4. Jong Hjung ^o 3. 11. 1983. (Je ju)
12. Jong Pio Li 23. 4. 1977. (Al Hi lal)
14. Jung Su Li 8. 1. 1980. (Ka {i ma)
15. Dong Jin Kim 29. 1. 1982 (Ul san)
22. Du Ri ^a 25. 7. 1980. (Fraj burg)
23. Min Su Kang 14. 2. 1986. (Su von)
Ve zni red
5. Nam Il Kim 14. 3. 1977. (T. Tom sk)
6. Bo Kjung Kim 6. 10. 1989. (Oita)
7. Ji Sung Park 25. 2. 1981. (Man. J.)
8. Jung Vu Kim 9. 5. 1982. (Gvan gju)
13. Jae Sung Kim 3. 10. 1983. (Po hang)
16. Sung Ju eng Ki 24. 1. 1989. (Sel tik)
17. Xung Jong Li 2. 7. 1988. (Bol ton)
19. Ki Hun Je om 30. 3. 1983. (Su von)
Na pad
9. Jung Hvan An 27. 1. 1976. (Da li an)
10. ^u Jong Park 10. 7. 1985. (Mo na ko)
11. Se ung Je ol Li 6. 3. 1989. (Se ol)
20 Dong Guk Li 29. 4. 1979. Je on buk)
Ju`na Koreja
Sjaj ni stru~wak Oto Re ha gel
je mo `da i naj ve }a vri je dnost
ovog ti ma. Iako izu ze tno is ku san
tre ner, Ni je mac ni ka da ni je bio
u~e snik Svjet skog prven stva, ali wego ve za -
slu ge za evrop sku kru nu su ne mjerqive.
Gr~ki na ci onal ni tim ni je sas tavqen od
zvi jez da. To je do bro ukom po no va na eki pa i
ko joj sva ko zna {ta ra di, a naj po zna ti ja
ime na sva ka ko su adut Li ver pu la So ti ri os
Ki ri gi ja kos, is ku sni Ge or gi os Ka ra gu nis
i odli ~ni stri je lac An ge los Ha ris te -
as, ~o vjek ko ji je pos ti gao po bje do -
no sni gol za “he le ne“ u fi na lu
Evrop skog prven stva pri je {est
go di na.
Gr~ka ima ne -
obi ~an na ci onal -
ni tim ko ji mo `e
da blis ta, ali vrlo la ko
i da bu de o~a jan. Si -
gur no je sa mo da re -
zul ta ti ko je
os tva ru ju naj ve -
}im di je lom
za vi se od
atmo sfe re u
eki pi. “He le -
ni ma“ ni je bi -
tno ko im je
ri val i ako im se sve koc ki ce po -
klo pe, mo gu da do bi ju, pa go to vo,
sva kog. Is to ta ko, ako ne {to ma lo
“za{ kri pi“, ko la ve oma brzo mo gu
da kre nu niz brdo. Upra vo je ta ne -
pre dvi di vost wihov naj ve }i “mi -
nus“, ali kon ti nen tal na
smo tra 2004. go di ne naj boqi
je po ka za teq da ~e tu Ota
Re ha ge la ni kad ne smi je -
te ola ko da shva ti te.
Put do Mun di ja la
Kva li fi ka ci je su Grci po ~e li na odli -
~an na ~in, ali su dva po ra za od [vaj ca ra ca
bi la pre su dna za ras plet u gru pi, u ko joj su
“he le ni“ mo ra li da se za do voqe dru gim
mjes tom. Grci su mjes to na SP tra `i li pre -
ko ba ra `a. Ri val je bi la Ukra ji na, ni ma lo
nai vna eki pa, a po sli je 0:0 na svom te re nu
otpu to va li su na re van{ Ukra ji ni i ta mo
ras tu `i li An dri ja [ve ~en ka i dru -
go ve po bje dom od 1:0, ko ja ih je tek
po dru gi put “lan si ra la“ na
Mun di jal.
Po da ci
Na di mak: “He le ni“
Gla vni grad: Ati na
Sta no vni ka: 11.306.183
Sa vez: HFF (Hellenic Football Federation)
Osno van: 1926.
Primqen u FI FA: 1927.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 5,768
Broj re gis tro va nih igra ~a: 359,221
U~e{ }e na SP: 1 (1994)
Naj ve }i us pje si: gru pna fa za 1994.
Naj vi {e nas tu pa: Te odo ros Za go ra kis (120)
Naj boqi stri je lac: Ni kos Anas to pu los (29)
Prva uta kmi ca: Gr~ka - Ita li ja 1:4 (7.
april 1929)
Se le ktor
Oto Re ha gel
Po sli je du ge i pri li ~no us -
pje {ne ka ri je re u Wema ~koj,
Oto Re ha gel pri je osam go di -
na pri hva tio je da preu zme se -
le ktor sku fun kci ju u Gr~koj i za to
vri je me os ta vio je du bok trag u na ~i nu igre
“he le na“, ko je je odveo i do je di ne ti tu le u
is to ri ji na EP 2004.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Kon stan ti nos ^al ki as 30. 5. 1974 (PA OK)
12. Ale ksan dros Cor vas12. 8. 1982. (Pa na t.)
13. Mi ha il Si fa kis 9. 9. 1984 (Aris)
Od bra na
2. Go ur kas Se ita ri dis4. 6. 1981. (Pa na tin.)
3. Hris tos Pa ca zo glu 19. 3. 1979. (Omo nia)
4. Ni kos Spi ro pu los 10. 10. 1983. (Pa na tin.)
5. Van ge lis Mo ras 26. 8. 1981 (Bo lowa)
8. Avram Pa pa do pu los 3. 12. 1984. (Olim pi ja k.)
11. Lu kas Vin tra 5. 2. 1981. (Pa na ti n.)
15. Va si leios To ro si dis10. 6. 1985. (Olim pi ja k.)
16. So ti ri os Kir gi ja kos 23. 7. 1979. (Li ver pul)
19. So kra tis Pa pa. 9. 6. 1988. (\e no va)
22. Ste li os Ma le zas 11. 3. 1985. (PA OK)
Ve zni red
6. Ale ksan dros Ci olis 13. 2. 1985. (Si je na)
10. Ge or gi os Ka ra gu nis 6. 3. 1977. (Pa na ti n.)
18. So ti ris Ni nis 3. 4. 1990. (Pa na ti n.)
21. Kon st. Ka cu ra nis 21. 6. 1979. (Pa na ti n.)
23. At ha na si os Pri tas 9. 1. 1979. (Aris)
Na pad
7. Ge or gi os Sa ma ras 21. 2. 1985. (Sel tik)
9. An ge los Ha ris te as 9. 2. 1980. (Nir nberg)
14. Di m. Sal pin gi dis 18. 8. 1981. (Pa na ti n.)
17. Te ofa nis Ge kas 23. 5. 1980. (Her ta)
20. Pan te lis Ka pe ta nos 8. 6. 1983. (Steaua)
Gr~ka
"Heleni" velika enigma
Ge or gi os
Ka ra gu nis
Jing Su
Park
Sve o~i uprte u Parka
MUNDIJAL 2010. GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 13 12 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE MUNDIJAL 2010.
11. jun 16.00 Jo ha ne sburg
Ju `na Afri ka - Me ksi ko
11. jun 20.30 Kej pta un
Uru gvaj - Fran cus ka
16. jun 16.00 Pre to ri ja
Ju `na Afri ka - Uru gvaj
17. jun 20.30 Po lo kva ne
Fran cus ka - Me ksi ko
22. jun 16.00 Rus ten burg
Me ksi ko - Uru gvaj
22. jun 16.00 Blum fon tejn
Fran cus ka - J. Afri ka
GRU PA A
J. Afri ka
Me ksi ko
Uru gvaj
Fran cus ka
:
:
:
:
:
:
12. jun 13.30 Port Eli za bet
Ju `na Ko re ja - Gr~ka
12. jun 16.00 Jo ha ne sburg
Ar gen ti na - Ni ge ri ja
17. jun 13.30 Jo ha ne sburg
Ar gen ti na - Ju `na Ko re ja
17. jun 16.00 Blum fon tejn
Gr~ka - Ni ge ri ja
22. jun 20.30 Dur ban
Ni ge ri ja - Ju `na Ko re ja
22. jun 20.30 Po lo kva ne
Gr~ka - Ar gen ti na
GRU PA B
Ar gen ti na
Ni ge ri ja
Ju `na Ko re ja
Gr~ka
:
:
:
:
:
:
12. jun 20.30 Rus ten burg
En gles ka - SAD
13. jun 13.30 Po lo kva ne
Al `ir - Slo ve ni ja
18. jun 16.00 Jo ha ne sburg
Slo ve ni ja - SAD
18. jun 20.30 Kej pta un
En gles ka - Al `ir
23. jun 16.00 Port Eli za bet
Slo ve ni ja - En gles ka
23. jun 16.00 Pre to ri ja
SAD - Al `ir
GRU PA C
En gles ka
SAD
Al `ir
Slo ve ni ja
:
:
:
:
:
:
13. jun 16.00 Pre to ri ja
Srbi ja - Ga na
13. jun 20.30 Dur ban
Wema ~ka - Aus tra li ja
18. jun 13.30 Port Eli za bet
Wema ~ka - Srbi ja
19. jun 16.00 Jo ha ne sburg
Ga na - Aus tra li ja
23. jun 20.30 Jo ha ne sburg
Ga na - Wema ~ka
23. jun 20.30 Nel spru it
Aus tra li ja - Srbi ja
GRU PA D
Wema ~ka
Aus tra li ja
Srbi ja
Ga na
:
:
:
:
:
14. jun 13.30 Jo ha ne sburg
Ho lan di ja - Dan ska
14. jun 16.00 Blum fon tejn
Ja pan - Ka me run
19. jun 13.30 Dur ban
Ho lan di ja - Ja pan
19. jun 20.30 Pre to ri ja
Ka me run - Dan ska
24. jun 20.30 Rus ten burg
Dan ska - Ja pan
24. jun 20.30 Kej pta un
Ka me run - Ho lan di ja
GRU PA E
Ho lan di ja
Dan ska
Ja pan
Ka me run
:
:
:
:
:
:
14. jun 20.30 Kej pta un
Ita li ja - Pa ra gvaj
15. jun 13.30 Rus ten burg
No vi Ze land - Slo va ~ka
20. jun 13.30 Blum fon tejn
Slo va ~ka - Pa ra gvaj
20. jun 16.00 Nel spru it
Ita li ja - No vi Ze land
24. jun 16.00 Jo ha ne sburg
Slo va ~ka - Ita li ja
24. jun 16.00 Po lo kva ne
Pa ra gvaj - No vi Ze land
GRU PA F
Ita li ja
Pa ra gvaj
No vi Ze land
Slo va ~ka
:
:
:
:
:
:
15. jun 16.00 Port Eli za bet
O. Slo no va ~e - Por tu ga li ja
15. jun 20.30 Jo ha ne sburg
Bra zil - Sje ver na Ko re ja
20. jun 20.30 Jo ha ne sburg
Bra zil - O. Slo no va ~e
21. jun 13.30 Kej pta un
Por tu ga li ja - Sj. Ko re ja
25. jun 16.00 Dur ban
Por tu ga li ja - Bra zil
25. jun 16.00 Nel spru it
Sj. Ko re ja - O. Slo no va ~e
GRU PA G
Bra zil
Sj. Ko re ja
O. Slo no va ~e
Por tu ga li ja
:
:
:
:
:
:
16. jun 13.30 Nel spru it
Hon du ras - ^i le
16. jun 16.00 Dur ban
[pa ni ja - [vaj car ska
21. jun 16.00 Port Eli za bet
^i le - [vaj car ska
21. jun 20.30 Jo ha ne sburg
[pa ni ja - Hon du ras
25. jun 20.30 Pre to ri ja
^i le - [pa ni ja
25. jun 20.30 Blum fon tejn
[vaj car ska - Hon du ras
GRU PA H
[pa ni ja
[vaj car ska
Hon du ras
^i le
:
:
:
:
:
:
2. jul 20.30 Jo ha ne sburg
........... - ...........
2. jul 16.00 Port Eli za bet
........... - ...........
3. jul 20.30 Jo ha ne sburg
........... - ...........
16. jun 16.00 Port Eli za bet
A1 - B2
26. jun 20.30 Rus ten burg
C1 - D2
28. jun 16.00 Dur ban
E1 - F2
28. jun 20.30 Jo ha ne sburg
G1 - H2
27. jun 20.30 Jo ha ne sburg
B1 - A2
27. jun 16.00 Blum fon tejn
D1 - C2
29. jun 16.00 Pre to ri ja
F1 - E2
29. jun 20.30 Kej pta un
H1 - G2
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Osmina finala Osmina finala
^etvrtfinale
Polufinale
7. jul 20.30 Durban
........... - ...........
Polufinale
^etvrtfinale
:
11. jul 20.30 Johanesburg
........... - ...........
10. jul 20.30 Port Elizabet
........... - ...........
FINALE
6. jul 20.30 Kejptaun
........... - ...........
:
:
:
:
:
3. jul 16.00 Kej pta un
........... - ...........
ZA TRE]E MJESTO
En gle zi na sva ko ve li ko ta -
kmi ~ewe do la ze kao je dni od fa -
vo ri ta. Ta ko je i sa da, a
op ti mi zam za sni va ju na po bje dni -
~kom men ta li te tu ko ji im je “usa dio“ se le -
ktor Ka pe lo, kao i na to me da je ovaj vrhun -
ski ita li jan ski stru~wak odli ~no
ukom po no vao tim. To je na svo joj ko `i naj -
boqe osje ti la Hrvat ska.
Ime na po put Ru ni ja, Lam par da, Yerar -
da, Kra u~a, Hes ki ja... iza zi va ju stra ho po -
{to vawe u ta bo ru sva kog ri va la. Pre dnost
“gor dog Al bi ona“ u Ju `noj Afri ci je ubo -
jit na pad. Go re na ve de na ime na su
kla si ~na ma {i na za da vawe go -
lo va ko ju ma lo ko mo `e da za us -
ta vi.
En gle zi na mun di ja -
li ma uvi jek `e le pla sman
u sa mu za vr{ni cu, ali se ne -
ka ko uvi jek spo ta knu i ne do |u ni
do po lu fi na la. Posqedwe su igra -
li u Ita -
li ji 1990.
S v a k a
tra di ci ja
pos to ji da
se ru {i, me -
|u tim, os trvqani su se
na pret ho dnim tur ni ri ma lo {e
bo ri li pro tiv we. Ona }e im i sa da bi -
ti naj ve }i ri val.
Osim to ga, En gle zi ni su ni miqeni ci
sre }e, ne ri jet ko ispa da ju i po sli je lo {i -
jeg izvo |ewa pe na la ili pri ma ju go lo ve
sa 40 me ta ra (Ro nal diwo lo bo vao Si -
ma na). Uko li ko pre bro de te “dje ~i je
bo les ti“ (a na naj boqem su pu tu),
mo gli bi ko na ~no da zai gra ju u
fi na lu, ko je je za En gle ze sa mo san od 1966.
go di ne.
Put do Mun di ja la
U kva li fi ka ci ja ma za EP u Aus tri ji i
[vaj car skoj Hrva ti su “o~i ta li le kci ju“
En gle zi ma na “Vem bli ju“, izba civ {i ih sa
kon ti nen tal ne smo tre. @ri jeb je htio da
is ti ri va li igra ju kva li fi ka ci je i za
Mun di jal u JAR. To je “gor di Al bi on“
ozbiqno shva tio, ni je do pus tio ni ka -
kvo izne na |ewe ili re pri zu, po meo je
sve ri va le i superiorno se pla si rao
na 19. mun di jal, sa de vet po bje da i
je dnim po ra zom, ne bi tnim,
pro tiv Ukra ji ne.
Po da ci
Na di mak: “Gor di Al bi on“, “Tri la va“
Gla vni grad: Lon don
Sta no vni ka: 51.446.000
Sa vez: FA (The Foo tball As so ci ati on)
Osno van: 1863.
Primqen u FI FA: 1905.
Klu bo va: 42.490
Igra ~a: 1.485910
Nas tu pi na SP: 12 (1950, 1954, 1958,
1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990,
1998, 2002, 2006)
Naj ve }i us pje si: {am pi on 1966.
Naj vi {e nas tu pa: Pi ter [il ton (125)
Naj boqi stri je lac: Bo bi ^ar lton (49)
Prva uta kmi ca: [kot ska - En gles ka 1:2
(1. jun 1872)
Se le ktor
Fabio Kapelo
Po {to su us pje li da pro gu ta ju
po nos i shva te da ne ma ju ja kog
tre ne ra, En gle zi su odlu ~i li da
an ga `u ju stran ca. Izbor je pao na
Ita li ja na Fa bi ja Ka pe la. Hla dni i be spo -
{te dni stru~wak uspio je da za re la ti vno
krat ko vri je me sve en gles ke zvi jez de ukom po -
nu je u eki pu i sva kog po je din ca sta vi u slu -
`bu za je dni ~kog ciqa.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Dej vid Xej ms 1.8.1970. (Por tsmut)
12. Ro bert Grin 18.1.1980. (Vest Hem)
23. Xo Hart 19.4.1987. (Man ~es ter s.)
Od bra na
2. Glen Xon son 23.8.1984. (Li ver pul)
3. E{li Kol 20.12.1980. (^el zi)
5. Maj kl Do son 18.11.1983. (To ten hem)
6. Xon Te ri 7.12.1980. (^el zi)
13. Sti ven Vor nok 12.12.1981. (As ton Vi la)
15. Me tju Ap son 18.4.1979. (Vest Hem)
18. Xej mi Ka ra ger 28.1.1978. (Li ver pul)
20. Le dli King 12.10.1980. (To ten hem)
Ve zni red
4. Sti ven Xerard 30.5.1980. (Li ver pul)
7. Aron Le non 16.4.1987. (To ten hem)
8. Frenk Lam pard 20.6.1978. (^el zi)
11. Xo Kol 8.11.1981. (^el zi)
14. Ge ret Be ri 23.2.1981. (Man ~es ter s.)
16. Xej ms Mil ner 4.1.1986. (As ton Vi la)
17. [on Rajt-Fi lips 25.10.1981. (Man ~es ter s.)
22. Maj kl Ke rik 28.7.1981. (Man ~es ter j.)
Na pad
9. Pi ter Kra u~ 31.1.1981. (To ten hem)
10. Vejn Ru ni 24.10.1985. (Man ~es ter j.)
19. Xer mejn De fo 7.10.1982. (To ten hem)
21. Emil Hes ki 11.1.1978. (As ton Vi la)
Engleska
San o "Glo bu su"
14 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE MUNDIJAL 2010.
Stiven
Xerard
G
R
U
A
P
C
C
Re pre zen ta ci ja SAD iz gle da kao har mo -
ni ~na cje li na i ovaj tim zna da bu de ja ko
ne ugo dan za bi lo ko jeg pro ti vni ka. “Jen ki -
ji“ su to po ka za li na posqedwem Ku pu kon -
fe de ra ci ja, na ko jem su na ni je li po raz
[pa ni ji po sli je 35 uta kmi ca u ko ji ma
“crve na fu ri ja“ ni je iz gu bi la. U fi na lu su
po ra `e ni od Bra zi la sa 2:3, ali su i tu os -
ta vi li odli ~an uti sak.
SAD su u~e snik posqedwih {est mun di -
ja la, vrlo do bro su igra ~i iz Ame ri ke pri -
premqeni za tur nir ski nas tup i En gles ka
bi mo gla da ima mno go pro ble ma pro tiv iza -
bra ni ka se le kto ra Bo ba Bre dli ja.
Sla ba po pu lar nost “so ke ra“ na
tlu Sje diwenih Ame ri ~kih Dr`a va
je naj ve }i ne dos ta tak ove se le kci je.
Ta ~ni je, sva ke ~et vrte go di ne re pre zen ta -
ci ja bez pom pe ode na ve li ko ta kmi -
~ewe, eufo ri je ne ma. ^ak i kad su
SAD 1994. go di ne bi le do ma }in
Mun di ja la, “svi jest o fu dba lu“
se ni je pro bu di la.
Ame ri kan ci ne ma ju mno go
zvi jez da u ti mu, vo |a je Len don
Do no van. Ali, gle da ju }i klu bo -
ve u ko ji ma nas tu pa ju re pre -
zen ta tiv ci ove zemqe, ~i ni
se da su mo }an tim. Ipak, ni -
je ta ko, jer su Ame ri kan ci i
te ka ko rawivi. Ne dos ta je im
i is kus tvo, uprkos ~iweni ci
da su stal ni u~e sni ci SP od
1990. go di ne.
Put do Mun di ja la
Ve} go di na ma Ame ri kan ci ne -
ma ju pro ble ma u kva li fi ka ci ja ma za
odla zak na Mun di jal. U zo ni KON -
KA KAF “jenkiji“ su su ve re ni go spo -
da ri. Ta ko je bi lo i u pro {lim kva li fi ka -
ci ja ma, ka da su za uze li prvo mjes to, is pred
Me ksi ka i Hon du ra sa.
Pri je to ga Ame ri kan ci
su u pre li mi nar nim bor -
ba ma prvo de kla si ra li
Bar ba dos sa 8:0, 1:0, a u
gru pi bi li boqi od
Gva te ma le, Ku be i Tri -
ni da da i To ba -
ga.
Na di mak: “Jen ki ji“
Gla vni grad: Va {in gton
Sta no vni ka: 309.173.000
Sa vez: US SF (The Uni ted Sta tes Soc cer
Fe de ra ti on)
Osno van: 1913.
Primqen u FI FA: 1914.
Klu bo va: 9.000
Igra ~a: 4.186.778
Nas tu pi na SP: 8 (1930, 1934, 1950,
1990, 1994, 1998, 2002, 2006)
Naj ve }i us pje si: po lu fi na le 1930.
Naj vi {e nas tu pa: Ko bi Xons (164)
Naj boqi stri je lac: Len don Do no van (42)
Prva uta kmi ca: [ved ska - SAD 2:3
(20. av gust 1916)
Se le ktor
Bob Bredli
Bob Bre dli ime no van je na
mjes to se le kto ra sa mo kao
pre la zno rje {ewe, ali po sli je
de set uta kmi ca u ko ji ma wego va re pre zen ta -
ci ja ni je is ku si la po raz, ~el ni ci ma Fu dbal -
skog sa ve za SAD pos ta lo je ja sno da je on
pra vi ~o vjek za stal no mjes to se le kto ra. On
je to oprav dao re zul ta ti ma.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Tim Hauard 6.3.1979. (Ever ton)
18. Bred Gu zan 9.9.1984. (As ton Vi la)
23. Mar kus Ha ne man 15.6.1972. (V’ hem pton)
Od bra na
2. Xona tan Spe ktor 1.3.1986. (Vest Hem)
3. Kar los Bo ka ne gra 25.5.1979. (Ren)
5. Ogu ~i Onje vu 13.5.1982. (Mi lan)
6. Stiv [e run do lo 19.2.1979. (Ha no ver)
12. Xona tan Bor n{tejn7.11.1984. (^i vas)
15. Xej Demerit 4.12.1979. (Vo tford)
21. Kla rens Gud son 17.5.1982. (Start)
Ve zni red
4. Maj kl Bre dli 31.7.1987.(Bo ru si ja M.)
7. Da mar kus Bi zli 24.5.1982. (Glaz gov R.)
8. Klint Dem psi 9.3.1983. (Fu lam)
10. Len don Do no van 4.3.1982.(Los An |e les)
11. Stju art Hol den 1.8.1985. (Bol ton)
13. Ri kar do Klark 10.2.1983. (Aj ntraht)
16. Fran cis ko To res 29.10.1987. (Pa ~u ka)
19. Mo ris Edu 18.4.1986. (Glaz gov R.)
22. Be ni Faj lha ber 19.1.1985. (Ar hus)
Na pad
9. Her ku lez Go mez 6.4.1982. (Pue bla)
14. Ed son Badl 21.5.1981.(Los An |e les)
17. Xozi Al ti dor 6.11.1989. (Hal)
20. Ro bi Fi jan dli 4.8.1985. (Solt Lejk)
SAD
Plu ta ju }a mi na
Lendon
Donovan
MUNDIJAL 2010. GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 15
Al `ir je go di na ma na afri -
~kom kon ti nen tu je dna od re pre -
zen ta ci ja ko je se re spe ktu ju i ko ja
os tva ru je odli ~ne re zul ta te. Du go
“Pus tiwskih li si ca“ ni je bi lo na ve li koj
smo tri. Upra vo ta “glad za us pje hom“ po go to -
vo {to ni ka da ni su igra le u dru gom kru gu
Mun di ja la mo `e da bu de mo tiv vi {e.
Al `ir ce kra si ko le kti vni duh ko ji se
po se bno vi dio u uta kmi ca ma ba ra `a pro tiv
Egip ta ko ji je sa vla dan tek u maj sto ri ci.
Se le ktor Ra bah Sa da ne odli ~no je ukom po -
no vao tim, ta ~no se zna ko {ta ra di na te re -
nu. Inat i ve li ki mo tiv su gla vne odli ke
ove ge ne ra ci je al `ir skih fu dba le ra.
Po sli je sjaj nih go di na al `ir -
skog fu dba la to kom osam de se tih go -
di na pro {log vi je ka ko je je
obiqe`io Ra bah Ma |er ova afri ~ka
zemqa ni je ima la us pje ha. Sve su to bi li
skro mni re zul ta ti ka ko u kva li fi ka ci -
ja ma za Svjet ski kup, ta ko i za kon ti -
nen tal no ta kmi ~ewe.
Upra vo ne is kus tvo sa ve li kih ta -
kmi ~ewa ne dos ta je ovoj ge ne ra ci ji fu -
dba le ra Al `i ra ko ji se ipak na da ju
pro las ku u dru gi krug iz Gru pe C. Je -
di na pra va “zvi jez da“ u ovoj re pre zen -
ta ci ji je Ka rim Zi ja ni, igra~
wema ~kog Vol fsbur ga, ali mno gi pro -
cjewuju da je to pre ma lo za pro la zak
daqe.
Put do Mun di ja la
Al `ir ci su u prvom kru gu afri ~kih
kva li fi ka ci ja za uze li prvu po zi ci ju u
gru pi is pred Gam bi je, Se ne ga la i Li be -
ri je. U dru gom kru gu Al `ir i Egi pat su
ima li sve iden ti ~no: po ~e ti ri po bje de,
te po je dan re mi i po raz, uz iden ti ~nu
gol ra zli ku 9:4 i po 13 bo do va. Zam bi ja i Ru -
an da su bi li ne dos toj ni pro ti vni ci. U maj -
sto ri ci “zla tni gol” za
Al `ir pro tiv Egip ta
pos ti gao je An tar Ja -
hi ja u 40. mi nu tu i
svom na ro du do nio
ne opi si vo slavqe i
tre }i pla sman na
Mun di jal.
Na di mak: “Pus tiwske li si ce“
Gla vni grad: Al `ir
Sta no vni ka: 34.895.000
Sa vez: FAF (Fe de ra ti on Al ge ri en ne
de Foo tball)
Osno van: 1962.
Primqen u FI FA: 1963.
Klu bo va: 2.090
Igra ~a: 203.900
Nas tu pi na SP: 2 (1982, 1986)
Naj ve }i us pje si: prvi krug 1982. i 1986.
Naj vi {e nas tu pa: Ma he din Me htaf (107)
Naj boqi stri je lac: Ab del ha fid Ta sfa ut
(36)
Prva uta kmi ca: Tu nis - Al `ir 1:2 (1. jun
1992.)
Se le ktor
Rabah Sadane
Biv {i fu dba ler, prve
ozbiqni je tre ner ske ko ra ke
na pra vio je 1982. go di ne, ka da je
bio dio stru ~nog {ta ba u kva li fi ka ci ja ma za
SP u [pa ni ji. ^e ti ri go di ne ka sni je je po no -
vo bio na klu pi, ali je pla tio ci je nu lo {ih
re zul ta ta, pa je no vu pri li ku ~e kao do 1999.
go di ne. Ovaj man dat po ~eo je 2007. go di ne.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
16. Fav zi ^aou~i 5.12.1984. (Se tif)
1. Lu ne Gauaui 28.9.1977. ([lef)
23. M’bo hi Ra is Uhed 25.4.1986.(Sla vi ja S.)
Od bra na
12. Ha bib Be la id 28.3.1986. (Bu low)
3. Na dir Bel ha| 18.6.1982. (Por tsmut)
2. Ma |id Bu ge ra 7.10.1982. (Glaz gov R.)
5. Ra fik Ha li {e 2.9.1986. (Na ci onal M.)
14. Ab del ka der La ifaui 29.7.1981. (Se tif)
18. Karl Me |a ni 15.5.1985. (Aja ~io)
20. \a mel Me sbah 9.10.1984. (Le }e)
4. An ter Ja hi ja 21.3.1982. (Bo hum)
Ve zni red
22. \a mel Ab dun 14.2.1986. (Nant)
7. Ri ad Bu de buz 19.2.1990. (So {o)
17. Adlan Gve di ura 12.11.1985. (V’hem pton)
21. Fu ad Ka dir 5.12.1983. (Va len si jen)
8. Med hi La cen 15.3.1984. (Ra sing S.)
6. Ja zid Man su ri 25.2.1978. (Lo ri jon)
13. Ka rim Ma tmur 17.8.1982.(Bo ru si ja M.)
19. Ha sen Jeb da 14.5.1984. (Por tsmut)
15. Ka rim Zi ja ni 17.8.1982. (Vol fsburg)
Na pad
11. Ra fik \e bur 8. 3. 1984. (AEK)
9. Ab del ka der Ge zal 5. 12. 1984. (Si je na)
10. Ra fik Sa ifi 7. 2. 1975. (Is tr)
Al`ir
Zijani vo|a "lisica"
Slo ve ni ja je izu ze tno do bro
us kla |e na eki pa {to su iza bra ni -
ci se le kto ra Ma tja `a Ke ka po ka -
za li po se bno u ba ra` du eli ma
pro tiv Ru si je.
Ipak, wihov krajwi do met tre ba lo bi da
bu de sam pla sman u Ju `noa fri ~ku Re pu bli -
ku jer su do bi li izu ze tno ja ku gru pu. Ne ka -
da{wa naj sje ver ni ja ju go slo ven ska
re pu bli ka ima po ten ci jal da izne na di, a
pla sman u dru gi krug bi bio ra van osva jawu
“Zla tnog glo bu sa“. Kqu~ us pje ha le `i u
odli ~noj od bra ni eki pe ko ja je u de set uta -
kmi ca pri mi la sa mo ~e ti ri go la!
Ni je dna ve li ka “zvi jez da“ svjet -
skog fu dba la ne igra u Slo ve ni ji.
Sve su to, ma hom,
“osredwa“ fu dbal ska
ime na, a kao bu du }eg asa
ja vnost pre dvi |a Re nea
Krhi na, dok je Mi li vo -
je No va ko vi~ ro dom iz
Ko zar ske Du bi ce. Slo ve -
ni ja ni je fu dbal ska na -
ci ja, u ovoj zemqi
ski jawe i zim ski
spor to vi su, ipak,
u prvom pla nu.
Po sli je 2002.
go di ne i pla -
sma na u Ja pan i
Ko re ju “ja ne zi“
su do {li i u
Afri ku. Ne -
ma ju do voqno
is kus tva na
ve li kim ta -
kmi ~ewima
{to bi mo -
gao da
bu de hen -
di kep na
prven stvu ko je ima tur nir ski ka ra kter. To se
vi dje lo na svim wiho vim do sa da{wim nas tu -
pi ma na EP i SP.
Put do Mun di ja la
Ka da je `ri jeb kva li fi ka ci ja smjes tio
Slo ven ce u gru pu sa ^e {kom i Poqskom ko je
su u~es tvo va le na pret ho dnom EP i SP ni ko
im ni je da vao ni pro mil {an se. Ni Poqaci
ni ^e si ni su se na {li me |u pu tni ci ma za
JAR, ali Slo ve ni ja jes te. Za uze li su dru gu
po zi ci ju u gru pi iza Slo va ~ke sa dva bo da
za os tat ka i ~e ti ri ko ra ka vi {e od ^e ha. U
ba ra `u su eli mi ni sa li Ru si ju uz po raz na
gos to vawu 1:2 i po bje du kod ku }e sa 1:0.
Po da ci
Na di mak: “Ja ne zi“
Gla vni grad: Qubqana
Sta no vni ka: 2.053.014
Sa vez: NZS (No go me tna Zve za Slo ve ni je)
Osno van: 1920.
Primqen u FI FA: 1992.
Klu bo va: 340
Igra ~a: 30.725
Nas tu pi na SP: 1 (2002)
Naj ve }i us pje si: prvi krug 2002.
Naj vi {e nas tu pa: Zlat ko Za ho vi~ (80)
Naj boqi stri je lac: Zlat ko Za ho vi~ (35)
Prva uta kmi ca: Es to ni ja - Slo ve ni ja 1:1
(3. jun 1992.)
Se le ktor
Matja` Kek
[ef stru ~nog {ta ba Slo ve ni -
je Ma tja` Kek (9. sep tem bar
1961) ni je po zna to fu dbal sko
ime. Je di ni nas tup za “zmaj ~e ke“
za biqe`io je 1992. go di ne, a igrao je za
Ma ri bor u pe ri odu ka da je ovaj klub osvo jio
tri uzas to pne ti tu le prva ka dr`a ve. Prvo je
ra dio u mla |im se le kci ja ma Slo ve ni je, a od
2007. sjeo je na klu pu A ti ma.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Sa mir Han da no vi~ 14.7.1984. (Udi ne ze)
12. Ja smin Han da no vi~28.1.1978. (Man to va)
16. Ale ksan der [e li ga1.2.1980. (Spar ta R.)
Od bra na
2. Mi {o Bre ~ko 1.5.1984. (Keln)
5. Bo{ tjan Ce sar 9. jul 1982. (Kje vo)
3. El ve din Xini~ 25.8.1985. (Ma ri bor)
19. Su ad Fi le ko vi~16.9.1979. (Ma ri bor)
6. Bran ko Ili~ 6.2.1983. (Lo ko mo ti va M.)
13. Bo jan Jo ki~ 17.5.1986. (Kje vo)
22. Ma tej Ma vri~ 29.1.1979. (Kap fen berg)
4. Mar ko [u ler 9.3.1983. (Gent)
Ve zni red
10. Val ter Bir sa 7.8.1986. (Okser)
17. An dra` Kirm 6.9.1984 (Vi sla K.)
20. An drej Ko mac 4.12.1979. (Ma ka bi T.A.)
8. Ro bert Ko ren 20.9.1980. (VBA)
15. Re ne Krhin 21.5. 990 (In ter)
18. Ale ksan der Ra do savqevi~
25.4.1979. (La ri sa)
21. Da li bor Ste va no vi~ 27.9.1984. (Vi te se)
Na pad
14. Zlat ko De di~ 10.5.1984. (Bo hum)
9. Zla tan Qubi jan ki~ 15.12.1983. (Gent)
23. Tim Ma tav` 13.1.1989. (Gro nin gen)
11. Mi li vo je No va ko vi~ 18. 5. 1979. (Keln)
7. Nejc Pe ~nik 3.1.1986. (Na ci onal M.)
Slovenija
Tim bez "zvi jez da"
Milivoje
Novakovi~
Karim
Zijani
Po sli je {est su {nih go di na
Dan ci su po no vo na ve li koj sce -
ni. Pres ko ~i li su Svjet sko prven -
stvo u Wema ~koj 2006, a po tom i
Evrop ski {am pi onat dvi je go di ne ka sni je.
Na Mun di jal u Ju `nu Afri ku pu tu ju sa
ciqem da nas ta ve tra di ci ju ko ju ga je kad
uspi ju da izbo re mjes to na naj ve }oj pla ne -
tar noj smo tri. Iako ni su ~est u~e snik za -
vr{nih tur ni ra, Dan ci su uvi jek tvrd orah,
pa za to wiho vi na vi ja ~i o~e ku ju da i na ovoj
smo tri nas ta ve u tom ri tmu. Wiho va naj ve }a
pre dnost je odli ~na od bra na, a ve oma su ja -
ki u skok igri, {to vje {to ko ris te u pro ti -
vni ~kom {e sna es ter cu pri li kom pre ki da.
Iako u re pre zen ta ci ji ima ju
ne ko li ko ve li kih zvi jez da (Jon
Dal To ma son, De nis Ro -
me dal, Mar tin Jor gen -
sen) pi tawe je ko li ko oni
mo gu. Jer, to su igra ~i u
po znim fu -
dbal skim go -
di na ma, na
ko jim je na -
por na se zo na u
klu bo vi ma si gur no os ta vi la
ve li ki trag. Iako su ne ka da
igra li kla si ~ni os trvski
fu dbal, sa du gim lop ta ma
i mno go broj nim cen tar -
{u te vi ma, po la ko su od
to ga odus ta li. Iz gle da
da im ta kva igra pu -
no mawe le `i, jer su
kra jem pro {log vi -
je ka pos ti za li
mno go boqe re -
zul ta te.
Put do Mun di ja la
Pri je po ~et ka kva li fi ka ci ja u gru pi 1
Dan ci ma je ma lo ko da vao {an su da mo gu ne -
{to vi {e, jer su se na {li u dru{ tvu mno go
ja ~ih Por tu ga li je i [ved ske, te zna tno lo -
{i jih Ma |a ra i aut saj de ra Al ba ni je i Mal -
te. Me |u tim, sjaj nim igra ma us pje li su da
osvo je prvo mjes to sa {est po bje da, tri
re mi ja i je dnim po ra zom i ta ko se
di rek tno pla si ra ju na Mun di jal.
[ve |a ne su dva pu ta po bi je di li sa
po 1:0, sa Por tu ga li jom kod ku }e
igra li 0:0, a u Li sa bo nu su ih po bi -
je di li sa 3:2.
Po da ci
Na di mak: “dan ski di na mit“, “Ol se no va
ban da“
Gla vni grad: Ko pen ha gen.
Sta no vni ka: 5.380.000.
Sa vez: DBU (Dan sk Bol dspil-Uni on).
Osno van: 1889.
Primqen u FI FA: 1904.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 2.383.
Broj re gis tro va nih igra ~a: 301.333.
U~e{ }e na SP: 3 (1986, 1998, 2002).
Naj ve }i us pje si: ~et vrtfi na le 1998,
osmi na fi na la 1986, 2002.
Naj vi {e nas tu pa: Pe ter [maj hel (129).
Naj boqi stri je lac: Po ul Tist Nil sen (52).
Prva uta kmi ca: Dan ska - Fran cus ka B
9:0 (19. okto bar 1908).
Se le ktor
Morten Olsen
Prva li ~nost Da na ca je bez
sumwe wihov se le ktor Mor ten
Ol sen, ako ni zbog ~e ga dru gog,
on da zbog ~iweni ce da se na kor -
mi lu na ci onal nog ti ma na la zi ve} pu nih de set
go di na. Ri je~ je o ve oma pri zna tom stru~waku
ko ji je kao tre ner osim Dan ske ra dio u Wema -
~koj i Ho lan di ji, gdje je je dno vri je me bio tre -
ner sla vnog Aja ksa.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. To mas So ren sen 12.6.1976. (Sto uk)
16. Ste fan An der sen 26.11.1981. (Bron dbi)
22. J. Kris ti jan sen 24.4.1978. (Ko pen ha gen)
Od bra na
3. Si mon Kjer 26.3.1989. (Pa ler mo)
4. Da ni jel Ager 12.12.1984. (Li ver pul)
6. Lars Ja kob sen 20.9.1979. (Ble kburn)
13. Per Krol drup 31.7.1979. (Fjo ren ti na)
15. Si mon Po ul sen 7.4.1984. (AZ Al kmar)
23. Pa trik Mti li ga 28.1.1981. (Ma la ga)
Ve zni red
2. Kris ti jan Po ul sen 28.2.1980. (Ju ven tus)
5. Vi li jam Kvist 24.2.1985. (Ko pen ha gen)
7. Da ni jel Jen sen 25.6.1979. (Ver der)
10. Mar tin Jor gen sen6.10.1975. (Ar hus)
12. To mas Ka len berg 20.3.1983. (Vol fzburg)
14. Ja kob Po ul sen 7.7.1983. (Ar hus)
20. To mas Ene vol dsen 27.7.1987. (Gro nin gen)
21. Kris ti jan Eri ksen 14.2.1992. (Ajaks)
Na pa da ~i
8. Je sper Gron kjer 12.8.1977. (Ko pen ha gen)
9. Jon Dal To ma son 29.8.1976. (Fe je nord)
11. Ni klas Ben dtner16.1.1988. (Ar se nal)
17. Mi kel Be kman 24.10.1983. (Ran ders)
18. So ren Lar sen 6.9.1981. (Dui zburg)
19. De nis Ro me dal 22.7.1978. (Ajaks)
Danska
Danci tvrd orah
Niklas
Bendtner
Iako u posqedwih 20 go di na
ni su ima li se le kci ju za ve li ka
dje la, ~i ni se da re pre zen ta ci ja
Ho lan di je mo `e da bu de je dan od pri ta je nih
fa vo ri ta Mun di ja la. U svo jim re do vi ma
ima ve li ki broj izu ze tno kva li te tnih po je -
di na ca, ko ji su no si oci igre u ve li kim
evrop skim klu bo vi ma, a ve }i na ih ima is -
kus tvo od pri je ~e ti ri go di ne sa Svjet skog
prven stva u Wema ~koj. Wiho va naj ve }a pre -
dnost mo gla bi da bu de ~iweni ca {to igra -
ju ve oma ofan zi vno, vrlo ~es to sa
~e tvo ri com ili ~ak pe to ri com na pa da ~a.
O kva li te tu od bra ne je do voqno re }i
da su na posqedwih de set me ~e va pri -
mi li sa mo dva go la.
Naj ve }i
ne dos ta tak
mo gao bi da
le `i u ~iweni ci
da su Ar jen Ro ben,
Ro bin van Per si i Ra -
fa el van der Vart po -
vri je |e ni i da na Mun di jal idu
u pri li ~no ro vi tom stawu. Naj -
boqi stri je lac re pre zen ta ci je
Klas Jan Hun te lar u pro te kloj se -
zo ni ni je se ba{ nai grao u ita li -
jan skom Mi la nu i pi tawe je ko li ko
je u ovom tre nut ku spre man. Prvi
gol man Mar ten Ste ke len burg ni je ni
pri bli `an ni vo je dnog Edvi na van
der Sa ra, ko ji je vi {e od de ce ni ju
bio prvi ~u var mre `e “la la“. Ne -
dos ta tak bi mo gle da bu du i pre ve -
li ke os ci la ci je, jer kod wih ne ma
ba{ sre di ne. Ili su sjaj ni ili
o~aj ni.
Put do Mun di ja la
Ho lan |a ni su se kroz kva li fi ka ci je bu -
kval no pro {e ta li. Osam po bje da u osam uta -
kmi ca su za is ta im pre si van skor, a
~iweni ca da su pri mi li sa mo dva go la po -
se bno je im po zan tna. Naj va `ni je po bje de os -
tva ri li su na gos to vawima u [kot skoj i
Nor ve {koj, a go lo ve su us pje li da im pos ti -
gnu sa mo Ma ke don ci i Islan |a ni ko ji ni su
bi li kon ku ren tni u gru pi 9. Ta ko su Ho -
lan |a ni na pra vi li sjaj nu uver ti ru za
Svjet sko prven stvo, ko ja bi tre ba lo da
za bri ne sve wiho ve ri va le.
Po da ci
Na di mak: “la le“, “ora nje“
Gla vni grad: Am ster dam.
Sta no vni ka: 16.150.000.
Sa vez: KNVB (Ko nin klij ke Ne der lan dse Voe -
tbal bond).
Osno van: 1889.
Primqen u FI FA: 1904.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 4.856.
Broj re gis tro va nih igra ~a: 1.138.860.
U~e{ }e na SP: 8 (1934, 1938, 1974,
1978, 1990, 1994, 1998, 2006)
Naj ve }i us pje si: vi ce {am pi oni 1974. i
1978.
Naj vi {e nas tu pa: Edvin van der Sar (130)
Naj boqi stri je lac: Pa trik Klaj vert (40)
Prva uta kmi ca: Bel gi ja - Ho lan di ja 1:4
(30. april 1905).
Se le ktor
Bert van Mar vijk
Bert van Mar vijk na klu pi je
na sli je dio Mar ka van Bas te na
i si gur no mu ni je bi lo la ko da
se uhva ti u ko {tac sa iza zo vi ma.
Gle da ju }i re zul ta te u kva li fi ka ci ja ma, do -
bro je odra dio po sao. Mar vijk se brzo pri -
la go dio ra du sa re pre zen ta ci jom, a odli ~an
po sao ra di i wegov asis tent Frank de Bur.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. M. Ste ke len burg 22.9.1982. (Ajaks)
16. Mi hel Vorm 20.10.1983. (Utreht)
22. San der Bo {ker 20.10.1970. (Tven te)
Od bra na
2. G. van der Vil 3.2.1988. (Ajaks)
3. Xon Hej tin ga 15.11.1983. (Ever ton)
4. Jo ris Ma tij sen 5.4.1980. (Ham burg)
5. \. van Bron khor st 5.2.1975. (Fe je nord)
12. Ka lid Bu la ruz 28.12.1981. ([tut gart)
13. An dre Ojer 11.7.1974. (PSV)
15. Ed son Braf hajd 8.4.1983. (Sel tik)
Ve zni red
6. Mark van Bo mel 22.4.1977. (Ba jern)
8. Najxel de Jong 30.11.1984. (Man . S.)
10. Ve sli Snaj der 9.6.1984. (In ter)
14. De mi de Ze uv 26.5.1983. (Ajaks)
18. Stijn [ars 11.1.1984. (AZ Al kmar)
20. Ibra him Afe laj 2.4.1986. (PSV)
23. R. van der Vart 11.2.1983. (R. Ma drid)
Na pa da ~i
7. Dirk Kujt 22.7.1980. (Li ver pul)
9. Ro bin van Per si 6.8.1983. (Ar se nal)
11. Ar jen Ro ben 23.1.1984. (Ba jern)
17. Eqero Elia 13.2.1987. (Ham burg)
19. Ra jan Ba bel 19.12.1986. (Li ver pul)
21. K. Jan Hun te lar 12.8.1983. (Mi lan)
Holandija
16 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE MUNDIJAL 2010.
Vesli Snajder
G
R
U
A
P
E
E
"La le" uvi jek opa sne
MUNDIJAL 2010. GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 17
Tre nu tno naj boqa azij ska se -
le kci ja, ko ja je tri jum fo va la na
tri od posqedwih pet kon ti nen -
tal nih {am pi ona ta. Uz sve to ima ju
dos ta is kus tva, jer su po ~et vrti uzas to pni
put u~e sni ci naj ve }e svjet ske fu dbal ske
smo tre. Wiho va naj ve }a pre dnost mo gla bi
da bu de fa na ti ~na bor be nost, tr~awe do
izne mo glos ti, strik tno mar ki rawe pro ti -
vni ~kih fu dba le ra. Is to igra ju i ka da ima -
ju po voqan i ne po voqan re zul tat. Is pred
se be su pos ta vi li vi so ke ciqeve na Mun di -
ja lu u Ju `noj Afri ci i ma {ta ju ~ak o pla -
sma nu u po lu fi na le, ali pi tawe je ko li ko
je to re al no.
Ta kti ~ki su Ja pan ci i
daqe skro mnog znawa, bez
ne kih ide ja u or ga ni za ci ji
igre. Wiho va od bra na ima stra -
ho vi tih pro ble ma pri li kom
pre ki da. Do da tni te ret za “sa -
mu ra je“ mo gla bi da pred stavqa
~iweni ca da su posqedwih go di -
na za pa li u ne ko stawe apa ti je. Uz
sve to wiho vi na vi ja ~i se vi {e ne
za do voqava ju sa mo pla sma nom na
Mun di jal i tra `e od wih ne {to vi -
{e. Ako se to me do da da ih je ne da -
vno re pre zen ta ci ja Srbi je
sas tavqena od igra ~a iz Je len li -
ge ru tin ski na wiho vom te re nu po -
bi je di la sa 3:0, on da je ja sno da u
Ju `noj Afri ci ne ma ju {ta da tra -
`e.
Put do Mun di ja la
U prva dva kru ga bi li
su slo bo dni, a u tre }em
su se na {li u gru pi 2
sa Taj lan dom, Ba hre inom i Oma nom. Za uze li
su prvo mjes to sa ~e ti ri po bje de, je dnim re -
mi jem i je dnim po ra zom. U ~et vrtoj, za -
vr{noj fa zi kva li fi ka ci ja bi li su u gru pi
1 sa Aus tra li jom, Uzbe kis ta nom, Ka ta -
rom i Ba hre inom i os tva ri li skor
od ~e ti ri po bje de, tri re mi ja i je -
dnog po ra za. Je di ni pra vi kon ku -
rent bi la im je Aus tra li ja, ko ja ih
je do bi la sa 2:1 kod ku }e, a na
gos to vawu im je
ot ki nu la bod
(0:0).
Po da ci
Na di mak: “Pla vi sa mu ra ji“
Gla vni grad: To kio
Sta no vni ka: 127.200.000
Sa vez: JFA (Nip pon Sak ka Kyokai).
Osno van: 1921.
Primqen u FI FA: 1929.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 2.000
Broj re gis tro va nih igra ~a: 1.045.150
U~e{ }e na SP: 3 (1998. 2002, 2010)
Naj ve }i us pje si: osmi na fi na la 2002.
Naj vi {e nas tu pa: Ma sa mi Iha ra (122)
Naj boqi stri je lac: Ku ni {i ge Ka ma mo to (75)
Prva uta kmi ca: Ja pan - Ki na 0:5 (9. maj
1917).
Se le ktor
Ta ke {i Oka da
Pra vi ja pan ski go spo din po
ime nu Ta ke {i Oka da sje di na
klu pi na ci onal nog ti ma Zemqe
izla ze }eg sun ca i pri li ~no us -
pje {no vo di eki pu. Ima ve li ko is kus tvo,
uspio je da odve de Ja pan ce i na SP u Fran -
cus koj pri je 12 go di na i svi o~e ku ju da }e na -
pra vi ti ne {to ve li ko u Ju `noj Afri ci. [ta,
vi dje }e se.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Se iko Na ra za ki 15. 4. 1976. (Na go ja)
21. Ei|i Ka va {i ma 20. 3. 1983. (Ka va sa ki)
23. Jo {i ka cu Ka va gu ~i 15. 8. 1975. (J. Iva ta)
Od bra na
3. Ju i~i Ko ma no 25. 7. 1981. (J. Iva ta)
4. Mar kus Tu lio Ta na ka 24. 4. 1981. (Na go ja)
5. Ju to Na ga to mo 12. 9. 1986. (To kio)
6. Acu to U{i da 27. 3. 1988. (Ka {i ma)
13. Da iki Iva ma sa 30. 1. 1982. (Ka {i ma)
15. Ja su ju ki Ko no 25. 1. 1983. (To kio)
22. Juxi Na ka za va 25. 2. 1978. (Jo ko ha ma)
Ve zni red
2. Ju ki Abe 6. 9. 1981. (Ura va)
7. Ja {u hi to En do 28. 1. 1980. (Gam ba)
8. Da isu ke Ma cui 11. 5. 1981. (Gre nobl)
10. [un su ke Na ka mu ra 24. 6. 1978. (Jo ko ha ma)
14. Ken go Na ka mu ra 31. 10. 1980. (Ka va sa ki)
17. Ma ko to Ha se be 18. 1. 1984. (Vol fzburg)
18. Ke isu ke Hon da 13. 6. 1986. (CSKA)
20. Ju ni ~i Ina mo to 18. 9. 1979. (Ka va sa ki)
Na pa da ~i
9. [iwi Oka za ki 16. 4. 1986. ([i mi cu)
11. Ke i|i Ta ma da 11. 4. 1980. (Na go ja)
12. Ki {o Ja no 5. 4. 1984. (Al bi reks )
16. Jo {i to Oku bo 9. 6. 1982. (Ko be)
19. Ta ka ju ki Mo ri mo to 7. 5. 1988. (Ka ta ni ja)
Japan
Naj ve }i plus re pre zen ta ci je
Ka me ru na je {to u svo jim re do vi -
ma ima ju je dnog od naj boqih igra -
~a da na{wice Sa mju ela Etoa.
Izu ze tno su ja ki, brzi i fi zi ~ki spre mni, a
u Ju `noj Afri ci, ba{ kao i svim re pre zen -
ta ci ja ma sa tog kon ti nen ta, od go va ra }e kli -
mat ski uslo vi. Ve oma su opa sni u skok igri,
{to su do bro osje ti li i re pre zen ta tiv ci
Srbi je u posqedwoj pro vje ri, jer su
sva tri go la do bi li udar ci ma gla -
vom. Je di na su afri ~ka se le kci ja
ko ja je po {es ti put izbo ri la nas -
tup na mun di ja li ma.
Iako im ta kti -
ka ni je ne po zna ni -
ca ve oma sla bo je
pri mjewuju. Spa da ju u
ve oma ne dis ci pli no va ne re -
pre zen ta ci je, zbog ~e ga su
ve oma ~es to ka`wava ni `u -
tim i crve nim kar to ni ma.
Po je di na ~ni kva li tet fu -
dba le ra Ka me ru na ni je spo ran,
ali ni ka da ni su us pje li na or -
ga ni za ci onom pla nu to kom ne -
ke uta kmi ce da pa ri ra ju pri je
sve ga Evropqani ma i Ju `no -
ame ri kan ci ma. Mo `da je i
naj ve }i mi nus Ka me ru na ca
~iweni ca da se pre vi {e
oslawaju na Sa mju ela Etoa. A,
{ta }e bi ti uko li ko on u Ju -
`noj Afri ci ne bu de ra spo lo -
`en za igru?
Put do Mun di ja la
U prvoj run di afri ~kih kva li fi ka ci ja
bi li su slo bo dni, a u dru goj u gru pi 1 sa Ze -
le nor tskim os trvi ma, Tan za ni jom i Ma uri -
ci ju som. U {est uta kmi ca os tva ri li su pet
po bje da i je dan re mi i la ko do {li do za -
vr{ne run de kva li fi ka ci ja. Po no vo su bi -
li u gru pi 1 sa Ga bo nom, To go om i
Ma ro kom. Ve} u prvom ko lu po ra `e ni
su na gos to vawu kod To goa sa 0:1 i
~i ni lo se da }e te {ko izbo ri ti vi -
zu za Ju `nu Afri ku. Me |u tim,
usli je di le su ~e ti ri po bje de i je -
dan re mi - do voqno za prvo mjes -
to.
Po da ci
Na di mak: “Ne sa vla di vi la vo vi“
Gla vni grad: Ja un de.
Sta no vni ka: 15.750.000.
Sa vez: FCF (Federa ti on Ca me ro una ise de
Foo tball)
Osno van: 1959.
Primqen u FI FA: 1962.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 223.
Broj re gis tro va nih igra ~a: 220.045
U~e{ }e na SP: 5 (1982, 1990, 1994,
1998, 2002).
Naj ve }i us pje si: ~et vrtfi na le 1990.
Naj vi {e nas tu pa: Ri go bert Song (133).
Naj boqi stri je lac: Sa mju el Eto (44).
Prva uta kmi ca: Ka me run - Fran cus ka
So ma li ja 9:2 (13. april 1960).
Se le ktor
Pol Le Gu en
Ma lo je ne dos ta ja lo da se le -
ktor Ka me ru na Fran cuz Pol
Le Gu en ne bu de na klu pi “la vo -
va“ po sli je ra zo ~a ra va ju }ih iz -
dawa na Ku pu Afri ke. Ali, ipak je
os tao na kor mi lu i sa da su o~i ci je log Ka me -
ru na uprte od wega. Me |u tim, ~i ni se da Le Gu -
en ni je uspio da svo jim iza bra ni ci ma na me tne
svo je vi |ewe fu dbal ske igre.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Idris Ka me ni 18. 2. 1984. (Espawol)
16. Su lej ma nu Ha mi du 22. 11.1973. (Kaj ze ri spor)
22. Gaj Ndi Asem be 28. 2. 1986. (Va len si jen)
Od bra na
2. Be noa Asu-Eko to 24. 3. 1984. (To ten hem)
3. Ni ko las Nku lu 27. 3. 1990. (Mo na ko)
4. Ri go bert Song 1. 7. 1976 (Trab zon spor)
5. Se bas ti jan Ba song 9. 7. 1986. (To ten hem)
8. S. Nij tap @e re mi 20. 12. 1978. (An ka ra guxu)
12. Ga etan Bong 25. 4.1988. (Va len si jen)
14. Aure li jen ^e |u 20. 6. 1985. (Lil)
19. Ste fan Mbia 20. 5. 1986. (Olim pik M.)
Ve zni red
6. Ale ksan dre Song 9. 9. 1987. (Ar se nal)
7. Lan dri Ngu emo 28. 11. 1985. (Sel tik)
11. @an Ma kun 29. 5. 1983. (Li on)
18. Ejong Enoh 23. 3. 1986. (Ajaks)
20. @or` Man |ek 9. 12. 1988. (Kaj zer sla utern)
21. @o el Ma tip 8. 8. 1991. ([al ke)
Na pad
9. Sa mju el Eto 10. 3. 1981. (In ter)
10. Ahi le Ema na 5. 6. 1982. (Be tis)
13. Erik ^u po-Mo ting 23. 3. 1989. (Nir nberg)
15. Pjer Ve bo 20. 1. 1982. (Ma jor ka)
17. Ma ma du Idri zu 8. 3. 1980. (Fraj burg)
23. Vin sen Abu ba kar 22. 1. 1992. (Ko ton S.)
Kamerun
"Lavovi" opasno prijete
Samjuel Eto
[un su ke
Na ka mu ra
Samuraji bez {anse
Naj ve }i plus re pre zen ta ci je
Ita li je mo gla bi da bu de ~iweni ca
da je po lo vi na igra ~a iz sa da{we
eki pe u~es tvo va la na Mun di ja lu 2006. go di -
ne u Wema ~koj, gdje su “azu ri“ osvo ji li prvo
mjes to. U Ju `nu Afri ku do la ze sa mo sa je -
dnim ciqem - da po pe ti put pos ta nu svjet -
ski {am pi oni i po tom se izje dna ~e sa
Bra zil cem. Ima ju sna `an men ta li tet i uvi -
jek su naj ja ~i ka da je to naj po tre bni je. I
ono {to bi mo glo da bu de pre su dno u mno -
gim bit ka ma je {to je uz wih uvi jek “bo `i -
ca sre }e“, ko ja je im je u pro {los ti
do ni je la mno go sre }e. A da je ta ko
pot vr|u je po da tak da su do bi li
naj la k{u gru pu.
U svo jim re do vi ma
ima ju pre vi {e igra -
~a, ko ji su po sli je
na por ne se zo ne
pri li ~no is tro {e ni,
ali i u po znim fu dbal -
skim go di na ma. Vi {e
ne ma ju asa po put Ale -
san dra del Pje ra,
Fran ~es ka To ti ja, Ro -
ber ta Ba |a, ko ji su u pro -
{los ti zna li ve oma
~es to da je dnim po te zom
ri je {e uta kmi cu. Eki pa
umi je da igra po zi ci ono,
ali je, ru ku na srce, ve oma
spo ra, {to bi mo glo da bu de
ve li ka pre pre ka ka vi so kom
do me tu. Uz sve to ve} su
do `i vje li dvi je ve -
za ne bla ma `e,
prvu na
Evrop skom
prven stvu 2008, a po tom i na Ku pu kon fe de -
ra ci ja 2009. go di ne.
Put do Mun di ja la
U evrop skim kva li fi ka ci ja ma bi li su
smje {te ni u gru pi 8 kroz, ko ju su se pra kti -
~no pro {e ta li. Is ti ni za voqu i ni su ima -
li ozbiqnog ri va la, jer su od Re pu bli ke
Ir ske, Bu gar ske pu no ja ~i, a po go to vo od
Ki pra, Crne Go re i Gru zi je. U de set uta -
kmi ca za biqe`i li su se dam po bje da i tri
re mi ja. Oba pu ta sa “azu ri ma“ ne ri je {e no
je igra la Re pu bli ka Ir ska, 1:1 u Ita li ji i
2:2 kod ku }e, a bod pro tiv aktu el nih
svjet skih prva ka osvo ji la je Bu -
gar ska na svom te re nu (0:0).
Se le ktor
Mar~elo Lipi
Mar ~e lo Li pi (12. april
1948) je uz Bra zil ca Kar lo sa
Al ber ta Pa re iru, ko ji sje di
na klu pi Ju `ne Afri ke, od 32
se le kto ra na Mun di ja lu ve} osva jao ti tu lu.
Bi lo je to pri je ~e ti ri go di ne u Wema ~koj,
ta ko da }e Li pi bi ti u pri li ci da bra ni
tro fej, a on ve oma do bro zna ka ko se to ra -
di.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. \an lu i|i Bu fon 28.1.1978. (Ju ven tus)
12. Fe de ri ko Mar ke ti 7.2.1983. (Kaqari)
14. Mor gan De San tis 26.3.1977. (Na po li)
Od bra na
2. Kris ti jan Ma |o 11.2.1982. (Na po li)
3. Do me ni ko Kri {i to 30.12.1986. (\e no va)
4. \or |o Kje li ni 14.8.1984 (Ju ven tus)
5. Fa bio Ka na va ro 13.9.1973. (Ju ven tus)
13. Sal va to re Bo ke ti 30.11.1986. (\e no va)
19. \an lu ka Zam bro ta 19.2.1977. (Mi lan)
23. Le onar do Bo nu }i 1.6.1987. (Ba ri)
Ve zni red
6. Da ni je le De Ro si 24.7.1983. (Ro ma)
7. Si mo ne Pe pe 30.8.1983. (Udi ne ze)
8. \e na ro Ga tu zo 9.1.1978. (Mi lan)
15. Kla udio Mar ki sio 19.1.1986 (Ju ven tus)
16. Ma uro Ka mo ra ne zi 4.10.1976 (Ju ven tus)
17. An |e lo Pa lom bo 25.9.1981. (Sam pdo ri ja)
21. An drea Pir lo 19.5.1979. (Mi lan)
22. Ri kar do Mon to li vo 18.1.1985. (Fjo ren ti na)
Na pad
9. Vi }en co Ja kin ta 21.11.1979. (Ju ven tus)
10. An to nio Di Na ta le 13.10.1977. (Udi ne ze)
11. Al ber to \i lar di no 5.7.1982. (Fjo ren ti na)
18. Fa bio Kvaqare la 31.1.1983. (Na po li)
20. \am pa olo Pa ci ni 2.8.1984. (Sam pdo ri ja)
Italija
18 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE MUNDIJAL 2010.
\an lu i|i
Bu fon
G
R
U
A
P
f
f
Re pre zen ta ci ja Pa ra gva ja na
pred sto je }em Mun di ja lu igra }e za
svog naj boqeg igra ~a i gol ge te ra
Sal va do ra Ka bawasa, ko ji je po ~et -
kom ove go di ne rawen u je dnom ka fi }u. Po -
sli je ve li ke bor be do bio je `i vo tnu bit ku,
ali je za wega ka ri je ra za vr{e na (me tak mu
je os tao u gla vi). To }e im bi ti ve li ki mo -
tiv da da ju sve od se be. Izu ze tno su bor be -
na i dis ci pli no va na eki pa. Ve oma su
opa sni u pre ki di ma, a skok igra im je
je dan od naj ja ~ih adu ta. Ima ju na klu pi
pri li ~no mla dog stru~waka Ar gen tin ca
He rar da Mar ti na, ko ji va `i za je dnog od
naj ta len to va ni jih u svo joj stru ci.
Ne dos ta tak naj boqeg stri -
jel ca Sal va do ra Ka bawasa
mo gao bi zna ~aj no da otu pi
o{ tri cu na pa da Pa ra gva ja. Uz
sve to je dan od na jis ku sni jih re pre -
zen ta ti va ca Ro ke San ta Kruz ve} ne -
ko li ko se zo na mu ku mu ~i sa
po vre da ma i pi tawe je ko li ko }e uop -
{te igra ti u Ju `noj Afri ci. Pa ra -
gvaj ci se ne sna la ze ba{ naj boqe sa
lop tom u no ga ma i pu no boqi su pri -
li kom kon tra na pa da za {ta su pra vi
maj sto ri. Kao i go to vo sve ju `no -
ame ri ~ke re pre zen ta ci je, igra ju
pri li ~no gru bo, vo le da pri go va ra -
ju, a za to ve oma ~es to bu du na gra |e -
ni `u tim i crve nim kar to ni ma.
Put do Mun di ja la
Do Ju `ne Afri ke se le kci ja
Pa ra gva ja sti gla je na im pre si -
van na ~in. U kon ku ren ci ji de set
ju `no ame ri ~kih se le kci ja za uze li
su tre }e mjes to iza Bra zi la i ^i lea, a
is pred Ar gen ti ne, Uru gva ja, Ekva do ra,
Ko lum bi je... U 18 odi gra nih
uta kmi ca os tva ri li su de -
set po bje da, tri re mi ja i
pet po ra za, a us pje li
su da sa vla da ju Ar -
gen ti nu i Bra zil.
Po sli je po bje de nad
“ga u~o si ma“, ko ja
im je obe zbi je di -
la vi zu za Mun -
di jal pred-
sje dnik Pa ra -
gva ja Fer -
nan do Lu go
pro gla sio je
d r`a v nik
pra znik.
Na di mak: "Gva ra ni", "La Al bi ro ha"
Gla vni grad: Asun si on
Sta no vni ka: 6.000.000
Sa vez: APF (Aso ci aci on Pa ra guaya de Fºtbol)
Osno van: 1906.
Primqen u FI FA: 1925.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 1.709.
Broj re gis tro va nih igra ~a: 87.435
U~e{ }e na SP: 7 (1930, 1950, 1958,
1986, 1998, 2002, 2006)
Naj ve }i us pje si: osmi na fi na la 1986,
1998.
Naj vi {e nas tu pa: Kar los Ga ma ra (110).
Naj boqi stri je lac: Ho se Sa tur ni no
Kar do zo (25)
Prva uta kmi ca: Pa ra gvaj - Ar gen ti na 1:5
(11. mart 1919)
Se le ktor
Herardo
Martino
Ar gen ti nac He rar do Mar ti no
(20. no vem bar 1962) pre dnost
da je ta kti ci nad ta len tom. Za tri go di ne, ot -
ka ko je na klu pi Pa ra gva ja, unio je zna ~aj ne
no vi ne u rad, pod mla dio eki pu, ko ja je bez
ika kvih pro ble ma obe zbi je di la pla sman na
naj ve }u pla ne tar nu smo tru.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Hus to Viqar 30.6.1977. (Vaqado lid)
12. Di je go Ba re to 16.7.1981. (Se ro P.)
22. Al do Bo ba diqa 20.4.1976. (In de pen di jen te)
Od bra na
2. Da rio Ve ronm 26.7.1979. (Pu mas)
3. Kla udi jo Mo rel 2.2.1978. (Bo ka J.)
4. De nis Kawiza 29.8.1974. (Le on)
5. Hu lio Ka se res 5.10.1979. (Atle ti ko Min.)
14. Pa ulo Da Sil va 1.2.1980. (San der lend)
17. Aure li ja no To res 16.5.1982. (San Lo ren co)
21. An to lin Al ka traz30.7.1982. (Klub Bri`)
Ve zni red
6. Kar los Bo net 2.10.1977. (Olim pi ja A.)
8. Ed gar Ba re to 15.7.1984. (Ata lan ta)
11. Xona tan San ta na 19.10.1981. (Vol fzburg)
13. En ri ke Ve ra 10.3.1979. (Li ga De Ki to)
14. Vi ktor Ka se res 25.3.1985. (Li ber tad)
16. Kris ti jan Or ti ho za 7.10.1984. (Ar gen ti nos J.)
Na pad
7. Os kar Kar do zo 20.5.1983. (Ben fi ka)
9. Ro ke San ta Kruz 16.8.1981. (Man. siti)
10. Ed gar Be ni tez 8.11.1987. (Pa ~u ka)
18. Nel son Val dez 28.11.1983. (Bo ru si ja D.)
19. Lu kas Ba ri os 13.11.1984. (Bo ru si ja D.)
23. Ro dol fo Ga ma ra 10.12.1988. (Li ber tad)
Paragvaj
Nelson
Valdez
Po da ci
Na di mak: "Azu ri"
Gla vni grad: Rim
Sta no vni ka: 58.000.000
Sa vez: FIGC (Fe de ra zi one Ita li ana Giuoco Cal cio)
Osno van: 1898.
Primqen u FI FA: 1905.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 16.123.
Broj re gis tro va nih igra ~a: 361.239
U~e{ }e na SP: 16 (1934, 1938, 1950,
1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982,
1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006).
Naj ve }i us pje si: ~e ti ri pu ta prva ci
1934, 1938, 1982, 2006, dva pu ta fi na lis -
ti 1970, 1994.
Naj vi {e nas tu pa: Fa bio Ka na va ro (133)
Naj boqi stri je lac: Lu i|i Ri va (35).
Prva uta kmi ca: Ita li ja - Fran cus ka 6:2
(15. maj 1910).
Prvak na mu ka ma
Srcem uz Ka bawasa
MUNDIJAL 2010. GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 19
Naj ve }a pre dnost No vo ze lan -
|a na na Mun di ja lu mo gla bi da
bu de ~iweni ca da ih ve }i na sma -
tra za re pre zen ta ci ju ko ja ne ma {ta
da tra `i u Ju `noj Afri ci. O to me naj boqe
svje do ~i po da tak da su pri je `ri je ba sve re -
pre zen ta ci je `eqele da bu du sa wima u gru -
pi. Ri je~ je o ve oma dis ci pli no va noj eki pi
sas tavqenoj od igra ~a sa do brim fi zi ~kim
pre di spo zi ci ja ma. Ka da se sas ta nu sa ja ~im
re pre zen ta ci ja ma ~es to igra ju “bun ker“ i
vje {to ko ris te kon tra na pa de. To bi mo gla
da im bu de ve li ka pre dnost pro tiv re pre -
zen ta ci ja ko je ima ju spo ri je od bram be ne
igra ~e.
Na ta kti ~ko-te hni ~kom
pla nu No vo ze lan |a ni spa da ju
u dru gu li gu svjet skog fu dba -
la. ^iweni ca da su pri li ~no
ne is ku sni na ve li kim smo tra ma i da
im je tek ovo dru gi nas tu p na
Svjet skim prven stvi ma (prvi
1982. go di ne) mo gla bi da
im pred stavqa do da tni
pro blem. Ni {ta mawi
ne }e bi ti ni to {to
ve }i na re pre zen ta -
ti va ca igra u
Aus tra li ji, a
ta mo je se zo na
za vr{e na jo{
p o ~ e t k o m
mar ta. Ri jet -
ko ima ju pri -
li ku da
igra ju sa mno -
go ja ~im se le -
kci ja ma i ~es to
pra ve po ~e -
tni ~ke gre -
{ke, ko je
~es to bi va ju
ka`wene.
Put do Mun di ja la
Re pre zen ta ci ja No vog Ze lan da bi la je
slo bo dna u prvoj fa zi kva li fi ka ci ja u zo -
ni Oke ani ja, a po tom je igra la u gru pi sa
No vom Ka le do ni jom, Fiyijem i Va nu atom.
U {est uta kmi ca za biqe`i li su
pet po bje da i je dan po raz i to u
tre nu ci ma ka da je sve bi lo
odlu ~e no (posqedwe ko lo na
svom te re nu od Fiyija sa 0:2).
U ba ra `u za odla zak na Mun di -
jal igra li su sa Ba hre inom. U
prvom su sre tu na gos to vawu bi lo
je 0:0, a po tom su u Ve lin gto nu
sla vi li sa 1:0 i ta ko os tva ri -
li san ~e kan 28 go di na.
Na di mak: "Sve bi je lo", "kivi"
Gla vni grad: Ve lin gton
Sta no vni ka: 3.950.000
Sa vez: New Ze aland Foo tball (NZF)
Osno van: 1891.
Primqen u FI FA: 1948.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 342.
Broj re gis tro va nih igra ~a: 102.257.
U~e{ }e na SP: 1 (1982).
Naj ve }i us pje si: Nas tup na svjet skom
prven stvu 1982.
Naj vi {e nas tu pa: Ivan Vi ce li} (66).
Naj boqi stri je lac: Vo gan Ko ve ni (28).
Prva uta kmi ca: No vi Ze land - Aus tra li -
ja 3:1 (17. jun 1922.)
Se le ktor
Riki Herbert
je je dna od naj po zna ti jih fu -
dbal skih fi gu ra No vog Ze lan -
da. Bio je re pre zen ta ti vac na
Svjet skom prven stvu u [pa ni ji i prvi je igra~
ove dr`a ve ko ji je ika da nas tu pao u En gles koj.
Od ove ge ne ra ci je na pra vio je so li dan skup
igra ~a ko ji pru `a ju par ti je uje dna ~e nog kva li -
te ta, bez mno go uspo na i pa do va.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Mark Pas ton 13.12.1976. (Ve lin gton)
12. Glen Mos 19.1.1983. (Mel burn)
23. Xejm Be ne tin 30.6.1975. (Tim Ve lin gton)
Od bra na
2. Ben Zi gmund 3.2.1981. (Ve lin gton)
3. To ni Lok hed 12.1.1982. (Ve lin gton)
4. Vin ston Rajd 3.7.1988. (Mid tji land)
5. Ivan Vi ce li} 3.9.1976. (Okland Si ti)
6. Ra jan Nel sen 18.10.1977. (Ble kburn)
18. En di Bo jens 18.9.1983. (Wujork)
19. To mi Smit 31.3.1990. (Ip svi~)
Ve zni red
7. Si mon Eli ot 10.6.1974. (bez klu ba)
8. Tim Bra un 6.3.1981. (Ve lin gton)
11. Leo Ber tos 20.12.1981. (Ve lin gton)
13. En di Ba ron 24.12.1980.(Tim Ve lin gton)
15. Maj kl Mek lglin {i7.1.1987. (Ma der vel)
16. Aron Kla pam 15.1.1987. (Ken ter be ri)
17. Dejv Ma li gan 24.3.1982. (bez klu ba)
21. Xere mi Kris ti 22.5.1983. (Tam pa Bej)
Na pad
9. [ejn Melc 29.9.1981. (Gold Ko ast)
10. Kris Ki len 8.10.1981. (Mid lzbro)
14. Ro ri Fe lon 20.3.1982. (Pli mut)
20. Kris Vud 7.12.1991 (VBA)
22. Xere mi Bro ki 7.10.1987.(Wukasl Xets)
Novi Zeland
San ~e kan 28 go di na
Gla vna sna ga re pre zen ta ci je
Slo va ~ke su ko le kti vno do bro or -
ga ni zo va na i dis ci pli no va na od -
bra na, po kretqiv ve zni red i brzi
na pa da ~i, ko ji su po se bno opa sni u kon tra -
na pa di ma. Zna ju da bu du ve oma opa sni iz
pre ki da igre, jer u na ci onal noj se le kci ji
ima ju ne ko li ko vi so kih igra ~a. Wihov naj -
ve }i plus mo gla bi da bu de ~iweni ca da iz
go di ne u go di nu na pre du ju. Ta ko su kva li fi -
ka ci je za Mun di jal 1998. za vr{i li kao ~et -
vrti u gru pi, 2002. bi li su tre }i, 2006.
dru gi, a u ovim kva li fi ka ci ja ma su osvo ji -
li prvo mjes to u svo joj gru pi. Ve }i na re pre -
zen ta ti va ca nas tu pa u wema ~kim, en gles kim,
ita li jan skim, poqskim i rus kim klu bo vi ma.
Naj ve }i pro ble ma mo gla bi da
pred stavqa krat ka klu pa, a ne dos ta -
tak bi lo ko jeg igra ~a iz prve pos ta ve
ja ko je te {ko na do kna di ti. Naj boqi fu -
dba ler Slo va ~ke Ma rek Ha m{ik bio je zbog
po vre de van te re na vi {e od ~e ti ri mje -
se ca i pi tawe je ko li ko u ovom
tre nut ku mo `e pre uze ti
od go vor nu ulo gu u
posqedwoj li ni ji od -
bra ne. Mo `da i naj -
ve }i ne dos ta tak
re pre z en ta ci j e
mo glo bi da pred -
stavqa ne is kus -
tvo na ve li kim
smo tra ma, ali
i ve li ko o~e -
ki vawe ci je le
Slo va ~ke, ko je bi
mo gla da prou -
zro ku ju kon tra efe kat
kod re pre zen ta ti va ca
ove zemqe.
Put do Mun di ja la
Slo va ci su bi li u gru pi 3 evrop skih re -
pre zen ta ci ja i ma lo je ko od wih o~e ki vao
da mo gu u kon ku ren ci ji ^e {ke, Poqske,
Slo ve ni je, Sje ver ne Ir ske i San Ma ri na
obezbijediti vi zu za Mun di jal, Me |u tim, u
de set uta kmi ca os tva ri li su se dam po bje da,
je dan re mi i dva po ra za i za slu `e no su se
na {li na prvom mjes tu. Slo va ci ma je us pjeh
sla |i ako se zna da
su do wega do -
{li naj vi {e
z a hvaquj u }i
do brim igra -
ma pro tiv ko -
m{i ja ^e ha
(2:1, 2:2) i Po-
qaka (2:1, 1:0).
Po da ci
Na di mak: "re pre"
Gla vni grad: Bra ti sla va
Sta no vni ka: 5.430.000
Sa vez: SFZ (Slo ven ský fu tba lový zväz)
Osno van: 1938.
Primqen u FI FA: 1994.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 2.432.
Broj re gis tro va nih igra ~a: 428.968.
U~e{ }e na SP: -
Naj ve }i us pje si: -
Naj vi {e nas tu pa: Mi ro slav Kar han (96)
Naj boqi stri je lac: [i lard Ne met (22)
Prva uta kmi ca: Slo va ~ka - Wema ~ka 2:0
(27. av gust 1939.)
Se le ktor
Vladimir Vajs
je na klu pi za mi je nio Ja na Ko -
ci ja na u ju nu 2008. Kao ja ka i
ha ri zma ti ~na li ~nost uspio je u
“ne mo gu }oj mi si ji“. Fu dbal skim
fa no vi ma u Srbi ji, a po se bno na vi ja ~i ma
Par ti za na os tao je u ne pri ja tnom sje }awu,
jer je kao tre ner Ar tme di je iz Bra ti sla ve
eli mi ni sao “crno-bi je le“ u kva li fi ka ci ja ma
za Li gu {am pi ona.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Jan Mu ~a 5.12.1982. (Le gi ja)
12. Du {an Per ni{ 28.11.1984. (Dan di J.)
23. Du {an Ku ci ak 21.5.1985. (Va slui)
Od bra na
2. Pe tar Pe ka rik 30.10.1986. (Vol fsburg)
3. Mar tin [krtel 15.12.1984. (Li ver pul)
4. Ma rek ^eh 26.1.1983. (VBA)
5. Ra do slav Za ba vnik16.9.1980. (Maj nc)
6. Jan \u ri ca 10.12.1981. (Ha no ver)
21. Kor nel Sa la ta 24.1.1985. (Slo van B.)
22. Mar tin Pe tra{2.11.1979. (]e ze na)
Ve zni red
6. Zden ko [trba 9.6.1976. (Ksan ti)
7. Vla di mir Vajs 30.11.1989.(Man ~es ter S.)
8. Jan Ko zak 22.4.1980. (Ti mi si ora)
10. Ma rek Sa pa ra 31.7.1982. (An ka ra guxu)
15. Mi ro slav [toh19.10.1989. (Tven te)
17. Ma rek Ha m{ik 27.7.1987. (Na po li)
19. Ju raj Ku ~ka 26.2.1987. (Spar ta P.)
20. Ka mil Ko pu nek 18.5.1984. (Spar tak T.)
Na pad
9. Sta ni slav [es tak16.12.1982. (Bo hum)
11. Ro bert Vi tek 5.4.1982. (An ka ra guxu)
13. Fi lip Ho lo {ko17.1.1984. (Be {i kta{)
14. Mar tin Ja kub ko26.2.1980. (FK Mos kva)
18. Erik Jen dri {ek 26.10.1986. (K’la utern)
Slova~ka
Debi na Mundijalu
Marek
Ham{ik
Ra jan
Nel sen
Sa mim pla sma nom na svjet sko
prven stvo u Ju `nu Afri ku re pre -
zen ta ci ja Sje ver ne Ko re je je os -
tva ri la ve li ki us pjeh. Ovo im je
tek dru gi svjet ski {am pi onat po sli je 44 go -
di ne i si gur no `e le da os ta ve do bar uti sak.
Svi igra ~i se ve oma do bro po zna ju jer svi,
osim Hong Jong Joa, igra ju u do ma }em {am -
pi ona tu. Sje ver na Ko re ja je izu ze tno dis ci -
pli no va na i bor be na eki pa, ko ja vi {e vo di
ra ~u na o svom go lu, a u na pa du {ta se ura di.
Ve oma su brzi u kon tra ma i po lu kon tra ma i
ne bi se smje li pot ci je ni ti ta ko la ko.
Do bi li su ve oma te {ku
gru pu sa Bra zil ci ma, Por -
tu gal ci ma i se le kci jom
Oba le Slo no va ~e i po tpu ni su aut -
saj de ri. Eki pa ne ma ba{ ne kog is -
kus tva i uz to su naj lo {i je
pla si ra na re pre zen ta ci ja od svih
u~e sni ca na Mun di ja lu. Za wih }e
ve li ki us pjeh bi ti ako ne koj od
ovih eki pa uspi ju da ti gol i
si gur no }e bi ti ori jen -
ti sa ni na od bra nu, to
jest da pri me {to
mawe go lo va. Si -
gur no da od bra na
Sje ver ne Ko re je
ni je u stawu da se
no si sa na pa da ~i -
ma po put Dro gbe,
Ka lua, Lu isa Fa -
bi ja na, Kris ti ja -
na Ro nal da i
dru gih. Even tu al -
ni bod za wih bi
bio ra van osva -
jawu ti tu le.
Put do Mun di ja la
Pro ces kva li fi ka ci ja za Svjet sko
prven stvo tra jao je 20 mje se ci i za to vri je -
me fu dba le ri Sje ver ne Ko re je odi gra li su
16 uta kmi ca. U za vr{noj run di sa vla da li su
Uje diwene Arap ske Emi ra te sa 2:1,
re mi zi ra li sa Ju `nom Ko re jom,
pa iz gu bi li i igra li ne ri je {e -
no sa Ira nom. U posqedwoj
uta kmi ci sa Sa udij skom Ara -
bi jom bio im je po tre ban re -
mi. Fu dba le ri Sje ver ne
Ko re je sa ~u va li su 0:0 i pla si -
ra li se na SP.
Po da ci
Na di mak: "Cho ili ma"
Gla vni grad: Pjon gjang
Sta no vni ka: 22.470.000
Sa vez: KFA (Ko rea Foo tball As so ci ati on)
Osno van: 1889.
Primqen u FI FA: 1958.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 239
Broj re gis tro va nih igra ~a: 14.912
U~e{ }e na SP: 1 (1966.)
Naj ve }i us pje si: ^et vrtfi na le 1966.
Naj vi {e nas tu pa: -
Naj boqi stri je lac: -
Prva uta kmi ca: Ki na - Sje ver na Ko re ja
0:1 (7.10.1956)
Se le ktor
Kim Jong Hun
Hun Jong u Sje ver noj Ko re ji
ima sta tus he ro ja za hvaquju -
}i ~iweni ci da je re pre zen -
ta ci ju odveo na Svjet sko
prven stvo. Wego va fi lo zo fi ja igre je ba zi -
ra na na de fan zi vi, dis ci pli ni u ra du i os -
tva ri vawu za da ta ka, a gla vni akce nat uvi jek
stavqa na tim ski rad.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Ri Mjong Guk 9.9.1986. (Pjon gjang)
18. Kim Mjong Gil 16.11.1984.(Amrok gang)
20. Kim Mjong Von 15.7.1983. (Amrok gang)
Od bra na
2. ^a Jong Hjok 25.9.1985. (Amrok gang)
3. Ri Jun Il 24.8.1987. (So bae ksu)
5. Ri Kvang ^on 4.9.1985 . (April 25)
8. Ji Jun Nam 20.11.1976. (April 25)
9. Jong Tae Se 2.3.1984. (Ka va sa ki)
13. Pak ^ol Jin 5.9.1985. (Amrok gang)
14. Pak Nam ^ol 3.11.1988. (Amrok gang)
21. Ri Kvang Hi ok 17.8.1987.(Kjon ggon gop)
16. Nam Song ^ol 7.5.1982. (April 25)
Ve zni red
4. Pak Nam ^ol 2.7.1985. (April 25)
6. Kim Kjong Il 10.10.1987. (April 25)
11. Mun In Guk 29.9.1978. (April 25)
15. Kim Jong Jun 19.7.1983. (Pjon gjang)
17. An Jong Hak 25.10.1978. (Omi ja)
19. Ri ^ol Mjong 18.2.1988. (Pjon gjang)
22. Kim Kjong Il 11.12.1988.(Ra mi on gsu)
23. Pak Sung Hi ok 30.5.1990. (Sa obae ksu)
Na pa da ~i
7. An ^ol Hi ok 27.6.1987. (Ra mi on gsu)
10. Hong Jong Jo 22.5.1982. (Ros tov)
12. ^oe Kum ^ol 9.2.1987. (April 25)
Sawaju 1966. go di nu
Hong Jong Jo
Kao i na svim do sa da{wim
svjet skim prven stvi ma, i na ovom
Bra zil ci ko ti ra ju kao gla vni fa -
vo ri ti za osva jawe prvog mjes ta. Do sa da u
svo jim vi tri na ma ima ju pet tro fe ja po bje -
dni ka Mun di ja la i opet “pu ca ju“ na naj vi -
{i pla sman. Fu dba le ri kao {to su Ka ka,
Lu is Fa bi ja no, Ro biwo, Lu sio, Ma ikon i
os ta li si gur no mo gu da le ko da do gu ra ju. Se -
le ktor Dun ga uspio je da obuz da wihov
tem pe ra ment i le pr{a vost u igri je po -
dre dio ko le kti vu, ko ji mu do no si re zul -
ta te. Ne ma ju sla bu ta ~ku u igri i
izu ze tno su opa sni kod svih obli ka
pre ki da, a po go to vo u kon tra na pa di ma.
Ne dos ta tak ove se le kci je si -
gur no je nei grawe Ro nal diwa, Pa -
ta i Adri ja na, ko je je Dun ga odlu ~io
da izos ta vi sa ko na ~nog spis ka. Prva
zvi jez da ti ma Ri kar do Ka ka ni je imao us -
pje {nu se zo nu iza se be u Re al Ma dri du i
pi tawe je ko li ko mo `e da po ve de os ta -
tak eki pe na pu tu do ti tu le. U ne ba{
sjajnoj for mi je i gla vni na pa da~ Lu -
is Fa bi ja no, ko ji ni je briqirao u
Se viqi, dok je Ro biwo zbog lo {ih
par ti ja na pus tio Man~ester si ti
i vra tio se u San tos. Po red Ka ke,
ma lo je fu dba le ra ko ji su gla vne
zvijezde u svo jim ti mo vi ma, ta ko
da se Dun ga na {ao na uda ru zbog
ne po zi vawa tan de ma iz Mi la na
Ro nal diwo - Pa to. Ne dos ta tak
mo `e bi ti i pre mo re nost no si -
la ca igre, ko ji su odi gra li ve -
li ki broj uta kmi ca za svo je
eki pe, a tu se pri je svih mi sli
na Lu si ja, Ma iko na i @u li ja
Ce za ra.
Put do Mun di ja la
Kao {to se i o~e ki va lo, Brazilci su la -
ko do {li do svog 19. u~e{ }a na za vr{ni ca ma
svjet skih prven sta va po {to su bi li prvi u
ju `no ame ri ~koj zo ni kva li fi ka ci ja. Os tva -
ri li su de vet po bje da, se dam re mi ja i
dva po ra za. Me |u tim,
ima li su lo{ pe -
ri od igre, ko ji su
us pje li ne ka ko da
pre bro de i obra du -
ju na ci ju.
Po da ci
Na di mak: "Ka ri oke"
Gla vni grad: Bra zi li ja
Sta no vni ka: 182.000.000
Sa vez: CBF (Con fe de ração Bra si le ira de
Fu te bol)
Osno van: 1914.
Primqen u FI FA: 1923.
U~e{ }e na SP: 18 (svi mundijali)
Naj ve }i us pje si: {am pi oni pet pu ta
(1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
Naj vi {e nas tu pa: Mar kos Evan |e lis ta
Ka fu (142)
Naj boqi stri je lac: Pe le (77)
Broj re gis tro va nih klu bo va: 29.208
Broj re gis tro va nih igra ~a: 2.141.733
Prva uta kmi ca: Ar gen ti na - Bra zil 3:0
(20. sep tem bar 1914)
Se le ktor
Karlos Dunga
Ka da se spo me ne Kar los Ka -
eta no Ble dorn Ve ri, ni ko se
ne bi sje tio da je to le gen da
Bra zi la Dun ga. Kao igra~ u~es -
tvo vao je na tri svjet ska prven stva, a kao ka -
pi ten “ka ri oka“ po di gao je tro fej 1994.
go di ne. Od 2006. je se le ktor eki pe i osvo jio
je Kup kon fe de ra ci ja 2009. i Ko pa Ame ri ku
2007. go di ne.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
@u lio Ce zar 3.9.1979. (In ter)
Do ni 22.10.1979. (Ro ma)
Go me{ 15.2.1981. (To ten hem)
Od bra na
Lu sio 8.5.1978. (In ter)
@u an 1.2.1979. (Ro ma)
Lu izao 13.2.1981. (Ben fi ka)
Bas tos 2. 8. 1989. (Li on)
Da ni Al ve{ 6.5.1983. (Bar se lo na)
@il ber to 25.4.1976. (Kru ze iro)
Ti ja go Sil va 22.9.1984. (Mi lan)
Ma ikon 26.7.1981. (In ter)
Ve zni red
@il ber to Sil va 7.10.1976. (Pa na ti na ikos)
Fe li pe Me lo 26.8.1983. (Ju ven tus)
Ka ka 22.4.1982. (Re al Ma drid)
Ela no 14.6.1981. (Ga la ta sa raj)
Kle ber son 19.6.1979. (Fla men go)
Ra mi rez 24.3.1987. (Ben fi ka)
@u lio Bap tis ta 1.10.1981. (Ro ma)
@o sue 19.7.1979. (Vol fsburg)
Na pa da ~i
Ro biwo 25.1.1984. (San tos)
Gra fi te 2.4.1979. (Vol fsburg)
Nil mar 14.7.1984. (Viqare al)
Lu is Fa bi ja no 8.11.1980. (Se viqa)
Brazil
Po hod na tro fej
20 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE MUNDIJAL 2010.
Kaka
G
R
U
A
P
G
G
Sjeverna Koreja
MUNDIJAL 2010. GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 21
Ekipa koja u svom sastavu ima
fudbalere poput Kristijana
Ronalda, Deka, Simaa Sabrose
uvijek `eli vi{e i sposobna je da
savlada svaku reprezentaciju. Ovaj tim je
gladan uspjeha na reprezentativnom nivou i
ho}e da napravi korak vi{e u odnosu na
pro{lo Svjetsko prvenstvo, kada su izgu-
bili od Wema~ke u me~u za tre}e mjesto.
Najve}a prednost svakako je najskupqi igra~
svijeta svih vremena Ronaldo, koji je
sposoban da u svakom trenutku jednim pote-
zom rije{i pitawe pobjednika.
Lo{a organizacija u timu i
`eqa za individualnim dokazi-
vawem najve}i je problem Por-
tugalije. Pojedinci na terenu `ele
da se poka`u u najboqem svjetlu,
zanemaruju kolektivnu igru te
naj~e{}e ne igraju na rezultat
nego “umiru u qepoti”. Jedan od
problema mogao bi da bude i
sam Kristijano Ronaldo,
od kojeg saigra~i
o~ekuju da sam
rije{i utakmicu.
U tome on zna i
da pretjera te
po~ne da igra
samo za sebe,
dok je os-
tatak ekipe
primoran da
to trpi. Uko-
liko se podredi
kolektivu, mo`e
se o~ekivati
dobar rezultat,
ako ne, onda su
osu|eni na
propast.
Put do Mundijala
Iako u svom timu imaju zvijezde poput
Kristijana Ronalda i Deka, Portugalci su
kroz “iglene u{i” stigli do Ju`ne Afrike.
U bara`u sa BiH slavili su oba me~a, ali
su se pojavile pri~e i da je selektoru BiH
nu|en novac da bi im omogu}io pobjedu.
Kvalifikacije su po~eli o~ajno sa samo jed-
nim trijumfom u prvih pet me~eva da bi tek
u drugom dijelu zaigrali onako kako
treba i izborili drugo mjesto u grupi.
Po da ci
Nadimak: "Selkao"
Glavni grad: Lisabon
Stanovnika: 10.100.000
Savez: FPF (Federação Portuguesa de Futebol)
Osnovan: 1914.
Primqen u FIFA: 1923.
Broj registrovanih klubova: 2.748
Broj registrovanih igra~a: 132.724
U~e{}e na SP: 4 (1966, 1986, 2002, 2006)
Najve}i uspjesi: tre}e mjesto 1966.
Najvi{e nastupa: Luis Figo (127)
Najboqi strijelac: Pedro Pauleta (47)
Prva utakmica: [panija - Portugalija
3:1 (18. decembar 1921)
Se le ktor
Karlos Keiro{
Karlos Keiro{ je mladu
reprezentaciju Portugalije,
onu sa Luisom Figom,
Manuelom Rui Ko{tom i Fer-
nandom Koutom 1989. i 1991. doveo do dvije
titule prvaka svijeta, a iskustvo vo|ewa se-
niorske ekipe stekao je rade}i zajedno sa
Aleksom Fergusonom u Man~ester junajtedu.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Eduardo Karvaqo 19.9.1982. (Braga)
12. Antonio Beto 1.5.1982. (Porto)
22. Danijel Fernande{ 25.9.1983. (Iraklis)
Odbrana
3. Paulo Fereira 18.1.1979. (^elzi)
23. Fabio Koentrao 11.3.1988. (Benfika)
5. Duda June 15.1.1980. (Malaga)
13. Luis Miguel 4.1.1980. (Valensija)
6. Rikardo Karvaqo 18.5.1978. (^elzi)
2. Bruno Alve{ 27.11.1981. (Porto)
4. Rolando Fonseka 31.8.1985. (Porto)
21. Rikardo Ko{ta 16.5.1981. (Valensija)
15. Pepe Fereira 26.2.1983. (Real M.)
Vezni red
8. Pedro Mende{ 26.2.1979. (Sporting)
14. Migel Veloso 11.5.1986. (Sporting)
16. Raul Meirele{ 17.3.1983. (Porto)
19. Tijago Mende{ 2.5.1981. (Atletiko)
20. Anderson Deko 21.8.1977. (^elzi)
Napad
10. Dani Gome{ 7.8.1983. (Zenit)
11. Simao Sabrosa 31.10.1979. (Atletiko)
17. Ruben Amorino 27.1.1985. (Benfika)
7. Kristijano Ronaldo 5.2.1985. (Real M.)
9. Liedson Muniz 17.12.1977. (Sporting)
18. Hugo Almeida 23.5.1984. (Verder)
Portugalija
Ronaldo predvodnik
Kristijano
Ronaldo
Re pre zen ta ci ja Oba la Slo no -
va ~e je tim ko ji sva ko `e li da iz -
bje gne. Odli ~no ui gra na eki pa sa
ve oma kva li te tnim fu dba le ri ma
ko ji bi mo gli da na pra ve ~u do u Ju `noj
Afri ci. Od bra na ko ju pre dvo di Ko lo Tu re
je ve oma ~vrsta i je dna od naj boqih na
afri ~kom kon ti nen tu. Na pa da ~i su ve oma
brzi, a pre dvo di ih je dan od naj boqih fu -
dba le ra na svi je tu Di di je Dro gba. Sko ro
ci je la se le kci ja igra u naj ja ~im klu bo vi -
ma Evro pe po put ^el zi ja, Bar se lo ne,
Ar se na la, Se viqe, a ime na Sa lo mo -
na Ka lua, Ja ja i Ko lo Tu rea,
Ebuea te Zo ko re sve go vo re.
“Slo no vi“ ni ovaj put
ni su ima li sre }e. Na Mun di -
ja lu pri je ~e ti ri go di ne ima li su ve -
oma te {ku gru pu sa Ar gen ti nom i
Ho lan di jom te Srbi jom i Crnom Go rom, a
ovaj put do bi li su Bra zil i Por tu ga li ju.
Ne dis ci pli na u igri i ta kti ka im
ni je ja ~a stra na, pa su za to dva mje -
se ca pri je po ~et ka smi je ni li Va hi -
da Ha lil hoyi}a zbog sla bi jih
re zul ta ta na afri ~kom Ku pu na ci ja
i ime no va li is ku snog {ved skog
stru~waka Sve na Go ra na Eri kso na
ko ji }e po ku {a ti da slo `i eki pu
ko ja }e se bo ri ti za pro laz u
osmi nu fi na la. Naj ve }i pro blem
[ve |a ni nu pred stavqa po vre da
Dro gbe ko ji je slo mio la kat te
je wegov nas tup pod ve li kim
zna kom pi tawa, iako je on
sa os tat kom eki pe otpu -
to vao u Ju `nu Afri -
ku.
Put do Mun di ja la
Oba la Slo no va ~e je nas tup u kva li fi ka -
ci ja ma za Svjet sko prven stvo za vr{i la bez
po ra za, a bi li su u gru pi sa Bur ki nom
Fa so, Gvi ne jom i Ma la vi jem. Ma lo
dra me vi |e no je sa mo u du elu sa Ma -
la vi jem, ka -
da su mo-
ra li da ju re
re zul tat da bi
sti gli do bo da
ko ji je ovu se le kci -
ju odveo na Svjet -
sko prven stvo. Sve
ovo ide u pri log
to me da “slo no vi“
ima ju fan tas ti ~an
tim, iako ni su ima -
li kon ku ren tnog ri -
va la u Afri ci.
Po da ci
Na di mak: "Slo no vi"
Gla vni grad: Ja mu su kro
Sta no vni ka: 16.096.000
Sa vez: FIF (Fédéra ti on Ivo iri en ne de Foo tball)
Osno van: 1900.
Primqen u FI FA: 1961
Broj re gis tro va nih klu bo va: 220
Broj re gis tro va nih igra ~a: 23.200
U~e{ }e na SP: 1 (2006)
Naj ve }i us pje si: Prvi krug
Naj vi {e nas tu pa: Di di je Zo ko ra (80)
Naj boqi stri je lac: Di di je Dro gba (44)
Prva uta kmi ca: Oba la Slo no va ~e - Da -
hor nej 3:2 (13. 4. 1960.)
Se le ktor
Sven Goran
Erikson
Po zna ti {ved ski stru~wak
Sven Go ran Eri kson (5. fe bru -
ar 1948) na sli je dio je Va hi da Ha lil hoxi}a
ko ji je do bio ot kaz po sli je afri ~kog Ku pa
na ci ja u ja nu aru ove go di ne. Wego vo is kus tvo
mo glo bi da po mo gne “slo no vi ma“ da na pra ve
is ko rak u odno su na pro {li {am pi onat.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Bu ba kar Be ri 30.12.1979. (Lo ke ren)
16. Aris tid Zo gbo 30.12.1981. (Ma ka bi N.)
23. Da ni jel Je boa 13.11.1984. (ASEK)
Od bra na
2. Bewamin An gua 28.11.1986. (Va len si jen)
3. Ar tur Bo ka 2.4.1983. ([tut gart)
4. Ko lo Tu re 19.3.1981. (Man ~es ter s.)
6. Stiv Go hu ri 8.2.1981. (Vi gan)
17. Si aka Ti ene 22.2.1982. (Va len si jen)
20. Gi De mel 13.6.1981. (Ham burg)
21. Ema nu el Ebue 4.6.1983. (Ar se nal)
22. Su lej man Bam ba 13.1.1985. (Hi ber ni jan)
Ve zni red
5. Di di je Zo ko ra 14.12.1980. (Se viqa)
9. ^e ik Ti ote 21.6.1986. (Tven te)
12. @an @ak Go so 15.3.1983. (Mo na ko)
13. Ko fi Ro ma rik 4.6.1983. (Se viqa)
14. Ema nu el Ko ne 31.12.1986. (Pi te {ti)
19. Ja ja Tu re 13.5.1983. (Bar se lo na)
Na pa da ~i
7. Sej du Dum bia 31.12.1987. (Jang Bojs)
8. Sa lo mon Ka lu 5.8.1985. (^el zi)
10. @er va is @er viwo 27.5.1987. (Lil)
11. Di di je Dro gba 11.3.1978. (^el zi)
15. Aru na Din dan 26.11.1980 (Por tsmut)
18. Ka der Ke ita 6.8. 1981. (Li on)
Obala Slonova~e
@e le ko rak vi {e
Didije
Drogba
Ve li ko izne na |ewe ju `no ame -
ri ~kih kva li fi ka ci ja pri re di la
je ova re pre zen ta ci ja ^i lea. Ta -
kti ~ki naj zre li ja se le kci ja u Ju `noj
Ame ri ci za vr{i la je sa mo bod iza Bra zi la.
Naj ja ~i su u kon tra na pa di ma i
po lu kon tra ma, jer ima ju ve oma brze igra ~e
na kri li ma, po put Ale ksi sa San ~e za i Mar -
ka Gon za le za, a u na pa du je is ku sni Um ber to
Su azo ko ji je bio naj boqi stri je lac kva li -
fi ka ci ja. Igra ju na pa da ~ki fu dbal te uvi -
jek idu na gol vi {e, te su spo so bni da
na pra ve do bar re zul tat, a to bi za wih bio
i pla sman u ~et vrtfi na le Svjet skog
prven stva.
Sla bi ja stra na ove re pre zen ta -
ci je ^i lea je ne is kus tvo, po {to
ne ma ju igra ~a ko ji se mo `e
po hva li ti da je igrao na
Svjet skom prven stvu, a
posqedwi put na Mun di -
ja lu nas tu pi li su pri je
12 go di na u Fran cus -
koj. Ve }i na fu dba le ra
igra u do ma }em {am -
pi ona tu ko ji po kva -
li te tu mno go
za os ta je za ar gen -
tin skim i brazil-
skom na ci onal nim
{am pi ona ti ma, a
po go to vo za evrop -
skim prven stvi -
ma. Na pa da~
Um ber to Su azo
posqedwih mje se ci
imao je pro ble ma sa po -
vre dom, pa i ni je ba{ u
ne koj for mi, a od wega
se naj vi {e o~e ku je.
Put do Mun di ja la
^i le an ci su kva li fi ka ci je za vr{i li
na dru gom mjes tu, odmah iza Bra zi la, iako su
bi li ubjedqivo naj mla |a re pre -
zen ta ci ja. Po se bno do bro su
odi gra li uta kmi ce u gos ti -
ma na ko ji ma su osvo ji li 16
od 33 mo gu }a bo da, {to je za
mlad tim ve li ka stvar. Uz
to su bi li i dru ga na je fi -
ka sni ja eki pa sa 32 pos ti -
gnu ta go la, a ko lo pri je
kra ja su po bje dom
nad Ko lum bi jom
od 4:2 i de fi ni -
ti vno obe zbi je -
di li pla sman
na Svjet sko
prven stvo.
Po da ci
Na di mak: "Crve ni", "Sva ~i ji tim"
Gla vni grad: San ti ja go
Sta no vni ka: 15.600.000
Sa vez: FFC (Fe de ra ci on de Fu tbol de Chi le)
Osno van: 1895.
Primqen u FI FA: 1913.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 5.762
Broj re gis tro va nih igra ~a: 478.337
U~e{ }e na SP: 7 (1930, 1950, 1962,
1966, 1974, 1982, 1998)
Naj ve }i us pje si: tre }e mjes to (1962)
Naj vi {e nas tu pa: Li onel San ~ez (84)
Naj boqi stri je lac: Mar se lo Sa las (37)
Prva uta kmi ca: Ar gen ti na - ^i le 3:1
(27. maj 1910)
Se le ktor
Marselo Bielsa
Od go vor nost za us pje {no pre -
bro |e ne ju `no ame ri ~ke kva li -
fi ka ci je umno go me ide na adre su
stru~waka Mar se la Bi el se. Ne ka da{wi se le -
ktor Ar gen ti ne, po znat i kao “po bjesweli“
ni ka da ne }e za bo ra vi ti SP 2002. go di ne i
ve li ki ne us pjeh Ar gen ti ne. Sa da je odli ~no
ukom po no vao mla de igra ~e, a po se ban na gla -
sak sta vio je na ta kti ~ke ide je i na po ran rad.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Kla udio Bra vo 13.4.1983. (So si je dad)
12. Mi gel Pin to 4.7.1983. (Uni ver si dad)
23. Lu is Ma rin 18.5.1983. (Uni on)
Od bra na
2. Isma el Fu en tes 4.8.1981. (Ka to li ka)
3. Val do Pon se 4.12.1982. (Ka to li ka)
4. Ma uri sio Isla 12.6.1988. (Udi ne ze)
5. Pa blo Kon tre ras 11.9.1978. (Pa ok)
17. Ga ri Me del 3.8.1987. (Bo ka J.)
18. Gon za lo Ja ra 29.8.1985. (VBA)
Ve zni red
6. Kar los Kar mo na 21.2.1987. (Re |i na)
8. Ar tu ro Vi dal 22.5.1987. (Ba jer)
10. Hor he Val di via 19.10.1983. (Al Ain)
13. Mar ko Es tra da 28.5.1983.(Uni ver si dad)
14. Ma ti jas Fer nan dez15.5.1986. (Spor ting)
19. Gon za lo Fi ero 21.3.1983. (Fla men go)
20. Ro dri go Miqar 3.11.1981. (Ko lo Ko lo)
21. Ro dri go Teqo 14.10.1979.(Be {i kta{)
Na pad
7. Ale ksis San ~ez 19.12.1988. (Udi ne ze)
9. Hum ber to Su azo 10.5.1981. (Sa ra go sa)
11. Mark Go na lez 10.7.1984. (CSKA)
15. @an Bi sa jur 1.6.1984. (Ame ri ka)
16. Fa bi jan Oreqana 27.1.1986. (Kse rez)
22. Es te ban Pa re des 1.8.1980. (Ko lo Ko lo)
^ile
"Pos ti li" 12 go di na
Aktu el ni evrop ski {am pi on
re pre zen ta ci ja [pa ni je do la zi u
Ju `nu Afri ku kao je dan od gla vnih ti mo va
za osva jawe ti tu le na Svjet skom prven stvu.
Fan tas ti ~na eki pa sa vrhun skim igra ~i ma
na svim po zi ci ja ma ko ji zna ju dos ta sa lop -
tom. Svi igra ~i su iz na ci onal nog prven -
stva, osim Fer nan da To re sa, Ses ka
Fa bre ga sa i gol ma na Pe pea Re ine ko ji
nas tu pa ju u En gles koj. Ima ju vje ro va tno
naj ja ~i ve zni red ko ji ~i ne ^a vi, Ini -
jes ta, Alon so, Sil va, Fa bre gas, a gol -
man Iker Ka siqas je ve} go di na ma
bez prem ca u Evro pi. Si gur no je i to
da je se le ktor Vi sen te del Bos ke na
“slat kim mu ka ma“ oko sas tavqawa eki -
pe, jer svi iza se be ima ju odli ~ne se -
zo ne.
Ve }i dio se zo ne
zbog po vre da su
p r o p u s t i l i
Fer nan do To -
res dok je nas tup Ses -
ka Fa bre ga sa na
Mun di ja lu du go bio
spo ran po {to je slo -
mio fi bu lu u me ~u sa
Bar se lo nom. Naj ve }i
pro blem [pan ca sva -
ka ko je men ta li tet,
kao i ne dos ta tak
spor tske sre }e. Na
sva ko svjet sko prven -
stvo oni do la ze sa
ve li kim `eqama i
am bi ci ja ma, ali ni kad
ih ni su us pje li os tva -
ri ti. Wiho va igra obi -
~no je ima la dva li ca. Prvo ka da su do bro
igra li u gru pa ma i ono dru ga ka da su u no -
ka ut fa zi gu bi li od ri va la ko ji su sla bi ji
od wih.
Put do Mun di ja la
Im pre si van nas tup u kva li -
fi ka ci ja ma za ko ji su [pan ci
za slu `i li ~is tu de set ku. Ne mo -
`e se dru ga ~i je oci je ni ti eki pa
ko ja u de set uta kmi ca os tva ri de -
set po bje da uz gol-ra zli ku 28:5.
O~i gle dno je da se fu dba le ri ma
“crve ne fu ri je“ i te ka ko svi dio
osje }aj osva jawa ti tu le evrop skog
prva ka, pa su na jo zbiqni je pris tu pi -
li mi si ji osva jawa {am pi on skog tro -
fe ja i na Svjet skom prven stvu u
Ju `noj Afri ci.
Po da ci
Na di mak: "Crve na fu ri ja"
Gla vni grad: Ma drid
Sta no vni ka: 40.200.000
Sa vez: RFEF (Re al Fe de ra ción Española
de Fútbol)
Osno van: 1909.
Primqen u FI FA: 1913.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 18.190
Broj re gis tro va nih igra ~a: 653.190
U~e{ }a na SP: 12 (1934, 1950, 1962,
1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994,
1998, 2002, 2006)
Naj ve }i us pje si: 4. mjes to (1950)
Naj vi {e nas tu pa: An do ni Zu bi za re ta (126)
Naj boqi stri je lac: Ra ul Gon za les
Blan ko (44)
Prva uta kmi ca: [pa ni ja - Dan ska 1:0
(28. av gus ta 1920)
Se le ktor
Visente
del Boske
Vi sen te del Bos ke na klu pu
[pa ni je sjeo je ka da je “crve na
fu ri ja“ ve} osvo ji la ti tu lu prva ka Evro pe.
Za dr`ao je po tpu no is tu fi lo zo fi ju kao i
wegov pret ho dnik Lu is Ara gowes, a re pre -
zen ta ci ja je pod wego vom ko man dnom pa li com
iz gu bi la sa mo je dnu uta kmi cu.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Iker Ka siqas 20.5.1981. (Re al M.)
12. Vi ktor Val dez 14.1.1982. (Bar se lo na)
23. Pe pe Re ina 31.8.1982. (Li ver pul)
Od bra na
2. Ra ul Al bi ol 4.9.1985. (Re al M.)
3. @e rard Pi ke 2.2.1987. (Bar se lo na)
4. Kar los Mar ~e na 31.7.1979. (Va len si ja)
5. Kar los Pu jol 13.4.1978. (Bar se lo na)
11. \o an Kap de vi la 3.2.1978. (Viqare al)
15. Ser hio Ra mos 30.4.1986. (Re al M.)
17. Al va ro Ar be loa 17.11.1983.(Re al M.)
Ve zni red
6. An dres Ini es ta 11.5.1984. (Bar se lo na)
8. ^a vi Er nan dez 25.11.1980. (Bar se lo na)
10. Sesk Fa bre gas 4.5.1987. (Ar se nal)
14. ^a bi Alon so 25.11.1981. (Re al M.)
16. Ser hio Bus kets 16.7.1988. (Bar se lo na)
20. ^a vi Mar ti nez 2.9.1988. (Atle tik B.)
21. Da vid Sil va 8.1.1986. (Va len si ja)
Na pa da ~i
7. Da vid Viqa 3.12.1981. (Bar se lo na)
9. Fer nan do To res 20.3.1984. (Li ver pul)
13. Hu an Ma nu Ma ta 28.4.1988. (Va len si ja)
18. Pe dro Ro dri gez 28.7.1987. (Bar se lo na)
19. Fer nan do Qoren te26.2.1985. (Atle tik B.)
22. He sus Na vas 25.11.1985. (Se viqa)
[panija
Obje diwewe ti tu la
22 ~etvrtak, 10. jun 2010. GLAS SRPSKE MUNDIJAL 2010.
Fernando
Tores
G
R
U
A
P
H
H
Mark
Gonzalez
MUNDIJAL 2010. GLAS SRPSKE ~etvrtak, 10. jun 2010. 23
Igra Hon du ra sa za sni va se
pri je sve ga na fi zi ~koj sna zi i
brzi ni. Dos ta igra ~a igra po
evrop skim klu bo vi ma, od ko jih su
naj po zna ti ji Vil son Pa la si os u To ten he mu,
Da vid Su azo u \e no vi i Hen dri To mas u
Vi ga nu. U na pa du su ve oma ja ki, pre dvo di ih
Kar los Pa von ko ji je naj boqi stri je lac
svih vre me na za Hon du ras i ve oma brzi Da -
vid Su azo. U kva li fi ka ci ja ma na de set me -
~e va pri mi li su sa mo 11 go lo va pa se mo gu i
po hva li ti sa ve oma ~vrstom od bra nom. Us -
pje li su da iza se be os ta ve ja ku i is ku snu
re pre zen ta ci ju Kos ta ri ke i izbo re pla sman
na za vr{nu smo tru naj boqih svjet skih
eki pa.
Re pre zen ta ci ja Hon du ra sa
ne mo `e se po hva li ti bo ga tom
tra di ci jom igrawa na naj ve }im
fu dbal skim smo tra ma. [ta vi {e,
eki pa je sa mo je dnom bi la u~e snik
Mun di ja la i to 1982. go di ne u [pa -
ni ji, ka da je je di ni po raz do `i vje -
la od Ju go sla vi je. Upra vo to
ne is kus tvo i mawak uta kmi ca sa
naj ja ~im eki pa ma na pla ne ti bi }e
i naj ve }i “mi nus“ sas ta vu ko ji sa
klu pe pre dvo di Re inal do Ru eda.
Da vid Su azo, Vil son Pa la si os,
Kar los Pa von... ime na
su ko ja “u no ga ma“
ima ju ja ke uta kmi ce,
{to se ba{ ne mo `e
re }i i za ve }i nu
pre os ta lih fu dba le -
ra. Ve li ke pro ble me
se le kto ru stva ra po -
vre da Pa la si osa ~i ji
je nas tup ve oma spo -
ran.
Put do Mun di ja la
Pra va dra ma ka kvu fu dbal umi je da
izre `i ra bi la je po tre bna da Hon du ras
izbo ri pla sman na SP. Posqedwe se kun de
uta kmi ce u ko joj ni su igra li i je dno {o kan -
tno izje dna ~ewe tik pri je ne go {to }e su di -
ja od svi ra ti kraj, do ni je li su slavqe
hiqade ki lo me ta ra ju `ni je u Hon -
du ra su. @es tok udar emo ci ja u
Hon du ra su su ve} svi pre `i vje li
pa je re al no da u Ju `noj Afri ci
bu du po tpu no ras te re }e ni.
Po da ci
Na di mak: "Ka tra ~o si"
Gla vni grad: Te gu si gal pa
Sta no vni ka: 6.670.000
Sa vez: FENAFUTH (Na ti onal Auto no mo us
Fe de ra ti on of Foo tball of Hon du ras)
Osno van: 1951.
Primqen u FI FA: 1951.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 227
Broj re gis tro va nih igra ~a: 61.300
U~e{ }e na SP: 1 (1982)
Naj ve }i us pje si: gru pna fa za (1982)
Naj vi {e nas tu pa: Ar na do Gu eva ra (134)
Naj boqi stri je lac: Kar los Pa von (57)
Prva uta kmi ca: Gva te ma la - Hon du ras
10:1 (14. sep tem bar 1921)
Se le ktor
Reinaldo Rueda
Na klu pi Hon du ra sa sje di Ko -
lum bi jac Re inal do Ru eda. Sa
svo je 42 go di ne ne mo `e se po -
hva li ti ve li kim is kus tvom, ali je
se le ktor sku ka ri je ru po ~eo na odli ~an na -
~in. Pre uzeo je Hon du ras u pri li ~no lo {oj
si tu aci ji, izvu kao ih iz kri ze i uspio da uz
Me ksi ko, SAD izbo ri pla sman na SP iz
KON KA KAF zo ne.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Da ni jel A|ei 10.11.1988. (Li ber ti)
1. Ri kar do Ka na les 30.5.1982. (Mo ta gva)
18. No el Vaqade res 3.5.1977. (Olim pi ja)
22. Do nis Es ko ber 3.2.1981. (Olim pi ja)
Od bra na
2. Osman ^a vez 29.7.1984. (Pla ten se)
3. Maj nor Fi ge roa 2.5.1983. (Vi gan)
4. Xoni Pa la si os 20.12.1986. (Olim pi ja)
5. Vi ktor Ber nar dez 24.5.1982 (An der leht)
14. Os kar Gar si ja 4.9.1984 (Olim pi ja)
16. Ma uri sio Sa biqon11.11.1978. (Han g`u)
21. Emi lio Iza gi re10.5.1986. (Mo ta gva)
23. Ser hio Men do za 23.5.1981. (Mo ta gva)
Ve zni red
6. Hen dri To mas 23.2.1985. (Vi gan)
7. Ra mon Nuwez 14.11.1985. (Olim pi ja)
8. Vil son Pa la si os29.7.1984. (To ten hem)
10. Hu lio de Le on 13.9.1979. (To ri no)
17. Ed gar Al va rez 18.1.1980. (Ba ri)
19. Da ni lo Tur si os 8.5.1978. (Olim pi ja)
20. Ama do Ge va ra 2.5.1976. (Mo ta gva)
Na pad
9. Kar los Pa von 9.10.1973. (Re al Espawa)
11. Da vid Su azo 5.11.1979. (\e no va)
12. Xorxi Vel kom 9.3.1985. (Mo ta gva)
13. Ro `er Espi no za25.10.1986.(Kan zas Si ti)
15. Val ter Mar ti nez24.3.1982. (Ma ra ton)
Honduras
Pla sman ve li ki us pjeh
David
Suazo
Upor nost je gla vna odli ka
{vaj car ske eki pe ko ja je us pje la
po no vo da izbo ri nas tup na za -
vr{noj smo tri naj boqih svjet skih
eki pa. Ko le ktiv je ja ~a stra na ti ma ko ji ne -
ma pre tje ra no ve li kih zvi jez da. Se le ktor
Otmar Hi cfeld uveo je “~e li ~nu“ dis ci pli -
nu ko jom su [vaj car ci us pje li da se kva li -
fi ku ju u Ju `nu Afri ku kao prvo pla si ra na
eki pa iz gru pe 2 is pred Gr~ke, Le to ni je i
Izra ela. Do `i vje li su sa mo je dan po raz ko ji
ih ni je sku po ko {tao. Ipak, gla vne ve de te
ti ma su na pa da~ Ba ze la Ale ksan dar Fraj,
Tran kiqo Bar ne ta i Fi lip Sen de ros i oni
su ti ko ji mo gu da po kre nu eki pu i do ne su im
`eqeni pla sman u dru gi krug.
Naj ve }i pro ble mi za Hi cfel da
sva ka ko je ne dos ta tak igra ~a na
klu pi ko ji ne mo gu je dna ko kva li te -
tno za mi je ni ti fu dba le re iz prve
pos ta ve. Ta ko |e, uz to [vaj car ci ne ma ju
igra ~a ko ji zna da “sta ne“ na lop tu i “sa -
kri je“ je od pro ti vni ka, kao i da je dnim po -
te zom ri je {i uta kmi cu. Ta ko |e, gla vo boqu
se le kto ru pred stavqaju i gol ma ni ko ji ne -
ma ju us pje {nu se zo nu iza se be. Prvi ~u var
mre `e Di je go Be naqo ne spa da u red vrhun -
skih gol ma na ta ko da }e ima ti pro ble ma
pro tiv eki pa ko je ga je na pa da ~ki stil igre.
Uz to i na pa da ~i ni su u po se bno do broj
for mi ko ji mo gu da igra ju na gol vi {e. U
kva li fi ka ci ja ma su sa mo Lu ksem bur gu da li
tri po got ka, dok }e na Mun di ja lu tre ba ti
mno go vi {e za kon kre tni ji re zul tat.
Put do Mun di ja la
Prvi ko ra ci u mi si ji zva noj Ju `na
Afri ka bi li su ve oma lo {i i po sli je prve
dvi je uta kmi ce u kva li fi ka ci ja ma ni je iz -
gle da lo da }e se na }i na Svjet skom prven -
stvu. Re mi u gos ti ma kod Izra ela i {ok po -
raz od Lu ksem bur ga u Ci ri hu (1:2) do ve li su
na ci onal ni tim [vaj car ske na stub sra ma.
Ipak, usli je di lo je pet uzas to pnih po bje da
nad Le to ni jom, Gr~kom i Mol da vi jom, te
jo{ je dan re mi sa Le ton ci ma. Dug Lu ksem -
bur `a ni ma vra ti li su po bje dom u gos ti ma sa
3:0 te, pred svo jim na vi ja ~i ma odi gra li 0:0
sa Izra elom i kao
prvi u gru pi,
obe zbi je di li
u~e{ }e na
SP.
Na di mak: "Schweizer Na ti"
Gla vni grad: Bern
Sta no vni ka: 7.320.000
Sa vez: ASF (Schweize ris cher Fußbal lver -
band, As so ci ati on Su is se de Foo tball, As so ci -
azi one Sviz ze ra di Foo tball)
Osno van: 1895.
Primqen u FI FA: 1904.
Broj re gis tro va nih klu bo va: 1.806
Broj re gis tro va nih igra ~a: 232.700
U~e{ }e na SP: 8 (1934, 1938, 1950,
1954, 1962, 1966, 1994, 2006)
Naj ve }i us pje si: ~et vrtfi na le (1934.
1938. 1954)
Naj vi {e nas tu pa: Haj nc Her man (117)
Naj boqi stri je lac: Ale ksan dar Fraj (40)
Prva uta kmi ca: Fran cus ka - [vaj car ska
1:0 (12.2.1905)
Se le ktor
Otmar Hicfeld
Otmar Hi cfeld je je dan od
na jus pje {ni jih evrop skih tre -
ne ra svih vre me na. Je dan je od
tri stru~waka ko ji su sa dva ra zli -
~i ta klu ba (Bo ru si ja Dor tmund i Ba jern) osva -
ja li Li gu {am pi ona. Na klu pi [vaj car ske je
od 1. ju la pro {le go di ne i za krat ko vri je me
je uspio da na ci onal ni tim izvu ~e iz kri ze.
Igra ~ki ka dar
Gol ma ni
1. Di je go Be naqo 8.9.1983. (Vol fburg)
12. Mar ko Vel fi 22.8.1982. (Jang Bojs)
21. Xoni Le oni 30.6.1984. (Ci rih)
Od bra na
2. Ste fan Lih t{taj ner16.1.1984. (La cio)
3. Lu do vik Mawan 20.4.1979. (Ci rih)
4. Fi lip Sen de ros 14.2.1985. (Ever ton)
5. Stiv fon Ber gen 10.6.1983. (Her ta)
13. Ste fan Gri hting 30.3.1979. (Okser)
17. Re to Ci gler 16.1.1986. (Sam pdo ri ja)
22. Ma rio Egi man 24.1.1981. (Ha no ver)
Ve zni red
6. Bewamin Hu gel 7.7.1977. (Ba zel)
7. Tran kiqo Bar ne ta 22.5.1985. (Ba jer)
8. Gek han In ler 27.6.1984. (Udi ne ze)
11. Va lon Be hra mi 19.4.1985. (Vest Hem)
14. Mar ko Pa do li no 8.12.1983. (Sam pdo ri ja)
15. Ha kin Ja kin 22.2.1977. (Lu cern)
16. @el son Fer nan dez 2.9.1986. (Sent Etjen)
20. Pir min [ve gler 9.3.1987. (Aj ntraht)
23. ]er dan [a }i ri 10.10.1991. (Ba zel)
Na pa da ~i
9. Ale ksan dar Fraj 15.7.1979. (Ba zel)
10. Blez Nku fo 25.5.1975. (Tven te)
18. Al bert Buwaku 29.11.1983. (Nir nberg)
19. Eren Der di jok 12.6.1988. (Ba jer)
[vajcarska
Ko le ktiv naj ve }i adut
Ale ksan dar
Fraj
Za ra zli ku od Svjet skog prven stva
2006. go di ne ko je se igra lo na 12 sta -
di ona, or ga ni za to ri 19. Mun di ja la
su odlu ~i li da de set obje ka ta do ~e -
ka naj boqe svjet ske fu dba le re.
Tih de set sta di ona na la ze se u de vet
gra do va a dva su u Jo ha ne sbur gu. Po -
lo vi na wih iz gra |e na je zbog odr`a -
vawa Svjet skog {am pi ona ta, a na
iz gradwi je u~estvovalo pri bli `no
70.000 ra dni ka ko ji ma su or ga ni za -
to ri po klo ni li 54.000 ula zni ca.
Ono {to bi mo gao da bu de pro blem
po je di nim se le kci ja ma svakako je
na dmor ska vi si na. Tri gra da, Dur -
ban, Kej pta un i Port Eli za bet se na -
la ze na mor skoj oba li, dok je naj ve }i
grad Ju `ne Afri ke smje {ten na 1.753
me tra na dmor ske vi si ne.
^ast da otvo ri i za tvo ri 19. svjet sko
prven stvo ima }e naj ve }i me |u svim
sta di oni ma, “So ker Si ti“ u Jo ha ne -
sbur gu.
Sta di oni ko ji ma se
Ju `na Afri ka po no si
Grad: Jo ha ne sburg
Sta no vni ka: 3.800.000
Na dmor ska: vi si na: 1.753 me tra
Sta di on: “So ker si ti“
Ka pa ci tet: 88.460
Iz gra |en: 1989. go di ne
Re no vi ran: 2010. go di ne
Ci je na: 330.000.000 evra
Uku pno uta kmi ca: 8
Klu bo vi: Or l. pi rats, Kaj zer ~ifs
Grad: Rus ten burg
Sta no vni ka: 400.000
Na dmor ska vi si na: 1.500 me ta ra
Sta di on: “Ro jal Ba fo keng“
Iz gra |en: 1999. go di ne
Re no vi ran: 2010. go di ne
Ci je na: 35.000.000 evra
Ka pa ci tet: 42.530
Uta kmi ce: 6
Klu bo vi: Pal ti num stars
Grad: Port Eli za bet
Sta no vni ka: 1.000.000
Na dmor ska vi si na: 0 me ta ra
Sta di on: “Nel son Man de la“
Iz gra |en: 2009. go di ne
Re no vi ran: -
Ci je na: 200.000.000 evra
Ka pa ci tet: 46.082
Uta kmi ce: 8
Klu bo vi: Bej ju naj ted, Ko smos
Grad: Po lo kva ne
Sta no vni ka: 510.000
Na dmor ska vi si na: 1.310 me ta ra
Sta di on: “Pi ter Mo ka ba“
Iz gra |en: 2010. go di ne
Re no vi ran: -
Ci je na: 140.000.000
Ka pa ci tet: 45.264
Uta kmi ce: 4
Klu bo vi: Blek le opar ds, Di na mos
Grad: Dur ban
Sta no vni ka: 3.050.000
Na dmor ska vi si na: 0 me ta ra
Sta di on: “Mo zes Mab hi da“
Iz gra |en: 2010. go di ne
Re no vi ran: -
Ci je na: 350.000.000 evra
Ka pa ci tet: 69.957
Uta kmi ce: 7
Klu bo vi: Ama zu lu, Ro jal zu lu
Grad: Nel spru it
Sta no vni ka: 250.000
Na dmor ska vi si na: 660 me ta ra
Sta di on: “Mbom be la“
Iz gra |en: 2010. go di ne
Re no vi ran: -
Ci je na: 150.000.000 evra
Ka pa ci tet: 43.589
Uta kmi ce: 4
Klu bo vi: Mpu ma lan ga, Blek ej sis
Grad: Pre to ri ja
Sta no vni ka: 1.300.000
Na dmor ska vi si na: 1.590
Sta di on: “Lof tus Ver sfeld“
Iz gra |en: 1906. go di ne
Re no vi ran: 2008. go di ne
Ci je na: 40.000.000 evra
Ka pa ci tet: 49.365
Uta kmi ce: 6
Klu bo vi: Pre to ri ja, Ma me lo di
Grad: Kej pta un
Sta no vni ka: 1.300.000
Na dmor ska vi si na: 0 me ta ra
Sta di on: “Grin Po int“
Iz gra |en: 2009. go di ne
Re no vi ran: -
Ci je na: 450.000.000
Ka pa ci tet: 66.005
Uta kmi ce: 8
Klu bo vi: Ajaks, San tos, Ha no ver
Grad: Blum fon tejn
Sta no vni ka: 850.000
Na dmor ska vi si na: 1.400 me ta ra
Sta di on: “Fri Stejt“
Iz gra |en: 1952. go di ne
Re no vi ran: 2008. go di ne
Ci je na: 30.000.000 evra
Ka pa ci tet: 45.058
Uta kmi ce: 6
Klu bo vi: Blum fon tejn, Fri stejt
Grad: Jo ha ne sburg
Sta no vni ka: 3.800.000
Na dmor ska: vi si na: 1.753 me tra
Sta di on: “Elis Park“
Iz gra |en: 1928. go di ne
Re no vi ran: 2009. go di ne
Ci je na: 65.000.000 evra
Ka pa ci tet: 61.639 mjes ta
Uta kmi ce: 7
Klu bo vi: Or l. pi rats, Kaj zer ~ifs