AUTOR ZYHDI AXHEMI ENGLISH - ALBANIAN -SERBIAN VOCABULARY WORDS & IDIOMS FROM THE FIELD OF CUSTOMS SERVICE VOKABULAR

I FJALËVE DHE TERMEVE NGA LËMI I SHERBIMIT DOGANOR ANGLISHT-SHQIP- SERBISHT

RECENSENT: PROF. DR. PARTIZAN SHUPERKA PROF. DR. MURTEZA SHLLAKU PROF. ABDYL ZHAVELI LEKTYRA: PROF. BURHAN GJERQEKU PROF. ANDREJ SEVER DIZAJNI I BALLINËS: FATLUM HALITI TEKNIKA:ECC.I DIPLOMUAR VAHEDIN QERIMI

P A R A T H Ë N J E

Përvoja ime e gjatë 3o vjeçare dhe dashuria ndaj profesionit të doganierit ishin shkas dhe inspirim për qasje të përkushtuar të përzgjedhjes dhe grumbullimit në një vend, të termeve, nocioneve, shprehjeve dhe instituteve juridike doganore, tregtisë së jashtme dhe të transportit ndërkombëtar të mallrave, pa pretendim se e kam përmbyllur këtë koleksionim në tërësi. Në ligjëratat që kisha fat t'iu mbaj gjeneratave të reja të doganierëve, pos tjerash, ata i kam përgëzuar për pozitën e tyre të rëndësishme në organet e administratës shtetërore dhe të privilegjit të tyre, duke u shprehur figurativisht "të ambasadoreve" në kufijtë e territorit doganor të Kosovës,kufinjë jo të ndarjes, por të afrimit dhe të bashkimit me botën e progresit. Njohja e termeve dhe e shprehjeve nga fusha e këtij trajtimi mendoj që është imperativ për sajimin e një gjuhe profesionale, të kuptueshme dhe decidive, çfarë e përdorë ligjdhënësi në hartimin e dispozitave ligjore, por të një stili të standardizuar që ngërthen në veti specifikat gjuhësore të Kodit doganor si "Legs Specialis" (Ligj Special) dhe të dispozitave të tjera që pasojnë. Komunikimi gojor dhe me shkrim me fjalor profesional e të kuptuar mirë i jep shërbimit imazhin dhe kulturën e artit gjuhësor. Duke ushtruar punët dhe detyrat, në dokumentacionin që e përcjell mallin, doganierët shpesh ndeshen me terma dhe nocione të panjohura,andaj njohja solide gjuhëve të huaja, e sidomos e gjuhës angleze, i eviton barierat procedurale duke mundësuar qarkullimin më të shpejtë të vlerave materiale dhe shpirtërore, në njërën anë,e në anën tjetër atribuon në afrinë e njerëzve të racave,kombeve dhe të konfesioneve të tjera. Synim kryesor imi është që përmes këtij fjalorthi t’i paraqes në mënyrë sa më besnike idiomat e cekura më lartë, si dhe përcaktimin e tyre sa më me vend e autentik. Këtu janë kapur mbi 4ooo fjalë e shprehje, duke konsultuar literaturë dhe fjalore të ndryshëm, nga të cilët do ta veçoja atë të kolegut tim të vyer, Silvester Varga. Është kënaqësia ime t'iu shpreh mirënjohje dhe falendërim kolegeve te punës: Lulëzim Rafunës, Arben Spahiut, Blerim Halimit, Dardan Shales dhe Lumnije Ahmetit si dhe birit tim, Virgjil Axhemit, për përkrahje në literaturë, kurajo dhe inspirim. Me gjuhë të pastër profesionale, shpresoj që edhe Shërbimi ynë i kontribuon një çik periudhës së rëndë të transicionit dhe të afrimit më të shpejtë kah Evropa dhe në përgjithësi kah globalizimi. Bota me të vërtetë po bëhet një " Fshat i Madh". Të gjitha vërejtjet dhe plotësimet e arsyeshme e qëllimmira nga lexuesit e nderuar i mirëpres, dhe ato do zënë vend në ndonjë ribotim eventual të mëvonshëm. Autori

PREFACE
My experience for more than thirty years and the passion for the profession of the customs officer were the reason and inspiration for one dedicated approach on gathering and electing in one place the words, notions and institutional idioms from the field of Customs service, international trade and international transport, not pretending that I have over closed the collection as whole. I had the honor to give lectures to the new generations of the customs officers, except other, I expressed my congratulations for their very important position within the administration and their privilege, figuratively saying to be ambassadors at the borders of Kosova territories, borders which do not separate but bring it close to the civilized world.

The knowledge of terms and idioms from this field of mind treatment which is binding for creating a professional language, decisive and understandable, which is preferred by the authorities on compiling the regulations.That means of a standardized style which over helms within it the language specifics of Custom Code as "Legs Specials" and other dispositions which follow. The oral and writing communication, with a professional vocabulary which is well understood gives to the service the image and the culture of language art. While in works and duties, in the papers by which the goods are followed, the custom officers often meet unknown terms and notions, so a good knowledge of foreign languages and especially of English, excludes the procedural bars enabling quick circulation of spiritual and material values in one side, and at the other confessions. The main aim of this dictionary is to give as more identically as possible the idioms given above, and giving their meaning as authentically as possible. This modest dictionary which in one version of translation contains more than 4000 words and idioms i compiled, consulting different literature and dictionaries from which I can stress the one published by my hard working colleague from this field, Silvester Varga. I must express my appreciation and thanks to my work colleagues: Lulzim Rafuna, Arben Spahiu, Blerim Halimi, Dardan Shala, Lumnije Ahmeti and my son Virgjil Axhemi for their support at the literature field as for encouraging and giving me inspiration. With a clear and professional language I hope our Service gives a small contribution to a difficult transitional period and to an accelerating leaning towards Europe and globalization process. The world is really becoming a Big Village. All the objections and additions from the honored readers are welcome with the aim of completion for an eventual republishing. The Author

ENGLISH abalienation abandon abandon free of expences to the revenue abatement(tax) abbreviation abduct abduction abet abetment abetment in crime ability ability ability of judgement able aboard abolish abolition of a low abolition of free zone aborigines above par abroad absent absolute absolute liability absolute rights absolute decree absolute discharge absolute discretion absolute rent absolute value absolve

SHQIP

SRPSKI

A
tjetërsim,shitje braktisje,heqje dorë braktisje,(ofertë)ne dobi të shtetit pa të drejtë në kundërvlerë pakësim,zvogëlim,ulje tatimi shkurtesë rrëmbej rrëmbim nxitje,bindje,mbush mendje pjesëmarrje pjesëmarrje në krim zotësi,aftësi,shkathtësi aftësi,zotësi(juridike) zotësi për të gjykuar i aftë,i zoti në kuvertë të anijes,aeroplanit heq,anuloj anuloj ligjin heqje,anulim i zonës së lirë paraardhës mbi paritet jashtë vendit që mungon,jo i pranishëm absolut,i përkryer përgjegjësi absolute të drejta absolute aktgjykim i plotëfuqishëm shkarkim absolut diskrecion i plotë rentë absolute vlerë absolute shfajësoj,ndjej,fal otuÿivanje, prodaja ostavljanje, ustupanje ustupanje u korist drzave bez prava na naknadu umanjivanje (poreza) skraüenica kidnapovati kidnapovanje navesti, podstaüi, sauþestvovati sauþesništvo sauþesništvo u zloþinu sposobnost, moguünost pravna sposobnost sposobnost rasuÿivanja sposoban, kadar u prevoznom sredstvu ukidanje, abolicija ukidanje zakona ukidanje slobodne zone starosedeoc iznad pariteta inostranstvo odsutan apsolutan,savršen apsolutna odgovornost apsolutna prava punopravna presuda punopravno oslobaÿanje potpuna diskrecija apsolutna renta apsolutna vrednost opraštanje

abstinence abundance of goods abuse abutting acceptance acceptance of the declaration access accession accessory accident accidental accommodation accompany accompanying document accomplice accomplicity(in crime) accomplish accomplished accord accordance compliance according to the law account accountancy,bookkeeping accreditation accrue accuracy accuracy of the particulars of the decelaration acknowledge receipt of acquire acquired right acquisition acquisition of origin

tërheqje(vetëpërmbajtje nga konsumimi i drogës) lepezë(asortiment)i gjerë i mallrave keqpërdorim fqinjë,kufitar pranim,miratim pranim i deklaratës afrim,qasje,leje afrimi bashkangjitje,shoqërim plotësues,i shtuar,ndihmës fatkeqësi,aksident,avari i rastësishëm,i papritur përshtatje,marrëveshje,ujdi përcjell,shoqëroj dokument shoqërues, fletëpërcjellëse ndihmës,bashkëfajtor pjesëmarrje në vepër penale i plotëson,i përmbush i kryer pajtohem,dakortohem përmbushje e kërkesës në pajtim me ligjin llogari,hesap mbajtje e librave afariste(kontimi) akreditim (me,të,i)lidhet,shtohet,kthehet) saktësi përmirësim i shënimeve në deklaratën (doganore) pranim i marrjes fitoj,përvetësoj e drejtë e fituar përfitimi,furnizimi përfitimi i statusit të origjinës

uzdržavanje širok asortiman robe zloupotreba,zlostavljanje komšija, graniþar prijem, odobrenje prijem deklaracije pristup pristupanje oprema, pribor, prikljuþci nezgoda, nesreüa, havarija sluþajno, neoþekivano prilagoÿavanje, smeštaj propratni propratni dokument saradnik, sauþesnik sauþesništvo u zloþinu ispuniti, ostvariti ostvaren, ispunjen, završen sporazum, saglasnost udovoljavanje (zahtevu) u skladu sa zakonom raþun raþunododstvo akreditacija prispeti, gomilati,narastiti preciznost, taþnost, ispravnost ispravnost podataka udeklaraciji potvrÿivanje prijema steþi, nabaviti, zadobiti steþeno pravo dobijanje, nabavka dobijanje statusa porekla

acquisition of prefential act act in one’s own name and on one’s own behalf act of God (force major) action action for denial of rights actual exportation actual net weight actually paid acusation charge ad hoc,occasional ad interim(lat.) ad valorem duty add added value addict. addiction dependence additional quota additional security address adjoing the boundary adjudge adjustment administration administration procedures administrative cooperation administrative customs control administrative document administrative formalities administrative inspection administrative law administrative measures

përfitimi i lehtësive preferenciale akt,veprim vepron në emër dhe llogari të vet fuqija madhore akcion,veprim,padi padi për kontestimin e të drejtave eksportimi real,i vërtetë pesha netto reale e paguar realisht(vlera) akuza,ngritje e padisë ikohëpaskohshëm,ndonjëher përkohësisht,gjatë kohës që dogana sipas vlerës shtesë,plotësim vlera shtesë .i varur(ves i lig) varësi(psh.nga narkotikët) kontingjent plotësues garancioni plotësues adresa përbri kufirit,fqinjësor gjykoj,dënoj rregullim,ndreqje,përshtatje administratë,udhëheqje procedura administrative bashkëpunim administrativ kontrolli administrativ dokument administrative formalitetet administrative inspektimi administrativ e drejtë administrative masa administrative

sticanje preferencijala þin, þiniti, delovati delovati u svoje ime i na svoj racun viša sila (prirodna nepogoda) akcija, radnja, delovanje tužba za osporavanje prava stvarni, realni izvoz realna neto težina stvarno plaüena (vrednost) podizanje optužbe za datu priliku, povremeno privremeno carina po vrednosti dodati, dopuniti dodatna vrednost zavistan posveüenost zavisnosti dodatna kvota dopunska garancija adresa graniþi se, pograniþni osuditi, doneti presudu podesiti, usaglasiti administracija, uprava upravni postupak administrativna saradnja administrativna carinska kontrola administrativni dokument administrativne propisane forme, administrativna inspekcija administrativni zakon administrativne mere

administrative power administrative temporaire/temporary admission admission admission of goods free of duty admission entry admit goods into warehouse adolescence adulteration advance advance payment advanced freight advertising goods advertisement advertising sample advice advisable advised advisor,adviser advocate affix affiliate affirm affixed affixing marks on goods affixing of customs seals afford affranchise after date after date payment against all risks against all risks one’s will age agency

pushteti administrativ karneti ATA(import i përkohshëm) leje importimi i mallit pa doganë leje për hyrje lejon magazinimin e mallit moshë e mitur falsifikim shkoj përpara,avansoj pagesë avansi transporti i paguar paraprakisht material reklamues shpallje, lajmërim mostrat reklamuese këshillë i rekomanduar i informuar këshillëdhënës avokat ngjis,shtoj filialë e bashkangjitur dëshmoj vendosja e plombës (plumcës) ngjitja e markës në mallra vendosja e plombes doganore jam në gjendje,i lejoj veti cliroj,shpengoj pas afatit pagesë e sërishme kundër të gjitha rreziqeve kundër të gjitha rreziqeve arbitrarisht mosha agjenci

administrativna vlast ATA karnet (privremeni uvoz) dopuštenje, prijem, ulazak ulazak robe bez carinjenja dozvola za ulazak odobrava skladištenje robe adolescencija, maloletnost falsifikovanje unapred, avansiram plaüanje unapred, transport unapred plaüen reklamna roba reklama, oglas reklamni uzorak savet koristan, preporuþljiv obavešten savetnik zastupnik dodati,pripojiti pripojiti filijalu, podržnicu tvrditi, svedoþiti postavljanje plombe postavljanje oznake na robu postavljanje carinske plombe priuštiti, biti situiran osloboditi se nakon roka naknadno plaüanje protiv svih rizika protiv svih rizika samovoljno životno doba agencija

agenda agent agent’s commission aggravating circumstance agreed agreement agricultural levies aid aimed air air border air conditioned plant air mail air transport aircraft carrier aircraft components airlaw airlift airline airport airport of destination airport customs office airport of departure airport of entry airport of loading airship airspace alcohol alcohol beverages alcohol by volume alias alibi alienator aliquot all told allow allowance (reduction rabate) almost

rendi i ditës zyrtar i agjencisë (agjent) provizion i agjentit rrethanë rënduese i përcaktuar,i kontraktuar marrëveshtje taksa bujqësore ndihmë synoj,marr në shënjestër ajror kufi ajror aparat klimatizimi posta me avion transport ajror aeroplan bartës pjesë të aeroplanit e drejta ajrore bartje ajrore vijë ajrore aeroport aeroport destinimi zyra doganore e aeroportit aeroport i nisjes aeroport i hyrjes aeroport i ngarkimit aeroanije hapësirë ajrore alkool pije alkoolike sasia e alkooolit në vëllim pseudonim provë e mungesës person që heq dorë nga prona përpjestuar pa mbetje e thënë e tërë lejon zbritje,rabat thuajse,gati,për një qik

dnevni red zastupnik provizija zastupnika otežavajuüa okolnost odreÿen, ugovoren ugovor poljoprivredni porez pomoü usmeren,nišanim vazdušni vazdušna granica klimatizovano postrojenje avionska pošta vazdušni saobraüaj nosaþ aviona delovi aviona vazdušno pravo vazdušni prevoz tereta vazdušna linija aerodrom odredišni aerodrom carinska kancelarija na aerodromu aerodrom polaska aerodrom ulaska aerodrom utovara avion vazdušni prostor alkohol alkoholna piüa koliþina alkohola u volumu pseudonim alibi lice koje se odriþe vlasništva deljenje bez ostatka sve reþeno dozvoliti popust, rabat skoro sve

also alter alternative percentage rules ambassador ambivalent amend amend decision amercement ammunition amnesty among amorphous amortization amortization depreciation amount amount of deducted amount of the guarantee amount of customs duties amount of the premium amount of the quota amount of the refund amplification analysis analytic anatocism animal disease annex,enclosure announce annual tariff quota annulled decision anomaly antedate anticonstitutional anti-dumping antinomian antiquites apparent

edhe,si dhe ndërroj, ndryshoj rregullat alternative të përqindjes ambasador dyvlerësi korrigjon,ndryshon korrigjim i vendimit gjobë municion ndjesë e përgjithshme ndërmjet,pranë pa trajtë,pa veti, pa rregull amortizim zvogëlim i vlerës shuma sasi e zvogëluar shumë e garancionit shumë e tagrave doganore shumë e premisë sasi e kuotës shumë e kthimit zgjerim,zmadhim analizë analizues kamatë mbi kamatë sëmundje të kafshëve shtojcë lajmëroj shpall kuotë tarifore vjetore nullim,prishje e vendimit parregullsi,përjashtim daton përpara antikushtetues masë recesive në import kontradiktor,i kundërligjshëm antikuitete,sende të vjetra i dukshëm,i kjartë

takoÿe menjati, izmeniti alternativna procentualna pravila ambasador dvostruke vrednosti ispraviti, promeniti promenti odluku globa, kazna municija pomilovanje izmeÿu, bezobliþni amortizacija, otplata umanjenje vrednosti iznos iznos umanjenja iznos garancije iznos carinskih dažbina iznos premije iznos kvote iznos povraüaja pojaþanje analiza analitiþan kamata na kamatu bolesti kod životinja dodatak najaviti, objaviti godišnja tarifna kvota ukidanje odluke anomalija, nepravilnost datirati unapred protivustavni pooštrene mere uvoza protiv moralnog zakona antikvitet, starina oþigledno, oþevidno

appeal appear appearance appellant appendix applicant application application of highest customs duty apply apply for appoint apportion apportionment,division appraisement estimation appreciate apprehend approval approve approved customs procedure approved export approved import approximate arbitrage arbitrarily arbitration of disputes arbitrary or fictitous value archives area argument(reasoning) arise arm armband army aromatic substances arrangement, measure

kundërshtim duket dukuri ushtrues i kundërshtimit shtojcë,aneks parashtrues I kërkesës kërkesë,lutje aplikim i taksës më të lartë doganore ushtroj lutje,kërkesë drejtohet për diç emëroj,caktoj përpjestoj shpërndarja vlerësimi vlerëson dyshoj,frikësohem,arrest leje lejon procedura e lejuar doganore eksport i lejuar import i lejuar pak a shumë,përafërsisht arbitrazha me vetëgjyqësi zgjidhje e kontestit me arbitrazhe vlerësim me hamendje ,fiktiv arkiv hapësirë ,territor arsyetim,shtjellim ngrihet,del,rrjedh,rezulton armë lenta në krah ushtri,ushtarak lëndë,substancë aromatike masat,veprimi

žalba, prigovor pojaviti, istupiti pojava podnosilac žalbe prilog, dodatak podnosilac zahteva prijava, zahtev primena najviše carinske dažbine primeniti, podneti zahtev prijaviti se, konkurisati za odrediti, imenovati razdeliti raspodela, podela procena vrednosti proceniti, ceniti privesti,strahovati odobrenje odobriti odobren carinski postupak odobren izvoz odobren uvoz približno, otprilike arbitraža pristrasno, svojevoljno presuditi u sluþaju neslaganja,arbitrirati procena fiktivne vrednosti arhiva oblast, podruþje obrazloženje, dokazivanje diüi se, podizati oružje oznaka na ramenu, traka vojska aromatiþna supstanca, mera, akcija

arrears arrest arrestee arrival arrival note arrival records, arrival messages article article in short supply articles imported disassembled or unassembled articles of partnership artificial flavouring ascertain aspect assembling asses assessment assets assistance association assortment assume assurance,insurance assured ATA carnet ATA carnet convention atomic energy,nuclear power atonement attach attaché attached attachment attempt attention attest

borxhe të papaguara privim nga liria i privuar nga liria ardhja,kthimi lajmërim për arritjen paraqitja-paralajmërim i arritjeve nen,paragraf.dispozitë artikull që mungon në treg mallra të importuar në gjendje të demontuar të jokomponuar dispozita të kontratës për shoqëri te lirë aromë artificiale vërtetoj, caktoj këndvështrim,aspect komponim,bashkim vlerësim,logaritje përcaktim i vlerës rezervat,stoqet ofrim i ndihmës shoqatë,ligë,organizatë zgjedhje,asortiment ngarkohem,marr përsipër,pranoj sigurim i siguruari karneti ATA konventa ATA enerxhi atomike,forcë nukleare shlyerje e fajit ngjitje,lidhje përfaqesues,atashe i lidhur(me dike) ngjis,lidh,bashkoj tentim,mundim,përpjekie vërejtje,vëmendje,kujdes dëshmim

neplaüeni dugovi uhapsiti, pritvoriti, odgoda pritvorenik, uhapšenik dolazak, povratak objava dolaska podaci, poruke o dolasku þlan, stav, propis manjak proizvoda proizvodi uveženi rasklopljeni ili nesastavljeni propisi iz ugovora o slobodnoj asocijaciji veštaþka aroma potvrditi, odrediti vid, aspekt sastavljanje, spajanje vrednovati, procenjiti procena vrednosti aktiva, rezerva, sredstva pruižanje pomoüi udruženje, savez asortiman, izbor preuzeti (kontrolu), zauzeti (stav), pretpostaviti osiguranje osigurani ATA karnet ATA konvencija atomska, nuklearna energija brisanje krivice spojiti, propratiti ataše vezan(sa nekim) vezujem,prilažem pokušaj, napad pažnja, opomena svedoþiti, overiti

attestation of eye witnesses attorney attribute attrition attune auction audit audition auditor authenticate,certify,verify authenticated(document) authentication

deklaratat mbi vrojtimet e dëshmitarëve prokurori cilësi,vecori tretje,ronitje përshtas,pajtoj licitim,shitje publike shqyrtim,kontroll dëgjim,provë,selektim revizor,kontrollor vërteton dokument autentik vërtetim,autenticitet

izjava oþevica javni tužilac svojstva, karakteristike rastvaranje,odronjavanje prilagoditi, uskladiti licitacija, javna prodaja kontrola,revizija saslušanje, selektiranje revizor, kontrolor potvrditi, overiti autentiþan dokument potvrda, autentiþnost verodostojnost i ispravnost transportnih uverenja verodostojnost dokumenta ovlašüenje za postupak unutrašnjeg oplemenjivanja ovlašüenje za postupak spoljneg oplemenjivanja ovlastiti, odobriti ovlašüeni primalac odobreno uništavanje ovlašüeni izvozni predstavnik ovlašüeni potpis, verodostojan znak ovlašüeni držalac skladišta automatska obrada podataka automatski sistem kontrole nezavisne suspenzivne mere pomoüni raspolaganje, dostupnost proseþni proseþna cena proseþni trgovinski obim

authenticity and correctness of movement certificates authenticity of document authorization for inward processing procedure authorization to use the autward processing procedure authorize authorized consignee authorized destruction authorized representative of the exporter authorized signature,authentic sign authorized warehouse keeper automatc data processing automated control system autonomous suspensive measures auxiliary availability average average price average volume of trade

autenticiteti dhe korrektësia e çertifikatave të transportit identitet i dokumentave lejim i procedurës së përpunimit të brendshëm(aktiv) lejimi i procedurës së përpunimit të jashtëm (pasiv) lejoj,miratoj adresanti i pranuar lejimi i asgjësimit përfaqsues i lejuar i eksportimit nënshkrim i verifikuar pronar i autorizuar i depos përpunimi automatik i të dhënave sistemi automatik i kontrollit masa të pavarura suspensive ndihmës vlerë e kapshme mesatare çmimi mesatar vëllimi mesatar i tregtisë

avoid avoidance of law axiom axis axle load azote azure background bacon bacteria bag baggage baggage of travelers baggage, luggage bail balance balance of account balance of account balance sheet footing bales balkan route ball bearing ball race ban bandage bandbox bandit bank bank account bank branch bank commission bank credit bank deposit bank guarantee bank of circulation,bank of issue,central bank bank of deposit

shmangem nga, ruhem nga mospërfillje e ligjit i,e,vërtetë bosht ngarkesa e boshtit azot kaltërsi

izbeüi izbegavanje zakona þinjenica, osnovno naþelo osovina osovinska nosivost azot plavetnilo

B
prapaskenë,sfond mish derri,proshutë mikrobe,bakterie thes,strajcë,valixhe plaçka personale plaçka të udhëtarve paketa (bagazh) kaucion bilanc,saldo bilanci pagesor baraspeshë e logarisë vërtetim mbi gjendjen e bilansit top.rulo,deng transverzala (rruga) ballkanike kushinetë me sacma kushinetë ndalesë lidhëse,fashë kuti e lehtë për tesha cub,pirat bankë logaria bankare filial i bankës provizion i bankës kredi bankare pjesëmarrja bankare garancioni bankar banka qëndrore banka depozitare pozadina,poreklo slanina bakterija vreüa, torba, tašna liþni prtljag liþni prtljag putnika liþni prtljag, prtljag kaucija bilans, izjednaþiti bilans raþuna izravnanje raþuna potvrda o stanju bilansa denþana roba, roba u balama balkanska transverzala kugliþni ležaj prsten kugliþnog ležaja zabrana zavoj lak sanduk za robu bandit banka bankovni raþun bankarska filijala bankarska provizija bankarski kredit bankarsko uþešüe bankarska garancija centralna banka banka depozita

bank share bank transfer banking data bank-note bankrupt bar(of iron) bar code barbed wire bargain barge bearm barrel barricade barrier barter barter agreement barter transaction barter transaction bases to determine the amount of import duties basic amount basic principle basic producte basic provisions basic regulation basic text basis basis for calculating quotas basket of currencies be processed,undergo processing operations battery bazaar,(charity bazaar) beaker bean beast bee

aksione bankare kalimi i mjeteve pagesore shënimet bankare apoen i parasë prej letres(bankënotë) bankrotim,falimentim shufer hekuri bar-kod,shifër tel me xhemba blerje e lirë lundër,maunë brum bucele,fuqi pritë,pengesë pengesë ndërrim mallrash marrëveshtje barteri punë me kompenzim afarizëm në ndërrim të mallrave baza për caktimin e shumës së tagrave importuese shumë themelore parim themelor prodhime bazike masat themelore rregulativa themelore teksti themelor bazë,themel baza për logaritje të kontingjentit shporta valutore kalon në operimet e përpunimit batare,bateri elektrike pazar,treg (shitje bëmirëse) qelq,gotë fasule bishë,shtazë,kafshë bletë

bankarske akcije prenos bankarskih sredstava bankarski zapisi banknota, novþanica bankrot, pod steþajem gvozdena šipka bar kod bodljikava žica povoljna kupovina dereglija, teretna laÿa testo bure, baþva, mera za zapreminu prepreka barijera, smetnja trampa sporazum o trampi kompenzacioni posao transakcija u trampi osnovica za utvrÿivanje iznosa uvoznih dažbina osnovni iznos osnovni princip osnovni proizvod osnovne mere osnovna ragulativa osnovni tekst osnova, temelj osnova za raþunanje kvota valutna korpa prolazi kroz proces obrade akumularor, baterija pijaca, dobrotvorna prodaja þaša pasulj zver pþela

beef beer beet behaviour beneficiary benefit benefiting countries and territories benefit(derive benefit from customs) best before(end) bilateral agreement bilateral quota bill billo f exchange,draft bill of loading bill of sale,invoice bill of weight bill draft law,proposal binding binding tariff information(bti) biological material biological weapon black market blackmail blank blank cheque

mish gjedhi birra rrepë e kuqe qëndrim,sjellje i privilegjuari përparësi,dobi shtetet dhe territoret e privilegjuara privilegj doganor afati i përdorimit deri… marrëveshtje dypalëshe ( bilaterale) kontingjent i ndërsjelltë,reciprok fletëngarkesë kambial fletëngarkesë e anijes faturë e shitjes listë,fletë e peshës projekt i ligjit obliguese,detyruese informim i obligueshëm mbi tarifën doganore materie biologjike armë biologjike treg i zi shantazh i zbrazët,i bardhë çek i paplotësuar

govedina pivo repa, šeþerna repa ponašanje, vladanje privilegovan, povlašüen prednost, korist povlašüene države i teritorije carinska povlastica rok upotrebe do... bilateralni sporazum bilateralne kvote tovarni list menica brodska teretnica prodajna faktura, raþun teretni list nacrt zakona, predlog obavezujuüi obavezna informacija o carinskoj tarifi biološki materijal biološko oružje siva ekonomija ucena blanko blanko þek ulazak u brod, avion, autobus upravni odbor telo, organ istinski, pošten obveznica, stavljen u carinski magacin roba u carinskom magacinu carinski magacin slobodni carinski magacin carinska propratnica

board board of directors body bona fide bond, bonded bonded goods bonded goods warehouse bonded goods free warehouse bond – note,transit bond

hyrje në anije,aeroplan,autobus etj. bord (këshill)i drejtorëve trup,organ i sinqertë,nikoqir i mirë letër shtetërore me vlerë,mall i deponuar mallra në depon doganore depo doganore depo e lirë doganore fletudhëzimi doganor

border border control border control crossing customs office border formalities border guard border guard obstacles border guard police border guard police service borderline borrow boundary box boycott branch(of business) branch(of business) line, siding brand(trade mark) brand(trade mark) name brand(trade mark) fidelity branded goods brandy Braile letters breadth break of customs seal breach bribery,corruption brigadier general broke broker brokerage bucketshop budged revenues budged budged deficit budged year

kufiri kontroll kufitar zyra e kalimit doganor formalitetet kufitare garda kufitare pengesat kufitare polici kufitare shërbimi policor kufitar vijë kufitare huazuar kufiri kuti,arkë bojkotim degë e biznesit degëzim linje markë,shenjë,stigmë emërtimi i markës besnikëria ndaj shenjës mbrojtëse mallra me markë konjak shkresë e personave të verbër gjerësi heqja me dhunë e plombës doganore kundërvajtje mitosje,koruptim gjeneral brigade pa para ndërmjëtesues në bursë (aksionesh) kompenzim për ndërmjetësim tregtizë aksionesh të hyra buxhetore buxhet deficit buxhetor vit buxhetor

granica graniþna kontrola carinska kancelarija za kontrolu na graniþnom prelazu pograniþne propisane forme pograniþna straža prepreke za zaštitu granice pograniþna policija pograniþna policijska služba graniþna linija pozajmiti granica pregrada, kutija bojkot grana delatnosti razgranata veza marka, zaštitni znak ime marke, zaštitnog znaka verodostojnost zaštitnog znaka proizvodi sa markom rakija, konjak Brajevo pismo širina nasilno ukljanjanje carinske plombe prekršiti, kršenje podmiüivanje, korupcija brigadni general bez para, švorc posrednika na berzi, broker posredniþka provizija mala berza budžetski prihodi budžet deficit budžeta budžetska godina

budgetary budgetary institution bulk cargo bulk goods bundle bureau,office business business activity business community business co-operation business organization businesstransaction businessman buy,purchase buyer,consumer buying commission by air by land by sea by product

buxhetor organ buxhetor ngarkesë me mallra të shkapërderdhur mallra vëllimor (gabarit) deng mallrash zyre,shkrimtore punë veprimtari aktivitet afarist bashkësi afariste bashkëpunim afarist organizim afarist transaksion afarist person afarist blej,blerje blerësi provizion i blerjes nëpër vijë ajrore nëpër tokë nëpër det nus- prodhim

budžetski budžetska institucija tovar sa rasutom robom kabasta roba denþana pošiljka biro, kancelarija delatnost poslovna aktivnost poslovna zajednica poslovna saradnja poslovna organizacija poslovna transakcija poslovno lice kupiti kupac kupovna provizija avionski drumski pomorski nus proizvod

C
cabin baggage, luggage cabotage calamity calculate calculate value calculate value calculation calculation of tax calendar year call for payment camouflage cancel cancellation of decision cancellation of decision canon capacity capacity building plaçka personale lundrim,kabotazh fatkeqësi bërje hesap,kalkulim vlerë e llogaritur metodë e kalkulimit të vlerës logaritje,kalkulim kalkulim i taksave viti kalendarik vërejtje për pagesë maskim,tebdil nulim,pezullim prishje e vendimit fshirje e garancionit rregull,ligj,kanun kapacitet(I vëllimit veprues etj.) ngritje dhe zhvillim i aftësive liþni prtljag plovidba, kabotaža nesreüa raþunanje obraþunska vrednost vrednosni obraþunski metod obraþun obraþun poreza kalendarska godina opomena za plaüanje prerušavanje, kamuflaža ukidanje, otkazivanje ukidanje odluke ukidanje garancije pravilo, zakon, zakonik kapacitet, nadležnost izgradnja potencijala

capital capital assets capital assets capital flow,capital movement capital market capitation captain caption car car accident car insurance cargo manifest carriage charges carriage forward on delivery carriage of goods by air carriage by pipeline carriage of goods by rail carriage of goods by sea carriage of goods on waterways carriage of goods,shipment of goods carrier carrier ,shipper,transporter carrier’ s risk carrying charges carry,deliver,forward carrying out carton of cigarettes cartel case study case cash and carry cash cash book cash deposit cash flow

pasuri,kapital mjetet prodhuese efikasitet I kapitalit lëvizje dhe rrjedhje ose derdhje e kapitalit treg i kapitalit tatim për person kapiten burgosje arrestim automobil aksidend komunikacioni (trafiku) sigurim i automjetit fletëngarkesë shpenzimet e transportit pagesa para dorëzimit transport ajror transport me tubacion transport hekurudhor i mallrave transport detar i mallrave transport ujor i mallrave transport i mallrave transportues transportues,furnizues në rrezik të transportuesit shpenzimet e transportit transporton kryej,zbatoj boks i cigareve marrevështje kufizuese shqyrtimi i lëndëve ngjarje,rast, çështje paguaj dhe bart pagesë e gatshme defter shpenzimesh deposit me para të gatshme qarkullim monetar

kapital proizvodna sredstva efikasnost kapitala protok, pomeranje kapitala tržište kapitala porez po glavi stanovnika kapetan pritvor automobil saobraüajna nesreüa auto osiguranje tovarni list transportni troškovi plaüanje pre preuzimanja vazdušni transport prenos cevovodom prevoz robe železnicom prekomorski prevoz robe slatkovodni prevoz robe prevoz robe prevoznik prevoznik na rizik prevoznika transportni troškovi prevoz obavljati boks cigareta kartel, limitni sporazum razmatranje predmeta predmet, studija, dogaÿaj plati i nosi gotovinsko plaüanje knjiga izdataka gotovinsko deponovanje promet novca

cashier cause cautioner cease to apply ceiling price central administration central bank central customs administration central customs authority certification of authenticity certain certificate certificate of competence certificate of exemption certificate of export certificate of origin certification,verification certify chain chairman chancellor of the exchequer change change money change transfer changeable changing the tariff chapter characteristics of the goods charge charges charges forward charges incurred during transit charging of maximum rate charing,collection charter airline

inkasant,arkatar shkaktoj garantues pushojnë së aplikuari çmimi më i lartë drejtorija qëndrore bankë qëndrore administratë qëndrore e doganave autoritet qëndror I doganave çertifikatë mbi autenticitetin i sigurt,sigurisht vërtetim,çertifikatë vertetim mbi aftësinë vërtetim mbi përjashtimin çertifikatë eksporti çertifikatë e origjinës vërtetim,verifikim vërteton zingjir,rrjetë kryesues,kryetar ministër I financave ndërrim,këmbim para e imët transfer i parasë i këmbyeshëm ndryshimi në tarifë kaptinë vecoritë ,tiparet e mallrave shpërblim,ngarkesë shpenzimet shpenzimet në momentin e pranimit shpenzimet gjatë transitit shuma më e lartë e inkasimit inkasimi,vjelja fluturimi çarter

blagajnik uzrokovati garant prestaje da važi najveüa cena centralna uprava centralna banka centralna uprava carina centralni carinski organ uverenje o verodostojnosti siguran uverenje, potvrda potvrda o merodavnosti potvrda izuzeüa potvrda o izvozu potvrda porekla potvrÿivanje, overavanje potvrditi lanac predsedavajuüi, predsednik ministar finansija razmena, zamena sitan novac transfer novca razmenljiv izmene u tarifi glava, poglavlje karakteristike robe dužnost, naplata takse, naplate troškovi u momentu prijema troškovi tokom prevoza najveüi iznos naplate naplata, prikupljanje þarter linija

charter party chassis number cheap check on leaving customs territory cheque chemical weapons cheque forgery cease cycle cigarette cigarette smuggling circular capital,working capital circulation turnover circumstance citizen claim claim claim clandestine trade classification classification of goods classification opinion classify clause clear the goods clearance for home use clearance for transit clearance tourist traffic clearance on export,outward clearance clearing client clientele code code number

kontratë për çesimin e anijes numri i shtratit te automjetit i lirë kontrolla doganore në dalje çeku armë kimike falsifikim i çekut i jap fund,pushoj cikel cigare kontrabandë,trafikim me cigare kapital qarkullues qarkullim,xhiro rrethanë,rast,ndodhi shtetas kërkesë,pretendim kërkon borxhin kërkesë për kompensim të dëmit trafikim me njerëz klasifikim,zgjedhje zgjedhje e mallrave mendimi i klasifikuesve vlerëson,klasifikon,përzgjedh klauzolë,dispozitë,nen zhdoganim i mallrave zhdoganimi në import procedura doganore në transit zhdoganimi në qarkullimin e udhëtarëve zhdoganim në eksport qarkullim me pagesë jo të gatshme pala,klienti klientela kodi,shifra numri i kodit

ugovor o zakupu broda (aviona) broj šasije jeftin carinska kontrola na izlazu þek hemijsko oružje falsifikovanje þeka prestati, zakljuþiti krug cigareta krijumþarenje cigareta obrtni kapital obrt opticaja okolnost, sticaj, dogaÿaj graÿanin zahtev,pretenzija potraživati zahtev za naknadu štete ilegalna trgovina klasifikacija, izbor klasifikacija roba mišljenje razvrstioca procena, klasifikacija klauzula, propis, þlan carinjenje robe uvozno carinjenje carinjenje u tranzitu carinjenje u turistiþkom saobraüaju izvozno carinjenje bezgotovinski platni promet stranka, klijent klijentela kod, šifra broj koda

coin coincidence collect(tax) collision collaborator collateral collection collection aposteriori collection of charges after due collection of duties collection of statistical information colonel combined nomenclature combined tariff nomenclature commerce,trade commercial commercial attaché commercial bank commercial contract price commercial counselor commercial credit commercial description of goods commercial document commercial fraud commercial invoice commercial level commercial means of transports commercial policy measures commercial practice commercial vehicle come into force

monedhat metalike bashkëndodhje grumbullim,vjelje e taksave konflikt në mes dispozitave bashkëpunëtor sekondar,i dorës së dytë,dytësor mbledhje,grumbullim i parasë mbledhje e mëvonshme inkasim i mëvonshëm mbledhja e tagrave doganore mbledhje e informatave statistikore kolonel (officer i lartë) emërtim i kombinuar nomenklatura e kombinuar tarifore tregtija tregtar atashe tregtar-perfaqësues bankë komerciale çmim i kontraktuar tregtar këshilltar në tregti kredi komerciale përshkrimi tregtar I mallrave dokument tregtar mashtrim në tregti faturë komerciale nivel tregtar mjete komerciale të transportit masat në politikën tregtare praksa,përvoja tregtare automjet komercial hyn në fuqi(ligji)

metalni novac sluþajnost prikupljane poreza sukob propisa saradnik sekundaran, indirektni prikupljanje naknadno prikupljanje naknadna naplata prikupljanje dažbina prikupljanje statistiükih informacija pukovnik kombinovana nomenklatura kombinovana tarifska nomenklatura trgovina trgovaþki, komercijalan trgovinski predstavnik komercijalna banka trgovinska cena ugovora trgovaþki savetnik komercijalni kredit komercijalan opis robe trgovinska isprava trgovinska prevara trgovinska faktura trgovinski nivo komercijalna prevozna sredstva mere u trgovinskoj politici trgovinska praksa komercijalno vozilo stupiti na snagu

commission premium

premia e ndërmjetësuesit

premija provizije

commission percentage commission conveyance conveyance of narcotic drugs commissioner committee committee a crime committee procedure committee on origin commodity commodity exchange commodity loan common(community)custom s procedure common agricultural policy(cap) common border common quota common price system,single price system common transit community community ceiling price community Customs Code community market community processors community product community supervision commutable company comparable compensating products compensation compensation transaction compensation for dellay compensatory interest

përqindja e ndërmjetësuesit në shitblerje komision bartje,transport trafikim me drogë ndermjetësues tregtar komision,këshill kryes i krimit komision procedural komiteti për origjinë të mallit mall,artikull malli bursa e mallit kredi mallrash procedura doganore në kuadër të komunitetit evropian politika agrare e BE kufiri i perbashkët kontingjenti i përbashkët sistem unik i cmimeve transitimi i përbashkët bashkësia,unioni çmime tavan në BE Kodi Doganor i BE Tregu i BE-se përpunuesit në BE prodhimet e BE-së mbikqyrja në BE i nderruar,i krahasuar ndërmarrja i barazuar i krahasuar produktet kompensuese kompensim,reparacion punë kompensuese kompensim për tejkalim të afatit të dërgesës kamatë kompenzuese

procenat provizije provizija, komisija prevoz krijumþarenje droge zastupnik, punomoünik komisija, veüe izvršilac zloþina komisija za postupke komitet za poreklo robe roba, artikal robna berza robni kredit carinski postupak Evropske unije poljoprivredna politika EU opšta granica uobiþajene kvote jedinstveni, zajedniþki sistem cena uobiþajeni tranzit zajednica, unija plafonske cene u EU Carinski zakon EU tržište EU preraÿivaþi EU prizvod EU nadzor EU razmenjljiv, uplatljiv preduzeüe uporedan, izjednaþen dobijeni proizvod kompenzacija, ošteta kompenzacioni posao nadoknada za kašnjenje zatezna kamata

competence competent authority competent customs office competing goods competition competitive competitive advantage competitive market complainant complainer complaint compliance assessment team compliance risk categories compliance improvement compliance measurement compliance rate comply with(customs formalities) complicity component composition compound compound product comprehend (include) comprehensive participation comprehensive security,general security compromise compulsory insurance compulsory provision security compute computer computer technology computerized customs procedure computerized data base conclude a convention concavo-convex

kompetencë organi kompetent zyra doganore kompetente mall konkurent vrapim,garim konkurues,komparativ përparësi në garë treg komparativ paditësi i ankuari padi,ankesë ekipi për harmonizimin e përmbarimit kategoritë e rrezikut te përshtatjet përmirësim i pershtatur matje e përmbarimit shpejtësia e përmbarimit i plotëson formalitetet doganore bashkfajësi element i një tërësie tërësi e bashkuar i përbër prodhim i gatitur prodhim i përbër,sajuar duke perfshirë garancion gjeneral kompromis,ujdi sigurim i obligueshëm obligim i paraqitjes së garancionit logaris,numëroj kompjuter teknologjia logaritëse procedurë e kompjuterizuar doganore shënimet kompjuterike lidh marrëveshtjen gropë-gungë

nadležnost nadležni organ nadležna carinska ispostava konkurentna roba konkurencija, takmiþenje konkuretan, takmiþarski konkurentska prednost konkurentno tržište tužitelj podnosilac žalbe žalba tim za usaglašavanje izvršenja kategorije rizika kod usaglašavanja poboljšanje usaglašavanja mere usaglašavanja stopa usaglašavanja u skladu sa (carinskim propisanim formama) sauþesništvo komponenta kompozicija složen složeni proizvod sastavni proizvod sveobuhvatno uþestvovanje sveobuhvatna garancija kompromis, slaganje obavezno osiguranje obavezna mera garancije obraþunati, brojati raþunar raþunarska tehnologija kompjuterizovani carinski postupak kompjuterizovana baza podataka postiüi dogovor udubljen, izdubljen

concealment concentration concept concern concession (working rights) conclusion concord concordat condemnation condensation condition connect confer conduct confidence confirm confirmation confiscate conflict conform conformity conquer consensus of opinion consent consider consist consequence consignee consignment by letter post,letter-post items consignment by parcel post consignment note consignment note,delivery note consignment subjected to customs control consignment transactions consignment shipment consignor constitution

mëshefje(e mallit) n’trashje,dendësim mendim,ide ndërmarrje koncesion,leshim mbarim, fund marrëveshtje marrëveshtje miqësore dënim lëngëzim n'trashje konditë,kusht lidh,bashkoj dhuroj,fal udhëheq,shoqëroj besueshmëri,secret vërtetoj,konfirmoj vërtetim marrje,konfiskim mospajtim,kundërshtim i përshtatëm përshtatje,pajtim sundoj,pushtoj mendim i përbashkët pranim,miratim marrë parasysh,përfill përbehet prej pasojë,përfundim pranues i mallit shkresë postare paketë postare,dërgesë postare fletëngarkesë fleta e ngarkesës dergesë nën kontrollin doganor dërgesa transaktive ngarkesa dërgues kushtetutë

skrivanje (robe) koncentracija, zgusnuüe koncept,ideja firma, briga ustupak (radna prava) kraj, završetak sporazum mirovni sporazum osuÿivanje, rashodovanje kondenzacija uslov povezati, sjediniti pokloniti, dozvoliti sprovoditi, rukovoditi, ponašanje pouzdanje, poverljivo potvrditi potvrda oduzeti, konfiskovati sukob, protivreþnost saobrazno,podesan saobraznost, povinovanje osvojiti, doseüi zajedniþko mišljenje pristanak, odobrenje smatrati, razmatrati sastojati se od posledica, završetak primalac poštansko pismo poštanski paket, pošiljka tovarni list spisak tovara pošiljka pod carinskim nadzorom transakcione pošiljke tovar pošiljaoc ustav

constitution ,charter,basic legal instrument constitutional constraint,limitation,restrictio n,barrier construction consumable goods consumer consumer basket consumer goods consumer price consumer society consumption consumption tax,excise duty consul contain container load contents continuation sheet continuation sheet of single administrativ document continuing guarantee contract contract of importation contract of carriage contract of guarantee contract of lease contract of purchase contract price contracting party contracting liability contracting obligation contravene contravention contribution contribution to trade facilitation contribut rate control

kushtetutë, dokument themelor kushtetues përkufizime,pengesa konstrukt,aparat mall i përshtatshëm për konsum shpenzues,konsumator shporta konzumuese artikuj shpenzues çmimi shpenzues bashkësi konsumi shpenzimi tatimi në konsum konzull mbajtës,arkë,kuti ngarkesë në kontejner përbërje fletëza vijuese faqja BIS e deklaratës unike doganore garancion i përhershëm kontratë kontratë mbi importimin kontratë mbi transportin kontratë mbi sigurimin kontratë mbi qesimin kontratë mbi blerjen çmimi kontraktues palë kontraktuese përgjegjësi kontraktuese obligim kontraktues shkelje ligjore kundërvajtje ndihmë,kontribut kontribut për lehtësimin tregtar shkallë e kontributit kontroll

ustav, osnovni dokument ustavno zabrana, ograniþenje, sputavanje, prepreka konstrukcija, gradnja potrošna roba potrošaþ potrošaþka korpa potrošaþki artikli potrošaþka cena potrošaþko društvo potrošnja porez na potrošnju, akcizna dažbina konzul sadržati kontejnerski teret sadržaj, sastav dodatni list dodatni list JCI (BIS) stalna garancija ugovor ugovor o uvozu ugovor o prevozu ugovor o osiguranju ugovor o zakupu ugovor o kupovini ugovorna cena ugovorna stranka odgovornost prema ugovoru ugovorna obaveza kršenje zakona dejstvovanje protiv, prekršaj doprinos doprinos tržišnim olakšicama stepen doprinosa kontrola

control aposteriori of the declaration control based on accounts control by customs authorities control by office of departure control copy control document control of destination of goods control of transit traffic control post control,verification,audit controlled delivery convention conventional duty conversion conversion rate convert,change convertibility conveyed by person copyright core capital corporate tax corporation corpus delicti corrosive correct application of customs legislation corrective amount consignment note cost analysis cost calculation cost effective cost estimate cost incurred cost of insurance

kontroll i sërishëm i deklaratës kontroll i kontabilitetit kontroll nga autoritetet doganore kontrolli në doganë të nisjes ekzemplar i kontrollit dokument i kontrollit kontroll mbi destinimin e mallit kontroll i trafikut transitor vend i kontrollit kontrolli në doganë të nisjes dërgesë e kontrolluar marrëveshtje tagrat sipas marrëveshtjes ndërrim i monedhës kursi i ndërrimit ndërrimi,kthimi konvertibilitet barten nga personi e drejtë e autorit kapital bazë tatim i ndërmarrjes korporatë prove e pa thyer, flagrancë korroziv(materie oksiduese) aplikim i drejtë I legjislacionit doganor shumë e përmirësimit fletë përcjellëse analizë e shpenzimeve përllogarija e çmimit shpenzim efektiv vlerësim i çmimit kushtues shpenzimet e paraqitura shpenzimet e sigurimit

naknadna kontrola deklaracije kontrola knjigovodstva kontrola carinskih organa kontrola u carinarnici polaska kontrolni primerak kontrolni dokument kontrola odredišta robe kontrola tranzitnog saobraüaja kontrolno mesto, punkt kontrola, overa, revizija kontrolisana pošiljka sporazum dažbine po sporazumu konverzacija kurs razmene konvertovati, promena konvertibilnost preneti po licu autorsko pravo bazni kapital korporacijski porez korporacija na delu, direktan dokaz korozioni pravilna primena carinskog zakonodavstva iznos popravke propratni list analiza troškova proraþun troškova efektivni trošak predraþun troškova nastali troškovi troškovi osiguranja

cost of production cost price cost of preserving goods cost of transport,delivery expenses couchette coach Council for Mutual Economic Assistance-CMEA counselor consideration count count over counter trade,barter trade counterfeit goods,fals goods counterfeit,falsify,forge counterfeit,forged counterfoil countervalue countervailing duty,compensatory duty country benefiting from preferential tariff country of departure country of destination country of issue country of manufacture country of origin country of purchase country of sale country of warehousing country of transit course court court of appeal court of general jurisdiction court of honour court officials court trial

shpenzimet e prodhimit çmimi kushtues shpenzimet e ruajtjes së mallit shpenzimet e transportit qerre me krevat keshilli për ndihmë ekonomike reciproke KNER këshilltar përfillje,kujdes numëron përllogarit tregtia në bazë të ndërrimit të mallrave mallra të falsifikuara falsifikon falsifikim etiketa kundërvlera tagra për barasvlerë vendi ndaj të cilit aplikohet shkalla preferenciale e tarifës vendi i nisjes vendi i destinimit vendi i lëvrimit vendi i prodhimit vendi i origjinës vendi i furnizimit-blerjes vendi i shitjes vendi i magazinimit vendi i tranzitimit drejtim,zhillim gjykatë gjyq i apelit-sipas ankesës gjyq i jurisdiksionit të përgjithshëm gjyq nderi personel gjyqësor process gjyqësor

troškovi proizvodnje cena troškova troškovi þuvanja robe troškovi prevoza kušet kola Savet za reciproþnu ekonomsku pomoü savetnik uzimanje u obzir brojati brojanje trgovina na osnovu robne razmene falsifikovana roba falsifikovati falsifikovano etiketa protivrednost dažbina za poravnanje zemlja za koju se primenjuju preferencijalne tarife zemlja polaska zemlja odredišta zemlja izdavanja zemlja proizvodnje zemlja porekla zemlja kupovine zemlja prodaje zemlja skladištenja zemlja tranzita pravac, razvoj sud apelacioni sud (višestepeni) sud opšte jurisdikcije sud þasti sudski zvaniþnici sudski postupak

creation of a mortgage cover of the ATA carnet CPD Carnet(carnet de passage) credible credit credit agreement credit order creditor credit worthiness

krijim i pengut mbulesë për karnetin ATA karnet për udhëtar i besuar kredi marrëveshtje për kredi autorizim për kredi kreditor kredibilitet plaqkat personale të ekuipazhit të anijes ose aeroplanit krim krim kundër njerëzimit krim ndërkombëtar grup kriminel akt kriminel orvatje e veprës penale rast i krimit kallëzim penal kodi penal gjyqi penal e drejta penale përgjegjësia penale çështje penale parashkrim procedura penale inkriminoj,shpall fajtor,dënoj inkriminim i akuzueshëm krizë ekonomike shenjë dalluese,provë kriminalitet ndërkombëtar kundër padi pyetje të kryqëzuara kalim kalim i kufirit

stvaranje zaloga obuhvaüen ATA karnetom karnet za putnike pouzdan, verodostojan kredit, priznanje sporazum o kreditu ovlašüenje za kredit davalac kredita kredibilitet liþni bagaž posade aviona ili broda zloþin, kriminal zloþin protiv þoveþanstva meÿunarodni zloþin kriminalna grupa kriminalni þin kriviþni pokušaj kriviþni sluþaj kriviþna prijava kriviþni zakon kriviþni sud kriviþno pravo kriviþna odgovornost kriviþna stvar kriviþno propisivanje, zastarelost kriviþni postupak okriviti, osuditi optužba, osuda optužljiv, okrivljiv ekonomska kriza kriterijum, mera meÿugraniþni kriminal protiv tužba unakrsno ispitivanje prelaz prelaženje granice

crew’s effects crime crime against humanity crime of international law criminal gang criminal act criminal attempt criminal case criminal charges criminal code criminal court criminal law criminal liability,responsibility criminal matter criminal prescription criminal proceedings criminate crimination criminative crisis (economic crisis) criterion cross border crime cross action cross examination crossing crossing of frontier

currency currency code currency of invoice currency movements current current account current balance current account credit current assets current value of currency custodian trustee customary practices customs customs duty deferment approval customs nomenclature customs territory with special arrangements customs administration customs administration of the EU member states customs advantage customs agent,customs clearing agent customs and excise warwhouse Customs and Finance Guard

monedhë kodi devisor lloji i valutës në faturë luhatje valutore i tanishëm,aktual llogari rrjedhëse bilanci i llogarisë rrjedhëse kredija sipas llogarisë rrjedhëse mjete qarkulluese kursi aktual i valutës përdoruesi i pasurisë,i mirëbesuari përvoje e zakonshme dogana leje për shtyerje të pagesës së doganës nomenklatura doganore territor doganor me rregulative të vecantë administratë doganore administrata doganore e vendeve anëtare të BE-së përparësi te zhdoganimi deklaruesi doganor-shpediteri magazina doganore dhe e aksizës mbrojtja doganore dhe financiare sistemi i udhëzimit juridik në procedurën doganore rruga doganore e lejuar atasheu doganor ankandi doganor organi doganor shpenzimet e zhdoganimit kompensimi për paraqitje doganore trajtimi doganor

moneta, novþanica devizni zakon valuta iz fakture obrt, prenos valuta sadašnji, aktualni tekuüi raþun stanje tekuüeg raþuna kredit po tekuüem raþunu obrtna sredstva važeüi devizni kurs poverenik imovine uobiþajena praksa carina dozvola za odlaganje plaüanja carine carinska nomenklatura carinsko podruþje sa posebnom regulativom carinska uprava carinska administracija zemalja þlanica EU prednosti kod carinjenja špediter, carinski deklarant carinski i akcizni magacin carinska i finansijska zaštita

Customs appeal system customs approved route customs attache customs auction customs authority customs clearance charges customs clearance fee customs clearance,customs treatment

carinski sistem za žalbe carinski odobren pravac puta carinski ataše carinska licitacija carinski organ troškovi carinjenja naknada za carinsko prijavljivanje carinsko postupanje

customs control of use of goods customs control,customs check customs cooperation customs cooperation agreement Customs Cooperation Council customs debt customs declaration customs deposit customs document accompanying the product customs duties of a fiscal nature customs duty assessment customs employee,customs officer customs enforcement customs expert customs formalities customs frontier customs information system customs interest customs investigation office customs laboratory customs legislation customs maritime zone customs mark customs offence customs office of departure customs office of entry customs office of exit customs office of export customs office of loading customs office responsible for warehousing

kontrolli doganor i mallrave të përdorura kontrolli doganor bashkëpunimi ndërdoganor marrëveshtje për bashkëpunim doganor Këshilli për bashkëpunim doganor borxhi doganor deklarata doganore depoziti në zhdoganim okumenti doganor që percjell prodhimin (mallin) tagrat doganore me karakter tatimor përcaktimi i doganës pdoganier,zyrtar doganor zbatim i ligjit doganor profesionisti doganor formalitetet doganore kufiri doganor sistemi i informimit të shërbimit doganor interesi i doganës zyra e hetuesisë doganore laboratoriumi doganor legjislacioni doganor territori doganor në det shenja doganore kundervajtje doganore dogana e nisjes dogana e hyrjes dogana e daljes dogana e eksportit dogana e ngarkesës së mallit dogana përgjegjëse për magazinim

carinska kontrola upotrebljavane robe carinska kontrola meÿucarinska saradnja sporazum o carinskoj saradnji Savet za carinsku saradnju carinski dug carinska deklaracija depozit prilikom carinjenja carinska isprava koja prati robu carinske dažbine porekog karaktera odreÿivanje iznosa carine carinik carinsko sprovoÿenje zakona carinski struþnjak carinske propisane forme carinska linija carinski informacioni sistem carinska kamata kancelarija carinske istrage carinska laboratorija carinsko zakonodavstvo carinska pomorska zona carinski znak carinski prekršaj carinarnica odlaska carinarnica dolaska carinarnica izlaza carinarnica izvoza carinarnica utovara carinarnica zadužena za skladištenje

customs penalty customs procedure with economic impact customs revenue,recepteis from customs duties customs school customs seal customs status customs sub-offices customs supervision customs supervision of free zones customs surveillance zone customs tariff customs tariff nomenclature customs tongs customs technique customs territory of the Community customs transit customs valuation method customs valuation procedure customs value for customs purposes customs warehouse customs warehousing procedure daily allowance,per diem damage damaged goods dangerous and contaminated materials damping data records data base date date of arrival

ndëshkimet doganore procedura doganore me ndikim në ekonomi të ardhurat (të hyrat) nga dogana shkolla doganore pllombat(plumcet)doganore statusi doganor degët doganore mbikëqyrja doganore mbikëqyrja doganore në zonën e lirë doganore zona e mbikqyrjes doganore tarifa doganore nomenklatura e tarifës doganore danat doganore teknika doganore territori doganor i UE-së transitimi doganor metoda e përcaktimit të vlerës,bazës doganore procedura e vlerësimit të mallit vlera doganore për nevoja doganore magazina doganore procedura doganore e magazinimit

carinske kazne carinski postupak sa ekonomskim uticajem prihodi od carine carinska škola carinske plombe carinski status carinske ispostave carinski nadzor carinski nadzor slobodnih zona zona carinskog nadzora carinska tarifa nomenklatura carinske tarife carinska klešta carinska tehnika carinska teritorija EU carinski tranzit metod odreÿivanja carine postupak odreÿivanja carine carinska vrednost za carinske potrebe carinski magacin carinski postupak skladištenja dnevnica šteta, kvar ošteüena roba opasni i kontaminirani materijali stimulativne izvozne mere arhiva podataka baza podataka datum vreme dolaska

D
meditja dëmtim,prishje mall i shkatërruar materje të rrezikshme dhe të ndotura masa stimuluese në eksport shënime,të dhëna bazë e shënimeve,të dhënave data koha e arritjes

date of deposit in the warehouse date of expiry date of transit day not worked pë dead line deal debt debt cancellation decision decisive declaim declarant declaration of origin declared goods decline decline gods ,devalved goods declination decrease deduct deem deep-frozen goods defame default on payment defect material defend defensive device defer the date deferred payment deficit definition definitive import degree degree of liberalization delay delete,cancel

data e depozitimit të mallrave në magazinë afati i skadimit data e transitimit ditë e lirë dita e pranimit të deklaratës afati I fundit punon,tregton borxh shuarja, shlyrja e borxhit aktvendim,vendim vendim i prerë ligjëroj prezentuesi i deklaratës deklarata mbi origjinën mallrat e deklaruar rënie rënie e vlerës së mallrave mospranim zvogëlim,ulje,zbritje zbritje e vlerës çmoj,gjykoj mall i ngrirë thellë përflas,përgojoj heq dorë nga pagesa materjal me të meta i dal zot,e mbroj mjet mbrojtës fshij afatin shtyerje e pagesës mungesë përcaktim i prerë për një mendim,nocion import përfundimtar shkalla,lartësija matëse niveli i liberalizimit vonoj,shtyej fshiej,nuloj

datum skladištenja robe u skladištu istek roka vreme tranzita slobodan dan datum prijema carinske deklaracije zadnji rok baviti se dug ukidanje duga odluka presudan, odluþujuüi pradavati deklarant (podnosilac deklaracije) deklaracija o poreklu prijavljena roba opadanje (cene) opadanje vrednosti robe odbijanje umanjenje, pad, sniženje umanjenje vrednosti ceniti, suditi duboko smrznuta roba klevetati, ogovarati obustava plaüanja materijal sa greškom braniti, štititi sredstvo odbrane odložiti datum odloženo plaüanje manjak definicija konaþni izvoz stepen mernih jedinica nivo liberalizacije kašnjenje brisati, poništiti

deliberate action delivered free to destination delivered goods delivery delivery transport delivery sheet,transport document delivery terms demand demonstrate denatured alcohol denial denunciation description department departure messages dependent deposit depreciate,lose value depreciation expense depreciation ,devaluation of currency deprivation derate derogation derivation designated destroy under customs control destroyed goods detach a voucher of the TIR Cernet detailed customs control detailed examination of goods detain detection determination of the value

veprim me qëllim,i paramenduar franko deri te vendi i destinimit mall i dërguar shperndarje,dorëzim transporti i dergesës dokument transportues kushtet e dërgimit kërkesë tregoj,provoj,sqaroj alkool i denatyralizuar mohim,përgënjeshtrim kallëzim,denim përshkrim sektor lajmërim mbi nisjen i varur,i nënshtruar depozitë humbje e vlerës,devalvim zvogëlim i shpenzimeve devalvim i valutës privim nga prona zbres, ul tagrat derogim,anulim nxjerrje,burim,ardhje të përcaktuara,të emëruara (mallra) asgjësim(I mallit)nën kontrollin doganor mallra të asgjësuara shkoc fletën nga karneti TIR kontroll në detaje doganore shikimi në detaje i mallrave ndaloj,mbaj (mallrat) zbulim përcaktim i vlerës

smišljeno, namerno delo franko do odredišta isporuþena roba isporuka prevoz isporuke prevozna isprava uslovi isporuke zahtev prikazati denaturisani alkohol poricanje, negiranje optužiti, osuditi opis otsek obaveštenje o polasku zavisan, potþinjen depozit,deponovanje gubiti vrednost, pojeftiniti umanjenje troškova devalvacija valute oduzimanje prava vlasništva sniziti smanjiti izvoÿenje, poreklo odreÿen imenovan uništiti (robu) pod carinskom kontrolom uništena roba otkinuti list sa TIR karneta detaljna carinska kontrola detaljan pregled robe zadržati, zaustaviti (robu) otkrivanje odreÿivanje vrednosti

devaluation developed country developing country development bank different dimension diplomacy diplomat diplomatic courier diplomatic note diplomatic valise direct costs direct sale direct tax directive director of customs office disappearance discharge discharge(e.g. the guarantee… discharge ATA carnet disclose discount discount for payment in advance discover discriminate, distinguish dislocation, disembark dispatch of goods disposal,transfer display displace disposition,provision

zhvlerësim vend i zhvilluar vend në zhvillim banka për zhvillim i ndryshëm,tjetër lloj masë, matje diplomaci diplomat kurir diplomatik notë diplomatike valixhe diplomatike shpenzimet e drejtperdrejta shitje direkte tatim direkt udhërrefyes,kahie drejtori i doganës humbje, zhdukje shkarkim,zhdetyrim liron (nga garancioni) shkarkon karnetin ATA zbuloj,nxjerr në dritë zbritje (rabat) zbritje për shkak të pagesës së avancuar diktoj,zbuloj dalloj,shquaj,spikas shvendos,shkarkoj dërgesë e shpejtë percjellje(kalim i të drejtës) tregon,shfaq shvendosje(e mallit) dekret,urdhëresë pabarazi,i papërshtatshëm,i papajtueshëm dokument kontestues shformim, tretje largësi destilim

podcenjivanje razvijena zemlja zemlja u razvoju banka za razvoj razliþit dimenzija diplomatija diplomat diplomatski kurir diplomatska nota diplomatski prtljag neposredni troškovi neposredna prodaja neposredni porez nareÿenje,uputstvo upravnik carinarnice nestajanje, nestanak istovariti, ispuniti obavezu osloboditi (od garancije) razdužiti ATA karnet otkriti, rasvetliti popust, rabat popust na gotovinsko plaüanje otkriti, naüi isticati, razlikovati premeštati, razdužiti brzovozna pošiljka prenos (prava) izlagati, pokazivati premeštanje (robe) ukaz, uredba

disproportion disputed document dissolution distance distillate

nejednakost, nemirenje osporavana isprava rastavljiv, rastvorljiv daljina destilovati

distinguishing sign of the country distribution disturbance,trouble disused divergence diversion, discrepancy diversity of goods divide dividend divisible divulgence Division for human resources document document for circulation documentary credit documents produced documents to be furnished to the customs dock dog training domestic domestic goods domestic economy domestic price domestic procedure donate donated export donor dope double checking system double entry book-keeping double invoicing double taxation double locked customs warehouse double walled suitcase down payment

shenja dalluese,simbol i një shteti shpërndarje pengesë,jorregullsi i papërdorun ndarje,dyanësi ndryshim llojshmëri e mallrave ndaj,shpërndaj kamatë,përpjesë e aksionit i pjesëtueshëm përhapje e sekretit Sektor për resurset njerëzore shkresë publike dokument për qarkullim kredi dokumentare dokument i paraqitur dokumente të prezentuara- doganës skele,mol,lima dresurë e qenit shtëpiak,i vendit mallra vendor ekonomia e vendit çmim vendor procedurë e vendit fal,dhuroj eksport në bazë dhurimi dhuratëdhënësi drogë sistem i kontrollit të dyfishtë regjistrim i dyfishtë faturim i dyfishtë tatimim i dyfishtë

simbol zemlje raspodela smetnja, problem neupotrebljiv, zastareo posebnost, dvostranost skretanje, neslaganje razliþitost roba podeliti kamata, dividenda deljiv otkrivanje tajne Odsek za kadrovska pitanja javni zapis, isprava isprava za opticaj dokumentarni kredit predoþen dokument dokumenta za predoþavanje carini dok, pristanište brodova obuka pasa domaüi domaüa roba domaüa ekonomija domaüa cena domaüi postupak pokloniti, darivati izvoz po osnovu donacije donator droga sistem dvostruke kontrole dvostruka registracija dvostruko fakturisanje dvostruko oporezivanje carinski magacin sa dvostrukim oebezbeÿenjem kofer sa duplim zidovima kapara, avans

depo doganaore me siguri të dyfishtë valixhe me mure të dyfishta kapare

doubt draft draw draw up drawback of customs duties

dyshoj projekt i planit terhek,nxjerr hartoj,përpiloj rikthim i doganës sistemi i rikthimit të tagrave importuese doganore keqpërdorim me drogë korrieri i drogës zbulim i drogës aktivitet në zbulim të drogës qen për zbulim të drogës konfiskim i drogës kontrabandim me drogë i varur nga droga kabina e shoferit i dyfishtë i dyshimtë date e afatizuar në të parë(shikuar) mallra dampingu çmim dampingu kopje mallra të qëndrueshëm periudhë,kohëzgjatje i nënshtrohet obligimit doganor tagrat e aplikuara doganore tagra të importit taksë për evidentim doganor tagrat e normuara me ligj obligimet që dalin nga marrevështja dogana e paguar privilegj doganor dhe tatimor

sumnjati nacrt plana izvuüi, žreb sastaviti povraüaj carinskih dažbina sistem povraüaja uvoznih dažbina zloupotreba narkotika kurir za narkotike otkrivanje narkotika radnja otkrivanja narkotika pas za otkrivanje narkotika zaplena narkotika krijumþarenje narkotika ovisnik od narkotika kabina vozaþa dvojni sumnjiv, dvosmislen oroþeni rok na viÿenje dampinška roba dampinška cena kopija, duplikat trajna roba trajanje, rok isplate duga podleže carinskoj obavezi važeüe carinske dažbine dažbine i porezi pri uvozu dažbine za carinsko evidentiranje dažbine propisane zakonom dažbine nastale uvogorima plaüena carina carinska i poreska povlastica

drawback system drug abuse drug courier drug detection drug detection activity drug detector dog drug seizure drug smuggling drug addict drivers cab dual dubious due date due on demand dumped goods dumping price duplicate durable goods duration dutiable duties applicable, duties chargeable duties and taxes due on importation duties for the customs record duties legally owed duties resulting from conventions duty paid duty and tax-free allowance

duty applicable to third countries duty/tax collection duty/tax and tax-free importation,free admission duty-free duty-free admission duty free allowance duty free entry duty free goods duty free shop earnings,profit easing of frontier formalities e – commerce ecological economic economic effect economic activities economic court economic laws economic planning economic policy economic reform economic relations economic stability economic system economic transgression economize edict education effect effective customs law effective legislation effectuate efficiency

tagrat doganore që aplikohen për vendet e treta vjelja e tagrave leja për lirim nga tagrat importuese pa doganë mosnënshtrimi i pagesës së tagrave në hyrje privilegje doganore hyrja e mallrave pa doganë mallra pa dogane shitore e lirë (e mallrave pa doganë)

dažbine koje se primenjuju na treüe zemlje prikupljanje dažbina/poreza dozvola za oslobaÿanje od uvoznih dažbina bez carine osloboÿeno plaüanja carine na ulazu carinske povlastice ulaz robe bez carine bescarinska roba bescarinska prodavnica dobit, profit olakšavanje graniþnih propisanih formi elektronska trgovina ekološki ekonomiþno ekonomski efekat ekonomske aktivnosti privredni sud privredni zakoni plansko privreÿivanje ekonomska politika privredna reforma ekonomski odnosi privredna stabilnost privredni sistem privredni delikt štediti, ekonomisati ukaz obrazovanje dejstvo, uticaj carinski zakon na snazi zakonodavstvo na snazi izvršiti, ostvariti efikasnost

E
fitimi thjeshtësimi i formaliteteve kufitare tregti elektronike ekologjik ekonomik,rentabel efekt ekonomik aktivitete ekonomike gjyqi ekonomik ligje ekonomike planifikimi ekonomik politikë ekonomike reformë ekonomike marredhënie ekonomike stabilitet ekonomik sistem ekonomik delikt ekonomik kursej,ekonomizoj dekret arsimim,edukatë rezultat,ndikim ligji i zbatueshëm doganor legjislacini i zbatueshëm zbatoj përmbush rezultat sasior dhe cilësor

effluvium elaborate elastic electronic electronic data interchange(EDI) electrum elegant goods elevator eligibility elimination elocution embargo emblem emergency provisions emendation emigrant Eminence, Your Emissary emission of money empirical employee employer employment empower,authorize empowered to act as a representative empty enactment enclosed end consumer end product end user,final user endorse, negotiate end use enforceable enforce payment enforced compliance

aromë e keqe përpunoj,shtjelloj i shtrirshëm i zgjatshëm elektronik këmbimi elektronik i të dhënave ar i përzier me argjend mallra të hijshëme,elegante makinë ngritëse zgjedhshmëri eliminim ligjërim,oratori,gojtari ndalim,pengesë shenjë,nishan,stemë masa emergjente (të nevojshme) korrigjim i tekstit mërgimtar Shkëlqesia,Juaj Përfaqësues (misionar) lëshim,nxjerrje e parasë hulumtues,kërkues të punësuarit punëdhënësi punësim autorizon ka akt të përfaqësimit(i autorizuar) i zbrazët,bosh dekret,dispozitë,akt ligjor bashkangjitur blerësi i fundit produkti final(i fundit) shfrytëzuesi i fundit qarkullon,konfirmon përdorim i fundit i zbatueshëm marrje e borxhit me dhunë ekzekutim me dhunë

smrad razraditi elastiþan, rastegliv elektronski elektronska razmena podataka zlato pomešano sa srebrom elegantna roba lift, elevator podesnost, izbor eliminacija oratorstvo, govorništvo embargo, zabrana amblem, znak mere vanrednog stanja prepravka teksta emigrant, iseljenik Vaša Visosti emisar, poslanik emisija novca empirijski, nauþno zaposleni poslodavac zaposlenje ovlašüenje, odobrenje ovlašüen u svojstvu predstavnika prazan ukaz, propis, odredba,akt priložen, obuhvaüen krajnji potrošaþ krajnji proizvod krajnji korisnik potpisati, zakljuþiti ugovor krajnja upotreba primenjljiv prinudna isplata prinudno usaglašavanje

enforcement execution,implementation engine engineering enigmatic enhancement border control enquiry ensign ensure that the seals are intact enter goods in the accounts,register goods enter into force entail entered goods,imported goods enterprise entire entitled entitlement entrepreneur entrust entry point entry and exit points entry for warehousing entry into free zone entry into the accounts entry into the Community environmental protection environment-friendly envisage equal opportunities equipped equitable equivalent compensation equivalent goods

ekzekutimi me dhunë,implementimi makinë,motor,lokomotivë inxhiniering i ndërlikuar,i koklavitur shtim i kontrollit kufitar hetimet flamurtar siguron pacenushmërine e veçorive doganore mban evidencën e mallrave hyn në fuqi kërkoj,trashegimi mallrat e importuara ndërmarrje,nisijativë mbarë,krejtë,i tërë i autorizuar fitim i të drejtës ndërmarrës jap në besim vendkalim në hyrje caku i hyrjes dhe i daljes(në kufi) hyrje për deponim(të mallit) hyrja në zonë të lirë(doganore) hyrja në libër të kontabilitetit hyrja në Union (UE) mbrojtja e ambientit jetësor siguri ekologjike parashikoj,marr parasysh mundësitë,shanset e njëjta pajisur i drejtë,i paanshëm kompenzim i barasvlerës mallra të barasvlershëm

prinudno izvršenje, primena motor, lokomotiva inženjering nejasan, zagonetan pojaþana pograniþna kontrola istraga zastavnik obezbediti da je plomba netaknuta uknjižiti, registrovati robu stupiti na snagu zahtevam, nasledstvo uvežena roba preduzeüe potpun, celokupan ovlašüen dobijanje prava preduzimaþ poveriti na þuvanje mesto, ispostava ulaska mesta, ispostave ulaska i izlaska ulazak robe u skladištenje ulazak u bescarinsku zonu unos podataka u raþunovodstvenu knjigu ulazak u EU zaštita životne sredine ekološki ispravan ispitati, predvideti jednake moguünosti opremljen ispravan, nepristrasan nadoknada za poravnanje ekvivalenta roba

equivalent and identical goods erecting erasure error,mistake essential goods essential shape established or resident establishment of Customs Union Eurocustoms European community European Free Trade Association (EFTA) European part of the Community European Union (EU) evade import duties and taxes evasion ex-works invoice price examination of goods excess demand estimate,appraise excess goods excessive supply exceed exchange control,foreign exchange control exchange of diplomatic notes exchange permit exchange transaction exchange control regulation exchange of information exchibition of goods executive excise duty exclusive exclusive right

mallrat e barasvlershëm dhe identik ngritje,montim(përpunim) fshirje,shuarje gabim mallra themelor formë me rëndësi ka selinë ose banimin themelimi i Unionit Doganor Eurodogana Komuniteti Europian Shoqata Evropiane e Tregtisë së Lirë (EFTA) pjesë e Unionit Evropian Unioni Evrpian UE ikje nga tagrat e importimit dhe të tatimit fshehje e taksave vlera faturale në hapsirën e fabrikës(pariteti) egzaminimi i mallrave-shiqimi kërkesë përtej mase vlerëson mall i tepërt ofertë e tepërt kaloj,tejkaloj,ia dal kontrolla e këmbimit të valutës së huaj shkëmbimi i notave diplomatike leje devizore transaksionet devizore normat e kontrollit devizor këmbimi i informative ekspozitë mallrash zbatues, përmbarues aksiza i veçantë i posaçëm e drejtë eksluzive

ekvivalenta i ista roba podizanje, montiranje brisanje, nestajanje greška baziþna roba osnovni oblik sa sedištem ili boravištem osnivanje Carinske unije Eurocarina Evropska zajednica Ekonomski savez slobodne trgovine (EFTA) evropski deo EU Evropska unija izbeüi uvozne dažbine i poreze izbegavanje (plaüanja ) fabriþka cena na fakturi pregled robe prekomeran zahtev proceniti višak robe prekomerna isporuka (zalihe) premašiti, preterati kontrola zamene strane valute razmena diplomatskih nota devizna dozvola devizne transakcije propisi devizne kontrole razmena podataka izložba robe izvršni, izvršilac akciza ekskluzivan, iskljuþiv ekskluzivno pravo

exempt from import duties exemption exemption condition exemption from the obligation to present goods exit from the community exit point exit visa expense,cost expensive experience in the customs domain expert,consultant expire expiry expiry date expiry of the validity of the import licence expiry of validity explanatory notes explanatory notes to the combined nomenclature explain explore explosive expose export export certificate,export licence,export permit export declaration export document export formalities export goods export levy export market export or rexport declaration export preference export price

përjashtim,zhdetyrim nga tagrat importuese përjashtim kusht i përjashtimit i liruar nga obligimi i paraqitjes së mallit dalja,largimi nga UE pika(caku)i daljes viza dalëse shpenzime shtrenjtë,i shtrenjtë përvojë në lëmin doganor eksperti,profesionisti pushon validiteti(i dokumentit) kalim(skadim)i afatit afati i skadimit skadim i vlefshmërisë së lejes së importit kalim afati i vlefshmërisë shënime me udhëzime

izuzeto od uvoznih dažbina izuzeüe uslov izuzeüa izuzeto od obaveze pokazivanja robe izlazak iz EU izlazni punkt izlazna viza troškovi skupo iskustvo u carinskoj oblasti struþnjak, konsultant prestaje zakonitost isprave istek roka datum isteka roka istek važenja uvozne dozvole istek roka važnosti beleške sa uputstvima beleške uputstava za kombinovanu nomenklaturu objasniti istražiti, eksploziv izložiti izvoz dozvola za izvoz izvozna deklaracija izvozna isprava izvozne propisane forme izvozna roba odreÿivanje poreza na izvoz izvozno tržište deklaracija izvoza ili ponovnog izvoza povlastice kod izvoza izvozna cena

skjarime të nomenklaturës së kombinuar sqaroj,spjegoj,tregoj gjurmoj,hetoj,vezhgoj plasës,pëlcitës,ndezës nxjerr në shesh,zbuloj dalje jashtë e mallrave vendor leje për eksportim deklaratë eksportuese dokument eksportues formalitetet në eksport mall për eksport përcaktimi i tatimit në eksport tregu eksportues deklaratë eksportuese ose rieksportuese lehtësirat në eksport çmimi eksportues

export procedure export prohibition export quota export refund export regime regulations, export provisions export shipment export subsidization, export supsidy

procedura në eksport ndalesë e eksportit kuota në eksport rikthimi për shkak të eksportit regjimi eksportues normat ligjore lidhur me eksportin dergesa eksportuese subvencionet eksportuese eksporti përmes tubacioneve(gypave përçues) eksportuesi vendi eksportues shteti eksportues anëtar i UE-së dërgesë urgjente zgjerim,shtrirje,zgjatje shtesë,vijim procedura e transitit jashtë BE-s borxhi i jashtëm tregu i jashtëm tregtija e jashtme transiti i jashtëm shuarja e borxhit doganor më tepër,më shumë shpenzime shtesë zbritje e veqantë kamatë ndëshkuese të nxjerra ekstradimi,dorëzimi ambasador i jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë dëshmitar-vrojtues i çështjes

izvozni postupak izvozna zabrana izvozna kvota povraüaj radi izvoza izvozni režim izvozni propisi izvozna pošiljka izvozne subvencioje

eksportation by pipeline exporter exporting country exporting Member State express parcel extend extension external Community transit procedure external debt,foreign debt external market external trade external transit extinction of the customs debt extra extra charges extra discount extra interest,delayed interest,default interest extracted extradition extraordinary and plenipotentiary ambassador eye witness

izvoz cevovodom izvoznik zemlja izvoza država izvoznica þlan EU ekspresna pošiljka produžiti, proširiti produžetak, odlaganje tranzitni postupak van EU spoljni, inostrani dug spoljno tržište spoljna trgovina spoljni tranzit gašenje carinskog duga dodatak, višak dodatni troškovi dodatni popust zatezna kamata izvaÿeno ekstradicija, predaja vanredni i opunomoüeni ambasador svedok, oþevidac izmisliti, falsifikovati, napraviti

F
fabricate trilloj,shpif

facilitate fact facts factor factoring factory factory acts factual facultative faculty faculty of law found fair fair minded fairness fall fall in prices false invoice false representation false of surveing false of translation falsification fault favour fee fct(forwarding agents certificate of transport fiction fiction of law fictive fictitious value fight against commercial fraud fight against smuggling figure

lehtësoj,ndihmoj,thjeshtësoj fakt,ngjarje ose vepër e vërtetë gjendje faktike shkaktar,shkas,mjet tregti komisionare fabrikë,uzinë legjislacioni i fabrikës faktik fakultativ,i padetyrueshëm leje,aftësi,fakultet fakulteti juridik i gjetur,gjindet i drejtë,fer i pa-anshëm drejtësi rënie,ulje,zbritje rënje e çmimeve faturë e rrejshme paraqitje e rrejshme shqyrtim,rishikim i gabuar përkthim i gabuar falsifikim gabim,mungesë,e metë nderë,anëmbajtje,dobi pagesë,shpërblim vërtetimi i transportit trillim,fiktiv trillim i ligjit i trilluar,jo real,fiktiv vlerë fiktive luftë kundër mashtrimeve tregtare luftë kundër kontrabandës shifër,formë,figurë

olakšati, pomoüi, uprostiti þinjenica, radnja, dogaÿaj faktiþko, þinjeniþno stanje þinilac, sredstvo komisiona trgovina fabrika, proizvodna hala fabriþki propisi stvarni, þinjeniþni fakultativan, neobavezan dozvola, sposobnost, fakultet pravni fakultet ustanoviti pošteno, fer nepristrasan pravda pasti, ne uspeti pad cena lažna faktura lažno predstavljanje pogrešna procena pogrešan prevod falsifikat greška, kvar, mana naklonost, korist, usluga plaüanje, novþana nagrada potvrda o prevozu zamišljanje, izmišljotina zakonska fikcija izmišljen, nestvaran, fiktivan fiktivna vrednost borba protiv trgovinskih prevara borba protiv krijumþarenja broj, figura

file file and dispose of a case fill in (a form) final station,petrol station filling consumption, final use filling act filling clause filling certificate of origin final date final decision final outcome finality final destination final finance financial financial assistance financial crisis financial liability fitting flag flagrance flexible forbidden forbidden entrance force force majeure foreign foreign trade monopoly for order for personal use foreign customs territory foreign market discount franchise fraudulence

arkivoj vendos një dokument arkivoj lëndën plotëson formularin i fundit,përfundimtar stacion i derivateve të naftës konsumi final akti final klauzolë përmbyllëse çertifikatë finale e origjinës afati i fundit vendimi përfundimtar rezultati përfundimtar fund,mbarim caku i fundit prodhimi final financon financiar ndihmë financiare krizë financiare përgjegjësi financiare përshtatje flamur provë e veprës aty për aty,flagrancë elastik,i përkulur e ndaluar hyrja e ndaluar forcë,detyrim forcë madhore I huaj,i jashtëm monopol i tregtisë së jashtme sipas urdhërit për nevoja personale territori i jashtëm doganor zbritje e çmimeve në tregun e jashtëm përjashtim,lirim,privilegj mashtrim

arhivirati arhivirati predmet popuniti formular zakljuþno, konaþno benzinska pumpa konaþna upotreba finalni, završni akt završna klauzula konaþno uverenje o poreklu krajnji rok konaþna odluka konaþni ishod kraj, završetak konaþno odredište konaþan finansirati finansijski finansijska pomoü finansijska kriza finansijska odgovornost odgovarati zastava na delu fleksibilan zabranjeno zabranjen ulaz sila, prinuda, moü viša sila strani monopol spoljne trgovine po nareÿenju, po zapovedi za liþnu upotrebu inostrano carinsko podruþje popust za inostrano tržište franšiza, povlastica prevara

fragile-handle with care… free admission free circulation free customs zone free market free to frontier free trade freight freight train freighter frequency of controls frontier crossing,point,border crossing frontier service frontier zone fraudulent frozen goods fine fire-arms firm first place of destination first aid box first class first country of destination first customs office fiscal warehouse fiscal year fixed assets fixed capital fixed prices flat rate flat-rate clearance flat-rate guarantee flavouring essences flight flood floor price fluctuating rate

kujdes,i thyeshëm,i brishtë(mbishkrime në ambalazhin e mallrave) hyrje e lirë qarkullim i lirë zonë e lirë doganore treg i lirë franko-kufiri tregti e lirë çmimi i trnsportit tren i transportit të mallrave anije mallrash kontrolle të shpeshtuara kalim kufitar shërbim kufitar zonë kufitare mashtrues mallra të ngrirë gjobë armë zjarri firma caku i destinimit të parë kutija e ndihmës së parë klasa e parë shteti i destinimit të parë dogana e parë depoja tatimore viti finansiar mjetet themelore kapital i palëvizshëm çmimet fikse kompensim paushall zhdoganim sipas pozicionit paushall garancioni i zhdoganimit paushall mëlmesat linjë aeroplani vërshim çmimi më i ulët kurs i ndryshueshëm

osetljivo, rukovati oprezno slobodan ulaz slobodan promet slobodna carinska zona slobodno tržište franko granica slobodna trgovina najamnina prevoza transportni voz transportni brod uþestalost kontrola graniþni prelaz graniþna služba graniþna zona obmanjljiv, nepošten smrznuta roba globa vatreno oružje firma prvo mesto odredišta kutija za prvu pomoü prva klasa, prvoklasan prva odredišna zemlja prva carinarnica poresko skladište fiskalna godina fiksna sredstva fiksni kapital fiksne cene paušalna nadoknada paušalno carinjenje garancija paušalnog carinjenja pikantna roba avionska linija poplava najniža cena varijabilni kurs

fluctuation foodstaffs animal origin for instance foreign exchange desk foreign owned formal formal decision formality forward forwarder forwarding forwarding agency forwarding agent forwarding agent’s commission fcr(forwarding agents certificate of receipt) foundation founding capital fraud route fraudulent practices execute, implement execute an obligation full examination of the goods furnish proof of ones official capacity further processing

fluktuim,ndryshim ushqim me origjinë të kafshëve për shembull sportel këmbimi pasuri e jashtme formal vendim formal formalitete udhëzon transportues transportim agjensioni transportues shpediteri provizioni i shpediterit vërtetim i agjentit të shpedicionit fondacion kapitali themelues rruga kontrabandiste përvoja delikuente ekzekuton zbaton detyrën kontrolla detale e mallit paraqet prova mbi autorizimin zyrtar përpunim i mëtejmë

promenjljivost, nestalnost hrana životinjskog porekla na primer šalter menjaþnice strano vlasništvo zvaniþan, formalan zvaniþna odluka propisane forme uputiti prevoznik prevoz transportno preduzeüe špediter, carinski zastupnik špediterska provizija potvrda špeditera zadužbina osnivaþki kapital krijumþarski put kriminalno iskustvo izvršiti, sprovesti izvršiti obavezu detaljna kontrola robe pružiti dokaz o zvaniþnom ovlašüenju dalja obrada

G
gang gallon gangster gasbag gem bandë,klikë,tufë,grup masë e lëngjeve(.5lit) hajdut,bandit, balon gasi gur i çmueshëm družina, banda mera za teþnost (5 lit) gangster, bandit vazdušni balon dragi kamen

General Agreement on Tariffs and Trade general generalized system of preferences

Marrevëshja e përgjithshme mbi tarifën doganore dhe tregtinë(GAT) i pergjithshëm,gjeneral sistemi i përgjithshëm mbi preferencat(lehtësirat)

Opšti sporazum o carinskoj tarifi i trgovini opšte, general opšti sistem o preferencijalima

generation general cargo generator gentleman gesticulation gentleman’s agreement gift global quota globalized customs procedure gloss gold-clause goods goods in bulk goods in storage goods allowed to be warehoused goods assortiment goods carried by air

prodhues,riprodhues dërgesat në dengje prodhues i rrymës,fuqisë(gjenerator) zotëri,bujar,fisnik gjestikulim marrëveshje gojore dhuratë kuotë globale procedurë doganore e globalizuar shënim,përkthim klauzole – ari mallra mallra rinfuzo mall i magazinuar mall i lejuar për magazinim përzgjedhje mallrash mallra të transportuar me vijë ajrore mallra të transportuar me komunikacion hekurudhor mallra të transportuar me komunikacionin rrugor mallrat e transportuara përmes udhëtarëve mallra të konfiskuar nga dogana deklaratë doganore mallra të paraqitur për transport mallra në kreun e njejtë të tarifës mallra të karakterit komercial mallra me origjinë nga vendi i tretë mallra në gjendje të ndryshuar mallra në qarkullim të lirë mallra të deponuara përkohësisht mallra në tranzitim

proizvoÿaþ denþane pošiljke agregat, generator gospodin gestikulacija usmeni sporazum poklon globalna kvota globalizovani carinski postupak objašnjenje, tumaþenje zlatna klauzula roba roba u rifuzu uskladištena roba odobreno skladištenje robe asortiman robe prevoz roba vazdušnim saobraüajem

goods carried by rail goods carried by road goods carried by the passenger goods confiscated at the customs goods declaration goods declared for shipment goods falling under the same tariff heading goods for commercial use goods from third countries goods in altered state goods in free circulation goods in temporary storage goods in transit

prevoz robe železnicom prevoz robe drumom putnik prenosi robu roba zaplenjena na carini carinska deklaracija roba prijavljena za prevoz , roba za komercijalnu upotrebu roba sa poreklom treüe zemlje roba u izmenjenom stanju roba u slobodnom prometu roba u privremenom skladištu roba u tranzitu

goods in unaltered state goods intended for import goods irretrievably lost goods liable to import duties goods not presented to customs goods of similar characteristics goods of Community origin goods originating in a country goods placed in temporary storage goods placed under seal goods placed under suspensive procedure goods platform goods porter foreman… goods rejected by the importer released for free circulation goods subject to customs declaration goods subject to customs supervision goods temporarily removed from customs warehouse goods that do not comply the terms of the contract goods to be delivered goods to be exported goods to declare goods under guarantee goods value,value of goods goods wholly obtained or produced in one country

mallra në gjendje të pandryshuar mallra për qëllim të importit mall i humbur i pakompenzuar mall nën obligimin e tagrave importuese mallra të paparaqitura pranë doganës mall i veçorive të ngjashme mall me prejardhje nga UE mall me origjinë vendore mall i vendosur përkohësisht në depo mall i vendosur nën mbikëqyrje

roba u nepromenjenom stanju roba namenjena uvozu nepovratno izgubljena roba roba podložna uvoznim dažbinama roba nepredoþena na carini roba sliþne vrste roba poreklom iz EU roba domaüeg porekla privremeno uskladištena roba roba stavljena pod nadzorom roba smeštena pod suspenzivnim postupkom platforma za kontrolu robe magacioner uvoznik odbio robu puštena u slobodan promet roba koja podleže carinskoj deklaraciji roba koja podleže carinskom nadzoru roba privremeno iznešena iz carinskog skladišta roba koja ne odgovara ugovorenim uslovima roba za isporuku roba za izvoz roba za prijavu roba pod garancijom vrednost robe roba u potpunosti dobijena ili proizvedena

mall nën procedurë suspenzive platforma për kontrollin e mallit magazionieri mall i kthyer nga importuesi mall i lëshuar në qarkullim të lirë mallra të cilët i nënshtrohen obligimit të paraqitjes në doganë mallra të vendosur nën mbikëqyrje doganore mallra përkohësisht të nxjerrura nga magazina doganore mallrat të cilët nuk i përgjigjen kushteve të kontratës malli i gatshëm për nisje mallra me qëllime të eksportit mall për prezentim malli nën garancion vlera e mallit i tërë malli i prodhuar në një shtet

u jednoj zemlji goods,commodity,merchandi se government agencies green channel, green exit greyhound system gross mass gross weight groupage freight guarantee certificate guarantee office guarantee the identity of goods guaranteed quality guilt guilty handsell hangar harmonized customs tariff system harmful half-finished goods heir have you anything to declare hazardous goods hereditament heading headquarters High Court of Justice hidden goods higher education high risk consignment high value goods holder holder of the customs procedure holder of a right

mall,mall i konsumit të gjerë agjencitë qeveritare korridori i gjelbërt,dalja e gjelbërt sistemi i nxjerrjes së kontingjenteve masa bruto pesha bruto mallra grumbull në transp. çertifikatë e garancionit zyrja e garancioneve garancioni i cilësisë (kualitetit) të mallit kualitet i garantuar fajësia fajtor

roba široke potrošnje vladine agencije zeleni izlaz "ništa za prijavu" sistem izbavljenja kontigenata bruto masa bruto težina grupni prevoz uverenje o garanciji kancelarija za garancije garancija kvaliteta robe garantovan kvalitet krivica kriv

H
kaparë barangë aeroplani sistemi i harmonizuar i tarifës doganore materie e dëmshme prodhim gjysëmfinal trashëgimtar keni diç.të lajmëroni mallra të rrezikshme pasuri e trashëguar kreu(i tarifës doganore) selia,godina komanduese Gjykata e lartë mallra të fshehur arsimim i lartë dërgesë e rrezikut të lartë mall me vlerë të lartë pronar,titullar bartës i procedurës doganore bartës i së drejtës kapara avionski hangar harmonizovani sistem carinske tarife štetan poluproizvod naslednik imate li nešto da prijavite opasna roba nasleÿe glava (carinske tarife) Uprava Vrhovni sud sakrivena roba visoko obrazovanje pošiljka visokog rizika roba velike vrednosti vlasnik, nosilac nosilac carinskog postupka nosialac prava

home market discount home trade,internal trade home made goods,domestic goods home produced goods horse power hovercraft human resources development humanitarian aid humanitarian goods hydrofoil

zbritje në tregun e vendit tregtim i brendshëm mall vendor mall i prodhuar vendor kalë- fuqi automjet me jastëk të ajrit zhvillim i resurseve njerëzore ndihmë humanitare mall humanitar barkë motorike e ujit (hidrogliser)

popust na domaüem tržištu unutrašnja trgovina domaüa roba domaüa proizvedena roba konjska snaga vozilo sa vazdušnim jastukom razvoj kadrova humanitarna pomoü humanitarna roba hidro gliser

I
IDA (Interchange of Data between Administrations identification identification marks identification means identification measures identification number identification number of the container identity identity card illegal,illicit illiterate immigrant imminent danger implementing provisions,measures of implementation implication import prohibition import arrangements,import procedures import authorization,import licence import certificate,certificate of import import charge këmbimi i shënimeve në mes të administrative doganore identifikimi shenjat identifikuese mjetet identifikuese masat identifikuese numri identifikues numri identifikues i kontejnerit identitet letërnjftim jolegjitim,kundërligjor analfabet ardhës kanosje e rrezikut izmena podataka izmeÿu carinskih administracija identifikacija, prepoznavanje identifikacioni znaci identifikaciona sredstva identifikaciono mere identifikacioni broj identifikacioni broj kontejnera identitet liþna karta, službena legitimacija ilegalan, nezakonit nepismen doseljenik neposredna opasnost primenjivanje odredbi, mere primene uþešüe, umešanost zabrana uvoza uvozni postupci uvozna dozvola uvozno uverenje uvozni troškovi

udhëzimet e obliguara për aplikim pjesëmarrje,përzierje ndalesa e importit procedurat importuese leje importimi çertifikatë importimi shpenzimet e importimit

import declaration import duties import duties and taxes import duties of a fiscal nature import formalities import goods,imported goods import quota import regime import requirements import subsidy import tariff quota import transactions importation after outward processing importing season impose customs duties impose penalties impose tax in bad order inaptitude income incomplete declaration incorrect information increase incurrence of customs debt indirect representation indirect tax individual guarantee industrial property right industrial warehouse industry inflammable goods information exchange Information Technology IT ingredient initial quota initiative

deklarata importuese tagrat importuese tagrat importuese dhe tatimet tagrat importuese me karakter tatimor formalitetet importuese mallra të importit kuota importuese regjimi importues kërkesat në import nxitja e importit kontingjenti tarifor importues transakcionet importuese import pas perpunimit aktiv sezoni i importit përcakton shumën e doganës shqipton dënimin i vë tatimin në gjendje të keqe paaftësi e ardhur deklaratë jokomplete informacion jo i saktë shtim,ngritje lindje e borxhit doganor përfaqësim indirekt tatim indirekt(i tërthortë) garancion individual e drejta mbi pronën industriale depoja industriale industria mall që digjet lehtë këmbim i informatave Teknologji informuese pjesë përbërëse kuota fillestare iniciativa

uvozna deklaracija uvozne dažbine uvozne dažbine i porezi uvozne dažbine poreskog karaktera uvozne propisane forme uvozna roba uvozna kvota režim uvoza zahtevi kod uvoza podsticati uvoz uvozna tarifna kvota uvozna transakcija uvoz nakon aktivnog oplemenjavanja uvozna sezona uvesti carinske dažbine izglašava kaznu uvesti porez u lošem stanju nesposobnost prihod nepotpuna deklaracija netaþna informacija porast, uveüanje nastanak carinskog duga posredno predstavljanje posredni porez liþna garancija pravo industrijske svojine industrijsko skladište delatnost, industrija lako zapaljiva roba razmena podataka informativna tehnologija sastojak poþetna kvota inicijativa

inland customs office inland sea innocent inquiry notice insolvency inspect baggage inspection of means of transport insult,injure insurance company integration intellectual property right intelligence interested person inter-governmental agreement intermediate office intermediate product Internal Community transit document internal frontier internal politics, home affairs internal traffic international agreement international airport

doganë e brendshme deti brenda kufijve i pafajshëm njoftim mbi hetuesinë falimentim kontrollon paketat inspektimi i mjeteve të transportit ofendon,sulmon shoqate e sigurimit integrim e drejta në pronë intelektuale shërbim informativ person i interesuar marrevëshje ndërqeveritare zyre ndërmjetësuese produkt i ndërmjetëm dokument tranzitor përbrenda UE-së kufi i brendshëm politika e brendshme komunikacioni i brendshëm marrëveshtje ndërkombëtare aeroporti ndërkombëtar

carinarnica u unutrašnjosti zemlje more u unutrašnjosti zemlje nevin, nedužan obaveštenje o istrazi bankrot pregled prtljaga pregled prevoznih sredstava uvrediti, povrediti osiguravajuüe društvo integracija pravo na intelektualnu svojinu obaveštajna služba zainteresovano lice meÿudržavni sporazum služba za posredovanje meÿuproizvod tranzitni dokument unutar EU unutrašnja granica unutrašnja politika unutrašnji saobraüaj meÿunarodni sporazum meÿunarodni aerodrom meÿunarodna saradnja za spreþavanje teroristiþkih napada meÿunarodni carinski tranzit meÿunarodni prevoz robe meÿunarodni putniþki saobraüaj meÿunarodna konvencija o biljnoj zaštiti meÿunarodni odnosi Meÿunarodna unija drumskog saobrüaja

international co-operation to prevent terrorist attacs international customs transit international movement of goods,transport of goods international passenger traffic international plant protection convention international relations International Road Transport Union

bashkëpunimi ndërkombëtar në preventivë të akteve terroriste tranzitimi doganor ndërkombëtar transporti ndërkombëtar i mallit trafiku ndërkombëtar i udhëtarëve konventa ndërkombëtare mbi mbrojtjen e bimëve kontaktet ndërkombëtare Unioni ndërkombëtar i komunikacionit rrugor

international chain of customs guarantees International Monetary Fund interpretation interpreter, translator interrogate interrogation interrupted transit intervention intervention centre intervention system introduction introduction of customs legislation invalidate a declaration invest investigaton authority investigative actions investigator invitation to tender invoice invoice value invoice account,bill invoicing inward processing inward processing procedure inward processing warehouse irrecoverable irregular breaking of customs seal irregularities which could result in abuse irretrievable loos irreversible issue licence issued retroactively,issued retrospectively

rrjeti ndërkombëtar i garancioneve doganore Fondi Monetar Ndërkombëtar interpretim interpret,përkthyes merr në pyetje,procedon dëgjim i palës,marrje në pyetje transit i ndërprerë intervenimi qendra intervenuese sistemi intervenues hyrje,parathënie vendosja e rregulativës doganore e prish,stornon deklaratën investon organi hetues punë hetimore hetuesi shpallje e tenderit faturon vlera faturale llogaria ,fatura faturim perpunim i brendshëm aktiv procedura e përpunimit të brendshëm(aktiv) depoja e përpunimit të brendshëm i pakthyeshëm cenimi i veçorive doganore gabimet që shpiejnë në abuzim humbje e pakompensueshme i pakthyeshëm lëshon lejen i dhënur sërish

meÿunarodni lanac carinskih garancija Meÿunarodni monetarni fond tumaþenje tumaþ, prevodilac saslušavati, ispitati saslušanje, ispitivanje prekinuti tranzit intervencija centar za intervencije sistem intervencija uvod uvoÿenje carinskog zakonodavstva poništiti deklaraciju investirati istražni organ istražne radnje istražitelj proglašenje tendera faktura vrednost fakture iznos na fakturi fakturisanje aktivno oplemenjivanje postupak aktivnog oplemenjivanja skladište za aktivno oplemenjivanje nepovratno nepravilno lomljenje carinske plombe greške koje dovode do zloupotrebe nenadoknadivi gubici nepovrativ izdati dozvolu izdato retroaktivno

issuing assotiation,issuing office Istambul Convantion item of taxation, item assessment items of taxation,items of assessment imposition inaccurate incrimination indemnification indivisibility inflammable fluid iterate itinerary

organi që e lëshon dokumentin Marrëveshja e Stambollit pozicion tatimor elementet e tatimit ngarkon jo i saktë inkriminim zhdemtim i papjesëtueshëm lëngje djegëse përsëris program udhëtimi

služba za izdavanje dokumenata Istambulski sporazum poreska pozicija elementi poreza tereti netaþan inkriminisan naknada štete nedeljiv zapaljiva teþnost ponoviti maršruta

J
jailbird jargon jealous jeans jeep jet aircraft jetty jewel job joint committee journal journey jubilee judge judgment judicature judical juke-box jumble junior juror jury jurisdiction jurisprudence i burgosur të folur,gjuhë e vecantë smirëzi,ziliqar,gjeloz veshje xhins(shtof) markë e automjetit aeroplan me gas të kompresuar mol margaritar punë, detyrë komisioni i përbashkët periodik,gazetë periodike udhëtim festë përkujtimore gjykatës gjykim gjyqësi gjyqesor kuti muzikore plaçka,tesha të vjetra i ri,në moshë të re porotë porota fushëveprim në gjyqësi sistem ligjesh zatvorenik žargon ljubomoran teksas platno marka automobila (Džip) mlazni avion morsko pristanište dragulj posao zajedniþka komisija magazin, žurnal putovanje jubilaran praznik sudija presuda, mišljenje sudstvo zakonit, sudski džuboks nered, starudija mlad, mlaÿi porotnik porota sudska nadležnost zakonodavstvo

K
keep keep in force keep time limit keeper keeping kind of goods knock down price know-how mbaj,ruaj,respektoj mbaj në fuqi respektoj afatin rojtar,zotërues,mbajtës zotërim,mbajtje lloji i mallit zbritje e çmimit blerje e dijes þuvati, poštovati, držati biti na snazi pridržavati se vremenskog roka þuvar, držalac þuvanje, držanje vrsta robe oboriti cenu kupovina znanja laboratorija etiketa jezgrovit sletanje i odlazak jezik kopnena granica traka, pojas laserski štampaþ poslednji postupak obrade pranje novca pravo, zakon, sudski zakonodavac sastavljaþ zakona zakon ponude i potražnje advokat lojalnost, odanost kirija, najamnina napušta zemlju privremeno pravni, zakonski, legalan zakonski akt pravni savet zakonski osnov pravna služba pravno lice pravna naknada, obešteüenje, lek zakonodavstvo, pravno sredstvo

L
laboratory label laconic landing and departure language land border lane laser printer last processing operation laundering money law law giver law maker law of supply and demand lawyer loyality lease charges leave the territory temporarily legal legal acts legal advice legal basis legal department legal person legal redress legislation,legal instrument laboratorium pusulle,shenjë,etiketë konciz,preciz ngritje dhe zbritje(aeroplanët) gjuhë(të folur) kufi tokësor vija,brezi,lenta shtypes laserik puna e fundit në procesin e përpunimit larje parash e drejta,ligj,normë ligjdhënës ligjbërës ligji i ofertës dhe kërkesës avokat lojalitet,besnikëri qesimi(qiraja) e le territorin përkohësisht ligjor akt ligjor këshillë juridike bazë ligjore shërbim juridik person juridik ndihmë juridike legjislativ,mjet juridik

letter letter of credit levy levy system liable to export duties liberalization of trade lieutenancy lieutenant,second lieutenant licence licensed

shkresë,letër akreditiv taksim,vjelje sistem i vjeljes (taksave) obligim i pagesës së tagrave eksportuese liberalizim I tregtisë gradë togeri toger,nentoger lejoj,pajis me patent i autorizuar,i privilegjuar

pismo, papir akreditiv prikupljanje,ubiranje sistem prikupljanja podložan izvoznim dažbinama liberalizacija trgovine þin poruþnika poruþnik, podporuþnik dozvola, ovlašüenje ovlašüen, povlašüen

licence plate,licence number lien lien holder life cycle curve

tabela të regjistrimit,numra të regjistrimit e drejtë e pengmarrjes personi i cili e gëzon të drejtën e pengmarrjes kurba e zgjatjes së ciklit të jetës kufijtë e uljes dhe të zbritjes të çmimeve në bursa vë kufirin shoqatë me aftësi të kufizuara kufizim i përgjegjësisë kufizim i pronësisë kufizim i të drejtës së dispozicionit larje e borxhit,përmbarim regjister regjistër i kontrabandës ngarkesë lista ngarkuese hapësira ngarkuese ngarkimi shpenzimet e ngarkimit sjellja e deklaratës së njësuar doganore EUR1 afat-gjatë çertificatë me afat të gjatë mall i humbur. zyrë për sendet e gjetura

registarske tablice pravo na zalogu imaoc prava na zalogu krivina životnog ciklusa granice spuštanja i dizanja cene ograniþenje društvo sa ograniþenim ovlašüenjima ograniþavanje odgovornosti ograniþavanje vlasništva ograniþavanje prava na raspolaganje isplata duga,izvrsenje spisak, registar krijumþarski registar tovar tovarni list tovarni prostor utovar troškovi utovara podnošenje JCI dugoroþan EUR1 dugoroþno uverenje izgubljena roba biro za naÿene

limit up, limit down limitation limited limitation of liability limitation of property limitation of the right of disposal liquid list list of smuggling load load list load space loading loading charges lodgement of a summary declaration long- term (LT).EUR 1 long- term certificate,LT certificate lost goods lost properity office

predmete low-cost export lowering of customs barriers low price producer country lubricating oil luggage inspection eksport me shpenzime të vogla ulja e barrierave doganore vendi me çmim të ulët të prodhimit vaj për lubrifikim kontrollimi i plaçkave izvoz sa niskim izdacima smanjenje carinskih prepreka zemlja sa niskom cenom proizvodnje ulje za podmazivanje pregled prtljaga

M
mad cow mailing address main customs office major major general manufacture’s number manufacturing scrap and waste manufacturing,processing operation mark,trade mark market distortion market economy market intervention market target price marketable quality of goods market-oriented economies Master Plan material added maximum duration of storage maximum quota maximum value of imported goods mayor means of transport means of transport for use measure measuring medico-sanitary inspection semundja e “lopëve te tërbuara" adresa postale zyra kryesore e doganës major gjeneralmajor numri i prodhimit mbeturinat gjatë prodhimit prodhimi,operacionet e përpunimit marka(shenja mbrojtëse) deformim i tregut ekonomi e tregut intervenim në treg sjellja e çmimeve në treg cilësia, kualiteti tregtar i mallit ekonomi te orientuara kah tregu Plani gjithëpërfshirës materiali shtesë kohëzgjatja maksimale e magazinimit kuota maksimale vlera maksimale e mallit të importuar prefekt,kryetar bashkie mjet transporti mjet transporti për nevoja vetjake mas,matje matje shikimi mjekësor-sanitar bolest "ludih krava" poštanska adresa glavna carinska kancelarija major general major proizvodni broj ostaci i otpaci u toku proizvodnje proizvodnja, proces obrade zaštitini znak poremaüaj tržišta tržišna ekonomija intervencija na tržištu kretanje tržišnih cena tržišni kvalitet robe privrede okrenute tržištu Sveobuhvatni plan dodatni materijal maksimalan rok uskladištenja maksimalna kvota maksimalna vrednost uvozne robe gradonaþelnik prevozno sredstvo prevozno sredstvo za upotrebu mera, meriti merenje medicinsko-sanitarni

pregled member of train crew Member State Member State of departure Member State of destination Member State of entry Memorandum of Understanding(MOU) message methods of administrative cooperation methods of classification methylated spirits methylation denaturalization military goods mineral mineral oil minimum charge minimum customs value minimum import price minimum price minister of finance Ministry of Foreign Affairs Ministry of interior miscellaneous goods mode of transport mode of inland transport monetary authority money laundering monitoring moratory more advanced stage of manufacture mother tongue,native language motor oil anetar i personelit te trenit vendi anëtar I UE-së nisja nga vendi anëtar i UE-së destinimi në vendin-anëtar UE-së hyrja në vendin-anëtar i UE-së Memorandumi i Mirëkuptimit porosi þlan osoblja voza zemlja þlanica polazna zemlja þlanica zemlja þlanica odredišta zemlja þlanica ulaska Memorandum o razumevanju poruka metode administrativne saradnje metode klasifikacije metil alkoholi denaturalizacija metila roba za vojsku mineral mineralno ulje minimalan teret minimalna carinska vrednost minimalna cena uvoza minimalna cena ministar finansija Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo unutrašnjih poslova mešovita roba naþin prevoza naþin prevoza u unutrašnjosti zemlje finansijsko telo pranje novca praüenje, nadgledanje moratorijum, odgaÿanje dugova napredniji stepen proizvodnje maternji jezik motorno ulje

metodat e bashkëpunimit administrativ metodat e cilësimit shpiritus denatyralizimi mall për ushtri mineral vaj mineral ngrarkesë minimale vlera minimale doganore vlera minimale e importit çmimi minimal ministri i financave Ministria e punëve të jashtme Ministria e punëve të brendshme mall i ndryshëm mënyra e transportit mënyra e transportit të brendshëm pushteti financiar larje e paras përcjellje,vrojtim shtyrje e borxheve,moratorium shkallë e lartë e përpunimit gjuha amtare vaj motorik

motorway movement certificate movement of goods between Member States movement of services between Member States multilateral agreement mutual assistance mutual assistance group mutual recognition of customs controls

autostradë çertifikata mbi transportin lëvizja e mallit midis vendeve anëtare të UE-së qarkullimi i shërbimeve midis vend.anet.të UE-së marrëveshje shumëpalëshe ndihmë e ndërsjellë ,reciproke grupi për ndihmë reciproke njohja reciproke e kontrollit doganor

auto put uverenje o prevozu promet robe izmeÿu zemalja þlanica EU promet usluga izmeÿu zemalja þlanica EU multilateralni sporazum uzajamna pomoü grupa za uzajamnu pomoü uzajamno priznavanje carinske kontrole nacionalne carinske isprave Najrobi konvencija nacionalna granica podbrojevi u nacionalnoj tarifi nacionalni tarifni dokument poreklo prevoznog sredstva nacionalnost, državljanstvo fiziþko lice prirodan proizvod raspravljati, diskutovati rasprava, diskusija susedna zemlja þlanica EU neto težina pristup mreži Novi kompjuterizovani sistem tranzita ne komercijalna vrednost propis koji zabranjuje povraüaj carine nomenklatura (naimenovanje robe) nominalna vrednost

N
national customs documents Nairobi Convention national boundary national subdivisions,national subheadings national transit document nationality of means of transport nationality,citizenship natural person natural product negotiate negotiation neighbouring Member State net weight network accession New Computerised Transit System no commercial value no-drawback rule nomenclature nominal value dokumentet nacionale doganore Konventa e Najrobit kufiri nacional nën numrat në tarifën nacionale dokumenti nacional transitor nacionaliteti i mjetit transportues nacionaliteti,shtetësia person fizik prodhim natyral bisedon bisedim,diskutim fqinji i shteteve anëtare të UE-së masa neto kycesi i rrjetit Sistemi i ri transitor i kompjuterizuar vlerë jo komerciale dispozitë që ndalon kthimin e doganës nomenklatura(emërtimet e mallrave) vlera nominale

nomination of goods non-alcoholic beverage,soft drink non-Community status non-compliance with the conditions non-consumable goods non-fulfillment of an obligation non- governmental organization non- preferential origin of goods non-quota country non-registered trader non-resident non-barriers non-tariff measures normal price normal residence normally resident notice of tax assessment number changed number of exams number of imports number of discrepancies number plate,registration plate numerical code

emërtimi i mallit pije joalkoolike nuk ka status të UE-së nuk iu përgjigjet kushteve mall jo i pëlqyer për konsum moskryerja e obligimit organizata joqeveritare origjinë jo preferenciale e mallit vendi që nuk bën pjesë nën kuotë tregtar i paregjistruar banor i huaj pengesa jashtetarifore masa jashtetarifore çmim real (i zakonshëm) vendbanimi i vërtetë e ka selinë e vërtetë noftimi per caktimin e tatimit numër i ndërruar numër i verifikimit numër i importit sasia e ndryshimit tabela e regjistrimit kodi numerik

naimenovanje robe bezalkoholna piüa nema status EU ne odgovara uslovima neodgovarajuüa roba za potrošnju neispunjavanje obaveze nevladina organizacija nepreferencijalno poreklo robe zemlja koja ne uþestvuje u kvoti neregistrovani trgovac stranac netarifne prepreke netarifne mere realna cena stvarno prebivalište ima stvarno prebivalište obaveštenje o proceni poreza promenjen broj verifikacioni broj uvozni broj iznos razlike registarske tablice numeriþki kod obaveza obavezan premeštaj radnika pridržavanje, držanje, pravilo objekat, stvar, namera predmet ugovora predmet obaveze primedba, prigovor, nepriznavanje prilika,povod,sluþaj dobija ovlašüenje

O
obligation obligatory transfer of an employee observance object object of a contract object of on obligation objection occasion obtain authorization obligim(detyrim) kalim i detyrueshëm në vend tjetër pune të një punëtori përmbajtje , ruajtje objekt,send,gjë,synim objekt i një kontrate objekt i një obligimi kundërshtim, mospranim,prapësim rast,shkak,arsye merr leje,autorizim

obtain originality status obtain, purchase obvios occidental occupant occupant bona fides occupant without title occupation off-shore offence office office (window) office of reimportation office of temporary importation office of transit official foreign exchange market official inquiry,official request official specimen oil oil colour oil painting oil cisterne old-fashioned oligarchy on on behalf on bail on simple application on-call duty operator opinion opponent opportunity optimism optimum

fitim i statusit “ me prejardhje” furnizohet,merr i qartë,i dukshëm,i kuptueshëm perëndimor pronar,posedues,okupues posedues i ndërgjegjshëm mbajtës pa të drejtë pronësie punë,detyrë jashtë vendit cenim i dispozitave zyrë sportel zyra e riimportit zyra e importit të perkohshëm zyra e tranzitit tregu zyrtar për kembim të parasë kërkesë zyrtare kopja e shtypur zyrtarisht vaj ngjyrë në vaj pikturë në vaj cisternë e vajit i vjetruar,i kohes se vjeter qeverisje e pakicës mbi ,përmbi,përsipër në emër të me dhënie të kaucionit në kërkesë të thjeshtë kujdestari sipas thirrjeve operator,ndërmarrës mendim oponent rast,mundësi shpresë,parashikim më i miri,kulm,vlug

dobija status porekla snabdeva, nabavlja oþigledan, razumljiv, vidljiv zapadni vlasnik, koji uzima u posed savestan posednik posednik bez prava na vlasništvo zanimanje van zemlje prekršaj kancelarija, služba šalter služba ponovnog uvoza služba privremenog uvoza tranzitna služba zvaniþno tržište za inostranu razmenu službeni zahtev služben kucani uzorak ulje uljana boja uljana slika cisterna za ulje staromodan vladanje manjine na,o,u u svojstvu kaucija za pritvor na obiþan zahtev dežurstvo na poziv rukovaoc, preduzetnik mišljenje protivnik povoljna prilika optimizam najbolje, najviše

option optional provision of security oral or verbal declaration order number organic peroxide origin of goods,originating status original security originating goods originating product otherwise

parapelqim,dëshirë pa obligim të paraparë për garancion paraqitja gojarisht e mallrave numër i porosisë peroksid organik/mat.e rrezikshme origjina e mallit,statusi i origjinës sigurim,fillestar,burimor mall me origjinë prodhim me origjinë në mënyrë tjetër,ose

slobodan izbor bez obaveze pružanja garancije usmeno prijavljivanje broj narudžbine organski hidrogen poreklo robe, status porekla originalno osiguranje roba sa poreklom proizvod sa poreklom na drugi naþin, ili pak

outline provision outreach outright exportation outgo outlaw outward processing outward transit overload overpriced goods overseas countries overtime over-value overcharge overdraft overdue overindebtedness over-insurance ower-writing own resources owner of goods ownerless oxidizing agent

dekret i përgjithshëm,përmbledhës kalim,dalje përtej eksport definitiv shpenzime, të dalura shpall jashtë ligjit,shpall joligjor,bandit përpunim jashtë vendit (pasiv) tranzitimi jashtë UE ngarkesë e tepert mall i mbivlerësuar territore tejoqeanike punë përtej orarit mbivlerësim mbingarkesë tejkalim i llogarisë i vonuar,i papaguar insolvent,pa mbulesë mbi sigurimi mbishkrim burimet vetjake pronar i mallit pa pronar materie oksiduese

okvirna uredba, mera prelaziti preko, dosezati definitivan uvoz izlazni troškovi odmetnik, van zakona pasivno oplemenjivanje tranzit van EU preopteretiti precenjena roba prekomorske zemlje prekovremeni rad precenjivanje preplatiti prekoraþenje obraþuna kašnjenje, neisplaüivanje bez pokriüa nad osiguranje prepisano preko drugog teksta sopstveni izvori vlasnik robe bez vlasnika korozivna materija brzinomer, veštaþko srce

P
pace maker matës, përcaktues

pacific package packing packing list packings pact paid work paint palette paragraph parity part load partial and limited reduction of c.duty partial exemption,partial relief partial goods examination partial payment participate participation partner(in business) particular decree’s particular measure of customs protection

paqësor paketë,ambalazh paketim regjistër paketues materal për paketim pakt,dokument i marrevështjes punë shpërblyese ngjyrë,ngjyrosje paleta aline,dispozitë paritet dërgese në dengje zvogëlim i pjesërishëm i doganës lirim i pjesërishëm shikim i pjesërishëm i mallit pagesë e pjesërishme marr pjesë pjesëmarrje partner në biznes dispozita të veçanta masa të posaçme të mbrojtjes doganore ndarje e murit të dyfisht (bunker për fshehjen e mallit) pala e cila është e obliguar t’i paguajë tagrat doganore kaloj,ia dal,arrij kalimi i mallrave përtej kufijve aeroplan i udhëtarëve fluktuimi i udhëtarëve qarkullimi i udhëtarëve udhëtari leje udhëtimi dispozitat lidhur me lejen e udhëtimit shpikje e patentuar(e mbrojtur) automjet patrullues

tih, miran paket, ambalaža pakovanje lista pakovanja materijal za pakovanje pakt, dokument sporazuma uslužni posao boja, bojiti paleta stav, propis paritet denþana pošiljka delimiþno umanjenje carine delimiþno oslobaÿanje delimiþan pregled robe delimiþno plaüanje uþestvovati uþestvovanje ortak posebni propisi posebne mere carinske zaštite

partitions of a double wall party liable to pay customs duties pass passage of goods at frontiers passenger aircraft passenger occupancy passenger traffic passenger ,traveler passport passport regulation patented invention patrol car

pregrade duplog zida

carinski obveznik proüi, iüi prelaženje robe preko granice putniþki avion fluktuacija putnika putniþki saobraüj putnik putna isprava pasoška regulativa zaštiüen pronalazak patrolni automobil

patrol leader patrol service patrol ship pay in pay a customs debt pay in advance pay in cash payment condition payment facilitation peace treaty peak traffic day penal provisions percentage percentage rule period authorization period of application perishable goods permanent address permit,authorize Person established in the Community

udhëheqsi i patrullës shërbimi patrollues anija patrolluese paguan paguan borxhin doganor paguan paraprakisht paguan në të gatshme kushtet e pagesës lehtësirat rreth pagesës marrëveshje(traktatat)paqësor ditë e qarkullimit të dendur masa ndëshkuese përqindje rregull e përqindjes leje e kohëpaskohëshme periudhë e zbatimit mall që prishet lehtë adresë e përhershme lejon Personi juridik me seli në UE

voÿa patrole patrolna služba patrolni þamac uplatiti platiti carinski dug platiti unapred platiti gotovinski uslovi plaüanja olakšice kod plaüanja mirovni sporazum dan jakog saobraüaja kaznene odredbe procenat procentualno pravilo periodicno ovlašüenje period primene lako kvarljiva roba stalna adresa odobravati Pravnolice sa sedištem u EU

person liable for payment of customs duties person represented personal data personal belongings personal data protection personal effects personal property personal exemption personable perpetrate petrol, gas phytopathological inspection phytosanitary regulations phytosanitary certificate

obliguesi doganor,personi i cili është i obliguar t’a paguaj doganën personi të cilin e përfaqësojnë të dhënat personale gjërat personale mbrojtja e shënimeve personale plaqka të rrugës prona personale përjashtim personal juridikisht i afte kryej(një krim etj) benzinë inspektimi fitopatologjik dispozitat fitosanitare çertifikatë fitosanitare

carinski obveznik lice koga zastupaju liþni podaci liþno vlasništvo zaštita liþnih podataka liþne stvari liþno vlasništvo liþno izuzeüe pravno sposoban izvršiti zloþin benzin fitopatološka kontrola fitosanitarni propisi fitosanitarno uverenje

phytosanitary certificate for re-export piece piece goods pirated goods place and date of exportation of goods place of customs clearance place of departure place of destination place of entry place of exit place of offence or irregularity place of origin place of presentation place under a customs procedure place under customs seal plain spirit,pure alcohol plastic-covered cloth pledge(deposit) point of delivery poison police policeman political border port of transshipment port of loading port of unloading possesion possibility post clearance audit,control a posteriori post script preceding poison gas postal items postal package,parcel

çertifikatë fitosanitare për reeksport pjesë,copë malli në pjesë mall i piratëve vendi,dhe koha e eksportit vendi i shdoganimit vendi i nisjes vendi i destinimit vendi i hyrjes vendi i daljes vendi i deliktit vendi i prejardhjes vendi i prezentimit (të mallit për shikim) vendosje nën procedurë doganore vendosje nen plomben doganore alkool i pastër pëlhurë e mveshur me material artificial peng,kapare vendi i nisjes (së mallit) helm (materje e rrezikshme) policia polic kufi politik limani i ngarkim-shkarkimit limani i ngarkimit limani i shkarkimit zotëroj mundësi,eventualitet kontrolli i sërishëm shënim shtesë para prijës, paraardhës gas helmues dërgesat postale paketë postale

fitosanitarno uverenje o ponovom izvozu komad, parþe roba na komad piratska roba mesto i dan izvoženja robe mesto carinjenja mesto polaska mesto namene mesto ulaska mesto izlaska mesto prekršaja mesto porekla mesto prijavljivanja robe za pregled stavljanje pod carinskim postupkom stavljanje pod carinskom plombom þisti alkohol tkanina presvuþena plastikom zalog, jemstvo mesto isporuke otrov policija policajac pograniþna policija luka pretovara luka utovara luka istovara posedovanje moguünost kontrola nakon carinjenja post skriptum prethodin, raniji otrovni gas poštanske pošiljke poštanski paketi,

postal regulations postal traffic post import verification of the declaration power,competence precautionary measures preclude predictable preference preference area preferential preferential customs duties preferential import preferential origin preferential rules of origin preferential system preferential tariff measures preferential or favourable tariff treatment prejudice premises preparation and issue certificates of origin presumption present a certificate present, produce preserved goods,canned goods pretext prevailing prevention of fraud or irregularity previous customs procedure previous document previously convicted price price actuelly paid or payable

rregulativa postare qarkullimi postar kontrolli i deklaratës pas importit kompetenca masa parandaluese preventivë e,i paraparë(pritur) lehtësi(doganore) lëmi i beneficioneve i beneficuar,preferencial tagrat doganore preferenciale import i privilegjuar origjinë e privilegjuar normat mbi privilegjin e origjinës sistemi privilegjues masat preferenciale tarifore masa të tretmanit favorizues tarifor paragjykim,anëmbajtje deklaratë e mëparshme plotësimi dhe lëshimi i çertifikatës mbi origjinën pandehje,sypozim sjell (prezenton) çertifikatën jep në shikim mall i konservuar shkak,arsye mbizotëroj preventivë nga mashtrimet dhe parregullsitë procedura paraprake doganore dokumenti paraprak i dënuar kohë më parë çmimi çmim vërtetë i paguar,ose i pagueshëm

poštansko zakonodavstvo poštanski saobraüaj kontrola deklaracije nakon uvoza nadležnost mere opreza spreþiti predviÿen povlastica (carinska) oblast povlastica povlašüen, preferencijalan preferentne carinske dažbine preferencijalni uvoz preferencijalno poreklo propisi o privilegovanom poreklu sistem preferencijala preferencijalne tarifne mere povlašüeni tarifni tretman predrasuda raniji iskaz priprema i izdavanje uverenja o poreklu nagaÿanje, pretpostavka podneti uverenje podneti, predoþiti konzervirana roba izgovor nadvladati spreþiti prevaru ili nepravilnost prethodni carinski postupak prethodni dokument ranije osuÿivan cena cena stvarno plaüena ili se treba platiti

price determination price discount price flotation price fluctuation price level price list catalogue price mechanism price policy price quotation price reduction price scissors principal printer prior importation private customs warehouse privileged treatment probability pro forma invoice procedure procedure for processing processed goods processed costs processing under customs control processor proclaim produce produce the goods whenever so required produce under licence produce price producer’s association producer’s organization product of first- stage processing product of undetermined origin product under Community surveillance production

formimi i çmimit zbritje në çmim oscilim (levizje)i kursit lëvizje(oscilim)i çmimit niveli i çmimeve çmimore mekanizmi i çmimeve politika e çmimeve oferta e çmimeve zbritje çmimi gërsheret agrare obliguesi (detyruesi) kryesor shtypës import i parakohshëm depo private doganore trajtim i posaçëm gjasë,parashikim parafaturë procedura procedura e përpunimit mall i përpunuar shpenzimet e përpunimit përpunimi nën mbikëqyrje doganore përpunues shpall,proklamoj prodhon,demonstron demonstron mallin sipas kërkesës duke prodhuar me leje çmimi i prodhimit shoqatë e prodhuesve organizata e prodhuesve prodhim i përpunuar primar prodhim me origjinë të papërcaktuar prodhim nën mbikqyrjen e UE prodhimi

odreÿivanje cene popust na cenu variranje kursa variranje cene nivo cena kataloška lista cena mehanizam cena politika cena ponudjena cena sniženje cena agrarne makaze glavni obveznik štampaþ prethodno uvoženje privatno carinsko skladište poseban tretman verovatnoüa profaktura, predraþun postupak postupak dorade doraÿena roba troškovi dorade dorada pod carinskim nadzorom preraÿivaþ, obraÿivaþ objaviti, obznaniti proizvoditi, predoþiti uvek predoþiti robu na zahtev prozvoditi sa dozvolom proizvodna cena udruženje proizvoÿaþa organizacija proizvoÿaþa primarno obraÿen proizvod proizvod neutvrÿenog porekla proizvod pod nadzorom EU proizvodnja

products originating in a country professional equipment profit-oriented transaction, profit-sharing progressive reduction of customs duties prohibited goods prohibitions and restrictions proof of delivery proof of export proof of origin proof, evidence prolongation proportional method proposal protected animals protected desing protected right protection of customs interests protection of goods, safeguarding of goods protection of staff protection of society protective measure protective clause protective element protest protocol protocol on originating products prove provide training provision of a security provision relating to statistics provisional certificate of origin provisional countervailing duty public administration public affair

prodhim me prejardhje nga një shtet pajisje profesionale transakcion fitimprures zbritje progresive e tagrave doganore mall i ndaluar ndalesat dhe perkufizimet provë mbi dërgimin e mallit provë mbi eksportin provë mbi origjinën dëshmi prolongim,zgjatje metodë e perqindjes propozoj shtazët e mbrojtura dizajni,pamja,të mbrojtur mbrojtje e një të drejte mbrojtje e interesave doganore mbrojtja, ruajtja e mallit mbrojtja në punë mbrojtja e bashkësisë masa mbrojtëse klauzola mbrojtëse elementi mbrojtës protestë procesverbal procesi mbi mallin me origjinë provoj,dëshmoj,vërtetoj parashtrimi i garancionit dekreti statistikor certifikatë e përkohshme mbi origjinën tagra të përkohshme për baraspeshë administrate publike kontest shtetëror

proizvod sa poreklom jedne države profesionalna oprema profitabilna transakcija progresivno smanivanje carinskih dažbina zabranjena roba zabrane i ograniþenja dokaz o isporuci dokaz o izvozu dokaz porekla dokaz odložiti, produžiti proporcionalni metodi predlog zaštiüene životinje zaštiüeni dizajn, izgled zaštiüena prava zaštita carinskih interesa zaštita robe, þuvanje robe zaštita osoblja zaštita društva zaštitne mere zaštitna klauzula zaštitni element protest zapisnik zapisnik o proizvodima sa poreklom dokazati pružanje garancije statistiþka uredba privremeno uverenje o poreklu privremene dažbine za izravnanje javna uprava državni spor

public customs warehouse public order public prosecutor public security, public safety punish, penalize punishment, penalty purpose purchase pursuance pursuant to put put forward put into force put for sale

depo publike doganore rendi publik prokurori publik sigurimi publik dënon dënim dashje, qëllim, plan blerje ndjekje në mbështetje,në pajtim me vë,vendos,caktoj parashtroj,paraqes vëj ne fuqi,fuqizoj ligjin caktoj për shitje

javno carinsko skladište javni red javni tužilac javna bezbednost kazniti kažnjavanje, kazna cilj, namera, plan kupiti nastavljanje na osnovu, prema staviti, postaviti, položiti unaprediti, obelodaniti stupiti na snagu (zakon) staviti na prodaju troškovi železniþkog saobraüaja radioaktivan rampa za istovar nasumiþna provera ili test devizni kurs stopa prinosa stope i drugi elementi naplate (carinski) usvajanje, odobrenje usvojiti, odobriti odnos, proporcija sirovina komplet za testiranje reagensa stvarna cena stvarna prodaja raþuni, primanja primiti, prihvatiti službenik na prijemu oduzete robe nedavno, u zadnje vreme

R
rail charges radioactive ramp for unloading shpenzimet e transportit hekurudhor materie të dëmshme radioaktive lloz i shkarkimit metoda e test-kontrollit (sipas rasteve në kapercim) kursi valuator normë e rendimentit tagrat dhe elementet e tjerë të ngarkesës(doganore) miratim miraton,verteton proporcion,përpjesëtim lënde e parë komplet për testim çmim real shitje reale të hyrat,të ardhurat marr në dorëzim,pres,pranoj sekuestrues,kujdestar mallrash të sekuestruar rishtazi,kohët e fundit

random check or test rate of exchange rate of yield rates and other items of charge ratification ratify ratio raw material reagent kit real price real sale receipts receive receiver recent

recession recidivism reciprocally recommendation reconcile records of proceedings recovery of the amount of customs debt rectifier,distillery rectifying,distillation red channel reduced rate reduction in import duties re-export re-exportation certificate reference book reference price reference quality refrigeragerated goods refugee refugees’ camp regional customs authorities regional group register a firm registered registered address registered company,incorporated company registered office registration number regular procedure regulation of prices regulations reimburse re-import

prapsje, tërheqje përsëritje e delikteve reciprokisht (mënyrë e ndërsjellë) udhëzim, këshillim pajtoj, harmonizoj shënime procedurale inkasimi i borxhit doganor aparat për destilim destilimi koridori i kuq (kalimi) shkalla e zvogëluar e përqindjes zbritje në tagrat importuese eksport i sërishëm,re-eksport çertificatë re-eksportuese doracak çmimet përkatëse kualiteti,cilësia përkatëse mallra të ngrira refugjatë,strehëkërkues kamp i të ikurve organ regjional doganor grup regjional regjistron firmën i,e regjistruar adresë e regjistruar ndërmarrje e regjistruar selia e regjistruar numri protokollues procedurë e rregullt rregullore e çmimeve dispozita,norma ligjore laj shpenzimet, dëmshpërblimin importon sërish,riimporton

povratno dejstvo ponavljanje (prekršaja) uzajamno, reciproþno preporuka, upuüivanje, pomiriti, uskladiti zapisnici o postupku naplata carisnkog duga ureÿaj za destilaciju destilacija izlaz "za prijavu" umanjena stopa umanjenje uvozne dažbine ponovni izvoz uverenje za ponovni izvoz priruþnik ponuÿene cene ponuÿen kvalitet smrznuta roba izbeglica izbegliþki kamp regionalni carinski organ regionalna grupa registrovati firmu registrovan prijavljena adresa registrovano preduzeüe registrovano sedište zavedeni broj redovni postupak pravilnik o cenama propisi, zakonske norme nadoknaditi, refundiranje ponovni uvoz

reimposing of customs duties reject relate relationships to one another release a security release for free circulation relevance,relevancy relief from customs duties remain remainder remaining goods remission removal from the warehouse removal of border formalities rent, lease renumber reorganization reorganize repack repair repatriation repayment of duty, reimbursement of duty replacement document replacement goods replacement product report report of destruction reporting, announcenement repress representation representative request for assistance

caktim i sërishëm i tagrave doganore përhedh,shporr bashkoj,përputhë marrëdhënje të njëri tjetrit(reciproke) lirim i garancionit lëshim (I mallit)në qarkullim të lirë rëndësija e mjetit juridik lirim nga tagrat importuese mbetem mbeturinë,tepricë,mbetje mallra të mbetura falje e borxhit zhvendosja nga magazina(depoja) pezullimi i formaliteteve kufitare mban nën qira(qesim) ngjet numra riorganizim riorganizon ripaketim riparim, ndreqje, meremetim riatdhesim kthim i tatimit dokumenti alternativ mall alternativ, mall për ndërrim prodhim alternativ paraqitje,raport,proces proces mbi asgjësimin paraqitja, lajmërimi shkel,shtyp,shtrëngoj përfaqësimi përfaqësues kërkesë për ndihmë

ponovno utvrÿivanje carinskih dažbina odbiti, odbaciti dovoditi u vezu, biti u vezi trgovaþki odnosi pustiti garanciju pustiti robu u slobodan promet važnost (pravnog sredstva) oslobaÿanje od carinskih dažbina ostati, otpaci, ostatak preostala roba oproštenje duga izmeštanje iz magacina ukidanje graniþnih propisanih formi iznajmiti prilepiti brojeve reorganizacija reorganizovati prepakovati popraviti, opraviti povratak u domovinu povraüaj dažbine alternativni dokument alternativna roba alternativni proizvod izveštaj, prijaviti, zapisnik zapisnik o uništavanju prijava, obaveštenje potisnuti, tlaþiti predstavljanje predstavnik zahtev za pomoü

Q

qualification qualification of crime qualification of offence qualification of origin quality certificate quantitative quota quantitaty declared quarantine quasi (lat.) quasi contract quasi delict question quest quiet day quota certificate quits quota quota for customs recovery

kualifikim,cilësim kualifikim i krimit kualifikim i deliktit pranimi i origjinës çertifikate mbi cilësine (kualitetin) kuota sasiore sasia e paraqitur vend i izoluar gati, kinse kuazi kontratë kuazi delikt pyetje ndjekje,gjurmim,kërkim ditë e qetë certifikatë e kuotës baraz, pa borxh përpjesë,sasi e pranuar kuota për kthim të doganës

steüi uslov, kvalifikovati kvalifikacija zloþina kvalifikacija prekršaja priznavanje porekla uverenje o kvalitetu koliþinska kvota prijavljena koliþina karantin, izolacija kao, poput, nazovi kvazi (nazovi) ugovor kvazi delikt pitanje potraga, traganje dan slabog saobraüaja uverenje o kvoti izravnat, izmiren kvota, srazmerni deo kvota za povraüaj carine zahtev za informisanje zahtev za poništenje deklaracije zahtev za overu potrebno, zahtevano preprodaja rezerva, rezervisati preprodana roba odgovornost mera ograniþenja ogranicenje uvoza restauracija robe rezultat carinskog pregleda pakovanje za maloprodaju maloprodajne cene maloprodaja prodavac na malo kaznena dažbina povraüaj robe

R
requirement for information requirement for invalidation of the declaration requirement for verification required resale reserve resold goods responsibility restraint measure restriction on importation restoring the goods result of customs eximination retail package retail price retail sale retailer retaliatory duty return of goods kërkesë për informim kërkesë për prishje të deklaratës kërkesë për vërtetim kërkon rishitje rezerva mall i rishitur përgjegjësi masë përkufizuese kufizim në import restaurimi i mallrave rezultat i kontrollit doganor paketim për shitje me pakicë çmimi i shitjes me pakicë shitje me pakicë shitësi me pakicë dogana ndëshkuese mall i kthyer

reversible review (reconsider) revenue stamp, excise band revision revocation revoked decision reward right royalties (honorarium) right appeal, right to imitiate proceedings right of representation right to distribute the goods right to reproduce the goods right to resell the goods rights and obligations rise risk assesment risk management risk of smuggling road passenger transport road traffic safety road transport rolling stock roll on roll of trafic(Ro Ro) rules for application rules for procedure rules for origin

i kthyeshëm(proces) rishqyrtim etiketa e aksizes kontrolli tërheqje (psh.nga procedura) vendim i tërhequr shpërblim e drejta pagesë për të drejtën e autorit e drejta në mjetin juridik (ankesa) e drejta e përfaqësimit e drejta e shpërndarjes së mallit e drejta për shumëzimin e mallit e drejta për rishitjen e mallit të drejtat dhe obligimet (detyrimet) buron, qfaqet,ngritet analiza e vlerësimit të rrezikut udhëheqja me rrezik rreziku nga kontrabandizmi transporti rrugor i udhëtuarëve siguria në komunikacionin rrugor transporti rrugor i udhëtuarëve qerre, vagona hekurudhor transporti me sistem (Ro Ro) rregullat për aplikim,zbatim rregullat për procedurë rregullat për origjinë,prejardhje

povratan ponovno razmatranje akcizna markica kontrola ukidanje (npr. postupka) ukinuta odluka nagrada pravo honorar autoru pravo na žalbu pravo zastupanja pravo na raspodelu robe pravo na umnožavanje robe pravo na preprodaju robe prava i obaveze proistiþe, proizilazi, podiüi procena opsnosti nadgledanje opasnosti opasnost od krijumþarenja drumski putniþki prevoz bezbednost drumskog prevoza drumski putniþki prevoz železniþki vagoni prevoz sistemom Ro-Ro pravila za primenu pravila za postupak pravila za poreklo

S
sabotage prishje me qëllim, shkatërrim nameran kvar, sabotaža

saboteur safe safe deposit safe conduct safeguard safe-clause safe-keeping sale sale by auction sale of contraband or smuggling goods sale of consignment sale tax sample sanitary sanitary conditions sanitary certificate satisfaction scale scope scheduled flight scheme sceptic science scientist sea border sea smuggling seal sealed by customs authorities sealing tongs search, examination search warrant secretary general section section security security security guarantee

prishës, shkatërrues kasafortë, sigurt trezor, arkë,thesar kalim i lirë mbrojtje,ruajtje siguri klauzole mbrojtjeje sigurim,ruajtje shitje shitje me ankand shitje e mallrave të kontrabanduar shitje komisionare tatim në shitje kampion,moster(yrnek) shëndetësor kushte sanitare deftesa sanitare kënaqësi,përmbushje morale shkallë,masë fushë e lirë vijë e rregullt ajrore plan, program dyshues, dyshimtar, i dyshuar dituri,shkencë,dije,mësim shkëncetar kufiri detar kontrabanda në det plumcet doganore (plombat) pëllumbimi nga dogana dare për plumbë kontrolla,shikimi leje për bastisje sekretari general nen, paragraf kapitull,kaptinë sigurimi kaucioni garancioni

saboter sef, bezbedan deponovanje u sef slobodan prolaz zaštitnik, osigurati zaštitna klauzula þuvanje, obezbeÿenje prodaja prodaja licitacijom prodaja falsifikovane ili krijumþarene robe komisiona prodaja porez na promet uzorak sanitarni, zdravstveni sanitarni uslovi sanitarno uverenje zadovoljan, uveren lestvica polje, domen stalna linija leta šema, nacrt sumnjiþav, skeptik nauka, znanje nauþnik morska granica krijumþarenje na moru carinska plomba zapeþatio carinski organ carinska klješta pretraga, pregled nalog za pretres generalni sekretar þlan, stav odsek, odeljak obezbeÿenje kaucija garancija

security stock security (pledge-money) segregation seize seize a vehicle seized goods, goods under arrest seizure selective control selectivity self-assesment self-governing self-knowledge self-manangement sell selling price semi-product send season seasonal secret document sender sense sensitive goods sentenced separate sequence sergeant serial number service vehicle set, kit, stock, store set-forth settle custom formalities, complet c.formalities settlement settlement currency set times limit slaughter of animals significant

dokument me vlerë garancion me dorzani, me letër me vlerë izolim, veçim sekuestron sekuestron automjetin mall i sekuestruar sekuestrim, konfiskimi (i mallit) kontroll selektiv përzgjedhje vetëzbatim vetëqeverisës i vetëdijshëm vetadministrues shet çmimi shitës gjysmëprodhim dërgoj stinë stinor dokument i fshehtë dërguesi shqisë,kuptim,urtësi mallrat e brishta, ndieshme i dënuar ndaj,veçoj rradhë,vazhdim rreshter numri serik automjet zyrtar rezervat (e mallit) parashtroj,paraqes përfundon formalitetet doganore përcaktim moneta e pagesës caktoj afatin kohor therrja e kafshëve kuptimplote

hartija od vrednosti garancija sa zalogom izolacija zapleniti zapleniti vozilo zaplenjena roba konfiskovanje, zaplena selektivna kontrola selektivnost, izbornost samoizvršenje samoupravljanje svestan samorukovoÿenje prodati prodajna cena poluproizvod poslati godišnje doba, sezona sezonski tajni dokument pošiljaoc þulo, razum, um osetljiva roba osuÿen odvojiti, razdvojiti red, sled narednik serijski broj službeno vozilo robne rezerve, zalihe izneti,predstaviti završiti carinske propisane forme utvrdjivanje valuta plaüanja odreÿivanje vremenskog roka klanje životinja znaþajan

situation silver share shippers declaration for the transport of the dangerous goods shipmaster shift work ship’s commercial manifest shop shopkeeper short delivery shortage (in number) short-term storage signature waived similar goods simplification simplification and harmonization of c.procedures simplified declaration simplified exportation simplified procedure simplified rules EC simplify Single Administrative Document(SAD) single customs territory single market single transport document six-digit code sleeping pill, depressant slump smuggled goods

gjendje argjend akcione,participim

situacija, stanje srebro deonica, akcija, deliti

dokumenti I transportuesit për bartje të mallrave të rrezikshëm kapiten i anijes puna në ndërrime(turnuse) regjistri tregtar i ngarkesës së anijes dyqan dyqanxhi,tregtar derguar(livruar)me pak mungesë e mallit deponim në afat të shkurtë i liruar nga obligimi i nënshkrimit mallra të ngjashëm thjeshtësim thjeshtësim dhe harmonizim i procedurës doganore deklaratë e thjeshtësuar eksportim me procedurë të thjeshtësuar procedurë e shkurtër,e thjeshtësuar rregullat e thjeshtësuara te UE-së thjeshtëson Dokumenti Unik Administrativ territori unik doganor treg unik dokumenti unik i transportit kodi gjashtë shifror bar (med.) qetësues, për gjum rënje e shpejtë e çmimeve mall i kontrabanduar

prevozna isprava za prevoz opasne robe kapetan broda rad u smenama trgovinski spisak tovara broda prodavnica vlasnik prodavnice manjak isporuke manjak robe kratkoroþno skladištenje osloboÿen od obaveze potpisivanja sliþna roba uprošcavanje skraüeni i harmonizovan carinski postupak skraüena deklaracija izvoz u skraüenom postupku skraüeni postupak skraüena pravila EU pojednostavljenje Jedinstvena carinska isprava jedinstveno carinsko podruþje jedinstveno tržište jedinstvena prevozna isprava šestocifreni kod pilule za spavanje, umirenje nagli pad cena krijumþarena roba

smuggler smuggling smuggling attempt sniper society for the prevention of cruelty to animals sojourn soldier sole sole agent sole power sole representative sole right solid solve a matter solvency solvent soil source source of obligation source of information source of proofs source of revenue source of taxes source of customs debt space spare parts special customs system special leave without pay special levy special rules concerning trade special reliefs species specific arrangement specific customs duty specific exise duty

kontrabandist kontrabandë tentativë e kontrabandizmit pushkë me dylbi shoqata për mbrojtjen e kafshëve dhe të shtazëve qëndrim i përkohëshëm ushtar vetëm,ekskluziv agjent tregtar pushtet ekskluziv përfaqësues i vetëm e drejtë ekskluzive bindës zgjidhje e një çështjeje aftësi për të paguar i aftë për të paguar truallit, i dheut (pasuritë nëntokësore) burim,zanafillë,shfaqje lindje e obligimit (detyrimit) burim i informatës burim i provave burim i të hyrave burim i tatimit lindje e borxhit doganor hapësirë pjesë rezervë sistemi special doganor largim i posaçëm pa pagesë tatim i veçantë rregullat e posaçme që i përkasin tregtisë lirime të posaçme lloji,sorta,tipi procedurë e veçantë tagra te posaçme doganore aksizë e veçantë

krijumþar krijumþarenje pokušaj krijumþarenja snajper udruženje za zaštitu životinja privremeni boravak vojnik sam, iskljuþiv, jedino iskljuþivi zastupnik iskljuþiva vlast iskljuþivi zastupnik iskljuþivo pravo pouzdan, þvrst rešiti pitanje sposobnost plaüanja sposoban da plaüa zemljište,(podzemno bogatstvo) izvor, poreklo nastanak obaveze izvor informacija izvor dokaza izvor prihoda izvor poreza nastanak carinskog duga prostor, svemir rezervni delovi posebni carinski sistem neplaüeno odsustvo poseban porez posebna pravila u vezi trgovine posebna oslobaÿanja vrste, sorte poseban postupak posebne carinske dažbine posebna akciza

specific re-exportation specific re-importation square metre stability of supply staff staff department, personnel staff ~ensign staff ~ensign major staff ~sergeant stage of manufacture stamp stamp a copy stamp of customs office standard good standard procedure standard procedures and practices standard substitute system standard unit of quantity standing invitation to tender state state~ budget state~enterprise state~ monopoly of commercial character state secret, top secret station, post, office statistical nomenclature statistical number statistical sub-heading statistical value of goods statistics on the movement of goods sticker stock stock exchange stock~records store, warehouse stores declaration

rieksport suksesiv-periodik riimport suksesiv metër katror stabiliteti i ofertës personeli shërbimi kadrovik flamurtar i shtabit flamurtar i lartë i shtabit rreshter i shtabit shkalla e përpunimit vula e vërteton kopjen vula e doganës mall standard procedurë standarde standarde të procedurës dhe praksës sistemi i ndërrimit të standardeve njësia standarde e sasisë tender i shpallur shteti bugjeti i shtetit ndërmarrje shtetërore monopoli shtetëror ne tregti sekret shtetëror selija,vendi i punës nomenklatura statistikore numri statistikor nën-numri statistikor vlera statistikore e mallit shenimet statistikore mbi bartjen e mallrave tikete ngjitëse rezervë themelore burza regjistër i rezervave magazinon deklaratë e magazinimit

ponovni sukcesivni izvoz ponovni sukcesivni uvoz kvadratni metar stabilnost ponude osoblje kadrovska služba štabni vodnik štabni vodnik I klase štabni zastavnik stepen obrade peþat overiti kopiju peþat carinske ispostave standardna roba standardni postupak standardni postupci i praksa sistem standardne zamene standardna jedinica koliþine raspisani tender država državni budžet državno preduzeüe državni monopol u trgovini državna tajna ispostava, carinarnica statistiþka nomenklatura statistiþki broj statistiþki podbroj statistiþka vrednost robe statistiþki podaci o prevozu robe nalepnica zaliha berza podaci o zalihama uskladištiti deklaracija za uskladištenje

study study, examine stuffer sub-chapter sub committee sub-division sub-heading subheading division subject to authorization subjected to a customs check submission of an appeal submit submit supporting document submit to customs authorities subordination sub-paragraph subsequent verification subsequently substantial transformacion criterion substitute value subvencion subversion such sufficient suggest suitable suitcase summary declaration summer time summon to appear sundry provisions surrender surrogate surrounding the sale

studjimi studion, hulumton personi i cili fsheh drogën në trup nën-lloji ( i mallit) nën-komitet nën sektor nën-numri i tarifës doganore kaptinë në tarifën doganore obligimi i mbajtjës së lejes vën nën verifikim doganor parashtron kundërshtim sjell (dokumentin) sjell dokumentin e vërtetimit ia sjell doganës nënshtrim nën-titull kontrollim i sërishem më vonë,pastaj kërkesa me rëndësi të përpunimit (i mallrave) vlerat alternative ndihmë financiare përmbysje,shkatërrim i tillë,e tillë i mjaftuar them, jam i mendimi(mendoj) i aftë valixhe deklaratë përmbledhëse kohë e verës fton (për gjyq) dispozita të ndryshme jap në dore,dorëzoj zëvendësim (i kualitetit të mallrave) rrethanat e shitjes

studirati, studija izuþavati, prouþavati krijumþar droge u telu podvrsta (robe) pod komitet podreÿeno odeljenje podbroj carinske tarife odeljak u carinskoj tarifi obaveza posedovanja dozvole podležno carinskoj proveri podnošenje žalbe podneti podneti propratni dokument podneti carinskim organima potþinjenost podnaslov naknadna provera naknadno, kasnije znaþajan zahtev za doradu alternativna vrednost subvencija, finansijska pomoü subverzija takav dovoljno sugerisati, predložiti sposoban, odgovarajuü kofer sažeta deklaracija letnje vreme pozvati na sud razni propisi predati surogat (zamena) okolnosti prodaje

supervising group supervision by the customs authorities supplementary declaration supplier suppliers declaration supply supplying country support supporting document surface surplus goods suspect suspension of customs duties suspicious sustainable development swalover sweetened spirits system of negative proof system of equivalent compensation system of quantitative limitation system of taxation system of positive proof

grupi mbikëqyrës mbikëqyrja nga dogana plotësimet me deklaratë (shtojcat e BISit) furnizues deklarata e furnizuesit oferta vendi i dërgesës përkrahje,ndihmë dokumenti përcjellës sipërfaqja tepricë e mallit i dyshuari pezullimi i tagrave doganore i dyshimtë zhvillim i përkrahur gëlltitës(i drogës) alkool i ëmbëlzuar sistemi i argumentimit negativ sistemi i ndërrimit të mallrave identike (parim i baraspeshës) sistemi kufizues sasior sistemi tatimor sistemi i argumentimit pozitiv

nadzorna grupa nadgleda carinski organ dopuna - uložak deklaracije (BIS) dobavljaþ izjava dobavljaþa isporuka, doprema zemlja nabavke, dopreme podrška, pomoü propratni dokument površina tržni višak robe osumnjiþeni ukidanje carinskih dažbina sumnjivo održivi razvoj gutaþ droge zaslaÿena alkoholna piüa sistem negativnog dokaza sistem zamene istovetnih roba (naþelo ekvivalencije) sistem koliþinskog ograniþenja poreski sistem sistem pozitivne argumentacije sadržaj, tabela beležnica tabu tema, zabranjeno umešnost, takt taktiþan uzeti, diüi, primiti, prisvojiti staviti vozilo pod nadzor namenjen domaüoj potrošnji uzeti uzorak tarifna prednost

T
table tabloid taboo tact tactical take take a vehicle into custody take into home use taking sample tariff advantage pasqyrë e lëndës fletore përmbledhëse diç e ndaluar, tabu-temë takt taktik, me dredhi merr, zën, vazhdon, shpien shpien automjetin nën mbikëqyrje ia destinon konsumit shtëpiak marrje e mostrës përparësija tarifore

tariff ceiling tariff classification of goods tariff concessions tariff description tariff heading tariff measures tariff preference tariff protection tariff quota tariff quota with a nil rate of duty tariff statistics tariff structure tax arrears tax assessment tax avoidance tax fraud evasion tax office, revenue office tax payment tax relief tax return tax sheet, return form tax, duty taxable, chargeable, dutiable taxation elements, items of charge tax-free goods taxpayer task task force taste technical assistance and training Technical Committee on Customs Valuation technical instruction technological analysis temporarily exported goods temporarily imported goods

maksimumi tarifor klasifikimi i mallrave sipas tarifës lehtësirat tarifore përshkrim tarifor kreu i tarifës masat tarifore zbritjet tarifore mbrojtja tarifore kuota tarifore kuota tarifore me shkallë xero statistika tarifore struktura tarifore pjesa e mbetur caktimi i tatimit ikje nga tatimi mashtrim tatimor administratë tatimore pagesa tatimore lirim nga tatimi kthim i taksave formular tatimor tatim i tatueshëm elementet e caktimit të tatimit mallra të liruara nga tatimi obliguesi tatimor detyrë e caktuar dërgatë ushtarake shije,shijim ndihma teknike dhe trajnimi Komiteti Teknik për Vlerë doganore udhëzime teknike analizat teknologjike mall i eksportuar përkohësisht mall i importuar përkohësisht

tarifni maksimum tarifna klasifikacija robe tarifne olakšice opis iz tarife tarifna glava tarifne mere tarifna povlastica tarifna zaštita tarifna kvota tarifna kvota sa stopom dažbine nula tarifna statistika tarifna struktura dugovanje poreza razrez poreza izbegavanje poreza utaja poreza prevarom poreska služba plaüanje poreza oslobaÿanje od poreza povraüaj poreza poreski formular porez,dažbina podleže plaüanju poreza element razreza poreza roba osloboÿena poreza poreski obveznik zadatak vojno poslanstvo ukus, probati tehniþka pomoü i obuka Tehniþki komitet za carinsku vrednost tehniþko uputstvo tehnološka analiza privremeno izvežena roba privremeno uvežena roba

temporary storage temporary admission temporary admission for inward processing temporary export declaration temporary export(tation)with notification of itended return temporary importation with total relief from customs duties temporary storage of goods temporary suspension of customs duties temporary tariff amendments temporary use temporary visitor’s passport tender (offer) term term of anulation term of complaint term of delivery term of prescription term of production terms of payment term of contract terminal territory territory air territory land territory rivers territory sea territorial enclave territory waters, territorial sea territory of state terrorism testimony, statement,

magazinim i përkohshëm hyrje e përkohshme hyrje e përkohshme me qëllim të përpunumit (aktiv) deklarata e eksportit të përkohshëm eksport i përkohshëm me obligim te kthimit te mallit import i përkohshëm i liruar në tërësi nga dogana deponim i përkohshëm i mallit ndërprerja e përkohshme e inkasimit të doganës përmirësimet e përkohshme tarifore shfrytëzim i përkohshëm leja e udhëtimit për qëndrim të përkohshem shpall,paraqes,ofroj afat kohor klauzole e anulimit afati ankesës afati i dërgimit afati i vjetërsimit afati i prodhimit kushtet e pagesës kushtet e kontratës vendi përmbarues i shdoganimit vend,territor hapësirë ajrore(nën sovranitet) hapësirë tokësore hapësire e lumenjve hapësire detare enklave territoriale ujërat teritoriale territori i shtetit frikësim, terror, trembje deklarata e dëshmitarit

privremeno uskladištenje privremen ulaz privremen ulaz za aktivno oplemenjivanje deklaracija privremenog uvoza privremeni uvoz sa obaveštenjem o vraüanju robe privremeni uvoz osloboÿen u celosti od carinskih dažbina privremeno uskladištenje robe privremeno ukidanje carinskih dažbina privremene tarifne korekcije privremena upotreba pasoš za privremeni boravak nuditi, ponuditi vremenski rok, uslov klauzula o poništenju rok žalbe rok isporuke rok zastarelosti rok za proizvodnju uslovi plaüanja uslovi ugovora terminal teritorija vazdušni prostor kopneni prostor teritorijalne reke teritorijalno more teritorijalna enklava teritorijalne vode državna teritorija terorizam svedoþenje

attestation testify aganst third country, non community country, non member country time element time limit for payment time limit for payment for processing time when customs duty becomes payable time-limit for re-export timetable poster TIR carnet TIR Convention tools to bribe, graft tobacco tobacco products toll-gate toll-both toxic total average total or partial drawback of customs duties tourist traffic tracing trade agreement trade balance trade compliance trade description trade discount trade facilitation trade fraud trade in goods trade mark trade measure trade priority issues trade statistics trade traffic in goods, movement of goods trader dëshmoj kundër vendi i tretë i cili nuk është anëtar i UEsë faktori kohë afati për pagesë afati kohor i përpunimit koha kur lindë obligimi i pagesës së doganës afati për re-eksport itinerari në mur karneti TIR Konventa TIR vegla me mitos duhan prodhimet e duhanit portë(lloz)i, e doganës zyre doganore materie helmuese mesatare e përgjithshme kthimi i pjesërishëm ose i plotë i doganës qarkullimi i turistëve hetimet marrëveshtje tregtare drejtëpeshimi tregtar harmonizim tregtar përshkrimi tregtar zbritje tregtare e çmimit privilegje trgtare mashtrim në tregti tregti në qarkullim mallrash shenja mbrojtëse mase tregtare eksponimi i prioriteteve në tregti statistika në tregti qarkullim në tregti të mallrave tregtar svedoþiti protiv treüa zemlja koja nije þlan EU faktor vreme rok isplate rok isplate za preradu vreme za isplatu carinske dažbine rok za ponovni izvoz zidni red vožnje karnet TIR Konvencija TIR alat podmititi duvan duvanski proizvodi naplatna rampa naplatna kuüica otrovno opšti prosek delimiþan ili potpun povraüaj carine turistiþki promet traganje trgovinski sporazum trgovinska ravnoteža trgovinsko usaglašavanje trgovinski opis trgovinski popust trgovinske olakšice trgovinska prevara robna trgovina zaštitni znak trgovinska mera pitanja prioriteta u trgovini trgovinska statistika promet u robnoj trgovini trgovac

trading country traffic in free zone traffic in powder form traffic in transit transaction of non commercial nature transaction value transaction deal transfer transform transformation transship transit transit bond note transit document transit duty transit goods transit procedure transit statistics transit visa transition transition measures transitional period translator transnational organized crime transparency transport declaration transport law transport of the dangerous goods transport under customs escort transport unit transport forward transportation forwarding

shteti i tregtisë qarkullimi në zonën e lirë transporti i mallrave në formë të pluhurit qarkullimi në tranzitim transakcion i natyrës jokomerciale vlera e transakcionit (reale) transakcion (tregtim) bartje, dislokim ( i parasë) ndryshon, ndërron, transformon ndryshim, ndërrim, transformim dërgoj me anije,vapor kalim i mallit përgjatë një territor doganor vërtëtim mbi transitimin dokument transitor taksa transitore transitim i mallrave procedurë transitore statistikë transitore vizë e transitit transicioni (periudhë kalimtare) masa të përkohshme, kalimtare përiudhë kaluese, e transicionit përkthyes professional kriminaliteti i organizuar ndërkombëtar transparencë, kjartësi deklaratë mbi transportin jurisdiksioni transportues transporti i mallrave të rrëzikshëm transporti nën përcjellje doganore njësija e transportit ushtron transportin veprimtari transportuese

zemlja trgovine promet u slobodnoj zoni prevoz robe u formi praška saobraüaj u tranzitu transakcija nekomercijalne prirode transakciona vrednost transakcija (trgovinska) prenos, premeštanje pretvarati, transformisati pretvaranje, transformacija prevoz brodom tranzit potvrda o tranzitu tranzitni dokument tranzitna dažbina roba u tranzitu tranzitni postupak tranzitna statistika tranzitna viza tranzicija, (prelazni period) prelazne mere prelazni period prevodilac organizovani meÿunarodni kriminal transparentnost prevozna deklaracija transportno zakonodavstvo prevoz opasnih roba prevoz pod carinskom pratnjom prevozno sredstvo obavlja prevoz prevozniþka delatnost

travel travel documents traveler’s allowances traveling expenses traveler in transit traveler’s cheque treasory treaty treatment treatment of foreigners truck driver truck traffic trunk trust true turnover tax two-entry box-pallet typist

udhëtim dokumentet e udhëtimit lehtësira për udhëtar shpenzime të udhëtimit udhëtar në transitim çek i udhëtarëve arkë e shtetit marrëveshtje, lidhje, pakt përdorje, mbajtje, trajtim trajtim i të huajve vozitës i kamionit qarkullim i kamioneve gepek pasuri e besuar i vërtetë,lojal tatim në të ardhura paletat e ndërrueshme daktilograf

putovati putne isprave dopuštenja za putnike putni troškovi putnik u tranzitu putniþki þek državna blagajna sporazum, savez, pakt upotreba, postupanje, tretiranje tretiranje stranaca vozaþ kamiona kamionski saobraüaj gepek fond, poverilaštvo stvaran porez na prihod razmenjljiva paleta daktilograf

U
ullage unable unaccountable humbje (nga derdhja gjatë transportit) nuk është në gjendje…i pa aftë i pakuptueshëm plaçkat e dorëzuara në transport, ndaras nga udhëtari jo siguri gjendje e pandryshuar e mallit malli pa pronar lirim i pakusht Konferenca pranë KB-së mbi Zhvillimin dhe Tregtinë mall i pa shdoganuar i pakonvertueshëm i pakordinuar i pashdoganuar mall i padëmtuar ofertoj më pak nën kontroll doganor gubitak prilikom prevoza nije u stanju, nesposoban neodgovoran liþni prtljag predat na prevoz nesigurnost nepromenjeno stanje robe roba bez vlasnika bezuslovno osloboÿenje UNCTAD Konferencija o trgovini i razvoju pri UN neocarinjena roba nekonvertibilan nekoordiniran neocarinjen neošteüena roba nuditi manje pod carinskom

unaccompanied baggage uncertainty unchanged state of goods unclaimed goods unconditional release UNCTAD- UN Conference on Trade and Development uncleared goods unconvertible uncoordinated uncustomed undamaged goods underbid under customs control

kontrolom under customs supervision under the responsibility of the exporter under the cover of ATA carnet under age, minor under developed under the licence underground undermentioned underworld gangland undersing undertake undivided undivided part undivided profits uneconomic unenforceability unfavourable unfinished unfounded unfounded complaint unfounded decision unification unification of law unforeseeable circumstances unilateral agreement unilateral tariff reduction uninvolved union unique unique origin to each good unit unit of account unit of price Universal Declaration of the Human Rights nën mbikëqyrje doganore nën përgjegjësin e eksportuesit nën mbulesën e karnetit ATA në moshën adoleshente i pazhvilluar nën leje,sipas lejes ilegalisht,fshehtas i shënuari më poshtë nëntoka,mafia nënshkruaj marr përsipër,zotohem i pandashëm,i papjestueshëm pjesë e pandarë fitim i papjestueshëm joekonomik pafuqishmëri ligjore jo i volitshëm i pakryer i pabazuar,i pathemeltë ankesë e pathemeltë vendim i pabazë unifikim,njëtrajtësi unifikim i rregullave rrethana të paparashikuara marrevëshje unilaterale zbritje e njëanshme tarifore i papërfshire shoqatë,ligë,union egzemplar i vetëm prejardhja e secilit mall veç e veç njësi njësia logaritëse çmimi për njësi Deklarata e Përgjithshme për të Drejtat e Njeriut pod carinskim nadzorom na odgovornost izvoznika pod pokriüem ATA karneta maloletan u razvoju uz dozvolu nezakonito, podzemlje dole pomenuti podzemlje, kriminalci potpis preduzeti nedeljiv nedeljivi deo nedeljiva dobit neekonomiþan pravna nemoü nepovoljan, nepogodan nezavršen neosnovan, neutemeljen neosnovana žalba neosnovana odluka ujedinjenje, sjedinjenje unifikacija zakona nepredviÿene okolnosti jednostrani sporazum jednostrani tarifni popust neobuhvaüen savez, udruženje, unija jedinstven, unikat jedinstveno poreklo svake robe jedinica obraþunska jedinica jediniþna cena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

unload unlaoding charges unlaoding of the ship unlaoding point unnecessary delay at the frontier unofficial unpayable unprecedented unseizable unsound unsound argument urgent consignment usage usance use user usual forms of handling usury utility

shkarkon shpenzimet e shkarkimit shkarkimi i anijes pika,vendi i shkarkimit vonesë e panevojshme në kufi jo zyrtar i papaguar i papresedan,i pashembullt i pasekuestrueshëm jo stabil argument i pabazë dërgesë e shpejtë, urgjente praktike,e drejtë zakonore përdorim,uzanse përdorim përdorues veprime të zakonshme të procedurës fajde,hua dobi, leverdi

istovariti troškovi istovara istovar broda mesto istovara nepotrebno zadržavanje na granici neslužben nenaplativ bez presedana, bezprimeran nezaplenljiv nestabilno, nezdravo neosnovani dokaz hitna pošiljka praksa, obiþajno pravo upotreba,meniþni rok upotreba korisnik uobiþajene radnje postupka zelenaštvo korist praznina, vakuum poništiti,(ugovor) valjan, validan, punovažan punovažan ugovor potvrda kofer procenjujem procena robe Porez na dodatnu vrednost reaznovrstan obrano povrüe oporezivanje vozila plovilo, brod provera deklaracije provera uverenja o prevozu

V
vacuum vacate valid valid contract validation valise valorize valuation of goods Value Added Tax (VAT) various vegetables harvested vehicle tax vessels verification of declaration verification of movement certificates zbrazëtirë anuloj (një kontratë) i vlefshëm,i argumentuar kontratë e vlefshme,valide vërtetim,konfirmim valigje vlerësoj vlerësim i mallit Taksë mbi vlerën e shtuar i lloj-llojshëm frytet e vjelura tatim mbi automjetet anije verifikim i deklaratës kontrolli i çertfikatës së transportit

verification of the existence and authenticity of documents verify aposteriori veterinary certificate vice consul vis major – lat (major force) visa virtue (by virtue of)

verifikimi i egzistimit dhe i autenticitetit të dokumentave verifikim i mevonshëm çertifikatë e veterinarit nën-konzull forcë madhore vize virtyt,cilësi e mirë (për arsye të)

provera postojanja i autentiþnosti dokumenata naknadna provera veterinarsko uverenje vice konzul viša sila viza svojstvo, vrlina (usled toga)

W
wagon for the transport of spent nuclear fuel wanted warehoused goods warehouse keeper warehousing charges warehousing costs waive warehousing of goods storage waste and scrap waters way way of execution wedding gifts weighing weight weighing axle by axle whereabouts weight docket whole weight stamp welcome wholesale trade wholesaler wholly obtained product qerre (vagon) për transportin e mbeturinave nukleare i kërkuar (me urdhër arresti) mall i magazinuar posedues i magazinës fjetja, qëndrimi i mallit shpenzimet e magazinimit nuk marr parasysh,nuk përfill, heq dorë prej magazinimi i mallrave mbeturinat dhe hedhurinat ujëra mënyrë mënyra e egzekutimit dhurata dasmore peshim,(matje) peshë peshim prej boshtit në bosht vend-ndodhja vërtetim(raport)mbi matjen i tërë stigma (vula) e matjes mirëseardhje tregtia me shumicë tregtar me shumicë mall i prodhuar në tërësi vagon za prenos nuklearnog otpada traži se (po nalogu za hapšenje) uskladištena roba držalac skladišta skladišna ležarina troškovi skladištenja odricati se od, uzdržati se od skladište za uskladištenje robe otpaci i ostaci vode naþin, put naþin izvršenja venþani poklon merenje težina vaganje po osovinama boravište potvrda o merenju ceo žig merenja dobrodošlica trgovina na veliko prodavac na veliko proizvod u celosti dobijen

wine winter time withdraw witness world world market world power working hours working party workshop World Customs Organisation worth wrap in written customs declaration wrong-doer

verë kohë e dimrit nxjerrë, terheqë dëshmitar, dëshmi, provë bota treg botëror fuqi botërore orari i punës grup i punës dyqan i punës Organizata Botërore e Tregtisë vlerë paketon deklaratë doganore në formë të shkruar keqbërës,kundërvajtës

vino zimsko vreme povuüi, povlaþiti svedok, oþevidac svet svetsko tržište svetska sila radno vreme radna grupa radionica Svetska carinska organizacija vrednost pakovati carinska deklaracija u pisanoj formi prekršilac lice koje se plaši stranaca strah od stranaca rendgen zraci jahta, luksuzni brod glavno sedište policije u Engleskoj godina prinos božiþni praznik nula poštanski broj pojasni pojasna granica podela po zonama pojas stanovnik pojasa uticajna zona poredak po zonama

X
xenophobe xenophobia x-ray që ka frigë nga tëhuajt friga nga të huajt rreze rentgeni

Y
yacht Yard, the Scotland Yard year yield yule jahtë,anije luksoze kryeqendra policore në Angli vit, mot prodhoj kërshëndellat,krishtlindjet

Z
zero zip code(US) zonal zonal border zonation zone zone inhabitant zone of influence zoning zero numër postal rajonal kufi rajonal ndarje rajonale brez banor i zonës sferë ndikimi renditje në zona

Terme nga tregëtia dhe trnsporti ndërkombëtar
English Shqip

Terme nga tregëtia dhe trnsporti ndërkombëtar
Srpski pristup tržištu pristup ponudi približavanje Afriþke, Karipske i Pacifiþke zemlje opšte reduciranje tarifa jednak po vrednosti tarifa prema vrednosti porez prema vrednosti dodatni, naknadni prilagoÿavanje pomoü pri prilagoÿavanju prepravke, modifikacije upravno razmatranje napredne zemlje u razvoju reklamiranje Agencija ze meÿunarodni razvoj registar avio pošiljki prijemna potvrda avio pošte vazduhoplovni kod sve je u redu u celosti obuhvaüeno pre podne anti bojkotsko zakonodavstvo antidampinška carinska tarifa antitrast APEK procenjivanje arbitražna presuda arbitriranje prispeüe (roba)

A
access to market access to supplies accession ACP countries across-the-board tariff reductions ad valorem equivalent ad valorem tariff addet-value tax additionality adjustment adjustment assistance adjustments administrative review advanced developing countries advertising Agency for International Development air consignment note air mail receipt aircraft code all correct all told ante meridiam antiboycott legislation antidumping customs antitrust APEC appraisal arbitral award arbitration arrival akses(qasje) në treg akses (qasje)në oferte aderim vendet ACP (afrikane, karaibe, paqësori) reduktim gjithëpërfshirës i tarifave ekuivalent ad valorem tarifë sipas vlerës taksë mbi vlerën e shtuar akumulim përshtatje ndihmë për përshtatje modifikime shqyrtim administrative vende në zhvillim të përparuara reklamë agjencia për zhvillim ndërkomëtar fletëregjistri mbi aero-ngarkesat dëftesë-pranimi e postës ajrore kodi i avioneve çdo gjë në rregull është përfshirë e tëra para dite legjislacioni antibojkot tarifa doganore antidumping antitrust APEK përcaktimi i vlerës aktgjykimi i arbitrazhit arbitrim ardhja,arritja (e mallit)

B

balance of concessions balance of payments balance of payments consultations balance of trade Bank for international settlements banking barter assignment (of a right) basket of currencies beggar thy neighbor policy bilateral bilateral investment treaty bilateral trade agreement bill binding bogus goods bond bonded bonded goods border tax adjustments bound rates bounties boycott break bulk bridging credit broker Brusseles Tariff Nomenclature buffer stocks bulk carrier bunker adjustment factor bureau of export administration buy-back by payment

bilanc koncesionesh bilanc pagesash konsultime mbi bilancin e pagesave bilanc tregtar Banka e transakcioneve ndërkombëtare sistem banker trambë bartja, cesioni shportë monedhash politika "varfro fqinjin tënd" bilateral traktati dypalësh mbi investimet marrëveshje tregtare dypalëshe bllok paragon normë e fiksuar mallra false obligacion depo hipotekimi e doganës mallrat e hipotekuara në doganë përshtatje kufitare të tatimeve norma e detyrueshme stimuj material bojkotim ngarkesë e paambalazhuar kredi mbështetëse agjent burse Nomenklatura e tarifave e Brukselit stoqe amortizuese transportues masiv (anije oqeanike) pagesë shtesë për bunkerim byroja e administratës së eksportit riblerje me pagesë

koncesioni bilans platni bilans konsultacije o platnom bilansu trgovinski bilans Meÿunarodna transakciona banka bankarski sistem trampa prenos (prava) monetarna korpa politika osiromašenja suseda bilateralan, obostran obostrani sporazum o investiranju obostrani trgovinski sporazum raþun fiksirana norma falsifikovana roba akcija hipotekarni carinski magacin roba založena u carinarnici pograniþno carinsko poravnanje obavezna norma (propis) materijalna nagrada bojkot nepakovani tovar podržavajuüi kredit berzanski posrednik Briselska tarifna nomenklatura amortizacione zalihe masovni prevoznik (prekookeanski brod) dodatna uplata za bunkerisanje upravna služba za izvoz ponovna kupovina uz plaüanje

C
cancelling date capital capital account capital goods capital market cargo sharing carnet carnet ATA cartel cash on delivery cash with order ceiling price certificate of origin cfr (cost and fright-incoterms) charter party cif (cost,insurance and freight-incoterms) cip (freight,carriage and insurance paid to closing date codes of conduct collateral afati fshirës kapital llogari kapitale mallra kapitale treg kapitali ndarje e livrimeve lejekalimi lejekalimi ATA kartel pagesë me rastin e dorëzimit pagesa bashk me porosinë çmim tavan çertifikatë e origjinës kosto dhe transporti kontratë e transportit me anije kosto,sigurimi dhe transporti transporti dhe sigurimi te paguara deri… data përfundimtare kodet e sjelljes garancion brisani rok kapital kapitalni obraþun kapitalna dobra kapitalno tržište podela distribucije dozvola za prelazak dozvola ATA kartel plaüanje pouzeüem plaüanje po porudžbini plafonska cena uverenje o poreklu koštanje i prevoz ugovor o prevozu robe brodom koštanje, osiguranje i prevoz prevoz i osiguranje placeno do… zakljuþni datum kodovi ponašanja garancija, sajemstvo rukovalac kombinovanim prevozom komercijalno falsifikovanje komercijalni raþun komercijalna potvrda Komisija evropske unije robna razmena robne zalihe zajedniþka spoljna tarifa zajedniþki fond zajedniþko tržište Zajednica nezavisnih država uporedno preimuüstvo kompenzacija kompenzaciono tržište

combined transport operator commercial counterfeiting commercial invoice commercial paper Commision of the European Community commodity exchange commodity stockpiles common external tariff common fund common market Commonwealth of Independent States comparative advantage compensation compensation trade

organizator i transportit të kombinuar falsifikim komercial faturë komerciale dëftesë tregtare Komisioni i Komunitetit Europian treg mallrash stoqe mallrash tarifë e jashtme e përbashkët fond i përbashkët treg i përbashkët Komenuelthi i shteteve të Pavarura avantazhi krahasues kompenzim tregti kompensuese(shih tregtinë e ndërsjellë)

compensatory finance compensatory tariff reductions competition policy competitive competitive devaluation competitive need concession conditional most favored nation treatment conditionality confirmed irrevocable credit consecutive days constructed export price constructed value consular formalities and documentation consular invoice consultations consulting sevices consumer goods consumer preference consumers consumption consumption tax contracting party conventional tariff conversion product convertibility copyright cost and freight cotton textiles Council Of Ministers Council Of The European Community counterpurchase contracts countertrade countervailing duties

financim kompenzuese reduktime kompensuese të tarifës politikë e konkurencës konkurrues,-e

nevojë konkurruese koncesion trajtimi i kushtëzuar i kombit më të favorizuar kushtezueshmëri akreditiv i konfirmuar I parevokueshëm ditët e punës (me radhë) çmimi i konstruktuar i eksportit vlere e konstruktuar (shih-dampingun) formalitetet dhe dokumentacioni konsulor faturë konsullore konsultime shërbime këshillimore mallra konsumi preferencë e konsumatorit konsumator konsum taksë konsumi palë kontraktore tarifë e marrevështjes ndërkombëtare produkt konvertimi konvertueshmëri drejta(e)e autorit kosto dhe transporti tekstile pambuku Këshilli i Ministrave Këshilli i Komunitetit Europian kontrata të blerjes së ndërsjelltë tregti e ndërsjellë taksë plotsuese

naknadno finansiranje naknadno umanjenje tarifa konkurentska politika konkurentan konkurentna devalvacija konkurentna potreba (nužda) koncesija uslovno tretiranje najpovlašüenije nacije uslovljenost potvrÿen neopoziv kredit radni dani (redom) konstruisana izvozna cena konstruisana vrednost konzularne propisane forme i dokumentacija konzularna faktura konsultacije konsultativne usluge potrošaþka roba potrošaþko povlašüenje potrošaþi potrošnja porez na promet ugovorna stranka meÿunarodna ugovorna tarifa proizvod za zamenu konvertibilnost autorsko pravo troškovi i prevoz pamuþni tekstil Savet ministara Savet evropske unije uzajmno kupovni sporazum uzajamna trgovina dopunska taksa

country of origin certificate Court of international trade cover note cpt (freight,carriage paid to…) credit credit (documentary) credit available Creditor Clubs currency currency adjustment charge current account customs customs and administrative entry procedures customs area customs bond customs classification Customs Cooperation Council Customs Cooperation Council nomenclature customs duty customs harmonization customs union customs valuation code customs warehouse

çertificatë e vendit të origjinës Gjykata e tregtisë ndërkombëtare fletë-mbulesë transporti i paguar deri… kredi akreditiv dokumentar akreditiv i disponueshëm Klubi i kreditoreve(I Parisit) monedhë shpenzimet e ndryshimit të kursit llogari rrjedhëse doganë procedurat doganore dhe administrative të hyrjes zonë doganore garancion doganor klasifikimi doganor Këshilli i Bashkëpunimit Doganor Nomenklatura e Këshillit të bashkëpunimit doganor detyrim doganor harmonizim doganor bashkimi doganor kodi i vlerësimit doganor depo(magazinë)e doganës

uverenje zemlje porekla Meÿunarodni trgovinski sud list pokriüa prvoz plaüen do... kredit dokumentarni akreditiv raspoloživ akreditiv Kreditorski klub (pariski) moneta izdaci kod izmene kursa tekuüi raþun carina carinsko-administrativni postupci pri ulazu carinska zona carinska garancija carinska klasifikacija Savet carinske saradnje Nomenklatura saveta sa carinsku saradnju carinska dažbina carinsko usaglašavanje (harmonizacija) carinska unija kod carinske vrenosti carinski magacin

D
daf "delivered at frontier" data processing days after acceptance days after delivery ddp ”delivered…duty paid” “është dërguar në kufirin…” përpunim të dhënash nga dita e pranimit nga dita e dorëzimit ddp “është dërguar dhe shdoganuar” ddu ”është dërguar,dogana nuk eshte paguar " transport i vdekur ngarkesa e kuvertës dostavljeno na granici obrada podataka od dana prijema od dana predaje DDP (isporuþeno ocarinjeno) DDU (isporuþeno neocarinjeno) mrtav prevoz tovar na palubi

ddu “delivered duty unpaid” dead freight deck load

deficiency payments delivery order note demand demand schedule demurrage charges deq “delivered ex quay” des (“delivered ex ship”) devaluation developed countries developing countries differential export tax differential treatment direct tax diskrimination dispatch half demurrage dispatch money dispute settlement disruption distribution dockage domestic subsidy double-column tariff draft drawback drawee drawer drawing dry cargo duty duty suspension dutyes on buyer’s account

pagesat e deficitit fletë dërgesa kërkesë skemë kërkesash shpenzimet për ditët e humbura deq ”i livruar nga moli” des ”dërguar në anije” zhvlerësim vende të zhvilluara vende në zhvillim tatim i diferencuar eksporti trajtim i diferencuar tatim direkt diskriminim kursimi i përgjysmuar i ditëve kursimi (shpërblim për shkarkim të shpejtë) zgjedhje e mosmarrëveshtjeve çrregullim shpërndarje taksat e limanit subvencion i brendëshem tarifë me dy kolona kambial rimbursim doganor trasati trasanti tërheqja(e kambialit) ngarkesë e thatë taksë doganore pezullim i tarifës doganore dogana në logari të blerësit

uplata deficita prevozni list zahtev spisak zahteva troškovi za izgubljene dane DEQ (ispostavljeno sa pristaništa) DES (ispostavljeno brodom) devalvacija razvijene zenlje zemlje u razvoju izvozni izdiferencirani porez izdiferencirano tretiranje direktan porez diskriminacija poloviþna dnevna ušteda ušteda (za brži istovar) izglaÿenje nesporazuma uništenje raspodela (distribucija) pristanišna taksa domaüa subvencija tarifa u dve kolone menica povraüaj trasat žirant, izdavalac þeka vuþenje menice prazan tovar dažbina ukidanje dažbine dažbina na raþun kupca prihodi trgovina istok-zapad

E
earnings east-west trade ardhura(të) tregtia lindje-perëndim

economic cooperation among developing countries economic crisis economic development ECS carnet effective tariff rate efficiency export restrictions export trading company exporter’s sale price elasticity electronic commerce embargo Enabling Clause enterpreneur equal percentage reduction tariffs equilibrium equity equity joint venture equivalence of advantages errors and omission excepted escalation Escape Clause estimated time of departure Euro-bonds Euro-currency European bank for reconstruction and development European central bank European Council European Court of Justice European currency unit.

bashkëpunimi ekonomik ndërmjet vendeve në zhvillim krizë ekonomike zhvillim ekonomik lejekalimi ECS normë efektive e tarifës rendiment kufizime të eksportit kompani tregtare eksportuese çmimi i shitjes i eksportuesit elasticitet tregti elektronike embargo(kufizim ose ndalim) Klauzole mundesuese (GATT) sipërmarrës reduktim tarifash në përqindje të barabartë ekuilibër ekuitet (ndershmëri,drejtësi) sipërmarrje me kapital të përbashkët avantazhe të barabarta nuk përgjigjemi për gabime eventuale shkallëzim Klauzole Shpetimi koha e paraparë e nisjes Euro- obligacione Euro- monedhë Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim Banka qëndrore europiane Këshilli Europian Gjykata Europiane e Drejtësisë Njësija monetare Europiane

privredna saradnja zemalja u razvoju ekonomska kriza ekonomski razvoj dozvola prelaska ECS efektivna tarifna stopa efikasnost, dobit izvozne restrikcije (ograniþenja) trgovinsko izvozno preduzeüe prodajna cena izvoznika elastiþnost elektronska trgovina embargo (zabrana) klauzula odobrenja (GATT) preduzetnik tearifna redukcija izjednaþene stope ravnoteža pravednost preduzeüe sa zajedniþkim kapitalom uravnotežena prednost ne odgovaramo za sluþajne greške eskalacija Klauzula spasa predviÿeno vreme polaska Euro obveznice Euro moneta Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj Evropska centralna banka Evropski savet Evropski sud pravde Evropska monetarna jedinica

European economic area European free trade association European Parliament European recovery program European Union euro-zone exceptions exchange rate excise tax executing agency export credit guarantee facility export credit insurance export credits export embargo export enhancement program export promotion exports exposure exw (incoterms-“ex works”)

Zona ekonomike Europiane Shoqatat europiane të tregtisë së lirë Parlamenti Europian Programi i rimëkëmbjes Europiane Bashkimi Europian zona e euros përjashtime kurs shkëmbimi aksizë agjenci përmbaruese shërbim për garantimin e kredive të eksportit sigurim i kredisë së eksportit kredi të eksportit embargo eksporti program i përmirësimit të eksportit nxitje e eksportit eksporte ekspozim (ndaj rrezikut) exw (“nga fabrika”)

Evropska ekonomska zona Evropski savez slobodne trgovine Evropski parlament Evropski program obnove Evropska unija euro zona izuzimanja devizni kurs akcizni porez izršna agencija služba za garanciju izvoznih kredita obezbeÿenje izvoznog kredita izvozni krediti izvozni embargo program poboljšanja izvoza unapreÿenje izvoza izvoz izlaganje EXW ("od fabrike") proizvodni faktori proizvodni sistem u fabrici sajam, vašar tržišna vrednost FAS (besplatno do broda) traka za ubrzani postupak fca (besplatan prevoz) završni akt plovidbena polisa podne cene fob (besplatno u avion, brod) devizna razmena kontrola devizne razmene zarade od devizne razmene

F
factors of production factory system of production fair fair value fas (“free alongside ship…”) fast track fca (incoterms”-free carrier’) final act floating policy floor prices fob (“free on board”) foreign exchange foreign exchange controls foreign exchange earnings faktor prodhimi sistem i prodhimit në fabrikë panair vlerë tregu fas (“franko përbri anijes”) procedura të përshpejtuara fca (“ deri te transporti”) akt final polisa shdetyruese (fshirëse) çmim dysheme "fob" (deri në bord) shkëmbimi valuator kontrollë mbi shkëmbimin valuator ardhura(të)në valutë të huaj

foreign investment foreign trade zone forward market free list free on board" fob free port free trade free trade area of the Americas free warehouse free zone Freedom,commerce,and navigation treaty freight collect freight commission freight forwarder full container load full load futures

investim i huaj zonë e tregtisë së jashtme treg akaparimi listë mallrash pa doganë deri në bord (shif “fob”) port i lirë tregti e lirë Zona e tregtisë së lirë të amerikave depo(magazinë)e zonës së lirë zonë e lirë

strana ulaganja spoljno-trgovinska zona odbrambeno tržište bescarinski spisak robe besplatno do broda bescarinska luka slobodna trgovina slobodna trgovinska zona obe Amerike skladište u bescarinskoj zoni bescarinska zona Sporazum o slobodnoj trgovini i plovidbi prevoz se plaüa na odredištu prevozna provizija špediter kompletna kontejnerska pošiljka kompletan teret prodaja sa kasnijom isporukom nezapaljivi kompresovani gas bazna cena GATT panel (arbitražni) opšti sporazum o prevozu morem tarifa o prevozu denþane robe mešoviti prevoz denþane robe opšta tarifa opšti sistem o povlasticama globalna elektronska trgovina globalne kvote globalni sistem trgovinskih povlastica diplomiranje dedovska klauzula (vidi GATT)

Traktati mbi lirinë,tregtinë dhe lundrimin transporti i pagueshëm në destinim provizioni I transportit dispecer i ngarkesës dërgesë komplete e kontejnerit ngarkesa komplete kontratë akaparimi

G
non flammable comprehend gas gate price GATT Panel general cargo contract general cargo rates general kargo general tariff generalized system of preferences global electronic commerce global quotas global system of trade preferences graduation Grandfather Clause gas I komprimuar jo ndezes çmim portë Paneli i GATT-t(arbitrim) kontratë e përgjithshme e transportit detar tarifa e transportit për mallin në denxhe ngarkesë e përzier dhe në dengje tarifë e përgjithshme sistem i përgjithësuar favorizimesh tregtia elektronike globale kuota globale sistemi global i favorizimeve tregtare kualifikim Klauzola e Gjyshit (shiqo GATT)

guarantine,sanitary and health laws and regulations

ligjet dhe rregullat për karantinen,sanitetin dhe shëndetësinë

zakoni i uredbe o karantinu, sanitarijama i zdravstvu harmonizacija, usklaÿenje usaglašen sistem o opisu i klasifikaciji robe harmonizovani sistem predodbrana horizontalno umanjenje tarifa ilustrativna lista MMF (Meÿunarodni monetarni fond) odšteta uvozna administracija izdavanje uvoznih dozvola uvozne kvote uvozno olakšanje uvozna ograniþenja uvozna zamena uvozi osetljivi proizvodi kod uvoza inkoterm (meÿunarodni standardni uslovi isporuke posredan porez industrijalizovane zemlje argument infantilne industrije inflacija informatika infrastruktura povreda, ošteüenje reþni tovarni list ulazni damping (subvencionisani) Klauzula londonskog instituta osiguranje

H
harmonization harmonized commodity desription and coding system harmonized system hedge horizontal reduction of tariffs harmonizim sistem i harmonizuar për pëshkrimin dhe kodimin e mallrave sistem i harmonizuar parambrojtje reduktim horizontal i tarifave

I
illustrative list IMF (International Monetary Fund impairment import administration import licensing import quotas import relief import restrictions import supstitution imports import-sensitive products listë ilistruese FMN (Fondi monetar ndërkombëtar) dëmtim administratë e importit licensim i importit kuota importi ulje e importit kufizime të importit zëvendësim i importit importe produkte të cenueshme nga importi inkoterma (paritetet-kushtet standardeve nderkombëtare të transportit tatim indirekt vende të industrializuara argumenti i industrisë foshnjore inflacion informatikë infrastructure dëm fletëngarkesa në lumej dumping inputi(i subvencionuar) Klauzola e Institutit të Londrës sigurim

incoterms (international commercial terms) indirect tax industrialized countries infant industry argument inflation informatics infrastructure injury inland waterway input dumping Institute clause insurance

integrated program for commodities integrated tariff intellectual property interdependence intermediate goods intermodal transport International Bank for Reconstruction and Development International Development Association International Road Transport Union International Standardization Organization International Telecommunications Union International Trade administration International trade center UNCTAD investor invisible trade invoice,cost and charges irrevocable credit island developing countries

program i integruar për mallrat tarifë e integruar pronë intelektuale ndërvartësi mallrat e ndërmjeme transport i kombinuar Banka ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim Shoqata ndërkombëtare për zhvillim Shoqata ndërkombëtare e transportit rrugor Organizata ndërkombëtare e standardeve Bashkimi ndërkombëtar i telekomunikacioneve Administratë e tregtisë ndërkombëtare Qendra tregtare ndërkombëtare UNCTAD investues tregti e padukshme llogaria,cmimi,shpenzimet akreditiv i paprapësueshëm vende-ishuj në zvillim

integracioni program za robu integraciona tarifa intelektualna svojina meÿusobna zavisnost meÿuproizvod, repromaterijal kombinovani prevoz Meÿunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj Meÿunarodni savez za razvoj Meÿunarodni savez drumskog saobraüaja Meÿunarodna organizacija za standarde Meÿunarodni telekomunikacioni savez Meÿunarodna trgovinska administracija Meÿunarodni trgovinski centar UNCTAD investitor, ulagaþ nevidljiva trgovina raþun, troškovi i naplata neopoziv akreditiv ostrvske zemlje u razvoju preduzetništvo sa zajedniþkim rizikom glavne monete demontirana roba intelektualna delatnost uslovi istovaraiskrcavanja pristajanje, skladištenje, isporuka zemlja bez izlaza na more zemlje bez obale u razvoju

J
joint venture sipërmarrje me rrezik të përbashkët

K
key currencies knocked down knowledge-based industry monedhat kryesore mall i çmontuar industri e bazuar në njohuri

L
landed terms landing, storage,delivery landlocked country land-locked developing Countries kushtet e shkarkimit -zbarkimit Zbarkimi,magazinimi,dorëzimi vendi pa dalje në det vende jobregdetare në zhvillim

lashing laydays least developed countries less developed countries less than container load less than fair value less-than-load shipments letter of indemnity level of trade adjustment liberal liberalization licensing licensing code linear reduction of tariffs liquidation loading factor loan logistics intermediary London Club long term loss lump sum

lidhja ,shtrëngimi(i anijes) ditët pa punë vende shumë pak të zhvilluara vende më pak të zhvilluara me pak së dërgesa e kontejnerit me pak se vlera e tregut lëvrime nën kapacitet shkresë (leter) garantuese niveli i përshtatjes tregtare liberal liberalizim licensim kodi i licensimit reduktim linear i tarifave likuidim Koeficienti i ngarkimit hua ndërmjetës i logjistikës Klubi i Londrës afat i gjatë humbje transport paushall

vezivanje broda dangubnine vrlo nerazvijene zemlje manje razvijene zemlje manje od kontejnerske pošiljke manje od tržišne vrednosti otpremanje robe ispod kapaciteta garantno pismo nivo trgovinskog prilagoÿavanja liberalno liberizacija izdavanje dozvola kod izdavanja dozvola linearno umanjenje tarifa likvidacija koeficijenat utovara zajam logistiþki posrednik Londonski klub dugoroþan rok gubitak paušalni prevoz Mastritski sporazum proizvodna sredstva upravljaþka trgovina proizvodni procesi favorizovana marža tržište pristup tržištu tržišni poremeüaj tržišna ekonomija tržišne snage sredstva razmene srednjoroþni þlan

M
Maastrcht Treaty machine tools managed trade manufacturing processes margin preference market market access market disruption market economy market forces medium of exchange medium term member Traktati i Mahstritit makineri prodhimi tregti e drejtuar procese prodhimi marzhe favorizimi treg mundësi për hyrje në treg çrregullim i tregut ekonomi tregu forcat e tregut mjet shkëmbimi afat i mesëm anëtar

merchandise exports and imports mixed credits mixed economies mixed tariff money monopoly most favored nation treatment motor boat motorship multilateral agreement multilateral investment fund multilateral investment guarantee agency multilateral safeguard system

eksport dhe import mallrash kredi të përziera ekonomi të përziera tarifë e përzier para monopol trajtim i kombit më të favorizuar barkë motorrike anije motorrike marrëveshje shumëpalëshe fondi shumëpalësh i investimeve agjencija shumëpalëshe për garantimin e investimeve sistem parambrojtës shumëpalësh duke bërë ndryshimet e duhura"-duke përdorur terma të reja" përfitime reciproke

izvoz i uvoz roba mešoviti krediti mešovite ekonomije mešovota tarifa novac monopol tretman najpovlašüenije nacije motorni þamac motorni brod multilateralni sporazum multilateralni investicioni fond multilateralna agencija za garantovanje investicija multilateralni odbrambeni sistem vršenjem potrebnih izmena upotrebiti nove termine obostrana korist imenovan, nazvan, naznaþen naznaþeni aerodrom odlaska naznaþeno mesto isporuke na granici Nacionalna banka trgovinskih podataka nacionalno tretiranje pregovori skorije industrijalizovane zemlje skorije industrijalizovane ekonomije sledeüi mesec nominalna tarifna stopa nediskriminisanje van tarifne mere vantržišna privreda neobostranost vantarifne barijere normalna vrednost

mutatis-mutandis (lat.) mutuality of benefits

N
named named airport of departure named place of delivery at frontier National Trade Bank national treatment negotiations newly industrializing countries newly industrializing economies next month nominal tariff rate non – discrimination non tariff measures nonmarket economy nonreciprocity nontariff barriers normal value i emruar,i kontraktuar aeroporti i kontraktuar i nisjes vendi i kontraktuar i dorëzimit në kufi Banka kombëtare e të dhënave tregtare trajtim kombëtar negociata vende të industrializuara rishtas ekonomi të industrializua rishtaz muajin e ardhshëm normë nominale e tarifës mosdiskriminim masa jotarifore ekonomi jo tregu mosreciprocitet barriera jotarifore vlerë normale

north north-south trade nullification

veri tregtia veri-jug shfuqizim

sever trgovina sever jug ukidanje spisak ponuda razvojna službena pomoüi kompenzacioni zahtev spoljna proizvodnja na palubi/pod palubom otvoreni ugovor predlog,poruka sopstveni rizik od štete sopstveni rizik od požara Prsten tihog okeana (Propisi GATT-a)

O
offer list official development assistance offset requirements offshore manufacturing on deck/under deck open charter order owner’s risk of damage owner’s risk of fire listë ofertash ndihmë zyrtare për zvillim kërkesa kompenzuese prodhim jashtë vendit mbi kuvertë/nën kuvertë kontratë e hapur porosia rreziku vetanak nga dëmi rreziku vetanak nga zjarri

P
Pacific Rim Unaza e Paqësorit (shih normat e GATTit)

packaging, labeling and marking regulations Paris Union patent payable payment at sight payment at tenor payment by instalments payment on open account payment under a guarantee payment under reserve penalty clause performance requirements peril point petition pick up and delivery please turn over port entry post meridiam post office box

rregullat për ambalazhimin, etiketimin dhe marketimin Unioni Parisit( shih prona intelektuale) patent i pagueshëm pagesa në të parë(shiqim) pagesa pas arritjes pagesa me kiste pagesa përmes logarisë rrjedhëse pagesë nën garancion pagesë me rezervë Klauzola e kompenzimit (penaliet) kërkesë e permbushjes pikë e rrezikut peticion pranimi dhe dorëzimi i mallit luteni ta ktheni(rrotulloni) pikë (vend-kalim) i hyrjes pas dite fahu postal

pravila pakovanja, etiketiranja i marketinga Pariška unija (vidi intelektualno vlasništvo) patent uplativ uplata na vidjenje uplata po prispeüu uplata na rate uplata preko tekuüeg raþuna uplata pod garancijom uplata sa rezervom kompenzaciona klauzula zahtev za ispunjavanje taþka rizika peticija primo-predaja robe molimo okrenite se luka ulaska posle podne poštanski pretinac

post office order preferences price price elasticity of demand price elasticity of supply price stabilization primary commodity principal supplier prior deposits priority watch list private sector process patent processing of the order procurement producer goods production profit profit and loss proforma invoice progressive tariff progressive taxation promissory note prompt shipment property protection Protection and Indemnity club (P & I Club) protectionism provider proxy document public sale purchase price purchasing power pure risk

udhëzimi postal favorizime çmim elasticitet çmimi i kërkesës elasticitet çmimi i ofertës stabilizim çmimi mall bazë furnizues kryesor depozitë paraprake listë e vëzhgimit të përparësisë sektor privat patent për procesim përpunimi i porosisë prokurim mallrat e prodhuesit prodhim fitim fitimi,humbja faturë proforma(para-faturë) tarifë progressive tatim progresiv kambial anija e gatshme pronë mbrojtje Shoqata e marinarëve për vetegarancion proteksionizëm sigurues i logjistikës dokument përfaqësimi shitje publike çmimi i blerjes fuqi blerëse rrezik i mirëfillt

poštanski nalog povlastice cena elastiþnost, cena potražnje elastiþnost, cena ponude stabilizacija cena baziþna roba glavni snabdevaþ prethodni depozit spisak nadzora po prioritetu privatni sektor patent za obradu obrada potražnje nabavka proizvoÿaþeva roba proizvodnja dobit, profit dobitak i gubitak predraþun progresivna tarifa progresivno oporezivanje vlastita menica brza otprema vlasništvo zaštita Pomorsko udruženje za vlastite garancije protekcionizam nabavljaþ zastupniþka isprava javna prodaja kupovna cena kupovna moü potpuni rizik koliþinska ograniþenja luka kvota železnica

Q
quantitative restrictions quay quotas kufizime sasiore bregdeti,limani kuota

R
railway hekurudha

railway consignment note railway receipt reciprocity re-export reinsurance reporting day reprisals request list reserve currency reservs residual restrictions restitutions restraints on trade restrictive business practices retaliation retrocession reverse preferences reversible layday revocable credit right of lien risk road haulage road haulier road tax roll on/roll off – ro-ro rules of origin running days

fletëngarkesa hekurudhore fletëpranimi hekurudhor reciprocitet rieksport risigurim dita e lajmërimit shpagim listë kërkesash monedhë e rezervës rezerva kufizime mbeturinore kompenzime (për bujqësi në UE) kufizime mbi tregtinë praktika kufizuese në biznes kundërveprim prapakthim (lidhur me resigurimin) favorizime të ndërsjella ditët e humbura të kthyeshme akreditiv i revolvuar(përsëritur) e drejta e sekuestrimit risk (metodë e rrezikut) transporti rrugor transportues rrugor taksë rrugore vetëlëvizës(ngarkesë që lëvizë vetë) rregullat e origjinës ditët e punës në vijim

železniþki tovarni list železniþki prijemni list reciprocitet ponovni izvoz reosiguranje dan prijave odmazda spisak trebovanja rezervna moneta rezerve ostala ograniþenja kompenzacija (za poljoprivredu u EU) ograniþenja na trgovinu restriktivna poslovna praksa protiv mera odstupanje reciproþne beneficije izgubljeni povratni dani opozvani akreditiv pravo konfiskacije rizik drumski prevoz drumski prevoznik drumska taksa samohodni teret pravila o poreklu tekuüi radni dani zaštita, osiguranje porez na prodaju sankcije sanitarne i fitosanitarne mere koncesiona skica odredba obezbeÿenje bezbedan kapital selektivne kvote

S
safeguards sales tax sanctions sanitary and phytosanitary measures schedule of concessions section security security capital selective quotas masa parambrojtëse tatim mbi shitjen sanksione masa sanitare dhe fitosanitare skema e koncesioneve paragraph letër me vlerë kapital i sigurt kuota selektive

self-initiation seller’s option semi processed product sensitive products services shipowner shipping conference ships rail shipwreck short term single-column tariff snapback socialist economies soft loan south-south trade special and differential treatment special drawing rights special representative for trade negotiations specific duty specific limitations on trade specific tariff spekulative risk spot market standard industrial classification standards standard code statement of administrative action steamship steel stevedoring charges stockbroker stockpiles stowage factor strategic stockpiles strike, riots and civil

vetëinicijativë opcioni i shitësit produkt gjysmë i përpunuar produkte delikate shërbime pronar anije lidhje të transportuesve rrethimi (grilat)e anijes thyerje,fundosje e anijes afati i shkurtë tarifë me një kolone rikthim ekonomi socialiste hua me kushte të favorshme tregtia jug-jug trajtim i vaçant dhe i diferencuar monedhë e posaçme e FMN-s përfaqësues i posaçëm për negociata tregtare. detyrim specifik doganor kufizime specifike mbi tregtinë tarifë specifike risk spekulativ treg me livrim të menjëhershëm klasifikim industrial standard standarde kodi i standardeve deklaratë e veprimit administrativ anije me avull çelik shpenzimet e manipulimit ndërmjetës burse stoqe faktor i palimit(stivimit) rezerva strategjike grevë, përleshje, tollovi qytetare

samoinicijativa opcija prodavca poluobraÿeni proizvod osetljivi proizvodi usluge vlasnik broda savez transportera brodska ograda brodolom kratkoroþni jednokolona tarifa ponovni povratak socijalistiþka privreda zajam sa povlašüenim uslovima trgovina jug-jug poseban i izdiferenciran tretman posebna moneta MMF-a specijalni predstavnik za trgovinske pregovore specifiþna dažbina specifiþna ograniþenja nad trgovinom specifiþna tarifa spekulativni rizik prodaja na licu mesta standardna industrijska klasifikacija standardi standardni kod izjava administrativnog delovanja parobrod þelik manipulativni troškovi berzanski posrednik zalihe faktor slaganja strateške rezerve štrajk, graÿanski nemiri

structural change subsidies code subsidy substantial new program of action Sundays and holidays excepted supply supply access supply schedule surplus suspension of liquidation

ndryshim strukturor kod subvencionesh subvencion program i ri substancial veprimi përjashtim i të dielave dhe i festive ofertë mundësi për ofertë skemë ofertash tepricë pezullim i likuidimit

strukturalne promene subvencioni kod subvencija veliki novi program akcije nedelja i praznici iskljuþeni ponuda pristup ponudi spisak ponuda višak ukidanje likvidacije obracanje (reklama) Tarifna komisija usklaÿivanje tarifa tarifna kvota kvota sa tarifnom stopom porez,taksa poreska stimulacija tehniþke prepreke u trgovini tehniþki propisi tehnološki razvoj tehnologija tehnološki transfer telegrafski transfer novca rokovi i uslovi ugovora tržišni koeficijent tekstil kraÿa, pljaþka, nepredaja damping treüe zemlje zemlje treüeg sveta osnovna cena uslovljeni zajam zastarevanje zakup broda na odreÿeno vreme red vožnje privremene tablice na koga se odnosi

T
targeting Tariff Commission tariff harmonization tariff quota tariff-rate quota tax tax incentives technical barriers to trade technical regulations technological development technology technology transfer telegraphic money order terms and conditions of the contracts terms of trade textile theft, pillage, non delivery third – country dumping third world threshold price tied loan time bar time charter time table (transport) time (temporary) sheet to whom it may concern u drejtohet(reklama) Komisioni i tarifave harmonizim i tarifave kuotë e tarifës kuotë me normë tarifore tatim stimuj tatimor barriera teknike në tregti rregulla teknike zvillim teknologjik teknologji transferim i teknologjisë Udhëzimi telegrafik i parasë afatet dhe kushtet e kontratës koeficient tregtar tekstile vjedhja, grabitja, mosdorëzimi dumping i vendit të tretë bota e tretë çmim bazë hua e kushtëzuar vjetërsimi (parashkrimi) qesim i anijes në kohe të caktuar orari i nisjes tabela të përkohëshme në dijeni të të gjithëve që iu përket

tourism towage trade agreement trade barriers trade creation trade diversion trade fair trade related environmental issues trade review mechanism Tradecompliance center trademark trafficking in counterfeit goods and services

turizëm rimorkimi dhe teglimi marrevëshje tregtare barriera tregtare krijim tregtar diversion tregtar panair tregtar çështje mjedisore që lidhen me tregtinë mekanizmi I rishikimit të politikës tregtare Qendra për konformitetin tregtar markë fabrike trafik me mallra dhe shërbime të falsifikuara vlerë e transakcionit(vlerë-vërtetë e paguar) pagesa përfitimesh akreditiv i bartshëm zonë tranziti transparencë transportim tejbartje traktat traktati i bashkimit( Komuniteti Europian) Traktati i Romës rrafshimi i ngarkesës kontratë përmbaruese

turizam remorkiranje, teglenje,šlepovanje trgovinski ugovor trgovinske prepreke tržišna kreacija tržišna diverzija trgovinski vašar, sajam pitanja okoline u vezi sa tržištem mehanizam pregleda trgovine Centar za verifikaciju tržišta fabriþka marka krijumþarenje falsifikovanih roba i usluga

transaction value transfer payments transferable credit transit zone transparency transportation transshipment treaty Treaty of Fusion Treaty of Rome trimming turnkey contract

transakciona vrednost uplate na dobit prenosivi akreditiv tranzitna zona vidljivost, transparentnost prevozništvo brodski prevoz sporazum Sporazum ujedinjenja EU Rimski sporazum doterivanje tereta ugovor o izvršenju Agencija za meÿunarodni razvoj SAD prošlog meseca UN-ov program za razvoj UNCTAD-GATT Centar za meÿunarodnu trgovinu osiguravatelj neþasna trgovinska praksa jednostran,unilateralan

U
U.S. Agency for international development ultimo, last month UN development program Agjencija e SHBA për zhvillim ndërkombëtar muajin e kaluar Programi i KB për zhvillim Qendra UNCTAD-GATT e tregtisë Ndërkombëtare sigurues praktika tregtare të pandershme veprim i njëanshëm

UNCTAD-GATT International underwriter unfair trade practices unilateral

unit value United States price unseaworthy upstream subsidies useful load utility

vlerë për njësi çmimi në SHBA i paaftë për lundrim subvencion prodhimi ngarkesë e vlefshme dobi

jediniþna cena cena u SAD nesposoban za plovidbu subvencije za proizvodnju vredan teret služba, korist vrednovanje vrednost porez na dodatnu vrednost PDV polisa na odreÿenu vrednost varijabilni porez razliþiti datumi obratno vidljiva trgovina akt odricanja ratni rizik magacinski spisak izviÿaþki spisak usputna luka imovina porez na imovinu dobrobit, osiguranje sa delimiþnim havarijom vuneni tekstil radniþka prava radna grupa Svetska banka Svetska carinska organizacija Svetska organizacija o intelektualnoj svojini Svetska trgovinska organizacija

V
valuation value value-added tax – VAT valued policy variable levy various dates vice verse visible trade vlerësim vlerë tatim mbi vlerën e shtuar polisa me vlerë të caktuar tatim i ndryshueshëm data të ndryshme mbrapsht, e kundertë tregti e dukshme

W
waiver war risk warehouse warrant watch list way port wealth wealth tax welfare with particular average woolen textiles workers' rights working party World Bank World Customs Organization World Intellectual Properity World Trade Organization akt-dorëhëqjeje rreziku i luftës listë(regjistër)e magazinës listë vezhgimi limani në kalim pasuri tatim mbi pasurinë mirëqenje me havari partikulare tekstile të leshta drejta (e) e punëtorëve palë pune Banka Botërore Organizata Botërore e Doganave Organizata Botërore e Pronës Intelektuale Organizata Botërore e Tregtisë

Shkurtesat që perdoren në tregtinë ndërkombëtare
A ACP Vendet Afrikane,të Karaibeve dhe të Paqësorit ACTPN Komiteti Këshillimor për Politikën dhe Negociatat Tregtare AD antidumping ADB Banka Aziatike e Zhvillimit A/DS Shërbim i Agjencisë së Shpërndarjes,Departamenti i Tregtisë i SHBA Ad Val normë tarife ad valorem AECA Ligji i Kontrollit të Eksportit të Armeve AFDB Banka Afrikane e Zhvillimit AFDF Fondi Afrikan i Zhvillimit AIT Instituti Amerikan në Tajvan APCAC Këshilli Azi-Paqësor i Dhomave të Tregtisë Amerikane APEC Bashkëpunimi Ekonomik Azi-Paqësor APTA Akti Tregtar mbi Prodhimet Automotorike ASEAN Shoqata e Vendeve të Azisë Juglindore ATA admission temporaire(pranim i përkohshëm) ATAC(s) Komiteti Teknik Këshillimor Bujqësor ATC Marrëveshja mbi Tekstilet dhe Veshjet ATCA Marrëveshja mbi Tregtinë në Avionet Civile ATPA Akti Andean i Favorizimeve Tregtare AUI Nisma ASEAN-Shetet e Bashkuara AVE ekuivalent ad valorem

Skracenice koje se upotrebljavaju u medjunarodnoj trgovini

Afriþke,Karipske i zemlje Tihog okeana

Konsultativni komitet za politiku trgovinskih pregovora antidamping Azijska banka za razvoj

Agencijska služba raspodele, Trgovinski Ministarstvo SAD tarifna stopa Ad Valorem Kontrolni zakon izvoza oružja Afriþka banka za razvoj Afriþki fond za razvoj Ameriþki institut na Tajvanu

Azijsko-pacifiþki savet ameriþke trgovinske komore Azijsko-tihookeanska privredna saradnja Trgovinski propis o proizvodnji motornih vozila Savez zemalja jugoistoþne Azije

privremeni uvoz Tehniþko konsultativni komitet poljoprivrede Sporazum o tekstilnoj konfekciji Sporazum o trgovini civilnih aviona Andeanski akt o trgovinskim podsticajima Inicijativa ASEAN-SAD jednak prema vrednosti

B BAR Kufizime të tipit <<Blerje Amerikane>> BDV Përkufizimi i Vlerës i Brukselit BEA Byroja e Analizës Ekonomike,Departamenti i Tregtisë i SHBA BFC Qendra e Nxitjes së Biznesit,Departamenti i Tregtisë i SHBA BIA informacioni më i mirë i mundshëm BIRPI Zyrat e Bashkuara Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Pronës Intelektuale BIS Banka e Transaksioneve Ndërkombëtare BISNET Shërbimi i Informacionit mbi Biznesin për Vendet e Reja të Pavarura,Departamenti i Tregtisë i SHBA BIT traktat dypalesh për investime BNC komision dykombësh BOND Shtrirja e Biznesit të Demokracitë e Reja(program) BOP bilanc pagesash BOT bilanc tregtar BSP biznes i sponsorizuar BSP promocion mesprogramor BTN Nomenklatura e Brukselit për Tarifat BXA Byroja e Administratës së Eksportit,Departamenti i Tregtisë i SHBA C C&F kosto dhe transport(inkoterm) CACM Tregu i Përbashkët i Amerikës Qëndrore CADIC analizë krahasuese e gjendjes së industries vendase CAFC Gjykata e Apelit për Qarkun Federal

ograniþenje tipa ''Ameriþka kupovina'' ograniþenje briselske vrednosti

Biro ekonomske analize, Ameriþki Ministarstvo trgovine

Centar za podsticaj poslovanja, Ministarstvo trgovine SAD najbolja moguüa informacija

Sjedinjene meÿunarodne kancelarije za odbranu intelektualne svojine

Meÿunarodna banka za transakcije

Informaciona služba o poslovanju za nove nezavisne zemlje, Ministarstvo trgovine SAD obostrani sporazum o investicijama dvonacionalna komisija

proširivanje poslovanja kod mladih demokratija platni bilans trgovinski bilans sponzorisano poslovanje meÿuprogramska promocija Briselska nomenklatura za tarife

Upravni biro za izvoz, Ministarstvo trgovine SAD

troškovi transporta(inkoterm) Jedinstveno tržište centralne Amerike

uporedna analiza stanja u domaüoj industriji Viši sud za savezni okrug

CAIP Programi i Përshtatjes së Investimeve për Komunitetin CAP Politike Bujqësore e Përbashkët (BE) CAP plan veprimi i vendit CARIBCAN Nisma KanadaPellgu i Karaibeve CARICOM Tregu i Përbashkët i Karaibeve CBERA Akti për Rimëkëmbjen Ekonomike të Pellgut të Karaibeve CBI Nisma e Pellgut të Karaibeve CCC Korporata Komunitare e Kreditit CCC Këshilli i Bashkëpunimit Doganor CCCN Nomenklatura e Këshillit të Bashkëpunimit Doganor CCL Lista e Kontrollit të Tregtisë (më parë Lista e Kontrollit të Mallrave) CCNAA Këshilli Koordinativ për Qeshtjet e Amerikës së Veriut (Tajvan) CCPIT Këshilli i Kinës për Nxitjen e Tregtisë Ndërkombëtare CEA Zona Ekonomike Kineze CEA Keshilli i Këshillëtarëve Ekonomik CEP çmim i konstruktuar eksporti CER Marrëdhënie më të Ngushta Ekonomike AustraliZelandë e Re CET tarifë e jashtme e përbashkët CFIUS Komiteti mbi Investimet e Huaja në SHBA CFR kosto dhe transport(inkoterm) CFTA Marrëveshja e Tregtisë së Lirë SHBAKanada CG-18 Grupi Këshillimor i të Tetëmbëdhjetëve(GATT) CIF kosto,sigurim dhe transport(inkoterm)

program prilagoÿavanja investicija za EU Jedinstvena poljoprivredna politika EU domaüi plan akcije Inicijativa Kanada - Karipska ostrva Karipsko jedinstveno tržište

Akt obnove privrede Karipskih ostrva Zaþetak Karipskih ostrva kreditna zajedniþka korporacija Savet za carinsku saradnju Nomenklatura saveta za carinsku saradnju

Kontrolni spisak trgovine

Koordinacioni odbor za pitanja SAD

Kineski savet za podsticaj meÿunarodne trgovine Kineska privredna zona Odbor privrednih savetnika konstruisana izvozna cena Uži privredni odnosi Australija-Novi Zeland spoljna jedinstvena tarifa Spoljni komitet za strane investicije u SAD cena i prevoz

Sporazum slobodne trgovine SAD-Kanada Savet grupe osamnaestorice (GATT) cena osiguranja i prevoza

CIME Komiteti për Investimet Ndërkombëtare dhe Ndërmarrjet Shumëkombëshe(OECD) CIMS Sistemi i Menaxhimit të Informacionit Tregtar,Departamenti i Tregtisë i SHBA CIP transport dhe sigurim te paguara(inkoterm) CIS Komenuelthi i Shteteve për Tregtinë Ndërkombëtare CITA Komiteti për Implementimin e Marrëvëshjeve mbi Tekstilin CITIC Trusti Ndërkombëtar dhe Korporata e Investimeve të Kinës CITT Gjykata për Tregtinë Ndërkombëtare e Kanadasë CIV vlera doganore e importit CMP plani i marketingut i vendit CNUSA Lajmet Tregtare të SHBA,Departamenti i Tregtisë i SHBA COCOM Komiteti Bashkërendues për Kontrollet Shumëpalëshe të Eksportit CODEX Komisioni Codex Alimentarius COE Këshilli I Evropës COMECON Këshilli për Ndihmën Ekonomike Reciproke COP kosto e prodhimit CP palë kundërshtuese CPE ekonomi e planifikuar centralisht CPT transporti i paguar deri(inkoterm) CSCE Konferenca mbi Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë CT Tregti e Ndërsjelltë CTA Komiteti për Tregtinë në Bujqësi (GATT) CTF Panair Tregtar i Qertifikuar,Departamenti i Tregtisë i SHBA CV vlerë e konstruktuar CVD tarifë doganore

Komitet za meÿunarodne investicije i multinacionalna preduzetništva

Sistem rukovoÿenja trgovinskim informacijama Ministarstvo trgovine SAD plaüeno osiguranje i prevoz Savez država za meÿunarodnu trgovinu

Komitet za implementaciju sporazuma o tekstilu

Meÿunarodni trust i kineska investiciona kompanija Kanadski sud za meÿunarodnu trgovinu uvozna carinska vrednost domaüi marketinški plan

Trgovinske vesti SAD, Ministarstvo trgovine SAD

Uporedni komitet za višestrani izvoz Komisija Codex Alimentaris Evropski savet Savet za uzajamnu privrednu pomoü troškovi proizvodnje protivniþke stranke centralistiþki planirana privreda prevoz plaüen do (inkoterm)

Konferencija o saradnji i bezbednosti u Evropi uzajamna trgovina Komitet za trgovinu u poljoprivredi (GATT)

Sertifikovani trgovinski sajam, Ministarstvo trgovine SAD iskonstruisana vrednost izbalansirana carinska tarifa

balancuese CXT tarifë e jashtme e përbashkët D DAC Komiteti i Ndihmës për Zhvillim (OECD) DAF livrimi në kufi (inkoterm) DAV vlera vendase e shtuar DDP i livruar pas zhdoganimit (inkoterm) DDU i livruar pa zhdoganim (inkoterm) DEQ i livruar nga moli (inkoterm) DES i livruar nga anija (inkoterm) DF pa doganë DISC Korporata Vendase e Shitjeve Ndërkombëtare DOC Departamenti i Tregtisë i SHBA DS zgjidhje e mosmarrëveshjeve DSU Marrëveshjet mbi Zgjedhjen e Mosmarrëveshjeve(dmth.Mar rëveshjet e OBT-së mbi Rregullat dhe Procedurat e Zgjidhjessë Mosmarrëveshjeve) E EAA Akti i Administratës së eksportit EAEC Forumi Ekonomik i Azisë Lindore EAI Nisma e Sipërmarrjes për Amerikat EAPC Këshilli i Partneritetit Euro-Atlantik EAR Rregullat e Administratës së Eksportit EBRD Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim EC Komuniteti Europian ECA Administrata e Bashkëpunimit Ekonomik ECB Banka Qendrore

spoljna jedinstvena tarifa

Komitet pomoüi za razvoj dostava na granici (inkoterm) domaüa uveüana vrednost dostavljanje posle carinjenja (inkoterm) dostavljanje bez carinjenja (inkoterm) dostava na doku (inkoterm) dostava sa broda bez carine Domaüa korporacija za meÿunarodne prodaje Ministarstvo trgovine SAD rešavanje nesporazuma

Dogovor o rešavanju nesporazuma (Dogovor STO o pravilima i PRC)

N)

Akt izvozne administracije Ekonomski forum istoþne Azije Zaþetak preduzetništva za Amerike Evro-Atlantski savet partnerstva Pravila izvozne administracije

Meÿunarodna banka za obnovu i razvoj Evropska zajednica Administracija evropske saradnje Evropska centralna banka

Europiane ECCN Numri i Klasifikimit të Kontrollit te Eksportit ECDC Bashkëpunimi Ekonomik ndërmjet Vendeve në zhvillim ECE Komisioni Ekonomik për Europën ECGF Shërbimi për Garantimin e Kredive të Eksportit ECS Mostra tegtare ECS Sistemi i Bashkëpunimit Europian ECSB Sistemi Europian i Bankave Qëndrore ECSC Komiteti Europian i Qymyrit dhe i Çelikut ECU njësija monetare europiane EDI shkëmbimi elektronik i të dhënave EEa Zona Ekonomike Europiane EEC Komuniteti Ekonomik Europian EEP Programi i Përmirësimit të Eksportit EFTA Shoqata Europiane e Tregtisë së Lirë EIB Banka Europiane e Investimeve EMS Sistemi Monetar Europian EMU Njësi monetare Europiane EP çmimi i eksportit EPC Këshilli i Politikës Ekonomike-SH.B.A EPC Konventa Europiane për Patentat ER kufizim eksporti ERM mekanizmi i normës së shkëmbimit ERP Programi i Rimëkembjës Europiane ESA Agjensioni Europian i Hapësirës ESAF shërbimi për përmirësimin e përshtatjes strukturore ESCB Sistemi i bankave Qëndrore Europiane Klasifikacioni broj izvozne kontrole

Privredna saradnja meÿu zemljama u razvoju Privredna komisija za Evropu

Služba za garantovanje izvoznih kredita Trgovinski uzorci Sistem evropske privredne saradnje Evropski sistem centralnih banaka Evropski komitet za ugalj i þelik Evropska monetarna jedinica elektronska razmena podataka Evropska privredna zona Evropska ekonomska zajednica program poboljšanja izvoza Evropsko društvo slobodne trgovine Evropska investiciona banka Evropski monetarni sistem Evropska monetarna jedinica izvozna cena Savet ekonomske politike SAD Evropska konvencija o patentima ograniþenje izvoza mehanizam stope razmene Program evropske obnove Evropska agencija za prostorno planiranje služba za strukturno popravljanje i slaganje Sistem evropskih centralnih banaka

ESP çmimi i shitjes së eksportuesit ETC kompani tregtare eksporti ETSI Instituti i Standardeve Europiane të Telekomunikacioneve EU Bashkimi Europian EXW nga fabrika-inkoterm Ex-IM BANK Banka e Eksport-Importit në SHBA F FA faktet në dispozicion FAO Organizata e Ushqimit dhe e Bujqësisë e KB-s FARA Akti i Regjistrimit të Agjentëve të Huaj FAS Shërbimi Bujqësor me Jashtë,departamenti i bujqësisë në SHBA FCA deri të transportiinkoterm FCIA Shoqata e sigurimeve të kredive të jashtme – SHBA FCN Traktati i Lirisë,Tregtisë dhe Lundrimit FCO Ministria e Punëve të Jashtme,Forin Ofis (mbretërija e Bashkuar) FCPA Ligji mbi Praktikat e Huaja të Korruptuara – SHBA FCS Shërbimi Tregtar me jasht- Departamenti I Tregtisë- SHBA FDI investime direkte të huaja FDIUS investime direkte të huaja në SHBA FICA Korporata Federative e Sigurimeve e Amerikës FISC Korporata Ndërkombëtare e Shitjeve me Jashtë FMC Komisioni Federal Detar (SHBA) FMS shitje ushtarake jashtë vendit FMSCR kredi për shitje ushtarake jashtë vendit

prodajna cena izvoznika Izvozna trgovinska kompanija

Institut evropskih standarda telekomunikacija Evropska zajednica od fabrike (inkoterm) izvozno-uvozna banka

raspoložive þinjenice Organizacija ishrane i poljoprivrede pri UN registarski spisak stranih zastupnika

Poljoprivredna služba za inostranstvo, Ministarstvo trgovine SAD do prevoza (inkoterm) Društvo za osiguranja stranih zajmova - SAD Sporazum slobodne trgovine i plovidbe

Ministrastvo inostranih poslova (V.Britanija)

Zakon o tuÿim praksama korupcije - SAD

Trgovinska služba sa svetom, Ministarstvo trgovine SAD inostrane direktne investicije inostrane direktne investicije u SAD Ameriþka savezna korporacija za osiguranje

Muÿunarodna korporacija za prodaju sa svetom Pomorska savezna komisija (SAD) Inostrana vojna prodaja zajmovi za vojnu prodaju inostranstvu

FMV vlera e tregut të huaj FOB deri në bord- inkoterm FOGS që funkcionon në sistemin e GATT-it FOR deri te binaret-inkoterm FOREX shkëmbim valuator FOT deri te kamioni-inkoterm FR Regjister Federal (SHBA) FTA zonë e tregtisë së lirë FTA marrëveshje e tregtisë së lirë FTAA Zona e Lirë Tregtare e Amerikanëve FTC Komisioni Tregtar Federal – SHBA FTZ zonë e huaj tregtare FITZ-board Bordi I zonës Tregtare Federale FTZ- SZ Nënzone- FTZ FV vlerë e tregut FX shërbimi i shkëmbimit valuator G G-5 Grupi i të pesëveSHBA,Japonia,Gjermania,Fr anca dhe Mbretërija e bashkuar G-7 Grupi i të Shtatëve,SHBA,Japonia,Gjer mania,Franca,Italia,Mbratërij a e bashkuar dhe Kanadaja G-77 Grupi I të Shtatëdhjetë e shtatëve [të gjitha vendet Brenda grupit “A” UNCTAD-it (vendet afrikane dhe aziatike,me përjashtim tëIzraelit dhe Afrikës së Jugut)dhe të grupit”C”(Amerika latine)që sot përfshinë më shumë se 120 vende në zhvillim] GAB Marrëveshja e përgjithshme për huamarrje GAC Marrëveshja e përgjithshme mbi tregtinë në shërbime GATT Marrëveshtja e përgjithshme mbi tarifat dhe tregtinë GCC Këshilli i Bashkëpunimit i Gjirit

vrednost inostranog tržišta do palube broda (inkoterm) deluje u GATT sistemu do železniþke pruge devizni promet do kamiona (inkoterm) Savezni registar SAD slobodno trgovinska zona sporazum o slobodnoj trgovini Slobodna trgovinska zona obe Amerike Savezna trgovinska komisija SAD strana trgovinska zona Odbor savezne trgovininska zone pod zona strane trgovinske zone tržišna vrednost služba devizne razmene

Grupa petorice (SAD, Japan, Nemaþka, Francuska, i Ujedinjeno kraljevstvo

Grupa sedmorice (SAD, Japan, Nemaþka, Francuska, Ujedinjeno kraljevstvo, Italija i Kanada)

Sedamdesetsedmoro þlana grupa država unutar grupe A

Afriþke i azijske zemlje (osim Izraela i Južne Afrike) i grupe C (Latinska Amerika) - više od 120 zemalja u razvoju Opšti sporazum o uzimanju zajma

Opšti sporazum o trgovini i uslugama

Opšti sporazum o tarifama i trgovini Savet za saradnju zemalja Persijskog zaliva

GDP prodhimi i brendshëm bruto GEC tregtija elektronike globale GEF shërbimi mjedisor global GII Infrastruktura globale e informacionit GNG Grupi i Negociatave mbi Mallrat GNP prodhimi kombëtar bruto GNP prokurim qeveritar GNS Grupi i Negociatave mbi shërbimet GPA Marrëveshja e OBT-së mbi Prokurimin qeveritar GP-zone zonë e lirë tregtare në funkcion të përgjithshëm GSP Sistemi i përgjithësuar i favorizimeve GSTP sistemi global i favorizimeve tregtare H HM treg i brendshëm HS sistem i harmonizuar HTS Skemë Tarifash të Harmonizuara HTSUS Skema e Tarifave të Harmonizuara të SHBA-ve I IA Administrata e Importit,Departamenti i tregtisë së SHBA-ve IADB (OSE IDB) Banka NdërAmerikane për Zhvillim IAEA Agjensioni Ndërkombëtar i Energjisë Atomoke IBRD Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim(Banka Botërore) IC Komiteti i Industrise I OECD ICA Marrëveshja e Përgjithshme mbi Kafenë ICA Marrëveshja e Përgjithshme mbi Kakaon

domaüi bruto proizvod elektronska globalna trgovina Globalna služba za prostor Globalna struktura informacija Pregovaraþka grupa o robama nacionalni bruto prihod vladina služba za nabavku Pregovaraþka grupa o uslugama Sporazum STO o vladinoj nabavci slobodna trgovinska zona u opštoj funkciji Uopšteni sistem o povlasticama Globalni sistem o trgovinskim podsticajima

domaüe tržište harmonizovani sistem Harmonizovana tarifna šema Harmonizovana tarifna šema SAD

Uvozna administracija, Ministarstvo trgovine SAD Meÿuameriþka politika za razvoj

Meÿunarodna agencija za atomsku energiju

Meÿunarodna banka za obnovu i razvoj (Svetska banka) Industrijski komitet OECD Opšti sporazum o kafi Opšti sporazum o kakau

ICA Marrëveshja Ndërkombëtare mbi Mallrat ICAO Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil ICB ofertë konkuruese ndërkombëtare ICC Dhoma e Tregtisë Ndërkombëtare ICITO Komisioni Interim i Organizatës Ndërkombëtare të tregtisë ICO Organizata Ndërkombëtare e Kafesë ICSID Qendra Ndërkombëtare për Zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në investime IDA Shoqata Ndërkombëtare për Zhvillim IDB ( ose IADB) Banka Ndër Amerikane për Zhvillim IEC Komisioni Ndërkombëtar I Elektroteknikes IEEPA Ligji mbi Kompetencat Ekonomike në Emergjencë Ndërkombëtare IESC Korpuset Ndërkombëtare të Shërbimeve Egzekutive IFAD Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor IFC Korporata Finansiare Ndërkombëtare IFI Instituti Finansiar Ndërkombëtar IIC Korporata Ndër – Amerikane e Investimeve IIPA Aleanca Ndërkombëtare e Pronës Intelektuale ILO Organizata Ndërkombëtare e Punës IFM Fondi Monetar Ndërkombëtar IMO Organizata Ndërkombëtare Detare INCOTERM terma tregtare ndërkombetare (mbi kushtet e dërgesës së mallrave) INR e drejta për negociata fillestare INRA Marrëveshja Ndërkombëtare për Gomën

Opšti sporazum o robama

Meÿunarodna organizacija o civilnoj avijaciji Meÿunarodna konkurentska ponuda Meÿunarodna trgovinska komora

Privremena komisija meÿunarodne trgovinske organizacije Meÿunarodna organizacija za kafu

Meÿunarodni centar za rešenje nesporazuma u investicijama Meÿunarodna organizacija za razvoj

Meÿunarodna komisija elektrotehnike

Zakon o privrednim nadležnostima za meÿunarodnu pomoü

Meÿunarodni fond za poljoprivredni razvoj Meÿunarodna tela o izvršnim službama Meÿunarodna finansijska korporacija Meÿunarodni finansijski institut Meÿuameriþka korporacija za investicije Meÿunarodna alijansa za intelektualnu svojinu Meÿunarodna organizacija rada Meÿunarodni monetarani fond Meÿunarodna pomorska organizacija

Meÿunarodni trgovinski termini (o uslovima isporuke robe) pravo za poþetne pregovore Meÿunarodni sporazum o prirodnoj gumi

Natyrore INRO Organizata Ndërkombëtare për Gomën Natyrore INTELSAT Organizata Ndërkombëtare për Telekomunikacionet me Satelit IOS Organizata Ndërkombëtare për Standardizimin IP Pronë Intelektuale IPAC Komiteti Këshillimor i Politikës Industriale (SHBA) IPC Programi i Integruar për Mallerat IPR të drejtat e pronës intelektuale ISA Marrëveshja Ndërkombëtare për Sheqerin ISAC Komiteti Këshillimor për Sektorin Industrial (SHBA) ISO Organizata Ndërkombëtare e Standardeve ITA Administrata e Tregtisë Ndërkombëtare,Departament i i Tregtisë i SHBA ITA Marrëveshja Ndërkombëtare për Kallajin ITA Marrëveshja mbi Teknologjinë e Informacionit ITAR Rregullat për Trafikun Ndërkombëtar të Armëve ITC Komisioni i Tregtisë Ndërkombëtare (SHBA) ITC Qendra e Tregtisë Ndërkombëtare UNCTAD/WTO ITO Organizata Ndërkombëtare e Tregtisë ITU Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve J JCCT Komisioni i Përbashkët SHBA-Meksikë mbi Tregtinë dhe Shkëmbimet JCP Programi i Korporatës Japoneze

Meÿunarodna organizacija za prirodnu gumu

Meÿunarodna organizacija za satelitsku telekomunikaciju

Meÿunarodna organizacija za standardizaciju Intelektulana svojina Savetodavni komitet za industrijsku politiku (SAD) Meÿunarodna organizacija o standardima prava intelektualne svojine Meÿunarodni sporazum o šeüeru

Savetodavni komitet za industrijski sektor (SAD)

Meÿunarodna organizacija o standardima

Administracija medjunarodne trgovine,Ministarstvo trgovine SAD Medjunarodni sporazum o selenu Sporazum o informacionoj tehnologiji Pravila za meÿunarodni promet oružja Komisija za meÿunarodnu trgovinu (SAD)

Centar meÿunarodne trgovine UNCTAD/WTO Meÿunarodna organizacija za trgovinu Meÿunarodni savez za telekomunikacije

Zajedniþka komisija SAD-Meksiko o trgoviniu i razmeni Program o japanskim korporacijama

JETRO Organizata e Tregtisë së Jashtme e Japonisë K K.D mall i qmontuar L LAFTA Zona e Tregtisë së Lirë e Amerikës Latine LASU Marrëveshja mbi Sektorin e Avioneve të Mëdhenjë LC leter-kredi LIBOR Kursi Ndërkombëtar i Ofruar i Londrës LOT niveli I përshtatjes tregtare LTA Marrëveshje Afatgjate mbi Tregtinë në Tekstilet prej Pambuku LTL nën kapacitet (ngarkesë) LTFV nën vlerën e tregut M MAC Njësia e Aksesit në Treg dhe e Konformitetit (Departamenti i Tregtisë i SHBA) MAI Marrëveshja Shumëpalëshe mbi Investimet MDB bankë shumëpalëshe për zhvillim MERKOSUR Mercado Comun del Sur (Tregu i Përbashkët Jugor) MFA Marrëveshja mbi Fibrat e Shumëllojshme MFN kombi më i favorizuar MIF Fondi Shumëpalësh i Investimeve MIGA Agjencia Shumëpalëshe për Garantimin e Investimeve MITI Ministria e Tregtisë dhe e Industrisë Ndërkombëtare (Japoni) MNC korporatë shumëkombëshe

Spoljno trgovinska organizacija Japana

demontirana roba

Slobodna trgovinska zona Latinske Amerike

Sporazum o veüim avionima kreditno pismo Londonski meÿunarodni kurs ponude nivo trgovinskog slaganja Dugoroþni sporazum o trgovini pamuþnim tekstilom ispod kapaciteta (teret) ispod tržišne vrednosti

Pristup tržištu i prilagoÿavanje (Ministarstvo trgovine SAD) Višestrani sporazum o investicijama Višestrana banka razvoja

Zajedniþko južno tržište Sporazum o raznovrsnim vlaknima najpovlašüenija nacija Višestrani investicioni fond Višestrana agencija za garanciju i investicije

Ministarstvo meÿunarodne trgovine i industrije (Japan) multinacionalna kompanija

MOFERT Ministria e Jashtme për Marredhëniet Ekonomike dhe Tregtare (Rrepublika Popullore e Kinës) MOSS procesi i negociatave për një sektor specifik me orientim tregun (SHBAJaponi) MoU memorandum mirëkuptimi MPT Ministria e Postave dhe e Telekomunikacioneve MRA Marrëveshje për Njohje Reciproke MSA Marrëveshje Shumëpalëshe mbi Çelikun MT ton metrik MTN negociata tregtare shumëpalëshe MTO Organizatë Tregtare Shumëpalëshe N NADBank Banka për Zhvillimin e Amerikës së Veriut NAFTA Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e Amerikës së Veriut NAICS Sistemi i Klasifikimit të Industrive të Amerikës së Veriut NME ekonomi jo tregu NP Protokolli i Nairobit NSC Këshilli i Sigurisë Kombëtare (SHBA) NTB barierë jotarifore NTDB Banka Kombëtare e të Dhënave Tregtare (SHBA) NTE i ri në eksport NTE Raporti i Vlerësimit të Tregtisë Kombëtare NTM i ri në treg NTM masë jotarifore NV vlerë normale O OAS Organizata e Shteteve Amerikane ODA ndihmë zyrtare për

Ministarstvo za spoljne ekonomske i trgovinske odnose NR Kine Pregovaraþki proces za specifiþan sektor sa tržišnom orijentacijom (SAD-Japan) Memorandum o razumevanju Ministarstvo pošte i telekomunikacija Sporazum o meÿusobnom upoznavanju Višestrani sporazum o þeliku metriþka tona višeþlani trgovinski pregovori Višestrana trgovinska organizacija

Banka za razvoj Seeverne Amerike

Sporazum slobodne trgovine Severne Amerike

Klasifikovani sistem delatnosti Severne Amerike vantržišna ekonomija Najrobi protokol Savet nacionalne bezbednosti vantarifna ograniþenja Nacionalna banka trgovinskih podataka (SAD) novine pri izvozu Ocenjivanje nacionalne trgovine novine na tržištu vantarifne mere uobiþajena vrednost

Organizacija ameriþkih država službena pomoü za razvoj

zhvillim OECD Organizata për Bashkëpunim me Zhvillimin Ekonomik OEEC Organizata Evropiane për Bashkëpunim Ekonomik OEM Prodhuesi Origjinal i Pajisjeve OFAC Zyra e Kontrollit të Aseteve të Jashtme, Departamenti i Thesarit i SHBA OMA marrëveshje për normalitet në tregje OPEC Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës OPIC Korporata e Investimeve Private Jashtë Vendit(SHBA) P PCG grup i koordinimit të politikës PEC Këshilli për Eksportin Pranë Presidentit (SHBA) PFC vend i huaj përparësor PL ligj publik PL 480 Ligji Publik 480 Ligji mbi Zhvillimin dhe Ndihmën në Tregtinë Bujqësorë (Ushqimi për Paqe SHBA) POI periudhë hetimesh POR periudhë rishqyrtimi PPA protokoll i zbatimit të përkohshëm PRC Republika Popullore e Kinës PSI inspektim paralivrimor PUDD detyrim dumpingu me mundësi mosarkëtimi PWL listë vëzhgimi e përparësisë Q QR kufizime sasiore R R&D kërkim dhe zhvillim RBP praktikë kufizuese në

Organizacija za saradnju i privredni razvoj Evropska organizacija za privrednu pomoü Originalni proizvoÿaþ osnovnih sredstava

Kontrolna služba inostranih pristupa, Ministarstvo finansija SAD Sporazum o normalnosti tržišta

Organizacija zemalja izvoznica nafte

Korporacija privatnih investicija van zemlje (SAD)

grupa za politiþku koordinaciju Savet za izvoz pri predsedniku (SAD) strana zemlja sa prvenstvom javni zakon

Javni zakon za pomoü i razvoj agrarne trgovine (Hrana za mir SAD) period istrage period za ponovno razmatranje protokol privremenog izvršenja Narodna Republika Kina predpredajna inspekcija dampinška obaveza sa moguünošüu nenaplate izviÿaþka lista prvenstva

koliþinska ograniþenja

istraživanje i razvoj ograniþavajuüa praksa u poslovanju

biznes RO-RO vetëlevizës S S&D trajtim i veqantë dhe i diferencuar SAA deklaratë e veprimit administrativ SAF shërbimi për përshtatjen strukturore SB organ mbikqyrës SBA Administrata e Biznesit të Vogël (SHBA) SCM masa mbi subvencionet dhe balancimin SDN person i dyshuar për veprimtari të paligjshme SDR monedhë e posaqme e FMN-së SECOFI Secretaria de Comercio y Fomento Indsutrial (Meksikë) SED deklarata e dërguesit për eksportin SIC Klasifimi Industrial Standard SII Nisma mbi Pengesat Strukturore (SHBA-Japoni) SIMIS sistemet e informacionit të një tregu të vetëm të brendshëm SIMS shërbimi i një tregu të vetëm të brendshëm SITC Klasifikimi Standard i Tregtisë Ndërkombëtare SNPA program i ri substancial veprimi SPS masa sanitare dhe fitosanitare STC kontrolli i tregtisë së letrave me vlerë STE ndërmarrje tregtare shtetërore STR Përfaqesues i Posaqëm për Negociata Tregtare T TAA Ndihmë për Përshtatjen e Tregtisë (Shtetet e Bashkuara) TABD Diaog i Bisnesit

samohodni

posebno i izdiferencirano tretiranje izjava upravnog postupka služba strukturalnog usklaÿenja nadzorni organ Administracija malih biznisa (SAD) mere nad subvencijama i balansiranje sumnjivo lice za nezakonitu delatnost posebna novþanica MMF-a Secretaria de Comercio y Fomento Industrial(Meksiko) Izvozna deklaracija pošiljaoca standardna industrijska klasifikacija Poþetak strukturalnih barijera (SAD-Japan)

Informacioni sistem unutrašnjeg tržišta jedne zemlje služba za samo jedno unutrašnje tržište standardna klasifikacija meÿunarodne trgovine nov suštinski program delovanja sanitarne i fitosanitarne mere kontrola trgovine vrednosnim papirima državno trgovinsko preduzeüe specijalni predstavnik za trgovinske pregovore

Pomoü za usklaÿivanje trgovine (SAD) Dijalog transatlantskog biznisa

Transatlantik TBT bariera teknike në tregti TCC Qendra e Konformitetit të Tregtisë, Departamenti i Tregtisë i SHBA TCMD Direktiva për Mishin nga Vendet e Treta TD Zhvillimi i Tregtisë (Departamenti i Tregtisë i SHBA) TPD Programi i Tregtisë dhe i Zhvillimit TEC tariff exterieur commun (tarifë e jashtme e përbashkët) TEP Partneriteti Ekonomik Transatlantik TEU Traktati mbi Bashkimin Evropian (Traktati i Mastrihtit) TNC Komiteti I Negociatave Tregtare TNC korporate shumëkombëshe TPC Komiteti i Politikës Tregtare (SHBA) TPM Mekanizmi i Kontrollit për Damping Qeliku TPRG Grupi i Rishqyrtimit të Politikës Tregtare(SHBA) TPRM mekanizmi i rishqyrtimit të politkës tregtare TPSC Komiteti i Stafit të Politikës Tregtare(SHBA) TPSC Nenkomiteti i Politikës Tregtare(SHBA) TRIMS masat mbi investimet që lidhen me tregtinë TRIPS aspektet tregtare të të drejtave të pronës intelektuale TSB Organi i Mbikëqyrjes së Tekstileve TSUS Skema e Tarifave të Shteteve të Bashkuara TVA Tatimi mbi Vlerën e Shtuar (taxe a la valeur ajoutee) TVAW mesatare tregtare e ponderuar TWEA Ligji mbi Tregtinë me Armikun

tehniþke barijere u trgovini Centar za usklaÿivanje trgovine, Ministarstvo trgovine SAD Direktiva o mesu iz treüih zemalja

Razvoj trgovine, Ministarstvo trgovine SAD program trgovine i razvoja spoljna zajedniþka tarifa Transatlantsko ekonomsko partnerstvo

Sporazum o evropskom ujedinjenju (Mastrihtski sporazum) Komitet trgovinskih pregovora Trgovinska nacionalna korporacija Komitet trgovinske politike kontrolni mehanizam za damping þelika Grupa razmatranja trgovinske politike (SAD)

mehanizam ponovnog razmatranja trgovinske politike Komitet osoblja trgovinske politike Podkomitet trgovinske politike mere nad investicijama u vezi trgovine

trgovinski aspekti prava intelektualne svojine tekstilni nadzorni organ Tarifna šema Sjedinjenih Država

Porez na dodatnu vrednost trgovinski merljivi prosek zakon o trgovini sa neprijateljem u ratu

U UN Kombet e Bashkuara UNCITRAL Komisioni i Kombeve të Bashkuara për Ligjin Tregtar Ndërkombëtar UNCTAD Konferenca e Kombeve të Bashkuara mbi Tregtinë dhe Zhvillimin UNCTC Qendra e Kombeve të Bashkuara për Korporatat Shumëkombëshe UNDP Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNEP Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin UNESCO Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsimin,Shkencën dhe Kulturën UNIDO Organizata e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Industrial UR Raundi i Uruguajit URAA Akti i Marrëveshjeve të Raundit të Uruguajit USAID Agjencia e SHBA-së për Zhvillimin Ndërkombëtar USF&CS Shërbimi i Jashtëm dhe Tregtar i SHBA USC Kodi i Shteteve të Bashkuara USDA Departamenti i Bujqësisë i SHBA USDOC Departamenti i Tregtisë i SHBA USEC Misioni i Shteteve të Bashkuara në Komunitetet Evropiane USITC Komisioni i SHBA për Tregtinë Ndërkombëtare USOECD Misioni i SHteteve të Bashkuara në Organizatën për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin Ekonomik USP çmimi në SHBA USTR Përfaqësuesi Tregtar i Shteteve të Bashkuara ose Zyra e Përfaqësuesit Tregtar të SHBA USTTA Administrata e SHBA për Udhëtimin dhe Turizmin,Departamenti i Ujedinjene Nacije

Komisija UN-a za zakon o meÿunarodnoj trgovini Konferencija UN o trgovini i razvoju

Centar UN-a za multinacionalne korporacije Program UN-a za razvoj Program UN-a za okolinu

Organizacija UN-a za prosvetu,nauku i kulturu

Organizacija UN-a za industrijski razvoj Urugvajska runda Akt o sporazumima urugvajske runde Agencija Sjedinjenih Država za meÿunarodni razvoj Spoljno trgovinska služba SAD??? Kod Sjedinjenih Država Ministarstvo poljoprivrede SAD Ministarstvo trgovine SAD Misija Sjedinjenih Država pri Evropskoj zajednici Komisija SAD za meÿunarodnu trgovinu

Misija Sjedinjenih Država u Organizaciji za saradnju i ekonomski razvoj cene u SAD

Trgovinski predstavnik Sjedinjenih Država

Administracija SAD za putovanje i turizam, Ministarstvo trgovine SAD

Tregtisë i SHBA

USUN Misioni i SHBA në Kombet e Bashkuara V VAR tatim mbi rishitje VAT tatim mbi vlerën e shtuar VER kufizim vullnetar i eksportit VL tatim i ndryshueshëm VRA marrëveshje për kufizimin vullnetar W WCO Organizata Botërore e Doganave WCT Traktati i Wipo-s mbi Kopirajtin WEPZA Shoqata Botërore e Zonave Përpunuese të Eksportit WIPO Organizata Botërore e Pronës Intelektuale WL Listë e Vëzhgimit WPPT Traktati i Wipo-s mbi Ekzekutimet dhe Fonogramat WTDR Raporti me të Dhëna për Tregtaret Jashtë Vendit WTO Organizata Botërore e Tregtisë WTO Organizata Botërore e Turizmit

Misija SAD pri UN

porez na ponovnu prodaju porez na dodatnu vrednost dovoljno ograniþenje izvoza izmenljivi porez sporazum o dobrovoljnom ograniþenju

Svetska carinska organizacija Wipo sporazum o pravima kopiranja Svetsko društvo izvoznih zona obrade Svetska organizacija za intelektualnu svojinu Izviÿaþki spisak WIPO sporazum o izvršenjima i fonogramima Izveštaj sa podacima o trgovcima van zemlje Svetska trgovinska organizacija Svetska turistiþka organizacija