www.glassrpske.

com

^etvrtak
24. jun 2010.

Broj 12.243 Godina LXVII Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE
DRUGO IZDAWE

BAWALUKA

VIJESTI

Srpska ne}e odustati od osnivawa komisije za Sarajevo
странa 4

DRU[TVO

Zdravstveno osigurawe za stanovnike RS na odmoru dvije marke
странa 7

KROZ RS

Opet smijewen predsjednik Skup{tine op{tine [ekovi}i
странa 8

Srbija
FOTO: GLAS SRPSKE

POVOQNIJA SITUACIJA U VE]INI POPLAVQENIH PODRU^JA SRPSKE
Obim elementarne nepogode koja je zadesila RS nije zabiqe`en od kada se prate podaci o tome. [teta u poqoprivredi utica}e na ukupan bruto dru{tveni proizvod, istakao Dodik Derventa odsje~ena vodom, a cijela op{tina od utorka uve~e nema struju, ni vodu za pi}e. Te{ko stawe u Modri~i, Srpcu, Bijeqini i Prwavoru. U Kozarskoj Dubici {teta oko tri miliona maraka

Legija uskoro u srpskom "Alkatrazu"

странa 16

DANAS

Stawe se dodatno komplikuje u mjestima Jawa i Novo naseqe Jawa, jer je zbog izlivawa istoimene rje~ice poplavqeno naseqe sa oko 12.000 stanovnika, a u prekidu je i magistralni put Bijeqina - Zvornik

31

OD POPLAVA VE]A OD STO MILIONA KM
Srbija bez plasmana u osminu finala
Du{anka Majki}

Ugro`ena doma}instva u Lijev~e poqu

странe 2 i 3

Godinama nema preciznih podataka o zakupima za institucije BiH

Niko ne zna na {ta tro{e 28 miliona KM
Mnogi ugovori koji se sklapaju na netransparentan na~in treba da se analiziraju da bi se do{lo do podataka na koji su na~in sklapani, kako se do{lo do enormnih cijena i {ta se za tolike iznose dobija, naglasila Majki}eva странa 5

Fudbaleri Srbije u odlu~uju}oj utakmici u grupi D izgubili od Australije rezultatom 1:2

Golovima Kejhila i Holmana Australija savladala Anti}eve “orlove” i eliminisala ih sa Mundijala. Sudija Larionda iz Urugvaja u 90. minutu nije dosudio o~igledan jedanaesterac za Srbiju странe 50 i 51

2 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

@eqko Kom{i} je legalan, ali nelegitiman predstavnik. Legitimniji je Eskim za kojeg glasaju Hrvati, nego Kom{i} za kojeg oni ne daju glas.

Vijesti dana
Boris Tadi}

Mirjana Kasapovi}, profesor zagreba~kog Filozofskog fakulteta

Potvrdio dolazak u Srebrenicu 11. jula
ISTANBUL - Predsjednik Srbije Boris Tadi} najavio je da }e 11. jula u Srebrenici prisustvovati obiqe`avawu 15. godi{wice zlo~ina po~iwenog nad Bo{wacima, prenosi Srna. Tadi} je, obra}aju}i se na samitu {efova dr`ava Procesa saradwe jugoisto~ne Evrope u Istanbulu, podsjetio da je Skup{tina Srbije usvojila deklaraciju kojom se osu|uje taj zlo~in i iznosi sau~e{}e i izviwewe porodicama `rtava, te da nikada nijedan parlament nije uradio ne{to sli~no. On je naveo da, bez obzira na nacionalnost, ratni zlo~inci ne mogu biti slavqeni kao heroji i “ne sme im se aplaudirati“. Tadi} je ocijenio da je politika Srbije prema BiH pomogla da se napravi pozitivni novi okvir debate s ciqem obezbje|ivawa boqe i sigurnije budu}nosti za ovu susjednu zemqu.

Povoqnija situacija u ve}ini

[teta od poplava
Obim elementarne nepogode koja je zadesila RS nije zabiqe`en od kada se prate podaci o tome, rekao Dodik. Situacija u Derventi ravna katastrofi. Te{ka situacija u Modri~i, Srpcu, Bijeqini i Prwavoru. U Kozarskoj Dubici {teta oko tri miliona KM
PI[U: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com DOPISNICI krozrs@glassrpske.com

Ambasada Rusije

Vladimir Titov sti`e u Sarajevo
BAWALU KA - Za mje nik ministra inostranih poslova Ru si je Vla di mir Ti tov trebalo bi ve~eras da stigne u BiH, kazali su ju~e “Glasu Srpske“ u Am ba sa di Rus ke Federacije u Sarajevu. - Titov }e do}i kasno nave~e u Sarajevo, a o detaqima posjete i sastancima jo{ nema potpunih informacija rekli su u ambasadi. Premijer RS Milorad Dodik nedavno je u razgovoru sa am ba sa do rom Ru si je u BiH Aleksandrom Bocan-Har~enkom na po me nuo mo gu }nost posjete Titova BiH i RS. Tokom sastanka bilo je rije ~i i o pri sus tvu vi so ke ruske delegacije na obiqe`avawu Dana borca, 4. jula, na Ko za ri, ka da }e bi ti obiqe`eno i 65 godina pobjede nad fa{izmom. V. K.

Nikola [piri} i Dimitris Kurkulas

Napredak samo uz unutra{we povjerewe
SARAJEVO - Sna`niji progres BiH mo`e biti ostvaren jedino izgradwom unutra{weg povjerewa, istakao je predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} koji je ju~e primio u opro{tajnu posjetu {efa delegacije Evropske unije u BiH Dimitrisa Kurkulasa. Kurkulas je zahvalio [piri}u na veoma dobroj saradwi u interesu {to ve}eg progresa u procesu evropskih integracija BiH. Sagovornici su se dotakli i brojnih izazova sa kojima se suo~ava BiH u budu}em periodu, a [piri} je i ovom prilikom naglasio va`nost stalnog kretawa BiH na evropskom putu. Sa Kurkulasom ju~e su se sastali i hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH @eqko Kom{i} i ~lan iz RS Neboj{a Radmanovi}. V. K.
FOTO: GLAS SRPSKE

BAWALUKA - Situacija u ve}ini podru~ja RS, koja su od utorka ujutro pogo|ena katastrofalnim poplavama ju~e je bila ne{to povoqnija zbog prestanka padavina, ali stawe je i daqe veoma te{ko u Derventi, Srpcu, Modri~i, Tesli}u, Prwavoru i Bijeqini. Predsjednik Vlade RS Milorad Dodik ju~e je, prilikom posjete poplavqenim podru~jima u Jawi, rekao da prema prvim procjenama, {teta koju je poplava nanijela op{tinama u Srpskoj iznosi vi{e od sto miliona maraka. Ocijenio je da }e {teta u poqoprivredi uticati na ukupan bruto dru{tveni proizvod. Dodik je rekao da }e Vlada RS, poslije sagledavawa svih posqedica poplava u RS, vidjeti koji }e obim mjera pomo}i biti usmjeren “mo`da potpisivawem katastarskog poreza ili na neki dugi na~in“.

rekao da obim elementarne nepogode, koja je zadesila RS, nije zabiqe`en od kada se prate podaci o tome. Vlada RS na telefonskoj sjednici u utorak kasno uve~e donijela je odluku da izdvoji 2,5 miliona maraka interventne pomo}i op{tinama u RS koje su pogo|ene poplavama.

DERVENTA blokirana, bez struje, vode i telefonskih linija
- [tab je utvrdio da je stawe ugro`enosti bilo najkriti~nije u utorak i da se situacija smiruje. Padavine su bitno smawene, {to je dovelo do smirivawa vodotokova i povla~ewa u odvodne kanale i korita. O~ekujemo da }e se situacija bitno stabilizovati do vikenda - rekao je Dodik, koji je i komandant [taba. Istakao je da je za ugro`eno podru~je u ovom trenutku potrebno obezbijediti 1.200 paketa hrane i vode, vi{e od 4.000 }ebadi, 1.000 kanistera za vodu i 300 kreveta za smje{taj qudi koji su se morali evakuisati usqed poplava. [tab je zadu`io Republi~ke robne rezerve da se anga`uju, zajedno sa Crvenim

[tab Civilne za{tite
Poslije sjednice Republi~kog {taba Civilne za{tite u Bawaluci, Dodik je

krstom, kako bi se utvrdili operativni planovi pomo}i u okviru Direkcije za robne rezerve i Direkcije za puteve RS. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi} podr`ao je program aktivnosti na za{titi i sanaciji ugro`enih podru~ja koje su usagla{ene na sjednici Republi~kog {taba. Direktor Republi~ke uprave civilne za{tite Milimir Doder rekao je da je ju~e najkriti~nije bilo na podru~ju Dervente, gdje je oko 1.000 objekata pod vodom. - Anga`ovane su specijalne jedinice civilne za{tite, Ronila~ki klub “Buk“, Oru`ane snage da sa ~amcima rade na evakuaciji stanovni{tva - kazao je Doder i dodao da je kriti~no i na podru~ju Modri~e, Tesli}a i Srpca. U op{tinu Derventa ju~e se nije moglo u}i, niti iz we iza}i jer su svi putevi u ovom gradu pod vodom, a vodeni talas u no}i izme|u utorka i srijede poplavio je vi{e od 1.000 ku}a uz obalu Ukrine. Evakuisano je ugro`eno stanovni{tvo kome pripadnici Civilne za{tite i OS BiH dostavqaju hranu, vodu i lijekove. Najugro`enija su naseqa Omeragi}i, Lug i Jasenke, a pod vodom je i industrijska zona, kao i glavna

trafo-stanica, zbog ~ega cijela op{tina od utorka uve~e nema struju, a nema ni vode za pi}e. Zbog visokog vodostaja u prekidu je saobra}aj preko oba mosta na Ukrini. Na osnovu zahtjeva RUCZ i ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} donio je odluku o stavqawu u stawe pripravnosti dijela OS

Telefoni
Zbog prekida opti~kih kablova, prekinut je telefonski saobra}aj fiksne, mobilne i internet mre`e za op{tine Derventa, Vukosavqe i Modri~a, saobra}aj mobilne telefonije za op{tine Tesli} i [amac, te fiksne i internet mre`e za op{tinu Brod. U prekidu je i akademska mre`a SARNET, te zakupqeni E1 linkovi na pravcima Bawaluka Zvornik, Bawaluka - Srebrenica, Bawaluka - Kozluk, Bawaluka - Stanari, Bawaluka - Glavi~ice i Bawaluka - Pale.

Sjednica Republi~kog {taba Civilne za{tite u Bawaluci

FOTO: GLAS SRPSKE

Reakcije na najavu visokog predstavnika da PIC ne}e razmatrati okon~awe supervizije
Kurkulas i [piri}

Incko se upli}e gdje nema nadle`nost
www.glassrpske.com
Poplave na sve strane, u gradovima nema struje, voda nije za pi}e, telefonske linije u prekidu... Mogu samo da zamislim kako je qudima kojima su poplavqene ku}e i imawa ili je uni{teno sve {to su posijali, {to je trebalo da im bude izvor prihoda. Email: petra-cickovic@yahoo.com Lijepa je vijest da je u Srpskoj u posqedwa tri mjeseca oko 5.000 mawe nezaposlenih. Naro~ito me raduje ta ohrabruju}a informacija, jer sam apsolvent i uskoro }u u potragu za poslom. Email: voxbitsi@hotmail.com
BR^KO - Na dle `nost visokog predstavnika u BiH Valentina Incka nije da se mije{a u rad akcionarskih dru{tava, jer to bi bilo nezamislivo u wegovoj zemqi, pa tako i u BiH. Odluke koje }e sprovoditi Narodna skup{tina RS ili Vlada RS su samo one odluke koje su donijeli doma}i politi~ari. Re kla je to “Gla su Srpske“ zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda Parlamenta BiH Du{anka Majki} ko men ta ri {u }i In cko vu izjavu da Savjet za primjenu mira (PIC) ne}e sqede}e sedmice razmatrati okon~awe supervizije nad distriktom i da je za prestanak me|unarodnog nadzora nad distriktom, u skladu sa Kona~nom ar bi tra `nom odlu kom za Br~ko, preostalo da bude ispuwen jo{ jedan pravno-tehni~ki uslov, a to je ugradwa u zakon RS obaveze o isporuci elek tri ~ne ener gi je za distrikt. - Incko se upli}e tamo gdje mu ni je na dle `nost i mnoge od wegovih `eqa ne}e biti ispuwene i ako on ovdje ostane sqede}ih sto godina istakla je Majki}eva.

INCKO: U zakon RS ugraditi obaveze o isporuci struje
Incko je poslije razgovo ra sa gra do na ~el ni kom Br~kog Draganom Paji}em i predsjednikom lokalne skup{tine Mirsadom \apom rekao da su lo kal ni po li-

ti~ari spremni i sposobni da preu zmu kor mi lo Br~ko distrikta i da ga vode u budu}nost. Supervizor za Br~ko Rafi Gregorijan najavio je da }e ve} idu}e sedmice iskoristiti svoja ovla{}ewa i pre du ze ti kon kre tne mje re protiv pojedinih zvani~nika “odgovornih za blokirawe izdavawa licence“ distributeru Br~ko distriktu u vezi sa na bav kom elek tri ~ne energije. V. [.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 3

Mladenov: Stabilnost BiH od posebnog zna~aja za region
ISTANBUL - [ef bugarske diplomatije Nikolaj Mladenov izjavio je na Samitu {efova diplomatija zemaqa u~esnica Procesa za saradwu u jugoisto~noj Evropi u Istanbulu da je stabilnost i suverenitet BiH od posebnog zna~aja za region. Mladenov je uputio apel Sarajevu za prevazila`ewe svih prepreka za pregovore o ~lanstvu u NATO, prenosi Srna. Bugarski mediji su prenijeli da je Mladenov naglasio da sve balkanske zemqe moraju biti ~lanice EU i NATO-a.

poplavqenih podru~ja Republike Srpske

Vijesti
Haris Silajxi}

ve}a od sto miliona KM
qima Tukovi, Ra{kovac i Gomjenica. U Kne`ini, centru jedne od mjesnih zajednica op{tine Sokolac, poplavqeno je nekoliko ku}a, nakon {to su se iz svog korita izlili rijeka Bio{tica i potok Kne`ak. Bujica je blokirala ~etiri porodice. Rijeke Vrbawa i Jo{avka postepeno se povla~e u svoja korita, a za sobom su ostavile pravu pusto{. [teta je vi{emilionska. U Hidrometeorolo{kom zavodu Republike Srpske potvrdili su da je 22. juna zabiqe`en istorijski maksimum vodostaja rijeke Vrbawe koji je iznosio 527 cm. Stawe na poplavqenom podru~ju srba~ke op{tine postaje sve dramati~nije, jer se u no}i izme|u utorka i srijede pod vodom na{lo oko 130 doma}instava. U selu Poveli~ poplavqeno je 40 doma}instava, a voda je zahvatila i dio naseqa Ina|ol, gdje se evakui{u pili}i iz peradarskih farmi. Po ~etvrti put ove godine poplavqena je i Vrbaska ulica u Srpcu, gdje se pod vodom nalazi oko 20 doma}instava. Ponovo ugro`ena postrojewa “Elektrodistribucije“. Vrbas je poplavio i neza{ti}ena podru~ja Kukuqa, Lili}a i Razboja, gdje je ugro`eno 30 doma}instava, kao i nekoliko stotina hektara obradivog zemqi{ta pod usjevima. I u naseqima Mali Sitne{i i Dvorine voda je u{la u 40 ku}a, a usjevi su gotovo uni{teni. Vodostaj rijeke Bosne u Doboju ju~e je u osam ~asova iznosio 420 centimetara i za 80 centimetara ni`i je nego u utorak u 21 ~as. Rijeka Bosna je u prethodna dva dana poplavila poqoprivredno zemqi{te nizvodno od Doboja. U Kozarskoj Dubici stawe se normalizovalo, a pritoke Une se povla~e u svoja korita. Na~elnik op{tine Kozarska Dubica Nino Jauz izjavio je da je prema preliminarnim procjenama, {teta oko tri miliona maraka. U Petrovu je zaplavqeno oko 300 doma}instava, a voda je u{la u prizemqe deset stambenih objekata. Vodostaj rijeke Spre~e raste zbog ispu{tawa vode iz jezera Modrac, dok nivo buji~nih voda opada. Na podru~ju Kotor Varo{a ukinuto vanredno stawe, jer se Vrbawa i pritoke postepeno povla~e, ostavqaju}i {tetu. Ki{a je prouzrokovala velike probleme i stanovnicima op{tine Ugqevik.
FOTO: GLAS SRPSKE Jawa

Odluka za bezvizni re`im
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajyi} rekao je u Istanbulu da je BiH ispunila sve uslove za liberalizaciju viznog re`ima sa EU i da o~ekuje pozitivnu odluku o ovom pitawu, poslije optimisti~nih izjava zvani~nika tokom nedavno odr`anog ministarskog sastanka u Sarajevu pod nazivom “EU - zapadni Balkan“, saop{teno je iz kabineta pred sje da va ju }eg Pred sje dni{tva BiH. V. K.

Ahmetovi} - Turtelbom

Ukidawe viza za mandata Belgije
SA RA JE VO - Mi nis tar bez bje dnos ti BiH Sa dik Ahmetovi} ju~e je u Briselu od mi nis tra unu tra{wih po slo va Bel gi je Ane mie Turtelbom i dr`avnog sekre ta ra za mi gra ci onu i azilantsku politiku Meleniora Vateleta dobio uvjera vawa da }e odlu ka o ukidawu viznog re`ima za gra|ane BiH biti na dnevnom redu Savjeta EU tokom belgijskog predsjedavawa, prenosi Srna.

BiH na podru~ju Dervente i wihovom anga`ovawu u slu~aju potrebe. Vi{e autobusa, kamiona i automobila zaustavqeno je u Derventi. Na~elnik op{tinske Civilne za{tite Dragoqub Kuki} rekao je da je situacija u ovom gradu ravna katastrofi i da se ne pamti kada je poplava ovakvih razmjera zadesila Derventu. Ju~e oko ~etiri ~asa rijeka Bosna kod Modri~e izlila se iz korita i poplavila doma}instva u mjestima Koprivna i Vrawak a najte`a situacija je u izbjegli~kom nasequ Dobor, odakle je evakuisano vi{e od 300 doma}instava. Buji~ne vode su oslabile, ali se voda u gradu zadr`ala u ve}ini ulica. Te{ka situacija je u naseqima Skugri}, Dobriwa, Kladari Gorwi i u izbjegli~kom nasequ Modri~a tri, gdje je vi{e stotina doma}instava poplavio lateralni kanal. Dijelovi grada su bez struje.

U Bijeqini vanredno stawe
Na podru~ju Bijeqina progla{eno je vanredno stawe

odbrane od poplava koje su zahvatile veliki dio Semberije, odlu~eno je na vanrednoj sjednici [taba Civilne za{tite. - Stawe se dodatno komplikuje u mjestima Jawa i Novo naseqe Jawa, jer je zbog izlivawa istoimene rje~ice poplavqeno kompletno naseqe sa oko 12.000 stanovnika, a u prekidu je i magistralni put Bijeqina - Zvornik - rekao je {ef Odsjeka Civilne za{tite u Bijeqini Drago Risti}. Evakui{u se stanovnici Jawe, Novog naseqa Jawa, kao i pojedinci u Dowoj ^a|avici, Dowem Dragaqevcu, Vr{anima i Novom. Na podru~ju Semberije vi{e od stotinu lokalnih puteva je poplavqeno, a pod vodom su ku}e i oranice. Vi{e od 360 doma}instava prwavorske op{tine bilo je poplavqeno, a u poslovodstvu Ribwaka “Prwavor“ na Ukrinskom lugu, gdje se situacija stabilizuje, procjewuju da je {teta na o{te}enim nasipima ~etiri miliona maraka. U op{tini Prwavor progla{eno je stawe elementarne nepogode. Odluku je donio

na~elnik op{tine Darko Toma{. [ef op{tinske Civilne za{tite Milenko Milivojac rekao je da su vanredne mjere preduzete, jer su {tete na poplavqenim podru~jima ogromne. Dva mosta su uni{tena, a tri o{te}ena. Na podru~ju op{tine Prwavor poplave su pri~inile oko 60 odsto {tete na poqoprivrednim usjevima, u sto~nom fondu, na privrednim i privatnim objektima i mjere se milionskim iznosima.

SAOBRA]AJ
Na magistralnom putu Br~ko Bawaluka, u mjestu Krep{i}, saobra}aj je potpuno obustavqen zbog izlivawa rijeke Drenove, saop{teno je iz Automoto saveza Republike Srpske. Saobra}aj je trenutno obustavqen i na putnim pravcima Lopare - ]eli} i Vr{ani Crwelovo. Na ve}ini putnih pravaca u Republici Srpskoj i FBiH saobra}a se ote`ano zbog velike koli~ine vode po kolovozu. Saobra}aj je prekinut na putu Bijeqina - Zvornik, u mjestu Jawa, Bijeqina - Br~ko u mjestu Vr{ani, Derventa - Prwavor u mjestima Mi{kovici i Trome|a, te Modri~a Grada~ac u mjestu Skugri}. Saobra}aj je obustavqen na regionalnim putevima Grada~ac - Gra~anica, Modri~a - Doboj u mjestima Osje~ani i Vrawak, [amac Lon~ari u mjestu Lon~ari, te na magistralnom putu Doboj Modri~a u mjestu Rite{i}. Zbog odrona, na magistralnim putevima Doboj - Derventa, Prijedor - Kozarska Dubica, ^elinac - Tesli} na dionici Ukrina - Klupe saobra}aj se odvija ote`ano, naizmjeni~no jednom trakom.

Dom naroda PS BiH

[TETA NA nasipima Ribwaka “Prwavor“ ~etiri miliona maraka
U gradskim naseqenim mjestima Vijaka i Omladinsko naseqe, te ulicama Bawalu~ka i @ivojina Preradovi}a, poplavqeno je oko 200 doma}instva i oko 20 privrednih subjekata. Vodostaj rijeke Sane ju~e je u Prijedoru iznosio 475 centimetara i bio je najve}i u posqedwih deset godina. Na~elnik op{tine Marko Pavi} ju~e je obi{ao poplavqena podru~ja u nase-

Imenovawe direktora Agencije
SARAJEVO - Dom naroda Parlamentarne skup{tine BiH da nas bi u Sa ra je vu trebalo da imenuje vr{ioca du`nosti direktora Agencije za prevenciju korupcije i ko or di na ci ju bor be protiv korupcije. Predstavni~ki dom BiH na sjednici odr`anoj 21. aprila za v. d. direktora antikorupcione agencije imenovao je zamjenika ministra bezbjednosti BiH Miju Kre{i}a, prenosi Srna.

PDP

Prihva}eno priznawe Patrijarh zahvalio Frane Relote “Srbijagasu“
BAWALU KA - Sud sko vi je }e bawalu ~kog Okru`nog suda prihvatilo je sporazum o priznawu krivice koji je sa Specijalnim tu`ila{tvom RS zakqu~io Frano Relota (55) iz Zenice, sau~esnik u prevari firme “Dep-ot“ u januaru 2009. kada je sa ra~una ove firme ukradeno vi{e od 300.000 KM. Prema tom sporazumu, Relota }e provesti ~etiri godine u zatvoru. Istovremeno je na ro~i{tu zatvorenom za javnost vije}e po ~etvrti put odbacilo sporazum sa Milutinom Gaji}em (41), biv{im visokorangiranim slu`benikom za internet bankarstvo bawalu~ke Unikredit banke. N. T. BEOGRAD - Patrijarh srpski gospo din Iri nej zahvalio je generalnom direktoru “Srbi ja ga sa“ Du {a nu Ba ja to vi }u na po dr{ci ko ju to javno preduze}e pru`a SPC, prenijele su agencije. Patrijarh, koji je Bajatovi}a primio u Patrijar{iji, je u razgovoru podr`ao rad nacionalne gasne kompanije i pri hva tio po ziv da to kom sep tem bra po sje ti “Srbijagas“.

Utvrditi istinu o zlo~inima na tlu NDH
BAWALUKA - Premijer RS Milorad Dodik ocijenio je u pismu Udru`ewu “Jadovno 1941“ da je utvr|ivawe potpune istine o genocidu po~iwenom na tlu usta{ke NDH najmawe i jedi no {to se mo `e u~i ni ti za na {e ne vi no pos tra da le su na ro dni ke, ro |a ke, ko m{i je i prijateqe. - Ko me mo ra ti vni skup ne vi no stra da lim `rtvama Jadovna jedan je od na~ina da se od zaborava sa~uvaju uspomene na stradale, ali i prilika da se poru~i da ni nasilni zaborav i decenije pre}utkivane istine nisu promijeni li ~iweni ce - na veo je Do dik, pre no si Srna.

Reforma penzijskog sistema
BAWALUKA - Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenovi} izjavio je ju~e u Bawaluci da ova stranka smatra da je polo`aj penzionera u RS najlo{iji u posqedwih deset godina i da je zbog skoro istog broja penzionera i zaposlenih stawe neodr`ivo, javila je Srna. Zbog toga je reforma penzijskog sistema neophodna, istakao je Borenovi}.

4 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Komentar dana
Pi{e: Goran MAUNAGA

Specijalno tu`ila{tvo
Specijalno tu`ila{tvo Republike Srpske ne mo`e se ba{ pohvaliti rezultatima rada ostvarenim od svog osnivawa u oktobru 2006. godine do danas. Do sada je bilo te{ko do}i do preciznih podataka o tome {ta je sve to tu`ila{tvo do sada uradilo jer su sa davawem istih iz tu`ila{tva bili veoma {krti, dok internet stranica tu`ila{tva donedavno uop{te nije ni postojala. Zato smo do sada mogli samo da gledamo spektakularna privo|ewa osumwi~enih Jasno je da u predmetima za koje je potro{enih deset Specijalno tu`ila{tvo miliona KM u podiglo optu`nice. Specijalnom Takva, javna ali la`na slika kvalitetnog rada tu`ila{tvu RS nije kompatibilno na hap{ewu kriminalaca potpuno je pala u vodu sa samo 36 kad je Vrho vni sud RS dobijenih sudskih po ~et kom apri la pot procesa po vrdio presudu Okru`nog predmetima, ali suda u Bawaluci o oslomnogi }e tvrditi ba|awu svih optu`enih u #predmetu privatizacija da je ipak RS#. "kratak rad tog tu`ila{tva da bi To je onaj predmet koji }e os ta ti do bro za pa se dala generalna m}en po TV snim ci ma ocjena" `e na iz Di re kci je za privatizaciju RS koje sa lisicama na rukama privode inspektori Specijalnog tu`ila{tva. Epilog tog predmeta }e se znati tek kad `albe i od{tetni zahtjevi optu`enih, javno diskreditovanih pa oslobo|enih do|u na naplatu, koja }e naravno biti ispla}ena iz xepova stanovnika RS, i koja sigurno ne}e biti mala. Sigurno je da treba pohvaliti najuspje{niju akciju tu`ila{tva vo|enu pod nazivom #Barut# iz februara pro{le go di ne. Ta da je na Ma je vi ci ot kri ve na fa bri ka oru`ja, a ~etiri lica su osu|ena na zatvorske i jednu uslovnu kaznu. Prema podacima sa tek postavqene internet stranice Specijalnog tu`ila{tva RS, to tu`ila{tvo je u 2007, 2008. i 2009. godini podiglo 47 optu`nica po predmetima. Od ukupno 42 presude po tim optu`nicama {est je bilo osloba|aju}ih, dok su za preostalih 36 presuda sklopqena 23 sporazuma o priznawu krivice. Na sajtu stoji i da je u tu`ila{tvu zaposleno sedam specijalnih tu`ilaca i ~etiri slu`benika a, nezvani~no, tu radi jo{ osam inspektora. Prema podacima Ministarstva finansija RS, od osnivawa, zakqu~no sa 2010. godinom, Specijalnom tu`ila{tvu RS dozna~eno je oko 10,5 miliona KM. Je li toliko potro{enog novca kompatibilno koli~ini i kvalitetu ura|enog posla? Jasno je da nije. Ipak, sigurno je da }e mnogi i pored tih ~iwenica tvrditi da je #kratak period rada Specijalnog tu`ila{tva RS na osnovu kojeg bi se mogla dati generalna ocjena o potrebi wegovog formirawa#. I niko ne}e postaviti pitawe koga su sve amnestirali i za{to?

]URGUZ: Koristi}emo sva pravna sredstva
Srpski predstavnici u Sarajevu

Iako Vlada FBiH odbija da formira komisiju o zlo~inima nad Srbima

Formirawe komisije za stradawe Srba u Sarajevu nije na{a nadle`nost, a Vlada FBiH treba da precizira i defini{e sve u vezi sa tim, naglasio Grube{i}
PI[E: VAWA [TRBAC vanjas@glassrpske.com

RS ne}e odustati od osnivawa komisije
Srpske i Vla de FBiH, odr`an 18. juna, pokazao da Vlada FBiH nema namjeru da ispo{tuje odluke Ustavnog suda BiH i Doma za qudska prava. Prema tim odlukama, Vlada FBiH du`na je da formira komisiju za ispitivawe stradawa Srba u Sarajevu tokom proteklog rata. - Koristi}emo sva raspolo`iva pravna sredstva da izdejstvujemo podr{ku i me|unarodnih institucija koje su na na{im prostorima da bi ko mi si ja ko na ~no bi la osnovana - naglasio je ]urguz. Dodao je da RS `eli da pitawe tra`ewa nestalih bude zajedni~ka obaveza svih rele van tnih fa kto ra u ovoj zemqi i da se pitawe tra`ewa nestalih ne vezuje sa pitawem procesuirawa za ratne zlo~ine, kao {to je sada slu~aj, naro~ito kada su u pitawu srpske `rtve. iskqu~ivo krivi~nim progonima i predmetima ratnih zlo~ina. - Formirawe komisije za stradawe Srba u Sarajevu nije na {a na dle `nost, a Vla da FBiH treba da precizira i defini{e sve u vezi sa tim naglasio je Grube{i}. OHR i daqe ostaje nezadovoqan nedostatkom rezultata i nepo{tovawem vladavine za ko na od stra ne vlas ti FBiH. - Oba ve za ispuwavawa odluka Doma za qudska prava ne}e nestati i mora biti u potpunosti ispo{tovana. Svi nivoi vlasti u BiH moraju da preuzmu svoju odgovornost za po{tivawe qudskih prava i postupaju u skladu sa svojim nadle`nostima i obavezama ponovili su u OHR-u svoj raniji stav. Predsjedavaju}i radne grupe Ujediwenih nacija za prisil ne nes tan ke Yere mi Sarkin je kazao da je nedopustivo da se mnogi nalozi Ustavnog suda ne sprovode. - Odlu ke Us ta vnog su da treba sprovesti, a nesprovo|ewe treba procesuirati u skladu sa zakonom - naglasio je Sarkin.

BAWALUKA - Predstavnici Republike Srpske ne}e odustati od formirawa komisije ~iji }e zadatak biti da utvrdi istinu o zlo~inima nad Srbima u Sarajevu tokom proteklog rata. Rekao je to “Glasu Srpske“ predsjednik Bora~ke organizacije RS Pantelija ]urguz, nakon {to je posqedwi sastanak predstavnika Tima za koordinaciju i istra`ivawe ratnih zlo~ina i tra `ewe nes ta lih li ca Re pu bli ke

KRIVI^NO GONITI one koji ne sprovode odluke Ustavnog suda
Dodao je da i ako ne do|e do dogovora sa Vladom FBiH, predstavnici iz RS ne}e odustati. Federalni premijer je ranije izjavio, a u petak i potvrdio svoj stav u ve zi sa komisijom za Sarajevo, rekav{i da ga nikakva komisija ne zanima i da on nema ni{ta sa tim. Mujezinovi} je rekao i da formirawe ove komisije nije pitawe koje treba da rje{ava Vlada FBiH, ve} da time treba da se bave sudski i istra`ni organi i dodao da je to stvar Tu`ila{tva BiH. Portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i} istakao je da se Tu `i la{ tvo ba vi

KO[ARAC
Rukovodilac Tima Vlade RS za koordinaciju aktivnosti istra`ivawa ratnih zlo~ina i tra`ewa nestalih lica Sta{a Ko{arac ju~e je uputio pismo visokom predstavniku u BiH Valentinu Incku. - Morate se slo`iti sa tim da je legitimno pravo porodica stradalih Srba, koje deceniju i vi{e tra`e odgovore o sudbini svojih najmilijih, da se za istinu bore istinom. Vjerujemo da }ete imati sluha za srpske `rtve i razumijevawe za agoniju wihovih porodica, kao {to su to imali Va{i prethodnici u “slu~aju Srebrenica“ i “Pali}“. Oni su pomogli da brojne bo{wa~ke porodice na|u mir. Ne tra`imo ni vi{e ni mawe samo da radite svoj posao i uti~ete na nadle`ne u BiH da porodicama stradalih Srba u Sarajevu kona~no daju odgovor o wihovoj sudbini - navodi Ko{arac u pismu.

Centralna izborna komisija BiH

Na izborima rekordan broj kandidata
BAWALUKA - Na predstoje}im oktobarskim op{tim izborima u BiH u~estvova}e ukupno 71 politi~ka stranka, koalicija i nezavisni kandidat, {to je najve}i wihov ukupni broj u po re |ewu sa op{tim izborima proteklih godina u BiH. Ka za la je to “Gla su Srpske“ portparol Centralne izborne komisije (CIK) BiH Maksida Piri}. Ona je istakla da je ove godine ovjerena prijava za u~e{}e na oktobarskim izborima za 47 politi~kih partija, 13 nezavisnih kandidata i 11 koalicija. - Ako se pogledaju podaci CIK-a o u~e{}u politi~kih subjekata na op{tim izborima 2006. godine, vidqivo je da je tada na izborima u~estvovalo 36 politi~kih partija, 12 nezavisnih kandidata i osam koali ci ja - na gla si la je Piri}eva. - Na op {tim izbo ri ma prije osam godina gra|ani su mogli da glasaju za 57 ukupno stranaka. Pored toga, na tada{wim izbo ri ma bi lo je aktuelno devet koalicija i tri nezavisna kandidata - rekla je Piri}eva. Sociolog Biqana Milo{e vi} ka za la je “Gla su Srpske“ da pove}awe broja stra na ka ko je u~es tvu ju na izborima zna~i da dolazi do osvje{}ewa politi~ke strukture u zemqi i da, ako te`imo ka gra|anskom dru{tvu, treba da bude zastupqen pluralizam u tom politi~kom tijelu i politi~koj sferi. - Ovim se daje vi{e mogu}nosti i vi{e izbora gra|a ni ma re kla je Milo{evi}eva. V. K.

Xerard Selman, ministar pravde RS
Uputio u proceduru dono{ewe zakona o imovini Republike Srpske.

Liste kandidata
Koalicije kojima su ovjerene prijave za u~e{}e na izborima od utorka, 21. juna, mogu da predaju liste kandidata CIK-u, ali to do sada nije uradila nijedna koalicija. Rok za predaju listi je 5. jul, a pretpostavqa se da }e ve}ina koalicija svoje liste predati od 3. do 5. jula.

Vlada Federacije BiH
Vlasti Federacije BiH konstantno opstrui{u rje{avawe pitawa dr`avne imovine.

MILO[EVI]EVA: Vi{e mogu}nosti i izbora bira~ima
Prema wenim rije~ima, ne{to ve}i broj politi~kih partija koje su se pojavile za u~e{}e na op{tim izborima u BiH evidentiran je 2002. godine.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 5

Godinama nema preciznih podataka o zakupima za institucije BiH

Vlada Wema~ke

Niko ne zna na {ta tro{e 28 miliona KM
Mnogi ugovori koji se sklapaju na netransparentan na~in treba da se analiziraju da bi se do{lo do podataka na koji su na~in sklapani, kako se do{lo do enormnih cijena i {ta se za tolike iznose dobija, naglasila Majki}eva
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Ugro`eni nacionalni interesi zbog Karaxi}a
BERLIN - Dokumenta koje Ha{ki tribunal tra`i od Wema~ke, a Radovan Karayi} smatra va`nim za svoju odbranu, mogu da ugroze nacionalne i bezbjednosne interese vlade u Berlinu, zbog ~ega }e ulo`iti `albu na takvu odluku, javqa “Doj~e vele“. Kristijan [varc [iling, koji je 1995. bio ministar za telekomunikacije, ka`e da je “mogu}e da se u dokumentaciji nalaze kompromituju}i podaci, na primjer informacija da su Francuska ili Velika Britanija {vercovale oru`je u BiH”. - Ako wema~ka dokumentacija sadr`i takve informacije, to bi za na{e NATO saveznike i partnere bila velika sramota - rekao je [varc [iling. Karayi} i wegovi branioci tra`e da wema~ka vlada preda osam kategorija dokumenata izvje{taja, memoranduma, prepiski i izvje{taja wema~ke obavje{tajne slu`be o isporukama oru`ja u Bosnu, prije svega, u Srebrenicu 1995.

SARAJEVO - Ve} godinama ne postoje precizni podaci o tome kakve prostorije i pod kakvim uslovi ma se za kupquju za za je dni ~ke in sti tu ci je BiH iako }e se za te namjene iz buyeta ove godine izdvo ji ti 28 mi li ona maraka. Re kla je to “Gla su Srpske“ zamjenik predsjedavaju }eg Do ma na ro da Par la men ta BiH Du {an ka Majki}. - Prostorije u kojima su smje{tene zajedni~ke institu ci je, od ko jih je naj ve }i broj u Sarajevu, uglavnom se iznajmquju od pri va tni ka koji od zakupnina lagodno `ive. S obzirom na to da je stepen korupcije u BiH izuzetno visok, mnogi ugovori koji se sklapaju na netransparentan na~in treba da se analiziraju da bi se do{lo do podataka na koji su na~in sklapani, kako se do{lo do enormnih cijena i {ta se za tolike iznose dobija - naglasila je Majki}eva. Mada su poslanici Parla men ta BiH 30. de cem bra pro{le godine jednoglasno zadu`ili Savjet ministara BiH da im u roku od mjeseca dostavi ugovore o zakupu poslo vnih pros to ra ko je ko riste institucije BiH, to se ni do danas nije desilo. Pored zakqu~ka Parlamen ta, ko ji ni je ispo {to -

Ako ne}e Sarajevo, spomenik bi}e izgra|en u Bawaluci
MOSTAR - Poslije poruka iz Sarajeva da }e spomenik pa pi Jo va nu Pa vlu Dru gom biti sru{en ako bude podignut u tom gradu, premijer RS Milorad Dodik, predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} i bawalu ~ki bis kup Frawo Komarica dogovorili su se da spomenik papi bude izgra|en u Bawaluci, potvr|eno je ju~e iz HDZ-a BiH. Potpredsjednik HDZ-a BiH Marinko ^avara izjavio je mostarskim medijima da bi, prema sada{woj ideji, spomenik trebalo da bude izgra|en na Petri}evcu. - Biskup Komarica prihvatio je ovu inicijativu ^ovi}a i po dr{ku Do di ka sa odu{evqewem. Odmah su objavi li da }e se kre nu ti sa izradom idejnog rje{ewa i osnivawem organizacionog odbora - rekao je ^avara.

HDZ BiH o spomeniku papi

Du{anka Majki}

FOTO: GLAS SRPSKE

van ni do danas, na odgovoru o tro {ko vi ma za ku pa i ugovorima koji su u ime institucija potpisivani insistirao je, izme|u ostalih, i po sla nik SDS-a Mir ko Oko li} ko ji ni do da nas nije dobio povratne informacije od nadle`nih institucija. Sto ga je Par la men tu upu}ena inicijati va da se na no vo ras pravqa o ovom pitawu da bi se kona~no rasvijetlila pri~a oko zakupa, ugovora i tro{kova. Majki}eva je konstatovala da mnoge institucije bez ikakve kontrole same sebi

pronalaze smje{taj i da niko ne zna {ta se na la zi u cijeni koja se za te namjene pla}a iz buyeta. Okoli} tvrdi da postoji opravdana sumwa da u poslovi ma skla pawa ugo vo ra za za kup po slo vnih pros to ra ima posla i za istra`ne organe i da ima poslova koji nisu ~isti.

PARLAMENTU upu}ena inicijativa da se nanovo raspravqa o ovom pitawu
- Tra`io sam da Savjet ministara BiH dostavi precizne podatke o zakupima tih prostora, kao i sve va`e}e ugo vo re, kao i one ko ji su pret ho dno u ve zi sa wima. Prema nekim informacijama, ima slu~ajeva da su pojedi ni ugo vo ri pre ki da ni iako su jo{ va`ili, da bi poslije toga bili sklapani novi po ve}im cijenama. Odgovore jo{ nismo dobili kazao je Okoli} i istakao da

NE PLA]AJU ZAKUP
Od gotovo 70 institucija na nivou BiH samo wih devet ne izdvajaju sredstva za zakup. To su Parlament BiH, Visoki sudski i tu`ila~ki savjet, Ustavni sud BiH, Tu`ila{tvo BiH, Arhiv BiH i Agencija za rad i zapo{qavawe BiH. Kiriju ne pla}aju ni Agencija za lijekove i medicinska sredstva, Kancelarija za zakonodavstvo i Memorijalni centar Srebrenica-Poto~ari.

su se sasvim sigurno od sredstava koja su izdvajana za kirije razli~itih institucija mogle sagraditi ili kupiti pros to ri je ko je bi bi le wihovo vlasni{tvo. Mada su i pro{la i ova godina okarakterisane kao recesijske i godine u kojima su cijene zakupa pale, institucije BiH u ovoj godini su planirale da na ime tro{kova zakupa iz buyeta potro{e 27.935.000 maraka, {to je ~ak 1.089.000 KM vi{e nego pro{le godine. Najvi{e je planirano da se potro{i u Ministarstvu od bra ne, 8.966.000 ma ra ka. Pra ti ga Mi nis tar stvo inostranih poslova koje za zakupe izdvaja 5.198.000 maraka. Agencija za identifikaciona dokumenta planira da za zakup potro{i 2.245.000 maraka, dok je Agencija za istrage i za{titu, koja treba da useli u nove prostorije u Isto~nom Sarajevu, planirala u ovoj godini na zakup da potro{i 1.015.000 maraka.

OHR i UNHCR

Usvojiti revidiranu strategiju povratka

Sjedi{te OHR-a u Sarajevu

FOTO: GLAS SRPSKE

Direkcija za evropske integracije BiH o uskla|ivawu zakonodavstva sa EU

U toku prevod 10.000 dokumenata
BAWALUKA - BiH treba da na slu `be ne je zi ke prevede oko deset hiqada naslova pravnih akata Evropske uni je, a na to me se uveliko radi, rekli su “Glasu Srpske“ u Direkciji za evropske integracije (DEI). Dodali su da su od hrvatske dobili “radnu verziju“ prevoda i da }e to uticati na skra}ivawe procesa prevo|ewa zakonodavstva EU u BiH, imaju}i u vidu da se radi o veoma slo`enom poslu. - Istovremeno je od svih institucija BiH zatra`eno da u skladu sa svojim prioritetima i zakonodavnim aktivnostima iska`u potrebe za dostavqawe ovih prevoda - dodali su u DEI-ju. Direkcija uz ove prevode in sti tu ci ja ma dos tavqa i takozvanu tabelu za uskla|ivawe terminologije. - Ova tabela predstavqa osnovu za uskla|ivawe terminologije. U sqede}oj fazi }e od institucija biti zatra`ena po vra tna in for ma ci ja, odnosno prijedlozi za eventualne izmjene terminologije u prevodima ako ona nije u skla du sa za ko no dav stvom BiH - na ve li su u DEI-ju. Pre ma wiho vim ri je ~i ma, stru~na, pravna i jezi~ka redaktura zahtijevaju anga`ovawe i ospo sobqavawe velikog broja stru~waka iz razli~itih oblasti, kao i razvijenu interdisciplinarnu saradwu. poslije sticawa ~lanstva u EU postaju dio pravnog sistema BiH, {to zna~i da se ovdje ponajmawe radi o prevo di ma - sa op {ti li su iz DEI-ja. Na kraju cijelog procesa, dodaju, treba da nastanu novi pravni akti, koji bi poslije punopravnog ~lanstva u EU trebalo da budu jednako vjerodostojni kao i sve verzije na slu`benim jezicima EU i dovoqno kvalitetni da garantuju ujedna~eno tuma~ewe i primjenu prava EU na cijeloj teritoriji BiH. V. [.

SARAJEVO - Kancelarija visokog predstavnika u BiH (OHR) i UNHCR apelovali su ju~e na ~lanove Doma naroda Parlamenta BiH da danas usvoje revidiranu strategi ju za spro vo |ewe Ane ksa 7 Dej ton skog spo ra zu ma, prenosi Srna. - Apelujemo na Dom naroda da usvoji ovu strategiju i time poka`u ~vrstu opredijeqenost da se stavi ta~ka na problem raseqenih lica i obezbijedi pomo} koja je toliko neophodna ovim qudima i koju oni s pravom zaslu`uju - navodi se u zajedni~kom saop{tewu OHR-a i UNHCR-a. Oni su pozdravili usvajawe ovog strate{kog dokumenta u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH pro{le sedmice.

PREVO\EWE i uskla|ivawe zakonodavstva moraju da idu paralelno
- Veoma je bitno da proces pre vo |ewa pra vnog nasqe|a BiH te~e paralelno za procesom uskla|ivawa zakonodavstva, jer ovi prevodi

Radovan Karaxi} zavr{io je ju~e unakrsno ispitivawe svjedoka optu`be Xona Vilsona prognozom da }e Srbija na fudbalskoj utakmici pobijediti Australiju, javila je Srna. “Je li tako da }e biti 3:0 za Srbiju“, pitao je Karaxi}. “Vjerovatno }e pobijediti Srbi“, odgovorio je Vilson, penzionisani general australijske vojske i biv{i {ef vojnih posmatra~a UN u BiH. Na ve}inu Karaxi}evih pitawa tokom svjedo~ewa Vilson je odgovorio sa “ne znam“ ili “ne sje}am se”. Svjedok je rekao da ne zna da su, jo{ prije po~etka sukoba u BiH, Srbi pobjegli iz doline Neretve, niti za bilo koje incidente u kojima su `rtve bile Srbi. Vilson je rekao da ne zna kada je izbio rat u BiH, a za Patriotsku ligu “nije ~uo dok to Karaxi} nije pomenuo u sudnici“.

6 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

17

\OR\E LU^I] - VI[EGRAD
Rajska ba{ta \or|a Lu~i}a iz Vi{egrada

18

DU[KO KOVA^EVI] BISTRICA BAWALUKA

Kova~evi}i iz Bistrice stvorili raj na zemqi

Ti{ina qetnog popodneva Skloni{te od gradske buke
VI [E GRAD - Stu dent \or|e Lu~i} iz Vi{egrada od ma lih no gu qubi teq je pri ro de i wenih qepo ta. Sam ili u dru{tvu vr{waka da ne je pro vo dio u {u mi, u`i va ju }i u wenom mi ru, slu {a ju }i poj pti ca ili gle da ju }i sa pla nin skih vrhova tanke linije brda koja se prelamaju u izmaglici. A onda je odlu~io da iza porodi~ne ku}e wegovog oca u na sequ Oko li {ta ure di svoj kutak iz prirode. Da bi se za {ti tio od qetnih `ega i naglih julskih pqus ko va prvo je od ~iste borovine i ~amovine sagradio hladwak. Okitio ga je vazama cvije}a, “krenuo“ prema wemu grane jabuka srnabija, nadkrilio ga sta blom bre ze ~i je li{ }e treperi i {apu}e. Me |u od plo da sa vi je nim granama jabuka, kru{aka, {qiva i tre {awa izdvaja se fontana iz koje `ubori voda, a tu je i bazen sa ~istom prozirnom vodom za kupawe. Svoja putovawa po planinskim vrhovima \or|e je iskoristio da u {umi na|e ne obi ~ne i ka ra kte ris ti ~ne biqke kao {to su razne vrste paprati, viline kosice, ruzmarina, trave ive i ~uvarku}e i sve wih je, u nekom dijelu svoje rajske ba{te posadio. - Sve ovdje je mojih ruku djelo. Danima sam pravio nacrte minigra|evina u vrtu, pa`qivo oda bi rao gra|u, pa onda ih po posebnom planu gradio. Stazice izme |u obje ka ta ni sam na mjer no be to ni rao ve} sam postavio kamewe da bi am bi jent {to pri ro dni je iz gle dao - pri ~a po no sno \or|e. Ka`e da se ne zna u koje godi{we doba vrt qep{e izgleda. Mo`da je, veli najqe p{i kad be ha ra ju ja bu ke i dru go vo }e, ili

Me|u od ploda savijenim granama jabuka, kru{aka, {qiva i tre{awa izdvaja se fontana iz koje `ubori voda, a tu je i bazen sa ~istom prozirnom vodom za kupawe
on da kad cvje ta ju ru `e i dru go cvi je }e ili kad je sen u wemu pro spe zla tne boje. - Ni zi ma ni {ta ni je mawe li je pa u mom vrtu. Snijeg savije grane vo}aka i breza, ku}ice dobiju poseban romanti~an izgled i sve je kao u nekoj bajci na{ih baka - ka`e \or|e. R. TASI]

Dvori{te je ukra{eno sa pedesetak razli~itih vrsta cvije}a. U posqedwe vrijeme smo po~eli da uzgajamo i puzavce da bismo ispunili i povezali prazne prostore, rekao Kova~evi}
BA W A L U K A - Z a j e dni ~ka qubav pre ma pri ro di su pru `ni ka Da ri je i Du {ka Ko va ~e vi }a iz Bis tri ce kod Bawalu ke od dvo ri {ta je stvo ri la oazu mi ra i ti {i ne, ku tak za odmor, osmi{qen i ure |en broj nim de taqima. Dvo ri {te po ro di ~ne ku }e Ko va ~e vi} pros ti re se n a se d a m d u n u m a

zemqi {ta. - Na{ ma li raj su pru ga i ja stva ra mo ve} de v e t go d i n a . Ul a `e m o p u no t r u d a , v r e m e n a i nov ca da bi na {e dvo ri { te i z gle d a lo { t o q e p {e , a ono v j e r no osli ka va ne ta knu tu pri ro du - ka `e Ko va ~e vi}. On je na gla sio da se u dvo ri {tu na la zi pe ca na sa kla da rom ko ja je sva u cvi je }u, za tim dvi je po ve za ne fon ta ne sa po to kom i mos tom iz ko je na de vet mjes ta izvo re vo da. - Dvo ri {te je pre kri ve no cvi je }em i biqka ma. Cje lo ku pni pros tor dvo ri {ta je ukra {en i po ve zan sa ped e se t a k ra zli ~i tih vrsta cvi je }a. U posqedwe vri je me smo po ~e li da uz ga ja mo i pu zav ce da bi smo ispu ni li i po ve za li pra zne pros to re u dvo ri {tu - re kao je

Ko va ~e vi}. Do dao je da se u dvo ri {tu na la zi i quqa {ka za odmor, ra zli ~i te va zne i drve }a ko ja su ogra |e ne `i vi com. - Od `i vi ce u dvo ri {tu iz gra |e ne su ku }i ce i r a zl i ~ i te f i g u r e . U d v o r i { t u i m a do v o q no pros to ra za bavqewe svim vrsta ma spor ta - ka zao je Ko va ~e vi}. Vrt pred stavqa ku tak za dru `ewa, ra zo no du i odmor. - Stvo ri li smo ku tak u ko jem na {i pri ja teqi ~ e s t o b j e `e od g r ad s ke vre ve i bu ke da bi se tu od mo r i l i . D v o r i { te osli ka va ne ta knu tu pri r o d u i z b o g t o g a p r ed s t a v q a od m a r a l i { te z a sve na {e pri ja teqe i ro dbi nu ko ji ma je odmor po t r e ba n - n a gl a s io j e Ko va ~e vi}. M. MIQI]

OP[TINA TREBIWE

OP[TINA PRIJEDOR

OP[TINA DERVENTA

OP[TINA K. DUBICA

OP[TINA LAKTA[I

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 7

^ubrilovi}: “[trabag“ se ~eka do 1. jula

Dru{tvo

BAWALUKA - U pripremi za izgradwu mre`e autoputeva u Srpskoj Vlada je uradila veliki dio posla i u dobroj je poziciji za obezbje|ewe investitora i izvo|a~a radova na pravcima Bawaluka - Doboj, dijelu koridora “5C“ Doboj - Jake{ i na pravcu Bawaluka - Glamo~, izjavio je Srni ministar saobra}aja i veza Nedeqko ^ubrilovi}.

- Do 1. jula na snazi je koncesioni ugovor potpisan sa austrijskom kompanijom “[trabag“ i ne mo`emo re}i da li }e on biti raskinut, jer jo{ nema pisanog odgovora “[trabaga“ o obezbje|ewu finansijskih sredstava, ali razmatraju se razne varijante i postoji veliki interes za ovaj posao - rekao je ^ubrilovi}.

Vijesti

Osiguranici iz RS u deset zemaqa imaju pravo na besplatnu zdravstvenu za{titu

Urbanisti~ki zavod

Zdravstveno osigurawe na odmoru dvije marke
Osiguranici za vrijeme privremenog boravka u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, Turskoj, Holandiji, Austriji, Wema~koj i Italiji imaju pravo na besplatnu zdravstvenu za{titu, rekla Du{ani}eva
PI[E: SVJETLANA TADI] svjetlanat@glassrpske.com

Otkazi za jo{ {est radnika
BAWALUKA - Direktor Urbanisti~kog zavoda RS Goran Vajki} sastavio je ju ~e no vi spi sak sa imenima jo{ {est radnika koje je pozvao da se odazovu mi ni mu mu pro ce sa ra da, me|u kojima je i predsjednik Sin di ka ta Za vo da Igor Kqaji}. Ukoliko se ne odazovu, zaprijetio im je otkazom. Kqaji} je rekao da Vaj ki} na ovaj na ~in nastavqa da kr{i zakon, te da je apsurdno da se otkazom prijeti i predsjedniku Sindikata u trenutku dok su radnici u {trajku. M. ^.

BAWALU KA - Osi gu ranici iz Srpske koji bora ve u ne koj od de set ze maqa sa ko ji ma BiH ima po tpi san spo ra zum zdrav stve ni za {ti tu ne mo ra ju da pla }a ju ako ima ju pot vrdu Fon da zdrav stve nog osi gu rawa RS, koja ko{ta dvije marke i na ~ije se izdavawe ne ~eka. Potvrdila je ovo “Glasu Srpske“ slu `be nik za odno se s ja vno{ }u Fon da zdravstvenog osigurawa RS Nikolina Du{ani}. - Osi gu ra na li ca za vri je me pri vre me nog bo rav ka u inos tran stvu, tu ris ti ~kog pu to vawa, privremenog rada ili studija mogu da koriste pravo na zdrav stve nu za {ti tu u zemqama sa ko ji ma BiH ima po tpi san Spo ra zum o socijalnom osigurawu - rekla je Du{ani}eva. Ona je na gla si la da BiH ta kve spo ra zu me ima po tpi sa ne sa Srbi jom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Slovenijom, Makedonijom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Wema~kom i Italijom. - Prije odlaska u pome-

Kuzmanovi} - Bond

Razvoj zasnivati na nauci
BAWALUKA - Predsjednik RS Raj ko Ku zma no vi} izja vio je da je u vremenu globalizacije i tranzicije strate{ki interes Srpske da privredni i dru{ tve ni ra zvoj zasniva na znawu, nauci i is tra `i va ~kom ra du, ja vila je Srna. Kuzmanovi} je upoznao potpredsjednika Ameri~kog univerziteta u BiH Kli for da Bonda sa stawem u visokom obrazovawu u RS.
FZO RS izdaje potvrdu koja osiguranicima omogu}ava kori{}ewe zdravstvene za{tite u inostranstvu FOTO: ARHIVA

SOBL

nute zemqe osigurano lice je du`no da od porodi~nog qekara zatra`i uvjerewe o

REFUNDIRAWE
U FZO RS su rekli da, u slu~aju da osiguranicima iz RS ipak bude napla}ena pru`ena usluga u zemqama sa kojima postoji potpisan sporazum, po dolasku u RS oni mogu da predaju zahtjev Fondu za refundaciju tro{kova. - Mada to ne bi trebalo da se de{ava, uvijek ima pojedina~nih slu~ajeva, tako da osiguranici mogu da tra`e refundaciju tro{kova - rekli su u Fondu.

tre nu tnom zdrav stve nom stawu. S tim uvje rewem osiguranik odlazi u nadle`nu poslovnicu FZO RS, u kojem mu se izdaje potvrda koja mu omogu}ava pravo na medicinsku pomo} u zemqi u koju putuje - rekla je Du{ani}eva. Ona je dodala da osigurana lica koja posjeduju odgo va ra ju }u pot vrdu po do las ku u inos tran stvo treba da se jave organizacionoj jedinici zdravstvenog osigurawa te zemqe.

- Ta mo do bi ja ju bo le sni~ki list, koji im, u slu~a ju da im za tre ba hi tna medicinska pomo}, slu`i kao zdravstvena kwi`ica istakla je Du{ani}eva.

UVJEREWE OD FZO RS u inostranstvu va`i kao zdravstvena kwi`ica
U domovima zdravqa u Re pu bli ci Srpskoj ka `u da pa ci jent do bi ja na laz

i mi{qewe po ro di ~nog qekara, a pla}a samo parti ci pa ci ju, ko ja izno si dvije marke, dok je ta potvrda za djecu do 15 godina i pen zi one re sta ri je od 65 godina besplatna. - Sa posebnim formula rom, ko ji je po tpi sao di re ktor do ma zdravqa, osiguranik treba da ode u Fond zdravstvenog osigurawa, gdje mu se izdaje kona ~na pot vrda za inostranstvo - rekli su u domovima zdravqa.

Humanitarno ve~e
BAWALU KA - Ra dna gru pa za hu ma ni tar ne akti vnos ti Stu den tske or ga ni za ci je Uni ver zi teta u Bawaluci (SOBL) or ga ni zu je ve ~e ras u bawalu~kom Klubu studena ta hu ma ni tar no ve ~e “Za Swe`anu“ da bi pomo gli li je ~ewe bu du }e stu den tkiwe Uni ver zi te ta Swe`a ne Bi li}. De v e t n a e s t o go d i { w a Swe`a na je pri je tri go di ne po vri je di la ki ~mu zbog ~ega je nepokretna. S. T.

Konkurs za magistarske i doktorske radove bi}e raspisan po~etkom jula

Za sufinansirawe radova 200.000 maraka
BAWALU KA - Mi nis tarstvo nauke i tehnologije RS raspisa}e po~etkom idu}eg mjeseca konkurs za sufinan si rawe izra de 80 magistarskih i doktorskih ra do va iz svih nau ~nih oblasti, za {ta je izdvojeno 200.000 maraka. Re kao je ovo “Gla su Srpske“ portparol Ministarstva nauke i tehnologije RS Nikola Plav{i}. - U okvi ru pro gra ma osposobqavawa mladih, nadarenih za nau~no-istra`iva~ki rad, buyetom Ministarstva nauke i tehnologije RS planirana su sredstva za su fi nan si rawe izra de za vr{nih radova drugog i tre}eg ci klu sa {ko lo vawa kazao je Plav{i}. Dodao je da }e onima koji budu ispunili uslove iz kon kur sa bi ti do di jeqena jednokratna nov~ana pomo} u iznosu od 2.500 maraka. Plav{i} je naglasio da }e krajem ovog mjeseca biti donesen Pravilnik o osposobqavawu mla dih za nau ~no-istra`iva~ki rad, koji reguli{e kriterijume za sufinansirawe izrade magistarskih radova.

80 KANDIDATA dobi}e po 2.500 maraka
- Odmah po sli je do no {ewa ovog pravilnika bi}e raspisan konkurs za magistarske i doktorske radove, a bi}e objavqen na veb porta-

lu Vla de RS na stra ni ci Mi nis tar stva na uke i te hno lo gi je - re kao je Plav {i}. Dodao je da }e konkurs biti otvoren do kraja oktobra ove godine. U Ministarstvu nauke i tehnologije rekli su da }e, izme |u os ta lih, osno vni kriterijumi za izbor i vrednovawe prijava za izradu i od bra nu ma gis tar ske i do ktor ske te ze bi ti go di ne kandidata, prosjek ocjena sa

pos tdi plom skog stu di ja i radni odnos. - Konkurs za sufinansirawe izra de ma gis tar skog ra da ra spi su je se po nau ~nim oblas ti ma, pri ~e mu vo di mo ra ~u na da naj ve }i broj stipendija dodjequjemo za nau~ne oblasti koje su deficitarne - rekli su u Minis tar stvu i do da li da }e bodovawe i izradu bodovne liste obavqati Ministarstvo nauke i tehnologije. M. Mi.

Inspektorat RS

Izre~ene kazne od 108.000 KM
BAWALU KA - Tr`i {na inspekcija RS izrekla je to kom kon tro le privrednih subjekata kazne u vrijednosti 108.110 KM subjektima koji nisu po{tovali propise, javila je Srna.

8 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Op{tina Lakta{i organizovala prijem za “vukovce“

Kroz RS
Humanost u Mili}ima

LAKTA[I - Na~elnik op{tine Lakta{i Milovan Topolovi} i predsjednik Skup{tine op{tine Swe`ana Kele~evi} uru~ili su ju~e prigodne poklone za 23 svr{ena osnovca “vukovca“ i wihove u~iteqe i razredne starje{ine.

- ^estitaju}i “vukovcima“ za ulo`eni trud i napor tokom {kolovawa na~elnik op{tine Lakta{i Milovan Topolovi} po`elio im je sre}u u daqem {kolovawu - navodi se u saop{tewu slu`be za informisawe op{tine Lakta{i.
FOTO: G. PERI]

Besplatan ogrev za penzionere
MILI]I - Trideset najugro`enijih penzionera u op{tini Mili}i dobi}e besplatno do kraja avgusta po ~etiri metra ogrevnog drveta, kao vid pomo}i koju su im obezbijedili lokalno Udru`ewe penzionera i op{tinske vlasti. Predsjednik Udru`ewa Radomir Goli} ka`e da }e ogrev dobiti penzioneri ~ija su primawa do 200 maraka i koji `ive u izraziti lo{oj materijalnoj situaciji. - Visina penzije je samo jedan od kriterijuma za dodjelu pomo}i koje je odredio na{ Upravni odbor. Ovom akcijom zaista `elimo da obuhvatimo samo one ~lanove koji nemaju nikakav drugi na~in da obezbijede ogrev, niti mogu}nost da im neko u tome pomogne od srodnika - rekao je predsjednik Goli}. U op{tini Mili}i saop{teno je da je akcija sa Udru`ewem penzionera realizovana uz pomo} [umskog gazdinstva “Bira~“ iz Vlasenice, koje }e po osnovu dugovawa za nepla}enu naknadu za kori{}ewe prirodnih resursa dio dugovawa kompenzirati u ogrevnom drvetu. G. P.

Han Pijesak

Demokratsku partiju napustio Op{tinski odbor
HAN PIJESAK - Op{tinski odbor Demokratske partije u Han Pi jes ku je, na pri je dlog pred sje dni ka mr prof. Milisava Tomovi}a, a uz prethodno dobijenu saglasnost ve}ine ~lanova i velikog bro ja sim pa ti ze ra, jednoglasno donio odluku o istupawu iz Demokratske partije. Ovo je ju~e saop{teno iz OO Demokratske partije Han Pijesak. - Zbog neslagawa sa vrhom partije u kojoj sve kqu~ne pozicije dr`e qudi koji su do sada bili u lokalnoj i republi~koj vlasti i ve} pokazali {ta znaju i mogu, kojima su novi savremeni sadr`aji i metodi partijskog rada strani, rad u ovoj partiji izgubio je svaki smisao - navodi se u saop{tewu. Na istoj sjednici donijeta je odluka da svoj dosada{wi uspje{an rad nastavqaju, te su u tom ciqu imenovana odgovaraju}a tijela koja trebaju da rade na formirawu nove politi~ke organizacije pod nazivom Savez za promjene.

Odbornici Skup{tine op{tine [ekovi}i

Odbornici u [ekovi}ima razrije{ili du`nosti Dragana Gali}a

Tra`imo da Gali} bude smijewen zbog vi{estrukih kr{ewa zakona prilikom izbora nekih op{tinskih funkcionera. Osim toga, Gali} se nije pridr`avao Poslovnika o radu Skup{tine, rekao Ili}
PI[E: GORAN PERI] krozrs@glassrpske.com

Ponovo smijewen predsjednik SO
Gali}a, presudio da je u postupku smjene u~iwena povreda Poslovnika o radu Skup{tine. Na osnovu toga je poni{tena odluka o smjeni i sud je obavezao Skup{tinu da obnovi postupak. Predsjednik Kluba odbornika SNSD-a Rado Ili} kazao je da odbornici tog kluba ostaju pri zahtjevu za smjenu predsjednika Gali}a. - Tra`imo da Gali} bude smijewen zbog vi{estrukih kr{ewa zakona prilikom izbora nekih op{tinskih funkcionera. Osim toga, Gali} se nije pridr`avao Poslovnika o radu Skup{tine rekao je Ili}.

Op{tina Kotor Varo{

Nagra|eni najboqi {kolarci

[EKOVI]I - Odbornici Skup{tine op{tine [ekovi}i na ju~era{woj posebnoj sjednici smijenili su, u ponovqenom postupku, predsjednika {e kovi}ke Skup{tine Dragana Gali}a. Gali} je prvi put smijewen na sjednici Skup{tine op{tine odr`anoj u oktobru pro{le godine. Postupak je ponovqen po nalogu Okru`nog suda u Isto~nom Sarajevu koji je, po tu`bi smijewenog predsjednika

GALI] najavio tu`bu protiv op{tine
Gali} je rekao da je obaveza Skup{tine bila da ga vrati na predsjedni~ku funkciju i time ispo{tuje odluku suda, a tek na naknadno zakazanoj sjednici eventualno pokrene postupak smjene. Smijeweni predsjednik je

naglasio da je i na posebnoj sjednici, odr`anoj u utorak, prekr{en zakon i Poslovnik o radu Skup{tine, najavquju}i novu tu`bu protiv skup{tinskog rukovodstva. Ovakav stav podr`ali su i ostali odbornici PDP-a i SDS-a, odbijaju}i da u~estvuju u glasawu. Poslije tajnog glasawa svih devet odbornika udru`ene skup{tinske ve}ine iz SNSDa, Pokreta za [ekovi}e i Koalicije “Zajedno za [ekovi}e“ potvrdili su odluku o smjeni predsjednika Gali}a.

Sa prijema za u~enike

FOTO: D. KEREZOVI]

Izgradwa Srpske pravoslavne crkve u Derventi

KOTOR VARO[ - U Administrativnoj slu`bi op{tine Kotor Varo{ ju~e su na~elnik op{tine Nedeqko Kne`evi} i predsjednik op{tinskog parlamenta Enisa Bo`i~kovi} organizovali tradicionalni prijem za u~enike generacije i “vukovce“. Na prijemu su u~enicima upu}ene ~estitke za postignuti uspjeh u dosada{wem i `eqe za uspje{no budu}e {kolovawe, dodijeqene diplome i nov~ane nagrade. Nagra|en su u~enici generacije @eqka Svjetlanovi}, Suzana Pe{evi}, Branka Blagojevi} i Dajana Tepi}. Di plo me i na gra de su pri mi li “vu kov ci“ Ni ko li na Raqi}, Cvjetana Pejakovi}, Jelena Markovi}, Biqana Petrovi}, @ana Petru{i}, Nata{a Trifunovi}, Brigita Kuzmi}, Ne da Ve ri}, Du {ka Bo ji}, Pre drag Ku{qi}, Aleksandra Vu~enovi} i Sawa Boji}. D. K.

Osve{tawe za Veliku gospojinu
DERVENTA - Hram Uspenije presvete Bogorodice koji se gradi u Derventi }e, biti najve}a pravoslavna svetiwa u Republici Srpskoj. Velika kupola, odnosno zvonik je visok 40 metara a krasi ga, kao i centralnu, rostfrajni krst od ~etiri metra. Hram se gradi kao mje{avina vizantijskog stila i srpskog folklora, a izgradwa je zapo~ela 1994. godine. Starje{ina ovog hrama Radojica ]etkovi}, rekao je da }e hram biti osve{tan 29. avgusta, u okviru ovogodi{weg obiqe`avawa Velike gospojine - krsne slave hrama i op{tine Derventa. Da bi ovaj, nesumwivo, vrlo ambiciozni plan bio realizovan neophodno je da budu dovr{eni neki krupni radovi, poput malterisawa, fasadirawa, postavqawa vrata, grijawe, izrada podnih obloga,... Osve{tawe }e biti obavqeno 29. avgusta i od tog plana nema odustajawa - ka`e protojerej ]etkovi}. {tawa biti obavqeni su malterisawe i izgradwa ikonostasa. Predsjednik gra|evinskog odbora za izgradwu crkve, koji je i na~elnik derventske op{tine, Milorad Simi}, isti~e da je za zavr{etak crkve potrebno obezbijediti dodatna sredstva. - Za dovr{etak poslova planiranih prije osve{tawa potrebno je 700 hiqada maraka. Dio nov ca o~ekujemo od Vlade RS, ali najve}i dio moramo da obezbijedimo mi, Derven}ani. Svjesni smo ~iwenice da se te{ko `ivi i da je iznos koji treba da sakupimo prili~no ozbiqan - rekao je Simi}. ^. V.

ZA ZAVR[ETAK gradwe potrebno 700.000 KM
Nakon {to je pro{le godine bakrom pokrivena i fasadirana velika kupola, nedavno su ti poslovi zavr{eni i na centralnoj kupoli. Uporedo sa radovima na spoqa{wem izgledu crkve, u`urbano se radi i na ure|ewu unutra{wosti crkve. Najkrupniji zahvati koji }e do osve-

Zvornik
POLICIJA Po~iweno jedno krivi~no djelo, dogodile su se dvije saobra}ajne nesre}e. VODA Dugotrajne padavine izazvale su zamu}ewe izvori{ta, zbog ~ega je ote`ano snabdijevawe vodom u dijelu Srpske Varo{i i prigradskim naseqima. STRUJA Zbog havarije u trafo-stanici bez struje ostali stanari zgrade “Duga“.

Hram Uspenije presvete Bogorodice

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 9

“Derbenevka“ igra i pjeva za Zvorni~ane
ZVORNIK - Etno-centar “Derbenevka“ iz Moskve odr`a}e sutra koncert uz u~e{}e folklorne i pjeva~ke grupe u Domu omladine u Zvorniku. ^lanovi “Derbenevke“ predstavi}e se zvorni~koj publici narodnim pjesmama i igrokazima iz Rusije, a kao gost - doma}in na bini }e im se pridru`iti i Srpsko prosvjetno i kulturno dru{tvo “Prosvjeta“ sa svojim Pjeva~kim dru{tvom “Izvornik“ i Etno-grupa “Veronika“. Iz zvorni~ke “Prosvjete“ napomiwu da je gostovawe “Derbenevke“ po~etak saradwe dva dru{tva. S. S.

Fabrika glinice “Bira~“

Paketima obradovali ugro`ene porodice
ZVORNIK - Predstavnici zvorni~ke Fabrike glinice “Bira~“ uru~ili su ju~e humanitarnu pomo} za 20 najugro`enijih porodica na podru~ju zvorni~ke op{tine. U akciji prikupqawa novca u~estvovali su ~lanovi fabri~kog menaymenta i radnici, koji su obradovali osobe koje `ive bez ikakvih primawa i koji su stari i bolesni. Direktor Sektora za op{te i kadrovske poslove u fabrici Natalija Vainikevi~iute, istakla je da su korisnike odredili u saradwi sa Crvenim krstom. - Kako je rije~ o najugro`enijim licima, mi smo se opredijelili da im pomognemo, obezbijediv{i im najosnovnije namirnice - rekla je Vainikevi~iute. S. S.

Vlada RS poma`e u realizaciji projekata u op{tini Pelagi}evo

Planirana je rekonstrukcija puteva Pelagi}evo - Tramo{nica, kao i puta Pelagi}evo - Obudovac. Osim toga bi}e saniran put Pelagi}evo - Turi}, i izgra|en trotoar, istakao ^ubrilovi}

Za infrastrukturu 1.850.000 maraka

Jubilej u Srpcu

Radio obiqe`io 35 godina rada
SRBAC - Dru `ewem i izle tom na Bar da ~i, ko le ktiv Radio Srpca obiqe`io je 35. godi{wicu postojawa i rada ~ime se mo`e pohvali ti ma li broj me dij skih ku}a na ovim prostorima. Osni vawe je di nog elek tronskog medija na podru~ju srba~ke op{tine direktno je povezano sa katastrofalnom poplavom koja je 1974. go di ne za hva ti la Srbac i ve}i broj okolnih sela. - Sa ove vremenske distance mo`e se re}i da je Radio Srbac izronio iz poplave i da po svom pos tan ku mo `e nositi naziv “Radio solidarnosti”. Gra|ani bez lokal ne ra dio-sta ni ce ni su mogli biti informisani o `ivotnim pitawima, pa je ta da{wi ure dnik Ra dio Sa ra je va Zlat ko Prlen da po kre nuo akci ju so li dar nosti me|u 52 radio stanice ta da{we BiH ko ja je uro di la plo dom - re kao je biv{i glavni i odgovorni urednik i direktor @arko [ari}. Uporedo sa obiqe`avawem ju bi le ja, Ra dio Srbac je u fun kci ju pus tio no vi FM pre daj nik sna ge 300 va ti, koji je ko{tao vi{e od {est hiqada maraka a nabavqen je uz finansijsku podr{ku Vlade Republike Srpske.

Sastanak u op{tini Pelagi}evo PI[E: VOJO SAJLOVI] krozrs@glassrpske.com

FOTO: V. SAJLOVI]

PE LA GI ]E VO - Mi nis tar sao bra }a ja i ve za Republike Srpske Nedeqko ^ubrilovi} istakao je da }e Vlada Srpske izdvojiti 1.850.000 maraka za obnovu puteva i gradwu trotoara

Bla`evac
^ubrilovi} i Staki} su ju~e posjetili mjesnu zajednicu Bla`evac, i razgovarali o rje{avawu problema, koji mu~e stanovnike ovog naseqa, Srbe i Hrvate.

na podru~ju op{tine Pelagi}evo. ^ubrilovi} je prilikom ju~era{we posjete Pelagi}evu istakao da je planirana re ali za ci ja ne ko li ko zna ~aj nih in fras tru ktur nih projekata, koje je ova op{ti na kan di do va la pre ma Ministarstvu saobra}aja i veza RS, Direkciji za puteve RS i Savjetu za razvoj Republike Srpske. - Prema podnesenim projektima lokalne zajednice, ri je~ je o re kon stru kci ji puteva Pelagi}evo - Tramo{ni ca ~i ja je vri je dnost 350.000 maraka. Osim toga pla ni ra na je obno va pu ta

Pelagi}evo - Obudovac, a to }e ko{tati 300.000 maraka. Za izgradwu trotoara bi}e izdvojeno 200.000 maraka rekao je ^ubrilovi}. On je dodao i da je planirana sanacija puta Pelagi}evo - Turi} dugog deset ki lo me ta ra, ~i ja je vri je dnost oko milion maraka.

OP[TINA Pelagi}evo ima “siroma{nu“ infrastrukturu
- Projekat bi trebalo da se uradi u ovoj godini, a bio je planiran za 2011. godinu istakao je ^ubrilovi}.

Na~elnik op{tine Pelagi}evo Simo Staki} rekao je da je ministra ^ubrilovi}a upoznao da ova op{tina ima veoma “siroma{nu“ infrastrukturu. - ^ubrilovi} je obe}ao pomo} za realizaciju nekoliko projekata koje je na{a op{tina podnijela Ministarstvu saobra}aja i veza RS i Savjetu za razvoj RS. To su pro je kti asfal ti rawa dva lokalna puta, ure|ewe raskrsnice i izgradwa trotoara u Pelagi}evu - rekao je Staki}. On je naglasio da su svi ovi projekti veoma va`ni za razvoj ove posavske op{tine.

Dru`ewe radnika na Barda~i

FOTO: D. JOVI^I]

Sjednica SO Trebiwe

Usvojeni programi rada javnih ustanova
TREBIWE - Odbornici Skup{tine op{tine Trebiwe usvojili su ju~e pojedina~ne programe rada javnih ustanova za ovu godinu. Skup{tina je razrije{ila du`nosti direktora javne ustanove “Apoteka“ Trebiwe Qiqanu ]uk-Dragovi}, a za vr{ioca du`nosti direktora ove ustanove imenovala je Danicu Milutinovi}. Prihva}ena je i informacija o programima odr`anim u okvi ru ma ni fes ta ci je “Tre biwske qe tne sve ~a nos ti“ u 2009. godini, nakon {to je odbijen prijedlog Miqana Vukovi}a, odbornika Pokreta za Trebiwe, da se ova informacija, kao nepotpuna, vrati na doradu. Skup{tina je prihvatila i izvje{taj o stambenom zbriwavawu porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida za prva tri mjeseca ove godine, kao i izvje{taj o realizaciji programa zajedni~ke komunalne potro{we za 2010. godinu. Izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobra}aja odbornici su prihvatili prijedlog da se u Dositejevoj ulici, kod ju`ne kapije Starog grada, formira novo taksi stajali{te, uz amandman kluba “Centar“ da se Obala Luke Vukalovi}a, izme|u kamenog i mosta Ive Andri}a, za vrijeme qetnih mjeseci zatvori za saobra}aj u periodu od 19 do 24 ~asa. R. Mi.

Saradwa op{tine Srebrenica i japanske Agencije za me|unarodnu saradwu “Xajka“

Japanci poma`u razvoj poqoprivrede
SREBRENICA - Na~elnik Sre bre ni ce Osman Suqi} i predstavnik Agencije vlade Japana za me|unaro dnu sa radwu “Yaj ka“ Kijoka Masanobu potpisali su ju~e zapisnik o zavr{enim projektima, koje su Japan ci fi nan si ra li s ciqem razvoja poqoprivrede u ru ral nim po dru ~ji ma ove op{tine. Na ~el nik Odjeqewa za privredu i razvoj i koordinator projekta Milo{ Vukosavqevi} rekao je da je u okviru projekta “Izgradwa povjerewa i razvoj zajednice kroz poqo pri vre dne akti vnosti“ do sada ulo`eno oko 650.000 evra na po dru ~ju Srebrenice. On je dodao da se projekat realizuje u dvije faze, te da obuhvata korisnike iz 12 mjesnih zajednica. proi zvodwu {am piwona i qekovitog biqa. U okviru ovog projekta obezbije|ena su tri tra kto ra sa svim prikqu~cima, izra|ena su{a ra za qeko vi to biqe i mje {a oni ca sto ~ne hra ne. Ki jo ku Ma sa no bu i Osman Suqi} oci je ni li su da je trogodi{wi projekat “Yajke“ do sada dao zna~ajne rezultate. K. ].

U PROJEKTE do sada ulo`eno 650.000 evra
[ef mjesne kancelarije u Skelanima Blagomir Jovanovi} je rekao da je “Yajka“ obezbijedila oko 40.000 sadni ca ra znog vo }a i 160 plastenika za uzgoj vo}a i povr}a, te omogu}ila zainte re so va nim poqo pri vre dni ci ma da or ga ni zu ju

Prijedor
STRUJA Uredno snabdijevawe strujom. VODA Uredno snabdijevawe vodom. POLICIJA Zabiqe`eno jedno krivi~no djelo i dvije saobra}ajne nesre}e. PORODILI[TE Ro|ena tri dje~aka i jedna djevoj~ica. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano 37 pacijenata.

Masanobu i Suqi}

FOTO: K. ]IRKOVI]

10 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Promocija Ulice djece [panije u Me|a{ima
Institut za vode Bijeqina
BIJEQINA - U Me|a{ima kod Bijeqine u subotu, 26. juna, bi}e promovisana Ulica djece [panije, u okviru projekta “Olimpijada humanosti“ ~iji je ciq da sve ulice u ovom mjestu nose nazive djece evropskih zemaqa, a zatim i dr`ava ostalih kontinenata, izjavio je Srni generalni sekretar Dje~ije zemqe “M” u Me|a{ima Du{ko Tomi}. Osim Ulice djece Evrope, koja je glavna ulica u Me|a{ima, u subotu }e biti postavqene i table za ulicu djece Australije, Azije, Afrike i Amerike.

Semberci piju kvalitetnu vodu
BIJEQINA - Poplave u Semberiji nemaju negativne efekte na kvalitet vode za pi}e i, prema podacima referentnih ustanova, ona je dobrog kvaliteta i nema bojazni da je do{lo do odre|enih odstupawa, rekao je Srni direktor Instituta za vode Bijeqina Zdravko Stevanovi}. On je istakao da se tokom poplava kvalitet vode u vodotokovima pogor{ava, jer bujice nose mnogo otpada i spiraju zemqi{te sa oranica koje su naj~e{}e tretirane hemijskim sredstvima, {to nije neuobi~ajeno. Stevanovi} je istakao da se to de{ava svake godine u ve}em ili mawem obimu, ali da qudski faktor naj~e{}e doprinosi zaga|ewu vode i prirode. Stevanovi} je rekao da Bijeqinci piju kvalitetnu vodu, {to uostalom potvr|uju i stalne kontrole u laboratorijama “Vodovoda i kanalizacije“.

Katastrofalni vremenski uslovi zabrinuli semberske p~elare

Posqedweg dana pa{e bagremovog cvijeta udarile su ki{e, pa je ta medonosna pa{a propala. Nikada nije bila ovako nepovoqna godina za p~elarewe kao ova, rekao Qubojevi}
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Nevrijeme pokosilo medonosne biqke

Akcija policije u [amcu

Provjera tehni~ke ispravnosti vozila
[A MAC - Po li cij ska stanica za bezbjednost saobra}aja [amac sprovela je akciju “Da li vozite tehni~ki ispravno vozilo - provje ri te“ u okvi ru ko je su dijeqeni leci voza~ima. Ciq akcije je da se voza~i upozore kako treba da obave te hni ~ki pre gled vo zi la prije kretawa na odmor. - Na najprometnijem putu u [am cu za us tavqali smo automobile i voza~ima dijelili letke podsje}aju}i ih da bi trebalo da izvr{e tehni ~ki pre gled ko ji je na ovla{}enim mjestima do 30. juna besplatan - rekao je komandir Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja u [amcu Dragan [ar~evi} i is ta kao da vo za ~i iz ovog dijela Srpske mogu pregled vo zi la oba vi ti u pred sta vni{tvu AMS RS u Modri~i. Na podru~ju op{tina [amac, Modri~a, Dowi @abar i Pelagi}evo, koje su u nadle`nosti {ama~ke saobra}ajne policije, u prvih pet mjeseci ove godine, u odnosu na isti period lani, bilo je mawe saobra}ajnih nesre}a za oko 31 odsto. A. V. M.

“Ilindanske sve~anosti“ u [amcu

Qeto bogato raznim sadr`ajima

BI JEQINA - Ek stre mno lo{i vremenski uslovi go to vo su po gu bni za p~ele, jer ovi vrijedni insekti ve} danima ne mogu izlaziti iz ko{nica, prikupqati polen i razvijati dru{tva. P~e le su pri mo ra ne da tro{e zalihe hrane koju su ne da vno us kla di {ti le u svoje ko{nice. Zbog toga su zabrinuti semberski p~elari, koji ka`u da je nevrijeme uni {ti lo me do no sne biqke. - P~elarima vi{e od 30 godina i ne pamtim kada su na po~etku qeta bile ovako lo{i vremenski uslovi. Goto vo se dam da na p~e le ne izla ze iz ko {ni ca, jer su prvo bile oluje pra}ene gradom. Potom je naglo zahladwelo i pa da ju obil ne ki {e. Ka tas tro fal ni je pri li ke u p~e lar stvu od ovih nisu se mogle ni zamisliti - ka`e semberski p~elar Milorad Qubojevi}. On je do dao da je bi la dobra proqe}na pa{a u vrijeme cvjetawa vo}a i trava, potom i bagrema, jer su znatan broj

P~elarima praznije ko{nice

FOTO: T. NESTOROVI]

^lanovi Organizacionog odbora

FOTO: V. SAJLOVI]

p~eliwih dru{tava vozili na pa {u u po dma je vi ~ki kraj, a potom se vrijeme zavjerilo protiv p~elara. - Posqedweg dana pa{e bagremovog cvijeta udarile su ki{e, pa smo uspjeli spasiti p~ele Uginu}e p~ela i wihov trud. Do bi li smo kva li P~elari u Semberiji su proqetos tetan med, a kada imali uginu}e p~ela, jer su neki nesmo ih izve zli savjesni vo}ari, bez obavje{tapored rijeke Savawa, prskali pesticidima svoje ve na pa {u ba {qivike. Tek {to je sanirana ta gremca, udarile {teta, udarile su ove hladne i duge su ki{e, pa je ta ki{e. me do no sna pa {a

propala. Nikada nije bila ovako nepovoqna godina za p~e la rewe kao ova obja{wava Qubojevi}.

PODZEMNE vode poplavile medonosne biqke
On je istakao da }e propasti i vi{e od hektar medo no sne biqke fa ce li ja koju su proqetos zasijali. - Tek {to je fa ce li ja iscvjetala po~ele su hladno}e i dugotrajne ki{e, pa }e

i ta pa{a, najvjerovatnije, propasti. U jednoj wivi od pola hektara faceliju nam je poplavila podzemna voda ka`e Milorad Qubojevi}. Sli~no }e pro}i i cvijet heqde, medonosne biqke koju su Qubojevi}i prvi put zasijali u Semberiji. - Najve}im dijelom propala nam je i pa{a lipovog cvijeta. Pred zahla|ewe lipa je je naj boqe me di la, a desetak dana s ki{ama cvijet ovog drveta je ve} neupotrebqiv za p~ele - `ali se ovaj p~elar.

PE LA GI ]E VO - Na po dru ~ju Pe la gi }e va, po vo dom obiqe`avawa krsne slave op{tine, Svetog proroka Ilije, od 15. jula do 2. avgusta bi}e odr`ane tradicionalne “Ilindanske sve~anosti“. Na~elnik op{tine Pelagi}evo Simo Staki} imenovao je Organizacioni odbor sve~anosti. - Planirali smo odr`avawe no}nog turnira u malom fudbalu, ve~e odbojke, kwi`evno ve~e, likovna izlo`ba, festi val fol klo ra i gas tro su sre ti. Po sje ti oci manifestacija mo}i }e izabrati raznovrsne kulturno-sportske sadr`aje, u kojima }e u`ivati - istakao je predsjednik Organizacionog odbora “Ilindanskih sve~anosti“ u Pelagi}evu Predrag Lazi}. V. S.

U [amcu se osniva Dru{tvo za borbu protiv raka

Pove}an broj malignih oboqewa
[AMAC - Na podru~ju op {ti ne [a mac u po ras tu broj ma li gnih oboqewa, prvenstveno dojke, debelog crijeva, mokra}ne be{ike i bubrega, te da }e se dru{tvo poslije zvani~nog osnivawa baviti promocijom zdravog `ivota. Ovo je is ta kla di re ktor ka {a ma ~kog Do ma zdravqa An ki ca Po po vi}Skenderovi}. Ona je organi zo va la ja vnu tri bi nu o temi “Karcinom dojke“ i pokrenula osnivawe dru{tva za borbu protiv raka. Wenu ide ju je po dr`a lo oko 300 `ena. - Vo di }e mo ra ~u na o onima koji su ve} oboqeli i pomo}i im da se sa karcinomom bore i `ive i poslije te maligne bolesti - istakla je dr Popovi}-Skenderovi}. a o ovoj bolesti je govorio je na ~el nik Odjeqewa hi rur gi je u bol ni ci “Sve ti apostol Luka“ u Doboju, docent dr Predrag Lazi}. On je dodao da bi trebalo razvijati svijest kod stanovni{tva, u ovom slu~aju kod `enskog dijela populacije, o po tre bi sa mo pre gle da i odlaska na adekvatne preglede, ultrazvuk i mamografiju. - Samo na taj na~in imamo mogu}nost da bolest otkrijemo u ranoj fazi kada je izqe~ewe mogu}e - istakao je Lazi}. Na tribini je govorila Na da Sta ni {i} iz Dowe Slatine kod [amca koja se prije {est mjeseci suo~ila sa ~iwenicom da boluje od karcinoma dojke. - U mojoj porodici je baka imala karcinom dojke i trebalo je da odem na pregled ra ni je jer mi je bi lo po zna to da imam ge net sku predispoziciju da i ja obolim. Poru~ujem svakoj `eni da bu de dis ci pli no va na i obavqa re do vne pre gle de rekla je Stani{i}eva. A. V. M.

[amac
POLICIJA Nije bilo krivi~nih djela, ni saobra}ajnih nesre}a. HITNA POMO] U Slu`bi hitne pomo}i pregledano je 17 pacijenata. VODA Uredno snabdijevawe vodom. STRUJA Uredno snabdijevawe strujom.

SAMOPREGLEDI va`ni za otkrivawe bolesti u ranoj fazi
Javna tribina izazvala je veliku pa`wu `enske populacije od 20 do 70 godina,

OGLASI
Bosna i Hercegovina Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine PRAVOSUDNA KOMISIJA Bosna i Hercegovina Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine PRAVOSUDNA KOMISIJA

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 11

Trg pravde 10, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine, tel: 049/217-955; faks: 049/235-070; mail:pkbd@pkbd.ba

Broj: SuPK-883/10 Br~ko, 18.6.2010. godine. Pravosudna komisija Br~ko distrikta BiH, na osnovu ~lana 14 stav 1 ta~ka e) i g) Zakona o pravosudnoj komisiji Br~ko distrikta BiH (“Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH“, broj 19/07 od 9.7.2007. godine), dana 18.6.2010. godine, raspisuje

Na{ znak:1000- /10. Datum: 23.6.2010. AD UNIS-USHA VI[EGRAD Na osnovu ~lana 267, 272 i 304 Zakona o privrednim dru{tvima (“Sl. glasnik Republike Srpske br.127/08 i 58/09“) Odluke broj:0002-1881-7/10 od 8.6.2010. godine Upravnog odbora AD UNISUSHA Vi{egrad

KONKURS
ZA POPUWAVAWE UPRA@WENIH RADNIH MJESTA U PRAVOSU\U BR^KO DISTRIKTA BiH 1. Advokat u Kancelariji za pravnu pomo} BD BiH (na neodre|eno vrijeme) . . .1 (jedan) izvr{ilac 2. Sekretar u Pravosudnoj komisiji BD BiH (na odre|eno vrijeme) . . . . .1 (jedan) izvr{ilac 3. Sekretar u Tu`ila{tvu BD BiH (na neodre|eno vrijeme) . . .1 (jedan) izvr{ilac 4. Stru~ni saradnik u Tu`ila{tvu BD BiH (na neodre|eno vrijeme) . . .1 (jedan) izvr{ilac 5. Kurir-voza~-domar u Tu`ila{tvu BD BiH (na neodre|eno vrijeme) . . .1 (jedan) izvr{ilac Kandidat treba da ispuwava op{te uslove: a) da je dr`avqanin BiH; b) da je punoqetan; c) da je zdravstveno sposoban za vr{ewe poslova upra`wenog radnog mjesta; d) da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak; e) da se na to lice ne odnosi ~lan IX stav 1 Ustava BiH; f) da u posqedwe 3 (tri) godine po~ev od dana objavqivawa konkursa ili oglasa za popuwavawe upra`wene pozicije nije otpu{teno iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usqed pravosna`no izre~ene disciplinske mjere. Kandidat pored op{tih uslova mora ispuwavati posebne uslove: Za advokata: (platni razred IX) - Visoka stru~na sprema – Pravni fakultet, - polo`en pravosudni ispit, - radno iskustvo – 3 (tri) godine poslije polo`enog pravosudnog ispita. Za sekretara Pravosudne komisije: (platni razred IX) - VSS – zavr{en Pravni fakultet, - polo`en pravosudni ispit, - najmawe 3 (tri) godine radnog iskustva na pravnim poslovima, poslije polo`enog pravosudnog ispita. Za sekretara Tu`ila{tva: (platni razred IX) - Visoka stru~na sprema – Pravni fakultet, - polo`en pravosudni ispit, - radno iskustvo u radu na pravnim poslovima nakon polo`enog pravosudnog ispita u trajawu od 2 (dvije) godine. Za stru~nog saradnika: (platni razred VIII) - diplomirani pravnik - polo`en pravosudni ispit Za kurira-voza~a-domara: (platni razred IV) - Sredwa stru~na sprema: KV voza~ motornih vozila - polo`en ispit za rad u organima uprave - najmawe 5 (pet) godina iskustva u upravqawu vozilima (“B“ ili “vi{e“ kategorije) Formulari za prijavqivawe na ovaj konkurs mogu se podi}i u prostorijama Pravosudne komisije Br~ko distrikta BiH, Trg pravde broj 10 i na sajtu Pravosudne komisije na adresi: www.pkbd.ba. Za ta~nost podataka navedenih u prijavi odgovorni su kandidati. Popuwene prijave mogu se dostaviti li~no ili po{tom na adresu: PRAVOSUDNA KOMISIJA BR^KO DISTRIKTA BiH, 76100 BR^KO, Trg pravde broj 10. Potrebno je da u svojoj prijavi navedete kontakt telefon na koji Vas mo`emo pozvati na razgovor, ukoliko budete u{li u u`i izbor Prijave na konkurs podnose se od 24.6. 2010. g. do 9.7.2010. godine. Nepotpune prijave, kao i one predate nakon 16 ~asova, posqedweg dana roka za prijavu, ne}e biti uzete u razmatrawe. PREDSJEDNIK PRAVOSUDNE KOMISIJE NADA MAJINOVI]

SAZIVAM
XII Redovnu Skup{tinu akcionara AD za proizvodwu ~eli~nih u`adi UNIS - USHA Vi{egrad koja }e se odr`ati dana 26. jula 2010. godine, u prostoriji AD UNIS - USHA Vi{egrad, sa po~etkom rada u 13 ~asova. Za sjednicu Skup{tine, predla`e se sqede}i: Dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine akcionara AD “Unis-Usha“ Vi{egrad a) izbor komisije za glasawe b) izbor zapisni~ara c) izbor dva ovjeriva~a zapisnika 2. Usvajawe Izvje{taja Komisije za glasawe. 3. Izbor predsjednika Skup{tine akcionara. 4. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa XI sjednice Skup{tine odr`ane dana 23. oktobra 2009. godine. 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o finansijskom poslovawu AD UNIS-USHA Vi{egrad za 2009. godinu sa mi{qewem Nadzornog odbora i nezavisnog revizora. 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o ekonomsko finansijskoj reviziji Finansijskih izvje{taja za 2009. godinu. 7. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora AD UNIS-USHA Vi{egrad za 2009. god. 8. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Nadzornog odbora AD UNIS-USHA Vi{egrad za 2009. godinu. 9. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu AD UNIS-USHA Vi{egrad za 2009. godinu. 10. Razmatrawe i usvajawe Odluke o pokri}u gubitka u poslovawu AD UNIS-USHA Vi{egrad za 2009. godinu. 11. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu UNIS-USHA doo ^a~ak za 2009. godinu 12. Informacija o planu poslovawa Dru{tva za 2010. godinu . 13. Usvajawe odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD “Unis-Usha“ Vi{egrad. 14. Verifikacija pre~i{}enog teksta Statuta Dru{tva. 15. Usvajawe Poslovnika o radu Skup{tine akcionara Dru{tva. 16. Usvajawe odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora Dru{tva. 17. Usvajawe odluke o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Dru{tva. 18. Usvajawe odluke o razrje{ewu predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva. 19. Usvajawe odluke o utvr|ivawu visine naknade za ~lanove Upravnog odbora i predsjednika Skup{tine. 20. Usvajawe odluke o izboru nezavisnog revizora za 2009. godinu . Punomo}nici akcionara du`ni su prilikom verifikacije glasova predati punomo} sa li~nim dokumentom za identifikaciju. a. Ukoliko se sjednica Skup{tine ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, nova sjednica }e se odr`ati 30. jula 2010. godine , u isto vrijeme i na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. b. Materijali za sjednicu Skup{tine, dostavqaju se ve}inskim akcionarima uz poziv za sjednicu. Mawinski akcionari mogu ostvariti uvid u akta svakim radnim danom od 8 do 12 ~asova u Slu`bi op{tih poslova ili na oglasnoj tabli preduze}a. c. Poziv za skup{tinu objavi}e se u dnevnom listu “Glasa Srpske“ Za sve dodatne informacije kontakt telefon 058/620-228. Aleksandar Mandi}, dipl. ecc. Predsjednik Upravnog odbora

A.D. “Jugomonta`a” - u ste~aju Bile}a Broj: 05/10 Na osnovu Odluke skup{tine povjerilaca od 9.10.2009. godine, a.d. “Jugomonta`a” u ste~aju Bile}a, uz saglasnost odbora povjerilaca od 21.6.2010. godine, ste~ajni upravnik objavquje:

UNIVERZITET SINERGIJA BIJEQINA FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZA[TITU BAWALUKA Na osnovu ~lana 74. Zakona o visokom obrazovawu Republike Srpske (“Slu`beni glasnik“, broj 85/06), te ~lana 120. Statuta Univerziteta, dekan Fakulteta raspisuje

OGLAS
o prodaji pokretne imovine putem usmenog javnog nadmetawa Predmet prodaje je sqede}a pokretna imovina: - mehani~ke makaze za sje~u lima, proizvo|a~ “Stankoimport” po~etna licitaciona cijena 4.050,00 KM - presa hidrauli~na, proizvo|a~ “Stankoimport” po~etna licitaciona cijena 6.300,00 KM - kancelarijski namje{taj (po specifikaciji) Pokretna imovina (presa hidrauli~na, makaze mehani~ke za sje~u lima i kancelarijski namje{taj) prodaje se pojedina~no. Specifikacija osnovnih sredstava sa po~etnom licitacionom cijenom nalazi se na oglasnoj tabli ste~ajnog du`nika, i ista se mo`e dobiti na uvid svakog radnog dana u prostorijama ste~ajnog du`nika. Na navedenim pokretnim sredstvima ne postoje lica koja imaju pravo pre~e kupovine. Prodaja naprijed navedene imovine du`nika }e se obaviti putem usmenog javnog nadmetawa-licitacija dana 9.7.2010. godine sa po~etkom u 11 ~asova u prostorijama ste~ajnog du`nika. Naprijed navedena imovina prodaje se u vi|enom stawu i postoje}em pravnom statusu, te se naknadne reklamacije ne}e uva`avati. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se razgledati svakim radnim danom od 8 do 14 ~asova. Tro{kovi koji su vezani za prenos vlasni{tva, porez i PDV padaju na teret kupca. Na licitaciji pravo u~e{}a imaju pravna i fizi~ka lica koja uplate kauciju u vrijednosti od 10% od po~etne licitacione cijene za licitiranu pokretnu imovinu. Uplata kaucije mo`e se izvr{iti na `iro-ra~un ste~ajnog du`nika br.552-003-00024196-78 otvoren kod Hypo Alpe Adria banke, ekspozitura Bile}a, kao i na blagajni ste~ajnog du`nika na dan odr`avawa licitacije u periodu od 8 do 10 ~asova. Kupac je du`an najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana po obavqenoj licitaciji uplatiti izlicitiranu cijenu, umawenu za upla}enu kauciju na `iro-ra~un ste~ajnog du`nika u protivnom kaucija }e pripasti ste~ajnom du`niku. Sve dodatne informacije se mogu dobiti od ste~ajnog upravnika na telefon, broj: 065/922-757. NAPOMENA: Prodaja ogla{ene pokretne imovine u ovom oglasu }e se izvr{iti i ukoliko se na licitaciju prijavi samo jedan u~esnik. Ste~ajni upravnik

za izbor nastavnika i saradnika i prijem u stalni radni odnos I Nastavnici u zvawu vanrednog profesora: 1. Za u`u nau~nu oblast nauka bezbjednosti i za{tite .........................................................................................1 izvr{ilac 2. Za u`u nau~nu oblast krivi~no pravnih nauka .........................................................................................1 izvr{ilac II Saradnici – vi{i asistenti ili asistenti : 1. Za u`u nau~nu oblast dr`avno pravnih nauka .........................................................................................1 izvr{ilac Izbor nastavnika i saradnika vr{i se na period utvr|en ~lanom 78. Zakona o visokom obrazovawu Republike Srpske. Prijave za izbor saradnika, asistenta ili vi{eg asistenta, kao i izbor u navedena nastavni~ka zvawa sa biografijom i dokazima o ispuwavawu uslova dostaviti u roku od 15 dana od dana objavqivawa konkursa. Konkurs ostaje otvoren do popune. Prijave dostaviti na adresu: Fakultet za bezbjednost i za{titu Bawaluka Pete kozarske brigade 18 78000 Bawaluka Tel. 051/345-910 DEKAN Prof. dr Mom~ilo Talijan

KONKURS

12 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

[trajk lu~kih radnika u Gr~koj

Biznis
ZVANI^NA KOTACIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

ATINA - [trajk radnika u glavnoj gr~koj luci Pirej kod Atine onemogu}io je ju~e stotinama putnika da se trajektima prebace na `eqena mjesta, uprkos sudskoj odluci da je {trajk nezakonit.

Samo su dva od 14 sindikata koji zastupaju prava lu~kih radnika u~estvovala u ju~era{wem 24-~asovnom {trajku, prenijele su agencije. [trajka~i su nezadovoqni zbog vladinih o{trih mjera {tedwe za prevazila`ewe finansijske krize.
FOTO: GLAS SRPSKE

15.80

0.66 22,521.10

KOTACIJA FONDOVA
Dioni~ko dru{tvo ZIFBIGINVESTICIONAGRUPAD.D.SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO
Zvani~ni Promjena kurs kursa Vrijednost

4.00 2.50

0.00 0.00

720.00 1,135.00

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FD SARAJEVO D.D. SARAJEVO IK BANKA D.D. ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKAW D.D. KAKAW
Sredwi Promjena Vrijednost kurs kursa

21.50 4.40 88.59 74.00 27.43 26.00

-0.14 -2.00 1.24 1.36 5.50 8.33

4,107.00 1,100.00 7,529.85 74.00 15,635.50 4,420.00

Sa sjednice Skup{tine Komore

Skup{tina Spoqnotrgovinske komore BiH izabrala novo rukovodstvo

Medvedev u Kaliforniji

Moskva dobija svoju Silikonsku dolinu
SAN FRANCISKO - Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev zapo~eo je ju~e zvani~nu posjetu SAD boravkom u Kaliforniji, gdje ga je do~ekao guverner Kalifornije Arnold [varceneger. Medvedev je tokom posjete visokotehnolo{kim kompanijama u Silikonskoj dolini rekao da planira da u Moskvi formira sli~an centar. - Nije nam namjera da samo prou~avamo kako su stvari organizovane u Silikonskoj dolini, ve} da uspostavimo bilateralnu saradwu u domenu visoke tehnologije - rekao je Medvedev, prenijele su agencije. Dodao je da }e saradwa SAD i Rusije u tom podru~ju biti produktivna, te da podr`ava ideju o formirawu ruskoameri~kog tima za razmjenu iskustva u oblasti visoke tehnologije. [varcneger je izrazio nadu da }e posjeta Medvedeva korporaciji “Cisko” biti korisna i za Rusiju i za Kaliforniju. Medvedev je poslije boravka u Kaliforniji otputovao u Va{ington gdje }e se danas sastati sa predsjednikom SAD-a Barakom Obamom. O~ekuje se razgovor o pristupawu Rusije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i mogu}em unapre|ewu rusko-ameri~kih trgovinsko-investicionih odnosa.

Veselin Poqa{evi} predsjednik Komore
Uvjeren sam da je Spoqnotrgovinska komora BiH deblokirana i da }e uspje{no nastaviti sa radom u okviru zakonskih nadle`nosti, kazao Poqa{evi}
PI[E: @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

Wema~ka, Francuska i Britanija

Najavqeno uvo|ewe poreza za banke
PARIZ, BERLIN - Wema~ka, Francuska i Britanija najavile su uvo|ewe bankarskog poreza, kao dio napora za izla zak iz fi nan sij ske krize. U zajedni~kom saop{tewu, ove tri zemqe navode da su “posve}ene potpunoj primjeni ambicioznog plana Grupe 20 naj ra zvi je ni jih ze maqa svi je ta (G20) za re for mu finansijskog sektora“, ali da nemaju puno nade da }e biti postignut globalni sporazum za uvo|ewe poraza za banke, prenijele su agencije. Ministri finansija G20

odustali su od ideje za zajedni ~kim uvo |ewem po re za zbog protivqewa Kanade i Japana, ali su evropski lideri, pod pritiskom da pred svojim glasa~ima opravdaju mjere {tedwe, ponovili poziv za akciju na globalnom nivou. Wema~ka je saop{tila da }e pri je dlog uvo |ewa ovog poreza predstaviti kabinetu mi nis ta ra na qeto, dok je Francuska najavila da }e detaqe poreza za banke predstaviti u sklopu buyeta za 2011. godinu, {to bi trebalo da bude na jesen.

SARAJEVO - Na sjednici Skup{tine Spoqnotrgovinske komore BiH, koju su predsta vni ci Ko mo re iz re da srpskog i hrvatskog naroda proglasili nelegitimnom, ju~e je izabran predsjednik i dva pot pred sje dni ka, te Upravni i Nadzorni odbor Komore za mandatni period od 2010. do 2014. godine. Za predsjednika Spoqnotrgovinske komore izabran je Veselin Poqa{evi}, a za potpredsjednike Bruno Boji} i Amir Zuki} koji }e se rotirati svakih 16 mjeseci. Novi ~lanovi Upravnog odbora su Dragan Despotovi} i Predrag Mitra{evi} iz reda srpskog, Ilija Damir Pehar i Ma rio Hrka~ iz hrvatskog i Edin Arslanagi} i Ni had Ima mo vi} iz re da

bo{wa~kog naroda. U Nadzorni odbor izabrani su Sini{a Pratqa~i} iz srpskog, Ivan Man di} iz hrvatskog i Jorgovan Begi} iz reda bo{wa~kog naroda.

NOVI saziv Komore na du`nost stupa 1. jula
Novoizabrani predsjednik Komore Veselin Poqa{evi} rekao je da }e u saradwi sa Skup {ti nom, Upra vnim i Nadzornim odborom, u sqede}em pe ri odu pre va zi }i sve probleme koji su u posqedwih nekoliko godina optere}ivali Komoru i wen rad. - U ovom izbornom procesu u~es tvo va lo je vi {e od 450 firmi iz svih dijelova BiH. Uvjeren sam da je Spoqnotrgovinska komora BiH deblokira na i da }e us pje {no

nastaviti sa radom u okviru zakonskih nadle`nosti - kazao je Poqa{evi}, koji bi na du`nost trebalo da stupi 1. jula. Na pitawe da li podr`ava provjeru legitimnosti i legalnosti izbora u Komori, koje je od Ministarstva pravde BiH zatra`ilo Ministarstvo spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Poqa{evi} je istakao da }e insistirati na tome da se preispita finansijsko poslovawe ove institucije u proteklom periodu. Predsjednik Spoqnotrgovin ske ko mo re BiH Ma hir Hayiahmetovi} kazao je da je cijeli proces izbora u Komori ura|en u skladu sa Statutom i zakonom. Za danas je zakazana i sjednice starog saziva Skup{tine Komore koja je u dva navrata tokom ovog mjeseca poku{ala

da odr`i sjednicu, ali zbog neodazivawa bo{wa~kih delegata nije imala kvorum da bi mogla da odlu~uje.

Problemi
Mahir Haxiahmetovi} ka`e da je ministar spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojevi} dobio nekorektne informacije od pojedinaca i da je zbog toga reagovao tako kako jeste. - Komora nema problema sa Ministarstvom i smatram da nije dobro da se na tako javan na~in mije{a politika u rad jedne nevladine organizacije - kazao je Haxiahmetovi}.

Bjeloruska kompanija “Beltransgas“ platila “Gaspromu“ ra~un za maj

Nema zastoja u isporuci ruskog gasa
MOSKVA - Ruski gas za Evropu transportuje se u punom obimu preko teritorije Bje lo ru si je, re kao je ju ~e ruski ministar energetike Sergej [matko. On je ukazao da }e se u slu~aju potrebe dogovoriti izla zak ne za vi snih po smatra~a koji bi utvrdili da li se iz koli~ina namijewenih evropskim potro{a~ima nedozvoqeno obustavqa isporuka ovog energenta, prenijele su agencije. Ruski holding “Gasprom“ obja vio je da je bje lo rus ka kom pa ni ja “Bel tran sgas“ platila gas isporu~en u maju, te da je na ra~une kompani je pris ti glo 260,13 miliona dolara. Ru si ja je ju ~e odlu ~i la da smawi ispo ru ke pri ro dnog gasa Bjelorusiji za 60 od sto u odno su na ra ni je ugovoren nivo. U Moskvi se navodi da Min sk du gu je za pre uze ti gas u proteklom mjesecu oko 250 miliona dolara, ako se obra~un obavi prema cijeni od 150 dolara za hiqadu kubi ka ga sa ko ju je, pre ma tvrdwi rukovodilaca “Gasproma“, Bjelurusija “samostalno odredila“. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Luka{enko prije dva dana dao je nalog za obus tavqawe tran zi ta rus kog ga sa u Evro pu sve dok “Gasprom“ ne isplati ranija dugovawa za dopremu gasa po teritoriji wegove zemqe. Minsk taj dug procjewuje na pribli`no 260 miliona dolara, {to je za deset miliona dolara vi{e od sume koja se u Moskvi pomiwe kao dugovawe Bjelorusije za dobijeni ruski gas u maju.

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING ROYAL BK SCOTLAN VODAFONE GROUP BP PLC BARCLAYS PLC

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Cijena
60.03 48.03 141.8 337.25 305.3

Promjena
1.75 2.02 -0.21 0.91 -1.75

Naziv kompanije
BANK OF AMERICA GENERAL ELECTRIC INTEL CORP MICROSOFT CORP PFIZER INC

Cijena
15.58 15.79 20.98 25.77 14.97

Promjena
-1.33 -1.93 -0.99 -0.69 -0.86

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 13

Soro{: Wema~ka bi mogla da izazove propast evra
BERLIN - Wema~ka politika buxetske u{tede prijeti da uni{ti projekat Evropske unije, a ne mo`e se iskqu~iti ni mogu}nost propasti evra, izjavio je milijarder Xorx Soro{ u intervjuu wema~kom nedjeqniku “Cajt“. - Politika Wema~ke je opasna za Evropu. Ako Nijemci ne promijene svoju politiku, ostatak Evrope bi imao koristi od wihovog izlaza iz zajedni~ke monetarne unije - rekao je ameri~ki investitor Soro{, koji je 1992. zaradio milijardu dolara ula`u}i na berzama u izglede za pad britanske funte, prenijele su agencije.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta РиТЕ Гацко а.д. Гацко Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 1 Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 2 Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње Аутопревоз а.д. Бањалука Република Српска - стара девизна штедња 1 Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград Prosje~na cijena 0,12 Promjena Promet 0,00 29.862,24 23.207,40 6.351,10 4.154,00 3.104,00 2.559,00 757,24 378,54 310,00

31,20 -0,66 30,78 -0,12 1,34 -3,60 31,04 -3,00 0,32 0,00 1,27 0,00

Pred Savjetom ministara BiH uskoro izmjena Odluke o kvalitetu goriva

Rafineriji dati jo{ vremena za standarde
Brodskoj rafineriji treba omogu}iti dodatni prelazni period, kada je rije~ o kvalitetu goriva koje proizvodi, rekao Koprivica
PI[E: MARINA ^IGOJA marinacigoja@glassrpske.com

90,00 -0,01 0,31 -3,73

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,55 4,77 3,05 2,51 7,01 0,04 3,01 4,20 3,60 1,51 1,10 3,00 3,29 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,44 0,00 -2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,72 0,00 238,50 0,00 50,20 0,00 3.200,00 421,40 298,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,40

BAWALU KA - Ako na sjednici Savjeta ministara BiH bude osporeno produ `ewe ro ka Ra fi ne ri ji nafte Brod za ispuwavawe ne op ho dnih stan dar da za dio wihovih proizvoda, srpski predstavnici u Parlamentu BiH tra`i}e da se ta kva odlu ka prei spi ta, jer to nije u interesu nikoga u BiH. Rekao je ovo “Glasu Srpske“ pred sje da va ju }i za je dni ~ke Ko mi si je za ekonomske reforme i razvoj Parlamenta BiH Zoran Koprivica i dodao da “onaj ko `eli razvoj RS i BiH i nova radna mjesta ne treba da bude za bilo kakvo uslovqavawe“. Odlu ka o kva li te tu te ~nih goriva i naftnih derivata va`i do 30. juna ove godine, a izmjena i dopuna Odluke uskoro bi trebalo da se na|e pred ministrima. - Brod skoj ra fi ne ri ji tre ba omo gu }i ti do da tni prelazni period, kada je rije~ o kvalitetu goriva koje

Mali akcionari “Bawalu~ke pivare”

Odluka o kvalitetu goriva va`i do 30. juna

FOTO:ARHIVA

Tra`e podr{ku Fonda PIO RS
BAWALUKA - Savez udru`ewa malih akcionara RS uputio je poziv Fondu penzijsko-invalidskog osigurawa RS da danas na Skup{tini akcionara “Bawalu~ke pivare“ glasa protiv prijedloga uprave preduze}a za pokri}e gubitaka na teret osnovnog kapitala “Pivare“. Uprava “Bawalu~ke pivare“ zakazala je za danas 15. godi{wu Skup{tinu akcionara, na kojoj }e, izme|u ostalog, biti raspravqano o pokri}u gubitka preduze}a od 62 miliona maraka. Iz Saveza udru`ewa malih akcionara navode da }e se u okviru pokri}a gubitaka smawiti broj redovnih akcija za oko 80 od sto. Fond PIO je vla snik 5,2 od sto akci ja “Bawalu~ke pivare“. S. T.

proizvodi, a radi se samo o odre|enim vrstama benzina koji su i u EU kori{}eni do pro{le godine - kazao je Koprivica. On je istakao da je jasno da, s obzirom na ekonomsku situaciju u BiH, bez zna~ajnog pove}awa stranih ulagawa nema napretka. - Ako je uslovqavawe ime no vawem di re kto ra Uprave za indirektno oporezivawe BiH, momenat koji

treba staviti na jednu stranu, a rad Rafinerije nafte Brod na dru gu, za is ta ne znam da li u ovoj zemqi iko misli o `ivotu, opstanku i reformama bez kojih jednostavno nema napretka - naglasio je Koprivica.

ZIROJEVI]: Neusvajawem Odluke vrati}emo se desetak godina unazad
Ministar spoqne trgovi ne i eko nom skih odno sa BiH Mladen Zirojevi} rekao je da ako Savjet minista ra BiH ne usvo ji Prijedlog odluke o kvalitetu te ~nih go ri va naf tnih derivata, tr`i{te goriva u BiH }e se vjerovatno podijeliti, ~ime bi se vratili desetak godina unazad. - Nedono{ewem predlo`e nih iz mje na i do pu na Odluke o kvalitetu te~nih naftnih goriva postavila

PRIJEDLOG
Ministarstvo spoqne trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo je Savjetu ministara BiH prijedlog da se na snagu stave novi standardi koji propisuju o{trije zahtjeve za kvalitet dizel goriva i bezolovnog benzina koje se stavqa u promet na tr`i{te BiH. Savjetu ministara BiH predlo`eno je da produ`i prelazni period u kojem jedini doma}i proizvo|a~ te~nih naftnih goriva treba da modernizuje tehnolo{ke linije za preradu sirove nafte i kvalitet naftnih derivata uskladi sa najo{trijim evropskim standardom kvaliteta, koji je u zemqama EU na snazi od po~etka pro{le godine.

bi se dodatna administrativna barijera za funkcioni sawe je di nog do ma }eg proi zvo |a ~a te ~nih naf tnih goriva, ~ime bi pozici ja kom pa ni ja ko je uvo ze naftna goriva u BiH bila dodatno za{ti}ena. Osim toga ovo ne bi bio dobar primjer stranim investitorima koji u ovakvim si tu aci ja ma o~e ku ju po dr{ku vlasti - kazao je Zirojevi}. On je rekao da su u svim zemqama regiona uspostavqeni mehanizmi za{tite doma}ih proizvo|a~a naftnih goriva, {to u BiH nije slu~aj. Pomo}nik ministra indus tri je, ener ge ti ke i ru darstva RS Dragan Kalabi} ra ni je je re kao da ako ova odluka ne bude produ`ena, bi}e donesen propis na nivou Republike Srpske, kako bi bi lo ri je {e no ovo pi tawe.

Mla|an Dinki}

“Jura“ krajem qeta gradi novu fabriku u Ni{u
[TUT GART - Ju `no ko rej ska fa bri ka auto-di je lo va “Ju ra“ po ~e }e kra jem qeta izgradwu nove fabrike u Ni{u, u kojoj }e biti za po sle no naj mawe hiqadu i po qudi, na ja vio je mi nis tar eko no mi je i re gi onal nog ra zvo ja Srbi je Mla |an Din ki} na Saj mu auto-kom po ne na ta u [tut gartu, prenijele su agencije. On je ju~e na konferenciji za no vi na re u okvi ru {tutgartskog sajma, posve}enoj pro mo ci ji Srbi je kao povoqne destinacije za investirawe, rekao da automobil ska in dus tri ja ima strate{ki zna~aj za budu}i privredni razvoj Srbije.

Izvje{taj “Vorld velt riporta“ za 2009. godinu

U svijetu 17 odsto vi{e milionera
WUJORK - Broj milionera u svijetu pro{le godine pove}an je za 17 procenata na isti nivo kao prije krize, s tim {to je ukupno bogatstvo najimu}nijih qudi u 2009. godini poraslo u pore|ewu sa 2008. godinom za 19 procenata i procjewuje se na 39 biliona dolara, ukazuje se u izvje{taju “Vorld velt riporta“ koji svake godine priprema grupa kompanija “Kepyeminaj“ i investiciona banka “Meril Lin~“, prenio je Tanjug. Autori istra`ivawa su utvrdili da u svijetu `ivi oko deset miliona qudi ~ija je imovina ve}a od milion dolara, u odnosu na 8,6 miliona u kriznoj 2008. godini. Najve}i broj milionera, prema izvje{taju “Vorld velt riporta“, `ivi u SAD i to 2,78 miliona qudi, na drugom mjestu je Japan sa 1,65 miliona, na tre}em Wema~ka sa 861.500 milionera. U ove tri zemqe `ivi 53,7 odsto svih milionera u svijetu. Gotovinska {tedwa milionera je opala za godinu zbog niskih bankarskih kamata, ali je zato pove}ana tra`wa umjetni~kih predmeta, starog novca, vina i antikviteta.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 24.6.2010. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

KURSNA LISTA
Kupovni za devize
1.955830 1.387385 1.538597 27.115225 0.075838 0.262089 0.695820 1.761412 0.565032 0.246051 0.205103 1.433356 1.014055 2.370811 1.589879 1.877777

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Srednji za devize
1.955830 1.390862 1.542453 27.183183 0.076028 0.262746 0.697564 1.765827 0.566448 0.246668 0.205617 1.436948 1.016596 2.376753 1.593864 1.882483

Prodajni za devize
1.955830 1.394339 1.546309 27.251141 0.076218 0.263403 0.699308 1.770242 0.567864 0.247285 0.206131 1.440540 1.019137 2.382695 1.597849 1.887189

Fabrika duvana a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

Krajinaauto a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

Veselina Masle{e 6, 78000 Banjaluka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

0,25

-5,66%

0,12 -14,29%

14 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Trebiwac nezakonito u{ao u posjed stana

Hronika
[ibovi kod Mrkowi} Grada

TREBIWE - Trebiwska policija podnijela je izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu protiv sugra|anina M. N. zbog sumwe da je 27. marta neovla{teno u{ao u posjed stana, koji se nalazi pod upravom Ministarstva za izbjegla i raseqena lica RS.

Iz CJB Trebiwe ju~e je navedeno da je podnesen izvje{taj i protiv sugra|anina N. P., koji se tereti da je na benzinskoj pumpi sipao gorivo i uzeo robu vrijednu 100 KM, odbiv{i da plati ra~un, poslije ~ega se udaqio u nepoznatom pravcu. N. T.
FOTO: GLAS SRPSKE

Iz objekta repetitora ukradeni akumulatori
MRKOWI] GRAD - Iz objekta repetitora RTRS-a na planini Lisini, nedaleko od [ibova u op{tini Mrkowi} Grad nepoznati lopovi su ukrali dva akumulatora vrijedna oko 500 maraka. Kra|u je Stanici javne bezbjednosti u Mrkowi} Gradu prijavio radnik preduze}a “Dasto semtel“ iz Bijeqine Bojan Miki}, ~iji su i bili akumulatori i slu`ili za napajawe internet ure|aja ovoga internet provajdera. Provalnici su u{li u objekat repetitora na taj na~in {to su odvalili katanac na ulaznim vratima i iz objekta ukrali akumulatore, zbog ~ega su trenutno bez internet veza korisnici usluga ovoga provajdera na podru~ju mrkowi}ke op{tine. S. D.

Bawaluka

Policija traga za pqa~ka{ima banaka
BAWALUKA - Bawalu~ka policija jo{ uvijek traga za razbojnicima koji su poku{ali da opqa~kaju NLB Razvojnu banku u nasequ Rosuqe i pqa~ka{ima Unikredit banke iz naseqa Nova varo{ u Bawaluci. Dva maskirana i naoru`ana razbojnika poku{ali su da opqa~kaju poslovnicu NLB Razvojne banke u bawalu~kom nasequ Rosuqe u utorak, ali su ih u tome sprije~ili zatvorena blindirana vrata i radnica koja je pozvala policiju. Unikredit banka opqa~kana je dan ranije, a dva maskirana ra zboj ni ka, pri je te }i oru `jem, oteli su oko 13.000 maraka. U oba slu~aja nije bilo neposrednih o~evidaca. N. T.
Kladionica “Astra“

Bawalu~ka policija rije{ila navodno razbojni{tvo u kladionici “Astra“

Istragom utvr|eno da je radnica kladionice “Astra“ u bawalu~koj ulici Rade Vrawe{evi} Jovana \. la`no prijavila da je 2. juna opqa~kao razbojnik i oteo joj 1.200 maraka
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

Radnica la`no prijavila pqa~ku
“Astra“ u bawalu~koj ulici Ra de Vrawe{e vi} Jo va na \. (28) la`no prijavila da je opqa ~kao ra zboj nik 12. juna i oteo joj 1.200 maraka. Po li ci ja je, na vo de }i ini ci ja le ra dni ce sa op {ti la da je ona pri zna la da je la `no pri ja vi la na vedeno djelo. - Cen tar ja vne bez bje dnosti Bawaluka podnije}e pro tiv J. \. iz vje {taj bawalu ~kom Okru `nom tu `i la{ tvu ko jim je te re ti za la `no pri javqivawe krivi~nog djela - navedeno je u sa op {tewu CJB Bawaluka. Prema wenim rije~ima, tokom pqa~ke razbojnik iz kase kladionice nije htio da uzme sitan novac. Ona je is pri ~a la da u prvi mah nije ni pomislila da se radi o pqa~ki sve dok ni je u wu upe rio oru `je. Jo{ je u svo joj izja vi do da la da joj je ovo bio prvi dan na tom ra dnom mjestu. Po li ci ja je ot kri la i da je la `no pri javqena i pqa~ka u kladionici “Bet lajv“ ko ja se do go di la 13. juna u Srpskoj ulici. Ra dni ca ove spor tske kladionice Dragana S. osumwi~e na je da je la `no pri ja vi la da joj je ra zboj nik oteo 2.200 maraka.

Akcija na pijaci “Sirano“ u Sarajevu

FOTO: AGENCIJE

SIPA

Velika akcija protiv “piraterije“ u Sarajevu
SARAJEVO - Slu`benici Dr`avne agencije za istragu i za{titu (SIPA) ju~e su, po nalogu Tu`ila{tva BiH, i uz podr{ku pripadnika MUP-a Kantona Sarajevo na pijaci “Sirano“ u centru Sarajeva sproveli veliku akciju suzbijawa prodaje ilegalno proizvedenih CD i DVD diskova, kao i kompjuterskih programa. Akcija je sprovedena nakon {to je na pijaci “Sirano“ primije}ena prodaja velike koli~ine piratskih nosa~a zvuka i slike. Sli~na akcija sprovedena je prije ne{to vi{e od pola godine, a meta su bili pija~ni {tandovi, gdje su prodavani piratski CD i DVD diskovi. N. T.

BAWALUKA - Bawalu~ka po li ci ja ot kri la je jo{ je dnu la `nu pri ja vu razbojni{tva u sportskim kladionicama, saop{teno je ju~e u policiji. Izvor bli zak is tra zi ispri~ao je da je utvr|eno da je ra dni ca kla di oni ce

OTKRIVENE ~etiri la`ne prijave
Ra dni ca u kla di oni ci “As tra“ no vi na ri ma i po li ci ji je po sli je pqa ~ke ispri~ala da razbojnik koji je opqa~kao “Astru“ nije bio mas ki ran, a ka da je u{ao u kladionicu zapeo je za prag i umalo nije pao na pod.

Razbojni{tva
Osim ovih la`nih prijava, bawalu~ka policija otkrila je da je Bawalu~anin Sini{a Zubanovi} (39) la`no prijavio razbojni{tvo. On se 10. juna obratio Slu`bi hitne pomo}i zbog ubodnih rana no`em, a policiji je rekao da su ga napala dva nepoznata lica i oteli mu torbicu sa 400 maraka. Policija je otkrila da je i M. K. la`no prijavio da mu je razbojnik oteo 550 maraka.

Pu{teno jo{ pet uhap{enih u akciji "Drina"
PI[E: NEBOJ[A TOMA[EVI] ntomasevic@glassrpske.com

BIJEQINA - Bijeqinski Okru`ni sud produ`io je pritvor za sedam od 12 pritvorenih, koji su uhap{eni u akciji “Drina“, zbog sumwe da su trgovali drogama, a na slobodu pustio petoricu. Pot vrdio je to “Gla su Srpske“ advokat Petko Budi{a, koji brani dvojicu osumwi~enih. U ovoj akciji, polovinom maja, uhap{eno je ukupno 14

osumwi~enih, a dvojica su pu{tena poslije saslu{awa u tu`ila{tvu.

PETORICI osumwi~enih produ`en pritvor
Pritvor je produ`en Nusretu Sahani}u (38), Samiru Heri}u (34), Predragu Pustivuku (19), Adisu Selimovi}u (27), Marku Luka~u (38), Draga nu Ma ksi mo vi }u (27) i Mladenu Joki}u (28).

Budi{a, koji brani Luka~a i Pus ti vu ka ulo `io je `albu na odluku o produ`ewu pritvora, jer smatra da za to nema osnova. Sud je ranije odbio prijedlog da se odredi pritvor Radi Mar ko vi }u i Mla de nu Cvjetinovi}u, a sada su na slo bo du pu {te ni Mi len ko Malinovi} (20), Semir Jahi} (19), Adis Marho{evi} (31), Igor [akoti} (30) i Adko Mi{i} (24). U akci ji “Dri na“ uha -

p{eni su i Aleksandar Mati} i Dar ko Va siqevi} i predati Okru`nom tu`ila{tvu Isto~no Sarajevo, iz kojeg nije saop{teno ni{ta u vezi sa wima. Pri li kom ha p{ewa osumwi~enih, polovinom maja Policija RS pretresla je 20 lokacija na podru~ju Zvornika, Bijeqine, Mili}a, Vlasenice, Tuzle i Kalesije. Tada su zaplijewena sredstva za pa ko vawe opoj nih dro ga, {pricevi, medicinske table-

te sa drogom, odre|ene koli~ine heroina, marihuane, metodina, vi{e od 30 mobilnih telefona, vi{e telefonskih kartica, odre|ene koli~ine baruta i municije. Svi uhap{eni su odranije poznati policiji po krivi~nim djelima. Ranije su dovo|eni u vezu sa nedozvoqenom proi zvodwom i pro me tom opojnih droga, nedozvoqenim dr`awem i preprodajom oru`ja i falsifikovawem isprava.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 15

Provalnici odnijeli ra~unare i opremu vrijednu 8.000 KM
BIJEQINA - Nepoznati provalnici su iz preduze}a “Sistem“ ukrali sedam laptopova, dva kompjutera, tri digitalna fotoaparata i monitor, pri~iniv{i vlasniku {tetu od oko osam hiqada maraka, rekli su ju~e u CJB Bijeqina. U ovom centru su dodali da su nepoznati provalnici iz podruma ku}e G. B. u Loparama ukrali ve}u koli~inu alata i predmeta za doma}instvo vrijednih oko 1,7 hiqada maraka. Policija u oba slu~aja traga za provalnicima. N. T.

Policija

U prvih pet mjeseci na podru~ju CJB Bijeqina zabiqe`ena 33 samoubistva

Vijesti
Fo~a

Ubilo se dva puta vi{e qudi nego pro{le godine
Statistika pokazuje da se na ovaj o~ajni~ki korak odlu~uju uglavnom lica starija od 50 godina. Najvi{e samoubistava izvr{eno vje{awem, zatim vatrenim oru`jem, bombom i utapawem u vodi
PI[E: TIHOMIR NESTOROVI] krozrs@glassrpske.com

Maltretirao suprugu
FO^A - Fo~anka K. S. (44) prijavila je policiji mu`a K. R. da je du`i period fizi~ki i psihi~ki maltretira, saop{teno je ju~e iz CJB Isto~no Sarajevo. Protiv K. R. podnesen je zahtjev za pokretawe prekr{ajnog postupka. N. T.

Isto~no Sarajevo

BI JEQINA - Na po dru~ju koje pokriva Centar ja vne bez bje dnos ti Bi jeqina u prvih pet mjeseci ove go di ne do go di la su se ~ak 33 samoubistva, {to je skoro dvostruko vi{e nego u istom periodu pro{le godine. Por tpa rol CJB Bi jeqina Dragomir Peri} istakao je da se na samoubistvo vi{e odlu~uju mu{karci nego `ene, jer je u ovom periodu sop stve ni `i vot oduzelo dvadeset sedam mu{karaca i {est `ena. Statistika pokazuje i da se na ovaj o~ajni~ki korak odlu~uju uglavnom lica starija od 50 godina. - U ovom periodu `ivot je sebi oduzelo ~ak 25 lica koja su imala vi{e od 50 godi na `i vo ta, pet u do bi izme|u 30 i 50 godina, te jedno lice iz kategorije od 18 do 30 go di na, ali i je dno mla|e od 18 godina - naglasio je Peri}. Pre ma po da ci ma bi jeqinskog Centra javne bezbje dnos ti, naj vi {e je sa mo ubis ta va iz vr{e no u Bi jeqini, gdje se ubi lo osam oso ba. U zvor ni ~koj

op{tini ubilo se sedam, a u bratuna~koj {est lica. U ju nu se ubio nas ta vnik Ne{o Simi} (63). On se objesio u porodi~noj ku}i u Dvo ro vi ma kod Bi jeqine. Si me un Ma rin ko vi} (54), ro dom iz Gla vi ~i ca kod Jawe, nas tawen u Beo gra du, pro na |en je u ju nu mrtav u svom auto mo bi lu “fijat“ koji je bio parkiran u bli zi ni Po li cij ske stanice u Jawi. Wegovo tije lo s ra nom od met ka na sqepoo ~ni ci pro na {ao je slu~ajni prolaznik i prijavio policiji.

Prona|ena bomba i municija
ISTO ^NO SA RAJE VO Policija Isto~nog Sarajeva je prilikom pretresa ku}e u nasequ Petrovi}i koju koristi D. M. (26) prona{la ru~nu bombu “M-52“, 23 metka ra zli ~i tog ka li bra i pet okvira za automatsku pu{ku, rekli su ju~e u CJB Isto~no Sarajevo. N. T.

Rogatica

Pesnicom slomio nos policajcu
ROGATICA - Policajac M. D. (38), koji nije bio na du`nosti, povrije|en je u tu~i sa ^. N. (33) iz Rogatice, rekli su ju~e u rogati~koj policiji. Poslije prepirke ^. N. je pesnicom udario M. D. u predjelu lica i slomio mu nos. U toku je dokumentovawe krivi~nog djela. N. T.

LO[A finansijska situacija i bolest naj~e{}i motiv
Maloqetnik s inicijalima M. B. (17) izvr{io je sa mo ubis tvo u po mo }nom obje ktu po ro di ~ne ku }e u Jardanu kod Zvornika. On je pu cao se bi u gla vu iz pi {toqa, a motivi samoubistva nisu poznati. Borislav Miji} (71), iz zaseoka Androvi}i kod sela Ma le {i}, op {ti na Zvor nik, ubio je u maju suprugu

Isto~no Sarajevo
Najvi{e samoubistava u Bijeqini - osam
FOTO: GLAS SRPSKE

ZADESNA SMRT
U prvih pet mjeseci zabiqe`eno je i veliko pove}awe broja takozvanih zadesnih smrti, odnosno prona|enih mrtvih tijela, u odnosu na isti period pro{le godine. Evidentirano je ~ak 18 slu~ajeva zadesne smrti, dok je u 2009. godini bilo {est takvih slu~ajeva.

svog brata Ginu Miji} (71), te{ko ranio brati}a Miladi na Mi ji }a (51), a za tim izvr{io samoubistvo. U se lu Du bra vi ce kod Bratunca 78-godi{wi Ne|o Lazi}, ina~e psihi~ki bolesnik, hicima iz pi{toqa ubio je svoju nepokretnu supru gu Je le nu (67), a za tim izvr{io samoubistvo.

U CJB ka`u da postoje brojni razlozi zbog kojih se qudi odlu~uju da sopstvenom rukom prekrate svoj `ivot. Naj ~e{ }i mo ti vi su lo {a finansijska situacija, zatim bolest, starost, usamqenost, ali i ne uz vra }e na qubav. - Najvi{e samoubistava iz vr{e no je vje {awem, za -

tim vatrenim oru`jem, bombom i utapawem u vodi, ali postoje i drugi na~ini kojim qudi pre kra }u ju svoj `ivot - naglasio je Peri}. Od pomenutog broja, 15 li ca sa mo ubis tvo je iz vr{ilo vje{awem, 11 hicem iz va tre nog oru `ja, a dva li ca su `i vot pre kra ti la aktivirawem bombe.

Prona|en ukradeni “fijat uno”
IS TO ^NO SA RA JE VO Policija Isto~nog Sarajeva prona{la je ukradeni “fijat uno” u uli ci Aka de mi ka Slav ka Leov ca u op {ti ni Isto~na Iliya. Vozilo je vlasni{tvo B. P. iz Kantona Sarajevo, kazali su ju~e u policiji. N. T.

Odre|en pritvor napada~ima na konobara
BAWALUKA - Osnovni sud Bawaluka je na prijedlog Okru`nog tu`ila{tva odredio jednomjese~ni pritvor Radenku Zeqkovi}u i Milanu Babi}u iz Bawaluke koji se sumwi~e da su napali konobara u kafi}u “Merlin 2” i pretukli ga bejzbol palicom i prijetili pi{toqem tra`e}i novac. Iz ovog tu`ila{tva ju~e je saop{teno da se oni terete za nasilni~ko pona{awe, o{te}ewe tu|e tvari i nedozvoqenu proizvodwu i promet oru`ja ili eksplozivnih materija. Prilikom hap{ewa policajci su ih pretresli i prona{li pu{komitraqez, ru~nu bombu, no` i bejzbol palicu. Do zakqu~ewa ovog broja sud se nije izjasnio o pritvoru. N. T.

Trebiwac pucao, pa tukao Zbog poplava odgo|eno su|ewe za zlo~in nad Srbima dr{kom od pi{toqa
BI JEQINA - U bi jeqin skom Okru `nom su du ju ~e je odgo|eno su|ewe optu`enima za ratni zlo~in protiv srpskih civila u op{tini Srebrenica Husi Salihbegovi}u i Ibri Jakubovi}u, zbog nemogu}nosti da iz Tuzle budu privedeni usqed poplava i presje~enih puteva, rekla je Srni portparol Okru`nog tu`ila{tva Danka Prodanovi}. Optu`nica ih tereti da su za vrijeme oru`anog sukoba u BiH kao pripadnici Armije RBiH u junu 1992. godine napali srpska sela i ubili Stojana Stevanovi}a, prerezav{i mu vrat i nanijev{i vi{e uboda no`em po tijelu, te da su mu odsjekli polni organ i stavili mu ga u usta. TREBIWE - Trebiwska policija preksino} je u 20 ~asova uhapsila sugra|anina Du{ana \urovi}a, zbog sumwe da je po~inio krivi~no djelo izazivawe op{te opasnosti i krivi~no djelo tjelesna povreda, saznaje “Glas Srpske“ od izvora bliskog istrazi. U CJB Trebiwe ju~e su saop{tili da je D. \. uhap{en nakon {to je u 17 ~asova de`urnoj slu`bi prijavqeno da su tri nepoznata lica do{la ispred porodi~ne ku}e M. M. i jedan od trojice ispalio hitac iz pi{toqa, a zatim dr{kom pi{toqa udario A. M. Kriminalisti~kom obradom djelo je rasvijetqeno, a kod izvr{ioca je prona|en i oduzet pi{toq. R. Mi.

16 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Srbija
Medijska grupa VAC

Izbore u Boru smo dobili, jer smo najpo{tenije na wima nastupali. Radili smo da re{imo qudima `ivotne probleme i mislim da smo zbog toga i pobedili. Mla|an Dinki}, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije

Bekova firma legalno preuzeta
BEOGRAD, BON - ^lan uprave wema~ke medijske grupe VAC Peter Lange demantovao je ju~e izjavu pravnih zastupnika firme “Ardos“ iz Salcburga, koja se nalazi u vlasni{tvu Milana Beka, da je VAC na prevaru i bez dokumentacije preuzeo tu firmu koja posjeduje 24,89 odsto akcija u “Ve~erwim novostima“ i ponovio da }e se ta kompanija povu}i iz Srbije. On je ujedno najavio da }e i te akcije biti prodate prilikom povla~ewa iz Srbije, prenio je Tanjug. On je najavio da }e VAC uskoro da preuzme i druge dvije firme koje su u posjedu Milana Beka, firme “Trimaks“ i “Karamat“, koje, tako|e, imaju akcije u “Novostima“, jer su i te akcije davno kupqene, tako da }e VAC na kraju dobiti svojih 62,4 odsto akcija.

Slobodan Homen, dr`avni sekretar Ministarstva pravde Srbije

Legija uskoro u srpskom "Alkatrazu"
BEO GRAD - Pre ba ci vawe Mi lo ra da Ule me ka Legije iz beogradskog Okru`nog za tvo ra u Po se bno odjeqewe Ka zne no-po pra vnog za vo da u Po `a rev cu “Zabela“ mo`e se o~ekivati u najskorije vrijeme, jer je Specijalni sud u Beogradu donio odluku o upu}ivawu u taj zatvor, izjavio je ju~e dr`avni sekretar Ministar stva prav de Slo bo dan Homen. - Ulemek }e fakti~ki biti prvi stanovnik novog zatvo ra sa ma ksi mal nim obezbe|ewem - rekao je Homen Tanjugu. Prema wegovim rije~ima, datum prebacivawa ne}e biti objavqen u javnosti zbog bezbjednosnih rizika, iako }e nekoliko stotina pripadnika obezbje|ewa i specijalnih jedinica u~estvovati u wegovom transportu.

Presuda suda u Beogradu

Za zlo~in u Medaku osam godina zatvora
BEOGRAD - Trojica optu`enih osu|eni su ju~e u Beogradu na ukupno osam godina zatvora zbog ne~ovje~nog postupawa prema zarobqeniku Mirku Meduni}u koji je polo`io oru`je u Medaku, javile su agencije. Milorad Lazi} i Nikola Kowevi} osu|eni su na po tri godine zatvora, dok je Mirko Maruni} osu|en na dvije godine. Optu`bi je oslobo|en Perica \akovi}. Predsjednik Sudskog vije}a Vinka Beraha-Niki~evi} je navela da je sud utvrdio da su oni u stanici milicije u Medaku, “danono}no tukli Meduni}a rukama, nogama, palicama, drvenim kolcem, rezali ga i ubadali no`em“. Su|ewe za zlo~in u Medaku po~elo je 23. novembra 2009. godine, a 2. juna ove godine Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine odustalo je od gowewa Nikole Vujnovi}a jer je utvr|eno da nije tukao Meduni}a.

Ulemekov boravak u tom posebnom odeqewu zatvora, koji je jedan od najbezbednijih u Srbiji, predvi|en je na dve godine, rekao Homen Milorad Ulemek
Posebno odjeqewe KPZ u Po`arevcu opasano je zidovima vi{im od ~etiri metra, ima ~etiri osmatra~nice i blin di ra na me tal na vra ta debqine desetak centimetara, sa elek tron skim otva rawem i zatvarawem. Sho dno Za ko nu o iz vr{ewu kazne zatvora za krivi~na djela organizovanog kriminala, ukoliko se osu|enik nije dobro vladao tokom prve dvije godine boravka u posebnom re`imu tog odjeqewa, rok se produ`ava za jo{ dvije godine. U suprotnom, sud ga mo`e pre ba ci ti na iz dr`a vawe kazne u isti zavod, ali u drugi re`im iz kojeg tako|e mo`e da bude vra}en u poseban re`im. Pre ma osu |e ni ma ko ji borave u Posebnom odjeqewe po`areva~ke “Zabele“ }e biti pri mi jewen po o{ tre ni re`im, koji podrazumijeva da osu|enici budu sami u }eliji, dok se dodir sa spoqnim svijetom obavqa pod strogom kontrolom zatvorske uprave i suda, izuzev kontakata sa advokatom. Zgrada specijalnog zatvora smje{tena je tik uz sedmi paviqon, gdje kazne izdr`avaju osu|eni za najte`a krivi~na djela, a od kojih }e se neki uskoro na}i i u novom dijelu zatvora, u kome va`e posebna pravila.

DODIR SA spoqnim svijetom pod strogom kontrolom
Po ovoj sudskoj odluci, Ulemekov boravak u tom posebnom odjeqewu zatvora, koji je jedan je od najbezbjednijih u Srbi ji, pre dvi |en je na dvije godine, poslije ~ega }e sud preispitati da li postoje razlozi za wegovo zadr`avawe pod spe ci jal nim re`imom.

“Zemunci“
Specijalna policija FOTO: ARHIVA

Ivica Da~i}

Srpski operativci idu u Ju`nu Ameriku
BEOGRAD - MUP Srbije {aqe svoje operativce u Ju`nu Ameriku da bi pomogli tamo{wim kolegama u razotkrivawu kriminalnih grupa sa ovih podru~ja, javile su agencije. Ministar unutra{wih poslova Ivica Da~i} ka`e da kriminalne grupe iz Srbije i regiona borave u tim zemqama jer je trgovina kokainom profitabilnija od trgovine heroinom i zadaju velike probleme policiji, prije svega zbog jezi~ke barijere. - Dogovor je da po{aqemo operativce koji bi pomogli u pra}ewu na{ih kriminalnih grupa. Kolegama iz Latinske Amerike ponudili smo i kori{}ewe na{e baze podataka kako bi mogli da utvrde identitet predstavnika tih grupa - rekao je Da~i}.

Slobodan Homen rekao je da je nesporno u~e{}e nekada{we Dr`avne bezbjednosti u ubistvu novinara Slavka ]uruvije 1999. godine, ali da sumwa u umije{anost pripadnika “zemunskog klana“ Milo{a Simovi}a i Mileta Lukovi}a. - Ono zbog ~ega ja li~no izra`avam sumwu u ume{anost Lukovi}a i Simovi}a je to {to 1999. godine oni nisu bili na samoj piramidi organizovanog kriminala, ve} su bili sitni u~inioci krivi~nih dela rekao je Homen. To, kako je napomenuo, “ne zna~i da u nekoj fazi (ubistva) nisu bili ume{ani“.
Zatvorska }elija u Posebnom odjeqewu KPZ-a FOTO: AGENCIJE

DOBRA VIJEST

NOVI SAD
U Novom Sadu progla{ena je epidemija virusnog meningitisa, a 31 dijete je hospitalizovano. Tamo{wi mediji prenose da se djeca dobro osje}aju i da kod wih nema dodatnih komplikacija. Hospitalizovana djeca imaju lak{u ili sredwe te{ku klini~ku sliku i pod stalnom su qekarskom kontrolom.

BEOGRAD
Kompanija “Jat ervejz“ tokom qetnog reda letewa, koji se primjewuje do 30. oktobra, saobra}a na 38 destinacija, a uvedene su i nove destinacije - dvije redovne za Portoro` i Dubai, kao i tri sezonske za Ohrid, Solun i Geteborg. Prema novom redu letewa organizovani su i polasci prema 24 zemqe iz regiona, Evrope, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.

Povrije|en glumac Boris Isakovi}
NOVI SAD - U eksploziji automobila u novosadskom Novom Nasequ ju~e je lak{e povrije|en glumac iz tog grada Boris Isakovi}, javile su agencije. Por tpa rol Kli ni ~kog cen tra Voj vo di ne Gor da na Umi}evi} je rekla da Isakovi} nije `ivotno ugro`en. - Isakovi} je svestan i ko mu ni ka ti van, a hi rur zi treba da izvade tri {rapnela koja su se zadr`ala u telu - rekla je Umi}evi}.

U eksploziji automobila u novosadskom Novom Nasequ

ISAKOVI] nije `ivotno ugro`en
Por tpa rol no vo sad ske po li ci je Mi le va To {i} potvrdila je da je eksploziju izazvala eksplozivna naprava koja je bila postavqena ispod automobila marke “saab“ ko ji je u vla sni{ tvu Isakovi}a. To{i}eva je istakla da su na licu mjesta

LO[A VIJEST

fo ren zi ~a ri i stru~waci za eksplozivne naprave i da }e poslije uvi|aja biti poznato vi{e detaqa. Isakovi}eva supruga Jasna \uri~i} izjavila je da je do nesre}e do{lo kada je wen mu` svojim starim koli ma kre nuo u Beo grad na probu predstave. Gra do na ~el nik No vog Sada Igor Pavli~i} najo{tri je je osu dio na pad na Isakovi}a.

- O~ekujem da nadle`ni organi hitno preduzmu mere na otkrivawu i ka`wavawu po ~i ni oca tog kri vi ~nog dela. U borbi protiv krimi na la i na siqa mo ra mo biti beskompromisni, nepokolebqivi i istrajni, a rad svih ustanova, institucija i organizacija koje se bave za{titom prava i bezbednosti gra|ana mora da bude koordinisan i efikasan - rekao je Pavli~i}.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 17

U moru fekalija 150 ku}a Ba~kog Jarka
BA^KI JARAK - U Novom nasequ u mjesnoj zajednici Ba~ki Jarak, kod Novog Sada, 150 porodi~nih ku}a poplavqeno je vodom prepunom fekalija jer su se, zbog obilnih ki{a, izlile sve septi~ke jame, javila je ju~e Srna. Da nevoqa `iteqa ovog naseqa bude ve}a, septi~ke jame kopane su na dubinama od petnaestak metara, isto, kao i bunari za vodu, pa je zbog obilne ki{e do{lo do wihovog mije{awa i izlivawa, tako da ona nije ni za zalivawe wiva i ba{ti. Voda je u{la u pojedine ku}e i obore, te poplavila pje{a~ke staze, dvori{ta i ba{te, jer ne postoji kanalizacija niti odvodni kanali.

Boris Tadi} u Istanbulu na samitu {efova dr`ava jugoisto~ne Evrope

Vijesti
Vensan De`er

Obrazovawe za sve
BEOGRAD - [ef delegaci je EU u Srbi ji Ven san De`er predstavio je ju~e zajedni~ki projekat Unije i Mi nis tar stva pros vje te Srbije “Obrazovawe za sve”, vrijedan tri miliona evra. Evropska unija pridaje veliku va`nost obrazovawu djece iz marginalizovanih gru pa i u onim dr`a va ma koje `ele da nam se pridru`e, izjavio je De`er.

Novi Sad

Samo kada ~itava jugoisto~na Evropa bude integrisana u EU, obe}ana era mira, koja je nagove{tena padom Berlinskog zida, mo}i }e zaista da otpo~ne, rekao Tadi}
BEOGRAD, ISTANBUL Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je ju~e u Istanbu lu, na sa mi tu {e fo va dr`ava jugoisto~ne Evrope, da EU mora bez okoli{avawa da poru~i da li je spremna da u svoje okriqe primi sve dr`ave regiona i da iskreno pomogne da se taj ciq i ostvari. Tadi} je {efovima dr`ava ~lanica Procesa saradwe u jugoisto~noj Evropi (SEECP) predo~io korake koje je Srbija proteklih mjeseci na~inila na putu ka EU i poru~io da je od vitalne va`nosti da kandidatura za ~lanstvo koju je Srbija podnijela bude u najskorijoj budu}nosti razmatrana pred Evropskom komisijom, prenijele su agencije. - Samo kada ~itava jugoisto~na Evropa bude integrisana u EU, obe}ana era mira,

Otvoreno hranili{te za ptice
NOVI SAD - U Specijal nom re zer va tu pri ro de Deliblatska pje{~ara, na lokalitetu Korn, otvoreno je hranili{te “Orlovac“, najve}e takvog tipa u Srbiji, koje je namijeweno rijetkim pticama grabqivicama, javila je ju~e Srna. Otvarawem hranili{ta, veli~ine 120 sa 60 me ta ra, stvoreni su uslovi za povratak ri jet kih vrsta pti ca grabqivica.

Boris Tadi}

FOTO: AGENCIJE

ko ja je na go ve {te na pa dom Berlinskog zida, mo}i }e zaista da otpo~ne. Samo tada }e de mo krat ski pro spe ri tet, ekonomska sigurnost i socijal na je dna kost bi ti ute meqeni u sva koj od na ci ja kojima je ovaj region dom - rekao je Tadi}. On je dodao da samo na taj na~in mo`e biti “zatvorena kwiga stra{ne dekade“, koju su obiqe`ili gra|anski ratovi, etni~ko ~i{}ewe, izbjeglice i raseqeni. - Svi imamo rezerve, ali se sa wima suo~avamo, ne dopu{tamo da one budu izgovor da ne ~i ni mo ni {ta. Da kle, Srbija o~ekuje da pozitivna

atmosfera i poruke sa nedavno odr`anog samita u Sarajevu bu du pre to ~e ne u de lo rekao je Tadi}. Govore}i o zna~aju regionalne saradwe, Tadi} je istakao da u wenom fokusu mora biti borba protiv organizovanog kriminala, ~ija transnacionalna mre`a predstavqa najdirektniju opasnost prosperitetu regiona. - Srbija je objavila rat organizovanom kriminalu i ne}emo {tedeti trud u nastojawu da otklonimo tu pretwu. Politika Srbije podrazumeva da niko ne}e ostati izvan doma{aja zakona. Na{a policija i pravosu|e nastavi}e beskompromisni obra~un sa kriminalnim bosovima i wihovim

saradnicima - naglasio je Tadi}. Regionalna saradwa je, prema wegovim rije~ima, preduslov uspje{ne borbe protiv organizovanog kriminala i zbog toga je od neobi~ne va`nosti da svim dr`avama regiona to bude prioritet, ne samo na rije~ima, ve} i na djelu.

U FOKUSU regionalne saradwe borba protiv kriminala
Predsjednik Srbije se osvrnuo i na pitawe statusa Kosova i Metohije, poru~uju}i jo{ jednom da Srbija nikada i ni pod kojim okolnostima, ne-

SRPSKE SVETIWE NA KOSOVU
Boris Tadi} upozorio je na ugro`enost srpskih svetiwa na Kosovu i na poku{aje vlasti u Pri{tini da vje{ta~ki odvoje su{tinski dio srpskog nasqe|a i politizuju ga. - Sva ~etiri na{a spomenika kulture koja su ozna~ena kao deo svetske kulturne ba{tine u na{oj pokrajini Kosovo stavqena su na listu ugro`ene kulturne ba{tine UNESCO-a i tamo na`alost, moraju ostati - rekao je Tadi}.

Samit u Istanbulu

}e ni implicitno ni eksplicitno priznati jednostrano progla{enu nezavisnost Kosova i da je po tom pitawu srpski na rod po tpu no jednodu{an. - Jednostrano progla{ena nezavisnost je za nas samo jo{ jedan poku{aj da se nametne jednostrano re{ewe i zato je takav ishod neodr`iv. Nema prave alternative re{ewu do kojeg bi se do{lo pregovorima i kompromisom - rekao je Tadi}. On je ocijenio da }e prilika za nove pregovore nastupiti po{to Me|unarodni sud pravde proslijedi Generalnoj skup{tini UN savjetodavno mi{qewe o legalnosti progla{ewa nezavisnosti Kosova. - Verujemo da je dijalog jedini na~in da obezbjedimo dugoro~nu stabilnost u regionu - rekao je predsjednik Srbije i zakqu~io da je Srbija 21. vijeka upravo dr`ava koja traga za mirom, stabilno{}u, ekonomskim prosperitetom, socijalnom pravdom, regionalnom saradwom i dobrosusjedskim odnosima.

Novi Sad

“Racijom“ protiv nasiqa
NOVI SAD - Zamjenik na~elnika novosadske Policij ske upra ve Ste van Krsti} na ja vio je ju ~e da }e po li ci ja jo{ ener gi ~nije nastaviti bezbjednosnu akci ju u gra du pod na zi vom “Ra ci ja“, ~i ji je ciq spre~avawe nasiqa na ulicama i u kafanama, javila je Srna. Delova}emo, kao i u prethodna dva meseca, represivno i preventivno u svakom, pa i najzabitijem delu grada ka ko bi smo spre ~i li na siqe, rekao je Krsti}.

Skender Hiseni

Kosovski guverner pod istragom
PRI[TINA - Posebno odjeqewe Specijalnog tu`ila{tva Kosova za borbu protiv korupcije intenzivno radi na istrazi u predmetu protiv guver ne ra Cen tral ne ban ke Ko so va Ha {i ma Reyepija, pisao je ju~e dnevnik “Zeri“. Prema neimenovanim izvorima u Specijalnom tu`ila{tvu, formiranom prije nekoliko mjeseci, rije~ je o sumwama da postoje nepravilnosti i zloupotreba u Centralnoj banci Kosova koje se odnose na period prije i poslije izbora Reyepija za guvernera. - Reyepi se sumwi~i za nezakonite radwe u vezi sa jednim osiguravaju}im dru{tvom, nepravilnostima u serveru CBK, nepotizmom, prawem novca i finansijskom zloupotrebom - rekao je neimenovani zvani~nik iz kosovskog tu`ila{tva.

Duli} demantuje da je milioner
BEO GRAD - Mi nis tar za `i vo tnu sre di nu i prostorno planirawe Srbije Oliver Duli} demantovao je ju~e da je najbogatiji ~lan Vlade Srbije i da vrijednost wegovih akcija u dva preduze}a iznosi ta~no milion evra, javio je B92. Duli} ka`e da 11 odsto akcija u firmi “Rolopak“ iz Subotice vrijedi daleko mawe od 800.000 evra. List “Danas“ je objavio da Duli} ima 100 odsto akcija u firmi “DG Komp ra~unari“ d.o.o. iz Subotice, u vrijednosti od 200.000 evra, a da vrijednost wegovih akcija u “Rolpaku“ d.o.o. Pali} iznosi ~ak 800.000 evra. Osim akcija, Duli} ima i u{te|evinu, o kojoj podaci nisu dostupni javnosti, a u svom vlasni{tvu ima dvosoban stan i jednosoban apartman.

Opqa~kao kazino “Monte Karlo“ u Svilajncu
JAGODINA - Milo{ Q. (20) iz Svilajnca uhap{en je ju~e po{to je uz prijetwu pi{toqem oteo 40.000 dinara iz kazina “Monte Karlo“ u tom gradu, javio je Tanjug. On je, tako|e uz prijetwu pi{toqem, poku{ao da oduzme novac iz trgova~ke radwe “Sting“, saop{tila je Policijska uprava u Jagodini. - Milo{u Q. je zbog osnovane sumwe da je po~inio krivi~no djelo razbojni{tvo i krivi~no djelo ra zboj ni{ tvo u po ku {a ju, odre |e na mje ra policijskog zadr`avawa do 48 ~asova, poslije ~ega }e biti priveden istra`nom sudiji Osnovnog suda u Jagodini - stoji u saop{tewu. On je razbojni{tvo u “Monte Karlu“ izvr{io 14. maja, a poku{aj otimawa novca u “Stingu“ 7. juna.

Srbija da odlu~i Kosovo ili EU
PRI[TINA - Ministar spoqnih po slo va Ko so va Skender Hiseni izjavio je da }e Srbija do kraja godine biti primorana da odlu~i ho }e li evrop sku perspektivu ili }e nastaviti da se bori za ponovno uspostavqawe suvereniteta nad Kosovom. Srbija }e biti primorana da odlu~i ho}e li nastaviti evropski put ili `eli da ostane talac iluzornih ambicija o po vrat ku Ko so va pod wen suverenitet, kazao je Hiseni.

18 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Zlo~ini iz osvete nisu komunisti~ki.

Region
Predsjednik Uprave MOL-a

Stjepan Mesi}, biv{i hrvatski predsjednik

Polan~ec molio za pomo} “Podravci“
ZAGREB - Izvr{ni direktor MOL-a Zsolt Hernadi rekao je hrvatskim istra`iocima da mu je biv{i potpredsjednik Vlade Damir Polan~ec u novembru 2008. godine zatra`io pomo} oko “Podravke“, javili su ju~e hrvatski portali. Polan~ec je tada s MOL-om vodio pregovore o drugom krugu prodaje dionica “Ine“. Hernadiju je Polan~ec kazao da vo|stvo “Podravke“ `eli da se odbrani od tzv. neprijateqskog preuzimawa, ali je dodao da se pojavio problem sa finansirawem kupqenih “Podravkinih“ dionica, te bi morao da prona|e rje{ewe za zatvarawe postoje}eg kredita u Londonu. Poslije na~elnog dogovora u realizaciju posla su ukqu~eni ~elni qudi “Podravke“ i ma|arske OTP banke. Uz to je sklopqeno pet ugovora u kojima su regulisani odnosi izme|u MOL-a, OTP-a, “Podravke“ i Fime Ami sa Malte, a u jednom od wih stoji i da se “Podravkino“ zadu`ewe mo`e rije{iti i dionicama “Ine“.

MANS tra`i da se ispita veza pripadnika ANB-a i crnogorskih biznismena

FOTO: ARHIVA

Vukovar

Ribe uginule zbog trovawa |ubrivom
VUKOVAR - U rijeci Vuki izme|u Vukovara i Bogdanovaca u Hrvatskoj uginulo je izme|u 300 i 400 kilograma ribe koja je otrovana kada se rijeka izlila po okolnim poqima. Prije ne{to mawe od desetak dana ribo~uvari su primijetili da se na povr{ini rijeke pojavila uginula riba, kada se rijeka Vuka izlila po poqima. - Tada je do{lo do osloba|awa velikih koli~ina amoni ja ka, {to je do ve lo do gubitka kiseonika i umirawa velikih koli~ina ribe - javili su hrvat ski me di ji. U akciji prebacivawa ribe iz Vuke u Dunav spasen je ve}i broj riba.
Safet Kali}

Rako~evi} se pojavquje na snimku svadbe kontroverznog ro`ajskog biznismena Safeta Kali}a i navodno nala`e policajcu da propusti Keqmendija da unese pola miliona evra u gotovini u Crnu Goru
PODGORICA - Slu`benik crnogorske Agencije za na ci onal nu bez bje dnost (ANB) Vladeta Rako~evi} negirao je ju~e da je prisustvovao sva dbi kon tro ver znog ro`ajskog biznismena Safeta Kali}a, koji je kum bra}e [ari}, kao i da je vrijedne nekretnine stekao nezakonito, javile su agencije. Ime Safeta Kali}a se pomiwe u vrlo negativnom kontekstu, kako u izvje{tajima Agencije za nacionalnu bezbjednost, tako i u izvje{taju Uprave policije koji se odnosi na “slu~aj Balkanski ratnik“, a koji su dostavqeni Odboru za bezbjednost i odbranu Skup{tine Crne Gore. Rako~evi} je negirao i da je naredio policajcu na grani~nom prelazu da u Crnu Goru pus ti kon tro ver znog biznismena iz Pe}i Nasera Keqmendija sa pola miliona evra u gotovini. Mre`a za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pozvala je u utorak direktora crnogorske ANB Du{ka Markovi}a da ispita navodnu umije{anost wenog slu`benika Rako~evi}a u nezakonitim poslovima i porijeklo “vrijedne“ imovine u Mojkovcu i Podgorici. vini u Crnu Goru. Nevladina organizacija iz Podgorice tvrdi i da je Rako ~e vi} vla snik vri je dnih ne kre tni na u Pod go ri ci i Mojkovcu i sumwa da ih je stekao od pla te ko ju pri ma u ANB-u. Rako~evi} je saop{tio da policija i tu`ila{tvo provjeravaju ko su qudi koji su “montirali pri~e i izmi{qotine o wemu i za ~ije su to potrebe uradili“. On je naveo i da je imovi nu na sli je dio i ste kao rentirawem porodi~ne ku}e me|unarodnim organizacijama i da to nema veze sa Safe tom Ka li }em, ko ji je poznat po kumovskoj vezi sa Darkom i Du{kom [ari}em, ko ji su op tu `e ni za {verc droge iz Ju`ne Amerike. - Stoga smatramo da podaci o pri sus tvu pri pa dni ka ANB-a na takvom doga|aju moraju biti dostupni javnosti, jer poslije objavqivawa snimka u kome se navode sumwe da su brojna lica koja su prisustvova la toj sva dbi ukqu~e na u kriminalne aktivnosti, gra|ani imaju pravo da znaju da li je postojao opravdan razlog da visoki slu`benik ANB-a tro{i buyetski novac da bi u~estvo vao u ovom do ga |a ju saop{tio je MANS. U saop{tewu MANS-a se dodaje da se mo`e zakqu~iti da je tamo boravio u privatnoj re`iji, {to }e svakako otvoriti i niz dodatnih pitawa, imaju}i u vidu ekipu koja se okupila na tom doga|aju.

Ivo Josipovi} u Turskoj

Dobri susjedi boqi od naj~vr{}ih ograda

RAKO^EVI] vlasnik vrijednih nekretnina u Podgorici
MANS je u sa op {tewu na veo da se Ra ko ~e vi} po javquje na snimku svadbe kontro ver znog ro `aj skog bi z ni sme na Sa fe ta Ka li }a i navodno nala`e policajcu da propusti Keqmendija da unese pola miliona evra u goto-

Ivo Josipovi}

FOTO: ARHIVA

ZAGREB, ISTANBUL - Predsjednik Hrvatske Ivo Josipovi} izjavio je ju~e u Istanbulu da je boqe biti okru`en dobrim susjedima, nego naj~vr{}im ogradama, javile su agencije. - Da bismo to postigli, najprije sami moramo biti dobar susjed rekao je Josipovi} na samitu predsjednika dr`ava i vlada zemaqa Procesa saradwe u jugoisto~noj Evropi (SEECP). On je obe}ao da }e Hrvatska pomagati drugima u evropskim integracijama, onako kako je EU pomogla wegovoj zemqi. - Hrvatska se nikada ne}e slu`iti procesom integracije u EU da bi zaustavila napredovawe svog susjeda. Osta}emo vjerni zagovornici evropske integracije cijele regije - poru~io je Josipovi}.

ZORAN LAZOVI]
MANS je ranije od ANB-a tra`io informacije u kom je svojstvu Zoran Lazovi}, tako|e slu`benik crnogorske ANB, prisustvovao svadbi Safeta Kali}a, ali je uskra}en za te informacije zbog ~ega je ta nevladina organizacija pokrenula postupak pred Upravnim sudom.

Agencija za nacionalnu bezbjednost Crne Gore

DOBRA VIJEST

VUKOVAR
Zbog nepovoqnih vremenskih prilika poqoprivredne kulture pretrpjele su i trpe ogromnu {tetu koju }e biti potrebno realno procijeniti, izjavio je u Vukovaru hrvatski ministar poqoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Petar ^obankovi}. Situacija je posebno te{ka u Posavini i Barawi.

PODGORICA
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi} preuzeo je ju~e od Turske funkciju predsjedavaju}eg Procesa saradwe u jugoisto~noj Evropi (SEECP). Vujanovi} je naglasio da wegova zemqa to do`ivqava kao veliki izazov i podsticaj za pru`awe su{tinskog doprinosa regionalnoj saradwi.

VU KO VAR - Seqaci u Hrvatskoj ju~e su nastavili

Na putevima oko 3.000 traktora
proteste i zaprijetili blokadom puteva u toj dr`avi ako ih u najskorije vrijeme ne primi na raz go vor pre mi jer ka Ja dranka Kosor kako bi se rije{ili wihovi zahtjevi, javili su ju~e hrvatski mediji.

Poqoprivrednici u Hrvatskoj nastavili proteste

SEQACI protestuju u pet `upanija
- Protestuje se u pet `upanija gdje je sada na putevima vi{e od 3.000 traktora - kazao je predsjednik Hrvatskog seqa~kog saveza Vukovarsko-sremske

LO[A VIJEST

Seqaci zaprijetili blokadom puteva

FOTO: INDEX.HR

`upanije Tomislav Pokrovac. Seqaci su najavqivali da }e, ukoliko premijerka ne sjedne s wima na sastanak, razmisliti i o potpunoj blokadi saobra}ajnica. Sa ministrom poqoprivrede Petrom ^obankovi}em u utorak su se uspjeli dogovoriti o osam od deset zahtjeva, ali ipak `ele da dogovor potpi{e i premijerka Kosor, jer smatraju kako ^obankovi} nema dovoqno snage za po{tovawe dogovorenog.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 19

TOP STORIES CNN

Svijet

Broj poginulih u `eqezni~koj nesre}i koja se dogodila na jugu Konga ju~e je porastao na 76. - Sva tijela su u mrtva~nici u Puant No-

aru, rekao je jedan ~lan kriznog {taba u tom gradu. Voz koji se kretao na relaciji Puant Noar - Brazavil ispao je iz {ina, a ~etiri vagona su pala u provaliju.

Otkrivena velika teroristi~ka grupa
U saop{tewu na veb stranici ministarstva navodi se da je policija otkrila “slu~aj u koji je umije{ana jedna od najve}ih teroristi~kih organizacija“, a da }e detaqi o tom slu~aju biti saop{teni na dana{woj konferenciji za novinare
PEKING - Policija je raskrinkala “veliku teroris ti ~ku or ga ni za ci ju“, saop{tilo je kinesko Ministarstvo za dr`avnu bezbjednost, ne preciziraju}i o ka kvoj or ga ni za ci ji je rije~. U sa op {tewu na veb stranici ministarstva navodi se da je policija otkrila “slu~aj u koji je umije{ana jedna od najve}ih teroristi~kih organizacija“, a da }e detaqi o tom slu~aju biti saop{teni na dana{woj konferenciji za novinare. AP je naveo da Peking ~es to na zi va te ro ris ti ma one koji se protive kineskoj vladavini u zapadnoj provinciji Sinkjang, gdje ve}insko stanovni{tvo ~ine Ujguri, koji su muslimani.

Kinesko Ministarstvo za dr`avnu bezbjednost

Vijesti
Hongkong

Doma}ice dilale drogu
HONGKONG - Vi{e od 90 qudi uhap{eno je u Hongkongu nakon {to je kineska mafi ja Tri ja da na vo dno prisilila doma}ice s kockarskim dugovima da raspar~a va ju dro gu. Tri ja da je namamila doma}ice u kockarnice, a kad su po~ele gubiti dala im je zajmove s kamatnom stopom od 2.400 odsto. Budu}i da to nisu mogle platiti, bile su prisiqene na kriminalne aktivnosti, kao {to su ra spar ~a vawe droge i krijum~arewe cigareta, navela je policija.

Bukure{t

Poginuli u oluji
BUKURE[T - Jedan mladi} i starija `ena izgubili su `i vot usqed ja kih olu ja pra }e nih gra dom, a poplavqeno je na stotine ku}a, wiva, puteva, mostova i poreme}en je `eqezni~ki sao bra }aj. Je dna 73-go di{wa `ena utopila se kada se usqed bu ji ce vo de uru{ila wena ku}a sjeveroza pa dno od Bu ku re {ta, a weno tijelo prona|eno je 200 metara od ku}e, javila je agencija Agerpres.

Peking naziva teroristima separatiste u Sinkjangu i na Tibetu

FOTO: ARHIVA

VLADA promovi{e patriotizam
Saop{tewe je izdato i uo~i godi{wice krvavih me|ue tni ~kih ne mi ra u ovom re gi onu, gdje su se 5. ju la 2009. u prestonici Urum~iju dugogodi{we tenzije izme|u Ujgura i Han Kineza, ve}inskog sta no vni{ tva Ki ne,

pretvorile u najve}e me|uetni~ko nasiqe u Kini u nekoliko decenija. U tom nasiqu je stradalo skoro 200 qudi. Zvani~ni Peking ~esto ozna~ava kao teroriste i Tibe tan ce ko ji `i ve u inos transtvu, a Kina ih optu`uje za an ti vla di ne ne mi re u pres to ni ci Ti be ta La si 2008. godine, u kojima su po-

ginule 22 osobe. Saop{tewe se uklapa i sa po~etkom kampawe koju je pokrenula kineska vlada s ciqem promovisawa patriotizma u nemirnom Sinkjangu, u ~i ju su pres to ni cu vlasti nedavno poslale dodatnih hiqadu policajaca, kako bi suzbile ilegalnu trgovinu oru`jem, municijom i eksplozivom.

Bugarska

Pove}ava misiju u Avganistanu
SOFIJA - Bugarska Vlada odobrila je ju~e dopunskih 65 vojnika i vojnih instruktora u misiji Me|unarodnih sna ga za o~u vawe bezbjednosti u Avganistanu. Od tog broja 45 }e se pripojiti sastavu tre}e i ~etvrte operativne grupe za obuku i veze sa Avganistanskom nacionalnom armijom. Ostalih de set }e ra di ti kao instruktori u Centru za vojnu obuku u Kabulu a drugih de set kao me di cin ski stru~waci u bolnicama u Kabulu i Kandaharu.

Ujguri
Peking optu`uje Ujgure da vode nasilne kampawe za stvarawe nezavisne dr`ave organizovawem bomba{kih napada, sabota`a i gra|anskih nemira, dok Ujguri smatraju da kineske vlasti kr{e wihove vjerska i kulturna prava pod izgovorom borbe protiv terorizma.

U Sinkjang poslate dodatne policijske snage

Ukinut moratorijum na bu{ewe nafte
VA[INGTON - Ukinut je {estomjese~ni moratorijum na planove eksploatacije nafte na velikim dubinama, uveden poslije katastrofe u Meksi~kom zalivu. Bijela ku}a je najavila da }e se `aliti na odluku. Predsjednik Obama je 6. maja odlu~io da zamrzne izdavawe dozvola za bu{ewe na velikim dubinama i da suspenduje rad na 33 istra`iva~ke bu{otine u zalivu. Taj moratorijum trebalo je da traje trideset dana, ali ga je Obama 27. maja produ`io na {est mjeseci. Politi~ari i predstavnici velikih kompanija u Luizijani protive se moratorijumu, tvrde}i da }e odvratiti krupni kapital i dovesti do gubitka dobro pla}enih poslova u naftnom sektoru.

Zahtjev Crkvi za dodatnu od{tetu
DABLIN - Irski premijer Brajan Kauen najavio je da je irska vlada poslala Rimokatoli~koj crkvi zahtjev za isplatu dodatnih 200 miliona evra od{tete `rtvama seksualnog zlostavqawa koje su po~inili sve{tenici i ostali crkveni zvani~nici. Kauen je pred parlamentom objasnio najnoviji potez irske vlade, kojim se `ele obe{tetiti `rtve nasiqa te naveo da je wegova vlada poslala poziv na adrese 18 vjerskih kongregacija da podmire 50 odsto ranije dogovorene svote za od{tetu, dok }e ostatak platiti irski poreski obveznici. Prema procjenama, tro{kovi sudskih sporova protiv sve{tenika i od{teta koja bi `rtvama mogla biti dosu|ena mogli bi dosti}i 1,36 milijardi evra.

DOBRA VIJEST

SLOVA^KA
Slova~ki premijer u odlasku Robert Fico nije uspio da oformi novu vladu poslije izbora odr`anih 12. juna jer nema potrebnu ve}inu u parlamentu. Budu}i da je kao vo|a lijeve stranke Smer-SD dobio najve}i broj glasova, Fico je dobio mandat za sastav vlade, ali gotovo bez izgleda da u tome uspije.

SAD
Najnovije istra`ivawe pokazuje kako su Amerikanci vrlo optimisti~ni u vezi s budu}no{}u. ^ak 66 odsto Amerikanaca reklo je kako vjeruje da }e do 2050. godine vje{ta~ki ekstremiteti raditi boqe od onih prirodnih, a 81 odsto smatra da }e te godine s kompjuterima mo}i razgovarati kao s qudima.

LO[A VIJEST

20 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: AGENCIJE

Su|ewe Mihailu Hodorkovskom

Ministar sumwa u optu`be
MOSKVA - Ruski ministar trgovine i industrije Viktor Hristenko izrazio je sumwu u optu`be za kra|u nafte protiv biv{eg vlasnika naftne kompanije “Jukos“ Mihaila Hodorkovskog. Svjedo~e}i na su|ewu Hodorkovskom u Moskvi, ministar je rekao da je “kra|a nafte iz naftovoda problem koji je postojao ranije i koji na`alost, i daqe postoji“. - Me|utim, nikada nisam ~uo za kra|u vi{e miliona tona nafte - rekao je Hristenko, koga je na su|ewu ispitivao li~no Hodorkovski. Hristenko je drugi ruski zvani~nik u posqedwa dva dana koji sumwa u optu`be. U ponedjeqak je German Gref, biv{i ministar ekonomije i vlasnik jedne od najve}ih dr`avnih banaka, iznio sli~no mi{qewe.

Brazil

Stradali u poplavama
RIO DE @ANEIRO - Najmawe 42 osobe su poginule, a vi{e od 600 qudi je nestalo u poplavama i klizi{tima na sjeveroistoku Brazila. Sto ti nu dva de set hiqada qudi napustilo je svoje ku}e. Broj `rtava najvjerovatnije ni je ko na ~an, jer su mno ge oblasti ostale odsje~ene, bez struje i telefonskih veza. Sna`ni pquskovi pogodili su brazilske dr`ave Alago as i Per nam bu ko i izazvali izlivawa rijeka iz korita, dok su klizi{ta nosila brvnare podignute na obron ci ma brda. U ma ju 2009. godine u poplavama u toj oblasti poginule su 44 oso be, a ra seqeno oko 380.000 qudi.

Premijer Zapatero na sjednici Senata

Inicijativa {panskog Senata

[panija treba da stavi van zakona “svako kori{}ewe, obi~aj ili diskriminatorsku praksu koji ograni~avaju slobodu `ena“, navodi se u dokumentu koji je sa~inila najve}a opoziciona Narodna stranka
MA DRID - [pan ski Senat ju~e je odobrio prijedlog zakona kojim se tra`i od pre mi je ra Ho ze Luisa Rodrigesa Zapatera da zabrani no{ewe islamskih zarova na javnim mjestima. Vlada treba da preduzme za kon ske mje re pro tiv no {ewa nikaba, koji pokriva cijelo tijelo osim o~iju i protiv burki, koje pokrivaju ~ak i o~i, navodi se u prijedlogu, prenosi DPA. Prijedlog je usvojen tijesnom ve}inom sa 131 glasom za i 129 pro tiv, podr`ale su ga dvije konzervativne stranke, a Zapaterovi so ci ja lis ti i os ta li glasali su protiv. [panija treba da stavi van za ko na “sva ko ko ri{ }ewe, obi~aj ili diskrimina tor sku pra ksu ko ji ograni~avaju slobodu `ena“, navodi se u dokumentu, koji je sa~inila najve}a opoziciona Narodna stranka.

Poziv na zabranu no{ewa burki
PRIJEDLOG usvojen tijesnom ve}inom
So ci ja lis ti, s dru ge strane, tvrde da se kori{}ewu ni ka ba i bur ki naj boqe treba suprotstavqati obrazovawem i kori{}ewem trenutnih zakona, koji ve} zabrawuju qudima s pokrivenim licima da ulaze u javne zgrade. Osam {pan skih gra do va, uglavnom u sjeveroisto~noj re gi ji K a ta lo ni ji, za bra ni lo je ili pla ni ra da zabrani no{ewe velova na javnim mjestima. Senat sada tra`i zabranu {irom zemqe.

Izlile se rijeke iz korita

SAD

Amerikanci bez “lajt“ cigareta
VA [IN GTON - Za kon o za bra ni pro da je ta ko zva nih “lajt“ cigareta stupio je na snagu u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama. Od ju~e je, prema zakonu koji je pro{le godi ne obja vio pred sje dnik Ba rak Oba ma, za braweno kori{}ewe termina zbog kojih bi mogao da se stekne utisak da cigarete nisu {tetne. Organizacije koje se bore za zabranu duvana tvrde da proizvo|a~i imaju na~in da zaobi|u ovaj zakon, tako {to }e, isti~u}i odre|enu boju na kutiji, skrenuti pa`wu da se radi o “lajt“ cigaretama.

Poeni
Kriti~ari tvrde da je {panska rasprava o nikabu i burki samo s ciqem sticawa politi~kih poena, jer su oni prava rijetkost u zemqi.

Dokument sa~inila Narodna stranka

Uskoro zakonske mjere protiv no{ewa vela

Premijer Turske Tajip Erdogan

Ne}e biti vanrednog stawa
AN KA RA - Pre mi jer Turske Tajip Erdogan odbacio je pri je dlog da vla da na ju go is to ku zemqe pro glasi vanredno stawe, gdje su posqedwih dana eskalira li na pa di kur dskih po buweni ka na sna ge bezbjednosti. - Mi radimo sve {to je ne op ho dno u bor bi pro tiv terorizma i nema potrebe da se pro gla {a va van re dno stawe - izjavio je premijer, prenijela je agencija Anadolija. Predsjednik radikal ne desni~arske Partije naciona lis ti ~kog po kre ta De vlet Ba h~e li je pre kju ~e zatra`io da se u provincija ma na ju go is to ku zemqe proglasi vanredno stawe i kritikovao vladu zbog neodlu ~nos ti i po ku {a ja da “kurdski problem“ rije{i demokratskim putem. Premijer Erdogan je ista kao da }e wego va vla da, uprkos sa da{wem na siqu, nas ta vi ti ra ni je za po ~e te demokratske reforme jer to ni su us tup ci te ro ris ti ma nego kurdskom narodu.

KRITIKE vladi zbog neodlu~nosti
Pripadnici zabrawene Radni~ke partije Kurdistana koji se bore za autonomiju svog na ro da, posqedwih

Uni{tavawe la`nih “markiranih“ torbi u Manili.

dana izvr{ili su vi{e napada u kojima je poginulo 12 vojnika i pet civila. Armija je uputila poja~awa u pograni~no podru~je prema Iraku, a Ministarstvo energetike je saop{tilo da su preduzete posebne mjere bezbjednosti za za{titu dva velika naftovoda, koji su ranije ~esto bili na udaru kurdskih pobuwenika ko je u An ka ri op tu `u ju za separatizam i terorizam.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 21

Ukoliko Kouk bude osu|en po optu`nici koja je protiv wega podignuta u Wujorku, prijeti mu kazna do`ivotnog zatvora

Narko-bosa tra`e SAD

Policija Jamajke uhapsila Kristofera “Dudusa“ Kouka

Vijesti
Austrija

Pao u provaliju
BE^ - Hrvat ko ji je ra dio na odr`a vawu `i ~a re u aus trij skom odmarali{tu i skijali{tu Zi ler tal, pre ksi no} je poginuo u padu u pro va li ju. Ka ko pi {e aus trij ski Kro ne, mu {ka rac se iz zna ti `eqe po peo pre ko ogra de na mos tu te se okliznuo i pao u provaliju duboku 100 metara. Ne sre }ni mu {ka rac je na mjestu umro.

Rumunija

Uhap{en novinar
BUKURE[T - Poznati ru mun ski te le vi zij ski no vi nar i wegov producent ju~e ujutro su uhap{eni i odre|en im je pri tvor od 29 da na pod op tu `bom da su ucjewivali i prijetili predsjedniku mjesne zajednice Za rand. No vi nar Dan Dijakonesku i pro du cent Do ru Parv uhap{eni su poslije sedmo~asovnog saslu{awa to kom no }i, ja vi la je agencija AP.

Narko-bos ima mnogo pristalica

KINGSTON - Policija Jamajke uhapsila je narkobosa Kristofera “Dudusa“ Kouka, ~ije izru~ewe tra`e

SAD, sma tra ju }i ga od go vor nim za mno go broj na ubis tva na Ja maj ci i u SAD, javile su agencije.

Izru~ewe
Vlasti Jamajke odbacile su prvi zahtjev za izru~ewe Kouka, kada je pro{le godine protiv wega podignuta optu`nica, zbog ~ega su odnosi te zemqe sa SAD zahladweli.

JEDAN OD najopasnijih narko-bosova
Najmawe 73 qudi je poginulo kada su, krajem maja, po li ci ja i voj ne tru pe Ja majke, tra`e}i Kouka, upale u predgra|e Kingstona Tivoli Gardens.

Sta no vnici ovog siro ma{nog predgra|a podr`ava ju “Du du sa“, je dnog od, kako smatraju SAD, najopasnijih narko-bosova na svijetu, prenio je Rojters. Ukoliko Kouk bude osu|en po op tu `ni ci ko ja je pro tiv wega po di gnu ta u Wujorku, prijeti mu kazna do`ivotnog zatvora. Ko uk (42) uha p{en je u kin gston skom pred gra |u Portmor i za sada nema poda ta ka o even tu al nim `rtvama tokom akcije.

Ameri~ki tu`ioci optu`uju Kouka za ubistva stoti na qudi, to kom su ko ba vezanih za krijum~arewe kokaina 80-ih godina. Ko uk je ko man do vao li ~nom mi li ci jom i sna `no je po dr`a vao vla da ju }u La bu ris ti ~ku stran ku Ja maj ke.

Kristofer “Dudus“ Kouk

Majski neredi na ulicama Kingstona

Lansiran {pijunski satelit
TEL AVIV - Izra el je preksino} lansirao vojni satelit Ofek 9, najnoviji u nizu {pijunskih satelita. Izraelsko Ministarstvo odbrane je saop{tilo da je satelit lansiran iz vazduhoplovne vojne baze Plamahim na izraelskoj obali Sredozemnog mora, ju`no od Tel Aviva, prenijele su ju~e svjetske agencije. Odbrambeni zvani~nici su rekli da Ofek 9 ima kameru visoke rezolucije, a izraelski mediji isti~u da }e se wime oja~ati prisustvo Izraela u svemiru, u trenutku kada je ta zemqa suo~ena sa nastojawem Irana da razvije nuklearno oru`je. Odbrambeni zvani~nici isti~u da }e Ofek 9 obezbijediti izraelskoj vojsci operati vne spo so bnos ti bez presedana.

Izraelsko Ministarstvo odbrane

JO[ JEDNE O^I na meti
- To obezbje|uje Izraelu ve}u operativnu fleksibilnost, jer sada ima jo{ jedne o~i na meti - rekao je Haim E{ed iz Ministarstva odbrane. Do sada je Izrael imao dva aktivna {pijunska satelita, a ovo je tre}i koji }e im se pridru`iti. Te`ak je 300 kilograma i obilazi}e planetu na daqini od 600 ki lo me ta ra.

Iako su odbili da objelodane detaqe novog satelita, izraelski zvani~nici su rekli da je to najsavremeniji do sada lansiran. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak pohvalio je odbrambenu industriju i bezbjednosne zvani~nike poslije lansirawa. Raniji izraelski sateliti lansirani su po~etkom 2008, juna 2007. i maja 2002. U septembru 2004. ni je us pje lo lansirawe Ofeka 6. Izraelski zvani~nici podr`avaju prijedlog da se 300 mi li ona do la ra iz dvo ji u sqede}ih pet godina da bi se razvijala sli~na sredstva.

22 ~etvrtak, 24. jun 2010.

GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

4

dje~aka

4

djevoj~ice

Obilne padavine prouzrokovale uru{avawe tla

Kli zi {te na La u{u pri je ti do ma }in stvi ma
Stajali smo i gledali kako se zemqa obru{ava prema ku}i. Sru{ene su stepenice i {upa u kojoj je bilo 40 pili}a i jedna sviwa. Usqed uru{avawa sve `ivotiwe su nastradale i jo{ uvijek su zatrpane zemqom, kazala je Kova~evi}eva
PI[U: NIKOLA LUGI] nikolal@glassrpske.com

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222

apoteke
"Nova" "Neven" "Tempo" 218-264 281-017 310-044

prevoz
Autobuska stanica 315-355 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

taxi
"A" taksi Bawalu~ki taksi Bel taksi Euro taksi Maksi taksi Patrol taksi Ideal taksi Mobil taksi 1500 1544 1550 1555 1551 1533 1545 1566

Obil ne pa da vi ne, ko je su proteklih dana pogodile Bawaluku, pokrenule su vi{e od 30 klizi{ta na podru ~ju gra da od ko jih su pojedina uni{tila saobra}ajnice i objekte. Najgore je na La u{u gdje pri je te doma}instvima, potvr|eno je u Odsjeku za civilnu za{titu grada Bawaluka. U ulici Du{ana i Vlade Kopawe klizi{te je sru{ilo {upu i prijeti da ugrozi ku}u Dragoslave Kova~evi}. - Oko ~etiri sata ujutro ~u la sam ne ko lu pawe, kao grmqavinu. Prvo sam mislila da neko ne{to utovaruje, a onda mi je pozvonio kom{ija. Kad smo sin i ja iza{li, primijetili smo zemqu koja je bukvalno za sat vremena sletjela do ispred na{e ku}e - pri~a Kova~evi}eva. Ona je dodala da se moglo vi dje ti ka ko se zemqa kre}e prema ku}i. - Stajali smo i gledali kako se zemqa obru{ava prema ku}i. Sru{ene su stepenice i {upa u kojoj je bilo 40 pi li }a i je dna sviwa. Usqed uru{avawa sve `ivotiwe su nas tra da le i jo{ uvijek su zatrpane zemqom kazala je Kova~evi}eva. Jo{ je rekla da se klizi{te jo{ kre}e, a vo}ke koje su se nalazile na 40 metara od ku}e sada su naslowene na wu.

Dragoslava Kova~evi} ispred sru{ene {upe

FOTO: G. [URLAN

- Bo jim se da }e zemqa nastaviti da se uru{ava, te da }e sru{iti i potporni zid a poslije i ku}u - naglasila je Kova~evi}eva. Tra go vi kli zi {ta vidqivi su i na samom asfaltu u ulici Du{ana i Vlade Kopawe koji je pukao po sredini. Ugro`eno je jo{ nekoliko ku}a. Na~elnik Odsjeka za civilnu za{titu @eqko Kati} izjavio je da su ekipe CZ stalno na terenu i obila ze sva kli zi {ta i po plavqene ku}e. - Nivo vode opada i povla~i se sa poplavqenih po-

dru~ja. Sad ra{~i{}avamo, uklawa se materijal koji je voda nanijela, asfaltira}e se ulice i sanirati klizi{ta - rekao je Kati}.

VODA se povukla sa poplavqenih podru~ja
Jo{ je is ta kao da se stawe stabilizuje i da i nivo rijeka i rje~ica opada. - Ki{a je stala i stawe se polako normalizuje. Nivo Vrbasa je za 200 centimetara ni `i u odno su na ju ~e. Bio je 600 a ujutro 400 centi me ta ra. I ni vo Vrbawe ni`i je za 180 centimetara

- kazao je Kati}. Prema wegovim rije~ima, sao bra }aj na mjes ti ma gdje je bio zatvoren se polako normalizuje. - Izu zev uli ce Go ra na Ra du lo vi }a Bim be gdje je dio saobra}ajnice zavr{io u Crkvenoj, saobra}aj na ostalim dijelovima je pu{ten u promet. Na mnogim saobra}ajnicama je saobra}aj bio zatvoren zbog poplava, ali vo da se sa da po vu kla te je saobra}awe normalno - rekao je Kati}. On je dodao da se pravi spe ci fi ka ci ja {ta je sve ura|eno i {ta je jo{ ostalo

da se uradi. - Potrebno je vidjeti koliko je novca potrebno izdvojiti da se sve sanira jer je ovo ipak vanredna situacija, te su potrebna i vanredna izdvajawa - naglasio je Kati}. On je istakao da }e se u na re dnim da ni ma vr{i ti dezinfekcija poplavqenih 50 ku}a kako bi se sprije~io rizik od infekcija stanovni{tva.

Komisija
- Imenovana je komisija za procjenu {tete. Ona treba da utvrdi stawe na terenu i predlo`i mjere za sanaciju nastale {tete. Nalo`eno je da se mawe {tete otklone u {to kra}em vremenskom roku, a prioritetno je potrebno sanirati komunalnu infrastrukturu, odnosno saobra}ajnice i klizi{ta rekao je predsjednik komisije @eqko Kati}.

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

kvarovi
Prijava kvarova 300-384 Kvarovi na telefonima 1275

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS “PALAS“ PRI^A O IGRA^KAMA 3 - animirani/sinhronizovan re`ija: Li Unkrih glasovi: Dragoqub Qubi~i}, Gordan Ki~i}, Dubravko Jovanovi} termini: 17.30, 19.45, dodatni termini subotom i nedjeqom u 12 ~asova PLAN B - romanti~na komedija re`ija: Alen Pol uloge: Xenifer Lopez, Aleks, O’ Laflin termini: 18.30, 20.30, 22.30 ~asova STRIT DENS - muzi~ki re`ija: Dawa Peskvin uloge: [arlot Rempling, Rej~el Mekdouel, Kris Vilson termini: 22 SEKS I GRAD 2 - komedija re`ija: Majkl Patrik King uloge: Sara Xesika Parker, Kim Katral, Kristin Dejvis termini: 18.15, 21 [REK SRE]AN ZAUVIJEK - animirani/sinhronizovan re`ija: Majk Mi~el glasovi: Dragan Vuji}, Anica Dobra, Goran Jevti}, Boris Milivojevi} termini: subotom i nedjeqom u 14.15 DJE^IJE POZORI[TE REPUBLIKE SRPSKE Dje~ija baletska predstava “Magi~na {uma“, ve~eras , 19.30 ~asova Muzej lutaka, svakim danom od 10 do 20 ~asova, ulaz slobodan Izlo`ba plakata, svakim danom od 10 do 20 ~asova, ulaz slobodan BANSKI DVOR KULTURNI CENTAR Izbor za mis maksi stil tin, Muzi~ki paviqon, ve~eras u 19.30 MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka - “Od praistorije do savremenog doba“ Multimedijalna izlo`ba - “Jasenovac“ Izlo`ba “Ban i Bawa Luka - ambijentalni i gra|anski identitet“

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 23

Odbornici raspravqaju o imenima ulica i naseqa
Predsjednik Skup{tine grada Bawaluka Slobodan Gavranovi} zakazao je za danas 23. sjednicu gradskog parlamenta sa po~etkom u 9.30 ~asova. - Odbornici }e razmatrati 18 ta~aka dnevnog reda, me|u kojima }e se na}i Izvje{taj o realizaciji programa rada Zimske slu`be. Raspravqa}e se i o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odre|ivawu i obiqe`avawu imena naseqa, ulica i trgova, te Prijedlogu odluke o utvr|ivawu naziva ulica u MZ Star~evica, Lazarevo i Drakuli}u - saop{teno je Administrativne slu`be grada. S. J.
FOTO: G. [URLAN

GRADSKE VIJESTI

Revija “Zlatne ruke zlatom vezu“
Povodom 18 godina humanitarnog rada Udru`ewe `ena “Duga“ organizovalo je u Muzeju Republike Srpske u ponedjeqak humanitarno ve~e pod nazivom “Zlatne ruke zlatom vezu“, na kojem je prikazana i modna revija unikatnih ru~no ra|enih haqina. - U okviru ovog programa odr`ana je i modna revija jedin stve nih haqina in spi ri sa nih mo dom bawalu ~kih gradskih no{wi sa kraja 19. i po~etka 20. vijeka, izra|enih u tehnikama zlatoveza. Veliki dio sredstava prikupqenih ovom revijom namijewen je za lije~ewe Borisa Ivankovi}a iz Bawaluke, koji treba da ide na transplantaciju bubrega i pankreasa u italijanski grad Padova istakla je predsjednik ovog udru`ewa Galina Marjanovi}. Ina~e, modele su nosile glumice bawalu~kog Narodnog i Dje~ijeg pozori{ta, kao i voditeqi RTRS-a. S. J.

Bager uklonio ku}u u ulici Du{ka Ko{~ice

Igrali{te u Lazarevu obraslo travom
Mje {ta ni uli ce Zma ja Ogwenog Vu ka u bawalu ~kom nasequ Lazarevo ve} du`e vrijeme zahtijevaju od gradske uprave da se dje~ije igrali{te u ovom dijelu grada ~e{}e kosi, jer je zaraslo u travu te su mali{ani zbog toga sprije~eni da se igraju. Ovo je izja vio pred sje dnik Savjeta gra|ana ove MZ Igor Vidovi}. - Iz preduze}a koje je zadu`eno za odr`avawe gradskih zelenih povr{ina isti~u da kose redovno travu oko igrali{ta. Problem je u tome {to oni kose travu po naseqima nekoliko puta godi{we, ali mjesta na kojima se okupqaju najmla|i moraju se vi{e puta kositi i ure|ivati. Zato je zahtjev stanovnika Lazareva u potpunosti opravdan rekao je Vidovi}. S. J.

Uklawawe objekata opasnih po stanovnike
Pored uklowenog objekta u ulici Du{ka Ko{~ice, dva dotrajala objekta u Omladinskoj ulici bi}e sru{ena u sqede}ih nekoliko dana, rekao Petra{
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Izdata rje{ewa o ru{ewu tri dotrajale ku}e na podru~ju grada

Prvi od tri stara i dotra ja la obje kta za ko je je Odjeqewe za prostorno ure|ewe izdalo rje{ewe o uklawawu jer su prijetwa za sta no vni{ tvo, sru {en je ju~e u ulici Du{ka Ko{~ice. Izja vio je ovo “Gla su Srpske“ na~elnik Odjeqewa za in spe kcij ske po slo ve u Admi nis tra ti vnoj slu `bi grada Novak Petra{. - Pored uklowenog objekta u ulici Du{ka Ko{~ice, dva dotrajala objekta u Omla din skoj uli ci bi }e sru {e na u sqede }ih ne ko li ko da na - re kao je Pe tra{. On je dodao da je razlog ru {ewa to {to obje kti pred stavqaju opa snost po `ivote i zdravqe qudi.

- U prethodne tri godine na podru~ju grada evidentirano je oko 100 objekata ko ji pred stavqaju ve li ku pri jetwu za pro la zni ke i saobra}aj, te ih je potrebno sru{iti ili sanirati - istakao je Petra{.

ZA UKLAWAWE ruina predvi|eno 500.000 KM
Prema wegovim rije~ima, prije nego li se pristupi ru{ewu kontaktiraju sa vlasnicima tro{nih objekata. - Praksa je da kontaktiramo sa vlasnicima ruiniranih ku}a i obavijestimo ih da obje kat ta kve vrste trebaju da sru{e i tom prili kom im da je mo ro ko ve naglasio je Petra{. Jo{ je kazao da, ukoliko

vlasnici ne ispo{tuju rok za ru{ewe spornog objekta, nala`e se firmi sa kojom je sklopqen tenderski ugovor da to u~ini. - U slu ~a ju da vla snik sam ne sru{i objekat poslije ru{ewa se ispostavqa ra~un vla sni ku ko ji sno si kompletne tro{kove - pojasnio je Petra{. Jo{ je rekao da je nekoliko vlasnika sru{ilo ku}e nakon {to im je to nalo`eno. - Oko petnaestak objekata gra|ani su sru{ili sami, dok smo mi u protekle tri go di ne sru {i li oko 20. U slu~aju da se ne otkrije vlasnik objekta koji je sru{en, tro{kove snosimo mi. Za uklawawe ru ina na po dru ~ju Bawalu ke ove go di ne iz buyeta bi }e iz dvo je no oko 500.000 maraka - istakao je

Petra{. Postoje i objekti koji su od interesa za grad i kao takvi su pod za{titom. - Objekat u ulici Simeuna \a ka je u ja ko lo {em stawu, ali je za{ti}en. Podat ke u ve zi sa ovim obje ktom dos ta vi li smo Re pu bli ~koj gra |e vin skoj in spe kci ji i Re pu bli ~kom zavodu za kulturno i nacionalno nasqe|e - naglasio je Petra{. Jo{ je dodao da ima slu~ajeva gdje vlasnici tra`e no vo vje {ta ~ewe ka ko bi spasili objekat. - Neki objekti su u takvom stawu da je obnova nemo gu }a i ti me vla sni ci sa mo odu go vla ~e. Mi }e mo nalo`iti ru{ewe svih objekata koji ugro`avaju bezbjednost gra|ana - naglasio je Petra{.

Mlade balerine spremne za nastup

FOTO: GLAS SRPSKE

Baletska predstava “Magi~na {uma“
Dje~ija baletska predstava “Magi~na {uma“ premijerno }e biti izvedena ve~eras u 19.30 ~asova na sceni Dje~ijeg pozori{ta Republike Srpske u Bawaluci. - Radi se o predstavi u kojoj u~estvuju ~lanice baletskog studija “Allegro“ uzrasta od pet do 12 godina. @elimo da poka`emo da su se poslije dugogodi{weg rada i mnogobrojnih nastupa stekli uslovi da na sceni Bawaluke za`i vi i vi {i oblik umje tnos ti u obli ku ba let ske predstave - saop{tili su iz studija “Allegro“. Jo{ su dodali da su se na ovaj projekat odlu~ili jer u Bawaluci i RS ne postoji baletska scena ni u jednom pozori{tu. - Na{e mlade balerine, kao i svi mi u studiju “Allegro“ jedva ~ekamo da predstava po~ne, a vjerujemo da }e izazvati interesovawe qubiteqa umjetnosti i mladih da se bave baletom - rekla je koreograf predstave Rene Star~evi}. N. L.

UPOZOREWA
Kod ru{evnih objekata Odjeqewe za inspekcijske poslove kada utvrdi da objekat predstavqa opasnost za gra|ane stavqa traku za upozorewe ili tablu, koji opomiwu gra|ane na mogu}u opasnost i da treba da pre|u na drugu stranu ulice. - Nadle`na inspekcija je stalno na terenu i utvr|uje koji objekti bi mogli da ugroze stanovni{tvo i kod wih se stavqa upozorewe, dok se ne utvrdi da li }e biti sru{eni ili sanirani - rekao je Novak Petra{.

PA@WA
Dje~ije dramsko stvarala{tvo
Dje~iji studio “Roda” ~etvrti put zaredom organizuje pozori{nu manifestaciju “Bawalu~ki susreti dje~ijeg dramskog stvarala{tva“ i to od 25. do 27. juna u Muzi~kom paviqonu. - Ovom manifestacijom doprinosimo uveseqavawu najmla|ih ali i dru`ewu djece - saop{teno je iz ovog studija. S. J.

MATI^NI URED
Ro|eni:
Kristijan [ar~evi}, sin Zorana i Senade; Vuk Raduq, sin Darka i Bo`ane; Viktor Radeti}, sin Slavi{e i Nade; Stefan Kosi}, sin Dragana i Dane; Duwa Laki}, k}i Qubi{e i Ane; Klara Terman, k}i Ivana i Andree; Andrija San~anin, sin Milana i Maje; Said Teo Toma{, sin Milkice; Andrija Tepi}, sin Stanka i Stanislave; Ma{a \urovi}, k}i Igora i Jasne; Radana Ra~i}, k}i Bore i Gordane.

24 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Kultura
Dani satire u Zagrebu

Tad Viliams, KAMEN OPRO[TAJA

London, ZLATO

Likovno-ekolo{ka kolonija “Barda~a-Srbac“
FOTO D. JOVI^I]

Nagrada Tihomiru Stani}u
ZA GREB - Na Da ni ma satire u Zagrebu nagrada “Ivo Ser dar“ do di jeqena je Tihomiru Stani}u. Za ulogu An|elka u pred sta vi “Fal si fi ka tor” Stani} je nagra|en za naj boqe pri hva }e nu ulogu od strane publike, javile su agencije. Predstava “Falsifikator” Beo grad skog dram skog pozori{ta, nastala je po tekstu Gorana Markovi}a, koji je i re`irao. Festival je takmi~arskog karaktera i, od osnivawa 1976. godine, okupqa najboqa komediografska i satiri~ka djela hrvatske pozori{ne produkcije, kao i istaknutih produkcija iz inostranstva. Predstave u zvani~noj konkurenciji bira selektor a doma}a i inostrana pozori{ta ravnopravno u~estvuju u konkurenciji za nagrade. Tro~lani `iri dodjequje 16 nagrada “Zlatni smijeh“ i specijalne nagrade.

Muzej savremene umjetnosti RS
BAWALUKA - “Mlade na turneji“ (Brides on tour) bio je naziv vi{emjese~nog projekta italijanskih umjetnica Sil vi je Mo ro i Pi pe Ba ka, ko je su sto pi ra ju }i kroz me di te ran ske zemqe posjetile i Bawaluku, odnosno Izlo`beni salon Muzeja sa vre me ne umje tnos ti Republike Srpske. One su bile u Bawaluci u martu 2008. godine, a 30 dana kasnije Pipa Baka je tragi ~no nas tra da la na posqedwoj stanici wihovog putovawa u Istanbulu. Mla-

Sje}awe na Pipu Baka
du umjetnicu ubio je istanbulski voza~ kamiona. - Na adresu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske pri je dva da na je stiglo pismo zahvalnosti od Rozalije Paskvalino, sestre pre mi nu le umje tni ce. MSURS na{ao se na listi u~esnika okupqenih u ovom projektu. U katalogu izlo`be, koja je otvorena u Veroni u znak sje}awa na Pipu Ba ka, zas tupqen je kao ravno pra vni par tner, sa op {teno je iz MSURS. A. R.

Sa pro{logodi{weg saziva Kolonije

Slike ~uvaju prirodu
Djela koja su nastala u proteklih 26 saziva prezentovana su u svim republikama biv{e Jugoslavije, a na{ trenutni fond broji oko 550 slika i svake godine dobija na brojnosti
PI[E: DEJAN JOVI^I] krozrs@glassrpske.com

Poklon ~itaocima “Glasa Srpske“

Ulaznice za “Pri~u o igra~kama“

SRBAC - Dvadeset sedmi saziv Likovno-ekolo{ke kolo ni je “Bar da ~a-Srbac“ odr`a}e se od 3. do 12. jula ove go di ne u za {ti }e nom ramsarskom podru~ju Barda~e na temu “Alternativni izvori energije - sprije~imo efekat staklene ba{te“. U radu Kolonije u~estvova}e 12 likovnih umjetnika iz Beograda, Novog Sada, Lozni ce, U`i ca, Te to va, Bawaluke, Gradi{ke, i prvi put dvoje slikara iz ^e{ke i [vedske. Selektor Kolonije je istori~ar umjetnosti iz Bawalu ke Slav ka Mi ro savqevi}. - Akademski slikari }e

svo jim li ko vnim dje li ma ukazati na potrebu spre~avawa klimatskih promjena i planirawa odr`ive energetske budu}nosti BiH, kako bi entitetske vlasti u BiH ovoj problematici u budu}nosti posvetile jo{ ve}u pa`wu rekla je direktorka Centra za kul tu ru i sport Srbac Svje tla na Ku si}, ko ja je i predsjednica Umjetni~kog savjeta Kolonije. U okviru rada Kolonije

planira se i akcija “Biramo najure|eniji `ivotni i radni prostor“, a pobjednici }e biti nagra|eni vrijednim umjetni~kim djelima.

U^ESTVUJE 12 umjetnika
- Djela koja su nastala u proteklih 26 saziva prezentovana su u svim republikama biv {e Ju go sla vi je, a na{ trenutni fond broji oko 550

[KOLA
I ove godine }e biti organizovana [kola slikawa za talentovane u~enike osnovnih i sredwih {kola iz Srpca i okolnih op{tina, a voditeq [kole bi}e jedan od akademskih slikara.

slika i svake godine dobija na brojnosti. Po zavr{etku Ko lo ni je pla ni ra mo izlo `be nas ta lih ra do va u Bawaluci, Prijedoru, Doboju, Trebiwu, Vi{egradu, Lakta{ima, Gradi{ci, Beogradu i Novom Sadu - istakla je Kusi}eva. - Za vrijeme rada Kolonija }e biti otvorena za sve posjetioce prirodnog rezervata Bar da ~a i qubi teqe umje tnosti i ekologije. Budu}i da ona ima veliki zna~aj za razvoj tu ri zma u op {ti ni Srbac i {iroj regiji, predvidjeli smo posjetu Etno-selu u Gorwoj Le pe ni ci i arheolo{ko-prirodnom nalazi{tu Dowa Dolina - rekla je Kusi}eva.

Izlo`ba djela Alije Sara~a u Banskom dvoru

Likovno putovawe kroz vrijeme
BAWALUKA - “Glas Srpske“ i bawalu~ki multipleks “Palas“ poklawaju ~itaocima ulaznice za film “Pri~a o igra~kama 3”. Svi koji `ele da dobiju ulaznice treba u devet ~asova da se jave na broj telefona 052/342-900, a tri najbr`a dobi}e po dvije ulaznice za projekciju u 17.30 ~asova. Za prva tri dana prikazivawa ovaj film je zaradio nevjerovatnih 109 miliona dolara u SAD, a 153 miliona dolara u cijelom svijetu. Film “Pri~a o igra~kama“ prvi put je prikazan 22. novembra 1995. i bio je prvi film koji je kompletno kompjuterski animiran i te se godine sa zara|enih 360 miliona na{ao na prvom mjestu liste najgledanijih filmova. “Pri~a o igra~kama 2“ je, pored toga {to je prvi film koji je kompletno digitalno ura|en, i prvi film koji je zaradio vi{e od prvog, originalnog dijela. A. R. BAWALUKA - Izlo`ba slika i crte`a Alije Sara~a, koja je u utorak otvorena u Banskom dvoru Kulturnom centru, predstavqa likovno putovawe kroz vrijeme. Naziv izlo`be je “Crte`om i sli kom kroz vri je me“, a otvorena je u okviru ma ni fes ta ci je “Ve ze ni most“. - Ova izlo`ba posve}ena je mojoj generaciji koja ovih dana slavi 60 godina ma tu re. Pos tav ka obu hva ta 60 radova koji se simboli~no mogu povezati sa tom godi{wicom. Na izlo`bi je pred stavqen sa mo dio mog stvarala~kog opusa - rekao je Alija Sara~. On je dodao da je najvi{e izlo`enih radova ra|eno akvarel tehnikom, ali da ima i crte`a, suvog pastela, akrila i kombinovanih tehnika.

U POSTAVCI najvi{e akvarela
Izlo`bu je otvorila na~elnik Odjeqewa za dru{tve ne dje la tnos ti gra da Bawaluka Qiqana Radovanovi}. “Ada”, “[i bo vi“, “Su tur li ja qeti“, “Ra vni ca“,

“Prvi snijeg“, “Nad Vrbasom Kastel“, “Kroz kule do Vrba sa“, ne ka su od dje la Ali ja Sa ra ~a izlo `e na u Ban skom dvo ru Kul tur nom

centru. Posjetioci izlo`bu mogu da pogledaju idu}e tri sedmice. A. R.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 25

Frida Pinto u “Usponu majmuna“
LOS AN\ELES - U filmu koji }e objasniti {ta je bilo prije “Planete majmuna“ jednu od glavnih uloga ima}e qepotica iz “Milionera iz blata“, javqa Mondo. Frida Pinto (24) glumi}e u prednastavku koji }e re`irati Rupert Vajat. Xejms Franko igra nau~nika koji poku{ava da prona|e lijek za Alchajmerovu bolest, ali majmuni na kojima testira svoje pronalaske po~iwu prebrzo da evoluiraju. Wegovog oca, oboqelog od Alchajmera, igra}e Xon Litgou, poznat po glavnoj ulozi u seriji “Tre}i kamen od Sunca“. “Uspon majmuna“ pojavi}e se u bioskopima u junu 2011. godine.

Rezultati konkursa za sufinansirawe projekata u Ministarstvu prosvjete i kulture RS

Vijesti
Beograd

Izdava~i jo{ na ~ekawu
Op{ti kriterijumi koje su morali da ispuwavaju svi projekti pristigli na konkurse za sufinansirawe projekata u kulturi su da su kvalitetni, da su ekonomi~ni i rentabilni, da imaju edukativni program kao dio projekta, da postoji tradicija odr`avawa, rekla Irena Soldat-Vujanovi}
PI[E: ALEKSANDRA RAJKOVI] aleksandrar@glassrpske.com

Novi par u “Labudovom jezeru“
BEO GRAD - Na Ve li koj sceni Narodnog pozori{ta, u utorak 29. juna, bi}e izveden balet Petra Iqi~a ^ajkovskog “Labudovo jezero“, pre no si B92. U wemu }e prvi put u glavnim ulogama nastupiti Bojana @egarac i Jovica Begojev. U predstavi u~estvuje cjelokupni ansambl baleta i solisti, a orkestrom Narodnog pozori{ta dirigova}e Ana Zorana Brajovi}.

BAWALUKA - Rezultati konkursa za sufinansirawe projekata u Ministarstvu prosvjete i kulture RS pozna ti su za sve oblas ti, osim za iz da va ~ku dje la tnost. U Ministarstvu ka`u da komisija jo{ nije zavr{ila sa radom, jer su dobili vi{e od 150 ra do va, a wiho va odluka mogla bi da bude poznata sqede}e sedmice. Po mo }nik mi nis tra za kulturu u Vladi RS Irena Soldat-Vujanovi} podsjetila je da su konkursom bili obuhva }e ni po zo ri {na pro du kci ja, izvor no, na ro dno stvarala{tvo, kwi`evne manifestacije, likovna djelatnost, mu zi ~ka dje la tnost, nacionalne mawine i pozori{ne manifestacije. - Op {ti kri te ri ju mi konkursa koje su morali da ispuwava ju svi pro je kti pristigli na konkurse za sufi nan si rawe pro je ka ta u kulturi su da su kvalitetni, da su ekonomi~ni i rentabilni, da imaju edukativni pro gram kao dio pro je kta, da postoji tradicija odr`avawa - rekla je Irena Soldat-Vujanovi}. Osim toga, trebalo je da kan di da ti ima ju do kaz o obe zbi je |e nim sred stvi ma, da doprinose razvoju regional ne i me |u re gi onal ne kulturne saradwe, da promovi{u savremene umjetni~ke forme i izraze, da predstavqaju i afir mi {u do ma }e umjetnike u zemqi i inostran stvu i da u~es tvu ju na me|unarodno priznatim takmi~ewima i festivalima amaterskim i profesionalnim, uz pisani dokaz kategoriji kojoj pripadaju. - Po se bni kri te ri ju mi precizirani su javnim konkursom za svaku oblast pose-

NA KONKURS za izdava{tvo pristiglo 150 rukopisa

“Portalibris“

Kwiga o Maradoni bestseler
BEOGRAD - Kwiga o legendarnom fudbaleru “Bo`ja ru ka: @i vot Di je ga Maradone“ je od 11. juna, kada je po~elo Svjetsko prvenstvo u fu dba lu, pos ta la naj pro da va ni ja me |u svim iz dawima iz da va ~ke ku }e “Portalibris“, javqa B92. Biografiju Maradone napisao je Yimi Berns, koji je opisao `ivot fudbalskog asa kao mje{avinu sportskog sjaja i li~ne sramote i koji je za naslov upotrijebio definiciju Majka Voltersa da je Maradona bio “Bo`ja ruka koja je posrnula pod silinom karakternih mana“.

Irena Soldat-Vujanovi}

FOTO: GLAS SRPSKE

bno - ka`e Soldat-Vujanovi}. ^la no vi Ko mi si je za ocjewivawe projekata pristiglih na konkurs za sufinan si rawe izlo `bi i ma ni fes ta ci ja iz li ko vne i pri mi jewene umje tnos ti, vizuelne i multimedijalne vizuelne umjetnosti za 2010. go di nu bi li su Mla den Miqanovi}, Mihailo Rakita i Borjana Mr|a.

JAVNIM konkursom precizirani kriterijumi
- Komisiju koja je ocjewivala projekte iz oblasti kwi`evnih manifestacija ~i ni li su Du {ko Pe vuqa,

Sawa Macura i Zorica Nikitovi}. U Komisiji za muzi~ke i muzi~ko-scenske djela tnos ti bi li su Mi le na Srdi}, Sowa Antuni} i Brankica \uki}-Jati} - ispri~a la je Ire na Sol datVujanovi}. O projektima iz oblasti pozori{ne produkcije i pozori{ne djelatnosti odlu ~ivali su Maja Volk, Nata{a Gli{i} i Milovan Pandurevi}. Me|u onima koji su dobi li po dr{ku Mi nis tar stva prosvjete i kulture RS su “Forum teatar“ Isto~no Sa ra je vo (13.000 ma ra ka), Udru `ewe dram skih umjet nika Srpske (pet hiqada ma-

ra ka), Po zo ri {te mla dih DIS iz Bawalu ke (dvi je hiqade ma ra ka), Kul tur na scena “Male stvari“ iz Trebiwa (tri hiqade maraka), Po zo ri {te Pri je dor (pet hiqada maraka), Gradsko pozori{te Mrkowi} Grad (~etiri hiqade maraka)... Ma ni fes ta ci je ko je su se na{le na listi onih koji su dobili zeleno svjetlo su ]orovi}evi susreti pisaca “Srpske proza danas“ (10.000 maraka), “38. kwi`evni susreti na Kozari“ (10.000 mara ka), “Du ~i }e ve ve ~e ri poezije 2010.“ (10.000 maraka), “^u~kovi kwi`evni susreti“ (dvije hiqade maraka)...

Projekti
Muzi~ki projekti koji su odgovorili kriterijumima konkursa su “Muzika na akciji“ Udru`ewa muzi~kih umjetnika RS (15.000 maraka), “Gitar fest“ Asocijacije gitarista (11.000 maraka), “Dani Vlade Milo{evi}a“ Muzikolo{kog dru{tva RS (pet hiqada maraka), “Bawalu~ki horski susreti“ SPKD “Jedinstva“ (10.000 maraka), “Majske muzi~ke sve~anosti“ SPCPD “Srbadija“(tri hiqade maraka).

Wujork

Rariteti Foknera
WUJORK - Zbirka raritetnih kwiga sa potpisom ameri ~kog kwi`e vni ka no be lov ca Viqema Fo kne ra prodata je u utorak za vi{e od 833.000 dolara na aukciji u Wujorku, javile su agencije. Najvi{a cijena na licitaciji kod Kristija postignuta je za primjerak Foknerovog romana “Avesalome, Avesalome!” koji je na{ao kupca za 86.500 dolara.

London

“Banjaluka Rock Open Air“
BAWALUKA - Drugi po redu “Banjaluka Rock Open Air“ muzi~ki festival po~iwe ve~eras u 18 ~asova na tvr|avi Kastel, a u sqede}a tri dana qubiteqe dobrog zvuka o~ekuje 21 rok bend iz BiH, regiona i inostranstva. Organizatori festivala poru~ili su da je sve spremno, te da su svi u~esnici potvrdili svoje u~e{}e na ovom trodnevnom rok maratonu. Na festivalu }e izme|u ostalih nastupiti “Maderfanki“, “Four roses“, “[eitans“, “Vatrene ulice“, “Osmi putnik“, “Ritam nereda“, Dado Topi} i “Time After Time“, “PI ekspirijens“, “Vajtsnejk MM klasik“, “Yenesis

Nagrada Muzeja savremene umjetnosti

Muzika na Kastelu
- Rej Vilson“ i Berlinska filharmonija i mnogi drugi. Jednodnevna ulaznica ko{ta 20 maraka, dvodnevna 35, a za sva tri dana 45 maraka. M. P.

Klepi} laureat
BAWALUKA - Nagradu koju Muzej savremene umjetnosti RS dodjequje za najboqe radove na izlo`bi zavr{ne go di ne Li ko vnog od sje ka Akademije umjetnosti Bawaluka pripala je Vladimiru Klepi}u. O la ure atu je odlu ~i vao stru~ni `iri u sastavu Sarita Vujkovi}, Nemawa Mi}evi} i Branka [esti}. - @iri isti~e radove Vladimira Klepi}a koji se po svom kreativnom pristupu i slo je vi tom sen zi bi li te tu iz dva ja ju iz aka dem skog {kolskog okvira. U wegovom radu uo~avaju se izuzetne mogu}nosti kreirawa individualnog vizuelnog izraza, ne samo u poqu grafi~kog medija, ve} i u {irem vi{emedijskom kontekstu savremene umje tnos ti - sa op {tio je `iri. A. R.

Bogatstvo za Manea i Derena
LONDON - Slika Eduara Manea “Autoportret sa paletom“ prodata je za skoro 27 miliona evra na aukciji u utorak uve~e u Londonu, {to je novi rekord za neko djelo tog francuskog majstora, prenijele su agencije. Na istoj aukciji za rekordnu sumu prodata je slika “Drve}e u Kolijuru“ Andrea Derena, koja je dostigla cijenu od 19,4 miliona evra.

26 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Do{ao lider jedne opozicione stranke u agenciju za ispitivawe javnog mwewa: - Po na{im istra`ivawima, za nas }e glasati najmawe deset odsto bira~kog tijela. Mo`ete li provjeriti i potvrditi ovo na{e istra`ivawe?

Poslije dvije sedmice lideru opozicione stranke stigao je odgovor iz agencije sa sqede}im tekstom: - Anketirali smo pet hiqada gra|ana i nismo prona{li nijednog od tih deset odsto.

Udala se u tajnosti
Folk pjeva~ica Seka Aleksi} odnedavno je udata `ena. Popularna pjeva~ica, o ~ijoj se svadbi mnogo govorilo i naga|alo posqedwih mjeseci, sve~ani ~in vjen~awa obavila je u najstro`oj tajnosti. Seka je za hrvatski “InMagazin“ potvrdila da se za kik boksera Veqka Piqki}a udala jo{ dok su srpski mediji naga|ali da li }e svadba biti u Srbiji ili Egiptu. Dodala je i da je veoma sre}na u braku sa ~ovjekom sa kojim je u vezi ve} godinu dana, i u kog se zaqubila jo{ dok je radio kao wen tjelohraniteq. Sre}ni mladenci uskoro bi mogli da postanu i roditeqi, {to im je velika `eqa, otkrila je Seka za popularni hrvatski magazin. Kako wihova veza funkcioni{e imali su prilike da vide gledaoci Sekinog rijalitija “Moja desna ruka“, u kom je pjeva~ica otvorila vrata svoje rasko{ne vile nadomak Beograda. Sekini fanovi su tako|e mogli da vide da wihova miqenica ima slabost ka skupim torbama i cipelama, koje sebi mo`e da priu{ti jer, kako ka`e, ima dovoqno novca da vi{e ne mora ni da radi. Ovaj recept sti`e iz isto~wa~ke kuhiwe, a jelo je toliko fino da se usu|ujemo prognozirati: osvoji}e vas. Nabavite li gotove kore za pite i baklave, znatno }ete skratiti proces pripreme. Dakle, prepreka za u`itak u ovom jelu nema, samo se treba odlu~iti za ovaj recept i po~eti sa pripremom za koju je potrebno oko 70 minuta.

Tikvice u tankom tijestu

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

RJE[EWE: SPRAT, TRAKT, S, PRORED, PROROK, RIMA, RI, LESI, IJA, KALINOVIK, NAN, AGITATOR, GVOZNO JEZERO, SA, OTVARA^, MO, BRODARICA, NIJACIN, [G, A, E, I, AZIL, TOZIJA, AVA, IRENA PAPAS, CARA, ELITA, AHO, KLASIK.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 27

- Ti propalico sve pare tro{i{ na pi}e - galami `ena na mu`a. - [ta ho}e{, ti kupuje{ maskaru od 50 evra!

- Ali ja je kupujem da ti budem lijepa! - Pa i ja pijem da mi bude{ lijepa!

Razgovaraju dvojica prijateqa: - ^ujem da si bio na bra~nom putovawu. - Da, u Parizu. Oduvijek sam `e-

lio da vidim Luvr. - I kako ste se proveli? - @ena nije i{la. Ona je tamo bila na maturskoj ekskurziji.

Sastojci
(za 6 osoba) 6 listova gotovih kora za pite ka{ika kima ka{ike uqa bra{na vezica kopra mlijeka svje`eg sira vezica per{una tikvica ka{ika za~ina

Priprema
1. Tikvice ogulite, naribajte, malo posolite i zatim ocijedite. 2. Dodajte im mlijeko, bra{no, za~in (dodatak jelu), uqe, sir, narezani kopar i nasjeckani per{un, pa sve dobro promije{ajte. 3. U dubokoj posudi napravite smjesu od jaja, uqa, mlijeka i jogurta. 4. Tri kore (lista) za pite ra{irite na radni sto i prema`ite smjesom (umakom) od jaja. Dio smjese ostavite za premazivawe gotovih pita. 5. Premazane kore poklopite s ostalim korama koje prema`ite smjesom za filovawe od tikvica i savijte u tri {trudle. 6. [trudle slo`ite u nauqen lim, prema`ite ostatkom smjese od jaja i posipajte kimom. Pecite u rerni zagrijanoj na 180 stepeni Celzijusa oko 40 minuta.

Cijene u KM
kore uqe bra{no kopar mlijeko sir per{un tikvice za~ini jaja 2 0,4 0,2 0,8 0,4 1,2 0,8 1 0,5 0,6

HOROSKOP
Ovan
(21.3 - 20.4)
Poslovi se pro{iruju, a samim tim i izvori prihoda. Uspje{an period se nastavqa. Niste neko ko sjedi skr{tenih ruku i `ali se. Aktivno se borite i dobijate zaslu`eno priznawe. Jedina opasnost mo`e da se javi u vidu bolesti prouzrokovane pogre{nim na~inom ishrane.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Pred vama je sjajan dan, mada ste i daqe nezadovoqni sobom. Po{to vam ~ak ni najboqi prijateqi ne mogu pomo}i da ubla`ite osje}aj nezadovoqstva sobom, na|ite boqi na~in. Recimo, poku{ajte da se opustite u doma}oj atmosferi.

1 4 40 g 1 200 ml 150 g 1 700 g 1

Bik

[korpija
(23.10 - 22.11)
Sa Lavom vodite nemilosrdnu borbu oko statusnih pitawa. Mislite da ste u pravu, pa namjeravate da ga na sebi svojstven na~in “sasije~ete“. U tome }ete uspjeti, jer iako je wegova `eqa da bude prvi jaka, va{a upornost je jo{ ja~a. Obratite pa`wu na malaksalost.

Za umak: 3 jaja malo uqa malo mlijeka malo jogurta

Poslu`ivawe
Tikvice u tankom tijestu nare`ite i poslu`ite jo{ dok su tople uz kiselu pavlaku. Ovo jelo mo`ete pripremiti i u obliku bureka tako da na svaki list tijesta stavqate dio smjese za filovawe.

CIJENA RU^KA

(21.4 - 20.5)
Iskoristite inspiraciju na pametan na~in. Ukoliko budete lijeni i neinventivni, sve je uzalud mrtav kapital. Dan provodite u vje~itoj potrazi za novim neobi~nim stvarima i uzbu|ewima. Emotivno zadovoqstvo i novi primamqivi doga|aji samo potenciraju aspekte sre}e.

7,9

Blizanci
(21.5 - 20.6) Zastrawujete upravo onda kad se od vas najvi{e o~ekuje. Trenutno okolnosti zahtijevaju zdrav rezon i konkretnu akciju, dok vi uporno teoreti{ete i idete zaobilaznim putem. Ukoliko je razlog bolest, razumqivo je. U protivnom, nema opravdawa za gre{ke.

Strijelac
(23.11 - 20.12) U pozitivnom ste periodu. O~ekuju vas sve sama prijatna iznena|ewa i veseli doga|aji. Po{to ste sre}ni u cjelini, radost vam pri~iwavaju posebno privatne dogodov{tine. Od ne~ega ste digli ruke, ali se ispostavilo da ste uzalud bili pesimista.

Aditivi okida~ za nesta{luke
Aditivi u hrani mogu da budu neka vrsta okida~a za izuzetnu de~ju hiperaktivnost. De{ava se da djeca pate od poreme}aja hiperaktivnosti povezanog sa mawkom koncentracije i posqedi~no sa lo{ijim uspjehom u {koli
Hiperaktivnost djece vidno ska~e kada konzumiraju neke aditive u hrani, u pore|ewu s djecom kojoj nisu dati isti sastojci, utvrdili su nau~nici univerziteta u Sautemptonu. Britanska agencija za kontrolu hrane koja je naru~ila ovo istra`ivawe, navodi da bi svaka efektivna odluka o zabrani odre|enih dodataka hrani morala da bude donijeta na evropskom nivou. De{ava se da djeca pate od po re me }a ja hi pe ra kti vnosti povezanog sa mawkom koncentracije i posqedi~no sa lo{ijim uspjehom u {koli. - Nakon {to pojedu neke slatki{e ili popiju gazirano pi}e, djeca postaju hiperaktivna. Prestanu da slu{aju {ta im govorite i po~nu da rade sve ono {to ne smiju ka`e jedan roditeq. Roditeqi su i ranije poja~anu aktivnost kod djece dovodili u vezu sa onim {ta jedu, ta~nije sa slatki{ima, ga zi ra nim na pi ci ma i “grickalicama“ pri ~emu se ispostavilo da su u pravu s obzirom da su nau~nici sa britanskog univerziteta Sautempton zakqu~ili da aditivi u hrani mogu da budu neka vrsta okida~a za izuzetnu dje~iju hiperaktivnost. - Testirali smo vje{ta~ke boje koje se mogu na}i u {i ro ko ras pros trawenoj vrsti proizvoda koji se nalaze u dje~ijoj ishrani i nismo ustanovili koji su ta~no aditivi odgovorni za poja~avawe aktivnosti kod djece - ka`e dr Dajana Benford. Na dle `ni za is hra nu djece u {kolama i predstavnici britanske agencije za odr`awe stan dar da u hra ni ape lo va li su na proizvo|a~e da dobrovoqno izba ce vje {ta ~ke bo je i druge aditive iz proizvoda

Rak
(21.6 - 20.7)
Materijalna situacija je promjenqiva i zahtijeva dodatno anga`ovawe. Odlu~ujete se za dodatne izvore prihoda. Isplati}e se, ali }ete morati da prihvatite i velike obaveze. U `ivotu vam nikada ni{ta nije palo s neba, pa }ete i sada morati da se svojski potrudite.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Temeqno i ozbiqno pristupate svemu {to se pojavi kao predmet interesovawa. Iako vas o~ekuje puno rada i napora, bi}ete zadovoqni, jer ste na svom terenu. Sa partnerom ste na istim talasnim du`inama, a osje}aj za qepotu i qubav je poja~an. U`ivate!

namijewenih djeci. Pro fe sor Erik Mil ston sa Saseks univerziteta zala`e se za zabranu aditiva u proi zvo di ma na mi jewenim dje ci i ka `e da “smo stigli do ta~ke u kojoj vi{e jednostavno nije prihvatqivo da industriji hrane dozvolimo da nastavi da stavqa vje {ta ~ke bo je i sinteti~ke dodatke u prehrambene proizvode koji su na mi jeweni i ko ji se na mjerno reklamiraju i prodaju djeci i bebama“.

APEL da se iz proizvoda za djecu izbace aditivi
Odgovor na pitawe za{to se ne uvede zabrana aditiva u proizvodima za djecu Bi-BiSi je potra`io od nau~nika u

britanskoj agenciji nadle`noj za ispitivawe standarda u prehrambenoj industriji Endrju Vo~a. On ka`e da vjeruje u istra`ivawe koje dovodi u vezu hiperaktivnost i vje{ta~ke boje, ali upozorava na to da je nauka kompleksna i da je, prije nego {to se povu~e bilo koji drasti~an korak u vidu zabrane upotrebe aditiva, neophodno ispitati sve aspekte takvog poteza. - Dokaz o uticaju aditiva na pona{awe kod djece je slo`en i ne samo zato {to se zna da je hiperaktivnost uzro ko va na ni zom ge ne ti ~kih i sociolo{kih faktora, ve} postoje dokazi da je aktivnost kod neke djece poja ~a na ne kim vje {ta ~kim bojama u hrani - ka`e Vo~, isti~u}i da je neophodan dogo vor na ni vou ci je le Evropske unije.

Lav
(21.7 - 21.8)
Zahvaquju}i novim idejama nude vam se napredak i unapre|ewe. Po{to ste okupirani borbom za vlast, sujeta je nagla{ena, tako da snagu tro{ite na neva`ne stvari. Opasnost vreba u vidu jedne [korpije, koja nikako ne dozvoqava da budete u prvom planu. Sa wom je borba te{ka.

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Napokon period smirewa. Bilo je buke i neslagawa sa partnerom, i to zbog tre}e osobe, nekoga ko se mije{a u va{u privatnost, ali je mukama do{ao kraj. Po{to je tenzija nestala, opu{tawe izuzetno prija, pa ste smireni ne samo kada je re~ o poslu ve} i pored voqene osobe.

Djevica
(22.8 - 22.9) Samo ukoliko ulo`ite dodatan napor, mo`ete ostvariti ciqeve. Niste zadovoqni trenutnom situacijom, bilo da je u pitawu va{e zdravqe ili pak zdravqe nekog iz bli`e okoline. To vas iscrpquje i pla{i. Po{to se radi o dugoro~nom problemu, naoru`ajte se strpqewem.

Ribe
(19.2 - 20.3) Pod uslovom da pravovremeno reagujete, posti}i }ete zavidan uspjeh. U protivnom }ete po ko zna koji put biti razo~arani i misliti da vas je neko prevario. Po{to se radi o problemu unutar li~nosti, razmislite o {ansama koje vam se pru`aju i kako se u tom slu~aju pona{ate.

28 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Antena
KABLOVSKA
B 92
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.30 Sve }e biti dobro, serija 11.20 Top{op 11.50 Indija, serija 13.00 Vimbldon 16.00 Vijesti 16.30 Vimbldon 18.30 Vijesti 19.00 Vimbldon 22.00 Integracija 22.30 Opasne obline, film 0.00 Vijesti 0.30 Re`i me, serija 1.30 Indija, serija 2.10 Supernatural Info

Koktel

010
OBN

Uloge: Tom Kruz, Brajan Braun, Elizabet [u, \ina Ger{on Re`ija: Roxer Donaldson

Opasne obline

2230
B 92

Uloge: Tejt Donovan, Grent Heslov, Robert Stak, Lesli Nilsen Re`ija: Dejvid Luis

Foks
6.50 Ninxa ratnici 7.40 Ukradena sre}a, serija 8.40 Srce na dlanu, serija 9.30 ^ari, serija 10.20 Seks i grad, serija 11.20 Arena 11.30 Banzuke 12.00 Karlitov put, film 15.00 Vijesti 15.20 ^ari, serija 16.10 Hiqadu i jedna no}, serija 17.00 Seks i grad, serija 18.00 Vijesti 18.30 Ludi kamen 19.00 Ninxa ratnici 20.00 Hiqadu i jedna no}, serija 21.00 @enska stvar, film 0.30 Vijesti 0.30 La`i u Americi, film 2.40 Soba 401, serija 3.00 Ukradena sre}a, serija 4.00 Srce na dlanu, serija 5.00 La`i u Americi, film

Tom Kruz je Brajan Flanagan, mlad, samouvjeren i ambiciozan konobar koji uz pomo} profesional ca pos ta je po znat na Men he tnu. Ka da se preseli na Jamajku i upozna umjetnicu Yordan, wihova romansa unese velike promjene u wegov `ivot. On po~iwe da shvata da je na{ao nekoga ko }e ga podu~iti istini o qubavi, sre}i i o tome ko je zapravo Brajan Flanagan.

^ak i Voli su najboqi drugari na koleyu, kojima se polako bli`i diplomirawe, a samim tim i neizvjesna budu}nost. Bogati biznismen Luis Fa}ano nudi im odli~ne poslove u wegovoj firmi, ali pod uslovom da odvezu kola - crveni “por{e“ wego voj k}er ki skroz na dru gi kraj zemqe, u Lejk Taho. “Por{e“ me|utim brzo biva ukraden da bi se ko ris tio kao glavna nagrada u ta kmi ~ewu za mis San Dijega. Nemaju}i izbora, ^ak i Voli odlaze u San Di je go da po vra te “por {e“, ali tamo upadaju u sve ve }e pro ble me, a je di ni ciq im pos ta je da izvu ku `i vu glavu.

RTRS
6.00 Sestrice, serija 7.00 Jutarwi program 9.00 Vijesti 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Fudbal: SAD - Al`ir 12.00 Vijesti 12.10 Pop sikret, crtani film 12.40 Gamboce 13.00 Bajke 13.20 Kiki {ou 14.00 Largo, serija 15.00 Srpska danas 15.30 SP u fudbalu 15.50 Fudbal: Paragvaj - Novi Zeland 18.10 Dolina sunca, serija Miniskule, crtani film 19.00 Upitnik 19.30 Dnevnik 20.00 SP u fudbalu 20.20 Fudbal: Kamerun - Holandija 22.40 Vijesti 23.00 Fudbal: Danska - Japan 0.40 Rock Open Air Banjaluka 2010, prenos 1.40 Largo, serija 2.30 MTS magazin 3.00 Srpska danas 3.20 Dnevnik 3.40 Film 5.10 Muzika

ATV
7.00 Ple{i ple{i, serija 8.00 Jutarwi program 9.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 9.30 Timi, crtani film 9.35 Fifi, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.20 Vinks, crtani film 10.50 Vinks, crtani film 11.10 Spektakularni Spajdermen, crtani film 12.00 Ple{i ple{i, serija 13.00 Najboqe godine, serija 14.00 Vizita 15.30 Muzika 15.50 Vijesti 16.10 Moje drage kom{ije, serija 17.30 Kulinarski letopisi 17.50 Luda ku}a, serija 18.20 Brendomanija - PIM 18.40 Mundijal uz Trik 19.00 Vijesti 20.00 Najboqe godine, serija 21.00 Ispuni mi `equ 22.00 Moje drage kom{ije, film 23.30 Mundijal uz Trik 23.35 Nijemi svjedok, serija 0.30 Zauvijek susjedi, serija

RTS 1
6.00 Vijesti 6.05 Jutarwi program 8.00 Dnevnik 8.10 Jutarwi program 9.00 Sala{ u Malom Ritu, serija 10.00 Vijesti 10.05 Sasvim prirodno 10.30 Svijet ribolova 11.00 Vijesti 11.05 Izvo|a~i, serija 12.00 Dnevnik 12.10 Sport plus 12.20 U zdravom tijelu 12.30 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 13.20 Fudbal: Slovenija - Engleska 15.20 Vijesti 15.30 Gastronomad 15.50 Fudbal: Slova~ka - Italija 17.40 Beogradska hronika 18.50 Slagalica 19.30 Dnevnik 20.00 Rt dobre nade 20.20 Fudbal: Kamerun - Holandija 22.20 Rt dobre nade 23.00 Vijesti 23.05 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.50 Dnevnik 0.10 Fudbal: Danska - Japan 1.50 Posrednik, serija 2.40 Fudbal: Slova~ka - Italija 4.00 Fudbal: Kamerun - Holandija

RTS 2
5.50 Koncert za dobro jutro 6.40 U zdravom tijelu 7.00 Kuvati srcem 7.30 Gomboce 7.50 Mali medvjed Mi{a, crtani film 8.10 Ozi Bu, crtani film 8.30 Matemati~ke zagonetke 8.40 Stepeni{te 9.30 [kolski program 10.00 Igraj fudbal budi sre}an 10.30 U svijetu 11.00 Ekologija 11.30 Trag u prostoru 12.00 Muzika 12.50 Trezor 13.50 Matemati~ke zagonetke 14.10 [kolski program 14.30 Stepeni{te 15.20 Tehnologija danas 15.50 Fudbal: Paragvaj - Novi Zeland 17.50 Enciklopedija 18.00 Evornet 18.05 Mjera za muziku 18.30 Gomboce 18.50 Mali medvjed Mi{a, crtani film 19.20 Ozi Bu, crtani film 19.50 @ivot i standardi 20.20 Fudbal: Danska - Japan 22.20 Izvo|a~i, serija 23.20 Metropolis 23.50 Kontekst 0.20 Tehnologija danas 1.00 Egzit interaktiv 3.00 Trezor 4.00 Kontekst 4.30 Metropolis 5.00 @ivot i standardi

Fox Life
7.10 Ali Mekbil, serija 8.00 Vil i Grejs, serija 8.30 Slobodni strijelci, serija 8.50 @ivot po Ximu, serija 9.20 Talasi strasti, serija 10.10 Ali Mekbil, serija 11.00 @ivot po Ximu, serija 11.30 Reba, serija 12.20 Vil i Grejs, serija 12.40 O~ajne doma}ice, serija 13.30 Prqavi seksi novac, serija 14.10 Slobodni strijelci, serija 14.40 Darma i Greg, serija 15.00 Uvod u anatomiju, serija 15.50 O~ajne doma}ice, serija 16.40 Kugar Taun, serija 16.10 Sofi Parker, serija 17.30 Vil i Grejs, serija 18.00 @ivot po Ximu, serija 18.50 Reba, serija 19.30 Slobodni strijelci, serija 20.00 Darma i Greg, serija 20.20 O~ajne doma}ice, serija 21.10 Ko `iv ko mrtav, serija 22.00 Svita, serija 22.50 Vil i Grejs, serija 23.20 Bruka, serija 0.00 Prqavi seksi novac, serija 0.50 @enske pri~e, serija

Radio RS
6.00 Jutarwi program 10.00 Vijesti 10.05 Zajedni~ki talas 11.00 Vijesti 12.00 Podnevne novosti 12.10 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 Vijesti 13.05 U ritmu dana 14.00 Vijesti 14.05 Svilen konac 15.00 Vijesti 16.00 Dnevnik 16.20 Muzi~ka kutija 17.00 Vijesti 17.05 Mozaik radija 18.00 Vijesti 19.00 Ve~erwe novosti 19.10 Zaigrajmo, zapjevajmo 20.00 Vijesti 20.05 Higijena `ivota 21.00 Vijesti 21.05 Ve~e uz radio, doma}a zabavna muzika 22.00 Hronika dana 22.10 Melodije zvu~nih boja 23.00 Oaza 0.00 Pono}ne vijesti 0.10 No}ni program
Frekvencije: Bawaluka - 90,9; Bawaluka, Prijedor, Gradi{ka - 92,7; Doboj - 90,7; Petrovo - 93,5; Bijeqina - 89,9; I. Sarajevo - 92,8; Han Pijesak - 90,3; Fo~a - 87,3.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 29

Udar slobode

23

00

PINK BH

Uloge: Majkl Dadikof, Fiistiti Voterman, Xej Entoni Re`ija: Xeri P. Xejkobs

Bulevar sumraka

Nova
6.20 Na{i najboqi dani, serija 7.00 Xeki ^en, crtani film 7.40 Bratz, crtani film 7.50 Pepa, crtani film 8.20 Dona Barbara, serija 10.10 U ime qubavi, serija 11.10 In magazin 12.00 Baywatch, serija 13.00 Na{a mala klinika, serija 14.00 Dona Barbara, serija 16.00 U ime qubavi, serija 17.00 Vijesti 17.20 Upitnik 17.40 Na{a mala klinika, serija 18.30 In magazin 19.10 Dnevnik 20.00 Provjereno 21.00 Navy CIS, serija 22.00 Trenutak istine 23.00 Vijesti 23.20 Nestali, serija 0.20 Sajnfeld, serija 0.50 Bra~ne vode, serija 1.20 Heroji, serija 2.20 Ezo TV 3.20 20-30-40, film

15

00

HRT 1

Uloge: Vilijam Holden, Erih fon Stroheim, Nensi Olson, Glorija Svenson Re`ija: Bili Vajlder

Nacionalna bezbjednost do|e u pitawe kada te ro ris ti zau zmu ira ~ki nu kle ar ni rea ktor i pri je te da }e na pas ti te ri to ri ju Sje diwenih Ameri~kih Dr`ava. Sjediwene Ameri~ke Dr`ave sada su odlu~ile da pru`e veliki otpor teroristima te se kona~no obra~unaju s wima. Tako {aqu najboqe pilote me|u kojima se nalazi i Tom Dikson, da uklone sve prijetwe nuklearnoj katastrofi te se zauvijek obra~unaju s terorizmom, koji ugro`ava bezbjednost ameri~kih gra|ana.

Dok wegovo mrtvo tijelo pliva u bazenu stare vile na holivudskom Bulevaru sumraka, a policijski automobili se pribli`avaju ku}i, ubijeni filmski scenarista Yo Gilis odlu~i da nam is pri ~a ka ko je tu do spio. Jo{ prije {est mjeseci bio je tre}erazredni holivudski pisac scenarija koji je uzaludno obijao pragove s nadom da }e mu neka od pri~a biti prihva}ena. Me|u onima koji su odbili wegov posqedwi rukopis bila je i Beti [ifer, ~itateqka sce na ri ja za pro du cen ta [el drej ka i dje voj ka Yoovog prijateqa Artija Grina. A onda je jednog dana, bje`e}i pred agentima poreske slu`be, Yo je dospio pred staru vilu na Bulevaru sumraka. Za~uv{i energi~an `enski glas koji ga je pozvao u ku}u, Yo je otkrio da u oronuloj vili `ivi Norma Dezmond, le gen dar na di va ni je mog fil ma oda vno za bo ravqena od javnosti...

K3
9.30 Vijesti 9.40 Top form 10.00 Kad priroda podivqa 10.30 Hrana i vino 11.00 Rebelde, serija 12.00 Vijesti 12.05 Zabrawena qubav, serija 13.10 SMS Party 15.00 Vijesti 15.05 Zemqa izvor `ivota 16.00 Dok. program 16.30 Hrana i vino 16.40 Scena 17.50 Dok. program 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Rebelde, serija 21.00 Stav 22.00 Novosti 22.30 Film 0.30 Astrologija 2.30 Vijesti 4.00 Film RTS

PINK BH
6.20 Sarajevo na liniji 6.30 Mejd in Bawaluka 6.40 Sportisimo 7.00 Anali, serija 8.00 Gre{ne du{e, serija 9.00 BH net 10.00 Farma 11.00 ^ini, serija 12.00 Info 12.10 Sve za qubav 13.30 Sarajevo na liniji 13.40 Mejd in Bawaluka 13.50 Sportisimo 14.00 Info 14.10 Farma 15.00 Anali, serija 15.50 Info 16.00 Gre{ne du{e, serija 17.00 Farma 18.00 Info 18.20 Farma 19.00 ^ini, serija 20.00 Farma 21.00 Zabraweni forum 23.00 Udar slobode, film 1.00 Farma 3.00 Sarajevo na liniji 3.10 Mejd in Bawaluka 3.20 Sportisimo 3.30 Gold ekspres 5.00 Film

BHT 1
7.00 Dobro jutro 9.00 Mumijevi, crtani film 9.30 Be Ha Te bebe 9.35 Mini {kola 9.40 Uradi sam uradi sama 9.45 Redakcija D 10.00 Vijesti 10.05 Qubavna oluja, serija 11.00 Moja mala kuhiwa 11.05 Ples `ivota, serija 12.00 Vijesti 12.10 Fudbal: Gana - Wema~ka 14.10 Vijesti 14.30 Ples `ivota, serija 15.10 Moja mala kuhiwa 15.30 SP, emisija 15.50 Fudbal: Slova~ka - Italija ili Fudbal: Paragvaj - Novi Zeland 18.10 Blaga civilizacije 18.50 Frenderi, crtani film 18.55 Moj prvi izbor 19.00 Dnevnik 19.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.00 SP, emisija 20.20 Fudbal: Danska - Japan ili Fudbal: Kamerun - Holandija 22.40 Vijesti 23.00 Fudbal 0.50 Fudbal

HRT 1
6.10 Siti folk 7.00 Dobro jutro, Hrvatska 9.10 Dolina sunca, serija 10.00 Vijesti 10.10 1917. 11.10 Opra {ou 12.00 Dnevnik 12.30 Moj grijeh, serija 13.20 Mekleodove k}erke, serija 14.10 Vijesti 14.30 Siti folk 15.00 Bulevar sumraka, film 16.40 Hrvatska u`ivo 18.20 Kod Ane 18.30 Dolina sunca, serija 19.30 Dnevnik 20.10 Dome slatki dome, serija 20.50 Otvoreno 21.50 Kratki susreti 22.30 Dnevnik 23.10 Doktor Haus, serija 0.00 Lak za kosu, film 1.40 Fudbal 3.30 Sutra je novi dan, serija 4.10 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 5.00 Kratki susreti 5.20 Moj grijeh, serija

OBN
6.30 Jutarwi program 8.30 Kraq Kvinsa, serija 9.00 Udri mu{ki 10.00 Na{a mala klinika, serija 10.40 Kulinarski {ou 11.20 Stol za 4 11.50 Info 12.30 Nasqednici zemqe 13.30 Djeca {pijuni 3: Zavr{na igra, film 15.20 Ekskluziv 15.50 Na{a mala klinika, serija 16.50 Info 17.00 Skrivena kamera 17.30 Kulinarski {ou 18.20 Stol za 4 18.50 Info 19.10 Info Afrika 20.00 Moja desna ruka 21.10 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 22.10 Kraq Kvinsa, serija 22.40 Moja desna ruka 23.40 Mu}ke, serija 0.10 Koktel, film 1.40 Nomadi sa sjevera 2.40 Moja desna ruka 3.40 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 4.40 Kraq Kvinsa, serija 5.10 Mu}ke, serija

HRT 2
7.10 @derowa, crtani film 7.30 Patak Frka, crtani film 7.50 Na kraju ulice 8.00 TV vrti} 8.10 Garfild, crtani film 8.30 [kolarci obavje{tajci, serija 9.00 San o slavi, serija 9.20 Proces 10.00 Tree Hill, serija 10.40 Nevjerovatna gospo|ica C, film 12.00 Crveni patuqak, serija 13.10 Simpsonovi, serija 13.30 Trenutak spoznaje 14.30 Pet zvjezdica, serija 15.20 SP, emisija 15.50 Fudbal: Paragvaj - Novi Zeland Fudbal: Slova~ka - Italija 18.00 Fudbal 19.10 Afrovizija 20.20 Fudbal: Kamerun - Holandija Fudbal: Danska - Japan 22.20 Afrovizija 23.10 Fudbal 0.50 Vijesti 1.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija

RTL
6.50 Mifi, crtani film 7.10 Looney Tunes, crtani film 7.30 Joho i prijateqi, crtani film 7.50 Ritam zona 10.10 Bibin svijet, serija 11.00 Kraq Kvinsa, serija 11.30 Rejmond, serija 12.00 Magazin 12.20 Ve~era za pet 13.10 Najqep{i urok, serija 14.00 Drugo lice, serija 14.50 Los Vistorinos, serija 15.40 Nestala, serija 16.30 Pod istim krovom, serija 17.00 Kraq Kvinsa, serija 17.20 Rejmond, serija 17.50 Bibin svijet, serija 18.30 Vijesti 18.50 Magazin 19.00 Ve~era za pet 20.00 ^ak, serija 21.00 CSI, serija 22.40 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 23.40 Vijesti 23.50 L.A. Dragnet, serija 0.50 Kosti, serija 1.30 Astro {ou 2.30 Kosti, serija

BN
6.30 Jutarwi program 8.30 Muzika 10.00 Novosti 10.05 Svijet na dlanu 11.00 Stil 12.00 Novosti 12.05 Dobre vibracije 13.00 Svijet na dlanu 14.00 Novosti 14.05 Su|ewe Radovanu Karaxi}u 16.00 Novosti 16.10 Film 17.10 Svijet na dlanu 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Monitor 20.00 ^etiri `ene, serija 21.00 Puls 22.30 Pregled dana 23.00 Film 0.40 Astro~et 3.00 Satelitski program

30 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

NAJPORO^NIJE @ENE SVETA (Ostavile su znak pitawa: Medlin Smit)

(16)

Hladnokrvni trova~ ili tu`na `rtva ucjene
MARGARET NIKOLAS

Svu svoju sputanu senzualnost Medlin je izlila na papir pi{u}i Lan`ijeu qubavna pisma od kojih su qudi ostajali bez daha, jer ipak je to bilo vrijeme u kom je u`itak u seksu `enama bio zabrawen Kada je porota proglasila da za slu~aj Medlin Smit “nema dovoqno dokaza“, ona je samo uzdahnula, a potom se osmijehnula. Ipak, ostala je ~iwenica da je Lan`ije umro u agoniji sa osamdeset i dva grama arsenika u stomaku, koli~inom dovoqnom da se usmrti deset qudi

Senzacionalno su|ewe koje je devet dana u julu 1857. uzbu|ivalo Edinburg podelilo je qude na dve grupe. Jedni su verovali da je Medlin Smit lukava, hladnokrvna trova~ica koja je ubila svog qubavnika kad joj je dojadio, da bi se mogla udati za nekog drugog. Drugi su je smatrali tu`nom `rtvom ucene koju je Emil Lan`ije, ~ovek koga je nekad volela, doveo do o~ajawa i za ~iju smrt uop{te nije bila kriva. Kada je porota proglasila da za slu~aj Medlin Smit “nema dovoqno dokaza“, ona, koja tokom su|ewa nije ispoqavala ve}u zabrinutost, samo je duboko uzdahnula a potom se osmehnula. Sudnicom je odjeknula provala silovitog odu{evqewa. Ipak, ostala je ~iwenica da je Lan`ije umro u agoniji sa osamdeset i dva grama arsenika u stomaku, koli~inom dovoqnom da se usmrti deset qudi, a da niko nije znao kako se to dogodilo…

Duga qubavna pisma
Me dlin je bi la sta ri ja }er ka ve oma uspe{nog {kotskog arhitekte Yejmsa Smita, jednog od glazgovskih najuglednijih gra|ana… Emil Lan`ije je bio potpuni stranac u wenom svetu. Otac mu je bio rasadni~ar u Yersiju, a on sam je bio preme{ten sa firmom sadni~ara u [kotsku, sa `eqom da svoj status poboq{a. Kad je upoznao Medlin, jo{ uvek je bio ma li slu `be nik, ali je imao grandiozne planove za budu}nost. Ma koliko ga je wegov {ef smatrao vrednim, po{tenim i prisebnim, ipak je priznavao da je taj mla-

di} pomalo ta{t, {to je pripisivao wegovom francuskom poreklu. Prvi put ga je videla kako je netremice posmatra dok je sa prijateqicom {etala ulicom So~ihol. … Svu svoju sputanu senzualnost izlila je na papir pi{u}i mu qubavna pisma od kojih su qudi ostajali bez daha, jer ipak je to bilo vreme u kom je u`itak u seksu `enama bio zabrawen. Kasnije, kada su pregledali Lan`ijeovo prebivali{te, prona{li su preko 500 Medlininih pisama od kojih je {ezdeset bilo pro~itano na sudu. Kurir im je bila wegova prijateqica Meri Peri ko joj se Emil tako|e svi|ao, s tim da se nikakvoj vezi s wim nije nadala. Bila je savr{eno sre}na {to je mogla da wemu i wegovoj otmenoj dami prenosi pisma i daje im svoju ku}u za tajne sastanke. Kada su jedno drugom, uz sve romanti~ne re~i, izjavili qubav, postali su “vereni“ i o~igledno su spavali zajedno. Sedmog maja 1856. Medlin mu je napisala: “Moj qubqeni mu`u, Uzdam se u Boga da si dobro stigao ku}i i da ti izlazak iz ku}e nije te{ko pao. Hvala ti, qubavi, {to si tako daleko i{ao da vidi{ svoju Mimi. Pravo je zadovoqstvo videti svog Emila. Ako smo ne{to lo{e i u~inili pro{le no}i, bilo je to samo zato jer me na{a qubav isuvi{e uzbu|uje. Pretpostavqam da je trebalo sa~ekati da se ven~amo. Da, voqeni, zaista sam te iskreno, svom du{om svojom, volela. Bila sam sre}na; biti sa tobom bilo mi je u`ivawe. Oh, da smo samo mogli ostati zajedno i nikada se ne razi}i! Dra gi Emi le, je sam li ti si no} izgledala hladna? Dragi i samo moj Emile, volim te. Volim te svim srcem i du{om svojom. Zar nisam ja tvoja `ena? Jesam. Mo`e{ siguran biti da, nakon svega {to sam pro{la, nikome drugom ne mogu pripadati...”

Emilov ponos je bio povre|en i to je izrazio u pismu svojoj voqenoj kipte}i od besa zbog na~ina na koji ga tretiraju. “Ne boj se ni~eg, dragi moj mu`u“ - pisala je da ga ute{i, - “ja sam spremna, ~im ti odredi{ datum svadbe... Sigurna sam da }e nas prihvatiti onog ~asa kad ~uju da smo se ven~ali“.

Kraj romanse s Francuzom
Ka da se po ro di ca pre se li la u Rou na Klajdu, gde im je bila vikendica, ona je zatra`ila da joj daju sobu u prizemqu. Trebalo je samo da prekora~i prozor da bi bila s wim. Celo leto 1856. ona se predavala svojoj qubavi. Izgleda da je Emil prihvatao da su vereni i da }e se naposletku uzeti. Ujedno je, me|utim, primetio i kako kroz wene pri~e i pisma provejava jedno ime s takvom u~estalo{}u da se zabrinuo. Radilo se o Vilijemu Minoku. Ovaj gospodin se ve} neko vreme divio Medlin i `eleo je da je o`eni. Taj oni`i, bledoputi poslovni ~ovek od tridesetak godina, visoko obrazovan i uspe{an, mnogo se dopao Yejmsu Smitu, koji ga je smatrao za idealnog zeta. Po~eo joj se obra}ati, imaju}i o~igledno ozbiqne namere, ali Medlin je govorila da joj se on uop{te ne svi|a i da za wega nije zainteresovana. “Nemoj uop{te obra}ati pa`wu na to {to mo`da ~uje{... Na nekoliko mesta se pri~a da se udajem, ali to nije istina“ - napisala je Emilu. Me|utim, on je bio vrlo uznemiren, pogotovo wenom opaskom u pismu s kraja avgusta: “Nikada Minok nije bio tako prijatan kao kad nas je po se tio po sledwi put. Zaista je bio vrlo fini“. Kada su se Smitovi vratili u Glazgov, bilo je mnogo te`e vi|ati se tajno. Bili su se preselili u drugu ku}u i Medlinina soba je bila u podrumu s prozorom u nivou ulice i ogra|enom {ipkama. Ni na koji na~in nije mogla da se iskrade a da je neko ne primeti... Ipak, ni{ta ga nije pripremilo na {ok koji je nai{ao sa slede}im pismom. O wihovoj je quba vi pi sa la kao da je pro {lost. “^esto }emo pri~ati o svemu {to smo ~inili - bila je to zaista malena romansa“, rekla je olako. On je bio uni{ten. Vi|ali su je sa Minokom. Minoku je Medlin 28. januara obe}ala svoju ruku. Ali, prvo je trebalo da zavr{i romansu sa mladim Francuzom… (Nastavi}e se)

Skandali
^uveni Ra|ard Kipling, kao mu{ki {ovinista, rekao je jednom da su u prirodi `ene svirepije od mu{karaca. Mu{karci dakle jesu, ali i `ene! Ponekad bi mu se moglo dati za pravo. Pi{u}i “Najporo~nije `ene sveta“ Margaret Nikolas ih je prikazala u punom svjetlu. U tom nizu na{le su se skandalozne supruge, kradqivice, prestupnice, bezo~ne vladarke, `ene fanatici, vje{tice, kraqice zlo~ina…

MEDLIN OBE]ALA RUKU Minoku. Ali, prvo da zavr{i romansu sa mladim Francuzom
Me dlin je o~i gle dno odlu ~i la da Emila upozna sa svojim ocem, ali Yejms Smit nije imao nameru da svoju }erku da strancu bez prebijene pare. “Budi hladan kad ga vidi{, poznajem wegovu narav – isti je kao ja” savetovala je Medlin Emila. Ali do su sre ta ni ka da ni je do {lo.

24. jun 1798. godine

24. jun 1812.

24. jun 1916. godine

Turci ubili Rigu od Fere
1798 - Turci su u Beogradu pogubili gr~kog pisca i patriotu Fereosa Konstantinosa Rigasa, poznatog kao Riga od Fere, koji je pod uticajem Francuske revolucije po~eo pripreme za oslobo|ewe Gr~ke od Turaka. Zbog djelovawa me|u gr~kim iseqenicima, Austrijanci su ga uhapsili u Trstu i predali Turcima. Pisao je rodoqubivu poeziju i prevodio s francuskog i wema~kog. U gr~kom narodu posebno veliki odjek imala je wegova poema “Ratni~ka pesma“. Napisao je i istorijsko-geografsko djelo “Zemqopis Gr~ke“.

Invazija Napoleona na Rusiju
1812 - Francuski car Napoleon I je na ~elu vojske od 611.000 vojnika (sastavqene od skoro svih evropskih nacija) pre{ao rijeku Wemen i po~eo invaziju Rusije. Wegova vojska je idu}ih mjeseci pretrpjela ogromne gubitke, ali je u septembru 1812. ipak u{la u Moskvu koju su Rusi napustili. Daqa ratna taktika Rusa gotovo sasvim je uni{tila Francuze, kojih je do decembra 1812, kad su pora`eni napu{tali Rusiju, pre`ivjelo izme|u 130.000 i 150.000, a ruski vojskovo|a feldmar{al Mihail Kutuzov ih je progonio sve do Pariza.

Ofanziva sila Antante
1916 - Po~ela je ofanziva Antante na rijeci Somi u sjevernoj Francuskoj, najkrvavija bitka Prvog svjetskog rata, u kojoj je komanda snaga Antante pet mjeseci poku{avala da probije front masovnim juri{ima koje su dobro ukopani Nijemci uspje{no suzbijali. Saveznici su tek u novembru 1916. probili front, zauzev{i samo oko 200 kilometara kvadratnih teritorije, {to je pla}eno u`asnom cijenom od 620.000 savezni~kih i 650.000 wema~kih `rtava. U cijeloj Evropi ve} su postojali frontovi zara}enih strana.

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 31

NAJKUTAK REPUBLIKE SRPSKE
И ви можете учествовати у избору “Најкутак Републике Српске” тако што ћете дати глас оном простору који је по вашем мишљењу заслужио да буде изабран као најљепши кутак Републике Српске. На тај начин стичете право на једну од награда које су намијењене управо вама. JAVNE POVR[INE

1. Crkva u Strojicama - [ipovo

2. Eko centar Qekarice - Prijedor

3. Trg pjesnika - Trebiwe

4. Dom zdravqa - Han Pijesak

5. O[ “Ivan Goran Kova~i}“ - Mrkowi} Grad

6. O[ “Dositej Obradovi}“ Blatnica - Tesli}

7. Dom zdravqa Rogatica

8. Dom zdravqa - Gradi{ka

9. HE na Drini - Fo~a

10. Aqua park - Bawaluka

PRIVATNE POVR[INE

11. Nada Nikoli} - ^elinac

12. Sla|ana Stevanovi} - Jahorina

13. Konstantin Dragi} - Pelagi}evo

14. Qubica \uki} [tadler - Lakta{i

15. Dragan Ivkovi} - Nevesiwe

16. Milorad Bo`i} - Stri~i}i Bawaluka

17. \or|e Lu~i} - Vi{egrad

18. Du{ko Kova~evi} - Bistrica Bawaluka

19. Du{ko Tanasijevi} - Trebiwe

20. Qubinka Kliki} - Trn Bawaluka

SMS-om glasate tako {to, na broj 091/510-101 po{aqete poruku koja sadr`i rije~ GLAS zatim redni broj prostora. Primjer, ako `elite glasati za prijedlog pod rednim brojem 8, tekst SMS poruke glasi: GLAS 8. Broj va`i za sva tri operatera mobilne telefonije u BiH. Cijena poruke je 0,80 KM+PDV

Име и презиме: Број телефона: Гласам за простор под редним бројем:
Испуните потребне податке и пошаљите купон на адресу: “Глас Српске” (за Најкутак Републике Српске), Улица Bra}e Pi{teqi} 1, 78000 Бањаlука

OP[TINA LAKTA[I

OP[TINA K. DUBICA

OP[TINA DERVENTA

OP[TINA PRIJEDOR

OP[TINA TREBIWE

32 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 33

CENTRALNA BANKA
BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNE I HERCEGOVINE

CENTRALNA BANKA

Mjese~ni bilans stawa (privremeni) od 31. maja 2010.
(iznos u hiqadama KM)

Obja{wewa
Mjese~ni bilans stawa se izdaje da bi se obezbijedile informacije o radu Centralne banke Bosne i Hercegovine prema pravilu currency boarda i da bi se ponudile posebne informacije koje zahtijeva Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Neke posebne karakteristike bilansa stawa od 31. maja su: Na dan 31. maja Banka je zadovoqila obaveze pravila currency boarda kako to navodi ~lan 31. Zakona. Stawe neto strane aktive prevazilazi wenu monetarnu pasivu u konvertibilnim markama (KM) za 495.980 hiqada KM. Ovo je prikazano u stavki neto devizna aktiva minus monetarna pasiva. Devizna aktiva je sa~iwena uglavnom od depozita koji se dr`e kod ino-banaka i investicija u vrijednosne papire. Bilans stawa tako|e prikazuje kompoziciju dr`awa valuta tako {to ih diferencira u EUR i ostale valute. Ban~ine devizne investicije donose prihod za Banku. Monetarna pasiva je u najve}em obimu predstavqala obavezu Banke za KM novac u opticaju (2.278.011 hiqada KM) i depozite rezidentnih banaka (3.250.465 hiqada KM). Kapital i rezerve odra`avaju po~etni kapital, rezerve, dionice i akumulirane dobiti Banke od po~etka wenog rada 11. avgusta 1997. Kao depozitar za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMF-u, Banka iskazuje u bilansu stawa MMF-ove ra~une 1 i 2 kao stranu pasivu, i ~uva vrijednosne papire Vlade Bosne i Hercegovine vezane za ~lanstvo. Istovremeno djeluju}i i kao fiskalni agent u ime Vlade u wenim odnosima sa MMF-om, Banka evidentira sredstva i obaveze Vlade vezane za ~lanstvo na povjerila~kim ra~unima odvojenim od bilansa stawa. Konsolidacijom svih ra~una vezanim za ~lanstvo Bosne i Hercegovine u MMFu izra~unava se obaveza kao neto ~lanska pozicija od 1.082.271 hiqadu KM. Banka tako|e vodi odre|ene ra~une stranih valuta u smislu sporazuma izme|u Vlade Bosne i Hercegovine i stranih vlada i finansijskih organizacija, kao i devizne ra~une dr`avnih institucija i agencija za koje Banka djeluje kao agent. Kako ovi ra~uni nisu niti aktiva niti pasiva CB BiH, oni nisu ukqu~eni u gore navedeni bilans stawa. Ukupni iznos sredstava koja se dr`e na ovim ra~unima je bio 548.170 hiqada KM. Daqi pitawa koja se ti~u Mjese~nog bilansa stawa mogu se uputiti Odjeqewu za ra~unovodstvo i finansije u Sarajevu na tel. (33) 27 81 19, faks. (33) 27 82 94. Predstavnici medija mogu se obratiti Slu`bi za odnose s javno{}u na tel. (33) 27 81 23, faks. (33) 27 82 96. Centralna banka Bosne i Hercegovine je nezavisna monetarna institucija BiH i nema nikakvih organizacijskih veza sa bilo kojom poslovnom bankom.

FARMACEUTSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA, Ul. Save Kova~evi}a br. 21 Telefon/faks: ++387 051 315-340 @iro-ra~un broj: 562-100-80006512-37, VB Banka, Bawaluka Elektronska po{ta: info@farmaceutska-komora.org Adresa internet stranice: www.farmaceutska-komora.org

AKCIONARSKO DRU[TVO “Hotel-Sava” za ugostiteqstvo i turizam Srpski Brod - u ste~aju - Brod Brod, 20.6.2010. godine Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 15.4.2010. godine, Akcionarsko dru{tvo “Hotel-Sava” za ugostiteqstvo i turizam Srpski Brod - u ste~aju - Brod, objavquje;

Broj: 590/10. Datum: 17.6.2010. godine FARMACEUTSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE ul. Save Kova~evi}a br. 21 Bawaluka Na osnovu ~lana 13. Zakona o zdravstvenim komorama (“Slu`beni glasnik” br.35/2003), ~lana 24. Statuta Farmaceutske komore Republike Srpske (“Slu`beni glasnik” br.02/2003) i odluke Skup{tine farmaceutske komore Republike Srpske broj 569/10 od 2.6.2010. godine, Komisija za izbor logo-a raspisuje za izradu logo-a Predmet Konkursa je izrada logo znaka (lo- Rok za dostavqawe ponuda je 20 dana od gotipa) Farmaceutske komore Republike Sr- dana objavqivawa. Sve ponude trebaju pske. Farmaceutska komora je samostalna, sti}i do nazna~enog roka i rizik dostave profesionalna organizacija diplomiranih putem po{te snose u~esnici Konkursa. Pofarmaceuta i u tom smislu, logo znak treba nude koje prispiju nakon nazna~enog roka odra`avati osnovnu djelatnost Farmaceut- ne}e biti razmatrane. ske komore Republike Srpske i farmacije Stru~na Komisija imenovana od strane kao profesionalne djelatnosti. Logotip Skup{tine Farmaceutske komore Republike istovremeno mora biti jednostavan, prepoz- Srpske }e po isteku roka pregledati sve natqiv i grafi~ki aplikativan. Logo mora prispjele radove i sa~initi izvje{taj sa da bude originalan i vizuelno upe~atqiv. prijedlogom odabira i ranga tri najboqa Pravo u~e{}a na Konkursu imaju svi punoqe- rada. Kona~nu odluku o izboru logo znaka }e tni gra|ani Bosne i Hercegovine, kao i donijeti Skup{tina Farmaceutske komore strani dr`avqani. Republike Srpske. Radovi se predaju u zatvorenoj omotnici, i to Naknada za izabrani logo znak (logou printanoj formi na A4 formatu, po jedan u tip) iznosi 1000 KM, za drugo mjesto je boji i jedan crno-bijeli primjerak, te na CD- 200 KM a tre}e 100 KM . Naknade su otu kao vektorske crte`e. Uz grafi~ko rje{ewe kupne i podrazumijevaju otkup autorskih na jednoj A4 stranici dostavqa se i opis. prava. Izabrani rad }e postati Ponu|ena osnovna rje{ewa trebaju biti slu`beni logo Farmaceutske komore Reaplicirana na primjerima memoranduma, publike Srpske. vizit karte i pe~ata. Ponude se dostavqaju u Dodatne informacije se mogu dobiti zatvorenoj omotnici u kojoj je grafi~ko iskqu~ivo putem e-maila rje{ewe s ovdje opisanim elementima i po- info@farmaceutska-komora.org daci o autoru: ime, prezime, adresa, JMBG, Farmaceutska komora Republike Srpske ne fotokopije li~ne karte i broj telefona. snosi nikakve tro{kove u~esnicima konOmotnica se dostavqa li~no, ili putem kursa, zadr`ava pravo ne odabrati niti po{te na adresu: jedan rad i poni{titi Konkurs u bilo FARMACEUTSKA KOMORA kojem trenutku. REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA, Ul. PREDSJEDNIK Save Kova~evi}a br. 21 KOMISIJE ZA IZBOR LOGO-a

OGLAS
za prodaju nekretnina - (neuplawen gra|evinski objekat) - motel-restoran sa zemqi{tem, lociranim u Sijekovcu pored Rafinerije nafte u Brodu, posjed Akcionarskog dru{tva “Hotel-Sava” za ugostiteqstvo i turizam Srpski Brod - u ste~aju -, 1/1, putem javnog nadmetawa i to: - k.~. broj 177, parcela ozna~ena kao Selo, pa{wak prve klase, povr{ine 1.479 m2, sa izgra|enim a neuplawenim gra|evinskim objektom-motel-restoran na ovoj parceli, upisanoj u p.l. broj 143, K.O. Sijekovac, po novom operatu, posjed Akcionarskog dru{tva “Hotel-Sava” za ugostiteqstvo i turizam Brod - u ste~aju -, {to odgovara k.~.broj 27/2, Selo, pa{wak, povr{ine 1.479 m2, upisana u Zk.ulo`ak broj 198, K.O. SP Sijekovac kao dr`avna svojina sa 1/1, sa ukwi`enim pravom kori{tewa na nekretninama A lista u korist AD “Hotel-Sava” za ugostiteqstvo i turizam - u ste~aju - Srpski Brod, po starom operatu. Sve navedene nekretnine iz ovoga oglasa prodaju se po po~etnoj cijeni od 51.993,66 KM. Javno nadmetawe za prodaju nekretnina i pokretne imovine navedene u ovome oglasu odr`a}e se dana 29.7.2010. godine u Sijekovcu ispred gra|evinskog objekta-motelrestoran, sa po~etkom u 12 sati. Pravo u~e{}a na javnom nadmetawu imaju sva fizi~ka i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od po~etne cijene na `iro ra~un broj 562-005-80872823-24 Akcionarskog dru{tva “Hotel-Sava” za ugostiteqstvo i turizma Srpski Brod - u ste~aju -, dan prije odr`avawa licitacije i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetawu. Ste~ajni upravnik zadr`ava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetawu je 30 dana od dana odr`anog javnog nadmetawa, a u protivnom prodavac }e zadr`ati upla}eni iznos kaucije. Nekretnine iz oglasa se prodaju u vi|enom stawu i pravnom i fakti~nom statusu i isti se mogu pogledati svakim radnim danom, a raspolo`iva dokumentacija se mo`e pogledati ukoliko se zainteresovana lica jave na telefon broj 065-532-418. Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve tro{kove prenosa vlasni{tva sa prodavca na kupca, kao i tro{kove notara, snosi kupac. Napomena: Prodaja ogla{enih nekretnina i pokretne imovine u ovom oglasu, }e se izvr{iti i ukoliko se na licitaciju prijavi samo jedan u~esnik. Ste~ajni upravnik, \ur|evi} Lazo, dipl. ecc

KONKURS

34 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

OGLASI

Inpharm Co, Bawaluka Zastupnik farmaceutskih kompanija za tr`i{te Bosne i Hercegovine Ovim putem objavquje oglas za poziciju STRU^NI SARADNIK ZA TERITORIJU REPUBLIKE SRPSKE Uslovi: - VSS (medicinski, farmaceutski ili stomatolo{ki fakultet) - Poznavawe rada na ra~unaru: Excel, Word, Power Point - Aktivno znawe engleskog jezika - Voza~ka dozvola B kategorije i posjedovawe sopstvenog automobila za rad na terenu Prednost: - Po`eqno iskustvo na istim ili sli~nim poslovima Oglas va`i 15 dana od dana objavqivawa. Biografije slati na: office@inpharm.rs ili inpharm.bl @gmail.com

OSNOVI SUD U BAWALUCI BROJ: 71 0 P 073936 05 P Dana, 3.6.2010. godine U pravnoj stvari koja se vodi kod Osnovnog suda u Bawaluci po tu`bi tu`ioca Stameni} Jovana i Stameni} Danice iz Bawaluke koje zastupa punomo}nik Raki} Branislav advokat iz Bawaluke protiv tu`ene Pilipovi} Vesne k}i Petra iz Bawaluke na posqedwoj poznatoj adresi stanovawa u Bawaluci, u ul Dragana Bubi}a br 23, radi duga, zakazana je GLAVNA RASPRAVA za dana 14.7.2010 godine sa po~etkom u 12 ~asova, koja }e se odr`ati u sobi 47/I ovog suda, pa se ovim putem poziva tu`ena da pristupi na GLAVNU RASPRAVU a ovaj poziv }e se istovremeno objaviti na oglasnoj tabli suda, uz kopiju zapisnika sa pripremnog ro~i{ta od 2.6.2010. godine, te }e se istekom roka od 15 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu “Glas Srpske” i na oglasnoj tabli suda, dostavqawe poziva smatrati izvr{enim ( ~lan 348. stav 4 ZPP ) PRAVNA POUKA: Odredbom ~lana 97 ZPP (“Sl. glasnik RS” br.58/03, 85/03 i 74/05) je regulisano da ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu a bio je uredno pozvan, smatra}e se da je povukao tu`bu osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravqawe. Ukoliko na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez wegovog prisustva.

A.D. UNIS “FABRIKA MA[INA” – u ste~aju Novo Gora`de Broj: 01-46-89 0 ST 916 10 Datum, 22.6.2010. godine Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 23.12.2009. godine, te odluke Odbora povjerilaca od 22.6.2010. godine, a u skladu sa ~lanovima 55, 103, 105, 107. i 108. Zakona o ste~ajnom postupku (pre~i{}eni tekst) “Sl. glasnik RS” broj 26/10, ste~ajni upravnik A.D. “Fabrika ma{ina” - u ste~aju objavquje: za prikupqawe ponuda i javno nadmetawe za prodaju lot. 1. nekretnine (poslovni objekti i zemqi{te) po cijeni od.............................1.847.899,00 KM lot 2. ma{inska i kancelarijska oprema po cijeni od ................................................288.285,00 KM lot 3. alat i pribor po cijeni od.......................................................................................187.078,00 KM UKUPNO .............................................2.323.262,00 KM 1. Navedeni iznosi predstavqaju po~etnu i ujedno najni`u cijenu, koja se mo`e ponuditi u pismenoj ponudi. Obaveza kupca nekretnina je da zaposli najmawe 20 radnika sa prvenstvom zapo{qavawa biv{ih radnika ste~ajnog du`nika. 2. Prodaja imovine obavi}e se putem prikupqawa pismenih ponuda i javnog nadmetawa dana 15.7.2010. godine sa po~etkom u 12 ~asova, u prostorijama preduze}a A.D. “Fabrika ma{ina” Novo Gora`de. Navedena imovina prodaje se pojedina~no po lotovima, ili u “PAKETU” (sve odjednom). Prednost u kupovini, pod istim uslovima, ima kupac koji kupuje cjelokupnu ponu|enu imovinu. 3. Osnovna sredstva se prodaju u vi|enom stawu i postoje}em pravnom statusu i naknadne reklamacije ne}e se razmatrati. 4. U~esnici u javnom nadmetawu potencijalni kupci, za nekretnine upla}uju na ime obezbje|ewa 50.000,00 KM, ili 10% od po~etne cijene za pokretnu imovinu, na `iro-ra~un broj 5620068084097571 kod NLB Razvojne banke u Novom Gora`du, sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 14.7.2010. godine do 15 ~asova, ili na blagajnu preduze}a do 11 ~asova 15.7.2010. godine. Uplatu vr{iti iskqu~ivo u konvertibilnim markama. 5. Ponude sa dokazom o uplati obezbje|ewa mogu dostaviti sva pravna i fizi~ka lica, koja nemaju zakonskih smetwi, najkasnije do 15.7.2010. godine do 11 ~asova u zape~a}enoj koverti sa naznakom “za licitaciju”, na adresu ste~ajnog du`nika. 6. Prije po~etka nadmetawa, fizi~ka lica koja u~estvuju na javnoj prodaji su du`na ste~ajnom upravniku predo~iti li~nu kartu radi identifikacije i punomo} ako se radi o punomo}niku. Pravna lica mogu biti predstavqena po zakonskom zastupniku ili punomo}niku, koji su ste~ajnom upravniku du`ni predo~iti rje{ewe o upisu u sudski registar, li~nu kartu, a punomo}nik i vaqanu punomo}. 7. Nakon otvarawa koverata, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponu|a~i, prelazi se na usmeno javno nadmetawe, a najvi{a ponu|ena cijena iz koverata bi}e po~etna cijena za javno nadmetawe. 8. Kupac je najpovoqniji ponu|a~ u usmenom nadmetawu, i du`an je da najkasnije u roku od 30 dana, od dana licitacije polo`i cjelokupan iznos prodajne cijene na navedeni `iro ra~un, a ostali uslovi bi}e definisani ugovorom o kupoprodaji, koji }e se potpisati u roku do 15 dana od licitacije. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni svoje obaveze, smatra}e se da je odustao od kupovine, i gubi pravo na povrat upla}enog obezbje|ewa, a sqede}i kupac se utvr|uje u skladu sa ~lanom 92. stav 2. i 3. ZIP. 9. Ponu|a~ima ~ije ponude nisu prihva}ene (osim drugog i tre}eg po redu) vrati}e se upla}eno obezbje|ewe nakon javnog nadmetawa. 10. Sve tro{kove oko ovjere kupoprodajnog ugovora kao i pripadaju}e poreze i takse snosi kupac, a prodavac nakon zavr{ene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate stvari. 11. Osnovna sredstva koja su predmet prodaje, kao i pripadaju}a dokumentacija, mogu se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 14 ~asova uz prethodnu najavu na telefone br. 058/430-200 i 065/665-820. Javno nadmetawe }e se odr`ati i ako formalno i pravno ispravnu ponudu dostavi samo jedan ponu|a~. Ste~ajni upravnik

OGLAS

OGLASI

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 35

Bosna i Hercegovina MINISTARSTVO PRAVDE

Bosna i Hercegovina MINISTARSTVO PRAVDE

Na osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, raspisuje

za popuwavawe radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine 1/01 Stru~ni savjetnik za me|unarodnu pravnu pomo} i saradwu u krivi~nim stvarima 1/02 Stru~ni saradnik za me|unarodnu pravnu pomo} i saradwu u krivi~nim stvarima 1/03 Stru~ni savjetnik za me|unarodnu pravnu pomo} i saradwu u gra|anskim stvarima 1/04 Stru~ni saradnik za me|unarodnu pravnu pomo} i saradwu u gra|anskim stvarima 2/01 Stru~ni saradnik za registar, obrazovawe i stru~no usavr{avawe Sektor za me|unarodnu i me|uentitetsku pravnu pomo} i saradwu Odsjek za me|unarodnu i me|uentitetsku pravnu pomo} i saradwu u krivi~nim stvarima 1/01 Stru~ni savjetnik za me|unarodnu pravnu pomo} i saradwu u krivi~nim stvarima Opis poslova i radnih zadataka: Obavqa poslove koji zahtijevaju visok stepen stru~nosti i nezavisnosti, koji se odnose na provo|ewe zakona i evropskih konvencija iz krivi~nopravne oblasti i drugih multilateralnih i bilateralnih ugovora kojim se ure|uje postupak pru`awa me|unarodne pravne pomo}i u krivi~nim stvarima, a posebno poslove oko izru~ewa optu`enih i osu|enih lica, postupawe po zahtjevima za preuzimawe izvr{ewa stranih sudskih odluka u krivi~nim stvarima, postupawe po zahtjevima za preuzimawe krivi~nih gowewa, izra|uje nacrte mi{qewa vezanih za oblasti pru`awa me|unarodne pravne pomo}i, priprema instrukcije o na~inu postupawa u konkretnim situacijama organima koji u~estvuju u postupku pru`awa me|unarodne pravne pomo}i, u~estvuje u izradi odgovaraju}ih propisa, ostvaruje komunikaciju sa nadle`nim organima u Bosni i Hercegovini i organima drugih dr`ava i me|unarodnih organizacija po pitawima pru`awa me|unarodne pravne pomo}i, obavqa i druge najslo`enije poslove u postupcima pru`awa me|unarodne pravne pomo}i u krivi~nim stvarima, po nalogu {efa Odsjeka, kome podnosi izvje{taj o svom radu. Posebni uslovi: Pravni fakultet, najmawe tri (3) godine radnog iskustva u struci, stru~ni upravni ispit, znawe rada na ra~unaru, znawe engleskog, francuskog ili wema~kog jezika. Pripadaju}a osnovna neto plata: 1360 KM Broj izvr{ilaca: Jedan (1) izvr{ilac. 1/02 Stru~ni saradnik za me|unarodnu pravnu pomo} i saradwu u krivi~nim stvarima Opis poslova i radnih zadataka: Obavqa poslove koji zahtijevaju visok stepen stru~nosti i koji se odnose na pru`awe me|unarodne pravne pomo}i u krivi~nim stvarima, na osnovu zakona i me|unarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora koji Bosnu i Hercegovinu obavezuju na pru`awe me|unarodne pravne pomo}i, sa~iwava i a`urira pregled nadle`nih organa i institucija u postupcima pru`awa me|unarodne pravne pomo}i kako u zemqi tako i u inostranstvu, postupa po zamolnicama za pru`awe op{tih vidova me|unarodne pravne pomo}i, a posebno postupa po zamolnicama u vezi sa saslu{awem okrivqenih, svjedoka, vje{taka, o{te}enih i drugih sudionika u krivi~nom postupku, te priprema uputstva nadle`nim organima za pru`awe me|unarodne pravne pomo}i o na~inu postupawa po takvim zamolnicama, te nakon postupawa po izvr{enoj zamoqenoj radwi dostavqa informaciju i rezultate zamoqene radwe organu koji je molio pravnu pomo}, obavqa i druge poslove po nalogu {efa Odsjeka za me|unarodnu pravnu pomo} i saradwu u krivi~nim stvarima, kome podnosi izvje{taj o svom radu. Posebni uslovi: Pravni fakultet, najmawe jedna (1) godina radnog iskustva u struci, stru~ni upravni ispit, znawe rada na ra~unaru, znawe engleskog, francuskog ili wema~kog jezika. Pripadaju}a osnovna neto plata: 1046 KM Broj izvr{ilaca: Jedan (1) izvr{ilac. Odsjek za me|unarodnu i me|uentitetsku pravnu pomo} i saradwu u gra|anskim stvarima 1/03 Stru~ni savjetnik za me|unarodnu pravnu pomo} i saradwu u gra|anskim stvarima Opis poslova i radnih zadataka: Obavqa poslove koji zahtijevaju visok stepen stru~nosti i nezavisnosti, koji se odnose na provo|ewe zakona i konvencija iz gra|ansko-pravne oblasti i drugih multilateralnih i bilateralnih ugovora kojima se ure|uje postupak pru`awa me|unarodne pravne pomo}i u gra|anskim stvarima, a posebno poslove oko primjene Konvencije o gra|ansko-pravnim aspektima me|unarodne otmice djece, Konvencije o ostvarivawu alimentacionih zahtjeva u inostranstvu i Konvencije o gra|anskom postupku, izra|uje nacrte mi{qewa vezanih za oblast pru`awa me|unarodne pravne pomo}i, daje instrukcije o na~inu postupawa u konkretnim situacijama organima koji u~estvuju u postupku pru`awa me|unarodne pravne pomo}i, u~estvuju u izradi odgovaraju}ih propisa, priprema mi{qewa u vezi kolizijskih normi regulisanih Zakonom o rje{avawu sukoba zakona sa propisima drugih dr`ava, ostvaruje komunikaciju sa nadle`nim organima u Bosni i Hercegovini i nadle`nim organima drugih dr`ava i me|unarodnim organizacijama po pitawu pru`awa me|unarodne pravne pomo}i, kao i druge najslo`enije poslove u postupcima pru`awa me|unarodne pravne pomo}i u gra|anskim stvarima, po nalogu {efa Odsjeka kojem podnosi izvje{taj o svom radu. Posebni uslovi: Pravni fakultet, najmawe tri (3) godine radnog iskustva u struci, stru~ni upravni ispit, znawe rada na ra~unaru, znawe engleskog, francuskog ili wema~kog jezika. Pripadaju}a osnovna neto plata: 1360 KM Broj izvr{ilaca: Jedan (1) izvr{ilac. 1/04 Stru~ni saradnik za me|unarodnu pravnu pomo} i saradwu u gra|anskim stvarima Opis poslova i radnih zadataka: Obavqa poslove koji zahtijevaju visok stepen stru~nosti, koji se odnose na pru`awe me|unarodne pravne pomo}i u gra|anskim stvarima, na osnovu zakona i me|unarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora koji Bosnu i Hercegovinu obavezuju na pru`awe me|unarodne pravne pomo}i, sa~iwava i a`urira pregled nadle`nih organa i institucija u postupcima pru`awa me|unarodne pravne pomo}i, kako u zemqi tako i u inostranstvu, postupa po zamolnicama za pru`awe op{tih vidova me|unarodne pravne pomo}i, a posebno postupa po zamolnicama za saslu{awe svjedoka, vje{taka i drugih u~esnika u gra|anskom i srodnim postupcima, te daje uputstva nadle`nim organima o na~inu postupawa u postupku pru`awa me|unarodne pravne pomo}i, te nakon postupawa o izvr{enoj zamoqenoj radwi dostavqa informaciju i rezultate zamoqene radwe organu koji je molio pravnu pomo}, te obavqa i druge poslove vezane za postupke pru`awa me|unarodne pravne pomo}i, po nalogu {efa Odsjeka kome podnosi izvje{taj o svom radu. Posebni uslovi: Pravni fakultet ili fakultet dru{tvenog smjera, najmawe jedna (1) godina radnog iskustva u struci, stru~ni upravni ispit, znawe rada na ra~unaru, znawe engleskog jezika, francuskog ili wema~kog jezika. Pripadaju}a osnovna neto plata: 1046 KM Broj izvr{ilaca: Jedan (1) izvr{ilac. Sektor za upravu Odsjek za udru`ewa, fondacije, druge oblike organizovawa, obrazovawe i stru~no usavr{avawe 2/01 Stru~ni saradnik za registar, obrazovawe i stru~no usavr{avawe Opis poslova i radnih zadataka: Vodi postupak osnivawa, registracije i prestanak rada udru`ewa i fondacija koje se registruju u svojstvu udru`ewa i fondacija na nivou Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o udru`ewima i fondacijama BiH i podzakonskim aktima. Vodi postupak registracije i izmjena i dopuna registracije pravnih lica, u skladu sa Zakonom o registraciji pravnih lica koje osnivaju institucije BiH i podzakonskim aktima. Vodi postupak osnivawa crkava ili vjerskih zajednica u skladu sa Zakonom o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u BiH. Prati blagovremenu dostavu rje{ewa o registraciji i promjenama u registrima Ministarstvu, Slu`benom glasniku BiH na objavu. Na zahtjev zainteresovane stranke prati izdavawe izvoda iz registra i pru`a potrebnu pomo} referentu za registar u vezi sa izdavawem izvoda, kao i u postupku vr{ewa uvida u registar u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima iz ove oblasti, vodi postupak za upis u registre Ministarstva i svih promjena u registrima Ministarstva udru`ewa i fondacija u skladu sa Zakonom o udru`ewima i fondacijama BiH i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona, vodi postupak za upis u registar Ministarstva pravnih lica, koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine i Registar crkava i vjerskih zajednica, vodi postupak dono{ewa rje{ewa za odobrewe izrade, upotrebe pe~ata, ~uvawe i uni{tewe pe~ata, rje{ava u prvostepenom upravnom postupku po zahtjevima koji se odnose na postupak odobravawa polagawa ili osloba|awa od polagawa stru~nog upravnog ispita, kao i o drugim pitawima u vezi stru~nog usavr{avawa, prati i u~estvuje u organizirawu polagawa stru~nih upravnih ispita, izra|uje prijedloge programa stru~nog usavr{avawa i osposobqavawa zaposlenika, izra|uje programe savjetovawa u vezi sa osposobqavawem za polagawe stru~nih upravnih ispita, prati provo|ewe i izvr{ewa obaveza u vezi polagawa stru~nih upravnih ispita, predla`e mjere i obavqa administrativno-tehni~ke poslove za komisije za polagawe stru~nih upravnih ispita, kao i druge poslove po nalogu {efa Odsjeka za udru`ewa, fondacije, druge oblike organizirawa, obrazovawe i stru~no usavr{avawe. Posebni uslovi: Pravni fakultet, najmawe jedna (1) godina radnog iskustva u struci, polo`en stru~ni upravni ispit, znawe rada na ra~unaru. Pripadaju}a osnovna neto plata: 1046 KM Broj izvr{ilaca: Jedan (1) izvr{ilac. Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoqavati i op{te uslove propisane ~lanom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke {kolske spreme. - Za provo|ewe konkursne procedure po ovom javnom oglasu formira}e se jedna (1) komisija za izbor. Potrebni dokumenti: - Ovjerene kopije: Fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovawe stekli po bolowskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; va`e}e li~ne karte; uvjerewa o polo`enom stru~nom upravnom ispitu odnosno uvjerewa o polo`enom javnom ispitu (u ciqu osloba|awa od javnog ispita); potvrde ili uvjerewa kao dokaz o tra`enom radnom iskustvu u struci; dokaz o tra`enom znawu engleskog jezika, francuskog ili wema~kog jezika za pozicije 1/01, 1/02, 1/03 i 1/04; popuwen obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu koji se mo`e dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu BiH ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba Mole se kandidati da ne dostavqaju dokumentaciju koja nije tra`ena tekstom javnog oglasa jer se ista ne}e uzimati u razmatrawe. - Kandidati koji budu uspje{ni na pismenom dijelu stru~nog ispita obavezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerewe o nevo|ewu krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavqa zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerewe na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimawa du`nosti, u suprotnom skida se s liste uspje{nih kandidata. Javni konkurs se provodi u skladu sa Odlukom o na~inu polagawa javnog i stru~nog ispita (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 96/07 i 43/10). Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polagawe javnog ispita utvr|eni su Programom polagawa javnog ispita (“Slu`beni glasnik BiH“, broj 28/08). Sve tra`ene dokumente, osim uvjerewa o nevo|ewu krivi~nog postupka koje se dostavqa na intervju, treba dostaviti najkasnije do 13.7.2010. godine, putem po{te preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu BiH “Javni oglas za popuwavawe radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine“ 71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene ne}e se uzimati u razmatrawe. Jun, 2010. godine DIREKTOR Neven Ak{amija

JAVNI OGLAS

36 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE
AD “LIM” RUDO, U STE^AJU RUDO Broj: 14/010 Datum: 23.6.2010. Na osnovu Odluke Skup{tine povjerilaca od 25.2.2010. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 22.6.2010. godine, a shodno ~lanu 101. i 101. a Zakona o ste~ajnom postupku. (“Sl. gl. RS“, broj: 67/02,77/02, 38/03, 96/03 i 68/07). STE^AJNI UPRAVNIK RASPISUJE
KP “POLET” a.d. SREBRENICA PRIVREMENI NADZORNI ODBOR BROJ: 627/10 DANA, 21.6.2010. g.

OGLASI

Na osnovu ~lana 20. Statuta KP “POLET” a.d. Srebrenica, Privremeni nadzorni odbor Preduze}a raspisuje Za vanrednu sjednicu skup{tine akcionara Vanredna Skup{tina akcionara KP “POLET” a.d. Srebrenica odr`a}e se dana 13.7.2010. godine sa po~etkom u 9 ~asova, u prostorijama preduze}a u ul. Srebreni~kog odreda bb. DNEVNI RED 1. Izbor radnih tijela Skup{tine akcionara KP “POLET” a.d. Srebrenica. 2. Razmatrawe i usvajawe Zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine akcionara. 3. Razmatrawe i usvajawe izvje{taja o radu Privremenog nadzornog obora KP “POLET” a.d. Srebrenica. 4. Razrje{ewe ~lanova Privremenog nadzornog odbora KP “POLET” a.d. Srebrenica. 5. Imenovawe ~lanova Nadzornog odbora KP “POLET” a.d. Srebrenica. 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu za 2009. godinu. 7. Razmatrawe i usvajawe Plana poslovawa za 2010. godinu. 8. Razmatrawe i usvajawe trogodi{weg Plana poslovawa (2010-1013. g.) 9. Teku}a pitawa Sa sadr`ajem materijala koji je na dnevnom redu zainteresovana lica mogu se upoznati u Upravi preduze}a svakog radnog dana od 10 do 14 ~asova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj: 056/441-004. PREDSJEDNIK PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA Suqanovi} Izet

POZIV

OGLAS
O PRODAJI NEKRETNINA I Dostavqawem pismenih ponuda u zatvorenim kovertama i usmenim javnim nadmetawem (kombinovani na~in), prodaju se sqede}e nekretnine: a) Hotel “Rudo” u Rudom, ulica Trg Slobode br. 12 sa parkirali{tem i pripadaju}im zemqi{tem koji se nalazi na k.~. br. 402 i k.~. br. 463 po po~etnoj cijeni od 450.000,00 KM. b) Motel-kafana Bijelo Brdo na Bijelom Brdu sa parkirali{tem uz pripadaju}e zemqi{te koji se nalazi na k.~. br. 2038 upisan u posjedovni list br. 595/3 po po~etnoj cijeni od 20.000,00 KM. II JAVNO OTVARAWE I OBJAVQIVAWE PISMENIH PONUDA I USMENO JAVNO NADMETAWE, ODR@A]E SE DANA 22.7.2010. GODINE, SA PO^ETKOM U 12 ^ASOVA, U HOTELU “RUDO” U STE^AJU, ULICA TRG SLOBODE BROJ 12. III Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja najkasnije do 21.7.2010. god. uplate u~e{}e u visini od: - 20.000,00 KM za nekretnine navedene u ta~ki Ia - 5.000,00 KM za nekretnine navedene u ta~ki Ib Ponude dostaviti na adresu AD “LIM” Rudo u ste~aju, ulica Trg Slobode br. 12 Rudo. Uplatu u~e{}a izvr{iti na transakcijski ra~un broj: 565-720-3700000-294 otvoren kod Bobar banke. IV Na javnom nadmetawu mogu u~estvovati: a. Fizi~ka lica li~no ili po punomo}niku. Ako u nadmetawu u~estvuju li~no, du`na su radi dokazivawa identiteta, prije po~etka nadmetawa pokazati ste~ajnom upravniku, li~nu kartu ili paso{ i dokaz o uplati depozita. Ako fizi~ko lice zastupa punomo}nik, isti je obavezan predati ste~ajnom upravniku vaqanu punomo} za zastupawe i dokaz o uplati depozita. b. Pravna lica predstavqena po zakonskom zastupniku ili punomo}niku. Ukoliko pravno lice predstavqa zakonski zastupnik isti je obavezan ste~ajnom upravniku predati na uvid rje{ewe o upisu u sudski registar, li~nu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavqa punomo}nik, isti je obavezan da ste~ajnom upravniku preda na uvid vaqanu punomo}, rje{ewe u upisu u sudski registar i dokaz o uplati depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvr|ivawe identiteta ili bez navedene dokumentacije ne}e mo}i u~estvovati u nadmetawu. V Nekretnine pobli`e opisane u ta~ki I se prodaju u vi|enom stawu i postoje}em pravnom statusu, bez prava na naknadne reklamacije, a iste se mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10 do 12 ~asova uz prethodnu najavu na telefon 065/315-853 Brane Jeremi}. a. Javna licitacija }e se odr`ati i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. b. Nakon zakqu~ene licitacije utvr|uje se lista ponu|a~a koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatuje se da je imovina prodata najpovoqnijem ponu|a~u. VI Prije otvarawa zatvorenih pismenih ponuda, saop{ti}e se pravila nadmetawa. Najve}a ponu|ena cijena u pismenoj formi, predstavqa}e novu po~etnu cijenu za usmeno javno nadmetawe. Ponu|ena cijena, mawa od utvr|ene po~etne cijene u oglasu, ne}e se uzimati u razmatrawe. VII Ukoliko ponu|a~ sa najpovoqnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana, ste~ajni upravnik }e zakqu~kom proglasiti prodaju nevaqanom i novim zakqu~kom odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponu|a~u koji treba u roku od 30 dana od prijema tog zakqu~ka da deponuje ponu|enu cijenu. Ukoliko ni drugi ponu|a~ ne deponuje prodajnu cijenu u predvi|enom roku, isto pravilo va`i i za tre}eg ponu|a~a. Kupca koji putem licitacije kupi ponu|enu nekretninu, izvr{i uplatu kupoprodajne cijene i zakqu~i ugovor o kupoprodaji, ste~ajni upravnik uvodi u posjed imovine u roku od 30 dana od dana izvr{ewa uplate i zakqu~enog ugovora o kupoprodaji. VIII Porez i ostale tro{kove snosi kupac. Informacije na tel. 065/315 853 i 066/110-362 STE^AJNI UPRAVNIK Simo Jankovi}

Univerzitet u Isto~nom Sarajevu Elektrotehni~ki fakultet
Mehmed Arnautovi}, dipl. el. in`. brani magistarski rad sa temom: “Primjena programskih jezika ASP i PHP u razvoju dinami~kih baza podataka zasnovanih na WEB 2.0 open source standardu“ Dan i ~as odbrane: 3. jula 2010. godine u 11 ~asova. Mjesto odbrane: Sala za sjednice ETF-a u Isto~nom Sarajevu.

Miroslav Kostadinovi}, dipl. el. in`. brani magistarski rad sa temom: “Primjena be`i~ne komunikacije u procesnoj industriji bazirana na HART – 7 konceptu” Dan i ~as odbrane: 12. jula 2010. godine u 12 ~asova. Mjesto odbrane: Sala za sjednice ETF-a u Isto~nom Sarajevu.

“^AJAVEC - ELEKTRONSKA OBRADA PODATAKA” A.D. BAWALUKA Na osnovu ~lana 38. i 39. Statuta A.D. “^AJAVEC - EOP” Bawaluka, Upravni odbor

vanrednu sjednicu Skup{tine akcionara za dan 14.7.2010. godine (srijeda) sa po~etkom u 11 ~asova u prostorijama Dru{tva. Dnevni red: 1. Izbor verifikacione komisije, zapisni~ara i broja~a glasova 2. Razmatrawe i usvajawe Odluke o razrje{ewu Predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine akcionara 3. Razmatrawe i usvajawe Odluke o imenovawu Predsjednika i zamjenika predsjednika Skup{tine akcionara 4. Razmatrawe i usvajawe zapisnika sa prethodne sjednice Skup{tine akcionara 5. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o radu Upravnog odbora Dru{tva 6. Razmatrawe i usvajawe Izvje{taja o poslovawu Dru{tva za 2009. godinu, 7. Dono{ewe Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvje{taja Dru{tva za 2009. i 2010. godinu 8. Razmatrawe i usvajawe Odluke o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora Dru{tva 9. Razmatrawe i usvajawe Odluke o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Dru{tva Punomo} za zastupawe akcionara mora biti ovjerena kod nadle`nog organa. Ukoliko se Skup{tina ne odr`i u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovo isti dan u 12 ~asova, na istom mjestu sa istim dnevnim redom. Materijali za sjednicu nalaze se u upravi Dru{tva i mogu se koristiti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 ~asova. UPRAVNI ODBOR

SAZIVA

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 37 Tu`no sje}awe na drage roditeqe i sestru

Dana 27.6.2010. godine navr{avaju se dvije godine od prerane smrti na{eg voqenog roditeqa i supruga

IVAN KQEHA
1911 - 2006.

ANA KQEHA
1917 – 1983.

BRANISLAVA DEP^INSKI
1942 – 2008.

Dana 24.6.2010. godine obi}i }emo wihove vje~ne ku}e na grobqu “Sveti Ivo“-Trapisti, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e Uvijek }e Vas se rado sje}ati k}erka-sestra Marica sa mu`em Slobodanom, sin Lojzek i snaha Vida sa porodicom 2713 B-2 M
Dana 24.6.2010. godine dajemo pomen na{eg dragom sinu, bratu i unuku Tu`no sje}awe na dragog

Dr MILENKA MURATOVI]A
1956 - 2008. ZARETA Milenko, Vrijeme neumitno te~e, a tuga zbog tvog preranog odlaska ostaje. Ostaje i kao nijemi svjedok kazuje kako bi bilo lijepo radost koju sad imam od na{e djece dijeliti sa tobom. Po~ivaj u miru u okriqu an|ela to mjesto ti si zaslu`io. Zauvijek tvoji Oqa, Nikolina i Stefan. U nedjequ, 27. juna posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na porodi~nom grobqu u selu Babin Do na Hrgudu. Pozivamo sve one koji `ele da taj tu`ni dan podijele sa nama da nam se pridru`e. B-5 UP Dana 27.6.2010. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg dragog direktora ZARETA
Teta Qiqa sa porodicom 2732 A-1 M Dana 23.6.2010. godine navr{ile su se tri godine od smrti na{eg dragog oca i djeda Teta Sara sa porodicom

SVETOZARU PUHALAC ZARETU
1999 - 2010. Parastos }e se slu`iti u crkvi Svetog proroka Ilije u Kla{nicama u 17 ~asova. Vje~no o`alo{}eni: majka Ifeta, otac Slobodan, brat Zoran i baka Zora 2731 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog Tu`no sje}awe na dragog

2732 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

ZARETA
^ika Sergej sa porodicom 2732 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

ZARETA
Teta Mimica Blagojevi} sa porodicom 2732 A-1 M i dana 29.6.2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage majke i bake

ZARETA
Kumovi Radi{i} 2732 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

MILO[A

i

ANKE
ZARETA
Brana Trivi} sa porodicom 2732 A-1 M 2742 A-9 M Uspomenu na na{eg dragog kuma

VJE[TICA
Dana 27.6.2010. godine obi}i }emo wihovu vje~nu ku}u. Porodica

dr MILENKA MURATOVI]A
9.8.1956 - 27.6.2008.

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana, 22.6.2010. godine, u 83. godini `ivota, preminula na{a draga

ZARETA Bilo je zadovoqstvo imati te za direktora, prijateqa i saradnika. Zauvijek }emo te pamtiti. Kolektiv DZ “Dr Milenko Muratovi}“ Berkovi}i
~uvaju Vu~kovci, Milutin, Mirjana, Sini{a i Dragana. 2732 A-1 M

MILENA (Nikodina) KUKRI]
1928 - 2010. Sahrana }e se obaviti, 24.6.2010. godine, u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: sin Qubi{a, k}erke Tawa i Qubinka, zet Zlatko, snaha Nedeqka, unu~ad Aleksandar, Andrej, Boris, Vawa, David, Andrea i Sandra, praunu~ad Ogwen, Ivana i Matija, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi 2741 A-8 M

B-5 F

38 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE
Draga Jeco In memoriam Sje}awe na na{eg dragog zeta

Tu`no sje}awe Dana 24.6.2010. godine navr{ava se pet godina od smrti na{eg dragog

MILENKA KOZLIKA

JELENA (Vladimira) [EVARIKA
24.6.2008 - 24.6.2010. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoja tetka Mira, tetak Mile, sestra Sla|a i brat Mladen sa porodicom 2712 A-8 M Draga Jeco

24.6.2005 - 24.6.2010. Porodica Bender 2745 A-2 M Dana 24.6.2010. godine navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{e drage

MILENKA KOZLIKA
S qubavqu i tugom Porodica Kozlik 2745 B-2 M
Posqedwi pozdrav radnom kolegi Posqedwi pozdrav prijatequ

BOSE ]ERKETA

JELENA (Vladimira) [EVARIKA
24.6.2008 - 24.6.2010. S qubavqu te nosimo u na{im srcima, a s ponosom se sje}amo tvoje dobrote, qubavi i plemenitosti. Tvoj stric Vaso, strina Rosa, brat Bojan i sestra Qiqa sa porodicom 2712 A-8 M Mila moja

Suprug Uro{, sin Dragan, k}erka Dra ga na, sna ha Sve tla na i unuka Vawa 2740 A-4 M Dana 30.6.2010. godine navr{ava se godina dana od kada smo ostali bez na{eg

PERI DOBRI]U
od Slu `be za za je dni ~ke po slo ve Admi nis tra ti vne slu `be gra da Bawaluka. 2727 A-8 M In memoriam

PERI DOBRI]U
od Nedeqka Sredi}a. 2728 A-2 M Tu`no sje}awe na na{eg dragog

NENADA JANKOVI]A
Dana 26.6.2010. godine u 11 ~asova posjeti}emo wegov vje~ni dom na grobqu u Kuqani ma i upa li ti svi je }e u sje }awe na wega. Supruga Marina, sinovi Mirko i Nikola, k}erka Dajana i snaha Sanela 2739 A-4 M Dana 28.6.2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog

DU[AN \ILAS
24.6.2001 - 24.6.2010. Uvijek u na{im srcima i mislima. Tvoji: Nevenka, Sandra, Sa{a, Dragana, Sergej Lav i Ivana 2704 A-6 M Dana 24.6.2010. godine navr{ava se 18 godina od smrti na{eg voqenog

JELENA (Vladimira) [EVARIKA
24.6.2008 - 24.6.2010. Kad bi mogla znati koliko mi nedostaje{ i koliko te voli baka tvoja. Stoja [evarika 2712 A-8 M Draga Jeco

OGWENA - OGIJA KRE]U
24.6.1993 - 24.6.2010. Ogijevi najmiliji 2717 A-2 M Tu`no sje}awe na oca

MIHAJLA JANKOVI]A MILANA [A[I]A \URE KUKRI]A
U subotu, 26.6.2010. godine, u 11 ~asova posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na Gradskom grobqu, po lo `i ti cvi je }e i za pa li ti svije}e. Pozivamo rodbinu, prijateqe i kom{ije da nam se pridru`e. O`alo{}ena porodica 2741 A-4 M Na{a draga majka 2712 A-8 M Pomen Posqedwi pozdrav dragom bratu Toga dana u 11 ~asova posjeti}emo mjesto wegovog vje~nog boravka na Rebrova~kom grobqu, zapaliti svije}e i polo`iti cvije}e. O`alo{}eni: supruga Mileva, sinovi Miroslav i Borislav sa porodicama 2736 A-6 M U junu ove godine navr{ava se 30 godina i 16 godina od smrti mojih dragih roditeqa 10.4.1990 - 24.6.2010. K}erka Zorana sa porodicom 2708 A-1 M Tu`no sje}awe na majku

JELENA (Vladimira) [EVARIKA
24.6.2008 - 24.6.2010. Voqeni ne umiru, oni `ive dok `ive oni koji ih vole. Tvoj stric ^edo sa porodicom

GOJKA MILANOVI]A
K}erka Du{anka

TONKE MILANOVI]
013609 A-7 E

NEVENKU [A[I]
24.6.2009 - 24.6.2001. K}erka Zorana sa porodicom 2708 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog brata

@ARKO MAKIVI]
Dana 24.6.2010. godine navr{ava se sedam tu`nih godina od kada si u vje~noj ku}i, ali `ivi{ u na{im srcima nezaboravqen. Uvijek }e{ biti u na{im srcima tvoja porodica Jelena, Milan, Mira, Qiqa, Zemira i Severin Makivi} i porodica Reyi} Neboj{e 2697 A-3 M

AN\ELIJA (ro|. Aleksi}) KUKI]
udova Qubana Kuki}a

Dana 24.6.2010. godine godine navr{ava se {est tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

MLA\ENU GALI]U
od sestre Vide i sinova Zorana i Lazara. 2738 A-3 M

preminula je poslije kra}e bolesti u 91. godini `ivota. Sahrana na grobqu Gorwa Bistrica bi}e obavqena u petak, 25. juna 2010. godine, u 13 ~asova. @ale i ve~no }e `aliti }erke Kosana i Du{anka sa porodicama 2746 A-4 M

SLOBODANA [AVIJE
Bio si i ostao ponos na{, utjehe nema, zaborav ne postoji, tuga je do`ivotna. S tugom i po{tovawem Supruga Jadranka i k}erke @eqka i Gorana 2744 A-6 M

RATKA
od Save s porodicom. 2707 A-1 M

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 39
Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 23.6.2010. godine u 74. godini `ivota preminuo na{ dragi Dana 24.6.2010. godine navr{ava se sedam bolnih dana od iznenadne smrti na{e mile mame i supruge Posqedwi pozdrav

NENAD (Du{ana) JOVANI]
1937-2010. Sahrana }e se obaviti 25.6.2010. godine u 14 ~asova na mjesnom grobqu Jovani} u Gorwoj Piskavici. O`alo{}eni: supruga Radmila, sinovi Marinko i Vinko, k}erka Mara, sestre Nevenka i Mara sa porodicama, snahe Desa i Vinka, unu~ad, praunu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijateqi. 2748 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom Posqedwi pozdrav dragom

QEPOSAVE (ro|. @ivkovi}) VUKI^EVI]
Te{ko nam je da prihvatimo da te vi{e nema. @ivi{ u na{im srcima. Volimo te i ponosni smo {to si na{a. Tvoji: Lana, @ana i Sreto 013610 A-8 E

PERI DOBRI]U
od radnih kolega Odsjeka za parking i gara`e 2753 A-8 M Posqedwi pozdrav voqenom bruderu

Tu`nim srcem javqamo rodbini, prijateqima i kom{ijama da je dana 22.6.2010. godine u 63. godini `ivota preminuo na{ dragi

NENADU
od ne}aka Stanislava sa porodicom. 2748 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

NENADU
od ne}aka Nenada sa porodicom. 2748 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

MLA\ENU
Nikad te ne}u zaboraviti. Sestra Milena sa porodicom 2751 A-3 M Posqedwi pozdrav

NENADU
od ses tre Ne ven ke sa po ro di com. 2748 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

NENADU
od sestri~ine Zorice sa porodicom. 2748 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

PERI DOBRI]U
od osobqa kafe bara “207”.

NENADU
od sestri~ine Jagode sa porodicom. 2748 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

NENADU
od sina Vinka sa porodicom. 2748 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ocu

dr prof. MLA\EN (Bogdana) GALI]
Sahrana }e se obaviti u petak, 25.6.2010. godine, na grobqu Orlova~a u Beogradu. Prevoz je organizovan iz Bawaluke. O`alo{}eni: otac Bogdan, bra}a Vid, Milan i Milenko, sestre Vida, Marija, Nada, Lazarka i Milena sa porodicama 2751 B-5 M

2744 A-1 M

NENADU
od sina Marinka sa porodicom. 2748 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu

NENADU
od k}erke Mare sa porodicom. 2748 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

NENADU
od supruge Radmile. 2748 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

NENADU
od sestre Mare sa porodicom. 2748 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom ujaku

NENADU
od sestri}a @eqka sa porodicom. 2748 A-1 M

NENADU
od sestri}a Dra{ka sa porodicom. 2748 A-1 M

40 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Oglasi
KU]E
PRODAJA
Prodajem ku}u na autoputu izme|u “Ideal pumpe” i “Termo klime”. Mogu}nost gradwe poslovnog objekta. Urbanisti~ka saglasnost. Informacije na, tel. 38765/531-923 i 051/531-923. Prodajem odli~nu ku}u u naju`em centru Gradi{ke, glavna ulica, 260 m2, gara`a, tel. 38765/584-524, 065/020-570. Prodajem novu ku}u - useqiva, Gavrila Principa. Veliki dnevni boravak, ni{a, kupatilo, tri sobe, centralno grijawe, 600 m do pla`e, tel. 387 65/572-929. Prodajem ku}u 14 h 10 sa dva sprata i poslovnim prostorom i ~etiri dunuma zemqe na magistralnom putu Podromanija Sokolac, vlasnik 1/1, tel. 38765/225-892. Prodajem prizemqe ku}e 145 m2 sa pola lokacije, veoma povoqno, kod “Medicinske elektronike”, Bawaluka, tel. 38765/081-964. Prodajem ili mijewam ku}u, 1/1, sa dva stana (80 m2) u Vrbawi, za mawi stan sa centralnim grijawem, tel. 051/423-138; 065/497-711. Prodajem stariju ku}icu na 1.400 m2 placa, Sara~ica 435 uz glavni put, cijena 50.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u br. 13 u Obili}evu, iznad "Alibabe", povoqno, tel. 065/314-562. Prodajem ku}u u Kne`evu, tel. 065/641682. Prodajem ku}u u vikend nasequ u Kne`evu, ulica Dujke Komjenovi}a b.b, tel. 051/591-067, 065/742-244. Prodajem ku}e u Bawaluci od 45.000 do 2.500.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem u Dervi{ima ku}u, stara gradi{ka cesta sa placem 370 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u u Kuqanima 11h10, sve uplaweno, struja, voda, asfalt, na 1.150 m2 placa, vlasnik 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem ku}u u Zenici, visoka prizemnica, trosoban stan, gara`a i kotlarnica, tel. 065/398-182. Prodajem izgorjelu ku}u u Sarajevu, Pofali}i na lijepom mjestu iznad “Fabrike duvana”, tel. 065/206-060. Prodajem ku}u, ul. Kwaza Milo{a, lokacija idealna za poslovni prostor. Cijena po dogovoru, tel. 065/601-789. Prodajem ku}u u Romanovcima i plac 2.000 m2, cijena povoqna, tel. 065/788-215. Prodajem ku}u 9x9 na sprat sa pomo}nim prostorijama u Prija~anima. Ku}a je na jednom dunumu zemqe, tel. 385-370. Prodajem ku}u na Paprikovcu na 640m2, 10h9 prizemqe, sprat, potkrovqe, nije izradjeno, tel. 065/448-763. Prodajem plac 355 m2, nalazi se u ^esmi Ma|iru, kod stadiona “Sin|eli}“, tel. 065/395-901; 051/312-360. Presa~e, prodajem u ul. Te{ana Podrugovi}a sa prate}im objektima ku}u, 10h9, na placu od 2.700 m2, cijena 170.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem nedovr{enu ku}u u Rami}ima na devet dunuma zemqe, cijena 50.000 evra, mo`e i zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem na glavnom putu u Trnu novu ku}u P+1+M (11h10) u prizemqu, poslovni prostor, na placu od 750 m2, cijena 200.000 evra, tel. 065/516-927. Ku}a na prodaju mawa ili ve}a vikendica, nova gradwa neopremqena, vi{e potkrovqe, [ibovi, Bawaluka, tel. 065/758-680. Prodajem u Prije~anima kod {kole useqivu ku}u 8,5h9,5 (P+1+M) na placu 500 2 m , cijena 70.000 KM, tel. 065/371-611. Prodajem ku}u u ulici Stevana Bulaji}a 9x10, p+1+M na placu 783 m2, gra|evinska dozvola, upis 1/1, tel. 065/785-526. Prodajem ku}u na podru~ju Bawaluke, hitno, tel. 065/671-420. Prodajem u centru Trna spratnicu sa dvije gara`e, centralno grijawe, dvori{ni objekat na placu 500 m2, cijena 120.000 KM, tel. 065/671-420. Prodajem ku}u 9h10, nedovr{ena novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe, stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, pet balkona i gara`u u Varawici kod Trogira, 80 m do mora, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514. Prodajem kod Zavoda distrofi~ara sre|enu ku}u P+1+M sa tri odvojena stana, gara`om, kotlovnicom i ostavom na placu od 330 m2, cijena 300.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i deset dunuma zemqe u Debeqacima, tel. 0038543/779-289. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}e u Lazarevu (Buyak) 150.000 KM do 850.000 KM, tel. 065/549687. Prodajem ku}e u Buyaku i Centru, 650.000 KM, tel. 065/549-687. Prodaje se ku}a sa oku}nicom, 800 m2, u Du{anovu kod Nove Topole, tel. 065/585908. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom kod “Glasa Srpske”, tel. 065/698-012. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem novu ku}u, useqiva, Gavrila Principa , sve 1/1, na sprat, cijena po dogovoru, tel. 065/572-929. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana sa gara`om, oku}nicom 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem hitno uz svaki dogovor ku}u na sprat + poslovni prostor - pekara sa dvori{nom zgradom, sa placem od 500 m2 kod “Alibabe”, ul. Koste Vojinovi}a, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dvije ku}e na placu od 2.000 m2, iza Incela, ul. Vladislava [kari}a, zavr{en regulacioni plan, cijena 145.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na sprat s potkrovqem i oku}nicom oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta “Glasa”, Hiseta, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem ku}u, 120 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545; 065/939969. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636545; 065/939-969. Prodajem ku}u, 10h9, sa tri eta`e, na Paprikovcu, Bawaluka, novosagra|ena, ima sve prikqu~ene komunalije, tel. 065/442-965; 051/305-878. Prodajem brvnaru 3,5h2,5 m bez zemqi{ta, tel. 066/248-231. Prodajem vi{e ku}a na razli~itim lokacijama, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na sprat, po~etak Gorweg {ehera, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u u Kqu~u, poslovni prostor, gara`a, stambeni prostor ili zamjena za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644785. Prodajem ku}u i zemqi{te, oko 3.000 m2, u ^elincu dowem preko puta mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem polovinu nedovr{enog dupleksa P+I+II+P, 220 m2 korisnog prostora 212 m2 placa, uredni papiri, tel. 065/011-065. Prodajem ku}u 300 m2, dva trosobna stana plus poslovni prostor plus grijawe, cijena 250.000 evra uz zapadni tranzit kdo motela “Nana”, tel. 066/625282. Prodajem ku}u na sprat u Rosuqama sa dva posebna ulaza, tel. 065/988-590. Prodajem ku}u 9h9 na sprat gara`a 5h3,5 uz gara`u, jedna prostorija 3h3, {upa za drva 2h3, Prije~ani 870 m2 dvori{ta, tel. 051/385-370. Prodajem useqivu ku}u u Trnu kod “Pe{tana” na placu od 600 m2, tel. 065/560-386; 065/596.526. Prodajem ku}u visoku prizemnicu sa poslovnim prostorom kod gorwe kapije “Kosmosa”, ulica Trla, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u, tvrda gradwa, dva stana 10h9 , papiri 1/1, Buyak(Dervi{i), super sanirana, plac 500 m2, cijena 250.000 KM, tel. 051/388-189; 066/497-701. Prodajem ku}u u Novakovi}ima, Bawaluka, 550 m2 zemqe, 1/1, ulica Jovana Bijeli}a 84, tel. 065/460-655. Prodajem ku}u 14h11 m na 550 m2 ku}i{ta u nasequ Nova varo{, mogu}nost sanacije ili gradwe novog poslovnostambenog objekta, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u na parceli na kojoj je predvi|ena izgradwa lamela u nizu, ul. Ranka [ipke, tel. 051/303-038, 065/180753, 051/307-514. Prodajem ku}u spratnicu 9h9,5m na 300 m2 zemqi{ta kod restorana "Studenac" cijena 200.000 KM, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u, visoku prizemnicu, sa 4.700 m2 zemqi{ta, u Drago~aju - strana, voda, struja, asfalt, cijena 45.000 KM, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, osam km od Lakta{a kanalom i 1km u selo, tel. 065/306-116. Prodajem ku}u u centru Bawaluke, Du{ka Ko{~ice 34, tel. 066/257-156. Prodajem ku}u, visoku prizemnicu, sa 300 m2 zemqi{ta - dvori{te, na Lau{u, ulica Vladike Nasti}a - Varnave, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem devastiranu ku}u prizemnicu sa 1160 m2 zemqi{ta kod Jezera u Trnu ul. Omladinska, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem odmah useqivu ku}u sa visokim potkrovqem i prate}im objektom na placu od 1.300 m2, voda, struja, sa gra|evinskom dozvolom, Ko~i}evo Gradi{ka, tel. 065/417-581. Prodajem ku}u, nova gradwa, Desna Novoselija, 50 m od {kole nova gradwa, prizemnica s potkrovqem. Mo`e zamjena za mawi stan uz dogovor, tel. 065/033-631; 066/470-791. Prodajem ku}u 9h8 na sprat sa oku}nicom na 4.650 m2 zemqe u Osje~anima (kod {kole), op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340. Prodajem ku}u sa podrumom i useqivom dvori{nom zgradom na placu 1.200 m2, ul.Srpskih rudara 27, Lau{, cijena 120.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u u Adi-Bawaluka, sa prodavnicom mje{ovite robe + 1.550 m2 placa, cijena 90.000 evra, tel. 065/898-496. Prodajem stariju ku}u 156m2 na parceli 1070m2, papiri uredni. Lokacija odli~na, tel. 066/174-334. Prodajem poslovno-stambenu ku}u na parceli 600 m 2 u Bawaluci kod “^ajaveca” ili mijewam za stan uz dogovor, tel. 065/413-509 2696. Prodajem ku}u visoku prizemnicu u dupleksu sa dva dvosobna stana i dva podruma, 340 m2 dvori{ta, useqiva ili mijewam za san u Bawaluci ili mawu ku}u, cijena povoqna, tel. 065/458-621. Prodajem ku}u i 14 dunuma zemqe, 8 km od Lakta{a kanalom 1 km u selo, tel. 065/780-580. ZAMJENA Mijewam za Bawaluku ku}u u centru Gradi{ke, glavna ulica, 260 m2, gara`a, tel. 38765/584-524, 065/020-570. Mijewam komfornu ku}u u Kru{evcu za stan ili ku}u u Bawaluci uz dogovor, tel. 065/663-203. IZDAVAWE Izdajem potkrovqe ku}e (novo), 2 sobe, dnevni boravak, hodnik, kupatilo. Ul. Star~evica 11, zvati poslije 16 ~asova, tel. 387 65/864-083. Izdajem namje{ten sprat ku}e sa posebnim ulazom, povr{ine 85 m2, udaqen tri km od Lakta{a prema Srpcu, tel. 387 66/826-870. Izdajem veoma povoqno namje{tenu ku}u u Motikama, uz malu pomo} i doma}insko odr`avawe, tel. 065/644-500. Dajem ku}u u zakup, dva trosobna stana + poslovni prostor sa grijawem 300 m2 uz autoput kod motela “Nana”, tel. 066/625282. Izdajem namje{ten sprat ku}e u Prwavoru, tel. 065/491-921. POTRA@WA Mladi bra~ni par bez djece, ozbiqni, sa stalnim zaposlewem oboje, tra`e ku}u na ~uvawe u Bawaluci uz minimalno

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE
pla}awe, pla}awe re`ija i odr`avawe ku}e, tel. 38766/482-897.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

STANOVI
PRODAJA
Prodajem dvosoban stan 50 m2 u Bawaluci, naseqe Obili}evo, visoko prizemqe, tel. 387 65/888-130. Prodajem dvosoban stan, 62 m2, drugi sprat, Obili}evo, Krfska ul, tel. 387 65/208-318. Prodaje se trosoban stan od 78 m2 u Ravnogorskoj, Nova varo{, ~etvrti sprat. Cijena 156.000 KM. Mo`e i zamjena za ve}i, tel. 387 65/880-951. Prodajem stan u ulici Skendera Kulenovi}a, 53m2, preko puta “Glasa Srpske”, renoviran i klimatizovan, tel. 38765/732203. Stan 74 kvadrata, Obili}evo, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 kvadrata uz doplatu, tel. 387 66/339-996 i 066/986-462. Prodajem dva stana u novogradwi od 61 m2 i 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem stan u nasequ Garsije Lorke kod “^ajaveca”, prvi sprat, tel. 065/636545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem nov useqiv stan, ~etvorosoban, 100 m2, drugi sprat, centar, ul. Vase Pelagi}a, cijena 2.250 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem dvosoban stan u Bawaluci, Milo{a Obili}a 52, 50 m2 95.000 KM, tel. 065/881-644. Prodajem trosoban stan, 73 m2, drugi sprat, {upa, naseqe Lorka, 21.000 KM/m2, tel. 065/510-146. Prodajem na Paprikovcu luksuzno namje{ten dvosoban stan 56 m2, VP, renoviran sa gara`om, cijena 110.000 KM, tel. 066/165-323. Prodajem u Bawaluci dvoiposoban stan, ul. \ure \akovi}a, peti sprat, potpuno renoviran sa ili bez gara`e, tel. 066/165323. Izdajem prazan stan 80 m2, visoko potkrovqe, poseban ulaz, ul. Podgrme~ka br. 40, Lau{, tel. 051/280-028; 051/280-632. Prodajem jednosoban stan, 39 m2, peti sprat, Borik, tel. 065/277-647. Prodajem nov, useqiv stan 48 m2 + {upa tri m2, tre}i sprat, ulica Sredwo{kolska bb kod "Tempa", cijena 2.000 KM/m2, tel. 066/661-107. Prodajem dvosoban stan, blizu centra, na mjese~ne rate po dogovoru, Bawaluka, tel. 065/609-893. Prodajem jednoiposoban stan, naseqe \ure \akovi}a, 52 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem jednosoban stan nov useqiv, 32 m2, prvi sprat, na Lu{u, povoqno, tel. 065/277-647. Prodajem jednosobni renoviran stan, ima lift sedmi sprat, u centru, naseqe Sime Matavuqa, ili mijewam za Herceg Novi ili Igalo, tel. 065/870-004. Prodajem jednosoban stan 44 m2, prvi sprat, centar, naseqe Petra Preradovi}a, tel. 065/524-505. Izdajem garsoweru u centru grada, pogodnu za dve studentkiwe, tel. 065/212300. Prodajem stan u ul. Stepe Stepanovi}a, 54 m2, dvosoban, drugi sprat, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/698-012. Prodajem stan na Lau{u 57 m2, drugi sprat, novogradwa, mo`e automobil u ra~un, tel. 065/523-162. Prodajem stan u Novoj varo{i, 35 m2, visoko prizemqe,ul. Ravnogorska, tel. 066/235-816. Prodajem dvosoban stan, 56 m2 kod “Intereksa”, novogradwa, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem ~etiri dvoeta`na stana od 96 do 120 m2, ul. Stepe Stapanovi}a, useqivi do 1.9.2010. po 1.650 KM/m2, tel. 065/562426. Prodajem na Rebrovcu dvosoban stan, 62 m2, ~etvrti sprat, dobro o~uvan, useqiv odmah, tel. 066/165-323. Prodajem ili mijewam stan, 43 m2, drugi sprat, novogradwa, M. Jugovi}a 42, za ve}i do 53 m2 uz dogovor za centar, Aleja S. Save, tel. 065/565-059.

Prodajem stan 68 m2, cijena po dogovoru, Cara Du{ana 11, drugi sprat, tel. 065/429854. Prodajem stan, 61 m2, u centru, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, tel. 065/986-453. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 77 m2, drugi sprat kod Rebrova~ke crkve, tel. 065/404-424. Prodajem stan dvoiposoban 58 m2, ~etvrti sprat kod CSB Bawaluka, tel. 065/516-927. Prodajem dvosoban stan 49 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, naseqe Petri}evac, cijena 1.900 KM/m2, tel. 065/511-121. Prodajem kod muzi~ke {kole dvosoban stan 61 m2, tre}i sprat, renovirana kuhiwa i kupatilo, tel. 065/371-611. Prodajem stan 56 m2 na Mejdanu, tre}i sprat, sre|en, lift, ulica Milo{a Obili}a, tel. 065/636-545. Prodajem ili mijewam dvosoban stan 60 m2 u Sarajevu za Beograd, Novi Sad, U`ice, Bawaluku i Bijeqinu, tel. 056/489-414 poslie15h; 056/440-61 do 15h. Prodajem dvosoban stan 58 m2, ~etvrti sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv, blizu {kole, fakulteta, ul. St. Stepanovi}a, cijena 2.000 KM/m2, tel. 065/511121. Prodajem stan 44 m2, peti sprat, cijena 55.000 KM na Lau{u, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 46 m2, u Rosuqama, cijena povoqna, tel. 065/966-808; 065/581-773; 051/318-739. Prodajem trosoban stan 89 m2, ~etvrti sprat, saniran, odmah useqiv, vojno naseqe Pentagon, tel. 063/904-603. Prodajem jednosoban stan 44 m2 vp. saniran, useqiv kod restorana "Ogwi{te" u nasequ Star~evica cijena 1.850 KM/m2, tel. 063/904-603. Prodajem dvosoban komforan stan 57 m2, @ivojina Mi{i}a 43, ili mijewam za mawi uz dogovor do 30 m2, Borik, tel. 065/419-294. Prodajem dvosoban stan u Beogradu, cijena 53.000 evra, tel. 062/504-127. Prodajem jednosoban stan 35 m2 u izgradwi, ul. Stepe Stapanovi}a, 68.000 KM, tel. 065/562-426. Prodajem stan 69 m2 u centru, prvi sprat, Nikole Pa{i}a, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem stan 71 m2 namje{ten i stan 46 m2, Obili}evo, tel. 065/549-687. Prodajem stan u Obili}evu, ulica Marka Kraqevi}a, 55 m2, peti sprat, tel. 066/235-816. Prodajem stanove 86 i 91 m2 , tre}i sprat na Star~evici i stan 94 m2, ~etvrti sprat u Pentagonu, tel. 065/549-687. Prodajem stan 46 m2, drugi sprat, Obili}evo - Mejdan, povoqno, tel. 065/549687. Prodajem stan u Boriku, ulica Korduna{ka, 70 m2, prvi sprat, tel. 066/235816. Prodajem dvosoban stan 54 m2, drugi sprat, ul. S. Stepanovi}a, cijena 1.650 KM/m2, tel. 065/400-689. Prodajem stan 84 m2, VP u Bawaluci Star~evica, pogodan i za poslovni prostor, cijena 140.000 KM, tel. 065/937-860, 066/750-396. Prodajem trosoban stan ulica Vase Pelagi}a, osmi sprat, tel. 051/300452,315-382. Prodajem stan, 43 m2, namje{ten, nova gradwa, u centru grada, 115.000 KM, tel. 065/465-962. Prodajem dvoiposoban stan 64 m2, prvi sprat, u centru grada, ul. Jevrejska, cijena 2.200 KM/m2, tel. 065/511-121. Stan Lau{, 51 m2, kod salona “Ardor”, tel. 065/820-586, 065/402-222. Prodajem trosoban stan, 76 m2, dva luksuzno opremqena kupatila, odmah useqiv, ul. Stepe Stapanovi}a, tel. 065/562-426. Prodajem trosoban stan u Boriku (92 m2) ili mijewam za mawi (jednosoban ili dvosoban), tel. 065/262-917. Prodajem dva stana u novogradwi od 61,00 m2, 70,50 m2, tel. 051/456-130; 450-281. Prodajem stan, 65 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan, 66 m2, drugi sprat u kuli kod {kole u Novoj varo{i, tel. 051/303-038; 065/180-753; 051/307-514.

OGLASI
Prodajem stan, 64 m2, dobar raspored, ul. Kne`opoqska, Borik, Bawaluka, tel. 066/952-302. Prodajem dvosoban stan u Novoj varo{i, drugi sprat, 61 m2, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban stan 53 m2 kod Poreske uprave, cijena po dogovoru, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan u prizemqu, 64 m2, ulica Rajka Bosni}a 1, Star~evica, tel. 051/308-447; 065/566-898. Prodajem dvosoban stan 66 m2 , Ravnogorska 10, u Novoj varo{i - Bawaluka, tel. 065/624-186. Prodajem dvosobne stanove, novogradwa, odmah useqivi od 49 m2 i 51 m2 kod Olimpijskog bazena, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem hitno stan u nasequ Sunca, totalno sre|en, tel. 065/636-545. Prodajem jednosoban stan u dowem dijelu Star~evice, 36 m2, drugi sprat, tel. 065/698012. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar 5 m, cijena 1.900 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545. Prodajem sre|en, trosoban komforan stan, 79 m2, u Novoj varo{i, sa gara`om, Masarikova ulica, prvi sprat, tel. 065/636545. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem vi{e dvosobnih stanova razli~itih veli~ina i lokacija, povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem trosoban stan u Boriku - Korduna{ka ulica, renoviran sa dva balkona, tel. 065/542-841. Prodajem stan, 82 m2, ul. Cara Du{ana 4, u centru, papiri uredni, 1/1, cijena po dogovoru, mo`e zamjena za mawi do 40 m2, tel. 065/986-453. Prodajem stan 44 m2 ul. Kulubarska 4, Hiseta preko puta restorana "Orhideja", tel. 066/742-581. Prodajem stan, 69 m2, prvi sprat, u centru grada, 2.000 KM/m2, ul. Vase Pelagi}a, tel. 065/705-460. Prodajem stan 69 m2 u \. Kecmanovi}a 7, tel. 065/621-017. Prodajem ~etvorosoban stan, 116 m2, drugi sprat, lift novogradwa ekstra ure|en odmah useqiv naseqe Rebrovac, tel. 065/511121. Prodajem dvosoban stan u Bawaluci, tel. 051/216-155,065/497-846. Prodajem ili izdajem dvosoban stan ul. Brace Potkowaka - Obili}evo, tel. 065/789483. Prodajem dvoiposoban stan, 55 m2, prvi sprat, novogradwa, lift, odmah useqiv ul. Starine Novaka, cijena 2.100 KM po m2, tel. 063/904-603. Prodajem trosoban stan 63 m2 u apartmanima kod restorana "Marko Polo" povoqno, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan sa trpezarijom i ni{om 50 m2+3 na drugom spratu, terase+{upa, 15 minuta busom od centra u Beogrdskom nasequ, renoviran, cijena 53.000 evra, Beograd, tel. 062/504-127; 00381643016897. Prodajem stan na Star~evici, 90 m2 prvi sprat ili mijewam za mawi do 50 m2, tel. 051/437-064. Prodajem u Boriku renoviran jednosoban stan sa starima, tel. 065/785-526. Prodajem jednosoban stan na Star~evici vrlo povoqno, tel. 051/212-482, 211-622. Prodajem ~etvorosoban stan, 71 m2, tre}i sprat, ekstra ure|en, namje{ten, odmah useqiv, cijena 135.000 KM, tel. 065/511-121. Prodajem jednosoban stan u Boriku 45 m2, visoko prizemqe, cijena po dogovoru, ul. Reqe Krilatice 15, kod {kole, tel. 051/305563. Hitno prodajem namje{ten dvoiposoban stan, 78 m2, nova gradwa, peti sprat, Lazarevo, cijena 1.600 KM/m2, tel. 065/097158. Izdajem dvosoban stan, nije namje{ten, bez grijawa na Star~evici, tel. 051/460534. Prodajem dvije barake 52 m2 i 58 m2 u Buyaku, tel. 065/549-687. Prodajem jednosoban stan 35 m2, ~etvrti sprat, renoviran sa balkonom u nasequ Sunce, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem stan 62 m2 na Star~evici, prvi sprat, mir i zelenilo, tel. 065/416-580. Prodajem jednosoban stan povr{ine 45 m2, VP u Mejdanu kod mesnice "Sakib", tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem dvosoban stan, nov,62 m2, ~etvrti sprat - lift, ul. Stepe Stepanovi}a, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem trosoban stan, 80 m2, Novice Cerovi}a 13, Borik, cijena po dogovoru, tel. 051/308-686. Izdajem namje{tenu garsoweru u novoj zgradi, na du`i period, Bulevar S. Stepanovi}a, tel. 066/754280. Prodajem stan u Slatini, 42 m2, cijena po dogovoru, tel. 051/532-452; 065/197-063. Prodajem stan, ku}u, Star~evica 125 m2, dvije eta`e, poseban ulaz, tvrda gradwa (marlesova), 1.450 KM/m2, tel. 065/825-393. Prodajem stan u Bawaluci, naseqe Lazarevo, kod O[ “Borisav Stankovi}“, nova gradwa, drugi sprat, povr{ine 45 m2, cijena 1.750 KM sa ukqu~enim PDV-om, tel. 387 65/896-422. Prodajem trosoban stan (93 m2), prvi sprat + podrum, gara`a u centru Bawaluke,cijena po dogovoru, tel. 051/219798; 065/979-805. Prodajem trosoban stan u Boriku, Korduna{ka ulica, stan je renoviran, ima dva balkona, tel. 065/542-841. Prodajem stan visoko prizemqe, 59 m2, ul. Ogwena Price, Star~evica, cijena 47.000 evra, tel. 065/935-191. Prodajem nov useqiv stan 79 m2, tre}i sprat, ul. Romanijska, cijena 1.890 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem nov trosoban stan 68 m2 i 75 m2 ul. Stepe Stepanovi}a kod fakulteta cijena 2000 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 37 i 49 m2 Petri}evac - `ute zgrade, cijena 1.850 KM/m2 sa PDV, tel. 065/524-505. Prodajem nov useqiv dvosoban stan 55 m2 ul. Stepe Stepanovi}a cijena 2.700 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505. Prodajem baraku u odli~nom stawu, renovirana demit fasada, novi krov, gara`a, klima, ugodno dvori{te, povoqno, blizu Intereksa, tel. 065/541-491; 063/998-576. Prodajem jednosoban stan, 44 m2 i trosoban, 79 m2, ul. Kosovke djevojke, cijena 1.650 KM/m2, tel. 065/524-505. Prodajem mawi dvosoban stan 41 m2 drugi sprat u Obili}evu, Cara Lazara (preko puta Gale), cijena 80.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem nov useqiv trosoban stan u centru Bawaluke, 86 m2, cijena 2.450 KM/m2 sa PDV-om, tel. 301-622, 301-626. Izdajem trosoban stan 75 m2, tre}i sprat, ul. Ravnogorska, Nova varo{ od 1.7.2010. godine, tel. 065/524-505. Hitno prodajem odmah useqiv trosoban stan u centru Bawaluke, drugi sprat, 81 2 m , cijena 1.900 KM/m2 sa PDV-om obezbije|en parking, tel. 065/687-643. KUPOVINA Kupujem stan u nesequ Sunce, Nova varo{ ili centar do 55.000 evra, tel. 065/894-740, 066/647-467. Kupujem jednosoban i dvosoban stan, tel. 051/216-155,065/497-846. ZAMJENA Mijewam stan u Sarajevu, 64 m2, za stan u Bawaluci, jednosoban po dogovoru, stan se nalazi na Dobrwi 1, tel. 065/355-540. Mijewam jednosoban stan 41 m2, u centru Bawaluke za dvosoban uz doplatu, tel. 065/969-287. Mijewam dvosoban stan 47 m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889-959. IZDAVAWE Izdajem nov jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Paprikovcu (kablovska, satelitska, kompjuter), ul. Vojvode Sin|eli}a (300 m od Klini~kog centra), tel. 065/611-441. Izdajem trosoban stan u ul. Maksima Gorkog 27, tel. 051/214-169. Iznajmqujem apartmane i studio apartmane u centru Neuma, tel. 387 66/134-375 i 063/350-221. Izdajem prazan trosoban stan u centru Pala (centralno grijawe), tel. 387 65/216879. Izdajem dvosoban stan u Trnu, ul. Vrba{ka 66, kod mlina, cijena 200 KM, tel. 051/586-809, 065/620-577. Izdajem namje{ten dvosoban stan, tre}i sprat, na du`i period, naseqe Obili}evo, ul. Milo{a Obili}a. Stan useqiv 1.7.2010., tel. 065/491-112. Izdajem jednosoban stan u prizemqu, 40 m2 namje{ten, za jednu ili dvije osobe, ul. Radoslava Laki}a br. 16, Nova varo{, Rosuqe, tel. 051/304-869. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Boriku bra~nom paru na du`e vrijeme, tel. 066/410-353. Izdajem u centru trosoban, lijepo namje{ten stan strancima i poslovnim qudima, tel. 065/733-555. Izdajem dvosoban komforan namje{ten stan u strogom centru Bawaluke, kod "Master" restorana, poslovnim qudima i strancima, tel. 065/618-241. Izdajem dvosoban stan, prvi sprat u ku}i sa gara`om, zvati od 13 do 16 ~asova, tel. 347-353. Izdajem prazan jednosoban stan, poseban ulaz, ul. Petra Pecije 48, tel. 370-298. Izdajem stan, strogi centar, 40 m2, prvi sprat, centralno grijawe, namje{ten, tel. 051/315-321, 065/271-894, 065/926-047. Izdajem stan u ku}i na Lau{u, ul. Filipa Kqaji}a, tel. 051/216-155,065/497-846. Izdajem dvosoban stan u prizemqu, poseban ulaz (iznad “Sirana”, ulica Jovana Ra{kovi}a 33 (naseqe Sunce), tel. 051/302-769. Izdajem komforno namje{ten dvosoban stan u Bawaluci, tel. 066/808-770. Izdajem jednosoban stan ul. Marka Kraqevi}a 12 (Mejdan), tel. 065/364-919; 051/427-496. Izdajem namje{ten jednosoban stan na du`i period, mladom bra~nom paru, tel. 065/179-764. Izdajem namje{tenu garsoweru sa posebnim ulazom, tel. 051/216-786. Izdajem dvoiposoban stan, namje{ten, ulica Kraqa Petra Drugog 55, Rosuqe, crvene zgrade, tel. 065/614-359. Izdajem dvosoban namje{ten stan Obili}evo, tel. 066/614-773. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, ul. Kara|or|eva 510, cijena 150 KM, tel. 051/282-208. Izdajem dva stana 80 i 100 m2 u centru Bawaluke, tel. 065/549-687. Izdajem poslovnim qudima trosoban namje{ten stan, dva kupatila, novogradwa, centralno grijawe, klima, kablovska, tel. 051/306-737; 065/623-914. Izdajem jednosoban stan, namje{ten, cijena 150 KM, Kara|or|eva 445 Bawaluka, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem dvosoban namje{ten stan, drugi sprat, zgrada, novogradwa, u ul. M. Gorkog u Bawaluci, klima, centralno grijawe, sigurnosna vrata, videointerfon, tel. 065/523-093. Izdajem dvosoban stan, namje{ten, u Novoj varo{i, bez centralnog grijawa, na du`i period, tel. 065/534-727. Izdajem jednoiposoban namje{ten stan u centru grada, cijena 350 KM, tel. 065/936-588. Izdajem namje{ten jednosoban stan dvjema zaposlenim djevojkama ili mladom bra~nom paru, poseban ulaz, {iri centar grada, tel. 066/883-230. Izdajem povoqno polunamje{tenu garsoweru u Kara|or|evoj ulici Lau{ Kolonija, tel. 065/510-172; 066/878-038. Izdajem namje{ten komforan stan 40 m2 Bra}e Jugovi}a 70 Obili}evo, od 10 do 16 ~asova, tel. 062/181-603. Izdajem dvosoban stan kod O[ “Branko Radi~evi}“ nenamje{ten, ul. Stepe Stepenovi}a 175, slobodan od 1.7.2010., tel. 065/947-854. Izdajem jednosoban namje{ten stan u stambenoj zgradi, prvi sprat, centr. grijawe, kablovska TV, kod “Medicinske elektronike”, ne studentima, tel. 065/512811. Izdajem dvosoban namje{ten stan za zaposlene `ene, Rosuqe, tel. 312-181; 066/628-337. Izdajem namje{ten dnevni boravak, kuhiwu i kupatilo zaposlenim dvjema ili jednoj osobi, tel. 051/436-619. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Vilsonovoj ulici, tel. 051/216-155,065/497846. Izdajem nov dvosoban namje{ten stan, drugi sprat, ugra|en kalorimetar, ul. Tre}i prigradski put, tel. 065/671-664. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Bawaluci, tel. 051/216-155, 065/497-846. Izdajem apartmane uz more u Murteru izme|u vodica i Pirovca, tel. 051/429-003; 065/640-070. Izdajem nenamje{ten jednosoban stan, 42 m2, stambena zgrada, ul. Ravnogorska br 12, Nova varo{ kod dje~ijeg vrti}a, tel. 065/566-030. Izdajem stan, garsowere i sobe, namje{teno i sve odvojeno, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} u ku}i, tel. 065/636-195; 051/212-691. Izdajem stan u ku}i u Prwavoru, tel. 065/491-921. Izdajem namje{ten stan, tel. 051/305892. Izdajem namje{ten apartman, za jednu osobu, Lau{, kod crkve, cijena 150 KM, tel. 065/639-433. Izdaje se jednosoban namje{ten stan u zgradi centar, tel. 051/302-623. Izdajem ~etvorosoban stan, komplet namje{ten u ul. Starine Novaka u nasequ Obili}evo, tel. 065/511-121. Izdajem dvosoban polunamje{ten stan za bra~ne parove ul. Stepe Stepanovi}a 206 kod "Incela", tel. 065/516-802; 065/707190.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 41
Izdajem jednosoban komplet namje{ten stan u nasequ Obili}evo, cijena 350 KM + re`ije, tel. 065/829-608. Izdajem dvori{nu ku}icu - jednosoban stan, namje{teno, tel. 051/354-543. Izdajem jednosoban namje{ten stan, sa grijawem, cijena povoqna, tel. 066/316860. Izdajem garsoweru na du`i period, novogradwa, blizu fakulteta, tel. 051/436125. Izdajem jednosoban prazan stan, nova gradwa, grijawe, poseban ulaz, kod “Kosmosa”, tel. 051/215-639. Izdajem namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, povoqno, tel. 051/305-892. Izdajem namje{ten stan pod Star~evicom, tel. 462-896. Izdajem namje{ten jednosoban stan zaposlenim djevojkama ili mladom bra~nom paru, tel. 065/179-764. Izdajem namje{ten dvosoban stan, tre}i sprat, na du`i period, naseqe Obili}evo, ul. Milo{a Obili}a, useqiv od 1.7.2010, tel. 065/491-112. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Obili}evu, tel. 065/565-229. Izdajem jednosoban prazan stan, nova gradwa, grijawe, poseban ulaz kod glavne kapije “Kosmosa”, Cetiwska br. 18, tel. 051/215-639. Izdajem stan 100 m2 za gra|evinske radnike, tel. 065/517-146. Izdaje se dvosoban stan, prvi sprat u ku}i sa gara`om, zvati od 13 do 17 ~asova, tel. 051/478-353. Izdajem dvosoban stan 60 m2 u Boriku, bra~nom paru, mo`e i sa djecom. Vrlo povoqno, cijena 600 KM sa re`ijama, tel. 051/319-370. Izdajem na du`i period namje{tenu garsoweru u novogradwi, tel. 051/436-125. POTRA@WA Tra`im dva mladi}a u trosobnom stanu (ima dva cimera ve}) ul. Frana Supila, blizu Kampusa, tel. 065/523-162. Tra`im cimerku u jednosobnom stanu, ul. Kara|or|eva 386 (Lau{), tel. 065/925922.065/523-162. Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom, 20 m2, Maksima Gorkog 23, naseqe Sunca, tel. 38765/517-664, 051/217659. Iznajmqujem 110 - 210 m2 kancelarijskog prostora. Bawaluka: centar, 6 parkinga, klima, alarm, centralno, upotrebna dozvola, tel. 387 65/666-435. Izdajem poslovni prostor, 80 m2, sa vi{e parking mjesta, u blizini Metal sajma, tel. 065/523-162. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a, na po~etku, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Iznajmqujemo poslovne prostore u strogom centru, ul. Veselina Masle{e, namjena trgovina obu}om, odje}om i tekstilom, prostor ima klimu, grijawe i obezbje|ewe, tel. 051/216-384; 065/522-802. Iznajmqujem 170 m2 sre|enog kancelarijskog prostora (klima, grijawe, ~etiri parking mjesta, ogra|eno dvori{te) kod glavnog MUP-a, cijena 1.600 KM + re`ije, tel. 065/371-611. Izdajem - prodajem poslovni prostor u Novoj varo{i, 27 m2, sa upotrebnom dozvolom, tel. 065/525-010. Izdajem poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom za ordinacije i kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, tel. 051/ 303-722; 065/367-413. Izdajem poslovni prostor 84 m2 u centru Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a br. 7 sa upotrebnom dozvolom, tel. 051/212499; 065/582-251. Izdajem poslovni prostor 42 m2 plus 30 m2 skladi{nog prostora, u strogom centru grada, preko puta Muzeja, u privatnoj ku}i, ima i parking, tel. 065/484-134. Izdajem vi{enamjenski lokal 35 m2 u centru Bawaluke, kod “Lovca”, tel. 065/ 624-169. Izdajem povoqno poslovni prostor 30 m2 vi{e namjena Branka Popovi}a 97, tel. 051/371-527; 065/566-527. Izdajem poslovni prostor 50 m2, ulica 1.300 kaplara br. 6, tel. 051/462-535. Izdajem poslovni prostor na Star~evici, 21 m2 u blizini zanatskog centra, u zgradi, cijena 250 KM, tel. 065/769-917. Izdajem vrlo povoqno vi{enamjenski prostor 80 m2 u ul. Mla|e ]usi}a bb Drakuli}, tel. 065/063-311, 065/973-561. Izdaje se vrlo povoqno kancelarijski prostor 37 i 49 m2 u strogom centru grada, tel. 051/226-200; 065/514-170. Iznajmqujem kancelarijski prostor, povr{ina 33 m2, u sklopu prodajnog centra “Centrum” Lakta{i, namje{teno, sa grijawem i hla|ewem, tel. 065/896-422. Izdajem poslovni prostor na glavnoj ulici, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 33 (Hani{te), tel. 066/253-490. Izdajem nov vi{enamjenski poslovni prostor sa upotrebnom dozvolom i centralnim grijawem, na du`i period, povoqno, Majevi~ka ulica br. 20 E, Bawaluka Petri}evac, tel. 065/784-849. Izdajem poslovni prostor 22 m2, cijena 150,00 KM, Kara|or|eva 445, Bawaluka, tel. 051/282-106; 065/635-449. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i, Wego{eva br. 7 povr{ine 140 m2, pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849. Izdajem poslovni prostor od 40 m2 sa dokumentacijom, prazan, ulica Petra Pecije 48, tel. 051/370-298. Izdajem poslovni prostor pogodan za apoteku, ambulantu, predstavni{tvo, kancelarije, ul. Du{ka Ko{~ice 22 Bawaluka, tel. 065/526-532. Izdajem poslovni prostor 250 m2 +kancelarija 30 m2 u blizini "Tempo" marketa (Lazarevo) sa vi{e parking mjesta, povoqno, tel. 065/365-144. Izdajem namje{ten kancelarijski prostor 27 m2, u “`utoj zgradi” kod Mqekare, tel. 065/538-602. Izdajem poslovni prostor 30 m2, ulica Bra}e Ma`ar i majke Marije, tel. 065/588889. Povoqno izdajem 100 m2 prostora blizu centra za skladi{te Maslova~ka 12 Bawaluka, tel. 051/308-084; 066/642-376. Izdajem poslovni prostor 40 m2 i kancelarije 42 m2 Nova varo{, povoqno, tel. 066/819-345; 066/847-036. Izdajem poslovni prostor 28 m2 u centru grada (kod Ferhadije), tel. 065/472-836. Izdajem namje{tenu mesnicu u Novoj varo{i, povoqno, tel. 066/935-000, 051/303-212. Izdajem poslovni prostor 50 m2 kraj kafe-bara “Cirih”, @ivojina Mi{i}a 1-3, cijena dogovorena, tel. 065/519-670. Izdajem poslovni prostor 80 m2 u ulici Mirka Kova~evi}a 35, pogodan za prodavnicu, butik, pekoteku i ostalo uz mogu}nost i skladi{ta od 100 m2 + pet parking mjesta, tel. 065/698-488.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA
Prodajem kafi} u Rosuqama u stambenoj zgradi, tel. 066/165-323. Prodajem nov poslovni prostor 80 m2 u centru i prostor od 68 m2 u Mejdanu (povoqno), tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor 45 m2 u podno`ju Star~evice, ul. Sime Miqu{a, namjena za sve, cijena 2.500 KM/m2, tel. 051/437-934; 065/763-941. Kotor Varo{, poslovni objekat 3.276 m2, sa zemqi{tem 10.000 m2, tel. 065/896422. Prodajem poslovne prostore 216, 360 m2, 700, 1.260 i 1460 m2, tel. 065/549-687. Prodajem poslovno-stambeni objekat sa oko 700 m2 korisnog prostora u strogom centru grada, novogradwa, odmah useqivo, tel. 065/511-121. Prodajem poslovne prostore 68 m2, 72 m2 i 82 m2, povoqno, tel. 065/549-687. KUPOVINA Kupujem poslovni prostor od 30 do 50 m2 u u`em dijelu grada, bez posrednika, tel. 065/070-544. IZDAVAWE Izdajem lokal 100 m2 u Novoj varo{i, upotrebna, telefon, klima, alarm, parking, ba{ta, tri mokra ~vora, tel. 387 65/673-376.

Izdajem kancelarijski prostor u centru grada, uz fizi~ko obezbje|ewe, video-nadzor, higijeni~arsku slu`bu i kantinu. Telefon 051/231-077, zvati do 16 ~asova.

42 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE
m2, drugi 940 m2, dozvoqena gradwa, 1/1, tel. 066/252-990; 051/388-094. Prodajem plac u Drago~aju, 3.700 m2 (struja, voda, gara`a) iza “Elektroprenosa”, cijena 35.000 KM, tel. 065/811058. Prodajem zemqu u Gorwoj Piskavici kod Jovani} mlina, 2.613 m2 kraj vode, zvati do 15 ~asova, tel. 051/310-062. Prodajem zemqu i {umu u Han Kolima pored glavnog puta, voda, struja, tel. 065/613-113. Prodajem plac 4.000 m2 u Jablanu Gorwem, cijena 35.000 KM, tel. 065/811-058. Prodajem plac u Lakta{ima 600 m2, 6.000 KM na brdu, okru`en {umom, tel. 065/719-875. Prodajem plac u Drago~aju 350 m2 (struja, voda, gara`a) cijena 35.000 KM iza “Elektroprenosa”, tel. 065/811-058. Prodajem parcelu od 2.000 m2, Krupa na Vrbasu, planinski ambijent, pogodno za vikendicu, udaqeno od Vrbasa 200 m, u blizini parcele izvor (vrelo), hitno, tel. 065/422-825. Prodajem plac 1.700 m2, u Desnoj Novoseliji, kraj glavnog puta, 800 m od “Vodovoda”, tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem plac u Karanovcu, pored potoka, 1.400 m2, ravan teren (voda, struja, asfalt) mo`e automobil i doplata, tel. 065/365-144. Prodajem plac 500 m2, ura|en temeq, ozidano 2,80 m visine, ura|ena druga plo~a, 10h9, sa urbanisti~kom dozvolom, ul. Sime Pandurovi}a Bawaluka, tel. 066/605-565. Prodajem u Rebrovcu plac, 750 m2, tel. 065/733-555. Prodajem vi{e placeva na ^okorskim poqima, Sara~ica, tel. 065/200-279. Prodajem plac u Drago~aju, stara prijedorska cesta, 500 m2 uz asfalt, struja, voda i telefon, tel. 065/612-983. Prodajem mawe placeve na po~etku Jakupovaca, blizu novog autoputa, cijena povoqna, tel. 066/467-752. Prodajem plac u Glamo~anima 650 m2, voda, struja, asfalt, 15 km od B. Luke sa pomo}nim objektom od 12 m2, tel. 066/672196. Prodajem plac 470 m2 kod igrali{ta u Drago~aju, tel. 065/462-366. Prodajem plac 1.700 m2, naseqe Pavlovac, za gradwu ku}e, vikendice, tel. 051/282-106; 065/635-449. Prodajem dva dunuma zemqe, 1/1, Lau{ (Ko`ara), mo`e do 1/2 dunuma, tel. 066/897-469. Prodajem placeve za hale i stambenoposlovne objekte, tel. 065/549-687. Prodajem ekstra plac u Slatini 3.000 m2, blizina centra 30.000 KM, tel. 065/823-088. Prodajem gra|evinski plac sa UT uslovima za stambeno-poslovnu zgradu kod novog Incelovog mosta, tel. 065/528-555. Plac u Sumbulovcu 905,2, sun~ana stana, voda, urbanisti~ka saglasnost, prodajem ili mijewam, tel. 061/827-715. Prodajem plac u Karanovcu, 623 m2 uz Vrbas, tel. 065/978-775. Prodajem plac na moru 227 m2 Milna, Bra~, cijena povoqna, papiri uredni, put, voda, struja, tel. 051/482-249; 066/286-594. Prodajem placeve na Lau{u i u Trnu, tel. 051/216-155,065/497-846. Prodajem placeve uz autoput kod Prijedorske petqe za hale i stambene objekte, tel. 065/549-687. Prodajem plac od 700 m2 sa projektom i prikqu~cima u nasequ Tuwice, Bawaluka, ili mijewam za baraku u Lazarevu, tel. 065/288-628. Prodajem povoqno plac povr{ine 700 m2, asfalt, voda, kanalizacija, u blizini trofazna struja, ul. Franca [uberta, naseqe Lau{, tel. 051/437-862. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u 1/1, tel. 065/926-261; 318-249. Prodajem zemqu i {umu oko 50 dunuma kod Nove Topole, tel. 065/636-423; 051/314537. Prodajem plac kraj Vrbasa, 650 m2 i devastiran objekat, cijena 35.000 KM, tel. 066/264-138. Jablan prodajem ~etiri dunuma zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem vi{e lokacija za gradwu stambeno-poslovnih objekata u gradu i {irem gradskom podru~ju, tel. 065/511121. Prodajem u ^esmi, Dervi{ima i Motikama placeve sa razli~itim kvadraturama, tel. 065/698-012. Prodajem 1,5 dunuma zemqe sa podumentom, cijena 30.000 KM, nalazi se blizu Kla{nica kod novog autoputa, tel. 00381/62-593-027. Prodajem plac od 1.000 m2 u Kla{nicama, cijena povoqna, tel. 065/803-315. Prodajem mawi plac u Lazarevu kod “Intereksa”, cijena 60.000 KM, tel. 065/288-628. Prodajem plac, 930 m2, u Debeqacima, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac, 1.200 m2, obuhva}en regulacionim planom, na asfaltu u ^esmi gorwoj, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac 1.000 m2 sa dva monta`na objekta, zelena ograda, vo}e, 500 m od bazena Lakta{i, tel. 051/308-686. Prodajem 2 placa u Bawaluci, naseqe Lau{, dozvoqena gradwa, 1/1, voda, struja, telefon, asfaltni put do placa, tel. 065/650-166. Prodajem 3.000 m2 zemqe u [u{warima, 100 m od firme “Elim”, tel. 065/034-932. Prodajem zemqi{te - {uma, 1.800 m2, u Debeqacima, prilaz asfaltom, pogodno za vikendicu, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem zemqi{te 32.000 m2 u Kuqanima (pogodno za hale) na magistralnom putu Trn - Rami}i, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem sedam dunuma zemqe, lijepu vikendicu, asfalt, struja, voda, vo}e sve ogra|eno, cijena 4 KM/m2, tel. 051/413-199; 066/870-370. Prodajem u Kuqanima plac povr{ine 3.648 m2 (raskrsnica za Rami}e), tel. 051/454-360; 066/408-499. Prodajem plac u [u{warima i 1.605 m2 i sedam dunuma zemqe u Jakupovcima, voda, struja, telefon i asfalt, tel. 051/539-006, 065/650-289. Prodajem plac za ku}u, 500 m2, 1/1, sa papirima, kraj asfalta, Tuzlanska 76, Star~evica, Bawaluka, tel. 051/424-876, 066/449-920. Prodajem 3.000 m2 zemqe u Drakuli}u, povoqno, 1/1, tel. 051/487-658, 066/533-717. Prodajem zemqi{te u Stanarima, blizu lokacije Termoelektrane, 7.300 m2 i 18.700 m2, pored asfaltnog puta, tel. 065/175-305. Prodajem 20 dunuma zemqe s vo}wakom, oko dva dunuma {ume, sa nedovr{enom vikendicom, u [trpcima, {est km od Prwavora, tel. 051/663-250. Prodajem plac u Jablanu 4.000m2, cijena 25.000 KM, tel. 065/811-058. Lakta{i - Mahovqani prodajem 27 dunuma zemqe uz put B. Luka Gradi{ka, tel. 065/569-294. Prodajem plac 796 m2 vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, Glamo~ani -iznad “Pe{tana”, tel. 065/805-815. Prodajem dva dunuma zemqe u Bawaluci, naseqe Rosuqe kod crvenih zgrada, tel. 065/850-409. Prodajem imawe ku}a sa prate}im objektima, oku}nice oko 23 dunuma, Gradi{ka - Drageqi, tel. 065/569-294. Prodajem placeve od 500 m2 i 1.000 m2, Bawaluka - Rami}i, tel. 065/569-294. Prodajem 1.500 m2 zemqe, Glamo~ani iza auto-otpada “Popovi}“, put, struja, veoma povoqno, 1/1, mogu}nost stalne upotrebe kontejnera, tel. 066/242-785. Izdajem namje{tenu sobu u nasequ Obili}evo, tel. 065301-515. Izdajem dvokrevetnu namje{tenu sobu, kuhiwu, dnevni boravak, kupatilo, poseban ulaz, blizu fakulteta, cijena povoqna, tel. 051/436-587; 065/668-870. Izdajem jednokrevetnu sobu studentima, veoma povoqno, tel. 051/213-590; 065/850409. Izdajem namje{tenu sobu - naseqe Obili}evo, tel. 065/301-515. Izdajem namje{tene sobe, nova gradwa, centralno grijawe, kablovska TV, tel. 051/214-120; 065/337-218. Izdajem sobu za stanovawe sa kupatilom, tel. 065/433-461. Izdajem lijepo namje{tenu dvokrevetnu sobu sa odli~nim grijawem u nasequ Nova varo{, tel. 065/530-861; 051/315-890.

OGLASI
Prodajem “golf 2”, cijena 4.000 KM, tel. 051/301-033. Prodajem “opel astru 1.4”, limuzina, g.p. 92, registrovana do 6/011, ABS ko~nice, centralna brava, boja trula vi{wa, u odli~nom stawu, cijena po dogovoru, tel. 065/458-621. Prodajem “mercedes” karavan - 230 jumba{, dizel, registrovan, cijena povoqna, a mo`e i zamjena za ogrevno drvo, tel. 065/683-440. Prodajem nov skuter, tel. 065/491-112. Prodajem “fijat lan~ija” 999 cm3, 33 KW u 10, t. vi{wa, 1986. god., registrovan i al. original, ukrasne ratkape “audi 80”, povoqno, tel. 065/457-750. Prodajem “opel korsu 1,2”, 88. go di{te, registrovan - cijena 1.200 KM, tel. 065/659-282. Prodajem “ford fijestu”, g. pr. 1991, crna, troja vrata, 1,1, benzin, u dobrom stawu, registrovana, Bawaluka, tel. 066/469-299. Prodajem yip “honda” CR-V z. 2.0 benzin, 2001. godina, tel. 065/621-017. Prodajem (mijewam) “lan~u temu” 2.0, '88. g. pr., metalik, cijena 1.950 KM, tel. 065/938-401. Prodajem “fijat uno” 1986, 1.300 cm3, 48 KW, tel. 051/225.240; 065/537-290. Prodajem “opel kadet” karavan, 1,6D, g. pr.1987, registrovan do 10.10.2010, u dobrom stawu, cijena 1.700 KM, mogu}a i zamjena za “reno 5”, tel. 066/ 641-495. Prodajem “fijat” 126 “bis” reg. do 17.7.2010. peglica, tel. 066/863-909. Prodajem “reno senik” 1.6, 16 V, g.pr. 2000, klima, aluminijumske felge, cijena 7.700 KM, tel. 065/761-738. Prodajem “golf 2”, 1985. g. pr., benzinac, 1600 KS + ~etiri gume + dvije felge, u odli~nom stawu, cijena 2.500 KM, tel. 065/784-520. Prodajem “golf 1” u dobrom stawu, tel. 051/315-530. Prodajem “zastavu 101”, g. pr. 1985, registrovana do septembra, tel. 065/034768. DIJELOVI I OPREMA Prodajem “mercedes 190”, dizel u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem gume 255-55-R19, tel. 065/ 931-383. Prodajem elektropodiza~ za “golf 2” sa ~etvoro vrata i kuku za “golf 2” povoqno, tel. 065/742-388. Prodajem “pe`o 405” benzinac, stranac, u dijelovima, tel. 065/218-600. Prodajem gume 215-65-R 16, osam komada, povoqno, tel. 065/931-383. Prodajem gume 225-45R17 i 195-50R15, tel. 065/931-383. Prodajem ~etiri ~eli~ne felge za “ford fokus”, 15 cola, ~etiri rupe, tel. 065/931-383. Prodajem motor za ~amac, tel. 065/034768.

GARA@E
PRODAJA
Prodajem povoqno monta`nu gara`u (dio), tel. 065/529-237. Prodajem drvenu gara`u, 15 m2, monta`nu, idealna za organizaciju gradili{ta i sli~no, tel. 065/707-386. Prodajem zidanu gara`u 800 KM/m2 Milo{a Obili}a 54, blok gara`a, tel. 065/895-971 i 303-908. Prodajem gara`u kod CJB Bawaluka, tel. 065/549-687. Prodjem zidanu gara`u P=16,5 m2, pogodna za radionicu, struja, kanal, ul. Milo{a Obili}a 54, tel. 065/895-971; 303896. Izdajem gara`u u nasequ Sunce, mjese~na cijena 80 KM, tel. 051/229-900, 065/588-999. IZDAVAWE Izdajem gara`u za skladi{te, radionicu, Qev~anska F1, Paprikovac, zvati do 15 ~asova, tel. 051/310-062. Izdajem gara`u u nasequ Sunce, M. Gorkog 17, tel. 051/229-900; 065/588-999.

VIKENDICE
PRODAJA
Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 051/588-150, 065/96-929. Prodajem vikendicu u ^arda~anima, struja, voda, povoqno, tel. 065/966-808; 065/581-773; 051/318-739. Prodajem vikendicu od centra Bawaluke 7 km, asfalt, struja, voda, papiri uredni, cijena po dogovoru, dunum zemqe, sve ogra|eno, nova gradwa, tel. 051/318-892. Prodajem vikendicu na glavnoj cesti prije mosta u Karanovcu, tel. 065/955-895. Prodajem vikendicu u Kobatovcima (Lakta{ima), tel. 065/620-186. Povoqno prodajem vikend ku}u u Velikom Bla{ku, tel. 051/ 462-883. Prodajem mawu vikendicu i 100 m2 zemqe, 1/1, Drago~aj - Gradina, tel. 065/ 097-158. Prodajem nedovr{enu vikendicu sa 12.000 m2 zemqi{ta na glavnom putu kroz Kr~marice, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem vikend ku}u, 1.000 m2 oku}nice sa vo}wakom u ^elincu, Tukovi bb, tel. 066/679-335; 066/748-681. Prodajem vikendicu, dunum zemqe, struja, asfalt, voda, 8 km od grada Bawaluke, papiri uredni, tel. 051/318829. Prodajem vikendicu sa 6.000 m2 zemqe u selu Vr{ani kod Prwavora, cijena po dogovoru, tel. 065/514-837; 051/437-698. Prodajem ve}u vikend ku}u u ^elincu, Tukovi bb, sa 1.000m2 zemqe sa mawim vo}wakom, tel. 051/216-806 i 066/679-335.

PLACEVI
PRODAJA
Prodajem plac u nasequ Ada, V prigradski put od 700 m2, tel. 00381112336007 i 065/530-578. Prodajem pet dunuma zemqe u Bakincima, struja, voda, put. Pogodno za vikendicu i ribwak, tel. 38766/264-113 i 051/580-138. Prodajem osam dunuma zemqe u Novoj Topoli, 1/1, zvati od 10 do 20 ~asova, tel. 0038552/543-601. Prodajem 1.650 m2 zemqe kod {kole u Motikama, pored potoka, cijena 30.000 KM, tel. 065/516-927. Prodajem plac u Barlovcima 1.300 m2, od kasarne u Zalu`anima udaqeno km, kraj asfalta i ima svu infrastrukturu, tel. 066/294-008. Prodajem ~etiri placa u Kuqanima iznad kasarne, struja, voda, asfalt, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/351-431. Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/251-263. Prodajem placeve u ul. Blagoja Parovi}a, povr{ine 365 i 667 m2, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem 14 dunuma zemqe u Zalu`anima (mo`e u parcelama) op{tina Lakta{i, tel. 065/032-655. Prodajem plac u Zalu`anima 600 m2 sa izlivenim temeqom, 10h10, gra|evinska dozvola, asfalt, struja, telefon, kanalizacija, cijena 50.000 KM, tel. 065/920-605. Prodajem plac u ul. Davida [trpca 600 m2, tel. 065/569-294. Prodajem u Prije~anima 5.000 m2 neure|enog isparcelisanog gra|evinskog zemqi{ta sa UT uslovima (deset parcela), tel. 065/785-526. Prodajem placeve u Pavlovcu preko puta “[eve” 1/1 struja, voda, asfalt, uli~na rasvjeta, tel. 065/755-410. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem plac na Paprikovcu 450 m2, sa uslovima, papiri uredni, tel. 065/251-944. Prodajem 3.000 m2 placa na Jeli}a brdu, Jakupovci, Lakta{i i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/939-969. Prodajem dva placa u Karanovcu od {est i sedam dunuma zemqe, tel. 066/242-599. Prodajem vi{e placeva, 1/1, infrastruktura, dozvoqena gradwa, blizu Roguqi}a “Jezera”, Bawaluka, tel. 065/826-730. Prodajem zemqi{te u Kolima, deset km od Bawaluke, 20 m od glavnog puta, telefon, voda, struja, pogodno za ku}u, vikendicu, vo}wak, tel. 065/202-157; 065/473-476. Prodajem plac u Drakuli}u od spomenika 1000 m, sa gra|evinskom dozvolom i projektom, cijena 16.500 KM, tel. 065/588-889. Prodajem plac 450 m2 sa mawom neupotrebqivom ku}om u Desnoj Novoseliji, ul. Mileti}a 2, tel. 065/923-213. Prodajem 20 dunuma zemqe pokraj magistralnog puta Prijedor - Bawaluka, podesno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem plac u Bawaluci, tel. 065/671420. Prodajem tri dunuma zemqe na Kr~maricama kod Bigovog oda{iqa~a, tel. 065/564720. Prodajem gradili{te sa stambenim i pomo}nim objektima na kojem je predvi|ena izgradwa stambeno-poslovnog objekta u nizu, ul. Ranka [ipke, preko puta ^ajev~evog rastorana, tel. 051/303-038, 065/180-753. Prodajem dva placa u [argovcu, jedan 560

MOTORNA VOZILA
PRODAJA
Prodajem “pe`o 406 2.0 HDI”, 2000. god., u ekstra stawu, silver boja, ful oprema, registrovan, vlasnik, mogu}a zamjena, cijena 11.300 KM, tel. 38765/546-398. Prodajem nov trka}i bicikl “rog” deset brzina, tel. 065/491-112. Prodajem “golf 2”, bijele boje, ~etvora vrata, ugra|en plin, g. p.1989, u odli~nom stawu, cijena 4.000 KM, tel. 065/424-198. Prodajem kompletan “reno 4 GTL”, motor sa mjewa~em, u odli~nom stawu, dajem garanciju, tel. 066/896-438. Prodajem “fijat tipo 1,4”, benzin, 12. mjesec 1995, u odli~nom stawu, tel. 065 /513-894. “Fijesta 3” dizel, g. p. 86, cijena po dogovoru, zvati svaki dan od 21 do 23 ~asa, tel. 051/660-163; 066/540-042. Prodajem “nisan patrol” terenac, 4h4, istekla registracija, tel. 065/513-672. Prodajem nov skuter, tel. 065/491-112. Prodajem “ford fijestu” 1,8 D, g. pr. 1992, kao dostavno ili servisno vozilo, tel. 065/034-768. Prodajem o~uvanog “juga” sa ugra|enim plinom, registrovan prije 30 dana, tel. 051/532-426. Prodajem “golf 4”, 2000. g. pr. board kompjuter, alu. felge, elek. podiza~i, klima, registrovan do 4.2011, fiksno 11.500, tel. 065/614-037. Hitno prodajem “golf 2” registrovan, povoqna i minimalna cijena, tel. 051/781-188. Prodajem “opel kadet” 1,2 u dobrom stawu, registrovan, drugi vlasnik, tel. 065/419-294. Prodajem “nisan sani 1,5 gl”, 1984. godina, 400 KM, registrovan, tel. 065/484909. Prodajem “fijat bravo 1,8”, g. p. 1996, klima, dobro o~uvan, cijena 4.500 KM, tel. 066/928-436. Prodajem “reno” 18 (1983) registrovan 2009. registracija istekla, zvati oko 20 ~asova, tel. 051/300-551.

KIOSCI
PRODAJA
Prodajem kiosk sa tendom 20 m2, proizvo|a~ “Metalka”, Bawaluka, tel. 065/920-070.

MA[INE I ALATI
PRODAJA
Prodajem i servisiram nove privredne i poqoprivredne ma{ine za vo}e i povr}e, kombinovane stolarske ma{ine i druge alate za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem trofazni el. motor sa prirubnicom 7,5 KW, 2.900 obrtaja, tel. 065/931-383. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal “metalac” SB-26 profesional MK-2, ispravna, kao nova, tel. 061/473481. Prodajem pumpu za cisternu preko kardana, tel. 065/931-383. Prodajem prevrta~ za sijeno, tel. 065/ 931-383.

SOBE
IZDAVAWE
Izdajem namje{tenu sobu u ku}i u Prwavoru, tel. 065/491-921. Izdajem sobu djevojci, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 066/703-101. Izdajem dvokrevetnu sobu dvjema djevojkama (135 KM po osobi), naseqe Obili}evo, tel. 065/846-196. Izdajem sobu jednoj ili dvjema djevojkama, tel. 065/546-658. Izdajem dvokrevetnu sobu, namje{tenu sa grijawem, mu{karcima, tel. 065/740176; 051/300-458. Izdajem studentu nepu{a~u sobu sa kupatilom, Borik, tel. 065/878-614. Od 1. jula slobodna jednokrevetna soba u Boriku kod "Merkatora" za zaposlene mladi}e ili djevojke, tel. 051/350-753; 066/834-204. Izdajem sobu djevojci, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 066/703-101. Zlatibor sobe za prijatan odmor, zelenilu i ti{ini, povoqno, tel. 064/2391344, 031585-763. Izdajem namje{tene dvije jednokrevetne sobe, cijena po dogovoru, zvati od 16 do 19 ~asova, tel. 051/218-930. Izdajem sobu u Obili}evu, ulica S. Stepanovi}a 5, tel. 051/453-017; 066/996002.

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA
Prodajem stolove i stolice za ugostiteqske objekte, pe} za bureke hot-dog i ostali inventar, fiskalnu kasu, tel. 065/655-401. Prodajem vi{e novih stvari - ugostiteqski namje{taj, elektroagregat za struju, hidrofor za vodu, motornu prskalicu, sto sa dva brenera i drugi alat za doma}instvo, tel. 051/532-426. Prodajem profesionalni ugostiteqski {poret, "igo" Qubqana, kombinacija plin - struja, tel. 065/588-889. Prodajem elektri~ni {poret sa tri eta`e, 1 kom rostfraj, prodajem dva ugostiteqska plinska {poreta, povoqno, tel. 065/527-783.

OGLASI
Biroa za zapo{qavawe. Zvati svaki dan, tel. 051/213-088; 065/520-223. ^uvala bih djecu u svojoj ku}i, starosti od dvije do {est godina, tel. 065/171-790. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tekstova i dokumenata, sudski tuma~ - prevodilac, tel. 065/938-401. Internet usluge, salon igara, Kara|or|eva 239, tel. 065/306-106. Izvodim sve vrste masa`a i kineziterapijskih procedura kod hroni~nih i degenerativnih stawa, tel. 066/268-938. Profesor matematike priprema u~enike za prijemni ispit na fakultete, tel. 065/384-495. Popravka i nadogradwa gumenih PVC poliester ~amaca, kajaka, povr{inskih bazena, jogija, ribarskih odijela, tel. 065/990-944. Tra`im ozbiqnu i slobodnu `enu za ~uvawe starije `ene na selu, ~uvawe 24 ~asa, svaki drugi vikend slobodan, tel. 065/607-035. Dajem ~asove engleskog i francuskog jezika osnovcima i sredwo{kolcima, cijena povoqna, tel. 065/318-010. Elektri~ar mijewa elektroopremu, te povoqno ugra|uje nove i popravqa stare elektroinstalacije, tel. 065/418-878. Dajem instrukcije iz matematike, informatike, engleskog jezika svim uzrastima, povoqno, tel. 051/437-407; 065/895-931. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129-558. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318-227. Uzdr`avala bih stariju `ensku osobu u zamjenu za stan ili ku}u u trajno nasqe|e u Bawaluci, tel. 065/614-601. Pru`am usluge prevoza robe kombi vozilom, tel. 065/034-768. Odgovorna, pedantna i komunikativna `ena, tra`i posao ~uvawa djece, pomo}i u ku}i ~i{}ewa lokala, pru`awa wege starijim osobama, Doboj, tel. 065/969-391. Ozbiqna iskusna `ena ~uvala bi dijete od godine pa daqe, relacija Bawaluka Lakta{i, tel. 065/758-680. Profesor matematike daje ~asove sredwo{kolcima i studentima ekonomije, priprema maturante za prijemni ispit za fakultet, tel. 051/217-260; 065/837-295. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru, na programu su narodne pjesme i kola, Bawaluka, tel. 051/303-011. Stolar na licu mjesta radi popravke stolarije, namje{taja i roletni. Staklim stolariju, tel. 051/281-470, 065/562-149. Profesor engleskog jezika daje ~asove i prevodi tekstove, tel. 065/229-553, 051/467-148. Pravim sve od gvo`|a, cerade, tende, stela`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600993. Radim metalne ograde, kapije, gara`na vrata, nadstre{nice, zatvaram balkone i ostalo od metala, tel. 051/463-329; 066/257534. Majstor minuta popravqa sve vrste retrovizora za autobuse, kamione i kombi vozila, yipove. Kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za “golf” 1, 2, 3, 4 i “mercedes”, tel. 065/538048. Usluge kre~ewa, gletovawa, postavqawa tapeta, unutra{we fasade, izolacije, dekoracije i stavqawe rigipsa, laminata, plo~ica i razne sanacije, tel. 065/343-745. Presvla~im kau~e, ugaone garniture i tapaciram namje{taj, povoqno, tel. 065/817-021. Zidar radi malterisawe, kvalitetno i jeftino, i ostale poslove, tel. 066/850695. Profesionalne i opu{taju}e masa`e le|a, ruku i vrata veoma povoqno!, tel. 065/388-119. Nastavnik engleskog jezika daje ~asove djeci i odraslima, tel. 066/129-556. Popravka i nadogradwa gumenih, PVC, poliester ~amaca, kajaka, dajaka, kanua, povr{inskih bazena, du{eka, ronila~kih i ribarskih odijela, tel. 065/990-944. VKV moler brzo, kvalitetno i povoqno kompletan moleraj, tel. 051/482-249, 066/286-594. Vr{im ma{insko cijepawe drva hidrauli~nim cjepa~em, motornom pilom, ma{insko o{trewe lanca motorne pile, tel. 065/345-604. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, vr{im pripreme za prijemne, popravne ispite i takmi~ewa, tel. 051/465-553; 066/430-105. Ozbiqna `ena sredwih godina, ~uvala bih djecu, nalazim se u Dervi{ima, tel. 065/976-375. Ozbiqna `ena ~uvala bi dijete, tel. 065/011-065. Vr{im ma{insko cijepawe drva hidrauli~nim cjepa~em, rad motornom pilom, ma{insko o{trewe lanca motorne pile, tel. 065/345-604. Prevoz, selidbe komiona sa radnicima ili po dogovoru, odgovorno i povoqno, tel. 051/313-116, 065/317-840, 063/541-688.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 43
vinovu lozu, vo}e, paradajz i pulceve za gra|evinare, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem karabin “30-06 zastava” sa gravurom i optikom "Cajs", za{titna futrola, municija, 1.200 KM, Bawaluka, tel. 065/528-966. Prodajem pi{toq, 7,9 mm, licu sa odobrewem za nabavku oru`ja, cijena po dogovoru, tel. 065/422-825. Prodajem “heliteh” mre`u, 800 m (za uzgoj pu`a, ostale sitne `ivotiwe), tel. 065/529-237. Prodajem dva grobna mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 065/577-795. Prodajem sto za ra~unar i skener, tel. 065/011-065. Prodajem aluminijumske cijevi fi 30 mm, du`ina 3 m, 12 komada po 13 KM, tel. 066/216-765. Prodajem aparat koki~ar (na plin) za pravqewe kukuruznih kokica sa pomo}nim tezgicama na aparatu, cijena 300 KM, tel. 065/673-010. Prodajem kamp prikolicu “adrija 305”, tel. 065/909-484. Prodajem baletanke, “Jugoplastika” Split, crne i bijele, brojevi od 27 do 41, veoma povoqno, tel. 065/794-702. Prodajem betonsku grobnicu za ~etiri sanduka na grobqu u Drakuli}u, tel. 051/380-798. Prodajem dva polovna prozora, ku}na vrata sa {tokom, dva kau~a, dvije foteqe, hrastovo bure za rakiju, 85 l, TA pe}, ormari} za kupatilo sa dva ogledala, nov drveni {ah, {oqu za kupatilo, umivaonik, tri nove ~esme, novo crijevo sa tu{ baterijom, tel. 051/216-358; 066/437-725. Prodajem betonske stubove svih du`ina do 3 m za ograde i vinograde i ivi~wake za staze, tel. 051/429-003; 065/640-070. Prodajem pumpu za eta`no grijawe, proizvodwa Slovenija, tel. 051/355.-288. Prodajem nov dje~iji bicikl, povoqno, tel. 065/398-182. Prodajem lova~ku pu{ku karabin, cijena po dogovoru, imam dozvolu, tel. 051/424-797. Prodajem dvoje ulaznih vrata, hrastova i poklopnice za crijep 333, 28 kom, Kikinda, povoqno, tel. 051/424-979; 065/683-440. Prodajem `enski bicikl, tel. 051/437310. Prodajem trokrilni ormar, tel. 051/312629. Prodajem grobnicu sa {est mjesta u Lazarevu - Perduvovo grobqe, tel. 051/308686. Prodajem harmoniku (hohnerica) 96 basova 7+3 registra, cijena 500 KM (hitno), tel. 051/413-199; 066/870-370. Kolekcionar, prodajem zna~ke u serijama, tel. 065/835-318. Prodajem ~amac - gliser za motorom i prikolicom, tel. 065/927-086. Prodajem dvije slike Omer Berber 84. god, crte` Mersad Bebrer 72. god., tel. 066/897-469. Prodajem ro{tiq - plin i ugaq, tel. 065/215-522. Prodajem unikatnu umjetni~ku sliku “Pred oluju”, vel. 140 h 88cm, ra|ena uqanim bojama na platnu, tel. 065/986-453. Prodajem {iva}u ma{inu "danicu" automatik, tel. 051/303-633. Prodajem {ator za 130 osoba i {ator za 150 osoba, tel. 051/280-912. IZDAVAWE Prodajem ili izdajem pikado sa `etonima, podru~je Bawaluke i okoline, tel. 066/469-299. ili `itarice, tel. 066/829-204.

ZANATSTVO
PRODAJA
Javite se majstori metaloprera|iva~i radi izrade prese od niklovanog materijala za cije|ewe suncokretovog uqa, zapremine 6 kg, namijewene ku}noj radioni~koj upotrebi, tel. 053/224-819.

ZAPO[QAVAWE
Potrebna radnica za rad u kafi}u, tel. 051/215-144. Potrebne dvije trgovkiwe u centru Bawaluke do 30 god., tel. 387 65/942-403. Potreban maniker i frizer sa najmawe tri godine radnog iskustva, tel. 066/278987. Potrebna tri saradnika za marketing obezbi|ena je obuka napredak u karijeri, ekonomska i li~na nezavisnost, tel. 066/247-277. Potrebne djevojke koje `ele pjevati narodne i starogradske pjesme, primaju se i po~etnice, Bawaluka, tel. 051/303-011. Potrebna radnica za prodaju kozmetike na Gradskoj tr`nici, tel. 065/565-229. Potreban automehani~ar i vulkanizer sa iskustvom, tel. 065/535-708. Organizaciji “Dobri medo” potrebne odgovorne `enske osobe radi ~uvawa djece na du`i period u Bawaluci, tel. 065/412112. Hitno potrebno deset saradnika za puno radno vrijeme, plata + procenat, zvati od devet do 17 ~asova, tel. 066/537853. Potrebne radnice za prodaju kozmetike, tel. 065/564-003. Potrebne dvije djevojke za rad u kafi}u, stan obezbije|en, tel. 066/264-855. Potreban radnik u ugostiteqskom objektu na Star~evici, tel. 065/585-573.

POQOPRIVREDA
PRODAJA
Prodajem sistem za oro{avawe (navodwavawe) kapaciteta 2.200 m2, tel. 065/529237. Prodajem pretovara~ za sijeno, tel. 065/931-383.

GARDEROBA
PRODAJA
Prodajem povoqno `ensku graderobu radi zatvarawa butika, sanduk za posteqinu, tel. 065/767-888. Prodajem i izdajem vjen~anice sa kompletnom opremom, tel. 065/491-942; 065/642-920. Radi zatvarawa butika prodajem vrlo povoqno paket nove garderobe iz Wema~ke, pogodno za butik i pijacu, tel. 066/253-259.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA
Prodajem rezanu krovnu konstrukciju od suve hrastovine sa stropnim gredama za ku}u ili vikendicu, veli~ine 5 h 6 m, zvati oko 20 ~asova, tel. 051/300-551. Prodajem 60 komada krovnih salonit tabli, komad/4 KM, tel. 051/281-331. Prodajem armiranobetonske stubove raznih du`ina za mre`u i bodqikavu `icu, tel. 051/388-094; 066/252-990. Prodajem polovnu gra|u za krov, vrata, prozore i parket, tel. 066/313-727. Prodajem gradili{te 920 m2, u Vrbawi blizu Zelenog vira, tel. 464-458. Prodajem polovan crijep proizvodwa Novi Be~ej, tel. 051/355-288.

RAZNA ROBA
PRODAJA
Prodajem 200 litara stare {qivovice ja~ine 45 stepeni, cijena sedam KM po litru, tel. 387 66/826-870. Prodajem P4 sa DVD i LCD monitorom, cijena 200 KM. Instaliran Windows XP i prate}i programi. Garancija tri mjeseca!, tel. 38766/814-691. Prodajem polovne ispravne radijatore Lipovica, tel. 387 65/583-683. Prodajem kasa pultove za markete sa komplet instalacijom, pokretna traka, bijela boja, tel. 065/896-422. Prodajem “cepter” kuhiwsku garnituru, sto okrugli i ~etiri stolice, sanduk za posteqinu, sto za TV, radio i video, dnevnu sobu, drvo, sto, kau~, dvije foteqe, tabure, tel. 065/767-888. Prodajem grobnicu sa {est mjesta, "Sveti Pantelija", tel. 051/319-451; 065/514-227; 051/216-067. Prodajem kalorimetar "simens" 5/4 kori{}en samo 2,5 mjeseci, garancija do 10/2010. godine, cijena povoqna, tel. 051/214-470. Prodajem hitno i povoqno kamp prikolicu za ~etiri osobe, neupotrebqavanu lutvansku, cijena 1.000 KM, tel. 051/211-558; 065/616-833. Prodajem strelice, pera i {piceve za pikado, veoma kvalitetno, tel. 066/469299. Prodajem deset p~eliwih dru{tava u opremi, povoqno, tel. 065/980-178. Prodajem alkatan cijevi, dva cola, osam bari, za vodu, za dovod ili odvod, po povoqnoj cijeni, prodajem trofazni motor, jedan i po KW, 2.800 obrtaja, tel. 065/206060. Prodajem Vilerovu “Tajnu ve~eru”, tel. 065/650-258. Prodajem polovne pe}i za centralno grijawe na ~vrsto gorivo i stariju sa dodacima, tel. 066/313-727. Prodajem ili mijewam plasti~nu kacu od 1.000 l za dvije po 500 l, tel. 051/281331. Prodajem povoqno kompjuterski sto, tel. 051/371-527; 065/566-527. Prodajem tendu, 6h2,5 m i tri bambusove barske stolice, tel. 065/450-546; 051-307182. Prodajem nov trka}i bicikl “rog”, deset stepenskih brzina, tel. 065/491-112. Prodajem boksove za pra{ewe krma~a, tel. 065/931-383. Prodajem komplet stru~ne literature in`ewersko-tehni~ki priru~nik ({est kwiga izdawe “Rad” Beograd) 100 KM, tel. 065/819-819,052/233-550. Prodajem bagremovo koqe za ograde i

MUZIKA
PRODAJA
Prodajem harmoniku 96 basova, osam registara i harmoniku "veltmajster" 60, 8 registara u ispravnom stawu, tel. 065/206-060.

TURIZAM
PONUDA
Turisti~ka agencija "Hilandar" organizuje pokloni~ko putovawe u Ostrog 9. jula 2010. godine sa trodnevnim boravkom u Budvi, tel. 051/465-210; 065/644-500. IZDAVAWE Iznajmqujem apartman i sobe u vikendici, 250 od mora, kuhiwa, parking, TV itd. Cijena deset evra po osobi. ^iovo - Trogir, Hrvatska, tel. 066/184804. Izdajem apartmane u Bijeloj sa ~etiri zvijezdice, satelit, TV, terase sa pogledom na more, klima, parking, pet metara do pla`e, tel. 0038268/257-743. Vodice ( kod [ibenika) povoqno izdajem apartman za dvije do pet osoba u centru Vodica, pet minuta do pla`e, povoqno, tel. 38751437880; 065/996-090. Izdajem apartmane u Meqinama kod Herceg Novog, udaqeno od pla`e 150 m, cijena 8 evra po osobi, tel. 00 382 68 678840,00 382 31 348-125.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA
Prodajem {poret, u dobrom stawu, kombinacija plin-struja, tel. 051/437-310. Prodajem TV “iskra”, 55 cm, cijena 50 KM, tel. 065/811-058. Prodajem ve{-ma{inu “gorewe” ispravna, kao nova, povoqno, tel. 051/460-999; 066/299-280.

NAMJE[TAJ
PRODAJA
Prodajem vise}e kuhiwske elemente (tri dupla i jedan ladi~ar), cijena 250 KM, tel. 052/233-550,065/360-724. Prodajem komade bijele “marlesove” kuhiwe i plave ormari}e za bawu, tel. 065/416-580. Prodajem dvije ekskluzivne stilske ko`ne garniture, bivoqa ko`a, tik drvo, ru~ni rad, tel. 065/896-422. Prodajem drvenu vitrinu cipelar, kanc. stolicu (drvena) sa to~ki}ima, itison sivi, 18 m2, tepih, 500 kompleta 1/6 spu`vica za slu{alice (vokmen), tel. 065/811-058. Prodajem dvosjed od eko-ko`e ne razvla~i se, cijena po dogovoru, tel. 051/314-046, 066/285-525. Prodajem stakleni stoli} sa dvije police za dnevni boravak, tel. 065/416-580. Prodajem regal “div”, “Vrbas”, Bawaluka, veoma povoqno, regal nov, neraspakovan, tel. 303-267. Prodajem ve{-ma{inu uvoz iz Wema~ke, tel. 065/931-383. Prodajem polovnu kuhiwu bijele boje, vise}i elementi, 3 dijela, 130x60x30, radni sto iz jednog dijela sa 2 vrata i 5 ladica 130x60x80 i dvije foteqe na to~ki}e, tel. 065/999-984. Prodajem kuhiwski sto sa stolicama, vitrinu, krevete sa du{ecima i ladicama za posteqinu i dva tepiha, tel. 065/215-522.

LI^NI KONTAKTI
Mladi} 35 godina, lak{i invalid, situiran, `eli upoznati radi braka ozbiqnu djevojku za zajedni~ki `ivot u Beogradu, tel. 00 381/11-31-93-400. Slobodan momak, 22 godine, upoznao bih mla|u djevojku radi dru`ewa. Mogu}a veza, tel. 38766/656-059. Imam 62 godine, strani sam penzioner, tra`im `enu za brak do 60 godina iz Bawaluke i okoline, samo ozbiqne SMS, tel. 387 66/862-212. Galantan i zgodan momak 36 godina `eli da upozna atraktivnu studentkiwu, djevojku iz Bawaluke, tel. 387 65/177-577. Pristojan, pa`qiv mu{karac 50 godina `eli da upozna lijepu damu do 45 godina radi lijepog dru`ewa, a mo`da i ne~ega vi{e, tel. 38766/434-021.

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA
Prodajem {tenad wema~kog ov~ara od odli~nih roditeqa ili mijewam za drva

USLUGE
PRODAJA
Dimwa~ar, ~istim dimwake i pe}i za centralna grijawa, povoqno, tel. 051/483144 i 065/670-639. Profesor engleskog jezika daje ~asove i prevodi tekstove, tel. 387 65/245-630, 065/229-553 i 051/467-148.. Dajem instrukcije iz matematike i elektrotehnike, tel. 387 65/632-890 i 051/218568. [kola ra~unara “Giga Computers” organizuje sve vrste kurseva za rad na ra~unarima. Organizujemo i kurs za kwigovodstvo. Ulica Save Mrkaqa 2, kod

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawa Luka Tekst:

Telefon:

44 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Sport

Vidje}ete, ishod me~a sa Slova~kom je dogovoren. Italija }e pobijediti, a od sqede}e sezone nekoliko slova~kih fudbalera karijeru }e nastaviti u italijanskim klubovima. Umberto Bosi, italijanski ministar za reforme
FOTO: AGENCIJE

Podravka ostaje uz Borac m:tel
^elnici Rukometnog kluba Borca m:tel i kompanije "Perutnina" u petak }e produ`iti ugovor o saradwi, ~ime }e “crveno-plavi“ zadr`ati zna~ajnog partnera uo~i sezone u kojoj ih, pored doma}e scene, potencijalno o~ekuje nastup i u Regionalnoj ligi.

Viktor Troicki

Fakultet umjesto reprezentacije
Selektor juniorske rukometne reprezentacije Srbije Igor Butulija pozvao je na pripreme za EP i Milo{a Cvetkovi}a, ne znaju}i da je mladi rukometa{ napustio taj sport. Cvetkovi} je prestao da igra zbog nedostatka `eqe i motivacije, odlu~iv{i da se posveti {kolovawu.

Poslije pet setova rovovske borbe, srpski teniser pora`en od Jirgena Melcera, iako je vodio sa 2:0
LONDON - Viktor Troic ki pro pus tio je ve li ku priliku da se plasira u tre}e kolo tre}eg grend slema sezone, Vimbldona, po{to je pora`en od Jirgena Melcera, iako je vodio 2:0 u setovima. Tako je Austrijanac postao fatalan po srpske tenisere. Na isti na~in na koji je eliminisao Novaka \okovi}a na Rolan Garosu, Melcer je bio boqi i od Troickog. Viktor je dobio prva dva seta, ali to kao da je bio po~etak me ~a za Mel ce ra, ko ji je u nastavku napravio preokret i poslije tri ~asa i 17 minuta igre stigao do trijumfa - 6:7, 4:6, 6:3, 7:6, 6:3. Mnogo uspje{nija bila je Bojana Jovanovski. Srpska nada imala je nevjerovatan debi na Vimbldonu po{to je deklasirala Australijanku Kejsi Delakvu poslije samo 40 minuta igre, prepustiv{i protivnici samo jedan gem 6:1, 6:0. dje lo va la izvan re dno pro tiv daleko iskusnije protivnice i ve} se mo`e re}i da je u po tpu nos ti ispu ni la o~ekivawa. Jovanovski }e se u drugoj rundi sastati sa 14. nosiocem Bjeloruskiwom Viktorijom Azarenkom. S druge stra ne, srpski dublovi se nisu proslavili. Ili ja Bo zoqac i In di jac Har{ Mankado pora`eni su od argentinskog para Huan Igna sio ^e la i Edu ar do [vank sa 3:6, 4:6, 2:6. Du{an Vemi} i Yonatan Erlih eliminisani su tako|e ve} u prvom kolu. Boqi od srpsko-izraelskog para bili su ^eh Mar tin Dam i Filip Pola{ek iz Slova~ke, slaviv{i glatko sa 6:3, 6:3, 6:4.

Kraj za Troickog
USPJE[AN debi Bojane Jovanovski
De ve tna es to go di{wa srpska teniserka je zaista

Tre}i grend slem sezone, Vimbldon

Biv{i kapiten OFK Beograda i mlade reprezentacije BiH Petar Jeli} u sqede}oj sezoni }e nositi dres ruskog drugoliga{a Volge iz Ni`wi Novgoroda. Fudbaler koji je ponikao u Modri~a Maksimi potpisao je ugovor na tri godine. Milomir Odovi}, biv{i trener @eqezni~ara, Slavije i Borca, blizu je klupe Vele`a iz Mostara. Razgovori stru~waka i ~elnika “ro|enih“ su obavqeni, a da li }e do}i do definitivnog uspostavqawa saradwe zna}e se u sqede}ih nekoliko dana.

REZULTATI
Va`niji rezultati, teniserke: Serena Vilijams (SAD, 1) - Mi{el Lar{er de Brito (Portugalija) 6:0, 6:4, Karolina Voznijacki (Danska, 3) - Tatjana Garbin (Italija) 6:1, 6:1, Kaja Kanepi (Estonija) - Samanta [tosur (Australija, 6) 6:4, 6:4, Melinda Cink (Ma|arska) - Awe{ka Radvanska (Poqska, 7) 3:6, 3:6, Kim Klajsters (Belgija, 8) - Karolina [prem (Hrvatska) 6:3, 6:2, @astin Enan (Belgija, 17) - Kristina Barois (Wema~ka) 6:3, 7:5... teniseri: Kei Ni{ikori (Japan) - Rafael Nadal ([panija, 2) 2:6, 4:6, 4:6, Jan Hajek (^e{ka) - Endi Marej (Velika Britanija, 4) 5:7, 1:6, 2:6, Mikael Qodra (Francuska) - Endi Rodik (SAD, 5) 6:4, 4:6, 1:6, 6:7 (2), Nikolas Kifer (Wema~ka) - David Ferer ([panija, 9) 4:6, 2:6, 3:6...

Foto dana

Slika: Seul

Zapostavqen rad sa mladima
@enski rukomet je u velikom padu, kako u Republici Srpskoj, tako i u BiH, {to se i te kako odra`ava na kvalitet takmi~ewa. ^iwenica je da se u klubovima ne radi mnogo, a to se prije svega odnosi na rad sa mla|im kategorijama. Naravno, postoje izuzeci, ali wih, na `a lost, mo `e mo na bro ja ti na prste jedne ruke. Postoji mnogo mjesta za napredak, a iskreno ne znam za{to su mnoge sredine nezainteresovane za ovaj sport. O~igledno je da je finansijska strana glavni krivac. Treneri nisu dovoqno pla}eni, niko ne `eli da radi prakti~no besplatno, a i za samo takmi~ewe je neophodan novac. Kne`opoqka je protekle sezone nastupala u Prvoj ligi Srpske i li~no sam se uvjerila u lo{e stawe u klubovima. U pojedinim timovima nastupaju igra~ice po 12, 13 godina, {to nije prihvatqivo za seniorsku, nego za pionirsku konkurenciju. Ono {to je neophodno, a mi smo u na{em kolektivu uspjeli da postignemo, su uslovi za sve omla din ske ka te go ri je, ukqu~u ju }i i {kolu rukometa. Mi to imamo i rezultati su vidqivi. To je i jedini mogu}i na~in kako napraviti uspjeh ali i uop{te opstati. Ekspresno smo uspjeli da se vratimo u bh. elitu, u kojoj imamo visoke ambicije. Ne `elimo da u Premijer ligi budemo samo godinu, nego na du`e staze. Na{ sastav je u Prvoj ligi RS pokazao kvalitet, a vjerujem da je on dovoqan da opstanemo i u vi{em rangu. Uz to, imamo najave gradskih vlasti da bismo tre ba li do bi ti po dr{ku, {to nas sve ohrabruje pred po~etak priprema za novu, nadamo se, uspje{nu sezonu.

Miqa Trkuqa, trener @RK Kne`opoqka
“Imamo najave gradskih vlasti da bismo trebali dobiti podr{ku, {to nas sve ohrabruje pred po~etak priprema za novu, nadamo se, uspje{nu sezonu“

Desetine hiqada Ju`nokorejaca okupilo se u centru Seula kako bi posmatralo utakmicu svoje reprezentacije protiv Nigerije, u kojoj su wihovi qubimci remizirali 2:2 i tako pro{li u osminu finala Svjetskog prvenstva.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 45

[esti turnir u flaj fi{ingu Kup Ugra 2010.

Duda Ivkovi} ne ide u Pirej

Visoko dru{tvo otvara takmi~ewe
Ova na{a manifestacija traje ve} {est godina tako da imamo iskustva u organizaciji i bez problema smo spremni da i ove godine do~ekamo ribolovce, rekao \uri}

Ni{ta od Olimpijakosa
BEOGRAD - Iako se pojavila informacija da je Du{an Ivkovi} novi trener Olimpijakosa, wegov pravni zastupnik Mi{ko Ra`natovi} rekao je za “B92“ da to nije istina. Selektor reprezentacije Srbije je ranije ve} vodio Olimpijakos i Pirejcima je 1997. donio jedinu titulu prvaka Evrope. - Olimpijakos jeste pokazao interesovawe, ali nije ta~no da je potpisan ugovor - bio je jasan Ra`natovi}. Olimpijakos je po zavr{etku sezone prekinuo saradwu sa trenerom Panajotisom Janakisem, jer nije uspio da osvoji trofej ni u Evroligi ni u nacionalnom {ampionatu. Posqedwi klupski anga`man Duda Ivkovi} imao je u moskovskom Dinamu u periodu od 2005. do 2007. godine.

Prijateqski vaterpolo me~

Minimalac “delfina“

Vaterpolisti Srbije

FOTO: AGENCIJE

Detaq sa pro{logodi{weg dru`ewa PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

FOTO: V. STOJAKOVI]

BAWALU KA - Otva rawe {es tog Ku pa Ugra u flaj fi{ingu bi}e odr`ano u pe tak, 30. ju la, u kawonu ri je ke Ugar, a sve~anosti }e prisustvovati veliki broj stranih diplomata i javnih li~nosti Republike Srpske. Tim povodom bi}e organizovano i dru`ewe visokih funkcionera iz politi~kog `ivota Srpske i BiH, a organizator je Sportsko-ribolo vno dru{ tvo Ugar iz Kne `e va. Tra di ci onal no, ve} {es tu go di nu za re dom, pri je star ta ta kmi ~ewa kawon Ugra je doma}in dru`ewa velikog broja javnih li~nosti iz dru{tveno politi~kog, sportskog i kul-

tur nog `i vo ta Re pu bli ke Srpske i BiH koji se opuste uz bogatu trpezu. Pripreme za {esti Kup Ugra 2010, koji }e se odr`ati na rijeci Ugar kod Kne`eva 31. jula i 1. avgusta, idu o~ekivanim planom i do po~etka sve }e biti spremno, potvrdio je u ime organizatora Radovan \uri}. - Ova na{a manifestacija traje ve} {est godina tako da imamo iskustva u organizaciji i bez problema smo spremni da i ove godine do~ekamo ribolovce koji }e

se takmi~iti u disciplini maha~. Lo{e vremenske prilike koje vladaju ovih dana malo su nas usporile, ali sve }e biti spremno do po~etka rekao je \uri}.

OTVARAWE zakazano za 30. jul
Kao {to je to bio slu~aj pro {lih go di na i sa da se o~ekuje nastup od 20 do 30 takmi~ara koji }e, osim BiH, sti}i iz Srbije i Hrvatske. - Kod nas je ve} skoro sve ustaqeno te imamo ribolov-

PRO[LA GODINA
Na petom Kupu Ugra, koji je odr`an pro{le godine, trijumfovao je Simo Markovi}, drugi je bio Aleksandar \uki}, dok je tre}i bio Simo Mari}. Specijalnu nagradu za najdu`u ribu (49 centimetara) dobio je Zoran \or|evi}.

ce i goste koji dolaze svake godine pa }e tako biti i sada. Ra~unamo da }e ih biti izme|u 20 i 30, {to je sasvim zadovoqavaju}i broj i svim takmi~arima su obezbije|ene nagrade - dodao je \uri}. Takmi~ewe }e po~eti u subotu, 17. jula, a zavr{i}e se sqede}eg dana kada }e biti progla{en pobjednik. - Ve ~erwi ri bo lov odr`a}e se u subotu dok }e jutarwi biti u nedjequ. Rezultati ostvareni ova dva dana }e se sabirati i na osnovu toga bi}e progla{en pobjednik. Na takmi~ewu }e mo}i u~estvovati svi ribolovci koji su stariji od 18 godina te su du`ni da sa sobom ponesu {tap za mahawe, kotur sa {pagom, mre`u za prihvat ribe... - zakqu~io je \uri}.

MON TRE AL - Va ter po lo reprezentacija Srbije u drugoj prijateqskoj utakmici u Montrealu pobijedila je selekciju Kanade rezultatom 10:9, po ~etvrtinama 5:3, 3:1, 1:3, 1:2. Po dva gola za “delfine“ postigli su Filip Filipovi}, Stefan Mitrovi} i Boris Va pen ski, a po je dan Marko Avramovi}, @ivko Go-

ci}, Du{ko Pijetlovi} i Slobodan Niki}. U prvoj utakmici Srbija je pobijedila 10:8, a oba me~a po sma tra li su i gle da oci iseqenici koji `ive u Kvebeku, od kojih su neki bodrili reprezentaciju i 2005. godine kada je tako|e u Montrealu tada{wa Srbija i Crna Gora osvo ji la zla tnu medaqu na Svjetskom {ampionatu.

Nagrada “Aleksandar Gomeqski“

Priznawe Paskvalu
BARSELONA - Trener ko{arka{a Barselone ]avi Paskval dobitnik je ovogodi{we nagrade “Aleksandar Gomeqski“ za najboqeg trenera godine u Evropi. Drugo mjesto pripalo je treneru Partizana Du{ku Vujo{evi}u, koji je presti`no priznawe dobio pro{le godine, a ove sezone je “crno-bijele“ doveo do ~etvrtog mjesta u Evropi, uz dva poraza poslije produ`etka na “Fajnal-foru“. Paskval je predvodio Barselonu do trijumfa u Evroligi u svojoj tek drugoj sezoni na ~elu Katalonaca. Tako|e, sa 37 godina, Paskval je najmla|i dobitnik nagrade “Aleksandar Gomeqski“. Tre}a pozicija pripala je strategu Prokoma Tomasu Pa~esasu, koji je prvi put doveo poqsku ekipu do ~etvrtfinala.

Venus Vilijams otkrila

Otvoreno balkansko prvenstvo u kajaku i kanuu na divqim vodama

Inspiracija Tina Tarner

Dolaze takmi~ari iz osam zemaqa
BAWALUKA - Na Otvorenom balkanskom prvenstvu u kajaku i kanuu na divqim vodama, koje }e se od 16. do 18. jula odr`ati u Bawaluci, o~e ku je se nas tup vi {e od 160 takmi~ara iz osam dr`ava, potvrdio je predsjednik Komisije za logistiku Nikola Stankovi}. - Za sada o~ekujemo da }e nas tu pi ti vi {e od 160 ta kmi~ara iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i naravno BiH, a o~ekujemo i kaja ka {e iz Ita li je, Gr~ke, Tur ske i Ja pa na. Tre nu tno imamo mawih problema oko vodostaja rijeke, ali bi se to trebalo popraviti u idu}ih nekoliko dana te vjerujem da }e do po~etka sve biti spreFOTO: V. STOJAKOVI]

mno - rekao je Stankovi}.

PLANIRAN buxet 138.000 maraka
Di re ktor prven stva i predsjednik Kajak-kanu kluba Vrbas, koji je organizator prvenstva, Milan Mazalica smatra da su sportovi na vo-

Ministarstvo
Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske pomoglo je ovo takmi~ewe izdvojiv{i 30.000 maraka za prvenstvo, rekao je pomo}nik ministra Proke Dragosavqevi}a Dario Sandi}.

Dario Sandi}, Milan Mazalica, Nikola Stankovi}

di pro {lih go di na mno go do pri ni je li afir ma ci ji Bawaluke i rijeke Vrbas. - Ovo prvenstvo bi}e neka vrsta predevropskog i na{a {ansa da se poka`emo u najboqem svjetlu te se nadamo da }e dobiti organizaciju Evropskog prvenstva sqede}e godine - izjavio je Mazalica. On je dodao da je od planiranog buyeta za sada realizovano samo 50 odsto. - Pla ni ra ni buyet je 138.000 maraka i do sada smo uspjeli skupiti 50 odsto neop ho dnih sred sta va i uz odre |e ne res tri kci je mi slim da bismo trebali uspje{no realizovati takmi~ewe - istakao je Mazalica. M. Z.

Venus Vilijams

FOTO: AGENCIJE

LONDON - Samo 30 dana po{to je wena haqina izazvala veliku pa`wu na Rolan Garosu, Venus Vilijams se i na Vimbldonu pojavila u veoma izazovnoj haqini. Po{to pravila na tre}em Grend slemu sezone tako nala`u, u pitawu je bijela haqina, a kako Amerikanka sama ka`e inspirisana je Tinom Tarner. Za razliku od one koju je nosila u Parizu, za koju su mnogi

rekli da je dizajnirana samo da bi privukla pa`wu, ova u kojoj se starija od sestara Vilijams pojavila u Londonu je jednostavna, ali lijepa i elegantna u isto vrijeme. - Volim Tinu Tarner, ona je fantasti~na umjetnica, veliki borac. Uvijek smi{qa ne{to no vo i uz to iz gle da fantasti~no. Oduvijek sam je voqela i ova haqina je inspirisana wom - rekla je Venus.

46 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE
FOTO: GLAS SRPSKE

Tradicionalni fudbalski turnir “Xaja – Vitinka 2010“

Pi{e: Slavko BASARA

Borac i Srpska
Fudbalski klub Borac se nalazi na novom evropskom putu. Prvi put Bawalu~ani }e na me|unarodnoj sceni zaigrati kao predstavnici Republike Srpske i BiH. Pauza od 18 godina bez zvani~ne evropske utakmice je vi{e nego izazov. Za sve, klub, grad, Republiku Srpsku ~ije se punoqetstvo mo`e vezati za povratak #crvenoplavih# na veliku fudbalsku scenu. Tamo gdje su najboqi! Utakmice protiv {vajcarskog drugoliga{a Lozane su idealna prilika za promociju Borca, Bawaluke, Repu bli ke Srpske, BiH... [an sa da ano ni mni igra ~i Borca #budu vi|eni#, da neki od wih naprave i korak vi{e, a pored li~nog izgrade i imix kluba. Sve su to dra`i u~e{}a u UEFA evrokupovima. Borac treba, i mora, da bude na{a fudbalska zvijezda vodiqa. Klub visokog rejtinga jo{ iz jugoslovenskih dana, kada je konkurencija bila mnogo ja~a, ima priliku da nastavi tamo gdje je stao ratne 1992. godine. Malo ko se sada sje}a nastupa u Italiji, ta~nije Fo|i kada je osvojen trofej Mitropa kupa koji i danas krasi trofejnu salu na bawalu~kom Gradskom stadionu. Upravo taj trofej je predstavqao obavezu, ali i snagu Bawalu~anima da se ponovo domognu me|unarodne scene gdje im je, objektivno i mjesto. Uz sve to treba izdvojiti i agilnu upravu kluba koja uspje{no prati u~inak na terenu. I pred dvoboj s Lozanom ~elnici bawalu~kog premijerliga{a su zavrnuli rukave, preduzimaju sve mjere kako bi te utakmice bili istinski fudbalski spektakli, pogotovo u Bawaluci. A prema najavama i u [vajcarskoj Borac }e imati veliku podr{ku. To su odlike velikog kluba!

Detaq sa sve~anog otvarawa

Bawalu~ani su takmi~ewe zavr{ili ispred Slobode i doma}ina, [kole fudbala “Xaja“, dok su u konkurenciji pjetli}a i poletaraca trijumfovali Sloboda, odnosno Mladost
PI[E: VEDRAN GAJI] vedrang@glassrpske.com

Otvarawe
Turnir je sve~ano otvorio predsjednik Gradskog fudbalskog saveza Nenad Ra~i}, a samu ceremoniju otvarawa uqep{ali su skaka~i padobranskog kluba Bawaluka. Ne{trovac iz Jajca, a najuspje {ni ji gol man An drej Sladojevi} iz Slobode. I kod poletaraca najvi{e je po ka zao Ni ko la Ga vri lo vi}, naj boqi strijelac David Pucarevi} a gol man Ne ven Jev |e ni} sva trojica iz redova Slobode.

Sve~anost u Dowoj Slatini

“Plavo-bijelo ve~e“
DOWA SLATINA - Prvaci Tre}e fudbalske lige Republike Srpske, grupa centar, Mladost iz Dowe Slatine, proslavili su ula zak u Dru gu li gu, gru pa za pad, or ga ni za ci jom “Plavo-bijele ve~eri“. U prisustvo velikog broja gostiju iz Fudbalskog saveza Republike Srpske, FS POR Doboj, OFS [amac, te predstavnika klubova sa ove regije, ~lan Izvr{nog odbora FS RS Qubomir ^orda{evi} uru~io je fudbalerima iz Dowe Slatine, medaqe i pehar za osvojeno prvo mjesto. - Ovo je najve}i uspjeh u klupskoj istoriji. Pored osvojenog prvog mjesta u Tre}oj ligi, grupa centar i plasmana u drugoliga{ku konkurenciju, uspjeli smo da stignemo do polufinala Kupa Republike Srpske. To su veliki rezultati, a sigurno je da ne}emo razo~arati i u vi{em rangu, gdje tako|e `elimo da poka`emo svoj kvalitet - rekao je kapiten Mladosti Neven Bijeli}. V. S.

BAWALUKA - Pioniri Spartaka, pjetli}i Slobode i poletarci Mladosti pobjednici su 11. tradicionalnog fudbalskog turnira “Yaja - Vitinka 2010“. Pi oni ri bawalu ~kog Spartaka takmi~ewe su zavr{i li is pred Slo bo de i do ma }i na, [ko le fu dba la “Yaja“, u konkurenciji pjetli}a Mrkowi}ani su slavili is pred eki pa Jaj ca i ^elinca, dok su kod poleta-

ra ca Ko tor va ro {a ni tri jumfovali ispred Spartaka i Slobode.

NIKOLA Dujakovi} najboqi me|u pionirima
- Turnir je uspje{no organizovan uz podr{ku grada Bawaluke, Ministarstva za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske, te sponzora, bez ~ije pomo}i smo tra ne bi mo gla da op sta ne. [ko la fu dba la

“Yaja“ im se iskreno zahvaquje, uz nadu da }e i naredne godine podr`ati ovaj projekat - re kao je prvi ~o vjek [F “Yaja“ Milivoje Gli{i}. Kod pi oni ra naj boqi igra~ je bio Nikola Dujako vi} iz "Yaje", na jus pje {niji strijelac isti igra~ sa 12 po go da ka, a gol man turnira Aleksandar [ali}. U kon ku ren ci ji pje tli }a igra~ turnira je Du{ko Mitri} iz redova Slobode, najvi {e go lo va dao je Mo riz

Ciq - povratak u elitu
LA KTA [I - Na Skup {tini Fudbalskog kluba Lakta{i koja }e se odr`ati u petak, 25. juna, u galeriji Doma kulture sa po~etkom od 19 ~a so va, tre ba da se odre de smjernice za sqede}i period. Lakta{i su samo zbog jednog bo da mawka u ne da vno za vr{e noj se zo ni ispa li iz premijerliga{ke konkurencije i od sqede}e jeseni takmi~i}e se u Prvoj ligi Republike Srpske. - O~ekujemo da }emo na ovom sastanku donijeti najboqe mogu}e rje{ewe za rad kluba za period koji dolazi. Stoga smo uputili pozive i ranijim ~lanovima ovog tijela, kao i biv{im fudbaleri ma, a sve u ciqu da pr o na |e mo naj boqi put za klub. Nesre}no smo ispali iz Premijer lige BiH i vjerujemo da svi imamo i snage i voqe kako bi se ekipa ekspresno vratila u elitno takmi ~ewe - izja vio je predsjednik Skup{tine Fudbalskog kluba Lakta{i Boris Spasojevi}. On je potom napomenuo kako je poziv za sastanak upu}en i Milovanu Topolovi}u, na~elniku op{tine Lakta{i kao i ~lanovima Udru`ewa sportista ove regije.

Skup{tina Fudbalskog kluba Lakta{i bi}e odr`ana sutra

Defanzivac Zvezde u Moldaviji

Vrawe{ u [erifu
BEOGRAD - Ogwen Vrawe{, defanzivac Crvene zvezde poja~a}e redove moldavskog {ampiona [erifa Tiraspoq. On }e biti pozajmqen od strane osva ja ~a Lav ku pa Srbi je moldavskom klubu i poja~a}e defanzivni red “{erifa“ u kva li fi ka ci ja ma za Li gu {ampiona protiv albanskog predstavnika Dinama iz Tirane.

Vrawe{ je po ni kao u bawalu~kom Borcu, prije godinu je do{ao na “Marakanu“, a poslije {est mjeseci pozajmqen je Napretku iz Kru{evca. Poslije ispadawa “~arapana“ iz Jelen Superlige Srbije bio je na probi u Slaviji iz Praga, odigrao je dvije prijateqske utakmice, ali dogovor nije postignut. S. B.

BIRA se novi Upravni odbor
- Si gur no je da smo sa wima do bro sa ra |i va li u proteklom periodu, i posebno `elimo zahvaliti Milova nu To po lo vi }u ko ji je uvijek imao razumijevawa za klub. Naravno tu ne smijemo za bo ra vi ti ni Udru `ewe sportista. Sa wima mo`emo graditi jo{ boqi i stabilni ji fu dbal ski ko le ktiv, {to ova sredina i zaslu`uje - naglasio je Boris Spasojevi}. Odmah po odr`a vawu Skup{tine trebao bi biti po znat i sas tav Upra vnog odbora. Poslije toga uslijedi}e imenovawe novog {efa Stru~nog {taba koji }e odredi ti po ~e tak pri pre ma za nastup u Prvoj ligi Republike Srpske koja startuje 14. avgusta.

Upravni odbor Slavije imenovao trenera

Povjerewe Gutovi}u

ISTO^NO SARAJEVO - Upravni odbor Slavije imenovao je Milana Gutovi}a za novog {efa stru~nog {taba. On je karijeru po~eo u sarajevskom @eqezni~aru gdje je igrao sa onom slavnom generacijom plavog tima: Ba`darevi}, Niki}, Sara~evi}, Odovi}, ^ili}, Berjan, Paprica, Bahti}, ^apqi}, Kom{i}, Starovlah, ]uri}...., kasnije igrao u qubqanskoj Olimpiji. Kao trener radio je u beogradskom Milicionaru, Boksitu iz Mili}a, zvorni~koj Drini, Mladosti iz Apatina, Pali}u. Gutovi} je zakazao okupqawe igra~a i prozivku za ponedjeqak, 28. jun u 9 ~asova kada }e i po~eti pripreme za novu sezonu. G. I.

Boris Spasojevi}

FOTO: ARHIVA

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 47

Zavr{eno takmi~ewe u grupi B na Mundijalu u Ju`noj Africi

Maksimalan u~inak Argentine
U tre}em kolu izabranici Dijega Maradone savladali Gr~ku sa 2:0 i obezbijedili plasman u osminu finala sa devet bodova. Utakmica broj 35 Druga je Ju`na Koreja, koja je sa Nigerijom igrala nerije{eno, 2:2
GR^KA ARGENTINA 0 (0) 2 (0)
Strijelci: 1:0 Demikelis u 78, 2:0 Palermo u 89. minutu. Stadion: “Piter Mokaba“ u Polokvaneu. Gledalaca: 38.891. Sudija: Rav{an Irmatov (Uzbekistan) 7. @uti kartoni: Kacuranis (Gr~ka), Bolati (Argentina). Igra~ utakmice: Lionel Mesi (Argentina) 7,5. GR^KA: Corvas 7, Moras 6, Ciolis 6, Samaras 6,5, Papadopulos 6, Karagunis 6 (od 46. minuta Spiropulos 6), Vintra 6,5, Torosidis 6 (od 55. minuta Papastatopulos 6), Kirgijakos 6,5, Papastatopulos 6, Kacuranis 6 (od 54. minuta Ninis 6). Selektor: Oto Rehagel. ARGENTINA: Romero -, Demikelis 7,5, K. Rodrigez 6,5, Burdiso 7, Bolati 6,5, Veron 7, Mesi 7,5, Otamendi 6,5, Aguero 7 (od 77. minuta Pastore -), Milito 7 (od 80. minuta Palermo -) M. Rodrigez 7 (od 63. minuta Di Marija -). Selektor: Dijego Maradona. Utakmica broj 36

NIGERIJA JU@NA KOREJA

2 (1) 2 (1)

Strijelci: 1:0 U~e u 12, 1:1 Li Jung Su u 38, 1:2 Park ^u Jong u 49, 2:2 Ajegbeni iz penala u 69. minutu. Stadion: “Mozes Mabhida“ u Durbanu. Gledalaca: 61.874. Sudija: Olegario Benkerensa (Portugalija) 7.@uti kartoni: Enieama, Ogbuke Obasi, Ajila (Nigerija), Kim Nam Il (Ju`na Koreja). Igra~ utakmice: Park Ji Sung (Ju`na Koreja) 7. NIGERIJA: Enieama 6,5, Jobo 6,5 (od 46. minuta E~iejile 6,5), Kanu 6,5 (od 57. minuta Martins 6,5), Afolabi 7, [itu 6,5, Ajegbeni 6,5 (od 70. minuta Obina -). U~e 7, Ajila 6,5, Odija 6,5, Etuhu 6,5 Obasi 6,5. Selektor: Lars Lagerbek. JU@NA KOREJA: Jung Sung Rjong 6,5, ^o Jong Hjung 6,5, Park Ji Sung 7, Kum Jug Vu 6,5, Park ^u Jung 7 (od 90. minuta Kim Dong Jin -), Li Jung Pjo 6,5, Li Jung Su 6,5, Ki Sung Jueng 6,5 (od Kim Jae Sung -), Li ^ung Jong 6,5, Jeom Ki Hun 6,5 (od 64. minuta Kim Nam Il -), ^a Du Ri 7. Selektor: Hung Jung Mu.

Radost Ju`nokorejaca

FOTO: AGENCIJE

POLOKVANE - U osminu finala iz grupe B plasira li su se Ar gen ti na i Ju`na Koreja. “Gau~osi“ su u tre}em kolu tek u fini{u susreta slomili otpor Grka i slavili sa 2:0, dok je Ju`na Koreja igrala sa Nigerijom nerije{eno, 2:2. Nedostatak sre}e, koncentracije i fudbalskog znawa ko{tao je Nigeriju prolaska u drugi krug, dok su Grci iza{li da se brane sa 11 fudbalera, ne bi li uzeli bod, a da se pritom na drugom stadionu sve okrene u wihovu korist. Poslije pobjede nad Gr~kom se le ktor ar gen tin ske fu dbalske reprezentacije Dijego Maradona zahtijevao je na konferenciji za {tampu da svi kriti~ari “gau~osa“ upu-

te ja vno izviwewe wemu i igra~ima. - Igra~i su pokazali da su profesionalci 100 odsto. Na{a obaveza je da branimo boje i ~ast Argentine i to radimo uspje{no i zato svi oni koji su nas kritikovali pri je Svjet skog prven stva moraju da upute izviwewe rekao je “El Pibe“.

GRCI poklekli u fini{u susreta
Kapiten Gr~ke Jorgos Karagunis poslije utakmice je bio razo~aran. - Poku{ali smo da sa poja~anom odbranom do|emo do povoqnog rezultata, ali nismo uspjeli. Ipak, vjerujem da

se nismo obrukali i da se u Gr~ku mo`emo vratiti uzdignuta ~ela, jer smo postigli prvu pobjedu na mundijalima naglasio je Karagunis. Prvi gol Argentine pru`io je priliku Nigeriji da u posqedwih 12 minuta utakmice, plus nadoknada, stigne do go la, po bje de i osmine finala, ali su “supe ror lo vi“ pro ma {i va li nemogu}e stvari protiv Ju`ne Koreje u Durbanu. Ostalo je 2:2, ta ko da su daqe oti{li “azijski tigrovi“. Ka pi ten Ju `ne Ko re je Park Ji Sung bio je poslije me~a zadovoqan ostvarenim. - Na{ ciq je bio da se prvi put plasiramo u osminu finala, a da to nije na na{em terenu. Sada smo to uradili u

gostima i svi smo presre}ni. Svi igra~i znaju koliko je te{ko do}i dovde, pa je sjajno {to smo uspjeli da sa~uvamo jedan bod i da pro|emo daqe rekao je Park ji Sung. Kapiten Nigerije Nvanko Kanu `alio je za propu{tenom {ansom. - Znali smo u fini{u susreta da }emo se kvalifikovati daqe ako pobijedimo. Imali smo {anse za to, ali nam se nije dalo da postignemo tre}i gol. Sada sam vrlo tu`an, jer se za nas turnir zavr{io - naglasio je Kanu. U osmini finala Ju`na Koreja }e u subotu od 16 ~aso va igra ti sa Uru gva jem, dok }e Argentina u nedjequ od 20.30 ~asova snage odmjeriti sa Meksikom.

Tabela
1. Argentina 3 3 0 0 7:1 5:6 2:5 3:5 9 4 3 1 2. Ju`na Koreja 3 1 1 1 3. Gr~ka 4. Nigerija 3 1 0 2 3 0 1 2

Rezultati Argentina - Nigerija Ju`na Koreja - Gr~ka Gr~ka - Nigerija Argentina - J. Koreja Nigerija - Ju`na Koreja Gr~ka - Argentina

1:0 2:0 2:1 4:1 2:2 0:2

Oto Rehagel
Utakmica sa Argentinom bila je posqedwa na kojoj je Oto Rehagel kao selektor predvodio reprezentaciju Gr~ke. Iskusni wema~ki stru~wak je ju~e poslije sastanka sa igra~ima saop{tio da se povla~i sa funkcije. Rehagel je devet godina bio selektor Helena koji su u tom periodu napravili najve}i uspjeh u svojoj fudbalskoj istoriji, osvajawem Evropskog prvenstva 2004. godine. Wegov nasqednik bi}e portugalski stru~wak Fernando Santo{, koji je pro{le sezone vodio PAOK i sa ovim klubom izborio plasman u Ligu {ampiona.

Sjevernokorejci ne znaju {ta ih o~ekuje kada se vrate ku}i

Valter Zenga

Poslije Mundijala u rudnik
PJONGJANG - Da li }e visok poraz od Portugalije (0:7) igra~e Sjeverne Koreje ko{tati “~i{}ewa“ u rudniku? Aktuelni trener ka`e da ne}e. Biv{i da ho}e. - Ne}emo biti ka`weni zbog neuspjeha - decidno je tvrdio sjevernokorejski selektor Kim Jong Hon poslije drugog kola. S druge strane, jedan od wegovih prethodnika tvrdi da ni ovu generaciju reprezentativaca ne}e zaobi}i rad u rudniku kao kazna za neuspjeh.

“Stojkovi} je moje dijete“
RIM - Nekada{wi trener Crvene zvezde, golman Valter Zenga ponosan je zbog odbrana svog nekada{weg u~enika Vladimira Stojkovi}a. - On je moje dijete! Ponosan sam na wegovu odbranu pe na la pro tiv Wema ~ke. Gledao sam tu utakmicu, ne bih ga propustio ni za `ivu glavu. Kako je samo pro~itao u ko ju stra nu }e {u ti ra ti Lukas Po dolski - rekao je Zenga i dodao: - Znate li kako je debitovao za Zvezdu? Gostovali smo Bragi, a do tada je branio Ran|elovi}. Odem kod Piksija i ka`em: “Predsjedni~e, ja bih da probam sa malim Vladom na golu. Mislim da vrijedi rizikovati“. Piksi mi je odgovorio: “Ti bira{. Ti najboqe zna{ i sam si bio golman“. I tada je Stojkovi} odbranio penal - rekao je Zenga.

FOTO: AGENCIJE

KIM Xong-Il na potezu
Poslije herojskog otpora Brazilu i poraza od svega 1:2 apetiti nacije su porasli. ^i tav svi jet je bio odu {evqen na~inom na koji su se Sjevernokorejci nosili sa vi{estrukim svjetskim prvakom. Vrhovni vo|a Kim YongIl tako|e. Ra~unaju}i na to da ne mogu pru`iti slabiju partiju od one iz prvog kola, najbli`i saradnici Velikog Lidera donijeli su odluku da dozvole direktan prenos i omogu}e naciji da prvi put u`ivo gleda svoje qubimce na Mundijalu. Koliko je ubjedqiv poraz {okirao Sjevernokorejce moglo se zakqu~iti i po pona-

Ri Mjong-Guk

{awu komentatora dr`avne televizije, koji je iskqu~io mikrofon poslije ~etvrtog pogotka u mre`i Ri MjongGuka. Pjongjang je, ipak, imao priliku da odgleda prenos do posqedweg sudijskog zvi`duka, kada su zvuk vuvuzela u sekundi zamijenili propagandni snimci radnika fabri ke ko ji odu {evqeno kli~u dragom Vo|i. Da su debelo zabrqali u me~u sa starim rivalom, koji ih je izbacio u istorijskom ~etvrtfinalu davne 1966. godine, jasno je bilo i igra~ima, pa je naj boqi igra~ reprezentacije Jong Tae-Se odmah poslije me~a uputio ~itavoj naciji rije~i izviwewa. Da li }e poslije 25. juna i me~a sa Obalom Slonova~e sjevernokorejski fudbaleri oti}i na dru{tveno koristan rad umjesto na odmor, niko ne mo `e da zna, osim lidera najzatvorenije zemqe na svijetu.

48 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

SVJETSKO PRVENSTV0 U FUDBALU, 11. JUN - 11. JUL 2010.
Zinedin Zidan demantovao napise pojedinih novina
- U sukob sa novinarima do{ao je i selektor Slova~ke Vladimir Vajs koji je na konferenciji za medije vrije|ao pojedine novinare, a jednom je ~ak i fizi~ki prijetio. - Fudbalski reprezentativac [panije Andres Inijesta rekao je da je spreman za me~ sa ^ileom na Svjetskom prvenstvu jer se oporavio od povrede. - Disciplinska komisija Me|unarodne fudbalske federacije potvrdila je kako nema osnove za pokretawe slu~aja protiv {panskog napada~a Davida Viqe zbog udarawa igra~a Hondurasa Emilija Izagirea. - Reprezentativac Meksika Karlos Vela trebao bi biti spreman za me~ osmine finala na SP protiv Argentine.

"Nisam sastavqao ekipu Domeneku"
Kapiten “trikolora“ Patris Evra izvinio se milionima zemqaka, ali i rekao da }e sqede}e sedmice sazvati konferenciju za {tampu kada }e otkriti {ta se de{avalo u selekciji
BLOMFONTEJN - Legenda francuskog fudbala i nekada{wi kapiten repre zen ta ci je Zi ne din Zi dan demantovao je novinske napise da je uticao na sastavqawe ekipe koja je nesla vno za vr{i la svoj nastup na Mundijalu u Ju`noj Africi. - Nikad u `ivotu nisam ~uo ne{to glupqe od toga da sam ja sas tavqao eki pu umjes to se le kto ra Raj mo na Domeneka, a najmawe da bih zvao igra~e i sugerisao im ta kti ku. To je van pa me ti. Trenerima nisam sugerisao ta kve stva ri ni on da ka da sam bio u re pre zen ta ci ji, kad sam bio kapiten i prva zvijezda tima. Sa Domenekom imam korektan, ali strogo profesionalan odnos - izjavio je Zidan u intervjuu za italijanske medije. Is kra ko ja je za pa li la fitiq u redovima svjetskih vice{ampiona bio je sukob Nikolasa Anelke i Rajmona Do me ne ka, iako se i pri je po~etka Mundijala govorilo o podjelama i netrpeqivosti unu tar re pre zen ta ci je. Spe ku li sa lo se da gla vne zvi jez de Anel ka i Ri be ri uop {te ne raz go va ra ju, a mnogi su sumwali u Domenekov autoritet koji nije mogao da dr`i na oku pu svojeglave fudbalere.

DOMENEK se nije rukovao sa Pereirom
I prije po~etka Mundija la bi lo je po zna to da }e Domeneka zamijeniti Loran Blan, a sada ve} biv{i selektor je rekao da odlazi sru{e nih sno va po sli je {est godina. - Ovo je te`ak trenutak, jer su na{i snovi prekinuti, ali bi lo je i li je pih stvari za ovih {est godina. Mnogo toga smo igra~i i ja pro{li zajedno, svakom sam ste gnuo ru ku, bi }u wihov naj ve }i na vi ja~ - re kao je francuski selektor koji je

Karlos Vela

Igra~ dana Park ^u Jong (Ju`na Koreja)
Napada~ Ju`ne Koreje Park ^u Jong odli~no je izveo slobodan udarac u 49. minutu i matirao golmana Nigerije Vinsenta Ewemu za vo|stvo svoje reprezentacije od 2:1. Na kraju je zavr{ilo 2:2, ali i to je bilo dovoqno za prolaz Ju`ne Koreje u osminu finala Svjetskog prvenstva. Ovaj gol ^u Jonga bio je prvi pogodak iz slobodnog udarca na ovom Mundijalu.

Zinedin Zidan

FOTO: AGENCIJE

Anri i Sarkozi
Predsjednik Francuske Nikola Sarkozi sasta}e se danas sa Tijerijem Anrijem da bi iz prve ruke saznao razloge za debakl francuskog nacionalnog tima na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi. Portparol predsjednika Frank Luvrije izjavio je da je sastanak tra`io biv{i kapiten i najboqi strijelac u istoriji reprezentacije Francuske.

odbio da se rukuje sa selektorom Ju`ne Afrike Karlosom Albertom Pereirom poslije utakmice kada su se `ustro raspravqali. Ka pi ten “tri ko lo ra“ Patris Evra izvinio se milionima zemqaka, ali i rekao da }e sqede}e sedmice sa zva ti kon fe ren ci ju za {tampu kada }e otkriti {ta

se de{avalo u selekciji. - Ovo je narodni tim, dugujemo vam izviwewe, ali i obja{wewe. Wega }ete dobiti kad stignemo u domovinu. Htio sam da iznesem, ali se le ktor ni je do zvo lio. Ipak, re}i }u {ta se de{avalo u posqedwih sedam dana i zbog ~ega smo odbili da treniramo - izjavio je Evra.

Tragi~ar dana Ajegbeni Jakubu (Nigerija)
Reprezentacija Nigerije zavr{ila je takmi~ewe na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi, a jedan od najve}ih tragi~ara u me~u sa Ju`nom Korejom je bio Ajegbeni Jakubu koji je uspio da proma{i prazan gol sa tri metra. Kasnije je postigao pogodak iz penala, za 2:2, ali to nije bilo dovoqno da se pro|e u drugi krug.

Utopio se J. Afrika `eli Irci sre}ni proslavqaju}i Olimpijske zbog pobjedu Francuske igre
JE DAN se 20-go di{wi stu dent uto pio to kom slavqa plasmana Ju`ne Koreje u osminu finala Svjetskog prven stva. Ne sre }ni mla di} je sko ~io u ri je ku Han u glavnom ju`nokorejskom gradu Seulu u ranim jutarwim ~asovima u srijedu sa jo{ trojicom prijateqa i na taj na~in htio je da prosla vi ne ri je {en re zul tat svo je re pre zen ta ci je (2:2) protiv Nigerije i osvajawe drugog mjesta u grupi B. I dok su tro ji ca stu de na ta odmah poslije skoka iza{la iz ri je ke, wiho vom pri ja tequ to nije uspjelo. PRED SJE DNIK Ju `ne Afrike Jakob Zuma, izjavio je da o~e ku je da ova zemqa uskoro organizuje i Olimpijske igre. Zuma smatra da je or ga ni za ci ja Svjet skog prvenstva u fudbalu na najvi{em nivou i da je wegova zemqa potvrdila da je sposobna za velika djela. - Imamo sve {to je potrebno za organizaciju Olimpijskih igara i vjerujem da bi neki od na{ih gradova u budu}nosti mogao da im bude organizator. Sport zauzima visoko mjesto na listi priori te ta Ju `ne Afri ke izjavio je Zuma. AKO je negdje krah Francuske na SP do~ekan sa veseqem, onda je to Irska koja i daqe ne zaboravqa na~in na koji su “trikolori“ do{li do Ju`ne Afrike. Posli je po tpu nog ra spa da Francuza na SP Ircima je barem malo lak{e. - Mnogo sam sre}an {to su Francuzi zavr{ili na ovaj na ~in. Do {li su na SP u pogre{nom stilu. Okolnosti u kojima su nas pobijedili su dobro dokumentovane. - rekao je nekada{wi irski reprezentativac i pomo}nik \ovanija Trapatonija u kvalifikacijama Liam Brejdi.

Mesi i dru{tvo “luduju“ uz “Oezis”
LIONEL Mesi i saigra~i po lu dje li su za gru pom “Oezis” te `ele da im bra}a Lijam i Noel Galager pjevaju na proslavi titule Svjetskog {ampiona. Karlos Tevez prvi je “otkrio“ grupu “Oezis, a sada je cijela reprezentacija “luda“ za wihovom muzikom. - Od kada je po~eo da igra u Man~esteru, Karlitos mi je pri~ao kako je sjajna ta grupa. U avionu na putu ka SP natje rao me je da pre slu {am wihova prva dva albuma. Moram priznati da nisam mnogo o~ekivao, ali to je jedan od najboqih materijala koje sam ikada ~uo - kazao je Mesi.

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 49

Rasplet u grupi C Mundijala u Ju`noj Africi

Defo spasio Kapela
Golom u 23. minutu poslije centar{uta Xejmsa Milnera “gordi Albion“ zabiqe`io prvu pobjedu i osvojio drugo mjesto u grupi
FOTO: AGENCIJE

Pi{e: Zlatko SPASOJEVI]
Trener FK Sloga Doboj

Argentina i Urugvaj favoriti
Od ovog Svjetskog prvenstva o~ekivalo se vi{e, me|utim, treba biti realan i priznati da su sve ekipe u prvim utakmicama igrale tako da ne izgube. Drugi krug je donio mnogo boqu igru i rezultate, kao i aktuelno tre}i, kada vi{e nema mjesta za kalkulacije. Raduje me ~iwenica da su iz A i B grupe pro{le ekipe koje su najvi{e pokazale, koje igraju ofanzivnije i koje su vi{e bile okrenute ka protivni~kom golu. Blagu prednost u osmini finala dajem Argentini i Urugvaju. Ekipe iz Evrope Gr~ka i Francuska su razo~arale, pogotovo Francuzi, koji su bili potpuno bezidejni. To je skup skupih individualaca, koji svoje znawe nisu podredili kolektivu i zemqi koju predstavqaju. Nije iznena|ewe to {to su Urugvajci prvi u grupi, po{to su poznati kao dobri tehni~ari, a uz to imaju dobrog selektora, koji je ekipu slo`io na pravi na~in. Po{to se u osmini finala sastaju sa Ju`nom Ko re jom, sma tram da }e la ko pro }i me |u osam naj boqih. Argentinci su svjesni svojih slabosti u posqedwoj liniji i to nadokna|uju fenomenalnim veznim redom i napadom. Oni to rade kroz stalnu kontrolu lopte i pritiskom na zadwu liniju protivnika, kojem ne dozvoqavaju da se razigra. Ukoliko se sastanu sa ja~om ekipom, koja je jaka na sredini terena, mislim da bi se mnogo namu~ili i vjerovatno izgubili, po{to bi znali da razotkriju slabost zadwe linije " " gau~osa . Ipak, mislim da su oni jedni od glavnih favorita za osvajawe Mundijala. Taktika selektora Gr~ke Ota Rehagela doprinijela je da se Grci ne plasiraju u drugi krug. U me~u sa Ar gen ti nom, ka da je mo gao da na pra vi izmjenu i juri rezultat, on nije ni{ta u~inio da iz defanzivnog garda poku{a da do|e do pozitivnog rezultata i eventualne pobjede. Nigerija je tako|e razo~arewe {ampionata, jer ona va`i za kvalitetniju ekipu iz Afrike, {to oni u stvari i jesu, ali to nisu pokazali na terenu, a svoju nemo} pokazali su u me~u sa Ju`nom Korejom.

Grupa C
Rezultati
Xermejn Defo, junak Engleske

PORT ELIZABET - Reprezentacija Engleske izborila je plasman u osminu fi na la Mun di ja la u Ju `noafri~koj Republici po{to je ju ~e u posqedwem kolu savladala Slo ve ni ju 1:0. Jedini pogodak na utakmici postigao je Yermejn Defo u 23. minutu. Englezi su tokom prvih 45 minuta dominirali, imali su vi{e od igre. Najvi{e su po ku {a va li Vejn Ru ni, SLOVENIJA ENGLESKA

Sti ven Yerard i Frank Lampard, a kruna terenske inicijative stigla je u 23. minutu kada je s desne strane centrirao Yejms Milner, a Yermejn Defo je utr~ao i sa pet me ta ra po go dio mre `u Jasmina Handanovi~a. Slovenci su uglavnom poku{avali dugim loptama da do|u do gola Dejvida Yejmsa koji iskustvom, vidjelo se, uliva veliko samopouzdawe u de fan zi vni red En gles ke. 0 (0) 1 (1)

Osim nekoliko “rutinskih“ intervencija, golman “gordog Albiona“ nije imao suvi{e posla.

Engleska - SAD Al`ir - Slovenija Slovenija - SAD Engleska - Al`ir Slovenija - Engleska SAD - Al`ir
Tabela
1. SAD 2. Engleska 3 1 2 0 4:3 3 1 2 0 2:1

1:1 0:1 2:2 0:0 0:1 1:0

RUNI pogodio stativu
U nastavku Ostrvqani su krenuli jo{ `e{}e ka golu Slovenaca. Ve} u 49. minutu Ru ni je asis ti rao De fou, ovaj zatresao mre`u, ali je gol poni{ten zbog ofsajda. Potom su Runi i Yon Teri bili u idealnim {ansama, ali su stativa i Handanovi} zaustavili wihove {uteve. Do kraja utakmice selektor Engleza Fabio Kapelo je “zatvorio“ utakmicu, Slovenci su atakovali, ali bezuspje{no. Taman kada su se po na da li da }e po ra zom u drugu rundu saznali su rezultat iz Pretorije i nastala je op{ta tuga u taboru “janeza“.

5 5 4 1

3. Slovenija 3 1 1 1 3:3 4. Al`ir 3 0 1 2 0:2

Danas na Mundijalu
Grupa E
16 ~asova Danska - Japan Kamerun - Holandija

Strijelac: 0:1 Defo u 23. minutu. Stadion: “Nelson Mandela“ u Port Elizabetu. Gledalaca: 36.893. Sudija: Volfgang [tark (Wema~ka) 7. @uti kartoni: Joki~, Birsa, Dedi~ (Slovenija), Xonson (Engleska). Igra~ utakmice: Xermejn Defo (Engleska) 7. SLOVENIJA: Handanovi~ 7, Bre~ko 6,5, [uler 6,5, Cesar 6, Koren 6, Qubijanki~ 6 (od 62. minuta Dedi~ -), Birsa 6, Novakovi~ 6, Joki~ 6, Kirm 6 (od 79. minuta Matav` -), Radosavqevi~ 6. Selektor: Matja` Kek. ENGLESKA: Xejms 7, Xonson 6,5, A. Kol 7, Xerard 7, Teri 7, Lampard 7, Runi 6 (od 72. minuta X. Kol -), Beri 6,5, Apson 7, Milner 6,5, Defo 7 (od 86. minuta Heski -). Selektor: Fabio Kapelo.

Grupa F
20.30 ~asova Slova~ka - Italija Paragvaj - Novi Zeland

Al`ir poklekao u prvom minutu sudijske nadoknade

Lendon Donovan junak Amerike
PRE TO RI JA - Go lom kapitena Lendona Donovana reprezentacija Sjediwenih Ameri~kih Dr`ava je osvojila prvu poziciju u grupi C. Jedini pogodak kojim su eliminisani Slovenci postignut je u prvom minutu sudijske nadoknade. Poput Slovenaca u Port Eli za be tu “po ki sli“ su i fudbaleri Al`ira koji su se ~asno oprostili od Mundijala iako nisu postigli nijedan pogodak u tri utakmi ce, ali }e os ta ti upa m}en wihov re mi pro tiv Engleske. Donovan je u 11. utakmici na mundijalima opravdao sta tus “zvi jez de“ u ti mu “jenkija“, majstorski je reago vao na po ~et ku “su dij skog vremena“ i svom timu donio plasman u osminu finala.

IZJEDNA^EN rekord Stjuarta i Xonsa
Zanimqivo je da su SAD pro {le go di ne u Ju `noj SAD AL@IR

Africi, na Kupu konfedera ci ja, igra le u fi na lu i pora`ene su od Brazila 2:3 iako su vodile 2:0. Zanimqivo je da je ju~e Donovan sa 11 me~eva na SP izjedna~io rekord Ernesta Stjuarta i Kobija Yonsa koji su na mundijalima tako|e po 11 pu ta no si li dres SAD. 1 (0) 0 (0)

- Urugvaj je morao da odigra ~ak 20 kvalifikacionih utakmica da bi stigao u Ju`nu Afriku, 18 u ju`noameri~koj ligi i dvije u bara`u sa Kostarikom. - Najmawe snage ulo`ili su Holandija i Novi Zeland, koji su odigrali samo po osam kvalifikacionih me~eva. - Sedam selekcija igra sedam (ili vi{e) uzastopnih mundijala: Brazil je u~estvovao, jedini, na svim, Wema~ka nije propustila nijedan od 1954, Italija od 1962, Argentina od 1974, [panija od 1978, Ju`na Koreja od 1986, a SAD od 1990. godine. - Kapiten ^ilea Klaudio Bravo je izjavio da je pocijepana zastava, koja je izvu~ena iz ru{evina koje je izazvao zemqotres u ^ileu u februaru, wihova dodatna motivacija. - Italijanski politi~ar Umberto Bosi izvinio se zbog izjave da }e Fudbalska federacija Italije kupiti utakmicu protiv Slova~ke na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi.

Lendon Donovan (SAD) posti`e pobjedonosni gol FOTO: AGENCIJE

Strijelac: 1:0 Donovan 90+1. minutu. Stadion: “Loftus Versfeld“ u Pretoriji. Gledalaca: 35.827. Sudija: Frank de Blekere (Belgija) 7. @uti kartoni: Altidor, Bizli (SAD), Jebda, Jahia, Laken (Al`ir). Crveni karton: Antar Jahia (Al`ir) u 90. minutu. Igra~ utakmice: Lendon Donovan (SAD) 7. SAD: Hauard 7, Bokanegra 6,5, Bredli 6,5, ^erundolo 6,5, Dempsi 6,5, Gomez 6 (od 46. minuta Filhaber 6), Donovan 7, Born{tejn 6,5 (od 80. minuta Bizli -), Demerit 6,5, Alitidor 6,5, Edu 6 (od 64. minuta Badl -). Selektor: Bob Bredli. AL@IR: Mbolhi 7, Bugera 6, Belha| 6,5, Jahia 6, Hali~e 6, Laken 6, \ebur 6 (od 65. minuta Gezal -), Matmur 6 (od 85. minuta Saifi -), Zijani 6 (od 69. minuta Gvediura -), Jebda 6, Kadir 6. Selektor: Rabah Sadane.

50 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE

Navija~i sa Ostrva u Bawaluci

Englezi i [koti bodrili Srbe
NEKOLIKO navija~a iz [kotske i Engleske, koji borave u Bawaluci, navijalo je za Srbiju protiv Australije. Stotiwak {kotskih i engleskih turista pojavili su se u srijedu uve~e u najve}em gradu Republike Srpske nose}i dresove reprezentacije Srbije, prenio je Mondo. - Mi smo svi uz “orlove“ - rekao je jedan od starijih Engleza, koji se predstavio kao Yon koji je bio u dresu Nemawe Vidi}a. “Nose}i na le|ima“ Milana Jovanovi}a, prvog strijelca na mundijalima u istoriji srpskog fudbala, Martin iz Liverpula je rekao da jedva ~eka da popularni Lane obu~e dres kluba sa “Enfilda“. “Lane je odli~an fudbaler, posebno nas je obradovao kada je sru{io Nijemce - rekao je engleski navija~.
FOTO: MONDO

Porazom od Australije (1:2) fudbaleri Srbije se

Zbog jednog gola
Samo jedan gol dijelio je “orlove“ od osmine finala, jer, da su izjedna~ili, imali bi isti broj bodova kao i izabranici Milovana Rajevca, ali bi u tom slu~aju imali vi{e postignutih golova, {to bi ih odvelo u drugu rundu takmi~ewa
NEL SPRU IT - Po ra zom od Australije (1:2) fudbal ska re pre zen ta ci ja Srbi je opros ti la se od daqeg ta kmi ~ewa na 19. svjet skom prven stvu u Ju `noj Africi i na kraju zauzela posqedwe mjesto na tabeli sa tri boda. Samo jedan gol dijelio je “orlove“ od osmine finala, jer, da su izjedna~ili, imali bi is ti broj bo do va kao i izabranici Milovana Rajevca, ali bi u tom slu~aju imali vi{e postignutih golova, {to bi ih odvelo u drugu rundu takmi~ewa. Australijanci su tako izborili Pirovu pobjedu, te kao i “orlovi“ ne}e u osmi nu fi na la, po {to imaju isti broj bodova kao i “crne zvijezde“, ali slabiju gol razliku. Najboqu {ansu za izjedna~ewe imao je Marko Panteli} u 90. minutu, kada je sla bo re ago vao u {esnaestercu i loptu poslao preko pre~ke. Srbije je drasti~no o{te}ena u 88. minutu me~a, kada je poslije kornera Tim Kej hil igrao ru kom u svom {esnaestercu, ali glavni arbitar me~a Horhe Lari on da iz Uru gva ja ni je pokazao na bijelu ta~ku. tojanstveno prihvatio eliminaciju sa Mundijala. - Fudbal je bio nepravedan pre ma na ma, odi gra li smo kvalitetan me~, nemam zamerke na zalagawe, nismo iskoristili {anse, mo`emo da `alimo. Utakmicu treba analizirati iz vi{e uglova, Australijanci su bili rastere}eni zbog rezultata, dali su nam lepe golove. Imperativ pobede nas je doveo do problema u drugom delu, ka`weni smo na te`ak na~in, zaslu`ili smo vi{e ocijenio je srpski selektor. On se ne sla`e da je tim pao u drugom dijelu utakmice u Nelspruitu. - Nismo stali u drugom po lu vre me nu, ima li smo {anse, probali smo da osve`i mo sa no vim igra ~i ma,

Ostrvqani u dresovima “orlova“

Bawalu~ani razo~arani izdawem “orlova“

AUSTRALIJA pobjedom ispala
Se le ktor Srbi je Ra do mir Anti} bio je vidno tu`an, ali smatra da je sre}a okrenula le|a “orlovima“. Popularni Antara je bio razo~aran ishodom, ali je dos-

Tuga, bol i nevjerica

NA VI JA ^I Srbi je u brzo splasnulo. Ve}ina naBawaluci me~ protiv Austra- vija~a Srbije u Bawaluci se lije su gledali u kafi}ima i tiho iz kafi}a, ispred zgrana video-bimovima u priva- da, sa trgova i ulica povukla tnoj re`iji, ali su oti{li u mrak, u ti{inu... Da ih niku}i razo~arani i utu~eni. ko ne vi di sa zna mewima Bol, tuga i nevjerica su za- “orlova“, uz veliki repertohvatili stanovnike najve}eg ar psovki... I pitawe: “Za grada Srpske. Prije utakmice ko ga }e mo sad na vi ja ti na u gradu je bila prava ludni- Mundijalu?”. ca, orile su se srpske pjesme navija~a umotanih u {alove, zastave i ka~kete “orlova“. Tre nu tak na de i eufo ri je nas tao je kada je Marko Panteli} pos ti gao po go dak, ali sve je vrlo Tuga navija~a
u Bawaluci

Wema~ka porazila Ganu i osvojila prvu poziciju u grupi D

Mesut Ezil odveo "pancere" daqe
JO HA NE SBURG - Go lom Me su ta Ezi la u 60. mi nu tu fu dba le ri Wema ~ke pobijedili su Ganu 1:0 i osvo ji li prvo mjes to u gru pi D, pa }e u osmi ni fi na la sna ge da od mje re sa Engleskom. Bio je to udarac sa dvadesetak metara i kroz “{umu no gu“ po go dio “ma lu mre`u“ u desnom uglu golmana Ri~arda Kingsona. Uprkos po ra zu Ga na je osvojila dugu poziciju, zahvaquju}i porazu Srbije od Australije (1:2) i u prvom krugu nokaut faze Mundijala u Ju `noa fri ~koj Re pu GANA WEMA^KA blici igra}e protiv reprezentacije SAD. Zanimqivo je da je Ga na je di na se le kcija koja }e u drugom krugu Mun di ja la bra ni ti bo je afri ~kog kon ti nen ta, jer su do sada eliminisani doma}in Ju`na Afrika, Nigerija i Al`ir, dok Obali Slonova~e treba pravo ~udo da pro |e u gru pi G po red Brazila i Portugalije. di ja, ina ~e no vi nar po pro fe si ji, pro pus tio da do su di je da na es te rac za Ga nu, ka da je ka pi ten “pan ce ra“ Fi lip Lam u svom {e sna es ter cu igrao rukom. U fini{u susreta obje re pre zen ta ci je, sa znav {i re zul tat u Nel spru itu, spustile su tempo i susret je zavr{en 1:0. - Bila je ovo te{ka utakmi ca u ko joj je pri ti sak bio veliki. Uspjeli smo da pos ti gne mo po go dak, sti gne mo do tri bo da i sma tram da smo za slu `e no prvi u grupi - rekao je sele ktor Ni je ma ca Jo akim Lev. Srbin na klu pi Ga ne Mi lo van Ra je vac uprkos po ra zu mo `e da bu de za do voqan, jer je wegov tim pro{ao daqe u nokaut fazu. - Ras plet u gru pi D je bio dra ma ti ~an. Ima li smo na me re da pro |e mo daqe i ostvarili smo ciq. Sada razmi{qamo o SAD i me ~u u osmi ni fi na la rekao je Rajevac.

FOTO: G. [URLAN

Zdravko Kuzmanovi}

Milo{ Ninkovi}

JEDINI pogodak postignut u 60. minutu
Za nimqivo je da je u prvom dijelu brazilski su 0 (0) 1 (0)

Strijelac: 0:1 Ezil u 60. minutu. Stadion: “Soker siti“ u Johanesburgu. Gledalaca: 83.391. Sudija: Karlos Simon (Brazil) 7. @uti kartoni: Ajev (Gana), Miler (Wema~ka). Igra~ utakmice: Mesut Ezil (Wema~ka) 7. GANA: Kingson 7, Sarpej 6,5, Gijan 6 (od 82. minuta Amoa -), Pentsil 6,5, Mensah 6,5, Anan 6,5, Xonatan 6,5, Tagoe 6,5 (od 65. Muntari -), Ajev 6,5 (od 90. minuta Adija -), Asamoa 6, Princ 6,5. Selektor: Milovan Rajevac. WEMA^KA: Nojer 6,5, Fridrih 6,5, Kedira 6,5, [vajn{tajger 6,5 (od 81. minuta Kros -), Ezil 7,5, Podolski 7, Miler 6,5 (od 67. minuta Trohovski -), Lam 6,5, Mertersaker 7, Kakau 7, Boateng 6,5 (od 73. minuta Jensen -). Selektor: Joakim Lev.

Mesut Ezil, junak Wema~ke

FOTO: AGENCIJE

GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 51

oprostili od u~e{}a na Mundijalu u Ju`noj Africi

"orlovi" lete ku}i
ali nismo postigli gol. Nedostajao je pogodak, napravili smo desetak {ansi i to je je di no ne dos ta tak sre }e smatra Anti}. O planovima i budu}nosti srpskog fudbala selektor Srbije je istakao: - Treba svi da sednemo, da ana li zi ra mo Mun di jal, dosta smo videli i ostavili dobar utisak. Prespava}emo, pa }emo razgovarati. Ne treba biti fatalista, pokazali smo sportsku kulturu i pona{awe, ne}e se raspasti ova generacija - obe}ao je selektor. AUSTRALIJA SRBIJA 2 (0) 1 (0)

Rezultati
Srbija - Gana Wema~ka - Australija Gana - Australija Wema~ka - Srbija Srbija - Australija Gana - Wema~ka
Tabela 1. 2. 3. 4. Wema~ka Gana Australija Srbija 3 3 3 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 5:1 2:2 3:6 2:3 6 4 4 3

Strijelci: 1:0 Kejhil u 69, 2:0 Holman u 73, 2:1 Panteli} u 84. minutu. Stadion: “Mbombela“ u Nelspruitu. Gledalaca: 37.836. Sudija: Horhe Larionda (Urugvaj) 6. @uti kartoni: Be{am, Emerton, Vilk{ajr (Australija), Lukovi}, Ninkovi} (Srbija). Igra~ utakmice: Tim Kejhil (Australija) 7,5. AUSTRALIJA: [varcer 7, Be{am 7, Nil 7, Bre{ano 6,5 (od 66. minuta ^iperfild -), Kejhil 7, ^ulina 6,5, Emerton 6,5, Vilk{ajr 6,5 (od 82. minuta Garsija -), Valeri 6,5 (od 65. minuta Holman 7), Karni 6,5, Kenedi 6,5. Selektor: Pim Verbek. SRBIJA: Stojkovi} 6, Vidi} 5,5, Lukovi} 6, Ivanovi} 6, Obradovi} 5,5, Stankovi} 6, Krasi} 6 (od 62. minuta To{i} 6), Kuzmanovi} 6 (od 77. minuta Lazovi} -), @igi} 6 (od 67. minuta Panteli} 6), Jovanovi} 6,5. Selektor: Radomir Anti}.

0:1 4:0 1:1 0:1 1:2 0:1

Australija Srbija

SRBIJI nije dosu|en penal
Selektor, koji je poslije me~a sa Nijemcima istakao da je pobjedu poklonio narodu, Srbima {irom svijeta je poru~io.

[utevi [utevi u okvir Prekr{aji Posjed lopte (%) Ofsajdi Korneri Pretr~ani metri

17 7 25 46 1 5 121.508

23 6 10 54 7 6 117.075

- Na rod je tu `an, ali boqi ne pobe|uje uvek u fudbalu - zakqu~io je Anti}.

Milo{ Ninkovi} i Milan Jovanovi}

FOTO: AGENCIJE

Tuga navija~a u Beogradu

Nikola @igi}

Dejan Stankovi}

www.glassrpske.com

Postepeno razvedravawe
Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Zenica Sarajevo Bijeqina

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd
Subotica

Razvedravawe
U Republici Srpskoj ujutro i prijepodne obla~no i tmurno uz mogu}u maglu ponegdje, a na istoku slabu ki{u. Tokom dana promjenqivo obla~no sa sve du`im sun~anim intervalima, najprije u Krajini i Hercegovini, a zatim u svim predjelima. Duva}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Minimalna temperatura vazduha od {est do 14, a najvi{a dnevna na planinama od 15, u ve}ini krajeva od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa.

Mostar

U Srbiji }e nastupiti postepeno razvedravawe i tokom dana bi}e vi{e sun~anih intervala. Ki{a slabijeg intenziteta mogu}a je samo u planinskim krajevima. Minimalne temperature kreta}e se od ~etiri do osam na planinama, a u ni`im krajevima od deset do 20 stepeni Celzijusa. Najvi{e dnevne temperature bi}e u intervalu od devet do 15 na planinama, odnosno od 21 do 25 stepeni Celzijusa u ni`im krajevima.
Nik{i}

Maks. Min.

21 oC 14 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Perica PE]ANAC (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Sandra MILETI] (novosti) Dragana ]OSI] (dopisnici, dru{tvo, Glas plus) Daliborka SEKULI] (biznis) Vawa POPOVI] (kroz Republiku Srpsku) Tawa MILAKOVI] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka)
Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Novi Sad

Beograd

Novi Pazar

Ni{

Bawaluka
Trebiwe

Maks. Min.

23 oC 9 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 17 27 25 23 24 27 Budimpe{ta Bukure{t Dablin Istanbul Kopenhagen Lisabon 23 15 18 18 21 27 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 24 31 24 18 15 27 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva 22 27 15 19 12 24

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/340-114, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

Ana Ivanovi} peti put najseksi

Luda planeta

Napojnica od 300.000 evra
Taksisti iz Velike Britanije jedna od klijenata zavje{tala je svu svoju imovinu. Tom Prat (65) iz grada Wukija u Engleskoj po~eo je da radi kao taksista prije 30 godina. Svoju sugra|anku Meri Votson vozio je svakog dana gotovo 20 godina. Ona ga je ~astila posqedwom “napojnicom“ od 300.000 evra.

Ana Ivanovi} izabrana je za najseksepilniju teniserku svijeta prema izboru sajta "tennisreporters.net", {to je peti put da je ponijela tu titulu. Djevojku Adama Skota za najseksepilniju teniserku proglasili su reporteri putem glasawa na svom sajtu. Ivanovi}eva trenutno zara|uje vi{e od pet miliona dolara, a britanski mediji prognoziraju da }e tu cifru brzo udvostru~iti sponzorstvima i ugovorima za manekenske akcije. Ipak, Ana jasno isti~e da “nije manekenka“. Na j se kse pilnija teniserka svi je ta u ve zi je sa gol fe rom Adamom Skotom,

koga planira us ko ro da dovede u Beograd. - Adam i ja razgovaramo o tome da sa mnom posjeti Beograd. Voleo bi da do|e i upozna moj rodni grad. Samo treba da nam se podudari slobodno vreme, jer kod nas je to malo te`e. No}ni `ivot karakteri{e Beograd i sigurno bih ga povela u provod makar jedno ve~e - ka`e Ana. Ona dodaje da bi Adama sigurno odvela u {etwu Kalemegdanom i pokazala mu Zemunski kej koji teniserka mnogo voli. - Odrasla sam na Novom Beogradu, Be`anijskoj kosi i Zemunu. Bilo bi divno kada bismo se tuda provozali biciklom - otkrila je Ana nedavno u intervjuu magazinu “Helo!”

Zlatokosa u zatvoru
Plavu{a koja je provalila u ku}u, opusto{ila fri`ider i mini-bar i zaspala u krevetu najvjerovatnije }e zavr{iti u zatvoru. Vanesa Xoj Long (39) u medijima na Novom Zelandu ve} je prozvana Zlatokosa, po{to je provalu uradila u stilu istoimene djevoj~ice iz pri~e Roberta Sautija. Longova je provalila u ku}u u Krajst~er~u usred no}i, najela se, popila nekoliko razli~itih pi}a, a zatim isprobala odje}u vlasnika ku}e, ~ije ime nije saop{teno. Vlasnik je zatekao kako spava u wegovom krevetu.

Kejti Prajs u depresiji pred vjen~awe
Kejti Prajs godinama koristi bo toks i ima la je ne ko li ko plasti~nih operacija, ali sva ta briga oko izgleda nije joj pomogla da stekne samopouzdawe. Uo~i velike ceremonije vjen~awa koje priprema za sqede}i mjesec, britanska starleta je jo{ vi{e potonula u depresiju i po~ela da otvoreno pokazuje svoju nesigurnost. - Okolo govori svim svojim prijateqima i ~lanovima porodice da je ru`na i debela. Zna da }e na vjen ~awu sve o~i bi ti uprte u wu i osje}a veliki pritisak. Ka `e ka ko mo ra da iz gle da savr{eno, ali poslije svega {to je uradila sa svojim licem, nije zadovoqna ni sre}na, ve} zabrinuta - rekao je izvor za ~asopis “Now“. Pred kamerama je i daqe nasmijana i naizgled dobro raspolo`ena, ali qudi bliski Kejti tvrde da je to samo maska.

[kolski duhovi
U jednoj zgradi u SAD redovno se ~uju koraci i glasovi, kao i {kripa krede po tabli, iako u woj nema nikoga. U zgradi u kojoj se nekada nalazila {kola istra`iva~i paranormalnih pojava bili su ve} dva puta za godinu. Kad su poslije prvog pregleda zgrade slu{ali radio-snimak, ~uli su glas u~iteqa koji predaje gramatiku i jasne zvukove pisawa kredom po tabli.

NEKAD BILO...
Srpski pjesnik Miroslav Mika Anti} umro je na dana{wi dan 1986. godine. Pored pisawa poezije, bavio se novinarstvom i pisao filmske scenarije i radio-drame. Ro|en je 14. marta 1932. u Mokrinu, gdje je zavr{io osnovnu {kolu. U Gimnaziju je i{ao u Kikindu i Pan~evo, a studije je upisao u Beogradu. @ivio je u Novom Sadu.Prije nego {to je postao poznat bavio se raznim poslovima - bio je mornar, radio u lutkarskom pozori{tu, bavio se i slikarstvom, novinarstvom i filmom. Bio je i urednik lista “Ritam“ i Zmajevog “Nevena“, kao i novinar “Dnevnika“. Me|u wegovim poznatim pjesmama su “Plavi ~uperak“, “Prva qubav“, “Garavi sokak“, “Ekspres za sever“, “Mali no}ni nokturno“...

POSQEDWA
Xorx Majkl kupuje stan u Sidneju
Xorx Majkl zaqubio se u Australiju kada je posqedwi put bio tamo, pa je odlu~io da u Sidneju kupi luksuzan stan. Pjeva~ev budu}i stan smje{ten je u ekskluzivnom dijelu Sidneja, a ima pet spava}ih soba, bazen, staklene zidove i ogromnu terasu. Stan je “idealan za zabave“, {to je sigurno privuklo muzi~ara poznatog po tome da voli dobar provod. Xorx, koji }e sutra napuniti 47 godina, odu{evio se Sidnejom u februaru, kada je tamo bio u okviru svoje turneje po Australiji. Iako je po rasporedu u gradu trebalo da provede tek nekoliko dana, pjeva~ se zadr`ao ~ak dva mjeseca. Australija mu je u lijepom sje}awu ostala sigurno i po intimnom dru`ewu s nepoznatim mladi}em, s kojim su ga paparaci uhvatili da se qubaka na iznajmqenoj jahti.

Umro Mika Anti}

dodatak za kladioni~are: kvote, tabele, statistike, prognoze...
Derbi Mundijala: Durban: Portugalija - Brazil, grupa H, petak u 16 ~asova

Portugalija - Brazil

3.85 2.80 2.30

Kristijano Ronaldo (Portugalija)

Luis Fabijano (Brazil)

Lagano
Deri Siti - Langford Braj - [amrok Fram - Haukar 1 (1,30) 2 (1,40) 1 (1,30)

Realno
Bohemians – Dundalk Salthil – Vehford 1 (1,65) 2 (1,60)

Rizi~no
Fingal – Dablin Urugvaj – Ju`na Koreja Trolhatan – Sundsval Hamarbi – Landskrona Valur – Keflavik 1 (1,80) 1 (1,90) 2 (2,05) 1 (2,05) 1 (2,15)

Izazovno
Drogeda – Galvaj Kork Siti – Limerik Portugalija – Brazil Grindavik – Filkir Brejdblik – Rejkjavik 1 (2,45) 1 (2,20) 2 (2,20) 2 (2,25) 1 (2,40)

[vajcarska – Honduras 1 (1,55) Argentina – Meksiko 1 (1,55)

S. Koreja - O. Slonova~e 2 (1,40) ^ile - [panija 2 (1,45)

Asiriska – Falkenbergs 1 (1,65)

KVOTA

KVOTA

KVOTA

KVOTA

4.80

10.46

30.90

64.03

2 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE TIKET

Rusija, prva divizija, 18. kolo

Ka maz u Kra sno da ru
Krasnodar je poslije 16. kola zauzimao drugu poziciju na tabeli iza gradskog rivala Kubana koji im je bje`ao samo jedan bod, dok je Kamaz bio sedmi
DERBI KOLA

Tabela
1. Kuban 2. Krasnodar 3. Himki 4. Ni`wi N. 5. So~i 6. Ural 7. Kamaz 8. Volga 9. Lu~ Energija 10. Mordovja 11. Saljut B. 12. [iwik 13. Avangard 14. Dinamo SP 15. Irti{ 16. Volgar 17. SKA-Energija 18. Baltika 19. Dinamo B. 20. Rotor 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 15 15 15 16 15 15 9 9 7 8 7 6 6 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 2 3 4 3 6 2 4 6 5 7 5 4 7 3 3 5 5 4 6 6 7 4 2 3 2 5 4 3 4 3 5 6 5 7 8 7 6 7 6 7 6 8 16:4 28:15 17:7 21:18 15:12 11:8 21:16 17:9 14:15 18:13 14:16 13:15 12:20 16:20 11:16 13:18 11:16 13:20 12:20 12:27 31 30 27 26 25 24 23 22 20 19 19 18 18 17 17 16 15 15 13 13

1.70 3.20 4.50
Sve utakmice 18. kola Prve ruske divizije, odnosno druge lige, igraju se u subotu od 12 ~asova, a najvi {e pa`we pri vu }i }e susret izme|u Krasnodara i Kamaza. Krasnodar je poslije 16. ko la za uzi mao dru gu po zi ciju na tabeli iza gradskog ri va la Ku ba na ko ji im je bje`ao samo jedan bod, dok je Kamaz bio sedmi. Veliku bit ku za prvo mjes to vo de upravo gradski rivali koji `e le da sqede }e se zo ne igraju u Premijer ligi Rusije. Doma}in je u prednosti zbog ~iweni ce da igra na svom stadionu na kojem pru`aju dobre partije i do 17. kola nisu osjetili gor~inu poraza uz gol-razliku 18:2. S druge strane Kamaz je u gostima upisao tri po-

Vanredno kolo
Fudbaleri u Prvoj diviziji Rusije tokom sedmice odigrali su 17. kolo, a sino} su se sastali: Mordovja - Himki, Ni`wi N. - Kuban, [iwik - Ural, Saljut - Avangard, Volgar - SKA-Energija, Dinamo B. - Irti{, Rotor - Lu~ Energija, Baltika - Dinamo SP, Krasnodar - Volga, So~i Kamaz.
Aleksandar Jarkin FOTO: AGENCIJE

bjede i sigurno je da se ne}e unaprijed predati. Lider do 17. kola Kuban

Pro{lo kolo
SKA-Energija - Ni`wi N. 0:1, Lu~ Energija - Mordovja 2:0, Irti{ - Baltika 2:0, Ural - Dinamo SP 2:0, Kamaz - Dinamo B. 1:1, Avangard - Volgar 1:0, Volga - [iwik 1:0, Saljut - Rotor 2:1, Kuban - So~i 0:1, Himki - Krasnodar 0:0.

gos tu je kod Mor do vje, ko ja se nalazi u sredini tabele. Ku ban je do sa da po ka zao najvi{e i nalazi se u vo|stvu, te va`i za favorita u predstoje}em me~u. Klub iz Saranska igra promjenqivo i na svom i na gos tu ju }em terenu i vjerovatno da najvi{e {to mo`e da uradi je nerije{en rezultat, mada je

kec realnija opcija. Za nimqivo bi tre ba lo bi ti u okr{a ju So ~i ja i Volge. Poslije 16. kola razlika izme|u bila je tri boda. So ~i je do sa da bio dosta ubjedqiv na doma}em te re nu pa bi tre ba lo da nas ta vi u is tom ri tmu i upi{e pobjedu protiv ipak slabije Volge.

Parovi 26.6. 26.6. 26.6. 26.6. 26.6. 26.6. 26.6. 26.6. 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Mordovja - Kuban Krasnodar - Kamaz So~i - Volga Ni`wi N. - Himki [iwik - Irti{ Rotor - SKA-Energija Dinamo B. - Ural H2 Volgar - Lu~ Energija

Na{ tip 2 1 1 1H 1 1H 1H

Tabela
1. LA Galaksi 13 2. Real Solt Lejk 12 3. Kolumbus 11 4. Wu Jork R. B. 12 5. Kolorado R. 11 6. San Hoze 11 7. Toronto 11 8. Hjuston 13 9. Dalas 11 10. Sijetl 13 11. ^ikago Fajr 11 12. Kanzas Siti 11 13. Wu Ingland 12 14. ^ivas USA 12 15. DC junajted 12 16. Filadelfija 10 10 7 6 7 6 5 5 5 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 0 2 2 2 1 6 3 5 3 2 1 1 1 1 3 2 5 3 4 4 7 2 6 3 5 7 8 8 7 22:4 22:11 16:11 14:16 13:9 15:14 15:14 18:19 13:11 14:17 16:16 11:13 13:20 13:18 10:22 11:21 32 23 21 21 20 17 17 16 15 15 14 12 11 10 10 7

SAD, MLS liga 14. kolo

Re al Solt Lejk nas tavqa potjeru za Galaksijem
Bez obzira na to {to repre zenta cija SAD igra na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Afri ci ta kmi ~ewe u MLS ligi se i daqe odvija bez pauze. Sqede}eg vikenda na rasporedu je osam utakmica gdje naj vi {e pa`we pri vla ~i obra ~un izme |u Re al Solt Lejka i San Hozea. Ekipa iz Jute zauzima drugu poziciju na tabeli iza Los An|eles Galaksija sa devet bodova mawe, ali i utakmicom mawe u odnosu na ekipu iz Kalifornije. Real je favorit u predstoje}em me~u, po{to na svom terenu pru`aju dobre partije, a do sada su upisali samo tri poraza uz sedam pobjeda i dva remija. Na drugoj strani San Hoze ne briqira ove sezone po{to zauzima sedmu poziciju na tabeli sa 15 bodova zaostatka za vode}im timom.

Pro{lo kolo
^ikago Fajr - Kolorado Rapids 2:2, Real Solt Lejk - LA Galaksi 1:0, Kanzas Siti - Filadelfija 2:0, Sijetl - DC junajted 2:3. Parovi 26.6. 03.00 27.6. 01.30 27.6. 01.30 27.6. 02.30 27.6. 02.30 27.6. 04.30 27.6. 23.00 28.6. 01.00 Na{ tip Real Solt Lejk - San Hoze Toronto - LA Galaksi Kolumbus - DC junajted Hjuston - Kolorado Rapids Kanzas Siti - Wu Jork Red Buls ^ivas USA - Dalas Filadelfija - Sijetl Wu Ingland - ^ikago Fajr 1 2 1 1H H2 H2 H2 2

Net Borhers

FOTO: AGENCIJE

Posqedweplasirana Filadelfija ugosti}e na svom terenu Sijetl koji se nalazi na desetoj poziciji. Ova sezona za Filadelfiju je o~ajna po{to iz deset utakmica ima samo sedam bodova uz slabu gol-ra zli ku. Ma lo boqi je Sijetl koji je uspio da skupi 15 bodova, ali su daleko od

one forme koja je potrebna da se do|e do vrha tabele i ukqu~i u bor bu za ti tu lu prva ka. Upra vo zbog to ga gosti iz ameri~ke savezne dr`ave Pensilvanije va`e za favorita, ali ovo treba uzeti sa rezervom po{to se mo`e desiti da Sijetl izbori nerije{en rezultat.

DERBI KOLA

1.73 3.40 4.75

TIKET GLAS SRPSKE ~etvrtak, 24. jun 2010. 3

Islandska Landsbankadeild liga, 9. kolo

Doma}in se nalazi u odli~noj formi i favorit je protiv rivala koji je u posqedwih pet me~eva samo jednom okusio slast pobjede

Landsbankadeild
1. Fram 2. Valur 3. Keflavik 4. Brajdablik 5. Vestmanejar 6. Hafnarfjordur 7. Stjarnan 8. Rejkjavik 9. Filkir 10. Selfos 11. Grindavik 12. Haukar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 0 3 3 3 2 2 2 4 3 2 1 0 3 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 5 15:10 15:11 8:8 17:11 11:8 14:12 17:12 12:13 15:18 11:14 9:17 9:19 15 15 15 14 14 14 10 9 8 7 6 3

Parovi 25. 6. 27. 6. 27. 6. 27. 6. 27. 6. 27. 6. 22.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 Vestmanejar - Selfos Brajdablik - Rejkjavik Fram - Haukar Grindavik - Filkir Hafnarfjordur - Stjarnan Valur - Keflavik

Na{ tip 1 1, 1H 1 1H 1, 1H 1, 1H

Pro{lo kolo
DERBI KOLA
Haukar - Grindavik 2:3, Keflavik - Fram 1:1, Selfos - Hafnarfjordur 0:2, Filkir - Brajdablik 2:4, Rejkjavik - Vestmanejar 1:0, Stjarnan - Valur 1:1. re nu ne sa vla da Ha ukar, ekipu koja je zakovana za dno tabele, pa bi sve osim sigurnog “keca“ u ovoj utakmici bilo ravno senzaciji. Priliku da odr`i korak za vo de }im tri om ima }e Braj da blik, ko ji do ~e ku je Rejkjavik. Doma}i sastav je u prednosti, kako zbog bodovnog salda, tako i zbog ~iwenice da igra pred svojim navija~ima, pa je “jedinica“ najrealnija opcija. U is toj si tu aci ji je i Ves tma ne jar, ko ji do ~e ku je Selfos, sastav iz doweg doma, pa je realno da i u ovom okr{aju doma}in do|e do cijelog plijena. U duelu ekipa sa za~eqa, Grindavik bi morao da iskoristi doma}i teren protiv Fil ki ra, ba{ kao i Hafnarfjordur u duelu sa Stjarnanom.

Greg Ros (Valur)

FOTO: AGENCIJE

Nova, deveta runda islandske Landsbankadeild lige donosi okr{aj Valura i Ke fla vi ka, eki pa ko je za uzi ma ju dru go, odno sno tre}e mjesto na tabeli sa je dna kim bro jem bo do va kao i lider Fram - 15. Doma}in u duel ulazi po-

slije nekoliko sjajnih parti ja. U posqedwih pet prvenstvenih duela ostvario je ~etiri pobjede i remi, pa je si gur no da }e us pje {an niz `eqeti da nastavi pred svojim navija~ima. S druge strane, Keflavik je u padu for me. Gos ti su se u po-

sqedwih pet su sre ta radovali samo jednom, pa je ja sno za {to se mo `e o~e ki va ti da bodovi ostanu u Rejkjaviku. I dok }e me|usobnu bitku voditi Valur i Keflavik, vo de }i Fram }e pri -

2.20 3.40 2.80
`eqkivati re mi u der biju da bi se izdvojio na tronu. Jer, ne bi smio sebi da dozvoli luksuz da na svom te-

Superetan
1. Nor~eping 2. Degerfors 3. Sundsval 4. Landskrona 5. Qungskile 6. Asiriska 7. Sirianska 8. Orgrite 9. Hamarbi 10. Brage 11. Jon~eping 12. Angelholms 13. Osters 14. Falkenbergs 15. Vasbi 16. Trolhatan 12 12 11 12 12 12 12 11 12 12 12 10 12 12 12 12 7 7 6 6 5 5 5 3 5 4 4 3 4 2 2 1 2 2 4 3 5 3 2 7 1 4 2 4 1 4 2 4 3 3 1 3 2 4 5 1 6 4 6 3 7 6 8 7 24:16 20:14 20:11 14:11 13:7 17:16 20:20 16:13 19:16 15:16 18:24 13:11 13:19 11:15 13:23 7:21 23 23 22 21 20 18 17 16 16 16 14 13 13 10 8 7

[vedska Superetan liga, 13. kolo

Hamarbi prijeti Landskroni
Okr{aj Ha mar bi ja i Lan dskro ne no si epi tet derbija 13. runde takmi~ewa u {ved skoj Su pe re tan ligi. Do ma }in ne briqira, ali gos tu ju }a po bje da protiv Si ri an ske po di gla je mo tiv eki pe pred du el sa ri valom ko ji je prvi na drugoliga{koj tabeli i nije za potcjewivawe, pa ukoliko i ne pobijedi, Hamarbi barem ne bi trebalo da izgubi. Nor~eping i Degerfors ne bi trebalo da imaju ve}ih problema u ovom kolu. Nor~e ping }e pred svo jim na vi ja ~i ma ugos ti ti An gel hol ms, a iako ne blis ta u posqedwe vrijeme, doma}in ne bi smio da napravi novi kiks. S dru ge stra ne, Degerfors igra sjajno. U posqedwih pet utakmica upisao je ~etiri pobjede i gostuju}i remi, pa se mo`e o~ekivati da nastavi niz i protiv Ostersa i upi {e no vu “troj ku“ na svoj konto.

Parovi 27. 6. 27. 6. 27. 6. 28. 6. 28. 6. 28. 6. 29. 6. 30. 6. 18.00 18.00 18.30 19.00 19.00 19.00 18.30 19.00 Asiriska - Falkenbergs Trolhatan - Sundsval Hamarbi - Landskrona Brage - Orgrite Jon~eping - Sirianska Nor~eping - Angelholms Degerfors - Osters Vasbi - Qungskile

Na{ tip 1 2 1H 1, 1H 1H 1 1 H2

Sundsval je sino} igrao od go |e ni su sret 11. run de protiv Angelholmsa, a u slu~aju da je trijumfovao, preuzeo bi tron. A to }e, bez sumwe, biti ogroman motiv da i na gostovawu kod “fewera{a“ Trolhatana upi{e novi trijumf i tako zadr`i lidersku poziciju.

DERBI KOLA

Pro{lo kolo
Landskrona - Brage 2:0, Orgrite - Asiriska 1:1, Sirianska Hamarbi 0:2, Angelholms - Trolhatan 4:2, Degerfors - Vasbi 2:1, Falkenbergs - Nor~eping 2:3, Qungskile - Jonkepings 2:0, Osters - Sundsval 0:2.

2.05 3.30 3.25

Sebastijan Kastro-Telo (Hamarbi)

4 ~etvrtak, 24. jun 2010. GLAS SRPSKE TIKET

Republika Irska, Premijer liga, 18. kolo

Isku{ewe za lidera
U posqedwem susretu 18. kola vode}i Sent Patrik u nedjequ od 20.45 ~asova gostuje na stadionu “[ougraunds“ u Sligu, gdje }e se sastati sa istoimenim doma}inom Premijer liga
1. Sent Patrik 2. Sporting Fingal 3. Dandalk 4. [amrok 5. Bohemians D. 6. UC Dablin 7. Sligo Rovers 8. Galvej 9. Drogeda 10. Brej 16 16 17 17 16 16 16 17 17 16 9 7 8 7 7 6 5 4 2 1 3 7 4 7 5 5 7 6 6 2 4 2 5 3 4 5 4 7 9 13 24:8 21:13 23:17 17:13 20:15 20:15 25:15 16:21 16:37 10:38 30 28 28 28 26 23 22 18 12 5

Pro{lo kolo
[amrok - Drogeda 1:1, Dandalk - Sporting Fingal 1:2, Galvej - Bohemians Dablin 2:2, Sent Patrik - Brej 3:0, UC Dablin - Sligo 0:2.

Parovi 25. 6. 25. 6. 25. 6. 25. 6. 26. 6. 20.45 20.45 20.45 20.45 20.45

Na{ tip Bohemians Dablin - Dundalk Brej - [amrok Drogeda - Galvej Sporting Fingal - UC Dablin Sligo Rovers - Sent Patrik 1H, 1 2 1H 1H, 1 1H

Konor Sinot (Sent Patrik)

FOTO: AGENCIJE

Utakmice 18. kola Premijer lige Republike Irske bi}e odigrane u subotu i nedjequ. Najvi{e pa`we pri vla ~i posqedwi me~ ove prvenstvene runde u kome }e vode}i Sent Patrik

u ne djequ od 20.45 ~a so va gos to va ti na sta di onu “[ougraunds“ u Sligu, gdje }e se sastati sa istoimenim doma}inom. U pro {lom kolu li der je na svom terenu bez ve}ih

pro ble ma pre sli {ao “fewera {a“ Brej sa 3:0, dok je Sli go za biqe`io vrijednu pobjedu u gostima kod UC Da bli na od 2:0. Iako }e u nedjequ snage odmje ri ti tre nu tni li der i

se dmo pla si ra na eki pa te {ko je prognozirati pobjedni ka, jer je bo do vna razlika samo osam bodova. U slu ~a ju da tri jum fu ju igra~i Sliga bi se ukqu~ili u borbu za sam vrh tabe-

le, dok bi Sent Patrik najvje ro va tni je ve} po sli je ovog ko la iz gu bio prvo mjesto. Dru go pla si ra ni Spor ting Fin gal u su bo tu od 20.45 ~a so va sta di onu “Morton“ u Dablinu do~eku je grad skog ri va la UC Dablin. Sporting Fingal, koji je najmla|i irski profesionalni klub (osnovan je 2007, a sa radom je po~eo 8. februara 2008.) pro{le godine je osvojio FA kup, a ove sezone `eli i do same titule. U pro{lom kolu po-

bi je di li su Dan dalk na gostovawu sa 2:1, dok je UC Dablin na svom terenu pora`en od Sliga sa 0:2. Za nimqiv su sret odi gra }e se i na “Da li mont par ku“ gdje }e u su bo tu od 20.45 ~asova petoplasirani Bohemians Dablin ugostiti tre}eplasirani Dandalk. U 17. kolu Bohemians Dablin je igrao sa Gal ve jom i sa ovog gostovawa vratio se sa jednim bodom (2:2). S druge strane Dandlak je na svom te re nu po ra `en od Spor ting Fingala.

Divizija 1
1. Deri Siti 2. Voterforf j. 3. Monagan j. 4. Limerik 5. [elburn 6. Kork Siti 7. Veksford Juts 8. Atlone Taun 9. Fin Harps 10. Longford Taun 11. Mervu junajted 12. Solthil Devon 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 14 15 11 9 7 8 6 5 6 4 5 5 2 1 3 2 5 2 5 6 1 6 3 2 3 2 1 4 3 5 4 3 8 5 7 8 9 12 32:7 25:10 22:12 22:14 22:12 16:12 15:27 11:13 13:17 18:26 16:30 10:42 36 29 26 26 23 21 19 18 18 17 9 5

Republika Irska, divizija 1, 16. kolo

Lak posao za Deri Siti
Li der Di vi zi je 1 u prvenstvu Republike Irske, Deri Siti ne bi trebalo da ima te `ak za da tak u 16. prven stve noj run di. Na svom “Brendivel“ stadionu u su bo tu od 20.45 ~a so va ugos ti }e Lon gford Ta un, ko ji tre nu tno za uzi ma tek de se to mjes to. U pro {lom kolu Deri Siti je pobijedio na gostovawu Atlone Taun sa 3:1, dok je Lon gford Ta un osvo jio bod na gos to vawu kod [elburna igraju}i 1:1. Drugoplasirani Voterford u istom terminu }e u “Voterford Regional sport centru“ do~ekati Mervu junajted. U pro{lom kolu Voterford junajted je na svom terenu ispra{io “fewera{a“ Solthil Devon sa 8:0, dok je me~ izme|u Mervu junajteda i Kork Siti Foras kopa odgo|en za 13. jul. Tre }e pla si ra ni Mo na gan ju naj ted u ne djequ od 20.30 ~a so va gos tu je na “Atlone“ stadionu, gdje }e snage odmjeriti sa Atlone Taunom. U pro{lom kolu ~eta iz Monagana je na svom terenu pobijedila Veksford Jut sa 4:2, dok je Atlone Taun na svom terenu pora`en od Deri Sitija sa 1:3. Zanimqiv susret odigra}e se u subotu od 20.45 ~asova u Kor ku, gdje }e na sta di onu “Tar ners kros“ snage odmjeriti {estoplasi ra ni Kork Si ti Fo ras Kop i ~et vrto pla si ra ni Limerik. Kork siti Foras Kop ima me~ mawe (odgo|eni su sret pro {log ko la sa Mer vu ju naj te dom), dok je Li me rik u pret ho dnoj prvenstvenoj rundi na svom stadion slavio protiv Fin Harpsa sa 2:1.

Pro{lo kolo
Mogagan junajted - Veksford Juts 4:2, [elburn - Longford Taun 1:1, Atlone Taun - Deri Siti 1:3, Limerik - Fin Harps 2:1, Voterford junajted - Solthil Devon 8:0, Mervu junajted Kork Siti Foras Kop odgo|eno za 13. jul. Parovi 25. 6. 25. 6. 25. 6. 25. 6. 26. 6. 26. 6. 20.45 20.45 20.45 21.00 20.00 20.30 Kork Siti - Limerik Deri Siti -Longford Taun Voterford J. - Mervu j. Fin Harps - [elburn Solthil Devon - Veksford Juts Atlone Taun - Monagan j. Na{ tip 1H 1 1 1H 2 1H

Mark Faren (Deri Siti)

FOTO: AGENCIJE