Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 4. 8. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5357 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

-1/'.1$+56+5$H*&#,7 215#11&/+.+10#-/"
Raspisan tender, a EPBiH nema koncesiju, okoli{nu i urbanisti~ku saglasnost Da li se posao `eli dodijeliti prije izbora Ne postoje nikakve {anse da se projekt zapo~ne u ovoj godini
panici zbog rezultata dolaze}ih izbora i sve aktivnijih tu`ilaca Tu`ila{tva KS, SBiH Harisa Silajd`i}a o~ito ne bira na-

’AVAZ’ OTKRIVA

EPBiH objavila tender za HE Vranduk

Dosje: U BiH porastao broj nestalih osoba

U

~ine da poku{a dovr{iti najve}u poslijeratnu plja~ku u energetskom sektoru. Naime, EPBiH je u „Slu`benom glasniku BiH“ objavila te-

nder za izgradnju HE Vranduk u Zenici. Rije~ je o projektu vrijednom ~ak 110 miliona KM! Zanimljivo je da tendera nema ni na internet-stranici EPBiH!? 4. str.

Ekskluzivno

Slike Toli}a i Ajdarija na panou: Misteriozno im se gubi svaki trag

Raspisano pet velikih potraga

Skandal: Korak nazad u ispunjavanju uvjeta

NEMA UKIDANJA VIZA DO DALJNJEG?
Tablete: Iako „vikela“ nije registrirana

3. strana General Enjart: Podmetanja bombe gledamo vi{e kao djelo pojedinca
(Foto: M. Kadri})

14. str.

Intervju generala Enjarta, komandanta [taba NATO-a

PILULE PROTIV TRUDNO]E U PRODAJI
9. strana

Napad u Bugojnu neki `ele iskoristiti u politi~ke svrhe
29. str.

5. strana

HANKA PALDUM

Nastup u Vukovaru bio mi je va`an

2

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

IMOVINA ^elni{tvo UIOBiH predlo`ilo nove mjere

Tre}i paviljon: Zgrada iz austrougarskog vremena

Umjesto uni{tavanja, dr`ava }e prodati 2.000 automobila
Ako se neka od oduzetih vozila budu mogla registrovati, predlo`it }emo da se prodaju putem licitacija
Odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH iz aprila ove godine o uni{tenju ~ak 2.000 vozila koja su zaplijenjena u raznim akcijama u na{oj zemlji ne}e biti provedena, saznaje „Dnevni avaz“.

Stvaranje boljih uvjeta za osu|enike KPZ-a

Sedam ponuda za izgradnju novog tre}eg paviljona
Federalna vlada osigurat }e oko dva miliona
Tenderska komisija Kaznenopopravnog zavoda (KPZ) zatvorenog tipa Zenica otvorila je ponude za gradnju novog tre}eg paviljona, te }e ih tokom ove sedmice bodovati. - Svih sedam ponuda okvirno se kre}u oko dva miliona KM, bez PDV-a, koliko su i planirana sredstva za ovaj projekt. Njih osiguravaju Federalna vlada i Ministarstvo pravde - kazao je za „Dnevni avaz“ Nihad Spahi}, direktor zeni~kog KPZ-a. U sada{njem tre}em paviljonu obitava od 70 do 80 osu|enika. Zgrada je iz austrougarskog vremena, ima drvene grede umjesto plo~a izme|u spratova i neuvjetna je za boravak. Spahi} ka`e kako }e se zadr`ati vanjski izgled, ali }e se izgraditi sprat vi{e. U prizemlju su predvi|eni ekonomat, ve{eraj, fitnes, dio u kojem }e se rekonstruirati prostor pekare, dvije kuhinje, od kojih jedna koristi sirovine svinjskog porijekla. - Na dvije eta`e planiramo po 19 }elija, svaka }e imati oko 16 kvadrata, te }e okvirno mo}i primiti 120 osu|enika. Uz zgradu je i Aneks, koji se naslanja na restoranski kapacitet. Osu|enike iz ovog paviljona izmjestit }emo u druge, pa zapo~eti radove koji }e trajati deset mjeseci A. D@ONLI] ka`e Spahi}.

Milioni maraka
Rije~ je o imovini vi{emilionske vrijednosti, koja je oduzeta uglavnom zbog carinskih prekr{aja. Samo za uni{tenje spomenutih vozila dr`ava bi trebala potro{iti vi{e od milion maraka. Portparol UIOBiH Ratko Kova~evi} potvrdio je za na{ list da

Oduzeta vozila: Prodavat }e se i u dijelovima

Cijene stanova opale ali nema prodaje

Nepovoljni krediti i dalje ko~e tr`i{te nekretnina
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, prosje~na cijena stanova u ovom entitetu u zgradama ~ija je gradnja zavr{ena u prvih {est mjeseci ove godine iznosi 1.455 maraka po kvadratnom metru. Ovo je za ne{to vi{e od 13 posto manje u odnosu na isti period 2009. godine, dok u ukupnoj cijeni stambenog prostora tro{kovi gradnje iznose 80,1 posto. - Prosje~na cijena nedovr{enih stanova, ~ija je gradnja zapo~eta u periodu od po~etka godine do kraja {estog mjeseca, ne{to je vi{a te iznosi 1.590 maraka po kvadratu. Tro{kovi njihove gradnje u ukupnoj cijeni stana u~estvuju sa 77,5 posto, {to je za 11,6 posto vi{e u odnosu na isti period pro{le godine - podaci su Federalnog zavoda za statistiku. U agencijama koje se bave prodajom nekretnina jo{ od po~etka ove godine nagla{avaju da je, bez obzira
Kova~evi}: Novi potezi

vozila do sada nisu uni{tena. Naveo je da se, nakon dono{enja odluke o uni{tenju vozila, ovo pitanje nije razmatralo na Upravnom odboru UIOBiH. Neslu`beno, razlog je prijedlog ~elni{tva UIOBiH da se ova vozila prodaju, ~ime bi dr`ava inkasirala milione maraka. Ovakva odluka uslijedila je nakon pisanja „Avaza“ koje je pokazalo da je odluka o uni{tenju oduzetih automobila apsurd. - Kako se do kraja ove godine o~ekuje uskla|ivanje propisa u BiH sa EU u smislu uspostavlja-

nja sistema homologacije, UIO }e u skladu s tim budu}im propisima predlo`iti Upravnom odboru novi prijedlog odluke {ta da se radi sa spomenutim vozilima.

Staro `eljezo
Ako se neka od oduzetih vozila budu mogla registrovati u skladu s propisima koji se trenutno primjenjuju i koji bi trebali stupiti na snagu krajem ove godine, predlo`it }emo da se prodaju putem licitacija. Za ostala vozila, koja se ne budu mogla registrovati, predlo`it }emo, tako|er, da se prodaju putem javnih licitacija na autootpade ili u staro `eljezo. Naravno, Upravni odbor UIO donosi kona~nu odluku - kazao je Kova~evi}. Dodao je da je iz UIOBiH, tako|er, prije desetak dana proslije|ena informacija s kompletnim spiskovima pravosna`no oduzetih automobila u prekr{ajnom postupku Komisiji za vanjsku trgovinu i carine pri Parlamentarnoj skup{tini BiH. F. VELE

U skladi{tima 1.300 vozila starijih od sedam godina
- U skladi{tima UIOBiH nalazi se 1.300 vozila koja su starija od sedam godina, a koja su pravosna`no oduzeta u prekr{ajnom postupku, pravosna`no zaplijenjena u upravnom postupku, te vozila ustupljena UIO.
Visoki tro{kovi gradnje

Zbog ~injenice da su ovi automobili stariji od sedam godina, oni nikada nisu postali bh. roba. Isto tako, postoji jo{ nekoliko stotina automobila gdje se vode procesi pred nadle`nim sudovima - istakao je Kova~evi}.

na pad cijena stambenog prostora koji je prema njihovim procjenama u odnosu na pro{lu godinu manji i za 30 posto, prodaja izuzetno slaba. Za ovakvo stanje prete`no okrivljuju banke koje i dalje uglavnom imaju nepovoljne uvjete E. G. kreditiranja.

Nakon velike prevare biv{e uposlenice LOK-a

O{te}enim Mostarcima sti`u opomene
U Tu`ila{tvu HNK istraga o ovom slu~aju jo{ nije okon~ana
Na adrese o{te}enih Mostaraca, `rtava velike prevare koju su po~inile Selma Husi}, biv{a uposlenica LOK-a, i njena sestra Tajma Gosto, posljednjih dana iz ove mikrokreditne organizacije pristi`u opomene za neizmirene rate. Kako su nam kazali, rije~ je o prvim opomenama nakon {to je prije {est mjeseci objelodanjena ova prevara. Iako su kreditni ugovori ve}ine o{te}enih u ovom slu~aju fiktivni i falsificirani, a mnogi su nastali, kako su to navodili, nakon ucjene i prisile, iz LOK-a im je dat rok od sedam dana da izvr{e uplatu dugovanja. - Mi smo jo{ u martu podigli zajedni~ku tu`bu protiv mikrokreditne organizacije LOK iz koje su zakonski bili du`ni da nam Navode kako su posljednjih dana u nekoliko navrata kontaktirali ured ove organizacije u Sarajevu, tra`e}i pravnu slu`bu, no, uvijek su dobivali odgovor „da su pravnici ili na terenu ili na godi{njem odmoru“. I dok se mnogima od njih, kao nosiocima kredita ili `irantima, koji su u stalnom radnom odnosu, rate uredno odbijaju od pla}e, a drugima sti`u opomene i od banaka i LOK-a, nekima ve} sti`u i prijedlozi za prinudno izvr{enje. Potvrdila nam je to [emsa Droce, advokat koja zastupa trideset o{te}enih Mostaraca u zajedni~koj tu`bi protiv LOK-a te kazala da je ve} ulo`ila neke prigovore. U Tu`ila{tvu HNK zbog godi{njih odmora istraga o ovom slu~aju jo{ M. Sm. nije okon~ana.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Dok Mujezinovi} uzima zajam od MMF-a u Hercegova~koj banci na ra~unu blokirani milioni maraka?
- Ovdje se sve zna i ni{ta ne zna, pa svi izbjegavaju da daju odgovore, a knjige ne la`u. Ako su bile pare, onda mora postojati pisani trag gdje su, to je knjigovodstvo i ra~unovodstvo. Samo, o~ito niko ne `eli da to ispita iz kojekakvih razloga. A tih {est milijardi lahko je uzeti na kraju mandata i podijeliti zaslu`nima za pad proizvodnje, nezaposlenost i otima~inu i svi {ute kao zaliveni, a samo narod ispa{ta, ali kojeg to jo{ vladaju}eg politi~ara briga za narod... (fehim zahirovic)

Droce: Ulo`ila prigovore

LOTO

1

13

15

16

27

30

JOKER 536107 685334

odgovore. No, oni to jo{ nisu u~inili, i sada su nam umjesto odgovora poslali opomene - ka`u nam ogor~eni o{te}eni Mostarci.

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Faruk VELE (fvele@avaz.ba)

SKANDALOZNO BiH u~inila korak nazad u ispunjavanju uvjeta

Nema ukidanja viza do daljnjeg?
Nije produ`en mandat v. d. direktora Agencije za korupciju {to je bio klju~ni uvjet Propali napori da se ubrza dono{enje odluke za BiH
Ukidanje viza za gra|ane BiH bit }e, kako sada stvari stoje, odgo|eno do daljnjeg, a vizni re`im ne}e biti ukinut ni po~etkom naredne godine, saznaje „Dnevni avaz“ iz pouzdanih izvora u sjedi{tu Evropske unije u Briselu.

Srpski {amar `rtvama
Osnovni sud iz Banje Luke {alje istinu o sistemu koji na svaki na~in `eli negirati genocid i zlo~ine
Teza ideologa zla, „oca nacije“ Dobrice ]osi}a, da je genocid nad Bo{njacima la` i dio „d`ihadsko-fundamentalisti~ke bo{nja~ke propagande“, a {to u svojim lu|a~kim ispadima u Hagu u posljednje vrijeme vjerno propagira i paljanski monstrum Radovan Karad`i}, do`ivjela je ovih dana svoju puninu na Osnovnom sudu u Banjoj Luci. Ni nakon vi{e od tri godine od kada su ~lanovi Unije civilnih `rtava rata Kantona Sarajevo tu`ili Republiku Srpsku, predmeti 1.759 sarajevskih `rtava rata uop}e nisu do{li na red na tom sudu. Dapa~e, `rtve su natjerane da povla~e svoje tu`be za naknadu {tete nanesene od 1992. do 1995. godine. [tavi{e, umjesto pravde iz srca entiteta koji stoji na kostima desetina hiljada ubijenih Bo{njaka, `rtve su dobile jo{ jedan {amar! Na adresu Unije, ali i adrese skoro dvije hiljade civilnih `rtava rata stigla su rje{enja za pla}anje sudskih tro{kova od nekoliko stotina do nekoliko hiljada maraka. I sve to za proces od tri godine u kojem nije bilo nijednog ro~i{ta!? Svakako, nije to pri~a o birokratskom java{luku. To je istina o sistemu koji na svaki na~in `eli negirati genocid i zlo~ine, a da, poni`avaju}i ih, `rtvama poka`e koliko je d`elat jo{ spreman da ma{e svojom sabljom! Umjesto prava i pravde, banjalu~ki sud je pokazao koliko je blizak jednoj mra~noj politici za koju smo vjerovali da, ipak, odlazi u pro{lost. Tek s ovakvim stanjem stvari jasno je {ta je `elio re}i i zlokobni ]osi}, ali i da se, {to je va`nije, njegov glas i dalje slu{a s obje strane Drine! Kako druga~ije nazvati ironi~nu poruku banjalu~kog suda `rtvama da tvorevini, koja je pravni sljednik zlo~ina~kog Karad`i}evog sistema, moraju dostaviti „dokaze kojim se utvr|uju ~injenice na osnovu kojih tu`ilac zasniva tu`bu“. I sve to uprkos dostavljenoj obimnoj medicinskoj dokumentaciji i drugim dokazima. Ne, nema sumnje, `rtve me|u kojima su mnoge silovane `ene, te{ki invalidi, ljudi bez nogu i ruku, roditelji hiljada ubijene djece `ele sadisti~ki natjerati da iznova pro`ivljavaju svoju bol ili da kona~no odustanu od istine i progona zlo~inaca. Sve su to dokazi da se RS nije dovoljno odmakla od zlo~ina onih koji su je utemeljili.

Rasprava u Briselu
Evropska komisija je ovih dana upoznata sa ~injenicom da Dom naroda Parlamenta BiH na posljednjoj sjednici nije produ`io mandat vr{iocu du`nosti direktora Agencije za borbu protiv korupcije BiH, {to je bio jedan od klju~nih uvjeta za dono{enje odluke o ukidanju viza. Time je

Hitna upozorenja
Prema na{im saznanjima, u Evropskoj komisiji planiraju poslati hitna upozorenja ~elnicima Vije}a ministara BiH, predsjedavaju}em i ministru sigurnosti te ~lanovima Kolegija Doma naroda BiH, kao najodgovornijim za skandalozni propust. U Briselu se, kako nam je preneseno, pitaju da li su odgovorni bh. zvani~nici uop}e svjesni posljedica svojih odluka.

Dom naroda BiH: Ogromna {teta za bh. gra|ane

prethodno ispunjen uvjet u Mapi puta poni{ten. Sjednica Doma naroda, kao {to je poznato, nije odr`ana, jer su je delegati iz SNSD-a bojkotirali kako bi sprije~ili dono{enje zakona o popisu stanovni{tva. No, time je istovremeno, kako se ispostavilo, nanesena ogromna {teta procesu ukidanja viza za BiH, jer je poni{ten jedan od uvjeta koji je, kako nam je preneseno iz diplomatskih izvora, ve} bio ispunjen. Tako je to pitanje vra}eno na listu

neispunjenih uvjeta. - Evropska unija ulo`ila je ogromne napore da ubrza proces dono{enja odluke o ukidanju viza i rasprava o tome u Parlamentu EU zakazana je za 3. septembar ove godine. No, sada je u~injen korak nazad, jer se uvjet imenovanje v. d. direktora Agencije sada ne smatra ispunjenim. Ako bi se u tim uvjetima razmatrala situacija, BiH ne bi dobila zeleno svjetlo. To bi zna~ilo vi{emjese~no odga|anje ukidanja viza kazao nam je neimenovani izvor.

www.dnevniavaz.ba

Neispunjena obe}anja
Pitanje: Da li su vladaju}e stranke ispunile obe}anja data na izborima 2006. godine me|u kojima su i smanjenje siroma{tva, ustavne promjene i pomo} socijalno ugro`enim?
A) DA 9,22% B) NE 88,54% C) Ne znam 2,24%

Ogroman trud
Kako saznajemo, u Briselu su ovakav razvoj do`ivjeli tragi~no, s obzirom na to da su ulo`ili ogroman trud da uvjere dr`ave ~lanice Unije kako je BiH spremna za bezvizni re`im. Ponovni neuspjeh bi, mo`da, potpuno pokopao nade da }e dr`ave ~lanice EU odobriti bezvizni re`im za dr`avu koja nije u stanju, u periodu od nekoliko godina, do kraja ispuniti listu jednostavnih tehni~kih uvjeta. Sljede}a sjednica Doma naroda, kako navodi na{ izvor, zakazana je za 2. septembar, ali u EU smatraju kako nije izvjesno da }e odluka o v. d. direktora Agencije biti tada donesena, jer je izvjestan ponovni bojkot sjednice. T. LAZOVI]

NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

C A B

Sjedi{te EK u Briselu: Situacija je tragi~na

Dobra saradnja bh. i turskog avioprijevoznika

Sti`e novi avion „airbus A319“
Preostalo je jo{ da se dvije civilne avijacije, bh. i turska, dogovore o nadle`nosti
Novi avion „Turkish Airlinesa“, „airbus A319“, za pet do {est dana bit }e na raspolaganju „BH Airlinesu“. Nud`eim Re~ica, direktor „BH Airlinesa“, kazao nam je da je avion ve} ofarban u bh. boje, a o~ekuje se njegov dolazak s istanbulskog aerodroma Ataturk u Sarajevo. - Preostalo je jo{ da se dvije civilne avijacije, bh. i turska, dogovore o nadle`nosti kada je rije~ o kori{tenju tog aviona. On }e biti stacioniran u BiH i letjet }e za „BH Airlines“, a bit }e i u registru na{e kompanije - rekao je Re~ica. „BH Airlines“ }e novi avion koristiti za letove ka Skandinaviji i Istanbulu, kao i za ~arter letove za Antaliju i Egipat. Tako|er, postoje planovi da se od septembra otvori linija i za Amsterdam. Nabavkom „airbusa A319“, starog manje od tri godine, bh. aviokompanija }e na raspolaganju imati ukupno {est aviona. - Mi sada imamo dva reginalna aviona, jedan mali teretni i jedan mali avion sa {est sjedi{ta, koji slu`i za biznis putovanja. Na osnovu ugovora s „Turkish Airlinesom“ imamo i „boeing 737F. K. 400“ - kazao je Re~ica.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 101.994 posjetioca.

4

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

„Avaz“ otkriva EPBiH objavila tender za HE Vranduk

Kome lobisti SBiH daju posao od 110 miliona KM?
Gani}: Zloupotrebe slu~aja Vuk~evi}: Povukao se

Odustaje li Srbija od progona Gani}a

Raspisan tender, a EPBiH nema koncesiju, okoli{nu i urbanisti~ku saglasnost Da li se posao `eli dodijeliti prije izbora
U panici zbog rezultata dolaze}ih izbora i sve aktivnijih tu`ilaca Tu`ila{tva Kantona Sarajevo, Stranka za BiH Harisa Silajd`i}a o~ito ne bira na~ine da poku{a dovr{iti najve}u poslijeratnu plja~ku u energetskom sektoru. Prema tenderu, rok za zavr{etak HE Vranduk je 46 mjeseci, a izvo|a~ mora osigurati garanciju za ponudu od dva miliona maraka. Ponude bi trebale biti otvorene 16. septembra ove godine, dakle, u jeku kampanje za op}e izbore!
Silajd`i}: Novi poku{aj plja~ke

@alba bi bila nastavak politi~kih zloupotreba
Sud je utvrdio da je Srbija napravila manipulaciju cijelim postupkom, kazala Emina Gani}
Iako su je gromoglasno najavljivali, od `albe Tu`ila{tva za ratne zlo~ine u Beogradu na odluku Okru`nog suda u Vestminsteru da ne izru~i ratnog ~lana Predsjedni{tva BiH akademika prof. dr. Ejupa Gani}a, prema svemu sude}i, ne}e biti ni{ta. Izgleda da je razgovor koji su srbijanski tu`ioci u ponedjeljak vodili s engleskim kraljevskim tu`ila{tvom, putem videokonferencijske veze, u kona~nici bio klju~an da se odustane od `albe. Portparol srbijanskog tu`ila{tva Bruno Vekari} ju~er je bio nedostupan novinarima iz BiH. U izjavi za srbijanske medije Vekari} nije mogao precizirati da li }e i kada `alba uop}e biti podnesena. Srbijansko tu`ila{tvo je kolegama u Velikoj Britaniji samo dostavilo svoju analizu odluke o Gani}evom osloba|anju. Gani}eva k}erka Emina podsjetila je da je glavni srbijanski tu`ilac Vladimir Vuk~evi} odmah nakon izricanja presude najavio podno{enje `albe. Kasnije je pak rekao da }e o tome odlu~iti naknadno, dok je sada posve neizvjesno ho}e li `albe uop}e i biti. - Sud je utvrdio da u ovom slu~aju uop}e nije bilo dokaza i da je Srbija napravila manipulaciju cijelim postupkom. To zna~i da bi i `alba predstavljala nastavak politi~kih zloupotreba pravosu|a - kazala je Emina Gani} za F. V . „Avaz“.

Politi~ki krug
U to je, sada je i definitivno jasno, upletena i vode}a dr`avna kompanija „Elektroprivreda BiH“ koja je, zahvaljuju}i partnerima iz SDA, potpuno stavljena pod kontrolu Silajd`i}eve stranke. Jer, u menad`mentu, pa i Nadzornom odboru EPBiH, dominiraju ljudi iz tog politi~kog kruga. Osim toga, na ~elu Ministarstva energije, industrije i rudarstva je korumpirani ministar Vahid He}o, koji vodi sve konce plana za veliku plja~ku. Naime, EPBiH je u „Slu`benom glasniku BiH“ od ponedjeljka, 2. avgusta ove godine, objavila tender za izgradnju HE Vranduk u Zenici ukupne snage 20

Investicijska odluka
Nadalje, tender je objavljen, a da EPBiH, {to nam je nedavno potvrdio i generalni direktor te kompanije Amer Jerlagi}, nije dobila koncesiju za spomenutu hidroelektranu! Tako|er, saznajemo, projekt nema okoli{nu i urbanisti~ku saglasnost. Sama EPBiH nema investicijske odluke za projekt. Sve ovo upu}uje na to kako ne postoje nikakve {anse da se projekt zapo~ne u ovoj godini. Postavlja se pitanje da li EPBiH `eli nabrzinu, po svaku cijenu, nekome dodijeliti posao i kome? - Tender se objavljuje zajedno i za glavni projekt i za izvo|enje radova na HE Vranduk. To predstavlja direktni sukob interesa, jer ne mo`e firma koja je projektirala i izvoditi radove! Dakle, o~ito je cilj da se prona|e jedna jedina firma kojoj cijeli projekt treba dati nabrzinu, prije izbora. Nema sumnje da se ovim prije izbora `eli izvesti plja~ka, oteti ne{to od energetskog sektora - tvrdi „Avazov“ sagovornik, dugogodi{nji stru~njak u elektroenergetskom sektoru, dobro upoznat s cijelim slu~ajem. F. VELE

He}o: Vodi sve konce

Faksimil „Slu`benog glasnika BiH“: Prljave igre se ponavljaju

Potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“

Ja{arevi} priznao da je uputio la`nu dojavu
Portparol MUP-a vi~nog djela. Kantona Sarajevo Irfan On se tereti za kriNefi} potvrdio je ju~er vi~no djelo ugro`avaza „Dnevni avaz“ da su nja sigurnosti, a bupripadnici policije uhadu}i je ozbiljnom pripsili Sameda A. Ja{arjetnjom o napadu ugrevi}a (44), nastanjenog ozio vi{e osoba, prijeti u Ilija{u, zbog sumnje mu kazna od tri mjeseda je uputio la`nu dojaca do pet godina zatvovu o bombi na koncer- Nefi}: ra. Danas }e biti donetu pop zvijezde Zdra- Ugro`avanje sena odluka o eventuavka ^oli}a odr`anom u sigurnosti lnom odre|ivanju prisubotu na sarajevskom tvora. stadionu Ko{evo, kojem je Ja{arevi} je navodno priprisustvovalo blizu 60.000 padnik radikalne selefijske ljudi. Ovim je potvr|ena grupe. Jo{ su nepoznati motiinformacija koju je „Avaz“ vi zbog kojih je uputio prijeprvi objavio dan ranije. tnju Policijskoj stanici u KiPrema Nefi}evim ri- seljaku, ali je navodno rekao je~ima, Ja{arevi} }e uz kako bi sigurno aktivirao boizvje{taj o po~injenom kri- mbu tokom koncerta da ju je vi~nom djelu biti upu}en ka- imao. Prilikom pregleda kod ntonalnom tu`iocu u Saraje- Ja{arevi}a je prona|en i oduvu. Tokom razgovora Ja{are- zet mobilni telefon s karticom vi} je u potpunosti priznao i brojem s kojeg je upu}ena F. V . izvr{enje navedenog kri- dojava.

Uvjeti „namje{teni“ za strane firme
Da je cilj da se milionski projekt dodijeli nekoj od sumnjivih stranih kompanija koje predstavljaju lobisti bliski SBiH poput mostarskog me{etara Safeta Oru~evi}a, potvr|uje i ~injenica da je formalno u tenderu navedeno kako ponu|a~ mora imati kapital od minimalno 100 miliona eura i prihod od najmanje 250 miliona eura godi{nje za tri poslovne godine. To zna~i da, uprkos nedavnim obe}anjima Vlade FBiH, nakon autoputa na koridoru 5C, doma}e kompanije sigurno ne}e dobiti vrijedne poslove ni u izgradnji hidroelektrana. Mogu}e je tek da budu podizvo|a~i za neku stranu firmu koja }e, poput slovenskog SCT-a, samo preprodavati vrijedne poslove.

MW na rijeci Bosni. Rije~ je o projektu vrijednom ~ak 110 miliona KM! Zanimljivo je da tender nije objavljen u dnevnim novinama, a nema ga ni na internetstranici EPBiH!? Nadalje, indikativno je da isti tender, a kako se navodi u „Slu`benom glasniku BiH“, obuhvata glavni i izvedbeni projekt, izgradnju objekta, isporuku i monta`u opreme, pu{tanje u pogon objekta i pru`anje ostalih usluga sve do datuma zavr{etka.

Ruski ambasador Bocan-Har~enko

@upanijski sud u Zagrebu

Me|unarodna zajednica mora Presudu Glava{u dobile odustati od protektorata u BiH sve stranke i saborski MIP
Rusija }e i nakon entitetske organizacije savjetodavnog mi{ljedr`ave - rekao je ruski nja Me|unarodnog ambasador. suda pravde u Hagu Govore}i o najavanastaviti podr`avati ma robusnije politike teritorijalnu cjelovitoEU prema BiH, ambast i suverenitet Srbije, sador Bocan-Har~enizjavio je ruski ambako podsjetio je da nije sador u BiH Aleksabilo takvih rasprava u ndar Bocan-Har~e- Bocan-Har~enko: okviru Vije}u za nko. On je u intervjuu Negativan implementaciju mira Srni dodao da Moskva odgovor (PIC). na osnovu Dejtona i drugih - Dodatni pritisci izazime|unarodnih i nacionalnih vaju negativan odgovor. Poodluka uva`ava i po{tuje su- lazimo od toga da ako se `eli verenitet i teritorijalnu cjelo- stabilnost i uva`avanje privitost BiH. ncipa Dejtona, me|unaro- [to se ti~e BiH, ako se dna zajednica mora odusta`eli govoriti o stabilnosti, po- ti od politike koja li~i na stoji neophodnost uva`avanja `elju za o~uvanjem proteteritorijalne cjelovitosti BiH ktorata - pojasnio je Bocankao dr`ave, ali i uva`avanje Har~enko.

Mujezinovi} pisao ~elnicima dva terminala
Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} uputio je ju~er pismo ~elnicima „Terminala Federacije“ Sarajevo i „Naftnih terminala Federacije“ (NTF) Plo~e. Od njih je zatra`io da odmah obustave sve aktivnosti poduzete ka zaklju~ivanju ugovora i najavljenim smjenama u „Terminalima Federacije“ i NTF-u, „te bilo kakve personalne promjene bez saglasnosti Vlade FBiH, saop}eno je iz Federalne vlade.

Odmah nakon Koraljka Bum~i. objave pravomo}ne Iz Ministarstva presude Branimiru pravosu|a ju~er su Glava{u i ostalima izvijestili da molbu zbog ratnog zlo~ina, za preuzimanje izvr@upanijski sud u Za{enja pravomo}ne grebu tu je presudu presude protiv GlaVrhovnog suda pova{a Ministarstvu slao svim strankapravde BiH mogu ma, kao i saborskom Glava{: uputiti tek nakon Mandatno-imunite- Pravomo}na {to zaprime takvu tnom povjerenstvu presuda zamolnicu od @up(MIP). anijskog suda. Nakon {to pravomo}na No, napominju kako je presuda postane izvr{na, te{ko predvidjeti kada }e odnosno nakon {to je dobi- im takva zamolnica biti ju sve stranke u postupku, upu}ena, s obzirom na to nastavit }e se daljnja proce- da se pravomo}na presudura u vezi s provedbom da prethodno, putem meizre~ene kazne zatvora, re- |unarodne pravne pokla je Hini sutkinja zagre- mo}i, mora dostaviti Glaba~kog @upanijskog suda va{u.

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

5

EKSKLUZIVNO Intervju generala Dejvida Enjarta za „Avaz“

Napad u Bugojnu neki `ele iskoristiti u politi~ke svrhe
Podmetanja bombe gledamo vi{e kao djelo pojedinca situacija je uglavnom stabilna
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Bomba{ki napad u Bugojnu je osvetni~ko djelo pojedinca iza kojeg ne vidimo nikakve prijete}e aktivnosti, izjavio je u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ general Dejvid Enjart (David Enyart), komandant [taba NATO-a u Sarajevu.

Sigurnosna

(veb

RS ide protiv Dejtona
Je li BiH ve} sada propustila mogu}nost da u septembru zapo~ne primjena Akcionog plana za ~lanstvo (MAP)? - Ne jo{. Rok nije jo{ istekao, ali }e veoma brzo. Mora se rije{iti pitanje nepokretne imovine. To je u rukama politi~ara, koji moraju sjesti i donijeti odluku da li `ele u}i u MAP Mi. slim da }e to i uraditi, ali kada oni budu htjeli. Jeste li razgovarali s njima? Neki od njih poput Milorada Dodika blokiraju dogovor i ti`ele uraditi djelo protiv drugih. Da li je BiH „ranjiva“ na terorizam zbog odre|enih radikalnih grupa i pojedinaca koji postoje ovdje? - Ranjiva? Ne, mislim da je BiH prevalila veliki put do danas. me put BiH ka NATO-u? - Da, s nekima sam razgovarao i po nekoliko puta. O~ekujem da }e se stvari nakon izbora, kada se napravi ~vrsta vlast, pokrenuti naprijed. Politi~ari rade svojom brzinom i oni su da tako ka`em posebna vrsta. Poku{avam razumjeti za{to daju odre|ene izjave i rade odre|ene stvari. OHR je pokazao pravac kako se imovina treba rije{iti, ali RS ide protiv toga, protiv OHR-a i Dejtonskog sporazuma. Zna~i li to da napad u Bugojnu ne vidite kao teroristi~ki ~in? - Mislim da puno ljudi `eli vjerovati da to jeste teroristi~ki ~in kako bi u tome vidjeli svoju korist i propagandu i to iskoristili u politi~ke svrhe, te dokazali da u BiH nije sigurno okru`enje. Smatram da je to izdvojeni napad. Mnogo se govorilo o tome da li su slu`be propustile djelovati, jer su te pojedince pratile. Ima li osnova tvrditi da su propust napravile sigurnosne strukture u BiH? - Lako je sjediti ovdje i pri~ati o tome {ta je trebalo uraditi. Imam policijskog iskustva i mislim da je policija uradila odli~an posao poslije doga|aja. Mo`da su mogli ne{to uraditi i prije, mo`da ne. Ali, i policija mora po{tivati zakone, ne mo`e uhapsiti nekoga samo na osnovu jedne indicije. Morate imati dokaze da biste nekoga prije uhapsili.

Podmetanje bombe
General Enjart je prije dva mjeseca preuzeo du`nost u BiH i u otvorenom razgovoru isti~e da je sigurnosna situacija u na{oj zemlji stabilna. Kako vidite sigurnosnu situaciju u BiH, posebice nakon teroristi~kog napada u Bugojnu? - Sigurnosna situacija u BiH je uglavnom stabilna. Ne vidimo nikakve prijete}e aktivnosti. Na taj doga|aj podmetanja bombe u Bugojnu gledamo vi{e kao djelo po-

Tanjevi}: Evropski prvak s Bosnom

Li~nost dana

Bogdan Tanjevi}

Bosa se ne predaje
Na{ stru~njak i pored bolesti `eli svjetsku medalju s turskim ko{arka{ima
Bogdan Tanjevi} bio je i ostao sportista, borac koji se nikada ne predaje. Tako treba tuma~iti odluku na{eg proslavljenog ko{arka{kog trenera da se i pored nedavne nimalo naivne bolesti i operacije probavnog trakta prihvati novog izazova. Turska }e krajem avgusta biti doma}in Svjetskog ko{arka{kog prvenstva, a Bo{a ne `eli propustiti {ansu da s doma}om reprezentacijom na ~ijem je kormilu ve} {est godina poku{a osvojiti jedno od rijetkih odli~ja koje mu nedostaje. Bio je Tanjevi} evropski prvak i s klubom (Bosna) i s reprezentacijom (Italija), a svjetska medalja predstavljala bi najbolji na~in da Bo{a okon~a veliku trenersku karijeru, jer je najavio da }e se poslije SP-a definitivno povu}i s klupe. No, to ne}e biti i njegov opro{taj od ko{arke, jer }e 63-godi{nji stru~njak ubudu}e obavljati du`nost sportskog direktora E. J. italijanske Lotomatike.

Neobi~an pronalazak u Vi{egradu

Opasna misija
Na{a jedinica uskoro ide u Afganistan u provinciju Helmand. Kako to komentirate, s obzirom na to da ste bili raspore|eni u misiji ISAF? - Pozitivno je da zemlja {alje svoje blago, svoje vojnike, u Afganistan. To je vrhunski patriotski ~in. Bio sam u Helmandu, to jeste druga~ije okru`enje od onoga na koje su ti vojnici navikli. Upoznao sam bh. vojnike, izgledaju spremni za misiju i obu~eni za nju. Nije to prvi put da pripadnici Oru`anih snaga idu u misije u druge zemlje. Bili su u Iraku, i sada imate oficire u Afganistanu. Nema sumnje da idu na opasno mjesto. Helmand je jedno od glavnih upori{ta talibana, borbe su `estoke, jer talibani `ele zadr`ati taj dio teritorije. Nadam se da }e pro}i dobro, ali to je dio ovog posla. Kako BiH mo`e profitirati {alju}i vojnike u opasne misije u svijetu? - Dio uvjeta za ~lanstvo u NATO-u jeste da budete sposobni da po{aljete vojne snage u misije podr{ke drugim zemljama u {irenju demokratije i sloboda. To je ono {to NATO izme|u ostalog zahtijeva. ^injenica da }ete biti dio te operacije poja~at }e veze izme|u NATO-a i BiH.

^ahure tenkovskih granata na gradskom mezarju
Na gradskom mezarju u Vi{egradu na|eni su nekoliko ~ahura tenkovskih granata i dijelovi od kutija za municiju. - Jedna porodica kojoj je ubijeno vi{e ~lanova familije obavije{tena je da su ispod stare lipe i jednog ve}eg kamena zatrpani njihovi najmiliji i po~ela je s otkopavanjem terena. Odmah ispod povr{ine zemlje ukazale su se ~ahure tenkovskih granata. Potraga je obustavljena, jer ko zna na {ta jo{ mo`emo nai}i i ugroziti svoje `ivote. Ovo je zaista zabrinjavaju}a situacija i sada nismo vi{e sigurni prilikom ukopa na{ih umrlih u ovom mezarju - kazao je lokalni imam Hasan ef. Skorupan. On je odmah zatra`io obustavljanje aktivnosti i s ovim doga|ajem upoznao ~lanove Instituta za nestale osobe BiH, koji vr{i pre-

^ahure na|ene na mezarju

General Enjart: Imate dobru policiju

(Foto: M. Kadri})

jedinca koji je odlu~io postaviti bombu ispred policijske stanice. Na`alost, jedna osoba je poginula i jedna je te{ko povrije|ena. Uradio je to iz osvete. Imao je veze s nekim aktivnostima, to je ta~no, ali mi na to gledamo kao na djelo pojedinca, ne kao prijete}u pojavu na horizontu u smislu nekih drugih djelovanja. Problem je {to su mine i eksplozivi lako dostupni. Vi{ak municije i eksploziva je opasnost kojom se zemlja mora pozabaviti i uni{titi, a u svakoj zemlji imate osobe koji mo`da

Policija koju imate jako je dobra. Ovdje sam dva mjeseca i ono {to sam vidio jeste da je policija veoma profesionalna. Dijele obavje{tajne podatke i ne vidim da je stanje u bilo ~emu gore nego u drugim zemljama, naprotiv bolje je nego u velikom broju dr`ava. Stabilno je okru`enje i ja osje}am sigurnost, kao i ljudi koji rade sa mnom. Kriminala i kriminalaca ima u svakom gradu i ako se dogodi zlo~in, ljudi govore to je teroristi~ka aktivnost. Ne, to je kriminal i treba dozvoliti policiji da se time bavi.

tra`ivanje rije~nog korita Drine. Skorupan dodaje da je slu~aj prijavio CZ Vi{egrad i da je potrebno pretra`iti cijeli teren, te da }e s ovim upoznati i lokalnu policiju. Povratnici u Vi{egrad su sve uznemireniji, jer nisu sigurni gdje se sve na njihovim imanjima mogu pojaviti oru`je i municija. M. An.

Komunalna preduze}a poma`u INOBiH

Pedesetak radnika tra`it }e skeletne ostatke
Pedesetak radnika sarajevskih javnih komunalnih preduze}a GRAS, „Pokop“, „Rad“ i „Park“ danas }e se pridru`iti ekipi istra`itelja Instituta za nestale osobe (INO) BiH, koji ve} danima tragaju za skeletnim ostacima Bo{njaka, koji su 1992. godine ubijeni i ba~eni u drinsko jezero Peru}ac. Radnici }e biti anga`irani najmanje tri dana, kako bi se iskoristilo ispu{tanje hidroakumulacije Bajina Ba{ta, koje }e trajati jo{ F. K. oko sedam dana

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

mozaik

USPJESI Nedim Rami} iz Janje radi kao advokat u SAD

Bosanac ostvario ameri~ki san
Ove godine otvorio advokatsku kancelariju u Sent Luisu, a klijenti su mu uglavnom na{i ljudi koji `ive u ovom gradu
Ljeto i vrijeme godi{njih odmora prilika su mnogim Sembercima koji `ive i rade u inozemstvu da posjete rodni kraj i u`ivaju u radostima dru`enja s familijom i prijateljima. Jedan od onih koji ne propu{taju priliku da posjete rodnu Janju je i Nedim Rami} (28), koji od 1999. godine sa majkom i dva brata `ivi u Sent Luisu u SAD.
Novi vlasnici zadr`at }e ve}inu zaposlenih

Posljedice krize

„Newsweek“ prodat za jedan dolar
Ameri~ki dnevnik „Washington Post“ prodao je za jedan dolar magazin „Newsweek“ Sidniju Harmanu (Sidney), 91-godi{njem osniva~u kompanije za produkciju audioopreme „Harman“. „Newsweek“, koji je skoro 50 godina bio dio korporacije „Post“, upinjao se da na|e probita~nu poziciju u okru`enju lo{ih ekonomskih uvjeta i poplavi konkurencije s interneta. Pad tira`a i prihoda od reklama doveo je 2009. godine do gubitka od skoro 30 miliona dolara, a „Newsweek“ o~ekuje da }e izgubiti novac i ove godine. U korporaciji „Post“ ka`e da je novi vlasnik obe}ao da }e zadr`ati ve}inu od 350 zaposlenih u „Newsweeku“. „Bloomberg LP“ kupio je pro{le godine magazin „BusinessWeek“ za samo nekoliko miliona dolara.

Bijeg od agresije
Kao desetogodi{njak u decembru 1992. godine iza{ao je iz Janje, u bijegu od agresije koja se sru~ila na na{u domovinu. Nakon zavr{ene osnovne i srednje {kole u Njema~koj, odlazi u Ameriku, gdje na Univerzitetu St. Luis zavr{ava studij prava. Kao advokat

Rami}: Iskoristio {ansu

eli postati predava~
Kako planira, nakon {to razvije advokatsku praksu u Americi Rami} mo`da jednog dana postane i predava~ na nekom od ameri~kih univerziteta u BiH. sa zvanjem doktora prava i specijalizacijom iz me|unarodnog prava ove godine je otvorio svoju kancelariju u Sent Luisu. No, ovaj mladi, uspje{ni ~ovjek, anaga`iran je u organizacijama koje nastoje ostvariti bolje veze dijaspore i matice. Predsjednik je Vije}a bosanskohercegova~ke zajednice u Sent Luisu, krovne organizacije za

Takmi~enje na Tajvanu

Uhvatila ~etiri miliona komaraca
Huang Ju-jen s Tajvana uhvatila je za jedan mjesec ~etiri miliona komaraca te je osvojila nagradu od 1.900 funti. @ena je pobijedila 72 takmi~ara svojim ulovom, koji je te`io skoro kilogram i po. Organizator takmi~enja lova na komarce je kompanija „Imbictus“, koja proizvodi insekticide. Prijavili su je i za Ginisovu knjigu rekorda kao najboljeg lovca na komarce na svijetu. Komarci su na Tajvanu velika prijetnja zdravlju stanovnika, jer su glavni krivci za {irenje bolesti.

na{e ljude u ovom gradu i {ire, koja razvija veze s domovinom. Zatekli smo ga na odmoru, opu{tenog i zadovoljnog u svojoj Janji, gdje ovih dana i no}i provodi vrijeme u dru`enju s prijateljima i familijom. - Trenutno `ivim u gradu u kojem ima oko 70.000 Bosanaca i Hercegovaca, od ~ega najvi{e Bo{njaka. Moji klijenti uglavnom su na{i ljudi koji tamo `ive, a na dru{tvenom planu nastojimo popraviti odnose izme|u organizacija koje su tamo osnovane.

Veze s domovinom
Do{li smo u ure|enu zemlju koja mnogo nudi, ali je bitno pokrenuti se i iskoristiti svoju {ansu. Imam sre}u da sam pripadnik generacije koja pamti i voli svoju domovinu, ali mnogi mladi danas

stasavaju u Americi, zaboravljaju}i jezik, gradove, krajeve i zemlju iz koje potje~u - ka`e Rami}. Isti~e da bi organiziranje na{ih ljudi u dijaspori moglo biti daleko bolje, ta da bi vlast u domovini trebala iskoristiti potencijal na{ih ljudi u inozemstvu. - Na`alost, svaki put kada do|em vidim da u domovini ne ide nabolje. Ekonomija se ne razvija, ne koriste se ogromne mogu}nosti. Ne znam za{to je to tako, ali vjerujem da se to mo`e promijeniti - kategori~an je Rami}. ^ovjek koji je, kako ka`e, dijelom ostvario ameri~ki san, ne zna {ta sutra mo`e biti. Kako planira, nakon {to razvije advokatsku praksu u Americi mo`da jednog dana postane i predava~ na nekom od ameri~kih univerziteE. MUSLI ta u BiH.

Ju~er na sarajevskom groblju Bare
Takmi~enje je trajalo mjesec

Britanski centri za zapo{ljavanje

Ukopane Fatima i Dunja Aganovi}
Nastradale u saobra}ajnoj nesre}i u Salakovcu ljudi na posljednjem ispra}aju
Brojna rodbina i prijatelji oprostili su se ju~er od Fatime Aganovi} (78) i njene 49-godi{nje k}erke Dunje Aganovi} iz Sarajeva, koje su u nedjelju poginule u te{koj saobra}ajnoj nesre}i u Salakovcu kod Mostara. One su nastradale nakon {to je njihov automobil izletio s ceste te upao u Neretvu. Midhat Aganovi} (82), suprug i otac poginulih, pre`ivio je udes jer je ispao iz vozila koje se zatim skotrljalo niz 40 metara duboku provaliju koja vodi do rijeke. Sahrani majke i k}erke na sarajevskom groblju Bare prisustvovalo je blizu hiljadu ljudi. Od Fatime i Dunje, izme|u ostalih, oprostili su se i uposlenici Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu gdje je zaposlen sin odnosno brat poginulih prof. dr. Damir Aganovi}. Prije sahrane u Komemorativnom centru groblja Bare odr`ana

Zabrana ogla{avanja seksi poslova
Poslodavci koji tra`e striptizete, konobarice u toplesu, izvo|a~e seks-programa na internetu i sli~no, ne}e se vi{e mo}i ogla{avati u britanskim centrima za zapo{ljavanje. I dalje }e se ogla{avati samo poslovi vezani za seksindustriju koji nisu u direktnoj vezi sa zabavom za odrasle - posao ~ista~ice u striptiz-baru i sli~no. Cilj nove mjere je da osjetljive osobe koje tra`e posao ne pomisle kako bi trebale razmotriti i zanimanja koja im ne bi bila prijatna. U vladinom saop}enju navedeno je da britanski centri za zapo{ljavanje, koji se finansiraju iz sredstava poreznih obveznika, vi{e ne}e ogla{avati poslove koji podrazumijevaju „direktnu seksualnu stimulaciju drugih“. Vladina promjena politike u toj oblasti predstavlja samo privremenu mjeru. Ona, naime, tek treba podnijeti prijedlog parlamentu na odobrenje.

Hiljadu

Razbojnik zapalio zecu u{i
Zeca Kolina (Colin) Britanka Natali Hol (Natalie Hall) ostavila je u njegovom kafezu prije nego {to je s porodicom oti{la na svadbu. Godinu starog zeca najvi{e voli njeno troje djece. Klju~ ku}e je prije odlaska na put povjerila prijateljici kako bi obi{la zeca, nahranila ga i promijenila mu vodu. Nakon samo nekoliko dana, prijateljica je nazvala Natali i rekla joj da se ne{to stra{no desilo Kolinu. Kada je do{la ku}i, Natali je na{la ljubimca bez u{iju. U brutalnom i`ivljavanju nad `ivotinjom nepoznati razbojnik zapalio mu je u{i.

Midhat Aganovi} na sahrani: Opro{taj od supruge i k}erke

(Foto: N. Bo`ovi})

je komemoracija na koju je tako|er do{lo mnogo ljudi. Posljednjem ispra}aju svojih najmilijih

prisustvovao je i Midhat Aganovi} kojeg je sin Damir sve vrijeme prE. Ha. idr`avao za ruku.

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

7

[ta ka`u poznati
Branka Kati}

VRIJEME Dok se jugoisto~na Evropa bori s vrelinama

Kod nas u avgustu ne}e biti rekordnih temperatura
Za danas najavljena ki{a, a od ~etvrtka ponovo sun~ano
Toplotni val koji sti`e iz Afrike zahvatio je ju`ni Mediteran i sljede}ih nekoliko dana u zemljama jugoisto~ne Evrope o~ekuju se izuzetno visoke temperature koje su ve} u naglom porastu. Ovaj val zahvatio je Gr~ku, Kipar i Tursku. Meteorolozi najavljuju da }e temperatura narednih dana u mnogim mjestima na jugu Evrope rasti i do 40 stepeni. U Federalnom hidrometeorolo{kom zavodu provjerili smo da li i u BiH mo`emo o~ekivati novi toplotni udar sli~anom onom kakav smo imali sredinom pro{log mjeseca kada je temperatura u Mostaru iznosila 42 stepena Celzijeva. Klimatolog @eljko Majstorovi} za „Dnevni avaz“ ka`e da }e toplotni val iz Afrike i ostati na jugoistoku Evrope. - Mi }emo ve} od sutra (danas, op.a.) imati osvje`enje, ki{u i pad temperatura za pet stepeni. Od ~etvrtka }e temperature ponovo rasti, ali ne}e biti nikakvih rekorda. To zna~i da }emo imati lijepo ljetno vrijeme. Idu}i prema sredini

Razumijem zaljubljenost industrije u mladost
- Ne sla`em se s bilo kojim terorom, a razumijem zaljubljenost industrije u mladost. Ona je lijepa i neodoljiva u svojoj naivnosti. Ali, te mlade ne mogu igraKati}: Na|e se ti sve, je l’ da? Tako da se ne{to uloga na|e i za nas, manje mlade. uloga
(Glumica za „Blic“)

Borislav [kegro

Trebalo bi se pristupiti slu~ajnom odabiru zastupnika
- Trebalo bi se pristupiti slu~ajnom odabiru zastupnika kao na lotu. Dana{nje probleme mogli bi rije{iti jedino i samo oni zastupnici koji znaju da ne}e biti ponovno izabrani, odnosno da im je {ansa za to puka sta- [kegro: Ponovni izbor tistika u odnosu od jedan naprema ~etiri miliona!
(Hrvatski politi~ar za „Slobodnu Dalmaciju“)

Blanka Vla{i}

Svaka pobjeda izaziva bujicu emocija
Vla{i}: Posebno slatka

- Svaka pobjeda izaziva bujicu emocija, a ova mi je posebno slatka zbog svega {to sam pro`ivljavala uo~i i za vrijeme natjecanja. Mo`da mi ovo nije najdra`a pobjeda u karijeri, ali je svakako visoko na osobnoj ljestvici favorita.
(Atleti~arka za „Jutarnji list“)

[ta ka`u u narodu
Banja Luka ju~er: Mnogi potra`ili osvje`enje u Vrbasu
(Foto: M. Lugi})

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

avgusta temperature }e biti sve ve}e, ali, sude}i po onom {to se vidi na prognosti~kim modelima, bit }e u granicama normale ili ne{to iznad toga - ka`e Majstorovi}. Meteorolog Igor Kova~i} iz

Hidrometeorolo{kog zavoda isti~e da }e ki{a danas padati ujutro i prijepodne, mogu}i su i ja~i pljuskovi i grmljavina, a poslijepodne i vjetar. Nakon toga slijedi razveE. Ha. - V. S. dravanje.

Podsticati otvaranje privatnih stara~kih domova
- Socijalna politika u na{oj zemlji ne postoji pa ne treba ~uditi {to nema dovoljno kapaciteta u stara~kim domovima. Osim toga, i u onima koji rade, situacija nije najbolja i to zbog nedostatka novca. Dr`ava bi trebala stimulirati otvaranje privatnih domova, koji bi nudili dobre (^italac U. J.) usluge za prihvatljivu cijenu.

Nesvakida{nji ulov na ribnjaku Barda~a

Radnici uhvatili kornja~u meso`dera
Prirodno joj je stani{te u vodama SAD, Kanade i Meksika
Jovan Dumoni} i Ljubi{a Mari}, radnici preduze}a „Agroimpeks“ Banja Luka koje gazduje na ribnjaku Barda~a sa 11 jezera ukupne povr{ine 650 hektara, krajem pro{le sedmice u pli}aku jezera Sinjak uhvatili su kornja~u bez oklopa, {to im je bilo ~udno pa su je stavili u posudu s vodom i o tome obavijestili pretpostavljene. - Prema mom mi{ljenju, radi se o sjevernoameri~koj mekooklopnoj barskoj kornja~i, ~ije je stani{te u vodama SAD, Kanade i Meksika. Ova vrsta kornja~e je agresivan meso`der i naraste do 35 centimetara. Ima ko`ast oklop i hrani se ribama i drugim barskim `ivotinjama - ka`e diplomirani biolog Branislav Ga{i}, vi{i kustos u Muzeju RS u Banjoj Luci i dodao da je kornja~u u barda~ki ribnjak bacio iz svog akvarija neki nesaLj. K. vjesni gra|anin.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

4. 8. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 26 26 BANJA LUKA BR^KO 25 TUZLA 25 ZENICA 22 SARAJEVO 25 GORA@DE 25
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no s ki{om

Kornja~a se hrani ribama i drugim barskim `ivotinjama

Iako su u Mostaru visoke temperature

Turisti preplavili stari dio grada
Iako je ju~er u 15 sati temperatura u Mostaru slu`beno iznosila 37 stepeni, to nije sprije~ilo brojne turiste da u`ivaju u ljepotama starog dijela grada. S obaveznim pokrivalima za glavu i bo~icama vode u ruci ju~er su prednja~ili Italijani, koji, tradicionalno, godi{nji odmor koriste od 1. avgusta, a staru gradsku jezgru obilazili su Turci, ^esi, Japanci te drugi. Za razliku od njih, spas od vru}ina na platou ispod Starog mosta ju~er su potra`ili brojni Mostarci osvje`avaju}i se u hladnoj Neretvi, a najmla|i su M. Sm. izvodili skokove s obli`njih skakaonica.

O~ekuje se umjereno do prete`no obla~no vrijeme s LIVNO mjestimi~nom ki{om, a ponegdje uz ki{u mogu}i su i 25 pljuskovi s grmljavinom. Ne{to vi{e obla~nosti bit }e u centralnim i isto~nim dijelovima, dok }e u ju`nim i zapadnim podru~jima biti ne{to manje obla~nosti i vi{e sun~anih perioda. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najvi{a dnevna od 21 do 27, na jugu do 33 stepena.

33 MOSTAR

NEUM 33

SRIJEDA
4. 8. 2010.

^ETVRTAK
5. 8. 2010.

PETAK
6. 8. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 13 C do 23 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 11 C do 23 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 110C do 230C
DNEVNE TEMPERATURE

od 210C do 330C

od 260C do 340C

od 230C do 330C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Kratkotrajno pogor{anje vremenskih prilika kod osjetljivih osoba, osobito onih s psihosmetnjama, moglo bi uzrokovati pote{ko}e u vidu nervoze, promjene raspolo`enja i glavobolje. Op}a slika }e biti ljep{a na jugu, ali }e i u preostalim dijelovima zemlje osvje`enje u vidu padavina i ni`ih temperatura ugodno djelovati na ve}inu populacije.

Grad Sarajevo
Stari dio Mostara: Najvi{e do{lo Italijana
Izlazak 05.38 Zalazak 20.06

4. 8. 2010.
Izlazak nema Zalazak 15.10

Brzo - kratko
U Narodnom pozori{tu Sarajevo

8

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

teme

Tradicionalni Ramazanski koncert 9. avgusta
Tradicionalni sve~ani Ramazanski koncert Sarajevske filharmonije bit }e odr`an u Narodnom pozori{tu Sarajevo 9. avgusta. Na programu su: Mocart: Uvertira „^arobna frula“, D. Re{idbegovi}: Koncert za klavir i orkestar - praizvedba Tradicionalna, arr R. Kirher: „U |ul ba{~i...“ O. Saliel: Kompozicija za kanun, nej i orkestar M. Jare: Narodno pozori{te: Bogat program „Poruka“ muzika iz filma „Pod zastavom Muhammeda, a.s.“. Uz sarajevske muzi~are nastupaju gosti iz Turske Bahadir Sener i Volkan Jilmaz (Yilmaz) i bh. pijanista Omer Blenti}. Koncertom }e dirigirati Samra Gulamovi}.

KORUPCIJA [ta se krije u finansijskim izvje{tajima

Tri apoteke o{tetile bud`et za pet miliona maraka
Gradona~elnik Dragan Paji} poziva gra|ane da prijave korupciju, a svi znaju da se protiv njega vodi nekoliko istraga
Gra|ani Distrikta iznena|eni su posljednjim potezom gradona~elnika Dragana Paji}a koji je javno pozvao gra|ane da prijavljuju korupciju u br~anskim institucijama. Iznena|eni su zbog toga {to je javnosti u Br~kom poznato da se i protiv njega vodi nekoliko istraga.

^lanice Saveza u MZ Bikod`e u Lukavcu

SBBBiH zala`e se za jednakopravnost `ena
^lanice Foruma `ena Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) op}ine Lukavac uprili~ile su prigodno dru`enje u Mjesnoj zajednici Bikod`e, saop}io je Pres-centar SBBBiH. - U politi~kom `ivotu i politi~kim strankama `ene su slabo zastupljene. Upravo je SBBBiH politi~ka opcija koja nastoji to promijeniti. SBBBiH zala`e se za jednakopravno u~e{}e `ena u svim javnim, kulturnim, dru{tvenim i poliSa skupa: Organizirano i mjerenje ti~kim aktivnostima - istakla je Mirna {e}era u krvi Sarajli}, kandidat za Zastupni~ki dom Parlamenta FBiH. Dru`enje u Bikod`ama propra}eno je uz zdravstveno savjetovanje i uz mjerenje nivoa {e}era u krvi.

Cijene lijekova
Najbolji primjer da je korupcija dobro pustila korijenje u Br~kom jeste nalaz Revizorskog ureda u Distriktu koji se bavio finansijskim izvje{tajima Fonda zdravstvenog osiguranja u ovoj lokalnoj zajednici. Revizori su, izme|u ostalog, prema analiziranom uzorku prosje~ne cijene lijekova na esencijalnoj listi, zaklju~ili da su zabilje`ene ve}e cijene za vi{e od 63 posto lijekova u 2007. godini, za 73 posto u 2008., a u 2009. godini za ~ak 76 posto. Zbog ovakvog rada u navedenom periodu bud`et Distrikta je o{te}en za oko pet miliona maraka, jer je Fond participirao u cijeni lijekova s esencijalne liste, a od sumnjivih rabota, kako je potvr|eno na{oj novini, profit su osigurale tri apoteke koje su isporu~ivale lijekove za Fond zdravstvenog osiguranja Distrikta.

Paji}: Otac vlasnik apoteke

Kriminal s lijekovima u Br~ko Distriktu

Cikoti} primio Ingli{a u opro{tajnu posjetu

Pojedini mediji su ranije objavljivali informaciju da je me|u ove tri ustanove i apoteka „Paji}“ ~iji je vlasnik Ilija, otac aktuelnog gradona~elnika Dragana.

Zahvalnost SAD na podr{ci BiH
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} izrazio je danas, tokom susreta s ambasadorom SAD u BiH ^arlsom Ingli{om (Charles English), zahvalnost za kontinuiranu ameri~ku podr{ku BiH, izraziv{i uvjerenje da }e ona biti nastavljena i u budu}nosti. U saop}enju iz Ministarstva odbrane BiH navodi se da je Cikoti} zahvalio Ingli{u za izuzetan profesionalni i li~ni anga`man u BiH i na saradnji sa Ministarstvom odbrane i Oru`anim snagama BiH, prenijela je Srna.

Enormna boga}enja
Koliko je stvar ozbiljna govori i podatak koji je iz Tu`ila{tva i policije Distrikta potvr|en za „Dnevni avaz“ da je formiran poseban tim za borbu protiv korupcije i da ima pune ruke posla, a s radom je po~eo prije mjesec.

- Provode se aktivnosti po pitanju istra`ivanja kriminala, pogotovo korupcije na podru~ju Distrikta. Ove aktivnosti provodimo zajedno s kolegama iz drugih agencija koje imaju nadle`nosti u borbi protiv korupcije - kazao nam je u telefonskom razgovoru {ef policije Distrikta Goran Luji} ne `ele}i otkrivati detalje. No, prema na{im saznanjima, ove aktivnosti su uslijedile nakon {to je zaklju~eno da se na lijekovima enormno bogate pojedini vlasnici apoteka u Br~kom. E. RA@ANICA

Komemorativni centar u Tuzli

Centralna izborna komisija BiH

Identificirane majka i petogodi{nja k}erka
U Komemorativnom centru u Tuzli ju~er je, pod rukovodstvom vje{taka sudske medicine Vede Tuce, izvr{ena identifikacija dvije osobe stradale na podru~ju Bratunca u proteklom ratu u BiH, a radi se o majci i k}erki [enderovi}, potvrdila je Feni portparol Instituta za nestale BiH Lejla ^engi}. Majka je Mirsada (Salke) [enderovi}, ro|ena 2. januara 1961. godine u mjestu Ma}e{i}, op}ina Vlasenica, nastanjena u Konjevi}ima u Bratuncu, stradala 11. marta 1993. u mjestu Hrn~i}i (Bratunac). K}erka je petogodi{nja djevoj~ica Mehida (Mevludina) [enderovi}, ro|ena 23. maja 1988. godine.

Danas istje~e rok za dostavljanje listi za kompenzacijske mandate
Rok za dostavljanje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate istje~e danas, saop}eno je iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH, prenijela je Fena. Svaka politi~ka stranka ili koalicija koja je ovjerena da predlo`i kandidate za Predstavni~ki dom Parlamenta BiH, Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH ili za Narodnu skup{tinu RS podnosi CIK-u kandidatsku listu za kompenzacijske mandate koja se dostavlja za svaki od navedenih organa za koji je politi~ka stranka ili koalicija ovjerena. Takva lista sadr`i samo imena kandidata koji se ve} nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politi~ka stranka ili koalicija za jednu ili vi{e vi{e~lanih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na listi za kompenzacijske mandate mogu biti s liste bilo koje vi{e~lane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate ne}e se {tampati na glasa~kom listi}u i koristi se samo radi dodjele kompenzacijskih mandata. Kompenzacijski mandati podrazumijevaju mandate koji se raspodjeljuju na liste politi~kih stranaka ili koalicija prema broju dobivenih va`e}ih glasova i slu`e da kompenziraju nedovoljnu proporcionalnost na nivou entiteta koja nastaje sabiranjem rezultata za pojedine vi{e~lane izborne jedinice u entitetu.

Imenovan Policijski odbor MUP-a RS
Iz Ministarstva unutra{njih poslova RS saop}eno je ju~er da je Vlada RS u skladu s odredbama Zakona o policijskim slu`benicima imenovala Policijski odbor koji ~ine Boro Ljubani}, glavni inspektor, Perica Stani}, samostalni inspektor, i Zora Gaji}, dr`avni slu`benik, javila je Onasa.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

9

LIJEKOVI Iako se u Hrvatskoj isklju~ivo izdaju na recept

Pilule protiv trudno}e ve} se prodaju u bh. apotekama
Nisu registrirane u BiH, ka`e Grubi{a Jedna tableta „vikele“ ko{ta 25,60 KM Imamo porast potreba za ovom pilulom, ka`e Mehmedba{i}
Tablete popularno nazvane „pilula za dan poslije“, koja se koristi za spre~avanje ne`eljene trudno}e, mo}i }e se dobiti i u hrvatskim apotekama nakon {to ih je odobrila Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode. Pilula }e biti isklju~ivo dostupna na recept ginekologa, a njena upotreba izazvala je razmimoila`enja me|u hrvatskim ljekarima.

Ju~er ispred Vlade ZDK: Radnice „Borca“ tra`e prava

Radnice „Borca“ odustale od {trajka

Vlastima posljednja prilika da se uozbilje
Sa~ekat }emo da vidimo ko }e do}i na sastanak, ka`e Jonji}
Radnice „Borca“ Zenica ju~er nisu zapo~ele najavljeni {trajk gla|u. U organizaciji Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata Zeni~ko-dobojskog kantona danas }e biti odr`an sastanak na kojem }e se raspravljati o problemima radnika „Borca“. To je bio i razlog odustajanja od {trajka gla|u. - Pozvali smo predstavnike Op}ine, ZDK, Fede-

Neza{ti}eni odnos
Neki od njih pozdravljaju dolazak pilule, drugi smatraju da ona nema veze s kontracepcijom, nego da je poba~ajno sredstvo koje je mo`da i opasno po zdravlje

Jonji}: Danas sastanak

Tablete „vikela“: Mogu se dobiti i bez recepta

Vlada ZDK odobrila pomo}
iskustvo govori da imamo lagani trend porasta potrebe za „vikelom“ - ka`e Mehmedba{i}. Dodaje da je ovakvu vrstu pilula najbolje {to prije upotrijebiti jer je tada najefikasnija. - Ona nema sastojke koji su po ne~emu novi od uobi~ajenih hormonskih sastojaka drugih tableta, samo je njihova koncentracija ve}a. Prema mom mi{ljenju, ima potrebe da razmi{ljamo i u pravcu da ove tablete mogu smanjiti broj poba~aja u BiH. Bila bi to mjera za za{titu reproduktivnog zdravlja `ene jer postoje situacije za upotrebu takvih pilula. Interes je dru{tva da tako razmi{lja i takvu mjeru bih pozdravio ka`e Mehmedba{i}. On nagla{ava da se ova vrsta tableta ne smije zloupotrebljavati i koristiti kao redovna kontracepcija.
E. HALA]

Mehmedba{i}: Za{tita reproduktivnog zdravlja `ena

`ena. Tablete se koriste u periodu od 72 sata od neza{ti}enog spolnog odnosa. Pojedini hrvatski ginekolozi smatraju da }e pomo}u ove vrste pilula do}i do smanjenja broja abortusa, a 2008. godine su ih imali 10.616. Istra`ili smo kakva je situacija sa „pilulama za dan poslije“ u BiH i mogu li se one nabaviti u na{im apotekama. Nata{a Grubi{a, direktorica Agencije za lijeko-

Sredstvo protiv abortusa
Mehmedba{i} isti~e da u svojoj praksi nije imao pacijentica koje su se `alile na pojavu nusefekata. - Ona nije sredstvo za abortus, nego protiv abortusa. I danas ima puno ljekara koji su protiv svih oblika kontracepcije, na {ta imaju pravo, ali generalno gledaju}i, to je jedna od tekovina madicine jer omogu}ava planiranu trudno}u. Ona nije protiv trudno}e. Ima `ena koje su rodile petero djece, a onda su po~ele uzimati kontracepciju. Me|utim, one su rodile onda kada su mogle i htjele isti~e Mehmedba{i}.

ve i medicinska sredstva, kazala je za „Dnevni avaz“ da one nisu registrirane u BiH te da nije ni bilo zahtjeva za njihovom registracijom. Me|utim, u nekoliko privatnih apoteka u Sarajevu ju~er nam je potvr|eno da u svojoj ponudi imaju „pilule za dan poslije“ pod nazivom „vikela“. Re~eno nam je i da se mogu dobiti bez recepta, a jedna tableta ko{ta 25,60 KM. Poznati ginekolog prof. dr. Senad Mehmedba{i} ka`e za na{ list da se tablete daju na recept uz pla}anje pacijentica.

Vlada ZDK donijela je ju~er odluku o dodjeli 10.000 KM pomo}i Sindikalnoj organizaciji „Borca“. O na~inu utro{ka ovih sredstaracije... Sa~ekat }emo da vidimo ko }e do}i na sastanak. Dat }emo jo{ jednu priliku vlastima da se uozbilje ako ih ve} nije mogla uozbiljiti ~injenica da smo 60 dana protestirali na ulici - ka`e Sla-

va koje je dodijelila Kantonalna vlada odlu~it }e rukovodstvo Sindikata „Borca“, saop}eno je ju~er iz Vlade ZDK. vica Jonji}, predstavnica biv{ih radnica „Borca“, dodaju}i da radnice tra`e mogu}nost odlaska u zara|enu penziju ili naknade koje im po zakonu pripadaju.
A. D@ONLI]

Po`ari na podru~ju op}ine ^apljina

Vatrogasci tri puta intervenirali
Na podru~ju ~apljinske op}ine ju~er su izbila tri po`ara, potvrdio je za „Avaz“ de`urni operativni u Vatrogasnoj jedinici ^apljina. Kako nam je re~eno, najprije je buknuo po`ar na gradskoj deponiji Ada gdje su gorjeli trava i nisko rastinje, a potom na lokalitetu Domanovi}a. Brzom intervencijom vatrogasaca ovi po`ari su uga{eni, a u poslijepodnevnim satima izbio je po`ar ve}ih razmjera u Klepcima. - I na tom podru~ju gorjeli su {ikara, trava i rastinje, ali je bila zahva}ena ve}a povr{ina. No, i taj po`ar smo ugasili - kazao nam je de`urni operativni ~apljinske Vatrogasne jediM. Sm. nice.

Interes dru{tva
- To {to one nisu registrirane u BiH, stvar je Agencije za lijekove, tvornice koja ih plasira i drogerije koja ih nabavlja. Kao ljekaru signaliziraju mi da lijek imamo na tr`i{tu i znaju}i za njegova svojstva, propisujem ga na recept. Moje

Zabrinjavaju}i podaci za 2010. godinu iz KB „Dr. Irfan Ljubijanki}“

Sindikat saobra}aja i veza u BiH

Porodilo se 27 djevojaka mla|ih od 16 godina
Ne mo`e se o~ekivati da `ena i mu{karac prije navr{enih 18 godina posjeduju nivo zrelosti za brak, smatra dr. D`ani}
Tokom sedam mjeseci ove godine u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijanki}“ u Biha}u obavljena su 1.152 poro|aja, a ~ak 27 djevojaka mla|ih od 16 godina postale su majke. Pro{le godine u ovoj bolnici me|u 2.137 poro|aja bilo je i 67 maloljetnih majki. - Prerani poro|aji mogu biti uzrok nastanka brojnih zdravstvenih problema. Djeca ra|aju djecu i djeca preuzimaju uloge supruge i majke. Od toga trenutka njihov `ivot postaje konstantna briga za djecu, ku}u i sve socijalne i druge obaveze - isti~e prof. dr. D`evad D`ani}, na~elnik Odjela ginekologije u KB „Dr. Irfan Ljubijanki}“. D`ani} smatra kako se ne mo`e o~ekivati da `ena i mu{karac prije navr{enih 18 godina posjeduju nivo zrelosti i odgovornosti koji se od njih tra`i u braku. UNICEF rane brakove i udaje prije 18 godina smatra povredom temeljnih ljudskih prava i prava djeteta. Prije osam godina u svijetu je bilo 83 miliona djevojakaroditelja, a danas ih ima vi{e od 60 miliona. Ovaj podatak pokazuje da UNICEF-ovi programi suzbijanja prijevremenih brakova daju rezultate.
M. D.

Akcize za naftu ugrozile bi prijevoznike
Samostalni sindikat saobra}aja i veza u BiH smatra da bi uvo|enje akciza na naftu, {to predla`u entitetske vlade s ciljem da se spase `eljeznice u BiH, izazvalo ozbiljne probleme u bh. privredi. - Na taj na~in }e postati upitno poslovanje velikog broja prijevozni~kih firmi, a {to }e neminovno dovesti do jo{ te`eg polo`aja radnika u tim preduze}ima, a mo`da ~ak i do ukidanja radnih mjesta. Sigurni smo da ovaj problem ne}e biti rije{en pukim prebacivanjem problema „@eljeznica FBiH“ na teret poslodavaca i obi~nih gra|ana, isti~u iz Sindikata, prenosi Fena.

Uskoro skuplje bra{no u RS
Cijena bra{na u RS, iako je ve} pove}ana za 10 posto, uskoro bi mogla biti skuplja za jo{ 10 procenata. Predsjednik Udru`enja mlinara RS Zoran Kos navodi da je razlog za novo poskupljenje rast cijene p{enice na svjetskim berzama, javila je Fena.

D`ani}: Djeca ra|aju djecu

Klub poznatih

Haris Ali}

10

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

teme

Maratonskim dijalogom do{ao bih do bolje BiH
Li~ni profil instruktora Otvorene zabavne {kole fudbala
Ime i prezime: Haris Ali}. Datum i mjesto ro|enja: 14. januar 1979. godine u Sarajevu. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Imam vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ima ih dosta, svaki dan je va`an. Koji automobil vozite: „[koda octavia“. Kako se odmarate: Aktivno sportskim sadr`ajima, ~itanjem, dru`enjem. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Volite li kuhati: Ponekad ne{to jednostavno. Najdra`a knjiga: Ima ih mnogo, jedna od njih je „Slijedi svoje srce“. Omiljeni pisac: Jusuf el-Kardavi (Yusuf). Umjetnik kojeg cijenite: Safet Isovi}. Za koji klub navijate: FK @eljezni~ar. Koga biste poveli na pusti otok: Ako ba{ moram tamo, onda brodograditelja. Jeste li ljubomorni: Kontrolirano ljubomoran da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Izgled i harizmu. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Obavezno, to mi je sastavni dio `ivota. Omiljena hrana i pi}e: Bosanska hrana i bosanska voda. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam, ali i pomo} supruge je zna~ajna. Volite li i}i u {oping: Uglavnom to radim nekako usput. Jeste li sujevjerni: Sve se zbiva s odre|enjem.

SRAMOTNO Zbog nebrige i neznanja politi~ara

Bh. gra|evinarstvo na rubu propasti
Zna~ajan broj kompanija pred ste~ajem Posla skoro da nema, a ono {to firme urade ne mogu naplatiti, ka`e Avdi} Investicija manje za 30 do 40 posto
Ako dr`ava ubrzo ne poduzme radikalne mjere, veliki broj doma}ih gra|evinskih kompanija mogao bi biti potpuno uni{ten. „Avaz“ je nedavno pisao o sarajevskoj „Hidrogradnji“, koju su nesposobne vlasti i menad`ment doveli do samog ruba ste~aja. Me|utim, situacija je veoma sli~na i kod ve}ine drugih preduze}a iz ovog sektora.

Nema zakona
D`enana Avdi}, sekretar Grupacije gra|evinara pri Privrednoj komori FBiH, ka`e kako jo{ nema zvani~nih informacija da se kompanije gase. Me|utim, mo`e se zaklju~iti da se stvari kre}u u tom pravcu. - Prema informacijama koje dobivamo s terena, situacija je sve te`a. Posla skoro da i nema, a i ono {to kompanije urade ne mogu naplatiti. Naprimjer, na{im firmama jo{ nije ispla}en novac za posao gradnje autoputa koji su zavr{ile pro{le godine - ka`e Avdi}. Isti~e kako ne vidi da }e se u skorije vrijeme desiti ne{to {to bi pobolj{alo uvjete, odnosno {to bi omogu}ilo da u ovoj godini do|e do zna~ajnog pove}anja obima radova, jer nema ve}ih investicija.

Ali}: Svaki dan va`an

Imate li ku}nog ljubimca: Ne, `ivotinje volim vidjeti slobodne. Koji je Va{ `ivotni moto: Znati {to vi{e i raditi ono {to se voli. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih dosta hvala Bogu. Pratite li politi~ku situaciju: Da, trebamo biti informirani o svijetu u kojem `ivimo. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Maratonskim dijalogom do{ao bih do bolje BiH. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Cilj i sadr`aj {oua odre|uju odgovor.

Bh. gra|evinski sektor propada

Kolika je nebriga dr`ave prema ljudima koji rade u ovoj oblasti, pokazuje ~injenica da BiH nema ministarstvo za gra|evinarstvo, zakon o gra|enju i sli~no.

Privreda u kolapsu
[aban Kadiri}, predsjednik Sindikata gra|evinara BiH, ka`e da je za uposlenike ove industrijske grane ovo jedna od najte`ih, ako ne

Nepravedni tenderi
- Slaba je kontrola Vlade kada su u pitanju tenderi. Na njima se kompanije koje upo{ljavaju doma}u radnu snagu glatko isklju~uju, tako da one na kraju obavljaju poslove za velike strane firme, ali pod lo{im uvjetima - kazao je Kadiri}, te dodao da je lo{a situacija u ovom sektoru ove godine kulminirala.

SMS
FIRMA SE BRUKA - Radio sam u „Elektrodistribuciji“ Sarajevo 40 godina. Sada se stidim to re}i zbog postupaka te firme da {alje opomene potro{a~ima za neki navodni dug od 20 feninga. Taj dug je ustanovljen nekim poravnanjem, a nikako gre{kom potro{a~a, jer je isti uredno pla}ao iznose na ra~unima. Na isti na~in moglo se ustanoviti da je neko u pretplati za 20 feninga. Za{to onda iz firme ne pozovu potro{a~a da mu vrate tih 20 feninga, a uz to napi{u opomenu slu`beniku pred otkaz s posla. To je jednostavno rje{ivo tako da }e se taj dug u malom iznosu uklju~iti u naredni ra~un uz obrazlo`enje kako je ustanovljen. Ovako se firma bruka, a dosta nam je toga! VELIKA JE RUSI-

Dnevni avaz 061-142-015
pregleda? Sve te du{ebri`nike pozivam da prelistaju novine u zadnji mjesec. Pa, neka vide je li kr{evi idu 200 kilometara na sat. Slike govore vi{e od rije~i! Voza~ profesionalac. KACIGA NA GLAVI - Mile iz Lakta{a puca od ponosa zbog zgrade Vlade Republike Srpske. Ali, ipak bi mu pametno bilo da ulazi u nju i izlazi iz nje s kacigom na glavi. JO[ NIJE KASNO Kad }e jednom radnici Krivaje 1884 shvatiti da ih je sindikat namagar~io i prodao. Neka provjere {ta im je obe}ano, {ta je ura|eno pa }e vidjeti da im je menad`ment, sindikat i Stranka za BiH donijela jad i bijedu. Gospodo, saberite se, jos nije kasno.

i najte`a godina nakon rata, te da je situacija sve gora i gora. Isti~e da radnici nemaju redovne pla}e, da im se ne upla}uju doprinosi, pa se ne mogu lije~iti niti oti}i u penziju. Tako|er, uvjeti na gradili{tima, ali i u prostorijama gdje radnici borave veoma su lo{i, ~esto neljudski. Prema Kadiri}evim rije~ima, investicija je u ovoj godini za 30 do 40 posto manje u odnosu na lani. - Kompletna na{a industrija je u kolapsu. Dok se Federalna vlada pola godine i du`e lagodno bavi zakonima o pla}ama i MMF-om, na{a privreda pada u nesvijest isti~e Kadiri}. Dodao je da Vlada nije osigurala uvjete za za{titu doma}e radne snage, kao ni kompanija koje je upo{ljavaju. G. MRKI]

JA - Zna li ovaj Dodik uop}e {ta pri~a. Pa, ako njemu nije komotno u BiH, neka ide odavde - velika mu je Rusija. A, kako je on mogao imati {tete od BiH? Zna se da je samo BiH mogla imati {tete od njega! VRIJEME JE NOVAC - Ako `elite na vrijeme registrovati svoj automobil u MUP-u TK, najbolje je da to po~nete mjesec prije isteka va`e}e registracije, jer tamo procedura traje i traje, te u tom periodu ne planirajte putovanja, jer saobra}ajnu dozvolu ne}ete dobiti barem 15 dana. A ka`u: vrijeme je novac. SLIKE GOVORE Svaki dan na sva zvona se pri~a kako se gine na putevima zbog tehni~ke neispravnosti automobila, kako treba poo{triti kontrolu u stanicama tehni~kih

ANKETA me|u gra|anima Gra~anice, Sarajeva i Vi{egrada
Da li se dr`ava dovoljno brine o gra|evinskom sektoru?

Vlast se ne brine niza{ta
- Nema gradili{ta, evo petnaest godina zjapi rupa nasred Gra~anice i nikome ni{ta. Dr`ava se odnosi ma}ehinski preZijad ma gra|evinciSulejmanovi} ma. - Vlast se uop}e ne brine o bilo kome, a pogotovo o gra|evinskom sektoru i radnicima koji su prepu{teni sami sebi da se snalaze ka- Avdo Fetahovi} ko znaju. - Gra|evinarstvo i ne postoji jer su velika preduze}a privatizovana i uni{tena, a male gra|evinske firme nemaju snage za velike poslo- Todo [kobo ve. - Ne}e oni koji treba da otvaraju javne radove i gradili{ta, to ih ne interesira. I ovo {to se radi, tapka u mjestu. Pitajte radnike za pla}e i Jusuf Had`iaganovi} sve je jasno. - Na`alost ne. Ali definitivno bi trebali povesti ra~una o doma}im gra|evinskim firmama koje bez pomo}i dr`ave i investicija ne mo- Ranko Tufek~i} gu opstati. - Ne vodi se ra~una o objektima koji sve vi{e propadaju a ne grade se novi. Ova vlast }e biti zapam}ena da ne ostavlja ni{ta do- Nikola \ukanovi} bro iza sebe. - Da ima, kao {to nema dr`ave, BiH bi uistinu bila najve}e gradili{te. Ako nema para, imaju koncesije, ali pravedne, po zakonu. Muhamed
Hused`inovi}

Gra~anica

- Pa moglo bi se re}i da se brine, ali ne ba{ previ{e. Svakako treba povesti vi{e ra~una, jer svi radovi koji oni izvode idu i u Ratko korist dr`ave.
Vule{i}

Sarajevo

- Lobisti odra|uju svoje pa se tako doma}e firme ne mogu pojaviti na tr`i{tu kao izvo|a~i radova. To je odgovornost vlaHasan sti.
H. ^. - M. ^u. - M. An. Skorupan

Vi{egrad

teme

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

11
Sokolovi}: Otkrivena tajna

IZVJE[TAJI [ta su otkrili revizori

^elnici FBiH koriste vozilo „HZ Herceg-Bosne“?!
Mnogo toga je kod nas nelogi~no, ali, na`alost, tako je, ka`e Borjana Kri{to
Na popisnoj listi motornih vozila Ureda predsjednika Federacije BiH nalazi se vozilo „audi A8“, nabavne vrijednosti 157.679 KM, koje se, prema saobra}ajnoj dozvoli, nalazi u vlasni{tvu „Hrvatske zajednice Herceg-Bosne“.

Skeletni ostaci prona|eni ispod ste}ka

(Foto: A. Salihbegovi})

Arheolo{ka iskopavanja u Zgo{}i kod Kaknja

Otu|eno vozilo
Ovo su otkrili revizori Ureda za reviziju institucija Federacije, koji su uvidom u prezentiranu dokumentaciju o izvr{enom popisu utvrdili da Komisija za popis nije iskazala stvarno stanje stalnih sredstava u vlasni{tvu Ureda prKri{to: edsjednika ve}eg Obratite se bh. entiteta. Uredu Borjana Kri{to, predsjednica Federacije, nije `eljela komentirati izvje{taj revizora, nego nas je uputila na Ured predsjednika. - Postoji neko u Uredu, pitajte i objasnit }e vam. Mnogo toga je kod nas nelogi~no, ali, na`alost, tako je - kazala je Kri{to. Revizori su, tako|er, utvrdili da Komisija nije konstatirala manjak otu|enog motornog vozila „{koda octavia“, ukradenog 2003. godine, nabavne vrijednosti

Pripadaju li skeletni ostaci Kulinu banu?
Zahvaljuju}i laserskom pregledu mo}i }emo odrediti o kome se radi, ka`e Ferid Sokolovi}
Na lokalitetu Crkvine u Zgo{}i, gdje su prona|eni ~uveni ste}ak Zgo{}anski sljemenjak i Obelisk iz Zgo{}e, trenutno se vr{e arheolo{ka istra`ivanja. Locirano je mjesto gdje su se nalazili Zgo{}anski ste}ak i Obelisk iz Zgo{}e. Ekipa „Dnevnog avaza“ prisustvovala je trenutku kada su prona|eni skeletni ostaci ispod ovog ~uvenog ste}ka. Jesu li skeletni ostaci prona|eni u Zgo{}i kosti Kulina bana ili se radi o nekom velika{u iz srednjovjekovne Bosne na to pitanje odgovor }emo dobiti nakon {to se zavr{e arheolo{ka iskopavanja. Prema rije~ima Ferida Sokolovi}a koji je i snimio dokumentarni film „Tajna Zgo{}anskih ste}aka“, najvjerovatnije da se radi o nekom banu iz vremena Kotromani}a. - Ogromni kamen na kojem se nalazio ovaj ste}ak otkrio nam je jo{ jednu tajnu. Na snimcima spomenika iz 1903. godine, a zahvaljuju}i laserskom pregledu mo}i }emo odrediti o kome se radi - ka`e Sokolovi}. Na lokalitetu Crkvine nalazi se i arheolog Zemaljskog muzeja Lidija Feke`a-Martinovi}, koja isti~e da nije poznato da je ikada iko vr{io iskopavanja ispod Zgo{}anskog ste}ka i Obeliska, koji se nalaze u Zemaljskom muzeju. - Poznato je da su ste}ci nadgrobni spomenici. Za Zgo{}anski ste}ak se pretpostavlja da je pripadao nekom velika{u ili ~ak nekom vladaru iz na{e povijesti. Evo uspjeli smo do}i do skeleta. O kome se radi saznat }emo uskoro - ka`e Feke`a-Martinovi}. Ovaj projekt iskopavanja i istra`ivanja pomogli su Op}ina Kakanj, Federalno ministarstvo kulture, te Az. S. Muzej grada Zenice.
Faksimil revizorskog izvje{taja

Preporuka revizora
Revizori su preporu~ili da je potrebno preduzeti aktivnosti radi utvr|ivanja osnovanosti evidentiranja u poslovnim knjigama vozila „audi A8“ i utvr|ivanja stanja otu|enog vozila „{koda octavia“ i u skladu sa konstatiranim poduzeti daljnje aktivnosti. 32.428 maraka. Revizori nisu mogli potvrditi ni da je Komisija utvrdila stvarno stanje stalnih sredstava u skladu s pravilnicima, kao ni da je utvr|ena i realno iskazana vrije-

dnost stalnih sredstava u finansijskim izvje{tajima.

Nabavka opreme
- Nabavka opreme, kancelarijskog materijala i odr`avanje vozila u iznosu od 44.273 KM, koje je Ured predsjednika vr{io tokom 2009. godine, nisu izvr{eni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH - zaklju~ili su revizori. Tako|er, od dobavlja~a s kojima je zaklju~en ugovor nabavljana je oprema koja po karakteristikama i cijeni ne odgovara opremi datoj u ponudi. Utvr|eno je i da je kancelarijski materijal nabavljan od dobavlja~a s kojima nisu zaklju~eni ugovori. F. KARALI]

Tu`ila{tvo KS aktivno radi na slu~aju „Toka~a“ Novac EIB-a sti`e u posljednji ~as?
Vi{e od pet mjeseci nakon podno{enja prijave Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo aktivno radi na slu~aju protiv direktora Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) Mirsada Toka~e koji se odnosi na sumnjivo raspolaganje doniranim novcem, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ u tom tu`ila{tvu. Prijave su 26. februara ove godine dostavili [vedska me|unarodna razvojna agencija (SIDA), ministarstvo vanjskih poslova [vicarske i Norve{ka ambasada u BiH, dugogodi{nji finansijeri IDC-a. Dokumentacija u ovom slu~aju je obimna, a sumnja se da su pronevjere te{ke vi{e miliona maraka. Spomenuti donatori obustavili su saradnju sa IDC-om. Toka~a: - Postupaju}i tu`ilac Ozbiljne je do sada izvr{io vi{e pr- optu`be ovjera navoda iz krivi~ne prijave, a u okviru prikupljanja konkretnih ~injenica vezano za prijavljeni doga|aj. Sve se to radi s ciljem da se donese kona~na tu`iteljska odluka u predmetu. Jo{ se, dakle, aktivno radi, provjere navoda su u toku. Postupak apsolutno nije obustavljen kazao je za „Dnevni avaz“ Dragan Slijep~evi} iz F. V. Tu`ila{tva KS. Federalna direkcija autocesta (FEDA) saop}ila je ju~er da radovi na dionici koridora 5C Kakanj - Bilje{evo ne}e biti obustavljeni, te da }e novac Evropske investicijske banke (EIB) uskoro biti preba~en u BiH. „Avaz“ je ju~er objavio da su kompanije koje izvode radove na ovoj dionici najavile obustavu rada, jer jo{ nisu dobile ni feninga iako su radovi u{li u tre}i mjesec. Iz FEDA-e je ju~er saop}eno da je jo{ 6. juna poslan dopis ministru finansija i trezora BiH Draganu Vr-

Pet mjeseci nakon podno{enja prijave

Dionica koridora 5C Kakanj - Bilje{evo
anki}u kojim je od njega zatra`eno da potpi{e zahtjev za transfer novca, ali da je on to u~inio tek 23. jula. - Vladi, prema ugovoru, treba otprilike do tri sedmice da izvr{i transfer, tako da je o~ekivati da }e novac biti preba~en u toku ove ili naredne sedmice, a time }e biti pla}eno izvo|a~u koji je upoznat s cjelokupnom situacijom - navedeno je iz Direkcije. Kako je re~eno, ju~er je proslije|en i nalog za pla}anje PDV-a.
G. M.

12

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

panorama

KONJUHOVCI Zbog kanalizacije Salih Kvaki} „zaratio“ sa MZ

Mlade na ljetnoj pozornici zabavljao Armin Muzaferija

(Foto: G. Bobi})

U okviru „Ljetnih ve~eri Janja 2010“

Ne prihvata mizernu cijenu nadoknade za svoje zemlji{te
Kvaki} ne pristaje da preko njegovog zemlji{ta prolazi kanalizaciona mre`a Izlijevanje fekalija uni{tilo mu vo}njak
Mada su od Vlade Sarajevskog kantona po~etkom pro{le godine dobili 150.000 KM za zavr{etak radova na kanalizacionoj mre`i, ovaj projekt u prnjavorskom povratni~kom naselju Konjuhovci jo{ nije zavr{en, {to predstavlja veliki problem za 170 doma}instava ovoga prigradskog naselja. - Projekt, ~ija ukupna vrijednost iznosi 190.000 KM, izradila je op{tina, ali su napravili propust prilikom projektovanja i izostavili su jedan dio naselja.

Izuzetna posje}enost kulturnih i zabavnih doga|aja
U okviru manifestacije „Ljetne ve~eri Janja 2010“, ljubitelji poezije mogli su u`ivati u poetskoj ve~eri sa Amirom Brkom, predsjednikom Udru`enja pisaca BiH, i Atifom Kujund`i}em, pjesnikom i knji`evnim kriti~arem. Najmla|i iz obdani{ta „Vildan“ iz Janje za svoje roditelje i sugra|ane pripremili su ve~er mode uz prigodne recitale i igrokaze, dok je mlade u Janji na ljetnoj pozornici Doma kulture koncertom obradovao popularni pjeva~ Armin Muzaferija. Izuzetno interesovanje i posje}enost kulturnih i zabavnih doga|aja u okviru Ljetnih ve~eri dokaz su da ova tradicionalna manifestacija ima svoju publiku i u vrijeme ljetnih odmora kada Janju, Bijeljinu i okolna mjesta poE. M. sje}uju Bosanci i Hercegovci iz dijaspore.

Spajanje mre`e
Drugi problem nastao je i zbog nerije{enog imovinskog odnosa sa na{im kom{ijom Salihom Kvaki}em, koji ne prihvata da preko njegovog zemlji{ta prolazi kanalizaciona mre`a, zbog ~ega je op{tinska vlast obe}ala pomo} u smislu eksproprijacije, ali evo ve} vi{e od godinu je pro{lo i ni{ta od toga - pri~a nam Ramadan ]uran, predsjednik Savjeta MZ Konjuhovci.

[ta mi se (ne)svi|a u Bosanskoj Krupi

Malo se ula`e u sport
- U Bosanskoj Krupi mi se svi|a {to u posljednje dvije godine ima sve vi{e sadr`aja za mlade, Op}ina stipendira sve studente koji redovno ~iste godinu. Za pohvalu je i gradsko sredi{te, koje je 15-ak godina bilo potpuno zapostavljeno a sada dobija novi savremeni izgled. Organizuju se koncerti velikih zvijezda i radno vrijeme ugostiteljskih objekata je u ljetnom periodu do tri sata Davor [tancl, student iza pono}i. Ne svi|a mi se ekonomije {to se malo sredstava ula`e u sport. Ve}inu od to malo novca namijenjenog za sport ~elnici Sportskog saveza usmjeravaju u nogomet, dok ko{arka i odbojka dobivaju mrvice. Sportski savez treba ukinuti a sredstva za sport dodjeljivati na osnovu ponu|enih programa ka`e Davor [tancl, student druge godine Ekonomskog Ad. Me. fakulteta u Biha}u.

Salih Kvaki} pored svog osu{enog vo}njaka

]uran: Propust Op{tine

Odluka o eksproprijaciji
- Mi smo u junu pro{le godine na sjednici Skup{tine op{tine donijeli odluku da se u ovom slu~aju ide na utvr|ivanje op{teg interesa, jer je o~ito da Kvaki} ima nera{~i{}ene ra~une sa svojim kom{ijama. Nakon {to je SO donijela odluku o eksproprijaciji, stvar je pre{la u ruke pravobranila{tva i ovih dana o~ekujemo kona~no rje{enje, ta~nije utvr|ivanje iznosa da platimo zemlji{te - ka`e nam Sre}ko Auli}, zamjenik na~elnika u op{tini Prnjavor.

Salih Kvaki} me|utim, tvrdi da nije ta~no da je on uzrok problema. - Prije osam godina upozorio sam mjesnu zajednicu da izvr{i spajanje kanalizacione mre`e, koja vodi ka naselju Slatina, s obzirom na to da su se fekalije izlijevale na moj posjed, gdje sam zasadio vo}njak. Po{to to nije ura|eno, obratio sam se tada komunalnoj policiji koja je rje{enjem mjesnoj zajednici Konjuhovci nalo`ila da se izvr{i spajanje kanalizacije, me|utim to do dana{njeg dana nije u~injeno. U me|uvremenu su mi u selu nudili da idem od ku}e do ku}e i uzmem po

stotinu maraka kao nadoknadu, na {ta nisam pristao, jer nisam prosjak. Ina~e, na mjestu gdje se izlijeva kanalizacija posadio sam vo}njak koji se osu{io i od kojeg nemam vi{e nikakve koristi -ka`e Salih Kvaki}.

Anga`ovao advokata
Napominje da je zbog svega pretrpio ogromnu {tetu te ne}e prihvatiti mizernu ponudu vje{taka kada je u pitanju cijena nadoknade zemlji{ta. - Ne}u ih tu`iti, ali sam ipak anga`ovao advokata da se branim od onih koji napadaju na moju imovinu - ka`e D. ^OLI] Kvaki}.

Javno komunalno preduze}e „Polet“ Srebrenica

Po~ela likovna kolonija Lastva - Trebinje

Na okupu 15 umjetnika
U okviru Trebinjskih ljetnih sve~anosti preksino} je u Trebinju otvorena 6. likovna kolonija Lastva - Trebinje 2010. -Kao i u prethodnih pet saziva, trudili smo se da i ovaj put okupimo eminentna slikarska imena. ^ini se da smo u tome i uspjeli, jer u narednim danima u na{em gradu boravit }e ~uvena imena, kao i likovni pedagozi sa {irih prostora - rekla je Radmila Lizdek, akademski slikar iz Trebinja i osniva~ kolonije. U~estvovat }e 15 umjetika iz Srbije, Bugarske, Crne Gore i BiH. Me|unarodna umjetni~ka kolonija zavr{ava se izlo`bom radova u~esnika, koja }e biti prire|ena u Du~i}evoj ulici 11. avgusta, a svi u~esnici ostavit }e najmaP M. . nje po jedan rad ve} zavidnom fundusu kolonije.

Od naredne godine u vlasni{tvu Op{tine
Zbog dotrajalih vodovodnih cijevi cijelo podru~je ~esto bez vode
Zbog dotrajalih vodovodnih cijevi podru~je Srebrenice ~esto je bez vode, posebno u ljetnim danima. Hajrudin Mehmedovi}, v.d. direktora Javnog komunalnog preduze}a „Polet“, ka`e da u vodovodnom sistemu ima 40 kilometara cijevi, a najve}i dio je dotrajao {to prouzrokuje ~est nestanak vode. -Dosta je po tom pitanju ve} ura|eno. Zamijenjene su cijevi u donjem dijelu grada, kao i cijevi u ulici Crvena rijeka. Ura|ena je zamjena dijela vodovodne mre`e prema Poto~arima. Ostaje jo{ da se uradi kriti~na zona. Tokom ove godine u samom gradu planirali smo uraditi dvije kriti~ne ta~ke, zamjenu dotrajale vodovodne mre`e i odvajanje druge i tre}e zone - ka`e Mehmedovo}, isti~u}i da su sredstva za ovu namjenu obezbije|ena. Zamjena vodovodne mre`e ko{tat }e 350.000 KM, a novac su obezbijedili Op{tina Srebrenica i UNDP Ovih da. na primije}ena je i zamu}enost vode, jer u za{titnom pojasu samog izvori{ta [umsko gazdinstvo „Drina“ sije~e {umu i tako zamu}uje vodu. Jedno vrijeme bilo je dilema u ~ijem je vlasni{tvu „Polet“ da bi se prije nekoliko mjeseci saznalo da je vlasnik ve}ine kapitala Vlada RS, a ne Op{tina Srebrenica te da se po~etkom naredne godine o~ekuje prelazak u op{tinsko Me. S. vlasni{tvo.

Mehmedovi}: Kriti~ne ta~ke

Prijedorski rudari u humanoj akciji

Sakupljaju novac za lije~enje nepokretnog kolege
Kolonija zavr{ava zajedni~kom izlo`bom

Zaposleni u „Arcelor Mittal“ Prijedor pokrenuli su akciju pomo}i svom te{ko bolesnom kolegi Milanku Kesaru (47) iz Prijedora koji je prije dvije godine nakon pada s visine od tri metra povrijedio vratne pr{ljenove i ostao nepokretan. Za Milankovo lije~enje na klinici „Neurovita“ u Moskvi potrebno je prikupiti 25.000 eura. Radenko [iljeg,

potpredsjednik sindikata u rudniku, vjeruje da }e rudari sakupiti pola potrebnog iznosa. Preostala sredstva, ka`e [iljeg, bila bi prikupljena u nastavku ove akcije kojoj bi se, pored rudara, trebali odazvati i brojni prijedorski privrednici. Milanko, koji je pune 24 godine zara|ivao rudarski hljeb, ka`e da mu je

odlazak u Moskvu jedina nada. Vezan za invalidska kolica, danas dok ~eka invalidsku penziju ovisi isklju~ivo o tu|oj pomo}i. - Nekad sam radio u rudniku, bavio se poljoprivredom i p~elarstvom. Danas imam samo jedan san - da ozdravim i pomognem porodici, supruzi i dvojici sinova - ka`e Milanko.

unsko-sanski kanton

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

13

BIHA] Gradnja Doma kulture u Rip~u nije po~ela

[estorica bra}e ^iri} ne daju svoje zemlji{te
Sprije~ili radnike firme „Magis“ i nadle`ne iz Op}ine da po~nu radove je rahmetli otac Junuz kupio 1959. godine, ka`u ^iri}i
[estorica bra}e ^iri} iz biha}kog prigradskog naselja Ripa~, Kadir, Pa{o, Ahmo, Be}o, Hasan i Haro ju~er su sprije~ili radnike firme „Magis“ i nadle`ne iz Slu`be urbanog ure|enja i gra|enja da otpo~nu radove na objektu Doma kulture u ovoj mjesnoj zajednici. Policija je asistirala izvo|a~ima radova, ali nije intervenirala. - Ovo je na{a zemlja, na{ rahmetli otac Junuz kupio ju je 1959. godine, imamo mogu, vidite - pri~a najstariji od bra}e Ahmo ^iri} i pokazuje gruntovni izvadak na kojem pi{e da je 2,6 dunuma zemlje iza ripa~ke {kole vlasni{tvo {estorice bra}e.

Polaznici zabavne {kole nogometa u Polju

Zemlju

Po~ela Otvorena {kola nogometa u Cazinu

U~estvuje 192 djece iz tri op}ine
Ove sedmice u USK po~ela je realizacija projekta Otvorena zabavna {kola nogometa, koji }e biti proveden u Cazinu, Bu`imu i Velikoj Kladu{i. Radi se o projektu Danske {kole nogometa, koji se ve} vi{e od deset godina provodi u BiH, s ciljem da {to vi{e djece, prvenstveno one koja se aktivno ne bave nogometom, uklju~i u igru s loptom. Ovogodi{nji projekt po~eo je na stadionu Mladosti u Polju, u srijedu }e se djeca igrati i dru`iti u Bu`imu, dok je zavr{nica u ~etvrtak i petak na stadionu Kraji{nika u Velikoj Kladu{i. U Cazinu se ovaj projekt provodi ve} osmu godinu, a doma}in je i ovaj put bio NK Mladost Polje. Projekt je okupio 192 djece, po 64 iz svake od tri op}ine, ro|ene 1998. godine i mla|e. S njima radi 12 trenera i 12 asistenata, a S. J. sve koordiniraju tri lidera {kole.

Mu}ke u katastru
^iri}i su jo{ daleke 1959. godine imali porodi~nu ku}u ispred objekta dana{nje osnovne {kole. [kole tada nije ni bilo. - Tada su nam oduzeli zemlju da grade {kolu. Sve
Bra}a ^iri}: Imamo crno na bijelo da je zemlja na{a

Predstavnici IFAD-a u posjeti USK

Projekt unapre|enja ruralnog poduzetni{tva ocijenjen uspje{nim
U radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu boravila je delegacija Me|unarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD) na ~elu sa drektorom za BiH Abdelom Azizom Merzoukom i njegovim zamjenikom Mazenom El Solhom i saradnicima. Cilj posjete visoke delegacije IFAD-a bila je srednjoro~na ocjena realizacije projekta IFAD IV, konkretno Projekta unapre|enja ruralnog poduzetni{tva koji se implementira na prostoru USK i sagledavanje eventualnih problema pri njegovoj realizaciji. IFAD ima namjeru dalje ulagati u USK, re~eno je prilikom posjete. Nakon obilaska op}ina Biha}, Cazin, Bu`im i Bosanska Krupa, razgovora sa premijerom, mened`erima malih i srednjih preduze}a, udru`enjima poljoprivrednika, zadrugama i farmerima, delegacija IFAD-a ocjenila je dosaM. D. da{nju implementaciji projekta uspje{nom.

Op}inski slu`benici sa policijom

Plo~a doma zapo~etog prije dvije godine

sve crno na bijelo. Oni ne{to poku{avaju smu}kati u katastru, ali u gruntovnici ne

se to radilo na sumnjiv na~in. Kada su 1965. po~eli radovi na {koli, mene je ta-

[efica na odmoru
Op}inski slu`benici nisu nam `eljeli dati izjavu i uputili su nas na {eficu Slu`be urbanog ure|enja i gra|enja Jadranku Red`i}, koja je na godi{njem odmoru. Kazali su da je, {to se ti~e dokumentacije, sve ~isto i da radovi mogu po~eti. U pomenutoj slu`bi u odsutnosti {efice niko se nije javljao na telefon.

da{nja milicija isprebijala jer nisam dozvolio da po~ne gradnja - sje}a se 59-godi{nji Ahmo. ^iri}i pokazuju i na „mrtvu plo~u“ stotinjak metara dalje, gdje je prije dvije godine zapo~eta gradnja ripa~kog doma kulture.

Uputili tu`bu
- Potro{ili su 100.000 KM u radove i tada su op}inske slu`be tvrdile ka-

ko je sve u redu. A onda se iznenada pojavila porodica rahmetli Irfana Zametice i dokazala da je zemlji{te njihovo - pri~aju bra}a. Oni su uputili i sudsku tu`bu i ka`u da ne}e odustati. Na pitanje {ta ako policija fizi~ki obezbijedi po~etak radova, Ahmo ^iri} ka`e: Mi }emo stati na na{u zemlju. M. DEDI]

Prvenstvo za invalide u stonom tenisu

Ekipa SSRI Cazin tre}i put kantonalni prvak Otvorena dva putna pravca
U MZ Donja Koprivna u Cazinu Takmi~ili se savezi za sport i rekreaciju invalida Bu`im, Bosanska Krupa i Cazin
him Topi} i Sead Hod`i}. U pojedina~noj konkurenciji, u kategoriji paraplegi~ara prvi je [efik ^izmi} iz Cazina, drugi Fikret Mustafi} iz Bu`ima, a tre}i Dejan Samard`i} iz Cazina. U op{toj grupi prvi je Mehmed Muranovi} iz Cazina, drugi Ned`ad [ahinovi} a tre}i Huse Haski}, obojica iz Bu`ima. U kategoriji donja amputacija, prvi je Mujo Begi} iz Cazina, drugi Be}ir Kova~evi} iz Bu`ima, a tre}i Izet Ju{i} iz Cazina. U kategoriji gornja amputacija, prvo mjesto pripalo je Mirsadu Alijagi}u, drugo Ibrahimu Topi}u, obojica iz Cazina, dok je tre}i bio Muharem DurakoU organizaciji SSRI USK, u Sportskoj dvorani Cazin odr`ano je Kantonalno prvenstvo za invalide u stonom tenisu. U~estvovale su ekipe saveza za sport i rekreaciju invalida Bu`im, Bosanska Krupa i Cazin. Stonoteniseri SSRI Cazin osvojili su prvo mjesto, druga je bila ekipa SSRI Bu`im, a tre}a iz Bosanske Krupe. Time je stonoteniska sekcija SSRI Cazin, ina~e trostruki prvak BiH, tre}i put postala i kantonalni prvak. Boje ekipe SSRI Cazin branili su Dejan Samard`i}, [efik ^izmi}, Asmir Sili}, Mirsad Alijagi}, Mehmed Muranovi}, Mujo Begi}, Sanel Muri}, Izet Ju{i}, IbraU cazinskoj MZ Donja Koprivna sve~ano je obilje`en zavr{etak dva putna pravca, koji su od velikog zna~aja za ovaj dio op}ine Cazin. Radi se o putnim pravcima Hirki}i-Pivnice, ~ija je du`ina 230 metara, a vrijednost projekta 50.000 KM, i Klanac-Omer~evi}i, du`ine 390 metara, a vrijednosti 73.000 KM. Sve~anim presijecanjem vrpce, puteve je otvorio op}inski na~elnik Nermin Ogre{evi}, koji je ~estitao mje{tanima S. J. na zalaganju i finansijskom u~e{}u.

Delegacija IFAD-a u USK: Dobra saradnja

Stonoteniska ekipa Cazin: Tri puta i dr`avni prvak

vi} iz Bu`ima. U kategoriji visoka amputacija noge, prvi je Fehim [ahinovi} iz

Bu`ima, drugi Sanel Muri} a tre}i Sead Hod`i}, obojica S. J. Cazinjani.

Sve~ano otvorenje puta Klanac-Omer~evi}i

14
DOSJE U~estala pojava u Bosni i Hercegovini

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

crna hronika

Raspisano pet me|unarodnih potraga za nestalim osobama
Porodice onih koji se tra`e znaju i godinama biti u neizvjesnosti
Na podru~ju Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme porastao je broj nestalih osoba. Statistike u ovim slu~ajevima su nepouzdane, jer se odre|eni broj njih odmah prona|e, ali ima i onih kojima se i nakon vi{e godina gubi svaki trag. Njihove porodice `ive u neizvjesnosti i jedina nada im je da objavljivanjem njihovih fotografija neko ipak dostavi informaciju o sudbini njihovih najmilijih.

Statistike u ovoj oblasti nepouzdane iz vi{e razloga
Mostar na Odjel neuropsihijatrije, gdje je, uprkos insistiranju ljekara, odbio lije~enje i vratio se ku}i. Iste no}i Vegar je iza{ao iz porodi~ne ku}e u naselju Va{arovi}i kod Ljubu{kog i krenuo u nepoznatom pravcu i od tada se za njega ni{ta ne zna. Me|unarodna potraga raspisana je i za Ingom Perkovi} (16), koja je prije osam godina iz sela Potok Najnoviji slu~ajevi nestanka dogodili su se u planinskim vrletima op}ine Fo~a. Starica Naila Hubijar (60) iz Slavi~i}a kod fo~anske Jabuke nestala je 3. juna kada se uputila u obli`nju {umu gdje je vodila koze na ispa{u. I pored organizirane potrage, starica jo{ nije prona|ena, kao i ni 21-godi{nji francuski kamper Marten Benoa (Be-

Oti{li bez povratka
Federalna uprava policije raspisala je pet me|unarodnih potraga za nestalim osobama. Me|u njima je i Salko Neretljakovi} (79) iz Sarajeva koji je posljednji put vi|en 30. septembra

Porodica sumnja na otmicu
Nakon tri godine neizvjesnosti, nedavno je rije{en slu~aj ~etverogodi{njeg Ratka Makari}a, koji je nestao 16. jula 2007. godine. Dje~akove kosti prona|ene su nekoliko kilometara od ku}e, a policija tvrdi da dijete nije ubijeno, ali da ta~an uzrok smrti nije poznat. Poslije Makari}a, ostao je nerije{en jo{ jedan misteriozni nestanak dje~aka. Rije~ je o Milo{u Todorovi}u (9), koji je nestao 7. novembra 2007. godine. Dje~ak je tog dana oko 9.30 sati iza{ao iz ku}e u vi{egradskom naselju Jond`a i oti{ao da se igra na obli`njem sportskom cekod Livna krenula u {kolu po svjedo~anstvo i nikada se nije vratila ku}i. Njen nestanak je prijavljen 18. juna 2001. godine. Djevoj~ica je prije odlaska rekla baki Kati da }e poslije odlaska po knji`icu oti}i na sedam dana do ujne na selo, ali tamo nikada nije stigla. Jedna djevojka je kasnije telefonom pozvala ku}u Perkovi}a i kazala da je Ingu u Mostaru prona{ao izvjesni Fikret, koji je „strpao“ u zeleni automobil, a potom je odveo da radi kod njega u kafi}u. Ova informacija je provjerena, ali Inga nije prona|ena.

Toli} i Ajdari: Osvanuli na panou

2009. godine oko 17 sati na podru~ju oko Kozije }uprije u sarajevskoj op}ini Stari Grad. Porodici je rekao da ide u {etnju, me|utim, ku}i se nije vratio. Na dan nestanka na sebi je imao sivo-plave pantalone, ko{ulju s cr-

Todorovi}: Misterija traje

ntru U{}e. Od tada mu se gubi svaki trag. Pretpostavljalo se da se dje~ak utopio, me|utim, ronioci nisu prona{li tijelo dje~aka u rijeci Drini. Porodica sumnja da je dje~ak otet. noit), koji je polovinom juna nestao na Tjenti{tu. Najkontroverzniji slu~aj, za koji se ispostavilo da najvjerovatnije ima kriminalnu pozadinu, jeste nestanak Marija Toli}a iz Zenice i Vernera Ajdarija iz Travnika, koji su posljedni put vi|eni 25. marta u Sarajevu, te Mithata Meki}a zvanog Miki iz Novog Pazara i njegove djevojke Lucije Kortez Salas (Lucia Cortez Salas) iz Bolivije kojima se, jednako misteriozno, gubi svaki trag. Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu tek je nedavno

Neretljakovi}: Oti{ao u {etnju

^irki}: Vi|en u kafani

Mija~evi}: Nestao u julu 2006.

Udru`enje „Nestala djeca“ poma`e u potrazi
U `elji da pomognu Francuskinji Martine Marten da prona|e svoga sina Benoa Martena (21), koji je polovinom 14. juna nestao u Nacionalnom parku Sutjeska, u ovaj slu~aj se uklju~ilo i Udru`enje roditelja „Nestala djeca“. - Nakon molbe Martene Marten da joj u potrazi za sinom pomognu bh. gra|ani, odlu~ili smo da joj na raspolaganje stavimo svoj broj telefona 205-591 u Sarajevu. Telefon je aktivan 24 sata i sve prijave koje stignu u na{e Udru`enje proslijedit }emo MUP-u RS, na osnovu na{eg ranijeg ugovora o saradnji ka`e Predrag Savi}, portparE. Ha. ol Udru`enja.
Perkovi}: Nema je devet godina

Marten: Nestao bez traga

no-sivim prugama i sako. Ejub ^irki} (29) iz Kaknja nestao je 20. februara 2009. godine. Njegova majka je policiji kazala da je njen sin posljednji put vi|en u jednoj od kafana u prigradskom naselju Doboj, te da je bio u dru{tvu prijatelja. Na sebi je imao plavu jaknu i farmerice.

Mogu}i zlo~in
U Kaknju je prije ~etiri godine nestao i [imo Mija~evi} (41), koji je 21. jula 2006. godine iza{ao iz ku}e i od tada mu se gubi svaki trag. Porodica je nestanak prijavila Policijskoj stanici Kakanj, a za njim je raspisana i me|unarodna potraga. Ivan Vegar (29) je 6. aprila 2004. godine, na zahtjev porodice, odveden u KBC

Detalj sa akcije tra`enja nestalog Francuza na Tjentištu

Hubijar: Bezuspje{na potraga

Nije stigao na posao
Policija RS traga za Nenadom Batini}em (49) sa Sokoca nakon {to je 12. avgusta 2008. godine popio kafu sa snahom i iza{ao iz ku}e oko devet sati ujutro. Milan Balaban (82) iza{ao je 9. maja 2007. godine oko 13 sati iz ku}e koja se nalazi u banjalu~kom naselju Paprikovac. Kom{ija koji ga je pozdravio bio je posljednji koji ga je vidio. Balaban je `ivio sa k}erkom i njenom porodicom, koji su naveli da on nije bio sklon skitnji i da se nije udaljavao od ku}e jer je dijabeti~ar. Tog dana u ku}i mu je ostala li~na karta. Mihajlo Amid`i} (51) iz Banje Luke krenuo je u ju„Dnevnom avazu“ zvani~no potvrdilo da vodi istragu o nestanku ~etvero spomenutih ljudi. Tu`ila{tvo nije htjelo priznati, ali je Kantonalni sud Sarajevo potvrdio

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

15

NESRE]A Udes na putu Bijeljina - Ra~a

^etvero lak{e povrije|eno
Balaban: Bio dijabeti~ar

tarnjim satima 14. jula 2009. godine gradskim autobusom na posao, ali nikada nije stigao. Posljednji put vi|en je tog jutra na gradskoj autobuskoj stanici. svirepom ubistvu. Zbog svega navedenog jo{ se ispituju navodi da su Meki} i Bolivijka, koja je navodno bila u {estom mjesecu trudno}e, ubijeni u

Na kru`nom toku zaobilaznice u Bijeljini, kod Tr`nog centra FIS, na raskrsnici magistralnog puta Bijeljina - Ra~a i magistralnog puta Bijeljina - Pavlovi} most, prekju~er se dogodila saobra}ajna nezgoda u kojoj su ~etiri osobe lak{e povrije|ene. Voza~ „golfa 2“ V. N. iz Bijeljine zadobio je lak{e tjelesne ozljede, dok su voza~ „golfa 4“, O. B. iz Bijeljine i njegova djeca A. B. (4) i S. B. (2) tako|er zadobili lak{e tjelesne ozljede. Prema saop}enju de`urnog operativnog u Centru javne bezbjednosti Bijeljina, svi povrije|eni su zbrinuti u bijeljinskoj bolnici i zadr`ani E. M. na lije~enju.

(Foto: G. Bobi})

Velika materijalna {teta na oba „golfa“

Okru`ni sud Bijeljina

Pu{ten osumnji~eni za silovanje
Salas i Meki}: Mogu}a likvidacija

da se od 3. juna u pritvoru nalazi Hajrudin Memovi}, osumnji~en za u~e{}e u svirepom ubistvu. Memovi} je navodno uhap{en nakon poku{aja iznude 750.000 eura od porodice Marija Toli}a i tada se saznalo za nestanak, odnosno mogu}u likvidaciju Meki}a i Bolivijke. Njihovo ubistvo navodno je naru~ila ista osoba koja je odgovorna i za smrt Toli}a i Ajdarija. Istra`itelji jo{ nemaju dokaza da je ~etvero ljudi zaista oteto i ubijeno jer i pored vi{emjese~ne istrage i pro-

Okru`ni sud u Bijeljini odbio je prijedlog Okru`nog tu`ila{tva za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora 23-godi{njem M. B. iz Bratunca zbog sumnje da je silovao maloljetnu M. ]. (16). Sudija Okru`nog suda u Bijeljini Dane Jamina rekao je za Srnu da je M.

B. pu{ten na slobodu. - Dokazi tu`ioca nisu uvjerili Sud da postoji osnovana sumnja da je M. B. u~inio krivi~no djelo silovanja na {tetu maloljetne M. ]. - rekao je Jamina. Portparol Okru`nog tu`ila{tva u Bijeljini Danka Prodanovi} rekla je da je istr-

agom utvr|eno da postoje osnovi sumnje da je M. B. po~inio silovanje, zbog ~ega je Okru`no tu`ila{tvo dalo prijedlog Okru`nom sudu za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora. Maloljetnica je silovanje prijavila u subotu, 31. jula, oko sedam sati policiji u Br-

atuncu, a u izjavi je imenovala M. B. kao izvr{ioca ovog krivi~nog djela. Prema njenim rije~ima, silovanje se dogodilo nakon {to je M. B., s kojim je u petak uve~er bila u dru{tvu, odvezao svojoj ku}i i tu silovao. Policija je odmah nakon prijave silovanja uhapsila M. B.

Novi Travnik

Ukrali 1.500 rebara za radijatore
Vegar: Oti{ao 2004. godine

Gdje je Saliha Halilovi}
Saliha Halilovi} (55) iz Gornjih Kova~a kod Zavidovi}a posljednji put je vi|ena na putu iznad ku}e u pono}nim satima izme|u 30. aprila i 1. maja 2006. godine. @ivjela je u prizemlju porodi~ne ku}e. Uku}ani su tek u jutarnjim satima 1. maja primijetili da je nema. Saliha je bila te{ko bolesna, sporo se i s naporom kretala tako da je neosporno da nije mogla sama oti}i daleko od ku}e. Rijeka Krivaja je udaljena vi{e od dva kilometra, pa je nalaska ku}e u kojoj su navodno ubijeni Meki} i djevojka, tijela ~etvero ljudi nisu prona|ena. Memovi} se u Tu`ila{tvu brani {utnjom i kako nezvani~no saznajemo, osumnji~eni policiji nije dao informacije koje su u pojedinim medijima ciljano plasirane. Ipak, on nije u pritvoru zbog iznude, nego zbog sumnje da je u~estvovao u

Nepoznati po~inioci provalili su u zgradu starog hotela u Novom Travniku, odakle su ukrali radijatore vrijedne 20.000 KM. Lopovi su odnijeli oko 1. 500 rebara radijatora. Uvi|aj je obavio de`urni istra`ilac Policijske stanice Novi Travnik.

Banja Luka

Halilovi}: Te{ko bolesna

Uhva}en s paketi}em heroina
Pripadnici Odjeljenja kriminalisti~ke policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka uhapsili su prekju~er N. M. iz Banje Luke, kod kojeg su prona{li 1,3 grama heroina. Osumnji~eni je nakon davanja izjave pu{ten na slobodu. Protiv njega }e biti podnesena krivi~na prijava nadle`nom tu`ila{tvu.

mogu}nost da je pala u rijeku odba~ena. ku}i u Bla`uju, s vi{e metaka iz „heklera“, nakon ~ega su njihova tijela odnesena i zakopana na tajnoj lokaciji na Igmanu. Toli} i Ajdari, ~iji je „porsche“ prona|en u sarajevskom naselju Ciglane, prema istim izvorima, navodno su zazidani u nekoj ku}i. Kao motivi likvidacija spominju se droga i velika nov~ana dugovanja.
B. CERI]

16

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

crna hronika

INCIDENT Na proslavi Ilindana kod Prijedora

Tukli se {akama i pivskim fla{ama
Te{ko pretu~en Gordan Dejanovi} (38) iz Nove Topole kod Bosanske Gradi{ke
Polomili i odnijeli rampu
(Foto: M. Lugi})

Banja Luka

Vandali razvalili kapiju Studentskog kampusa
Policija je uhapsila Banjalu~ane Tihomira (30) i Brani{u Li~inara (23), Aleksandra Modri}a (25) i Bojana Radoju (24), zbog sumnje da su se u ponedjeljak u 01.10 sati poslije pono}i dovezli „golfom 3“ pred Studentski kampus u Banjoj Luci, a potom polomili rampu na ulazu u kampus i ukrali je. Svi oni su policiji poznati odranije i prilikom hap{enja kod njih je prona|ena V. S. marihuana.

Gordan Dejanovi} (38) iz Nove Topole kod Bosanske Gradi{ke te`e je povrije|en kada ga je u ponedjeljak u Gornjoj Tramo{nji, op}ina O{tra Luka kod Prijedora, napala grupa ljudi koji su, kao i on, prisustvovali obilje`avanju velikog pravoslavnog praznika Ilindan.

Petero na jednoga
Policija je utvrdila da su Dejanovi}a iz za sada neutvr|enih razloga napali Du{ko Devi} (34), Radovan Bodiro`a (44), Zoran Bodiro`a (40), Radomir Vujanovi} (45) i Jelena Vujanovi} (52), svi iz Gornje Tramo{nje. Oni su Dejanovi}a tukli rukama i nogama po tijelu i glavi, nakon ~ega je te{ko povrije|eni poku{ao u}i u svoj automobil „audi A4“. - Potom su iste osobe uzele pivske fla{e i onemogu}ile ga da u|e u vozilo, udaraju}i ga fla{ama po glavi, tako|er o{te}uju}i i njegov auto - navode u policiji. Svi uhap{eni ju~er su saslu{ani u Policijskoj stanici O{tra Luka, kako bi se utvrdila pojedina~na i zajedni~ka odgovornost po~inilaca krivi~nog djela nano{enja te{kih tjelesnih po-

Kotor-Varo{ kod Banje Luke

Objesio se Mirko Kuzmi}
Mirko Kuzmi} (72) iz sela Bodnjika u Kotor-Varo{i kod Banje Luke izvr{io je samoubistvo vje{anjem u ponedjeljak ujutro. Njegovo tijelo prona{li su mje{tani, koji su istog dana oko 9.15 sati obavijestili nadle`nu policijsku staniV. S. cu.

Slavlje zasjenio nemili doga|aj

(Foto: D. Stojni})

Obrenovci kod Zenice

vreda i o{te}enje tu|e stvari.

Prevrtali se u „golfu“, dvoje lak{e povrije|eno
Dvije osobe lak{e su povrije|ene u saobra}ajnoj nezgodi koja se dogodila prekju~er u Obrenovcima kod Zenice. S. S. iz Zenice upravljaju}i „golfom“ (598-A876) izletio je iz nepoznatih razloga s kolovoza, nakon ~ega se automobil prevrnuo. Voza~ „golfa“ i suvoza~ M. S. zadobili su lak{e tjelesne povrede i pomo} im je ukazana u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Posjekotina na vratu
U mjestu Mari}ka kod Crkve sv. Ilije u Omarskoj kod Prijedora te`e je povrije|en Zlatko Kremenovi} (20), mje{tanin sela Slavi~ka. Kremenovi} se prekju~er oko 1.30 sati obratio za pomo} policajcu koji je

osiguravao skup u Mari}koj, prijaviv{i da ga je fizi~ki napala nepoznata osoba koja mu je nanijela vidne povrede u predjelu vrata. Odmah nakon inicidenta pomo} mu je ukazana u Domu zdravlja u Omarskoj, nakon ~ega je pu{ten na ku}no lije~enje. Nezvani~no saznajemo da je povrije|eni mladi} obilno krvario, jer je u pre-

djelu vrata imao posjekotinu du`ine 15 centimetara, navodno od razbijenog grli}a fla{e, kojom ga je na skupu u Mari}koj napao nepoznati napada~. Na skupu je u momentu napada bilo oko 15.000 ljudi. Kremenovi} je rekao u policiji da zbog velike gu`ve nije uspio identificirati poV. S. - M. Z. ~inioca.

Na narodnom veselju kod Bugojna

Ukrao ve}u koli~inu cigareta
Nepoznati po~inilac je preksino} u mjestu Vozu}a kod Zavidovi}a provalio u prodavnicu „Softkomerc“ vlasnika A. S. Provalnik je iz prodavnice ukrao ve}u koli~inu cigareta. Policajci iz Zavidovi}a obavili su uvi|aj i tragaju za osumnji~enim.

Dvojica bra}e napala policajce
Bra}a Eldin (22) i Admir (29) Elkas iz Donjeg Vakufa napali su policajce Policijske stanice Bugojno Nihada ]ati}a i Sanela Hod`i}a, koji su bili na du`nosti. Napad se dogodio prekju~er na narodnom skupu koji se odr`ava povodom Ali|una u mjestu Kop~i} kod Bugojna, a policajcima je pomo} ukazana u Domu zdravlja Bugojno, gdje su im konstatirane tjelesne povrede. Po saznanju za napad, na mjesto doga|aja upu}eni su kao poja~anje policajci Policijske stanice Bugojno, koji su savladali bra}u i priveli ih u prostorije policije, gdje su i zadr`ani.

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

17

Federalni zavod za statistiku

ZAVIDOVI]I Uposlenici Krivaje ~ekaju naredne korake Vlade FBiH

Dr`ava radnicima duguje uplatu 14.000 godina sta`a
Ferimpex nema namjeru ponovno aplicirati za registraciju preduze}a 2.000 ljudi uskoro }e ostati bez posla i osnovne egzistencije
Dr`ava radnicima Krivaje treba uvezati 14.000 godina sta`a, pa zbog toga vi{e od 200 uposlenika, iako ispunjavaju sve uvjete, ne mo`e u penziju. Prema svemu sude}i, oni }e na ulicu zajedno sa 1.658 radnika koliko ih je jo{ preostalo, jer su Zavidovi}i oslonjeni na Krivaju, koja je o~igledno sada klini~ki mrtva, samo treba potpisati smrtovnicu - ka`e ogor~eno prvi sindikalac ovog preduze}a Vehbija Ali~i}.

Gra|evinari imaju sve manje posla
Vrijednost izvr{enih gra|evinskih radova firmi u FBiH u junu 2010. u odnosu na prosje~nu vrijednost iz pro{le godine manja je za 6,9 posto, a u odnosu na lanjski juni pala je za 16,7 posto. Prema pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku, vrijednost ukupno izvr{enih gra|evinskih radova u tom mjesecu iznosi 242.182.000 maraka. Od toga na objekte visokogradnje odnosi se 51,8, a niskogradnje 48,2 posto izvr{enih radova. U gra|evinarstvu u FBiH u junu 2010. bilo je prijavljeno 9.686 radnika.

Blizu

vlada ima sigurno druge prioritete, oni su svi na godi{njim odmorima i nemamo s kim razgovarati. Kada smo na po~etku ove sapunice predlagali da apliciramo za novu registraciju, Vlada nam je sugerirala da idemo na apelaciju. I eto dokle su nas doveli. Oni su mrtvacu poku{ali dati lijek, a da ne probaju reanimaciju, odnosno da uklone prepreke ka`e Ali~i}.

Vrijednost radova 242,1 milion KM

Certifikacija autohtonih proizvoda

Slijede tu`be
U Zavidovi}ima jo{ s nevjericom oslu{kuju ho}e li Federalna vlada zaista dopustiti da nakon miliona maraka skr{enih u polovi~na rje{enja dopusti smrt Krivaje, a time i Zavidovi}a. U Federalnoj vladi o tome ne razmi{ljaju, kao ni o ~injenici da }e pored svih obespravljenih radnika kojima je dr`ava du`na najmanje 19 miliona KM za PIO, zdravstveno i druge obaveze, na kraju i Mujanovi}ima, koji }e zasigurno tu`iti Federaciju BiH, platiti naknadu za A. D@. sve ulo`eno.

Godi{nji odmori
Direktor Krivaje 1884 Ismet Mujanoci} kazao je da ukoliko vlada FBiH ne ponudi odgovaraju}a rje{enja za nastavak rada u ovom preduze}u, Krivaja 1884 prekida rad. - Nadamo se da }e Federalna vlada u tom periodu ponuditi odgovaraju}a rje{enja jer, u suprotnom, mi izlazimo iz kompanije. Radnike }emo poslati na kolektivni godi{nji odmor - rekao je Mujanovi}. On je kazao da je u razgovoru s premijerom FBiH

Krivaja 1884: Nedostaje i sirovina za proizvodnju

Mustafom Mujezinovi}em istakao da Ferimpex i Uprava Krivaje 1884 nemaju namjeru ponovno aplicirati za registraciju firme, jer nemaju nikakvu garanciju da im se ponovno ne}e dogoditi „slu~aj 172 radnika“ ili da bilo koje fizi~ko ili pravno lice opet ne}e osporiti registraciju. Radnici ka`u da predu-

ze}e nema sirovina, a nabavka u ovoj situaciji u kojoj se ne zna ni kada bi mogla biti nova registracija, jednostavno je preveliki rizik za poslodavca. - Njih je Federalna vlada zamolila da rade do 15. avgusta i oni bi 15. avgusta trebali iza}i iz firme, koja onda sigurno ide u ste~aj. Zanimljivo je da Federalna

Livanjski sir mora biti za{ti}en

Fructa trade iz Dervente ima velike planove

Kredit za zapo{ljavanje i pro{irenje proizvodnje
Preduze}e Fructa trade iz Dervente dobilo je kredit Investiciono-razvojne banke (IRB) RS od 4,5 miliona maraka, a dodatnim ulaganjima u modernizaciju proizvodnje u pogonu u Polju bit }e zaposleno 20 novih radnika, izjavio je Du{ko Relji}, direktor i vlasnik preduze}a, nakon razgovora s direktorom IRB RS Milenkom Pavlovi}em. - Nama je kredit odobren, ali su nastali sitni problemi s na{om komercijalnom bankom i o tome smo razgovarali. U preduze}u je zaposleno 360 radnika, a s kreditom }e posao dobiti jo{ 20 osoba i u velikoj mjeri do}i }e do pro{irenja proizvodnih asortimana, zatim uvo|enja HACCP certifikata u dio gdje ga nema, u proizvodnju i pr`ionicu kafe. Do sada smo dobili 500.000 maraka, a taj novac je usmjeren za finansiranje proizvodnje - rekao je Relji}. Nakon obilaska proizvodnje u Polju, direktor IRB-a Pavlovi} izjavio je da }e preduze}e novcem o~uvati doma}u proizvodnju, ali i umnogome podsta}i individualne poljoprivredne proizvo|a~e da se po~nu baviti prikupljanjem bilja i plodova koji su potrebni u prehrambenoj proizvodnji kojom se N. S. bavi ovo preduze}e.

Livanjski sir uskoro za{ti}enog imena
Autohtoni livanjski sir uskoro }e biti certificiran, {to zna~i da }e njegovo ime, originalnost i geografsko porijeklo biti registrirani i zakonom za{ti}eni, {to do sada nije bio slu~aj. Agenciji za sigurnost hrane BiH do sada je prijavljeno 149 proizvoda koji ispunjavaju uvjete za za{titu oznake originalnosti, geografskog porijekla i imena, a radi se o raznim vrstama tradicionalnih sireva, kajmaka, suhog mesa, doma}ih rakija i vina, maslinovog ulja, te d`ema od {ljiva. Zbog nepostojanja mehanizama za{tite autohtonih proizvoda u BiH na tr`i{tu se godinama pojavljuju surogati livanjskog sira koji se pod la`nim imenom i etiketom nelegalno proizvodi i prodaje u raznim podru~jima BiH.

Berzanski barometar za 3. 08. 2010. godine

Relji} i Pavlovi} obi{li pogon: Uvo|enje HACCP certifikata

Trebinjsko preduze}e probija se na inozemno tr`i{te

Euro/dolar 1,3238 0,45%

Nafta 81,72 po barela 0,47%

Zlato 1.189,60 $ po unci 0,35%

Agrokop izvozi vi{nje u Austriju
Najve}i dio ovogodi{njeg roda vi{nje sorte maraska trebinjski Agrokop plasirat }e na austrijsko tr`i{te, a vrijednost tog posla iznosi 40.000 maraka. Dragan Turanjanin, direktor Agrokopa, kazao je da je berba na trebinjskom polju zavr{ena. - Ubrano je 55 tona vi{nje, a od toga je na austrijsko tr`i{te izvezeno 12 tona. Berba na na{em drugom polju na Ljubomiru je u toku i o~ekuje se da }e biti ubrano 40 tona. Kompletna berba s ovog polja bit }e izvezena u Austriju rekao je Turanjanin. On vjeruje kako je vrijednost posla s Austrijancima mogla biti i dvostruko ve}a da je na vrijeme uspostavljen kontakt. - Jedan od posebnih problema u proizvodnji maraske jeste {to moramo prona}i specifi~ne kupce, koji }e odmah nakon berbe organizirati otkup i transport, jer se ova sorta ne mo`e zamrzavati pa prodavati kasnije - kaP M. . zao je Turanjanin.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,344642 1,440553 26,972024 0,078941 0,261868 0,692289 1,718738 0,565032 0,247535 0,208323 1,422798 0,987218 2,351098 1,475638 0,049537 1,829521 1,955830 1,348012 1,444163 27,039623 0,079139 0,262524 0,694024 1,723046 0,566448 0,248155 0,208845 1,426364 0,989692 2,356990 1,479336 0,049661 1,834106 1,955830 1,351382 1,447773 27,107222 0,079337 0,263180 0,695759 1,727354 0,567864 0,248775 0,209367 1,429930 0,992166 2,362882 1,483034 0,049785 1,838691

Ubrano 55 tona vi{anja

18

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

SBK OP]INA BUGOJNO JU Osnovna {kola „Gra~anica“ Opis posla Na osnovu ~lana 19. Zakona o radu („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 32) te ~lana 66. Pravila Osnovne {kole „Gra~anica“ u Gra~anici k/ Bugojna, Upravni odbor, raspisuje:

KO N KU R S
Za sljede}a radna mjesta 1. Pedagog - 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme do 31. 08. 2011. 2. Nastavnik engleskog jezika - 1 izvr{ilac na odre|eno radno vrijeme do 31. 08. 2011. 3. Nastavnik geografije - 12 sati sedmi~ne norme na odre|eno radno vrijeme do 31. 08. 2011. Pored op}ih uvjeta propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stru~ne spreme, utvr|ene Zakonom o osnovnoj {koli i Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: 1. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi, 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci),

3. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), 5. Ljekarsko uvjerenje po izvr{enom izboru, 6. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 7. Potvrdu/e {kole/a o du`ini radnog sta`a u struci nakon diplomiranja, 8.Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje o du`ini ~ekanja na posao sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, 9. Potvrdu visoko{kolske ustanove o prosjeku ocjena, 10. Uvjerenje o socijalnim prilikama u doma}instvu, 11. Uvjerenje o invalidnosti Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isklju~ivo na adresu {kole: Osnovna {kola „Gra~anica“, P . 1. 70233 .P Gra~anica k/ Bugojno. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. O rezultatima konkursa kandidati }e biti obavije{teni u roku od osam dana od dana izbora. Intervju sa kandidatima obavit }e Komisija 13. 08. 2010. godine, od 9.00 sati. UPRAVNI ODBOR [KOLE

Osnovna {kola „El-Manar“ na osnovu Odluke [kolskog odbora od 03.08.2010. godine raspisuje:

KONKURS
Za popunu radnih mjesta u {kolskoj 2010/2011. godini Nastavnici/ce na odre|eno vrijeme od 01.09.2010. god. do 30.06.2011. god. (uz probni rad od tri mjeseca) sa mogu}no{}u produ`enja ugovora i zasnivanja stalnog radnog odnosa: 1. nastavnik/ca informatike i tehni~kog odgoja......................... 1 izvr{ioc...pola norme ili nastavnik/ca informatike .............................................................1 izvr{ioc........8 ~asova nastavnik/ca tehni~kog odgoja............................................................1 izvr{ioc...........5 ~asova 2. nastavnik/ca geografije....................................................................1 izvr{ioc...........7 ~asova 3. nastavnik/ca engleskog jezika.....................................................1 izvr{ioc....pola norme 4. nastavnik/ca biologije i hemije................................................1 izvr{ioc...pola norme ili nastavnik/ca biologije ....................................................................1 izvr{ioc........7 ~asova nastavnik/ca hemije...............................................................................1 izvr{ioc.........7 ~asova Uz prijavu i kra}u biografiju sa kontakt telefonom potrebno je prilo`iti: - odgovaraju}u diplomu ili ovjerenu kopiju prema Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnom planu i programu Kantona Sarajevo, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu ( ukoliko ga kandidat posjeduje), - uvjerenje o dr`avljanstvu, - certifikate o zavr{enim kursevima, seminarima, stranim jezicima, informatici i sl., - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - dokaz o postignutim rezultatima - po`eljno radno iskustvo Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave slati: po{tom sa naznakom „Za konkurs“ ili li~no na adresu : Osnovna {kola „El-Manar“, ul. Hamze ^elenke br.1, Ilid`a, Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

19

Trgovanje 320.347 KM

BANKARSTVO Refinansiranje starih dugova

Bez transakcija dionicama fondova
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 320.347 maraka, a u sklopu 77 transakcija ukupno je prometovano 757.459 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 2.330 KM, me|u fondovima nije bilo transakcija, obveznicama FBiH trgovano je za 292.166, na primarnom tr`i{tu za 23.871, a na seku-

Intesa Sanpaolo i UniCredit trebaju 49 milijardi dolara
Zajmodavci }e pla}ati mnogo vi{u cijenu nego {to je to bilo prije krize uprkos tome {to je nedavni test pokazao da su banke u relativno dobrom stanju
Italijanske banke Intesa Sanpaolo i UniCredit moraju do kraja godine refinansirati ukupno 49 milijardi dolara starih dugova. Podaci su to koje je objavio Bloomberg s tim da Intesa mora prikupiti 28 milijardi, a UniCredit 21 milijardu dolara. Sve italijanske banke moraju ukupno ove godine refinansirati 69 milijardi dolara obveznica, dok ih idu}e godine ~eka ceh od ~ak 157 milijardi dolara. tivni prinosi bili su i dvostruko vi{i od onoga {to su banke pla}ale prije krize. Analiti~ari komentiraju kako }e uspjeh potrage za novcem biti jednako dobar test za banke kao i nedavno provedeni stres-testovi.

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,00% 0,06% 0,35% 1.521,43 871,15 932,08

Kreditni rejting
Dvadeset ~etiri velike banke iz Portugala, Irske, Italije, Gr~ke i [panije moraju idu}e godine refinansirati ukupno 271 milijardu dolara dugova. Godinu kasnije morat }e na}i 230 milijardi dolara. Za razliku od tih banaka kojima je novo zadu`ivanje bitno skuplje od starog, na drugim dijelovima tr`i{ta kapitala razlika izme|u cijene novca za kompanije i dr`avu pada. U Standard & Poor’su, agenciji za rejting, ka`u da je broj kompanija za koje o~ekuju smanjenje ocjene rejtinga tako|er u silaznoj putanji. Rezultati stres-testova donekle su olak{ali zabrinutost ulaga~a zbog gubitaka koje bi banke mogle pretrpjeti prilikom ulaganja u dr`avne obveznice.
RMU Banovi}i: Gubitnik dana

ndarnom za 1.179 maraka. Najve}i dnevni rast cijene imao je Mlinpek-@itar iz Jajca od 11,11 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao RMU Banovi}i od deset posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX nije se mijenjala u odnosu na pro{lo trgovanje i iznosi 1.521,43 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,06 posto i iznosi 871,15 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,35 posto i iznosi 932,08 poena.

Kursna lista SASE na dan 3. 8. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM)
15,12

Povoljan trenutak
Prema izra~unima Bloomberga, banke u najproblemati~nijim dr`avama Evrope ove godine moraju prikupiti jo{ 122 milijarde dolara kako bi refinansirale svoje stare dugove. Pri tome }e
UniCredit: Mora prikupiti 21 milijardu dolara

Promjena kursa (%)
-0,37

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
5

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 154 2.330,50
OBVEZNICE FBiH

pla}ati mnogo vi{u cijenu nego {to je to bilo prije krize, uprkos tome {to je nedavni test bankovnog sistema pokazao da su banke u relati-

Grci i Portugalci lak{e di{u
Za razliku od {panskih i italijanskih banaka kojima trebaju desetine milijardi dolara, banke u Gr~koj i Portugalu ipak mogu lak{e disati. Do kraja godine one moraju skupiti samo 1,1 milijardu, odnosno 1,4 milijarde eura. Dvije najve}e banke u Irskoj - Allied Irish Banks i Bank of Ireland, pak, imaju 16,7 milijardi eura dugova koji dospijevaju do kraja ove godine, pokazuju podaci koje je sakupio Bloomberg.

vno dobrom stanju. Banke u dr`avama od Gr~ke do Irske uglavnom su bile istjerane s tr`i{ta kapitala od aprila ove godine nakon rasta zabrinutosti da bi vlade tih dr`ava mogle imati problema s pokrivanjem bud`etskih deficita. Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria iskoristile su pro{le sedmice povoljan trenutak rasta optimizma nakon objave rezultata stres-testova. Obje banke plasirale su na tr`i{te obveznice no rela-

OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA F STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H

34,50 30,99 27,01 26,00 24,50 98,43 93,50 88,15 81,00 76,01 98,46 93,06

4,55 8,71 -1,78 0,00 0,00 0,13 0,00 0,16 0,00 -3,17 0,16 0,03
PRIMARNO TR@I[TE

320.037 192.485 665 135.709 668 11.664 25.431 49.554 6.203 612 1.662 350

110.433,44 59.655,83 179,62 35.284,34 163,66 11.483,56 23.777,98 43.736,72 5.024,43 465,18 1.636,41 325,71

7 2 1 7 1 4 4 5 1 1 1 1

BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH RMU BANOVICI DD BANOVICI SOLANA DD TUZLA

21,80 3,86 81,00 8,10 68,01 25,01 36,00 12,00

1,30 -3,58 2,40 -0,86 0,01 0,08 -10,00 0,00

60 1.201 50 50 13 364 55 126

1.308,00 4.631,80 4.050,25 405,00 884,13 9.100,68 1.980,00 1.512,00

1 6 3 1 1 3 1 2

Citigroup po~eo popis imovine

Zbog velikih su{a u Rusiji
Cijena p{enice u Rusiji u julu je porasla vi{e nego {to je pove}ana u tri posljednja desetlje}a zbog te{ke su{e, prenosi list „The Financial Times“. Evropska cijena p{enice sko~ila je za osam posto i sada iznosi 211 eura po toni. Cijena p{enice gotovo je za 50 posto vi{a nego krajem juna. Najgori toplinski udar i su{a u vi{e od 100 godina uni{tili su p{enicu ne samo u Rusiji nego i u Ukrajini i Kazahstanu. Ove tri zemlje su klju~ni dobavlja~i zemljama u sjevernoj Africi i Bliskom istoku, a to je ujedno i najve}a svjetska uvozna regija, javljaju agencije.

SEKUNDARNO TR@I[TE

MLINPEK-@ITAR D.D. JAJCE

0,50

11,11

2.359

1.179,50

18

Promet 129.987 maraka Prodaja Telekoma Srbije Cijene p{enice u naglom porastu ipak prije po~etka jeseni Obveznice stare {tednje hit dana
Srbijanska vlada }e tender za prodaju udjela u Telekomu Srbije raspisati prije po~etka jeseni, kao {to je i planirano, izjavio je Vuk \okovi}, predsjednik Komisije za javnu nabavku za prodaju dijela dionica nacionalnog teleoperatera. Izabrani privatizacijski savje- Telekom Srbije: ^eka mi{ljenje savjetnika tnik, investicidva mjeseca. jska banka Citigroup, po~eo Citigroup, uz procjenu je u drugoj polovini jula ra- imovine, Vladi treba saditi na popisu i procjeni vr- op}iti i mi{ljenje o tome koijednosti imovine kompani- ji postotak kompanije treba je, a \okovi} o~ekuje da taj prodavati te je li pravi treposao ne}e trajati du`e od nutak za prodaju. Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 66 transakcija ostvaren promet od 129.987 KM, a najve}i je obavljen obveznicama stare devizne {tednje 1 u vrijednosti od 38.430 maraka, uz rast cijene za 1,67 posto. Najve}i rast cijene imao je Boksit iz Mili}a od 5,38 posto, a pad obveznice za izmirenje ratne {tete 2 za

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,02% 0,71% 801,43 1.357,37

3,33 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,02 posto, na 801,43 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,71 posto i iznosi 1.357,37 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 3. 8. 2010.
Naziv emitenta
Boksit a.d. Miliæi Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna štednja 1 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
0,411 0,357 4,5 91,5 28,1288

Promjena u%
5,38 2 -1,1 1,67 0,31

Maks. cijena
0,42 0,36 4,55 91,5 28,5

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,4 0,352 4,5 91,5 28,01 1.469,84 1.036,00 17.919,40 38.430,00 30.000,35

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

P{enica poskupjela za 50 posto

Ukratko

20
SRBIJA Prema pisanju „Ve~ernjih novosti“

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

globus

Kara~i: Ubijeno najmanje 37 ljudi

(Foto: AFP)

Nasilje nakon ubistva politi~ara
KARA^I - Najmanje 37 ljudi do sada je ubijeno, osamdesetak osoba je zadobilo povrede iz vatrenog oru`ja, a zapaljeno je nekoliko desetina vozila i prodavnica u sukobima koji su prekju~er izbili na jugu Pakistana poslije ubistva poslanika Raze Hajdera iz Pokreta Mutahida Kaumi i njegovog tjelohranitelja. Hajder je ubijen prekju~er, a to ubistvo pokrenulo je novi talas etni~kog i sekta{kog nasilja u gradu s 18 miliona stanovnika, ~iju je historiju obilje`ilo politi~ko, etni~ko i vjersko nasilje, a koji ve} dugo predstavlja skrovi{te talibana i pripadnika teroristi~ke organizacije El-Kaide.

Joci}evi prijatelji planirali otmicu Da~i}evog sina
Dijete bi, prema ovom planu, poslu`ilo kao talac za osloba|anje Joce Amsterdama iz Centralnog zatvora u Beogradu Ministru svakodnevno sti`u prijetnje
Prijatelji Sretena Joci}a planirali su, navodno, da otmu sina srbijanskog ministra policije Ivice Da~i}a, a umjesto otkupa, tra`ili bi slobodu za kriminalnog bosa, pi{u „Ve~ernje novosti“. - Raspola`emo s neprovjerenim podatkom da se priprema otmica sina ministra policije Ivice Da~i}a. Navodno, prijatelji Joce Amsterdama pripremaju se da kidnapuju Luku Da~i}a na putu od {k-

Peruom se {iri kuga
LIMA - Jedan 14-godi{njak je umro, a najmanje 31 osoba je zara`ena kugom u provinciji Askope na sjeveru Perua, koja se nalazi blizu popularne pla`e ^ikama, saop}io je ju~er peruanski ministar zdravlja Oskar Ugarte. Dje~ak je 26. jula umro od bubonske kuge i ve}ina inficiranih ima istu vrstu ove bolesti, dok je kod ~etvero oboljelih dijagnosticirana pneumonijska kuga, rekao je Ugarte, prenosi AP Prva . epidemija kuge u Peruu zabilje`ena je 1903., a posljednja 1994. godine, kada je od ove bolesti, koja se mo`e izlije~iti antibioticima ako se s terapijom po~ne na vrijeme, umrlo 35 ljudi.

Da~i}: Udar na porodicu

Porastao broj `rtava
MOSKVA - Broj poginulih u padu ruskog putni~kog aviona, koji se sru{io prilikom slijetanja u Sibiru, pove}ao se na 12, saop}ilo je ju~er lokalno tu`ila{tvo. Putnik koji je hospitaliziran s te{kim povredama zadobivenim u nesre}i, ju~er je preminuo. Tri ~lana posade koja su pre`ivjela nesre}u, zadr`ana su u bolnici, prenosi ruska agencija Interfaks. Na letu iz Krasnojarska, avion „antonov 24“ sru{io se prekju~er tokom poku{aja slijetanja nedaleko od aerodroma u gradu Igarki. U avionu je u trenutku nesre}e bilo 11 putnika i ~etiri ~lana posade, saop}eno je iz Ministarstva za vanredne situacije.
Joci}: Prijetnje funkcionerima

ole do ku}e ili obrnuto. Dijete bi kao talac poslu`ilo za osloba|anje Joci}a iz pritvora Centralnog zatvora u Beogradu.

Spomenuta osoba nije znala da ka`e ko je, eventualno, u~esnik priprema kidnapovanja niti je li Joci} upoznat s tim. Dje~aka bi, prema tim navodima, dr`ali sve dok se Amsterdam ne bi na{ao na slobodi i van doma{aja policije. Kako saznaju „Ve~ernje“, operativci Bezbjednosno-informativne agencije i MUP-a Srbije detaljno su prou~ili

spomenutu informaciju, ali se istraga nije odmakla od po~etnih saznanja. U me|uvremenu, kako je objavljeno, primije}eni su nepoznati ljudi kako obilaze i fotografiraju ku}u roditelja Ivice Da~i}a u @itora|i.

Ubistvo Pukani}a
Skoro svakodnevno, pisano ili elektronskim putem, u

Daljnje postupanje
Ovo je su{tina povjerljive informacije koju su sigurnosne slu`be prije dva mjeseca poslale Ministarstvu unutra{njih poslova Srbije „na daljnje postupanje“ i provjeru. Izvor ove tvrdnje je, prema tako|er neprovjerenim podacima, osoba iz „kriminogene sredine“.

Krivi i biv{i funkcioneri
Interesantno je da, osim ~elnika sada{nje policije, Joci} za svoje hap{enje i pritvaranje tereti ljude Radovana Stoj~i}a Bad`e i Sretena Luki}a. General Stoj~i} ubijen je 11. aprila 1997. godine pod nerasvijetljenim okolnostima. U to vrijeme bio je, fakti~ki, prvi ~ovjek MUP-a Srbije. General Sreten Luki} bio je na~elnik Resora javne bezbjednosti MUP-a Srbije, a 2005. premje{ten je u Ha{ki tribunal.

S crne liste skinuto 45 osoba
NJUJORK - Ujedinjeni narodi izbrisali su imena 35 ~lanova El-Kaide i deset talibana s crne liste koja se odnosi na sankcioniranje terorista. Austrijski ambasador u UNu Tomas Majr-Harting (Mayr-Harting), predsjednik komisije Vije}a sigurnosti zadu`ene za pra}enje terorista s crne liste, izjavio je da je poslije provjere 488 imena ~lanova El-Kaide i talibana, 45 izbrisano s liste. Osam izbrisanih u me|uvremenu je poginulo, prenijela je agencija AP Majr-Har. ting objasnio je da se s liste bri{u imena onih koji se odreknu nasilja, polo`e oru`je, prekinu sve veze s ekstremisti~kim grupama i prihvate afganistanski ustav.

MUP sti`u razne prijetnje ne samo ministru Da~i}u nego i direktoru Miloradu Veljovi}u, ali i na~elniku Uprave kriminalisti~ke policije Rodoljubu Milovi}u. U konkretnom slu~aju, Joci} je prijetio drugoj dvojici smatraju}i da su krivi {to ga je Holandija izru~ila Srbiji zbog naru~ivanja ubistva Gorana Marjanovi}a, zvanog Goksi Bomba{, koji je likvidiran 1995. godine. Pored toga, ~uveni bos Joca Amsterdam smatra da su Da~i}, Veljovi} i Milovi} odgovorni i za njegovo tamnovanje zbog sumnji da je organizirao ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukani}a. Pored toga, uvjeren je da iza svega toga stoji dogovor hrvatske i srbijanske slu`be sigurnosti.

Vatrena stihija {iri se Rusijom

Rezultati izvje{taja Ujedinjenih naroda

^etvero mrtvih u sukobu
ANKARA - Trojica kurdskih pobunjenika i policajac poginuli su za vrijeme sukoba na jugoistoku zemlje, saop}ili su ju~er turski zvani~nici. Pobunjenici su ju~er rano ujutro automatskim oru`jem i minobaca~ima napali policijsku stanicu i stambeni blok u gradu Eruhu, a tom prilikom ubijen je policajac, dok je jo{ jedan ranjen, javila je agencija AP U toj ra. zmjeni vatre ranjen je i jedan civil. Kurdski pobunjenici, koji se bore za autonomiju na jugoistoku Turske, poja~ali su napade od juna.

U jednom danu registrirano Engleska i Vels prednja~e ~ak 500 novih po`ara po broju provala i kra|a
Broj `rtava u po`arima {irom Rusije popeo se na 40, od kojih je 19 registrirano u Nji`njenovgorodskoj oblasti, udaljenoj oko 400 kilometara od Moskve, saop}ilo je Ministarstvo zdravlja Rusije. Vatra i dalje gori na skoro 125.000 hektara, prete`no u centralnim i isto~nim dijelovima Rusije, ali na ne{to manjoj povr{ini u odnosi na one koje su bile zahva}ene vatrom tokom vikenda, prenijela je agencija AP . Skoro 1.500 domova zahvatila je vatra, a pri~injena materijalna {teta procjenjuje se na vi{e od 6,5 milijardi rubalja, odnosno 210 miliona dolara. Vatra gori u 17 ruskih regiona, a najte`e
(Foto: AFP)

Rusija: Uni{teno 1.500 domova

Turska: Vojska se bori s pobunjenicima

su pogodo|eni Ni`njenovgorodska oblast i grad Voronje` i okolica. Na~elnik Nacionalnog centra za krizne situacije Ministarstva za vanredne situacije Vladimir Stepanov saop}io je da je u posljednja 24 sata registrirano 500 novih po`ara i da ih je najve}i broj odmah uga{en.

Engleska i Vels prednja~e po stopi kriminala me|u razvijenim zemljama, pokazuju rezultati izvje{taja Ujedinjenih naroda. UN je uzeo u razmatranje broj prijavljenih silovanja, provala i kra|a na svakih 100.000 stanovnika u vi{e od 30 razvijenih zemalja, prenio je BBC. Pokazalo se ne samo da je situacija u Engleskoj i Velsu, kada je rije~ o provalama i kra|ama, gora nego u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, nego i da prestupnici za ista djela manje vremena provode iza brave nego {to je to slu~aj u drugim zemljama. Kako prenosi „Daily Telegraph“, britanski institut „Civitas“ ocjenjuje da su En-

Provalnici ~e{}e djeluju u Britaniji nego u SAD

gleska i Vels, o~igledno, dru{tva s nagla{enim kriminalitetom te dovodi u pitanje nedavno izneseni stav ministra pravde Keneta Klarka da suvi{e veliki broj osu|enih za krivi~na djela zavr{ava u zatvoru.

globus

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

21

Stravi~an bilans nepogode u Pakistanu

Poplave ugrozile tri miliona ljudi
Najte`e poplave u modernoj historiji Pakistana do sada su ugrozile tri miliona ljudi, dok su odnijele vi{e od 1.400 ljudskih `ivota, izjavio je ju~er portparol UNICEF-a Abdul Sami Malik. Prema njegovim rije~ima, skoro 1,3 miliona ljudi te{ko je pogo|eno poplavama na sjeverozapadu Pakistana. Dodao je da humanitarne agencije i zvani~nici pakistanske vlade trebaju da odr`e sastanak kako bi utvrdili ho}e li biti upu}en hitan me|unarodni apel za pomo}. Islamske humanitarne agencije uklju~ile su se, tako|er, u napore za raspore|ivanje pomo}i. Ove organizacije imale su klju~nu ulogu nakon zemljotresa u Ka{miru 2005. godine, kada je poginulo 75.000 ljudi. Prirodna katastrofa, koja je zapo~ela prije skoro sedam dana, bit }e jo{ te`a, jer meteorolozi predvi|aju nove ki{ne padavine. Pakistanske vlasti poku{avaju da {to prije i efikasnije pomognu `rtvama poplava, od kojih su mnogi ostali bez krova nad glavom a da prije toga nisu upozoreni da se prema njima kre}e nabujala voda.

Spasioci evakuiraju libanskog vojnika

(Foto: AFP)

Liban: Izraelski tenk otvorio vatru

(Foto: AFP)

BLISKI ISTOK Vojske dvije zemlje razmijenile vatru

Izrael i Liban na granici rata?
Sukob uslijedio dan nakon {to su luka Ejlat i susjedna jordanska Akaba na Crvenom moru ga|ane s pet raketa Uzrok posljednjeg okr{aja jo{ nije jasan
Tri libanska vojnika i novinar poginuli su ju~er dok je izraelski vojnik te`e ranjen u sukobima izme|u libanskih i izraelskih vojnika na granici, izjavio je neimenovani libanski sigurnosni zvani~nik.

Uhap{eno pedesetak {pijuna
Liban je u posljednjih nekoliko mjeseci uhapsio pedesetak ljudi pod sumnjom da su {pijunirali za Izrael, uklju~uju}i i zaposlene u jo{ jednoj kotar Libana. Libanska armija ispalila je metke upozorenja i oni su odgovorili granatiranjem - rekao je jedan sigurnosni izvor u Libanu. Izraelska {tampa navodi da su libanski vojnici otvorili vatru na izraelsku vojnu patrolu i da su vojnici uzvratili minobaca~ima i artiljerijom. Izraelski vojnici bili su, navodno, u rutinskoj patroli du` grani~ne ograde. Uzrok ovog okr{aja, zapravo, nije jasan, a izraelski mediji javljaju da su libampaniji mobilnih telefona, {to je podstaklo bojazan da je u komunikacionu infrastrukturu te zemlje prodrla izraelska obavje{tajna slu`ba. nske snage mo`da procijenile da je patrola pre{la granicu. „Jerusalem Post“ pi{e da su vojnici pro{li grani~nu ogradu, ali da su i dalje bili na izraelskoj teritoriji, jer ograda nije uvijek paralelna s granicom. Ju`ni Liban bio je tradicionalno upori{te proiranskog Hezbolaha, ali su se libanski vojnici vratili u to podru~je 2006. godine poslije jednomjese~nog rata izme|u gerilaca iz te {iitske organizacije i izraelske vojske. Tamo je ra-

Meci upozorenja
Izraelski tenk otvorio je ju~er vatru prema pozicijama libanske armije na jugu Libana, na {ta su libanski vojnici odgovorili artiljerijskom vatrom, javili su lokalni mediji, ~ije izvje{taje prenosi izraelska {tampa. U Libanu su sigurnosni izvori rekli Reutersu da su granate ispaljene na libansko selo na granici pogodile jednu ku}u i povrijedile jednog vojnika i jednog civila. - Po~elo je kada su Izraelci htjeli da isjeku drvo unu-

zmje{teno skoro 12.000 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih naroda. Razmjena vatre na izraelsko-libanskoj granici uslijedila je dan nakon {to su luka Ejlat na krajnjem jugu Izraela i susjedna jordanska Akaba na Crvenom moru ga|ane s pet raketa.

Pakistan: Mnogi ostali bez krova nad glavom

Poginuo Jordanac
Jedan Jordanac poginuo je u tom raketiranju, a nekoliko ljudi u Akabi ranjeno je, uglavnom lak{e, dok u Ejlatu nije bilo povrije|enih. Arapski mediji izvijestili su ju~er da je jedan libanski vojni oficir uhap{en pod sumnjom da je {pijunirao za Izrael. Uhap{en je i jedan zaposlenik kompanije mobilnih telefona „Alfa“, tako|er pod sumnjom da je {pijunirao.

Kakva }e biti sudbina Sakine A{tijani

Iran najvjerovatnije ne}e prihvatiti ponudu Brazila
Iran, vjerovatno, ne}e prihvatiti ponudu brazilskog predsjednika Lule da Silve da 43-godi{nja Sakina Muhamadi A{tijani, koja je osu|ena na smrt kamenovanjem zbog preljuba, dobije politi~ki azil u Brazilu. Presuda u njenom slu~aju nai{la je na sna`ne osude me|unarodne zajednice pa je preina~ena tako {to je, umjesto kamenovanjem, sada osu|ena na smrt vje{anjem. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ramin Mehmanparast izjavio je ju~er da ponuda o azilu osu|enoj `eni odra`ava „humani i emotivni karakter“ brazi-

Predsjednik Luka{enko obe}ao

Bjelorusija }e priznati Abhaziju i Ju`nu Osetiju

A{tijani: Kazna zbog preljuba

lskog predsjednika, ali da on, vjerovatno, nema dovoljno informacija o ovom slu~aju, naveo je AP .

Sud u Bruklinu donio odluku

Progla{eni krivim za kovanje zavjere
Luka{enko i Medvedev: Priznati otcjepljenje

Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je da je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Luka{enko ranije pred nekoliko predsjednika Zajednice Nezavisnih Dr`ava obe}ao da }e Minsk priznati otcjepljene gruzijske autonomije Abhaziju i Ju`nu Osetiju, pr-

enijele su ju~er ruske agencije. - Rekao je da sve~ano obe}ava da }e sve u~initi u najkra}e vrijeme... - naveo je ruski predsjednik. Medvedev je dodao da je Rusija zainteresirana za priznanje Ju`ne Osetije i Abhazije.

Sud u Bruklinu proglasio je krivim biv{eg poslanika u parlamentu Gvajane i jednog ameri~kog dr`avljanina zbog kovanja zavjere da dignu uzrak rezervoare s gorivom na Me|unarodnom aerodromu „D`on F. Kenedi“, kojom su `eljeli da nadma{e teroristi~ke napade 11. septembra 2001. i da

se osvete Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama za ugnjetavanje muslimana {irom svijeta. Odbrana je tvrdila da je njihove klijente na pogre{an put naveo dou{nik, osu|eni {vercer droge. Federalna porota donijela je odluku o njihovoj krivici poslije pet dana vije}anja, prenio je AP .

22

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

globus

OBILJE@AVANJA Navr{ava se 15 godina od akcije Hrvatske vojske

Sje}anje na ubijene u „Oluji“
Teritorija koja je bila pod za{titom UN-a, napadnuta 4. avgusta 1995. Protjerano skoro 340.000 Srba U~estvovalo 138.500 pripadnika Hrvatskih odbrambenih snaga
U Srbiji }e danas biti obilje`ena 15. godi{njica vojne operacije „Oluja“, odnosno akcije Hrvatske vojske na tada{nju Republiku Srpsku Krajinu u Hrvatskoj i 13 op}ina u Bosni i Hercegovini, kada je ubijeno 2.650 i protjerano 340.000 Srba, javlja agencija Tanjug. U Crkvi svetog Marka u Beogradu bit }e slu`en parastos u organizaciji Udru`enja porodica nestalih i poginulih osoba u Krajini i Hrvatskoj. RSK, ~ija je teritorija bila pod za{titom Ujedinjenih naroda, napadnuta je 4. avgusta 1995. godine. Napad je po~eo oko pet sati ujutro artiljerijskom vatrom po Kninu, tada{njem sjedi{tu RSKa, a istovremeno je napadnuSomalija: ^esti napadi pirata

Zaustavljen napad somalijskih gusara

Sprije~ena otmica broda
[panska fregata obustavila je napad somalijskih gusara na norve{ki brod u Adenskom zaljevu i privela sedmoricu napada~a, saop}eno je iz evropske pomorske misije za borbu protiv gusara (Atalanta). Tanker „Bov Saga“ poslao je ju~er ujutro poruku i fregata „Viktorija“ je odmah krenula u pomo}. Helikopter sa {panskom jedinicom krenuo je kako bi zaustavio napad. Sedmorica somalijskih gusara pucala su iz svog broda na norve{ki tanker, koji je manevrisanjem poku{ao da sprije~i gusare da se popnu kada je 10 minuta nakon napada stigao helikopter, navedeno je u saop}enju Atalante. Gusari koji su poku{ali da pobjegnu, sprije~eni su u tome, a {panski marinci popeli su se na njihov brod i zaplijenili oru`je te uhapsili gusare, prenijele su agencije. Portparol Atalante rekao je da sada slijedi uobi~ajena procedura konfiskovanja gusarskog broda, a zatim }e biti odlu~eno ho}e li oni biti predati sudskim vlastima.

Su|enja u Hagu
U Ha{kom tribunalu u toku je su|enje zapovjednicima Hrvatske vojske u „Oluji“, generalima Anti Gotovini, Mladenu Marka~u i Ivanu ^ermaku, pod optu`bom za „udru`eni zlo~ina~ki poduhvat“, ~iji je cilj bio trajno uklanjanje Srba iz RSK, i za druge ratne zlo~ine. Dokazni postupak u tom predmetu zavr{en je u junu, a zavr{ne rije~i zakazane su za 30. avgust.

Crkva svetog Marka: Danas slu`enje parastosa

Nastavlja se nasilje u Sjevernoj Irskoj

Automobil bomba eksplodirao ispred policijske stanice
Automobil bomba eksplodirao je ju~er ispred policijske stanice u Deriju, dugom po veli~ini gradu u Sjevernoj Irskoj. Policija je saop}ila da su dvije naoru`ane osobe otele taksi voza~a i da su bombu sakrile u vozilu nakon ~ega su taksisti naredili da automobil odveze u centralni dio grada, gdje je nakon eksplozije pri~injena materijalna {teta na policijskoj stanici i okolnim objektima. Taksista je o bombi obavijestio policiju, koja je saop}ila da je neposredno prije detonacije telefonskim putem primljeno upozorenje. U napadu niko nije povrije|en, prenose agencije. Napadi, ~ija je naj~e{}a meta policija, poja~ani su od marta 2009. godine, kada je disidentska nacionalisti~ka grupa, koja se zala`e za ujedinjenje, ubila dvojicu vojnika u oblasti Antrim, sjeverozapadno od Belfasta. Ista organizacija je dan poslije ubila policajca.

ta ve}ina drugih gradova i sela u Krajini. Knin je cijeli dan bio pod artiljerijskom paljbom, poginulo je tridesetak civila, a tog i narednog dana na grad je palo skoro 4.000 projektila, skoro 1.000 civila potra`ilo je za{titu u bazi UNPROFORa, dok je ve}ina stanovnika krenula prema Republici Srpskoj i Srbiji, podsje}aju srbijanski mediji. Hrvatske snage u{le su u grad 5. avgusta u 12.30 sati i

Hrvati slave
S druge strane, u Hrvatskoj se godi{njica „Oluje“ proslavlja kao sje}anje na pobjedu, i bilje ava nizom prigodnih manifestacija. na kninsku tvr|avu pobole „{ahovnicu“, a dan poslije u Knin su stigli i hrvatski zvani~nici s Franjom Tu|manom na ~elu.

U akciji na podru~ja Banije, Korduna, Like i sjeverne Dalmacije, na kojima je tada `ivjelo 230.000 Srba, u~estvovalo je 138.500 pripadnika Hrvatskih odbrambenih snaga i Hrvatskog vije}a odbrane, prenose agencije. Udru`enja prognanih insistirala su proteklih godina da se zlo~ini po~injeni nad Srbima u Hrvatskoj pred Ha{kim tribunalom proglase genocidom, ali se to nije dogodilo.

Za vrijeme plja~ke u Afganistanu

Nakon izjava Ehuda Baraka

[estorici ~uvara Izraelski ambasador pozvan na razgovor odsjekli glave
Nepoznati napada~i ju~er su, za vrijeme plja~ke banke u Mazar-e-[arihu, na sjeveru Afganistana, odsjekli glave {estorici ~uvara, koje je zaposlila jedna privatna agencija. Prvi rezultati istrage pokazuju da su ~uvari prije likvidacije bili otrovani hranom, izjavio je policijski zvani~nik. Prema svemu sude}i, hrana pomije{ana s otrovom, donesena je no} ranije u filijalu, koja je ogranak Kabulske banke, prenio je Reuters. Prema saznanjima policije, plja~ka{i su odnijeli 269.000 dolara u amari~koj i afganistanskoj valuti. Izraelski ambasador u Turskoj pozvan je na razgovor u tursko ministarstvo inozemnih poslova nakon primjedbe izraelskog ministra odbrane Ehuda Baraka da novi {ef turske tajne slu`be podr`ava Iran, potvrdio je ju~er jedan turski diplomat. Ambasador Gabi Levi pozvan je na razgovor

Sjeverna Irska: ^esti napadi na policiju

u ministarstvo, gdje mu je preneseno nezadovoljstvo Ankare povodom Barakovih izjava, rekao je za AFP neimenovani diplomat. - Turska je prijateljska zemlja, strate{ki saveznik, ali nas zabrinjava imenovanje novog {efa turske tajne slu`be, koji podr`ava Iran - izjavio je ranije Ehud Barak.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

23

24

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

kiosk

BRITANIJA U Man~esteru po~elo su|enje Helen Koldvel

Niko ne po{tuje pravila

Trogodi{nju k}erku ugu{ila igra~kom Novac za voza~e koji
Stimulacija na kineski na~in

po{tuju propise
U kineskom gradu [ijijazhuang, u provinciji Hebei, skoro niko se ne pridr`ava saobra}ajnih propisa. Crveno na semaforu za voza~e ne predstavlja znak zaustavljanja nego nastavljaju svojim putem. Ne poma`u ~ak ni kazne nesmotrenim voza~ima. Zbog toga je policija osmislila druga~iji na~in na koji }e poku{ati prisiliti voza~e da po{tuju pravila. Svi oni koji se zaustave kada na semaforu bude crveno, dobit }e nov~anu nagradu. Vlasti su u svom bud`etu ve} osigurale novac.

Koldvel je danima prije ubistva pri~ala ~lanovima svoje porodice kako se boji da bi joj suprug mogao oduzeti starateljstvo nad djevoj~icom
vskom sudu u Man~esteru, Koldvel je danima prije ubistva pri~ala ~lanovima svoje porodice kako se boji da bi joj suprug mogao oduzeti starateljstvo nad djevoj~icom i da sebi zbog toga namjerava oduzeti `ivot. Djevoj~ica je prona|ena mrtva 3. oktobra u svom kreveti}u, a kraj uzglavlja je prona|en pli{ani pra{~i}, na kojem su bili tragovi njene sline i krvi. Sudski patolog potvrdio je da je djevoj~ica ubijena namjernim i sna`nim pritiskanjem igra~ke na usta i nos, {to je dovelo do gu{enja. Policijski isra`ilac, ~lan ekipe koja je pretra`ivala ku}u i obavljala uvi|aj, izjavio je na sudu da je majka za

Tokom obilaska {pilja u Maunt Bejkeru

Led poklopio curicu, umrla roditeljima na rukama
S roditeljima i mla|im bratom Grejs Tem (Grace Tam, 11) obilazila je u nedjelju {pilje na Maunt Bejkeru u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. U blizini jedne {pilje na Grejs i njenu majku pao je veliki komad leda. Djevoj~icu je ubio, dok je majku povrijedio. - Sve se odigralo u sekundi. Okrenula sam glavu i vidjela veliki komad leda kako pada prema nama. Poku{ala sam uhvatiti k}erku, ali je bilo prekasno - govori uplakana majka Tamami. O~evici ka`u da je curicu poklopio led veli~ine kombija. Djevoj~ica je jo{ nekoliko minuta pokazivala

U Velikoj Britaniji po~elo je su|enje 42-godi{njakinji koja je, u strahu od oduzimanja starateljstva, pli{anom igra~kom ugu{ila vlastitu trogodi{nju k}erku. Helen Kodvel (Caudwell) iz Grejter Man~estera izvr{ila je monstruozno ubistvo 2. oktobra pro{le godine. Koldvel je u trenutku ubistva djeteta bila u postupku razvoda od supruga Majlsa Kenerlija (Miles Kennerley), a nakon {to je ugu{ila trogodi{nju Betani (Bethany), poku{ala se ubiti prerezav{i vene. Kako je izneseno pred sudskim vije}em na Kralje-

Betani prona|ena mrtva u kreveti}u

vrijeme pretresa pani~no vikala da „ne mo`e dozvoliti mu`u da joj uzme dijete“. No, optu`nica tvrdi kako je Helen Koldvel ubila svoje dijete, jer nije imala dovo-

ljno hrabrosti da oduzme vlastiti `ivot. Njeni advokati ve} su najavili da }e odbranu zasnivati na mentalnoj neura~unljivosti.

Kiron Vilijamson prodaje slike za basnoslovne sume

U sedmoj godini za pola sata zaradi 150.000 funti
Grejs je poklopio veliki komad leda

Sedmi~no naslika {est slika, a ~ak 700 ljudi je na listi ~ekanja
ra te pastel „Mar{ u suton“ od ne{to vi{e od 8.000 eura. Kiron ka`e da obi~no slika rano ujutro ili poslije {kole. - Ustajem u {est ujutro da bih slikao i onda opet slikam poslije {kole. Sada su {kolski praznici pa slikam stalno. Svi|aju mi se pejza`i poput Norfolka, gdje nema mnogo brda i planina objasnio je dje~ak. Sedmi~no naslika {est slika, a ~ak 700 ljudi je na listi ~ekanja. Do prije dvije godine njegov talent bio je ograni~en samo na bojenje dinosaurusa koje su mu crtali roditelji, ali se s vremenom razvio u pravo ~udo od djeteta.

znakove `ivota, ali je nakon punog sata neuspje{ne reanimacije preminula na rukama roditelja. Iz uprave {uma ka`u kako se ove godine led u blizini {pilja topi velikom brzinom. Tvrde da u {umi postoje upozorenja kako bi se posjetioci dr`ali {to dalje od {pilja i bili na oprezu.

Umjetnik za vajanje koristi umetke za olovke
Amerikanac Dalton Geti (Getty) vajar je koji za izradu svojih skulptura koristi neuobi~ajen materijal - umetke za olovke. Geti odbija da prodaje svoja djela i radije ih poklanja bliskim osobama. Ka`e da je sve po~elo kada je u jednoj mini za drvenu olovku izrezbario ime {kolskog druga i od tada ga ta strast ne napu{ta. Njegova djela su raznovrsna. Posebno je ponosan na figuru slavnog kralja rokenrola Elvisa Prislija (Presley). Kako prenose lokalni mediji, odlu~io je da izradi po jedan model za svaku osobu poginulu u teroristi~kom napadu 11. septembra 2001. godine u Njujorku, {to }e ~initi vi{e od 3.000 skulptura.

Sedmogodi{njak Kiron Vilijamson (Kieron Williamson) prava je britanska atrakcija, nazivaju ga malim Moneom (Monet), a za samo pola sata mo`e zaraditi ~ak 150.000 funti. Ovaj mali umjetnik je za samo pola sata za vikend rasprodao najnoviju kolekciju slika i pri tome zaradio vrtoglavu sumu. Njegove 33 slike bile su pravi mamac za ljubitelje umjetnosti iz Arizone, Njujorka, pa ~ak i iz Ju`ne Afrike, koji su ponude davali putem telefona u nadi da }e

Kirona zovu mali Mone

kupiti jednu umjetninu. Jedan par iz Filadelfije kampirao je dva dana ispred galerije u gradu Holtu kako ne bi izostao s tre}e izlo`be

Vilijamsonovih radova. Njegove najskuplje slike su ulje na platnu „Izlazak sunca u Morstonu“, koja je prodana za skoro 10.000 eu-

@ilavog Amerikanca ugrizla zmija otrovnica

Starac sam sebi isisao otrov, odbio i}i ljekaru
Osim blage vrtoglavice, nije imao drugih posljedica ugriza
Amerikanac Lojd ^ur~ (Loyd Church), 81-godi{nji udovac, radio je u vrtu kada ga je ugrizla zmija otrovnica. @ilavi starac sam je sebi isisao otrov i onda izgazio zmiju. ^ur~ je brao krastavce u svom vrtu u okrugu Vilks u Sjevernoj Karolini kada ga je zmija mokasinka ugrizla za {aku izme|u palca i ka`iprsta. ^ur~ ne voli i}i kod ljekara i izbjegava to kad god mo`e pa nije ni pomislio da potra`i pomo}. - Stisnuo sam ruku i po~eo sisati otrov - ka`e Lojd, koji je kao dje~ak gledao svog oca kako primjenjuje isti postupak za zmijske ugrize. Prije isisavanja otrova, ruku je izme|u dvije rupice od zuba razrezao no`em. Zmiju koja ga je ugrizla, ~izmom je nasmrt izgazio. Sre}om po Lojda, zmija koja ga je ugrizla, jedna je od najmanje otrovnih ameri~kih zmija. Osim blage vrtoglavice, nije imao drugih posljedica ugriza.

^ur~: Ubio zmiju

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

25

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka a. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA 01. 01. - 30. 06. 2010. GODINE
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

- adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa - Predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora

- ~lanovi Uprave II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nom. cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira-dionica emitenta s pravom glasa III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva PASIVA a) Kapital b) Upisani osnovni kapital c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze e) Ukupna pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi b) Rashodi c) Dobit/gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja

Ugostiteljsko-turisti~ko preduze}e „^vrsnica“ d.d. Jablanica UTP „^VRSNICA“ dd Jablanica @eljezni~ka br. 7 036 752 742 [ikalo Nafija predsjednik Had`an Konjo ~lan Jugo Hamid ~lan Kari} Munevera

80.978 78,20 KM IF „BOSFIN“ dd EUROFOND-1 dd Tuzla, Maksumi} Smail, [pago Senad, Nik{i} Almir

4.845.029,00 65.282,00 4.910.311,00 4.451.268,00 6.332.480,00 459.043,00 4.910.311,00 12.820,00 101.452,00 88.632,00 88.632,00

26

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

kiosk

BEOGRAD Mladen Ogulinac prona|en mrtav u }eliji

Umro na ro|endan djevoj~ice koju je silovao pa udavio
Marija je ubijena 26. juna, a njeno tijelo, ba~eno u grmlje, prona{ao je otac
Smit se odijeva kao `ena

Policajac mijenja spol

Adam postaje Aleksandra
Stanovnike obalnih gradi}a u Sjevernom Velsu lokalni policajac Adam Smit (Smith, 31) iznenadio je odlukom da uskoro postane policajka Aleksandra (Alexandra). Adam ve} dvije godine `ivi kao `ena, a u januaru 2011. otputovat }e na Tajland, gdje }e promijeniti spol. Njegova bliska prijateljica Klo Dejvis (Chloe Davis) pratit }e ga na putovanju. Adamove kolege, navodno, nemaju ni{ta protiv njegove odluke i podr`avaju ga.

Opasna igra me|u ruskim tinejd`erima
Zastra{uju}i snimak, koji je {okirao svjetsku javnost, prikazuje rusku tinejd`ericu kako lije`e izme|u `eljezni~kih {ina samo trenutak prije nego {to je nekoliko centimetara iznad nje pre{ao voz. Snimak su napravili njeni prijatelji. Oko djevojke se mogu vidjeti i drugi prijatelji koji su je poticali na vrlo opasnu igru. Nekoliko trenutaka nakon {to cijela kompozicija pro|e nekoliko centimetara od njene glave, ona se di`e s tra~nica i pozira svojim prijateljima. I u Britaniji je me|u mladima sve ra{irenija igra u kojoj stoje na tra~nicama kada dolazi voz te u posljednji trenutak spa{avaju `ivu glavu.

Mladen Ogulinac, 52-godi{njak iz Starih Ledinaca u Srbiji, koji je 26. juna silovao pa udavio osmogodi{nju Mariju Jovanovi}, prona|en je mrtav u zatvorskoj }eliji u Centralnom zatvoru u Beogradu. Ogulinac je, prema prvim informacijama, preminuo od infarkta, a njegovo tijelo prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu, gdje }e biti utvr|en ta~an uzrok smrti. Vijest da je ubica djevoj~ice preminuo u zatvoru, pro{irila se Starim Ledincima, gdje su mje{tani u smrti ubice vidjeli pravdu. - Druga~ije ne bi trebalo biti. Monstrum je prona|en mrtav ba{ na dan kada se na{a Marija rodila i kada bismo slavili njen ro|endan - rekao je djevoj~icin otac. Sli~no su reagirali i ostali stanovnici sela, koji su

Privo|enje Ogulinca u Ledincima

odlu~ili da silovatelj i ubica ne}e biti pokopan na seoskom groblju. Marija je ubijena 26. juna, a njeno tijelo, ba~eno u grmlje, prona{ao je otac. Istragom je utvr|eno da je

Ogulinac, koji je `ivio u ku}i u blizini, namamio tog popodneva djevoj~icu kod sebe u ku}u, gdje ju je brutalno silovao i udavio. Tijelo je bacio u grmlje i pobjegao. U potragu su se uklju~ili

svi mje{tani Ledinaca. Kada su ga predve~er prona{li, Ogulinca je od lin~a mje{tana spasila policija, pred kojom je priznao zlo~in, a pred istra`nim sudijom branio se {utnjom.

kultura

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

27

PO^ITELJ Ljetni festival u prostoru Umjetni~ke kolonije

Otvorenje komadom „Zlo~esta predstava“
Sadr`aji se trebaju uklopiti u ambijent
Izvedbom „Zlo~este predstave“, zajedni~kog projekta mostarskih glumaca Mire Barnjaka, Velimira Njiri}a P{eni~nika i Ivane Giove @upa ve~eras }e u prostoru Umjetni~ke kolonije biti otvoren Ljetni festival „Po~itelj 2010“.

Morgan Frimen pred po~etak projekcije

(Foto: J. Brutus)

Koncert Damira Imamovi}a

Dubrovnik Film Meeting

Crveni tepih na Stradunu
Posebno atraktivan bio je drugi festivalski dan Dubrovnik Film Meetinga koji se ve} petu godinu organizira u saradnji sa Sarajevo Film Festivalom. Pod zvjezdanim nebom na Stradunu crvenim tepihom je pro{etao slavni Morgan Frimen (Freeman). Nakon crvenog tepiha, na poljani ispred Kne`eva dvora za Dubrov~ane i njihove goste, njih oko 650, odr`ana je projekcija vrhunskog ostvarenja „Invictus“ Klinta Istvuda (Clint Eastwood), za koji se tra`ila karta vi{e. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je dramskoj grupi pri Kazali{tu „Marin Dr`i}“. Tokom dva dana trajanja Dubrovnik Film Meetinga stara dubrova~ka jezgra je obilovala sjajem i glamurom nalik mondenim holivudskim okupljaA. Gr. li{tima.

Lijep ambijent
Kada je u pitanju programski sadr`aj Festivala, kako nam je kazala Mirjana Butigan, u ime izvr{nog producenta „Master commerca“, naglasak je stavljen na sadr`aje koji odgovaraju prelijepom ambijentu Po~itelja. - Jednostavno, koncept smo osmislili tako da se svi sadr`aji uklope ambijentalno, ~ime }e se svakako stvoriti jedna intimnija atmosfera - istakla je Butigan. Tako }e druge festivalske ve~eri u prostorijama Hana biti uprili~ena izlo`ba slika hercegova~kih umjetnika pod nazivom „Svjetlo Po~itelja“,

KULT/ART TELEKS
ZVORNIK - Okruglim stolom „@ivot i djelo Me{e Selimovi}a“, odr`anim u Domu omladine, zavr{ena je manifestacija „Dani Me{e Selimovi}a“, javila je Onasa. O `ivotu i djelu istaknutog knji`evnika govorili su profesori Stanislav Tomi}, Predrag Arsi} i Zoran Kulji}, te predsjednik zvorni~kog Udru`enja knji`evnika „Tvr|ava“ Dejan Spasojevi}.

Scena iz „Zlo~este predstave“

nakon ~ega }e koncert odr`ati Damir Imamovi}.

Knji`evni program
Festival }e biti okon~an u subotu, 6. avgusta, knji`evnim programom u okviru kojeg }e

se publici predstaviti 14 pjesnika. Nastupit }e Stjepan [e{elj, Pero Pavlovi}, Admiral Mahi}, Miro Petrovi}, Ljubo Krmek, Mate Grbavac, Sre}ko Marijanovi}, Ivan Babi}, Sonja Juri}, Jo`o Jaki{a, Ru`ica

Bo{kovi}, Mario Kne`evi}, Martina Jurkovi} i Ivana Eri}. Bit }e prikazan i film „Kako je Ilija Ladin predavao njema~ki“, koji je prema scenariju Mire Petrovi}a re`irao Segor Had`agi}. M. SMAJKI]

Izlo`ba u Galeriji „Roman Petrovi}“

Narodno pozori{te Tuzla ni`e uspjehe

Brojne nagrade kao priznanje za rad
Predstave na visokom estetskom nivou, ka`e ]ati}
Ocjenu mnogih relevantnih pozori{nih kriti~ara bh. pozori{ne scene da ansambl Narodnog pozori{ta Tuzla posljednjih sezona ima najbolji repertoar i gluma~ki tim, potvr|uju nagrade koje ovo pozori{te dobiva za predstave {irom BiH i regiona. Najnovija je stigla iz Osijeka za predstavu „Malogra|anska svadba“ u re`iji Jovice Pavi}a, kao nagrada s poveljom grada Osijeka u okviru manifestacije „Osje~ko ljeto kulture 2010“. Publika je predstavu nagradila dugotrajnim aplauzom i ocijenila je jednim od najboljih ostvarenja na ovogodi{njoj manifestaciji. - Osim Osijeka, prije dvije godine smo u Jajcu dobili svih pet nagrada kao

Zna~ajno priznanje u Osijeku
visokom estetskom nivou i mislim da nas mnogi s pravom smatraju najboljim ansamblom i repertoarom u BiH trenutno - kazao je Armin ]ati}, direktor Narodnog pozori{ta Tuzla. U Jajcu je tuzlansko pozori{te prije dva mjeseca ponovilo uspjeh i sa predstavom „Iza kulisa“, za koju je ansambl dobio nagradu publike za najbolju predstavu. Osim ove nagrade, najboljim glumcem u Jajcu progla{en je Midhat Ku{ljugi}, glumicom Elvira Aljuki}, te najboljom mladom glumicom Ivana Perkuni}. Povodom nedavno dobivenih nagrada, ju~er je u Op}ini Tuzla na~elnik Jasmin Imamovi} uprili~io prijem za tuzlanski ansaA. Mu. mbl.

Autorica sa posjetiocima

„Portret jedne zemlje“ umjetnice Anite Ze~i}
„Portret jedne zemlje“ naziv je samostalne izlo`be slika mlade umjetnice Anite Ze~i} koja je otvorena preksino} u Galeriji „Roman Petrovi}“ u Sarajevu. Na izlo`bi je postavljeno sedam slika, a posjetioci ih mogu pogledati do subote. Kako nam je kazala ova mlada autorica, koja je sa ovom izlo`bom do sada bila u Be~u, Sanskom Mostu i Kozarcu, ova postavka je njen diplomski rad i htjela je da svoje profesore iz Be~a, koji nikada nisu bili u BiH, provede kroz na{u zemlju i poka`e im njene znamenitosti. - Sve slike su crno-bijele i na njima se nalaze Biha}, Po~itelj, Kozarac, Vi{egrad, Tuzla, Mostar i Sarajevo. Diplomirala sam prije dva mjeseca u Be~u istakla je Ze~i}. Voljela bi, kako je rekla, osim nastavka {kolovanja, otvoriti i svoju umjetni~ku A. Ke. galeriju u Be~u.

^lanovi NP Tuzla: Priznanja sa svih strana

apsolutni pobjednici. Osijek je jo{ jedna potvrda da smo napravili sjajnu predstavu, kao i ostale koje radimo proteklih godina. „Malog-

ra|anska svadba“, „Iza kulisa“, „Let iznad kukavi~ijeg gnijezda“, „Zmijsko leglo“ i „Gospo|a ministarka“ predstave su koje smo radili na

Otvorena prva privatna filmska {kola u BiH

Studenti }e mo}i snimati uz stru~ni kadar
Sarajevo School of Science and Technology (SSST) otvorio je od ove godine prvu privatnu filmsku {kolu Sarajevo Film Academyju (SFA), na kojoj }e studenti iz cijelog svijeta mo}i poha|ati nastavu na engleskom jeziku. Akademija, kako je istakao dekan Nenad Dizdarevi}, studentima }e u prvoj godini ponuditi studiranje na dodiplomskom, postdiplomskom i fast track programu isklju~ivo na polju filmske re`ije, te je naglasio da ne namjeravaju biti konkurenti Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. - Upis je ve} u toku. Budu}i studenti }e mo}i u toku studiranja snimati sami svoje filmove, naravno, uz stru~ni kadar. Predava~i }e
Dizdarevi}: Nismo konkurenti ASU

KNJIGE Novo iz TKD „[ahinpa{i}“

„Stolareva olovka“ Manuela Rivasa
dolaziti iz BiH, regiona, pa ~ak i iz cijelog svijeta, dok }e diplome biti priznate svugdje u svijetu - rekao je DiL. J. zdarevi}. U izdanju TKD „[ahinpa{i}“ iza{ao je novi naslov. Rije~ je o romanu „Stolareva olovka“ Manuela Rivasa. Rivas ima dar pisanja vesele i `ive knji`evnosti, polaze}i od tuge i bijede te pobijediv{i neumoljivost zla. A. Ke. Naslovnica romana

28

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, BiH Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo, BiH tel: +387 33 664 813; fax: +387 33 656 500

oglasi

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora DD BH Telecom Sarajevo a u vezi sa Odlukom br. 08.7.1.-6.6.-9348-1/09-3-S.B. Direktora Direkcije i ~lana 4 Uputstva o postupku za prodaju sredstava DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Sarajevo upu}uje:

DRUGI JAVNI POZIV
Broj: 08.7.1.-6.6.-9348/09 Za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava I Predmet poziva Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava kako slijedi: Red. br. 1. Opis
Teretna prikolica RECHENBERG BIENENM

Registarski broj 773-K-493

Kom. 1

Procjenijena vri jednost bez PDV-a (KM) 5.000

Prikolica se nalazi u skladi{tu Alipa{in Most. II Uslovi za u~e{}e - Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje ponude-zape~a}ene koverte dostave putem po{te ili neposredno na protokol BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Sarajevo. III Sadr`aj ponude Ponuda treba da sadr`i: - Naziv/ime i prezime, ta~nu adresu i broj telefona lica, - Kopiju rje{enja o registraciji/kopiju CIPS-ove li~ne karte, - Broj stavke iz ta~ke I ovog poziva za koji se daje ponuda i nazivom sredstva za koje se dostavlja ponuda. - Potvrdu o uplati iznosa od 10 % po~etne prodajne cijene na ime kaucije na ra~un prihoda-ostalo BH Telecom, Direkcija Sarajevo kod Union Banke dd, broj 1020500000083612 sa naznakom: Uplata kaucije za u~e{}e po javnom pozivu br. 08.7.1.-6.6.-9348/09. - Cijenu bez ura~unatog PDV-a, iznos PDV-a i ukupnu cijenu sa PDV-om izra`eno u KM sa ta~no nazna~enim rednim brojem i nazivom sredstva za koje se dostavlja ponuda. - Opciju ponude: 60 dana IV Rok za dostavu ponude Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje ponude-zape~a}ene koverte dostave putem po{te ili li~no na adresu: BH TELECOM dd SARAJEVO, DIREKCIJA SARAJEVO, PROTOKOL, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo sa naznakom: „NE OTVARATI - Ponuda broj: 08.7.1.-6.6. -9348/09“ (sa rednim brojem i nazivom sredstva za koje se dostavlja ponuda). Rok za podno{enje ponuda je 17. 8. 2010. do 11,00 sati. Sredstva se mogu pogledati dana 11. 8. 2010. godine u 9,00 sati na skladi{tu BH Telecom dd Al. Most u ulici D`emala Bijedi}a 177. V Javno otvaranje ponuda Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 17. 8. 2010. godine u 11,15 sati u Sali na II spratu BH Telecom dd, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i koji su dostavili ponudu, odnosno osobe ovla{tene za u~e{}e. VI Ocjena ponuda Prodaja }e se izvr{iti ukoliko su dostavljene najmanje dvije (2) pismene kompletne ponude. Nakon otvaranja ponuda i ogla{avanja njihovog sadr`aja, Komisija utvr|uje i objavljuje koja je ponuda najbolja i zaklju~uje postupak prodaje. Za kupca }e biti progla{en ponu|a~ sa kompletnom dostavljenom ponudom i sa najvi{om ponu|enom cijenom za sredstva u cjelini ili za pojedina~na sredstva. U slu~aju kada su ponude istovjetne, Komisija }e od ponu|a~a tra`iti da se izjasne ko nudi vi{e za predmetno sredstvo ili }e dati primjeren rok ponu|a~ima da se izjasne o novoj ponudi. Ponuda koja ne bude sadr`avala sve potrebne elemente definisane u ta~ci III, ne}e se uzeti u razmatranje. Povrat upla}ene kaucije svim ponu|a~ima izvr{it }e se uplatom na ra~un ponu|a~a, izuzev ponu|a~u koji je izabran kao najpovoljniji, u slu~aju da odustane od kupovine. Kupac sa najvi{om ponu|enom cijenom }e sklopiti kupoprodajni ugovor sa prodavcem, te je du`an uplatiti kupoprodajnu cijenu na ra~un prihoda - ostalo BH Telecom, Direkcija Sarajevo kod Union Banke dd, broj 1020500000083612 u roku od pet (5) dana nakon sklapanja ugovora, a u svakom slu~aju prije preuzimanja sredstava koja su predmet sklopljenog ugovora. Ukoliko ponu|a~ sa najvi{om ponu|enom cijenom ne uplati iznos prodajne cijene u roku, ugovor o kupoprodaji postaje neva`e}i, te gubi pravo na povrat kaucije. U tom slu~aju, kupcem se progla{ava naredni najbolji ponu|a~ koji je zadovoljio uslove prodaje. Sve tro{kove vezane za kupovinu (transport i ostali tro{kovi) snosi kupac. Sve aktivnosti vezane za preuzimanje }e se provesti u prisustvu ovla{tenog lica prodavca. Predaja kupljenih sredstava kupcu izvr{it }e se u skladi{tu BH Telecom dd Al. Most u ulici D`emala Bijedi}a 177, po izvr{enoj uplati ugovorene cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji sredstava. VII Kontakt Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 033/650 675 i 033/652 099.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SBK/KSB OP]INA TRAVNIK O[ „KARAULA“ KARAULA Broj: 286/10 Karaula, 2. 8. 2010. godine Na osnovu Zakona o osnovnoj {koli SBK, ^lana 92. i 98. Pravila O[ „Karaula“ i odluke Upravnog odbora {kole od 24. 6. 2010. godine, Osnovna {kola „Karaula“ Karaula raspisuje KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA NEODRE\ENO VRIJEME 1. Nastavnik razredne nastave u kombinovanom odjeljenju u P[ Hamamd`i}i.......................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik matematike za 20 ~asova nastavne norme........1 izvr{ilac 3. Nastavnik muzi~ke kulture za 8 ~asova nastavne norme.........1 izvr{ilac 4. Radnik na odr`avanju ~isto}e......................................1 izvr{ilac ODRE\ENO VRIJEME 1. Nastavnik bosanskog jezika za 16 ~asova nastavne norme ..................................................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik engleskog jezika za 9 ~asova nastavne norme ......................................................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik geografije za 9 ~asova nastavne norme ......................................................................................1 izvr{ilac 4. Nastavnik islamske vjeronauke za 8 ~asova nastavne norme ......................................................................................1 izvr{ilac Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati treba da ispunjavaju uvjete odre|ene Zakonom o osnovnoj {koli, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima. Uz prijavu na konkurs za nastavnike potrebno je dostaviti: lKra}u biografiju - `ivotopis (obavezno adresa i broj telefona)

➢ Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ➢ Uvjerenje o dr`avljanstvu, ➢ Uvjerenje o neka`njavanju, ne starije od 6 mjeseci, ➢ Diplomu o zavr{enoj {koli, odnosno fakultetu i polo`enom
stru~nom ispitu,

➢Potvrdu o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija, ➢ Potvrdu o du`ini radnog sta`a u obrazovanju, nakon diplomiranja
(kopija radni~ke knji`ice)

➢ Potvrdu o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje).

➢ Potvrdu o eventualno progla{enom tehnolo{kom vi{ku, ➢ Potvrdu o nepotpunoj normi u statusu osobe sa stalnim radnim
odnosom u {kolama SBK,

➢ Ku}nu listu i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice, ➢Potvrdu o eventualnom invaliditetu kandidata, ➢ Potvrdu o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lana njegove porodice, Sa svim kandidatima za nastavnika bit }e obavljen intervju, koji je obavezan. Za radnika na odr`avanju ~isto}e, uz prijavu je potrebno prilo`iti: ➢ Kra}u biografiju - `ivotopis (obavezno adresa i broj telefona) ➢ Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ➢ Uvjerenje o dr`avljanstvu, ➢ Uvjerenje o neka`njavanju, ne starije od 6 mjeseci, ➢ Svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli, l Dokaz o nezaposlenosti (Potvrda sa Zavoda za zapo{ljavanje) Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave dostaviti li~no ili na adresu: Osnovna {kola „Karaula“, ]osi}i bb 72284 Karaula.

jet set

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

29

RAZGOVOR Hanka Paldum nakon odli~nog koncerta

Bilo mi je va`no da nastupim u Vukovaru
Bilo je i osporavanja, ~ak su zvali i rekli: „Ma kakva Hanka, ne}e ona do}i, la`u vam.“ No, nisu bili u pravu, otvoreno govori na{a pjeva~ica
Nakon subotnjeg odli~nog koncerta pred nekoliko hiljada posjetilaca na gradskom trgu u Vukovaru, Hanka Paldum zadovoljno sla`e dojmove. - Kad god do|em u Hrvatsku, uvijek me posebno gane to {to su ti ljudi toliko `eljni sevdalinke. Toliko se s po{tovanjem odnose prema meni i onome {to ja radim. Ljudi pla~u na mojim nastupima - ka`e Hanka.

Mitrovi}: Saradnja iza{la iz okvira korektnosti

Rastanak dugogodi{njih partnera

Televizija Pink prekinula saradnju s Grandom
Televizija Pink saop}ila je ju~er da je prekinula saradnju s „Grand produkcijom“ te je navela da nijedan format te muzi~ke kompanije ne}e na}i mjesto u Pinkovoj programskoj {emi. U saop}enju ure|iva~kog kolegija TV Pink, koje potpisuje vlasnik @eljko Mitrovi}, kao razlog raskidanja saradnje s „Grandom“ naveden je „izostanak o~ekivanja da se saradnja nastavi na dogovornoj osnovi kao okviru zdravog poslovanja dugogodi{njih partnera“. Pregovori o novoj sezoni saradnje s „Grandom“ iza{li su, kako Pink navodi, „iz okvira korektnosti poslovanja dugogodi{njih partnera“, {to je bio razlog da Pink s tom produkcijom prekine svaku saradnju. Izdava~ku ku}u „Grand produkcija“, biv{i ZAM, osnovao je Sa{a Popovi} i ona je na TV Pink emitirala {ou programe „Grand {ou“, „Grand parada“, „Grand hitovi“ i H. P . „Zvezde Granda“.

Gradovi heroji
Kraljica sevdaha veoma otvoreno ka`e da joj je bilo posebno va`no da u Vukovaru odr`i koncert. - Davno sam sebi rekla da mi je va`no da pjevam u gradovima herojima Sarajevu, Srebrenici, Gora`du, Mostaru, Biha}u... Sva ta mjesta koja su pru`ala `estok otpor agresiji... Naravno, me|u njima je i Vukovar, grad koji je po svemu simbol stradanja i otpora govori Hanka, koja se odrekla svog honorara i koncert poklonila ovom hrva-

Originalan spoj na Festivalu prijateljstva
Srbijanska grupa „Osvaja~i“ i hrvatski bend „Psihomodo Pop“ nastupili su pred hiljadama posjetilaca na Festivalu prijateljstva u Gora`du. „Osvaja~i“ su svirali do pono}i da bi potom na scenu iza{ao harizmati~ni Davor Gobac i njegov „Psihomodo Pop“. Utisci su fenomenalni, jer su organizatori za istu no} priredili ovakav originalni spoj. Al. B. simbolom vodotornjem i srcem.

Paldum i Sabo: Cvije}e gradona~elnika za kraljicu sevdaha

tskom gradu. Isti~e da je gradona~elnik @eljko Sabo jo{ pri-

Hanka prelazi u DJ-eve?
Na jednom od partija odr`anim u okviru Sarajevo Film Festivala Hanka se pojavila u ulozi DJ-a. - Napravljen je remiks mojih hitova, ljudima se to veoma dopalo. ^ujem da me jo{ neke firme `ele anga`irati kao DJ-a. Za{to da ne, i meni se veoma dopalo - govori Hanka.

je godinu izrazio `elju da ona pjeva u Vukovaru, a ta ideja realizirana je 31. jula. - On je, tako|er, iza{ao i pozdravio publiku. Jer, bilo je i osporavanja, ~ak su zvali i rekli: „Ma kakva Hanka, ne}e ona do}i, la`u vam.“ No, nisu bili u pravu - ka`e Hanka te dodaje da joj je Sabo na kraju koncerta poklonio vrijedan zlatovez sa vukovarskim

Nove pjesme
Po povratku u Sarajevo, Hanka je nastavila pripremati nove pjesme, a uskoro }e u}i u studio Mahira Sarihod`i}a da neke od njih i otpjeva. - To imam u planu do ramazana, a potom slijedi pauza - govori Hanka.
L. SARAJLI]-RAMOVI]

U prodaji je novi broj magazina „Azra“

Hrvatska grupa usred pucnjave

Nastup „Colonije“ prekinut zbog oru`anog obra~una
Za vrijeme nedjeljnog koncerta hrvatske grupe „Colonia“ u diskoteci „Top Hill“ u Budvi u klubu je izbila pucnjava, nakon ~ega je koncert prekinut. Kako prenose crnogorski mediji, Beogra|anin Radomir Vladan Visentijevi}, zvani O`iljak, ispalio je u klubu dva hica iz pi{tolja „Colonia“: Incident u Budvi nakon ~ega se odakle je, navodno, protjerosiguranje kluba fizi~ki an. Povezuje se s brojnim obra~unalo s njim. S te{kim pripadnicima balkanske povredama glave Visentije- mafije. U koga je ta~no puvi} je prevezen u bolnicu. cao u diskoteci, u kojoj se u Visentijevi} je biv{i ulti- VIP dijelu nalazilo dosta lomejt fajt borac, koji je godi- kalnih biznismena, za sada nama `ivio u Francuskoj, nije poznato.

Ceri}: Uzrok je iscrpljenost

Pjeva~u pozlilo tokom nastupa

Aida ALILOVI] i Branislav TRIFUNOVI]

Koke zavr{io u Hitnoj pomo}i
Semir Ceri} Koke zavr{io je preksino} u Hitnoj pomo}i. Folk pjeva~u pozlilo je tokom nastupa u klubu „Premijer“ u Visokom pa je oko pono}i zamolio prijatelje da ga dovezu u Sarajevo. - Nakon prvog bloka pjesama, sjeo sam s prijateljima i odjednom mi se po~elo vrtjeti, kao da sam izgubio svu snagu. Nakon {to sam im se po`alio, prevezli su me u Hitnu pomo} u Sarajevu. Ljekari su mi rekli da je uzrok iscrpljenost te da se trebam vi{e odmarati. Ruku na srce, zaista sam pretjerao, nastupao sam skoro svake no}i i uskoro namjeravam priu{titi sebi du`i odmor H. P . ka`e Ceri}.

Dani sre}e u Sarajevu
Edo MAAJKA

Veliki sam pani~ar, tjeskoba{ i hipohondar
Fotografije s vjen~anja Lejla ABDAGI] i Faruk ^ALUK

Medeni mjesec na Maldivima
AZRA - takve pri~e ho}u

30

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

show biz

MANEKENKE Preporuka novope~ene majke

Bono: Povrijedio se

Nakon probe u Torinu

@izel: Dojenje treba biti propisano zakonom
Brazilska ljepotica se nakon samo nekoliko sedmica vratila na kila`u koju je imala prije poroda
Novope~ena majka @izel Bindhen (Gisele Bundchen) smatra da dojenje treba biti obavezno i zakonom propisano najmanje {est mjeseci nakon djetetovog ro|enja. Lijepa manekenka je prije osam mjeseci kod ku}e u kadi rodila sina Benjamina i nakon samo nekoliko sedmica vratila se na kila`u koju je imala prije poroda. - Neke `ene ovdje, u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, smatraju da ne moraju dojiti. Zar }e{ dati hemijsku hranu svom djetetu dok je tako maleno? Mislim da bi trebao postojati svjetski zakon prema kojem bi majke morale dojiti svoju djecu najmanje {est mjeseci - izjavila je @izel. U intervjuu za britanski „Harper’s Bazaar“ lijepa manekenka otkrila je da je dvije sedmice prije poroda vje`bala kung fu, jogu te da je prakticirala meditaciju. Ka`e kako se na taj na~in fizi~ki i mentalno pripremila za ra|anje. - Nije mi jasno kako neki mogu biti nepripremljeni za jedno od najintenzivnijih fizi~kih iskustava u `ivotu? pita se supruga fudbalera Toma Brejdija (Brady). Rekla je i kako joj u vra}anju dobre linije nakon poroda nije pomogao samo sport nego i dojenje. - Mislim da mi je dojenje, zaista, pomoglo u mr{avljenju - rekla je @izel.
Bindhen: Prije osam mjeseci rodila sina

Procurile nove pjesme benda U2
Odani italijanski fanovi U2-a kampiraju ispred arene „Stadio Olimpico“ u Torinu kako bi u`ivali u probama slavnog benda. U2 svake ve~eri ima probe te su fanovi, slu{aju}i pjesme, ~uli dvije nepoznate. Naoru`ani kamerama i mobitelima, snimili su kompozicije te ih objavili na YouTubeu. U2 je zbog povrede frontmena Bona Voksa (Bono Vox) u Minhenu prekinuo turneju. Nastavit }e je u petak u Torinu.

F L AS H

Hajdi Klum i Sil s djecom

Supermodel Hajdi Klum (Heidi) i njen suprug, poznati muzi~ar Sil (Seal) u`ivaju ovih dana u porodi~nom odmoru u Sen Tropeu. Leni Klum te Henri (Henry), Johan i Lou Samuel su tokom odmora, osim pod budnim okom roditelja, pod stalnim nadzorom dadilja koje ih prate na svakom koraku. Slavnom paru tokom odmora pridru`ili su se i porodi~ni prijatelji.

Zbog uhode na Twitteru

Izbjegao zatvorsku kaznu

[in priznao da je tukao suprugu
Ameri~ki glumac ^arli [in (Charlie Sheen) priznao je u ponedjeljak na sudu u Aspenu da je kriv za fizi~ki napad na suprugu pa je osu|en na 30 dana odvikavanja od droge i alkohola. Sudija je prvo osudio [ina na 30 dana zatvora, ali je kaznu odmah suspendirao pod uvjetom da glumac provede 30 dana u centru za odvikavanje od droge i alkohola u Kaliforniji. Prema nagodbi s tu`ila{tvom, [in je pristao i na rok ku{nje od 90 dana, u kojem ne}e smjeti piti alkohol i koristiti nikakve lijekove osim propisanih. Nagodba mu omogu}ava da nastavi snimati popularnu humoristi~ku seriju „Dva i po mu{karca“. [in je uhap{en za Bo`i} pro{le godine nakon {to ga je policiji prijavila njegova tre}a supruga Bruk Miler (Brooke Mueller) optu`iv{i ga za porodi~no nasilje i prijetnje no`em.

Kim tra`i policijsku za{titu
Kim Karda{ijan (Kardashian) zatra`ila je policijsku za{titu i sudsku zabranu pristupa za Denisa [ona Boumena (Dennis Shaun Bowman). Mladi}, navodno, uhodi starletu, i to preko dru{tvenog portala Twitter. Tamo joj {alje poruke, ali uznemirava i njenog supruga Majlsa Ostina (Miles Austin) i njenu sestru Kloi Karda{ijan (Khloe). Kim i njen advokat [oun ^epmen Holi (Shawn Chapman Holley) zaklju~ili su kako bi pra}enje na Twitteru moglo biti kr{enje sudske zabrane pristupa, a za to }e tra`iti i stru~nu procjenu detektiva.

[in: Nagodba s tu`ila{tvom

Karda{ijan: @eli procjenu detektiva

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Preporuke za ljeto

Biljke lije~e

Zdravi plodovi za vru}e dane
Koje sezonske namirnice treba uvrstiti u jelovnik te za{to su one dobre

Kamilica smiruje `ivce, |umbir {titi srce
Biljni pripravci mogu potaknuti imunolo{ki sistem, pove}ati otpornost organizma na infekcije, izlije~iti alergije i pomo}i u podizanju i obnovi vitalnosti organizma. I dok su prednosti lavande i aloe vere poznate svima, postoji popis bilja koje mo`ete isprobati. Predla`emo neke od njih: * Kamilica ubla`ava bol u `elucu, smiruje `ivce, bori se protiv infekcija, ubrzava proces ozdravljenja i spre~ava pojavu ~ireva. * Bijeli luk je prirodni antibiotik. Sni`ava holesterol i rizik od sr~anog napada, jer spre~ava formiranje krvnih ugru{aka. * Ginseng se koristi za pove}anje izdr`ljivosti, omogu}ava za{titu jetre od {tetnih tvari.
Kamilica je dobra i za probavu

* Obi~na i paprena nana pru`aju olak{anje kod probavnih smetnji. * Gavez poma`e rastu novih }elija i lije~enju rana jer sadr`i alantoin. * \umbir mo`e smanjiti rizik od sr~anog udara spre~avanjem internih krvnih ugru{aka.

Zeleni gra{ak osigurava nutrijente koji su vrlo va`ni za zdravlje kostiju. Izvanredan je izvor vitamina K1 koji aktivira osteokalcin, protein koji omogu}ava ugradnju kalcija unutar kosti. Zato, bez dovoljno vitamina K, proces mineralizacije u kostima ne mo`e se odvijati kako treba.

Flash

Kognitivne funkcije
Ljeto je vrijeme kada su tr`nice preplavljene slasnim plodovima vo}a i povr}a. Evo nekih vitaminskih boBOBI^ASTO VO]E Jedite ga zasebno ili ga uklju~ite u salate, deserte i `itarice. Zdravstvene pogodnosti: Mala kalorijska vrijednost Bogato je antioksidansima koji neutraliziraju }elijska o{te}enja Smanjuje simptome Alzheimerove bolesti Smanjuje {ansu oboljenja od raka crijeva ili jajnika KRASTAVCI Odli~ni su zbog visokog sadr`aja vode. Zdravstvene pogodnosti: Sadr`e silicij koji je dobar za zdravlje ko`e Odli~an su izvor vlakana, kalija i magnezija BRESKVE Odli~no osvje`avaju, a uz to: Sjajan su izvor vitamina A Bogate su kalijem PATLID@AN Vrhunski ljetni obrok, a Izvrstan je izvor B vitamina Bogat je antioksidansima TIKVICE Imaju niz pogodnosti, a neke od njih su: Obiluju vitaminom C Sadr`e omega-3 masne kiseline PARADAJZ Jedna od najzdravijih ljetnih namirnica. Zdravstvene pogodnosti: Sadr`e likopen koji ima antioksidativna svojstva koja spre~avaju pojavu karcinoma dobar su izvor niacina, koji podi`e mbi i savjeta koji }e vam pomo}i da iz odre|ene namirnice izvu~ete maksimum. SMOKVE Omiljena su poslastica, a Predstavljaju odli~an izvor vlakana Sadr`e 15 posto preporu~ene koli~ine kalija i magnezija MARELICE Nude veliko nutritivno bogatsvo. Zdravstvene pogodnosti: Sadr`e beta karoten i likopen koji su dobri za srce * Odli~an su izvor vitamina A, antioksidansa korisnog za vid KUKURUZ Popularna ljetna namirnica koja: * Sadr`i 25 posto preporu~ene doze B1 vitamina * Sadr`i beta-kriptoksantin, antioksidans koji smanjuje rizik obolijevanja od raka plu}a.

Vino za bolju memoriju
U studiji, u kojoj je u~estvovalo vi{e od 5.000 mu{karaca i `ena, nau~nici su doveli u vezu umjerenu konzumaciju alkohola i bolje kognitivne funkcije. Ispitanicima su nizom testova (testovi verbalne memorije, brojki i simbola i tapkanja) izmjerene kognitivne funkcije na po~etku istra`ivanja te nakon sedam godina. Autori studije otkrili su postojanje veze izme|u

Vino ja~a mozak

umjerenog unosa vina i bolje izvedbe prilikom izvo|enja svih testova kori{tenih u procjeni kognitivnih funkcija.

Flash

nivo dobrog, a smanjuje nivo lo{eg holesterola.

Jagode sadr`e vo}ne kiseline koje spre~avaju stvaranje i nakupljanje kancerogenih tvari (nitrozamina) u `elucu, te na taj na~in u~estvuju u prevenciji raka. Dobar su izvor vitamina C, kalija, kalcija, sadr`e ne{to `eljeza i vitamina E.

32

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Redovna briga o ko`i

Zdravlje ko`e

Melanom prijeti i osobama tamnije puti
Da rak ko`e ne bira `rtve, pokazali su rezultati najnovijeg ameri~kog istra`ivanja koji su jasno pokazali da je pojava melanoma u porastu me|u odre|enom grupom tamnoputih stanovnika Floride. - Samo zato {to imate tamnije pigmentiranu ko`u, ne zna~i da ste imuni na rak ko`e - poru~uje dr. Robert S. Kirsner s „Majami“ univerziteta. Melanom se rje|e javlja me|u Afro i Latinoamerikancima nego me|u bijelcima, {to poma`e objasniti za{to napori za spre~avanje melanoma uglavnom ciljaju osobe svjetlije puti. To potvr|uju i rezultati istra`ivanja. Naime, 2004. godine zabilje`eno je oko 26 slu~ajeva melanoma godi{nje na 100.000 osoba svijetle boje ko`e, u pore|enju s ~etiri slu~aja kod Latinoamerikanaca i manje od jedan slu~aj kod Afroamerikanaca. Ipak, treba naglasiti da se bolest kod osoba tamnije puti dijagnosticira u kasnijoj fazi, pa su stoga ove osobe sklonije i ranijem umiranju od bolesti, objavili su nau~nici. I za kraj stru~njaci poru~uju kako je briga o vlastitoj ko`i va`na bez obzira na boju puti. Ako primijetite asimetri~ne, nepravilne made`e razli~itih boja ili izrasline koje se razvijaju i mijenjaju - obavezno potra`ite stru~nu pomo}!

Dr

P
orijeklo bolesti poznate kao crijevna lipodistrofija ta~no se ne zna, ali se smatra da se radi o generaliziranom poreme}aju u kojem se u zidu crijeva talo`e ne samo masti nego i glikoproteini stvoreni od retikuloendotelnog sistema. Bolest je zapa`ena u vi{e ~lanova jedne porodice, dakle, ima genetski karakter, a ~e{}e se sre}e

ORDINACIJA

Smatra se da nagomilavanje bakterija u tankom crijevu i pripadaju}im limfnim ~vorovima ometa resorpciju masti u crijevnim resicama, kao i preno{enje masno}a kroz pritisnute limfne kapilare u zidu crijeva. Glavni simptomi ove bolesti su: stoma~na bol, proljev, masna stolica, gubitak tjelesne te`ine, promjene na zglobovima i pigmentacija

Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Dijana Jeli}

[ta je to crijevna lipodistrofija

Kad crijeva ne podnose masno}e
Radi se o infektivnoj bolesti jer se u crijevnom omota~u mogu na}i bakterije u vidu baciloformnih {tapi}a
kod mu{karaca nego kod `ena. Radi se o infektivnoj bolesti jer se u crijevnom omota~u mogu na}i bakterije u vidu baciloformnih {tapi}a. ~ini u organizmu sindrom lo{e apsorpcije! Pored masnih, `itkih, azotnih stolica, dolazi i do gubitka albumina preko crijeva, kao i lo{e apsorpcije jona `eljeza, kalcija i kalija, a test apsorpcije dksiloza je patolo{ki. Koji se testovi koriste za postavljanje dijagnoze? Najve}i zna~aj ima biopsija crijeva i histolo{ki nalaz PAS-pozitivnih {tapi}a u makrofagima zida crijevne sluznice. Svi drugi nalazi koji se koriste su nalazi koji su potrebni kod otkrivanja sindroma lo{e apsorpcije, a to su test optere}enja manitolom i laktulozom (mjerenje ovih supstanci u uzorcima mokra}e u odre|enim vremenskim intervalima), testovi mjerenja IgG i IGE antitijela na proteine hrane.

Promjene na sluznici
Ove promjene nisu na|ene samo na crijevnim zidovima i crijevnom pokriva~u, nego se bakterije mogu na}i svugdje u stomaku, a naj~e{}a mjesta infekcije su stoma~ne limfne `lijezde, omotnica srca i njegovi zalisci, omotnica plu}a i drugi limfni ~vorovi. Promjene na sluznici tankog crijeva nakon infekcije su zadebljanja s uve}anim mezenterijalnim limfnim `lijezdama koje su vakuolizirane. Smatra se da nagomilavanje bakterija u tankom crijevu i pripadaju}im limfnim ~vorovima ometa resorpciju masti u crijevnim resicama, kao i preno{enje masno}a kroz

Kako se lije~i
Lijek za nepodno{enje masno}a predstavljaju uzimanje hrane koja ne sadr`i masno}e i upotreba antibiotika. U akutnoj fazi, pored antibiotika, koriste se i kortikosteroidi. Lije~enja traju dva do tri mjeseca i tako se uspostavljaju uspje{ne remisije (periodi bez pote{ko}a).

Tre}a dob

Veza holesterola i depresije
Novo istra`ivanje francuskih nau~nika dovelo je u vezu nivo holesterola u krvi i depresiju. U istra`ivanju koje je trajalo sedam godina u~estvovao je veliki broj ispitanika starijih od 65 godina. Nau~nici su otkrili da je kod `ena depresija povezana s niskim nivoom dobrog HDL holesterola, {to ih dovodi u ve}i rizik od kardiovaskularnih bolesti i mo`danog udara. S druge strane, kod mu{karaca je ve}i rizik od depresije doveden u vezu s niskim nivoom lo{eg LDL holesterola. Nizak nivo LDLa ~uva mu{karce od kardiovaskularnih bolesti i mo`danog udara, ali ~ini se kako ih

Intolerancija na hranu
Bolest se ~e{}e sre}e kod mu{karaca

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
istovremeno stavlja u ve}i rizik od poreme}aja mentalnog zdravlja. Rezultati ove studije ukazuju kako pa`ljivo reguliranje nivoa HDL i LDL holesterola kod starijih mo`e sprije~iti pojavu depresije, ali izgleda da je potreban poseban oprez prilikom reguliranja LDL holesterola kod mu{karaca. A. [a}irbegovi} bb (preko puta Robot-komerca u Hrasnom) Tel: 033/525164, 061/188758

Prim. dr. med. mr. sc. Dijana Jeli}, spec. internista
1. Internisti~ki pregled sa EKG-om 2. Laboratorij, hormoni {titine `lijezde 3. Gastroskopija s lokalnom anestezijom 4. Rektalni tu{e/prevencija karcinoma deb. crijeva/ 5. Ultrazvuk abdomena i {titne `lijezde 6. Ku}ne posjete

pritisnute limfne kapilare u zidu crijeva. Glavni simptomi ove bolesti su: stoma~ni bol, proljev, masna stolica, gubitak tjelesne te`ine, promjene na zglobovima i pigmentacija. ^esto se javljaju i visoka temperatura te hroni~ni ka{alj. Pored upale crijevnog trakta, primije}eni su sni`en krvni pritisak, nadutost i generalizirana upala limfnih ~vorova. Sve ovo

Ovaj test otkriva u serumu prisutnost IgG antitijela na proteine razli~itih vrsta hrane. Uklju~uje u analizu ukupno 349 faktora i prilago|en je razli~itim hranljivim supstancama evropsko-ameri~kog kontinenta. Rezultati se izra`avaju grafi~ki u bojama, po principu razli~itih stupnjeva osjetljivosti: vrsta hrane koja je dopu{tena, vrsta hrane koju treba izbaciti, neutralne supstance, kao i one koje se uzimaju s oprezom.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

33

’ Dr
K
ada se ka`e meningitis, obi~no se pomisli na po `ivot opasnu bakterijsku infekciju mekih mo`danih ovojnica, koju prati dramati~na klini~ka prezentacija i obi~no brzo pogor{anje kod samog pacijenta.

ORDINACIJA

Klini~ka slika kod djece (ali i odraslih) mo`e zna~ajno varirati i ~est je slu~aj da su jedine smetnje groznica i iritabilnost te dijagnozu nije mogu}e odbaciti ukoliko se ne prona|u tipi~ni znakovi uko~enog vrata i smetnji pri gledanju na jakom svjetlu

Pi{e: Prim. dr. Emir Talirevi}

Infekcija mekih mo`danih ovojnica

Naj~e{}i uzro~nici meningitisa su enterovirusi
Na`alost, klini~ka slika virusnog u potpunosti li~i na sliku mnogo opasnijeg bakterijskog meningitisa
lje`i se dramati~an utjecaj na u~estalost uzro~nika virusnog meningitisa. Kao posljedica ovih vakcinacija danas su naj~e{}i uzro~nici meningitisa enterovirusi. Oboljenje se naj~e{}e sre}e kod djece, a u~estalost po razli~itim studijama varira i kre}e se oko 27 slu~ajeva na 100.000 pacijenata. Na`alost, klini~ka slika virusnog meningitisa u potpunosti li~i na sliku bakterijskog meningitisa. Pacijenti se javljaju sa naglim nastankom groznice koju prati glavobolja, uko~enTok virusnog meningitisa obi~no je benigan

Usporavanje {irenja bolesti

Revolucionarno otkri}e

Injekcija spre~ava rak
Britanski ljekar Rej Ajls (Ray Eyles) razvio je u saradnji s ameri~kom farmaceutskom kompanijom „Seldex“ lijek za usporavanje {irenja raka, koji bi se na tr`i{tu trebao na}i za pet godina. Radi se o injekciji koja bi trebala usporavati {irenje raka dojke, debelog crijeva i grli}a maternice podsti~u}i imunolo{ki sistem da uni{tava hormon HCG. HCG je hormon koji se obi~no lu~i tokom trudno}e, a vi{ak tog hormona posjeduje polovina osoba oboljelih od raka be{ike i pankreasa, kao i neke osobe oboljele od raka dojke, debelog crijeva, jajnika i grli}a maternice. Ajls smatra da bi ona mogla spasiti hiljade `ivota godi{nje. Ubrizgavanje injekcije ve} je isprobano na `ivotinjama i postignuti su veoma pozitivni rezultati. Injekcija bi sada trebala biti ispitana i na ljudima oboljelim od raka be{ike. Uni{tavanje hormona HCG moglo bi djelovati i kao kontraceptiv, a `ene bi mogle ponovo uspostaviti normalnu plodnost godinu nakon zavr{etka terapije.

Naj~e{}e kod djece
Ono {to je manje poznato jeste to da su virusne forme meningitisa puno ~e{}e, ali obi~no prolaze nedetektirane, dijelom zbog bla`eg i benignog klini~kog toka, a dijelom zbog te`e kona~ne potvrde ove dijagnoze. Tokom niza godina, zahvaljuju}i razvoju razli~itih vakcina, bi-

ajno varirati i ~est je slu~aj da su jedine smetnje groznica i iritabilnost te dijagnozu nije mogu}e odbaciti ukoliko se ne prona|u tipi~ni znakovi uko~enog vrata i smetnji pri gledanju na jakom svjetlu. Kod pregleda pacijenta klju~no je uraditi kompletnu neurolo{ku evaluaciju kako bi se isklju~ilo {irenje infekcije na mo`dano tkivo (encefalitis), {to se obi~no manifestira nekim poreme}ajem svijesti ili epilepti~kim napadima.

Reagirati na prvi simptom
Pri pojavi simptoma koji ukazuju na mogu}nost infekcije mo`danih ovojnica, potrebno je odmah kontaktirati ljekara kako bi se provele dodatne analize jer zakasnjela dijagnoza bakterijske forme ovoga oboljenja potencijalno dovodi do smrtnog ishoda, dok sama klini~ka slika nije dovoljna za razlikovanje uzro~nika.

ost vratne muskulature, smetnje pri gledanju u svjetlo te dosta ~esto mu~nina i povra}anje. U ovakvim situacijama, nu`no je uraditi pretragu koja se naziva lumbalna punkcija, a koja ima za cilj da isklju~i postojanje bakterija kao uzro~nika bolesti.

Epilepti~ki napad
Naime, kod bakterijskog meningitisa, klini~ko stanje pacijenta se, u odsustvu terapije, progresivno pogor{ava do kona~nog smrtnog ishoda, dok je tok virusnog meningitisa obi~no benigan i dolazi do spontanog oporavka bez posljedica. Ono {to je va`no napomenuti jeste da izolacija virusa koji je izazvao oboljenje nema nikakav prognosti~ki ili terapijski zna~aj. Klini~ka slika kod djece (ali i odraslih) mo`e zna~-

Uskoro s vama u Avaz Twist Toweru

Jeste i li znal

34

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

39
Karcinom plo~astih stanica (planocelularni karcinom) i ~e{}i karcinom bazalnih stanica (basaliom), oba kancerogene tvorbe, mogu se razviti na kapku kao i na mnogim drugim podru~jima ko`e. Ako tvorba na kapku ne nestane nakon nekoliko sedmica, mora se uraditi biopsija (uklanjanje uzorka i ispitivanje pod mikroskopom), a tvorba se obi~no lije~i hirur{kim postupkom

Dr
Lubenicu na sto
Osim {to mo`da mo`e pobolj{ati seksualni `ivot, lubenica je dobra i za srce, imunolo{ki sistem, ali i za osobe koje boluju od dijabetesa tip 2. Povoljan u~inak lubenice na srce jednim se dijelom tako|er temelji na djelovanju aminokiseline citrulin, {to je nau~no dokazano. Ispitanicima je nakon tri sedmice redovnog ispijanja soka od lubenice izmjeren 22 posto vi{i nivo arginina. Iz aminokiseline arginin nastaje du{ikov oksid, za koji je poznato da sni`ava krvni pritisak, spre~ava gru{anje krvi i {titi od infarkta miokarda i mo`danog udara.

ORDINACIJA

Ponavljaju}a trauma zgloba mo`e dovesti do pojave artroti~nih promjena zglobova. Nije rijetka pojava ograni~enog obima pokreta u zglobovima, kao i smanjenje mi{i}ne mase zbog slabosti mi{i}a. Sve je to mogu}e sprije~iti pravilnim odr`avanjem dnevnih aktivnosti i programom svakodnevnih vje`bi

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Bol u potkoljenici i stopalu

Dr
~ni kapci imaju klju~nu ulogu u za{titi o~iju. Oni poma`u {irenju vla`nosti (suza) po povr{ini o~iju kada se zatvore te osiguravaju mehani~ku prepreku ozlje|ivanju refleksno se zatvaraju}i kada se neki predmet previ{e pribli`i oku. Refleks podsti~e vi|enje nekog predmeta koji se pribli`ava, dodir predmeta na povr{ini oka ili kada su trepavice izlo`ene vjetru ili malim ~esticama kao {to su pra{ina ili pijesak. Na o~nim kapcima mogu nastati nekancerogene (benigne) i kancerogene (maligne) novotvorevine. Jedna od naj~e{}ih vrsta benignog tumora je ksantelazma, `uto-bijela, plitka tvorba koja se sastoji od masnog materijal, a nastaje usljed nagomilavanja specifi~nih }elija (makrofaga) ispunjenih lipidnim materijalom u ko`u kapaka.

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Prof. dr. Edin Suljagi}

Koje su promjene mogu}e na o~nim kapcima

Problem nekad prave visoke potpetice, a nekad - dijabetes
Lije~enje je konzervativno, uklju~enje u program fizikalne terapije, kao i pravilan izbor ortopedskih ulo`aka
od `ena bolovi u stopalu obi~no po~inju u njegovom prednjem dijelu. Nakon kra}eg hodanja pojavljuje se jaka bol u prednjem svodu stopala s u~estalim sijevanjem prema prstima. Problem nastaje zbog toga {to no{enje visokih potpetica dovodi do spu{tanja prednjeg svoda stopala i pro{irenja glavica stopalnih kostiju, {to su`ava prostor nervima u prednjem dijelu stopala pa, uz neuralgi~nu bol, ~esto nastaju i bolni pritisci pod glavicama stopalnih kostiju.

Od obi~nih tumora do kancerogenih tvorevina
Neke promjene na o~nim kapcima mogu ukazati na povi{en nivo holesterola u krvi

Jabuke s korom
Konzumiranje jedne jabuke dnevno zaista ima sjajne u~inke po zdravlje - ubla`ava simptome astme i alergija, a dr`i i te`inu pod kontrolom. Jabuke vjerovatno imaju veliku ulogu i u smanjenju rizika od dijabetesa tipa 2, {to potvr|uju brojna istra`ivanja koja su dokazala da `ene koje jedu jabuku svakog dana imaju 28 posto manje {anse da obole od njega. Kora jabuke sadr`i najvi{e polifenola (biljni spojevi s velikom antioksidativnom aktivno{}u) i antioksidanata pa se zato potrudite da je pojedete ~itavu.

K

O

Soja odla`e pubertet

Zeleni ~aj za ko`u
Na o~nim kapcima mogu nastati benigne i maligne novotvorine

U~estali gr~evi
Zanemarivanje ovih promjena dovodi do neugodnosti, a kod osoba koje boluju od {e}erne bolesti mo`e dovesti i do stvaranja bolnih, te{ko izlje~ivih rana. No, nije rije~ samo o toj vrsti problema. @ene se ~esto `ale na povremene bolove u stopalima i potkoljenicama, u~estale gr~eve u listovima i, ponekad, vrlo jake bolove u potkoljenicama. Nerijetko se bol pojavljuje u prednjem dijelu stopala i „sijeva“ prema prstima. Detaljnija analiza pokazuje „skra}enje“ stra`nje skupine mi{i}a potkoljenice, pro{iren masni jastuk pete, bolno podru~je „petnog trna“ i pritisak na nervni splet u prednjem dijelu stopala. Rijetko se svi ovi siTreba odmarati noge i {tititi ko`u od trauma

Nova studija nau~nika iz Njema~ke prou~avala je utjecaj unosa soje i hranljivih vlakana na vrijeme ulaska djece u pubertet. Ustanovljeno je da djevoj~ice koje unose najvi{e soje ulaze u pubertet oko osam mjeseci kasnije u pore|enju s djevoj~icama koje konzumiraju najmanje soje. S druge strane, unos soje nije utjecao na vrijeme ulaska dje~aka u pubertet. Iako su rezultati ranijih studija doveli u vezu unos hranljivih vlakana i kasniji ulazak u pubertet, ovo istra`ivanje to nije uspjelo potvrditi.

mptomi pojave odjednom, ali kod rje{avanja onih koji su se pojavili i prepoznavanja promjena na stopalu treba misliti i na tegobe koje se jo{ nisu pojavile, ali }e se to ubrzo dogoditi. Preporu~uje se mijenjati visina potpetice, kako bi se mi{i}i potkoljenice i stopala „odmorili“. Lije~enje je konzervativno, uklju~enje u program fizikalne terapije (elektroterapija, sonoterapija, kineziterapija), kao i pravilan izbor ortopedskih ulo`aka. Sljede}i na „listi problemati~nih stopala“ su dijabeti~ari. Kod njih dolazi i do promjene boje i temperature ko`e na stopalima ili bola u nozi kod odmaranja

Svakodnevna kontrola
Preporu~uje se svakodnevna kontrola stopala kako bi se prevenirale ili smanjile promjene, te odr`avanje noktiju pal~eva nogu kratkim i ravnim. Pored pa`ljive dnevne provjere ko`e, pacijenta treba obu~iti tehnikama laganog ~i{}enja i banjanja nogu te kako nanositi puder ili kremu da bi ko`a ostala suha i elasti~na i da bi se sprije~ilo njeno pucanje. Ovu preventivnu mjeru mnogo je lak{e izvoditi nego lije~iti pucanje ko`e. ili u toku hodanja. S obzirom na to da su noge najkori{teniji dio tijela tokom dana, one su obi~no najzahva}enije, te se javlja otok stopala ili sko~nog zgloba, otvorena rana koja sporo zarasta, urastao nokat velikog prsta noge, `ulj na stopalu, naprslina ko`e, posebno oko pete. Problemi se mogu prevenirati ili minimizirati redukcijom rizika. Treba odmarati noge i {tititi ko`u kod ranih pojava trauma. Obu}a treba biti udobna, bez ikakvog pritiska na pojedine dijelove stopala, a ~arape ne smiju biti uske da ne bi stezale i usporavale cirkulaciju. sjedenje, da ne bi do{lo do otoka nogu, a po`eljno je ~e{}e hodanje. Ponavljaju}a trauma zgloba mo`e dovesti do pojave artroti~nih promjena zglobova. Nije rijetka pojava ograni~enog obima pokreta u zglobovima, kao i smanjenje mi{i}ne mase zbog slabosti mi{i}a. Sve je to mogu}e sprije~iti pravilnim odr`avanjem dnevnih aktivnosti i programom svakodnevnih vje`bi. Vodi~ kontrole bola, simptoma perifernih promjena na nervima i neuropatije stopala je nivo {e}era u krvi, a kod pojave intenzivnije bolnosti preporu~uje se uzimati analgetike, lokalne anestetike, kao i uklju~enje fizikalne terapije. Ukoliko se predugo ~eka lije~enje, mo`e do}i do nepovratnih posljedica, ~iji je krajnji rezultat amputacija.

Laserski tretman
Obi~no se javlja na unutra{njim polovinama o~nih kapaka u vidu jasno ograni~enih `u}kastih ili narand`astih, lako izdignutih i ravnih plo~a. Kod ovih pacijenata obavezan je pregled holesterola u krvi, jer se kod jedne tre}ine mo`e na}i hiperholesterolemija, ali se mogu vidjeti i kod pacijenata s normalnom koncentracijom lipoproteina u krvi. Terapija podrazumijeva korekciju metaboliti~kog poreme}aja, ukoliko on postoji, dok se promjene mogu odstraniti u zavisnosti od veli~ine primjenom trihloracetilnom kiselinom, zatim

hirur{ki - elektrohirur{ki ili ekscizijom u lokalnoj anesteziji. Laserski tretman Erbium yag laserom je najefikasniji. Upotrebom lasera nije potrebno {ivenje niti zatvaranje oka nakon zahvata (tzv. beskrvni zahvat). Mogu}e je ukloniti izrasline u samo nekoliko minuta bez o{te}enja okolnog tkiva i trepavica zbog izuzetne preciznosti laserske zrake. Neposredno nakon tretmana javljaju se korice koje nestaju za pet do sedam dana. Ostaje blago crvena ko`a koja u potpunosti zacjeljuje (nestaje crvenilo) u narednih mjesec dana. Druga mogu}a promjena na kapku je hemangiom koji se javlja u prvim godinama `ivota, a rije~ je

Virusi herpesa
Herpes simplex i herpes zoster su infekcije koje se tako|er mogu lokalizirati na o~nim kapcima. Herpes zoster je pra}en jakim bolovima i hitno zahtijeva tretman dermatologa, kako zbog primjene lijekova tako i radi zbrinjavanja komplikacija. Na o~nim kapcima se ~esto pojavljuje i vitiligo, posebno u dje~ijoj dobi. Sre}om, kod djece takav oblik vitiliga obi~no se repigmentira do kraja puberteta. o benignom tumoru, posljedici hiperplazije krvnih sudova. Razli~ite je lokalizacije i veli~ine. Ispoljava se u vidu crvenkasto-modrog ~vori}a koji se pove}ava pri pla~u i naprezanju djeteta. Postoji mogu}nost da spontano involuira, osim ako svojom veli~inom ugro`ava vid. Vrsta hemangioma je i naevus flameus ( PWS ), crvenkasta promjena u nivou ko`e. Lije~enje se sastoji u obliteraciji krvnih sudova tumora Nd Yag laserom. Obi~no je dovoljan samo jedan tretman da bi se postigao zadovoljavaju}i terapijski rezultat. Dermoidna cista je tako|er uro|eni tumor koji se naj~e{}e nalazi u lateralnom dijelu gornjeg kapka. Radi se o elasti~noj formaciji, koja nije vezana za ko`u, a ponekada svojom peteljkom ulazi u orbitu. Ova cisti~na formacija sadr`i pored epiderma adneksa ko`e (lojne i znojne `lijezde) i njihove produkte u svojoj {upljini. Lije~enje se obavlja hirur{ki.

Obavezna biopsija
Karcinom plo~astih stanica (planocelularni karcinom) i ~e{}i karcinom bazalnih stanica (basaliom), oba kancerogene tvorbe, mogu se razviti na kapku kao i na mnogim drugim podru~jima ko`e. Ako tvorba na kapku ne nestane nakon nekoliko sedmica, mora se uraditi biopsija (uklanjanje uzorka i ispitivanje pod mikroskopom), a tvorba se obi~no lije~i hirur{kim postupkom. Na kapcima se mogu pojaviti i milijarne ciste, kao i sebacealne hiperplazije obje promjene su bezazlene, dobro}udne i najjednostavnije se mogu ukloniti laserskim tretmanima (Erbium i CO2 ).

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 035 22 55 06 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44
Dermatolo{ki pregledi Alergolo{ka testiranja Kompletan kozmeti~ki program BOTOX tehnika uklanjanja bora oko o~iju, sa ~ela i bora mrgo|enja RESTYLANE tehnika pove}anja usana Lasersko uklanjanje dla~ica laserska epilacija Lasersko uklanjanje plavih i crvenih kapilara na licu i nogama Lasersko odstranjivanje spolnih bradavica, virusnih bradavica, benignih izraslina na ko`i, Hemijski piling Lasersko skidanje tetoaza Frakcijski laser za uklanjanje o`iljaka od akni.

Izbor obu}e
Preporu~uje se no{enje posebno napravljenih cipela ili ulo`aka, {to }e pomo}i u spre~avanju nastajanja no`nih trauma. Ne preporu~uje se du`e

Preplanula boja tena je povr{inska pigmentacija ko`e koja se neminovno svakodnevno lju{ti. Suha ko`a lju{ti se br`e od ko`e koja je dobro hidratizirana i zato je najva`nije pravilo o~uvanja prirodnog i sjajnog ljetnog tena upravo intenzivna hidratacija. Svakodnevnim unosom dva litra vode dnevno ko`a ne}e postati `edna, a boja ne}e tako brzo izblijedjeti. Moglo bi se re}i da je zeleni ~aj pravi ~arobni napitak za ljudsko zdravlje, a njegovo pozitivno djelovanje manifestira se i na ko`i. Antioksidansi iz zelenog ~aja pru`aju za{titu od o{te}enja DNK koje uzrokuje UV zra~enje.

oglasi
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“, broj 12/03), i Odluke o poni{tenju i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Kladanj („Slu`beni glasnik Op}ine Kladanj“, broj 3/10, Op}insko vije}e Kladanj, PONI[TAVA JAVNI OGLAS Za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Kladanj, objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj 63/09 od 7. 10. 2009. godine i „Dnevnom avazu“ od 5. 10. 2009. godine i istovremeno Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“, broj 12/03), Odluke o utvr|ivanju kriterija i raspisivanju oglasa za imenovanje ~lanova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Kladanj i Odluke o poni{tenju i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JZU „Dom zdravlja“ Kladanj, Op}insko vije}e Kladanj, raspisuje Broj: 01-94/10 Datum: 03. 08. 2010. godine

Dnevni avaz
MJE[OVITA SREDNJA [KOLA „VITEZ“ VITEZ

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

35

Na osnovu ~lana 100. Zakona o srednjoj {koli (Sl. novine SBK-a, broj: 11/01) i odluke Upravnog odbora {kole, raspisuje se

za prijem u radni odnos
1. Profesor matematike - puna norma ~asova, na neodre|eno radno vrijeme 2. Profesor bosanskog jezika i knji`evnosti - 10 ~asova nastave sedmi~no na odre|eno radno vrijeme 3. Profesor fizike - 14 ~asova nastave sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme 4. Profesor ekonomike i organizacije poslovanja - 4 ~asa nastave sedmi~no na odre|eno radno vrijeme 5. Profesor muzi~ke kulture - 3 ~asa nastave sedmi~no, na odre|eno radno vrijeme 6. Profesor likovne kulture - 3 ~asa + 2 ~asa estetike sedmi~no na odre|eno radno vrijeme 7. Profesor psihologije i logike - 4 ~asa nastave sedmi~no na odre|eno radno vrijeme 8. Profesor stru~nih predmeta saobra}ajne struke - 17 ~asova nastave sedmi~no na odre|eno radno vrijeme 9. Profesor stru~nih predmeta ma{inske struke - 13 ~asova nastave sedmi~no na odre|eno radno vrijeme Prednost pri prijemu u radni odnos imaju kandidati koji vr{e dopunu norme u {kolama SBK-a. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o srednjoj {koli i Nastavnim planom i programom, kandidati su du`ni ispuniti i posebne uslove tra`ene konkursom, te je stoga potrebno dostaviti originale ili ovjerene fco. sljede}ih dokumenata: - diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (visoka stru~na sprema); - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; - potvrda zavoda za zapo{ljavanje o periodu ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom; - ovjeren prepis ocjena sa fakulteta tokom studija; - ovjerena fco, radne knji`ice ili potvrda poslodavca kao dokaz o radnom sta`u u struci nakon diplomiranja; - kandidati koji `ive u porodici u kojoj niko nije zaposlen ili nema stalni izvor prihoda trebaju dostaviti ku}nu listu i za odrasle ~lanove u`e porodice (supru`nik, djeca, roditelji) dokaz o nezaposlenosti; - rje{enje o invalidnosti za kandidate kod kojih je utvr|ena invalidnost; - rodni list - vjen~ani list (ne stariji od 6 mjeseci); - kratku biografiju, adresu i kontakt telefon; - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 6 mjeseci); - ljekarsko uvjerenje dostaviti po prijemu. Izbor kandidata obaviti }e se po Kriteriju o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih radnih mjesta u javnim osnovnim i srednjim {kolama SBK-a. Intervju sa kandidatima obaviti }e se 19. 08. 2010. godine u 9 sati u prostorijama {kole. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokumentima dostaviti li~no ili na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola „Vitez“ u Vitezu Ul. Ilije Petrovi}a b.b. 72250 Vitez Tel./Fax: 030/717-540 i 030/717-541

KONKURS

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU DOM ZDRAVLJA KLADANJ
1. Raspisuje se javni oglas za imenovanje ~lanova Upravnog odbora JZU Dom zdravja Kladanj i to: - 3 (tri) ~lana iz reda osniva~a, 2. Opis pozicije: Upravni odbor - donosi Statut i druga akta ustanove u skladu sa zakonom, - imenuje i razrje{ava direktora ustanove, - utvr|uje planove rada i razvoja, - utvr|uje godi{nji program rada, - donosi finansijski plan, - usvaja godi{nji obra~un, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enja o pravima, obavezama i odgovornostima radnika u skladu sa zakonom i drugim op}im aktima ustanova, - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima ustanove. Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. Kona~no imenovana lica ostvarit }e pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u skladu sa zakonom i uvjetima utvr|enim op}im aktom ustanove. 3. Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uslove: A) Op}i uslovi: - da su stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci) - da su zdravstveno sposobni za obavljanje posla za koji se kandiduju, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa) - da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Heregovine, (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da su dr`avljani BiH, (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci), - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju, u roku od 5 godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne, (dokaz: akt izdat od strane nadle`nog organa - suda), - da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandiduju, (dokaz: akt izdat od strane nadle`nog organa - suda). B) Posebni uslovi: - da imaju najmanje vi{u odnosno visoku stru~nu spremu i radno iskustvo od najmanje 3 godine poslije sticanja vi{e odnosno visoke stru~ne spreme (dokaz: diploma, odnosno uvjerenje i potvrda o radnom iskustvu), - da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nemaju privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju, (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nisu ~lanovi niti jednog upravnog ili nadzornog odbora, (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj: 16/02), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). Uz prijavu koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu stana i kontakt telefon, kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa. Napomena: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od nadle`ne zdravstvene ustanove kandidati }e dostaviti u roku od 15 dana od dana imenovanja na navedenu poziciju. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu za oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. Prijavu sa potrebnim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom „Prijava za javni oglas - ne otvarati“ na adresu: Op}ina Kladanj Op}insko vije}e, 75280 Kladanj, ulica Kladanjske brigade broj 2. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Nakon intervjua Komisija za izbor }e putem pismene preporuke predlo`iti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti je Op}inskom vije}u na dalje razmatranje i kona~no imenovanje. Kona~no imenovanje }e se objaviti u Slu`benim novinama Federacije BiH. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}ina Kladanj Op}insko vije}e Broj: 01-05-2774/09 Kladanj; 21. 7. 2009. godine Predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Nijaz ^orbi}, dipl. ing.

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA Za period 01. 01. - 30. 06. 2010. godine
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora

- ~lanovi uprave II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira-dionica emitenta s pravom glasa III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz Bilansa stanja AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitalae) Ukupna aktiva PASIVA a) Kapital b) Upisani osnovni kapital c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze e) Ukupna pasiva Podaci iz Bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi b) Rashodi c) Dobit/gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja

Javno komunalno preduze}e „JABLANICA“ DD JKP „JABLANICA“ DD Ul. Omladinsko {etali{te bb (biv{a ulica @eljezni~ka bb) Tel: 036 752 378 Fax: 036 753 183 e-mail: javnokom@bih.net.ba Neziri} Nazif, predsjednik; Be{i} Mirela, ~lan; Dervi{begovi} Amra, ~lan Red`i} Mustafa, direktor

56.887; 17,50 KM OP]INA JABLANICA, Arfad`an Emir; HYPO ALPE ADRIA BANK dd Mostar

1.145.648 1.425.743 2.571.391 619.759 995.522 295.818 1.655.814 2.571.391 885.624 914.710 - 29.086 - 29.086

36

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

37

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAÈKO-NERETVANSKI KANTON OPÆINSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 P 017056 06 P Mostar, 29. 06. 2010. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovaèko-neretvanska upanija/kanton OPÆINSKI SUD U ÈAPLJINI Broj: 53 0 Mal 031853 10 Mal Èapljina, 9. 7. 2010. godine Opæinski sud u Èapljini u pravnoj stvari tu itelja JP Elektroprivreda HZ HB dd Mostar (u èijem sastavu se nalazi organizacijska jedinica - Opskrba elektriènom energijom, Opskrbno podruèje - Jug) Zagrebaèka 1 Mostar, protiv tu enog Zdenko Katura, Ul. Mimoza br. 106, Neum, radi isplate duga, v.sp. 361,21 KM na osnovu èl. 348. st. 3. ZPP-a objavljuje

OGLAS
Opæinski sud u Mostaru, sudija Merima Æatiæ, u pravnoj stvari tu itelja UniCredit Bank d.d. kao pravni sljednik Zagrebaèke banke BH d.d., ul. K. Stepinca bb, Mostar, zastupan po zakonskom zastupniku, a ovaj po punomoæniku Nikici Bubalo, zaposleniku tu itelja, protiv tu enih 1. Jadranka (Milan) Balaæ, iz Prijedora, Morica Levog 17, 2. Ilija (Gojko) Krajišnik, iz Prijedora, Svetozara Markoviæa 7, 3. Mile (Uroš) Miljeviæ, iz Prijedora, Kozarska 21 i 4. Saša (Velimir) Bajiæ, iz Prijedora, I. G. Kovaèeviæa 4, radi vraæanja duga po Ugovoru o namjenskom kreditu br. st. 96 od 19. 4. 2004. godine, nakon glavne rasprave zakljuèene dana 29. 04. 2010. godine, u prisustvu punomoænika tu itelja i u odsustvu uredno pozvanih tu enih, donio je dana 19. 5. 2010. godine slijedeæu

OGLAS
Dana 31. 3. 2010. godine kod ovog suda je podnesena tu ba u pravnoj stvari tu itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ dd Mostar (u èijem sastavu se nalazi organizacijska jedinica - Opskrba elektriènom energijom, Opskrbno podruèje - Jug), protiv tu enog Zdenko Katura, ul. Mimoza br. 106, Neum, radi isplate duga u kojoj je tu itelj predlo io da se tu eni obave e da tu itelju isplati ukupan iznos glavnog duga za potrošenu elektriènu za vrijeme od 30. 11. 2008. godine do 16. 3. 2010. godine u visini od 361,21 KM sa zateznom kamatom po stopi iz èlana 277. ZOO-a i to od dana podnošenja ove tu be, pa do konaène isplate, te nadoknadi tu itelju troškove parniènog postupka, sve u roku od 30 dana, i pod prijetnjom izvršenja. Ovim putem se tu enom Zdenku Katura ul. Mimoza br. 106, Neum, dostavlja tu ba na odgovor, pa je tu eni du an da u skladu sa odredbom èl. 70 i 71 ZPP-a najkasnije u roku do 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu bu u protivnom sud æe donijeti presudu kojom se usvaja tu beni zahtjev (presuda zbog propuštanja) u smislu odredaba èl. 182. ZPP-a. Obavještava se tu eni da se dostava tu be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (èl. 348. st. 4. ZPP-a). Sudija Emilija Zrniæ

PRESUDU
Du ni su tu eni solidarno isplatiti tu itelju dug u iznosu od 21.526,24 KM, sa zakonskom zateznom kamatom poèev od 28. 7. 2006. godine kao dana otkaza ugovora o kreditu do isplate, kao i tu itelju naknaditi troškove postupka u iznosu od 1.308,50 KM, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja ove presude pa do isplate, sve u roku od 30 dana. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dozvoljena je alba u roku od 30 dana od dana prijema Kantonalnom sudu u Mostaru, putem ovog suda. Napomena: Dostava presude smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (èl. 348. st. 4. ZPP-a). Sudija Merima Æatiæ

U PRODAJI

38

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi
U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka a. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka a. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenata objavljujemo

IZVJE[TAJ O POSLOVANJU ZA PERIOD 1. 1. - 30. 6. 2010. GODINE
I OP]I PODACI O EMITENTU Puna i skra}ena firma Adresa sjedi{ta Broj telefona i telefaksa e-mail adresa Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora DIONI^KO DRU[TVO RUDNIK SOLI „TUZLA“ TUZLA Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla Hasana Brki}a 72, 75000 Tuzla telefon: 035/321-450, 321-453; fax 035/281-652 rudnik.soli@bih.net.ba Muzafer Brigi}-predsjednik Pa{i}-[kripi} Dinka-~lan Mirsad Had`i}-~lan Avdi} Zijad-~lan Tomi} Bo`o-~lan Midhat Katani}-generalni direktor Kemal Bakalovi}-izvr{ni direktor za tehni~ke poslove Frano Josipovi}-izvr{ni direktor za ekonomsko-finansijske poslove i komercijalne poslove Nevzeta Bajri}-izvr{ni direktor za pravne poslove Amir Su{i} - izvr{ni direktor za investicije D`avid Bijedi} - Izvr{ni direktor za razvoj Fikreta Kova~ - sekretar dru{tva

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD - 1. 1. 2010 - 30. 6. 2010. GODINE
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica, - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora - ~lanovi Uprave II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira-dionica

^lanovi Uprave

Dioni~ko dru{tvo „Vemal“ Te{anj d.d. Nesuha Me{i}a br. 1 Te{anj 032-650-790 Had`an Mirsad, predsjednik, Hrvi} Rusmir, Hrvi} Adnan Hasani} Nurija, direktor, Brka Smajo, Me{inovi} [emsa

91682, 40,00 KM AS D.O.O. T e{anj 34,4026%emitenta s pravom glasa Hrvi} Rusmir 13,6635%, [i{i} Sejad 7,1704%, ]ori} Ejub 7,1595%

II PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA broj emitovanih vrijednosnih papira nominalna cijena vrijednosnih papira vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira-dionica emitenta sa pravom glasa III PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva PASIVA a) Kapital b) Upisani osnovni kapital c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze e) Ukupna pasiva Podaci iz bilansa uspjeha: a) Prihodi b) Rashodi c) Gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Gubitak razdoblja

1.519.152 86,40 73,2354% Vlada Tuzlanskog kantona 26,76% ostali dioni~ari

0 144.464.660 3.106.796 0 147.571.456 131.209.642 131.254,733 3.963.141 12.398,673 147.571.456 4.584.363 5.071.710 -487.347 0 -487.347

III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva PASIVA a) Kapital b) Upisani osnovni kapital c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze e) Ukupna pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi b) Rashodi c) Dobit/gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja
1

3.467.137 KM 203.856 KM 3.670.993 KM 3.609.985 KM 3.667.280 KM 16.919 KM 44.089 KM 3.670.993 KM 98.392 KM 89.256 KM 9.136 KM 914 KM 8.222 KM

Izvje{taj obavezno sadr`i faksimil potpisa direktora

POZIV NA PONUDU
Op{tina Vlasenica u ime MLJPI i Fonda za povratak nastupa kao ovla{tena strana za ugovore i poziva sve zainteresovane na dostavljanje zape~a}enih ponuda za izvo|enje radova (nabavka, transport i ugradnja materijala) na rekonstrukciji stambenih jedinica povratnika, u Op{tini Vlasenica. Projektom je obuhva}eno 10 (deset) stambenih jedinica.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 Mals 006357 04 Mals Sarajevo, 22. 12. 2009. godine Op}inski sud Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an , u pravnoj stvari tu`itelja ERONET, pokretne komunikacije d.o.o. ul. Tvrtka Milo{a bb, Mostar, protiv tu`enog D.O.O. ADIS PROM ul. Rakovica broj 45, Ilid`a, koga zastupa direktor Sinanovi} Rifet, radi duga u iznosu od 1.064,64 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH

usluga u visini 1.064,64 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 272,92 KM po~ev od 17. 4. 2004. godine - na iznos od 300,91 KM po~ev od 17. 5. 2004. godine - na iznos od 270,81 KM po~ev od 17. 6. 2004. godine - na iznos od 220,00 KM po~ev od 17. 11. 2004. godine pa sve do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 63,90 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema presude. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Edina Bu~an

Pravo u~e{}a U~e{}e na tenderu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz predmeta poziva na ponudu.

Preuzimanje tenderske dokumentacije: Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op{tine Vlasenica ul. Svetosavska br. 14, u vremenu od 8.00-15.00 sati, od dana objavljivanja obavje{tenja, uz dokaz o uplati iznosa od 100,00 KM po lotu na ra~un 5550060300551120, kod Nove banke ad Banja Luka, vrsta prihoda 729124, {ifra Op{tine 116, u svrhu otkupa tenderske dokumentacije.

OBJAVLJUJE PRESUDU
- zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju ukupan iznos glavnog duga za kori{tenje mobitel

Predaja ponuda: Propisno zapakovane ponude sa naznakm „NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE“ treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu Op{tine Vlasenica ul. Svetosavska br. 14, do 31. 8. 2010. godine do 11.00 sati. Sve zaka{njele ponude }e biti odbijene i ne}e biti uzete u razmatranje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 115645 09 P Sarajevo, 21. 5. 2010. godine

ce br. 203, da na ime duga uplate u korist tu`itelja Mikrokreditna fondacija LOK Sarajevo iznos od 6.910,18 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od dana utu`enja pa sve do isplate, te nadoknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Pozivaju se tu`eni, da u roku od 30 dana, daju odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke, ime njegovog punomo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i potpis. Ako ospore tu`bu, odgovor mora sadr`avati i razloge zbog kojih se osporava, ~injenice na kojima zasniva navode, dokaze kojima se te ~injenice imaju utvrditi, te pravni osnov. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti i protutu`bu. Objavljivanjem ovog oglasa dostava tu`be smatrat }e se izvr{enom, protekom roka od 15 dana. SUDIJA Fazlagi} Lejla, s.r.

OGLAS
Kod ovog suda podnesena je dana 28. 10. 2009. godine tu`ba, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija LOK Sarajevo, ul. Skenderija br. 13, zastupana po punomo}niku Adisu Opra{i}u, advokatu iz Sarajeva, protiv prvotu`enog Isakovi} Akif iz Kaknja, ul. Brnj bb, drugotu`enog Omanovi} Nermina, ul. Dr. Mehmeda Spahe br. 3 i tre}etu`enog Begi} Dervi{ iz Kaknja, ul. Povezice br. 203, radi duga, VSP 6.910,18 KM. . 1. Ovom tu`bom je predlo`eno da sud donese presudu kojom }e obavezati prvotu`enog Isakovi} Akif iz Kaknja ul. Brnj bb, drugotu`enog Ormanovi} Nermina, ul. Dr. Mehmeda Spahe br. 3 i tre}etu`enog Begi} Dervi{ iz Kaknja, ul. Povezi-

Otvaranje ponuda: Ponude }e biti otvorene na javnoj sesiji 31. 8. 2010. godine, u 11.30 sati po lokalnom vremenu na adresi Op{tine Vlasenica.

Napomena: Obavje{tenje o nabavci za tender iz naslova objavljeno je u Slu`benom listu BiH br. 62/10, 2. 8. 2010. godine.

Jeste i li znal

34

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

39
Karcinom plo~astih stanica (planocelularni karcinom) i ~e{}i karcinom bazalnih stanica (basaliom), oba kancerogene tvorbe, mogu se razviti na kapku kao i na mnogim drugim podru~jima ko`e. Ako tvorba na kapku ne nestane nakon nekoliko sedmica, mora se uraditi biopsija (uklanjanje uzorka i ispitivanje pod mikroskopom), a tvorba se obi~no lije~i hirur{kim postupkom

Dr
Lubenicu na sto
Osim {to mo`da mo`e pobolj{ati seksualni `ivot, lubenica je dobra i za srce, imunolo{ki sistem, ali i za osobe koje boluju od dijabetesa tip 2. Povoljan u~inak lubenice na srce jednim se dijelom tako|er temelji na djelovanju aminokiseline citrulin, {to je nau~no dokazano. Ispitanicima je nakon tri sedmice redovnog ispijanja soka od lubenice izmjeren 22 posto vi{i nivo arginina. Iz aminokiseline arginin nastaje du{ikov oksid, za koji je poznato da sni`ava krvni pritisak, spre~ava gru{anje krvi i {titi od infarkta miokarda i mo`danog udara.

ORDINACIJA

Ponavljaju}a trauma zgloba mo`e dovesti do pojave artroti~nih promjena zglobova. Nije rijetka pojava ograni~enog obima pokreta u zglobovima, kao i smanjenje mi{i}ne mase zbog slabosti mi{i}a. Sve je to mogu}e sprije~iti pravilnim odr`avanjem dnevnih aktivnosti i programom svakodnevnih vje`bi

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Bol u potkoljenici i stopalu

Dr
~ni kapci imaju klju~nu ulogu u za{titi o~iju. Oni poma`u {irenju vla`nosti (suza) po povr{ini o~iju kada se zatvore te osiguravaju mehani~ku prepreku ozlje|ivanju refleksno se zatvaraju}i kada se neki predmet previ{e pribli`i oku. Refleks podsti~e vi|enje nekog predmeta koji se pribli`ava, dodir predmeta na povr{ini oka ili kada su trepavice izlo`ene vjetru ili malim ~esticama kao {to su pra{ina ili pijesak. Na o~nim kapcima mogu nastati nekancerogene (benigne) i kancerogene (maligne) novotvorevine. Jedna od naj~e{}ih vrsta benignog tumora je ksantelazma, `uto-bijela, plitka tvorba koja se sastoji od masnog materijal, a nastaje usljed nagomilavanja specifi~nih }elija (makrofaga) ispunjenih lipidnim materijalom u ko`u kapaka.

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Prof. dr. Edin Suljagi}

Koje su promjene mogu}e na o~nim kapcima

Problem nekad prave visoke potpetice, a nekad - dijabetes
Lije~enje je konzervativno, uklju~enje u program fizikalne terapije, kao i pravilan izbor ortopedskih ulo`aka
od `ena bolovi u stopalu obi~no po~inju u njegovom prednjem dijelu. Nakon kra}eg hodanja pojavljuje se jaka bol u prednjem svodu stopala s u~estalim sijevanjem prema prstima. Problem nastaje zbog toga {to no{enje visokih potpetica dovodi do spu{tanja prednjeg svoda stopala i pro{irenja glavica stopalnih kostiju, {to su`ava prostor nervima u prednjem dijelu stopala pa, uz neuralgi~nu bol, ~esto nastaju i bolni pritisci pod glavicama stopalnih kostiju.

Od obi~nih tumora do kancerogenih tvorevina
Neke promjene na o~nim kapcima mogu ukazati na povi{en nivo holesterola u krvi

Jabuke s korom
Konzumiranje jedne jabuke dnevno zaista ima sjajne u~inke po zdravlje - ubla`ava simptome astme i alergija, a dr`i i te`inu pod kontrolom. Jabuke vjerovatno imaju veliku ulogu i u smanjenju rizika od dijabetesa tipa 2, {to potvr|uju brojna istra`ivanja koja su dokazala da `ene koje jedu jabuku svakog dana imaju 28 posto manje {anse da obole od njega. Kora jabuke sadr`i najvi{e polifenola (biljni spojevi s velikom antioksidativnom aktivno{}u) i antioksidanata pa se zato potrudite da je pojedete ~itavu.

K

O

Soja odla`e pubertet

Zeleni ~aj za ko`u
Na o~nim kapcima mogu nastati benigne i maligne novotvorine

U~estali gr~evi
Zanemarivanje ovih promjena dovodi do neugodnosti, a kod osoba koje boluju od {e}erne bolesti mo`e dovesti i do stvaranja bolnih, te{ko izlje~ivih rana. No, nije rije~ samo o toj vrsti problema. @ene se ~esto `ale na povremene bolove u stopalima i potkoljenicama, u~estale gr~eve u listovima i, ponekad, vrlo jake bolove u potkoljenicama. Nerijetko se bol pojavljuje u prednjem dijelu stopala i „sijeva“ prema prstima. Detaljnija analiza pokazuje „skra}enje“ stra`nje skupine mi{i}a potkoljenice, pro{iren masni jastuk pete, bolno podru~je „petnog trna“ i pritisak na nervni splet u prednjem dijelu stopala. Rijetko se svi ovi siTreba odmarati noge i {tititi ko`u od trauma

Nova studija nau~nika iz Njema~ke prou~avala je utjecaj unosa soje i hranljivih vlakana na vrijeme ulaska djece u pubertet. Ustanovljeno je da djevoj~ice koje unose najvi{e soje ulaze u pubertet oko osam mjeseci kasnije u pore|enju s djevoj~icama koje konzumiraju najmanje soje. S druge strane, unos soje nije utjecao na vrijeme ulaska dje~aka u pubertet. Iako su rezultati ranijih studija doveli u vezu unos hranljivih vlakana i kasniji ulazak u pubertet, ovo istra`ivanje to nije uspjelo potvrditi.

mptomi pojave odjednom, ali kod rje{avanja onih koji su se pojavili i prepoznavanja promjena na stopalu treba misliti i na tegobe koje se jo{ nisu pojavile, ali }e se to ubrzo dogoditi. Preporu~uje se mijenjati visina potpetice, kako bi se mi{i}i potkoljenice i stopala „odmorili“. Lije~enje je konzervativno, uklju~enje u program fizikalne terapije (elektroterapija, sonoterapija, kineziterapija), kao i pravilan izbor ortopedskih ulo`aka. Sljede}i na „listi problemati~nih stopala“ su dijabeti~ari. Kod njih dolazi i do promjene boje i temperature ko`e na stopalima ili bola u nozi kod odmaranja

Svakodnevna kontrola
Preporu~uje se svakodnevna kontrola stopala kako bi se prevenirale ili smanjile promjene, te odr`avanje noktiju pal~eva nogu kratkim i ravnim. Pored pa`ljive dnevne provjere ko`e, pacijenta treba obu~iti tehnikama laganog ~i{}enja i banjanja nogu te kako nanositi puder ili kremu da bi ko`a ostala suha i elasti~na i da bi se sprije~ilo njeno pucanje. Ovu preventivnu mjeru mnogo je lak{e izvoditi nego lije~iti pucanje ko`e. ili u toku hodanja. S obzirom na to da su noge najkori{teniji dio tijela tokom dana, one su obi~no najzahva}enije, te se javlja otok stopala ili sko~nog zgloba, otvorena rana koja sporo zarasta, urastao nokat velikog prsta noge, `ulj na stopalu, naprslina ko`e, posebno oko pete. Problemi se mogu prevenirati ili minimizirati redukcijom rizika. Treba odmarati noge i {tititi ko`u kod ranih pojava trauma. Obu}a treba biti udobna, bez ikakvog pritiska na pojedine dijelove stopala, a ~arape ne smiju biti uske da ne bi stezale i usporavale cirkulaciju. sjedenje, da ne bi do{lo do otoka nogu, a po`eljno je ~e{}e hodanje. Ponavljaju}a trauma zgloba mo`e dovesti do pojave artroti~nih promjena zglobova. Nije rijetka pojava ograni~enog obima pokreta u zglobovima, kao i smanjenje mi{i}ne mase zbog slabosti mi{i}a. Sve je to mogu}e sprije~iti pravilnim odr`avanjem dnevnih aktivnosti i programom svakodnevnih vje`bi. Vodi~ kontrole bola, simptoma perifernih promjena na nervima i neuropatije stopala je nivo {e}era u krvi, a kod pojave intenzivnije bolnosti preporu~uje se uzimati analgetike, lokalne anestetike, kao i uklju~enje fizikalne terapije. Ukoliko se predugo ~eka lije~enje, mo`e do}i do nepovratnih posljedica, ~iji je krajnji rezultat amputacija.

Laserski tretman
Obi~no se javlja na unutra{njim polovinama o~nih kapaka u vidu jasno ograni~enih `u}kastih ili narand`astih, lako izdignutih i ravnih plo~a. Kod ovih pacijenata obavezan je pregled holesterola u krvi, jer se kod jedne tre}ine mo`e na}i hiperholesterolemija, ali se mogu vidjeti i kod pacijenata s normalnom koncentracijom lipoproteina u krvi. Terapija podrazumijeva korekciju metaboliti~kog poreme}aja, ukoliko on postoji, dok se promjene mogu odstraniti u zavisnosti od veli~ine primjenom trihloracetilnom kiselinom, zatim

hirur{ki - elektrohirur{ki ili ekscizijom u lokalnoj anesteziji. Laserski tretman Erbium yag laserom je najefikasniji. Upotrebom lasera nije potrebno {ivenje niti zatvaranje oka nakon zahvata (tzv. beskrvni zahvat). Mogu}e je ukloniti izrasline u samo nekoliko minuta bez o{te}enja okolnog tkiva i trepavica zbog izuzetne preciznosti laserske zrake. Neposredno nakon tretmana javljaju se korice koje nestaju za pet do sedam dana. Ostaje blago crvena ko`a koja u potpunosti zacjeljuje (nestaje crvenilo) u narednih mjesec dana. Druga mogu}a promjena na kapku je hemangiom koji se javlja u prvim godinama `ivota, a rije~ je

Virusi herpesa
Herpes simplex i herpes zoster su infekcije koje se tako|er mogu lokalizirati na o~nim kapcima. Herpes zoster je pra}en jakim bolovima i hitno zahtijeva tretman dermatologa, kako zbog primjene lijekova tako i radi zbrinjavanja komplikacija. Na o~nim kapcima se ~esto pojavljuje i vitiligo, posebno u dje~ijoj dobi. Sre}om, kod djece takav oblik vitiliga obi~no se repigmentira do kraja puberteta. o benignom tumoru, posljedici hiperplazije krvnih sudova. Razli~ite je lokalizacije i veli~ine. Ispoljava se u vidu crvenkasto-modrog ~vori}a koji se pove}ava pri pla~u i naprezanju djeteta. Postoji mogu}nost da spontano involuira, osim ako svojom veli~inom ugro`ava vid. Vrsta hemangioma je i naevus flameus ( PWS ), crvenkasta promjena u nivou ko`e. Lije~enje se sastoji u obliteraciji krvnih sudova tumora Nd Yag laserom. Obi~no je dovoljan samo jedan tretman da bi se postigao zadovoljavaju}i terapijski rezultat. Dermoidna cista je tako|er uro|eni tumor koji se naj~e{}e nalazi u lateralnom dijelu gornjeg kapka. Radi se o elasti~noj formaciji, koja nije vezana za ko`u, a ponekada svojom peteljkom ulazi u orbitu. Ova cisti~na formacija sadr`i pored epiderma adneksa ko`e (lojne i znojne `lijezde) i njihove produkte u svojoj {upljini. Lije~enje se obavlja hirur{ki.

Obavezna biopsija
Karcinom plo~astih stanica (planocelularni karcinom) i ~e{}i karcinom bazalnih stanica (basaliom), oba kancerogene tvorbe, mogu se razviti na kapku kao i na mnogim drugim podru~jima ko`e. Ako tvorba na kapku ne nestane nakon nekoliko sedmica, mora se uraditi biopsija (uklanjanje uzorka i ispitivanje pod mikroskopom), a tvorba se obi~no lije~i hirur{kim postupkom. Na kapcima se mogu pojaviti i milijarne ciste, kao i sebacealne hiperplazije obje promjene su bezazlene, dobro}udne i najjednostavnije se mogu ukloniti laserskim tretmanima (Erbium i CO2 ).

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 035 22 55 06 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44
Dermatolo{ki pregledi Alergolo{ka testiranja Kompletan kozmeti~ki program BOTOX tehnika uklanjanja bora oko o~iju, sa ~ela i bora mrgo|enja RESTYLANE tehnika pove}anja usana Lasersko uklanjanje dla~ica laserska epilacija Lasersko uklanjanje plavih i crvenih kapilara na licu i nogama Lasersko odstranjivanje spolnih bradavica, virusnih bradavica, benignih izraslina na ko`i, Hemijski piling Lasersko skidanje tetoaza Frakcijski laser za uklanjanje o`iljaka od akni.

Izbor obu}e
Preporu~uje se no{enje posebno napravljenih cipela ili ulo`aka, {to }e pomo}i u spre~avanju nastajanja no`nih trauma. Ne preporu~uje se du`e

Preplanula boja tena je povr{inska pigmentacija ko`e koja se neminovno svakodnevno lju{ti. Suha ko`a lju{ti se br`e od ko`e koja je dobro hidratizirana i zato je najva`nije pravilo o~uvanja prirodnog i sjajnog ljetnog tena upravo intenzivna hidratacija. Svakodnevnim unosom dva litra vode dnevno ko`a ne}e postati `edna, a boja ne}e tako brzo izblijedjeti. Moglo bi se re}i da je zeleni ~aj pravi ~arobni napitak za ljudsko zdravlje, a njegovo pozitivno djelovanje manifestira se i na ko`i. Antioksidansi iz zelenog ~aja pru`aju za{titu od o{te}enja DNK koje uzrokuje UV zra~enje.

40

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORA@DE OP]INA GORA@DE JU ZA PRED[KOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Tel. 038/221-471 Broj: 157/2010 Datum: 2. 8. 2010 godine Na osnovu ~lana 56. i ~lana 78. Zakona o pred{kolskom odgoju i obrazovanju BPK Gora`de (Sl. novine BPK br. 15/09), i Odluke UO-a broj 155/10 od 2. 8. 2010. godine, Upravni odbor JU za Pred{kolski odgoj i obrazovanje Gora`de, raspisuje: 1. Diplomu o zavr{enoj {kolskoj spremi (VII stepen u oblasti pred{kolskog odgoja i obrazovanja) 2. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za odgajatelja 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 4. Uvjerenje o neka`njavanju - Op}inski i Kantonalni sud (ne starije od 6 mjeseci) 5. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) III Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije. Primljeni kandidat du`an je u roku od 7 dana od prijema prilo`iti ljekarsko uvjerenje. IV Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu vrti}a: JU Pred{kolski odgoj i obrazovanje Ul. Mar{ala Tita br. 6.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO Broj: 65 0 P 045932 08 P Sarajevo, 12. 7. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`idi} Sanela postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Organizacije LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 13 zastupanog po punomo}niku Opra{i} Adisu advokatu iz Sarajeva protiv tu`enih BRKLJA^ DALIBORA, iz Bijeljine, ul. Dimitrija Tucovi}a br. 110 i VIDOVI] @ELJKA iz Bijeljine, ul. M. Obili}a br. 92 radi duga v.s.p. 6.082,52 KM van ro~i{ta donio je dana 12. 7. 2010. godine sljede}u:

KONKURS
Za prijem u radni odnos na odre|eno radno vrijeme I Raspisuje se Konkurs za radno mjesto odgajatelja na odre|eno radno vrijeme do povratka uposlenice sa funkcije, a ne du`e od 30. 6. 2012. godine II Uz prijavu na Konkurs sa kra}om biografijom, kandidati su du`ni pored op{tih uslova propisanih Zakonom dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i to:

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuju se prvotu`eni Brklja~ Dalibor i drugotu`eni Vidovi} @eljko da na ime duga uplate u korist tu`itelja LOK Micro Sarajevo iznos od 6.082,52 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 6. 10. 2007. godine pa sve do isplate, te naknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 694,90 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Dana 3. 6. 2008. godine ovaj sud je zaprimio tu`bu tu`itelja zastupanog po punomo}niku Opra{i} Adisu advokatu iz Sarajeva protiv tu`enih radi duga. U tu`bi je navedeno da su tu`itelj i prvotu`eni zaklju~ili ugovor o namjenskom kreditu kojim se tu`itelj obavezao da na ruke prvotu`enog Brklja~ Dalibora isplati kredit u iznosu od 5.000,00 KM, dok je prvotu`eni preuzeo obavezu otplate navedenog kredita u iznosu od 6.635,52 KM, te da je tu`itelj svoju obavezu iz predmetnog kredita u potpunosti izvr{io, odnosno na ruke prvotu`enog isplatio ugovoreni iznos od 5.000,00 KM dok je prvotu`eni svoju obavezu vra}anja kredita djelimi~no ispunio, tako da je umjesto ugovorenog iznosa od 6.635,52 KM zaklju~no sa 8. 5. 2008. godine, uplatio iznos od 553,00 KM, te time ostao u obavezi tu`itelja uplatiti iznos od 6.082,52 KM, te da je tu`itelj u vi{e navrata upozoravao prvotu`enog na njegovu obavezu, te da je tu`itelj upozorio i drugotu`enog na njegovu obavezu koju je stekao po osnovu Saglasnosti kojom prihvata obavezu prvotu`enog, pa kako tu`eni nisu ispunili svoje obaveze, odnosno kako nisu uplatili na ra~un tu`itelja ugovoreni iznos predlo`eno je da sud donese odluku kao u izreci presude. Kako tu`eni u ostavljenom zakonskom roku iz ~lana 70. stav 1 ZPP-a i to prvotu`eni od dana 12. 5. 2010. godine i drugotu`eni od dana 29. 8. 2008. godine kao dana prijema tu`be sa prilozima i dopisom u kojoj tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja nisu dostavili pismeni odgovor na tu`bu, to je tu`beni zahtjev usvojen primjenom odredbi ~lana 182 ZPP-a. Odluku o tro{kovima postupka sud je donio na osnovu ~lana 386 stav 1 ZPP-a i isti se sastoji od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 182,47 KM, takse na presudu u iznosu od 91,23 KM, te tro{kova zastupanja tu`itelja po punomo}niku i to tro{kova sastava tu`be od 3. 6. 2008. godine u iznosu od 360,00 KM te PDV 17 % u iznosu od 61,20 KM {to ukupno iznosi 694,90 KM sve u skladu sa Zakonom o sudskim taksama i va`e}om Advokatskom tarifom. SUDIJA D`idi} Sanela POUKA: Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba u smislu odredbi ~lana 183 stav 1 ZPP-a.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 062392 08 P Sarajevo, 27. 5. 2010. god. Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 ZPP-a (Slu`bene novine FBiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja HASAN HOTA iz Sarajeva, ul. Juki}eva 77, protiv tu`enog UNIS Prodajno servisni centar Vogo{}a, ul. Muje [ejte br. 7 i Fra An|ela Zvizdovi}a br. 7., radi isplate iz radnog odnosa, OBJAVLJUJE

POZIV ZA PRIPREMNO RO^I[TE za
UNIS Prodajno servisni centar Vogo{}a, ul. Muje [ejte br. 7 i Fra An|ela Zvizdovi}a br 7 Za dan 13. 9. 2010. god. u 13,00 sati u sobu br. 325/III. Sudija Vesna Merdanovi}

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

41

Dr
P

ORDINACIJA

Osoba koja je izazvala ovu povredu treba pratiti bolesnicu, kako bi ljekaru pru`ila sve potrebne podatke radi hitnog uspostavljanja dijagnoze i adekvatne terapije. Sve bolesnice s perforacijom na~injenom izvan bolnice moraju se blagovremeno hirur{ki zbrinuti, odnosno operirati.

Ne pretjerivati u koli~ini

Pi{e: Dr. D`emil Hujdurovi}

Posljedice provociranja poba~aja Iz medicinskih ~asopisa

Perforacija maternice je Alkohol ubla`ava artritis vrlo opasna povreda
Naro~ito su opasne perforacije koje naprave nestru~na lica i pod kriminalnim uvjetima
ovrede `enskih spolnih organa mogu nastati na razli~ite na~ine, no do vrlo ozbiljnih mogu dovesti naro~ito nestru~no obavljeni „isprovocirani poba~aji“, o ~emu bi svaka `ena, koja se odlu~i na abortus, morala posebno voditi ra~una. Povreda koja mo`e nastati pri instrumentalnim manipulacijama u maternici ili pri poku{aju provociranja poba~aja naziva se perforacija maternice (proboj zida maternice). hitnog uspostavljanja dijagnoze i adekvatne terapije. Sve bolesnice s perforacijom na~injenom izvan bolnice moraju se blagovremeno hirur{ki zbrinuti, odnosno operirati. Ali, ako je slu~ajno do perforacije maternice do{lo u bolnici, pod uvjetima asepse i ako je instrument s kojim je probijen zid maternice malog pre~nika (materni~na sonda, dilatator, uska kireta), onda se ne mora `uriti s odlukom o operaciji. U takvom slu~aju, bolesnici uglavnom ne prijeti opasnost od krvavljenja ili infekcije. Nau~nici su po prvi put otkrili da u~estalo ispijanje alkohola mo`e smanjiti ozbiljnost reumatoidnog artritisa, bolne progresivne bolesti zglobova koja utje~e na ljude svih dobi. Tim istra`iva~a sa „[efild“ univerziteta otkrio je da su oboljele osobe koje su ispijale alkohol vi{e od deset dana tokom odre|enog mjeseca pretrpjele manju {tetu na zglobovima, manje upala, bolova i oteklina od osoba koje nikada nisu pile alkohol.

Iako nije poznato koliku su koli~inu alkohola u~esnici istra`ivanja popili, nau~nici nagla{avaju da alkohol mo`e smanjiti imunolo{ki odgovor organizma, prigu{uju}i simptome. Reumatoidni artritis je autoimuna bolest tokom koje tijelo napada samo sebe. Lijekovi su obi~no namijenjeni kontroli upale. Iako protuupalno i analgetsko djelovanje alkohola mo`e smanjiti intenzitet simptoma artritisa, to ne zna~i da s alkoholom treba pretjerivati.

Ispitivanje utjecaja gena i sredine na psihu
U Francuskoj je pokrenuto sveobuhvatno istra`ivanje vezano za utjecaj sredine i genskih faktora na pojavu {izofrenije i drugih psihi~kih poreme}aja, koje }e biti finansirano iz evropskih fondova. Nau~nici }e, u okviru jednog od evropskih istra`iva~kih programa sa bud`etom od 10 miliona eura, prou~avati interakcije izme|u specifi~nih gena i vanjskih faktora rizika kako bi objasnili pojavu psihi~kih oboljenja ~ija u~estalost nije ista u svim sredinama.

Nestru~an rad
Ona je naj~e{}e rezultat rada neukih, kriminalnih „abortera“ koji ne poznaju anatomiju `enskih spolnih organa. Povreda koju oni na~ine utoliko je opasnija {to je oni naj~e{}e nisu ni svjesni, nego nastavljaju s „operativn-

Kontrola pulsa i pritiska
Ako se radi o poba~aju, onda se maternica pa`ljivo isprazni, pacijentica se smje{ta u krevet da le`i na le|ima, dok joj se u predjelu malog trbuha stavlja kesa s ledom. Osim toga, bolesnici se daju antibiotici i uterotoni~na sredstva za stezanje zida maternice i zaustavljanje krvavljenja. U po~etku, pacijentica je pod stalnim promatranjem, mjeri joj se pritisak i kontrolira puls. Naravno, ako je povreda maternice ve}eg obima, onda je nu`an operativni zahvat. Ako je mogu}e sa~uvati maternicu, pri{ivaju se ivice rane.
Prvi simptom perforacije maternice `ena osjeti u vidu jakog bola

im zahvatom“. U izuzetnim slu~ajevima perforaciju maternice, odnosno proboj zida maternice, mo`e izazvati i sama `ena koja poku{ava prekinuti ne`eljenu trudno}u. U slu~aju da zavla~i ~vrste ili {iljate predmete, trudnica mo`e na~initi proboj zida maternice, pa ~ak i povrijediti neki od susjednih organa. Iako se perforacija maternice mo`e, istina rje|e, desiti i u bolnici, naj~e{}e pri nasilnom prekidanju trudno}e, pri kireta`i i instrumentalnoj reviziji maternice kod

ve} zapo~etog poba~aja, naro~ito su opasne upravo perforacije koje naprave nestru~na lica i pod kriminalnim uvjetima. Prvi simptom perforacije maternice `ena osjeti u vidu jakog bola (kao ubod no`em), zbog cijepanja trbu{ne maramice koja svana obla`e maternicu. Pri tome ~esto dolazi i do kolapsa. Ako se povreda ne zapazi i intervencija nastavi, mo`e do}i do povreda ostalih organa trbu{ne duplje, {to je tako|er pra}eno bolovima. Bolesnica poblijedi, arterijski krvni pritisak pada, a puls je ubrzan. Zavisno od mjesta i obima povreda, mo`e do}i i do unutra{njeg krvarenja.

Hitno u bolnicu
U slu~aju da se zapazi ve} na~injena perforacija maternice, bolesnica se hitno mora prebaciti u bolnicu. Osoba koja je izazvala ovu povredu treba pratiti bolesnicu, kako bi ljekaru pru`ila sve potrebne podatke radi

42

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

[to ~e{}e jesti ribu

Makularna degeneracija

’ Dr
Kako godine prolaze tako se i na kosi primje}uju brojne promjene. Naime, sasvim je normalno da tokom godina kosa mijenja boju, kvalitet i izgled. Boja kose, njezina debljina i kvalitet ovise o koli~ini pigmenta, kao i o sadr`aju zra~nih mjehuri}a u vlasi. Pa tako plava sadr`i najmanje pigmenta i najtanja je, najdeblja je crvenkasta vlas, a po debljini se izme|u njih nalaze sme|a i crna.

ORDINACIJA

Svi pacijenti koji koriste neke od sljede}ih lijekova - citostatike, vitamin A i njegove derivate, antidepresive, antikoagulante (npr. heparin), blokatore beta receptora, hormone (testosteron), lijekove za smanjenje masno}a u krvi, alopurinol ili cimetidin - mogu primijetiti poja~ano opadanje kose

Pi{e: Dr. Katarina Dujmovi}

Godine, hormoni, bolesti, stres

Ljubitelji ribe imaju manje problema s o~ima
Starije osobe koje barem jednom sedmi~no konzumiraju masnu ribu, imaju manji rizik od gubitka vida uzrokovanog senilnom makularnom degeneracijom. Iako rezultati najnovijeg istra`ivanja objavljenog u ~asopisu „Ophthalmology“ ne dokazuju da konzumacija ribe u potpunosti smanjuje rizik za razvoj naprednog stadija makularne degeneracije povezane sa starenjem, oni idu u prilog dosada{njim istra`ivanjima koja su pokazala da ljubitelji ribe imaju ni`u stopu obolijevanja za razliku od osoba koje ribu jedu ponekad. Makularna degeneracija je promijenjeno stanje `ute pjege (makule) kao posljedica degenerativnih promjena uzrokovanih starenjem. Postoji vi{e uzro~nih faktora koji se dovode u vezu s nastankom ove bolesti, ali ta~an mehanizam nastanka nije do kraja poznat. Me|u faktore rizika spadaju `ivotna dob, naslije|e, hipertenzija, pu{enje, povi{ene masno}e u krvi te sun~eva svjetlost. Posljedica makularne degeneracije je poreme}aj centralnog vida.

[ta sve mo`e izazvati poja~ano ispadanje kose
Ako problem traje du`e od tri mjeseca, treba posjetiti dermatologa, koji }e preporu~iti odre|ene pretrage i prona}i uzrok
ru~iti odre|ene pretrage i prona}i uzrok. Hormoni znatno utje~u na kosu. Tako se kod `ena tokom drugog do ~etvrtog mjeseca nakon poroda primje}uje poja~ano opadanje kose. Obi~no je prolaznog karaktera, iako u slu~aju postojanja genetske sklonosti mo`e prije}i u trajnu androgenetsku alopeciju (}elavost). Uz to, ispadanje mogu izazvati i neka kontraceptivna sredstva, kao i poreme}aj rada `lijezda s unutra{njim izlu~ivanjem (hipofize, nadbubre`ne i {titne `lijezde). Jedan od uzroka mo`e biti i bolest

Studija pokazala

Vitaminom D protiv Parkinsona
Nivo vitamina D mogao bi pokazati individualnu opasnost od pojave neurodegenerativnog oboljenja Parkinsonove bolesti, pokazali su rezultati finskog istra`ivanja objavljenog u „Neurolo{kim arhivima“. Nau~nici su do{li do tog rezultata mjerenjem nivoa vitamina D tokom dvije godine kod 3.000 osoba, ~ije je zdravstveno stanje potom pra}eno vi{e od 30 godina. Tokom istra`ivanja je, nakon korekcije odre|enih faktora rizika, kao {to su fizi~ka aktivnost i indeks tjelesne te`ine, kod u~esnika s nivoom vitamina D u krvi od najmanje 50 nmol/l registrirana za 67 posto manja opasnost od razvoja Parkinsona nego kod onih sa manje od 25 nmol/l vitamina D u krvi. Nau~nici su na kraju

Prolazno ili trajno
Ispadanje kose jedan je od naj~e{}ih problema vlasi{ta. Poja~ano ispada-

Stres i „konjski rep“
I sam stres uzrokuje difuzno i kru`no ispadanje kose. To se doga|a nakon operativnih zahvata i velikih nesre}a. Ali se isto tako vidi poja~ano ispadanje kose kod ljudi koji su skoro svakodnvno izlo`eni malim koli~inama stresa, nje posljedica je djelovanja neke {tetne tvari na folikul dok je on u fazi aktivnog stvaranja dlake. Prema lokalizaciji i rasprostranjenosti, ispadanje kose mo`e biti difuzno ili u ograni~enim zonama, a prema krajnjem ishodu mo`e biti prolazno i trajno. Ako traje du`e od tri mjeseca, treba posjetiti dermatologa, koji }e prepote se ukupni u~inak akumulira tokom vremena. Uzrok mogu biti i mehani~ka o{te}enja - trajna zategnutost kose i vezanje u rep, pretjerano farbanje kose i mini val te izbjeljivanje kose mogu dovesti do poja~anog ispadanja. jajnika. Svaka bolest, od one bezazlene pa do onih ozbiljnih, mo`e dovesti do poja~anog opadanja kose. Mo`e to biti obi~na infekcija i povi{ena temperatura, primjerice, upala plu}a, {arlah, tuberkuloza... Uzrok mogu biti i hroni~ne bolesti poput {e}erne, autoimunih i malignih oboljenja. Kod osoba koje

Mlijeko sadr`i vitamin D

istakli da su rezultati njihovog istra`ivanja potvrdili hipotezu da je hroni~ni nedostatak vitamina D faktor rizika za pojavu Parkinsonove bolesti. Vitamin D je specifi~an liposolubilan vitamin (rastvorljiv u masti) - jedan njegov mali dio potje~e iz hrane (riblja ulja, jaja, puter i d`igerica).

Manjak vitamina i minerala utje~e na kvalitet kose

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05

pate od hroni~nih bolesti kosa postaje tanja, bez sjaja i siroma{nija pigmentom. Manjak vitamina i minerala utje~e na kvalitet kose kao {to je sni`ena vrijednost `eljeza, bakra i cinka u krvi. Manjak `eljeza u krvi ~esto je posljedica obilnog menstrualnog krvarenja ili neuravnote`ene, niskokalori~ne prehrane s nedovoljno hranljivih tvari ili se pak vidi kod ljudi koji imaju gastritis ili ~ir na `elucu..

Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju

Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja Alergijska oboljenja ko`e Medicinska kozmetologija Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja

Izbor terapije
Ne zaboravite i razne hemijske tvari. Na kosu pogubno utje~u te{ki metali, najvi{e olovo, `iva i talij. Svi pacijenti koji koriste neke od sljede}ih lijekova

- citostatike, vitamin A i njegove derivate, antidepresive, antikoagulante (npr. heparin), blokatore beta receptora, hormone (testosteron), lijekove za smanjenje masno}a u krvi, alopurinol ili cimetidin mogu primijetiti poja~ano opadanje kose. S obzirom na to da su uzroci ispadanja kose brojni, tako je i lije~enje raznoliko i ovisi o uzroku. U svakom slu~aju, nastoji se potaknuti papilu na ponovnu produkciju vlasi. Uz polivitaminske preparate lokalno se primjenjuju razna sredstva koja pove}avaju prokrvljenost vlasi{ta. U svakom slu~aju terapiju odre|uje dermatolog.

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

43

Ta~no Neta~no
[eli jedan 1.Engleski pisac Persi Bi{engleskog je od najboljih liri~ara jezika? su ameri~ki 2.Nije poznato kako imenom? Indijanci nazvani tim jednim od najstarijih oru`ja u 3.Toljaga se obi~no smatrahistoriji ~ovje~anstva?
1. TA^NO

BUDU]NOST Tim sa Stenforda radi na revolucionarnom lijeku

Stvaranje vakcine protiv stresa pitanje je vremena
Hroni~ni stres, za razliku od onoga uzrokovanog dnevnim brigama, povezan je s bolestima poput dijabetesa i sr~anih udara
Kalifornijski nau~nici vjeruju da su vrlo blizu stvaranju vakcine protiv stresa. Namjera im je jednom injekcijom smiriti osobu pod stresom, ali pod uvjetom da to ne uspori kognitivno-motori~ke sposobnosti. Predvodnik tima istra`iva~a je Robert Sapolski (Sapolsky), profesor sa Stenford univerziteta, koji je nakon 30 godina rada ~vrsto uvjeren da mo`e izmijeniti hemiju mozga. Hroni~ni stres, za razliku od onoga uzrokovanog dnevnim brigama, povezan je s bolestima poput dijabetesa i sr~anih udara. Nakon nekoliko neuspjelih poku{aja, stru~njaci sa Stenforda uspjeli su prilagoditi virus herpesa da nosi genetski stvorene neuroza{titne gene do mozga kako bi neutralizirali hormone stresa prije nego {to naprave preveliku {tetu.
Vakcina smiruje osobu pod stresom

Veliki liri~ar [eli udavio se u moru
Engleski pisac Persi Bi{ [eli (Percy Bysshe Shelley), pjesnik, jedan od najve}ih poetskih talenata u historiji engleske knji`evnosti, jedan od najboljih liri~ara engleskog jezika, udavio se u moru kod italijanskog grada Livorno. Izuzetno obrazovan, vrstan poznavalac filozofije, knji`evnosti i lingvistike, romantik, antitradicionalist, unio je u englesku poeziju notu slobode i duhovne smjelosti. U poemi „Kraljica Mob“ izrazio je svoja revolucionarna osje}anja, a u „Pobuni islama“ nadu u bolju budu}nost ljudskog roda. Ostala djela su mu: pjesni~ke drame „^en~i“, „Oslobo|eni Prometej“, lirske pjesme „[eva“, „Oblak“, „Oda zapadnom vjetru“, esej „Odbrana poezije“. Ro|en je 4. avgusta 1792., a umro 8. jula 1822. godine.
2. NETA^NO

Brzo i ukusno

Upozorenje `enama

Brze poga~ice sa sirom
Sastojci: 2 jaja, 300 g bra{na, 3 ka{i~ice pra{ka za pecivo, 150 g rendanog `utog sira, 150 g margarina, 3 ka{i~ice origana, so po ukusu, bra{no za posipanje radne povr{ine. Priprema 1. Izmije{ati bra{no i pecivo pa s omek{alim margarinom, 1 ka{i~icom soli (ili po ukusu), 3 ka{i~ice origana i 2 jaja zamijesiti tijesto. 2. Dobro izmije{ati pa dodati rendan `uti sir i ponovo zamijesiti da se sjedine sastojci pa tijesto ostaviti pola sata u fri`ider. 3. Pleh od rerne pokriti papirom za pe~enje. Rernu zagrijati na 175 stepeni. 3. Pobra{niti radnu povr{inu i oklagijom razvu}i tijesto debljine pola centimetra. Okruglim kalupom sje}i forme i redati na pleh. 4. Tijesto koje ostaje izme|u, iskoristiti tako {to ga treba promijesiti pa sje}i. 5. Poga~ice pe}i u zagrijanoj rerni na 175 stepeni da dobiju boju starog zlata.

Prelazak sa {tikli u baletanke je bolan
Stru~njaci upozoravaju da prelazak sa {tikli u baletanke kod `ena mo`e izazvati bolno o{te}enje mi{i}a. Prema istra`ivanju, hodanje u {tiklama skra}uje listove na nogama za 13 posto, a onda kada obujete ravne cipele, mi{i}i se moraju istezati u poziciju na koju nisu navikli, {to izaziva jak i iznenadni bol. U {tiklama hodamo na vrhovima prstiju, a to smanjuje distancu izme|u gle`nja i koljena, i forsira listove da se skupe. Ovu pojavu mo`ete sprije~iti ako redovno radite vje`be istezanja nakon {to skinete {tikle. Najbolje je da jedno stopalo ispru`ite naprijed, a drugo pozadi i pomjerate pete gore-dolje kako biste istegnuli listove. Vje`bu ponovite nekoliko puta nakon skidanja cipela.

Kako su ameri~ki Indijanci dobili ime
Ne mo`e se re}i da nije poznato kako su ameri~ki Indijanci dobili ime. Ime su dobili po Indiji jer se mislilo da se radi o obali Indije, a ne o novootkrivenom kontinentu Americi. Amerikanci ih u novije vrijeme (slu`beno) vi{e ne nazivaju Indians nego Native Americans (ameri~ki domoroci). Nazivi Redskins ili Peaux-Rouges, odnosno Crvenoko{ci, su podrugljivi. Indijanci su, ~esto se ka`e, djeca prirode. Zavise od nje i `ive u skladu s njezinim zakonima. Na cijelom podru~ju od Aljaske do Ognjene zemlje (Tierre del Fuego) nema nijednog zabilje`enog slu~aja da su ugrozili prirodu na bilo koji na~in. Bogata mitologija ameri~kih Indijanaca u~i koliko oni po{tuju zemlju. Smatraju da ona nije ni~ije vlasni{tvo, a ~ovjek ju je samo iznajmio dok `ivi na njoj.
3. TA^NO

[tikle skra}uju listove

AMERI^KI GLUMAC I PJEVA^ IME RUKOMET. STRU^NJAKA NA SLICI ADRESAR, IMENIK GLASNO PLAKANJE, LELEKANJE NAJMANJI TROCIFREN BROJ MODRO PLAVA BOJA MEDITERANSKA ZEMLJA

PRAVITI SMETNJE

BIV[I SLOVENA^KI KO[ARKA[ VINKO

DRUGE, OSTALE

KRATKI MU[KI KAPUT

PJEVA^ RI^I

AMPER

DIO GRADA SARAJEVA GLUMAC BANDERAS AMERI^KI GLUMAC ARMAN

POMO]NIK

SVIRA^I NA BAS GITARI

PREZIME RUK. STR. NA SLICI BUREK ILI SIRNICA DIO TEKSTA TATA ODMILJA ODLAZITI TE^ENJEM ^ETA, KONJANI^KI ODRED MU[KO IME TENISER LENDL KRATICA JAKOG EKSPLOZIVA JOD

Toljaga jedno od najstarijih oru`ja
Toljaga se obi~no smatra jednim od najstarijih oru`ja u historiji ~ovje~anstva. Naziva se i bat, toljaga ili kija~a. Jednostavno je hladno oru`je koje se naj~e{}e sastoji od drvenog {tapa. Obi~no se koristi jednom rukom, mada se tada za njega ~e{}e koristi izraz palica.

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ZAPRAVO, TOR, APROPO, LAMA, DROB, UTICAJ, REMORKERI, ^, [TIVO, LITRI, KELI BRUK, OC, ARI, AKRANKA 2244

PIPAK

SNJE@NI ^OVJEK SA HIMALAJA

44

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: 032-0-Ps-08-000803 Tuzla, 29. 6. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli op sudiji Brkovi} Sadiji u pravnoj stvari tu`ioca \uri} Jovana iz Tolisa zastupan po punomo}niku Me{i} Amiru advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih: DD Poljoprivredno dobro „Napredak“ Grada~ac, i drugotu`enog ZZ „Agrozad“ Grada~ac, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, donio je dana 29. 6. 2010. godine, van ro~i{ta u postupku pripreme za pripremno ro~i{te, donio je

Dnevni avaz

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

45

Na osnovu odluke Školskog odbora od 30. jula 2010. godine Prva privatna osnovna škola „Isa-beg Ishakoviæ“ Sarajevo raspisuje

KONKURS
za sljedeæa radna mjesta do 30. 06. 2011. god. 1. Uprava Pedagog škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - puna norma Sekretar škole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - pola norme 2. Nastavnici 1. nastavnik bosanskog jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - puna norma 3. nastavnik engleskog jezika na neodreðeno radno vrijeme . . . . . . . . .1 izvršilac - puna norma 4. nastavnik engleskog jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - pola norme 5. nastavnik njemaèkog jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - pola norme 6. nastavnik historije i geografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - puna norma 7. nastavnik biologije, hemije i kulture `ivljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - puna norma 8. nastavnik informatike i tehnièkog odgoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - 17 èasova 9. nastavnik fizike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - 5 èasova 10. nastavnik likovne kulture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - 15 èasova 11. nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja (od 01.10.2010.) . . . . . . .1 izvršilac - puna norma 12. nastavnik arapskog jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - puna norma 13. nastavnik razredne nastave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - puna norma 3. Tehnièko osoblje 12. kuhar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - puna norma 13. domar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - puna norma 14. higijenièarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvršilac - puna norma Kandidati pod taèkom 1 pored opæih uvjeta treba da ispunjavaju i uvjete u skladu sa èlanom 91. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Za sekretara škole potrebna diploma o završenom Pravnom fakultetu. Kandidati pod taèkom 2 pored opæih uvjeta treba da ispunjavaju i uvjete u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnom planu i programu. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilo`e sljedeæu dokumentaciju: - kraæu biografiju - diplomu o završenoj školi - izvod iz Matiène knjige roðenih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o polo`enom struènom ispitu - ljekarsko uvjerenje (po prijemu u radni odnos) Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lièno ili putem pošte na adresu: PP Osnovna škola „Isa-beg Ishakoviæ“, ul. Kemala Kapetanoviæa br. 43, Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave neæe se uzeti u razmatranje. Kontakt telefon: 033/652-231

RJE[ENJE
U ovoj pravnoj stvari zakazuje se pripremno ro~i{te koje }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda u Tuzli, soba br. 35/I za dan 16. 9. 2010. godine sa po~etkom u 9,00 ~asova. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu du`ni ste da iznesete sve ~injenice na kojim zasnivate svoje zahtjeve i da predlo`ite sve dokaze i dostavite originale svih isprava koje `elite upotrijebiti kao dokaz (~lan 134 stav 1), te da po zaklju~enju pripremnog ro~i{ta iste ne}ete mo}i iznositi (~lan 7 stav 1 i ~lan 77. ZPP-a). Prema odredbama ~lana 123. ZPP-a vi ste isklju~ivo du`ni da doka`ete ~injenice na kojima zasnivate svoj zahtjev. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena (~lan 84 stav 1 ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. st. 1 Zakona). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i ~as odr`avanja glavne rasprave, dokaze koje }e se provesti na glavnoj raspravi, te pitanja o kojima }e se raspravljati (~lan 94. st. 1. ZPP-a). Ako parni~ne stranke, odnosno njihov punomo}nik, u toku postupka promijene adresu na koju se dostavljanje vr{i, du`ni ste o tome odmah obavijestiti sud. Ako stranke to ne u~ine, sud }e rje{enjem odrediti da se dalje dostavljanje vr{i objavljivanjem pismena na Oglasnoj tabli suda, ~ime }e se dostavljanje smatrati urednim (~lan 352. st. 1. i 5. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke mogu predlo`iti da se odre|eni dokazi provedu pred zamoljenim sudom (~lan 128. stav 2. ZPP-a). Sudija Sadija Brkovi}

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032-0-Ps-08-000803 Tuzla, 29. 06. 2010. godine TU@ILAC: \uri} Jovan iz Tolisa zastupan po punomo}niku Me{i} Amiru, advokatu iz Tuzle, TU@ENI: DD Poljoprivredno dobro „Napredak“ u ste~aju, u. Had`ifendijina br. 43 i drugotu`enog ZZ Agrozad Grada~ac, radi duga vsp. 4.000,00 KM U skladu sa ~lanom 348. stav 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli

davac zemlji{ta, pa nakon provedenog dokaznog postupka predla`e da sud donese PRESUDU koja glasi: Utvr|uje se da je \uri} Jovan sin \oke iz Tolise, op}ina Modri~a, vlasnik nekretnina i to: k.~. br. 10/2 (807/2), pa{njak, zv. Tre{nica, IV klase, povr{ine 18.088 m2 i k.~. br. II, (807/2) {uma zv. Tre{nica II klase, povr{ine 1.641 m2 sve upisano u Pl. br. 44 KO Tolisa, sve u dijelu 1/1, a {to je tu`eni sljednik ZZ Agrozad Grada~ac, du`an priznati i dozvoliti da se tu`itelj u Zk. uredu op}inskog suda Grada~ac upi{e kao isklju~ivi vlasnik predmetnih nekretnina, u dijelu 1/1 u protivnom takvo priznanje zamjenjuje ova presuda. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje, suda, broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje, da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava, u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zakonskog zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}nika. Ukoliko u navedenom roku tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu snosit }e Zakonom propisane posljedice zbog propu{tanja navedene radnje (dono{enje presude zbog propu{tanja). Dostava tu`be tu`enom smatra se objavljenom protekom roka od 30 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Sadija Brkovi}

OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca: \uri} Jovana iz Tolisa zastupan po punomo}niku Me{i} Amiru advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog DD Poljoprivredno dobro „Napredak“ Grada~ac, i drugotu`enog ZZ Agrozad Grada~ac, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva. Dana 09. 04. 2008. godine tu`ilac je putem punomo}nika ovom sudu podnio tu`bu, protiv tu`enog, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva na nekretninama. U tu`bi tu`ilac navodi da je posjednik zemlji{ta ozna~enog kao k.~. br. 10/2 (807/2 pa{njak, IV klase, zk. Tre{njica, povr{ine 18088 m2 i k.~. br. II /807/2), {uma zv. Tre{nica, II klase povr{ine 1641 m2, Pl. br. 44 KO Tolisa I., a koje je zemlji{te tu`itelj kupio od tu`enog na osnovu Ugovora o prodaji zemlji{te, ovjeren br. 1011/91 od 18. 10. 1991. godine kod osnovnog suda Grada~ac. Tu`itelj je utvrdio da je u zemlji{noj knjizi kao vlasnik spornog zemlji{ta upisana ZZ „Agrozad“ Grada~ac, a koja je pravni prednik tu`enog pro-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 065206 08 P Sarajevo, 18. 6. 2010. godine

dana 18. 5. 2010. godine u prisustvu punomo}nika tu`itelja, punomo}nika drugotu`enog, tre}etu`enog i u odsutnosti uredno obavije{tene prvotu`ene, dana 18. 6. 2010. godine donio je: PRESUDU Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja, pa se obavezuju prvotu`ena Zorka Mihalj~i} i tre}etu`eni Zoran \uri} da tu`itelju solidarno isplate iznos od 5.500,58 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 12. 7. 2008. godine, pa do isplate, kao i naknade tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.593,62 KM, a sve u roku od 30 dana, nakon dostave prepisa presude, dok se u odnosu na drugotu`enog Slobodana Lazarevi}a prima na znanje povla~enje tu`be, pa se tu`ba u odnosu na drugotu`enog smatra povu~enom. Usvaja se protivtu`beni zahtjev drugotu`enog, pa se obavezuje tu`itelj da drugotu`enom Slobodanu Lazarevi}u isplati iznos od 1.019,50 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 1. 6. 2008. godine, pa do isplate, kao i naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 2.145,56 KM, a sve u roku od 30 dana, nakon dostave prepisa presude. Sudija Sanela Rondi} NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OBJAVA
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH („Sl. novine FBiH“, broj 53/03, u daljem tekstu ZPP), tu`enom se dostavlja odluka: Op}inski sud Sarajevo, sudija Sanela Rondi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija broj 13, koju zastupa punomo}nik Adis Opra{i}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih Zorka Mihalj~i}, prijavljena na adresi Stefana Prvovjen~anog 23, Doboj, Slobodan Lazarevi} iz Doboja, ul. Svetog Save 89/4, kojeg zastupa advokat Milenko Radonji} iz Doboja i Zoran \uti} iz Modri~e, ul. Dobrinja 8, radi naplate duga, vrijednost predmeta spora tu`enog zahtjeva 5.500,58 KM, te u pravnoj stvari tu`enog Slobodan Lazarevi} iz Doboja, ul. Svetog Save 89/4, kojeg zastupa advokat Milenko Radonji} iz Doboja, protiv tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija broj 13, koju zastupa punomo}nik Adis Opra{i}, advokat iz Sarajeva, radi neosnovanog boga}enja, vrijednost predmeta protivtu`benog zahtjeva 1.019,50 KM, nakon zaklju~ene glavne rasprave, odr`ane

OP]INSKOM SUDU U TUZLI Na br. Ps 803/08 Tu`itelj: \uri} Jovan Tu`eni: d.d. poljoprivredno dobro „Napredak“

navedene parcele (k.~. br. 10/2 i k.~. br. 11), a da nije bio papirni vlasnik naveden kao takav u zk. izvatku. Ovo se navodi iz razloga {to je zak. zastupnik tu`enog na ro~i{tu odr`anom kod toga suda dana 08. 10. 2009. godine istakao ~injenicu da je zz „Agrozad“ Grada~ac prestala da postoji, i da se formalno pravno ista i danas vodi kao vlasnik navedene nekretnine, tj. da nikada diobni bilans zz „Agrozada“ nije ra|en prema navodno pravnim sljednicima zz „Agrozada“. Stoga tu`itelj u smislu ~l. 56 i 57 Zakona o parni~nom postupku preina~uje tu`bu na na~in da pored ovog tu`enog (dd poljoprivredno dobro „Napredak“ ozna~ava i ZZ „Agrozad“ Grada~ac kao drugotu`enog, precizira tu`beni zahtjev pa isti sada glasi: Utvr|uje se da je tu`itelj \uri} Jovan sin \oke iz Tolise, Op}ina Grada~ac, na osnovu zakonitog i savjesnog posjeda, dospjelo{}u stekao pravo vlasni{tva na parceli ozna~enoj kao k.~. br. 807/2 zv. „Tre{nica“ u naravi oranica u povr{ini od 22.300 m2, upisana u zk. ul. br. 52 K.O. Tolisa, {to su tu`eni du`ni priznati i trpjeti da se na osnovu ove presude u zemlji{noj knjizi Op}inskog suda Grada~ac tu`itelj \uri} Jovan sin \oke upi{e kao vlasnik sa pravom kori{tenja sa 1/1, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. - pravni osnov tu`benog zahtjeva tu`itelj zasniva na odredbama ~l. 23,32 Zakona o vlasni~ko-pravnim odnosima, - osnov za nadle`nost suda Tuzla tu`itelj nalazi u odredbi ~l. 28, 29 i ~l. 45 Zakona o parni~nom postupku, te ~l. 35 Zakona o sudovima TK. Dokazi na kojima tu`itelj zasniva svoj tu`beni zahtjev su: - ugovor o kupoprodaji zemlji{ta od 28. 12. 1990. godine, - pl. br. 44/04 K.O. Tolisa I, - zk. izvadak br. 52 K.O. Tolisa, - istorijat parcela dat od strane zk. ureda Op}inskog suda Grada~ac. Tuzla, 30. 03. 2010. godine

Podnesak tu`itelja,
Tu`bom tu`itelja od 08. 04. 2008. godine tra`i se da se utvrdi da je tu`itelj vlasnik nekretnina i to k.~. br. 10/2 zv. „Tre{njica“, pa{njak u povr{ini od 18.088 m2 i k.~. br. 11 zv. „Tre{njica“ {uma u povr{ini od 1.641 m2, obje upisane u Pl. br. 44/04 K.O. Tolisa I, a koje nekretnine odgovaraju parcelama starog premjera i to k.~. br. 807/2 zv. „Tre{njica“ oranica u povr{ini od 22.300 m2 upisana u zk. ul. br. 52 K.O. Tolisa {to je tu`eni du`an priznati i trpjeti i dozvoliti da se tu`itelj u gruntovnim knjigama upi{e kao vlasnik naprijed navedenih nekretnina. Me|utim istorijatom kojeg je tu`itelj dobio od strane zk. ureda Op}inskog suda Grada~ac vidi se da je odlukom-rje{enjem SO Grada~ac od 21. 12. 1964. godine navedena parcela po starom premjeru (k.~. br. 807/2) otpisana iz zk. ulo{ka 539 i ista pripisana u ul. br. 560 te kao takva uknji`ena kao dr`avno vlasni{tvo sa pravom kori{tenja zz „Agrozad“ Grada~ac. Dokaz: uvid u istorijat parcele k.~. br. 807/2 od 29. 10. 2009. godine. Dokaz naprijed navedenoj tvrdnji je i zemlji{noknji`ni izvadak br. 52 K.o. Tolisa, iz kojeg se vidi da je i danas navedena parcela upisana kao dr`avno vlasni{tvo sa pravom kori{tenja u korist zz „Agrozad“ Grada~ac. Dokaz: uvid u zk. izvadak br. 52 K.O. Tolisa. Isti~e se da tu`itelj ovom tu`bom tra`i utvr|ivanje prava vlasni{tva na nekretnini ozna~enoj kao k.~. br. 807/2, dakle, po starom premjeru iz razloga {to je kao osnov sticanja naprijed navedene nekretnine bio ugovor o kupoprodaji zemlji{ta kojeg je tu`itelj zaklju~io sa poljoprivrednim dobrom „Napredak“ Grada~ac koji je u to vrijeme bio samo posjednik

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INSKI SUD U GRA^ANICI Broj: 27 0 Mal 000680 05 Mal Gra~anica, 13. 07. 2010. godine Na osnovu ~l. 348. stav 3. u vezi sa stavom 5. Zakona o parni~nom postupku tu`enoj An|eli} Biljani, iz Gra~anice ul. Bosanskih kraljeva bb,

DOSTAVLJA SE TU@BA NA ODGOVOR
Tu`ilac Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla protiv tu`ene An|eli} Biljane, iz Gra~anice ul. Bosanskih kraljeva bb, radi duga v.s. 604,50 KM. Pozivamo Vas da najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja tu`be dostavite sudu pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu. Odgovor na tu`bu treba da sadr`i izja{njenje da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev, naznaku suda, broj predmeta, predmet spora i ptopis tu`enog. U odgovoru na tu`bu mo`ete iznijeti i procesne prigovore. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode te dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice kao i pravni osnov navoda. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (~l. 182 st. 1 Zakona o parni~nom postupku-presudu zbog propu{tanja). Dostava tu`be se smatra obavljenom po proteku 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnim novinama. SUDIJA Milica \uri}

46

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi od 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmansko preno}i{te kod Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. B. Potok, novogradnja, dva dvos. namje{tena stana, izdajem samicama ili paru. Tel. 061 223 711. Ba{~ar{ija, jednoipos. fino opremljen stan, I kat, eta`., 400 KM. Tel. 062 465 466. Blizu Ba{~ar{ije, namje{ten jednos. stan za 2-3 osobe. Tel. 062 332 760. ^. Vila, dvos. namje{ten stan. Tel. 061 865 981. ^engi} Vila, 2-soban kompletno namje{ten stan. Tel. 061 865 981. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar strogi, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi. Tel. 061 145 853. Centar, lijepo namjet{en jednos. stan. Tel. 061 480 445. Crna Gora-Ulcinj, apartmani, velika pla`a. Tel. 382 696 52228. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dobrinja 5, izdajem posl. prostor 65 m2, mo`e trgovinska radnja, kancelarije i ostalo. Tel. 033 638-006. Dobrinja, kod Merkatora, dvos. prazan stan, I sp., centralno, izdajem. Tel. 062 465 466. Dvoeta`ni tros. stan u ku}i sa gara`om, Soukbunar, 500 KM. Tel. 061 818 254. Dvos. namje{ten stan kod novog Avaza u blizini `elj. stanice, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Dvos. namje{ten stan u zgradi na Pofali}ima, 400 KM+re`ije. Tel. 033 544-194. Dvos. namje{ten stan, ul. Gata~ka zvati od 15 h. Tel. 061 520 316. Dvos. stan na Al. Polju namje{ten, ul. S. Fra{te. Tel. 061 548 949. Dvos. u centru, zapos. bra~nom paru namje{ten ili prazan. Tel. 062 467 366, 062 921 419. Friz. salon izdajem, mo`e i dr. namjene. Tel. 062 738 661. Gara`u izdajem na Kova~i}a kod Ba{~ar{ije. Tel. 061 603 115. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Gradac, trokrevetne sa kuhinjom, blizu hotel Laguna. Tel. 00385 21 697123. Grbavica kod @eljinog stadiona, 2-soban stan 64 m2, velika terasa i ba{ta, namje{ten a mo`e i nenamje{ten, cen. grijanje. Tel. 062 134 558. Grbavica, tros. lijepo opremljen stan, 70 m2, zgrada, II kat, Grbavi~ka. Tel. 061 145 853. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398. Ilid`a-pos. prostor duplex 90+70 m2, vi{enamjenski, 1 m2 2-3 KM+porez. Tel. 062 9271 728. Izdajem 1-soban ili 2-soban namje{ten stan. Tel. 033/643-515. Izdajem apartmane Broce-Pelje{ac. Tel. 061 483 444, 00385 20 754207. Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036 Izdajem poslovni prostor za vi{e namjena, kod Suda, 36 m2, [enoina. Tel. 062 326 886. Izdajem prostor 98 m2 do Doma milicije, T. Ujevi}a 3. Tel. 061 033 953. Izdajem sobe za spavanje sa TV, strogi centar Ba{~ar{ije, 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izme|u Katedrale i Bjelava stan 40 m2, namje{ten, pos. ulaz, uposlenim ili studenti .Tel. 033 203-463, 061 547 110. Jednokrev. soba blizu tramv. stanice. Tel. 544-231. Jednokrev. soba blizu tramv. stanice. Tel. 544-231. Jednokrev. soba sa grijanjem. Tel. 062 467 823. Jednokrev. soba sa manjom kuhinjom, pos. ulaz, upotreba kuhinje, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Jednokrev. soba sa upotrebom kuhinje, kupatila, centr. grijanje. Tel. 061 803 264. Jednokrev. soba sa upotrebom kupatila i kuhinje, solidnoj `enskoj osobi. Tel. 205-175. Jednokrev. soba, pogodna za studente. Tel. 544-231. Jednos. namje{ten stan, priv. ku}a, pos. ulaz, odvojeni struja, [ip. Tel. 061 781 073, 033 485-657. Jednos. swtan na 1 mjesec, povoljno, Ko{. Brdo. Tel. 061 537 239. Kanc. prostore u pos. objektu u Sarajevu, Ned`ari}i. Tel. 061 130 504, od 167-20 h. Kod Jelice - Gradac, sobe - apartmani, povoljno. Tel. 00385 99 680 2320. Konforni apartmani u Neumu. Tel. 061 615 423. Kor~ula-apartmani povoljno. Tel. 00385 91 788 9453, 061 142 959. Ku}a namje{tena sa gara`om, S. Kolonija. Tel. 033 643-283, 065 667 946. Lijepa soba sa kabl. TV zapos. mu{karcu, N.S-Merkator. Tel. 659895, 061 943 021. Ljetuje povoljno u Makarskoj. Tel. 00385 91 853 7045, 00385 21 613 636. Mu{karcu jednokrev. soba sa manjom kuhinjom, pos. ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Na Grbavici namje{ten jednos. stan samici ili samcu. Tel. 033 644590. Na Grbavici pos. prostor 32 m2. Tel. 033 649-851. Na Ilid`i-Pejton, dvos. namje{ten stan. Tel. 061 172 852. Na M. Dvoru namje{ten stan 50 m2, plin. grijanje. Tel. 062 931 200. Namje{ena ku}a 100 m2 iznad Skenderije, sa gara`om, vrtom, 500 KM. Tel. 061 352 428. Namje{ena soba samcu ili samici, Aerodrom. naselje, pos. ulaz. Tel. 033 452-478. Namje{ten jednos. stan ul. Igmanska kod Merkatora-Hitna pomo}. Tel. 063 120 361. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203-887. Namje{ten stan, centr. grijanje, studentima, samcima u Pofali}ima. Tel. 033 613-525. Namje{tena ku}a, 2 sprata+priz., gara`a, eta`. grijanje u centru kod Avaza na du`e, 1000 KM fix. Tel. 061 173 947. Namje{tena soba, centr. grijanje, kuhinja, kupatilo. Tel. 033 521-618, 061 529 838. Namje{tene stanove studentima, garsonjera, jednos., dvos., c. grijanje, kablovska, Pofali}i. Tel. 061 502 205. Neum - apartmani uz pla`u hotela Zenit, TV-sat., klima, gara`a, iznajmljujemo. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum, apartmane klimatizirane blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183 981, 036/884-493. Neum, apartmani u blizini mora, nove sa klimom, TV Sat. Tel. 062 313 411. Neum, centar, izdajem povoljno apartmane i sobe. Tel. 063 339 686. Neum, sobe i apartmane izdajem blizu mora i hotela „Neum“. Tel. 036 884-686, 061 777 843. Odmor u Drveniku juli i avgust polupansion 25 eura, apartman 15 eura po osobi. Tel. 00385912517145 Odmor na moru u mjestu Podaci, 7 dana 160 KM, obezbije|. prevoz, smje{taj, upotreba kuhinje. Tel. 061 500 891, 062 535 995. Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne sobe sa kupatilom, parking, oko 200 m od mora - povoljno. Tel. 00385 98 186 3337, BiH 061 390 322.

MALI

OGLASI
Prodaja
Gume Mi{elin 14-2 kom. vo`ene 2 mjeseca, cijena 100 KM za obje. Tel. 0675 667 946, 033 643-283. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hunday Elantra 2001., dizel, 4 vrata, ful oprema, registrovana, cijena 6.000 KM. Tel. 061 208 177. Hunday Gec 1.i, benzin, decemb. 2006., registrovan, cijena 7.100 KM. Tel. 062 319 589. Jugo 60, 1990. god., povoljno. Tel. 063 892 544. Kamioni Kiper troosovince-Magirus i raba-mon, ispravni, vrlo povoljno. Tel. 065 667 946, 033 643-283. Kombi VW teretni, god. 1986., ispravan. Tel. 061 251 423. Korsa C, 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, crvena, alu. felge, servisna knjiga, registrovana. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Lavlja kand`a Golf 3, Vento i sl. Tel. 061 207 887. Megane 1,5 DCI, 2006 god. crveni servisna uredna, tek reg., 2 vrata, cijena 12900 KM.Tel. 061 259 784. Mercedes A 160 avangard, 2001. god., ko`a, klima, navigac., ABS, servo, ASR, grijanje ciceva, servisna, registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Mercedes A 160, avangard, 2001. god., centr., ko`a, klima, navigacija, ABS, esp, grijanje ciceva, servisna, tek registrovan. Tel. 061 350 093, Sarajevo. Micubi{i Lanser 1800 D, u dijelovima i dijelove kamiona Kipera 3.0. Tel. 065 667 946, 033 643-283. Minibus Iveko Dali, automat., god. 85., ispravan, mo`e i u dijelovima, 2.000 KM. Tel. 062 270 366. Opel Corsa 1.0 B, 2004 god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registracije 8.200 KM. Tel. 061 158 202. Opel Corsa 125-10, 2001., reg. 3. 2011., klima ure|aj. Tel. 061 262 698. Pasat 1.6 D, god. 84., mjenja~, 5 brzina, ispravan, karavan, 600 KM, bicikl 70 KM, role. Tel. 062 270 366. Pasat-delfin TDI, proizv. 1995. god. strane table. T 062 528 445. el. Pe`o 206 1.8 benzin, 2000 godina, 5400 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 176 Pe`o 207 1.6 HDI, premium, decemb. 2006. god., tek registrovan, full, 5 vrata. T 061 140 067. el. Polo Folksvagen, god. 1989. Tel. 033 450-020, 062 918 640. Povoljno ljetne auto gume br. 185/65, danlop. T 485-214, 061 480 330. el. Prodajem Audi 100, godina proizvodnje 1991., registrovan do 20. 3. 2011. T 061 103 284. el. Prodajem Renault Kango teretni, 2005. godina. Cijena po dogovoru. Tel. 062 916 907. Prodajem golf 3, 97. god., 1.6 benzin, 6400 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 434 867 Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla na vratima. T 061 260 598. el. Raba-Magnosko 250 tubo kiper, troosovinac, ispravan, veliki klip-kips, kupljen 1986. god. Tel. 065 667 946, 033 643-283. Renault megane 1,5 DCI, 2007. god, karavan, tek registrovan, ful oprema servis ura|en, nove gume, siva metalik, cijena 14950 KM. Tel. 061 259 784. Reno Clio 1.2 16 V, 2003. god., sivi, 4 vrata, pre{ao 43.000 km, pla}ena carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registracije 8.600 KM. Tel. 061 835 565. Reno Clio 1.2 benzin, 2000. god., 4 vrata, registr. 5.200 KM. Tel. 061 031 730. Reno Kli, god. 2005., 1.5 DI, dizel, ful oprema, pla}ena carina, uvoz Njema~ka, 4 vrata, 8.950 KM. Tel. 061 204 169. Reno Laguna 1.9 DCI, proizv. 2004., sva oprema, cijena 5.000 EURa. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Reno Skenik, DCI 1.9, proizv. 2003., sva oprema. Tel. 061 667 187 (Tuzla). Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Rover 200, benzin 1.2, dvoja vrata, 1999., ispravan, veoma povoljno. Tel. 613-414. Seat Ibiza 1.4 B, 2004. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, cijena do registr. 8.950 KM. Tel. 061 158 202. [evrolet Spark 2008. sa dodatnom opremom, 8.500 KM. T 061 569 072. el. [koda Fabia 1.2 HTP 2004. god., , 76.000 km, servo volan, ABS, klima, itd., 12.000 KM. Tel. 061 818 697. [koda Fabia 2008. god., 1.2 HTP , 51 KW, oprema elegance, pre{ao 14.000 km, bordo met., 15.000 KM. Tel. 061 782 785. [koda Fabia sedam 1.2 HTP , pre{la 35.400 km, ful oprema, redovno servisirana, registrovana do 5. 2011. Tel. 061 208 004. [koda Felicija 2000. god., registr., zelena. Tel. 033 458-956, 061 512 874. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Subaru karavan, 89., ugra|ena euro kuka, alarm. Tel. 062 254 422. Vento 1996. godina, 55 kilovata, 1900 dizel, registrovan do aprila 2011. Cijena 7.800 KM. Tel. 061 188 748. Vento TDI, u odli~nom stanju. Tel. 062 437 558, 061 202 201. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. Zastava 126 „peglica2, ispravna, treba malo posla oko limarije, cijena 280 KM. T 065 667 946, 033 693-283. el. Iznajmljujem sobe sa klimom, kupatilom, upotrebom kuhinje, vlastiti parking. Srebreno-Dubrovnik, kontakt Regio. Tel. 00385 20 486-160. 11725-1tt Iznajmljujem sobe sa upotrebom kuhinje - Srebreno. Tel. 00385 20 486-628, 00385 95 833 6879. 580-1Mo Ljetovanje u Gradcu i Podacama od 7. 8. - 6 no}i 7 dana po cijeni od 175 KM. U cijenu ura~unat prevoz. Smjena svakih 7 dana. Tel. 062 773 602, 061 185 805. PTT Ljetovanje u Podacama ve} od 15 KM po osobi. Mob. 00385 98 817 104. bb-1Nd` Makarska rivijera - Drvenik Mali - Izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 91 954 2000, 00385 21 628-306 i 00387 61 157 790. 10357-1tt Neum - izdajem apartmane blizu pla`e hotela „Zenit“, sat-TV, klima, gara`e. Tel. 036/880-516. Mob. 063 350 056, www.neumzubac.de 812-1Mo Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Neum - kod pla`e hotela Zenit, povoljno iznajmljujem novosagra|ene sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, gara`e). Tel. 036/885-165 ili 063 894 751. PTT Neum, sobe sa kupatilom, apartmani, klimatizirano, parking, 50 m od mora, od 10. VIII popust. Miralem. Tel. 036 884-477, mob. 061 185 160. 10209-1Nd` Orebi} - povoljno! Apartmani, blizu more, klimatizirano, parking, ro{tilj. Tel. 00385 99 786 3494. 384-1Ze Podaca - 3-krevetni i 4-krevetni apartmani. Potpuno novi, potpuno opremljeni. Parking obezbije|en. Blizu pla`e. Tel. 062 115 111. 1117-1Mo Trpanj, na Pelje{cu, apartmani 100 m od pla`e, klima, TV, internet, terasa, super povoljno. Tel. 00385 91 605 5866. 366-1Ze U Neumu izdajemo povoljno apartmane blizu mora, zra~no 14 m, klima, TV, parking. Tel. 036 884-312, 063 561 857. 8998-1tt „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. A. Polje, A faza, tros. namje{ten stan. Tel. 061 868 464. Alipa{ino, dvos. prazan stan 57 m2, 2 sp., kuh. elementi, centralno. Tel. 061 145 853.

Prodajem auto Octavia, 1800 ccm, turbo 150 KS, benzin tour. Pre{ao 55.000 km, full oprema, model 2006. Kontakt: 061 482 032. 11940-1tt Astra „H“ GTC, sport kupe, kraj 2008., 1.6 115 KS, crvena, max oprema, reg. do 5. 2011., odli~no stanje, gara`iran. Tel. 061 173 947. Auto gume polovne 245/70/16, 4 kom. 205/55/16, 4 kom. 195/65/16 C, 4 kom. 185/65/14. Tel. 061 209 057. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW E39, 530 D, 2000. god., tek registrovan, u odli~nom stanju. Tel. 061 292 177. Chrysler stratus cabrio, 2.0 benzin, 1998. god., ful oprema, registrovan, 10.000 KM. Tel. 061 864 130. Citroen BX 1.9 D, god. 89., karavan, ispravan, dosta novih dijelova, 2.000 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 270 366. Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Corsa C 2002. god., 1.0 benzin, ABS, servo, 2 vrata, 4x airbag, crvena, alu felge, servisna knjiga, registrovan. Tel. 062 814 399, Sarajevo. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dacija Logan MCV 1.4, 2008., sedam sjedi{ta, registr. 10.500 KM. Tel. 613-414. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. Dijelovi za Golfa 2. Tel. 061 603 115. Dijelovi za kamione Kipere troosovince. Tel. 065 667 946, 033 643283. D`eta bijela, 91. god., TDI, povoljno, gara`irana. Tel. 057 316 215. Fiat Bravo tek registrovan, povoljno. Tel. 061 134 230, 061 202 468. Fiat Uno 1.0 B, 97. god., tek registrovan, 5 vrata, nove gume, kao nov, povoljno. Tel. 062 315 616. Fiat Uno 1.0 B, fire, 97. god., tek registrovan, 5 vrata, nove gume, izvrsno stanje, 2.800 KM. Tel. 062 315 616. Ford Fiesta 1.1 B, 89. god., novija tipa, reg. do 10. 2010., dobro o~uvan, 1.500 KM, hitno. Tel. 062 315 616. Ford Fiesta dizel 1.4, god. 2003., pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke sa dosta opreme, 7.900 KM. Tel. 061 107 285. Ford Ka, crni met., 2001., 114.000 km, bez klime, panorama krov, ABS, servo, centr. brava+daljinski, el. podiza~i, 2 airbaga, CD, 2x4 to~ka, ekstra, gara`iran, tro{i 6 l. Tel. 601 108 144. Golf 1, god. 83. benzin, reg. 4. 2011., god. u dobrom stanju, 1.050 KM. Tel. 061 866 861. Golf 1.3 benzin, 1987. god. Tel. 601 214 514. Golf 2, 86. god., registrovan. Tel. 033 511-598, 061 398 534. Golf 3, desni volan, dizel, strane table, u odli~nom stanju, 2.400 KM. Tel. 062 214 041. Golf 4, god. 2003., benzin 1.4, ful oprema, kao nov, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 9.900 KM. Tel. 061 107 285. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf III, registrovan do 11-og, boja `uta, 5.000 KM, dizel. Tel. 061 199 697. Golf VI, 1 godinu star, ful oprema, cijena povoljna. Tel. 033 681 225.

Kupovina
Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem havarisana vozila Pasat 3 i Golfove. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Kupujem Zastave 101, 128 komplet i neispravne. Tel. 066 778 529. Vr{imo otkup rabljenih dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013.

Izdavanje
Bjelave kod Studentskih, nenamje{ten ve}i jednosoban stan, sa gara`om u blizini. Tel. 062 440 212. 11950-1tt Grbavica 1, dvoiposoban namje{ten stan u soliteru, na du`i period, neposredna blizina {kola. Tel. 065 834 533, 065 727 187. 11881-1tt Izdajem apartman u Kleku, novogradnja, 50 m od mora, kapacitet 3+1. Tel. 061 56 33 70, 033 243-554. www.klek.9k.com 11947-1tt Izdajem dvosoban namje{ten stan kod novog „Avaza“ u blizini @elj. stanice u priv. ku}i, poseban ulaz. Cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. 10164-1Nd` Izdajem klimatizirane apartmane, potpuno opremljeni, na pla`i Tiha luka - Neum. Telefon: 036/880479 i 063 262 263. 8848-1Nd` Izdajem komplet renoviran i namje{ten stan. A. Polje. Tel. 061 755 968. 10212-1Nd` Izdajem namje{ten stan studentima u privatnoj ku}i, plinsko grijanje, u Hrasnom, ul. Milinkladska, povoljno. Tel. 061 201 827. 10240-1Nd` Izdajem p. p. 60 m2 sa ba{tom, ulica H. Polovine 22. Tel. 062 453 403. 11857-1tt Izdajem povoljno apartmane sa parkingom u Bristu kod Gradca. Mob. 00385 91 766 6124 i 061 229 208. 1104-1Mo Izdajem prazan jednosoban stan sa posebnim ulazom. Bu}a Potok. Tel. 065 328 017. 10158-1Nd` Izdaju se apartmani: Dubrovnik, Lapad od 50 m2 (2+2) 60 EUR-a, od 35 m2 (2+1) pogodniji za mla|e, 40 EUR-a, blizina pla`e. Tel. 00385 20 743-832. Mob. 00385 95 529 0646. Pelje{ac, Trpanj. Izdajem novo ure|enu ku}u sa 6 le`aja (3 sobe), 200 m od mora. 60 EUR-a. Tel. 00385 20 743-832. Mob. 00385 95 529 0646. 9971-1tt

Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Apartman Hvar-Su}uraj, 4-6 osoba, TV, klima, ro{tilj, parking, 80 m od mora. Tel. 00387 63 191201, 00385 91 250 6885. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman na moru Repi} kod Kleka. Tel. 061 553 7707, 00385 20 691 344. Apartmani 2+1 izdajem otok Kor~ula, mjesto Kor~ula. Tel. 00385 989 305825. Apartmani i sobe na Crnogorskom primorju, pla`a Veliki pijesak, Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani na otoku Pagu, dogovor. Tel. 00385 23 612 230, 091 724 3807, 061 349 669. Apartmani u Kleku, povoljno, 10 m od mora. Tel. 061 869 034. Apartmani u Podacama uz omogu}en prevoz po potrebi. Tel. 385 92 122 0551, 061 862 323. Apartmani u Slanom kod Dubrovnika, odmah uz more. Tel. 00385 98 736 290. Apartmani u Tivtu, komplet dvosoban stan, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128 i 061 479 616.

Izdajem namje{ten stan na Grbavici.Tel. 062 385 332. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem prazan dvodoban stan 59 m2, tre}i sprat sa gara`om, novogradnja „Tibra“ Bu~a potok, 350 KM plus re`ije. Tel: 033 458 375. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{tenu garsonjeru i tros. stan (tel., kabl TV, parking) na istoj adresi kod Avaz tornja, vlasnik u Beogradu `ivi. Tel. 065 573 476, 061 516 624. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor u Starom Gradu, povoljno za trgovinu, kancelariju i ostalo. Tel. 033 227-609, 063 521 682. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor u N. Sarajevu, kod {kole Malta. Tel. 033 614628, 061 357 634.

Dnevni avaz
Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Orebi}, izdajem sobe za odmor povoljno, Smaji}. Tel. 00385 20 714 199. Orebi}, sobe sa kupatilom i terasom, upotreba kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 95 552 2775, 061 279 212. Orebi}, sobe sa upotrebom kuhinje, parking. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Podaca - ku}a uz more, povoljno sobe sa upotrebom kuhinje ili kao veliki apartman dvo i troiposoban. Tel. 061 517 353. Pofali}i, tros. moderno renoviran stan amer. plakari, ugradb. kuhinja, izdajem. Tel. 062 465 466. Polunamje{ten jednos. stan na Vratniku. Tel. 033 232-477. Pos. prostor 100 m2 u Hrasnom, pogodan za vrti}e, ordinacije, kancelarije, salone i sl. Tel. 061 150 368. Pos. prostor 25 m2, Grbavi~ka bb. Tel. 033 615-163. Pos. prostor 35 m2, u blizini novog Avaza, klima, grijanje, alarm, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Pos. prostor 54 m2, na autob. terminalu Ilid`a, Mala aleja. Tel. 061 141 691. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor kod osta Drvenija, str. centar, 400 EUR-a mjese~no. Tel. 061 498 267, 033 220 964. Pos. prostor od 26 m2, na Ilid`i (mala aleja). Tel. 061 260 598. Pos. prostor pogodan za kanc., na Saraj Polju. Tel. 061 488 009. Pos. prostor pogodan za sve namjene, ul. Bjelave. Tel. 062 747 725. Povoljno ljetovanje u Crnoj Gori, Dobre Vode (Bar), sobe 70 m od mora, 7 EUR-a po le`aju. Tel. 033/621119, 062 006 319, 00382 67 360 365, Fikret. Prazan dvos. stan u Butmiru. Tel. 061 515 721. Prazan ili namje{ten stan u priv. ku}i, 45 m2. Tel. 061 572 742. Prazan stan na Grbavici 54 m2. Tel. 061 856 041. Prazna soba, kuhinja i banja sa zas. ulazom, dvotar. mjerilo i grijanje. Tel. 223-783. Preno}i{te Ba{~ar{ija do Sebilja, TV kablovska, grijanje, cijena 20 (15) KM. Tel. 061 434 123. S. Grad, apartmani, sobe, po osobi 20 KM. Tel. 061 537 479. Soba studentici, Al. Polje, Geteova. Tel. 033 467-535. Sobe i apartmani u Neumu kod Alije. Tel. 036 880 547. Sobe sa kupatilom u Neumu, povoljno. Tel. 061 206 946. Sobe u centru Starog Trogira. Tel. 00385 591 1880 1454. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak. Tel. 062 644 055. Sobu studentici, upotreba kuhinje, banja, grijanje. Tel. 033/232-494. Sobu studetnici, Alipa{ino, Geteova. Tel. 033 467-535, 061 514 376. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Sprat ku}e na Kova~i}a, blizu Ba{~ar{ije. Tel. 061 603 115. Stan u Lepeni~koj-Ilid`a, dvos. sa gara`om. Tel. 062 609 540, 033 405178. Stari Grad, Logavina, 3-soban komforan namje{ten stan, du`i period. Tel. 061 725 859, 061 135 661. Strancima namje{ten jednos. stan, pos. ulaz. Tel. 061 902 596. Studentima (mu{karci), sobe 1-2 krevetne, kuhinja, c. grijanje, TV, novogradnja, centar, povoljno. Tel. 061 244 181. Tina Ujevi}a 13, pos. prostor 98 m2, centar Sarajeva. Tel. 061 033 953. Tros. adapt. s. namje{ten, TV, kabl., blind, Dobrinja. Tel. 033 455-471. Tros. stan, namje{ten, centralno, Pofali}i. Tel. s061 540 598. Tu~epi, izdajem apartmane kod hotela Alga. Tel. 00385 21 623 235. U Dubrovniku izdajem sobe sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 00385 98 164 1263. U novoj ku}i kod Ko{evo bolnice namje{ten stan, zas. ulaz i parking. Tel. 061 196 800. Ve}i jednosoban stan namje{ten, po`eljno |acima ili radnicima. Tel. Vi{njik, prazan renoviran stan 40 m2, eta`no, blind, 350 KM. Tel. 062 465 466. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

47

Prodaja
Hitno prodajem 2-soban stan u Sarajevu, Grada~a~ka, V sprat, 54 m2, dio namje{taja, nedavno potpuno adaptiran, sa klimom. Vrlo povoljno! T 061 835 229. 10247-1Nd` el. Hitno prodajem dvosoban stan povr{ine 56 m2, na Dobrinji III, prvi sprat, 1/1, povoljno. Useljiv odmah. Tel. 061 131 467. 12024-1tt Mostar - Lu~ki Most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni, 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. T el. 061 499 229. 1120-1Mo Naselje Svrake kod Semizovca, prodajem ku}u, prizemlje + sprat + balkon + terasa + 2 gara`e, 680 m2, 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 062 144 594. 9697-1Nd` Plac u Doglodima, plac za gradnju ku}e ili poslovnog prostora 960 m2, svi priklju~ci, prilaz sa ulice. Tel. 063 251 742 ili 030 873 282. 10098-1nd` Podaca HR. Stanovi od 42 m2 sa parkingom. Cijena 1.100 EURa/m2. Tel. 00385 98 214 712. 1149-1Mo Prodajem ku}u i zemlju u centru Sarajeva. Lokacija udaljena 250 metara od Alipa{ine d`amije, pogodna za izgradnju vile, rezidencije ili familijarnog objekta P + 2 sprata. Tel. 062 205 857. 11963-1tt Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, VRLO POVOLJNO, Ahatovi}i. Tel. 061 132 197. 10215-1Nd` Prodajem ku}u u Ned`ari}ima 10x10 m, sa pomo}nim objektom 8x7 m, povoljno. Tel. 063 892 380. 10210-1Nd` Prodajem povoljno dvoiposoban stan na Ilid`i 54 m2, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 062 292 690, 061 335 374, 033 629-847. 11946-1tt A. Polje, 52 m2 + lo|a, 16. sprat (nije zadnji), fix 1.400 KM. Tel. 066 620 164. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Al. Polje, C faza, stan 42 m2+4 m2. Tel. 546-226. Alipa{ino 47 m2, vlasni{tvo, useljiv. Tel. 061 102 234. Alipa{ino P faza B, ul. S. Fra{te, ., prodajem 3-soban stan, I kat, 78 m2, cijena 120.000 KM. Tel. 061 172 066. Alipa{ino polje A-faza, prodajem 2 stana po 70 m2, I i X sprat. Tel. 066 445 203. Aneks, prodajem ku}u 11x9, prizemlje + sprat, odmah useljiva, papiri 1/1. Tel. 061 222 141. Apartman 27 m2, pogled na more, Promavna kod Makarske. Tel. 062 141 810, 033 212-401. Apartman 55 m2 sa dvije terase, pogled na more, 50 m do pla`e. Cijena po dogovoru. Tel. 062 105 578. Arapovac ulica, Stari Grad, prodajem ku}u, ba{ta, gara`a, lijep pogled. Tel. 061 135 661. B. Potok, Glasina~ka, useljiva ku}a sa oku}nicom 564 m2. Tel. 033 656-086. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, motel sa restoranom u srcu Starog Grada, najprometnija ulica Bravad`iluk, 355 m2, 1.230 EURa/m2. Tel. 061 275 535. Beograd, prod. 2-soban stan 53 m2 sa terasom u Beog. naselju Kote`, I sprat, renoviran, {. zid, b. parket, novo kuaptilo, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301-6897. Biha}, prodajem ili mijenjam za Sarajevo potpuno renoviran tros. stan. Tel. 061 809 972, 037 226 461. Bistrik, ku}a na parceli od 500 m2+2 gara`e. Tel. 061 250 677. Blagovac II, prodajem ku}u sa oku}nicom, 1/1. Tel. 033 436-752. Blagovac III, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-727, 062 736 701. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, podrum, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka 52 m2, stan sa ba{tom u stambenoj zgradi, ekstra lokacija, 2.600 KM/m2. Tel. 061 183 433.

^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^ekalu{a, 116 m2, 3 spava}e, 39 m2. Tel. 061 856 041. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Centar Bjelave ul. stan 53 m2, balkon, podrum, II sp., c.g. plin, sun~an, parking. Tel. 062 878 500. Centar Sarajeva kod Kluba Slovenaca, bli`e Skenderiji, prod. stan 42 m2, lift, plin, uknji`en, II kat, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, dvoipos. stan 67 m2, II sp., ul. Dolina. Tel. 062 215 250. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, stan u ekstra stanju, 58 m2, cijena 130.500 KM. Tel. 061 553 803. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prod. 3-soban stan, povr{ine 106 m2, sa 2 velike terase. Tel. 033/665-256. Dev. ku}a u S. Gradu ([iroka~a), 35.000 EUR-a sa dokumentacijom. Tel. 033 523-423. Doboj, ku}a u centru kod „Dalmacije“, dupleks, 120+26 m gara`e, 690 m2 oku}nice. Tel. 061 856 041. Doboj, lokal „Banana2 centar 40 m2, 100.000 KM, II nivoa, cen. podno. Tel. 061 856 041. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}icuvikendicu, nedovr{ena sa 2,5 dul. zemlje. Tel. 061 20 33 67. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvadeset dun. zemlje za sto~arstvo, 2 KM/m2, Semizovac-Kamenice. Tel. 036 880 631. Dvije tro{ne ku}e H. Kaimije 10 Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Dvos. stan 50 m2, 14 sp.+2 balkona, Hrasno. Tel. 058 416 546. Dvos. stan 54 m2, Obala K. bana, S. Grad. Tel. 062 920 191. Dvos. stan 71 m2, 1/1, sp. 3, OtesIlid`a, povoljno. Tel. 061 172 053. Dvos. stan Olimpiska ul. 55 m2, Mojmilo. Tel. 033 460-064. D`. Bijedi}a 17, trosoban stan 69 m2, balkon, kupatilo i WC odvojeno. Tel. 061 813 387, 649-434. F. Hauptmana stan 35 m2, 72.000 KM, 4 sp. Tel. 061 856 041. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gara`a, ^. Vila II, prodajem ili izdajem, stalni objekat, 1/1. Tel. 061 432 055. Gra|. zemlji{te prodajem. Tel. 065 888 497. Grbavica kod pijace 54 m2, 112.000 KM. Tel. 061 856 041. Grbavi~ka 54 m2, kod Ma~ki}a i pijace, c.g., blind vrata. Tel. 061 856 041. Had`i}i-Bare, vikendica sa 750 m2 zemlje, useljivo odmah. Tel. 061 804 105. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem stan 93 m2, 1 sprat, vlasnik 1/1, cijena 110.000 KM. Kontakt tel.: 061 137 911. Hitno prodajem stan jednoiposoban 45 m2, 13. sprat, Trg heroja, Hrasno. Tel. 061 811 144. Hostel prodajem u funkciji, pogodan za stara~ki dom, studentski dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, Trg heroja, hitno prodajem jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, adaptiran. Tel. 061 811 144. Ilid`a, dvos. stna, IV sp., R. Ja{ara. Tel. 062 215 250. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bos. ljilj., dvoeta`ni, 150 m2, oku}nice 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a, povoljno dvoiposoban stan 54 m2, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 062 292 690. Ilid`a-Lu`ani, stan 78 m2, I sprat. Tel. 066 276 383. Ilid`a-Pejton, prodajem ku}u. Tel. 062 800 166. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2 i pos. prostor 50 m2, uz glavnu cestu. Tel. 065 905 779. Isto~no Sarajevo, zemlja sa svim komunalijama. Tel. 062 437 558. Jednos. stan u Hrasnom 36 m2, balkon, V kat, lift, potrebna adaptaci-

ja, 66.000 fix. Tel. 061 145 853. Kasindol ku}a na prodaju, cijena dogovor. Tel. 066 261 037. Kijevo, 4 dun. zemlje na izvoru ve}eg potoka, ve`e sa potokom, 80 m2. Te. 062 387 728, 061 520 392. Klju~, podru~je Bebi}i, iznad vatrogasnog doma, 6 dun. zemlje. Tel. 062 364 214, 053 222 928. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ku}a 10x11 sa ~etiri eta`e u D. Vele{i}ima sa 380 m2 ba{te pod vo}em, vl. 1/1. Tel. 442-131, 061 803 662. Ku}a 128 m2 stamb. prostora i 500 m2 oku}nice. Tel. 033 691-143. Ku}a 130 m2 sa velikom gara`om, 28 m2 ba{tom, cijena 250.000 KM, Mihrivode. Tel. 061 262 336. Ku}a 2 stana, 120 m2, gara`a, {upa, parking za 3 auta, ba{ta. Tel. 522-715. Ku}a na Jablani~kom jezeru uz samo jezero i cestu, cijena po pregledu. Tel. 061 357 786. Ku}a sa ba{tom na Vratniku. Tel. 536-239. Ku}a sa ba{tom, mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Ku}a sa oku}nicom Vogo{}a-Blagovac. Tel. 061 032 503. Ku}a u duplexu sa gara`om, uredni papiri, 1/1, iznad Skenderije. Tel. 061 379 537. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a u Ned`ari}ima, prizemlje+sprat+gara`a. Tel. 062 326 965. Ku}a u nizu sa gara`om, terase, vrt, potkrovlje, S. Kolonija. Tel. 033 643-283, 065 667 546. Ku}a ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}u-farmu za koke nosilje, sve useljivo, 1/1, cijena po vi|enju. Tel. 033 404-392, 061 936 598. Lijepa bosanska ku}a blizu Inat ku}e (Vije}nica). Tel. 061 935 062. Lijepu bosansku ku}u sa divnom avlijom. Tel. 061 935 062. Logavina stan 90 m2, visoko prizemlje, ba{~a + gara`a. Tel. 061 183 941. Mostar - prodajem stan u Mostaru. Tel. 066 263 077. Na Trgu heroja stan 59 m2. Tel. 061 047 960. Mojmilo, lijep, funkcionalan stan sa namje{tajem, 40m2, jednoiposoban, tre}i sprat, potpuno renoviran.Cijena po dogovoru. Tel. 061 192 112. Ned`ari}i, novogradnja, stan de lux, evropski standard gradnje, najpovoljnija cijena. Tel. 061 072 815. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten za kori{tenje, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Nova ku}a i 1.000 m2 oku}nice, bolja lokacija, Rajski Do-Trnovo. Tel. 062 183 507. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, dvos. stan sa odli~nim c.g., dig. TV, jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. „Papagajka“ 146 m2, plus posebno 35 m2 gara`a. Tel. 061 856 041. Parcela u Rakovici i sun~ana strana, voda i struja na parceli. Tel. 061 032 183. Paromlinska 90 m2, 2.000 KM/m2, novograd. Tel. 061 856 041. Plac 200 m2, poljoprivredno zemlji{te, Sreser-Pelje{ac, povoljno. Tel. 061 229 198. Plac pogodan za benz. pumpu, auto salon i dr. T 033 458-956, 061 512 874. el. Plac u Lad`anici-Glavati~evo. Tel. 062 902 584. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Pos. prostor 22 m2, Dobrinja II, kod taxi {tanda. Tel. 062 141 810, 033 212-401. Pos. prostor 51 m2, ul. M. Maruli}a. Tel. 066 783 856. Pos. prostor u Vogo{}i, prodajem 38 m2, vlas. 1/1 sa inventarom ili bez. Tel. 061 149 183. Povoljno zemlju u B. Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659-756, 061 178 832. Prod. na Ciglanama donjim 3-soban stan, povr{ine 106 m2. Tel. 033/665-256. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem stan Saraj polje, Teheranski trg 13, 100 m2, blindirana vrata, klima, podno grijanje sa namje{tajem, sve novo. Cijena 165.000 KM. Tel. 061 192 112.

Prodaje nov trosoban stan 67,35 m2, kod Bosmala u Hrasnom. Tel. 061 145 887. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu i video nadzor. Cijena 145.000 EUR-a. Tel. 062 451 110. Prodajem 3-soban stan 74,5 m2 + gara`a 14 m2, Dobrinja. Tel. 065 836 513. Prodajem dvosoban stan 56 m2 + balkon, 14. sprat, povoljno, na D. Malti. Tel. 061 272 611. Prodajem dvosoban stan centar Skenderije. Tel. 061 335 738. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem ku}u dva sprata, prizemlje, dva podruma i gara`a, svaka eta`a zaseban ulaz, sve na 312 m2, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 061 438 636. Prodajem ku}u Radni~ka 122, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice, 210.000 KM. Tel. 065 185 108. Prodajem ku}u, 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem novu i staru ku}u zajedno, povoljno, ul. Cicin Han, naselje [iroka~a. Tel. 062 375 548. Prodajem od 300 m2 do 1.000 m2 zemlje u Brije{}e brdu kod d`amije. Tel. 672-421. Prodajem parcele od 537 m2, 370 m2 i 396 m2 sa urbanisti~kim saglasnostima, na Kobiljoj glavi. Tel. 061 378 484. Prodajem namje{ten stan u centru @ivinica, cijena po dogovoru. Tel: 015205749616 ili 00387 35 645 705. Izdajem prazan dvodoban stan 59 m2, tre}i sprat sa gara`om, novogradnja „Tibra“ Bu~a potok, 350 KM plus re`ije. Tel: 033 458 375. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem posl. prostor Nova Breka, 46 m2. Tel. 062 940 479. Prodajem ku}u na sprat sa oku}nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-422221 Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 34 m2, II sp., na Bjelavama, ul. Z. [arca. Tel. 061 380 449. Prodajem stan 53 m2, balkon, Grada~a~ka, ^. Vila. Tel. 066 234 449. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 145 551. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem poslovni prostor na Dobrinji 2 u zgradi 16m2. Tel. 061 438 446. Prodajem stan u Hrasnici 38 m2, jednoiposoban, vl. 1/1, potpuno namje{ten. Tel. 061 303 634. Prodajem trosoban stan od 84 m2, ulica Adema Bu}e br. 3/III. Cijena 155.000 KM, mo`e i zamjena za stan do 50 m2, uz doplatu. Mob. 061 221 899. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033/661076. Rakovica-[. Gaj, vikend ku}a 10x8,30, p+s+p, struja, voda, tel., c. grijanje+p. objekat 6x6 pod plo~om, papiri uredni. Tel. 033 404-728, 062 391 882. Stamb. pos. prostor 27 m2, suteren, Dobrinja 5, extra lux. Tel. 061 525 195. Stan 49 m2, 2 balkona, Trg solidarnosti. Tel. 542-736. Stan 58 m2, M. Dvor, potkrovlje, potpuno renoviran. Tel. 065 690 390. Stan 66 m2/III sp, A. Jabu~ice, bez posrednika, mogu}nost zamjene za Trebinje. Tel. 061 438 855, 033 610550. Stan 69 m2, u A. Babi}a, Ned`ari}i, X sp., cijena dogovor. Tel. 061 537 152. Stan 76 m2 na 2 sp., M. Dvor. Tel. 061 856 041.

Stan 77 m2, 19. sp., Otoka, pogled na grad. Tel. 062 979 475. Stan Dobrinja C-5, 70 m2, dvoipos., I sp., cijena dogovor. T 062 877 700. el. Stan Dobrinja C-5, 70 m2, dvoipos., I sp., cijena po dogovoru. Tel. 062 877 700. Stan od 103 m2 na spratu, ul. Had`iidrizova. Cijena dogovor. Tel. 061 268 858. Stan od 54 m2, ^. Vila I, I sp., centr. grijanje, balkon. Tel. 033 619-051, 061 187 020. Stan Otoka, neboder 75+3 m2, 12 sp., cijena po vi|enju. T 033 693-283. el. Stan sa gara`om kod ambasade Austrije, 1 sp. bez posrednika. Tel. 033 458-956, 061 512 874. Stara Breka, dvije ku}e, povoljno. Tel. 062 215 250. Strogi centar Titova, stan 150 m2, IV sprat, lift, balkon, 1 m2 - 1.000 EUR-a. Tel. 063 60 30 10. Strogi centar, dvoeta`ni, ~etverosoban stan, 115 m2 + pomo}ne prostorije. Tel. 061 336 726 Stup-Azi}i, gra|. zemlji{te od 32 i 6 duluma i gra|. parcele od 386 m2. Tel. 065 227 933. Tros. 88 m2, Bolni~ka, XI sp. Tel. 061 375 995. Tros. stan sa gara`om kod sarajevske Pivare, 68 m2, I sp. Tel. 033 460707, 061 158 735. U Paromlinskoj 64 m2, 90 m2, II eta`ni. Tel. 061 856 041. U Vogo{}i, pos. prostor 38 m2, vlas. 1/1. Tel. 061 149 183. Useljiva duplex ku}a 240 m2, plac 600 m2, kod pijace Vrap~i}i Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vikend ku}a nova, djelomi~no zavr{ena, 1.000 m2, oku}nice Rajsko Do. Tel. 226-554, 061 183 507. Vikend ku}a u Neumu as pogledom na more. Tel. 061 133 176. Vikend. i dun. vo}njaka u selu Lug izme|u Kiseljaka i Fojnice. Tel. 063 706 740. Vikendica kod Breze uz rijeku. Tel. 061 102 234. Vikendica u Binje`evu. Tel. 061 204 123. Vikendica u Kijevu, nova 1/1, ulaz sa asfalta, svi priklju~ci 31.000 KM. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Visoko-Gr|evac, prodajem 23 dun. zemlje i {ume u vi{e parcela. Tel. 033 690-059, 033 649-316. Vogo{}a, centar, nadogradnja, dvoeta`ni rhau-bau, faza 96 m2, 1.000 KM/m2, zvati iza 17 h. T 061 169 935. el. Vogo{}a, centar, nedovr{en dvoeta`ni, cca 100 m2, 100.000 KM. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, centar, pos. prostor 72 m2 (+25), 2 eta`e, mogu}nost pravljenja 3, cijena 132.000 KM. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Za br|e, dev. ku}a sa 1.200 m2 zemlje. Tel. 062 215 250. Zemlja 53 dun., op{tina Rogatica, ili mijenjam za Federaciju. Tel. 062 321 088. Zemlja na Ni{i}koj visoravni. Tel. 061 483 262. Zemlje 3.500 m2, 1 m2-12 KM, pogodno za sve namjene, OsenikHad`i}i. Tel. 061 019 313. Zemlji{ta 1.500 m2 sa dev. vikend. voda, strua od kupaca 3 km asfaltom. Tel. 065 667 946, 033 643-283. Zemlji{ta 2.700 m2 u D. Biosku. Tel. 062 215 250. Zemlji{te u Kijevu 540 m2, dev. objekat 6x6, 6.000 KM, fix. Tel. 033 612-455.

Potra`nja
Potrebno vi{e stanova i ku}a za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 033/203127, 061 214 306. 11967-1tt Agencija tra`i stan za stranu `ensku osobu, bli`e centru na godinu. Tel. 061 142 704. Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje za zapos. osobu, du`i period. Tel. 062 465 466. Hitno potreban stan za kupovinu ili iznajmljivanje, Ciglane-Ko{evo. Tel. 061 894 919. Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Stranac potra`uje stan namje{ten u centru. Tel. 061 142 704. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190.

Zamjena
Centar Sarajeva kod D.Z. Vrazova, mijenjam stan 42 m2, II kat, lift, plin, za Zagreb ili Beograd. Tel. 061 544 182.

48

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 11737-1TT MIKADO - GARANCIJA Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 8656-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 9566-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] - Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 11738-1tt „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 11916-1tt Profesionalac moler - radim profesionalno i odgovorno uz garanciju. Mogu}nost pla}anja u 2 rate. Tel. 033 698-549, 061 244 463. 10113-1Nd` KIRBY aparatima u Va{em stanu dubinski usisavamo i peremo }ilime, tepihe, etisone i sjede}e garniture. Koristimo originalne Kirby {ampone. Mob. 062 118 202. 10220-1Nd` Dom planinara „Vidikovac“ radi svakim danom, nudi preno}i{te, organizuje svadbe, ro|endane i dr., uz doma}a jela i pi}a. Kontakt tel.: 033 204-287, 061 131 467. 12024-1tt Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208435, 061 905 734. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Radim moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 574 040 Prevoz putnika novim kombijima 9 sjed., i minibusevima, klima, po BiH i inostranstvu... Tel. 061 106385 Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Klimatiziranim kombi vozilom nudim usluge prevoza na more i druge destinacije, profesionalni voza~, dvd, dolazak na adresu. Tel. 033 22 04 02, 061 531 616 i 062 214 690. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. PC serviser odr`ava va{e ra~unare. Tel. 062 828 910. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Ugost. objektu potreban ~uvar. Tel. 062 644 055. Dugogodi{nji pravnik u penziji dobar poznavalac prava iz vi{e oblasti, `eli da se uklju~i u razne aktivnosti. Tel. 062 321 732. Penzioner sa 54 god. zavr{ena SSS, tra`i posao portira ili no~nog ~uvara. Tel. 061 562 531, 033 643-141. Printam vodootporna A2 postere 19 KM komad, 5 kom. 85 KM, dizajn ura~unat. Tel. 061 229 347. Stru~no vo|enje pos. knjiga (fizi~kih i pravnih lica), agencija. Tel. 061 516 624, 033 223-695.

Dobrinja 5, suteren stan 27 m2, extra lu., za manji, Dobrinja 4, RS. Tel. 061 525 195. Isto~. Saraj. Dobrinja 4, dvosoban stan, IV spr., mijenjam za isti ili jednoipos. u Sarajevu ili prodajem. Tel. 061 220 179. Jednos. na D. Malti za dvosoban. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Mijenjam jednoiposoban za dvoiposoban stan, lokacija Ante Babi}a ili Saraj Polje. Tel. 061 433 940. Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu kod bolnice, za garsonjeru ili ve}i uz doplatu za Feder. Sarajevo. Tel. 062 348 159. Mijenjam stan 78 m2 za manji uz dogovor. Tel. 033/451-776. Mokro - mijenjam ili prodajem ku}u, 3 sprata i 3,5 dul. zemlje, uz magistralni put. Tel. 062 214 041. Stan u Doboju za Sarajevo ili Tuzlu. Tel. 061 483 262. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za B. Luku. Tel. 033/542-668. Trosoban, Bolni~ka, XI sp., za manji u centru, uz doplatu. Tel. 061 375 995. U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 8573-1ND@
Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Mediven ~arape za vene, mu{ke i `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Strug Ada Potisje, tip PA 30, glodalica Prvomajska MP G3010-4. Tel. 066 643 516. Prodajem med iz svog p~elinjaka, Gladno Polje kod vo}njaka. Tel. 066 752 761, 440-747. Papagaje prodajem mlade-tigrice, 10-15 KM. Tel. 062 435 260. Prodajem invalidska kolica masivna, nisu sklopiva 400 KM. Tel. 061 548 278. Karabin Kranj lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001. Prodajem veoma jeftino cvijet fikus. Tel. 677-149, D`. Bijedi}a 35. Prodajem povoljno p~ele u LR ko{nicama. Tel. 061 486 926. Prodajem sve vrste rezane gra|e, lamperiju, brodski pod. Tel. 065 689 523. Prodajem novu motornu pilu Stihl, 200 KM i Jotul pe} 200 KM. Tel. 061 474 657. Prodajem skalpove doma}ih pijetlova za izradu vje{ta~kih mu{ica za ribolov, u raznim bojama. Tel. 061 206 345. Prodajem podvodne i nadvodne mu{ice za ribolov, ekstra kvalitete. Tel. 061 206 345. Vrlo povoljno nov inventar, nekori{ten, za frizerski salon, cijena povoljna. Tel. 030 515-589, 063 365 362. Prodajem rabljenu ljetnu obu}u i odje}u na veliko i malo, auto galeriju i ku}no radio poja~alo. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Ma{ine za hemijsku ~istionu i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Povoljno nove kvalitetne plafonjere iz Njema~ke. Tel. 063 400 295. Prodaja i monta`a brvnara po va{oj `elji, pozovite. Tel. 061 210 032. Komplet autogeni aparat. Tel. 033 654-474. Starinski veliki |ugum-ibrik kalaisan, 2 kom. Tel. 062 546 581. Komplet oprema za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za doner. Tel. 061 311 704. Povoljno, polovan crijep, oko 400 kom. Tel. 061 563 620, Vogo{}a. Radim i prodajem kerane stolnjake, raznih veli~ina i oblika. Tel. 033 453-029. Kanping {ator marka Mehler njema~ki, malo kori{ten za 4 osobe. Tel. 061 158 807. Vlastite guske, patke, mlade }urke `ive ili o~i{}ene, gu{~iju mast za lijeka. Tel. 061 925 691. Prozor drveni sa {tokom, ustakljen, dim. 2,40x1,40. Tel. 061 917 200. Sto posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel. 061 243 891. Jogi za bra~ni krevet 180x190 cm, dobro o~uvan, veoma povoljno. Tel. 062 760 012. Polukru`nu sofu za sjedenje i sobni sto, pogodno za vikend. Tel. 063 848 252, 063 887 680.

Ponuda-potra`nja
Potreban vulkanizer sa radnim iskustvom u vulkanizerskoj radnji na Stupu, preko puta Auto pijace u Sarajevu. Sve informacije na telefon: 061 158 311. 9969-1Nd` Potreban voza~ za dostavu. Tel. 061 203 701. 10119-1Nd` Potrebna djevojka za poslu`ivanje u ugostiteljskom objektu. Plata - 500 KM. Topli obrok. Prijava na 8 sati. Tel. 062 213 788. 12019-1tt Potrebna djevojka za rad u kafe-piceriji. Tel. 061 310 916. 12033-1tt Potrebna komunikativna i odgovorna djevojka za rad u butiku sport. obu}e. Plata dobra. Razgovore vr{imo od pon.-sub. (1720 h). K.S.C. Skenderija (Butik ABA). 12030-1tt Frizerskom salonu potreban `ensko mu{ki frizer. Tel. 062 154 468. 12031-1tt Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244417. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. Lanac frizerskih salona „Madonna“ prima u stalni radni odnos vi{e frizera sa iskustvom, uz jako povoljne uslove za rad. Mob. 061 181 424. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Hitno potrebna frizerka, plata na procenat + 50% ili po dogovoru fiksna. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Frizerskom salonu, potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944. Potreban konobar i pomo}ni radnik. Vinarija - Centar. Tel. 062 625 738. Potrebna djevojka za rad u prvoj smjeni u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 062 735 725. Engleski i njema~ki, uspje{no 5 KM/lasm dolazak na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Imate voza~ku i imate strah, pozovite. Tel. 061 210 032. Knjigovodstvo za STR, SUR, SZR i usluge, cijena oko 120 KM, mjese~no. Tel. 615-732. Engleski, instrukcije u~enike i odrasli, dolazim ku}i, instruktor, veoma uspje{an. Tel. 615-732.

Tra`imo radnicu za knjigovodstvo, radno iskustvo obavezno (bez certifikata). Tel. 061 137 008, 033 458467. Dubinsko pranje auta, tapac. namje{taja, }ilima, sa prof. ma{inama. Tel. 033 557-720. ^istim i odr`avam uredni va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Nudim pomo} starim i bolesnim osobama, obilazak, odlazak u prodavnicu, apoteku uz nov~. naknadu. Tel. 062 760 012. Dijamantsko sje}enje, bu{enje, armiranih betona bez buke, pra{ine i vibracija. Tel. 061 336 558. Organizujemo odmor na moru u mjestu Podaci i Gradac, 7 dana 160 KM, a 7 dana 170 KM. Tel. 061 500 891,062 535 995. Potreban samo ozbiljan radnik sa iskustvom za rad u autopraonici, vulkan. radnji, plata po dogovoru. Tel. 062 213 732, 061 209 057. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje, 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Certificirani ra~unovo|a, povoljno vodi poslovne knjige za sve vrste preduze}a, radnji i udru`enja. Tel. 061 150 368. Radio bih kao voza~ ili no}ni ~uvr, prednost Ilid`a. Tel. 062 205 793. Potrebna ozbiljna radnica za rad u fast foodu na A. Polju. Tel. 061 399 951.

Diplomatska misija prodaje kompletan kancelarijski namje{taj. Kontakt telefon: 033/215-265, od 10-15 sati. 11866-1tt

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva ~okovi, metrice. Ugalj (Banovi}i) kocka i orah 140 (Kreka) drveni 90 KM. Tel. 061 785 535, 061 289 961. 10114-1Nd` „RASPRODAJA OGRIJEVA“. Prodajem bukova drva. Penzionerima kredit na 6 rata. Ugalj Banovi}i kocka, orah. Te drveni ugalj Kreka. Tel. 061 670 068. 10161-1Nd` BUKOVA I GRABOVA DRVA! Balvan, metrica i cijepana. Ugalj Banovi}i (kocka i orah). Kreka komad bez pra{ine. Princip rada izmjeri pa plati! Tel. 061 444 456. 10231-1Nd` Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. Prodajem kompletnu opremu za piceriju ili fast food. Tel. 061 988 697. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202323, 062 180 957. Prodaje se samouslu`na autopraonica, marka KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Rasprodaja rola sa gumenim to~kovima, kvalitetne i moderne, kacige i {titnike, povoljna cijena, iz Njema~ke, mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930. Garderobu i obu}u prodajem po izuzetno povoljnoj cijeni, kvalitetno, moderno, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Prodajem konbinovani fri`ider Gorenje.Tel. 061 237 110. Komodu, masiva hrast, duga sa troje vrata i ~etiri ladice, komodu masiva hrast, ujedno pisa}i sto, komodu masiva hrast sa policama ukoso, za obu}u, povoljena cijena. Tel. 033 451737. Tepihe, ~ilime Nepal i Perzijaner. razni modeli, moderni, cijena puno jeftinija od stvarne, 100 % original iz uvoza.Tel. 033 452 018. Prodaje skuter, 125 kubika, Keeway , cijena 1500 KM i dje~ija kolica za blizance, Grakova 200 KM. Tel. 065 065 817 Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Prodaja i monta`a vikend ku}abrvnara od poluoblica, 200 KM po m2. Tel. 061 134 597.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta. Isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 9715-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju Privredna - Jugobanka, ratnu od{tetu (obveznice), dionice firmi i fondova. Dolazim na adresu. Isplata odmah. Tel. 061 836 657. 12033-1tt Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujemo povoljno staru deviznu {tednju, ratnu {tetu i dionice, isplata odmah. Tel. 061 398 487. Povratnik u RS kupuje polovan crijep 1.000 do 1.500 kom., marke Be~ej ili Kikinda. Tel. 062 170 041. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatne satove i ostalo. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem umjetni~ke slike, starinske satove, sablje, ordenje i ostalo. Tel. 061 965 126. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, dionice i certifikate. Tel. 061 192 036.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 10168-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 11756-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 9733-1Nd`

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM TU@NO SJE]ANJE

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

49

SJE]ANJE

prijatelju i saradniku

na na{eg supruga i oca ZLATNI LJILJAN

EDIN (SALIH) KULOVAC
4. 8. 1992 - 4. 8. 2010.
Pro{lo je dugih 18 godina bez tebe i tvog osmijeha. Mo`e pro}i i cijela vje~nost, ali praznina i bol koje osje}amo ne}e biti ni{ta manji. Uvijek si u na{im mislima, u svakom uzdahu, u svakom sje}anju. Voli te tvoja mama Rabija 10252-1nd` Kulovac

ESAD ([AHIN) SU]ESKA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Nesib, snaha Bahrija, unuke Aida, Azra, zet Izet, prija Fata
10249-1nd`

SAFET (TUFO) TOKOVI]
1965 - 1992.
Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 18 godina. Vrijeme koje prolazi ne mo`e izlije~iti prazninu, tugu i bol koja }e uvijek ostati u na{im srcima. Tvoja supruga Ifeta i sin 10246-1nd` Adnan

HASAN HRBAT
KOLEKTIV „JELOVICA“ DOO TUZLA
N

Danas se navr{ava sedam dana otkako je na ahiret preselila na{a draga majka, svekrva i nana

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg sina, supruga i oca

ZIBKA PA^ARIZ
Tvoja dobrota i plemeniti lik vje~no }e ostati u na{im mislima i srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Tvoj sin Mirsad, snaha Selma i unu~ad Sabina, Vildan i Vildana
10255-1nd`

EDINA (RAMIZ) SERDAREVI]A
Rije~i su suvi{ne da bi se iskazala sva tuga i bol, a tuga i bol nisu u rije~ima i suzama, ve} u srcu gdje }e{ zauvijek ostati. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Vje~no o`alo{}eni: otac Ramiz, supruga Mevlida, sin Midhat sa suprugom Eminom, k}i 10243-1nd` Amina

Dana 4. 8. 2010. je 18 godina kako je prestalo da kuca srce na{eg najdra`eg

Dana 4. 8. 2010. punih je 18 godina kako nije sa nama na{ voljeni

EDIN (RAMIZ) SERDAREVI]

EDIN (RAMIZ) SERDAREVI]

Iako vrijeme prolazi, tvoj dragi lik `ivi u na{im srcima. O`alo{}eni: sestra Ediba Tutun s porodicom
10243-1nd`

I danas boli kao i onog dana kada smo te izgubili. O`alo{}eni: sestra Edina Ibrahimovi} sa porodicom
10243-1nd`

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg sina, brata i amid`e

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od preseljenja na ahiret na{eg sina i brata

NED@AD (ADEM) IBRAHIMOVI]
Pamtit }emo te po dobroti, s ljubavlju i po{tovanjem te spominjati, a u srcu zauvijek ~uvati. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: otac Adem, majka Safija, brat Nedim, snaha Mirsada, brati} Adnan, brati~ne Aida i D`enita
10248-1nd`

FEHIMA ([ABANA) ABAD@IJU
iz Breze

4. 8. 1999 - 4. 8. 2010.
Tvoj plemeniti lik i dobrota zauvijek }e ostati u na{im srcima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Hata, sin Fadil, k}erke Merima i Nizama, snaha Nansi, unuke D`enana i Aida, praunuka Ena, zetovi Rasim, Sead i Adi 10242-1nd` Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana kako nije sa nama na{a draga supruga, majka, punica i nana

NED@AD (NURIJA) MURASPAHI]
Ne postoji zaborav za vrijeme koje prolazi. Voljeni se nikad ne zaboravljaju, vje~no `ive u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Otac Nurija, majka Ramiza i brat Nermin Muraspahi}
10250-1nd`

Danas, 4. 8. 2010. su 52 dana otkako je preselio na ahiret

SJE]ANJE

ELEZ (HANEFIJA) RO@AJAC
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se odr`ati danas (srijeda, 4. 8.) u d`amiji C faza Alipa{ino Polje u 17 sati. Tvoji: Hamdo, [emsa, Amer, Azra, Kerim
10256-1nd`

na na{eg dragog oca i supruga

MUNEVERA (BE]IR) KE[O, ro|. HATI]
Rije~i zastaju, suze poteku, a du{a prazna i boli {to nisi sa nama. Volimo te i ~uvamo u na{im srcima i prelijepim sje}anjima. Tvoji: suprug, k}erke, zetovi i unuci. Tevhid }e se prou~iti 4. 8. 2010. u 17 sati u stanu, Bra}e 12052-1tt Begi} 42.

MIRSAD MIRZA OSMANBEGOVI]
4. 8. 2008 - 4. 8. 2010.
^uvamo te u na{im srcima. Tvoje: Lemana, Lejla i Amra

10251-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

majci i sestri na{eg kolege prof. dr. Damira Aganovi}a

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda

ENVER - EKA MUJKANOVI]
iz Tuzle

FATIMA AGANOVI]

i

DUNJA AGANOVI]

KOLEKTIV KLINIKE ZA GLANDULARNU I ONKOLO[KU HIRURGIJU KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA SARAJEVO

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost, jer voljeni ne umiru sve dok `ive u srcima onih koji ih vole. Tvoji: supruga Suada, k}erka Anesa Musemi} sa porodicom i sin Nedim sa porodicom
12026-1tt 804-1tz

50

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 12 tu`nih godina od smrti na{eg dragog

Danas se navr{ava 6 mjeseci od smrti na{eg supruga, oca, djeda i punca

Dana 5. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata, dajd`e i {ure

Dana 4. avgusta 2010. navr{ava se 17 godina boli i tuge za na{im

ADNAN (IZUDIN) HAD@IAGI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Tvoji: supruga, sinovi, k}erka, unu~ad, zet i 12043-1tt snahe
SJE]ANJE

MERZUKA (EJUBA) HAND@I]A HAD@IJE HASAN HALILOVI]
4. 2. 2010 - 4. 8. 2010.
Supruga i k}eri sa porodicama
12037-1tt

SEADOM (]EMALA) SKALONJI]EM
Postoji ne{to {to `ivi i `ivjet }e dok kucaju srca koja te vole i sje}aju se tebe koji si nam uzvra}ao ljubav i pokazivao svoju plemenitost i dobrotu na svakom koraku. Ponosni smo {to si dio nas, a tu`ni zauvijek {to nisi tu. Nedostaje{ nam puno, dragi na{ Sejo! Tvoji najmiliji: majka Munira, brat Fadil s porodicom, sestre Nafa i Nad`a s porodicama
10178-1nd`

Dragi brate, ispratismo na{u dobru majku Hajriju, sestru Zekiju, brata Faruka, pa sada i tebe. Iza vas je ostala ogromna praznina, koju ubla`ava va{a ljudska dobrota i nesebi~na ljubav. Vole te Sestra Rad`a, sestri}i Fehim i Nedim i zet Izet
10224-1nd`

na

Dana 4. 8. 2010. nav{ava se 15 godina od kada sa nama nije na{ dragi

SEADA (]EMAL) SKALONJI]A
4. 8. 1993 - 4. 8. 2010.
„ Uzvi{eni je Onaj u ~ijoj je ruci vlast - On sve mo`e Onaj koji je dao smrt i `ivot da bi isku{ao koji od vas }e bolje postupiti, On je silni, Onaj koji pra{ta! „ S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji: Supruga Igbala, k}erka Aida, zet Hamza, unu~ad Sead i Said, k}erka Nejra i zet Mirza i k}erka Emina 10175-1nd`

AHMET (MUNIBA) PECIKOZA

AHMED KUTIJAR

Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i neka ti je vje~iti i veliki rahmet. Supruga Elmedina, k}erka Mevlida i sin Mevludin sa 10181-1nd` porodicama

Tvoj patriotizam, po{tenje i duhovitost nama vje~iti uzor. Zahvalni tvoji saborci iz Trga zlatnih ljiljana Dobrinja
10196-1nd`

Dana 4. avgusta 2010. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

na na{u dragu majku

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci neizmjerne tuge i bola od kako nas je napustio na{ voljeni suprug, otac i dedo

AMIRA (ZAHIDA) BE]IROVI]A
Zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj jer smrti zapravo i nema. I nema kraja, smr}u je samo obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Supruga Zinaida, sin Mirza sa porodicom, sin Muris, brat Sulejman sa porodicom, sestra Amira sa porodicom i 194-1bl sestra Zineta sa porodicom

SALKO (HASAN) MASLO ZEHRU VUKAS, ro|. TUTUND@I]
4. 8. 2007 - 4. 8. 2010. 1947 - 2010.
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. neka ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Sabira, sin Elvir sa porodicom i k}erka Elvira sa porodicom. Tevhid }e se prou~iti u subotu, 7. 8. 2010. u 13 sati u stanu rahmetlije, ul. Sabita U`i~anina br. 10, Hrasnica. 10166-1nd`
POSLJEDNJI POZDRAV

Tvoje k}erke Vernesa i Enesa sa porodicama
12017-1tt

Dana 5. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg brata

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, svekra i dede

MERZUK (EJUB) HAND@I]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Had`isinanovoj tekiji poslije ak{am namaza, ulica Sagrd`ije. Porodica
10224-1nd`

AHMED (ISMET) KUTIJAR
Hvala ti za beskrajnu ljubav, dobrotu i plemenitost. Smrt nije pitala koliko te volimo i koliko }e{ nam nedostajati. Ne postoji zaborav ni utjeha, jer mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji voljeni: supruga Azemina, sin Ismet, snaha Amina 10229-1nd` i unuke Iman i Merjem
Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se devet tu`nih godina od smrti na{eg voljenog

majci i sestri na{eg dragog kolege prof. dr. Damira Aganovi}a

FATIMI i DUNJI AGANOVI]
Kolektiv Klinike za nefrologiju KCU Sarajevo
10205-1nd`

Dana 3. 8. 2010. godine navr{ilo se 9 tu`nih i dugih godina od smrti na{eg dragog

Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se devet tu`nih godina od smrti na{eg voljenog

Danas, 4. avgusta 2010. navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se deset tu`nih godina kako nisi sa nama

SALKO (IBRAHIMA) OMANOVI]
Uvijek }emo te s po{tovanjem spominjati i u srcu ~uvati. Porodica PANI]
1155-1mo

OSMANA (MUHAMEDA) BRUTUSA
Ni dani, ni mjeseci, ni godine ne mogu izbrisati sje}anje na tvoj lik, plemenitost i dobrotu. Uvijek }emo te voljeti i vje~no }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: otac Muhamed, majka Zahida, brat Kemal 12051-1tt

OSMANA (MUHAMEDA) BRUTUSA
U ti{ini vje~nog mira neka te prati na{a beskrajna ljubav ja~a od vremena i zaborava. Neka ti Allah d`.{. podari sve ljepote d`eneta i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: sestra Indira, zet Kemal, sestri} Osman 12051-1tt

MIRZA (HILME) TAFRO
1926 - 2004.
Hatma dova }e se pokloniti danas u 18 sati na mezarju Grli}a brdo. Supruga Vahdeta, k}erka Samra, zet Almir Rami} i 12053-1tt unuka Asja

PIHLJAK (OMER) D@EVADA
Vrijeme prolazi, ali tvoj dragi lik iz na{eg sje}anja ne blijedi... Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Supruga Mevlida, sin Mensud, unuci Hamza i Mirza, snahe Nafa i Aida, praunuci Sead i Said 12056-1tt

\URO BANJAC
4. 8. 2000 - 4. 8. 2010.
Tvoja supruga Mila sa porodicom
771-1tz

Dnevni avaz
SJE]ANJE

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

51

nakon tu`nih 6 mjeseci

ATKA FI[EKOVI], ro|. CIPURKOVI]
7. 10. 1949 - 4. 2. 2010.
Velika je praznina u du{i svih nas od kako te nema. Ne pro|e niti jedan dan a da te ne spomenemo, da ne pomislimo na tebe i na to koliko nam nedostaje{ ti, tvoj osmijeh, tvoj pogled, tvoj dodir, tvoj savjet. Volimo te, najdra`a maj~ice. Tvoja unuka Nela, sin Edin, k}erka Mirela i zet Admir Dana 2. 8. 2010. prestalo je da kuca srce moje drage nane
810-1tz

REMZIJA D@ONLI]
Draga nano, Tugu i prazninu koju osje}am te{ko je opisati. Tje{im se i nadam da }e ti Allah d`.{. podariti lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Hvala ti na ljubavi, brizi i svemu {to si u~inila za mene. Tvoj unuk Mahir
12046-1tt

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nas je napustila na{a voljena

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nas je napustila na{a voljena

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nas je napustila na{a

ALMA SVOBODA, ro|. KRU[KI]
Unosila si sre}u u na{e `ivote i davala nam puno ljubavi, a sada ostaju tuga i bol. Stalno si u na{im mislima i srcima gdje si uvijek bila i gdje }e{ i ostati zauvijek. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja majka Habiba, brat Mirsad, sestra Mirsada i bra12015-1tt ti~na Azra
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

ALMA SVOBODA, ro|. KRU[KI]
Hvala ti za sretne trenutke i ljubav koju si nam pru`ala. Vje~no }emo te nositi u srcima i mislima. Tvoj suprug @eljimir - @eljko i prijateljica Mirsada Zahvaljujemo se osoblju Hitne pomo}i, Ambulante u Jablani~koj ul. i Slu`bi palijativne njege.
12015-1tt

ALMA SVOBODA, ro|. KRU[KI]
Nikada te ne}emo zaboraviti. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: daid`a Dervi{ Avdi}, rodica Mubera i ro|ak Amir sa porodicom
12015-1tt

na{oj dragoj na{oj dragoj

Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg dragog amid`i}a

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{ava 6 tu`nih mjeseci otkako je preselio na ahiret

NED@AD (ADEM) IBRAHIMOVI]
Sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

majci i sestri na{eg prijatelja

FATIMI i DUNJI AGANOVI]

RAMIZA (SALKO) PANDUR
S ljubavlju i po{tovanjem, Adnan i Sabina
12025-1tt

RAMIZI
Eva, Lejla i Edin
12020-1tt

Tvoji: Ramiz - Pupe, Nuna, Bracan sa porodicom, Elma sa porodicom, amid`a Ahmo, amid`inca Selveta 10238-1nd`

MUSTAFA (MEHEMED) HOD@I]
Neka ti je vje~ni rahmet, babo. O`alo{}ena porodica
12034-1tt

Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a jedina

Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a jedina i nikad pre`aljena

Darko i Neda Bo`i}
12029-1tt

Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret na{a jedina i nikad pre`aljena

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana od prerane smrti na{e drage svekrve, majke, prije

HATA (POD@I]) DELI] HATA (POD@I]) DELI]
Tvoja dobrota i plemeniti lik uvijek }e biti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sestra Hatema, zet Ismet, sestri} Adnan, 10223-1nd` snaha Amela, Adin i Adna

HATA (POD@I]) DELI]
Bila si i uvijek }e{ biti dio nas! Tvoj plemeiti lik i djela ostat }e zauvijek u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, vje~ni rahmet i nurom obasja tvoj kabur. Tvoji najmiliji: sestri~na Adi10223-1nd` sa sa porodicom

HATA DELI]

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: brat Bego, snaha Behija, brati} Rijad i brati~na Mirela
10223-1nd`

Snaha Nata{a, sin Aldin, prijatelji Ranko, Hajra i Sa{a Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Porodica Kurte{
10234-1nd`

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e supruge, majke, nane, svekrve i punice

TAIBA HUJI], ro|. TUFO
Po dobroti }emo te pamtiti, s ljubavlju i ponosom spominjati i u srcima zauvijek ~uvati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Suprug Hamid, sinovi Damir, Alija i Nermin, k}eri Nadira, Nermina, Elvira i Azra, snaha Enida, zetovi Agan, Kenan, Kemal, unu~ad Senad, Anesa, Selma, Lamija, Amina, Alma, Amna Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti 4. 8. (srijeda) u 11.00 sati, Ljubov~i}i 71. 10227-1nd`

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e voljene majke, svekrve i nane

POSLJEDNJI SELAM

mom ratnom drugu

TAIBA HUJI], ro|. TUFO
Sve prolazi samo bol i ponos ostaju, bol {to smo te izgubili, a ponos {to smo te imali. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Damir, snaha Enida i unuka Amna
10227-1nd`

IBRAHIM RIZVANOVI]

Zijad Bradi}

10226-1nd`

52

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Draga na{a tetka
SJE]ANJE

Dana 4. avgusta 2010. navr{ava se 8 godina od smrti na{e

REMZIJA D@ONLI], ro|. NUMI]
Ostat }e{ nam uvijek u dragoj i dugoj uspomeni sa svojim osmijehom i vedrim duhom. Tvoja snaha VALENTINA, brati~na ENISA sa porodicom Jakirli} i brati~na AMIRA sa porodicom Basara
12047-1tt

ZUMRUTE SKOKI], ro|. ]ILIMKOVI]
iz Tuzle
Danas u 18 sati posjetit }emo njen mezar na mezarju „Bukov~i}i“ i moliti Allaha d`.{. da njenu dobrotu i plemenitost nagradi d`enetskim ljepotama. Porodica Skoki} H.
805-1tz

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od kako nije sa nama na{ dragi

SAID SA^I] MUSTAFA DERVI[EVI]
4. 8. 2006 - 4. 8. 2010.

HAMID @IGA
4. 7. 2007 - 4. 8. 2010.
Od drugova: Kavazovi} Suad i Omerovi} Mirsad sa porodicama
N 803-1tz

Kolektiv JU Historijski arhiv Sarajevo

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od kako nije sa nama

SJE]ANJE

AIDA BO[NJI]
Ne postoji zaborav, samo bol i sje}anje na tvoj prerani odlazak. Bila si pametna, draga, humana i divna sestra, zaova i tetka. Aida, ~ovjek umire kad ga zaborave, a ti }e{ vje~no ostati u srcu tvoga brata Mehe, nevje1152-1mo ste D`evade, D`enana, Adnana, Selme i Marsele.

MUHAMED (KASIM) BARU^IJA
4. 8. 1992 - 4. 8. 2010

Tvoji: majka Bega, bra}a Salko, Enver i Suvad, sin Admir, supruga Mirsada, snahe Suvada, Ramiza, Amina, brati}i Kasim, Adnan, Amer i Amir, brati~ne Aida i Elma
12050-1tt

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine od kada je preselila na ahiret na{a draga

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog oca

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se 52 tu`na dana kako je preselio na ahiret na{ dragi babko

ZEHRA VUKAS, ro|. TUTUND@I]
Te{ko je navi}i se na `ivot bez tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Enesa, zet Mesud i unu~ad Mirsad i Ena
12039-1tt

ALJO (ALIJE) DELJKI]

ELEZ (HANEFIJA) RO@AJAC
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Tevhid }e se prou~iti u Bosanskoj d`amiji Alipa{ino Polje C faza u 17 sati istog dana. Tvoja k}erka Emira sa porodicom
SJE]ANJE
10216-1nd`

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Emir, k}erke Sadeta i Suada sa porodicama
12048-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se 2 tu`ne godine od preseljenja na ahiret mog dragog babe

na

Dana 4. 8. 2010. nav{ava se ~etrdeset tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage sestri~ne i rodice

MERIMA (MEHE) D@ANANOVI]
4. 8. 1970 - 24. 6. 2010.
Meri na{a, Na dan tvog ro|endana ~etrdeset je dana kako si oti{la, {to pro|o{e kao tren... ^etrdeset je dana kako si oti{la, ka`e se u bolji svijet... A nisi oti{la, svud si oko nas, u nama, u srcima... Tvoji najmiliji
811-1tz

NEZIR KADRISPAHI]
Utjehe nema, zaborav ne postoji, samo ogromna tuga i beskrajna ljubav onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoja Zijada
12042-1tt

SANELU ARBAK
Vrijeme prolazi, ali bol i tuga za tobom ne prestaju. Tvoj dragi lik zauvijek }e `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoj amid`a Medo sa 12041-1tt porodicom

DI[E MISIRLI], ro|. JANJO[
Draga Di{o, dani prolaze, a praznina i tuga u na{im srcima ostaju. Nikada te ne}emo zaboraviti i uvijek }emo te se sje}ati po tvojoj dobroti i plemenitosti. Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i sve Njegove ljepote. Tvoja tetka Advija sa djecom, sinom Dinom, k}erkom Jasnom i unukom Eldarom RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 12044-1tt

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

53

na na{e roditelje

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom, velikom i iskrenom prijatelju i kom{iji

FEHMA TIRO, ro|. [EMI]
4. 8. 2000 - 4. 8. 2010.
Uz beskrajnu zahvalnost, ljubav i po{tovanje, Halid i Belma sa porodicama

ALIJA TIRO
1994 - 2010.

HRBAT HASANU
Ovim povodom prou~it }emo hatma dovu rahmetlijama u had`i Jahja d`amiji, Grli~i}a Brdo 2 (Nova mahala) u utorak, 10. 8. 2010. poslije teravih namaza.
12006-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Ediba, Sa{a i Vanja
10218-1nd`

Sa ljubavlju i po{tovanjem sje}amo se na{ih dragih roditelja

Danas, 4. 8. 2010. navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog supruga, tate, punca i dede

ESADA (BE]E) DURA^KOVI]A BAHTE SIJARI], ro|. MEMI]
1921 - 2000.
i

IDRIZA SIJARI]A
1907 - 1984.

Uz zahvalnost {to su nam omogu}ili da nastavimo njihovu plemenitu misiju. Mehmedalija, Sabiha, Fatima i Emina sa porodicama Ovim povodom prou~it }emo hatma dovu rahmetlijama u had`i Jahja d`amiji, Grli~i}a Brdo 2 (Nova mahala) u utorak, 10. 8. 2010. poslije teravih namaza.
12006-1tt

Dragi Esade, puno nam nedostaje{. Svaki dan mi je sve te`i bez tebe. S ljubavlju i po{tovanjem prema tebi i tvojoj dobroti i plemenitosti, ~uvat }emo te u na{im srcima, jer imamo toliko uspomena na tebe da }e{ ostati vje~no zapam}en u nama. Neka ti Allah podari lijepi d`enet. Tvoja najdra`a porodica Dura~kovi}: supruga [uhra, sin Hasan, k}erka Esmira, zet Mafko i unuka Leona Tevhid }e se prou~iti u subotu u 15 sati u ku}i `alosti, ulica Had`imustafe Penjave br. 4.
10219-1nd`

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 18 bolnih godina od kada je kao {ehid preselila na ahiret na{a draga i voljena

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 18 beskrajno tu`nih i neizmjerno bolnih godina od kada je preselila na ahiret kao {ehid moja jedina, zauvijek voljena i nikad pre`aljena sestra

SANELA (HALILA) ARBAK
I ovih 18 godina {to je pro{lo, kao i one {to dolaze, ne}e i ne mogu ubla`iti na{u veliku bol za tobom i na{u beskrajnu ljubav koju osje}amo prema tebi. Kad bi te na{a ljubav mogla vratiti u `ivot, ti bi sigurno `ivjela vje~no. Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Ponosni {to si bila na{a, s bolom u du{i {to te vi{e nema, rado te se sje}aju, zauvijek vole i nikad ne zaboravljaju, Tvoji najmiliji: tvoj otac Halil, tvoja Mina i tvoja sestra Arnela Arbak
10157-1nd`

SANELA (HALILA) ARBAK
1972 - 1992.
Godine prolaze, ali bol, tuga i praznina koju si ostavila iza sebe svojim odlaskom, sve je ve}a i ostaje zauvijek duboko urezana i prisutna u mom srcu. Iako vi{e nisi samnom, uvijek }e{ biti prisutna u mom srcu i u mojim mislima, jer zaboravu te ne prepu{tam. I znaj, JEDINA MOJA, da voljeni nikad ne umiru, sve dok `ive oni koji ih neizmjerno vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet, jer ti si to zaslu`ila. VOLI TE TVOJA SESTRA ARNELA ARBAK! 10157-1nd` S po{tovanjem!

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nas je napustio na{ voljeni tata

major IBRAHIM RIZVANOVI]
Tevhid }e se prou~iti 4. 8. 2010. godine u 12.00 sati u Begovoj d`amiji. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoje k}erke: Indira, Edita i Amani sa porodicama
10239-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se tu`nih sedam dana od smrti na{e drage majke i bake

HALIDE IBRI[AGI], ro|. DELI]
Hvala rodbini, prijateljima, poznanicima, kom{ijama i poslovnim partnerima, koji su na bilo koji na~in iskazali su}ut i po{tovanje u trenutku opro{taja sa njenim plemenitim bi}em, a posebno njenoj Azri, Seki, Veri i kom{ijama iz nebodera Bolni~ka 9. Draga Majko, neka ti je vje~ni rahmet i d`enet. Zahvalna porodica

FATIMI AGANOVI] i DUNJI AGANOVI]
Supruzi i k}erki prvog direktora Zavoda, prof. dr. Mithata Aganovi}a, UPOSLENICI ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

N

12023-1tt

54

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 5 godina od smrti na{e drage majke, supruge, majke i nene

BISERE (KAPLANA) RAMADANOVI], ro|. [ABANAD@OVI]
Tvoj plemeniti lik i dobrota zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: suprug Said, sinovi Semir, Emir i Senad sa porodicama
1148-1mo

DUNJA AGANOVI]

FATIMA AGANOVI]

Iskreno sau~e{}e povodom tragi~ne smrti na{e nekada{nje zaposlenice i njene majke. Radne kolege „Energoinvest“ d.d. - Sarajevo
N

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

had`i ADEM (MUJE) KOBILJAK
Te{ko je rije~ima iskazati svu bol koja je ostala poslije tebe. Tvoje toplo ljudsko srce i plemeniti lik ostat }e nam za ponos, utjehu i trajne uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid i hatma dova prou~it }e se istog dana u 17 sati u ul. Kobilja Glava 44. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
10237-1nd`

DUNJI
i njenoj majci
Od Dine i Amine Bicciato, Amire Silvestri-Had`ibegi} i kolega iz IMG-a Sarajevo
12035-1tt

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret sestre i tetke

^etvrtog avgusta 2010. navr{ava se ~etrdeset dana od kada je preselila na ahiret na{a majka

POSLJEDNJI SELAM

dragoj tetki

RAZIJA (AVDIJA) DELI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. EL-FATIHA Tvoji: sestra Rabija, sestri} Senad Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 4. 8. 2010. u ulici Azize [a}irbegovi} 128/XI.
12027-1tt

D@EMILA (OMER) HAD@I], ro|. HASANBEGOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. S ljubavlju, sin Ibrahim, k}erke Minka i Jasna sa svojim porodicama Tevhid }e se prou~iti u Bakijskoj d`amiji u 17 sati u ~etvrtak, 4. 8. 2010.
12028-1tt

NAJFI PURIVATRA

S po{tovanjem i ljubavlju, Mulija i D`emal D`ud`a
1150-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg prijatelja Mirsada majci na{eg prijatelja Mirsada

NAJFI PURIVATRA

NAJFI PURIVATRA

Adnan Osmanagi} sa porodicom
N

RSG RADIO i RSG 1 SARAJEVO
N

SJE]ANJE

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se {est godina otkako nije sa nama dragi suprug i otac

JUSUF (SABITA) JAKIROVI]
4. 8. 1990 - 4. 8. 2010.

D@EMALUDIN - MEMO (HALID) VARATANOVI]
Vje~no }e{ biti u na{im srcima!

HALIDA IBRI[AGI]

Draga Bako, hvala ti za sve. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
1107-1mo

Tvoji najmiliji: supruga Jasmina, sin Jasmin i k}erka 10232-1nd` Amra

Tvoji unuci i praunuci

10230-1nd`

Dnevni avaz
Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 8 godina od kada nije sa nama na{ voljeni mu`, otac, svekar, punac i d`edo

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

55

[EVKO (MUSTO) FERHATOVI]
iz Bijeljine Iako je pro{lo 8 godina od kako si nas napustio i nisi sa nama, tvoj lik je jo{ uvijek prisutan u na{em sje}anju. Najmiliji ne umiru smr}u, nego kada ih mi zaboravimo {to se nikada ne}e desiti. Dok `ivimo mi `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i d`enetske ljepote koje si ti zaslu`io svojom dobrotom. Tevhid }e se prou~iti u Bijeljini u d`amiji. Tvoja porodica
10159-1nd`

SJE]ANJE

Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se godina dana od kako je preselila na ahiret na{a draga sestra

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi

had`i MUSTAFA (HALID) DERVI[EVI] FATIMA FO^O, ro|. DAID@I]
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i tugom, Sestra Hikmeta, bra}a Uzeir, Asim i Midhat sa porodicama
11945-1tt

Njegovi: supruga Azra, sin Haris, k}erka Hana
11942-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

na{im dragim na mog dragog brati}a

EDVIN - EDO BALTA
4. 8. 1992 - 2010.

FATIMI AGANOVI] i DUNJI AGANOVI]
Zumreta Aganovi}, Emir Aganovi} i Emira Babi} sa k}erkama Enom i Ines
12004-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoja tetka Tid`a, Emir i Aida sa svojim porodicama
11969-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

velikom ~ovjeku i dragom prijatelju

Dana 3. 8. 2010. godine navr{ila se godina dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi otac i dedo

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{u dragu mamu, nenu i punicu

Dana 2. 8. 2010. navr{ila se godina dana od smrti na{e voljene majke

EDVIN (SUADA) BALTA
(4. 8. 1992 - 2010)
S ljubavlju i velikom tugom ~uvamo te od zaborava u na{im srcima i mislima.

mr. sci. HASAN (JUSUFA) HRBAT
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Zule sa porodicom
12003-1tt

SADIK (SULEJMAN) KESTENOVI]
Te{ko je `ivjeti sa istinom da nisi me|u nama. Sva ljudska dobrota i neizmjerna plemenitost je bila u tebi. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali mo`emo te sa~uvati od zaborava. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji: Suvad, Aldijana i Jasmin 12002-1tt

Badema i Tarik
SJE]ANJE

11822-1tt

ZUMRETU SALIHBEGOVI], ro|. AJANOVI]
2003 - 2010.
^uvamo te od zaborava na{im sje}anjem i ljubavlju. K}erka Nejra sa 12014-1tt porodicom

DILE BAJROVI], ro|. MUSI]
Draga na{a majko, Postoji ne{to {to ne mo`e umrijeti, a to su ljubav, sje}anje i ponos {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja djeca: Fikret, Hajrudin, Fikreta i Ferida
10206-1nd`

na moju dragu sestru i na{u dragu tetku

MAHIRU HAD@IBEGOVI], ro|. SULEJMANPA[I]
4. 8. 2006 - 4. 8. 2010.
Vrijeme prolazi, ali tvoj plemeniti lik i tvoja dobrota vje~no `ive u na{em sje}anju. S ljubavlju i po{tovanjem, Ibrahim - Bibo, Ida, Nina i Ela
SJE]ANJE Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se 15 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog
226-1tr

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na iskrenog prijatelja

had`i MUSTAFU DERVI[EVI]A
4. 8. 2006 - 4. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: majka Sedika, Nejra, Vesna i Amir

Dana 4. avgusta 2010. godine navr{ava se 16 godina od kako nije sa nama na{a draga supruga, majka, nana i svekrva

MUHAMEDA POBRI]A
3. 8. 2009 - 3. 8. 2010.

11941-1tt

Zvonko Mali}
10207-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 3. 8. 2010. navr{ila se godina od kako nije sa nama

majci i sestri na{eg prijatelja

MEHMEDA (SMAJE) ISOVI]A FATIMI i DUNJI AGANOVI]
Ela, Sandra, Din, Ella i porodica Kadragi}
12001-1tt

ZEKIJA ^UKOJEVI], ro|. HOD@I]
Bila si nam sve najljep{e u na{im `ivotima. Vje~no }emo te ~uvati u na{im srcima od zaborava, a bol i tuga za tobom nikada ne}e pro}i. Tvoji najmiliji: suprug Hilmija, sinovi D`evad i Ned`ad, snahe, unuci Faris i Ismar, unuke Melisa i Selma i ostala mnogobrjna rodbina i prijatelji 12011-1tt

SADIK KESTENOVI]

Na{a tuga je vje~na, a sje}anja na tebe ostaje neizmjerno. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Nafija - Fika, sinovi Smajo, Mugdim, Miralem, unuci i snahe 12012-1tt

Sje}amo se Fuad, Sanela, Lejla i Selma
10211-1nd`

56

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

U srijedu, 4. 8. 2010. godine navr{avaju se 24 tu`ne godine bez na{e voljene, plemenite i nikada pre`aljene supruge, majke i bake

Povodom tu`ne godine dana od kada je na ahiret preselila na{a voljena

MUNEVERA BE]IROVI], ro|. @IGA
27. 12. 1952 - 4. 8. 2009.
upla}en je prilog SOS dje~ijem selu i prou~it }e se tevhid danas, 4. avgusta 2010. poslije podne namaza (13.30 h) u ku}i `alosti (Travni~ka 31). S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
11966-1tt

FATA HAD@ISULEJMANOVI]
Polo`it }emo ru`e iz Tvog dvori{ta na vje~no po~ivali{te danas u 17.00 sati. Tvoji: D`emal, Rusmir, Ida, Adna, Arman, Igor i Amra
N

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na{em dragom i voljenom suprugu, tati, nonotu

na na{eg dragog brata, amid`u i daid`u

prof. dr. ZLATKU PUVA^I]U
4. 2. 2010 - 4. 8. 2010.
Neizmjerno hvala za svu ljubav, trud, brigu i po`rtvovanost koju si nam uvijek nesebi~no pru`ao.

OSMAN (OMERA) JERKOVI]
4. 8. 2000 - 4. 8. 2010.
Ajdin Jerkovi} sa porodicom

Tvoja Bahra, Jadranka, Sandra i Luka

11997-1tt

12007-1tt

Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada nas je napustio na{ voljeni

Dana 4. 8. 2010. godine ~etiri su godine kako nije s nama na{a draga mama, majka

IN MEMORIAM

ISMET (SALKE) GENJAC
Bolna je istina da te nema vi{e me|u nama, nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava, po dobrom pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem nositi u srcu. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi d`enet. Tvoja supruga Behija, k}erka D`enana, unuk Almedin Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Solakovi}i u 11953-1tt 13 ~asova.

MAHIRA (MUHAMEDbega) HAD@IBEGOVI], ro|. SULEJMANPA[I]
Draga mama, vrijeme ne mo`e u~initi da zaboravimo tvoju beskrajnu ljubav i dobrotu, tvoju ogromnu pa`nju i nesebi~nost kojom si nas darivala cijelog svog `ivota. Neka Uzvi{eni Allah podari d`ennet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj sin IRFAN HAD@IBEGOVI] s porodicom
PTT

HAJRUDIN RIZVANBEGOVI]
dipl. veterinar

2006 - 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja Nuna i tvoja djeca Jasmin, D`ena i Melika
PTT

Pro{lo je deset godina od kako nije sa nama moj dragi otac i deda

Dana 3. 8. 2010. navr{ava se deset godina od kada je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, svekar i dedo

POSLJEDNJI SELAM

dragoj

SALKO ^IZMI]
(2000 - 2010)
Tvoja dobra djela ostaju zauvijek zapisana kod nas koji ostajemo i koji te volimo. Tvoja k}erka Mirsada sa porodicom
12010-1tt

SALKO ^IZMI]
(2000 - 2010)

NAJFI PURIVATRA

Molimo dragog Allaha d`.{. da ga nagradi za sva dobra djela i da ga nagradi d`enetom. Ajla, Munirka, Adnan i Fe|a Papovi} O`alo{}ena porodica
12010-1tt 12005-1tt

Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih godina od kako je preselila na ahiret na{a draga

Dana 5. VIII 2010. navr{ava se 40 dana otkad je prestalo da kuca plemenito srce moga supruga

SENIJA (OMER) TEND@O, ro|. HASI]
Draga majko, vrijeme prolazi, tuga ostaje u srcima. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj sin Omer sa suprugom Suadom i k}erkama Aidom, Amelom i Senijom, zetovima i 11932-1tt unucima

OD@AKLIJA (MEHE) MUHAREMA
S ljubavlju i po{tovanjem spominja}u Tvoje ime, ~uvati uspomenu na Tvoju dobrotu i plemenitost i ~uvati duboko u svom srcu. Hvala za sve trenutke provedene s Tobom. Obavje{tavam rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti 5. VIII 2010. u 17 sati u Bakijskoj d`amiji. S tugom i po{tovanjem, 10191-1nd` Tvoja supruga Zorica

Dnevni avaz

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

57

Iskreno sau~e{}e porodici Purivatra povodom smrti gospo|e

NAJFE PURIVATRA

Agencija McCann Erickson Sarajevo
N

SJE]ANJE

SABIRA SELAK, ro|. HUREM
4. 8. 2003 - 4. 8. 2010.
NEKA TI ALLAH D@.[. PODARI LIJEPI D@ENET. TVOJE K]ERKE NISVETA I ERMINA SA PORODICAMA
570-1go

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom zetu, bad`i i tetku

dragom zetu, bad`i i tetku

dragom zetu i tetku

MUJO (HALIL) BABAJI]
Bio si jedna velika ljudska gromada, a jo{ ve}a je bila tvoja du{a i dobrota. U na{im srcima }e{ takav uvijek ostati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Svastika Nevzeta, bad`o Zahir, Omer, \ula i Dino
10263-1nd`

MUJO (HALIL) BABAJI]
Te{ko }emo se privi}i da vi{e nisi sa nama, ~uvat }emo te u najljep{im uspomenama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Svastika [evala, bad`o Ibro, Edina, Ismir i Andrea
10263-1nd`

MUJO (HALIL) BABAJI]
Samo veliki, plemeniti i dobri ljudi odlaze u ove mubarek dane, a mi znamo da si ti bio to sve. Hvala ti za sve {to si u~inio za nas i na{eg rahmetli mu`a i oca. Molimo dragog Allaha d`.{. da te nagradi za sva tvoja dobra djela, lijepim d`enetom i vje~nim rahmetom. Svastika Ramiza sa djecom Nijazom, Medinom, Damir10263-1nd` om i Adijem

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju i radnom kolegi

dragom prijatelju i radnom kolegi

VINKO (STJEPAN) LIVAN^I]
tragi~no preminuo 2. 8. 2010. godine u 64. godini. Sahrana je obavljena 3. 8. 2010. godine na groblju Dragotine - Rakovica. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Po~ivao u miru. Uprava kompanije HOUSE MILOS
N

VINKO (STJEPAN) LIVAN^I]
tragi~no preminuo 2. 8. 2010. godine u 64. godini. Sahrana je obavljena 3. 8. 2010. godine na groblju Dragotine - Rakovica. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Po~ivao u miru. Uprava kompanije W&P MILOS

N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom zetu

dragom zetu, bad`i i tetku

MUJO (HALIL) BABAJI]
Nikada vi{e nijedan avgust, godi{nji odmor, a ni na{a Drina, ne}e biti isti bez tebe. Ponosni smo {to si bio dio na{ih `ivota. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. [ura Edib [ehovi} sa suprugom Mirsadom i djecom Ir10263-1nd` mom i Nerminom

MUJO (HALIL) BABAJI]
S ljubavlju, tugom i po{tovanjem uvijek }e{ biti me|u nama u svim na{im sje}anjima i pri~ama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Svastika Munevera, bad`o Ismet, Sanela i Sanel sa poro10263-1nd` dicom

PA[IJA MU[ANOVI]
preselila na ahiret 2. 8. 2010. godine. VELIKO HVALA! na podr{i g-dinu Izetu He}i i Direkciji groblja Vlakovo. Saludin Mu{anovi}
10261-1nd`

58

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Dana 4. avgusta 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je na ahiret preselio na{ otac
Dana 4. 8. 2010. godine navr{ava se najtu`nija godina od vje~nog odlaska mog voljenog

POSLJEDNJI SELAM

velikom ~ovjeku i na{em dragom prijatelju

SELIM PENAVA mr. HASAN HRBAT
Hvala Ti za iskreno prijateljstvo koje si iskazivao do posljednjeg dana. ^ast i ponos {to smo Tvoji prijatelji ubla`i}e na{u bol zbog privremenog rastanka. Vezima i [erif Ali}
10245-1nd`

NIJAZ (MUHAMED) FAZLI] - PAPO
1951 - 2009.
Pro|o{e dani, mjeseci, a evo i najtu`nija godina, od kako nisi samnom, moj NIJAZE. Bo`e, kako je te{ko na}i rije~i utjehe za ovu prazninu koju ni~im popuniti ne mogu. Svaki dan mi je sve te`i, te{ko mi je `ivjeti bez Tebe, Tvoje ljubavi, neizmjerne dobrote i svega {to Te ~inilo tako posebnim. Ostade mi da `ivim od na{ih uspomena, ljubavi, ponosa i sje}anja na Tebe. Na ovaj najtu`niji dan posjeti}u tvoj vje~ni dom, donijeti Ti cvije}e i zaliti ga suzama. Voli Te zauvijek Tvoja Boba 10244-1nd`

Zauvijek ostaje sje}anje na tvoju dobrotu i ljubav koju si nam pru`io. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoja djeca: Mirsada, Suada i Miralem sa porodicama
10258-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Navr{ava se 40 dana od kako je preselio na ahiret na{

Pro{lo je 7 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi

had`i ADEM (MUJO) KOBILJAK PA[IJA MU[ANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S dubokim po{tovanjem Familija Kljaho Tvoji: sin Sabit, snaha Re{ada, unuke Nirma, Amra, Merisa, zet Adis i praunuk Ajdin
12062-1tt

RAMIZ (VEJSIL) PARALIJA
Zahvaljujemo rodbini, prijateljima i kom{ijama koji su bili uz nas u ovim te{kim trenucima. U ~etvrtak, 5. avgusta 2010. u d`amiji Hrasno prou~it }e se tevhid u 17 sati i 30 minuta. PORODICA
12059-1tt

10262-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{em dragom prijatelju

„Zlatni ljiljan“

MUHAMED (KASIM) BARU^IJA HASANU HRBATU
4. 8. 1992 - 4. 8. 2010.
Godine prolaze, ali bol ostaje. Ostaje i ponos {to smo te imali. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Mihret, Mirjana i Slaven Dizdar
10260-1nd`

Sin Admir i supruga Mirsada

12055-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg dragog kolege

majci i sestri na{eg dragog i uva`enog kolege prof. dr. Damira Aganovi}a

KATARINA ALAGI]

Od kolektiva UREDA ZA VETERINARSTVO BiH
N

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na{ babo, punac i dedo preselio na ahiret

FATIMA i DUNJA AGANOVI]

Izra`avamo na{e duboko sau~e{}e.

IBRAHIM - MAJOR (HALIL) RIZVANOVI]
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Edita, zet Asef, djeca Amar i Sajra
12060-1tt

Dr. Haris Red`epagi} i dr. Amela Tanovi} Apoteke Denida
N

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

59

FATIMA AGANOVI]

DUNJA AGANOVI]

Izet, Fuad, Ismail i Leid Zejnilovi} sa porodicama
12071-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu

Dana 4. 8. 2010. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg

TU@NO SJE]ANJE Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se tri godine od preseljenja na ahiret na{e nam drage i nikad zaboravljene

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{e majke, svekrve i nane

^etvrtog avgusta 2010. navr{avaju se dvije godine kako si nas napustio

MUHIBU TANOVI], ro|. SARI]
4. 8. 1993 - 4. 8. 2010.
Sje}anje na Tebe je dio na{eg `ivota, u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Vrijeme {to prolazi ja~a sje}anje i ljubav na Tebe. Kad bi te na{a LJUBAV mogla vratiti u `ivot - Ti bi sigurno `ivjela vje~no! Tvoji: djeca Junuz, D`enana i D`afer sa svo12027-1tt jim porodicama
TU@NO SJE]ANJE

MUHAMED (KASIMA) BARU^IJA
1992 - 2010.
Dragi i dobri ljudi ostaju da `ive u srcima i mislima uvijek. Punica [aha, svastika Sadeta, Zlatan i Neno
12061-1tt

JASMINKO (ZEJNIL) PAMUK
Ljubav i uspomena na tebe na{a je zvijezda vodilja. Zauvijek u na{im srcima spava tvoj plemeniti lik. Tvoji najdra`i: supruga Jasmina i djeca Sanid i Sabrina
12058-1tt

HABIBE KAVAZI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. El-Fatiha Tvoj sin Halim, snaha Amela i mu` Hamdo
10267-1nd`

HABIBE KAVAZI], ro|. SRNJA
Draga majko, unosila si radost i sre}u u na{a srca. Tvoje bri`ne ruke nas odgajale. Sretni smo i ponosni {to si na{e `ivote krasila ljubavlju i pa`njom. Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoj sin Mujo, snaha Izeta i unuk Aldin 10268-1nd`

AHMED KUTIJAR
Bio si po{tovan i voljen i bit }e{ dok smo `ivi mi koji te volimo. Tvoji: bad`o D`emo, svastika Edina i teta Sena
10265-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 4. 8. 2010. se navr{ava 10 godina od iznenadne smrti na{eg dragog

JASMINKO (ZEJNIL) PAMUK
(1960 - 1992)
Nije istina da vremenom bol postaje manja, ali ljubav prema tebi je vje~na. Tvoja sestra Nermina sa porodicom Ga{evi} Caffe „KRUG“
12058-1tt 12064-1tt

D@EVAD (SIDIK) VEREM
iz Prozora

HASANU HRBATU

4. 8. 2000 - 4. 8. 2010.
S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica
1154-1mo

POSLJEDNJI SELAM

S velikim po{tovanjem
SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg

ESAD ([AHIN) SU]ESKA NED@AD MURASPAHI] ^AKIJA
Ponosni smo {to smo te imali, neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoj sin Halil, snaha Refija i unuci D`enan i Kenan
12072-1tt

NED@AD MURASPAHI] - ^AKIJA 4. 8. 2006 - 4. 8. 2010.
Tvoj plemeniti lik i dobrota zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Amin. Tvoji: amid`a Smajo, strina Fahira, Salko, Refa, Dada, 10270-1nd` Danin

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Amin. Tvoja raja: Salko, \ipa, Kum, Edo, Garo, D`anko, ^aba, 10269-1nd` Mihro...

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dagoj

ocu na{ih drugova

[EVKI KABA[
Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Salispahi} Salko, Sedin i Sedina sa porodicama
10254-1nd`

HASAN HRBAT

Sema, Plav~i}, Biga, Selim, Sila, Kuna, Nane, Timur, Kera, ^ubela, Kapo, Hajro, Piki, Am~o, Adi, Armin, Maksa, Ljuca
12066-1tt

60

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

PA[IJA MU[ANOVI], ro|. ]ATO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 2. avgusta 2010. u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 4. avgusta 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Safet i Saludin, snahe Alma i Ermina, unu~ad Merima, Nedim, Kenan i Adnan, praunuke Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Kolonija u Brije{}u. Ku}a `alosti: Huma~ka plo~a br. 25.

10259-1nd`

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo prijatelje da je na{ dragi

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo prijatelje i poslovne suradnike da je na{ radni kolega

VINKO (STJEPAN) LIVAN^I]
tragi~no preminuo 2. 8. 2010. u 64. godini. Sahrana je obavljena 3. 8. 2010. na groblju Dragotine - Rakovica. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Po~ivao u miru. Tvoji najmiliji: supruga Gordana, k}eri Lidija i Emilija-Maja
N

VINKO (STJEPAN) LIVAN^I]
tragi~no preminuo 2. 8. 2010. u 64. godini. Sahrana je obavljena 3. 8. 2010. na groblju Dragotine - Rakovica. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Po~ivao u miru. Uposlenici HOUSE MILOS
N

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

ANA VLAHOVLJAK, ro|. MARTIN^EVI]
preminula 27. 7. 2010. u 86. godini. Pokop je obavljen 30. 7. 2010. u Saint Louisu - SAD. O@ALO[]ENI: sin Mirsad - Miro, snaha Atifa sa djecom Vanisom i Elvisom, unuk Senad sa porodicom suprugom Azrom i djecom Almom i Ilmom, unuk Haris, unuka Sanja, prau10217-1nd` nuka Allison sa porodicom, te porodice: Vlahovljak, Martin~evi}, Smaji}, Tomi~i}, Grbavac, \ogi}, Bajraktarevi}, Ord i Blagoj~evi}

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ESAD ([AHIN) SU]ESKA ALMINI FALAD@I]
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe. Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je bez tebe. Bila si osoba velikog srca jer si znala voljeti, davati i pra{tati. Na{a je istina bolna i te{ka jer tvoj `ivot nestade u trenu. Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali zauvijek ostaje. Almina, neka ti Allah d`.{. podari d`ennet i vje~ni rahmet. Adela i Nejra
TU@NO SJE]ANJE
10273-1nd`

RA[ID (MURAT) RED@OVI]
exhumacija
tragi~no preselio na ahiret kao `rtva zlo~ina~ke ruke 5. 8. 1992. godine u 47. godini. Ekshumacija je izvr{ena iz masovne grobnice Tuneli kod Miljevine. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 5. avgusta 2010. godine u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en sa terminala na Ilid`i u 13 sati do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga D`emila - Zlata, sin Emir, k}erka Amela, snaha Marija, zet Samir, unuka Elma, unuci Dino i Sead, bra}a Mujo, Omer i Ibro, snahe Hamida i Munevera, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Red`ovi}, Konak, Vilogorac, Pa{i}, Strnad, Muratovi}, Radonja, [ito, Pehilj, Me{i}, Pintol, Plav{i}, Poljak, Kuldija, Br|anin, ^usto, Maguda, Lokvan~i}, Aljovi}, te ostala rodbina i mnogobrojni prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

preselio na ahiret u nedjelju, 1. 8. 2010. godine u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 4. 8. 2010. godine u 17.15 sati na mezarju Grahovi{te Barica. O@ALO[]ENI: supruga Nafila, sinovi Safet, Nesib, Halil i D`evad, k}erka Sabaheta, bra}a Asim i Azem, sestre Nafija i Zlatija, snahe Fehrija, Bahrija, Refija, Fahira i Rasema, unuci Elvir, Edvin, D`enan, Kenan, Muamer, Haris, Adnan, unuke Mersiha, Azra, Aida, praunuci Nedim, Alem, Emir, zetovi Safet, Almir, Izet, {ure Alija i Ibrahim, svastika Esma, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, teti}i i teti~ne, dajd`i}i i dajd`i~ne, te porodice Su}eska, Arnautovi}, ]aki}, Valjevac, Ahmetagi}, Kurspahi}, Solak, Demir, Kurtali}, Junuzovi}, Glu{~evi}, Dizdarevi}, Smije~anin, D`indo, [eta, Lo{i}, Poljo, ^ukojevi}, Dervi{agi}, Harba{, Bulatovi}, Murti}, Hasanagi}, Nuhanovi}, Hajrovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17.15 sati, ul. Donji Hotonj br. 56. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

na mog voljenog oca

Dana 4. avgusta 2010. navr{ava se 10 godina od smrti na{e sestre

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e voljene majke i punice

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se 3 godine od preseljenja na ahiret na{e drage majke, nane i svekrve

TU@NO SJE]ANJE

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{e drage i nikad zaboravljene

S tugom u srcu obavje{tavamo ~lanove obitelji i drage prijatelje da je 1. 8. 2010. godine na{ voljeni

AHMEDA NI[I]A
4. 8. 1995 - 4. 8. 2010
Ponosna sam {to sam te imala i vje~no `alosna {to sam te izgubila. Tvoja k}erka Alma
12070-1tt

HABIBA ([A]IR) KAVAZI] \ULSE KENDI], ro|. VAJZOVI]
Neka ti je vje~ni rahmet. O`alo{}eni bra}a i sestre
10271-1nd`

Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bol i rastanak s tobom. Te{ko je gledati ovaj svijet, a u njemu ne vidjeti tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Samija i zet 10275-1nd` Elvedin

HABIBA ([A]IR) KAVAZI]
Postoji ne{to {to umrijeti ne mo`e, to su ljubav, sje}anje, ponos {to smo te imali. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: sin ]amil, snaha Raza, unuk Haris 10275-1nd`

VLADIMIR (JOZE) PAND@I] HABIBE KAVAZI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari sve d`enetske ljepote na ahiretu njenoj plemenitoj du{i. El-Fatiha. K}i Sakiba, zet Alija i 10275-1nd` unuk Ermin
preminuo u 83. godini, nakon kratke i te{ke bolesti. Sahrana }e se obaviti 5. 8. 2010. godine u 11.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Mara, sinovi Mario i Davor, bra}a Milan i Drago, sestre Slava i Ljubica, snaha Slavica, unuke Irena i Monika, obitelji Valcl, Toljani}, Stori}, Njer{, Matanovi}, Ra{i}, Djui}, Bodulovi}, te mnogobrojne kom{ije i prijatelji 111

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

61

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

MUJO (HALIL) BABAJI]
preselio na ahiret u petak, 30. jula 2010. u 59. godini. D`enaza }e se obaviti 4. 8. 2010. u 17 sati u haremu d`amije u Kopa~ima, a ukop u mezarju sela Brijest. O@ALO[]ENI: supruga Selveta, k}erke Mediha, Sabina i Mevlida, brat Ibrahim, snaha Senada, brati~ne Enisa, Melisa i Adisa, tetka Ra{ida, tetak Avdo, porodice: Babaji}, [ehovi}, ^au{evi}, ]ulov, Omerovi}, Spahovi}, [abanovi}, Serdarevi}, Drakovac, Pleh, 572-1go Tuti}, Trgo, Kulin i Kasumovi} i mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji

ZEMKA RA@ANICA, ro|. MIRVI]
iz Vitkovi}a - Gora`de
preselila na ahiret u utorak, 3. 8. 2010. u 80. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 5. 8. 2010. u 13 sati ispred Sinan-begove d`amije, a ukop }e se obaviti na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji [ehidija u Vitkovi}ima. O@ALO[]ENI: suprug Ned`ib, sinovi Ismet i Nusret, snaha Amra, unuci Haris, Anes, Amer i Aida, djever Ramiz, zaova Nura, te porodice: Ra`anica, Mirvi}, Sinanovi}, Kraji{nik, Kra{i}, Kreho, Mulovi}, Hata, Mehi}, te ostala rodbina, kom{ije i pri573-1go jatelji

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi tata i deda

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ZVONKO (TOME) BRALI]
iznenada preminuo 31. 7. 2010. godine u 76. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 5. 8. 2010. godine u 12.00 sati iz rimokatoli~ke kapele na gradskom groblju Bare u Sarajevu. O@ALO[]ENI: k}i Adrijana, sin Jedinko, unuci Luka i Boris, zet Mladen, snaha Zorica, sestre Zlata i Ivanka, te obitelji Brali}, Lali}, Kozi}, Dragi~evi}, ostala rodbina i prijatelji

AI[A (HAMID) BE]IROVI], ro|. AVDI]
preselila na ahiret u utorak, 3. 8. 2010. u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 4. 8. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Vahid, sin Suvad, k}erke Behija, Suvada i Zekija, snaha Zahida, unu~ad Senada, Senad, Jasmin, Meliha, Mediha, Meldin, Sabina, Sabin, Almir, Almira, Admir, Amir, sestre Nezira, Mu{a i Zineta, praunu~ad, te porodice: Be}irovi}, Avdi}, [abanija, Smaji}, Kru{o, Kustura, ^idi}, Starogor~i}, ^elik, Demir, Ljuca, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, ul. Mi{evi}i 63. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

FIKRET - BEBA (SALIH) GEKO
preselio na ahiret u utorak, 3. 8. 2010. u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 4. 8. 2010 u 17.15 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Ismeta, djeca Edin i Elvedin, sestra Hikmeta, brati}i Selver, Sadik i Hikan, sestri}i had`i Enver, Edhem i Mirso, sestri~ne Ramiza, Mirsada i Aida, snaha Refija, te porodice: Geko, Ke~o, Kr{o, Hasanagi}, ]enan, Nik{i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.15 sati u d`amiji Vinograd. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

JUSUF ([EFIK) TAHIROVI]
preselio na ahiret u utorak, 3. 8. 2010. godine u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 4. 8. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Amira, sin D`emal, k}erke Aida, Adnana i Amela, snaha Ned`ada, zetovi Miralem, D`emal, Miro i Alen, unu~ad Merima, Faruk, Vedran, Vejsil, Azra, Jusuf, Tarik i Ajla, te porodice Tahirovi}, Had`ovi}, Mehmedi}, [ehi}, \uri{i}, Br|ak, Mitrovski, Be{ovi}, Demirovi}, Kapetanovi}, Fazlagi}, Ki{i}, Hasanbegovi}, Radi{evi}, te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

REMZIJA (SMAIL) D@ONLI], ro|. NUMI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 2. avgusta 2010. godine, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 4. avgusta 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Jusuf, snaha Advija, unuk Mahir, bra}a Hajrudin i Mesud sa porodicama, snaha Valentina sa djecom, snaha Halima, ro|aci Timur i Ned`ad sa porodicama, zaova Fata sa porodicom, zaovi~ne D`ana i Amela, prija D`ulija, njena Timka, te porodice D`onli}, Numi}, Duri}, Potogija, Had`ovi}, Kari}, Jakirli}, Basara, Spre~o, ]oso, Aljuki}, Kolovrat, @olji}, Zild`i}, Kraljevi}, Kaliman, ]osi}, [ogolj i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Kemala Kapetanovi}a br. 5/I. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IBRAHIM (FADIL) BAJRI]
exhumacija
tragi~no preselio na ahiret kao `rtva zlo~ina~ke ruke 5. 8. 1992. godine u 46. godini. Ekshumacija je izvr{ena iz masovne grobnice Tuneli kod Miljevine. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 5. avgusta 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en sa terminala na Ilid`i u 13 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Ivanka, k}erka Jasmina, zet Elvis, unuci Haris i Semir, brat Abdulah, snaha Enisa, brati} Mahir, brati~na Edina sa porodicom, sestra D`evahira, zet Abdel-Kerim, sestri~ne Mona, Naida i Tarik sa porodicama, sestri}i Mujaga i Ned`ad sa porodicama, te familije: Bajri}, Tabakovi}, Topalovi}, Hubli}, Hod`i}, Terzimustafi}, Zakomac i ostala rodbina i mnogobrojni prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

[EVKA KABA[, ro|. BOGUNI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 2. avgusta 2010. godine, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 4. avgusta 2010. godine u 17.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O@ALO[]ENI: suprug Halid, sin Abdulah, snaha Mirsa, unuke Neira i Lamija, brat Jusuf, snaha Pemba, brati} Vahid, brati~ne D`enana, Vahida i Suada, sestri~na Saima, djever Abdurahman, jetrva Bahrija, te porodice Kaba{, Boguni}, Imamovi}, Klico, Smaji}, Osmanovi}, Katica, Salihagi}, [ehi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i merhume u ulici Kamenica br. 9. 111

PA[IJA MU[ANOVI], ro|. ]ATO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 2. avgusta 2010. godine, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 4. avgusta 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Safet i Saludin, snahe Alma i Ermina, unu~ad Merima, Nedim, Kenan i Adnan, praunuke, snaha Esma, brati}i i brati~ne, djeverovi Mujo i Omer [i{i} sa porodicama te porodice Mu{anovi}, ]ato, Reki}, [i{i}, Kljaho, Ku~, Hota i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Kolonija u Brije{}u. Ku}a `alosti: Huma~ka plo~a br. 25. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SAVKA JOKI], ro|. [TAKA
preminula 3. avgusta 2010. u 90. godini. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se 4. avgusta 2010. godine u 15 ~asova na porodi~nom groblju Vrelo Bosne. Povorka polazi ispred ckrve na Vrelu Bosne. O@ALO[]ENI: sin Tihomir, k}erka Jela, brat @arko, sestre Desanka i Jelena, te porodice [taka, Joki}, Nikoli}, Par i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 10272-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EMILA IVAZOVI]
preselila na ahiret dana 3. 8. 2010. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti 4. 8. 2010. u 17 sati na mezarju „Borovi“ u Svrakama. Tevhid }e se obaviti u mesd`idu Svrake. O@ALO[]ENI: porodica Rami} k}erka [aha, zet Ibrica, unuci Adnan, Adem i unuka Adela, zet Elbis, ostala 12076-1tt mnogobrojna rodbina i prijatelji

D@EMILA (SALKO) IVAZOVI], ro|. SIR]O
preselila na ahiret u utorak, 3. 8. 2010. u 79. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 4. 8. 2010. poslije ikindije namaza u haremu d`amije Svrake, a ukop }e se obaviti na mezarju BORANJE - Svrake. O@ALO[]ENI: sin Fahrudin, k}erke Isma, [aha, Hasna, Raza i Enisa, zetovi Ismet, Ibro, Ibrica, Mustafa i Meho, snaha Jasmina, zaova Hasna, unu~ad, praunu~ad, te porodice: Ivazovi}, Had`vdija, Rami}, Hasanovi}, Bajri}, Sir}o, Musi}, Sal~in, [akambet, Alispahi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije T evhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Svrake poslije ikindije namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga majka

VEZIRA (AZIZ) KAVAZOVI], ro|. HOD@I]
preselila na ahiret dana 3. 8. 2010. u 57. godini. Mjesto ukopa i datum d`enaze bit }e naknadno objavljeni. Ku}a `alosti: Barica do br. 16 Vogo{}a. O@ALO[]ENA PORODICA
12065-1tt

JOVANKA PAVLOVI], ro|. ELEZ
(1932 - 2010)
nakon kra}e bolesti preminula 2. 8. 2010. godine u 78. godini. Sahrana }e se obaviti 4. 8. 2010. u 13.30 na porodi~nom groblju u Mosorovi}ima op{tina Kalinovik. O@ALO[]ENI: sinovi Mom~ilo i Radenko i k}erka Radmila sa porodicama
10257-1nd`

62

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA

oglasi
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mals 032944 07 Mals Mostar, 15. 7. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 040925 08 P Mostar, 5. 7. 2010. godine

OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Prizma Mikro Mostar zastupan po Advokatura „]upina & Co“ D.O.O. za obavljanje advokatske djelatnosti Mostar, protiv tu`enog Adis Torlak, S. Radi}a br. 22 Livno, radi Isplata duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Avaz. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem Avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enom Adis Torlak, S. Radi}a br. 22 Livno na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudija Azra [unje

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni suradnik Josipa Matijevi}, u pravnoj stvari tu`itelja Radio Dobre Vibracije d.o.o. Mostar zastupan po zz direktoru, a isti po pun. Robertu Muselimovi}u odvjedniku iz Mostara protiv tu`enog OLIMPIC d.o.o. Mostar Bijeli Brijeg III Niz A temeljem ~lanka 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`enik ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 23. 10. 2007. godine tu`itelj Radio Dobre Vibracije d.o.o. Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enog OLIMPIC d.o.o. Mostar. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati na isplatu nov~anog iznosa od 2.364,86 KM sa zz kamatama koje teku: na iznos od 1.143,38 KM po~ev{i od 4. 4. 2006. godine pa do kona~ne isplate, na iznos od 1.221,48 KM po~ev{i od 4. 5. 2006. godine pa do kona~ne isplate, te mu naknaditi tro{kove postupka po odre|enju suda sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja iznos Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj plo~i Suda, te da privitke dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`enik da je temeljem ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`enik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravnu osnovu za navode tu`enika (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protutu`bu (~lanak 74. stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s privitcima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik Josipa Matijevi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 007473 06 Mal Zenica, 6. 7. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, sudija D`enana Brkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.O.O. „ZENICA-STAN“ ZENICA, ul. Fra Ivana Juki}a broj 1, protiv tu`ene [I[I] ADILE iz Zenice, ul. Crkvice broj 13 A, radi duga, v.s. 197,68 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE @UPANIJA ZAPADNOHERCEGOVA^KA OP]INSKI SUD U [IROKOM BRIJEGU Broj: 64 0 Ps 004342 08 Ps [iroki Brijeg, 21. 4. 2010. godine Op}inski sud u [irokom Brijegu, sudac Jadranka Prskalo, u pravnoj stvari tu`itelja „Euro Profil & Co“ doo [iroki Brijeg zastupanog po punomo}niku @arku Zeljki odvjetniku iz [irokog Brijega, protiv tu`enika „BBM Industrie“ doo Ljubu{ki radi isplate, v.sp. 6.564,27 KM, van ro~i{ta dana 21. 4. 2010. godine donio je:

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enoj [I[I] ADILI iz Zenice, ul. Crkvice broj 13 A. U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja D.O.O. „ZENICA-STAN“ ZENICA, ul. Fra Ivana Juki}a 1, dostavljamo Vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj tra`i da sud donese presudu kojom se tu`ena [i{i} Adila obavezuje da plati tu`itelju D.O.O. „ZENICA-STAN“ ZENICA nov~ani iznos od 197,68 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 29. 11. 2006. godine, pa do isplate, kao i tro{kove postupka, sve u roku od 30 dana. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. Sudija D`enana Brkovi}

PRESUDU
- zbog propu{tanja Du`an je tu`enik isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 6.564,27 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i do 25. 11. 2005. godine, pa do kona~ne isplate i nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 842,00 KM, sve to u roku od 30 dana.

Obrazlo`enje
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 008121 08 Mal Zenica, 2. 7. 2010. godine Op}inski sud Zenica, sudija D`enana Brkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D.O.O. „ZENICA-STAN“ ZENICA, ul. Fra Ivana Juki}a broj 1, protiv tu`enog POR^A ZIJADA iz Zenice, ul. Mejdand`ik broj 5 T-7, radi duga, v.s. 469,33 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

Tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika 24. 10. 2008. godine radi isplate duga u iznosu od 6.564,27 KM. Tu`enik iako mu je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku od 30 dana pa je sud temeljem ~l. 182. st. 1. st. 2. Zakona o parni~nom postupku rije{io kao u izreci. Odluka o tro{kovima postupka temelji se na odredbi ~l. 396. st. 1. st. 2. Zakona o parni~nom postupku, sud je tu`itelju priznao na ime sastava tu`be naknadu u iznosu od 360,00 KM, uve}ano za tro{kove sudske pristojbe na tu`bu u iznosu od 200,00 KM, pristojbe na presudu u iznosu od 200,00 KM, tro{kove objave oglasa u iznosu od 82,00 KM, {to ukupno iznosi dosu|ene tro{kove. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude zbog propu{tanja, nije dopu{tena `alba, ali tu`enik mo`e u roku od 8 dana od dana prijema iste podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. st. 1. ZPP-a) Sudac Jadranka Prskalo

OGLAS
Dostava tu`be na odgovor tu`enom: POR^A ZIJAD, iz Zenice, ul. Mejdand`ik broj 5 T-7, U pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja D.O.O. „ZENICA-STAN“ ZENICA dostavljamo vam primjerak tu`be sa prilozima na odgovor. Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navedenom tu`bom tu`itelj predla`e da sud donese presudu kojom se tu`eni Por~a Zijad obavezuje da plati tu`itelju dug po osnovu nepla}ene stanarine za period od 1. 9. 1998. godine do 30. 6. 2001. godine u nov~anom iznosu od 469,33 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 7. 9. 2001. godine, pa do isplate, kao i tro{kove postupka sve u roku od 15 dana. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. Sudija D`enana Brkovi}

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA

Dnevni avaz

srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

63

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 I 018875 10 I @ivinice, 6. 4. 2010. godine Op}inski sud @ivinice, sudija Vehid Selimba{i} u izvr{nom predmetu tra`ioca izvr{enja MKO EKI Tuzla, Stupine B14, lamela 3, zastupana po punomo}niku Begi} Zlati, advokatu iz Tuzla, ul. Alije Izetbegovi}a 15, protiv izvr{enika: 1) Osmanovi} Admira, Topli~ka bb, @ivinice, 2) Osmanovi} Fehim, Topli~ka bb, @ivinice, 3) [abanovi} D`emal, G. @ivinice bb, @ivinice, 4) [abanovi} Nesiba, Rasadi{te bb, @ivinice, radi izvr{enja, radi naplate duga, odlu~uju}i po prijedlogu za izvr{enje od 23. 3. 2010. godine, dana 6. 4. 2010. godine, donio je slijede}e

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 002385 08 Mal Biha}, 22. 06. 2010. godine Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Sanela Kori~i}, u pravnoj stvari tu`itelja DD za osiguranje „Camelija“ Biha}, protiv tu`enog Musi} Zaim iz Sarajeva, Novi Grad, radi isplate na ime regresa vs. 1.644,00 KM, van ro~i{ta, dana 22. 06. 2010. god., donio je

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Na osnovu vjerodostojne isprave-mjenice bez protesta, serijskog broja: AF188799 u iznosu od 1.250,80 KM, sa dospje}em naplate 23. 3. 2010. godine, sud odre|uje izvr{enje po prijedlogu tra`ioca izvr{enja MKO EKI Tuzla, Stupine B14, lamela 3, zastupana po punomo}niku Begi} Zlati, advokatu iz Tuzla, ul. Alije Izetbegovi}a 15, od dana 23. 3. 2010. godine, protiv izvr{enika: 1) Osmanovi} Admira, Topli~ka bb, @ivinice, 2) Osmanovi} Fehim, Topli~ka bb, @ivinice, 3) [abanovi} D`emal, G. @ivinice bb, @ivinice, 4) [abanovi} Nesiba, Rasadi{te bb, @ivinice i nala`e izvr{enicima da u roku od 3 (tri) dana, po prijemu rje{enja izmire potra`ivanje u navedenom iznosu, sa zateznom kamatom po~ev od 23. 3. 2010. godine pa do isplate, te da tra`iocu izvr{enja naknade tro{kove izvr{nog postupka. Ukoliko izvr{enici u ostavljenom roku ne izmire navedeni dug izvr{enje }e se provesti - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika Mu{i} Zumrete koje se na|u u njenoj ku}i/stanu u mjestu @ivinice, Topli~ka bb, - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika Osmanovi} Ferida tj. putni~ko motorno vozilo marke VW KOMBI reg. oznaka 705-K-042, broj {asije: WV2ZZZ70ZNH076643, broj motora: AAB091045, - popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika [abanovi} D`emala koje se na|u u njenoj ku}i/stanu u mjestu G. @ivinice, @ivinice, - zabranom 1/2 penzije izvr{enika [abanovi} Nesibe, a koju prima kod FZ PIO/MIO Mostar, KAS Tuzla, mati~ni broj ~eka penzije: 1101588704, te zapljenom gotovog novca koji se kod njih na|u, a koji iznos se ima prenijeti na ra~un tra`ioca izvr{enja broj: 1321000308998746 koji se vodi kod „NLB Tuzlanska banka“ d.d., Tuzla. Tro{kove izvr{nog postupka sud odre|uje u iznosu od 290,00 KM, a koji se sastoje od sudske takse na prijedlog za izvr{enje i rje{enje o izvr{enju (50,00 KM), te sastav prijedloga za izvr{enje sa~injen od strane punomo}nika advokata Begi} Zlate iz Tuzle (240,00 KM).

zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 1.644,00 KM sa zakonskom zaateznom kamatom po~ev od 23. 01. 2008. god. do isplate i nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 98,64 KM, sve u roku od 15 dana od dana prijema prijepisa presude,

Presudu

Obrazlo`enje
Tu`bom podnesenom kod ovog suda tu`itelj navodi da se dana 22. 12. 2007. god. u naselju Kobilja Glava desila saobra}ajna nezgoda koju je prouzrokovao tu`eni upravljaju}i motornim vozilom pod utjecajem alkohola, da je tu`itelj nadoknadio o{te}enom {tetu nastalu u saobra}ajnoj nezgodi zbog ~ega prema tu`enom ima pravo regresa i predla`e da sud donese presudu kojom }e obvezati tu`enog da tu`itelju isplati utu`eni iznos sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka. U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko za to budu postojali zakonski uvjeti. Sukladno odredbi ~l. 69 Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine F BiH“ br. 53/03), sud je dostavio tu`bu s prilozima tu`enom na odgovor uz dopis ovog suda kojim je tu`eni obavje{ten o obvezi dostavljanja sudu pismenog odgovora na tu`bu u zakonskom roku iz odredbe ~l. 70 ZPP-a kako i o posljedicama nedostavljanja istog. Dostava pismena izvr{enja je sukladno odredbi ~l. 348 ZPP-a. Prema dokazima predlo`enim u tu`bi sud je zaklju~io da tu`beni zahtjev tu`itelja nije protivan ~injenicama iz tu`be, da ~injenice na kojima se temelji tu`beni zahtjev nisu protivne dokazima predlo`enim u tu`bi nego navedeni dokazi potvr|uju ~injeni~ne navode i osnovanost tu`benog zahtjeva, te kako tu`eni u zakonskom roku nije sudu dostavio pismeni odgovor na tu`bu, temeljem odredbe ~l. 182 ZPP-a sud je donio presudu zbog propu{tanja kojom je tu`beni zahtjev usvojen. Budu}i da se tu`eni nalazi u docnji, osnovan je zahtjev tu`itelja za zakonsku zateznu kamatu u smislu odredbe ~l. 277 Zakona o obaveznim odnosima po~ev od dana likvidacije {tete pa do isplate. Odluku o tro{kovima postupka sud je donio primjenom ~l. 386 st. 1. ZPP-a i Zakona o sudskim taksama USK-a, a isti se odnose na tro{kove takse na tu`bu i takse na presudu zbog propu{tanja. PRAVNA POUKA Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. STRU^NI SARADNIK Sanela Kori~i}

Obrazlo`enje
Ispituju}i prijedlog tra`ioca izvr{enja sud je utvrdio da isti sadr`ava sve potrebne elemente propisane u ~lanu 36. Zakona o izvr{nom postupku, te je shodno tome odlu~io kao u izreci rje{enja, na osnovu ~lana 39. Zakona o izvr{nom postupku. SUDIJA Vehid Selimba{i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{enja dozvoljen je prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 024834 09 Mal Zenica, 9. 7. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Koki} Edvin, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Muratovi} Mustafa iz Zenice, koga zastupa punomo}nik Mustafa Hasi}, advokat iz Zenice, protiv tu`ene Dinka Me~ki}, vl. auto{kole „Dinka“, ul. Zmaja od Bosne 34, Zenica, radi isplate duga v.s. 1.985,00 KM objavljuje slijede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 012783 07 Mal Zenica, 12. 7. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Koki} Edvin, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca BH Telecom dd Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova 46, Zenica, protiv tu`enog Janji} Marko iz Zenice, Jevrejska 3 XI/61, radi isplate duga, v.s. 133,45 KM, objavljuje slijede}i

OGLAS
Tu`enoj Dinka Me~ki} vl. auto{kole „Dinka“ dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 1. 9. 2009. godine kojom tu`ilac potra`uje od tu`ene isplatu iznosa od 320,00 KM na ime naknade za kori{tenje poslovnog prostora, iznosa od 1.450,00 KM na ime naknade za kori{tenje elektri~ne energije, te iznos od 215,00 KM na ime utro{ka vode, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a, pa do kona~nog namirenja, kao i naknadu tro{kova parni~nog postupka. Dostava tu`be se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`ena je du`na dostaviti odgovor na tu`bu u pismenoj formi sa elementima iz ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku FBiH, u roku od 30 dana od dana dostave tu`be. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`ena se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 024834 09 Mal, u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin

OGLAS
Tu`enom Janji} Marko iz Zenice, Jevrejska 3 XI/61, dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 13. 9. 2007. godine, kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog isplatu iznosa od 133,45 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 91,40 KM po~ev od 8. 11. 2006. godine do dana uplate, - na iznos od 42,05 KM po~ev od 8. 12. 2006. godine do dana uplate, kao i naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. Dostava tu`be se smatra izvr{enom po proteku roka od 15 dana od dana objave u Dnevnom avazu. Tu`eni je du`an dostaviti odgovor na tu`bu u pismenoj formi sa elementima iz ~lana 71. Zakona o parni~nom postupku FBiH, u roku od 30 dana od dana dostave tu`be. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 012783 07 Mal, u pisarnici Op}inskog suda u Zenici. STRU^NI SARADNIK Koki} Edvin

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 904568 04 Mal Mostar, 13. 07. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 013543 08 Mals Zenica. 5. 1. 2010. godine OP]INSKI SUD U ZENICI i to sudija Enida Had`iomerovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „Grijanje“ Zenica, protiv tu`enog Muhidin Lagumd`ija, vlasnik Kafe Bar „Muha“ Zenica, radi Isplata potra`ivanja v.s. 1.604.17, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 5. 1. 2010. godine, donio je slijede}u:

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja DD BH Telecom Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar zastupan po zz direktoru protiv tu`ene Drma} Anke Rodo~ 153 Mostar radi isplate, vrijednost spora 179,21 KM, van ro~i{ta, dana 12. 04. 2010., donio je slijede}u PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos glavnog duga od 148,10 KM, uz zakonske zatezne kamate: na iznos od 49,60 KM po~ev{i od 30. 04. 2002. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 47,30 KM po~ev{i od 31. 05. 2002. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 33,20 KM po~ev{i od 30. 06. 2002. g. kao dana dospije}a pa do isplate na iznos od 18,00 KM po~ev{i od 31. 07. 2002. g. kao dana dospije}a pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 106,50 KM a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`iocu isplatiti nov~ani iznos od 1604,17 KM sa zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate, kao i tro{kove postupka u iznosu od 150,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sudija Enida Had`iomerovi}

64

Srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

sport

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

65

PREMIJER LIGA @eljezni~ar gostuje gradskom rivalu Olimpiku

[ampion kre}e u odbranu titule
Prva utakmica u sezoni je izuzetno bitna, ka`e Elvis Me{i}
@eljezni~ar }e u odbranu naslova {ampiona BiH krenuti s Ko{eva, gdje }e gostovati gradskom rivalu Olimpiku. @eljo je u pro{loj sezoni oba puta savladao „Vukove“, ali oba me~a igrana su na Grbavici, a ekipa s Otoke sada ima mnogo ve}e ambicije. - Olimpik je bio neugodan, a sada najavljuje borbu jezdom, napravit }emo lijepu zalihu pred uzastopna gostovanja Travniku i Slobodi - govori stoper Elvis Me{i}. U novu sezonu @eljo ulazi s nekoliko promjena u igra~kom kadru. - Sigurno je da }e nam biti te`e nego pro{le sezone, jer je uvijek te`e braniti nego osvajati. Sada }e svi imati dodatni
Spahi}: Stijena u odbrani Monpeljea

Potvr|en interes Engleza za kapitena BiH

O Spahi}u pi{e i internetstranica Arsenala
Prije nekoliko dana objavljeno je da je kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Spahi} jedna od meta londonskog Arsenala, ali da je to malo vi{e od neutemeljene glasine, svjedo~i i informacija objavljena na zvani~noj internetstranici engleskog kluba. Na njoj je Spahi} predstavljen kao jedan od fudbalera s kojima bi menad`er Arsen Venger (Arsene Wenger) popunio odbranu. Tekst po~inje re~enicom: „Navija~i Arsenala znaju da je zvani~no samo ako je objavljeno na na{oj stranici.“ Dodu{e, navedena je i napomena da se radi o transfer-{pekulaciji. O Spahi}u se ka`e da je kapiten tima koji je imao impresivan nastup u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2010., ali kojem je plasman na Mundijal izmakao za dlaku. Pi{e da je „stijena u odbrani Monpeljea“. Ipak, kako se tvrdi, kontakata izme|u Arsenala i (M. T.) Spahi}a nije bilo.

Olimpik - @eljezni~ar
Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“. Sudija: Emir Ale~kovi} (Sarajevo). Po~etak u 20.30 sati. OLIMPIK: Lu~i}, Suljevi}, Je{e, Kolarov, Suba{i}, Kreser, Durak, Tijago, Muji}, Alimanovi}, Kapi}. Trener: Edin Prlja~a. @ELJEZNI^AR: [ehi}, Stani} (^oli}), Radovanovi}, Me{i}, Bogi~evi}, Svraka, Vi{}a, Savi} (]ulum), Rov~anin (Popovi}), Zeba, M. Be{lija. Trener: Amar Osim. za Evropu, imaju dobru ekipu. Igrali smo na Ko{evu protiv Hapoela, privikli smo se na travnjak tako da ne bi trebao biti toliki problem {to se ne igra na Grbavici. Prva utakmica je izuzetno bitna. Ako osvojimo tri boda i uve`emo ih s doma}om pobjedom nad Zvimotiv da pobijede {ampiona dr`ave, ali mislim da imamo snage da se nosimo sa svakim. Vrijeme }e pokazati koliko mo`emo, va`no je da smo zaboravili eliminaciju od Hapoela iz Lige {ampiona i iz toga izvukli pouke - smatra Me{i}. Z. [.

Juventus planira razmjenu igra~a

Salihamid`i} ponovo u Hamburgu?
Me{i} na utakmici protiv Hapoela

Olimpik do~ekuje @eljezni~ar

Prlja~a: Igrat }emo na pobjedu
Pravo nastupa ima Argentinac Kreser
S objektivnim zaka{njenjem od nekoliko dana, fudbaleri Olimpika danas protiv @eljezni~ara zapo~inju novu premijerliga{ku sezonu. mo}i ostvariti samo igrom na pobjedu u svakom susretu. - @eljo ima dobru ekipu, ali imamo je i mi. Poku{at }emo da pobijedimo, jer se fudbal igra zbog toga. Tako se pripremamo za sve utakmice pa i za ovu - najavljuje Prlja~a.
Salihamid`i}: Mogu}e uklju~enje u transfer

Ve}i motiv
- Jedva ~ekamo da sve po~ne. Poku{at }emo provesti u djelo ono {to smo radili tokom priprema, a

Pravo nastupa
Igra~ka kri`aljka Olimpika vjerovatno je slo`ena u Prlja~inoj glavi, ali je o~igledno da ne}e sve biti ba{ po njegovim `eljama. U odbrani, koju predvodi Vedran Je{e, nema velikih promjena, ali je naprijed dosta toga otvoreno. Zbog povreda }e izostati Milo{ Vidovi} i Azur Velagi}, a neizvjesno je ko }e od ju`noameri~kih poja~anja imati pravo nastupa. Ju~er je bilo sigurno da }e igrati Huan Pablo Kreser (Juan pablo Kresser), dok se o~ekuju certifikati za Brazilca Rodriga i novoprido{log Argentinca Dalmaa. N. D.

Priklju~io se i Dalmao
Kako je i najavljeno, Olimpik je doveo jo{ jednog argentinskog fudbalera. Ekipi se priklju~io 26godi{nji vezni igra~ Franko Gaspar Dalmao (Franco), koji je ubilje`io i jedan nastup za B-reprezentaciju Argentine. Dalmao je nosio dres Veleza, a pro{le sezone igrao je za argentinski Rasing Olavariju. Nakon {to nije ostvario anga`man u Tursku, ekipi se priklju~io i Adis ^ulov.

Juventus od Hamburga `eli kupiti Denisa Aoga (Dennis), a spreman je da u sklopu dogovora „prilo`i“ i Hasana Salihamid`i}a, koji bi se tako nakon 12 godina mogao ponovo na}i u dresu HSV-a. Juventusov sportski direktor \uzepe Marota (Giuseppe Marotta) izjavio je da je 23-godi{nji Aogo prva `elja „stare dame“. S obzir-

om na to da Italijani nisu voljni dati izme|u sedam i osam miliona eura za njega, mogu}e je da u transfer bude uklju~en Salihamid`i} ili Kristijan Poulsen (Christian). Na{ fudbaler bio je u Hamburgu od 1992. do 1998. godine, a onda je oti{ao u Bajern, odakle je pre{ao u Juventus.
(M. T.)

Branislav Niki} u Zvijezdi
Branislav Niki} (26) potpisao je trogodi{nji ugovor za Zvijezdu kao slobodan igra~. Niki} je nedavno sporazumno raskinuo ugovor s ^elikom, ~ije je boje branio pro{le sezone. U karijeri je igrao i za Mo- Niki} na treningu: Potpisao na tri godine dri~u i u Gr~koj. Branislav je sin Nikole Niki}a, koji je D`. D. svojevremeno i sam igrao za Zvijezdu.

(B Zv

Je{e: Predvodi odbranu „Vukova“

jo{ ve}a motivacija je utakmica protiv aktuelnog prvaka - ka`e prvi strateg „Vukova“ Edin Prlja~a.

On stalno ponavlja kako je Olimpikov cilj ove sezone da nadma{i pro{losezonsko {esto mjesto, {to }e se

Novi trener Borca izabrao pomo}nike

Star~evi} uz Jagodi}a
O~igledno je da nedostaje dobra atmosfera, ka`e novi strateg Banjalu~ana
Nakon {to je, poslije otkaza Zoranu Mari}u, preuzeo klupu Borca, Vlado Jagodi} odredio je i svoje najbli`e saradnike. - Odlu~io sam se za Slobodana Star~evi}a, koji nije igrao u Borcu, ali je rije~ o ~ovjeku koji `eli da napreduje, a ima dovoljno iskustva da mi pomogne u poslu. Trener golmana Radovan Gaji} ostaje da radi ono {to je i do sada veoma do-

66

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

sport

KLUB SA KO[EVA Mirza Vare{anovi} zadovoljan pripremama

Bit }e ovo novo Sarajevo
Jedva ~ekamo da po~ne
Ve}ina premijerliga{a po~ela je sezonu, ali za Sarajevo ona starta tek predstoje}eg vikenda. Tokom ljetne pauze kolektiv s Ko{eva do`ivio je velike promjene u svim segmentima. Nova uprava abiciozno je po~ela ispunjavanje zadatih obe}anja, a trener Mirza Vare{anovi} dobio je veliki broj poja~anja. Stoga navija~i s nestrpljenjem i{~ekaju start. I ne samo oni. - Jedva ~ekamo da po~ne. Odga|anje utakmice s ^elikom, malo nas je poremetilo, jer je igra~ima ve} pomalo dosadilo bez utakmica. Pripreme su bile naporne i dobro su ih izmorile. @ele da igraju -

Imam viziju prvih 11
`emo o~ekivati novo Sarajevo, on je odgovorio: - Da, bit }e ovo novo Sarajevo. Osim poja~anja, moram re}i da sam veoma zadovoljan i radom juniora koje smo priklju~ili timu. Na njih moramo obratiti pa`nju, jer je pred njima lijepa budu}nost. Imam i neku viziju prvih 11, koji bi trebali istr~ati protiv Slavije - dodao je Vare{anovi}. Navija~i Sarajeva s nestrpljenjem ~ekaju da prvenstvo po~ne. Sve ono {to se de{avalo ljetos na Ko{evu, navija~i su gledali s odobravanjem. Formirana je nova uprava, a novi predsjednik osvojio je srca simpatizera bordo tima, koji o~ekuju povratak trofeja u vitrine Sarajeva. - Nadam se da je vrijeme problema pro{lo. Imamo bolji odnos s navija~ima i sve preduvjete za dobru saradnju. Na{e je da radimo, a ako budemo igrali dobro i ako budemo ostavljali srce na terenu, vjerujem da }emo imati njihovu stalnu podr{ku i da vi{e ne}e biti nemilih scena kao pro{le sezone isti~e Vare{anovi}. M. T.

Jagodi}: Cilj je borba za Evropu

Jaki rivali
Jagodi} je svjestan da }e u borbi za vrh imati jake konkurente. - Ve} godinama iste ekipe odska~u kvalitetom i nije se ne{to bitno promijenilo. Tu je [iroki Brijeg, koji je svoj kvalitet dokazao upravo pobjedom bro obavljao, a u svakom momentu imat }u pomo} i Milorada Bilbije, trenera omladinskog pogona, trenutno na du`nosti skauta ka`e Jagodi}. Isti~e da Borac ima odli~nu ekipu, ali da je o~igledno kako atmosfera u svla~ionici nije onakva kakva bi trebala da bude. - Ovaj igra~ki kadar ima kvalitet, popunjen je iskusnim igra~ima i niko ne nad Borcem, tu je Zrinjski, koji dobro gura u Evropi, a tu je uvijek i jedan od dva sarajevska kluba Sarajevo ili @eljezni~ar. Mislim da }e ove sezone oba biti u konkurenciji za Evropu. A sada smo tu i mi - isti~e Jagodi}. mo`e da ka`e da su oni zaboravili da igraju fudbal. O~igledno je da moramo da vratimo atmosferu u svla~ionicu, to je ono {to sada nedostaje. Kada na to dodamo evidentni kvalitet, onda uspjeh ne mo`e da izostane - dodaje povratnik na klupu Borca te napominje da mu je obaveza da se i ove sezone bore za jedno od mjesta koja vode u Evropu.
S. KOTARA[

Vare{anovi}: Obratiti pa`nju i na juniore

Pregovori s Hotom su u toku
Ishod razgovora s Almedinom Hotom jo{ nije poznat. Nekada{nji reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je nakon anga`mana u Iranu slobodan igra~, voljan je da se vrati na Ko{evo. Predsjednik Sarajeva Zijad Bleki} ka`e kako je odluka o Hotinom eventualnom povratku na Vare{anovi}u, ali kako trener bordo tima nema ni{ta protiv toga, realno je o~ekivati da Hota u naredna dva-tri dana potpi{e ugovor. - Razgovori su u toku, volio bih da Hota do|e, jer je kvalitetan i iskusan igra~, koji bi nam dobro do{ao - ka`e Vare{anovi}.

Zrinjski sutra protiv danskog OB-a

ka`e Vare{anovi}. Strateg Sarajeva zadovoljan je pripremama. - Sve se odli~no zavr{ilo. U ekipi vlada dobro raspolo`enje. Ispunili smo zacrtano i sve je kako treba, mada }e, moram re}i, poja~anjima sigurno trebati jo{ vremena za adaptaciju, jer im je sve ovo novo - tvrdi Vare{anovi}. Upitan da li zbog velikog broja poja~anja mo-

Sloboda dovodi igra~a Ora{ja

Almir Halilovi} rje{enje za lijevi bok
Propao anga`man u Zvijezdi
Koliko su nepredvidljive fudbalske sudbine, svjedo~i primjer 25-godi{njeg igra~a Ora{ja Almira Halilovi}a, koji je ovog ljeta pre{ao u Zvijezdu. No, kako klub iz Grada~ca nije `elio da plati obe{te}enje, a Halilovi} nije dobio garanciju da }e igrati, odlu~io je da napusti Banju Ilid`u pa je do{ao na Tu{anj. A Slobodi je „sjeo kao kec na desetku“, jer igra na poziciji lijevog bo~nog, upravo onoj koja je u tuzlanskoj ekipi prazna. Tako }e Halilovi}, skoro je izvjesno, potpisati za Slobodi i vratiti se u klub koji je napustio prije ~etiri godine.

Povratak nakon ~etiri godine

Lo{ nastup u Lukavici
Uo~i ju~era{njeg treninga trener Vlatko Glava{ izgrdio je svoje igra~e zbog lo{e partije protiv Slavije (0:1) u prvom kolu Premijer lige. - [ta nam vrijedi {to smo krenuli s tri {pica kada smo
Halilovi} dok je igrao za Slobodu

S treninga Zrinjskog: [esta evropska utakmica

(Foto: I. Rozi})

Jovi}: Vjerujemo u podvig
Pred Draganom Jovi}em i njegovim igra~ima sutra je {esta evropska utakmica. S obzirom na kvalitet protivnika i rezultatski minus (3:5) iz prvog duela u Danskoj, mnogi smatraju da }e biti i posljednja, ali Dragan Jovi} ipak vjeruje da mogu napraviti podvig protiv OB-a. - Da, OB je i dalje veliki favorit, tu ulogu bi imao i da je utakmica u Danskoj zavr{ena s 5:5, ali imamo pravo da vjerujemo u podvig. Raspolo`enje u mom~adi je odli~no, vra}aju nam se Damir D`idi} i Mario Ivankovi}, koji nisu igrali u prvoj utakmici. Prva utakmica najbolje nam je pokazala koliko OB mo`e biti opasan, ali su se i na{i igra~i uvjerili da se protiv Danaca mo`e igrati - izjavio je Jovi}. Za razliku od Mostaraca, koji su u Dansku putovali redovnom linijom iz Splita, delegacija OB-a u Mostar dolazi danas ~arterletom. Sutra{nju utakmicu do~ekat }e u mostarskom hotelu „Ero“, a ve~eras }e se u terminu utakmice upoznati s travnjakom Pod Bijelim brijegom.
Ma. P.

u odbrani, pa donekle i u vezi, apsolutno podbacili. Nije ispo{tovan dogovor, a Slavija je znala~ki koristila na{e propuste. Penal, koji je skrivio Darko Aleksi}, je postojao - komentirao je Glava{ nedjeljnu utakmicu. planiranom, Halilovi} bi mogao zaigrati ve} u subotu, protiv Travnika. Ina~e, Sloboda jo{ ~eka certifikat iz Beograda za Darka Racu. Nakon povrede, trenirati je po~eo i Admir ^ehaji}.
E. M.

- Prema svemu sude}i, potpisat }u za Slobodu. Nakon ~etiri godine vra}am se na Tu{anj i vjerujem da }u imati uspje{nu sezonu. Upoznao sam se s trenerom

Vlatkom Glava{em i s ostalim igra~ima. S nestrpljenjem o~ekujem da ponovo zaigram - rekao je Halilovi}, koji je od odlaska iz tuzlanskog kluba igrao za Ora{je. Ako sve bude prema

Zbog odustajanja Gora`dana
Zbog odustajanja ekipe Gora`da od takmi~enja u Prvoj ligi Federacije BiH, Nogometni klub Vitez ECOS igrat }e i naredne sezone u ovom rangu takmi~enja. Vite`ani su ve} umjesto iskusnog zeni~kog trenera Husnije Arapovi}a anga`irali mladog doma}eg trenera, povratnika iz Njema~ke Valentina Plav{i}a (38 godina). Doveli su i dva iskusna nogometa{a zeni~kog ^elika, stopera i pro{logodi{njeg kapitena Almira Hasanovi}a te zadnjeg veznog Gorana Juri}a. V. B.

^elik danas gostuje u Doboju kod Kaknja
Fudbaleri ^elika danas }e u 18 sati protiv Mladosti u Doboju kod Kaknja imati posljednju provjeru uo~i debija pred svojim navija~ima, u nedjelju u 20.30 sati protiv mostarskog Zrinjskog. - Napokon smo dobili potvrdu da je utakmica protiv Zrinjskog prolongirana za jedan dan, {to ne}e bitnije poremetiti na{e planove. Prvi tim je manje-vi{e poznat pa }e protiv Mladosti igrati igra~i koji u subotu nisu zapo~eli utakmicu protiv Gradine u Srebreniku. Vjerovatno }e jedno poluvrijeme odigrati i tek prido{li Elmir Kuduzovi}, ~isto da vidimo u kakvom je stanju - ka`e Elvedin Beganovi}, prvi pomo}nik trenera Abdulaha Ibrakovi}a, koji se ve~eras vra}a iz Dizeldorfa, gdje je sudjelovao u radu Internacionalnog kongresa trenera. V. B.

Vitez ostaje u Prvoj ligi FBiH Mladost test pred Zrinjski

Predstavljeni Sal~inovi} i Lendri}
U klupskim prostorijama ju~er su medijima slu`eno predstavljeni 23godi{nji Fenan Sal~inovi} i ~etiri godine mla|i Ivan Lendri}. Dragan Jovi} je na njihovom predstavljanju izjavio da je Sal~inovi} bio njegova velika `elja, dok je za Lendri}a rekao kako od njega o~ekuje da poja~a konkurenciju u napadu.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

67

LIGA PRVAKA

ITALIJA Povratak fudbalske legende

Roberto Ba|o di`e „Azure“ iz pepela
Nekada{nji as u}i }e u Italijansku federaciju kao dio tima zadu`enog za ozdravljenje fudbala u zemlji
Roberto Ba|o (Baggio) se vra}a. Legendarni italijanski fudbaler, koji slovi za jednog od najboljih i najtalentiranijih koje su „Azuri“ ikada imali, oku{at }e se u ulozi jednog od spasilaca fudbala svoje zemlje, ~ije su slabosti na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi jo{ jednom isplivale na povr{inu. Italijanska reprezentacija na Mundijalu je do`ivjela potpuni fijasko. Do{la je da brani naslov, ali nije pro{la ni grupnu fazu. Koban joj je bio duel protiv Slova~ke, u kojem je autsajder iz isto~ne Evrope ismijao velikana. U naizgled laganoj grupi, u kojoj su jo{ bili Paragvaj i Novi Zeland, Italija je bila na dnu.

PAOK ima 1:1 iz prvog me~a s Ajaksom

(Foto: AFP)

Revan{-susreti tre}eg pretkola

Seltik tra`i ~udo
[koti moraju zabiti Bragi najmanje ~etiri gola
Najte`i posao u revan{utakmicama tre}eg pretkola Lige prvaka ima Seltik, koji se u prvom duelu s Bragom propisno obrukao. Nakon 0:3 u Portugalu, {kotski predstavnik u Glazgovu mora posti}i najmanje ~etiri gola za prolazak, a u Ligi prvaka toliko pogodaka nije zabio ve} pet godina. Seltik je u evropskim takmi~enjima na svom terenu imao odli~an bilans, sve do pro{le sezone, kada su bodove iz Glazgova odnosili Dinamo iz Moskve, Arsenal i Hamburg. Ve~eras je u akciji i pet fudbalera iz Bosne i Hercegovine, s tim {to je upitan nastup Zlatana Muslimovi}a za PAOK protiv Ajaksa. Gr~ki tim donio je iz Amsterdama sjajnih 1:1, ali je i tada bio li{en pomo}i na{g reprezentativnog napada~a. Semir [tili} i Jasmin Buri} poku{at }e s Lehom da nadoknade 0:1 protiv pra{ke Sparte, Admira Vladavi}a i njegov Salcburg o~ekuje me~ protiv Omonije, s kojom su Austrijanci u prvom susretu igrali 1:1, dok se D`emal Berberovi} s Liteksom u @ilini poku{ava iskupiti za mr{avih 1:1 iz prve utakmice. Danas igraju: Helsinki (Finska) - Partizan (Srbija) (0:3), Zenit (Rusija) - Unirea (Rumunija) (0:0), Kopenhagen (Danska) - BATE (Bjelorusija) (0:0), @ilina (Slova~ka) - Liteks (Bugarska) (1:1), Bazel ([vicarska) - Debrecin (Ma|arska) (2:0), Leh (Poljska) - Sparta (^e{ka) (0:1), Dinamo (Hrvatska) - [erif (Moldavija) (1:1), Fenerbah~e (Turska) Jang bojs ([vicarska) (2:2), Salcburg (Austrija) - Omonija (Kipar) (1:1), Gent (Belgija) - Dinamo Kijev (Ukrajina) (0:3), Rozenborg (Norve{ka) - AIK ([vedska) (1:0), PAOK (Gr~ka) - Ajaks (Holandija) (1:1), Seltik ([kotska) - Braga (Portugal) (M. T.) (0:3).

Spreman za sve
Sve to natjeralo je ~elnike italijanskog fudbala na akciju kako bi se osiguralo da se Ju`na Afrika u budu}nosti ne ponovi. Prema navodima italijanske {tampe, Ba|o }e u}i u Fudbalsku asocijaciju svoje zemlje (FIGC) kako bi u~estvovao u stvaranju nove fudbalske slike svoje zemlje. - U potpunosti sam spreman za svaku ulogu koju su mi namijenili - rekao je Ba|o nakon sastanka s

Ba|o: Imenovanje u srijedu

(Foto: AFP)

Budista ljubi~astog srca
Roberto Ba|o ima 43 godine, a van fudbala je od 2004. Do tada je nosio dresove Vi~ence, Bolonje, Fiorentine, Juventusa, Intera, Milana i Bre{e. S Italijom je igrao na tri svjetska prvenstva, ali je svaki put ostajao kratkih rukava. Ljubitelji fudbala posebno pamte njegov nastup na SP-u 1990. u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, gdje je Ba|o do finala zabio pet golova, ali je onda u izvo|enju jedanaesteraca protiv Brazila proma{io odlu~uju}i penal zbog ~ega Italija nije osvojila naslov. Poznat je pod nadimkom Bo`anski Konjski Repi} zbog svoje frizure, nastale nakon {to se posvetio budizmu. Ba|o je ostao upam}en i po tome {to je u dresu Juventusa odbio pucati jedanaesterac protiv Fiorentine, rekav{i da je duboko u srcu privr`en „Violama“. Iza{ao je iz igre i poljubio ljubi~asti Fiorentinin {al.

~elnicima FIGC-a. Kako je navedeno, Ba|i je namijenjena funkcija predsjednika Tehni~kog sektora, a imenovanje }e biti ozvani~eno danas. Na konferenciji za novinare nakon sastanka s ~elnicima FIGC-a Ba|o je kazao da italijanski treneri i igra~i previ{e zanemaruju ljepotu fudbala.

Ubistvo talenta
- Pogledajte [pance, ljudi igraju lijepo, a kada je tako, porazi se lak{e trpe. Mi imamo podjednako mnogo talenta, ali ga nismo izra`avali nego smo ga ubi-

jali taktikom ostvarivanja rezultata. Ono {to bih ja volio je da potvrdimo taj talent na terenu - kazao je Ba|o. On nije jedini kojeg ljudi iz FIGC-a `ele dovesti. Osim njega, u Savez }e u}i legendarni trener Arigo Saki (Arrigo Sacchi), kojem }e biti povjerena uloga koordinatora omladinskih selekcija, dok }e jo{ jedna legenda - \ani Rivera (Gianni), prvi Italijan koji je dobio „Zlatnu loptu“ za najboljeg igra~a Evrope, preuzeti ulogu trenera mladih igra~a.
(M. T.)

Obala Slonova~e mijenja selektora

Erikson nije pristao na smanjenje pla}e
[ve|anin Sven Goran Erikson (Eriksson) nije vi{e selektor Obale Slonova~e, jer nije pristao na smanjenje pla}e. Erikson je preuzeo „Slonove“ krajem marta, samo dva mjeseca prije po~etka Svjetskog prvenstva, kada je naslijedio na{eg stru~njaka Vahida Halilhod`i}a. No, afri~ka reprezentacija nije uspjela pro}i grupnu fazu Mundijala. Mediji tvrde da }e „Slo-

[panac odbacio {pekulacije
Fernando Tores (Torres) kazao je kako je uzbu|en {to se vratio treninzima Liverpula demantirav{i naga|anja kako `eli oti}i iz ovog kluba u potrazi za nekim novim, koji se takmi~i u Ligi prvaka. - Zaista sam sretan ovdje i sretan sam {to ostajem sa svojim timskim kolegama. Moja lojalnost klubu i sre}a {to igram za Liverpul ista je kao i prvog dana kada sam do{ao. Fokusiran sam samo na to kako }emo donijeti trofeje na Enfild kazao je napada~ u izjavi za zvani~ni Liverpulov internet-portal dodav{i kako ga je odu{evio Roj Hod`son (Roy Hodgson), koji je do{ao da ga posjeti na njegovom odmoru nakon Svjetskog prvenstva.
(A. ^.)

Holan|anin povrijedio mi{i}

Tores ostaje u Liverpulu Roben pauzira dva mjeseca

Bje rad (bj Erikson: Neuspjeli pregovori

nove“ u predstoje}em prijateljskom duelu s Italijom voditi biv{i trener Marseja @erar @ili (Gerard Gili).
(M. T.)

Argentinac ne}e klupu svoje zemlje

Bjelsa ostaje u ^ileu za milion i po dolara godi{nje
Roben u duelu s Pjani}em: Te`a povreda

Tores: Sretan na Enfildu kao i prvog dana

Arjen Roben (Robben) propustit }e nekoliko kola Bundeslige nakon {to je povrijedio butni mi{i}. Doktor Bajerna iz Minhena Hans-Viljem MilerVolfart (Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt) izjavio je kako su povredu otkrili

na rutinskom pregledu te kako bi Holan|anin mogao biti dva mjeseca van terena. - Dijagnoza me je, zaista, {okirala - rekao je Roben, koji je pro{log mjeseca s Holandijom stigao do finala Svjetskog prvenstva u (Z. [.) Ju`noj Africi.

Argentinski stru~njak Mar~elo Bjelsa (Marcelo Bielsa) ne}e naslijediti Dijega Maradonu (Diego) na klupi argentinske reprezentacije nego }e ostati na sada{njem poslu. Bjelsa je bio jedan od kandidata za selektorsko mjesto u Argentini, ali je odlu~io da produ`i ugovor s ^ileancima do 2015. godine.

Bjelsa je na ~elu ~ileanske reprezentacije od 2007. godine, a na proteklom Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi doveo je ekipu do osmine finala, gdje su izgubili od Brazila. Prema navodima lokalnih medija, Bjelsa }e na kupi ^ilea imati godi{nju pla}u od 1,5 miliona dolara.
(M. T.)

Dobojska Sloga uklju~ila motore

Ambicije opet visoke
Do{li Radulovi}, Mandari}, Pavlov, Radi}, Andrija{evi}, Risti} i Kuzman
Zajedni~kim sastankom i prvim treningom po~ele su pripreme dobojske Sloge. - O~ekujem da opravdamo reputaciju koju smo stekli u prethodnim sezonama. Ambicije su opet visoke. Nezahvalno je prognozirati koje }emo mjesto zauzeti, tim prije {to u novu sezonu ulazimo sa malim igra~kim fondom - rekao je trener Zoran Doki}. On je precizirao da je od avgusta pro{le godine Slogu napustilo deset igra~a, a da je tim osvje`en s nekim novim imenima. - Pored golmana Radula Radulovi}a i srednjeg beka Bernarda Mandari}a, anga`irali smo iskusno lijevo krilo Milana Pavlova, koji je uspje{no nastupao za Crvenu zvezdu, Kolubaru, Jugovi} iz Ka}a i jo{ neke klubove. Poja~ali smo se i s bekovima Darkom Radi}em, Goranom Andrija{evi}em te na{im biv{im igra~em koji se ponovo aktivirao Nemanjom Risti}em. Na poziciji pivota anga`irali smo

68

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

sport

PLIVANJE Majkl Felps najavljuje novu eru bez zabranjenih kostima

Radije `elim tijesnu utrku nego da gledam kako neko obara rekord
Nakon 43 svjetska rekorda na pro{logodi{njem Svjetskom prvenstvu, FINA je zabranila kori{tenje poliuretanskih kostima
Nakon {to je Me|unarodna pliva~ka federacija (FINA) zabranila kori{tenje poliuretanskih kostima, najbolji pliva~ dana{njice Majkl Felps (Michael Phelps) raduje se, kako ka`e, novoj eri u ovom sportu. Kostimi su zabranjeni od po~etka godine nakon {to su na Svjetskom prvenstvu u Rimu lani oborena nevjerovatna 43 svjetska rekorda. Osvaja~ osam zlatnih medalja na Olimpijskim igrama u Pekingu ka`e da }e ova odluka doprinijeti neizvjesnosti utrka i razvoju sporta. - Mislim da }e utrke biti neizvjesne. Radije `elim vidjeti tijesnu utrku nego da gledam kako neko obara rekord i pliva pet sekundi br`e u odnosu na konkurenciju. Bit }e, zaista, zanimljivo vidjeti ko }e od pliva~a znati napraviti

Doki}: Po~ele pripreme

Milana Kuzmana, od kojeg o~ekujemo da olak{a posao Veliboru Manji}u - dodao je Doki}. Pripreme }e biti obavljene u Doboju, a u planu je devet ili deset kontrolnih me~eva, uklju~uju}i i ~etiri na Me|unarodnom rukometnom TV turniru G. S. {ampiona.

Felps: S kostimom se plutalo na povr{ini

Rukometa{i Krivaje po~eli pripreme

dobar prijelaz izme|u perioda kada su se mogli nositi kostimi i sada, kada su oni zabranjeni. To }e pokazati koliko je ko napora ulo`io da bude fizi~ki pripremljeniji u odnosu na vr-

ijeme kada je zbog kostima mogao bez problema plutati na povr{ini - kazao je Felps, koji na predstoje}em Prvenstvu Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava planira nastupiti u pet disciplina, na 200 metara slo-

bodno, 100 i 200 leptir, 200 mje{ovito i 200 le|no. On je bio razo~aran svojim nastupom na junskom takmi~enju u Parizu, ali tvrdi da je sada u mnogo boljoj formi.
(A. ^.)

Svjetsko prvenstvo u strelja{tvu

Bh. ekipa s dr`avnim rekordom 23. u trostavu
Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je 23. mjesto ekipno u ga|anju malokalibarskom pu{kom - trostav na Svjetskom prvenstvu u strelja{tvu u Minhenu. Reprezentacija BiH u sastavu Ned`ad Fazlija, @arko Lazi} i Nikica Kasipovi}, ostvarila je rezultat od 3.441 kruga i tako oborila 16 godina star dr`avni rekord. [to se ti~e pojedina~nog plasmana, najuspje{niji je bio Fazlija sa 1.163 kruga. Lazi} je pogodio 1.152 kruga, {to mu je najbolji rezultat u karijeri. Njih dvojica plasirala su se u dana{nje finalno takmi~enje u disciplini trostav, dok je Kupusovi} ostvario rezultat od 1.126 krugova. U disciplini trap reprezentacija BiH osvojila je 28. mjesto, prenosi Fena.

Sedmostruki prvak promijenio pri~u

[umaher se izvinio Barikelu
Ekipa Krivaje na prozivci
(Foto: I. Isovi})

Nova imena Bjelobrkovi}, Ba{i}, Osmi} i Tursi}
S ~etiri nova igra~a i bez dvojice prvotimaca iz pro{le sezone, u Zavidovi}ima su po~ele pripreme Krivaje za novu sezonu. Klub su napustili Jasmin Omerovi}, koji je pre{ao u redove novog premijerliga{a @eljezni~ara, te Ivan Divkovi}, povratnik u sastav aktuelnog prvaka BiH Bosnu BH-Gas. S prozivke su opravdano izostali Amir Ali} i Isak Omer~evi}, koje trener Adnan Ba{i} o~ekuje do kraja sedmice. Nova lica su Alen Bjelobrkovi}, koji je stigao iz dobojske Sloge, zatim Nermin Ba{i}, povratnik iz Katara, te Armin Osmi} iz @ep~a i Zlatan Tursi} iz Sarajeva. Svi oni su biv{i omladinci Krivaje. Osim njih, prvom treningu prisustvovali su jo{ Had`ihasi}, Selimbegovi}, Brki}, [anti}, Puri}, Avdi}, Memi{evi} i Zveki} te nekoliko I. I. talentiranih juniora.

Nijemac Mihael [umaher (Michael Schumacher) izvinio se nekada{njem timskom kolegi Rubensu Barikelu (Barrichello) dan nakon {to ga je doveo u situaciju opasnu po `ivot. Biv{i sedmostruki prvak Formule 1 izjavio je da mu je `ao ako se Brazilac osje}ao ugro`eno nakon njegovog manevra tokom ne-

djeljne utrke za Veliku nagradu Ma|arske. Podsjetimo, [umaher je napravio manevar u kojem je pri brzini od 300 kilometara na sat Barikelo umalo zavr{io u ogradi. Nijemac, koji je nakon utrke izjavljivao da nije kriv, bit }e ka`njen oduzimanjem deset mjesta na startu sljede}e utrke u Be(N. D.) lgiji.

[umaher: Kazna za nerednu utrku

Legendarni NBA centar `eli u Evropu

Na [akov mamac niko se nije upecao
Nezadovoljan time {to mu niko u NBA ligi ne nudi jo{ jedan unosan ugovor (pro{li mu je donio 100 miliona dolara za pet sezona), legendarni centar [akil O’Nil (Shaquille O’Neal) bacio je udicu prema Evropi. No, u kombinaciji recesije, [akovih godina (37), prohtjeva (deset miliona dolara za sezonu) i sklonosti povredama, na ovaj mamac niko se nije upecao. ^ak su i dva najve}a gr~ka kluba, poznata po, blago re~eno, nerezonskim transferima, ostala imuna na poziv ko{arka{a s ~etiri NBA titule. Panatinaikos bi radije evropskog [aka Sofoklisa Skorcanitisa (Schortsanitis, 206 centimetara, 142 kilograma). Njega `ele preoteti gradskom rivalu Olimpijakosu, koji, pak, dovodi slovenskog NBA centra Radoslava Nesterovi}a. Iako Nesterovi} posjeduje gr~ki paso{, u redovima „Crvenih“ imao bi status stranca. Ako bi igrao kao Grk, imao bi obavezu da, pored dresa Olimpijakosa, zadu`i opremu u gr~koj vojsci, {to ba{ i nije primamlji(E. J.) va kombinacija.

Rukometa{i Borca M:tela u Njema~koj

Sparkassen kup prva provjera
Rukometa{i Borca M:tela ipak su uspjeli da, nakon kvara na sistemu za izdavanje viza, rije{e probleme s putnim ispravama te da otputuju u Njema~ku, gdje }e u~estvovati na Sparkassen kupu. Banjalu~ani }e se nadmetati u grupi s tre}eliga{em Gensingenom i s prvoliga{ima Hirtenbergom i Melsungenom. U povratku, Banjalu~ani }e se zaustaviti u Sloveniji, gdje }e biti gosti Celja PivoS. K. varne La{ko.

O’Nil: Tra`i deset miliona dolara za sezonu

sport

Dnevni avaz, srijeda, 4. avgust/kolovoz 2010.

69

KO[ARKA BiH sutra do~ekuje Ukrajinu

Had`i}: Pred nama je prvi, ali i klju~ni me~
Ova utakmica je najva`nija, jer od nje sve i po~inje, ka`e Had`i} uo~i starta kvalifikacija za EP
Prethodna dva kvalifikaciona ciklusa Bosna i Hercegovina je otvarala porazima, {to je u dobroj mjeri doprinijelo neodlasku na zavr{nice evropskih prvenstava u ko{arci (2007, 2009). Ove godine, bh. ko{arka{i odlu~ni su da ne dozvole takav start. Selektor Sabit Had`i} ~ak nagla{ava da je sutra{nji duel s Ukrajinom (dvorana „Mirza Deliba{i}“, 20.45 sati) klju~ni u borbi za plasman na EP 2011. u Litvaniji.

Milo{evi}: Zvezda nije platila obe{te}enje

Zbog dugovanja tuzlanskoj Slobodi

FIBA zabranila Zvezdi sve transfere
Crvena zvezda jo{ nije izmirila obaveze prema Slobodi (rije~ je o pribli`no 200.000 eura obe{te}enja za Milana Milo{evi}a i Elmedina Kikanovi}a) i zbog toga je beogradskom klubu Me|unarodna ko{arka{ka federacija (FIBA) izrekla prvu kaznenu mjeru. - FIBA je Zvezdi zabranila realiziranje me|unarodnih i doma}ih transfera, a ova odluka odmah je stupila na snagu. Ako Zvezda ne izmiri dugovanja u narednih sedam dana, slijede jo{ rigoroznije sankcije - ka`e advokat Damir ]ilimkovi}, koji zastupa Slobodu. Naredni korak FIBA-e mogao bi biti nov~ana kazna Zvezdi u visini od 100.000 eura, a poslije toga i suspenzija kluba, odnosno zabrana u~e{}a u takmi~enjima. Beogradski klub je i bez ove presude u ogromnim problemima, navodno duguje vi{e od 12 miliona eura. E. M.

^uvati doma}i teren
- Ova utakmica je najva`nija, jer od nje sve i po~inje. Moramo ~uvati doma}i teren i poku{ati napraviti koju pobjedu vani, {to bi nas pribli`ilo cilju. Atmosfera u timu, a posebno igra u posljednjoj provjeri, protiv Crne Gore, daju nam razlog za optimizam - ka`e Had`i}. Selektor dodaje da Ratko Varda nije u vrhunskoj formi, ali nagla{ava da je iskusni centar, koji se priklju~io ekipi nakon problema s povredom, u dovoljno dobrom stanju da bi bio od pomo}i ekipi. Optimizam ne kriju ni bek Nihad \edovi} i centar Ermin Jazvin.

Novo poja~anje u Igokei
Varda i Bajramovi} na treningu: Imamo razloga za optimizam
(Foto: N. Bo`ovi})

- Svjesni smo zadatka koji je pred nama. Uvjeren sam da u Sarajevu, uz podr{ku publike, mo`emo dobiti svakog rivala. Mnogo smo dobili dolaskom Varde, koji }e unaprijediti na{u igru pod ko{em - rekao je Jazvin. Tre}i centar Esmir Rizvi} zbog povrede koljena nije u konkurenciji za nastup, ali }e ostati s reprezentacijom do

Stigao i centar Marko Panti}
Centar Marko Panti} (28 godina, 210 centimetara) novo je poja~anje Igokee iz Aleksandrovca, koja }e ove sezone prvi put nastupati u regionalnoj NLB ligi. On dolazi iz Radni~kog iz Kragujevca, za koji je imao prosjek od 10,1 poen po utakmici, a prije toga igrao je za Atlas, FMP i berlinsku Albu. Igokea je produ`ila ugovore s Markom \erasimovi}em i Markom S. K. \urkovi}em.

Rezultati 1. kola
Rezultati kvalifikacija: GRUPA A: Crna Gora - Latvija 96:66, Italija - Izrael 71:79. Danas: Finska - Crna Gora (20), Latvija - Italija (20.30). GRUPA B: Ukrajina - Makedonija 58:71, Ma|arska - Velika Britanija kraja ciklusa i raditi pod nadzorom ljekara. 82:91. Danas: BiH - Ukrajina (20.45), Makedonija - Ma|arska (20.45). GRUPA C: Gruzija Poljska 84:65, Portugal Bugarska 59:67. Danas: Poljska Portugal (20.15), Belgija - Gruzija (20.15). bre uvjete za rad, ali moram ista}i da smo nai{li na dosta nerazumijevanja u Sarajevu, na mnoge dopise koje smo uputili ovda{njim op}inama, nismo dobili nikakav odgovor. Ipak, postoje i dobri ljudi, koji su nam pomogli - rekao je Mahmutovi} te je istakao op}ine Fo~a, Bijeljina i Novi Grad (Bosanski Novi), koje su podr`ale `ensku i juE. J. niorsku selekciju.

Nije odr`ana sjednica UO-a KK Slavija

Misterija Fesenko
U na{em taboru s pa`njom su pratili me~ prvog kola u Ukrajini (pobjeda Makedonije), a posebno ih je za~udilo to {to za doma}i tim uop}e nije igrao ponajbolji ko{arka{, NBA centar Kiril Fesenko. - Probat }emo saznati {ta se desilo, jer je Fesenko vode}i igra~ Ukrajine. S njim je to potpuno druga ekipa - ka`e Had`i}. Ukrajinski mediji prili~no su {utljivi kada je rije~ o ovoj temi. Nezvani~no smo saznali da 24godi{nji centar nije igrao zbog nesuglasica u ekipi.

Opet nije bilo kvoruma, novi termin 15. avgust
Neizvjesnost oko sudbine Ko{arka{kog kluba Slavija se nastavlja. Dugoo~ekivana sjednica Upravnog odbora nije odr`ana zbog nedostatka kvoruma. - Desilo se ono ~ega sam se pribojavao. Sada je klub mnogo bli`e ga{enju nego {to je o~ekivati da }e nastaviti da egzistira. Neki ~lanovi UO-a, od sedam izabranih na martovskoj sjednici Skup{tine kluba, javili su da su na moru, neko da ima privatnih obaveza, a neki nisu bili ni dostupni na telefon. @alosno je da je samo jedan od njih, uz mene, bio spreman da prisustvuje zakazanoj sjednici. Bojim se da klub, koji jo{ nema predsjednika, ne do`ivi ono najgore - rekao nam je Zdravko [avija, predsjednik Slavije u tehni~kom mandatu, koji }e zakazati jo{ jednu sjednicu G. I. za 15. avgust.

O~ekuju podr{ku
Vr{ilac du`nosti generalnog sekretara Ko{arka{kog saveza BiH Harun Mahmutovi} ka`e da BiH u kvalifikacije ulazi sa sloganom „Igraj, Bosno, svi smo uz tebe“, jer je podr{ka ekipi zaista i potrebna. - Reprezentacija ima do-

Na{ ko{arka{ napu{ta Olimpiju
Edin Bav~i} nastavit }e karijeru u Italiji. Bh. reprezentativac, koji je u karijeri nosio dres Bosne ASA BH Telecoma, Kepeza (Turska), Kelna (Njema~ka) i Union Olimpije (Slovenija), igrat }e u novom italijanskom prvoliga{u Enelu iz Brindizija. U pro{loj sezoni Brindizi je osvojio prvo mjesto u A-2 ligi s omjerom 21-9, a potezi koje povla~e pokazuju da ne `eli ulogu prolaznika ni u eliti. Na{ krilni igra~ je ~etvrto poja~anje, jer je italijanski klub ve} doveo beka Bobija Diksona (Bobby Dixon), krilo Jakuba Dijavaru (Yakhouba Diawara) i centra Erika Vilijamsa (Eric Williams).

Bh. ko{arka{ice do~ekuju [vicarsku
@enska ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine ve~eras }e protiv [vicarske (20 sati) u Bosanskom Novom otvoriti kvalifikacije B-divizije za plasman u vi{i rang. O~ekuje se puna dvorana i velika podr{ka na{em timu. - Pobjeda bi nam donijela psiholo{ku stabilnost, jer nas ve} u subotu o~ekuje gostovanje najte`em rivalu Estoniji naglasila je Alma Kova~evi}, krilo bh. tima. U prvom kolu kvalifikacione grupe B igrani su susreti Estonija - Albanija 127:33 i [vicarska - Luksemburg 66:56. Danas se jo{ sastaju Luksemburg - Estonija (19.30 sati). N. \.

Bav~i} prelazi u Brindizi Pobjedom otvoriti kvalifikacije

Za Bjelicu vi{e od ~etiri miliona eura
Najbolji ko{arka{ Crvene zvezde Nemanja Bjelica potpisao je petogodi{nji ugovor s prvakom [panije Kahom Laboral, prenose agencije. Time je zavr{ena saga o transferu talentiranog 22-godi{njaka (209 centimetara), kojeg zbog univerzalne igre porede s Tonijem Kuko~em. Bjelica je prethodno dogovorio prelazak u italijanski Beneton iz Treviza, zainteresiran je bio i NBA klub Minesota. Na kraju je zavr{io u ekipi na{eg Mirze Teletovi}a, s tim da su obe{te}enje podijelili Zvezda i Beneton. Procjenjuje se da je transfer vrijedan vi{e od ~etiri miliona eura.

Nakon samo jedne sezone
Bav~i}: Karijeru nastavlja u Italiji

Bav~i} (26 godina, 210 centimetara) napustio je Olimpiju zbog te{ke finansijske situacije u najtrofejnijem E. J. slovenskom klubu.

Epizoda Zlatka Jovanovi}a u Bosni ASA BH Telecomu trajala je, prema svemu sude}i, samo jednu od dogovorene tri sezone. Kako smo saznali, 26-godi{nji plejmejker zatra`io je raskid ugovora sa sarajevskim „Studentima“

Jovanovi} napu{ta Bosnu Kasun u Zagrebu, [}eki} u Budu}nosti
i mogu}e je da }e se vratiti u banjalu~ki Borac Nektar, u kojem je ranije igrao. S druge strane, redove sarajevskog kluba poja~ala su dvojica hrvatskih ko{arka{a, plej Marko Radi} i krilo FiE. J. lip Kru{lin. Hrvatski mediji pi{u da je centar Mario Kasun (30), koji je pro{le godine igrao za turski Efes Pilsen, potpisao dvogodi{nji ugovor sa Zagrebom CO i da }e zara|ivati izme|u 500 i 700 hiljada eura godi{nje. Istovremeno, Budu}nost je iz Oldenburga dovela Marka [}eki}a (29), a iz cetinjskog Lov}ena mlade igra~e (V. B.) Bojana Dubljevi}a i Aleksu Popovi}a.

SRIJEDA 4. 8. 2010.

21.00
FILM, HAYAT TV

BHT1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

16.45

PLES @IVOTA

21.30

VRATI]E SE RODE

17.40

A LA CARTE

20.00

NAJBOLJE GODINE

19.05

^INI

Krvavi sport
Frenka Duksa trenirao je {ampion u borila~kim vje{tinama s kojim se tako zbli`io da je na kraju postao kao ~lan njegove porodice. Nakon smrti ~ovjeka koji mu je godinama bio kao otac, Frenka, pozivaju da u~estvuje na ilegalnom turniru borila~kih vje{tina pod nazivom „kumeti“... Uloge: @an-Klod Van Dam, Donald Gib Reditelj: Njut Arnold

20.05
FILM, BHT 1

Ljubavnica
Marvin Landismen, nekad perspektivni autor, prisiljen je re`irati kulinarske emisije. Kako mu posao ne ide najbolje, odlu~uje da sve napusti. Kada mu uspje{ni producent ponudi poslovni anga`man, Marvin u tome vidi priliku za novi po~etak.. Uloge: Robert De Niro, Deni Ajelo, Martin Lando Reditelj: Beri Primus

07.00 Dobro jutro 09.05 Mumijevi, animirana serija, 54/74 09.30 Mini school 09.35 BHT slagalica 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 149/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.10 Ples `ivota, igrana serija, 55/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 2/23, r. 12.45 Retrovizor, muzi~ki program 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 13.45 Atentat na Ivana Pavla II, strana dokumentarna serija, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, serija, 22/45, r. 15.00 Mumijevi, animirana serija, 55/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Japanske pri~e, animirana serija 15.45 Uradi sam, uradi sama 15.50 Frenderi u zemljama Evrope, animirana serija 16.00 Redakcija D, {kola njema~kog jezika, 13/13 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, serija, 56/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.45 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 3/23 18.15 @ivot & ostalo: Lovci na vodopade 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik 19.35 TV Justice, sudska hronika 20.05 Ljubavnica, ameri~ki igrani film 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Na terapiji, igrana serija, 23/45 22.45 Be~ka filharmonija. Ljetna no} u [enbrunu, koncert 00.20 @ivot & ostalo: Lovci na vodopade, r. 00.50 Pregled programa za ~etvrtak
19.30 20.00 21.30 21.40 22.00 24.00 Muzika i EPP Gostiona Vijesti Poslovne vijesti Poznati Jukebox

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 142. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 23. epizoda, r. 10.30 Zack i Cody, serija za djecu, 23. epizoda 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 Grdosija: La`na Etrurska statua, italijanska mini serija, 6. epizoda (RP) 14.00 Grizli Adams, igrana serija, 24. epizoda 15.00 Vijesti 15.10 Slatka tajna, igrana serija, 143. epizoda 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 73. epizoda 16.45 [oni i njegovo stado, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 47. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 48. epizoda, r. 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Tomica i prijatelji, crtani film 19.10 [oni i njegovo stado, crtani film 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, vanredno kolo 21.29 Dnevnik, najava 21.30 Vrati}e se rode, igrana serija, 24. epizoda 22.25 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.50 Kroz pra{ume Ju`ne Amerike, jugoslovenski igrani film 23.50 Zvjezdani studio 00.25 Centralni zatvor 01.05 Pregled programa za ~etvrtak

09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Vru}ina Akapulka, serija 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja: Opasna brzina, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.20 Seka Aleksi}. Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.45 Vremenska prognoza 16.50 Biseri, talk show 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 21.15 Distrikt, igrana serija 22.10 Biseri, talk show 22.45 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 23.45 Mu}ke, humoristi~na serija 00.15 Ljetna matineja: Opasna brzina, film 01.55 Playboy Girls, zabavni program
22.00 23.00 23.30 00.00 Gordost TV liberty BH veza Pregled programa

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Nin|a kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Izgubljena soba, igrana serija, 3.epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija, 126. epizoda 15.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, igrana serija, 70. epizoda 17.32 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Otka~eni telefon Osmana D`ihe, zabavna emisija 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.45 Horizonti 19.50 Eko Ing 19.55 Horizonti 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 127. epizoda 21.00 Krvavi sport, igrani film 23.00 Moje drage kom{ije, igrana serija, 71. epizoda 00.30 Izgubljena soba, igrana serija, 3. epizoda 01.30 Sport centar 01.35 Zauvjek susjedi, igrana serija, 24. epizoda
19.55 20.00 21.00 23.00

08.00 Gre{ne du{e 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand parada 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo alo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Sarajevo on line 18.45 Made in Banja Luka 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 O`enih se vje{ticom, film 23.00 Alo, alo 23.30 Vrati mi se, film 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja Luka
18.30 19.00 19.20 19.30 20.05 20.10 Dopisnici bez granica Sport fle{ Marketing - 8 BN monitor Marketing - 9 TV serija: ^etiri `ene 21.00 Ljetna promenada, muzi~ki program 22.30 Pregled dana

TV Alfa
07.00 08.00 08.11 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 18.40 19.00 19.15 Alfa mozaik - jutarnji program Bonaventura - repriza EPP Emisija - [to da ne? repriza Sponzorisani program Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti Muzika Vijesti Centralna informativna emisija Muzika Emisija - [to da ne? revijalni program

19.00 RTM vijesti - centralna inf. emisija 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Teorija zavjere, igrani film 23.00 Moje drage kom{ije, serija

22.30 Aktuelnosti r. 22.55 TV strane

TV KISS
17.50 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 18.25 Glazba 19.00 Dnevnik KISS 19.30 Dnevnik HRT 20.10 Sportska spika 21.00 Pressica, r.

Vijesti Najbolje godine, serija Teorija zavjere, igrani film Moje drage kom{ije - serija

TVTK
17.00 17.30 18.00 18.20 19.00 19.30 20.05 21.00 22.30 22.45 Eko-sat, inf. program Povratak, inf. program Frej`er, humoristi~ka serija Iz bisaga Vehida Guni}a zabavno-dok. program Dnevnik RTV TK Crtani film Pod suncem St. Tropea serijski program Film Vijesti Frej`er

TV Gora`de
19.00 Hronika Festivala prijateljstvo Gora`de 2010. 20.00 Igrana serija 21.00 Na{a realnost 22.00 Zabavni program 22.30 Folk takt, muzi~ka emisija 23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

TV Zenica
19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.30 Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Razglednica Oliverov twist Dobro srce

HIT TV
16.45 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 Film Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 18.46 Marketing 19.00 Dokumentarni program 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Autoshop magazin emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin informativni program 22.30 Vremenska prognoza, najava doga|aja

TV Kakanj
19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 Dnevnik FTV Vijesti IC Crne knjige, serija Svjedok prirode Autoshop magazin Zabranjena ljubav, serija

TV Cazin
20.00 20.30 21.00 21.30 22.15 22.45 23.30 TV panorama O tome se govori..., reporta`a Autovizija Turizam plus Bonaventura Igrani program Glas Amerike

TV Visoko
19.30 20.05 20.20 20.30 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Ljudi, doga|aji - vremeplov, dokum. prog. 21.00 Zabranjena ljubav - serija 21.55 Autovizija - magazin o automobilima

BN
15.50 16.00 16.25 17.50 18.00 Vremenska prognoza Novosti Igrani film: Nigdje u Africi Vremenska prognoza Danas u Srpskoj, informativni program 18.25 Marketing

TV Mostar
16.11 Moje drage kom{ije, serija 17.30 Muzika 18.00 GRAD, kola`na emisija informativnog tipa

TV USK
19.00 19.30 20.05 21.30 Dnevnik TV USK-a Muzi~ki program Sport srijedom Dnevnik 2

TV Bugojno
19.00 Informator 19.30 Muzika

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.55
FILM, HRT 2

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

19.10

STRELJA[TVO

18.00

SURF VESLANJE

23.00

FULLTILT POKER

20.00

ATLANTIDA...

22.00

THE OSBOURNES

20.15 SVA\A IZME\U KOM[IJA

21.15

PRIVATNA PRAKSA

16.35 Vjerski kalendar 17.00 Dnevnik 17.20 Evronet 17.25 [ta radite bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Putopis. Francuska 19.30 Dnevnik 20.05 Sti`u dolari, serija 21.05 Muzi~ki program 21.30 Rudarska opera, film

16.00 Fudbal 16.30 Biciklizam 17.30 Biciklizam 19.00 Fudbal 19.10 Strelja{tvo 19.35 Strelja{tvo 20.10 Svi sportovi 20.15 Konji~ki skokovi 21.15 Konji~ki skokovi 21.20 Golf 22.20 Golf 22.50 Golf 23.45 Golf

16.15 Fudbal 16.45 Dvoranski fudbal 18.00 Surf veslanje 18.30 Australijski fudbal 19.30 Vijesti 20.00 Wwe 20.30 Wwe 21.30 Boks 22.30 Fudbal

16.30 CH TV. Eintracht Chelsea 18.15 Najava Championship 18.45 Barca TV. Valerenga Barcelona 20.15 Community shield 2008. Manchest United Postmouth 22.30 Mobil 1 Grid 23.00 FullTilt Poker 00.00 Klupske TV

16.00 Intimni neprijatelji 17.00 Istra`ivanje planeta Zemlja 18.00 Isus. ^ovjek iz Nazaretha 19.00 Je li to istina? 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 Atlantida kamenog doba 22.00 Charley Boorman. Svim sredstvima

17.30 The Osbournes 17.50 The Osbournes 18.20 The Osbournes 18.40 3 from 1 18.50 Brand New 19.20 Just See MTV 21.20 Top 20 21.50 3 From 1 22.00 The Osbournes 22.20 The Osbournes 22.50 Crank Yankers

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Sva|a izme|u kom{ija, dok. serija 21.15 Prigovor! 22.15 Stern TV

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Privatna praksa, serija 22.15 Good wife, serija

Prije sumraka
Dok u jednoj pariskoj knji`ari tokom popodneva predstavlja i kupcima potpisuje svoju novu knjigu mladi ameri~ki pisac D`es me|u posjetiocima zadovoljno ugleda i jedno poznato lice. Rije~ je o privla~noj Selin, mladoj Pari`anki, koju je D`es upoznao putuju}i vozom kroz Evropu prije devet godina... Uloge: Itan Houk, D`uli Delpi, Vernon Dob~ef Reditelj: Ri~ard Linklater

SRIJEDA 4. 8. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Kao da niko, pa ni voljena osoba, ne mo`e udovoljiti va{im kriterijima. Posljedica mo`e biti 21. III - 20. IV - samo}a. Posao: U ovom trenutku, najva`nije je da rije{ite poslove iz ranijeg perioda. Tek onda planirajte novo. Zdravlje: Samo, poljuljana samouvjerenost...
OVAN

20.35

TAJNE RATA

16.20

LUDA KU]A

19.55

DINAMO - [ERIF

19.15

DNEVNIK

09.10 Brojevi, serija 10.00 Naruto, crtana serija 10.25 Tim galaksi, crtana serija 10.50 Pop Sikret, crtana serija 11.20 MTS magazin, muzi~ka emisija 12.00 Vijesti **.** Mala tv 12.15 Fantasti~na ~etvorka, crtana serija 12.40 Gomboce, program za djecu 13.05 Bajke iz cijelog svijeta 13.20 Kiki {ou, repriza 13.45 Profajler, serija 14.30 Elenina sudbina, serija 16.10 Prkosi - `ivot povratnika, reporta`a 16.20 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 17.55 Fudbal - 3. kolo kvalifikacija za Ligu {ampiona - Helsinki - Partizan - direktan prenos **:** Finansijske novosti 20.00 Dnevnik 20.35 Tajne rata, dokumentarni serijal 21.25 Oluja, dokumentarni film 21.50 @ivom ili ne{to tome sli~no, film 23.32 Vijesti 23.37 Sport 23.37 Finansijske novosti 23.40 Neko da me ~uva, serija 00.20 Na lijepom plavom Dunavu, serija 01.05 Profajler, serija 01.55 Mts magazin, muzi~ka emisijaRTRS

07.35 07.40 08.35 08.40 09.10 09.15 10.00 10.15 10.30 11.15 12.00 12.27 12.31 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05 15.35 16.20 17.00 17.10 18.25 19.16 19.30 20.04 20.10 22.05 22.50 23.15 23.18 23.25 23.35 00.25 02.10 02.50 03.35 04.05

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Pet zvjezdica 1, serija (13/20) Vijesti Kulturna ba{tina: Labin - grad umjetnika Na vodenome putu 3: Shetlandski otoci, dokumentarna serija (7/15) (R) Oprah show (1207.) Dnevnik @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom More ljubavi, telenovela (8/165) Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1, serija (2/22) Hrvatsko podmorje 3: Kor~ula (2/6) A sad u Europu! (14/30) Luda ku}a 1, humoristi~na serija (14/35) Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (17/80) (R) LOTO 7/39 Dnevnik ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Partnerica, ameri~ki film Prvi, dokumentarni film Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 2, serija (12) (10/24) Filmske no}i strave: Vra`ji otpadnici, ameri~ko-njema~ki film (18) Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (17/24) Bra}a i sestre 2, serija (14/16) Hrvatsko podmorje 3: Kor~ula Ljetna slagalica

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.00 Najava programa 08.05 TV vrti}: Ptice selice (r) 08.15 Na kraju ulice: Va`ni brojevi 08.30 101 dalmatinac, crtana serija (26/65) (r) 08.55 Dje~ak i vjeverica, crtana serija (13/13) (r) 09.20 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (3/5) (r) 09.40 Ta politiká: Predizborna kampanja 09.50 U zdravom tijelu zdrav duh: @iv~ani sustav (2/6) 10.05 Heidi, serija za djecu (16/26) (r) 10.30 Nesta{na Katy, kanadski film (r) 12.00 Ru`na Betty 2, serija (12/18) (r) 12.40 Beverly Hills 1, serija (13/23) 13.25 Simpsoni 18, humoristi~na serija (6/22) (R) 13.45 Crveni patuljak 5, humoristi~na serija (6/6) 14.15 Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (17/24) 14.55 Jelovnici izgubljenog vremena: Tripice iz davnina 15.15 Bra}a i sestre 2, serija (14/16) 16.00 Blanche, francuski film (R) 17.30 Vrhunska putovanja: Bocvana, dokumentarna serija (9/21) (R) 18.20 Mu}ke 3a, humoristi~na serija (2/7) 18.50 Mu}ke 3a, humoristi~na serija (3/7) 19.20 Gara`a 19.50 Ve~eras... 19.55 Nogomet, LP - 3. pretkolo: Dinamo - [erif, 1. poluvrijeme 20.50 Vijesti na Drugom 20.55 Vrijeme 21.00 Nogomet, LP - 3. pretkolo: Dinamo - [erif, 2. poluvrijeme 21.55 Prije sumraka, ameri~ki film (12) (r) 23.15 Deadwood 3, serija (18) (3/12) 00.05 Ljetni retrovizor: Zovem se Earl 3, humoristi~na serija (22/22) (R) 00.25 Ljetni retrovizor: Zlo~ina~ki umovi 3, serija (12) (3/20) (R) 01.10 Ljetni retrovizor: Kineska pla`a 2, serija (12) (7/17)

06.30 Na{i najbolji dani serija 07.30 Yu-Gi-Oh GX serija 07.55 Jackie Chan serija 08.20 Bumba serija 08.40 Peppa serija 08.50 Fifi serija 09.00 Dona Barbara serija 10.50 U ime ljubavi serija 12.50 IN magazin doma}a produkcija 13.34 PBZ Pitanje dana 13.35 Baywatch serija 14.30 Dona Barbara serija 16.25 U ime ljubavi serija 17.00 Vijesti Nove TV informativni program 17.20 U ime ljubavi, serija 18.30 IN magazin doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV info. program 20.05 Na{a mala klinika serija 21.00 Pritajena vatra (12) igrani film 22.50 Ve~ernje vijesti informativni program 23.05 IN magazin doma}a produkcija 23.50 Bra~ne vode, serija 00.15 Seks i grad hit serija 00.45 Ezo TV (18) tarot show 01.45 Za~arani (15), serija 02.35 Nali~je terora (15) igrani film 04.15 Seks i grad, hit serija 04.40 Bra~ne vode, serija 05.05 Za~arani (15), serija 05.50 Baywatch, serija

Ljubav: Sve vi{e se u vezu uvla~i monotonija. Nesporazumi sa partnerom postaju sve ~e{}i, mo`da i `e{}i... 21.IV - 22.V Posao: Mogu}e je da zakasnite sa rokovima. Nije ni opravdanje, niutjeha, to {to niste samo vi krivi. Zdravlje: Na|ite vi{e vremena za sebe.
BIK

Ljubav: Ako je ne{to i krenulo u ne`eljenom praBLIZANCI vcu, ne o~ajavajte. Veoma skoro sve dolazi na

svoje mjesto. Posao: Finansijska situacija je relativno dobra. Ipak, mogu vas neprijatno iznenaditi ra~uni ili neplanirani tro{ak. Zdravlje: Lagana glavobolja.
23.V - 22.VI

Ljubav: Rado ste vi|eni u svakom dru{tvu. Jedan intrigantan razgovor unosi promjene u va{ emoti23.VI - 22.VII vni `ivot. Posao: Zapo~inje ne{to povoljniji period. Bit }ete osvje`eni novim poletom, uz mogu}nost napredovanja. Zdravlje: Promijenite ne{to u izgledu. Ljubav: Monotonija je za vas nepoznat pojam. Slijede neo~ekivani susreti, uzbu|enja, pa i nova lju23.VII - 22.VIII bav. Posao: Imate priliku za ve}u zaradu. Ipak, sve se mo`e iznenada istopiti zbog ve}ih, (ne)planiranih tro{kova. Zdravlje: Ni{ta ne}e naru{iti va{ optimizam.
LAV

RAK

Ljubav: ^ak ako ste u vezi, obuzima vas neodoljiva `elja za promjenom.Osje}anja su na isku{enju. 23.VIII - 22.IX Posao: Raste koncentracija, `elja za sticanjem znanja ili napredovanjem. To neminovno izaziva odu{evljenje. Zdravlje: I dalje, preosjetljivost.
DJEVICA

Ljubav: @elja za slobodom stavlja na ku{nju vezu. Pred vama je, mo`da, sudbonosno pitanje - {ta 23.IX - 22.X dalje? Posao: Posao koji }e iznenada iskrsnuti, poma`e da zaradite poseban prihod i obnovite finansijske zalihe. Zdravlje: Tr~anje je odli~no za kondiciju.
[KORPIJA Ljubav: Ako ste prekinuli vezu ili razmi{ljate o sta-

VAGA

21.00
FILM, PINK BH

O`enih se vje{ticom
Egomanijak D`ek Vajt izabere nepoznatu Izabel da glumi zajedno sa njim ne bi li ponovo do{ao na Holivudsku A-listu. Kada Izabel, koja je, ustvari, prava vje{tica, otkrije D`ekov plan, ona kuha ~aroliju, koju ovaj obi~ni smrtnik nikada ne}e zaboraviti. Uloge: Nikol Kidman, Vil Ferel, [irli Maklejn Reditelj: Nora Efron

17.45 Kad tebe ne bude
BHT 1

SERIJA

Kada iz ku}e po~nu nestajati D`imijeve stvari, Dijana postaje zabrinuta za bezbjednost. Oboje se pitaju kome ku}a zaista pripada dok An nije tu. Uloge: Nikolas Lindharst, Selia Imri, Deni Harmer

roj ljubavi, imate danas razloga za sre}u i zadovoljstvo... Posao: Mogu}i su nenadani tro{kovi, {to }e vam ometa planove. Ne brinite, mirno sa~ekajte sljede}u priliku. Zdravlje: Sve se odra`ava i na izgled.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Ako `elite ne{to novo i skladno, u~inite pr-

vi korak, bez odlaganja. Veliki su izgledi da uspijete. Posao: Imate priliku za novi posao, {to osobito veseli ako ste nezaposleni. Ne povjeravajte se nepoznatima. Zdravlje: Vi{e se odmarajte.
23.XI-22.XII

Distrikt

21.15
OBN
Manion odlazi u Njujork kako bi prisustvovao vjen~anju biv{e supruge i mo`da ga sprije~io. Za to vrijeme u jedinici je nastala pometnja. Biv{i je policajac optu`io Nolanda za prikrivanje jednog slu~aja prije trideset godina. U tom je slu~aju imao udjela sin tada{njeg uglednog politi~ara.

Mu}ke

23.45
OBN
Umirovljeni trgovac nakitom Arni daje ponudu koju Del ne mo`e odbiti. Kov~eg pun lan~i}a 18-karatnog zlata po cijeni od 12.500 funti posao je koji se ne mo`e propustiti. Pokupiv{i lovu od Bojsija, Majka, Trigera, Alberta i Rodnija, Del juri{a u jo{ jednu investiciju, iz koje izlazi praznih d`epova. No tko jednom prevari Trotere osveta ga kad tad stigne.

Ljubav: Ako nesporazum sa partnerom niste mogli izbje}i, poku{ajte barem kona~no rije{iti probleme. 23.XII-21.I Posao: Finansijska situacija je pomalo napeta. Ako i zara|ujete dobro, novac brzo prolazi kroz va{e ruke. Zdravlje: Zaboravite na pote{ko}e.
JARAC VODOLIJA Ljubav: Ako shvatite gdje je izvor problema, ve}i

su izgledi da }ete ih rije{iti. Distancirajte se od partnera. 22.I-19.II Posao: Finansijska situacija nije problemati~na. Uz osmijeh, zaklju~it }ete da je briga bila pretjerana. Zdravlje: Razmislite o rekreaciji. Ljubav: Osje}ate se izgubljeno. Shvatate da ste u ne~emu sami sebe zavaravali, i to vas posebno boli. 20.II-2O.III Posao: Pri`eljkujete li promjene, radije pri~ekajte naredni period. Tada sve kre}e novim, boljim tokom. Zdravlje: Sve je kako treba.
RIBE
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

SERIJA

SERIJA

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Erdoan: Popularan u Gazi

Hanije dao sinu ime Erdoan
Hefner: Privla~nost me|u spolovima pokre}e svijet

Vlasnik „Playboya“ u posljednjem intervjuu dao kontroverznu izjavu

@ENE SU SEKSUALNI OBJEKTI
Hefner tvrdi da je bio vjeran supruzi ~ak osam godina
LOS AN\ELES - Izjave o tome da je magazin „Playboy“ pretvorio `ene u seksualne objekte su smije{ne. @ene jesu seksualni objekti i da to nisu, ne bi bilo narednih generacija, izjavio je osniva~ ovog magazina Hju Hefner (Hugh) u svom posljednjem intervjuu. Dodao je da privla~nost me|u spolovima pokre}e svijet i da zbog toga `ene nose ru`eve i ultrakratke suknjice. Ina~e, Hefner (84) je osamdesetih godina bio u braku i tvrdi da je bio vjeran supruzi ~ak osam godina. U intervjuu, koji je dao povodom dokumentarca o svom `ivotu, ka`e da je nakon razvoda znao `ivjeti i sa sedam djevojaka istovremeno u svojoj vili. Dodao je da mu je bilo lak{e balansirati sa sedam djevojaka nego samo s jednom. Priznao je da mu se nisu uvijek svi|ale plavu{e te je za primjer naveo svoju prvu dugu vezu, s brinetom iz sedamdesetih, kao i biv{u suprugu, koja je, tako|er, bila brineta. HAVANA - Biv{i kubanski predsjednik Fidel Kastro (Castro) predstavio je u Havani svoju najnoviju knjigu koja sadr`i jedan autobiografski dio i mnoge detalje o velikoj vojnoj pobjedi, koja je omogu}la njegov dolazak na vlast 1959. godine. Pod naslovom „Strate{ka pobjeda“, knjiga na vi{e od 800 strana govori o pobjedni~koj bici koju su uljeto 1958. u oblasti Sijera Maestra, na jugoistoku Kube, Fidel Kastro i 300 gerilaca vodili protiv „10.000 vojnika naoru`anih do zuba“.

GAZA - Lider Hamasa Ismail Hanije odlu~io je da svom unuku da ime Erdoan izraziv{i tako zahvalnost turskom premijeru Red`epu Tajipu Erdoanu (Recep Tayyip Erdogan) za podr{ku Palestincima, javili su palestinski i arapski mediji. Hanije nije prvi Palestinac koji je na taj na~in odao po{tovanje Erdoanu. Jedan bra~ni par na jugu Gaze je jo{ u junu dao svom sinu ime po turskom lideru. Hanije (47) ima 11 djece i 15 unu~adi.

Njujork: Gradnja vjerskog objekta

Veliki korak ka Kastro predstavio novu knjigu gradnji d`amije
NJUJORK - Gradska komisija zadu`ena za o~uvanje ba{tine uklonila je ju~er veliku prepreku za gradnju d`amije blizu mjesta gdje su se nalazili tornjevi koji su sru{eni 11. septembra 2001. godine povukav{i jednu zgradu s liste historijskih spomenika. Rije~ je o zgradi koja se nalazi na mjestu gdje bi trebao biti sagra|en vjerski objekt, prenijele su agencije.

@u`a i Mladenovi}: Pretukli novinara „Vremena“

(Foto: Blic)

Uhap{eni napada~i na Pan~i}a
BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutra{njih poslova Srbije, u saradnji s Bezbjedonosno-informativnom agencijom, uhapsili su Danila @u`u (19) i Milo{a Mladenovi}a (18) iz Beograda zbog napada na novinara sedmi~nika „Vreme“ Teofila Pan~i}a. @u`i i Mladenovi}u, koji su uhap{eni zbog postojanja osnova sumnje da su izvr{ili krivi~no djelo nasilni~ko pona{anje, odre|eno je zadr`avanje u pritvoru do 48 sati, poslije ~ega }e biti privedeni de`urnom istra`nom sudiji Osnovnog suda u Beogradu. Osumnji~eni su 24. jula ove godine napali novinara Pan~i}a.

Iskosa

Propao dobitak od 3,4 miliona eura
Kastro: Pisao o vlastitom `ivotu

SOFIJA - Bugarska lutrija saop}ila je da dobitnik rekordnih 3,4 miliona eura nije do{ao da podigne svoju osvojenu premiju te da novac ne}e biti ispla}en, jer je istekao rok od 45 dana za podno{enje zahtjeva za podizanje novca. Polovina rekordnog dobitka bit }e vra}ena u rezervu lutrije, a druga polovina }e biti iskori{tena kao donacija za razna bugarska sportska udru`enja.