ISSN 1840-0795

UNIVERZITET U ZENICI

UNIVERSITY OF ZENICA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2007. GODINU *** ANNUAL REPORT 2007. YEAR

Zenica, april, 2008.

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Izdavač:

UNIVERZITET U ZENICI
tel. + 387 32 444 430, 444 420 fax. + 387 32 444 431 +387 32 444 421 e-mail: rektorat@unze.ba Fakultetska 3, 72 000 ZENICA Bosna i Hercegovina Za izdavača: Rektor prof. dr sci. Sabahudin Ekinović Autor:

V. prof. dr sci. Darko Petković, prorektor
Saradnici: Prof. dr sci. Fuad Begovac (prilog 12.1. FMM u 2007.godini) Prof. dr sci. Dušan Vukojević (prilog 12.2. MF u 2007.godini) Prof. dr sci. Refik Ćatić (prilog 12.3. PF u 2007.godini) Prof. dr sci. Dževad Zečić (prilog 12.4. EF u 2007.godini) Prof. dr sci. Salih Jaliman (prilog 12.5. PrF u 2007.godini) Prof. dr sci. Sahib Muminagić (prilog 12.6. ZF u 2007.godini) Prof. dr sci. Mirsada Oruč (prilog 12.7. MI u 2007.godini) Doc. dr sci. Zuhdija Adilović (prilog 12.8. IPF u 2007.godini) Lektor: Aras Borić, dipl.bibliotekar Fotografije: Derviš Dervišević Arhiva UNZE DTP: Mr sci. Ibrahim Plančić, dipl.inž. Izdato u: 300 primjeraka (štampane + CD verzije) Štampa: FETA-Grand Zenica Za štampariju: ing. Samir Fetić

ISSN 1840-0795

3

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

SADRŽAJ Predgovor ......................................................................................................................5 1. OSNOVNI PODACI O UNIVERZITETU ...................................................................6 2. HRONOLOGIJA VAŽNIJIH DOGAĐAJA U 2007.GODINI .......................................17 3. PREGLED NAJVAŽNIJIH PROJEKATA MENADŽMENTA U 2007.GODINI ...........42 4. DIPLOMANTI NA UNIVERZITETU U ZENICI U 2007.GODINI ................................50 5. PREGLED NAJZNAČAJNIJIH ELEMENATA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA U 2007.GODINI........................................................................51 5.1. MAGISTRANTI NA UNZE U 2007.GODINI..........................................................51 5.2. DOKTORANTI NA UNZE U 2007.GODINI...........................................................51 5.3. RADOVI OBJAVLJENI U 2007.GODINI ..............................................................51 5.4. NIR I STRUČNI PROJEKTI ČLANICA UNZE U 2007.GODINI ............................52 5.5. OBJAVLJENE KNJIGE NA ČLANICAMA U 2007.GODINI ..................................53 5.6. ORGANIZACIJA SEMINARA, KONFERENCIJA, JAVNIH I POZIVNIH PREDAVANJA .....................................................................................................54 6. BOLONJSKI PROCES .............................................................................................55 7. SISTEM KVALITETA................................................................................................57 8. MEĐUNARODNA SARADNJA .................................................................................59 9. STUDENTSKE AKTIVNOSTI ...................................................................................61 10. NAJVAŽNIJE PLANIRANE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU U 2008.GODINI ....63 10.1. UVOD ................................................................................................................63 10.2. AKADEMSKE AKTIVNOSTI ..............................................................................63 10.3. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (HRM) .............................................64 10.4. INFRASTRUKTURA UNIVERZITETA................................................................64 10.5. AKTIVNOSTI REKTORATA ...............................................................................65 11. ZAKLJUČAK ............................................................................................................66 12. PRILOG: PREGLEDI GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA ORGANIZACIJSKIH JEDINICA UNIVERZITETA U ZENICI .......................................................................................67 12.1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ FAKULTETA ZA METALURGIJU I MATERIJALE ZA 2007.GODINU ...................................................................................................68 12.2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MAŠINSKOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU ............100 12.3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PEDAGOŠKOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU.........162 12.4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ EKONOMSKOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU ........203 12.5. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRAVNOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU ................234 12.6. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZDRAVSTVENOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU.....244 12.7. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ METALURŠKOG INSTITUTA ZA 2007.GODINU .........282 12.8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU ...................................................................................................295

4

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Predgovor Od 2008. godine Univerzitet u Zenici, pored redovne prakse izdavanja Godišnjeg izvještaja, uvodi i odvojeni Izvještaj o godišnjoj samoevaluaciji. Zato se i naš sadržaj Godišnjaka u velikoj mjeri i razlikuje od prethodna tri. Dakle, ovo je četvrti po redu Godišnji izvještaj Univerziteta u Zenici za 2007.godinu, koji daje pregled najvažnijih rezultata koje je UNZE ostvario u kalendarskoj 2007. godini. Godišnji izvještaj UNZE po svojoj prirodi je javni dokument i kao takav nalazi se i u web izdanju, pored štampanog primjerka kojeg imate u rukama. U potpunosti shvatajući i prihvatajući sve elemente transformacije univerziteta u skladu sa odredbama Bolonjskog procesa, menadžment UNZE, i ovim Godišnjim izvještajem, daje puni doprinos u ispunjavanju istih. Uz već uhodani pravni subjektivitet Univerziteta spram fakulteta članica, tu je druga godina rada integrisanih katedri, primjenjeni nastavni planovi i programi sa ECTS bodovnim sistemom, organizacijska struktura koja se stalno inovira, i ne na kraju, tu je i prva godina rada u sastavu UNZE nove OJ tj. MI ''Kemal Kapetanović''. Bilježimo nastavak rada na Centru za izvrsnost u drvopreradi sa Vladom Švicarske, Centru za inovativnosti i preduzetništvo kroz Tempus projekt, a realizovana je i nastava na prvim postdiplomskim studijima na Pravnom, Ekonomskom i Pedagoškom fakultetu. 2008.godine je izašlo treće izdanje Vodiča za brucoše, inovirano elektronsko izdanje Informacijskog paketa Univerziteta, te svakim danom novija i aktuelnija web stranica Univerziteta. Završen je i prvi PDS u konceptu 4+1 godina na Mašinskom fakultetu iz oblasti Metrologije sa respektabilnim partnerima, univerzitetima iz Erlangena i Maribora, a pod pokroviteljstvom EU Tempus fonda iz Brisela. Bussines Start-up centar je radio punom parom, a finansiran je od strane Vlade Holandije. Održane su konferencije Kvalitet 2007 u Neumu, TMT 2007 u Tunisu, Techno-Educa 2007 i Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih u organizaciji IPF u Zenici. Godina 2007. bila je i godina pune saradnje sa svim akterima lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, kao i međunarodnim institucijama, organizacijama i stranim ambasadama u BIH. Godišnjak daje mogućnosti za sveobuhvatne analize, te uočavanje, brojnih, kako dobrih, tako i loših strana našeg rada i predstavlja važan dio naše godišnje evaluacije rada koji dajemo na uvid i javnosti izvan Univerziteta. Stoga je on neizostavna karika u ispunjavanju uslova gradnje respektabilne i prepoznatljive evropske visokoškolske institucije kakav želi biti i Univerzitet u Zenici. Zenica, aprila, 2008.

Prof.Dr sci. Darko Petković Prorektor za NIR i međunarodnu saradnju sa timom saradnika

5

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

1. OSNOVNI PODACI O UNIVERZITETU
ADRESA: Fakultetska 3, 72000 Zenica Bosna i Hercegovina tel. +387 32 444 430, 444 420 fax. +387 32 449 425 www.unze.ba E-mail: rektorat@unze.ba Akronim: UNZE

Grad Zenica

Zeničko- Dobojski kanton

Lokacija Univerziteta

Zgrada Rektorata

Objekti Metalurškog instituta

6

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

MENADŽMENT UNIVERZITETA

Rektor: Prof. dr sci.Sabahudin EKINOVIĆ, Diplomirani inženjer mašinstva Tel. + 387 32 444 420 Mob. + 387 61 477 570 Fax. + 387 32 444 431 e-mail: sabahudin.ekinovic@unze.ba rektorat@unze.ba Naučna matičnost: Katedra za proizvodne tehnologije Prorektor za nastavu i studentska pitanja: Prof. dr sci.Željko ŠKULJEVIĆ, Tel. + 387 32 444 420 Fax. + 387 32 444 431 e-mail: zeljko.skuljevic@unze.ba rektorat@unze.ba Naučna matičnost: Katedra za pedagoške discipline

Prorektor za NIR i međunarodnu saradnju: Prof. dr Darko PETKOVIĆ Diplomirani inženjer mašinstva Tel. + 387 32 444 420 Mob. + 387 62 330 103 Fax. + 387 32 444 431 e-mail: darko.petkovic@unze.ba rektorat@unze.ba Naučna matičnost: Katedra za održavanje Generalni sekretar: Arifa ČURUKOVIĆ Diplomirani pravnik Tel. + 387 32 444 420 Mob. + 387 62 330 102 Fax. + 387 32 444 431 e-mail: arifa.curkovic@unze.ba rektorat@unze.ba

7

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

PREGLED FAKULTETA, ODSJEKA I IZLAZNIH DIPLOMA FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE Dodiplomski studij Naziv odsjeka – smjera Odsjek za metalurgiju: smjer: Metalurgija gvožđa i čelika Odsjek za metalurgiju: smjer: Metalurgija neželjeznih metala Odsjek za metalurgiju: smjer: Ljevarstvo Odsjek za metalurgiju: smjer: Plastična prerada metala Odsjek za metalne materijale Odsjek za nemetalne materijale Odsjek za hemiju: smjer: Hemijsko inženjerstvo Izlazno zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER METALURGIJE (SA NAZNAKOM SMJERA) DIPLOMIRANI INŽENJER METALURGIJE (SA NAZNAKOM SMJERA) DIPLOMIRANI INŽENJER METALURGIJE (SA NAZNAKOM SMJERA) DIPLOMIRANI INŽENJER METALURGIJE (SA NAZNAKOM SMJERA) DIPLOMIRANI INŽENJER METALNIH MATERIJALA DIPLOMIRANI INŽENJER NEMETALNIH MATERIJALA DIPLOMIRANI INŽENJER HEMIJE

Postdiplomski studij : Magistar tehničkih nauka (za naznakom usmjerenja) MAŠINSKI FAKULTET Dodiplomski studij Naziv odsjeka – smjera Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda Odsjek:Menadžment proizvodnim tehnologijama Odsjek: Inženjerska ekologija Odsjek: Održavanje –smjer: Održavanje u rudarstvu Odsjek: Održavanje –smjer: Održavanje u metalurgiji Odsjek Održavanje –smjer: Održavanje u energetici Odsjek: Održavanje –smjer: Održavanje motornih vozila i građevinskih mašina Strukovni studij : Odsjek: Opšte mašinstvo Strukovni studij: Odsjek: Proizvodni biznis - smjer: Tehnolog drvoprerade, - smjer: Industrijski dizajner/konstruktor u drvopreradi - smjer: Tehnolog metaloprerade - smjer: Industrijski dizajner/konstruktor u metalopreradi Izlazno zvanje DIPLOMIRAN INŽENJER MAŠINSTVA ( SA NAZNAKOM ODSJEKA) DIPLOMIRAN INŽENJER MAŠINSTVA ( SA NAZNAKOM ODSJEKA) DIPLOMIRAN INŽENJER MAŠINSTVA ( SA NAZNAKOM ODSJEKA) DIPLOMIRAN INŽENJER MAŠINSTVA ( SA NAZNAKOM ODSJEKA I SMJERA) DIPLOMIRAN INŽENJER MAŠINSTVA ( SA NAZNAKOM ODSJEKA I SMJERA) DIPLOMIRAN INŽENJER MAŠINSTVA ( SA NAZNAKOM ODSJEKA I SMJERA) DIPLOMIRAN INŽENJER MAŠINSTVA ( SA NAZNAKOM ODSJEKA I SMJERA) DIPLOMIRANI STRUKOVNI INŽENJER

DIPLOMIRANI PROIZVODNI INŽENJER ( SA NAZNAKOM ODSJEKA I SMJERA)

Postdiplomski studij : Magistar tehničkih nauka (za naznakom usmjerenja)

8

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

PEDAGOŠKI FAKULTET Dodiplomski studij Naziv odsjeka – smjera Odsjek: Razredna nastava Odsjek: Engleski jezik i književnost Odsjek: Njemački jezik i književnost Odsjek: Turski jezik i književnost Odsjek: Matematika i informatika Odsjek: bhs jezik i književnosti Izlazno zvanje PROFESOR RAZREDNE NASTAVE PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI PROFESOR TURSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI PROFESOR MATEMATIKE I INFORMATIKE PROFESOR BHS JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Postdiplomski studij : Magistar pedagoških nauka (za naznakom usmjerenja) EKONOMSKI FAKULTET Dodiplomski studij Naziv odsjeka – smjera Odsjek za menadžment preduzeća Odsjek za računovodstveni i revizijski menadžment Izlazno zvanje DIPLOMIRANI EKONOMISTA (SA NAZNAKOM ODSJEKA) DIPLOMIRANI EKONOMISTA (SA NAZNAKOM ODSJEKA)

Postdiplomski studij : Magistar ekonomskih nauka (za naznakom usmjerenja) PRAVNI FAKULTET Dodiplomski studij Naziv odsjeka – smjera Opšte pravo

Izlazno zvanje DIPLOMIRANI PRAVNIK

Postdiplomski studij : Magistar pravnih nauka (za naznakom usmjerenja) ZDRAVSTVENI FAKULTET Dodiplomski studij Naziv odsjeka – smjera Smjer: internistički Izlazno zvanje

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (TEHNIČAR) SPECIJALISTA INTERNISTIČKE ZDRAVSTVENE NJEGE DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (TEHNIČAR) Smjer: hirurški SPECIJALISTA HIRURŠKE ZDRAVSTVENE NJEGE DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (TEHNIČAR) Smjer: porodična medicina SPECIJALISTA PORODIČNE MEDICINE I ZDRAVSTVENE NJEGE U ZAJEDNICI DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (TEHNIČAR) Smjer: menadžment SPECIJALISTA MENADŽMENTA ZDRAVSTVENE NJEGE Postdiplomski studij : Magistar zdravstvenih nauka (za naznakom usmjerenja) 9

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET Dodiplomski studij Naziv odsjeka – smjera Odsjek za islamsku vjeronauku Odsjek za socijalnu pedagogiju PROSTORNE PRETPOSTAVKE:

Izlazno zvanje PROFESOR ISLAMSKE VJERONAUKE DIPLOMIRANI SOCIJALNI PEDAGOG

ČLANICA
REKTORAT FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE MAŠINSKI FAKULTET PEDAGOŠKI FAKULTET ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET METALURŠKI INSTITUT “KEMAL KAPETANOVIĆ” PRAVNI FAKULTET EKONOMSKI FAKULTET ZDRAVSTVENI FAKULTET STUDENTSKI CENTAR UKUPNO:

POVRŠINA [m2]
2 000 6 000 4 200 3 200 2 000 13 000 1 300 1 000 1 500 5 000 39 200 m
2

Procentualni udio pojedinih klasa prostorija - učionice i kabineti za nastavu - laboratorije - radionice - zajednički prostori - prostorije za administraciju - ostalo - (15 %) - (20 %) - (17 %) - (12 %) - (3,5%) - (32,5%)

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA Sadašnji pregled katedri na Univerzitetu u Zenici dat je u tabeli 1. 10

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Tabela 1. Spisak integrisanih katedri na UNZE
NAZIV KATEDRE
Katedra za opšte programske osnove Katedra za matematiku i informatiku Katedra za jezike i književnost Katedra za pedagoške discipline Katedra za hemiju i fiziku Katedra za neželjeznu metalurgiju i ljevarstvo Katedra za plastičnu preradu Katedra za metalne materijale Katedra za nemetalne materijale Katedra za gvožđe i čelik Katedra za mehanike Katedra za konstrukcije i CAD tehnologije Katedra za proizvodne tehnologije Katedra za održavanje Katedra za energetiku i procesno inženjerstvo Katedra za automatizaciju i metrologiju Katedra za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije Katedra za ekološko inženjerstvo Katedra za ekonomsku teoriju i politiku Katedra za marketing Katedra za menadžment Katedra za finansije i računovodstvo Katedra za državno i međunarodno javno pravo Katedra za građansko pravo Katedra za istoriju države i prava Katedra za krivično pravo Katedra za fundamentalne medicinske nauke Katedra za javno i preventivno zdravstvo i zarazne bolesti Katedra za internu medicinu Katedra za neuropsihijatriju Katedra za majku i dijete Katedra za hirurgiju i rehabilitaciju

Oznaka
UNZE-K-01 UNZE-K-02 UNZE-K-03 UNZE-K-04 UNZE-K-05 UNZE-K-06 UNZE-K-07 UNZE-K-08 UNZE-K-09 UNZE-K-10 UNZE-K-11 UNZE-K-12 UNZE-K-13 UNZE-K-14 UNZE-K-15 UNZE-K-16 UNZE-K-17 UNZE-K-18 UNZE-K-19 UNZE-K-20 UNZE-K-21 UNZE-K-22 UNZE-K-23 UNZE-K-24 UNZE-K-25 UNZE-K-26 UNZE-K-27 UNZE-K-28 UNZE-K-29 UNZE-K-30 UNZE-K-31 UNZE-K-32

Matičnost
PF PF PF PF FAMM FAMM FAMM FAMM FAMM FAMM MF MF MF MF MF MF MF MF EF EF EF EF PrF PrF PrF PrF ZF ZF ZF ZF ZF ZF

Domena katedre
Svi fakulteti Svi fakulteti Svi fakulteti Svi fakulteti MF, ZF MF MF MF, ZF MF, ZF MF FAMM FAMM FAMM, EF FAMM, EF FAMM FAMM FAMM, EF Svi fakulteti PrF, MF MF, FAMM, ZF, PrF MF, FAMM, ZF, PrF PrF, MF EF EF EF

Oznake: • MF – Mašinski fakultet • FMM – Fakultet za metalurgiju i materijale • PF –Pedagoški fakultet • ZF – Zdravstveni fakultet • EF – Ekonomski fakultet • PrF – Pravni fakultet Pored navedenih OJ u okviru Univerziteta u Zenici zaključno sa 31.12.2007. postojala su dva centra i to: • Centar za društvena i inter-religijska istraživanja • Centar za globalno pravno razumijevanje a u toku su bile izrade studija opravdanosti formiranja: • Centra za inovativnost i preduzetništvo • Centra za izvrsnost u drvopreradi i • Centra za društvena istraživanja kao i rad na Elaboratu za osnivanje Ekonomskog instituta na Ekonomskom fakultetu UNZE. Tokom 2007. godine radilo se po organizacijskoj strukturi koja je pokazana na narednoj slici:

11

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

12

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

NASTAVNICI, SARADNICI I STUDENTI Krenut ćemo od onih zbog kojih univerzitet i postoji, studenata, te reći da ih je zaključno sa 31.12.2007.godine bilo 4567, odnosno sa onima koji su u procedurama izrade diplomskih radova i pasivnog statusa zbog isteka apsolventskog staža, daje brojku od nešto preko 5000 studenata.

UNZE OJ MAŠINSKI FAKULTET FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE PEDAGOŠKI FAKULTET EKONOMSKI FAKULTET PRAVNI FAKULTET ZDRAVSTVENI FAKULTET ISLAMSKI DPEDAGOŠKI FAKULTET UKUPNO

SS
R

I godina
Rs V U R

II godina
V U R

III godina
V U R

IV godina
V U R

V godina
V U

Apsolventi
Sa statusom Ostal i R

Ukupno
Rs V U

S

P p U P p U P p U P p U P p U P p U P p U P p U

206 70 276 133 56 189 188 66 254 120 48 168 121 51 172 36 29 65 59 3 62 863 323 1186

77 77 79 79 120 120 15 15 26 26 317 317

58 36 94 21 58 79 2 69 71 54 37 81 32 8 40 167 198 365

206 70 276 133 56 189 323 102 425 220 106 326 243 120 363 105 56 161 117 11 128 1347 521 1868

28 28 56 16 4 20 170 34 204 135 81 216 83 36 119 36 37 73 104 10 114 572 230 802

46 10 56 60 25 85 32 25 57 40 26 66 36 6 42 21 4 92 30 6

28 28 56 16 4 20 216 44 260 195 106 301 115 61 176 76 63 139 140 16 156 786 322 1108

2 1 3 5 5 171 1 172 89 89 130 39 34 34 50 50 481 2 483

76 76 12 12 39 169 40 40 67 11 78 234 11 245

2 1 35 5 247 1 248 101 101 169 74 74 117 11 128 715 13 728

42 42 29 29 218 218 289 289

115 115 115 115

42 42 29 29 333 333 404 404

29 29 29

-

29 29 29 29

14 14 14 14 209 209 24 24 261 261

18 18 60 60 75 75 16 16 169 169

307 99 406 183 60 243 747 101 848 344 129 473 334 87 421 106 66 172 213 13 226 2234 555 2789

77 77 79 79 120 120 15 15 26 26 317 317

295 46 341 93 83 176 73 94 167 134 53 187 135 25 160 730 301 1031

307 99 406 183 60 243 1119 147 1266 516 212 728 527 181 708 255 119 374 374 38 412 3281 856 4137

339 99 438 257 60 317 1403 147 1550 516 212 728 527 181 708 255 119 374 414 38 452 3711 856 4567

29

-

Tabela 2. Pregled studenata dodiplomskog studija po fakultetima na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2007/2008. godini.
Legenda:R-redovni studenti; Rs- redovni samofinansirajući student;V- vanredni studenti; U-ukupno; Apsolventi sa statusom- u apsolventskom stažu; ostali- studenti koji polažu ispite (istekao apsolventski staž); P – prvi put upisani; p- ponovci; S- sveukupno; U- ukupno

13

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Tabela 3. Podaci o studentima na postdiplomskom studiju
UBIVERZITET U ZENICI: OJ FAKULTETI FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE MAŠINSKI FAKULTET

Naziv studija, oblast/smijer Savremeni materijali Metrologija Marketing Menadžment Računovodstvo i revizija Ukupno: 1.Naučna oblast:“Historija države i prava“ 2.Naučna oblast:“Građansko pravo“ 3.Naučna oblast:“Krivično pravo“ 4.Naučna oblast:“Državno i međunarodno javno pravo!

Početak studija 2003/2004 2006/2007 2006/2007 2006/2007 2006/2007 2006/2007 2006/2007 2006/2007 2006/2007 UKUPNO:

Broj studenata postdiplomskog studija 7 48 13 34 8 55 12 17 28

EKONOMSKI FAKULTET

PRAVNI FAKULTET

183

Tabela 4. Podaci o studentima na postdiplomskom interdisciplinarnom studiju
UNIVERZITET U ZENICI

Naziv studija, oblast/smijer Savremene tendencije istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima

Početak studija 2005/2006

Broj studenata postdiplomskog studija 22

U pogledu broja zaposlenih bilježimo slijedeću situaciju: Tabela 5. Kadrovska struktura na Univerzitetu u Zenici
Administrati.teh.os oblje Nastavno osoblje Red.prof. Van.prof Rektorat i organizacione jedinice Ukupno 25 45 49 38 18 12 6 17 210 28 238 Ukupno 110

Rektorat FMiM Mašinski fakultet Pedagoški fakultet Pravni fakultet Ekonomski fakultet Zdravstveni fakultet Studentski centar Ukupno Islamski pedagoški fakultet UKUPNO M.I."K.Kapetanović Ukupno

1 6 4 11 11 Dr 1

2 3 2 4 1 1 1 14 1 15 Mr 8

7 6 9 4 2 3 31 8 39 VSS 30

7 9 3 2 3 24 2 26 VŠS 4

3 7 8 10 1 29 3 32 SSS 32

2 3 3 1 9 9 VK 16

3 28 31 27 17 8 4 115 14 129 KV 14

Ukupno

V.asist.

Docent

Ostali

Asist.

22 17 18 11 1 4 2 17 92 14 106 NK 5

14

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Tabela 6. Nastavnici i saradnici Univerziteta u Zenici u 2007. godini
ZAPOSLENICI U RADNOM ODNOSU FAKULTET V.AS V.AS DOC DOC RP RP VP AS VP AS ∑ ∑ ZAPOSLENICI PO UGOVORU O DJELU ∑

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE MAŠINSKI FAKULTET PEDAGOŠKI FAKULTET EKONOMSKI FAKULTET PRAVNI FAKULTET ZDRAVSTVENI FAKULTET ISLAMSKI PEDAGOŠIKI FAKULTET UKUPNO

6 4 1 -

3 4 4 1 1 1 1

7 6 9 2 4 3 8

7+1* 9 3+2 3+1 2 2 ∑ 131
*

3+1 8+1 1 10 -

**

28 32 28 8 17 4

4 4 9 6 4 6 8

2 2 4 3 6 5 3

4 4 13 3 5 13 3

1 2 9 7 2 11 2+3 ∑ 234
* *

7+5 5+1 12 5+2 -

**

23 18 47

51 50 75 34 34 83 38 ∑ 365

**

**

*

**

26 17 79 24

19+2 ** 5 5

3

14

Legenda:RP-redovni profesor, VP- vanredni profesor, DOC-docent, V.AS-viši asistent, ∑-ukupno, predavač, stručni saradnik

**

Izdanja časopisa: U 2007. godini nastavljeno je sa redovnim izdavanjem dva časopisa: MAŠINSTVO kojeg izdaje Mašinski fakultet i DIDAKTIČKI PUTOKAZI, kojeg izdaje Pedagoški fakultet u saradnji sa drugim partnerima.

O finansijskim pokazateljima i drugim elementima rasta i razvoja Univerziteta neće biti detaljno pisano u ovom Godišnjaku pošto su ovi elementi vrlo detaljno obrađeni u dokumentu Interna evaluaciji stanja za 2007.godinu. Ovdje dajemo samo jedan tabelarni prikaz nekih pokazatelja rasta UNZE u period 2004-2008.godina:

15

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Tabela 7. Uporedni pokazatelji stanja Univerziteta u Zenici za period septembar 2004. godinedecembar 2007. godine SEPTEMBAR DECEMBAR POKAZATELJ 2004. GOD. 2007. GOD Broj stalnih članica 3 81 2 Broj pridruženih članica 1 12 Broj studijskih odsjeka 10 25 Broj fakulteta sa organiziranim studijem 3 7 drugog stepena Ukupan broj zaposlenih 110 338 Broj stalno zaposlenih doktora nauka 26 663 Broj angažiranih u nastavnom procesu 60 131 Broj studenata 2200 Oko 5000 Budžet 4.400.000,00 KM 15.170.000,00 KM Prosječni lični dohodak 564,00 KM 895,13 Napomena: 1. Šest fakulteta, Studentski centar i Mr „Kemal Kapetanović“ 2. Islamski pedagoški fakultet 3. Uključujući i Islamski pedagoški fakultet

16

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

2. HRONOLOGIJA VAŽNIJIH DOGAĐAJA U 2007.GODINI
U okviru ove tačke dat je hronološki pregled najvažnijih aktivnosti Rektorata Univerziteta u Zenici koje je menadžment u najvećoj mjeri vodio ili koordinirao ili koje imaju značaj za cio univerzitet. Najvažnije aktivnosti OJ date su u pregledu aktivnosti fakulteta-instituta-centara i dokumentu Interne evaluacije stanja. 18.01.2007. POSLOVNI SUSRETI SA DELEGACIJOM NOVE GORICE, SLOVENIJA U organizaciji Regionalne razvojne agencije REZ Zenica 18.01.2007. u hotelu PIO Zenica održani su poslovni susreti privrednika, naučnih radnika i političkih dužnosnika regije Centralna BIH sa brojnom delegacijom privrednika i političara iz Nove Gorice. Za UNZE posebno interesantan je bio dio susreta koji se odnosio na povezivanja dva univerziteta, tehnološke parkove, radne i industrijske zone, transfer znanja kao i zajedničko učešće u NIR projektima. Na ovim susretima UNZE je predstavljao rektor prof.Dr Sabahudin Ekinović. 19.01.2007. POSJETA UNZE DELEGACIJE NOVE GORICE, SLOVENIJA Gosti UNZE dana 19.01.2007. bili su predstavnici grada Nove Gorice iz Slovenije na čelu sa gosp. Mirkom Brulcom, gradonačelnikom. Pored njega u delegaciji su bili i Elvira Šušmelj, šef za privredu opštine Nova Gorica, Dr Polona Trebše sa Univerziteta u Novoj Gorici, Gosp.Rajko Kerševan direktor Primorskog tehnološkog parka te predstavnici MSP i strukovnih udruženja. Nakon riječi dobrodošlice rektora prof. Dr S.Ekinovića, prorektor prof.Dr Darko Petković je predstavio UNZE, a Dr Mirsada Oruč je predstavila Metalurški institut. Domaćini ispred UNZE pored rektora i prorektora bili su i dekani Islamskog pedagoškog i Pravnog fakulteta koji su razgovarali o modalitetima saradnje sa Univerzitetom u Gorici. U ime gostiju govorili su gradonačelnik Gosp. Brulc i Dr Trebše sa Univerziteta Nova Gorica koja je posebno naglasila značaj buduće saradnje dva univerziteta. Nakon prijema u Rektoratu gosti su domaćinima obišli kampus te posebno laboratorije Instituta. U pratnji gostiju iz Slovenije bio je i menadžment Regionalne agencije REZ iz Zenice na čelu sa direktoricom Gosp. Amelom Malićbegović koji su i najzaslužniji za prvu saradnju dvije regije i dva univerziteta. 23.01.2007. POSJETA DELEGACIJE UNIVERZITETA LA'SAPIENZA IZ RIMA, ITALIJA U večernjim satima 22.01.2007.godine Rektorat UNZE posjetili su prof. Dr Dario Andretta i prof. Luciano Sebastiani i prof.Dr Luciano Leoni sa Univerziteta La Sapienza. Goste su u Uredu za međunarodnu saradnju primili prorektor prof.Dr Darko Petković i koordinator Mr.sci. Selam Spužić. Prorektor Petković je goste upoznao sa trenutnim najznačajnijim projektima u segmentu NIR-a koji se rade na UNZE kao i perspektivama za nove projektne aktivnosti. Posebno je bilo govora o novim strukovnim studijima iz oblasti drvoprerade i dizajna za koje je poseban interes iskazao prof.Luciano Leoni, koji se bavi savremenim metodama dizajna na Univerzitetu La Sapienza. 23.01.2007. POSJETA DELEGACIJE FANSHAWE COLLEGA IZ ONTARIA, CANADA U posjeti Univerzitetu u Zenici od 19. do 28.01.2007. boravi delegacija Fanshawe Collega iz Ontaria, Kanada (www.fanshawec.ca) koju čine Dr. Joran Velikonja i Gregg Erauw. Prvenstvena namjera dolaska gostiju iz Kanade je razvoj saradnje sa UNZE a poseban interes iskazan je za projekte iz oblasti ekološkog inženjerstva. Kako UNZE na Mašinskom fakultetu ima već nekoliko godina studij ekološkog inženjerstva, kako postoji Zavod za ekologiju unutar MI, Centar za ekološko inženjerstvo na MF te respektabilna ekipa istraživača različitih profila na UNZE, to postoje realne šanse da se radi na razvoju Instituta za ekologiju u čemu se
17

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

očekuje i velika pomoć budućih kanadskih partnera. Prvog dana boravka u BIH gosti iz Kanade posjetili su regionalnu deponiju otpada te nekoliko sistema koji predstavljaju značajnije zagađivače okoline. Drugog dana, na UNZE goste su primili rektor prof.Dr S.Ekinović, prorektor prof.Dr Darko Petković i direktor Mi Kemal Kapetanović, v.prof.Dr Mirsada Oruč koji su nakon predstavljanja institucija razgovarali o modalitetima buduće saradnje a nakon toga gosti su obišli laboratorije Instituta. Dana 23.01.2007. je upriličena posjeta Mittal Steel Zenica te nekoliko MSP u regionu. Domaćini delegaciji iz Kanade za cijelo vrijeme boravka u Zenici biće doc.Dr Šefket Goletić, šef Katedre za ekološko inženjerstvo i Mr.sci. Selam Spužić, koordinator poslova međunarodne saradnje na UNZE. Tokom boravka na UNZE delegacija Fanshawe Collega održat će i trodnevni seminar iz ekologije. 26.01.2007. RAZGOVORI U OPŠTINI ZENICA SA PREDSTAVNICIMA ATA-HOLANDIJA Gosti grada Zenice i Univerziteta u Zenici bili 26.01.2007. godine predstavnici ATA- Academic Training Association iz Amsterdama, gosp. Gaston Schmitz i Gligor Pandilovski-šef regionalnog ureda ATA u Skopju (Makedonija). Sa gostima iz Holandije i Makedonije rezgovarali su načelnik opštine Zenica gosp. Husein Smajlović, predstavnici lokalne razvojne agencije ZEDA i ispred UNZE prorektor prof.Dr Darko Petković. Tema je bila finalno definisanje uslova i pretpostavki za razvoj Poslovnog centra za razvoj preduzetništva koji bi zajednički razvijali grad Zenica i UNZE. Domaćini su naglasili šta je sve do sada po ovom pitanju urađeno na terenu i kakvi su dalji planovi čak i da ovaj projekt ne dođe u Zenicu. Prorektor Petković je naglasio da je na UNZE permanentni zadatak inoviranje NPP u smislu školovanja kadrova koji će biti više okrenuti ka razvoju preduzetništva u BIH te da brojne inodelegacije koje posjećuju UNZE to znaju. Gostima su predstavljeni novi projekti iz ekologije sa italijanskim i kanadskim partnerima, studija drvoprerade sa švicarskim partnerima, ekonomije i preduzetništva sa slovenačkim partnerima, mjerilteljstva sa njemačkim partnerima, iskustva sa ISO 9000 i dr. 29-30.01.2007. POSJETA DELEGACIJE EKO-PARKA TORINO I IZBOR NAJBOLJE POSLOVNE IDEJE Gosti grada Zenice i Univerziteta u Zenici bili menadžment Ekološkog parka iz Torina na čelu sa direktorom Davidom Damosom (Davide Damosso) te saradnicima Kristijanom Tariko, Davidom Davia i Matija Sijerom (Cristianom Tarico, Davidom Da Via i Mattia Siera). Sa gostima iz Italije i predstavnicima lokalne razvojne agencije ZEDA ispred UNZE razgovarali su prorektor prof.Dr Darko Petković, šef Katedre za inženjersku ekologiju doc.Dr Šefket Goletić i Mr Jasmin Halebić sa Ekonomskog fakulteta UNZE. Tema je bila finalni izvještaj na takmičenju Zenica Start Cup 2007 u kojem su se birale najbolje poslovne ideje za ulazak u Inkubator Poslovne zone Zenica 1 te novi projekti koji bi trebali da se razviiju u 2007. godini iz oblasti ekologije. Drugog dana boravka gostiju iz Italije održana je ceremonija svečanog proglašenja najboljih poslovnih ideja koje ulaze u zonu Zenica 1 a nagrade je uručio gradonačelnik Zenice gosp. Husein Smajlović. U popodnevnim razgovorima sa gostima iz Italije bilo je govora o stvaranju uslova i pretpostavki za razvoj Tehnološkog parka koji bi zajednički razvijali grad Zenica,UNZE, REZ i ZEDA. Domaćini su naglasili šta je sve do sada po ovom pitanju urađeno na terenu i kakvi su dalji planovi. Gostima su predstavljeni novi projekti iz ekologije sa kanadskim partnerima, studija drvoprerade sa švicarskim partnerima,

18

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

ekonomije i preduzetništva sa slovenačkim partnerima, mjerilteljstva sa njemačkim partnerima, i dr. 05.02.2007. SASTANAK FORUMA STEKHOLDERA NA PROJEKTU CENTAR ZA IZVRSNOST U DRVOPRERADI U sklopu međunarodnih aktivnosti i projekata koji se izvode na UNZE svakako da jedan od najznačajnijih predstavlja projekt razvoja Centra za izvrsnost u drvopreradi. Ovaj projekt je dobijen na natječaju svih BIH univerziteta a u sklopu programa međunarodne saradnje švicarske Vlade na kojem je UNZE ocijenjen kao najbolje mjesto za razvoj ovog centra u BIH. Kao švicarski partner UNZE u ovom projektu je Univerzitet iz Berna a od domaćih partnera posebno se izdvaja uloga Regionalne agencije REZ i USAID-a. Kao razultat sveobuhvatnih aktivnosti koje se izvode na ovom projektu dana 05.02.2007. u Rektoratu UNZE održan je sastanak foruma steholdera na ovom projektu na kome su bili rektor UNZE prof.Dr S.Ekinović, dekani Mašinskog, Ekonomskog i FMM fakulteta (prof.Dr S.Brdarević, prof.Dr Dž.Zečić i prof.Dr F.Begovac), prodekani EF (doc.Dr I.Mešić i doc.Dr R.Đogić), predsjednik PK kantona Mr Šekija Botonjić, predstavnik REZ-a Mr Ismar Alagić, direktor MI Kemal Kapetanović (Prof.Dr Mirsada Oruč i O.Beganović), predstavnik ministarstva privrede ZDK gosp. Amir Abazović, sekretar BSC (gosp.Đenana Čolaković), direktor agencije ZEDA gosp.Mushin Ibrahimagić i asistenti MF i FMM (Edin Begović i Adnan Mujakanović). Šef projekta prof.Dr Darko Petković je upoznao prisutne sa svim elementima ovog projekta i šta on sa sobom donosi a gost sa Univerziteta iz Berna prof.Kurt Wutricht je upoznao prisutne sa očekivanjima švicarskog partnera. Nakon sastanka su članovi foruma obišli novu laboratoriju za dizajn i tehnologije u drvopreradi na MF koja je još u fazi izgradnje i opremanja. Za 07.02. planirano je održavanje seminara na temu ''Perspektive i potreba osnivanja Centra za izvrsnost u drvopreradi''. U popodnevnim satima za goste iz Švicarske upriličena je posjeta proizvodnim pogonima FIS-a i Economica u Vitezu a za 06.02. planiran je cjelodnevni rad u Laboratoriji za CAD tehnologije na MF kao i pripremne aktivnosti na realizaciji obuke u Švicarskoj. 06.02.2007. PROTOKOL O SARADNJI SA UNIVERZITETOM IZ BERNA (ŠVICARSKA) Univerzitet u Zenici je početkom februara 2007. potpisao novi protokol o međunarodnoj saradnji, prvi sa nekom švicarskom institucijom visokog obrazovanja. Naime, direktor Fakulteta za arhitekturu, građevinarstvo i drvopreradu iz Biela Univerziteta iz Berna Dr.Sci.H.Muller i dekan Mašinskog fakulteta UNZE prof.Dr Safet Brdarević, stavili su potpise na protokol kojim se definišu elementi saradnje dvije institucije u budućem periodu posebno u projektu razvoja Centra za izvrsnost u drvopreradi te novog studija tehnologija i dizajna u drvopreradi. 07.02.2007. PRIJEM ZA PROJEKTNI TIM CID KOD GRADONAČELNIKA ZENICA Predstavnici projektnog tima Centra za izvrsnost u drvopreradi (CID) imali su sastanak sa gradonačelnikom grada Zenice gosp. H.Smajlovićem u prijepodnevnim satima 07.02.2007.godine. U delegaciji su bili ispred Univerziteta iz Berna prof. T. Stautmeister, prof. K.Wutricht, prof.A. Stautmeister i predstavnik SHBF gosp. Roberto Dotta a od domaćih partnera ispred UNZE šef projekta prof.Dr Darko Petković i saradnik Ismar Alagić te predstavnik Strik Consulting kompanije gosp.Redžić. Načelnik Smajlović je upoznao goste sa privrednim pokateljima i investijskim zahvatima koje je grad Zenica učinio u poslednjih godinu dana dajući punu podršku grada projektu CID. Prof.Statumeister je upoznao načenika sa svim
19

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

elementima ovog projekta i šta on sa sobom donosi a prof.Kurt Wutricht je upoznao prisutne sa očekivanjima švicarskog partnera. 07.02.2007. SEMINAR NA PROJEKTU CENTAR ZA IZVRSNOST U DRVOPRERADI Jedna od prvih aktivnosti Centra za izvrsnost u drvopreradi je bila održavanje seminara za predstavnike MSP iz sektora drvoprerade, ministarstava, privrednih komora i udruženja privrednika. Pred više od 60 učesnika seminar je otvorio prorektor UNZE prof.Dr.Petković koji je uz pozdrave gostima predstavio UNZE te plan aktivnosti na formiranju CID-a te pokretanju studija iz oblasti tehnologija i dizajna u drvopreradi. 08.02.2007. SASTANAK RADNE GRUPE ZA VISOKO OBRAZOVANJE U BIH (BOLONJSKI KOMITET) U organizaciji Vijeća Evrope i Ministarstva civilnih poslova a uz domaćinstvo Univerziteta u Sarajevu u Rektoratu UNSA je 08.02.2007. održan redovni sastanak Radne grupe za visoko obrazovanje BiH. Uz riječi dobrodošlice koje je uputio Rektor UNSA prof.Dr Faruk Čaklavica dnevni red je bio unekoliko izmijenjen time što je uvodni referat o stanju visokog obrazovanja u EU i perspektivama BIH na tom putu iznio visoki gost : komesar za nauku i obrazovanje EU Dr Jan Figel. Nakon izvanrednog izlaganja gosp. Figela prešlo se na dveni red sjednice uz uvodne napomene o sastanaku Gosp. Sarah Keating i Srđan Arnaut, prešlo se na dnevni red sjednice. Najprije je predstavljen dostignuti nivo u implementaciji Bolonjskog procesa na UNSA (gen.sekretar gosp. Z.Selesković). Informaciju o stanju državnog zakona o visokom obrazovanju dao je gosp. Srdjan Arnaut Bilo je govora o prijedlogu novog Zakona o visokom obrazovanju u BiH koji dolazi od poslanika gosp. M.Raguža, o nekontrolisanom otvaranju privatnih univerziteta, o viznim olakšicama za nastavnike i studente te budućem radu i perspektivama Bolonja komiteta za BIH, izvještaju i ocjenama za Londonsku konferenciju i dr.. UNZE je u dnevni red kandidovao vrlo aktuelnu tačku o jedinstvenom rješavanju upisne politike na drugi i treći stepen studija na BIH javnim univerzitetima i kako su tačka i prijedlog ocijenjeni kao vrlo interesantni i značajni sa dobrom podlogom za zajednički nastup odlučeno je da se ovaj prijedlog uputi na razmatranje i usvajanje na Rektorsku konferenciju BIH. UNZE u Sarajevu je predstavljao je prorektor prof.Dr sci.Darko Petković kao i predstavnik Unije studenata. 08.02.2007. PROJEKT CID PREDSTAVLJEN U AMBASADI ŠVICARSKE U BIH Projekt Centra za izvrsnost u drvopreradi (CID) koji je započeo sa praktičnom implementacijom početkom februara 2007.godine predstavljen je 08.02.2007. godine u Ambasadi Švicarske u BIH, u odjelu za tehničku kooperaciju. U delegaciji su bili ispred Univerziteta iz Berna prof. K.Wutricht, predstavnik SHBF gosp. Roberto Dotta kao i šef projekta prof.Dr Darko Petković. Prof. Petković je upoznao domaćine (gosp. Thomas Ruegg, direktor ureda i gosp. Maja Zarić, programski službenik) sa međunarodnim aktivnostima UNZE te posebno sa projektom CID. Prof.Kurt Wutricht je upoznao prisutne sa očekivanjima švicarskog partnera u ovom projektu te ostalim elementima ovog projekta a gosp. Dotta je prezentirao program Švicarskog humanitarnog foruma čiji je on član kao i namjere ovog foruma kada je projekt CID u pitanju. 08.-09.02.2007. SASTANAK RADNE GRUPE ZA VISOKO OBRAZOVANJE U BIH (BOLONJSKI KOMITET ) U organizaciji Vijeća Evrope u dane 08.-09.02.2007. u Sarajevu (Hotel Saraj) održan je dvodnevni završni seminar na projektu Jačanje visokog obrazovanja u BIH na kome su učetvovali svi BIH javni univerziteti. Dvodnevni rad se odvijao najprije u radnim grupama za kvalitet, okvir za kvalifikacije i priznavanje kvalifikacija a drugi dan se radilo u plenumu. Predstavnici UNZE u Sarajevu su bili prorektor prof.Dr Darko Petković, Mr Ibrahim Plančić, QA menadžer, gosp. Almelina Krajišnik, dipl.iur. koordinator pravnih poslova Rektorata kao i predstavnik Unije studenata. Rad u sekcijama vodili su međunarodni eksperti po temama koje su date u izvještaju. U plenarnoj sekciji posebna diskusija vodila se o mogućim varijantama implementacije rješenja iz ovog projekta kao i značaju implementacije na čemu su insistirali svi govornici.
20

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

16.02.2007. PROMOCIJA KNJIGE TEHNOLOŠKI PARKOVI – VIŠE OD MJESTA ZA TEHNOLOŠKI TRANSFER I RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA Univerzitet u Zenici bio je 16.02.2007. mjesto okupljanja UNIVERZITET U ZENICI brojnih predstavnika akdemske zajednice BIH, privrednika, predstavnika vlasti i drugih koji su došli na promociju knjige TEHNOLOŠKI PARKOVI – Više od mjesta za tehnološki transfer i razvoj preduzetništva, autora prof.Dr Sci.Darka Petkovića, profesora Univerziteta u Zenici. DARKO PETKOVIC Promotori su bili eminentna imena iz svijeta nauke i TEHNOLOŠKI PARKOVI prakse, i to Akademik prof.Dr Sci.Boris Tihi, Prof.Dr Sci.Vojo Višekruna, prorektor Sveučilišta u Mostaru i VIŠE OD MJESTA ZA TEHNOLOŠKI Prof.Dr Sci. Safet Brdarević, dekan Mašinskog fakulteta u TRANSFER... Zenici a voditelj promocije Prof.Dr Sci. Željko Škuljević, prorektor Univerziteta u Zenici. Pred gotovo 150 posjetilaca promocije, uz nadahnuta izlaganja promotora i ...I RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA voditelja promocije, događaj su upotpunile i muzičke interpretacije na violini mlađane Zerine Dervišević. U ime preduzetnika o knjizi je govorio gosp.Davor Krezić, dipl.ing. direktor i vlasnik kompanije Alfa-Therm iz Mostara a u ime izdavača UNZE goste je pozdravio rektor prof.Dr ZENICA 2006. Sabahudin Ekinović, dok se na kraju promocije auditoriju obratio i sam autor. Svi učesnici promocije dobili su na poklon elektronsku verziju knjige na poklon. Nakon promocije druženje gostiju nastavljeno je uz koktel i tamburaše. 20.02.2007. JOŠ JEDAN NOVI MEĐUNARODNI PROJEKT NA UNIVERZITETU U ZENICI U petak 16.02.2007. iz Amsterdama je stigla lijepa vijest da je Univerzitet u Zenica zajedno sa konzorcijem partnera koji su činili grad Zenica, regionalna i lokalna razvoja agencija (REZ i ZEDA), Privredna komora kantona, BSC Vlade kantona i Poslovnom zonom Zenica 1, izabrana za BIH predstavnika razvoja Biznis Stara-up centra na UNZE zajedno sa univerzitetima iz Kragujevca, Podgorice i Bitole. Predstavnici ATA-Academic Training Association iz Amsterdama stigli su već 20.02.2007. u Zenicu kako bi odredili lokaciju za smještaj budućeg poslovnog centra te sa domaćim partnerima definisali strateške korake u izvođenju ovog projekta. Projekt je planiran za realizaciju u naredne četiri godine i finansira ga Vlada Kraljevine Holandije a okvirni budžet po svakoj lokaciji se kreće oko 3 mil.KM. U dosadašnjim razgovorima sa holandskim partnerima projekt je vodio prorektor prof.Dr Darko Petković koji je sa holandskim predstavnicima obišao 20.02.2007. univerzitetski kampus u cilju sagledavanja NIR i nastavne funkcije koju vodi UNZE a posebno onu sa aspekta razvoja preduzetništva i MSP. 20.02.2007. RAZGOVORI MENADŽMENTA CIMOS KOPAR NA UNZE Gosti UNZE bili su predstavnici menadžmenta kompanije CIMOS Kopar Dr Petar Orbanič, šef razvoja i gosp. Milan Morato, šef za metalurške tehnologije. Prvi dio razgovora održan je na Fakultetu za metalurgiju i materijale uz prisustvo dekana, prodekana, šefova katedri i drugog nastavnog osoblja ovog fakulteta kao i MI Kemal Kapetanović na kome se razgovaralo o ulaganjima CIMOS-a u Zenici te perspektivama buduće saradnje UNZE, Fakulteta za metalurgiju i materijale i MI Kemal Kapetanović sa CIMOS-om. Voditelj sastanka prorektor prof.Dr Darko Petković je upoznao prisutne sa dosadašnjom saradnjom UNZE i CIMOS te naglasio da fakulteti imaju punu slobodu predlaganja NIR i stručnih projekata CIMOS-u kako direktno u Slovenijui tako i puetm fabrike u izgradnji u Zenici čiji je predstavniik ing. Amel Ćatić također bio na sastanaku. Natavak razgovora je bio u rektoratu UNZE gdje se razgovorima priključio i rektor prof.Dr Sabahudin Ekinović. 20.02.2007. POSJETA WUS UREDA BIH NA UNZE

21

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Gosti UNZE 20.02.2007. bili su predstavnici WUS Austrije Ured BIH na čelu sa direktorom gosp. Dinom Mujkićem. U vrlo sadržajnim razgovorima sa domaćinima (rektor prof.Dr Sabahudin Ekinović i prorektor prof.Dr Darko Petković) bilo je govora o dosadašnjim projektima koje WUS realizuje i u kojim je UNZE uključen te budućim planovima i projektima WUS-a. Posebno se razgovaralo o projektima QA i QMS koje WUS vodi, seriji seminara na BIH univerzitetima iz oblasti QA, Brain Gain programu, E-learning seminaru i cjeloživotnom učenju i dr. temama od interesa. Gosp. Mujkić je obišao i dio univerzitetskog kampusa u cilju sagledavanja planiranih investicija na UNZE u razvoju modernog sistema obrazovanja.

23.02.2007. RAZGOVORI U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA VLADE ZDK Dana 23.02. menadžment UNZE, rektor prof.Dr Sabahudin Ekinović i prorektori prof.Dr Darko Petković i prof.Dr Željko Škuljević bili su gosti novog ministra obarzovanja i nauke gosp. Zdenke Merdžan sa njenim resornim savjetnicima i pomoćnicima. Nakon predstavljanja bilo je govora o planiranim strateškim aktivnostima UNZE za ovu i naredne godine te potpori i ulozi koju MONKS treba da ima u svemu tome. Uz zahvalnost za dosadašnju saradnju Rektor Ekinović je naglasio očekivanja koje menadžment, nastavnici, saradnici i studenti imaju od Vlade ZDK kao i obaveze koje UNZE treba da ispuni u cilju izgradnje modernog univerziteta saglasnog proklamovanim standardima kvaliteta. Prorektor Petković je govorio o sadašnjem trenutku NIR-a i međunarodne saradnje UNZE koja je izuzetno velika i koja će sigurno biti i veća sa jačanjem kadrovske i materijalne baze a na dobrobit svih stanovnika regije i šire. Bilo je govora i o konkretnim projektima kao što je umrežavanje računara univerziteta, ministarstava i škola, platnom prometu, problemima sa trezorskim poslovanjem, opremanju UNZE i dr. 24.02.-03.03.2007. POSJETA TEHNOLOŠKIM I INOVACIJSKIM CENTRIMA U HRVATSKOJ I SLOVENIJI Prorektor za nauku i međunarodnu saradnju UNZE prof.Dr Darko Petković boravio je u periodu 24.02. do 03.03.2007. u posjeti nekoliko tehnoloških parkova, inovacijskih centara, preduzetničkih inkubatora, univerziteta i fabrika u Sloveniji i Hrvatskoj. Prvog dana posjete upriličeni su obilasci i razgovori sa menadžmentom Tehnološkog parka Varaždin i Regionalne razvojne agencije Sjever Mr.sci. Andrijom Petrovićem i Ninom Prstecom. Nakon toga posjećen je Mrežni pomurski podjetniški inkubator gdje se rezgovaralo sa Borutom Zrimom, pom.direktora. Drugi dan posjete uključivao je obilazak i razgovore sa menadžmentom Štajerskog tehnološkog parka gosp. Tanjom Senekovič (direktor) i gosp. Vesnom Gorjup Janžekovič (šef projekata). Posle ove posjete upriličena je posjeta RP laboratoriji na Univerzitetu u Mariboru gdje je domaćin bio doc.Dr Igor Drstvenšek a u popodnevnim satima i kompaniji Termotehnika, gdje je domaćin bio Mr Sci. Franc Pesjak. Treći dan posjete uključivao je razgovore i posjetu Tehnološkom parku Ljubljana (domaćin direktor Iztok Lesjak), kompanijama Ib-CADy i ProCAD (domaćini Edo Sternad i Bojan Zupan), Univerzitetu u Ljubljani (prof.Dr Borut Kosec) i FESTO-EDUCATION (Mr sci.S.Berčič). Četvrtog dana posjete prof.Petkovića upriličena je posjeta i prezentacija rezultata rada Univerziteta u Novj Gorici (domaćini Dr Polonca Trebše, Dr Urška Lavrenčič Štangar, Dekan prof.Dr Mladen Franko), Tehnološkom parku Nova Gorica (domaćin direktor Rajko Kerševan) te direktoru Opštinske uprave (gosp. Elvira Šušmelj). Peti dan posjete bio je rezervisan za posjetu Kopru i kompaniji CIMOS gdje su domaćini bili Dr sci.Petar Orbanič, šef razvoja i Milan Morato, šef za metalurške tehnologije. Ovim posjetama ostvareni su svi elementi za ostvarenje pune saradnje budućeg Tehnološkog parka Zenica u projektima EU (FP7, Tempus, RED, CARDS i dr.). 05.03.2007. REKTOR PROF.DR EKINOVIĆ U LINCU (AUSTRIJA) Rektor UNZE prof.Dr Sabahudin Ekinović boravio je u dane 04. i 05.03.2007. u posjeti kompaniji MCE Industrietechnik GmbH u Lincu u cilju definisanja i razgovora po predloženoj specifikaciji opreme od strane MCE, a za nabavku i opremanje UNZE. Razgovor je imao za cilj

22

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

da se prevladaju nejasnoće u pogledu konfiguracije određenih mjernih i drugih uređaja te da se utvrdi dinamika daljih aktivnosti. 04.- 07.03.2007. SEMINAR NA TEMPUS PROJEKTU Prethodnih nekoliko dana UNZE je bio domaćin praktikuma na projektu TEMPUS SCM C024A06: QUALITY MANAGEMENT PROCEDURE FOR PROMOTING UNIVERSITRY-ENTERPRISE COOPERATION koji realizuju univerziteti iz Mostara, Banja Luke i Zenice te Sveučilište Mostar te partneri iz EU: KHL Univerzitet iz Genta (Belgija) i TU Wroclav (Poljska) . Prvog dana rada po pet predstavnika svakog univerziteta i gosti iz EU razgovarali su o urađenim poslovima na projektu a drugi dan je potpuno bio posvećen prezentaciji rješenja iz zadataka sa prethodnog workshopa iz Banja Luke. U popodnevnim satima upriličena je posjeta proizvodnji namještaja i drugim proizvodnim pogonima kompanije FIS Vitez nakon čega je vođen dugi razgovor sa menadžmentom kompanije. Treći dan rada upotpunila su predavanja gostiju iz EU, profesora Chris Van Kera, Andre Goverta, Gert De Lepera i Adama Pavelčika kome su pored učesnika projekta prisustvovali i QA timovi svih OJ UNZE te menadžment UNZE. Teme gostiju iz EU bile su: ♦ How to carry out a survey towards industry and graduated students: the Flemish example (André Govaert/Chris Van Keer) ♦ How to carry out a survey towards industry and graduated students: the Polish example (Adam Pawelczyk) ♦ Gert De Leepere: Discussion in groups per university: What will be the contents of the BIH questionnaire + to whom will the questionnaire be sent? 14.03.2007. POSJETA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU Prorektor Univerziteta u Zenici za NIR i međunarodnu saradnju prof.Dr Darko Petković boravio je u 14.03.2007. u posjeti menadžmentu Sveučilišta u Dubrovniku. Domaćini prorektoru Petkviću bili su prof.Dr Vjekoslav Damić, prorektor, Dr Vedran Jelavić, pročelnik odjela za strojarstvo, doc.Dr Matko Bupić i asistent Nikša Koboević.Nakon predstavljanja dviju institucija bilo je govora o zajedničkoj organizaciji međunarodnih konferencija, ulozi univerziteta u razvoju tehnoloških parkova i regionalnom razvoju, provedbi Bolonjskog procesa na univerzitetima u BIH i Hrvatskoj te drugim interesantnim temama od obostranog intresa. Prorektor Petković je posebno upoznao domaćine sa ovogodišnjim konferencijama koje organizuje UNZE i to sa TMT 2007 i Kvalitet 2007 na kojima već godinama učestvuju u predstavnici Sveučilišta u Dubrovniku.
23

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

21.03.2007. SEMINAR ZA PREDSTAVNIKE OPŠTINA REGIJE CENTRALNA BIH EU TAC Regionalna jedinica za preduzetništvo za Centralnu BiH, Regionalna razvojna agencija REZ Zenica i Lokalna razvojna agencija ZEDA Zenica su 21. marta 2007. godine organizovali vrlo uspješan poslovni forum na temu „Infrastruktura za razvoj malih i srednjih poduzeća“. Cilj ovog foruma je upoznavanje sa mogućnostima koje industrijske/poslovne zone, poslovni inkubatori i tehnološki parkovi pružaju privrednom razvoju centralne BiH, kao i ukazivanje na potrebu korištenja ovih instrumenata ekonomskog razvoja. Učesnicima su bila prezentirana iskustva učesnika u izgradnji infrastrukture malih i srednjih poduzeća u BiH, a posebno njihova uloga i značaj u procesu privlačenja domaćih i stranih investicija, kao i otvaranje novih radnih mjesta. Poslovni forum je održan u srijedu, 21.03. 2007.godine, s početkom u 10:30 sati, u Hotelu „Dom penzionera“ u Zenici. Kao predavač nastupio je i prorektor UNZE prof.Dr Darko Petković, sa temom Tehnološki parkovi-više od mjesta za razvoj preduzetništva i tehnološki transfer. Poslije prezentacija obavljen je obilazak Poslovne zone Zenica 1 i Poslovnog inkubatora gdje je domaćin bio načelnik zeničke opštine gosp. Husein Smajlović. 30.03.2007. TEMPUS SEMINAR : OSIGURANJE KVALITETA NA UNIVERZITETU U ZENICI I DRUGIM BIH UNIVERZITETIMA Petak 30.03.2007. godine UNZE je bio domaćin jednodnevnog seminara na temu razvoja i implementacije sistema kvaliteta na BIH univerzitetima sa posebnim aspektom na UNZE. Nakon riječi dobrodošlice Prof. dr Sabahudina Ekinovića, rektora Univerziteta u Zenici, u svečanoj sali FMM pred više od 100 učesnika, govorili su Mrs. Dženana Ibišević, SUS BIH (Prezentacija TEMPUS projekta: Jačanje osiguranja kvaliteta u BiH”) i mr. Dino Mujkić, WUS Austria, Regionalni menadžer, (Prezentacija projekta: “Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju“). Nakon toga prešlo se na radni dio sa slijedećim prezentacijama: prof. dr Darko Petković, prorektor UNZE: Implementacija sistema kvaliteta na Univerzitetu u Zenici, tok realizacije projekta i pravci daljnjih aktivnosti, mr. Ibrahim Plančić, QA manager UNZE: Primjena procesnog pristupa u izgradnji QA sistema na UNZE i mr. Jašarević Sabahudin, QA manager MF UNZE: Iskustva Mašinskog fakulteta UNZE u implemetaciji i održavanju sistema kvaliteta prema standardu ISO 9001:2000. Nakon ovog dijela održana je konferencija za štampu u prostoru Rektorata. Od 11,00 h krenule su prezentacije eksperata iz Slovenije sa temama kako slijedi: prof. dr. Slavko Dolinšek: Osiguranje kvaliteta na univerzitetima, mag. Karmen Kern Pipan: EU i SLO iskustva iz oblasti QA u visokom obrazovanju i Aleksander Janeš: Interna evaluacija na univerzitetima. Nakon ručka rad je nastavljen sve do 17 h prezentacijom tema Prof. dr. Slavko Dolinšek: ROSE metodologija, Mag. Karmen Kern Pipan: EFQM Excellence model i Aleksander Janeš: Eksterna evaluacija na univerzitetima. Nakon toga uslijedila je vrlo živa diskusija i razgovori sa učesnicima seminara. Završnu riječ na seminaru dao je prorektor Petković koji je izrazio posebnu zahvalnost SUS BIH i WUS Austria na organizaciji seminara, te ekspertima iz Slovenije na vrlo sadržajnim i korisnim prezentacijama. 11.04.2007. POSJETA KOMPANIJE MCE IZ AUSTRIJE U Rektoratu UNZE boravila je 11.04.2007. godine delegacija austrijske kompanije MCE koja je projekt lider opremanja UNZE opremom za potrebe nastavnog i naučno istraživačkog rada. Tokom cijelog dana smjenjivali su se šefovi laboratorija i šefovi katedri koji su sa četvoročlanom delegacijom MCE definisali konačne specifikacije opreme, uslove isporuke i treninga, korištenja i dr. Bilo je govora i o nastupu ove kompanije na ZEPS Intermetalu 2007. u Zenici te na manifestaciji Techno-Educa 2007. 12.04.2007. SASTANAK ORGANIZACIJSKOG I NAUČNOG ODBORA KONFERENCIJE MNM 2008 U dekanatu FMM UNZE održana je 12.04.2007. prva zajednička sjednica organizacijskog i naučnog odbora konferencije MNM 2008. Sastanak je otvorio dekan FMM i predsjednik Organizacijskog odbora prof.Dr Fuad Begovac koji je prezetirao rezultate prethodne konferencije i plan za 2008.godinu. Na sastanku se najviše razgovaralo o tematskim cjelinama

24

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

konferencije, novim područjima rada, mjestu održavanja, kotizaciji, saradnji sa drugim visookoškolskim organizacijama u pripremi iste i dr. 16.04.2007. POSJETA DELEGACIJE INSTITUTA ZA METALE I TEHNOLOGIJE IZ LJUBLJANE Neposredno prije zvaničnog početka manifestacija TECHNO-EDUCA 2007 UNZE i njegovu OJ Metalurški institut posjetila je višečlana delegacija Instituta za metale i tehnologije (www.imt.si) iz Ljubljane predvođena poslovnim menadžerom gosp. Vesnom Nahtigal, Dr Matijaž Trokarom, Dr Jelenom Vojvodič, Dr Vojtehom Leskovšek i dr. Nakon pozdravnih riječi Direktora Metalurškog instituta prof.Dr Mirsade Oruč gosti su obišli laboratorije i Zavode Instituta nakon čega je upriličen razgovor sa prorektorom za NIR UNZE prof.Dr Darkom Petkovićem. Prorektor Petković je predstavio UNZE sa posebnim naglaskom na stanje NIR-a, planirane investicije u opremu, dosadašnje elemente saradnje sa slovenačkim univerzitetima i NIR centrima i dr. Posebno je bilo govora o mogućnostima zajedničkog nastupa dva instituta u Frame Programu 7, bilateralnim programima podržanim od strane vlada dvije zemlje, investicijama CIMOS-a u Zenici i drugim temama od interesa. Na kraju Dr Petković je pozvao goste da se uključe u sadržaje TECHNOEduce 2007 bilo kroz posjetu Sajmu ZEPS Intermetal, praćenje studentskih izlaganja, učešćem u okruglom stolu ili na poslovnom forumu. 16.04.2007. TECHNO-EDUCA 2007: PRODUŽEN UGOVOR O SARADNJI FMM UNZE –NF UNLJ Manifestaciji TECHNO-EDUCA 2007 prethodilo je svečano potpisivanje novog petogodišenjeg ugovora o saradnji Fakulteta za metalurgiju i materijale UNZE i Prirodoslovno-tehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Potpise na ovaj dokument stavili su dekani dvaju fakulteta prof.Dr Radomir Turk i prof.Dr Fuad Begovac. Poslije svečanog čina potpisivanja bilo je govora i o zajedničkim aplikacijama na programe FP 7 i Tempus, razmjeni studenata i nastavnika, zajedničkim projektima, bilateralnoj saradnji Slovenije i BIH u sferi NIR-a i dr. a u razgovorima su učestvovali i prorektor UNZE prof.Dr Darko Petković, prodekan FMM doc.Dr Suada Bikić, te profesori NF Dr Borut Kosec i Dr Milan Bizjak. 23.04.2007. POSJETA ČEŠKE AMBASADE Gosti Ureda za međunarodnu saradnju Rektorata UNZE 23.04.2007. godine bili su Nj.E. ambasador Češke Republike u Dr sci. Jirži Kudela i prvi sekretar ambasade Dr sci.Karel Vondrak. U razgovoru sa domaćinom prorektorom Prof.Dr Darkom Petkovićem bilo je riječi o obnavljanju saradnje sa TU Ostrava, učešću čeških studenata na konferenciji TechnoEduca 2007 te pozivu za pertnerstvo TU Ostrava na konferenciji MNM 2008. Tokom razgovora sa rektorom prof.Dr S.Ekinovićem se posebno razgovaralo o učešću čeških univerziteta na TMT 2007 te planiranim saradnjama na NIR projektima u okviru FP 7 programa. Dekan Pravnog fakulteta Prof. Dr Salih Jaliman upoznao je goste sa PDS na Pravnom fakultetu te nekim interesantnim sadržajima od obostranog interesa.
25

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

02-06.05.2007. UČEŠĆE NA KRIM PRAKTIKUMU U SLOVENIJI U vremenu od 02. do 06.05. u Izoli je održan KRIM praktikum u organizaciji Univerziteta u Oslu i Univerziteta Primorske iz Kopra. U petodnevnom radu Bosnu i Hercegovinu je predstavljala delegacija UNZE u sastavu prorektor prof.Dr sci.Darko Petković, dekan EF prof.Dr Dževad Zečić, doc. Dr sci. Dženan Skelić i Mr Amel Alić sa Pedagoškog fakulteta. KRIM praktikum (Gender, Recruitment, Interesting and Motivation in Science and Technology Education) su vodili prof.Dr sci. Svein Sjoberg i prof.Dr sci. Slavko Dolinšek a na njemu su učestvovali predstavnici 8 evropskih zemalja te šef UNESCO-a za naučno i tehnološko obrazovanje Mr sci. Orlando Hall Rose. Najviše pažnje posvećeno je rezultatima provedenih po ROSE metodologiji u Norveškoj, Švedskoj, Finskoj, Sloveniji i dr. a predstavljeni su i prvi rezultati pilotprojekta provedenog u BIH od strane UNZE. Tokom trajanja seminara u Sloveniji upriličene su posjete i razgovori sa organizacijama iz sektora obrazovanja, resornim ministarstvima i gradu Piranu. Veliki dio vremena bio je posvećen i razmatranju PISA i TIMSS metodologija te rezultata iz nekih EU zemalja. ROSE metodologija (Relevance of Science Education) je prisutna i provodi se u više od 50 zemalja svijeta i UNZE je prva institucija u BIH koja je pokrenula ovaj projekt na nivou BIH te stekla licencna prava za predstavljanje BIH u ovom programu. 17-18.05.2007. ''DANI OTVORENIH VRATA'' UNIVERZITETA U ZENICI U dane 17. i 18. maja 2007 (četvrtak i petak) UNZE je organizovao „Dane otvorenih vrata“. Bila je to prilika da se svi zainteresovani upoznaju sa OJ članicama Univerziteta te da se posebno upoznaju sa studijskim odsjecima i uslovima upisa u akademskoj 2007/08. godini. Svaki fakultet imao je svoj štand na kome su se uz „Vodič za brucoše 2007“ dijelili i drugi reklamni materijali fakulteta i drugih OJ te zainteresovanim dale sve potrebne informacije i druge informacije od interesa (Bolonjski proces, Dodatak diplomi, ECTS sistem, prenos bodova....). 18.04.2007. TECHNO-EDUCA 2007: OKRUGLI STO ''BOLONJSKI PROCES I TEHNIČKE STUDIJE'' Drugog dana manifestacije TECHNO-EDUCA 2007 održan je okrugli sto na temu BOLONJSKI PROCES I TEHNIČKE STUDIJE na Mašinskom fakultetu UNZE. Nakon uvodnih predstavljanja univerziteta iz BIH (Zenica, Mostar i Tuzla) i regiona JIE (Osijek, Ljubljana, Novi Sad) sa posebnim osvrtom na dostignuća tehničkih-mašinskih fakulteta u pogledu ispunjavanja uslova iz Bolonjskog procesa. U vrlo živoj diskusiji koja je uslijedila nakon toga razgovaralo se o izlaznim zvanjima nakon studija, novim NPP, stručnim i naučnim studijama, postdiplomskim studijama (magistarski i doktorski), većem značaju stručnih i praktičnih znanja koja studenti trebaju imati po diplomiranju i dr. U radu okruglog stola učestvovali su i predstavnici privrede, MSP, poslodavaca i dr. te predstavnici studenata koji su posebno naglasili previše teorije sa malom povezanošću sa praksom i dr. na svim našim fakultetima. Moderator i uvodničar diskusije bio je prorektor za NIR UNZE prof.Dr Darko Petković a uvodne pozdravne govore upriličili su dekan MF prof.Dr Dušan Vukojević i rektor UNZE prof.Dr Sabahudin Ekinović.
26

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

18.04.2007. TECHNO-EDUCA 2007: SAJAM POSLOVNE PONUDE Pored održavanja okruglog stola na Mašinskom fakultetu u okviru TECHNO-EDUCA 2007 sigurno je najveću pažnju drugog dana privukao Sajam poslovne ponude (JOB-Fair) koji je organizovan u konferencijskoj hali ZEPS Intermetala. Na 28 štandova predstavilo se više stotina poslodavaca iz regiona (BIH, Slovenija, Hrvatska i dr.) koji su nezaposlenim kao i studentima učesnicima TechnoEduce 2007 ponudili brojne i raznovrsne poslovne angažmane. Poslovni sajam održavao se i u drugim halama Sajma direktnim razgovorom na štandovima izlagača što je bila izvrsna prilika za studente da pored upoznavanja sa tehnološkim procesima i mašinama izlagača čuju i poslovne perspektive ovih kompanija od kojih je veliki broj zainteresovan za tržište rada u BIH. 24-25.04.2007. UČEŠĆE NA SEMINARU IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA U NOVOM SADU Predstavnici Univerziteta u Zenici, prorektor prof.Dr Darko Petković i dekan Ekonomskog fakulteta UNZE prof.Dr Dževad Zečić učestvovali su u radu Seminara iz oblasti preduzetništva koji je organizovan u Novom Sadu 24. i 25. maja 2007. godine. Nakon uvodnih riječi Šefa UNESCO-ove katedre za preduzetničke studije prof.Dr Fuade Stanković koja je bila glavni organizator ovog vrlo uspješnog seminara učesnike je pozdravila rektor UNS prof.Dr Radmila Marinković-Nedučin i dekan FTN prof.Dr Ilija Ćosić. Uvodne referate na Seminaru imali su: Frank Martin, Stirling University, Scotland, UK,Jaap van Tilburg, Twente University, Netherlands i Ron Immink, Dublin City University, Ireland nakon čega su svoja iskustva prezentirali univerziteti iz Osijeka, Gelzenkirhena, Ljubljane, Podgorice, Prištine i Beograda. Popodnevni rad se odvijao u dvije sekcije koje su razmatrale dodiplomske i postdiplomske studije iz oblasti preduzetništva te metode treninga iz oblasti preduzetništva (Adižes centar, IMD model i UNS). Suorganizator seminara je bila ATA iz Amsterdama. Ispred BIH pored Univerziteta iz Zenice učestvovali su i predstavnici Univerziteta u Tuzli. Sve prezentacije učesnika kao i zaključci sa seminara dati su na web stranici Univerziteta u Novom Sadu koji se i ovaj put pokazao kao izvrstan organizator ovakvih seminara. 28.05.2007.POSJETA DELEGACIJE WEST ONTARIO UNIVERZITETA IZ CANADE U posjeti Univerzitetu u Zenici, odnosno njegovom Zdravstvenom fakultetu od 25. do 29.01.2007. boravi delegacija West Ontario Univerziteta, Kanada (www.uwo.ca) koju predvodi prof.Dr sci. Carole Orchard sa Zdravstvenog fakulteta ovog Univerziteta. Namjera dolaska gostiju iz Kanade je dalji razvoj saradnje sa UNZE a poseban interes iskazan je za projekte iz oblasti zdravstva. Prvog dana boravka u BIH gosti iz Kanade posjetili su Kantonalnu bolnicu Zenica, Zdravstveni fakultet, Ljekarsku komoru Ze-Do kantona a u popodnevnim satima su bili gosti Rekorata UNZE gdje su razgovarali sa prorektorom prof.Dr Darkom Petkovićem. Za 29.05. planirana su predavanja za studente Zdravstevnog fakulteta te obilazak
27

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Kampusa UNZE i predstavljanje OJ. Domaćini gostima iz Kanade su dekan i prodekan Zdravstvenog fakulteta prof.Dr sci. Nino Muminagić i doc.Dr Selma Uzunović-Kamberović te Mr.sci. Selam Spužić, koordinator poslova međunarodne saradnje na UNZE. West Ontario Univerzitet odnosno njegov Zdravstveni fakultet je 2006. godine potpisao protokol o saradnji sa ZF UNZE. 04.06.2007. SVEČANI POČETAK PROJEKTA IZ EKOLOGIJE ZA MITAL STEEL U REKTORATU UNZE su 04.06.2007. je svečano obilježen početak rada na projektu Studije okolinskog upravljanja za Mital Steel. Na tenderu koji je raspisan za izradu ovog projekta UNZE je pobjedio i kao noslica projektnog konzorcija će voditi izradu studije od koje svi očekuju da da stručne i naučne odgovore na pitanje buduće integralne proizvodnje i stanja okoliša u gradu Zenici i regiji Srednje Bosne. U ime UNZE na ovom svečanom činu novinarima su govorili rektor prof.Dr sci. Sabahudin Ekinović, šef tima doc.Dr sci.Šefket Goletić, dekan MF prof.Dr sci. Dušan Vukojević a u ime naručioca prof.Dr sci. Aziz Mujezinović. 05.06.2007. SASTANAK UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA „JAČANJE VISOKOG OBRAZOVANJA U BIH“ U sjedištu Vijeća Evrope-Ured u BIH, Sarajevo održan je 05.06.2007. završni sastanak upravnog odbora na projektu Jačanje visokog obrazovanja u BIH koji je vodilo Vijeće Evrope a u čijem radu su u toku poslednjih godinu dana učestvovali i predstavnici UNZE. Uz predstavnike Vijeća Evrope, Evropske komisije, resornih ministarstava i BIH javnih univerziteta usvojeni su slijedeći dokumenti na kojima su radile radne grupe i to: 1. Prijedlog okvira kvalifikacija visokog obrazovanja BiH 2. Prijedlog standarda i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH 3. Preporuke za implementaciju standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH 4. Model Dodatka diplomi BiH 5. Prijedlog priručnika za korisnike Dodatka diplomi BiH Detaljan prikaz sve dokumentacije dat je na web stranici Vijeća Evrope u BIH a nakon provođenja procedure na Senatu UNZE naći će se i na web stranici Univerziteta u Zenici (normativna regulativa). Na sastanku u Sarajevu UNZE je predstavljao prorektor prof.Dr sci.Darko Petković. 06.- 09. 06.2007. ODRŽANA KONFERENCIJA KVALITET 2007 U NEUMU U organizaciji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Katedre za metrologiju Univerziteta u ErlangenuNirnbergu i Asocijacije za kvalitet u BIH u Neumu je u vremenu od 06. do 09.06.2007. održana peta međunarodna konferencija Kvalitet 2007. Pred više od 150 učesnika učesnike je u hotelu Zenit pozdravio prof.Dr sci. Safet Brdarević, predsjednik Organizacionog odbora nakon čega su pozdravn eriječi uputili i dekan Mašinskog fakulteta prof.Dr sci. Dušan Vukojević te tajnik federalnog ministarstva za razvoj, obrt i poduzetništvo gosp. Jozo Bejić. Konferenciju je svečano otvorio rektor UNZE prof.Dr Sabahudin Ekinović nakon čega su izloženi uvodni referati. Radni dio konferencije se odvijao u više sekcija koje su tretirale kvalitet u sektoru visokog obrazovanja, privrede, organa uprave, standardizacije i metrologije. Kao značajan element konferencije navedimo da je više od 50% radova na konferenciji bilo i izloženo te da je rad svake sekcije karakaterisan vrlo ozbiljnim i sadržajnim diskusijama nakon izlaganja. Svoje radove su prezentirali autori iz BIH, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Slovačke, Njemačke i Turske. Konferenciju su pratili i QA menadžeri svih BIH univerziteta putem projekta WUS-SUS
28

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

BIH. Detaljniji prikaz konferencije sa mapom fotografija dat je na web stranicama Mašinskog fakulteta i Asocijacije za kvalitet u BIH. 12.- 15.06.2007. SEMINAR NA TEMPUS PROJEKTU U BELGIJI U vremenu 12.06. do 15.06. 2007. godine predstavnici UNZE su učestvovali na radnom dijelu seminara održanog u Ghentu u Belgiji na projektu TEMPUS SCM C024A06: QUALITY MANAGEMENT PROCEDURE FOR PROMOTING UNIVERSITRY-ENTERPRISE COOPERATION koji realizuju univerziteti Džemal Bijedić iz Mostara, Univerzitet iz Banja Luke i Univerzitet iz Zenice te Sveučilište Mostar kao i partneri iz EU: KHL Univerzitet iz Genta (Belgija) i TU Wroclav (Poljska). Ovaj seminar predstavljao je diseminaciju do sada urađenog na projektu te prezentacija rješenja iz zadataka sa prethodnog workshopa iz Zenice. Posebno je bilo govora o načinima kako formirati savjetodavna tijela u organizacijskim strukturama univerziteta a koja bi imala snagu koju po pitanju novih NPP, novih studijskih odsjeka, i dr. imaju na sličnim institucijama u EU. UNZE su na ovom seminaru predstavljali prorektor za NIR i međunarodnu saradnju prof.Dr sci. Darko Petković i QA manager Mr sci. Ibrahim Plančić. Koordinatori sastanaka u Belgiji bili su profesori Chris Van Ker, Andre Govert, Gert De Leper (KHL Ghent) i Adama Pavelčika (TU Wroclav). Detaljne informacije i prezentacije dostupne su na web stranici voditelja projekta Univerzitet KHL iz Belgije. 14.06.2007. POSJETA FABRICI LVD U GULEGEMU I PRIJEM KOD GRADONAČELNIKA GRADA KORTJIK (BELGIJA) Predstavnici UNZE prorektor za NIR i međunarodnu saradnju prof.Dr sci. Darko Petković i QA manager Mr sci. Ibrahim Plančić koji su učestvovali na seminaru održanom u Ghentu u Belgiji posjetili su LVD kompaniju (www.lvdgroup.com) u Gulegemu (Belgija) koja je jedan od svjetskih lidera u proizvodnji presa sa metalnu industriju. Nakon upoznavanja sa programskim sadržajima i radom tvornice koji su predstavili predstavnici menadžmenta LVD-a (Direktor Carl Dewulf, ing.Bertrand Florizoone, Ber nar d De Muynck) predstavnici UNZE su zajedno sa drugim predstavnicima univerziteta iz Banja Luke i Mostara obišli proizvodne kapacitete i detaljno se upoznali sa radom tvornice. Posebno značajno je što je sistem LVD ulagač u BIH privredu kroz investicije u Jelšingradu i namjere da se poslovni angažmani prošire i na druge proizvodne sisteme u BIH o čemu je bilo govora nakon obilaska pogona i zajedničkog ručka sa menadžmentom kompanije. Poslije podne je bio upriličen prijem kod gradonačelnika Kortjika za sve učesnike posjete iz BIH te domaćine profesore Chris Van Kera, Andre Goverta, Gert De Lepera (KHL Ghent) i Adama Pavelčika (TU Wroclav). 18.06.2007. QA SEMINAR NA UNIVERZITETU U LJUBLJANI

29

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Zajednički projekt SUS BIH i WUS Austrija –Ured u Sarajevu kojim se raznim aspektima jača sektor QMS na BIH univerzitetima imao je svoj nastavak tokom perioda 17-20.06.2007. na Univerzitetu u Ljubljani. U ime domaćina seminar su vodili QA manager UNLJ doc.Dr sci. Bogomir Mihevc te prorektor Iztok Svetlin. Tokom seminara u kojem su učestovali predstavnici svih javnih univerziteta iz BIH bilo je govora o sadašnjem načinu organizovanja QA ureda na univerzitetima i fakultetima, aktivnostima koje uredi provode, internoj i eksternoj evaluaciji i samoevaluaciji. Predstavnici UNLJ prezentirali su svoja iskustva u sistemu QMS i QA na univerzitetskom i fakultetskom nivou te rezultate pilot eksterne evaluacije provedene u Sloveniji tokom 2006 i 2007. godine. Posebno je bilo govora o tome šta dalje u ovom i sličnim projektima gdje su predstavnici UNZE prof.Dr sci.Darko Petković (šef projekta QMS na UNZE) i QA manager Mr Ibrahim Plančić posebno insistirali da se provede „pilot“ eksterna ocjena uspješnosti QA i QMS na univerzitetskom i fakultetskom nivou. Seminar su sa tehničke strane vrlo uspješno organizovali WUS i SUS BIH (gosp. Dino Mujkić, Haris Muhić, Nina Lačević i Dženana Ibišević) a UNLJ je bio dobar domaćin. Prorektor Petković je tokom boravka u Ljubljani posjetio i Univerzitetski inkubator Ljubljana gdje je razgovarao sa direktorom Mag. Borutom Sterleom te NTF UNLJ gdje je obišao laboratorije fakulteta. 21.06.2007. FP 7 INFO DAN NA UNZE U četvrtak, 21. juna 2007. u 10:00 h u Sali br. 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale održan je Info dan za FP 7 na UNZE. Pred nevelikim brojem slušalaca pozdravni govor je upriličio domaćin prof. Darko Petković, prorektor za NIR i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, nakon čega je FP 7 generalno predstavila doc. dr Diana Ćubela, kontakt osoba za FP7 Univerziteta u Zenici. U toku dalje prezentacije predstavljene su teme u okviru specifičnog programa saradnje (Amar Miraščija, direktor Glavnog ureda NCP za BiH), CORDIS – registracija i traženje partnera on-line (Dina Masnik, Project Officer NCP za BiH), kako pripremiti prijedlog projekta i EPSS (Katarina Bošnjaković, Project Officer NCP za BiH) i Finansijska pitanja (Katarina Bošnjaković, Project Officer NCP za BiH). Nakon prezentacija uslijedila je diskusija i pitanja učesnika uz izražena nadanja menadžmenta UNZE u veće uključivanje nastavnika i saradnika UNZE u programe FP 7 posebno u sektoru društvenih i humanističkih nauka. 24-26.06.2007. POČETAK NOVOG TEMPUS SCM PROJEKTA U vremenu od 24-26.06. 2007. Univerzitet u Bihaću bio je domaćin sastanaka šefova koordinacijskih timova BH univerziteta na novom Tempus-SCM projektu br. C010B06 a pod naslovom „IT-Kvalifikacijski okviri za visokoškolski prostor BiH. Koordinator čitavog projekta je prof. Dr sci. Wilhelm Schäfer, a voditelj projekta Ahmet Mehic. Pored svih javnih BIH univerziteta partneri u projektu su Asocijacija poslodavaca BiH, Asocijacija za informacione tehnologije, Bosansko-hercegovačko udruzenje za informacione tehnologije - BHITS Sarajevo, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH iMinistarstvo civilnih poslova BiH – MCP. Nosilac projekta iz EU je Universität Paderborn, Deutschland, a drugi partneri iz EU su Universität Lleida, Španija (predstavnik prof. Dr sci. Josep Maria Ribo), HRK – Hochschulrektorenkonferenz Deutschland (Rektorska konferencija Njemacke), Referatsleiter C4 (Europa und Zentralasien- predstavnik Rudolf Smolarczyk) i Universität Kassel, Internationales Zentrum für Hochschulforschung (Internacionalni centar za razvoj i istraživanje visokog obrazovanja - INCHER, Kassel, predstavnik Prof. Dr sci. Ulrich Teichler). Univerzitet u Zenici predstavljali su prorektor prof.Dr Darko Petković, šef tima ispred UNZE koji je radio na pripremi aplikacije za ovaj projekt i dekan EF prof.Dr sci.Dževad Zečić. Cilj ovog jednogodišnjeg projekta je: ♦ Izrada IT-NQF (IT-Nacionalnih kvalifikacijskih okvira) za visokoškolske institucije u BiH; ♦ Definisanje tzv. deskriptora (rezultata obrazovanja, kompetencija, dimenzija, nivoa) i povezivanje IT-NQF sa opštevažećim EQF-Evropskim kvalifikacijskim okvirima;
30

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

♦ Ostvarenja koncepta doživotnog učenja i osiguranje „propusnosti“ izmedju profesionalnog i univerzitetskog sektora u BiH kroz uključenje tzv. ECVET-Evropskog transferskog kreditnog sistema u IT-NQF; ♦ Osiguranje mobilnosti na tržištu obrazovnja i tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana i EU putem definiranja IT-diplomskih završetaka i IT-kvalifikacija i ♦ Stvaranje mreže relevantnih aktera u sistemu obrazovanja i sistemu tržista rada kao „Novostvorene vrijednosti“ za postizanje ciljeva iz dosadašnjih Tempus projekata JEP_CD16110-2001 i JEP_UM-19015-2004 26.06.2007. UČEŠĆE UNZE NA KONFERENCIJI: MSP U BIH NA PUTU ZA EU U hotelu Holiday Inn u Sarajevu, 26.06.2007 u organizaciji EU RED & EU TAC održana je Konferencija na državnom nivou “MSP u BiH na putu za EU” : Načini promocije i razvoja poslovanja. Nakon uvodnih riječi predstavnika EC u BIH uslijedila je prezentacija postignuća zemalja Zapadnog Balkana kada je razvoj MSP te koncept regionalnog razvoja u pitanju te prezentacije uspješnih firmi i lokalnih-regionalnih zajednica koje su ponajviše uradile na stvaranju pretpostavki za razvoj MSP. Koncept regionalnog i lokalnog razvoja u Centralnoj Bosni predstavio je gradonačelnik Zenice gosp. H.Smajlović koji je predstavio strateške odrednice razvoja MSP u regiji u čemu je posebno naglasio značaj i ulogu UNZE. Konferenciju su tehnički vrlo profesionalno organizovali EU-TAC i EU-RED dok je moderatorski i voditeljski dio konferencije urađen na vrlo neprofesionalan, nekorektan i uvredljiv način za veliki broj učesnika u hotelu Holiday Inn. UNZE je na konferenciji predstavljao prorektor prof.Dr Darko Petković. 27.06.2007. SASTANAK KOORDINACIONOG ODBORA BSC ZENICA U kasnim poslijepodnevnim satima 27.06.2007. održan je sastanak koordinacionog odbora Business Start Up Centra Zenica u kojem UNZE igra jednu od ključnih uloga. Sastankom su predsjedavali Eric du Pont, Tobias Brokert i Nino Serdarević, predstavnici BSC a učešće su uzele sve partnerske institucije. Na sastanku je bilo govora o treningu poslovnih vještina koji starta 2 jula na Mašinskom fakultetu, rezultatima prijava na natječaj za poslovne ideje (čak 92 prijave prvenstveno studenata UNZE), potpisivanju Statuta Odbora, izvještajima o održanim aktivnostima-projektima (UNZE: Techno-Educa 2007 i Zeps-Intermetal: učešće ZEDA), procedurama za predlaganje i izvještavanje o održanim projektima, mikro kreditinim linijama, novom Poslovnom inkubatoru, daljim fazama natjecanja poslovnih planova, planiranim novim PDS na UNZE u saradnji sa Univerzitetom iz Twentea (Holandija) i drugim temama. Prorektor Petković je iznio namjere UNZE u segmentu širenja saradnje sa BSC i potencirao „takmičarski“ ali koordinirajući duh koji treba da vlada u radu BSC-a kako u Zenici tako i regionu. 27.06.2007. POSJETA UNZE PREDSTAVNIKA NJEMACKE REKTORSKE KONFERENCIJE Srijeda 27.06.2007. bila je dan za cjelodnevnu posjetu i razgovore predstavnika njemačke rektorske konferencije UNZE (HRK-Hochschulrektorkonferenz) Dr sci. Rolfa Petera i Dr sci. Joachima Webera sa sjedištem u Bonu. Nakon prvih razgovora sa menadžmentom UNZE (rektor prof.Dr Ekinović i prorektori prof.Dr sci.Škuljević i prof.Dr sci.Petković) slijedili su razgovori sa dekanima i prodekanima fakulteta i instituta, QA menadžerima, ECTS koordinatorom i koordinatorom Ureda za međunarodnu saradnju. Završni dio razgovora gosti su imali sa predstavnicima Unije studenata. Cilj ove posjete je bio sagledavanje i ocjena sadašnjeg nivoa rada UNZE u svjetlu incijativa koje vodi Rektorska konferencija Njemačke sa ciljem pomoći BIH univerziteta u procesima bolonjskih transformacija, internih i eksternih evaluacija i akreditacija. Vrlo respketabilna delegacija iz Njemačke iskazala je svoje zadovoljstvo viđenim te najavila nove projekte HRK u BIH.

31

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

02.07.2007. POSJETA FANSHAWE COLLEGEU, ONTARIO, KANADA U periodu 16. – 24. juna 2007 izvršena je uzvratna posjeta delegacije UNZE Fanshawe Collegeu, u Londonu, Ontario, Kanada, u okviru termina postojećeg Memoranduma o razumijevanju i njegovog Aneksa 1. Posjetu je realizovala delegacija UNZE u sastavu: prof. dr Šefket Goletić, šef katedre za ekologiju i prodekan za naučnoistraživački rad Mašinskog fakulteta, vođa delegacije; mr Selam Spužić, koordinator za međunarodnu saradnju, i asistent na katedri za ekologiju Nusret Imamović, dipl inž mašinstva, kao članovi delegacije. Tokom boravka izvršen je obilazak i upoznavanje sa strukturom i organizacijom Fanshawe Collega, po pitanju organizacije međunarodne saradnje i nauke o okolišu (ekologija). U pet radnih dana posjećeno je više laboratorija za ekološke analize, izvršeni su razgovori sa predstavnicima odjeljenja za razvoj u FC-u , obiđena je tvornica uređaja za tretman pitke vode ultravioletnim zračenjem, postrojenje za tretman otpadnih voda u Londonu, Ontario, te postrojenje za tretman pitke vode u Hamiltonu. Izvršeni su i razgovori u dvije ispostave Ministarstva za ekologiju, Ontario, (London, Hamilton). Posjeta je zaključena obilaskom fabrike za preradu (reciklažu) otpada i kompostište u Londonu, koji rade u sprezi sa londonskom općinom. Zaključni razgovori rezultirali su sačinjavanjem Aneksa 2, Memoranduma o razumijevanju, te određenim prijedlozima o načinu buduće saradnje Fanshawe College-a i Univerziteta u Zenici. 25.07.2007. DVA NOVA TEMPUS PROJEKTA NA UNIVERZITETU U ZENICI Ovih dana na adresu Ureda za međunarodnu saradnju UNZE i Rektorata UNZE stigle su vrlo lijepe vijesti iz Brisela gdje je selekciona komisija EU od 7 izabranih projekata iz Bosne i Hercegovine dva projekta dodijelila Univerzitetu u Zenici. Naime radi se o najznačajnijim Tempus projektima iz grupacije JEP-Joint European Projet (udruženi evropski projekti) koji traju 2-3 godine i koji podruzumijevaju zajednički projekt nekoliko institucija. U tom smislu partneri UNZE na pvom projektu iz EU biće Politecnico di Torino (Italija) i Univerza na Primorskem (Kopar-Slovenija) a iz BIH: Ministarstvo civilnih poslova BIH i Svjetski univerzitetski servis BIH-Sarajevo. Naslov ovog projekta je USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ CENTRA ZA INOVATIVNOST I PREDUZETNIŠTVO NA UNZE a nosi oznaku EU Tempus JEP-41108-2006. Važno je naglasiti da je u ovom projektu UNZE nacionalni nosilackoordinator a EU koordinator je Politecnico di Torino te da je UNZE jedini predstavnik akademske zajednice BIH što je veliko priznanje za preduzetničku kulturu koju razvija UNZE. Nosioci projekta su prof.Dr Darko Petković sa UNZE i prof.Dr sci. Stefano Tornincasa sa Politehniko Torino koji su i pripremali ovu projektnu aplikaciju. Inače ovo je prvi Tempus JEP CARDS projekt u kojem je UNZE nacionalni nosilac. Kroz ovaj projekt planirano je da UNZE dobije opremu za Centar vrijednu oko 95 000,00 KM. Drugi Tempus projekt u kojem će u naredne dvije godine učestvovati UNZE je projekt OD OSIGURANJA KVALITETA DO STRATEŠKOG RAZVOJA. U ovom projektu UNZE je partner zajedno sa osam državnih univerziteta a EU nosilac je Univerzitet u Gracu (Austrija) te drugi EU partner Univerzitet Đirona iz Španije. Koordinator ovog projekta je World University Service iz Austrije. Na kraju ove informacije kao potvrdu izuzetne uspješnosti UNZE na ovom krugu Tempusa navedimo podatak da je UNZE jedan od tri nacionalna nosioca projekata (3 preostala projekta nosilac je UNSA a 3 drugi partneri izvan akademske mreže BIH) što s obzirom na veličinu i broj zaposlenih na UNZE predstavlja ogroman uspjeh.

17.08.2007. i 30.08.2007. SASTANCI TIMA ZA INTERNU EVALUCIJU NA UNZE U prostorijama Rektorata UNZE održan je sastanak dijela projektnog tima za internu evaluciju UNZE za period 2004-2006. godina. Na sastanku je šef tima prof.Dr sci. Darko Petković predstavio radni dio materijala koji je do sada urađen, na čemu je bilo težište, značaj ove
32

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

evalucije za eksternu evaluciju te su dogovorene preostale aktivnosti na ovom značajnom projektu koje je potrebno uraditi tokom avgusta i septembra 2007.godine. Na sastanku su bili prisutni QA menadžer UNZE Mr Ibrahim Plačić, generalni sekretar UNZE gosp. Arifa Čuruković, voditelj Univerzitetske biblioteke Aras Borić, dipl.bibliotekar i šef finansija UNZE Sirija Aganović. Drugi sastanak tima održan je 30.08.2007. na kome su predočeni novi materijali koji su urađeni u međuvremenu te je posebno razgovarano o dopunama za SWOT analizu stanja. Šef finansijskog odjela UNZE gosp. Aganović dostavio je nedostajuće finansijske podatke a voditelj univerzitetske biblioteke gosp. Borić je dostavio potrebne tabele o bibliotečkim fondovima po OJ. Na kraju sastanka definisani su poslovi koje je potrebno uraditi da bi se što kvalitetnije uradio ovaj vrlo važan posao na UNZE. 31.08.2007. POSJETA UNIVERZITETU U TWENTEU, HOLANDIJA Prorektor Univerziteta u Zenici prof.Dr sci. Darko Petković i direktor SPARK BIH Mr sci. Nino Serdarević boravili su u vremenu 30.08. – 01.09.2008. u radnoj posjeti Univerzitetu u Twenteu – UT (Holandija, www.utwente.nl) gdje su sa predstavnicima Univerziteta Twente razgovarali u zajedničkim programima od interesa za oba univerziteta. Posebno je bilo govora o zajedničkoj organizaciji PDS na Ekonomskom fakultetu UNZE i to postdiplomskog studija sa međunarodno akreditiranim programima na MBA studiju sa smjerovima Invativnost i preduzetništvo i Međunarodni menadžment. Kako su istakli predstavnici UT prof.Dr Peter C.van der Sijde, naučni direktor instituta Nikos prof.Dr Aard J.Groen te saradnici prof.Dr Ineke G. Jenniskens, Dr Patrick Bliek i Dr Jaap J.van Tilburg, prostora za saradnju ima i na dodiplomskom studiju te na brojim seminarima iz preduzetništva koji se planiraju organizovati na UNZE. Nakon razgovora sa svojim domaćinima upriličena je posjeta preduzetničkom inkubatoru te prezentacija najznačajnijih projekata UT iz oblasti preduzetništva. U večernjim satima precizirane su dalje aktivnosti koje će obe institucije preduzeti u cilju realizacije dogovorenih aktivnosti. 01.09.2007. KONFERENCIJA ZA NOVINARE I NAJAVA TMT 2007 U Rektoratu UNZE dana 03.09.2007. održana je konferencija za novinare povodom skorog početka konferencije TMT 2007 u Hammametu, Tunis, čiji je nosilac UNZE zajedno sa Universidad Politecnica de Catalynia Barcelona i University of Bahcesehir, Istanbul. Uz prikaz i najavu konferencije predsjednik OK prof.Dr Ekinović upozano je novinare sa očekivanim brojem učesnika a novinarima je predstavljen i Zbornik radova koji ove godine ima više od 1500 stranica. Inače, jedanaesta TMT konferencija se u vremenu od 5 do 10.septembra održava u Hammetu i očekuje se da će na njoj učestvovati više od 300 učesnika iz 27 zemalja svijeta. Porf.Dr Petković, koji je član OK je predstavio 5 sekcija u kojima će se odvijati rad konferencije te dao podatke o uvodnim radovima. 18.09.2007. POSJETA PREDSTAVNIKA AUTO KLASTERA BIH UNIVERZITETU U ZENICI Dana 18.09.2007. godine gosti UNZE bili su gosp. Jorg Kluger (konsultant za automobilsku industriju u GTZ) i gosp. Krunoslav Rašić (menadžer klastera). Goste je u Rektoratu UNZE primio prorektor prof.Dr sci. Darko Petković koji je goste upoznao sa tekućim aktivnostima u oblasti nastave, naučno-istraživačkog i stručnog rada a gosti su predstavili aktovnosti Autoklastera BIH (www.ac-bih.ba). Posebno je bilo govora o projektima i edukaciji od interesa za školovanje inženjera i drugih struka koji su potrebni privredi u BIH a posebno onima koji se bave proizvodnjom dijelova i opreme za automobilsku industriju. Govorilo se i o konkretnim elementima dosadašnje saradnje koje članice UNZE a prvenstveno Mašinski, Ekonomski i Fakultet za metalurgiju i materijale imaju prema sadašnjim članicama klastera a posebno sa FAD-Jelah, Pobjeda, UNICO i Enker, Tešanj, Aloy Wheels, Jajce kao i investicijama CIMOS-a u Zenici. Gosti su posebno istakli značaj ove regije kao centra automobilske industrije u BIH a
33

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

samim tim i značaj UNZE i njegovih članica koje trebaju da imaju u klasteru. Nakon razgovora u Rektoratu UNZE gosti su obišli laboratorije za metrologiju, hidrauliku, CAD tehnologije i metrologiju na Mašinskom fakultetu te nekoliko zavoda na Metalurškom institutu. 26-29.09.2007. NASTAVAK RADA NA PROJEKTU „IMPLEMENTACIJA ECTS SISTEMA NA BIH UNIVERZITETIMA“ Domaćini nove runde radnih sastanaka predstavnika BIH univerziteta na projektu implementacije ECTS sistema bila su dva mostarska univerziteta. Uz učešće svih BIH javnih univerziteta tu su bili i predstavnici Philips Marburg Univerziteta iz Njemačke, Univerziteta iz Genta (Belgija), Univerziteta iz Porta (Portugal) te organizacije SPARK iz Amsterdama (Holandija). Predstavnici BIH univerziteta predstavili su svoja dosadašnja rješenja kada je u pitanju sistem prenosa i akumulacije bodova kao i dokumentaciju koju koriste u ovom procesu. Nakon uvodnih riječi dobrodošlice koordinatora projekta prof.Dr Mirsada Đonlagića (UNTZ) gosti iz EU predstavili su teme od posebnog interesa za BIH univerzitete kao što su: „Budući izazovi“-prof.Dr sci. Christopher Moss, „Razvoj studijiskih programa u Portugalu u kontekstu Bolonjske paradigme“- prof.Dr sci. Maciel Barbosa, „Razvoj centralizovanog studentskog odjela u saglasnosti sa principima Bolonje“ – Dr sci. Annke Brugmann, „Okvir za kvalifikacije“Dr Nik Heerens, „Model univerzitetskih asocijacija na prijemru Genta“-prof.Dr sci. Luc Francois, „Kako zadržati kvalitet u ECTS-u“-Nathalies Depoorter i Novi zakon o visokom obrazovanju u BIH“-prof.Dr sci. Mirsad Đonlagić. Iskustva UNZE u dosadašnjoj primjeni ECTS predstavio je prorektor UNZE prof.Dr sci. Darko Petković.

01.10.2007. POSJETA MENADŽMENTA LVD KOMPANIJE UNZE Da je UNZE u pravom smislu preduzetnički univerzitet pokazala je i posjeta gostiju Rektorata iz Belgije kompanije LVD. Naime, LVD (www.lvdgroup.com) jedan od velikih i poznatih evropskih proizvođača mašina iz Belgije je na bazi ranije posjete predstavnika UNZE ovoj kompaniji u Belgiji upriličio posjetu nekoliko vodećih ljudi ove kompanije Zenici. U razgovoru u Rektoratu sa domaćinom prorektorom prof.Dr sci. Darkom Petkovićem bilo je riječi od mogućim poslovnim relacijama sa BIH kompanijama iz okruženja (BNT Novi Travnik, Metalno Zenica, Poslovna zona Zenica i dr.) te mogućnostima da se UNZE angažuje na osnivanju jedne spin-off projektantske firme koju bi zajednički osnovali UNZE, LVD te potencijalni BIH partneri. Nakon razgovora u Rektoratu gosp. Carl Dewulf, (CEO of LVD) Bertrand Floorizone (Group Sourcing Manager) i Paul Messely, (Technology Consultant) obišli su laboratorije za metrologiju, drvopreradu, CAD tehnologije, alatne mašine i tehničku dijagnostiku Mašinskog fakulteta kao i dio Metalurškog instituta. Goste su posebno zanimale relacije koje UNZE ima sa kompanijama u regionu te broj diplomanta UNZE koji rade u ovim kompanijama. Predstavnici LVD su ponudili da nastavnici i saradnici kao i studenti diplomanti dio svog stručnog usavršavanja obave u LVD fabrikama u Belgiji odnosno u njihovom vrlo savremenom Centru za nove tehnologije i edukaciju a preliminarno je dogovoreno da se stručnjaci sa Mašinskog fakulteta angažuju na izvedbi ispitivanja presa u LVD kompaniji u Slovačkoj. 01.10.2007. POČELA NASTAVA NA PRVIM GODINAMA STUDIJA FAKULTETA UNZE Prvi ponedeljak u oktobru mjesecu je uvijek dan svečanog početka akademske godine na prvim godinama studija fakulteta u sastavu UNZE. Tako je bilo i ove akademske 2007/08. gdje
34

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

su uz prigodne riječi dekana fakulteta započeli studije studenti treće generacije koja svoje školovanje ide po Bolonjskom sistemu studija. 04.10.2007. POSJETA I PREDAVANJE KOMESARA EU ZA NAUKU I ISTRAŽIVAČKI RAD DR STANETA POTOČNIKA Gost akademske zajednice BIH dana 04.10.2007. bio je komesar EU za nauku i istraživački rad Dr sci. Stane Potočnik koji je u svom izlaganju održanom u Akademiji nauka BIH predstavio strateške odrednice programa FP 7, EU politiku u sferi nauke i tehnologije kao i očekivanja EU planera kada je BIH u pitanju. Nakon izlaganja visokog gosta iz o stanju nauke i istraživačkog rada u BIH govorio je akademik Dr sci. Božidar Matić nudeći slušaocima već nekoliko puta viđenu prezentaciju (Zenica, Tuzla, Sarajevo). Nakon toga uslijedila su pitanja iz auditorijuma u najvećoj mjeri okrenuta ka pitanjima o mogućnostima infrastrukturnog opremanja univerziteta i instituta na što je komesar EU odgovorio da su pravila vrlo jasna i da su mogućnosti u ovom segmentu jako male kada je FP 7 u pitanju. Na prezentaciji se moglo čuti da je BIH u programu FP 6 „konzumirala“ samo 2,6 mil. EURO (uporedbe radi npr. samo za uređenje graničnog prelaza Šamac EU je uložila 3 mil. EURO) a da je „džentlmenska“ ponuda EU za participiranje u šestogodišnjem programu FP 7 za BIH 10 mil.EURO. Komesar EU Dr sci. Potočnik je u drugom danu posjete BIH gost članova predsjedništva BIH kao i resornih ministarstava. Ispred UNZE na prezentaciji su prisustvovali prorektor prof.Dr sci. Darko Petković i sa MI Kemal Kapetanović Mr sci.Milan Rimac. 08-10.10.2007. POČETAK NOVOG TEMPUS PROJEKTA NA UNIVERZITETU U GRACU Predstavnici akademske zajednice BIH zajedno sa nosiocem projekta WUS-Austria, Ured u BIH, su u vremenu 08-10.10.2007. bili u Gracu (Graz) gdje je započeo novi Tempus JEP projekt pod nazivom Od osiguranja kvaliteta do strateškog razvoja. („From Quality Assurance to Strategy Development – QASD (JEP_41078_2006)“. Dnevni red cjelodnevnog sastanka na Uni Grac predstavljao je uvodni dio i dogovor učesnika u projektu o načinu realizacije projekta, ciljevima i zadacima, načinu rada i drugim temama od interesa. EU partneri na ovom projektu su univerziteti iz Graca (Austrija) i Đirone (Španija).

Prorektor UNZE prof.Dr sci. Darko Petković predstavio je dosadašnji rad UNZE na projektu razvoja i implementacije QMS. Predstavljen je i samo-evaluacijski izvješataj koji je QA tim završio kao i do sada usvojene procedure sistema kvaliteta te poslednja verzija Strateškog plana razvoja UNZE. 10-12.10.2007. DISEMINACIJA TEMPUS SCM PROJEKTA „SISTEM KVALITETA U RAZVOJU RELACIJA UNIVERZITET-PREDUZETNIČKI SEKTOR“ Dva mostarska univerziteta bili su domaćini diseminacije na jednogodišnjem projektu u kojem su pored KHL Univerziteta iz Ghenta (Belgija) i TU Wroclav (Poljska) učestvovali Univerzitet iz Zenice, Univerzitet iz Banja Luke, Univerzitet Džemal Bijedić i Sveučilište iz Mostara. Trodnevni rad u Mostaru bio je prilika da se daju sumarni rezultati za 4 BIH univerzitetska partnera uz komparaciju sa sličnim projektnim rezultatima koji su postignuti u Belgiji i Poljskoj koja su predstavili prof.Dr sci.Cris Van Ker i prof.Dr sci.Adam Pavelcyk. Univerzitet u Zenici predstavljali su prorektor prof.dr sci.Darko Petković, QA menadžer UNZE Mr sci.Ibrahim
35

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Plančić, gen.sekretar Arifa Čuruković i dva QA menadžera sa fakulteta Mr Adnan Mujkanović i Spahija Kozlić. Prof.dr sci. Petković je iznio projektna rješenja koja su rezultat rada tima UNZE na ovom projektu u prethodnoj godini te planirane aktivnosti za naredni period na ovom projektu. Kao jednu od najznačajnijih konkretnih stvari koju je ovaj projekt donio na UNZE je i razvoj saradnje sa belgijskom kompanijom LVD i poslovni angažmani koji su preliminarno dogovoreni. Na diseminaciji projekta u Mostaru učestvovali su i predstavnici FIS-proizvodnje namještaja kao partneri UNZE na ovom projektu.

16.10.2007. POTPISAN UGOVOR O ISPORUCI OPREME ZA UNZE VRIJEDNE 5 MILIONA EURO Sigurno je da će 16.10.2007. godine biti upisan posebnim slovima u kratkoj istoriji najmađeg BIH univerziteta. Naime, u okviru sajma ZEPS 2007 upriličena je svečanost potpisivanja ugovora između MCE Industrietechnik i Univerziteta u Zenici koji su potpisali rektor UNZE prof.Dr sci. Sabahudin Ekinović i predstavnik menadžmenta MCE gosp. Ginter Taler (Gunter Thaller). Ovim ugovorom se utvrđuju modaliteti i načini isporuke laboratorijske i druge naučnoistraživačke opreme koju će MCE Industrietechnik iz Linca kao predstavnik Vlade Austrije i Univerzitet u Zenici kao budući „konzument“ sredstava dobiti u narednih 1-2 godine. Kako je naglašeno na svečanom potpisivanju ugovora ova oprema koja je vrijedna oko 5 miliona eura je najveći iznos koji u ovom momentu dobija neki BIH univerzitet isključivo za opremu i NIR. Kako su u svojim izlaganjima prilikom potpisivanja ugovora rekli prorektor prof.Dr sci.Darko Petković i Dr sci.Reinhard Brazda ovo je znatno više nego su svi BIH univerziteti dobili u EU projektu FP 6 koji je trajao 5 godina. Isporučena oprema biće sigurno snažan doprinos podizanju kvaliteta nastave na UNZE i nužna pretpostavka za kvalitetniji istraživački rad u budućnosti. Svečanosti su prisustvovali brojni predstavnici akademske zajednice BIH, UNZE i drugih organizacija.

16.10.2007. POSJETA PREDSTAVNIKA NJEMAČKE AMBASADE Tradicionalni dan Njemačke ambasade u okviru kojeg se prezentiraju različiti programi njemačke vlade održani su na UNZE u 10,00 h u svečanoj sali Fakulteta za metalurgiju i materijale. Delegaciju koju su predvodile gosp. Julia de Cuveland, prvi sekretar Ambasade Njemačke u BIH i gosp. Alexandra Heigl, referent za kulturu, štampu i odnose sa javnošću, pozdravio je prorektor za nauku i međunarodnu saradnju UNZE prof.Dr Darko Petković koji je prisutnima naglasio značaj napora koji čini Ambasada Njemačke na pomoći akademskoj
36

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

zajednici u BIH. Prorektor Petković je posebno naglasio snažnu podršku Vlade Njemačke istinskom provođenju Bolonjskog procesa u BIH pomažući mobilnost nastavnika i studenata, pomoć u izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih disertacija kandidata iz BIH, podršku zajedničkim projektima i brojne druge vrste različitih sadržaja koje mogu koristiti zainteresovani predstavnici akademske zajednice. Nakon ovih uvodnih referata predstavljeni su programi DAAD, Robert Bosch, Konrad Adenauer, rad Gothe instituta i drugi. 18.10.2007. SVEČANA PROMOCIJA DOKTORA I MAGISTARA NAUKA NA UNIVERZITETU U ZENICI Proslavljajući sedmu godinu postojanja Univerzitet u Zenici je na prigodnoj svečanosti obilježio svečanom promocijom doktora i magistara nauka koji su svoje disertacije odbranili tokom poslednje akademske godine. Na čast doktora tehničkih nauka promovisan je mr.sci. Nedeljko Vukojević, na čast doktora pedagoških nauka mr.sci.Enisa Kadunić i na čast doktora ekonomskih nauka mr. sci. Halil Gutošić. Novi magistri tehničkih nauka su Damir Hodžić, Zlatan Ištvanić, Almaida Gigović, Adnan Mujkanović i Mujo Šutković. Promociji su prisustvovali brojni predstavnici akademske zajednice BIH, UNZE i drugih organizacija, prorektori i dekani UNZE, te rodbina i prijatelji novih doktora i magistara nauka.

21-24.10.2007. STUDIJSKA POSJETA UNIVERZITETU U KORKU (IRSKA) Predstavnici Univerziteta u Zenici, prorektor prof.Dr sci. Darko Petković i QA menadžer Mr sci. Ibrahim Plančić su zajedno sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli i Sveučilišta iz Mostara boravili u studijskoj posjeti Univerzitetu o Korku (UCC – University College Cork). U izvanrednoj organizaciji WUS-a Austrija (uredi Graz i Sarajevo) a kao dio širokih projektnih aktivnosti koje imaju za cilj razvoj i implementaciju sistema kvaliteta u visokom obrazovanju, ovaj studijski boravak te prezentirane teme zasigurno će biti od ogromnog značaja za BIH univerzitete učesnike. Tokom boravka na UCC prezentirane su slijedeće teme nakon čega su vođene iscrpne diskusije i to kako slijedi: Dr sci. Norma Ryan, QPU Overview of Quality Review Procedures in UCC- Tema: Pregled procedura kvaliteta na UCC, Mr sci. Con O'Brien, Academic Secretary University structures; student services – Tema: Univerzitetska struktura: Studentski servis; Mr sci. Michael Farrell, Acting Secretary, UCC Tema: University Statutes; legal framework of the Univeristy – Statut Univerziteta: Okvir za zakonski rad; gosp. Mary McNulty, Careers and Appointments Office, UCC, Tema: Student Career Services – Servis za razvoj studentskih karijera; Dr Bettie Higgs, Lecturer, Department of Geology & Director of Ionad Baire (UCCs Teaching and Learning Centre) & Professor Grace Neville, Head, Department of French, Lecturer on Postgraduate Teaching and Chair of the Staff Enhancement and Professional Development CommitteeTema: Support for teaching and learning in the University including certificate and diploma courses – Podrška učenju i nastavi uključujući certificirane i diplomske kurseve; Dr sci. Ronan O'Dubhghaill, Director of Planning and Insitutional Research,Tema: Institutional Research – Istraživački rad; gosp.
37

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Eleanor Fouhy, Head of Office for Academic Programmes & Regulations Tema: Quality assurance/validation of new programmes - Osiguranje kvaliteta i validacija novih NPP; Dr sci. Norma Ryan: Wrap-up Q&A Session -Zaključci i smjernice QA.

18.10.2007. EC SARAJEVO: RASPRAVA O ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANJU U sarajevskom hotelu Holiday Inn a u organizaciji EC održana je rasprava o Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju na kojoj su prisustvovali predstavnici svih javnih univerziteta iz BIH u rangu predstavnika menadžmenta univerziteta. UNZE su predstavljali gen.sekretar gosp. Arifa Čuruković, dipl.iur. i prorektor prof.Dr sci. Darko Petković. Nakon uvodnih izlaganja prof.Dr sci. Petra Marića i Mr sci. Zenana Šabanca prešlo se na diskusije koje su ukazale na probleme u novom Zakonu te mogućnosti kako ih prevazići. Učesnici su se saglasili sa hitnošću organizovanja serije sastanaka generalnih sekretara svih javnih univerziteta kao i sastanka prorektora i QA menadžera koji bi trebalo da definišu ključne indikatore za QA ocjene, probele u provođenju Bolonja procesa i dr. Sastanak je uspješno koordinirao gosp. Zoran Kazazić, dipl.iur. 26-31.10.2007. RAZMATRANJE INFORMACIJE O STEPENU IMPLEMENTACIJE BOLONJSKOG PROCESA NA UNZE U okviru redovnih aktivnosti samoevaluacija koje se provode na UNZE u toku oktobra mjeseca na više mjesta kod osnivača UNZE analizirana je informacija o dostignutom nivou elemenata iz Bolonja procesa na UNZE u tri prethodne godine. Tako je ova informacija koja je rađena u okviru redovne univerzitetska samoevaluacije za period 2004-2006.godina predstavljena i razmatrana na sjednici Vlade kantona (25.10), zatim na Komisiji za mlade Skupštine Ze-Do kantona (26.10.), Komisiji za obrazovanje i nauku Skupštine kantona (28.10) i najposlije na samoj oktobraskoj sjednici Skupštine kantona 31.10.2007. Također ovaj dokument će razmatrati i članovi Senata UNZE na svojoj sjednici 31.10.2007. godine. Dokument radio je QA tim UNZE na čelu sa prorektorom UNZE prof.Dr sci. Darko Petković koji je i predstavljao UNZE u razgovorima sa skupštinskim zastupnicima. U tim razgovorima prorektor Petković je dat kratki prikaz sadašnjeg stanja u elementima Bolonja procesa, najznačajnije probleme sa kojima se UNZE suočava te očekivanja koja nastavnici i studenti UNZE imaju od Ze-Do kantona kada je u pitanju dalje ispunjenje uslova iz Bolonja procesa. 29.10.2007. POSJETA DELEGACIJE TIKA IZ TURSKE U danu koji je obilježilo učešće delegacije UNZE na proslavi 10. godina postojanja Univerziteta u Bihaću, Rektorat UNZE posjetila je delegacija Vlade Turske za obrazovanje (TIKA) a u cilju sagledavanja elemenata dosadašnje saradnje UNZE i turskih institucija visokog obrazovanja. Tursku delegaciju koju su sačinjavali Dr sci. Mustafa Šahin, izvršni direktor i Ali Ozgun Ozturk, ekspert za visoko obrazovaje, primili su prorektor prof. Dr Darko Petković i koordinator Ureda za međunarodnu saradnju UNZE Mr Selam Spužić. U razgovoru sa visokom delegacijom iz Turske prorektor prof.Dr Petković je predstavio UNZE kao i elemente međunarodne saradnje te dostignuti nivo implementacije rješenja iz Bolonjskog procesa. Posebno je bilo govora o saradnji sa turskim institucijama visokog obrazovanja u segmentu studija turskog jezika na Pedagoškom fakultetu, mogućnostima za veće razmjene nastavnika i studenata, organizacije konferencija TMT zajedno sa turskim partnerom iz Istanbula kao i planirano održavanje konferencije TMT 2008 u Istanbulu.
38

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

30.10.2007. UČEŠĆE UNZE NA PROSLAVI DANA DRŽAVNOSTI ČEŠKE Ambasada Republike Češke u BIH je povodom Dana državnosti ove EU članice upriličila svečani prijem u Sarajevu za predstavnike državnih organa, međunarodne zajednice i druge zvaničnike. Kako UNZE ima vrlo dobru saradnju sa ovom Ambasadom te nastoji da razvije i što širu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz ove zemlje koja u određenim segmentima postoji već decenijama, to je i predstavnik UNZE prorektor prof. Dr sci. Darko Petković prisustvovao ovoj svečanosti i prijemu. Menadžment, nastavnici i studenti UNZE, koriste i ovu priliku da Nj.E. Ambasadoru Dr sci. Jiržiju Kudjeli, osoblju Ambasade kao i češkom narodu upute iskrene čestitke povodom nacionalnog praznika. 23-25.11.2007. UČEŠĆE STUDENATA UNZE NA SEMINARU NA JAHORINI U periodu od 23. do 25. novembra 2007. godine na Jahorini u hotelu "Snješko" održan je seminar na temu: ''Perspektive razvoja demokratskog društva u BiH". Sudionici seminara bili su iz različitih partnerskih organizacija te univerziteta iz cijele BiH, iz Sarajeva, Mostara, Zenice, Bratunca, Srebrenice i Doboja. Na seminaru su obrađene slijedeće teme i to na principu radioničarskog i interaktivnog rada: • • • Demokratija u Bosni i Hercegovini i stereotipi Masovni mediji-doprinos razvoju demokratije u BiH Građanska BiH i perspektive - ključ za istinu i pomirenje među narodima

27.11.2007. SASTANAK SA PRODEKANIMA OJ U prostorijama Rektorata UNZE održan je sastanak prorektora za nauku UNZE prof. Dr sci. Darka Petkovića i generalnog sekretara UNZE gosp. Arife Čuruković, sa prodekanima OJ te direktorima instituta. Sastanak je imao za cilj da upozna prodekane za nastavna i studentska pitanja kao i prodekane za NIR sa aktuelnim temama iz BIH prostora visokog obrazovanja sa slijedećim važnim tačkama: Učešće nastavnog osoblja na konferencijama, NIR projekti i aplikacije, WEB prezentacije OJ i UNZE, Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BIH, Osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju i sistem kvaliteta na UNZE, ECTS sistem, Dodatak diplomi, Evidencija naučno-istraživačkog osoblja u FMNO i dr. 28-29.11.2007. SEMINAR NJEMAČKE REKTORSKE KONFERENCIJE U I.SARAJEVU Univerzitet u Istočnom Sarajevu bio je domaćin dvodnevnog seminara-praktikuma u organizaciji Njemačke rektorske konferencije (HRK) a sa ciljem daljeg usklađenog nastupa BIH univerziteta u reformskim bolonjskim promjenama. Predavači su bili gosp. Stefan Bienefeld, vođa odjela za “Razvoj kvaliteta I osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju” HRK i gosp. Patrick Neuhaus, programski menadžer u odjelu “Bolonja centar” HRK. Njihove teme obrađivale su T1. Akcione linije, zadatke i distribuciju odgovornosti i zadataka, T2: Praktična iskustva iz Njemačke T3: Implementacija Bolonjskih principa na BH univerzitetima: teškoće, dileme I moguća rješenja. I ova konferencija je donijela niz praktičnih i korisnih savjeta a koliko će ih BIH univerziteti primjeniti ostake da se vidi u budućnosti. Ispred UNZE učestvovao je prorektor prof.Dr sci. Darko Petković.

30.11.2007. WUS PROGLASIO NAJBOLJE U PROGRAMIMA CDP+ I E-LEARNING Na svečanosti održanoj 30.11.2007. godine u WUS Austrija, Ured u Sarajevu, proglašeni su najbolji predstavnici akademske zajednice BIH u programima CDP+ i e-learning. Nakon prigodnih uvodnih izlaganja Mr sci. Dina Mujkića, direktora WUS-a u BIH i Nj.E. ambasadora Austrije Wernera Almhofera, predstavljeni su programi CDP+ i e-learning te svi učesnici u njima a nakon toga su uručene i svečane nagrade najboljim. UNZE su na ovoj svečanosti predstavljali učesnici u takmičenju prof.Dr sci. Nermina Zaimović-Uzunović, doc.dr sci. Aleksandar Karač i Mr sci. Samir Lemeš, te ispred Rektorata UNZE prorektor prof.Dr sci.
39

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Darko Petković. Više o samoj svečanosti i dobitnicima nagrada možete pročitati na www.wusaustria.org/sarajevo. 10.12.2007. POSJETA WUS AUSTRIA, GRAZ Prorektor UNZE prof.Dr sci. Darko Petković posjetio je dana 10.12..2007. godine u WUS Austrija, Glavni ured u Graz-u, gdje je razgovarao sa direktorom Ureda gosp. Adijem Kovačevićem o daljoj saradnji WUS Austria i UNZE te mogućnostima za zajedničku aplikaciju na program TEMPUS IV. Posebno je bilo govora o perspektivama otvaranja saradnje Zdravstvenog fakulteta UNZE i Zdravstvenog fakulteta na Medicinskom univerzitetu u Gracu, te proširenju saradnje tehničkih fakulteta sa fakultetima iz Graca. Prorektor Petković je predstavio nove PDS na UNZE (Ekologija na MF, Obrazovni menadžment na PF, MBA na EF i dr.) te pozvao WUS da bude partner UNZE i da kroz programe mobilnosti profesora omogući da profesori iz Austrije učestvuju u ovim PDS. Više o djelatnosti WUS možete pročitati na www.wus-austria.org. 11-15.12.2007. SEMINAR NA UNIVERZITETU U ĐIRONI (ŠPANIJA) U vremenu od 11.do 15.12.2007. Univerzitet u Đironi-UdG (University of Girona - UdG, Spain) bio je domaćin predstavnicima menadžmenta i QA menadžerima BIH javnih univerziteta. U trodnevnom radu bilo je govora o značaju samoevalucija za razvoj QMS na univerzitetima. Svoje prezentacije imali su prof.Dr sci. Carme Bertran, prorektor UdG za QA (tema: Okvir za kvalitet na UdG), prof.dr Magui Perez, prorektor za nastavu i Josep Juando (Tema: Kvalitet obrazovanja i evaluacije), Thomas Trummer, University of Graz (teme: Interne evaluacije na UG i Definisanje ključnih indikatora) te predstavnici katalonske agencije za akreditaciju i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, Mr sci. Josep Grifoll i Albert Basart (tema: Procedure akreditacije univerziteta u Kataloniji). Tokom trodnevnog seminara održan je i praktikum BIH univerziteta oko definisanja sadržajnog dijela internih evalucija te posjete univerzitetskoj biblioteci, odjelu međunarodnih poslova i odjelu za razvoj novih studijskih programa UdG. Seminar su odlično organizovali i koordinirali predstavnici WUS Austrija, uredi Sarajevo i Graz te SUS BIH. Ispred UNZE na seminaru su učestvovali QA menadžer Mr Ibrahim Plančić te predstavnik menadžmenta prorektor prof.Dr sci. Darko Petković, koji je i predstavio sadržaj i metodologiju provođenja internih evalucija na OJ UNZE. 15.12.2007. POSJETA NAUČNO-TEHNOLOŠKOM PARKU U ĐIRONI, ŠPANIJA Dana 14.12.2007. za predstavnike BIH univerziteta organizovana je posjeta Naučnotehnološkom parku u Đironi. Ovaj, jedan od najmlađih španskih naučno-tehnoloških parkova još uvijek je u fazi izgradnje. Domaćin, direktor NTP Đirona, gosp. Pere Condom Vila, upoznao je predstavnike akademske zajednice iz BIH o ulozi i značaju tehnoloških parkova u španskoj ekonomiji te planiranim postavkama razvoja NTP Girona. Prorektor UNZE prof.Dr sci. Darko Petković je predstavio dosadašnje napore u BIH da se dođe do prvog formiranja tehnoloških parkova kod nas te nagovijestio saradnju sa TP Đirona sa TP koji su u BIH u proceduri osnivanja.

40

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

17.12.2007. PRIJEM ZA NOVE DOKTORE NAUKA U REKTORATU UNZE Nastavljajući tradiciju da se svakih 6 mjeseci organizuje prijem za nove doktore nauka koji su radnim angažmanom vezani za UNZE to je i ovog 17. decembra organizovan drugi ovogodišnji prijem za doktore nauka koji su svoje disertacije odbranili tokom 6 posljednjih mjeseci. To je bila prilika da rektor UNZE prof.Dr sci. Sabahudin Ekinović zajedno sa prorektorima prof.dr sci. Željkom Škuljevićem i prof.dr sci. Darkom Petkovićem, čestita novim doktorima te im poželi da sa istom istrajnošću nastave svoj naučnoistraživački i edukacijsko-obrazovani rad. Bila je ovo i prilika da se: • Dr. Halil Gutošić- dr. ekonomskih nauka • Dr. Enisa Kadunić- dr. pedagoških nauka • Doc. dr. Shahab Yar Khan- dr. književnih nauka • Doc. dr. Kenan Drljević- dr. medicinskih nauka • Doc. dr. Belkisa H. Čolić- dr. medicinskih nauka • Doc. dr. Ibrahim Aličković- dr. medicinskih nauka • Dr. Memnuna Hasanica- dr. filoloških nauka • Dr. Mirjana Mađarević- dr. nauka fizičke kulture • Dr. Halil Mehtić- dr. islamskih nauka obrate prisutnim novinarima te da daju svoje viđenje budućeg rada na UNZE kao i razvoja studijskih odsjeka na kojim su angažovani. Rektor Ekinović je posebno naglasio značaj činjenice da je sve veći broj doktora nauka koji su izvan dominantno tehničkih nauka, kako je bilo prethodnih decenija i godina, čime UNZE izrasta u respektabilnu naučno-istraživačku i obrazovnu organizaciju i u drugim naučnim oblastima.

3. PREGLED NAJVAŽNIJIH PROJEKATA MENADŽMENTA U 2007.GODINI
U okviru ove tačke dati su samo projekti koji su se direktno realizovali na nivou cijelog Univerziteta u Zenici i koje je vodio menadžment Univerziteta dok su ostali projekti koji imaju naučno-istraživački i stručni karakter dati u pregledu godišnjih izvještaja fakulteta članica.

INTERNI PROJEKTI
41

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Projekt 1: Interna evaluacija stanja na Univerzitetu u Zenici za period 2004-2006 godina sa osnovnim pokazateljima za eksternu evaluaciju (Šef projekta: prorektor prof.dr sci. Darko Petković i zamjenik menadžer za kvalitet UNZE v.asist. Mr sci. Ibrahim Plančić) Univerzitet u Zenici kao najmlađe organizovana visokoškolska institucija u BIH imao je sreću ali ogromnu obavezu, odgovornost i zadaću, da se osnuje, stasava i razvija u vremenu turbulentnih kretanja u cjelokupnom akademskom prostoru Evrope koje je sa sobom donio Bolonjski proces i reforme sistema visokog obrazovanja započete u cijeloj Evropi. Sa jedne strane srećna okolnost bila je činjenica da se “kuća zvana univerzitet” u organizacijskom smislu mogla graditi od temelja do krova a sa druge strane bile su brojne nepovoljne činjenice koje su si ticale nezavršene i nesavršene zakonske regulative kao i brojna i sasvim različita tumačenja viđenja istog procesa u kome svi učestvujemo. U želji i namjeri da najveći broj pozitivnih iskustava zapadnoevropskih univerziteta preuzme kao svoje pravilo rada menadžment Univerziteta u Zenici (UNZE) je uveo u praksu i godišnje evaluacije svake organizacijske jedinice (OJ) (fakulteta, instituta, centara, katedri, i sl.). Pored definisane strategije razvoja, izgradnje integrisanog univerziteta, master-plana aktivnosti, konsolidacije finansijskih tokova, menadžmenta ljudskih resursa i drugih značajnih upravljačkih projekata, svakako je da su interne evaluacije segment značajnijih aktivnosti za kompleksnu ocjenu ispunjenja zadatih ciljeva kako u nastavno-naučnom, naučno-istraživačkom i stručnom segmentu do najposlije izgradnje kompleksnog sistema osiguranja kvaliteta (QA), od menadžmenta kvalitetom (QMS) do ukupnog upravljanja kvalitetom (TQM). Navedene godišnje interne evaluacije OJ bile su osnova projektnom timu UNZE da uradi ovu internu-evaluaciju (samoevaluaciju) sa širim aspektom razmotrenih činjenica koje se u godišnjim samoevaluacijama ne mogu uraditi. Jasno nam je da ovaj nivo samoevaluacije još uvijek nije nivo kompleksnih samoevaluacija koje rade brojni EU univerziteti sa mnogo više pokazatelja koji se odnose na podatke izvan institucije a koje je posredno ili neposredno kreirala ili na njih uticala visokoškolska institucija. Takve interne evaluacije koje pokazaju uticaj univerziteta na regionalni i globalni uticaj su tek pred nama i UNZE se i na ovaj način priprema za njih. Naš cilj su i eksterne evaluacije i akreditacije i zato se i na ovaj način pripremo za njih. Projekt 2: Godišnji izvještaj UNZE za 2006.godinu (Šef projekta: prorektor prof.dr Darko Petković) Treći, po redu izlaženja, GODIŠNJI IZVJEŠTAJ UNIVERZITETA U ZENICI ZA 2006.GODINU, dao je pregled najvažnijih rezultata koje je UNZE ostvario u kalendarskoj 2006. godini. Štampan je u 300 primjeraka publikovane i elektronske verzije na CD te na web stranici Univerziteta čime je omogućena njegova široka dostupnost. Godišnji izvještaj razmatran je i na Senatu UNZE. Shvatajući i prihvatajući elemente transformacije univerziteta u skladu sa odredbama Bolonjskog procesa, menadžment UNZE, i ovim Godišnjim izvještajem dao je puni doprinos u ispunjavanju istih.Godina 2006. je bila godina novih pomaka koji su rezultirali novim efektima ka transformaciji i razvoju Univerziteta u Zenici. Uz uhodani pravni subjektivitet Univerziteta spram fakulteta članica tu je prva godina rada integrisanih katedri, primjenjeni nastavni planovi i programi sa ECTS bodovnim sistemom, nova organizacijska struktura, i ne na kraju tu je i nova punopravna članica: MI Kemal Kapetanović. Tu je i početak rada na novom Centru za izvrsnost u drvopreradi sa Vladom Švicarske, prvi postdiplomski studiji na Pravnom, Ekonomskom i Pedagoškom fakultetu, prvi Tempus projekti gdje je UNZE nosilac aktivnosti. Urađeno je izdanje Vodiča za brucoše, prvo elektronsko izdanje Informacijskog paketa Univerziteta, te svakim danom nova web stranica Univerziteta. Krenuo je i prvi PDS u konceptu (4+1) godina na Mašinskom fakultetu iz oblasti Metrologije sa respektabilnim partnerima, univerzitetima iz Erlangena i Maribora a pod pokroviteljstvom EU Tempus fonda iz Brisela. Krajem godine dobijen je još jedan respektabilan međunarodni projekt formiranja Bussines Start-up centra na UNZE a finansiran od strane Vlade Holandije te započele pripreme za projekt formiranja Instituta za ekologiju sa partnerima iz Kanade. Godina 2006.
42

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

bila je i godina pune saradnje sa svim akterima lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja kao i međunarodnim institucijama, organizacijama i stranim ambasadama u BIH. Godišnjak je dao mogućnosti za sveobuhvatne analize te uočavanje, brojnih, kako dobrih tako i loših strana našeg rada. Stoga je on neizostavna karika u ispunjavanju uslova gradnje respektabilne i prepoznatljive evropske visokoškolske institucije kakva želi biti Univerzitet u Zenici. Projekt 3: Razvoj i implementacija sistema kvaliteta na UNZE (Šef projekta: V.prof.Dr sci. Darko Petković) Od početka svog djelovanja kao samostalne visokoškolske organizacije jedan od najvažnijih projekata koji je odmah dobio bezrezervnu podršku menadžmenta UNZE je „Projekt implementacije sistema kvaliteta na UNZE“. Započet krajem 2005.godine formiranjem foruma steakholder-a za QMS koju čine različite interesne grupe išlo se ka daljoj izgradnji kuće kvaliteta putem jedinica za kvalitet na svakoj organizacijskoj jedinici (fakultetu, institutu, centru) do odbora (kancelarije) za kvalitet na nivou čitavog univerziteta. Ovakva struktura definisana je organizacijskom šemom UNZE potvrđenom i na Senatu Univerziteta. Kroz nekoliko međunarodnih projekata koji u osnovi imaju razvoj sistema QMS-a na univerzitetskom nivou došlo se i do drugih jedinica unutar kancelarije za kvalitet. U razvoju sistema kvaliteta na UNZE koje se gradi u konceptu od QA ka QMS kao najbolji alati za razvoj i implementaciju prepoznati su serija standarda ISO 9000:2000 te elementi eksterne i interne evaluacije sadržane u ENQA. Sa druge strane izgradnja cjelovitog sistema upravljanja kvalitetom TQM vodi se u permanentnom sadejstvu sa konceptom organizacije koja uči. Moderni koncept upravljanja kvalitetom podrazumjeva izgradnju i implementaciju unutrašnjeg sistema organizacije, odnosno sistema upravljanja kvalitetom (QMS). To podrazumijeva uređenje poslovnog sistema koji kvalitet tretira kroz sve aspekte poslovanja i kojim se organizacija usmjerava ka zahtjevima svojih korisnika. Ovo proizilazi i iz same definicije kvaliteta kao skupa svih svojstava i karakteristika proizvoda i usluga koje na najbolji način zadovoljavaju potrebe korisnika. Drugim riječima, tradicionalno mišljenje da se kvalitet definiše 'odozgo' i da izražava ekspertsko mišljenje je stvar prošlosti u svim sferama rada i poslovanja. Kvalitet mora biti u funkciji korisnika, odnosno u funkciji njihovog zadovoljstva. Od ovih trendova nisu izuzete ni visokoškolske institucije, jer bolonjski model organizacije visokog obrazovanja značajan segment posvećuje obezbjeđenju kvaliteta. S tim u vezi, brojni izvještaji, analize i rasprave vođene u sklopu aktuelne reforme ukazuju da su neophodne radikalne promjene postojećeg stanja u pogledu organizacije i unaprijeđenja kvaliteta visokoškolskog obrazovanja. U tom pristupu korišteni alat je ISO 9000 i smjernice kvaliteta definisane ENQA preporukama. Pri tome kao glavne karakteristike organizacije su: • • • • • Usredređenost menadžmenta UNZE na strategiju i politiku, a ne samo na svakodnevna operativna pitanja; Obezjeđivanje vremena menadžmentu za razmišljanje i povezivanje promjena u spoljašnjem okruženju sa radom unutar organizacije; Stvaranje menadžmenta na svakom nivou koje podrazumijeva razvoj i angažovanje potencijala svakog člana; Rješavanje problema, kao zadatak onih radnika koji rade na samom mjestu nastanka problema; Neophodnost učenja na svim nivoima organizacije, pri čemu menadžeri (rektor, prorektori, dekani, prodekani i dr.) moraju stvoriti klimu u kojoj se učenje može neometano odvijati.

MEĐUNARODNI PROJEKTI
Projekt 1. ''UVOĐENJE ECTS SISTEMA UNIVERZITETIMA U BIH'' (TEMPUS projekt)
43

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Vođstvo projekta: Univerzitet Ghent- Univerzitet Marburg-Univerzitet Porto-Univerzitet u Tuzli Koordinatori ispred UNZE: v.prof.Dr sci. Darko Petković i koordinator za ECTS na UNZE asist. Edin Begović Projektni tim čine predstavnici svih BIH javnih univerziteta. Projekt je započet decembra 2004. godine. Kao inostrani partneri pojavljuju univerziteti Ghent iz Belgije, Porto iz Portugala i Marburg iz Njemačke. Projekt ima period realizacije 2004-2007 godina. Ovaj sistem je u konzistentnoj formi proveden na svim OJ-fakultetima na jedinstven način za čitav UNZE. Polazna osnova za proračun je bila radna norma od 1800 h/god. za studente i na bazi toga postavljanje odnosa 30 h = 1 ECTS poen. Nakon toga izvršen je reinženjering nastavnih planova i programa i svi predmeti su sada jednosemetralni te izvršeno određivanjeproračunavanje težinskog faktora svakog predmeta (broj ECTS-a) i konačno opterećenje za svaku akademsku godinu (60 ECTS). Ovo je urađeno za više od 1500 predmeta koji postoje u NPP svih OJ. Naravno, težinsko opterećenje studenata po predmetima kao i ukupno za čitav sistem školovanja nikada nije moguće potpuno tačno odrediti i ovo ostaje trajni zadatak nastavnika da rade na njegovom poboljšanju slijedeći prije svega traženi nivo znanja koji privreda i poslodavci očekuju od diplomanata sa UNZE (tzv. Learning outcome). Tokom 2007.godine održan je seminar u Mostaru uz učešće svih BIH javnih univerziteta a tu su bili i predstavnici Philips Marburg Univerziteta iz Njemačke, Univerziteta iz Genta (Belgija), Univerziteta iz Porta (Portugal) te organizacije SPARK iz Amsterdama (Holandija). Predstavnici BIH univerziteta predstavili su svoja dosadašnja rješenja kada je u pitanju sistem prenosa i akumulacije bodova kao i dokumentaciju koju koriste u ovom procesu. Nakon uvodnih riječi dobrodošlice koordinatora projekta prof.Dr sci. Mirsada Đonlagića (UNTZ) gosti iz EU predstavili su teme od posebnog interesa za BIH univerzitete kao što su: „Budući izazovi“-prof.Dr Christopher Moss, „Razvoj studijiskih programa u Portugalu u kontekstu Bolonjske paradigme“- prof.Dr sci. Maciel Barbosa, „Razvoj centralizovanog studentskog odjela u saglasnosti sa principima Bolonje“ – Dr sci. Annke Brugmann, „Okvir za kvalifikacije“Dr Nik Heerens, „Model univerzitetskih asocijacija na prijemru Genta“-prof.Dr sci. Luc Francois, „Kako zadržati kvalitet u ECTS-u“-Nathalies Depoorter i Novi zakon o visokom obrazovanju u BIH“-prof.Dr sci. Mirsad Đonlagić. Iskustva UNZE u dosadašnjoj primjeni ECTS predstavio je prorektor UNZE prof.Dr sci. Darko Petković. Projekt 2. ''JAČANJE VISOKOG OBRAZOVANJA U BIH'' (Projekt Vijeća Evrope) Vođstvo projekta: Vijeće Evrope (CoE) – Evropska komisija (EC) KoordinatorI ispred UNZE: v.prof.Dr sci. Darko Petković, gen.sekretar Arifa Čuruković, dipl.iur., Mr sci. Ibrahim Plančić, Spahija Kozlić i dr. U rezultatu ovog jednogodišnjeg projekta urađeno je 7 osnovnih strategija i smjernica za implementaciju Bolonjskog procesa i to: • Okvir za visokoškolske kvalifikacije u BIH • Provođenje okvira za visokoškolske kvalifikacije u BIH • Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini • Preporuke za implementaciju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BIH • Državni akcioni plan za priznavanje kvalifikacija u BIH, • Model dodatka diplomi za BIH, • Priručnik za korisnike za model dodatka diplomi za Bosnu i Hercegovinu. Svi dokumenti su decembra 2007.usvojeni od Ministarstva civilnih poslova BIH kao i od upravnog odbora projekta i dati na korištenje univerzitetima.
44

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Projekt 3. ''JAČANJE OSIGURANJA KVALITETA U BIH'' (Tempus-WUS projekt) Vođstvo projekta: Univerzitet u Grazu – SUS Sarajevo Koordinatori ispred UNZE: v.prof.Dr sci. Darko Petković i menadžer za kvalitet UNZE Mr sci. Ibrahim Plančić U toku 2007.godine vođene su završne aktivnosti na projektu započetom decembra 2005. godine a koji su uspješno vodili WUS Austrija, SUS Sarajevo i Univerzitet u Gracu (Graz). U skladu sa zaključcima Berlinskog sastanka, pokazalo se da kvalitet visokog obrazovanja predstavlja srž uspostavljanja Evropskog područja visokog obrazovanja. Ministri su se obavezali na podršku daljeg razvoja osiguranja kvalitete na institucionalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Istaknuta je potreba za razvojem zajedničkih kriterija i metodologije osiguranja kvalitete. Također su naglasili da, saglasno sa principima institucionalne autonomije, primarna odgovonost za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, leži na svakoj instituciji, što osigurava osnovu za stvarnu odgovornost akademskog sistema unutar nacionalnog okvira kvalitete. Ovaj projekt imao je čitavu seriju radnih sastanaka i seminara tokom 2007.godine. Tako je u periodu 17-20.06.2007. održana serija radionica na Univerzitetu u Ljubljani koju je u ime domaćina seminara vodio QA manager UNLJ doc.Dr sci. Bogomir Mihevc te prorektor prof. Dr sci. Iztok Svetlin. Tokom seminara u kojem su učestovali predstavnici svih javnih univerziteta iz BIH bilo je govora o sadašnjem načinu organizovanja QA ureda na univerzitetima i fakultetima, aktivnostima koje uredi provode, internoj i eksternoj evaluaciji i samoevaluaciji. Predstavnici UNLJ prezentirali su svoja iskustva u sistemu QMS i QA na univerzitetskom i fakultetskom nivou te rezultate pilot eksterne evaluacije provedene u Sloveniji tokom 2006 i 2007. godine. Projekt 4. ''STRUKTURALNI RAZVOJ OSIGURANJA OBRAZOVANJU'' (Tempus-WUS projekt) KVALITETE U VISOKOM

Vođstvo projekta: WUS Austrija Finansiranje projekta: Vlada Lihtenštajna i ADA Austrija Koordinatori ispred UNZE: v.prof.Dr sci. Darko Petković i menadžer za kvalitet UNZE Mr sci. Ibrahim Plančić Kako bi se dodatno ojačale aktivnosti iz projekta broj 3., svi projektni partneri su pokrenuli novi projekt “Strukturalni razvoj osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju“, za čiju implementaciju sredstva su osigurali vlada Lihtenštajna i Austrijska agencija za razvoj. Cilj pomenutog projetka jeste obezbijediti dodatnu podršku stvaranju sistema osiguranja kvalitete u BiH kroz dodatnu edukaciju, studijske posjete koordinatora na EU univerzitete, uključivanje EU eksperata, podršku međunarodnoj saradnji, izradu vodiča za osiguranje kvalitete, i savjetovanje. Kroz ovaj projekt UNZE je bio domaćin jednodnevnog seminara na temu razvoja i implementacije sistema kvaliteta na BIH univerzitetima sa posebnim aspektom na UNZE. Prezentacije eksperata iz Slovenije sa temama kako slijedi: Prof. dr. Slavko Dolinšek: Osiguranje kvaliteta na univerzitetima, Mr sci. Karmen Kern Pipan: EU i SLO iskustva iz oblasti QA u visokom obrazovanju i Aleksander Janeš: Interna evaluacija na univerzitetima pobudile su veliki interes akademske zajednice u Zenici i BIH. Nakon ručka rad je nastavljen sve do 17 h prezentacijom tema Prof. dr. Slavko Dolinšek: ROSE metodologija, Mr sci. Karmen Kern Pipan: EFQM Excellence model i Aleksander Janeš: Eksterna evaluacija na univerzitetima. Projekt 5. ''RAZVOJ BUSSINES START UP CENTRA'' (Bilateralni projekat udruženih partnera i Vlade Holandije) Univerzitet u Zenici je zajedno sa konzorcijem partnera koji su činili grad Zenica, regionalna i lokalna razvoja agencija (REZ i ZEDA), Privredna komora kantona, BSC Vlade kantona i Poslovnom zonom Zenica 1, izabran za BIH predstavnika razvoja Biznis Start-up centra na
45

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

UNZE zajedno sa univerzitetima iz Kragujevca, Podgorice i Bitole. Predstavnici ATA-Academic Training Association iz Amsterdama stigli su već 20.02.2007. u Zenicu kako bi odredili lokaciju za smještaj budućeg poslovnog centra te sa domaćim partnerima definisali strateške korake u izvođenju ovog projekta. Projekt je planiran za realizaciju u naredne tri godine i finansira ga Vlada Kraljevine Holandije a okvirni budžet po svakoj lokaciji se kreće oko 3 mil.KM. Ovaj Centar bio je partner UNZE na organizaciji manifestacija Techno-Educa 2007, takmičenju za najbolje poslovne ideje studenata, Akademiji preduzetništva i brojnim drugim projektima. Centar svoj rad zasniva na projektnom principu i kroz postojanje ovakvog centra stvorena je mogućnost da svaki nastavnik i saradnik UNZE koji ima dobre preduzetničke inicijative shodno pravilima apliciranja BSC pretvori u realnost. BSC Zenica je smješten na Fakultetu za metalurgiju i materijale i imao je izuzetne aktivnosti u 2007.godini koje se mogu pročitati na web stranici centra. Projekt 6. ''OD OSIGURANJA KVALITETA KA STRATEŠKOM RAZVOJU'' (Tempusprojekt) Predstavnici akademske zajednice BIH zajedno sa nosiocem projekta WUS-Austria, Ured u BIH, započeli su oktobra 2007.godine novi Tempus JEP projekt pod nazivom Od osiguranja kvaliteta ka strateškom razvoju. („From Quality Assurance to Strategy Development – QASD (JEP_41078_2006)“. Dnevni red cjelodnevnog prvog sastanka na Univerzitetu Grac predstavljao je dogovor učesnika u projektu o načinu realizacije projekta, ciljevima i zadacima, načinu rada i drugim temama od interesa. EU partneri na ovom projektu su univerziteti iz Graca (Austrija) i Đirone (Španija). Na tom prvom sastanku konzorcija prorektor UNZE prof.Dr sci. Darko Petković predstavio je dosadašnji rad UNZE na projektu razvoja i implementacije QMS. Predstavljen je i samo-evaluacijski izvješataj koji je QA tim završio kao i do sada usvojene procedure sistema kvaliteta te poslednja verzija Strateškog plana razvoja UNZE. Projekt 7. ''OPREMANJE UNIVERZITETA U ZENICI SAVREMENOM EDUKACIJSKOM I ISTRAŽIVAČKOM OPREMOM KROZ SREDSTVA VLADE AUSTRIJE'' (Bilateralni projekt sa MCE Industrietechnik Linc i Vladom Austrije) Nakon više od godine dana pregovora, izbora najpovoljnijih ponuđača i drugih aktivnosti u 2007.godini je konačno potpisan ugovor o isporuci opreme kojeg još treba da ratifikuje Parlament FBIH kao i Vijeće ministara BIH. Naime, u okviru sajma ZEPS 2007 upriličena je svečanost potpisivanja ugovora između MCE Industrietechnik i Univerziteta u Zenici koji su potpisali rektor UNZE prof.Dr sci. Sabahudin Ekinović i predstavnik menadžmenta MCE gosp. Ginter Taler (Gunter Thaller). Ovim ugovorom se utvrđeni modaliteti i načini isporuke laboratorijske i druge naučno-istraživačke opreme koju će MCE Industrietechnik iz Linca (Linz) kao predstavnik Vlade Austrije i Univerzitet u Zenici kao budući „konzument“ sredstava dobiti u narednih 1-2 godine. Kako je naglašeno na svečanom potpisivanju ugovora ova oprema koja je vrijedna oko 5 miliona EURO je najveći iznos koji u ovom momentu dobija neki BIH univerzitet isključivo za opremu i NIR. Projekt 8. ''SISTEM KVALITETA I JAČANJE VEZA UNIVERZITETA I PREDUZETNIČKOG SEKTORA'' (Tempus Mundus projekt) Ovaj projekt je u potpunosti realizovan i završen tokom 2007.godine a započet je 2006.godine u Gentu (Belgija) kada je održan prvi sastanak menadžmenta projekta Procedure sistema upravljanja kvalitetom za promociju saradnje Univerzitet-Preduzeća. U ovom projektu kao predstavnici EU učestvovali su Katolički univerzitet iz Genta i Tehnički univerzitet iz Krakova (Poljska) te BIH univerziteti iz Banje Luke, Mostara i Zenice. UNZE je bio domaćin jednog praktikuma na ovom projektu tokom koga su gosti i domaćini razgovarali su o urađenim poslovima na projektu a drugi dan je potpuno bio posvećen prezentaciji rješenja iz zadataka sa prethodnog workshopa iz Banja Luke. U popodnevnim
46

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

satima upriličena je posjeta proizvodnji namještaja i drugim proizvodnim pogonima kompanije FIS Vitez nakon čega je vođen dugi razgovor sa menadžmentom kompanije. Treći dan rada upotpunila su predavanja gostiju iz EU, profesora Chris Van Kera, Andre Goverta, Gert De Lepera i Adama Pavelčika kome su pored učesnika projekta prisustvovali i QA timovi svih OJ UNZE te menadžment UNZE. Juna 2007.godine održan je seminar u Ghentu u Belgiji i isti je predstavljao je diseminaciju do sada urađenog na projektu te prezentacija rješenja iz zadataka sa prethodnog workshop-a iz Zenice. Posebno je bilo govora o načinima kako formirati savjetodavna tijela u organizacijskim strukturama univerziteta a koja bi imala snagu koju po pitanju novih NPP, novih studijskih odsjeka, i dr. imaju na sličnim institucijama u EU. Kroz projekt su predstavnici UNZE prorektor za NIR i međunarodnu saradnju prof.Dr sci. Darko Petković i QA manager Mr sci. Ibrahim Plančić posjetili su LVD kompaniju (www.lvdgroup.com) u Gulegemu (Belgija) koja je jedan od svjetskih lidera u proizvodnji presa sa metalnu industriju te stvorili pretpostavke za dolazak ove kompanije sa investicijama u BIH što je se i desilo sa posjetom predstavnika LVD Univerziteu u Zenici krajem 2007.godine a od strane menadžmenta LVD-a (Direktor Carl Dewulf, ing.Bertrand Florizoone, Bernard De Muynck). Univerzitet u Zenici u ovom projektu predstavljali su rektor prof.Dr sci. Sabahudin Ekinović, prorektor prof.dr Darko Petković, QA menadžer UNZE Mr Ibrahim Plančić, gen.sekretar Arifa Čuruković, tri QA menadžera sa fakulteta Mr sci. Adnan Mujkanović, Mr sci. Sabahudin Jašarević i Spahija Kozlić. Kao jednu od najznačajnijih konkretnih stvari koju je ovaj projekt donio na UNZE je i razvoj saradnje sa belgijskom kompanijom LVD i poslovni angažmani koji su preliminarno dogovoreni. Na poslednjoj diseminaciji projekta u Mostaru učestvovali su i predstavnici FIS-proizvodnje namještaja kao partneri UNZE na ovom projektu. Projekt 9. ''PROJEKT RAZVOJA CENTRA ZA IZVRSNOST U DRVOPRERADI'' (Bilateralni projekt sa Univerzitetom iz Berna i Vladom Švicarske) U sklopu međunarodnih aktivnosti i projekata koji se izvode na UNZE svakako da jedan od najznačajnijih predstavlja projekt razvoja Centra za izvrsnost u drvopreradi. Ovaj projekt je dobijen na natječaju svih BIH univerziteta a u sklopu programa međunarodne saradnje švicarske Vlade na kojem je UNZE ocijenjen kao najbolje mjesto za razvoj ovog centra u BIH. Kao švicarski partner UNZE u ovom projektu je Univerzitet iz Berna a od domaćih partnera posebno se izdvaja uloga Regionalne agencije REZ i USAID-a. Šef projekta je prof.Dr sci. Darko Petković. Tokom 2007.godine urađena je studija izvodljivosti Centra za drvopreradu, otvoren Laboratorij za tehnologije i dizajn u drvopreradi na Mašinskom fakultetu te za 4 asistenta upriličena jednomjesečna obuka na Univerzitetu u Bernu-departman u Bilu. Održan je seminar na temu «Perspektive i potreba osnivanja Centra za izvrsnost u drvopreradi». Projekt 10. FORMIRANJE INSTITUTA ZA EKOLOGIJU KROZ PROJEKT SA FANSHAW COLLEGE IZ KANADE (Bilateralni projekt sa Fanshaw College i Vladom Kanade) Ovaj projekt je rezultat ostvarene saradnje sa Fanshaw Koledžom iz Kanade i sticanja uslova da UNZE bude konzument sredstava koje odobrava Vlada Kanade za ove namjene. U junu 2007.godine delegacije UNZE posjetila je Fanshawe College-u, u Londonu, Ontario, Kanada, u okviru termina postojećeg Memoranduma o razumijevanju i njegovog Aneksa 1. Posjetu je realizovala delegacija UNZE u sastavu: prof. dr sci. Šefket Goletić, šef Katedre za ekologiju i prodekan za naučnoistraživački rad Mašinskog fakulteta, vođa delegacije; mr sci. Selam Spužić, koordinator za međunarodnu saradnju, i asistent na katedri za ekologiju Nusret Imamović, dipl inž mašinstva, kao članovi delegacije. Zaključni razgovori rezultirali su sačinjavanjem Aneksa 2, Memoranduma o razumijevanju, te određenim prijedlozima o načinu buduće saradnje Fanshawe College-a i Univerziteta u Zenici sa ciljem da se u 2008.godini pristupi izradi Elaborata o formiranju Instituta za ekologiju u Zenici.
47

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Projekt 11. PROJEKT SARADNJE SA CIMOS GRUPACIJOM IZ SLOVENIJE (Bilateralni projekt CIMOS i UNZE) Tokom 2006. godine uspostavljeni su prvi kontakti i potpisani protokoli o saradnji sa renomiranom kompanijom CIMOS d.d. iz Kopra (Slovenija) na različitim naučno-istraživačkim i stručnim projektima. Tokom 2007.godine gosti UNZE u nekoliko navrata bili su predstavnici menadžmenta kompanije CIMOS Kopar Dr sci. Petar Orbanič, šef razvoja i gosp. Milan Morato, šef za metalurške tehnologije. Sa njima se razgovaralo o ulaganjima CIMOS-a u Zenici te perspektivama buduće saradnje UNZE, Fakulteta za metalurgiju i materijale i MI Kemal Kapetanović sa CIMOS-om. U toj saradnji fakulteti imaju punu slobodu predlaganja NIR i stručnih projekata CIMOS-u kako direktno u Sloveniju i tako i putem fabrike u izgradnji u Zenici. Projekt 12. ''OKVIR ZA IT KVALIFIKACIJE U BIH'' (Tempus SCM projekt) Univerzitet u Zenici bio je tokom 2007.godine partner na Tempus-SCM projektu br. C010B06 a pod naslovom „IT-Kvalifikacijski okviri za visokoškolski prostor BiH. Koordinator čitavog projekta je prof. Dr. sci. Wilhelm Schäfer, a voditelj projekta Ahmet Mehic. Pored svih javnih BIH univerziteta partneri u projektu su Asocijacija poslodavaca BiH, Asocijacija za informacione tehnologije, Bosansko-hercegovačko udruženje za informacione tehnologije BHITS Sarajevo, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo civilnih poslova BiH – MCP. Nosilac projekta iz EU je Universität Paderborn, Deutschland, a drugi partneri iz EU su Universität Lleida, Španija (predstavnik Prof. Dr. sci. Josep Maria Ribo), HRK – Hochschulrektorenkonferenz Deutschland (Rektorska konferencija Njemačke), Referatsleiter C4 (Europa und Zentralasien- predstavnik Rudolf Smolarczyk) i Universität Kassel, Internationales Zentrum für Hochschulforschung (Internacionalni centar za razvoj i istraživanje visokog obrazovanja - INCHER, Kassel, predstavnik Prof. Dr. sci. Ulrich Teichler). Cilj ovog jednogodišnjeg projekta je: ♦ Izrada IT-NQF (IT-Nacionalnih kvalifikacijskih okvira) za visokoškolske institucije u BiH; ♦ Definisanje tzv. deskriptora (rezultata obrazovanja, kompetencija, dimenzija, nivoa) i povezivanje IT-NQF sa opštevažećim EQF-Evropskim kvalifikacijskim okvirima; ♦ Ostvarenja koncepta doživotnog učenja i osiguranje „propusnosti“ izmedju profesionalnog i univerzitetskog sektora u BiH kroz uključenje tzv. ECVET-Evropskog transferskog kreditnog sistema u IT-NQF; ♦ Osiguranje mobilnosti na tržištu obrazovanja i tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana i EU putem definiranja IT-diplomskih završetaka i IT-kvalifikacija i Tokom ovog projekta za predstavnike BIH akademske zajednice održana je serija predavanja o značaju akreditacije te omogućeno prisustvo godišnjem zasjedanju Njemačke akreditacijske agencije ASIIN u Berlinu, novembra 2007.godine. Za april 2008.godine planirano je da ovaj projekt svoju radnu sesiju ima u Zenici. Projekt 13. ''USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ CENTRA ZA INOVATIVNOST PREDUZETNIŠTVO NA UNZE'' (Tempus SCM projekt) I

Partneri UNZE na ovom projektu iz EU su Politecnico di Torino (Italija) i Univerza na Primorskem (Kopar-Slovenija) a iz BIH: Ministarstvo civilnih poslova BIH i Svjetski univerzitetski servis BIH-Sarajevo. Isti nosi oznaku EU Tempus JEP -41108-2006. Važno je naglasiti da je u ovom projektu UNZE nacionalni nosilac-koordinator a EU koordinator je Politecnico di Torino te da je UNZE jedini predstavnik akademske zajednice BIH što je veliko priznanje za preduzetničku kulturu koju razvija UNZE. Nosioci projekta su prof.Dr sci. Darko Petković sa UNZE i prof.Dr sci. Stefano Tornincasa sa Politehniko Torino koji su i pripremali ovu projektnu aplikaciju. Inače ovo je prvi Tempus JEP CARDS projekt u kojem je UNZE nacionalni nosilac. Kroz ovaj projekt planirano je da UNZE dobije opremu za Centar vrijednu oko 95 000,00 KM.

48

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Projekt 14. ''USPOSTAVLJANJE I RAZVOJ TEHNOLOŠKOG PARKA ZENICA'' (Bilateralni projekt udruženih partnera sa Regijom Piemonte, Italija) Iako objektivno uspostava projekta Tehnološkog parka u Zenici ide „puževim korakom“ zbog niza objektivnih i subjektivnih okolnosti UNZE ni sada nije prekinuo aktivnosti na ovom projektu. Nažalost, menadžment projekta je daleko izvan UNZE mada se kao logično rješenje dobrih tehnoloških parkova u svijetu to očigledno nameće. Menadžment UNZE je i ove godine intenzivno radio na promociji ovog projekta i predstavljanju u GTZ-u, Federalnom ministarstvu za obrt, razvoj i preduzetništvo, kod inostranih partnera (tehnološki parkovi u Italiji, Španiji, Sloveniji, Austriji i dr.) te na nizu naučnih i stručnih konferencija. Tokom decembra 2007.godine za predstavnike BIH univerziteta organizovana je posjeta Naučno-tehnološkom parku u Đironi. Ovaj, jedan od najmlađih španskih naučno-tehnoloških parkova i još uvijek je u fazi izgradnje. Domaćin, direktor NTP Girona, gosp. Pere Condom Vila, upoznao je predstavnike akademske zajednice iz BIH o ulozi i značaju tehnoloških parkova u španskoj ekonomiji te planiranim postavkama razvoja NTP Girona. Prorektor UNZE prof.Dr sci. Darko Petković je predstavio dosadašnje napore u BIH da se dođe do prvog formiranja tehnoloških parkova kod nas te nagovijestio saradnju sa TP Girona sa TP koji su u BIH u proceduri osnivanja.

4. DIPLOMANTI 2007.GODINI

NA

UNIVERZITETU

U

ZENICI

U

Na Univerzitetu u Zenici diplomu u 2007. godini steklo je 243 kandidata što je znatno povećanje u odnosu na broj diplomanata u prethodnoj godini (160 diplomanata). Treba napomenuti da tri fakulteta koja su počela rad u akademskoj 2005/06. godini još nisu imali diplomante te letimičan pogled sa strane može ukazivati na nesrazmjer broja diplomanata i broja upisanih. Fakultet za metalurgiju i materijale (FMM) 6 diplomiranih inženjera metalurgije / materijala Mašinski fakultet (MF) 9 diplomiranih inženjera mašinstva 15 inženjera mašinstva
49

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Pedagoški fakultet (PF) 48 diplomiranih profesora razredne nastave 3 nastavnika razredne nastave 28 profesora engleskog jezika 7 profesora njemačkog jezika 17 profesora matematike i informatike 8 nastavnika matematike i informatike Ukupno: 111 diplomanta Islamski pedagoški fakultet (IPF) Ukupno: 41 profesor islamske vjeronauke Ukupno: 61 nastavnik islamske vjeronauke Ukupno: 102 diplomanta

5. PREGLED NAJZNAČAJNIJIH ELEMENATA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA U 2007.GODINI
5.1. MAGISTRANTI NA UNZE U 2007.GODINI
U 2007.godini odbranjene su 4 magistarske disertacije i to 2 na Fakultetu za metalurgiju i materijale a po jedna na Mašinskom i Pedagoškom fakultetu.

5.2. DOKTORANTI NA UNZE U 2007.GODINI
Na Univerzitetu u Zenici u toku 2007. godine odbranjene su dvije (2) doktorske disertacije i to po jedna na Ekonomskom i Pedagoškom fakultetu.

5.3. RADOVI OBJAVLJENI U 2007.GODINI
Ukupno je to bilo 223 rada što je 10% povećanje u odnosu na 2006.godinu (196 radova). Broj radova u relativnom iznosu je čak i smanjen jer je UNZE u 2007.godini zapošljavao znatno

50

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

veći broj zaposlenika nego 2006.godine. U daljem tekstu dati su sumarni brojčani podaci za OJ članice kako slijedi: Fakultet za metalurgiju i materijale (FMM) 15 publikovanih radova na konferencijama 3 rada publikovana u naučno-stručnoj periodici Ukupno: 18 radova Mašinski fakultet (MF) 56 publikovanih radova na konferencijama 8 radova publikovanih u naučno-stručnoj periodici Ukupno: 64 rada Pedagoški fakultet (PF) 13 radova publikovanih na konferencijama 32 rada publikovana u naučno-stručnoj periodici Ukupno: 45 radova Zdravstveni fakultet (ZF) 26 publikovanih radova na konferencijama 10 radova publikovanih u naučno-stručnoj periodici Ukupno: 36 radova Ekonomski fakultet (ZF) 10 publikovanih radova na konferencijama 3 rada publikovana u naučno-stručnoj periodici Ukupno: 13 radova Pravni fakultet (PrF) 5 publikovanih radova na konferencijama 8 radova publikovanih u naučno-stručnoj periodici Ukupno: 13 radova Islamski pedagoški fakultet (IPF) 10 publikovanih radova na konferencijama 13 radova publikovanih u naučno-stručnoj periodici Ukupno: 23 rada Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ (MI) 10 publikovanih radova na konferencijama 1 rad publikovan u naučno-stručnoj periodici Ukupno: 11 radova Odnos radova na konferencijama spram broja radova u časopisima je gotovo isti kao i 2006.godine i iznosi 2:1 odnosno 145:78. I ponovo kao i prošle godine, sigurno je da ovim pregledom nisu obuhvaćeni svi radovi nastavnika i saradnika te da problematika dostave i prikupljanja informacija na OJ članicama još uvijek nije dobro ustrojena (veza dekana, prodekana, QA menadžera i šefova katedri u slaboj je mjeri izražena) i da se u velikoj mjeri osjeća nedostatak adekvatnog informacijskog sistema kojim bi se ovo pratilo.

51

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

5.4. NIR I STRUČNI PROJEKTI ČLANICA UNZE U 2007.GODINI
U koncipiranju i klasifikovanju ovih projekata još uvijek postoji veliko šarenilo i nekonzistentnost. Ono što je ipak bitno je da se projekti rade kako u regionalnim okvirima tako i međunarodnim relacijama. I da se iz godine u godinu jača projektni pristup i bilježi rast projekata. Tako je 2007.godine od strane OJ prijavljeno 87 projekata spram npr. 43 projekta u 2006.godini ili 28 u 2005.godini. Ovo je evidentirano na 8 organizacijskih jedinica Univerziteta dok su organizacijski i institucionalni projekti koje vodi menadžment univerziteta (Rektorat) prikazani odvojeno. Fakultet za metalurgiju i materijale (FMM) Ukupno: 17 prijavljenih projekata Mašinski fakultet (MF) Ukupno: 45 prijavljenih projekata Pedagoški fakultet (PF) Ukupno: 5 prijavljenih projekata Zdravstveni fakultet (ZF) Ukupno: 2 prijavljena projekta Ekonomski fakultet (ZF) Ukupno: 4 prijavljena projekta Pravni fakultet (PrF) Ukupno: 0 prijavljenih projekata Islamski pedagoški fakultet (IPF) Ukupno: 1 prijavljeni projekat Metalurški institut Kemal Kapetanović (MI) Ukupno: 13 prijavljenih projekata

52

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Ostali značajniji projekti na nivou UNZE tj. oni koje je vodio menadžment UNZE, iz domene organizacije nastavno-naučnog i NIR-a u 2007., dati su u prethodnom poglavlju.

5.5. OBJAVLJENE KNJIGE NA ČLANICAMA U 2007.GODINI
U ovom segmentu rada nastavnog osoblja u 2007. godini bilježimo izvjesni pad aktivnosti. Ukupno je registrovan 21 naslov (spram npr. 25 u 2006.godini) što se i dalje može smatrati kao dobar podatak kada se uzme da su većina fakulteta članica tek u prvim godinama rada. Fakultet za metalurgiju i materijale (FMM) Ukupno: 2 objavljena naslova knjiga Mašinski fakultet (MF) Ukupno: 9 objavljenih naslova Pedagoški fakultet (PF) Ukupno: 4 objavljena naslova Zdravstveni fakultet (ZF) Ukupno: 1 objavljena knjiga Ekonomski fakultet (ZF) Ukupno: 3 objavljena naslova knjiga Pravni fakultet (PrF) Ukupno: 1 objavljena knjiga Islamski pedagoški fakultet (IPF) Ukupno: 0 objavljenih naslova Metalurški institut Kemal Kapetanović (MI) Ukupno: 1 objavljen naslov

53

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

5.6.

ORGANIZACIJA SEMINARA, POZIVNIH PREDAVANJA

KONFERENCIJA,

JAVNIH

I

Ovo je drugi Godišnjak u kojem se prati i ovaj vrlo značajan segment rada kako menadžmenta UNZE tako i svake OJ. Stoga navodimo da su OJ prijavile 22 različite manifestacije održane u 2007.godini što je malo smanjenje u odnosu na 2006.godinu. (24 u 2006.godini). Nažalost, još uvijek većina OJ ne shvata značaj ovih aktivnosti u kompleksnom segmentu NIR-a. Po OJ je to kako slijedi: Fakultet za metalurgiju i materijale (FMM) Ukupno: 0 Mašinski fakultet (MF) Ukupno: 16 Pedagoški fakultet (PF) Ukupno: 2 Zdravstveni fakultet (ZF) Ukupno: 0 Ekonomski fakultet (ZF) Ukupno: 0 Pravni fakultet (PrF) Ukupno: 3 Islamski pedagoški fakultet (IPF) Ukupno: 1 Metalurški institut Kemal Kapetanović (MI) Ukupno: 0 Svakako da najznačajnije aktivnosti po brojnosti učesnika, zemalja koje participiraju kao i sveobuhvatnosti organizacijskog pristupa od ovih predstavljaju međunarodne konferencije TMT 2007 (Organizacija Mašinski fakultet sa ino-partnerima), KvalitetQuality 2007 (Organizacija Mašinski fakultet sa ino-partnerima) i TECHNO-EDUCA 2007 (Organizacija Mašinski fakultet sa ino-partnerima) te Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih u organizaciji IPF.

6.BOLONJSKI PROCES
U skladu sa već dobro poznatim Bolonjskim procesom, a kroz njegove osnovne elemente može se zaključiti da je u 2007.godini na UNZE postignuto: • Usvajanje sistema lako razumljivih i uporedivih akademskih zvanja;
54

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

....je u najvećoj mjeri na UNZE usaglašeno sa odgovarajućim sistemima koji su na snazi u zemljama EU. Usvojeni i implementirani sistem dokumentacije (ugovor o učenju, prepis ocjena i dr.) a najposlije dodatak diplomi su dokumenti koji obezbjeđuju laku razumljivost i uporedivost akademskih zvanja. • Usvajanje sistema sa tri glavna ciklusa (dodiplomski/ postdiplomski/doktorski) ...je proveden u sistemu 4+1+3 (koji je na snazi u EU i koji je u saglasnosti sa zakonskom politikom u sferi zapošljavanja u BIH) i 3+2+3 (koncept koji je novi i kod većine članica EU i koji još nema zakonsko uporište u nomeklaturi zanimanja u FBIH). UNZE je već organizovao postdiplomske studije i po konceptu 4+1 dok doktorske studije nema organizovane još niti jedan univerzitet na prostoru ex-SFRJ. • Uspostavu evropskog sistema prenosa bodova (kreditnog sistema) – ECTS (European Credit Tranfer System);

Ovaj sistem je u konzistentnoj formi proveden na svim OJ-fakultetima na jedinstven način za čitav UNZE. Polazna osnova za proračun je bila radna norma od 1800 h/god. za studenta i na bazi toga postavljanje odnosa 30h = 1 ECTS poen. Nakon toga izvršen je re-inženjering nastavnih planova i programa i svi predmeti su sada jednosemetralni te izvršeno određivanjeproračunavanje težinskog faktora svakog predmeta (broj ECTS-a) i konačno opterećenje za svaku akademsku godinu (60 ECTS). Ovo je urađeno za više od 1500 predmeta koji postoje u NPP svih OJ. Naravno, težinsko opterećenje studenata po predmetima kao i ukupno za čitav sistem školovanja nikada nije moguće potpuno tačno odrediti i ovo ostaje trajni zadatak nastavnika da rade na njegovom poboljšanju slijedeći prije svega traženi nivo znanja koji privreda i poslodavci očekuju od diplomanata sa UNZE (tzv. Learning outcome). Studenti već sada mogu ostvariti stvarnu mobilnost unutar univerziteta (izbor predmeta sa drugih fakulteta) kao i širu mobilnost (već ostvarena sa univerzitetima u EU u manjem obimu). Problemi u primjeni ECTS su nedostatak kvalitetne sofwarske podrške i informatičke mreže na svim fakultetima kao i nedovoljna znanja nastavnika i studenata o istom. • Promovisanje mobilnosti otklanjanjem prepreka za efektivnu primjenu slobodnog kretanja studenata, nastavnika, saradnika i administrativnog osoblja;

Ova komponenta Bolonjskog procesa se maksimalno promoviše na UNZE i najveći broj administrativnih prepreka za njenu primjenu je otklonjen. Sva dokumentacija potrebna za istu postoji i usvojena je na Senatu. Na webu je dostupan i Informacijski paket UNZE na bhs i engleskom jeziku. Nedovoljna finansijska sredstva UNZE i rigidan vizni režim prema EU onemogućuju veću razmjenu nastavnika i studenata dok na prostoru BIH ne postoji posebna niti želja niti volja univerziteta koji još nisu izvršili integraciju da se bave i ovim poslom. U godišnjem proračunu UNZE niti jedan pfennig nije alociran za realizaciju kako ovog programa tako ni ukupnog Bolonjskog procesa i svi dosadašnji rezultati su prije svega rezultat vanrednih napora pojedinaca i samoodricanja. Vlastita sredstva UNZE se ne mogu alocirati za ove namjene jer je najveći broj razmjena uslovljen EU konkursima a njih nije moguće budžetski planirati. • Unapređenje evropske saradnje u osiguranju kvaliteta s ciljem razvoja komparabilnih kriterija i metodologija;

Osiguranje kvaliteta iskazano kroz razvoj QA u prvoj fazi i sada QMS u drugoj fazi dovest će UNZE do TQM kao konačnog cilja. Na svakom fakulteu je formiran tim za kvalitet a projektni tim na nivou UNZE ovaj projekt izvodi već više od 3 godine. Kroz projekt sa EU formirana je kancelaraija za kvalitet na nivou UNZE te imenovan menadžer kvaliteta UNZE. Isti sa timom saradnika radi na ispunjavanju uslova iz odredbi ENQA i Bolonjskog procesa a kroz čitav niz već pomenutih EU projekata. • Promovisanje evropske dimenzije u visokom obrazovanju i sl. Kroz razvijenu međunarodnu saradnju najdirektnije se radi na ovom principu. Ta saradnja obuhvata studijske posjete, razmjene, izrade diplomskih, magistarskih i doktorskih disertacija, zajedničke projekte i dr. Nedovoljna finansijska sredstva na UNZE, zastarjela oprema, slabo znanje stranih jezika nastavnika, studenata i saradnika su limit i za veću ekspanziju.
55

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Life-long learning - cjeloživotno učenje;

Objektivno najslabija karika na UNZE u ukupnom lancu provedbe odredbi Bolonjskog procesa. Sve se svodi samo na koncept organizacije PDS “s vremena na vrijeme” bez osmišljenog trajnog nastupa fakulteta prema privredi i ukupnom društvu u cjelini. • Uključivanje studenata u sve sfere rada visokoškolskih institucija; Studenti su institucionalno uključeni putem svojih predstavnika u rad NNV fakulteta i Senata UNZE u kojim imaju ravnopravno pravo glasa, diskusije i odlučivanja. Studenti imaju svoju Uniju čiji rad menadžment UNZE ne želi da kontroliše. Još uvijek je izražena velika pasivnost studentskog korpusa što je rezultat brojnih faktora od nekadašnjeg potpuno izolovanog statusa unutar UNSA do toga da se kultura dijaloga i aktivnog učešća u kreiranju promjena gradi godinama. • Unapređivanje privlačnosti i konkurentnosti evropskog područja visokog obrazovanja u drugim dijelovima svijeta.

Kao dio jedinstvenog evropskog obrazovanog prostora EHEA (European High Edudation Area) UNZE se maksimalno trudi da ispoštuje sve pozitivne elemente u istom a veliki broj diplomanata UNZE (više od nekoliko stotina diplomanata fakulteta iz Zenice) koji rade u zemljama EU i šire u svojim strukama najbolja su potvrda za to.

7.SISTEM KVALITETA
Moderni koncept upravljanja kvalitetom podrazumijeva izgradnju i implementaciju unutrašnjeg sistema organizacije, odnosno sistema upravljanja kvalitetom (QMS). To podrazumijeva uređenje poslovnog sistema koji kvalitet tretira kroz sve aspekte poslovanja i kojim se organizacija usmjerava ka zahtjevima svojih korisnika. Ovo proizilazi i iz same definicije kvaliteta kao skupa svih svojstava i karakteristika proizvoda i usluga koje na najbolji način zadovoljavaju potrebe korisnika. Drugim riječima, tradicionalno mišljenje da se kvalitet definiše
56

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

'odozgo' i da izražava ekspertsko mišljenje je stvar prošlosti u svim sferama rada i poslovanja. Kvalitet mora biti u funkciji korisnika, odnosno u funkciji njihovog zadovoljstva. Od ovih trendova nisu izuzete ni visokoškolske institucije, jer bolonjski model organizacije visokog obrazovanja značajan segment posvećuje obezbjeđenju kvaliteta. S tim u vezi, brojni izvještaji, analize i rasprave vođene u sklopu aktuelne reforme ukazuju da su neophodne radikalne promjene postojećeg stanja u pogledu organizacije i unaprijeđenja kvaliteta visokoškolskog obrazovanja. U radu se sumiraju iskustva primjene međunarodnih standarda kvaliteta u visokoškolskim institucijama uvažavajući bitne specifičnosti naše visokoškolske stvarnosti. Ista mogu pomoći efikasnijem prilagođavanju zahtjevima Bolonjskog procesa U rezultatu takvih nastojanja menadžmenta Univerziteta u Zenici formiran je tim koji radi na projektu Implementacije sistema kvaliteta kako na Univerzitetu tako i u svaku njegovu organizacijsku jedinicu. Prvi zadatak ovog tima je da uz proaktivan rad na razvoju kulture kvaliteta „odozdo prema gore“ tj. iz OJ prema gore te strateškim vođenjem projekta „odozgo ka dolje“ dođe do sinergijskog efekta koji će dovesti do istinskog uspostavljanja sistema kvaliteta u svim segmentima rada Univerziteta u Zenici. Također, zadatak tima je da formira sistem i organizacijska tijela QMS na UNZE koja će u narednim godinama biti najdirektnije uz sve zaposlene promotori sistema kvaliteta. Univerzitet u Zenici, kao najmlađa visokoškolska institucija ovog tipa u BiH, je prihvatio izazov razvoja sistema upravljanja kvalitetom na bazi iskustava jedne njene fakultetske članice i novih zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast. Pozitivna iskustva Mašinskog fakulteta u implementaciji i certifikaciji sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2000 pomogla su u kreiranju institucionalnog plana i daljeg razvoja sistema za obezbjeđenje i upravljanje kvalitetom na Univerzitetu. Iako će do njegove potpune implementacije i uspostave QMS-a na cijelom Univerzitetu proći još neko vrijeme i samo strateško opredjeljenje ukazuje da je Univerzitet svjestan potrebe za boljom definicijom i institucionalnim poboljšanjem sistema za osiguranje kvaliteta, tj. za boljim upravljanjem kvalitetom u svom radu, te stoga i čini dodatne napore na njegovoj uspostavi. Ne samo u tom smislu, nego ispunjavajući i druge preduslove, Univerzitet u Zenici je sa 01.01.2006.godine započeo rad kao potpuno integrisan poslovni sistem, sa integrisanim katedrama i jedinim pravnim subjektivitetom univerziteta spram organizacijskih jedinica članica (fakulteta, centara, instituta, zavoda i laboratorija). U tom smislu na Univerzitetu je formiran Odbor (forum) za kvalitet, imenovani menadžeri za kvalitet Univerziteta i fakulteta članica, te na svim OJ-fakultetima imenovani Odbori (jedinice, timovi) za kvalitet. Odbor za kvalitet UNZE čine svi članovi odbora (jedinica) za kvalitet OJ, menadžment univerziteta i pojedinci izvan univerziteta koji su najdirektnije zainteresovani za rad univerziteta (predstavnici ministarstava, komora, asocijacija kvaliteta i dr.). Važno je napomenuti da je u svim fazama dosadašnjih aktivnosti formiranja odbora i timova ostvareno aktivno uključivanje studenata. Stručno tijelo Odbora za kvalitet je Ured za kvalitet na Univerzitetu koji svoj rad ostvaruje putem kancelarije menadžera za kvalitet. Cilj i svrha projekta je stvaranje preduslova za ustrojavanje sistema upravljanja kvalitetom na Univerzitetu u Zenici, za čiju se koordinaciju brine Ured za kvalitet. Funkcija Ureda je promicanje visokih standarda obrazovanja na Univerzitetu i pružanju aktivne podrške organizacijskim jedinicama-fakultetima u unaprijeđenju kvaliteta. Projekt obuhvata pripremne radnje ustrojavanja Ureda tj. osmišljavanje njegova djelokruga rada, načina rada, zadataka i ciljeva. U tom kontekstu važno je napomenuti da se paralelno sa ovim projektom radi na nekoliko Tempus-projekta koji imaju za cilj jačanje sistema kvaliteta. U samom projektu na UNZE je već izrađen najvažniji dokument koji definiše strateške odrednice kvaliteta na UNZE (Poslovnik o kvalitetu UNZE) te veliki broj najvažnijih internih procedura kvaliteta koji je usvojen i nalaze se u svakodnevnoj primjeni. Već nekoliko godina na svim OJ provode se studentske ankete Koliko ste zadovoljni studiranjem na Univerzitetu u Zenici, a OJ Mašinski fakultet koja je u

57

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

razvoju sistema otišla najdalje provodi i druge vrste anketa i analiza (ankete alumnija, ankete vanjskih korisnika usluga, rangiranje dobavljača i dr.). I ne kao posljednje i najmanje bitno, Univerzitet u Zenici, želi da akreditira uvedeni sistem kvaliteta od strane vanjske nezavisne certifikacijske kuće.

8.MEĐUNARODNA SARADNJA
U 2007.godini su potpisana dva protokola o bilateralnoj saradnji UNZE i ino-institucija i to sa Univerzitetom iz Berna i Univerzitetom iz Ljubljane odnosno partnerskim fakultetima članica sa UNZE. No bitnije od toga je da je 2007.godina značila realizaciju brojnih započetih ili tek potpisanih/otvorenih projekata u 2006.godini što je rezultiralo posjetama univerzitetima u Kanadi, Irskoj, Njemačkoj, Sloveniji, Italiji, Španiji, Turskoj, Švedskoj, Austriji, Belgiji, Holandiji i mnogim drugim zemljama a u cilju rada i realizacije konkretnih projekata. Spram svoje veličine
58

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

i broja osoblja i studenata UNZE je danas sigurno BIH lider u promovisanju i istinskom provođenju međunarodne saradnje. Danas je UNZE u poziciji da sam kreira svoj budući koncept međunarodne saradnje koji u svjetlu ispunjavanja uslova iz Bolonjskog procesa dobiva još više na značaju. Uz formirani Odjel za međunarodnu saradnju pri Rektoratu Univerziteta te funkciju prorektora za međunarodnu saradnju stvorene su pretpostavke za osmišljen, koordiniran i fleksibilan koncept buduće međunarodne saradnje UNZE. On se bazira na nekoliko vrlo bitnih polaznih odrednica: 1. Članstvom ZE-DO kantona u Vijeću Regija Evrope te nominovanjem ovog regiona kao najprosperitetnijeg Euro-regiona za 2004.godinu stvorene su pretpostavke da UNZE bude partner kantonu u regionalnom uvezivanju sa drugim regijama u Evropi. To omogućuje da UNZE bude stvarni nosilac i implementator brojnih naučno-istraživačkih i stručnih projekata koji dolaze kroz ovaj vid saradnje. Na ovaj način je već djelimično razvijena i planira se proširiti na: • Univerzitet u Torinu u okviru razvijene saradnje se Regijom Piemonte, Italija, • Univerzitetom Zala u okviru razvijene saradnje sa Pokrajinom Zala u Mađarskoj, • Univerzitetom Oviedo i pokrajinom Asturija sa kojim UNZE već ima razvijenu saradnju a koja se namjerava proširiti i na regiju, • Univerzitetom u Barceloni, Tehnološkim parkom Barcelona, Naučnim parkom Barcelona i drugim naučnim institucijama iz Regije Katalonija, Španija, • Tehničkim univerzitetom, Medicinskim i Univerzitetom primjenjenih nauka u Gracu sa kojim Univerzitet ima višestruke forme saradnje (bez protokola) a koja bi se trebala proširiti i na Regiju Štajerska koja je također članica Vijeća regija Evrope, • Univerzitetima regije Abruzzo, Italija sa kojima Kanton ima protokol o saradnji, Univerzitetom u Firenci i dr. 2.Pobratimstvom koje grad Zenica kao sjedište Univerziteta i gradovi regije imaju već razvijene odnose te je u tom kontekstu planirano razvijanje saradnje sa: • • • • • Univerzitetom u Gelzenkirhenu, Njemačka Univerzitetom u Lulei, Švedska Univerzitetom u Uskudaru, Istanbul, Turska Univerzitetom u Lajpcigu, Njemačka Univerzitetom u Jenčepingu, Švedska i dr.

3. Međunarodni projekti koje finansira EU i druge međunarodne institucije kao što su Frame Programe 7, TEMPUS, Pact Stability, CARDS, WUS i dr. otvaraju se mogućnosti za različite naučne i stručne projekte kako institucija na UNZE tako i pojedinaca kojima su ovi projekti namjenjeni za pojedinačna usavršavanja. I do sada su institucije i pojednici sa Univerziteta učestvovali u ovim projektima ali realno je očekivati jači i osmišljeniji nastup u godinama koje dolaze. Kroz ovaj vid dosadašnjih kontakata već su preliminarno obavljeni razgovori o saradnji sa: • • • • • • • Univerzitetom La Sapienza iz Rima, Italija Univerzitetom iz Ostrave, Češka, Univerzitetom iz Osla, Norveška Imperial College iz Londona, Velika Britanija, Univerzitetom iz Dresdena, Njemačka, Medicinskim univerzitetom iz Graca, Austrija, Univerzitetom u Firenci, Italija,

4. Proširivanje međunarodne saradnje na inostrane institucije preko kontakata sa ambasadama stranih zemalja akreditovanih u BIH i tijela koje one imaju specijalno razvijenih
59

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

za ove namjere. Kao ključne u ovom smislu posmatraju se ambasade Sjedinjenih Američkih Država (programi American Councila, Fulbreight program i dr.), SR Njemačke (DAAD programi, Robert Bosch i Konrad Adenauer fondacije, GOETHE Institut i dr.), Španije (Institut Servantes, Ured za tehničku pomoć i dr.), Italije (Organizacija Dante Aligieri), Turske (TIKA), Austrije (Ured za tehničku kooperaciju), Švedske, Francuske, Kanade i dr. Na ovaj način već su ostvareni kontakti sa: SMITH College iz Masačusetsa u Sjedinjenim Američkim Državama, Arizona State University - Državnim univerzitetom iz Arizone u SAD (oblast religioloških istraživanja i nastave religije na državnim univerzitetima), i dr. Univerzitetom iz Otawe-Kanada Univerzitetom Iz Kaira i dr.

9.STUDENTSKE AKTIVNOSTI
Unija studenata Univerziteta u Zenici organizovana je i djeluje putem svojih predstavnika u Senatu Univerziteta u Zenici, te samostalno a u cilju poboljšanja nastavnonaučnog procesa, životnog standarda studenata,
60

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

informisanja studenata, organiziranja kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti. U toku je organizaciono ustrojavanje Unije studenata koja će imati u svom sastavu i Sportski savez studenata koji već postoji kao samostalna forma na Univerzitetu i koji je pokazao zavidnu aktivnost u dosadašnjem radu. Tu su i razne druge predložene forme kao Centar za interdisciplinarne programe, Centar za studentsko preduzetnišvo, Inovacioni centar, Centar za kvalitet, Studentski računarski centar i dr. Za studente Univerziteta u Zenici fakulteti svake godine organizuju vrlo sadržajne i stručne ekskurzije sa posjetama poznatim svjetskim firmama kao npr. Audi u Ingolštatu, SIEMENS u Erlangenu, NISSAN i SEAT u Barceloni i dr. kao i poznatim evropskim univerzitetima. Kako je već navedeno UNZE je krenuo sa 1500 studenata da bi krajem 2007.godine imao oko 5000 studenata. Redovni studenti čine oko 58% ukupne studentske populacije, vanredni oko 41% i studenti postdiplomci oko 1% Najveći broj studenata je na prvoj godini studija (oko 35% od ukupnog broja). Kada je riječ o broju studenata na pojedinim fakultetima treba reći da se najveći broj njih obrazuje na Pedagoškom fakultetu a najmanji na Fakultetu za metalurgiju i materijale. Tokom 2007.godine Unija studenata je dobila novo rukovodstvo. Unija studenata je formirana početkom 2005. godine ali je i prije kroz rad studentskih organizacija na fakultetima uključivana u proces reforme Univerziteta. Izvršeni su izbori predsjednika i dva zamjenika, kao i ostala pripadajući tijela u okviru studentske organizacije, i to tako da su u njima ravnomjerno raspoređeni studenti sa svih fakulteta koji čine UNZE. Predstavnici studenata često posjećuju seminare, praktikume (workshopove), konferencije, koji, sem što tematiziraju studentska i druga pitanja, ujedno ostvaruju kontakte u smislu interuniverzitetske saradnje. Kako još uvijek nije donešen niti kantonalni niti državni zakon o visokom obrazovanju, što nerijetko otežava rješavanje ovih i drugih pitanja, može se reći da su u toku aktivnosti oko uključivanja studenata u rad univerzitetskih institucija. Od postojanja fakulteta studenti su uvijek imali svoje delegate u Naučno-nastavnim vijećima fakultetskih jedinica, kao i aktivno učešće njihovih predstavnika u radu Senata Univerziteta u Zenici. U prostorima Rektorata UNZE Unija studenata je dobila svoju prostoriju za rad a za sjednice na raspolaganju su ostali infrastrukturni sadržaji Rektorata i prostora fakulteta članica. Studentska unija je 2005.godine dobila i svoju web domenu. U 2005.godini Unija studenata je izvršila potpuno uvezivanje sa sličnim unijama studenata na drugim BiH univerzitetima kao i nekim univerzitetima šireg regiona. Univerzitet u Zenici će u budućem periodu nastojati da studenti budu što aktivnije i šire uključeni u sve sfere života i rada na univerzitetu. Na UNZE ne postoji veliki broj studentskih organizacija, društava i ustanova koje rade u cilju rješavanja problema studenata i njihovog učešća u radu i upravljanju na UNZE. Zbog takvog činjeničnog stanja zadatak menadžmenta i svih nastavnika i saradnika Univerziteta u Zenici je da maksimalno osnaže ove napore studenata za formiranje adekvatnih tijela koji će na najbolji način predstavljati studente u svim sferama života i rada UNZE. Sa i bez Bolonjskog procesa, aktivno učešće studenata u procesu visokog obrazovanja je neophodno. Ono podrazumijeva učešće studenata u svim tijelima univerziteta – fakulteta, kako Senatu tako i naučno-nastavnim vijećima te drugim stručnim tijelima. Studenti moraju biti prihvaćeni kao ravnopravan i dragocjen partner kako u procesu reformi tako i poslije jer studenti imaju odgovornost i obavezu da se aktivno uključe u procese koji se u najvećoj mjeri tiču upravo njih. Posebno je značajno učešće studenata u sistemu kvaliteta (QA) univerzitetskog rada čime u ovom momentu ukupno ne možemo biti zadovoljni. Sistem školovanja kakav se zahtjeva po Bolonjskoj konvenciji je slabo poznat pojam u širim studentskim krugovima, a tema priče u njihovim razgovorima su uglavnom teme o raznim najavama o poboljšanju nastave. Iz toga je proistekla prezasićenost iščekivanjem reorganizacije sistema, kako kod studenata tako i kod profesora. Stoga se studenti nadaju da će se ići bržim rješenjima i tačnijoj konkretizaciji problema te pridati više pažnje, energije i spremnosti za realizaciju ovog projekta. Danas studenti na nekim OJ Univerziteta u Zenici nikako ne mogu biti zadovoljni uslovima studiranja i učenja. Poseban problem su novoformirani fakulteti: Pravni, Ekonomski i Zdravstveni sa vrlo oskudnim prostornim i ljudskim pretpostavkama za kvalitatan nastavni proces. Generalno gledajući studenti su većinom mišljenja da treba promjeniti koncept
61

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

nastave. Zbog problema u nastavi studenti preopterećeni nepotrebnim informacijama završavaju fakultete sa nekoliko godina zakašnjenja. Među vodećim problemima takođe treba istaći rad u prevelikim grupama, nedostatak praktičnog-laboratorijskog-terenskog rada (jer ono zahtijeva veći angažman profesora-asistenata na realizaciji), zastarjelost gradiva, slaba komunikacija sa nastavnicima kao i probleme sa literaturom, te slabu ili nedovoljnu informatičku infrastrukturu. Kontakt podaci Unije studenata su: Fakultetska broj 3 Telefon: 032 444 420 Fax.: 032 444 431 web site: www.su.unze.ba E-mail: studenti@unze.ba

10. NAJVAŽNIJE PLANIRANE UNIVERZITETU U 2008.GODINI
10.1. UVOD

AKTIVNOSTI

NA

Pojedinačni planovi rada fakulteta/institute/centara predstavljaju u velikoj mjeri osnovu za Plan rada Univerziteta i to najviše u segmentu akademskih aktivnosti (naučno-nastavni i naučnoistraživački rad). Struktura ovoga Plana obuhvata slijedeće najznačajnije elemente:
62

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

• • • • •

akademske aktivnosti, upravljanje ljudskim resursima (HRM) infrastruktura, aktivnosti Rektorata, finansijski plan-budžet.

10.2. AKADEMSKE AKTIVNOSTI
Najvažnije akademske aktivnosti (naučno-nastavni i naučno-istraživački rad) u 2008. godini će biti fokusirane na sljedeće: • • • Održavanje kontinuiteta na dodiplomskom studiju u okviru postojećih studijskih odsjeka, Uhodavanje svih mehanizama Bolonjskog procesa, naročito ECTS sistema prenosa bodova. Otvaranje novih studijskih odsjeka (departmana, fakulteta, akademija i sl.) samo uz zadovoljavanje sljedećih preduslova: postojanje kritične mase stalno zaposlenih doktora nauka i potreba okruženja i šire društvene zajednice, potrebe tržišta rada, naučne i stručne projekcije i predviđanja, Nastaviti sa praksom razmjene studenata prema Bolonjskoj deklaraciji sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini, a naročito sa univerzitetima u inostranstvu. Povećati broj upisanih studenata u I godinu za 10-20% u odnosu na prethodnu godinu. Nastaviti sa nastavom na interdisciplinarnom studiju u oblasti društveno-humanističkih nauka i novoformiranih postdiplomskih studija na Pravnom, Ekonomskom i Mašinskom fakultetu te započeti PDS na Zdravstvenom fakultetu, Održati i povećati sadašnju kvotu prijave magistarskih i doktorskih radova. Radi promocije Univerziteta pokrenuti proceduru dodjele počasnog doktorata nauka istaknutom pojedincu, ili pojedincima. Početi sa sistematskim planiranjem i ustrojavanjem naučno-istraživačkog rada s ciljem obezbjeđenja magistara i doktora nauka, s jedne strane, i realizacije projekata sa finansijskim efektima za Univerzitet, s druge strane. Nosioci ovih aktivnosti treba da budu katedre Univerziteta i instituti. Poboljšati aktivnosti u vezi prijava na domaće i međunarodne konkurse koji se tiču finansiranja naučno-istraživačkih projekata (posebno FP 7 i Tempus). Poboljšati kondicionu spremnost nastavnog osoblja u smislu prezentiranja rezultata istraživanja na skupovima i u časopisima (naročito u indeksiranim i referalnim časopisima). Održati kontinuitet u organizaciji naučno-stručnih skupova koje organizuju članice Univerziteta te proširiti na nove uz uključivanje i drugih OJ. Održati kontinuitet u izdavačkoj djelatnosti: knjige i udžbenici, kao i periodika (časopisi). Uvezati funkcionisanje katedri na dva tehnička fakulteta sa zavodima na MI «Kemal Kapetanović» i u istraživačkom i nastavnom segmentu. Raditi na većoj informatizaciji studentskih poslova i drugih administrativnim funkcijama univerziteta.

• • • • • •

• • • • • •

10.3. UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (HRM)
Za upravljanje kadrovima na Univerzitetu važno je posmatrati dva važna aspekta: obezbjeđenje kadrova sa titulama doktora i magistara i zaokruživanje punog kapaciteta Službi Rektorata i OJ kadrovima različitih specijalnosti, a najviše imajući u vidu činjenicu da je od 1.1.2007. godine stalna članica Univerziteta i MI «Kemal Kapetanović»

63

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Strateški je potrebno na Univerzitetu povećati godišnje broj stalno uposlenih doktora nauka za najmanje 5, a isto toliko i magistara nauka. Takvom dinamikom bi Univerzitet u Zenici spremno dočekao akreditaciju za pet do šest godina. Ovo znači da je osim sopstvenog razvoja doktora nauka na našem Univerzitetu, neophodno upošljavati još po nekoliko doktora nauka svake godine sa strane a posebno sa mlađim kadrovima koji sa po okončanju magistarskih i doktorskih studija vraćaju u BIH odnosno Zenicu ili region. Ovaj zadatak je strateški i njegova realizacija će biti umnogome olakšana realizacijom projekta „Strateško planiranje kadrova“ na Univerzitetu u Zenici kroz koji je povećan materijalni status nastavnog osoblja za 45%. Ovo povećanje će se zadržati i u narednom periodu. Predviđa se da će na Univerzitetu u toku 2007. godine doktorirati najmanje pet kandidata, a magistrirati 5 do 8 kandidata. Za profesore koji po osnovu Zakona trebaju biti penzionisani završetkom 2007. godine potrebno je već u septembru mjesecu uposliti nove asistente, po principu 2 penzionisana profesora – 3 novoprimljena asistenta. Ovo najviše iz razloga stvaranja konkurencije i šire baze za selekciju novih kadrova. U toku prvih mjeseci 2008. godine potrebno izvršiti promjene u organizacionom ustrojstvu MI «Kemal Kapetanović» i ostvariti bolju povezanost sa tehničkim fakultetima te posebno Ekonomskim fakultetom. Na ovaj način će se potpuno preuzeti sve funkcije integrisanog univerziteta i uhodati svi mehanizmi, naročito mehanizmi finansijskih tokova.

10.4. INFRASTRUKTURA UNIVERZITETA
Uzimajući u obzir činjenicu da finansijska situacija u državi, a tako i u Zeničko-dobojskom kantonu nije kakva bi trebala biti, a najviše zbog nedovoljne privredne aktivnosti, potpuno je jasno da Univerzitet u Zenici treba da nađe prikladan način značajnijeg finansijskog ulaganja za izgradnju infrastrukture i obnavljanje istraživačke opreme. Naime, ovo je jedan od važnih kriterija pri akreditaciji u smislu zadovoljavanja normativa i standarda u pogledu prostora za izvođenje nastave, savremenih edukacionih tehnika, istraživačke opreme itd.. Naime, kreditno zaduženje je isključivo robog tipa, pa prema tome, uz saglasnost odgovornih u Vladi Ze-Do kantona, odlučeno je sljedeće: iznos kredita će se upotrijebiti za nabavku opreme i namještaja, a za izgradnju objekata će se opredjeliti sredstva iz Budžeta Kantona (u nacrtu budžeta Univerziteta u Zenici predviđen je početni iznos za izgradnju Pravnog i Ekonomskog fakultata (zgrada stare gimnazije) od 2.000.000 KM, a dalja sredstva će se obezbijediti iz projekta kapitalnih ulaganja Kantona). Također, potrebno je u toku 2008. godine istražiti sve mogućnosti oko dobijanja objekata Rudarskog hotela za potrebe studentskog smještaja i smještaja gostujućih nastavnika i studenata (kako primjena Bolonjske deklaracije odmiče, za očekivati je sve veći broj i gostujućih studenata u okviru dogovorenih razmjena studenata). Trebalo bi da postoje realne mogućnosti da se ovo realizira. Uključivanjem u Univerzitet MI «Kemal Kapetanović» napravljene su sve pretpostavke da se istraživački i nastavni proces u oblasti tehničkih nauka u potpunosti zaokruže. Naime, utroškom većeg dijela kredita za nabavku istraživačke opreme u laboratorijama tehničkih fakulteta, kao i aktivnostima MI «Kemal Kapetanovič» na nabavci nove opreme, obezbjeđeni su uslovi da Univerzitet u Zenici zaista bude reprezentativan u pogledu istraživačkih kapaciteta u oblastima tehničkih nauka. Ovo se temelji na činjenici da je Osnivač preuzeo obavezu skoro cjelokupnog finansiranja plata za zaposlenike na Institutu, pa da njihov vlastiti prihod može da bude usmjeren većim dijelom na nabavku opreme.

10.5. AKTIVNOSTI REKTORATA

64

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Poslovne, organizacione i akademske aktivnosti Rektorata Univerziteta u Zenici u 2008. godini trebaju da budu logičan nastavak aktivnosti provedenih u 2007. godini. Najvažnije bi bile sljedeće: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Rukovođenje realizacijom kreditnog zaduženja i investicionog ulaganja s ciljem infrastrukturnog jačanja Univerziteta. Nastavak uhodavanja svih mehanizama integrisanog Univerziteta. Dalje integracione i organizacijske aktivnosti oko funkcionisanja MI „Kemal Kapetanović“ kao članice Univerziteta. Jačanje pozicije i uloge integrisanih katedri na Univerzitetu. Učešće u aktivnostima vezanih za odvijanje nastave na dodiplomskim studijama, kao i u aktivnostima vezanim za eventualno otvaranje novih studijskih odsjeka. Učešće u svim aktivnostima vezanim za postdiplomske studije, te prijave i odbrane magistarskih i doktorskih radova. Intenziviranje aktivnosti oko postupka eskterne evaluacije. Štampa i distribucija Institucionalnog plana razvoja, Informacionog paketa Univerziteta u Zenici, Vodiča za brucoše, Izvještaja o samoevaluciji za 2007.godinu i Godišnjeg izvještaja za 2007.godinu. Intenziviranje svih aktivnosti na projektu razvoja sistema kvaliteta na UNZE te rad na projektu „Uvođenje sistema kvaliteta prema ISO 9001:2000“.

9.

10. Nastavak aktivnosti oko formiranja Fonda za naučno-istraživački rad. 11. Izrada preostalih neophodnih normativnih akata. 12. Dosljedna primjena Pravilnika o plaćama. 13. Nastavak aktivnosti u vezi početka funkcionisanja Tehnološkog parka. 14. Nastavak aktivnosti na polju međuuniverzitetske i međunarodne saradnje. 15. Učešće predstavnika Univerziteta u Zenici u raznim vidovima saradnje sa institucijama međunarodne zajednice, naročito sa institucijama koje provode reformu visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini 16. Izvršiti promocije diplomaca na fakultetima, te promociju magistara i doktora na Univerzitetu.

11.ZAKLJUČAK
Godišnji izvještaj o radu UNIVERZITETA U ZENICI U 2007. GODINI koji čitate je četvrti izvještaj ovakve vrste načinjen na Univerzitetu u Zenici od njegovog osnivanja. Iako već uhodan sistem sigurno je da on ima svoje manjkavosti uzrokovane kako objektivnim tako i subjektivnim okolnostima. No posve je sigurno da on predstavlja dobru osnovu za brojne analize i zaključke koji se iz njega mogu izvesti posebno na svakoj OJ univerziteta kao i čitaoci izvan UNZE. Vjerujemo da će on biti interesantan ne samo zaposlenim nastavnicima i saradnicima na UNZE, nego još više studentima i onima koji nas finansiraju, kao i onima koji od nas očekuju nove školovane mlade ljude spremne da se uhvate u koštac sa izazovima razvoja savremenog čovječanstva. Kroz prethodnih 10 poglavlja učinjen je napor da se da presjek kroz najvažnije aktivnosti Univerziteta u Zenici koji 2008.godinu započinje sa dvije

65

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

godine iskustva kao integrisana visokoškolska institucija u skladu sa odrebama Bolonjskog procesa. Uz osnovne podatke o Univerzitetu, to su hronologija najvažnijih događaja u 2007.godini, pregledi najvažnijih internih i međunarodnih projekata rađenih na univerzitetu kao i pregled diplomanata na OJ - fakultetima članicama. Elementi naučno-istraživačkog i stručnog rada dati su kroz podatke o magistrantima, doktorantima, radovima objavljenim na naučno-stručnim konferencijama i skupovima, projektima rađenim na fakultetima članicama, knjigama koje su štampane i publikovane u 2007.godini te organizaciji seminara, skupova, konferencija i dr. Najvažnija postignuća iz Bolonjskog procesa, sistem kvaliteta i elementi međunarodne saradnje su obrađeni u posebnim poglavljima. Posebno poglavlje obradilo je studentske aktivnosti. Poglavlje 10. tretiralo je planirane aktivnosti za 2008.godinu. U prilogu ovog Godišnjeg izvještaja dati su detaljni izvještaji za svaku organizacionu jedinicu (fakultet, insitut, centar) po jedinstveno utvrđenoj metodologiji i sadržaju prikaza. Na bazi svega prezentovanog generalno se može zaključiti da je rad UNZE u 2007. godini uspješno završen. Na svim zaposlenim UNZE je da u 2008.godini i godinama koje su pred nama predano rade na daljem razvoju UNZE.

66

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

12.PRILOG:

PREGLEDI GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA ORGANIZACIJSKIH JEDINICA UNIVERZITETA U ZENICI

67

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

12.1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ FAKULTETA ZA METALURGIJU I MATERIJALE ZA 2007.GODINU

68

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

1.1. DIPLOMANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI 1. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 2. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 3. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 4. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 5. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 6. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor Kobilica Nedžib ARHITEKTONSKI KAMEN KAO GRAĐEVINSKI MATERIJAL KOD IZRADE UKRASNIH POVRŠINA U GRADITELJSTVU Prof.dr. Muhamed pašić Huskanović Adila UZROCI NEPOSTIZANJA OČEKIVANE TVRDOĆE KOD JOMINY PROBA NA UDALJENOSTI 1,5 I 3 mm OD KALJENOG ČELIKA Prof.dr. Fuad Begovac Bašić Adem PROCJENA REZULTATA CHARPYJEVE UDARNE ŽILAVOSTI POMOĆU TANHYP I WALLIN I EXP-LANGBERG MODELA Doc. dr Aida Mahmutović Delić Alen FORMIRANJE MnS U ČELICIMA SA I BEZ Mo Prof.dr. Sreto Tomašević Talić Hanifa POBOLJŠANJE USLOVA RADA NA PLATFORMI VISOKE PEĆI PRIMJENOM BETONA NA BAZI Al2O3-SiC-C Doc.dr. Sulejman Muhamedagić Kovač Mirza MOGUĆNOST PROIZVODNJE VISOKOALUMINATNIH VATROSTALNIH MATERIJALA IZ DOMAĆIH SIROVINA Prof. dr Mirsada Rizvanović

1.2. MAGISTRANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI 1. Ime i prezime magistranta Naslov magistarskog rada Mentor Sastav komisije za odbranu rada 2. Ime i prezime magistranta Naslov Almaida Gigović-Gekić PRILOG IZUČAVANJU UTICAJA NEMETALNIH UKLJUČAKA NA KVALITET ČELIKA 100Cr6 PROIZVEDENOG U VAKUUMSKOJ I OTVORENOJ INDUKCIONOJ ELEKTRO PEĆI v.prof.dr. Mirsada Oruč v.prof.dr. Mirsada Oruč, mentor v.prof.dr. Fuad Begovac, predsjednik v.prof.dr. Sead Pašić, član Adnan Mujkanović UTICAJ ČELIČNIH VLAKANA NA OSOBINE BETONA
69

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

magistarskog rada Mentor Sastav komisije za odbranu rada

R.prof.dr. Muhamed Pašić R.prof.dr. Muhamed Pašić, mentor R.prof.dr. Zijad Pašić, predsjednik Doc.dr.Azra Kurtović, član

1.3. DOKTORANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI Započeta je procedura odobrenja teme doktorske disertacije asistentu mr. Adnanu Mujkanoviću pod naslovom: „Definisanje uslova sinteze amorfnog SiO2, punila za gumu, precipitacijom iz rastvora Na-metasilikata”. Započeta je procedura odobrenja teme doktorske disertacije V.a. mr. Razi Sunulahpašić pod naslovom: „Optimizacija mehaničkih i strukturnih osobina superlegure NIMONIC 80A pri radu na povišenim temperaturama u autoindustriji“. 2. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Projekat 1. U toku 2007. godine realizovan je multidisciplinarni projekat za Arcelor Mittal Zenica, u sklopu aktivnosti za dobivanje okolinske dozvole za rad pogona ove kompanije. PLAN AKTIVNOSTI SA MJERAMA I ROKOVIMA ZA POSTUPNO SMANJENJE EMISIJA, ODNOSNO ZAGAĐENJA I ZA SAGLAŠAVANJE SA NAJBOLJOMRASPOLOŽIVOM TEHNIKOM U MITTAL STEEL ZENICA MAJ – JULI 2007. godine. INTEGRALNI PLAN AKTIVNOSTI – Mittal Steel Zenica UNIVERZITET U ZENICI Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Doc. dr. Šefket Goletić Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac ▪Melina DžajićValjevac, dipl.hem. ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ.

Naziv projekta Termin realizacije: Separat 1. Nosilac projekta Voditelj projekta Voditelj projekta operatera Voditelj Stručnog tima

Univerzitet u Zenici ▪ Prof.dr. Sulejman Muhamedagić ▪ Prof.dr. Zakir Pašalić ▪ Prof.dr. Fuad Begovac ▪ Prof.dr. Jovan Sredojević ▪ Doc. dr. Jusuf Duraković ▪ Mr.Farzet Bikić ▪ Arnaut Mensur, dipl.ing.maš. ▪ Nusret Imamović,dipl.ing.maš.

Tim operatera

Stručni timovi:

70

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

▪ Halim Prcanović, dipl.ing.maš. ▪ Mirnes Duraković, dipl.ing.maš. Separat 2. Nosilac projekta Voditelj proj. Voditelj projekta operatera Voditelj Stručnog tima DEPARTMENT KOKSARA – Mittal Steel Zenica UNIVERZITET U ZENICI Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Mr. Farzet Bikić Univerzitet u Zenici ▪ Ćazim halilović,dipl.ing.tehnol. ▪ Halim Prcanović,dipl.ing.maš. ▪ Mirnes Duraković,dipl.ing.maš. Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac ▪ Melina DžajićValjevac, dipl.hem. ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ. Tim operatera ▪ Abdulkadir Opanović, dipl.ing.hem. ▪ Kratina Dunja, dipl.ing.metal. ▪ Lukin Zvonko,dipl.ing.maš.

Stručni timovi:

Separat 3. Nosilac projekta Voditelj projekta Voditelj projekta operatera Voditelj Stručnog tima

DEPARTMENT AGLOMERACIJA – Mittal Steel Zenica UNIVERZITET U ZENICI Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Prof.dr. Sulejman Muhamedagić Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac ▪ Melina DžajićValjevac, dipl.hem. ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ.

Univerzitet u Zenici ▪ Doc.dr. Aida Mahmutović ▪ Halim Prcanović, dipl.ing. maš. ▪ Mirnes Duraković,dipl.ing.maš.

Tim operatera ▪ Mensur Plevljak, dipl.ing. ▪ Nezir Šahinović,dip.ing. ▪ Senad Alić,dipl.ing.maš.

Stručni timovi:

Separat 4. Nosilac projekta

DEPARTMENT VISOKA PEĆ – Mittal Steel Zenica UNIVERZITET U ZENICI
71

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Voditelj projekta Voditelj projekta operatera Voditelj Stručnog tima

Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Prof.dr. Sulejman Muhamedagić Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac ▪ Melina DžajićValjevac, dipl.hem. ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ.

Univerzitet u Zenici ▪ Doc.dr. Aida Mahmutović ▪ Halim Prcanović, dipl.ing. maš. ▪ Mirnes Duraković,dipl.ing.maš.

Tim operatera ▪ Kemal Alić,dipl.ing.metal. ▪ Fadil Krdžalić, dipl.ing. ▪ Midhat Bajrambašić,dipl.ing.

Stručni timovi:

Separat 5. Nosilac projekta Voditelj proj. Voditelj projekta operatera Voditelj Stručnog tima

DEPARTMENT ČELIČANA BOF – Mittal Steel Zenica UNIVERZITET U ZENICI Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Prof.dr. Zakir Pašalić Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac ▪ Melina DžajićValjevac, dipl.hem. ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ.

Univerzitet u Zenici ▪ Mensur Ramić,dipl.ing. met. ▪ Doc.dr. Nedeljio Vukojević ▪ V.a.mr. Avdušinović Hasan ▪ Halim Prcanović,dipl.ing.maš. ▪ Mirnes Duraković,dipl.ing.maš.

Tim operatera ▪ Nazif Hedžić, dipl.ing.met. ▪ Nikola Vignjević,dipl.ing. met. ▪ Sabina Ćosić, dipl.ing.maš.

Stručni timovi:

Separat 6. Nosilac projekta Voditelj projekta Voditelj projekta operatera Voditelj Stručnog tima

DEPARTMENT ČELIČANA „EAF-15“ – Mittal Steel Zenica UNIVERZITET U ZENICI Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Prof.dr. Zakir Pašalić
72

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Univerzitet u Zenici ▪ Mr. Selam Spužić ▪ V.a. Mr. Hasan Avdušinović ▪ Halim Prcanović,dipl.inž.maš. ▪ Mirnes Duraković,dipl.ing.maš.

Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac ▪ Melina DžajićValjevac, dipl.hem. ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ.

Tim operatera ▪ Ibrahim Husanović,dipl.inž.met. ▪ Edhem Jaliman

Stručni timovi:

Separat 7. Nosilac projekta Voditelj projekta Voditelj projekta operatera Voditelj Stručnog tima

DEPARTMENT ČELIČANA „EAF-100“ – Mittal Steel Zenica UNIVERZITET U ZENICI Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Prof.dr. Zakir Pašalić Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac ▪ Melina DžajićValjevac, dipl.hem. ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ.

Univerzitet u Zenici ▪ Doc.dr. Nedeljko Vukojević ▪ V.a. Mr. Hasan Avdušinović ▪ Halim Prcanović,dipl.inž.maš. ▪ Mirnes Duraković,dipl.ing.maš.

Tim operatera ▪ Ibrahim Husanović,dipl.inž.met. ▪ Omer Kablar,dipling.metal. ▪ Asim Šišić, dipl.ing. ▪ Adis Dugunović,dipl.ing.maš.

Stručni timovi:

Separat 8. Nosilac proj. Voditelj proj. Voditelj proj. operatera Voditelj Stručnog tima

DEPARTMENT VALJAONICE – Mittal Steel Zenica UNIVERZITET U ZENICI Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Str.sar. Mensur Arnaut, dipl.ing.maš. Univerzitet u Zenici Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac ▪ Melina DžajićTim operatera ▪ Ferid Bajramović,dipl.inž.met. ▪ Sabahet Mujčinović, pom.dir. ▪ Midhat
73

Stručni timovi:

▪ Mr. Amra Talić-Čikmiš ▪ Halim Prcanović,dipl.inž.maš. ▪ Mirnes

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Duraković,dipl.ing.maš.

Valjevac, ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ.

Đerahović,dipl.inž.metal. ▪ Midhat Berbić,dipl.inž.metalurg. ▪ Jasović Mirsad, dipl.inž.metal. ▪ Esad Hekić, dpl.inž.maš. ▪ Muharem Talić.dipl.inž.elek. ▪ Ibrahim Islambegović,dipl.inž.

Separat 9. Nosilac projekta Voditelj proj Voditelj projekta operatera Voditelj Stručnog tima

DEPARTMENT KOVAČNICA – Mittal Steel Zenica UNIVERZITET U ZENICI Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Prof.dr. Fuad Begovac, dipl.ing. met. Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac ▪ Melina DžajićValjevac, dipl.hem. ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ.

Univerzitet u Zenici ▪ Prof.dr.Dušan Vukojević,dipl.inž.maš. ▪ Doc.dr. Diana Ćubela, dipl.ing.maš. ▪ Saud Beganović,dipl.ing.maš. ▪ Halim Prcanović,dipl.ing.maš. ▪ Mirnes Duraković,dipl.ing.maš.

Tim operatera ▪ Raif Harmandić,dipl.inž.met. ▪ Nedžad Jugo,dipl.inž.maš. ▪ Salih Kundalić,dipl.inž.metal. ▪ Emir Ribić, dipl.inž.metalurg.

Stručni timovi:

Separat 10. Nosilac proj Voditelj proj Voditelj pr. operatera Voditelj Stručnog tima

DEPARTMENT ENERGETIKA – Mittal Steel Zenica UNIVERZITET U ZENICI Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Doc.dr. Jusuf Duraković Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac

Univerzitet u Zenici Stručni timovi: ▪ Doc.dr. Mediha Šestić ▪ Doc.dr. Diana Ćubela, dipl.ing.maš.

Tim operatera ▪ Mirza Topčić, dipl.ing.el. ▪ Emir Krgo,dipl.inž.maš. ▪ Osman Brkićević,
74

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

▪ Halim Prcanović,dipl.ing.maš. ▪ Mirnes Duraković,dipl.ing.maš.

▪ Melina DžajićValjevac, dipl.hem. ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ.

dipl.ing.maš. ▪ Nurudin Beganović, dipl.ing.maš. ▪ Mladen Simunac, dipl.ing.maš. ▪ Enes Nuhbegović,dipl.inž.maš . ▪ Omer Omerović, dipl.ing.maš.

Separat 11. Nosilac projekta Voditelj projekta Voditelj projekta operatera Voditelj Stručnog tima

DEPARTMENT SAOBRAĆAJ – Mittal Steel Zenica UNIVERZITET U ZENICI Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Prof.dr. Jovan Sredojević Univerzitet u Zenici ▪ As.Josip Kačmarčik, dipl.ing.maš. ▪ V.as.Edin Berberović, dipl.ing.maš. Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac ▪ Melina DžajićValjevac, dipl.hem. ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ. Tim operatera ▪ Željko Matić, dipl.ing. ▪ Husein Hajrić, dipl.ing. ▪ Muhamed Zelenkić,dipl.ing .

Stručni timovi:

Separat 12. Nosilac projekta Voditelj projekta Voditelj projekta operatera Voditelj Stručnog tima

ODLAGALIŠTE INDUSTRIJSKOG ODPADA „RAČA“ Zenica UNIVERZITET U ZENICI Doc. dr. Šefket Goletić Prof. dr. Aziz Mujezinović Prof.dr. Jovan Sredojević Univerzitet u Zenici Institut za hidrotehniku Sarajevo ▪ Mr. Sanda MidžićKurtagić ▪ Mr. Nijaz Lukovac ▪ Melina DžajićValjevac,

– Mittal Steel

Tim operatera ▪ Vejzović Nusret , dipl.ing.

Stručni timovi:

▪ As.Josip Kačmarčik, dipl.ing.maš. ▪ V.as.Edin Berberović, dipl.ing.maš. ▪ Halim Prcanović,dipl.ing.maš.

75

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

▪ Mirnes Duraković,dipl.ing.maš.

dipl.hem. ▪Jozo Stefanjuk dipl.ing.građ.

SADRŽAJ STUDIJA: 1. Status Kompanije / Operatora / Investitora projekta 2. Lokacija pogona i postrojenja; hidrološke, geološke, klimatske karakteristike, geološka istraživanja, kategorizacija terena, flora i fauna; 3. Djelatnost pravnog lica i vrste proizvoda; godišnji kapaciteti; broj uposlenih; historijski razvoj; 4. Opis pogona i postrojenja; proizvodnja koksa, proizvodnja aglomerata, proizvodnja gvožđa, proizvodnja čelika (BOF, EAF-100, EAF-15), energetika (toplinska, plinska, elektroenergetika, vodoprivreda), Saobraćaj, Kontrola kvaliteta, Centralni servisi održavanja; 5. Datumi početka rada pogona, postrojenja; 6. Zagađenost okoliša u nultom stanju, metoda mjerenja, kriteriji za ocjenu kvaliteta zraka i rezultati mjerenja; teški metali u poljoprivrednom zemljištu; stanje kvaliteta rijeke Bosne; mjesta nastanka Emisija sa kvantitativnim i kvalitativnim karakteristikama emisije u zrak; ispusti odpadnih voda u rijeku Bosnu; buka; odpad; 7. Sirovine i pomoćni materijali, uključujući kemijske supstance i gorivo; 8. Izvori i potrošnja vode i energije; potrošnja industrijske vode; potrošnja pitke vode; potrošnja energije; 9. Mjere za održavanje i čišćenje opreme; 10. Postojeći monitoring; monitoring emisija u zrak, otpadne vode, monitoring buke; monitoring ostalih odpadnih tokova; 11. Postojeće mjere prevencije 12. Analize potrošnje sirovina i analiza emisija 13. Aktivnosti i mjere za smanjenje emisija iz pogona i postrojenja; 14. Plan monitoringa; metodologije i vrste mjerenja; mjerenja; kvaliteta zraka i emisija u zrak, kvaliteta odpadnih voda; monitoring buke; odgovornost za mjerenja i praćenja; izvještavanje; 15. Mjere monitoringa proizvodnje, emisija, nastanka odpada; monitoring vode;

monitoring emisije buke;
16. Plan sprećavanja nesreća velikih razmjera 17. Način izvještavanja o rezultatima izvršenja mjera 18. Financijska procjena za izvršenje planova mjera 19. Plan prestanka rada pogona, odnosno piostrojenja

20. Prilozi:
Projekat 2. Naslov projekta: VODIČ ZA STUDENTE Vođa projekta: Dr. sc Suada Bikić Projektni tim : Mr. sc. Raza Sunulahpašić, Mr.sc. Almaida Gigović-Gekić, Mr.sc. Adnan Mujkanović Institucije zadužene za rad na projektu: Univerzitet u Zenici, Fakultet za metalurgiju i materijale Vrijeme rada na projektu: Kratki sadržaj
76

2007. godina

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

projekta:

Izdavanje brošure “Vodič za studente” koja je namijenjena studentima koji započinju studij na Fakultetu za metalurgiju i materijale u Zenici kao i studentima koji nastavljaju studij po novom nastavnom planu i programu koji je usklađen sa Bolonjskim procesom. Svrha Vodiča je da razjasni način studiranja i napredovanje u obrazovanju na Fakultetu za metalurgiju i materijale. Vodič sadrži prikaz organizacije Fakulteta, organizacije studija, nastavne planove (obavezni i izborni predmeti), aktivnosti i način ponašanja na Fakultetu.

Projekat 3. Naslov projekta: OSNIVANJE NOVOG ODSJEKA NA FAKULTETU ZA METALURGIJU I MATERIJALE UNIVERZITETA U ZENICI POD NAZIVOM – ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA (ODLUKA BR. 02-200-504-0484/07, OD 06.07.2007.) Vođa projekta: Projektni tim: Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu: Kratki sadržaj projekta: V. prof. Mirsada Oruč Prof. Mirsada Rizvanović, doc. dr Suada Bikić, doc. dr Jusuf Duraković, mr. Raza Sunulahpašić, v. prof. Sulejman Muhamedagić, dr Jovan Sredojević Fakultet za metalurgiju i materijale i Metalurški institut „Kemal Kapetanović” šest (6) mjeseci Osnivanje studija prema Bolonjskom procesu 3+2+3 sa brojem predmeta i ETCS bodova prema utvrđenim pravilima. Opis sadržaja predmeta, opterećenost te razrada daljih ciljeva i pravaca.

3. ORGANIZACIJA KONFERENCIJA, SEMINARA I JAVNIH PREDAVANJA U periodu od septembra do kraja decembra 2007. godine članovi Organizacionog odbora:
• • • • • • • • •

dr. Fuad Begovac, predsjednik dr. Sulejman Muhamedagić dr. Mediha Šestić dr. Aida Mahmutović dr. Jusuf Duraković dr. Diana Ćubela mr. Hasan Avdušinović, sekretar mr. Almaida Gigović-Gekić, tehnički sekretar mr. Adnan Mujkanović, tehnički sekretar

su radili na uređivanju prve obavijesti i prikupljanju i obradi abstrakta radova u okviru pripreme VII naučno/stručnog simpozijuma MNM 2008 koji će se održati u maju 2008. godine na Fakultetu za metalurgiju i materijale u Zenici.

Katedra za kemiju i fiziku (K05)
1. NAUČNO-NASTAVNI PROCES U 2007. GODINI
77

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

1.1

Diplomanti u kalendarskoj 2006. godini

U 2007. godini na Katedri nisu rađeni diplomski radovi. 1.2 Magistranti u kalendarskoj 2006. godinu

U 2007. godini na Katedri nisu rađeni magistarski radovi. 1.3 Doktoranti u kalendarskoj 2007. godini

U 2007. godini na Katedri nisu rađeni doktorski radovi 2. ELEMENTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA NA KATEDRI 2.2. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Projekat 1. Naslov projekta: PLAN AKTIVNOSTI SA MJERAMA I ROKOVIMA ZA POSTUPNO SMANJENJE EMISIJA, ODNOSNO ZAGAĐENJA I ZA USAGLAŠAVANJE SA NAJBOLJOM RASPOLOŽIVOM TEHNIKOM ZA DEPARTMENT KOKSARA ARCELOR MITTAL STEEL ZENICA Vođa stručnog tima: Mr. Farzet Bikić Projektni tim: Ćazim Halilović, dipl.ing, Halim Prcanović dipl. ing., Mirnes Duraković dipl. Ing., Mr. Sanda Midžić-Kurtagić, Mr. Nijaz Lukovac, Melina ĐajićValjevac dipl. ing., Jozo Stefanjuk ing., Abdulkadir Opanović, dipl.ing., Kratina Dunja, dipl.ing., Lukin Zvonko, dipl.ing. Univerzitet u Zenici, Institut za hidrotehniku Sarajevo, Mittal Steel Zenica April – Septembar 2007. Snimanje trenutnog stanja u departmentu Koksara i izrada plana aktivnosti za smanjenje štetnih emisija i zagađenja i njihovo usklađivanje sa zakonskim propisima BiH i BAT-ovima sa ciljem dobijanja okolinske dozvole za rad pogona.

Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu: Kratki sadržaj projekta:

Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo (K06)
1. NAUČNO-NASTAVNI PROCES U 2007. GODINI 1.2. Diplomanti u kalendarskoj 2006. godinu

U 2007. godini na Katedri nisu rađeni diplomski radovi. 1.3. Magistranti u kalendarskoj 2006. godinu

U 2007. godini na Katedri nisu rađeni magistarski radovi.
78

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

1.4.

Doktoranti u kalendarskoj 2007. godini

U 2007. godini na Katedri nisu rađeni doktorski radovi. 2. ELEMENTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA NA KATEDRI 2.2. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Projekat 1. Naslov projekta: Vođa projekta: Vrijeme rada na projektu: JUNIOR FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM Mr. Sci. Avdušinović Hasan Januar/Maj 2007

Institucije zadužene za rad na projektu: Univerzitet u Zenici American Counciles Iowa State University Kratki sadržaj projekta: U sklopu projekta Američke vlade (odjel za obrazovanje i međunarodnu saradnju) realizovan je JFDP program sa ciljem da se univerzitetski radnici sa prostora jugoistočne Evrope upoznaju sa načinom rada i procesom obrazovanja na Američkim Univerzitetima. Program je ukiljučivao jednosemestralni boravak na Iowa State University. Očekivani rezultati: Rezultati realizacije ovog projekta su upoznavanje sa načinom rada na visokošolskim ustanovama u USA odnosno mogućnosti primjene pozitivnih iskustava na naše uslove rada i unapređivanje nastavnog procesa.

Projekat 2. Naslov projekta: Vođa projekta: Vrijeme rada na projektu: TEMPUS PROJEKAT: IMGBIH3002-2006 Mr. Sci. Avdušinović Hasan Novembar/Decembar 2007

Institucije zadužene za rad na projektu: Univerzitet u Zenici Councile of Europe
79

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Gent University Kratki sadržaj projekta: Projekat je obuhvatio dvomjesečni boravak na Univerzitetu u Gentu sa ciljem upoznavanja sa aktivnostima na polju reforme u skladu sa Bolonjskim Procesom. U toku boravka na Univerzitetu u Gentu vođeni su razgovori sa ljudima koji su zaduženi za pojedine segmente reforme (ECTS, evaluacija, akreditacija, kontrola kvaliteta, mobilnost i međunarodna saradnja, i dr.) Očekivani rezultati: Rezultati realizacije ovog projekta su upoznavanje sa načinom rada na univerzitetu u Gentu odnosno prezentacija njihovih iskustava kolegama sa Univerziteta i mogućnost primjene njihovih iskustava na naše uslove rada.

Katedra za plastičnu preradu (K07)
1. NAUČNO-NASTAVNI PROCES U 2007. GODINI 1.1. Diplomanti u kalendarskoj 2006. godinu U 2007. godini na Katedri nisu rađeni diplomski radovi. 1.2. Magistranti u kalendarskoj 2006. godinu U 2007. godini na Katedri nisu rađeni magistarski radovi. 1.3. Doktoranti u kalendarskoj 2007. godini U 2007. godini na Katedri nisu rađeni magistarski radovi. 2. ELEMENTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA NA KATEDRI 2.1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA Naslov rada Autori rada Konferencija Značaj mjerne nesigurnosti kod prezentiranja rezultata ispitivanja zatezanjem Dr.Mirsada Oruč, Azemina Klobodanović, Omer Beganović 5th Research/Expert Conference with International Participation „Quality 2007“, Neum-B&H June 6-9, 2007., Proceedings of „Quality „2007, pages 197-202, Editor: Safet Brdarević ISSN 1512-9268 Klasični pristup rezultatu mjerenja, koji se zasnivao na analizi greške mjerenja, nije davao zadovoljavajući podatak o kvalitetu mjerenja, odnosno pouzdanosti dobivenog rezultata, iako je jasno da i nakon ocjene svih komponenti greške i provedenih korekcija ostaje sumnja koliko dobro rezultat mjerenja reprezentuje vrijednost veličine. U ovom radu je dat prikaz rezultata ispitivanja čelika S 355 J2 zatezanjem sa izraženom mjernom nesigurnošću na način definisan procedurom akreditovanog Mehaničkog laboratorija Metalurškog instituta.Ključne riječi: greška, mjerna nesigurnost, akreditovane laboratorije

REZIME

80

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

2.2. OBJAVLJENI RADOVI U ČASOPISIMA 2.3. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Projekat 1. Naslov projekta: OSVAJANJE PROTOTIPOVA PROIZVODA OD MATERIJALA NITRONIC 60 I NIMONIC 80A; Faza I: OSVAJANJE ŽICE ZA IZRADU PROTOTIPA PIN OD ČELIKA NITRONIC 60 Omer Beganović Derviš Pihura, Ivan Stergulc, Emina Kratina, Belma Fakić

Vođa projekta: Projektni tim:

Institucije zadužene za rad na projektu: UNIVERZITET U ZENICI, Metalurški institut ”Kemal Kapetanović” Zenica Vrijeme rada na projektu: Kratki sadržaj projekta: 3 mjeseca ( 2007. ) Cilj projekta je utvrđivanja mogućnosti proizvodnje i prerade austenitnog nehrđajućeg čelika Nitronic 60 na pouindustrijskim postrojenjima Metalurškog instituta «Kemal Kapetanović» Zenica. Navedeni čelik se odlikuje povišenim sadržjem dušika koji, budući da je austenitno stabilizirajući element, omogućava smanjenje sadržaja skupog nikla kao osnovnog austenitno stabilizirajućeg elementa, a da se pri tome zančajnije ne umanjuje koroziona otornost čelika. Pored toga, dušik kao element koji formira intersticijski čvrsti rastvor zanačajno doprinosi povečanju čvrstoćnih osobina čelika bez značajnijeg negativnog uticaja na duktilne osobina. Pored toga, navedeni čelik se karakteriše i višim sadržajem Si (4%) koji osigurava povešenu otpornost prema visokotemperaturnoj oksidaciji i povišenu otpornost prema habanju u uslovima klizanja metal-metal bez prisutnog maziva. Budući da je Si feritnostabilizirajući element njegov povišeni sadržaj, ukoliko se sadržaj ostalih elemenata pravilno ne balansira, može dovesti do pojave δ ferita koji smanjuje plastičnost čelika i mogućnost postizanja zahtjevanih osobina. Inaće u okviru projekta potrebno je bilo proizvesti hladnovućenu žicu promjera preko 3,2mm iz koje bi se izrađivali pinovi (osovinice) namjenjene za rad na povišenim temperaturama u uslovima otežanog podmazivanja. U okviru projekta osvojena je tehnologija proizvodnje i prerade hladnovućene žice od čelika Nitronic 60 na poluindustrijskim postrojenjima Instituta. Utvrđen je zanačaj balansiranja sadržaja pojedinijh feritno i austenitno stabilizirajućih elemenata kako bi se dobila struktura bez δ ferita. Postignute mahaničke osobine na nalaze se u okviru tipičnih osobina za ovaj čelik.

81

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Katedra za metalne materijale (K08)
1. NAUČNO NASTAVNI PROCES NA KATEDRI U 2007. GODINI
1.1 DIPLOMANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI

1.
Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor Huskanović Adila UZROCI NEPOSTIZANJA OČEKIVANE TVRDOĆE KOD JOMINY PROBA NA UDALJENOSTI 1,5/3 mm OD KALJENOG ČELA Prof. dr Fuad Begovac

2.
Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor Delić Alen FORMIRANJE MnS U ČELICIMA SA I BEZ Mo Prof. dr Sreto Tomašević

1.2 MAGISTRANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI Ime i prezime magistranta Naslov magistarskog rada Mentor Almaida Gigović-Gekić PRILOG IZUČAVANJU UTICAJA NEMETALNIH UKLJUČAKA NA KVALITET ČELIKA 100Cr6 PROIZVEDENOG U VAKUUMSKOJ I OTVORENOJ INDUKCIONOJ ELEKTRO PEĆI v.prof.dr. Mirsada Oruč Čelik za kotrljajuće ležajeve se koristi za proizvodnju kotrljajućih tijela i prstenova. Sa godišnjom proizvodnjom od preko 1,5 miliona tona u industrijskim zemljama Zapada čelici za kotrljajuće ležajeve zauzimaju značajan procenat u svjetskoj proizvodnji specijalnih čelika. Kotrljajući ležajevi primjenjuju se u svim područjima tehnike i utječu na ispravnost funkcionisanja strojeva i aparata. Vijek trajanja kotrljajućih ležajeva zavisi od uslova rada, osobina čelika koji se koristi za njihovu proizvodnju i drugih faktora. Čelik koji se koristi za proizvodnju kotrljajućih ležajeva mora biti propisanog hemijskog sastava sa što manje nemetalnih uključaka i posjedovati zahtijevani nivo strukturnih i mehaničkih osobina. Ovaj rad ima za cilj da dâ doprinos izučavanju čelika 100Cr6 u pogledu cjelokupne tehnologije proizvodnje čelika, mikrostrukturnih karakteristika, mehaničkih osobina čelika a sa posebnim osvrtom na utjecaj nemetalnih uključaka na osobine. Zbog toga su proizvedene eksperimentalne taline u različitim uslovima. Taline su proizvedene u otvorenoj i vakuumskoj indukcionoj elektro peći da bi se ispitao utjecaj tehnologije proizvodnje na osobine čelika 100Cr6 tj. posredno stepena čistoće čelika na kvalitet proizvoda. Eksperimentalna istraživanja obuhvataju ispitivanje prokaljivosti i mehaničkih osobina uzoraka kao i metalografska ispitivanja uzoraka na optičkom i skenirajućem elektronskom mikroskopu. Dobijeni rezultati su u skladu sa onim koji su propisani odgovarajućim standardima/propisima ili su dati u literaturi. Doprinos ovog rada se ogleda u istraživanju utjecaja strukturnih parametara (uključci i karbidi) na osobine čelika 100Cr6 kao i mogućnost propisivanja tehnologije proizvodnje ovog čelika u postojećim uslovima. Ključne riječi: čelik za kotrljajuće ležajeve, kotrljajuća tijela, prstenovi,
82

Kratki rezime rada

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

prokaljivi čelik, čelik 100Cr6, nemetalni uključci, karbidi, prokaljivost, mehaničke osobine, elektronska mikroskopija Bearing steel is used for production of rolling elements and rings. With an annual production of more than 1.5 Mio-t , bearing steels share an important part of the special steels production of western industrialized countries. The bearings have application in all technical fields and have influence on a proper function of products. A life of bearings depends of the work conditions, the properties of steel used for manufacture and other factors. The steel used for manufacture of bearings must have required chemical composition with as low as possible content of nonmetallic inclusions and required level of structural and mechanical properties. The aim of this work is to give a contribution to investigation of steel 100Cr6 with point of view on steel production, microstructure characteristics, mechanical properties and particularly, the influence of the non-metallic inclusions on the properties. According that melts are produced under different conditions. The melts are prepared in open hart induction furnace and vacuum induction furnace, to study the influence of the production technology on the steel properties what means the influence of cleanliness of steel on the product quality. The prepared samples are tested on hardenability, mechanical properties and metallographic testing on the optical and scanning microscope. The results are in accordance with standards/ regulations and literature data. The contribution of work is in better understanding of the structural parameters influence (inclusions and carbides) on the properties of the steel 100Cr6 and prescribing the technology of production for this steel in the present conditions. Key words: bearing steel, rolling elements, rings, through-hardening steel, steel 100Cr6, non-metallic inclusions, carbides, hardenability, mechanical properties, electron microscopy v.prof.dr. Mirsada Oruč, mentor v.prof.dr. Fuad Begovac, predsjednik v.prof.dr. Sead Pašić, član

Sastav komisije za odbranu rada

1.3. DOKTORANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI Započeta je procedura odobrenja teme doktorske disertacije V.a. mr. Razi Sunulahpašić pod naslovom: „Optimizacija mehaničkih i strukturnih osobina superlegure NIMONIC 80A pri radu na povišenim temperaturama u autoindustriji“. 2. ELEMENTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA NA KATEDRI 2.1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA 1. INVESTIGATION OF ELECTRICAL RESISTANCE IN AMORPHOUS Naslov rada AND RELAXED BINARY ZrCu SYSTEMS Autori rada S.Bikić, S. Sulejmanović, I.Gazdić, D. Ćubela, A.Gigović-Gekić 5th Research/Expert Conference with International Participation „Quality Konferencija 2007“, Proceedings, June-2007, Neum, BiH, In this paper the investigation of electrical resistance in binary amorphous and relaxed Zr49Cu51, Zr40Cu60, Zr35Cu65 systems was reported. Amorphous systems were relaxed at temperature 573 K for 5 hours. That was the test of the theoretical results of the quantum theory electrical REZIME resistance of amorphous systems and relaxed systems The tests were conducted in temperature range from 85 K to 280 K by investigation the temperature dependence of the electrical resistance. A
83

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

special sensitive method for measuring electrical resistance was used for this investigation. The research is fundamental, i.e. belongs to physics of the solid state and physics of metals. The obtained results are presented graphically. 2. Naslov rada Autori rada Konferencija INVESTIGATION OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY IN AMORPHOUS AND RELAXED BINARY ZrCu SYSTEMS S.Bikić, S. Sulejmanović, I.Gazdić, D. Ćubela, A.Gigović-Gekić 5th Research/Expert Conference with International Participation „Quality 2007“, Proceedings, June-2007, Neum, BiH, In this paper the investigation of magnetic susceptibility in binary amorphous and relaxed Zr49Cu51, Zr40Cu60, Zr35Cu65 systems was reported. Amorphous systems were relaxed at temperature 574 K for 5 hours. That was the test of the theoretical results of the quantum theory paramagnetism of the amorphous system and the crystal system. The tests were realized in temperature range from 80 K to 250 k by investigation the temperature dependence of the magnetic susceptibility. For this investigation was used a special sensitive method for measuring ac magnetic susceptibility which enabled a simultaneous measurement of the real and the imaginary component of the susceptibility. The research is fundamental, i.e. belongs to physics of the solid state and physics of metals. the obtained results are presented graphically. INVESTIGATION OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY IN AMORPHOUS BINARY ZrNi AND ZrCu SYSTEMS, S.Bikić, S. Sulejmanović, N. Bajrović, I.Gazdić, D. Ćubela, A.Gigović-Gekić 11th International Research/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology-TMT 2007“, Hammamet, Tunisia 05-09 September, 2007 The investigation of magnetic susceptibility in binary amorphous Zr35Ni65, Zr40Ni60, Zr35Cu65 and Zr40Cu60 systems was reported in this paper The alloys and amorphous ribbons by melt spinning method were produced in the Laboratory for Physics of Metals at the Faculty of Sciences, Dept. Physics, Sarajevo . The tests were conducted in temperature range from 80K to 250K by investigation the temperature dependence on the magnetic susceptibility. For this investigation was used a special sensitive method for measuring ac magnetic susceptibility which enabled a simultaneous measurement of the real and the imaginary component of the susceptibility. The research is fundamental, i.e. belongs to physics of the solid state. The obtained results are graphically presented. INVESTIGATION OF ELECTRICAL RESISTANCE IN AMORPHOUS AND RELAXED BINARY ZrNi, ZrCu SYSTEMS S.Bikić, S. Sulejmanović, N. Bajrović, I.Gazdić, D. Ćubela, A.Gigović-Gekić 11th International Research/Expert nConference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology-TMT 2007“, Hammamet, Tunisia 05-09 September, 2007 In this paper the investigation of electrical resistance in binary amorphous Zr40Ni60, Zr35Ni65 and Zr40Cu60, Zr35Cu65 systems are reported. That was the test of the theoretical results of the quantum theory electrical resistance of amorphous systems. The tests were conducted in temperature range from 85K to 280K by investigation the temperature dependence of the electrical resistance. A special sensitive method for measuring electrical resistance was used for this investigation.
84

REZIME

3. Naslov rada Autori rada Konferencija

REZIME

4. Naslov rada Autori rada Konferencija

REZIME

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

The research is fundamental, i.e. belongs to physics of the solid state and physics of metals. The obtained results are presented graphically. 5. Naslov rada Autori rada Konferencija INVESTIGATION OF THE STABILITY STATES AMORPHOUS OF THE BINARY Zr62Ni38 SYSTEM THROUGH THE ELECTRICAL RESISTANCE AS A FUNCTION OF TEMPERATURE S.Bikić, S. Sulejmanović, N. Bajrović, I.Gazdić, D. Ćubela, A.Gigović-Gekić 11th International Research/Expert nConference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology-TMT 2007“, Hammamet, Tunisia 05-09 September, 2007 In this paper was researched the stability amorphous states of the binary Zr62Ni38 system, which was obtained 20 years ago, by investigation dependence of electrical resistance on the temperature. The obtained results were compared with results which were obtained at the moment of the same composition. The „old“ sample and the „new“ sample was relaxed at temperature 573K for 5 hours. After that, the temperature dependence on the magnetic susceptibility was investigated and the obtained results were compared. The tests were conducted in temperature range from 85K to 280K by investigation the temperature dependence of electrical resistance. The research is fundamental, i.e. belongs to physics of the solid state and physics of metals. The obtained results are graphically presented. ASH PNEUMATIC TRANSPORT UNDER ELECTROFILTERS OF UNIT 5 THERMAL POWER PLANT TUZLA Halima Hadžiahmetović, dipl.ing.met., Mr. Raza Sunulahpašić, dipl.ing.met 11th International Research/Expert nConference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology-TMT 2007“, Hammamet, Tunisia 05-09 September, 2007 Ash pneumatic transport is basic on fact that at suitable ash turbulence velocities in pipeline, ash solid particles is carried out in desired direction. Choice and efficiency system work of pneumatic transportation depends of the physical – chemical characteristics of ash. Through modernization of unit 5 of thermal power plant Tuzla it will be built new electrofilter facility. New pneumatic system of ash transport will be built under electrofilter hoppers. Most of ash (80- 90 %) is extracted in electrofilters. Rest of the ash is extracted under concave part of boiler, under air heater and water preheater, and under chimney. Europe standards allowed max.50 mg/Nm3 of ash in gas smoke on the exit of the thermal power chimney, so that electrofilters must provide it. Pneumatic transport system works automatically and it's simple for work. This system is proved to work in many thermal power plants. Prilog označavanju željeznih ljevova po europskim standardima Dr Ivan Vitez, Univerzitet u Osijeku, Dr.Mirsada Oruč, Dr Fuad Begovac 6th International Scientific Conference on Production Engineering , Divelopment and Modernization of Production „RIM 2007“, Plitvice 24.-26. oktobar 2007, Editet by: I. Karabegović, V. Določek i M. Jurković, str. 75.76., ISBN 978. 9958-9262-1-1 U radu je pregledano obrađeno označavanje željeznih ljevova po europskim standardima koje je navedeno kao standard DIN EN 1560 od 1997. Europski sustav označavanja sastoji se iz šest pozicija koje su kombinacija slovnih oznaka i brojčanih podataka na temelju svojstava materijala. U tablicama su dani opšti podaci te pregledno nove i stare
85

REZIME

6. Naslov rada Autori rada Konferencija

REZIME

7. Naslov rada Autori rada Konferencija

REZIME

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

oznake sa svojstvima za sive i nodularne ljevovekao i za temper ljevove. 8. Naslov rada Autori rada The Influence of Forging Temperature, Deformation Degree and Heat Treatment on the Mechanical Properties of Ship Axes Dr.Fuad Begovac, Dr.Mirsada Oruč: University of Zenica, Dr.Ivan Vitez: University of Osijek, 11th International Resarch/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology“„TMT 2007“ Hammamet, Tunisia 5-9. Septembar 2007 Proceedings „TMT 2007“ pages 99-102, Editors: S. Ekinović, S. Yalcin, J. Vivancos, ISBN 978-9958-61734-8 Forging of ships axles are the group of middle and large forgings. They are produced by free forging on hydraulic presses, and production technology alone is very complex, careful lasting long time, and innovation of forging and very expensive. In aiming observation and innovation of forging and heat treatment technology in this paper are presented performed mechanical testing and structural characteristics examination of forgings made from carbon steel. These forgings are one or two times normalization annealed under the industrial scale conditions. On Application of Spheroidal Graphite Iron for Machine Parts Dr.Fuad Begovac, Mr. Derviš Pihura 11th International Resarch/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology“„TMT 2007“ Hammamet, Tunisia 5-9. Septembar 2007 Proceedings „TMT 2007“ pages 99-102, Editors: S. Ekinović, S. Yalcin, J. Vivancos, ISBN 978-9958-61734-8 Modern Technologies ensure the quality and the ecoomy of mashine parts manufactured from spheroidal graphite cast iron. While, this techology is in large use in EC countries for half of century and the production volume increase continuously, in Bosnia customers are not too much interested in changing of their habit in connection with use of spheroidal graphite iron (SGI) castings. Up today analysis of research work quantity and foundry industry facilities, and previous production of the SGI castings, it is possible conclude that domestic foundry industry can take a part competitively of the supplying market of SGI castings, also. Keywords: Spheroidal graphite iron castings, machine parts 2.2. OBJAVLJENI RADOVI U ČASOPISIMA 1. Naslovi rada: Damage to Railway Rails Caused by Exploitation Dr.I.Vitez: University of Osijek, Dr.M.Oruč, Dr.I.Krumes, University of Autori : Osijek, Dr.I. Kladarić: University of Osijek Metalurgija 46 (2007) 2, 123, -128 ISSN 0543-5846, UDC-UDK Časopisl: 669.14.018.294.2:006 EN=111 In modern railway exploitation rails are submitted to a constant increase of speed and loading on the vehicle axes and to constant stress increase in welded railway tracks. In this paper overlook over the new requirements mainly given in EN 13674-1/2004, the criteria for the selection of steel grade and the valuation of damages to railway rails caused by exploitation especially on the head of rails are given. The Application of Spheroid Graphite Cast Iron in Bosnia and Herzegovina
86

Konferencija

REZIME

9. Naslov rada Autori rada Konferencija

REZIME

REZIME

2. Naslov rada

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Autori Časopis

Rezime

Mr. Derviš Pihura, Dr.Mirsada Oruč Materiali in tehnologije/ Materials and Technology 4/2007, 193-195 ISSN: 1580-2949, UDK: 669+666+678+53 Modern technology ensures the quality and the economy of machine part manufactured from spheroid graphite iron (SGI) castings. Although this technology has been in widespread use in the EU countries for half a century and production volumes continue to increase, in B&H there is no interest in production and use of SGI. From an analysis of industrial facilities we have concluded that the dry industry in B&H could also be competitive in the market for SGI.

2.3. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Projekat 1. Naslov projekta: PLAN AKTIVNOSTI SA MJERAMA I ROKOVIMA ZA POSTUPNO SMANJENJE EMISIJA, ODNOSNO ZAGAĐENJA I ZA USAGLAŠAVANJE SA NAJBOLJOM RASPOLOŽIVOM TEHNIKOM ZA DEPARTMENT KOVAČNICA ARCELOR MITTAL STEEL ZENICA Vođa stručnog tima: Projektni tim: Prof. dr Fuad Begovac prof. dr Dušan Vukojević, doc. dr Diana Ćubela, mr. Sanda MidžićKurtagić, mr. Nijaz lukovac, dipl. inž. Suad Beganović, dipl. inž. Halim Prcanović, dipl. inž. Mirnes Duraković, dipl. inž. Melina Džajić-Valjevac, dipl. iinž. Jozo Stefanjuk

Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu: Kratki sadržaj projekta

Univerzitet u Zenici, Institut za hidrotehniku Sarajevo, Mittal Steel Zenica, April – Septembar 2007. Snimanje trenutnog stanja u departmentu Kovačnica i izrada plana aktivnosti za smanjenje štetnih emisija i zagađenja i njihovo usklađivanje sa zakonskim propisima BiH i BAT-ovima sa ciljem dobijanja okolinske dozvole za rad pogona.

Projekat 2. Naslov projekta: PROIZVODNJA METALNIH PJENA POSTUPKOM SRFS (Slip Reaction Foam Sintering) Vođa projekta: Projektni tim: Institucije
87

doc. dr. Diana Ćubela Almaida Gigović, dipl. inž. Omer Beganović, dipl. inž.

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

zadužene za rad na projektu: Fakultet za metalurgiju i materijale Höganas – proizvođač metalnog praha, Švedska Vrijeme rada na projektu: Novembar 2006. /Novembar 2007. Kratki sadržaj projekta: U protekloj godini izrađene su dvije serije uzoraka od dvije različite vrste praha. Određena je gustina i stepen poroznosti uzoraka u zelenom i sinterovanom stanju, kao i njihova pritisna čvrstoća. Rezultati su obrađeni statističkim metodama da bi se dobila zavisnost ove dvije veličine od sadržaja osnovnih komponenti metalne pjene. Ispitivanja pritisne čvrstoće su izvedena na Metalurškom institutu „Kemal Kapetanović”. Rezulati su prezentovani u formi dva rada od kojih će jedan biti prezentiran na VII simpozijumu MNM 2008 u Zenici, a drugi rad ce se nastojati objaviti u nekom od stručnih časopisa koji tretiraju ovu tematiku.

Zadatak projekta: je bio iz metalnih prahova proizvođača Hoganas (AHC 100.29 i NC.24) napraviti zelene uzorke, sinterovati ih i ispitati osobine uzoraka u zelenom i sinterovanom stanju. Cilj projekta: je ustanoviti vezu između osnovnih komponenti od kojih se uzorci dobiju i osobina uzoraka bitnih za njihovu primjenu, kao što su: stepen poroznosti, toplotni kapacitet, pritisna čvrstoća, sposobnost izolacije i sl.

Značaj projekta: mogućnost primjene rezultata za osvajanje serijske proizvodnje proizvoda od metalne pjene koji mogu imati širok dijapazon primjene. Projekat 3. Naslov projekta: OSVAJANJE ŠIPKE ZA IZRADU PROTOTIPA ROLERA OD SUPERLEGURE NIMONIC 80A, Faza II, broj E-1529-I Vođa projekta: Projektni tim: Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu: Kratki sadržaj projekta: Mr. Raza Sunulahpašić O. Beganović, D. Pihura, I. Stergulc, E. Kratina, M. Hadžalić, Derviš Mujagić Univerzitet u Zenici, Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, januar – septembar 2007. godina Na osnovu ugovoru br. 01/2007-NIR između TMD Ai d.o.o. Gradačac i Metalurškog instituta »Kemal Kapetanović« Zenica, izvršeno je osvajanje šipke za izradu prototipa rolera od superlegure na bazi nikla NIMONIC 80A. Osnovni cilj provedenih preliminarnih istraživanja bio je sagledavanje mogućnosti dobijanja šipki određenog hemijskog sastava, dimenzija i osobina. Na osnovu zahtjeva navedenih u specifikaciji koju je TMD Ai d.o.o. Gradačac dostavio Institutu, a koji se isključivo odnose na hemijski sastav, definisana su eksperimentalna istraživanja s ciljem utvrđivanja
88

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

tehnologije proizvodnje i prerade superlegure Nimonic 80A. Također, definisana su mehanička i metalografska ispitivanja neophodna za međufaznu kontrolu i ocjenu kvaliteta proizvedene šipke. Budući da prethodno spomenutom specifikacijom nisu navedeni zahtjevi u pogledu mehaničkih osobina, koje superlegura NIMONIC 80A treba da zadovolji, tokom izučavanja stručne literature utvrđene su tipične vrijednosti zateznih karakteristika i tvrdoće superlegure NIMONIC 80A. Navedene vrijednosti su uzete kao reperne vrijednosti koje je bilo potrebno postići tokom realizacije ovoga zadatka. Eksperimentalna istraživanja su bazirana na izradi većeg broja eksperimentalnih talina legure NIMONIC 80A različitog sadržaja Al i Ti, sa različitim varijantama izrade, tople i hladne prerade. U toku realizacije zadatka osvojena je tehnologija proizvodnje i prerade superlegure NIMONIC 80A na poluindustrijskim postrojenjima Instituta. Projekat 4. Naslov projekta: OSVAJANJE PROIZVODNJE AUSTENITNOG NEHRĐAJUĆEG ČELIKA ZA IZRADU VODEĆEG PRSTENA SA INTERMETALNIM OJAČAVANJEM A286 ZA KOD TURBO PUNJAČA Belma Fakić Omer Beganović, Derviš Pihura, Ivan Stergulc

Vođa projekta: Projektni tim:

Institucije zadužene za rad na projektu: UNIVERZITET U ZENICI, Metalurški institut ”Kemal Kapetanović” Zenica Vrijeme rada na projektu: Kratki sadržaj projekta: maj – oktobar 2007. TMD Ai Gradačac u svom razvojnom programu planira izradu vodećeg prstena za sistem turbopunjača od austenitnog nehrđajućeg čelika sa intermetalnim ojačavanjem oznake A 286 po standardu UNS S66286. Osnove za realizaciju ovog projekta su osvajanje proizvodnje i homologacija čelika A 286 na poluindustrijskim postrojenjima Instituta. Daljna faza je osvajanje proizvodnje gotovih dijelova (prstenova) u TMD. Jedna od osnovnih pretpostavki za realizaciju projekta je izrada prstenova sa konkurentnom cijenom, pa je osvajanje u ovom momentu usmjereno na ekonomsko opravdani postupak centrifugalnog livenja, u odnosu na izradu prstenova iz hladno valjanih limova, što je inače praksa stranih proizvođača. Osnovni problem kod primjene centrifugalnog livenja je postizanje tražene tvrdoće od 40 HRC, koja se propisuje u tehničkim uslovima proizvođača Allied Signal. Treba napomenuti, da se za čelik A 286 u precipitaciono ojačanom stanju, u skoro svim standardima, postavlja zahtjev za tvrdoću od 36 HRC, pa je postizanje tražene tvrdoće veoma ozbiljan tehnološki problem. Preliminarna istraživanja u Institutu su pokazala, da se sa standardnim hemijskim sastavom u procesu livenja ne može postići tražena tvrdoća, pa su daljna istraživanja usmjerena na modificiranje hemijskog sastava, prije svega na povećanje sadržaja ojačavajućih elemenata. Koristeći saznanja na osnovu preliminarnih ispitivanja originalnih prstenova, utvrđeno je da se rade iz hladno valjanih limova, koji u ojačanom stanju mogu postići tvrdoću od 40 HRC. Postojeća poluindustrijska oprema u Institutu, sa postrojenjem za izradu
89

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

hladnovaljanih traka, stvorila je pretpostavku da se istražuje i mogućnost proizvodnje čelika A 286 postupkom tople i hladne deformacije, kao jedne alternativne tehnološke varijante. U zadatku su obrađeni i korišteni svi raspoloživi pisani i materijalni podaci (originalni uzorci), na osnovu kojih se moglo doći do određenih pokazatelja kvaliteta materijala, te primijenjenih tehnologija. U suštini, osnovni cilj zadatka je utvrđivanje mogućnosti postizanja tražene tvrdoće i drugih relevantnih pokazatelja kvaliteta, kroz postupke centrifugalnog livenja i primjene tople i hladne deformacije kod izrade čelika A 286.

Katedra za nemetalne materijale (K09)
1. NAUČNO-NASTAVNI PROCES U 2007. GODINI 1.1. Diplomanti u kalendarskoj 2006. godinu 1. Ime i prezime Kobilica Nedžib diplomanta Naslov diplomskog ARHITEKTONSKI KAMEN KAO GRAĐEVINSKI MATERIJAL KOD rada IZRADE UKRASNIH POVRŠINA U GRADITELJSTVU Mentor Prof.dr. Muhamed pašić 2. Ime i prezime Talić Hanifa diplomanta Naslov diplomskog POBOLJŠANJE USLOVA RADA NA PLATFORMI VISOKE PEĆI rada PRIMJENOM BETONA NA BAZI Al2O3-SiC-C Mentor Doc.dr. Sulejman Muhamedagić 3. Ime i prezime Kovač Mirza diplomanta Naslov diplomskog MOGUĆNOST PROIZVODNJE VISOKOALUMINATNIH rada VATROSTALNIH MATERIJALA IZ DOMAĆIH SIROVINA Mentor Prof. dr Mirsada Rizvanović 1.2. Magistranti u kalendarskoj 2006. godinu 1. Ime i prezime Adnan Mujkanović magistranta Naslov magistarskog UTICAJ ČELIČNIH VLAKANA NA OSOBINE BETONA rada Mentor R.prof.dr. Muhamed Pašić Beton armiran čeličnim vlaknima predstavlja kompozitni materijal koji se sastoji od cementa, agregata i dispergovanih, međusobno nepovezanih čeličnih vlakana. U posljednjih nekoliko decenija se sve više koristi u građevinarstvu (obloge tunela, stabilizacija stijena, industrijski podovi, elementi složenog oblika, itd.). U ovom radu je teoretski obrađena mikrostruktura betona armiranog čeličnim vlaknima i njen uticaj na osobine ovog kompozitnog materijala. Kroz koncept kontaktne prelazne Kratki rezime zone izvršena je analiza ponašanja čeličnih vlakana pri izvlačenju iz rada matriksa u različitim uslovima, počevši od jednostavnog slučaja izvlačenja ravnog vlakna iz matriksa, pa do složenijih stanja koja daju realniju sliku o ponašanju ovog kompozita izloženog opterećenju. Pregledom literature utvrđeno je da je najvažnija osobina betona armiranog vlaknima žilavost, koja se može ispitati na različite načine, pri čemu su najšire prihvaćene metode prema ASTM 1018 i JSCE SF4.
90

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

U eksperimentalnom dijelu rada ispitano je ukupno devet betonskih mješavina sa masenim udjelima 0, 20, 40 i 60 kg/m3 čeličnih vlakana savijenih na krajevima. Istražen je uticaj masenog udjela i dimenzija vlakana, kao i čvrstoće matriksa na najvažnije osobine betona armiranog vlaknima, kako u svježem tako i u očvrslom stanju. Utvrđeno je da već dodatak vlakana u masenom udjelu od 20 kg/m3 u potpunosti mijenja osobine betona, koji se od krtog materijala transformira u materijal visokog deformacionog kapaciteta. Veći maseni udjeli vlakana dodatno povećavaju žilavost kompozita. Takođe, sa povećanjem dužine, odnosno smanjenjem promjera vlakana povećava se žilavost betona. Međutim, zbog smanjenja obradivosti mješavine usljed dodatka vlakana, za svaku konkretnu primjenu neophodno je odrediti optimalni maseni udio vlakana i sastav mješavine. Ključne riječi: beton, čelična vlakna, cementni kompoziti, mikrostruktura, mehaničke osobine, žilavost Steel fibre reinforced concrete (SFRC) is a cement based material reinforced with discrete steel fibres randomly distributed. SFRC is increasingly being used in last three decades in construction works (tunnel linings, rock stabilization, industrial floors, precast elements,…). This work concerns the micro scale of SFRC and gives an overview of the pullout behaviour of fibres embedded in concrete matrix. It is based on literature review and aims for a bette fundamental understanding of this material. The concept of an interferential transition zone is introduced here as a basic concept that governs the interaction between the fibres and the matrix. On the basis of literature review it is concluded that toughness is the most significant properties of SFRC. Different test set-ups, test procedures and parameters have been proposed, however, the JSCE Sf4 and the ASTM C 1018 methods are most used to evaluate the toughness of SFRC. A total of nine mix batches of concrete containing 0 kg/m3, 20 kg/m3, 40 kg/m3 and 60 kg/m3 hooked end fibres were tested to determine the enhancement of concrete mechanical properties. The influence of fibre length and diameter, fibre dosage and concrete matrix strength on the properties of fresh and hardened concrete has been investigated. It is determined that the addition of fibres in dosage of 20 kg/m3 significantly changes the properties of concrete and brittle concrete transforms to the material of high deformation capacity. The higher fibre dosage and fibre length, the higher concrete toughness. The smaller fibre diameter, the higher concrete toughness. However, adding of the fibres reduces the workability of concrete, so it is neccesary to determine optimal fibre dosage and concrete composition for each application. Key words: concrete, steel fibres, cementitious composites, microstructure, mechanical properties, toughness R.prof.dr. Muhamed Pašić, mentor R.prof.dr. Zijad Pašić, predsjednik Doc.dr.Azra Kurtović, član

Sastav komisije za odbranu rada

1.3. Doktoranti u kalendarskoj 2007. godini Započeta je procedura odobrenja teme doktorske disertacije asistentu mr. Adnanu Mujkanoviću pod naslovom: „Definisanje uslova sinteze amorfnog SiO2, punila za gumu, precipitacijom iz rastvora Na-metasilikata”.
91

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

2. ELEMENTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA NA KATEDRI 2.1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA 1. Naslov rada Autori rada Konferencija SOUND INSULATION GLAZING Dr. Zijad Pašić, Mr. Ilhan Bušatlić 11th International Resarch/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology“„TMT 2007“ Hammamet, Tunisia 5-9. Septembar 2007 Proceedings „TMT 2007“ pages 1255-1258, Editors: S. Ekinović, S. Yalcin, J. Vivancos, ISBN 978-9958617-34-8 This paper describes the characteristics of sound insulation glazing, glazing composition (glass packages), and possible improvement of the quality of sound insulation glazing, measurement methods for sound insulation. Furthermore, the influence of sound frequency on sound insulation glazing is elaborated, and the characteristics of the most frequently used glazing system are given. Moreover, the increasing threat to people’s health, caused by noise. Considerable importance is attached to the improvement of noise protection. Keywords: sound insulation, glazing, frequency 2. Naslov rada Autori rada Konferencija CLAY AND ALUMINA GRAIN SIZE EFFECT ON HIGHALUMINA REFRACTORIES Mr. Marina Jovanović, Dr. Ana Beroš 3rd International Conference „Deformation Processing and Structure of Materials“, pages 95-101, E. Romhanji, M.T.Jovanović, N. Radović (Eds) ISBN 978-86-904393-9-3 There is an attempt to produce a synthetic mullite by using the domestic raw materials as Klokoti fireclay and metallurgical electrofiltered alumina made in the Alumina Plant ″Birač″ - Zvornik. In this regard, specific methods are being developed to make the four types mixtures of clay and alumina. These mixtures contain raw or benefited clay with nonmilling or milling alumina. Two classes of mixtures: (1) raw clay at 1700°C and (2) benefited clay at 1580°C have obtained the best properties of synthetic mullite. An effect of milling alumina is not so significant like an influence of benefited clay. The sintering process in the industrial furnaces during two hours at the highest temperature has not been enough for the fully mullitization reaction. The increase amorphous phase is found in the structure of mixtures with benefited clay because these mixtures types contain much more impurities. By a careful control of the production steps and sintering time extend, a synthetic mullite could be obtained by using fine grained raw clay and also fine grained alumina. Key words: clay, alumina, beneficiation, grain size, mullite 2.2. OBJAVLJENI RADOVI U ČASOPISIMA 1. Naslov rada TEMPERATURE FIELD ANALYSIS OF TUNNEL KILN FOR BRICK PRODUCTION Autori Jusuf Duraković, Sead Delalić Časopis RMZ Ljubljana Rezime Today researches in the field of brick production mostly deal with problem of fuel consumption. Average specific fuel consumption in brick
92

REZIME

REZIME

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

production lines is approximately 2100 kJ per 1kg of the product. Such values are in engineering praxis considering as very high. Ovens in ceramics industry are optimized according to requested quality of products which ought to be made with minimal fuel consumption. This can be successfully achieved only if the burners are supplied with sufficient amount of energy and if energy of burned materials are connected or included into the process of increasing supplied energy thus affect the sintering curve. This work is an approach of determination of temperature fields in tunnel kiln for brick production. Keywords: Brick production, Tunnel kiln, Temperature field 2.3. OBJAVLJENE KNJIGE Naslov: Autor : Izdavač : Tiraž : Format : ISBN : COBISS : Sadržaj knjige: TOPLOTNI PROCESI U PROIZVODNJI CEMENTA, KREČA I GIPSA Dr. Ing. Asim Karić, redovni profesor Fakultet za metalurgiju i materijale 300 primjeraka B5 978-9958-785-06-1 BH-ID 15506182 Knjiga je, prije svega, namijenjena studentima odsjeka za nemetalne materijale na Fakultetu za metalurgiju i materijale u Zenici, ali i studentima postdiplomskog studija koji se bave , odnosno žele baviti ovom problematikom. Takođe je veoma korisna stručnjacima iz prakse, jer osim što prezentira suštinu toplotnih procesa u ovoj branši, sadrži i veoma korisne informacije kako iz tehnologije proizvodnje, tako i potrošnje energije. Knjiga je podijeljena u tri segmenta i to ; proizvodnja cementa, proizvodnja kreča i proizvodnja gipsa. Za svaki od ovih segmenata predstavljena je tehnologija proizvodnje i naznačeni podaci o trendovima u svakoj proizvodnji i to kako sa stanovišta proizvodnih agregata tako sa stanovišta uloška i potrošnje energije. Posebno je važno istaći da je knjiga za svaki segment proizvodnje (cement, kreč, gips ) podijeljena na fundamentalni dio proizvodnog procesa i praktični dio koji opisuje tehnologije. To je čini podesnom kako za dodiplomski tako i postdiplomski studij i za zaposlene u istraživačkim institucijama. Za izradu ove knjige korištena je literatura iz poznatih svjetskih časopisa i u popisu je navedeno 137 literaturnih izvora. Oslonac je bio na publikacijama koje prezentiraju rezultate istraživački projekata, pa se čitaoci, na primjer doktoranti, upućuju i na ovu literaturu. Sam odabir ovih publikacija predstavlja značajan doprinos vrijednosti ove knjige. Izdavanjem ove knjige značajno je obogaćen knjižni fond biblioteke Fakulteta za metalurgiju i materijale, posebno iz razloga što ovakve literature nema na našem govornom području.

3. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Projekat 1. Naslov projekta: OSNIVANJE CENTRA ZA IZVRSNOST U DRVOPRERADI NA UNIVERZITETU U ZENICI
93

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Vođa projekta: Projektni tim:

prof.dr. Darko Petković/ prof.dr. Thomas Stautmeister Kurt Wutrich, dipl.ing mr. Adnan Mujkanović Amel Zahirović, dipl.ing. Omer Beganović, dipl.ing.

Institucije zadužene za rad na projektu: Univerzitet u Zenici REZ The Bern University of Applied Sciences / Arhitecture, Wood and Civil Engineering Vrijeme rada na projektu: Januar 2007. Kratki sadržaj projekta: Cilj projekta je formiranje Centra za izvrsnost u drvopreradi na Univerzitetu u Zenici, u okviru koga bi se drvoprerađivačima i proizvođačima namještaja i drugih proizvoda od drveta iz BiH pružale usluge laboratorijskih ispitivanja sirovina i proizvoda, zatim obuke za rad na mašinama za preradu drveta, kao i konsultantske usluge vezane za zakonsku regulativu. U prvoj fazi projekta četiri osobe zaposlene na Univerzitetu u Zenicu boravile su u gradu Bilu, Švicarska, na Institutu za ispitivanje proizvoda od drveta, s ciljem upoznavanja sa radom u laboratorijima za ispitivanje. U toku je izrada idejnog rješenja Laboratorija za ispitivanje namještaja, prozora i vrata koji bi trebao biti lociran u prostorijama Instituta „Kemal Kapetanović”.

Katedra za gvožđe i čelik (K10)
1. NAUČNO-NASTAVNI PROCES U 2007. GODINI 1.1 Diplomanti u kalendarskoj 2007. godinu ADEM BAŠIĆ „Procjena rezultata Charpy-jeve udarne žilavosti pomoću Tanhyp-Wallin i Exp-Langenberg modela“ - 07.05.2007 Doc.dr. Aida Mahmutović

Ime i prezime Tema Mentor 1.2.

Magistranti u kalendarskoj 2007. godinu

U 2007. godini na Katedri nisu rađeni magistarski radovi. 1.3. Doktoranti u kalendarskoj 2007. godini

U 2007. godini na Katedri nisu rađeni doktorski radovi 2. ELEMENTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA NA KATEDRI 2.1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA 1. Naslov rada VISOKO OBRAZOVANJE U ERI INTERNETA Autori rada Aida Mahmutović, Doc. Dr. Fakultet za metalurgiju i materijale
94

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Konferencija REZIME

Šefket Goletić, Doc. Dr. Mašinski fakultet, Univerzitet Zenica 5th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, „QUALITY 2007“, 06-09 June 2007, Neum, B&H Danas, sa upotrebom kompjutera, multimedijalnih tehnologija i animacijskih alata uveliko se mijenja način savremenog života i poslovanja. U eri interneta nastaju velike promjene koje nezaobilaze ni sferu visokog obrazovanja, te se postavlja pitanje da li tehnologije obrazovanja mogu da se prilagode savremenim trendovima i kako… U ovom radu predstavljene su prednosti upotrebe novih tehnologija u povećanju kvaliteta obrazovanja koje omogućavaju aktivne forme učenja i sticanje aplikativnog znanje i to kroz primjere učenja na daljinu i korištenja ONLINE eksperimenata u okviru inženjerske edukacije. Ključne riječi: učenje na daljinu, multimedija, ONLINE eksperimenti

2. Naslov rada Autori rada

Konferencija 3. Naslov rada Autori Podaci o zborniku Rezime

PROCJENA REZULTATA CHARPY-JEVE UDARNE ŽILAVOSTI POMOĆUTANHYP-WALLIN I EXP-LANGENBERG MODELA Adem Bašić Fakultet za metalurgiju i materijale Aida Mahmutović, Doc. Dr. Fakultet za metalurgiju i materijale Techno-Educa 2007 Intermetal ZEPS Zenica, maj 2007 REKONSTRUKCIJA SISTEMA ZA ZAGRIJAVANJE UMETKA ULJNOG FILTERA U PROIZVODNOJ ORGANIZACIJI "MANN+HUMMEL BA '' d.d. TEŠANJ Jusuf Duraković, Ibrahim Plančić 5. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ”KVALITET 2007”, Neum, B&H, 06-09. Juni 2006. U Preduzeću UNICO FILTER Tešanj nalaze se kružna postrojenja namijenjana za proizvodnju uljnjih filtera. Na presi se nalaze grejna tijela u gornjoj i donjoj zoni. Na presi se papirni filter lijepi za metalni lim. Na postrojenjima često dolazi do zastoja u proizvodnji usljed izgaranja grejnih tijela i termoelemenata. Svaki zastoj na presi prouzrokuje pad produktvnosti proizvodnje i zamjenu grijača u vrućem stanju.. Rad ima za cilj da prezentira potpuno novo rješenje načina zagrijavanja donjeg alata prese. Sa novim načinom zagrijavanja povećana je produktivnost, izvršena humanizcija rada, smanjen broj grejnih tijela, termoelemenata i regulatora temperature. Ključne riječi: produktivnost, presa, grejno tijelo

2.3. OBJAVLJENE KNJIGE Naslov: Autor : Izdavač: Tiraž : Format: ISBN: COBISS: SAGORIJEVANJE GORIVA – ZBIRKA ZADATAKA SA TEORIJOM Doc. Dr. Jusuf Duraković Fakultet za metalurgiju i materijale 500 primjeraka B-5 978-9958-785-07-8 BH-ID 15803910
95

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Sadržaj knjige:

Ova zbirka zadataka predstavlja rezultat višegodišnjeg bavljenja autora problematikom sagorijevanja goriva i nastavnog procesa koja se izvodi na Fakultetu za metalurgiju i materijale u Zenici. Udžbenik je prevashodno namijenjen studentima III godine Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Iako je zbirka zadataka namijenjena prije svega studentima i stoga je podređena odgovarajućem nastavnom planu na Univerzitetu, autor smatra da ona može korisno poslužiti i inženjerima u praksi koji se bave ovom problematikom. Udžbenik je pisan prema nastavnom planu i programu predmeta „Sagorijevanje i goriva“ za studente III godine. Prije izrađenih zadataka za svaku oblast su date teorijske osnove, kako bi se lakše savladala ova materija. Autor je koristio mnogobrojne primjere koji su davani studentima na vježbama, kolokvijima i ispitima na Fakultetu za metalurgiju i materijale u Zenici. Pored toga korištena je i postojeća literatura iz ove oblasti sa prerađenim i prilagođenim zadacima da bi se na taj način stekao uvid u pristup ovoj problematici raznih autora i sredina. U dodatku Zbirke su date neophodne tabele i dijagrami sa podacima pomoću kojih se nesmetano mogu rješavati zadaci iz ove oblasti.

2.2. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Projekat 1. Naslov projekta: PLAN AKTIVNOSTI SA MJERAMA I ROKOVIMA ZA POSTUPNO SMANJENJE EMISIJA, ODNOSNO ZAGAĐENJA I ZA USAGLAŠAVANJA SA NAJBOLJOM RASPOLOŽIVOM TEHNIKOM ZA DEPARTMENT VISOKE PEĆI – POGON AGLOMERACIJA Vođa stručnog tima: Prof. Dr. Sulejman Muhamedagić Projektni tim: Doc. Dr. Aida Mahmutović, Halim Prcanović dipl. Ing., Mirnes Duraković dipl. Ing., Mr. Sanda Midžić-Kurtagić, Mr Nijaz Lukovac, Melina ĐajićValjevac dipl. Ing., Jozo Stefanjuk ing., Mensur Pljevljak dipl. Ing., Nezir Šahinović dipl. Ing., Senad Alić dipl. Ing. Institucije zadužene za rad na projektu: Univerzitet u Zenici, Mittal Steel Zenica Vrijeme rada na projektu: April – Septembar 2007. Očekivani rezultati: Očekuje se da će Elaborat biti prihvaćem od nadležnog Federalnog ministrastva i poslužiti pri donošenju odluke za izdavanje okolinske dozvole za pogon Aglomeracija. Projekat 2. Naslov projekta: PLAN AKTIVNOSTI SA MJERAMA I ROKOVIMA ZA POSTUPNO SMANJENJE EMISIJA, ODNOSNO ZAGAĐENJA I ZA USAGLAŠAVANJA SA NAJBOLJOM RASPOLOŽIVOM TEHNIKOM ZA DEPARTMENT VISOKE PEĆI – POGON VP-4 Vođa stručnog tima: Prof. Dr. Sulejman Muhamedagić Projektni tim: Doc. Dr. Aida Mahmutović, Halim Prcanović dipl. Ing., Mirnes Duraković dipl. Ing., Mr. Sanda Midžić-Kurtagić, Mr Nijaz Lukovac, Melina Đajić96

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Valjevac dipl. Ing., Jozo Stefanjuk ing., Kemal Alić dipl. Ing., Fadil Krdžalić dipl. Ing., Midhat Bajrambašić dipl. Ing. Očekivani rezultati: Očekuje se da će Elaborat biti prihvaćem od nadležnog Federalnog ministrastva i poslužiti pri donošenju odluke za izdavanje okolinske dozvole za pogon Visoke peći.

Projekat 3. Naslov projekta: PLAN AKTIVNOSTI SA MJERAMA I ROKOVIMA ZA POSTUPNO SMANJENJE EMISIJA, ODNOSNO ZAGAĐENJA I ZA USAGLAŠAVANJA SA NAJBOLOM RASPOLOŽIVOM TEHNIKOM ZA DEPARTMENT ČELIČANA EAF – 15 t Vođa stručnog tima: Projektni tim: Vrijeme rada na projektu: Očekivani rezultati: Prof. Dr. Zakir Pašalić Mr. Selam Spužić, Mr. Hasan Avdušinović, Halim Prcanović dipl. Ing., Mr. Sanda Midžić-Kurtagić, Mr Nijaz Lukovac, Melina Đajić-Valjevac dipl. Ing., Jozo Stefanjuk ing., Ibrahim Husanović dipl. Ing., Edhem Jaliman. April – Septembar 2007.

Očekuje se da će Elaborat biti prihvaćem od nadležnog Federalnog ministrastva i poslužiti pri donošenju odluke za izdavanje okolinske dozvole za pogon Elektročeličana EAF – 15 t.

Projekat 4. Naslov projekta: PLAN AKTIVNOSTI SA MJERAMA I ROKOVIMA ZA POSTUPNO SMANJENJE EMISIJA, ODNOSNO ZAGAĐENJA I ZA USAGLAŠAVANJA SA NAJBOLOM RASPOLOŽIVOM TEHNIKOM ZA DEPARTMENT ČELIČANA EAF – 100 t Vođa stručnog tima: Prof. Dr. Zakir Pašalić Projektni tim : Doc. Dr. Nedeljko Vukojević, Mr. Hasan Avdušinović, Mr. Almaida Gigović-Gekić, Halim Prcanović dipl. Ing., Mirnes Duraković dipl. Ing., Mr. Sanda Midžić-Kurtagić, Mr Nijaz Lukovac, Melina Đajić-Valjevac dipl. Ing., Jozo Stefanjuk ing., Ibrahim Husanović dipl. Ing., Omer Kablar dipl. Ing.,Asim Šišić dipl. Ing., Adis Đugumović dipl. Ing. April – Septembar 2007. Očekuje se da će Elaborat biti prihvaćem od nadležnog Federalnog ministrastva i poslužiti pri donošenju odluke za izdavanje okolinske dozvole za pogon Elektročeličana EAF – 100 t.

Vrijeme rada na projektu: Očekivani rezultati:

Projekat 5. Naslov projekta: PLAN AKTIVNOSTI SA MJERAMA I ROKOVIMA ZA POSTUPNO SMANJENJE EMISIJA, ODNOSNO ZAGAĐENJA I ZA USAGLAŠAVANJA SA NAJBOLJOM RASPOLOŽIVOM TEHNIKOM ZA DEPARTMENT ČELIČANA BOF ( Konvertorska Čeličana)
97

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Vođa stručnog tima:

Prof. Dr. Zakir Pašalić

Projektni tim: Mensur Ramić dipl. Ing.,Doc. Dr. Nedeljko Vukojević, Mr. Hasan Avdušinović, Halim Prcanović dipl. Ing., Mirnes Duraković dipl. Ing., Mr. Sanda MidžićKurtagić, Mr Nijaz Lukovac, Melina Đajić-Valjevac dipl. Ing., Jozo Stefanjuk ing., Ibrahim Husanović dipl. Ing., Nazif Hedžić dipl. Ing., Nikola Vignjević dipl. Ing.,Sabina Ćosić dipl. Ing. Očekivani rezultati: Očekuje se da će Elaborat biti prihvaćem od nadležnog Federalnog ministrastva i poslužiti pri donošenju odluke za izdavanje okolinske dozvole za pogon Čeličana BOF. Projekat 6. Naslov projekta: PLAN AKTIVNOSTI SA MJERAMA I ROKOVIMA ZA POSTUPNO SMANJENJE EMISIJA, ODNOSNO ZAGAĐENJA I ZA USAGLAŠAVANJA SA NAJBOLJOM RASPOLOŽIVOM TEHNIKOM ZA DEPARTMENT ENERGETIKA Vođa stručnog tima: Saradnici: Doc.dr. Jusuf Duraković prof. Dr. Mediha Šestić, doc. Dr. Dijana Ćubela, Halim Prcanović dipl. Ing., Mirnes Duraković dipl. Ing., Mr. Sanda Midžić-Kurtagić, Mr Nijaz Lukovac, Melina Đajić-Valjevac dipl. Ing., Jozo Stefanjuk ing., Mirza Topčić dipl. Ing., Osman Brkičević dipl. Ing., Emir Krgo dipl. Ing. Očekuje se da će Elaborat biti prihvaćem od nadležnog Federalnog ministrastva i poslužiti pri donošenju odluke za izdavanje okolinske dozvole za pogon ENERGETIKA.

Očekivani rezultati:

98

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

12.2. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MAŠINSKOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU

99

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

1.

DIPLOMANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI

VII stepen studija (diplomirani mašinski inženjer) 1. Ime i prezime Husanović Adil diplomanta Naslov diplomskog „Tehničko-tehnološki aspekti zavarivanja sivog lima“ rada Mentor prof. dr. Fuad Begovac 2. Ime i prezime Kadrić Adis diplomanta Naslov diplomskog „Projektovanje osnovnih elemenata teretnog lifta“ rada Mentor prof.dr. Sato Olević 3. Ime i prezime Delić Huso diplomanta Naslov diplomskog „Održavanje alatnih mašina – pračenje kvaliteta površina vodilica“ rada Mentor v. prof. dr. Sabahudin Ekinović 4. Ime i prezime Malkić Nefija diplomanta Naslov diplomskog „Tehnološki proces izvoda stege elektroerozionim postupkom“ rada Mentor prof. dr. Safet Brdarević 5. Ime i prezime Ajkunić Enis diplomanta Naslov diplomskog „Mjerenje protoka fluida u hidraulici i pneumatici“ rada Mentor doc. dr. Nedim Hodžić 6. Ime i prezime Sinanović Amel diplomanta Naslov diplomskog „Greške u zavarenim sojevima u izradi eksploatacije“ rada Mentor v.prof. dr. Fuad Begovac 7. Ime i prezime Ganibegović Sead diplomanta Naslov diplomskog „Proračun rešetkastih konstrukcija metodom konačnih elemenata“ rada Mentor prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović 8. Ime i prezime Halilović Harun diplomanta Naslov diplomskog „Metode za isptivanje žilavosti ljepila za spajanje aluminijskih rada dijelova u automobilskoj industirji“ Mentor doc. dr. Aleksandar Karač 9. Ime i prezime Mujkić Mirnesa diplomanta Naslov diplomskog „Priprema i održavanje radnih parametara vazduha za pneumatski
100

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

rada Mentor

transport pepela na blokovima 110 i 230 MW u Termoelektrani „Kakanj“ v. prof. dr. Izet Smajević

VI stepen (inženjer mašinstva) 1. Ime i prezime Hasanefendić Abdulah diplomanta Naslov diplomskog „Zagrijavanje kulturno-histrojskog objekta korištenjem gasa iz rada distrubutivne gasne mreže u Sarajevu“ Mentor v. prof.dr. Nagib Neimarlija 2. Ime i prezime Sarač Abdulah diplomanta Naslov diplomskog „Mjerni i kontrolni uređaji u poštanskom poslovanju“ rada Mentor prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović 3. Ime i prezime Gegić Mirsad diplomanta Naslov diplomskog „Projektovanje grabilice nosivosti 50 (kN)“ rada Mentor prof.dr. Sato Olević 4. Ime i prezime Korić Dževad diplomanta Naslov diplomskog „Analiza izvedenog stanja kotlovnice 2 x 7,0 MW „Toplanerada Sarajevo“ na lokaciji Čengića VIla Mentor v. prof.dr. Nagib Neimarlija 5. Ime i prezime Selimović Samir diplomanta Naslov diplomskog „Osnovni principi za izbor centrifugalnih pumpi pri projektovanju rada vodopumpnih postrojenja i problemi njihovog ekonomičnog rada“ Mentor dod. dr. Nedim Hodžić 6. Ime i prezime Alajbegović Ahmet diplomanta Naslov diplomskog čun hidrauličkog sistema CATEPILLARA 350 i 385“ rada Mentor doc.dr. Nedim Hodžić 7. Ime i prezime Lakić Milorad diplomanta Naslov diplomskog „Filtriranje radnog medija u hidraulici“ rada Mentor doc.dr. Nedim Hodžić 8. Ime i prezime Milisav Dragan diplomanta Naslov diplomskog „Proračun hidrauličngo sistema valjaoničnog stana za proizvodnju rada aluminijskih folija“ Mentor doc.dr. Nedim Hodžić 9. Ime i prezime Brković Amir
101

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 10. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 11. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 12. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 13. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 14. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 15. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor

„Kontrolni uređaji i sredstva za mjerenje temperature u termoelektrani Tuzla“ prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović Džuzel Jusuf „Projektovanje trakastog transportera u rudniku mrkog uglja „Breza“ doc.dr. Omer Jukić Mehmedić Muris „Projektovanje stojećeg rezervoara za komprimirani vazduh zapremine V = 20 m3“ v.prof.dr. Fuad Begovac Joldić Velid „Upravljanje kvalitetom pri osvajanju proizvodnje kočionog diska u preduzeću FAD d.d. Jelah“ prof.dr. Safet Brdarević Popov Vlatko „Idejno rješenje sistema hlađenja postrojenja konti liva Departmenta Čeličane u kompaniji MITTAL STEEL „ZENICA“ doc. dr Nedim Hodžić Pezer Alma „Tehnički projekat snabdijevanja sanitarnom tehničkom vodom kupatila i jamskih postrojenja u pogonu „Haljinići“ doc. dr Nedim Hodžić Ćosić Reuf „Tehnički projekat postrojenja za tuomatizirano pranje teretnih vozila“ doc. dr. Senad Balić

2. MAGISTRI NAUKA U KALENDARSKOJ 2007.GODINI 1. Ime i prezime Šutković Mujo magistranta Naslov magistarskog „Istraživanje uticaja geometrijskih nepravilnosti na sigurnsot rada zavarenih automobilskih plinskih rezervoara“ Mentor prof. dr. Dušan Vukojević Sastav komisije za • r.prof. dr. Dušan Vukojević, Mašinski fakultet u Zenici, odbranu rada Univerzitet u Zenici • r.prof. dr. Ahmet Hadžipašić, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici • r.prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici • r.prof. dr. Džafer Kuduzović, Mašinski fakultet u Tuzli, Univerzitet u Tuzli
102

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

• 2. Ime i prezime magistranta Naslov magistarskog rada Mentor Sastav komisije za odbranu rada

r.prof. dr. Avdo Voloder, Mašinski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

Arifović Muriz “Neparametarska optimizacija oblika dizajna atipičnog elementa za prihvatanje tereta” prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović • r.prof. dr. Dušan Vukojević, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, • r.prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović, redovni profesor, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, • doc. dr. Ana Beroš, Fakultet za metalurgiju i materijale, Univerzitet u Zenici, • doc. dr. Senad Balić, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, • r.prof. dr. Alija Pičuga, Mašinski fakultet, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar

3.

PREGLED IZVJEŠTAJA 2007.GODINU

KATEDRI

ZA

KALENDARSKU

UNIVERZITET U ZENICI UNIVERSITY OF ZENICA Mašinski fakultet Faculty of Mechanical Engineering Katedra za energetiku i procesno inženjerstvo Chair for Energy Technology and Process Engineering tel. +387 32 449 129, fax. +387 32 246 612 http://www.mf.unze.ba eberberovic@mf.unze.ba FAKULTETSKA 1, 721000 ZENICA BOSNA I HERCEGOVINA – BOSNIA AND HERZEGOVINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ KATEDRE ZA ENERGETIKU I PROCESNO INŽENJERSTVO ZA 2007. GODINU
OPŠTE ODREDNICE O KATEDRI Katedra za energetiku i procesno inženjerstvo je matična katedra Mašinskog fakulteta u Zenici. Prema aktuelnom nastavnom planu obuhvata slijedeće predmete: 1. Termodinamika 2. Mehanika fluida 3. Prijenos toplote 4. Hidraulika i pneumatika 5. Procesna tehnika 6. Energetske mašine i postrojenja 1* 7. Energetske mašine i postrojenja 2* 8. Procesna tehnika i mašine* 9. Projektovanje energetskih sistema** 10. Projektovanje hidrauličnih i pneumatskih sistema**
103

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu
* **

izborni predmet predmeti prema nastavnom planu koji izlazi iz primjene nakon 2007. godine

Članovi katedre za energetiku i procesno inženjerstvo su: 1. van. prof. dr. Nagib Neimarlija, šef katedre 2. doc. dr. Nedim Hodžić 3. v. as. mr. Edin Berberović, tehnički sekretar U sastavu Katedre nalazi se i Laboratorij za mehaniku fluida i hidrauliku. 1. DIPLOMANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI: 1. Ime i prezime Abdulah Hasanefendić diplomanta Naslov diplomskog Zagrijavanje kulturno-historijskig objekta korištenjem gasa iz rada distributivne gasne mreže u Sarajevu Mentor van. prof. dr. Nagib Neimarlija 2. Ime i prezime Dževad Korić diplomanta Naslov diplomskog Analiza izvedenog stanja kotlovnice 2x7,0 MW “Toplane – Sarajevo” rada na lokaciji Čengić vila Mentor van. prof. dr. Nagib Neimarlija 3. Ime i prezime Ajkunić Enis diplomanta Naslov diplomskog Mjerenje protoka u hidraulici i pneumatici rada Mentor Doc. dr. Nedim Hodžić 4. Ime i prezime Selimović Samir diplomanta Naslov diplomskog Osnovni principi za izbor centrifugalnih pumpi pri projektovanju rada vodopumpnih postrojenja i problemi njihovog ekonomičnog rada Mentor Doc. dr. Nedim Hodžić 5. Ime i prezime Lakić Milorad diplomanta Naslov diplomskog Filtriranje radnog medija u hidraulici rada Mentor Doc. dr. Nedim Hodžić 6. Ime i prezime Alajbegović Ahmet diplomanta Naslov diplomskog Konstrukcija i proračun hidrauličnog sistema Caterpillara 350 i 385 rada Mentor Doc. dr. Nedim Hodžić 7. Ime i prezime Milisav Dragan diplomanta Naslov diplomskog Proračun hidrauličnog sistema valjaoničkog stana za proizvodnju rada aluminijskih folija Mentor Doc. dr. Nedim Hodžić 8. Ime i prezime Popov Vlatko diplomanta
104

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Naslov diplomskog rada Mentor 9. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor

Idejno rješenje sistema hlađenja postrojenja kontiliva departmenta čeličane u kompaniji Mittal Steel Zenica Doc. dr. Nedim Hodžić Pezer Alma Tehnički projekat snabdijevanja sanitarnom/tehničkom vodom kupatila i jamskih postrojenja u pogonu „Haljinići“ Doc. dr. Nedim Hodžić

4. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA 1. Naslov rada: JOULE-THOMPSON COEFFICIENT OF ARGON FROM SPEED OF SOUND Paper Title : Autori/ Dr Muhamed Bijedić, University of Tuzla, B&H Authors : Dr Nagib Neimarlija, University of Zenica, B&H 11TH INTERNATIONAL RESEARCH/EXPERT CONFERENCE, TMT 2007 Kongres HAMMAMET, Tunisia, /Congress : September 05th-09th 2007. Precedings of "11TH INTERNATIONAL RESEARCH/EXPERT Podaci o CONFERENCE, TMT 2007 "; pages 1199-1202 zborniku / ISBN 978-9958-617-34-8 Proceedings Data A new method for deriving the Joule-Thomson coefficient from speed of sound is recommended. It is based on numerical integration of differential equations connecting the speed of sound with other thermodynamic properties. The method requires initial values of density and heat capacity at a single temperature in the pressure range of interest. It is tested by deriving the JouleThomson coefficient of gaseous argon in the temperatures between 200 and 300 K, and in the pressure range from 2 to 10 MPa. Estimated absolute Rezime / average deviation between calculated and reference values of the JouleSummary Thomson coefficient is 0.2%. Keywords: Joule-Thompson Coefficient, argon, speed of sound 2. Naslov rada: JOULE-THOMPSON COEFFICIENT OF NITROGEN FROM SPEED OF SOUND Paper Title : Autori/ Dr Muhamed Bijedić, University of Tuzla, B&H Authors : Dr Nagib Neimarlija, University of Zenica, B&H 11TH INTERNATIONAL RESEARCH/EXPERT CONFERENCE, TMT 2007 Kongres HAMMAMET, Tunisia, /Congress : September 05th-09th 2007. Precedings of "11TH INTERNATIONAL RESEARCH/EXPERT Podaci o CONFERENCE, TMT 2007 "; pages 1203-1206 zborniku / ISBN 978-9958-617-34-8 Proceedings Data A new method for deriving the Joule-Thomson coefficient from speed of sound is recommended. It is based on numerical integration of differential equations connecting the speed of sound with other thermodynamic properties. The method requires initial values of density and heat capacity at a single temperature in the pressure range of interest. It is tested by deriving the JouleThomson coefficient of gaseous nitrogen in the temperature range from 200 to
105

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime / Summary

300 K, and in the pressure range from 2 to 10 MPa. Estimated absolute average deviation between calculated and reference values of the JouleThomson coefficient is 0.4%. Keywords: Joule-Thompson Coefficient, nitrogen, speed of sound

3. Naslov rada: Paper Title :

Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

THE INFLUENCE OF THE NUMBER OF FINITE VOLUMES AND MESH REFINEMENT ON P-Q CHARACTERISTICS IN THE ANALYSIS OF HYDRAULIC OIL FLOW THROUGH THE CHAMBERS AND CHANNELS OF CYLINDRICAL PISTON DISTRIBUTING VALVE Dr Nedim Hodžić, University of Zenica, B&H Dr Elma Ekinović, University of Zenica, B&H 11TH INTERNATIONAL RESEARCH/EXPERT CONFERENCE, TMT 2007 HAMMAMET, Tunisia, September 05th-09th 2007. Precedings of "11TH INTERNATIONAL RESEARCH/EXPERT CONFERENCE, TMT 2007 "; pages 1295-1298 ISBN 978-9958-617-34-8 The developments in Computational Fluid Dynamics(CFD) during the last decade have enabled accurate and reliable calculation of velocity, pressure, and temperature fields in fluid flow through different mechanical parts and systems. The quality of results numerically obtained depends on the quality of finite volume mesh, i.e. the number and type of finite volumes that are used in mesh generation. The numerical analysis of stationary oil flow through chambers and channels of cylindrical piston distributing valve was performed and this paper presents the influence of the number of finite volumes and mesh refinement on p-Q characteristics of the valve. Keywords: numerical mesh, number of finite volumes, numerical mesh refinement

Rezime / Summary

5. RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA 1. Naslov rada: THERMODYNAMIC PROPERTIES OF GASES FROM SPEED-OF-SOUND Paper Title : MEASUREMENTS Autori/ Authors : Časopis / Journal: Rezime / Summary Dr Muhamed Bijedić, University of Tuzla, B&H Dr Nagib Neimarlija, University of Zenica, B&H International Journal of Thermophysics, Vol.28, No. 1, pp. 268 – 278, 2007.

The procedure of deriving thermodynamic properties of gases from speed-ofsound is recommended. It is based on numerical integration of ODEs (rather than PDEs) connecting speed-of-sound with other thermodymamic properties in T-P domain. It enables more powerful methods of higher orger approximation to ODEs to be used (e.g. Runge-Kutta) and requires only Dirichlet initial conditions. It was tested on the example of gaseous methan in temperature range 270-370 K and pressure range 0.1-10 MPa. Density of argon was derived with absolute average deviaton better than 0.004%, with maximum relative deviation +0.01%/-0.005%- Isobaric heat capacity of argon was derived with absolute average deviation better than 0.035%, with maximum relative deviation +0.02%/-0.1%. Density of methan was derived with
106

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

absolute average deviation better than 0.01%, with maximum relative deviation +0.06%/-0.01%. Isobaric heat capacity of methan was derived with absolute average deviation slightly above 0.1%, with maximum relative deviation +0.1%/-0.6%.] Keywords: density, heat capacity, ODE, PDE, Runge-Kutta, speed of sound. 2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis / Journal: Rezime / Summary EVALUATION OF INFLUENCE OF LEAK FLOW RATES ON SCREW PUMP PERFORMANCE Mr Edin Berberović, University of Zenica, B&H Dr Šefko Šikalo, University of Sarajevo, B&H Journal of Mechanical Engineering, Vol.10, No. 3-4, pp. 111 – 122, 2007.

In this paper results of experimental investigations of leak flow rates in a threescrew single-ended screw pump are presented. Leak flow rates occur due to pressure difference between discharge and suction side of the pump and due to the presence of the balance piston. Mathematical model of hydraulic balance is described shortly and results of measurements for unbalanced and balanced cases are compared. The critical areas considering leak flow are investigated and analyzed, which are the external bypass needed for the proper hydraulic balance and leak flow rates around the balance piston. Keywords: hydraulic balance, leak flow, mathematical model, measurements.

6. OBJAVLJENE KNJIGE: Naslov: Fosilna goriva, procesi sagorijevanja i okolinski aspekti Autor –Autori: dr Nagib Neimarlija Izdavač: Univerzitet u Zenici Tiraž: 300 primjeraka Format: 24 cm ISBN broj: 978-9958-617-33-1 COBISS broj: 15891718 Izvod iz recenzije ili sadržaj knjige: dr Muhamed Bijedić: Autor se služio odgovarajućom literaturom, čiji je opis dao. Rukopis se može smatrati izvornim djelom s obzirom da je korištena relevantna i savremena literature. Prema mojim saznanjima, djela (tj. knjige/udžbenici) sličnog sadržaja nisu dostupna na bosanskom jeziku. Predloženi rukopis odgovara oblasti za koju je namijenjen. U rukopisu je korištena uobičajena terminologija iz naučne oblasti kojoj djelo pripada. Knjigu mogu koristiti studenti (dodiplomci i postdiplomci), ali i inženjeri kojižele steći dodatna znanja iz oblasti koju knjiga tretira. Poglavlja 2 i 6 veoma su aktuelna u svijetu, a podaci koji se nalaze u njima korisni su i za tzv. “neinženjerske” intelektualce (kako je već i sam autor naveo u predgovoru rukopisa). U skladu sa poostojećim propisima i međunarodnim konvencijama o mjernim jedinicama, u rukopisu su korištene mjerne jedinice iz Međunarodnog sistema mjera (SI sistem). Sadržaj rukopisa je pregledan i jasan, kako u jezičkom tako i u konceptualnom smislu. Grafički prilozi, skice, dijagrami i tabele urađeni su na zavidnom nivou. dr Šefket Goletić : Rukopis „Fosilna goriva, procesi sagorijevanja i okolinski aspekti“, autora: dr.sc. Nagiba Neimarlije, vanrednog profesora Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici predstavlja jedan od rijetkih udžbenika u kojem se razmatra problematika sagorijevanja fosilnih goriva i njihov utjecaj na okoliš. Rukopis se može smatrati izvornim djelom, jer je za njegovu izradu korištena savremena i relevantna literatura, medijski izvori (Internet i sl.) i vlastiti rezultati autora iz
107

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

bogatog opusa dosadašnjeg rada u ovoj naučnoj oblasti. Rukopis integralno i sveobuhvatno obrađuje: fosilna goriva, statiku i termodinamiku sagorijevanja, ravnotežu hemijskih reakcija, te procese sagorijevanja i okolica. Prema mojim spoznajama, djela koja integralno obrađuju problematiku fosilnih goriva i njihovog sagorijevanja, kao i uticaj sagorijevanja fosilnih goriva na okoliš i mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš nisu dostupna na bosanskom jeziku. Prema tome, ovo djelo popunjava prazninu u ovoj naučnoj oblasti. To je od temeljne važnosti za obrazovanje kadrova u navedenom području. 7. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Naslov projekta: Nabavka, postavljanje, povezivanje i puštanje u rad dva laboratorijska seta za pneumatiku Projektni tim: doc. dr Nedim Hodžić, v. as. mr. Edin Berberović Institucije zadužene za rad na projektu: Katedra za energetiku i procesno inženjerstvo Vrijeme rada na projektu: 9 mjeseci Krakti sadržaj projekta: U cilju adekvatne realizacije nastave i naučno-istraživačkog rada osjetila se potreba za nabavkom osnovnog seta opreme PNEUMATIKA za obrazovanje. Na Mašinskom fakultetu u Zenici već duže vrijeme se osjeća potreba za opremanjem laboratorije u okviru Katedre za energetiku i procesno inženjerstvo, koja bi omogućila realizaciju svih ili barem najvećeg dijela nastavnih jedinica koje se izučavaju u sklopu predmeta Katedre. Poznato je da je područje pneumatike jedno od najzastupljenijih i industriji. Primjena pneumatskih sistema može se naći gotovo u svim oblastima industrije, kao što su: pogon raznih vrsta uređaja i mašina, (prese za obradu metala, mašine za obradu metala, drveta i slično, pogon dizalica, elevatora i slično), sistemi komprimiranog plina u industriji, mašine i uređaji za ostvarivanje preciznih obrtnih momenata, sistemi upravljanja i kontrole preciznih procesa u industriji itd. S obzirom da je Univerzitet u Zenici jedna od okosnica industrijskog razvoja Zeničko-dobojskog kantona, a sam kanton u velikoj mjeri obuhvata srednje i velike industrijske sisteme, ukazuje se potreba za boljim usavršavanjem mladih ljudi tehničkog profila. Mašinski fakultet u Zenici i u prošlosti je imao kvalitetnu saradnju sa industrijom, kroz izradu zajedničkih stručnih i naučno-istraživačkih projekata sa velikim firmama, kao što su „Željezara Zenica“, „Metalno Zenica“, rudnici itd. S obzirom da se trend razvoja industrije u našem kantonu nastavlja, te s obzirom na najavljeno pokretanje integralne proizvodnje u firmi „Mittal Steel Zenica“, potrebno je obezbijediti što kvalitetniji inženjerski kadar, za što su obavezno potrebna laboratorijska učila i oprema. Pored toga, ekonomske okolnosti dovode fakultete u poziciju da određeni dio prihoda trebaju ostvarivati i kroz relizaciju istraživačkih i razvojnih projekata na komercijalnoj osnovi, što je praktično nemoguće i samim zaposlenicima našeg fakulteta bez odgovarajuće laboratorijske opreme. Posjedovanje navedene laboratorijske opreme omogućit će izvođenje praktičnih vježbi za studente iz predmeta Hidraulika i pneumatika, te bi kroz to bilo moguće praktično objasniti mnoge procese koji se izučavaju u nastavnom planu i programu, kao što su: struktura, funkcija i primjena jednostranih i dvostranih radnih cilindara; izračunavanje osnovnih parametara procesa; direktno i indirektno pokretanje sistema; primjena i funkcija ventila 3/2 i 5/2; pokretanje direktno kontrolisanih ventila; analiza sistema; mjerenja pritiska; kontrolni i upravljački sistemi u zavisnosti od pritiska; metode kontrole pritiska i njihova primjena; izrada blok krugova; funkcija i primjena graničnih prekidača; primjena ventila sa vremenskom odgodom; istraživanje oscilatornog kretanja; ekonomski aspekti pneumatskih sistema, itd. U vezi s tim, ispravna praktična obuka studenata je od posebnog značaja za primjenu stečenih znanja u njihovom budućem radu, nakon završetka studija, čime se poboljšava kvalitet i struktura kadrova tehničkog usmjerenja u našoj državi.

108

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ KATEDRE ZA AUTOMATIZACIJU I METROLOGIJU ZA 2007.GODINU
OPŠTE ODREDNICE O KATEDRI
Katedra za automatizaciju i metrologiju je matična katedra Mašinskog fakulteta u Zenici. Prema aktuelnom nastavnom planu obuhvata sljedeće discipline: 1. Mjerna tehnika 2. Industrijski manipulatori i roboti (izborni) 3. Elektrotehnika 4. Automatizacija proizvodnje 5. Automatska regulacija 6. Elektromotorni pogoni (izborni) 7. Elektrotehnika i električne mašine 8. Osnovi automatizacije 9. Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija (izborni) 10. Ispitivanje proizvoda Članovi katedre (stalno zaposleni) su: 1. red.prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, šef katedre 2. doc.dr. Aleksandar Karač 3. viši asistent mr. Samir Lemeš, tehnički sekretar 4. viši asistent mr. Malik Čabaravdić U okviru strukture katedre ima i forme djelovanja - Laboratorija za mjernu tehniku - Laboratorija za elektrotehniku 1. DIPLOMANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI: U 2007. godini na katedri su odbranjena dva završna i dva diplomska rada, i to: 1. Ime i prezime Sarač Avdulah diplomanta Naslov završnog rada Mjerni i kontrolni uređaji u poštanskom poslovanju Mentor r.prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, dipl.inž. 2. Ime i prezime Brković Amir diplomanta Naslov završnog rada Kontrolni uređaji i sredstva za mjerenje temperature u termoelektrani Tuzla Mentor r.prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, dipl.inž. 3. Ime i prezime Ganibegović Sead diplomanta Naslov diplomskog Proračun rešetkastih konstrukcija metodom konačnih elemenata
109

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

rada Mentor 4. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor

r.prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, dipl.inž. Halilović Harun Metode za ispitivanje žilavosti ljepila za spajanje aluminijskih dijelova u automobilskoj industriji doc.dr. Aleksandar Karač, dipl.inž.

2. MAGISTRANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI: U 2007. godini na katedri nisu rađeni magistarski radovi. 3. DOKTORANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI: U 2007. godini na katedri nisu rađeni doktorski radovi. 4. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA 1. Naslov rada: Implementation of the Norms from the Area of Noise Measurement in Paper Title : Laboratories Autori/ Authors : Nermina Zaimović-Uzunović, University of Zenica Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data Rezime / Summary Narcisa Jarović, University of Zenica 5th Research/Expert Conference With International Participation, Quality 2007, Neum, B&H, 6-9 June 2007 Proceedings of the 5th Research/Expert Conference With International Participation, Quality 2007, (S. Brdarević. Editor) ISBN1512-9268 Mjerni instrumenti i metode koje se primjenjuju za mjerenje buke moraju biti u skladu sa standardima. Standardi uključuju: uslove za mjerne instrumente, mjerne metode za različite tipove mašina i mjerne metode koje definiraju uticaj buke na čovjeka i procjenu buke i štetnih efekata. Najvažniji standardi u ovom području su IEC (International Electrotechnical Commission) i ISO, pri čemu IEC je nadležan u području konstrukcije instrumenata, a ISO u području mjerne tehnike, eksperimentalnih uslova, mjernih parametara i njihovih granica, te rezultata mjerenja. U radu su prikazane i ocijenjene metode mjerenja buke, sa posebnim osvrtom na ISO standarde i njihovu primjenu u istraživačkim institutima. noise, noise measurement, standards and methods for noise measurement

Keywords: 2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data Rezime /

Application of CAD Technologies and FEM as a contribution to Tolerance Analysis Approach Nermina Zaimović-Uzunović, University of Zenica Almir Uzunović, University of Erlangen, Germany 5th Research/Expert Conference With International Participation, Quality 2007, Neum, B&H, 6-9 June 2007 Proceedings of the 5th Research/Expert Conference With International Participation, Quality 2007, (S. Brdarević. editor) ISBN1512-9268 Development of modern industrial products is unthinkable without the usage
110

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Summary

Keywords: 3. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data Rezime / Summary

of CAD (Computer Aided Design) and FEM (Finite Element Method) technologies. During the product life deformations of product's parts occur which can influence it's functionality. FEM simulations offer clear insight in deformation of structure. However, results of FEM computations are given in form of displacement of discrete points (nodes), which makes them initialy unsuitable for tolerance analysis according to DIN ISO EN 1101 and DIN ISO EN 5459 norms. In this paper the CAD and FEM approach to tolerance analysis is presented. Directions of future development of Computer Aided Tolerance Analysis systems are given. Tolerances of form and position, CAD, FEM

Innovatory master of engineering degree in metrology Nermina Zaimović-Uzunović, University of Zenica Samir Lemeš, University of Zenica 11th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 5-9 Sep. 2007 Proceedings of the 11th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2007, (S.Ekinović, S.Yalcin, J.Vivancos, editors), ISBN 9958-617-34-8 This paper describes the development of a new master degree program in metrology. The curruiculum is multidisciplinary: it was organized on behalf of support of EU TEMPUS SCM project in cooperation betwee three universities and under patronage of Ministry of education of the canton. The main objectiveof the program is to educate graduates havin g solid metrological background, both theoretical and practical skills, flexible enough to cope with rapidly moving technologies. The other aim is to educate graduates which are able to participate in establishing national metrological system in candidate country for eu membership. The program can fulfill effectively an urgent need to develop high level manpower to support national metrological network and industries. The paper presents a concept of course development, coordination of teaching and laboratories, the current stage of project progress and plans for the future. metrology, metrological infrastructure, metrological documents

Keywords: 4. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress: Podaci o zborniku / Proceedings Data Rezime / Summary

Rapid Prototyping For Sling Design Optimization Nermina Zaimović-Uzunović, University of Zenica Samir Lemeš, University of Zenica Damir Ćurić, Foundry "Novi život" Zenica Alan Topčić, University of Tuzla 1st DAAAM International Specialized Conference on Additive Technologies, Celje, Slovenia, 20 April 2007 Proceedings on 1st DAAAM International Specialized Conference on Additive Technologies (I.Drstvenšek, B.Katalinić, editors), ISBN 3-901509-61-5 This paper deals with combination of two modern engineering methods in order to optimise the shape of a representative casting product. The product being analysed is a sling, which is used to attach pulling rope in timber transportation The first step is to perform optimization of shape by means of numerical method. The model, which was manufactured using rapid
111

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Keywords: 5. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data Rezime / Summary

prototyping technique, was than tested in order to validate numerical results. Rapid prototyping, Design optimization, Sling.

Buckling mode shapes in incremental forming of sheet metal Zlatan Ištvanić, "Metal-Invest" Jajce Samir Lemeš, University of Zenica Nermina Zaimović-Uzunović, University of Zenica 6th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies" ICIT&MPT 2007", Bled, Slovenia, 11-14 Sep. 2007 Proceedings o 6th International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies" ICIT&MPT 2007" (K.Kuzman, editor), ISBN 961-6692-00-7 A common technology for manufacturing of large-scale vessel-ends is incremental forming. The first step in forming process is based on buckling phenomena. The buckling mode shapes of circular plate influence wrinkling and surface quality of final product. Increased number of wrinkles in the first forming step lengthens the manufacturing process and increases the number of forming steps needed. To obtain the desired buckling mode shape, an analysis was performed by varying tool parameters. The analysis resulted in defined relationship between tool parameters and buckling mode shapes, and guidelines for the tool design in terms of minimum wrinkling. Incremental Forming, Buckling Mode Shapes, Sheet Metal, Wrinkling, Tool Design

Keywords: 6. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress: Podaci o zborniku / Proceedings Data Rezime / Summary Keywords: 7. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress: Podaci o

Towards Early Diagnosis of Atherosclerosis – Effect of a Flexible Structure on Shear Stress Analysis V. Kanyanta, University College Dublin A. Ivankovic, University College Dublin A. Karac, Univerzitet u Zenici Bioengineering in Ireland 13 Co. Fermanagh, Republika Irska Januar, 2007. Precedings of Bioengineering in Ireland 13 ISBN 1-905254-18-0 ISBN 978-1-905254-18-7

An Experimental and Numerical Investigation into Early Atherosclerosis N. Quinn, University College Dublin A. Ivankovic, University College Dublin A. Karac, Univerzitet u Zenici Bioengineering in Ireland 13 Co. Fermanagh,Republika Irska Januar, 2007. Precedings of Bioengineering in Ireland 13
112

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

zborniku / Proceedings Data Rezime / Summary Keywords: 8. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress: Podaci o zborniku / Proceedings Data Rezime / Summary Keywords: 9. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data Rezime / Summary Keywords:

ISBN 1-905254-18-0 ISBN 978-1-905254-18-7

A Combined Experimental and Numerical Investigation into Early Atherosclerosis N. Quinn, University College Dublin A. Ivankovic, University College Dublin A. Karac, Univerzitet u Zenici ACME Conference on Computational Mechanics in Engineering, Glasgow, Velika Britanija April, 2007. Precedings of 15th ACME Conference on Computational Mechanics in Engineering

Fracture Behaviour Of Adhesively Bonded Joints Tapered Double Cantilever Beam (Tdcb) Tests V. Cooper, University College Dublin A. Ivankovic, University College Dublin A. Karac, Univerzitet u Zenici W. Brocks, International Conference on Fracture and Damage Mechanics (FDM07) Madeira, Portugal Juli, 2007. Precedings of 6th International Conference on Fracture and Damage Mechanics (FDM07)

3.2.RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA 1.
Naslov rada: A SIMULATION-ORIENTED MODEL OF THE BELT GRINDING WITH ELASTIC Paper Title : CONTACT WHEEL M. Cabaravdic Autori/ B. Kuhlenkötter Authors : Research Report of the NRW Graduate School of Production Časopis / Engineering and Logistics 2007 Journal: Rezime /
113

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Summary 3.3. OBJAVLJENE KNJIGE Knjiga 1. Naslov: "Mjerenje u teoriji i praksi" Autor –Autori: Zbornik radova studenata PDS Metrologija, urednica N. Zaimović-Uzunović Izdavač: Mašinski fakultet u Zenici Tiraž: 300 Format: A4 ISBN broj: 978-9958-617-32-4 COBISS.BH-ID 15867910 Izvod iz recenzije ili sadržaj knjige: Publikacija "Mjerenje u teoriji i praksi" je nastala kao rezultat rada studenata u okviru projekta TEMPUS SM_SCM_C004A06-2006. Projekat je odobrila i velikim dijelom finansira EU, sa ciljem da se putem postdiplomskih studija obrazuju eksperti za oblast metrologije, odnosno mjeriteljstva u Bosni i Hercegovini i šire. Projekat realizira konzorcij tri univerziteta: Univerzitet u Zenici; Katedra za Automatizaciju i metrologiju, Univerzitet Fridrich Alexander iz Erlangena u Njemačkoj, Katedra za Proizvodna mjerenja i upravljanje kvalitetom, Univerzitet u Mariboru, Katedra za proizvodna mjerenja, putem laboratorija za tehnološka mjerila i eksperata sa Univerziteta u Novom Sadu. Postdiplomski studij su upisali i pohađaju studenti iz cijele Bosne i Hercegovine koji rade u oblasti mjerenja. Studenti postdiplomskog studija su zaposleni u različitim institucijama. Dio studenata radi u Nacionalnom mjeriteljskom institutu, akreditiranim i ispitnim laboratorijama, kao i laboratorijama različitih preduzeća. Svi oni su s obzirom na posao koji obavljaju manje ili više uključeni u rješavanje svakodnevnih problema iz mjeriteljstva sa kojima se susreću. Bosna i Hercegovina, uz poteškoće uspijeva da korak po korak riješi veliki ali obavezni zadatak formiranja mjeriteljske infrastrukture. Najvažnija karika u tom procesu jesu ljudski resursi, odnosno mladi i sposobni ljudi koji će voditi i realizirati takve zadatke. Ideja da se najbolji radovi studenata koje su oni pripremali i javno izlagali, objave i u ovakvom obliku proizlazi iz potrebe da se javnosti kojoj nedostaju informacije vezane za mjeriteljstvo ovo nedovoljno afirmirano područje približi i pojasni višeznačna važnost. Radovi koji su izabrani će vjerovatno pomoći mnogim privrednicima, preduzećima i pojedincima da riješe probleme ili razjasne dileme. Onima koji odlučuju o privrednom ambijentu i uslovima trgovinskih transakcija, publikacija će koristiti da ih podsjeti i upozori na važnost uspostavljanja institucija i podrške koju treba da pruže za nesmetane međunarodne aktivnosti. Sadržaj: • prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović: Mjerenje u teoriji i praksi • Amir Abazović: Poticaji za uvođenje i certifikaciju međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom • Jasmina Nišić-Tica: Analiza uloge metrologije u procesu pristupanja Evropskoj uniji • Suljo Mujić: Smjernice za bilateralne ili multilateralne sporazume: Priznavanje ispitnih rezultata - odobrenje tipa- verifikacije • Šejla Ališić: Direktive Evropske zajednice iz oblasti mjeriteljstva • Narcisa Jarović: ISO 17025:2005, uloga, komentari, zahtjevi, pregled standardnih i nestandardnih metoda i uslovi okoliša. • Šejla Ališić: Tačnost (istinitost i preciznost) mjernih metoda i rezultata: RAZRADA STANDARDA ISO 5725 • Ganić Elvedin: Karakteristike mjernih uređaja i provjera karakteristika • Narcisa Jarović: Obrada rezultata i procedure mjerenja temperature u kalibracionim laboratorijama • Haračić Hakim: Upravljanje mjernim i kontrolnim uređajima u laboratorijima, uključujući metode kalibracije mjernih i kontrolnih uređaja (etalona zapremine) koji se koriste za kalibraciju mjernih sistema za mjerenje protoka fluida osim vode

114

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

• • • • • • • • • •

Semira Tatarević: Opći zahtjevi za tijela koja provode sisteme certificiranja proizvoda (ISO/IEC Guide 65: 1996) Nedžad Haračić: Opći zahtjevi za električne mjerne instrumente (OIML D11) Amer Halilović: Upravljanje uređajima za mjerenje protoka vode Suljo Mujić: Zakonska metrologija u oblasti podzemnih spremnika za tečna goriva, kontrola i sigurnost Damir Štrbac: Vrste dinamičkih ispitivanja vozila i karakteristike opreme za ispitivanje Aida Krečinić: Vage u sistemu kvaliteta Sanel Džafić: Razlike između ISO/TS 16949:2002 i ISO 9001:2000 Borislav Pajkić: Sljedivost etalona dužine Ernad Bešlagić: Kalorimetri, konstrukcija i kalibracija Semira Tatarević: Kontrola i kalibracija uređaja za ispitivanje građevinskih materijala

Knjiga 2. Naslov: "Mjerenja za istraživanje i razvoj" Autor –Autori: prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović Izdavač: skripta za PDS Metrologija Tiraž: 50 Format: A4 Izvod iz recenzije ili sadržaj knjige: Sadržaj: • Uvod • Mjerenje fizičkih veličina • Mjerna nesigurnost • Senzori • Mjerenje temperature • Mjerenje ugaone brzine i broja obrtaja • Mjerenje obrtnog momenta i snage • Mjerenje vibracija • Akustička mjerenja • Mjerenje pritiska • Mjerenje sile • Proizvodna mjerenja • Optička mjerenja • Koordinatna metrologija Knjiga 3. Naslov: Proceduralno programiranje Autor –Autori: doc.dr. Aleksandar Karač Izdavač: skripta za odsjek "Matematika i informatika" na Pedagoškom fakultetu u Zenici Tiraž: 50 Format: B5 Izvod iz recenzije ili sadržaj knjige: Sadržaj: • Uvod: Kratki istorijat programskih jezika, O proceduralnom programiranju, Programski paket DevC++, • Osnove programiranja: Struktura programa, Proces kompajliranja, Varijable, Memorija, Ulazno/izlazni usmjerivači toka, Komentari , Imena (identifikatori), Tipovi podataka • Operatori: Aritmetički operatori, Relacijski operatori, Logički operatori, Bitovni operatori, Inkrementalni i dekrementalni operatori, Operatori pridruživanja, Uslovni (ternarni) operator, Operator razdvajanja (zarez operator), sizeof operator, Hijerarhija operatora • Naredbe: Jednostavne i složene naredbe, Naredba if, Naredba switch, Naredba while, Naredba do, Naredba for • Funkcije: Definicija funkcija, Parametri i argumenti, Globalne i lokalne varijable, Rekurzivne funkcije, Opterećene (overloaded) funkcije
115

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

• • • • •

Polja (arrays): Definisanje i inicijalizacija polja, Multidimenzionalna polja Pointeri: Osnovno o pointerima, Dinamička memorija, Pointeri i polja, Aritmetika sa pointerima, Funkcijski pointeri, Reference Datoteke: Standardna biblioteka fstream, "Životni" ciklus pristupa datotekama U susret objektno-orijentisanom programiranju: Proceduralno i objektno-orijentisano programiranje, Prednosti objektno-orijentisanog programiranja, Karakteristike objektnoorijentisanih jezika Literatura

3.4 REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Projekt 1. Naslov projekta: Primjena metode konačnih elemenata u obradi 3D digitaliziranih podataka o tankostjenim proizvodima Projektni tim: N. Zaimović-Uzunović, S. Lemeš, D. Ćurić, K. Kuzman Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, TECOS Celje Vrijeme rada na projektu: Bilateralni projekt finansiran od strane Vlade FBiH i Vlade R. Slovenije 2006/07.godina Kratki sadržaj projekta: Ideja ovog istraživanja je da se pronađe metod kojim će se elastično deformisani proizvodi izmjeriti optičkim mjernim uređajem bez pričvršćivanja. Rezultati mjerenja slobodno oslonjenih dijelova se mogu računarski obraditi, naprimjer metodom konačnih elemenata, što bi dalo odgovor na pitanje da li se ti proizvodi mogu upotrijebiti kao elementi sklopova, odnosno da li su konstruktivni parametri proizvoda unutar tolerantnog područja. Projekt 2. Naslov projekta: POSTGRADUATE MASTER COURSE ON METROLOGY (TEMPUS SCM) Projektni tim: N. Zaimović-Uzunović, S. Lemeš, J. Kačmarčik, A. Weckenmann, B. Ačko Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, University of Erlangen, University of Maribor Vrijeme rada na projektu: Projekt finansiran od strane EU Tempus programa, 2006/07.godina Kratki sadržaj projekta: Jednogodišnji postdiplomski studij ima za cilj obrazovanje kritične mase stručnjaka iz oblasti metrologije kako bi se djelimično stvorile pretpostavke za izgradnju nacionalnog metrološkog sistema BiH. Kroz projekat će studenti imati priliku da se upoznaju sa najaktuelnijim dostignućima u ovoj oblasti, kroz nastavu, ispite, studijsku posjetu Sloveniji i Njemačkoj, te workshop sa proizvođačima mjerne opreme i uređaja. Kroz projekat je opremljen kabinet sa 12 računara, lokalnom mrežom i projektorom. Projekt 3. Naslov projekta: WUS CDP+ "METROLOGY" Projektni tim: N. Zaimović-Uzunović Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet u Zenici Vrijeme rada na projektu: 2006/2007 Kratki sadržaj projekta: Inoviranje nastavnog programa za predmet "Mjerna tehnika" na Mašinskom fakultetu. Urađena je skripta za predmet, podijeljena besplatno studentima, nabavljena je nova literatura, te predata u biblioteku Fakulteta, zajedno sa 20 primjeraka skripte. Projekt 4. Naslov projekta: WUS CDP+ "APPLICATIVE SOFTWARE", "PROGRAMMING FOR INTERNET", "PROCEDURAL PROGRAMMING" Projektni tim: S. Lemeš. A. Karač Institucije zadužene za rad na projektu: Pedagoški fakultet u Zenici Vrijeme rada na projektu: 2006/2007 Kratki sadržaj projekta: Uvođenje novih predmeta na odsjeku za matematiku i informatiku na Pedagoškom fakultetu: "Aplikativni softver", "Programiranje za Internet" i "Proceduralno
116

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

programiranje". Pored što su urađene skripte za te predmete, koje su podijeljene besplatno studentima, nabavljena je nova literatura, i predata u biblioteku Fakulteta, zajedno sa po 20 primjeraka skripte. Opremljen je kabinet sa 2 servera, 20 računara, lokalnom mrežom i projektorom na Pedagoškom fakultetu. Projekt 5. Naslov projekta: IZRADA VIZUELNOG IDENTITETA I WEB STRANICE KATEDRE Projektni tim: S. Lemeš, N. Zaimović-Uzunović Institucije zadužene za rad na projektu: interni projekat Katedre Vrijeme rada na projektu: 2007 Kratki sadržaj projekta: Kreiran je logotip Katedre, u verzijama na bosanskom i na engleskom jeziku. Urađena je web stranica Katedre na adresi "www.unze.ba/am", sa osnovnim podacima o osoblju, projektima, nastavi, te nizom nastavnih materijala za predmete za koje nastavu drže članovi Katedre. Projekt 6. Naslov projekta: RAČUNARSKA MREŽA KAMPUSA UNIVERZITETA U ZENICI Projektni tim: S. Lemeš, K. Arifović Institucije zadužene za rad na projektu: interni projekat Katedre Vrijeme rada na projektu: 2007/2008 Kratki sadržaj projekta: Većina organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici smještena je na ograničenom prostoru koji se naziva Kampus Univerziteta. Skoro sve zgrade u kojima su smještene organizacione jedinice imaju instaliranu LAN računarsku mrežu, a međusobno su povezane na različite načine. Dio organizacionih jedinica koristi zajedničko čvorište na Mašinskom fakultetu za pristup Internetu. Od ulaska Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" u sastav Univerziteta, iskazala se potreba i otvorila mogućnost povezivanja svih jedinica u Kampusu u jednu LAN računarsku mrežu. Internet provajder Univerziteta (BH Telecom) planira u skoro vrijeme unapređenje svoje mreže, na način da se dovede optički kabl do većih korisnika. Kako Univerzitet spada u tu kategoriju, a da bi se iskoristile mogućnosti koje se time otvaraju, potrebno je kvalitetno realizovati mrežu unutar kampusa Univerziteta. U tom slučaju bi sve institucije unutar kampusa Univerziteta koristile zajednički širokopojasni pristup Internetu, čime bi se povećao kvalitet i brzina veze, a smanjili mjesečni troškovi korištenja Interneta. Buduća mreža kampusa Univerziteta u Zenici bi se ostvarila pomoću optičkih kablova i Layer 3 preklopnika (switcheva), čime bi se obezbijedila brzina prenosa podataka unutar kampusa od 1 Gbps (gigabit u sekundi). Radi poređenja, sadašnja brzina lokalnih mreža pojedinih fakulteta je u najboljem slučaju 100 Mbps (megabit u sekundi), što je ostvareno samo unutar dva kabineta informatike i u nekim dijelovima zgrada. U većini ostalih dijelova kampusa je brzina 10 Mbps. Elaboratom je specificarana potrebna oprema, šeme povezivanja, potrebne aktivnosti i visina finansijskih sredstava za realizaciju ove računarske mreže. Projekt 7. Naslov projekta: OPREMANJE LABORATORIJE ZA MJERNU TEHNIKU Projektni tim: S. Lemeš, N. Zaimović-Uzunović Institucije zadužene za rad na projektu: interni projekat Katedre Vrijeme rada na projektu: 2007/2008 Kratki sadržaj projekta: Sredstvima iz donacije Općine Zenica izvršeno je renoviranje prostorija Laboratorije za mjernu tehniku i kabineta nastavnika i saradnika: krečenje, postavljanje trakastih zavjesa, postavljanje pregradnog zida, nova vrata, električne instalacije. Sredstvima Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje izvršena je nabavka 3D skenera i grafičke radne stanice IBM. Vlastitim sredstvima nabavljeno je 10 računara za studente, 2 desktop i 3 laptop računara. Projekt 8. Naslov projekta: TREĆI SEMESTAR POSTDIPLOMSKOG STUDIJA "METROLOGIJA" Projektni tim: N. Zaimović-Uzunović, D. Vukojević, N. Prljača, S. Lemeš, M. Čabaravdić Institucije zadužene za rad na projektu: Univerzitet u Zenici
117

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Vrijeme rada na projektu: 2007/2008 Kratki sadržaj projekta: Postdiplomski studij "Metrologija" koji je realizovan kao EU Tempus projekat, završen je prema planu. Međutim, ukazala se potreba da se jedan broj kandidata upiše prema pravilima studija koja još važe i koja ne podliježu kriterijima bolonjskog procesa. Kandidati imaju šansu da upišu treći semestar na postdiplomskom studiju i da nakon izrade i odbrane magistarskog rada nastave doktorski rad bez doktorskog studija. Upisano je ukupno 13 kandidata, a nastava je počela s realizacijom i odvija se po utvrđenom planu aktivnosti. Projekt 9. Naslov projekta: EINRICHTUNG EINER ROBOTERZELLE ZUM SCHLEIFEN UND POLIEREN TIEFGEZOGENER ALUMINIUMBAUTEILE (UREĐENJE ROBOTSKE RADNE ĆELIJE ZA BRUŠENJE I POLIRANJE DUBOKOIZVUČENIH OBRADAKA OD ALUMINIJUMA Projektni tim: M.Čabaravdić, B. Kuhlenkoetter, C. Krewet Institucije zadužene za rad na projektu: TU Dortmund, Institut fuer Roboterforschung Vrijeme rada na projektu: 2006/2007 Kratki sadržaj projekta: Osmišljena je robotska radna ćelija za završnu obradu dijelova od aluminijuma sa geometrijski kompleksnim površinama i eksperimentalno su određeni uticaji različitih faktora obrade (brzina i oblik putanje obrade, alati...) na kvalitet i količinu skinutog materijala sa površine gotovog proizvoda. Projekt 10. Naslov projekta: Characterisation of Traction-Separation Laws in Structural Adhesives Projektni tim: Alojz Ivanković, Aleksandar Karač, Vincent Cooper Institucije zadužene za rad na projektu: University College Dublin, Republika Irska Vrijeme rada na projektu: 2004-2008. Kratki sadržaj projekta: Određivanje žilavosti strukturnih adheziva. Jedan dio projekta obuhvata upotrebu eksperimentalih metoda za ispitivanje ljepljenih spojeva, uključujući i razvijanje novih metoda u tu svrhu, dok drugi dio projekta obuhvata razvoj i korištenje aplikacija baziranih na metodi konačnih volumena u svrhu određivanja žilavosti adheziva preko kombinovane eksperimentalne/numeričke analize. Projekt 11. Naslov projekta: Towards Early Diagnosis of Atheroslerosis: A novel Combined Numerical/Experimental Investigation Projektni tim: Alojz Ivanković, Aleksandar Karač, Niamh Quinn, Valentine Kanyanta Institucije zadužene za rad na projektu: University College Dublin, Republika Irska Vrijeme rada na projektu: 2005-2008. Kratki sadržaj projekta: Numerička i eksperimentalna simulacija protoka krvi kroz zdrave arterije i arterije sa razvijenim aterosklerotičnim plakovima radi njihove rane dijagnoze. Eksperimentalni dio sadrži izradu opreme za ispitivanje tankih crijeva na različite uslove proticanja fluida (konstantno opterećenje, pulsno opterećenje, ...), dok numerički dio obuhvata razvoj numeričkih modela za ovaj kompleksan problem sa interakcijom tečnosti (krv, voda) i čvrstog tijela (arterija, tanko crijevo). Projekt 12. Naslov projekta: Towards better understanding and predicting blast trauma to human lungs: combined experimental-numerical study Projektni tim: prof. Alojz Ivanković, dr. Aleksandar Karač, Hamid Kalili Parsa Institucije zadužene za rad na projektu: University College Dublin, Republika Irska Vrijeme rada na projektu: 2006-2009. Kratki sadržaj projekta: Osnovni cilj projekta je da se razjasne uslovi pod kojima dolazi do oštećenja pluća prilikom udara. Ovo će biti postignuto kombinovanim ekperimentalnim i numeričkim ispitivanjima kako na vještački proizvedenom pluću, odnosno odgovarajućem numeričkom modelu, tako i na stvarnom pluću, odnosno numeričkom modelu sa stvarnim dimenzijama pluća.
118

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

6. ORGANIZACIJA KONFERENCIJA, SEMINARA I JAVNIH PREDAVANJA Naziv aktivnosti: Okrugli sto "Uloga i značaj mjeriteljstva u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine" Vrijeme održavanja: 17.5.2007 Mjesto održavanja: biblioteka Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica Broj učesnika: 60 Nosilac projekta: prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović Kratki rezime sadržaja aktivnosti: Okrugli sto je organizovan pod pokroviteljstvom Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, povodom 20. maja, Svjetskog dana mjeriteljstva, u okviru aktivnosti EU Tempus SCM projekta "Pomacom". Uvodničari: - Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije BiH - Esad Tuzović, direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH - prof.dr. Mirsada Oruč, v.d. direktorica Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica - prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, šefica Katedre za automatizaciju i metrologiju Naziv aktivnosti: Prezentacija "Sistemi za 3D mjerenje i digitalizaciju" Vrijeme održavanja: 30.6.2007 Mjesto održavanja: čitaonica Mašinskog fakulteta Zenica Broj učesnika: 20 Nosilac projekta: prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović Kratki rezime sadržaja aktivnosti: Na prezentaciji je prikazano mjerenje sistemom ATOS II Xl, obrada dobivenih podataka, poređenje sa CAD modelima, eksportovanje rezultata u standardnim formatima, i priprema izvještaja o mjerenju. Prezentacija je organizovana u saradnji sa firmom Topomatika iz Zagreba. Na prezentaciji su predstavljeni ATOS i TRITOP mjerni sistemi i izvršeno je demo mjerenje sistemom ATOS II XL.Učesnici prezentacije su upoznati sa najsavremenijim dostignućima u oblasti 3D skeniranja, mjerenja i digitalizacije. UNIVERZITE U ZENICI UNIVERSITY OF ZENICA -Mašinski fakultet-Faculty of Mechanical EngineeringKatedra za inženjersku ekologiju Chair for ecological engineering Tef.+387 32 449 120,449 124,fax.+387 32 246 612 goletic@mf.unze.ba nimamovic@mf.unze.ba Fakultetsak 1, 72 220 ZENICA BOSNA I HERCEGOVINA – BOSNIA AND HERZEGOVINA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ KATEDRE ZA INŽENJERSKU EKOLOGIJU (K-18) ZA 2007. GODINU 1. NASTAVNI PREDMETI I NASTAVNO OSOBLJE U 2007.GODINI: Katedra za inženjersku ekologiju je matična Katedra Mašinskog fakulteta u Zenici. prema aktuelnom nastavnom planu i programu obuhvata sljedeće discipline: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Osnovi ekologije Upravljanje otpadom Inženjering zaštite zraka Deponije otpada Inženjering zaštite voda Ekološka zaštita u industriji
119

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

7. Reciklaža otpada I 8. Reciklaža otpada II 9. Inženjerska ekologija1 10. Inženjerska ekologija2 11. Obrada otpadnih voda3 12. Industrijska mikrobiologija3 13. Upravljanje okolišem3,4 14. Ekološke osnove održivog razvoja3,4 15. Modeliranje ekoloških sistema3 16. Ekološke tehnologije4 17. Zaštita okoliša4 18. Upravljanje otpadom4 19. Reciklaža otpada4 20. Ekoinženjerstvo5 21. Inženjering zaštite vazduha i voda (postarom programu-devet semestara) Predmeti koji se realizuju na drugim odsjecima odnosno fakultetima:
1

Opšte mašinstvo Fakultet za metalurgiju i materijale 3 Izborni predmeti na Odsjeku za Inženjersku ekologiju 4 Izborni predmeti na Općem mašinstvu 5 Obavezni predmet na Odsjeku“Proizvodni biznis“
2

Članovi Katedre su : 1. Doc.dr. Šefket Goletić, šef katedre 2. R.prof.dr. Jovan Sredojević 3. Doc.dr. Mediha Šestić 4. Asistent Nusret Imamović 5. Asistent Semir Selimović U toku je izbor u zvanje docenta za nastavne predmete: Inženjering zaštite zraka i Modeliranje ekoloških sistema. U okviru strukture katedre egzistiraju i forme djelovanje: − Laboratorija u okviru zavoda za ekologiju na Metalurškom institutu − Centar za ekološki inženjering 2. NAUČNO - NASTAVNI PROCES U 2007.GODINI 2.1. DIPLOMANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI: U 2007.godini na katedri je odbranjen jedan diplomski rad: Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mujkić Mirnesa “PRIPREMA I ODRŽAVANJE RADNIH PARAMETARA VAZDUHA ZA PNEUMATSKI TRANSPORT PEPELA NA BLOKOVIMA 110 I 230 MW U TERMOELEKTRANI KAKANJ” R.prof.dr. Izet Smajević 2.2. MAGISTRANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI:
120

Mentor

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

U 2007.godini na katedri nisu rađeni magistarski radovi. 2.2. DOKTORANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI: U 2007.godini na katedri nisu rađene doktorske disertacije. 3. ELEMENTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA NA KATEDRI 3.1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA Tabela 1. Naslov rada: STANJE OBRAZOVANJA O OKOLIŠU I ODRŽIVOM RAZVOJU U BOSNI I Paper Title : HERCEGOVINI Autori/ Dr Šefket Goletić, Univerzitet u Zenici, B&H Authors : 5. NAUČNO-STRUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Kongres ”KVALITET 2007”, NEUM, B&H /Congress : 06-09. Juni 2007. Podaci o Preceedings of "KVALITY 2007"; pages 677-684, S. Bradarević (Ed.), zborniku/ Proceedings ISSN 1512-9268 Data U ovom radu su izneseni rezultati istraživanja zastupljenosti obrazovanja o okolišu i održivom razvoju u osnovnim i srednjim školama u Sarajevskom, Tuzlanskom i Srednjobosanskom kantonu, te Zvorničkoj regiji, koje realizovano 2006. godine u okviru EU CARDS projekta jačanja svijesti o zaštiti okoliša. Istraživanjem je konstatovano da ovo obrazovanje nije zadovoljavajuće i da ga treba unaprijediti i uvesti u sve oblike i aktivnosti obrazovnog sistema u cilju jačanja ekološke svijesti i izgradnje pozitivnog Rezime / odnosna prema okolišu. Summary Bosna i Hercegovina je dužna da u postojeći obrazovni sistem implementira obrazovanje o okolišu i održivom razvoju, sukladno UN Strategiji obrazovanja za održivi razvoj donesenoj na sastanku ministara za okoliš i obrazovanje u Ženevi 25.02.2005. godine i mnogim međunarodnim pravnim dokumentima. Ključne riječi: obrazovanje, okoliš, održivi razvoj, ekologija, ekološka sviest Tabela 2. Naslov rada: ELECTRICAL CHARACTERISTICS IN ELECTROSTATIC PRECIPITATOR Paper Title : WITH SHAPED COLLECTING ELECTRODES Autori/ Authors : Namir NEIMARLIJA, D.Sc., Mech.Eng., Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Power Plant Kakanj Ejub DŽAFEROVIĆ, D.Sc., Mech.Eng., University of Sarajevo, Faculty of Mechanical Engineering in Sarajevo, B&H Nusret IMAMOVIĆ, Mech.Eng., University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, B&H

Kongres /Congress :

Podaci o zborniku/

11th International Research/Expert Conference »Trends in the Development of Machinery and Associated Technology« TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 05-09 September, 2007. Zbornik radova " 11th International Research/Expert Conference ; str. 54-57, Sabahudin Ekinović (Eds.),
121

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Proceedings Data

Rezime / Summary

ISBN 978-9958-617-34-8 The geometry of the discharge and collecting electrodes is an important factor for efficient electrostatic precipitator (ESP) operation. The well design of the discharge and collecting electrodes brings about the reduction of the operating power and precipitator dimension as well as the improvement of collection efficiency. The electrical field strength in the space between electrodes is an important parameter because it determines the distribution corona current and the sparking conditions. In this paper are presented results of numerical calculation of electrical characteristics in an electrostatic precipitator with so called "sigma" collecting electrodes. Because of complex geometry of an ESP the problem is allways three dimensional. However, a 2D model of the problem can give useful, although it's been only qualitative information on the solution. Calculations are performed by using finite volume numerical method. The presented results of electric field and corona current show interesting features in the vicinity of the collecting plates. Keywords: Electrostatic Numerical calculation precipitator, Shaped collecting electrodes,

Tabela 3. Naslov rada: UTICAJ KONSTRUKCIONIH ELEMENATA ELEKTRO-ODVAJAČA NA EFIKASNOST Paper Title : IZDVAJANJA ČVRSTIH ČESTICA Autori/ Dr Šefket Goletić, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, B&H Authors : Nusret Imamović,dipl.ing. Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, B&H Kongres V NAUČNO/STRUČNI SKUP SA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /Congress : ”KVALITET 2007” Neum, B&H 06-09. juni 2007. Podaci o zborniku/ Zbornik radova ”KVALITET 2007”; Sekcija I; str. 349-355, S. Brdarević Proceedings (Eds.), Data ISSN 1512-9268 U ovom radu analiziran je uticaj osnovnih konstrukcionih elemenata elektroodvajača na efikasnost odvajanja čvrstih čestica iz struje otpadnog plina. Ova oblast je nedovoljno istražena i ima dosta nepoznanica, što pokazuje i nedostatak stručne literature. U cilju dokazivanja uticaja konstrukcionih elemenata na efikasnost odvajanja čvrstih čestica iz struje otpadnog plina, provedena su mjerenja koncentracija čestica na izlazu iz elektro-odvajača Rezime / na bloku 6 Termoelektrane Kakanj u toku i poslije njegove rekonstrukcije i Summary optimizacije. Prosječna emisija čvrstih čestica nakon rekonstrukcije i modifikacije osnovnih konstrukcionih elemenata elektro-odvajača je niža za 54 mg/m3 , što zanči da je sa dotadašnjih 146,9536 mg/m3 svedena na 92,98 mg/m3, te tako varira unutar dozvoljene granične vrijednosti, koja iznosi 100 mg/m3 za kotlove snage iznad 50 MW. Rezultati mjerenja emisije pokazuju da konstrukcioni elementi elektro-odvajača značajno utiču na efikasnost odvajanja čestica iz otpadnog plina i smanjenje emisije u atmosferski zrak. Ključne riječi: electric separator, construction elements, dust emission, solid particles, particle separation. Tabela 4. Naslov rada:
122

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Paper Title :

AKTUELNE MOGUĆNOSTI REKULTIVACIJE ŠLJAKIŠTA TERMOELEKLTRANE KORIŠTENJEM RUDARSKOG MINERALNOG OTPADA

Autori/ Authors :

Dr Hajrudin Simičić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzlii, B&H Dr Velida Selimbašić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzlii, B&H Dr Senaid Salihović, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzlii, B&H Nusret Imamović, dipl.ing.,Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, B&H V NAUČNO/STRUČNI SKUP SA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM ”KVALITET 2007” Neum, B&H 06-09. juni 2007. Zbornik radova ”KVALITET 2007”; Sekcija I; str. 533-539, S. Brdarević (Eds.), ISSN 1512-9268 Bosna i Hercegovina raspolaže značajnim rezervama raznih sirovina, među kojima posebno mjesto zauzimaju ugalj, željezna ruda i boksit. U uslovima eksploatacije ovih sirovina dolazi do toga da se moraju skidati do različite dubine zemljišni i geološki slojevi dok se ne dođe do sirovine. Kao posljedica takvih aktivnosti na značajnom prostoru BiH došlo je do nastanka novih, specifičnih tvorevina koje se često nazivaju tehnogene pustinje koje samo na području BiH iznose preko 13.000 hektara i stalno su u porastu čime se na duži period isključuje upotreba zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju što je njegova primarna funkcija. U BiH se nalaze četiri termoelektrane: Tuzla, Kakanj, Ugljevik i Gacko. U radu ovih elektrane se stvaraju velike količine pepela i šljake (cca 10 % od količine sagorjelog uglja). Ovaj otpadni materijal se odlaže najčešće u prirodnim zemljanim uvalama sa velikim štetnim uticajima po okoliš. Pored toga što zauzimaju velike zemljišne površine, deponije šljake i pepela izazivaju zagađivanje zemljišta, površinskih i podzemnih voda jer sadrže razne toksične materije, teške metale, bor, mangan i druge koji se ispiru oborinama. Termoelektrana Tuzla za sada odlaže samo šljaku iz ložišta kotlova dok se lebdeći pepeo iz elektro precipitatora koristi u cijelosti u proizvodnji cementa. Šljaka od izgaranja uglja se kao vodena suspenzija transportuje do šljakišta Divkovići. U proizvodnji uglja na površinskom kopu Šikulje nastaje otpadni geološki materijal koji se odlaže na odlagalištima jalovine. Ovaj materijal može biti pogodan kao rekultivacioni sloj na šljakištu Termoelektrane. Ključne riječi: rekulticacija, odlgalište šljake, rudarsko-mineralni otpad.

Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data

Rezime / Summary

Tabela 5. Naslov rada: PROBLEMATIKA I POSTUPCI RECIKLAŽE OTPADA PLASTIČNIH MASA Paper Title : Autori/ Prof. Dr. Jovan Sredojević, Univerzitet u Zenici, B&H Authors : V.as.mr. Adnan Ćehajić, dipl.ing., Univerzitet u Bihaću, B&H 5. NAUČNO-STRUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM Kongres ”KVALITET 2007”, NEUM, B&H /Congress : 06-09. Juni 2007. Podaci o Preceedings of "KVALITY 2007"; pages 523-532, S. Bradarević (Ed.), zborniku/ Proceedings ISSN 1512-9268 Data U radu je izvršena identifikacija mjesta produkcije i podjela otpada plastičnih Rezime / masa u tri osnovne grupe prema mogućnosti njihove reciklaže: termoplastične, duroplastične i elastomjerne plastične mase. Razrađena je Summary
123

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

problematika koja se javlja u postupku reciklaže otpada plastičnih masa: uticaj onečišćenja, uticaj miješanja drugih vrsta otpada i uticaj aditiva na efikasnost recikliranja. Takođe, u radu su dati osnovni postupci sortiranja i recikliranja otpada plastičnih masa: mehaničkim, hemijskim, termičkim i biološkim postupcima. Ključne riječi: otpad, reciklaža, plastične mase, sortiranje otpada. 3.3. OBJAVLJENE KNJIGE U 2007.godini nisu objavljivane knjige na Katedri za inženjersku ekologiju. 3.4. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Projekt 1. Naslov projekta: Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom rasploživom tehnikom za pogone i postrojenja Arcelor Mittal Zenica Projektni tim: Dr. Šefket Goletić i sar., Mašinski fakultet u Zenici Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet u Zenici, Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici, Institut za hidrotehniku Sarajevo Metalurški institut “Kemal Kapetanović“ Zenica Vrijeme rada na projektu: 3 mjeseca Krakti sadržaj projekta: U okviru ovog projekta izvršeno je sljedeće : - izvršena je identifikacija izvora emisija iz svih pogona i postrojenja Arcelor Mittal Zenica, - izvršena su mjerenja emisija u zrak i vodu, te nivoa buke na dominantnim izvorima, - izvršena su mjerenja buke u okolini dominantnih izvora, - izvršena su ispitivanja na kvalitet rijeke Bosne, - utvrđena je količina produkcije otpada, - analiziran je uticaj na kompenente okoliša (zrak, vodu, tlo, floru i faunu, poljoprivredno zemljište, materijalna dobra i stanovništvo, - analiziran je postojeći monitoring, - analizirane su postojeće mjere prevencije nastanka emisija i racionalne potrošnje sirovina, vode i energije, - analiziran je postojeći tretman otpadnih tokova i emisija iz pogona i postrojenja (prečišćavanje otpadnih plinova i tehnoloških otpadnih voda, te konačno zbrinjavanje otpada), - analizirani su podaci o potrošnji sirovina, vode i energije, kao i emisijama u okoliš prema BH i EU standardima (BAT-preporuke), - definisane su mjere za smanjenje emisija iz pogona i postrojenja u dozvoljene okvire, te racionalizaciju potrošnje sirovina, vode i energije, koje treba provesti prema predloženoj dinamici, - utvrđen je prijedlog monitoring plana i date su mjere planirane za monitoring proizvodnje, nastanka emisija i otpada, - data je finansijska procjena za izvršenje (implementaciju) plana i sl. Planovi aktivnosti su urađeni posebno za svaki pogon, odnosno svaki pogon je posebno analiziran sa aspekta potencijalnih negativnih uticaja na okoliš i predložene su mjere za zaštitu okoliša. Isto tako, urađen je Integralni plan aktivnosti za Arcelor Mittal Zenica u kojem su dati podaci zajednički za cjelokupnu kompaniju, sumirani su podaci o bilansima sirovina, energije i
124

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

vode, kao i bilansima emisija i date su mjere zaštite okoliša u skladu sa okolinskom legislativom i BAT preporukama Evropske unije. Cilj izrade planova aktivnosti jeste usklađivanje rada pogona i postrojenja Arcelor Mittal Zenica sa okolinskom legislativom i BAT preporukama Evropske unije, te izdavanje okolinskih dozvola za pogone ove kompanije od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Projekt 2. Naslov projekta: Procjena uticaja na okoliš terminala za tečni naftni plin u Brezi Projektni tim: Doc. dr. Šefket Goletić, Mašinski fakultet u Zenici – voditelj projekta Ćazim Halilović, dipl.inž.tehnolog. Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Vrijeme rada na projektu: 2 mjeseca Krakti sadržaj projekta: U okviru realizacije ovog projekta izvršena je valorizacija lokacije, identifikacija i evaluacija mogućih štetnih uticaja na okoliš u toku pripreme izgradnje, izgradnje i korištenja objekata i postrojenja, kao i nakon eventualnog prestanka korištenja objekta (skladišta TNP) za definisanu namjenu. Isto tako, definisane su mjere za sprečavanje i ublažavanje negativnih uticaja ovog projekta na okoliš, odnosno za sprečavanje i ublažavanje nastajanja emisija i produkcije otpada s ciljem zaštite ambijentalnog i propisanog kvaliteta okoliša. Projekt 3. Naslov projekta: Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom rasploživom tehnikom za skladište i punionicu plina “LIQUIVEX“ u Žabaljku, Općina Usora Projektni tim: Doc. dr. Šefket Goletić, Mašinski fakultet u Zenici - voditelj projekta Ćazim Halilović, dipl.ing.tehnolog. i Mirsad Šahbazović, dipl.ing. maš. Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Vrijeme rada na projektu: 2,5 mjeseca Krakti sadržaj projekta: U okviru ovog projekta izvršena je analiza utjecaja navedenog pogona na okoliš na bazi metodologije propisane odredbama Pravilnika o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 68/05), te najbolje prakse koja se primjenjuje za procjenu utjecaja pogona na okoliš definisane IPPC direktivom i BATpreporukama Evropske Unije. Osim toga, izvršena su mjerenja emisija analizirani su podaci o potrošnji sirovina, vode i energije, kao i emisijama u okoliš prema BH i EU standardima (BATpreporuke), definisane su mjere za smanjenje emisija iz pogona i postrojenja, te racionalizaciju potrošnje sirovina, vode i energije, koje treba provesti prema predloženoj dinamici kako bi se negativni uticaji ovog pogona sveli na minimum, odnosno u dozvoljene okvire. Cilj izrade ovog plana je prilagođavanje predmetne djelatnosti okolinskim propisima i izdavanje okolinske dozvole od strane nadležnog ministarstva. Projekt 4.

125

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Naslov projekta: Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom rasploživom tehnikom za pogone i postrojenja "BROVIS" d.o.o. Visoko Projektni tim: Doc. dr. Šefket Goletić, Mašinski fakultet u Zenici - voditelj projekta Mirsad Šahbazović, dipl.ing. maš. Mirnes Duraković, dipl.ing. maš. Magda Maslić, dipl.ing. kemije Hamdija Beganović, prof.fizike Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Metalurški institut “Kemal Kapetanović“ Zenica Zavod za medicinu rada Zenica Vrijeme rada na projektu: 6 mjeseci Krakti sadržaj projekta: U okviru ovog projekta izvršena je analiza utjecaja pogona i postrojenja “BROVIS“ kod Visokog na okoliš na bazi metodologije propisane odredbama Pravilnika o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 68/05), te BAT-preporuka Evropske unije. Osim toga, izvršena su mjerenja emisija analizirani su podaci o potrošnji sirovina, vode i energije, kao i emisijama u okoliš prema BH i EU standardima (BAT-preporuke), definisane su mjere za smanjenje emisija iz pogona i postrojenja, te racionalizaciju potrošnje sirovina, vode i energije, koje treba provesti prema predloženoj dinamici kako bi se negativni uticaji ovog pogona sveli na minimum, odnosno u dozvoljene okvire. Cilj izrade ovog plana je prilagođavanje okolinskim propisima i izdavanje okolinske dozvole od strane nadležnog ministarstva. Projekt 5. Naslov projekta: Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za pogone i postrojenja za preradu drveta ”ASKO-KOMERC” d.o.o. Zenica-Nemila Projektni tim: Doc. dr. Šefket Goletić, Mašinski fakultet u Zenici - voditelj projekta Ćazim Halilović, dipl.ing.tehnolog. i Kadrić Faruk Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Vrijeme rada na projektu: 2 mjeseca Krakti sadržaj projekta: U okviru ovog projekta izvršena je analiza utjecaja pogona i postrojenja navedenog privrednog društva na okoliš na bazi metodologije propisane odredbama Pravilnika o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša, te BAT-preporuka Evropske unije. Osim toga, izvršena su mjerenja emisija analizirani su podaci o potrošnji sirovina, vode i energije, kao i emisijama u okoliš prema ekološkim standardima, definisane su mjere za smanjenje emisija iz pogona i postrojenja, te racionalizaciju potrošnje sirovina, vode i energije, koje treba provesti prema predloženoj dinamici kako bi se negativni uticaji ovog pogona sveli na minimum, odnosno u dozvoljene okvire. Cilj izrade ovog plana je prilagođavanje okolinskim propisima i izdavanje okolinske dozvole od strane nadležnog ministarstva.

126

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Projekt 6. Naslov projekta: Elaborat o zaštiti okoliša za pogon za proizvodnju peleta, FIS d.o.o. Vitez Projektni tim: Doc. dr. Šefket Goletić, Mašinski fakultet u Zenici - voditelj projekta Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Vrijeme rada na projektu: 2 mjeseca Krakti sadržaj projekta: U okviru realizacije ovog projekta izvršena je valorizacija lokacije, identifikacija i evaluacija mogućih štetnih uticaja na okoliš u toku izgradnje i korištenja pogona i postrojenja, kao i nakon eventualnog prestanka njihovog korištenja za definisanu namjenu. Isto tako, definisane su mjere za sprečavanje i ublažavanje negativnih uticaja ovog projekta na okoliš, odnosno za sprečavanje i ublažavanje nastajanja emisija i produkcije otpada s ciljem zaštite ambijentalnog i propisanog kvaliteta okoliša. Projekt 7. Naslov projekta: Procjena uticaja na okoliš za poslovne objekte kotlovnica i sušiona sa parionom, FIS d.o.o. Vitez Projektni tim: Doc. dr. Šefket Goletić, Mašinski fakultet u Zenici - voditelj projekta Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Vrijeme rada na projektu: 1,5 mjeseci Krakti sadržaj projekta: U okviru realizacije ovog projekta izvršena je identifikacija i evaluacija mogućih štetnih uticaja ovog projekta na okoliš u toku izgradnje i korištenja pogona i postrojenja, kao i nakon njihovog eventualnog prestanka rada. Isto tako, definisane su mjere za sprečavanje i ublažavanje negativnih uticaja ovog projekta na okoliš, odnosno za sprečavanje i ublažavanje nastajanja emisija i produkcije otpada s ciljem zaštite ambijentalnog i propisanog kvaliteta okoliša. Projekt 8. Naslov projekta: Prethodna procjena uticaja na okoliš pogona i postrojenja za ljevanje i obradu odljevaka Cimos tmd Casting d.o.o. Zenica Projektni tim: Doc. dr. Šefket Goletić, Mašinski fakultet u Zenici - voditelj projekta Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Vrijeme rada na projektu: 1,5 mjeseci Krakti sadržaj projekta: U okviru realizacije ovog projekta izvršena je identifikacija i evaluacija mogućih štetnih uticaja ovog projekta na okoliš u toku izgradnje i korištenja pogona i postrojenja, kao i nakon njihovog eventualnog prestanka rada. Isto tako, definisane su mjere za sprečavanje i ublažavanje negativnih uticaja ovog projekta na okoliš, odnosno za sprečavanje i ublažavanje nastajanja emisija i produkcije otpada s ciljem zaštite ambijentalnog i propisanog kvaliteta okoliša. U ovom pogonu će se vršiti topljenje metal ili legura, te izrada i mašinska obrada odlivaka iz sivog i nodularnog liva za automobilsku industruju Evrope. Projektovani kapacitet topljenja iznosi 103.000 t/g, a projektovani kapacitet proizvodnje odljevaka iznosi 64.000 t/g.
127

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Ovi pogoni mogu imati negativan uticaj na okoliš i zato se za iste obavezno provodi procedura izdavanja okolinske dozvole prije izdavanja urbanističke saglasnosti od strane nadležnog Ministarstva. Zato se vrši prethodna procjena uticaja na okoliš kako bi se utvrdila mogućnost izgradnje na predmetnoj lokaciji uz primjenu definisanih mera za sprečavanje i smanjenje emisija i negativnih uticaja na okoliš. Projekt 9. Naslov projekta: Procjena uticaja na okoliš male hidroelektrane “Bistričak“ kod Nemile Projektni tim: Doc. dr. Šefket Goletić, Mašinski fakultet u Zenici - voditelj projekta Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Vrijeme rada na projektu: 2 mjeseca Krakti sadržaj projekta: U okviru realizacije ovog projekta izvršena je identifikacija i evaluacija mogućih štetnih uticaja na okoliš u toku izgradnje i korištenja objekata i postrojenja male hidroelektrane na donjem toku rijeke Bistričak, kao i nakon njihovog eventualnog prestanka rada. Isto tako, definisane su mjere za sprečavanje i ublažavanje negativnih uticaja ovog projekta na okoliš. Instalisane snage ove hidroelektrane je 810 kW i godišnja proizvodnja 4,035 GWh. Općenito, male hidroelektrane su postrojenja u kojima se potencijalna i kinetička energija vode pretvara u električnu energiju, preko turbine, generatora i ostalih dijelova postrojenja. Značaj implementacije ovog projekta ogleda se u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, što ima značajne efekte u strategiji zaštite okoliša, kao i u stabiliziranju korita vodotoka i hidrološkog režima u tom dijelu sliva rijeke Bistričak. Članice Evropske Unije su brojnim raspravama, dokumentima i finansijskim poticajima promovirale i pomogle korištenje obnovljivih resursa u energetske svrhe kao prioritetan zadatak. Brojni su argumenti da se korištenjem alternativnih energetskih izvora postižu globalni okolišni ciljevi, sigurnost isporuke energije i konkurentnost na tržištu. U tu svrhu Vijeće Evropske Unije je donijelo Rezoluciju o električnoj energiji iz obnovljivih izvora energije i unutrašnjem tržištu električnom energijom (SEC 470-C5-0342/1999). Pored toga, Vijeće EU je donijelo Direktivu o unutrašnjem tržištu električne energije (COM(97)599) i Rezoluciju o planu akcije Zajednice u vezi obnovljivih izvora energije (4.07.1996), na osnovu koje je Komisija o energiji prema budućnosti donijela “Zeleni papir za Strategiju Zajednice“ - Obnovljivi izvori energije (COM(96)0576-C4-0047/96). Projekt 10. Naslov projekta: Procjena uticaja na okoliš za šoping centar FISBrčko u Brčkom Projektni tim: Doc. dr. Šefket Goletić, Mašinski fakultet u Zenici - voditelj projekta Mirsad Šahbazović, dipl.ing.maš. Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Vrijeme rada na projektu: 2 mjeseca Krakti sadržaj projekta: U okviru realizacije ovog projekta izvršena je identifikacija i evaluacija mogućih štetnih uticaja ovog projekta (šoping centra FIS-Brčko) na okoliš u toku njegove izgradnje i korištenja, kao i nakon njihovog eventualnog prestanka rada. Isto tako, definisane su mjere za sprečavanje i ublažavanje negativnih uticaja ovog projekta na okoliš, odnosno za sprečavanje i ublažavanje nastajanja emisija i produkcije otpada s ciljem zaštite ambijentalnog i propisanog kvaliteta

128

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

okoliša. Cilj izrade ovog elaborata jeste izdavanje okolinske dozvole od strane nadležnog organa Brčko distrikt BiH. Projekt 11. Naslov projekta: Procjena uticaja na okoliš kompleksa poslovnoproizvodnih objekata namijenjenih za reciklažu plastike i proizvodnju metalnih kontejnera PANINVEST d.o.o. Zavidovići Projektni tim: Doc. dr. Šefket Goletić, Mašinski fakultet u Zenici - voditelj projekta Ćazim Halilović, dipl.ing.tehnolog. Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Vrijeme rada na projektu: 2 mjeseca Krakti sadržaj projekta: U okviru realizacije ovog projekta izvršena je identifikacija i evaluacija mogućih štetnih uticaja ovog projekta, odnosno pogona za reciklažu plastike i drugih vrsta otpada na okoliš u toku njegove izgradnje i korištenja, kao i nakon njihovog eventualnog prestanka rada. Isto tako, definisane su mjere za sprečavanje i ublažavanje negativnih uticaja ovog projekta na okoliš, odnosno za sprečavanje i ublažavanje nastajanja emisija i produkcije otpada s ciljem zaštite ambijentalnog i propisanog kvaliteta okoliša. Cilj provođenja procjene uticaja na okoliš i izrade ovog elaborata jeste izdavanje okolinske dozvole od strane ministarstva nadležnog za okoliš. Projekt 12. Naslov projekta: Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za "Odlagalište industrijskog otpada " Rača"- Mittal Steel Zenica Projektni tim: Voditelj projekta: Doc. dr. Šefket Goletić i saradnici, Mašinski fakultet u Zenici Voditelj Stručnog tima: Prof. dr. Jovan Sredojević i saradnici Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet u Zenici, Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici, Institut za hidrotehniku Sarajevo Metalurški institut “Kemal Kapetanović“ Zenica Vrijeme rada na projektu: 3 mjeseca Krakti sadržaj projekta: U okviru ovog projekta izvršeno je sljedeće : - Opis pogona – Odlagalište industrijskog otpada "Rača", - Zagađenost u nultom stanju na Odlagalištu industrijskog otpada "Rača" - Lista sirovina i pomoćnih materijala na Odlagalištu industrijskog otpada "Rača" - Izvor snadbijevanja vodom i energijom - Opis postojećeg monitoringa na Odlagalištu industrijskog otpada "Rača" - Opis postojećih mjera prevencije nastanka emisije na Odlagalištu industrijskog otpada "Rača" - Potrebne aktivnosti za smanjenje emisija, opće sigurnosti na Odlagalištu industrijskog otpada "Rača" i racionalizacija potrošnje sirovina - Monitoring plana i rokovi za preduzimanje predviđenih aktivnosti i mjera - Planirane mjere za monitoring nastanka otpada i emisija - Finansijska procjena o rezultaitima izvršenja mjera - Prijedlog mjera prilagođavanja po fazama i minimum uslova propisanih u Pravilniku o sadržaju prilagođavnja, upravljanja otpadom na Odlagalištu industrijskog otpada "Rača"
129

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Projekt 13. Naslov projekta: Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za "Department Saobraćaj" - Mittal Steel Zenica Projektni tim: Voditelj projekta: Doc. dr. Šefket Goletić i sar., Mašinski fakultet u Zenici Voditelj Stručnog tima: Prof. dr. Jovan Sredojević i saradnici Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet u Zenici, Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici, Institut za hidrotehniku Sarajevo Metalurški institut “Kemal Kapetanović“ Zenica Vrijeme rada na projektu: 3 mjeseca Krakti sadržaj projekta: U okviru ovog projekta izvršeno je sljedeće : - Opis djelatnosti, godišnji kapacitet i broj zaposlenih u Departmentu Saobraćaj - Opis Departmenta Saobraćaja sa pogonima i postrojenjima - Zagađenost u nultom stanju u Departmentu Saobraćaj - Lista sirovina i pomoćnih materijala u Departmentu Saobraćaj - Izvori vodosnadbijevanja i električne energije - Mjere za održavanje i čišćenje opreme i postrojenja - Postojeći monitoring u Departmentu Saobraćaj - Opis postojećih mjera prevencije nastanka emisija u Departmentu Saobraćaj - Analiza podataka o potrošnji sirovina i emisija u Departmentu Saobraćaj - Spisak aktivnosti i mjera za smanjenje emisija u Departmentu Saobraćaj i racionalizacija potrošnje sirovina - Prijedlog monitoring plana i rokovi za preduzimanje predviđenih mjera i aktivnosti - Mjere planirane za monitoring nastanka otpada i emisija - Finansijska procjena o rezultaitima izvršenja mjera Departmentu Saobraćaj Projekt 14. Naslov projekta: Elaborat o uticaju i mjere zaštite na okoliš pri eksploataciji dijabaza na površinskom kopu "Papratnica" kod Žepča Projektni tim: Voditelj Stručnog tima: Prof. dr. Jovan Sredojević i saradnici Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet u Zenici, Vrijeme rada na projektu: 1 mjeseca Krakti sadržaj projekta: Opšti podaci o ležištu dijabaza "Papratnica" kod Žepča Opšti podaci o budućem površinskom kopu dijabaza "Papratnica" kod Žepča Procjena potencijalnih štetnih uticaja pri eksploataciji dijabaza na površinskom kopu "Papratnica" kod Žepča Mjere za sprečavanje i ublažavanje štetnog uticaja na okoliš pri eksploataciji dijabaza na budućem površinskom kopu "Papratnica" kod Žepča

Projekt 15.

130

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Naslov projekta: Ekolucija – Godišnja ekološko-edukativna-kampanja za podizanje javne svijesti i unapređenje upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu za 2007. godinu Projektni tim: Voditelj Stručnog tima: Inka Perišić i saradnici, Regionalne centar za okoliš za centralnu i istočnu Evropu – Ured za Bosnu i Hercegovinu Vrijeme rada na projektu: 9 mjeseca Krakti sadržaj projekta: Izrađena brošura "Značaj izgradnje sanitarne regionalne deponije u regiji Bihaća, autori: Prof.dr. Munir Jahić, Prof.dr. Jovan Sredojević, mr. Anđa Hadžiabdić, Fuad Babić, dipl.ing., mr. prim..dr. Munira Mihelčić 3 TV emisije na TV Unsko-sanski kanton 9 radio emisija u općinama Unsko-sanskog kantona 9 okruglih stolova u općinama Unsko-sanskog kantona 9 javnih tribina u općinama Unsko-sanskog kantona

3.5. ORGANIZACIJA KONFERENCIJA, SEMINARA I JAVNIH PREDAVANJA 1) Naziv aktivnosti: Seminar: ”Nove ekološke tehnologije i mogućnosti uspostavljanja Instituta za okoliš i održivi razvoj” Vrijeme održavanja: januar 2007. Mjesto održavanja: Zenica Broj učesnika: 30-40 Nosilac projekta: doc. dr. Šefket Goletić;Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Sekretar projekta: asis. Nusret Iamović,dipl.ing. Podaci o štampanom Zborniku: Kratki rezime sadržaja aktivnosti: 2) Naziv aktivnosti: ”Studijaka posjeta Fanshawe College London, Onatario Kanada, u okviro programa PTP II , memoraduma o razumjuevanju” Vrijeme održavanja: juni 2007. Mjesto održavanja: Fanshawe College, London, Ontario, Canada Broj učesnika: Sa katedre: Doc.dr. Šefket Goletić, i asis. Nusret Imamović. Nosilac projekta: Katedra za ekološki inženjering, Univerziteta u Zenici & FC London,Kanada. Podaci o štampanom Zborniku: Kratki rezime sadržaja aktivnosti: 3) Naziv aktivnosti: ”Izrada elaborata i aktivnosti na pokretanju PDS-a ”Ekološko inženjerstvo i zaštita okoliša”. Vrijeme održavanja: 2006/2008 Mjesto održavanja: Univerzitet u Zenici Broj učesnika: 20-30 Nosilac projekta: doc. dr. Šefket Goletić;Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Sekretar projekta: asis. Nusret Iamović,dipl.ing. Podaci o štampanom Zborniku: Kratki rezime sadržaja aktivnosti: 4). Naziv seminara: MEDeko EPIR Centar Organizator: Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Vrijeme održavnja seminara: Zenica, 05.06. 2007. Autor teme: Prof.dr. Jovan Sredojević Naziv teme: Stanje i prespektive uklanjanja opasnog medicinskog otpada u Zeničkodobojskom kantonu 5). Naziv seminara: Ekološko zbrinjavanje potencijalno infektivnog otpada
131

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Organizator: Privredna komora federacije Bosne i Hercegovine I Predstavništvo Privredne komore Srbije u Bosini i Hercegovini Vrijeme održavnja seminara: Sarajevo, 12.12. 2007. Autor teme: Prof.dr. Jovan Sredojević Naziv teme: Savremeni postupci upravljanja i zbrinjavanja medicinskog otpada UNIVERZITET U ZENICI UNIVERSITY OF ZENICA -Mašinski fakultet-Faculty of Mechanical EngineeringKatedra za mehanike Chair for Mechanics Tel. +387 32 449 120, fax. +387 32 246 612 dvukojevic@mf.unze.ba aziga@mf.unze.ba Fakultetska 1, 72 220 ZENICA BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA AND HERZEGOVINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU KATEDRE ZA MEHANIKE (K11) U 2007 1. NASTAVNI PREDMETI I NASTAVNO OSOBLJE U 2007. GODINI Prema važećem rasporedu na nivou Univerziteta, Katedra organizuje nastavu na sljedećim predmetima: 1. Statika 2. Kinematika 3. Dinamika 4. Oscilacije 5. Otpornost materijala I 6. Otpornost materijala II 7. Tehnička mehanika I3 8. Tehnička mehanika II3 9. Statika1 10. Kinematika1 11. Otpornost materijala1 12. Dinamika i oscilacije1 13. Mehanika (drveta ili metala)2 Predmeti koji se realizuju na drugim odsjecima odnosno fakultetima:
1 2

Opšte mašinstvo (strukovni studij) Proizvodni biznis (strukovni studij) 3 Fakultet za metalurgiju i materijale 13.Članovi katedre su: 1. 2. 3. 4. 5. R. prof. dr. Dušan Vukojević (šef katedre) R. prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović Doc. dr. Elma Ekinović V. asist. mr. Alma Žiga Asistent Josip Kačmarčik
132

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

U sastavu katedre je i "Laboratorij za analizu napona i deformacija". Članovi laboratorije se: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. R. prof. dr. Dušan Vukojević R. prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović Doc. dr. Senad Balić Doc. dr. Elma Ekinović Doc. dr. Nedeljko Vukojević V. asist. mr. Fuad Hadžikadunić, Doc. dr. Imamović Mustafa V. asist. mr. Alma Žiga Asistent Josip Kačmarčik

2. NAUČNO-NASTAVNI PROCES NA KATEDRI U 2007. GODINI 2.1 MAGISTRANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI Mujo Šutković Naslova rada: "Istraživanje uticaja geometrijskih nepravilnosti na sigurnost zavarenih automobilskih plinskih rezervoara" Članovi komisije za odbranu rada: r. prof. dr. Ahmet Hadžipašić, r. prof. dr. Nermina ZaimovićUzunović, r. prof. dr. Džafer Kudumović, v. prof. dr. Avdo Voloder Rezime: Metalne posude pod pritiskom sadrže oblasti gdje se dešavaju promjene u geometriji, svojstvima materijala ili opterećenju. Postoje različite konfiguracije posuda pod pritiskom, sa različitim vrstama diskontinuiteta, a neki od njih su zavareni spojevi i različiti otvori, što je i predmet analize u ovom radu. Sistematska analiza automobilskih rezervoara za plinska goriva, ukazuje na postojeće probleme i na potencijalno slaba mjesta u ovakvim mašinskih strukturama. Analiza je obuhvatila teorijske, analitičke, numeričke i eksperimentalne metode što je omogućilo da se na osnovu dobivenih rezultata donesu adekvatni zaključci. Za numeričku analizu korištena je metoda konačnih elemenata, a za eksperimentalna istraživanja korištene su elektrootporne mjerne trake i laboratorijska ispitivanja sa i bez razaranja uzoraka uzetih sa tijela tretirane posude. Ključne riječi: koncentracija napona, posude pod pritiskom, napon-deformacija 3. ELEMENTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA NA KATEDRI 3.1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA 1. Naslov rada / Paper Title :

Autori / Authors : Kongres / Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

THE INFLUENCE OF THE NUMBER OF FINITE VOLUMES AND MESH REFINEMENT ON Δ p-Q CHARACTERISTICS IN THE ANALYSIS OF HYDRAULIC OIL FLOW THROUGH THE CHAMBERS AND CHANNELS OF CYLINDRICAL PISTON DISTRIBUTING VALVE Dr. Nedim Hodžić, University of Zenica, B&H Dr. Elma Ekinović, University of Zenica, B&H 11th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 5-9 September, 2007 Precedings of TMT2007, pages 1295-1298, S.Ekinović, S.Yalcin, J.Vivancos (Eds.), ISBN 978-9958-617-34-8 The developments in Computational Fluid Dynamics (CFD) during the last decade have enabled accurate and reliable calculation of velocity,
133

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime / Summary

pressure and temperature fields in fluid flow through different mechanical parts and systems. The quality of results numerically obtained depends on the quality of finite volume mesh, i.e. the number and type of finite volumes that are used in mesh generation. The numerical analysis of stationary oil flow through chambers and channels of cylindrical piston distributing valve was performed and this paper presents the influence of the number of finite volumes and mesh refinement on Δ p-Q characteristics of the valve. Key Words: numerical mesh, number of finite volumes, numerical mesh refinement

2. Naslov rada / Paper Title : Autori / Authors : Kongres / Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

TOOLS FOR NUMERICAL ANALYSIS: MOTION-ANALYSIS AND FEA SHOWN ON THE ABOVE-KNEE PROSTHESIS Asist. Žiga Alma, University of Zenica, B&H Dr. Nermina Zaimović-Uzunović, University of Zenica, B&H Dr. Remzo Dedić, University of Mostar, B&H 11th International Research/Expert Conference "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology" TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 5-9 September, 2007 Precedings of TMT2007, pages 1295-1298, S.Ekinović, S.Yalcin, J.Vivancos (Eds.), ISBN 978-9958-617-34-8 Motion-analysis and FEA can work together even though they are quite different. Motion-analysis software works with CAD assemblies. It starts by translating assembly mating conditions into corresponding kinematics pairs. It then calculates kinematics and dynamics data of the moving mechanism. Each component in mechanism, if viewed separately, is under balanced set of loads: joint reactions and inertial forces. Such isolated component behaves like structure, i.e. firmly supported object and FEA can deals with it. In short, motion analysis feeds FEA with data necessary to convert mechanism component into a structure- a form digestible to FEA. These two numerical tools are applied on the above-knee prosthesis. The first, prosthesis assembly is made. Mating conditions are translated into kinematics pairs such as sliders, pin joints and fixed joints. Then, motionanalysis of prosthesis mechanism is done under subjected loads. The last, components in the foot assembly are remodeled, analyzed and optimized in FEA software, using reactions and inertial forces obtained from motion analysis. Keywords: above-knee prosthesis, finite element analysis (FEA), motionanalysis software

Rezime / Summary

3.2 OBJAVLJENE KNJIGE STATIKA Autori: r. prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović, r. prof. dr. Dušan Vukojević, doc. dr. Nedim Hodžić, mr. Alma Žiga 3.3 REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Projekt 1.
134

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Naslov projekta: REKONSTRUKCIJA ČELIČNE KONSTRUKCIJE PRESIPNOG TORNJA POGONA ZA PEČENJE KLINKERA Projektni tim: prof. dr. Dušan Vukojević, dipl. inž., doc. dr. Nedeljko Vukojević, dipl. inž., mr. Fuad Hadžikadunić, dipl. inž. Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet u Zenici. Vrijeme rada na projektu: maj 2007. godine. Kratki sadržaj projekta: U okviru cjelokupnih aktivnosti vezanih za rekonstrukciju transportnog sistema u pogonu za pečenje klinkera Tvornice cementa “Kakanj“ bilo je neophodno izvršiti i rekonstrukciju dijela nosećih greda presipnog tornja, koje svojim položajem ometaju ugradnju novih pločastih transportera. Aktivnosti na realizaciji ovoga posla su obuhvatale: snimanje stanja na mjestu ugradnje, izradu tehničkog rješenja rekonstrukcije, definisanje plana aktivnosti za izvođenje rekonstrukcije, izvršenje nadzora kod izvođenja radova na rekonstrukciji, izvršiti potrebna tenzometrijska i druga mjerenja radi kontrole stanja i ponašanja dijela konstrukcije tornja. Neki od zaključaka koji se odnose na rezultate analize postojeće konstrukcije opterećene novim transporterom su: naponi postojeće konstrukcije nisu u potpunosti iskorišteni i postoji izvjesna rezerva u tom smislu, povećanje opterećenja se odnosi na povećanje vlastite težine samog transportera sa pripadajućim dijelovima, ostala opterećenja se zadržavaju, glavni uticaj dopunskog opterećenja se prenosi na oslonce, tj. ležišta, starost kostrukcije kao i trenutno stanje zahtjevaju poduzimanje određenih radnji u smislu redovnih aktivnosti na održavanju, neophodan je stalan stručni nadzor pri radovima demontaže i montaže konstrukcije, moguće je pristupiti zamjeni postojećeg gumenog transportera klinkera novim čeličnim, bez većih konstruktivnih zahvata i investicija, uz izvjesna lokalna ojačanja (oslonci). Na osnovu gore navedenog donesen je sljedeći zaključak: postojeća konstrukcija može prihvatiti dodatno opterećenje pri zamjeni postojećeg gumenog transportera klinkera novim čeličnim transporterom klinkera sa neophodnim ojačanjima u području oslonaca i u skladu sa glavnim projektom rekonstrukcije, a kojeg je moguće uraditi nakon prethodnog čišćenja i detaljnog pregleda elemenata konstrukcije. Projekt 2. Naslov projekta: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PROVJERA NOSIVOSTI TORNJA AGREGATA ZA VERTIKALNO BUŠENJE U RMU KAKANJ Projektni tim: prof. dr. Dušan Vukojević, dipl. inž., doc. dr. Nedeljko Vukojević, dipl. inž., mr. Fuad Hadžikadunić, dipl. inž. Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet u Zenici. Vrijeme rada na projektu: juni 2007. godine, projekat finansiran od strane firme RMU Kakanj. Kratki sadržaj projekta: Agregat za bušenje tip GKR150J-GZ namijenjen za geoistražna, konsolidaciona, geomehanička i druga bušenja proizvod je „Geomašine“ iz Zemuna prema sopstvenoj tehničkoj dokumentaciji nastaloj u konstrukcionom birou ove firme. Uređaj služi za geološka i sondažna bušenja, a takođe i za sve vrste rudarskih i eksploatacionih bušenja. Može se upotrijebiti i za injektiranje, kao i za isušivanje močvarnih terena. Agregat za bušenje je smješten na vlastitom specijalnom postolju u obliku sanki izrađenom od čeličnih profila i opremljen je vitlom koje mu omogućava pokretanje navlačenjem. U cilju povećanja efikasnosti vertikanog bušenja i lakšeg manevrisanja bušaćim priborom konstruisan je preklopni toranj koji se zajedno sa agregatom za bušenje postavlja na čelično postolje (rudarska pograda). U ovom elaboratu je izvršen kontrolni proračun pojedinih dijelova tornja i provjera njegove nosivosti, kao i stabilnost tornja od prevrtanja. Izvršena je provjera užeta i koturača koje služe za manevrisanje bušaćim priborom. U elaboratu su data uputstva za montažu, održavanje i zaštitu na radu. Analiza preklopnog tornja izvršena je analitički i numerički, a na osnovu finalnog rješenja data je i tehnička dokumentacija u prilozima elaborata. Neki od zaključaka analize su: provjera nosivosti preklopnog tornja ugrađenog na postolje zajedno sa agregatom za bušenje tip GKR 150J-GZ sa aspekta sigurnosti i vrijednosti parametara proračunskih sila, kao i
135

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

ugrađenih materijala zadovoljava; sistem nepokretnih koturača, odnosno osovinica takođe zadovoljava; ugrađeno uže ∅12 (mm) ne može da zadovolji literaturni preporučeni stepen sigurnosti 6 ÷ 7, te se stoga daje preporuka ugradnje novog užeta sa jezgrom od kudelje promjera ∅14 mm (6x19) i Rm=1960 MPa. Projekt 3. Naslov projekta: ISPITIVANJE POD UTICAJEM STATIČKOG I DINAMIČKOG REDOVNOG PROBNOG OPTEREĆENJA RASPONSKE KONSTRUKCIJE OBJEKTA MOST ''KANAL'' PREKO RIJEKE BOSNE U NASELJU KANAL U ZENICI Projektni tim: prof. dr. Dušan Vukojević, dipl. inž., doc. dr. Nedeljko Vukojević, dipl. inž., mr. Fuad Hadžikadunić, dipl. inž. Institucije zadužene za rad na projektu: Mašinski fakultet u Zenici. Vrijeme rada na projektu: april 2007. godine, projekat finansiran od strane firme METALNO Zenica. Kratki sadržaj projekta: Na osnovu narudžbe preduzeća Metalno d.d. Zenica, članovi Laboratorije za napone i deformacije Mašinskog fakulteta u Zenici su izvršili ispitivanje redovnim probnim opterećenjem mosta ''KANAL'' preko rijeke Bosne, naselje KANAL, općina Zenica. Sva ispitivanja pod uticajem statičkog i dinamičkog redovnog probnog opterećenja rasponske konstrukcije su vršena u skladu sa usvojenim Programom ispitivanja, a prema važećim standardima JUS U. M1. 046 i DIN 1072, te prema Pravilniku o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije - Službeni list SFRJ br. 61, 1986. god, te Pravilniku o tehničkim normativima za određivanje veličina opterećenja mostova, - Službeni list SFRJ br. 1, 1991. god. Na osnovu preliminarnog plana ispitivanja, ispitivanja spregnute mostne konstrukcije su, prema zahtjevima Naručioca, a u skladu sa standardima i propisima, obuhvatila slijedeće faze: uvid u tehničku dokumentaciju (atestnu i izvedbenu); pregled konstrukcije prije, za vrijeme i nakon provedenog probnog opterećenja; izvođenje pripremnih radova, postavljanje mjernih instrumenata i uređaja; fazno statičko ispitivanje pod redovnim probnim opterećenjem spregnute konstrukcije mosta u sva četiri polja obje strane, za najnepovoljnije slučajeve opterećenja na konstrukciji; mjerenje opštih i lokalnih deformacija (ugiba) u karakterističnim presjecima; dinamičko ispitivanje pod redovnim probnim opterećenjem konstrukcije. Na osnovu analiza izvedeni su određeni zaključci od kojih su neki: ugibi od ispitnog opterećenja ne prelaze proračunske vrijednosti utvrđene projektom za pokretno opterećenje, trajni ugibi nakon rasterećenja, poslije primjene ispitnog opterećenja, jesu manji od maksimalnih ugiba u svim rasponskim dijelovima konstrukcije, međusobnim poređenjem rezultata dinamičkih i statičkih ugiba konstatuje se da most nije pretrpio trajne deformacije.

Katedra za proizvodne tehnologije – K13
PREGLED AKTIVNOSTI I OBJAVLJENIH RADOVA ČLANOVA KATEDRE ZA PROZVODNE TEHNOLOGIJE U 2007 GODINI
Tabela 1. – Spisak članova Katedre Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. Ime i prezime van.prof.dr. S. Ekinović prof.dr. A. Hadžipašić nauč.sar. M. Arnaut v.asis.mr. I. Plančić asist. E. Begović Pozicija šef katedre Matična Matična Matična Matična
136

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

1. RADOVI OBJAVLJENI NA SKUPOVIMA I KONFERENCIJAMA Naslov rada: 1 Paper Title: Autori: Authors: Kongres: Congress: Podaci o zborniku: Proceedings Data:

ANALIZA TROŠENJA VOĐICA SUPORTA UNIVERZALNOG STRUGA Sabahudin Ekinović, Edin Begović, Huso Delić Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet 5. Naučno-stručni skup Kvalitet 2007, 6-9 Juni, Neum

Zbornik radova, Neum, 2007, pp. 399-404; ISSN 1512-9268 Namjena rada je prikazati rezultate ispitivanja istrošenosti kliznih vođica na dva univerzalna struga, istog tipa, Potisje ADA 501M, i približno iste starosti, no bitno različitog stepena iskorištenosti mašine. Jedan od ispitivanih strugova je dio mašinskog parka firme „Rudstroj“ iz Kaknja, BiH i operativan je praktično čitav svoj radni vijek. Drugi stroj je smješten u Laboratoriji za obradu rezanjem i alatne mašine Univerziteta u Zenici i kao takav nije bio izložen nekoj intenzivnijem radnom opterećenju a shodno i namjeni koju ima u jednoj takvoj sredini. Ova analiza je usko vezana za aspekt održavanja alatnih mašina i kao takva može dati izvjestan doprinos službi Održavanja u navedenom pogonu. Trošenje kliznih vođica za direktnu posljedicu ima povećanje zazora između kliznih elemenata, u ovom slučaju, vođica i suporta mašine a što, naravno, za krajnji ishod može imati smanjenje tačnosti instalisane mašine. Mjerenja hrapavosti izvedena su pomoću mjernog uređaja Perthometer M1, firme Karl Mahr, Njemačka. Podaci se sa mjerne jedinice direktno prenose u računar, tačnije u programski paket MahrSurf u kome digitalni zapis hrapavosti određene površine ostaje pohranjen i u obliku pogodnom za daljnju manipulaciju. Ključne riječi: Alatne mašine, Održavanje, Hrapavost, Klizne površine

Rezime: Summary:

Naslov rada: 2 Paper Title: Autori: Authors: Kongres: Congress: Podaci o zborniku: Proceedings Data: Rezime: Summary:

INTERNO OSIGURANJE KVALITETA NA UNIVERZITETU U ZENICI – PRIMJENA
PROCESNOG PRISTUPA

Ibrahim Plančić, Darko Petković, Sabahudin Ekinović Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet 5. Naučno-stručni skup Kvalitet 2007, Neum, 2007

Zbornik radova, Quality 2007, pp. 563-572, ISSN 1512-9268 Opšte je poznato da su u posljednjem desetljeću savremeni trendovi u osiguranju i upravljanju kvalitetom sve prisutniji i u oblasti visokog
137

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

obrazovanja. U europskoj zoni visokog obrazovanja oni su intenzivirani kroz Bolonjski proces i obaveze akademskih institucija u vezi sa njegovom provedbom. Na posljednjoj ministarskoj konferenciji u Bergenu naglašeno je da je primarna odgovornost za osiguranje kvaliteta na institucijama visokog obrazovanja. S tim u vezi, svaka institucija visokog obrazovanja treba da razvija vlastite programe osiguranja kvaliteta. Istražujući dostupnu literaturu, kao i aktuelne programe i kriterije nagrada kvaliteta uočljivo da značajno mjesto u osiguranja kvaliteta svake institucije ima zahtjev za primjenu procesnog pristupa. U radu je predstavljena vlastita interpretacija procesnog pristupa za visokoškolske institucije i analizirani ključni aspekti njegove primjene na Univerzitetu u Zenici (UNZE). Naslov rada: 3 Paper Title: Autori: Authors: Kongres: Congress: Podaci o zborniku: Proceedings Data: RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA UNIVERZITETU U ZENICI Darko Petković, Sabahudin Ekinović Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet 5. Naučno-stručni skup Kvalitet 2007, Neum, 2007

Zbornik radova, Quality 2007, pp. 617-622, ISSN 1512-9268 Jedan od ključnih projekata koji je pratio project integracije Univerziteta u Zenici svakako je project razvoja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom. Započet 2005. godine ovaj projekat je u svim fazama do sada imao strateški support menadžmenta univerziteta. Isti je do sada nastojao da maksimalno promoviše integracijski pristup kako odozgo ka dole tako i pristup odozdo ka gore. U tom smislu ovaj rad objašnjava strateške osnove projekta i smjernice u kojima se projekat do sada kretao te kakve su buduće namjere. Ključne riječi: sistem kvaliteta, organizacioni razvoj, transformacija, integracija, ISO 9000, ENQA, UNZE MONITORING THE CHANGES OF A LATHE GUIDE WAY SURFACE ROUGHNESS IN RELATION TO SUCCESSEFUL MAINTENANCE Sabahudin Ekinović1, Janez Kopač2, Edin Begović1, Huso Delić1 1 University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering, B&H 2 University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia 11th International Scientific Conference on Production Engineering, CIM2007 Proceedings of the CIM 2007, Biograd, Croatia 2007 The intention of the work is to present the results of measuring the use of slide guide ways on two universal lathes of same type and age, but of importantly different use of the machine. One of tested lathes is a part of machine workshop of the company "Rudostroj" from Kakanj, B&H, and it is in function all its working age. Second machine is placed in the LORAM (Laboratory for metal cutting and machine tools of the University of Zenica), and, as such, it was not exposed to more intensive work load, which is in
138

Rezime: Summary:

Naslov rada: 4 Paper Title: Autori: Authors: Kongres: Congress: Podaci o zborniku: Proceedings Data:

Rezime: Summary:

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

accord with its purpose in an educational environment. This analysis is tightly connected with some aspect of machine maintenance and in such a way can contribute to certain extent to Maintenance service improvement in mentioned company. The use of slide guide way has as a direct consequence an increased gap between slide elements, which in this case are guide way and support, and that consequently, as a final issue, can have decreasing the accuracy of installed machine. Keywords: machine tools, maintenance, slide ways roughness Naslov rada: 5 Paper Title: Autori: Authors: Kongres: Congress: Podaci o zborniku: Proceedings Data: TOPOLOGY OPTIMIZATION OF LOWER TIE BAR BRACKET OF A CAR ENGINE Esmir Mehanović1, Sakib Mustafagić1, Sabahudin Ekinović2,Edin Begović2
1 2

Univerzitet u Tuzli, Mašinski fakultet Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet

11th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT2007, Hammamet, Tunisia TMT2007 Proceedings, pp.763-766, ISBN 978-9958-617-34-8 The paper presents some possibilities for shape design optimization that aiming to minimize mass of an analyzed part but also to uniforms distribution of a generated stresses. Here have been described computer optimization methods’ providing guidelines for performing basic design and a way to upgrade existing designs. Applied topology optimization based on Finite Element Method application is a main topic of a paper. Here has been described an example of modeling and optimization of a car lower tie bar bracket. Keywords: Optimization, Finite Element Method, engine bracket

Rezime: Summary:

Naslov rada: 6 Paper Title: Autori: Authors: Kongres: Congress: Podaci o zborniku: Proceedings Data: Rezime: Summary:

DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY AUDIT MODEL Slavko Dolinšek1, Aleksandar Janeš, Predrag Ćosić2, Sabahudin Ekinović3 1 University of Koper, Faculty of Economics, Koper, Slovenia 2 University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture,Zagreb, Croatia 3 University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering, B&H MIC – Management International Conference 2007 Conference, Kopar, 2007 MIC 2007 Proceedings , ISSN: 1854-4312, ISBN: 978-961-6573-88-7). Technology can be defined as „the way we do things” and it consists of the means by which we achieve objectives. The notion of MOT is continually evolving. MOT is an interdisciplinary field concerned with technological development, utilization and the impact of technology on companies and
139

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

society. Naslov rada: 7 Paper Title: Autori: Authors: Kongres: Congress: Podaci o zborniku: Proceedings Data: NUMERIČKO I EKSPERIMENTALNO REDIZAJNIRANJE PARKIRNE KOČNICE
PUTNIČKOG AUTOMOBILA

Sabahudin Ekinović1, Damir Okanović2 1 Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, B&H, 2 CIMOS TMD Ai Gradacac B&H 6th International Scientific Conference on Production Engineering-RIM 2007, 24-26 Oktobar 2007, Plitvička jezera, Hrvatska, RIM 2007 Proceedings U radu je prikazano numeričko i eksperimentalno redizajniranje parkirne (ručne) kočnice za putnički automobil. Za numeričku simulaciju je korištena metoda konačnih elemenata, a eksperimentalno ispitivanje je provedeno na izrađenom prototipu korištenjem odgovarajuće mjerne opreme. Testiranje prototipa je izvršeno u laboratorijskim uslovima. Sumiranjem svih rezultata došlo se do novog rješenja parkirne kočnice uz potpuno zadovoljavanje postavljenih uslova i ograničenja. Ključne riječi: Numerička analiza, modeliranje, eksperimentalno testiranje prototipa

Rezime: Summary:

Naslov rada: 8 Paper Title: Autori: Authors: Kongres: Congress: Podaci o zborniku: Proceedings Data:

MEASUREMENT AND CALIBRATION OF MACHINE TOOLS Sabahudin Ekinović1, Slavko Dolinšek2, Edin Begović1 1 University of Zenica, Faculty of Mechanical engineering, B&H, 2 University of Koper, Faculty of Economics, Koper, Slovenia 6th International Scientific Conference on Production Engineering, Plitvička jezera, 2007 Proceedings of the Conference Measurement and calibration of machine tools and 3D measuring machine by use of laser ML10 (Reniswaw, UK) is shown in the paper. A way of measurement by laser beam, interferometer and reflectors is explained. Further, setting up of equipment and software are explained, too. Keywords: Machine tools, Laser equipment, measurement, calibration

Rezime: Summary:

Naslov rada: 9 Paper Title: Autori: Authors: Kongres: Congress:

ANALYSIS OF DYNAMIC WORKLOAD CAUSED BY IMPACTS IN THE DRIVE ELEMENT
GAPS ON THE LINE ROLLING TRACKS

Mustaf Imamović, Ahmet Hadžipašić 11th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT2007,
140

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Hammamet, Tunisia Podaci o zborniku: Proceedings Data: TMT2007 Proceedings, pp.747-751, ISBN 978-9958-617-34-8 Determination of proper workloads in the rolling stands drive elements is a very complex task. This complexity is caused by the technological process specifications which are conditioned to a large number of influential factors which are stochastic in nature and application. Determination of quantity as well as impact of the dynamical loads caused by drive elements’ gaps are separate issue. This paper covers the analysis of the rolling process on line rolling tracks, way these dynamic workloads are caused by impact in the drive elements’ gaps as well as proposed solution for reduction of the impact of the gap sizes to the dynamic workloads. This procedure enables reduction of the total drive elements’ workloads which would for sure lead to the safer and more reliable facility operation. Keywords: dynamic workload, rolling track, drive element gaps, impacts Naslov rada: Paper Title: Autori: Authors: Kongres: Congress: Podaci o zborniku: Proceedings Data: 10 MOGU LI IWA 2 PREPORUKE I ENQA STANDARDI BITI EFIKASAN PROGRAM OSIGURANJA KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU? Ibrahim Plančić, Safet Brdarević, Sabahudin Jašarević 5. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ”Kvalitet 2007”, Neum, B&H, 06-09. Juni 2007. Zbornik radova: ”Quality 2007’’, Godina V, broj 1, ISSN 1512-9268, za izdavača Mašinski fakultet u Zenici Osiguranje i upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju izuzetno je aktuelno u cijelom svijetu. Pokazuju to brojni projekti, izvještaji, analize i objavljeni komentari u posljednim desetljećima. Širom svijeta briga o kvalitetu visokog obrazovanja, njegovom osiguranju i poboljšanju kontinuitet je aktivnosti većine visokoškolskih institucija. Shodno tome, osiguranje i poboljšanje kvaliteta u visokom obrazovanju su jako važni činioci i u određivanju europske obrazovne politike. Objavljivanjem Bolonjske deklaracije 1999. godine jasno su profilirani i definirani njeni pravci do 2010 godine. Jedan od ključnih ciljeva jedinstvene europske visokoškolske politike je i osiguranje kvaliteta. Zbog toga je većina europskih vlada u posljednjoj deceniji uložila i ulaže ogromne napore u programe osiguranja i upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju. Istovremeno mnoge pojedinačne institucije iz oblasti visokog obrazovanja čine dodatne napore u primjeni različitih programa za poboljšanje kvaliteta i unapređenje unutrašnjeg sistema koji ga obezbjeđuje. Ovaj rad pokušava dati odgovor na brojne nejasnoće u vezi sa izborom efikasnog programa osiguranja kvalitetom uz poseban naglasak na preporuke IWA2 i ENQA standarde i smjernice. REKONSTRUKCIJA SISTEMA ZA ZAGRIJAVANJE UMETKA ULJNOG FILTERA U PROIZVODNOJ ORGANIZACIJI "MANN+HUMMEL BA'' D.D. TEŠANJ

Rezime: Summary:

Rezime: Summary:

Naslov rada: 11 Paper Title:

141

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Autori: Authors: Kongres: Congress: Podaci o zborniku: Proceedings Data:

Jusuf Duraković, Ibrahim Plančić, Avdo Brka 5. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ”Kvalitet 2007”, Neum, B&H, 06-09. Juni 2007. Zbornik radova: ”Quality 2007’’, Godina V, broj 1, ISSN 1512-9268, za izdavača Mašinski fakultet u Zenici U proizvodnom sistemu preduzeća za proizvodnju filtera ''MANN+HUMMEL BA'' d.d. Tešanj nalaze se postrojenja namijenjena za proizvodnju umetka uljnog filtera na principu lijepljenja na temperaturi 250 0C. Ključni dio ovih postrojenja su dvodijelni alati u čijoj se gornjoj i donjoj zoni nalaze grejna tijela. Tehnološkim procesom je definisano da se papirni filter (harmonika) lijepi za metalni lim umetka filtera. Postojećim načinom rada često dolazi do zastoja u proizvodnji, usljed izgaranja grejnih tijela i termoelemenata. Svaki zastoj na postrojenju prouzrokuje pad produktvnosti i zahtijeva izmjenu grejnih tijela u vrućem stanju. Detaljna analiza i primjena procesnog pristupa, shodno jednom od temeljnih načela upravljanja kvalitetom, rezultirali su prijedlogom potpuno novog rješenja sistema zagrijavanja umetka uljnog filtera. Primjenom novog načina zagrijavanja povećana je produktivnost, izvršena humanizacija rada, smanjen broj grejnih tijela, termoelemenata i regulatora temperature, a time i značajne uštede u proizvodnji predmetnih filtera. U radu su predstavljene osnovne specifičnosti predloženog riješenja.

Rezime: Summary:

2 RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA Naslov rada: 1 Paper Title: Autori: Authors: Časopis: Journal:

OPTIMIZATION OF THE COMPOSING PART OF HAND BRAKE MECHANISM S. Ekinovic1, E. Saric2 1 University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering, B&H 2 TMD Co, Gradačac, B&H Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol.24.No.1, 2007, pp.207-211 Purpose: The purpose of work is to show an example of 3D modeling and optimization combined with the design and production of prototype and experimental testing of a very important composing part of the mechanism for compensating the aeration in automobile hand brake. The basic notions about purpose, function, buyer's demands, specifics of the hand brake assemble construction are given. The proposal of concept for the development of the assembly, conceived by the buyer, is given as well. Design/methodology/approach: Very important task of the mechanism for compensating the aeration in automobile hand brake is to assure its function safety and a permanent grip angle of the hand brake. A new construction is made, which will satisfy the above mentioned demands, then the 3D technique is used to choose an optimal model, and, based on it, prototypes were produced and experimentally tested in real conditions. Findings: A new design of the elements of hand brake is developed.
142

Rezime: Summary:

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Research limitations/implications: The proposed methodology is repeatable for other similar mechanisms. Practical implications: Based on the research, new design of the mechanism of automobile hand brake is developed, by which the advancement of final product is enabled. Originality/value: The demands of construction and mechanism functional safety are entirely satisfied. Keywords: Analysis and Modeling, Numerical Techniques, 3D Modeling, Prototype Testing Naslov rada: 2 Paper Title: Autori: Authors: Časopis: Journal: INFLUENCE OF MACHINING PARAMETERS ON THE WHITE LAYER FOMATION PROCESS AND ITS CHARACTERISTICS IN TURNING OF HARDENED STEEL M. Mehmedović1, S. Ekinović2, E. Šarić1 and I. Buljubašić1 1 University of Tuzla, Faculty of Mechanical Engineering,Tuzla, B&H 2 University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering,Zenica, B&H Machining Science and Technology An International Journal, Vol.11, No.3, 2007, pp.313-343 This paper contains presented results of experimental research activities of white layer formation (WLF) and its characteristic during a process of turning hardened steels (THS), that have been carried out in laboratories of DD Cimos TMD Ai Gradačac. WLF and its characteristics during THS process were analysed from the aspects of influence caused by machining parameters as well as tool flank wear width. Experimental tests of tool wear have been performed. The tool used in experimental tool wear was ceramic cutting insert CNGA 120408T, catalogue mark IN22 Al2O3-TiCN. In accordance with achieved results, value of tool flank wear 220 μm has been set as the criterion of wear. In accordance with defined wear criterion, determination of level and type of influence that machining parameters have on WLF and its characteristics were carried out in accordance with planned experiment methodology. Experiments have shown that cutting speed and tool flank wear width (for all other machining conditions unchanged) can be used for contol of WLF and its characteristics. Structural changes in surface layer of the working piece, during the cutting process of hardened material, except for the WLF are also presented through a transition zone, e.g. dark layer, which has lower hardness than the initial material. Hard WL can take over a protection role for a machined surface from abrazive actions, while softened zone (dark layer) can take over a function of WL solder with the initial material. Analysis of achieved results points to a possibility of controling the WLF and its characteristics, and therefore a possibility of using WL in a positive context. The basis for the above mentioned is the effect of additional plastic deformation of WL (APDWL), which occurs only under certain machining conditions. Mentioned effect, if follows WLF, results in decrease of machined surface roughness compared to its expected value. In accordance with that there is a possibility for identification of WL on a machined surface by measuring of the roughness parameters without previous metallographic preparation of samples. COMPARISON OF MACHINED SURFACE QUALITY OBTAINED BY HIGH-SPEED MACHINING AND CONVENTIONAL TURNING

Rezime: Summary:

Naslov rada: 3 Paper Title:

143

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Autori: Authors: Časopis: Journal:

Sabahudin Ekinovic, Edin Begovic, and Amira Silajdzija University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering, B&H Machining Science and Technology An International Journal, Vol.11, No.4, 2007, pp.531-551 The aim of this article is to present some results of investigations on machined surface quality produced by high-speed cutting technologies and conventional turning. Machined surface quality demands significantly affect cost of production and increase the price of a product. Hence, obtaining a good quality of surface while lowering production costs has been metalworkers’ preoccupation since beginning their jobs. One possible approach for solving that problem is introducing high-speed machining facilities into production. High-speed machining allows higher productivity, excellent surface finish and good dimensional accuracy in the manufacturing process. Therefore these technologies have considerable advantages over traditional machining technologies. In this article some high-speed machining tests on different materials with different hardness, different machinability index, and by using different experimental approaches have been illustrated. Hard turning and high-speed turn milling, in particular, have been analyzed from the aspect of applicability of these technologies on conventional machines, since these machines still can be found in many manufacturing facilities. Results obtained through these experiments confirmed advantages of high-speed technologies over conventional machining. It has been shown that common production machines, e.g., a universal lathe, in combination with new cutting tools, might be use effectively in some highspeed applications also. Keywords: Experiment, Hard turning, High-speed turn milling, Surface quality

Rezime: Summary:

Naslov rada: 4 Paper Title: Autori: Authors: Časopis: Journal:

THEN IMPORTANCE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE HIGH EDUCATION AND CORELATION WITH ISO 9000 STANDARDS, Darko Petković, Sabahudin Jašarević, Ibrahim Plančić, International Journal for Quality Research, University of Montenegro and University of Kragujevac, Short Scientific Paper, 63-71,Vol.1, No.1, ISSN 1800-6450, 2007.

144

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime: Summary:

The modern concept of quality management understands construction and implementation of an internal system of organization, respectively of a system of the quality management (QMS). This means arranging the business system which treats the quality trough all aspects of making the business and by which the organization is directed by the demands of its users. This again comes from the definition itself of the quality as an assembly of all fetures and characteristics of a product and of the services which satisfy for the best the users needs. In the odher words, the traditional thought that the quality is defined from ’’up side’’, and that it expresses an expert opinion, is the matter of past in all the fields of work and business. The quality must be related to users function, respectively to users satisfaction. From this trends are not exempted neither the higher education institutions, since the Bologna model of the higher education organization dedicates an important part to the quality management. Related to that, numerous reports, analyses and discussions, carried out in the framework of actual reform, show that the important changes of existing state are necessary, in view of the organization and advancement of higher education. In the work are assumed the experiences of the international quality standards in higher education institutions, considering the significant specific particularity of our high education reality. The former can help the more efficient adaptation to the demands of the Bologna process.

3. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE

PROJEKAT 1. Naslov projekta: Projektni tim: Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu: EKSPERTIZA O PROVEDENIM ISPITIVANJIMA TAČNOSTI CNC TOKARSKOG STROJA TIPA BOEHRINGER DN 820 I CNC GLODALICE ANAYAK FBZ-HV 1800 Sabahudin Ekinović, Edin Begović Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet, Laboratorija za obradu rezanjem i alatne mašine, 2007 Juni 2007 Na zahtjev kompanije Alloy Wheels iz Jajca su urađena mjerenja tačnosti na dvije mašine i to: CNC tokarskom stroju tipa BOEHRINGER DN 820 i CNC glodalici ANAYAK FBZ-HV 1800.. Korišten je laserski uređaj za provjeru tačnosti mašina tipa ML10 - proizvođač Renishaw, UK. Na temelju dobijenih mjerenja urađena je navedena ekspertiza i data na uvid naručiocu koji je u skladu s istom poduzeo neophodne korake za dovođenje mašina u okvire projektovane tačnosti.

Kratak sadržaj projekta:

PROJEKAT 2. Naslov projekta: Projektni tim: Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu: Kratak sadržaj projekta: TEMPUS PROJEKAT:''JAČANJE OSIGURANJA KVALITETA NA UNIVERZITETIMA U BIH'' Učesnik projekta – v.asis.mr. Ibrahim Plančić SUS BiH i WUS Austria -ured u Sarajevu i javni univerziteti u BiH, 2005-2007 Projekat kojeg implementira SUS BiH, a koji je finansiran od strane TEMPUS programa Evropske unije. Vrijednost projekta iznosi 286.000,00
145

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

EUR, a za cilj ima uspostavljanje i opremanje samoodrživih kancelarija za osiguranje kvaliteta na svih 8 univerziteta u BiH, te obuka osoblja u praksama osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju. PROJEKAT 3. Naslov projekta: Projektni tim: Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu: TEMPUS PROJEKAT:''STRUKTURALNI RAZVOJ OSIGURANJA KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU'' Učesnik projekta – v.asis.mr. Ibrahim Plančić SUS BiH i WUS Austria -ured u Sarajevu i javni univerziteti u BiH, 2005-2007 Projekat kojeg implementira WUS Austria ured u Sarajevu uz finansijsku podršku Vlade Lihtenštajna i Austrijske agencije za razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 143,520.00 EUR. Cilj projekta je obezbijediti dodatnu podršku stvaranju sistema osiguranja kvaliteta u BiH kroz dodatnu edukaciju, studijske posjete koordinatora na EU univerzitete, podršku međunarodnoj saradnji, izradu vodiča za osiguranje kvaliteta i savjetovanje. Osnivanjem pomenutih centara, uz ostale aktivnosti, BiH visokom obrazovanju pružiti će se značajna podrška na putu stvaranja sistema za osiguranje kvaliteta po uzoru na EU univerzitete. U sklopu projektnih aktivnosti realizovani su interni semminari na svim javnim univerzitetima u BiH i više seminara u drugim zemljama evropskog visokoškolskog prostora. U sklopu završnih aktivnosti na realizaciji projekta u maju 2007. godine urađena je interna brošura o QA sistemu na UNZE pod nazivom Izvještaj o stanju osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Zenici. Njeni autori su Ibrahim Plančić i Darko Petković.. Ova publikacija pruža dodatne informacije o kvalitetu visokog obrazovanja, aktuelnim trendovima i značaju uspostave sistema osiguranja kvaliteta za univerzitete. Njen sadržaj pruža realnu predstavu o tome šta je UNZE uradio na planu osiguranja kvaliteta do sada i šta namjerava uraditi u narednom periodu. Isto tako namjera njenog izdavanja je da svi oni koji su uključeni u visoko obrazovanje prepoznaju svoju ulogu i odgovornost u ovom poslu. Kvalitet visokog obrazovanja je posao svih koji su u njega uključeni, a u ovoj publikaciji svi oni mogu pronaći brojne odgovore u vezi sa kvalitetom ili eventualnim pitanjem šta kao pojedinci mogu uraditi na planu kvaliteta.

Kratak sadržaj projekta:

PROJEKAT 4. Naslov projekta: Projektni tim: Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu: Kratak sadržaj projekta: TEMPUS SCM C024 A06:-“ QUALITY ASSURANCE PROCEDURE FOR PROMOTING UNIVERSITY – ENTERPRISE COOPERATION” Chris Van Keer, Adam Pawelczyk, Andre Govaert, Geert De Lepeleer, Petar Maric, Djordje Marjanovic, Sead Pasic, Tiro Dragi, Vojo Visekruna, Jadranko Batista, Darko Petkovic, Ibrahim Plancic Technical University of Wroclaw, KaHo Sint-Lieven, Banja Luka University, “Dzemal Bijedic“ University Mostar, “Sveuciliste “-University of Mostar, University of Zenica Novembar 2006-novembar 2007. Projekat je imao za cilj promociju preduzetničke orijentacije univerziteta kroz uspostavu procedura i osmišljavanje forme saradnje univerziteta i privrednih subjekata. U tom smislu kroz seminare, posjete privrednim subjektima i radne grupe na Univerzitetu u Banja luci, Zenici, Mostaru i
146

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Gentu kreirane su različite forme saradnje univerziteta i poslovnih sistema. Projekat je rezultirao izdavanjem zajedničkog zbornika radova QUALITY MANAGEMENT PROCEDURE FOR PROMOTING UNIVERSITYENTERPRISE COOPERATION, Tempus Structural and Complementary Measures project, October 2007 Zbornik sadrži sve relaventne informacije o realiziranim aktivnostima na projektu, prijedlogom i strukturom uspostave zajedničkog tijela zaduženog za implementaciju tješnje saranje svakog univerziteta i preduzeća u njegovom okruženju. PROJEKAT 5. Naslov projekta: Projektni tim: Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu: Kratak sadržaj projekta: PROJEKAT 6. EKSPERTIZA “VJEŠTAČENJE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI KOČIONOG SISTEMA SKUPA Naslov projekta: Projektni tim: Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu: Kratak sadržaj projekta:
VOZILA KOJA SU UČESTVOVALA U PROMETNOJ NEZGODI NA MAGISTRALNOM PUTU “M-5” SARAJEVO-ZENICA U MJESTU ARNAUTOVIĆI OPĆINA VISOKO DANA 06.05.2004. GODINE”

NOSTRIFIKACIJA I REVIZIJA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ELEKTROČELIČANE U KRUGU PREDUZEĆA “MITTAL STEEL” D.O.O. ZENICA Str.sarad. Mensur Arnaut, prof.dr. Dušan Vukojević, prof.dr. Sato Olević, doc.dr. Nedeljko Vukojević, v.asist. mr. Fuad Hadžikadunić i ostali saradnici Mašinski fakultet u Zenici i “FORMA” d.o.o. Zenica Kraj 2006. i početak 2007. godine U skladu sa postojećim propisima izvršena je nostrifikacija i revizija glavnog tehničkog projekta (mašinski, elektro i energetski dio) postrojenja Elektročeličane u krugu “MITTAL STEEL” d.o.o. Zenica.

Str.sarad. Mensur Arnaut, prof.dr. Sato Olević Mašinski fakultet u Zenici Prva polovina 2007. godine Na osnovu naredbe kantonalnog tužilaštva ZE-DO kantona izrađena je predmetna ekspertiza kojom je data ocjena stanja kočionih sistema tegljača i poluprikolice koji su izazvali predmetnu prometnu nezgodu u kojoj je poginuo vozač putničkog vozila, koje se sudarilo sa tegljačem i poluprikolicom.

PROJEKAT 7. STUDIJA “IZRADA PLANA AKTIVNOSTI SA MJERAMA I ROKOVIMA ZA POSTUPNO Naslov projekta:
SMANJENJE EMISIJA ODNOSNO ZAGAĐENJA I ZA USAGLAŠAVANJE SA NAJBOLJOM RASPOLOŽIVOM TEHNIKOM ZA POGONE I POSTROJENJA “ARCELOR MITTAL

Projektni tim: Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu:

STEEL ZENICA” Doc.dr. Šefket Goletić, str.sarad. Mensur Arnaut, v.asist. mr. Talić-Čikmiš Amra i ostali saradnici Mašinski fakultet u Zenici, Fakultet za metalurgiju i materijale Zenica, Institut za hidrotehniku Sarajevo i Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica Juni, juli i avgust 2007. godine
147

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Kratak sadržaj projekta:

U okviru navedenog projekta za svaki department firme Arcelor Mittal Steel Zenica izrađen je posebni elaborat tako da navedena studija ima 10 elaborata. Za department Valjaonice elaborat je urađen od strane gore navedenog projektnog tima.

PROJEKAT 8 Naslov projekta: Projektni tim: Institucije zadužene za rad na projektu: Vrijeme rada na projektu: Kratak sadržaj projekta: IZRADA PRIRUČNIKA ZA VODITELJE I KONTROLORE STANICA ZA TEHNIČKI
PREGLED VOZILA

Mustafić Ibrahim, Ahmić Ahmed, Mensur Arnaut, Selimović Semir i ostali saradnici Institut za privredni inženjering, d.o.o. Zenica Druga polovina 2007. godine Prema zahtjevima Zakona o bezbjednosti saobraćaja u BiH urađena su dva odvojena priručnika i to jedan za voditelje stanica, a drugi za kontrolore stanica za tehnički pregled motornih i priključnih vozila.

4. ORGANIZACIJA KONFERENCIJA, SEMINARA I JAVNIH PREDAVANJA 1. Naziv aktivnosti Mjesto i vrijeme: Nosilac aktivnosti: Kratak opis aktivnosti 2. Naziv aktivnosti Mjesto i vrijeme: Nosilac aktivnosti: QUALITY MANAGEMENT PROCEDURE FOR PROMOTING UNIVERSITY – ENTERPRISE COOPERATION, SURVEY DEVELOPMENT WORKSHOP IN ZENICA UČESNIK SEMINARA – V.asis.mr. I. Plančić Mart 2007, Zenica Kancelarija za kvalitet Univerziteta u Zenici Seminar je održan u periodu od 04.03.2007 do 07.03.2007. godine kao dio aktivnosti na realizaciji Tempus projekta TEMPUS SCM C024 A06 ‘’QUALITY ASSURANCE PROCEDURE FOR PROMOTING UNIVERSITYENTERPRISE COOPERATION’’ koji realizuju univerziteti iz Mostara, Banja Luke i Zenice te Sveučilište Mostar te partneri iz EU: ‘’KHL Univerzitet iz Genta (Belgija) i TU Wroclav (Poljska). Prvog dana rada po pet predstavnika svakog univerziteta i gosti iz EU razgovarali su o urađenim poslovima na projektu a drugi dan je potpuno bio posvećen prezentaciji rješenja iz zadataka sa prethodnog workshop-a iz Banja Luke. U popodnevnim satima upriličena je posjeta proizvodnji namještaja i drugim proizvodnim pogonima kompanije FIS Vitez nakon čega je vođen dugi razgovor sa menadžmentom kompanije. Treći dan rada upotpunila su predavanja gostiju iz EU, profesora Chris Van Kera, Andre Goverta, Gert
148

ORGANIZACIJA 11. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE ”TRENDOVI U RAZVOJU MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA I TEHNOLOGIJA” TMT2007 Hammamet, Tunis, 3-9 septembar, 2007. godine Katedra za proizvodne tehnologija, Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Već tradicionalan i u Evropi prepoznatljiv skup koji je i ove godine okupio veliki broj učesnika iz 30-tak zemalja svijeta. U Zborniku radova štampano je preko 380 radova.

Kratak opis aktivnosti

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

De Lepera i Adama Pavelčika kome su pored učesnika projekta prisustvovali i QA timovi svih OJ UNZE te menadžment UNZE. 3. Naziv aktivnosti Mjesto i vrijeme: Nosilac aktivnosti: SEMINAR:"OSIGURANJE KVALITETA NA UNIVERZITETU U ZENICI", UNIVERZITET U ZENICI, 30. MARTA 2007. - UČEŠĆE U RADU ORGANIZACIONOG ODBORA – v.asis.mr. I. Plančić Mart 2007, Zenica Kancelarija za kvalitet Univerziteta u Zenici U okviru realizacije TEMPUS projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH'', kojeg implementira Svjetski univerzitetski servis BiH i WUS Austrija, u petak, 30. marta 2007. godine s početkom u 09:00 sati u sali br.10 Fakulteta za metalurgiju i materijale, Univerziteta u Zenici održan je jednodnevni seminar ''Osiguranje kvalitete na Univerzitetu u Zenici“. Seminar je dio planiranih aktivnosti na realizaciji projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u Bosni i Hercegovini'' koji koordinira Svjetski Univerzitetski Servis (SUS) BiH. Projekat je finansiran putem TEMPUS programa Europske Unije za podršku visokom obrazovanju s osnovnim ciljem uspostavljanja samoodrživih centara za osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH, a u toku trajanja projekta planirano je i održavanje internih seminara na svim univerzitetima u BiH. Na seminaru je bilo prisutno 80 predstavnika organizacionih jedinica/fakulteta UNZE kao i predstavnika unije studenata. Analiza anketnih upitnika učesnika seminara (ukupno zaprimljen 61 ispunjen upitnik o ocjeni seminara) ukazuje na izrazito pozitivne rezultate i dobru organizaciju seminara.

Kratak opis aktivnosti

4. Naziv aktivnosti Mjesto i vrijeme: Nosilac aktivnosti Kratak opis aktivnosti 5. Naziv aktivnosti MEĐUNARODNI NAUČNO STRUČNI SKUP "KVALITET 2007", NEUM, B&H, 06-09. JUNI 2007. – UČEŠĆE U RADU ORGANIZACIONOG ODBORA – v.asis.mr. I. Plančić Neum, Juni 2007 TECHNO-EDUCA 2007 - UČEŠĆE U RADU ORGANIZACIONOG ODBORA – v.asis.mr. I. Plančić Zenica , maj 2007 Studentska naučno-stručna konferencija u okviru sajma ZEPS Intermetal 2007 (Students' Scientific and Expert Conference within the ZEPS Intermetal Fair), 17.-18. maj 2007, Zenica , Bosna i Hercegovina- član Organizacionog odbora-sekretar

Mjesto i vrijeme: Nosilac aktivnosti: Kratak opis aktivnosti

Studentska naučno-stručna konferencija u okviru sajma ZEPS Intermetal 2007 (Students' Scientific and Expert Conference within the ZEPS Intermetal Fair), 17.-18. maj 2007, Zenica , Bosna i Hercegovina

4.1. Prisustvo seminarima i konferencijama u toku 2007. godine

149

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

1. U okviru realizacije TEMPUS projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH'', kojeg implementira Svjetski univerzitetski servis BiH i WUS Austrija, 26. 01. 2007. godine na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Tuzli održan je interni seminar pod nazivom ''Osiguranje kvalitete na Univerzitetu u Tuzli''. Učesnik: V.asis.mr. Ibrahim Plančić. 2. Seminar na realizaciji projekta Procedure sistema upravljanja kvalitetom za promociju saradnje univerzitet-preduzeća, dana 16.01.2007. na Univerzitetu u Banjoj Luci. U ovom projektu kao predstavnici EU učestvovali Katolički univerzitet iz Genta i Tehnički univerzitet iz Krakova (Poljska) te iz BIH Univerzitet iz Banje Luke, Sveučilište iz Mostara, Univerzitet Džemal Bijedić iz Mostara i Univerzitet iz Zenice. . Učesnik: V.asis.mr. Ibrahim Plančić. 3. U okviru realizacije TEMPUS projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH'', kojeg implementira Svjetski univerzitetski servis BiH i WUS Austrija, 22. 02. 2007. godine na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu održan je interni seminar pod nazivom ''Osiguranje kvalitete na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu''. . Učesnik: V.asis.mr. Ibrahim Plančić. 4. U organizaciji Odjela za obrazovanje Misije OSCE-a u BiH je u periodu od 23.-25. maja 2007 godine u hotelu ''Maršal'' na Bjelašnici održan je seminar pod nazivom "Uloga osiguranja kvaliteta u Bolonjskiom procesu u Bosni i Hercegovini". Učesnici seminara su bili predstavnici studenata, nastavnog i administrativnog osbolja sa osam javnih univerziteta u BiH i nekoliko privatnih univerziteta i fakulteta koji su zainteresovani za visoko obrazovanje u BiH i provedbu Bolonjskog procesa. . Učesnik: V.asis.mr. Ibrahim Plančić. 5. Zajednički projekt SUS BIH i WUS Austrija -Ured u Sarajevu kojim se raznim aspektima jača sektor QMS na BIH univerzitetima imao je svoj nastavak realizacijom seminara od 1720.06.2007. na Univerzitetu u Ljubljani. . Učesnik: V.asis.mr. Ibrahim Plančić. 6. U vremenu 12.06. do 15.06. 2007. godine predstavnici UNZE su učestvovali na radnom dijelu seminara održanog u Gentu u Belgiji na projektu TEMPUS SCM C024A06. . Učesnik: V.asis.mr. Ibrahim Plančić. 7. Predstavnici Univerziteta u Zenici, prorektor prof. Dr Darko Petković i QA menadžer Mr Ibrahim Plančić su u periodu od 22.10.2007. do 24.10. 2007 godine, zajedno sa po dva predstavnika Univerziteta u Tuzli, Sveučilišta iz Mostara i WUS-a Austrija (uredi u Grazu i Sarajevu), boravili u studijskoj posjeti Univerzitetu o Korku, Irska (UCC - University College Cork). 8. Koordinatori za osiguranje kvaliteta sa osam javnih univerziteta u BIH i dva predstavnika WUS-a Austrija-Ured u Sarajevu su, u okviru realizacije aktuelnih projekata vezanih za QA na bh javnim univerzitetima prisustvovali 2. Forumu/Konferenciji o osiguranju kvaliteta koja je u organizaciji EUA, ENQA, EURASE i ESU održana na Univerzitetu Sapienza u Rimu od 15-17. novembra 2007. godine. . Učesnik: V.asis.mr. Ibrahim Plančić. 9. Od 26. – 28. novembra 2007 godine na Ekonomskom univerzitetu u Beču održan je seminar pod nazivom: ’’Razvoj evaluacijskih formulara’’u dodatku aktivnosti vezanih za TEMPUS projekt ’’Strenghtnening Quality Assurance at the B&H Universities’’. Seminar je održan u svrhu upoznavanja 8 QA koordinatora sa uredom QA na Bečkom Ekonomskom univeriztetu i konkretnim aktivnostima ovog ureda kada je u pitanju provedba evaluacije. Tako su učesnici seminara stekli nova iskustva kada je evaluacijski proces u pitanju u svrhu podrške jačanja sistema osiguranja kvalitete u BiH. . Učesnik: V.asis.mr. Ibrahim Plančić. 10. U vremenu od 11.12.2007. do 15.12.2007. Univerzitet u Gironi-UdG (University of Girona - UdG, Spain) bio je domaćin predstavnicima menadžmenta i QA menadžerima BIH javnih univerziteta. U trodnevnom radu bilo je govora o značaju samoevalucija za razvoj QMS na univerzitetima. . Učesnik: V.asis.mr. Ibrahim Plančić. 11. U vremenu od 10.12.2007 do 14.12.2007, TRCpro – Tehničko Razvojni Centra iz Novog Sada, Srbija, organizovao je seminare iz Mjerenja i analize vibracija i
150

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Vibrodijagnostika i održavanje. Na seminaru su predočene teorijske osnove i praktična primjena navedenih mjerenja uz korištenje opreme renomiranih svjetskih proizvođača 01dB acoustics & vibration – Francuska, Damalini – Švedska i Mobius – Australija. Učesnik: asis.Edin Begović. 5. REZIME Na bazi dostavljenih podataka od strane članova Katedre za proizvodne tehnologije, a koji su dati u ovom pregledu, mogu se izvući sljedeći zbirni pokazatelji aktivnosti članova Katedre u protekloj 2007. godini: • • • • ukupan broj objavljenih radova u kojima se članovi Katedre pojavljuju kao autori ili koautori je 11. ukupan broj objavljenih radova u kojima se članovi Katedre pojavljuju kao autori ili koautori je 4. broj projekata u čijoj realizaciji su učestvovali članovi Katedre je 8. broj konferencija, seminara, javnih predavanja i sl. u čijoj organizaciji i radu su učestvovali članovi Katedre je 16. UNIVERZITET U ZENICI UNIVERSITY OF ZENICA -Mašinski fakultet-Faculty of Mechanical EngineeringKatedra za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije – Chair for Industrial Engineering and CIM Technology tel. + 387 32 449 120, 449 145, fax. + 387 32 246 612 sjasarevic@mf.unze.ba Fakultetska 3, 72 000 ZENICA BOSNA I HERCEGOVINA - BOSNIA AND HERZEGOVINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ KATEDRE ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I CIM TEHNOLOGIJE ZA 2007.GODINU
1. OPŠTE ODREDNICE O KATEDRI Katedra za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije okuplja kadrove i druge resurse iz područja industrijskog inženjerstva i proizvodnih sistema Univerziteta u Zenici.Matična je katedra Mašinskog fakulteta u Zenici. Prema aktuelnom nastavnom planu obuhvata sljedeće discipline: 11. Organizacija proizvodnje 03-K17-01 12. Proizvodni sistemi 03-K17-02 13. Projektovanje proizvodnih sistema 03-K17-03 14. Projektovanje tehnoloških postupaka 03-K17-04 15. Projektni menadžment 03-K17-05 16. Unutrašnji transport 03-K17-06 17. Upravljanje kvalitetom 03-K17-07 18. Organizacija proizvodnje i održavanje 03-K17-08 19. Menadžment 03-K17-09 20. Upravljanje proizvodnjom 03-K17-10 21. CIM Tehnologije 03-K17-11
151

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

22. Nekonvencionalni postupci obrade Članovi katedre su: 1. red. Prof. Dr. Safet Brdarević, šef katedre 2. van. Prof. Dr. Darko Petković 3. van. Prof. Dr. Zećir Hadžiahmetović 4. viši asistent mr. Sabahudin Jašarević, tehnički sekretar 5. viši asistent mr. Ismar Alagić U okviru strukture katedre ima i forme djelovanja - laboratorija za industrijsko inženjerstvo - Centar za menadžment, kvalitet i razvoj 2. NAUČNO- NASTAVNI PROCES U 2007.GODINI

03-K17-12

2. 1. DIPLOMANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI: U potekloj 2007. godini na katedri su odbranjeni jedan diplomski i jedan završni rad, i to: - MALKIĆ NEFIJA: TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE STEGE ELEKTROEROZIONOM OBRADOM (Redovni studij II stepena: Mentor: Prof. dr. Safet Brdarević) - JOLDIĆ VELID: UPRAVLJANJE KVALITETOM PRI OSVAJANJU PROIZVODNJE KOČIONOG DISKA U PREDUZEĆU FAD (Završni rad: Mentor: Prof. dr. Safet Brdarević) 3. MAGISTARSKI I DOKTORSKI RADOVI U 2007. GODINI 3.1. Magistarski radovi U 2007. godini nije bilo magistranata na Katedri. 3.2. Doktorski radovi U 2007. godini nije bilo doktorata na Katedri ali je nastavljeno vođenje dva doktoranta - Mr. Fikret Plevljak (mentor: prof. dr. Safet Brdarević; komentor: Van. prof. dr. Darko Petković) - Mr. Muharem Šabić (mentor: Prof. dr. Safet Brdarević) 4. ELEMENTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA NA KATEDRI 4.1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA T1. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data Rezime / Summary PROCEDURA UPRAVLJANJA MJERNOM OPREMOM U DJELATNOSTI TELECOM OPERATERA PROCEDURE OF MEASUREMENT EQUIPMENT MANAGAMENT IN TELECOM PROVIDERS ACTIVITY Šefik Hamedović, BH TELECOM d.d. Sarajevo Safet Brdarević, University of Zenica 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Neum, B&H, Organiser: University of Zenica - University of ErlangenNuremberg – Quality Association of Bosnia and Herzegovina; Neum, B&H, 06-09 June 2007. Proceding of the 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Brdarević S.(Ed.), ISSN 1512-9268, pages 97-102 U svakodnevnim aktivnostima, a time i u aktivnostima uvođenja Sistema upravljanja kvalitetom, u jednoj složenoj organizaciji koja se bavi izgradnjom i održavanjem telekomunikacijskih sistema i pružanju telekomunikacijskih usluga, veoma značajno mjesto imaju procesi koji su povezani sa
152

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

nabavkom, korišenjem i održavanjem mjerne opreme. Ovaj rad ima cilj da, u jednoj takvoj organizaciji, definira primjer procedure upravljanja mjernom opremom, koja je usklađena sa zahtjevima standarda ISO 9001:2000 i dodatne norme ISO 10012:2003 Ključne riječi: telekom operater, mjerna oprema, upravljanje mjernom opremom Processes, which they are related supplying, operating and maintenance of measurement equipment, play very significant role in daily activities, and then in activities of implementation quality management system too, in a complex organization which investing and maintenaning telecommunication sistems and offering telecommunication services. The goal of this article is to define example of procedure of measurement equipment management, which is adjust with requrements of standards ISO 9001:2000 and anex standard ISO 10012:2003 in this organization. Key words: telecom provider, measurement equipment, measurement equipments management T2. “ANALIZA POSTOJEĆEG NIVOA UVEDENOSTI SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM U DRVOPRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI FBiH I SPECIFIKACIJA BUDUĆIH POTREBA ” “ANALYSIS OF CURRENT LEVEL OF QMS INTRODUCTION ON THE WOODPROCESSING INDUSTRY IN FBiH AND SPECIFICATION OF FUTURE NEEDS”

Naslov rada: Paper Title :

Autori/ Authors :

Ismar Alagić, University of Zenica 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Neum, B&H, Organiser: University of Zenica - University of ErlangenNuremberg – Quality Association of Bosnia and Herzegovina; Neum, B&H, 06-09 June 2007. Proceding of the 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Brdarević S.(Ed.), ISSN 1512-9268, pages 149-154 U radu se daje analiza postojećeg nivoa uvedenosti sistema kvaliteta u drvoprerađivačkoj industriji u FBiH , u pogledu posebnih zahtjeva kupca za različite kategorije drvoprerađivačke djelatnost. Također, u radu se daje prijedlog korištenih odgovarajućih Europskih direktiva u drvopreradi i prijedlog poboljšanja pristupa ka stranim tržištima za drvoprerađivačku djelatnost. Ova analiza nam nudi identifikaciju i prioritizaciju zahtjeva kvaliteta za drvoprerađivačku industriju. USAID CCA je angažovao REZ Regionalnu razvojnu agenciju zaregiju Centralna BiH da provede istraživanje i izradi analizu uvedenosti sistema upravljanja kvalitetom u sektoru drvoprerade FBiH . Kvalitativno istraživanje je provedeno putem anketiranja, uz korištenje pripremljenog upitnika na uzorku od 102 drvoprerađivačke firme u FBiH. Primarni uzorak istraživanja sadrrži 152 firme sa teritorije FBiH, za koje se na temelju registracije djelatnosti, pretpostavlja da proizvode polu- i gotove proizvode od drveta. Svi rezultati gore navedenog istraživanja su prikazani u ovom radu. Ključne riječi: Analiza, Sistem upravljanja kvaliteta, drvoprerada, zahtjevi. An analysis of the current level of QMS introduction in the FBiH Wood
153

Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Processing sector, in terms of customer specific requirements for different categories of wood processing are presented in this article. Also, a recommendation of appropriate European Directives to be used in the WP sector and form proposals for improved access to foreign market are given in the paper. This analysis offer us identification and prioritization of quality requirements for woodprocessing sector. USAID CCA has engaged REZRDA Central BiH to perform field research and to develop the Analysis of the current level of QMS in the FBiH WoodProcessing sector . Quantitative field research was performed through surveying, using prepared questionnaire of 102 enterprises in wood processing sector in the Federation FBiH. The primary research sample included 152 companies from the territory of the Federation BiH for which, based on registration of their activities, it was assumed that they produce semi-finished and finished wooden products. All results of above mentioned survey were shown in this paper. Key words: Analysis, Quality management system, woodprocessing, requirements . T3. “ANALIZA POSTOJEĆEG NIVOA PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA U DRVOPRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI FBiH I SPECIFIKACIJA POTREBA” “ANALYSIS OF EXISTING LEVEL OF PRODUCTION TECHNOLOGIES IN USE ON THE WOOD PROCESSING INDUSTRY IN FBiH AND SPECIFICATION OF FUTURE NEEDS”

Naslov rada: Paper Title :

Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data

Ismar Alagić, University of Zenica 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Neum, B&H, Organiser: University of Zenica - University of ErlangenNuremberg – Quality Association of Bosnia and Herzegovina; Neum, B&H, 06-09 June 2007. Proceding of the 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Brdarević S.(Ed.), ISSN 1512-9268, pages 287-292 U radu se daje analiza postojećeg nivoa korištenih tehnologija u drvoprerađivačkoj industriji u FBiH , u pogledu kapaciteta i vrste opreme za različite kategorije drvoprerađivačke djelatnosti. Također, u radu se daje prijedlog vrste i nivoa korištenih tehnologija u drvopreradi i prijedlog poboljšanja pristupa ka novim tehnologijama za drvoprerađivačku djelatnost. Ova analiza nam nudi identifikaciju i prioritizaciju zahtjeva za nove tehnologije namijenjene drvoprerađivačkoj industriji.USAID CCA je angažovao REZ Regionalnu razvojnu agenciju zaregiju Centralna BiH da provede istraživanje i izradi analizu raspoložive radne snage u sektoru drvoprerade FBiH . Na temelju projektnog zadatka zaprimljenog os strane USAID CCA realizovane su sljedeće aktivnosti: a) analiza trenutnih kapaciteta i strukture proizvodne tehnologije u sektoru drvoprerade; b) procjena trenutnih potreba za novim proizvodnim tehnologijama u sektoru drvoprerade u FBIH; c) istraživanje postojećih namjenskih fondova/programa za nove tehnologije u preradi drveta na državnom, entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou i izradu preporuka za njihovo korištenje;
154

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

d) analiza potreba za tehnologijom, grupisanje preduzeća koja imaju slične potrebe za proizvodnom tehnologijom kako bi se poboljšao njihov zajednički pristup prema dobavljačima opreme; e) analiza mogućnosti uvođenja stimulansa za preduzeća koja investiraju u nove proizvodne tehnologije; f) analiza postojećih neiskorištenih kapaciteta za finalnu i polu-finalnu proizvodnju drveta i prijedlozi za njihovo korištenje; g) definisanje obuke koja se odnosi na nove proizvodne tehnologije, a koja će poboljšati njihovu implementaciju u preduzećima. Kvalitativno istraživanje je provedeno putem anketiranja, uz korištenje pripremljenog upitnika na uzorku od 102 drvoprerađivačke firme u FBiH. Primarni uzorak istraživanja sadrrži 152 firme sa teritorije FBiH, za koje se na temelju registracije djelatnosti, pretpostavlja da proizvode polu- i gotove proizvode od drveta. Svi rezultati gore navedenog istraživanja su prikazani u ovom radu. Ključne riječi: Analiza, proizvodne tehnologije, drvoprerada, potrebe. An analysis of the existing level of production technologies in use in the FBiH Wood Processing sector, in terms of capacity and type of equipment for different categories of wood processing are presented in this article. Also, a recommendation of type/level of technologies to be used in the WP sector and form proposals for improved access to new technologies is given in the article. This analysis offer us identification and prioritization of requirements for new technologies regarding woodprocessing sector. USAID CCA has engaged REZ-RDA Central BiH to perform field research and to develop the Analysis of the existing workforce in the FBiH Wood Processing sector . Based on project task received from USAID CCA we have done following activities: a) provide an analysis of the current capacity and structure of production technologies in the FBiH WP sector, for different categories of wood processing (such as sawmilling and lumber production; solid wood and upholstered furniture; board furniture; joinery; elements and other added value products); b) assess the current needs for new technologies in the FBiH WP sector, identifying the main type of production technologies and capacity, according to specific needs; c) investigate the current programs/funds earmarked for new technologies in WP on state, entity, cantonal and municipality levels and make recommendations for their use; d) based on the technology needs analysis, group the companies with the similar needs for production technology in order to improve their common approach to equipment suppliers; e) investigate possibility for introduction of incentives for enterprises that are investing in new technologies. f) analyze the current unexploited final and semifinal wood production capacities and develop proposals for their use; g) define a training program in new technologies which will improve their implementation in WP companies. Quantitative field research was performed through surveying, using prepared questionnaire of 102 enterprises in wood processing sector in the Federation BiH. The primary research sample included 152 companies from the territory of the FBiH for which, based on registration of their activities, it was assumed that they produce semi-finished and finished wooden products. All results of above mentioned survey were shown in this article. Key words: Analysis, production technology, woodprocessing, needs .

155

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

T4. “ANALIZA RASPOLOŽIVE RADNE SNAGE I OBUČAVANJA U Naslov rada: SEKTORU DRVOPRERADE FBiH” Paper Title : “ANALYSIS OF EXISTING AND REQUIRED WORKFORCE AND TRAINING IN THE WOODPROCESSING INDUSTRY FBiH” Autori/ Authors :

Ismar Alagić, University of Zenica 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Neum, B&H, Organiser: University of Zenica - University of ErlangenNuremberg – Quality Association of Bosnia and Herzegovina; Neum, B&H, 06-09 June 2007. Proceding of the 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Brdarević S.(Ed.), ISSN 1512-9268, pages 293-298 U radu se daje analiza postojeće radne snage u sektoru drvoprerade u FBiH, i to u smislu postojećih kvalifikacija, vještina i budućih potreba. USAID CCA je angažovao REZ Regionalnu razvojnu agenciju za regiju Centralna BiH da provede istraživanje i izradi analizu raspoložive radne snage u sektoru drvoprerade FBiH . Na temelju projektnog zadatka zaprimljenog od strane USAID CCA realizovane su sljedeće aktivnosti: a) aktivnost istraživanja i izrade analize trenutnog broja i strukture zaposlenih u sektoru drvoprerade u FBiH, uključujući ukupan broj zaposlenih po kvalifikacionoj strukturi i vještinama; b) prikaz odvojeno zaposlenosti (uključujući i vještine) po različitim kategorijama drvoprerade; c) procjena trenutne potrebe za zaposlenim u sektoru drvoprerade; d) analiza trenutnog programa srednjoškolskog obrazovanja za sektor drvoprerade u odnosu na identifikovane potrebe i u saradnji sa projektom EU VET-a, GTZ-a i Kantonalnim i Federalnim ministarstvima obrazovanja; e) analiza trenutnog programa praktične nastave u srednjim školama i definisanje potreba poboljšanja u programu prakse a u skladu sa potrebama i zahtjevima stakeholder-a klastera; f) istraživanje mogućnosti uvođenja stimulansa za preduzeća koja primaju učenike na praksu; g) analiza trenutnog programa na nivou Mašinskih Fakulteta, smjer: Mehanička prerada drveta, u odnosu na identifikovane potrebe industrije i prijedlog modifikacija u cilju poboljšanja; h) analiza mogućnosti i izvora stipendiranja studenata. Kvalitativno istraživanje je provedeno putem anketiranja, uz korištenje pripremljenog upitnika na uzorku od 102 drvoprerađivačke firme u FBiH. Primarni uzorak istraživanja sadrrži 152 firme sa teritorije FBiH, za koje se na temelju registracije djelatnosti, pretpostavilo da proizvode polu- i gotove proizvode od drveta. Svi rezultati gore navedenog istraživanja su prikazani u ovom radu. Ključne riječi: Analiza, radna snaga, drvoprerada, obuka. An analysis of the existing workforce in the FBiH Wood Processing sector, in terms of qualification, skills and future workforce and training needs are presented in this article. USAID CCA has engaged REZ-RDA Central BiH to perform field research and to develop the Analysis of the existing workforce in the FBiH Wood Processing sector .
156

Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Based on project task received from USAID CCA we have done following activities: a) provide an analysis of the current number and structure of employees in the FBiH WP sector, identifying total numbers by qualification and skills;- show separately the employment (with skills analysis) in different categories of Wood Processing (such as sawmilling and lumber production; furniture; joinery and other added value products); b) assess the current needs for employees in the FBiH WP sector, identifying the employees, qualifications and skills needed by the firms; c) analyze the current program of secondary school education in WP in relation to the needs identified in the industry. In cooperation with the EU VET Project, GTZ Vocational Education and Training Project and cantonal and federal ministries of education, make proposals for modifications that are in accordance with stakeholders’ requirements and needs d) analyze the current curriculum of practical training in secondary schools and define the improvements and changes in on– the – job training which would be necessary for stakeholders’ needs and requirements; e) investigate possibility for introduction of incentives for enterprises that receive students for the on –the-job training; f) analyze the current curriculum of the Faculties of Mechanical Engineering, Department for Mechanical Wood Processing and compare it with identified industrial needs; g) investigate possibilities and sources for students’ scholarships. Quantitative field research was performed through surveying, using prepared questionnaire of 102 enterprises in wood processing sector in the Federation FBiH. The primary research sample included 152 companies from the territory of the Federation BiH for which, based on registration of their activities, it was assumed that they produce semi-finished and finished wooden products. All results of above mentioned survey were shown in this paper. Key words: Analysis, workforce, woodprocessing, training . T5. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data Rezime / Summary ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U RUDNIKU UGLJA «GRAČANICA» G.VAKUF – USKOPLJE EMPLOYEES SATISFACTION INESTIGATION AT COAL MINE «GRAČANICA» G.VAKUF – USKOPLJE Safet Brdarević, Univerzitet u Zenici, Vehab Crnica, Elektrodistribucija Zenica 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Neum, B&H, Organiser: University of Zenica - University of ErlangenNuremberg – Quality Association of Bosnia and Herzegovina; Neum, B&H, 06-09 June 2007. Proceding of the 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Brdarević S.(Ed.), ISSN 1512-9268, pages 383-392 Prvi poticaj svih preduzeća na unapređenju unutrašnje organizacije i podizanju efikasnosti u radu je borba sa konkurencijom i očuvanje pozicije na tržištu. U sredinama koje nedovoljno poznaju sve prednosti uvedenog sistema kvalitete može se postaviti pitanje šta motiviše preduzeće koje
157

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

posluje relativno dobro da radi na ovom polju. Orjentacija na kupca je uspješna orjentacija, ali svi zaposlenici koji sudjeluju u procesu stvaranja prozvoda i usluga jedni su drugima kupci – unutrašnji kupci. Tek njihovom dobrom koordinacijom može nastati kvalitetan proizvod ili usluga, koja ide vanjskom, «pravom», kupcu. Zadovoljstvo kupaca može se istovremeno posmatrati kao cilj, sredstvo i mjera uspješnosti upravljanja preduzećima. Preduzeća u kojima preovladava kultura usmjerenosti na kupca posmatraju svoje kupce kao partnere, a i zaposlenici su svjesni da je njihovo postojanje uslovljeno uspješnošću u rješavanju problema ključnih partnera preduzeća i kupaca. Najveće blago u preduzećima su kupci i zaposlenici. Činjenica je da bi bez njih zgrade, postrojenja i mašine bili beskorisni i ne bi mogli donositi prihod. Opstanak prvenstveno ovisi o zadovoljnim kupcima i zaposlenicima. U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja zadovoljstva zaposlenih u Rudniku uglja «Gračanica» G.Vakuf-Uskoplje za dimenziju zadovoljstva s poslom, a ispitivanje je vršeno pomoću desktop-anketne metode mjerenja zadovoljstva zaposlenih. Ključne riječi : zaposlenici, kupci, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo kupaca, ljudski potencijali, motivacija The primary motivation for all companies to improve their internal structure and to get to a higher level of efficiency in their work is the competenig with the rival companies and keeping a steady post on the market. In areas that are not fully acquainted with all the advantages of the quality system, the question that arises is what is it that motivates a fairly stable company to intrioduce this particular system into their management. The orientation on the buyer is a successful orientation, but all the employees who participate in the process of product creation and service are buyers to each other – interior buyers. Just by their good coordination there can emerge a good quality product or service, which goes to the outer, “the real” buyer. The satisfaction of the buyer can be seen simultaneously as an aim, mean and the standard of the successfullness of the management of the company. The companies in which a culture of specialization on the buyer prevails, regard their buyers as partners, and the employees are aware that theit existance is restricted on the successfullness in solving problems of the key partner companies and buyers. The biggest treasure in companies are buyers and employees. The fact is that without them, the facilities, installations and machines would be useless and they could not give any income. The survival primarily depends on contented buyers and employees. This study present investigation results of employees satisfactions at Coal Mine «Gračanica» Gornji Vakuf – Uskoplje for satisfaction dimension with job, investigation was done with a help of desktop-poll method which is use to measure employees satisfactions. Key words : employees, buyers, satisfaction of the employees, satisfaction of the buyers, human potentials, motivation. T6. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : INTERNO OSIGURANJE KVALITETA NA UNIVERZITETU U ZENICIPRIMJENA PROCESNOG PRISTUPA UNIVERSITY OF ZENICA INTERNAL QUALITY ASSURANCE – APPLICATION OF PROCESS APPROACH Ibrahim, Plančić, Darko Petković, Sabahudin Ekinović, Univerzitet u Zenici, B&H 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Neum, B&H, Organiser: University of Zenica - University of Erlangen158

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Nuremberg – Quality Association of Bosnia and Herzegovina; Neum, B&H, 06-09 June 2007. Podaci o zborniku/ Proceedings Data Proceding of the 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Brdarević S.(Ed.), ISSN 1512-9268, pages 563-572 Opšte je poznato da su u posljednjem desetljeću savremeni trendovi u osiguranju i upravljanju kvalitetom sve prisutniji i u oblasti visokog obrazovanja. U europskoj zoni visokog obrazovanja oni su intenzivirani kroz Bolonjski proces i obaveze akademskih institucija u vezi sa njegovom provedbom. Na posljednjoj ministarskoj konferenciji u Bergenu naglašeno je da je primarna odgovornost za osiguranje kvaliteta na institucijama visokog obrazovanja. S tim u vezi, svaka institucija visokog obrazovanja treba da razvija vlastite programe osiguranja kvaliteta. Istražujući dostupnu literaturu, kao i aktuelne programe i kriterije nagrada kvaliteta uočljivo da značajno mjesto u osiguranja kvaliteta svake institucije ima zahtjev za primjenu procesnog pristupa. U radu je predstavljena vlastita interpretacija procesnog pristupa za visokoškolske institucije i analizirani ključni aspekti njegove primjene na Univerzitetu u Zenici (UNZE) . Ključne riječi: kvalitet, proces, procesni pristup, univerzitet, Univerzitetu u Zenici (UNZE) It is well known that last decades in higher educations have been dedicated to quality assurance and quality management system implementation. In European higher education area those processes are supported also by Bologna process and its requirements. Moreover, on the last ministry conference held in Bergen it has been clearly defined that primary responsibility for quality assurance laid on higher education institutions. Hence, any higher institution should develop its own quality assurance programs. According to the actual trends, literature data etc, process approach in quality assurance could take very important place in that sense. This paper presents some of key aspects in implementation of process approach in quality assurance system applying on University of Zenica. Key words: Quality, Process, Process Approach, University of Zenica T.7. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data Rezime / Summary MOGU LI IWA 2 PREPORUKE I ENQA STANDARDI BITI EFIKASAN PROGRAM OSIGURANJA KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU? COULD ISO:IWA 2 RECOMANDATIONS AND ENQA STANDARDS BE AN EFFICIENT QUALITY ASSURANCE PROGRAM IN HIGHER EDUCATION? Ibrahim Plančić, Safet Brdarević, Sabahudin Jašarević Univerzitet u Zenici, B&H 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Neum, B&H, Organiser: University of Zenica - University of ErlangenNuremberg – Quality Association of Bosnia and Herzegovina; Neum, B&H, 06-09 June 2007. Proceding of the 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Brdarević S.(Ed.), ISSN 1512-9268, pages 591-596 Osiguranje i upravljanje kvalitetom u visokom obrazovanju izuzetno je aktuelno u cijelom svijetu. Pokazuju to brojni projekti, izvještaji, analize i objavljeni komentari u posljednim desetljećima. Širom svijeta briga o kvalitetu visokog obrazovanja, njegovom osiguranju i poboljšanju kontinuitet je aktivnosti većine visokoškolskih institucija. Shodno tome, osiguranje i
159

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

poboljšanje kvaliteta u visokom obrazovanju su jako važni činioci i u određivanju europske obrazovne politike. Objavljivanjem Bolonjske deklaracije 1999. godine jasno su profilirani i definirani njeni pravci do 2010 godine. Jedan od ključnih ciljeva jedinstvene europske visokoškolske politike je i osiguranje kvaliteta. Zbog toga je većina europskih vlada u posljednjoj deceniji uložila i ulaže ogromne napore u programe osiguranja i upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju. Istovremeno mnoge pojedinačne institucije iz oblasti visokog obrazovanja čine dodatne napore u primjeni različitih programa za poboljšanje kvaliteta i unapređenje unutrašnjeg sistema koji ga obezbjeđuje. Ovaj rad pokušava dati odgovor na brojne nejasnoće u vezi sa izborom efikasnog programa osiguranja kvalitetom uz poseban naglasak na preporuke IWA2 i ENQA standarde i smjernice. Ključne riječi: kvalitet, standardi, IWA2, ENQA Quality assurance and quality management in higher education became a very actual problem in whole world. Many projects, reports, questionnaires and comments done in last decades have been dealing with this issue. Care about quality assurance and management is amongst crucial tasks in many HE institutions. Hence, European education policy also highlights importance of QA in higher education. Bologna declaration gives basic directions for QA implementation and its development in Europe for period of 1999-2010 year. Consequently, many European countries put a lot of efforts into creation and implementation appropriate QA programs. Some HE institutions itself, also support this activities by their own QA programs. This paper aims to offer some help in better understanding of QA programs through the creation of an efficient program based on ISO:IWA2 recommendations and ENQA standards. Key words: quality, standards, IWA2, ENQA T8 Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data RAZVOJ QMS NA UNIVERZITET U ZENICI : IZMEĐU TQM-A I ORGANIZACIJE KOJA UČI THE QMS DEVELOPMENT AT THE UNIVERSITY OF ZENICA:BETWEEN TQM AND LEARNING ORGANISATION Darko Petković, Arifa Čuruković, Sirija Aganović University of Zenica 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Neum, B&H, Organiser: University of Zenica - University of ErlangenNuremberg – Quality Association of Bosnia and Herzegovina; Neum, B&H, 06-09 June 2007. Proceding of the 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Brdarević S.(Ed.), ISSN 1512-9268, pages 609-616 Kao univerzitet koji postoji tek nekoliko godina, Univerzitet u Zenici (UNZE) je imao sreću ili nesreću, da stasava u vremenu turbulentnih promjena u cjelokupnom evropskom akademskom prostoru izazvanih Bolonjskim procesom. Dok je osnivanje drugih univerziteta na prostorima Balkana i Evrope pratila mirnija akademska klima, to je prve godine rada UNZE pratila potreba donošenja niza strateških odluka koje bitno mjenjaju sliku rada. Dok se rad ranije posmatrao u svjetlu individualne motivacije i individualnog zalaganja, danas se sve više naglašava rad organizacije kao cjeline. Deming, to posebno ističe napominjući da varijacije u rezultatima rada nisu rezultat samo individualnih razlika već i sistema koje menadžeri
160

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

implementiraju i kontrolišu. Deming ukazuje na izuzetnu važnost sistema, procesa i kulture za najbolje organizacione rezultate. U slučaju Univerziteta u Zenici, kao ne samo pravno integrisanog subjekta, to je još više pocrtano. U ovom radu dat je pregled razvoja organizacijskih koncepata koji su generisani kroz projekt implementacije sistema kvaliteta na UNZE. Dakle sa jedne strane strateški postavljeni cilj, sistem cjelovitog upravljanja kvalitetom (TQM-Total Quality Management) i organizacioni razvoj, i sa druge strane a zbog stalnih promjena na „akademskom evropskom nebu“, organizacija koja uči (learning organisations) i reinženjering poslovnih procesa (Bussines Process Re-engineering BPR). ISO 9000 i set smjernica ENQA bili su samo alat da se ide u pravom smjeru. Ključne riječi: QMS, TQM, BPR, sistem kvaliteta, organizacija koja uči, organizacioni razvoj, ISO 9000, ENQA, UNZE University of Zenica (UNZE) was founded only a few years ago, and, in the midst of turbulent changes in the total European academic area, its very development has been challenged by the Bologna Process. Unlike other universities' development in the Balkans and Europe that took place in a more tollerant academic climate, the first years of UNZE passed in the making of a series of strategic decisions that have influenced the overall image of its work. Formerly, work was considered in the light of individual motivation and individual effort. Today, the work of an organization as a whole is in focus. It has especially been emphasized by Deming who points out that work-result variations are not only a result of individual differences but also of a system that managers implement and control. Deming emphasizes a great importance of a system, process, and culture for the outmost organizational results. When it comes to the University of Zenica, that is not only a legally integrated entityt, it is even more emphasized. This paper presents the development of organizational concepts that are generated through the project under the name Quality System Implementation at the University of Zenica. In other words, it correspondingly presents the strategic goal, Total Quality Menagement System (TQM-Total Quality Management), and organizational development, and, due to constant changes in ¨ European academic sky¨, it presents a learning organisation and Bussines Process Re-engineering (BPR). ISO 9000 and ENQA set of guidelines were only the tools that showed the right direction. Key words: QMS, TQM, BPR, quality system, learning organization, organizational development, ISO 9000, ENQA, UNZE T9 Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA SISTEMA UPRAVLJANJEM KVALITETOM NA UNIVERZITETU U ZENICI DESIGN AND DEVELOPMENT QUALITY MANAGEMENT SYSTEMA AT THE UNIVERSITY OF ZENICA Darko Petković, Sabahudin Ekinović Univerzitet u Zenici, B&H 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Neum, B&H, Organiser: University of Zenica - University of ErlangenNuremberg – Quality Association of Bosnia and Herzegovina; Neum, B&H, 06-09 June 2007. Proceding of the 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Brdarević S.(Ed.), ISSN 1512-9268, pages 617-622

161

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime / Summary

Jedan od ključnih projekata koji je pratio projekt integracije Univerziteta u Zenici svakako je i projekt razvoja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom. Započet 2005.godine ovaj projekt je u svim fazama do sada imao strateški suport menadžmenta univerziteta. Isti je do sada nastojao da maksimalno promoviše integracijski pristup kako odzgo ka dole tako i pristup odozdo ka gore. U tom smislu ovaj rad objašnjava strateške osnove projekta i smjernice u kojima se projekat do sada kretao te kakve su buduće namjere. Ključne riječi: sistem kvaliteta, organizacioni razvoj, transformacija, integracija, ISO 9000, ENQA, UNZE .1 The development and implementation of the project under the name of Quality Menagement System is one of the crucial projects that went with the Integration of the University of Zenica project. The project was launched in 2005, and it has had a strategic support of the University menagement in all stages of its development. The menagement has fully promoted integrational access in ascending as well as in descending order. In that sense this paper explaines the strategic goals of the project, the guidelines it has followed so far, and its future aims. Key words: quality system, organizational development, transformation, integration, ISO 9000, ENQA, UNZE

T10 PRILOG ANALIZI ORGANIZACIONIH STRUKTURA JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE CONTRIBUTION TO ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF PUBLIC UTILITY COMPANIES FOR GENERATION AND DISTRIBUTION OF HEAT ENERGY IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Safet Brdarević, Univerzitet u Zenici, B&H Fahrudin Omerhodžić, JP Elektropeivreda BiH, Termoelektrana Kakanj 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Neum, B&H, Organiser: University of Zenica - University of ErlangenNuremberg – Quality Association of Bosnia and Herzegovina; Neum, B&H, 06-09 June 2007. Proceding of the 5th Reseach/Expert Conference with International Participation QUALITY 2007, Brdarević S.(Ed.), ISSN 1512-9268, pages 701-712 Organizacionu strukturu preduzeća ili njegovog dijela čine ljudi, sredstva za rad, predmeti rada i ustanovljene veze između njih. Predmetni stručni rad predstavlja razmatranje organizacionih struktura u javnim komunalnim preduzećima koja se bave proizvodnjom i distribucijom toplotne energije u FBiH. Na organizacionu strukturu djeluje veliki broj unutrašnjih, (proizvodni program, sredstva za proizvodnju, struktura i kvalitet kadrova, lokacija, veličina preduzeća, motiviranost za biznis,...), i vanjskih, (tržište, veličina i struktura konzuma ,zaštita okoline i utjecaj ekoloških udruženja, okruženje, naučnoistraživački razvoj, integracioni procesi, razvoj kvaliteta, standardi i standardizacija,...) faktora. Treba razmišljati kako promijeniti preduzeće, a ne kako ga napraviti onakvim kakvo je nekada bilo. U budućnosti se očekuju dalje promjene, pa se i organizacione strukture trebaju stalno mijenjati kako bi se prilagodile novim uslovima poslovanja. Menadžeri trebaju biti sudionici i nosioci tih promjena. Ključne riječi: organizacija, organizacijska struktura, formalizacija,
162

Naslov rada: Paper Title :

Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

modeliranje, strukturiranje, preduzeće, Organizational structure of enterprise or its part consists of people, instruments of labour, working subjects and established relationships. This paper discusses organizational structures in public utility companies dealing with generation and distribution of heat energy in Federation of Bosnia and Hercegovina. Organizational structure is affected by a number of internal factors (production program,, structure and quality of skilled personnel, location, scale of enterprise, motivation for business,...), and external factors (mareket, scale and structure of heat consumption, ecology and influence of ecological organizations, scientificresearch development, integration processes, development of quality, standards and standardization,...). Further changes are expected in near future, and so organizational structures must be permanently adapted to new business conditions. Managers must be participants and leaders of those changes. Key words: organization, structure organization, formalization. modelling, structures, firm T11 Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data

COMPETITlVNESS TROUGH EXELLENCE – CHALLENGE FOR EUROPE Mr. Mičo Jančev, SMlLE IT Solutions, Vienna, Austria Ph.D. Safet Brdarević Faculty of Mechanical Engineering in Zenica 51st EOQ Congress, 22-23 May, 2007 Prague, Czech Republic FROM QUALITY MANAGEMENT TO QUALITY IN MANAGEMENT Proceding of the 51st EOQ Congress, 22-23 May, 2007 Prague, Czech Republic, “FROM QUALITY MANAGEMENT TO QUALITY IN MANAGEMENT”, Ed. Yuri Gusakov, ISSN 1512-6286, page 312-318 Based on long-tenn and specific experience in introducing quality management system in Slovenia, Macedonia and Bosnia and Herzegovina, in the field of the managerial staff education in particular , the authors point out the exceptional role of the quality consultants and knowledge providers in increasing the efficiency ofutilising quality standards. At the same time, the authors discusse some dangers of considering the quality system of an organisation separately from its business system. The impression remains, however , that many problemes and dilemmas arise from some subjective reasons and personal experiences ofthe people who are too burdened with the traditional way ofunderstanding quality as a technical category, i.e. as one ofthe characteristics ofmaterial product. There are many reasons why managers fall to do their job well but, as a rule, none ofthe causes was oftechnical nature. Therefore, when modern qualit)' systems are introduced, the first thing that needs to be improved is people. That says much more than explaing how to apply certain quality tools (histogram, fish bone, Deming's cycle etc.), this means, first of all, explain people why all that is necessary .In this way , quality of relations in organisation improves, which leads to increased wish for work and selfconfirmation as the greates human motivator. A more creative application ofthe principle of"customer orientation", as well as a clear and unequivocal interpretation ofthe term "competence", as a proven ability to apply knowlwdge and skills, may help recognise both a "competent recipient" and a "competent provider" of education. When it is about competence of education provider, there is constant fear of "commercialising somebody else's Iack of knowlwdge", instead of
163

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

comercialising one's own knowledge. That is one more reason for making serious efforts on design and application of competence criteria in education. The organisations that have accepted this approach succeeded to shorten the time needed to introduce quality system, on the average, twice as fast as in other organisations from the saine geografic arca. Secondly, one of the most important effects was the deeper insight into the essential business problems of the organisation. Key words: Management, Quality Management System, Knowledge Management, ISO 9000, Standard, Education, Training T12 Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data

IS THERE POTENTIAL FOR WASTE WOOD COMMERCIAL UTILISATION IN CENTRAL BOSNIA AND HERZEGOVINA Ismar Alagić REZ Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH / Univerzitet u Zenici, B&H 11th INTERNATIONAL Reseach/Expert Conference TMT 2007, Hammamet, Tunisia, Organiser: University of Zenica - University of Barcelona-University of Bahcesehir; Hammamet, Tunisia, 05-09 September 2007. Proceding of the 11th INTERNATIONAL Reseach/Expert Conference TMT 2007, -Ekinovic S. -Yalcin- Vivancos J. (Ed.), ISBN 9958-617-34-8, pages 1375-1378 At the time when the European Union implements measures to achieve the 2010 target of 22% of electricity consumption from renewable energy sources and the overall target of a 12% share of renewable energy use for all purposes, Bosnia and Herzegovina is still completely neglecting one of its potential resources, the biomass from wood waste.Biomass is available in Bosnia and Herzegovina in abundant quantities. Having this as a initial input REZ-RDA have commenced the activities on more detailed and more scientific approach to given subject in order to explore the possibilities of bio-fuel production in Central BiH region. Quantitative field research was performed through surveying, using prepared questionnaire of 84 enterprises in wood processing sector in the region of Central BiH. The primary research sample included 298 companies from the territory of the region of Central BiH for which, based on registration of their activities, it was assumed that they dispose with wood waste. While performing field visits it was established that 206 companies do not carry out the registered activities or dispose with insignificant quantity of wood waste. Out of 92 companies for which it was established that they have wood waste 84 of them gave the required data and the other 8 companies refused to give data on their activities. This article presents possible methods of disposal and use of waste generated by exploitation forests, primary and final wood processing thus directly influencing environmental protection. Development of production of bio-renewable fuels and its use as replacement for organic fuels will directly influence decrease of pollution and hazardous gas emissions. The article gives short description of results of production profitability and use of these fuels as well on environmental protection. Key words: Waste wood, commercial utilisation, bio-fuel, Central BiH

Rezime / Summary

T13 Naslov rada: Paper Title :

SOME WORDS ABOUT WOOD EXCELLENCE CENTER AS TOPPRIORITY PROJECT OF CENTRAL BIH
164

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Autori/ Authors :

Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data

Ismar Alagić, REZ Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH / Univerzitet u Zenici, B&H Darko Petković, Univerzitet u Zenici, B&H Thomas Stautmeister, Kurt Wüthrich, Bern University of Applied Sciences Architecture, Wood and Civil Engineering, BFH, Switzerland 11th INTERNATIONAL Reseach/Expert Conference TMT 2007, Hammamet, Tunisia, Organiser: University of Zenica - University of Barcelona-University of Bahcesehir; Hammamet, Tunisia, 05-09 September 2007. Proceding of the 11th INTERNATIONAL Reseach/Expert Conference TMT 2007, -Ekinovic S. -Yalcin- Vivancos J. (Ed.), ISBN 9958-617-34-8, pages 1383-1386 Forests and forestland cover almost 50 percent of Bosnia and Herzegovina (BiH). The role of products from the forest and the companies that process and sell them in BiH is enormous. Nevertheless majority of companies have started to exploit the vast forest resources that region poses. At present stage production orientated companies do not have business techniques and required knowledge for expanding to foreign markets. Second disadvantage of the companies in the region is standardizing of quality of their products with demands of foreign markets. Significant number of companies does have possibility to produce final products (CNC machines and high quality materials) but lack the assistance and even if they do have high quality products there is no possibility to get the certification for it. Closest center for certification of wood products in compliance with EU regulation is in Italy. Necessity of product certification is more than evident and therefore the existence of laboratories or other provider of certification centre is more than necessary. Current situation in Central BiH and the same conclusion could be drawn for whole BiH limits producers from further expansion. Access to foreign markets is multistage process and requires gaining of numerous certificates and achieving standards and other preconditions required by foreign markets. The Wood Excellence Center (WEC) project in Central BiH aims to increase the chances of export oriented woodprocessing firms in BiH to implement demand driven R&D and advanced testing activities for the BiH wood processing sector. The implementation of first stage of WEC project will be done in collaboration with the local industry, University of Zenica, REZ-RDA Central BiH and backstopped by Swiss partner- BFH.The WEC will be similar to the BFH in CH, act as “motor” for the local wood processing industry. Previous meetings with the local wood processing industry in Bosnia and Herzegovina (mainly SME) showed that their requirements on a WEC are related to the following three spheres: 1) Applied research & development (aR&D). 2) Technology park and test laboratories. 3) Advanced training. This article presents short information about this project because enabling the local producers in BiH to certify its products would open access to foreign markets and would propel the production and most importantly it would improve BiH export ratio. Key words: Wood Excellence Center, certification, Central BiH, University of Zenica, BFH. MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA (HRM) I POTENCIJALNE PERSPEKTIVE RAZVOJA LIVNIČKE PROIZVODNJE U BIH ZA POTREBE AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE HRM AND POTENTIONAL PERSPECTIVE FOR FOUNDRY DEVELOPMENT PRODUCTION IN B&H FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY Mujić Admir, student diplomant, Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet,
165

Rezime / Summary

T14. Naslov rada: Paper Title : Autori/

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data

Mr Sci. Ismar Alagić, Regionalna razvojna agencija REZ Zenica Prof.Dr Sc. Darko Petković, Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet, 1. Konferencija sa međunarodnim učešćem TEHNO-EDUCA, Mašinski fakultet, Univerziteta u Zenici – ZEPS INTERMETAL, Zenica, BiH, maj 2007. Zbornik radova sa 1. Konferencije sa međunarodnim učešćem TEHNOEDUCA, Mašinski fakultet, Univerziteta u Zenici – ZEPS INTERMETAL, maj 2007., ISSN: 1840-2526, stranice 220-226, Editor D.Petković, BiH Bez sumnje da u savremenim industrijama svijeta livarska proizvodnja zauzima vrlo značajno mjesto. Takav položaj ove industrijske grane bio je u nedavnoj prošlosti i na prostorima ex-SFRJ. Poslijeratno zaostajanje livnica na cjelokupnom prostoru Balkana (izuzev u Sloveniji gdje se čak bilježi i znatan rast i razvoj) uslovilo je i značajno zaostajanje sektora metaloprerade koji je bio najznačajniji konzument proizvoda iz ovih livnica. U namjeri da pokaže kakve su potencijalne šanse za razvoj savremenih livničkih kapaciteta u BIH koji bi bili pratilac metaloprerade u BIH, a posebno one koja radi za automobilske koncerne diljem svijeta, nastalo je i ovo istraživanje odnosno rad koji ga samo djelimično odslikava. Ključne riječi: HRM, livenje, automobilska industrija, stanje, perspektive razvoja There are no doubt that in the advantage industries countries moulding industry is very importnat. Some fact we had in the former country, exSFRJ. After the war bad conditions on the market in this part of the world have produced backwardness also in the metal-working industry. This papar has aim to show some potential chanses for developemtn advantage foundy capacities in B&H which will be supplier for factories in Bosnia which now produce for automotive industry from whole world. Key words: HRM, moulding, automotive industry, state, development perspective

Rezime / Summary

4.2. RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA 1. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Podaci o časopisu/ Proceedings Data

THE IMPORTANCE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OT THE HIGH EDUCATION AND CORELATION WITH ISO 9000 STANDARDS Darko Petković, Sabahudin Jašarević, Ibrahim Plančić, University of Zenica Quality Research, Intertnational Journal for Quality Research, Vol. 1, Year 2007, No. 1, ISSN 1800-6450, page 63-70, Editors: Zdravko Krivokapić, Slavko Arsovski, Publishers Center for Quality, University of Montenegro& Center for Quality, University of Kragujevac, Serbia The modern concept of quality management understands construction and implementation of an internal system of organization, respectively of a system ofthe quality management (QMS). This means arranging the business system which treats the quality trough all aspects of making the business and by which the organization is directed by the demands of its users. This again comes from the definition itse/f of the quality as an assembly of all features and characteristics of a product and ofthe services which satis.fy for the best the users needs. In other words, the traditional thought that the quality is definedfrom "up side", and that it expresses an expert opinion, is the matter of past in all the fields of work and business. The quality must be related to users function, respectively to users satisfaction. From this trends are not exempted neither the higher education
166

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

institutions, since the Bologna model ofthe higher education organization dedicates an important part to the quality management. Related to that, numerous reports, analyses and discussions, carried out in the framework of actual ,.reform, show that the important changes of existing state are necessary, in view of the organization and advancement ofhigher education. In the work are assumed the experiences of the international quality standards in higher education institutions, considering the significant specific particularity of our high education reality. The former can help the more efficient adaptation to the demands of the Bologna process. Keywords: Quality, University, Bologna process, QMS, ISO 9000

7. IZDATE KNJIGE U 2007 GODINI

Naslov: Zbornik radova sa 5-tog Naučno-stručnog skupa sa mađunarodnim učešćem „KVALITET 2007“
Naziv aktivnosti: 5. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „KVALITET 2007“ Vrijeme održavanja: 06-09. juni 2007. godine Mjesto održavanja: Neum, Hotel „ZENIT“, Bosna i Hercegovina Broj učesnika: oko 160 Podaci o štampanom Zborniku: ISSN 1512-9268, editor dr.sci. Safet Brdarević, format B5, strana 762

Naslov: "Menadžment -putokaz za menadžere"
Autori: prof.dr. Zećir Hadžiahmetović, dipl.ecc. Dženan Kulović, dipl.ecc. Slaven Jurešić Izdavač: Mašinski fakultet u Zenici Tiraž: 300 Format: B-5 ISBN broj: 978-9958-617 -36-2 COBISS broj: BH-ID 16123910 Izvod iz recenzije ili sadržaja knjige: ...knjiga "Menadžment - putokaz za menadžere", pisana je na veoma popularan i Iahko razumljiv način. Sistematizovana je po odgovarajućem redoslijedu. Prilikom pisanja knjige autori su se koristili velikim brojem stručne Iiterature na primjeren i odgovarajući način kako se to radi prilikom pisanja naučnih i stručnih knjiga. Poseban doprinos knjige je u navođenju studija slučajeva, velikom broju ilustracija i izdvajanju bitnih pitanja. Uvjeren sam da ova knjiga može poslužiti kako u izučavanju menadžmenta kao nauke, vještine i prakse, pa i umjetnosti, tako i u praksi menadžmenta na različitim nivoima. Stoga predlažem da ovo drugo izdanje knjige, koja je već imala odgovarajući pubicitet, treba ponovo štampati. Prof.dr. Safet Brdarević 7. ORGANIZACIJA KONFERENCIJA; SEMINARA I JAVNIH PREDAVANJA Naziv aktivnosti: 5. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „KVALITET 2007“ Vrijeme održavanja: 06-09. juni 2007. godine Mjesto održavanja: Neum, Hotel „ZENIT“, Bosna i Hercegovina Broj učesnika: oko 160 Podaci o štampanom Zborniku: ISSN 1512-9268, editor dr.sci. Safet Brdarević, format B5, strana 762 Peti po redu , naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2007 održan je u periodu 06-09 juni 2007. godine u hotelu „ZENIT“ u Neumu. Na sastanku Naučnog vijeća instituta održanog u novembru 2005. godine konstituisan je projekat 5-ti Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem KVALITET 2007, sa šifrom NNS-15. S tom odlukom formiran je i Organizacioni odbor skupa, odosno projektni tim u sastavu: 1. red. prof. dr. Safet Brdarević, rukovodilac projekta, predsjednik 2. red. prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović
167

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

van. prof. dr. Sabahudin Ekinović van. prof. dr. Darko Petković dr. Sebastian Beetz dr. Tunc Bozbura mr. Luis Costa Herero Viši asistent mr. Sabahudin Jašarević, sekretar asis. Ibrahim Plančić

Na prvom sastanku Organizacionog odbora formiran je Naučni odbor skupa, a za predsjednika je izabran profesor emeritus dr. Mustafa Omanović. Odbor su činila 72 člana iz 13 zemalja (BiH, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Italija, Njemačka, Kanada, Ukrajina, Rumunija,Turska, Španija, Slovačka). U postupku recenzije radova naučni odbor je proširen u Naučni i recenzioni odbor sastavljen od 91 člana iz 13 zemalja. Na prvom sastanku Organizacionog odbora definiran je i usvoje plan aktivnosti za realizaciju projekta. (Kratki sadržaj aktivnosti: Tradicionalni naučno stručni skup sa aktivnostima definisanja tematike, mjesta i vremena održavanja, objave poziva autorima, prijem i preliminarna recenzija abstrakta, recenzija radova, obavještavanje autora, uređenje i oblikovanje Zbornika, poziv učesnicima, Obezbjeđenje finansijskih sredstava, priprema i uređenje materijala za učesnike, priprema i uređenje mjesta održavanja, izvođenje skupa, završne administrativno-finansijske aktivnosti, izvještavanje nadležnih organa, sponzora i sufinansijera.) Cijeli tok organizacije i izvođenja skupa je tekao prema usvojenom planu uz male korekcije i odstupanja. Za skup je prijavljeno 153 rada od kojih je 120 Naučni odbor prihvatio u konačnom obliku i uvrstio u Zbornik radova. U Zborniku radova na 762 strane štampano je 120 radova od preko 235 autora i koautora. Autori i koautori su iz 12 zemalja svijeta (BiH, Austrija, Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Crna Gora, Njemačka, Kosovo, Rumunija,Turska, Slovačka). Rad skupa se odvijao u plenarnoj sjednici i dvije sekcije sa po 7 sjednica. Ukupno je prezentirano oko 70% radova. U plenarnoj uvodnoj sjednici saopštena su tri uvodna rada. Tokom organiziranja Skupa pojavila se ideja da se sljedeći skup održi u Istanbulu uz suorganizaciju Univerziteta Bahčešehir ili u Hrvatskoj na Jadranu, takođe je iznijeto da komunikacija bude samo na engleskom.

UNIVERZITET U ZENICI UNIVERSITY OF ZENICA
-Mašinski fakultet-Faculty of Mechanical EngineeringKatedra za održavanja – Chair for Maintenance tel. + 387 32 449 120, 449 145, fax. + 387 32 246 612 katedra.odrzavanje@mf.unze.ba
Fakultetska 3, 72 000 ZENICA
168

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA - BOSNIA AND HERZEGOVINA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ KATEDRE ZA ODRŽAVANJE ZA 2007.GODINU
OPŠTE ODREDNICE O KATEDRI ZA ODRŽAVANJE Katedra za održavanje svoju naučno-istraživačku, edukacijsku i stručnu djelatnost temelji na istraživanjima u oblastima savremenog održavanja metalurških i rudarskih postrojenja i opreme, građevinskih mašina, energetskih postrojenja, motornih vozila i dr. U nastavnim predmeta katedre za obarđuju i savremene metode tehničke dijagnostike, procesa montaže i demontaže, novih tehnologija u održavanju i sl. Kako se najveći dio troškova održavanja „napravi“ već u fazi konstruisanja mašina i postrojenja to se u okviru nastavnog procesa izučavaju i komponente istih te osnove proračuna mašina i postrojenja i njihovog funkcionisanja. Katedra je odgovorna za realizaciju nastavnog odsjeka na Mašinskom fakultetu koji nosi naziv ODRŽAVANJE kao i realizaciju postdiplomskog studija pod nazivom Održavanje industrijskih postrojenja. Katedra je potpuno posvećena ispunjavanju odredbi iz Bolonjskog procesa. Kako najveći broj mašinskih inženjera (analize pokazuju oko 40% u procesnoj industriji) radi na poslovima održavanja to značaj ove Katedre i postojanja ovog smjera na Mašinskom fakultetu nameće obavezu stalnog usavršavanja i inoviranja rada. Osnovi podaci o katedri: Naziv katedre: KATEDRA ZA ODRŽAVANJE Šifra katedre: UNZE-K-14 Šef katedre: V.prof. Dr Darko Petković, dipl.inž.maš. Tehnički sekretar katedre: V.asist.Mr Sabahudin Jašarević Laboratorije katedre: Laboratorija za tehničku dijagnostiku Telefon : 032 449 145 Fax.: 032 246 612 Web domena: www.mf.unze.ba e-mail adresa: katedra.odrzavanje@mf.unze.ba Katedra za održavanje ima solidnu pokrivenost nastavnih predmeta vlastitim kadrom. Po pitanju laboratorijske opreme i prostora u pitanju je jedna laboratorija koja je jedina ovakve vrste u BIH. Kroz sredstva kredita austrijske vlade planirano je dodatno opremanje Laboratorije za tehničku dijagnostiku koja se u prethodnom periodu iskazala kao tržišno najbolje profilisana laboratorija ovog fakulteta. U tom smislu, u prethodnih 15 godina koliko laboratorija postoji, urađeno je više od 100 različitih ekspertiza i više od 1000 raznih dijagnostičkih mjerenja. U samoj laboratoroji postoje i audio-vizuelna oprema (video, TV, CD-projektor, računari) sa savremeno odvijanje nastavnog procesa te veći broj različitih simulacionih modela napravljenih vlastitim snagama u periodu 1995-2007.godina.

1. DIPLOMANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI U 2007. na Katedri nije bilo diplomanata. U akademskoj 2006/07. (ljetni semestar) i 2007/08.(zimski semestar) na dodiplomskom studiju (zvanje diplomirani inženjer mašinstva) su izučavani slijedeći predmeti:
R.b. 1. Naziv predmeta Energetske mašine i postrojenja I Semestar VII Fond sati 45 / 45 ECTS bodovi 6,5 Šifra predmeta 03-K14-01 169

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Energetske mašine i postrojenja II Građevinske mašine Metalurške mašine I Metalurške mašine II Motorna vozila Održavanje tehničkih sistema Rudarska tehnologija Rudarske mašine I Rudarske mašine II Tehnička dijagnostika Tehnologije montaže i demontaže Energetska postrojenja u metalurgiji Metalurške mašine i postrojenja I Metalurške mašine i postrojenja II Metalurške mašine i postrojenja III VIII VIII VIII VIII VIII VI VII VIII VIII VI VII VII i VIII VI VII i VIII IX 45 / 45 45 / 45 45 / 45 45 / 45 45 / 45 45 / 45 45 / 45 45 / 45 45 / 45 45 / 30 45 / 45 75 / 60 45 / 45 75 / 90 45 / 45 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 Stari NPP Stari NPP Stari NPP Stari NPP 03-K14-02 03-K14-03 03-K14-04 03-K14-05 03-K14-06 03-K14-07 03-K14-08 03-K14-09 03-K14-10 03-K14-11 03-K14-12 03-K14-13 03-K14-14 03-K14-15 03-K14-16

2. MAGISTRANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI Tokom 2007.godine nije bilo odbranjenih magistarskih teza na ovoj Katedri. Kako ovoj katedri matičnošću pripada postdiplomski studij iz oblasti održavanja to će biti učinjeni napori da se sa u narednoj godini a kroz nabavku nove savremene dijagnostičke opreme ugovore NIR projekti koji će rezultovati i magistarskim radovima kandidata. Trenutno na katedri nekoliko kandidata radi magistarske teme te seminarske radove iz djelokruga katedre na PDS. U 2007.godini nije bilo nastave na PDS nego su samo studenti iz prethodnih generacija polagali zaostale ispitne obaveze. Odsjek: ODRŽAVANJE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA (postdiplomski studij) Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8a 8b 8c 9 Terotehnologija Operaciona istraživanja Tehnologija održavanja Tehnička dijagnostika Projektovanje sistema održavanja Inženjering pouzdanosti Logistika u održavanju Izrada magistarskog rada –konsultacije Predmet Metodologija naučnoistraživačkog rada Matematičko modeliranje inženjerskih sistema i procesa Planiranje eksperimenta I 15 25 15 30 25 25 25 30 30 30 25 Semestar II III IV

3. DOKTORANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI Trenutno se na katedri rade dvije doktorske disertacije. Prva, Mr. Fikreta Plevljaka “Prilog razvoju metode ocjene rizika osiguranja sredstava za rad na osnovu ocjene stanja funkcije održavanja” i druga, Mr. Muharema Šabića „Konceptualni prilaz razvoju projektovanja sistema za održavanje vazduhoplova“. 4. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA

170

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Tokom 2007. godine nastavnici i saradnici su objavili pet radova koji matičnošću pripadaju ovoj katedri čiji su osnovni podaci za identifikaciju dati u narednoj tabeli: T.1. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress :

PREVENTIVE MAINTENANCE REVISION OF NAVAL SYSTEMS Petković Darko, University of Zenica, B&H Aleksić Marinko, Naval Repair Facility, Tivat, Montenegro 11th INTERNATIONAL Reseach/Expert Conference TMT 2007, Hammamet, Tunisia, Organiser: University of Zenica - University of Barcelona-University of Bahcesehir; Hammamet, Tunisia, 05-09 September 2007.

Podaci o Proceding of the 11th INTERNATIONAL Reseach/Expert Conference TMT zborniku/ 2007, -Ekinovic S. -Yalcin- Vivancos J. (Ed.), ISBN 9958-617-34-8, pages Proceedings 499-502 Data Navy has made a huge applying of preventive maintenance that has been recognized as the greatest source of costs. Scheduled overhaul is the most expensive. Revising preventive maintenance and selecting maintenance concepts according to a new algorithm should result into lowering those costs Rezime / and at the same time maintaining function safety and system readiness. A reversible FMEA analysis coupled with the RCM maintenance concept Summary selection has been modeled. The methodology used is qualitative and starts with the hypothesis that statistic data are not only insufficient but they are inadequate too. Keywords: reverse FMEA, RCM, Navy T.2. Naslov rada: ODRŽAVANJE PREMA RIZIKU – NEKE KARAKTERSITIKE EVROPSKOG Paper Title : PRSTUPA dr Marinko Aleksić, dipl.inž. MTRZ Sava Kovačević, Tivat Autori/ prof dr Petar Stanojević, dipl.inž. NIS, Novi Sad, Authors : prof. dr. Darko Petkovic, dipl.inž.Univerzitet u Zenici, Kongres Konferencija KOD 2007, Tivat 26-28 juni 2007, Univerzitet Crne Gore, /Congress : Podgorica, Crna Gora Podaci o Zbornik radova sa Konferencije KOD 2007, Tivat 26-28 juni 2007, Univerzitet zborniku/ Crne Gore, Podgorica, Crna Gora, ISBN: 86-907877-1-2, stranice 60-65, Proceedings Urednici: M.Bulatović, M.Janjić, J.Jovanović Data U radu se govori o održavanju industrijskih sistema prema riziku definisanom kao proizvodu posljedica otkaza i vjerovatnoće da će se otkaz desiti. Daju se osnovne karakteristike dva fundamentalna pristupa: RBI – inspekcije Rezime / zasnovane na riziku i RCM - održavanje prema pouzdanosti. Napravljen je Summary pregled osnovne evropske regulative i projekata, date njihove karakteristike, neki nedostaci i pravci daljeg razvoja u ovoj oblasti. Ključne riječi: održavanje,rizik, RCM, RBI, evropska regulativa. 5. RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA U 2007.godini nije bilo publikovanih radova članova katedre u časopisima koji tematikom pripadaju oblasti istraživanja ove katedre. 6. OBJAVLJENE KNJIGE I ZBORNICI Iz naučne, stručne i nastavne problematike katedre u 2007.godini objavljen je Zbornik radova sa konferencije TECHNO-EDUCA 2007.
171

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Osnovni podaci o zborniku Naslov: ZBORNIK RADOVA SA STUDENTSKE KONFERENCIJE TECHNO-EDUCA 2007 Urednik: prof.dr Darko Petković Izdavač: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici Tiraž: 300 primjeraka Format: A4 str.265 (štampane +CD verzije) ISSN broj:1840-2526 Zbornik je katalogiziran u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BIH. Radovi su štampani na bhs jezicima uz rezime na engleskom te nekoliko radova samo na engleskom jeziku. Iz Zbornika dajemo samo Predgovor urednika: Metalna industrija Bosne i Hercegovine nakon brojnih teškoća ponovo postaje najvažnija industrijska grana. Sa druge strane, u ovoj 2007. godini Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici slavi 30.godina uspješnog rada. U toj atmosferi, u Zenici, centru metalne industrije Jugoistočne Evrope, održava se 4. međunarodni sajam metala - ZEPS Intermetal. Jedinstven po svom programu, ZEPS Intermetal, postaje u poslovnim krugovima nezaobilazno mjesto godišnjeg okupljanja naučnih radnika, studenata, metalaca, razmjene poslovnih i tehnoloških informacija, ugovaranja novih poslovnih projekata, prezentacije novih proizvoda i raznih stručnih savjetovanja. Prateće stručne manifestacije Sajma ZEPS Intermetal 2007. u Zenici su kvalitativna dopuna osnovnoj sajamskoj manifestaciji koja je profilirana kao specijalizovani sajam proizvođača mašina i opreme za obradu metala. U razvojnim strategijama oba BIH entiteta, kao i u razvojnoj strategiji BIH metaloprerada je pocrtana kao ključna industrijska grana koja bi trebala da bude generator razvoja BIH. Stručni seminari, konferencije, poslovni forumi i okrugli sto koji se održavaju u okviru manifestacije TECHNO-EDUCA 2007 su koncentrisani na stručnu pomoć privrednicima iz sektora kako velikih privrednih sistema, tako i MSP. Oni treba da pomognu privrednicima u prevazilaženju ozbiljnog, kako tehnološkog tako i ekonomskog zaostajanja koji je nastao u rezultatu više od petnaestogodišnjeg odsustva iz propulzivnog razvoja metaloprerađivačkih tehnologija. U ovom Zborniku su predstavljeni radovi studenata i njihovih mentora nastalih kao rezultat seminarskih, projektnih ili diplomskih istraživanja. Kako je ovo jedna od prvih manifestacija ovakve vrste u BIH namjera organizatora i izdavača je bila da se što više promoviše studentski istraživački, naučni i stručni rad. Naravno, vodilo se računa o kvalitetu samih radova ali još više raduje činjenica da su u vrlo kratkom roku od prvog poziva autorima stigli brojni radovi. Kako od najmlađih predstavnika akademske zajednice - studenata iz BIH (Banja Luka, Tuzla, Zenica, Sarajevo, Mostar), univerziteta iz regiona Zapadnog Balkana (Novi Sad, Ljubljana, Slavonski Brod, Zagreb) do radova iz Evrope (Norveška, Švicarska). Sigurno je da organizaciju TECHNO-EDUCE 2007 prate brojni problemi i propusti koje će organizator nastojati da u godinama koje dolaze ispravi te da svaka nova TECHNO-EDUCA postane respektabilna manifestacija okupljanja profesora i studenata i mjesto njihovog višednevnog susretanja sa privrednicima, poslodavcima, ljudima iz resornih ministarstava, privrednih komora i brojnih drugih. U tom smislu želimo Vam uspješan rad tokom manifestacije te izražavamo nadu će će publikovani radovi pobuditi Vašu naučnu znatiželju. Prof.Dr Darko Petković Urednik Zbornika 7. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE U toku 2007. godine u Laboratoriji za tehničku dijagnostiku je urađene su četiri stručne ekspertize za potrebe poslovnih sistema Natron Maglaj i Brovis Visoko:

1. Petković D., Jašarević S.: Analiza pogonskog stanja ventilatora primarnog zraka M23 u
Natron-Hayat d.o.o. Maglaj, Institut za mašinstvo (E-127) – Mašinski fakultet u Zenici, 2007

2. Petković D., Jašarević S.: Analiza pogonskog stanja ventilatora primarnog zraka M22 u
Natron-Hayat d.o.o. Maglaj, Institut za mašinstvo (E-128) – Mašinski fakultet u Zenici, 2007
172

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

3. Petković D., Jašarević S.: Umjeravanje (nivo vibracija i broj okretaja) vibro-stola i mješalice
u Fabrici Cementa Lukavac, Institut za mašinstvo (E-129) – Mašinski fakultet u Zenici, 2007

4. Petković D., Jašarević S.: Analiza nivoa i uzroka vibracija mlinova za mljevenje žitarica u
Brovis d.d. Visoko, Institut za mašinstvo (E-130) – Mašinski fakultet u Zenici, decembar 2007. 8. ORGANIZACIJA KONFERENCIJA, SEMINARA I JAVNIH PREDAVANJA 8.1. TECHNO-EDUCA 2007 Katedra je tokom 2007. bila realizator konferencije TECHNO-EDUCA 2007. Ova manifestacija održana je u saradnji sa WUS Austria, ADA Austrija, BSC Zenica, REZ Zenica, IPI Zenica, Poslovnim sistemom RMK Zenica i ATA Amsterdam. U vremenu od 16 do 18.maja 2007.godine u Zenici je održano nekoliko manifestacija koje su bile prateći dio Sajma ZEPS Intermetal, a koje su zajednički realizovane pod nazivom TECHNO-EDUCA 2007. Ovo je jedna od novih manifestacija u organizaciji Katedre za održavanje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i bila je prva manifestacija ovakve vrste u BiH i šire. Ista je imala za cilj promociju studentskih dostignuća u nastavnom i NIR procesu te praktični poslovni sajam – berza rada. Sve manifestacije su se održavale u sklopu međunarodnog sajma ZEPS Intermetal 2007. Na ovoj manifestaciji je uzeo učešće veliki broj studenata i profesora tehničkih i ekonomskih fakulteta iz Zenice, drugih univerziteta iz BIH i sa prostora ex-SFRJ. Techno-Educa je započela prezentacijom organizacija koje su bile partneri u organizaciji i to BSC Zenica i WUS Austrija (prezentatori Mr Nino Serdarević, Mr Dino Mujkić i Andrea Zubović). Iste su predstavile svoj djelokrug rada sa posebnim osvrtom na mogućnosti participacije studenata u njima te okrenutosti programa i projekata ka studentskoj populaciji. Nakon toga su svoj djelokrug rada, sa posebnim akcentom na značaj stručnih i naučnih znanja koje studenti stiču na fakultetima i potrebama njihovih firmi za školovanim kadrovima predstavili CIMOS AI Gradačac-Kopar (Dr Muhamed Mehmedović), Alfa-Therm Mostar (ing.Davor Krezić) i TRC Kranj-Novi Sad (Dr Hotimir Ličen). Predstavljene kompanije su izabrane kao najbolji reprezentanti uspješnog regionalnog lidera razvoja automobilske industrije (CIMOS), primjene savremenih tehnologija u grijanju i klimatizaciji (Alfa-Therm) i izvrsnog primjera spin-off firme izrasle iz okrilja Univerziteta u Novom Sadu a danas servisa kako privrede tako i univerziteta koja svake godine zaposli nekoliko najboljih diplomanata FTN Novi Sad (TRC Kranj-Novi Sad). Svim učesnicima ovog dijela Techno-Educe FIS iz Viteza je donirao majice te uputio poziv za poslovnu saradnju. Poslijepodnevni dio manifestacija Techno-Educa 2007 je protekao u prezentaciji studentskih radova koji su rezultat seminarskih, diplomskih ili naučno-stručnih projekata. Od 26 radova zastupljenih u Zborniku studentskih radova koji je štampan specijalno za ovu priliku gotovo svi radovi su imali svoju ili oralnu ili poster prezentaciju. Studenti su vrlo ozbiljno i savjesno shvatili svoje obaveze kada je ovaj dio Techno-Educe u pitanju tako da smo vidjeli i čuli niz izvrsnih prezentacija te postera od studenata iz Zenice, Banja Luke, Tuzle, Novog Sada, Sarajeva, Slavonskog Broda, Ljubljane, Berna, Porsgrunna i dr. univerzitetskih gradova iz 7 zemalja Evrope. Svi radovi su pregledani od strane imenovanog naučnog odbora konferencije. Naučni komitet Techno-Educe je odlučio da nagradi tri najbolja rada sa po 500, 300 i 200 KM i te nagrade su osvojili studenti sa FTN Novi Sad (prva nagrada), Mašinskog fakulteta UNZE (druga nagrada) i Elektrotehničkog fakulteta UNSA (treća nagrada). Nagrade je uručila direktorica REZ Zenica gosp. Amela Malićbegović koji je donirao sredstva za ove nagrade. 8.2. OKRUGLI STO: BOLONJSKI PROCES I TEHNIČKE STUDIJE

173

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Katedra je 17.05. na Mašinskom fakultetu UNZE organizovala okrugli sto na temu Bolonjski proces i tehničke studije kao jednu od manifestacija obilježavanja 30.godina postojanja Mašinskog fakulteta UNZE. Nakon uvodnih predstavljanja univerziteta iz BIH (Zenica, Mostar i Tuzla) i regiona JIE (Osijek, Ljubljana, Novi Sad) sa posebnim osvrtom na dostignuća tehničkih-mašinskih fakulteta u pogledu ispunjavanja uslova iz Bolonjskog procesa. U vrlo živoj diskusiji koja je uslijedila nakon toga razgovaralo se o izlaznim zvanjima nakon studija, novim NPP, stručnim i naučnim studijama, postdiplomskim studijama (magistarski i doktorski), većem značaju stručnih i praktičnih znanja koja studenti trebaju imati po diplomiranju i dr. U radu okruglog stola učestvovali su i predstavnici privrede, MSP, poslodavaca i dr. te predstavnici studenata koji su posebno naglasili previše teorije sa malom povezanošću sa praksom i dr. na svim našim fakultetima. Moderator i uvodničar diskusije bio je prorektor za NIR UNZE prof.Dr Darko Petković a uvodne pozdravne govore upriličili su dekan MF prof.Dr Dušan Vukojević i rektor UNZE prof.Dr Sabahudin Ekinović. Uvodne referate u PP dali su prof.Dr Darko Petković (prorektor UNZE) i prof.Dr Janko Hodolič (prodekan FTN Novi Sad). Za učesnike okruglog stola bio je obezbjeđen ručak. 8.3. SAJAM POSLOVNE PONUDE: JOB FAIR Pored održavanja okruglog stola na Mašinskom fakultetu u okviru TECHNO-EDUCA 2007 sigurno je najveću pažnju zadnjeg dana Sajma Zeps Intermetal i Techno-Educe 2007 privukao Sajam poslovne ponude (JOB-Fair) koji je organizovan u konferencijskoj hali ZEPS Intermetala. Na 28 štandova predstavilo se više stotina poslodavaca iz regiona (BIH, Slovenija, Hrvatska i dr.) koji su nezaposlenim kao i studentima učesnicima Techno-Educe 2007 ponudili brojne i raznovrsne poslovne angažmane. Poslovni sajam održavao se i u drugim halama Sajma direktnim razgovorom na štandovima izlagača što je bila izvrsna prilika za studente da pored upoznavanja sa tehnološkim procesima i mašinama izlagača čuju i poslovne perspektive ovih kompanija od kojih je veliki broj zainteresovan za tržište rada u BIH. U ponudi je bio veliki broj poslova za mašinske inženjere kao i inženjere drugih profila (metalurzi, tehnolozi, elektro-inženjeri i dr.) a posebno je bila velika ponuda Asocijacije poslodavac Slovenije. Studentima su ponuđene i mogućnosti da svoje seminarske i diplomske radove rade u kompanijama (CIMOS, Mital, TEXIMP i dr.) uz sve beneficije koje ovakav rad donosi te mogućnost zaposlenja u istim po završetku rada. Poslovni sajam je otvorio premijer Ze-Do kantona Gosp. Miralem Galijašević. 8.4. OSTALE KONFERENCIJE, SEMINARI I OBUKE Sa druge strane katedra je na najdirektniji način bila uključena u organizaciju konferencije TMT 2007 u Tunisu gdje je jedna od sekcija tretirala i problematike održavanja. Također, članovi Katedre su radili na realizaciji konferencije Kvalitet 2007 – Quality 2007 koja je juna 2007.godine održana u Neumu. Od posebno značajnih obuka u 2007.godini navodimo obuku koja je za studente III godine na predmetu Tehnička dijagnostika održana maja 2007. U Novom Sadu kao i sedmodnevni trening iz dijagnostičkih tehnologija u kompaniji TRC u Novom Sadu, decembra 2007, na kojem je ispred Katedre učestvovao v.asist.Mr Sabahudin Jašarević.

174

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

12.3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PEDAGOŠKOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU

175

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

1.DIPLOMANTI U KALENDARSKOJ 20007. GODINI DIPLOMIRANI STUDENTI ODSJEKA RAZREDNE NASTAVE ( ČETVEROGODIŠNJI STUDIJ VII/1 ) U 2007. GODINI R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Prezime i ime diplomanta Pajvan Sanela Kapidžić Samra Halilović Nezir Mehić Saudina Pekmić Sanela Mušinović Halima Popov Nikolina H.Ibrahimbegović Nurfeta Trtak Alisa Alispahić Elma Osmanhodžić Elvira Spahić Azemina Dautović Amira Begić Nermina Omerinović Edin Julardžija Ernisa Sarajlić Lejla Ganić Alma Babahmetović Amela Beganović Irahmani Mujičić Ferida Rebihić Fikreta Bitić Fatima Muračević Alma Delić Meliha Duranović Sabina Doglod Fatima Čelebić Laida Naslov diplomskog rada Teorijski aspekti mogućnosti razvoja kreativnosti Plansko – programska struktura kulture izražavanja u NPP Uticaj mektebske nastave na odgojnost učenika Zastupljenost basne u NPP Uloga i značaj domaće zadaće u početnoj nastavi matematike Tandem nastava u kombinovanom odjeljenju Značaj muzike u kreativnom procesu nastave likovne kulture Odgojno – obrazovne strategije u radu sa nižim uzrastima u osnovnoj školi Saradnja predškolskih ustanova i osnovnih škola Pismena priprema nastavnika za nastavu Unačaj i uloga mjera i mjerenja u početnoj nastavi matematike Uloga roditelja u razvoju intelektualnih sposobnosti djece predškolske dobi Obiteljska atmosfera i mehanizmi podkrepljivanja u odgoju Mjere i mjerenja u početnoj nastavi matematike Uloga i značaj tangrama i abakusa u razvijanju predmatematičkih i matematičkih vještija Utjecaj općetjelesnih vježbi na zdravstveni status učenika uzrasta 7-8 godina Jezik početne nastave matematike Utjecaj ciklusa atletike na tjelesnu težinu Odgojne strategije u radu sa djecom koja imaju poremećaj pažnje Utjecaj slobodnih aktivnosti na socijalizaciju učenika Konflikti i škola Uzroci školske nediscipline Integracija djece s posebnim potrebama Kažnjavanje kao posljedica ponašanja Mogućnosti i ograničenja frontalne nastave Nastavnik kao roditelj Uticaj nastave vjeronauke na ekološki odgoj Utjecaj općetjelesnih vježbi na Mentor Prof.dr. Refik Ćatić Doc.dr. Hazema Ništović Prof.dr. Refik Ćatić Doc.dr. Hazema Ništović Doc.dr. Marinko Pejić Prof.dr. Refik Ćatić Van.prof.Muhamed Bajramović Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. refik Ćatić Prof.dr. Refika Ćatić Doc.dr. Marinko Pejić Prof.dr. Refik Ćatić Doc.dr. Dženan Skelić Doc.dr. Marinko Pejić Doc.dr. Marinko Pejić Prof.dr. Muriz Hadžikadunić Doc.dr. Marinko Pejić Prof.dr. Muriz Hadžikadunić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Muriz
176

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Imamović Fahira Haračić Edna Keran Emina Jusufović Sanela Ćatić Amira Suljić Halima Ćerimović Hasan Ćerimović Mevlida Karamehić Alen Kubat Lejla Okanović Damira Hadžić Adnana Muhić Almira Mujkić Merdžana Delić Sedina Muratbegović Behija Anđelić Sanja Pavlović Ana Antolović Ljubica Zec Sabina

antropometrijske karakteristike i psihomotoričke sposobnosti Pedagog kao istraživač u nastavnom procesu Etiologija izostajanja djece sa nastave u osnovnim školama na Općini Kakanj Kompetencije nastavnika u ekološkom odgoju Stavovi učenika i nastavnika o ocjenjivanju Dječija igra u ostvarivanju odgojne zadaće škole Teškoće u odgoju djce razvedenih roditelja Idealan nastavnik u suvremenoj školi Poticanje socijalne kompetencije djece sa posebnim potrebama u integraciji u redonu osnovnu školu Primijenjena umjetnost u procesu nastave likovne kulture u osnovnoj školi Kreativni procesi u nastavi likovne kulture Priručnici za nastavnike kao intruktivno štivo u realizaciji odgojno – obrazovnih zadataka osnovne škole Mali tiranin u razredu Položaj nadarenih učenika u početnoj nastavi matematike devetogodišnjeg i osmogodišnjeg obrazovanja Uticaj plana i programa nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti Metoda razgovora u nastavi Prevencija nasilja u nižim razredima osnovne škole Motiviranost roditelja za partnerski rad u nižim razredima osnovne škole Korištenje slobodnog vremena učenika u nižim razredima osnovne škole Permanentno usavršavanje nastavnika u osnovnim školama na području Općine Žepče od 2000-2006. godine Zdravstveni odgoj u sadržajima nižih razreda osnovne škole

Hadžikadunić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Van.prof.Muhamed Bajramović Van.prof.Muhamed Bajramović Prof.dr. Refik ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Doc.dr. Marinko Pejić Dr. Mirjana Mađarević Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić Prof.dr. Refik Ćatić

DIPLOMIRANI STUDENTI ODSJEKA RAZREDNE NASTAVE ( DVOGODIŠNJI STUDIJ VI/1 ) U 2007. GODINI R. br. 1. 2. 3. Prezime i ime diplomanta Smajlović Amina Varupa Nedžmija Šiljak Munira Datum diplomiranja 18.01.2007. 16.02.2007. 06.12.2007.

177

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

DIPLOMIRANI STUDENTI ODSJEKA ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI ( ČETVEROGODIŠNJI STUDIJ VII/1 ) U 2007. GODINI R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Prezime i ime diplomanta Husaković Majda Serdarević Aida Muslić Amra Gostevčić Alma Fejzić Safija Sinanović Elma Kustura Nataša Halilović Sedina Jusić Aida Pejnović Sanja Uzunović Melisa Uzunović Lamija Šarić Nirmela Velagić Zlatan Smajlović Aldin Bećirović Admira Talić Sifet Naslov diplomskog rada Političke i socijalne konotacije u djelima Džordža Orvela“Počast Kataloniji“ i „Životinjska farma“ Idiomi s nazivima boja na engleskom i bosanskom jeziku Jezik kao sredstvo manipulacije u djelima Džordža Orvela „Životinjska farma“ i „1984.“ I A.Hakslija „Hrabri novi svijet“ Rasizam u Americi Slika američkog društva u djelu „Great Gatsby“ Scott Fitzgerald Idiomi po nazivima djelova glave u engleskom i bosanskom jeziku Engleski idiomi koji potiču iz Biblije i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku Idiomi o vlastitim imenima u engleskom i bosanskom jeziku Život tokom i poslije drugog svjetskog rata u djelima Huge Hamiltona „Posljednji pucanj“ Idiomi za izricanje ljutnje u engleskom i bosanskom jeziku Talijanske i španske posuđenice u engleskom jeziku Engleski idiomi sa dijelovima tijela i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku Idiomatski izrazi za izricanje ljubavi u engleskom i bosanskom jeziku Makijavelizam kao vrlina Američko društvo kroz djelo Arthura Millera DEATH OF A SALESMAN Simbolizam prirode u djelu „Kralj Lir“ Značaj makijavelizma u „Kralju Liru“ Mentor Doc.dr. Boris Berić Prof.dr. Lada Šestić Doc.dr. Boris Berić Prof.dr. Đorđe Slavnić Prof.dr. Đorđe Slavnić Prof.dr. Lada Šestić Prof.dr. Lada Šestić Prof.dr. Lada Šestić Doc.dr. Boris Berić Doc.dr. Nadira Aljović Prof.dr. Lada Šestić Prof.dr. Lada Šestić Prof.dr. Lada Šestić Doc.dr. Shahab Yar Khan Prof.dr. Đorđe Slavnić Doc.dr. Shahab Yar Khan Doc.dr. Shahab Yar Khan Prof.dr. Đorđe Slavnić Prof.dr. Lada Šestić Doc.dr. Nadira Aljović Doc.dr. Shahab Yar Khan Doc.dr. Shahab Yar Khan Doc.dr. Nadira Aljović Doc.dr. Boris Berić
178

Salkanović Melisa Fenomen Broadweja Džambegović Jasmina Hadžić Jasmina Mujkić Azemina Trakić Fikreta Poljak Dragana Šunjić Marijana Gerundska fraza Engleski idiomi sa imenima životinja i njihovi ekvivalenti u bosankom jeziku Šekspirove željezne dame Wilijam Šekspir kao pisac ljubavnih drama Engleski idiomi sa izrazima vezanim za vrijeme i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku Kulturne i rasne razlike u djelima

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Zaljubljene žene i Ledena palača 25. 26. 27. 28. Buljina Amer Imamović Lejla Kurevija Jelena Kovač Sabina Razvoj američkog političkog mišljenja Engleski idiomi s brojevima i njihovi ekvivalenti u bosanskom jeziku Pjesme i igre u metodici nastave engleskog jezika Pasiv Prof.dr. Đorđe Slavnić Prof.dr. Lada Šestić Doc.dr. Nadira Aljović Prof.dr. Lada Šestić

DIPLOMIRANI STUDENTI ODSJEKA NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI ( ČETVEROGODIŠNJI STUDIJ VII/1 ) U 2007. GODINI R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prezime i ime Naslov diplomskog rada diplomanta Sejdulahović Wilhelm Tell Sabina Alkaz Edin Tvorba predikata u njemačkom i bhs jeziku Teskeredžić Alisa Hindija Ehlimana Redžić Mehmed Džinić Alma Čohković Džana Mentor Prof.dr. Josip Babić Vladimir Vladimir Željko Željko Vladimir Željko

Doc.dr. Karabalić Priloške odredbe kao dopune i dodaci Doc.dr. Karabalić „Slobode u Schillerovim dramama Wilhelm Doc.dr. Tell „Maria Stuart“ Uvanović Drame Bambiland i Bebel Doc.dr. Uvanović Glagolke složenice Doc.dr. Karabalić „Trijumfalna kapija“ i „Noć u Lisabonu“ Doc.dr. Eriha Marije Remarka Uvanović

DIPLOMIRANI STUDENTI ODSJEKA MATEMATIKA I INFORMATIKA ( ČETVEROGODIŠNJI STUDIJ VII/1 ) U 2007. GODINI R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Prezime i ime diplomanta Hodžić Belma Haračić Azra Penjić Safet Gigić Adisa Subašić Mirsad Porča Muhamed Kovačić Samir Odić Eldina Kurtović Lejla Arnaut Rabija Zečević Midhat Begić Ena Botić Selvedin Begić Faruk Maljić Alzira Alić Senadina Halilović Velida Datum diplomiranja 16.07.2007. 16.07.2007. 16.07.2007. 16.07.2007. 17.07.2007. 17.07.2007. 17.07.2007. 17.07.2007. 17.07.2007. 29.09.2007. 23.10.2007. 23.10.2007. 23.20.2007. 23.10.2007. 23.10.2007. 23.10.2007. 17.11.2007.

DIPLOMIRANI STUDENTI ODSJEKA MATEMATIKA I INFORMATIKA ( DVOGODIŠNJI STUDIJ VI/1 ) U 2007. GODINI
179

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prezime i ime diplomanta Tašo Nazif Veispahić Murada Harba Aldina Đogić Mirsad Kitovnica Mahmut Đugumović Edisa Ćatić Arnela Krantić Said

Datum diplomiranja 09.01.2007. 09.01.2007. 20.02.2007. 27.06.2007. 09.07.2007. 30.10.2007. 30.10.2007. 20.11.2007.

2.MAGISTRANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI Ime i prezime magistranta Author Naslov magistarskog rada Title Mentor Kratki rezime rada Rada Stakić Njemačka književnost u časopisu „Bosanska vila“ prof. dr. Slobodan Grubačić Rad se bavi problemom recepcije djela njemačke književnosti, u odnosu na druge zastupljene strane književnosti u književnom časopisu „Bosanska vila“, koji je izlazio u vrijeme austrougarske vlasi u BiH. Primijenjen je komparativni i receptivni metod, sa ciljem da se prikaže ukupan profil djela njemačke književnosti – književnih rodova, stilova, tema, motiva, ideja. Istraženo je koji su faktori uticali na izbor upravo tih objavljenih djela – stepen razvoja domaće književnosti, senzibilitet posrednika – prevodilaca, duh vremena. 1.prof. dr. Mladen Šukalo 2.prof.dr. Slobodan Grubačić 3.prof.dr. Radmila Stanarević

Sastav komisije za odbranu rada

3. DOKTORANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI Ime i prezime doktoranta Naslov doktorskog rada Mentor Kratki rezime rada Memnuna Hasanica Aktionsart u njemačkom i srpskom jeziku - afiksalni način tvorbe Red.prof.dr. Božinka Petronijević Doktorska teza broji 216 stranica i podijeljena je na 7 poglavlja sa podpoglavljima: UVOD; AKCIONSART; ASPEKT I GLAGOLSKI VID; TVORBENI MODELI I AKCIONSART, ODREĐIVANJE KATEGORIJE AKCIONSART UOPŠTE; ZAKLJUČAK; LITERATURA; IZVORI. Osnovna hipoteza pomenute disertacije jeste razgraničenje kategorije akcionsart (termin preuzet iz njemačkog jezika) odnosno akcionalnost u poređenju sa aspektom i glagolskim vidom- problem koji dva konfrontirana jezika ne poznaju podjednako, a koji germanistička i slavistička literatura do sada nisu razriješile na opšteprihvaćen i zadovoljavajući način. Razlog tome je naučni prilaz koji je do sada isključivao neminovnu multidisciplinarnost te davao prednost morfologiji u slavistici, u germanističkoj lingvistici,
180

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Sastav komisije odbranu rada

pak derivatologiji. Istraživanje je imalo dva postavljena cilja primarni ili interni i sekundarni ili eksterni; prvi podrazumijeva spoznajne sistemske sličnosti i razlike između dva jezička sistema na konkretnom tvorbeno-morfološko-sintaksičkom planu, drugi (eksterni) pak se odnosi na mogućnost praktične primjene dobijenih rezultata rada (pri prevođenju, izradi rječnika, te lakšem učenju njemačkog jezika kao stranog i obrnuto). Da bi se došlo do tačnih, preciznih i verifikovanih naučnih podataka istraživanje je sprovedeno na kontrastivnom korpusnom materijalu: Selimović, Meša: Derviš i smrt i Gras, Ginter: Limeni bubanj (die Blechtrommel). Utvrđeno je da je aspekt ili glagolski vid gramatikalizovana morfološko-sintaksička kategorija samo kod pojedinih jezika; da stoji u tjesnoj vezi sa akcionsartom (akcionalnošću) kao leksičkosemantičkom kategorijom, te da obje rezultuju iz derivacionog procesa glagola, što je literatura do sada po pravilu previđala. Aktionsart ili akcionalnost je zajednička oboma u doktorskoj tezi konfrontiranim jezicima. Aktiinsart znači leksičko-semantičku kategoriju koja izražava način, vremenski tok, frekventnost, intenzitet, diminutivnost, majorativnost glagolske radnje i sl. Za pravilnu interpretaciju kategorije aktiionsart od suštinske važnosti su bile funkcije prefiksa i sufiksa u glagolskom derivatu; ukoliko prefiks ima funkciju semantičke modifikacije onda on markira aktionsart, što važi za oba jezika, u bosanskom, hrvatskom, srpskom on povlači i dodatno promjenu glagolskog vida. Kod derivacije glagola pomoću cirkumfiksa (vezanog prefiksa i sufiksa u takozvani vezani diskontinuirani tvorbeni morfem), prefiks i nadalje markira aktionsart, a sufiks novu vrstu riječi. Kod sufiksalnih glagola u oba jezika aktionsart po pravilu markiraju sufiksi u funkciji semantičke modifikacije. Kod utvrđivanja tipologije semantičkih obilježja označenih kao tip akcionalnosti došlo se do spoznaje da ovi najčešće za genussemu imaju vrijeme (perfektivnost, inkoativnost, punktualnost, durativnost, iterativnost), prostor (prema gore, prema dolje, prema unutra, prema vani, sa strane itd), dimenziju (intenzitet, diminutivnost), promjenu stanja (mutativnost, rezultativnost) i slično. Analiza konkretnog jezičkog materijala pokazuje da prefiks, a slično i sufiks «mada rjeđe», semantički modifikuju glagol tako da ovaj pored jednog obilježja akcionalnosti, uz sebe veže i više diferencijalnih. Analizom na tekstu se došlo do spoznaje da ima više obrazaca uspostave akcionalnosti (aktionsart), te da se ovi u oba jezika dijelom poklapaju, a dijelom razlikuju. Tako se na osnovu postavljenih kriterijuma na datom korpusu konstatovalo sedam obrazaca, koja su potkrijepljena primjerima i procentualno izraženi u oba jezika. za 1. Van.prof.dr. Drago Tešanović-predsjednik 2.Red. prof. dr. Božinka Petronijević- mentor 3. Red. prof. dr. Margita Šnel Živković-član Mr.Kadunić Enisa Povezanost emocionalne i socijalne kompetencije sa učenem stranog jeika Prof.dr.Refik Ćatić Dr. Enisa Kadunić
181

2. Ime i prezime doktoranta Naslov doktorskog rada Mentor Kratki rezime rada:

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

”POVEZANOST EMOCIONALNE I SOCIJALNE SIGURNOSTI SA MOTIVACIJSKIM FAKTORIMA NA PLANU USPJEŠNOSTI OVLADAVANJA STRANIM JEZIKOM” SAŽETAK Kada je u pitanju motiviranost za učenje stranog jezika, rezultati t-testa su pokazali sljedeće: – Ispitanici koji su rođeni u porodici sa samo jednim djetetom pokazuju statistički značajno manju motiviranost za učenje stranog jezika nego ispitanici koji su rođeni u porodici sa dvoje, troje, odnosno četvero djece, pri čemu i ispitanici rođeni u porodici sa dvoje djece pokazuju manju motiviranost nego oni iz porodica sa troje, odnosno četvero djece; – Ispitanici koji su odrastali u porodici rastavljenih roditelja pokazuju statistički značajno veći stepen motiviranosti za učenje stranog jezika u odnosu na ispitanike koji potiču iz porodica u kojima je vladala topla porodična atmosfera, te ispitanika koji potiču iz porodica sa čestim svađama; – Ispitanici koji potiču sa sela pokazuju veći stepen motiviranosti za učenje stranog jezika; – Statistički značajno izraženijoj motiviranosti za učenje stranih jezika kod ispitanika čije majke imaju završenu samo osnovu školu, a u odnosu na ispitanike čije majke imaju srednju, višu i visoku stručnu spremu; – Ispitanici koji pokazuju više vrijednosti na skali vrijednosnih orijentacija usmejrenih ka altruizmu i univerzalnim vrijednostima pokazuju statistički značajno viši stepen motiviranosti za učenje stranog jezika. Dakle, generalno na osnovu rezultata istraživanja i uvida u konsultiranu literaturu moguće je izvesti sljedeće zaključke: – Stepen motiviranosti za učenje stranog jezika u značajnoj mjeri je pozitivno povezan sa konačnim ishodom ispitne situacije; – Pored stepena motiviranosti kao faktora direktne motiviranosti za apsolviranje znanja iz stranog jezika kao značajni faktori javljaju se indirektni motivacijski parametri, kao što je transfer aspiracija u okviru porodične dinamike; – Sklonost ka perfekcionizmu predstavlja djelimično ometajući faktor u razvijanju motivacije za učenje stranog jezika, na taj način što blokira efektivnost ulaganja u procesu određenja i realizacije ciljeva u smislu otežavanja određenja prioriteta; – Socijalna kompetentnost, pak, može predstavljati ometajući faktor u konačnoj realizaciji efekata ispitne situacije, pošto je moguće da se ispitanici shodno visokom stepenu povjerenja u socijalnu interakciju nedovoljno pripremaju za sam ispit oslanjajući se na pozitivna predviđanja ishoda; – Emocionalna kompetentnost, pak, djelimično nosi pozitivne efekte na ishod ispitne situacije barem u smislu smanjenja ispitne anksioznosti;
182

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

– Porodična atmosfera predstavlja značajan faktor u određenju stepena motiviranosti za učenje stranog jezika, kao i brojnost članova porodice, kao posljedica veće usvojenosti komunikacijskih vještina i veću otvorenost i spremnost na komunikaciju generalno te samim tim i na komunikaciju na stranom jeziku; – Kao najznačajniji faktor povezan sa stepenom motivacije javlja se vrijednosna orijentacija usmjerena ka univerzalnim i altruističkim tendencijama, što je moguće razumijevati kao posljedicu otvorenosti i orijentiranosti ka drugom u užem i širem kontekstu, pa tako i u kontekstu fleksibilnosti ispitanika što vodi većoj spremnosti za upoznavanjem drugog i komunikaciju i razmjenu s njim, što u ovom slučaju omogućava poznavanje stranog jezika. SUMMARY Regarding the motivation for learning foreign language, the results of t-tests have shown the following: – Subjects coming from the family with one child are statistically less motivated for learning a foreign language than the subjects born in families with 2, 3 or more children, whereas the subjects born in families with 2 children are less motivated than the ones coming from the families with 3 or 4 children. – Subjects growing up in families with divorced parents have statistically much higher degree of motivation for learning foreign language than the subjects coming from the families with healthy family atmosphere, as well as subjects coming from the families with frequent arguments. – Subjects raised in countryside are showing higher degree of motivation for learning foreign language. – Statistically, subjects whose mothers have low level of education (elementary school) have significantly higher motivation for foreign language learning than subjects whose mothers have higher level of education. – Subjects showing higher orientation values directed towards altruism and universal values are statistically showing higher degree of motivation for foreign language learning. Therefore, on the basis of the research and the insight in consulted literature, it is generally possible to take out following conclusions: – Degree of motivation for foreign languages learning is to a significant extent positively connected with the ultimate outcome of the examined situation; – Apart from the motivation level as a factor of the direct motivation for adopting the knowledge in foreign language, there are indirect motivation parameters emerging such as the aspiration transfer within the family dinamics; – Apart from being connected with demographic and socio-economis factors, these factors of the
183

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

transferred aspiration within the family dinamics are significantlly connected with the degree of motivation for foreign languages learning; – Tendency towards perfectionism represents partly disturbing factor in developing motivation to study foreign language because it blocks the effectivenesss of investment during the process of determination and realisation of goals in the light of making priorities determination harder. – Social competence, though, can represent a disturbing factor in the final realisation of the effects of the examined situation, since it is possible that subjects, according to the their high level of trust in the social interaction are not preparing sufficiently for the exam, relying on the positive preconception of the outcome; – Emotional competence, though, partly carries positive effects on the outcome of the examined situation, at least in the context of decreasing anxiety. – Sex and previously taken foreign language course are not significant factors with regard to examined situation; – Family atmosphere and the number of the family members represent a significant factor in determining the degree of motivation for foreign languages learning, as the consenquence of greater adoptation of the communication skills and greater openness and readiness for communication generally, including communication in a foreign language; The most significant factor connected with the motivation level is the value orientation focused on universal and altruistic tendencies, which can be understood as a consenquence of the openness and orientation towards different in the wide and narrow context, and in the context of the flexibility of the subjects which leads to readiness for meeting other and for communication and exchange with him, which, in this case facilitates understanding of foreign language. Sastav komisije odbranu rada: za Prof.dr.Lada Šestić,Prof.dr.Refik Ćatić i Prof.dr.Dževdeta Ajanović

4.OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA 1. Naslov rada: Ishodište ,razvoj i aktualni trenutak obrazovanja muslimana u BiH Paper Title : Autori/ Prof.dr.Refik Ćatić, University of Zenica, B&H Authors : Congress of Education in the islamic countries (Kongres o obrazovanju Kongres u islamski zemljama ,Istanbul 24 do 29.10.2007. godine /Congress : Podaci o www.isavvakfi.org zborniku http://www.tasam.org./index.php.sagblok / Proceedings Data Bosna i Hercegovina je Evropska zemlja koja je kroz svoje postojanje bila
184

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime Summary

pod vlašću velikih imperija grčke,rimske,otomanske i austrougarske.Svaka je od njih ostavila traga na kulturu i civilizaciju ali najviše otomanska koja je ovdje vladala preko 500 godina.U jeziku,kulturi,obrazovanju,arhiktekturi,muzici,ishrani i drugim sferama ljudskog življenja najveći utjecaj je ostavila otomanska uprava .Obrazovni / sistem muslimana u BiH dobio je svoje konture u doba otomanske imperije i danas je fundament u vjerskom i kulturnom životu Bošnjaka.Ovaj rad daje kratku genezu razvoja prvenstveno elementarnog obrazovanja i naznačuje opće trenutno stanje školskog sistema u BiH. Key Words: Finite Element Analysis, Mode shapes, Computer Visualisation.

2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress :

Mapa mediteranskog kirenaizma Prof. dr Željko Škuljević, University of Zenica, B&H Simpozij: „Mediteranski korijeni filozofije“ , Split, 22.-24. ožujka 2007. godine

Podaci o Hrvatsko filozofsko društvo, Odsjek za filozofiju Filozofski fakultet sveučilišta zborniku u Splitu, Split, 2007., ur. Marita Brčić, Mira Matijević, str. 49 / Proceedings ISBN 978-953-164-106-7 Data Rezime / Summary 3. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress :

O zadovoljstvu. (Ne)mogući sokratizam kirenskog čovjeka Prof. dr Željko Škuljević, Univerzitet u Zenici

SIMPOZIJ: 16. DANI FRANE PETRIĆA (GLAVNA TEMA: ČOVJEK I KULTURA) Cres, Hrvatska, 23. – 26. rujna 2007. godine Podaci o 16. dani Frane Petrića. Hrvatsko filozofsko društvo zborniku Zagreb, 2007. godine, str.123 / Proceedings Ur. Ivica Martinović, Ivana Zagorac ISBN 978-953-164-112-9 Data Iako se Kirenska i Kinička filozofska škola smatraju sokratovskim, postoje neke nedoumice u vezi s tim. Naime, neki istraživači smatraju da u odnosu Rezime / na Sokrata prva previše hedonizira, a druga se odriče, odnosno lišava. Moguće situiranje Sokrata i njegovog učenja, sudeći da se obje škole Summary izrijekom pozivaju na njega, bilo bi: hedonistički, kirenski, ili onaj platonizirajući Sokrat. Moguće, pak, i nešto treće... 4. Naslov rada Autor Konferencija

WESTERN BALKANS : FUTURE AS PAST Dr. Damir Kukić THE THIRD ECPD INTERNATIONAL CONFERENCE RECONCILIATION AND HUMAN SECURITY IN THE BALKANS Belgrade, October 26-27, 2007 National and religious reconciliation and improved mutual tolerance have
185

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Summary

not become a priority on the Western Balkans. These issues are continuously burdened by xenophobic political projects whose goals are defined by national and collectivistic interests. Problems of Bosnia and Herzegovina have also been burdened by an idea that the future of Bosnia and Herzegovina depends on the model for solution of Kosovo. It provides continuous opportunities for different political-promotional speculations, and it also enables a polarization of the public around issues which, only seemingly, emerge as “issues of vital national interest”. After wars in this region, political elites have reduced the culture to a national measure, so that each national has its own culture. This process implied transformation of the nation into an object of domination by political elites, and inauguration of a new ideology proclaiming in the cultural and artistic areas mediocrity and kitsch to be desirable. Attempt to step outside this circle is said to represent a betrayal (national of course), and the reduction of cultural matrices to mediocre standards is being practiced daily by politicians, media and intellectuals alike. Future of Bosnia and Herzegovina shall greatly depend upon future of the entire Western Balkans. However, its fate is essentially defined by inter-national relations within itself. This implies democratic development, access to European integration, and establishment of a genuine national and religious mutual trust. This also implies a continuous cultural interaction – a process in which each culture in Bosnia and Herzegovina by permeating and opening up to each other, stands to become something more than whati it represents in isolation.

5. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress :

SPOLNOST MODERNE U OPUSU GEORGA SIMMELA Ass. Spahija Kozlić, Univerzitet u Zenici

SIMPOZIJ: KATEGORIČKI FEMINIZAM: SLOBODA U PRIVATNOM I JAVNOM Zagreb, 10. – 12. 05. 2007. godine Podaci o Fem Fest '07. Feministički festival, SC, 10. – 12.05.2007. zborniku Str. 15 / Proceedings Ur. Ankica Čakardić Data Ovaj rad nastoji, s jedne strane interpretirati socijalnu filozofiju njemačkog mislioca Georga Simmela akcentirajući pri tome njegovo razumijevanje odnosa spolnosti i kulture, a s druge, bipolarizaciju feminizma i antifeminizma označiti kao još jednu u nizu Simmelovih odrednica kritike Moderne. U tom smislu rad je potaknut, prije svega, njegovim neslaganjem sa stavom Rezime / kako je razvoj „ženske linije čovječanstva“ na nižem stupnju od muške, te da ženski diskurs treba biti usmjeren ka dosezanju muške razine napretka.. Summary Za analizu ovog kontrapunkta za Simmela je bitna pogrešna uvriježenost o ženi kao mogućnosti i muškarcu kao zbiljnosti. Ključne riječi: spolnost, feminizam, kultura 6. Naslov rada: Duša u funkciji racionalnosti. Jedan pokušaj kritike samosvijesti Paper Title : Autori/ Ass. Spahija Kozlić, University of Zenica, B&H Authors :
186

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

Međunarodni simpozij: „Filozofija i psiha“ povodom 150. godišnjice rođenja Sigmunda Freuda Simpozij „Filozofija i psiha“, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2006., ur. Hrvoje Jurić, str. 39 ISBN 953-164-105-6, UDK 1: 159.964.2/Freud,

Rezime Summary

Rad se bavi pokušajem redefiniranja pojmova „duša“, „svijest“, „um“ i „samosvijest“ na znastvenoj paraleli filozofija-psihologija iz ugla filozofije uma kao filozofije 21. stoljeća. U tom smislu je bazično pitanje kognitivne / nauke koja pokušava odgovoriti na pitanje kako mozak misli. Ključne riječi: duša, svijest, um, samosvijest, kognitivna nauka, filozofija uma.

7. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress :

NETIKA KAO NOVI BIOETIČKI IZAZOV. ILI: O IGRI VIRTUALNIH IDENTITETA Ass. Spahija Kozlić, Univerzitet u Zenici 6. Lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, 10.-13.lipnja 2007.

Podaci o 6. Lošinjski dani bioetike, 10.-13.lipnja 2007. zborniku Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2007, Str. 94-95, ur. Hrvoje Jurić / Proceedings ISBN: 978-953-164-110-4 Data Jedna od važećih definicija bioetike kao združivanja biološkog znanja „sa znanjem o ljudskim vrijednosnim sustavima“ (Van Rensselaer Potter) nužno upućuje na vrlo široku zadaću koja je postavljena pred ovu mladu znanost. Shodno tome, promišljanje odnosa čovjeka i interneta kao nove zajednice i netike kao traganja za „savješću“ virtualnog svijeta, odvodi nas u sajbersferu kao sferu četvrte dimenzije prostora. Rezime / Djelovanje u ovom on-line prostoru nameće redefiniciju pojmova identiteta, komunikacije, društvene grupe i na koncu – kulture. Summary Ključni pojmovi: netika, bioetika, virtualna zajednica, sajber-prostor.

8. Naslov rada/Paper 1.“Povećanje kvaliteta menadžmenta ljudskih resursa sa aspekta Title reagiranja zaposlenih na karakteristike posla” (rad prezentiran na konferenciji) 2. “Korištenje prednosti delegiranja u funkciji povećanja kvaliteta ljudskih resursa” Autori/Authors Amela Curkovic Kongres/Congress Konferencije kvaliteta Bosne i Hercegovine, Tema konferencije: “Ka modelu izvrsnosti”, Tešanj, 15. – 17.11.2007. Podaci o Konferencije kvaliteta Bosne i Hercegovine – Zbornik radova, God. II, broj 1, str. 63-71 i str. 73-80 , ISSN 1840-3336 zborniku/Precedin g data
187

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime/Summary

1. U ovom radu se govori o odnosu izmedju zaposlenih i organizacija, o odnosu zaposlenih prema njihovom poslu i o podudarnostima u korist obiju strana, potreba zaposlenih i ciljeva organizacija. Ustanovljeno je da karakteristike posla, kako ih vide zaposleni, zajedno sa odredjenim pojedinačnim razlikama u pogledu vlastitih potreba odredjuju motivaciju, zadovoljstvo i radni učinak zaposlenih na poslu. Cilj ovih razmatranja je da se istakne, i to prvenstveno organizacijama i menadžmentu, važnost oblikovanja opisa poslova i kako pri tom treba pokušati združiti zahtjeve posla sa psihološkim sklopom osobe koja obavlja odredjeni posao. Ovo nije zadatak koji se uradi jedanput, već je to kontinuirani proces. Ključne riječi: karakteristike posla, motivatori, obogaćivanje posla, potrebe «višeg reda», reagiranja zaposlenih. 2. Delegiranje se definira kao «prenošenje i preuzimanje zadataka i poslova u okviru odgovornosti zaposlenih; ovlasti i zadaci koji se prenose naznačavaju i istovremeno limitiraju područje djelovanja i preuzete odgovornosti.» Unutar šireg konteksta takav koncept je poznat pod nazivom 'vodjenje (liderstvo) kroz delegiranje'. Takvim vodjstvom šef i zaposlenik su u stvari neovisni jedan od drugoga u svom poslu te stoga moraju izvšavati svoje zajedničke odluke na više planski orijentiran i sistemski način. Prednosti delegiranja u pogledu motiva i ciljeva su što se njime nadredjeni oslobadja dijela posla, što mu omogućava da se fokusira na svoj glavni strateški i menažderski posao; nadalje, delegiranje predstavlja nadopunu menadžerovim sposobnostima prebacivanjem dijela posla na zaposlene koji su na istoj razini sposobnosti; delegiranje jača funkciju menaždera kroz učešće suradnika; delegiranje osnažuje 'samokoordinaciju' na nižim razinama zaposlenika kao i njihovu veću samostalnost u radu kroz preuzimanje poslova i ovlasti; i konačno, delegiranje stvara mogućnost za dalji razvoj i učenje na vrhu ali i na dnu ljestvice ljudskih resursa. S druge strane, identificirani su i neki problemi u delegiranju. Nadredjeni nemaju uvijek povjerenja u zaposlenike i njihovu sposobnost da riješe problem na svoj način. Ako se takva praksa ponavlja, onda ona može demotivirati suradnike i dovesti do neproduktivnosti njihovog rada pa i cijele kompanije. Ključne riječi: delegiranje, vodjenje kroz delegiranje, rasterećenje menadžera, proširenje kompetencija, kvaliteta odlučivanja, koordinacija.

9. Naslov rada: KRITERIJUMI I STANDARDI IZRADE PROGRAMSKO-PLANSKE Paper Title : STRUKTURE OSNOVA ČITANJA I PISANJA KAO DIDAKTIČKOMETODIČKI TRANSPONOVANE DISCIPLINE Autori/ Doc. dr. Hazema Ništović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina Authors : Kongres NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČESĆEM «DIDADKTIČKO/Congress : METODIČKI ASPEKTI PROMENA U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU» Srbija, Beograd 29.-30. maj 2007.godine Podaci o «INOVACIJE U NASTAVI», ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU, zborniku Pregledni naučni članak, str. 30-41 / UDC 371.214:003-028.31 Proceedings Data ISSN 0352-2334=Inovacije u nastavi COBISS.SR-ID 4289026
188

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime Summary

Cilj našeg istraživanja je uočavanje nedorečenosti i nedovoljne informativnosti nastavnih planova i programa u okviru nastavnog područja osnove čitanja i pisanja. Istraživanje ima dijagnostičkoanalitički karakter u čijoj su realizaciji primijenjene sljedeće metode rada: istorijska metoda, metoda teorijske analize i normativna metoda. / U istraživanju se pošlo od pretpostavke da se u etapi početnog obrazovanja polazi od emocionalnog i socijalnog razvoja do kognitivne pismenosti čiji osnov predstavlja nastava čitanja i pisanja, te da uspjeh u nastavi, ovog značajnog predmetnog područja, zavisi od pravilno izabranih, raspoređenih i na adekvatan način saopštenih nastavnih sadržaja. Nastavno gradivo nije samo sredstvo obrazovanja, ono je i vaspitni medij pa veoma je značajan didaktičko-metodički aspekt programskoplanskog strukturiranja ovog predmetnog području, tim više što novi koncept osnova čitanja i pisanja stvara mogućnost integrisanja srodnih nastavnih oblasti, a bez korelativnih tendencija nema kvalitetnog i funkcionalnog znanja . Nastavni planovi i programi zahtijevaju koncepciju koja će sadržavati ključna saznanja zasnovana na razvojnim elementima važnim za ostvarivanje kontinuiteta u nastavi osnova čitanja i pisanja. U programskoplanskoj strukturi predmetnog područja osnove čitanja i pisanja postepeno se napušta deskriptivni pristup opterećen faktografijom koja ne pripada funkcionalnom programskom jezgru . Nastavi čitanja i pisanja odgovara dinamičniji programsko-planski koncept koji neće biti usmjeren isključivo na učenje grafičke strukture, nego koji će učenike uvoditi u jezički sistem različitim oblicima vježbanja Na osnovu konsultovane litrature i na osnovu dugogodišnjeg iskustva došli smo do zaključka da strukturiranju nastavnih planova i programa u predmetnom području čitanja i pisanja najviše odgovara konusno–spiralni programsko-planski nastavni model jer obezbjeđuje: • kontinuiranost, dinamičnost i unutarnju povezanost sadržaja; • usponski razvoj, produbljivanje i kvalitativni rast; • operativnost, prilagodljivost i produktivnost vaspitno-obrazovne težnje. Ključni pojmovi: početno čitanje i pisanje / programsko-planski principi / kurikularno planiranje / skica planiranje / konusno-spiralni model

10. Naslov rada Interkulturalno (ne)razumijevanje Autor Mr. Amel Alić Konferencija Edukacija i psihosocijalni rad – interkulturalno susretanje Podaci o Programski odbor : Dr. Adila Pašalić-Kreso, Dr. Mujo Slatina, Dr. Mirjana konferenciji Mavrak, Mr. Amel Alić, Mr. Haris Cerić Institucija zadužena za rad na projektu: XIII World Congress of Comparative Education Societies; Filozofski fakultet u Sarajevu Multidisciplinarno društvo za unaprijeđenje mentalnog zdravlja Sažetak Konferencija «EDUKACIJA I PSIHOSOCIJALNI RAD – INTERKULTURALNO SUSRETANJE» predstavlja okupljanje stručnjaka pomagačkih profesija radi razmjene informacija o dosadašnjim postignućima na polju i interkulturalnog odgoja kroz dvije dimenzije pomagačkog rada: edukativnu i psihosocijalnu. Ciljevi konferencije bili su: 1. Omogućiti najnovije spoznaje o projektima i studijama koji se bave interkulturalnim susretanjima u obrazovnom sistemu, sistemu
189

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

socijalne zaštite, u prostoru umjetnosti i scenskog izraza, te u oblasti psiho-socijalnog rada. 2. Razmotriti mogućnost daljeg jačanja ideja Kongresa kroz individualne i zajedničke nastupe različitih profesionalnih skupina na predstojećem 13. kongresu pedagoga komparativista koji će se održati u Sarajevu, 3-7. septembra 2007. 3. Razmijeniti iskustva o dosadašnjim naporima da se djeluje u skladu sa potrebom «živjeti zajedno» i «učestvovati u dijalogu». Ojačati mrežu profesionalne podrške i razumijevanja u BiH. 11. Naslov rada Three generations childhood games comparison: comparative study of childhood games in the Middle part of Bosnia Autor Mr. Amel Alić Konferencija XIII World Congress of Comparative Education Societies – Living together, education and Intercultural Dialogue Podaci o Living together: Education and intercultural dialogue konferenciji There was 12 thematic groups, under four main organising themes. 13.2In Section C: Social And Educational Relationships within and Between Societies, Theme 7: Religion, Ethnicity, Secularism and Spirituality, International convenor was Jing Lin, Regional convenor Camel Borg, and Local convenor Amel Alić. http://www.wcces2007.ba/eng/thematic.html Sažetak Whether is it matter of leisure time or non-formal education, childhood games play a major role in the enculturation/acculturation, as well as socialization/internalization in child development. Childhood game is expression of imagination, and empathic acceptance of roles. Once we grow up, innocent concept of childhood games are substituted by the adult’s games of “the real life roles”. Nowadays, that original and human preparation for adulthood seems to be completely expelled by three-dimensional computer and virtual space. Aggressive and sexy toys, the effects of social isolation, hyper stimulation… these are just few among many other terms that strive to describe the new concept and frame of 21st century childhood. Having in mind these changes, in this research I propose the comparative study of almost hundred childhood games and gradual disappearance of many elements of traditional role-play as well as role acceptance in the Middle part of Bosnia. In that sense, this paper offers not just romantic remembrance of previous cultural concept of socialization, but also a piece of ethnographic research paper that reveals the shift of context in social, emotional and cognitive aspect of children’s development. Exploring a ROSE Method in Bosnia and Herzegovina Doc.dr. Dženan Skelić, Mr. Amel Alić The International KRIM Workshop: „Gender, Recruitment, Interest and Motivation in Science and Technology Education“. o Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper. Izola, Slovenia: may 2-6, 2007. Primjena Rose metodologije na uzorku od 1200 učenika osmih razreda osnovne škole na teritoriji Općine Zenica Dominantne crte ličnosti člana obitelji samoprocjenitelja
190

12. Naslov rada Autor Konferencija Podaci konferenciji Sažetak 13. Naslov rada

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

uspješnosti i kompetentnosti Beavers-ove skale Autor

obiteljskog

sistema -

primjenom

Prof.dr.Adila Pašalić-Kreso, Doc.dr.Dženan Skelić, Mr. Lejla Karijašević, Mr. Amel Alić Konferencija Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih Podaci o Islamski pedagoški fakultet Zenica, Univerzitet u Zenici, Zenica, 10. konferenciji novembar 2007. Sažetak U ovom istraživanju, naglasak je bio na tome da se ispita i utvrdi kako pojedine mlade osobe s obzirom na njihove dominantne lične karakteristike ocjenjuju svoju obiteljsku situaciju, odnosno, kako obitelj određenih karakteristika i stepena funkcionalnosti «proizvodi» određeni tip mlade ličnosti. Ova zakonitost reducira ličnost isključivo na obiteljski «proizvod», ali u ovom slučaju takva redukcija je potrebna da bi se izdvojile najznačajnije veze na liniji obitelj - mlada ličnost – obitelj. Zbog prethodnih navoda uzorak u ovom istraživanju je stratificiran i sastavljen je iz dvije grupe: 150 studenata prve godine studija Pedagogije i Socijalne pedagogije (Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Zenici), te 85 ispitanika, osuđenika (dobna skupina od 18 do 25 godina) smještenih na izdražavanju kazne zatvora u KPZ Zenica. Cilj istraživanja je bio da se primjenom Beavers-ove skale dobiju podaci o procijenjenom profilu obitelji od strane samih ispitanika, a u odnosu na projekciju same skale dobija se specifična procjena mogućih ishoda formiranja ličnosti. Studija je deskriptivno-korelativnog karaktera, pri čemu su podaci prikupljeni survey metodom, statistički obrađeni i interpretirani u skladu sa kvantitativnom paradigmom. Nastavak studije podrazumijeva i kvalitativni pristup shodno bitno različitoj prirodi podataka koji se pored postojećih planiraju prikupiti. Samim tim postojeći rezultati su preliminarni rezultati pilot-istraživanja. Upoređujući rezultate procjene kompetentnosti obiteljskog sistema ispitanika studentske i osuđeničke populacije, nastojali smo utvrditi dimenzije zdravlja, stila i moguće prisutnosti patologije kod ispitanika s obzirom na funkcionalnost-disfunkcionalnost obitelji iz koje potiču. Dobijeni rezultati značajno odstupaju od očekivanih, ali ih je moguće interpetirati u svjetlu određenih psiho-socijalnih teorija.

5.RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA 1. Naslov rada: Utjecaj tjelesnog samopoimanja na akademsko Paper Title : studenata,Didaktički putokazi,br 42,marta,2007. godine Prof. Dr.Refik Ćatić Edina Hodžić,prof. / Didaktički putokazi,br.42.mart 2007. godine

postignuće

Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary

/ Ovaj rad se bavi self konceptom studenata Univerziteta u Tuzli.Samopoimanje je psihološki fenomen koji je kao odgojna datost determinanta aspiracije i motivacije pojedinca.U samopoimanju posebno je dominantna dimenzija fizičkog samopoimanja .Naša je polazna hipoteza polazila od toga da je to značajna paradigma svakolikih aspiracija pa i akademskih.Na reprezentativnom uzorku a uz relijabilan instrukentarij i
191

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

značajnu statističku pretpostavku. Tabela 2. Naslov rada: Paper Title :

signifikantnost

ovaj

rad

potvrđuje

polaznz

Feminizacija nastavničkog poziva ,Zbornika radova ,br.5 Pedagoški fakultet u Zenici,2007. godine

Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary

Prof.dr.Refik Ćatić i Vildana Omerčić,prof. Zbornika radova,br.5. / Pedagoški fakultet u Zenici / Nastavnički je poziv od davnina ,posebno na nižim uzrastima ,bio dominantno žensko zanimanje.Ovaj rad je htio da istraži koji su to motivi studentica Tuzlanskog univerziteta da se opredjeljuju za ovaj poziv.Za istraživanje smo pripremili valjanu evaluacijsku skalu.Staističkom obradom smo ustvrdili da je feminizacija nastavnog poziva evidentna na ovom Univerzitetu i da nju determiniraju tradicijski i socijalno-egzistencijalni faktori.

Tabela 3. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary

Obrazovni učinci projekta korak po korak

Prof.dr.Refik Ćatić Mr.Vahdeta Ćatić Zbornik radova,br.1 / Islamski pedagoški fakultet u Bihaću / U nizu različitih odgojno-obrazovnih strategija u suvremenoj školi afirmirao se projekat Korak po korak.Osnovno teorijsko uporište ovoj strategiji je pedagoško načelo postupnosti .Jan Amos Komenski s početka sedamnaestog stoljeća zagovara da se i u poučavanju baš kako je to i u prirodi ništa ne čini naglo i prebrzo,već postupno korak po korak.Tako se u posljednje vrijeme sve više u nastavnoj praksi poučavanje uvezuje sa stvarnim životom gdje djeca shodno svojim mogućnostima „ koračaju“.Polazeći od iskustava na našim prostorima bavili smo se koji su to stvarni efekti ovako organizirane nastave.Istraživanje smo proveli na reprezentativnom uzorku gdje nam je nezavisna varijabla projekat Korak po korak dao nedvosmislene potvrde većeg obrazovnog učinka.

4. Naslov rada/Paper Title Autori/Author s Časopis/Jour nal Rezime/Sum mary

Syntaktische und semantische Funktion des Pronomens ES in der deutschen Sprache/ Sintaksička i semantička funkcija zamjenice ES u njemačkom jeziku dr. sci. Memnuna Hasanica, Pedagoški fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, BiH Didaktički putokazi 44, Zenica, septembar 2007, str. 60-63 ISSN 1512-5998, UDK 37 Syntaktische und semantische Funktion des Pronomens ES in der deutschen Sprache (2007), str. 60-63 : Didaktički putokazi 44, Zenica, ISSN
192

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

1512-5998, UDK 37 Zusammenfassung Das Pronomen ES ist Stellvertreter einer Nominalphrase. Man kann fesstellen, dass die Pronominalform es Personalpronomen der 3. Person Singular Neutrum Nominativ und Akkusativ verschiedene grammatische Funktionen hat, wie: 1) als Prowort 2) als Platzhalter 3) als Korrelat und 4) als formales Subjekt und Objekt. Das Pronomen bildet dann je nachdem das Subjekt oder das Akkusativobjekt und trägt eine entsprechende semantische Rolle. Ausserdem tritt es als Stellvertreter von Prädikativen auf. Als Subjekt kann es in einem einfachen Satz von oder nach dem finiten Verb, als Objekt und Prädikativ nur danach stehen. Sintaksička i semantička funkcija zamjenice ES u njemačkom jeziku Rezime: Zamjenica ES zamjenjuje nominalnu frazu. Riječ je zapravo o ličnoj zamjenici trećeg lica singulara srednjeg roda u nominativu i akuzativu i kao takva ima različite funkcije kao što su: 1) riječ koja vrši zamjenu 2) riječ koja samo drži mjesto 3) kao korelat i 4) kao formalni subjekt ili objekt. Već prema tome da li se radi o funkciji objekta u akuzativu ili subjekta ona ima određenu semantičku ulogu. Osim toga ona vrši zamjenu predikativa. U prostoj rečenici se pojavljuje u službi subjekta i to nakon finitnog glagola a kao objekt i predikativa u takvom slučaju stoji samo iza. 5. Naslov rada Paper title Autor Author Podaci o Zborniku/Precedin g data ŽENE I MEDIJI : PROMJENA PERSPEKTIVE Dr. Damir Kukić Zbornik radova; Pedagoški fakultet Univerzitet u Zenici V/2007; ISSN 1512-9195 Theories which have studied the media and media culture established that female characters are represented as passive and weak. Specific change of traditional codes and different behavior of female characters stand out in the most recent critical theories. This transformation signifies that a woman has become an active person aware of her merit, who is openly presenting now her attitudes and feelings to the men and the society. SIMULACIJA SOCIJALNOG RADA Enes Prasko Dr. Damir Kukić Zbornik radova; Pedagoški fakultet Univerzitet u Zenici V/2007; ISSN 1512-9195 Bolonjski proces podrazumijeva i poboljšavanje nastavnih planova i programa, kao i uvođenje novih predmeta. Takva poboljšanja su predviđena za čitav evropski prostor visokog obrazovanja. Nastojanje
193

Rezime/Summary

6. Naslov rada Paper title Autor Author Podaci o Zborniku/Precedin g data

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime/Summary

da se uvedu novi predmeti u oblasti socijalnog rada, odnosno obrazovanja mladih za rad u zajednici, ima svoje prepreke i dileme, od onih praktičnih do epistemoloških i metodoloških.

Naslov rada: MAPA MEDITERANSKOG KIRENAIZMA Paper Title : Prof. dr Željko Škuljević, Univerzitet u Zenici Autori/ Authors : Filozofska istraživanja, God. 27, Sv. 3, Zagreb, 2007. godine, str. Časopis / 551 Journal: Gl. I odg. Urednik: Ante Čović ISSN 0351-4706 Pregledni rad UDK 1 (091) Rezime / Summary Više začuđuje da je Aristip, smatra se rodonačelnikom kirenskog hedonizma, sokratovac, nego facat da je rodom iz mediteranske Kirene. Grad u kome se rodio osnovali su nekoliko stoljeća prije grčki koloni koji su došli sa otoka Tere. Po Pindaru, njegova porodica je bila najbogatija i najuzvišenijeg roda u cijeloj Libiji, čime se objašnjava činjenica što je budući hedonista, od malena, bio naviknut da živi u raskoši. Nikada ga nisu smatrali sokratovcem u pravom smislu te riječi (Platon ga nije podnosio, Ksenofont ga je mrzio, Eshin se neprestano svađao s njim, Diogen ga je smatrao neprijateljem vrline) što će biti razlogom spora među Sokratovim sljedbenicima. Svijet čulne realnosti kojem je on pripadao s jedne strane, te Platonov idealni s druge, implicira pitanje Sokratovog izvornog utemeljenja: hedonistički, kirenski ili onaj platonizirani Sokrat, kako sugerira najveći broj istraživača? Ključne riječi: Aristip, kirenaizam, Mediteran 8. Naslov rada: Historija, teorija, fikcija u Kasinu Tvrtka Kulenovića Paper Title : Muris Bajramović Autori/ Authors : Časopis / Razlika/Differance 12, 13, 14/2006, priredili Alma Denić-Grabić i Nedžad Ibrahmović, Društvo za književna i kulturalna istraživanja , Journal: Tuzla ISSN 1512-7311 Rezime / Summary Rad predstavlja postmodernističku interpretaciju u okvirima proučavanja postmodernističkog bosanskohercegovačkog romana Tvrtka Kulenovića na temelju teorijskih postavki Linde Hutcheon iz knjige Poetika postmodernizma. 9. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis / Journal: Prikaz knjige dr. Enesa Kujundžića Bibliografija i metodi citiranja Muris Bajramović

Rezime Summary 10. Naslov rada: (Re)kontekstualizacija priča(nja)

Didaktički putokazi 42/2007, urednik Kemal Velagić, Pedagoški fakultet i Pedagoški zavod, Zenica ISSN 1512-5998, UDK 37 / Rad predstvalja prikaz navedene knjige.

194

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Paper Title : Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary

Muris Bajramović / Diwan 21-22/2007, urednik Amir Brka, JU Javna biblioteka „Alija Isaković“ Gradačac, ISSN 1512-5025 / Rad predstavlja interteorijsku analizu zbirke priča Sarajevska Hagada i druge priče Zilhada Ključanina, u okvirima pozicije postmodernističkog načina pripovijedanja.

11. Naslov rada: PHILIPPE LACOUE-LABARTHE (1940-2007) Paper Title : Bernard Harbaš, Univerzitet u Zenici Autori/ Authors : Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, br. 107. vol. 27., Časopis / 03/2007, Zagreb, 2007. str. 705-709. Journal: ISSN 0351-4706 Rezime Summary / Tekst je In memoriam nedavno preminulom francuskom filozofu Philippe Lacoue-Labartheu. Područje Lacoue-Labartheve misli zahvatalo je širok spektar tema: od deokonstrukcije mimezisa, preko dihotomije politika/političko, do kritike Heideggerove „šutnje“ pred nacističkim režimom.

12. Naslov rada: MIMEZIS I TIPOGRAFIJE Paper Title : Bernard Harbaš, Univerzitet u Zenici Autori/ Authors : Dijalog, Časopis filozofiju i društvenu teoriju, Centar za filozofska Časopis / istraživanja Akademije nauka i umjetnosti BiH, Br. 1-2, Sarajevo, Journal: 2007., str. 155-161. ISSN 0350-6177 Rezime / U ovom tekstu razmatra se pojam mimezisa u filozofiji francuskog mislioca Summary Philippe Lacoue-Labarthea. Naime, koncept mimezisa oduvijek je bio shvatan kao umjetnički princip utemeljen na oponašanju prirode. U tom pogledu, metafizička filozofija, počevši od Platona pa na ovamo kritikovat će koncept mimeze, kao nečeg sto proizvodi nešto sekundarno, tj, kao nešto što nalikuje prirodi. Prema tome, osnovna funkcija mimezisa je bila razbiti sličnost predmeta sa produktom oponašanja. Osnovni učinak mimezisa je razbijanje logike identiteta oponašanog i produkta oponašanja. Ako predmet oponašanja shvatimo u antičkom smislu, kao prirodu ili suštinu koju umjetnik dovodi u prisustvo, onda mimezis, proizvodeći nešto sto nije slično predmetu oponašanja, razbija logiku identiteta i na taj način uvijek izmiče svojoj suštini. Na taj način, mimezis se ne može odrediti kao imitacija jer je njegova suština neodrediva budući da mimezis ustrajno izmiče svojoj suštini. Osnovna funkcija mimezisa, dakle, nije oponašanje, već nadopuna same stvarnosti. 13. Naslov rada: OD TRANSCENDENTALNOG SUBJEKTA DO ZAJEDNICE MRTVIH Paper Title : Bernard Harbaš, Univerzitet u Zenici Autori/
195

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Authors : Časopis Journal: Rezime Summary / / Tradicija socijalne filozofije, od njenih početaka pa do danas, bila je zaokupljena pitanjem subjekta. Koncept subjekta je kroz cijelu historiju filozofije ostao centralna tema filozofije. Metafizički solipsizam ogledao se bilo u socijalnoj bilo u političkoj dimenziji filozofije i to kroz kategoriju vječnog i nepromjenjivog subjekta. Dakle, subjekt je uvijek bio mišljen kroz kategoriju transcendentalnosti i, samim time, njegovo utemeljenje se tražilo van realiteta. Kategorijom «s-onu stranu» (transcendentalnost) određivao se i sam smisao bitka, zajednice, egzistencije i dr. U tom smislu, i kategorije društva i politike bile su mišljene kroz jedan metafizički diskurs. Dekonstrukcija, kao jedan od smjerova suvremene filozofije, na izvjestan način dovodi u pitanje klasično poimanje socijalne i političke filozofije koje je polazilo od pitanja subjekta, identiteta i dovršenosti. Osnovna namjera dekonstrukcije jeste raskinuti sa klasičnim poimanjem subjekta kao samosebi-dovoljne i dovršene kategorije i, u tom smislu, `dovršenog` društva utemeljenog na logici identititeta. Zeničke sveske, Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, Muzej grada Zenice, Br. 5, Zenica, juni, 2007, str. 293-297. ISSN 1840-0868

14. Naslov rada: MNOGOSTRUKE MODERNE Paper Title : Bernard Harbaš, Univerzitet u Zenici Autori/ Authors : Zeničke sveske, Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu Časopis / dijalogiku, Bosansko narodno pozorište - Zenica, br. 6, decembar Journal: 2007. str. 322-324. ISSN 1840-0868 Rezime / Tekst je prikaz knjige Mnogostruke moderne - od antropologije do Summary pornografije zagrebačkog autora Tončija Valentića. 15. Naslov rada: KRITERIJUMI I STANDARDI IZRADE PROGRAMSKO-PLANSKE Paper Title : STRUKTURE OSNOVA ČITANJA I PISANJA KAO DIDAKTIČKOMETODIČKI TRANSPONOVANE DISCIPLINE Autori/ Doc. dr. Hazema Ništović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina Authors : «INOVACIJE U NASTAVI», ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU, Časopis / Pregledni naučni članak, str. 30-41 Journal: UDC 371.214:003-028.31 ISSN 0352-2334=Inovacije u nastavi COBISS.SR-ID 4289026 Cilj našeg istraživanja je uočavanje nedorečenosti i nedovoljne informativnosti nastavnih planova i programa u okviru nastavnog područja osnove čitanja i pisanja. Istraživanje ima dijagnostičko-analitički karakter u čijoj su realizaciji primijenjene sljedeće metode rada: istorijska metoda, metoda teorijske analize i normativna metoda. U istraživanju se pošlo od pretpostavke da se u etapi početnog
196

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime Summary

obrazovanja polazi od emocionalnog i socijalnog razvoja do kognitivne pismenosti čiji osnov predstavlja nastava čitanja i pisanja, te da uspjeh u nastavi, ovog značajnog predmetnog područja, zavisi od pravilno izabranih, raspoređenih i na adekvatan način saopštenih nastavnih sadržaja. Nastavno gradivo nije samo sredstvo obrazovanja, ono je i vaspitni medij pa veoma je značajan didaktičko-metodički aspekt programskoplanskog strukturiranja ovog predmetnog području, tim više što novi koncept osnova čitanja i pisanja stvara mogućnost integrisanja srodnih nastavnih oblasti, a bez korelativnih tendencija nema kvalitetnog i funkcionalnog znanja . Nastavni planovi i programi zahtijevaju koncepciju koja će sadržavati ključna saznanja zasnovana na razvojnim elementima važnim za ostvarivanje kontinuiteta u nastavi osnova čitanja i pisanja. U programskoplanskoj strukturi predmetnog područja osnove čitanja i pisanja postepeno / se napušta deskriptivni pristup opterećen faktografijom koja ne pripada funkcionalnom programskom jezgru . Nastavi čitanja i pisanja odgovara dinamičniji programsko-planski koncept koji neće biti usmjeren isključivo na učenje grafičke strukture, nego koji će učenike uvoditi u jezički sistem različitim oblicima vježbanja Na osnovu konsultovane litrature i na osnovu dugogodišnjeg iskustva došli smo do zaključka da strukturiranju nastavnih planova i programa u predmetnom području čitanja i pisanja najviše odgovara konusno–spiralni programsko-planski nastavni model jer obezbjeđuje: • kontinuiranost, dinamičnost i unutarnju povezanost sadržaja; • usponski razvoj, produbljivanje i kvalitativni rast; • operativnost, prilagodljivost i produktivnost vaspitno-obrazovne težnje. Ključni pojmovi: početno čitanje i pisanje / programsko-planski principi / kurikularno planiranje / skica planiranje / konusno-spiralni model

16. Naslov rada: MODELI OPERATIVNOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA Paper Title : DRUGI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE Autori/ Doc. dr. Hazema Ništović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina Authors : «DIDAKTIČKI PUTOKAZI», ČASOPIS ZA NASTAVNU TEORIJU I Časopis / PRAKSU, Journal: str. 61-74 UDK 37 ISSN 1512-5988 / Model operativnog nastavnog plana i programa za učenje čitanja i pisanja pisanih slova latinice za drugu razred devetogodišnje osnovne škole vezan je za učenički komplet Slovodar, Razigrani slovodar i Čitanka uz Slovodar autora Hazeme Ništović i Ibre Ništović. Ključni pojmovi: početno čitanje i pisanje / programsko-planski principi / kurikularno planiranje / 17. Naslov rada: Paper Title :

Rezime Summary

ODBRANA PRAVA NA NOMINACIJU JEZIKA

197

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

(STO GODINA OD ZABRANE NAZIVA BOSANSKI JEZIK) 1907-2007. Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary / / ISSN 1512-9195 U periodu vladavine Austro-Ugarske monarhije Kalaj je dao poseban značaj terminu bosanski jezik koji je bio u upotrebi sve do kraja njegovog političkog djelovanja. Poslije Kalajevog odlaska sa bosanskohercegovačke političke scene novi nacionalno-politički kurs zacrtao je Stefan Burian. Naredbom Zemaljske vlade, 4. oktobra 1907. dolazi do izmjene naziva jezika. Naime, naređeno je da se bosanski jezik svugdje naziva srpsko-hrvatski, a da se naziv zemaljski jezik može upotrebljavati tamo gdje je riječ općenito o nazivu jezika zemlje. Bošnjaci ovo doživljavaju kao povredu nacionalnih i vjerskih interesa. Istaknuti bošnjački predstavnici reagirali su što je došlo do prenominacije bosanskoga jezika. Ovaj čin su Bošnjaci doživjeli kao ignoriranje vjerskih i nacionalnih osjećanja. Odluka o zabrani naziva bosanski jezik izazvala je nezadovoljstvo u bošnjačkom korpusu. Časopis Bošnjak ovaj događaj je popratio burnim negodovanjem tražeći razloge kojima se rukovodila Zemaljska vlada pri donošenju odluke o zabrani naziva bosanski jezik. Nacionalni pokreti bili su jaki i nisu dozvolili da bosanski jezik postane interdijalekatsko sredstvo spajanja. Sve reakcije ostale su na razini protesta, reagiranja i nezadovoljstva. Zabrana naziva bosanski jezik bila je na snazi gotovo devet desetljeća. Ključni pojmovi: bosanski jezik, nominacija, pravo na odbranu jezika 18. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary / ISSN 1512-8849 Rad tretira pitanje Praške lingvističke škole i odjeke koje je ova škola imala na funkcionalnu lingvistiku. Doc. dr. Hazema Ništović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina «ZBORNIK RADOVA», PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI,

TOKOVI FUNKCIONALNE LINGVISTIKE Doc. dr. Hazema Ništović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina «ZBORNIK RADOVA», ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET,

/

198

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Ključni pojmovi: fonema, funkcionalna lingvistika, pražani, dometi Praške škole. 19. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary /

Stilogenost figurativnih jezičkih kategorija Muhamed Arnaut

Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, broj V, 2007, ISSN 1512-9195

/ Značenje riječi može biti leksičko, gramatičko i stilsko. Poruka odašiljača najčešće pruža korisniku jezika sadržaj, a uz to prenosi i određene emotivne komponente. Zato su zanimljive određene stilske vrijednosti koje u sebi sadrže pojedine riječi ili sintagme, rečenice ili diskursne cjeline. Razumljivo je onda i pitanje kojim sredstvima se može ostvariti stilogenost navedenih jezičkih izraza. Moglo bi se reći skoro svim jezičkim sredstvima. Međutim, takvo teorijsko posmatranje jezička praksa demantuje jer u nekim riječima stilogenost je veoma izražena, dok u drugim riječima gotovo je zanemarljivo. Stilske vrijednosti postižu se izborom onog jezičkog sredstva koje je u određenoj situaciji izražajnije i markantnije. To se postiže izborom leksike i stvaranjem novih izraza upotrebom nekada korištenih riječi, arhaizama, folklornih i rustikalnih izraza, pojedinih glagolskih oblika i vremena, imenica i drugih vrsta riječi, raznovrsnih sintagmi i struktura rečenice, rasporedom slova, riječi i rečenica, redukcijama, retoričkim pitanjima, interpunkcijskim znacima, stilskim figurama, tropima i slično.

20. Naslov rada: Čudesna antroponimijska paradigma Bosne Paper Title : Muhamed Arnaut Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary / Didaktički putokazi, broj 42, Zenica, 2007, ISSN 1512-5998

/ Tekst je objavljen povodom izlaska iz štampe knjige mr. Sulejmana Lisičića Savremena imena i prezimena Bošnjaka, Hrvata i Srba. Antroponimijsko blago stanovništva Bosne i Hercegovine osobita je zagonetka i neistraženo onomastičko područje. Dosadašnja prilično skromna istraživanja u našoj zemlji sežu nekoliko decenija unazad, kada su bili začeti krupni društveni projekti proučavanja ličnih imena i prezimena u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući pronicljivosti i naučnoistraživačkoj znatiželji profesora Lisičića, bosanska antroponimija bogatija je za jedno vrijedno djelo. Obrađeni korpus imena Bošnjaka, Hrvata i Srba u Maglaju predstavlja otvoreni fond imena koji se sa lingvističkog aspekta prirodno uklapa u zapretenu paradigmu antroponimijskoga sistema onomastičkog područja Bosne i Hercegovine.

21. Naslov rada: Fenomen poetizama Maka Dizdara Paper Title :
199

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary

Muhamed Arnaut

/ Didaktički putokazi, broj 45, Zenica, 2007, ISSN 1512-5998

/ Poetski jezik Maka Dizdara izrazito je složen i slojevit. Sve je u njegovoj pjesmi simbol i znak, prepoznatljiv poetizam. Makov poetski izraz prevazilazi ograničenja, zabrane i moguće kombinacije jezičkih znakova prirodnog, konvencionalno dogovorenog standardnog jezika. Ovaj pjesnik zalazi u slojevitu strukturu svoga jezika, jezika Bosne, od njegovih pojedinih elemenata i segmenata pravi poetski jezik raznoraznim neobičnim leksemama i sintagmama, fonemama, morfemama, vrstama riječi. Od gramatičkih struktura on gradi poetsku gramatiku, gramatički poeziju, veoma ekspresivne poetizme. Uočljivo je da Mak otkriva poeziju u gramatičkim kategorijama svoga jezika, s jedne strane, a svojim magijskim pjesničkim umijećem izgrađuje gramatiku svoje poezije, svoje pjesme, s druge strane.

22. Naslov rada: Hasnija Muratagić-Tuna: Bosanski, hrvatski, srpski aktuelni pravopisi Paper Title : (sličnosti i razlike) – prikaz Autori/ Alica Arnaut Authors : Časopis Journal: Rezime Summary / PISMO, Časopis za jezik i književnost, IV/1, Bosansko filološko društvo, Sarajevo, 2006, ISSN 1512-9357 / Rad daje prikaz knjige Bosanski, hrvatski, srpski aktuelni pravopisi (sličnosti i razlike) autorice Hasnije Muratagić-Tune. Ova knjiga pojavila se u burnim vremenima punim jezičkih nesuglasica i neslaganja i predstavlja najbrži i najjednostavniji put informiranja o izvjesnim razlikama između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika. Njen značaj nije samo u davanju pravopisnih rješenja na jednome mjestu nego i u smanjenju negativnih tenzija i jezičke netrpeljivosti.

23. Naslov rada: Lingvističko posuđivanje (Germanski utjecaji u bosanskom jeziku) Paper Title : Alica Arnaut Autori/ Authors : Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, broj V, 2007, Časopis / ISSN 1512-9195 Journal: Rezime Summary / U radu se govori o problemu lingvističkog posuđivanja uopće, te o germanskim utjecajima u bosanskom jeziku. Lingvističko posuđivanje je proces prisutan u svim jezicima, koji kao takav ima mnogobrojne prednosti i mane. U cilju osvjetljavanja problema lingvističkog posuđivanja govori se o samom procesu lingvističkog posuđivanja, historijatu proučavanja lingvističkog posuđivanja, bilingvizmu, jezičkoj interferenciji i jezičkom purizmu. Posebna pažnja posvećena je germanskim utjecajima u bosanskome jeziku, koji su uveliko prisutni na leksičkom i sintaksičkom nivou. U radu je dat i popis karakterističnih germanizama u bosanskome jeziku.

24.
200

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Naslov rada: VSFT-TEST I STANJE FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD Paper Title : NOGOMETAŠA PIONIRSKE, KADETSKE I JUNIORSKE SELEKCIJE Autori/ Authors : Aleksa Stanklović 1, Mustafa Demir 2 i Nermin Hadžiahmetović 3 Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, BiH 1 Vlada Federacije BiH, Ministarstvo kulture i sporta, Sarajevo, BiH2 Nogometni klub “Čelik, “Zenica, BiH3 ACTA KINESIOLOGICA ISSN: 1840-2976 MEĐUNARODNI ZNANSTVENI ČASOPIS IZ PODRUČJA KINEZIOLOGIJE 1/2007, pages 64- 68, Časopis Journal: / UDK: 796 INDEXED IN: COBISS BH (ID=16119046) INDEXED IN: INDEX COPERNICUS (*) Cilj ovog istraživanja bio je ispitivanje aerobne sposobnosti nogometaša pionirske, kadetske i juniorske selekcije FK "Čelik" Zenica, kao i utvrđivanje BMI (indeksa tjelesne mase). Testirano je 66 nogometaša, (uzrasta 13-14; 15-16 i 17 godina) članova prvoligaškog kluba, nakon završetka zadnje utakmice jesenskog dijela prvenstva 2006. godine. Primjenjen je Višestupanjski fitness test kao jednostavan način za / mjerenje aerobnog fitnessa. Aerobni fitnes je bitna komponenta u većini sportova. Sportaši koji se aktivno bave sportom, njihovi treneri koji ih podučavaju u sportu, kao i oni koji jednostavno vježbaju kako bi poboljšali svoje zdravlje i opće zdrastveno stanje su jednako zainteresirani da prate svoj napredak i Višestupanjski fitness test je dizajniran za takve pojedince. Prema rezultatima, test je opravdao očekivanja, iako ga je potrebno još dodatno validirati za upotrebu u drugim uzorcima ili sportskim aktivnostima. Ključne riječi: nogomet, predviđeni unos kisika 25. Naslov rada: POKAZATELJI STANJA AEROBNOG FITNESSA KOD RUKOMETAŠA, Paper Title : ODBOJKAŠA I NOGOMETAŠA Autori/ Authors : Mustafa Demir 1, Aleksa Stanković 2 i Ljubiša Božić 3 1 Vlada Federacije BiH, Ministarstvo kulture i sporta, Sarajevo, BiH 2 Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, BiH 3 Bugojno, BiH ACTA KINESIOLOGICA / ISSN: 1840-2976 MEĐUNARODNI ZNANSTVENI ČASOPIS IZ PODRUČJA KINEZIOLOGIJE 2/2007, pages 81- 86, UDK: 796 INDEXED IN: COBISS BH (ID=16119046) INDEXED IN: INDEX COPERNICUS (*) Cilj ovog istraživanja bilo je ispitivanje aerobnog fitnessa rukometaša,
201

Rezime Summary

Časopis Journal:

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime Summary

odbojkaša seniorske selekcije RK „Bosna“ Sarajevo, OK „Kakanj“ Kakanj i nogometaša juniorske selekcije NK "Čelik" Zenica. Testirano je 18 rukometaša (uzrasta 18 - 28 godina), 15 odbojkaša (uzrasta 18 - 28 godina) i 23 nogometaša (uzrasta 17 - 18 godina) članova prvoligaških klubova. Primijenjen je Višestupanjski fitness test kao jednostavan način za mjerenje aerobnog fitnessa, kao i mjere visine, težine, BMI (indeks tjelesne mase). Radi dobivanja informacija o relacijama sposobnosti aerobnog fitnessa s nekim parametrima uzrasta i morfoloških mjera testiranih sportaša, primijenjena je kanonička korelacijska analiza, s prediktorima Višestupanjskog fitness testa i kriterijima uzrasta i morfoloških varijabli. Rezultati su pokazali da su svi kriteriji negativni prediktori vrijednosti Višestupanjskog fitness testa. Nakon toga je primijenjena SDA diskriminativna analiza radi utvrđivanja razlika između tretiranih grupa sportaša. Pokazalo se da se grupe značajno razlikuju, kao i da je važan generator tih razlika upravo Višestupanjski fitness test, koji razlikuje nogometaše kao superiorne u aerobnom fitnessu, te da je druga / značajka ovih grupa bolji opći status (opisan uzrastom i morfološkim varijablama) rukometaša u odnosu na odbojkaše. Pretpostavljeno je da je to zbog značajki odabranih sportskih igara. Ključne riječi: rukomet, odbojka, nogomet, predviđeni unos kisika The aim of this survey was to test aerobic fitness with the players of handball, volleyball of the senior team from HC ''Bosna'' Sarajevo, VC ''Kakanj'' Kakanj and the football players of the junior team from FC ''Čelik'' Zenica. The test covered 18 handball players (aged 17-18), 15 volleyball players (aged 18-28) and 23 football players (aged 17-18) who were the members of the first league clubs. The multi-stage fitness test as a form of a simple process of measuring aerobic fitness was applied together with measuring of height, weight, BMI (index of body mass). In order to get some information on relations between aerobic fitness abilities and some parameters referring to age and morphological measures of the tested sportsmen, the canonic correlation analysis was applied with the predictors of the multi-stage fitness test and the criteria referring to age and morphological variables. The results showed that all the criteria were negative predictors of multi-stage fitness test value. The SDA discriminative analysis has been applied in order to determine the differences among the groups of sportsmen tested. There appeared some significant differences among groups and the conclusion was that an important generator for the mentioned differences was the multi-stage fitness test itself, which showed that football players were superior in aerobic fitness and that the second feature of these groups was represented by a better general status (described by age and morphological variables) with handball players in comparison with volleyball players. It was implied that the features of the chosen sport games were the crucial thing for such a kind of result. Key words: handball, volleyball, football, expected breathing in of oxygen

26. Naslov rada: KANONIČKI ODNOS MORFOLOŠKIH DIMENZIJA I SITUACIJSKOPaper Title : MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI MLADIH RUKOMETAŠA CANONIC RELATION BETWEEN MORPHOLOGICAL DIMENSIONS AND SITUATIONAL-MOTION ABILITIES WITH YOUNG HANDBALL PLAYERS Mustafa Demir 1 i Aleksa Stanković 2
202

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Autori/ Authors :

1 2

Vlada Federacije BiH, Ministarstvo kulture i sporta, Sarajevo, BiH Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, BiH

Časopis Journal:

Rezime Summary

ACTA KINESIOLOGICA ISSN: 1840-2976 MEĐUNARODNI ZNANSTVENI ČASOPIS IZ PODRUČJA / KINEZIOLOGIJE 2/2007, pages 54- 58, UDK: 796 INDEXED IN: COBISS BH (ID=16119046) INDEXED IN: INDEX COPERNICUS (*) Radi stjecanja potpunijih teorijskih znanja neophodnih za praktične potrebe rukometnog sporta u Bosni i Hercegovini koji selekciju budućih vrhunskih rukometaša ostvaruju na populaciji koja je imala zbog ratnih okolnosti vidan zastoj u razvoju, ovo istraživanje ima za cilj traženje kompleksnih odgovora o pitanju međuodnosa morfoloških dimenzija i / situacijsko-motoričkih sposobnosti koji uvjetuju njihov integralni razvoj i osiguravaju preduvjete za razvoj i usavršavanje vrhunskog podmlatka u rukometu. Ključne riječi: rukomet, morfološke dimenzije, situacijsko-motoričke sposobnosti In order to get more complete theoretical pieces of knowledge necessary for practical needs in the sport of handball in Bosnia and Herzegovina where the selection of some future top handball players is made out of the population which had a noticable stoppage in development due to war situation, the aim of this survey is to look for some complex answers on the subject of interrelationship between morphological dimensions and situational-motion abilities being conditions for their integral development and for the factors which provide preconditions for development and improvement of the top new generation for handball. Key words: handball, morphological dimensions, situational-motion abilities

27. Naslov rada Autor Časopis Rezime

Neka teorijska i etička polazišta inkluzije u obrazovanju Mr. sci Amel Alić Obrazovanje odraslih, vol Vll, broj 1, 2007. str. 15-36. ISSN 1512 – 8784 UDK 374.7 Ključna zamka pred kojom se nalazi inkluzivno obrazovanje jeste, između ostalog, i problem teorijskog utemeljenja. Budući da znanost o odgoju i teorija obrazovanja baštini bogatu tradiciju, vrijedno je promotriti moguću povezanost ključnih postavki inkluzivnog obrazovanja sa nekom od poznatih teorija znanosti o odgoju. Istovremeno, kako se inkluzivno obrazovanje u ovom istraživanju promatra i sa aspekta etike, te se nastoje utvrditi i etički principi inkluzivnog obrazovanja, teorijski koncept i background ideje nužno je razumijevati i kroz odgovarajuće teorije nastale pod okriljem etike, a na koje upućuju ključne postavke inkluzivnog obrazovanja. Kako smo kasnijim analizama ustanovili da inkluzivno obrazovanje izrasta iz objektivno važećih vrednota i unaprijed tačno utvrđenih odgojno-obrazovnih principa, sasvim je izvjesno da za polaznu tačku treba uzeti aksiologijsku koncepciju unutar normativne znanosti o odgoju, te normativnu etiku, budući da ove teorije polaze od istih, tačno
203

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

utvrđenih principa. Analizirajući definicije inkluzije u obrazovanju kroz prethodno razumijevanje temeljnih etičkih pojmova «dobra» i vrijednosti zaključuje se kako najčešći ključni pojmovi pripadaju kategoriji univerzalno važećih vrednota: 28. Naslov rada Autor Edicija Rezime

The Sociolinguistic Aspect of Inclusive Education Mr. sci Amel Alić Kuorelahti, M, Lappalainen, K. (Eds.) (2007). At the Grass' Root Level – research and visions. Joensuu: Joensuun Yliopisto. From an ethical point of view, the development of specific terminology takes a unique and very important place in inclusive education. The process of substitution of terms with inappropriate and dehumanising meaning (such as retardation, handicap, etc.) is much more than a mere necessity of defining certain individuals and occurrences in professional and everyday communication. This phenomenon is actually, a product of penetrating and closely related sociological, ethical, pedagogical, psychological as well as linguistic changes within a society. These important changes within the sphere of the connotative meaning, but also within the pedagogical and communicational meaning as well, are one of many manifestations of complex and interior movements within the society. Therefore, by understanding social-constructive approach and sociolinguistic aspect within the pedagogical context, I will try to draw closer the significance of developing a specific language in inclusive education.

29. Naslov rada Autor Edicija Rezime

Tri slike savremenog odrastanja – iščezavanje djetinjstva? Mr. sci Amel Alić Djeca sa problematičnim ponašanjem, februar 2007. IBHI BiH, Unicef. Nejasno je trebamo li biti ponosni na tu činjenicu ili ne, ali to se mora priznati – definitivno pripadamo generaciji koja je, kao ni jedna generacija prije, izložena najvećim i najburnijim promjenama u ljudskoj historiji uopće. Tek podsjećanja radi: prije samo deceniju i po, nije bilo CD i DVD playera, mobitela, Interneta (i čega još sve ne?), a ako je i bilo kompjutera, oni su za ove današnje, predstavljali pravu šalu. Oni koji pamte takva vremena, možda još čuvaju sjećanje na neko drugačije odrastanje. Današnji teenageri pak, ne dijele iskustvo takvih vremena, pa shodno tome, treba uvažiti i nove okolnosti stvarnosti kojom su okruženi i stvarnosti u kojoj se oni formiraju u buduće odrasle osobe. Složićemo se da smo svi toga svjesni. No, ne dešava li nam se prečesto (i svakodnevno) da to zaboravljamo u pokušaju da razumijemo nove zakonitosti odrastanja današnjih najmlađih uzrasta? Kakvo je savremeno djetinjstvo i kakvi se problemi mogu prepoznati u ponašanju mladih generacija danas, razumijevajući ove promjene, pokušaćemo problematizirati u tri slike današnjeg karaktera odrastanja. Iščezava li tradicionalna slika djetinjstva? Dominantne crte ličnosti člana obitelji - samoprocjenitelja uspješnosti i kompetentnosti obiteljskog sistema - primjenom Beavers-ove skale

30. Naslov rada Autor

Prof.dr.Adila Pašalić-Kreso, Mr. Lejla Karijašević, Mr. Amel Alić, Doc.dr.Dženan Skelić Zbornik radova Zbornik radova sa 2. znanstveno-stručne Konferencije s međunarodnim sa učešćem: Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih, Islamski
204

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Konferencije slov rada: Autori: Časopis: Rezime:

pedagoški fakultet Zenica, novembar 2007. ISBN 978-9958-697-07-4 NOMINALIZACIJA KAO TIP REČENIČNE KONDENZACIJE I ODNOS REČENIČNE KONDENZACIJE I DEKOMPOZICIJE Asistent Edina Rizvić Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Zenici, broj V, 2007, ISSN 1512-9195 Ovaj rad predstavlja kratki prikaz onog što se u raspoloživoj literaturi bosanskih, hrvatskih i srpskih autora djela iz oblasti sintakse može naći o jednoj od preoblika rečenične predikacije, odnosno nominalizaciji. Predstavljena su tumačenja pojmova rečenična kondenzacija, nominalizacija i dekompozicija predikata, zatim tipovi rečenične kondenzacije, te značenja i načini realizacije nominalizacije u površinskoj strukturi u bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku. U radu se ukazuje na razlike u tome šta se podrazumijeva pod tipovima ovih sintaksičkih preoblika kod autora djela korištenih pri pisanju, te predstavljaju vlastita stajališta autorice u vezi s odnosom nominaliazcije i rečenične kondenzacije na jednoj, i rečenične kondenzacije i dekompozicije na drugoj strani. Ključne riječi: rečenična preoblika, rečenična kondenzacija, nominalizacija, dekompozicija U ovom istraživanju, naglasak je bio na tome da se ispita i utvrdi kako pojedine mlade osobe s obzirom na njihove dominantne lične karakteristike ocjenjuju svoju obiteljsku situaciju, odnosno, kako obitelj određenih karakteristika i stepena funkcionalnosti «proizvodi» određeni tip mlade ličnosti. Ova zakonitost reducira ličnost isključivo na obiteljski «proizvod», ali u ovom slučaju takva redukcija je potrebna da bi se izdvojile najznačajnije veze na liniji obitelj - mlada ličnost – obitelj. Zbog prethodnih navoda uzorak u ovom istraživanju je stratificiran i sastavljen je iz dvije grupe: 150 studenata prve godine studija Pedagogije i Socijalne pedagogije (Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Zenici), te 85 ispitanika, osuđenika (dobna skupina od 18 do 25 godina) smještenih na izdražavanju kazne zatvora u KPZ Zenica. Cilj istraživanja je bio da se primjenom Beavers-ove skale dobiju podaci o procijenjenom profilu obitelji od strane samih ispitanika, a u odnosu na projekciju same skale dobija se specifična procjena mogućih ishoda formiranja ličnosti. Transformacija obiteljskih odnosa i etnografije djetinjstva Mr. sci Amel Alić Zbornik radova nastavnika Pedagoškog Fakulteta, Pedagoški fakultet u Zenici, broj 5, 2007. ISSN 1512 – 9195

Rezime

31. Naslov rada Autor Zbornik radova

6.OBJAVLJENE KNJIGE Naslov : Elementi savremene pedagogije Izdavač: Tiraž: Format: Prof.dr.Refik Ćatić
205

Autor :

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Izdavač :

Pedagoški fakultet u Zenici ISBN broj 978-9958-615-19-1 COBISS broj:BH-ID 15836934

Tiraž : 200 Format : B5 Izvod iz recenzije ili sadržaj knjige : Sadržaj Uvod PEDAGOGIJA – ZNANOST O ODGOJU ZNANOST O ODGOJU KAO NORMATIVNA DJELATNOST ZNANOST O ODGOJU KAO EMPIRIJSKA ZNANOST O PONAŠANJU ZNANOST O ODGOJU NA OSNOVI TEORIJE SUSTAVA SUVREMENI ZAHTJEVI PEDAGOGIJE CILJEVI I ZADACI ODGOJA ODGOJNI CILJEVI I ZADACI SLOŽENOST OBRAZOVNIH CILJEVA ODGOJ – CILJEVI, NORME, VRIJEDNOSTI PROCESI I SUBJEKTI ODGOJA ULOGA NASTAVNIKA U ODGOJU OPĆI PREGLED NA POJAM I VRSTE PRINCIPA U ODGOJU SOCIJALIZACIJA USPJEŠNE INTERAKCIJE ODNOSI JEDINSTVENI ZAHTJEVI U ŠKOLAMA LAHKO JE POSTIĆI DISCIPLINU RAZVOJ ŠKOLE UBOJSTVO DUŠE U ŠKOLAMA MOGUĆNOSTI I IZAZOVI POBOLJŠANJA KVALITETA ŠKOLA PLANIRANJE RAZVOJA ŠKOLA : PUT DO PROMJENE UTJECAJ ŠKOLSKE KULTURETRINAEST KORAKA POTREBNIH ZA DRUŠTVO PERMANENTNA EDUKACIJA NASTAVNIKA PROFESIONALIZACIJA U IZOBRAZBI NASTAVNIKA OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE UČITELJA : STANJE I PROBLEMI Naslov: VJERONAUKA za četvrti razred osnovne škole Autor –Autori: Hazema Ništović, Ibro Ništović, Mensur Valjevac Izdavač: El-Kalem, Sarajevo Tiraž: Format: 200 x 255 ISBN broj: 978-9958-23-210-7 COBISS broj: COBISS.BH-ID 16075782 Izvod iz recenzije ili sadržaj knjige: Vjeronaučki udžbenik za četvrti razred osnovne škole rađen prema Nastavnom planu i programu. Naslov: ČITANKA za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Autor –Autori: Hazema Ništović, Ibro Ništović Izdavač: Bosanska riječ, Tuzla Tiraž: Format: 230 x 260
206

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

ISBN broj: 978-9958-12-072-5 COBISS broj: COBISS.BH-ID 15913478 Izvod iz recenzije ili sadržaj knjige: Udžbenik za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole rađen prema Nastavnom planu i programu. Naslov: RADNA SVESKA UZ ČITANKU za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole Autor –Autori: Hazema Ništović, Ibro Ništović Izdavač: Bosanska riječ, Tuzla Tiraž: Format: 230 x 260 ISBN broj: 978-9958-12-073-2 COBISS broj: Izvod iz recenzije ili sadržaj knjige: Radna sveska za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole rađena prema Nastavnom planu i programu. 7. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE

P1. Naslov projekta :

PROJEKAT FAD – OBUKA NA DALJINU ZA RAD S DJECOM S ONESPOSOBLJENJEM Projektni tim : EDUCAID ONLUS (REGIONE EMILIA ROMAGNA) – Ured u Sarajevu Univerzitet iz Bolonje Pedagoški fakultet - Dr. Damir Kukić Pedagoški fakultet – Enes Prasko Pedagoški zavod – Mensura Alibegović EDUCAID ONLUS (Zenica) – Lojzo Tomić EDUCAID ONLUS (REGIONE EMILIA ROMAGNA) – Ured u Sarajevu Institucije zadužene za rad Pedagoški fakultet Univerzitet u Zenici Pedagoški zavod ZE-DO Kantona na projektu : Vrijeme rada na Jun 2007 – Jun 2008 projektu : Kratki sadržaj EducAid Onlus je u okviru projekta «Skrbništvo i ponovno uključenje maloljetnika sa posebnim fizičkim i psihičkim potrebama i promocija projekta : poduzetništva u sektoru socijalnih poslova u Bosni i Hercegovini» oformio FAD grupu na nivou Zeničko-dobojskog kantona s ciljem razvijanja edukacije na daljinu. Prvi dio projekta realiziran je u junu 2007. godine (u Sarajevu), a drugi dio u Italiji (Rimini i Bolonja) u periodu od 15.11. do 24.11. 2007. godine. Projekat će se nastaviti u 2008. godini konkretnim istraživanjima i obukom za rad s djecom s onesposobljenjem (preciznije s djecom koja imaju govornu manu). P2. Naslov projekta : Reforma devetogodišnjeg obrazovanja urađeni nastavni planovi i programi za Njemački jezik (za 5. i 6. razred - 1. i 2. strani jezik) EM Projektni tim : Projektni tim : dr.sc. Memnuna Hasanica (koordinator Projekta, članovi Projektnog tima: Maglajlija Zlata i Enisa H.) Institucije zadužene za rad na projektu : Federalno ministarstvo Institucije zadužene za rad obrazovanja i nauke na projektu : Vrijeme rada na 2007. godina projektu : Kratki sadržaj Cilj je provođenje

reforme

devetogodišnjeg

osnovnoškolskog
207

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

projekta :

obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, uvođenje učenja dva strana jezika u osnovnim školama na teritoriji Fedracije Bosne i Hercegovine. Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici V.prof.dr. Refik Ćatić Doc.dr. Edina Vejo Doc.dr. Damir Kukić Doc.dr. Dženan Skelić Mr. Amel Alić Mr. Izet Pehlić Ass. Enes Prasko Vanja Bjelanović

Naslov projekta

Projektni tim

Institucija School of Education and Communication, Jonkoping University, zadužena za rad Pedagoški fakultet, Univerzitet u Zenici na projektu Vrijeme rada na Oktobar 2007 – Maj 2008 projektu Projekat se realizuje u okviru šest modula koji obuhvataju šest predavanja tokom dva semestra. Svako predavanje (u okviru jednog modula) sadrži po 22 sata predavanja i vježbi kojima prisustvuje po 28 studentkinja/studenata izabranih u skladu s Konkursom. Program predavanja je usklađen s programom obuke za omladinski rad u zajednici LEVEL B koji je certificiran na School of Education and Communication, Jonkoping University i koji Pedagoški fakultet Kratki sadržaj Univerziteta u Zenici realizira u saradnji s pomenutim univerzitetom, te organizacijom Forum Syd sa sjedištem u Beogradu. Ciljevi projekta su : projekta Studenti/kinje će steći osnovna znanja, vještine i stavove o liderstvu i omladinskom radu u zajednici. Studenti/kinje će istražiti ulogu omladinskog rada u zajednici u kontekstu pomirenja i transformacije konflikata. Studenti/kinje će imati prilike za lični i društveni razvoj, te razvoj reflektivnog, analitičnog i profesionalnog odnosa prema poslu. Studenti/kinje će usvojiti osnovna znanja o istraživačkim metodama i teoriji socijalnog rada i omladinskog rada u zajednici. Na osnovu tog znanja će pripremiti i realizovati vlastite istraživačke projekte. P.3. Naslov projekta Projektni tim XIII World Congress of Comparative Education Societies – Living together, education and Intercultural Dialogue Living together: Education and intercultural dialogue There was 12 thematic groups, under four main organising themes. In Section C: Social And Educational Relationships within and Between Societies, Theme 7: Religion, Ethnicity, Secularism and Spirituality, International convenor was Jing Lin, Regional convenor Camel Borg, and Local convenor Amel Alić. http://www.wcces2007.ba/eng/thematic.html

Institucija zadužena za rad na projektu Vrijeme rada na November 2006. – September 2007. projektu

208

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

World Congress World Council members normally meet every three years for a World Congress in which scholars, researchers and administrators interact with counterparts from around the globe on international issues concerning education. Kratki projekta sadržaj Congress The XIII World Congress has been held in Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 3-7 September 2007 with the theme "Living Together: Education and Intercultural Dialogue". The theme for the thematic group of Religion, Ethnicity, Secularism and Spirituality was to discuss how different religions/cultures/ethnic groups and the whole society can co-exist and learn from each other, and how education can help us build bridges of understanding and revive cultural/religious/spiritual traditions and wisdoms that enlighten us about our common roots and interconnectivity. P.4. Naslov projekta Programski odbor Edukacija i psihosocijalni rad – interkulturalno susretanje Dr. Adila Pašalić-Kreso Dr. Mujo Slatina Dr. Mirjana Mavrak Mr. Amel Alić Mr. Haris Cerić XIII World Congress of Comparative Education Societies Institucija zadužena za rad Filozofski fakultet u Sarajevu Multidisciplinarno društvo za unaprijeđenje mentalnog zdravlja na projektu Vrijeme rada na Novembar 2006. – 18. januar 2007. projektu Kratki sadržaj Konferencija «EDUKACIJA I PSIHOSOCIJALNI RAD – projekta INTERKULTURALNO SUSRETANJE» predstavlja okupljanje stručnjaka pomagačkih profesija radi razmjene informacija o dosadašnjim postignućima na polju i interkulturalnog odgoja kroz dvije dimenzije pomagačkog rada: edukativnu i psihosocijalnu. Ciljevi konferencije bili su: 1. Omogućiti najnovije spoznaje o projektima i studijama koji se bave interkulturalnim susretanjima u obrazovnom sistemu, sistemu socijalne zaštite, u prostoru umjetnosti i scenskog izraza, te u oblasti psiho-socijalnog rada. 2. Razmotriti mogućnost daljeg jačanja ideja Kongresa kroz individualne i zajedničke nastupe različitih profesionalnih skupina na predstojećem 13. kongresu pedagoga komparativista koji će se održati u Sarajevu, 3-7. septembra 2007. 3. Razmijeniti iskustva o dosadašnjim naporima da se djeluje u skladu sa potrebom «živjeti zajedno» i «učestvovati u dijalogu». 4. Ojačati mrežu profesionalne podrške i razumijevanja u BiH. P.5. Naslov projekta Projektni tim Institucija Intrenacionalni postdiplomski studij – Religijske studije Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu Univerzitet u Sarajevu
209

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

zadužena za rad Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije na projektu Vrijeme rada na Oktobar 2007 – oktobar 2009. projektu Kratki sadržaj Angažman u svojstvu asistenta na predmetu Religion and Education projekta 8. ORGANIZACIJA KONFERENCIJA, SEMINARA I JAVNIH PREDAVANJA S.1. Naslov aktivnosti Nosilac KRIZA UNIVERZITETA I PERSPEKTIVE MLADIH NAUČNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI

FONDACIJA FRIDRIECH STIFTUNG; Mart, 2007.; Dr. Damir Kukić - predavač Kratki rezime Tokom predavanja, održanog na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, potencirano je pitanje sadašnjeg statusa univerziteta u Bosni i sadržaja Hercegovini. Istaknuta je zatvorenost i ksenofobičnost univerziteta u BiH, aktivnosti te njihova ideologizacija. Taj proces rezultira i pojavom korupcije što je samo dio ukupne društvene klime i društvenog konteksta u kojem je : Uništena politička moderna Simulirana odgovornost Kreirano društvo bez nauke S.2. Naslov aktivnosti Nosilac PROMJENA CURRICULUMA PEDAGOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATIONS; JONKOPING UNIVERSITY PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U ZENICI Prezzentacija - doc.dr. Damir Kukić

Kratki rezime Na seminaru kojeg je u Jonkopingu (Švedska) organizirao Jonkoping University (School of Education and Communications), od 20. do 23. sadržaja marta 2007. godine, prezentirane su aktivnosti Pedagoškog fakulteta aktivnosti Univerziteta u Zenici, te mogućnosti Fakulteta na osnovu kojih bi se implementirao projekat edukacije mladih za rad u zajednici kao i : Kreirali novi curriculumi i programi Operacionalizirali istraživački projekti Otvorili novi odsjeci Pokrenuli postidplomski studiji Kreirala tri ciklusa obrazovanja S.3. Naslov aktivnosti Nosilac PREDAVANJA ZA MODUL 2 U OKVIRU OBUKE ZA OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI ZA LEVEL B FORUM SYD, PEDAGOŠKI FAKULTET, SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATIONS; JONKOPING UNIVERSITY Dr. Damir Kukić Dr. Dženan Skelić Mr.Amel Alić Enes Prasko Vanja Bjelanović rezime Predavanja u okviru Modula 2. obuke studentkinja i studenata za LEVEL B. Predavanje je realizirano u okviru 22 sata predavanja i vježbi. Cilj
210

Kratki sadržaja

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

aktivnosti

obuke je bio razvijanje znanja i vještina kod studentkinja/studenata za kreiranje vlastitih istraživačkih projekata, te za operacionalizaciju istraživačkih metoda i tehnika u konkretnim istraživanjima. Modul 2 je obuhvatio slijedeće tematske oblasti : Teorijski okvir za istraživanje socijalnog rada Savremene dileme u oblasti istraživanja Kreiranje istraživačkog problema i projekta Postavljanje hipotetičkog okvira Upotreba istraživačkih metoda i tehnika Anketa i intervju Praktičanr rad

ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Stalno zaposleni: 1. dr.sci. Memnuna Hasanica 2. Almina Lisičić, prof. 3. Mersiha Škrgić, prof. 4. Daniela Čančar, prof. Spoljni saradnici: 1. mr. sci. Rada Stakić 2. mr. sci. Amela Ćurković Navodimo nekoliko projekata i konferencija na kojima su učestvovale predstavnice Odsjeka njemački jezik i književnost : - međunarodne konferencije koje su se održavale u Ljubljani, Slovenija od 22.02.-5.02.2007. i u Sarajevu od 15.-17.11.2007. - konferencija germanista zemalja Istočne Evrope koja se održala od 22.02.-25.02. 2007. godine u Sloveniji u Ljubljani na Filozofskom fakultetu, Odsjek Germanistika. - međunarodna konferencija koja je održana u Sarajevu od 15-17.11.2007.godine u organizaciji DAAD a koja je imala za cilj dalju razmjenu iskustava u organizciji Bolonjskog procesa i svih aktivnosti koje su do sada urađene na tom planu kao i osnivačku funkciju. Ta osnivačka funkcija se ogledala u smislu formiranja Udruženja germanista za Jugoistočnu Evropu. Rad Katedre za za opšte programske osnove u 2007. godini Katedra za opšte programske osnove obuhvata sve fakultete Univerziteta u Zenici, a matično pripada Pedagoškom fakultetu. Šef Katedre je prof.dr. Željko Škuljević, a tehnički sekretar ass. Spahija Kozlić. Prema predmetima koji joj pripadaju Katedra obuhvata sve fakultete Univerziteta u Zenici, a nastavnici i saradnici, članovi Katedre su : 1.PROF. DR ŽELJKO ŠKULJEVIĆ 2.V. PROF. DR DŽEVAD ZEČIĆ 3.DOC. DR DAMIR KUKIĆ 4.DOC. DR ŠEFIK BARAKOVIĆ 5.DOC. DR FARUK KOZIĆ 6.MR. ALEKSA STANKOVIĆ 7.DOC.DR MIRJANA MAĐAREVIĆ 8.UZEIR MEHMEDIĆ 9.ASS. SPAHIJA KOZLIĆ 10.ASS. BERNARD HARBAŠ 11.ASS. ENES PRASKO
211

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

KATEDRA JE KONSTITUIRANA NA SJEDNICI ODRŽANOJ 29.06.2006. GODINE. Elementi naučno-istraživačkog i stručnog rada na Katedri Tokom kalendarske 2007. godine Katedra je održala ukupno tri sjednice na kojima su donesene sljedeće odluke i zaključci : - predloženi članovi Nastavno-naučnih vijeća Pravnog, Ekonomskog i Pedagoškog fakulteta; - pokrenuta procedura za izbor u zvanje višeg asistenta na predmetu „Priroda“ - upućen prijedlog za izmjenu NPP Pedagoškog fakulteta uvođenjem predmeta „Tjelesna kultura“ na svim odsjecima i to kao izborni predmet - upućen prijedlog Nastavno-naučnom vijeću Pedagoškog fakulteta da pokrene proceduru za izbor doc.dr. Damira Kukića u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Komunikologija“ - utvrđeni nazivi predmeta na bosanskom i engleskom jeziku koji su u sastavu Katedre. Članovi Katedre su tokom 2007. godine učestvovali na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, što je vidljivo iz tabele „Objavljeni radovi na konferencijama“, te radova koji su objavljeni u relevantnim časopisima (tabela „Radovi objavljeni u časopisima“). Kalendarska 2007. god. u realizaciji naučno-nastavnog procesa i u naučno-istraživačkom radu bila je značajna i s obzirom na sadržajno-edukativno unapređenje nastavne aktivnosti, i još više temeljem naučno-istraživačke djelatnosti čije prerogative su condicio sine qua non sveukupnog univerzitetskog zanimanja. Naučno-istraživački napor se prvenstveno usredsredio u oblast istraživačke materije sociologije, sociologije prava, sociologije rada, te sferu metodologije istraživanja u nauci o društvu i pravu kao akademskoj disciplini i kao konstituciji društvene i političke prakse. S tim u vezi nastavno-naučna aktivnost je provođena i održavana uz stalno, neophodno potrebno, obogaćivanje predočenog sadržaja i u pogledu strukturiranja nastavno-planske i programirane građe, a i inovativnošću i doprinosom sa stanovišta bitnog aktueliziranja i povezivanja nastavnih jedinica sa tematikom savremenih političkih, ekonomskih, društvenih i uopšte svjetskih prilika, stanja i tendencija. Ovo opredjeljenje u naučno-nastavnom radu i istraživanju vođeno je ambicijom da se efektuiraju, učine svrsishodnijim, ciljevi i zadaci obrazovno-naučne djelatnosti. Otuda je u prvi plan postavljen napor istraživanja i izlaganja o društvenim i političkim fenomenima u njihovoj dijahronijskoj, a pogotovo u njihovoj sinhronijskoj dimenziji, ne samo unutar situacije B – H zbivanja, nego i u sklopu globalnih odrednica, njihovog smjera i karaktera, ali i dodirivanja, uslovljavanja, prožimanja, te takođe i u njima evidentnim antagonizmima. Istraživački projekat «AKTUELNOST KRITIKE FAŠIZMA KRITIČKE TEORIJE DRUŠTVA» daje podršku kontekstu ovih opredjeljenja. PROJEKAT U TOKU REALIZACIJE U NAVEDENOM NASLOVU ELEMENTARNE OBAVIJESTI O PROJEKTU, cilj, namjena, očekivani rezultati Kako se iz postavljenog zadatka istraživačkog projekta vidi, istraživanje se koncentriše na dva ključna područja savremene društvene zbilje, područja u kojima su svojevrsno obuhvaćena pitanja i problemi samih determinanti tokova svjetskohistorijskog društvenog, ekonomskog i političkog događanja, i, s druge strane, jedne savremene društvene i filozofske teorije koja zasigurno najkompleksnije i najobuhvatnije ispostavlja nalaze o stanju u građanskim svjetskohistorijskim odnosima, njihovim karakteristikama, težištu i perspektivi.
212

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Istraživanje naslovljeno «Aktuelnost kritike fašizma Kritičke teorije društva» odredjuje da se negativne implikacije političkih, ideoloških i ekonomskih prilika, artikulisane i sedimentirane u formi i tendenciji agresivno-ofanzivnog intenziviranja – fašizmu, imaju sagledati, ispitati, analizirati i sistematizirati unutar principa i naučne relevancije Kritičke teorije društva. Kritička teorija utvrđuje u potpunoj naučno-teorijskoj validnosti da građanski omogućavani i proizvođeni politički i društveni odnosi pronalaze osobiti perpetuum mobile u konstituciji održanja. Perpetuiranjem se ovjekovječuje, u bitnim potrebama, interesima, sistemu vrijednosti, stvaralačkim mogućnostima ili potvrđivanju, zanemarivanje konkretnog pojedinca. U tom smislu snage promjene, subjekti koji bi bili kadri, zajedno sa komplementarnom pretpostavkom objektivnih uslova, uspostaviti temeljit zaokret, stanovito su izgubili postojanost, a historijsko kretanje ih je disfunkcionaliziralo, disperziralo, onemogućilo i uskratilo u legitimitetu promjene. Fenomen fašizma nastao je u jednom vremenu karakteristične faze prestrojavanja racionaliteta građanskog društva, ili konkretnije, u situaciji kada kroz samu dinamiku racionalnost građanskog poretka nije uspjela da se reprodukuje zajedno sa očekivanim zahtjevima i normama bitno generiranog unapređivanja. Jasno je da su ta unapređenja vezana i određena referentnim političkim oblikom i strukturom. U ovom smislu građanskoj perspektivi neobezbijeđena infrastruktura, prijeko postavljana i nametana građanski personificiranim dinamičkim kapacitetom, najdoslovniji je pokazatelj da građanski razvoj ukrućuje mogućnosti, trpi na zastojima, odnosno gubi neophodno potrebni poticaj, tj. samo održanje. Fašizam je sukladno negativni pokušaj iznalaženja tih novih mogućnosti, težištem radikalnog preuređivanja i preusmjeravanja sveukupnog racionaliteta organizacije postojanja i životnih formi, i političkih i društvenih prilika, a kako bi se ostvarili efekti odgovarajućih eksponenata neumitne građanske dominacije. Metodama, mjerama i postupcima, građanskog fundamentalizma cjelovito projicirane, ideološki izgrađivane, totalitarno u pojedinostima dirigovane, vođene, primjenjivane i opravdavane tendencije iracionalnosti, zasnovao se i zadesio motiv i pošast fašizma. Fašizam je ideologija podređivanja svih tekovina kulture, civilizacije, života u zajednici, života zajednice, te života kao cjelovito struktuiranog postojanja i datosti opunomoćene racionalitetom, fundamentalističkoj namjeri nabijeđenog vladanja, posjedovanja, dominacije, raspolaganja, a posredstvom slavljenja, prihvatanja, prosljeđivanja i primijenjivanja isključivih principa iracionaliteta i obezbijeđenja delegitimirane individualnosti. Kako građanski interesi ostaju postojati, proisticanjem iz samih političkih protivrječnosti mijenjaju forme održanja i ispoljavanja, vođeni su bezrezervnim prizivom principa dominacije. Ovi interesi u odgovarajuće stvorenim i priređivanim uslovima, pretpostavljeni stvarnom dekonstrukcijom državnih političkih i ekonomskih odnosa, sa odlučnom pretenzijom na podređivanje u postojećem odnosu snaga i sfera uticanja, a od odgovarajućeg štaba pretenzije vladanja i demonstracije moći sistematično dirigovani, progresirani i dinamizirani, podrazumijevaju oblike, sredstva i ciljeve fašizma. Kada je Drugi svjetski rat demarkaciona linija tog intenziviranog napora i jednog ad hoc pokušaja za odlučnom svjetskom vladavinom fašističkih vinovnika, izražavajući za svoje ograničenje samo postojanje drugih, neofašizam je ambicija istovjetnog sadržaja, a realno drugačije forme, čijim se funkcionaliziranjem nastoje ostvariti isti oni motivii što su bili klasični u pokušaju realizacije kraja tridesetih i početkom četrdesetih godina dvadesetog stoljeća. Neofašističkom konsolidacijom nastoje se planski i programirano, neophodnom podrškom zainteresiranih uticajnih sfera, legitimirati i ostvariti evidentni regionalni ciljevi i interesi. Građanske protivrječnosti producirale su naciju i ona je najreprezentativniji posrednik građanske konstitucije. Nacija kao politička i historijska tvorevina znatnim dijelom građanskog razvoja prenosi građanske principe, iskušenja, izazove i građansku perspektivu. Pored toga nacija najdelikatnije inkorporira i građanska ograničenja.

213

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Kada u ovim uslovima određeni način produciranja, odnosno omogućavanja političkih i privrednih odnosa, biva zapriječen, ili u megalomanskim – hegemonističkim ambicijama onemogućen, on realno podstiče, nalazi svoj izraz i usmjerava se kroz određenje nacionalizma. Iako je građanski suplement, nacionalizam je dosljedno građanski regresivizam, a svojim objektivnim postojanjem razloge svoga isključivog legitimiteta i nastanka pokušava prikazati i iznuditi da, kao onespokojavajući, dolaze od drugih, te ih kao takve relevantno valja nametnuti drugima. Pored druge funkcionalizacije nacionalizam od dvadesetih godina dvadesetog stoljeća se «progresira» i u odgovarajućim građanskim tendencijama poprima ključnu ulogu negativnosti i formiranja negatorskih odnosa izražavanih u fašizmu. Fašizam je u ovom smislu uzdizanje i produbljivanje implikacija negativnosti, usmjeravajuća radikalizacija i modeliranje brojnih drugih aberacija zauzetih i potaknutih ograničenjem građanskog produktiviteta nacionalizma i ograničenjem nacije kao instrumenta održavanja i obezbijeđenja građanske sfere interesa i reperkusija koje se afirmiraju karakterističnim ispoljavanjem određenog perioda građanskog razvoja. Istraživački projekat «Aktuelnost kritike fašizma Kritičke teorije društava» strukturiran je u pet poglavlja, i to I Fašizam i Kritička teorija II Iracionalizam građanske epohe III Kritička teorija društva o konstituisanju, ispoljavanju i nametanju snage nacionalizma u fenomenu fašizma IV Aktuelnost kritike totalitarnih težnji nacionalizma Kritičke teorije društva V Totalitarizam i neofašizam u urušenom projektu socijalističke Jugoslavije VI Zaključci

214

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

12.4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ EKONOMSKOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU

215

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

OPĆI PREGLED OJ Ekonomski fakultet je započeo sa radom akademske 2005/2006 godine. Trenutno se nastavni proces odvija na prvoj, drugoj i trećoj godini studija. U nastavnom procesu učestvuju nastavnici i saradnici zaposlenici OJ Ekonomski fakultet kao i spoljni saradnici po Protokolu sa Ekonomskim fakultetom u Sarajevu. Na fakultetu je organizovan dodiplomski i postdiplomski studij shodno činjenici da fakultet postoji tek tri godine još nisu izašli prvi diplomanti ili magistranti. 1. DOKTORANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI: Ime i prezime Dr. Halil Gutošić doktoranta Naslov doktorskog “Upravljanje kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9000 rada serije kao determinante poslovnog upravljanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini” Mentor Prof.dr.sc. Milenko Dostić Kratki rezime rada: Poslovna politika, odnosno strategijsko odlučivanje, kao njen savremeni pojavni oblik, predstavlja teoretsku disciplinu i praktičnu odluku o strateškim ciljevima malih i srednjih preduzeća i načinu usmjeravanja prema realizaciji istih. Određivanje vlastite tržišne pozicije, identifikacija ključnih prijetnji i šansi iz okruženja, određivanje pozicije konkurencije, kao i procjena prirode okruženja i istraživanje uticaja iz okruženja, na vlastitu strategijsku poziciju, aksiomi su savremenog uspješnog vođenja poslovne politike, malih i srednjih preduzeća. Prednost ovakvog, dinamičkog pristupa vođenja “poslovne politike”, ogleda se u stalnom preispitivanju postojeće pozicije preduzeća, eliminisanja potencijalnih prijetnji, odnosno pretvaranja potencijalnih prijetnji u potencijalne ili stvarne šanse za preduzeće.

Ovo je posebno važno za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, do čijeg je intenzivnijeg razvoja došlo je tek u
posljednjih desetak godina. Osnovni razlog zbog čega je to tako proizišao je iz potrebe prestruktuiranja velikih preduzeća u mala i srednja preduzeća i uvažavanja potreba razvoja malog biznisa. Privatno preduzetništvo, koje se ubrzano razvija u svim bivšim socijalističkim zemljama, pa i u Bosni i Hercegovini, također, utiče na ubrzanje ovog procesa, tako da već sada u Bosni i Hecegovini egzistira cca 95 000 malih i srednjih preduzeća, uključujući i obrte. Ukupan broj zaposlenih, u malim i srednjim preduzećima, predstavlja cca 50% od ukupnog broja svih zaposlenih u BiH, a bruto društveni proizvod ovih preduzeća, predstavlja cca 45% ukupnog društvenog bruto proizvoda Bosne i Hercegovine. Ovo je još uvjek daleko od zadovoljavajućeg, u odnosu na Evropsku uniju, u kojoj mala i srednja preduzeća čine 99% od svih registrovanih preduzeća, zapošljavaju 65% svih zaposlenih i učestvuju u bruto društvenom proizvodu, sa procentom većim od 60%. Uzroci za što je to tako su brojni, počevši od toga da još uvjek na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstvena definicija malih i srednjih preduzeća, pa do nedovoljno jasne pravne i ekonomske legislative. Naime, postojeći Zakon o preduzećima, Zakon o privrednim društvima i Zakon o registraciji preduzeća, uglavnom, su usklađeni sa sličnim zakonima u razvijenim zemljama ali ostavljaju mogućnost da različiti nivoi vlasti tumače zakone na različite načine i propisuju određena pravila, kao preduslov za otpočinjanje biznisa, sa aspekta pred-registracionih i post-registracionih aktivnosti,
216

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

usporavajući ove procese. Ni prateći “ekonomski” zakoni koji se odnose na poslovanje malih i srednjih preduzeća, često puta se ne primjenjuju na adekvatan način. Tako naprimjer, zahtjev za povratom više uplaćenog poreza na dobit ili PDV-a, ponekad rezultira posjetama poreskih inspektora, sa “zadatkom da pronađu osnov” da se više uplaćeni porez ili PDV ne mora vratiti. Reforma bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini koja se često navodi kao primjer uspješne reforme, za sve zemlje u tranziciji, nije donijela veliku korist malim i srednjim preduzećima. Kamate su još uvjek neopravdano visoke a uslovi za dobijanje kredita veoma strogi. Razlike između kamata koje banke odobravaju malim i srednjim preduzećima na depozite i odobrene kredite kreću se i do deset posto u korist banaka. Izdavanje garancija za ozbiljnost ponude ili za dobro izvršenje posla košta mala i srednja preduzeća i do 2% a iznos hipoteke za odobreni kredit, obično je dva puta veći, od iznosa odobrenog kredita.Propisi kojima je regulisano osiguranje koleterala, bankrota ili prinudne nalplate još uvjek nisu prilagođeni potrebama malih i srednjih preduzeća. Naprijed navedeni podaci, jasno ukazuju na činjenicu, da su mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini, još uvjek, prepuštena sama sebi i da ne uživaju dovoljnu podršku državnih, entitetskih, kantonalnih ili opštinskih administracija. Konkretni programi podrške razvoju i rastu malih i srednjih preduzeća, u BiH, sveli su se na određene poreske olakšice, u prvim godinama nakon osnivanja, mogućnost reinvestiranja iz dobiti, relativno pojednostavljenu proceduru osnivanja, kao i određenu podršku, od strane međunarodnih organizacija, u finansiranju konsultantskih usluga, potrebnih za razvoj i rast malih i srednjih preduzeća. Izuzetak su mala i srednja preduzeća sa područja ZE-DO kantona, kojima Kantonalna vlada subvencionira troškove uvođenja sistema upravljanja kvalitetom, sistema okolinskog upravljanja, principa HACCP-a i sistema upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti uposlenih. Ipak, za očekivati je, da će se prihvatanjem Evropske povelje o malim preduzećima, čije su odredbe prihvatili predstavnici Bosne i Hercegovine, na samitu Evropske unije, održanom u Solunu 2003. godine, značajnije poboljšati ambijent za poslovanje malih i srednjih preduzeća, u bliskoj budućnosti. Prihvatanjem Povelje Bosna i Hercegovina se obavezala za reforme u razvoju malih i srednjih preduzeća, u deset slijedećih oblasti: provođenju edukacije i treniga za preduzetništvo, stvaranju uslova za jeftiniji i brži početak malih preduzeća, poboljšanju legislative i regulative koja se odnosi na poslovanje malih preduzeća, osiguranju dovoljnog broja educiranog osoblja za potrebe malih preduzeća, poboljšanju pristupa internetu, boljem korištenju jedinstvenog tržišta, fleksibilnijem pristupu oporezivanju i finansijskim pitanjima malih preduzeća, jačanju tehnoloških kapaciteta malih preduzeća, sa aspekta uspostavljanja sistema upravljanja kvalitetom i CE označavanja, iskorištavanju uspješnih biznis modela elektronskog poslovanja, za razvoj podrške malom biznisu, razvoju, jačanju i efikasnijem predstavljanju malih preduzeća na nivou Evropske unije i na državnom nivou.
217

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Realizacijom navedenih preporuka direktno će se uticati na stvaranje povoljnnijeg ambijenta, za razvoj i rast malih i srednjih preduzeća, u BiH i doprinjeti jačanju njihovih konkurentskih prednosti Ovo se posebno odnosi na intenziviranje procesa uspostavljanja i implementiranja sistema upravljanja kvalitetom, usklađenih sa zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9000 serije, kao preporuke date u osmom poglavlju Povelje i kao jednog od najvažnijih preduslova za uspješniji nastup, na tržištu BiH i Evropske unije, jer su inovativnost, efikasnost, kvalitet, efektivnost i potpuno razumjevanje i senzibilnost za zahtjeve kupaca, kao temeljni blokovi za stvaranje konkurentske prednosti, “zasnovani” na upravljanju kvalitetom. Najvažnije pitanje koje se pri tome nameće je, da li upravljanje kvalitetom donosi korist preduzećima? To je i bio jedan od osnovnih razloga, zbog čega smo se opredjelili da istražimo uticaj uvođenja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom, usklađenih sa zahtjevima standarda ISO 9000 serije, na poslovni uspjeh i poslovnu politiku 100 malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Rezultati do kojih smo došli u našem istraživanju, potvrdili su da uspostavljeni sistemi upravljanja kvalitetom, ne samo što garantiraju isporuku kvalitetnih proizvoda i pružanje usluga, usaglašenih sa zahtjevima i potrebama kupaca, već na određen način i “anuliraju” nekompetentnost menadžmenta, neposjedovanje menadžerskog iskustva i nedovoljno znanje menadžera preduzeća, o upravljanju preduzećem, kao najčešćim uzrocima propasti malih preduzeća. Uspostavljeni sistemi upravljanja kvalitetom, usklađeni sa zahtjevima standarda EN ISO 9001:2000., riješili su najvažnije organizacione probleme, ojačali tržišnu poziciju i poboljšali poslovni rezultat, kroz poboljšanje organizacije poslovanja u 47% anketiranih preduzeća, precinije definisanje ovlaštenja i odgovornosti u 70% anketiranih preduzeća, poboljšanje imidža preduzeća u 37% anketiranih preduzeća, smnanjenje troškova nekvaliteta u 90% anketiranih preduzeća, povećanje rentabilnosti poslovanja u 13% anketiranih preduzeća, povećanje kvaliteta proizvoda u 10% anketiranih preduzeća i slično. I vlastiti, u radu prezentirani model, za ocjenu tržišne pozicije preduzeća, sa aspekta zadovoljstva kupaca, prije i poslije uvođenja sistema upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima standarda ISO 9000 serije, izražen formulom; TP=[ BZK+BZKx(4x0,30)] - [BNK + BNK x(15x0,30)], u kojoj TP označava tržišnu poziciju preduzeća, BZK- broj zadovoljnih kupaca, BNK-broj nezadovoljnih kupaca, na hipotetičkom primjeru ukazuje, na konkretne finansijske efekte uvođenja sistema upravljanja kvalitetom i potrebu da se prilikom definisanja poslovne politike, kao stvaralačkog odlučivanja o temeljnim ciljevima poslovanja, izboru odgovarajuće strategije i struktura za usmjeravanje poslovanja, ka postizanju ciljeva preduzeća, određivanju pravila ponašanja u okviru preduzeća i u odnosu prema okolini, uzme u obzir upravljanje kvalitetom. Primjena drugog, u radu prezentiranog modela, za izračunavanje uticaja nekvaliteta isporučenih proizvoda, na budući poslovni uspjeh i buduće poslovne rezultate malih i srednjih preduzeća, izraženog
218

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

formulom; P= (UP-UR)+(broj nezadovoljnih kupacax15x030xprosječan iznos po jednom kupcu x procenat dobiti po jednom kupcu), u kojoj P-označava profit, UP-ukupan prihod a UR-ukupan rashod, provjeren, također, na hipotetičkom primjeru, ukazuje da je upravljanje kvalitetom jedna od najvažnijih predpostavki poslovnog uspjeha i poslovnih rezultata malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Summary Business policy, or strategic decision-making as its contemporary form, represents a theoretical discipline as well as practical decision on strategic goals of small and medium enterprises, and manners of gearing towards realization thereof. Determining one's proper market position, identifying key threats and opportunities from the environment, determining the position of competition, as well as assessment of the nature of the environment and researching environmental influences upon one's proper strategic position are the axioms of successful contemporary business policy management for SME's. The advantage of such a dynamic approach to managing “business policy” are reflected in constant review of existing enterprise position, elimination of potential threats, or turning potential threats into potential or real opportunities for the enterprise. This is particularly important for SME's in Bosnia and Herzegovina, whose intensive development did not occur until the last decade. Major reason for this trend came from the need to restructure large enterprises into SME's and taking the needs of small business into consideration. Private entrepreneurship, rapidly developing in all the former socialist countries, as well as in Bosnia and Herzegovina, influences the acceleration of this process, so that there already are cca 95 000 SME's currently existing in Bosnia and Herzegovina, arts and crafts included. Total number of employees in SME's represents circa 50 % of total number of all employees in Bosnia and Herzegovina, while gross domestic product of these enterprises represents roughly 45 % of gross domestic product of Bosnia and Herzegovina. This is still way below satisfactory in comparison with European Union wherein SME's make up for 99% of all the registered enterprises, employing 60 % of the workforce and participating in gross domestic product with a percentage higher than 60 %. Causes for that are numerous, beginning with the fact that there is no unified definition of what a small or medium enterprise is at the level of Bosnia and Herzegovina, and ending with fact that the legal and economic legislation concerning SME's is not sufficiently clear. Namely, existing Law on Enterprises, Company Law and Law on Enterprise Registration are mainly harmonized with similar laws in developed countries but leave the possibility for different levels of government to interpret the laws in different manners and prescribe certain rules, as preconditions for starting up a business, from the aspect of pre-registration and post-registration activities, slowing the process down. Equally, the supporting «economic» laws concerning the business operation of SME's are often not applied in an appropriate manner. Thus, for example, tax return demands for extra tax paid on profit or by VAT, sometimes results in visits by tax
219

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

inspectors whose task is «to find basis» for not returning the extra tax or VAT paid. The Reform of banking sector in Bosnia and Herzegovina, often cited as an example of a successful reform for many a transition country, has not had a great benefit for SME's. The interest rates are still exceedingly and unjustly high while the conditions for obtaining a credit are very strict. The difference between the interest rates granted by banks to SME's upon deposits and credits approved tend to be as high as up to ten percent, to the benefit of the banks. Issuing warrants of bid or good performance can cost SME's up to 2 % and the amount of mortgage for approved credit is usually twice as big as the credit amount approved. Bylaws regulating insurance of collaterals, bankruptcy or forcible collection are not adapted to the needs of SME's yet. Data outlined above clearly point to the fact that SME's in Bosnia and Herzegovina are still left to themselves and that they do not enjoy sufficient support of state, entity, cantonal of municipal administrations. Concrete programs of support for development and growth of SME's in Bosnia and Herzegovina boil down to certain tax relief, in the early years immediately upon establishment, possibility to reinvest from profit, relatively simplified procedure of establishment, as well as certain support by international organizations in financing consulting services needed for development and growth of SME's. Exceptions are the SME's from ZE-DO Canton area, whose expenses of introducing quality control systems, environmental control systems, HAACP principles and systems for managing health and safety protection of employees are subsidized by cantonal government. However, it is to be expected that the acceptance of European Charter on Small Enterprises, whose provisions were accepted by representatives of Bosnia and Herzegovina at European Union summit held in Thessalonica in 2003 will significantly improve the ambiance for business of SME's in near future. By accepting the Charter, Bosnia and Herzegovina pledged to the reforms relevant for development of SME's in ten of the following areas: Implementing education and training for entrepreneurship, Creating conditions for cheaper and quicker start-up of small enterprises, Improving legislation and regulations concerning business of SME's, Providing a sufficient number of educated staff for the needs of SME's, Improving access to the internet, Better use of unified market, A more flexible approach to taxation and financial issues of SME's, Reinforcing technological capacities of SME's from the aspect of establishing quality control management system and CE rating, Using successful business models of electronic business for developing support for small business, Development, reinforcement and more efficient presentation of SME's at the level of EU and at the national level. Realization of the said recommendations will influence directly creation of a more favorable ambiance for growth and development of SME's in Bosnia and Herzegovina and contribute to strengthening of their competitiveness. This concerns in particular the intensifying of the process of establishing and implementing quality management systems, harmonized with demands of international standards of ISO 9000
220

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

series, upon recommendation given in eighth chapter of the Charter and one of the most important preconditions for a more successful entrance to the market of Bosnia and Herzegovina and European Union, since the innovation, efficiency and quality as well as full understanding and sensibility for customer's demands are building blocks of competitiveness, “founded” upon quality management. The most important question arising thereof is whether quality management brings benefit to enterprises? That was one of the basic reasons for us to decide to explore the impact of introducing and implementing quality management systems, harmonized with demands of ISO 9000 series, upon business success and business policy of 100 SME's in Bosnia and Herzegovina. The results we reached in our research have confirmed that the quality management systems, once established, not only guarantee supply of quality products and services matching demands and needs of customers, but in a way also “annul” the incompetence of management, lack of managerial experience and insufficient knowledge of an enterprise's manager on management, which are the most common causes for failure of SME's. Established quality management systems, harmonized with demands of EN ISO 9001:2000. standard, have resolved the most important organizational problems, reinforced market position and improved business output, by improving business organization in 47 % of the surveyed enterprises, more precise definition of authorization and responsibility was reached in 70 % of surveyed enterprises, improved company image was profited from by 37 % of the enterprises surveyed, costs associated with low quality were diminished in 90 % of the enterprises surveyed, cost-effectiveness of business was raised in 13 % of the enterprises surveyed, product quality improved in 10 % of the enterprises surveyed and so forth. And our own model for evaluation of market position of the enterprise from the aspect of customers' pleasure, before and after the introduction of quality management system according to demands of ISO 900 series standards, as presented in this work and expressed with formula; d MP=[ NSC+NSCx(4x0,30)] - [NUC + NUC x(15x0,30)], Wherein MP marks market position of an enterprise, NSC number of satisfied customers, NUC number of unsatisfied customers, shows upon a hypothetical example to the concrete financial effects of introduction of quality management system and the need to take quality management into account on the occasion of defining business policy as an act of creative decision-making on fundamental goals, choice of appropriate strategy and structures for irecting the business towards achieving these goals, and defining rules of behavior within the enterprise as well as towards the environment. Application of a second model presented in this work, for calculation of the impact of the non-quality of products supplied, upon future business success and future business results of SME's, expressed in the formula; P= (TR-TE)+(number of unsatisfied customersx15x030xaverage amount per customer x percentage of profit per single customer), Wherein P stands for profit, TR – total revenue and TE – total
221

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

expenditure, also tested on a hypothetical example, points out that quality management is one of the most important prerequisites of business success and business results of SME's in Bosnia and Herzegovina. Sastav komisije odbranu rada: za 1. dr.sc. Aziz Šunje, vanredan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 2. dr.sc. Milenko Dostić, redovan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 3 dr.sc. Safet Brdarević, redovan profesor Mašinskog i Ekonomskog fakultetaUniverziteta u Zenici, 4. dr.sc. Dževad Zečić, vanredan profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici 5. dr.sc. Rifet Đogić, docent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

2. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE PROJEKT BROJ 1 1. Naslov projekta: ”Postdiplomski magistarski studij sa tri smjera: Marketing, Računovodstvo i revizija i Menadžment”, Projektni tim: nastavnici zaposlenici O.J. Ekonomski fakulteta Univerziteta u Zenici. Institucije zadužene za rad na projektu: J.U. Univerzitet u Zenici, o.j. Ekonomski fakultet Vrijeme rada na projektu: 2 godine Krakti sadržaj projekta: 1. CILJ FORMIRANJA STUDIJA

Kretanje prema globalizaciji u poslovanju danas je općepriznati i najznačajniji faktor koji utiče na poslovanje i poslovne aktivnosti. To kretanje temeljito mijenja tržište i snage konkurencije pa i od menadžera svih nivoa traži promjene u načinu reagovanja i rješavanja problema. Evidentno je da su znanje, te obrazovanje kao generator znanja, ključni elementi stvaranja konkurentske prednosti u savremenom svijetu. Potreba za novim znanjima evidentna je i u Bosni i Hercegovini. Dakle, privrednim i drugim subjektima nameće se nova paradigma djelovanja na tržištu i to poslovanje koje se koncentriše na kupca, usmjereno globalno, postavljeno fleksibilno prema stvaranju i plasiranju proizvoda, usluga i ideja i koje isporučuje superiornije vrijednosti u odnosu na konkurente. Turbulencije i neizvjesnost okoline sve su veći pa neprilagođavanje promjenama znači zaostajanje u razvoju, stagnaciju i propadanje. Ključna odrednica u tim procesima je znanje, njegovo inoviranje, transfer i aplikacija. Vrijeme promjena stavlja nas pred nove izazove i traži ne samo nova znanja, nego i nove ljude koji će biti u stanju odgovoriti na te izazove. U procesu transformacije istaknuto mjesto pripada znanjima iz ekonomskih nauka bez kojih je nemoguće uključivanje u savremene razvojne trendove. Novi razvojni koncept uključuje potrebu daljnjeg razvoja i unapređivanja naučnih programa visokoškolskih ustanova, što ima za cilj ekonomsku i socijalnu transformaciju društva. Programi visokoškolskih ustanova trebaju biti zasnovani na planiranju razvoja vlastitog naučnoistraživačkog jezgra i pružanje mogućnosti sposobnim kadrovima za sticanje naučnih zvanja i uspostavljanju direktne međunarodne saradnje sa visokoškolskim ustanovama u svijetu, radi transfera znanja i tehničke pomoći u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada. Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici namjerava da uspješno odgovori na izazove vremena, te pored dodiplomskog studija pokreće inicijativu i za formiranje postdiplomskog magistarskog studija.
222

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Stoga je i pokrenuta inicijativa za definisanjem postdiplomskog magistarskog studija na kojem bi se obrazovali kadrovi sposobni da se prilagođavaju promjenama u okruženju i unapređuju poslovanje na temelju implementacije marketing koncepta. Magistarski postdiplomski studij treba razvijati kroz prilagodavanje savremenoj praksi i usvajanjem naučnih i empirijskih dostignuća vodećih visokoškolskih institucija u regionu i u svijetu. Postdiplomski magistarski studij organizuje se sa ciljem obrazovanja stručnjaka visokog kvaliteta, koji će na bazi savremenih saznanja i savremenih teorija biti sposobni za primjenu i razvijanje naučnih metoda i dostignuća u rješavanju složenih teorijskih i praktičnih problema iz oblasti ekonomskih nauka. Ovaj postdiplomski studj je koncipiran s dvostrukom namjenom. Prije svega namijenjen je naučnom usavršavanju naučnog podmlatka. Istovremeno, studij je namijenjen sadašnjim i potencijalnim manadžerima u privredi i drugim djelatnostima s obzirom da im pruža znanja za uspješno obavljanje njihovih funkcija. ako je prvenstveno namijenjen diplomiranim ekonomistima, na studij se mogu upisati i drugi diplomirani studenti koji u svom profesionalnom radu obavljaju poslove iz oblasti ekonomije i menadžmenta. Osnovni ciljevi formiranja postdiplomskog magistarskog studija su: Obrazovati specijalizovane stručnjake za razvoj i primjenu naučnih metoda i dostignuća iz oblasti ekonomskih nauka; Dugoročno obezbjeđenje vlastitog kadra i nastavnog osoblja fakulteta; Razvoj vlastitog naučno-istraživačkog rada; Uspostavljanje direktne međunarodne saradnje sa svjetskim visokoškolskim ustanovama radi transfera znanja i tehničke pomoći u oblasti obrazovanja i naučnoistraživačkog rada; Pomoć privredi za brže i lakše uključivanje u savremene privredne tokove; Pomoć privredi u izradi raznih programa i projekata.

-

PROJEKT BROJ 2 2. Naslov projekta: ”Postdiplomski magistarski studij (MBA- studij) sa dva usmjerenja:Inovacije i preduzetništvo, Međunarodni menadžment” Projektni tim: nastavnici zaposlenici O.J. Ekonomski fakulteta Univerziteta u Zenici uz partnerske institucije iz Novog Sada i Kopra te univerziteta Zapadnog Balkana u kojima ATA (SPARK) iz Holandije ustanovljava Busienss Start up Centre (Bitola, Podgorica i Kragujevac). Institucije zadužene za rad na projektu: J.U. Univerzitet u Zenici, o.j. Ekonomski fakultet Vrijeme rada na projektu: 2 godine A) ZNAČAJ OSNIVANJE MBA STUDIJA Svaka kompanija u svom radu suočava se sa složenim poslovnim i administrativnim problemima uključujući i takve kao što su definisanje kratkoročne ili dugoročne strategije, implementacije savremenih komercalnih koncepata, pitanja politike ljudskih resursa poboljšanje servisnih usluga, uvođenje održivih inovacija ili promjena. PDS MBA program uči kako da primjenom naučnih metoda na najbolji način pomaže u generisanju rješanja za kompleksne probleme u kompanijama odnosno kako se može pomoći u poboljšanju organizacijskih performansi kompanije. Problem ostvarenja potrebnog i dovoljnog nivoa DODATNE VRIJEDNOSTI – zarada zaposlenih, amortizacije i dobitka, predstavlja osnovu ukupnog drušvenog razvoja svake zemlje i traži maksimalan nivo umješnosti u vođenju procesa rada u smislu ostvarenja projektovanih veličina produktivnosti, kvaliteta i ukupnog stepena DOBROTE zahvata u posmatranju. Umješnost u vođenju procesa u navedenom smislu podrazumijeva sposobnost predviđanja događaja, kvalitet u donošenju odluka, efikasnost u izvođenju operacija rada, stalni razvoj ljudskih resursa, stalni investicioni napor u osavremenivanju radnih tehnologija, kvalitetne analize za potpunu kontrolu procesa u vremenu i datim uslovima okoline. Predmetni
223

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

napor je, u prvom redu, briga MENADŽERA u preduzetničkom sistemu na svim nivoima radnih struktura sistema. Navedena potrebe, uslovi rastućih promjena, ubrzanog tehnološkog razvoja, promjena u strukturi rada, rasta stepena složenosti i prisustvo drugih uticaja su doveli do potrebe razvoja INTEGRALNOG prilaza u obrazovanju koji je posljednjih godina u stalnom usponu u smislu proširenja znanja, sticanja iskustva i razvoja vještina potrebnih za oblikovanje odgovora na prisutne izazove. Proces je posebno prisutan u području poslijediplomskih studija koje se struktuiraju u dva komplementarna prilaza i to studije pod oznakom MSc ( Master of Sciences ) i studije pod oznakom MBA ( Master of Business Administration). Pri datom. MSc studije su usmjerene na produbljen istraživački postupak koji vodi ka dobijanju doktorata na području od specifičnog interesa, dok MBA studije podrazumijevaju multidisciplinaran, praktično orijentisan, pristup koji takođe vodi do dobijanja doktorata u odeđenom području dejstva kandidata. Bitno je ovdje naglasiti osobinu MBA studija koji se sastoji u praktično orijentisanom prilazu koji usmjerava kandidata na efektivno dejstvo sistema, u kome se nalaze, na tržištu i da na studijama ove vrste učestvuju stručnjaci različitih profesija koji su uočili potrebu ovladavanja širim prilazima u svome radu. Jasno je da je za ovaj vid studija pootrebna fakultetska diploma, određeni minimalni prosjek ukupnih ocjena (ili ocjenja iz interesne grupacije predmeta) ili adekvatno radno iskustvo. Studij je svugdje u svijetu otvoren za upis diplomaca najrazličitijih struka i zvanja jer menadžment, inovativnost i preduzetništvo su kategorije koje se vezuju kako za ekonomiste tako i za inženjere, ljekare, stomatologe, pedagoge, radnike u turizmu, poljoprivredi, zdravstvu, obrazovanju i brojnim drugim sektorima. Prodorom internacionalnih kompanija u zemlje jugoistočne Evrope širi se i prepoznatljivost zvanja koju nose menadžeri u preduzećima, od osnovnih pa sve do vodećih nivoa različitih sistema. B) OSNOVNA ODREĐENJA MBA STUDIJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNZE Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina, je institucija projektovana i razvijena za obrazovanje visoko stručnih kadrova za razvoj, projektovanje, organizaciju, vođenje porcesa rada, upravljanje - držanje parametara procesa rada u granicama dozvoljenih odstupanja postavljene funkcije cilja i obezbjeđenja kvaliteta neophodnih za ostvarenje visokog stepena efektivnosti / dodatne vrijednosti odnosno osnovnih ciljeva korisnog rada u smislu : Postojanog rasta kvaliteta života učesnika u procesima rada preduzeća /organizacije / institucije, Obezbjeđenja opstanka i razvoja preduzeća u vremenu i datim uslovima okoline, Zadovoljenja drušvenih potraba putem zakonom određenog izdvajanja poreza na dodatnu vrijednost i drugih doprinosa koji obezbjeđuju skladan razvoj neproizvodnih djelatnosti. Predmetni prilaz u razvoju POSTOJANOG u VREMENU sistema sticanja ZNANJA, VJEŠTINA i ISKUSTVA je, kako pokazuju istraživanja i životna stvarnost POTREBA i RAZVOJNI IZAZOV uslovljeni razvojem tržišta rastućim po kvalitetu, učestanosti tehnoloških promjena, i odnosima na relaciji sistem u posmatranju – okolina, primjenjenim postupcima reda, ponašanjem učesnika u procesima rada, pojavom konfliktnih stanja i u osnovi primjenom empirijskih / iskustvenih prilaza u razvoju i vođenju procesa rada. Što će, u dolazećem vremenu predstavljati osnovu ostvarivanja tržišno zahjevanog KVALITETA proizvoda i procesa rada i projektovane EFEKTIVNOSTI /dodatne vrijednosti preduzeća / organizacije u posmatranju. Drugim riječima osnovni cilj PDS na EF UNZE se sastoji u razvoju LJUDSKIH RESURSA preduzeća za predviđanje događaja, oblikovanje programa, razumijevanje procesa rada, efektivnu organizaciju, efikasnu kontrolu tokova, obezbjeđenje kvaliteta, poštovanje rokova, potpuno zadovoljenje potrošača i ostvarenje navedenih ciljeva preduzeća u posmatranju. Iskustva iz procesa rada različitih djelatnosti ukazuju da u savremenim uslovima učesnici u procesima rada pored osnovnih SPECIJALISTIČKIH znanja neophodnih za izvođenje postupaka i obezbjeđenje kvaliteta u svim djelatnostima moraju posjedovati OPŠTA i POSEBNA specijalistička znanja iz područja predviđanja, planiranja, projektovanja, organizacije, izvođenja, kontrole i inoviranja / unapređenja procesa rada, neophodna za
224

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

ostvarivanje projektovane produktivnosti, kvaliteta i ukupne efektivnosti preduzeća u posmatranju. Navedeni razlozi su uslovili potrebu razvoja MBA – postdiplomskog sistema obrazovanja sa osnovnim ciljem razvoja učesnika u procesima rada sposobnih za postojano dejstvo, u vremenu, ostvarenju navedenih zahvata-predviđanja, planiranja, organizacije, vođenja i rukovođenja kontrole i unapređenja procesa rada u području u posmatranju. Prilazi u razvoju menadžmenta su se dramatično mijenjali tokom posljednjih 20-tak godina. Karijera menadžera sa MBA stepenom obrazovanja je bila rijetkost i istovremeno sumnjičavo posmatrana sa strane vlasničkih struktura preduzeća. U savremenim uslovima međutim predmetni obrazovni stepeni su visoko poštovani i traženi od tih istih struktura. Integrativna znanja obrazovnih menadžera, iskustvo u radu, sposobnost predviđanja događaja, kreativnost, analitički prilazi, umješnost u komunikaciji čine menadžersku strukturu elitnom strukturom preduzeća / organizacije / institucije i upravljačkog sistema države / društva. Danas je MBA vjerovatno, najpoznatija I najraširenija diploma u svijetu. To je profesionalno znanje čija je svrha da pripremi sve one koji će raditi u poslovnom menadžmentu bez obzira na granu industrije, poslovanja, oblika države i društvene ekonomije. Namjera EF UNZE je da sa partnerskim institucijama na ovom PDS-u a u skladu sa globalnom prirodom savremenog poslovanja razvija PROGRAME RADA tako da učesnike u programima pripremi za dejstvo na međunarodnom planu. Predmetni prilaz se ostvaruje kako je navedeno putem ravnopravne PARTNERSKE saradnje, pojedinačne saradnje po pozivu i potpunih međunarodnih nastavnih planova. Sigurno je da dolazi vrijeme ZNANJEM PODRŽANIH preduzetničkih zahvata, neočekivanih događaja i rasta stepena složenosti i neodređenosti / rizika procesu donošenja odluka na jednoj i vrijeme izazova, optimizma i radinosti koje omogućava RAD i ŽIVOT na drugoj strani. To vrijeme traži pripreme i postojani razvoj u ovom vremenu- od trenutka posmatranja do iza horizonta. MBA (Master of Business Administration) predstavljaju praktično orijentisane poslijediplomske studije koje u inegrativnom prilazu dopunjuju znanja svih struka, ugrađujući elemente savremenog poslovanja. Tokom jednogodišnjih / specijalista /, dvogodišnjih / magistar / ili trogodišnjih / doktor / studija kursevi se dijele na osnovne, bazične (core) i izborne (elective) koje čine prepoznatljivim i oblikuju određeno usmjerenje. Skup izbornih predmeta naziva se usmjerenje / koncentracija (concentration). Osnovni predmeti formiraju se iz oblasti koje proučavaju osnovne procese rada, organizaciono ponašanje, finansijski menadžment u računovodstvu, marketing menadžment, poslovno pravo, finansije, ljudske resurse i drugo, dok izborni predmeti zavise od konkretnog zahtjeva okruženja. Sam naziv studija potiče iz francuskog jezika gdje se riječ administration često prevodi kao pojam upravljanje. Sve češći naziv je MBM (Master of Business Managament). Uz značaj i karakteristike koje magistarske studije imaju ( naučni razvoj kandidata od koga se očekuje naučni doprinos u otkrivanju novog metoda ili prilaza rješavanju određenog naučnog problema) MBA studije pružaju i potrebna znanja a rješavanje konkretnih problema poslovnog okruženja, podizanja nivoa kompetencije u upravljanju i finansijskog napredka. MBA studje imaju za osnovni cilj snalaženje i dejstvo učesnika u procesima rada u REALNIM uslovima rada, odnosa na relaciji RAD – OKOLINA i datim procesima jednog naroda daje EFEKAT kao mjeru uspješnosti pojedinaca, grupa, naroda u procesu zadovoljenja OSNOVNIH CILJEVA RADA datim kako slijedi :uslovima RADNE, ŽIVOTNE, stvarnosti. MBA studije daju osnove za razvoj INTEGRATIVNOG PRILAZA u izračunavanju procesa rada i težnji ka ostvarenju DODATNE VRIJEDNOSTI u procesu u posmatranju. Skup svih zahvata date vrste obezbjeđuje: Rast KVALITETA života i njihovih potreba. OPSTANAK i RAZVOJ radnih mijesta / preduzeća u datom vremenu i datim uslovima okoline, Zadovoljenje DRUŠTVENIH POTREBA – obrazovanje, istraživanja, zdravstvo, bezbjednost, međusobno poštovanje, pravo čovjeka, odbrana zemlje, opšta, kultura, osobine svog naroda, poštovanje rada i druge značajne osobine,.stanovništva što sve zajedno obezbjeđuje KVALITET ŽIVOTA stanovništva.
225

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Ostvarenje navedenih zahtjeva traži potpunu koncentraciju na problem, analizu i iznalaženje rješenja koja u rezultatu traže promjenu koja predstavlja problem koji traži rješenje i tako stalno u vremenu u DATIM uslovima. Već u prvoj generaciji upisnika PDS na EF UNZE radit će se na tome da maksimalan fond časova bude u saglasnosti sa propisima koje daje međunarodna asocijacija za akreditaciju MBA programa. Vremenom će se postići i potpuna saglasnost sa programima Univerziteta u Twenteu (Holandija) koji je jedan od EU lidera u MBA programima i sa kojim se namjerava razvijati dugoročna saradnja na ovom i drugim potencijalnim poljima saradnje. Naravno niti saradnja sa partnerskim institucijama (Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet Primorske u Kopru) koji već imaju MBA studije na PDS nivou neće biti zanemarena. Sa druge strane ukupnu ocjenu studenata na ispitima činit će angažovanje na časovima oko 40%, izrada seminarskog rada 20% i odgovori na postavljena pitanja 40%. Plan je da prva generacija upisnika MBA postdiplomskog studija na EF UNZE nastavni proces prati po starom konceptu PDS-a koji se sastoji od 3+1 semestra kako je upisana i prethodna generacija postdiplomaca a što je moguće uraditi još ovoj 2007.godini. Nakon toga bi ovaj studij bio u potpunosti usklađen sa Bolonjskim konceptom 4+1+3 a kada se steknu uslovi za organizaciju i doktorskog studija na EF UNZE. PREGLED RADA MATIČNIH KATEDRI NA EKONOMSKOM FAKULTETU 1. KATEDRA ZA EKONOMSKU TEORIJU I POLITIKU Šef Katedre: prof.dr.sc. Fahrudin Šebić Tehnički sekretar:. Mr. Jasmin Halebić Članovi : Predmet a) Ekonomski fakultet Uvod u ekonomiju Ekonomika preduzeća Mikroekonomija Makroekonomija Ekonomski razvoj Međunarodna ekonomija b) Pravni fakultet Ekonomske osnove države I prava Godina studija /semestar I/1. I/2. II/3 II/3. II/4. III/5. Nastavnik Saradnik

Prof. dr Fahrudin Šebić -

v.ass. mr Jasmin Halebić -

I/1

Doc. dr Halil Kurtović (50% radnog vremena)

v. ass. mr Adnan Duraković

Predmeti koji pripadaju katedri : Ekonomski fakultet: Uvod u ekonomiju, Ekonomika preduzeća, Makroekonomija, Ekonomski razvoj, Međunarodna ekonomija I Predmet na Pravnom fakultetu: Ekonomske osnove države i prava 1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA
226

Mikroekonomija,

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Tabela 1. Naslov rada: Paper Title :

Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

RAZLIKA IZMEĐU POSLOVNOG INFORMACIONOG SISTEMA I INDUSTRIJSKE ŠPIJUNAŽE The difference between business information system and industrial espionage MR. SC. DURAKOVIĆ ADNAN, UNIVERZITET U ZENICI VI . Dani kriminalističkih nauka, međunarodna naučna konferencija „Globalni sigurnosni izazovi“, maj 2007. Izlagan je i prihvaćen referat pod nazivom: „Razlika između poslovnog informacionog sistema i industrijske špijunaže“ ZBORNIK JE U IZRADI

Rezime / Summary

Under the notion of exchange in economy we understand that two parts make a transaction and by that they give each other an equivalent of counter value. An entrepreneurship access to the economy understands that through an exchange the buyers are mutually satisfied better than from the concurrence and with that a concurrence advantage is created, which is the basic feature of a free entrepreneurship. To do a transaction necessary are some money currents, the goods, the provider and information. All this is realised through a communication among the participants, respectively a business understands that all participants invest some effort to understand a buyer needs, wishes, interests and demands, or these of an other interested client. Through the elements of marketing mix, the long term relations are built with the business partners and users, based on their demands, and that for each element in a value chain, in which a product or service is generated, is contributing some necessary information. As a difference from using a business information system, many companies or individuals in them use illegal ways of collecting the information, which represent a criminal act from the article 254., of Criminal Law of the B&H Federation, "Revealing and unauthorised getting a business secret", respectively a criminal act "Espionage" Art. 157 of the same Law, if the essence of such a deed is realized. A business information system generates the information which enable that we have generally, in actual state, a real interpretation of the conditions of a future business, creating a representation of own position and activities, own advantages and weaknesses, the forces and weaknesses of the concurrence. Economical data were since ever a part of military and political intelligence activities, and as such they were classical intelligence data. In modern conditions these relations become more complex and complicate. Key words: Business, revealing a business secret, espionage, criminal Law Pod pojmom razmjene u ekonomiji se podrazumjeva da dvije strane sporazumno obave transkaciju dajući jedna drugoj određeni ekvivalnet u vrijednosti. U poduzetničkoj ekonomiji to podrazumjeva da se kupcu da više vrijednosti nego što to čini konkurencija ostvarujući pri tome prednost koja se ogleda u boljem tržišnom položaju. Da bi se obavila transakcia potreban je novac, dobra, informacije i zainteresovane strane. Realizacija svega navedenog ostvaruje se kroz komunikaciju strana u poslovnom odnosu uvažavajući energiju i napore koje strane ulažu da bi razumjeli uzajamne potrebe, želje,interese i zahtjeve.
227

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Upravo ovi elementi i druge informacije omogućuju da se izgradi marketing mix i dugoročni lanac vrijednosti iz kojeg proizilazi neophodan proizvod ili usluga. Za razliku o poslovnog informacionog sistema koji omogućava veću efikasnost i efektivnost u poslovanju , neke kompanije koriste i ilegalne metode prikupljanja informacija koje su označene kao krivično djelo u članu 254. KZFBIH „Odavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne”, ili nekog drugog oblika krivičnog djela npr. u članu 157. KZ FBiH predviđeno je kazneno djelo Špijunaže. Za razliku od ovog nedozvoljenog načina prikupljanja informacija poslovni informacioni sistem nam omogućava da na principima ekonomske nauke predvidimo uslove budućeg poslovanja prilagođavajući uslove i poziciju za vlastito poslovanje, uvažavajući vlastite prednosti i slabosti. Ekonomski podaci su generalno uvijek bili predmet interesovanja vojnih i političkih obavještajnih službi i kao takvi su neki od njih i bili klasifikovani kao obavještajni podaci ili tajne. U modernim uslovima poslovanja ovaj odnos postaje složeniji i zamršenije. Tabela 2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

Globalni rat protiv terorizma –posljedice i perspektive sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu MR. SC. DURAKOVIĆ ADNAN, UNIVERZITET U ZENICI V . Dani kriminalističkih nauka, međunarodna naučna konferencija, „Sigurnost građana u tranzicijskim zemljama“, maj 2006., UNITIC, Sarajevo

Zaštita, ISSN 1840-1171, broj 3, juni 2006.

Rezime / Summary

U Globalni rat Amerika i Al Kaida ušle su sa određenim strategijskim opredjeljenjima. Iako je svaki strateški cilj dijametralno suprotan tačka kontakta je u tome što ih svaka strana predviđa realizacijom metodom totalnog uništenja protivnika. Iako je nasilna opcija strategijski izbort, operativna realizacija se razlikuje u sredstvima, metodama i izboru ciljeva.Posljedice globalnog rata protiv terorizma mogu se uočiti na neuralgičnim tačkama svijeta, gdje postoji permanentni ili povremeni, direktni ili indirektni kontakti sukobljenih strana i to putem analize njihovih ciljeva i trenutnim stanjem na terenu pokazujući perspektive ovog sukoba Iako se konfrontacija globalne alijanse predvođene Amerikom i globalne terorističke mreže Al Kaide odvija hiljadama kilometara daleko od Bosne i Hercegovine, posljedice se vide u tretmanu iste u medijima. U stranim i domaćim medijima se eksploatiše ideja o Bosni i Hercegovini kao zemlji pogodnoj za djelovanje i tranzit terorista i mogućoj domaćoj regrutacij.Rad govori o izvorima takvih ideja, o njihovom značaju i posljedica. Ključne riječi : terorizam, globalni rat, strateški ciljevi

2.REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Na Katedri za ekonomsku teoriju i politiku u toku 2007. godine pokrenuta je izrada doktorske disertacije kandidata mr. sc. Jasmina Halebića pod nazivom: „Uloga i značaj ekonomskih institucija u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine“.
228

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

2. KATEDRA ZA MARKETING Šef Katedre: Doc.dr.sc. Ishak Mešić Tehnički sekretar:. Ass. Diana Babić Članovi: V. Ass. Suad Isaković, Ass. Diana Babić Predmeti koji pripadaju katedri: Naziv katedre 2. Katedra za marketing Naziv predmeta Marketing Godina studija II Fond sati 4+2 Kredit ECTS bodovi 6 Ime nastavnika/ saradnika Doc.dr.sc. Ishak Mešić Ass. Diana Babić V. ass. Suad isaković Doc.dr.sc. Ishak Mešić Ass. Diana Babić Doc.dr.sc. Ishak Mešić Ass. Diana Babić Doc.dr.sc. Ishak Mešić Ass. Diana Babić Doc.dr.sc. Ishak Mešić Ass. Diana Babić

Međunarodni marketing Marketing menadžment Spoljno trgovinsko poslovanje Ekonomska psihologija

6 III III Izborni IV Izborni IV 4+2 7 4+2 7 4+3 7 4+3

1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA Tabela 1. Naslov rada: Paper Title : “Analiza finansijske koncentracije u svjetskoj trgovini” Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data Dr Ishak Mešić, Univerzitet u Zenici, BiH Međunarodni naučni simpozij “Finansije u društvu znanja i savremeneoj poslovnoj praksi”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 22. 12. 2007. Zbornik radova, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 22. 12. 2007. strana 127-137. Za izdavača: Prof. dr. Reuf Kapić Globalizacija tržišta dovela je do intenziviranja internacionalizacije trgovine, što je rezultiralo jačanjem koncentracije trgovine na internacionalnom nivou. Koncentracija na nacionalnom nivou za masu tržišta danas je dostigla internacionalne razmjere. Međutim, nivo koncentracije u pojedinim zemljama još se znatno razlikuje. Dok samo nekoliko kompanija kontroliše tržište u Skandinaviji, Francuskoj, V. Britaniji i Njemačkoj, u Italiji nema
229

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

takve kompanije uporedive veličinom ili tržišnom snagom. Izuzetno visoku koncentraciju pokazuje evropska prehrambena maloprodaja. U 2001. godini, 30 vodećih evropskih prehrambenih maloprodavača ostvarilo je prodaju od 640 milijardi eura, što predstavlja 68,6% tržišnog udjela prehrambene maloprodaje u Evropi. Koncentraciju globalnog maloprodajnog prometa ilustruje podatak da su istaknutih 250 globalnih maloprodavača u 2004. godini, sa zajedničkim prometom od 2,84 biliona dolara ostvarili 31% udjela u globalnom maloprodajnom prometu. Procesi koncentracije trgovine i dalje će nastaviti da jačaju, a trgovačka politika će morati pratiti eventualni uticaj koncentracije na mogući monopolski položaj i na osnovu toga definisati mjere za sprečavanje monopolskog položaja. Tabela 2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

“Marketing u trgovini” (Orijentacija prema potrošačima) Dr Ishak Mešić, University of Zenica, B&H II Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine “Ka modelu BiH izvrsnosti”, Tešanj, 15-17. novembar 2007, Asocijacija za kvalitet Bosne i Hercegovine

Zbornik Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, 15-16. novembar, 2007. strana 81-90. Za izdavača Prof. dr. Safet Brdarević Marketing trgovine treba shvatiti kao filozofiju poslovanja trgovačkih subjekata, zasnovanu na zadovoljenju potreba i zahtjeva potrošača, kojom se ujedno doprinosi i uspostavi dugoročnih veza između proizvođača i krajnjih potrošača. Akcenat na potrošačko zadovoljstvo zahtijeva kombinaciju kvaliteta roba i usluga, kojima se na najbolji i najefikasniji način riješava potrošačka potreba, što vodi do vrhunca potrošačkog zadovoljstva oduševljenosti, te vrhunca kreiranja vrijednosti za potrošače - izvrsnosti.. Jačanje uloge marketing koncepta uticalo je na diverzifikaciju funkcija trgovine, te na njen značaj i uticaj kao kanala distribucije roba. Putem marketing informacionog sistema, a posebno istraživanjem marketinga, kao njegovim podsistemom, mogu se obezbijediti cjelovite informacije, na osnovu kojih će se definisati adekvatna marketing strategija i razviti marketing programi. Na osnovu razmotrenih konkurentskih prednosti i konkurentskog cilja, trgovačke firme definišu svoju generičku strategiju. Različite marketing strategije moraju sadržavati jednu zajedničku orijentaciju - pristup orijentisan na dugoročno zadovoljstvo potrošača. Marketing kao poslovna filozofija u trgovini predstavlja opredjeljenje i opće pravilo ponašanja svih uposlenih u pravcu zadovoljavanja potreba potrošača (koordinirani marketing).

Rezime / Summary

Tabela 3. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors :

Introducing International Standards Into Trade (“Uvođenje međunarodnih standarda u trgovinu) Dr Ishak Mešić, University of Zenica, B&H
230

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Kongres /Congress :

5th Research/Expert Conference with International Participation “Quality 2007”, University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering; University Erlangen - Nuremberg, Chair Quality Management and Manufacturing Metrology; Quality Asociation of Bosnia and Herzegovina; June 06th - 09th, 2007. Neum - Bosnia and Herzegovina, Year V, Number 1, ISSN 1512-9268, pages 477-482. “Quality 2007”,June 06th - 09th, 2007. Neum - Bosnia and Herzegovina, Year V, Number 1, ISSN 1512-9268, pages 477-482. Editor: Prof. dr. Safet Brdarević Standards in international trade have become an instrument for removing technical barriers, out-of-duty protection and overall protectionism. In today’s trade development level of the developed countries, two ways for providing quality of products and services can be observed. The first of them is technical-technological component of a firm which is expressed through ISO 9.000 standard. The second one is related to ecological component of a firm with the objective that products and services contribute to the protection of human being and his environment (eco standard ISO 14.000). Total Quality Management (TQM) is being proclaimed in the theory and praxis of the developed countries. Experiences of the developed countries proved that marketing in the trade could not be successful without sound quality of the products and services. Since Bosnia and Herzegovina has joined to the World products and services quality movement; trade in B&H will build its business philosophy on the basis of quality and eco-marketing with affirmation of the eco-management.

Podaci o zborniku / Proceedings Data

Rezime / Summary

2. OBJAVLJENE KNJIGE 1. ”Tranzicija trgovine u Bosni i Hercegovini”, recenzenti: Prof. dr Muris Čičić i Prof. dr Stipe Lovreta, Univerzitetska knjiga, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, 2007, ISBN 9789958-639-02-9, COBISS.BH-ID 15493382, 428 stranica, ilustr. 24 cm. 3. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Naslov projekta: Studija privrednog razvoja Zeničko-dobojskog kantona do 2025. godine, naručilac Vlada ZE-DO Kantona Projektni tim: Doc. Dr. Ishak Mešić, rukovodilac projekta; Prof. Dr. Kadrija Hodžić; Prof. Dr. Darko Petković; Prof. Dr. Dušan Vukojević; Prof. Dr. Safet Brdarević; Mr Muhamed Hodžić; Doc. Dr. Rifet Đogić; Mr Jasmin Halebić; Mr Nino Serdarević; Prof. Dr. Anto Domazet; Doc. Dr. Jasmina Osmanković; Doc. Dr. Fikret Hadžić; Ensar Šehić i dr. Institucije zadužene za rad na projektu: Institut za privredni inženjering IPI Zenica i Ekonomski institut Sarajevo. Vrijeme rada na projektu: 105 dana (kraj 2007 i početak 2008.) Krakti sadržaj projekta: 1. UVOD Studija privrednog razvoja Zeničko-dobojskog kantona radi se prema Projektnom zadatku koji je sastavni dio Ugovora zaključenog između Ministarstva Ze-do kantona za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, kao naručioca, i „Instituta za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica, kao izvršioca. Studija se radi u saradnji sa Ekonomskim institutom Sarajevo.

231

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Cilj Studije je da, na bazi analize i ocjene stanja i mogućnosti za dalji razvoj , osigura ulazne elemente za izradu Prostornog plana ZDK, ali će njena izrada imati širi značaj i upotrebu. Rad na Studiji zasniva se na sistemskom pristupu u analizi i u traženju rješenja. U njenoj izradi korištena je raspoloživa dokumentaciona osnova i konsultirana je bogata baza raznih parcijalnih ili okvirnih studija i drugih analitičko-planskih dokumenata, a korištena su i iskustva nekih drugih sredina. Vlastito iskustvo nije dovoljno, treba učiti i od onih koji su brži i bolji u prepoznavanju prilika, u pretvaranju slabosti u snage. Osnovno pitanje Studije je u kojoj mjeri Zeničko-dobojski kanton koristi osnovne procese koji se dešavaju u okruženju (globalizacija, demokratizacija, razvoj znanja i tehnologije, ljudski kapital, kokurencija, integracioni tokovi i procesi povezivanja) i ugrađuje ih u svoje razvojne programe, odnosno u kojoj mjeri su ti procesi opasnost za Kanton, tj. sa kakvim opredjeljenjima se moramo suočiti kako bi poslovni sektor, stanovnici i lokalna uprava mogli sudjelovati u procesima koji se događaju u svijetu i, naravno, imati koristi od njih. Pri tome, nije moguće ostvariti uspjeh bez promjena vlastitih stavova, bez novog znanja i bez novog individualnog i institucionalnog ponašanja. Svaka vizija znači poziv na promjenu, a promjena traži sposobnost prihvaćanja novih ideja, novog načina djelovanja. Više se ne radi o pitanju hoćemo li prihvatiti promjene u okruženju. Pitanje je kak upravljati efektima navedenih procesa i kako u njima vidjeti priliku u stvaranju novih vrijednosti U tom procesu stvaranja "kritične mase" potrebne za promjenu, važan je liderski kapacitet, kao i osiguranje kontinuiranog istraživanja procesa regionalnog razvoja. Za ostvarivanje vizije i ciljeva razvoja veoma je važno povjerenje, koje omogućuje transformaciju ljudskog kapitala u društveni (socijalni) kapital, pod kojim se podrazumijeva povjerenje u porodici, povjerenje u radnim grupama, povjerenje u socijalnim grupama. A bez društvenog kapitala nisu mogući kvalitetni odgovori na procese globalizacije i jačanja konkurentnosti, koji zahtijevaju povezivanje (umrežavanje) poslovnih subjekata, stvaranje poslovnih zona i klastera za rješavanje razvojnih problema. Uspješni klasteri i drugi oblici kooperantskih struktura ne nastaju spontano, već je potreban odgovarajući ambijent, razvojni poticaji i usmjerenja. Preduzetnike treba poticati na inovacije i interancionalizaciju da bi iskoristili postojeće prednosti i suprotstavili se izazovu snažnije konkurencije. Radi toga im treba osigurati pristup znanju i informacijama, savremenom obrazovanju i vrhunski poslovnim uslugama potpore ( u područjima marketinga, finansija, tehnologije, organizacije i dr. ). 3. KATEDRA ZA MENADŽMENT Šef Katedre: Doc.dr.sc. Rifet Đogić Tehnički sekretar:. Dijana mr Husaković Članovi: Doc.dr.sc. Rifet Đogić Dijana mr Husaković Predmeti koji pripadaju katedri: Naziv katedre 3. Katedra za menadžment Naziv predmeta Menadžment Organizacija Godina studija I II Fond sati 4+2 4+2 Kredit ECTS bodovi 7,0 6,0 Ime nastavnika/ saradnika Doc.dr.sc. Rifet Đogić/Dijana mr Husaković Doc.dr.sc. Rifet Đogić/Dijana mr
232

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Menadžment preduzeća Poduzetništvo Tehnika rukovođenja Menadžment ljudskih resursa Poslovno odlučivanje Upravljanje projektima Vođenje firme

III III III IV IV Izborni IV Izborni IV

4+3 4+2 4+2 4+2 4+2 4+3 4+3 4+3 4+3

8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0

Husaković Doc.dr. Bahrija Umihanić/ Dijana mr Husaković Sporazum sa SA Sporazum sa SA

Planiranje u predzećima Strateški menadžment

Izborni IV Izborni IV

1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA I NAUČNIM SKUPOVIMA Tabela 1. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

UPRAVLJANJE RIZICIMA U PREDUZEĆU U FUNKCIJI POVEĆANJA POSLOVNIH REZULTATA Dr Rifet Đogić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici Mr Amela Ćurković, Zenica Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine ”KA MODELU BIH IZVRSNOSTI”, Tešanj, B&H, 15. - 17 novembar 2007. Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine ”KA MODELU BIH IZVRSNOSTI”, Tešanj, B&H, 15. - 17 novembar 2007. ISSN 1840-3336 Ovaj rad se odnosi na veoma kompleksan problem u kompanijama – proces upravljanja rizikom. Sa teoretskih i praktičnih aspekata ponuđene su preporuke i analize koje ciljaju na efikasnije upravljane rizikom. Na kraju, dat je prikaz problema upravljanja rizikom u domaćim kompanijama.

Rezime / Summary Tabela 2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress :

INTERNA REVIZIJA U FUNKCIJI POVEĆANJA KVALITETA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Dr Rifet Đogić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici Mr Amela Ćurković, Zenica Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine ”KA MODELU BIH IZVRSNOSTI”, Tešanj, B&H, 15. - 17 novembar
233

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Podaci o zborniku / Proceedings Data

2007. Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine ”KA MODELU BIH IZVRSNOSTI”, Tešanj, B&H, 15. - 17 novembar 2007. ISSN 1840-3336 Upoznavanje korporacija, krajem XIX vijeka, sa novim performansama kvaliteta koje se odnose na način njihovog uspostavljanja, upravljanja i željenog odnosa sa okruženjem, značajno je proširilo važnost računovodstva i revizije. Razdvajanje vlasništva i upravljačkih funkcija pooštrilo je zahtjeve za informacijama od strane stakeholdera za pouzdanim, uporedivim, razumljivim i esencijalnim finansijskim informacijama. Tržišna konkurencija je stimulirala organizacijsku odgovornost, kreirajući zahtjeve s ciljem prikazivanja upravljačke efektivnosti, upravljanja rizikom i internog procesa kontrole. Uslijed ovoga, organizacije su uspostavile internu revizijsku funkciju kao poslovnu funkciju, jedinstveno i nezavisno pozicioniranu u poređenju sa drugim funkcijama sa ciljem da obezbijede podršku menadžmentu, revizijskom odboru, upravnom odboru odboru, eksternim revizorima i drugim stakeholderima. Reforma makroekonomskog sistema u Bosni i Hercegovini kroz tranzicijski proces kreira uslove za razvoj nove funkcije nazvane interna revizija, ali za svoju efektnu implementaciju i izvedbu, neophodno je osigurati kvalitet korporativnog upravljanja. USLOVLJENOST POVEĆANJA KVALITETA EKONOMIJE DOMAĆIH PREDUZEĆA PROCESOM TRANZICIJE NA TRŽIŠNE KRITERIJUME POSLOVANJA Dr Rifet Đogić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici 5. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „KVALITET 2007“, Neum, B&H, 06 – 09 juni 2007.god 5. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „KVALITET 2007“, Neum, B&H, 06 – 09 juni 2007.god ISSN 1512-9268

Rezime / Summary

Tabela 3. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

Rezime / Summary

Kvalitet ekonomije domaćih preduzeća stalno ima silaznu putanju što je i logično jer je upravljanje tim preduzećima prepušteno neprofesionalnim menadžerima od kojih se ne traži odgovornost za uspješno vođenje preduzeća. Umjesto odgovornosti za rezultete, od njih se traži samo poslušnost i izvršavanje stranačkih ciljeva (stranke na vlasti), tako da domaća preduzeća, zbog niske efektivnosti i efikasnosti, stalno proizvode gubitke koji se moraju nadoknađivati iz postojećeg državnog kapitala. Dakle, kapital državnih preduzeća se stalno derogira i pretaka u privatne džepove. Sve to ima za posljedicu nizak kvalitet ekonomije i nisku konkurentnost na globalnom tržištu, kao i smanjenja kvaliteta ekonomije ukupne privrede države, a time i pad standarda i kvaliteta življenja njenih građana. Očito je potrebno učiniti neki zaokret (tranziciju). Proces tranzicije privrede Bosne i Hercegovine odvija se veoma neefikasno, a što je posljedica glavne tri stvari: (a) kompleksnosti organizacije postdejtonske države Bosne i Hercegovine u kojoj se predstavnici vlasti ne mogu dogovoriti ni o najbanalnijim, a kamoli značajnijim tranzicijskim po-duhvatima, (b) naš balkanski primitivizam je dopustio da budemo „pokusni kunić“ međunarodnoj zajednici u tranzicijskim procesima, koja je u Bosnu i
234

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Hercegovinu slala svoje trećerazredne misionare tzv. eksperte kao savjetnike našim vlastima da vode proces tranzicije, uz ignorisanje domaćeg stručnog, mnogo kvalitetnijeg kadra i (c) posljedice nemilog rata iz kojeg su domaća preduzeća izašla razorena, devastirana, opljačkana, sa pokidanim tržišnim i reprodukcionim vezama, sa zaostalom tehnologijom itd. Sve to ima za posljedicu da nije zaustavljen pad kvaliteta ekonomije u većini preduzeća koja nisu završila proces tranzicije. 2. RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA Tabela 1. PROCES TRANZICIJE NA TRŽIŠNE KRITERIJUME POSLOVANJA DOMAĆIH PREDUZEĆA U FUNKCIJI POVEĆANJA PROIZVODNJE I IZVOZA I UKUPNOG KVALITETA EKONOMIJE Dr. Rifet Đogić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici «Pregled», Časopis za društvena pitanja, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Maj-Avgust 2007, Broj 3-4, Volume LXXXVII, ISSN 0032-7271, strane 203-225. Glavni i odgovorni urednik: Prof. Dr. Mirko Pejanović Proces tranzicije privrede Bosne i Hercegovine odvija se veoma neefikasno, a što je posljedica glavne tri stvari: (a) kompleksnosti organizacije postdejtonske države Bosne i Hercegovine u kojoj se predstavnici vlasti ne mogu dogovoriti ni o najbanalnijim, a kamoli značajnijim tranzicijskim poduhvatima, (b) naš balkanski primitivizam je dopustio da budemo „pokusni kunić“ međunarodnoj zajednici u tranzicijskim procesima, koja je u Bosnu i Hercegovinu slala svoje trećerazredne misionare tzv. eksperte kao savjetnike našim vlastima da vode proces tranzicije, uz ignorisanje domaćeg stručnog, mnogo kvalitetnijeg kadra i (c) posljedice nemilog rata iz kojeg su domaća preduzeća izašla razorena, devastirana, opljačkana, sa pokidanim tržišnim i reprodukcionim vezama, sa zaostalom tehnologijom itd. Sve to ima za posljedicu da nije zaustavljen pad kvaliteta ekonomije u većini preduzeća koja nisu završila proces tranzicije. Kvalitet ekonomije domaćih preduzeća stalno ima silaznu putanju što je i logično jer je upravljanje tim preduzećima prepušteno neprofesionalnim menadžerima od kojih se ne traži odgovornost za uspješno vođenje preduzeća. Umjesto odgovornosti za rezultete, od njih se traži samo poslušnost i izvršavanje stranačkih ciljeva (stranke na vlasti), tako da domaća preduzeća, zbog niske efektivnosti i efikasnosti, stalno proizvode gubitke koji se moraju nadoknađivati iz postojećeg državnog kapitala. Dakle, kapital državnih preduzeća se stalno derogira i pretaka u privatne džepove. Sve to ima za posljedicu nizak kvalitet ekonomije i nisku konkurentnost na globalnom tržištu, kao i smanjenja kvaliteta ekonomije ukupne privrede države, a time i pad standarda i kvaliteta življenja njenih građana. Očito je potrebno učiniti neki zaokret (tranziciju).

Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis / Journal:

Rezime / Summary

3. OBJAVLJENE KNJIGE: Naslov: Osnovi savremenog menadžmenta Autor –Autori: Doc. dr Rifet Đogić Izdavač: “Štamparija Fojnica” D.O.O Fojnica Tiraž: 300 Format: B5 ISBN broj: 978-9958-585-57-9 COBISS. BH-ID broj: 16178438
235

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Izvod iz recenzije ili sadržaj knijige: 1.” .......Knjiga „Osnovi savremenog menadžmenta“ autora doc. dr. Rifeta Đogića predstavlja zaokruženu i logičku cjelinu sa jasno istaknutim predmetom i metodologijom izlaganja. Ako se prihvati tvrdnja da je znanje iz menadžmenta osnovna pretpostavka savremenog upravljanja u preduzećima i svim drugim organizacionim sistemima, onda je ova knjiga, zaista sredstvo koje treba da, između ostalih faktora, dovede do promjene u poslovanju preduzeća u Bosni i Hercegovini i šire. Knjiga je pisana na veoma popularan i razumljiv način te je sistematizovana po odgovarajućem redoslijedu u tri dijela, 14 poglavlja i 49 literaturnih jedinica. Djelo je orginalno i autor u interpretaciji problematike savremenog menadžmenta na osoban način interpretira pojedine aspekte onoga što menadžment, zapravo, i jeste. U knjizi su primjereno citirane, direktno ili indirektno, preuzete tuđe spoznaje, informacije, stavovi i zaključci. Na standardan način, s brojnim fusnotama, povezane su tuđe spoznaje s odgovarajućim bibliografskim jedinicama. Time je čitaocima omogućeno da prošire i prodube svoja znanja o problematici savremenog menadžmenta. Knjiga je zasnovana na modernom konceptu upravljanja preduzećima u postojećim globalnim uslovima, a ista je rezultat autorovog značajnog radnog iskustva u privredi i teoretskog znanja. Kao takva, ona ima elemente i udžbenika za studente viših nivoa edukacije, ali i ilustrativnog vodića za privrednike i sve nivoe menadžera…………………. ” Prof. dr Zećir Hadžiahmetović 2. “ .......Knjiga je namijenjena studentima ekonomskih fakulteta koji sadržanu materiju slušaju pod različitim naslovima „Osnovi menadžmenta“, „Uvod u menadžment“ ili „Mena-džment“. Zato je knjiga i fokusirana u osnovne pojmove menadžmenta uz određenu razradu specijalnih vrsta menadžmenta s ciljem omogućavanja studentima daljih izučavanja ove materije. Pored studenata knjiga može poslužiti svima koji se bave upravljanjem i rukovođe-njem, od porodice pa do multinacionalne kompanije, vladinih i nevladinih organizacija, društvenih institucija i organizacija. Ovo iz razloga što je menadžment potreba u svim sferama života u porodici, školi, zdravstvenoj ustanovi, fabrici, javnom i društvenom životu. U svakoj organiza-ciji na svim nivoima postoje određena pravila ponašanja koja se bez poznavanja osnova menadžmenta ne mogu razumjeti, a pogotovo primjeniti...............“ Prof. dr Safet Brdarević 4.KATEDRA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO Šef Katedre: v.d. Prof. Dr. Dževad Zečić Tehnički sekretar:. Mr.sc. Nino Serdarević Članovi: / Predmeti koji pripadaju katedri: Naziv katedre Godina Naziv predmeta studija 2. Katedra za finansije I računovodstvo Bankarstvo Finansije Finansijska i aktuarska matematika Menadžment preduzeća Finansijski menadžment Finansijsko računovodstvo Finansiranje 4 2 3 4 4 2 4

Fond sati 105 90 90 105 90 90 105

Kredit ECTS bodovi 7 8 7 8 7 8 7

Ime nastavnika/ saradnika Prof. dr. Kešetović Mr.sc. Amir Karalić

Doc. Dr. Rifet Đogić Mr.sc. Nino Serdarević
236

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

preduzeća Kontrola i revizija Međunarodno računovodstvo Menadžersko računovodstvo Menadžment računovodstva Poslovne finansije Računovodstvo 3 4 3 4 3 2 90 105 90 105 90 90 8 7 7 7 6 6 Prof. Dr. Kešetović Mr.sc. Amir Karalić Doc. Dr. Jadranka Kapić Mr.sc. Haris Jahić Doc. Dr. Rifet Đogić Mr.sc. Nino Serdarević Prof. Dr. Reuf Kapić Mr.sc. Nino Serdarević

Računovodstvo 4 90 8 neprofitnih organizacija Teorija i analiza 4 105 7 bilansa Troškovno 3 105 8 računovodstvo Vrednovanje 4 105 7 preduzeća Katedra za finansije i računovodsvo je u fazi osnivanja i kadrovskog popunjavanja sa doktorima i magistrima nauka, koji bi se uključili u istraživanja i time ojačali reference Katedre. NEMATIČNE KATEDRE NA EKONOMSKOM FAKULTETU 1. KATEDRA ZA MATEMATIKU I INFORMATIKU MATIČNOST: Pedagoški fakultet PREDMET: Matematika i Statistika NASTAVNIK : Prof.dr.sc. Dževad Zečić

1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA Tabela 1.
Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku Plan višeetapnog uzorka kontrole kvaliteta Quality control – multiple sampling plan Dr. Dževad Zečić, Safet Hamedović, University of Zenica, B&H 5. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem «KVALITET 2007», Neum, B&H, 06.-09. juni 2007. Quality 2007, Proceedings, June 06.-09, 2007., Neum-Bosnia and Herzegovina, GodinaV, Broj1, str. 127-133.
237

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

/ Proceedings Data

ISSN 1512-9268 Kontrola metodom uzorka je važno polje statističke kontrole kvaliteta. Zadatak kontrole metodom uzorka je isključivo donijeti odluku da li prihvatiti seriju ili je odbaciti, ane procjenjivati kvalitet same serije. Tipovi kontrole (prema broju uzoraka) su plan jednoetapnog, dvoetapnog,te višeetapnog uzorka kontrole kvaliteta.Plan jednoetapnog uzorka je određen parametrima n (obim uzorka) i c, tako da se serija odbacuje ako uzorak sadrži više od c defektnih proizvoda. Planovi dvoetapnog i višeetapnog uzorka se koriste da upitnim serijama „damo još jednu šansu“. Kod plana dvoetapnog uzorka, ako se odluka o prihvatanju serije ne donese pomoću prvog uzorka uzima se drugi uzorak za donošenje konačne odluke.Plan višeetapnog uzorka je proširenje plana dvoetapnog uzorka gdje uzimamo više uzoraka za donošenje konačne odluke. Prednost višeetapnih planova je manji (srednji) obim uzorka.

Rezime / Summary

Acceptance sampling is an important field of statistical quality control. The main purpose of acceptance sampling is to decide whether or not the lot is acceptable, not to estimate the quality of the lot. Types of acceptance sampling plans (based on the number of samples) are single, double and multiple sampling plans. Single sampling plans are denoted as (n,c) plans for a sample size n, where the lot is rejected if there are more than c defectives. Double and multiple sampling plans were invented to give a questionable lot another chance. If in double sampling the results of the first sample are not conclusive with regard to accepting or rejected, a second sample is taken. Multiple sampling plans are an extension of the double sampling plans where more than two samples are needed to reach a conclusion. The advantage of multiple sampling is smaller sample size.

Tabela 2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

Uloga matematike u filozofiji Nikole Kuzanskog Role of Mathematics in Nicolaus Cusanusus's Philosophy Dr. Dževad Zečić, University of Zenica, B&H 16. Dani Frane Petrića Međunarodni filozofski simpozij 16th Days of Frane Petrić Cres, Hrvatska 26.-29. rujana 2007. 16. Dani Frane Petrića Zbornik sažetaka, Zagreb, 2007. Str. 189. ISBN 978-953-164-112-9 Nikola Kuzanski bavio se matematičkim problemima čitav život i čak je napisao nekoliko djela matematičke sadržine. On nije jasno predočio izvore matematičkih referenci mada je poznavao pitagorejsku matematiku, Euklidove Elemente, Boecijevo (Boetius) djelo Institutio arithmetica a što mu je omogućilo pojednostavljene matematičke predodžbe koju će on koristiti u filozofskim promišljanjima. Naime, matematika je kod njega primarno u funkciji metafizičkog. Za Kuzanskog broj je ključan zbog svoje simboličke funkcije. Njegovo shvatanje različitosti između diskretne i neprekinute beskonačnosti kao i ograničene nasuprot neograničene beskonačnosti, predpostavljeno asimptotskom metodom razmišljanja, omogućit će Kuzanskom da matematičke uvide prenese na ontologijsku ravan.
238

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Približavanje beskonačnom je upravo omogućeno matematikom. Istovremeno njegove filozofske predodžbe imat će implikacije na matematičko područje kao što je naprekinutost kontinuuma. Taj problem je riješen tek krajem 19. stoljeća sa radovima Dedekinda i Kantora. Dakle, mada je matematika kod Kuzanskog korištena uglavnom u filozofskim promišljanjima imala je i implikacije na one matematičke probleme koji su riješeni tek nekoliko stotina godina kasnije. Rezime / Summary Nicolaus Cusanusus spent all his life solving mathematics problems and even wrote number of texts about mathematics. However, he did not clearly rely on mathematics sources even though he was very familiar with Pythagoras’s mathematics teachings, Euclid’s Elements, Boetius's Institutio Arithmetica, etc. They allowed him to apply simplified mathematics concepts in his philosophical considerations. Therefore, in his works, mathematics is primarily in function of metaphysics. For Cusanusus, number is essential because of its symbolical function. Cusanusus understanding of discreet and continuous infinity as well as limited and unlimited infinity, assumed by asymptotic thinking method, enables him to transform mathematical insights on ontological level. Approaching infinity is therefore enabled by mathematics. At the same time, his philosophical insights will have implications on several areas of mathematics, for example continuity of continuum, which was solved at the end of 19th century in works of Dedekind and Cantor. Therefore, although Cusanusus used mathematics mainly for his philosophical contemplations, his teachings, to a great extent, have helped solving several mathematics challenges hundreds of years later.

2. KATEDRA ZA OPĆE PROGRAMSKE OSNOVE a) MATIČNOST: Pedagoški fakultet PREDMET : Sociologija Nastavnik: doc.dr.sc. Faruk Kozić Saradnik. Asist. Bernard Harbaš 1. RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA Tabela 1. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis / Journal: Rezime / Summary

PHILIPPE LACOUE-LABARTHE (1940-2007) Bernard Harbaš Filozofska istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo, br. 107. vol. 27., 03/2007, Zagreb, 2007. str. 705-709. ISSN 0351-4706 Tekst je In memoriam nedavno preminulom francuskom filozofu Philippe Lacoue-Labartheu. Područje Lacoue-Labartheve misli zahvatalo je širok spektar tema: od deokonstrukcije mimezisa, preko dihotomije politika/političko, do kritike Heideggerove „šutnje“ pred nacističkim režimom.

Tabela 2. Naslov rada:

MIMEZIS I TIPOGRAFIJE
239

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Paper Title : Autori/ Authors : Časopis / Journal:

Bernard Harbaš Dijalog, Časopis filozofiju i društvenu teoriju, Centar za filozofska istraživanja Akademije nauka i umjetnosti BiH, Br. 1-2, Sarajevo, 2007., str. 155-161. ISSN 0350-6177 U ovom tekstu razmatra se pojam mimezisa u filozofiji francuskog mislioca Philippe Lacoue-Labarthea. Naime, koncept mimezisa oduvijek je bio shvatan kao umjetnički princip utemeljen na oponašanju prirode. U tom pogledu, metafizička filozofija, počevši od Platona pa na ovamo kritikovat će koncept mimeze, kao nečeg sto proizvodi nešto sekundarno, tj, kao nešto što nalikuje prirodi. Prema tome, osnovna funkcija mimezisa je bila razbiti sličnost predmeta sa produktom oponašanja. Osnovni učinak mimezisa je razbijanje logike identiteta oponašanog i produkta oponašanja. Ako predmet oponašanja shvatimo u antičkom smislu, kao prirodu ili suštinu koju umjetnik dovodi u prisustvo, onda mimezis, proizvodeći nešto sto nije slično predmetu oponašanja, razbija logiku identiteta i na taj način uvijek izmiče svojoj suštini. Na taj način, mimezis se ne može odrediti kao imitacija jer je njegova suština neodrediva budući da mimezis ustrajno izmiče svojoj suštini. Osnovna funkcija mimezisa, dakle, nije oponašanje, već nadopuna same stvarnosti.

Rezime / Summary

Tabela 3. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis / Journal:

OD TRANSCENDENTALNOG SUBJEKTA DO ZAJEDNICE MRTVIH Bernard Harbaš Zeničke sveske, Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, Muzej grada Zenice, Br. 5, Zenica, juni, 2007, str. 293-297. ISSN 1840-0868 Tradicija socijalne filozofije, od njenih početaka pa do danas, bila je zaokupljena pitanjem subjekta. Koncept subjekta je kroz cijelu historiju filozofije ostao centralna tema filozofije. Metafizički solipsizam ogledao se bilo u socijalnoj bilo u političkoj dimenziji filozofije i to kroz kategoriju vječnog i nepromjenjivog subjekta. Dakle, subjekt je uvijek bio mišljen kroz kategoriju transcendentalnosti i, samim time, njegovo utemeljenje se tražilo van realiteta. Kategorijom «s-onu stranu» (transcendentalnost) određivao se i sam smisao bitka, zajednice, egzistencije i dr. U tom smislu, i kategorije društva i politike bile su mišljene kroz jedan metafizički diskurs. Dekonstrukcija, kao jedan od smjerova suvremene filozofije, na izvjestan način dovodi u pitanje klasično poimanje socijalne i političke filozofije koje je polazilo od pitanja subjekta, identiteta i dovršenosti. Osnovna namjera dekonstrukcije jeste raskinuti sa klasičnim poimanjem subjekta kao samosebi-dovoljne i dovršene kategorije i, u tom smislu, `dovršenog` društva utemeljenog na logici identititeta.

Rezime / Summary

Tabela 4. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors :

MNOGOSTRUKE MODERNE Bernard Harbaš Zeničke sveske, Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu
240

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Časopis / Journal: Rezime / Summary

dijalogiku, Bosansko narodno pozorište - Zenica, br. 6, decembar 2007. str. 322-324. ISSN 1840-0868 Tekst je prikaz knjige Mnogostruke moderne - od antropologije do pornografije zagrebačkog autora Tončija Valentića.

b) MATIČNOST: Pedagoški fakultet PREDMET : Sociologija Nastavnik: mr. Aleksa Stanković Saradnik. 1. RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA Tabela 1. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors :

VSFT-TEST I STANJE FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD NOGOMETAŠA PIONIRSKE, KADETSKE I JUNIORSKE SELEKCIJE Aleksa Stanklović 1, Mustafa Demir 2 i Nermin Hadžiahmetović 3 Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, BiH 1 Vlada Federacije BiH, Ministarstvo kulture i sporta, Sarajevo, BiH2 Nogometni klub “Čelik, “Zenica, BiH3 ACTA KINESIOLOGICA ISSN: 1840-2976 MEĐUNARODNI ZNANSTVENI ČASOPIS IZ PODRUČJA KINEZIOLOGIJE 1/2007, pages 64- 68,

Časopis / Journal:

Rezime / Summary

UDK: 796 INDEXED IN: COBISS BH (ID=16119046) INDEXED IN: INDEX COPERNICUS (*) Cilj ovog istraživanja bio je ispitivanje aerobne sposobnosti nogometaša pionirske, kadetske i juniorske selekcije FK "Čelik" Zenica, kao i utvrđivanje BMI (indeksa tjelesne mase). Testirano je 66 nogometaša, (uzrasta 13-14; 15-16 i 17 godina) članova prvoligaškog kluba, nakon završetka zadnje utakmice jesenskog dijela prvenstva 2006. godine. Primjenjen je Višestupanjski fitness test kao jednostavan način za mjerenje aerobnog fitnessa. Aerobni fitnes je bitna komponenta u većini sportova. Sportaši koji se aktivno bave sportom, njihovi treneri koji ih podučavaju u sportu, kao i oni koji jednostavno vježbaju kako bi poboljšali svoje zdravlje i opće zdrastveno stanje su jednako zainteresirani da prate svoj napredak i Višestupanjski fitness test je dizajniran za takve pojedince. Prema rezultatima, test je opravdao očekivanja, iako ga je potrebno još dodatno validirati za upotrebu u drugim uzorcima ili sportskim aktivnostima. Ključne riječi: nogomet, predviđeni unos kisika

Tabela 2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors :

POKAZATELJI STANJA AEROBNOG FITNESSA KOD RUKOMETAŠA, ODBOJKAŠA I NOGOMETAŠA Mustafa Demir 1, Aleksa Stanković 2 i Ljubiša Božić 3 1 Vlada Federacije BiH, Ministarstvo kulture i sporta, Sarajevo, BiH
241

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu
2

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, BiH 3 Bugojno, BiH

Časopis / Journal:

ACTA KINESIOLOGICA ISSN: 1840-2976 MEĐUNARODNI ZNANSTVENI ČASOPIS IZ PODRUČJA KINEZIOLOGIJE 2/2007, pages 81- 86, UDK: 796 INDEXED IN: COBISS BH (ID=16119046) INDEXED IN: INDEX COPERNICUS (*) Cilj ovog istraživanja bilo je ispitivanje aerobnog fitnessa rukometaša, odbojkaša seniorske selekcije RK „Bosna“ Sarajevo, OK „Kakanj“ Kakanj i nogometaša juniorske selekcije NK "Čelik" Zenica. Testirano je 18 rukometaša (uzrasta 18 - 28 godina), 15 odbojkaša (uzrasta 18 - 28 godina) i 23 nogometaša (uzrasta 17 - 18 godina) članova prvoligaških klubova. Primijenjen je Višestupanjski fitness test kao jednostavan način za mjerenje aerobnog fitnessa, kao i mjere visine, težine, BMI (indeks tjelesne mase). Radi dobivanja informacija o relacijama sposobnosti aerobnog fitnessa s nekim parametrima uzrasta i morfoloških mjera testiranih sportaša, primijenjena je kanonička korelacijska analiza, s prediktorima Višestupanjskog fitness testa i kriterijima uzrasta i morfoloških varijabli. Rezultati su pokazali da su svi kriteriji negativni prediktori vrijednosti Višestupanjskog fitness testa. Nakon toga je primijenjena SDA diskriminativna analiza radi utvrđivanja razlika između tretiranih grupa sportaša. Pokazalo se da se grupe značajno razlikuju, kao i da je važan generator tih razlika upravo Višestupanjski fitness test, koji razlikuje nogometaše kao superiorne u aerobnom fitnessu, te da je druga značajka ovih grupa bolji opći status (opisan uzrastom i morfološkim varijablama) rukometaša u odnosu na odbojkaše. Pretpostavljeno je da je to zbog značajki odabranih sportskih igara. Ključne riječi: rukomet, odbojka, nogomet, predviđeni unos kisika The aim of this survey was to test aerobic fitness with the players of handball, volleyball of the senior team from HC ''Bosna'' Sarajevo, VC ''Kakanj'' Kakanj and the football players of the junior team from FC ''Čelik'' Zenica. The test covered 18 handball players (aged 17-18), 15 volleyball players (aged 18-28) and 23 football players (aged 17-18) who were the members of the first league clubs. The multi-stage fitness test as a form of a simple process of measuring aerobic fitness was applied together with measuring of height, weight, BMI (index of body mass). In order to get some information on relations between aerobic fitness abilities and some parameters referring to age and morphological measures of the tested sportsmen, the canonic correlation analysis was applied with the predictors of the multi-stage fitness test and the criteria referring to age and morphological variables. The results showed that all the criteria were negative predictors of multi-stage fitness test value. The SDA discriminative analysis has been applied in order to determine the differences among the groups of sportsmen tested. There appeared some significant differences among groups and the conclusion was that an important generator for the mentioned differences was the multi-stage fitness test itself, which showed that football players were superior in aerobic fitness and that the second feature of these groups was represented by a better general status (described by age and morphological variables) with handball players in
242

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

comparison with volleyball players. It was implied that the features of the chosen sport games were the crucial thing for such a kind of result. Key words: handball, volleyball, football, expected breathing in of oxygen Tabela 3. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : KANONIČKI ODNOS MORFOLOŠKIH DIMENZIJA I SITUACIJSKOMOTORIČKIH SPOSOBNOSTI MLADIH RUKOMETAŠA
1

Mustafa Demir 1 i Aleksa Stanković 2 Vlada Federacije BiH, Ministarstvo kulture i sporta, Sarajevo, BiH 2 Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, BiH ACTA KINESIOLOGICA ISSN: 1840-2976 MEĐUNARODNI ZNANSTVENI ČASOPIS IZ PODRUČJA KINEZIOLOGIJE 2/2007, pages 54- 58,

Časopis / Journal:

Rezime / Summary

UDK: 796 INDEXED IN: COBISS BH (ID=16119046) INDEXED IN: INDEX COPERNICUS (*) Radi stjecanja potpunijih teorijskih znanja neophodnih za praktične potrebe rukometnog sporta u Bosni i Hercegovini koji selekciju budućih vrhunskih rukometaša ostvaruju na populaciji koja je imala zbog ratnih okolnosti vidan zastoj u razvoju, ovo istraživanje ima za cilj traženje kompleksnih odgovora o pitanju međuodnosa morfoloških dimenzija i situacijsko-motoričkih sposobnosti koji uvjetuju njihov integralni razvoj i osiguravaju preduvjete za razvoj i usavršavanje vrhunskog podmlatka u rukometu. Ključne riječi: rukomet, morfološke dimenzije, situacijsko-motoričke sposobnosti In order to get more complete theoretical pieces of knowledge necessary for practical needs in the sport of handball in Bosnia and Herzegovina where the selection of some future top handball players is made out of the population which had a noticable stoppage in development due to war situation, the aim of this survey is to look for some complex answers on the subject of interrelationship between morphological dimensions and situational-motion abilities being conditions for their integral development and for the factors which provide preconditions for development and improvement of the top new generation for handball. Key words: handball, morphological dimensions, situational-motion abilities

2. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Ovdje se daje pregled svih projekata koji se rade na fakultetima-institutima, naučno-istraživački i stručni projekti, ekspertize, vještačenja, NIR projekti finansirani od strane Ministarstva obrazovanja kantona, međudržavni-međunarodni projekti, bilateralni projekti između dvije zemlje, dva fakulteta I sl. Dostava podataka o projektima treba da sadrži slijedeće elemente:

243

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Naslov projekta: Projekt doktorske disertacije „ Transformacioni procesi morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti pod utjecajem devetomjesečnog programa tjelesnog i zdravstvenog odgoja kod učenika i studenata“. Projektni tim:Mr.Aleksa Stanković Institucije zadužene za rad na projektu:Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Vrijeme rada na projektu: 2 godine Krakti sadržaj projekta: Cilj, namjena, očekivani rezultati, postignuća (od 1 do 4 stranice teksta formata A4) CILJ I ZADACI ISTRAŽIVANJA Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje kvantitativnih i kvalitativnih promjena motoričkog statusa ispitanika pod uticanjem nastavnog plana i programa tjelesnog i zdravstvenog odgoja za jednogodišnji period. Također, cilj ovog istraživanja je da, suglasno dobivenim rezultatima, ne samo ukažemo na eventualne slabosti i nedostatke somatskog , motoričkog i funkcionalnog stanja učenika OŠ "Mak Dizdar", SŠ Opće gimnazije i studenata Ekonomskog fakulteta iz Zenice već predložimo puteve i mjere za njihovo prevazilaženje, prije svega u domenu tjelesne i zdravstvene kulture, kao i nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Neposredni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje normi ili kriterija određenih morfoloških obilježja, motoričkih, funkcionalnih sposobnosti i obrazovnih sadržaja, što se razložno smatra fundamentalnim spoznajama važnim za procedure programiranja, individualizacije rada u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja pod vidom izbora i distribucije najadekvatnijih sadržaja, volumena i modaliteta rada. Utvrdit će se i razvojna obilježja analiziranih morfoloških karakteristika motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i predložiti praktična primjenjiva metodologija praćenja i vrednovanja tjelesno-zdravstvenog područja, uz korištenje i elektronskih računara. U tu svrhu provest će se istraživanje na uzorku 800 učenika muškog spola, podijeljenih na 4 subuzorka, s obzirom na dob od 1 - 4. i 5 - 8. razreda osnovnih škola, te od 1 - 4. razreda srednjih škola i I godine studija. Primijenit će se odgovarajuća baterija mjernih instrumenata za procjenu morfoloških, motoričkih i funkcionalnih karakteristika. Analiza podataka izvršit će se većim brojem metoda za analizu podataka podobnih za utvrđivanje normi, kvantitativnih i kvalitativnih promjena i razvojnih obilježja, te razlike i relacije između pojedinih varijabli. Polazeći od ciljeva, postavljeni su sljedeći zadaci istraživanja: l. Izmjeriti antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti svih ispitanika prije početka primjene programa nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja 2. Sprovesti program tjelesnog i zdravstvenog odgoja u trajanju od 70 sati 3. Izmjeriti anropometrijske karakteristike, motoričke i funkcionalne provedenog programa sposobnosti nakon

4. Nakon provedenog programa tjelesnog i zdravstvenog odgoja izvršiti ocjenjivanje antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti 5. Obezbijediti uslove i instumentarij za dijagnostiku na inicijalnom i finalnom mjerenju 6. Usporediti podatke sa prethodnim istraživanjem 7. Obraditi podatke i interpretirati ih 8. Izvući zaključke

244

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

12.5. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRAVNOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU

245

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici započeo je sa radom u akademskoj 2005/2006. a efektivno oktobra 2005. godine. Studij se do sada odvijao na prvoj, drugoj i trećoj godini dok će u 2008. godini započeti i nastava na četvrtoj godini studija po inoviniranim nastavnim planovima i programima, sa implementiranim ECTS sistemom i svim ostalim elementima Bolonjskog procesa. Iz ovih razloga najveći broj aktivnosti i podaci koji se daju za Pravni fakultet su redukovani i ne daju pravu sliku za ocjenu rada jedne visokoškolske ustanove (npr. tako nema podataka o diplomantima, magistrima i doktorima nauka). Pored dodiplomskog Pravni fakultet je organizovao i postdiplomski studiji na četiri katedre i do kraja 2007. godine postdiplomci su odslušali sve predviđene predmete na tri semestra i u najvećem broju položili predviđene ispite i obavili druge aktivnosti. Izvještaj Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici dat je u okviru pregleda rada Katedri koje su matične na ovom fakultetu uz napomenu da na tri katedre (Katedra za građansko pravo, Katedra krivičnog prava i Katedra za državno i međunarodno javno pravo nema imenovane rukovodioce ). I KATEDRA ZA GRAĐANSKO PRAVO Šef Katedre: Nije imenovan
246

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Tehnički sekretar: Ass. Ivana Grubešić Članovi : Doc.dr.sc. Ferid Otajagić, v. ass. mr.sc. Samir Zuparević, , ass. Aida Džaferović, ass. Meliha Frndić- Imamović i ass. Alaudin Brkić I.a. Naučno-nastavni proces na Katedri u 2007. godini

Zbog činjenice da katedra nije imala imenovanog šefa sastanci su održavani pod rukovođenjem prodekana za nastavu i dekana Pravnog fakulteta. Sastanci su održavani po potrebi:izbor nastavnika i saradnika, organizacija nastavnog procesa, rezultati i problemi u nastavnom procesu. U 2008. godini neophodno je imenovati vršioca dužnosti šefa katedre. II KATEDRA ZA DRŽAVNO I MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

Šef katedre: nije imenovan Tehnički sekretar: Ass. Maša Alijević Članovi : Prof.dr.sc. Kasim Trnka , doc. dr. sc. Zarije Seizović, doc. dr.sc. Tarik Haverić i ass. Šejla Haračić IIa. Naučno-nastavni proces na Katedri u 2007. godini

Zbog činjenice da katedra nije imala imenovanog šefa sastanci su održavani pod rukovođenjem prodekana za nastavu i dekana Pravnog fakulteta. Sastanci su održavani po potrebi: izbor nastavnika i saradnika, organizacija nastavnog procesa, rezultati i problemi u nastavi. U 2008. godini neophodno je imenovati vršioca dužnosti šefa katedre. 1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA: Tabela 1. Naslov rada: Constitutional Reform in Bosnia and Herzegovina: „Civil State” of Paper Title : Constituent Peoples Autori/ Authors : Doc. dr. sc. Zarije Seizović The Second Annual Conference on Human Security, Terrorism and Kongres Organized Crime in the Western Balkan Region, organized by HUMSEC, /Congress : held in Sarajevo, 4-6 October 2007. Druga godišnja konferencija o sigurnosti, terorizmu I organiziranom kriminalu u regionu Zapadnog Balkana, koju je organizirao HUMSEC, odrzana u Sarajevu, 4-6 Oktobra 2007. Podaci o Published at the HUMSEC web-site under Working (conference papers) http://www.humsec.eu/cms/index.php?id=341 zborniku/ Proceedings Data Ethnic nationalism, which, as a by-product of the defeat of ex-communist totalitarian regimes throughout Europe proved to be the major hindrance to a true democratization of those countries, was literally institutionalised in BiH. The “ethnic criteria” introduced in the Preamble of the Constitution of BiH (being reinforced in number of places in its normative part) prevents BiH authorities from sharing power equally within the civil society, favouring Rezime / ethnic groups to the detriment of the individual citizen. Summary The Preamble of the Constitution of BiH defines Bosniaks, Croats and Serbs as “constituent peoples” of BiH, while “others” and “citizens” are merely mentioned. It is apparent that individual rights are mistakenly (!?) given to members of three ethnic groups, rather than to citizens. The concept of “constituent peoples” is found to be in clear violation of the
247

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). ECHR provides protection to individuals, and not to social/religious/ethnic groups as such. On the contrary, the Constitution of BiH recognizes collective rights as opposed to the protection of individual rights as provided for in the ECHR. As such, the very Constitution enables constituent peoples to share all the power among themselves, preventing the enforcement of equal treatment for all, and clearly upholds and maintains a strong, discriminating distinction between constituent peoples (Bosniaks, Croats and Serbs) and non-constituent peoples (others, citizens). Tabela 2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress :

Jurisdiction of the International Criminal Court as a Factor of General Prevention of Genocide Doc. dr .sc. Zarije Seizović

Podaci zborniku / Proceedings Data

The Seventh Biennial Meeting of International Association of Genocide Scholars (IAGS) Sedma bienalna konferencija Međunarodnih istraživača genocida Sarajevo, 19-13 juli 2007 U organizaciji Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava o Zbornik još nije objavljen

Rezime Summary

Crime of genocide holds an exceptional place within the assortment of crimes that individuals have proven themselves capable of committing. The very crime not only contains all the elements of crime against humanity but also encompasses the specific, aggravating element of the special (genocidal) intent (dolus specialis) to destroy in whole or in part a protected group (racial, national, ethnical or religious). Genocide had been defined as / a crime under international law through the 1948 Genocide Convention. Despite the provisions of that Convention, a massive violence, including those committed at the end of 20th century, have obviously happened: genocide in Rwanda and Bosnia accentuated series of failures of the international community to prevent genocide as an international obligation of all states.

2. RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA Tabela 1. Naslov rada: Naličje „svjetske pravde“ Paper Title : Presuda Međunarodnog suda pravde u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore Autori/ Authors : Časopis Doc. dr. sc. Zarije Seizović Društvena istraživanja, I, broj 1,Zenica, 2007,str,24-29. / Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici
248

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Journal:

Urednik:prof.dr. sc. Salih Jalimam ISSN 1840-3131 UDK 3 Međunarodni sud pravde je, 26. februara 2007. godine, javno objavio odluku kojom je potvrdio svoju nadležnost u predmetu Bosna i Hercegovina (BiH) protiv Srbije i Crne Gore (SCG), zbog povrede Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (Konvencija o genocidu). Sud je utvrdio da Srbija, povrjeđujući svoje obaveze prema Konvenciji o genocidu, nije počinila genocid posredstvom svojih organa ili osoba čije radnje bi je činile odgovornom prema pravilima Međunarodnog običajnog prava (Customary International Law). Sud je, takođe, utvrdio da, na strani Srbije, nije postojala / urota (kospiracija) da se počini genocid, niti je Srbija podstakla (na) izvršenje genocida. Nadalje, Sud je utvrdio da je Srbija povrijedila svoju obavezu da spriječi genocid te povrijedila svoju obavezu pune saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Po pitanju prevencije genocida, Sud je utvrdio da Srbija nije postupila po privremenoj mjeri koju je odredio Sud 8. aprila i 13. septembra 1993. godine, propuštajući da poduzme sve radnje unutar svojih ovlasti da spriječi genocid koji je počinjen u Srebrenici jula 1995.

Rezime Summary

Tabela 2. Naslov rada: Studenti i njihova država Paper Title : Autori/ Doc.dr.sc. Tarik Haverić Authors : Http//www.pulsdemokratije.net/ Časopis / Internet magazin koji podržava Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine Journal: Rezime Summary / U tekstu se ukazuje na neke najupadljivije razlike između školskih prikaza države i njenoh konstitutivnih elemenata prema klasičnom učenju,kako su izloženi u udžbenicima u upotrebi na našim fakultetima, i političko-pravne stvarnosti Bosne i Hercegovine.

Tabela 3. Naslov rada: FILOZOFIJSKI LEKSIKON Paper Title : Autori/ Doc. dr.sc. Tarik Haverić Authors : Hrvatski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ Zagreb Časopis / Journal: Rezime Summary / Urađeno dvadeset natuknica iz područja arapskoislamske filozofije

Tabela 4. Naslov rada: Polupredsjednički sistem u Bosni i Hercegovini Paper Title : Autori/ Ass. Maša Alijević Authors : Društvena istraživanja, I, broj 1, Zenica, 2007,str.132-143 Časopis / ISSN 1840-3131 UDK 3 Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici Journal: Urednik:prof. dr. sc.Salih Jalimam
249

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime Summary

/

3. ORGANIZACIJA KONFERENCIJA, SEMINARA I JAVNIH PREDAVANJA Naziv aktivnosti: Okrugli sto Vrijeme održavanja: 26.10.2007. Mjesto održavanja: Bugojno Broj učesnika: Nosilac projekta: Općina Bugojno i Inistitut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Podaci o štampanom Zborniku: Kratki rezime sadržaja aktivnosti: Podnesen pismeni referat pod nazivom ”Smisao optužnica i presuda za zločine počinjene na prostoru srednje Bosne sa posebnim osvrtom na zločine u Bugojnu - Pravda i pravičnost“ Naziv aktivnosti: Predavanje Vrijeme održavanja: 09.09.2007. Mjesto održavanja: Univerzitetski centar Bertinoro, Univerzitet u Bolonji, Italija Broj učesnika: 40 Nosilac projekta: Postdiplomski studij “The European Master in Democracy and Human Rights in South-Eastern Europe “ – Pravni fakultet Sarajevo i Fakultet političkih nauka Bolonja. Podaci o štampanom Zborniku: Kratki rezime sadržaja aktivnosti: Predavanje na temu: ”Terorism: Roots, Kinds, Methods, Motives and Effects” Naziv aktivnosti: Predavanje Vrijeme održavanja: 10.09.2007. Mjesto održavanja: Johns Hopkins University, Bolonja Broj učesnika: 80 Nosilac projekta: Centar za ustavne studije i demokratski razvoj Podaci o štampanom Zborniku: Kratki rezime sadržaja aktivnosti: Predavanje na temu ”Bosnian Judiciary in the Aftermath of the Dayton Peace Agreement: Sucess of Reform or Reform of Sucess”. III KATEDRA ZA KRIVIČNO PRAVO Šef Katedre: Nije imenovan Tehnički sekretar: Ass. Maja Sahadžić Članovi : Doc. dr.sc. Amir Pilav, ass. Nezir Pivić IIIa. Naučno-nastavni proces na Katedri u 2007. godini

Zbog činjenice da katedra nije imala imenovanog šefa sastanci su održavani pod rukovođenjem prodekana za nastavu i dekana Pravnog fakulteta. Sastanci su održavani po potrebi:izbor nastavnika i saradnika, organizacija nastavnog procesa, rezultati i problemi u nastavnom procesu. U 2008. godini neophodno je imenovati vršioca dužnosti šefa katedre. 2 .RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA Tabela 1. Naslov rada: Pojam, priroda i karakteristike komunitarnog pravaa Paper Title : Autori/ Ass. Maja Sahadžić Authors :
250

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Časopis Journal: Rezime Summary

Društvena istraživanja, I, broj 1, Zenica, 2007,str.155-170. / ISSN 1840-3131 UDK 3 Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici Urednik:prof. dr. sc.Salih Jalimam /

IV KATEDRA ZA HISTORIJU DRŽAVE I PRAVA Šef katedre:prof.dr.sc. Salih Jalimam Tehnički sekretar: v. ass. mr.sc. Dževad Drino, član: ass. Emina Huseispahić IVa. Nastavno-naučne aktivnosti na Katedri u 2007. godini Tokom 2007. godine Katedra je održala deset redovnih sastanaka na kojima su se raspravljali brojni problemi i pitanja o radu Katedre i fakulteta. Prije svega, prema Nastavnonaučnom vijeću upućivani su prijedlozi i sugestije vezane za nastavu i naučno-istraživački rad. Posebno su analizirani rezultati rada u nastavi i davani su prijedlozi kako određene dileme otkloniti. U radu Katedre redovno su učestvovali svi njeni članovi koji su redovno informisali o radu u nastavi i dokle se došlo u naučno-istraživačkom radu. 1. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA: Tabela 1. PRELAZAK BOGOMILA NA ISLAM Naslo v rada: Paper Title : Prof. dr. sc. Salih Jalimam Autori / Autho rs : IV. Međunarodni simpozij turkologa jugoistočne Evrope , Zagreb, 3Kongr 6. decembar 2007.godine es /Cong ress : Poda ci o zborniku / Proceedings Data U pripremi za štampu

Referat: Prelazak bogomila na islam ukazuje na ključne i dramatične obrte u srednjovjekovnoj Bosni. Prema relevantnoj historijskoj dokumentaciji moguće je potvrditi hipotezu o vezama bosanskih bogomila i ranog islama. U ovom saopštenju, ukazano je na jedan Rezi me / od aspekata vjerskih odnosa u srednjovjekovnoj Bosni a po našem sudu Summary riječ je o jednom važnom segmentu u tumačenja srednjovjekovne historije Bosne, posebno XV. vijeka, vremena naglih i brzih promjena na društvenom,
251

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

vjerskom, političkom, ekonomskom, vojnom, kulturnom polju djelovanja. Sigurno je da se pored niza zagonetnih dešavanja u vezi s bosanskim bogomilima, posebno izdvaja pitanje njihova odnosa sa islamom, kao i njihova sudbina u srednjovjekovnoj Bosni poslije 1463 .godine. Problem se naročito nameće kao ključni u XX. vijeku te u tom pravcu zahtjeva temeljna istraživanja i vrlo pažljivo čitanje i tumačenje svih dostupnih historijskih izvora. Tabela 2. Naslov rada: ANTIFEMINISTIČKI STAVOVI STAROG IUS CIVILE I LEX OPPIA (OGLED O PRVOJ POBJEDI ŽENE U RIMSKOM PRAVU) Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data Mr.sc.Dževad Drino,University of Zenica Međunarodni naučni simpozij:Kategorički feminizam-Sloboda u privatnom i javnom Sveučilište u Zagrebu,Studentski centar Zagreb,10-12.o5.2007.g Zbornik FemFest 07 ISBN 978-953-164-1o6-1 Ur.Ankica Čakardić

Rezime Summary

Kralevski zakoni-leges regiae,koji su uz Zakonik XII tablica-Lex duodecim tabularum,kao osnovni izvor I prvi kodeks rimskog prava,predstavljaju najznačajniji izvor o počecima prava u Rimu.U kasnijem razdoblju,prilikom donošenja lex Oppia(214.g. stare ere) I još više kod njegova ukidanja(195g. stare ere),dolazi do oštrog izražaja antifeminističkih težnji rimskih senatora .Riječ je o zakonu protiv ženske raskoši,kojemu su se žene oštro I Tit Livije(Livius:Ab urbe / suprotstavljale,što nam svjedoči condita,XXXIV,2),a njegovo ukidanje jeste prvi uspjeh u borbi sa starim odnosima I shvaćanjima ius civile,ali I pobjeda uvažavanja žene I njenog uticaja na društvena zbivanja ali I na zakonodavstvo Rimske imperije. KLJUČNE RIJEČI: Lex Oppia,Lex duodecim tabularum,Leges regiae,rimsko pravo.

Tabela 3. Naslov rada: POVIJESNI ASPEKTI ODGOVORNOSTI LIJEČNIKA U STARIM PRAVNIM KODEKSIMA Paper Title : (OGLED O BIOETIČKIM NORMAMA STAROGA PRAVA) HISTORICAL ASPECTS OF THE PHYSICIANS RESPONSIBILITY IN ANCIENT LAW CODEXES(A TREATY ON BIOETHICAL NORMS OF ANCIDENT LAW) Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci zborniku / o Mr.sc.Dževad Drino,University of Zenica Međunarodna naučna konferencija-VI Lošinjski dani bioetike:Integrativna bioetika i nova epoha Mali Lošinj,10-13.6.2007. Zbornik radova-VI lošinjski dani bioetike VI lošinj days of bioethics Hrvatsko filozofsko društvo Zagreb,2007.
252

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Proceedings Data

Ur.Hrvoje Jurić,ISBN:978-953-164-110-4 Suvremeni sistemi profesionalne odgovornosti liječnika odražavaju pravna I moralna načela I pravila koja predstavljaju srednji put između Hamurabijevog taliona I Platonova laksizma.Stoga ovaj rad obrađuje jedan segment bioetičkih normi starog prava,analizom odredaba o odgovornosti liječnika u:Hamurabijevom zakoniku(Babilon,XVII st. stare ere),Lex Salica,običajnom pravu salijskih Franaka(kraj V st. nove ere) I Constitutio / Criminalis Carolina,općenjemačkom zakoniku iz perioda kasnog feudalizma(1532.g.).Dati vremenski raspon(XVII st. stare ere1532.g.)omogućava sagledavanje samo krivične odgovornosti,dok se građansko-pravna,moralno-etička I disciplinska odgovornost daju samo fragmentarno naslutiti.Za odbacivanje taliona presudan je uticaj plebiscite iz 286.g. stare ere-lex Aquilia da damno(Akvilijev zakon o šteti),koji u rimsko,a kasnije I u evropsko pravo,uvodi ideju naknade štete. Ključne riječi:bioetika,Constitutio Criminalis Carolina,Hamurabijev zakonik,Lex Aquilia,Lex Salica.

Rezime Summary

2. RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA Tabela 1. Naslov rada: Paper Title : Historijski metod Nerkeza Smailagića Autori/Author Časo pis / Journal: Prof.dr. sc. Salih Jalimam Behar, g.XIV, broj 76-77., str. 54-57. Nakladnik:KDB H, Zagreb,2006. Urednik prof.dr. sc. Muhamed Ždralović, ISSN 1330-5182 Studija nastoji da ukaže na neke elemente historijskog metoda prof. dr. sc. Nerkeza Smilagića i to kroz vizuru njegovog bavljenja historijom doktrina. Glavni izvor znanja o metodu prof. Smailagića je njegova obima studija o Danteu kao preteći modernih društvenih promjena i tu se u pravom smislu riječi vidi sva ljepota historijskog stila i kritičkog metoda ovog znamenitog istraživača.

Rezime/ Summary

Tabela 2. Naslov rada: Paper Title : Autori /Authors : Časopis Journal: /

STOLAČKI KRAJ U SREDNJEM VIJEKU Prof. Dr. Sc. Salih Jalimam Slovo Gorčina(godišnjak) ISSN 1331-10-10, UDK 3 Urednik: Enes Ratkušić, Mostar, 2007, str.33-41 Izdavač: BZK „Preporod“ Stolac

Rezime Summary

Studija nastoji da ukaže na neke elemente teritorijalno-političkog razvoja srednjovjekovnog stolackog kraja i to prema raspoloživim primarnim i sekundarnim historijskim izvorima i kroz mišljenja u historijskoj literaturi. / Namjera ovog rada je skromna, riječ je o pokušaju da se ukaže na očigledne nesuglasice u starijoj historijskoj literaturi oko nekih toponima u srednjovjerkovnom Stocu i da se otvori jedan novi prostor u kojem je cijela regija egzistirala.

253

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Tabela 3. Naslov rada: Paper Title : Autori /Authors : Časopis Journal: /

PRILOZI HISTORIJI KAZNENOG ZAVODA U ZENICI 1886-1945. Prof. dr. sc. Salih Jalimam

Rezime Summary

Društvena istraživanja , I, 1, Zenica, 2007. Glavni i odgovorni urednik:Salih Jalimam, ISSN 1840-31-31 UDK 3 Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Zenici U ovoj studiji dati su osnovni historijski procesi otvaranja kaznenog zavoda u Zenici i sve relevantne činjenice koje ga oslikavaju. Rad se oslanja na bogatu historijsku dokumentaciju o zatvoru u Zenici pohranjenu u Arhivu Bosne i Hercegovine i arhivu samog zatvora. U historijskom pregledu prati se život i djelatnost ove kaznene ustanove ktoz sljedeća kraća razdoblja:1. Austro-Ugarsko doba 1886-1918. godina , zatim period / Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavine 1918-1941. godina i period NDH 1941-1945. godine. Bogata dokumentacija daje sliku funkcioniranja irskog sistema predodgoja, strukturu upravljačkog kadra ali i zatvorenika. Tu se otkriva jedna velika društvena, politička, ideološka i socijalna struktura i funkcija kaznenog zavoda i iz toga se mogu istražiti brojni drugi segmenti: pravnokazneni, pedagoško-penološki ali i političko- ideološki.

3. OBJAVLJENE KNJIGE: Naslov: ZAGONETKA POSTOJANJA Autor –Prof. dr. sc. Salih Jalimam Izdavač:IK VRIJEME Zenica Tiraž: 300 Format: 18 cm Knjiga ZAGONETKA POSTOJANJA podjeljenja je na sljedeća poglavlja:Prethodne napomene, Uvodni dio, Prahistorijski tokovi života, Romane aurae, Mediavalni bosanski svijet, Bosasnkoosmanski svijet, evropsko lice Bosne i modernop doba. U ovom priručniku za predmet:kutturno-historijsko nasljeđe Bosnei Hercegovine kulturno- historijskom metodom, podacima iz arhiva Dubrovnika i Zadra uz kritički osvrt prema poznatim podacima u literaturi otvoren je problem civilizacijskih tokova Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do modernog doba. Rukopisom su istražene sve relevantne činjenice u dugom vremenskom periodu od prahistorijskih naseobina do kraj XX vijeka. Knjiga se posebno orijentira prema civilizacijskim tokovima koji u bosanskohercegovačkoj historiografiji nemaju punu i temeljnu potvrdu kroz relevantna istraživanja. Knjigom: Zagonetka postojanja želi se pokazati uključenost Bosne i Hercegovine u sve pore prahistorijskog, antičkog, srednjovjekovnog i novovjekovnog evropskog društva, a preko njega sa svim ostalim sredinama. Poseban naglasak je na kulturno-civilizacijskim vezama i razlikama koje su ovdje ponuđene kao mehanizam razumjevanja i potrebe naučnoistraživačke revalorizacije. 4. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE 1.Naslov projekta: HISTORIJA KPD-ZENICA 1886-2006. godine Projektni tim: Prof.dr. sc. Salih Jalimam Institucije zadužene za rad na projektu: Izdavačka kuća ”Vrijeme” iz Zenice i Pravni fakultet Univerziteta u Zenici.
254

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Vrijeme rada na projektu: 2007-2009. Kratki sadržaj projekta: Osnovna namjena projekta je da istraži bogatu arhivu kaznenog zavoda u Zenici. Riječ je o bogatoj dokumentaciji o kojoj se u naučnim krugovima uglavnom nagađalo a ovim naučnoistraživačkim projektnim zadatkom sada je pravi iscrpna studija. Studija bi trebala da obuhvati mnogoznačne procese koji su evidentirani u bogatoj historiji zeničke kaznionice, prije svih pravne mehanizme, ali i andragoške, penološke, društvene, socijalne i mnoge druge aspekte. Za potrebe naučnoistraživačkog projekta neophodno je obaviti istraživanja u pojedinim arhivskim centrima, uglednim bibliotekama( Zagreb, Beograd) čime će se pomoći boljem razumijevanju bosanskohercegovačke prošlosti, te odnosa sa susjednim državama u novom i najnovijem razdoblju. Tokom prvog perioda istraživanja proučit će se postojeće stanje istraženosti problema i pripremiti bibliografija radova o kaznenom zavodu u Zenici u bosanskohercegovačkoj ali i u historiografiji susjednih država.. Također, nastojat će se intezivirati postojeći i uspostaviti nove znanstvene kontakte između istraživača na projektu i kolega u bosanskohercegovačkim i inostranim univerzitetima i naučno-istraživačkim središtima koji se bave ovom problematikom. Posebice će se povesti računa o mogućnosti povezivanja projekta sa sličnim projektima u zemljama srednje Europe. Potom će se odrediti uže istraživačke teme te pristupiti izradi tekstova. Posljednja faza trebala bi biti rad na pisanju studije pod radnim naslovom:Historija KPD u Zenici 1886-2006. Očekivani rezultati su prije svega temeljna obavijest o bogatim sadržajima zeničke kaznionice. Zatim, odgovoriti na brojna pitanja te ukazati na brojne procese, oko pravnih do društvenih, ideoloških i političkih o funkciji i namjeni zeničke kaznionice. Studija bi trebala postaknuti brojna druga, spercijalistička istraživanja i istraživače da se uključe u istraživanje bogate historije zeničke kaznionice.

12.6. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZDRAVSTVENOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU

255

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

1. OPĆI PREGLED Zdravstveni fakultet jedna je od najmlađih članica Univerziteta Zenica, baziran i životom vezan za Kantonalnu bolnicu Zenici i van bolničke zdravstvene ustanove Ze-do kantona, politikom i funkcionalnošću prati razvoj i rad Univerziteta čiji je član. Započeo je sa radom 2005./06 sa početkom rada septembar 2005. godine. Studij se za sada odvija na I , II i III godini po inovinarim nastavnim planovima i programima, sa implementiranim ECTS sistemom te ostalim elementima iz Bolonjskog procesa.. PREGLED RADA KATEDRI KATEDRA ZA FUNDAMENTALNE MEDICINSKE NAUKE Šef katedre Prof.dr. Faruk Dilberović Naziv katedre Naziv predmeta Medicinska fiziologija Godina studija I Fond Kredit sati ( ects ) 2+1 2 Ime nastavnika/ saradnika prof.dr. Farid Ljuca doc.dr. Besim Prnjavorac Lejla Šaranović –asistent

256

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Medicinska biohemija
Katedra za fundamentalne medicinske nauke Šef Katedre Prof.dr. Faruk Dilberović

I

2+1

2

Patofiziologij a

I

2+1

3

Anatomija histologija

i I

4+3

7

doc.dr. Muhamed Ćurić asistent: Fuad Zukić,dr.med. Po potrebi angažovati: Veru Smajlović,ing. Biohemije doc.dr. Besim Prnjavorac prof.dr. Farid Ljuca asistent: Ekrema Mujarić,dr.med. prof.dr. Faruk Dilberović viši asistenti:mr. Amir Denjalić, i mr.Alma Bajtarević asistent:Hakija Bečulić,dr.med. doc.dr. Jasmin Delić prof.dr. Darko Petković viši asistent mr. Suad Sivić

Patologija

I

2+/

2 2,5

1+1 Tehnologija u I (izborni) medicini 5.RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA Tabela 1. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis / Journal:

Procijena efektivnosti upotrebe hematološkog laboratorija u ambulanti Porodične medicine u Zenici. Sivić S., Tandir S., Huseinagić S., Zunić L. Medicinski Arhiv, 2007; 61(4); 230-2. glavni i odgovorni urednik Izet Mašić Cilj Istražiti efektivnost upotrebe hematološkog laboratorija u ambulanti porodične medicine, kroz procijenu ispravno postavljenih indikacija za testiranje i efikasnosti interpretacije rezultata testiranja. Metode Za istraživanje kreirani upitnik su popunili doktori porodične medicine, za svakog upućenog pacijenta na hematološku pretragu. Prikupljeni podaci su poslužili za izračunavanje operativnih karakteristika korištene dijagnostičke tehnologije: senzitivnost, specifičnost, predvidive vrijednosti, klinička efektivnost, diskriminativnost testa i odnos mogućih grešaka. Ove operativne karakteristike su poslužile za procijenu interpretacije rezultata testiranja. Za procijenu ispravnosti postavljenih

Rezime Summary

/

indikacija za hematološko testiranje poslužili su: broj neopravdano urađenih testova prema postavljenim radnim dijagnozama, broj potvrđenih radnih dijagnoza i broj slučajeva kod kojih je urađena pretraga utjecala na izbor terapije ili dovela do poboljšanja zdravlja. Rezultati Proračuni su pokazali da senzitivnost ima vrijednost 0,88, specifičnost 0,97, pozitivna predvidiva vrijednost 0,98 i negativna predvidiva
257

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

vrijednost

0,85.

Efektivnost

dijagnostičke

tehnologije

je

bila

0,92,

diskriminativnost testa 238 a odnos mogućih grešaka 0,2. Neopravdano slanje pacijenata na hematološko testiranje bilo je kod 37,3% slučajeva, pretestno postavljena dijagnoza je potvrđena kod 51,8% slučajeva a kod 57,8% slučajeva urađeno testiranje je doprinijelo poboljšanju zdravstvenog stanja pacijenta. Zaključak Interpretacija rezultata testiranja je postigla veoma veliku preciznost, efektivnost i dijagnostičku diskriminativnost, međutim slaba je procijena ljekara u pogledu postavljenih indikacija za testiranje, što je u konačnoj procijeni pokazalo slabu efikasnost primjenjene dijagnostičke tehnologije. Ključne riječi: Efektivnost, porodična medicina, hematološko testiranje KATEDRA ZA INTERNU MEDICINU Šef katedre Prof.dr. Ekrem Ajanović Naziv katedre Naziv Godin Fon predmeta a d studij sati a Kre dit ECT S Ime nastavnika/ saradnika

Interna medicina njegom

sa II 4+6 9

2. Katedra za Interna internu medicina medicinu njegom II Šef Katedre Prof.dr.sc. Ekrem Ajanović

sa II izborn i 1+2 4

Farmakologija sa toksikologijom

I

2+/

2

Prof.dr.sc. Ekrem Ajanović Doc.dr. Salem Alajbegović Doc.dr. Belma Pojskić Asistenti: Vildana A.Torlak,dr.med. Alma Zildžić,dr.med. Merlina Kalajdžija,dr.med. Ekrema Mujarić,dr.med. Adnan Bureković,dr.med. Po potrebi Stručni saradnik (ljekar - specijalista) Mirjana A. Marković,dr.med Selima Mutapčić, dr.med. Haris Husremović,dr.med. Prof.dr.sc. Ekrem Ajanović Doc.dr. Salem Alajbegović Doc.dr. Belma Pojskić Asistenti: Vildana A.Torlak,dr.med. Alma Zildžić,dr.med., Merlina Kalajdžija,dr.med., Ekrema Mujarić,dr.med., Adnan Bureković,dr.med. Po potrebi Stručni saradnik (ljekar - specijalista) Mirjana A. Marković,dr.med. Selima Mutapčić,dr.med Haris Husremović,dr.med prof.dr. Jasenko Karamehić
258

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Gerijatrija njegom Gerijatrija njegom II Palijativna njega Imunologija

sa III sa III izborn i III III izborn i

1+1 1+1 3+4 1+/

2 4,5 6 4,5

doc.dr. Belma Pojskić doc.dr. Belma Pojskić prof.dr. Jasenko Karamehić prof.dr. Izet Mašić i doc.dr. Miralem Musić asistenti: Larisa Gavran,dr.med. Ibrahim Gledo,dr.med. Po potrebi angažovati ljekare specijaliste: Alma Alić,dr.med. Branka Gajanović,dr.med. Elvedina A.-Bešlić,dr.med. Subhija Prasko,dr.med. Konkurs u toku. Angažovan: prof.dr. Izet Mašić viši asistent mr.Amra MacićDžanković, te asistenti Porodične medicine: Ibrahim Gledo,dr.med. Larisa Gavran.dr.med. Po potrebi angažovati ljekara specijalistu: Meliha Mutapčić,dr.med. Konkurs u toku. prof.dr. Izet Mašić viši asistent mr. Amra MacićDžanković, te asistenti Porodične medicine: Ibrahim Gledo,dr.med. Larisa Gavran.dr.med. Po potrebi angažovati ljekara specijalistu: Meliha Mutapčić,dr.med.

Porodična medicina

II

2+2

4

III Zdravstvena njega u zajednici i patronaža

3+4

5

III Zdravstvena njega u izborn zajednici i i patronaža II

1+3

4,5

4.RADOVI OBJAVLJENI NA KONFERENCIJAMA T.1. Naslov rada: TRANSPLANTACIJA ORGANA I BIOETIKA Paper Title : Autori/ Jasenko Karamehić, KCUS BiH Institut za imunologiju Authors : Lamija Zečević, Zahida Drače, Marina Šarac, KCUS BiH Institut za imunologiju Kongres KNJIGA SAŽETAKA /Congress : PRVI KONGRES S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM NEUM - BIH 16.05. – 20.05.2007. Neum-BiH Podaci o UDRUŽENJE/UDRUGA LABORATORIJSKIH I SANITERNIH TEHNIČARA zborniku U BOSNI I HERCEGOVINI / ULIST BIH
259

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Proceedings Data Transplantacija prdstavlja uvod u savremenu kliničku medicinu. Termin"transplantat" i "tansplantacija" se mnogo koriste za bilo koje odstranjenje ili parcijalni nadomjestak dijela tijela i njegova implantacija u ili na tijelo iste ili različite individue. Prema genetskim vezama između davaoca i primaoca postoje slijedeće vrste transplantacije: autograft (davalac i primalac je ista osoba), izograft (davalac i primalac su genetski / identični), alograft ili hemograft (davalac i primalac su genetski različiti i zazličite biološke vrste), ksenograft ili heterograft (davalac i primalac su različitih bioloških vrsta). Etičko pravni problemi kod transplantacije proizilaze iz nužnosti postojanja donora. Živi donor-načelo dobrovoljnosti, narušavanje zdravlja za problematičnu korist drugog čovjeka. Ključne riječi: transplantacija, transplantat, bioetika, donor, pšristanak T.2. Naslov rada: BIOCOMPATIBILITY OF HEMODIALYSIS MEMBRANES DIFFERENT Paper Title : DIALYSIS METHODS Autori/ H. Resić, A. Ćorić, Center for Hemodialysis, Clinical Center University of Sarajevo Authors : Jasenko Karamehić, Institute for Immunology, Clinical Center University of Sarajevo N. Kukavica, E. Avdić, V. Šahović, F. Masnic, Center for Hemodialysis, Clinical Center University of Sarajevo, Kongres /Congress : BOOK OF ABSTRACTS 8TH CONGRESS OF THE BALKAN CITIES ASSOCIATION OF NEPHROLOGY, DIALIYSIS, TRANSPLANTATION AND ARTIFICIAL ORGANS September 16-19, 2007 Belgrade, Serbia Congress Center "SAVA" BANATO 8th Congress HD-P-17

Rezime Summary

Podaci o zborniku / Proceedings Data

Rezime Summary

Introduction: The contact of blood with dialysis membranes elicits organized inflammatory response, especially complement activation via alternate pathway and leucopenia. The inflammatory response lades to numerous long-term clinical sequles, which are in part determined by the degree of the membrane biocompatibillity. / Aim: The aim of this study is to analyse the biocompatibillity of different dialysis modalities in our patients. Conclusion: The use of on-line hemodiafiltration and high-flux dialysis provides higher dagree of biocompatibillity than cuprofan dialysis. It is based on the use of synthetic dialysis membranes and ultra pure dialysis fluid.

4. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA T.1. Naslov rada: BROJAPLIKACIJA INSULINA I INSULINSKA DOZA U OBOLJELIH OD DIJABETESA
260

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Paper Title : Autori/ Authors :

TIPA 1

Dr Salem Alajbegović, University of Zenica, B&H Dr Ž. Metelko, University of Zagreb Croatia Dr A. Alajbegović, Dr H. Resić, University of Sarajevo, B&H Kongres IV HRVATSKI ENDOKRINOLOŠKI KONGRES SA MEĐUNARODNIM /Congress : UČEŠĆEM. KNJIGA SAŽETAKA. ROVINJ, CROATIA; MAJ 2-6 2007 Podaci o Liječnički vjesnik Supl 1, maj 2007. zborniku The journal of the Croatian Medical Association / page 129 Proceedings Data ISSN 0024-3477 Uvod: Insulinsko liječenje provodi se, između ostalog, primjenom subkutanih insulinskih injekcija. Dnevna doza individualno je varijabilna. Cilj: Ustanoviti broj aplikacija i dnevnu prosječnu dozu insulina, a nakon pet godina to ponoviti u istih bolesnika. Rezime Summary / Bolesnici i metode: Ispitivanje je obuhvatilo skupinu od 58 bolesnika s dijabetesom tipa 1 (BDM1), muškaraca 31, žena 27. Izvršeno je anketiranje ispitanika 1999. i 2004. god. a rezultati su obrađeni t-testom razlika aritmetičkih sredina zavisnih uzoraka. Rezultati: Ukupno je 27 BDM1 insulin primalo dva puta, 9 tri a 15 četiri puta dnevno 1999. godine. Godine 2004. insulin su dva puta primala 24, tri puta 8, a četiri puta dnevno 21 bolesnik. Četiri su bolesnika bila na 1 i 1 na 5 dnevnih aplikacija insulina. Prosječan dnevni broj insulinskih injekcija u BDM1 iznosio je 1999-te 2,62 a 2004-te 2,85. U ukupnom ispitivanom uzorku prosječna dnevna doza insulina bila je 1999te 47,3 a 2004-te 48,1 IJ. Humani insulin pomoću pena primalo je 1999-te 77,8%, a 2004-te 93,6% BDM1, p<0,01. Prosječna vrijednost HbA1c bila je 13,08 god. 1999. a 10,69 god. 2004, p<0,01. Zaključak: Prosječni dnevni broj insulinskih injekcija i prosječna dnevna doza insulina 2004. god. nisu statistički značajno veći u odnosu na 1999. godinu. Statistički značajno je 2004. god. veći broj BDM1 primao humani insulin, a HbA1c je značajno niži. T.2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : LAMOTRIGIN IN THE EPILEPSY THERAPY AT THE SARAJEVO NEUROLOGY CLINIC Dr Salem Alajbegović, University of Zenica, B&H Dr A. Alajbegović, Dr E. Mehmedika-Suljić, Dr A. Kučukalić, Dr A. Mehmedbašić-Bravo, University of Sarajevo, B&H 2nd International Congress of Biological Psychiatry Congress Santiago de Chile, April 17-21, 2007

Podaci o The World Journal of Biological Psychiatry zborniku 2007; Vol 8 (Supp 1): 109, 214. / Proceedings Data Introduction: New antiepileptic drugs have opened a new era of therapy in the epilepsy treatment. The aim of this paper is to establish a therapeutic effect of the new antiepileptics (AE) as a supplement therapy in the treatment of those types of epilepsy which proved to be resistant to previously used therapy, with a special emphasis on lamotrigine.
261

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime Summary

/ Material and methods: The research was undertaken at the Sarajevo Neurology Clinic. It included 60 epileptic patients (30 patients with the old antiepileptic therapy, 30 with the new antiepileptics as add on). All patients had partial epileptic fits with secondary generalizations. Results: The male female ratio in both groups was the same 16M:14F. 33% of patients were under 20, mean age was 27.2 years. The most frequent antiepileptic therapy was the combination of carbamazepine and lamotrigine in 67% of patients in the group with the new AE, while 90% of patients in the group with the old AE received carbamazepine. Conclusion: New antiepileptics have proven to be efficient as a supplement therapy in the treatment of previously resistant epileptic fits. The frequency of fits was reduced in 66.7% of patients, and in 16.7% of patients the fits were alleviated. The new AE did not significantly influence the psychological traits of patients; in all patients an improved quality of life was noted after introducing the new lamotrigine to the therapy. Uvod: Insulinsko liječenje provodi se, između ostalog, primjenom subkutanih insulinskih injekcija. Dnevna doza individualno je varijabilna

T.3. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress :

DEPRESSIVE DISORDER IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS Dr Salem Alajbegović, University of Zenica, B&H Dr A. Alajbegović, Dr N. Loga, Dr N. Tiro, University of Sarajevo, B&H 15th European Congress of Psychiatry Madrid, Spain, March 17-21 2007

Podaci o European Psychiatry Abstract book zborniku Vol.22 (Suppl1): p. S1342 / Proceedings ISNN 0924-9338 Glavni i odgovorni urednik-Zyril Hoschl Data Introduction: Depression is one of the most frequent psychical disorders in patients with multiple sclerosis (MS). Aims: The aim of this paper is to present the demographic characteristics of the depressive disorder in patients with MS with special emphasis on the character of the depressive manifestation. Material and methods: We have prospectively evaluated 50 randomly / chosen patients with various types of MS, who were clinically followed up for demyelinating diseases in the Outpatient department at the Neurology Clinic Sarajevo. The depression was assessed with Beck Depression Inventory (BDI) scale. Results: There was 66% of males and 34% of females, mean age 40.47 years, SD 9.236. In 56% of patients a depression that ranged from mild depressive mood (30%) to severe depression (10%) was established with no statistically significant difference between the two genders. Statistically significant difference between genders (p<0.05) was found in the presence of suicidal thoughts and ideas which were marked in 17% of males. All patients older than 51 (31.9%) were in normal mood (X2-test = 13.749, p<0.05). The depression was present in all divorced patients (10.7%), in most unmarried (35.8%), a number of widowers (21.4%), in patients with higher education (46.4%), in unemployed and in retired (75%). Conclusion: Depression more frequently occurs in younger unemployed
262

Rezime Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

patients suffering from MS who have no spouse and have high education without significant difference between genders. The clinical presentation of depression with its symptomatology often intertwines with some symptoms of multiple sclerosis which sometimes may pose diagnostic and therapeutic dilemma. T.4. Naslov rada: A diabetic neuropathy folow-up over two periods of time Paper Title : Autori/ Dr Salem Alajbegović, University of Zenica, B&H Authors : Dr A. Alajbegović, Dr E. Mehmedika-Suljić, Dr H Resić, University of Sarajevo, B&H 11 th Congress of European Fedeartion of Neurological Societes Kongres /Congress : Brussels, Belgium, August 25-28, 2007 Podaci o Journal of European Neurology zborniku / Proceedings Data Introduction: Patients with diabetes types 1 and 2 carry a risk of developing chronic diabetic complications. Aim: Establish the frequency of diabetic neuropathy in 300 patients with type 1 and 2 diabetes studied in two different time periods with a lag of 5 years. Material and methods: The study included 300 patients with clinically clearly Rezime / diagnosed and laboratory verified diabetes. Initial examining, questionnaire and laboratory testing were performed for all patients in 1999 (type 1 62 Summary patients, type 2 238 patients). Final examining, questionnaire and laboratory testing in 2004 were performed on 278 patients (type 1 58 (20.9%) patients, type 2 220 (79.1%)). In additional anamnesis during the 2004 examination, two patients, two females previously classified as diabetes type 2, were assigned to the other specific type. Twenty patients died in the period between March 31 2000 and the beginning of final examination on February 1 2004. Results: During 1999 51.1% of patients had diabetic neuropathy, and in 2004 84.2% in the same diabetic population had symptoms and signs of diabetic polineuropathy. The increase in the number of patients with diabetic neuropathy in five years is statistically significant. The average duration of diabetes is 13 years for the first period and 18 years for the second. Conclusion: It can be concluded that the diabetic neuropathy was significantly more frequent in 2004 than in 1999 in the same group of patients (p<0.01). The longer the duration of diabetes is, the risk for the development of diabetic neuropathy is higher (p<0.05). More aggressive approach to treatment of diabetics in our region is necessary, including education, physical activity and the use of appropriate medications. T.5. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o
263

Psihičke promjene kod pacijenata sa tumorima mozga Dr Salem Alajbegović, University of Zenica, B&H Dr A. Alajbegović, Dr N. Loga, University of Sarajevo, B&H 2. Psihijatrijski kongres BiH sa međunarodnim učešćem Oktobar 2007, Sarajevo

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

zborniku / Proceedings Data

Suppl. Med. Arhiv (4) 2007. Glavni i odgovorni urednik –Masic Izet Cilj: evaluirati psihičke promjene kod pacijenata s primarnim i sekundarnim tumorima mozga. Ispitanici i metode: retrospektivnom studijom je obuhvaćen 101 pacijent s moždanim tumorom koji su liječeni na Neurološkoj klinici KCUS, u periodu od 2000-2005.godine. Rezultati: U uzorku je bilo 58 ispitanika muškog i 43 ženskog spola, / starosne dobi 62.60 +/- 1.28 godina. Broj liječenih po porijeklu neoplazme je bio podjednak (51 primarnih i 50 sekundarnih tumora). Psihičke smetnje su bile češće kod primarnih tumora (54.2%) u odnosu na metastaze (45.8%), ali razlika nije signifikantna. Psihičke promjene su gotovo podjednako prisutne kod oba spola. Značajno učestalije smetnje su bile kod starijih pacijenata u poređenju sa ispitanicima mlađe i srednje životne dobi (p=0.0074). Kod psihički izmijenjenog stanja najčešća lokalizacija ekspanzivnog procesa je bila u desnoj hemisferi (40.7%). Vodeći nalaz u psihičkom statusu kod primarnih tumora je bila bradipsihičnost, a u grupi metastaza poremećaji orijentacije (p=0.0038). Zaključak: psihičke smetnje se javljaju kod starijih pacijenata, oba spola, bez značajne razlike među primarnim i sekundarnim tumorima. Zabilježene promjene, koje najčešće potiču od lezije u desnoj hemisferi, su uglavnom blage i manifestiraju se psihičkom usporenošću pacijenata kod primarnih tumora, odnosno nesigurnom orijentacijom kod metastaza. Ključne riječi: psihičke promjene, moždani tumori.

Rezime Summary

T.6. Naslov rada: THE SYMPTOMATIC EPILEPSY AMONG PATIENTS WITH BRAIN Paper Title : TUMORS Autori/ Dr Salem Alajbegović, University of Zenica, B&H Authors : Dr A. Alajbegović, Dr N. Loga, University of Sarajevo, B&H 47th Neuropsychiatric Pula Congress Kongres /Congress : Pula, Croatia, 13-16 juni 2007 Podaci o Neurologia Croatica 2007, Vol 56 (Suppl 5) zborniku ISSN 1331-5196 / Proceedings Data Goal: determine the number, age, gender of the patients with the symptomatic epileptic seizures associated with brain tumors, tumor location, clinical signs and characteristics of epileptic seizures. Methodology: We have analyzed medical documentation of the patients with brain tumors hospitalized at the Department of Neurology, Clinical University Center of Sarajevo. This study includes time period from 1st Rezime / January 2000 until 31st December 2005. Summary Results: there were in total 9753 hospitalized patients, from which 101 (1.1%) patients with the brain tumor diagnosis. Average patient's age was 62.60 +/- 1.28 years. In one third of the patients (32%) were recorded epileptic seizures, without significant difference between genders. In case of symptomatic epilepsy, significantly more frequent locations of tumors were: in several lobes (28%), parietal lobe (25%), as well as frontal and temporal lobe (18.8% each), while there were no changes in cerebellum and brain stem (X2 =7.174, p<0.05). The most prominent signs of illness in our sample were hemiparesis with
264

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

the cranial nerves lesion (56.3%), speech problems (25%). Normal neurologic findings were significantly more frequent among patients with the symptomatic epilepsy (X2 =6.349, p<0.05). The most often was a single seizure (59%), in 38% of cases there were recorded series of seizures, and only 3% of patients had status epilepticus. In relation to the type of seizures, the most often are simple partial seizures with or without secondary generalization (66%), than generalized convulsive (31%), and the rarest one are complex partial seizures (3%). Conclusions: Symptomatic epilepsy in case of brain tumors occurs in one third of patients, at older age, and in both genders. The lesion usually affects several lobes and cause simple partial seizures with or without secondary generalization. The most often clinical signs in case of all brain tumors are cranial nerves lesion and hemiparesis, while the normal neurologic findings are significantly dominant in the group of patients with the epileptic seizures. Key words: symptomatic epilepsy, brain tumors. T.7. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data Epileptic status through a nine-year period at the Neurology Clinic, Clinical Center Sarajevo Dr Salem Alajbegović, University of Zenica, B&H Dr A. Alajbegović, Dr E. Mehmedika-Suljić, University of Sarajevo, B&H 27. International Epilepsy Congress Singapore, 8-12th july 2007 Abstract Book: p. 80

Rezime Summary

Introduction: According to Epilepsy Foundation of America (EFA) status epilepticus is occurrence of two or more separate seizures without regaining complete consciousness between them for more than 30 minutes of constant epileptic activity. Etiologic factors are different, the outcome is uncertain and the treatment complex. Aims: The aim of this paper is to give a cross-section through etiology, / types of seizures and the outcome of status epilepticus at the Neurology Clinic, University Clinical Center Sarajevo. Material and methods: Material for our paper consisted of 45 patients with status epilepticus treated clinically during the eight-year period (Jan 1 1997 – Oct 21 2004) at the Neurology Clinic, clinical Center Sarajevo. We used a specially designed questionnaire with all the relevant parameters. Results: 11895 patients were treated during this period. 0.38% of patients had status epilepticus. There were 23 males (mean age 48 years) and 26 females (mean age 53.83 years). The majority of patients were over 60 years of age (38.77%). Etiologically, symptomatic seizures after stroke were most common (42.85%). Brain tumors were the basis for 18.36% of stati epileptici. 63% of patients with status epilepticus had partial seizures with or without generalization and 37% of patients had generalized seizures. The most frequently used medication was Diazepam (58%). Status epilepticus in twelve patients (28%) ended with death, 21 (47%) recovered. The death was most frequent in patients with stroke. Conclusion: We can conclude that status epilepticus was more frequent in females than in males in our material, significantly present in patients over
265

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

60, with stroke and relatively high rate of mortality. 5.RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA T.1. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors :

Časopis Journal:

Rezime Summary

THE INCIDENCE OF ANTINUCLEAR ANTIBODIES (ANA) DETECTED BY INDIRECT IMMUNOFLUORESCENCE ASSAY (IFA) METHOD Jasenko Karamehić, Đemo Subašić, Faris Gavrankapetanović, Lamija Zečević, Izet Eminović, Senaid Memić, Nataša Šerić, Zahida Drače Institute for Clinical Immunology, Department of Molecular Immunogenetics, Clinical Center University of Sarajevo Medical faculty University of Tuzla MEDICINSKI ARHIV / časopis ljekara/liječnika BiH, glavni i odgovorni urednik: Izet Mašić Godina 2007/ Vol 61/ Broj 1 Str 16-19 ISSN 0350-199 X Human anti-nuclear antibodies (ANA) in Systemic Lupus Erythematosus (SLE) react specificaly with DNA, RNA, several proteins and ribonucleoproteins. Systemic Lupus Erythematosus is the classic type of polysystemic autoimmune disease. The high frequency of ANA is determined in these patients. Actually, all SLE patients are ANA positive. ANA testing by IFA ( Indirect Immunofluorescence Assay ) is an excellent screening tool for SLE cases, but it is not so highly specific test. Patients with connective tissue diseases, such as rheumatoid arthritis, scleroderma and dermatomyositis are also frequently positive. Results of IFA ANA have / relative low specific degree, and for this reason the titration of these specimens to the end point is usually recommended. Indirect immunoflourescence is reference method for ANA testing. Common substrates are thin sections of rodent organs or various types of cell lines. The cell line substrates are preferable to organ sections, because these rapidly dividing cells have higher level for detection of certain clinically relevant antigens such as (e.g., centromere, SS-A(Ro) and Scl-70). In this paper we present the results evaluation of ANA incidence, detected by IFA in serum specimens of corresponding clinical patients, during 2005 and 2006. Key words: SLE, ANA, IFA, incidence.

T.2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors :

Časopis Journal:

THE EFFECTS OF TREATMENT OF SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISAM ON METABOLIC CONTROL AND HYPERINSULINEMIA Zelija Velija-Ašimi, Jasenko Karamehić Clinic of endocrinology, diabetes and metabolic diseases, Clinical Center University of Sarajevo Institute for Clinical Immunology, Clinical Center University of Sarajevo MEDICINSKI ARHIV / časopis ljekara/liječnika BiH, glavni i odgovorni urednik: Izet Mašić Godina 2007/ Vol 61/ Broj 1 Str 20-21 ISSN 0350-199 X We examined the effects of treatment of subclinical hipothyroidism (SH) on metabolic control and hyperinsulinemia. The study included 53 patients ages 53.42+/-3.11 years, BMI = 28.43 +/- 1.67 kg/m2, with SH. Laboratory evaluation included serum free T3, free T4, TSH, thyroid antibodies, TGL,
266

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime Summary

insulin, C-peptide and glukose during OGTT, HbA1c, CRP and level of lipids. Twelve SH patients (37.7%) had diabetes mellitus (DM), 14 patients (26.4%) had glucose intolerance (GI) and 35 patients were treated with Lthyroxin (25-50ug). Patients with DM and GI were treated with diabetic diet, physical activity and previously antidiabetics without change of doses. After the six months of treatment, patients had normal or limited TSH (8.43 +/2.14 vs. 4.22 +/- 1.23 uIU/ml), level of fasting insulin (176 +/- 42 vs. 119 +// 30 p;oI/I) significantly decreased, level of HbA1c (7.2 +/- 1.3 vs. 5.8 +/0.6%) decreased as well. The level of fasting and postparandial glucose significantly decreased, level of CRP decreased as well. The level of total cholesterol, as well as triglycerides, HDL and LDL cholesterol were changed. The corelation between TSH and HbA1c was positive and significant. These dana support mezabolic control and insulin sensitivity. Key words: subclinical hypothyroidism, metabolic control, hyperinsulinemia.

T.3. Naslov rada: NEUROPATSKA BOL Paper Title : Autori/ Dr Salem Alajbegović, University of Zenica, B&H Authors : Dr A. Alajbegović, Dr H. Resić, University of Sarajevo, B&H Časopis / Medicinski Arhiv, 2007; 61(2): 114-116 Journal: ISSN 0350-199X Glavni i odgovorni urednik-Izet Mašić Neuropathic pain is result of damage or dysfunction of periphery or central nervous system. There is no adequate adaptation and produce suffering without biological helpfulness. The aim of treatment of patient with neuropathic pain is soothing of pain and suffering and prevention of further development of pathological process. Periphery mechanisms of neuropathic pain include hyperexcitability of cell membrane and periphery sensibilization. Central mechanism includes central sensibilization, central reorganization of alphabeta fibers and loss of inhibition mechanisms. The main symptoms of neuropathic pain are described as lancinating, stabbing, or shooting pain. Hyperalgesia and allodynia are special kind of neuropathic pain that is provoked by mechanic or thermal stimuli. Mononeuropathy, plexopathy, radiculopathy, and myelopathy, lesions of thymus, cortex or / brain stem are real cause of neuropathic pain. In the treatment of neuropathic pain drug such as opioid, nonsteroid antirheumatics, analgetics, tricyclic antidepressant and antiepileptic are used. The most successful treatment is with antiepileptic drugs of second generation. Carbamazepin was the drug of choice till ten years ago. Since then the leader position in treatment has belong to gabapentin in dose from 900-2400 mg daily. Currently the new drug is tested, antiepileptic pregabaline. The first experiences are promising.

Rezime Summary

T.4. Naslov rada: SAMOKONTROLA KOD DIJABETIČARA Paper Title : Autori/ Dr Salem Alajbegović, University of Zenica, B&H Authors : Dr B. Heljić, Dr A. Alajbegović, Dr E. S. Mehmedika, University of Sarajevo, B&H Časopis / Medicinski glasnik, 2007; 4-1: 44-8 Journal: ISSN 1840-0132 Glavni i odgovorni urednik-Uzunovic - KamberovićSelma
267

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime Summary

The aim of this study was to determine to what extent patients in ZenicaDoboj Canton suffering from diabetes conducted self-control of glycemia and glycosuria, what was a weekly average of glycemia self-control and frequency of feet self-control. In 278 patients suffering from diabetes (58 with type 1 diabetes 1 and 220 with type 2 diabetes) we studied a conduct of self-control with these parameters in 1999 and 2004. In 1999 self-control of glycemia was conducted by 44.83% persons with type 1 diabetes, 12.27 with type 2 diabetes and 19.6% patients of all the samples. In 2004 selfcontrol of glycemia was conducted by 53.45% persons with type 1 diabetes, 29.55% patients with type 2 diabetes and 34.53% patients from the whole sample. A weekly average of glycemia selfcontrol amounted to 1.374 in the group of patients with type 1 diabetes and in the group suffering from type 2 diabetes it amounted to 0.118 which was significantly lower (p<0,01). In 2004 the average of patients with type 1 diabetes was 2.057 and in those with type 2 diabetes it was 0.527 (p<0,001). The difference in the weekly / number of glycemia self-control between 1999 and 2004 in the groups with type 2 diabetes was significant p<0,01. In 1999 in the total sample of type 2 diabetics self-control and self-protection of feet were conducted by 58.6% and 80.9% patients in the second period (p<0,001). In the total studied sample this mode of self-care was conducted in 1999 by 63.3% patients and in 2004 by 81.3% patients. Although it was increasing the percentage of diabetics conducting glycemia self-control is not satisfactory in either of these groups of diabetics having in mind its importance for self-care and better treatment of persons suffering from diabetes. Key words: self-control, diabetes, glycemia
PREVALENCE AND SIGNIFICANCE OF DIABETES IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

T.5. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors :

Dr Salem Alajbegović, Cantonal Hospital, University of Zenica, BiH Dr Ž. Metelko, University Clinic for Diabetes, Zagreb, Croatia Dr A. Alajbegović, Dr E. Suljić-Mehmedika, Dr H. Resić, University Hospital Center, Sarajevo, BiH

Časopis / Diabetologia Croatica, 2006; 35-4: 75-81 Journal: ISSN 0351-0042 Glavni i odgovorni urednik-Zeljko Metelko Rezime / Key words: acute myocardial infarction, diabetics,nondiabetics Summary Data from the World Health Organization show that there is an increase in the morbidity and mortality caused by ischemic coronary disease. Diabetes has been confirmed as an independent risk factor in the development of coronary disease. The aim of this study was to determine the effect and role of diabetes mellitus in patients suffering from acute myocardial infarction (AMI). The study included 506 patients treated for AMI at Department of Medicine, Cantonal Hospital in Zenica during 1991, 1993 and 1996. In total, there were 94 diabetic patients with AMI: 36 in 1991; 31 in 1993; and 27 in 1996. In the same years, 412 nondiabetic patients were treated for AMI: 127 in 1991; 143 in 1993; and 142 in 1996. The percentage of patients with AMI was significantly higher in the group of diabetics than in nondiabetics (p<0.01). The percentage of women with AMI was significantly higher among diabetics than among nondiabetics in all three study years (1991 and 1993, p<0.01; 1996, p<0.05). Among nondiabetics, the percentage of AMI was significantly higher in men as compared with women in all three
268

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

study years (p<0.001). The percentage of diabetics with AMI did not change significantly among the three study years. 7. OBJAVLJENE KNJIGE: Naslov: KLINIČKA IMUNOLOGIJA Autor –Autori: JASENKO KARAMEHIĆ, ZEHRA DIZDAREVIĆ I SARADNICI Izdavač: IP "SVJETLOST" D.D. SARAJEVO Tiraž: 500 PRIMJERAKA Format: A4 ISBN broj 978-9958-10-844-0 COBISS broj: BH-ID 15773446 Izvod iz recenzije ili sadržaj knjige: Tekst od jedne do dvije stranice A4 formata Rcenzenti: Prof. dr Hajrija Selesković Prof. dr Ekrem Ajanović Prof. dr Mirko Grujić Recenzija Prof. dr Hajrija Selesković Podaci o recenziranom rukopisu Poslije vrlo kratkog vremena od objavljivanja svojih posljednjih knjiga Prof. dr. Jasenko Karamehić i Prof. dr. Zehra Dizdarević zajedno sa svojim suradnicima ponovo su nas prijatno iznenadili i obradovali. Pripremili su novi udžbenik pod naslovom "Klinička imunologija". Knjiga je namjenjena prvenstveno ljekarima koji se bave kliničkim implikacijama poremećenog imunološkog odgovora, te posebno pojedinim specijalistima koji u svakodnevnoj praksi ispituju i liječe bolesti poremećenog imunološkog odgovora, ali i studentima na dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi iz oblasti medicine. Teško je i zamisliti savremeno liječenje širokog spektra bolesti bez poznavanja imunoloških procesa koji su u njima prisutni. Ovaj udžbenik je nastao zahvaljujući ogromnom trudu, respektabilnom znanju i velikom iskustvu prije svih veoma vrijednih, upornih i plodnih autora Prof. dr Jasenka Karamehića, Prof. dr Zehre Dizdarević i 45 autora različitih specijalnosti, saradnika iz BiH i Hrvatske i prestižnih američkih Univerziteta Yale i Harvard. Kako i sami autori navode u predgovoru, prihvatili su izazov pisanja udžbenika u jednoj od najsloženijih medicinskih oblasti, kliničkoj imunologiji, koja je nakon dosta skromnih početaka relativno brzo dostigla današnji više nego zavidan nivo razvoja. Klinička imunologija je jedna od pionirskih sveobuhvatnih knjiga-udžbenika iz te oblasti na prostoru bivše države i Balkana. Napisana je na 816 strana A-4 formata čija je materija logičnim redom kroz opšti i specijalni dio izložena u 5 dijelova i 42 poglavlja sa 194 slike, 149 tabela, 22 sheme i sa nekoliko hiljada “svježih” referenci, indexom pojmova i priloženim appendixom kolor fotografija na kraju knjige. Knjiga je podjeljenja u pet dijelova: Opštu imunologiju, Autoimune bolesti, Kliničku imunologiju, Transplantacionu imunologiju i Imunološke laboratorijske metode. U opštem dijelu su data Poglavlja: Biologija imunog odgovora; Komponente imunog sistema; Komplement; Citokini; Reakcija organizma na šok, traumu i sepsu; Imunološka preosjetljivost; Imunogenetika. Prvi dio, Opšti, sadrži osnovna načela limfocitne biologije, građu i funkciju imunoglobulinskih molekula i njihovih gena, funkciju topljivih medijatora u stanicama koje mogu pojačati imunoreaktivnost, detaljno obrađene hemokine i imunogenetiku.

269

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Autori u ovom dijelu detaljno opisuju urođeni imuni odgovor, adaptivni imuni odgovor, sistemski odgovori u zapaljenju, neželjeni zapaljenski imuni odgovori, medijatore zapaljenja imunih reakcija, komponente akutne zapaljenske reakcije. Autori se ovdje posebno fokusiraju na davanje primjera urođenog neadaptivnog odgovora koji nisu imunološkog karaktera, npr. vaskularne promjene usljed ultravioletnog zračenja pokrenute histaminom, neke reakcije neutrofilnih granulocita itd. Drugi aspekti koji se javljaju u odgovoru na invazivni organizam povezani su i suštinski predstavljaju dio ukupnog imunog odgovora na infekciju i označavaju se kao urođeni imuni odgovor. On se aktivira neposredno po infekciji, pokreće odgovor domaćina na infektivni mikroorganizam i šalje pobuđujući signal za adaptivni imuni odgovor. Osim toga ima ulogu prevencije napada i oštećenja ćelija domaćina tokom adaptivnog odgovora. Autori dalje objašnjavaju pataofiziologiju imunoloških reakcija organizma u biologiji imunog odgovora. U Poglavlju o komplementu bave se opisom i ulogom ovih medijatora koji potiču iz plazme, a neophodni su u aktivaciji imunološke kaskade koju mogu da pokrenu supstance oslobođene iz mikroorganizma, označenih od C1 do C9 i detaljnim opisom alternativnog, klasičnog i properdinskog puta aktivacije komplementa. Recenzija Prof. dr Ekrem Ajanović Udžbenik Klinička imunologija, autora Prof. dr. Jasenka Karamehića, Prof. dr. Zehre Dizdarević i saradnika je prva sveobuhvatna knjiga iz te oblasti na prostoru bivše Jugoslavije i Balkana. Knjiga ima 816 strana u formatu A4, 42 Referata, podjeljenih u 5 Poglavlja, u kojoj učestvuje 47 eminentnih stručnjaka sa svih BH Univerziteta i 4 profesora iz SAD-a (3 sa Yale-u, 1 sa Harvarda) i dva saradnika iz Hrvatske. Glavni urednici knjige su Prof. dr. Jasenko Karamehić i Prof. dr. Zehra Dizdarević i njihovih 45 saradnika koji su pisali različite Referate u kliničkoj imunologiji. Kao prvi autor, najviše Referata (ukupno 19) napisao je Prof. dr. Jasenko Karamehić, Prof. dr. Zehra Dizdarević (ukupno 5), Prof. dr. Faris Gavrankapetanović (ukupno 3), a svi ostali su napisali uglavnom po jedan Referat ili su se nalazili kao koautori u nekim od ovih Referata. Udžbenik Klinička imunologija je podjeljen u pet Poglavlja, a to su: • Opšta imunologija; • Autoimuna oboljenja; • Specijalna ili klinička imunologija; • Transplantaciona imunologija; • Imunološko laboratorijske metode; Stručnim tekstovima su priključena i dva dodatka: • Index pojmova u imunologiji • Appendix sa slikama u koloru Recenzija Prof. dr Mirko Grujić Imunologija je medicinska disciplina koja je u posljednje tri decenije doživjela veliki razvoj i napredak. Prvobitno se imunologija bavila pojavom imuniteta u vezi sa bakterijskim infekcijama. S tim u vezi je pojava prvih vakcina i seruma u prevenciji i liječenju zaraznih bolesti odnosno aktivna i pasivna imunizacija. U drugoj fazi, sa razvojem molekularne biologije, izučavana je struktura antitijela, dok je treća faza posvećena ispiti–vanjima u oblasti celularne imunologije. Pod imunitetom u širem smislu podrazumijeva se sposobnost organizma da se odupre raznim štetnim djelovanjima. Imunološki mehanizmi služe pretežno održanju identiteta i integriteta organizma. Glavni zadatak je razlikovanje vlastitoga i tuđega. Prepoznavanjem tuđega imunološki sustav može pokrenuti niz reakcija. Neke od njih su korisne, a neke štetne. Ukoliko su imune reakcije korisne po organizam govorimo o imunitetu, a ukoliko su štetne govorimo o alergiji i biosenzibilnosti. Danas imunologija kao bazična disciplina ima veliki značaj i u kliničkoj medicini. Poremećaji imunog sistema dovode do niza bolesti kao što su: alergijske bolesti, sistemska oboljenja,
270

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

reumatska oboljenja, bolesti krvnih sudova, autoimune bolesti, bubrežne i endokrine bolesti, kožne bolesti, onkološke bolesti itd. U posljednje vrijeme mnogo se rade transplantacije raznih organa (bubreg, jetra, srce, pluća, pankreas, koštana srž, kost, koža). Poznavanje imunoloških mehanizama od bitne je važnosti za uspjeh i dobar ishod takvog liječenja. U prvom redu misli se na izbor davaoca i imunosupresivnu terapiju. Isto tako u nastanku mnogih bolesti poznat je mehanizam autoalergije odnosno autoagresije gdje promjena kompozicije vlastitih ćelija, zbog raznih štetnih uticaja, dovodi do denaturacije tih ćelija i pojave njihove antigeničnosti. Organizam tako promijenjene ćelije ne prepoznaje kao svoje i uništava ih specifično stvorenim antitijelima. To je također velika grupa tzv. autoimunih bolesti. Sve ovo imalo je velikog uticaja na razvoj kliničke imunologije koja je zapravo interdisciplinarna oblast i zadire u gotovo sve grane kliničke medicine. To su bili osnovni razlozi što su se prof. dr. Jasenko Karamehić i prof. dr. Zehra Dizdarević, zajedno sa grupom ljekara iz Bosne i Hercegovine, od kojih je većina iz Sarajeva, uz četiri strana autora, prihvatili odgovornog zadatka da napišu monografiju o kliničkoj imunologiji, kako bi se popunila dosadašnja praznina, jer djelo ovakve vrste kod nas, do sada, još nije napisano. Cilj autora je bio da se ljekarima i studentima medicine pruži odgovarajući savremeni udžbenik iz ove oblasti kako bi im se olakšalo učenje i usavršavanje u toj teškoj i ozbiljnoj problematici. Glavni autori knjige su prof. dr. Jasenko Karamehić i prof. dr. Zehra Dizdarević, ali i 45 drugih saradnika od kojih su svi afirmisani stručnjaci iz oblasti kojom se bave. Oni su dali svoj prilog na osnovu višegodišnjeg vlastitog iskustva te na osnovu stručnih i naučnih radova iz strane i domaće literature. Imunološki mehanizmi su često veoma složeni i zamršeni, a ponekad i teško razumljivi, pa nije čudo da još uvijek postoji mnogo nejasnoća i neriješenih pitanja oko kojih nema potpune saglasnosti. Zbog toga ova knjiga, prva iz oblasti kliničke imunologije u nas, dolazi u pravi čas. KATEDRA ZA JAVNO I PREVENTIVNO ZDRAVSTVO I ZARAZNE BOLESTI Šef katedre Prof.dr. Boriša Hrabač Naziv katedre Naziv predmeta Socijalna medicina, organizacija ekonomika zdravstva Zdravstveni menadžment 3. Katedra za javno i preventivno zdravstvo i zarazne bolesti Šef Katedre Prof.dr.sc. Boriša Hrabač Godina studija I i Fond sati 3+2 Kredit ( ects ) 5 Ime nastavnika/ saradnika prof.dr. Boriša Hrabač asistent -Senad Huseinagić,dr.med Bez izbora: Angažovan prof.dr. Boriša Hrabač te asistent Socijalne medicine Senad Huseinagić,dr.med. doc.dr.Lejla Ibrahimagić-Šeper asistent Edin Selimović,dr.stomat. doc.dr. Damir Kukić Angažovan asistent sa Pedagoškog fakulteta Enes Prasko doc.dr. Lejla Ibrahimagić-Šeper asistent Edin Selimović,dr.stomat.
271

III

2+2

3

Principi zdravstvene njege Komunikacione vještine

I I

2+1 1+1

3 1

I Promocija zdravlja i prevencija sa medicinskom etikom

3+3

6

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Religija zdravlje Higijena zdravstvena ekologija

i I izborni i I

1+/ 3+3

2,5 5

Epidemiologija

III

2+2

4

Zarazne bolesti III sa njegom

2+2

4,5

Zarazne bolesti III sa njegom II izborni

1+1

2

Mikrobiologija i I parazitologija

2+2

4

Bez izbora: Angažovan doc.dr. Smajil Durmišević doc.dr.Hajrudin Skender doc.dr. Smajil Durmišević asistent Amela Agić,dr.med. doc.dr. Salih Tandir doc. dr. Sead Karakaš doc.dr. Ibrahim Aličković Po potrebi angažovati ljekara specijalistu:Fatima Bašić,dr.med. prof.dr. Ekrem Jusufović Viši asistent: mr.Lejla Čalkić Po potrebi angažovati ljekare specijaliste: Zijad Halilović.dr.med., Nerma Mušić,dr.med. Ednan Drljević,dr.med, Jasmina Čimić,dr.med., Eldira Hadžić,dr.med. prof.dr. Ekrem Jusufović Viši asistent: mr.Lejla Čalkić Po potrebi angažovati ljekare specijaliste: Zijad Halilović.dr.med., Nerma Mušić,dr.med., Ednan Drljević,dr.med, Jasmina Čimić,dr.med., Eldira Hadžić,dr.med. doc.dr. Selma Uzunović- Kamberović asistent -Sabina Šestić,dr.med.

4. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA T.1. Naslov rada: PREVALENCE AND MECHANISMS OF ANTIBIOTIC CAMPYLOBACTER SP. FOOD-RELATED ISOLATES Paper Title : Autori/ Authors :

RESISTANCE

OF

Ana Kramar, Marija Kurinčič, Blaž Medja, Nika Janež, Tina Zorman, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology, Chair of Food Microbiology, Ljubljana, Slovenia Katja Zelenik, Mojca Lušicky, Institute of Public Health Maribor, Slovenia
272

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Lieve Herman, Ministry of the Flemish Community, Institute for Agricultural Research, Unit Technology and Food- Food Safety, Product Quality and Innovation, Melle, Belgium Uzunović-Kamberović, Cantonal Public Health Institution Zenica, BiH Sonja Smole Možina, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology, Chair of Food Microbiology, Ljubljana, Slovenia Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data 3th SNS (Slovenian Nutrition Society) Congress of processing-innovationnutrition-healthy consumers, Radenci, Slovenia, September 22nd -26th 2007. Book of abstracts of the 3th SNS (Slovenian Nutrition Society)Congress of processing-innovation-nutrition-healthy consumers, Radenci, Slovenia, September 22nd -26th 2007. Ljubljana: Slovenian Nutrition Society, 2007, Abstract P15, str. 33.

Rezime Summary

The increasing antimicrobial resistance rates of microorganisms is a prompt world-wide problem, especially microbial multidrug resistance phenotypes, being dispersed also among food-related bacteria. A case study could be the resistance of camyplobacters, which are usually transmitted in the food chain by contaminated poultry meat and water. In this study, the resistance against ciprofloxacin, erythromycin and tetracycline, antibiotics of choice in / human and veterinary medicine, was studied in Campylobacter sp. isolates, which were collected from retail poultry meat ( n=112) and surface or drinking water (n=50) in different Slovene and Bosnian regions by standard ISO isolation procedure. Antibiotic resistance phenotypes were studied by reference agar dilution and broth microdilution method with CellTitre-Blue® reagent and automated fluorescence signal detection. The involvement of efflux pumps was evaluated by measurements with/without the efflux pump inhibitor phenylalanine-arginine ß-naphthylamide (PAßN). Beside classical phenotyping methods of species identification and resistotyping, also restriction fragment lenght polymorhisms of specific amplicons (PCR-RFLP) and/or mismatch amplification mutation assay (MAMA-PCR) procedures were used for species identification and strain resistance characterization (mutations in 23S rRNA, gyrA and TetO genes). Good correlation was found between phenotypic and genetic results. High prevalence of resistant strains was found among water and meat isolates, including multidrug resistant isolates. This was true especially for C. coli isolates, which were predominant among water (38/50) and meat isolates (64/112). The resistance rates to ciprofloxacin, erythromycin and tetracycline were 26,0%, 44,0% and 6,0% among water isolates and 43,8%, 21,4% and 18,8% in poultry meat isolates, respectively. Target mutations as well as efflux activity was confirmed as responsible mechanism of resistance, especially in case of erythromycin resistant isolates. Key Words: Campylobacter, antibiotic resistance, ciprofloxacin, erythromycin, tetracycline, resistance mechanisms, mutations, efflux, food safety

T.2. Naslov rada: MECHANISMS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF CAMPYLOBACTER SPP. Paper Title : Autori/ Ana Kramar, Marija Kurinčič, Blaž Medja, Nika Janež, Tina Zorman, Authors : University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology, Chair of Food Microbiology, Ljubljana, Slovenia Katja Zelenik, Mojca Lušicky, Institute of Public Health Maribor, Slovenia Lieve Herman, Ministry of the Flemish Community, Institute for Agricultural
273

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Research, Unit Technology and Food- Food Safety, Product Quality and Innovation, Melle, Belgium Uzunović-Kamberović, Cantonal Public Health Institution Zenica, BiH Sonja Smole Možina, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology, Chair of Food Microbiology, Ljubljana, Slovenia Kongres /Congress : 2nd International Congress on Food and Nutrition, Food for future; 24-26 October 2007, Istanbul /Turkey

Podaci o Book of abstracts. [Kocaeli]: Tübitak, MAM, 2007, str. 116. [COBISS.SI-ID 3372408] zborniku / Proceedings Data The increasing antimicrobial resistance rates of microorganisms is a prompt worl-wide problem, especially microbial multidrug resistance phenotypes, being dispersed also among food-related bacteria. A case study could be the resistance of camyplobacters, which are usually transmitted in the food chain by contaminated poultry meat and water. In this study, the resistance against ciprofloxacin, erythromycin and tetracycline, antibiotics of choice in Rezime / human and veterinary medicine, was studied in seventy meat and water Campylobacter spp. isolates, which were collected from retail poultry meat Summary or from surface water in different Slovene and Bosnian regions by standard ISO isolation procedure. For comparison, additional human clinical isolates were included in study. Antibiotic resistance phenotypes were studied by reference agar dilution and broth microdilution method with CellTitre-Blue® reagent and automated fluorescence signal detection. The involvement of efflux pumps was evaluated by measurements with/without the efflux pump inhibitor phenylalanine-arginine ß-naphthylamide (PAßN). Beside classical phenotyping methods of species identification and resistotyping, also restriction fragment lenght polymorhisms of specific amplicons (PCR-RFLP) and/or mismatch amplification mutation assay (MAMA-PCR) procedures were used for species identification and strain resistance characterization on genetic level (mutations in 23S rRNA, gyrA and TetO genes). Good correlation was found between phenotypic and genetic results of phenotyping. Highly resistant strains were found among water and meat isolates, including multidrug resistant isolates. Efflux pumps activity as well as target mutations were confirmed as responsible mechanisms in resistant strains, especially in case of erythromycin resistant isolates. Key Words Campylobacter, antibiotic resistance, ciprofloxacin, erythromycin, tetracycline, resistance mechanisms, mutations, efflux T.3. Naslov rada: PREVALENCE AND MECHANISMS OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF Paper Title : CAMPYLOBACTER SPP. FROM WATER AND POULTRY MEAT SAMPLES Autori/ Authors : Sonja Smole Možina, Marija Kurinčič, Ana Kramar, Tina Zorman, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology, Chair of Food Microbiology, Ljubljana, Slovenia Katja Zelenik, Mojca Lušicky, Institute of Public Health Maribor, Slovenia Lieve Herman, Ministry of the Flemish Community, Institute for Agricultural Research, Unit Technology and Food- Food Safety, Product Quality and Innovation, Melle, Belgium Uzunović-Kamberović, Cantonal Public Health Institution Zenica, BiH
274

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Kongres /Congress :

Podaci zborniku / Proceedings Data

Risk assessment of microbial problems and preventive actions in food industry. 2nd open seminar of Safoodnet: Food safety and Hygiene networking within new member states and associated candidate countries. FP6-022808-2006. Istanbul, Turkey, 22-23. oktober 2007. o Book of abstracts. (u štampi)

Rezime Summary

Thermotolerant campylobacters are currently recognized as a leading cause of foodborne illness in many developed countries worldwide. They are usually transmitted by contaminated food and drinking water, but there is still much unknown in their epidemiology. Additional problem is the emergence and spread of their antimicrobial resistance. We studied the / prevalence and mechanisms involved in resistance against ciprofloxacin, erythromycin and tetracycline, antibiotics of choice in human and veterinary medicine, in Campylobacter spp. isolates, which were collected from retail poultry meat and surface or drinking water from different Slovene and Bosnian regions in the years 2001-2007. Materials and methods Isolation of bacterial strains from poultry meat and water samples Two hundred seven (207) samples of poultry meat from 16 different suppliers on Slovenian and Bosnian market were investigated with the ISO 10272 guideline for the presence of thermotolerant campylobacters in the period 2001- 2003. One hundred eighteen (118) strains were long-term stored at –80°C in culture collection ZIM, BF, Ljubljana, for further studies. During the years 2004-2007, 592 samples of surface or drinking water from different regions in Zenica-Doboj Canton, BiH, were examined for thermotolerant campylobacters at the Public Health Institute in Zenica, BiH. In 2006-2007, 336 water samples from Slovenia were included in monitoring at the Public Health Institute in Maribor. In total, 58 presumably thermotolerant Campylobacter water strains were sent to Biotechnical Faculty and stored for tests described below. Species identification C. jejuni and C. coli were identified by standard (ISO) and polymerase chain reaction (PCR) procedures as described previously (Zorman and Smole Mozina, 2002). Additionally, the identity of poultry meat isolates was confirmed by PFGE typing using SmaI and CHEF mapper XA System (BioRad) (Zorman et al., 2006). Determination of antibiotic resistance and mechanisms involved Antimicrobial resistance testing was first performed using disk diffusion method and Epsilometer test as described previously (Kurincic et al., 2005; Smole Mozina et al., 2005). Minimal inhibitory concentrations (MICs) of ciprofloxacin, erythromycin and tetracycline were confirmed by broth microdilution method with CellTiter-Blue® reagent and automated fluorescence signal detection as described by Kurincic et al. (2007, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2007.03.012). The resistance to ciprofloxacin was confirmed also by mismatch amplification mutation assay (MAMA-PCR) detection of mutations in quinolone resistance determining region (QRDR) of the gyrA gene, as described by Zorman (2004). Mutations in 23S rRNA and TetO genes were studied by PCR-RFLP and PCR, respectively. The involvement of efflux pumps was evaluated by measurements with/without the efflux pump inhibitor phenylalanine-arginine ß-naphthylamide (PAßN) (Kurincic et al., 2007). Results and discussion
275

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Isolation of thermotolerant Campylobacter spp. from poultry meat and water samples In total, 90% of Slovene and 74% of Bosnian tested fresh retail poultry meat samples were found positive for thermotolerant campylobacters. Among 928 water samples, surface and drinking waters were tested. In total, 55 out of 679 (55/679) surface water and 3 out of 249 (3/249) drinking water samples were found positive for thermotolerant campylobacters. Species identification One hundred twelve (112) meat isolates and 54 water isolates survived long-term freezing and were included in PCR species identity confirmation. We found high proportion of C. coli among thermotolerant campylobacters from poultry meat and water samples (64/112% and 38/50, respectively). Only 6/50 water isolates were confirmed as C. jejuni, some were confirmed to belong to the genus Campylobacter, four isolates were not confirmed as campylobacters and were excluded from further testing. Antimicrobial resistance and mechanisms involved in Campylobacter meat and water isolates We compared the occurence of antimicrobial resistance to ciprofloxacin, erythromycin and tetracycline among 112 poultry meat and 50 water isolates, identified as C. coli, C. jejuni or Campylobacter spp. Resistance to ciprofoxacin was more frequent among meat isolates (43,8% versus 26,0 % among water isolates). In contrast, resistance to erythromycin was much more frequent among water isolates (44,0% versus 21,4% among meat isolates). However, the erythromycin resistance rates of meat and water isolates were very high, comparing to reports from some other European countries. Tetracycline resistance was rare among water isolates, but quite frequent among meat isolates (6,0% versus 18,8%, respectively). With the aim to study the mechanisms involved, the resistance of 30 isolates to erythromycin, ciprofloxacin and tetracycline was studied in the absence and presence of efflux pumps inhibitor phenylalanine-arginine ßnaphthylamide (PAßN), which affected the efflux pump CmeABC. As the result of PAβN presence, the susceptibilty to erytromycin was in average increased 24-fold. The presence of efflux pumps activity at the isolates with mutations in target genes was also observed and proved sinergistic activity of these two drug resistance mechanisms.The smaller effect of the PAβN was also observed in use of ciprofloxacin and tetracycline. Conclusions An inevitable side effect of the use of antimicrobials is the emergence and dissemination of resistant bacteria. Because of the global increasing of antimicrobial resistance and the potential public health consequences of the transmission of resistant bacteria through the food chain there is an urgent need for monitoring antimicrobial resistance at the local, regional and international level. We need a monitoring system of the prevalence and antibiotic resistance of zoonotic bacteria from human, animal, food and environmental samples at different levels to understand the epidemiology of resistant strains and assure safety of our food. Key Words: Campylobacter, antibiotic resistance, ciprofloxacin, erythromycin, tetracycline, resistance mechanisms, mutations, efflux T.4. Naslov rada: GENETIC CHARACTERIZATION AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF THERMOPHILIC Paper Title : CAMPYLOBACTER SPP. FROM RETAIL POULTRY MEAT IN SLOVENIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA Autori/ Sonja Smole Možina, Marija Kurinčič, Tina Zorman, University of
276

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Authors :

Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology, Chair of Food Microbiology, Ljubljana, Slovenia Ingrid Berce, Institute for Public Health Nova Gorica, 5000 Nova Gorica, Slovenia Marc Heyndrickx, Lieve Herman, Ministry of the Flemish Community, Institute for Agricultural Research, Unit Technology and Food- Food Safety, Product Quality and Innovation, Melle, Belgium Uzunović-Kamberović, Cantonal Public Health Institution Zenica, BiH 2nd International Congress on Food and Nutrition, Food for future; 24-26 October 2007, Istanbul, Turkey.

Kongres /Congress :

Podaci o Book of abstracts. [Kocaeli]: Tübitak, MAM, 2007, str. 37. [COBISS.SI-ID zborniku 3372152] / Proceedings Data Campylobacter jejuni and C. coli are the leading cause of human bacterial enteritis in developed countries. Many infection sources are suspected, but consuming and/or handling contaminated poultry meat is the most consistent risk factor, linked to the high prevalence of campylobacters in retail poultry meat. Additional problem is the emergence and spread of their antimicrobial resistance. A case study could be the emerging resistance of Rezime / campylobacters against fluoroquinolones. In our country, the prevalence and antibiotic resistance of campylobacters in foods is still not monitored Summary routinely at the national level. However, during recent years we introduced standardised conventional and molecular methods for detection, identification, typing and antibiotic resistance testing of thermophilic Campylobacter from poultry meat samples. In this work the results of study of 207 chicken meat samples from sixty different markets in the same time frame in Ljubljana (Slovenia) and Zenica (BiH) region will be presented. Over 150 strains of thermophilic campylobacters have been isolated and identified as C. jejuni or C. coli by classical phenotypic procedure and multiplex PCR. Genetic diversity of strains was studied by fla-RFLP, PFGE and DGGE typing and compared to human clinical and animal isolates genotyping. Epidemiologically interesting features such as high percentage of C. coli and hippurate negative C. jejuni in chicken meat samples as well as completely identical genotypes of meat and human clinical isolates will be discussed. Since antimicrobial (multi)resistance, especially against ciprofloxacin and erythromycin was found as a critical point among meat isolates, the genetic background and efflux pumps mechanisms involved have been studied by mutation detection in target genes, heterogeneity of efflux pump genes and through the efficiency of efflux pump inhibitors. The important role of CmeABC in erythromycin resistance will be discussed. Key Words: Campylobacter, antibiotic resistance, ciprofloxacin, erythromycin, tetracycline, poultry T.5. Naslov rada: COMPARISION OF PREVALENCE ERYTHROMYCIN AND CIPROFLOXACIN Paper Title : RESISTANCE OF CAMPYLOBACTER JEJUNI AND CAMPYLOBACTER COLI FROM POULTRY, FARM CHICKENS AND HUMANS. Autori/ Authors : Ribana Kadribašić, Hygiene and environment protection Institute, Sarajevo, BH Selma Uzunović-Kamberović, Cantonal Public Health Institution Zenica,
277

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

BiH Marija Kurinčič, Ana Kramar, Sonja Smole Možina, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology, Chair of Food Microbiology, Ljubljana, Slovenia Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceeding s Data Rezime / Summary 1st Workshop ‘’Detection and identification of harmful SAFOODNET, Brno/Czech Republic, December 10-12 2007. microbes’’,

Book of abstract: Workshop ‘’Detection and identification of harmful microbes’’, SAFOODNET, Brno/Czech Republic, December 10-12 2007. (u štampi)

Aim Campylobacter jejuni and C. coli are the leading cause of human bacterial enteritis worldwide. Additional problem to high incidence of campylobacteriosis is the emergence and spread of antimicrobial resistance of campylobacters. In this work, the prevalence in resistance against erythromycin and ciprofloxacin, antibiotics of choice in human and veterinary medicine, in Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from poultry, farm chickens and humans in Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzegovina during 2001-2002 was investigated. Methods Antibiotic resistance phenotypes of Campylobacter spp. isolated from retail poultry meat (n=50), farm chickens (n=15) and human clinical isolates (n=52) were determined by disc diffusion and Etest methods, and with reference broth microdilution method with CellTiter-Blue® reagent and automated fluorescence signal detection. Results The high proportion of C. coli from poultry meat (29/50), farm chickens (8/15) and humans (15/52) were found, 58%, 53.3% and 28.3%, respectively. Erythromycin resistance of poultry, farm chicken and human isolates was 30.6%, 38.5% and 30.2%, respectively. Ciprofloxacin resistance was 26.5%, 30.8% and 32.1%, respectively. Erythromycin resistance rates of poultry, farm chicken and human isolates were high in both species, 31.8%, 50%, 31.6% (C. jejuni) and 26.9%, 28.6% and 26.7% (C. coli), respectively, which is unusual finding. All ciprofloxacin resistant isolates, with one exception of human isolate, have shown high level of resistance to ciprofloxacin (MIC≥ 32 μg/mL), and 89.4% of erythromycinresistant isolates have shown high level resistance to erythromycin (MIC≥128 μg/mL). Moreover, MIC≥512 μg/mL was noted in 59.6% of erythromycin-resistant isolates, including four human isolates. Conclusions The distribution of C. jejuni and C. coli species in isolates from poultry and farm chickens were similar to that seen in humans. Unusually high prevalence of resistance to erythromycin in both C. jejuni and C. coli isolated from humans, poultry and farm chickens was noted. Uncontrolled use of antimicrobials in humans and food animals might contributed to the emergence and dissemination of resistant bacteria. Monitoring antimicrobial resistance of zoonotic bacteria from human, animal, food and environmental origins at the local, regional and international level will help to understand its epidemiology and assure safety food. Key Words: Campylobacter, antibiotic resistance, MIC, ciprofloxacin, erythromycin, poultry

T.6. Naslov rada: Autori

Povezanost prevalencije arterijske hipertenzije sa štetnim navikama i nekim drugim stanjima kod srednjoškolske omladine. Dr.sc.Smajil Durmišević, Univerzitet u Zenici, B&H
278

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Kongres Podaci zborniku

Ass.Jasminka Durmišević-Serdarević; ass.Amela Agić IV dani socijalne medicine – javnog zdravstva. Travnik, Vlašić, 24. – 26. maja 2007. Zbornik sažetaka, p:13 – 15. o Zbornik sažetaka, p:13 – 15. ovoga rada je bio da se utvrdi prisustvo štetnih navika kao faktora rizika te povezanost ovih faktora sa stopom prevalencije arterijske hipertenzije kod srednjoškolske omladine. U ovom isptraživanju je utvrđeno da su dodatni riziko faktori za pojavu arterijske hipertenzije kod mladića dobne skupine od 15 do 18 godina: povećani stepen neurotičnosti, slaba fizička aktivnost i vještačka ishrana u prva tri mjeseca života, dok je veza slabije izražena i / nije statistički signifikantna, ali ipak postoji, u odnosu na: pušenje duhana, pasivno pušenje, konzumiranje alkoholnih pića i hipertrofičnost na rođenju, da su dodatni riziko faktori za pojavu arterijske hipertenzije kod djevojaka dobne skupine od 15 do 18 godina: povećan stepen neurotičnosti, slaba fizička aktivnost, pušenje duhana i pasivno pušenje duhana, dok je veza slabije izražena i nije statistički signifikantna, ali ipak postoji, u odnosu na: konzumiranje alkoholnih pića, hipertrofičnost na rođenju i vještačku ishranu u prva tri mjeseca života. Ključne riječi: arterijska hipertenzija, prevalencija, štetne navike, korelacija

Rezime Summary

Tabela 7. Naslov rada: Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci zborniku

Uticaj redovne sanitarne kontrole na mikrobiološku ispravnost namirnica. Dr.sc.Smajil Durmišević, Univerzitet u Zenici Ass.Jasminka Durmišević-Serdarević, Univerzitet u Zenici 5th Research/Expert Conference with International Partitipation “Quality 2007”, Neum, B&H, 06th-09th June, 2007

o Proceedings, Neum 2007: 695 – 700. (ISSN 1512-9268) Izdavač: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, Štampa: GRAFORAD Zenica. Urednik: prof.dr.Safet Brdarević Cilj ovoga istraživanja je bio utvrditi da li redovna zdravstvena kontrola / namirnica na mikrobiološku ispravnost ima uticaja na higijenski kvalitet. Redovna kontrola mikrobiološke ispravnosti namirnica iz proizvodnje i prometa rezultirala je značajnim poboljšanjem higijenskog kvaliteta i zdravstvene mikrobiološke ispravnosti namirnica. Ključne riječi: namirnice, mikrobiološka kontrola, uticaj, kvalitet.

Rezime Summary

Tabela 8. Naslov rada: Quality status of ambiental air in the connection to medical visits of school Paper Title : children and youth Autori/ Authors : Kongres /Congress : Dr.sc.Smajil Durmisevic S, University of Zenica, B&H Ass.Jasminka Durmisevic-Serdarevic, University of Zenica, B&H 11TH International Reaserch/Expert Conference “Trends in the Development of machinery and Assotiated Technology” TMT 2007, Hammamet, Tunisia, 05-09 September, 2007: Podaci o Proceedings, Hammamet, Tunisia 2007: 1331 – 1334. zborniku (ISBN 978-9958-617-34-8) / Publisher: Faculty of Mechanical Engeenering in Zenica; Proceedings
279

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Data

Ecola Tecnica superior D’Enginyeria de Barcelona, Universitat politecnica de Catalunya, Spain; Bahçeşehir University Istanbul, Turkey. Editors: Dr.Sabahudin Ekinović Dr.Senay Yalcin Dr.Joan Vivancos Calvet Quality status of ambiental air in the connection to medical visits of school children and youth The goal of this work is to examine corelation between ambiental concentrations of sulphurdioxid (SO2), suspended particles and nitrogenoxides (NOx), and of number of visits by schoo l children and youth / to medical care institiutions. The school children and the youth in town of Kakanj visit medical institiutions considerably more frequently in comparison to the same age group in village of Brnjic, in corelation to monthly average values of concentration of sulphurdioxide, suspended particles and nitrogenoxides in air. Keywords: Air pollution; medical visits; school children; Kakanj

Rezime Summary

Tabela 9. Naslov rada: Distribucija vrijednosti arterijske tenzija kod srednjoškolske omladine Paper Title : Autori/ Dr.sc.Smajil Durmišević, Univerzitet u Zenici Authors : Ass.Durmišević-Serdarević J, Univerzitet u Zenici Ass.Amela Agić, Univerzitet u Zenici Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data Treći kongres pedijatara u BiH s međunarodnim sudjelovanjem. Mostar, 24. – 27.10. 2007. Pedijatrija danas 2007; 3(supl.1): 14. Tuzla. (ISSN 1840-0914) Izdavač: Klinika za dječije bolesti Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla. Glavni i odgovorni uerdnik: Husref Tahirović Časopis apstrahiraju i indeksiraju: The British Library Inside Service, Index Copernicus i CAB Abstract/Global Health Databeses. Normalan krvni tlak je nađen kod 71,54% ispitanika, visok normalan krvni tlak kod 17,40% ispitanika, prvi stepen hipertenzije kod 8,21% ispitanika, a drugi stepen hipertenzije kod 2,855 ispitanika. Arterijska hipertenzija prvog stepena nađena je kod 8,82% mladića te kod 7,98% djevojaka. Hipertenzija drugog stepana je nađena kod 4,585 mladića I 2,21% djevojaka. arterijska tenzija, distribucija, srednjeoškolska

Rezime Summary

/ Ključne rijerči: omladina

C) RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA T.1. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis Journal:

EPIDEMIOLOGY OF THE VIRAL HEPATITIS A AT THE ZENICA MUNICIPALITY ARA IN PERIOD FROM 1987 UNTILL 2003 Tandir Salih, Cantonal Public Health Institution Zenica, BiH Sukrija Zvizdić, Sadeta Hamzić, University of Sarajevo, Medical School MEDICINSKI ARHIV 2007; 61 (2): 91-3. / ISSN 0350-199X, Časopis ljekara/liječnika BIH, glavni i odgovorni urednik: Izet Mašić
280

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime Summary

/ Viral hepatitis A is an endemic disease with periodic epidemics,or sporadic cases within endemic areas.it is present in a majoritiy of world countires ,more often in undeveloped ones.In oour country it occurs occasionaly ,so it still cannot be considered as solved problem.This is because Bosnia and Herzegovina until 1990 was iin the group of countries with the largest hepatitis A morbidtiy in Europe and municipality Zenica within B&H with the largest morbidity in the period from 1987 until 1996. By studying the occurrence of the viral hepatitis A according to age groups ,we can notice that the largest number of patients is at the age between 7 and 18 years (school children and youth) with 68.86 % of baseline,than follows patientes up to 6 years of age with 15.34%. In analysis of occurence season ,it is noticed that disease have a season features with the peak occurence during November and December. Regarding the area of living,it is noticed that the disease occurs significantly less frequently among urban than rural and suburban population/78%). Among total number of patients within the period of epidemic we have registered 82.0% of patients,and only 18.9% was occasional cases. In majority of cases virus spreads by contact ,which is the consequence of poor hygiense and sanitation that was,or still are present in the rural areas,beacuse of inadequate infrastructure and lack of sufficient quantity of clean drinking water ,or to say low level of health knowledge among rural population. Key Words: Viral hepatitis A, freuency,epidemiology features.

T.2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary

ULOGA NESTRUKTURNOG ROTAVIRUSNOG AKUTNOG GASTROENTERITISA

PROTEINA

4 U UZROKOVANJU

Surkija Zvizdic,Sadeta Hamzic, University of Sarajevo, Medical School Salih Tandir, Cantonal Public Health Institution Zenica, BiH Medicnski Arhiv, 2007; 61(1) : 22-25. / ISSN 0350-199X, Časopis ljekara/liječnika BIH, glavni i odgovorni urednik: Izet Mašić / Rotavirusi pripadaju porodici Reoviridae, rodu Rotavirus sa nekoliko, za humanu i animalnu medicinu znacajnih tipova. Rotavirusni genom gradi 11 segmentna dvolancana RNA, koji kodiraju sintezu strukturnih (vp)i nestrukturnih (nsp) proteina. Oko virusnog genoma nalazi se troslojna kapsida.Protein sredisnjeg sloja (vp6) odgovoran je za grupnu specifičnost, a dva proteina vanjskog sloja kapside (vp 7 i vp 4 ) odgovorni su za pripadnost grupe A Rotavirusa različitim sero/genotipovima,označenim kao G i P. Ova dva značajana antigenska proteina pobuđuju organizam na produkciju specificnih neutralizirajućih antitijela.Ukupno je otkirveno i danas poznato 15 G i 23 P serotpipa rotavirusa. Inficira čovjeka, kod njega je otkriveno 10 G i 11 p serotipova rotavirusa sa najučestalijom zastupljenošću Grupe A, serotipova G1 do G4, odnosno serotipova P4 I P8. Među najučetsalijima se javlja G1 serotip. Prema najnovijim izvjestajima, rotavirusi su i dalje jedan od najznačajnih uzročnika akutnih gastroenteritisa mlađe dječije populacije sa endemskom distribucijom u svim geografskim područjima. Godišnje u Americi se hospitalizira oko 50.000 rotavirusima inficiranih osoba,a u Evropi taj broj iznosi oko 80.000.
281

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

U usporedbi sa drugim patogenima, rotavirusi su zastupljeni u uzrokovanju akutnih dječijih dijareja u 30-40+% slučajeva. Kod djece mladje od 5 godina godisnje se registruje oko 136 miliona gastroenteritisa rotavirsne etiologije. Od ovoga broja ,111 miliona ima kućno liječenje, 25 miliona zatraži medicinsku konsultaciju, 2 miliona bude hospitalizirano,a oko 440.000 umire. Key Words: rotavirus,akutni gastroenteritis, humana infekcija,patogeneza T.3. Naslov rada: INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOMEDICAL EDUCATION Paper Title : Autori/ Izet Masic, Mesud Jamakovic, Adela Cimic, Zekerijah Sabanovic, University of Sarajevo, Medical School Authors : Salih Tandir, Cantonal Public Health Institution Zenica, BiH Lejla Zunic, University of Sarajevo, Medical School Acta Informatica Medica, 2007; 15 (2): 101-106. Časopis / ISSN 0353-8109, Časopis udruženja za socijalnu medicinu-javno Journal: zdravstvo BH, glavni i odgovorni urednik: Izet Mašić Rezime Summary / Medical tehnology is a group of techniques ,drugs,equipment and procedures used by medical stuff while providing indiviudual healthcare.Medical progress in last few decades is probably correlated with progress of information technologies. There are two types of medical education :traditional and computer assisted learning/instruction(Cal or CAI).Teleducation is modern way of learning.In medical education telematic is combination of using telecommunication technologies in learning support,teaching..Distance learning and virtual education have lot of advantages like:More cooperation between teacher and student, better attitude to computer using, stimulating postive students atittude to learn. Main disadvantage of virtual education can be lack of contact between professor and student ,so professor does not have possibility to respond question and to explain unclearness. Key Words:information technologies,teleducation T.4. Naslov rada: KONTROLA HRANE KROZ HISTROIJU DO DANAS Paper Title : Autori/ Šukrija Zvizdić, Izet Mašić, Ines Rodiniš-Pejić, Fadila Kamberović, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Authors : Salih Tandir, Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Ibrahim Aličković, Dom zdravlja Kakanj, Materia Socio Medica volumen 19, No 2. 2007 godina; 123-126. Časopis / ISSN 1512-7680, Journal: Časopis udruženja za socijalnu medicinu-javno zdravstvo BH, glavni i odgovorni urednik: Izet Mašić Rezime Summary / Zakoni vezani za «zdravu hranu» vuku korjene od vremena starih naroda.Sa razvojem drustva kao i razvojem tehnologije proizvodnje se mijenjaju i zakoni i sistem kontrole. Donesen je Zakon o hrani koja ostavlja otvoreno pitranje dokle dosezu kompetencije odredjenih nadleznih institucija (profesija) u kontroli namirnica. Trenutno stanje u Kantonu Sarajevo je da kontrolu namirnica kao krajnjih
282

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

produkata (trgovine, restorani) vrse veterinarske ,agronomske i sluzbe javnog zdravstva, te se time djelatnost navedenih sluzbi raznih profesija ispreplicu. Ovo ce zajedno sa nejasno definiranimm nadleznostima privatnih ustanova dovoditi i dalje do nesporazuma i nelojalne konkurencije. Potrebno je redefinirati Zakon o hrani,te precizno odrediti kompetentnost pojedinih sluzbi u kontroli namirnica. Ključne riječi:food,low,publichealth services T.5. NASLOV RADA: PAPER TITLE : Autori/ Authors :

PREDOMINATION OF SHV-5 Β-LACTAMASES IN THE COMMUNITY CLINICAL SPECIMENS FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA Selma Uzunovic- Kamberovic, Cantonal Public Health Institution Zenica, BiH Branka Bedenic, Department of Microbiology, School of Medicine, University of Zagreb, Zagreb, Croatia Jasmina Vranes, Department of Microbiology, School of Medicine, University of Zagreb, Zagreb, Croatia.

Časopis Journal:

/ Clin Microbiol Infect 2007: 13: 820-823. (ISSN 1198-743X), The official publication of the European Society of Clinical Mycrobiology and Infectious Diseases; Editor-in-chief: Kevin Towner Indexed by: MEDLINE/Index Medicus, Current Contents, SCI, Research Alert, EMBASE, CAS, Global Health / Fourteen nonduplicate K. pneumoniae strains and five E. coli strains isolated from urine samples obtained from outpatients with confirmed urinary tract infections, were selected for characterization of β-lactamases by isoelectric focusing, substrate profile determination, polymerase chain reaction and sequencing of blaSHV genes. Susceptibility to antibiotics was determined by disk-diffusion and broth microdilution method. Based on sequencing of blaSHV genes enzymes of three transconjugants were identified as SHV-5 β-lactamase. The isolates were not clonally related by pulsed-field gel electrophoresis. All strains displayed higher level of resistance to ceftazidime and aztreonam compared to cefotaxime and ceftriaxone (CAZ phenotype). This is the first description of SHV-5 βlactamase in community specimens. There was no clonal spread of blaSHV and blaSHT genes since the strains showed distinct PFGE patterns. It is more likely that the spread of blaESBL genes is due to the genetic exchange between different clones. The occurence of extended-spectrum βlactamases was sporadic. Key words: Ceftazidime, extended-spectrum ß-lactamase, Klebsiella pneumoniae, resistance, SHV-5 Escherichia coli,

Rezime Summary

T.6. Naslov rada: UTJECAJ URINA NA ANTIMIKROBNU OSJETLJIVOST KLINIČKIH IZOLATA KLEBSIELLA Paper Title : PNEUMONIAE I ESCHERICHIA COLI KOJI PROIZVODE RAZLIČITE TIPOVE BETALAKTAMAZA PROŠIRENOG SPEKTRA

Autori/

Branka Bedenic, Zavod za mikrobiologiju i parasitologiju, Medicinski
283

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Authors :

fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju, KBC Zagreb, Jasmina Vranes, Zavod za mikrobiologiju i parasitologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba Selma Uzunovic- Kamberovic, Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica Živojin Žagar, Privatna adresa: Lopašićava 13, Zagreb Med Glas 2007; 4: 1-7. (ISSN 1840-0132) / Medicinski Glasnik, Official publication of the Medical Association of ZenicaDoboj Canton, BH, glavni I dogovorni urednik Selma Uzunović-Kamberović Indeksiran u: EMBASE/Exerpta Medic, Scopus, Science Citation Index Expanded (SCIE) / Cilj ovog istraživanja je bio utvrditi utjecaj humanog urina na antibiotsku osjetljivost izolata Klebsiella pneumoniae i Escherichia coli koji proizvode različite tipove β-laktamaze proširenog spektra (ESBL). Istraživanje je provedeno na 26 ESBL negativnih sojeva K. pneumoniae, 80 K. pneumoniae sojeva koji proizvode SHV- β-laktamaze (52-SHV-5, 31- SHV-2 i 7- SHV-12), 94 soja E. coli koji posjeduju TEM- β-laktamaze i 14 E. coli sojeva koji luče CTX-M β-laktamaze. Minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) za amoksicilin sam i u kombinaciji s klavulanskom kiselinom (koamoksiklav), cefaleksin, cefuroksim, ceftazidim, cefotaksim, ceftriakson, cefepim, gentamicin i ciprofloksacin su određivane paralelno u MuellerHinton bujonu i u urinu mikrodilucijskom metodom. Kod ESBL negativnih sojeva urin je povisio MIK90 svih testiranih antibiotika. Urin je također povisio MIK90 kod SHV-5 producenata za cefotaksim, cefepim i ciprofloksacin. MIK90 je porastao u SHV-2 producenata za cefazidim, cefotaksim, ceftriakson i cefepim u prisustvu urina u odnosu na bujon. SHV-2 producenti su pokazivali povišeni MIK90 samo za cefotaksim. Urin je povisio koncentraciju koja inhibira 90% sojeva za amoksicilin/klavulanat, ceftazidim, cefotaksim, ceftriakson, cefepim i ciprofloksacin kod TEM producenata i za amoksicilin/klavulanat, cefotaksim i cefepim kod CTX-M pozitivnih sojeva. Prema rezultatima ovog istraživanja, aktivnost antibiotika u urinarnim infekcijama može biti precijenjena na temelju rezultata in vitro istraživanja. Prednost je što većina antibiotika postiže vrlo visoke koncentracije u urinu i to poništava učinak smanjenja njihove aktivnosti. Ključne riječi Klebsiella pneumoniae, osjetljivost, humani urin; Escherichia coli, ESBL, antimikrobna

Časopis Journal:

Rezime Summary

T.7. Naslov rada: ROLE OF POULTRY MEAT IN SPORADIC CAMPYLOBACTER INFECTIONS IN BOSNIA Paper Title : AND HERZEGOVINA: LABORATORY-BASED STUDY Autori/ Authors : Selma Uzunovic- Kamberovic, Cantonal Public Health Institution Zenica, BiH Tina Zorman, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department for Food science and Technology, Ljubljana, Slovenia Marc Hendrickx, Centre for Agricultural Research, Department for Animal Product Quality and Transformation Technology, Melle, Belgium Sonja Smole Mozina, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department for Food science and Technology, Ljubljana, Slovenia

284

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Časopis Journal: Rezime Summary

Croat Med J 2007: 48 (6): 842-51. / (ISSN 0353-9504) Croatian Medical Journal, Croatian medical Schools, Glavni I odgovorni urednik MatkoMarušić Indexed by: Biosis, Current Contents/Clinical Medicine, Pub Med/MEDLINE, ISI Alerting Service, Science Citation Index-Expanded, Scopus / Aim To investigate genetic diversity and specificity of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli strains isolated from humans, retail poultry meat, and live farm chickens in Zenica-Doboj Canton, Bosnia and Herzegovina, and identify the role of poultry meat in sporadic Campylobacter infections. Methods We determined the type of Campylobacter species using standard microbiological methods and multiplex polymerase chain reaction (PCR), and performed pulsed field gel-electrophoresis (PFGE) and restriction fragment length polymorphism (RFLP) typing of the flaA gene to investigate genetic diversity among the isolates. Results We isolated C jejuni and C coli from 75 (5.2%) of 1453 samples of consecutive outpatients with sporadic diarrhea; from 51 (34.7%) of 147 samples of poultry meat; and from 15 out of 23 farm chicken samples. The proportion of C coli found among human (30.1%), poultry meat (56.9%), and farm chicken isolates (53.3%), was greater than the proportion of C jejuni. Fourteen and 24 PFGE genotypes were identified among 20 C coli and 37 C jejuni isolates, respectively. Identical PFGE genotypes were found in two cases of human and poultry meat isolates and two cases of poultry meat and farm chicken isolates. Conclusion Only a minority of human Campylobacter isolates shared identical PFGE type with poultry meat isolates. Although poultry is the source of a certain number of human infections, there may be other more important sources. Further research is required to identify the environmental reservoir of Campylobacter spp. responsible for causing human disease and the reason for the high prevalence of C coli human infections in this region. Key Words: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, PFGE genotyping, poultry, farm chickens, humans;

T.8. Naslov rada: Kvalitet ambijentalnog vazduha I posjete predškolske djece zdravstvenim Paper Title : ustanovama. Autori/ Authors : Časopis Journal: Dr.sc.Smajil Durmišević, Univerzitet u Zenici Ass.Jasminka Durmišević-Serdarević, Univerzitet u zenici Medicinski Pregled 2007; LX (7-8): 387-390. Novi Sad: juli-avgust. / [(UDK 613.954:614.71; DOI 10.2298/MPNS0708387D; YU ISSN 00258105; UDK 61 (497.1)] Izdavač: Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, Novi Sad Glavni i odgovorni urednik: Prof.dr.Mirjana Đerić / Sažetak U ovome radu autori su metodom prospektivne studije istraživali uticaj kvaliteta vazduha na broj posjeta zdravstvenim uastanovama među dvije grupe djece uzrasta od 1 do 6 godina. Djeca uzrasta od rođenja do 6 godina života, u 2003. godini, u gradu Kaknju su statistički značajno više posjećivala zdravstvenu ustanovu u odnosu na djecu istog uzrasta u selu Brnjic, a u odnosu na visinu prosječnih mjesečnih koncentracija sumpordioksida (SO2), lebdećih čestica i azotnih oksida (Nox) u vazduhu.
285

Rezime Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Ključne riječi: zgađenje zraka, posjete zdravstvenoj ustanovi, mala I predškolska djeca, Kakanj, Brnjic. T.9. Naslov rada: Ishrana ljudi starije životne dobi Paper Title : Dr.sc.Smajil Durmišević S, Univerzitet u Zenici, Autori/ Ass.Jasminka Durmišević-Serdarević, Univerzitet u Zenici Authors : Časopis Journal: Rezime Summary Nova ZAJEDNICA. Broj 607-608 XII 2007. p:36-37. / (ISSN 0044 – 1716) Izdavač: NID „ZAJEDNICA“ d.o.o., Sarajevo Glavni urednik: Nadija Cikota / U posljednjih trideset godina broj ljudi u poznim godinama se značajno povećao, te ova starosna kategorija stanovništva postavlja pred društvo I zdravstveni sitem posebne zdravstvene zahtjeve I izazove zbog velike osjetljivosti ove populacione skupine. Povećanje indeksa starenja na preko 50 je posljedica bolje I efikasnije zdravstvene zaštite I liječenja, uz opadanje fertiliteta, što prati podizanje životnog standarda I višeg stepena emancipacije. Međutim, povećanje indeksa starenja stanovništva nosi sa sobom I rizik povećanog broja gojaznih osoba, što je praćeno povećanjem broja kandidata za oboljenja degenerativne prirode, kardiovaskularnog sistema – koronarne bolesti, srčanog I moždanog infarkta, hipertenzije I dijabetesa. Nažalost, ima I onih koji u starosti boluju od posljedica nedovoljne ishrane. Ključne riječi: ljudi, starija životna dob, ishrana

T.10. Naslov rada: Dijeta kod oboljelih kod šećerne bolesti-Diabetes mellitus-a Paper Title : Dr.sc.Smajil Durmišević S, Univerzitet u Zenici, Autori/ Ass.Jasminka Durmišević-Serdarević, Univerzitet u Zenici Authors : Časopis Journal: Rezime Summary Nova ZAJEDNICA. Broj 609-610 III-IV 2007. p:30-31. (ISSN 0044 – 1716) / Izdavač: NID „ZAJEDNICA“ d.o.o., Sarajevo Glavni urednik: Nadija Cikota / Šećerna bolest (Latinski: Diabetes mellitus) je oboljenje nastalo usljed apsolutnog ili relativnog nedostatka inzulina. Prevalencija diabetes melitusa u opštoj populaciji se kreće između 0,5 i 3 %. Kod ove bolesti uz poremećeni metabolizam-izmjenu ugljikohidrata poremećen je metabolizam i masti i bjelančevina kao i ravnoteža vode i elektrolita. Dijetalna ishrana je obavezna mjera u liječenju šećerne bolesti. Njen cilj je sprečavanje velikih oscilacija šećera-glukoze u krvi u toku dana. Da bi se spriječilo naglo povećanje šećera u krvi poslije uzimanja hrane, hranu treba podijeliti u pet do šest približno jednakih obroka. Ključne riječi: šečerna bolest, dijeta

PROJEKTI U toku izvedba Projekata: R Slovenia i R/F B&H: Vladin naučno-istraživački projekt 2006/2008: Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Služba za higijenu i ekologiju, Laboratorij za sanitarnu i kliničku mikrobiologiju, doc. dr. sc. Selma Uzunović-Kamberovic, dr. med. (voditelj Projekta na
286

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

bosanskoj strani) i Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilsko mikrobiologijo, prof. dr. Sonja Smole-Možina, (voditelj Projekta na slovenačkoj strani). ’’Epidemiologija patogenih bakterija u vodi za piće’’ Istraživana je rezistencija makro- i mikrodilucijskim metodama izolata Campylobacter jejuni/coli na eritromycin, ciprofloxacin i tetracyclin te mehanizmi antibiotske rezistencije na ove entibiotike (efluks-pumpe). Projekt će trajati do kraja Marta 2008. godine. Značajno je da smo (osim do sada objavljenih radova i učešća na brojnim kongresima u periodu 2004-2006, kao projektna grupa učestvovali na SAFOODNET 1. Workshop-u (vidi referencu dolje) koji je bio predviđen za uspostavljanje mreže između zemalja novih članica EU i zemalja-kandidata za ulazak u EU. (Kadribašić R, Uzunović-Kamberović S, Kurinčič M, Kramar A, Smole Možina S. Comparision of prevalence erythromycin and ciprofloxacin resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli from poultry, farm chickens and humans. 1st Workshop ‘’Detection and identification of harmful microbes’’, SAFOODNET – Food Safety and Hygiene Networking Within New Member States and Associated Candidate Countries, Brno/Czech Republic, December 10-12 2007.). Osim toga u 2007. godini smo četiri rada prezentirali na kongresima (vidi tabelu), te je još jedan rad prijavljen za 18th ECCMID, European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona/Spain, 19-22 April 2008. (Uzunović-Kamberović S, Kurincic M, Hodzic D, Kramar A, Zorman T, Kadribasic R, Smole Mozina S. Prevalence and efflux mechanism of macrolide resistance in Campylobacter jejuni and Campylobacter coli from different sources). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa R Hrvatske, Projekt broj: 108-1080-114-0015 (angažirana kao vanjski suradnik): "Mehanizmi rezistencije na antibiotike u gram-negativnih bakterija" Vođa Projekta: doc. dr. sc. Branka Bedenić (2007-2012) Jedan od ciljeva ovog istraživanje je karakterizacija ESBL u kliničkim izolatima enterobakterija, kako bi se bolje razumijela evolucija i širenje rezistencije na novije cefalosporine. Istraživanje će se provoditi na hospitalnim i vabolničkim sojevima dobijenim izolacijom iz različitih izvora na odjelima pojedinih bolnica u Hrvatskoj i Bosni I Hercegovini. Karakterizacija ESBL će se vršiti određivanjem supstratnog profila, izoelektričnim fokusiranjem, lančanom polimeraznom reakcijom i sekvenciranjem ESBL gena u Laboratoriju za Molekularnu mikrobiologiju KBC Zagreb i Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu. Također će se pratiti potrošnja lijekova u bolnicama izražena u definiranim dnevnim dozama. Potrošnja lijekova u pojedinim odjelima će biti korelirana s prevalencijom pojedinih tipova betalaktamaza proširenog spektra i metalo-beta-laktamaza. Rezultati istaživanja su važni za kreiranje protokola prepisivanja antibiotika u bolnicama. Ovi izolati predstavljaju velik terapijski problem jer su multiplo rezistentni na sve beta-laktamske antibiotike osim aztreonama, koji nije dostupan na našem tržištu, a vrlo često i na ostale skupine antibiotika kao što su aminoglikozidi i fluorokinoloni. Jedan rad iz ovoga projekta prijvili smo za 18th ECCMID, European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona/Spain, 19-22 April 2008. (Bedenić B, Uzunovic-Kamberovic S, Vranes J. First report of CTX-M β-lactamases from Bosnia and Herzegovina). KATEDRA ZA MAJKU I DIJETE Šef katedre Prof.dr. Dženita Ljuca Naziv katedre Naziv predmeta Godina studija Fond sati Kredit ECTS Ime nastavnika/ saradnika

287

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Pedijatrija sa njegom

II

2+3

5

4. Katedra za majku i dijete Šef Katedre Prof.dr.sc. Dženita Ljuca

Pedijatrija sa njegom II

II izborni

1+2

4,5

Ginekologija II i akušerstvo sa njegom

2+3

5

Ginekologija III i akušerstvo izborni sa njegom II

1+2

4

Bez izbora angažovana: dr.sc.Belkisa H. Čolić Asistenti:Dijana Š.Koldžo,dr.med. Edina P.Kapidžić,dr.med. Emira G.Gvozdenović,dr.med Jasminka S.Durmišević.dr.med. Mirsada Karahasan,dr.med Lamija Hukeljić.dr.med Bez izbora angažovana: dr.sc. Belkisa H. Čolić Asistenti:Dijana Š.Koldžo,dr.med. Edina P.Kapidžić,dr.med. Emira G.Gvozdenović,dr.med Jasminka S.Durmišević.dr.med. Mirsada Karahasan,dr.med Lamija Hukeljić.dr.med prof.dr. Dženita Ljuca doc. Kenan Drljević Po potrebi angažovati ljekare specijaliste:Hasan Karahasan dr.med., Amira Kavaz,dr.med., Nihad Ribić,dr.med, prof.dr. Dženita Ljuca doc.dr. Kenan Drljević Po potrebi angažovati ljekare specijaliste:Hasan Karahasan dr.med., Amira Kavaz,dr.med., Nihad Ribić,dr.med.

KATEDRA ZA NEUROPSIHIJATRIJU Šef katedre Prof.dr. Tarik Zukić Naziv katedre Naziv predmeta Godina studija Fond sati Kre dit EC TS 4 Ime nastavnika/ saradnika

Neurologija sa njegom

II

3+4

Neurologija sa njegom II

III izborni

1+2

4

prof.dr. Tarik Zukić viši asistenti: mr.Edin Bjelošević i mr.Halima Hadžikapetanović Po potrebi angažovati ljekarespecijaliste kao stručne saradnike: Rahman Kovač,dr.med. Mirsada Hodžić,dr.med. Vesna Trako,dr.med. prof.dr. Tarik Zukić viši asistenti: mr.Edin Bjelošević i mr.Halima Hadžikapetanović Po potrebi angažovati ljekarespecijaliste kao stručne saradnike: Rahman Kovač,dr.med. Mirsada Hodžić,dr.med. Vesna Trako,dr.med.
288

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

5. Katedra za Psihijatrija sa II neuropsihijatr njegom iju Šef Katedre prof.dr.sc. Tarik Zukić

3+4

5

Psihijatrija sa II izborni njegom II

2+2

4,5

doc.Miralem Musić viši asistenti: mr.Edin Bjelošević i mr.Halima Hadžikapetanović Po potrebi angažovati ljekarespecijaliste kao stručne saradnike: Bajro Torlak,dr.med. Belma Sadibašić,dr.med. Gordana Lastrić,dr.med. Amir Ćustović,dr.med. doc.Miralem Musić viši asistenti: mr.Edin Bjelošević i mr.Halima Hadžikapetanović Po potrebi angažovati ljekarespecijaliste kao stručne saradnike: Bajro Torlak,dr.med. Belma Sadibašić,dr.med. Gordana Lastrić,dr.med. Amir Ćustović,dr.med. prof.dr. Tarik Zukić Bez izbora: angažovan: prof.dr.Ismet Dizdarević viši asistent: mr. Aiša Smailbegović

I Medicinska psihologija i psihopatolog. Humani odnosi među I izborni spolovima

2+/

2

2+/

3

KATEDRA ZA KIRURGIJU I REHABILITACIJU Šef katedre Prof.dr. Sahib Muminagić Naziv katedre Naziv Godina predmeta studija Hirurgija sa II njegom Fond sati 3+4 Kredit ECTS 7 Ime nastavnika/ saradnika prof.dr.Sahib Muminagić doc. Ademir Hadžismailović viši asistent: mr. Azra Drino-Čaušević te asistenti: mr. Hasan Škiljo,dr.med. mr. Nedžad Dizdarević,dr.med. mr. Senad Ljuca.dr.med. Merlina Kalajdžija,dr.med. Meho Kovačević,dr.med. Harun Hodžić,dr.med. prof.dr.Sahib Muminagić doc. Ademir Hadžismailović viši asistent: mr. Azra Drino-Čaušević te asistenti: mr. Hasan Škiljo,dr.med. mr. Nedžad Dizdarević,dr.med. mr. Senad Ljuca.dr.med. Merlina Kalajdžija,dr.med. Meho Kovačević,dr.med. Harun Hodžić,dr.med.

Hirurgija sa II njegom II izborni

1+2

4,5

289

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Urgentna 6. Katedra za medicina hirurgiju i rehabilitaciju Šef Katedre prof.dr.sc. Sahib Muminagić

II

2+3

4

II Urgentna medicina sa izborni njegom

1+2

4

Medicinska rehabilitac.

III

2+4

6

Intenzivna i III postintenziv na njega

1+2

3

prof.dr.Ahmet Halilbašić viši asistent mr.Esad Hasaničević Po potrebi angažovati ljekarespecijaliste kao stručne saradnike: Ibrahim Šišić,dr.med. Alma M.Abazović,dr.med. Meliha Branković,dr.med. Kasim Spahić,dr.med. Ermin Ruštukić,dr.med prof.dr.Ahmet Halilbašić viši asistent mr.Esad Hasaničević Po potrebi angažovati ljekarespecijaliste kao stručne saradnike: Ibrahim Šišić,dr.med. Alma M.Abazović,dr.med. Meliha Branković,dr.med. Kasim Spahić,dr.med. Ermin Ruštukić,dr.med doc.dr. Edina Tanović Po potrebi angažovati ljekarespecijaliste kao stručne saradnike: Nezira Kovač,dr.med. Amela Granić,dr.med. Sanja Drljević,dr.med. Nejra Bajramović,dr.med. viši asistent: mr.sc.Amra MacićDžanković

D) RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA T.1. Naslov rada: ULOGA PLEURALNE DRENAŽE U TRETIRANJU IZOLIRANIH PENETRANTNIH Paper Title : POVREDA GRUDNOG KOŠA U RATNOM PERIODU (PLEURAL DRAINAGE AND ITS ROLE IN MANAGEMENT OF THE ISOLATED PENETRATING CHEST INJURIES DURING THE WAR TIME IN SARAJEVO, 1992.-1995.) Ademir Hadžismailović Autori/ Alen Pilav Authors : Bosnian Journal of Basic Medical Sciences Časopis / May 2007, Year VII, Number 2, Sarajevo Journal: Str.150-154 Urednik: Muzafer Mujic Izdavac:ASSOCIATION OF BASIC MEDICAL SCIENCES,FEDERATION OF BOSNIA&HERZEGOVINA,SARAJEVO Penetrating chest injuries are the most frequent causes of serious demage and death in wounded individuals. In reports from the last wars where wounds caused by high velocity projectiles predominated, thoracotomies were perfomed in about 15% of the wounded individuals, mostly encompassing injuries of the heart and great vessels, accompanied by massive bleeding that could not be resolved by chest tube insertion. This retrospective analysis was performed on the medical records of 477 patients treated for isolated penetrating chest injuries in Department of Thoracic Surgery Clinical Center of the University in Sarajevo between april / 1992 - june 1995. We analised the ways of their menagement with special view on pleural drainage, indication for this method and results of treatment
290

Rezime Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

398 (83.4%) wounded individuals have been treated with pleural tube inserting as definitive measure and for the urgent thoracotomy there were 79 (16,6%) patients left. Average hospital treatment in wounded drained patients was 7,68 days. With shrapnels there were 357 (74,84%) wounded individuals, and with bullet 120 (25,16%) wounded individuals. The complications of pleural tube inserting were - empyema in 34 (7,13%) patients and there were no other complications. Chest tube inserting as definitive measure was used in 398 (83,44%) patients. Chest tube inserting as preoperative measure (urgent thoracotomy) was used in 79 (16,56%) patients. There were 460 (96,44%) healed patients. Death occurred in 17 (3,56%) patients. KEY WORDS: Chest injuries, pleural drainage T.2. Naslov rada: EVALUACIJA PREOPERATIVNOG STEJDŽINGA I OPERATIVNOG Paper Title : NALAZA KOD PACIJENATA SA NEMIKROCELULARNIM KARCINOMOM PLUĆA (EVALUATION OF THE PREOPERATIVE STAGE AND OPERATIVE FINDINGS IN PATIENTS WITH NON-SMALL CELL LUNG CANCER) Ademir Hadžismailović Autori/ Alen Pilav Authors : Bosnian Journal of Basic Medical Sciences Časopis / August 2007, Year VII, Number 3, Sarajevo Journal: Str.239-244 Urednik: Muzafer Mujic Izdavac:ASSOCIATION OF BASIC MEDICAL SCIENCES,FEDERATION OF BOSNIA&HERZEGOVINA,SARAJEVO Rezime / ABSTRACT Summary Lung cancer is responsible for 40% mortalities from malignant diseases in man and exhibits an extremely infiltrating way of growing. It does not respect the lobes' or the organs' borders and spreads by blood system, lymph system and per continuitatem. According to its biological characteristics and response to treatments it may be divided in to small cell lung cancer (SCLC) and non small cell lung cancer (NSCLC), which also includes other histological types. Lung cancer treatment includes surgical treatment, chemotherapy, radiotherapy, the combination of the former three as well as symptomatic treatment. In this study, we analyzed 125 patients with lung cancer, that were hospitalized at the Clinic for Thoracic Surgery in KCU Sarajevo. The difference according to gender is statistically significant because we had 111 (88,8%) male patients in comparison with 14 (11,2%) female patients. The average age of male patients was 60,3 years while female patients were 61,9 years old on average. Thus, the difference in average age is not statistically significant. In diagnostic procedures: chest radiography was the most significant in peripheral lesions (60, 8%). CT of the thoracic organs has a statistical significance because the tumor changes were confirmed in 123 patients (98,4%). In bronchoscopv, we had 120 patients (96,0%). The number of patients with preformed lobectomy (63) is statistically significantly greater in the observed group (125) then the number of patients with other operative procedures preformed. From the postoperative complications we had exitus letalis 2 (1,6%), wound infection 19 (15,2%), and 104 without complications (83,2%). The results of testing the significance of differences according to the cancer types in non small cell lung cancer were planocellular, adenocarcinoma, and
291

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

macrocellular. Comparing the preoperative staging and operative findings through stages we obtained to the following results: in stage STo the deviation was 16,7%, STIA the deviation was 40,1%, STIB the deviation was 16,1%, STIIA the deviation was 11,1%, STIIB the deviation was 12,5%, STIIIA the deviation was 33,33%, STIIIB the deviation was 33,3%. From the overall number of patients, who were in preoperativly graded stage STIA, operative findings confirmed STIA. which makes the most important statistically significant difference. In 36 patients or 28,8% the status was changed in operative finding. In 89 patients preoperative status or 72,2% remained unchanged folloving the operation. KEY WORDS: NSCLC, Staging 6. OBJAVLJENE KNJIGE: Naslov: Vodič za tretman urgentnih stanja u grudnom košu Autor –Autori: Ademir Hadžismailović, Safet Guska Izdavač: NIR KCU Sarajevo Tiraž: 1000 Format: A4 ISBN broj 978-9958-695-12-4 COBISS broj: BH-ID-161-433-66 Izvod iz recenzije ili sadržaj knjige: NEMA NAPISANU RECENZIJU

292

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

12.7. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ METALURŠKOG INSTITUTA ZA 2007.GODINU

Metalurški institut Kemal Kapetanović Zenica je 01.01.2007. godine odlukom Vlade ZE-DO Kantona ušao u sastav Univerziteta u Zenici kao njegova organizaciona jedinica. U toku 2007 godine Institut je nastavio da obavlja djelatnost kao i u ranijem periodu. S obzirom da Metalurški institut Kemal Kapetanović u Zenici u svojoj djelatnosti nema direktno nastavnog procesa odnosno svojim kadrovima i laboratorijama je podrška fakultetima, to ovaj izvještaj nema podataka za diplomante, magistrante, niti doktorante. 1. RADOVI OBJAVLJENI NA KONFERENCIJAMA
293

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

T.1. Naslovi rada: Paper: Title: Autori/ Autors:

ZNAČAJ MJERNE NESIGURNOSTI REZULTATA ISPITIVANJA ZATEZANJEM

KOD

PREZENTIRANJA

Dr.Mirsada Oruč : Univerzitet u Zenici- Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Azemina Klobodanović : Univerzitet u Zenici- Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Omer Beganović : Univerzitet u Zenici- Metalurški institut „Kemal Kapetanović“

5th Research/Expert Conference with International Participation „Quality 2007“ Neum-B&H June 6-9, 2007. Congressl: Podaci o Proceedings of „Quality „2007, pages 197-202 zborniku/ Proceedings Editor: Safet Brdarević ISSN 1512-9268 Date Klasični pristup rezultatu mjerenja, koji se zasnivao na analizi greške Rezime/ mjerenja nije davao zadovoljavajući podatak o kvalitetu mjerenja, odnosno Summary: pouzdanosti dobivenog rezultata, iako je jasno da i nakon ocjene svih komponenti greške i provedenih korekcija ostaje sumnja koliko dobro rezultat mjerenja reprezentuje vrijednost veličine. U ovom radu je dat prikaz rezultata ispitivanja čelika S 355 J2 zatezanjem sa izraženom mjernom nesigurnošću na način definisan procedurom akreditovanog Mehaničkog laboratorija Metalurškog instituta. Kongres/ Ključne riječi: greška, mjerna nesigurnost, akreditovane laboratorije T.2. Naslovi rada: Paper: Title: Autori/ Autors: PRILOG OZNAČAVANJU ŽELJEZNIH LJEVOVA PO EUROPSKIM STANDARDIMA Dr.Ivan Vitez : Univerzitet u Osijeku – Strojarski fakultet Slavonski Brod Dr.Mirsada Oruč : Univerzitet u Zenici- Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Dr.Fuad Begovac : Univerzitet u Zenici- Fakultet za metalurgiju i materijale

Kongres/ Congress:

Podaci zborniku/ Proceedings Date Rezime/ Summary:

6th International Scientific Conference on Production Engineering Divelopment and Modernization of Production „RIM 2007“, Plitvice 24.-26. oktobar 2007 o Editet by: I. Karabegović, V. Določek i M. Jurković, str. 75.-76. ISBN 978. 9958-9262-1-1 U radu je pregledano obrađeno označavanje željeznih ljevova po europskim standardima koje je navedeno kao standard DIN EN 1560 od 1997. Europski sustav označavanja sastoji se iz šest pozicija koje su kombinacija slovnih
294

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

oznaka i brojčanih podataka na temelju svojstava materijala. U tablicama su dani opšti podaci te pregledno nove i stare oznake sa svojstvima za sive i nodularne ljevove kao i za temper ljevove Ključne riječi: označavanje, železni ljev, europski standard. T.3. Naslovi rada: Paper: Title: Autori/ Autors: THE INFLENCE OF FORGING TEMPERATURE,DEFORMATION DEGREE AND HEAT TREATMENT ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF SHIP AXSLES Dr.Fuad Begovac, University of Zenica, Faculty of Metallurgy and Materials Dr.Mirsada Oruč: University of Zenica, Metallurgical institute Dr.Ivan Vitez: University of Osijek, Faculty of Mechanical Engineering 11th International Resarch/Expert Conference „Trends in the Development of Machinery and Associated Technology“ „TMT 2007“ Hammamet, Tunisia 5-9. Septembar 2007 Proceedings „TMT 2007“ pages 99-102 Editors: S. Ekinović, S. Yalcin, J. Vivancos ISBN 978-9958-617-34-8 Forging of ships axles are the group of middle and large forgins. They are produced by free forging on hydraulic presses, and production technology alone is very complex, careful lasting long time, and inovation of forging and very exspensive. In aiming observation and inovation of forging and heat tretment technology in this paper are presented performed mechanical testing and structural caracteristics examination of forgings made from carbon steel. These forgings are one or two times normalisation annealed under the industrial scale conditions. Key words: ship axles, temperature, deformation degree, normalisation annealing T.4. Naslov rada: Paper Title: Autori/ Authors: Kongres/ Congress: Podaci o zborniku/ Proceedings data: NAGRADA ZA POSLOVNU IZVRSNOST Azemina Klobodanović,dipl.inž.met., UNIVERZITET U ZENICI, Metalurški institut ''Kemal Kapetanović'' Zenica Konferencija kvaliteta Bosne i Hercegovine ''KA MODELU BiH IZVRSNOSTI'', Tešanj, B&H, 15. – 17. novembar 2007. ASOCIJACIJA ZA KVALITET U BOSNI I HERCEGOVINI BOSNIA & HERZEGOVINA QUALITY ASSOCIATION II KONFERENCIJA KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE Evropska Nedelja Kvaliteta, 05-11.novembar 2007. Q in Europe: 'Innovation and Care', Stranice: 1 do 6 Nakon pojmova ''kvalitet'', ''osiguranje kvaliteta'', ''upravljanje kvalitetom'', ''sistem upravljanja kvalitetom'', sada se sve više pominje ''potpuno
295

Kongres/ Congress: Podaci o zborniku/ Proceedings Date: Rezime/ Summary:

Rezime/ Summary:

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

upravljanje kvalitetom'' (TQM – Total Quality Management). Potpuno upravljanje kvalitetom nije samo operativna aktivnost, već mnogo više. Ovdje je uključen čitav poslovni sistem, a ne samo proizvod i usluga. Potpuno upravljanje kvalitetom polazi prije svega od činjenice da treba postaviti dobru preventivu, predvidjeti i spriječiti pojavu neusklađenosti prije nego što one nastanu. Usmjerenost na uzroke, a ne na posljedice, bitno povećava efikasnost poslovanja, a time se dobija šansa za postizanje prestižnog priznanja za poslovnu izvrsnost. Po mišljenju priznatih stručnjaka iz ove oblasti, uvođenje sistema upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2000 je prva stepenica na putu ka poslovnoj izvrsnosti. Za područje izvrsnosti postoje vrlo prestižni modeli - u Evropi: European Foundation for Quality Management – EFQM Excellence Award, u SAD-u: Malcolm Baldrige National Quality Award - MBNQA, a u Japanu: Deming Prize - DP. U Njemačkoj od 1997.god. za poslovnu izvrnost dodjeljuje se nacionalna nagrada Ludwig-Erhard-Prize, a u Sloveniji od 1998.god. uveden je nacionalni model za poslovnu izvrsnost (poslovnu odličnost): Projekt Republike Slovenije za Poslovnu Odličnost - PRSPO. Ključne riječi:Potpuno upravljanje kvalitetom, Poslovna izvrsnost, Modeli poslovne izvrsnosti, Nagrada za poslovnu izvrsnost T.5. Naslov rada: Paper Title: Autori/ Authors: Časopis/ Journal: Rezime/ Summary: Metalurški institut ''Kemal Kapetanović'' Zenica, NOSILAC NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI I PRIMJENE NOVIH TEHNOLOGIJA I PROIZVODA Azemina Klobodanović,dipl.inž.met., UNIVERZITET U ZENICI, Metalurški institut ''Kemal Kapetanović'' Zenica BH BUSINESS MAGAZINE, GODINA IV Broj 42, Novembar / Studeni 2007., Stranice: 13 do 15 U radu je obrađena prednost od uvođenje sistema upravljanja kvalitetom u laboratorije Metalurškog instituta, jedne od organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici (od januara 2007.god.), sa osvrtom o kojim laboratorijama je riječ, odnosno za koja područja djelatnosti ovaj Institut ima akreditacije, ali i niz ovlaštenja dobivenih od kompetentnih subjekata na nivou BiH, odnosno Federacije BiH. Navedene su najznačajnije djelatnosti Instituta, ali i u kom smjeru se ova institucija ima namjeru okrenuti u budućnosti. Ključne riječi: Sistem upravljanja kvalitetom, Akreditovane laboratorije, Djelatnosti, Referense Instituta, Perspektive razvoja T.6. Naslov rada: SAVREMENE TENDENCIJE U PODRUČJU MJERENJA VLAŽNOSTI Paper Title : Autori/ Mr Edin Terzić, Univerzitet Zenica, Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Authors : Bosna i Hercegovina Kongres V NAUČNO STRUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM /Congress : "KVALITET 2007" NEUM, Bosna i Hercegovina, Juni, 06.-09. 2007.
296

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Podaci o zborniku / Proceedings Data

Zbornik radova "KVALITET 2007"; stranice 459-464, Asocijacija za kvalitet QFM u Bosni i Hercegovini ISSN 1512-9268 Ovaj članak prikazuje neke aspekte savremenog rayvoja na polju vlažnosti. Porast zahtjeva za osiguranje kvaliteta proizvoda, standardizacija tehnologija i međunarodna harmonizacija utiće i na način izvođenja mjerenjavlažnosti i izvještavanja o tome.Raspoloživa metrološka infrastruktura i metrologija u cjelini treba pratiti napredak u ovom području u pogledu zahtjevane tačnosti mjerenja i korištenje novih tehnikadetekcije vlažnosti. Podsticaji za unapređenje karakteristika mjerenja često proizlaze iz potreba industrije za proizvode visokog tehnološkog nivoa. Najbolji primjer nalazi se u industriji za proizvodnju poluprovodnika gdje se zahtjevaju mjerenja ekstremno niskih vrijednosti vodene pare u procesnim plinovima. Poboljšanja u nesigurnosti mjerenjasu možda najvidljivija na nivou Nacionalnih etalona vlažnosti. Pregled koji slijedi daje sliku napretka u metrologiji vlažnosti kao fizikalne veličine čiji značaj u zadnjih desetak godina stalno raste. Ključne riječi: Metrologija vlage, senzori vlage i vlažnosti, tačka rose, relativna vlažnost, molski razlomak, generator vlage,

Rezime / Summary

T.7. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress :

KALIBRACIJA KONTAKTNIH SENZORA ZA MJERENJE TEMPERATURE NA POVRŠINI Mr Edin Terzić, Univerzitet Zenica, Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Bosna i Hercegovina V NAUČNO STRUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM "KVALITET 2007" NEUM, Bosna i Hercegovina, Juni, 06.-09. 2007. Zbornik radova "KVALITET 2007"; stranice 453-458, Asocijacija za kvalitet QFM u Bosni i Hercegovini ISSN 1512-9268 Greške koje nastaju kao rezultat mjerenja temperature na površini sa kontaktnim senzorima zavise kako od konstrukcije senzora tako i od objekta mjerenja. Razvijeni su različiti uređaji za ispitivanje senzora ove vrste koji se koriste za njihovu kalibraciju Karakteristika ovih uređaja je da, na površini gdje se kontroliše temperatura kao i na ispitnim uzorcima različitih dimenzija izrađenih od različitih materijala kao i stanje površine (hrapavost), ima izrazitu homogenost temperaturnog polja u prostornim koordinatama u opsegu temperatura i do 500°C. Kolebanje površinske temperature se određuje pomoću više temperaturno osjetljivih termoelemenata koji su ravnomjerno raspoređeni (Slika 5). Ključne riječi: Metrologija temperature, kontaktni senzori temperature, aparatura za kalibraciju, mjerna nesigurnost, homogenost temperaturnog polja kalibracione ploče

Podaci o zborniku / Proceedings Data

Rezime / Summary

T.8.
297

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Naslov rada: Paper Title: Autori: Authors: Kongres /Congress: Podaci o zborniku / Proceedings Data

ON EFFECTS OF INFLUENCING FACTORS ON DUCTILE CAST IRON QUALITY Derviš Pihura, University in Zenica, Metallurgical institute “Kemal Kapetanović”, Zenica, B&H INTERNATIONAL 47th FOUNDRY CONFERENCE PORTOROŽ 2007 59 SIMPOSIUM PORTOROŽ, Slovenia October 12nd –14th, 2007, Conference Procedings INTERNATIONAL 47th FOUNDRY CONFERENCE PORTOROŽ 2007 ISBN 1318-9123; It was performed the examination of influence of the interaction of some influencing factors as trace and residual elements, shapes and types of graphite formations on structural and machanical properties that is on the quality of ductile iron. Results indicate that examination aiming to confirm how interact elements between them, also how graphite formations influenece on difference between estimated and measured values. Key Words: Trace and residula elements, Ductile Iron Castings

Rezime/ Summary T.9. Naslov rada: Paper Title: Autori: Authors: Kongres /Congress:

O VERMIKULARNOM LJEVU KAO NOVOM MATERIJALU Derviš Pihura, Univerzitet u Zenici, Metallurgical institute “Kemal Kapetanović”, Zenica; Zenica, BiH 6 medjunarodna naučna konferencija o proizvodnom inženjerstvu RIM 2007 Razvoj i modernizacija proizvodbnje , PLITVICE, Hrvatska Octobar 24 – 26, 2007, Zbornik radova 6 medjunarodne naučne konferencije o o proizvodnom inženjerstvu RIM 2007 Razvoj i modernizacija proizvodbnje KM-GP, page 36 ISBN 1580-2949; UDK 669+666'678'53 U posljednih nekoliko dekada XX stoljeća pojavio se novi gvozdeni ljevani metalni materijal, vermikularni (crvoliki) ljev (VL) i novi koonstrukcijski materijal. Proizvodnja VL mora se vršiti veoma brižljivo uz rigoroznu kontrolu. VL postaje vrlo konkurentan materijal, jer su odljevci vrlo upotrebljivi pod veopma teškim uslovima visokih napetosti, pritiska, velike brzine rotirajućih dijelova ili habanja, itd. Istraživanja su vršena u industrijskom i laboratorijskom obimu. Rezultati ukazuju da je VL za strojne dijelove jedan od najkorisnijih materijal i povećava vijek trajanja 50 – 100 %. VL se mora proizvoditi od odgovarajućih sirovina, da naljedne osobine ne dovedu do nastanka lamelarnih graftnih formacija, koje slabe mehaničke ososbine ljeva. Povečanje debljne odljevaka ne smanjuje mehaničke ososbine niti mijenja strukturne karakteristike. Proizvodnja odljevaka iz VL zadovoljava sa ekonomskog i Ključne riječi: Vermikularni ljev, grafitne formacije, osobine
298

Podaci o zborniku / Proceedings Data

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

T.10. Naslov rada: Paper Title: Autori: Authors: Kongres /Congress: Podaci o zborniku / Proceedings Data THE APPLICATION OF NODULAR GRAPHITE CAST IRON FOR MACHINE PART CASTINGS Fuad Begovac, University of Zenica, Faculty for metallurgy and materials, Zenica, B&H Derviš Pihura, University of Zenica, Metallurgical institute “Kemal Kapetanović” Zenica, Zenica, B&H 11th Internatinal Research/Experts Conference “Trends in the Development of Mcahinery and Associated Technology”, TMT 2007, HAMMAMET, TUNISIA, 5-9 SEPTEMBER, 2007 Procedings of 11th 11th Internatinal Research/Experts Conference “Trends in the Development of Mcahinery and Associated Technology”,

Rezime/ Summary

Modern technologies ensure the quality and the ecnomy of machine parts from spheroidal graphite cast iron. While, this technology is in large use in EC countries for half of century and the production volume increases continuously, in Bosnia there is no interset for production and use of spherodal graphite iron (SGI) castings. From the analysis of industrial facilities it is concluded that the foundry industry in Bosnia could take part competitivly of the amarket of SCI castings also. Key Words: Spheroidal graphite Iron Castings, Machine parts,

2. RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA T.1. Naslovi rada: DAMAGE TO RAILWAI RAILS CAUSED BY EXPLOITATION Paper: Title: Dr.I.Vitez: University of Osijek, Faculty of Mechanical Engineering Autori/ Dr.M.Oruč: University of Zenica, Metallurgical institute Autors: Dr.I.Krumes: University of Osijek, Faculty of Mechanical Engineering Dr.I. Kladarić: University of Osijek, Faculty of Mechanical Engineering Metalurgija 46 (2007) 2, 123, -128 ISSN 0543-5846 Časopis/ UDC-UDK 669.14.018.294.2:006 EN=111 Journal: In modern railway exploitation rails are submitted to a constant increase of Rezime/ Summary: speed and loading on the vehicle axlesand to constant stress increase in welded railway tracks. In this paper overlook over the new requirements mainly given in EN 13674-1/2004, the criteria for the selection of steel grade and the valuation of damages to railway rails caused by exploitation especially on the head of rails are given. Key words: raliways rails steels, damages to raliway rails T.2. Naslov rada: Paper Title: Autori: Authors: Časopis / Journal: THE APPLICATION OF SPHEROIDAL GRAPHITE CAST IRON IN BOSNIA AND HRZEGOVINA Derviš Pihura, Metallurgical institute “K. Kapetanović”, Zenica Dr. Mirsada Oruč, Metallurgical institute “Kemal Kapetanović”, Zenica, B&H Materiali in ehnologije, 41 (2007) 4, 193 – 195, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana, Slovenija
299

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime/ Summary

ISBN 1580-2949; UDK 669+666+678+53 Manufacturing of ferrous cast machine parts make unable production which satisfy all more sever condition of customers for delivery in connection with quality and economy. While production of machine parts from SG iron, the first time produced half of century ago, in EC continuously increases; there is no domestic interest for purchasing parts from in SG iron castings. Preliminary examination from a side of domestic and foreign experts and unique production shows that it is possible domestic production, even now, quality and economic machine parts from SG cast iron. Possibility of production of cast machine parts or produce new one throughout fire protection applied or develop examination will give chance domestic foundry industry to develop production of SG iron castings.

3. OBJAVLJENE KNJIGE 1. Objavljena knjiga: ''Zbirka zadataka iz mašinskih sistema'' Autori: mr. Raif Seferović; prof. Dr. Sato Olević Izdavač: Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, ul. Fakultetska u Zenici Tiraž: 300 primjeraka Format: B5 ISBN broj: 978-9958-617-34-8 COBISS broj: BH – ID 15995398 Izvod iz sadržaja knjige: ''Zbirka zadataka iz mašinskih sistema'' korespondira nastavnom programu i planu Mašinskog fakulteta i drugih fakulteta iz oblasti dizajniranja. Knjiga obrađuje opšte probleme u konstruiranju, daje metodiku i postupke razvoja proizvoda počev od stvaranja ideje do završnog dizajniranja, uključujući tehničko-ekonomsku analizu dobrote rješenja. Osim prikaza ''Šta'' treba raditi, prikazano je i ''kako'' treba raditi. Pored opštih problema, zbirka se bavi proračunima sigurnosti i pouzdanosti elemenata. Knjiga je strukturirana od 8 poglavlja: metodičko konstruiranje, tolerancije, presovani spojevi, zavareni spojevi, dinamički opterećeni dijelovi, lake konstrukcije, planetarni prenosnici. Proračun fizičkih veličina izveden je u jedinicama SI sistema koje daju najpovoljniju predstavu o njihovim vrijednostima. Zbirka nije ograničene cirkulacije jer obrađuje i neke konkretne primjere iz prakse. Zbog toga može biti od velike koristi inženjerima dizajnerima kako mašinske, tako i građevinske i saobraćajne struke. 4. REALIZOVANI PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE Naslov projekta: OPRAVDANOST OSNIVANJA CENTRA ZA IZVRSNOST I DRVOPRERADI

Projektni tim: 15 članova (nosilac Darko Petković) a ispred Instituta Oruč Mirsada, Beganović O. Zahirović A. Institucije zadužene za rad na projektu: UNZE, REZ, Privredna komora ZDK, Ministarstvo obrazovanja ZDK, BSC, ZEDA Vrijeme rada na projektu: Osnovni pravci -1 mjesec. Praktična nastava je u toku Kratki sadržaj projekta: Projekat treba da obuhvata između ostalog i otvaranje akreditovane laboratorije na Institutu za ispitivanje drveta i proizvoda od drveta.
300

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Izrada procedura/nabavke opreme i akreditacija zahtjeva period najmanje 1-2 godine. Naslov projekta: PROJEKAT OSNIVANJA NOVOG ODSJEKA NA FAKULTETU ZA METALURGIJU I MATERIJALE UNIVERZITETA U ZENICI POD NAZIVOM – ZAŠTITA NA

Projektni tim: Mirsada Oruč, Suada Bikić, Mirsada Rizvanović, Sulejman Muhamedagić, Jusuf Duraković, Jovan Sredojević, Raza Sunulahpašić Institucije zadužene za rad na projektu: Fakultet za metalurgiju i materijale i Metalurški institut Vrijeme rada na projektu: 6 mjeseci Kratak sadržaj projekta: Osnivanje studija prema Bolonjskom procesu 3+2+3 sa brojem predmeta i ETCS bodova prema utvrđenim pravilima. Opis sadržaja predmeta, opterećenost te razrada daljih ciljeva i pravaca. Naslov projekta: IZVJEŠTAJ O VJEŠTAČENJU STANJA VISOKOTLAČNIH FLEKSIBILNIH CRIJEVA ZA SNABDJEVANJE ARGONOM POSTROJENJA ELEKTROČELIČANE ”DANIELI” U MITTAL STEEL ZENICA Projektni tim: Edin Terzić, Omer Beganović, Arif Salkić, Emina Kratina

Institucije zadužene za rad na projektu: UNIVERZITET U ZENICI, Metalurški institut ”Kemal Kapetanović” Zenica Vrijeme rada na projektu: 4 mjeseci februar 2007. do maj 2007. Krakti sadržaj projekta: Na osnovu naredbe za vještačenje izdate od strane Kantonalnog Tužioca, nakon nesreće u pogonu elektročeličane ”DANIELI” Mittal Steel Zenica, u Institut su na vještaćenje dostavljena 4 fleksibilna visokotlačna crijeva, kao dio instalacije za snabdjevanje elektrolučne peći argonom. Cilj vještaćenja je bio da se utvrdi funkcionalno stanje crijeva te eventualna oštećenja na istim kao mogući uzrok izazivanja nesreće. U okviru ovog vještačenja izvršena su sveobuhvatna ispitivanja propusnosti i izdržljivosti tlaka, metalografska, endoskopska, mehanička i dimenzionalna i hemijska ispitivanja. Iispitivanje je provedeno u 4 laboratorije i tri Zavoda Metalurškog instituta, a elaborat se sastoji od 11 priloga u kojem su dati izvještaji o navedenim ispitivanjima. Obzirom da sudski proces po ovom predmetu nije još okončan to pristup ovom izvještaju i informacijama o rezultatima ispitivanja nije moguć do okončanja eventualnog sudskog procesa. Naslov projekta: “MEHANIZAM REAKCIJA NA GRANIČNOJ POVRŠINI IZMEDJU KERAMIKE I TROSKE – MEHANIZAM REKCIJ NA FAZNI MEJI MED KERAMIKO IN ŽLINDRO”

Projektni tim: Pretstavnik NTF iz Ljubljane je Jakob Lamut, a pretstavnik Metalurškog instituta “Kemal Kapetanović” Zenica je Derviš Pihura. Institucije zadužene za rad na projektu: Partnerska institucija iz Slovenije: Naravoslovno-tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Odsek za materiale in metalurgijo, Slovenija i partnerska institrucija iz BiH: Univerzitet u Zanici,
301

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica. Projekat je ugovoren na osnovu Protokola Vlada, odnosno Ministarstava vanjskih poslova Slovenije i Bosne i Hercegovine. Vrijeme rada na projektu: April 2006 – april 2008. Kratki sadržaj projekta: U okviru Projekta “MEHANIZAM REAKCIJA NA GRANIČNOJ POVRŠINI IZMEDJU KERAMIKE I TROSKE” treba studirati reakcije koje se odvijaju kada na talini prisutna troska, bilo produkat reakcija u talini ili formirana kod dodatka komponenti troske na talinu. Posebno je značajno studiranje utjecaja nestandardnih količina komponenti troske, kao što je na primjer MnO, koji s jedne strane poboljšava fizikalno-kemijske karaktristike i reaktivnost troske, ali s druge strane rapidno erodira keramiku, odnosno oblogu agregata ili transportnih i livnih kazana, posebno u slučaju primjne postupaka kazanske metalurgije. Taj fenomen su studirali u Austriji, Bugarskoj i Rusiji, ali i u Japanu, obzirom da delaterozan utjecaj nevedenog oksida, koji i u obliku para penetrira u keramički materijal, shodno Wagnerovoj teoriji i tamo stvara spojeve sa oksidima keramičkog materijala, što dovodi do brzog propadanja keramike. Spoznaja mehanizma reakcija na graničnoj površini ketamika-troska, omogučavala bi preduzimanje njera za spriječavanje raspada keramike. Razaranje keramike nastaje zbog reakcije pojedinih komponenti troske, ili elemenata iz komponenti troske, koji na osnovu odgovarajućih mehanizama dolaze u dodir sa komponentama ili elementima keramičkog materijala, gdje stvaraju spojeva, koji se izdvajaju iz mase keramike i ruše konsistentnost keramike i dovode do njenog urušavanja. Naslov projekta: “OSVAJANJE PROTOTIPOVA PROIZVODA OD MATERIJALA NITRONIC 60 I NIMONIC 80A” FAZA I: “OSVAJANJE ŽICE ZA IZRADU PROTOTIPA PIN OD ČELIKA NITRONIC 60” Projektni tim: Beganović O, Pihura D, Stergulc I, Kratina E, Fakić B Institucije zadužene za rad na projektu: Univerzitet u Zanici, Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica Vrijeme rada na projekat: Pola godine Kratki sadržaj projekta: Potreba pojedinih proizvodjača auto dijelova za supstitucijom uvoza i ovisnosti od par svjetskih proizvodjača kvalitetnih i plemenitih čelika tipa Nitronic, u obliku žice, za izradu elemenata strojeva, povezano sa mogučnošću iskorištenja reciklaže otpatka, trebala bi da rezultira u ekonomičnijoj proizvodnji sopmenutog elemanta stroja. Osvajanje proizvodnje žice iz navedenog materijala na pilot postrojenjima Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović", dala je pregled izbora tehnološke linije proizvodnje i mogućnosti proizvodnje navedenog čelika, uz potrebu daljnje homologacije i verifikacije kvaliteta od strane odgovarajućeg inozemnog audita. Naslov projekta: “OSVAJANJE PROTOTIPOVA PROIZVODA OD MATERIJALA NITRONIC 60 I NIMONIC 80A” FAZA II: “OSVAJANJE ŠIPKE ZA IZRADU PROTOTIPA ROLERA OD SUPERLEGURE NIMONIC 80A” Projektni tim: Sunulahpašić R, Beganović O, Pihura D, Stergulc I, Fakić B, Hadžalić M. Institucije zadužene za rad na projektu: Univerzitet u Zanici, Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica Vrijeme rada na projektu: Pola godine
302

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Kratki sadržaj projekta: Potreba pojedinih proizvodjača auto dijelova za supstitucijom uvoza i ovisnosti od par svjetskih proizvodjača kvalitetnih superlegura tipa Nimonic, u obliku šipki, za izradu elemenata strojeva, povezano sa mogućnošću iskorištenja reciklaže otpatka, trebala bi da rezultira u ekonomičnijoj proizvodnji spmenutog elemanta stroja. Osvajanje proizvodnje šipki iz navedenog materijala na pilot postrojenjima Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović", dala je pregled izbora tehnološke linije proizvodnje i mogućnosti proizvodnje navedene superlegure, uz potrebu daljnje homologacije i verifikacije kvaliteta od strane odgovarajućeg inozemnog audita. Naslov projekta: “OSVAJANJE PROIZVODNJE AUSTENITNOG NEHRDJAJUĆEG ČELIKA SA INTERMETALNIM OJAČANJEM A286 ZA IZRADU VODEĆEG PRSTENA KOD TURBO PUNJAČA” Projektni tim: Beganović O, Pihura D, Stergulc I, Fakić B, Hadžalić M. Institucije zadužene za rad na projektu: Univerzitet u Zanici, Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zenica Vrijeme rada na projektu Pola godine Kratki sadržaj projekta: Potreba pojedinih proizvodjača auto dijelova za supstitucijom uvoza i ovisnosti od par svjetskih proizvodjača nehrdjajućih čelika sa intermetalnim ojačanjem, u obliku čahura (bars) ili pljosnatog profila, za izradu elemenata strojeva, posebno povezano sa mogučnošću iskorištenja reciklaže znatnih količina otpatka, što bi trebalo da rezultira u ekonomičnijoj proizvodnji elemanta stroja. Osvajanje proizvodnje čahura(bars) ili pljosnatog profila iz navedenog materijala na pilot postrojenjima Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović", dala je pregled izbora tehnološke linije proizvodnje i mogućnosti proizvodnje navedenog čelika, uz potrebu daljnje verifikacije kvaliteta. Naslov projekta: PROJEKAT EUROPSKE UNIJE ZA PODRŠKU BIZNISU, TRANSFERU ZNANJA, TEHNOLOGIJA I INOVACIJA

Projektni tim: prof.dr.Mirsada Oruč, Emina Kratina i Belma Fakić, Neira Delić, Munevera Hadžiabdić Institucije zadužene za rad na projektu: Vanjsko – trgovinska komora BiH, Univerzitet u Zenici, Metalurški institut ”Kemal Kapetanović” Zenica Vrijeme rada na projektu: šest godina. Kratki sadržaj projekta: Metalurški institut “Kemal Kapetanović” Zanica, kao OJ Univerziteta u Zenici je aplicirao za učešće u novoj mreži poslovne informacije i inovacije Evropske unije. Institut će učestvovati kao model B, tj. kao podrška malim i srednjim preduzećima. Projekat treba da obezbijedi: širenje informacija i podizanje svijesti koja se odnosi na inovacije – politika, legislativa, programi podrške, olakšavanje veze između inovativnih centara, uključujući intelektualno vezane servise, podršku malim i srednjim preduzećima prema inovaciji,
303

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

-

razvoj partnerstva i transfer znanja i tehnologija, povezivanje u širenju i primjeni rezultata istraživanja.

U sklopu Projekta, koji će trajati 6 godina trebalo bi organizovati: seminare, studijska putovanja, posjete stranih stručnjaka našim firmama, sajmove, izdavanje časopisa i prospekata.

Naslov projekta: IZRADA ČAHURA OD ČELIKA BW2 I X12 NA CENTRIFUGALNOJ MAŠINI Istraživački tim: Pihura D., Alić M., Serdarević M., Seferović R., Mujagić D. Institucije zadužene za rad na zadatku: Univerzitet u Zenici – Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica, Famos Adi Sarajevo i TMD Gradačac. Vrijeme rada na zadatku: Dva mjeseca Kratak sadržaj zadatka: Izvršeno je probno livenje cijevi od čelika BW2 i X12 slijedećih dimenzija: 130/45x550, 130/70x560 i 130/35x560. Odljevene čahure su namijenjene za upotrebu u automobilskoj industriji. Probne taline su topljene u otvorenoj indukcionoj peći, a zatim su ljevane na centrifugalnoj mašini. Odljeveno je ukupno 37 talina odnosno 54 cijevi. Nakon toga izvršen je audit cijevi od strane komisije u kojoj su bili predstavnici Njemačke autoindustrije, koji su ocijenili da je kvalitet odljevenih cijevi i rad centrifugalne mašine na zadovoljavajućem nivou. Očekivani efekti: Zamjena uvoznih materijala za izradu dijelova u autoindustriji. Naslov projekta IZRADA INOVACIONOG PROGRAMA PROIZVODNJE PROTOTIPOVA PROIZVODA OD SUPERLEGURE NITRONIC 60 I NIMONIC 80A

Projektni tim: mr Raif Seferović, Neira Delić, mr. Rimac Milan, Emina Tursić – Hrštić, mr.Derviš Pihura, Stergulc Ivan, Hadžalić Mustafa Institucije zadužene za rad na projektu: MI ''Kemal Kapetanović''. Vrijeme rada na projektu: mjesec i pol dana. Kratak sadržaj projekta: Cilj izrade investicionog programa je utvrđivanje mogućnosti proizvodnje i prerade superlegure Nitronic 60 i Nimonik 80A na poluindustrijskim postrojenjima Instituta. Namjena poluproizvoda iz navedenih materijala je za izradu gotovih proizvoda PIN-a rollera za auto industriju. Već je izvedena probna proizvodnja i potvrđena mogućnost izrade ovih poluproizvoda na postojećim, ali uz neophodna dodatna ulaganja u revitalizaciju i rekonstrukciju ovih kapaciteta za povećanu godišnju seriju. Naslov projekta: ISPITIVANJE ČEKIĆA ZA MLJEVENJE UGLJA U TE KAKANJ
304

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Tim za izradu projekta: M.Rimac, B.Lošić, E. Kratina, B. Fakić Institucije zadužene za rad na zadatku: Metalurški institut ”Kemal Kapetanović” Zenica i TE ”Kakanj” Kakanj Vrijeme rada na zadatku: 1 mjesec Kratak opis projekta: Identifikovane su greške na odlivcima čekića za mljevenje uglja u TE ”Kakanj”. Greške su posljedica neadekvatne tehnologije livenja. Naslov projekta: ISPITIVANJE POLNE PLOČE G 80 156 ZA ARMATURE D.D. ČAPLJINA Tim za izradu Ekspertize: mr. M. RimacE. Kratina, O. Beganović, Mr. B. Lošić, B. Fakić Institucije zadužene za rad na zadatku: Metalurški institut ”Kemal Kapetanović” Zenica i ”Armature” Čapljina Vrijeme rada na zadatku: 1 mjesec Cilj projekta: Identifikacija grešaka indiciranih ultrazvukom na polnim pločama proizvedenim od čelika 34CrMo4 u “Armature” D.D. Čapljina Naslov projekta: OCJENA STANJA MATERIJALA PAROVODA KOTLA 5 TE KAKANJ Tim za izradu projekta: Mr. B. Lošić,Mr. M. Rimac, E. Kratina, O. Beganović, Mujagić D. Institucije zadužene za rad na zadatku: Metalurški institut ”Kemal Kapetanović” Zenica i TE ”Kakanj” Kakanj Vrijeme rada na zadatku: 3 mjeseca Cilj projekta: Ocjena stanja parovoda svježe i međupregrijane pare koji su u eksploataciji prešli teoretski radni vijek. Metodama sa i bez razaranja ocijenjeno je stanje materijala i date preporuke za dalju eksploataciju u TE ”Kakanj.

12.8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA ZA 2007.GODINU

305

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

1. DIPLOMIRANI STUDENTI U 2007. na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici diplomiralo je ukupno 60 nastavnika islamske vjeronauke i 70 profesora islamske vjeronanuke. 1. 1. DIPLOMANTI– PROFESORI ISLAMSKE VJERONAUKE 1. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor Ljubović Dženana Grupni oblik rada u nastavi islamske vjeronauke Prof.dr.Refik Ćatić

2. Ime i prezime Čandić Mehmedalija diplomanta Naslov diplomskog rada Menadžment u odgojno-obraz.instituc.Behram-begova medresa Mentor Vanr.prof.dr.Edina Vejo 3. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 4. Ime diplomanta i Čehaja Mehmed Partnerstvo porodice i škole Vanr.prof.dr. Edina Vejo

prezime Ćeman Fuad

306

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Naslov diplomskog rada Mentor 5. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 6. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor

Razumjevanje ljepote Allahovom stvaranju Doc.dr.Nusret Isanović

u

kontekstu

Kur'anskog

govora

o

Fazlić Mirnas Obrazovni menadžment Vanr.prof.dr.Edina Vejo Handžić Ehlimana Hidžra u svjetlu duhovnog odgoju Vanr.prof.dr.Safvet Halilović

7. Ime i prezime Aždahić Emsudina diplomanta Naslov diplomskog rada Ljudska prava i suživot različitih kultura i religija u svjetlu Medinske povelje Mentor Vanr.prof.dr.Safvet Halilović 8. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 9. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor Duranović Almedina Kur'an kao izvor Poslanikovig životopisa Vanr.prof.dr.Safvet Halilović Hodžić Enisa Daw'etska misao u djelu Muhameda ef. Handžića Vanr.prof.dr.Šefik Kurdić

10. Ime i prezime Zitouni –Perenda Melika diplomanta Naslov diplomskog rada Uticaj šerijatskog stava o upotrebi duhana u srednjoškolskoj populaciji Mentor Vanr.prof.dr.Šukrija Ramić 11. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 12. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 13. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor Išerić Amira Uticaj islamskog morala na oblikovanje arhitekture bosanske kuće Doc.dr.Nusret Isanović Halilčević Nermin Grupni rad u nastavi vjeronauke Prof.dr.Refik Ćatić Avdić Besim Pohvala kao poticaj u nastavi vjeronauke Prof.dr.Refik Ćatić

14. Ime i prezime Mujkić Ahmed diplomanta Naslov diplomskog rada Imamet kod Šija Mentor Vanr.prof.dr.Zuhdija Adilović 15. Ime i prezime Hodžić Alma diplomanta Naslov diplomskog rada Mekkanski period Poslanikovog s.a.v.s.angažmana Mentor Vanr.prof.dr.Safvet Halilović

307

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

16. Ime i prezime Muratović Edina diplomanta Naslov diplomskog rada Odgojna dimenzija Kur'anske sure En-Nur Mentor Vanr.prof.dr.Safvet Halilović 17. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 18. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor Džambić Samir Utjecaj isl.vjeronauke na raspored slobodnog vremena kod učenika Prof.dr.Refik Ćatić Zubača Edina Efekti primjene individualnog isl.vjeronauke Prof.dr.Refik Ćatić oblika rada u nastavi

19. Ime i prezime Džebić Nermin diplomanta Naslov diplomskog rada Armagedon u svjetlu aktuelnih dešavanja na Bliskom istoku Mentor Vanr.prof.dr.Zuhdija Adilović 20. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 21. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor Kujraković Husein Isl.vjer. u školama na području povjerenstva Gradačac od 1914 do 1945 Doc.dr.Nusret Isanović Džebić Mevlida Arhitektonske i estetske značajke Gazi Husr.begove džamije u Sarajevu Doc.dr.Nusret Isanović

22. Ime i prezime Mehanović Hajrudin diplomanta Naslov diplomskog rada Razvojne posebnosti djece s teškoćama Mentor Vanr.prof.dr.Edina Vejo 23. Ime i prezime diplomanta Muslija Amira Naslov diplomskog rada Da'wetsko djelovanje Mladih muslimana Mentor Vanr.prof.dr.Šefik Kurdić 24. Ime i prezime Hatemić Sead diplomanta Naslov diplomskog rada Evlije i kerameti u Kur'anu i sunetu Mentor Vanr.prof.dr.Zuhdija Adilović 25. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 26. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 27. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor Behremović Dina Roman o Srebrenici u nastavi islamske vjeronauke Doc.dr.Hazema Ništović Čamdžić Elvir -----------------Salkić Džemal -------------308

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

28. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 29. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 30. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 31. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 32. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor

Hodžabegović Elvedin -------------Hasić Jakub ---------------Jašarević Edin -------------------Fetić Amina Zastupljenost poučnih priča devetog.obrazov. Doc.dr.Hazema Ništović u udžbenicima isl.vjer. za

Džafo Seada Učenje Kur?ana po kiraetima i kura hafizi u Bi H Dr.Halil Mehtić

33. Ime i prezime Muratović Asidin diplomanta Naslov diplomskog rada Aktuelna društvena kretanja-sektaštvo Mentor Vanr.prof.dr.Zuhdija Adilović 34. Ime i prezime Maglić Elvedina diplomanta Naslov diplomskog rada Nastavnička percepcija bjele kuge u Travniku u svjetlu isl.učenja Mentor Vanr.prof.dr.Šukrija Ramić 35. Ime i prezime diplomanta Čišić Asmir Naslov diplomskog rada Muderis derviš ef.Spahić i njegov dawetski rad Mentor Vanr.prof.dr.Šefik Kurdić 36. Ime i prezime Šehić Haris diplomanta Naslov diplomskog rada Odgojna dimenzija Kuranske sure Lukman Mentor Vanr.prof.dr.Safvet Halilović 37. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 38. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 39. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 40. Ime i prezime diplomanta Jusufović Salih -----------------------Rešić Zehrid --------------------------Salihović Nihad --------------------------Dudić Selma
309

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Naslov diplomskog rada Mentor 41. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor

--------------------------Buljubašić Advija Islamske obrazovne ustanove u B i H krajem 20 i početkom 21 stoljeća Doc.dr.Bilal Hasanović ISLAMSKE

1.2. DIPLOMANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI – NASTAVNICI VJERONAUKE 1. Ime i prezime diplomanta Bašić Fahreta Naslov diplomskog rada Mentor 2. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 3. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 4. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 5. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 6. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 7. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 21. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 22. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 23. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 24. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 25. Ime i prezime diplomanta Grabus Semina Begić Lejla Bošnjaković Muaz Mašić-Alibegović Mirela Sarajlić Tarik Dacić Džemal Jakubović Ibrahim Delić Mirsad Bećirović Amina Šišić Ibrahim Čamdžić Amela

310

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Naslov diplomskog rada Mentor 26. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 27. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 28. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 29. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 30. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 31. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 32. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 33. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 34. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 35. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 36. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 37. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 38. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor

Šabanović Emina Sinanović Sedina Kamenjašević Eldin Hibić Mahir Imamovic Nisvet Huremović Mehmed Čizmić Šemsudin Kotorić Sedžida Aliefendić Kenan Ibrahimspahić Amel Ahmeljić Samir Salihović Hava Rahmanović Merdža -

311

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

39. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 40. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 41. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 42. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 43. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 44. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 45. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 46. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 47. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 48. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 49. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 50. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 51. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 52. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor

Ikanović Haris Halilović Alem Mašić-Rahahala Dženana Fazlić Asmira Velagić Ziba Dedić Edin Omanović Aiša Hadžić Vernad Joldić Ramiz Zukić Džemila Avdukić Amna Ejubović Nedžad Maglić Zahir Babić Mersiha 312

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

53. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 54. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 55. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 56. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor

Ibrahimović Džemal Ibrić Mirzet Baturić Izudin Malagić Nijaz -

57. Ime i prezime diplomanta Husić-Muhamedbegović Medhija Naslov diplomskog rada Mentor 58. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 59. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor 60. Ime i prezime diplomanta Naslov diplomskog rada Mentor Redžić Kenan Delić Samir Djedović Mirsad -

61. Ime i prezime Unkić Nermin diplomanta Naslov diplomskog rada 2.RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA T.1. Naslov rada: POSLANIKOVE SUPRUGE Paper Title : Autori/ Prof.dr. sc. Safvet Halilović Authors : Podaci o zborniku ZBORNIK RADOVA / Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici Proceedings ISSN 1512-8849 Data U islamskoj tradiciji supruge Allahovog Poslanika, s.a.v.s., imaju posebno mjesto i tretman. Po slovu Kur'ana one su umehatu-l-mu'minin (majke vjernika): Vjerovjesnik treba da bude preči vjernicima nego oni sami sebi, a žene njegove su – kao majke njihove. Ve ezvadžuhu ummehatuhum… (El-Ahzab, 6) Poslanikove supruge, nakon njegove smrti imaju i poseban tretman.
313

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime Summary

/ Naime, njima nije dozvoljeno da se ponovo udaju. U vezi s tim postoji konsenzus, opća saglasnost svih islamskih učenjaka. Bez dvojbe, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije se opredjeljivao za višeženstvo radi zadovoljena strasti. One, pak, koji prigovaraju da je to učinio zbog zadovoljenja tjelesnih potreba uputno je podsjetiti na sljedeće historijski neosporne činjenice: Prvo: Poslanik, s.a.v.s., je mogao sebi za supruge birati najljepše mlade djevojke i na taj način postići veliki tjelesni užitak. Međutim, on nije tako postupao: jedina djevica koju je oženio bila je Aiša, r.a., sve ostale bile su žene koje su ranije bile udavane i većina ih je bila u srednjoj životnoj dobi. To, bez sumnje, ukazuje da je zadovoljenje tjelesnih potreba u Poslanikovom životu bilo sporedno, dok je ispunjenje visokih moralnih zahtjeva bilo primarno. Na taj način Poslanik, s.a.v.s., je potvrdio najviše ljudske vrijednosti. U to se možemo uvjeriti uvidom u posebne razloge u vezi sa svakom suprugom, ono što ga je opredjeljivalo za brak s njom. Očito je da nikad nije bilo presudno postizanje tjelesnog užitka. Drugo: Poznato je da je Muhammed, s.a.v.s., proveo djetinjstvo i mladalačko doba u Mekki, živeći časnim i neporočnim životom. U tome su saglasni i muslimanski i nemuslimanski znanstveni krugovi. Još tada su ga krasile visokomoralne osobine i bio je poznat po nadimcima Es-Sadik (Onaj koji uvijek istinu govori) i El-Emin (Povjerljivi). Poslanikovi biografi zabilježili su da je on, u vremenu kada se mekanska omladina odavala vinu, kocki i ženama, bio daleko od tih poroka. Treće: Poslanik, s.a.v.s., u braku s jednom ženom proveo je veći dio svoga života, od dvadeset pete do pedesete godine. Dvadeset i pet godina je proveo u braku sa hazreti Hatidžom, koja je od njega bila starija petnanest godina. Tek nakon njene smrti, kada je zagazio u šestu deceniju života on se opredijelio da ima više žena. Navedene činjenice, koje su zabilježene u relevantnoj historijskoj literaturi, nedvojbeno ukazuju je da Poslanikovo vižešenstvo imalo mnogo dublji smisao od pukog fizičkog zadovoljenja. Ovaj rad, u kratkim crtama, govori o suprugama posljednjeg Allahovog Poslanika koje imaju status umm-l-mu'minin (majka vjernika) kao i razlozima zbog kojih se Poslanik, s.a.v.s., ženio više puta.

T.2 Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Podaci o zborniku / Proceedings Data

APOKRIFNI HADISI Prof. dr. sc. Šefik Kurdić ZBORNIK RADOVA Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici ISSN 1512-8849

Rezime Summary

Apokrifna predanja, koja naš narod naziva i hadisima zato što se pripisuju posljednjem Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., uprisućena su u našoj svakodnevnici. Ona su čak preplavila i brojne naučne i stručne tekstove a nerijetko se citiraju i u nastupima veoma uglednih i respektabilnih intelektualaca kod nas i u svijetu. To je čak primijetno i u krugovima koji bi se trebali, snagom argumenata i naučnom valorizacijom, itekako smjelije / angažirati na minimiziranju i neutraliziranju lažnih predanja koja su se, vremenom, iz različitih pobuda i brojnih aspiracija, infiltrirala u originalno islamsko učenje. Ovaj tekst ima za cilj podsjetiti sve trudbenike na putu očuvanja i zaštite izvornog islamskog učenja, a napose autentične riječi i prakse
314

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

časnoga poslanika Muhammeda, s.a.v.s, na rizik koji predstavlja česta upotreba lažnih i apokrifnih predanja, koja neminovno dovode u pitanje originalnost drugog izvora islamskog učenja – Sunneta Vjerovjesnika, s.a.v.s. Budnim okom prvih generacija islama, njihovim preciznim naučnim kriterijima i permanentnim bdijenjem nad drugim izvorom islamskog prava – Hadisom očuvana je njegova autentična susptanca u prvim stoljećima islama. Zadatak i emanet današnjih intelektualaca i naučnih institucija je očistiti islamsko časno učenje od natruha i apokrifnosti koje su se vremenom nataložile i učiniti ga biljurno čistim, kakav je bio u vrijeme Buharije, Muslima i drugih velikana islamske misli. T.3. Naslov rada: Paper Title :

OBIČAJ MOŽE DA PRESUĐUJE (El-‘Āde muhakkeme) (Peti opći šerijatskopravni princip)

Autori/ Authors : Podaci o zborniku / Proceedings Data

Prof. dr. sc. Šukrija Ramić ZBORNIK RADOVA Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici ISSN 1512-8849

Rezime Summary

Ovaj rad elaborira jedno od pet općih pravnih principa u Šerijatu: Običaj može da presuđuje (el-‘āde muhakkeme)i osvjetljava sporedne principe koji se pod njega mogu podvesti. Na početku rada, objašnjeno je izvorište, uporište i značenje ovog principa, s posebnim osvrtom na ajete i hadise na kojima se on temelji, a na kraju su prezentirani njegovi primjeri. Nakon elaboracije općeg principa prezentirani su neki sporedni / principi uz navođenje primjera i izuzetaka. Rad se završava kratkim zaključkom u kome je istaknuta utemeljenost šerijatskopravnih principa na Objavi, značaju pravnih principa za mudžtehida i zajednicu općenito, s obzirom da im je cilj omogućavanje dosezanja do općeg dobra, kako za pojedinca tako i za zajednicu.

T.4. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Podaci o zborniku / Proceedings Data

EHLI-S-SUNNETSKA METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA AKAIDSKIH TEMA II Prof. dr. sc. Zuhdija Adilović ZBORNIK RADOVA Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici ISSN 1512-8849 Ehli sunnet vel-džema'at ima specifičan i prepoznatljiv metod i pravila kojih se pridržava prilikom proučavanja šerijatskih pitanja uopće, a posebno akaidskih tema i po njima se razlikuje od sekti i frakcija. Međutim, taj metod i pravila koja su bila očita kod pripadnika ehli sunneta u svim generacijama, danas se, gotovo, uopće ne poznaju. U prethodnom Zborniku pojasnio sam neka od tih pravila, a u ovom radu ću ukazati na preostala.
315

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime Summary

/

Peto pravilo: Nepostojanje kontradiktornosti između Objave i razuma. Šesto pravilo: Prvotna značenja (zahirun-nusus) kur'ansko-sunnetskih citata su razumljiva od strane onih kojima su upućena. Sedmo pravilo: Vjerovati u nejasne, a raditi po jasnim ajetima. Osmo pravilo: Legitimnost razumijevanja Kur'ana i sunneta od strane prvih generacija muslimana. Ovo su osnovna pravila koja odražavaju jasno preciziranu metodologiju istraživanja akaidskih tema kod ehli sunneta vel-džema'ata. Nadam se da ću ovim radom, bar djelimično osvijetliti ovo značajno pitanje.

T.5. Naslov rada: Paper Title :

AUSTROUGARSKA OKUPACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I NOVE DRUŠTVENO-POLITIČKE, KULTURNE I VJERSKO-PROSVJETNE PRILIKE Dr Bilal Hasanović ZBORNIK RADOVA Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici ISSN 1512-8849

Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary /

/ Nakon okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije (1878) muslimani u BiH doživljavaju krupne društvene, političke i kulturne promjene. Mnogobrojne kulturne, političke i ekonomske veze između Bošnjaka i dalekih centara islamskog, političkog i kulturnog života islamskog svijeta bile su skoro prekinute. Bosanski su muslimani bili prisiljeni da prihvate tekovine zapadne civilizacije, ili da nestanu. Taj put njihovog prilagođavanja bio je težak i mukotrpan, što je bio razlog da se mnogi odluče na selidbu iz Bosne, pretežno u pravcu Turske. Prve dvije decenije nakon okupacije nisu bile obilježene značajnijim političkim, kulturnim i vjerskim gibanjima. Prvi pokreti koji su obilježili bošnjačku kulturnu i političku scenu, pojavili su se koncem 19. i početkom 20. stoljeća. U njima su došli do izražaja bošnjački zahtjevi za vjerskoprosvjetnom i vakufsko-me'arifskom autonomijom, odnosno pokrenuti su mnogi kulturno-prosvjetni, ekonomski i humanitarni projekti, koji su značajno pokrenuli svijest Bošnjaka o neophodnosti kulturne i nacionalne emancipacije. Na prosvjetnom planu austrougarska administracija u Bosni i Hercegovini nastojala je da uvede zajedničko (za sve tri konfesije) osnovno obrazovanje, pri čemu je naišla na otpor, kako Katoličke crkve, tako i konzervativnog dijela Bošnjaka, koji su se energično protivili svim novinama sa Zapada, pri čemu je posebno bio naglašen otpor školovanju muslimanske ženske djece. Osnovno muslimansko školstvo – mektebi, tri decenije nakon okupacije, bilježilo je izvjesne pozitivne rezultate, iako je samo 2% muslimanske djece bilo uključeno u državne osnovne škole, što je bio predmet žestoke kritike državne prosvjetne politike od strane nekih bošnjačkih zastupnika u Bosanskom saboru. .

T.6.
316

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis Journal: Rezime Summary /

ZNAKOVNA NARAV ISLAMSKE UMJETNOSTI Dr. Nusret Isanović

ZBORNIK RADOVA Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici ISSN 1512-8849 / Umjetnost poput islamske, koja nastaje iz osjećaja osluškivanja nagovora posvuda prisutnih Božijih znakova, iz ambijenta njihovog čitanja, mjerodavnog razumijevanja i slijeđenja, ne može drugo biti do znak. Poput prirodnih fenomena, koji također jesu Božiji “znakovi” ili “simboli” u svijetu pojava, i djela islamske umjetnosti ne teže absorbiranju sve čovjekove pažnje niti njenom trajnom fiksiranju na sebe. Naprotiv, ona njegovu pažnju usmjeravaju i proslijeđuju prema Nečemu Iza, na što u konačnici svi fenomeni kao znaci ukazuju. Budući jesu dio zemaljskog i nebeskog semiološkog univerzuma, dijelom znakovnog reda „u prostranstvima svemirskim i u dušama ljudskim“ djela islamske umjetnosti su navjestitelji, prenositelji i svjedoci Vječne Božije Ljepote, Uzvišenosti i Dobrote. Znakovi se u islamskoj umjetnosti pojavljuju kao refleksija duha muslimanskog umjetnika čija se prosvijetljena duša neprestalno nadahnjuje na vrelima Božanske mudrosti. Ona je stoga i osebit način intuitivnog čitanja i odgonetanja njihovih značenja; jedna od najosebujnijih vertikala duha islama ili uspinjućeg putovanja duše muslimanskog čovjeka prema Bogu. Znakovna narav islamskre umjetnosti neposredno je određena credom: nema božanstva do Boga, i iz njega izvedenog načelnog stava da ništa što može postati „idolom“ ne smije biti postavljeno između čovjeka i nevidljive prisutnosti Boga. Kao takva, ona se nadaje jednom od najdjelotvornijih znakovnih i simboličkih moći svijeta islamske kulture.

T.7. Naslov rada: ISPITIVANJE POVEZANOSTI VRIJEDNOSNIH Paper Title : SREDNJOŠKOLSKE OMLADINE SA NAČINOM SLOBODNOG VREMENA Autori/ Mr. sc. Izet Pehlić Authors : Časopis Journal: Rezime Summary / ORIJENTACIJA PROVOĐENJA

ZBORNIK RADOVA Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici ISSN 1512-8849

/ Sažetak Poseban domen ljudskog funkcioniranja, na čije formiranje pretežno utjecaj ima najuže socijalno okruženje, su interesiranja i sistem individualnih vrijednosti. Pojedinci različitim vrijednostima daju nejednaku važnost i time se među vrijednostima upostavlja hijerarhijski odnos. Hijerarhija vrijednosti postepeno se gradi i mijenja tokom adolescencije zahvaljujući kognitivnom razvoju. Imajući u vidu činjenicu da za razvoj ličnosti individue, njenih kognitivnih i konativnih struktura i generalno uspješnog funkcioniranja ogroman značaj ima svrsishodno provođenje slobodnog vremena, rad prezentira rezultate istraživanja o postojanju povezanosti između vrijednosnih orijentacija i načina provođenja slobodnog vremena. Odabir istraživačkog problema motiviran je težnjom za sticanjem
317

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

uvida koji će omogućiti potpunije sagledavanje, tumačenje i usmjeravanje odgojnih procesa u suvremenoj školi. Na uzorku od 300 gimnazijalaca iz pet gradova u Federaciji BiH (Zenica, Travnik, Kakanj, Visoko i Zavidovići), ustanovljeno je da postoji statistički značajna povezanost između vrijednosnih orijentacija gimnazijalaca i pozitivnog i negativnog korištenja slobodnog vremena.

T.8. Naslov rada: Paper Title :

TOKOVI FUNKCIONALNE LINGVISTIKE

Autori/ Authors :

Doc. dr. sc. Hazema Ništović ZBORNIK RADOVA Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici ISSN 1512-8849

Časopis Journal: Rezime Summary

/

/ Predmet ovog istraživačkog rada jeste ocjenjivanja i vrednovanja učenika u školi koja nastoji da bude po mjeri učenika. Cilj istraživanja je bio utvrđivanje postojanja različitih kriterija ocjenjivanja (između predmeta znanstvenih disciplina i predmeta koji razvijaju vještine) i na osnovu dobivenih rezultata ustanovljivanje smjernica za realno i ''autentično'' ocjenjivanje kakvo treba da bude u školi po mjeri učenika. Rezultati istraživačkog rada idu su pokazali razliku u ocjenjivanju predmeta tzv. znanstvenih disciplina i predmeta koji potenciraju vještine. Rezultati istraživanja nude orijentirajuće pokazatelje koji daju mogućnost poboljšanja ustanovljenog stanja u ocjenjivanju, a autori su na kraju rada ponudili i konkretne smjernice za akciju poboljšanja ocjenjivanja i vrednovanja učenika u školi.

T.9. Naslov rada: Paper Title :

ZNAČAJ VRŠNJAČKIH ODNOSA ZA RAZVOJ LIČNOSTI I TEŠKOĆE U ODNOSIMA SA VRŠNJACIMA

Autori/ Authors :

Mr. sc. Anela Hasanagić ZBORNIK RADOVA Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici ISSN 1512-8849

Časopis Journal: Rezime Summary

/

/ Istraživanja posljednjih godina pokazuju da vršnjaci predstavljaju značajan agens, ne samo socijalizacije ličnosti, nego da imaju veliku ulogu
318

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

u razvoju ličnosti općenito. Odnosi među vršnjacima su jedinstveni iz razloga što ih karakterizira ravnopravnost (što ne nalazimo u odnosima između roditelja i djece, odnosno nastavnika i djece) i reciprocitet (pojedinac prima uticaje svojih drugova, ali istovremeno i on utiče na njih). Odnosi sa vršnjacima se mijenjaju u funkciji dobi i razvoja jedinke. Zanimanje za drugu djecu pojavljuje se već u šestom mjesecu života, kada se bebe gledaju, guguću, smiješe se i dodiruju jedne druge, ali tek oko treće ili četvrte godine djeca počinju da stvaraju prijateljstva. U predškolskom razdoblju, od druge do pete godine, dolazi do širenja odnosa sa vršnjacima. Tek u dobi od pet ili šest godina djeca su sklona da se igraju sa drugom djecom nečeg svima bliskog, ali bez podjele rada koja bi bila usmjerena zajedničkom cilju (povezujuća igra), odnosno da se igraju u grupi koja je stvorena radi obavljanja neke aktivnosti ili postizanja nekog cilja, gdje su postupci usklađeni (saradnička igra). Tek u srednjem djetinjstvu dolazi do formiranja grupa. Grupe se prirodno formiraju među djecom koja žive u blizini ili idu skupa u školu, a u doba adolescencije vršnjaci imaju još važniji uticaj, jer kroz druženje sa vršnjacima mladi ostvaruju svoja interesovanja (bave se onim što ih interesira, razgovaraju o temama koje zaokupljaju njihovu pažnju). S druge strane, vršnjaci utiču na interesiranja, stavove i vrijednosti mladih. Osobine koje dijete čine poželjnim ili nepoželjnim drugom drugoj djeci za igru su slične onima koje djeca traže u prijatelju. Djeca preferiraju prosocijalnu djecu, vole se igrati sa vršnjacima koji se smiješe i nude igračku ili pomoć, dok odbijaju djecu koja su agresivna, a ignoriraju povučenu i stidljivu djecu. Poželjna djeca predškolci dobro se nose sa svojom ljutnjom. Oni odgovaraju na direktan način koji minimizira dalje konflikte i održavaju vezu. . Naslov rada: Paper Title :

PRIRODNA POVEZANOST ISLAMSKOJ TRADICIJI

ODGOJA

I

OBRAZOVANJA

U

Autori/ Authors :

Mensur Valjevac, asistent ZBORNIK RADOVA Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici ISSN 1512-8849

Časopis Journal: Rezime Summary

/

/ Sažetak Allahova obznana putem Kur’ana i Poslanika, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, more je neiscrpno. U radu je nastojano da ova dva izvora budu dominantna. Allah u Svojoj Objavi kaže da je Ibrahim, alejhis-selam, molio Boga: «Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i mudar!» Allah mu se odazvao na tu njegovu dovu slanjem Muhammeda, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, za kojeg kaže: «Mi smo vam jednog od vas kao Poslanika
319

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

poslali, da vam riječi Naše kazuje i da vas očisti i da vas Knjizi i mudrosti pouči i da vas ono što niste znali nauči.»1 «Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči...» «On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči…» Spomenuti kur'anski ajeti nedvosmisleno govore o neodvojivosti procesa odgoja i obrazovanja u islamskom konceptu religijskog odgoja. Tim ajetima postavljena je i sinteza ova dva procesa i to tri prema jedan u korist odgoja. Tri puta je prvo spomenuta čistota pa podučavanje, a jedanput podučavanje pa čistota. O tome govori i slijedeća predaja. Navodi se da su Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, dolazile različite deputacije arapskih plemena, a on je sa svakim govorio njihovim dijalektom, što i sami ashabi nisu mogli razumjeti. Alijja ibn Ebi Talib je primijetio: «Allahov Poslaniče, vidimo da se svakom narodu obraćaš na njihovom jeziku, pa ko te je 'podučio' tome?» Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, mu je rekao: «Mene je 'odgajao' moj Gospodar, pa je moje odgajanje učinio savršenim.» Iz navedne predaje da se primijetiti da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve alihi ve selleme, na upit o podučavanju kao paradigmu postavio odgoj. . T.11. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : RELIGIOZNA I SAKRALNA ARHITEKTURA ISLAMA - PRINCIPI I KARAKTERISTIKE Doc. dr. Nusret Isanović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina SIMPOZIJ: PRINCIPI OBNOVE I IZGRADNJE SAKRALNIH OBJEKATA Čapljina, Oktobar 18. i19. 2007. (Organizatori: Federalno ministarstvo kulture i sporta i Akademija nauka i umjetnosti BiH) Rad je izlagan na Simpoziju, a njegovo objavljivanje je planirano u zborniku Simpozija 2008) Polazeći od razumijevanja arhitekture kao dijela sveopćeg, kozmičkog, reda koji je ozbiljivan u univerzalanim vizuelnim formama umjetnički u radu je oblikovane realnosti različitih tradicionalnih svjetova kultue Rezime Summary / umjetničkoj će njenu formi duha islama nastaloj na

Podaci o zborniku / Proceedings Data

razvijen diskurs o islamskoj religioznoj i sakralnoj arhitekturi kao osebujnoj semitsko-monoteističkoj estetsko-umjetničke i makroparadigmi. Ova makroparadigma, čiju bit čini princip Tawhida, odredit posebnu narav, njene jedinstvene arhitektonske karakteristike koje se, inače, najpotpunije sabiru u džamiji, aksijalnoj građevini svijeta islama i ishodištem cjelokupne njegove

320

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

vjerodostojne umjetnosti. U radu se nastoji pokazati da su temeljni principi i na njima uspostavljeni zakoni islamske umjetnosti - nekoć uspješno primjenjivani u tradicionalnom svijetu islama - u svojoj osnovi univerzalni, stoga živi i arhitektonskom umu raspoloživi i danas. Kao takvi oni nas, i u našem vremenu „postmoderne“ oslovljavaju, i omogućavaju nam da, mutatis mutandis, islamske sakralne i vjerske arhitekture. Ključne riječi: islamska arhitektura, principi islamske arhitekture, karakteristike islamske arhitekture, Tawhid, džamija T.12. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors Kongres /Congress : gradimo djela

SUPPLEMENT TO SCHOOL EPISTEMOLOGY Doc. dr. Nusret Isanović, University of Zenica (co-author Edina Vejo i Izet Pehlić) World Congress of Comparative Educators: LIVING TOGETHER – EDUCATIONA AND INTERCULTURAL DIALOGUE Sarajevo, septembar 3-7 2007. (Organizatori: Svjetsko udruženje komparativnih edukatora i Filozofski fakultet u Sarajevu ) Rad je izlagan na Kongresu, 06. 09. 2007.

Podaci o zborniku / Proceedings Data

As there is general epistemology theres hould be school epistemology. It could develop from the logic of general epistemological principles, singularity of school spirit and its formative ambitions and the particularity of Rezime Summary / individual school subjects. The area of its interest would be the definition of principles of the conveyance of scientific content into the educational one. This paper is a supplement to that intention by means of catechism/ Sunday school. It is the supplement to and different from the dogmatic, atrophised religious knowledge that does not succeed to develop the religious aspect of identity as a refreshment, awakening, something as the spiritual intelligence of a person. The paper will discuss the nature of basic parameters that are inbuilt in concept of catechism/ Sunday school. Two most important educational streems are empasized and the research has been focused on them: 1. the question of the existence / non-existence of conversation about religion because of the sensibility to ethical universalism of religions; 2. the guestion of form/ lack of form of the concept of religion as an encouragement for a young person to search openly in a process of free,
321

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

awakened growth in religion and humanity ethical universalism, most credibly testified exactly by religions, is the most important point at which the idea of puraliry, parallel existence of differences and the dialogue of equal dignity between cultures rest. Believing as a search and growth, the developmental advancement of a person is in the basis of developmental model of piety (Kahoe, Meadow, 1981) related to the developmental theories of personality. The criterion to reach it is defined by the sensibility for development of one’s personal relationship towards the ranscendental, inner and interpersonally positively employed. Obviously, it is abou the ratio of reciprocity in a person – for his/her enriching relationship towards God develops from the readiness to invest in his/her spiritual well-being. (…)

T.13. Naslov rada: Paper Title : FALSE PERCEPTIONS AND SOME POSSIBILITIES FOR OVERCOMING THEM Doc. dr. Nusret Isanović, University of Zenica The 1st International Conference on Intercultural Relations: The Challenges of Religious Pluralism Nova Gorica, Slovenija, 6-7 decembar, 2007 Izdavanje zbornika se očekuje u 2008. godini

Autori/ Authors: Kongres /Congress : Podaci o zborniku/ Proceedings Data

The events related to September 11th represent an historic turning point; they have established a new character of relations among nations, their cultures, and religions. These events particularly allude to the conflict Rezime Summary / between Islam and the West, Muslims and Christians, and give rise to the threat of world politics becoming thoroughly determined by antagonistic image of Islam, which is, on the Muslim side, met with an antagonistic image of the West. The present perception of Islam in the West, on one side, and Muslims’ perception of the West, on the other, and the interaction resulting from it, corresponds more to those who are bereft of wisdom than to those who are sensible and gifted with reason, for such a perception is rooted in resentment, blindness and a uses a logic that is based on passion. Therefore, it is essential to rise above the negative and destructive images which have been created on both sides, and after that to disperse, or rather, correct the prejudices; the image of the West as materialistic, immoral,
322

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

without faith, and demonic, and the image of Islam as primitive, militant, fundamentalist, and one which generates terrorism, fears and haunts others, cannot be maintained. The author believes that the relations between Muslims and the West, Islam and Christianity, are of especially crucial significance for the future of humanity and peace in the world. Henceforth, he advocates the need to strive against “terribles simplificateurs” who partially represent “the other” without mentioning their positive sides; a change in the Western conception of Islam is essential, as well as the Muslims’ conception of the West; they need to rise above their old, negative and destructive images, and try to arrive at something that is common and universal. The author believes that Islam and the West are complex and multifaceted realities, and that no doubt some of them offer possibilities for constructive meetings, dialogues, mutual understanding, and co-operation. Henceforth he discusses many different Europes; two of them are the most prominent: one which is less reasonable, full of narcissism, xenophobia, one which has basically betrayed itself, one not open to the future, whereas the “other one” is considered a danger and threat to its very identity; and yet another which possesses an open spirit, universal values and is open to dialogues, while respecting the “other one” within the system of its own references. This Europe is well aware that it has become what it is due to contributions from various sources, including the Islamic world. This Europe has potentials for creating common grounds for the future of our world. The spirit of this Europe already existed in the medieval Mediterranean, in the courts of some Christian and Muslim rulers, where the European renaissance was, in fact, conceived. The author emphasizes that the Mediterranean universe has always contained mutually permeating factors and those with a cultural symbiosis; it is a river which, in face to face dialogue unites the shores of two worlds, two cultural regions. Therefore we should try to discover, especially in it, a nucleus of identity; the nucleus upon which we could build the world of a common future, a true summit, a place of understanding and dialogue between Islam and the West, Islam and Christianity. Respect for the medieval Mediterranean matrix could make it possible for a pluralistic Theo-centrism, or a universe of faiths, to replace an ecclesialcentrism, within which Christianity and Islam, the religions which share the greatest responsibility for world peace and the future of humanity, will both have a central role.
323

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

3. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE 1) Naslov projekta: Elaborat za otvaranje Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje Projektni tim: Doc. dr. Hazema Ništović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina Doc. dr. Nusret Isanović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina Doc. dr. Zuhdija Adilović, Univerzitet u Zenici, Bosna i Hercegovina Institucije zadužene za rad na projektu:Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Zenici Vrijeme rada na projektu: 12. mjeseci Krakti sadržaj projekta: Cilj, namjena, očekivani rezultati, postignuća: Elaborat urađen u cjelosti sa Nastavnim planom i programom za otvaranje Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje, sa opisom predmeta, razlozima otvaranja, finansijkom opravdanošću i projekcijom razvoja. Projekat prihvaćen i usvojen od Senata Univerziteta u Zenici i Skupštine Ze-do kantona. 2) Naslov projekta: Elaborat opravdanosti osnivanja diplomskog master studija: ”Menadžment kvaliteta u religijskoj edukaciji” Projektni tim: Doc. dr. Nusret Isanović, voditelj Vanredni prof. dr. Edina Vejo Vanredni prof.dr. Zuhdija Adilović Vanredni prof.dr. Šukrija Ramić Mr. Izet Pehlić Institucije zadužene za rad na projektu:Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Zenici Vrijeme rada na projektu: 8. mjeseci Krakti sadržaj projekta: U sklopu ispunjava zahtijeva Boljonjskog procesa, po kojem je na visokoškolskim ustanovama predviđen studij u tri ciklusa (3+2+3 ili 4+1+3), stručni tim Fakulteta izradio je Elaborat diplomskog master studija. U Elaboratu diplomskom master studiju za akademsku godinu 2008/2009. predviđeni su koeficijenti opterećenja (ECTS bodovi). Na tim osnovama, po načelu postepenosti, diplomski master studij na IPF-u nastavlja se usklađivati s ECTS-om. Riječ je o procesu koji ima svoj početak s usmjerenjem na permanentno stanje u kojem se, pored ostalog, postiže integracija na različitim nivoima fakultetskoj, univerzitetskoj, nacionalnoj (bosanskohercegovačkoj) i evropskoj. Proces integracije, zahvaljujući ECTS-u, treba se najprije događati unutar fakulteta. Jedan od znakova takve integracije unutar IPF-a predstavlja izgledna mogućnost, koja dosada nije postojala, da i svršenici IPF, Odsjeka za Islamsku vjeronauku upišu diplomski master studij. Pri tome će se primjenivat nova koncepcija diplomskog master znanstvenog studija koja se temelji na tzv. trostrukoj „bodovnoj grupaciji«, po kojoj je u dvije bodovne skupine organizirana nastava, a u trećoj bodovnj skupini nastavne i izvannastavne znanstvene aktivnosti. U trećoj bodovnoj skupini riječ je o znanstvenim i didaktičkim aktivnostima. Znanstvene aktivnosti odnose se na izradu znanstvenih radova za znanstvene časopise (pretežno u svojstvu koautora), na učešće u znanstveno-istraaivačkim projektima, te na učešće u međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima kao i u tečajevima stručnog usavršavanja i na evauliranim znanstvenim predavanjima. Ova koncepcija, takođe, sadrži opis zajedničkog kolegija (u slučaju više studijskih smjerova), obaveznih kolegija te izbornih kolegija, s izborom relevantne literatura

324

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Nastavni plan i program za diplomski master studij rađen je prema osnovnim načelima Bolonjske deklaracije koja planira objedinjavanje europskog visokoobrazovnog prostora (European Higher Education Area). To se posebno odnosi na: - prihvatanje sistema lahko prepoznatljivih i usporedivih akademskih stupnjeva i uvođenje supplementa diplomi; - prihvatanje sistema zasnovanog na dva obrazovna ciklusa, dodiplomskog i diplomskog; - uvođenje ECTS sistema kao prikladnog sredstva u afirmiranju najšire razmjene studenata; - afirmiranje mobilnosti studenata, nastavnika, istraživača, administrativnog osoblja; - afirmiranje evropske saradnje u osiguravanju kvaliteta; Kod izrade programa naročito su istaknuta načela: - jedinstvo modela svih studija u okviru bosanskohercegovačkih studija, tj. jedinstvenim trajanjem svih ciklusa studija (3+2+3 ili 4+1+3); - načelo izbornosti ili modularnosti; studentima se nastoji ponuditi mogućnost da biraju neke kolegije i tako sami učestvuju u oblikovanju svog studija; - načelo savremenosti i odgovaranja na aktuelne potrebe obrazivanja u BiH, napose religijskog; - načelo jednosemestralnosti kod koncipiranja kolegija; - studij je organiziran u tri bodovne skupine, i to: u dvije bodovne skupine predmeta organizirane nastave (obavezni i izborni predmeti) i treće bodovne skupine nastavnih i izvannastavnih znanstvenih aktivnosti; - izrade magistarskog rada od 30 ECTS bodova 4. ORGANIZACIJA KONFERENCIJA, SEMINARA I JAVNIH PREDAVANJA Naziv aktivnosti: Znanstveno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih Vrijeme održavanja: 10. novembar 2007. Mjesto održavanja: Zenica Broj učesnika: 200 Nosilac projekta: Islamski pedagoški fakultet, Univerzitet u Zenici Podaci o štampanom Zborniku: podaci će biti prezentirani u izvještaju Odsjeka za Socijalnu pedagogiju IPF Kratki rezime sadržaja aktivnosti: Doc. dr. Nusret Isanović, član organizacionog odbora i član znanstvenog odbora. Širi sadržaj aktivnosti će biti prezentiran u izvještaju Odsjeka za Socijalnu pedagogiju IPF. KATEDRA ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU GODIŠNJI IZVJEŠTAJ KATEDRE ZA SOCIJALNU PEDAGOGIJU ZA 2007. GODINU 1. DIPLOMANTI U KALENDARSKOJ 2007. GODINI: Na Odsjeku za socijalnu pedagogiju nema diplomanata, budući da je upisana treća generacija četverogodišnjeg studija i studenti prve generacije su tek u petom semestru (od ukupno 8) studija. 2. MAGISTRANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI: Na Odsjeku za socijalnu pedagogiju u 2007. godini nije bilo magistranata. 3. DOKTORANTI U KALENDARSKOJ 2007.GODINI: Na Odsjeku za socijalnu pedagogiju u 2007. godini nije bilo doktoranata.
325

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

4. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA T.1. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

Rezime / Summary

AFIRMIRANJE DUHOVNIH I MORALNIH VRIJEDNOSTI U FUNKCIJI PREVENCIJE POREMEĆAJA U PONAŠANJU (ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT) Doc. dr. sc. Edina Vejo, Mr. sc. Izet Pehlić, Mr. sc. Almira Isić, Mr. sc. Anela Hasanagić, Muharem Adilović, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici 2. ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „SISTEM PREVENIRANJA SOCIJALNOG ISKLJUČIVANJA MLADIH“ Zbornik radova sa 2. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim učešćem „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih”, str. 51-76. Zenica, 10. novembar 2007 ISBN 978-9958-697-07-4 Cilj istraživanja je zasnovan na psihološkom i sociološkom aspektu. Sociološki aspekt se ogleda u utvrđivanju zastupljenosti poremećaja ponašanja kod mladih naseljenih u urbanom i ruralnom području općine Zenica, kao i utvrđivanju zastupljenosti religijskog odgoja unutar porodica u urbanom i ruralnom području. Psihološki aspekt istraživanja se ogleda u utvrđivanju povezanosti između religioznosti roditelja i neprilagođenih oblika ponašanja kod mladih. Naime, želi se utvrditi da li religijski odgoj doprinosi sprečavanju neprilagođenih oblika ponašanja kod mladih u urbanom kao i ruralnom području. U istraživanju je sudjelovalo 180 porodica (domaćinstava), i to 90 iz ruralnog (Mjesna zajednica Šerići), i 90 iz urbanog područja (Zenica). Prilikom odabira ispitanika, pored mjesta stanovanja važno je bilo da imaju i djecu starosne dobi od 14 do 20 godina. DOMINANTNE CRTE LIČNOSTI ČLANA OBITELJI - SAMOPROCJENITELJA USPJEŠNOSTI I KOMPETENTNOSTI OBITELJSKOG SISTEMA – PRIMJENOM BEAVERS-OVE SKALE Prof. dr. Adila Pašalić-Kreso, doc. dr. Dženan Skelić, mr. Lejla Karijašević, mr. Amel Alić 2. ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „SISTEM PREVENIRANJA SOCIJALNOG ISKLJUČIVANJA MLADIH“ Zbornik radova sa 2. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim učešćem „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih”, str. 79-80. Zenica, 10. novembar 2007 ISBN 978-9958-697-07-4 Mladi predstavljaju veoma aktivan i dinamičan sloj društva. Raspolažu sa dosta slobodnog vremena. Manje vremena su živjeli u društvu u odnosu na starije. Nivo njihovog poštivanja socijalnih normi u epistemološkom, emocionalnom i u smislu socijalnog ponašanja manji je u odnosu na starije osobe. Mikro-kultura - karakteristika mladih. Razina (procenat) društveno neprihvatljivih ponašanja kod mladih je veća nego kod zrelijih osoba. Poštivanje socijalnih normi i društvena disciplina su od veoma velikog značaja za svako društvo. Poštivanje normi ovisi o vanjskim i unutarnjim činiteljima, tj. socijalizaciji i socijalnoj kontroli.
326

T.2. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors :

Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data

Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Živeći u društvu, ljudi se socijaliziraju i prihvataju socijalne norme putem procesa učenja i usvajanja. Obično, što više živimo u društvu to smo više socijalizirani i manje skloni društveno neprihvatljivim ponašanjima. Jedan od unutarnjih faktora prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja je religijsko vjerovanje – religioznost. Religijsko vjerovanje je najsnažniji unutarnji faktor prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja. Nivo izraženosti društveno neprihvatljivih ponašanja obrnuto je srazmjeran nivou religioznosti. Među različitim aspektima religioznosti, obredoslovni aspekt najdjelotvornije smanjuje nivo društveno neprihvatljivih ponašanja. Među različitim elementima obredoslovnog aspekta religioznosti, revnosnost u obavljanju namaza po svom utjecaju na smanjenje društveno neprihvatljivih ponašanja ima veći učinak nego post. Podnevna molitva (podne-namaz) među svih pet dnevnih namaza ima najviše izraženo djelovanje na smanjenje društveno neprihvatljivih ponašanja. Gama koeficijent je 6. T.3. Naslov rada: PODRŠKA PORODICI U KRIZI - ISKUSTVA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZENICA Paper Title : Autori/ Mr. Suno Kovačević, Mr. Nermana Mujčinović, Centar za socijalni rad Authors : Zenica Kongres 2. ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE /Congress : S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „SISTEM PREVENIRANJA SOCIJALNOG ISKLJUČIVANJA MLADIH“ Podaci o Zbornik radova sa 2. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim učešćem „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih”, str. 81zborniku / 115. Proceedings Zenica, 10. novembar 2007 Data ISBN 978-9958-697-07-4 Čovjek je grupocentrično biće. Živi u manjim ili većim grupama (porodici, naselju, naciji, klasi). Porodica, kao grupa, zadržala je izuzetnu ulogu u biološkoj reprodukciji ljudske vrste. Njeno stvaranje prolazi kroz više faza: - udvaranje među osobama suprotnog spola, - odnose među bračnim partnerima, - odnose između roditelja i djece, i Rezime / - odnose između djece. Summary Odnosi među bračnim partnerima, između roditelja i djece, i između djece, složeni su i od njihovog razvoja zavisi psihosocijalni status članova porodice. Ovisno o homogenosti i vrsti tih odnosa, porodici, ili njenim članovima, pružat će se određene vrste pomoći. U okviru Savjetovališta za pitanja braka i porodice, koje djeluje pri Centru za socijalni rad Zenica, a u cilju pomaganja porodici i njenim članovima, primjenjuju se slijedeći oblici rada: - individualni nivo i trijaža, - individualno savjetovanje, - partnersko savjetovanje, - porodično savjetovanje, - grupno savjetovanje, - predavanja, tribine, radionice, seminari, konsultacije i supervizijske grupe, - stručni članci, publikacije, brošure, leci i plakati, - javni nastupi kroz medije i dr. Savjetovalište za pitanja braka i porodice radi od 1. 12. 2004. godine kao projektna aktivnost, a od 1. 11. 2006. godine kao redovna aktivnost.
327

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rad prikazuje period redovne aktivnosti Savjetovališta kroz pregled osnovnih numeričkih pokazatelja o porodicama i članovima porodica kojima je pružen jedan od oblika zaštite. T.4. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Kongres /Congress : Podaci o zborniku / Proceedings Data RANOINTERVENCIJSKI I DIJAGNOSTIČKI RAD U OTKRIVANJU PROBLEMATIČNIH OBLIKA PONAŠANJA KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA Mr. sc. Nusreta Kepeš, Pedagoški fakultet u Zenici 2. ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „SISTEM PREVENIRANJA SOCIJALNOG ISKLJUČIVANJA MLADIH“ Zbornik radova sa 2. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim učešćem „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih”, str. 163176. Zenica, 10. novembar 2007 ISBN 978-9958-697-07-4 Problematično ponašanje kod djece predškolskog uzrasta je fenomen koji ima multikauzalnu etiologiju i traži višestruke pristupe u svom rješavanju. Dobro istraženi uzroci mogu znatno utjecati na pravilnu dijagnostiku koja će dati smjernice odgajateljima, i drugim djelatnicima za organizirano provođenje odgojnih i korektivnih mjera u prevenciji i preodgoju. Praksa pokazuje, a iskustvo nas uči, da rana detekcija i organizirano provođenje odgojnih i korektivnih mjera s djecom daju zadovoljavajuće rezultate. Ne poduzmu li se pravovremene mjere odgoja, djeca sa problematičnim ponašanjem jednoga dana mogu izrasti u prave kriminalce pogotovo ako dođu pod utjecaj odraslih kriminalnih osoba. Djecom se treba više baviti, osigurati im dobre uvjete za racionalno korištenje slobodnog vremena. Valja im ponuditi zanimljive i atraktivne sadržaje, maksimalno ih okupirati dobro osmišljenim, zanimljivim, zdravim i konstruktivnim aktivnostima. Ove aktivnosti će angažirati dijete pod uvjetom da se prilikom njihove organizacije odrasli oslanjaju na dječije interesiranje, emocionalne sklonosti i voljne procese. Hoće li dijete zastati pred teškoćama, odustati od akcije i krenuti linijom manjeg otpora, ili će u takvoj situaciji odabrati obrasce ponašanja koje će za njega biti izazov i prilika za samopotvrđivanje, zavisti od toga da li će djetetu biti pružena prilika da afirmira sopstveno Ja, da ostvaruje šta je isplanirano a da pritom ne strahuje od neprijatnih posljedica i neuspjeha.

Rezime / Summary

T.5. Naslov rada: KVALITET VRŠNJAČKE INTERAKCIJE KROZ PRIZMU SOCIJALNOPEDAGOŠKOG Paper Title : INTERESA Autori/ Doc. dr. sc. Edina Vejo, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Authors : Kongres 2. ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE /Congress : S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „SISTEM PREVENIRANJA SOCIJALNOG ISKLJUČIVANJA MLADIH“ Zbornik radova sa 2. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim Podaci o učešćem „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih”, str. 189zborniku / 203. Proceedings Zenica, 10. novembar 2007 Data ISBN 978-9958-697-07-4 Vršnjaci su neizostavan razvojni kontekst u svakoj ozbiljnoj teorijskoj konstrukciji razumijevanja procesa i polja socijalizacije. Suvremena razvojnopsihološka tendencija (A group socialization theory of development, Judith Harris, 1995) ističe vršnjake kao značajan kontekst u
328

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime / Summary

razvoju i prilagođavanju, što svoj kontinuitet „vuče“ iz teorije interpersonalnih odnosa (Sullivan, 1953). Prilog razumijevanju ekologije ljudskog razvoja je i Bronfenbrennerova teorija, koja je sukusirana na razvojnu interakciju osobe i okruženja. Ovaj rad je, upravo, prilog posmatranju problema u socijalnom kontekstu. Njegova relevancija za socijalnu pedagogiju kod nas je dvostruka: - prilog je nastojanju razvijanja kulturološki osjetljive, autentične projekcije socijalne pedagogije kod nas; - u prostoru tendencije da se „iznutra“, ali, istovremeno, i sigurnije i učinkovitije kreće u području teškoća u socijalizaciji, značajno je istraživački osvijetliti vršnjački kontekst kao resurs odgojnoprevencijskog aranžmana. SUPPLEMENT TO SCHOOL EPISTEMOLOGY Doc. dr. Edina Vejo, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Doc. dr. Nusret Isanović, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Andrea Duić, Katolički školski centar “Sveti Pavao” Zenica Mr. sc. Izet Pehlić, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici WCCES XIII WORLD CONGRESS COMPARATIVE EDUCATION SOCIETIES, SARAJEVO, 3-7. IX 2007. As there is general epistemology there should be school epistemology. It could develop from the logic of general epistemological principles, singularity of school spirit and its formative ambitions and the particularity of individual school subjects. The area of its interest would be the definition of principles of the conveyance of scientific content into educational. This paper is a contribution to that intention by means of Sunday school. It is the supplement to a different from the dogmatic, atrophied religious knowledge that does not succeed to develop religious aspect of identity as a refreshment, awakening, something as the spiritual intelligence of a person. The paper will discuss the nature of basic parameters that are inbuilt in the concept of Sunday school. Two most important educational streams are emphasized and the research has been focused on them: the question of the existence / non-existence of conversation in Sunday school because of the sensibility to ethical universalism of religions the question of form / lack of form of the concept of religion as an encouragement for a young person to ´search openly´ in a process of free, awakened growth in religion and humanity ´Ethical universalism´, most credibly testified exactly by religions, is the most important point at which the idea of plurality, parallel existence of differences and the dialogue of equal dignity between cultures rest. Persuasion as a search and growth, developmental advancement of a person is in the basis of developmental model of piety (Kahoe, Meadow, 1981) related to the developmental theories of personality. The criterion to reach it is defined by the sensibility for development of one´s personal relationship towards transcendental, inner and interpersonally positively employed. Obviously, it is about the ratio of reciprocity in a person – for his/her enriching relationship towards God develops from the readiness to invest in his/her spiritual well-being. Only this type of believing is the ontological constituent of human being. The aim of this research is to find out if Sunday school education
329

T.6. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors :

Časopis / Journal: Rezime / Summary

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

encourages or inhibits it. Problems of the research: Problem 1: Does Sunday school promote the principle of ethical consonance of different cultures? Problem 2: Is the encounter with Sunday school content arranged as the encouragement of piety/persuasion? Problem 3: Is there a significant difference in the quality of achieved parameters in the practice of catholic Sunday school and Islamic Sunday school. Problem 4: What is the meaning of the achieved results of the research in the context of school epistemology? Method of research is descriptive, empirically - non-experimental, by technique of semi-standard questionnaire. The research sample was made of students of Islamic and catholic Sunday school, 70 senior students from a secondary school. The sample is constructed according to the principles that enable its representation and psychometrical processing of data. T.7. Naslov rada: Paper Title : Autori/ Authors : Časopis / Journal: SOCIJALNOPEDAGOŠKI PRILOG POKRETU «OBRAZOVANJEM PROTIV SIROMAŠTVA» Dr. Edina Vejo & mr. Izet Pehlić, Islamski pedagoški fakultet u Zenici The 10TH International Conference »Educational Research and School Practice« Role of Education in Reduction of Poverty Effects on Children in Transitional Countries, Institut za pedagoška istraživanja i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju BEOGRAD, 15-16. NOVEMBAR 2007 Otkud u nazivu teme konstrukcija 'pokret' Obrazovanjem protiv siromaštva? Otud što konferencijsko nastojanje okupljeno oko znanstveno-istraživačke i stručne namjere da se u produktivnu relaciju stavi obrazovanje kao resurs i siromaštvo kao naša stvarnost, može zadobiti snagu pokreta kojim tranzicijske zemlje sigurnije pokušavaju zadobiti aktivniju ulogu u oblikovanju svoje perspektive. Socijalnopedagoški ugao u gledanju na problem utemeljen je u činjenici da je suvremeni prostor obrazovanja apstrahirao socijalni odgoj kao centralnu temu svoga diskursa. Dva su toka koja ojačavaju ovu tvrdnju: 1. redefinirani koncept kompetencija kojima mladi čovjek danas treba ovladati kako bi imponirao na tržištu rada – evropska škola je ovu promjenu uobličila kroz 'četiri učiti': učiti znati, učiti čniti, učiti biti i učiti živjeti zajedno; 2. kros-kulturalna orijentacija naglašava nemogućnost preslikavanja modela već upućuje ka kreiranju modela osjetljivog za distinktivni kontekst. Rad bi diskutirao ova dva toka iz pedagoške ubijeđenosti da rastuća svijest o promjenama u obrazovnom diskursu neće se sama po sebi pretvoriti u kvalitet, već da joj je potrebna znanstveno-istraživačka i stručna podrška. Socijalnopedagoška iskustva Bosne i Hercegovine mogla bi biti i interesantan i relevantan prilog ovakvoj intenciji. Ključne riječi: socijalnopedagoška perspektiva, socijalni odgoj, obrazovanje, siromaštvo

Rezime / Summary

5. RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA
330

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

T.1. Naslov rada: ŠKOLA KAO PROSTOR PREVENCIJE POPREMEĆAJA U PONAŠANJU LIČNOSTI Paper Title : Autori/ Dr. Edina Vejo & mr. Izet Pehlić, Islamski pedagoški fakultet u Zenici Authors : INOVACIJE U NASTAVU – ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU, Časopis / UČITELJSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Journal: YU ISSN 0352-2334 UDC 370.8 VOL. 20, STR. 53-69. ISSN 1512-9195 Rezime / U radu su prezentirani ispitivani stavovi nastavnika o bitnim obilježjima dosadašnjeg stručnog usavršavanja, kao i viziji nastavnika o mogućim Summary promjenama u području stručnog usavršavanja u budućnosti. Istraživanje je obavljeno na području Sarajevskog kantona, a zorak je sačinjavalo 150 nastavnika. Rezultati istraživanja su pokazali da nastavnici nisu u dovoljnoj mjeri informirani o reformskim promjenama u srednjoj školi, procesima edukacije nastavnika u reformi obrazovanja i prednostima stručnog usavršavanja koje nudi reforma; da su nastavnici spremni prihvatiti promjene u radu; da u dosadašnjem stručnom usavršavanju preovlađuju tradicionalne forme, dok su savremene zastupljene u maloj ili izrazito maloj mjeri; te da škola ne vodi svu dokumentaciju koja bi ponudila realnu sliku stručnog usavršavanja nastavnika, što je i indirektni destimulativni faktor u procesu stručnog usavršavanja nastavnika. T.2. Naslov rada: PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA – PRILOG REFORMI ŠKOLE Paper Title : Autori/ Mr. sc. Izet Pehlić, Pedagoški fakultet u Zenici Authors : Šemso Išerić, prof., Mješovita srednja škola Vogošća ZBORNIK RADOVA PEDAGOŠKOG FAKULTETA U ZENICI Časopis / GODIŠTE 5, BR. 5, DECEMBAR 2007., STR. 85-120. Journal: ISSN 1512-9195 Rezime / Summary U radu su prezentirani ispitivani stavovi nastavnika o bitnim obilježjima dosadašnjeg stručnog usavršavanja, kao i viziji nastavnika o mogućim promjenama u području stručnog usavršavanja u budućnosti. Istraživanje je obavljeno na području Sarajevskog kantona, a uzorak je sačinjavalo 150 nastavnika. Rezultati istraživanja su pokazali da nastavnici nisu u dovoljnoj mjeri informirani o reformskim promjenama u srednjoj školi, procesima edukacije nastavnika u reformi obrazovanja i prednostima stručnog usavršavanja koje nudi reforma; da su nastavnici spremni prihvatiti promjene u radu; da u dosadašnjem stručnom usavršavanju preovlađuju tradicionalne forme, dok su savremene zastupljene u maloj ili izrazito maloj mjeri; te da škola ne vodi svu dokumentaciju koja bi ponudila realnu sliku stručnog usavršavanja nastavnika, što je i indirektni destimulativni faktor u procesu stručnog usavršavanja nastavnika.

T.3. Naslov rada: ISPITIVANJE POVEZANOSTI VRIJEDNOSNIH ORIJENTACIJA SREDNJOŠKOLSKE Paper Title : OMLADINE SA NAČINOM PROVOĐENJA SLOBODNOG VREMENA Autori/ Mr. sc. Izet Pehlić, Islamski pedagoški fakultet u Zenici Authors : ZBORNIK RADOVA ISLAMSKOG PEDAGOŠKOG FAKULTETA U Časopis / ZENICI Journal: GODIŠTE 5, BR. 5, DECEMBAR 2007., STR. 177-196. ISSN 1512-9195
331

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

Rezime / Summary

Poseban domen ljudskog funkcioniranja, na čije formiranje pretežno utjecaj ima najuže socijalno okruženje, su interesiranja i sistem individualnih vrijednosti. Pojedinci različitim vrijednostima daju nejednaku važnost i time se među vrijednostima upostavlja hijerarhijski odnos. Hijerarhija vrijednosti postepeno se gradi i mijenja tokom adolescencije zahvaljujući kognitivnom razvoju. Imajući u vidu činjenicu da za razvoj ličnosti individue, njenih kognitivnih i konativnih struktura i generalno uspješnog funkcioniranja ogroman značaj ima svrsishodno provođenje slobodnog vremena, rad prezentira rezultate istraživanja o postojanju povezanosti između vrijednosnih orijentacija i načina provođenja slobodnog vremena. Odabir istraživačkog problema motiviran je težnjom za sticanjem uvida koji će omogućiti potpunije sagledavanje, tumačenje i usmjeravanje odgojnih procesa u suvremenoj školi. Na uzorku od 300 gimnazijalaca iz pet gradova u Federaciji BiH (Zenica, Travnik, Kakanj, Visoko i Zavidovići), ustanovljeno je da postoji statistički značajna povezanost između vrijednosnih orijentacija gimnazijalaca i pozitivnog i negativnog korištenja slobodnog vremena.

6. OBJAVLJENE KNJIGE: Na Odsjeku za socijalnu pedagogiju u 2007. godini nije bilo objavljenih knjiga. 7. REALIZOVANI (ZAVRŠENI) PROJEKTI ILI PROJEKTI U TOKU REALIZACIJE STUDENTSKI PROJEKAT BR. 1: Naslov projekta: Senzibiliziranje šire društvene zajednice za probleme osoba sa poteškoćama u razvoju Projektni tim: Studenti 2. godine Odsjeka za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici (Hadžić Hilmo, Mustafić Jasmina, Skender Alma, Gačić Šemsa, Mrako Aida, Grahić Alma, Husković Adna, Garanović Omer, Hamzić Mirela) Institucije zadužene za rad na projektu:Osnovne i srednje škole na nivou općine Zenica (u kojima smo sproveli anketu), OŠ”Simin Han” iz Siminog Hana kod Tuzle, Osnovna specijalna škola iz Zenice Vrijeme rada na projektu: od septembra 2006. do januara 2007. god. Kratki sadržaj projekta: Ciljevi projekta su: a)podizanje nivoa svijesti o potrebama osoba sa poteškoćama u razvoju radi lakšeg sprovođenja procesa inkluzije. b)zapošljavanje osoba sa poteškoćama u razvoju i stvaranje boljeg društvenog položaja tih osoba c)humaniziranje i educiranje šire društvene zajednice Faze projekta: -teorijski vođeno samoeduciranje studenata -snimanje video clipa -sprovođenje anketa -statistička obrada rezultata ankete -prezentacija rada Projektom smo željeli približiti ovu problematiku široj javnosti. Prije svega bio nam je cilj da upoznamo učenike sa pojmom inkluzije i da ih barem donekle, pripremimo za skorašnji dolazak učenika sa poteškoćama u razvoju u njihov razred. Nastojali smo ih učini osjetljivima za probleme tih osoba i dati im poneki savjet kako da se ponašaju prema svom drugu sa
332

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

poteškoćom u razvoju. Anketom smo željeli dobiti uvid u stanje koje imamo u našoj općini, vezano za osobe sa poteškoćama u razvoju. Bazirali smo se na inkluziju i putem clipa koji je emitovan na RTV Zenica željeli smo ovu problematiku publicirati u javnosti. Cilj nije bio da izazovemo sažaljenje prema osobama sa poteškoćama u razvoju, nego da javnost navedemo na razmišljani šta oni to mogu učiniti da poboljšaju stanje ovih osoba, da im priđu sa razumijevanjem, a ne sa sažaljenjem. Prezentacijom projekta na Islamskom pedagoškom fakultetu uspjeli smo neke pojedince senzibilizirati za ovu problematiku, dobili smo pohvale od Miistrice Zdenke Merdžan, uposlenika JU „Dom- Porodica” i Centra za socijalni rad. Ovim projektom smo željeli osvijetliti i ulogu socijalnog pedagoga u radu sa osobama sa poteškoćama u razvoju, pa smo , barem se tako nadamo, uspjeli raskrčiti put u pojedinim ustanovama za zapošljavanje socijalnog pedagoga u radu sa ovom populacijom, naročito ljubazno su nas primili u sonovnoj specijalnoj školi u Zenici. Veliki dobitak ovog projekta je i saradnja sa OŠ „Simin Han” kojas već dugo sprovodi inkluziju. Posjetom ovoj školi uspjeli smo „reklamirati” profesiju socijalnog pedagoga i van našeg grada, zahvlajujući ovoj posjeti i u tuzli se čulo za projekte studenata Socijalne pedagogije iz Zenice. Naročitim uspjehom smatramo poznanstvo i saradanu sa mladićem sa Downovim sindormom koji je glumio u našem clipu. Njegov praktični primjer dosta nam je približio problematiku osoba sa poteškoćama u razvoju, pa smo imali dosta ideja za poboljšanje njihovog statusa, ali to nažalost do sada nismo uspjeli realizovati. STUDENTSKI PROJEKAT BR. 2: Naslov projekta: Preveniranje ovisnosti o narkoticima unutar rizične populacije Projektni tim: Studenti 3. godine Odsjeka za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici (Hadžić Hilmo, Gačić Šemsa, Mrako Aida, Šušnjević Nura, Heremić Lejla, Husetović Muamera, Ščulić Edina, Selimović Edina, Jašarević Aida, Ibrahimagić Amela, Alajbegović Mirha, Beganović Ilda, Delić Elma) Institucije zadužene za rad na projektu:Osnovne i srednje škole na nivou općine Zenica (čiji učenici su bili naši gosti na prezentaciji i kojima je ustvrai i bio namijenjen projektat jer je riječ o prevenciji), Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti, UG Bivših i liječenih ovisnika, Udruženje roditelja bivših i liječenih ovisnika, Centri za rehabilitaciju od ovisnosti(IZLAZ u Ilijašu, CROPS u Smolućoj, KAMPUS u Rakovici, PROI kod Kaknja, CENACOLO u Međugorju), NVO ”Margina” Vrijeme rada na projektu: od septembra 2007. do januara 2008. god. Kratki sadržaj projekta: Faze: − Posjeta Centrima za rehabilitaciju ovisnika o narkoticima − Anketiranje, individualni i grupni intervju − Statistička obrada rezultata ankete − Obrada materijala za reportažu − Upoznavanje javnosti sa dobivenim rezultatima Prezentacija rada Cilj projekta je bio predstaviti mladim i rizičnim populacijama životne priče ovisnika, kao i njihove patnje koje im je nanijelo korištenje narkotika. Svaki od štićenika koje smo naketirali je dobio po list papira sa objašnjenjem, gdje su mogli napisati svoje životne priče, teške trenutke i patnje koje im je donijelo konzumiranje nakotičkih sredstava. Te priče, njihove pjesme, crteže ili bilo koji drugi vid ekspresije svoga unutrašnjeg stanja, mislili smo sažeti u jednu zbirku, gdje bi se našao i poneki tekst stručnjaka na ovom polju, ali sve tako formulirano da bi bilo zanimljivo mladima i učinkovito u borbi protiv narkomanije. Ovim projektom smo opet nastojali i otvoriti vrata budućem zaposljenju socijalnih pedagoga. Naročito na ovom polju smo vidjeli njihovo moguće učinkovito struno djelovanje.
333

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

POLOŽAJ SOCIJALNOG PEDAGOGA U RADU SA OVISNICIMA Prevencija ovisnosti Liječenje, rehabilitacija ovisnika Resocijalizacija, reintegracija liječenih ovisnika − Grupni rad − Individualni rad − Savjetodavni rad − Terapijski rad (art- terapija, radna, okupaciona, duhovna terapija) − “Priprema za život” − Istraživački rad Tokom posjeta komunama pokušavali smo uočiti gdje je mjesto socijalnog pedagoga u toj oblasti. Primijetili smo da bi i socijalni pedagog, uz ostali stručni tim, mogao dati svoj doprinos u rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika. Ne bismo se trebali ograničiti samo na prevenciju, trebamo napraviti korak dalje. Osoblje i štićenici komuna koje smo posjetili su zaista bili spremni na saradnju. Mislimo da bi socijalni pedagog, uz psihologa, socijalnog radnika, neuropsihijatra i drugog stručnog osoblja uspio doprinjeti oporavku ovisnika. Uz svoje znanje iz pojedninih oblasti kao što su pedagogija, psihologija, patologija i druge nauke i uz duhovnu komponentu koju stičemo studirajući na Islamskom pedagoškom fakultetu, milsimo da bismo bili velika pomoć, kako stručnom timu u radu sa ovisnicima, tako i samim ovisnicima. Razmišljali smo o tome da socijalni pedagog npr. U jednom centru za rehabilitaciju ovisnika o narkotickim sredstvima, osim što može, kao i socijalni radnik i psiholog, voditi grupu, može raditi individualno sa štićenicima, baviti se savjetodavnim radom, može dati i svoj doprinos u realizaciji pojedinih terapija, kao npr. Art terapija, radna, okupaciona, duhovna i dr. Terapije, ali može otvoriti još jednu dimenziju rada. Razmišljali smo o tome da bi štićenicima komuna dobro došla jedna vrsta „pripreme“ za izlazak iz komune, da spojimo fazu liječenja i fazu resocijalizacije liječenih ovisnika. Socijalni pedagog bi tu mogao u individualnom radu sa svakim štićenikom otkrivati njegove sklonosti i tako, zajedno sa njim, planirati njegov život po izlasku iz komune. Kako smo primijetili da u vecini komuna štićenici ponekad odlaze kući, bpr. Preko vikenda, moglo bi se organizovati da svaki štićenik, u saradnju sa socijalnim pedagogom, jedan takav vikend provede tražeći sebi posao ili možda mjesto za volonterski rad. Uz podršku socijalnog pedagoga, porodice, prijatelja i cijelog društva, liječeni ovisnik bi se tako mogao lakše resocijalizirati po izlasku iz komune. Već bi možda imao obezbijeđeno radno mjesto ili barem neku zanimaciju. Moglo bi ga se tako možda motivisati za nastavak školovanja i pomoći mu u planiranju njegove budućnosti. Za liječene ovisnike koje po izlasku iz komune moraju odslužiti kaznu zatvora socijalni pedagog bi bio od posebne pomoći. Redovnim posjetama u zatvoru pomogao bi mu da savlada nove probleme koji su se pojavili lišavanjem njegove slobode. Tako ne bi bilo neizvijesno šta će se desiti sa takvom osobom, ne bi bio prepušten sam sebi, već pod stalnim nadzorom socijalnog pedagoga u kojeg ima povjerenja još iz vremena kada je boravio u komuni. Ovim bi se štićeniku uveliko olakšala resocijalizacija, a da ne bude primoran promijeniti sredinu življenja. Socijalni pedagog bi svojim radom mogao obuhvatiti i užu štićenikovu okolinu kako bi mu i ona pomogla u reintegraciji. Socijalni pedagog u ovom slučaju bi bio kao neka „spona“ između komune i štićenika po izlasku iz komune. Njegov rad bi bio pozicioniran kako u komuni, tako i na terenu, u zajendici. Time bi pratio napredak štićenika, a samim tim bi u svakoj komuni mogao obavljati dužnosti istraživača. Komune bi imale osnovne podatke o svojim štićenicima koji su uspješno završili njihov program, mogla bi se voditi statistika uspješno izliječenih i resocijalizziranih liječenih ovisnika. Samim tim bi komune mogle ocijeniti kvalitet i uspješnost svog rada i preduzeti određene promjene ka daljem napretku. Projektom smo uspjeli javnost još više zainteresirati za ovu problematiku, a naročito za ulogu socijalnog pedagoga u radu sa ovisnicima. osoblje Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti se ozbiljno zainteresiralo za naše studente, i moguća je saradnja sa ovom ustanovom. Učenici, kojima jre ustvari cijeli projekat i namjenjen bili su oduševljeni
334

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

prezentacijom, pa mislimo da smo postgli željeni uspjeh- da ih barem navedemo na razmišljane o ovoj problematici i da se ozbiljno zapitaju kako da korisno provedu svoje slobodno vrijeme. Izdavanje zbirke je naš sljedeći cilj, a potom namjeravamo početi direktan rad sa ovisnicima, npr. u Kantonalnom zavodu za borbu protiv bolesti ovisnosti ili u NVO „Margina“. Uglavno, naši studenti rade sve što je u njihovoj moći da se javnost upozna sa njihovim radom i njihovom profesijom i da, po završetku studija, kvalitetno uđu u svoje polje rada. 8. ORGANIZACIJA KONFERENCIJA, SEMINARA I JAVNIH PREDAVANJA Naziv aktivnosti: 2. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem ”Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih” Vrijeme održavanja: 10. novembar 2007. Mjesto održavanja: Hotel Internacional Zenica Broj učesnika: 200 učesnika Nosilac projekta: doc. dr. Edina Vejo Podaci o štampanom Zborniku: Zbornik radova sa 2. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim učešćem „Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih”, Zenica, 10. novembar 2007, format 14x25, 206 strana, mehki povez, ISBN 978-9958-697-07-4 Kratki rezime sadržaja aktivnosti: program Konferencije 8,30-9,30 Registracija učesnika 9,30-10,30 Otvaranje Konferencije 10,30-12,10 Prvi plenarni dio Prof. dr. Josipa Bašić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Preventivni programi: od planiranja, do implementacije i evaluacije Prof. dr. Gholamreza Siddiq Oure’i, Univerzitet Firdusi u Mešhedu, Islamska republika Iran Relacija između društveno neprihvatljivog ponašanja adolescenata u Iranu i stepena njihove religioznosti Prof. dr. Adila Pašalić Kreso, mr. Lejla Karijašević, mr. Amel Alić, dr. Dženan Skelić Dominantne crte ličnosti člana obitelji - samoprocjenitelja uspješnosti i kompetentnosti obiteljskog sistema – primjenom Beavers-ove skale Doc. dr. Edina Vejo, mr. Izet Pehlić, mr. Almira Isić, mr. Anela Hasanagić, Muharem Adilović, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Afirmacija duhovnih i moralnih vrijednosti u funkciji prevencije poremećaja u ponašanju Prof. dr. Šefik Kurdić, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici Reafirmacija uloge porodice i džemata (zajednice) u prevenciji poremećaja u ponašanju Diskusija 12,10-12,30 Pauza za kahvu 12,30-14,10 Drugi plenarni dio Doc. dr. Izet Pajević, mr. Mevludin Hasanović, Univerzitetski klinički centar Tuzla Religijske moralne norme kao preventivni faktor poremećaja ponašanja tokom adolescencije Mr. Zihnet Selimbašić, doc. dr. Izet Pajević, Univerzitetski klinički centar Tuzla Dijagnostički postupci i rane intervencije u prevenciji poremećaja ponašanja djece čiji roditelji pokazuju simptome posttraumatskog stresnog poremećaja Mr. Mevludin Hasanović, doc. dr. Izet Pajević, prof. dr. Osman Sinanović, dr. Slobodan Pavlović, Univerzitetski klinički centar Tuzla Značaj prepoznavanja akulturacijskih i repatrijacijskih problema kod djece za ranu prevenciju poremećaja ponašanja tokom adolescencije Mr. Suno Kovačević, mr. Nermana Mujčinović, Centar za socijalni rad Zenica Podrška porodici u krizi – iskustva Centra za socijalni rad Zenica Mr. Nusreta Kepeš, Pedagoški fakultet u Zenici Ranointervencijski i dijagnostički rad u otkrivanju asocijalnih oblika ponašanja kod djece
335

Univerzitet u Zenici: Godišnji izvještaj za 2007. godinu

predškolskog uzrasta Mr. Meliha Bijedić, Behija Čišić, Ranko Kovačević, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli Rizična ponašanja mladih i rane intervencije u školskoj sredini Prof. dr. Naila Valjevac, Institut za jezik u Sarajevu Jezička kultura u funkciji odgoja Doc. dr. Edina Vejo, Odsjek za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici Priroda kvalitete vršnjačke interakcije kroz prizmu socijalnopedagoškog interesa Diskusija 14,10-15,00 Pauza za ručak 15,00-16,30 Okrugli sto „Diskusija o procesu profesionlizacije poziva socijalnog pedagoga u Bosni i Hercegovini“ Prof. dr. Mujo Slatina (moderator), redovni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Prof. dr. Nevzeta Salihović, dekan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli Mr. sc. Nataša Mirolović Vlah, dipl. defektolog-socijalni pedagog, odgajateljica u Domu za odgoj djece i mladih, Republika Hrvatska Zdenka Merdžan, ministrica obrazovanja u ZE-DO kantonu Mr. Sanja Španje, Institut PRONI, Republika Hrvatska Šefik Džaferović, predsjedavajući Ustavnopravne komisije Parlamentarne skupštine BiH Šemsa Gačić, predstavnik studenata Odsjeka za socijalnu pedagogiju IPF Univerziteta u Zenici Diskusija 16,30 Zaključci i zatvaranje Konferencije

336