P. 1
Mjerenje Temperature u Industriji_Amer Avdic

Mjerenje Temperature u Industriji_Amer Avdic

|Views: 1,870|Likes:
Published by v3ntus

More info:

Published by: v3ntus on Aug 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

Katedra za procesnu tehniku Predmet: E n e r g e t s k a p r o c e s n a m j e r e n j a

Mjerenje temperature u industriji

Student: Amer Avdić Mentor: doc. dr Šefko Šikalo

1.

Uvod
1.1. Definicija
Temperatura je osobina toplote, koja omogućava da toplotna energija prelazi s toplijeg tijela na hladnije. Toplota je oblik energije, dok je temperatura stepen zagrijanosti nekog tijela, odnosno nivo toplotne energije. Kada se mijenja temperatura, ona na različitim tijelima izaziva različite promjene. Na primjer, dužina metalne šipke povećava sa sa povećanjem njene emperature, tečnosti i plinovi povećavaju svoju zapreminu, na izvjesnim temperaturama različiti materijali mijenjaju agregatno stanje, električni provodnici mijenjaju svoj otpor, a zagrijavanjem na njihovim krajevima javlja se električni napon i mnoge druge. Ovi fenomeni se, pod odre enim uslovima, mogu reproducirati i to omogućava konstruisanje ure aja koji mogu mjeriti temperaturu. Činjenica, da se promjene agregatnih stanja pojedinih materija uvijek doga aju na istim temperaturama omogućila je stvaranje temperaturne skale.

2.1. Temperaturna skala
Prema Celzijusovojj temperaturnoj skali, temperatura mržnjenja vode uzima se za nultu temperaturu i označava sa 0°C . Temperatura ključanja vode, pri atmosferskom pritisku, uzeta je kao 100°C . Sve temperature niže od 0°C imaju predznak minus. Kelvinova ili apsolutna temperaturna skala nema negativnih vrijednost temperature, a prema toj skali se nulta temperatura nalazi u apsolutnoj nuli 0 K , odnosno na tempeaturi − 273,15°C . To je ujedno najniža moguća temperatura. Za označavanje temperature kao mjerne veličine uglavnom se služe sljedeće oznake: − − −
T - za apsolutnu ili Kelvinovu temperaturu [K ] ,

t - za Celzijevu temperaturu [0°C ] ,

ϑ - za relativnu temperaturu mjerenu po Fahrenheit-ovoj temperaturnoj skali [0° F ] .

Preračunavanje vrijednosti temperature izražene u jednoj skali (npr. Celzijevoj) u vrijednost po drugoj temperaturnoj skali (Kelvinovoj ili Fahrenheit-ovoj) vrši se prema sljedećim formulama:

t = T − 273,15 =

5 (ϑ − 32) , 9

5 T = t + 273,15 = ϑ + 255,382 , 9

ϑ = t + 32 = T − 459,688 .
U tabeli 1 prikazan je pregled vrijednosti temperatura u sve tri temperaturne ljestvice. Vrijednosti temperatura su zaokruživane.

9 5

9 5

Mašinski fakultet Sarajevo

Mjerenje temperature u industriji

1

Tabela 1.1 Vrijednosti temperatura u sve tri temperaturne ljestvice

0°C
-273 -200 -100 -50 0 15 25 50 75 100 150

0K
0 73 173 223 273 288 298 323 348 373 423

0° F
-459 -328 -148 -58 32 59 77 122 167 212 302

0°C
200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

0K
473 523 573 623 673 773 873 973 1073 1173 1273

0° F
392 482 572 662 752 932 1112 1292 1472 1652 1832

Za mjerenje temperature služimo se čitavim nizom različitih termometara. Oni se razlikuju kako prema principu, tako i prema mjernom područiju na koje se mogu primjeniti. Temperaturni senzori koji se koriste kod termičkog ispitivanja dijele se kontaktne i beskontaktne.

2.

Štapni termometri
2.1. Princip mjerenja
Štapni termometar se zasniva na širenju krutih tijela pod djelovanjem temperature. Ako se uzmu dva štapa iste dužine, ali od različitih materijala i zajedno urone u medij čija se temperatura mijenja, preciznim mjerenjem ćemo lahko ustanoviti da s porastom temperature nastaje razlika u dužini štapova, tj. dužina jednog štapa se pod utjecajem temperature mijenja brže nego dužina drugog štapa. Što je promjena temperature veća, veća je i razlika dužina. Ovaj fenomen se može iskoristiti za mjerenje temperature i upravo taj fenomen koriste štapni termometri. Slika 2.1. Princip rada štapnog termometra. Pomoću kazaljke (k) koja je učvršćena na osnovice (1) i (2) odre uje se razlika istezanja izme u štapa (š) i cijevi (c)
Mašinski fakultet Sarajevo

Na slici 2.1. prikazan je termometar kod kojeg je umjesto dva štapa upotrebljena cijev od jednog materijala, a u nju je stavljen štap od drugog materijala. Kazaljka postavljena u ležajeve 1 i 2 pokazuje promjene temperature.
2

Mjerenje temperature u industriji

tačnost instrumenta. odnosno za cijev.2. Na slici 2.2. Izvedba Razlika u temperaturnom koeficijentu istezanja različitih krutih tijela relativno je mala i to predstavlja poteškoću pri konstrukciji štapnih termometara. To je vrlo malo linearno pomjeranje da bi se moglo lahko ostvariti kretanje kazaljke. navedeni su temperaturni koeficijenti istezanja za neke materijale.5 ⋅ 10 −6 oko 11.1. stvaraju dužinsku razliku od oko 1. Na maksimalnim temperaturama se za različite materijale vodi računa i o savijanju materijala.2. Tabela 2.5mm. Temperaturni koeficijenti istezanja Materijal Kremeno staklo Koeficijent 1 °C 0. U tabeli 2. dužina detektora itd.2 grafički je prikazana promjena dužine različitih materijala u zavisnosti od promjene temperature. pri promjeni temperature od 100° C.1.5 ⋅ 10 −6 oko 17. dužine 1m.23 ⋅ 10 −6 16. agresivnost medija.5 ⋅ 10 −6 12. upotrebljava materijal s većim temperaturnim koeficijentom istezanja. pod utjecajem temperature različitih materijala koji se upotrebljavaju za konstrukciju štapnih termometara Po pravilu se za oblogu detektora.3 ⋅ 10 −6 15.5 ⋅ 10 −6 23. Istezanja.5 ⋅ 10 −6 10. Slika 2. Pri izboru materijala moraju se uzeti u obzir slijedeći faktori: temperaturno područje. Dva štapa različitog materijala.8 ⋅ 10 −6 Sivi liv Čelik Željezo (hemijski čisto) Konstantan Bakar Bronza Aluminij Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 3 .

Ovo još više smanjuje tačnost štapnih termometara i ona iznosi oko ± 2% od krajnje vrijednosti skale. Zbog malog temperaturnog koeficijenta istezanja u prenosnom mehanizmu nastaju greške i mrtvi hod. Ukupno istezanje je u tom slučaju manje i termometar pokazuje manju vrijednost temperature od stvarne. Pokazivanje štapnog termometra odgovara srednjoj temperaruri detektora. velik uticaj hla enja dijela detektora koji nastaje radi odvo enja toplote.2 vidi se da je moguće napraviti štapne termometre i do 1000° C.3. Ukoliko se zagrijava samo jedan dio detektora. Zbog problema da se u primjeni postignu isti uvjeti kao i pri baždarenju. 2. S obzirom na to da su detektori ove vrste termometara radi malog koeficijenta istezanja obično nešto duži. Kao mjerni instrument. a time i očitavanje s veće udaljenosti. da mu je cijela dužina detektora zagrijana na odre enu temperaturu baždarenja. uz to da u ovu grešku nije uračunata greška koja nastaje uslijed nejednako zagrijanog detektora. postizanje velikih sila (radi primjene u regulacionoj tehnici). sila kojom ovo istezanje djeluje vrlo je velika. potrebna je radi malog temperaturnog koeficijenta istezanja velika dužina detektora. prednosti i nedostaci Iako je linearno pomjeranje izazvano razlikom istezanja kod štapnih termometara vrlo malo. nije potrebna nikakva pomoćna energija. vrlo je čest slučaj u praksi da oni po cijeloj dužini nemaju istu temperaturu kao medij u koji su uronjeni. koji reguliraju temperaturu u raznim sušionicama i hladnjacima. pa sve do vrlo složenih automatskih regulatora za veće zahtjeve. Mjerenje temperature u industriji 4 Mašinski fakultet Sarajevo . mogućnost izrade veće skale. Područje primjene. dok su maksimalne ograničene promjenama u materijalu na višim temperaturama. mjerenoj po cijeloj dužini detektora. tada samo taj dio učestvuje u istezanju. velike greške radi nejednakog zagrijavanja detektora po cijeloj dužini. Mjerno područje i pogreške u mjerenju Minimalne temperature nisu oštro definirane principom mjerenja. Tada se baždarenje obavlja na licu mjesta. Neki od nedostaka štapnih termometara: − − − da bi se dobila dovoljno velika razlika istezanja. Primjena živinih staklenih termometara u prehrambenoj industriji izbjegava se i tamo ih dobro zamjenjuju štapni termometri. Prednosti štapnih termometara: − − − − neobično jednostavna i robusna izrada. štapni termometri se primjenjuju prilično rijetko. Zato glavnu primjenu štapni termometri su našli u regulacionoj tehnici i to od vrlo jednostavnih regulatora. Termometar je baždaren tako.2. štapni termometri se ponekad isporučuju s neutralnom podjelom skale. Oni se stavljaju u pogonu tamo gdje je potrebna robusna konstrukcija i gdje nije važna veća tačnost mjerenja.4. Iz slike 2. pomoću drugog kontrolnog termometra.

1. uz α A > α B . a slobodni kraj na kazaljku instrumenta.3. koriste za mjerenje temperature zraka. nego je izvučena u jednostruki ili višestruki pužni oblik (slika 3. kao otvorena konstrukcija.2. Uz ostale kombinacije. Izvedba Da bi se dobilo dovoljno savijanje. koja kod dužine 100 mm i debljine 1mm daje specifično savijanje od 0. Detektori bimetalnih termometara mogu biti vrlo kratki i izra uju se od nekih 25mm do oko 150mm. Princip mjerenja Spojene su dvije trake različitog materijala što je prikazano na slici 3. kao i štapni. 3.Bimetalna traka izra ena od metala (A) i (B) Za većinu materijala koji se primjenjuju za izradu bimetalnih traka ovo savijanje je direktno proporcionalno promjeni temperature. slika 3. trake moraju biti duge i tanke. a raste s kvadratom dužine trake. trake se savijaju u spirale. Jedan kraj spirale se učvršćuje na kućište ili zaštitnu cijev detektora. Jedna izvedba bimetalnih termometara. a za specijalne svrhe i do 2 metra dužine. Bimetalna spirala može biti savijena u ravni (pljosnata spirala.). Prema tome izraz koji povezuje ove dvije veličine glasi: ∆s = K ⋅ pri čemu su: l2 (α A − α B )∆T . kod koje je ravan skale paralelna s uzdužnom osom tijela termometra. Bimetalni termometri Bimetalni termometri. koristi i prenosni mehanizam ili prenosnu oprugu savijenu pod uglom od 90° . d – debljina trake. d K – koeficijent izvedbe. jer materijal od kojeg je izra ena jedna polovina trake (B) ima veći temperaturni koeficijenat istezanja od materijala druge polovine (A).3. ali je glavni nedostatak štapnih termometara (malo linearno pomjeranje) otklonjen konstrukcijom bimetalnog termometra. Spirala industrijskog tipa instrumenta nije pljosnata. Da bi se savijanje bimetalne trake moglo što efikasnije prenjeti na skalu instrumenta.1. Jedan kraj bimetalne spirale je učvršćen na zaštitnu cijev detektora.1. Slika 3. l – dužina trake.) pri čemu se takvi instrumenti. djeluju na principu istezanja krutih tijela.156mm za 1° Iz ovog primjera vidi se da bimetalne C. 3. za bimetalne trake upotrebljava se i kombinacija Ni-Fe. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 5 . a ugaono kretanje slobodnog kraja se koristi direktno za pokretanje kazaljke. trake moraju biti prilično duge. Zagrijavanjem ovako dobivene bimetalne trake ona će se saviti na jednu stranu. ∆T – promjena temperature.2.

3. ali se ono povećava i sa smanjivanjem debljine trake. Bimetalna spirala savijena u jednostruki pužni oblik 3. Me utim sila na slobodnom kraju trake naglo opada sa smanjivanjem debljine trake. Kao što je prikazano.2. Bimetalna spirala savijena u ravni Slika 3. Bimetalni termometri za veće temperature nemaju dugotrajnu stabilnost.4. pa se ne preporučuju pri kontinuiranoj upotrebi za temperature preko 400° C. što predstavlja problem pri konstrukciji C bimetalnih termometara za rad ispod te temperature. Slika 3. savijanje bimetalne trake je veće što je ona duža. To može uzrokovati velike greške pri mjerenju. ipak je za pokretanje kazaljke i savladavanje odre enih otpora potrebna neka minimalna sila. ali se izra uju termometri i sa greškama od ± 0. Neke izvedbe bimetalnih termometara Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 6 . Mjerno područje i greške u mjerenju Bimetalni termometri izra uju se za primjenu od približno -160° do 550° C C. Tačnost bimetalnih termometara iznosi obično ±1%.Slika 3.3.5% do ± 3%. Iako bimetalni termometri normalno nemaju nikakve prenosne mehanizme. Na temperaturi ispod -160° otklon je vrlo mali.

neprimjenljivost (ili uz poteškoće) pri izradi automatskih regulatora i pisača. lahko podešavanje tačnosti. osim za izradu bimetalnih termometara. a da se ne oštete. 3. C termometri sa skalom do 250° mogu prekoračiti za 50%. relativno niska cijena. pokretanje kazaljke bez prenosnog mehanizma.termostat Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 7 . C 3.Za najpreciznije instrumente skale se ne rade serijski. Da bi se postigla minimalna tačnost (koju garantira proizvo ač) i kod ovih termometara cio detektor mora biti uronjen.5.4 prikazane su neke izvedbe bimetalnih termometara.4. Bimetalni termometri mogu. C termometri sa skalom do 400° mogu prekoračiti za 10%. Na si. pouzdanost u radu. Ipak proizvo ači garantiraju ova prekoračenja: − − − bimetalni termometri sa skalom do 150° mogu prekoračiti područje 100%. prednosti i nedostaci Bimetalne trake su. Dobri bimetalni termometri dugo zadržavaju svoju tačnost. Brzina odziva bimetalnih termometara može se uporediti s nekim staklenim termometrima. Primjenu bimetalnih termometara ograničavaju sljedeći nedostaci: − − relativno usko mjerno područje. širu primjenu našle i u izradi različitih kompenzacionih aparata. a za kontrolu je dovoljno izmjeriti temperaturu samo na jednoj tački skale. Baždarenje se vrši samo u dvije tačke. biti izloženi znatno većim temperaturama od maksimalne koja je označena na kraju skale. Slika 3. Glavne prednosti bimetalnih termometara su slijedeće: − − − − − − jednostavnost izvedbe. pregledna skala. nego se za svaki precizni instrument ručno pravi posebna skala. za automatsku kompenzaciju utjecaja temperaturnih promjena na razne instrumente. Primjena bimetalnih termometara za regulaciju temperature . a greške nastaju najčešće radi okretanja kazaljke oko svoje osovine. Područje primjene.

za punjenje termometra može se iskoristiti gotovo svaka tečnost. jer u slučaju prekoračenja predvi ene maksimalne temperature dolazi do pucanja stakla.30° do +280° C C. To su obično vodik. Pored žive. a naručito voda. Mjerno područije staklenih termometara ovisi od karakteristika upotrebljene tečnosti. karakteristike i podjela Stakleni termometar sastoji se od staklenog rezervoara. Područije primjene mu je od -110° do 50° C C. laboratorijske.1. U normalnim izvedbama prostor iznad tečnosti u termometru je prazan (vakum).1.30° do +750° C C.1. Prema DIN normama za termometre punjene sljedećim tečnostima odgovaraju skale: − živa (bez plinskog punjenja) .4. Na njegov koeficijent širenja znatno utiču razne nečistoće. S obzirom na primjenu i izvedbu. Da bi se spriječilo ključanje tečnosti koja se nalazi u cjevčici taj prostor se kod termometara za mjerenje većih temperatura puni inertnim plinovima. najčešće uzimaju se organske tečnosti kao što su etilni alkohol. kliničke. Proširenje zapravo predstavlja ekspanzionu komoru odnosno rezervoar za tečnost pri prekoračenju maksimalne temperature. − tehnički pentan – skala: -200° do + 20° C C. Industrijski stakleni termometri 8 . radi lakšeg očitanja. Pod industrijskim termometrima podrazumjevamo najčešće one staklene termometre koji su montirani u posebne zaštitne oklope (slika 4. Očitavanje se vrši na skali koja se nalazi pored cijevčice ili je ugravirana na samu cjevčicu. koje služi kao zaštita. Ipak.1) i primjenjuju se tako da se fiksno instaliraju u cjevovode ili razne posude i postrojenja. Ovako niska maksimalna temperatura znatno ograničava oblast primjene staklenih termometara sa alkoholom. uključujući i ručne industrijske.70° do +100° C C. Porastom temperature živa se širi. njihova glavna karakteristika podrazumjeva i veću skalu.). Alkohol je prilično nepovoljan. Prema primjeni dijele se na: − − − industrijske. touol i pentan. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji Slika 4. − toluol . Princip rada. − živa (sa plinskim punjenjem) . na primjer živa. Industrijski stakleni termometri 4. argon ili ugljen dioksid. Svakoj temperaturi unutar mjernog područija termometra odgovara visina do koje dopire tečnost u cjevčici. Pored oklopa. moguće je napraviti nekoliko različitih podjela staklenih termometara. U rezervoaru se nalazi tečnost. Mnogi stakleni termometri na vrhu cjevčice imaju proširenje. pa iz rezervoara prelazi u tanku staklenu cjevčicu. na koji se stavlja tanka prozirna staklena cijev (slika 4.

Padom temperature nit žive se prekida. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 9 . moguće je očitavati 0. lahka uočljivost nekih grešaka (prekidanje niti.3.3. Sastoji se od velikog detektora i komore za presipanje žive.).2.2. Radi toga mala promjena temperature detektora izaziva veliku promjenu visine žive u cjevčici. visok stupanj pouzdanosti u radu. koji su provučeni kroz stijenke kapilare. Sada je termometar spreman za mjerenje vrlo malih temperaturnih razlika. Struja koja teče preko kontakata kroz tečnost ne bi smjela preći jačinu od 2 mA (kod 110 V). ali na nivou temperature na koju smo ga postavili. Normalna jačina struje treba da iznosi ispod 0. važnih za njihovu primjenu. Šema Beckmannov-og termometra 4. jednostavna izvedba termometara za pokazivanje maksimalnih i minimalnih vrijednosti.6 mA. Slika 4.4. inertnost na agresivne tekućine i plinove.001 ° C. Slika 4.4 ili 0. Zapremina rezervoara (detektora) vrlo je velika u odnosu na zapreminu cjevčice. Specijalni termometri 4. Stakleni termometar sa električnim kontaktima 4.2. nije potrebna nikakva pomoćna energija. C. Zagrijavanjem detektora na odre enu temperaturu živa iz detektora prolazi kroz cijevčicu u komoru za presipanje. Što je u komori za presipanje veća količina žive. Ako je skala Beckmannova termometra duga 25 cm. Beckmannov termometar Ovaj termometar služi za vrlo tačna mjerenja. To su: − − − − − − velika jednostavnost u primjeni. Prednosti i nedostatci u primjeni Stakleni termometri punjeni tekućinama imaju nekoliko dobrih tehničkih karakteristika.01° a osim toga je moguće ocijeniti čak i do 0. Tako njegova skala služi za više mjernih područja.1.2. Termometri sa električkim kontaktima U gotovo svim oblastima primjene staklenih termometara susreću se i živini stakleni termometri s električkim kontaktima (slika 4. to instrumenat mjeri niže temperature. signalnih ili regulacionih ure aja u trenutku kad nivo tečnosti do e do električkih spojeva i time zatvori strujni krug.3. kondenzacija po stijenkama).2. Ovi kontakti služe za uključivanje različitih alarmnih.

− − − − − − mogućnost ugradnje električkih kontakta za daljinsko signaliziranje ili za automatsko reguliranje odre ene temperature. Pore enje izgleda u vidljivom i infracrvenom spektru Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 10 . brz odziv na temperaturne promjene u slučaju primjene termometra bez zaštitne cijevi. naročito u industriji. Radi njihove jednostavnosti staklenim termometrom se služe gotovo svi koji se na bilo koji način bave temperaturnim mjerenjima.1. Vrlo se rijetko doga a da netko vrši ispravku mjerenja. Stakleni termometar sa digitalnim očitavanjem – smanjuje grešku pri očitanju rezultata mjerenja IC termografija je beskontaktna metoda mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela. Slika 5.4. niska cijena. Sva tijela na temperaturama većim od apsolutne nule zrače elektromagnetne valove. Rezultat termografskog mjerenja je termogram. ograničenost primjene na višim pritiscima bez zaštitne cijevi. vodi računa o greškama koje mogu nastati upotrebom staklenih termometara. Infracrvena termografija Slika 4. koji u sivim tonovima ili nekom kodu boja daje sliku temperaturne raspodjele na površini posmatranog objekta. otežano očitavanje i potreba dovoljne osvijetljenosti. 5. Zračenje čiji je uzrok samo temperatura tijela zove se toplotno zračenje. lahko se lome. iako greške mogu biti prilično velike. Zasniva se na mjerenju intenziteta infracrvenog zračenja s posmatrane površine. Temperaturna raspodjela posredno daje informaciju o različitim stanjima same površine ili je ipak odraz strukture i unutrašnjeg stanja posmatranog objekta. Treba naglasiti. da se vrlo malo.

prikazuje elektromagnetski spektar. Valna dužina zračenja λ vezana na frekvenciju vala f i brzinu širenja vala c preko izraza: c = f ⋅λ Iako na visokim temperaturama užarena tijela svijetle. Posmatrajući u smjeru porasta valnih dužina područje toplotnog zračenja se tako može podijeliti na tri uzastopne domene: ultraljubičasto područje. od neke minimalne do maksimalne. Elektromagnetni spektar Slika 5. koje kroz vakuum putuje brzinom svjetlosti 3 ⋅ 10 8 m/s. vidljivi dio i infracrveno (IC) područje. valne dužine i optičkih osobina posmatrane površine. vidljiva svjetlost nije jedino zračenje koje ona emitiraju. Oblik spektra i raspored energije po pojedinim valnim dužinama zavisi od temperature i osobina površine koja zrači.5. Intenzitet zračenja tijela. dok vidljivi dio spektra obuhvata vrlo usko područje unutar područja toplotnog zračenja. dok se infracrveni dio spektra nalazi neposredno iza vidljivog dijela spektra u području valnih dužina od 0. dio toplotnog zračenja kojeg može registrovati ljudsko oko. Emisioni spektri čvrstih tijela su konstantni i sastoje se od svih valnih dužina. Slika 5. Zavisnost valne dužine od temperature i intenziteta zračenja Slika 5.1 Elektromagnetno zračenje Sva tijela konstantno emituju elektromagnetno zračenje.7 µm. i prema Plankovom zakonu taj intenzitet iznosi: I (λ . tj.2. Elektromagnetni valovi tako imaju dualnu prirodu: valnu i korpuskularnu. tečnosti i plinova je funkcija temperature. t ) = C 1 ⋅ λ −5  C2  ⋅  3 λ ⋅T − 1      −1 Gdje su C1 i C2 Plankove konstante.1 do 100 µm. Nalazi se u području valnih dužina izme u 0. Eksperimenti su potvrdili da se zračenje ponaša kao čestica u svojoj interakciji sa tvari.2. a kao val kad se širi kroz prostor.4 do 0.7 do 100 µm. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 11 . Za apsolutno crno tijelo intenzitet zračenja zavisi samo od valne dužine i temperature. Toplotni efekti su vezani za zračenja u području valnih dužina od 0.3.

energija koja prolazi kroz tijelo d ⋅ E * * . energija koja dolazi od okoline E env . Računar služi za obradu termograma prema odre enom softveru i u njega se podaci učitavaju s kartice koja se nalazi u kameri. osjetni element IC zračenja (C). ali različita po materijalima od kojih je napravljena. pri čemu se uzimaju u obzir: − − − vlastita emisija i refleksija (E + r ⋅ E * ) .4. temperaturu i relativnu vlažnost zraka. a to su: germanij. jedinica za pretvaranje električnog u video signal (D). optika koja se koristi u IC ure ajima po obliku jednaka je onoj kod fotografskih aparata. U samoj kameri integrirana je IC optika (B). temperaturu okolnih objekata. monitor i kartica za snimanje podataka (E). udaljenost kamere od posmatranog objekta.5. Da bi se iz zračenja dospjelog na osjetni elemenat kamere izračunala tačna vrijedost temperature promatranog objekta potrebno je poznavati osobine površine objekta. Kako su karakteristike elektromagnetskog zračenja jednake za cijeli elektromagnetski spektar.2 Princip rada termografskih ure aja Termografski sistem se sastoji od termografske kamere i jedinice za obradu termograma. cink selenid za dugo valna IC zračenja te silikon. kvarc ili magnezij za srednje valna IC zračenja. Slika 5. safir. Energija koja pada na osjetni elemenat EOS jednaka je sumi energija koje dolaze od posmatranog tijela. Primjer izvedbe infracrvene kamere 12 Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji . Slika 5. cink sulfid.5. Materijali koji se koriste za izradu leća moraju biti propusni za IC zračenje. Princip rada savremenog termografskog ure aja Osjetni elemenat u termografskoj kameri mjeri količinu energije koja pada na njegovu površinu i koja odgovara intenzitetu zračenja definiranog dijela IC spektra.

čija je funkcija spriječiti prolaz kroz objektiv elektromagnetnih valova onih valnih dužina za koje je posmatranih objekt propustan. tada će na termogramu objekt biti vidljiv. ili kvantitativna što uključuje odre ivanje iznosa temperatura. Ukoliko je njegova temperatura dovoljno različita od temperature okoline.8.Sve ove podatke potrebno je prethodno podesiti kao ulazne parametre u softveru kamere.. što podrazumijeva samo uočavanje mjesta promjene temperature.7. softver u kameri pruža i drugu mogućnost. Na temelju poznavanja temperature objekta i svih prethodno navedenih ulaznih parametara moguće je dobiti vrijednost emisionog faktora posmatrane površine. Na slici 5. i 5.3 Termografske metode Prema pristupu mjerenjima i obradi rezultata termografija se dijeli na aktivnu i pasivnu. a) b) Slika 5.6.6. slike 5. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 13 . prikazan je termogram zida na kojem se uočavaju hladnija područja koja su posljedica prodora vlage. Fotografija a) i termogram zida b) Naknadna obrada snimljenih termograma na računaru može biti kvalitativna.9. Utjecaj zračenja iz okoliša treba svesti na minimum. Razlike u iznosima infracrvenog zračenja koje dolaze s površine objekta su ili posljedica razlika u temperaturi ili razlika u osobinama promatrane površine. te na kvalitativnu i kvantitativnu. slika 5. Pasivna termografija promatra objekte u stacionarnom stanju. osobito ako se radi o objektu koji je na temperaturi bliskoj temperaturi okoline. 5. temperaturnih razlika ili emisionih faktora po pojedinim lokacijama na termogramu. Kad se ipak radi o potrebi uklanjanja zračenja koje posmatrani objekat propušta. ispred objektiva kamere stavljaju se različiti filteri. Osim utvr ivanja temperature objekta.

Termografska slika rezervoara sa vertikalnim prikazom promjene temperature Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 14 .9.7. Na termogramu se lahko uočavaju područija različitih temperatura Slika 5.8. Toplotno opterećenje mašinskih dijelova sa prikazanim vrijednostima temperature Slika 5.Slika 5.

toplotu.a je slika defekta 3 sekunde nakon zagrijavanja. Primjer aktivne termografije Ovisno o strukturi objekta.b predstavlja sliku defekta 5 sekundi nakon zagrijavanja. koja se manifestuje promjenom temperature promatranog objekta očitati i pri tome pomoći pri upravljanju procesa u kojem taj objekat učestvuje u industriji.12. Dinamičke metode se koriste za otkrivanje anomalija kod kojih se temperatura mijenja tokom vremena.11. Slika 5.11. za temperature veće od 425 °C . materijala i njegovoj površini dobit će se različiti termogrami posmatrane površine u vremenu.Aktivna termografija zasniva se na posmatranju dinamičkog ponašanja objekta izloženog toplotnoj pobudi. 5. a) b) c) Slika 5.11. Oprema za ispitivanje putem IC termografije Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 15 .c razlika ove dvije slike i otkriva defekt usljed zagrijavanja objekta. 5. Cilj je odre eni vid energije. dok je 5. Slika 5. ili od olovnog sulfida za temperature veće od 200°C . Senzori su obično silikonski.10. Primjer dinamičkog mijenjenja temperature strukture usljed zagrijavanja u toku vremena Predhodna slika daje primjer dinamičke obrade slike.11.

česte su primjene pri kontroli spremnika. dimnjaka.4 Primjeri korištenja IC termografije u industriji Lijevo – Detekcija kvarova na cijevima Desno – Provjera rada izmjenjivača toplote Zatim. cjevovoda i izolacije: Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 16 .5.

Smanjuje se opasnost od požara. Slika 5. Dakle.). Manji broj prekida pri mjerenju daje bolju produktivnost i na taj način se izbjegavaju veći i skupi kvarovi na postrojenjima. široke mogućnosti primjene. to dalje dovodi do povećanja pouzdanosti cijelog postrojenja jer problemi u postrojenju se rješavaju prije nastanka kvara ili oštećenja ostalih dijelova postrojenja. a samim tim radna okolina postaje sigurnija. relativno jednostavna interpretacija termograma. atmosfere. Loše projektirani.13. mogućnost posmatranja samo površinskih efekata. udaljenosti. geometrije objekta i ostalih osobina tijela na rezultat mjerenja. Industrijski procesi postaju pouzdaniji. teško provediva toplotna stimulacija velikih objekata. Prepoznavajući moguće kvarove i planirajući popravke smanjuje se broj kritičnih situacija i vrijeme skupog prekovremenog rada. Još neke od prednosti ove metode mjeranja temperature su: − − − − beskontaktno mjerenje. Primjer nestabilnog električnog spoja koji dovodi do pregrijanja Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 17 . Dok se pod loše osobine mogu navesti: − − − utjecaj emisionog faktora.13. 365 dana u godini moguće je zbog velike pouzdanosti opreme za ispitivanje pomoću IC zračenja. Treba napomenuti da je za kvalitativne i kvantitativne analize termograma potrebno osposobiti kadrove koji za traženu primjenu moraju vladati termografskim sistemom i poznavati problematiku koja se rješava.5. brzi odziv. Održavanje proizvodnog procesa 24 sata na dan.5 Prednosti i nedostatci Infracrvena termografija ispunjava zahtjeve koji se dosta često postavljaju pri proizvodnji u industriji. loše izvedeni ili preopterećeni električni spojevi koji uzrokuju pregrijanja mogu biti otkriveni na vrijeme(slika 5.

15. Primjeri izvedbe termografskih ure aja Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 18 . Primjena infracrvene tehnologije u medicini pri dijagnosticiranju raka Slika 5.Slika 5.16.14. Primjeri primjene opreme bazirane na infrecrvenoj termografiji Slika 5. Primjena infracrvene tehnologije u automobilskoj industiji pri kontroli radne temperature motora Slika 5.16.

prisutni u termometru. doveli su do razvoja termometra koji za mjerenje koriste toplotno zračenje. postaju propustljivi za plinove i ne štite detektor od agresivnog djelovanja istih. Radijacijski termometar (pirometar) Pomoću radijacijskih termometara moguće je mjeriti temperature do nekih 1300° a sa C. i za za crno tijelo vrijedi: I = δ ⋅ T 4 . dobijaju veću električnu provodljivost. Izolacioni materijali.1. Granica primjene pojedinih vrsta termometara na visokim temperaturama je ograničena.6. onima specijalne izvedbe čak do 3000° Na tim visokim temperaturama mjerenje C. Na tim temperaturama su materijali podložni intenzivnoj oksidaciji. Slika 6. zovemo crnim tijelom. predstavlja velike poteškoće. Koeficijent apsorpcije crnog tijela jednak je jedinici (a =1). 6. odre ujući energiju ili intenzitet zračenja. U odnosu na neke termometare koji su ranije obra eni. nekih oštro a nekih manje oštro. Pirometrima mjerimo temperaturu na udaljenosti. Ovo ograničenje i potrebe mjerenja visokih temperatura. za mjerenje temperature nekog medija morali smo detektor termometra dovesti u direktan kontakt (podrazumijevajući tu i zaštitnu cijev) sa mjernim medijem. čije zidovi ne propuštaju svjetlosne zrake. ili apsolutno crnim tijelom. Izme u koeficijenta apsorpcije a. Možemo ga zamisliti kao neki potpuno zatvoren prostor. Iz ovog prostora svjetlosne zrake izlaze samo kroz mali otvor. Pirometrom se odre uje temperatura mjerenjem ukupnog intenziteta elektromagnetskog zračenja. Princip rada pirometra – šematski prikaz Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 19 . U prirodi ne postoji apsolutno crno tijelo. Stefan – Boltzmannov zakon omogućava jednostavno izračunavanje intenziteta zračenja I(T).1. pa većina metala od kojih se izra uju zaštitne cijevi omekšavju i tale se. Princip rada i fizikalne osnove mjerenja Svjetlo koje pada na neki predmet dijelom je apsorbovano. Zamišljeno tijelo koje apsorbira sve svjetlosne zrake koje na njega padnu. refleksije r i propuštanja p postoji veza a + r + p = 1. a dijelom reflektovano. Takve termometre zovemo još i pirometrima za toplotno zračenje ili jednostavno pirometrima. a na svakom djelu zida je ista temperatura.

Korištenjem Stefan – Boltzmannov zakona moguće je odrediti uslove ravnoteže: − − intenzitet apsorbovanog zračenja intenzitet zračenja sa detektora I A = ε ⋅ δ ⋅T 4 .Osnovni djelovi mjernog ure aja su prikazani na slici 6. Pirometri se baždare tako er sa apsolutno crnim tijelima. ali za razne temperature C maksimum zračenja nije na istoj valnoj dužini. U praksi se susrećemo s tijelima koja zrače manje nego crna tijela i ta tijela nazivamo sivim tijelima. Slika 6. Analiza mjerenog ure aja zasniva se na primjeni Stefan – Boltzmanovog zakona. a kriva 2 sivog tijela Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 20 . Izjednačavanjem ova dva izraza može se izraziti temperatura objekta kao temperatura detektora: 1 T = ⋅ TC . dok oko 1100° prelazi u narandžastu. Tijela zagrijana ispod 500° žare tamnocrvenim svjetlom. Termometar se sastoji od cijevi u kojoj se na ulaznom dijelu nalazi objektiv (L) kojim se fokusira elektromagnetno zračenje koje dolazi sa površine objekta temperature T. Daljim zagrijavanjem ta crvena užarenost postaje sve svjetlija. U početku mjerenja temperatura detektora je na temperaturi instrumenta i nakon što se instrument usmjeri prema površini objekta dolazi do apsorpcije elektromagnetskog zračenja u detektoru. 4 ε Tačnost mjerenja radijacijskim termometrom odre ena je pouzdanošću poznavanja vrijednosti koeficijenta emisije ε .2. Mjerni signal se očita kada se uspostavi stacionarno stanje. a na oko 1400° C C tijelo postiže bijelo usijanje. Izgled detektora u pirometru I I = δ ⋅ TC4 .2.1. Zagrijano tijelo zrači širok spektar elektromagnetskih valova. a elektromotorna sila EMS termopara je mjerni signal za temperaturu objekta T. Slika 6. U fokusu objektiva nalazi se detektor (crno tijelo) koja ima maksimalni faktor apsorpcije elektromagnetskog zračenja. Tijelo zrači bijelo svjetlo. Kriva 1 označava zračenje crnog. Najčešće se ε odre uje baždarenjem za pojedine materijale i uvjete mjerenja. Na površini detektora zavaren je jedan ili više termoparova (termočlanaka) pomoću kojih se mjeri temperatura detektora. jer na toj temperaturi zrači elektromagnetske valove koji odgovaraju svim bojama vidljivog spektra. jer povećanjem temperature detektora povećava se i intenzitet emisije. Od početka mjerenja temperatura detektora stalno raste ali sve sporije. Sva ova razmatranja se odnose na zračenje crnog tijela. odnosno kada je apsorbirani intenzitet zračenja na površini detektora jednak intenzitetu zračenja sa detektora.

Sivo tijelo definisano je istim osobinama kao i crno. Omjer energije I A . Osnovni zahtjev je da detektor pirometra primi što više energije koju tijelo zrači i to u cijelom spektru.01 µm i to na valnoj dužini od oko 0. samo mu je spektralna snaga zračenja proporcionalno manja. Radijacijski termometar: a) pirometar sa digitalnim očitanjem. To je crveni dio vidljivog spektra. koju zrači površina sivog tijela i energije I I . može se mjeriti energija koja pripada samo jednoj oblasti spektra od svega 0. nazivamo koeficijentom emisije ε : ε= IA . koju zrači pločica na istoj temperaturi.2. c) baždarenje pirometra sa vrućom pločom crnog tijela Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 21 . II Na slici 6. prikazana je razlika izme u zračenja apsolutno crnog i sivog tijela. kao što je na primjer fotoćelija.Radi toga pri mjerenju temperature pirometri pokazuju uvijek manju temperaturu od stvarne i potrebno je vršiti korekcije. Prema tome. b) a) c) Slika 6. b) optički dio pirometra sa kablom za povezvanje sa instrumentom. mjerenjem odnosa intenziteta dvaju boja. temperaturu zagrijanog tijela radijacijskim pirometrima možemo mjeriti na sljedeće načine: − − − − može se mjeriti ukupna energija koju tijelo zrači.65 µm. energija koju zrači ugrijano tijelo u jednom odre enom području spektra može se mjeriti posebnim detektorom.3.

− pirometri na boje. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 22 .6. Izvedbe pirometara Prema metodi mjerenja pirometri se mogu podijeljeni u sljedeće grupe: − pirometri na principu ukupnog zračenja. prašina para i slično. − pirometri na principu djelomičnog zračenja (optički pirometri). prenosivi i pirometri za fiksnu ugradnju Prednosti radijacijskih termometara ogledaju se u beskontaktnom mjerenju temperature. Pirometar na principu ukupnog zračenja mjeri ukupnu energiju koju prema Stefan – Boltzmannovu zakonu zrači zagrijano tijelo. − fotoelektrički pirometri.2. U nedostatke. Me utim ova pomagala se ne mogu primijeniti na čitav spektar toplotnog zračenja. dobroj stabilnosti i brzom odzivu. Da bi se toplotne zrake mogle fokusirati na što manju površinu. Izvedbe radjacijskih termometara. koji je samo malo širi od vidljivog djela spektra. koriste se optičke leće i ogledala.4. ubrajaju se visoka cijena i smetnje kao što su dim. Primjenom staklene leće izdvaja se dio spektra. Prednosti radijacijski h Slika 6.

6. λ = 0.5. i skuplja se u fokusu. vrši ljudskim okom. U fokusu se nalazi staklena cijev sa žarnom niti. odnosno podešavanje pirometra. prikazan je princip rada optičkog pirometra. mjeri se intenzitet zračenja vrlo uskog područja spektra. a Tn je temperatura niti u fokusu instrumenta. Sa T je označena temperatura mjerenog objekta.5% do ± 1%. Iza drugog sočiva nastaje paralelan snop zraka koje zatim prolaze kroz filter crvene boje. Slika 6. tada se mora odabrati valna dužina koja se nalazi u vidljivom dijelu spektra.1. Ako se odre ivanje temperature. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 23 . Na slici 6.65 µm. Mjerenje se provodi tako da se otvor cijevi instrumenta usmjeri prema površini kojoj se mjeri temperatura. Žarna nit se zagrijava prolazom električne struje. T > Tn . koji se nazivaju još i pirometri na djelimično zračenje.5. Dakle filter je nepropustan za sve valne dužine vidljivog spektra osim za dio u područiju crvene boje. Ova valna dužina je već prilično daleko od valne dužine na koju je oko maksimalno osjetljivo. Princip rada optičkog pirometra – šematski prikaz Instrument se sastoji od cijevi sa dvije konveksnog sočiva. ali se uporedna mjerenja još mogu vršiti i to s tačnošću od ± 0. Optički pirometri Sa ovim pirometrima. poželjno je da ta izdvojena valna dužina bude bliže crvenom dijelu spektra. i sama struja je mjerni signal. Kroz sočivo prolazi elektromagnetno zračenje sa mjerenog objekta i žarne niti. Moguće su tri situacije: a) b) c) T < Tn . U tom slučaju intenzitet zračenja na valnoj dužini crvene boje jednak je: I (λ0 . žarne niti i filtera crvene boje. Mjerenje se vrši na taj način da se intenzitet izdvojenog dijela spektra upore uje s intenzitetom svjetlosti jednog baždarenog izvora svjetla. Elektromagnetno zračenje prolazi kroz prvo sočivo. Ta tačka je ujedno i fokus drugog sočiva.2. T ≅ Tn .T ) za valnu dužinu λ0 . Mjeritelj posmatra istovremeno sliku površine tijela i žarne niti. Mjerni signal Tn se očita sa instrumenta kada se izjednači sjaj površine objekta i referentne niti instrumenta. izdvojenog iz cijelog spektra toplotnog zračenja. Da bi instrument mogao obuhvatiti i niže temperature.Tn ) = ε (λ0 ) ⋅ I (λ0 .

ali za mjereni objekt treba uzeti vrijednost monohromatskog faktora emisije. Struja ili napon za zagrijavanje niti.6. i nakon toga ako se logaritmira izraz. Slika 6. dok se ne izjednači sa intenzitetom svjetlosti izvora.1. T Tn C2 Postoje dvije osnovne izvedbe koje omogućavaju pore enje intenziteta zračenja. mogu biti mjerilo temperature. Zanemare li se vrijednost konstante u odnosu na mnogo veću vrijednost eksponencijalne funkcije. Drugom metodom se prigušuje intenzitet zračenja izvora i upore uje s konstantnim intenzitetom svijetlosti niti.7.Koeficijent emisije referentne niti ima vrijednost 1. ispravno podešavanje intenziteta svijetlosti optičkog pirometra: a) struja struja koja prolazi kroz nit je preslaba T>Tn. Prva metoda je da se zagrijavanje niti može podešavati. a) b) c) Slika 6. = 2  λC ⋅2T   λ C⋅T  λ 5 ⋅  ε 0 − 1 λ 5 ⋅  ε 0 n − 1 o o         Dijeljenjem obje strane sa istim faktorima dobije se:  ε (λ 0 ) ⋅  ε   C2 λ 0 ⋅T n  − 1 = ε   C2 λ 0 ⋅T − 1. Izvedbe optičkih pirometara Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 24 . Ovdje se posebni zahtjevi postavljaju na nit i optiku. b) ispravno podešeno pri čemu se ne može razlikovati svijetlost niti od svjetlosti posmatrane površine c) na prejakoj struji nit je svijetlija od pozadine T<Tn. dobija se konačna formulu za izračunavanje temperature objekta T za izmjerenu vrijednost temperature niti Tn : λ 1 1 = + 0 ⋅ ln (ε (λ 0 )) . U gornji izraz uvrstimo Planckove formule navedene u dijelu o elektromagnetnom zračenju (5. a isto tako i položaj na klizaču potenciometra. jer se moraju izbjeći razni efekti refleksije i savijanja svjetla. Elektromagnetno zračenje): ε (λ 0 ) ⋅ C1 C1 .

pirometri se primjenjuju uspješno pri mjerenju vrlo visokih temperatura. Nekada je potrebno mjeriti temperaturu nekih agresivnih medija. Pri mjerenju temperature detektor kontaktnih termometra mora doći u dodir sa mjernim medijem. ukupnog zračenja) iznosila 50° na temperaturi od 1700° ona je kod pirometara s lećama iznosi 40° a kod fotoelektričkih pirometara samo 15° C. osim od vrste materijala. Pirometri na boje rade najčešće s bikromatski obojenim klinom. Položaj bikromatskog klina je mjerilo za temperaturu. a teško je realizovati prenos toplote sa rotirajućih dijelova strojeva na detektor kontaktnih termometra. Ovi instrumenti se primjenjuju pri temperaturama od 1000° do C 2000° C. Primjenom staklenih sočiva eliminiraju se sve valne dužine veće od oko 2.2. Neki tipovi pirometra ne koriste čitav spektar toplotnog zračenja.2. odnos intenziteta zračenja odabranih frekvencija ostaje nepromijenjen. Kada se intenzitet zračenja crnog ili sivog tijela oslabi za neki proporcionalni koeficijent. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 25 . Oni imaju i nekoliko nedostataka. pri čemu kontakt nije poželjan. Unutar cijelog spektra toplotnog zračenja crnog tijela odnos energije zračenja izme u dvije uske spektralne oblasti (npr. gdje detektor iz bilo kojeg razloga ne može ili ne smije dodirivati mjerni medij. U tom slučaju. u praksi se primjenjuje još jedna metoda. Na nižim temperaturama svakako su pouzdanije razne vrste kontaktnih termometara. Zaključak Radijacijski termometri svojim područjem primjene odlično nadopunjuju termometre. zavisi i od kvalitete površine izvora toplotnog zračenja. koji uglavnom proizlaze iz činjenice da emisioni koeficijent varira u vrlo širokom rasponu i da. Ako je greška zbog apsorpcije kod pirometara s ogledalom (pirometar na principu C. toplotno zračenje ostavlja mogućnost za mjerenje. C. kojom temperaturu utvr ujemo tako da odre ujemo odnos izme u dvije oblasti spektra.6. a ne koriste ni ukupnu energiju koja je proporcionalna četvrtom stepenu apsolutne temperature. Me utim. Otklanjanje utjecaja apsorpcije postiže se na taj način da se spektralna osjetljivost fotoćelije smanji u onim oblastima spektra u kojima se utjecaj apsorpcije može mjeriti.2. 6. to ne vrijedi samo za vrlo visoke temperature. crvena i zelena) jednoznačna je funkcija temperature. odnosno mjerenje je nezavisno od stepena prigušenja.5µm. C. Svjetlost filtriranog zračenja upore uje se sa svjetlošću jedne referentne sijalice. 6. a fotoelektrički pirometri eliminiraju još veću oblast. Piroimetar na boje Pored spomenutih metoda utvr ivanja temperature mjerenjem energije i intenziteta zračenja.3. koju vrše CO2 i vodena para upotrebljavaju se fotoelektrički pirometri. Kao detektor kod ovih pirometara služi fotoćelija. U nekim slučajevima to je neriješiv problem. Za razliku od ostalih termometara.3. Fotoelektrički pirometri Da bi se izbjegli štetni utjecaji apsorpcije toplotnog zračenja.

Kod metala naelektrisanje se prenosi kretanjem elektrona što dovodi do povećana temperature. Provodnici i poluprovodnici imaju različit mehanizam prenosa naelektrisanja u materijalu. pri čemu se povećava električni otpor zbog intenzivnijeg raspršenja nosioca naelektrisanja na kristalnoj rešetci.1.β i stepen aproksimacije n odre uju se tako da se postigne maksimalna točnost i pouzdanost aproksimacije.. Najčešće se upotrebljava polinomna aproksimacija: R (T ) = R0 1 + α ⋅ (T − T0 ) + β ⋅ (T − T0 ) + . a njihova primjena. Prikaz promjene relativnog otpora metala i poluprovodnika u temperaturnom području od 200 do 1000 K. počinje tek oko 1940 godine. najčešće 0° a R 0 je referentni otpor na toj C. Slika 7. Povećanjem temperature dolazi da prelaza nosioca naelektrisanja iz nižih energetski nivoa u vodljivi nivo tako da povećanje temperature kod termistora smanjuje električni otpor što je i prikazano na sliici 7. pod nazivom termistori. pa se zbog toga koriste aproksimacije sa parametrima procijenjenim metodom najmanjih kvadrata. Zavisnost električnog otpora provodnika od temperature teško je teoretski izvesti sa dovoljnom tačnošću za široki mjerni opseg.1. Poluvodički ili termistorski termometri 7..7. Poluprovodnici sa stabilnijim karakteristikama dobiveni su znatno kasnije.1. Parametri α . + (T − T0 ) [ 2 n ] Pri čemu je T0 referentna temperatura. 1835 godine. Princip rada Uticaj temperature na električki otpor poluprovodnika poznat je još od Faradejevih eksperimenata sa srebrnim sulfidom. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 26 . temperaturi. Kod poluprovodnika prenos naelektrisanja je limitiran brojem nosilaca naelektrisanja.

gdje je: R – otpor termistora. T – apsolutna temperatura termistora. U području oko sobne temperature taj koeficijent varira od 1 do 5% po jednom stepenu Celzijusa. Ovako velika odstupanja stvaraju niz poteškoća u primjeni termistora. 7. pojedinih termistora od nominalne vrijednosti iznosi ± 20%. Pri -60° vrijednost temperaturnog koeficijenta je dvostruka. a pri 150° C C smanjuje se na polovinu. a naročito u njihovim serijskim i paralelnim spojevima. Izvedba termistora Slika 7. konstantan za dati termistor. Radi čvrstoće izvedbe.Zavisnost otpora termistora od temperature može se izraziti eksponencijalnom jednačinom: R (T ) = R 0 ⋅ e 1 1 B − T T 0      . a električki kontakt se ostvaruje pomoću provodnika učvršćenih na različite načine za tu podlogu. Svi termistori koji se koriste u praksi imaju negativan temperaturni koeficijent.2%. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 27 . taj materijal se nanosi u vrlo tankim slojevima na keramičku podlogu. Nominalna vrijednost otpora termistora mjeri se na 20° Dopušteno odstupanje otpora C.2. B – koeficijent C. Temperaturni koeficijent za pojedine proizvodne serije termistora istoga tipa može iznositi do ±0. Prikaz uobičajnih izvedbi termistora Poluprovodnički elementi materijal za termistore obično se sastoji od oksida nekog metala ili mješavine tih oksida. Raspon nominalnih otpora termistora kreće se u granicama od 1 kΩ do 1000kΩ.2. R 0 – otpor datog termistora na 20° Tipična vrijednost otpora R 0 je 3 – 20 kΩ na temperaturi od 300 K.

3. kao što su: kuglice. Me u glavne osobine termistora ubrajaju se: − veliki otpor. Slika 7. prikazana je zavisnost promjene otpora od vremena trajanja izlaganja termistora pri temperaturi od 105° Ako termistor izložimo konstantnoj temperaturi. Kriva 2 se odnosi na oksid mangan .kobalt Na slici 7. selenida i oksida kao što su Mg. Pri proizvodnji termistora koriste se mješavine sulfida. Izvedbe i oblici termistora Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 28 . Temperaturno područije primjene termistora ograničeno je raznim fizikalnim pojavama. što je temperatura kojoj je termistor izložen viša. Ni.3. Jedan od velikih nedostataka termistora jest njihova nestabilnost odnosa temperatura – otpor. − mala jačina struje (manja opterećenja). Kriva 1 prikazuje promjenu specifičnog otpora termistora izra enog od oksida mangan-nikla. Termistori se odlikuju posebnim karakekteristikama tako da su naročito prikladni za mjerenja gdje je potrebno postići vrlo male vremenske konstante i veliku osjetljivost mjernog signala. Taj odnos se s vremenom mijenja. štapići. I < 10 µA. Termistori se zaštićuju na različite načine.01° C. C. to brže. njegov će se otpor za godinu dana povećati prosječno za oko 1%. − velika osjetljivost mjernog signala. pločice itd.3. Osjetljivost mjernog signala termistora je vrlo velika. − mala vremenska konstanata (postoje izvedbe sa τ ≈ 1 ms). Uobičajena vrijednost iznosi od 1 pa do 500 Ω/K na temperaturi od 0° C. Ono obično iznosi od 100° do 400° C C.Dimenzije termistora su vrlo male. Ove mješavine se presaju u različite oblike. Cu. Fe itd. Slika 7. a često se stavljaju u staklene obloge i drže pod vakuumom. − nelinearna funkcija. − reproduktivnost temperature ±0. u zavisnosti od vremena upotrebe. Co.

a brzina reakcije je funkcija koncentracije.7. Primjena termistora Budući da se kod termistora radi o promjeni otpora s temperaturom. Za specijalne svrhe se grade termistori s brzinom odziva od nekoliko milisekundi do jedne sekunde. Uglavnom se koriste enzimi oksidaze kojima se oksidiraju pojedine komponenete. odnosno temperatura koristi kao mjerni signal koncentracije. Brzina odziva termistorskih termometara. Osjetljivost mjerenja pomoću termistora vrlo je velika. Termistori se koriste i kao “enzim – termistori" za mjerenje koncentracije produkata tokom fermentacije. Njihove male dimenzije i mali toplotni kapacitet. vrlo je velika. Temperaturno povećanje je proporcionalno brzini enzimske reakcije. te veliki specifični otpor. daju im u ovoj primjeni niz prednosti. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 29 . Termistori se koriste i za termometre sa zračenjem. Primjer primjene termistora u termostatima Enzim – termistor sastoji se od poroznog zrna na koji je vezan enzim koji katalizira specifičnu reakciju koja služi za dobivanje mjernog signala.3. jer termistori imaju velik temperaturni koeficijent. njihova jednostavna konstrukcija i velik specifični otpor znatno olakšavaju mjerenje temperature u mnogim slučajevima gdje se to s drugim metodama može vrlo teško provesti.4. Slika 7. odre ena sa Michaelis – Mentenovim kinetičkim modelom. kao što je već rečeno. Enzim je vezan u porama poroznog zrna i tijekom oksidacije se osloba a toplota zbog koje dolazi do rasta temperature u središtu zrna u odnosu na okolinu. na mjerenje temperature mogu se primijeniti iste metode kao i pri otporničkim termometrima. U središtu se nalazi osjetljivi termistor tako da se otpor termistora. Male dimenzije termistora.

ba/nastava/file. http://www.php/1/Materijali_u_elektrotehnici/poluvodicki_materijali.hr/zav_katd_sluz/zvd_teh_term_energ/obv/INFRACRVENA%20TERMO GRAFIJA_VJEZBE_FSB.pps.fsb.hr/termolab/nastava/Kulturna%20bastina_Boras_1.pdf. Mašinski fakultet Sarajevo Mjerenje temperature u industriji 30 . Niš.ac. http://www.pdf.pbf.yu/~manojlo. Internet www. Zagreb.fsb.hr/termolab/nastava.hr/termolab/nastava/Infracrvena%20termografija_Vjezbe_FSB_Boras. Mjerenje temperature u industriji.fsb.ppt.chem. 1980. www.pdf. http://helix.bg.riteh. Miroslav pavlović.fe. 1966.hr/termolab/nastava/IC%20prezentacija_FSB. http://www.fsb. www.php?option=displaypage&Itemid=211&op=page&PHPSES SID=b432fb6c2a114c33c4e55771e8080252. http://www.com/index. http://www.Literatura Knjige Filip Čorlukić.untz.reotemp. Opšta razmatranja o mernim sistemima i instrumentima.hr/labmra.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->