MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

Katedra za procesnu tehniku Predmet: E n e r g e t s k a p r o c e s n a m j e r e n j a

Mjerenje temperature u industriji

Student: Amer Avdić Mentor: doc. dr Šefko Šikalo

1.

Uvod
1.1. Definicija
Temperatura je osobina toplote, koja omogućava da toplotna energija prelazi s toplijeg tijela na hladnije. Toplota je oblik energije, dok je temperatura stepen zagrijanosti nekog tijela, odnosno nivo toplotne energije. Kada se mijenja temperatura, ona na različitim tijelima izaziva različite promjene. Na primjer, dužina metalne šipke povećava sa sa povećanjem njene emperature, tečnosti i plinovi povećavaju svoju zapreminu, na izvjesnim temperaturama različiti materijali mijenjaju agregatno stanje, električni provodnici mijenjaju svoj otpor, a zagrijavanjem na njihovim krajevima javlja se električni napon i mnoge druge. Ovi fenomeni se, pod odre enim uslovima, mogu reproducirati i to omogućava konstruisanje ure aja koji mogu mjeriti temperaturu. Činjenica, da se promjene agregatnih stanja pojedinih materija uvijek doga aju na istim temperaturama omogućila je stvaranje temperaturne skale.

2.1. Temperaturna skala
Prema Celzijusovojj temperaturnoj skali, temperatura mržnjenja vode uzima se za nultu temperaturu i označava sa 0°C . Temperatura ključanja vode, pri atmosferskom pritisku, uzeta je kao 100°C . Sve temperature niže od 0°C imaju predznak minus. Kelvinova ili apsolutna temperaturna skala nema negativnih vrijednost temperature, a prema toj skali se nulta temperatura nalazi u apsolutnoj nuli 0 K , odnosno na tempeaturi − 273,15°C . To je ujedno najniža moguća temperatura. Za označavanje temperature kao mjerne veličine uglavnom se služe sljedeće oznake: − − −
T - za apsolutnu ili Kelvinovu temperaturu [K ] ,

t - za Celzijevu temperaturu [0°C ] ,

ϑ - za relativnu temperaturu mjerenu po Fahrenheit-ovoj temperaturnoj skali [0° F ] .

Preračunavanje vrijednosti temperature izražene u jednoj skali (npr. Celzijevoj) u vrijednost po drugoj temperaturnoj skali (Kelvinovoj ili Fahrenheit-ovoj) vrši se prema sljedećim formulama:

t = T − 273,15 =

5 (ϑ − 32) , 9

5 T = t + 273,15 = ϑ + 255,382 , 9

ϑ = t + 32 = T − 459,688 .
U tabeli 1 prikazan je pregled vrijednosti temperatura u sve tri temperaturne ljestvice. Vrijednosti temperatura su zaokruživane.

9 5

9 5

Mašinski fakultet Sarajevo

Mjerenje temperature u industriji

1

Tabela 1.1 Vrijednosti temperatura u sve tri temperaturne ljestvice

0°C
-273 -200 -100 -50 0 15 25 50 75 100 150

0K
0 73 173 223 273 288 298 323 348 373 423

0° F
-459 -328 -148 -58 32 59 77 122 167 212 302

0°C
200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

0K
473 523 573 623 673 773 873 973 1073 1173 1273

0° F
392 482 572 662 752 932 1112 1292 1472 1652 1832

Za mjerenje temperature služimo se čitavim nizom različitih termometara. Oni se razlikuju kako prema principu, tako i prema mjernom područiju na koje se mogu primjeniti. Temperaturni senzori koji se koriste kod termičkog ispitivanja dijele se kontaktne i beskontaktne.

2.

Štapni termometri
2.1. Princip mjerenja
Štapni termometar se zasniva na širenju krutih tijela pod djelovanjem temperature. Ako se uzmu dva štapa iste dužine, ali od različitih materijala i zajedno urone u medij čija se temperatura mijenja, preciznim mjerenjem ćemo lahko ustanoviti da s porastom temperature nastaje razlika u dužini štapova, tj. dužina jednog štapa se pod utjecajem temperature mijenja brže nego dužina drugog štapa. Što je promjena temperature veća, veća je i razlika dužina. Ovaj fenomen se može iskoristiti za mjerenje temperature i upravo taj fenomen koriste štapni termometri. Slika 2.1. Princip rada štapnog termometra. Pomoću kazaljke (k) koja je učvršćena na osnovice (1) i (2) odre uje se razlika istezanja izme u štapa (š) i cijevi (c)
Mašinski fakultet Sarajevo

Na slici 2.1. prikazan je termometar kod kojeg je umjesto dva štapa upotrebljena cijev od jednog materijala, a u nju je stavljen štap od drugog materijala. Kazaljka postavljena u ležajeve 1 i 2 pokazuje promjene temperature.
2

Mjerenje temperature u industriji

Temperaturni koeficijenti istezanja Materijal Kremeno staklo Koeficijent 1 °C 0.2. Istezanja. To je vrlo malo linearno pomjeranje da bi se moglo lahko ostvariti kretanje kazaljke. odnosno za cijev.5 ⋅ 10 −6 12.3 ⋅ 10 −6 15. Tabela 2.8 ⋅ 10 −6 Sivi liv Čelik Željezo (hemijski čisto) Konstantan Bakar Bronza Aluminij Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 3 .2 grafički je prikazana promjena dužine različitih materijala u zavisnosti od promjene temperature. upotrebljava materijal s većim temperaturnim koeficijentom istezanja. Dva štapa različitog materijala. Izvedba Razlika u temperaturnom koeficijentu istezanja različitih krutih tijela relativno je mala i to predstavlja poteškoću pri konstrukciji štapnih termometara. agresivnost medija.5 ⋅ 10 −6 oko 11. Na maksimalnim temperaturama se za različite materijale vodi računa i o savijanju materijala.5 ⋅ 10 −6 23.5 ⋅ 10 −6 10. pod utjecajem temperature različitih materijala koji se upotrebljavaju za konstrukciju štapnih termometara Po pravilu se za oblogu detektora.1. pri promjeni temperature od 100° C. stvaraju dužinsku razliku od oko 1. U tabeli 2. Slika 2.5mm.2. navedeni su temperaturni koeficijenti istezanja za neke materijale.1. Pri izboru materijala moraju se uzeti u obzir slijedeći faktori: temperaturno područje.23 ⋅ 10 −6 16.5 ⋅ 10 −6 oko 17. tačnost instrumenta. dužina detektora itd. dužine 1m. Na slici 2.2.

uz to da u ovu grešku nije uračunata greška koja nastaje uslijed nejednako zagrijanog detektora. tada samo taj dio učestvuje u istezanju. Zbog problema da se u primjeni postignu isti uvjeti kao i pri baždarenju. potrebna je radi malog temperaturnog koeficijenta istezanja velika dužina detektora. Ovo još više smanjuje tačnost štapnih termometara i ona iznosi oko ± 2% od krajnje vrijednosti skale. sila kojom ovo istezanje djeluje vrlo je velika. Prednosti štapnih termometara: − − − − neobično jednostavna i robusna izrada. Iz slike 2. Termometar je baždaren tako. Pokazivanje štapnog termometra odgovara srednjoj temperaruri detektora. 2. Neki od nedostaka štapnih termometara: − − − da bi se dobila dovoljno velika razlika istezanja. a time i očitavanje s veće udaljenosti. Područje primjene. Primjena živinih staklenih termometara u prehrambenoj industriji izbjegava se i tamo ih dobro zamjenjuju štapni termometri. velik uticaj hla enja dijela detektora koji nastaje radi odvo enja toplote. postizanje velikih sila (radi primjene u regulacionoj tehnici). Tada se baždarenje obavlja na licu mjesta.3. Kao mjerni instrument. pomoću drugog kontrolnog termometra. velike greške radi nejednakog zagrijavanja detektora po cijeloj dužini. Zbog malog temperaturnog koeficijenta istezanja u prenosnom mehanizmu nastaju greške i mrtvi hod.2 vidi se da je moguće napraviti štapne termometre i do 1000° C. Mjerno područje i pogreške u mjerenju Minimalne temperature nisu oštro definirane principom mjerenja. Oni se stavljaju u pogonu tamo gdje je potrebna robusna konstrukcija i gdje nije važna veća tačnost mjerenja. koji reguliraju temperaturu u raznim sušionicama i hladnjacima.2. vrlo je čest slučaj u praksi da oni po cijeloj dužini nemaju istu temperaturu kao medij u koji su uronjeni. mogućnost izrade veće skale. prednosti i nedostaci Iako je linearno pomjeranje izazvano razlikom istezanja kod štapnih termometara vrlo malo.4. pa sve do vrlo složenih automatskih regulatora za veće zahtjeve. dok su maksimalne ograničene promjenama u materijalu na višim temperaturama. Mjerenje temperature u industriji 4 Mašinski fakultet Sarajevo . nije potrebna nikakva pomoćna energija. S obzirom na to da su detektori ove vrste termometara radi malog koeficijenta istezanja obično nešto duži. da mu je cijela dužina detektora zagrijana na odre enu temperaturu baždarenja. mjerenoj po cijeloj dužini detektora. štapni termometri se ponekad isporučuju s neutralnom podjelom skale. Ukupno istezanje je u tom slučaju manje i termometar pokazuje manju vrijednost temperature od stvarne. štapni termometri se primjenjuju prilično rijetko. Ukoliko se zagrijava samo jedan dio detektora. Zato glavnu primjenu štapni termometri su našli u regulacionoj tehnici i to od vrlo jednostavnih regulatora.

1. uz α A > α B . Zagrijavanjem ovako dobivene bimetalne trake ona će se saviti na jednu stranu. Uz ostale kombinacije. ∆T – promjena temperature. Bimetalna spirala može biti savijena u ravni (pljosnata spirala. a raste s kvadratom dužine trake. 3. Jedan kraj bimetalne spirale je učvršćen na zaštitnu cijev detektora.1. kao i štapni. kao otvorena konstrukcija. Jedan kraj spirale se učvršćuje na kućište ili zaštitnu cijev detektora. Jedna izvedba bimetalnih termometara. Princip mjerenja Spojene su dvije trake različitog materijala što je prikazano na slici 3. Spirala industrijskog tipa instrumenta nije pljosnata. a slobodni kraj na kazaljku instrumenta.2. a ugaono kretanje slobodnog kraja se koristi direktno za pokretanje kazaljke.Bimetalna traka izra ena od metala (A) i (B) Za većinu materijala koji se primjenjuju za izradu bimetalnih traka ovo savijanje je direktno proporcionalno promjeni temperature.).) pri čemu se takvi instrumenti. 3. nego je izvučena u jednostruki ili višestruki pužni oblik (slika 3. d K – koeficijent izvedbe. koja kod dužine 100 mm i debljine 1mm daje specifično savijanje od 0. Prema tome izraz koji povezuje ove dvije veličine glasi: ∆s = K ⋅ pri čemu su: l2 (α A − α B )∆T . slika 3.2. kod koje je ravan skale paralelna s uzdužnom osom tijela termometra. Bimetalni termometri Bimetalni termometri. koristi i prenosni mehanizam ili prenosnu oprugu savijenu pod uglom od 90° . koriste za mjerenje temperature zraka. ali je glavni nedostatak štapnih termometara (malo linearno pomjeranje) otklonjen konstrukcijom bimetalnog termometra.156mm za 1° Iz ovog primjera vidi se da bimetalne C.3. Detektori bimetalnih termometara mogu biti vrlo kratki i izra uju se od nekih 25mm do oko 150mm. trake moraju biti duge i tanke. trake se savijaju u spirale. l – dužina trake. d – debljina trake. Slika 3. Da bi se savijanje bimetalne trake moglo što efikasnije prenjeti na skalu instrumenta. jer materijal od kojeg je izra ena jedna polovina trake (B) ima veći temperaturni koeficijenat istezanja od materijala druge polovine (A). za bimetalne trake upotrebljava se i kombinacija Ni-Fe. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 5 . djeluju na principu istezanja krutih tijela. trake moraju biti prilično duge.3. Izvedba Da bi se dobilo dovoljno savijanje.1. a za specijalne svrhe i do 2 metra dužine.

Slika 3. To može uzrokovati velike greške pri mjerenju. Bimetalna spirala savijena u ravni Slika 3. Neke izvedbe bimetalnih termometara Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 6 . pa se ne preporučuju pri kontinuiranoj upotrebi za temperature preko 400° C.Slika 3.3. Bimetalna spirala savijena u jednostruki pužni oblik 3. što predstavlja problem pri konstrukciji C bimetalnih termometara za rad ispod te temperature. Na temperaturi ispod -160° otklon je vrlo mali. ipak je za pokretanje kazaljke i savladavanje odre enih otpora potrebna neka minimalna sila. savijanje bimetalne trake je veće što je ona duža.4. Tačnost bimetalnih termometara iznosi obično ±1%. Bimetalni termometri za veće temperature nemaju dugotrajnu stabilnost.3.2. ali se izra uju termometri i sa greškama od ± 0. Me utim sila na slobodnom kraju trake naglo opada sa smanjivanjem debljine trake. ali se ono povećava i sa smanjivanjem debljine trake. Iako bimetalni termometri normalno nemaju nikakve prenosne mehanizme. Kao što je prikazano.5% do ± 3%. Mjerno područje i greške u mjerenju Bimetalni termometri izra uju se za primjenu od približno -160° do 550° C C.

Ipak proizvo ači garantiraju ova prekoračenja: − − − bimetalni termometri sa skalom do 150° mogu prekoračiti područje 100%. C 3.Za najpreciznije instrumente skale se ne rade serijski. biti izloženi znatno većim temperaturama od maksimalne koja je označena na kraju skale.4. C termometri sa skalom do 250° mogu prekoračiti za 50%. prednosti i nedostaci Bimetalne trake su. Slika 3. neprimjenljivost (ili uz poteškoće) pri izradi automatskih regulatora i pisača.4 prikazane su neke izvedbe bimetalnih termometara. Bimetalni termometri mogu.5. a greške nastaju najčešće radi okretanja kazaljke oko svoje osovine.termostat Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 7 . pouzdanost u radu. Na si. Baždarenje se vrši samo u dvije tačke. lahko podešavanje tačnosti. 3. pregledna skala. širu primjenu našle i u izradi različitih kompenzacionih aparata. a za kontrolu je dovoljno izmjeriti temperaturu samo na jednoj tački skale. nego se za svaki precizni instrument ručno pravi posebna skala. Područje primjene. C termometri sa skalom do 400° mogu prekoračiti za 10%. Da bi se postigla minimalna tačnost (koju garantira proizvo ač) i kod ovih termometara cio detektor mora biti uronjen. osim za izradu bimetalnih termometara. Primjena bimetalnih termometara za regulaciju temperature . a da se ne oštete. Dobri bimetalni termometri dugo zadržavaju svoju tačnost. za automatsku kompenzaciju utjecaja temperaturnih promjena na razne instrumente. Glavne prednosti bimetalnih termometara su slijedeće: − − − − − − jednostavnost izvedbe. pokretanje kazaljke bez prenosnog mehanizma. Brzina odziva bimetalnih termometara može se uporediti s nekim staklenim termometrima. relativno niska cijena. Primjenu bimetalnih termometara ograničavaju sljedeći nedostaci: − − relativno usko mjerno područje.

radi lakšeg očitanja. Prema primjeni dijele se na: − − − industrijske.30° do +280° C C. a naručito voda. pa iz rezervoara prelazi u tanku staklenu cjevčicu. Na njegov koeficijent širenja znatno utiču razne nečistoće. U normalnim izvedbama prostor iznad tečnosti u termometru je prazan (vakum). Ovako niska maksimalna temperatura znatno ograničava oblast primjene staklenih termometara sa alkoholom. Alkohol je prilično nepovoljan. na koji se stavlja tanka prozirna staklena cijev (slika 4. na primjer živa. touol i pentan. koje služi kao zaštita. Mjerno područije staklenih termometara ovisi od karakteristika upotrebljene tečnosti. jer u slučaju prekoračenja predvi ene maksimalne temperature dolazi do pucanja stakla. Svakoj temperaturi unutar mjernog područija termometra odgovara visina do koje dopire tečnost u cjevčici.1. kliničke. Proširenje zapravo predstavlja ekspanzionu komoru odnosno rezervoar za tečnost pri prekoračenju maksimalne temperature. Mnogi stakleni termometri na vrhu cjevčice imaju proširenje.30° do +750° C C. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji Slika 4. Pored žive. Prema DIN normama za termometre punjene sljedećim tečnostima odgovaraju skale: − živa (bez plinskog punjenja) . Očitavanje se vrši na skali koja se nalazi pored cijevčice ili je ugravirana na samu cjevčicu. Pod industrijskim termometrima podrazumjevamo najčešće one staklene termometre koji su montirani u posebne zaštitne oklope (slika 4. Da bi se spriječilo ključanje tečnosti koja se nalazi u cjevčici taj prostor se kod termometara za mjerenje većih temperatura puni inertnim plinovima. argon ili ugljen dioksid.1. Porastom temperature živa se širi. Područije primjene mu je od -110° do 50° C C. karakteristike i podjela Stakleni termometar sastoji se od staklenog rezervoara. moguće je napraviti nekoliko različitih podjela staklenih termometara. njihova glavna karakteristika podrazumjeva i veću skalu. laboratorijske. za punjenje termometra može se iskoristiti gotovo svaka tečnost. najčešće uzimaju se organske tečnosti kao što su etilni alkohol.4. − toluol .1) i primjenjuju se tako da se fiksno instaliraju u cjevovode ili razne posude i postrojenja.1. To su obično vodik. Industrijski stakleni termometri 4.70° do +100° C C. Princip rada.). U rezervoaru se nalazi tečnost. Industrijski stakleni termometri 8 . Ipak. − tehnički pentan – skala: -200° do + 20° C C. uključujući i ručne industrijske. S obzirom na primjenu i izvedbu. − živa (sa plinskim punjenjem) . Pored oklopa.

Šema Beckmannov-og termometra 4. koji su provučeni kroz stijenke kapilare.3. Ako je skala Beckmannova termometra duga 25 cm.01° a osim toga je moguće ocijeniti čak i do 0.2. Struja koja teče preko kontakata kroz tečnost ne bi smjela preći jačinu od 2 mA (kod 110 V). Radi toga mala promjena temperature detektora izaziva veliku promjenu visine žive u cjevčici.2. lahka uočljivost nekih grešaka (prekidanje niti.6 mA. Specijalni termometri 4. jednostavna izvedba termometara za pokazivanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti.2. to instrumenat mjeri niže temperature. Stakleni termometar sa električnim kontaktima 4. moguće je očitavati 0. inertnost na agresivne tekućine i plinove.2. Sastoji se od velikog detektora i komore za presipanje žive.1. Zagrijavanjem detektora na odre enu temperaturu živa iz detektora prolazi kroz cijevčicu u komoru za presipanje. visok stupanj pouzdanosti u radu. Zapremina rezervoara (detektora) vrlo je velika u odnosu na zapreminu cjevčice.3. C.001 ° C. To su: − − − − − − velika jednostavnost u primjeni. nije potrebna nikakva pomoćna energija. Normalna jačina struje treba da iznosi ispod 0. Sada je termometar spreman za mjerenje vrlo malih temperaturnih razlika. Tako njegova skala služi za više mjernih područja.2.3. Što je u komori za presipanje veća količina žive.). Termometri sa električkim kontaktima U gotovo svim oblastima primjene staklenih termometara susreću se i živini stakleni termometri s električkim kontaktima (slika 4. važnih za njihovu primjenu. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 9 . Slika 4. Prednosti i nedostatci u primjeni Stakleni termometri punjeni tekućinama imaju nekoliko dobrih tehničkih karakteristika. Slika 4. Padom temperature nit žive se prekida. signalnih ili regulacionih ure aja u trenutku kad nivo tečnosti do e do električkih spojeva i time zatvori strujni krug.4. Beckmannov termometar Ovaj termometar služi za vrlo tačna mjerenja. ali na nivou temperature na koju smo ga postavili.4 ili 0. Ovi kontakti služe za uključivanje različitih alarmnih. kondenzacija po stijenkama).

Treba naglasiti.1. Zračenje čiji je uzrok samo temperatura tijela zove se toplotno zračenje. ograničenost primjene na višim pritiscima bez zaštitne cijevi. Zasniva se na mjerenju intenziteta infracrvenog zračenja s posmatrane površine. Slika 5. otežano očitavanje i potreba dovoljne osvijetljenosti. Radi njihove jednostavnosti staklenim termometrom se služe gotovo svi koji se na bilo koji način bave temperaturnim mjerenjima. Stakleni termometar sa digitalnim očitavanjem – smanjuje grešku pri očitanju rezultata mjerenja IC termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela. koji u sivim tonovima ili nekom kodu boja daje sliku temperaturne raspodjele na površini posmatranog objekta. lahko se lome. Rezultat termografskog mjerenja je termogram. Pore enje izgleda u vidljivom i infracrvenom spektru Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 10 . brz odziv na temperaturne promjene u slučaju primjene termometra bez zaštitne cijevi. niska cijena. Infracrvena termografija Slika 4. Vrlo se rijetko doga a da netko vrši ispravku mjerenja. 5.− − − − − − mogućnost ugradnje električkih kontakta za daljinsko signaliziranje ili za automatsko reguliranje odre ene temperature. Sva tijela na temperaturama većim od apsolutne nule zrače elektromagnetne valove. da se vrlo malo. Temperaturna raspodjela posredno daje informaciju o različitim stanjima same površine ili je ipak odraz strukture i unutrašnjeg stanja posmatranog objekta. vodi računa o greškama koje mogu nastati upotrebom staklenih termometara. naročito u industriji. iako greške mogu biti prilično velike.4.

tečnosti i plinova je funkcija temperature. t ) = C 1 ⋅ λ −5  C2  ⋅  3 λ ⋅T − 1      −1 Gdje su C1 i C2 Plankove konstante. dok vidljivi dio spektra obuhvata vrlo usko područje unutar područja toplotnog zračenja. dok se infracrveni dio spektra nalazi neposredno iza vidljivog dijela spektra u području valnih dužina od 0.2.2.4 do 0.7 µm. Zavisnost valne dužine od temperature i intenziteta zračenja Slika 5.1 Elektromagnetno zračenje Sva tijela konstantno emituju elektromagnetno zračenje. Valna dužina zračenja λ vezana na frekvenciju vala f i brzinu širenja vala c preko izraza: c = f ⋅λ Iako na visokim temperaturama užarena tijela svijetle. Emisioni spektri čvrstih tijela su konstantni i sastoje se od svih valnih dužina. Intenzitet zračenja tijela. tj. Oblik spektra i raspored energije po pojedinim valnim dužinama zavisi od temperature i osobina površine koja zrači.7 do 100 µm. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 11 . i prema Plankovom zakonu taj intenzitet iznosi: I (λ . valne dužine i optičkih osobina posmatrane površine. vidljiva svjetlost nije jedino zračenje koje ona emitiraju. prikazuje elektromagnetski spektar. od neke minimalne do maksimalne.1 do 100 µm. Toplotni efekti su vezani za zračenja u području valnih dužina od 0.3. Nalazi se u području valnih dužina izme u 0. vidljivi dio i infracrveno (IC) područje. Posmatrajući u smjeru porasta valnih dužina područje toplotnog zračenja se tako može podijeliti na tri uzastopne domene: ultraljubičasto područje.5. Elektromagnetni valovi tako imaju dualnu prirodu: valnu i korpuskularnu. a kao val kad se širi kroz prostor. Slika 5. Eksperimenti su potvrdili da se zračenje ponaša kao čestica u svojoj interakciji sa tvari. dio toplotnog zračenja kojeg može registrovati ljudsko oko. koje kroz vakuum putuje brzinom svjetlosti 3 ⋅ 10 8 m/s. Za apsolutno crno tijelo intenzitet zračenja zavisi samo od valne dužine i temperature. Elektromagnetni spektar Slika 5.

udaljenost kamere od posmatranog objekta. Kako su karakteristike elektromagnetskog zračenja jednake za cijeli elektromagnetski spektar. ali različita po materijalima od kojih je napravljena. Da bi se iz zračenja dospjelog na osjetni elemenat kamere izračunala tačna vrijedost temperature promatranog objekta potrebno je poznavati osobine površine objekta. Energija koja pada na osjetni elemenat EOS jednaka je sumi energija koje dolaze od posmatranog tijela. Primjer izvedbe infracrvene kamere 12 Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji . Slika 5. pri čemu se uzimaju u obzir: − − − vlastita emisija i refleksija (E + r ⋅ E * ) . Princip rada savremenog termografskog ure aja Osjetni elemenat u termografskoj kameri mjeri količinu energije koja pada na njegovu površinu i koja odgovara intenzitetu zračenja definiranog dijela IC spektra. Računar služi za obradu termograma prema odre enom softveru i u njega se podaci učitavaju s kartice koja se nalazi u kameri. temperaturu okolnih objekata. jedinica za pretvaranje električnog u video signal (D). energija koja dolazi od okoline E env . a to su: germanij. energija koja prolazi kroz tijelo d ⋅ E * * . Slika 5. safir. Materijali koji se koriste za izradu leća moraju biti propusni za IC zračenje. cink selenid za dugo valna IC zračenja te silikon. monitor i kartica za snimanje podataka (E). U samoj kameri integrirana je IC optika (B).2 Princip rada termografskih ure aja Termografski sistem se sastoji od termografske kamere i jedinice za obradu termograma.5. osjetni element IC zračenja (C).5. cink sulfid. optika koja se koristi u IC ure ajima po obliku jednaka je onoj kod fotografskih aparata. kvarc ili magnezij za srednje valna IC zračenja.4. temperaturu i relativnu vlažnost zraka.

ili kvantitativna što uključuje odre ivanje iznosa temperatura. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 13 .9.6. ispred objektiva kamere stavljaju se različiti filteri.8. 5. Utjecaj zračenja iz okoliša treba svesti na minimum. čija je funkcija spriječiti prolaz kroz objektiv elektromagnetnih valova onih valnih dužina za koje je posmatranih objekt propustan. što podrazumijeva samo uočavanje mjesta promjene temperature. Osim utvr ivanja temperature objekta.. Kad se ipak radi o potrebi uklanjanja zračenja koje posmatrani objekat propušta. tada će na termogramu objekt biti vidljiv. Na temelju poznavanja temperature objekta i svih prethodno navedenih ulaznih parametara moguće je dobiti vrijednost emisionog faktora posmatrane površine. temperaturnih razlika ili emisionih faktora po pojedinim lokacijama na termogramu. i 5. a) b) Slika 5. Pasivna termografija promatra objekte u stacionarnom stanju.6.Sve ove podatke potrebno je prethodno podesiti kao ulazne parametre u softveru kamere. Ukoliko je njegova temperatura dovoljno različita od temperature okoline. Fotografija a) i termogram zida b) Naknadna obrada snimljenih termograma na računaru može biti kvalitativna. slika 5. slike 5. osobito ako se radi o objektu koji je na temperaturi bliskoj temperaturi okoline. Razlike u iznosima infracrvenog zračenja koje dolaze s površine objekta su ili posljedica razlika u temperaturi ili razlika u osobinama promatrane površine.7. softver u kameri pruža i drugu mogućnost.3 Termografske metode Prema pristupu mjerenjima i obradi rezultata termografija se dijeli na aktivnu i pasivnu. Na slici 5. te na kvalitativnu i kvantitativnu. prikazan je termogram zida na kojem se uočavaju hladnija područja koja su posljedica prodora vlage.

7.8. Toplotno opterećenje mašinskih dijelova sa prikazanim vrijednostima temperature Slika 5. Na termogramu se lahko uočavaju područija različitih temperatura Slika 5.Slika 5.9. Termografska slika rezervoara sa vertikalnim prikazom promjene temperature Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 14 .

Slika 5.12. Primjer aktivne termografije Ovisno o strukturi objekta. ili od olovnog sulfida za temperature veće od 200°C .a je slika defekta 3 sekunde nakon zagrijavanja. toplotu. Primjer dinamičkog mijenjenja temperature strukture usljed zagrijavanja u toku vremena Predhodna slika daje primjer dinamičke obrade slike. dok je 5. Dinamičke metode se koriste za otkrivanje anomalija kod kojih se temperatura mijenja tokom vremena. Oprema za ispitivanje putem IC termografije Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 15 . Senzori su obično silikonski.b predstavlja sliku defekta 5 sekundi nakon zagrijavanja.11. materijala i njegovoj površini dobit će se različiti termogrami posmatrane površine u vremenu. 5.10.11. a) b) c) Slika 5. Slika 5.c razlika ove dvije slike i otkriva defekt usljed zagrijavanja objekta.Aktivna termografija zasniva se na posmatranju dinamičkog ponašanja objekta izloženog toplotnoj pobudi. za temperature veće od 425 °C .11. Cilj je odre eni vid energije. 5. koja se manifestuje promjenom temperature promatranog objekta očitati i pri tome pomoći pri upravljanju procesa u kojem taj objekat učestvuje u industriji.11.

4 Primjeri korištenja IC termografije u industriji Lijevo – Detekcija kvarova na cijevima Desno – Provjera rada izmjenjivača toplote Zatim. dimnjaka. česte su primjene pri kontroli spremnika.5. cjevovoda i izolacije: Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 16 .

Slika 5. brzi odziv. Loše projektirani.). Smanjuje se opasnost od požara.5. a samim tim radna okolina postaje sigurnija. geometrije objekta i ostalih osobina tijela na rezultat mjerenja. teško provediva toplotna stimulacija velikih objekata. Treba napomenuti da je za kvalitativne i kvantitativne analize termograma potrebno osposobiti kadrove koji za traženu primjenu moraju vladati termografskim sistemom i poznavati problematiku koja se rješava. Dok se pod loše osobine mogu navesti: − − − utjecaj emisionog faktora. Manji broj prekida pri mjerenju daje bolju produktivnost i na taj način se izbjegavaju veći i skupi kvarovi na postrojenjima. Prepoznavajući moguće kvarove i planirajući popravke smanjuje se broj kritičnih situacija i vrijeme skupog prekovremenog rada. Dakle. Industrijski procesi postaju pouzdaniji. Još neke od prednosti ove metode mjeranja temperature su: − − − − beskontaktno mjerenje. Održavanje proizvodnog procesa 24 sata na dan.13. široke mogućnosti primjene. Primjer nestabilnog električnog spoja koji dovodi do pregrijanja Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 17 . atmosfere. udaljenosti. loše izvedeni ili preopterećeni električni spojevi koji uzrokuju pregrijanja mogu biti otkriveni na vrijeme(slika 5. to dalje dovodi do povećanja pouzdanosti cijelog postrojenja jer problemi u postrojenju se rješavaju prije nastanka kvara ili oštećenja ostalih dijelova postrojenja.5 Prednosti i nedostatci Infracrvena termografija ispunjava zahtjeve koji se dosta često postavljaju pri proizvodnji u industriji. relativno jednostavna interpretacija termograma. 365 dana u godini moguće je zbog velike pouzdanosti opreme za ispitivanje pomoću IC zračenja. mogućnost posmatranja samo površinskih efekata.13.

Slika 5. Primjeri izvedbe termografskih ure aja Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 18 . Primjena infracrvene tehnologije u medicini pri dijagnosticiranju raka Slika 5. Primjena infracrvene tehnologije u automobilskoj industiji pri kontroli radne temperature motora Slika 5. Primjeri primjene opreme bazirane na infrecrvenoj termografiji Slika 5.15.16.14.16.

predstavlja velike poteškoće. Izme u koeficijenta apsorpcije a. 6. nekih oštro a nekih manje oštro. Koeficijent apsorpcije crnog tijela jednak je jedinici (a =1). postaju propustljivi za plinove i ne štite detektor od agresivnog djelovanja istih. Slika 6. Iz ovog prostora svjetlosne zrake izlaze samo kroz mali otvor. ili apsolutno crnim tijelom. Zamišljeno tijelo koje apsorbira sve svjetlosne zrake koje na njega padnu. Radijacijski termometar (pirometar) Pomoću radijacijskih termometara moguće je mjeriti temperature do nekih 1300° a sa C. refleksije r i propuštanja p postoji veza a + r + p = 1. Princip rada pirometra – šematski prikaz Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 19 . čije zidovi ne propuštaju svjetlosne zrake. Izolacioni materijali. Granica primjene pojedinih vrsta termometara na visokim temperaturama je ograničena. doveli su do razvoja termometra koji za mjerenje koriste toplotno zračenje. Pirometrom se odre uje temperatura mjerenjem ukupnog intenziteta elektromagnetskog zračenja. Stefan – Boltzmannov zakon omogućava jednostavno izračunavanje intenziteta zračenja I(T). a na svakom djelu zida je ista temperatura. i za za crno tijelo vrijedi: I = δ ⋅ T 4 . Pirometrima mjerimo temperaturu na udaljenosti. Ovo ograničenje i potrebe mjerenja visokih temperatura. onima specijalne izvedbe čak do 3000° Na tim visokim temperaturama mjerenje C. odre ujući energiju ili intenzitet zračenja. prisutni u termometru. Možemo ga zamisliti kao neki potpuno zatvoren prostor. Princip rada i fizikalne osnove mjerenja Svjetlo koje pada na neki predmet dijelom je apsorbovano. za mjerenje temperature nekog medija morali smo detektor termometra dovesti u direktan kontakt (podrazumijevajući tu i zaštitnu cijev) sa mjernim medijem.1. pa većina metala od kojih se izra uju zaštitne cijevi omekšavju i tale se. U odnosu na neke termometare koji su ranije obra eni. zovemo crnim tijelom.6. a dijelom reflektovano. dobijaju veću električnu provodljivost. U prirodi ne postoji apsolutno crno tijelo.1. Takve termometre zovemo još i pirometrima za toplotno zračenje ili jednostavno pirometrima. Na tim temperaturama su materijali podložni intenzivnoj oksidaciji.

Od početka mjerenja temperatura detektora stalno raste ali sve sporije. U praksi se susrećemo s tijelima koja zrače manje nego crna tijela i ta tijela nazivamo sivim tijelima. 4 ε Tačnost mjerenja radijacijskim termometrom odre ena je pouzdanošću poznavanja vrijednosti koeficijenta emisije ε . U početku mjerenja temperatura detektora je na temperaturi instrumenta i nakon što se instrument usmjeri prema površini objekta dolazi do apsorpcije elektromagnetskog zračenja u detektoru. a na oko 1400° C C tijelo postiže bijelo usijanje. Sva ova razmatranja se odnose na zračenje crnog tijela. Korištenjem Stefan – Boltzmannov zakona moguće je odrediti uslove ravnoteže: − − intenzitet apsorbovanog zračenja intenzitet zračenja sa detektora I A = ε ⋅ δ ⋅T 4 . U fokusu objektiva nalazi se detektor (crno tijelo) koja ima maksimalni faktor apsorpcije elektromagnetskog zračenja. odnosno kada je apsorbirani intenzitet zračenja na površini detektora jednak intenzitetu zračenja sa detektora. jer na toj temperaturi zrači elektromagnetske valove koji odgovaraju svim bojama vidljivog spektra. Na površini detektora zavaren je jedan ili više termoparova (termočlanaka) pomoću kojih se mjeri temperatura detektora. Slika 6. Najčešće se ε odre uje baždarenjem za pojedine materijale i uvjete mjerenja. Analiza mjerenog ure aja zasniva se na primjeni Stefan – Boltzmanovog zakona. Izjednačavanjem ova dva izraza može se izraziti temperatura objekta kao temperatura detektora: 1 T = ⋅ TC . dok oko 1100° prelazi u narandžastu. Izgled detektora u pirometru I I = δ ⋅ TC4 . Tijela zagrijana ispod 500° žare tamnocrvenim svjetlom. Zagrijano tijelo zrači širok spektar elektromagnetskih valova. ali za razne temperature C maksimum zračenja nije na istoj valnoj dužini. a elektromotorna sila EMS termopara je mjerni signal za temperaturu objekta T. Tijelo zrači bijelo svjetlo. Slika 6.1. jer povećanjem temperature detektora povećava se i intenzitet emisije.Osnovni djelovi mjernog ure aja su prikazani na slici 6. Kriva 1 označava zračenje crnog.2. Pirometri se baždare tako er sa apsolutno crnim tijelima.2. Mjerni signal se očita kada se uspostavi stacionarno stanje. a kriva 2 sivog tijela Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 20 . Termometar se sastoji od cijevi u kojoj se na ulaznom dijelu nalazi objektiv (L) kojim se fokusira elektromagnetno zračenje koje dolazi sa površine objekta temperature T. Daljim zagrijavanjem ta crvena užarenost postaje sve svjetlija.

01 µm i to na valnoj dužini od oko 0. može se mjeriti energija koja pripada samo jednoj oblasti spektra od svega 0. c) baždarenje pirometra sa vrućom pločom crnog tijela Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 21 . temperaturu zagrijanog tijela radijacijskim pirometrima možemo mjeriti na sljedeće načine: − − − − može se mjeriti ukupna energija koju tijelo zrači. Osnovni zahtjev je da detektor pirometra primi što više energije koju tijelo zrači i to u cijelom spektru. Prema tome. prikazana je razlika izme u zračenja apsolutno crnog i sivog tijela. II Na slici 6. To je crveni dio vidljivog spektra. koju zrači površina sivog tijela i energije I I . Radijacijski termometar: a) pirometar sa digitalnim očitanjem. mjerenjem odnosa intenziteta dvaju boja. kao što je na primjer fotoćelija. koju zrači pločica na istoj temperaturi.Radi toga pri mjerenju temperature pirometri pokazuju uvijek manju temperaturu od stvarne i potrebno je vršiti korekcije. energija koju zrači ugrijano tijelo u jednom odre enom području spektra može se mjeriti posebnim detektorom.2. b) optički dio pirometra sa kablom za povezvanje sa instrumentom. samo mu je spektralna snaga zračenja proporcionalno manja. b) a) c) Slika 6.3. nazivamo koeficijentom emisije ε : ε= IA . Sivo tijelo definisano je istim osobinama kao i crno. Omjer energije I A .65 µm.

− pirometri na boje. Pirometar na principu ukupnog zračenja mjeri ukupnu energiju koju prema Stefan – Boltzmannovu zakonu zrači zagrijano tijelo. Primjenom staklene leće izdvaja se dio spektra. U nedostatke. Me utim ova pomagala se ne mogu primijeniti na čitav spektar toplotnog zračenja.2. Izvedbe radjacijskih termometara. prenosivi i pirometri za fiksnu ugradnju Prednosti radijacijskih termometara ogledaju se u beskontaktnom mjerenju temperature. prašina para i slično. dobroj stabilnosti i brzom odzivu. koji je samo malo širi od vidljivog djela spektra. − pirometri na principu djelomičnog zračenja (optički pirometri). − fotoelektrički pirometri. koriste se optičke leće i ogledala. ubrajaju se visoka cijena i smetnje kao što su dim. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 22 .4. Prednosti radijacijski h Slika 6.6. Da bi se toplotne zrake mogle fokusirati na što manju površinu. Izvedbe pirometara Prema metodi mjerenja pirometri se mogu podijeljeni u sljedeće grupe: − pirometri na principu ukupnog zračenja.

žarne niti i filtera crvene boje. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 23 . Princip rada optičkog pirometra – šematski prikaz Instrument se sastoji od cijevi sa dvije konveksnog sočiva. λ = 0. koji se nazivaju još i pirometri na djelimično zračenje.5% do ± 1%.5. a Tn je temperatura niti u fokusu instrumenta. Optički pirometri Sa ovim pirometrima.1. T ≅ Tn . odnosno podešavanje pirometra. Ova valna dužina je već prilično daleko od valne dužine na koju je oko maksimalno osjetljivo. vrši ljudskim okom. Sa T je označena temperatura mjerenog objekta. Mjerni signal Tn se očita sa instrumenta kada se izjednači sjaj površine objekta i referentne niti instrumenta. Mjerenje se provodi tako da se otvor cijevi instrumenta usmjeri prema površini kojoj se mjeri temperatura. Mjerenje se vrši na taj način da se intenzitet izdvojenog dijela spektra upore uje s intenzitetom svjetlosti jednog baždarenog izvora svjetla. U tom slučaju intenzitet zračenja na valnoj dužini crvene boje jednak je: I (λ0 . tada se mora odabrati valna dužina koja se nalazi u vidljivom dijelu spektra. Kroz sočivo prolazi elektromagnetno zračenje sa mjerenog objekta i žarne niti. ali se uporedna mjerenja još mogu vršiti i to s tačnošću od ± 0.6. i sama struja je mjerni signal. Ta tačka je ujedno i fokus drugog sočiva. poželjno je da ta izdvojena valna dužina bude bliže crvenom dijelu spektra. Iza drugog sočiva nastaje paralelan snop zraka koje zatim prolaze kroz filter crvene boje. mjeri se intenzitet zračenja vrlo uskog područja spektra. Na slici 6. i skuplja se u fokusu.5.T ) za valnu dužinu λ0 . Elektromagnetno zračenje prolazi kroz prvo sočivo.Tn ) = ε (λ0 ) ⋅ I (λ0 . Da bi instrument mogao obuhvatiti i niže temperature. Ako se odre ivanje temperature.2. prikazan je princip rada optičkog pirometra.65 µm. Mjeritelj posmatra istovremeno sliku površine tijela i žarne niti. Dakle filter je nepropustan za sve valne dužine vidljivog spektra osim za dio u područiju crvene boje. izdvojenog iz cijelog spektra toplotnog zračenja. Slika 6. U fokusu se nalazi staklena cijev sa žarnom niti. Žarna nit se zagrijava prolazom električne struje. T > Tn . Moguće su tri situacije: a) b) c) T < Tn .

dobija se konačna formulu za izračunavanje temperature objekta T za izmjerenu vrijednost temperature niti Tn : λ 1 1 = + 0 ⋅ ln (ε (λ 0 )) . Struja ili napon za zagrijavanje niti.Koeficijent emisije referentne niti ima vrijednost 1. U gornji izraz uvrstimo Planckove formule navedene u dijelu o elektromagnetnom zračenju (5. Elektromagnetno zračenje): ε (λ 0 ) ⋅ C1 C1 . Slika 6. a isto tako i položaj na klizaču potenciometra. Prva metoda je da se zagrijavanje niti može podešavati.7. = 2  λC ⋅2T   λ C⋅T  λ 5 ⋅  ε 0 − 1 λ 5 ⋅  ε 0 n − 1 o o         Dijeljenjem obje strane sa istim faktorima dobije se:  ε (λ 0 ) ⋅  ε   C2 λ 0 ⋅T n  − 1 = ε   C2 λ 0 ⋅T − 1.6. Izvedbe optičkih pirometara Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 24 . ali za mjereni objekt treba uzeti vrijednost monohromatskog faktora emisije. ispravno podešavanje intenziteta svijetlosti optičkog pirometra: a) struja struja koja prolazi kroz nit je preslaba T>Tn. Zanemare li se vrijednost konstante u odnosu na mnogo veću vrijednost eksponencijalne funkcije. b) ispravno podešeno pri čemu se ne može razlikovati svijetlost niti od svjetlosti posmatrane površine c) na prejakoj struji nit je svijetlija od pozadine T<Tn. Ovdje se posebni zahtjevi postavljaju na nit i optiku. jer se moraju izbjeći razni efekti refleksije i savijanja svjetla. Drugom metodom se prigušuje intenzitet zračenja izvora i upore uje s konstantnim intenzitetom svijetlosti niti. mogu biti mjerilo temperature. i nakon toga ako se logaritmira izraz. a) b) c) Slika 6. T Tn C2 Postoje dvije osnovne izvedbe koje omogućavaju pore enje intenziteta zračenja. dok se ne izjednači sa intenzitetom svjetlosti izvora.1.

odnosno mjerenje je nezavisno od stepena prigušenja.5µm. 6. koju vrše CO2 i vodena para upotrebljavaju se fotoelektrički pirometri. osim od vrste materijala. odnos intenziteta zračenja odabranih frekvencija ostaje nepromijenjen.2. Piroimetar na boje Pored spomenutih metoda utvr ivanja temperature mjerenjem energije i intenziteta zračenja. Otklanjanje utjecaja apsorpcije postiže se na taj način da se spektralna osjetljivost fotoćelije smanji u onim oblastima spektra u kojima se utjecaj apsorpcije može mjeriti. Ako je greška zbog apsorpcije kod pirometara s ogledalom (pirometar na principu C.2. Na nižim temperaturama svakako su pouzdanije razne vrste kontaktnih termometara. C. Za razliku od ostalih termometara. koji uglavnom proizlaze iz činjenice da emisioni koeficijent varira u vrlo širokom rasponu i da. crvena i zelena) jednoznačna je funkcija temperature. 6. C.3. Me utim. toplotno zračenje ostavlja mogućnost za mjerenje. ukupnog zračenja) iznosila 50° na temperaturi od 1700° ona je kod pirometara s lećama iznosi 40° a kod fotoelektričkih pirometara samo 15° C. u praksi se primjenjuje još jedna metoda. Položaj bikromatskog klina je mjerilo za temperaturu. U nekim slučajevima to je neriješiv problem.3. Primjenom staklenih sočiva eliminiraju se sve valne dužine veće od oko 2. gdje detektor iz bilo kojeg razloga ne može ili ne smije dodirivati mjerni medij. a ne koriste ni ukupnu energiju koja je proporcionalna četvrtom stepenu apsolutne temperature. Neki tipovi pirometra ne koriste čitav spektar toplotnog zračenja. Kada se intenzitet zračenja crnog ili sivog tijela oslabi za neki proporcionalni koeficijent. to ne vrijedi samo za vrlo visoke temperature. pirometri se primjenjuju uspješno pri mjerenju vrlo visokih temperatura. Svjetlost filtriranog zračenja upore uje se sa svjetlošću jedne referentne sijalice. Oni imaju i nekoliko nedostataka. Pri mjerenju temperature detektor kontaktnih termometra mora doći u dodir sa mjernim medijem. Unutar cijelog spektra toplotnog zračenja crnog tijela odnos energije zračenja izme u dvije uske spektralne oblasti (npr. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 25 . Nekada je potrebno mjeriti temperaturu nekih agresivnih medija. a fotoelektrički pirometri eliminiraju još veću oblast. Ovi instrumenti se primjenjuju pri temperaturama od 1000° do C 2000° C. Zaključak Radijacijski termometri svojim područjem primjene odlično nadopunjuju termometre. kojom temperaturu utvr ujemo tako da odre ujemo odnos izme u dvije oblasti spektra. zavisi i od kvalitete površine izvora toplotnog zračenja.2. Pirometri na boje rade najčešće s bikromatski obojenim klinom. Fotoelektrički pirometri Da bi se izbjegli štetni utjecaji apsorpcije toplotnog zračenja. U tom slučaju. pri čemu kontakt nije poželjan. Kao detektor kod ovih pirometara služi fotoćelija. a teško je realizovati prenos toplote sa rotirajućih dijelova strojeva na detektor kontaktnih termometra.6.

Povećanjem temperature dolazi da prelaza nosioca naelektrisanja iz nižih energetski nivoa u vodljivi nivo tako da povećanje temperature kod termistora smanjuje električni otpor što je i prikazano na sliici 7. a njihova primjena. temperaturi. 1835 godine. Poluprovodnici sa stabilnijim karakteristikama dobiveni su znatno kasnije.1. Zavisnost električnog otpora provodnika od temperature teško je teoretski izvesti sa dovoljnom tačnošću za široki mjerni opseg.. pa se zbog toga koriste aproksimacije sa parametrima procijenjenim metodom najmanjih kvadrata. najčešće 0° a R 0 je referentni otpor na toj C. Princip rada Uticaj temperature na električki otpor poluprovodnika poznat je još od Faradejevih eksperimenata sa srebrnim sulfidom. Slika 7. Kod metala naelektrisanje se prenosi kretanjem elektrona što dovodi do povećana temperature. + (T − T0 ) [ 2 n ] Pri čemu je T0 referentna temperatura. Prikaz promjene relativnog otpora metala i poluprovodnika u temperaturnom području od 200 do 1000 K. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 26 . Kod poluprovodnika prenos naelektrisanja je limitiran brojem nosilaca naelektrisanja.1.7. Parametri α . Najčešće se upotrebljava polinomna aproksimacija: R (T ) = R0 1 + α ⋅ (T − T0 ) + β ⋅ (T − T0 ) + .. pod nazivom termistori.β i stepen aproksimacije n odre uju se tako da se postigne maksimalna točnost i pouzdanost aproksimacije. počinje tek oko 1940 godine. pri čemu se povećava električni otpor zbog intenzivnijeg raspršenja nosioca naelektrisanja na kristalnoj rešetci. Provodnici i poluprovodnici imaju različit mehanizam prenosa naelektrisanja u materijalu.1. Poluvodički ili termistorski termometri 7.

2. 7. taj materijal se nanosi u vrlo tankim slojevima na keramičku podlogu. Pri -60° vrijednost temperaturnog koeficijenta je dvostruka.Zavisnost otpora termistora od temperature može se izraziti eksponencijalnom jednačinom: R (T ) = R 0 ⋅ e 1 1 B − T T 0      . a pri 150° C C smanjuje se na polovinu. Temperaturni koeficijent za pojedine proizvodne serije termistora istoga tipa može iznositi do ±0.2. a električki kontakt se ostvaruje pomoću provodnika učvršćenih na različite načine za tu podlogu. Izvedba termistora Slika 7. R 0 – otpor datog termistora na 20° Tipična vrijednost otpora R 0 je 3 – 20 kΩ na temperaturi od 300 K. Radi čvrstoće izvedbe. Prikaz uobičajnih izvedbi termistora Poluprovodnički elementi materijal za termistore obično se sastoji od oksida nekog metala ili mješavine tih oksida. B – koeficijent C.2%. Nominalna vrijednost otpora termistora mjeri se na 20° Dopušteno odstupanje otpora C. Raspon nominalnih otpora termistora kreće se u granicama od 1 kΩ do 1000kΩ. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 27 . konstantan za dati termistor. pojedinih termistora od nominalne vrijednosti iznosi ± 20%. gdje je: R – otpor termistora. a naročito u njihovim serijskim i paralelnim spojevima. Ovako velika odstupanja stvaraju niz poteškoća u primjeni termistora. T – apsolutna temperatura termistora. Svi termistori koji se koriste u praksi imaju negativan temperaturni koeficijent. U području oko sobne temperature taj koeficijent varira od 1 do 5% po jednom stepenu Celzijusa.

Ono obično iznosi od 100° do 400° C C. I < 10 µA. Temperaturno područije primjene termistora ograničeno je raznim fizikalnim pojavama.Dimenzije termistora su vrlo male. Kriva 1 prikazuje promjenu specifičnog otpora termistora izra enog od oksida mangan-nikla. Co. to brže. Ni. a često se stavljaju u staklene obloge i drže pod vakuumom. selenida i oksida kao što su Mg. Osjetljivost mjernog signala termistora je vrlo velika.01° C. pločice itd. Termistori se zaštićuju na različite načine. što je temperatura kojoj je termistor izložen viša. Izvedbe i oblici termistora Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 28 .kobalt Na slici 7. u zavisnosti od vremena upotrebe. C. − mala jačina struje (manja opterećenja). Jedan od velikih nedostataka termistora jest njihova nestabilnost odnosa temperatura – otpor.3. − velika osjetljivost mjernog signala.3. prikazana je zavisnost promjene otpora od vremena trajanja izlaganja termistora pri temperaturi od 105° Ako termistor izložimo konstantnoj temperaturi. njegov će se otpor za godinu dana povećati prosječno za oko 1%. Kriva 2 se odnosi na oksid mangan . − nelinearna funkcija. štapići. Fe itd. Cu. Slika 7. Pri proizvodnji termistora koriste se mješavine sulfida. kao što su: kuglice. Termistori se odlikuju posebnim karakekteristikama tako da su naročito prikladni za mjerenja gdje je potrebno postići vrlo male vremenske konstante i veliku osjetljivost mjernog signala. Slika 7. Me u glavne osobine termistora ubrajaju se: − veliki otpor. Taj odnos se s vremenom mijenja. Ove mješavine se presaju u različite oblike. Uobičajena vrijednost iznosi od 1 pa do 500 Ω/K na temperaturi od 0° C. − reproduktivnost temperature ±0. − mala vremenska konstanata (postoje izvedbe sa τ ≈ 1 ms).3.

njihova jednostavna konstrukcija i velik specifični otpor znatno olakšavaju mjerenje temperature u mnogim slučajevima gdje se to s drugim metodama može vrlo teško provesti. te veliki specifični otpor. U središtu se nalazi osjetljivi termistor tako da se otpor termistora. vrlo je velika. Njihove male dimenzije i mali toplotni kapacitet.4. Brzina odziva termistorskih termometara. Slika 7. daju im u ovoj primjeni niz prednosti.3. Primjena termistora Budući da se kod termistora radi o promjeni otpora s temperaturom. Termistori se koriste i za termometre sa zračenjem. odnosno temperatura koristi kao mjerni signal koncentracije. Osjetljivost mjerenja pomoću termistora vrlo je velika. Primjer primjene termistora u termostatima Enzim – termistor sastoji se od poroznog zrna na koji je vezan enzim koji katalizira specifičnu reakciju koja služi za dobivanje mjernog signala.7. kao što je već rečeno. odre ena sa Michaelis – Mentenovim kinetičkim modelom. a brzina reakcije je funkcija koncentracije. Za specijalne svrhe se grade termistori s brzinom odziva od nekoliko milisekundi do jedne sekunde. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 29 . Temperaturno povećanje je proporcionalno brzini enzimske reakcije. Uglavnom se koriste enzimi oksidaze kojima se oksidiraju pojedine komponenete. na mjerenje temperature mogu se primijeniti iste metode kao i pri otporničkim termometrima. Enzim je vezan u porama poroznog zrna i tijekom oksidacije se osloba a toplota zbog koje dolazi do rasta temperature u središtu zrna u odnosu na okolinu. jer termistori imaju velik temperaturni koeficijent. Male dimenzije termistora. Termistori se koriste i kao “enzim – termistori" za mjerenje koncentracije produkata tokom fermentacije.

yu/~manojlo. http://www. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 30 .fsb. Miroslav pavlović.ppt.hr/zav_katd_sluz/zvd_teh_term_energ/obv/INFRACRVENA%20TERMO GRAFIJA_VJEZBE_FSB. Zagreb.ba/nastava/file.pps. http://helix. 1966. Opšta razmatranja o mernim sistemima i instrumentima. Niš.Literatura Knjige Filip Čorlukić.hr/termolab/nastava.bg.reotemp. www.riteh.hr/labmra.php/1/Materijali_u_elektrotehnici/poluvodicki_materijali. Mjerenje temperature u industriji.chem. Internet www.ac.fsb.fe.php?option=displaypage&Itemid=211&op=page&PHPSES SID=b432fb6c2a114c33c4e55771e8080252. http://www.untz.pdf.pdf.hr/termolab/nastava/Infracrvena%20termografija_Vjezbe_FSB_Boras.pbf.hr/termolab/nastava/Kulturna%20bastina_Boras_1. www. http://www.fsb.fsb. http://www.com/index. 1980. http://www.hr/termolab/nastava/IC%20prezentacija_FSB.pdf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful