VI[E INFORMACIJA NA 15.

STRANI

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 13. 8. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.855

Potvr|eno da Bruxelles sprema novi pristup za BiH

Deblokada puta ka

Europskoj uniji
3. str.

Ministar odbrane Davno najavljuje izgubljen spor
5. strana

Monika Miji}

Danci }e testirati pripadnike OSBiH
2. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Ministar odbrane BiH najavljuje
Jedinica OSBiH bi mogla biti upu}ena u misiju ISAF u oktobru

2

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Komisija Vlade FBiH i organizatori otpora

Spisak ilegalaca
do izbora?!
Nezvani~no, komisija Vlade FBiH skoro je pa sastavila spisak organizatora otpora agresoru na BiH. U toku je, obja{njeno nam je, revizija dokumenata koje su osobe {to pretendiraju na takav status, dostavile. I, kako saznajemo, dio njih }e biti brisan sa spiska budu}i ne ispunjavaju uvjet kojim se zahtijeva da je organizator otpora u kontinuitetu proveo rat u BiH.

Nezvani~no, spisak je skoro pa gotov! Zvani~no, nema ni "s" od spiska I ~lanovi na top-listi

Danci }e testirati pripadnike OSBiH
Certificiranje pje{adijske jedinice OSBiH, koja }e u Afganistan, obavi}e danske borbene grupe
Pripadnici danskih oru`anih snaga, u ~ijem sastavu }e se u Afganistanu nalaziti i na{a pje{adijska jedinica, do}i }e u septembru u Bosnu i Hercegovinu kako bi izvr{ili certificiranje vojnika i oficira OSBiH koji }e biti upu}eni u misiju ISAF. Od ministra odbrane BiH Selme Cikoti}a ju~er smo doznali da }e oni, poslije vi{emjese~ne obuke, biti podvrgnuti testiranju kako bi, nakon {to dobiju zavr{ni certifikat, mogli biti pridru`eni danskoj borbenoj grupi. Tome }e prethoditi sjednica Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH, koja je planirana za 2. septembar i na kojoj bi trebalo da bude potvr|ena odluka o slanju jedinice OSBiH u Afganistan. Cikoti} veli da nema naznaka da bi neki od klubova delegata to mogao osporiti. Ocjenjuje da }e sve biti ura|eno pravovremeno i da }e BiH uputiti jedinicu u ISAF prema sada{njem planu.

Oba{ka jedni, oba{ka drugi
Zvani~no, a prema tvrdnjama Martina Franj~e{evi}a, ~lana spomenute komisije i pomo}nika ministra za bora~ka pitanja FBiH, komisija spisak organizatora sasvim si gur no ne}e sas ta vi ti do po~etka izbora u BiH. "I pitanje je koliko }e ta pri~a za, nadam se novog ministra, biti interesantna. Najprije, taj je posao osjetljiv, tegoban, a kriteriji na osnovu kojih se organizatori stavljaju na spiskove su prili~no op}eni ti, fle ksi bil ni. Ne znam to~no koliko je sastanaka komi si ja u pu nom sas ta vu odr`ala, ali znam je da dogovoreno da ~lanovi komisije Bo{njaci rade svoj, a Hrvati svoj spisak. Nemam informacije o tomu u kojoj je fazi sastavljanje spiskova. Ali znam da je bo{nja~ki dio komisije imao nekoliko sastanaka i, sude}i po onome {to sam ~uo, nisu ni blizu gotovog spiska organizatora otpora", tvrdi Franj~e{evi}.

Trebamo pomo} NATO-a
Tokom julskog sastanka u Bruxellesu sa ~elnicima NATO-a, Cikoti} je kao ~lan dr`avne delegacije, koju je predvodio ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj, zatra`io pomo} od Sjevernoatlantskogsaveza kako bi vojna imovina bila uknji`ena na MOBiH. Tim povodom saop{tenjem se nedavno oglasio generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. - U ovome i daljevidimzna~aj me|unarodnezajednice. Posebno potenciram ulogu Sjevernoatlantskog saveza u odnosu na pitanja vezana za NATO, zato {to mi nemamo u okviru unutra{njihkapacitetamehanizme deblokade. Kada se neka odluka ne mo`edonijeti, u BiH ne postojipojedina~notijelokoje se mo`esmatratiodgovornim zbog toga. Iz tih razloga sam tra`io da NATO, sve dok se ne izvr{i transformacija tog stanja, ima aktivnijupoziciju i osigura napredak unutar dr`ave BiH na putu prema punopravnom ~lanstvu, jer je to u velikojmjeri i u njegovominteresu, rekao je Cikoti}. klju~uje mogu}nost da to bude u~injeno u septembru, kada je krajnji rok, ukoliko se `eli u ovoj godini zapo~eti sa realizacijom MAP-a. Ipak, pritom zadr`ava zna~ajnu rezervu.

Ba{i} i Hebib: Na spiskovima koje }e i potpisati

Provjera sposobnosti
- Sa danskom borbenom grupom }e se precizirati vrijeme slanja jedinice, ali mislim da }e to biti u toku oktobra. Mo`e se desiti da to bude i u novembru, ali je vjerovatnije u oktobru, rekao je on. Tokom certificiranja bi}e provjerene sve mentalne, fizi~ke, takti~ke i tehni~ke sposobnosti, kao i kompletnost i opremljenost jedinice da bi ona mogla biti upu}ena u misiju. Taj posao }e trajati nekoliko dana. Ministar Cikoti} podsje}a da Bosna i Hercegovina nije bez iskustva u obuci vojnika i oficira za u~e{}e u me|unarodnim operacijama, poput ove u Afganistanu i Iraku. - Mi smo prolazili sve te faze. Imamo iskusne instruktore i kontrolore. Siguran sam da je na{a jedinica na nivou veoma visokih standarda i da }e pro}i zavr{nu provjeru, kazao je Cikoti}. Stvari druga~ije stoje sa ispunjavanjem uslova za po~etak primjene prvog godi{njeg nacionalnog plana iz MAP-a. Na sastanku ministara zemalja ~lanica NATO-a u aprilu u Tallinnu, BiH je primljena u Akcioni plan za ~lanstvo, uz uslov da 69 lokacija sa perspektivnom nepokretnom vojnom imovinom u oba entiteta knji`i na dr`avu. Cikoti} ne is-

Helem, broj organizatora otpora agresiji na BiH ne bi trebalo da je ve}i od 500 (380 Bo{njaka, 120 Hrvata, op. a). O tome koliko je posao sastavljanja spiskova ove vrste tegoban, govori i podatak da je i rahmetli Alija Izetbegovi} svojevremeno nalo`io formiranje sli~ne komisije sa istim zadatkom. Broj organizatora otpora, u vrijeme kad je komisija radila, narastao je na oko pet hiljada. I rad komisije je zaustavljen. I nedavni poku{aji nekolicine bora~kih udru`enja, "pode blja nih" po li ti~ari ma iz SDA, glede istog posla nisu dali kona~ne rezultate. Na njihovim spiskovima obrela su se bra}a i amid`i}i onih koji su sastavljali spiskove, potom politi~ari poput Sulejmana Tihi}a, predsjednika

SDA, Izeta Izetbegovi}a, brata Alijinog...

Moja lista, moj potpis
Zanimljivo je primijetiti kako }e ~lanovi Vladine komisije, koja ima zada}u sastaviti spisak organizatora otpora, na koncu i sami biti na tom spisku. [ta vi{e, potpisat }e ih! Tu se ponajprije misli na Omera Ba{i}a, predsjednika komisije, potom Avdu Hebiba, predsjednika Patriotske lige BiH, D`evada Mla}u, ratnog na~elnika Bugojna i ~lana PLBiH, Emina [vraki}a, osniva~a i predsjednika Zelenih beretki, Senahida Memi}a, jednog od logisti~ara ARBiH, Abdurahmana [e~i}a, Irfana Ljevakovi}a, te Peru Zeleniku i Marina Topi}a.
A. BE^IROVI]

U interesu svih
- MAP je u interesu svih naroda, svih pojedina~no dr`avljana BiH i svih politi~kih partija. Nema napretka jedne cjeline bez napretka dr`ave u cjelini. Me|utim, partijski lideri u ovom trenutku daleko vi{e vode ra~una o tome kako }e pro}i na izborima, nego kako }e dr`ava pro}i u odnosu na NATO. Bez obzira na to {to nemam znakove da je rje{enje na putu, iz svoje pozicije radim sve, ukoliko se nekim ~udom ta odluka donese, da je odmah primijenimo i steknemo uslove da apliciramo taj prvi godi{nji nacionalni plan MAPa, izjavio je on.
Dl. OMERAGI]

V I J E S T I

Vlada FBiH o slu~aju \oki}

Neta~an medijski izlet Monike Miji}
PovodommedijskihistupazastupniceVije}aministara BiH predEvropskimsudomza ljudskapravaMonikeMiji}, uredVladeFBiH za zastupanje i saradnju pred Ustavnim sudom BiH reagirao je ju~er saop}enjem. Iznena|eni smo neprimjerenimna~inom medijskogeksponiranjazastupniceVije}aministara i izno{enjem neta~nihpodataka o saradnji zastupnice sa organima FBiH u predmetu Branimir \oki} protiv BiH, u kojem je Evropski sud za ljudska prava donio presudu na {tetuFederacije. Iako u korespondenciji s organima Vlade FBiH zastupnica izra`avazahvalnostzbogdostavljanjapravnih argumenata i dokumentacije koji su valjani za sa~injavanje zahtjeva za preispitivanje predmetne presude, u medijskim istupima ona iznosi dijametralan stav, stoji u saop}enju. Dodaje se da zastupnica u svom nepotrebnom medijskom izletu zaboravlja ~injenicu da je organimafederalneVlade za sa~injavanjeprijedlogazahtjeva za preispitivanjepredmetne presude i prikupljanje obilne dokumentacije trebalo tek ne{to vi{e vremena od onogpotrebnogUreduzastupnikaVije}aministara za prevo|enje presude i njeno proslje|ivanje organima FBiH. Bitno je ista}i da Vlada FBiH raspola`e institucijama koje u svom radu imaju mnogo du`i kontakt s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i praksom Evropskog suda od zastupnice koja zanemaruje ~injenicu da bi ishod u predmetu Branimira \oki}a vjerovatno bio druga~iji da je poslu{ala savjet tih institucija i u svom izja{njenju iz 2007. istakla odgovaraju}e prigovore. Zbog vo|enja predmeta na ovakav na~in i poku{aja umanjenja sopstvene odgovornosti, ured smatra da Vlada FBiH treba da razmotri na~in budu}e saradnje s uredom zastupnika Vije}a ministara, te poduzme aktivnosti kako bi se organima Vlade FBiH omogu}ilo zna~ajnije u~e{}e u zastupanju u predmetima Evropskog suda u kojima se brani interes Federacije, navedeno je u saop}enju, koje je potpisala direktorica ureda Vlade FBiH za zastupanje i saradnju pred Ustavnim sudom BiH Meliha Mujezinovi} - Katana.

OSLOBO\ENJE petak, 13. august 2010. godine

U @I@I

3

Potvr|eno da Bruxelles sprema novi pristup za BiH

Deblokada puta ka

Europskoj uniji
Europska komisija u Bruxellesu radi na inoviranom pristupu ka Bosni i Hercegovini koji ima za cilj ja~anje uloge Delegacije EU u na{oj zemlji, odnosno uspostavu ve}eg diplomatskog statusa {efa te delegacije. Ovo je ju~er za Oslobo|enje potvrdio Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za europske integracije Parlamentarne skup{tine BiH. On je istakaokako je ~injenica da je dosada{njeuslovljavanjeaplikacije za kandidacijski status BiH za ~lanstvo u EU sa sudbinom Ureda visokogpredstavnika (OHR) i realizacijomuslova i ciljeva5+2 proizvelo blokadu na putu ka EU.

Europska komisija radi na inoviranom pristupu ka BiH koji ima za cilj ja~anje uloge Delegacije EU u na{oj zemlji, odnosno uspostavu ve}eg diplomatskog statusa {efa te delegacije. Plan predvi|a i da BiH mo`e predati aplikaciju za kandidacijski status u EU, {to je predvi|eno do kraja godine, bez ispunjavanja uslova i ciljeva 5+2

Vaneckere: Julski razgovori

Britanija, Portugal, V4…
BiH za dono{enje nove politike, koja }e osigurati nastavak puta ka EU, u`iva podr{ku - kako saznajemo - Velike Britanije, Kraljevine [panjolske i Portugala, te "novoprimljenih" dr`ava ~lanica EU - ^e{ke, Ma|arske, Poljske, Slova~ke (Vi{egradske ~etvorke) Bugarske, Rumunije, Slovenije, Litvanije, Letonije, Estonije, Malte i Kipra. Republika Francuska pru`a "umjerenu podr{ku" novom planu za BiH. di{nji izvje{taj o napretku na{e zemlje na putu ka EU i strategiju pro{irenja EU. Informaciju o tome da Europska komisija u toku septembra, a najkasnije u oktobru planira definirati novu vanjsku politiku EU prema BiH kojom je planirano da se oja~a uloga specijalnog predstavnika EU u na{oj zemlji i odvajanje te od pozicije visokog predstavnika za BiH ~ime }e se stvoriti uslov da BiH do kraja ove godine preda aplikaciju za kandidacijski status u EU bez prethodnog ispunjavanja uslova i ciljeva 5+2, u srijedu je ekskluzivno za Oslobo|enje saop}io ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj. mijeva funkcionalniju politiku EU prema BiH kako na{a zemlja ne bi zaostajala na europskom putu za svojimsusjedima. Radi se o posljednjem vanjskopoliti~kom cilju koji nije ispunjen. Lobiranja u tom smislu su u toku, naglasio je ju~er za Oslobo|enje ministar Alkalaj. On je istakao kako je o novoj vanjskojpolitici EU prema BiH polovinom jula u Bruxellesu razgovarao i sa ministrom vanjskih poslova Kraljevine Belgije i zemlje predsjedavaju}e EU Stevenom Vanackerom. "Kontinuirani dijalog" o istom, kako je naveo ministar vanjskih poslova BiH, traje i sa europskom komesarkom za vanjske poslove Catherine Ashton kao i europskim komesarom za pro{irenje [tefanom Füleom.
Almir TERZI]

Bruxelles: U potrazi za novom strategijom

Sistem blokada
- BiH je neophodan inovirani pristup EU kojim }e se ova blokada otkloniti i omogu}iti ispunjavanje reformskih zadataka i ciljeva definiranih sporazumom, naveo je Genjac. On je istakao kako je ~injenica da je Vije}e ministara EU 26. jula donijelo odluku o produ`enju mandata specijalnog predstavnika EU (EUSR) i visokog predstavnika za BiH u liku Valentina Inzka za jo{ godinu dana. U skladu s tim, Inzko, navodi Genjac, bi i u narednoj godini tako trebao ostati u obje uloge.

NOVEMBAR BiH }e mnogo jasniju sliku, kada je u pitanju aplikacija za kandidacijski status u EU i uop}e, imati u novembru kada }e Europska komisija obznaniti godi{nji izvje{taj o napretku na{e zemlje na putu ka EU i strategiju pro{irenja EU

- Da li }e se u novim rje{enjima utvrditi i novi pristup, odnosno da li }e u tom smislu odmah do}i i do razdvajanja uloga visokog i specijalnog predstavnika EU jo{ nema kona~nih informacija, jer je definiranje u toku. No, pojedine diplomate EU su za fleksibilniji pristup, naglasio je Genjac. Predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za europske integracije Parlamentarne skup{tine BiH ocjenjuje kako }e BiH mnogo jasniju sliku, kada je u pitanju aplikacija za kandidacijski status u EU i uop}e, imati u novembru kada }e Europska komisija obznaniti go-

Europski razgovori
- Radi se o realnom i stvarnom stanju. Op}e okolnosti u dr`avi nala`u takvo ne{to. Plan podrazu-

Predsjedni{tvo BiH

BiH - EUFOR

Bocan - Har~enko

Banja Luka

Silajd`i} u @ivinicama
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Haris Silajd`i} ju~er je u @ivinicama prisustvovao obilje`avanju Me|unarodnog dana mladih, koje su organizovali mladi Stranke za BiH iz ovog grada. Silajd`i} je tokom boravka u @ivinicama posjetio Udru`enje djece sa posebnim potrebama "Vrati mi osmijeh", a zatim je polo`io cvije}e na spomen-obilje`je poginulim borcima i {ehidima. Nakon toga, predsjedavaju}i Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Haris Silajd`i} prisustvovao je centralnoj manifestaciji povodom Svjetskog dana mladih. A. [e

Povratak {vedskog kontingenta
[vedski ambasador u BiH Bosse Hedberg prisustvovao je ju~e ceremoniji podizanja {vedskezastave u baziButmir u Sarajevu. Ceremonijom je ozna~en povratak {vedskog kontingenta koji je svoje prethodno u~e{}e u misiji EUFOR-a okon~ao u aprilu 2008. [vedski pripadnici u~estvuju u novoosnovanom Odjelu za osposobljavanje i obuku, koji ima za cilj daljnji razvoj Oru`anih snaga BiH. Time je ukupanbrojzemalja~ijetrupe u~estvuju u misiji EUFOR-a pove}an na 27, sa oko 2.000 vojnika u zonioperacija. Dolazak{vedskihsnaganagla{avaposve}enost Evropske unije Bosni i Hercegovini.

Odvojiti Ustav od terorizma
Ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan - Har~enko izjavio je da su institucije i rukovodstvo RS-a ozbiljni i efikasni u borbi protiv terorizma. "U tom pogledu institucije RS-a uspje{no sara|uju sa institucijama BiH i zala`u se za spre~avanje terorizma. Rusija potpuno razumije ozbiljnost problema terorizma u svijetu, jer se suo~avamo sa takvom vrstom tereta", rekao je Bocan - Har~enko za Srnu, reaguju}i na godi{nji izvje{taj State Departmenta. Dodao je da je nepotrebno povezivanje borbe protiv terorizma sa ustavnom reformom u BiH, jer su to "dva odvojena pitanja".

Poziv mladima na izbore
U okviru projekta "Prvi nam je put - mladi posmatraju izbore 2010" ju~er je u Banjoj Luci otvoren info-{tand na kojem su u~enici srednjih {kola dijelili letke da bi animirali mlade da iza|u na izbore. Svrha projekta su promocija i podsticaj mladih na aktivnije u~e{}e u dru{tvenim, ekonomskim i politi~kim procesima kroz gra|anski anga`man, samoorganizovanje, umre`avanje i zalaganje za odgovornu i otvorenu vlast koja }e raditi u njihovom i interesu svih gra|ana, rekla je za Srnu menad`erica za razvoj udru`enja Demokratija-organizovanjenapredak iz Prijedora Emili Rihani.

4

DOGA\AJI

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ko je kriv za ugro`ena prava bh. radnika u Sloveniji?

Ja ve} deset godina nastupam besplatno

S nedavnih protesta u Sarajevu: Obespravljeni i prevareni

Dr`ava ne brine o svojim gra|anima
BiH je sa Slovenijom potpisala sporazum {tetan po bh. dr`avljane, a sada nema volje da se dalja {teta sprije~i, iako je Slovenija izrazila spremnost na to
Dr`avljani Bosne i Hercegovine, radno anga`ovani u Sloveniji, nedavno su protestovali ispred Ureda visokog predstavnika u Sarajevu, tra`e}i od te me|unarodne institucije da za{titi njihova prava. Tom prilikom radnici su istakli mno{tvo problema koje imaju na radu u Sloveniji, po~ev{i od toga da nisu dovoljno pla}eni za te{ke poslove koje obavljaju, nemaju osiguranje, ne primaju naknade nakon {to ostanu bez posla... dr`avljani na radu u Sloveniji i to oni koji imaju stalno prebivali{te u toj zemlji. Takvih je tek oko dvadeset posto od ukupno 45 hiljada bh. radnika u Slo ve ni ji. Os ta li bh. dr`avljani, nakon {to ostanu bez posla u Sloveniji, nemaju pravo na bilo kakvu pomo}. Zbog~ega je Bosna i Hercegovina2007. pristalapotpisatisporazumkojidiskriminira dio njezinihdr`avljana? Sari}smatra da je ovako{tetansporazumpotpisan jer u grupikoja je sudjelovala u njegovoj pripremi nije bilo stru~njaka i predstavnika iz oblasti rada i zapo{ljavanja. Kako smo ve} spomenuli, da bi se sprije~ila dalja {teta, Agencija za rad i zapo{ljavanje je u vi{e navrata inicirala izmjene ~lana 5. Sporazuma, prvi put je to u~injeno jo{ prije nekoliko godina. No, procedura izmjena do danas nije okon~ana. Agencija je predlo`ila da se ~lan 5. izmijeni tako da se njime zagarantuje pravo na naknadu svakom bh. dr`avljaninu koji u Sloveniji ostane bez posla. Slovena~ka strana je prihvatila taj prijedlog, istovremeno predla`u}i izmjenu ~lan 12. Sporazuma, na na~in da bh, odnosno slovenski dr`avljani,
Foto: Senad GUBELI]

Rade [erbed`ija

glumac

DOBAR

LO[

ZAO

DRAGAN ^AVI]
Predsjednik Demokratske partije ukazao na bahato tro{enje javnih sredstava u Republici Srpskoj, odnosno na ~injenicu da milioni nestaju u d`epovima prijatelja Milorada Dodika.

Ko je kriv
Me|utim, krivci za lo{u situaciju u kojoj se nalaze na{i radnici nisu slovenske, ve} isklju~ivo vlasti Bosne i Hercegovine, kategori~an je Huso Sari}, doju~era{nji direktor Agencije za rad i zapo{ljavanje BiH. On obja{njava kako je Agencija za rad i zapo{ljavanje mnogo puta predlagala izmjenu ~lana 5. Sporazuma o osiguranju, sklopljenog izme|u Slovenije i BiH, koji predvi|a da se bh. radnici, koji ostanu bez zaposlenja u Sloveniji, mogu prijaviti u Zavod za zapo{ljavanje te zemlje i ostvariti pravo na naknadu u visini od oko 480 eura. No, ~lan 5. ka`e da to pravo mo gu os tva ri ti sa mo bh.

IVICA PRSKALO
Nekada{nji gradona~elnik Mostara Prskalo nije i ne}e biti upam}en po dobru me|u sjajnim nekada{njim gradona~elnicima Mostara poput pokojnog Jole Muse, nego po pronevjerama i kriminalu, poput onog u JP Parkovi.

ukoliko rade na teritoriji jedne dr`ave potpisnice, a imaju prebivali{te u drugoj, mogu dobiti primarnu zdravstvenu za{titu na teret nadle`nog nosioca osiguranja u zemlji u kojoj se osiguranje upla}uje. To bi prakti~no zna~ilo da bi bh. dr`avljani na radu u Sloveniji u toj zemlji ostvarivali pravo na primarnu zdravstvenu, a isto pravo bi u BiH ostvarili Slovenci na radu u na{oj zemlji. Kolika bi bila korist od izmjena Sporazuma, najbolje svjedo~i podatak da je bh. dr`avljanima do kraja februara ove godine izdata 38.761 radna dozvola, dok je slovenskim dr`avljanima u BiH izdato tek 80 radnih dozvola.

Procedura u zastoju
No, Ministarstvo civilnih poslova je nadle`no ministarstvo Republike Slovenije obavijestilo da mo`e prihvatiti izmjene ~lana 5. ali ne i izmjene ~lana 12, zbog ~ega je sada ~itava procedura u zastoju. A da su spomenute izmjene Sporazuma usvojene, smatra Sari}, bh. dr`avljani na radu u Sloveniji ne bi imali probleme koje sada imaju, pa stoga ne bi imali potrebe ni da protestuju.
J. FETAHOVI]

JP @ELJEZNICE FBiH
Godine 2009. Javno preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine poslovalo je s gubitkom od {ezdeset jedan i po milion konvertibilnih maraka, skoro 20 posto od tog iznosa oti{lo je na popravke vagona koje su pla}ene drugoj firmi, umjesto da su ra|ene u vlastitim radionicama.

KO[ARKA[KA REPREZENTACIJA BiH
Nakon poraza na gostovanju u Ma|arskoj, reprezentativci Bosne i Hercegovine, izgubili su na doma}em terenu od Velike Britanije. Zbog nekih objektivnih te{ko}a koje ima ova selekcija, ona (jo{) ne zaslu`uje ~ist palac dolje.

VIJEST U OBJEKTIVU Dan mladih
Povodom Svjetskog dana mladih, aktivisti Na{e stranke Novi Grad ju~er su na Otoci dijelili letke "Izbacimo Ne iz svijesti i recimo Da", putem kojih tra`e da se provede reforma obrazovanja i uspostavi volonterizam, da za motivaciju i kvalifikaciju. Da se ka`e "da" uspostavi kriterija za sve, smanjenju kriminala, promovisanju kulturno-historijske ba{tine, kreativne radionice progresivnom razmi{ljanju, slobodi mi{ljenja i djelovanja... Da, za svaki dan koji pripada mladima, a pripadaju svi jer se dru{tvo i gradi za mlade.

VIJEST U

BROJU

tona ugljena iskopao je u jednoj smjeni ru~nim alatom ukrajinski rudar Serhij [em~uk i tako oborio vi{edecenijski rekord Alije Sirotanovi}a.

170

OSLOBO\ENJE petak, 13. august 2010. godine

INTERVJU

5

Monika Miji}, agentica za zastupanje BiH pred Me|unarodnim sudom za ljudska prava u Strasbourgu

Davno izgubljen spor
Da je Federacija BiH jo{ 2006. poslu{ala sugestiju i pokrenula postupak da ospori valjanost \oki}evog ugovora, slu~aj Branimir \oki} pred Evropskim sudom ne bi ni postojao
Razgovarao: Dragan STANOJLOVI]

• Spor u slu~aju Branimir \oki} protiv BiH izgubila je BiH, ali na uzbunu zvoni Federacija. Za{to? - Stranka pred Evropskim sudom mo`e biti isklju~ivo BiH kao dr`ava, ~lanica Vije}a Evrope i me|unarodno pravni subjekt. Tu`ba se, dakle, mo`e podnijeti isklju~ivo protiv BiH, ali uzrok tu`be mo`e potjecati od zakonodavstva i prakse entiteta, distrikta ili pak dr`avnog nivoa. U slu~aju \oki} uzrok utvr|ene povrede jeste zakonodavstvo FBiH i stoga je Vlada tog entiteta odgovorna, odnosno nadle`na za izvr{enje ove presude.

• Ho}e li Federacija bankrotirati zbog gubitka ovog i drugih sporova? - Naravno da ne}e. Cilj i svrha postojanja Vije}a Evrope je za{tita ljudskih prava i podizanje nivoa njihovog po{tivanja, a ne bankrotiranje i uni{tavanje ~lanica. Kada se ova presuda bude generalno izvr{avala, u saradnji s Komitetom ministara VE koji }e to kontrolisati, izna}i }e se modaliteti koji su mogu}i, koji su provodivi i koji ne}e dovesti do kolapsa.

Ratna od{teta
Imamo jo{ te`i primjer u slu~aju ]ori} i drugi protiv BiH, gdje je odgovorna Republika Srpska. Ta presuda odnosi se na neizvr{enje presuda doma}ih sudova kojima je dosu|ivana ratna {teta. Samo u RS-u takvih je devet tisu}a presuda, koje na taj entitet stavljaju teret od 300 miliona maraka, i to bez kamata. Dakle, iako se radi o izuzetno velikom teretu za RS, niko iz Vlade tog entiteta nije reagirao ni pribli`no kao Vlada FBiH i njen premijer. A ovakvih presuda ima i u Federaciji i kada problem budemo rje{avali u RSu, istovremeno }emo ga rje{avati i u Federaciji. Za Evropski sud mi smo jedna dr`ava i kada se utvrdi povreda u odnosu na Federaciju, ta ista povreda se mora ukloniti i u RS-u iako se iz tog entiteta nije `alio niko. • Kakva je veza izme|u ove presude iz Strasbourga i odluke Doma za ljudska prava BiH iz 2001. u istom predmetu?

Premijerove uvrede
• Federalni premijer Mustafa Mujezinovi} ba{ i ne bira rije~i kada govori o Va{em anga`manu u Strasbourgu. ^ak prijeti osnivanjem federalnog ure da za zas tu pa nje pred Me|una ro dnim su dom za ljudska prava... - Zaista sam bila iznena|ena, ~ak i povrije|ena kada sam ~ula premijerovu izjavu, koja je pau{alna i bez ikakvog uvida u spise i cijeli tijek zastupanja. Argumentacija koju smo mi cijeli tijek postupka dobijali od Vlade FBiH bila je tanka i stoga prakti~no neupotrebljiva. Recimo, kada smo prvi put od Vlade tra`ili dokaze, nismo dobili nijedan novi koji aplikant nije prethodno ve} dostavio uz tu`bu Sudu. A Federacija ne mo`e imati svog zastupnika pred Sudom u Strasbourgu jer nije dr`ava. Zato sam i iznena|ena premijerovom izjavom, jer to prakti~no zna~i da BiH treba podijeliti pa da onda svaki nivo vlasti bude dr`ava koja se mo`e pojaviti pred Sudom za ljudska prava.

- Evropski sud sada se pozvao na odluku Doma iz 2001. i pritom citirao dvije odluke gdje je Dom jasno rekao da nije opravdano li{iti osobu imovinskih prava samo na osnovu ~injenice da je ostala slu`iti u stranim vojnim snagama. Tako|er je iznesen izvje{taj OSCE-a u kojem se tvrdi da vojni stanovi nisu bili dodjeljivani socijalnim slu~ajevima, kako je to tvrdila Vlada FBiH, nego visokopozicioniranim du`nosnicima. Nekoliko godina kasnije praksa se promijenila tako da je Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu BiH, koja je nastavila rje{avanje predmeta Doma koji je prestao da postoji, istakla da su osobe koje su ostale slu`iti u stranim vojnim snagama iskazale nelojalnost dr`avi BiH i da je stoga opravdano li{iti ih ovog prava.

Tvrdnje bez dokaza
Takav stav Komisija je iznijela i kada je odlu~ivala o `albi Branimira \oki}a te je stoga ut-

vrdila da u njegovom slu~aju nije do{lo do povrede prava na imovinu jer je iskazao nelojalnost dr`avi. Me|utim, Evropski sud se izme|u dvije razli~ite prakse opredijelio da je ispravna praksa Doma iz 2001, tim prije {to tu`ena strana nije dostavila dokaze da su ti stanovi dodjeljivani socijalnim kategorijama. Mi smo od Vlade FBiH dobili samo statisti~ke podatke, ali za Sud to nije bilo dovoljno. • Je li to odgovor na pitanje za{to je BiH izgubila ovaj spor? - Prvi i glavni razlog za{to je BiH izgubila spor u Strasbourgu je u propustu Vlade FBiH iz 2006. Naime, 8. marta te godine Komisija za ljudska prava pri Ustavnom sudu je odlu~iva la o `al bi Branimira \oki}a koji je tra`io povrat stana u posjed. Zastupnici Vlade FBiH pred Ko mi si jom su poku{ali osporiti va lja nost \oki }evog kupoprodajnog ugovora, ali to nisu uspjeli i Komisija je u svojoj odluci istakla da je taj ug-

ovor aplikanta pravno valjan. U isto vrijeme Komisija je sugerisala Vladi da, ukoliko smatra da njegov ugovor nije pravno valjan, ona, dakle Federacija treba pokrenuti postupak za utvr|ivanje valjanosti tog ugovora. Federacija to nikad nije u~inila. Da jeste, da je pokrenula postupak pred sudom da ospori valjanost ovog ugovora, slu~aj Branimir \oki} pred Evropskim sudom ne bi ni postojao. • O kojem se stvarnom broju ovakvih slu~ajeva radi? - Takvih podataka nemamo. Zato smo tra`ili od Federacije da oni utvrde to~an broj sli~nih slu~ajeva da bismo to iskoristili u zahtjevu za preispitivanje presude, ali tu informaciju nikad nismo dobili.

Obaveza BiH
• Koji su to sli~ni slu~ajevi? - Mora biti rije~ o osobi koja posjeduje pravno valjan ugovor o otkupu stana, zatim o osobi koja nije stekla stanarsko pravo u jednoj od drugih republika, odnosno dr`ava biv{e Jugoslavije i mora biti rije~ o osobi koja dosad nije primila naknadu za taj stan. Kada se jednom ti po da ci pri ku pe, ja sam uvjerena da }e ih biti daleko manje od 12.662, koliki je ukupan broj stanova u stambenom fondu. • Gdje je u ovome RS, po{to je sve vrijeme rije~ samo o Federaciji? - O Federaciji je rije~ zato {to je za utvr|enu povredu u ovom predmetu odgovorna samo ona. Kad ova presuda postane pravosna`na, onda je obaveza BiH da poduzme generalne mjere na cijeloj svojoj teritoriji jer se ta povreda odnosi na sve osobe koje su u sli~noj situaciji. Stoga }emo mi ispitati situaciju i u RS-u da vidimo da li i tamo postoje isti problemi.

TAKORE]I... HVIDRA
Udruga HVIDRA Livno oglasila se saop}enjem za javnost u kojem se navodi kako ova udruga najo{trije protestira protiv napisa objavljenih u Ve~ernjem listu od 11. augusta, a ti~u se spornih uvjerenja o na~inu stradavanja. U tekstu se, kako je istaknuto, navodi da "kod HVO-a po broju spornih uvjerenja prednja~i Livno". Zbog toga iz ove udruge tra`e ispriku svim ratnim vojnim invalidima HVO-a op}ine Livno i svim Livnjacima od uredni{tva Ve~ernjeg lista iz Mostara.

6

DOGA\AJI

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Lokalne vlasti u Rudom protiv NGO-a Luna

Delo`acija zbog aktivnosti

na otkrivanju kriminala?
Od Hidrogradnje ne praviti Krivaju
Predsjednik Sindikata gra|evinarstva i industrije gra|evinskog materijala BiH [aban Kadiri} ju~er je uputio otvoreno pismo premijeru FBiH Mustafi Mujezinovi}u i ministru energije, rudarstva i industrije FBiH Vahidu He}i. U pismu se predla`e zajedni~ki sastanak sa ovim sindikatom, a kojem bi prisustvovali i predstavnici udru`enja gra|evinarstva, dok se za sarajevsku kompaniju Hidrogradnja tra`i posebna i brza reakcija kako se ne bi ponovila Krivaja. "Od Vlade i ministra o~ekujemo konkretne mjere da se stanje u Hidrogradnji sanira i pomogne njen opstanak u obimu tr`i{ta, a radnicima omogu}i isplata pla}a i doprinosa. O~ekujemo va{u brzu akciju prema menad`mentu. Kada je u pitanju davanje poslova kompanijama van BiH, od vas o~ekujemo da promijenite tenderske kriterije i uvjetujete zapo{ljavanje doma}e radne snage i ugradnju materijala sa na{eg prostora", navodi Kadiri} u pismu.

Aktivisti Centra za odgovornu demokratiju tvrde da je to rezultat njihovih aktivnosti na prikupljanju dokaza o kriminalu lokalnih organa vlasti U sedam godina nikad nisu kasnili sa pla}anjem zakupa
Aktivisti Centra za odgovornu demokratiju Luna iz Rudog nakon sedam godina ko ri {te nja kan ce la rij skog prostora u tamo{njem Centru za kulturu dobili su rje{enje o delo`aciji. Ovakav potez, tvrde u Luni, rezultat je njihovih aktivnosti na prikupljanju dokaza o kriminalu lokalnih organa vlasti. Naime, delo`aciju Lune naredio je direktor Centra za kulturno-prosvjetnu djelatnost Nenad Mr{evi} iako ovaj NVO u proteklih sedam godina nikada nije kasnio sa pla}anjem zakupa. ustaviti rad narodnih kancelarija i onemogu}iti svaki poku{aj da se na jedan legalan i transparentan na~in prati rad lokalnih organa vlasti, ka`e Milovan Kosti}, koordinator projekta narodnih kancelarija u NVO Luna - Rudo.

Tehni~ki razlozi
A da ne{to nije uredu, svjedo~i i podatak da su aktivisti Narodne kancelarije prostor za rad prvo dobili u lokalnom Domu zdravlja, odakle su bukvalno najureni onoga trenutka kada se saznalo kojim aktivnostima }e se baviti. Sumnjivo je i obrazlo`enje direktora Centra za kulturno-prosvjetnu djelatnost, koji u rje{enju o delo`aciji navodi kako se to radi iz ~isto tehni~kih razloga. - Smatram da je "iz tehni~kih razloga" {irok pojam, ne znam {ta }e biti, ali znam da nas odavde mogu jedino sa policijom istjerati. Evo, na {a opre ma jo{ sto ji za klju~ana u kancelarijama u Domu zdravlja, ka`e Kosti}.
A. HAMZI]

Narodne kancelarije
- Ova ustanova i drugim organizacijama izdaje poslovne prostorije, ali samo je nama izdat nalog da moramo iseliti iz Centra za kulturno-prosvjetnu djelatnost, ka`e Svjetlana Vukovi}, direktorica Centra za odgovornu demokratiju Luna – Rudo. Aktivisti Lune tvrde kako je to odgovor SNSD-ove vlasti na pokretanje projekta tzv. Narodnih kancelarija, koje provo-

U Domu kulture vi{e nema mjesta za civilne aktiviste

Sprije~iti nelegalne izgradnje
Gradski odbor SDP-a Mostar oglasio se saop}enjem za javnost u kojem se navodi kako bez promjene vladaju}e strukture u Gradu Mostaru i na vi{im nivoima vlasti ne}e biti sprije~ena nelegalna izgradnja u tom gradu. U saop}enju se navodi kako aktualna vlast SDA - HDZ nema namjeru da bilo {to u spomenutoj oblasti poduzme i da je jedini put prema promjenama smjena vlasti koja }e biti mogu}a za vrijeme izbora ove godine. "SDP }e i dalje javno upozoravati na sve nepravilnosti i nezakonitosti koje uo~i i biti glas gra|ana u Gradskom vije}u Mostara", navodi se u saop}enju.

NAJURENI IZ DOMA Aktivisti Narodne kancelarije prostor za rad prvo su dobili u lokalnom Domu zdravlja, odakle su bukvalno najureni onoga trenutka kada se saznalo kojim aktivnostima }e se baviti
de monitoring-rada lokalnih organa vlasti u Rudom, a malverzacije sa razvojnim fondovima, korupcija, nepotizam, samo su neke od ukorijenjenih pojava u ovoj op}ini, tvrde u Luni. - Ovim se `eli prije svega za-

Zbog sukoba interesa, a nakon pravosna`nosti presude

Selimu Isi}u oduzet

mandat poslanika
Utvr|eno kako kompenzacijske liste osam politi~kih subjekata ne ispunjavaju uslove za ovjeru pa je strankama ostavljen rok od 24 sata da otklone uo~ene nedostatke
Centralna izborna komisija BiH na ju~era{njoj sjednici nakon izvr{enih provjera donijela je odluku o ovjeri podnesenih kandidacijskih listi politi~kih stranaka i koalicija za dodjelu kompenzacijskih mandata. di da ti kao i na re do vnim. Zbog ne us kla|ene spol ne strukture ovjeru nisu dobile kompenzacijske liste BPS-a za Zastupni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH iz FBiH i Zastupni~ki dom Parlamenta FBiH, te a-SDA, SRS dr. Vojislav [e{elj, BOSS, te SRS za Narodnu skup{tinu RS-a, kao i SDUBiH za Zastupni~ki dom Parlamenta FBiH. Na kon pra vo sna`nos ti odluke o nepodobnosti kandidovanja za bilo koju imenovanu, izabranu ili funkciju savjetnika zbog sukoba interesa, CIKBiH je donio odluku o utvr|ivanju prestanka (oduzimanju) mandata Selimu Isi}u, po sla ni ku (SDA) u Skup{tini Hercegova~ko-neretvanskog kantona. Na sjednici CIK-a razmatran je i izvje{taj o podnesenim `albama na odluku te dr`a vne in sti tu ci je od 5. augusta koja se odnosi na odbijanje ukupno 4.850 prijava iz inostranstva za glasanje na op}im izborima zbog nepotpune dokumentacije. CIK-u BiH, kako je navela glasnogovornica Piri}, dostavljeno je ukupno 25 `albi, od ~ega je osam nedozvoljenih, s obzirom na to da su podnesene od osoba koje se ne nalaze na spisku odbijenih za registraciju.

Kri{to otvorila tvornicu
Kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH i predsjednica FBiH Borjana Kri{to ju~er je posjetila poduze}e "Nevisti} Commerce" iz Tomislav-Grada i sve~ano otvorila tvornicu za proizvodnju armaturnih mre`a koju je to preduze}e slu`beno pustilo u rad. U ovu investiciju do sada je ulo`eno oko pet miliona maraka, a sljede}e dvije godine planira se pustiti u rad jo{ jedna linija za proizvodnju mre`a, armira~nica i linija za proizvodnju re{etkastih nosa~a, u koju }e se ulo`iti dodatna dva miliona KM.

Piri}: Pet `albi na razmatranju

Pola struktura
Kako je saop}ila glasnogovornica CIK-a BiH Maksida Piri}, utvr|eno je kako kompenzacijske liste osam politi~kih subjekata ne ispunjavaju uslove za ovjeru pa je strankama ostavljen rok od 24 sata da otklone uo~ene nedostatke. Me|u kompenzacijskim listama koje nisu dobile ovjeru je ona SNSD-a za Zastupni~ki dom Parlamenta FBiH jer na njoj nisu evidentirani isti kan-

Validna dokumentacija
- Za 12 osoba utvr|eno je kako su uz `albu dostavili validnu dokumentaciju te }e na osnovu toga biti upisani u registar - izvod centralnog bira~kog spiska i bit }e im omo-

gu}eno glasanje. Preostalih pet `albi bit }e dostavljene nadle`nom sudu na odlu~ivanje, s obzirom na to da je CIKBiH ostao pri ranijem stavu kako ne ispunjavaju uslove da budu evidentirani kao glasa~i zbog neposjedovanja zadovoljavaju}e dokumentacije, navela je Piri}. CIKBiH, ina~e, 19. augusta trebao bi objaviti broj bira~a upisanih u Centralni bira~ki spisak po izbornim jedinicama.
A. TERZI]

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

DOGA\AJI
Prodao odlikovanja za 14.000 eura
Branimir Glava{ prodao je sva svoja ratna i poslijeratna odlikovanja za 100.000 ku na (oko 14.000 eura), jav lja ju hrvatski mediji. Glava{ je saop{tio da mu se u Drinovcima u BiH obratio njemu nepoznat Hrvat iz Australije koji je, kako je rekao, htio da finansijski pomogne da mu olak{a `ivot u egzilu. Po{to nije htio da primi novac, Glava{ je prihvatio njegovu ponudu da otkupi odlikovanja kojima ga je, kako navodi u saop{tenju, odlikovao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tu|man. Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} je ranije, na pitanje da li }e Glava{u oduzeti odlikovanja nakon {to je pravosna`no osu|en za ratni zlo~in, rekao da }e postupiti prema zakonu kada mu stigne presuda Vrhovnog suda. va{ je po~etkom ovoga tjedna kazao kako ga nitko ne uznemirava.

7

Slu~aj Glava{

Ratni zlo~inac

VIJESTI

na ~ekanju

Izbori u BiH samo {to nisu, a budu}i je Glava{eva popularnost u novootkrivenom zavi~aju golema, HDZ-u ba{ i ne treba da taj Hercegovac od stolje}a sedmog iza re{etaka ode pod hadezeovskim ministrom pravosu|a
Josip VRI^KO

Za{tititi gra|ane Mostara
HSPBiH je pozvao aktualnu vlast u Mostaru i MUP HNK-a da hitno za{tite gra|ana Mostara. Iz ove stranke isti~u da odre|enemjeresigurnostimorajubitiprovedene kako bi "roditelji mogli mirno spavati znaju}i da im djeca {etaju ulicama civiliziranog grada, a ne putevima d`ungle iz koje vrebaju neukrotive zvijeri". - Nedavno premla}ivanje dje~aka posljednji je u nizu mnogobrojnih napada koji se dogodio na mostarskim ulicama. Potrebno je javnoprogovoriti o tome kako u Mostaru djeluju organizovane bande koje napadaju prolaznike na ulici, posebno mlade, nagla{avaju iz HSP-a.

Na dan kada je Vrhovni sud Hrvatske Branimira Glava{a osudio na osam godina zatvora za ratni zlo~in nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine, taj je osje~ki ratni gospodar `ivota i smrti mirno produ`avao bosanskoher ce go va~ke do ku men te. Kako ih je, dakako, `urno sredio, jo{ je br`e skinuo hrvatsku zastavu sa svoje novoizgra|ene vile u Drinovcima, koje je izabrao za mjesto svoga azila nakon {to se naprasno sjetio gena kamenih (hercegova~kih). Hrvatska je za mene samo jedna susjedna dr`ava, poru~uje ovih dana Glava{, dometnuv{i kako ne priznaje ni tamo{nju vlast, niti sudske odluke, tih, veli, nakaradnih i kriminalnih institucije.

Branimir Glava{: Siguran u rezervnoj domovini

Nije ba{ za paradajz
Osu|eni ratni zlo~inac zato, me|utim, priznaje (samo) sud svoje partije HDSSB-a, ~ije }e Predsjedni{tvo idu}ega tjedna u Drinovcima razmatrati slu~aj Glava{, te nekoliko dana kasnije na sjednici Glavnog odbora "negdje u Posavini" donijeti kona~nu odluku {to sa svojim biv{im (?) liderom. Tako je, eto, jedna ionako prili~no `ivopisna Bosna i Hercegovina, uz sve ostalo, postala i mjesto gdje mirno `ive, grade ku}e i pomalo se bave politikom zlikovci osu|eni u prvom susjedstvu. Istina, ima i tamo, i na istoku i na zapadu, i na{ih despe-

radosa, ali oni su makar manji od makova zrna. Glava{ naprosto nije tim koji bi na svojoj novoj adresi gajio pomidore; njegove politi~ke ambicije ne mo`e osujetiti ni pravomo}na sudska presuda. A sude}i po ovotjednim izja va ma Ba ri {e ^ola ka, osje~ki zlo~inac ima razloga da na netom ispra`njeni jarbol u Drinovcima stavi bosanskohercegova~ku zastavu. Bosanskohercegova~ki ministar pravosu|a, naime, tvrdi kako je Glava{ gotovo na kraju podu`ega reda onih koji ~ekaju da odjenu prugasto odijelo i na|e mjesto u nekom od na{ih - ionako prebukiranih - zatvoru. Tako|er, BiH ~eka da nadle`ni sud iz Hrvat ske pro sli je di predmet na{emu Ministarstvu pravosu|a, koje }e slu~aj Gla va{ us tu pi ti mje ro da vnom sudu koji ne}e analizirati dokaze ili provoditi pos-

tupak, ali mora izre}i vlastitu presudu. Razmatraju}i, me|utim, nekoliko scenarija po kojima bi se mogla odvijati vi{egodi{nja trakavica Glava{ na sudu, hrvatski analiti~ari misle kako bi po Hrvatsku najgori ishod bio da bh. Sud zaklju~i da je proces protiv ovoga nekada{njega slavonskoga neprikosnovenika bio politi~ki. No, slijedom onoga {to je medijima kazao na{ ministar pravosu|a, takav je rasplet nemogu}. Najrealnije je zato o~ekivati kako }e cijeli slu~aj jo{ stanovito vrijeme biti zamrznut. Izbori u BiH samo {to nisu, a budu}i je Glava{eva popularnost u novootkrivenom zavi~aju golema, HDZ-u ba{ i ne treba da taj Hercegovac od stolje}a sedmog, iza re{etaka ode pod hadezeovskim ministrom. Uostalom, deklariraju}i svoju lojalnost bosanskohercegova~kom pravosu|u, Gla-

Borcima 193.000 KM
Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona u okviru projekta rje{avanja stambenog pitanja pripadnika bora~kih populacija donijela je odluku da se u ove svrhe iz bud`eta isplati 193.000 KM. Odobrenim sredstvima stambeno }e biti zbrinuto 14 porodica iz Zenice, Kaknja, Olova, Visokog i Te{nja. Radi se o ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, djeci i suprugama {ehida i poginulih boraca.

^olakov zadatak
Budu}i su, pak, u Hrvatskoj izbori idu}e godine, tamo{nja sestrinska stranka bh. HDZ-a strahuje od eventualne odluke svoga biv{ega istaknutog ~lana da se ba{ 2011. preda hrvatskim vlastima. I tako - kao mu~enik - odradi kampanju za HDSSB. Usto, ve} i samo njegovo pojavljivanje u Hrvatskoj dozvalo bi u sje}anje neke doga|aje iz HDZ-ove pro{losti. Nakon ~ega nije te{ko zaklju~iti kako }e ^olak, koji ima neskrivene ambicije da i poslije listopada ostane u istoj fotelji, imati zadatak da jo{ neko vrijeme ostavi Glava{a da u`iva u zemlji pradjedovskoj.

Zapaljena ku}a kandidata DNZ-a
Enveru Dizdarevi}u, kandidatu Demokratske narodne zajednice (DNZ) BiH na predstoje}im izborima za Skup{tinu USK-a, u Bu`imu je zapaljena porodi~na ku}a, ali je zahvaljuju}i brzoj intervenciji gra|ana spasena. Portparol stranke Nermin Puri} izrazio je ogor~enje i zabrinutost ignorantskim odno som vlas ti pre ma pi ta nju ugro`avanja bezbjednosti pripadnika ove stranke, prije svega istra`nih organa i tu`ila{tva. Iz ove stranke podsje}aju da se jo{ ne zna ni ko je zapalio slu`beno vozilo ove stranke 4. jula u Sarajevu ispred prostorija DNZ-a.

Silajd`i} i Gavrankapetanovi} posjetili ambasadora Saleema

BiH `eli pomo}i narodu Pakistana
Razgovarano je o mogu}nosti slanja odre|enih lijekova kao i doktorskih i medicinskih timova koji bi pomogli kolegama
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} i direktor Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu Faris Gavrankapetanovi} posjetili su ju~er ambasadora Islamske Republike Pakistan u na{oj zemlji Jauhara Saleema. Povod posjeti su katastrofalne poplave koje su pogodile Pakistan i ugrozile oko 20 miliona stanovnika te zemlje, od kojih je izme|u {est i osam miliona djece, dok je materijalna {teta neprocjenjiva. Silajd`i} i Gavrankapetanovi} su izrazili sau~e{}e zbog vi{e od 1.600 ljudskih `ivota izgubljenih u poplavama, te su sa ambasadorom Saleemom razgovarali o na~inima pomo}i ugro`enom stanovni{tvu Pakistana. - Iz razgovora s ambasadorom saznali smo da je vi{e od 20 miliona ljudi ugro`eno poplavama, od toga vi{e od sedam miliona djece. Oni prakti~no nemaju gdje spavati, a postoji i ogromna opasnost od {irenja zaraza. Narod Pakistana treba na{u pomo} i mi }emo u~initi sve da im {to prije po{aljemo ono {to im je potrebno, naravno u skladu s na{im mogu}nostima, kazao je Silajd`i}, prenijela je Fena. Ambasador Saleem je za-

Polupana stakla na d`amiji
Gavrankapetanovi} i Silajd`i} u pakistanskoj ambasadi
Foto: A. KAJMOVI]

hvalio za posjetu, te za izraze sau~e{}a i zainteresovanosti za te{ku situaciju koja je zadesila narod Pakistana. Ga vran ka pe ta no vi} je u izjavi za Fenu pojasnio da je razgovarano o mogu}nosti slanja odre|enih lijekova kao

i doktorskih i medicinskih timova koji bi pomogli kolegama u Pakistanu. Predsjedavaju}i Silajd`i} se, prilikom posjete Ambasadi Islamske Republike Pakis tan, upi sao u knji gu `alosti.

Policiji u Gornjem Vakufu/Uskoplju ju~er je prijavljeno da su nepoznate osobe, koje su se nalazile u vozilurenaultplave boje, polupale stakla na novosagra|enoj d`amiji u mjesnoj zajednici @drimci, saznaje Fena. Pripadnici policije su prona{li vozila i uhapsili dvije osobe, koje su priznale da su po~inile ovo djelo. Rije~ je o osobama ~iji su inicijali J. I. iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja i A. K. koji se nalazi na privremenom radu u Austriji, obojica su hrvatske nacionalnosti.

8

CRNA HRONIKA
Slu`benici Prve sarajevske PU prekju~er oko 15.40 sati uhapsili su T. M. (33) zbog sumnje da je po~iniote{kukra|u. On je u starogradskoj Ulici Logavina zate~en u provaljivanju u citroen, vlasni{tvo K. P. iz ^e{ke. U pretresu su kod T. M. na|eni ukradeni predmeti iz automobila i vra}eni vlasniku. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a T. M. je zadr`an u policiji.

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Zate~en u kra|i

Prijavio napada~e

De`urnojslu`biPrvesarajevske PU prekju~er oko 19.40 sati H. N. iz Sarajeva prijavio je da su ga u ugostiteljskom objektu Tunel u UliciBa{~ar{ijafizi~kinapali i povrijedili I. V. i I. E, nakon ~ega su pobjegli. Povrije|enom je ljekarska pomo}ukazana u KC-ubolnice Ko{evo, gdje su ljekari konstatovalite{kepovrede. O doga|aju je obavije{ten tu`ilacKantonalnogtu`ila{tva u Sarajevu, a policija je u potrazi za po~iniocima.

Nestao Vojo Rogan
Trebinjska policija traga za Vojom Roganom (71) iz sela Strupi}i u op{tini Berkovi}i, ~iji je nestanak prije dva dana prijavila porodica. Osim policije, za starcem tragaju pripadnici Civilne za{tite, Lova~kog udru`enja Prepelica i mje{tani.

Pretresi u Kozarskoj Dubici i Novom Gradu

Teretnjak oborio pje{aka
U novosarajevskoj Ulici Zmaja od Bosne prekju~er oko 8.40 sati teretno vozilo ford taunus (846-T-938), kojim je upravljao G. A. (1984) iz Sarajeva, udario je i oborio na kolovoz pje{aka B. H., ro|en 1927. godine. U ovoj saobra}ajnoj nesre}i pje{ak je zadobio te{ke povrede, prelom lijeve nadlaktice, a ljekarska pomo} mu je ukazana u KC-u bolnice Ko{evo.

Policija tra`ila oru`je, saslu{ano pet osoba
Pripadnici MUP-a Republike Srpske priveli su ju~er na saslu{anje na podru~ju Kozarske Dubice i Novog Grada pet osoba koje se dovode u vezu sa vehabijskim pokretom, a zbog sumnje da su neovla{teno posjedovali oru`je. Kako je nezvani~no objavljeno, saslu{ani su Osman Keki}, zvani Abdul Aziz, Ethem Ga{i, Mirsad Crnali}, Hajrudin Dedi} i Samir Blagaj~evi}. Portparol MUP-a RS-a Mirna[ojaje rekla da je policija RSa na {est lokacija u Blagaj-Rijeci, mjestuudaljenom od Novog Grada sedam kilometara, uz magistralni put prema Prijedoru i Urijanskim Brdima koji se nalaze dva kilometra od Novog Grada pretresla nekoliko objekata. Pretresi, koji su po~eli u srijedu kasno nave~er, a okon~ani u ~etvrtak ujutro, obavljeni su po nalogu osnovnih sudova u Prijedoru i Kozarskoj Dubici.

Veza s vehabijskim pokretom? • Gojko Vasi}: Cilj akcije oduzimanje nelegalnog naoru`anja • Nezvani~no: oduzeti gasni pi{tolji, vazdu{ne pu{ke, kompjuteri i zastave El-Mud`ahida

Prijavljen za zlostavljanje `ene
Zrinko Prskalo (44), ro|en u Gornjem Vakufu/Uskoplju, nastanjen u Glamo~u, prijavljen je Centru za socijalni rad u ovom gradu i Kantonalnom tu`ila{tvu u Livnu zbog nasilja u porodici, potvr|eno je za MUP Livanjskog kantona. Portparol Uprave policije kantonalnog MUP-a Ivica Vrdoljak izjavio je za Srnu da je Nevenka Prskalo 10. augusta prijavila policiji da ju je suprug Zrinko najprije verbalno, a zatim i fizi~ki napao u zajedni~kom stanu, u Ulici Jugoslovenske ratne mornarice u Glamo~u. Vrdoljak je potvrdio da su nakon dolaska u stan policajci zlostavljanu `enu odvezli u Dom zdravlja, gdje joj je ukazana ljekarska pomo} i konstatovane lak{e povrede. Prema njegovim rije~ima, protiv nasilnika je podnesena prijava zbog krivi~nog djela nasilje u porodici.

Akciju izveli pripadnici MUP-a Republike Srpske

Svi su saslu{ani u Stanici javne bezbjednosti u Prijedoru, a na~elnik Uprave policije MUP-a RS-a Gojko Vasi} za Oslobo|enje je rekao kako je cilj akcije isklju~ivo pronalazak

i oduzimanje oru`ja za ~ije posjedovanjegra|ani ne posjeduju dozvolu. „U akciji je pretreseno nekoliko lokacija, {to ne zna~i da ne mo`emo pretresti i 50-60

lokacija, ukoliko se to bude zahtijevalo od nas“ rekao nam , je Vasi}. Ina~e, izuzev kratkih saop{tenja za javnost koja su dolazila iz MUP-a RS-a u kojima se nagla{avalo da se tra`i ilegalno naoru`anje zvani~no se od nadle`nih nisu mogla dobiti imena osoba koje su saslu{ane, a tek krajem dana je potvr|eno da nije prona|eno nikakvo oru`je. Policijski izvori su kazali da }e pregledati izuzeti materijal, ne preciziraju}i o ~emu se radi, i naknadno procijeniti da li se on mo`edovesti u vezu sa izvr{enjem krivi~nih djela. Nezvani~no, u ovoj akciji na|eni su gasni pi{tolji, tehni~ka oprema, vazdu{ne pu{ke, zastave El-Mud`ahida, te no`evi i laptop ra~unari. U Osnovnom sudu u Prijedoru su nam rekli da }e vi{e informacija biti poznato danas.
Dk. O.

Dan nakon eksplozije u naselju Dobrinja

Ispred kafi}a La nocha
(ni)je eksplodirala ka{ikara
Jasmina ]ati}a zvanog Bomba, vlasnika kafi}a La nocha (ranije Bonita) u sarajevskom naselju Dobrinja, u srijedu iza pono}i, nedugo nakon {to mu je objekat bio meta napada za sada nepoznate osobe, sarajevska policija je privela na osnovu depe{e CJB Isto~no Sarajevo. U toj depe{i ]ati} se tereti da je te no}i, navodno, na nekog pucao. Sarajevska policija prekju~er je saop{tila da je ispred kafi}a La nocha u Ulici Dobrinjske bolnice, “do{lo do bacanja i aktiviranja ru~ne bombe ka{ikare“ te da su , o{te}ena stakla, na tom i susjednom kafi}u. Dan nakon navodne eksplozije La nocha (Bonita) je nesmetano radio. Na zidovima ili tlu nije bilo tragova gelera, koji bi ukazivali na to da je ispred objekta eksplodirala ka{ikara kako tvrde u policiji. ]ati}ev advokat Ned`ad Mehovi} ju~er je kazao da te ve~eri na zidovima kafi}a ni on nije vidio o{te}enja od gelera. O ovom doga|aju Bomba ka`e: “Istina je da sam te no}i ~uo eksploziju i sa balkonastanavidiopoliciju da nekoggoni. Uzeo sam pancir i s drugomdo{ao do kafi}a, da vidim da li se {ta desilo. Vidio sam razbijeno staklo i po~eo da uklanjam ostatke i ~istim, misle}i da se slomilo usljed propuha. Tada su do{li policajci i tu me prona{li. ^udna je koincidencija da je u rokupolasata policija dobila depe{u s Pala da sam osumnji~en za izazivanje op{te opasnosti, jer sam, navodnopucao za po~iniocemkoji mi je bacio bombu, no, to su mi rekli tek kasnije. Kad sam ~uo da}eme privestirazbjesnio sam se, misle}i da me `eleuhapsiti jer su mi polomljena stakla i sam sam slupao jedan stakleni portal. Tada je do{lo jo{ 20 policajaca koji su me uhapsili“ pri~a ]ati}. , Nakon{to je preno}io u pritvoru]ati}a su ujutrosaslu{ali u Tre}oj PU. Tokomsaslu{anjaon je ponovio da misli da mu je staklaslo-

Priznao la`no dojavljivanje
Pripadnici Policijske uprave Livno proveli su kriminalisti~ku obradu nad A. V. koji je tom prilikom priznao da je 8. augusta telefonski pozvao Policijsku stanicu Livno i la`no prijavio da je u disko-klubu Shantale postavljena eksplozivna naprava. Protiv njega }e biti podnesena krivi~na prijava, saop}eno je iz MUP-a Livanjskog kantona.

]ati}: Na zidovima nema tragova gelera

mio propuh, nakon ~ega je odveden na Pale gdje je saslu{an. Na Palama je ]ati}evom advokatuNed`aduMehovi}ure~enoda njegovklijentnije ni za {ta osumnji~en, nego da se radi o informativnom razgovoru. ]ati} smatra da je poenta sve ove pri~e, koja je bez razloga “napuhana“ u pojedinim medijima, da mu se zatvori ugostiteljski objekat koji dr`i. D. P.

OSLOBO\ENJE petak, 13. august 2010. godine

CRNA HRONIKA
Protiv N. @. bi}epodnesen izvje{tajnadle`nomtu`ila{tvu jer je ispredPivnice u Isto~noj Ilid`i zate~en s pu{kom i ru~nimsamostrijelom s metalnomstrijelom, saop{teno je iz Centrajavne bezbjednostiIsto~noSarajevo. Pripadnici Policijske stanice Isto~no Sarajevo podnijeli su zahtjev za pokretanje prekr{ajnog postupka protiv N. @. i M. M. zbog toga {to su ispred Pivnicenaru{avalijavni red i mir me|usobnom tu~om.

9

U tu~u krenuo sa samostrijelom

Poginuo voza~ mopeda

Dra gan Go ve da ri ca (34) iz Fo~e, voza~ mopeda, poginuo je u udesu koji se 11. avgusta desio na magistralnom putu Fo~a - Gacko, u mjestu Prije|el. U o{troj desnoj krivini mercedes, kojim je upravljao B. O. iz Novog Sada, direktno se sudario sa mopedom kojeg je vozio Govedarica. On je prevezen u KC Fo~a, gdje je nakon tri sata podlegao od zadobijenih povreda. D. P.

Istraga zlo~ina u Slavinovi}ima

Ubica na lije~enju
Adnan Salkanovi} u srijedu poslije podne u svom stanu no`em i sjekirom usmrtio daid`u
Adnan Salkanovi} (31) iz Tuzle, osumnji~en da je u srijedu poslijepodne u tuzlanskomnaseljuSlavinovi}iubiosvogdaid`u RafaelaMuratovi}a(55), tako|er Tuzlaka, jo{se nalazi na Univerzitetsko-klini~komcentru u Tuzli, gdje se lije~i od lak{ihpovredazadobijenihprilikomhrvanja sa ubijenim Muratovi}em. Ve}ina povreda je sanirana, potvrdio nam je ju~er portparol Tu`ila{tva TK-a Admir Arnautovi}, dodaju}i da se zbog toga tek u narednim danima o~ekuje Salkanovi}evo privo|enje na saslu{anje kod tu`ioca [evala Ba{i}a. Salkanovi} je u srijedu poslije podnenasrnuo na daid`u u svom

Pet dana nakon zlo~ina
u selu Mrazovac kod Bu`ima

Pobjegli iz ku}e
zbog straha od osvete
Porodica Sejada Alijagi}a, u selu Mrazovac kod Bu`ima, koji se od 7. augusta nalazi u 30-dnevnom pritvoru zbog dvostrukog ubistva i ranjavanja svojih kom{ija, u strahu od osvete ju~er je za tra`ila po mo} po li ci je PS Bu`im, no za{titu nisu dobili. Kako se nezvani~no moglo saznati, porodica Sejada Alijagi}a, koji je 7. augusta hicima iz automatske pu{ke ubio kom{ije Huseina i Red`u Leli}a, a Hasana i Esnafa Leli}a ranio, u posljednje vrijeme, navodno, primaju prijetnje od ~lanova porodice ubijene bra}e Leli}. meno iseliti (ta~nije pobje}i) iz svoje ku}e, koja se nalazi oko 300 metara od ku}e bra}e Leli}. Podsjetimo, nakon zlo~ina Sejad Alijagi} se predao policiji i na saslu{anju u Tu`ila{tvu priznao da je u afektu pobio dvojicu, a ranio jo{ dvojicu bra}e Leli}, koji su prethodno pravili probleme njegovom sinu, brane}i mu da prolazi putem koji su tog dana posipali {ljunkom. Kada je Alijagi} do{ao na mjesto doga|aja, izbio je sukob u kojem su, prema rije~ima svjedoka, Leli}i na njega nasrnuli lopatama, a on im odgovorio rafalima iz kala{njikova.

Radnici pokopnog dru{tva iznose tijelo ubijenog

stanu u UliciIzetaSarajli}a14. Naime, 31-godi{njak je pozvaodaid`u da zajedno odu u njegov stan, a nakon {to su u{li, uzeo je no` i sjekiru i nasrnuo na njega. Navodno ga je oborio na pod i nekolikoputa ubo, a smrt je nastupila usljed obilnog krvarenja. Salkanovi} se nakonzlo~inazaputio ka Univerzitetsko-klini~kom centru u Tuzligdje je, tra`e}ipomo} za svoje povrede, medicinskomosobljuispri~ao za ubistvo.

Ina~e, nezvani~no saznajemo da je Salkanovi}patio od depresije, nastaleprije{estmjeseci kada je njegova majka izvr{ilasamoubistvo. Premarije~ima kom{ija, {est mjeseci prije maj~inog samoubistva umro mu je otac. Porodi~na tragedija je izazvala depresiju, a u me|uvremenu se o njemu brinuo upravo55-godi{njidaid`aRafael Muratovi} zbog ~ega su nejasni motivi ovog zlo~ina. A. [e.

Tragedija u Prijedoru

Ubio se pred majkom
Dvadesettrogodi{nji Boris Savanovi} iz Prijedora pucao je preksino} pred svojom majkom sebi u glavu, a od zadobijene povrede umro je banjalu~koj bolnici, re~eno je u Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka. De`urnitu`ilacPodru~nekancelarijePrijedor Mirjana Miodragovi} - Basrak rekla je da je mladi} poslije kratke porodi~ne sva|e majci rekao: „Sad }e{ da vidi{ ovo“ nakon ~ega je ispalio , sebi metak u sljepoo~nicu. Drama se desila u srijedu ne{to prije 19 sati u porodi~noj ku}i Savanovi}a u Aerodromskom naselju u Prijedoru, a mladi} je umro tri sata kasnije. Premarije~imaZoranaIn|i}a, komandirastanice policije Prijedor 2, nakon dojave, policijski slu`benici su oti{li do porodi~ne ku}e Savanovi}a, a u spava}oj sobi su zatekli Savanovi}a koji je jo{ davao znakove `ivota. In|i} je kazao da policija ne zna {ta je motiv samoubistva, ali se pretpostavlja da je tragediji prethodila manja prepirka Borisa i njegove majke Dragice. Boris je, navodno, desetak minuta prije nego {to }e po~initisamoubistvorazgovarao s jednim

Mjesto ubistva bra}e Leli}

Najstariji, 18-godi{nji Sejadov sin Muhamed Alijagi} zatra`io je pomo} i za{titu policije u Bu`imu. No, navodno je dobio odgovor da on i njegova porodica za sada ne mogu dobiti za{titu jer su policajci ovog PS-a anga`ovani na obezbje|ivanju tradicionalne manifestacije Slobodarski dani vite{kog grada Bu`ima, koja se od 4. do 15. augusta odr`ava u Bu`imu. Nakon {to su ostali neza{ti}eni, Sejadovo {estoro djece, supruga i njena majka morali su se privre-

Nakon ovog zlo~ina, pojedini ~lanovi porodice Leli} izjavili su za Oslobo|enje da na ovome ne}e ostati, nagovje{tavaju}i da je mogu}e da djeca osumnji~enog za ubistvo postanu mete napada zbog osvete. Ina~e, istraga ubistva u mjestu Mrazovac traja}e najmanje jo{ mjesec dok se ispita 20-ak svjedoka, obavi rekonstrukcija doga|aja te okon~aju neophodna vje{ta~enja.
D. P.

Reagovanje
Borisovi prijatelji ispred njegove ku}e

prijateljem. Taj razgovor je bio uobi~ajen i nije se moglo naslutiti ono {to }e se ubrzo dogoditi. Jedan od Borisovih prijatelja je ispri~ao kako je mladi} bio odli~an drug, spreman da u svakom trenutku pomogne. Boris je s roditeljima u Prijedor do{ao 1993, nakon {to su izbjegli iz Travnika. Dk. O.

Firma House Milos reagovala je na tekst objavljen u Crnoj hronici od 3. avgusta na 13. strani pod naslovom: “Drobilica za kamen samljela radnika“ navode}i u svom dopisu da je po zavr{etku istrage sudski vje, {tak ustanovio da je Vinko Livan~i} izgubio `ivot nesretnim slu~ajem te da je smrt nastupila zbog povreda glave, a ne da ga je samljela drobilica kako je navedeno u naslovu. Uz objavu ovog reagovanja firme House Milos Crna hronika Oslobo|enja izvinjava se porodici preminulog i njegovim radnim kolegama ukoliko im je ovakvim naslovljavanjem teksta o ovom tragi~nom doga|aju nanijela bilo kakvu {tetu.

10

KOMENTARI

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Dodik izaziva Obamu P
Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.net.ba

Kako li misle u Banjoj Luci antiamerikanizmom odbraniti “izvorni Dayton“? Otkud pravo da se iz krajnje centralizovane RS svako malo di`e galama o navodnoj namjeri centralizacije bh. dr`ave

remijer Republike Srpske Milorad Dodik - negda{nji ameri~ki favorit u tra`enju demokratske alternative srpskom nacionalizmu u Bosni i Hercegovini - u{ao je u otvoreni politi~ki rat sa Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Povod je izvje{taj State Departmenta za Kongres SAD-a o terorizmu u pro{loj godini - u dijelu koji se ti~e BiH, a, uz kritiku RS-a. U izvje{taju se ocjenjuje da je: “Bosna ostala slaba, decentralizovana dr`ava sa slabom me|uagencijskom komunikacijom i sigurnosnim agencijama koje se takmi~e za ovlasti. Svi ti faktori su rezultirali da BiH postane ranjiva na mogu}nost iskori{tavanja njenog teritorija za teroristi~ke operacije u Evropi“ Istodobno, State Depar. tment ukazuje da su nastojanja zvani~nika RS-a na podrivanju institucija na dr`avnom nivou usporila napore u pobolj{anju operativnih kapaciteta za borbu protiv terorizma i finansiranja terorizma. ^injeni~no potpuno utemeljene ocjene izazvale su bijes u vladaju}ih u RS-u. Vi|enje State Departmenta nazvano je krajnje licemjernim, besmislenim pa i bezobraznim. Izvje{tajem iz Washingtona ukazano je na dva ~vorna pravna i politi~ka problema - ne-

N

odgovaraju}u ustavnu organizaciju bh. dr`ave i podriva~ku politiku iz RS-a prema sredi{njim institucijama BiH. U Banjoj Luci je to pro~itano kao priprema terena za ustavne promjene nakon oktobarskih izbora, s ciljem ja~anja centralnih dr`avnih organa. Odgovaraju}i na `estoke napade iz RS-a, Ambasada SAD-a u BiH je podvukla da je izvje{taj temeljen na faktima, navode}i da su “SAD i dalje zabrinute zbog ~injenice da nivo saradnje me|u relevantnim institucijama jo{ nije dosegao puni potencijal. U isto vrijeme, kako bi se osigurala maksimalna efikasnost u borbi protiv terorizma, poku{aji da se potkopa rad institucija na dr`avnom nivou moraju prestati“ . ezadovoljan time, Do dik ide da lje, tvrde}i da je izvor neta~nih ocjena u Sarajevu, te da nije dat odgovor niti kontraargument ni na jednu primjedbu State Departmentu iz RS-a. Slijedi prijetnja: “Jo{ jednom nagla{avamo da ne}emo u~estvovati ni u kakvim ustavnim promjenama u BiH u koje su uklju~eni me|unarodni faktori, pa tako ni ameri~ka ambasada“. Zanimljivo, Dejtonski sporazum je me|unarodni akt nastao inicijativom i odlu~uju}om voljom SAD-a. Kako li misle u Banjoj Luci anti-

I

amerikanizmom odbraniti “izvorni Dayton“ {to je omi, ljena Dodikova formulacija za o~uvanje nadmo}i RS-a nad BiH? Indikativno je da se ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan - Har~enko osjetio pozvanim da se uklju~i u ovu delikatnu pri~u, staju}i nanovo bezrezervno uz RS. Povodom izvje{taja o terorizmu, pozicija i opozicija ujedinile su se u stavu o policiji. ^elnik PDP-a Mladen Ivani} tvrdi da je reforma policije zavr{ena “i da vi{e ne}e biti postavljana kao uslov“ . Treba, u vezi s tim, ukazati na dvije stvari. Prvo, u vrijeme kada je predsjednik RS-a bio Dragan ^avi} policijska reforma je i{la ka transentitetskom i na razini dr`ave ~vr{}e uvezanom modelu, iza kojeg je stajao tada{nji visoki predstavnik Paddy Ashdown. Opozicionar Dodik je bio na putu da prihvati to rje{enje, ali klju~ni otpor je do{ao od Ivani}a. Na kraju, bilo je po Ivani}evom. Drugo, policiju u RS-u smatraju bitnim elementom umi{ljene dr`avnosti i kadrovsko-oru`anim jezgrom mogu}e entitetsko-nacionalne vojske, ukoliko do|e do vanrednog stanja iz referendumskih razloga. z vrha SNSD-a, Rajko Vasi} zao{trava do kraja, tvrde}i da }e tema o policiji biti pokretana “sve dok se jednom ne za-

D

vr{i pri~a o ustavnim promjenama u kojima }e jasno re}i da RS ima pravo na samoopredjeljenje“. To je te melj za us ta vnu (kon tra)reformu po vi|enju (ne samo) SNSD-a. Izvje{taj State Departmenta iskori{ten je u Banjoj Luci za opetovanje podvale o prijete}oj unitarizaciji i centralizaciji BiH. RS je krajnje centralizovano ustrojena, s jednonacionalnim i monoreligijskim (time antidejtonskim i protuustavnim) re`imom, diktatorske naravi. S kojim pravom iz tog i takvog entiteta svako malo di`u galamu o navodnoj namje ri cen tra li za ci je bh. dr`ave? Niko sabran ne tra`i ni unitarizaciju ni centralizaciju, ve} ustavnu normalizaciju BiH. odik se, povodom izvje{taja State Departmenta, upustio u avan tu ru ozbiljniju od referendumskih pri je tnji. Ospo ra va njem kredibiliteta Ambasade SAD-a u BiH i State Departmenta, Dodik ne samo da udara na dr`avnu sekretarku Hillary Clinton ve}, bez pre tje ri va nja, upu}uje izazov ameri~kom predsjedniku Baracku Obami. Dodik je replikica Slobodana Milo{evi}a, po vlastodr`a~koj (velikosrpskoj) megalomaniji i politi~koj aroganciji.

FOKUS

S

vima je jasno da se ga{enje, popularna tranzicija OHR-a iz posljedice dovo|enja BiH u normalno stanje pretvorilo u cilj. I to ne samo doma}ih politi~ara poput Milorada Dodika, Fahrudina Radon~i}a i Dragana ^ovi}a, koji jedva ~ekaju da podijele dr`avu na komade i feude, nego i stanovitih karijerista u me|unarodnoj zajednici. Biti onaj koji }e ugasiti svjetlo u zdanju na Kova~i}ima nosi sa sobom zna~ajne retke u neispisanoj knjizi balkanske povijesti. Mo`da je u jednom momentu - prije ~etiri, pet godina, politika hladnog trije`njenja koja bi nastala ga{enjem OHR-a mogla i natjerati doma}e lidere da se prihvate dr`avnog volana i gasa, ali je danas, nakon ~etverogodi{nje opstrukcije dr`ave, to potpuno iluzorno o~ekivati. Nije rije~ samo o tome da je spomenuti trojac bjegunaca od pravde spreman majku prodati samo da dr`ava ne ima kapacitete za provo|enje zakona - poglavito kroz bornu protiv korupcije. Nije rije~ ni o tome da me|u vajnim think-tank i NGO organizacijama postoje oni koji vjeruju da treba sudbinu BiH dati u ruke sposobnim lopovima. Nije rije~ ni o tome da pos-

Briselski obrat
toje i eksperti bliski donosiocima politi~kih odluka u me|unarodnoj zajednici koji su spremni zaigrati na kartu suludog eksperimenta internacionalne koalicije kriptofa{ista i zlo}udnih tajkuna. Rije~ je poglavito o tome da ga{enjem OHR-a me|unarodna zajednica radikalno mijenja Dejtonski sporazum, deinstaliraju}i izvr{nu instituciju unutar dr`ave BiH i vrhovnog tuma~a Mirovnog sporazuma. Nakon toga, automatski prestaje da postoji i PIC, slijedom ~ega i potreba va`enja Poglavlja VII Povelje UN-a na BiH, koje opisuje ovla{tenje Vije}a Sigurnosti da odobri ekonomske, diplomatske i vojne sankcije, kao i kori{tenje oru`anih snaga kako bi se rije{ile razmirice. Jasno je da smo dosadili i Bogu i narodu i Evropi. Mnogima je ~injenica da se u BiH ne puca, za razliku od Afganistana, Iraka, kriznih `ari{ta - dovoljan dokaz da je potrebno okon~ati protektorat, a poslije }e sve i}i u skladu s evropskim `eljama, ~ak i ako se taj plan u ruke dadne nacional{ovinistima i osobama sa Interpolovih potjernica. Ni{ta nije pogre{nije od ovoga. Evropsku dr`avu od BiH ne mo`e praviti elita sazdana od ljudi koji nisu zainteresirani ni za standarde ni za dr`avu, eventualno za vlastiti d`ep. Kako }e najkorumpiraniji me|u njima biti nosioci antikorupcijskog zamaha? Na njih naprosto ne djeluje sistem mrkve i {tapa koji je jednom (umalo pa) urodio plodom glede liberalizacije viznog re`ima. ^ini se da svijest o ovome i u Bruxellesu raste, pa }e, u skladu s planom Catherine Ashton, evropska budu}nost BiH biti odvojena od sudbine OHR-a. Taj korak je do Bruxellesa i bez obzira koliko te`ak, nema alternativu. Alternativa je beskrajno tapkanje u mjestu i nepotrebno usredoto~enje na posljedicu koja je postala cilj - ga{enje OHRa. Ukoliko taj potrebni ~in ne budu pra ti le is tin ske re for me, uklju~uju}i i krajnje iskrenu ocjenu jednog relativiziranog uvjeta - stabilne politi~ke situacije, novi konflikti su pred nama. Dodik je spreman i}i do kraja samo da za{titi svoju svemo} u entitetu. Koja se sila daje legitimitet njegovog srljanju, nije poznato. Za razliku od Karad`i}a, on nema ni Mladi}a, a ni Milo{evi}a u Beogradu. Ni Tu|mana u Zagrebu. Jedinu nadu pola`e u Radon~i}a i njegovu antibosansku viziju Bo{njaka kao vjersko fanati~ne skupine od koje se mnogima krv ledi u `ilama. Drugi je korak imenovanje konkretnih krivaca za konkretne blokade. To zahtijeva zajedni~ko partnerstvo doma}ih i stranih faktora, uz svesrdnu podr{ku medija. To }e biti mnogo lak{e nakon {to se prelomi s prvim korakom. Tre}i je korak tre}eg oktobra i zavisi ponajprije do gra|ana. Nadati se je da }e oni mahom dati glas za koalicionu vladu zasnovanu na antifa{izmu i antikorupciji. Na taj na~in kona~nu pobjedu }e odnijeti gra|ani Bosne i Hercegovine svih vjera i nacija koji `ele `ivjeti u evropskoj dr`avi. A oni to zaslu`uju.
Pi{e: Faruk BORI] faruk.boric@oslobodjenje.ba

Tri koraka, te{ka, ali nezaobilazna daju {ansu da nakon tre}eg oktobra imamo situaciju u kojoj pobje|uju svi gra|ani koji `ele `ivjeti u evropskoj dr`avi, bez korupcije i sukoba

OSVRT

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

KONJICTRANS DD KONJIC, Ulica Ov~ari bb
Na osnovu ~lana 241. Zakona o privrednim dru{tvima, Nadzorni odbor Dru{tva na Trinaestoj sjednici, odr`anoj 6. 8. 2010. godine, donio je odluku o sazivanju Osme skup{tine Dru{tva, na osnovu ~ega se objavljuje sljede}e:

Intellectual Property Rights (IPR) Protection in Bosnia and Herzegovina

Operated by Deloitte Consulting LLP as a Contractor for the U.S. Agency for International Development

O B A V J E [ T E NJ E
O SAZIVANJU OSME SKUP[TINE KONJICTRANS DD KONJIC Obavje{tavaju se dioni~ari Konjictransa d.d. Konjic da }e se Osma skup{tina Konjictransa d.d. Konjic odr`ati 1. 9. 2010. godine (srijeda). Skup{tina }e se odr`ati u Konjicu u prostorijama Konjictransa d.d. Konjic u Ulici Ov~ari bb. Skup{tina po~inje sa radom u 15 sati. I Za Skup{tinu se predla`e sljede}i dnevni red: 1. Izbor predsjednika Skup{tine. 2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika. 3. Razmatranje i usvajanje godi{njeg finansijskog izvje{taja Konjictransa d.d. Konjic za 2009. godinu sa izvje{tajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i vanjskog revizora. 4. Izbor vanjskog revizora. 5. Razrje{enje ~lanova Nadzornog odbora i izbor i imenovanje novih ~lanova Nadzornog odbora. Radom skup{tine predsjedavat }e predsjednik Nadzornog odbora Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skup{tini vr{it }e Odbor za glasanje u sastavu: D`aji} Zijo, Tufegd`ija Mirsad i Pavlovi} Gordana. Zapisni~ar na Skup{tini je [pago Enisa. II Izmjena dnevnog reda i prijedloga odluka Dioni~ar, punomo}nik dioni~ara ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i/ili pripremljenih prijedloga odluka za Skup{tinu, a u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja.

SOLICITATION FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR A GRANT
The Intellectual Property Rights (IPR) Protection Project in Bosnia and Herzegovina, an activity funded by the United Stated Agency for International Development (USAID), is hereby soliciting proposals from business associations, professional organizations and other organizations for a grant of up to the BAM amount equivalent of USD 100,000. The grant must be for purposes which are deemed consistent with the objective of the IPR Protection Project in BiH, which is to improve and strengthen IPR protection aligned with World Trade Organization and European Union IPR standards by providing technical assistance and capacity building to the Institute for Intellectual Property of BiH (the IIP) as its main counterpart and with the objectives to raise public awareness and understanding on intellectual property rights during the period September 1, 2010 to August 31, 2011. Grant funding may be used to pay a portion of the local expenses related to the grantee’s activities in the following categories: • Research connections between case situations that may affect or impact (positive or negative): BiH fulfillment of Stabilization and Association Agreement and WTO requirement; economic growth; investment attractiveness; and fight against organized crime in correlation to various types of violation of intellectual property rights. Issues include, but are not limited to: (i) copyrights piracy and its effect on creators/authors, (ii) trademark counterfeiting and its effects on producers and inflow of foreign investments, (iii) illegal imports or production of counterfeited goods and its effects on economy and consumers health and safety, (iv) patent/trademark/industrial design infringement on economic performance and profitability of companies and country competiveness, and (v) other IPR related issues. • Explore/diagnose how various government, regulatory bodies and enforcement agencies function, deal and coordinate their actions to prevent/effectively combat IPR violation in the country, comparing BiH to its neighboring countries, revealing where BiH stands relative to the region. • Publish/distribute findings in/to regional and local newspapers, news portals, and on its website with an estimated readership/viewership of more than 400,000 people. • Post findings including public records, reports, and documents online for all citizens of BiH to view the information. The data will become a permanent reference resource for the public, NGOs and government on this issue. The use of the grant funds is subject to certain rules including not to be used for international airfares or indirect costs. In order to more fully explain the grant program, the IPR Protection Project in BiH is holding a grant solicitation workshop at 2 p.m. on Wednesday August 25, 2010 at the USAID IPR office at Titova 50/III, Sarajevo. Interested organizations should register to attend the workshop by Tuesday August 24, 2010 either via fax 033 567 059 or e-mail to IPR project: info@usaidipr.ba. Please include the name of the contact person in your organization who will be attending workshop as well as their telephone number. Please note, only the organizations that will attend the workshop will be eligible to apply for the grant.

III Na~in postupka prijave za u~e{}e, davanje punomo}i i utvr|ivanje zastupljenosi i glasanja na Skup{tini. U radu i odlu~ivanju Osme skup{tine mogu u~estvovati svi dioni~ari Dru{tva u skladu sa zakonom, li~no ili putem punomo}nika po osnovu pisane punomo}i, potpisane od dioni~ara — vlastodavca i punomo}nika. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposrednom predajom, preporu~enom po{tom ili faxom na adresu: Konjictrans d.d. Konjic, Ulica Ov~ari bb, najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Glasanje }e se vr{iti putem glasa~kih listi}a. IV Uvid u materijale za Skup{tinu Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu mo`e se izvr{iti neposredno u sjedi{tu Konjictransa d.d. Konjic, Ul. Ov~ari bb. Predsjednik Nadzornog odbora: Ahmet Tufegd`ija, dipl. ecc.

12

BiH

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Ekonomski procvat: [est hiljada
Projekt za{tite biodiverziteta u Srebrenici
Evropski centar za za{titu okoli{a realizira projekt za{tite biodiverziteta u desetop}inazemaljajugoisto~ne Evrope. Srebrenica je jedina u RS-u, gdje }e se u narednih deset godina raditi na za{titi i biljnih i `ivotinjskih vrsta. Op}inska komisija priredit }e pet prezentacija ovog projekta, a gra|ani svih mjesnih zajednica bit }e u prilici da aktivno u~estvuju u predlaganju prioritetnih projekata. Prva prezentacija novog projekta odr`ana je na brani jalovi{ta Rudnika olova i cinka Sase kod Srebrenice. Na ovom podru~ju rekultiviran je teren brane jalovi{ta, ure|en lijep park, a postoji vizija da se ovdje uradi niz sadr`aja. “Jedan od prijedloga je da }e se ovdje raditi planinarski dom, tenisko igrali{te. U desetogodi{njoj viziji, na ~etvrtoj eta`i brane jalovi{ta, bit }e postavljeno desetak plastenika, gdje }e se formirati jedna firma koja }e se baviti proizvodnjom organske hrane“ izjavio je Ili, jas Begi}, rukovodilac op}inskog tima. ^lanovi op}inske komisije boravili su na seminarima u Budvi i Ulcinju, gdje su se upoznali sa osnovama projekta, na~inom prezentacije i izrade projekata na za{titi ~ovjekove okoline. Oni }e svoja saznanja prenositi zainteresiranim grupama i zajedno s njima kandidirati projekte od lokalnog zna~aja.

U [irokom Brijegu

radi 40 posto
uposlenih u ZH@-u
Broj uposlenih bio bi i ve}i kada bi se rije{ili infrastrukturni problemi • Zbog me|ustrana~kog sukoba Op}ina na marginama @upanije
U op}ini [iroki Brijeg zaposleno je, prema informacijama federalnog Zavoda za statistiku, ~ak 40 posto svih uposlenih u Zapadnohercegova~koj `upaniji. Kazao je to na~elnik Op}ine [iroki Brijeg Miro Kraljevi} te istaknuo kako ovaj hercegova~ki gradi} “po prvi puta u svojoj povijesti ima preko 6.000 zaposlenih“ . No, broj uposlenih bi bio i ve}i kada bi se rije{ili problemi koje op}ina ima sa slabo razvijenom infrastrukturom. - U vremenu koje slijedi nastavit }emo sa izgradnjom vodovodne mre`e u mjesnim zajednicama i naseljima u kojima to jo{ nije ura|eno. Iako nam prognoze za slijede}u godinu ne idu naruku, ta razvoju [irokoga Brijega. Drago Martinovi}, glasnogovornik Op}ine je za Oslobo|enje izjavio kako [iroki ne dobiva dovoljno pomo}i, odnosno prora~unskog novca od @upanije jer su dvije razli~ite politi~ke opcije na vlasti. Naime, na op}inskoj razini na vlasti je HDZBiH, dok na `upanijskoj razini vlast ~ine HDZ 1990, HSP i NS Radom za boljitak. - Zbog to ga me|us tra na~kog sukoba mi ne dobijamo dovoljno novca iz prora~una @upanije. U posljednje ~etiri godine @upanija nije uradila niti jedan kapitalni projekat, dok nam je iz federalnog prora~una odobreno 1,5 milijuna maraka koji su ulo`eni u izgradnju jednoga

Zavr{ena izgradnja rije~nog nasipa na Bosni
Zavr{ena je izgradnja prve faze rije~nog nasipa u dobojskom predgra|u Bare, ukupne du`ine 1.100 metara, za koji je iz op{tinskog bud`eta izdvojeno 50.000 KM. Predsjednik ove mjesne zajednice Slobodan Lazarevi} rekao je za Srnu da se rijeka Bosna u proteklom periodu pri ve}im padavinama stalno izlijevala plave}i oko 200 ku}a u naselju Barama. On je naveo da dio naselja najugro`eniji poplavama uglavnom naseljavaju izbjegla i raseljena lica i porodice poginulih boraca Vojske RS-a. Lazarevi} je rekao da su posljednje, julske poplave, tokom kojih je voda u koritu Bosne dosezala vi{e od ~etiri metra, bile jasan znak da se nasip mora izgraditi.

Kraljevi}: O~ekujemo promjene

siguran sam da }e nakon listopadskih izbora razumijevanje i suradnja s vi{im razinama vlasti biti na mnogo ve}oj razini, a samim tim ne}e izos ta ti ni po tpo ra za za po~ete, ali i nove infrastrukturne projekte u na{oj op}ini, kazao na~elnik Kraljevi}.

Izostala potpora
Upravo je suradnja s vi{im razinama vlasti uteg oko vra-

Tabla s natpisom Ulica 14 {ehida
U prijedorskom selu Bi{}ani, naseljenom ve}inom bo{nja~kim povratnicima, osvanula je tabla sa natpisom Ulica 14 {ehida. Na~elnik Op{tine Prijedor Marko Pavi} rekao je da je od novinara prvi put ~uo da postoji takva tabla. “Nadle`nimslu`bama dat }u nalog da to provjere i, ako je to ura|eno neovla{teno, tra`it }u da se tabla ukloni. Sve {to je ura|eno nelegalno, ne mo`e opstati“ rekao je Pavi} za Srnu. , On je dodao da svako ko misli da neku ulicu treba ozna~iti nekim imenom ima priliku da svoje prijedloge dostavi Komisiji za provo|enje postupka utvr|ivanja grba Op{tine, promjene naziva pojedinih ulica te odre|ivanja naziva neimenovanim ulicama u naseljima. “Komisija razmatra sve pristigle prijedloge i one za koje se odlu~i {alje Skup{tini op{tine, a legalni su jedino oni nazivi koje usvoji SO” , pojasnio je Pavi}. Sekretar SO Prijedor @eljko [kondri} rekao je da }e Komisija vr{iti imenovanje neimenovanih ulica, dijeljenje naseljenih mjesta na cjeline i promjene naziva ulica s obzirom na ~injenicu da u gradu i u naseljenim mjestima ima vi{e ulica istog naziva. “Za sve ovo je ovla{ten SO i mimo te procedure niko ne mo`e odre|ivati nazive ulica niti stavljati samovoljno natpise“ naveo je , [kondri}.

Na Peru}cu spasavanje i kulturne ba{tine

Ste}ke }e izvu}i helikopter OSBiH
Tri ste}ka koja su ko zna kada ba~ena u jezero ili su stajala tu, a voda jezera ih prekrila, bit }e opet vra}ena `ivotu iznad vode
Danas }e na ispra`njeno drinsko jezero Peru}ac, pored ovih dana uobi~ajenih ekipa istra`itelja, osoblja i radnika raznih institucija i preduze}a koji tragaju za `rtvama ratnih zlo~ina do}i i predstavnici Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika i Zemaljskog muzeja BiH kako bi pogledali tri ste}ka koja su se ukazala nakon {to je voda pu{tena da ote~e zbog remonta HE Bajina Ba{ta. Rije~ je, kao {to smo ju~episali, o tri srednjovjekovna spomenika, koja su dobro o~uvana i koja tu stoje ko zna od kada. “S obzirom na to da je na Peru}cu i helikopter OSBiH za preno{enje te{kih ma{ina na mjesta gdje treba dublje kopati, poku{at }emo uz njegovu pomo} izvu}i ste}ke“ , kazao nam je ju~er ~lan Komisije za nacionalne spomenike Mirzet Fo~o, koji ina~e nije imao nikakvih drugih podataka o ovim vrijednim primjercima kulturne ba{tine.

Vi{e informacija nakon izlaska na teren: Ste}ci kraj Drine

Pripreme za prvi festival Mala Evropa
U Prnjavoru su u toku zavr{ne pripreme za odr`avanje Prvog festivala nacionalnih manjina prnjavorske op{tine pod nazivom Mala Evropa, koji }e biti odr`an u subotu, 21. augusta. Pripadnici italijanske, ukrajinske, ~e{ke, romske, poljske, ma|arske i slovena~ke nacionalne manjine ima}e priliku da na jednom mjestu poka`u bogatstvo kulturno-gastronomskog naslije|a. Oni }e na {tandovima izlo`iti ru~ne radove i druge zanimljive sadr`aje, a uve~e }e biti pripremani specijaliteti nacionalnih kuhinja. Prvi festival nacionalnih manjina op{tine Prnjavor po~e}e 21. augusta, u 16 ~asova kod sportske dvorane Sloga u Prnjavoru. Organizatori festivala su Savez nacionalnih manjina i Udru`enja nacionalnih manjina Prnjavor, a generalni pokrovitelj Op{tina Prnjavor.

“Sigurno }emo vi{e informacija o njimadobiti na terenu“ kazao nam je Fo~o. , Kada je u ponedjeljak ekipa Oslobo|enja posjetila ovu lokaciju koja pripada selu \urevi}i, Almir Olov~i}, student arheologije, koji kao vanjski saradnik Me|unarodne komisije za nestale (ICMP) vr{i istra`ivanja i poma`e osteologu Nerminu Hod`i}u, spustio se do ste}aka, snimio ih, ostrugao malo omota~a od trave sa njih. Tvrdi da se oznake na

ste}cima mogu ~esto vidjeti na tim spomenicima kulture. Da li su ste}ci na tom mjestustajali pa ih je vodaakumulacionog jezera samo prekrila ili su gurnuti u jezero, to }e se tek ustanoviti. No,zaustavljeni na obroncima Peru}ca, sadakao da se samoodmaraju. Da su nastavili put do rijeke Drine, pitanje je da li bi ikada vi{e bili primije}eni, pogotovo da li bi bili vra}eni tamo gdje pripadaju - `ivotu iznad vode.
E. K.

Foto: Amer KAJMOVI]

OSLOBO\ENJE petak, 13. august 2010. godine

BiH
Selma Jati}, novinarka RTV Slon

13

uposlenih [irokobrije`ana

Uvijek nastojim biti bolja
NOVINARSTVO - Nakon zavr{enogstudija`urnalistike na Filozofskom fakultetu u Tuzli, po~ela sam raditi u Tuzlanskom listu, prvoj dnevnoj novini u TKu, koja je tada uposlila mnoge mlade novinare. Jo{ u srednjoj {koli, kada sam razmi{ljala o budu}em zanimanju, `eljela sam se baviti poslom koji nije kancelarijski, a novinarstvo je upravo to, jer nikad ne zna{ {ta donosi novi radni dan. Nakon dvije godine iskustva u informativnopoliti~koj redakciji, te kra}e pauze zbog porodi~nih obaveza, odnedavno sam ~lan informativne redakcije RTV Slon. Iako su mi osnove ste~ene u Tuzlanskom listu, koji je, bez obzira na ono {to se danas de{ava u toj novini, bio dobra praksa za nas mlade `urnaliste, rad u elektronskim medijima donio mi je nove izazove. Iako su novinari generalno ljudi kojipunorade i `ive pod stresom, volimsvojposao i uvijeknastojim biti bolja, jer diploma u novinarstvu ne zna~i mnogo, dobar novinar se postaje iskustvom. PORODICA - Iako novinarstvo nije idealno zanimanje za porodi~ne ljude, prvenstveno zbog toga {to biti novinar zna~i nemati radno vrijeme, uspijevam uskladiti radne i porodi~ne obaveze. Mo`da je tajna mog uspjeha {to imam mu`a koji je tako|er u novinarskim vodama, pa ima razumijevanja za moj rad. EMAN - Svaki trenutak slobo-

Pogled na [iroki: Uspjeh i pored raznih opstrukcija

modernoga {kolskog objekta. Tada je bila obe}ana i `upanijska potpora, no ona je izostala, rekao je Martinovi}. Pojasnio je i kako Op}ina u planu za sljede}u godinu ima izgradnju industrijske zone u mjestu Trn, nedaleko od [irokog, no ponovno isti~e kako je slaba infrastruktura osnovni problem realizacije tog projekta. - Potrebno je u~initi jedno zna~ajno ulaganje u infrastrukturu op}ine kako bismo mogli smjestiti sve potencijalne gospodarske subjekte u tu zonu. Iako se s radovima jo{ nije ni po~elo, ve} je vidljiv zna~ajan interes gospodarstvenika za ulaganjem u budu}u industrijsku zonu, izjavio je Martinovi} te dodao

kako danas u [irokom uspje{no posluje ~itav niz malih i srednjih poduze}a.

Specifi~ni Lijanovi}i
- No osim malih i srednjih, u [irokom su se smjestile i neke velike kompanije. Tako, primjerice, imamo Mepas, veliku tvrtku koja je ina~e vlasnik Saponije Osijek i mnogih drugih poznatih brendova. Tu je i FEAL koji zapo{ljava oko 300 ljudi i svoje proizvode plasira uglavnom na tr`i{te EU. Upravo je FEAL primjer uspje{ne pretvorbe koja bi trebala biti primjer ostalim kompanijama u BiH. Naravno, ne smijemo zaboraviti ni Mesnu industriju Lijanovi}i, no oni su specifi~an slu~aj. Naime, od oko 400 uposlenih

samo je polovina radnika i pri jav lje na, os ta li ra de na crno. To je ipak posao za neke druge strukture, istaknuo je op}inski glasnogovornik. Martinovi} je zaklju~io kako zbog povoljne ekonomske klime u [irokom Brijegu cvjeta i sport. - Imamo nekoliko jako uspje{nih sportskih klubova. Tu ne mislim samo na nogomet i ko{arku nego i na ostale klubove koji se uspje{no bave manje poznatim sportovima. Tako nam je ovoga tjedna, u organizaciji na{eg {ahovskog kluba, u posjetu dolazio i poznati svjetski {ahista Gary Kasparov. To sve govori o dobroj klimi za gospodarstvo koju se trudimo ostvariti, kazao je.
Jurica GUDELJ

Ljetne razglednice

Sarajevo na Havajima
Lijepo je vidjeti zastavu Sarajeva u Honolulu, a slika koju prikazujemo samo svjedo~i da su Bosanci, rasuti {irom planete, najbolji na{i ambasadori
Sezona je ljetnih odmora na jednoj strani planete, pa su mnoge misli i `elje okrenute prema predjelima gdje je sunce `arko, more plavo, a pijesak vru}. Neko zato ode u Gradac, neko u Neum, neko u Ulcinj, a neko, kao Nermin Halvad`ija, u Honolulu, na Havaje. Istina, tamo je zbog posla {to ga treba obaviti i kojeg je bilo toliko da ~ak nije uspio, kao prije tri godine, oti}i na planta`unonija, ali je ipak stigao na pla`i se slikati s grbomsvogarodnoggradaSarajeva. To je i, ina~e, njegov obi~aj. Gdje god do|e, a gdje sve nije bio, fotografi{e se sazastavom Sarajeva. Ina~e, Halvad`ija s porodicom, suprugom Zdenkom i sinovima Allenom i Sandrom, `ivi u Chicagu, gdje je do{ao nakon ~etiri godine rovova na sarajevskim rati{tima.O Nerminu smo i nedavno pisali jer on i trojica njegovih prijatelja, tako|e Sarajlija (bra}a Vladan i Ognjen Guzina te Mirzet Biser), desetog oktobra }e poku{ati osvojiti {to bolji plasman na ~uvenom

dnog vremena nastojim provesti sa svojomporodicom, posebno sa svojim jednoipogodi{njim sinom Emanom, koji je ujedno i moja najve}a radost u `ivotu. Bez obzira na to koliko umorna do|em sa posla, igra s njim mi nikada ne pada te{ko. Nastojim da ispo{tujem i samozadato pravilo da posao i poslovneobaveze po izlasku iz redakcije ostavim na poslu, {to naravno nije uvijek mogu}e, ali uglavnom uspijevam. ODMOR - Upravo zbog prirode ovog posla moji najbolji prijatelji su uglavnom moje radne kolege, jer imam sre}e da sam u takvom kolektivu sa ljudima sa kojima se mogu dru`iti i mimo radnog vremena. Naravno, rado iza|em i sa prijateljima koji se ne bave novinarstvo iako je njih, moram priznati, malo, ali ima ih i sretna sam kad se dru`im s njima.
A. [e.

Drugi Skuter skup Zenica 2010

Zastava grada Sarajeva uvijek uz Nermina

^ika{kom maratonu. Oni su i prije u~estvovali na maratonima, ali im je ovo prvi put da poku{aju pre}i 26,2 milje, a kako je specifi~nost ove manifestacije, poznate u cijelom svijetu, da svi tr~e za to da bi nekome pomogli, Sarajlije su se opredijelile za djecu bez roditelja koja `ive u Domu na Bjelavama. Dakle, sredstva svih sponzora ovog tima, a to se mo`e postati i posjetom njihove veb-stranice, (http://www.wix.com/TeamSarajevo/Team-Sarajevo) bit }e preko organizatora Marato-

na odmah proslije|ena u Sarajevo. Nermin se, u pauzi molerskokerami~arskih radova, kojima s jo{ jednim Bosancem ukra{ava vilu jednog ameri~ko-japanskog para, i na Havajima priprema za trku, vjeruju}i da }e potpuno spreman iza}i na stazu, te da ga ni {e}erna bolest ne}e omesti. Do tada, lijepo je vidjeti zastavu Sarajeva u Honolulu, a slika koju prikazujemo samo svjedo~i da su Bosanci, rasuti {irom planete, najbolji na{i ambasadori. E. K.

U organizaciji Skuter kluba Oktan u Zenici je odr`an drugi Skuter skup na kojem je nastupilo 50-ak skutera, te 20 voza~a koji su se takmi~ili u tri kategorije. Pobjednici takmi~enja dobijali su za{titne kacige i diplomu, drugoplasirani USB stikove od 4 GB i diplomu, dok su tre}eplasirani dobijali diplome. U vo`nji spretnosti pobijedio je Endi Tahuni}, drugi je bio Kenan Musli}, a tre}i D`enan [ari}. U natjecanju u sporoj vo`nji slavio je Anel Oki} ispred Sa{e Kalini}a i Merisa Mehi~evi}a. U kategoriji burnout stunt (paljenje guma) pobjednik je bio Anel Oki}, drugi Nino Ali}, a tre}eplasirani Olja Kalini}. Prema rije~ima potpredsjednika SK Oktan Ismira Sa~ka skup je pro{ao bolje nego je predvi|eno, zahvaljuju}i takmi~arima, gostima, prijateljima i sponzorima. Posebnu zahvalnost, veli, duguju prijateljima Eurocopyu i Moto-klubu Condor iz Zenice i sponzoru Tehnomaxu koji je obezbijedio utje{ne ali vrijedne nagrade. Pored takmi~arskog dijela, gosti su tako|er mogli da u`ivaju u no}nom defileu kroz najprometnije ulice grada koji se zavr{io na po~etnoj lokaciji, a gdje je po~eo i najavljeni after-party.
Mi. D.

14

REGION

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Nekada{nja ljetna rezidencija Josipa Broza Tita ponovo u sredi{tu zanimanja

Politi~ari otkrivaju
Poraz manje {tetan od dogovora
Vlada Srbije ne}e pristati na bilo kakav dogovor sa klju~nim ~lanicama EU i SAD-a u vezi sa rezolucijom povodom odluke Me|unarodnog suda pravde o Kosovu, prenosi Srna. Procjena srpske vlasti je da bi poraz u Generalnoj skup{tini UN-a bio manje {tetan po diplomatsku borbu za o~uvanje Kosova, nego dogovor sa najuticajnijim ~lanicama EU i SAD-a o novoj rezoluciji.

^ARI BRIJUNA
Savr{eni spoj prirodnih ljepota, povijesti, kulture i luksuza danas privla~i sve vi{e poznatih osoba • Na Brijunima odmaraju {ef srbijanske policije Milorad Veljovi}, zastupnik u Skup{tini Srbije profesor psihologije @arko Kora}, predsjednik Slova~ke Ivo Ga{parovi}, a donedavno je tu bio i slovenski premijer Borut Pahor
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

[ari} vi|en kod @abljaka
Srbijanski turisti prijavili su istra`nim organima Srbije da su na izlazu iz @abljaka, u Crnoj Gori, vidjeli odbjeglog narko-bosa Darka [ari}a, prenosi Srna. [ari} se nalazio u luksuznom d`ipu mercedes sa registarskim tablicama privatne autoku}e “Samanta“, bio je uredno obrijan, o{i{an, u bijeloj ko{ulji sa plavim i crvenim prugama. Ovaj bliski susret sa [ari}em, prema tvrdnjama svjedoka, odigrao se 28. jula u 13.40 ~asova na regionalnom putu [avnik - @abljak koji se rekonstrui{e i na kojem vozila prolaze naizmjeni~no jednom trakom sa signalizacijom. “Shvatio je da smo ga prepoznali i istog trenutka zatvorio prozor luksuznog vozila, a potom jurnuo kroz crveno svjetlo na semaforu i oti{ao ka [avniku“, ka`u svjedoci u svojoj prijavi. U Srbiji su protiv Darka [ari}a podignute dvije optu`nice - za organizovanje krijum~arenja vi{e tona kokaina iz Ju`ne Amerike u zapadnu Evropu i za pranje novca zara|enog u narkobiznisu.

Brijuni su ponovo u modi. Ovaj istarski arhipelag koji se sastoji od 14 otoka imao je svoje zlatno doba u vrijeme dok je ondje bila ljetna rezidencija Josipa Broza Tita. Dolaze}i u goste kod Mar{ala Tita, od 1943. do 1980. po Brijunima su gotovo non-stop defilirali najpoznatiji svjetski politi~ari i istinske filmske zvijezde Hollywooda. Taj savr{eni spoj prirodnih ljepota, povijesti, kulture i luksuza danas privla~i sve vi{e poznatih osoba. Hrvat ska pre mi jer ka Ja dran ka Ko sor odma ra se ovih dana na Velom Brijunu u Vili Jadranka. Kako se spekulira, ondje je neplanirano odlu~ila provesti dane kratko traj nog odmo ra, na kon {to su joj paparazzi doma}ih medija stalno bili za petama u Bo lu na Bra~u, gdje je odmor zapo~ela. Na terasi, lobbyu, {etnici i ulazu bolskog hotela u kojem ljetuje ve} godinama, premijerku se neprestano fotkalo, lovilo s kim ispija kavice ili {eta naokolo, pa se Kosor nastavi la odma ra ti u mi ru vi le Ja dran ka, ko ju osi gu ra va vojska.

Kao Titovi gosti, po Brijunima su defilirali najpoznatiji svjetski politi~ari i filmske zvijezde Hollywooda

Skupocjeni enterijeri
Sada se umjesto analiza pre mi jer ki nog go di{ nje odmorskog imid`a i frendova, po novinama analiziraju skupocjeni interijeri Vile Jadranka ilustrirani snimcima stilskog namje{taja po trpezarijama i spava}im sobama ovog reprezentativnog brijunskog zdanja. U toj elegantnoj vili u pro{losti odsjedali su samo dr`avnici i zna~ajni politi~ari. Navodno jedini izuzetak napravljen je nedavno kada je ondje ljetovala familija srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a. Boravak Tadi}eve supruge i djece u brijunskoj Vili Jadranka potvrdio je slu`beno Ured predsjednika RH nakon {to su lokalni mediji otkrili da je Tadi}eva obitelj ljetovala u dr`avnom rezidencijalnom objektu na Brijunima ne samo u

Srbi `ele novu himnu i zastavu Crne Gore
Opozicija }e za jesenje zasjedanje Skup{tine Crne Gore predlo`iti izmjene i dopune Zakona o dr`avnim simbolima, najavio je zamjenik predsjednika Nove srpske demokratije Goran Danilovi}. On je naglasio da je za opoziciju posebno problemati~na himna sa dvije strofe koje je napisao osu|eni za ratne zlo~ine tokom Drugog svjetskog rata Sekula Drljevi}. “Mislim da nije skarednost ni to ako opozicija tra`i da narodna zastava Crne Gore bude doju~era{nja trobojka bez aplikacija“ rekao je Danilovi}. ,

Mada mnogi na Brijune danas odlaze ljetovati radi presti`a i pokazivanja, na ovom nizu otoka i oto~i}a koji se ubraja me|u najljep{e na Mediteranu ima bezbroj atrakcija u kojima svakodnevno u`iva gomila obi~nih turista. Brijuni su od 1983. godine jedini nacionalni park na podru~ju Istre. Ondje `ivi vi{e od 250 vrsta ptica, samo na prostoru Velog Brijuna registrirano je 600 vrsta bilja, a hrastove {ume stare su oko 200 godina. Arhipelag u koji spadaju otoci Veliki i Mali Brijuni, Sv. Marko, Gaz, Okrugljak, Supin, Supinic, Galija, Grunj, Vanga, Madona, Vrsar, Jeronim i Kozarda prostire se na povr{ini od ukupno 736 hektara, s obalom dugom ~ak 46,6 km. Arheolo{ki lokaliteti, safari-park, hladna istarska malvazija i specijaliteti od tartufa, golf tereni i predivna priroda, sve su to razlozi da se danas posjeti ovaj o~aravaju}i kompleks sjevernog Jadrana. Ono {to nitko ne propu{ta, to je posjet izlo`bi Josip Broz Tito na Brijunima. Titovi boravci na Brijunima i va`ni svjetski mo}nici koji su ga posje}ivali ve} su se preselili u legendu, a karizma najslavnijeg stanovnika Brijuna jo{ osigurava svjetsku slavu ovom ~arobno lijepom jadranskom arhipelagu. stro goj dis kre ci ji ve} i na ra~un hrvatske dr`ave. Ta ko|er iz Srbije, ali za svoj ra~un u komfornim hote li ma na Ve lom Bri ju nu danas turisti~ki borave brojni gosti, isto tako zanimljivi javnos ti. Me|u os talim, ondje se odmaraju {ef srbijanske policije Mi lorad Veljovi} i zastupnik u Skup{tini Srbije profesor psihologije @arko Kora}. U jednoj od dr`avnih rezidencija na Briju ni ma lje to pro vo di pred sjednik Slova~ke Ivo Ga{paro vi}, podrijetlom Hrvat, a u vili Brijunka donedavna je bio na go di{ njem odmo ru slo ven ski pre mi jer Bo rut Pahor. Iako ga je pozvala premijerka Kosor, Pahor je pansion platio iz svog d`epa, kako su sra~unali reporteri oko 250 kuna (35 eura) po danu.

^arobna ljepota

Biv {i pred sje dnik Stjepan Mesi} ljetuje s obi te lji na po lu oto ku Pe lje{cu u mjestu ~ija se lokacija dr`i daleko od o~iju ja vnos ti. Za vrijeme svog desetogodi{njeg predsjedni~kog man da ta Me si} ni ka da nije ljetovao na Brijuni ma, ve} je pre fe ri rao tzv. Ba ka ri}evu vi lu u mjestu Hvar, biseru is to ime nog oto ka, gdje je okru`en suprugom, k}erkama i unuci ma odma rao sva kog lje ta du gi niz go di na.

Mesi} na Pelje{cu

Sti`e Josipovi}
Od doma}e politi~ke elite na Brijunima danas ljetuje jedino potpredsjednik Vlade RH iz redova srpske manjine

Slobodan Uzelac, a vrijeme krati odlaze}i na no}no pecanje s dana{njim vladarom Brijuna kako se naziva glumca Radeta [erbed`iju, kada {ef Tea tra Ulysses i eki pa odmaraju od kazali{nih kreacija koje ve} godinama pripremaju i izvode ba{ u ambijen tu ovog le gen dar nog oto~ja. U brijunskoj Bijeloj Vili navodno se ovih dana o~ekuje dolazak hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a.
Jadranka DIZDAR

OSLOBO\ENJE petak, 13. august 2010. godine

OGLASI

15

Dobitnici od 6. 8. do 12. 8. 2010.
Mehmed Begta{evi} - Konjic Sarajevsko pivo, paket 6/1 Marija Turi} - Sarajevo Sarajevsko pivo, lopta 2l Aida Agi} - Sarajevo Aran`man Makarska Amir Ku~anovi} - Sarajevo Mikrovalna Sead Tanovi} - Sarajevo Sarajevsko pivo, paket 6/1 Damir Hamzi} - Sarajevo Poklon-bon - Optika Salihbegovi} Anto Topalovi} - Sarajevo Sarajevsko pivo, paket 6/1 Salih Krupi} - Sarajevo Kristalne ~a{e 6/1 Esad Halebi} - Konjic Sarajevsko pivo, paket 6/1 Alma Islamagi} - Tuzla Sarajevsko pivo, paket 6/1 Fahro Klico - Zenica Sarajevsko pivo, lopta 2l Vasvija Kulenovi} - Biha} Kristalne ~a{e 6/1

Esad Bedak - Te{anjka Kristalne ~a{e 6/1 Emir Ra{idagi} - Sarajevo Sedmodnevni aran`man na Pelje{cu Mustafa [ahinpa{i} - Ilija{ Sarajevsko pivo, paket 6/1 Salem Tinjak - Sarajevo Aquareumal - vikend-aran`man za dvije osobe Olga Mitrovi} - Sarajevo Aquareumal - vikend-aran`man za dvije osobe Selvedin Salo{evi} - Visoko Kristalne ~a{e 6/1 Zijad Had`ijahi} - Sarajevo Kristalne ~a{e 6/1

16
Turska

SVIJET
Vatra se gasi i avionima i helikopterima
Reuters

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Osnovana nacionalna

Ruske vlasti tvrde

istra`na komisija o izraelskom napadu

Turska je objavila u ~etvrtak da je formirala vlastitu istra`nu komisiju o izraelskom napadu na konvojbrodova s humanitarnom pomo}i za Gazu u kojem je 31. maja`ivotizgubilo devet Turaka. Komisija }e podnijeti izvje{taj grupi stru~njaka koju su Ujedinjene nacije (UN) oformile povodom ovog slu~aja. “Nacionalna istra`na komisija koju je formirao ured premijera Recepa Tayyipa Erdogana zadu`ena je da dostavi izvje{taj grupi stru~njaka UN-a o uslovima izraelskog zaustavljanja konvoja i postupanja s humanitarnim aktivistima“ podvla~i se u saop}enju , ministarstva vanjskih poslova, prenosi AFP. Zvani~nici ministarstava vanjskih poslova, pravde, unutarnjih poslova i mora u~estvovat}e u radu ove komisije, dodaje se u dokumentu. Devet Turaka je ubijeno u okrutnom sukobu s izraelskimkomandosimaprilikomzaustavljanja turskog broda Mavi Marmara u me|unarodnimvodama, kada je brod s propalestinskim pristalicama poku{avao da probije izraelsku blokadu oko pojasa Gaze. Napad na me|unarodnu ekspediciju je poremetio odnose Izraela i Turske. Ankara je opozvala svog ambasadora. Izrael je, tako|er, formirao istra`nu komisiju o napadu. Ankara smatra da Izrael treba uputiti izvinjenje, platiti od{tete za `rtve i ukinuti blokadu Gaze. Iako ve} ima predstavnika u istra`noj grupi UN-a, Izrael je zaprijetio da }e bojkotirati ovu grupu ako bude poku{ala da saslu{ava njegove vojnike.

Nema nuklearnog zaga|enja
Nivo radioaktivnosti u zemlji nakon po`ara nije iznad norme, naro~ito u zapadnim zonama zaga|enim 1986. nakon nuklearne katastrofe u ^ernobilju
nobilju, a ruski ministar za vanredne situacije Sergej [oigu je i sam izrazio zabrinutost pro {le se dmi ce zbog po`ara u ovoj zoni. Ruski i zapadni stru~njaci smatraju da je mali rizik od zaga|enja. Stru~njak Aleksej Jablokov, biv{i zvani~nik za ekologiju u ruskom Vije}u sigurnosti, naglasio je u ~etvrtak da se radioaktivne ~estice mogu pro{iriti na stotine kilometara. “Radioaktivne ~estice se mogu pro{iriti na stotine kilometara, prema meteorolo{kim uslovima. Ako gori regija Briansk, ~estice se mogu na}i u re gi ji Nov go rod, u Moskvi, a pod nekim uslovima i u isto~noj Evropi“, izjavio je on za agenciju Interfax. U me|uvremenu, {umski po`ari koji prijete ruskoj centrali u Sarovu, u centralnoj Rusiji, prouzrokovali su prekid `eljezni~kog saobra}aja u ovom gradu u blizini koga je izbio novi po`ar, saop{tile su ju~e lokalne vlasti. “U borbi protiv vatrene stihije koja se {iri u distriktu Prvomajski specijalni voz sa vatrogascima je postavljen na putu koji vodi u Sarov, a saobra}aj na tom dijelu je obustavljen“, saop{teno je iz lokalnog kriznog {taba. Agencija Interfaks, koja se poziva na informacije Ministarstva za vanredne situacije, navodi da se po`ar {iri zbog ~ega je upu}en specijalni voz sa cisternama velikog kapaciteta vode da bi bilo sprije~eno {irenje ka nuklearnoj centrali. Vatra se gasi i avionima i helikopterima. Uprava nuklearne centrale u srijedu je zatra`ila da se otka`e planirano povla~enje vatrogasaca i opreme iz ove zone, jer je izbio no vi po`ar. [um ski po`ari koji haraju zapadnim dijelom Rusije pribli`ili su se pro{le sedmice na oblast oko ove nuklearne centrale. Vlasti su saop{tile da su 4. avgusta premjestile eksplozivne materije i rakete.

Ruske vlasti su potvrdile u ~etvrtak da nivo radioakti vnos ti u ze mlji na kon po`ara ni je iznad nor me, naro~ito u zapadnim zonama za ga|enim 1986. na kon nuklearne katastrofe u ^er no bi lju. U srijedu je jedna savezna agencija, slu`ba za nadziranje {uma, izazvala uznemirenost otkriv{i da je 4.000 hektara zona one~i{}enih radioaktivnim elementima izgorjelo od jula u Rusiji, od ~ega se 270 hektara nalazi u regiji Briansk, na granici Bjelorusije i Ukrajine. Ova re gi ja je za ga|ena 1986, nakon katastrofe u ^er-

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

17

Drugi val poplava pogodio Pakistan

VIJESTI

Najgore jo{ nije pro{lo
Idu}ih deset dana bit }e presudni, jer drugi val poplava upravo prolazi Pand`abom i mogao bi pogoditi ju`ne dijelove te pokrajine • Za oporavak }e biti potrebne milijarde dolara
Mnogobrojni Pakistanci sada su bez skloni{ta, izlo`eni ki{i i suncu

Eksplozija u Bogoti
Od eksplozije, kako se sumnja, automobilabombe u sjevernomdijelukolumbijske prijestonice Bogote, lak{e su povrije|ene najmanje ~etiri osobe, dok su razbijeni svi prozori i izlozi na susjednim zgradama, saop{tila je ju~epolicija. U policijskom saop{tenju navodi se da jo{ nema podataka o smrtnim slu~ajevima.

Ba~ena bomba na turski konzulat
“Ogromne koli~ine usjeva su uni{tene. Mislim da }e biti potrebne milijarde dolara za oporavak“ rekao je predstavnik UN, a za humanitarneoperacijeMauricio \ulijanoz za Reuters. Istovremeno, pakistanski ministar za hranu Nazar Muhamed Gondal rekao je da je dio po{iljki pomo}i u hrani za pogo|ene katastrofalnim poplavama u zemlji, o{te}en vode nom sti hi jom. Mi nis tar Gondal je rekao da se sama raspodjela pomo}i odvija veoma ote`ano zbog {tete koju su poplave izazvale na, prije svega putnoj, infrastrukturi u zemlji. Na konzulatTurske u Solunuba~ena je zapaljiva bomba, saop}ili su gr~ki zvani~nici. Policija je objavila da su tri osobe, s kacigama na glavi, bacileMolotovljevkoktel prema zgradi konzulata, ga|aju}i policijsko osiguranje, prenosi u ~etvrtak AP, dodaju}i da nije bilo povrije|enih ni materijalne {tete.

Drugi val poplava prolazi pakistanskim rijekama i mogao bi pogoditi nova podru~ja u centralnoj pokrajini Pand`ab te najgore jo{ nije pro{lo, rekao je ~elnik pakistanskog meteorolo{kog zavoda. “Najgore jo{ nije pro{lo. Idu}ih deset dana bit }e presudni, jer drugi val poplava upravo prolazi Pand`abom i mogao bi pogoditi ju`ne dijelove te pokrajine“ rekao je Kamar-u, Zaman ^odri. Voda se izlila iz rijeke ^enab i mogla bi pogoditi Multan, grad sa vi{e od 4,5 miliona stanovnika. Stanje je napeto i oko rijeke Ind s protokom ve}im od

22.656 kubnih metara u sekundi u podru~ju ^a{ma u Pand`abu. Prvi val poplava izazvan monsunskim ki{ama po~etkom avgusta pogodio je velike dijelove Pakistana, ugrozio 14 miliona stanovnika i usmrtio1.600. Stanovni{tvoPakistana, pogo|eno katastrofalnim poplavama, sve je o~ajnije zbog nedostatka hrane, skloni{ta i infrastrukture, upozoravaju lokalni funkcioneri. Poplave izazvane obilnim monsunskim ki{ama primorale su mnogobrojne stanovnike u provinciji Pand`ab da napuste domove. Poslanik regionalne skup{tine Pand`aba Mohsin Legari re-

kao je za BBC da su mnogi izgubili sve {to su imali. “Ljudi su sada bez skloni{ta i izlo`eni ki{i i suncu“ dodao je , on, navode}i da je s pove}anom vlagom disanje ote`ano, da su uni{teni usjevi, putevi i stoka, a pomo} u hrani je nedovoljna. Ujedinjene nacije su apelovale na me|unarodnu zajednicu da hitno obezbijedi pomo} od 459 miliona dolara za {est miliona ljudi ugro`enih poplavama. UN ka`e da je rije~ o najve}oj katastrofi koja je ikada zahvatila tu zemlju i da bi mogle bitipotrebnemilijardedolara za oporavak `rtava i popravku uni{tene infrastrukture.

Po`ari u Portugalu
Portugalskivatrogasci se bore s brojnim {umskim po`arima koji pusto{e zemlju. Dvojica su poginula u poku{ajima da pobjede plamen. U centralnom i sjevernim dijelovima zemlje i dalje gori pedesetak po`ara koje poku{ava ugasiti 1.500 vatrogasaca. Vatrogascima situaciju dodatno ote`avaju visoka temperatura i sna`an vjetar. U plamenu je oko 18.000 hektara {umske i grmovite povr{ine.

Sijera Leone

Vratiti dijamante date Naomi Campbell
Povjerenica za ljudska prava iz Sijera Leonea zatra`ila je da se njenoj zemlji vrate dijamanti koje je biv{i liberijski predsjednik Charles Taylor dao manekenki Naomi Campbell. Tayloru se sudi u Haagu za ratne zlo~ine i zlo~ine protiv ~ovje~nosti. Yasmin Jusu - Sheriff je izjavila za {tampu da je zatra`ila od vlade Sijera Leonea i specijalnog suda za Sijera Leone koji sudi Tayloru da kontaktiraju ju`noafri~ku vladu kako bi dijamanti bili vra}eni Sijera Leoneu, prenosi AFP. “@elimo da dijamanti budu vra}eni, kako bi se prodali, a novac predao Fondaciji ratnih `rtava u zemlji“, precizirala je Jusu - Sheriff. Svje do~e}i pred su dom, Na omi Campbell je pro{le sedmice izjavila da je dobila dva-tri sirova dijamanta poslije jedne ve~ere u Ju`noj Africi 1997. kojoj je prisustvovao Taylor, koja je opisala kao kamenje prljavog izgleda. Tvrdila je da je to kamenje dala Jeremyu Ratcliffu, biv{em direktoru Ju`noa fri~ke fon da ci je Nel so na Mandele za pomo} djeci, koji ih je pro{le sedmice predao ju`noafri~koj policiji. Prema rije~ima povjerenice za ljudska prava, Fondacija za pomo} `rtvama rata ima samo 44.000 dolara. Ona je kazala da to nije dovoljno za pomo} hiljadama `rtava silovanja, amputacija i mu~enja u gra|anskom ratu koji je bjesnio u Sijera Leoneu od 1991. do 2001. u kojem je ubijeno 120.000 ljudi.

Pucnjava u Moskvi
Jedan policajac i jedno naoru`ano lice ubijeni su, a dvojica policajca su ranjena u no}i na ~etvrtak u pucnjavi u Moskvi, potvrdila je policija. Do pucnjave je do{lo kada je no}na policijska patrola zaustavila dvojicu mu{karaca radi identifikacije, ali su oni okrenuli auto i uputili se ka jugoisto~nom dijelu Moskve, izjavio je portparol policije u Moskvi Anatolij Lastovetski. On je dodao da je jedan od njih uspio da pobjegne, dok je drugi pucao na policajce.

Intervju

Zufer Dervi{evi}
Enver Kazaz o Ugi Vlaisavljevi}u

Radon~i}ev vratar prema gomili
Globalna medijska scena

Curenje kao instrument informacijskoga rata

18

OGLASI

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 13. august 2010. godine SREDNJA MUZI^KA [KOLA SARAJEVO Ul. JOSIPA [TADLERA 1/I, SARAJEVO Tel. 441-958; 207-951 Na osnovu odluka [kolskog odbora Srednje muzi~ke {kole Sarajevo od 28. 6. i 5. 7. 2010. godine objavljuje se

OSLOBO\ENJE

OGLASI

19

K ONK UR S
za prijem u radni odnos 1) nastavnika harmonike - puno radno vrijeme (puna norma nastavnih ~asova sedmi~no), 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine 2) nastavnika violine - nepuno radno vrijeme (10 ~asova u nastavi sedmi~no), 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine 3) nastavnika historije muzike sa poznavanjem muzi~ke literature, muzi~kog folklora i audio-video tehnike - nepuno radno vrijeme (8 ~asova u nastavi sedmi~no), 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine 4) nastavnika vokalne tehnike - nepuno radno vrijeme (4 ~asa u nastavi sedmi~no), 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine Kandidati za prijem u radni odnos pored op}ih uslova utvr|enih zakonom moraju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - zavr{ena muzi~ka akademija u najmanje ~etvorogodi{njem trajanju (~etiri studijske godine) odgovaraju}i odsjek — smjer prema nastavnom planu i programu za srednju muzi~ku {kolu - polo`en stru~ni ispit za samostalan obrazovno-odgojni rad. Ukoliko se na konkurs za pojedina radna mjesta ne prijave kandidati sa polo`enim stru~nim ispitom, izvr{it }e se prijem kandidata i bez polo`enog stru~nog ispita u skladu sa zakonom i Pravilnikom o radu. Probni rad za izabrana lica }e se utvrditi u skladu sa Pravilnikom o radu [kole. Uz prijavu sa biografijom kandidati su du`ni dostaviti i slijede}e dokumente — ovjerene fotokopije: - diplomu o zavr{enoj muzi~koj akademiji - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (izdaje nadle`ni sud, ne starije od 6 mjeseci) Ljekarsko uvjerenje se dostavlja nakon odluke o izboru. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokumentima se mogu predati li~no na protokol [kole ili poslati po{tom na adresu [kole sa naznakom “Za konkurs”.
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON / @UPANIJA KANTONALNO TU@ILA[TVO HNK @UPANIJSKO TU@ITELJSTVO HN@ Broj: A. 582/10 Mostar, 10. 8. 2010. godine Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 49/05), ~lana 30. Zakona o Kantonalnom tu`ila{tvu HNK-a („Slu`bene novine HNK“, broj 1/03), te ~lana 38. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tu`ila{tva HNK-a, glavni kantonalni tu`ilac raspisuje

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton unsko-sanski JU Prva osnovna {kola Velika Kladu{a Broj: 530/10 Datum: 12. 8. 2010.

J AV N I O G L A S
za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika u Kantonalnom tu`ila{tvu Hercegova~ko-neretvanskog kantona Mostar 1. KURIR-VOZA^ Poslovi i zadaci: - vr{i unutra{nju i vanjsku dostavu po{te Tu`ila{tva, - umno`ava materijale, sla`e umno`eni materijal, nosi na povez i vra}a materijal u Tu`ila{tvo, - u slu~aju smanjenog obima posla na radnom mjestu kurira obavlja poslove voza~a te se stara o odr`avanju i tehni~koj ispravnosti i ~isto}i vozila, - obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjeljenja i arhivara — sekretara Tu`ila{tva. Op}i uslovi: Op}i uslovi iz ~l. 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH (dr`avljanstvo BiH, punoljetan, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen stru~ne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH, da nije obuhva}en odredbom ~l. IX Ustava BiH). Posebni uslovi: - srednja {kolska sprema IV stepen i - jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Potrebni dokumenti koje kandidat treba podnijeti uz prijavu na oglas (original ili ovjerena kopija): - diploma o zavr{enoj {koli, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca), - uvjerenje da kandidat ne prolazi kroz kaznenu evidenciju MUP-a (ne starije od 6 ({est) mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 ({est) mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, - uvjerenje ili potvrda o radnom sta`u, - ovjerena izjava da kandidat u posljednje 2 (dvije) godine nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo koje nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno BiH, - ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~l. IX I. Ustava BiH. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta poslije odabira kandidata. Izbor izme|u prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali op}e i posebne uslove izvr{it }e se nakon obaveznog intervjua. Rok i adresa dostave Sva tra`ena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa putem prijemne kancelarije Tu`ila{tva ili putem po{te na adresu: KANTONALNO TU@ILA[TVO HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA U MOSTARU Ulica dr. Ante Star~evi}a br. 20. 88 000 MOSTAR sa naznakom „ZA JAVNI OGLAS“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dokumentacija se vra}a samo na vlastiti zahtjev. GLAVNI KANTONALNI TU@ILAC Nijaz Mehmedba{i}

OBAVJE[TENJE
Javna ustanova Prva osnovna {kola Velika Kladu{a u konkursu za popunu upra`njenih radnih mjesta, objavljenom 11. 8. 2010. godine, poni{tava gre{kom objavljen tekst za popunu upra`njenog radnog mjesta pod rednim brojem 11- Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja za 6 ~asova na neodre|eno radno vrijeme, a sada glasi: - Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja za 6 ~asova na odre|eno radno vrijeme do 30. 6. 2011. godine Predsjednik [kolskog odbora Emil Veskovi}
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU PETA GIMNAZIJA Ul. Nerkeza Smajlagi}a br. 18 - Sarajevo Na osnovu ~lana 88. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo broj 10/04 i 34/07) i Odluke [kolskog odbora broj 10-2091/2010 od 7. 7. 2010. godine, Peta gimnazija objavljuje

KONKURS
za upis vanrednih u~enika u {kolskoj 2010/2011. godini Upis vanrednih u~enika u I, II, III i IV razred Gimnazije, op{ti smjer, vr{it }e se od 1. septembra 2010. do 24. septembra 2010. godine. Uz prijavu kandidati treba da prilo`e: 1. Svjedo~anstvo o prethodno zavr{enoj {koli /original/ 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih /original/ Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Peta gimnazija - Sarajevo; Nerkeza Smailagi}a 18. Informacije na telefon: 235-521.

20

SVIJET FINANSIJA

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Zbog smanjene dobiti

^EZ ODUSTAJE OD
inostranih projekata
Kompanija je po~etkom godine odlu~ila da odustane od {irenja na balkanskim tr`i{tima
^e{ki elektroenergetski gigant ^EZ, pritisnut smanjenjem dobiti u prvoj polovini ove godine i pojeftinjenjem struje koju izvozi, odustaje od planova u inostranstvu, orijenti{u}i se na doma}e projekte, javljaju pra{ki mediji. ^EZ je u julu saop{tio da se povla~i iz projekta izgradnje elektrane u rumunskom gradu Galati, a proljetos je odgodio i projekt gasne elektrane u Varni u Bugarskoj. “^EZ je odustao i od velikih tendera za kupovinu energetskih kompanija PAK i Energa u Poljskoj, a ne}e, kako je ranije planirano, podnijeti ni ponudu Generalni direktor ^EZ-a Martin Roman najavio je da je za kompaniju sada isplativije da se bavi grijanjem, nego prodajom struje. U `i`i interesovanja ^EZ-a trenutno su investicije vrijedne oko 20 milijardi eura, jer uskoro po~inje izbor partnera za dogradnju dva bloka ^EZove nuklearne elektrane Temelin koji bi trebalo da budu pu{teni u pogon 2019. i 2020. godine. Neto dobit ^EZ-a u prvoj polovini ove godine zbog jeftinije struje manja je 20 posto u odnosu na isti period 2009. i dostigla je 1,148 milijardi eura.

Dr`ave odba cu ju direk tno oporezivanje
Britanskoministarstvofinansija saop{tilo je da }e staviti veto na planove za direktno oporezivanje u Evropskoj uniji, koje je predlo`io Bruxelles, dok je Njema~ka poru~ila da bi takva vrsta oporezivanja bila protivna politici njene vlade. Glavninaevropskogbud`etapuni se zahvaljuju}idoprinosimadr`ava ~lanica, ali ti prihodinisudovoljni, pa je Evropska komisija, u potrazi za novim na~inima da do|e do prihoda, najavila mogu}nost direktnog oporezivanja u okviru EU. Komisija, izvr{notijelobloka, razmatra uvo|enje poreza na bankarsketransakcije, aviosaobra}aj ili ispu{tanjeugljendioksida, podsjetio je BBC. Evropska unija trenutno tro{i oko 130 milijardi eura godi{nje. Novac dolazi od pojedina~nihzemaljakoje na taj na~in prakti~no pla}aju svoje ~lanstvo u Uniji. U septembru se, me|utim, o~ekujenoviizvje{taj o tomekako bi EU trebalo da do|e do prihoda u budu}nosti, prenosi biznis.ba.

za kupovinu elektrana u Njema~koj“ navode mediji u ^e, {koj. Kompanija je po~etkom godine odlu~ila da odustane od {irenja na balkanskim tr`i{tima i okrene se gradnji nuklearnih elektrana u ^e{koj i Slova~koj.

Ukrajina

Mogu}a obustava

Johen Vermut o ameri~koj privredi

izvoza p{enice Ekonomija
Mickey Mouse
Ameri~ka privreda tehni~ki je u bankrotu, tvrdi glavni izvr{ni direktor Wermuth Asset Managementa Johen Vermut. “Potro{a~i, kompanije i vlada su visoko zadu`eni“ konstatovao je Vermut u , razgovoru za mre`uCNBC i objasnio da SAD danasizgledaju kao Rusija1998. godine. Vermut je zaklju~io da privreda SAD u ovom trenutku izgleda kao Mickey Mouse ekonomija. On nudi dva izlaza: priznanjepropasti ili deprecijacijudolara u odnosu na kineski juan i rusku rublju. Vermuttvrdi da Me|unarodnimonetarnifond, koji je nadziraorje{avanjeruske krize krajem 90-ih, danas sigurno ne bi dao zeleno svjetlo ameri~koj politici. On je o{tru kritiku na ra~un katastrofalnogstanja u ameri~kojprivrediiznionakon{to je ameri~ki Fed po~etkom ove sedmice iznio zabrinjavaju}e mi{ljenje o stanju ameri~ke ekonomije.

Za EU je ekonomsko
Zastupnik Bundestaga Stephan Mayer upozorio je za crnogorski list Dan da je za EU neprihvatljivo da zemljaprodajedr`avljanstvo za pola miliona eura kako je prije nekoliko dana najavila Crna Gora. Njema~ka Kr{}ansko-socijalna unija (CSU), ~lanica vladaju}e koalicije kancelarke Angele Merkel, o{tro je iskritiziralaodluku crnogorske vlade o ekonomskomdr`avljanstvu za inozemne biznismene i zatra`ila da se ponovo uvedu vize za gra|ane Crne Gore za ulazak u zemlje [engenskog sporazuma, prenosi biznis.ba. Mayer je izjavio da je sa

dr`avljanstvo neprihvatljivo

stajali{ta Evropske unije i kriterija koje je neophodno ispuniti da bi zemlja-kandidatpostala~lanicom EU, neprihvatljivo da se dr`avljanstvo mo`e kupiti za pola miliona eura. Mayer za podgori~ki dnevni list isti~e da ovakvom odlukom vlada u Podgorici provocira EU i njene politike integracije prema regiji zapadnog Balkana. Uredbu o ekonomskomdr`avljanstvu je Crna Gora donijela samoinicijativno bez konzultacija sa EU, kao {to je to u~inio, na primjer, Cipar, koji dr`avljanstvo prodaje za 17 milionaeurainvestiranih u tamo{nje banke.

Nakon Rusije, i Ukrajina razmi{lja o embargu na izvoz p{enice, {to }e dodatno pove}ati njenu cijenu. Ukrajina, jedna od najve}ih izvoznica `ita u svijetu, razmi{lja o zabrani izvoza p{enice, {to bi moglo imati sna`ne posljedice na ve} porasle cijene p{enice, pi{e u ~etvrtak Financial Times, prenose agencije. Vijest je objavljena nakon najave Rusije da do kraja godine ne}e izvoziti p{enicu. Svjetska banka je svim zemljama uputila molbu da ne ograni~avaju koli~inu p{enice na tr`i{tu. Njeni stru~njaci upozoravaju da bi zabrane izvoza p{enice mogle uzrokovati novu oskudicu u hrani, kao {to se dogodilo u razdoblju 2007. i 2008. godine kada je cijena `itarica, od kukuruza do ri`e dosegnula rekordne razine.

Industrijska proizvodnja u 16 evropskih zemalja koje koriste zajedni~kuvalutuneo~ekivano je pala u junu {to je pove}alo zabrinutost da gospodarskirast u eurozoni ne}e dosti}i o~ekivane razine. Evropskistatisti~kiuredEurostat izvijestio je da je industrijska proizvodnja u junu u odnosu na prethodnimjesecpala za 0,1 posto. Analiti~arikoje je anketiraoReuters o~ekivali su da }e industrijskaproizvodnja u junuporasti za

Pad industrijske proizvodnje u eurozoni

Ameri~ke banke

pomogle Evropi
Sedamstotinamilijardidolara ameri~ke dr`avne pomo}i doma}imbankama je znatnovi{e pomoglo bankama izvan SAD-a, nego {to su ameri~ke banke imale koristi od sli~ne pomo}idrugihzemaljanjihovim bankama. Tako su ameri~kemilijardezavr{ile u velikimbankama i Francuskoj, Njema~koj i drugim zemljama, utvrdio je nadzorni odbor Kongresa SAD-a. Primjer u izvje{tajuOdbora je 70 milijardi dolara ameri~ke dr`avnepomo}isamopoljuljanom doma}em i me|unarodnom d`inu osiguranja AIG (American International Group Inc.). Taj novac je dijelomdirektno dospio u dvije velike francuske banke koje sara|uju sa AIG Societe Generale i BNP Paribas, i u jednu veliku njema~ku banku Deutsche Bank. Da bi ukazao na dimenzije, Odbor ameri~ku pomo} samo jednoj firmi, AIG (70 milijardi

0,6 posto. Glavni razlog pada proizvodnih aktivnosti u promatranom mjesecu je 0,5-postotno smanjenje u Njema~koj i jo{ ve}i 1,5-postotni minus u Francuskoj. Te zemlje su dva najja~a gospodarstva eurozone. Na godi{njojraziniindustrijska proizvodnja u eurozoni u junu je porasla 8,2 posto, {to je tako|er manje u usporedbi sa majemkada je rastiznosio9,9 posto, prenosi Fena.

dolara), poredi sa ukupnompomo}iFrancuskedoma}imbankama (35 milijardi) i Njema~ke (133 milijarde). Od spasavanja firme AIG koristi su imale i banke u Kanadi, Velikoj Britaniji i [vajcarskoj.

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

21

22

BIZNIS I EKONOMIJA
Najave mlinara i pekara

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Supplies Group
International d.o.o.

Hljeb skuplji
Pekarskiproizvodi}e u narednom periodu, ukoliko cijena p{enice i bra{na nastavi rasti, poskupjeti za oko 15 do 20 posto, kazao je za Oslobo|enje Meho Ali}, izvr{ni direktor pekare Aspek. “Ova cijena je neodr`iva ako nastaverasticijenebra{na“ ka`e , on te dodajekako su cijenebra{na i do sada rasle. Od po~etka godine kada je stanje na tr`i{tu bilostabilno pa do danascijena bra{naporasla je za oko 50 posto. Me|utim, premanjegovimrije~ima, cijena i nije tako veliki problem, najve}iproblempekara je sve izra`enijanesta{icabra{na jer mlinovi nisu u stanju da nabave kvalitetnu p{enicu.

Od po~etka godine kada je stanje na tr`i{tu bilo stabilno pa do danas cijena bra{na porasla je za oko 50 posto

Recikliranje otpadnih guma
• [ta je to projekt sistem odr`ive energije?
Supplies Group International d.o.o. je privatna kompanija srednje veli~ine i nalazi se u Sarajevu. Projekt se odnosi na stvaranje odr`ive energije na osnovu recikliranja otpadnih guma. Glavni proizvod bi bilo dizelsko gorivo sa oznakom „100 posto od obnovljivih izvora energije“ Od osnovne sirovine za recikliranje, otpadnih gu. ma, stvorili bi se: dizelsko gorivo (40 posto), benzin (5 posto), preostalo ulje (10 posto), carbon black (30 posto), ~elik (10 posto) te otpadni plinovi (5 posto). HNC Pyro ATM je umjetni sistem koji pretvara otpadne gume i i otpadna ulja u gorivo koji se mo`e direktno koristiti u modernim vozilima. Proces je ~ist, bez emisije {tetnih gasova i zaga|enja okoline. Dakle, cjelokupni sistem je ekolo{ki prihvatljiv. Sirovine su otpadne gume, kori{teno ulje, drugi gumeni otpadni materijal, a pogodna sirovina mo`e biti suha ili vla`na.

Kvalitet
U Sprindu koji je proizvo|a~ pekarskihproizvoda, ka`u da je cijena hljeba u direktnoj zavisnosti od cijena bra{na koje }e diktirati prera|iva~i p{enice, a koji direktno zavise od cijena uvozne p{enice i situacije na svjetskom tr`i{tu i bli`em regionu. Trenutne cijene hljeba u Sprindu su na bazistarihcijena ko{tanja bra{na, iako je u zadnjih pet danado{lo do poskupljenja bra{na u dva navrata, navode u ovoj kompaniji. Kako je za Oslobo|enjekazao Idriz ]o}aj, vlasnik privatne pekara Palma iz sarajevskog naselja Saraj-Polje, ova pekara ve} drugi put nabavlja bra{no po vi{ojcijeni, od 60 feninga po kilogramu. “Kilogrambra{na je bio 42 feninga, ali su cijene sko~ile prije 20-tak dana, a imamonajave od mlinara da bi cijena mogla biti i 70 feninga po kilogramu“ , istakao je ]o}aj. Premanjegovimrije~ima,do poskupljenja hljeba za sada ne}e do}i, mada je poslovanje sa novimcijenamabra{nadostate{ko. Najavljenoposkupljenje bra{na ne}e izazvati i pove}anjecijenehljeba u Republici Srpskoj, kazao je za Oslobo|enjepredsjednikUdru`enja pekara RS-a Sa{a Trivi}.

• Za{to investirati u projekt?
- zato {to predstavlja jedinstven projekt u BiH - zato {to se radi o uspje{noj kompaniji - zato {to proces nije {tetan za okolinu - zato {to se u svijetu sve vi{e ula`e u obnovljivu energiju i za{titu okoli{a - zato {to postoje velike koli~ine otpadnih guma u BiH, koje zapravo predstavljaju osnovnu sirovinu sistema

• Osnovne prednosti
- pojednostavljeni uslovi nabavke sirovina - ugled kompanije - podr{ka vlasti

Elektroprivreda BiH potpisala ugovor za TE Tuzla

• Finansiranje
- Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000 eura - Tra`eni iznos investicije je 1.000.000 eura Bosna Bank International i Oslobo|enje }e u narednom periodu predstaviti projekte koji su prezentirani na Me|unarodnoj konferenciji Sarajevo Business Forum, koja je odr`ana 6. i 7. aprila. Stranim i doma}im investitorima i kompanijama ukupno je predstavljeno 157 projekata iz oblasti turizma, poljoprivrede, energije i infrastrukture. Svi projekti mogu se pogledati na www.sarajevobusinessforum.com.

Novi sistem deponovanja uglja
Ugovor o uvo|enju novih evropskih tehnologija u proces deponovanja uglja na depou 1 Termoelektrane u Tuzli, vrijedan 7,9 miliona eura, potpisali su ju~er u Sarajevu Elektroprivreda BiH i njema~ko~e{ki konzorcij Ein`injering Dober{ek - KSK. Potpisniciugovora su direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagi} te Michael Rutten i Damir Dordevi~, direktorifirmiu~esnica u konzorciju. U obra}anju novinarima nakon potpisivanja, Jerlagi} je istakao da je u realizaciju ovog projekta uklju~eno i {est doma}ih firmi Tehnopetrol, Tehnograd, TTU, Elcom i Deling iz Tuzle, kao i Rudstroj iz Kaknja, koje }e uraditi skoro polovinu ugovorenog posla. Naime, 3,6 miliona eura od ukupnog iznosa predvi|eno je za gra|evinsko ure|enje dijela podloge depoa 1 u tuzlanskoj termoelektrani, za nabavku i ugradnju jednog kombinovanog ure|aja za odlaganje i uzimanje uglja s depoa, za rekonstrukciju sistema transporta rude s depoa za blokove 3, 4 i 5 te za modernizaciju sistema upravljanja i nadzora nad transportom uglja. Zavr{etak radova je predvi|en za 22 mjeseca. “Realizacija ovog posla za Elektroprivredu ima dvije bitne zna~ajke: gotovo polovinu posla obavit }e doma}e firme, a bit }e to i novi doprinos za{titi okoli{a jer }e zna~ajno biti smanjena emisija polutanata iz dimnih plinova, emisija ugljene pra{ine, rizik od po`araminimiziran, a pobolj{ano prikupljanje i odvo|enje povr{inske procjedne vode s depoa, naveo je direktor Elektroprivrede BiH Amer Jerlagi}.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 158 - 13. 8. 2010. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.362294 1.456144 26.979110 0.078383 0.261847 0.690770 1.781681 0.565032 0.244954 0.205839 1.445998 1.000277 2.377456 1.525364 0.049781 1.858509

1.955830 1.365708 1.459793 27.046727 0.078579 0.262503 0.692501 1.786146 0.566448 0.245568 0.206355 1.449622 1.002784 2.383415 1.529187 0.049906 1.863167 USD BAM

1.955830 1.369122 1.463442 27.114344 0.078775 0.263159 0.694232 1.790611 0.567864 0.246182 0.206871 1.453246 1.005291 2.389374 1.533010 0.050031 1.867825 1.52327 2.288927

Na osnovu odluke v. d. rektora Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, broj IUS-REC01-330/2010, donesene 11. 8. 2010. godine

PONI[TAVA SE
konkurs za izbor u akademska zvanja, kojeg je raspisao Senat Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, a koji je objavljen 23. 1. 2010. godine i 28. 1. 2010. godine u dnevnim listovima „Oslobo|enje“, „San“ i „Dnevni list“, te na web stranici Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Konkurs se poni{tava u cijelosti.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 11. 08. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 11. 08. 2010 =

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS I EKONOMIJA

23

VIJESTI

i do 20 posto
cati na cijenehljeba“ naglasio je , Trivi}. Trenutnacijenahljeba od 600 grama u RS-u kre}e se od 1 do 1,20 KM. Cijena bra{na u Republici Srpskoj koje se u mlinovima prodaje za 51 fening po kilogramu, idu}e sedmice pora{}e na 56 feninga po kilogramu bez PDV-a zbog rasta cijena p{enice na svjetskom tr`i{tu, prenosi Capital.ba. Bra{no u odnosu na period prije `etve poskupjelo je i do 30 posto.

Mar`e
U narednom periodu }e vjerovatno kod nas sti}i jo{ jedan talasposkupljenja, a cijenebra{na }e pre}i 60 feninga po kilogramu bez PDV-a, a mogu}e je da bra{noposkupi i na 70 feninga po kilogramu, kazao je Zoran Kos, predsjednik Udru`enja mlinara RS-a. Ministar trgovine i turizma RS-a Predrag Gluhakovi} ka`e da }e Vladaiskoristiti sve mehanizmekako bi za{titilastanovnike RS-a od {pekulanata koji se pojavljuju na tr`i{tu, a jedna od mogu}ih mjera jeste i ograni~avanje trgova~kih mar`i. Direktor mlina Maji} iz Od`aka Ivica Maji} za Oslo-

“Sve dok cijena bra{na ne pre|e60 feninga po kilogramu, hljebne}eposkupjeti u RS-u“ is, takao je Trivi} i dodao da oni trenutno bra{no kupuju po cijeni od 52 feninga po kilogramu. “Problem nije odakle p{enicu nabaviti, p{enice ima dovoljno, nama je problem kvalitet p{enice. Cijene kvalitetne p{enice }e diktirati cijenu kvalitetnog bra{na koje }e onda utje-

bo|enje je kazaokako su cijene bra{na i p{enice ve} porasle i svakim danom sve vi{e rastu, a sve to je po~elo jo{ u maju kada su bile velike poplave. Jo{ u to vrijeme dobavlja~i iz Hrvatske i Ma|arske su obustavili izvoz. Naravno, oni su znali da kvalitetnu p{enicu trebaju sa~uvati i znali su da }emodo}i u ovakvu situaciju pa sada koriste priliku koja im se pru`ila. Prema njegovim rije~ima, trenutno je na tr`i{tu najte`e prona}i kvalitetnu p{enicu. “Dobijemo uzorak, recimo iz Ma|arske i cijena je 180 eura, nama treba 24 sata da analiziramo taj dobiveni uzorak i kada utvrdimo da nam kvalitet i cijena odgovaraju, javimo se ponu|a~u i on nam na kraju ka`e da cijena vi{e nije 180 nego 200 eura“ pri~a Maji}. , On je mi{ljenja da je ova situacija ustvari repriza 2007. godine kada je p{enicadostiglavrhunac cijenom od 280 eura, i ove godine bi mogla dosti}i tu cijenu ili mo`da ~ak i i}i i do 300 eura zbog po`ara u Rusiji i tek onda krenuti silaznom putanjom. Povodom najavljenog poskupljenja hljeba i osnovnih `ivotnih namirnica, SDPBiH

Najavljenirastcijenapekarskih proizvoda mogao bi se desiti tek nakonramazana, kazao je izvr{nidirektor pekare Aspek Meho Ali} te dodao kako bi pove}anje cijena pekarskih proizvoda u ovom mjesecu bilo nepopularno. “Na ovaj na~in `elimo i mi da doprinesemo toj socijalnoj dimenziji ramazana, da sugra|anebarem u ovom mjesecu po{tedimo poskupljenja. Trenutno je za nas najva`nije da obezbijedimodovoljnukoli~inuramazanskihsomuna po dosada{njimcijenama“ rekao je Ali} , je iskazao javno protivljenje bilo kojoj vrsti pove}anja cijena hljeba te zatra`io od Vije}a ministara BiH da se u hitnoj za kon skoj pro ce du ri smanji stopa PDV-a za osnovne `ivotne namirnice.
A. Pe - J. Sa.

Cijene miruju dok je ramazan

Remont Ugljevika ide po planu
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Slobodan Puhalac ocijenio je tokom posjete Rudniku i termoelektrani (RiTE) Ugljevik da je kapitalni remont u ovom preduze}u, vrijedan 52 miliona KM, jedan od trenutno najve}ih i najslo`enijih poslova u RS-u. “Svjesni smo da je obim radova koji je anga`ovao skoro 900 ljudi, izvo|a~a i podizvo|a~a iz vi{e od 20 firmitehni~kizahtjevan i slo`en“ rekao je Puhalac koji je sa , pomo}nikom ministra za elektroprivredu Ljubom Glamo~i}em posjetio RiTE Ugljevikkako bi sagledalistependostignutih radova na remontu. Puhalac je ovom prilikom izrazio uvjerenje da }e radovi biti zavr{eni prije roka, kada }e objekt nastaviti sa radom u punom kapacitetu.

Ljetna {kola p~elarstva
Udru`enje za poduzetni{tvo i posao (LiNK) Mostar, u saradnji s p~elarskomzadrugom @alfija iz Trebinja i norve{kom fondacijom BIP, organiziralo je Ljetnu {kolu p~elarstva u Trebinju za p~elare po~etnike i p~elare profesionalce. U sklopu Ljetne {kole bilo je rije~i o p~elarskim proizvodima, o potencijalnim tr`i{tima te o mogu}nosti finansiranja ove privredne grane kroz novu kreditnu liniju za poljoprivredu, koju }e LiNK plasiratiprekoKreditno-garantnogfonda pod povoljnim uvjetima. Kreditni iznosi kretali bi se od 3.000 do 30. 000 maraka, uz kamatnu stopu 6,99 posto i rok otplate od pet godina. Tako|er, LiNK se obavezao da }e s resornimministarstvima Republike Srpske i Federacije BiH pregovarati o mogu}nostimasubvencioniranja kamatne stope, prenosi Fena.

Kartice
potiskuju

Bh. ambasador u Kini posjetio grad Tianjin

gotovinu
Gra|ani BiH posljednjih godina nov~ane transakcije sve vi{e obavljaju platnim karticama umjesto gotovim novcem, a prema podacima Centralne banke BiH, u pro{loj godini putem elektronskih kartica izvr{ene su transakcije vrijedne 4,87 milijardi KM. U CBBiH ka`u da prosje~an promet po jednoj kartici godi{nje iznosi 2.779 KM, ili 232 KM mjese~no. Ukupna vrijednost transakcija realiziranih upotrebom kartica u zemlji i inostranstvu u 2009. godini iznosila je 4,87 milijardi KM, {to je za oko 1,1 milijardu KM vi{e nego godinu ranije. Od oko 34,6 miliona transakcija putem kartica, koliko ih je ostvareno u 2009. godini u BiH, samo oko 18 miliona transakcija izvr{eno je visa electron karticom, rekli su u CBBiH i dodali da je druga mastercard maestro, kojom je obavljeno oko 9,7 miliona transakcija. Iz CBBiH isti~u da se na {alterima banaka godi{nje realizira oko 1,24 milijarde KM vrijednosti transakcija, od ~ega se oko 600 miliona KM, ili 49 posto, odnosi na podizanje gotovog novca.

Sa ovogodi{njeg Sarajevo Business Foruma

Poziv kineskim
privrednicima na SBF
Amel Kova~evi}, ambasador Bosne i Hercegovine u NR Kini, prilikom nedavnog susreta sa Wang Fuguom, novoimenovanim kineskim ambasadorom u BiH, posjetio je Tianjin, grad pobratim sa Sarajevom. Tom prilikom bh. ambasador je pozvao biznismene i zvani~nike Tianjina da posjete Sarajevo i u~estvuju u radu 2. me|unarodne investicijske konferencije Sarajevo Business Forum ‘11. koja }e se odr`ati 6. i 7. aprila idu}e godine. Bh. ambasador ukazao je na ~injenicu da BiH ima vrlo sposobne i konkurentne graditelje sa svjetskom reputacijom, te da je u okrilju Sarajevo Business foruma formiran bh. konzor cij, ospo so bljen za naj kom plek sni je gra|evinske projekte. „Veliki gra|evinski projekti koji su u toku i koji se planiraju u Tianjinu prilika su da se bh. konzorcij doka`e i u NR Kini“ kazao je amba, sador Kova~evi}. Dogradona~elnik Tianjina Ren Xuefeng tom prilikom je obe}ao da }e u~initi sve kako bi bh. gra|evinari dobili priliku da poka`u svoje graditeljske vje{tine u Republici Kini. Ina~e, Tianjin je grad pobratim sa Sarajevom jo{ od 1981. godine. To je lu~ki grad u sjeveroisto~noj Kini, sa 12,28 miliona stanovnika. Va`an je industrijski centar sa jakom petrohemijskom, tekstilnom, automobilskom, ma{inskom, metalnom i prehrambenom industrijom. Grad posjeduje rezerve nafte koje se procjenjuju na jednu milijardu tona, dok su rezerve mangana i bora najve}e u Kini. Svake godine krajem septembra Svjetski ekonomski forum u ovom gradu organizira Ljetni Davos, saop}eno je iz SBF-a.

Poticaji privrednicima
Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona usvojila je odluku o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije za istra`ivanje i eksploataciju kre~njaka na le`i{tu Kosova, op}ina Maglaj. Privrednom dru{tvu “Alma Ras” Olovo dodijeljeno je 7.500 KM za regresiranje kamata na investicijski kredit, dok je u okviru podsticaja u poljoprivredi Udru`enju poljoprivrednika Proizvo|a~i maline - kooperanti iz @eljeznog polja, op}ina @ep~e, dodijeljeno 20.000 KM za unapre|enje proizvodnje maline. Vlada ZDK-a je konstatovala i da su se mje{tani @eljeznog polja vrlo uspje{no preorijentisali sa tradicionalne proizvodnjekrompira na proizvodnjumalinakoje u cijelosti otkupljuje sarajevski Klas.

24

OGLASI

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26 BERZANSKI IZVJE[TAJI
1.468,52
BIFX

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE
631,75
ERS10

883,76

SASX-10

927,30

SASX-30

803,14

BIRS

1.377,33

FIRS

Sa Banjalu~ke berze

Trgovanje na SASE

Najve}i promet
dionicama BH Telecoma
Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 196.146,58 KM. U sklopu 85 transakcija ukupno je prometovan 91.531 vrijednosni papir. Promet na kotaciji iznosio je 86.176,40 KM, u sklopu 28 transakcija prometovano je 76.095 vrijednosnih papira. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 13.332,55 KM, u sklopu deset transakcija prometovane su 904 dionice. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama Bosnalijek d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 14,75 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 4.800,00 KM, u sklopu ~etiri transakcije prometovano je 1.500 dionica. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF Big Investiciona grupa d.d. Sarajevo. Kurs ovog fonda iznosio je 3,20 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 68.043,85 KM, u sklopu 14 transakcija prometovano je 73.691 obveznica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 79.343,13 KM, u sklopu 36 transakcija prometovano je 4.189 dionica. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BH Telecom d.d. Sarajevo u iznosu od 50.157,87 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 22,01 KM. Na sekundarnom slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 30.627,05 KM, u sklopu 21 transakcije prometovano je 11.247 dionica. Na sekundarnom slobo-

Obavljene 82 transakcije

Promet obveznicama

255.731,66 KM
Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama TP Matexa
Na trgovanju na Banjalu~koj berzi ju~er je ostvaren promet od 267.902,03 KM, kroz 82 transakcije. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu lista B najve}i promet je ostvaren akcijama Telekoma Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 4.663,26 KM, po prosje~noj cijeni od 1,26 KM po akciji. Uku pan pro met ob ve zni ca ma na ju~era{ njem trgo va nju izno sio je 255.731,66 KM. Od obveznica najvi{e se trgovalo obveznicama Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 u vrijednosti od 210.542,82 KM. Prosje~na cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 6,09 posto. Od akcija zatvorenih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren akcijama ZIF Euroinvestment fonda a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.287,85 KM, po prosje~noj cijeni od 5,99 KM, {to predstavlja pad cijene za -0,17 posto. Akcije dva fonda su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Polara invest fonda a.d. Banja Luka (9,97 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 3,20 KM. Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u fondovima su akcije ZIF Euroinvestment fonda a.d. Banja Luka (-0,17 posto), i ovim se akcijama trgovalo po prosje~noj cijeni od 5,99 KM. Od hartija od vrijednosti na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren akcijama TP Matexa a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 244,00 KM, po prosje~noj cijeni od 0,50 KM.

Promet na kotaciji fondova 4.800 KM

dnom tr`i{tu najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta Hercegovina auto d.d. Mostar u iznosu od 28.376,50 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 9,50 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta Hercegovina auto d.d. Mostar od 46,15 posto i dostigle su cijenu od 9,50 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent Borac proizvodnja obu}e d.d. od 10,00 posto i dostigao cijenu od 0,09 KM.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 12. august/kolovoz 2010.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH 3,20 -3,03 3,20 3,20 1.500 4.800,00 4 14,75 -1,42 15,00 14,65 904 13.332,55 10

Banjalu~ka berza Kursna lista za 12. august 2010.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka 0,0019(A) 0,13 1,26 0 0 0 0,0019 0,13 1,26 0,0019 1.181.682 0,13 20.000 1,26 3.701 2.245,20 2.600,00 4.663,26

FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA B FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA G FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA sTEDNJA SERIJA I PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO POSTBANK BH D.D. SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ BITUMENKA D.D. SARAJEVO BORAC PROIZVODNJA OBUCE D.D. TRAVNIK FAMOS D.D. SARAJEVO HERCEGOVINA AUTO D.D. MOSTAR (HRCAR) MLINPEK D.D. BUGOJNO MLINPEK-zITAR D.D. JAJCE

98,21 94,46 89,00 82,09 98,36 93,55 88,02

-0,40 0,46 0,55 -1,69 -0,15 0,17 2,32

98,21 94,50 89,00 82,09 98,50 93,60 88,02

98,21 93,51 88,04 82,09 98,21 93,51 88,01

3.645 31.162 21.498 117 3.320 8.937 5.012

3.579,75 29.359,94 18.970,22 96,05 3.265,39 8.361,01 4.411,49

1 4 2 1 2 2 2

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 2,58 5,99 4,5 3,2 3,97 0 -0,17 0 9,97 1,28 2,58 5,99 4,5 3,2 4,1 2,58 5,99 4,5 3,2 3,92 29 215 92 50 100 74,82 1.287,85 414,00 160,00 397,04

22,01 4,01 10,22 75,00 27,50 20,00

0,68 -0,21 -2,06 0,38 -0,22 -4,76

22,20 4,02 10,43 75,00 27,50 20,00

21,93 4,01 10,01 74,99 27,50 20,00

2.279 952 207 92 9 50

50.157,87 3.819,02 2.116,59 6.899,75 247,50 1.000,00

16 4 3 3 1 4

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA TP Matex a.d. Banja Luka Stari grad a.d. Zvornik Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 0,5 0,1(A) 30,9678 29,7739 31,8256 29,0896 0 0 1,41 2,58 6,09 0,17 0,5 0,5 0,1 0,1 31 30,5001 30 29,02 32 30 29,499 29 488 842 42.901 12.999 662.241 96.079 244,00 84,20 13.285,51 3.870,31 210.542,82 28.033,02

25,24 0,98 2,00 0,00 0,09 -10,00 3,00 0,00 9,50 46,15 0,75 17,19 0,50 0,00

25,50 2,00 0,09 3,00 9,50 0,75 0,50

25,00 2,00 0,09 3,00 9,50 0,75 0,50

600 102 6.195 53 2.987 1.500 410

15.102,40 204,00 557,55 159,00 28.376,50 1.125,00 205,00

5 1 1 1 13 2 3

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

76,22

$ 1,83 %

4,34

$ 0,46 %

1.207,00

$ 0,65 %

17,94

$ 0,65 %

2,158

$ 0,33 %

742,25

$ 2,38 %

416,00

$ 1,22 %

petak, 13. august 2010. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Zemlji{noknji`ni ured Broj dnevnika: 023-0-DN-10-000 117 Dana 9. 8. 2010. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, Zemlji{noknji`ni ured Br. 13 — 49-393/ 10 Sarajevo, 12. 8. 2010. g.

OSLOBO\ENJE

OGLASI

27

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Deli} Derve, sina Arifa iz Polja br. 187, Velika Kladu{a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 62/03 katastarska op}ina Trnovi, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1647/1 Mekote ku}a i zgrada povr{ine 135 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i njiva 4. klase povr{ine 276 m2 - katastarska ~estica broj 1647/3 Mekote ku}a i zgrada povr{ine 99 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i njiva 4. klase povr{ine 1.138 m2 - katastarska ~estica broj 1647/4 Mekote ku}a i zgrada povr{ine 118 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i njiva 4. klase povr{ine 954 m2 - katastarska ~estica broj 1670/1 Luka livada 2. klase povr{ine 1.721 m2 i livada 3. klase povr{ine 1.400 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Deli} Dervo, sin Arifa iz Polja br. 187, Velika Kladu{a. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda Mirsada Kajdi}

OBAVJE[TAVA
da je u ''Slu`benom glasniku BiH'', broj 64/10 od 9. 8. 2010. godine, objavljeno

OBAVJE[TENJE O NABAVCI OTVORENI POSTUPAK
VRSTA UGOVORA: Radovi VRSTA POSTUPKA: Otvoreni NAZIV/REFERENCE POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA: Izgradnja mezarja Vardi{te, op}ina Had`i}i OPIS PREDMETA UGOVORA: Dat je u tenderskoj dokumentaciji UGOVORNI ORGAN: Fond Memorijala Kantona Sarajevo TENDERSKA DOKUMENTACIJA: Fond Memorijala, [irokac br. 22, Sarajevo ROK ZA PREDAJU PONUDA: 6. 9. 2010. godine do 13 sati. Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti svakim radnim danom od 10 do 14 sati, na broj telefona 033 / 252 - 210, 252 - 215 kod sekretara komisije Ibrahima Hori}a ili na WEB stranici www.dasenezaboravi.org.ba. DIREKTOR Nurudin D`iho, dipl. pravnik

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Zemlji{noknji`ni ured Broj dnevnika: 023-0-DN-10-000 686 Dana 9. 8. 2010. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, Zmlji{noknji`ni ured

REPUBLIKA SRPSKA TEHNOLO[KA [KOLA BANJA LUKA Pilanska bb Djel. Broj: 1204/10 Datum: 12. 8. 2010. god. Na osnovu ~lana 75—93. Zakona o srednjoj {koli („Sl. glasnik RS“, broj 74/08), Tehnolo{ka {kola Banja Luka raspisuje

KONKURS
za sljede}a radna mjesta: - PROFESOR STRU^NO-TEORETSKE NASTAVE za zanimanje likovni tehni~ar i tehni~ar dizajna enterijera na neodre|eno vrijeme (9 ~asova)..............................................................1 izvr{ilac - PROFESOR PSIHOLOGIJE na neodre|eno vrijeme (8 ~asova).....................................................1 izvr{ilac - LABORANT, na odre|eno vrijeme do 30. 6. 2010. god. ...................................................................1 izvr{ilac Uslovi: Pod 1. diplomirani grafi~ar - profesor likovne kulture Pod 2. diplomirani psiholog Pod 3. hemijski tehni~ar sa polo`enim VKV ispitom ili dipl. tehnolog Pored op{tih uslova potrebnih za zasnivanje radnog odnosa utvr|enih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, broj 57/07), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane ~lanom 75. Zakona o srednjoj {koli („Sl. glasnik RS“, broj 74/08) i Pravilnikom o vrsti stru~ne spreme nastavnika i saradnika u stru~noj {koli („Sl. glasnik Republike Srpske“, br. 91/09). Uz prijavu dostaviti: - ovjerenu fotokopiju diplome, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje da lice nije pravosna`nom presudom osu|ivano za krivi~na djela protiv dostojanstva li~nosti, morala, slu`bene du`nosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, spolnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, - ljekarsko uvjerenje o psihi~koj, fizi~koj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa u~enicima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Molbe dostaviti na adresu: Tehnolo{ka {kola, Pilanska bb, Banja Luka. DIREKTOR: (Vojislav Peri}, prof.)

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Deli} Nazifa, sina Arifa iz Polja, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 67/03 katastarska op}ina Trnovi, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1669/1 Luka livada 2. klase povr{ine 1.823 m2 i livada 3. klase povr{ine 1.480 m2, ukupne povr{ine 3.303 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Deli} Nazif, sin Arifa Trnovi polje br.189, Velika Kladu{a. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda Kajdi} Mirsada

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U VELIKOJ KLADU[I Zemlji{noknji`ni ured Broj dnevnika: 023-0-DN-10-000 313 Dana 9. 8. 2010. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, Zemlji{noknji`ni ured

Na osnovu ~lana 110. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, br. 10/04 i 34/07) i ~lana 13. Pravila Gazi Husrev-begove medrese, [kolski odbor raspisuje:

za popunu upra`njenog radnog mjesta Profesor informatike ..................................................................1 izvr{ilac, 10 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2010. do 30. 6. 2011. godine; Uvjeti: VII stepen stru~ne spreme sa zvanjem: profesor informatike, diplomirani in`injer elektrotehnike, smjer informatika ili profesor matematike, smjer matematika s informatikom; Odgajatelj ................................................................................................1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme od 1. 9. 2010. do 30. 6. 2011. godine; Odgajateljica............................................................................................1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme do povratka odgajateljice sa porodiljskog odsustva; Uvjeti: VII stepen stru~ne spreme, zavr{ena medresa i fakultet islamskih nauka ili filozofski fakultet: grupa pedagogija ili pedagogija sa psihologijom.

KONKURS

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Komercijalno-investicione banke d.d. Velika Kladu{a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 3297/01 katastarska op}ina Velika Kladu{a, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 1240 /12 Projsina njiva povr{ine 764 m 2 Prema podacima iz katastra, posjednik navedenih nekretnina je Zehinovi} Samir, sin Osmana, Ul Ibrahima Mr`ljaka,Velika Kladu{a. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ureda Kajdi} Mirsada -

Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: - diplomu o stru~noj spremi, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje da kandidat nije osu|ivan i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - kratku biografiju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana obajvljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Gazi Husrev-begova medresa, Sara~i 49, 71 000 Sarajevo. [kolski odbor

28 SARAJEVSKA HRONIKA
Aerodromsko Naselje

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U Trnovu aktivirano najve}e klizi{te u BiH

Pomjerena
granica entiteta
Objekat u Ulici Andreja Andrejevi}a 39

U{teda energenata
Na~elnikOp}ineNoviGradDamir Had`i} i ^edomir Luki}, ministar stambene politike KS-a, potpisali su ju~er sporazum o realizaciji pove}anja energetske efikasnosti u zgradama kolektivnog stanovanja. Sporazumom je predvi|eno utopljavanje ~etiri stambena objekta na Aerodromskom Naselju. Vrijednost projekta iznosi oko 270 hiljada maraka, od ~ega je Ministarstvo obezbijedilo 155, Op}ina 20, {vicarski Caritas 37, a eta`ni vlasnici {est hiljada KM po objektu. “Ovo je pilot-projekt s obzirom na to da su eta`ni vlasnici i lokalna zajednica finansijeri utopljavanja. I do sada smo realizirali utopljavanje objekata, ali u njima su se stanovizagrijavali putem Toplana, a ovo je prvi put da se utopljavajudomovikoje ne zagrijava ovo preduze}e. Ove godine utopli}emo ~etiri objekta, ali nije isklju~eno da se taj broj i pove}a“ istakao je Luki}. , Prema Had`i}evim rije~ima, objekti u Aerodromskom Naselju nisu nasumi~no izabrani, ve} je ura|ena analiza koja je pokazala za{to su oni najadekvatniji za utopljavanje. “Aerodromsko Naselje je gra|eno tako da se nije vodilo ra~una o energetskoj efikasnosti. Najva`nije je da se u projekt uklju~ilo nekoliko subjekata. Njegov cilj je podi}i svijest gra|ana o energetskoj efikasnosti, obezbijediti u{tedu na ra~unima, produ`iti vijek trajanja objekata i do-

Murat~au{: Manji iznosi na ra~unima

prinijeti za{titi okoli{a. Ovakvim projektima Sarajevo }e tro{iti manje energije, a sugra|anima }e ostati vi{e novca u ku}nim bud`etima koje mogu raspodijeliti u druge svrhe“ , kazao je Had`i}. Alisa Murat~au{, stanarka jednog od objekata koji }e biti utopljen, kazala je kako su ovakvi projekti uvijek dobrodo{li. “Nadamo se manjim iznosima ra~una za struju i plin. Sada o~ekujemo izbor najpovoljnijeg izvo|a~a radova koji bi trebao biti poznat sredinom septembra, a nakon toga radovi bi trebali po~eti“ pojasnila je , Murat~au{. Objekti koji }e biti obuhva}eni projektom nalaze se u ulicama Andreja Andrejevi}a broj 13 i 39 i [efika Dori}a 28 i 30.
S. HUREMOVI]

Iznad hidrocentrale Bogati}i u blizini Trnova pokrenulo se klizi{te koje je prema rije~ima stru~njaka jedno od najve}ih, ako ne i najve}e u Bosni i Hercegovini. Tokom pomjeranja tla odnijeta je i entitetska granica koja dijeli Trnovo na dva dijela. Prema rije~ima Zlatka Langofa, profesora na Institutu za geologiju Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu, na ovom podru~ju je i ranije bilo pomjeranja tla, ali ne u ovolikim razmjerama. “Ne mo`emo znati uzrok zbog kojeg je zemlji{te po~elo kliziti i jedino iz helikoptera mo`emo snimiti teren. Kada smo radili istra`ivanja nai{li smo na oplate i balvane {to zna~i da su oni koji su gradili na ovom terenu imali sli~nih problema“ kazao je za Oslo, bo|enje Langof.

Ukoliko se nastavi pomjeranje tla, a odgovaraju}e aktivnosti ne budu pokrenute, profesor Zlatko Langof upozorava da rad hidroelektrane mo`e do}i u pitanje

Svi bje`e od rje{avanja problema

Probijanje brane?
Ukoliko se nastavi pomjeranje tla, a odgovaraju}e aktivnosti ne budupokrenute, prema rije~ima Langofa, mogla bi se desiti velika katastrofa. “Sve aktivnosti za sada su prestale jer je ovo veoma slo`enprojekat. Radi se o ogromnoj povr{ini. To je problem od kojeg sada svi bje`e. Jedan dio tla krenuo je premaelektrani i ako bi se ono jo{ vi{e pomjerilo zatrpalo bi ulaze i izlaze. Nastalo bi jezero koje bi ukoliko probije branu moglo napraviti nesagledive posljedice“ pojasnio je Langof. , Za sada su na klizi{tu ura|ene interventne mjere, ali to je samoprivremenorje{enje. “Na uvali smo ugradili kamene blokove koji se suprotstavljaju daljem klizanju. Na ve}em dijelu to se pokazalo dobrim, ali to nije trajno rje{enje“ kazao je Langof. ,

Za sada poduzete interventne mjere

Klizanjem terena u pitanje je do{ao i rad hidroelektrane Bogati}i.

Tri metra dalje
“Ako terennastaviklizati, a rije~ je o ogromnomdebelomsloju zemlje, elektrana bi mogla prestati sa radom. To nije bezna~ajno jer je to objekatkojidonosiprihode“ dodao je Langof. , EdukacionicentarElektrodistribucijeo{te}en je u pomjeranju tla, a koliko je terenotklizao govori i podatak da je navede-

Izmjene u odvijanju JGP-a

Autobusi idu kroz Titovu
Zbog sanacije kolovoza do 16. avgusta do}i }e do izmjene u odvijanju javnog gradskog prevoza. Izmjene se odnose na trolejbuski saobra}aj na relaciji Otoka - Dobrinja, gdje }e biti uklju~eno deset zglobnih vozila. Do izmjena }e do}i i na autobuskim linijama Drvenija Gornji Vele{i}i i Drvenija - Donji Vele{i}i, gdje }e autobusi saobra}ati na relaciji Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a - Most Skenderija - Ulica Hamze Hume - Mar{ala Tita - Zmaja od Bosne i dalje ustaljenom trasom. Minibusi na liniji Latinska }uprija - [iroka~a saobra}at }e na relaciji Ulica Hamdije Kre{evljakovi}a - Most Skenderija - Ulica Hamze Hume - Mar{ala Tita - Vrbanja, dok }e tramvajska linija Ba{~ar{ija - Ilid`a sutra biti poja~ana sa jednim, a u nedjelju sa dva vozila.

ni objekat pomjeren izme|u dva i tri metra. Prilazno stepeni{tetako|er je uni{teno, a prema nekim procjenama ono je otklizalo i vi{e od tri metra. S obzirom na to da je rije~ i izuzetno velikom projektu, u tehni~kom i ekonomskom smislu, u sanaciju bi se trebaleuklju~itivladeFBiH i RS-a jer se trebaju ulo`iti i dodatni napori kako bi se spasila hidrocentrala, ali i sprije~ile ve}e materijalne {tete.
S. HUREMOVI]

Radovi u Hrasnici

Obnovljen prilaz Domu kulture
Vanjsko ure|enje ispred Doma kulture u Hrasnici je zavr{eno, a obuhvatilo je sanaciju o{te}enih betonskih plo~a, djelimi~no asfaltiranje pje{a~kih staza i odr`avanje zelene povr{ine. Izvo|a~ je bila firma Grakop, a vrijednost projekta koji je finansirala Op}ina Ilid`a iznosi 93.499 KM. Uporedo sa ovim radovima, u zavr{noj fazi je i rekonstrukcija depadansa Doma kulture u Hrasnici u kojem su planirane prostorije MZ sa salom za odr`ava- Pri kraju i gradnja sale ^etvrte O[ nje zborova gra|ana, MUPa, prostor za penzionere, nevladine organizacije, te velika sala za sastanke. Izvo|a~ radova je firma Unigradnja, a vrijednost projekta koji finansira Op}ina je 187.297 KM. U zavr{noj fazi je i izgradnja sportske sale ^etvrte osnovne {kole u ovom naselju. Izvo|a~ radova vrijednih 907.527 KM je firma Vizija. Za nadzor nad izgradnjom ovog objekta zadu`en je Zavod za izgradnju Kantona.

Do ulaznica za filmske projekcije uz Cinema City i Oslobo|enje Ime i prezime: Adresa: Telefon: Popunjeni kupon predati u oglasne slu`be Oslobo|enja na adresama Zelenih beretki 14 i Grbavi~ka do 14c (STR Axel) ili na recepciju na{eg lista u Ulici D`emala Bijedi}a 185.

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Inspektori ustanovili da oba prevoznika

SARAJEVSKA HRONIKA 29

nemaju

Ilija{a `rtve ve} deset godina
Jedina smo op}ina u Kantonu koja nije u sistemu javnog gradskog prevoza, ka`e Ma{i} • Nadzor na polaznim stajali{tima
Kantonalni inspektori za saobra}aj, u saradnji sa federalnim, u srijedu su iza{li na teren i po~eli nadzor u pru`anju usluga javnog linijskog prevoza putnika, kazao nam je ju~er direktor kantonalnog Inspektorata Heni Erduan ]esir. - Nadzor je obavljen na polaznim stajali{tima Grasa i Centrotrans-Eurolinesa, a tom prilikom je konstatovano da niko do njih ne posjeduje registrovane redove vo`nje izdate od naNadzor nad vozilima dva prevoznika bi}e nastavljen u narednim danima Ma{i}: Tematske sjednice

registrovane redove vo`nje

Stanovnici

DE@URNI TELEFON

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP

dle`nog organa na ovim spornim linijama, {to je suprotno ~lanu 23. Zakona o cestovnom prevozu, istakao je ]esir. Prema ]esirovim rije~ima, autobusi oba prevoznika kontrolisa}e se i tokom narednih dana. No kako su se iz prometa po~eli isklju~ivati autobusi oba prevoznika, najvi{e nevolja mogu o~ekivati stanovnici Ilija{a i Hrasnice. - Mi smo tu najve}e `rtve i to

punih deset godina. Op}ina Ilija{ jedina se u Kantonu ne nalazi u sistemu javnog gradskog prevoza, a mi se, na`alost, time ne mo`emo baviti. Gra|ani se nama `ale, a prevoz je u nadle`nosti Kantona, izjavio je za Oslobo|enje na~elnik Ilija{a Nusret Ma{i}. Ma{i} je napomenuo kako se svake godine u Ilija{u odr`i i tematska sjednica Op}inskog vije}a u vezi sa problemima u prevozu i da se nakon nje uvi-

jek ~eka neko dono{enje pravilnika i uskla|ivanje redova vo`nji. - Ne mogu vi{e garantovati da ne}e biti problema sa stanovni{tvom. Ve} su jednom iza{li kako bi blokirali cestu zbog ukidanja linija, podsjetio je Ma{i}. U Op}ini Ilid`a saznali smo da se gra|ani slu`bi mjesnih zajednica jo{ nisu`alili na neredovno saobra}anje autobusa.
J. M.

OKOM KAMERE
Grupa mladih iz Sarajeva i Zenice ve} je za do bi la sim pa ti je broj nih su gra|ana nastupaju}i u televizijskim emisijama i u Do mu mla dih, kao grupa YOUNG FORCE CREW. Njihov cilj je pokazati ljudima iz ova dva grada svoje umije}e te kako me|u mladima ima talenata u breakdanceu. Svojom izvedbom uspjeli su okupirati pa`nju prolaznika u samom centru grada, kod Vje~ne vatre. J. M.

Isklju~enja struje i vode
Odr`avanje energetskih postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Nahorevska, a od 9 do 16 Brije{}e 1, saop}ili su iz Elektrodistribucije. Otklanjanje kvarova na mre`i moglo bi od 9 do 16 sati dovesti do prekida u napajanju vodom ulica: Josipa [tadlera, Edhema Mulabdi}a, Uglje{e Uzelca, Mi hri vo de, Hla di vo de, Humska, Ru|era Bo{kovi}a, Bakarevi}a, O~aktanum, Radni~ka, Panjina kula, Bosanskih kraljeva, Semira Fra{te i Borak.

Breakdanceri

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

Foto: S. GUBELI]

6 8

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim danima u 9.30 sati, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15.15 i 19.30 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7 10, 12, , 1 16, 18 i 20 sati, Visoko radnimdanima u 10.45 4.30, i 1 1 sati, Busova~aradnimdanima u 10.30 i 1 5.5 4.30 sati, Fojnicai Kiseljaksvaki dan u 7 .30,9.30, 1 1.30, 13.30, 15.30, 17 i 19.55,a radnim danima u 5.30, .30 Kiseljakradnim danima u 16. 5. 1

VOZOVI

Dolasci:
Banja Luka 6. 5 i 13.30, Istanbul 8.50 i 13.25, 1 Cirih 11.05, Minhen 12.25, Beograd 13.45 i 21.40, Be~ 14.35 i 20.55, Budimpe{ta 14.50, Zagreb 15.45 i 22, Ljubljana 15.55, Frankfurt 21, [tokholm/Kopenhagen 17.45

Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beo grad 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37.

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Ze ni ca 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rot terdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~et vrkom u 8, subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln svakim danom

AVIONI
Polasci:
Beograd 6.30 i 11.30, Zagreb 6.30, 16.15 i 18.45, Cirih 7.15, Be~ 8, 14.45 i 15.20, Banja Luka 12 i 21.45, Minhen 13, Istanbul 14.25 i 18.30, Frankfurt 15, Ljubljana 16.25, Kopenhagen/[tokholm 9.45

osim petkom u 8 sati, Frankfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Gottingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Banja Vru}ica u

15.15 sati svaki dan, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,

30

KULTURA

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Zavr{ena 3. me|unarodna likovna kolonija Stari gradovi USK-a

Umjetnici stvarali u utvrdama
u kojima su se ra|ale legende i bajke
Iz godine u godinu sve je ve}i broj umjetnika koji stvaraju u ovoj koloniji, ~iji je cilj o~uvanje kulturne ba{tine u ambijentima starih gradova Unsko-sanskog kantona
Seid Hasanefendi}, Elena Monaco, Mehmed Slezovi}, Narcis Kantard`i}, Aleksandra Goreta, Igor Banfi, Mehmed Zaimovi}, Branislav S. Markovi}, Milan Kne`evi}, Sandra Stupar, Igor Sredojevi}, Irma Merdani}, Ibrahim No va li}, Ve dran Ba bi}, Ahmet Ibuki}, Nina Komel, Paola Zorzi, Vlado Franjevi}, Piero Mottola, Mirza Mori}, Gordan Pomori{ac, Riccardo Viotto i Edita Ibuki}, to su umjetnici koji su se ove godine okupili na 3. me|unarodnoj likovnoj koloniji Stari gradovi Unsko-sanskog kantona u Biha}u. - Ova multimedijalnakolonijaomogu}ila je umjetnicima da rade u ambijentima starih gradova. Tokom sedam dana na platna su prenijeli ljepote Une, [trba~kog buka, Ostro`a~kekule, starog jezgra Klju~a (poznatog kao zadnje boravi{te kralja Stjepana Toma{evi}a) i mnogih drugih simbola ovoga kraja. Najbolji radovi bit }e uvr{teni u stalnu postavku Muzeja USK-a, a to je najve}anagrada svakom umjetniku, kazao nam je Ibuki}.
Umjetnici u obilasku Ostro{ca

Ljepote Une, [trba~kog buka, Ostro`a~ke kule...

Prve skice u Klju~u
Organizatori iz Udru`enja likovnih umjetnika USK-a bili su zadovoljni odazivom umjetnika koji su pristigli iz cijele BiH, te zemalja biv{e dr`ave, potom Austrije i Njema~ke. Ahmet Ibuki}, predsjednik Udru`enja, rekao nam je da je odr`avanje ko-

lonije imalo za cilj o~uvanje kulturne ba{tine u ambijentima starih gradova ovog kraja i dodao da je, iz godine u godinu, sve ve}i broj umjetnika koji dolaze. Kolonija je sve~ano otvorena u hotelu Paviljon u prisustvu velikog broja kulturnih i javnih djelatnika, te Senada [epi}a iz Ministarstva civilnih poslova BiH. Nakon prezentacije kratkog dokumentarnog filma Tomislava Turkalja o ovoj likovnoj manifestaciji, te obra}anja Ahmeta Ibuki}a, akademskog slikara - voditelja kolonije i Senada [epi}a, uru~ene su zahvalnice

sponzorima i donatorima bez ~ije bi pomo}i bilo nemogu}e organiziranje ove manifestacije. Sutradan je organiziran radni obilazak starog grada Klju~a, u kojem je stolovao i posljednji bosanski kralj. Umjetnike su srda~no do~ekali i cijeli dan se s njima dru`ili op}inski na~elnik mr. sci. Osman ]ehaji} i njegovi suradnici. Tu su umjetnici na~inili i prve skice za svoja djela. U~esnici kolonije su posjetili i spomen-muzej Jovana Bijeli}a u Bosanskom Petrovcu, gdje su razgledali izlo`bu radova nastalih na 2. me|unarodnoj

likovnoj koloniji Stari gradovi Unsko-sanskog kantona.

Gost Safet Zec
U prvom terminu 3. me|unarodnu likovnu koloniju posjetili su: Igor Banfi (Morska Sobota, Slovenija), Frane Radak (Zagreb, Hrvatska), Red`ep Nik{i} (Novi Pazar, Srbija), Azra Lojo (Sarajevo, BiH), Mustafa Skopljak (Sarajevo, BiH), Sejo Rami} (Biha}, BiH), potom Luka Anti~evi} i Margareth Bauer (Klagenfurt, Austrija), Husnija Topi} (Cazin, BiH), budu}a studentica slikarstva Selma Selman (Bi-

ha}, BiH), Alaga Isakovi} (Bosanska Krupa, BiH)... Narednog dana ove vrijedne umjetnike posjetila je i Aleksandra Goreta, slikarica iz Karlovca (Hrvatska), a istog jutra stigao je i poznati bh. slikar Safet Zec iz Venecije, gdje `ivi i stvara ve}i dio godine, da izrazi podr{ku ovoj zna~ajnoj likovnoj manifestaciji. Petog dana 3. me|unarodne likovne kolonije Biha} 2010. umjetnici su posjetili Bu`im, gdje su u pratnji izuzetno gostoljubivih doma}ina obi{li stari bu`imski grad, saznali mnoge detalje iz burne pro{losti ovog dijela BiH. Dru`enje je trajalo nekoliko sati, a oni koji su `eljeli, prisustvovali su d`umi u staroj drvenoj d`amiji podno bu`imske tvr|ave. U toku dana umjetnici su posjetili i srednjovjekovni Ostro`ac, gdje je u toku Me|unarodna kolonija skulptura. Za boravka u Bu`imu u~esnici kolonije posjetili su i Spomen-muzej 505. vite{ke brigade. Posljednjeg dana rada kolonije organiziran je rafting na etapi od Kostela do Grmu{e. Bilo je to novo divno iskustvo i prilika da gosti izbliza upoznaju kraji{ku ljepoticu Unu.
Mr. S.

Radna atmosfera u prelijepoj prirodi

Poznati bh. slikar Safet Zec posjetio umjetnike

Uskoro no}ne posjete Odlikovan Andzej Wajda Koloseumu
Posjetioci Koloseuma u Rimu uskoro }e mo}i i subotom uve~er obilaziti unutra{njost te anti~ke arene. Gradski zvani~nici saop}ili su da }e turisti mo}i, po~ev{i od 21. augusta, pa narednih sedam subota, i no}u od 21 sat do pono}i {etati u Koloseumu. Posjetioci }e ulaziti u grupama od 40, u pratnji arheologa. Koloseum je obi~no samo danju otvoren za posjete, ali je pro{log ljeta ve} bilo nekoliko no}nih obilazaka. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev odlikovao je poljskog sineastu Andzeja Wajdu za njegov doprinos odnosima Rusije i Poljske u oblasti kulture, saop}io je Kremlj. Medvedev je re`iseru dodijelio odlikovanje Reda prijateljstva. Wajda je 2007. godine sni mio his to rij sku ra tnu dra mu “Ka tin“, o masakru hiljada pripa- Andzej Wajda

dni ka polj ske voj ske koje je 1940. godine u Katinskoj {umi, na zapadu Rusije, strijeljala sovjetska tajna policija. So vjet ski sa vez je do 1990. tvrdio da je nacisti~ka Njema~ka odgovorna za te likvidacije. Dosje o strijeljanjima u Katinskoj {umi i dalje je u sredi{tu komplikovanih odnosa Rusije i Poljske.

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Srebrenica

31

Sredinom septembra u Bugarskoj

Sve~ana projekcija

“AUTOGRAFA“
[emsudina Gegi}a
Autor filmske dokumentarne trilogije “Djeca rata“ zavr{io je snimanje svog najnovijeg ostvarenja i najavio vra}anje prijeratnim temama i likovima, koji su sa periferije `ivota i istovremeno u epicentru zbivanja
Najnovije filmsko ostvarenje “Autograf“ bh. redatelja [emsudina Gegi}a, ~ije je snimanje zavr{eno, nalazi se u posljednjim fazama postprodukcije (pri koncu je monta`a, a preostalo je jo{ za uraditi i muzi~ku podlogu). Javnosti je poznato da ovim filmom Gegi} u centar pozornosti stavlja pri~u o Stefanu Ivanovu iz Plovdiva, Bugarska, kolekcionaru autograma, ima ih 200.000, koji na kraju filma pristaje da bude upisan za obaranje Guinnessovogsvjetskog rekorda u prikupljanju potpisa najpoznatijih ljudi u svijetu iz muzi~kog, teatarskog, filmskog, sportskog, te op}enito javnog `ivota, a da pri tome nikad nije prekora~io granicu Bugarske.

“Plemenska umjetnost ju`nih mora“
U Kulturnom centru Srebrenica otvorena je izlo`ba “Plemenska umjetnost ju`nih mora“ iz kolekcije Gorana Poletana. Gosti izlo`be su direktor Muzeja Semberija u Bijeljini Mirko Babi} i Goran Poletan, vlasnik kolekcije. Prilikom otvaranja izlo`be Mirko Babi}, direktor Muzeja Semberija, izjavio je da }e izlo`ba biti postavljena u nekoliko gradova BiH, a Srebrenica je prva u kojoj su izlo`eni eksponati i fotografije nastali u zemljama Nove Gvineje. Goran Poletan je rekao da skoro dva desetlje}a `ivi u Novoj Gvineji i da `eli prikazati plemenski `ivot ljudi ove daleke zemlje, javila je Fena. Izlo`ba “Plemenska umjetnost ju`nih mora“ bit }e otvorena do 19. augusta.

Ekipa filma u Plovdivu, ostvarenja koje je ve} pobudilo pozornost filmskih festivala

Sa periferije `ivota
Prva sve~ana projekcija filma desit }e se u rujnu na Internacionalnom filmskom festivalu Balfestu u Plovdivu, Bugarska, i njom }e ovaj festival

filmove “Dje~ak iz ratnog filma“ koji je nagra|en na Internacionalnom filmskom festivalu u Sofiji Zlatnom Art Amforom, zatim “Ambasadori u~e jezike“ dobitnikom nagra-

Prizor iz “Nostalgičnih satova”

i biti otvoren (film }e biti prikazan izvan konkurencije). Tako|er, od redatelja Gegi}a saznajemo da je u procesu i rad na prijevodu filma na bugarski i engleski jezik. Prijevod na prvo spomenuti jezik uradit }e prof. Radostina Nikolova, a na onaj drugi, najvjerojatnije, njezin sin Ilija Nikolov, koji i igra u filmu. Nakon {to je deset godina radio na dokumentarnoj trilogiji “Djeca rata“ (uklju~uje

de Camera veritas na Internacionalnom filmskom festivalu Balfestu u Bugarskoj i “Nostalgi~ne satove“, film koji je prikazan na filmskim festivalima u Moskvi, Dohi, Sofiji, Baru, Sarajevu), na izuzetno tegobnim i te{kim temama koje se ti~u za{tite dje~jih prava, rad na filmu “Autograf“ je za Gegi}a predstavljao jedan relaksiraju}i odmak. Istovremeno, ozna~io je i povratak radu snimanja doku-

mentarnih filmova s temama i likovima kojima je bio posve}en prije ratnih zbivanja, odnosno temama koje nisu optere}ene ratnom tematikom, jer “bio je to prevelik teret kojeg sam uspio iznijeti, mislim da je to moralo biti zabilje`eno, morali smo skrenuti pa`nju javnosti na ta najkrhkija bi}a - djecu, a sada se vra}am mojim temama i liko vi ma ko ji su, uslo vno re~eno, sa periferije `ivota, ali su istovremeno u epicentru zbivanja“ ka`e nam Gegi}. , Pa }emo ovdje podsjetiti i na Gegi}ev film “Karo“, filmsku pri~u o brigadiru udarniku Zahidu Karovi}u, poznatijem pod nadimkom Karo, koji je na omladinskim radnim akcijama poslije II svjetskog rata gradio biv{u Jugoslaviju, dobio 60 udarni~kih zna~ki, i skon~ao `ivot u samo}i u ku}i koju su mu uslijed neima{tine napravili neki drugi dobrovoljci brigadiri. I junak njegova filma “Autograf“ `ivi sa svo jom maj kom na ru bu egzistencije.

Film “Autograf“ ve} je pobudio pozornost filmskih festivala, tako da su u tijeku pregovori s umjetni~kom direktoricom UNAFF-a (filmski festival Ujedinjenihnaroda) iz San Francisca (USA), da festivalskasvjetskapremijerafilma budeupravo na ovomfestivalu 2011. godine.

Na festivalu u San Franciscu

Izložba Dimitrija Popovića

Filmska domovina
Gegi} }e, parafraziraju}i Felinija, kojega su jednom novinari pitali za{to su u njegovim filmovima likovi takvi kakvi jesu, odgovorio da ono {to vide u njegovim filmovima - to

je njegova Italija, takva kakva jeste - objasniti da je povratak prijeratnim temama i likovima - njegova filmska domovina. Za suradnike na ovom filmskom pro je ktu Ge gi} je imao mlade ljude koji nisu op te re}eni ni ka kvim fil mskim kli{ejima, a s njim su radili diplomanti Akademije dramskih umjetnosti iz Tuzle i Internacionalnog multiumjetni~kog koled`a iz Plovdiva. [emsudin Gegi} u Hercegovini trenutno tra`i lokacije za svoj prvi kratki igrani film pod nazivom “I mirna Bosna“ koji }e biti ra|en kao bo, sanskohercegova~ko-srbijanska produkcija.
An. [IMI]

Nadahnu}e

Kafkom

U sklopu popratnog programa 61. Dubrova~kih ljetnih igara u pala~i Sponza otvorena je izlo`ba renomiranog hrvatskog slikara Dimitrija Popovi}a pod nazivom “Kafka“ a tema je na, dahnuta jednim od najutjecajnijih pisaca 20. stolje}a - Franzom Kafkom i njegovim djelom “Preobra`aj“. Popovi}u je u istoj mjeri bio zanimljiv i Kafkin lik, pa je njegove dvije najpoznatije fotografije koristio kao predlo{ke za seriju slika. Kako je autor istaknuo, Kafka kao likovni motiv je ne{to {to ga je privla~ilo jo{ iz mladih dana.

32

SCENA

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA
Marcelle Bittar Klaunovsko izdanje

33

U inat kriti~arima

Teri Hatcher
pokazala lice bez {minke i botoksa
O~ajnaku}anicaTeriHatcher priznala je da je u pro{losti koristila botoks i filere, ali tvrdi da to vi{e ne radi, a kako bi to potkrijepila, na Facebooku je objavila fotografije na kojima je bez trunke {minke. Teri je napisala da je fotografije snimila sama nakon {to je iza{laispodtu{a, prijeodlaska u krevet, i to kako bi dokazala kriti~arima da vi{e ne pribjegava kozmeti~kim zahvatima da bi sa~uvala mladena~ki izgled. “Razmi{ljala sam o tim prokletim kritikama mog lica. Voljeli ga ili ne, to je moje lice, bez operacija, implantata, bez ob zi ra {to vi mi sli li. Odlu~ila sam se fotografirati kako bih otkrila istinu o ljepoti, a nadam se da je sad i vama lak{e” napisala je Teri. , Glumica je priznala da je u pro{losti koristila botoks i filere. “Jesam li se igrala prija{njih godina s filerima i botoksom? Jesam! Ali recite mi izgleda li vama ovo poputbotoksiranoglica. Sad sam gola u kupaonici, omotanaru~nikom i radim ovo u ime svih `ena. @ene, vi ste lijepe”, poru~ila je Teri. Tako|er je otkrila da tajna dobrih fotografija slavnih osoba uklju~uju}i i nju nije u botoksu, operacijama i {minki, ve} u dobrom osvjetljenju.

Gola i
po`eljna
^ini se da je Brazil nepresu{ni izvor seksi-manekenki, a jedna od njih je i zanosna Marcelle Bittar, plavu{a libanonskog podrijetla koja se ne srami pokazati savr{eno tijelo i `enstvene obline. Plavokosa Marcelle je na nedavno odr`anoj modnoj reviji u Sao Paolu slu~ajno otkrila svoje gole grudi i odmah postala vijest. No ta dugonoga seksi Brazilka navikla je pokazivati golo tijelo, pa je ta mala nezgoda nije nimalo izbacila iz takta. Uostalom, za{to bi? Kad tako izgleda, zaista bi bio grijeh skrivati adute. Seksi Marcelle je o~ito svjesna toga pa je svoje savr{eno okrugle grudi, duge vitke noge i guzu otkrila u vru}em fotosessionu.

Robert Downey Jr.
ponovno je

neozbiljan
Taman kad su svi pomislili da se ameri~ki glumac, zvijezda filma “Iron Man”, nakon brojnih ispada kona~no uozbiljio, snimljen je u Londonu u ekstravagantnoj odjevnoj kombinaciji. Ameri~ki glumac Robert Downey Jr. posjetio je britanskog redatelja Guya Ritchieja u Londonu. Naime, nakon velikog uspjeha filma “Sherlock Holmes”, Rit chie i Downey, ko ji su u me|uvremenu postali bliski prijatelji, pripremaju drugi nastavak za koji se planira impresivna holivudska gluma~ka postava. Brad Pitt bi navodno trebao glumiti profesora Moriartya, a slu`beni datum dolaska “dvojke” u kino-dvorane diljem svijeta zasad je 16. prosinca 2011, i to u 3D-u, kao i ve}ina filmova planiranih za 2011. ^etrdesetpetogodi{nji nesta{ni holivudski glumac nije se zamarao svojim izgledom, pa je dojam bio podosta {aljiv. Na ime, zvi jez da fil mo va “Iron Man”, “Zodiac” i “A Scanner Darkly” odlu~ila se za majicu s aplikacijom na kojoj pi{e “Tim Downey” a raspu{tena , kosa, crvene nao~ale i karirana kapa samo su poja~avali komi~an dojam.

seksi
Brazilka
Navija za curicu Akcija na vjen~anju Nakon vjen~anja

Victoria Beckham je trudna?
Australski ~asopis Famous objavio je na naslovnici svog najnovijeg broja vijest da je Victoria Beckham opet trudna. Beckhamovi se jo{ nisuoglasili da bi potvrdili ili demantiralivijestaustralskog ~asopisa koju su preuzeli portali i blogovi {irom svijeta, pa je Victorijina trudno}a zasad jo{ u prostoru naga|anja. Kako je prije nekoliko mjeseci, kad se Davidozlijedio, gospo|aBeckhamobjavilamedijskomsvijetu da je spremna na novu trudno}u te da se potajice, nakon tri sina, veseli k}eri, vijest australskog ~asopisa ne djeluje bez osnova. No istina}e se sigurnobrzodoznati ili baremvidjeti.

Pijana Kim
Kardashian

posva|ala
se s biv{im
Najseksi guza svijeta Kim Kardashian napila se pa se potom posva|ala s biv{im de~kom Reggiejem Bushom na vjen~anju zajedni~kih prijatelja. Iako su prekinuli u o`ujku, strasti su se zahuktale kad su se Kim Kardashian i njen biv{i de~ko Reggie Bush sreli na vjen~anju zajedni~kih prijatelja pro{log mjeseca. Budu}i da se nisu vidjeli neko vrijeme, Kim i Reggie su si imali {to za re}i. Reggie se navodno htio pomiriti s Kim te ju je nagovarao da mu se vrati, no nije bilo romanti~nog kraja. U igru se upleo alkohol i Kim nije najbolje reagirala pa se par uskoro na{ao u burnoj sva|i. Izvor koji je ispri~ao detalje o sva|i rekao je da je Reggie postao jako agresivan. “Nije do{lo do fizi~kog kontakta, jer su gosti uhvatili Reggieja i izvukli ga iz prostorije, a poslije toga su se Kim i Reggie dr`ali na distanci.” Prekinuli su nakon {to su proveli tri godine zajedno, navodno zbog toga {to je Kim forsirala svog dragog da odredi datum vjen~anja. Kim navodno silno `eli osnovati obitelj nakon {to je to u~inila njena mla|a sestra Khloe koja se udala za ko{arka{a Los Angeles Lakersa Lamara Odoma.

Javier Bardem u dru{tvu
Na sve~anoj premijeri filma “Eat, Pray, Love”{panjolskiglumacu`ivao je u prisnim zagrljajima sa svojom gluma~kom kolegicom, holivudskom divom Julijom Roberts. [panjolski glumac Javier Bardem prvi put se pojavio na crvenom tepihu nakon {to je uplovio u bra~nu luku s Penelope Cruz. Na sve~anoj premijeri svog novog filma “Eat, Pray, Love”, odr`anoj u New Yorku, pojavio se u dru{tvu jo{ jedne zgodne `ene, gluma~ke kolegice Julije Roberts. Dok se 41-godi{nja zvijezda filma “Nema zemlje za starce” pojavila u zagasito plavom elegantnom odijelu, glumica je pokazala vitke noge odjenuv{i kratke hla~ice i visoke crne {tikle. Sudjelovanje u istom projektu s holivudskomdivomostavilo je velik dojam na Javiera. “^im se pojavila na setu, odmah sam se opustio. To je ogromna prednost za svakog glumca i bila mi je ~astraditi s nekim tko je tolikokreativan, velikodu{an i spreman u~initi sve da se osje}ate ravnopravnim dijelom ekipe.” ^etrdesetdvogodi{nja glumicatako|er je bilaugodnoiznena|ena njihovom suradnjom. “Rekla sam mu prije kraja snimanja da sam mislila da }e biti ~udan i da }u se moratijakopotruditi da do-

druge zgodne `ene
brosura|ujemo, ali ispostavilo se da je drag i duhovit, pa je sve i{lo prirodno i lako”, nahvalila ga je lijepa glumica. Nadajmo se da njegova odabranicaPenelopenijetakoposesivna i ljubomorna kao njezin lik u filmu “Vicky, Cristina, Barcelona” redatelja Woodyja Allena. Film je adaptacija istoimenog romana i donosi pri~u o razvedenoj `eni koja nakon bolnog prekida kre}e na putovanje: ~etiri mjeseca provodi u Italiji u`ivaju}i u jelu i odmaranju, ~etiri mjeseca boravi u Indiji u potrazi za izgubljenomduhovno{}u te zavr{ava na Baliju, gdje pronalazi ljubav.

34 [TAMPA•TISAK•PRES

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Regija

Znanost i nauka sura|uju

punom parom
Novosti, Zagreb Srbiji biti me|u prvima koja }e se uklju~iti, i to ne samo deklarativno – dodaje Roksandi}. Na konkurs za sufinanciranje hrvat sko-srpskih nau~no-is tra`iva~kih projekata za 2011. i 2012, koji je bio otvoren do 1. juna, pristigla su 73 prijedloga projekata. - Od toga je 16 iz podru~ja prirodnih znanosti, 14 iz podru~ja tehni~kih znanosti, sedam iz podru~ja medicine i biomedicine, 23 iz podru~ja biotehni~kih znanosti i 13 iz podru~ja dru{tvenih i humanisti~kih znanosti – ka`e Bona}i. - Nakon recenzija projekata, koje su u toku, krajem godine odr`at }e se sje dni ca Za je dni~kog hrvatsko-srpskog povjerenstva na kojoj }e biti odabrani projekti za 2011. i 2012. Prihva}eni projekti zapo~et }e s provedbom 1. sije~nja 2011. godine – isti~e Bona}i. Ministri koji pokrivaju nauku u objema zemljama, Radovan Fuhs i Bo`idar \eli} koji je i vicepremijer Srbije zadu`en za evropske integracije, posve}eni su suradnji dviju dr`ava. Ve} nekoliko mjeseci rade na pokretanju regionalnog tehnolo{kog fonda, koji bi imao kapital od 100 milijuna eura, o ~emu su razgovarali u Zagrebu prilikom nedavnog \eli}evog posjeta. Fond, u kojem bi 17 milijuna eura do{lo iz IPA projekata, 13 milijuna iz zemalja zapadnog Balkana, 30 milijuna iz Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicijske banke, deset od raznih donatora i 30 milijuna u~e{}a privatnog kapitala zainteresiranog za istra`ivanja vezana uz industrijsku proizvodnju, omogu}io bi adekvatno financiranje nau~nih kompanija i instituta. Ministar Fuhs kao na~in financiranja isti~e i mogu}nost takmi~enja zajedni~kih projekata za sredstva iz Sedmog okvirnog programa (FP7), stvaranje zajedni~ke baze recenzenata za javno financirane znanstvenoistra`iva~ke projekte, te omogu}avanje razmjene vremena za kori{tenje kapitalne znanstvene infrastrukture kojima dvije dr`ave raspola`u. Kao jedan od na~ina ja~anja suradnje, dvije dr`ave bi u narednih godinu dana trebale organizirati i prvi hrvatsko-srpski nau~ni dan, koji bi omogu}io izravnije povezivanje njihovih nau~nika i ja~e povezivanje znanosti i privrede u cijeloj regiji.
Nenad JOVANOVI]

Ministri koji pokrivaju nauku u objema zemljama Radovan Fuhs i Bo`idar \eli}, koji je i vicepremijer Srbije zadu`en za europske integracije, posve}eni su suradnji dviju dr`ava. Ve} nekoliko mjeseci rade na pokretanju regionalnog tehnolo{kog fonda, koji bi imao kapital od 100 milijuna eura, o ~emu su razgovarali u Zagrebu prilikom nedavnog \eli}evog posjeta
U sjeni uspje{ne policijske suradnje, kulturne suradnje, budu}e vojne suradnje i pokojeg incidenta u turisti~koj sezoni, odvija se plodonosna nau~na suradnja Hrvatske i Srbije. Pretpos tav ke za uspos tav lja nje nau~no-istra`iva~ke suradnje izme|u dviju dr`ava stvorene su potpisivanjem Memoranduma o suradnji 2005. godine. Iste godine u decembru dogovoreni su kriteriji za pokretanje zajedni~kih nau~no-istra`iva~kih projekata, termini raspisivanja natje~aja i ostale pojedinosti u vezi s procedurom izbora projekata. - Na drugom zasjedanju Zajedni~kog povjerenstva za znanstvenu i tehnolo{ku suradnju, u listopadu 2008. u Zagrebu, odobreno je financiranje 21 projekta za razdoblje od 1. studenoga 2008. do 1. studenoga 2010. Na tre}em zasjedanju, odr`anom 14. prosinca pro{le godine u Beogradu, odobreno je 14 novih projekta za 2010. i 2011. godinu – isti~e portparol Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Duje Bona}i.

Zagreb: Zajedni~ki nau~ni projekti Hrvatske i Srbije

\eli}: Stop odlivu nau~nika

Suradnja Instituta “Ru|er Bo{kovi}”
Projekti pokrivaju spektar od historije i politi~kih nauka do kvantne fizike i biokemije, sa zna~ajnim u~e{}em projekata iz oblasti poljoprivrede. Fakultetima u Hrvatskoj, prije svega Poljo pri vre dnom u Osi je ku ili Agronomskom u Zagrebu, partneri su odgovaraju}i fakulteti ili instituti u Srbiji. Voditelji projeka ta do la ze iz emi nen tnih nau~nih ustanova, od fakulteta iz Zagreba, Osijeka, Rijeke, Splita i Slavonskog Broda, do instituta, prije svega Instituta “Ru|er Bo{kovi}” koji je po ocjenama , mnogih vode}a nau~na institucija u zemlji i u zajedni~kim je projektima zastupljen u velikoj mjeri. - Suradnja Instituta kroz projekte u okviru hrvatsko-srpske bilateralne suradnje traje od 2008. i to s Institutom za nuklearne nauke iz Vin~e, Fizi~kim fakultetom, Fakultetom za fizi~ku hemiju i Rudarsko-geolo{kim fakultetom iz Beograda – isti~e Ratko Mileta iz slu`be za odnose s javno{}u Instituta “Ru|er Bo{kovi}” . - Za sada u Institutu nemamo nekog novaka ili znanstvenika iz

- Zajedni~ki problem zemljama regiona je nedovoljno finansiranje projekata, pri ~emu jedan broj nau~nika kao jedini izlaz vidi emigraciju. To zahteva brzu reakciju, jer se samo zajedni~kim radom mo`emo odupreti odlivu mozgova u EU, da ne govorimo u SAD – ka`e Bo`idar \eli}. - Oni koji ignori{u ~injenicu da }e Nema~ka trebati 400.000 nau~nika u narednih deset godina, oni koji ignori{u da }e Obama duplirati ulaganja u nauku, Bo`idar \eli} oni koji ignori{u godi{nji rast od 30 odsto kineskog bud`eta za nauku ili oni koji ignori{u pove}anja izdvajanja za nauku u zemljama Bliskog istoka, ignori{u ozbiljan izazov za ovaj deo Evrope, da o~uvamo nau~ni i tehnolo{ki kapacitet, ali i da ostvarimo zajedni~ke nastupe na tre}im tr`i{tima – dodaje \eli}. ksan di}, je dan od naj ve}ih stru~njaka za srednjovjekovnu i novovjekovnu historiju na ovom prostorima, s profesorom Nikolom Samard`i}em iz Beograda voditelj je projekta “Hrvati i Srbi u Habsbur{koj Monarhiji u 18. stolje}u: interkulturni aspekti ‘prosvije}ene’ modernizacije” . - Svojim sam akademskim obrazovanjem zagreba~ki i beogradski |ak, a {to se moje akademske prakse ti~e, ona je na razli~ite na~ine i s razli~itim intenzitetima ve} trideset godina s obje ove nacionalne kulture u vezi. Dakle, sporedno mi je ho}e li me u poslovima koji se odnose na srpsko-hrvatske i hrvatskosrpske teme podr`avati jedna ili

druga dr`ava. To je naprosto ono ~ime se kao istra`iva~ bavim. Ovo je prvi moj projekt koji, dakako vrlo skromno, financiraju Hrvatska i Srbija. Drago mi je {to smo dobili makar i skromnu podr{ku, jer `elimo ras pra vi ti te zu da mo der na hrvatska i srpska nacija uvelike imaju zajedni~ka srednjoevropska izvori{ta. To se nerijetko previ|a ili pori~e s obje strane – isti~e Roksandi}.

Pokretanje regionalnog tehnolo{kog fonda
- Mo ja ra ni ja is kus tva s me|udr`avnim podr{kama nisu bila pozitivna. Primjerice, dosad nije bilo nikakvog ozbiljnijeg interesa da se ustali dijalo{ka komunikacija u programu istra`iva~kih rasprava “Desni~ini susreti” koji vodim na Fi, lozofskom fakultetu u Zagrebu. Do`ivljavam to kao izraz oklijevanja resornih vlasti s obje strane da podr`e du go ro~ni je osmi{ljena kriti~ka istra`ivanja – na komparatisti~kim i interkulturnim pretpostavkama – o temeljnim problemima hrvatske i srpske po vi jes ti i kul tu re. Sre}om, kolege iz Srbije redovno sudjeluju u radu “Desni~inih susreta” – ka`e Roksandi}, koji je anga`iran i u evropskoj inicijativi otvaranja Me|unarodnoga sveu~ili{nog centra u Kuli Jankovi}a u Islamu Gr~kom, {to su dogovorili Sveu~ili{te u Zagrebu i Sveu~ili{te u Zadru. - Nadam se da }e sveu~ili{ta u

Srbije – dodaje Mileta. Projekti su iz oblasti eksperimentalne fizike, fizike materijala, interakcije ionskog zra~enja s materijalima, fizike elementarnih ~estica i polja, kemija, novih materijala i biomedicine. Temelj financiranja s hrvatske je strane Ministarstvo znanosti, putem sredstava za znanstvene projekte. Sa srpske strane, temelj financiranja su projekti, a kroz bilateralu financiraju se samo tro{kovi puta i boravka znanstvenika. - Sredstva za sufinanciranje po sudioniku projekta iznose 10.800 kuna godi{nje – ka`e Mileta i isti~e da u suradnji dviju zemalja nije bilo problema. Sveu~ili{ni profesor Drago Ro-

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 35

Intervju, Vuk Dra{kovi}

Oki}eni i uvijek uz cezare,
dana{nji hri{}anski prvosve{tenici

kopija su fariseja
„Doktor Aron“ novi roman Vuka Dra{kovi}a je vi{eslojan, univerzalan i intrigantan roman, napeto traganje za smislom `ivota, oma` disidentskom Beogradu osamdesetih godina pro{log vijeka u vrijeme bolesti i smrti Josipa Broza Tita. Pri~a o doktoru psihijatru Aronu Todori}u je ustvari pri~a o jednom beogradskom psihijatru, ~iji su pacijenti bili i mnogi vi|eni ljudi koji su {ezdesetih i sedamdesetih godina kod njega dolazili i javno i tajno
Vijesti, Podgorica Za Va{ novi roman „Doktor Aron“ ka`e se da je politi~ki roman s klju~em. Kako biste Vi, Vu~e, najkra}e odredili Va{u knjigu? - ^ini mi se da su dva klju~a u romanu. Jedan je u pameti generala Saginate, koji kao svetogr|e do`ivljava svaki zahtjev da se otklju~a sef Titove vladavine. Drugi je klju~ u misaonim olujama doktora Arona koji sumnja u sve i svakoga, uklju~uju}i i sebe. Moj roman se ruga kultovima i vrijednostima koje se oslanjaju na Ni{ta i nastoji da prona|e smisao besmislenih ljudskih `ivota u zakonima vasione, vrhovnog uma i njegovih kapija vremena. Njego{evu misao iz “Lu~e mikrokozma: “...kako ho}e{ sudi o ~ovjeku,/ tajna ~ojku ~ovjek je najvi{a./... ako zemljaprivi|enje nije,/ du{a ljudska jeste besamrtna...” citirate na po~etku romana “Doktor Aron” Zapravo, . dobar dio sadr`ajaovogromana pro`imaju i Njego{eve i njego{evske misli. Kako to objasniti? - Njego{eva „Lu~a” i djelovi iz „Gorskog vijenca” i „[}epana Malog“ za mene su Parnas svjetske knji`evnosti i filozofije. U potrazi za vrhovnomtajnom, od koje su „u grobu klju~evi“ Njego{ nadma{u, je, ~ak, i Dostojevskog. Zato sam u „Doktoru Aronu“ zagledan u lov}enskog proroka. U koga bih drugog? U ovom romanu tragate za vrhovnom tajnom? [ta je to, po Va{em mi{ljenju, vrhovna tajna, savr{eni um... Bog? - Ne znam {ta je vrhovna tajna. Kada bih znao, to vi{e i ne bi bila tajna. Ono {to znam i {to znamo, ako ve} i nauka nije privi|enje, je da sve u teleskopima dostupnom i vidljivom svemiru funkcioni{e po strogim zakonima. ^ini mi se logi~nim da ti zakoni moraju imati svog tvorca. Ko je on? Ko je vrhovni um? U ovom pitanju je vrhovna tajna. Ne mogu da prihvatim tezu evolucionista da su svemirski zakoni sami sebe stvorili. Ne mo`e samo od sebe ni{ta nastati. Sve ima svog tvorca. Doktor Aron nerado upotrebljava rije~ bog, jer to, neizbje`no, asocira na tjelesni lik, iako i Biblija ne dopu{ta da zami{ljamo kako bog izgleda. Predstavljaju}i, me|utim, lik Isusa Hrista, koji je sin bo`iji, hri{}anstvo je u~inilo da cio svijet, ~ak i nehri{}ani, boga zami{ljaju kao silu u ljudskom obli~ju. Doktor Aron, zbog toga, radije koristi izraz vrhovni um, koji je sveznaju}a, svevide}a i svemo}na misaona energija bez mase, bez materije. Va{ junak, doktor Aron ka`e: „Vjerujem da je mozak svakog ~ovjeka skener vasione, ali i svih drugih ljudi na zemlji“ Koliko je . sa tim Aronovim tuma~enjem ljudskog uma kompaktibilna teza da je ljudski um veoma, veomaograni~en? Tolikoograni~en da nije sposoban da pravilno sagleda svrhu svog postojanja u ovom svijetu. Dokaza za to je bezbroj. - Pouzdano se zna da ~ovjek ne koristi najve}i dio svog mozga. Zato je, ~ini mi se, ~ovjek i ograni~en. U tom okeanu mozga koji spava, skener je o kome govori doktor Aron. Smijemo li zami{ljati da }e, recimo, neka sun~eva ili kosmi~ka me}ava da probudi djelove zaspalog ljudskog mozga i da }emo se, poslije toga, pribli`iti i Vrhovnoj tajni? U svakom slu~aju, svaki djeli} na{eg mozga slu`i ne~emu i nije stvoren bez razloga i potrebe. To {to ne koristimo i {to sada spava, probudi}e vrhovni um, kad odlu~i i kako odlu~i, a ne evolucija i netolerantni darvinisti. Po evolucionistima, sada{nji ljudi bi morali biti mnogo pametniji od Konfu~ija, Sokrata ili Seneke, a svaki dana{nji Srbin i Crnogorac trebalo bi da je umniji od Njego{a. U „Doktoru Aronu“ kroz rije~i jednog junaka iznosite stav da „nema su{tinske razlike izme|u onog{to je govorioIsus i onog{to je govorio Mohamed“ Da li je to . i Va{ li~ni stav? - Nije to moj stav. Mojsije `eli da stvori savr{enog vjernika. Mohamed ho}e savr{enog ratnika za vjeru. Isus, me|utim, nastoji da stvori – savr{enog ~ovjeka. ^ovjeka satkanog od ljubavi i dobrote, o~i{}enog od mr`nje, zla, pakosti, pohlepe i svega onog {to ~ovjeka ~ini ne~ovjekom i skotom, {to bi rekao Njego{. cirkusu biti bez glave. General Saginata i ostali pacijenti nijesu htjeli ni da se zapitaju{ta je to Aron predvi|ao i za{to. Nisu ni{ta razumjeli ni kad je veliki cirkus po~eo. Jugoslavija se raspada u krvi i mr`nji, na TV ekranima mrtva~ki sanduci i izbjeglice, a u parlamentu Srbije, a Srbija je u Aronovom proro~anstvu bila onaj najve}i slon bez glave, odlije`e pjesma: „Slobodane, ti si komunista, volimo te ko Isusa Hrista“! Aronov veliki cirkus traje i danas. Uloge su iste, ali i dalje ne}emo da razumijemo. Tokom bombardovanja NATO-snaga 1999. godine bilo je prijedloga da se pravila ratnog stanja primijene i u Crnoj Gori, da vojska zauzme zgradu TV u Podgorici i da se razoru`a crnogorska policija. Va{a stranka se zalagala za spre~avanje zla i prolivanja krvi u Crnoj Gori, da se ne obnavlja bratoubistvo u Crnoj Gori. Za{to je, po Vama, Crna Gora tako osjetljivo tlo u kriznim situacijama? - Svi uzleti i padovi, rijetke sre}e i ~este nesre}e, o~aranja i razo~aranja, vidjela i nevidjela Crne Gore izviru iz njene istorije. Ona je majkaNemanji}a. U njoj su ro|eni ep i mit Kosova. Ona je rodni korijen Kara|or|a. U njoj su ro|eni roditelji Vukovi, koji }e jezik i naglasak svoje postojbine uzdi}i na tron zajedni~kog jezika miliona. Crna Gora je iznjedrila i Njego{a, i Cviji}a, i Mi{i}a i lozuObrenovi}a. Prvi kralj Jugoslavije svijet je ugledao na Cetinju. Crna Gora je i davno i ju~e i danas bila rasadnik vrhova, prema{uju}i svoje granice i snagu u tim granicama. Ona je kao rijeka sna`nog i malog izvora, koja se {irila i sebe pokazivala u predjelima izvan Crne Gore, naro~ito u Srbiji i u srpskom narodu. Izvor mali, a rijeka ogromna. To je Crna Gora. Vazda je bila, i bi}e, ve}a i ja~a od sebe. Za Crnu Goru i Crnogorce, zbog njihove istorijske sudbine, sve „situacije“ bile su i bi}e „krizne situacije“ [ek. spirova je dilema: Biti ili ne biti. Ona je Njego{u uska i neprihvatljiva. On ka`e: Neka bude {to biti ne mo`e! Svako svo|enje Crne Gore samo na Crnu Goru, svako poricanje povezanosti velike rijeke sa njenim izvorom, meni li~i na vezivanje Crnogoraca u lance. A to, sre}om, nikom nije uspjelo. Vi{e od deceniju SPO je bio protiv Milo{evi}evog re`ima, Vi ste njegovom slomu doprinijeli vi{e od bilo koga. ^ini li Vam se da se poslije 2000. na le|ima Va{e stranke najbolje potvrdila ona provjerena istina da „revolucija jede svoju djecu“? - U „Srpskoj trilogiji“ Stevana Jakovljevi}aopisano je ono {to se desilo Srpskom pokretu obnove i meni. Na frontu, kad se gine, na ~elu borbene kolone su najbolji, a na za~elju njenom su trgovci, prevaranti, liferanti, zabu{anti. Kad truba ozna~i pobjedu, pada komanda „nalevo krug“ pa ratna , kolona po medalje i nagrade mar{ira u obrnutom poretku. Poslije svih ovih godina aktivnog bavljenja u politici, pitam Vas koliko Vam je dobra i zla donijela politika? - Zla mnogo, a dobra nimalo. Mnogo toga {to danas `ivimo privi|a mi se, zaista, kao prokletstvo ba~eno na moje snove. I pitam se: ~emu onolike `rtve za ciljeve koji su danas mo`da i udaljeniji nego u godinama kad su toliki ljudi stradali za njih? Li~no mislim da ste u ovom trenutku jedan od najkorektnijih politi~ara u Srbiji i zato Vas moram pitati: koliko ste zadovoljniVa{ompoliti~kommisijom uop{te, ne samo u va{oj dr`avi? - Zadovoljstvo je samo u ~injenici da sam u onom vremenu zla, u posljednjoj deceniji pro{log vijeka, uspio da umanjim mnoge nesre}e, neke i da sprije~im, i da spasim hiljade i hiljade `ivota. Kada biste bili sigurni u istinitost predvi|anja da }e krajem 2012. godine zaista do}i do krupnih promjena, ~ak i kataklizmi~nih, na na{oj planeti, {ta bistepromijenili u `ivotuuop{te, pogotovo u svom politi~kom uvjerenju i djelovanju? - Razmi{ljaju}i o tako ne~emu, i ne pomi{ljam na politiku i politi~ka uvjerenja. Nebitno i banalno. Razmi{ljam o vrhovnojtajni, vrhovnom umu i kapijama vremena. Napre`em se da doku~im nedoku~ivo.
Vujica OGNJENOVI]

Vuk Dra{kovi}

I Mojsije i Mohamed su, donekle, uspjeli u svom u~enju. Hristova `elja i li~na `rtva za tu `elju ~ine mi se kao – proma{ena investicija. Koliko je danas na svijetu hristolikih ljudi? Malo i premalo. Osim toga, sve hri{}anske crkve, a naro~ito njihovi vrhovi, svakoga minuta se, u ime Hrista, rugaju Hristu i pori~u njegovo u~enje. Poklopljeni zlatnim krunama, u carskim dvorcima, uvijek uz cezare, dana{nji hri{}anski prvosve{tenici kopija su fariseja i sadukeja koje je Hristos opisao kao „spolja okre~ene grobnice“ Okre}u narod . protiv naroda, vjeru protiv vjere, pravdaju}i svoju mr`nju Hristom, koji je propovijedao da su svi ljudi od istog oca i u~io da nema podjele ni na Grke ni na Jevreje ni na Rimljane. U bilje{kama Va{eg junaka AronaTodori}analazi se i pojam „velikog cirkusa“ On ka`e: „Bu. du}nost se mo`e vidjeti samo iz pro{losti, jer svaka budu}nost, ~im se dogodi, upliva u pro{lost“ . Da li je pod „velikim cirkusom“ Aron nagovijestio sve ono {to }e se de{avati u Jugoslaviji tokom devedesetih godina? I ne samo devedesetih ve} i kasnijih? - Nagovijestio je sve. I slonove koji }e letjeti na {ahu, i slonove koji }e letjeti na srpu, i slonove sa bijelim pe~urkama, a i slona, onog najve}eg, koji }e u tom velikom

36

POMO] U KU]I
Ljetna rekreacija za cijelu porodicu

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

[ta sve poti~e rad mozga?
Prof. dr. Paul Gold, {ef katedre za fiziologiju i psihijatriju Univerziteta Illinois, na bazi cijelog niza pokusa ustanovio je da ni{ta ne mo`e popraviti pam}enje i brzinu razmi{ljanja kao brza dostava glukoze. Ali, postoji problem kod procjene koju hranu ugljikohidratnog tipa treba konzumirati kako bi se energija {to br`eoslobodila. Pretvaranjeugljikohidrata u glukozu mo`e potrajati do dva sata, {to jasno daje do znanja da se stalno mora obnavljati. A pretvaranje proteina u glukozu mo`e potrajati i do {est sati. Pokazalo se da vo}e u svje`em i suhom stanju mo`e najbr`e osigurati energiju za rad mozga, i upravo zbog toga teniseri konzumiraju banane za vrijeme svake pauze. Gold ka`e da kod pove}anog uzimanja glukoze postoji faza pobolj{anja pam}enja, ali nakon odre|ene granice dolazi do faze usporavanja, tj. doza vi{e ne igra nikakvu ulogu. I Hranakojanajboljeuti~e na rad mozga: Vo}e - grejp, jabuka, tre{nja, narand`a i gro`|e imaju nizak GI (glihemijski indeks). Vo}e ima ni`i GI od vo}nih sokova, jer sadr`i vlakna koja usporavaju apsorpciju {e}era. Tako su cijela jabuka ili naran~a bolje za mozak od njihovog soka. Ipak, svje`e iscije|eni sok sadr`i mnogo pulpe, pa je svakako bolji izbor od industrijskog. Cjelovite `itarice - zobena ka{a i mekinje imaju najni`i GI, dok cornflakes i ostale `itarice prevu~ene {e}erom imaju visoki GI. Povr}e i leguminoze – grah, gra{ak, mahune i le}e imaju najni`i GI, a krompir i mrkva najvi{i. Mlije~ni proizvodi – mlijeko i jogurt imaju nizak GI, ne{to vi{i od leguminoza, ali ni`i od vo}a.

Zajedno na bicikla
Pripremite kod ku}e sendvi~e i vo}e, a djeci dajte dovoljno vremena da se izjure po otvorenom prostoru. Dakle, kako djecu aktivirati, a pritom se zajedno s njima i zabaviti, a mo`da ih usput ne~emu i nau~iti? Bicikli nikada ne izlaze iz mode, a mnogi su lukavci ve} odavno shvatili prednosti dva to~ka. Ljeto je prava prilika da nau~ite voziti one koji jo{ ne znaju. Prvo samostalno balansiranje na biciklu ostat }e djeci u sje}anju do kraja `ivota! Sredite bicikle i krenite u istra`ivanje grada u kojem `ivite. Glumite da ste turisti koji su se prvi put zatekli u va{em mjestu. Si-

1.

gurno ima ulica, naselja i kvartova koje jo{ niste istra`ili. Posjedujete li komadi} zemlje ili malo ve}i balkon, to je dovoljno da se s djecom upustite u sadnju novih biljaka. Osim cvije}a, trenutno je in saditi aromati~no bilje (kasnije ga mo`ete upotrijebiti prilikom kuhanja). Informi{ite se o besplatnim sportskim aktivnostima u va{em gradu. Neke {kole i sportska dru{tva organizuju posebne ljetne {kole (plivanja itd.) koje su ~esto besplatne.

2.

3.

Ope ri te za je dno va{ automobil. To je u~enje odgovornosti o odr`avanju stvari na koristan, aktivan i zabavan na~in. Spakujte {atore, opremu i nu`ne stvari i preko vikenda se uputite na kampiranje na moru. Imate li psa, za dobru zabavu bi}e dovoljna i jedna lopta (ili jo{ bolje frizbi), velika livada i zdjelica svje`e vode za spre~avanje dehidracije. Stoni tenis igrajte pojedina~no ili u parovima.

4. 5.

6. 7.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Japanke slabe zglobove
Iako izgledom ne izgledaju opasno, britanska nacionalna zdravstvena organizacija godi{nje potro{i 40 miliona funti na lije~enje povreda koje izazovu. Vi{e od 200 hiljada Britanaca posjeti svog doktora ili zavr{i u bolnici zbog povreda koje uzrokuju japanke, a ~esto puta izazovu i dugotrajnije probleme. Nekada su bile predvi|ene samo za pla`u, a sada su mnogima postala najdra`a ljetna obu}a. U vrijeme ljetnih mjeseci, nosi ih 15 miliona Britanki. Nau~nici uzrok problema vide u ~injenici {to japanke tjeraju ljude da promijene na~in hoda, a umjesto optere}enja pete, optere}uju vanjsku stranu stopala, pi{e Daily Mail. Mike O’Neill, glasnogovornik udru`enja pedijatra, izjavio je da oni koji nose japanke hodaju oslanjaju}i se na vanjsku stranu noge, okre}u noge prema unutra, rade}i pritisak na zglob te ga tako oslabljuju, {to dovodi do bolova i u unutra{njosti stopala i donjem dijelu noge. Doktori tvrde da su japanke lo{e za na{e noge jednako kao i cipele s potpeticama.

Kebab od pile}ih prsa
Potrebno:
500 grama pile}ih fileta 100 grama luka 300 grama svje`e crvene paprike 200 ml jogurta 1 mala ka{ika soli biber 1 mala ka{ika vegete pola male ka{ike kumina 4 ka{ike ulja 1 ka{ika sir}eta 0,5 grama {afrana 1 limun narezan na {nite svje`i listovi metvice i korijandera

Peeling Cameron Diaz
Cameron Diaz mu~e pri{ti}i i akne, a ona sredstvo za peeling (bez kojeg nema blistavog tena, ali koje u njenom slu~aju mora biti vrlo blago kako ne bi dodatno nadra`ivalo osjetljivu ko`u) sprema sama kod ku}e po bakinom receptu, i to od mlijeka u prahu pomije{anog s malo vode. Cameron veliku pa`nju posve}uje i njezi ruku koje su najvi{e podlo`ne godinama, te svojoj kosi, koju njeguje posebnim preparatima za plavu, svijetlu kosu. Jennifer Aniston otkriva da tajna njene ljepote le`i isklju~ivo u ulju za njegu beba, zbog kojeg i sama ima nje`nu, bar{unastu put. Care Otis smatra da je tajna ljepote lica u ~i{}enju ko`e i upotrebi kozmeti~kih sredstava sa za{titom od sun~anih zraka, i to ne samo za njegu lica i vrata ve} i ruku. Zaklinje se i u yogu i meditiranje, te ~ajeve od korijena |umbira.

Priprema:
U posudi pomije{ajte jogurt, so, biber, vegetu, kumin, ulje i sir}e u homogenu smjesu. U malo vode rastopite {afran i dodajte u mje{avinu. Pile}a prsa nare`ite na kockice veli~ine zalogaja. Meso stavite u pripremljenu smjesu i ostavite da odstoji najmanje dva sata. Po`eljno ga je ostaviti preko no}i. Luk i svje`u crvenu papriku isto nare`ite na kocke. Na {tapi}e za ra`nji}e stavljajte naizmjeni~no piletinu, zatim papriku, zatim piletinu i luk sve dok ra`nji}i ne budu puni. Pecite ih na ro{tilju oko 15 minuta ili u tavi na malo ulja. Uz kebab poslu`ite limun, metvicu i korijandar.

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
Microsoft istra`uje nezakrpljenu slabu ta~ku u okviru Windowsa nakon {to je izraelski istra`iva~ objelodanio bug u kernel driveru operativnog sistema. Prema navodima Gil Dabaha, istra`iva~a iz Tel Aviva, u okviru Windows jezgra postoji slaba ta~ka heap prelivanja. Dabah je tako|e postovao kratak dokaz koji demonstrira iskori{tenje buga. Iz Microsofta nagla{avaju da }e po okon~anju istrage u vezi sa ovom slabom ta~kom kompanija izvr{iti odgovaraju}e radnje sa ciljem za{tite svojih korisnika. U upozorenju izdatom pro{li petak danska kompanija Secunia je naglasila postojanje ovog buga.

37

Kaspersky Labs je predstavio dva nova proizvoda. Kaspersky Internet Security 2011i KasperskyAnti-Virus2011 paketdonosemno{tvonovihtehnologija sa ciljem ostajanja na prvoj liniji borbe protiv malware-a. Oba sigurnosna rje{enja su kompatibilna sa Windows XP, Vista ili 7 operativnim sistemima i podr`avaju 32bitne i 64-bitneverzije. KasperskyAnti-Virus 2011 za PC donosi unaprije|enu realtimeza{titu i noviDesktopgadget za lak pristup. Ako je va{ PC inficiran, mo`ete kreiratiRescue CD koji}e dezinfikovati va{ sistem nakon napada malware-a. Ukoliko inficiran PC ne dozvoljava instaliranje antivirus softvera verzija 2011 ima rje{enje koje ~isti malware.

Kaspersky proizvodi

Kernel bug

Opera pretra`iva~

Ove sedmice izdate su tre}a Release Candidate verzija Opera 10.61 verzije kao i novi snapshoti verzije Opera 10.70. Promjene koje donosi verzija 10.61RC3 uklju~uju popravke u ve zi sa kra hom ka da se ko ris ti vBul le tin WYSIWYG edi tor, za tim problem koji je izazvan ~injenicom da pri u~itavanju animiranog png fajla dolazi do velikog optere}enja procesora {to dovodi do toga da pretra`iva~ ne reaguje. Isto tako, popravljen je i problem koji se manifestovao time {to diks cache nije radio pravilno u turbo re`imu. Dodajmo da su u istom paketu i nekoliko popravki u vezi sa stabilno{}u.

MXI Security je najavila predstavljanje nekoliko novih modela visokog kapaciteta u okviru svojih Stealth M serije i Stealth MXP Bio linije sigurnih flash driveova koja karakteri{e FIPS 140-2 Level -3 sertifikovana ugra|ena hardverska AES 256-bitna enkripcija. Novi drive-ovi mogu da uskladi{te 64GB podataka, pokre}e ih Bluefly security procesor, konstrukcija im je takva da obezbje|uje vodootpornost i otpornost na pra{inu, posjeduju USB 2.0 interfejs i obezbje|ujunaprednu upravljivost i mogu}nosti generisanja klju~a i digitalnih potpisa. Stealth MXP Bio tako|er nudi i biometrijsku za{titu. Pregled kompletne ponude je dostupan u okviru MXI Web sajta.

MXI Security

Poslije niza slu~ajeva samozapaljenja

Besplatna zamjena
pregrijanih iPoda Nano
Nakon niza izvje{taja o pregrijavanjima i samozapaljenjima ure|aja, Appleova japanska podru`nica je objavila da }e besplatno zamijeniti baterije u prvoj generaciji multimedijalnih svira~a iPod Nano. Prema obavijesti na Appleovim stranicama problem poga|a samo prvu generaciju iPoda Nano, a pogo|eni su ure|aji koji koriste baterije samo jednog od dobavlja~a (nije navedeno kojeg). Korisnicima koji primijete pregrijavanje ure|aja savjetuje se da kontaktiraju Apple kako bi dobili novi ure|aj. Problem s pregrijavanjem baterija iza{ao je u javnost nakon {to je japansko ministrastvo ekonomije, trgovine i industrije pokrenulo istragu u vezi sa pregrijavanjem i samozapaljenjem odre|enih modela iPoda Nano. Nakon po~etka istrage prijavljeno je 27 incidenata s pregrijavanjem baterija, od kojih su {est zavr{ili s manjim opekotinama korisnika. Predstavnici japanskog ministarstva tako|er su istakli da ih je Apple tek pro{le sedmice izvijestio o jo{ 34 druga manja in ci den ta u ve zi sa pregrijavanjem ure|aja, {to je ka{njenje koje je, kako smatraju, stvarno za `aljenje. Ministarstvo je tako|er ra zo~ara no sla bom vi dlji vo{}u obavijesti o zamjeni ba te ri ja na ja pan skim stranicama firme. Sto ga po zi va ju Ap ple, ko ji je pro dao oko 1,8 milijuna

Motorola Droid 2
Motorola je izdala nasljednika svog popularnog modela pametnog mobilnog telefona temeljenog na operativnom sistemu Android, koji }e biti dostupan samo u ponudi ameri~kog mobilnog operatera Verizon. Droid 2 je temeljen na verziji 2.2 Androida, ima 3,7-in~ni kapacitivni ekran osjetljiv na dodirrazlu~ivosti 480x854, unaprije|enu kliznutastaturuu odnosu na prethodnika, a ukupne dimenzije ure|aja su 11,6 cm x 6 cm x 1,4 cm. Tu je i 1-giaghercni Texas Instrumentsov OMAP procesor, 512 MB RAM-a, 5-megapikselna kamera, 8 GB ugra|ene flash memorije, a Verzinon }e uz ure|aj isporu~ivati i dodatnu 8-gigabajtnu MicroSD karticu. Najavljeno je i posebno izdanje ure|aja nazvano R2-D2 koje }e biti dostupno u septembru, a sadr`avat }e dodatne sadr`aje u vezi sa filmovima Ratovi zvijezda i hardverski dizajn koji }e izgledom podsje}ati na robota R2-D2.

Amazon izbacuje jo{ ure|aja
Amazon, koji je po~eo kao on-line knji`ara, da bi to prerastao i po~eo prodavatiprakti~ki sve od ~arapa do igra~aka, pa i vlastiti ~ita~ e-knjiga Kindle, ne namjerava na tome stati.

PRODAJA Apple je prodao oko 1,8 miliona prve generacije ure|aja iPod Nano u Japanu od njihovog predstavljanja 2005. godine
prve ge ne ra ci je ure|aja iPod Nano u Japanu od njihovog predstavljanja 2005., da pobolj{a stranice kako bi korisnicima olak{ali ra zumijevanje opasnosti i mjera ko je mo gu po du ze ti ka ko bi sprije~ili ponavljanje inci dena ta. Odgovaraju}i na ove optu`be Appleovi predstavnici izjavili su da }e uskoro postaviti nove stranice na ko ji ma }e bi ti obja{ nje no sve o zamjeni baterija. Tako|er je istaknuto da }e regis tri ra ni ko ri sni ci do bi ti obavijest putem e-po{te.

Prema pisanju NY Timesa njihov odjel Lab 126 koji je zadu`en za razvoj hardvera i iz kojega je i do{ao Kindle, radi na razli~itimnovimhardverskim ure|ajima. Iako nema niti jednog konkretnog imena ili koncepta, navodno se radi o ure|ajima

poput medijskih svira~a koje bi bile u stanjureproduciratidigitalnisadr`aj u Amazonovojponudi: filmove, muziku i digitalne knjige. Tako|er se razmi{lja i o ulasku na tr`i{te mobilnih telefona, {to bi bio prili~no hrabar potez na tom surovom i prekrcanom tr`i{tu. Vjerodostojnosttvrdnjama u objavljenom~lankudaje i podatak da Lab 126 trenutnotra`idodatnih80 zaposlenika za rad na novim projektima.

Archos 32 - tablet
Iako se na web-du}anima pojavio jo{ pro{le sedmice, oblik Archosa 32 do sada je bio potpuno nepoznat iako su osnovne tehni~ke specifikacije i cijena (oko 150 dolara u SAD-u) bili ve} poznati. Danas su na vi{e internetskih portala procurile i prve fotografije ovog internetskog tableta dijagonale zaslona svega 3,2 in~a koji vi{e nalikuje smartphoneu nego tabletu. Pokre}e ga Android 2.1, a ima ugra|en GPS, Bluetooth i WiFi, ali ne spominje se nikakva kamera ili ugra|eni zvu~nici. Ure|aj je sposoban za reprodukciju videa u razlu~ivosti 720p, a pokre}e ga 800-megahercni ARM Cortex A8 te ima 8 GB ugra|ene memorije.

Glasine

SONY ERICSSON PRIPREMA

mobitel za gejmere
Prema navodima Engadgeta, Sony Ericsson radi na novoj igra}oj platformi, baziranoj na Googleovom Androidu, koja uklju~uje i kompletan ekosistem te pripadaju}i ure|aj, koji }e biti razvijen u saradnji s Googleom, objavio je Bug. Dostupne informacije govore o tome da bi ure|aj trebao biti kombinacija mobitela sa zaslonom osjetljivim na dodir te igra}e konzole PSP Go. Dolazio bi u kliznoj formi, no umjesto tastature donji dio

ure|aja sadr`avao bi tipke za upravljanje igrama. Zaslon ure|aja navodno }e sadr`avati dijagonalu do 4,1 in~a, a u ure|aj bi trebala biti upakirana 5-megapikselna kamera, zajedno s procesorom Snapdragon od 1 GHz. Ovu simpati~nu napravu trebao bi pokretati Android 3.0, a vi{e detalja trebalo bi biti dostupnije krajem ove godine, kada se o~ekuje izlazak na tr`i{te ove telekomunikacijsko-gejmerske naprave.

Sti`e Lightroom 3.2
Adobe je izdaoreleasecandidatea (RC) za Lightroom 3.2 u kojem je ispravljeno niz do sada uo~enih problema i dodanonekolikonovihmogu}nosti. Najva`nije novosti su automatska opti~ka korekcija za mno{tvo novih le}a, podr{ka za noviPentaxovformat zapisa, te mogu}nostdirektnogpostavljanja fotografija na Facebook. Paralelno s izdavanjem RC-a za Lightroom3.2 izdan je RC i za Camera Raw 6.2, modul za Photoshop koji koristi isti softver za pretvaranje sirovih formata zapisa u JPEG i druge popularne formate.

38

FELJTON

srijeda, 5. maj petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Vu~ji paso{ (11)

Plakala je cijela Rusija
Shvatio sam da niko vi{e ne misli za nas, a mo`da - ni ranije niko za nas nije mislio. Shvatio sam da ~ovjek mora mnogo sam misliti, misliti, misliti
Pi{e: Evgenij JEVTU[ENKO

Petog marta 1953. godine, jedan doga|aj potresao je zemlju - umro je Staljin. Bilo je gotovo nemogu}e zamisliti ga mrtvim - toliko mi je izgledao neodvojiv, sastavni dio `ivota. Nastupila je op{ta zaprepa{tenost. Ljudi su bili navikli da Staljin misli o svima njima i, kad su ostali bez njega, sasvim su se izgubili. Cijela Rusija plakala je, i ja tako|e. Bile su to iskrene suze bola, mo`da i suze straha od budu}nosti. Na mitingu pisaca, pjesnici su, glasnim jecajima isprekidanim, recitovalipjesme o Staljinu. Drhtao je glas Tvardovskog, velikog i hrabrog ~ovjeka. Nikad ne}u zaboraviti kako su ljudi i{li prema Staljinovom odru.

Vrtlog
Bio sam u masi na Trubnom trgu. Dah desetine tisu}a ljudi, pritije{njenih jedan uz drugog, dizao se nad masom i bio toliko gust da su se na njemu odra`ava-

le i ljuljalesjenkegologmartovskog drve}a. Bio je to stravi~an i fantasti~an prizor. Ljudi, koji su se u tu bujicu ulivali otpozadi, pritiskali su sve ja~e. Masa se pretvorila u strahovit vrtlog. Vidio sam kako me nosi na stubsemafora. I taj stubsemafora kretao se nemilostivo prema meni. Odjedanput sam spazio kako je gomila pritisla uz stub malenu djevojku. Njeno lice izobli~ilo se u o~ajni~kom kriku koji se, u op{tim kricima i jecajima, nije mogao ~uti. Mene je kretanje pritislo uz tu djevojku i nisam ~uo ali sam, odjedanput tijelom osjetio kako pucaju njene krhke kosti, pritisnute o semafor. Za`murio sam od u`asa, nisam bio u stanju da vidim njene bezumno iskola~ene plave dje~je o~i. Masa me je pronijela. Kad sam otvorio o~i, djevojka se vi{e nije vidjela. Nju je gomila, vjerovatno, zgnje~ila. Pritisnut uz semafor, gr~io se neki drugi ~ovjek, ra{irenih ruku, kao na raspe}u. U jednom trenutku, osjetih da hodam po mekanom. Bilo je to ljudsko tijelo. Potkupio sam noge, i ta-

Slikar Mario Mikuli} (1924-1991) jako je volio poeziju Evgenija Jevtu{enka. Povodom desetogodi{njice njegove smrti izdava~ Goran Mikuli} knjigu “Vu~ji paso{“ posve}uje njegovoj uspomeni. Knjigu je izdala izdava~ka ku}a RABIC 2001. godine. Obo`avan u po~etku karijere poput rock zvijezda na Zapadu, Evgenij Jevtu{enko je dio skupine ruskih pjesnika poznatih pod imenom “{ezdesjatniki“ (“{ezdeseta{i), me|u kojima su i Andrej Voznesenski i Bela Ahamdulina, njegova prva supruga. Jedna od njegovih najslavnijih pjesama, napisana 1961, “Babi Iar” o mjestu u Kijevu gdje su nacisti masakrirali tisu}e @idova, te roman Aleksandra Sol`enjicina “Jedan dan u `ivotu Ivana Denisovi~a“, objavljen iste godine, obilje`ile su promjenu tona u sovjetskoj literaturi i po~etak disidentskog pokreta. Jevtu{enko je napisao: “Pripadao sam onima koji su gurali Rusiju kao kamion zaglibljen u blatu, ali kad nam je uspjelo da je pokrenemo, ona se istrgla iz na{ih ruku i zastra{uju}e krenula nizbrdo. Istorija nije pretekla samo Gorba~ova nego i sve nas s njim, poprskav{i nam lica blatom ispod svojih to~kova. Po{to je izgubila upravljanje, sovjetska imperija udarila je o najstra{niju stijenu - vakuum, i razbila se. Na nesre}u, nade naroda koje je iznevjerila komunisti~ka revolucija zasad su iznevjerene i od antikomunisti~ke revolucije. A mo`da i nema revolucija koje ne obmanjuju ljude. Zar je odista svim idealima su|eno da budu nedosti`ni” .

ko me je gomila ponijela. Dugo sam se bojao da spustim noge. Masa se sve vi{e sabijala. Mene je spasla samo moja visina. Ljudi malog rasta gu{ili su se i ginuli. S jedne strane, pritiskali su nas zidovi zgrada, s druge - poredani vojni kamioni. Mi~ite kamione! Mi~ite! - o~ajni~ki su vapili iz mase. Ne mogu, nema naredbe! - zbunjeno je, gotovo pla~u}i od o~ajanja, vikao s kamiona mladi oficir milicije. I, talasom kretanja ba~eni na kamione, ljudi su razbijali glave o njihove ivice. Odjedared sam osjetio divlja~ku mr`nju prema svemu {to je stvorilo ovo “nema naredbe“ kad, zbog ne~ije glupos, ti, ginu ljudi. I, u tom trenutku, prvi put sam s mr`njom pomislio na ~ovjeka koga smo sahranjivali. On nije mogao za to da ne bude kriv. Upravo ovo “nema naredbe“ je i stvorilo krvavi haos na njegovoj sahrani. Ali, za vazda, shvatio sam da, ako od toga zavise ljudski `ivoti, ne treba ~ekati naredbe, treba dejstvovati. Ne znam otkud sam smogao snage, ali, energi~no

Sudija, advokat, sudija (17)

^udesna izlje~enja u Stocu
Urednici su slali svoje novinarske ekipe u Stolac kako bi na licu mjesta mogli pisati o ~ovjeku koji pomo}u trava lije~i sve bolesti
Pi{e: Mehmed [ATOR

Krajem {ezdesetih i po~etkom sedamdesetih godina pro{log stolje}a Stolac je bio u `i`i interesovanja mnogih `itelja biv{e Jugoslavije. Prema ovom gradi}u slijevale su se svakodnevno ogromne kolone automobila i autobusa. Grad je za kratko vrijeme postao `ivlji, trgovine su se otvarale na svakom koraku, biznis je cvjetao, a posao je naro~ito dobro i{ao taksistima i ugostiteljima. [tampa od Ljubljane do \ev|elije i od Subotice do Dubrovnika pisala je o ~udesnim izlje~enjima u Stocu. Mo`e se slobodno re}i da je pisanje o ovom doga|aju dobrano pove}avalo tira` novina, naro~ito bulevarske {tampe. Urednici su slali svoje novinarske ekipe u Stolac kako bi na licu mjesta mogli pisati o ~ovjeku koji pomo}u trava lije~i sve bolesti, po~ev od raka i leukemije, preko zarazne `utice i nepokretnosti, pa do svrabe`a i |us tabana.

Lijek za sve
^ovjek koji je lije~io bolesne ljekovitim travama zvao se Ahmed Karaica, iz Popla-

ta kod Stoca, u to vrijeme pedesetogodi{njak, malo krupnije gra|e, sa obaveznim platnenim {e{irom na glavi. Nije bilo trave koju Ahmed nije poznavao, a nikada se nije desilo da bolesniku da pogre{nu travu. Hitale su prema Ahmedu `ene nerotkinje, sporta{i i muzi~ari, nemo}ni starci i starice, epilepti~ari i paraplegi~ari, gluhi i slijepi, dijabeti~ari i hroni~ni plu}ni bolesnici, slabo uhranjeni, ali i oni koji su patili zbog gojaznosti. Neki su Ahmedu dolazili i bez ikakvog ozbiljnog razloga, potpuno zdravi i u dobroj fizi~koj kondiciji, ali su htjeli da svojim o~ima vide ~ovjeka koji ljekovitim travama lije~i sve bolesti. Ka`u da je Karaica po~eo da se ljekovitim biljem bavi nakon {to se i sam razbolio. Obilazio je stola~ka i ljubinjska brda, brao ljekobilje i njegovu ljekovitost isprobavao na svojoj bolesti. Izlje~io je sebe od najte`e bolesti, a onda je po~eo lije~iti i druge. Uskoro se za njega pro~ulo po ~itavoj Jugoslaviji. Ljudi iz cijele zemlje dolazili su kod Karaice, i niko se nije vratio bez lijeka koji }e mu pomo}i, tako da su bolesnici iz cijele Jugoslavije napros-

Izlije~io se u brdima oko Stoca

to nagrnuli u Stolac. Gu`ve na stola~kim ulicama, u trgovinama, gostionicama i na putevima prema selu Poplat bile su za nepovjerovati. Ispred Ahmedove ku}e stvorili bi se redovi dugi i do 100 metara, pa su vrlo ~esto milicioneri dobivali od svojih predpostavljenih zadatak da uspostavljaju javni red i mir pred Ahmedovom ku}om. Pri~alo se da su te{ki bolesni paraplegi~ari nakon posjete Karaici ustajali iz kolica, da su mnoge nerotkinje poslije nekoliko mjeseci lije~enja zatrudnjele, da su plu}ni bolesnici izlije~ili tuberkulozu, bubre`ni bolesnici bubrege, a

maloumni postajali normalni ljudi. Naravno, ljudska ma{ta i nada u izlje~enje igra glavnu rije~, pa je u svemu sigurno bilo i pretjerivanja. Ipak, ~injenica je da je Karaica ljekovitim biljem znao zaista lije~iti mnoge bolesti, koliko god da ni ljekobilje ne mo`e imati mo} kakvu mu ljudi ponekad pripisuju. Bilo kako bilo, stola~ki, a uskoro i ostali ljekari u Bosni i Hercegovini, pa i {ire, po~eli su se otvoreno buniti i tra`iti da dr`ava “sprije~i nadriljekarstvo i napokon stane u kraj jednom laiku koji vara ljude iz svih krajeva dr`ave” kako je pisa, lo u jednom proglasu. Bilo je i zahtjeva da se Karaica odmah uhapsi, da mu se odr`i javno su|enje i izrekne zakonska kazna.

Pritisci
Potaknut kontinuiranim pritiskom udru`enja ljekara, a imaju}i u vidu i dr`avne interese, Op}inski javni tu`ilac u ^apljini je protiv Ahmeda Karaice u ljeto 1972. godine podigao optu`nicu za krivi~no djelo nadriljekarstva iz ~lana 205. KZ. Kada je optu`nica stupila na pravnu

OSLOBO\ENJE petak, 13. august 2010. godine

FELJTON
red se nekoliko puta trgla i - utihnula. Oficir je skinuokapu, pokrio njeno uko~eno lice i zaplakao kao dijete. A ja sam vidiokako se negdje naprijed nastavlja vrtlog. Ovi momci i ja po|osmo tamo. Pomo}u psovki i pesnica, ponovo smo po~eli da organizujemo ljude u lance kako bismo ih spasli. Najzad je i milicija krenula da nam poma`e. Sve se smirilo. Nekako mi se vi{e nije i{lo do Staljinovogodra. Pukim~udom, izvukosmo se German i ja iz tog vrtloga, kupismo pola litre votke i stigosmo mojoj ku}i. Jesi li vidio Staljina? - upitala je mama. Jesam - neraspolo`en za razgovor, odgovorio sam i kucnuo se s Germanom ~a{om od bru{enog stakla. Nisam slagao mamu. Odista sam vidio Staljina, jer sve {to se toga dana de{avalo i jeste bio Staljin. Taj dan bio je preloman u mom `ivotu; zna~i, i u mojoj poeziji. Shvatio sam, da niko vi{e ne misli za nas, a mo`da - ni ranije niko za nas nije mislio. Shvatio sam, da ~ovjek mora mnogo sam misliti, misliti, misliti. Ne}u re}i da sam tada, odjednom, shvatio ~itav obim Staljinove krivice. Jo{ neko vrijeme idealizovao sam Staljina. A i mnogi Staljinovi zlo~ini bili su jo{ nepoznati.
(Sutra: Ozbiljna mana - strah od fizi~ke boli) [panski osvaja~ Ernan Kortez zauzeo i razorio, poslije tromjese~ne opsade, aste{ki grad Teno~titlan, na ~ijem je mjestu danas Meksiko Siti. kralj Luj kardina 1624.FrancuslakiRi{eljea. XIII za premijera postavio cus si ~lano ske ce dana uki narhije i 1792.ljaFranporokidirevotrilucionaripouhapdalinju move kraljevzbacivanja kra Luja XVI. lan|ani na 1814.Hode. Velikoj Britaniji ustupili Rt Dobre bri zi “Rje~ni muzi i zi~ara“. 1820.Ro|en ka tanskikemumukolog D`ord` Grov, autor fran Rene nak. izumio ste 1826.Umro1819.cuski ljekartoskop.Teofil Jasint Lefran sli E`en De pred vnik mantizma fran slikar 1863.Umroro“Fauscuskii naukarsaocuskomlakroa,zastvu.staIlustrovao Geteovog ta“ pi “Dnevnik“, pa`anja o umjetnosti. riji ze tre u lju 1868.Ulose25.000mljodi. sa u Peruu i Ekvadoru poginnjema~ki Karl Libkneht, jedan vo|a Ko nisti~ke 1871.Ro|enod osniva~areivoluiscituonarmuprotiv njepartije Njema~ke. Kao poslanik u Rajhstagu pao ma~kog i me|unarodnog imperijalizma i jedini glasao protiv ratnih kredita, u decembru 1914. Jedan od vo|a Novembarske revolucije u Njema~koj 1918. Poslije gu{enja revolucije uhap{en i u januaru 1919. ubijen, uz Rozu Luksemburg. {pan zauzele Mani ma. 1898.Ameri~ke snalugenau Filipinisko-ameri~kom ratu nje in`enjer liks Van rotaci motor, koji je po njemu bio naziv. 1902.Ro|enonipama~kirao 1929, Fe1939.dokl.onIzumioPrvu ideju za taj motor tenti a avi “me Alfred Hi~kok

39

1521.

NA DANA[NJI DAN

1899. Ro|en engleski filmski re`iser Alfred D`ozef Hi~kok. Proslavio se kriminalisti~kim fimovima i filmovima strave, koji su postali klasika u tom `anru.

Krvava Staljinova sahrana

rade}i laktovima i pesnicama, po~eo sam da razdvajam ljude i da im vi~em: Pravite lanac! Pravite lanac!

Votka sa Germanom
Nisu me razumjeli. Onda sam, psuju}i najgadnijim psovkama iz mog geolo{koistra`iva~kog vokabulara, stao da ruke jednih guram u ruke drugih ljudi. Po~e{e da se hvataju za ruke i formiraju lance. Ti momci i ja nastavili smo da djelujemo. (Pored nas obreo

se i pjesnikGermanPlisecki, koji je kasnije o tome napisao genijalnu pjesmu Truba.) Bujica je po~ela da se smiruje. Masa je prestala da bude zvijer. @ene i djecu u kamione! proderao se jedan od tih momaka. I povrh glava, dodavani iz ruku u ruke, zapliva{e u kamione `ene i djeca. Jedna od tih `ena dobila je histeri~an napad, vri{tala je. Oficir milicije milovao ju je po glavi, nevje{to poku{avaju}i da je smiri. Odjeda-

{er{mit 209” sa eksperimentalnim Vanklovim motorom postigao svjetski rekord u brzini. Umrla engleska medicinska sestra Florans Najtingejl. U Krimskom ratu organizovala prvu ekipu za njegu ranjenika, potom osnovala prvu {kolu za bolni~arke. vi{e 20 ope 1912.Umroodfrancuskira.kompozitor @il Masne, autor Ro|en kiparski arhiepiskop Makarios III, vo|a pokre ne vi pra od like ni 1913.dnik tetazezamlje,zaodsnost Kido smrti,Ve1977.BriJetadanje, prvi predsje 1960. od istaknutih lidera pokreta nesvrstanih zemalja. cuska u Prvom Aus 1914.Frantro-Ugarskoj. svjetskom ratu objavila rat ri~ki bi Vah uspio izo rati kul plije koje bio strepto bi1943.Amesni, od ologujesudozmanju tubermilicin,ze.antituru otik koji je imao klju~ni ulogu zbija kulo ma~ke zatvo le gra cu izme|u Isto~nog i Berlina, 1961.Vlaspitije,Isto~ne NjegraZapadnog kirilometanikoddugog Brandenbur{ke ka i po~ele dnju 155 ra zida prema granici sa Zapadnom Njema~kom. Zid narednih 38 godina bio simbol podijeljene Njema~ke i hladnog rata. Zid sru{en u novembru 1989, Njema~ka se potom ponovo ujedinila.

Kemal Ataturk

1910.

1923. Mustafa Kemal Ataturk postao prvi predsjednik Turske. Tokom vladavine, do smrti 1938, proveo radikalne reforme u zemlji, pribli`iv{i Tursku Evropi.

Djelo Mehmeda [atora „Sudija, advokat, sudija“ je autobiografskog karaktera. Autor upoznaje ~itaoce o svom `ivotu i radu kroz predmete iz bogate sudske i advokatske prakse i to ~ini na veomapristupa~anna~in, jednostavnomnaracijom, {to ~itaocu omogu}ava da shvati veoma komplicirane i te{ke slu~ajeve sudski procesuiranih krivi~nih dijela. Autor je izvr{io odabir najinteresantnijih slu~ajeva, {to knjigu ~ini lako ~itljivim i zanimljivim {tivom. Mehmed [ator je ro|en 1940. godine u Lokvama, op}ina Stolac, gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1964. godine. Prvo zaposlenje stekao je u Stocu kao pomo}nik sekretara Op}ine. Bio je sudski pripravnik (1967-69), sudija Op}inskog suda u Stocu (1969-72), sudija i predsjednikOkru`nogsuda u Mostaru(197277, 1977-83), sudija Vrhovnog suda BiH (1983-95), advokat (1995-2003) te sudija Suda BiH. Sada je u penziji. Objavio je vi{e stru~nih priloga u ve}em broju ~asopisa iz krivi~ne oblasti te knjigu satire „Omerica brica“ Kao gimna. zijalac i student bio je saradnik Oslobo|enja, Borbe i Slobode i tada{njeg Radio Sarajeva. sna gu, kra jem sep tem bra 1972. godine, zakazao sam glavni pretres, na koji su pristupili optu`eni i njegov branilac dr Branislav Mandi} iz Mos ta ra, Op}in ski ja vni tu`ilac u ^apljini Milena Pupi} i nekoliko svjedoka. U svojoj odbrani optu`eni je priznao da je zaista ve}em broju ljudi davao ljekovite trave, isti~u}i da od njih nikada nije zahtjevao novac za to. Pozivao se na ~injenicu da su trave po svojoj prirodi ina~e ljekovite i da one poma`u ljudima. Naveo je da je i sam prije deset godina bio te{ko bolestan, ali da se ljekobiljem izlije~io od opake bolesti, te da se on prakti~no ne mo`e odbraniti od najezde gra|ana koji ga posje}uju iz svih krajeva zemlje. Nekoliko svjedoka u svojim iskazima potvrdilo je da su dolazili kod “doktora” Karaice i da su uzimali od njega trave, ali da se ne mogu izjasniti jesu li svoju bolest time i izlije~ili. Ka ko je Op}in ski ja vni tu`ilac na glavnom pretresu predlo`io saslu{anje vje{taka hortikulture i jednog profesora s Medicinskog fakulteta u

Sarajevu, odlo`io sam pretres za dan 27.10.1972.godine. Ovaj meni naro~ito zanimljiv pre dmet ni sam okon~ao, jer sam tri dana prije odr`avanja glavnog pretresa telegrafski obavije{ten da sam iza bran za su di ju Okru`nog suda u Mostaru. Predmet sam, stoga, predao predsjedniku suda Tripi Komnenovi}u. Nadriljekarstvo Lice koje se, ne imaju}i propisanu stru~nu spremu, bavi lije~enjem ili drugom zdravstvenom djelatno{}u ~ini krivi~no djelo nadrilije~ni{tva (nadriljekarstva) iz ~lana 233. KZ FBiH. Bavljenje lije~enjem ili pru`anjem medicinske pomo}i, a da u~inilac djela ne po sje du je za to pro pi sa nu stru~nu spremu, predstavlja radnju ovog krivi~nog djela. Prema presudi Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine broj K`-772/62. krivi~no djelo nadrilije~ni{tva je dru{tveno opasno bez obzira da li su ili nisu nastupile neke {tetne posljedice uslijed nestru~nog lije~enja. S obzirom na korisnost ljekovitog bilja za organizam ~ovjeka, stavljanje ljekobilja u promet ne spada u nadriljekarstvo.
(Sutra: Na ivici `ivota)

Fidel Kastro

U Velikoj Britaniji izvr{ene posljednje smrtne kazne, vje{anjem dva zatvorenka u Liverpulu i Man~esteru, osu|enih na smrt zbog ubistva. nju Luku pogodio zemljo trajao tri minu u epi tru izno osam 1981.liBave skate. Ja~inaje|enocen75tres, kosijilaajejepri~injestepeni Merka je le. Povri je osoba, na je znatna materijana {teta. od nulo pra ho la na Taj 1993.Vi{etnog120teljudi pogilandu.u ru{enju {estos59. godi umro general se TO-a Mnfred {i mi tar Zapadne Nje1994.jeUna ~eloVerniner. Biv1988.nisnine,kretar NAzamima~ke do{ao NATO-a godi kada je jenio Britanca lorda Karingtona. car ke i jevrejske grupe tigle spo zum o is ti di dolara 1998.[vajraloskeusbanplaDru1,25 milijarskompostu.kompenzacije za `rtve ho ka ta u gom svjet ra liti~ki li ke ca i Al u du potpisali ro spo kojim 2001.Pose~ni sudekorimiMavnidokenaranizumbanacasuOhriokon~ani vi{emje bi u Ma do ji. Li ja i `rta bom {kog pada na avi Pan Ame ke jeze Loker u 2003.glibiongoporodiceridonavanad{tebarom2,7namilibi, di [kotskoj, posti do vor o na knadi te od jar dolara. U eksploziji aviona stradalo 270 osoba. Po~elo emiti nje pro ma BHTV1 mostal fre ciji. Ra zija de 2004.103 eminojonerakvencije,gradio-televi91,2naFesatoracije BiH, putem si loka osigura}e pos pokrivenosti BHTV1 teritorije Federacije BiH, RTRS }e emitirati program putem 67 emisionih lokacija za podru~je Republike Srpske.

1964.

1927. Ro|en kubanski revolucionar i dr`avnik Fidel Ruz Kastro. Pod njegovim vo|stvom na Kubi svrgnuta diktatura Fulhensija Batiste i izvedena socijalisti~ka revolucija.

Zgrada UN-a

1992. Vije}e sigurnosti UN-a usvojilo rezoluciju 770 i 771 o BiH.

40

OGLASI

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{taja na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
za period 1. 1. — 30. 6. 2010. godine
I - OP]I PODACI O EMITENTU: - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora HIDROGRADNJA DIONI^KO DRU[TVO SARAJEVO, Hidrogradnja d.d. Sarajevo Hamdije Kre{evljakovi}a 19, Sarajevo tel. 033/205-569, fax. 033/219-813, hidrogradnja@hidrogradnja.ba, www.hidrogradnja.ba 1. Emir Feli}, predsjednik 2. Izmir Had`iavdi}, ~lan 3. [emsudin Zahirovi}, ~lan 4. Adnan Frljak, ~lan 5. Re{ad Sokolovi}, ~lan 1. Semin Ma{i} — direktor Izvr{ni direktori: 2. Elvedin Borovina 3. Zijad Mehi~evi} 4. Suljo D`ubur 5. Silvana Mari} 6. Slobodan Mehmedba{i} Na dan 30. 6. 2010. godine 5.658.741 Nominalna cijena 12,50 KM Vlada FBiH 67,02% Ma{i} Semin 0,0336% Borovina Elvedin 0,0229% D`ubur Suljo 0,0161% Mehmedba{i} Slobodan 0,0019% Mehi~evi} Zijad 0,0002%

- ~lanovi uprave

II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira dionica emitenta s pravom glasa - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i postotak vlasni{tva u emitentu

III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani, a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva c) Teku}a sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva PASIVA a) Kapital b) Upisani osnovni kapital c)Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze e) Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi b) Rashodi c) Dobit/gubitak prije poreza d) Porez na dobit e) Neto dobit perioda / gubitak perioda

37.987.873 76.273.173 114.261.046 (14.209.183) 70.734.263 1.428.889 56.307.077 114.261.046 12.905.487 21.954.164 (9.048.677) (9.048.677)

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

Na osnovu ~lana 104. Zakona o visokom obrazovanju (Slu`bene novine Kantona Sarajevo, broj 43/08 i 18/10), Internacionali univerzitet u Sarajevu raspisuje:

KONKURS
za izbor u sva akademska zvanja Izbor kandidata u sva akademska zvanja vr{it }e se u sva zvanje za nau~ne i umjetni~ke oblasti na sljede}im fakultetima: 1. Fakultet prirodnih i tehni~kih nauka Broj izvr{ilaca 2 2 5 2 I Uslovi: Kandidati za izbor u nau~nonastavna, odnosno umjetni~konastavna zvanja, pored op}ih uslova propisanih Zakonom o radu, treba da ispunjavaju uslove predvi|ene ~lanom 96, odnosno ~lanom 97. Zakona o visokom obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 43/08 i 18/10), i op}im aktima Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. • Potvrdu visoko{kolske ustanove o izvo|enju nastave na engleskom jeziku (za kandidate koji su ranije samostalno izvodili nastavu); Kandidat koji ranije nije samostalno izvodio nastavu u visoko{kolskoj ustanovi obavezan je da pred studentima i komisijom za pripremanje prijedloga za izbor u zvanja odr`i pristupno predavanje iz nastavnog predmeta, odnosno nau~ne, odnosno umjetni~ke oblasti za koju je konkurisao. Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Kandidati mogu biti pozvani na intervju. Prijave sa potrebnim dokumentima za naznakon „ZA KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA, NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA“ dostaviti li~no ili po{tom u zatvorenoj koverti na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu Hrasni~ka cesta 15, 71 210 Ilid`a, Sarajevo Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati.

Matematika Biolo{ke nauke Elektrotehnika Ma{instvo 2. Fakultet umjetnosti i dru{tvenih nauka

Broj izvr{ilaca Visuelne umjetnosti 3 Lingvistika (Engleski jezik i knji`evnost) 1 Politi~ke nauke i Sociologija 3 3. Fakultet menad`menta i javne uprave Broj izvr{ilaca 3 3

Ekonomija Menad`ment

II Kandidati uz prijavu na konkurs prila`u sljede}e: • Biografiju/Curriculum Vitae • Ovjerenu kopiju diplome o nau~nom stepenu doktora nauka; • Objavljene nau~ne radove, kao i naznaku publikacije u kojoj su radovi objavljeni i relevantne baze podataka u kojoj su radovi citirani; • Objavljene knjige relevantne za izbor u akademsko zvanje; • Kopiju odluke o prethodnom izboru u akademsko zvanje; • Potvrdu o mentorstvu (odluka o imenovanju za mentora); • Rje{enje o nostrifikaciji diplome ili potvrda da je pokrenut proces nostrifikacije diplome (za kandidate koji su diplomu stekli u inostranstvu);

Na osnovu ~lana 82. i ~lana 83. Zakona o visokom obrazovanju (Slu`bene novine Kantona Sarajevo, broj 43/08 i 18/10) Internacionalni univerzitet u Sarajevu 13. 8. 2010. godine raspisuje:

za upis studenata na prvu godinu prvog ciklusa studija na organizacione jedinice Internacionalnog univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2010/2011. godini Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) u studijskoj 2010/2011. godini izvr{it }e prijem i upis u prvu godinu prvog ciklusa studija ukupno 470 studenata, od kojih 120 iz Bosne i Hercegovine, a 350 kandidata/studenata koji su strani dr`avljanji. Upis na IUS vr{i se na sljede}im fakultetima: I Fakultet umjetnosti i dru{tvenih nauka, ukupno 140 studenata, od ~ega je 100 studenata stranih dr`avljana i 40 dr`avljana Bosne i Hercegovine i to na sljede}e studijske programe: - Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija ..............90 studenata - Dru{tvene i politi~ke nauke...................50 studenata dr`avljani Bosne i Hercegovine i strani dr`avljani sa zavr{enom srednjom {kolom u ~etverogodi{njem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju {kolu zavr{ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvr|eno da imaju zavr{eno adekvatno obrazovanje za nastavak {kolovanja. Prijem i upis kandidata na prvu godinu studija provodi posebna komisija koju imenuje nadle`ni organ visoko{kolske ustanove. Na IUS-u nije predvi|eno polaganje prijemnog ispita. Rangiranje i izbor kandidata za upis na prvu godinu studija na neki od studijskih programa/odsjeka na IUS-u, na koji je kandidat aplicirao, vri{it }e se na osnovu uspjeha postignutog u srednjoj {koli (~etverogodi{nja srednja {kola sa maturom) sa ostvarenim najmanjim prosjekom ocjena koja je jednaka ili vi{a od 60 u skali od 0 do 100, odnosno ocjeni 3 i vi{e u skali broj~anih ocjena od 1 do 5. U slu~aju kada je broj kandidata koji su ispunili formalne uslove za upis ve}i od predvi|enog broja kandidata za upis na fakultete na IUS-u, prednost imaju oni kandidati koji prema ste~enom i ostvarenom uspjehu u srednjoj {koli imaju ve}i broj bodova. Pored navedenog, na formiranje kona~ne rang-liste kandidata i prijem studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija uticat }e i uspjeh ostvaren tokom srednjo{kolskog obrazovanja, iz pojedinih predmeta i oblasti zna~ajnih za odgovaraju}i studij. Rangiranje kandidata i razmatranje relevantnih predmeta i oblasti }e se izvr{iti na na~in kako slijedi: - Za upis na Fakultet umjetnosti i dru{tvenih nauka uzet }e se u obzir uspjeh ostvaren iz predmeta iz oblasti umjetnosti i dru{tvenih nauka; - Za upis kandidata na Fakultet menad`menta i javne uprave uzet }e se u obzir uspjeh ostvaren iz predmeta iz oblasti ekonomskih nauka; - Za upis kandidata na Fakultet prirodnih i tehni~kih nauka uzet }e se u obzir uspjeh ostvaren iz predmeta iz oblasti prirodnih i tehni~kih nauka. Kandidati koji su stekli pravo na upis pola`u test iz engleskog jezika. Oni kandidati koji ispunjavaju uslove za upis, a nisu uspje{no polo`ili test engleskog jezika, bi}e primljeni na IUS u svojstvu studenta uz obavezu da potrebni nivo znanja iz engleskog jezika steknu putem posebno organizovane pripremne {kolu engleskog jeziku na IUS-u, koja traje dva semestra sa po 20 ~asova nastave engleskog jezika sedmi~no, koja se posebno pla}a o ~emu se sklapa ugovor sa studentom. Za upis u prvu godinu dodiplomskog studija na IUS, kandidati su obavezni uz svoju prijavu dostaviti sljede}e dokumente: 1. Aplikacijski formular za upis sa ta~no naznacen fakultetom (i studijskim programom/odsjekom) na koji se konkuri{e (dostupan na www.ius.edu.ba ili u studentskoj slu`bi) 2. Original diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli, 3. Original svjedo~anstva od I do IV razreda srednje {kole (nostrifikacija diplome za kandidate koji su stekli srednjo{kolsko obrazovanje izvan Bosne i Hercegovine ili potvrda da je postupak nostrifikacije pokrenut) 4. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih i uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija paso{a za kandidate koji nisu dr`avljani Bosne i Hercegovine, 5. Dvije fotografije veli~ine 6X4, 6. Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci (dostavlja se prilikom potpisivanja). Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se li~no (svakim radnim danom od 9 do 17), Studentskoj slu`bi lUS-a ili preporu~enom po{tom na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu Hrasni~ka cesta 15 71 210 Ilid`a Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 033 957 177 ili e-mail adresi: asunje@ius.edu.ba. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Preliminarnu rang-listu svih prijavljenih i primljenih kandidata na fakultete IUS }e objaviti na oglasnoj plo~i i WEB stranici, najkasnije dva dana nakon isteka roka za podno{enje prijava na Konkurs. Na objavljenu preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste. Kona~ni spisak upisanih studenata na fakultete IUS }e objaviti najkasnije osam dana nakon objavljivanja preliminarne rang-liste. Upis primljenih studenata vr{it }e se od 13. do 17. septembra 2010. godine.

KONKURS

II Fakultet menad`menta i javne uprave, ukupno 110 studenata, od ~ega je 80 studenata stranih dr`avljana i 30 dr`avljana Bosne i Hercegovine i to na sljede}e studijske programe: - Ekonomija ............................................30 studenata - Menad`ment/Rukovo|enje ...................40 studenata - Me|unarodni i javni odnosi .................40 studenata III Fakultet prirodnih i tehni~kih nauka, ukupno 220 studenata, od ~ega je 170 studenata stranih dr`avljana i 50 dr`avljana Bosne i Hercegovine i to na sljede}e studijske programe: - Biolo{ke nauke i bioin`injering.............65 studenata - Ra~unarske nauke i in`injering .............55 studenata - Industrijski in`injering .........................50 studenata - Mikroelektronika...................................50 studenata Nastava na fakultetima na lUS-u izvodit }e se na engleskom jeziku. Propisani period za uspje{an zavr{etak studija iznosi ~etiri godine ili osam semestara. Studij na IUS-u je organiziran po sistemu bolonjskog studija i to u skladu sa modelom studija 4+1+3. Svr{eni studenti dobijaju dvojezi~nu diplomu, na bosanskom i na engleskom jeziku. Godi{nja {kolarina na IUS-u za studente koji su dr`avljani Bosne i Hercegovine iznosi 3.850,00 eura, a za studente koji nisu iz Bosne i Hercegovine iznosi 5.500,00 eura. [kolarina se mo`e platiti u vi{e rata. IUS }e obezbijediti odre|eni broj stipendija (u vidu popusta na ukupan iznos {kolarine), za studente koji su ostvarili izuzetan uspjeh u prethodnom {kolovanju. Pravo u~e{}a na konkursu imaju, pod jednakim uvjetima,

42

SPORT

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

M

ladi reprezentativac BiH Edin Vi{}a vjeruje kako je za poraz protiv Ma|arske u kvalifikacijama za odlazak na Evropsko prvenstvo posljedica kratkotraj nih pri pre ma i neui gra nos ti u re do vi ma se le kto ra Branimira Tuli}a. Tako su fudbaleri na{e zemlje do 21 godine porazom od Ma|arske (0:2) u Zenici {anse za plasman na prven stvo Sta rog kontinenta sveli na minimum. “Odli~no smo otvorili utakmicu, te smo organizirali nekoliko sjajnih akcija iz kojih nismo postigli rani pogodak, {to nam je bila namjera. Tako smo igrali cijelo prvo poluvrijeme, a Ma|arima nismo dozvolili da preuzmu inicijativu i tako rade pritisak na na{u od bra nu. Po raz je usli je dio na kon {to ni smo re ali zi ra li svoje {anse, odnosno nakon ni za po gre {a ka u od bra ni“, pri~a Vi{}a. Ma|ari ma su za po bje du bile potrebne samo tri minute, a bh. odbrana je zakazala najprije u 79, a zatim u 82. minu ti. Ta ko je do bra igra iz prvog poluvremena pala u zabo rav, a gos ti su iz Ze ni ce odnijeli puni plijen. “Ko{tala nas je neuigranost i lo {a re ali za ci ja. Iako smo igrali mnogo bolje, nismo uspjeli upisati bodove, dok su Ma|ari iz dvije prilike postigli dva gola. U tome se vidi razlika, koja je nastala kao posljedica tretmana igra~a i priprema“, nastavio je Vi{}a. “Posljednja utakmica je pokazala kako je za dobar rezultat potreban dugotrajan zajedni~ki rad. Ma|ar ski igra~i se odli~no poznaju, {to je posljedica vi{ednevnih priprema kroz ko je pro la ze za je dno. Sa druge strane, nama je po tre bno da vi {e vre me na provodimo zajedno kako bi in di vi du al ne po ten ci ja le po -

U21 SELEKCIJA BiH Edin Vi{}a nakon poraza od Ma|arske

Ko{tala nas je NEUIGRANOST

Posljednja utakmica je pokazala kako je za dobar rezultat potreban dugotrajan zajedni~ki rad, rekao je Vi{}a • BiH }e naredni me~ igrati protiv Italije (3. septembra), a zatim putuje u goste Ma|arskoj (7. septembra)
TRI MINUTE Ma|arima su za pobjedu bile potrebne samo tri minute, a bh. odbrana je zakazala najprije u 79, a zatim u 82. minuti. Tako je dobra igra iz prvog poluvremena pala u zaborav, a gosti su iz Zenice odnijeli puni plijen
dredili kolektivnom pristupi igri“, kazao je Vi{}a, koji je potvrdio kako su posljednjim po ra zom {an se za pla sman na Evropsko prvenstvo svedene na minimum. Izabranici selektora Tuli}a }e naredni me~ igrati protiv Italije (3. septembra), a zatim putuju u goste Ma|arskoj (7. septembra). “Protiv Italije }emo poku{ati ostvariti pobjedu, te tako vratiti izgubljeno samopouzdanje. Ukoliko uspijemo, onda }emo se ~asno oprostiti od ovog kva li fi ka cij skog ci klusa“, dodao je bh. reprezentativac i fudbaler @eljezni~ara O. ZUKI] Edin Vi{}a.

Trebali smo iskoristiti svoje prilike: Edin Vi{}a

Foto: M. TUNOVI]

Mirror otkriva

Begovi} odlazi u Chelsea jer ne `eli biti rezerva u Stokeu?
Hand`i} raskinuo ugovor sa Lechom
Bh. internacionalac Haris Hand`i} (20) raskinuo je ugovor sa poljskim Lechom. On ka`e da je odbio prijedlog kluba iz Poznana da narednu sezonu provede u nekom klubu kao posu|eni igra~ Lecha. „Dogovorili smo se o raskidu ugovora. @elim igrati, a na sjediti na klupi. Trenutno sam u Sarajevu. Imam nekoliko ponuda za nastavak karijere i odabra}u najbolju. Jo{ je rano da govorim koje su ekipe zainteresovane za moje usluge“, rekao je Hand`i}, koji je u pro{loj polusezoni igrao za FK Sarajevo, iz kojeg je i realizovao transfer u Lech. Z. R.

Ukoliko Pulis ipak da prednost Dancu, onda }e Begovi} tra`iti od Stokea da ga pusti u Chelsea, gdje }e se za mjesto u timu boriti sa Petrom Cechom
Reprezentativac BiH Asmir Begovi} napusti}e Stoke City ukoliko u narednoj sezoni ne bude prvi izbor menad`era Tonya Pulisa na golu, javlja engleski Mirror. Begovi}a, za kojeg je Chelsea ponudio ~etiri miliona funti svega nekoliko mjeseci nakon {to se pridru`io Stokeu iz Portsmoutha, u Londonu velikom perspektivom, uprkos tome {to je u samo jednoj utakmici koju je branio na Stamford Bridgeu primio sedam golova.

Bila je to jedna od posljednjih utakmica prvenstva u protekloj sezoni koju je Chelsea dobio rezultatom 7:0. Ipak, u Chelseaju smatraju kako je Begovi} njihova budu}nost, iako je Stoke odbio njihovu prvu ponudu. Me|utim, londonski sastav se ne}e tako lako odre}i poku{aja dovo|enja bh. internacionalca, pogotovo {to Begovi} ne}e prihvatiti, navode engleski mediji, da bude rezerva danskom golmanu Thomasu Sorensenu. Ukoliko Pulis ipak da prednost Dancu, onda }e Begovi} tra`iti od Stokea da ga pusti u Chelsea, gdje }e se za mjesto u timu boriti sa Petrom Cechom, gdje }e barem biti rezerva u ekipi koja se bori za naslov prvaka u Premiershipu. Sada, pred Pulisom je neugodna situacija - ostaviti Sorensena na golu i na taj na~in izgubiti Begovi}a, ili staviti na{eg internacionalca izme|u vratnica.
Asmir Begovi}: Ne `eli sjediti na klupi J. Li.

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

43

Alen Me{anovi} odlu~io re}i zbogom @eljezni~aru

Svemu jednom do|e kraj
Alen Me{anovi} definitivno napu{ta Grbavicu. Jedan od najzaslu`nijih igra~a za titulu prvaka iz protekle sezone odlu~io je re}i zbogom plavom timu i zatra`io je sporazumni raskid ugovora... “Alen nas je zadu`io i jedino {to smo mogli uraditi je ispuniti njegovu `elju za odlaskom“, kazao nam je menad`er @elje Amar Osim, koji je upravo na krilima Me{anovi}a gradio samopouzdanje tima sa Grbavice u jesenjoj polusezoni pro{le sezone u kojoj plavi nisu blistali, ali su zahvaljuju}i pogocima ovog napada~a ostali blizu vrha, da bi u nastavku sezone do{li do naslova prvaka. Me{anovi} je i u prolje}e zaigrao dobro. U ~etiri susreta u kojima je nastupio, u tri navrata je bio igra~ utakmice, ali je onda stigla povreda, koja ga je sa terena odvojila gotovo cijelu polusezonu. Sada, na po~etku nove sezone Me{anovi} nije u prvom planu, a na upit da li je to razlog zbog kojeg odlazi sa Grbavice odgovara: “Svemu jednom do|e kraj. Takav je `ivot. Ipak, daleko od toga da sam nezadovoljan. Naprotiv... Sretan sam jer mi je titula sa @eljom dala smisao karijeri. Ponosan sam {to sam bio dio tima koji je protekle sezone osvojio naslov prvaka i na Grbavici mi je bilo zaista super. S te strane mi je i te{ko {to odlazim, jer se nikad ovako nisam osje}ao u `ivotu. Me|utim, nema predaje, idem dalje da vidim dokle mogu izdr`ati“, ka`e nam Me{anovi}, ne `ele}i otkrivati gdje }e nastaviti karijeru. “Gdje god da odem bi}e mi te{ko, jer @eljo je ipak vrh vrhova. U svojoj karijeri nisam imao nikad bolji odnos sa trenerom, navija~ima, suigra~ima, svim

Sretan sam jer mi je titula sa @eljom dala smisao karijeri. Ponosan sam {to sam bio dio tima koji je protekle sezone osvojio naslov prvaka i na Grbavici mi je bilo zaista super, ka`e Me{anovi} • Navija~i su najve}a snaga plavog tima

~lanovima kluba, novinarima... i sretan sam {to je tako.” Ako je sve tako kao {to Me{anovi} tvrdi, za{to onda odlazi, upitali smo ga, a on nam je jo{ jednom ponovio kako svemu u `ivotu do|e kraj. “U @elji sam postigao vrhunac i sada je do{ao red na mla|e. Nisam se posva|ao ni sa kim, niti kome ne{to zamjeram.” Me{anovi} je `elio na kraju dodati kako sada s punim pravom smije kazati kako su navija~i zapravo najve}a snaga @eljezni~ara.

VRHUNAC U @elji sam postigao vrhunac i sada je do{ao red na mla|e. Nisam se posva|ao ni sa kim, niti kome ne{to zamjeram, ka`e Me{anovi}
“Sada, kada to ka`em ne}e izgledati kao dodvoravanje, jer odlazim, ali bez njih ni{ta ne bi imalo smisla. Oni su najodaniji navija~i svog kluba. Bili su na svim gostovanjima i bez njih ne bismo uspjeli osvojiti naslov“, smatra Me{anovi}, koji tvrdi da je @elji dao maksimum. “Do povrede sam bio me|u najboljim igra~ima. Malo mi je `ao {to nisam uspio biti najbolji strijelac lige, ~isto iz svog zadovoljstva, jer sam imao priliku za to, ali cilj mi je bio pomo}i mladoj ekipi da se stabilizuje i vrati u vrh. Iz ove perspektive slobodno mogu re}i da sam uspio u svojoj misiji, jer se @eljo vratio na mjesto koje to zaslu`uju navija~i“ na kraju je ka, zao Me{anovi}, koji }e u narednih dan-dva otkriti ime kluba u kojem }e nastaviti karijeru.
J. LIGATA

Alen Me{anovi} je jedan od najzaslu`nijih za @eljin naslov prvaka iz pro{le sezone

^oli} ne mo`e igrati, Balji} i Nikoli} (jo{) nisu poja~anja
Elvir ^oli}, nekada{nji nogometa{ Vele`a, po tpi sao je dvo go di{ nji ugo vor sa @elje zni~arem, u kojem o~ekuju jo{ i dolazak Omara Balji}a, sina proslavljenog nogometa{a plavog tima Mirsada Balji}a. Tako|er, treninzima se priklju~io i mladi napada~ iz Zvornika Aleksandar Nikoli}, ali nijedan od pomenutih ne}e u skorije vrijeme biti u kombinacijama za po~etni sastav. Razloge nam je otkrio menad`er plavih Amar Osim: “^oli} je na Grbavicu stigao povrije|en. U Slova~koj je slomio ruku i van stroja }e biti jo{ najmanje mjesec. Ima {ipke u ruci i za sada lagano tr~kara“, ka`e Osim i dodaje kako mla|i Balji} na Grbavicu sti`e nakon razgovora sa njegovim ocem. “Dolazi da ga vidimo i to je to, kao i Nikoli}. Me|utim, niko od njih jo{ ne mo`e igrati“, nagla{ava Osim, koji ekipu sprema za gostovanje u Travniku, gdje mo`e ra~unati na gotovo sve igra~e.

Fukare sti`u na Ko{evo
^lanovinavija~kegrupeFukare organizovano }e bodriti Slobodu na stadionu “Asim Ferhatovi}Hase“ gdje}e Tuzla, ci, u okviru tre}eg kola Premijerlige BiH, odmjeritisnage sa ekipom Sarajeva. “Oko 50 na{ih navija~a prisustvova}e utakmici u Sarajevu. Sarajevu smo dostaviliinformaciju, kako bi oni mogliorganizovatinjihovdolazak na stadion i bezbjednost. To je uhodansistem i sa Sarajevomimamoodli~nusaradnjukada su u pitanju navija~i. Mi na Tu{nju osiguramo besplatan ulaz za njihove navija~e, a oni nama vrate na Ko{evu“ potvrdio nam , je EkremIbri}, sekretarSlobode, dodaju}i da }e kantonalni MUP-ovi bitiuklju~eni u organizaciju dolaska i odlaska Tuzlaka iz glavnog grada. A. [e.

U Isto~nom Sarajevu jo{ ~ekaju trenera

Imenovanje }e uslijediti do kraja sedmice
Nakon {to je Milan Gutovi} podnio ostavku na funkciji {efa stru~nog {taba Slavije, bh. premijerliga{ bi do kraja teku}e sedmice trebao dobiti njegovog zamjenika. U posljednjem kolu doma}eg prvenstva, ekipu iz Isto~nog Sarajeva je predvodio Dragan Bjelica, a prema njegovim rije~ima, klub }e pitanje {efa stru~nog {taba rije{iti do narednog premijerliga{kog kola. “U srijedu sam razgovarao sa radnom grupom koja je formirana kako bi stupila u kontakt s kandidatima za {efa stru~nog {taba. Imenovanje bi trebalo uslijediti u naredna dva dana“ kazao je Bjelica. , Slavija je u posljednjem kolu na svom terenu savladala Sarajevo (2:1), a naredni me~ ih o~ekuje u subotu protiv Zrinjskog u gostima.
O. Z.

44

SPORT

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Derbi na startu Prve lige: Radnik - Rudar

Had`i}ani vjeruju u pobjedu
Kakanjci najavljuju plasman u Premijer ligu, ali iste ambicije imaju i doma}i nogometa{i koji su se dobro spremili i poja~ali svoje redove
Na startu Prve nogometne lige FBiH derbi kola igra se u Hrasnici, gdje }e nogometa{i Radnika iz Had`i}a kao doma}ini do~ekati Rudar iz Kaknja. Biv{i premjerliga{ `eli se vratiti u najelitnije takmi~enje, ali na Premijer ligu “puca“ i Radnik. Zbog rekonstrukcije stadionu jesenji dio prvenstva Had`i}ani }e igrati u Hrasnici,na stadionu Famosa, sa kojim je Radnik oduvijek imao odli~ne odnose. Nema sumnje da }e Had`i}ani imati veliku podr{ku i u navija~ima Famosa. “Ve} na samom po~etku igramo derbi. Rudar je veliki tim, najavljuju vrh tabele i nema sumnje da }e se voditi velika borba svih 90 minuta. Dobro smo se spremili, poja~ali, na{li “pravu“ postavu i o~ekujem pobjedu. Mo`da je i dobro da na samom startu igramo derbi protiv Rudara, da vidimo pravu snagu. U prijateljskim utakmicama igrali smo sa premijerliga{ima, ali ovo je ipak ne{to drugo“, ka`e trener Amir Be}a. Jasmin Ibrica ovog ljeta imao je ponudu nekoliko premijerliga{a, ali je ipak ostao u Radniku. “U Radniku sam ostao jer planiramo da ve} naredne godine igramo u Premijer ligi. Da bi to postigli trebati }e mnogo rada i truda. Volim {to prvu utakmicu igramo protiv Rudara, koji tako|er ima iste ambicije. Ako pobijedimo, {to ne sumnjam, onda sa jo{ ve}om snagom i samopouzdanjem idemo dalje. Imamo odli~an tim, u pripremnom periodu nadigrali smo i neke premijerliga{e, a sada to trebamo potvrditi i u borbi za bodove. Rudar je dobar tim, ali u ovom susretu mislim da nema {ta tra`iti. Vjerujem da }e sva tri bodabiti na{a“ ka`e Ibrica. , Vjerovatni sastav Radnika: Fejzi}, Ja hi}, Sej fo vi}, Le me zen, Omer ba {i}, Ibri ca, Di ja beng, [ip~i}, Vladovi}, [eko i Hajdarevi}.
Aldin BALI]

Fudbaleri Sarajeva remizirali sa viso~kom Bosnom

Blizu po~etne formacije: D`enaldin Hamzagi}

Rezervisti odigrali
bolje od prvotimaca
Igra je bila bolja u drugom poluvremenu kada su nastupili mla|i fudbaleri zajedno sa Hamzagi}em, Ihtijarevi}em i Muharemovi}em, rekao je trener bordo tima Esad Selimovi}
Fudbaleri Sarajeva odigrali su nerije{eno u gostima sa viso~kom Bosnom 1:1 u prijateljskoj utakmici. Doma}in je poveo preko ^abaravdi}a u prvom poluvremenu, da bi tim sa Ko{eva izjedna~io golom Sulji}a u nastavku susreta. Za bordo sastav su nastupili: Hod`i}, Arsenijevi}, Torlak, Guti}, Nuhi}, D`akmi}, K. Hand`i}, Had`i}, Koja{evi}, Jahovi}, Avdi}. U drugom di je lu su igra li: [e ho vi}, ^omor, Du po vac, ^akal, Ihtijarevi}, Hamzagi}, [}epanovi}, Sulji}, Muharemovi}, Pliska. „Ekipa koja je nastupila u prvom poluvremenu u Visokom odigrala je katastrofalno. Protivnik je poveo i propustio nekoliko {ansi. I mi smo imali prilika, ali nedovoljno. U odnosu na prvi prvenstveni me~ protiv Slavije, stru~ni {tab je na~inio jednu izmjenu u po~etnoj formaciji u kojoj je zaigrao Koja{evi} umjesto [}epanovi}a. Igra je bila bolja u drugom poluvremenu kada su nastupili mla|i fudbaleri zajedno sa Hamzagi}em, Ihtija re vi}em i Mu ha re mo vi}em. Hamzagi} i Muharemovi} }e dobro do}i ekipi, ali jo{ nisu spremni za cijelu utakmicu“, rekao je trener Esad Selimovi}. On isti~e da je stru~ni {tab ko{evskog premijerliga{a posmatrao narednog rivala Slobodu u prvenstvenoj premijeri na gostovanju kod Slavije. „U toj utakmici Sloboda je nastupila sa tri {pica, da bi protiv Travnika igrala sa dvojicom napada~a. Moramo obratiti pa`nju na Smajlovi}a, koji je brz igra~ i Muji}a. Jako oru`je Tuzlaka je igra dugim loptama. Da}emo sve od sebe da pobijedimo Slobodu i uspje{no po~nemo seriju od tri uzastopne utakmice na doma}em terenu“ , istakao je Selimovi}.
Z. R.

Amir Be}a: Optimizam pred start

Stigao certifikat iz Ma|arske

^elik u Banovi}ima ja~i za Adilovi}a
I Bellamy razlog nedolaska Edina D`eke
Vel{ki napada~ Craig Bellamy priznao je da snosi dio krivice za neuspjeh Manchester Citya da u svoje redove dovede bh. reprezentativca Edina D`eku. Gra|ani su dugo vremena poku{avali kupiti prvog strijelca Bundeslige u pro{loj sezoni, ali sva su njihova nastojanja bila neuspje{na. Bellamy je u razgovoru za engleske medije otkrio kako je u jednom trenutku i on postao dio ponude budu}i da ga je klub uz odre|eni nov~ani iznos `elio poslati u Wolfsburg u zamjenu za D`eku. “Odbio sam Wolfsburg. To je jedini klub u koji me je menad`er Roberto Mancini `elio poslati. ^elnici kluba su `eljeli D`eku i nastojali su mene gurnuti u Wolfsburg. Ali, to nije tim za mene“, priznao je Bellamy. ^elik }e u Banovi}ima biti ja~i za vrsnog napada~a Eldina Adilovi}a za kojeg je stigao certifikat iz Ma|arske iz kluba Gyora za koji je nastupao pro{le sezone. “Radujem se {to }u ponovo igrati u dresu ^elika i to u jednoj ekipi koja ima karakter i od koje navija~i s razlog o~ekuju mnogo“ ka`e Adilovi} koji , }e svakako biti veliko poja~anje za crno-crvene, ali i osvje`enje za napad ovog tima. Ka da je u pi ta nju li je vi bo~ni Elmir Kuduzovi}, on vjerovatno ne}e ostati na Bilinom polju. [ef struke ^elika Abdulah Ibrakovi} veli da je svaka utakmica za zeni~kog premijerliga{a bitna i da }e u svakoj utakmici i}i na pobjedu. “Prva utakmica je za nas bila neka kontrola da vidimo gdje smo. Me|utim, ni druga utakmica ne}e dati pravu sliku jer nas o~ekuje te{ko gostovanje. To je Premijer liga i zato je draga i voljena i specifi~na. Idemo u Banovi}e da odigramo dobro da poku{amo da ostvarimo pozitivan rezultat“ isti~e Ibrakovi}. ,
Poja~anje: Eldin Adilovi} Mi. D.

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

45

Lionel Messi zadovoljan nasljednikom Maradone

Neka Batista ostane!
Moramo pustiti Batistu da nastavi raditi posao. Sara|ivao sam s njim na Olimpijskim igrama u Pekingu i dobro smo se slagali, istakao je Messi
Nakon pobjede u prijateljskom dvoboju protiv Irske sa 1:0 u Dublinu, privremeni selektor Argentine Sergio Batista izrazio je `elju da postane stalno rje{enje, a podr`ao ga je i Lionel Messi. Batista (47) je bio ~lan argentinske reprezentacije koja je 1986. osvojila svoj drugi i posljednji svjetski naslov, a kao selektor je 2008. predvodio mladu selekciju gau~osa do olimpijskog zlata u Pekingu. Argentinski savez ga je privremeno imenovao selektorom A reprezentacije nakon {to je odlu~eno da Diegu Maradoni ne}e biti ponu|en novi ugovor. „Ne osje}am se kao prelazno rje{enje. Radi}u kao da imam ugovor do 2014. godine. Naravno da se nadam da }u ostati selektor, ali o tome }e odlu~iti savez“ ka, zao je Batista nakon utakmice u kojoj mu je pobjedu donio Angel di Maria, jedan od ~lanova njegove olimpijske reprezentacije. Zlatom se u Pekingu okitio i Messi, koji je uvjeren da je Batista pravo rje{enje za Argentinu. „Moramo pustiti Batistu da nastavi raditi posao. Sara|ivao sam s njim u Pekingu i dobro smo se slagali. On je za nas selektor, a ne privremeno rje{enje“ , jasan je bio najbolji igra~ svijeta. „Svi|a mi se kako smo igrali u Irskoj, to je sistem kakvim igra i moj klub Barcelona. Osje}ao sam se ugodno u igri“ dodao je , Messi.

Laurent Blanc nakon poraza od Norve{ke

U prijateljskom susretu protiv Meksika

Nikada nije lijepo izgubiti utakmicu
Neki od igra~a koje sam vidio u Oslu su potpuno zadovoljili moje `elje i u planu su za prvu ekipu pred kvalifikacioni me~ za EP protiv Bjelorusije, rekao je selektor Francuske
Fudbalska reprezentacija Francuske odigrala je u srijedu, u Oslu, prvu utakmicu poslije velikog posrtanja na Svjetskom prvenstvu, gdje je zakazala na svim planovima. Debitovao je u prijateljskom ogledu protiv Norve{ke Laurent Blanc na selektorskoj klupi, a za tu utakmicu nekada{nji strateg Bordeauxa je pozvao kompletno novu ekipu, u kojoj nije bilo nikoga od Domenechovih izabranika s juga Afrike. Kapitensku traku je ponio Philippe Mexes. Francuska je izgubila sa 1:2 od Norve{ke, makar su Francuzi pogotkom Hatema Ben Arfe vodili 1:0. „U jednom pogledu sam zadovoljan vi|enim jer su moji Blanc i nastavio: „Imali smo jako malo vremena za pripremu i to je jedan od klju~nih razloga poraza. Isto tako, okupio sam jednu novu grupuigra~akojanijebilauigrana.“ Blanc je najavio i plan za budu}nost. „Ispred mene je dovoljno vremena do prvog kvalifikacionog me~a za Evropsko prvenstvo protiv Bjelorusije, 3. septembra. Neki od igra~a koje sam vidio u Oslu su potpuno zadovoljili moje `elje i u planu su za prvu ekipu pred taj ogled. Naravno, mnogo je i onih koji nisu igrali protiv Norve`ana, a u konkurenciji su. Drago mi je da mogu toliko kombinovati“ , istakao je Blanc.

Igra~i [panije proslavljaju izjedna~enje protiv Meksika
Reuters

[panija se spasila u 92. minuti
[panija se u utorak nave~er u posljednjim sekundama utakmice protiv Meksika spasila pogotkom Davida Silve, koji je u 92. minuti pogodio za kona~nih 1:1. Svjetski prvaci na{li su se u rezultatskom zaostatku kad je mre`u furije pogodio mladi Javier Hernandez, koji je odnedavno ~lan ManchesterUniteda, a [panija je do izjedna~enja stigla u drugoj minuti sudijske nadoknade. Selektor svjetskih prvaka Vicente del Bosque nakon susreta priznao je kako je remi zapravo i najpravedniji. “Ve}i dio utakmice imali smo dominaciju, kontrolirali smo loptu, me|utim, nedostajala nam je {irina u igri. Premalo smo i{li prema naprijed. Bez pravih priprema, moji igra~i su igrali kao da su na treningu, a neki su tek u utorak i po~eli trenirati“ zaklju~io je 59, godi{nji trener. Novi napada~ Manchester Uniteda Javier Hernandez, zabio je za vodstvo Meksika, a nakon utakmice je rekao: “Normalno je da sam sretan zbog pogotka, ali bi mi puno dra`e bilo da smo mi pobijedili, a da je gol zabio netko drugi.”

Malo vremena za pripreme je razlog poraza: Laurent Blanc

igra~i odigrali po dogovoru, po{tivali su ga. No, naravno da nikada nema zadovoljstva kada izgubite, pa tako ni ja nisam posebno sretan, makar je ~injenica da smo zaslu`ili daleko vi{e od ovoga poraza“ rekao je ,

PREMIJER OMLADINSKE LIGE BiH
BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Sjever - kadeti uta pob ner por 1. kolo d:p-g bod

Reuters

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Sjever - juniori uta pob ner por 1. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Jug - kadeti uta pob ner por 1. kolo d:p-g bod

BOSNA I HERCEGOVINA
Grupa Jug - juniori uta pob ner por 1. kolo d:p-g bod

1. Zvijezda 2. Sloboda 3. Borac 4. Rudar 5. Travnik 6. Modri~a M. 7. Budu}nost 8. ^elik 9. Drina 10. Kozara

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 REZULTATI Zvijezda - Kozara Sloboda - ^elik Rudar - Budu}nost Modri~a Maxima - Travnik Drina - Borac IDU]E KOLO Kozara - Modri~a Maxima ^elik - Budu}nost Borac - Rudar Prijedor Travnik - Drina Sloboda - Zvijezda Grada~ac

4:1 4:2 2:0 1:0 2:2 2:2 0:1 0:1 0:1 0:1

3 3 3 3 1 1 0 0 0 0 4:1 4:2 1:0 2:2 0:2

1. Rudar 2. Drina 3. Zvijezda 4. Sloboda 5. Travnik 6. ^elik 7. Modri~a M. 8. Kozara 9. Borac 10. Budu}nost

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

3:1 2:1 2:1 2:2 2:2 2:2 2:2 1:2 1:2 1:3

3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 2:1 2:2 3:1 2:2 2:1

1. @eljezni~ar 2. Zrinjski 3. Radnik 4. [iroki B. 5. Rudar 6. Leotar 7. Sarajevo 8. Slavija 9. Vele` 10. Olimpik

REZULTATI Zvijezda - Kozara Sloboda - ^elik Rudar - Budu}nost Modri~a Maxima - Travnik Drina - Borac IDU]E KOLO Kozara - Modri~a Maxima ^elik - Budu}nost Borac - Rudar Prijedor Travnik - Drina Sloboda - Zvijezda Grada~ac

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 REZULTATI

7:0 2:0 2:0 2:0 2:1 1:2 0:2 0:2 0:2 0:7

3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 2:0 2:0 0:7 2:1 0:2

1. Rudar 2. Radnik 3. Zrinjski 4. [iroki B. 5. @eljezni~ar 6. Olimpik 7. Sarajevo 8. Slavija 9. Vele` 10. Leotar

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

4:0 4:1 4:2 3:1 3:3 3:3 2:4 1:3 1:4 0:4

3 3 3 3 0 1 0 0 0 0 4:1 4:2 3:3 4:0 1:3

Radnik - Vele` Zrinjski - Sarajevo Olimpik - @eljezni~ar Rudar - Leotar Slavija - [iroki Brijeg IDU]E KOLO @eljezni~ar - Slavija Sarajevo - Olimpik Vele` - Zrinjski Leotar - [iroki Brijeg Rudar - Radnik

REZULTATI Radnik - Vele` Zrinjski - Sarajevo Olimpik - @eljezni~ar Rudar - Leotar Slavija - [iroki Brijeg IDU]E KOLO @eljezni~ar - Slavija Sarajevo - Olimpik Vele` - Zrinjski Leotar - [iroki Brijeg Rudar - Radnik

S. Sp.

Kapiten njema~ke reprezentacije Michael Ballackodradio je punitreningprvi put nakon te{kepovredekoju je zadobio umaju, igraju}i za Chelsea u finalu FA Cupa. Ballack (33) jepovrijedio desni gle`anj nakon starta Portsmouthovog veznjaka Kevin-Princea Boatenga. Zbog toga je propustio nastup na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi, a u me|uvremenu je napustioLondon i vratio se u svoj nekada{nji klub Bayer Leverkusen. Pro{le sedmicepo~eo je s laganimtreninzima, a u utorak poslijepodne je kona~no odradio sve zadatke kao i njegovi suigra~i. „Ballack je u vrlo dobrom stanju, ne `ali se ni na {to. Optimisti~an sam“ kazao je trener , apotekara Jupp Heynckes. Ballack uprskos napretku vjerovatno ne}e igrati za Bayer naredni vikend u utakmici 1. kola Kupa Njema~ke protiv Pirmasensa.

Ballack se vratio punim treninzima

46

SPORT
Najava Laszla Szakadatija, direktora LEN-a

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Mogu}e je izbacivanje
Preminuo Velimir Kljai}
Nakon duge i te{ke bolesti, u 65. godini od raka plu}a umro je proslavljeni rukometni stru~njak Velimir Kljai}, koji je 1996. godine vodio reprezentaciju do zlatne olimpijske medalje, prve za hrvatski sport od osamostaljenja. Ro|eni [iben~anin najve}i je dio svojekarijereproveo u Zagrebu, gdje je vodio i mu{ke(Badel1862 Zagreb) i `enske(Lokomotiva) klubove. Sa Zagrebom je igrao finale Lige prvaka 1998. i 1999, te je osvojio doma}e prvenstvo i kup 1999. U Njema~koj je radio kao trener 18 godina. Sa klubom Wallau Massenheim1992. godineosvojio je njema~ko prvenstvo i kup, te Kup EHF-a, i te je godine progla{en najboljim rukometnim trenerom u Njema~koj. Bio je i selektor Egipta i Kuvajta.

bh. pliva~a sa EP-a

ZBOG 265 EURA
Pliva~ki savez BiH vi{e nije ~lan Evropske pliva~ke federacije. Odgovornost je, veli Szakadati, isklju~ivo na predsjedniku i generalnom sekretaru va{eg saveza
^etvorica bosanskohercegova~kih pliva~a: Benjamin Bu}a (Gradski klub vodenih sportova Zenica), Arnel Dudi} (PK Zenica - @eljezara), Ensar Hajder (Zmaj Alpam Tuzla) i Nenad Simi} (22.decembar - Banja Luka) te trener Aldin \erahovi} (GKVS Zenica), koji je jedini od trenera na EP-u, a fakti~ki je i sele ktor ti ma, mo gli bi bi ti izba~eni sa Evropskog prvenstva koje se odr`ava u ma|arskoj prijestonici Budimpe{ti. Pliva~ki savez BiH, odlukom ~elnih ljudi Evropske pliva~ke federacije (LEN), vi{e nije ~lan ove asocijacije. PSBiH niti mo`e uplatiti novac u ime Saveza.

Simboli~na ~lanarina
“Rok za nacionalne saveze da uplate godi{nju ~lanarinu LEN-u bio je 1. april, a prema na{im pravilima, ako to nije u~injeno do 1. maja, ti savezi automatski vi{e nisu ~lanice LEN-a. To je slu~aj sa Pliva~kim savezom BiH, a odgo vor nost je is klju~ivo na predsjedniku (Milorad Vuli} iz Banja Luke) i generalnom sekretaru va{eg saveza (Senad Salki} iz Tuzle). No, u~init }emo ipak sve kako va{i pliva~i ne bi ispa{tali, ni krivi ni du`ni, jer ovo je jedna od rijetkih prilika da nastupe na takmi~enjima ovog nivoa. Nadam se da }emo ovu situaciju, ipak, razrije{iti na najbolji na~in, posebno zbog toga {to se radi o zaista simboli~nim sredstvima od oko 200 eura“, ka`e Laszlo Szakadati, direktor LEN-a. B. M. - Mi. D.

In memoriam

Dudi}, \erahovi} i Bu}a pred put u Budimpe{tu

[ta radi Savez?
Ovo je za Oslobo|enje potvrdio Laszlo Szakadati, direktor LEN-a. Razlog je jednostavan: Pliva~ki savez BiH nije uplatio godi{nju ~lanarinu LEN-u. Radi se o simboli~nim sredstvima od oko 200 eura plus 65 eura za neu~estvo-

Ivica Dragi~evi}
Umro je Ivica Dragi~evi} [iljo. Oti{la je jo{ jedna legenda zavidovi}kog, bosanskohercegova~kog i jugoslovenskog rukometa. Ro|en je u Banjoj Luci 1944. godine, a od 1946. godine `ivio je u Zavidovi}ima. [iljo je bio jedan od onihsportistakoji je bio uzor mnogim kasnijim generacijama koji su proslavili na{ rukomet. Igrao je gotovo cijelu karijeru u Krivaji, s tim da je kratko vrijeme proveo i u Sarajevu u tada{njoj Mladoj Bosni, od 1970. @eljezni~aru. Igrao je za Krivaju kada je konkurisala za naslov prvaka i bila jedna od najboljih ekipa tada{nje Jugoslavije.

vanje u {tafeti koja nije prijavljena onako kako je to trebalo od strane saveza, zbog ~ega na{i momci je nisu ni plivali. Momci koji predstavljaju svoju zemlju na smotri najboljih pliva~a Starog kontinenta oti{li su na EP svojim novcem, odnosno novcem klubova za koje nastupaju bez ikakve ozbiljnije pomo}i ljudi iz Saveza. [ta vi{e, na ra~unima PSBiH nalaze se polozi od

1.200 maraka po takmi~aru za slu~aj eventualnog pla}anja penala za neodlazak na EP. Tako je umjesto pomo}i klubovima i pliva~ima, od strane administrativaca iz Saveza samo ote`an odlazak. Reprezentativci su u Budumpe{ti bili spremni i da “skuckaju“ 265 eura i sami uplate obaveze PSBiH, ali je to bilo nemogu}e uraditi jer niko od njih ni je zva ni~an pred sta vnik

Savez kliza~kih sportova BiH ni ljeti ne prekida aktivnosti

WTA Cincinnati

Mladi kliza~i odlaze u Celje
U me|unarodnom kampu }e se najvi{e raditi na tehnici i ispravljanju nekih od ranije uo~enih nedostataka, a sve pod rukovodstvom najboljih licenciranih ISU trenera
Najbolji sportisti BiH u brzom i umjetni~kom klizanju zavr{ili su prvi dio priprema na Bjela{nici, gdje su uglavnom radili na sticanju fizi~ke spreme. Nastavak priprema }e se odvijati u kampu u Celju (Slovenija), koji je u or ga ni za ci ji Kli za~kog sa ve za Slo ve ni je podr`ala i Me|unarodna kliza~ka unija (ISU). U Celju }e se pored fizi~ke pripreme najvi{e raditi na tehnici i ispravljanju nekih od ranije uo~enih nedostataka, a sve pod rukovodstvom najboljih licenciranih ISU trenera. Kako smo saznali u Savez kliza~kih sportova BiH, na ovaj renomirani kamp, iz BiH u subotu }e otputovati uglavnom kliza~i Bosne: Tarik Omeragi}, Mirza Kari}, Samra i Asmir Selimbegovi}, Lamija Avdi}, Ademir i Adna Babai}, Fatima Omerhod`i}, Mak Krsti}, Kanita ^opra, Neira i Naida Kiso, Nihad Ba{i}, a u nedjelju ostatak tima koji }e se, nadamo se, dobro pripremiti za novu kliza~ku sezonu. Planirano je u~e{}e na svim zna~ajnijim me|unarodnim takmi~enjima, svjetskim kupovima te svjetskim i evropskim {ampionatima, kako u umjetni~kom, tako i u brzom klizanju, kao i nastavak osvajanja medalja i postizanja dobrih rezultata. Kako smo ve} ranije objavili, kliza~i iz BiH Damjan Ostoji}, Edin Brankovi} i Arijana Tirak ve} se du`i period nalaze na pripremama

Poraz Elene Dementijeve
Senzacija tre}eg dana WTA turnira u Cincinnatiju je lagana pobjeda Anastazije Pavlju~enkove protiv tre}e nositeljice i {este igra~ice svijeta Elene Dementijeve. Mlada 19-godi{njakinja teniserka je olimpijskoj pobjednici o~itala lekciju i slavila 6:1, 6:3. Energijunisugubile ni Kim Clijsters i Marija [arapova, a Vera Zvonareva je u tre}em setu nadoknadila 2:5 i MarijuKiriljenkoslomila u tie-breakunakonprekidazbogki{e. Rezultatidrugogkola: Ivanovi}(Srbija) - [vedova(Kazahstan) 6:1, 7:5, Zvonareva (Rusija, 6) - Kiriljenko (Rusija) 7:5, 2:6, 7:6(2), Peer (Izrael, 13) - LlagosteraVives([panjolska, q) 6:3, 6:2, Clijsters (Belgija, 4) - Safina (Rusija) 7:5, 6:2, McHale (SAD, wc) Morita (Japan, q) 6:2, 6:4, Pavlju~enkova(Rusija) - Dementijeva (Rusija, 3) 6:1, 6:3, A. Radwanska (Poljska, 7) Klejbanova (Rusija) 6:4, 6:2, [arapova(Rusija, 10) - Petkovic (Njema~ka) 6:3, 6:1, Wozniacki (Danska, 2) - Bammer (Austrija) 6:0, 6:2.

Tragi~an kraj Sa{e Robi~a
Nekadauspje{nislovenskiskija{Sa{o Robi~, osvaja~ dviju srebrenih medalja u omladinskoj konkurenciji na svjetskimprvenstvimaosamdesetihgodina, a kasnije i ~lan dr`avne reprezentacije, izgubio je `ivot u dobi od 43. godine. Kakonavodeslovenskimediji, po~inioje samoubistvo u subotu u ve~ernjimsatima, sko~iv{i u provaliju s mostaPera~ica na autocesti iz Ljubljane prema Bledu. “Napustio nas je premlad, bio je sportista u kojemu se je skrivala meka du{a. Nikada i za nikoga se ne mo`e re}i kako }e podnositi `ivotne nevolje“ , naveo je u saop{tenju za javnost Slovenski skija{ki savez. Nakon prestanka bavljenja aktivnim sportom Robi~ je djelovao kao trener, a u zadnje vrijeme trenirao je omladinske uzraste u skija{kom klubu Kranjska Gora.

Bh. kliza~i odlaze na pripreme u Sloveniju

u kampovima SAD-a i Italije. Ovom prilikom treba ista}i Nihada Ba{i}a i Ademira Babai}a, kojima je ovaj kamp u Celju i po~etak priprema za u~e{}e na Svjetskom juniorskom {ampionatu u brzom klizanju, koji se odr`ava u prvoj polovini januara naredne godine u Italiji. Pored priprema u kampu, Nihad Ba{i} }e poha|ati i seminar za trenere, a Amel Burekovi}, reprezentativac BiH u umjetni~kom klizanju, u septembru }e u Zagrebu biti u~esnik kursa za sudije. Savez ula`e maksimalne napore i sredstva za {kolovanje doma}ih kadrova tako da }emo u skoroj budu}nosti imati svoje mlade, kvalitetne i verifikovane trenere i sudije u oba naB. M. vedena sporta.

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

Feliks Kojadinovi} nakon poraza od Velike Britanije

Ni{ta nije dobro kad izgubi{
Najbolji bh. ko{arka{i }e u nedjelju igrati protiv Makedonije, a prema dosada{njim prognozama, u na{ tim bi se trebao vratiti Nihad \edovi} • Za pobjedu Velike Britanije Daniel Clark je pet puta iz isto toliko poku{aja pogodio za tri poena FeliksKojadinovi}, ko{arka{kire- ljih britanskih igra~a Luol Denga POSLJEDNJI VOZ prezentativac BiH, nije krio ra- i Popsa Mensah - Bonsua je otvoU Makedoniji zo~arenje nakon poraza od Velike rila prostor, najprije Danielu Clarhvatamo posljednji Britanije u tre}em me~u kvalifika- ku, odnosno Nateu Reinkingu, voz za Litvaniju. cija za odlazak na Evropskoprven- koji su zajedno ubacili 44 poena. stvo u Litvaniju. Ko{arka{ na{e “Ne mogu biti nezadovoljan Sada smo ve} u zemlje je, zbog povrede Nemanje igrom u odbrani. Odli~no smo povelikom Gordi}a i problema sa li~nim gre- zatvorili najbolje britanske ko{arzaostatku, ali jo{ {kama u kojima se na{ao Aleksej ka{e, ali nismo imali snage da poNe{ovi}, u srijedu nave~er na par- krijemo akcije iz drugog plana. ni{ta nije gotovo. ketu proveo skoro cijeli susret Na na{u nesre}u, primili smo neUo~i kvalifikacija (39.49 minuta), te je dodao osam koliko nepredvi|enih {uteva za nismo mogli asistencija i 14 poena. tri poena, {to je, uz umor, bio i najnaslutiti povrede ve}i razlog za poraz“ nastavio je , Nedostajala sre}a Kojadinovi}, koji je potvrdio kako dva igra~a iz prve Uprkos dobroj igri, izabranici je pad koncentracije umnogome petorke, a to nam selektora Sabita Had`i}a su u za- uticao i na bespotrebnegre{ke u fise desilo. Stoga se dnjoj minuti susreta pora`eni re- ni{u utakmice. nadamo povratku zultatom 80:84, te tako svoje {anUo~i utakmice protiv Velike Brise za plasman u Litvaniju sveli na tanije, bh. taboru je najve}u prije\edovi}a s kojim minimalne. tnjupredstavljaoLuolDeng i Mendjelujemo mnogo “Osim {to se osje}am umorno, sah - Bonsu, da bi tokom susreta u opasnije, kazao je ostaje mi `al za propu{tenom Skenderiji Daniel Clark pet puta iz Zabilje`io osam asistencija i 14 poena: Feliks Kojadinovi} Foto: D`. KRIJE[TORAC Kojadinovi} prilikom. Trebali smo biti na- isto toliko poku{aja pogodio za gra|eni za pru`eni trud i zalaga- tri poena. “U Makedoniji hvatamo poje Kojadinovi}, zahvaliv{i se publiGRUPA B nje. Iako dodatno oslabljeni nei“Uo~i utakmice nismo mogli
granjem Nemanje Gordi}a i Nihada \edovi}a, pokazali smo veliki kvalitet, a za pobjedu nam je trebao samo trenutak sre}e. Sa druge strane, kada izgubi{ ni{ta nije vrijedno, pa tako ni dobra igra“ pri~a Kojadinovi}. , Agresivna odbrana koju je bh. selektorpostavio na dvojicunajbopredvidjeti da }e igra~, kojinijeizraziti{uter, imatistopostotanu~inak za tri poena. To nismomoglizaustaviti, a da smo mu se posvetili, onda bi na taj na~in otvorili prostor mnogo opasnijim igra~ima od Clarka. Situacija se takorazvijala, a sada nam preostaje da se okrenemo narednim izazovima“ istakao ,
1. Velika Britanija 3 2. Makedonija 3 3. Ma|arska 4 4. BiH 3 5. Ukrajina 3 3 2 1 1 1 0279:258 1245:206 3271:319 2236:234 2214:228 6 5 5 4 4

ci na korektnomnavijanju, te ~injenici da je prepoznalazalaganje u redovima bh. tima.

Slijedi Makedonija
Najbolji ko{arka{i BiH }e u nedjelju igrati protiv Makedonije, a prema dosada{njim prognozama, u na{ tim bi se trebao vratiti Nihad \edovi}.

Rezultati: BiH - Velika Britanija 80:84; Ukrajina - Ma|arska 80:71. Idu}e kolo (14. avgusta): Velika Britanija Ukrajina (19 sati); Makedonija - BiH (20.45).

sljednji voz za Litvaniju. Sada smo ve} u povelikom zaostatku, ali jo{ ni{ta nije gotovo. Uo~i kvalifikacija nismo mogli naslutiti povrede dva igra~a iz prve petorke, a to nam se desilo. Stoga se nadamo povratku \edovi}a s kojimdjelujemomnogoopasnije“ , dodao je Kojadinovi}.
O. ZUKI]

Kvalifikacije za EP divizija B: BiH - Albanija 99:48
Sportska dvorana u Bosanskom Novom. Gledalaca: 700. Sudije: Ognjen Joki} (Crna Gora) i Maja Vukanovi} (Srbija). Rezultat po ~etvrtinama: 29:4, 19:14, 27:18, 24:12. BiH: Deura 27, [urlan 14, D`ini}, Gagi} 4, Stupar 9, Kova~evi} 9, Tavi} 4, Omerba{i} 13, Kecojevi} 2, Demirovi} 17, Rado{, Ham{i}. Selektor: Vesna Bajku{a. ALBANIJA: Bujari, Mehmeti, Hokaj 15, Caki}i, Elmazi 12, Palko 4, Aliaj 15, Zukaj, Nehani 2, Comolari, Pemeti, Sokoli. Selektor: Florentina Mitku. Ko{arka{ice Bosne i Hercegovine ostvarile su prvu pobjedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo divizije B. Na doma}em terenu u Bosanskom Novom na{a selekcija je sa 99:48 savladala Albaniju. Od samog po~etka utakmice doma}e igra~ice su krenule ofanzivno. Preko Alme Kova~evi} koja je postigla prve ko{eve na utakmici, te brze dvije kontre Milice Deure ostvaruju prednost od 8:0. Go{}e prve ko{eve posti`u tek poslije tri minuta igre. Kako je igra odmicala u igri su se isticale Anja Stupar sa 10 presje~enih lopti (nedostajao je samo jedan poen za tripl dabl u~inak) i Deura koja je nemilosrdno poga|ala ko{ go{}i. U drugom poluvremenu {anse su

Uo~i teniskog turnira Open RTC Barcelona

Ubilje`ena i
prva pobjeda
Izabranice Vesne Bajku{e krenule su silovito od samog po~etka, vrlo brzo napravile veliku razliku, tako da su priliku dobile i igra~ice sa klupe
Turnir }e se odr`ati na terenima Head akademije u Hotonju

Rekordan broj u~esnika
Prvi nositelj u konkurenciji juniora je Laslo Djere iz Srbije, dok je Crnogorka Vladica Babi} najbolje rangirana juniorka
Na ovogodi{njem juniorskom teniskomturniruOpen RTC Barcelona1899 - Sarajevo2010za teniserke i teniserke do 16 godina prijavljen je rekordan broj od 124 u~esnika iz 18 evropskih zemalja. Na desetom tradicionalnom turniru nastupit }e mladi teniseri i teniserke iz Njema~ke, Francuske, Velike Britanije, Italije, Rusije, Norve{ke, Belgije, Ma|arske, Bugarske, Srbije, Rumunije, Ukrajine, Slova~ke, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Prvi nositelj u konkurenciji juniora je Laslo Djere iz Srbije, a bh. teniser Aziz Kijametovi} postavljen je za osmog favorita. U konkurenciji juniorki najbolje rangirana je Crnogorka Vladica Babi}, a visoko su postavljene i bh. teniserke Damira Muminovi} i Dea Herd`ela{, kao peta, odnosno {esta nositeljica. Turnir }e se odr`ati od 16. do 22. augusta na teniskim terenima Head teniske akademije u Hotonju (Vogo{}a). Posebnu ~ast organizatorima turnira predstavlja dolazak Juan Marie Tintorea, predsjednika Kraljevskog teniskog kluba Barcelona, koji }e pobjednicima uru~iti pehare. Pro{logodi{nji pobjednici turnira su Nerma ^aluk (BiH) i Mate Srdanovi} (Hrvatska).

Dobra igra reprezentacije BiH u Bosanskom Novom

GRUPA

B

1. Estonija 4 3 1 315:193 7 2. [vicarska 3 3 0 203:181 6 3. BiH 3 1 2 210:173 4 4. Luksemburg 3 1 2 191:183 4 5. Albania 3 0 3 125:314 3 Rezultati: BiH - Albanija 99:48; [vicarska Estonija 66:61. Parovi idu}eg kola (15. avgusta): Luksemburg - BiH (16 sati); Albanija - [vicarska (20.30)

dobile sve igra~ice sa klupe, a posebno su se istakle Samra Omerba{i} u tre}oj ~etvrtini i Krstina [urlan u ~etvrtoj te su tako i dotukle ve} poljuljanog protivnika. Selekcija BiH ve~eras (petak) kre}e na put za Luksemburg, gdje ih u nedjelju o~ekuje susret 5. kola divizije B. Mi. D.

48

OGLASI

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

petak, 13. august 2010. godine Na osnovu ~lana 166. Pravila JU Srednja medicinska {kola — Jezero Sarajevo [kolski odbor je donio odluku o raspisivanju
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA

OSLOBO\ENJE

OGLASI
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA GOVERNMENT

49

ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ В Л А Д А

za prijem radnika u radni odnos u {kolskoj 2010/2011. godini 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. prof. njema~kog jezika .............................................................................................8 ~asova prof. matematike.......................................................................................................9 ~asova prof. fizike ..............................................................................................................17 ~asova prof. latinskog jezika ..............................................................................................20 ~asova vi{a medicinska sestra.................................................................................................72 ~asa doktor medicine ......................................................................................................17 ~asova doktor medicine ili doktor stomatologije..................................................................8 ~asova ljekar specijalista infektolog ili doktor medicine......................................................6 ~asova dipl. farmaceut ili doktor medicine...........................................................................8 ~asova ljekar specijalista ginekologije i aku{erstva............................................................16 ~asova ljekar specijalista pedijatrije ...................................................................................15 ~asova ljekar specijalista dje~ije hirurgije ............................................................................6 ~asova ljekar specijalista neuropsihijatrije .........................................................................18 ~asova ljekar specijalista urgentne medicine ......................................................................12 ~asova ljekar specijalista interne medicine ........................................................................13 ~asova ljekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije .............................................20 ~asova ljekar specijalista mikrobiologije............................................................................30 ~asova

KONKURSA

Na osnovu ~lana 28. Zakona o radu („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 43/99,32/00 i 29/03) i ~lana 48. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/0402-1020/2008 od 19. 9. 2008. godine, a u vezi sa Zaklju~kom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V.broj: 4/2008 od 9. 1.2008. godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI POZIV
za prijem dva (2) volontera u Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Raspisuje se javni poziv za prijem dva (2) volontera za rad u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, i to: 01. Dipl. pravnik - 1 (jedan) volonter 02. Dipl. ekonomista — 1 (jedan) volonter Kandidati trebaju da ispunjavaju slijede}e uslove: 01 - VSS - zavr{en pravni fakultet - VII stepen stru~ne spreme, poznavanje rada na ra~unaru, 02 - VSS — zavr{en ekonomski fakultet - VII stepen stru~ne spreme, poznavanje rada na ra~unaru Volonter se prima na stru~no osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad). Ugovor o volonterskom radu se zaklju~uje u pisanoj formi i traje najdu`e godinu dana. Volonter za svoj rad ima pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne pla}e stru~nog saradnika, a u skladu sa ~lanom 26. stav 1. ta~ka 1) Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije“, broj: 45/2010). Komisija za izbor volontera Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine }e provesti proceduru javnog poziva predlaganja kandidata za obavljanje volonterskog rada. Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije): 1. Fakultetska diploma 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 3. Dokaz o poznavanju rada na ra~unaru Navedene dokumente je potrebno dostaviti u roku od sedam (7) dana od dana objave javnog poziva u dnevnim listovima, putem po{te, preporu~eno na adresu: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Generalni sekretarijat Ul. Alipa{ina br. 41, Sarajevo 71 000 Sarajevo sa naznakom: «Javni poziv za prijem volontera» Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Broj: 03/06-34-123/2010 Datum: 11. 8. 2010. godine SEKRETAR VLADE Ismet Trumi}

Uslovi: Odovaraju}a stru~na sprema utvr|ena Nastavnim planom i programom za tehi~ke i srodne {kole. Uz prijavu kandidat treba da prilo`i: - kra}u biografiju - diplomu - dokaz o zavr{enoj {kolskoj spremi - rodni list - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o neka`njavanju - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak Radni odnos se zasniva do kraja {kolske godine za sva radna mjesta, osim pod rednim brojem 1, 2 i 3 na neodre|eno vrijeme. Prije dono{enja odluke o izboru sa kandidatima koji ispunjavaju tra`ene uslove bit }e obavljen razgovor. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokumentima dostaviti u {kolu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dostavljena dokumentacija se ne vra}a.

Sarajevo, Alipa{ina 41, Tel.: ++387 33 664-449 Fax.: 667-269

United Nations Development Programme

Na osnovu odredaba ~lana 62. do 69. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,68/05, 91/07 i 84/08), Edhem Merdan, osniva~ DRU[TVA ZA ISTRA@IVANJE, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE „DOBRUN 4“ DOO OLOVO, 12. 8. 2010. godine objavljuje:

o namjeravanoj reorganizaciji (pripajanju) 1. Dru{tvo za proizvodnju i trgovinu „KRAN“ d.o.o. Olovo, sa sjedi{tem u Olovu, Musi}i bb, upisano u Registar Op}inskog suda u Zenici, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-6185, JIB 4218168170009.

ODLUKU

United Nations Development Programme (UNDP) is the UN's global development network, advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. If you are highly motivated, pro-active, energetic, enjoy challenges, enthusiastic, capable of working independently in a complex environment, we strongly encourage you to apply for the following national consultancy position in Sarajevo:

Namjerava pripojiti DRU[TVO ZA ISTRA@IVANJE, PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE „DOBRUN 4“ DOO OLOVO, sa sjedi{tem u Olovu, Branitelja bb, upisano u Registar Op}inskog suda u Zenici, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9195 JIB 4218349800004, koje provodi statusnu promjenu pripajanja u drugo dru{tvo. 2. Dru{tvo sljednik „KRAN“d.o.o. Olovo zadr`ava firmu, sjedi{te i lice ovla{teno za zastupanje dru{tva, a djelatnost mu ostaje ista. 3. Pripojeno dru{tvo „DOBRUN 4“ d.o.o. Olovo }e se pripojiti dru{tvu sljedniku prijenosom svoje cjelokupne imovine na dru{tvo sljednika bez provo|enja postupka likvidacije, a dru{tvo sljednik }e preuzeti sva prava i obaveze pripojenog dru{tva i time postaje univerzalni sukcesor pripojenog dru{tva. 4. Danom upisa pripajanja u registar u koji je upisano dru{tvo sljednik prestaje da postoji pripojeno dru{tvo. 5. Na temelju revizorske procjene vrijednost udjela dru{tva sljednika je 2.000 KM, a vrijednost udjela pripojenog dru{tva je 2.000 KM. 6. Osnovni-upisani kapital dru{tva sljednika nakon pripajanja iznosit }e 4.000 KM. 7. U periodu odvojenog upravljanja imovinom pripojenog dru{tva sljednik }e tri puta javno objaviti kada }e napustiti odvojeno upravljanje imovinom spojenih dru{tava i pozvati povjerioce da najkasnije u roku od {est mjeseci od tre}e objave dru{tvu sljedniku prijave potra`ivanja nastala prije upisa spajanja u sudski registar. 8. Odluka o pripajanju donesena je na osnovu plana reorganizacije i ugovora o pripajanju i prihvatanju pripajanja. 9. Ovu odluku objaviti u jednom dnevnom listu. Broj: 01-51/2010 Olovo, 12. 8. 2010. godine

Capacity Development Consultant
Detailed job description is available at UNDP Reception or at www.undp.ba. Please send your most recent curriculum vitae by 26 August 2010 quoting Vacancy No. 10-079A to UNDP Reception, 48 Mar{ala Tita Street, 71000 Sarajevo, phone: 033/563800, fax: 033/552-330 or at registry@undp.ba.

UNIS COMING DD BUGOJNO
Bugojno, 28. 7. 2010. Na osnovu ~l. 242 Zakona o privrednim dru{tvima i odredbe ~l. 106 Statuta, Nadzorni odbor je na sjednici odr`anoj 27. 7. 2010. odlu~io o sazivanju dvanaeste (12.) skup{tine Dru{tva, pa se objavljuje sljede}a

o sazivanju skup{tine Dioni~kog dru{tva I. Skup{tina Dru{tva saziva se za 3. 9. 2010. (petak) s po~etkom u 18 sati u uredu notara Ivana [ari}a, Ulica branitelja domovine bb, Gornji Vakuf/Uskoplje. II. Za skup{tinu je predlo`en sljede}i dnevni red: 1. Imenovanje zapisni~ara u osobi imenovanog notara; 2. Izvje{taj o radu direktora i Nadzornog odbora u 2009. s izvje{tajem revizora, te izvje{taj o poslovanju u 2009. s potrebnim odlukama; 3. Izvje{taj o radu za prvo polugodi{te 2010. s potrebnim odlukama. Napomena: Skup{tini mo`e prisustvovati dioni~ar ili punomo}nik koji se pisanim putem prijavi upravi Dru{tva najkasnije osam dana prije dana odr`avanja skup{tine. Svaki dioni~ar ima pravo uz prethodnu najavu direktoru Dru{tva izvr{iti uvid u izvje{taje, materijale i isprave koje se odnose na predlo`eni dnevni red. Dioni~ar ili grupa dioni~ara s najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisanim putem predlo`iti izmjenu dnevnog reda najkasnije osam dana od objave ove obavijesti. Direktor Armin Kurbegovi}

O B AV I J E S T

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM lijepo namje{ten sun~an dvoiposoban stan u Titovoj kod BBI-a centra, 500 eura. Tel. 061/494-120. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan 60m2, video nadzor, kabl. tv, internet, IV kat, ^. Vila-Kvadrant. tel. 061/074131. IZDAJEM sobu studentu sa cent. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM stan vp, Vrbanja most, 90m2, isklju~ivo za kancelarije. Tel. 061/335-591. IZDAJEM namje{ten stan u novoj ku}i kod Ko{evske bolnice, zaseban ulaz i parking. Tel. 061/196-800. IZDAJEM namje{tenu ku}u od 1. septembra, Ilid`a-Lu`ani. Tel. 00381113173840. IZDAJEM namje{tenu sobu studentu kod @eljinog stdiona. Tel. 033/649482. IZDAJEM gara`u u starom gradu, Franjeva~ka. Tel. 061/158-735, 033/460-707. IZDAJEM gara`u, Ul. Potoklinica. Tel. 061/287-390. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, Alipa{ino Polje A faza. Tel. 061/191-061. IZDAJEM namje{ten stan u novoj ku}i kod Ko{evske bolnice, zaseban ulaz i parking. Tel. 061/196-800. IZDAJEM poslovni prostor u Papagajci za sve namjene 3 prostorije sa wc-eima i prate}a oprema. Tel. 535165. IZDAJEM namje{ten stan 80m2, kod Holidayna, Marindvor, strancima, pos. ljudima. Mob. 061/897-959. IZDAJEM garsonjeru, Alipa{ino polje, studentici, zaposlenoj `eni. Tel. 211-772, 061/304-467. IZDAJEM jednosoban potpuno namje{ten stan na Grbavici, II kat. Tel. 061/167-930. IZDAJEM exstra sre|en stan kod vje~ne vatre, 85m2, I sprat, pogodan za kancelarije. Tel. 061/788-301. IZDAJEM trosoban namje{ten stan, neboder, blizina tram. stanice Pofali}i. Tel. 066/466-227, 033/524-936. IZDAJEM studentici namje{tenu ssobu sa centralnim grijanjem, upotreba kuhinje, Soukbunar. Tel. 225-909. IZDAJEM stan studentima, Pofali}i, blizina kampusa. Mob. 061/338-426. PRAZAN jednosoban stan, useljiv, Aerodromsko naselje. Mob. 062/533860. IZDAJEM poslo. prostor u Hrasnom, Azize [e~erbegovi} 49m2+30m2 galerija pogodna za sve namjene. Tel. 061/157-677, 033/202-590. IZDAJEM gara`u na M. Dvoru. Tel. 062/253-712, 033/668-994. JEDNOSOBAN namje{ten stan, Hrasno kod Robota, studentima. Mob. 061/867-756, 062/828-854. IZDAJEM pos. prostor 76m2, Centar sa svim priklju~cima, pos. prostor 260m2 sa 8 gara`nih mjesta, Grbavica, cijena povoljna. Mob. 061/906923. APARTMANI sobe za preno~i{ta sa parkingom po osobi od 15-25 KM Ko{evsko brdo. Tel. 062/226-665. IZDAJEM trosoban ure|en stan kod Vije~nice. Tel. 061/130-575. IZDAJEM jednosoban komforan, namje{ten stan, na du`e vrijeme, Hrasno, A. lipa. Tel. 219-260, 062/296-347. IZDAJEM stan poslovnim ljudima. Tel. 033/567-279 od 8 do 16 sati. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, Anex u zgradi, 30 metara od trolejbusa. Tel. 061/508-404. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u centru, blizu zdravstvene ustanove, satelitska antena, 300KM. Tel. 063/876-590, 033/205-784. IZDAJEM namje{tenu sobu. Tel. 062/374-130. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u centru grada od 1.8.2010. samostalni objekt. Tel. 061/869-396. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM namje{ten stan, V sprat, 75m2. Mob. 061/228-597. IZDAJEM trosoban moderan i lijepo namje{ten stan u centru. Tel. 061/812046. IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu kod Papilona. Tel. 061/205-548. STARI grad, izdajem stan jednosoban namje{ten. Tel. 033/440-727, 061/740-293 i 062/800-583. IZDAJEM lijepo namje{ten dvosoban stan na Grbavici. Mob. 061/812046. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja sstudentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM nenamje{ten dvosoban stan, bra~nom paru, Trg heroja. Mob. 061/309-048. DVOSOBAN namje{ten stan u centru bra~nom paru ili dvjema studenticama. Mob. 033/442-331. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM namje{ten manji dvosoban stan ozbiljnoj `eni Trg heroja-Hrasno. Tel. 063/487813. IZDAJEM namje{ten stan 70m2 sa centr. grijanjem, kablovska tv. Tel. 033/657-697, 061/507-240. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokrevetne sobe, za studente. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Centar-Ko{evo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. KATEDRALA, namje{tena soba zaposlenoj osobi ili studentici, sa re`ijama 250 KM. Tel. 534-423. IZDAJEM dvosoban stan u centru, ^obanija. Tel. 203-497. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Hitne pomo}i, cen. grij. Mob. 062/943-021, 695-895. IZDAJEM stan 85m2, cen. grij. plin, parking, gara`a, Grbavica. Mob. 061/130-034. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. SOBA za studentice i studente, c.g., upotreba kuhinje. Tel. 445-985. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, c.g. Tel. 652-293. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM dvosoban stan na Ko{evskom Brdu. Tel. 061/253-404, 033/227225. IZDAJEM kod Islamskog fakulteta ekstra sobu studentu ili samcu. Mob. 061/958-368. FERHADIJA 33/II sprat, poslovni prostor 86m2. Mob. 061/166-090. IZDAJEM jednosoban stan u prizemlju, poseban ulaz, ul. Pirin brijeg br. 38. Tel. 534-368. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan na prvom spratu, Aneks. Tel. 649-033. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM dvosoban stan novogradnja, Ilid`a kod termaalne rivijere. tel. 061/205-235. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM sobu za dvije studentice kod Holiday Inna. Tel. 214-595, 061/279-428. IZDAJEM namje{ten stan ozbiljnoj studentici blizu [umarskog fakulteta. Tel. 033/237-323. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. ILID@A - Pejton, izdajem gara`u. Tel. 061/537-739. IZDAJEM namje{ten stan u novoj ku}i kod ko{evske bolnice. Tel. 061/196-800. PRODAJEM na Ni{i~koj visoravni zemlju pod {umom-jelika. Tel. 061/483-262. PRODAJEM 20 dunuma zemlje za sto~arstvo 2KM/m2 Semizovac, selo Gora-Kamenica. Tel. 036/880-631. PRODAJEM dvosoban stan kod autobuske stanice Travnik. tel. 063/258-151. PRODAJEM dvoiposoban stan na Ko{evskom 63m2, II sprat, 2 balkona. Tel. 221-194. PRODAJEM plac 1380m2 u D. Zovik — Pazari}, asfalt, voda, struja. tel. 061/555-051. PRODAJEM stan 90m2 vp, idealno za pos. prostor, privatni parking, Bolni~ka 17. Tel. 061/271-184. PRODAJEM ku}u 1/1 svi priklju~ci, dvije vanjske gara`e, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-189. PRODAJEM trossoban stan sa gara`om u Starom Gradu, I sprat, 68m2, Ul. Franjeva~ka. tel. 061/158735, 033/460-707. PRODAJEM stan 53m2, cijena 1050KM/m2, Had`i}i. Tel. 061/156823. PRODAJEM stan na M. Dvoru, I sprat 50m2 u Sarajevu. Tel. 061/209930. PRODAJEM ku}u s dvori{tem, Ul. Pehlivanu{a na mirnoj lokaciji. Tel. 033/537-549. BJELAVE, ku}a sa gara`om, ba{tom 365m2, sve 1/1, odmah useljivo. Tel. 201-051, 065/097-899. PRODAJEM stan 101m2 pogodan za poslovni prostor, Stari Grad. tel. 033/213-635. PRODAJEM lijepu vikend ku}u 80m2, parcela 1300m2 )oaza mira, zelenila i ti{ine u Gladnom polju). tel. 061/147-997. PRODAJEM ku}u na sprat 8,5x9 sa dva stana, dvori{na zgrada sa gara`om i prostorom od 36m2, Doboj, Ul. Kralja Aleksandra. Tel. 061/412643. PRODAJEM u centru kod Lovca, Petrakijina 106m2, Ii sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Marin Dvoru, V. Peri}a 100m2, IV sprat, potkrovlje, 80.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Cuglanama 83m2, troiposoban + gara`a, II sprat, zgrada Robota. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Rakovici 2.470m2 zemlji{ta za sve namjene, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM u Centru, ^ekalu{a 95m2, I sprat, sre|en, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 45m2 dvosoban, prizemlje, luksuzno adaptiran, 95.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2, dvosoban, exstra sre|en. tel. 061/205-235. PRODAJEM u strogom centru, garsonjera 26m2 kod predsjedni{tva mo`e i za kancelariju. tel. 061/205235. PRODAJEM u centru, Kevrin potok, 35m2, jednosoban. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru, Sepetarevac, 154m2, eta`ni, odli~an. Te. 061/205235. PRODAJEM 2 dunuma zemlje, pogodno za sve , blizu grada. Tel. 063/717-908, 214-151. PRODAJEM dva dunuma zemlje, pogodnof za sve. Tel. 063/717-908, 214-151. POSLOVNI prostor, Centar, Gabelina, povoljno. Mob. 061/177-787. ZAGREBA^KA-jednosoban, 75.000 KM, Vogo{}a-jednosoban, II sprat, 50.000 KM. Mob. 061/253-382. K. BRDO-jednoiposoban 44m2, adaptiran, eta`no, III sprat, CentarJosipa Vanca{a 80m2, I sprat. Mob. 061/253-382. PRODAJEM u centru, Kotromani}a 106m2, II sprat, odli~an, 2500KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Grbavici [oping, 80m2, XV sprat, odli~an 2100KM/m2. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru Avde Jabu~ice, exstra sre|en, 65.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM na Dolac Malti, Ferde hauptmana 54m2, II sprat, lift, 108.000KM. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja lipa 53m2, II sprat, lift, 50.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Katedrale 65m2, II sprat, novija gradnja, odli~an 83.000 eura. Tel. 061/205-235.

petak, 13. august 2010. godine
PRODAJEM poslovni prostor, Logavina 20m2. Tel. 061/205-235.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303 PRODAJEM 3300m2 zemlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. PRODAJEM u centru stan 96m2, II kat, useljiv, sre|en, papiri 1/1. tel. 061/335-591. PRODAJEM u Starom Gradu ku}u na sprat, dvori{te, gara`a 15,5m2, papiri uredni. Tel. 061/335-591. PRODAJEM na Alipa{inom A faza 100m2 pogodan za sve namjene, cijena prostora 250.000KM. tel. 061/146298. U NOVOM Sarajevu dvosoban stan 56m2, dva balkona, I sprat kod ^e{ke ambasade. Tel. 033/619-736. DVOIPOSOBAN stan 69m2, dva balkona, gara`a, kod Medicinskog fakulteta. Mob. 065/200-838. PRODAJEM dvije ku}e, H. Kaimije 10 Ba{~ar{ija. Tel. 061/211-840. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu — Sreser — RH. tel. 00385 95 5095355. POVOLJNO prodajem gara`u, u centru grada, ul. Kranj~evi}eva br. 25 kod Holiday Inna, 12m2, svjetlo, vl. 1/1. Mob. 061/869-396. LUKAVICA ku}a i 1100m2 zemlje 15.000KM, Kasindo parcela 4000m2, Pale vikend ku}a, potoci 2000m2, Kriva~e 1800m2, Brezik-Sumbulovac 2000m2, ku}a Vasin Han, Bjelave, Pofali}i. Tel. 066/488-818. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM namje{ten dvossoban sstan 63m2, tek renoviran sa 2 balkona Slatina-Tuzla, cijena 105.000KM. Tel. 061/159-443. PRODAJEM ku}u, nus prostoriju i gara`u u Br~kom. Tel. 049 213-661. PRODAJEM na Marin Dvoru, Kralja Tvrtka 120m2, II sprat. Tel. 061/205-235. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM ku}u 1/1 svi priklju~ci, dvije vanjske gara`e, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM ku}u novija gradnja na Vracama. Tel. 061/160-068. PRODAJEM stan bez posrednika 61m2, Ul. Grbavi~ka XIV sprat, adaaptiran, cijena po dogovoru. Tel. 033/610-550, 061/438-855. PRODAJEM ku}u 9,5x12 u isto}noj Ilid`i, placa 600m2, 70m2 posl. prostor. Tel. 057/316-616, 065/713-851. PRODAJEM dva duluma zemlje pored crne rijeke, livada, Op}ina Trnovo. Tel. 610-151, 625-695. PRODAJEM stan 46 m2 prizemno i vrlo sun~ano iznad Mejta{a, Sepetarovac 44. Tel. 220-187, 062/681-078. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23 Kova~i, pogledati od 10-17h. PRODAJEM stan 41m2, Lo`ioni~ka 5/16. tel. 033/646-690. PRODAJEM stan 30m2, podrum, {upa, ba{ta, 50.000KM. Tel. 033/646690. PRODAJEM stan 58m2 na Marin Dvoru, Kralja Tvrtka 2, potkrovlje, potpuno renoviran. Tel. 065/690-390. PRODAJEM stan, ul. Zagreba~ka 2D, kod OHR-a, II sprat, 64m2, c.g. sa 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. STUP, Ba~i}i, dvosoban, 52m2, balkon, terasa, VII sprat, lift, 98.000 KM. Mob. 061/199-312 i 061/208-760. PRODAJEM stan 105m2, III sprat, Ul. Ferhadija 22. Tel. 061/157-348. PRODAJEM dvoiposoban stan, Ul. A. Jabu~ice, Centar. Mob. 062/130774 i 033/217-756. PRODAJEM dvoiposoban stan 55m2, Centar. Tel. 033/217-756 i 062/130-774.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM garsonjeru u Sarajevu — Mejta{, ul. Nikole Ka{ikovi}a br. 7/II, c.g. 24m2, sa balkonom za stan u Banja Luci. Mob. 065/589-171. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino Polje. Tel. 061/749-305. MIJENJAM troiposoban stan na Grbavici za stan ili vikendicu u Dubrovniku. Tel. 033/617-742, 06/964797. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan 89m2, I sprat na Dobrinji IV za manji u Sarajevu ili ku}u ili stan u novom Travniku. Tel. 061/381-918. MIJENJAM exstra sre|en trosoban stan 70m2 Hrasno, Aleja lipa za dvosoban na istoj lokaciji. tel. 061/205235. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 60m2, 18 sprat, A. Polje za manji uz doplatu. Tel. 061/208-998. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. JEDNOSOBAN 41m2, V.P. Dolac Malta, adaptiran, plin, balkon za manji adaptiran sa balkonom, dogovor. Mob. 062/141-113. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

PRODAJA
NEUM — Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 036/884-297. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. HRASNO, jednosoban stan 38m2, II sprat, u dobrom stanju, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/555-949. NA BA[^AR[IJI prodajem ku}u i pos. prostor-stara pekara 187m2. Mob. 061/745-525. PRODAJEM jednosoban stan 30m2, kod Bosnalijeka, adaptiran kompletan. Mob. 066/245-550. GRBAVICA I, jednosoban stan 55m2, mogu} dvosoban, renoviran, vrlo povoljno. Mob. 061/350-448. VELE[I]I, novogradnja, 65m2, dvosoban stan, cijena 1.850 KM/m2. Mob. 063/281-222, 062/485-448. PRODAJEM u Resniku vikendicu sa oku}nicom, voda, struja, pored glavno puta, sve 1/1 bez posrednika. Tel. 061/224-704. PRODAJEM u Mi{evi}ima dunum zemlje sa vikendicom (25m2+podrum), sa svim papirima. Mob. 062/332-155. KU]A sa 800m2 oku}nice, gra|. zemlji{te, gornja Breka. Mob. 061/906923. PRODAJEM garsonjeru sa gara`om, Centar, 22m2+14m2 gara`a, stan 76m2 sa oku}nicom na Ilid`i, ku}u Novopazarska 279m2. Mob. 061/906923. KU]A p+s, 80+80/160m2, Vraca, Ul. Dervi{a Numi}a 65, cijena 135.000 KM ili mijenjam za stan u Sarajevu i Vogo{}i. Tel. 062/119-415. PRODAJEM 4200m2 zemlje+ku}u 800m2 plastenik 160 vo~ki, Reljevo, svi papiri 1/1, poslovni objekat Had`i}i sa 1612m2 zemlji{ta, sve namjene, papiri 1/1. Mob. 061/906-923. PRODAJEM parcelu 513m2, Dra~eHrvatska, apartmane @ivogo{}e-Blato. Mob. 061/906-923. NEUM-Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Mob. 061/548-365, 036/884-297. PRODAJEM u Starom Gradu devastiranu ku}u 330m2 zemlji{ta, Ul. Brusulje 77, cijena 11.000 eura. Tel. 061/543-853. PRODAJEM poslovni prostor 157m2, p+parking, pogodan za sve namjene. Tel. 061/304-599, 033/665419. PRODAJEM ku}u 10x11, tri eta`e, gara`a, Ul. Nahorevska. Tel. 061/304599, 033/665-419. PRODAJEM stan 111m2 Titova 54/II kod vje~ne vatre. tel. 061/753-564. PRODAJEM poslovni prostor 42m2 sa uhodanom proizvodnjom i firmom, Stari Grad, Ul. Logavina 28. Tel. 061/141-669, 061/565-781. PRODAJEM stan 60m2 preko puta Vje}nice, III sprat, 130.000KM. Tel. 062/202-305. PRODAJEM 6.500m2 zemlje Grdonj-Centar. Tel. 210-798. PRODAJEM, Poljine oaza mira, zelenila, ti{ine, 2750m2, sa vodom, strujom, gra|evinskom. Tel. 061/201-039. PRODAJEM troiposoban stan 79m2, V sprat, lift, parking pod klju~em, Stari Grad, kod Doma zdravlja. Tel. 062/531-949. PRODAJEM ku}u sa poslovnim prostorom u Neumu. tel. 036/880-631.

POTRA@NJA
AGENCIJA potra`uje stanove i ku}e za izdavanje i prodaju www.sarajcity.com.ba Mob. 061/350-448. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTRENMO vi{e stanova praznih i namje{tenih za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/214-306, 033/203-127. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. tel. 061/437-732, 062/282-870. POTREBNO vi{e stanova, pos. prostora i ku}a za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/906-923.

PONUDA
IZDAJEM namje{ten stan-dvije jednokrevetne i sobu dnevnog boravka, kuhinja, zaseban ulaz, u naj~istijem i mirnije dijelu Sarajeva. Tel. 033/225074, 061/252-782. IZDAJEM potpuno adaptiran i namje{ten stan na ^engi}-Vili. Mob. 061/183-437. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Geteova 15/X, cijena po dogovoru. Mob. 062/965-966. cIZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM lijepo namje{ten trosoban stan u Centru i dvosoban na Grbavici. Mob. 061/812-046. IZDAJEM garsonjeru, Ul. Isaka Samokovlije 155, namje{tenu po dogovoru. Mob. 061/712-476 i 033/242-378. IZDAJEM namje{ten stan 50m2, Ferhadija. tel. 033/204-086, 061/375-168. TROSOBAN stan kod [umarskog fakulteta, 7 kat, 71m2, plinsko grijanje, kirija 600 KM+re`ije. Mob. 061/320439. IZDAJEM pos. prostor iznad porodili{ta Jezero, sve novo, 170m2, stamb. prost.+15 parking mjesta, cijena po dogovoru. Mob. 061/170-254.

petak, 13. august 2010. godine Danas, 13. 8. 2010. navr{ava se sedam dana beskrajne tuge i boli za na{im dragim

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 51

ZIJADOM (OSMANA) COKOJA
iz Konjica

Dragi na{ Zijo, ostali smo zate~eni, nijemi, skamenjeni u momentu kada smo shvatili da smo te zauvijek izgubili. U na{im srcima ostala je beskrajna tuga i bol, a u `ivotima praznina. Pamti}emo Tvoju plemenitost duhovitost, {arm i pogled tvojih blagih plavih o~iju. Nesebi~no si davao ljubav svojim najbli`ima i onima s kojima si ljudovao. ^esto ti ta ljubav nije uzvra}ana a ti si to ravnodu{no opra{tao. Zapam}en si kao kozer koji je svojim dosjetkama u mislima u~inio na{e `ivote ljep{im, bogatijim, sadr`ajnijim. I zato ti hvala. Hvala ti za sve divne sate i dane provedene s tobom. “Briga sata koliko je sati“, ~esto si znao re}i, a sati su proticali. Bila je privilegija imati tebe u dru{tvu. Mnogi su u tebi prepoznali simbol dobrote, humanosti, ljubavi, dobra i ljepote `ivota i `ivljenja. Ponosni smo {to smo te takvog imali, ali puni i beskrajne boli i tuge {to si nas rano i nenadano napustio. Ali, znaj da }e{ biti me|u nama dok bude i nas. O tome da si bio uvijek uspravan i dostojanstven, najbolje je rekao opro{tajnim rije~ima tvoj prijatelj Dino i Dragan svojom trubom koja pla~e “Ti{inu“. Beskrajno te volimo i neizmjerno tugujemo, mnogo nam nedostaje{. Dada i Omer, Remzija, Sadeta i Lejla ZAHVALNICA Porodica najtoplije zahvaljuje rodbini, prijateljima, kom{ijama i gra|anima koji na dostojan i dostojanstven na~in isprati{e na{eg dragog Ziju, tako|er i svima koji na bilo koji na~in podijeli{e s nama tugu i bol.
5205 PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM ve}i broj plasti~ne stolarije u pola cijene, (vrata i prozori). Tel. 625-695. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija Windows-a, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654140. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~isto, efikasno, pouzdano. Mob. 061/030-280. VR[IM prevoz putnika sa busom T5, 8 sjedi{ta, na svim destinacijama. Mob. 062/606-611. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292 i 063/121-524. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Mob. 062/466093. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija, ugrdanju sanitarija i hidrofona. Tel. 061/389112. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/651-140. OZBILJAN, odgovoran pazio bi striju polupokretnu osobu u prijepodnevnim satima, N. Sarajevo ili Centar. Tel. 033/524-543. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru, brzo i kvalitetno. Tel. 062/519-685. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija, windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Tel. 062/654-140. ^ISTILA bih poslovni prostor. tel. 061/524-578. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, iskusni dje~iji pedagog, tako|er prevodi. Tel. 065/572-966. PRODAJA i monta`a vikend ku}a (brvnara) po va{oj `elji i niskoj cijeni. Tel. 061/210-032, 066/969-293. MOLERSKO farbarski poslovi povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061/262973. VR[IM prevoz selidbe ve}i kombi sa ili bez radne snage, Ko{evsko brdo. Tel. 062/226-665. ZUBNE proteze, izrada, popravka, dodatak zuba u protezu, poliranje zubnih proteza. Mob. 061/141-544, 677845.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. PRODAJEM polo folsvagen, god. 1989. Mob. 062/918-640, 450-020. PRODAJEM Yamahu FJ 1200 ccm3 u dobrom stanju cijena po dogovoru. Tel. 062/889-289. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. PRODAJEM Audi jaje, 1990. god, motor 1.9, neregistrovan. tel. 061/510128. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM suzuki swift, 1.6L, automatik, klima, 1999, 105.000 KM. Mob. 061/228-597. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111.

USLUGE

S tugom u srcu i bolom u du{i obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, Privredna-Jugobanka, ratnu od{tetu (obveznice), isplata odmah. Mob. 061/836-657. „BROKER“ kupuje staru deviznu {tednju, obveznice, isplata odmah. Mob. 061/268-892, 066/430-579. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM deviznu {tednju ratnu od{tetu, isplata odmah. Mob. 061/526918. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata, najvi{e pla}am. Tel. 033/655598, 061/553-640. KUPUJEM od Sarajevske Olimpijade baklje, medalje, plakete i ostalo. Tel. 061/553-640.

„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

ANICA - ANA (ILIJE) MARI]
preminula 12. 8. 2010. u 73. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 14. 8. 2010. godine u 14 sati na RKT groblju Sv. Josip. Po~ivala u miru Bo`ijem! O`alo{}eni: suprug Mato, sinovi Zlatko i Kristijan, k}erke Ru`ica i Vesna, snahe Sanja i Marijana, zetovi Miroslav i Drago, unu~ad Du{ko, Igor, Dario, Aleksandar, Matea, Laura, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti Muhameda Had`ijahi}a 58/1.
5206 PREVOZ do 5 putnika, klimatiziranim luksuznim autom, na more i druge destinacije. Mob. 063/943-445. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. INSTRUKCIJE matematike i fizike. Tel. 457-066.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. MOBILNI telefon Nokia 6700, potpuno nov, 320 KM. Mob. 061/311-999. PRODAJEM komplet crno bijeli video interfon sa dva monitora, 250 KM. Tel. 200-143. PRODAJEM plinski rezervoar za kola 60 KM, usisiva~ 20 KM, monitor za kompjuter 17, 50 KM. Tel. 235-627. PRODAJEM povoljno sobna vrata 3 kom., dvokrilni prozori iz novogradnje u odli~nom stanju — 5 kom. sa {tokovima. Mob. 061/869-396. STOLARSKA ma{ina kopirka stol 70x70. Tel. 061/480-472. PRODAJEM klasi~nu gitaru sa futrolom. tel. 472-252. PRODAJEM ma{inu za ve{ Bira skoro nova 120KM. Tel. 061/738-398. PRODAJEM korpe za razne potrebe, tacne i klofa}e od pru}a. Tel. 061/200894. PRODAJEM {iva}u ma{inu PFAFF i koferu, ekstra o~uvana, 180KM, na 2 rate. Tel. 033/472-614. PRODAJEM izuzetno zdrave i jake p~ele u LR ko{nicama, cijena samo 120KM. Tel. 061/486-926. PRODAJEM punu bocu plina 10l sa regulatorom i crijevom. Tel. 472-252. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparat. Mob. 061/323906. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801.

KOMBI prevoz: selidbe, prevoz klavira, kabastih stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.

ZAPOSLENJE
POTREBNA mla|a, slobodna, obrazovana osoba za ~uvanje dvoje djece i ispomo} u ku}i. Djeca su uzrasta 5 i 10 godina. Radno vrijeme u popodnevnim satima ( od 13 do 19 sati) i po dogovoru. Vikendi slobodni. Plata odli~na. Potrebno iskustvo u radu sa djecom. Po`eljno da osoba stanuje na podru~ju Centra ili Starog grada. Prijave slati na fax/033 707-232 u toku radnog dana. POTREBAN radnik i radnica u kafe slasti~arni, Op{tina Stari Grad. Mob. 061/173-835. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNA djevojka za rad u kafe Ambasador. Mob. 061/100-314. POTREBNA radnica za rad u trafici. Mob. 061/252-663. RESTORANU u Vogo{}i potrebna `ena sa iskustvom u sremanju jela bosanske kuhinje. Mob. 062/393-492. HITNO tra`im tri punoljetne maturantice, studentice, zaposlene `ene za prodaju kozmetike, odli~na zarada. Mob. 061/210-994, 061/188-488. POTREBAN radnik u restoranu Je`, (ku}na dostava). Mob. 062/955-788. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

ALU @ALUZINE 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU PVC roletne, tende, harmo vrata. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/ 767-995, 061/131-447.

SJAJ — Kirbi, dubinsko usisavanje i pranje tepiha, itisona i sjede}ih garnitura. Tel. 061/ 210-992.

KIRBY dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, 1m2/1KM, generalna spremanja stanova i firmi, itisona, firma GLANZ. Mob. 061/ 350-688. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033/204-453, 061/914-014. MOLERAJ, gletovanje, priprema zidova, kvalitetno, besprjekorno ~isto, cijena po dogovoru. Tel. 062/453-058. INSTRUKCIJE za u~enike srednjih {kola iz matematike i osnova elektrotehnike. Tel. 033/679-779 i 061/544713. BRAVAR, ugradnja i popravljam brave, gara`na vrata, ograde i ostalo. dolazim na adresu. Mob. 061/233-078.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 13. august 2010. godine
POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i susjedima da je na{a draga

ocu na{eg prijatelja Zlatka

majci na{eg radnog kolege i ~lana Uprave

ANA (ILIJA) PEHAR

preminula 12. augusta 2010. u 82. godini. Sahrana }e se obaviti 14. augusta 2010. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: unuci Ana, Sergej i Sa{a, sestra Marija, brat Bruno, ne}aci Dragana, Mladen, Lidija, Klelija, Ilija i Marijan, zetovi Marko, Davor i Drago, te porodice Pehar, Bukovac, Kure{, Vuleti}, Paralovi} i ostala rodbina, prijatelji i susjedi. Jovi} Tomislav, Tatjana i Dalibor
5204

ILKA BURD@OVI]

MIRKO [ARAC

Ku}a `alosti: Ul. porodice Ribar br. 83.
000

KLAS - d.d.
001

POSLJEDNJI POZDRAV

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

POSLJEDNJI SELAM

dragog teti

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

majci mog prijatelja

ANI

NAZA (BE]O) BRAVI], ro|. DRINJAK
preselila na ahiret u ~etvrtak, 12. augusta 2010, u 63. godini.

ILKA BURD@OVI]

Fadil [ahbaz
5200

njeni Slavica i Slavi{a
5203 NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Tel. 063/327-098, 036/ 884-169. KONFORNI apartmani u Neumu. Mob. 066/872-217. U NEUMU udobni apartmani tik do mora. Klimatizirano. www.villa-bianca-neum.com email: info@villa-bianca-neum.com Tel: 036/884-125. Fax: 036/884-128. NEUM — Centar, apartmani sa terasom, blizu mora, povoljno. Tel. 036/884-710 i 062/970-364. APARTMANI 2+1 izdajem otok Kor~ula, mjesto Kor~ula. Tel. 00385 989305825. IZDAJEMO apartmane u centru Orebi}a. Tel. 0038520713-710, 0989134-725. IZDAJEM apartmane u Igalu, pored lje~ili{ta, blizina pla`e, povoljno. Mob. 061/537-739. IZDAJEM apartmane u Neumu, novogradnja, balkon, parking, ro{tilj, povoljno. Tel. 036/880-178. DUBOKA, apartmani, 5m do mora. Tel. 0038520691493 i 003859974826. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. tel. 00385919542000 i 0038761157790. IZDAJEM sobe u Neumu blizu po{te. Mob. 062/342-124 i 066/272-876. IZDAJEM dvije dvokrevetne sobe u Neumu, Hrvatskih velikana br. 41. Tel. 036/884-371. MAKARSKA rivijera-Drvenik mali, pla`a uz borovu {umu, sobe, povoljno. Tel. 38521628184. NEUM dvokrevetna komforna soba sa terasom, zaseban ulaz, blizu mora. Tel. 061/511-234. IVANICA 7 km iznad Dubrovnika Neretvanski kanton, manja vila 240m2, kamin sala, atrij, mogu}e pretvorbe u objekat sa restoranom i no}enjem. tel. 061/141-6669, 061/565781. NEUM, apartmani na samoj pla`i. Tel. 063/316-800, www. apartmani.com PODACA izdajem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom, prizemlje 200 metara od pla`e. Tel. 00385 21 699-170.

D`enaza }e se obaviti u petak, 13. augusta 2010. godine, u 17 sati na mezarju Bistri~ki put - Rakovica. O`alo{}eni: sin Samed, k}erka Sanela, snaha Sakiba, unu~ad Abid, Benjamin i Irma, brat Ibrahim sa porodicom, tetka Begija sa porodicom, te porodice Bravi}, Drinjak, Zul~i}, Memovi}, Silajd`i}, Ajanovi}, Jonuz, Lisica, D`ihi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17 sati, Ul. Kobilja~a br. 30, Rakovica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

TU@NO SJE]ANJE

APARTMANI

ALEKSANDAR ACO KO@EMJAKIN
13. 8. 1991 - 13. 8. 2010.

OREBI], apartmani opremljeni za 4 osobe zasebni, parking, terasa, dnevni, spava}a, kuptilo, kuhinja, povoljno. Tel. 033/220-068, 061/147-359.

U ponedjeljak, 16. avgusta 2010. godine, navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{e drage

Sve ove godine nisu ubla`ile na{u bol. Sinovi Boris i Sanjin s porodicama

U PRELIJEPOM Orebi}u izdajem sobe, apartmane blizu glavne pla`e, parking, kuhinja i druge pogodnosti Tel. 00387 61 252-782 i 00 385 20 713-884.

NADE@DE RAJKOVI], ro|. [ILJAK

25940

LJETOVANJE u Podacama u sobama i apartmanima veoma povoljno. Tel. 00385 98 817-104. NEUM, apartmani blizu mora. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884493. NEUM, sobe, upotreba kuhinje, povoljno, uz obalu. Tel. 036/880-389. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. Tel. 00385 98 9479000. NEUM, izdajemo apartmane i sobe, tik uz more. Mob. 063/323-063 i 036/884-055. NEUM, izdajemo sobe i apartmane, blizu mora, povoljno. Mob. 063/322271 i 036/884-711. U BRISTU, izdajem 2 apartmana blizu mora, parking osiguran. Tel. 00385 21 699-445. NEUM, klimatizirani apartmani, blizu mora, parking. Mob. 061/183-981, 061/141-752, 036/844-493.

SJE]ANJE

Tog dana u 11 ~asova na groblju Bare odr`a}e se pomen, a potom se sastati u ku}i `alosti. Porodica
6201 IZDAJEM apartman na Hvaru-Jelsa, pja{}ana pla`a. Tel. 00385 21 761507, 00385 91 9749505. NEUM luksuzni apartmani, udaljenost od pla`e 50m. Tel. 063/405-355, 036/884-135. OREBI], apartmani povoljno, blizu mora. Tel. 00385 20 713-769. PODACA, iznajmljujem trokrevetne apartmane sa posebnim ulazom — prizemlje, 200m do pla`e. Tel. 00385 21 699-170. GRADAC, izdajem povoljno apartmane. Tel. 00385958135010. MAKARSKA — centar, izdajem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 7984396. MAKARSKA, soba ili apartman, blizina pla`e i {etnice. Tel. 0038521611523, 00385915406089. IZDAJEM u Orebi}u apartmane sa klimom i parkingom. Tel. 0038598608523, od 16 sati. BLIZU mora konforni apartamni u Neumu. Mob. 061/615-423.

ADNAN TOPALOVI]
13. 8. 1992 - 13. 8. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Branka i k}erka Dijana
5202

petak, 13. august 2010. godine
POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

majci na{eg radnog kolege i ~lana Uprave

MIRKO (BONE) [ARAC
preminuo nakon duge i te{ke bolesti 12. augusta 2010. u 65. godini. Sahrana }e se obaviti 13. augusta 2010. godine u 13 sati na gradskom groblju Sveti Mihovil. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.

HASAN (ZEJNIL) MULAOSMANOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 11. augusta 2010, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. augusta 2010. godine, u 17 sati na mezarju Dej~i}i. Prevoz }e biti obezbije|en ispred Doma u Hrasnici sa polaskom u 15.30 sati sa stajanjem kod Doma zdravlja na Ilid`i. O`alo{}eni: k}erka Sevda, sinovi Dervo, Hasib i Zejnil, snahe Jasmina, Halida i Zineta, unu~ad Azra, Armin, Armina, Mersiha, Adisa, Edis, Admir i Aida, praunu~ad Adin, Anes, Aida i Ena, brat had`i Mehmed, zetovi Ismet, Saudin i Adnan, snaha Mejra, brati}i i brati~ne, svastike Mevla i Sevda, bad`e Began i Alija, te porodice Mulaosmanovi}, ^ohodar, Pand`i}, Ke{ko, Dokara, Spahi}, Krupalija, Durmo, Hamzi}, Dedi}, Oru~evi}, Ni{i}, Mehmedagi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u ku}i `alosti - Dej~i}i bb. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH.
000

ILKA BURD@OVI]
Uprava KLAS d.d.
001

POSLJEDNJI POZDRAV

majci radnog kolege

O`alo{}eni: supruga Luja, sin Zlatko, k}erka Bo`ana Goga, bra}a Vlado, Kruno, Milenko, Sre}ko i Branko, unuka Mirna, unuci Armin i Dario, zet Nurija, snaha Sanja, snaha Ana sa porodicom, snaha Stana sa porodicom, {ura Ljuban sa porodicom, svastika Slavka sa porodicom, bad`o Jozo sa porodicom, porodice [arac, Zeljkovi}, ^avrag, Petru{i}, Pirki}, Mandeki}, Gaji}, Bajramovi}, Rup~i}, Vukojevi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

SJE]ANJE

na na{eg

Trinaestog avgusta 2010. godine navr{ava se 7 dana otkako nas je napustio na{ voljeni otac i deda

ILKA BURD@OVI]
KARIMA ZAIMOVI]A
13. 8. 1995 - 13. 8. 2010.

DAMJAN (BO@E) TRNINI]

SPRIND d.d. KOLEKTIV
001

Belma i Senad Pe}anin
5196

POSLJEDNJI POZDRAV

Izra`avamo veliku zahvalnost rodbini, prijateljima i kom{ijama, poznanicima koji su nam uputili izraze sau~e{}a i podijelili tugu sa nama. Posebnu zahvalnost izra`avamo gospodinu Feridu Zulfikarpa{i}u na svesrdnoj pomo}i u organizaciji sahrane na{eg dragog tate i dede. O`alo{}ena porodica
5194

majci radnog kolege

SJE]ANJE

na na{eg

POSLJEDNJI POZDRAV

ILKA BURD@OVI]
Vahid Pa{ovi}
5199

KARIMA ZAIMOVI]A
13. 8. 1995 - 13. 8. 2010.

ELSINU KADI]U

Mirela i Mladen San~anin
5196

@eljko i Ajsela
25939

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

ILKA (SABIT) BURD@OVI], ro|. MEKI]
preselila na ahiret u srijedu, 11. augusta 2010, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. augusta 2010. godine, u 17.30 sati na mezarju Ravne Bakije. Porodica koja je izgubila dosta: sinovi Hilmija i Muharem Hamo, k}erke Hedija i Ned`mija Mija, unu~ad Mustafa, Nihad, Vedran sa mamom Vericom, Sabina, Selma, Nejra, Nerma sa mamom Melihom, zetovi Salem Mehmedi} i Omer U{tovi}, snaha Amela, brat Kemal, sestre Kadira, Hurma i Fahra sa porodicama, djeveri Rasim i Asim sa porodicama, te porodice Burd`ovi}, Meki}, Ni{i}, Mehmedi}, U{tovi}, Hiro{, [ahman, Rizvanovi}, Sadikovi}, Sutovi}, Kasumovi}, Arnautovi}, Pilav, Mrdovi}, Fazlagi}, Hasanagi}, Durmo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17.30 sati u Carevoj d`amiji.
002

Danas se navr{ava {est tu`nih mjeseci od smrti na{e drage majke, punice, bake i prabake

TU@NO SJE]ANJE

VERA MICEVSKI
13. 2. 2010 — 13. 8. 2010.

ASIM TIHI]
13. 8. 1983 — 13. 8. 2010.

Svaki novi dan pro`et nam je lijepim sje}anjima na tebe, tvoj plemeniti lik i ljubav koju si nam nesebi~no poklanjala. Od srca hvala. Tvoji najmiliji
003

K}erka, sin, snaha i unu~ad

5190

Sa tugom se opra{tamo od na{e drage snahe i daid`inice

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ILKE BURD@OVI]

MUNIRA (ALIJA) KADRI], ro|. DELI]
5192

FAHIRA SELIMOVI], ro|. [ILJAK

Njeni: Refa, Bedra, Salko, Mimica, Leca, Sa{a, Cile, Lana, Alen i Ena preselila na ahiret u srijedu, 12. augusta 2010, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. augusta 2010. godine, u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Nijaz i Idriz, k}erka Enisa, unu~ad Emir, Damir i Selma, praunuk Enis, sestra D`emila, zetovi Sulejman i Mehemed, snahe Mubera i Aida, djever Enver, jetrve Hasna, [efika i [emsa, zaove Munira i Emina, te porodice Kadri}, Deli}, Dugalija, Hod`i}, Ge`o, Bu`o, Lihovac, Medija, Bi~i}, Had`ibajri}, Karovi}, Suljovi}, Sarhatli}, Zorni}, Ramovi}, Bajri}, Isenaj, Gljiva, Hrvo, Ahmethod`i}, Zec, Kova~, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati u Ul. Vahide Maglajli} 13.
RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
AX 000

SJE]ANJE

preselila na ahiret u ~etvrtak, 12. augusta 2010, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 14. augusta 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Alen, k}erka Aida, snaha Nermina, zet Zlatan, unuk Ali, brat Mustafa, sestre Ferida, Maida i Vahida, snaha Sadeta, brati}i, sestri}i i sestri~ne, daid`a Mirzo [uvalija, daid`inica Hedija [uvalija, te porodice Selimovi}, [iljak, [uvalija, Hrustanovi}, Hanjali}, Okanovi}, [ehi}, Pa{i}, Tali}, Njuhovi}, Kurtovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. Ku}a `alosti, Trg ZAVNOBiH-a br. 31/X.
000

HAMDIJA @IGA
1993 - 2010.

Dragi Dedo, hvala ti za sve. Porodice Begi} i @iga

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
SJE]ANJE SJE]ANJE

KARIM ZAIMOVI]
13. 8. 1995 — 13. 8. 2010.

KARIM ZAIMOVI]
13. 8. 1995 — 13. 8. 2010.

Petnaest godina bola i tuge, mama, tata i sestra
5183

Uvijek voljen, u na{im mislima i srcima, Lajla i Kenan
5183

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ELSIN (MERIZ) KADI]
preselio na ahiret u srijedu, 11. augusta 2010, u 28. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. augusta 2010. godine, u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: otac Meriz, majka Meliha, sestra Ajsela, bra}a Esmir i Senad, nena Hasena, amid`a Fikret, tetka Nad`mija, strina Begija, tetak Ramo, amid`i} Almir, amid`i~ne Sanela i Nejra, tetki}i Admir, Muamer i Muamera, daid`i}i Muhamed i Selma, zetovi @eljko i Adis, te porodice Kadi}, D`evlan, Trle, Mehi}, Tandir, Ramovi}, Fatibegovi}, Fazli}, Hrlovi}, [aboti}, Vidovi}, [ehovi}, Arbak, Sijami}, Krupalija, Mehovi}, Halava}, Durakovi}, Mujovi}, Be~ovi}, Bungur, Poljak, ^opra, Hod`i}, Halad`ija, Deved`i}, Kevilj, Prlja~a, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Olivera Ibrahimovi}a 57, Ilid`a. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13.45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ALEKSANDAR ACO SARKANJAC
14. 8. 2006 — 14. 8. 2010.

SALIHA (ISMET) PA[OVI], ro|. ZEC
preselila na ahiret u srijedu, 11. augusta 2010, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. augusta 2010. godine, u 15 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: majka Mina, suprug Esad, sin Vedad, k}erka Venesa, brat Almir, sestre Rapka i Kiza, teta Fahrija, snaha Advija, zetovi Mido i Fahro, tetka Remza, svekar Ago, djever Enes, zaove Enisa i Munira, zetovi Meho i Binasim, jetrva Elmaza, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, djeveri~ne, zaovi~ne, te porodice Pa{ovi}, Zec, Hajdarevi}, Ajanovi}, Zeljkovi}, Karovi}, Drljevi}, Kazi}, Kurbegovi}, Gradi{i}, Zahirovi}, Kiselica, Red`i}, Korjeni}, ^ustovi}, Kraji{nik, Hasanovi}, Karaj~i}, Kar~i}, Ku~evi}, Guso, Ze~evi}, Goljo, Hrustemovi}, Brkani}, Livadi}, Grd`a, Sal~in, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15 sati, Ul. nahorevska 104. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Sa ljubavlju i po{tovanjem, supruga Nura, sinovi Dragan i Damir sa porodicama
5187

Trinaestog augusta 2010. navr{ava se godina od prerane smrti na{e drage prijateljice

KATARINE TA[I], ro|. KI[
“Sje}anje ima snagu `ivota, a `ivot ~esto boju uspomena.” Tvoji prijatelji Aida i Zoran
4981

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Trinaestog augusta 2010. navr{avaju se tri godine od smrti

SJE]ANJE na dragog supruga i najnje`nijeg tatu

LIRIJA LJILJA LEKI], ro|. DAJOVI]
udova rahmetli Asima
preselila na ahiret 12. augusta 2010. u 65. godini. D`enaza je obavljena 12. augusta 2010. godine u 17.30 sati, u selu Vranj - Podgorica, Crna Gora. O`alo{}eni: sinovi D`ihad \ijo i Ne|ad, k}erke Eldira i Eldijana, brat Nagib Nago, sestre Fadila i D`eneta, snahe Elvina i Eldina, djeveri ^azim ^ako, \avid, Mustafa ^apa i Husein Ceno sa porodicama, zaova Magbula Buljka, zetovi Ilir i Saudin, unu~ad Lejla, Amina, Amar i Hana, te porodice Leki}, Dajovi}, kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti, Ul. Oktobarske revolucije 60, Podgorica, Crna Gora.
5189

IN MEMORIAM na na{eg dragog i plemenitog dedicu

SJE]ANJE Trinaestog augusta 2010. navr{ava se 14 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

RISTU MASLE[A
13. VIII 2006 — 13. VIII 2010.

had`i dr. NEZIR (MUSTAFE) FAZLI]
13. 8. 1996 — 13. 8. 2010.

MUHAMEDA HAMZAGI]

BRANIMIRA BRACU LJUBI^I]A
13. 8. 1996 — 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, \uja
5162

Supruga D`emila s porodicom
25937

Uspomene na Tebe nikad umrijeti ne}e. Tvoja porodica
5187

Tvoji: Sena, Sanja, Dubravko i Vesna
5186

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e sahrana
TU@NO SJE]ANJE na drage roditelje

petak, 13. august 2010. godine IN MEMORIAM

OSLOBO\ENJE

prof. dr. ALIJA VILA
biti obavljena u subotu, 14. avgusta, u 17 sati na groblju Sutina u Mostaru. O`alo{}eni: sin Smail, k}erka Vesna, unu~ad Ermin, Miran, Ines, snaha Ada, zet Vladimir Kuna
25930

RADE POPOVI]
13. 8. 1990 — 13. 8. 2010.

NADA POPOVI]
12. 4. 1997 — 13. 8. 2010.

ZDRAVKO POPOVI]
13. 8. 1990 — 13. 8. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, Mi{o, Mirjana i Ranka sa porodicama
5179

Tvoju ljudsku dobrotu i plemenitost zauvijek nosimo u svom srcu. Tvoji najmiliji
5166

ZAHVALNICA
Trinaestog augusta 2010. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage majke, bake, prabake i sestre

Trinaestog augusta 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e mame i majkice

NEVENKE BEUS
Tom prigodom izra`avamo veliku zahvalnost rodbini, prijateljima, saradnicima i poznanicima koji su nam uputili izraze su}uti i koji iskreno dijele tugu sa nama. U ovim te{kim trenucima od srca zahvaljujemo: Vojki Dedovi}, Dani Sparavalo, Ehlimani Salihbegovi}, Vukici Cvijeti}, Katici Martinovi} i djelatnicima VITALISA Radovanu Cvijeti}u, Gordani Radovi} i Dobrinki Goi}. Obitelji: Beus, Huml i Duki}
5185

HIBE MUSLIMOVI]
U na{im srcima zauvijek }e `ivjeti njen dragi lik i plemenita du{a. O`alo{}ena porodica
5181

TU@NO SJE]ANJE na voljenog supruga, tatu, dedu

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj tetki

SVETKO D. MANDI]
nosilac Partizanske spomenice 1941.

SJE]ANJE

11. 8. 1992 — 11. 8. 2010.

KSENIJI SENKI VELA[EVI]

Osamnaest godina tuge i bola, ali i sje}anja na sretne dane koje ne mo`emo nikada zaboraviti. Sa sjetom i po{tovanjem, supruga Jovanka, k}erke Tatjana i Svijetlana, zet Mi{o, unu~ad Vanja, Bojan, Anja, Olja i Nina
25938

MARIJA MACA MILUTINOVI], ro|. RADOSAVLJEVI]
13. 8. 2002 — 13. 8. 2010.

od Ranke i Goge
5184

Trinaestog avgusta 2010. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako te nema

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica

HIBA MUSLIMOVI], ro|. SIPOVI]
Ne postoji zaborav, samo beskrajna ljubav i zahvalnost {to si mi bila iskrena prijateljica. Tvoja Zorica Zoka An~i}
25932

MIRJANA MIKICA RADOSAVLJEVI]
Trinaestog augusta 2010. navr{avaju se dvije godine od sahrane na{e nam mile pokojnice Mikice. Tog dana, petak, posjeti}emo njeno vje~no po~ivali{te u 18 sati. Njeni najmiliji
5177

5180

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Dvadeset jedna godina je otkako je preminula na{a draga

MAIDA MUFTI], ro|. BALI]
13. 8. 1989 — 13. 8. 2010.

Sa nama su sje}anja i uspomene na Tvoju dobrotu i ljubav kojom si nas svakodnevno darivala. Hakija, Tarik i Edin sa porodicama
5178

Navr{ila se godina tuge za na{om najdra`om suprugom, majkom i bakom

Trinaestog augusta 2010. navr{ava se godina od kada nas je zauvijek napustila na{a najdra`a mama, baka i punica

KATARINOM TA[I], ro|. KI[
7. 3. 1951 — 13. 8. 2009.

Beskrajnu tugu preranog rastanka ispunjavamo uspomenama i ponosom {to smo najve}i dio vlastitih `ivota proveli u toplom zagrljaju tvoje ljubavi i dobrote. D`evad, Danial i Oliver
5172

JOVANKA ^OVI] – POPOVI]
Sa tugom i ljubavlju, k}erke Ubavka i Ranka sa porodicama
5112

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

^etrnaestog augusta 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke

POSLJEDNJI POZDRAV Danas se navr{ava sedam dana otkako nije sa nama na{a draga drugarica

BO[KO MLA\EN
1970 — 2010.

KOSA MLA\EN
1978 — 2010.

IZETE MEHOVI], ro|. HASANBEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem,

AZRA MISTRI]
S tobom je oti{lo veliko srce u kojem je bilo mjesta za sve nas. S ljubavlju i neizmjernim po{tovanjem uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Tvoji: Amela, Elmedina, Sadina A., Mirela, Suada, Mensura, Hava, Nada J., Munib

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene na Vas. K}erke Seka i Mara
5145

suprug Adem, k}erke Ornela i Aleta, zetovi i unu~ad. Tevhid }e biti prou~en 14. augusta 2010. godine (subota), u 12 sati u Begovoj d`amiji.
5141

5175

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

Pro{la je godina otkako nije sa nama na{ voljeni

SJE]ANJE na

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

MLADEN ELAZAR
13. 8. 2009 — 13. 8. 2010.

DAVOR MUJEZINOVI]
S ljubavlju i ponosom ~uvamo te u na{im srcima. Njegovi: Mira, Bojan, Roman i Dita sa porodicom
5151

SRE]KO SRE]KA BEICA MUJEZINOVI] MUJEZINOVI]
2002 — 2010. 2006 — 2010.

1996 — 2010.

Sa ljubavlju, Zlatko, Zlata i Darko
5097

58

PREDAH

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Neko kritikuje va{ na~in rada i poku{ava da vas predstavi u negativnom svjetlu pred saradnicima. Pa`ljivije analizirajte saradnike i njihovu reakciju. Ponekad je te{ko utvrditi pravu istinu i ne~ije skrivene namjere. Izbjegavajte eufori~no raspolo`enje u dru{tvu voljene osobe, na takav na~in podsti~ete novu sumnju u svoje namjere. Prija}e vam lak{a dijeta i vitaminska ishrana. Potrebna vam je crta hrabrosti u susretu sa saradnicima. Dozvolite sebi odre|enu dozu prepotencije, sa namjerom da ostavite pozitivan utisak na saradnike ili na osobu koja ima bitan uticaj na va{e poslovno-finansijske interese. Iskreno izrazite osje}anja pred voljenom osobom, potrudite se da uskladite zajedni~ke `elje i potrebe. Va`no je da usmjerite misli u pozitivnom pravcu. Imate lo{ predosje}aj u procjeni poslovnih prilika i novih doga|aja. Susret ili rasprava sa jednom osobom postaje neizbje`na, kao povod za o{tar poslovni dijalog. Ukoliko imate utisak da se neke stvari de{avaju mimo va{eg znanja ili da voljena osoba koristi la`ne izgovore, ne budite brzopleti. Sa~ekajte da se sti{aju negativne strasti. Sa~uvajte prisebnost duha i samokontrolu. Nadahnuti ste kreativnim idejama i saradnicima predla`ete korisno rje{enje. Stalo vam je da se va{e ideje uklope u zajedni~ka mjerila i interese. Ne `elite da vam neko od saradnika iznenada okrene le|a. Djelujete raspolo`eno za nove emotivne izazove, a voljena osoba sa neskrivenim odu{evljenjem prihvata va{ podsticaj. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. Ne treba da dovodite u pitanje naklonost provjerenih saradnika, naro~ito osobe za koju vas vezuju poslovni i privatni interesi. Svoj uspjeh mo`ete da afirmi{ete u razli~itim situacijama, a svoj {arm ili neodoljivost pred bliskom osobom. Neko vam upu}uje ljubavnu poruku i direktno vam daje do znanja {ta misli ili osje}a. U ve~ernjim satima prija}e vam izlazak ili {etnja. Imate dobre poslovne ideje i predla`ete korisna rje{enja, ali neko od saradnika ne `eli da se povinuje za va{im uticajem. Osje}ate negativno raspolo`enje u krugu saradnika, sa~uvajte prisebnost u susretu sa osobom koja podriva va{ poslovni status. Nemojte dozvoliti da vas neko emotivno zavarava. Potrebni su vam bolji kriterijumi prilikom izbora bliskog dru{tva. Potrudite se da pobolj{ate koncentraciju. Nema potrebe da dajete ishitrene izjave u susretu sa saradnicima, naro~ito kada vas neko nagovara da prekora~ite poslovna ovla{tenja. Prepustite drugima da u~estvuju u sumnjivim poslovnim kombinacijama. Bolje je da zadr`ite ono {to imate nego da se osvr}ete u pravcu osobe koja djeluje intrigantno. Neko ne ispunjava Va{e kriterijume. Obratite pa`nju na zdravstvenu preventivu i bolju njegu. Nesporazumi koji postoje u odnosu sa saradnicima uglavnom se svode na problem u izboru poslovnih ciljeva i prioriteta. Svako od saradnika `eli da ostvari {to bolju poziciju koja garantuje poslovni presti` ili odre|ene povlastice. U susretu sa voljenom osobom djelujete previ{e izbirljivo ili }udljivo, na kraju ne dobijate ono {to pri`eljkujete. Analizirajte svoje propuste. Obratite pa`nju na nove informacije i prihvatite ne~iju ideju. Poslovni susret prolazi dobro ili u skladu sa va{im procjenama. Novi uspjeh djeluje kao veliki podsticaj i na va{e saradnike. Svoje pozitivne misli i osje}anja usmjeravate prema voljenoj osobi. Postoji jaka emotivna spona koja vas vra}a i vezuje za jednu dragu osobu. Zra~ite pozitivnom energijom i nalazite se u dobroj formi. Ula`ete ogromnu energiju u posao kojim se bavite, ali ne mo`ete da ostvarite sve svoje ciljeve. Neko drugi prisvaja ve}i dio rezultata i ignori{e va{ uticaj. Ipak, ostanite dosljedni u svojim namjerama i ispo{tujete osnovna pravila. Obratite se bliskim prijateljima, va`no je da se nalazite u pozitivnom okru`enju. Partner iskreno brine o va{em emotivnom raspolo`enju i `eli da vam ugodi. Ne treba da se optere}ujete ne~ijim komentarima i propu{tenom prilikom. Trenutni gubitak predstavlja dobar podsticaj da ostvarite svoje namjere i da usvojite novu lekciju o poslovnom pona{anju. Va{ partner ta~no zna {ta `eli da ostvari. Bliska osoba ne dozvoljava da koristite nove izgovore za odga|anje zajedni~kih planova. Opustite se u bliskom dru{tvu. Ne~ije rije~i djeluju suvi{e provokativno, ali na vama je da kontroli{ete svoja osje}anja. Va`no je da se dinstancirate u odnosu na razli~ite situacije ili saradnike koji imaju lo{ uticaj na va{u psihi~ku ravnote`u i koncentraciju. Uvijek postoji i ru`niji dio stvarnosti, nemojte o~ekivati da }e se problemi rje{avati sami po sebi. Pokrenite inicijativu. Polo`aj Mjeseca uti~e na va{u psihi~ku osjetljivost.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ, Faruk BORI], Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: licem u lice, inicijatori, v, renome, ok, utori, erato, laz, bilanin, mlatarati, a, ai, ero, imar, nora, nevin, natpis, rad, misir, avala, ace, izdatak, galama, riba.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service, nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d.d., fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo, transakcijski Kluba evropskih rektora, nagradu za ra~un broj: 1990490005630121, ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo, transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279, novinara, Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd, koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, kvalitetu” (SAD). Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za {tampu u BiH www.vzs.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo tel/fax: +387 33 272 271

Danas sun~ano i vrlo toplo, poslije podne u zapadnim predjelima o~ekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 14 do 20, na jugu do 24 stepena C, maksimalna dnevna od 29 do 34 stepena C, u dolini Neretve do 38 stepeni C. Sutra sun~ano i vrlo toplo, krajem dana na zapadu naobla~enje sa ki{om i pljuskovima, koje }e se u nedjelju tokom dana pro{iriti na sve predjele. U nedjelju poslije podne razvedravanje. U ponedjeljak prete`no sun~ano, uve~er novo naobla~enje sa ki{om i pljuskovima na zapadu i sjeveru. Od utorka temperatura u padu. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne sun~ano i veoma toplo. Puha}e slab, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 33 stepena C.

Danas }e se u Isto~noevropskoj niziji, na ve}em dijelu Balkanskog i Pirinejskog poluostrva zadr`ati sun~ano i vrlo toplo. U ostalim predjelima Evrope o~ekuju se ki{a, pljuskovi i grmljavine, a najve}a koli~ina padavina na jugu Skandinavije. Maksimalna temperatura kreta}e se od 16 do 23 stepena C na zapadu, i od 30 do 38 stepeni C na istoku Evrope. Na Balkanu prete`no sun~ano i vrlo toplo, poslije podne ponegdje u zapadnim i centralnim predjelima o~ekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 na sjeverozapadu do 38 stepeni C na jugu poluostrva.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
SUMRAK SAGA: POMR^INA

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

PISMA JULIJI
romansa, komedija, re`ija: Gary Winick, uloge: Amanda Seyfried, Vanessa Redgrave, Gael Garcia Bernal, Christopher Egan, Franco Nero... po~etak u 18.30 i 20.30 sati.

PRINC OD PERZIJE
avantura, akcija, spektakl, re`ija: Mike Newell, uloge: Jake Gyllenhaal, Gemma Ar ter ton, Alfred Molina, Ben Kingsley, Steve Toussaint, Toby Kebbell, Richard Coyle, Ronald Pickup, Reece Ritchie, Gisli Gardarsson... po~etak u 21 sat.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka,od devet do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

PREDATORI

BANJA LUKA

KINA
CINEMA CITY
PLA]ENICI

BO[NJA^KI
horor, fantazija, re`ija: David Slade, uloge: Robert Pat tison, Kristen Stewart, Taylor Lautner... po~etak u 17.45 i 20.20 sati. Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14 sati, svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava.

PRI^A O IGRA^KAMA 3
animirani, sinhronizovano, glasovi: Kre{imir Miki}, Ranko Zidari}, Pjer Meni~anin, po~etak u 13 i 15 sati.

PISMA JULIJI
komedija, re`ija: Garry Winick, uloge: Amanda Sayfried, Gael Garcia Bernal, Vanessa Redgrave, po~etak u 13.25 i 15.35 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati.

akcioni spektakl, re`ija: Sylvester Stallone, uloge: Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Eric Roberts, Dolph Lundgren... po~etak u 15.50, 18, 20.10 i 22.20 sati.

triler, akcija, re`ija: Nimród Antal, uloge: Adrien Brody, Laurence Fishburne... po~etak u 15.30, 17.30 i 19.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
PREDATORI
akcija, re`ija: Nimrod Antal, uloge: Adrien Brody, Tophen Grace, Danny Trejo... po~etak u 16.45, 21, 22 i 23 sata.

[UMSKA DRU@INA

MUZEJI
MUZEJ GRADA
Izlo`ba slika Ivana Mijatovi}a “Odiseja sna i svjetlosti“ otvorena za posjete do 2. septembra. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 20 sati.

STEP UP 2
3D, plesni spektakl, re`ija: Jon Chu, uloge: Alyson Stoner, Harry Shum Jr, Adam G. Sevani... po~etak u 16, 18 i 20 sati.

STEP UP 3
plesni spektakl, re`ija: Jon Chu, uloge: Alyson Stoner, Harry Shum Jr, Adam G. Sevani... po~etak u 13.20, 15.30 i 18.30 sati.

HISTORIJSKI
Izlo`ba “Marian Wenzel izbliza“, otvorena za posjete do kraja avgusta ove godine. Wenzel je ameri~ka histori~arka umjetnosti i umjetnica koja je svoju nau~nu karijeru posvetila BiH, daju}i doprinos istra`ivanju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Muzej je za posjetioce otvoren svaki radni dan od 11 do 19, a subotom i nedjeljom od 10 do 14 sati.

NO] I DAN
akcija, komedija, re`ija: James Mangold, uloge: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Maggie Grace... po~etak u 17, 19.15 i 21.30 sati.

komedija, re`ija: Roger Cumblea, Brendan Fraser, Ricky Garcia, Brooke Shields, po~etak u 14.25, 16.20, 18.15 i 20.10 sati.

SALT

GALERIJE
JAVA
Postavka fotografija mladih autora/ica “Mistika Sarajeva“, sa radovima raznolikih motiva, `anrova, slo`enih tuma~enja i iznena|uju}ih impresija. Izlo`ba fotografija biti }e otvorena do 26. avgusta 2010. Svoje radove su publici ovog puta predstavili Ranka Deli}, Vanja Jovi{i}, Davor Tomi}, Vanja Kur tovi} i Dejan Vladi}.

TUZLA

^AROBNJAKOV POMO]NIK

ZENICA

UNDERGROUND
Izlo`ba fotografa Almira Zrne, “Tajna ve~era“, fotografija per formansa bh. umjetnika Jusufa Had`ifejzovi}a, klub se nalazi u Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a 17.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati, subotom od osam do 13 sati.

avantura, re`ija: Jon Tur teltaub, uloge: Nicholas Cage, Jay Baruchel, Monica Belluci... po~etak u 13.30, 15.45, 18, 20.30 i 23 sata.

RAIFFEISEN GALERIJA
Radovi Snje`ane Idrizovi} i Romana Sulejmanpa{i}a, studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa odsjeka Kiparstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale banke, od 8 do 16 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
INCEPTION

akcija, re`ija: Phillip Noyce, uloge: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor... po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

^AROBNJAKOV U^ENIK
avantura, re`ija: Jon Tur teltaub, uloge: Nicholas Cage, Jay Baruchel, Monica Belluci... po~etak u 16 i 18.15 sati.

INCEPTION
SF, triler, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Cillian Murphy, Michael Caine... po~etak u 17.10, 20 i 23.20 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

BIHA]

NEVINE LA@I
akciona komedija, re`ija: James Mengold, uloge: Tom Cruise, Cameron Dijaz... po~etak u 18.45 sati.

SAMO GA DOVEDI

ATELJE ZEC
Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
triler, misterija, re`ija: Christopher Nolan, uloge: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard... po~etak u 17, 20 i 21.30 sati. Izlo`ba Envera [talje otvorena je za posjetioce do 23. avgusta 2010. godine. Izlo`ba retrospektivnog karaktera sadr`i pedesetak djela - ulja na platnu, akvarela, crte`a i keramike, iz svih stvarala~kih faza Envera [talje.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati. komedija, re`ija: Nicholas Stoller, uloge: Jonah Hill, Russell Brand, Rose Byrne, Sean Combs, Elisabeth Moss, Colm Meaney, Tyler McKinney, Zoe Salmon... po~etak u 15.35, 17.50, 20.20 i 23.35 sati.

KINA
UNA
[REK SRETAN ZAUVIJEK
animirani, avantura, komedija, re`ija: Mike Mitchell, glasovi: Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, Antonio Banderas, Jon Hamm, Kathy Grif fin, Kristen Schaal... po~etak u 20 sati.

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati.

[UMSKA DRU@INA
komedija, re`ija: Roger Kumble, uloge: Brendan Fraser, Matt Prokop, Brooke Shields, Dick Van Dyke, Ken Jeong, Samantha Bee, Wallace Shawn... po~etak u 15 i 16.45 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 13. august 2010. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Ragtime
DRAMA
Re`ija: Milo{ Forman Uloge: James Cagney, Brad Dourif, Moses Gun, Elizabeth McGovern

HIT
02.05
Re`ija: Corey Yuen Uloge: Shu Qi, Zhao Wei, Karen Mok, Seung-heon Song, Yasuaki Karata

23.30
BHT

Radnja filma de{ava se 1910. u New Yorku... Walker Junior je poznati crni pijanista. Ostvariv{i slavu svojim muzi~kim talentom, kona~no mo`e zapo~eti `ivot kao porodi~ni ~ovjek Me|utim, jednoga dana ga napada grupa bijelaca... Walker `eli na sve na~ine do}i do pravde...

Albino Noi
DRAMA/KOMEDIJA
Re`ija: Dagur Kari Uloge: Tomas Lemarquis, Prostur Leo Gunnarsson, Elin Hansdottir, Anna Fridriksdottir

Profesionalne ubojice Lynn i Sue dvije su sestre i vlasnice World Panorame, najmodernijeg sistema za nadzor. Chow Lui ih zapo{ljava da istra`e virus i Lynn nao~alama napunjenima cijanidom ubija bogatog ra~unalnoga tajkuna. Ambiciozni policajac Kong Yat Hong preuzima slu~aj i doznaje da je Chow Nunn, Luijev brat, unajmio Lynn. Kako bi prikrio svoje tragove, Nunn planira na Honga poslati Sue i zatim se rije{iti obje sestre.

22.35
FTV

Na Islandu u jednom zaba~enom fjordu sa bakom `ivi sedamnaestogodi{nji Noi, momak koji uz to {to se u`asno dosa|uje u svojoj okolini, izbjegava {kolu i razmi{lja o odlasku na topla tropska mjesta je ujedno i albino. Dani mu prolaze u jednoli~noj apatiji, no kad se u grad vrati k}erka prodava~a knjiga, oni zavr{e zajedno i njegova `elja za odlaskom postaje sve ja~a.

SERIJE

SPORT

No}ni gresi
DRAMA/TRILER
Re`ija: Robert Allan Ackerman Uloge: Valerie Bertinelli, Harry Hamlin, Karen Sillas, Martin Donovan

Ples `ivota
Lina pristaje da se vrati ku}i ako pru`i jo{ jednu {ansu Parmeniju. Iako je o~ajan zbog finansijske krize u kojoj se na{ao, Tito je presretan jer se Lina vratila ku}i. U toku su pripreme za Ricardovo i Renatino vjen~anje. Cesar je pitao Claru da mu bude pratilja na tom vjen~anju, dok Lina `eli da ide sama…

CSI: Miami
Za vrijeme jedne dnevne {etnje, dok je nepoznata `ena nosila bebu u naru~ju, dva maskirana napada~a su sko~ila na nju i otela joj dijete. Horatio i njegov tim rade na otkrivanju nepoznatih kidnapera.

20.10
RTRS

16.45 BHT

21.20 FTV

Mlada detektivka FBI-ja preuzima nadle`nost u malom gradu na sjeveru, ba{ u trenutku kad dolazi do otmice jednog dje~aka. Istraga je odvodi do otkri}a niza ubistava i otmica koje su po~ele prije 20 godina. Tokom istrage dolazi i do romanse sa lokalnim {erifom koji joj poma`e u istrazi.

London Grand Prix
Atletika

Elektra
AKCIJA
Re`ija: Rob Bowman Uloge: Jeniffer Garner, Goran Vi{nji}, Terence Stamp

FILMOVI

20.00 BHT

21.45
RTRS

Nakon {to je poginula poma`u}i Daredevilu, odva`nu Elektru Nachios iz mrtvih je uskrsnuo slijepi Stick, stari u~itelj borila~kih vje{tina. Tokom sljede}ih nekoliko godina Stick je Elektru pretvorio u izuzetno vje{tog pla}enog ubicu, od ~ijeg imena strepe kriminalci {irom svijeta. Djevojku jo{ progone sje}anja na djetinjstvo i traumati~ne trenutke otkri}a mrtvog tijela majke. Elektra u susjedstvu upozna udovca Marka Millera i njegovu 13-godi{nju k}i Ebi. Kad dozna da su upravo njih dvoje njezine nove mete, Elektra shvati da ovaj put ne mo`e da izvr{it zadatak.

Brza promjena
KOMEDIJA
Re`ija: H. Franklin i B. Murray

Kad tokom prijepodneva u jednu njujor{ku banku u{eta simpati~ni pajac, niko od bankovnih slu`benika i klijenata ne zna da se iza {arene maske krije Grimm, dobrodu{an i pomalo nespretan momak koji je odlu~io izvesti savr{enu plja~ku. Dok banku opkoljavaju policijske jedinice predvo|ene iskusnim inspektorom Rotzingerom, Grimm provodi svoj plan i od policije tra`i da mu dostave autobus i divovski kamion te omogu}e siguran put do zra~ne luke...

20.10 HRT 1

Krivci
TRILER
Re`ija: Anthony Waller

Nathan Corrigan upravo je pu{ten iz zatvora, gdje je dospio zbog kra|e automobila. Ispred zatvora do~ekuju ga prijatelji kojima on otkrije da planira novi po~etak. Istodobno, uspje{ni odvjetnik Callum Crane dobiva ponudu za mjesto saveznog suca. No, Crane siluje svoju novu tajnicu Sophie. Nakon {to mu Sophie zaprijeti da }e ga prijaviti i tako mu ugroziti suda~ko mjesto, Crane je odlu~i ubiti. Stoga Nathanu, koji ga je spasio od plja~ka{a, ponudi pove}u svotu novca da je ubije...

23.10 HRT 1

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 78. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, program za mlade, 30. epizoda 10.30 Prirodna ba{tina: Pe}ina Vjetrenica, dokumentarni program 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 Profa iz kraja, italijanska mini serija, 2. epizoda /RP/ 14.10 Grizli Adams, igrana serija, 33. epizoda 15.00 Vijesti Mjesec Ramazana: 15.10 El~i Ibrahim pa{ina medresa, dokumentarni program 15.50 Dobri ljudi dobre zemlje, dokumentarni program 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija,

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 Od bisera grana, emisija narodne muzike 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Brojevi, serija 09.50 Naruto, crtana serija 10.15 Tim galaksi, crtana serija 10.35 Gomboce, program za djecu 11.00 Pe~at, politi~ki magazin 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 13.00 Dolina sunca, serija 14.40 Poaro Smrt u oblacima, film Izvje{taj sa banjalu~ke berze

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 4. ep. 13.00 Najbolje godine, serija, 135.ep. 14.00 Ispuni mi `elju 15.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 77.ep. 17.32 Zauvijek susjedi, serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza

OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 11.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.30 Sav taj folk: Istina je da te la`em 14.10 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.40 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.45 Vremenska prognoza 16.50 Sumnja, talijanska telenovela 17.45 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 18.10 Spielberg:

PINK
06:25 Sarajevo On line (r) 06:35 Made in Banja Luka(r) 06:45 Sportissimo (r) 06:55 Vremenska prognoza 07:00 Danijela, serija (r) 08:00 Gre{ne du{e, serija (r) 09:00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11:00 ^ini, serija (r) 11:55 Vremenska prognoza 12:00 Info top 12:10 Show time (r) 13:30 Sarajevo On line 13:40 Made in Banja Luka 13:50 Sportissimo 14:00 Info top 14:10 Alo, alo, serija (r) 15:00 Danijela, serija 15.50 Info top

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Mumijevi, animirana serija, 63/74 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Mini school 09.40 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, 6/9 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 156/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 62/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 8/23 (r) 12.45 Zlato divljine: Korali, dragulji mora, 2/6 (r) 13.15 Kambod`anski kraljevski balet, strani dokumentarni program (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, igrana serija, 29/45 (r) Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 64/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Japanske pri~e, animirana serija 15.45 Nema problema 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 63/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.45 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 9/23 18.15 Impresije iz Patagonije, strani dokumentarni program 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Atletika: Diamond League: London Grand Prix, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Na terapiji, igrana serija, 30/45 22.45 Mjesto zlo~ina New York, igrana serija, 32/48 23.30 Ragtime, ameri~ki igrani film

TV Bingo show

DIREKTNO IZVLA^ENJE 20.10

Profajler

SERIJA 12.15

Put u prirodu s Nigelom Marvenom
DOK. PROGRAM 12.00

Red Carpet
SHOWBIZ EMISIJA

22.00

Alo, alo

SERIJA 23.00

79. epizoda 16.45 Mala princeza, crtani film 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 65. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.10 Dolina sunca, igrana serija, 66. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.00 Mala princeza, crtani film 19.15 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Vrijeme iftara 20.10 Tv Bingo show, direktno izvla~enje 21.20 CSI Miami, igrana serija, 8. epizoda 22.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.35 Albino Noi, islandski igrani film /Z/ 00.05 Zvjezadi studio 00.40 Centralni zatvor

16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 17.45 Pakov svijet, serija 19.00 Crtani 19.15 Ro|eni divlji, program za djecu 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 No}ni gresi, mini serija Filmski maraton 21.45 Elektra, film 23.25 Stjuart spa{ava svoju porodicu, film 01.00 Berlin aleksandarplac, serija 02.00 Specijalna jedinica 1, film 03.35 Upori{te, serija 05.05 Muzi~ki program

18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Ramazanski program 20.10 Najbolje godine, serija, 136. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, TOP 100! 22.28 Vremenska prognoza 22.30 Moje drage kom{ije, serija, 78.ep. 00.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 4. ep. 01.00 Sport centar 01.05 Zauvjek susjedi, serija, 31. ep. Reprizni program Hayat TV 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.00 Ramazanski program 04.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, top 100 05.50 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06.25 Muzi~ki program

Povratak u budu}nost 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 21.05 Strogo povjerljivo, Istra`iva~ki program 22.00 Red Carpet, showbiz emisija 23.10 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 00.05 Sav taj folk: Gore od ljubavi 00.35 Mu}ke, humoristi~na serija 01.10 Playboy Girls, zabavni program 01.45 Sexiest, zabavni program 02.55 Red Carpet, showbiz emisija 03.45 Mu}ke, humoristi~na serija 04.15 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 05.15 Ke~eri, sportski program 06.00 ^uvari planeta: Putevi Roma

16:00 Gre{ne du{e 16:55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17:00 Slomljeno srce 18:00 Info top 18:15 Vremenska prognoza 18:25 Sarajevo On line 18:40 Made in Banja Luka 18:55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19:00 ^ini, serija 20:00 Tudorovi, serija 21:00 Grand show 23.00 Alo, alo, serija 23:30 ^ista~i mina, film 01:30 Sarajevo On line (r) 01:40 Made in Banja Luka(r) 01:50 Sportissimo (r) 02:00 Grand show (r) 04:00 ^ista~i mina, film (r) 06:00 Pink jubox

RTS
10.00 Vijesti 10.05 Razglednica: Francuska 10.35 Na skriveno te vodim mesto: Nenad Manojlovi} 11.00 Vijesti 11.05 Znakopis 2 11.20 Verski kalendar 11.30 Put humanizma 12.00 Dnevnik 12.30 @ivot i standardi (r) 13.00 Metropolis (r) 13.45 Koncert Zvonka Bogdana (r) 14.50 Varski kalendar 15.00 Datum 15.05 Vijesti 15.15 TV lica... Kao sav normalan svet 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik 17.25 Ko{arka: Srbija - Rusija, prenos 19.30 Dnevnik 20.10 Sti`u dolari,serija 21.05 Visoki napon, kviz 21.50 Vijesti 21.55 Petkazanje 23.15 No}na smena 23.45 Dnevnik

RTCG
12.00 12.05 12.35 13.00 13.30 14.00 14.45 15.00 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30 22.50 23.00 23.25 00.20 Vijesti Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dokumentarna emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Ispeci pa reci Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Dokumentarna emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Kalendar Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Kalendar Dnevnik 3 Dokumentarna emisija (r) Pono}ni koncert

TV ATLAS
09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 @ivot je lijep (r) 11.00 Hotel Vavilon, serija (r) 12.00 Druga `ena, film 14.00 Mad Men, serija (r) 15.30 Hotel Vavilon, serija

HALLMARK
07.00 09.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 18.00 19.00 20.00 McLeodove k}eri, serija Bo`i}na pjesma, film Sudija Ejmi, serija Advokatova kazna, serija Ne{ Brid`is, serija Igraj do finala, film Stari grijesi, film Sudija Ejmi, serija Ne{ Brid`is, serija Advokatova kazna, serija

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.45 08.40 09.35 10.30 10.55 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 Ogromne ma{ine Peta brzina Prljavi poslovi Pre`ivljavanje Razotkrivanje mitova Prototipi Kako se to pravi Kako se pravi Vrhunsko graditeljstvo Auta po mjeri Ameri~ki ~operi Peta brzina Prljavi poslovi Opasan lov Vrhunsko graditeljstvo Pre`ivljavanje Razotkrivanje mitova Kako se to pravi Kako se pravi Prototipi Razotkrivanje mitova U potrazi za zabavom U djeli}u sekunde, 2 epizode Auta po mjeri Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 Tamna strana dijamanata 07.00 Vukodlak 08.00 Kralj gu{tera 09.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 10.00 [apta~ psima 11.00 Iznutra 12.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 13.00 Kralj gu{tera 14.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15.00 Hijene 16.00 Ulovljeni 17.00 Gospodar nesre}a 18.00 U materici 19.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 20.00 [apta~ psima, 2 epizode 22.00 Crveno upozorenje za spa{avanje 23.00 [apta~ psima 00.00 [apta~ psima

Trava
SERIJA

Sudija Ejmi
SERIJA

17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40

17.30

18.00

16.30 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00 22.30 00.00

@ivot je lijep Trava, serija Forum 60 Sen Trope, serija Mad Men, serija Forum 30 More ljubavi, film Martjo{ke, serija

21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 23.00 Ukradena nevinost, film 01.00 Sve za Grejs, film 03.00 Van sezone, film 05.00 Ne{ Brid`is, serija

petak, 13. august 2010. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
07.50 TV vrti}: Znati`elja (r) 08.00 Na kraju ulice: Kako biti dobar (r) 08.15 101 dalmatinac, crtana serija (r) 08.40 Obitelj Addams, crtana serija (r) 09.00 Dexterov laboratorij, crtana serija (r) 09.20 Glazbeceda: Slovo E (r) 09.30 Izazovi: Jo{ samo danas u va{em gradu, dokumentarni film (r) 09.45 Heidi, serija za djecu (r) 10.15 Wind River, film (r) 11.50 Afrika, ~arobni kontinent: Oto~ja, dokumentarna serija (r) 12.15 Beverly Hills 1, serija (r) 13.00 Beverly Hills 1, serija (r) 13.45 Simpsoni 18, humoristi~na serija (r) 14.05 Crveni patuljak 7, humoristi~na serija (r) 14.35 Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija 15.20 Knez i djevojka 3, serija 16.05 Vrhunska putovanja: Queensland - Australija,

63

NOVA
07.00 Na{i najbolji dani, serija 07.55 Yu-gi-oh GX, crtana serija 08.20 Bumba, crtana serija 08.35 Peppa, crtana serija 08.50 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 09.00 Dona Barbara, serija 10.50 U ime ljubavi, serija 12.50 IN magazin 13.35 Baywatch, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 U ime ljubavi, serija nastavak 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Oluja, igrani film 21.45 Morski psi: Strah iz dubina 1, mini serija 23.10 Morski psi: Strah iz dubina 2, mini serija 00.35 Male no}ne pri~e, show 02.05 Vatreni an|eli, film 03.55 Veliki film, film 05.35 IN magazin

TV MOSTAR
12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 4.epizoda 13.00 Najbolje godine, serija, 135.ep. 14.00 RTM muzi~ki sms chat 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 77.ep. 18.00 Grad, kola`na emisija informativnog tipa 19.00 RTM vijesti 20.00 Najbolje godine, serija, 136.ep. 22.30 Moje drage kom{ije, serija, 78.ep. 00.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 4.epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Zauvijek susjedi, serija, 212.ep.

MRE@A PLUS
10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 4.epizoda 13.00 Najbolje godine, serija, 135.ep. 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 77.ep. 20.00 Najbolje godine, serija, 136.ep. 22.30 Moje drage kom{ije, serija, 78.ep. 00.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 4.epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Zauvijek susjedi, serija

TV SA
07.00 Sarajevsko jutro (08,00.09,00 Vijesti TVSA) 10.00 Vitaminix 10.02 Koki 10.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Svi vole Rejmonda (r) 11.30 Frej`er, igrana serija 11.55 Dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevdisanje, dok. program (r) 13.40 Divlja ostrva, dok. program (r) 14.25 Igrani film (r) 16.00 Muzi~ki program 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Megakatastrofe, dok. program 17.50 Za svaku bolest trava raste 18.00 Taina, igrana serija za mlade 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program 20.00 Vrijeme iftara 20.03 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program, nastavak 20.30 Vijesti TVSA 20.35 Sarajevsko ve~e, zabavni program, u`ivo 22.30 @ene s broja 13, igrana serija, 22/27 23.05 Ne{to za raju, zabavni program 23.55 Igrani film

05.45 Trenutak spoznaje (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.10 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (r) 09.15 Pet zvjezdica 1, serija (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.15 Te ~udesne `ivotinje: Sisanje, dokumentarna serija(r) 10.20 ^arolije letenja: Nebeski divovi Dramati~na povijest cepelina, dokumentarna serija(r) 11.15 Oprah show (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 More ljubavi, serija 13.15 Ljetna slagalica 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Sutra je novi dan 1, serija 15.05 Hrvatsko podmorje 4 Od Savudrije do Prevlake: Krapanj (r) 15.35 A sad u Europu! (r) 16.20 Luda ku}a 1, humoristi~na serija (r) 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija (r) 19.20 Vrijeme 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Brza promjena, ameri~ki film (r) 21.40 Dnevnik 3 22.05 Sport 22.08 Vrijeme 22.10 Vijesti iz kulture 22.20 Dr. House 2, serija 23.10 Krivci, ameri~kobritansko-kanadski film (r) 01.00 Pla~ljiva igra, britansko-japanski film 02.45 Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (r) 03.25 Knez i djevojka 3, serija(r) 04.10 Te ~udesne `ivotinje: Sisanje, dokumentarna serija(r) 04.15 Skica za portret (r) 04.35 A sad u Europu! (r) 05.20 Ljetna slagalica (r) 06.10 More ljubavi, serija (r)

TV SLON
18.00 Crno i bijelo, info-program 18.20 Tuzla u`ivo 18.40 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto, muzi~ka emisija 19.35 Tuzla u`ivo 19.40 Sanjalica, program za djecu 19.50 @uta minuta, zabavni program 20.00 KVIZ Extra Pred iftar... 20.30 @ivotne pri~e, dok. program 21.15 Katalina i Sebastijan, serija 114/120 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info 23.23 @uta minuta, zabavni program

TV ZENICA
13.00 13.05 13.30 14.07 14.30 15.00 15.10 16.10 17.30 17.50 18.00 19.00 19.30 21.30 22.00 23.00 23.30 00.05 Vijesti Frejzer, serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Zona kantona (r) Vijesti Plima `ivota, serija (r) Svjetla pozornice (r) Dje~iji program Ze sport plus Frejzer, serija Zenica danas Muzi~ki program Ramazanski program Dobro srce Plima `ivota, serija Zenica danas (r) Frejzer (r) VOA Glas Amerike

Zvjezdane staze — Enterprise
SERIJA 14.35

Dona Barbara
SERIJA 14.30

dokumentarna serija (r) 16.55 Budimpe{ta: EP u plivanju, prijenos 19.00 Mu}ke 5a, humoristi~na serija 19.30 Tom i Jerry, crtani film (r) 19.35 Cocco Bill, crtani film (r) 19.50 Ve~eras... 19.55 London: Atletika, Dijamantna liga prijenos 22.05 Vijesti na Drugom 22.10 Vrijeme 22.15 Mjesec Koman~a, mini-serija 23.45 Deadwood 3, serija 00.30 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (r) 01.00 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (r) 01.30 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (r) 02.00 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (r) 02.30 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (r) 03.00 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (r)

TV KAKANJ
10.00 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.45 19.30 20.00 20.10 20.25 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Zabranjena ljubav, serija Hazreti merjem, serija Imam alija, serija Flas vijesti Druga strana ljubavi, serija Autoshop magazin Poruka, serija TV Mukabela Hazreti merjem, serija Mubarek ramazan Imam alija, serija O~i du{e, serija Flash vijesti Zabranjena ljubav, serija Druga strana ljubavi, serija Denis napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav, serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC

TV TK
07.00 09.00 09.55 10.00 10.15 10.45 11.15 11.55 12.00 12.15 12.45 13.55 14.10 14.40 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.30 21.00 22.30 22.45 23.15 23.45 00.30 01.00 Ko rano rani... Vrata tajne, serija Horoskop Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike Iz dana u dan... Vijesti Frejzer, serija Portret Iz dana u dan... Pe~at u vremenu Frejzer, serija Ljeto na dlanu Alternativna medicina ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje Vrata tajne, serija Film Vijesti Frejzer, serija Exit Fest special Lo{e djevojke, serija Dnevnik RTV TK (r) Glas Amerike

RTV USK
08.00 09.20 10.00 10.05 10.40 12.00 12.10 13.35 14.05 14.15 14.40 15.50 16.05 17.15 18.10 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 23.00 00.30 Jutarnji program Dok. reporta`a Vijesti Jaci, dje~iji program (r) Dok. film Vijesti Igrani film TV Liberty (r) Top shop Old time Sredinom 3/10 (r) Top shop U fokusu (r) Studenti 12/16, serija (r) Tv izlo`ba Duhovni svijet, vjerski program Dnevnik TV USK 1 Muzi~ki program Musolini i ja, mini serija 4/4 Saop}enja i reagovanja Tv izlo`ba Dnevnik TV USK 2 Studenti 13/16, serija Ruska imperija 9/16, dok. serija Astra show

RTV VOGO[]A
13.00 Lokalno je primarno, dok. program (r) 13.30 Istina, emisija o povratku (r) 14.00 Na tragu prirode, dok. serija 14.30 Te{anjska hronika TV Smart 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Ramazanski program 20.30 Te{anjska hronika TV Smart 21.00 Uljep{aj svoj `ivot, edukativno-vjerski program 22.00 TV Justice 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 23.30 VOA - Glas Amerike, bosanski servis 00.00 Otvoreni program (r) 02.00 Vogo{}anska hronika (r) 02.30 Otisci - 15 godina poslije, dok. program (r)

EUROSPORT
08.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 09.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 11.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 12.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 13.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 13.45 Ski-skokovi, Hinterzarten, Njema~ka 14.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 15.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 16.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 17.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 18.45 Eurogoals 18.55 Ski-skokovi, Courchevel, Francuska, live 20.00 Tenis, WTA Cincinnati 22.45 Najja~i ~ovjek 23.45 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 00.45 Ski-skokovi, Courchevel, Francuska

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 Monchengladbach 08.45 Fudbal, Bundesliga: Bayern Munich Hannover 96 10.00 Kuglanje 11.00 Creative breaking 11.30 Australijski fudbal 12.30 Fudbal, Bundesliga: Bayer (L) - Bayern Munich 14.00 Speedway, Vojens, Danska 15.00 Fudbal, Euro 2012 16.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Slovenija - [panija 17.00 Stand up paddle 17.30 Reli, Portugal 18.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Srbija Rusija 20.15 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Slovenija - Novi Zeland 22.00 Fudbal, EURO 2012 23.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Srbija - Rusija

SPORT KLUB
06.00 Mobil 1 Grid 06.30 Atletix 08.00 ATP Masters Toronto 1/8 Finala 10.00 FullTilt Poker 11.00 ATP Masters Toronto 1/8 Finala 12.40 Moto GP Brno — Trening 125cc, direktno 13.55 Moto GP Brno — Trening Moto GP, direktno 15.10 Moto GP Brno — Trening Moto 2, direktno 16.10 ATP Masters Toronto 1/8 Finala 18.30 Premier League Magazin 19.00 ATP Masters Toronto 1/4 Finale, direktno 23.00 FullTilt Poker 00.00 Najava Premier League 00.30 Premier League Magazin 01.00 ATP Masters Toronto 1/4 Finale, direktno

VIASAT HISTORY
06.00 Tajm tim godina X 07.00 Rat na Arktiku 08.00 Rembrantovo “Optu`ujem” 10.00 Ohbergovi siro~i}i 11.00 1989-1990. Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 12.00 Skriveni svjetovi: Podzemni Rim 13.00 Lovci na naciste 14.00 Tajm tim godina X 15.00 Rat na Arktiku 16.00 Duhovna muzika 17.00 Tajne dubina 18.00 [arlota Luksembur{ka: Vojvotkinja u ratu 20.00 [ta je ubilo mamute? 21.00 Ku}a iz edvardijanskog doba 22.00 Sufi soul - tajanstvena muzika Islama 23.00 Rat na Arktiku 00.00 Duhovna muzika 01.00 Tajne dubina 02.00 [arlota Luksembur{ka: Vojvotkinja u ratu 04.00 [ta je ubilo mamute? 05.00 Ku}a iz edvardijanskog doba

ANIMAL PLANET
06.00 Neobi~ne `ivotinje 06.25 Posjed merkata 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 07.45 Psi, jedna rasa, jedna pri~a, 2 epizode 08.40 Oti}i predaleko 09.05 Smrtonosne vode 09.55 @ivot majmuna 10.20 No} 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Ljubitelj ajkula 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 16.20 Ko {i{a tog psa 17.15 Velike morske avanture 18.10 Avanture polarnih medveda 19.10 Policija za `ivotinje 20.05 ^udo da sam `iv 21.00 Borba za kitove 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Policija za `ivotinje 00.40 ^udo da sam `iv

TV 1000
06.00 Najve}a igra ikad odigrana, film 08.00 Bilo jednom na srednjem zapadu, film 10.00 Pobuna u srednjoj {koli, film 12.00 Plavi u licu, film

Prije i poslije
FILM

20.00

14.00 Ljubav u Houp Springsu, film 16.00 Hamlet, film 18.00 Puder, film 20.00 Prije i poslije, film 22.00 Nedokazana krivica, film 00.00 Proro~anstvo, film 02.00 Privatni trenuci, film

Feliks Kojadinovi} nakon poraza od Velike Britanije

Ni{ta nije dobro

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 13. august 2010. godine

KAD IZGUBI[ Nau~nici
upozoravaju

47. strana

Radnica Krivaje umrla u restoranu
Radnica preduze}a Krivaja B. S. (1967) iz Zavidovi}a preminula je ju~er oko 10.25 sati u restoranu preduze}a, potvr|eno je u operativnom centru MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona. Prema rije~ima de`urnog operativnog, `eni je pozlilo te je preminula prije dolaska ekipe Hitne pomo}i. Policija je obavije{tena tek u popodnevnim satima, nakon ~ega je pokrenuta istraga, dok su ljekari mogli konstatovati smrt.

Santa leda prijeti naftnim platformama i brodovima
Preusmjeravanje sante bilo bi nemogu}a misija te }e se vjerovatno morati uklanjati platforme koje joj se na|u na putu, ali, i to rje{enje bi tako|er bilo zahtjevno i dugotrajno jer su platforme uglavnom usidrene na morsko dno
Golemi komad leda koji se pro{le sedmice odlomio na Grenlandu sve vi{e zabrinjava nau~nike. Ledeno ostrvo ~etiri puta ve}e od povr{ine njujor{kog Manhattana bi moglo ugroziti brodove i naftne platforme koje mu se na|u na putu, prenosi Index.hr. Podsje}amo, kanadski istra`iva~i su santu gigantskih razmjera uo~ili satelitom NASA pro{loga ~etvrtka. Kako ka`u, odlomljena santa sadr`i dovoljno vode da omogu}i svim ameri~kim slavinama da besprekidno cure 120 godina. “Radi se o najve}oj arkti~koj santi od 1962. godine“ rekao je , profesor Andreas Muenchow s ameri~kog univerziteta Delaware. Ako santa prije po~etka zimskog smrzavanja pro|e tjesnac Nares koji razdvaja Grenland od kanadskog ostrva Ellsmere, mogla bi ozbiljno ugroziti pomorske rute kojima se odvija kanadska trgovina. Stru~njaci predvi|aju da bi “putovanje“ grenlandske sante moglo potrajati i do dvije godine, a na to }e uticati vjetar, valovi i sudari s drugim santama leda i otocima koji joj se na|u na putu. “Kada se ova santa razbije na komade i oni }e predstavljati opasnost, budu}i da }e tako|erbitivrloveliki. U opasnosti su naftne platforme kod Newfoundlanda“ rekla je ka, nadskanau~nicaTrudyWohlleben koja je prva uo~ila santu putem satelita. Tako|er je dodala da bi preusmjeravanje ove sante bilo nemogu}a misija te da }e se vjerovatno morati uklanjati platforme koje joj se na|u na putu. Me|utim, to rje{enje bi tako|er bilo zahtjevno i dugotrajno jer su platforme uglavnom usidrene na morsko dno. Nau~nici i dalje kategori~ki odbijaju re}i da je uzrok odlamanja goleme sante globalno zagrijavanje, dok aktivisti podsje}aju na podatke prema kojima je prosje~natemperatura na Arktiku od 1970. godine porasla za 2,5 stepeni Celzijusa.

Zamaskirana nikabom pokrala kladionicu
Plja~ka{ica maskirana nikabom, ~iji identitet jo{ nije poznat, pokrala je ju~er oko podneva radnicu u sportskoj kladionici Derby u Zavidovi}ima. Prema rije~ima Senaida Hasi}a, {efa Ureda policijskog komesara Zeni~ko-dobojskog kantona, istraga o ovom slu~aju je u toku, te se traga za `enom koja se povezuje sa kra|om. Kladionica se nalazi u Ulici Stjepana Radi}a, a prema prijavi radnice L. P. `ena koja je bila pokrivena nikabom do{la je u pratnji djevoj~ice koja je molila da joj da ~a{u vode. Kradljivica je iskoristila trenutak nepa`nje radnice dok je iz toaleta donijela ~a{u vode djevoj~ici te iz blagajne ukrala izme|u 800 i 1.000 maraka. Mi. D.

POSLJEDNJE VIJESTI
HELIKOPTERSKA NESRE]A — ^etiri osobe su poginule u nesre}i privatnog helikoptera koji se sru{io na hangar prilikom polijetanja na Siciliji. Prema izjavama svjedoka, pilot helikoptera izgubio je kontrolu nad letjelicom u trenutku polijetanja i udario u obli`nji hangar, nakon ~ega se zapalio i izgorio. U letjelici su poginuli 38godi{nji pilot te jo{ dvije `ene i mu{karac. ZAPLIJENJEN SIROVI KANABIS - Bugarska policija je u dvije obavljene akcije prona{la oko tri tona kanabisa u blizini Velikog Trnova, saop}eno je iz ministarstva unutarnjih poslova. U selu Karajsen u blizini Velikog Trnova, policija je prona{la oko 580 kilograma sirovog kanabisa na jednoj njivi. Policija je prona{la oko 700 stabljika zelenog rastinja koje je na narko-testu reagovalo na kanabis. POPLAVE U JEMENU - Jaka ki{a izazvala je poplave u Jemenu u kojima je od po~etka jula poginulo vi{e od 50 osoba, saop}ila je ju~e jemenska vlada. Ministarstvo unutarnjih poslova Jemena ka`e da je najnovija poplava u luci Hodeida, na Crvenom moru, odnosila i automobile kojima su stanovnici poku{avali da pobjegnu od bujice. Materijalna {teta je velika, a usjevi su uni{teni, javile su agencije.

Ana Lovrenovi}
eko-kraljica 2010.
Ana Lovrenovi} izabrana je, izme|u osam kandidatkinja, za ovogodi{nju eko-kraljicu, a u sklopu projekta Eco Queen 2010. koji ve} sedam puta realiziraju BHT, agencija Mark IN i Janes Tadi} koji je ujedno i autor projekta. Ovogodi{nji izbor koji je po~eo 6. avgusta, odr`an je u Dre`nici, kako bi se, na molbe i `elje `iteljakanjona, promovisalo ono {to je prirodapodarilaovomkraju. U tokusnimanjaprojekta, osam djevojakakoje su u konkurenciji, dobile su zadatkekoji su vezani za njihovuekolo{kusvijest i promociju kulturnih i drugih vrijednosti Dre`nice. Rje{avanje tih zadataka i njihovaprirodnaljepota su jedinikriterijikoji su odlu~ili o tomekoja}e od djevojaka ponijeti titulu kraljice prirode. Eco Queen je do sada sniman sedam puta i svake godine je osvojio nekoliko presti`nih nagrada na raznim festivalima. Projekt, odnosno snimljenimaterijal od 45 minuta, premijerno}e bitiemitovan na dr`avnojteleviziji BHT i to krajem avgusta, ali i reprizno krajem septembra.

Amputirci osvojili Kilimand`aro
Tri ameri~ka vojna invalida koji su noge izgubili u razli~itim ratovima, osvojili su Kilimand`aro. Sva trojica imaju, kako su sami rekli, “ukupno jednu zdravu nogu“ . Dan Nevins(37), koji je izgubionoge u Iraku, Neil Duncan (26), koji je izgubiosvoje u Afganistanu i Kirk Bauer (62) koji je izgubio nogu u Vijetnamu, krenuli su zajedno u osvajanje Kilimand`ara. Glavni cilj bio im je da doka`u svima da invalidi mogu da vode normalan `ivot. “Ako tri amputirana veterana iz tri razli~ita rata i dvije razli~ite generacije s bukvalno jednom jedinom zdravom nogom mogu da se popnu na Kilimand`aro onda na{e kolege invalidi mogu da iza|u iz stanova i lje~ili{ta da se bave planinarenjem, voze bicikl, preplivaju koji kilometar i vode zdrav `ivot“ kazao je Bauer za AP. ,

Tako|er, Eco Queen }e u~estvovati i na presti`nom festivalu eko i turisti~kog filma u Splitu koji postoji ve} 13 godina i na kojem svake godineu~estvuje oko 90 zemaljasvijeta. Projekt}e bitiuvr{ten i na 3. putuju}ifestival eko i turisti~kog filma ITEF 2011. koji se odvija u autobusima Centrotrans- Eurolinesa na svimrelacijamaprema Evropi i traje tri mjeseca i o~ekuje se da }e ga vidjeti vi{e od 300.000 putnika.

15.55

BHT

NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

SPORT
subota, 14. august

Aston Villa West Ham United
20.35
BHT

KO[ARKA (M): KVALIFIKACIJE ZA EP 2011.

subota, 14. august

Dobra je, za BiH je?!
Kad ve} nema atraktivnih programa na malim ekranima, ljetnu fjaku razbijaju doga|aji iza njih. Nova televizija, koja samo {to nije po~ela emitiranje probnog programa, poznata i kao TV1, montira, ka`u, superopremu, a i jamlja kadar gdje god ga mo`e sti}i! Javila mi se ve} PR ove ku}e Alena Kulenovi}, ali veli, ne mo`e jo{ govoriti o detaljima, jer {efovi nisu dali zeleno svjetlo. Koji, nije kazala. No ~ujem da (planirani) glavni urednik ima nekih "nerije{enih detalja" sa Safetom Oru~evi}em, pa }e se sa~ekati na njegovo imenovanje jo{ koji dan?! A da je dobar dio kadra Federalne televizije ve} potpisao za konkurentsku TV1, nije tajna. Zbog toga je pod hitno odletio tamo{nji {ef deska Sanjin Be}iragi}, koji je, navodno, (bio) glavni lobista za novu televiziju! Po svemu sude}i, ne}e ga se gledati ni kod Bakira Had`iomerovi}a u 60 minuta, a da li }e ga neko nagraditi za lobiranje, zasad se ne zna. Nekako se postavlja pitanje {to su gazde nove ku}e ba{ posegnule za novinarima i urednicima s FTV-a? U~ini mi se da su time odali priznanje ovoj ku}i za njen kvalitet i gledanost, ali mi drugi dio "pameti" veli da su neki jedva do~ekali da oslabe ovu najpopularniju TV stanicu u BiH. Jo{ mi se ~ini, po mjese~ini, a i nako, kako (gotovo) svaka stranka, imalo ja~a, sve daje da se do~epa televizije, ili baremutjecaja na njoj. [to nipo{to ne ~udi. Pa se takoodavno raspreda po ~ar{iji (a gdje ima dima, vazda je bilo vatre) kako je ba{ FTV "obojena" ljevlje, Hayat da je, zavisno od raspolo`enja(Emina) [vraki}a, malo(S)za BiH, malo za SDA, RTRS je ve} odavno servis razbija~a dr`ave i zemlje Milorada Dodika, BHT1 je pak dejtonska, {to }e re}i ni~ija, OBN redcarpetovska kopija hrvatske Nove TV (tajkunska), Pink izraz gazde @eljka Mitrovi}a obojen novcem, `utilom i zavo|enjem masa, TVSA uglavnom esdeaovska... ^ar{ija i jest da mahala?! [ta ti veli{ o novoj TV, pitaju me ~itatelji. Ni{ta vi{e od onoga {to sam ~uo: da }e biti na njoj dosta zabave, vijesti svaki sahat, Had`iface da }e biti sa sobom face tu face, da }e na ovaj prostor, poprili~no u~mao, donijeti dosta novosti, onako svjetski obojenih, a s doma}im mirisima. Kad sam ~uo da je i "na{a" Sanela Jenkins uklju~ena, o~ekivanja su mi se podigla! Pa, kontam ne{to, dobro je, ako upire u BiH, otvaraju}i je za euroradinost i doma}e u`ivanje, za skidanje mraka s medijskih o~iju, uno{enje u ku}e zdrave zabave s umjetni~kim potkama, afirmiranje doma}eg, podizanje nivoa kulture, ekolo{ke i socijalno-humane svijesti, ja~anje privrede i {kolstva... napose isti~u}i multikulturalnost kao jedinu {ansu da BiH pre`ivi monokulturologe, koji masovno nastupaju po ostalim televizijama, a naro~ito dr`avnim i inim parlamentima! Bez obzira na to {to televizija prodaje uglavnom virtualni `ivot!

Makedonija Bosna i Hercegovina
20.30
FTV

NOGOMET: PLAY OFF LIGE [AMPIONA

utorak, 17. august

Young Boys Tottenham Hotspur
23.10
BHT

NOGOMET: PLAY OFF LIGE [AMPIONA

utorak, 17. august

Dynamo Kyev - Ajax
20.35
BHT

NOGOMET: PLAY OFF LIGE [AMPIONA

srijeda, 18. august

Partizan - Anderlecht
22.55
FTV

NOGOMET: PLAY OFF LIGE [AMPIONA

srijeda, 18. august

Werder - Sampdoria
20.00
BHT

ATLETIKA: DIAMOND LEAGUE

~etvrtak, 19. august

Weltklasse Zurich
17.50
BHT

KO[ARKA (M): KVALIFIKACIJE ZA EP 2011.

petak, 20. august

Ukrajina Bosna i Hercegovina

3

LICE S NASLOVNICE

Damir D`umhur, juniorski evropski prvak u tenisu

Spoj rada i talenta DONOSI REZULTATE
D
a se kvalitetnim radom i uporno{}u mogu dohvatiti najve}i ciljevi, kako u sportu, tako i u `ivotu, najbolje pokazuje slu~aj mladog bh. tenisera Damira D`umhura. Ro|en je u Sarajevu 1992. godine, a prve teniske poteze je nau~io u [koli tenisa Classic, gdje mu je od samog po~etka najve}a podr{ka bio njegov otac i trener Nerfid. Kako je odrastao, tako je bilje`io zna~ajne uspjehe na me|una ro dnim tur ni rima mla|ih kategorija, a vrhunac je, kada je pitanju juniorska konkurencija, dosegao tokom teku}e godine. Najprije je na Wimbledonu stigao do ~etvrtfinala, da bi uslijedio nastup na Evrop skom ju ni or skom prvenstvu u [vicarskoj, gdje je osvojio zlatnu medalju i tako ostvario historijski uspjeh bh. tenisa. Zavr{io je Osnovnu {kolu "Safvet-beg Ba{agi}", u kojoj je bio ponos generacije, da bi nakon toga uslijedio upis u Prvu gimnaziju, u kojoj je zavr{io dvije godine. Zbog obaveza u tenisu, odlu~io se da {kolovanje nastavi vanredno, a trenutno je tre}i razred Pete gimnazije. "Zbog ~injenice da sam od samog po~etka pokazivao izraziti talent za tenis, a to su potvrdili rezultati, odlu~io sam da se maksimalno posvetim sportu i poku{am opravdati dosada{nje uspjehe. Odluka je bila zaista te{ka jer sam svjestan ~injenice da mi obrazovanje treba biti na prvom mjestu, ali sam, ipak, shvatio da je u isto vrijeme i bijeli sport moja velika ljubav. Tako sam iza brao ovo dru go", pri~a D`umhur, koji od naredne godine ulazi u seniorsku kategoriju, a za nastupe i kvalitetan rad mu je potrebno mnogo vi{e financijskih sredstava, odno sno bri ge na dle`nih dr`avnih institucija. Tako je bh. teniser, ukoliko ne dobije adekvatnu podr{ku, otvorio mogu}nost odlaska u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, gdje bi istovremeno poha|ao koled` i trenirao tenis.

Navija~ @elje
Da mu tenis nije jedina, i velika ljubav, D`umhur je potvrdio ~injenicom da je ranije, dok je bio mla|i, igrao fudbal, a nije krio ni da je sim pa ti zer @eljezni~ara. "Fu dba lom sam se bavio rekreativno. A za @elju navijam od kada sam upoznao Grbavicu u kojoj sam odrastao, kao i sve nje ne ~ari", dodao je D`umhur, potvrdiv{i ka ko se ne boji bu -

du}ih izazova, te kako se ne `eli opteretiti pitanjima svoga razvoja. "Nikada nisam pretjerao razmi{ljao o tome kako }e se razvijati moja karijera. Svjestan sam ~inje-

Te{ka odluka

Na Wimbledonu igrao ~etvrtfinale: Damir D`umhur

4

by Ramo Kolar

Divlja Kina
Strana dokumentarna serija o Kini, koja otkriva i ono {to se nije znalo, a pogotovo vidjelo o ovoj jo{ nedovoljno poznatoj zemlji. Iako ponekad imamo prigodu gledati iste stvari i ne{to ranije na satelitskim kanalima, redakcija BHT1 ipak na|e materijala koji se rado gleda. Kad ve} jo{ usamljeni Dino Kasalo radi doma}u produkciju dokumentarca, a dokle }e - ni on sam ne zna!

Malo du{e
Ve} vi|en nekoliko puta, ali dobro je sjeo u ove dane recesije, siroma{tva i neizvjesnosti, film Ademira Kenovi}a Ovo malo du{e prikazan na BHT1. Moglo se, smireno, vidjeti: bosanski duh (koji odumire), siroma{tvo (raste i obnavlja se), prijateljstvo (isparava svemirskom brzinom), ljubav (jo{ mislena imenica)... odli~na re`ija, vrlo dobra gluma, sjajna tema...

GDJE SU, [TA RADE...
EMIR DELI] I SEID TEFDEDARIJA, voditelji i urednici TV Hayat sporta, koji se ponovo vra}a na male ekrane, ali u ne{to izmijenjenom ruhu. Naime, kroz aktualna sportska de{avanja na doma}oj i me|unarodnoj sceni, osvrtat }e se i na najnovije sportske aktualnosti i temu sedmice. ''Hayat sport'' }e imati i novu rubriku pod nazivom plus i minus sedmice, u okviru koje }e se osvrnuti na pozitivna i negativna sportska de{avanja. ''Hayat sport'' }e i}i u ve} dobro poznatom terminu, nedjeljom u 19.30 sati... HALID BE[LI] je, s pravom, ponovo u rubrici. Ovaj put zbog sjajnih, posje}enih i rasko{nih koncerata po dijelu obale Jadranskog mora. Najpopularniji pjeva~ u regionu je odu{evio hiljade posjetitelja koji su s njim u horu pjevali sve njegove hitove. Iako je poodavno obe}ao da }e nastupati tek jednom mjese~no do opro{tajnog koncerta na stadionu Ko{evu, ~ini se da ni od jednog ni od drugog nema ni{ta. Halid pjeva ko u mladim danima, radi koncert iza koncerta, a da li je to njegova `elja ili zahtjev menad`era, te{ko je re}i. Ni opro{taj na Ko{evu zasigurno nije njegova zadnja... [ABAN BAJRAMOVI], najpoznatiji izvo|a~ romske mu izi ke u biv {oj dr`avi, trebao je dobiti trajni spomenik u Ni{u. No, gradske vlasti nisu za to, pa su se javili iz Beograda i kazali kako }e ga primiti u Muzej romske kulture. Festival Ni{vil je pokrenuo inicijativu da se podigne spomenik Bajramovi}u, a nov~ane priloge su dali njegovi prijatelji Goran Bregovi}, Goran Paskaljevi}, Ljubi{a Samard`i}, Zoran @ivkovi}, gradona~elnik Ni{a Milo{ Simonovi} i drugi... 5

Damir D`umhur, prvi teniski reket Evrope

nice da je za svaki veliki uspjeh potreban kvalitetan i naporan rad, {to pre po ru~ujem mladim ljudima, koji `ele ostvariti svoje snove. Tako|er, ambicije u tenisu su sli~ne onima u `ivotu. Va`no mi je da izrastem u istinskog profesionalca, odnosno u ~ovjeka koji }e svojim pona{anjem i djelima donijeti dobro drugim ljudima", istakao je 18-godi{nji D`umhur. Bh. teniser je osvajanjem titu le evrop skog ju ni or skog prvaka napravio uspjeh koji u svojoj biografiji nema Roger Federer, ponajbolji teniser svih vremena, ali je kazao kako svaki sportista mora uspostaviti kompromis izme|u talenta i rada.

Vjera u mlade
"Pripadam ljudima koji vjeruju kako je za uspjeh potreban rad, a da }e talent tek nadomjestiti pojedine nedostatke. Pored toga, mislim da je najbolje uspostaviti kompromis izme|u rada i talenta. Onda je vrhunski rezultat zaga ran to van", nas ta vio je D`umhur. Teniser sa Grbavice slobo-

dno vrijeme provodi uz prijatelje, a ne krije ~injenicu da u`iva u filmovima, odnosno sportskim emisijama koje redo vno pra ti na TV-u. Ta ko|er, teniski reprezentativac na{e zemlje je, iako jo{ mlad, ogor~en aktuelnostima u bh. dru{ tvu, {to ni je izne na|uju}e s obzirom na to da su bh. vlasti ~esto nijeme kada su u pitanju potrebe mladih gra|ana. "Iako je situacija takva kakva jeste, mladi ljudi moraju vjerovati u sebe jer jedino tako mogu napraviti veliki rezultat", dodaje D`umhur. Kako je dugo u tenisu, tako mladi Sarajlija mnogo vremena provodi na putovanju, a kako ka`e, to mu ne predstavlja veliki problem. "Putovanja su ne{to najbolje u `ivotu. Upoznao sam mnogo razli~itih situacija i stekao raznovrsna iskustva, tako da sam sada u potpunosti spreman za najrazli~itije izazove." "Hrana je nekada predstavljala problem, ali sam se navikao. Mada, uvijek po`elim mami nu ku hi nju", za vr{io je D`umhur.
O. ZUKI]

@IVOT & OSTALO

Dolina u kojoj miri{u ba{~e

'ercegova~ki 'umor

Hodaju dvije baklave mostarskim Kujund`ilukom i pri~aju, pri~aju... kad jedna }e: „Stani malo da odmorimo, `uljaju me orasi, moja ti!“ Da li je liska lisica, vrsta patke ili ne{to sasvim tre}e, po Hercegovini za „@ivot & ostalo“ istra`uje Dinno Kassalo. Emisija je na programu BHT1, u nedjelju, 15. augusta (11.30 sati).

OLOVSKA DOVI[TA

OJ, MOSTARU, moj beharu
Malo je dolina ne samo u Bosni i Hercegovini ve} i u svijetu ovome u kojima nestaju sva gor{ta~ka mo} i surovost najlju}ih planina, u kojoj ~empresi vitki samo {to ne poljube nebo plavo, dolina iz koje se vide vrhovi visokih planina pod snje`nim pokriva~em, a u isto vrijeme zriju tre{nje ranke, cvjetaju narovi rumeni i gdje se poljem prolama sve samo zlato na klasju zreloga `ita, dolina u kojoj jo{ miri{u ba{te od rascvalog jasmina po kojima se {e}u djevojke najljep{e i ~ekaju pjesnike du{e nadahnute da im ljepotu i ~ari preto~e u stihove, ba{ kao {to je to svojevremeno ~inio i Mostarac srca svilenoga i du{e poput mostarskih behara Aleksa [anti} i svu nje`nost srca svoga satkao u stihove zlatne i darovao ih jednoj Emini. To je dolina kroz koju teku vode plahovite, bistre i hladne, poput snjegova sa vrhova Vele`-planine, Prenja zanosnog, ^abulje i ^vrsnice. Toliko surovih planina, a tako pitoma dolina. I u njoj grad bijeli, Mostar, ~ija umiljata svjetlost i danas dopire do mora sinjega, i jo{ dalje, sve do Stambola, Budima, Pe{te i Pariza sjajnoga i raznosi glasovitost njegovih kamenih mostova i uzoritih Humljana... Pri~a je preto~ena u emisiju, koju FTV emitira u ~etvrtak, 19. augusta (10.30).

Kraj augusta, u Solunu
Dokumentarna emisija FTV (petak, 20. august, 15.10 sati) „Olovska dovi{ta“ govori o svojevrsnom fenomenu podru~ja Olova, dovi{tima koja okupljaju veliki broj vjernika iz cijele BiH i na kojima se, razli~itim povodom, vjernici obra}aju jednom Bogu. Centralno dovi{te odr`ava se krajem augusta, u mjestu Solun, gdje se prou~i {ehidska dova... Autor: Nedim Hrbat

6

90 GODINA ISLAMA U HRVATSKOJ

BISER INDIJSKOG OKE ANA

Su`ivot i suradnja
Sej{eli, 115 otoka
Pje{~ane pla`e, azurno more, blistavo sunce i rasko{ne {ume... Sej{eli odavno raspaljuju ljudsku ma{tu. Sa svojih 115 ostrva i koralnih atola nevjerovatne ljepote i tople klime, ovaj je arhipelag ekskluzivno turisti~ko odredi{te Indijskog okeana... S posebnim zanimanjem, reklo bi se i u`ivanjem, ovu stranu dokumentarnu emisiju pogledat }e gledatelji BHT1 koji more uglavnom vide na malim ekranima (subota, 14. august, 18 sati). U dokumentarnom programu FTV-a u srijedu, 18. augusta (15.35), a u sklopu Ramazanskog specijalnog programa, govori se o muslimanima u Hrvatskoj. Prije devedeset godina Hrvatski sabor je na prijedlog nekoliko zastupnika prava{a izglasao zakon kojim se islam priznaje kao jedna od slu`benih religija. Time je islam dobio legitimitet, a muslimani pravo vjerskog `ivota i organiziranja u susjednoj dr`avi. U emisiji se govori o radu Islamske zajednice u Hrvatskoj, njenom doprinosu u opstojnosti muslimana, su`ivotu, saradnji sa drugim vjerskim zajednicama i dr`avom. Urednik: Halid Rifatbegovi}

Atentati na poznate

Ljudi i planina

Ubojstvo Anwara el-Sadata

Utopija, ipak, postoji!
Planina je... prva i druga mati... to je stalna `elja da joj sjednem u krilo... da je miri{em, da je osjetim, da me upoznaje sa svojom dirljivom ljepotom... da me u~i svojim iskustvom od milijarde godina, da mi kad se izgubim u betonu, asfaltu, plastici i sintetici, opet poka`e put i svoju veli~inu. Planina je osje}aj da utopija, ipak, postoji. Ko je bio Julijus Pojman? Ko su zonzoni? Ko je stariji ku}a ili ~ovjek? Ne treba ni{ta obja{njavati, treba samo gledati! Jo{ jedan izazovan dokumentarac Dinne Kassala, koji preferira osvaja~e beskorisnog, ljude u planini, njihovu filozofiju i onu koja zagovara jedinstvo ~ovjeka i prirode. Na programu je BHT1 u srijedu, 18. augusta, u 18.15.

U Kairu se 6. oktobra 1981. odvija vojna parada povodom godi{njice uspje{nog egipatskog prelaska Sueckog kanala. Najednom se kroz zrak prolome pucnji... sedam ljudi je ubijeno, uklju~uju}i i egipatskog predsjednika Anwara el-Sadata. Kako su ubice uspjele pri}i jednom od naj~uvanijih ljudi na planeti? Odgovor u emisiji BHT1, utorak, 17. august (19.35 sati). 7

Petak na OBN-u

PRIRODNA BA[TINA

Retu{irane ljepotice

U ovonedjeljnom izdanju „Red Carpet“ TV OBN (petak, 21.40) prikazuje: [ta je sve prodao otac Jane Todorovi} kako bi ona postala pjeva~ica? Kakve su ljepotice u kupa}im kostimima – ko je to retu{iran ~ak i na odmoru. Ko je novi kandidat za najpo`eljnijeg ne`enju? Da li se Danijel Boto, pobjednik showa Big Mama House, kona~no skrasio kraj djevojke. Najava: ekstremni make over u suradnji s magazinom Chic! Urednik je Sa{a Marti}, a voditelji Dejana Rosulja{ i Fe|a Fetahagi}.

Na TV PinkBH

Gacko polje, lijepo li si
Gata~ko polje prostire se na oko 70 km2. Dugo je 20 km, a prosje~ne {irine do 3 km. Ima pravac pru`anja sjeverozapad – jugoistok. Prema nadmorskoj visini dijeli se na dva geomorfolo{ka i ekolo{ka dijela – donje polje u jugoisto~nom dijelu na nadmorskoj visini od oko 950 do 1.000 m i gornje polje na jugozapadu. Gacko polje, dugo i {iroko, rodno i plodno, odva`no i gordo, da ga ni sokolovi preletjeti ne moga{e. Prirodna rijetkost i istinski fenomen... Emisija iz dokumentarne serije FTV-a je na programu u ponedjeljak, 16. augusta, u 10.30 sati.

Dokumentarni program

Telenovela “Daniela”
Iz pres-slu`be TV PinkBH obavijestili su kako je od srijede startala nova serija, telenovela „Daniela“ Emitira se radnim dani. ma u 15 sati, a u si`eu se opisuje potka drame: Daniela je, sve do smrti majke, vodila suvi{e miran `ivot u jednom malom mjestu… Prije nego {to }e umrijeti, majka joj je otkrila ime njenog oca i zamolila je da ode u grad i prona|e ga. Tamo Daniela otkriva potpuno druga~iji svijet od njenog, a koji nikada nije `eljela da upozna: svog oca, za kojeg nije dobrodo{la i koji sada ima drugu porodicu, polusestru koja je mrzi i bitku sa ljubavlju i stra{}u… Reditelj: Javier Patrón. Uloge: Litzy Daniela Gamboa, Osvaldo BenavidesAndres Miranda, Rodrigo De la Rosa-Mauricio Lavalle, René Gatica-Alfonso 'Poncho' Gamboa… 8

^etiri stolje}a Mostarskog muftijstva
Prema do danas poznatim pisanim izvorima, prvi mostarski muftija javlja se 1592. godine, {to ozna~ava i po~etak djelovanja Mostarskog muftijstva, a 1992. navr{ila su se ~etiri stolje}a njegove opstojnosti. Muftijstvo je na podru~ju svoga djelovanja u toku ~etiristoljetnog perioda odigralo zna~ajnu ulogu u vjerskom `ivotu, {kolskom obrazovanju i kulturnom `ivotu muslimana. Muslimani su se u svim situacijama muftijama za savjet obra}ali i smatrali su njihova mi{ljenja obaveznim i kona~nim. Zbog va`nosti funkcije koju su muftije obavljali, smatrani su dru{tvenim uglednicima svoga doba... FTV emisiju prikazuje u utorak, 17. augusta, u 15.10 sati. Autor: Nedim Hrbat

DIVLJA KINA

Tibet, ispod Himalaja

SVIJET SAPUNICA Najbolje godine
subota-petak

mre`a

Tre}i nastavak dokumentarne serije „Divlja Kina“ BHT1 pokazat }e u ponedjeljak, 16. augusta (13.15). Rije~ je o Tibetu, ~iji plato zauzima ~etvrtinu povr{ine Kine. Njegov najve}i dio je veoma zaba~en i negostoljubiv... Ju`nom ivicom ove prostrane, vjetrom {ibane divljine, pru`aju se ledom okovani blistavi Himalaji... stani{te za nevjerovatni `ivotinjski svijet, rijetki ~iru, mrki medvjed, divlji jak, ali i najve}e grabljivce na svijetu. Tibet ima jedinstvenu kulturu koju, vi{e od hiljadu godina, defini{e budizam. Ovaj te{ki teren, sa svojom drevnom kulturom, `ivotno je va`an za veliki dio na{e planete...

I sada kao i prije

Odumiranje me|eda

Marko ima seksi-snove o Loreni, Ru`a nare|uje Sa{ki da nestane iz ku}e. Filip se ulizuje Loreni koju opsjedaju prosci. Lorena ohrabruje prosce kako bi Tomu u~inila ljubomornim. Usprkos Zrinkinom protivljenju, Korana zavodi Krunu. \uka dolazi prositi Lorenu, ali se upla{i i pobjegne. Zlatin i \ukin sastanak propadne zbog Laletove zbunjenosti. Lorenu budi Filip s doru~kom i planom — on }e napraviti raspored prosaca. \uro i ostali vime}anski prosci su cijeli dan u Drago{ju i svima idu na `ivce. \uka i Zlata objavljuju razvod k}erima, no plan im propada. Filip se trudi eliminirati prosce. \uka je sretan {to ne}e do}i do razvoda, ali ne i Zlata. Korana nastavlja otvoreno zavoditi Krunu. Selo ima novu zabavu — Zlatine tange koje je neko objesio na oglasnu plo~u. Zrinka i Korana se sva|aju oko Krunine naklonosti. \uka vi{e ne mo`e izdr`ati njihove prepirke te natjera Krunu da bira izme|u njih dvije. Ru`a je o~ajna jer Sa{ka namjerava odvesti Emu iz sela. Danica joj nudi pomo} koja uklju~uje i magiju. Iako uspiju nauditi Sa{ki, Ru`a se u zadnji tren predomi{lja. Kruno se sprema odvesti Zrinku na pravi spoj, na Koraninu veliku `alost. Bo`o se popeo na krov bungalova i zgro`en amoralnom situacijom u selu te pojavom prljavog kapitalizma prijeti da }e sve raznijeti. Sa{ka se sprema odvesti Emu iz sela. Ru`a je o~ajna i nemo}na, ne mo`e je nikako zaustaviti. Filip likuje nad Loreninim razo~aranjem u Tomu zbog fotografije njega i Sa{ke. Zrinka je ljuta na Krunu koji je pobjegao pred bombom. Sa{ka i Ema odlaze iz sela Loreninim autom. Filip prizna da je on donio fotografiju Sa{ke i Tome, ali tvrdi da slika nije namje{tena. Kruno se boji }elavosti. Bijesni \uka zabranjuje Laletu i njegovu sinu da dolaze u gostionicu. Tomo bezuspje{no uvjerava Lorenu da su fotografije namje{tene. Sa{kin i Emin bijeg ne ide kako su planirale. Sa{ku i Emu spa{ava lugar Janko nude}i im pomo}, no ubrzo se na|u zaklju~ane u njegovoj ku}i. Ru`a ne odustaje od potrage. Beba upoznaje Lorenu i poma`e joj da izdr`i stresne situacije s proscima. Anka je razo~arana pojavom Bebe i optu`uje je da sistematski truje svoje mu`eve. Bo`o otima Hansa prisje}aju}i se njegovog pravog identiteta iz Drugog svjetskog rata. Lorena se budi sa zaru~ni~kim prstenom na ruci, no ne sje}a se ni~ega. Svi saznaju da se Lorena zaru~ila, {to najvi{e mu~i Filipa, dok ne sazna da Tomo nije u igri. Lorena mora voditi Hansovu sahranu. Ru`a je u potrazi za Emom i Sa{kom, koje bje`e od lugara. Dolaze na kolodvor u Rudinama, ali Sa{ka otkriva da je okradena.

137. 138. 139. 140. 141. 142. 143.

Zaim Muzaferija

Iako se gledala, mla|i }e u doma}oj drami „Odumiranje me|eda“, snimljenoj davno, na}i vrlo aktualne poruke. Branko ]opi}, pjesnik, romansijer i satiri~ar, u ovoj drami na duhovit na~in izvrgava ruglu pohlepu i primitivizam vlastodr`aca sa po~etka pedesetih godina pro{log vijeka. Na vidjelo izlaze karakteri ~ije su moralne osobine daleko od vrlina... Drama je na programu BHT1 u ponedjeljak, 16. augusta, u 20 sati. Uloge: \or|e Pura, Miralem Zub~evi}, Sead Bejtovi}, Petar Kralj, Zaim Muzaferija Re`ija: Drenko Orahovac 9

SU
23.50
BHT

14. august 2010.
BHT FTV
07.00 Povratak u Trebinje, dok. program 07.25 Povratak Bosni: Od rane do Rame II 08.00 Vijesti Program za djecu: 08.05 Melodije Mostara 09.45 Lutkokaz 10.10 Me|unarodni dje~iji festival 10.35 Barimba 11.00 Kako to 11.15 Mekanike u misiji 11.25 Bo u pokretu 11.50 ^arli i Mimo, crtani 12.00 Dnevnik 1 12.15 Mozaik religija, vjerski program 12.45 Vrijeme je za bebe, dok.-zabavni program, 10. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 Od bisera grana, emisija narodne muzike 07.10 Ah, ta planeta! (r) 07.30 Zdravlje je lijek (r) 08.00 Vijesti 08.15 Jutro u Srpskoj, Br~ko Mala TV 09.00 Henrijeve `ivotinje, crtana serija 09.50 Leonardo, crtana serija 10.20 D`imbo i d`et set, program za djecu 10.30 Muzika za djecu 10.35 Moderni zoo vrtovi, dokumentarni program 11.20 Svemirski brod zemlja, obrazovni program 07.00 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 3/26 07.30 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 4/26 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.05 Mumijevi, animirana serija, 65/74 08.30 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 13/22 08.55 Gor{tak, animirana serija, 13/30 09.15 Du{ko Dugou{ko, animirani film 09.25 Mornar Popaj, animirani film 09.30 Osamdesete, muzi~ki program 10.00 BHT vijesti 10.10 The Doha Debates 11.05 Strategija {vrake, doma}a igrana serija, 1/3 12.00 BHT vijesti 12.10 Impresije iz Patagonije, strani dokumentarni program (r) 12.40 Retrovizor, muzi~ki program 13.10 Atletika: Diamond League: London Grand Prix, snimak 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premier liga, pregled 15.55 Nogomet: Engleska Premier liga: Aston Villa West Ham United, prijenos 18.00 Sej{eli, biser Indijskog okeana, strani dokumentarni program 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Fla{irana voda, strani dokumentarni program 20.35 Ko{arka (m): Kvalifikacije za EP 2011: Makedonija Bosna i Hercegovina, prijenos 22.45 BHT vijesti 22.55 Prljavo kazali{te u Sarajevu, koncert, 2/2 23.50 ^etvrta pri~a, ameri~ki igrani film

^etvrta pri~a
DRAMA/TRILER/MISTERIJA
Valerijin mu` Deril je nestao, te Valeri unajmljuje privatnog detektiva. Tokom istrage ona se upu{ta u emotivnu vezu sa detektivom, i njih dvoje bivaju osumlji~eni za ubistvo koje nisu po~inili. Ubrzo dolaze do traga da Deril ima nov identitet i da o~ito ne `eli biti prona|en...

Re`ija: Ivan Passer Uloge: Mark Harmon, Mimi Rogers, Paul Gleason, M. Emmet Walsh

22.45

Glasovi
TRILER

FTV

Ellie koja je odnedavno udovica, kona~no je po~ela zaboravljati na mu`evu smrt kada je ponovo pogodi tragedija. Ellie se suo~ava sa smr}u nakon {to ju zadesi skoro fatalna alergijska reakcija. Kada se probudi u bolnici Ellie otkriva kako je dobila izuzetnu mo}: Mo`e vi dje ti i ~uti mrtve. Ispo~etka prestra{ena duhovima koje sre}e Ellie poku{ava da pomogne onima koji su izgubili svoje voljene.
Re`ija: Don Terry Uloge: Amy Acker, Bronwen Booth, Steve Cumyn, John Ralston, Sarah Allen, Howard Rosenstein

Crusoe
SERIJA

13.20

Jutro u Srpskoj
BR^KO

08.15

22.15
PINK

Sne~
KRIMI TRILER

Frenki ^etvoroprsti na svom putu za Njujork, gdje svom gazdi treba da isporu~i pove}i ukradeni dijamant, neplanirano skre}e za London i nesvjesno pokre}e lavinu baksuznih i komi~nih doga|aja koji ga upli}u u `estok svijet namje{tenih boks me~eva, irskih Cigana, zalagaonica, farmi svinja i pasa lutalica. Brad Pitt kao brbljivi Ciganin, Vinnie Jones legendarni ubica, Alan Ford lokalni kralj podzemlja, Dennis Farina suludi gazda, i Rade [erbed`ija kao dvostruki prevarant u nevjerovatnoj komediji punoj akcije za sva vremena.
Re`ija: Guy Ritchie Uloge: Brad Pitt, Benicio del Toro, Jason Statham

13.20 Crusoe, igrana serija, 9. epizoda 14.10 Grizli Adams, igrana serija, 34. epizoda Mjesec Ramazana: 15.00 Behram-begova medresa, dok. program 15.40 Muzi~ar, dokumentarni program 15.50 Dobri ljudi 16.30 Zvjezdani studio, muzi~ki program 16.55 Vijesti 17.00 Sarajevska hronika 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 67. i 68. epizoda 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.15 Ramazanska vaktija BSO - sigurne minute: 19.30 Dnevnik 2 19.59 Vrijeme iftara 20.10 General Dela Kjaza, italijanska mini serija, 1. dio /RP/ 21.40 CSI: Miami, igrana serija, 9. epizoda 22.30 Dnevnik 3 22.45 Glasovi, kanadsko-ameri~ki igrani film /Z/ 00.30 Zvjezdani studio, muzi~ki program 01.05 Centralni zatvor

11.25 WWM magazin, muzi~ki program 12.00 Vijesti 12.15 Turizam plus 13.00 Dolina sunca, serija 14.30 Festival "Slavjanski bazar 2010.", 1. Dan, snimak, 16.10 Pravila igre, serija 16.40 Ah, ta planeta 17.00 Vijesti 17.10 Pod obru~em 18.00 Razotkriveni, zabavni program 18.45 Zvorni~ko kulturno ljeto, reporta`a 19.10 Zec grebit, crtana serija 19.30 Dnevnik Sport 20.15 No}ni gresi, mini serija 21.45 Prvi talas, serija 22.40 Vijesti 22.50 Filmski festival u Herceg Novom, reporta`a 23.05 Odbojka balkansko prvenstvo za juniorke, hronika 23.25 Bez pravila, film 01.05 Pravila igre, serija 01.30 Film 03.00 Dnevnik 03.30 Prvi talas, serija 04.15 Turizam plus 05.15 Pod obru~em, serija

10

TV PROGRAMI
HAYAT
08.00 Miffy, crtani film 08.30 Jagodica bobica, crtani film 09.00 Ben 10, crtani program 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.00 Autoklub 11.30 Bistro BiH 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Romanti~ni siroljupci, crtani film 13.20 Najbolje godine, igrana serija 143. epizoda 14.00 Fantom, igrani film

14. august 2010.
OBN
07.15 Gusarska akademija, crtani film 07.35 Nimboli, crtani film 07.55 Transformersi, crtani film 08.20 Dora istra`uje, crtani film 08.50 Pocoyo, crtani film 09.00 Oggy i @ohari, crtani film 09.30 An|eli i prijatelji, crtani film 09.55 Gusarska akademija, crtani film 10.15 Nimboli, crtani film 10.35 Fudge, serija 11.00 ^uvari planete: Kraljev dobo{ar 11.55 Ke~eri, sportski program

PINK
06.25 Sarajevo On line (r) 06.35 Made in Banja Luka (r) 06.45 Sportissimo (r) 06.55 Vremenska prognoza 07.00 Gre{ne du{e, serija (r) 08.00 Lijep dan za vje{anje, film 10.00 Balkanski {pijun, film 12.15 Info top 12.20 Gold music 14.00 Info top 14.05 Sarajevo On line 14.15 Made in Banja Luka 14.25 Sekula i njegove `ene, film 15.50 Info top

SU

16.00
MRE@A

Jerry Maguire
DRAMA

Jerry Maguire je bio tipi~ni sportski agent, spreman na sve kako bi svojim klijentima osigurao najbolje ugovore, {to i njemu donosi bolju zaradu. Ipak, u njegovom `ivotu dolazi do preokreta i on po~inje propitivati svoj `ivot i svoje principe. Kad svoje sumnje i verbalizuje, gubi posao i sve klijente osim Roda Tidwella, egocentri~nog fudbalera. Mo`e li Jerry spasiti svoju karijeru i ostati svoj?
Re`ija: Cameron Crowe Uloge: Tom Cruise, Cuba Gooding Jr, Renée Zellweger, Kelly Preston

U potrazi za 20.00 izgubljenom OBN ljubavi TRILER/DRAMA
Ben 10
CRTANI PROGRAM

09.00

Fudge
SERIJA

10.35

Paparazzo potjera
ZABAVNA EMISIJA

17.00

16.00 Jerry McGuire, igrani film 18.00 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Ramazanski program 20.10 Najbolje godine, serija 144. epizoda 21.00 Ta ~udna ljubav, igrani film 23.00 Usamljeni junak, igrani film 00.30 Bruce Lee, serija, 41. epizoda 01.30 Vremenska prognoza Reprizni program Hayat TV 02.02 Vijesti u 7 03.00 Ramazanski program 04.20 Autoklub 04.45 Bistro BiH 05.10 Dokumentarni program 05.35 Nepodno{ljiva lako}a postojanja 06.00 Muzi~ki program

12.45 Skrivena kamera, zabavna emisija 13.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.45 Nogometni rivali: Borussia Dortmund/Schalke, sportski program 15.25 Flinstonovi u Viva Las Vegasu, film 16.25 Tehnologija danas, dokumentarni program 16.55 Ekolo{ka pitanja, dokumentarni program 17.25 Strogo povjerljivo, dokumentarni program 18.05 Pompei, talijanska telenovela 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Filmski maraton: U potrazi za izgubljenom ljubavi 22.15 Filmski maraton: Prorokova igra 00.10 Filmski maraton: Mrak film 2 02.00 Filmski maraton: U potrazi za izgubljenom ljubavi 03.35 Filmski maraton: Prorokova igra 05.00 Filmski maraton: Mrak film 2 06.30 Ke~eri, sportski program

16.00 17.00 18.00 18.30 18.45 19.00

Gre{ne du{e, serija Paparazzo potjera Pare ili `ivot, serija Info top Vremenska prognoza Sarajevo On line 19.15 Made in Banja Luka 19.30 Ni{ta za sakriti zab. emisija 20.15 Njeni roditelji, film
KOMEDIJA
Re`ija: Jay Roach Greg Foker je ludo zaljubljen u svoju djevojku Pem i spreman je da joj postavi najva`nije pitanje. Kada njegov poku{aj prosidbe upropasti telefonski poziv s vijestima da se Pemina mla|a sestra udaje, Greg shvata da klju~ ulaska u brak sa Pem le`i u rukama njenog zastra{uju}eg oca. Greg zajedno sa Pem odlazi u posjetu njenoj porodici, na sestrino vjen~anje i o~ekuje da }e upravo tamo biti prava prilika da je pita ho}e li da mu postane `ena...

"U potrazi za izgubljenom ljubavi" dvadeset i ~etvrti je od dvadeset i {est filmova koliko ih je do danas re`irao Atom Egoyan. On je najoriginalniji filmski autor koji se posljednjeg desetlje}a afirmirao na svjetskoj kinematografskoj sceni. Premda i u "U potrazi za izgubljenom ljubavi" vlada tipi~na "egojanovska" kafkijansko-hipnoti~ka atmosfera, taj je film u izvjesnom smislu redateljski konvencionalniji i zato prihvatljiviji {irokoj publici od njegovih ranijih djela...
Re`ija: Atom Egoyan Uloge: Bob Hoskins, Elaine Cassidy, Arsinee Khanjian...

20.10
HRT 1

^uvari zakona
AKCIJSKI TRILER

22.15 Sne~, film 00.10 Suprotni pol i kako `ivjeti sa njim, film 02.00 Sarajevo On line (r) 02.10 Made in Banja Luka (r) 02.20 Gold music (r) 03.50 Njeni roditelji, film (r) 05.40 Pink jubox

Mark Roberts zavr{io je u bolnici poslije prometne nesre}e, a policija ga ubrzo identificira kao ubojicu dvojice agenata ministarstva vanjskih poslova. Savezni {erif Sam Gerard ima zadatak prebaciti ga avionom u siguran zatvor, zajedno s drugim zatvorenicima. Me|utim, za vrijeme leta jedan od zatvorenika poku{a ubiti Robertsa, no metak razbije avionski prozor te dolazi do havarije koja zavr{i Robertsovim bijegom. Gerard predvodi potjeru u te{ko prohodnom mo~varnom podru~ju, a na inzistiranje predstavnika ministarstva vanjskih poslova, njegovoj se ekipi priklju~i i agent John Royce...
Re`ija: Stuart Baird Uloge: Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey jr., Irène Jacob, Kate Nelligan, Joe Pantoliano

11

SU
06.50 07.15 07.30 07.45

14. august 2010.
HRT 2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 @utokljunac 08.35 Vrijeme je za Disneyja. 101 dalmatinac Vrijeme je za Disneyja. Moji prijatelji Tigar i Pooh 09.20 Cijele note, serija za djecu 09.45 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (r) 10.10 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (r) 10.35 Sportske igre mladih 10.50 Briljanteen 06.00 07.35 09.00 09.25 09.40 10.05 11.00 12.00 12.55 13.50 15.20 17.00 17.10

TV PROGRAMI
NOVA
Oluja, film Dugi opro{taj, film Dora istra`uje Timmy Time, crtana serija Ben Ten: Alien Force, crtana serija Na{a mala klinika, serija Dodir s neba, serija Frikovi, serija Smallville, serija Dugi opro{taj, film Ponovni susret, film Vijesti Nove TV Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show Lud, zbunjen, normalan, serija Dnevnik Nove TV

HRT 1
Glas domovine TV kalendar Vijesti Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna. Union Pacific, ameri~ki film (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Ku}ni ljubimci Normalan `ivot, emisija o obitelji Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar More ljubavi, serija Prizma, multinacionalni magazin Ekumena. Tko je konvertit ili obra}enik?, religijski program Reporteri izbor: Razvoj ili smrt Znanstvene vijesti Alpe Dunav Jadran Vijesti Vrijeme sutra Prirodni svijet 3, dokumentarna serija Biblija. Josip, serija Vrijeme LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme ^uvari zakona, ameri~ki film Vijesti Vijesti iz kulture Filmski vikend s Robinom Williamsom. Velika bijela prevara, ameri~ko-kanadskonovozelandskonjema~ki film No} kultnih filmova. Fantom u operi, ameri~kobritanski film No} kultnih filmova. Waterloo Bridge, ameri~ki film (r) Reporteri - izbor. Razvoj ili smrt More ljubavi, serija

TV MOSTAR
12.00 Romanti~ni siroljupci, crtani film 13.00 Najbolje godine, serija, 136.epizoda 14.00 Fantom, film 16.00 Jerry Mcguire, film 19.00 RTM vijesti 20.00 Najbolje godine, serija, 137.epizoda 21.00 Ta ~udna ljubav, film 23.00 Usamljeni heroj, film 01.00 Sport centar 01.05 Bruce lee, serija, 41.epizoda

MRE@A
12.00 Romanti~ni siroljupci, crtani film 13.00 Najbolje godine, serija, 136.epizoda 14.00 Fantom, film 16.00 Jerry Mcguire, film 20.00 Najbolje godine, serija, 137.epizoda 21.00 Ta ~udna ljubav, film 23.00 Usamljeni heroj, film 01.00 Sport centar 01.05 Bruce lee, serija, 41.epizoda

10.00 10.09 10.10 10.20 10.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.35 13.20

18.15 19.15

TV SLON
13.02 Katalina i Sebastijan, serija (r) 14.40 SMS centrala, muzi~ki program 15.30 Tuzla u`ivo 15.35 Super Zvijezda Slona 2010. 18.00 Crno i bijelo, info-program, vikend izdanje 18.32 Tuzla u`ivo 18.40 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 19.40 Pred iftar, vjerski program 20.28 KVIZ Extra 20.55 [e}ernica, revijalni program 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
09.08 Dje~iji program: [arengrad (r) 09.30 Dje~iji program 11.00 Svjetla pozornice 12.00 Plima `ivota, serija 14.55 Mali oglasi 15.00 Vijesti 15.10 Plima `ivota, serija 17.00 Bonaventura 17.30 Portret umjetnika (r) 18.00 BH veza, informativni magazin 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Vijesti 19.15 Ramazanski program 20.15 Koncert 21.00 Igrani film Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r) 23.15 Dok. program

14.05

15.00

15.50 16.05 16.40 16.49 16.55

Slu~aj za ekipu BARZ
SERIJA

09.45

Dodir s neba
SERIJA

11.00

17.45 19.15 19.16 19.30 19.56 20.01 20.10 22.25 22.40 22.50

00.40

02.55

04.15 05.05

11.40 Hrvatski pisci na TV ekranu Tito Strozzi. Igra i zbilja 12.40 ^ovjek i afri~ka fauna. Dobre namjere, dokumentarna serija (r) 13.40 KS automagazin 14.10 4 zida 14.45 Optu`en bez dokaza, ameri~ko-francuski film 16.25 London. Atletika, Dijamantna liga prijenos 16.55 Budimpe{ta. EP u plivanju, prijenos 19.00 Mu}ke 5a, humoristi~na serija 19.30 Tu|inci u Americi, humoristi~na serija (r) 20.05 Ve~eras... 20.10 HNL. Inter - Hajduk, prijenos 22.10 Struna u krvi 6, serija (r) 23.45 Mini HNL 00.05 Mu}ke 4b, humoristi~na serija 01.35 Mu}ke 5a, humoristi~na serija 02.05 Mu}ke 5a, humoristi~na serija

20.05 Deset Bo`jih zapovijedi 1, film 21.40 Deset Bo`jih zapovijedi 2, film 23.15 Mre`a, film 01.10 Male no}ne pri~e, show 02.40 Gloria, film 04.40 Nadine, film

TV KAKANJ
10.20 Denis napast 10.30 U~enje kur'ana 10.40 Program TV Sahar 11.30 Te{anjska hronika 12.00 Flash vijesti 12.05 Bonus 13.00 Razbojnici, serija 14.00 Koncert 15.30 Brzina, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Intervju 18.00 Filmovi i zvijezde 18.30 Glas naroda 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.15 Filmovi i zvijezde 21.00 Proces i kazna I dio, film 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Autovizija 00.00 Vijesti IC 00.20 Vikendom u 9 07.05 07.15 08.00 08.30 09.00 10.00 10.30 11.15 12.00 12.15 13.15 14.10 14.30 16.00 16.15 16.45 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 20.30 21.45 23.15 23.30 01.00

TV TK
Vijesti Dje~ije filmsko jutro Taina, serija Brzi kuhar Pod suncem St. Tropea, serija (r) Selu u pohode Razglednica Glas Amerike (r) Vijesti Velikani stolje}a D`ejmi kod ku}e, kulinarski show Za svaku bolest trava raste Muzi~ko popodne Vijesti Na{e pri~e Hod vijekova BH veza Moj dom, magazin ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje Veliki susret, serija Film Vijesti Film Dnevnik RTV TK (r)

RTV USK
10.00 Vijesti 10.20 Ruska imperija 9/16 (r) 11.20 Ramazanski program (r) 12.00 Vijesti 12.05 Za{tita `ivotne sredine 8/45 (r) 12.30 Meri Kejt i E{li u akciji 4/28, serija za djecu 13.05 Meraklije 9/26 14.00 Musolini i ja, serija (r) 15.00 Folk time 15.30 Sarajevdisanje: Kahva Serijal Tarih: Mahale 16.00 Stari zanati 1/3 16.45 Auto shop magazin 17.30 Otisci 6/25, dok. program 18.10 Musolini i ja 4/4, serija 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Ramazanski program 20.30 Hronika kraji{kih gradova 21.00 Kraji{ke d`amije 1/10 21.00 Zenica kroz minula stolje}a, dok. reporta`a 21.30 Omiljeni gradovi svijeta: Istanbul, mini dok. serija

12

SATELITSKI PROGRAMI
TV SA
07.00 Svi vole Rejmonda (r) 07.25 Svi vole Rejmonda (r) 07.45 Sabrina, vje{tica tinejd`erka, program za djecu 09.05 Asterix i 12 zadataka, program za djecu 10.50 Bh veza, info-program (r) 11.25 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 11.55 Megakatastrofe, dok. program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevsko ve~e, zabavni program (r) 15.15 @ene s broja 13, serija, 22/27 16.00 Poaro, serija 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Muzi~ki program 17.55 Bh veza, info-program 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program 19.59 Vrijeme iftara 20.02 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program, nastavak 20.30 Vijesti TVSA 20.35 @ene s broja 13, serija, 23/27 21.20 Sarajevska {kola filma 23.00 Posljednja legija, film 00.45 @ene s broja 13, serija, (r) 01.30 Dnevnik TVSA (r) 02.00 Program za sehur

14. august 2010.
TV ATLAS
09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 @ivot je lijep (r) 11.00 Hotel Vavilon, serija (r) 12.00 Druga `ena, film 14.00 Mad Men, serija (r) 15.30 Hotel Vavilon, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Trava, serija 18.00 Evropsko prvenstvo u ko{arci za kadete Bar, 1. polufinalna utakmica 19.00 Sen Trope, serija 20.00 Marfijev zakon, serija 21.00 Evropsko prvenstvo u ko{arci za kadete Bar 2. polufinalna utakmica 22.30 Noting Hil, film 00.00 Martjo{ke, serija

SU

RTS
09.00 09.05 11.00 11.30 12.10 12.30 13.00 13.30 14.15 15.00 15.10 15.40 16.00 17.00 17.25 19.30 20.10 21.10 22.00 22.55 23.20 23.45 00.15 Vijesti @ikina {arenica Profil i profit Knjiga utisaka Vrijeme odluke Svet zdravlja Dnevnik Verski mozaik Srbije Ekskluzivno Vijesti Leti, leti pesmo moja mila Slagalica, kviz Tvoje pesme, moji snovi: Vanja Buli} (r) Kvadratura kruga Ko{arka: Srbija Novi Zeland, prenos Dnevnik Sti`u dolari, serija TV lica: Nikola ^uturilo - ^utura Trendseter Jelen super liga, sportski program Svet sporta Srpski glas, aktuelno dok. program (r) No}ni program

RTCG
08.00 Crnom Gorom kroz gradove 10.00 Emisija za djecu (r) 10.30 Dokumentarna emisija (r) 11.00 Zapis (r) 11.30 Mali koncert 12.00 Vijesti 12.05 Dokumentarna emisija (r) 12.35 Muzi~ki mix 13.00 Etno 14.30 Emisija za djecu 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzi~ki mix 16.30 Zapis (r) 17.00 Dokumentarna emisija 18.00 Dokumentarna emisija 18.30 Muzi~ki mix 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Koncert 22.05 Dokumentarna emisija 23.00 Dnevnik 3 23.20 Crnom Gorom kroz gradove (r)

HALLMARK
06.00 Pomorska patrola, serija 09.00 Van sezone, film 11.00 Tajanstvena `ena: Iskupljenje, film 13.00 Tajanstvena `ena: Vrijeme za igru, film

@eljna slave
SERIJA

21.00

15.00 Mlado`enja u najam, film 17.00 Sve za Grejs, film 19.00 Igraj do finala, film 21.00 @eljna slave, film 23.00 Stari grijesi, film 01.00 Istinite ispovijesti go-go djevojke, film 03.00 Pomorska patrola, serija

DISCOVERY
06.00 Ogromne ma{ine 06.25 Limarska radionica 08.10 Ameri~ka luka 09.05 Ameri~ke drvosje~e 10.00 Megagraditelji 10.55 U srcu ma{ine 11.50 Gra|evinske intervencije 12.45 Borna kola bra}e Hau 13.40 Limarska radionica 14.35 Grmljavina iz Kanzasa 15.30 Takmi~enje u izradi automobila 16.25 Kako se to pravi 16.55 Kako se pravi 17.20 Velike selidbe 18.15 Megagraditelji 19.10 Gra|evinske intervencije 20.05 Grmljavina iz Kanzasa 21.00 Takmi~enje u izradi automobila 21.55 Borna kola bra}e Hau 22.50 Sam u divljini 23.45 Ameri~ka luka 00.40 Izgubljeni raj

N. GEOGRAPHIC
08.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 09.00 Raj na zemlji 10.00 In`enjerske veze 11.00 Poznati kosmos 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Opasni susreti

EUROSPORT
08.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 09.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 11.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 12.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 13.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 13.45 Ski-skokovi, Courchevel, Francuska 14.45 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 15.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 16.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 17.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 20.00 Tenis, WTA Cincinnati, USA, polufinale, live 21.00 Konji~ki sport, Valkenswaard, Holandija 22.15 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 00.00 Fight Club

EUROSPORT 2
07.30 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Srbija - Rusija 08.30 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Slovenija - Novi Zeland 09.30 Fudbal, Japanska liga 11.00 Australijski fudbal 14.00 Fudbal, EURO 2012

Raj na zemlji
DOK. PROGRAM

Einsiedeln, [vajcarska
SKI SKOKOVI

09.00

19.00

VOGO[]A
08.00 Sevdah za dobro jutro 08.30 Na tragu prirode, dok. serija (r) 09.00 Sense - Ha{ki tribunal 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 VOA - Glas Amerike (r) 10.40 Svijet tajni, serija (r) 15.00 Autovizija 16.00 Program za djecu 16.30 Video`urnal iz Srebrenice 17.00 Sense - Ha{ki tribunal 17.30 Sevdalinko pjesmo najmilija 17.50 Bijela hronika 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Ramazanski program 20.30 Turizam plus 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku 00.00 Muzi~ki program 01.30 Turizam plus (r) 02.30 Autovizija (r) 03.00 Auto Shop Magazin (r) 03.30 Ramazanski program

14.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15.00 Divlja Rusija, 3 epizode 18.00 Ulovljeni 19.00 [apta~ psima 20.00 Najbolji posao na svijetu, 2 epizode 21.00 ]orkirani u inostranstvu 22.00 Spa{avanje komandosa 23.00 Granica 00.00 [apta~ psima

15.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Srbija - Novi Zeland 16.45 Watts 17.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Slovenija - Rusija 18.45 Watts 19.00 Ski skokovi, Einsiedeln, [vajcarska 21.00 Ekstremni sportovi 23.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Srbija - Novi Zeland

SPORT KLUB
06.00 ATP Masters Toronto 1/4 Finale 09.00 Moto GP Brno Free Practice 125cc, direktno 09.55 Moto GP Brno Free Practice Moto GP, direktno 11.10 Moto GP Brno Free Practice Moto 2, direktno 12.15 Premier League Special 13.45 Premier League: Tottenham Manchester City, direktno 16.00 Premier League: Blackburn - Everton, direktno 18.00 Najava Premier League 18.30 Premier League: Chelsea - WBA, direktno 20.30 Premier League Magazin 21.00 ATP Masters Toronto 1/2 Finale, direktno 22.15 Portugalska liga: Ferreira - Sporting, direktno 00.00 Moto GP Brno Kvalifikacije Moto GP 01.00 ATP Masters Toronto 1/2 Finale, direktno

VIASAT HISTORY
06.00 Sufi soul - tajanstvena muzika islama 07.00 Rat na Arktiku 08.00 Duhovna muzika 09.00 Tajne dubina 10.00 [arlota Luksembur{ka: Vojvotkinja u ratu 12.00 [ta je ubilo mamute? 13.00 Ku}a iz edvardijanskog doba 14.00 Sufi soul - tajanstvena muzika islama 15.00 Rat na Arktiku 16.00 Duhovna muzika 17.00 Plja~ka{i olupina 18.00 Gerouov zakon 19.00 42 na~ina da se ubije Hitler 20.00 Misterije mumija iz mo~vara 21.00 Ku}a iz edvardijanskog doba 22.00 No} u kojoj je D`ejms Braun spasio Boston 23.30 Svjedok: Sa balkona sobe 306 00.00 Duhovna muzika 01.00 Plja~ka{i olupina 02.00 Gerouov zakon 03.00 42 na~ina da se ubije Hitler

ANIMAL PLANET
06.00 Neobi~ne `ivotinje 06.25 Posjed merkata 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 07.40 Sve o psima 08.35 Oti}i predaleko 09.00 Bik ajkula 09.55 [kola za gorile 10.20 @ivot delfina 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom svijeta 14.00 SSPCA 14.30 Opasno blizu, 2 epizode 15.25 Velike morske avanture 16.20 Velike morske avanture 17.15 Smrtonosne vode 18.10 Bik ajkula 19.10 Pitbul terijeri i biv{i zatvorenici 20.05 Pre`ivjeti napad ajkule 21.00 @ivi pojedeni 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Pitbul terijeri i biv{i zatvorenici 00.40 Pre`ivjeti napad ajkule

TV 1000
06.00 Prije i poslije, film 08.00 Hamlet, film 10.00 Ljubav u Houp Springsu, film 12.00 Puder, film 14.00 La`ov, film

Zavjera sjenki
FILM

20.00

16.00 Hotel Splendid, film 17.50 Kviz, film 20.00 Zavjera sjenki, film 22.00 Zajedni~ka tu`ba, film 00.00 Heteroseksualac 2 miris ljubavi, film 02.00 Proro~anstvo, film

NE
BHT

15. august 2010.
BHT
07.00 Sej{eli, biser Indijskog okeana, strani dokumentarni program (r) 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.05 Mumijevi, animirana serija, 66/74 08.30 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 14/22 08.55 Gor{tak, animirana serija, 14/30 09.15 Kineski moreplovac, animirana serija, 43/52 09.40 Mornar Popaj, animirani film 09.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.10 The Doha Debates 11.00 TV Liberty 11.30 @ivot & ostalo: 'ercegova~ki 'umor 12.00 BHT vijesti 12.10 Tajna kopca, igrana serija, 2/8 13.05 Svijet hrane, strana dokumentarna serija, 2/7 13.50 Retrovizor, muzi~ki program 14.15 Atletika: Diamond League: London Grand Prix, snimak 16.15 BHT vijesti 16.20 London Live, muzi~ki program (r) 16.50 St. Petersburg ruski most prema Evropi, strani dokumentarni program 17.20 Neobi~na banda, francuski igrani film 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Superstars, magazin 20.05 Halid Be{li} u Banja Luci, koncert 22.15 BHT vijesti 22.30 BHT sport 23.00 Kod ku}e je najbolje, show 00.20 Tajna kopca, igrana serija, 2/8 (r) 01.30 Svijet hrane, strana dokumentarna serija, 2/7 (r)

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Rije~i svetog jezika 07.25 Druga dimenzija: Klokot, dokumentarni program 08.00 Vijesti Program za djecu: 08.05 Bakine pri~e 08.15 Lutkokaz 08.40 Me|unarodni dje~iji festival 09.05 Kako to 09.15 Mekanike u misiji 09.25 Rolo Koster 09.40 Bo u pokretu 10.05 Magna Aura, serija za djecu 10.30 ^arli i Mimo, crtani film 12.00 Dnevnik 1 12.15 Zelena panorama, program za agrar

RTRS
06.00 Od bisera grana, emisija narodne muzike 06.50 Muzi~ki program 07.30 Zdravlje je lijek 08.00 Vijesti 08.15 Duel struna, muzi~ki program Mala TV 09.10 Henrijeve `ivotinje, program za djecu 10.00 Leonardo, crtana serija 10.15 Gladijatorska akademija, crtani film 11.30 Magna aura, serija 12.00 Vijesti 12.15 Snop 13.00 Festival "Slavjanski bazar 2010.", 2. Dan snimak

Neobi~na banda 17.20 KRIMI/DRAMA
Odile upoznaje Arthura i Franza, takozvane kriminalce, na ~asu engles kog je zi ka. Ka`e Franzu da je velika svota novca sakrivena u vili u kojoj ona `ivi sa svojom tetkom Victorijom i izvjesnim gospodinom Stoltzom, u Joinvilleu blizu Pariza. Franz i Arthur je nagovaraju da im pomogne u plja~ki vlastitog doma...
Re`ija: Jean-Luc Godard Uloge: Anna Karina, Claude Brasseur, Sami Frey, Danièle Girard

22.45 {e}er FTV

Kafa, mlijeko i
KOMEDIJA

Tri razli~ite `ene - afroameri~ka lezbijka Jane, nervozna `ena zara`ena AIDSom Robin i koketna mlada konzumentica marihuane Holly, putuju zajedno diljem zemlje u ovoj naizmjence zabavnoj i potresnoj kombinaciji drame i komedije. @ene do`ive ljubav i gubitak dok grade jedna drugoj dom u Arizoni te shvate snagu i mo} svoga prijateljstva.
Re`ija: Herbert Ross Uloge: Whoopi Goldberg, Drew Barrymore, Matthew McConaughey, Mary-Louise Parker, James Remar

CSI: Miami
SERIJA

21.40

Magna aura
SERIJA

11.30

21.30 misija 2 PINK

Nemogu}a
AKCIJA

Tajni agent Iten Hant poslan je u misiju da na|e i uni{ti po{iljku genetski kreirane zaraze zvane Kimera. Ova misija postaje veoma opasna i skoro nemogu}a jer nije on jedina osoba koja je u potrazi sa uzorcima ove zaraze. Mora}e da se takmi~i sa bandom internacionalnih terorista na ~elu kojih je biv{i agent njegove agencije koji je pre{ao na drugu stranu i koji je do{ao u posjed Belerofina, jedinog lijeka koji mo`e da sprije~i ovu po{ast, a kome sada treba Kimera da bi zaokru`io svoj grandiozan monstruozan plan, te zarazio ~itav svet. U cilju infiltracije i lociranja teroristi~ke grupe on mora da se osloni na pomo} internacionalnog lopova, lijepe Nije, u koju se vrlo brzo zaljubljuje...
Re`ija: John Woo Uloge: Tom Cruise, Thandie Newton, Dougray Scott

12.45 Vrijeme je za bebe, dokumentarno-zabavn i program, 11. epizoda 13.20 Crusoe, igrana serija, 10. epizoda 14.05 Grizli Adams, igrana serija, 35. epizoda Mjesec Ramazana: 14.55 Zagreba~ka medresa dr A. Smailovi}, dok. program 15.30 Ajvatovica - zov bosanskog ~ovjeka, dok. program 15.50 Vijesti 15.55 Dobri ljudi 16.35 Zvjezdani studio, muzi~ki program 17.00 Jedna pri~a: I. [ari} 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 69. i 70. epizoda 19.05 Crtani film 19.15 Ramazanska vaktija BSO - sigurne minute 19.30 Dnevnik 2 19.58 Vrijeme iftara 20.10 General Dela Kjaza, italijanska mini serija, 2. dio /RP/ 21.40 CSI: Miami, igrana serija, 10. epizoda 22.30 Dnevnik 3 22.45 Kafa, mlijeko i {e}er, ameri~ki igrani film /RP/ 00.30 Zvjezdani studio, muzi~ki program 01.05 Centralni zatvor

14.40 Ku}a debele mame 2, film 16.20 Odbojka balkansko prvenstvo za juniorke - finale, direktan prenos 18.00 Put vina 18.30 No limit, muzi~ka emisija 18.55 Me|unarodna likovna kolonija "Lastva Trebinje 2010.", reporta`a 19.10 Zec grebit, crtana serija 19.30 Dnevnik Sport 20.10 Srce i njena djeca, film 21.40 Tvoje pjesme, moji snovi 22.40 Sportski pregled 23.15 Vijesti 23.25 Odbojka balkansko prvenstvo za juniorke, hronika 23.45 Ku}a debele mame 2. Dio 01.20 Srce i njena djeca, film 02.50 Dnevnik 03.20 No limit, muzi~ka emisija 03.45 Me|unarodna likovna kolonija "Lastva Trebinje 2010.", reporta`a 04.15 Tvoje pjesme, moji snovi 05.15 Snop

14

TV PROGRAMI
HAYAT
07.30 Moj dom, magazin 08.00 Miffy, crtani film 08.30 Jagodica bobica, crtani film 09.00 Ninja kornja~e FF, crtani film 10.00 Ben 10, crtani film 11.28 Biometeorolo{ka prognoza 11.30 Sesami Street, dje~iji program 12.00 Stipe u gostima, serija 13.00 Najbolje godine, serija 144. ep. 14.00 ^unjoglavac, igrani film 15.35 Vremenska prognoza

15. august 2010.
OBN
06.45 Johny Test, crtani film 06.55 Metajets, crtani film 07.15 Transformersi, crtani film 07.40 Dora istra`uje, crtani film 08.00 Pocoyo, crtani film 08.10 Nimboli, crtani film 08.25 Ironman, crtani film 08.40 Johny Test, crtani film 08.55 Metajets, crtani film 09.10 ^uvari planete: Lekcija @ivota 10.10 Skrivena kamera, zabavna emisija 10.35 Dejana Show, talk show 11.35 Lonci i poklopci, kulinarski show 12.15 Red Carpet, showbiz emisija

PINK
07.35 Sarajevo On line (r) 07.45 Made in Banja Luka (r) 07.55 Vremenska prognoza 08.00 Ubica u kom{iluku, film 10.00 Sti}i prije svitanja, film 12.00 Info top 12.10 Gold express 14.00 Info top 14.10 Sarajevo On line 14.20 Made in Banja Luka 14.30 Grand hitovi 15.00 Ni{ta za sakriti (r) 16.00 Info top

NE

21.00
MRE@A

Srce ljeta
PORODI^NA DRAMA

„Srce ljeta“ je pri~a o pjeva~ici iz malog grada, Terri, kojoj je srce slomljeno nakon smrti njenog brata. Prije smrti, Terrin brat je tajno predao njen rezime na Muzi~ku akademiju u Los Angelesu. Terri biva primljena na Akademiju, gdje se suo~ava sa potpuno novim `ivotom od onog na koji je navikla. Najve}i problem je njen nedostatak formalnog muzi~kog obrazovanja, kao i jedna romanti~na pri~a s kojom ne zna kako da se nosi.
Re`ija: Sean McNamara Uloge: Hilary Duff, Oliver James, David Keith, Dana Davis

16.50
OBN

Duh
KOMEDIJA/DRAMA
Sam i Molly skladan su par, vole se, razumiju i sve je idili~no dok ih jedne ve~eri po povratku iz kazali{ta ne napadnu u mra~noj uli~ici. Sam je ubijen te se na|e u ulozi duha ~ija smrt, kasnije }e se ispostaviti, nije nimalo slu~ajna...

Moj dom
MAGAZIN

07.30

Nedjeljno popodne s Adrijanom Kurti{aj
ZABAVNA EMISIJA

14.50

Sve za ljubav
ZABAVNI SHOW

19.00

15.40 Zvijezda mo`e{ biti ti, TOP 100! 17.00 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 18.00 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Stanje na putevima 19.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.33 Ramazanski program 20.05 Najbolje godine, serija, 145.ep. 21.00 Srce ljeta, igrani film 22.30 Marci X, igrani film 00.00 Sport centar 00.10 Klopka na to~kovima, igrani film Reprizni program Hayat TV 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 02.35 Horizonti 03.00 Ramazanski program 04.20 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 05.00 Moj dom 05.30 Zlate mi, zabavni program

14.00 Telering, talk show 14.50 Nedjeljno popodne s Adrijanom Kurti{aj, zabavna emisija 16.50 Duh, film 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Inspektor Larry, film
KOMEDIJA
Re`ija: Trent Cooper Bespo{tedan kao i uvijek, Larry igra gradskog sanitarnog inspektora koji je zadovoljan svojim komadom prljavih i neuglednih restorana raznih nacionalnih kuhinja. Njegov }e se opu{ten `ivotni stil promijeniti za 180 stupnjeva kada mu dodjele }udorednu mladu partnericu i po{alju ga da rije{i najve}i slu~aj u karijeri — tajnstven niz trovanja hranom u jednom od najpopularnijih restorana u gradu.

16.10 Razvod na odre|eno vreme, film 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo On line 18.35 Made in Banja Luka 19.00 Sve za ljubav 20.00 Bungy show zabavna emisija 20.30 Kursad`ije 21.30 Nemogu}a misija 2, film 23.30 @rtve rata, film
RATNA DRAMA
Re`ija: Brian De Palma Odred marinaca zaglibljen je u moralnu mo~varu rata u Vijetnamu. Kao svjedok u`asnih zlo~ina, Eriskon (Michael J. Fox) je primoran da se sam suprotstavi svojim saborcima i nadre|enom oficiru, vodniku Meservu (Sean Penn), sna`nom i harizmati~nom ~ovjeku koga je teror i brutalnost borbe gurnula preko ivice barbarizma.

Re`ija: Jerry Zucker Uloge: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopy Gooldberg, Tony Goldwyn, Susan Breslau

Jesse Stone: Hladnokrvno 21.10 NOVA ubojstvo KRIMI
Jesse Stone je bezosje}ajan {ef policije u Paradiseu. Iako Stone ima veliko srce, nije od onih koji pokazuju svoje osje}aje te ~esto zaviri u ~a{icu kada mu posao postane prete`ak. Nakon niza nerije{enih ubojstava u Paradiseu, Stone po~inje sumnjati na Andrewa Lincolna i njegovu `enu Briannu, par ekscentri~nih umjetnika odu{evljenih nasiljem. No kad silovanu 16-godi{nju Candace Pennington mama i tata dovedu k Stoneu, on je zbunjen reakcijom roditelja te se pita jesu li ubojstva i silovanje povezani.
Re`ija: Robert Harmon Uloge: Tom Selleck, Kathy Baker, Kohl Sudduth, William Devane, William Sadler

22.00 Michael Flatley: Lord of the dance, plesni spektakl 00.50 U potrazi za izgubljenom ljubavi, film 01.55 Prorokova igra, film 03.35 Mrak film 2, film 05.00 Ke~eri, sportski program 06.00 ^uvari planeta, dokumentarni program

01.30 Sarajevo On line (r) 01.40 Made in Banja Luka (r) 01.50 Grand hitovi (r) 02.20 Nemogu}a misija 2, film (r) 04.20 @rtve rata, film (r)

15

NE

15. august 2010.
HRT 2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.00 Jura Hura, serija za djecu 08.30 Trolovi, crtana serija (r) 08.55 Trolovi, crtana serija (r) 09.20 Idemo baki, film za djecu (r) 10.50 Biblija 11.00 Blagdan Velike Gospe - prijenos mise 13.05 Vela Gospe na Salima, emisija pu~ke i predajne kulture 13.45 Igrani film - klasici 16.05 Vrhunska putovanja. Australija Sjeverni teritorij, dokumentarna serija (r) 09.05 09.30 09.45 10.10 10.40 11.40 12.35 13.05 14.55 16.30 17.00 17.10 18.20 19.15 20.05

TV PROGRAMI
NOVA
Dora istra`uje Timmy Time Ben Ten Alien Force U slu~aju frke, serija Na{a mala klinika, serija @ene ameri~kih vojnika, serija Automotiv Marija. Majka sina Bo`jega, film Deset zapovijedi 1, film Deset zapovijedi 2, film Vijesti Nove TV Deset zapovijedi 2, film - nastavak Lud, zbunjen, normalan, serija Dnevnik Nove TV Nad lipom 35, humoristi~noglazbeni show

HRT 1

TV MOSTAR
11.30 Sezami street, dje~iji program 12.00 Stipe u gostima, serija 13.00 Najbolje godine, serija, 137.epizoda 14.00 ^unjoglavci, film 15.30 RTM sms chat 19.00 RTM vijesti 20.00 Najbolje godine, serija, 138.epizoda 21.00 Srce ljeta, film 23.00 Marci X, film 01.00 Sport centar

MRE@A
11.30 Sezami street, dje~iji program 12.00 Stipe u gostima, serija 13.00 Najbolje godine, serija, 137.epizoda 14.00 ^unjoglavci, film 20.00 Najbolje godine, serija, 138.epizoda 21.00 Srce ljeta, film 23.00 Marci X, film 01.00 Sport centar

06.25 TV kalendar 06.40 Alpe Dunav Jadran 07.10 Ekumena. Tko je konvertit ili obra}enik?, religijski program 08.00 Vijesti 08.10 Cecilia Bartoli. Sacrificium 09.25 Rijeke Hrvatske. Zrmanja, dokumentarna serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Umorstva u Midsomeru 12, serija (r) 11.55 Ep reporta`a 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Plodovi zemlje 13.25 Split. More 14.00 Obale Venecijanski zaljev. Prividna utiha, dokumentarna serija 14.55 Mir i dobro 15.30 Vijesti 15.35 Vrijeme sutra 15.40 Biblija. Josip, serija 17.15 Klape Gospi Sinjskoj, snimka koncerta 18.35 Ne daj se, Floki! serija za djecu 19.05 Baltazar, crtana serija 19.15 Vrijeme 19.16 LOTO 6/45 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Stipe u gostima, serija 20.55 Samson i Dalila, ameri~ki film 23.05 Vijesti 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Filmski vikend s Robinom Williamsom. Dan o~eva, ameri~ki film (r) 01.05 Bu|enje mrtvih 7, mini-serija 01.50 Bu|enje mrtvih 7, mini-serija 02.35 No}ni reprizni dokumentarci 04.05 Plodovi zemlje 04.55 Split. More

TV SLON
13.02 Katalina i Sebastijan, serija (r) 14.35 SMS centrala 15.02 Tuzla u`ivo 15.10 @ivotne pri~e, dok. program 15.40 Da sam ja neko, dok. program 16.10 [e}ernica, revijalni program (r) 18.10 Turizam plus 18.55 Tuzla u`ivo 19.05 TV Justice BiH, info-program 19.35 Tuzla u`ivo 19.39 Pred iftar, vjerski program 20.27 KVIZ Extra 20.50 Odva`ni pohod, film 22.20 TOP 7 23.10 Slon extra Info

TV ZENICA
09.08 Dje~iji program: [arengrad, animirani film 10.30 TV Liberty (r) 11.00 Gostiona (r) 12.00 BH veza (r) 12.30 Muzi~ki spotovi 13.00 Razglednica (r) 14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Koncert (r) 16.00 Turizam plus (r) 17.00 Dok. program (r) 17.55 Mali oglasi, TV izlog 18.00 Autoshop 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Muzi~ki spotovi Ramazanski program 21.00 Igrani film 23.00 Mlad, mla|i, najmla|i 00.00 Satelitski program DW

Mu}ke
SERIJA

19.00

@ene ameri~kih vojnika
SERIJA

11.40

16.55 Budimpe{ta. EP u plivanju, prijenos 19.00 Mu}ke 5a, humoristi~na serija 19.30 Mu}ke 5a, humoristi~na serija 20.00 Ve~eras... 20.05 Polar Express, ameri~ki animirani film
AVANTURA
Re`ija: Robert Zemeckis Na Badnju ve~er jedan dje~ak, odva`an klinac na rubu puberteta, po~inje sumnjati u postojanje Djeda Mraza. Premda ga svi uvjeravaju da Djed Mraz uistinu postoji, dje~ak zaklju~i da darove za svu djecu svijeta nije mogu}e smjestiti u jednu vre}u, niti cijeli svijet obi}i tijekom samo jedne no}i. Dok vani pr{ti snijeg, to~no pet minuta prije pono}i pred njegovom se ku}om zaustavi starinski vlak, a simpati~ni ga kondukter pozove da s ostalom djecom krene na put prema Sjevernom polu, gdje }e, ako iskreno vjeruje, upoznati pravog Djeda Mraza...

21.10 Jesse Stone: Hladnokrvno umorstvo, film 22.40 Red Carpet 23.45 Tko je Samantha?, serija 00.15 Nestali, film 01.55 Mand`urijski kandidat, film

TV KAKANJ
10.20 Denis napast 10.30 Vodeni svijet 11.10 U~enje kur'ana 11.20 Program TV Sahar 12.00 Vikend je 13.00 Razbojnici, serija 14.00 Druga~iji pogled 14.30 Na{a realnost 15.30 Iza scene 16.00 Autovizija 16.30 Historijski park 17.30 Princeza, film 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa 20.05 Info IC 20.30 Kroz gradove 21.00 Proces i kazna II dio, film 23.00 Na snimanju 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vikendom u 9 07.05 07.15 07.25 08.00 09.00 09.45 11.00 12.00 12.15 12.45 13.15 14.10 15.15 16.00 16.15 16.45 17.45 18.00 19.00 19.30 20.30 21.00 21.45 22.15 22.30 23.30

TV TK
Vijesti Moj dom, magazin (r) Bonaventura Na selu, na sijelu Obojeni svijet Dje~ije filmsko jutro Dijete planete Vijesti BH veza Svjedok prirode Modna pista, reality show Caffe Istanbul Auto shop magazin Vijesti Brzi kuhar, kulinarski show Moderni Zoo vrtovi Za svaku bolest trava raste ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje Veliki susret, serija Biografije, serija Auto shop magazin Vijesti Top ten stars Mlad, mla|i, najmla|i

RTV USK
10.00 Vijesti 10.15 Studenti, serija (r) 11.00 Ramazanski program (r) 12.00 Vijesti 12.05 Kraji{ka zemlja Emisija za poljoprivredu 13.00 Hronika kraji{kih gradova (r) 13.50 Otisci 6/25 , dok. Program (r) 14.20 Igrani film 16.00 Na{a kuhinja (r) 6/10 16.30 Nedjeljom zajedno, revijalni program 18.25 Meri Kejt i E{li u akciji, serija za djecu (r) 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Ramazanski program 20.30 Time out Program za mlade 21.20 Bh eko dnevnik 5/24, dok.program 22.00 Vijesti 22.10 Nedjeljom zajedno (r) 00.10 Old time 00.30 Astra show

21.50 Zakon!, serija 22.25 Video nazor 22.55 Prikra}eni 3, humoristi~na serija 23.20 Ritam tjedna, glazbeni magazin 00.00 Zavr{nica Eurovizijskog natjecanja mladih glazbenika 2010. u Be~u

16

SATELITSKI PROGRAMI
TV SA
07.00 Svi vole Rejmonda (r) 07.25 Svi vole Rejmonda (r) 07.45 Put oko svijeta za 80 dana, program za djecu 08.35 Tri mu{ketira, program za djecu 10.05 Otmica, program za djecu 10.55 Kraljevi} i prosjak, program za djecu 11.45 Muzi~ki program 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Biografije, dok. program (r) 13.55 Asterix i 12 zadataka, program za djecu (r) 15.15 @ene s broja 13 (r) 16.00 Poaro, serija 17.00 Vijesti TVSA 17.10 Ne{to za raju, zabavni program (r) 17.50 Blinker time, emisija o ribolovu 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program 19.58 Vrijeme iftara 20.01 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program, nastavak 20.30 @ene s broja 13, serija, 24/27 21.15 Vijesti TVSA 21.20 Poaro, ciklus igranih filmova 23.00 Autoshop magazin (r) 23.30 Otka~ena obitelj, film 01.00 Dnevnik TVSA (r)

15. august 2010.
TV ATLAS
09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 @ivot je lijep (r) 11.00 Hotel Vavilon, serija (r) 12.00 Noting Hil, film 14.00 Mad Men, serija (r) 15.30 Hotel Vavilon, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Trava, serija 18.00 Evropsko prvenstvo u ko{arci za kadete Bar Utakmica za 3.mjesto 19.00 Sen Trope, serija 20.00 Marfijev zakon, serija 21.00 Evropsko prvenstvo u ko{arci za kadete Bar finalna utakmica 22.30 Miris `ene, film 00.00 Martjo{ke, serija

NE

RTS
09.00 Vijesti 09.05 @ikina {arenica (vesti u 10.00 ) 11.00 Znanje imanje 12.00 Unhcr-povratak: Kosovo 12.30 Interfejs 13.00 Dnevnik 13.30 Igraj fudbal budi sre}an 14.10 Vrijeme je za bebe 14.45 Gastronomad 15.00 Vijesti 15.15 Sat 16.00 Vijesti 16.05 Slagalica, kviz 16.30 Sasvim prirodno 17.00 Rokovnik 17.25 Fudbal, Jelen super liga: Partizan - In|ija, prenos 19.30 Dnevnik 20.05 Sti`u dolari,serija 21.00 Balkanskom ulicom: Aleksandar [api} (r) 21.35 An|elov sin, muzi~ki program 22.00 Vikend evronet 22.30 Jelen top deset 23.30 Sportski program 00.50 Dnevnik 01.05 Dozvolite... 01.35 Moj ljubimac 02.05 No}ni program

RTCG
08.00 Crnom Gorom kroz gradove 10.00 Emisija za djecu (r) 10.30 Dokumentarna emisija (r) 11.00 Dokumentarna emisija (r) 11.30 Muzi~ki mix 12.00 Vijesti 12.05 SAT TV (r) 12.35 Muzi~ki mix 13.00 Pe~at (r) 13.35 Etno muzika 14.45 Dje~ija emisija Tr`i{te valuta, Berza 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzi~ki mix 16.00 Dokumentarna emisija 16.30 Muzi~ki mix 17.00 Dokumentarna emisija 18.00 Muzi~ki mix 18.30 Dokumentarna emisija 19.00 Muzi~ki mix Tr`i{te valuta, Berza 19.30 Dnevnik 2 20.00 SAT TV: 21.00 Koncert 22.00 TV drama 23.00 Dnevnik 3 23.20 Crnom Gorom kroz gradove (r)

HALLMARK
07.00 Tajanstvena `ena: Vrijeme za igru, film 09.00 Fojlov rat, serija 11.00 Vje~na radost ljubavi, film 13.00 @eljna slave, film 15.00 Stari grijesi, film 17.00 Preporu~ena po{iljka, film

Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere
SERIJA

21.00

19.00 Eva, film 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.00 Medijum, serija 03.00 Ukradena nevinost, film 05.00 Pomorska patrola, serija

DISCOVERY
06.25 06.50 07.15 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 Kako se to pravi Kako se pravi Novi svijet Razotkrivanje mitova U djeli}u sekunde, 2 epizode Sam u divljini Ameri~ke drvosje~e Lovci na oluje Ameri~ka luka Razotkrivanje mitova Novi svijet Usporen snimak, 2 epizode Borna kola bra}e Hau Limarska radionica Grmljavina iz Kanzasa Takmi~enje u izradi automobila Razotkrivanje mitova Pri~a o bandama sa Rosom Kempom Izgubljeni raj Pobje}i od smrti Pravo mjesto zlo~ina U potrazi za zabavom

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 [apta~ psima Autoput ~eki}ara Ajkula ubica sa Aljaske Raj na zemlji Detektivi ronioci [apta~ psima, 2 epizode 13.00 Kralj gu{tera

EUROSPORT
08.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 09.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 11.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 12.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 13.00 Ski-skokovi, Einsiedeln, [vajcarska, live 14.45 Watts 15.00 Biciklizam, Hamburg, Njema~ka, live 16.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 17.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 18.45 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 19.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska, live 20.00 Tenis, WTA Cincinnati 21.00 Tenis, WTA Cincinnati, USA live, finale 23.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 00.15 Ski-skokovi, Einsiedeln, [vajcarska

EUROSPORT 2
07.30 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Srbija - Novi Zeland 08.45 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Slovenija - Rusija 10.00 Stand up paddle 10.30 Floorball

[apta~ psima
DOK. PROGRAM

Ekstremni sportovi
14.00
14.00 Ekstremni sportovi 15.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Rusija - Novi Zeland 16.45 Watts 17.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Slovenija - Srbija 18.45 Watts 19.00 Floorball 21.00 Ekstremni sportovi 23.00 Ko{arka, Slovenija: Rusija - Novi Zeland

11.00

VOGO[]A
08.00 08.30 09.30 10.00 11.00 Sevdah za dobro jutro Turizam plus (r) I.R.I.B. (r) Program za djecu (r) Spre~ka dolina, poljoprivredna emisija TV @ivinice Sportski program Priroda i ljudi, magazin o zemlji i plodovima zemlje Auto Shop Magazin TV Zehra, revijalni program Uljep{aj svoj `ivot, edukativno-vjerski program Turizam plus (r) Sedam dana u Vogo{}i SMS music Ramazanski program Igrani film Muzi~ki program I.R.I.B. - program na bosanskom jeziku Muzi~ki program Regional, info-magazin (r)

14.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15.00 Divlja Rusija, 3 epizode 18.00 Ulovljeni 19.00 [apta~ psima 20.00 Divlja obala Kalifornije 21.00 Izgubljeni afri~ki raj 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Divlja obala Kalifornije 00.00 Izgubljeni afri~ki raj

12.00 14.00

SPORT KLUB
06.00 Moto GP Brno — Kvalifikacije 125cc 06.40 Moto GP Brno — Kvalifikacije Moto 2 08.15 Moto GP Brno — Kvalifikacije Moto GP 09.15 Premier League: Aston Villa — West Ham 11.00 Moto GP Brno — Trka 125cc, direktno 12.15 Moto GP Brno — Trka Moto 2, direktno 14.00 Moto GP Brno — Trka Moto GP, direktno 15.30 ATP Masters Toronto 1/2 Finale 17.00 Premier League: Liverpool — Arsenal, direktno 19.30 ATP Masters Toronto finale, direktno 21.15 Portugalska liga: Benfica — Academica, direktno 23.15 Superkup [panije: Sevilla — Barcelona 01.00 Premier League: Liverpool — Arsenal 03.00 ATP Masters Toronto finale

VIASAT HISTORY
08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.30 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.30 Duhovna muzika Plja~ka{i olupina Gerouov zakon 42 na~ina da se ubije Hitler Misterije mumija iz mo~vara Ku}a iz edvardijanskog doba No} u kojoj je D`ejms Braun spasio Boston Svjedok: Sa balkona sobe 306 U potrazi za Betovenom Faraoni koji su izgradili Egipat Mendelson, nacisti i ja @ivot pod Napoleonom Ubistvo Anrija IV Zaboravljeni bogovi Posljednji bastion samuraja Rat ptica U potrazi za Betovenom Faraoni koji su izgradili Egipat Mendelson, nacisti i ja @ivot pod Napoleonom Ubistvo Anrija IV Zaboravljeni bogovi

ANIMAL PLANET
06.00 Neobi~ne `ivotinje 06.25 Posjed merkata 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 07.40 Sve o ma~kama 08.35 Oti}i predaleko 09.00 No}ni `ivot ajkula 09.55 [kola za gorile 10.20 @ivot delfina 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom svijeta 14.00 SSPCA 14.30 Ma~ke iz kom{iluka, 2 epizode 15.25 Sve o psima 16.20 Sve o ma~kama 17.15 Policija za `ivotinje 18.10 ^udna stvorenja Nika Bejkera 19.10 Galapagos 20.05 Ljubitelj ajkula 21.00 Najstra{niji napad ajkula 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 ^udna stvorenja Nika Bejkera 00.40 Ljubitelj ajkula

TV 1000
06.00 Posljednji ples, film 08.00 Hotel Splendid, film 10.00 La`ov, film 12.00 Kviz, film 14.10 Ledena princeza, film

14.30 15.00 16.00

17.00 18.00 18.30 19.30 20.30 22.00 23.30 00.00 01.00

Ljubav bez izlaza
FILM

20.00

16.00 End`i, film 18.00 Ratni~ka klasa, film 20.00 Ljubav bez izlaza, film 22.00 Posljednji ples, film 00.00 Lezbijke 4. erotski dnevnik, film 02.00 Heteroseksualac 2 miris ljubavi, film

PO

16. august 2010.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Mumijevi, animirana serija, 66/74 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Kineski moreplovac, animirana serija, 43/52 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 157/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 63/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 9/23 (r) 12.45 Superstars, magazin (r) 13.15 Divlja Kina, strana dokumentarna serija, 3/6 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, igrana serija, 30/45 (r) Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 67/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Japanske pri~e, animirana serija 15.45 Nema problema 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 64/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.45 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 10/23 18.15 Zakoni zdravlja: Probava 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik 19.35 Biti kralj bisera, strani dok. program 20.00 Odumiranje me|eda, drama 21.10 Mjesto zlo~ina New York, igrana serija, 33/48 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Na terapiji, igrana serija, 31/45 22.45 Klavir-{timer zemljotresa, igrani film 00.20 Mjesto zlo~ina New York, igrana serija, 33/48 (r) 01.05 Divlja Kina, strana dok. serija, 3/6 (r) 01.55 Biti kralj bisera, strani dokumentarni program (r)

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, igrana serija, 79. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 31. epizoda 10.30 Prirodna ba{tina: Gacko polje, lijepo li si, dokumentarni program 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 General Dela Kjaza, italijanska mini serija, 1. dio /RP/

RTRS
06.00 Od bisera grana, emisija narodne muzike 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Brojevi, serija Mala TV 09.50 Naruto, crtana serija 10.15 Tim galaksi, crtana serija 10.40 Pop sikret, crtana serija 11.05 Gomboce, program za djecu 11.30 MTS magazin, muzi~ka emisija 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 13.00 Dolina sunca, serija

Klavir-{timer 22.45 BHT zemljotresa DRAMA
Prelijepu opersku pjeva~icu Malvinu, u no}i njenog vjen~anja, ubio je zli dr. Droz. Felisberto, naivni {timer klavira, pozvan je u vilu dr. Droza, kako bi odr`avao njegove ~udne muzi~ke automate. Malo po malo Felisberto otkriva da doktor postavlja „dijaboli~nu operu“ o Melvininoj sudbini. Polako se uvla~i u perverzni i zastra{uju}i svijet dr. Droza...
Re`ija: Stephen & Timothy Quay Uloge: Amira Casar, Gottfried John, Assumpta Serna, Cesar Sarachu, Ljubi{a Lupo-Grujci

20.10

Limenko, 1. dio
MINI SERIJA/AVANTURA

FTV

SF vi|enje klasi~nog romana „^arobnjak iz Oza“. Nekada prelijepa zemlja postala je opusto{ena. Zla ~arobnica Azkadellia je otela Lavander Eyes. Ona je ~arobnici potrebna za realizaciju opakog plana: isisavanje du{a njenih miljenika i prikupljanje energije kako bi presko~ila udaljenost izme|u svoga svijeta i druge strane, koja se zove Zemlja. No, ~arobni~in vidoviti sluga Lylo upozorava ju na prisustvo opasnosti po njen plan. Opasnost je DG, buntovna mlada `ena iz Omahe, koju je u snovima posjetila Lavander Eyes i uputila joj poziv upomo}.
Re`ija: Nick Willing Uloge: Zooey Deschanel, Richard Dreyfuss, Alan Cumming, Neal McDonough, Kathleen Robertson, Raoul Trujilo

Dolina sunca
SERIJA

17.25

Brojevi
SERIJA

17.00

21.00
PINK

Na prvi pogled
ROM. DRAMA

Ejmi je arhitekta, ona je pod stresom zbog svog napornog i iscrpljuju}eg posla. Odlazi na odmor u gradi} gdje upoznaje Vird`ila, slijepog masera koji `ivi jednostavnim i mirnim `ivotom. Uskoro se zaljubljuje u {armantnog Vird`ila i otkriva njegov ~udan svijet, vi|en sasvim druga~ijim ~ulima. On joj otkriva jedan sasvim novi svijet koji prije nije naslu}ivala ni poznavala, koji se ne posmatra o~ima, ve} se oslu{kuje duhom. Ejmi istra`uje kako Vird`ilu da vrati vid i uskoro ga odvodi u bolnicu na operaciju gdje mu doktor ^arls vra}a vid...
Re`ija: Irwin Winkler Uloge: Val Kilmer, Mira Sorvino, Kelly McGillis

14.00 Grizli Adams, igrana serija, 36. epizoda 15.00 Vijesti Mjesec Ramazana: 15.10 Medresa vakifa, dokumentarni program 15.35 Vjekovni ~uvari Ustikoline I, dokumentarni program 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 80. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 71. i 72. epizoda 19.05 Crtani film 19.15 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 19.56 Vrijeme iftara 20.10 Limenko, ameri~ka mini serija, 1. dio /RP/ 21.40 CSI: Miami, igrana serija, 11. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.55 Dar, italijanski igrani film /Z/ 00.30 Zvjezdani studio, muzi~ki program 01.05 Centralni zatvor

14.40 Slu~aj Harms, film 16.23 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 17.45 Pakov svijet, serija 19.15 Ro|eni divlji, program za djecu 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Sport 20.10 Poaro, serija 21.00 50 sabor tuba~a u Gu~i - koncert Balkanika i Keba, direktan prenos 00.00 Vijesti 00.07 Sport 00.12 Finansijske novosti 00.15 Neko da me ~uva, serija 00.55 Poaro ubistvo na imanju Holou, film 02.25 Profajler, serija 03.10 MTS magazin, muzi~ka emisija 03.35 Srpska danas 04.00 Dnevnik 04.30 Muzi~ki program 05.10 @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

18

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin,crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja Kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 5. epizoda

16. august 2010.
OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Vru}ina Akapulka, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja: Mamin sin, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.20 Seka Aleksi}. Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.45 Vremenska prognoza

PINK
06.30 Sarajevo On line 06.40 Made in Banja Luka 06.55 Vremenska prognoza 07.00 Danijela 08.00 Gre{ne du{e, serija 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand show 13.30 Sarajevo On line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo

PO

12.30
OBN

Mamin sin
KOMEDIJA/DRAMA

Jeffrey Mannus ima 29 godina, `ivi sa majkom Jan i odbija odrasti. Njegov savr{eni svijet biva uzdrman kad Jan upozna Merta Rosenblooma. Osje}aju}i se izdanim Jeffrey sprema pravi rat protiv nepo`eljnog o~uha, a pomo} potra`i od djevojke Nore kojoj se svi|a. Dok se sukob Jeffreya i Merta zao{trava Jeffrey otkriva da polako ali sigurno odrasta.
Re`ija: Tim Hamilton Uloge: Jon Heder, Diane Keaton, Jeff Daniels, Anna Faris, Eli Wallach

21.05
NOVA

Najbolji od najboljih

TRILER

Hayatovci
DJE^IJI PROGRAM

08.30

Vru}ina Akapulka
SERIJA

10.40

Gre{ne du{e
SERIJA

16.00

13.00 Najbolje godine, serija, 138.ep. 14.00 Avdo Panjeta, reporta`a 16.10 Sport centar 16.21 Moje drage kom{ije, serija 78.ep. 17.32 Zauvijek susjedi, serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Ramazanski program 20.05 Najbolje godine, serija, 139.ep. 21.00 Slu~ajevi X, krim. magazin 22.00 Moje drage kom{ije, serija 79.ep. 23.30 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 5. epizoda 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija, 37.ep. Reprizni program Hayat TV 01.20 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija 03.00 Ramazanski program 04.20 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 05.10 Moja zemlja 06.00 Muzi~ki program

16.50 Sumnja, talijanska telenovela 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi, magazin 20.10 Kriminal u Rusiji , dokumentarni program 21.10 Ke~eri, sportski program 22.10 Mu}ke, humoristi~na serija 22.40 Ljetna matineja: Mamin sin, film 00.10 Playboy Girls, zabavni program 00.40 Sexiest, zabavni program 01.10 Reporteri, Stranac tamo, stranac ovdje 02.10 Mu}ke, humoristi~na serija 02.40 Ke~eri, sportski program 03.35 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 04.35 Ke~eri, sportski program 05.35 ^uvari planeta: Nasljednici zemlje

14.00 Info top 14.10 Alo, alo, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo On line 18.40 Made in Banja Luka 18.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Na prvi pogled, film 23.00 Alo, alo, serija 23.30 Policajac gladijator, film 02.00 Sarajevo On line 02.10 Made in Banja Luka 02.20 Sportissimo 02.30 Na prvi pogled, film 03.30 Policajac gladijator, film 05.30 Pink jubox

Mom~ad karate boraca ide na prvenstvo u Ju`nu Koreju. U mom~adi od petero boraca nalazi se i Alex Grady, koji se isti~e sa svojom borbeno{}u. Na prvenstvu susre}u te{kog protivnika i to u mom~adi Koreje, koja im zadaje puno muke. Osim toga, karate borci se susre}u sa mnogim privatnim problemima, koji njihovog trenera izbacuju iz teksta te koji ula`e sav svoj trud da ih poku{a koncentrirati na borbu. Film sadr`i puno akcije te odli~nih realisti~kih prikaza borbi.
Re`ija: Robert Radler Uloge: Eric Roberts, Phillip Rhee, James Earl Jones, Sally Kirkland, Chris Penn

21.30
HRT 2

Prevara
DRAMA

Nakon {to jednog dana neuspje{no poku{a prevariti konobaricu u casinu, Rodrigu u pomo} prisko~i mnogo iskusniji kolega Richard Gaddis. Zaklju~iv{i da je Rodrigo daroviti prevarant, Richard odlu~i pokazati mu neke trikove. Poslije nekoliko zajedni~kih prijevara momci upoznaju bolesnog starca Ochou, ~ovjeka koji im povjeri savr{ene kopije navodno autenti~ne i vrijedne kolekcije nov~anica iz dr`avne riznice. Tijekom sljede}eg dana Richard i Rodrigo nov~anice moraju prodati irskom bogata{u Williamu Hanniganu...
Re`ija: Gregory Jacobs Uloge: John C. Reilly, Diego Luna, Maggie Gyllenhaal, Jonathan Tucker, Peter Mullan, Zitto Kazann, Laura Cerón

19

PO
05.45 06.15 06.45 07.00 09.05

16. august 2010.
HRT 2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 TV vrti}. U{i 08.15 Na kraju ulice. Zamjena identiteta 08.30 101 dalmatinac, crtana serija 08.55 Obitelj Addams, crtana serija 09.15 Dexterov laboratorij, crtana serija 09.40 Na glasu. Stara i more 09.50 Brlog (r) 10.05 Mega Mindy, serija za djecu 10.30 Bijeg na Planinu grizlija, ameri~ki film 12.00 Beverly Hills 1, serija

TV PROGRAMI
NOVA
07.00 Na{i najbolji dani, serija 07.55 Yu-gi-oh GX, crtana serija 08.20 Bumba, crtana serija 08.35 Peppa, crtana serija 08.50 Fifi, crtana serija 09.00 Dona Barbara, serija 10.50 U ime ljubavi, serija 12.50 IN magazin 13.35 Baywatch, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 U ime ljubavi nastavak, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.05 Najbolji od najboljih, film

HRT 1
Mir i dobro Drugo mi{ljenje TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijesti ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Pet zvjezdica 2, serija Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture ^arolije letenja. Lete}i brodovi Dinosauri avijacije, dokumentarna serija Oprah show Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar More ljubavi, serija Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1, serija Hrvatsko podmorje 4 Od Savudrije do Prevlake. [olta A sad u Europu! Luda ku}a 1, humoristi~na serija Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (r) Vrijeme Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom Potro{a~ki kod TV Bingo Show Povijesne serije dramskoga programa. Dru`ba Isusova Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 2, serija Sedam ma~eva, korejskohongkon{kokineski film Prljavi seksi novac, serija (r) Zvjezdane staze. Enterprise 3, serija Potro{a~ki kod Ljetna slagalica More ljubavi, serija

TV MOSTAR
11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 5.epizoda 13.00 Najbolje godine, serija 15.30 RTM sms chat 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 78.epizoda 18.00 Grad, kola`na emisija 19.00 RTM vijesti 20.00 Najbolje godine, serija 22.00 Moje drage kom{ije, serija, 79.epizoda 23.30 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 5.epizoda 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija, 213.epizoda 10.00 10.25 10.50 11.15 12.00 13.00 16.10 16.11 20.00 22.00 23.30 00.30 00.35

MRE@A
Aladin, crtani film Winx, crtani film Winx, crtani film Ninja kornja~e FF, crtani film Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 5.epizoda Najbolje godine, serija Sport centar Moje drage kom{ije, serija, 78.epizoda Najbolje godine, serija Moje drage kom{ije, serija, 79.epizoda Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 5.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi, serija, 213.epizoda

09.10 10.00 10.09 10.10 10.15

11.10 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.10 Zoo hoby 16.40 Slobodni ljudi, revijalni program 17.25 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.20 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Tuzla u`ivo 19.34 Sanjalica, program za djecu 19.37 Pred iftar, vjerski program 20.25 KVIZ Extra 20.40 Zdravlje 21.20 Katalina i Sebastijan, serija, 114/120 22.10 SMS centrala 23.00 Slon extra Info 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.30 15.00 15.10 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30

TV ZENICA
Glas Amerike (r) Vijesti Frejzer, serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Autoshop (r) Vijesti Plima `ivota, serija (r) Selu u pohode (r) Bonaventura Dje~iji program ZE sport magazin Mali oglasi Zenica danas Ramazanski program Turizam plus BH veza (r) Dobro srce Plima `ivota, serija Zenica danas (r) Frejzer (r)

Prljavi seksi novac
SERIJA

23.00

Seks i grad
SERIJA

00.10

15.35 16.20

17.00 17.10 18.30 19.15 19.30 19.56 20.01 20.04

20.10 20.45 21.30

22.25 22.50 22.53 22.55 23.05 23.55

02.25 03.10 03.55 04.25 05.15

12.45 Beverly Hills 1, serija 13.30 Simpsoni 18, humoristi~na serija 13.55 Crveni patuljak 7, humoristi~na serija 14.25 Zvjezdane staze. Enterprise 4, serija 15.10 Knez i djevojka 3, serija 15.55 Farma smijeha, ameri~ki film 17.35 Vrhunska putovanja. Kanada, dokumentarna serija (r) 18.30 Mu}ke 5a, humoristi~na serija 19.00 Mu}ke 5a, humoristi~na serija 19.30 Gara`a 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola 20.40 Vijesti na Drugom 20.45 Vrijeme 20.50 Bitange i princeze 1, humoristi~na serija 21.30 Prevara, ameri~ki film (r) 23.00 Prljavi seksi novac, serija 23.50 Deadwood 3, serija 00.40 Ljetni retrovizor. Kalifornikacija, humoristi~na serija 01.10 Ljetni retrovizor. Zlo~ina~ki umovi 3, serija (r) 01.55 Ljetni retrovizor. Kineska pla`a 2, serija

22.45 Ve~ernje vijesti 23.00 IN magazin 23.45 Bra~ne vode, serija 00.10 Seks i grad, serija 00.40 Ezo TV, tarot show 01.40 Za~arani, serija 02.30 Dodir roze, film

TV KAKANJ
10.00 Zabranjena ljubav, serija 11.00 Namjesnik ljubavi, serija 11.30 Do`ivotna kazna, serija 12.00 Flash vijesti 12.05 S druge strane ljubavi, serija 13.00 Prirodne ljepote 14.00 Historijski park 15.00 Dje~iji program 15.30 Namjesnik ljubavi, serija 16.00 Na snimanju 16.30 Do`ivotna kazna, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Zabranjena ljubav, serija 18.00 Iza scene 18.20 S druge strane ljubavi, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Do`ivotna kazna, serija 21.00 IC sport 21.30 Trka kolica 22.00 Zabranjena ljubav, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas amerike 00.00 Vijesti IC r. 07.00 09.00 10.00 10.15 10.45 11.15 12.00 12.15 12.50 13.50 14.10 15.00 15.20 15.35 16.00 17.00 17.45 18.00 19.00 19.30 20.30 21.00 21.30 22.00 22.45 23.00 23.15 00.00 00.30

TV TK
Ko rano rani... Vrata tajne, serija (r) Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Madiganova misija Vijesti Frejzer, serija Caffe Istanbul Horoskop Top ten stars Frejzer, serija Ulica Zoo vrta Moja `ivotinja i ja Ljeto na dlanu TV razglednice Hod vijekova ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e, serija Liberty TV Javni agent Krajnja sila, serija Vijesti Frejzer, serija Lo{e djevojke, serija Dnevnik RTV TK (r) Glas Amerike 08.00 09.30 10.00 10.05 11.05 12.00 12.05 13.00 13.30 14.10

RTV USK
Jutarnji program Kraji{ke d`amije: Otoka Vijesti Cirkus 24/26, zabavni program (r) Ramazanski program (r) Vijesti Time out, program za mlade (r) Auto shop magazin (r) Gazi husrev beg 1-2/2 Pod plavim kubetom neba, koncert duhovne muzike Leonov `ivot 4/4, mini serija Studenti 13/16, igrana serija (r) Koliko vam je ~ista ku}a 6/35 (r) Ljudi i vrijeme Dnevnik 1 TVUSK Ramazanski program Razgovor s povodom Dnevnik 2 Studenti 14/16, serija Igrani film Astra show

15.55 17.10 17.55 18.15 19.00 19.30 20.30 21.30 22.05 23.00 00.30

20

SATELITSKI PROGRAMI
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro (08.00, 09.00 Vijesti TVSA) 10.00 Vitaminix 10.02 Koki 10.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Svi vole Rejmonda (r) 11.30 Frej`er, serija 11.55 @ene s broja 13, serija, 24/27 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Megakatastrofe, dok. program (r) 14.00 Poaro, ciklus igranih filmova (r) 15.40 Liberty TV 16.15 Frej`er, serija 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Tajne rata, dok. program 17.55 Svi vole Rejmonda, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program 19.56 Vrijeme iftara 19.59 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program, nastavak 20.30 Ve~ernje vijesti 21.00 Sport magazin 21.30 Prolazi zima, film 23.30 VOA 00.00 Glava u oblacima, film 02.00 Dnevnik TVSA (r) 02.30 Program za sehur

16. august 2010.
TV ATLAS
09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 @ivot je lijep (r) 11.00 Hotel Vavilon, serija (r) 12.00 Miris `ene, film 14.00 Mad Men, serija (r) 15.30 Hotel Vavilon, serija

PO

RTS
06.00 06.05 09.00 10.00 10.05 10.30 11.30 12.00 12.30 12.45 13.45 14.10 14.40 15.10 15.20 16.00 16.40 17.00 17.20 17.30 18.25 19.00 19.30 20.10 21.05 23.10 23.15 00.00 00.15 Vijesti Jutarnji program Kamiond`ije, serija Vijesti Lov i ribolov, reporta`a Trezor Romansirana botanika Dnevnik U zdravom telu Tabloid (r) KUD "Abra{evi}" Trag: Kad te srce vu~e Sabor folklornih ansambala "Zlatni opanak" Vijesti Visoki napon, kviz (r) Ovo je Srbija Bez komentara Dnevnik Evronet Beogradska hronika Putopis: Francuska Slagalica Dnevnik Sti`u dolari, serija Pesma i bingo Vijesti No}na smena Dnevnik No}ni program

RTCG
08.00 09.30 10.00 10.35 11.00 12.00 12.05 12.35 13.00 14.05 14.45 15.00 15.30 15.45 16.00 17.00 17.15 17.30 18.00 18.50 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 23.00 23.20 00.00 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Vijesti SAT TV (r) Dok.emisija (r) Tv drama (r) Etno Emisija za djecu Obrazovna emisija Dnevnik 1 Ispeci pa reci Dokumentarna emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Dokumentarna emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Dnevnik 2 Dokumentarna emisija Koncert Pro~itaj me CG sport Dnevnik 3 Dokumentarna emisija (r) Pono}ni koncert

HALLMARK
06.00 Sudija Ejmi, serija 07.00 McLeodove k}eri, serija 09.00 Iza kulisa: ^arlijevi an|eli, film 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Advokatova kazna, serija 13.00 Ne{ Brid`is, serija 14.00 Eva, film

Mad Men
SERIJA
16.30 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00 22.30 00.00

Advokatova kazna
20.00
SERIJA
16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 03.00

20.00

@ivot je lijep Trava, serija Forum 60 Sen Trope, serija Mad Men, serija Forum 30 Bornov identitet, film Martjo{ke, serija

@eljna slave, film Sudija Ejmi, serija Ne{ Brid`is, serija Advokatova kazna, serija Fojlov rat, serija Medijum, serija Ukradena nevinost, film Istinite ispovijesti go-go djevojke, film

DISCOVERY
06.00 Nevolje sa bubom 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Prototipi 10.30 Kako se to pravi 10.55 Kako se pravi 11.25 Vrhunsko graditeljstvo 12.20 Auta po mjeri 13.15 Ameri~ki ~operi 14.10 Peta brzina 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Ekstremne drvosje~e 16.25 Vrhunsko graditeljstvo 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako se to pravi 19.40 Kako se pravi 20.05 Pliva~ka avantura 21.00 Ameri~ka luka 21.55 Ameri~ke drvosje~e 22.50 U djeli}u sekunde, 2 epizode 23.45 Auta po mjeri 00.40 Prljavi poslovi 01.40 Pliva~ka avantura

N. GEOGRAPHIC
06.00 Velik, ve}i, najve}i 07.00 Hijene 08.00 Divlja obala Kalifornije 09.00 Izgubljeni afri~ki raj 10.00 Ulovljeni 11.00 Dnevnici sa kruzera 12.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 13.00 Divlja obala Kalifornije 14.00 Izgubljeni afri~ki raj 15.00 Trupa iz mo~vare 16.00 Ulovljeni 17.00 Presreta~ tornada 18.00 Haos zbog vulkanskog pepela 19.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 20.00 Smrtonosna akcija 21.00 Poznati kosmos 22.00 Crveno upozorenje za spa{avanje 23.00 Smrtonosna akcija 00.00 Poznati kosmos

EUROSPORT
08.30 Biciklizam, Hamburg, Njema~ka 09.30 Tenis, WTA Cincinnati, USA, finale 10.30 Ski-skokovi, Einsiedeln, [vajcarska 11.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 13.30 Biciklizam, Hamburg, Njema~ka 14.30 Ski-skokovi, Einsiedeln, [vajcarska 15.30 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 18.00 Eurogoals 18.30 Ski-skokovi, Einsiedeln, [vajcarska 19.30 Najja~i ~ovjek 20.15 Eurogoals 20.45 All sports 20.50 Watts 21.00 Ke~eri 22.25 All sports 22.30 Tenis, WTA Montreal, Kanada 01.00 Eurogoals

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Werder Bremen Bayern Munich 08.45 Fudbal, Bundesliga: Wolfsburg Hertha Berlin 10.00 Fudbal, Japanska liga 11.30 Floorball 12.30 Fudbal, Bundesliga 14.00 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 Hoffenheim 15.00 Ekstremni sportovi 17.00 Speedway, Leszno, Poljska 18.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Slovenija - [panija 20.00 Fudbal, Bundesliga: Bayern Munich Dortmund 21.00 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 Bayern Munich 22.00 Fudbal, Bundesliga: Bayern Munich Hannover 96 23.00 Australijski fudbal

VOGO[]A
08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 12.00 12.30 14.00 14.30 15.00 16.00 18.00 18.30 19.30 20.30 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 02.00 Sevdah za dobro jutro Na tragu prirode (r) Te{anjska hronika (r) I.R.I.B. (r) Sense — Ha{ki tribunal Time Out (r) Info blok TV Vogo{}a Serijski program Sportski program (r) Regional, info-magazin (r) TV Fiva — hronika op}ine Novi Grad Svijet tajni, serija (r) Otvoreni program, u`ivo Vogo{}anska hronika SMS music Ramazanski program TV Fiva — hronika op}ine Novi Grad Inicijativa Gra|ani/ke za Evropu Liberty TV Vogo{}anska hronika I.R.I.B. — program na bosanskom jeziku VOA — Glas Amerike Otvoreni program (r) Vogo{}anska hronika

SPORT KLUB
06.30 07.00 09.00 10.00 11.00 Klupske TV TWS Poker Face Pro FullTilt Poker ATP Masters Toronto finale 12.45 Premier League: Liverpool - Arsenal

VIASAT HISTORY
07.00 Rat ptica 08.00 U potrazi za Betovenom 09.00 Faraoni koji su izgradili Egipat 10.00 Mendelson, nacisti i ja 11.00 @ivot pod Napoleonom 12.00 Ubistvo Anrija IV 13.30 Zaboravljeni bogovi 14.00 Posljednji bastion samuraja 15.00 Rat ptica 16.00 Moj dnevnik 16.30 Ljubavni problemi 17.00 Kada je Kina gospodarila morima 18.00 Florens Najtingejl 19.00 Abrahomova djeca 20.00 Elvis Prisli: Posljednja 24 sata 21.00 Indokina 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 @ivot i smrt u Rimu 00.00 Moj dnevnik 00.30 Ljubavni problemi 01.00 Kada je Kina gospodarila morima 02.00 Florens Najtingejl 03.00 Abrahomova djeca 04.00 Elvis Prisli: Posljednja 24 sata 05.00 Indokina

ANIMAL PLANET
06.00 Neobi~ne `ivotinje 06.25 Posjed merkata 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 07.45 Ko {i{a tog psa 08.40 Oti}i predaleko 09.05 Ljubitelj ajkula 09.55 @ivot majmuna 10.20 No}: Krokodili i aligatori 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Lete}a ~eljust 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 16.20 Sve o psima 17.15 Pre`ivio sam! 18.10 U potrazi za d`inovskom anakondom 19.10 Policija za `ivotinje 20.05 Ajkule napadaju 21.00 Pre`ivio sam! 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Policija za `ivotinje 00.40 Ajkule napadaju

TV 1000
06.00 Ljubav bez izlaza, film 08.00 End`i, film 10.00 Ledena princeza, film 12.00 Ratni~ka klasa, film 14.00 Jutarnji klub, film

ATP Masters Cincinnati
TENIS

Savr{ena slika
FILM

17.00

20.00

14.30 Pregled ATP Masters Toronto 15.30 Pregled Moto GP Brno 16.00 Pregled Premier League 17.00 ATP Masters Cincinnati, direktno 23.00 FullTilt Poker 00.00 Pregled Premier League 01.00 ATP Masters Cincinnati, direktno

16.00 Na te`i na~in, film 18.00 Teorija prozora, film 20.00 Savr{ena slika, film 22.00 Savr{en plan, film 00.00 Ljubav prvi put, film 02.00 Lezbijke 4. erotski dnevnik, film

UT
00.00
FTV

17. august 2010.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, igrana serija, 80. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 32. epizoda 10.30 Prirodna ba{tina: Glamo~ko polje, dokumentarni program 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 General Dela Klaza, italijanska mini serija, 2. dio /RP/ 14.00 Grizli Adams, igrana serija, 37. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 Od bisera grana, emisija narodne muzike 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Brojevi, serija Mala TV 09.50 Naruto, crtana serija 10.15 Tim galaksi, crtana serija 10.35 Pop sikret, crtana serija 11.05 Gomboce, program za djecu 11.30 MTS magazin, muzi~ki program 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Mumijevi, animirana serija, 67/74 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Mini school 09.40 Japanske pri~e, animirana serija 09.50 Dje~iji festivali 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 158/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 64/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 10/23 (r) 12.45 Zakoni zdravlja: Probava (r) 13.15 Tajne istorije: Posljednji dani Romanovih, strani dok. program 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, igrana serija, 31/45 (r) Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 69/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Japanske pri~e, animirana serija 15.45 BHT slagalica 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 65/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.45 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 11/23 18.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik 19.35 Ubistvo Anvara el-Sadata, strana dokumentarna serija 20.05 Lifestyle reporta`a: Damanhur 21.05 @eljko Samard`i} u Zenici, koncert, 1/2 22.25 BHT vijesti 22.35 Business News 22.40 Na terapiji, igrana serija, 32/45 23.10 Nogomet: Play Off Lige {ampiona: Dynamo Kyiv Ajax, snimak 00.55 Tajne istorije: Posljednji dani Romanovih, strani dok. program (r)

Tjelohranitelj
TRILER

Bogate porodice u Italiji ~esto unajmljuju tjelohranitelja da ih {titi od otmice. Jedna unajmljuje Johna, biv{eg agenta CIA za tjelohranitelja kako bi {titio njihovu k}erku Sam. John je izmoren `ivotom i strahotama koje je pre`ivio u Vijetnamu. Nije zainteresiran za posao tjelohranitelja, posebno 12-godi{njoj djevoj~ici, ali po{to nema nikakvu drugu ponudu on prihvata posao. Ispo~etka rezerviran on postaje prijatelj sa Sam te joj zamjenjuje roditelje u njihovom odsustvu. Ali, uslijedi otmica male Sam, i John postaje odlu~an da djevoj~icu vrati na sigurno i osveti se otmi~arima.
Re`ija: Elie Chouraqui Uloge: Scott Glenn, Joe Pesci, Jade Malle, Jonathan Pryce, Brooke Adams, Danny Aiello, Paul Shenar

23.00
PINK

Sa~uvaj MUZI^KI posljednji ples

Iako, vi{e od bilo ~ega drugog, `eli da postane poznata svjetska balerina, `ivot nakon smrti njene majke je primorava da se preseli kod oca, gdje mora raskrstiti sa svojim snovima. Kao bjelkinja u kraju u kome `ive samo crnci, Sara se ne snalazi sve do onog momenta kada preko svoje drugarice ne upoznaje Dereka - njenog zgodnog crnog brata. Preko ljubavi prema plesanju, razvija se i njihova me|usobna romansa, na op{te protivljenje roditelja i okru`enja...
Re`ija: Thomas Carter Uloge: Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington

Grizli Adams
SERIJA

14.00

Profajler
SERIJA

12.15

12.30 brodolom OBN

Ljubavni

KOMEDIJA

Jenny Taylor na{la je svojeg idealnog mu{karca za kojeg je sigurna da }e je potpuno osvojiti. No, postoji jedan problem. Njen idealan mu{karac je Jason Masters, najve}a rock zvijezda na svijetu. Nadaju}i se da }e dobiti priliku i pribli`iti se svojem idolu, Jenny se zapo{ljava u njegovom omiljenom karipskom odmarali{tu, St. Luchasu, zajedno s Ryanom. Dok joj Ryan poma`e daju}i joj savjete od kojih }e joj pomo}i da pre`ivi na otoku, Ryanov prijatelj mu daje savjete kako se udvarati Jenny.
Re`ija: Randal Kleiser Uloge: Amanda Bynes, Chris Carmack, Jonathan Bennett, Jamie-Lynn Sigler, Susan Duerden

15.00 Vijesti Mjesec Ramazana: 15.10 ^etiri stolje}a Mostarskog muftijstva, dokumentarni program 15.40 Vjekovni ~uvari Ustikoline II, dokumentarni program 16.10 Viza za budu}nost, igrana serija, 81. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 73. i 74. epizoda 19.05 Crtani film 19.15 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 19.54 Vrijeme iftara 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet: Liga prvaka: Young Boys Tottenham, play off, prijenos 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.10 Pregled LP u nogometu 00.00 Tjelohranitelj, ameri~ki igrani film /Z/ 01.40 Zvjezdani studio, muzi~ki program 02.15 Centralni zatvor

13.00 Dolina sunca, serija 14.40 Poaro ubistvo na imanju Holou, film Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 17.45 Pakov svijet, serija 19.20 Ro|eni divlji, program za djecu 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 Fudbal Liga {ampiona, sportski program 20.35 Fudbal Liga {ampiona, direktan prenos 22.50 Info profil 23.07 Sport 23.12 Finansijske novosti 23.20 Liga {ampiona, pregled 00.30 Poaro - ubistvo u Mezopotamiji, film 02.00 Profajler, serija 02.45 Mts magazin 03.10 Srpska danas 03.35 Dnevnik 04.05 Muzi~ki program 05.10 @ivot i vrijeme Grizlija Adamsa, serija

22

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani program 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 6. epizoda

17. august 2010.
OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Vru}ina Akapulka, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja: Ljubavni brodolom, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.20 Seka Aleksi}. Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop

PINK
06.25 Sarajevo On line 06.35 Made in Banja Luka 06.45 Sportissimo 06.55 Vremenska prognoza 07.00 Danijela, serija 08.00 Gre{ne du{e, serija 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand hitovi 13.30 Sarajevo On line 13.40 Made in Banja Luka

UT

02.40 obra~un NOVA

Posljednji
AKCIJA

Mo}na izvanzemaljska sila 2084. godine prijeti uni{tenjem ljudske rase. Kako bi spasila planet, gerilka Milly vra}a se kroz vrijeme. Sti`e 72 sata prije po~etka rata i prijevarom prisiljava vje{tog borca Miyamota da joj pomogne napasti Mizoguchija. Mizoguchhi je kriminalni vo|a u Tokiju koji je zarobio svemirski brod i pilota koji su bitni za obranu od izvanzemaljaca. Milly i Miyamoto moraju u kratkom roku osloboditi pilota prije nego {to izvanzemaljski brodovi napadnu i zapo~nu sukob koji }e trajati desetlje}ima te dovesti Zemlju do ruba uni{tenja.
Re`ija: Takashi Yamazaki Uloge: Takeshi Kaneshiro, Anne Suzuki, Kirin Kiki, Goro Kishitani, Yukiko Okamoto

Put u prirodu s Nigelom Marvenom
DOK. PROGRAM

12.00

Seka Aleksi}: Moja desna ruka
REALITY SHOW

14.20

Danijela
SERIJA

21.00
HRT 1
15.00

Mladi VESTERN revolvera{i

13.00 Najbolje godine, serija, 146.ep. 14.00 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 79.ep. 17.32 Zauvijek susjedi, serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.40 Ramazanski program 20.05 Najbolje godine, serija, 147.ep. 21.00 Zlate mi, zabavni program 22.00 Moje drage kom{ije, serija, 80.ep. 23.30 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 6. epizoda 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija Reprizni program Hayat TV 01.20 Zlate mi, zabavni program 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija 03.00 Ramazanski program 04.20 Reporta`a 05.00 Bistro BIH 05.30 Nepodno{ljiva lako}a postojanja

16.45 Vremenska prognoza 16.50 Sumnja, talijanska telenovela 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exluziv, zabavna emisija 20.10 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 21.10 Dejana Show, talk show 22.10 Mu}ke, humoristi~na serija 22.40 Ljetna matineja: Ljubavni brodolom, film 00.10 Playboy Girls, zabavni program 00.40 Sexiest, zabavni program 01.15 Dejana Show, talk show 02.10 Mu}ke, humoristi~na serija 02.40 Ke~eri, sportski program 03.35 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 04.35 Ke~eri, sportski program 05.35 ^uvari planeta: @ivot za duha

13.50 14.00 14.10 15.00 15.50 16.00 16.55

17.00 18.00 18.15 18.25 18.40 18.55

19.00 20.00 21.00 22.30 23.00 01.00 01.10 01.20 01.30 02.30 04.30

Sportissimo Info top Alo, alo, serija Danijela, serija Info top Gre{ne du{e, serija Savr{eno skladna i orginalna BiH Slomljeno srce, serija Info top Vremenska prognoza Sarajevo On line Made in Banja Luka Savr{eno skladna i orginalna BiH ^ini, serija Tudorovi, serija Grand parada Alo, alo, serija Sa~uvaj posljednji ples, film Sarajevo On line Made in Banja Luka Sportissimo Grand parada Sa~uvaj posljednji ples, film Pink jubox

Okrug Lincoln i istoimeni grad u Novom Meksiku 1877. godine. Dok zbog ubojstva bje`i pred progoniteljima, Williamu H. Bonneyu zvanom Billy the Kid pomo} pru`e zemljoposjednik John Tunstall i njegov {ti}enik Josiah Gordon Scurlock Doc te ga odvedu na Tunstallovo imanje. Tunstall je obrazovani i otmjeni Englez kojem u bavljenju sto~arstvom i obradi zemlje poma`e skupina {ti}enika. No Tunstall u posljednje vrijeme ima velikih problema s Lawrenceom G. Murphyem, najve}im sto~arom u kraju....
Re`ija: Christopher Cain Uloge: Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips, Charlie Sheen, Dermot Mulroney...

00.20
HRT 1

Ti i ja i svi koje znamo DRAMA

Entuzijasti~na konceptualna umjetnica Christine poku{ava se afirmirati, no njezini radovi ne nailaze na previ{e razumijevanja ugledne kustosice muzeja moderne umjetnosti. Christine u trgovini cipela upozna upravo razvedenog samohranog oca Richarda, koji radi kao prodava~ cipela i poku{ava skrbiti o dvojici sinova, 14-godi{njem Peteru i 7-godi{njem Robbyu. Christine se poku{ava zbli`iti s Richardom koji te{ko uspostavlja komunikaciju sa samim sobom i vlastitim sinovima, a kamoli s njom...
Re`ija: Miranda July Uloge: Miranda July, John Hawkes, Miles Thomspon...

23

UT

17. august 2010.
HRT 2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 TV vrti}. Ki{obran 08.15 Na kraju ulice. Eksperiment 08.30 101 dalmatinac, crtana serija 08.55 Crtana serija 09.15 Dexterov laboratorij, crtana serija 09.40 Navrh jezika. Bru{enje stila 09.50 Boli glava. Zrak svuda oko nas 10.05 Mega Mindy, serija za djecu 10.30 Dragi moj la`ljiv~e, ameri~ki film 12.00 Beverly Hills 2, serija 12.45 Beverly Hills 2, serija 07.55 08.20 08.35 08.50 09.00 10.50 12.50 13.35 14.30 16.25 17.00 17.20 18.30 19.15 20.05 20.40

TV PROGRAMI
NOVA
Yu-gi-oh GX Bumba, crtana serija Peppa, crtana serija Fifi, crtana serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija IN magazin Baywatch, serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Vijesti Nove TV U ime ljubavi nastavak, serija IN magazin Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan, serija Liga prvaka: BSC Young Boys — Tottenham Hotspur FC Ve~ernje vijesti

HRT 1

TV MOSTAR
11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 6.epizoda 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 RTM sms chat 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 79.epizoda 18.00 Grad, kola`na emisija 19.00 RTM vijesti 20.00 Najbolje godine, serija 22.00 Moje drage kom{ije, serija, 80.epizoda 23.30 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 6.epizoda 00.30 Sport centar 00.35 Zauvjek susjedi, serija, 214.epizoda 10.00 10.25 10.50 11.15 12.00 13.00 16.10 16.11 20.00 22.00 23.30 00.30 00.35

MRE@A
Aladin, crtani film Winx, crtani film Winx, crtani film Ninja kornja~e FF, crtani film Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 6.epizoda Najbolje godine, serija Sport centar Moje drage kom{ije, serija, 79.epizoda Najbolje godine, serija Moje drage kom{ije, serija, 80.epizoda Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 6.epizoda Sport centar Zauvjek susjedi, serija, 214.epizoda

05.45 Normalan `ivot, emisija o osobama s invaliditetom 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.10 Pet zvjezdica 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 ^arolije letenja. Nebeski jaha~i povijest helikoptera, dokumentarna serija 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 More ljubavi, serija 13.15 Ljetna slagalica 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Sutra je novi dan 1, serija 15.05 Hrvatsko podmorje 4 - Od Savudrije do Prevlake. Bra~ 15.35 A sad u Europu! 16.20 Luda ku}a 1, humoristi~na serija 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija (r) 19.15 Vrijeme 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Boje turizma 21.00 Mladi revolvera{i, ameri~ki film (r) 22.50 Dnevnik 3 23.15 Sport 23.18 Vrijeme 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Dr. House 2, serija 00.20 Ti i ja i svi koje znamo, ameri~ko-britanski film 01.50 Bez traga 6, serija 02.35 Zvjezdane staze. Enterprise 3, serija 03.20 Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 3, serija 04.05 Fotografija u Hrvatskoj 04.25 Ljetna slagalica 05.15 More ljubavi, serija

22.45

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.10 Zdravlje 16.50 Bora~ko jezero, reporta`a 17.05 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.20 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Tuzla u`ivo 19.35 Pred iftar, vjerski program 20.23 Kviz Extra 20.35 Da sam ja neko, dok. program 21.15 Katalina i Sebastijan, serija, 115/120 22.10 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.30 15.00 15.05 16.00 16.45 17.30 17.50 18.00 19.00 19.30 20.10 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30

TV ZENICA
Glas Amerike (r) Vijesti Frejzer, serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Iz razmjene (r) Vijesti Plima `ivota, serija (r) Muzi~ki spotovi Zona kantona (r) Dje~iji program Ze sport plus Frejzer, serija Zenica danas Ramazanski program Dok. program TV Liberty Dobro srce Plima `ivota, serija Zenica danas (r) Frejzer (r)

Deadwood
SERIJA

23.10

Baywatch
SERIJA

13.35

13.30 Simpsoni 18, humoristi~na serija 13.55 Crveni patuljak 7, humoristi~na serija 14.30 Zvjezdane staze. Enterprise 4, serija 15.20 Knez i djevojka 3, serija 16.05 Bitka za planet majmuna, ameri~ki film 17.40 Vrhunska putovanja. Ju`na Afrika, dokumentarna serija (r) 18.30 Mu}ke 5b, humoristi~na serija 19.30 Glazbeni specijal. Salsa Filarmonica Specijal 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola 20.40 Vijesti na Drugom 20.45 Vrijeme 20.50 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija 21.30 Bez traga 6, serija 22.20 Zakon i red. Zlo~ina~ke nakane 3, serija 23.10 Deadwood 3, serija 00.00 Ljetni retrovizor. Kalifornikacija, humoristi~na serija 00.30 Ljetni retrovizor. Zlo~ina~ki umovi 3, serija (r) 01.15 Ljetni retrovizor. Kineska pla`a 2, serija

23.00 23.30 00.00 00.25 00.55 01.55 02.40

UFC specijal Sa`eci Lige prvaka Bra~ne vode, serija Seks i grad, serija Ezo TV, tarot show Za~arani, serija Posljednji obra~un, film

TV KAKANJ
10.00 11.00 11.30 12.00 12.10 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 17.50 18.20 19.00 19.30 20.00 20.25 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Zabranjena ljubav, serija Namjesnik ljubavi, serija Do`ivotna kazna, serija Flash vijesti S druge strane ljubavi, serija Kroz gradove Hutba Vjera i `ivot Glas naroda Dje~iji program Namjesnik ljubavi, serija Bonaventura Do`ivotna kazna, serija Flash vijesti Zabranjena ljubav, serija Melodije orijenta S druge strane ljubavi, serija Denis napast Dnevnik FTV Vijesti IC Do`ivotna kazna, serija Druga~iji pogled U susret ramazanu Zabranjena ljubav, serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC 07.00 09.00 10.00 10.15 10.45 11.15 12.00 12.15 12.45 13.30 14.10 14.40 15.00 15.25 15.40 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 20.30 21.00 22.00 22.45 22.55 23.15 00.00 00.30

TV TK
Ko rano rani... Vrata tajne, serija (r) Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike (r) Vijesti Frejzer, serija TV razglednice Hod vijekova Tribunal Javni agent Frejzer, serija Moja `ivotinja i ja Ulica Zoo vrta Ljeto na dlanu Bonaventura, magazin Svjedok prirode ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e, serija Aktuelno Prvi talas, serija Vijesti Frejzer, serija Lo{e djevojke, serija Dnevnik RTV TK (r) Glas Amerike 10.00 10.15 10.30 11.00

RTV USK
Vijesti Mustafa Kemal Ataturk Portret umjetnika Ramazanski program (r) Sarajevske d`amije (r) Najvoljenije `ene Portret umjetnika Vijesti Meraklije 9/26 (r) Kraji{ka zemlja (r) U beharu s vama (r) Igrani film Ljudi i vrijeme (r) Najbolji prodava~i svijeta 2/2, dok. serijal Ritmovi koji govore Studenti 14/16 (r) Igre {umskih patuljaka 6/14, lutkarska serija Dnevnik 1. TVUSK Ramazanski program Intervju, Info-program Veterani danas Dnevnik 2. TVUSK Studenti 15 /16, igrana serija Svjetla pozornice Astra show

11.15 11.40 12.00 12.05 13.05 13.30 14.00 15.40 16.00 16.45 17.15 18.05 19.00 19.30 20.30 20.30 21.30 22.00 22.55 00.30

24

SATELITSKI PROGRAMI
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro (08.00, 09.00 Vijesti TVSA) 10.00 Vitaminix 10.02 Koki 10.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Svi vole Rejmonda (r) 11.30 Frej`er, serija 11.55 Dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sport magazin (r) 13.40 Tajne rata, dok. program (r) 14.35 Dok. program 15.35 Biografije, dok. program 16.25 Frej`er, serija 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Konstruktorske katastrofe, dok. program 17.55 Svi vole Rejmonda, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program 19.54 Vrijeme iftara 19.57 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program, nastavak 20.30 Ve~ernje vijesti 21.00 Slomljeno cvije}e, film 22.40 Metronom, emisija o klasi~noj muzici 23.30 VOA, info.program 00.00 Dogovor `ivota, film

17. august 2010.
TV ATLAS
09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 @ivot je lijep (r) 11.00 Hotel Vavilon, serija (r) 12.00 Bornov identitet, film 14.00 Mad Men, serija (r) 15.30 Hotel Vavilon, serija

UT

RTS
06.00 06.05 09.00 10.00 10.05 10.35 11.38 12.00 12.30 12.45 13.45 14.15 14.45 15.10 15.20 16.00 16.40 17.00 17.20 17.30 18.25 19.00 19.30 19.50 20.40 22.15 23.15 00.10 Vijesti Jutarnji program Kamiond`ije, serija Vijesti Kvadratura kruga (r) Trezor Romansirana botanika Dnevnik U zdravom telu Kosmos (r) Ko nekad u osam, muzi~ki program Trag: Put za Ko~abamu (r) Program TV Vojvodina Vijesti Vrijeme je za bebe (r) Ovo je Srbija Verski kalendar Dnevnik Evronet Beogradska hronika Putopis: Francuska Slagalica Dnevnik Sti`u dolari, serija Filmski program TV mre`a Preokret, zabavni program Dnevnik

RTCG
08.00 09.30 10.00 10.45 11.00 12.00 12.05 12.35 13.00 13.30 14.30 15.00 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30 23.00 23.20 23.50 Jutarnji program Emisija za djecu (r) CG sport Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Vijesti Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Pro~itaj me (r) Etno Emisija za djecu (r) Obrazovna emisija Dnevnik 1 Ispeci pa reci Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u Crnoj Gori LAJMET Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Dnevnik 2 Dokumentarna emisija Koncert Dokumentarna emisija Dnevnik 3 Dokumentarna emisija (r) Pono}ni koncert

HALLMARK
07.00 09.00 11.00 12.00 McLeodove k}eri, serija Zabava ne prestaje, film Sudija Ejmi, serija Advokatova kazna, serija 13.00 Ne{ Brid`is, serija 14.00 Iza kulisa: ^arlijevi an|eli, film 16.00 Igraj do finala, film

Trava
SERIJA
16.30 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00 22.30 00.00

Sudija Ejmi
17.30
SERIJA

18.00

@ivot je lijep Trava, serija Forum 60 Sen Trope, serija Mad Men, serija Forum 30 Zatoi~i, film Martjo{ke, serija

18.00 Sudija Ejmi, serija 19.00 Ne{ Brid`is, serija 20.00 Advokatova kazna, serija 21.00 Cvje}arka, film 23.00 Vezane tajnom, film 01.00 Eva, film 03.00 Posljednja prilika, film 05.00 Ne{ Brid`is, serija 06.00 Sudija Ejmi, serija

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.45 08.40 09.35 10.30 10.55 11.25 12.20 13.15 14.10 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Nevolje sa bubom Peta brzina Prljavi poslovi Pre`ivljavanje Razotkrivanje mitova Prototipi Kako se to pravi Kako se pravi Vrhunsko graditeljstvo Auta po mjeri Ameri~ki ~operi Peta brzina Prljavi poslovi Ekstremne drvosje~e Vrhunsko graditeljstvo: NASA Pre`ivljavanje Razotkrivanje mitova Kako se to pravi Kako se pravi Velike selidbe Megagraditelji Gra|evinske intervencije U djeli}u sekunde, 2 epizode Auta po mjeri

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 Posljedice Trupa iz mo~vare Smrtonosna akcija Poznati kosmos Ulovljeni Dnevnici sa kruzera Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode Smrtonosna akcija Poznati kosmos Amazonske gigantske ~eljusti Ulovljeni Sekunde do katastrofe Velik, ve}i, najve}i Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode Megastrukture Najte`e popravke na svijetu Hrabri ljudi Megastrukture Najte`e popravke na svijetu

EUROSPORT
08.30 Eurogoals 09.00 Ski-skokovi, Einsiedeln, [vajcarska 10.00 Plivanje, E[ Budapest, Ma|arska 12.00 Tenis, WTA Montreal, Kanada 13.30 Eurogoals 14.00 Biciklizam, Hamburg, Njema~ka 15.00 Biciklizam, Eneco Tour, live 16.30 Eurogoals 17.00 Tenis, WTA Montreal, Kanada, live 19.00 Eurogoals 19.10 Tenis, WTA Montreal, Kanada, live 21.00 Boks 23.00 Eurogoals 23.30 Ski-skokovi, Einsiedeln, [vajcarska 00.30 Biciklizam, Eneco Tour

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Wolfsburg Bayern Munich 08.45 Fudbal, Bundesliga: Wolfsburg Hoffenheim 10.00 Australijski fudbal 11.00 Floorball 12.30 Fudbal, Bundesliga: Hertha Berlin Bayern Munich 14.00 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 FC Koln 15.00 Ekstremni sportovi 17.00 Speedway, Coventry, UK 18.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Srbija - Rusija 20.00 Floorball 21.30 Australijski fudbal 23.00 Fudbal, Bundesliga: Bayern Munich Hannover 96

VOGO[]A
08.00 Sevdah za dobro jutro 08.30 Na tragu prirode (r) 09.00 TV Fiva — hronika op}ine Novi Grad (r) 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 VOA — Glas Amerike (r) 10.40 I mi smo BiH (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Serijski program 12.30 Liberty TV (r) 13.00 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 14.00 Na tragu prirode, dok. serija 14.30 Ritam Srebrenice 14.45 Bijela hronika 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Ramazanski program 20.30 Ritam Srebrenice 21.00 Igrani film 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. — program na bosanskom jeziku 23.30 VOA — Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

SPORT KLUB
06.30 Premier League: Chelsea WBA 09.30 Pregled belgijske lige 10.00 FullTilt Poker 11.00 Premier League: Manchester United Newcastle 13.00 Pregled Moto GP Brno 13.15 Pregled holandske lige 14.15 Pregled ruske lige 14.45 Pregled belgijske lige 15.15 Pregled Championship 15.45 World Sport Magazin 16.00 FullTilt Poker 17.00 ATP Masters Cincinnati, direktno 03.00 Moto GP Brno Trka Moto GP 04.00 Moto GP Brno Trka Moto 2 05.00 Moto GP Brno Trka 125cc

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 08.30 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 04.00 05.00 Ko si zapravo ti? @ivot i smrt u Rimu Moj dnevnik Ljubavni problemi Kada je Kina gospodarila morima Florens Najtingejl Abrahomova djeca Elvis Prisli: Posljednja 24 sata Indokina Ko si zapravo ti? @ivot i smrt u Rimu Ku}a iz ~etrdesetih Stounhend` Premijera: Prislijevi o Elvisu Kako se raspao Sovjetski savez Lovci na naciste Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Ku}a iz ~etrdesetih Stounhend` Prislijevi o Elvisu Kako se raspao Sovjetski savez Lovci na naciste

ANIMAL PLANET
06.00 Neobi~ne `ivotinje 06.25 Posjed merkata 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 07.45 Sve o psima 08.40 Oti}i predaleko 09.05 Lete}a ~eljust 09.55 @ivot majmuna 10.20 No}: Crveni vukovi 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 SSPCA 14.30 Dobar apetit velike bijele ajkule 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 16.20 Sve o ma~kama 17.15 Policija za `ivotinje 18.10 U potrazi za kraljevskom kobrom 19.10 Policija za `ivotinje 20.05 Lete}a ~eljust 21.00 Policija za `ivotinje 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Policija za `ivotinje 00.40 Lete}a ~eljust

TV 1000
06.00 Savr{ena slika, film 08.00 Na te`i na~in, film 10.00 Jutarnji klub, film 12.00 Teorija prozora, film

Situacija
FILM

20.00

14.00 Bejb: Prase u gradu, film 16.00 Opasni D`oni, film 18.00 Trgovac snovima, film 20.00 Situacija, film 22.00 Miranda, film 00.00 Doma}ice iz Amberlejna, film 02.00 Ljubav prvi put, film

SR

18. august 2010.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Mumijevi, animirana serija, 69/74 09.30 Mini school 09.35 BHT slagalica 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 159/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 65/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, serija, 11/23 (r) 12.45 Retrovizor, muzi~ki program 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 13.45 Ubistvo Anvara el-Sadata, strana dokumentarna serija (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, igrana serija, 32/45 (r) Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 70/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Japanske pri~e, animirana serija 15.45 Uradi sam, uradi sama 15.50 Frenderi u zemljama Evrope, animirana serija 16.00 Lino Fest 2010 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 66/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.45 Kad tebe ne bude, serija, 12/23 18.15 @ivot & ostalo: Siva masa 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet: Play Off Lige {ampiona: Partizan - Anderlecht, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 BHT vijesti 22.55 Business News 23.00 Na terapiji, igrana serija, 33/45 23.30 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.20 @ivot & ostalo: Siva masa (r)

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 81. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 33. epizoda 10.30 Prirodna ba{tina: Vele`, dokumentarni program 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 Limenko, ameri~ka mini serija, 1. dio /RP/ 14.00 Grizli Adams, igrana serija, 38. epizoda

RTRS
06.00 Od bisera grana, emisija narodne muzike 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Brojevi, serija Mala TV 09.50 Naruto, crtana serija 10.15 Tim galaksi, crtana serija 10.40 Pop sikret, crtana serija 11.05 Gomboce, program za djecu 11.30 MTS magazin, muzi~ka emisija 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 13.00 Dolina sunca, serija

Svjetski TRILER 21.00 trgovinski centar PINK
Neposredno poslije teroristi~kog napada na svjetski trgovinski centar, policijski narednik i njegov tim se spremaju da u|u u goru}e kule bliznakinje, kada se sve sru{i oko njih. Zarobljeni ispod zemlje, bez mogu}nosti komunikacije, oni moraju da se uzdaju u sebe da bi pre`ivjeli.
Re`ija: Oliver Stone Uloge: Nicolas Cage, Maria Bello, Connor Paolo

Istjerivanje |avola iz HOROR/ 23.30 PINK Emili Rouz TRILER
Triler koji je snimljen prema istinitim doga|ajima, koji }e ispitati va{u stvarnu snagu a na kraju i va{u vjeru. Emili Rouz je bila normalna tinejd`erka koja je postala meta zastra{uju}ih demonskih sila, sila koje }e uznemiriti i {okirati cijeli grad, ostaviti neizbrisive o`iljke na njenoj du{i, i na kraju uzeti njen `ivot. Ali, je li ona zaista bila opsjednuta, kako su mnogi vjerovali? U poku{aju osloba|anja sve{tenika koji je izvr{io neuspjeli ritual egzorcizma nad Emili, advokat dolazi do {okantne spoznaje da sna`ne duhovne mo}i mo`da zaista postoje. Ovaj film udara sna`no, poput no}ne more, ne dopu{taju}i ni trenutak opu{tanja.
Re`ija: Scott Derrickson Uloge: Laura Linney, Tom Wilkinson, Campbell Scott

Viza za budu}nost
SERIJA

16.10

Pop sikret
CRTANA SERIJA

10.40

21.00
MRE@A

Ubistvo vrana
TRILER

Na kon {to advo ka ta izbace iz komore, on po~inje s pisanjem knjige o svom iskustvu. Upoznaje ~ovjeka kojem daje da pro~ita {ta je napisao. ^ovjek umire, a advokat knjigu pripisuje sebi. Upravo kada knjiga postane uspjeh, njega hap se zbog stvar nih ubistava pet advokata iz knjige. On zatim dolazi u situaciju u kojoj poku{ava dokazati da je nedu`an.
Re`ija: Rowdy Herrington Uloge: Cuba Gooding Jr, Tom Berenger

15.00 Vijesti Mjesec Ramazana: 15.10 Put dervi{a, dokumentarni program 15.35 90 godina islama u Hrvatskoj, dokumentarni program 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 82. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 75. i 76. epizoda 19.05 Crtani film 19.15 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.53 Vrijeme iftara 20.10 Limenko, ameri~ka mini serija, 2. dio /RP/ 21.40 CSI: Miami, igrana serija, 12. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.55 Nogomet: Liga prvaka: Werder Sampdoria, play off, snimak 00.35 Zvjezdani studio, muzi~ki program 01.10 Centralni zatvor

14.30 Poaro Ubistvo u Mezopotamiji, film 16.10 Reporta`a 16.25 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 17.45 Pakov svijet, serija 19.15 Ro|eni divlji, program za djecu 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 Tajne rata, dokumentarni program 21.00 50 sabor truba~a u Gu~i - koncert Gorana Bregovi}a, direktan prenos 23.30 Info profil 23.47 Sport 23.52 Finansijske novosti 23.55 Liga {ampiona, snimak 01.40 Poaro Tu`ni ~empres, film 03.10 Profajler, serija 03.55 Srpska danas 04.20 Dnevnik 04.50 Muzi~ki program 05.10 Tajne rata, dokumentarni program

26

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify,crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 7. epizoda

18. august 2010.
OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Vru}ina Akapulka, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja: Neverwas, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.20 Seka Aleksi}. Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.45 Vremenska prognoza

PINK
06.25 Sarajevo On line 06.35 Made in Banja Luka 06.45 Sportissimo 06.55 Vremenska prognoza 07.00 Danijela, serija 08.00 Gre{ne du{e, serija 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand parada 13.30 Sarajevo On line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo, alo, serija

SR

12.30
OBN

Neverwas
DRAMA

Zach Riley je psihijatar koji odlazi s posla na presti`nom sveu~ili{tu kako bi radio u privatnoj mentalnoj ustanovi Millwood. Kada stigne u ustanovu, ondje upoznaje pacijenta oboljelog od {izofrenije, Gabriela Fincha . Uskoro otkriva da ga uz kliniku ve`e i vi{e stvari nego {to je ikada mislio, kao i uz oporavak pacijenta koji za sebe vjeruje da je lik iz te pri~e.
Re`ija: Joshua Michael Stern Uloge: Aaron Eckhart, Ian McKellen, Brittany Murphy, Nick Nolte, Jessica Lange

21.00
NOVA

Soba panike
KRIMINALISTI^KI

Zauvijek susjedi
SERIJA

17.32

Na{a mala klinika
SERIJA

15.50

^ini
SERIJA

19.00

13.00 Najbolje godine, serija, 147.ep. 14.00 Zlate mi, zabavni program 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 80.ep. 17.32 Zauvijek susjedi, serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Ramazanski program 20.00 Najbolje godine, serija, 148.ep. 21.00 Ubistvo vrana, igrani film 23.00 Moje drage kom{ije, serija, 81.ep. 00.30 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 7. epizoda 01.30 Sport centar 01.35 Zauvijek susjedi, serija Reprizni program Hayat TV 01.40 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija 03.00 Ramazanski program 04.20 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 05.00 Nepodno{ljiva lako}a postojanja

16.50 Sumnja, talijanska serija 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 21.10 Distrikt, Igrana serija 22.10 Mu}ke, humoristi~na serija 22.40 Ljetna matineja: Neverwas, film 00.10 Playboy Girls, zabavni program 00.40 Sexiest, zabavni program 01.15 Distrikt, Igrana serija 02.10 Mu}ke, humoristi~na serija 02.40 Ke~eri, sportski program 03.35 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 04.35 Ke~eri, sportski program 05.35 ^uvari planeta: @ivot za duha

15.00 15.50 16.00 16.55 17.00 18.00 18.15 18.25 18.40 18.55 19.00 20.00 21.00 23.00 23.30 01.30 01.40 01.50 02.00 04.00 23.00 23.30 01.30 01.40 01.50 02.00 04.30

Danijela, serija Info top Gre{ne du{e, serija Savr{eno skladna i orginalna BiH Slomljeno srce Info top Vremenska prognoza Sarajevo On line Made in Banja Luka Savr{eno skladna i orginalna BiH ^ini, serija Tudorovi, serija Svjetski trgovinski centar, film Alo, alo, serija Istjerivanje |avola iz Emili Rouz, film Sarajevo On line Made in Banja Luka Sportissimo Svjetski trgovinski centar, film Istjerivanje |avola iz Emili Rouz, film Alo, alo, serija Ti{ina, film Sarajevo On line Made in Banja Luka Sportissimo Gold express Kobno prestrojavanje, film

Koriste}i novac, koji je dobila nakon razvoda netom razvedena Meg Altman se useljava u njujor{ku vi{ekatnicu sa svojom k}erkom Sarah. U svom sredi{tu, ku}a ima blindiranu sobu u koju se stanari mogu skriti od ne`eljenih gostiju. Blindirana soba izaziva pa`nju Meg, no ni ne sluti da }e je ubrzo mo}i iskoristiti. Nedugo zatim provalnici upadnu u ku}u misle}i da je prazna, a Meg i Sarah u`asnute ulaze u sobu panike. Tu zapo~inje opasna igra ma~ke i mi{a s trojicom mu{karaca, Burnhamom, Raoulom i Juniorom. No, tu postoji i jo{ mra~nija tajna, Meg i njena k}i ne znaju da je Burnham dizajnirao sobu panike i da je upravo ta soba njegov cilj.
Re`ija: David Fincher Uloge: Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker, Dwight Yoakam, Jared Leto

20.10
HRT 1

Dok si spavao
KOMEDIJA

Lucy Moderatz radi u Chicagu kao prodava~ica karata na kolodvoru. Uvijek ma{ta o svom idealnom mu{karcu no zanimanje za nju pokazuje samo ku}epazitelj. Svako jutro jedan zgodan i lijepo odjeven mu{karac kod nje kupi kartu za vlak. Ona se zaljubi u njega, ali je presrame`ljiva da bi mu to pokazala. Na bo`i}no jutro na stanici ga napadnu dvojica lopova i on ostane bez svijesti le`ati na tra~nicama. Lucy ga spasi trenutak prije dolaska jure}eg vlaka. U bolnici je na intenzivnoj njezi, jer je u komi. Zbog malog nesporazuma bolni~ko osoblje zaklju~i da je ona Callaghanova zaru~nica. Lucy se ne buni kad to zaklju~i i njegova obitelj, te Peterov krsni kum Saul...
Re`ija: Jon Turteltaub Uloge: Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher...

27

SR

18. august 2010.
HRT 2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 TV vrti}. Beba 08.15 Na kraju ulice. Etno nanule 08.30 101 dalmatinac, crtana serija 08.55 Crtana serija 09.15 Dexterov laboratorij, crtana serija 09.40 Ta politiká. Gra|ani 09.50 U zdravom tijelu zdrav duh. Mi{i}i 10.05 Mega Mindy, serija za djecu 10.30 Kako pre`ivjeti sebe, nizozemski film 12.10 Beverly Hills 2, serija

TV PROGRAMI
NOVA
07.00 Na{i najbolji dani, serija 07.55 Yu-gi-oh GX, crtana serija 08.20 Bumba, crtana serija 08.35 Peppa, crtana serija 08.50 Fifi, crtana serija 09.00 Dona Barbara, serija 10.50 U ime ljubavi, serija 12.50 IN magazin 13.35 Baywatch, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 U ime ljubavi nastavak, serija 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Na{a mala klinika, serija 21.00 Soba panike, film 22.50 Ve~ernje vijesti

HRT 1

TV MOSTAR
10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF 12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 7.epizoda 13.00 Najbolje godine, serija 14.00 RTM sms chat 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 80.epizoda 18.00 Grad, kola`na emisija 19.00 RTM vijesti 20.00 Najbolje godine, serija 21.00 Ubistvo vrana, film 23.00 Moje drage kom{ije, serija, 81.epizoda 00.30 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 7.epizoda 01.30 Sport centar 01.35 Zauvjek susjedi, serija 10.00 10.25 10.50 11.15 12.00 13.00 16.10 16.11 20.00 21.00 23.00 00.30 01.30 01.35

MRE@A
Aladin, crtani film Winx, crtani film Winx, crtani film Ninja kornja~e FF, crtani film Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 7.epizoda Najbolje godine, serija Sport centar Moje drage kom{ije, serija, 80.epizoda Najbolje godine, serija Ubistvo vrana, film Moje drage kom{ije, serija, 81.epizoda Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 7.epizoda Sport centar Zauvjek susjedi, serija

05.55 Me|u nama 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.10 Pet zvjezdica 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Izme|u zemlje i neba. Izlet u domovinu Dogona, dokumentarna serija 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 More ljubavi, serija 13.15 Ljetna slagalica 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Sutra je novi dan 1, serija 15.05 Hrvatsko podmorje 4 Od Savudrije do Prevlake. Prevlaka 15.35 A sad u Europu! 16.20 Luda ku}a 1, humoristi~na serija 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija (r) 19.15 Vrijeme 19.16 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Dok si spavao, ameri~ki film (r) 21.55 Klasici hrvatskog dokumentarizma. Krsto Papi} 22.40 Dnevnik 3 23.05 Sport 23.08 Vrijeme 23.10 Vijesti iz kulture 23.20 Dr. House 2, serija 00.10 Dom na kraju svijeta, ameri~ki film (r) 01.45 Zvjezdane staze. Enterprise 3, serija 02.30 Knez i djevojka 3, serija 03.15 Studio 60 on Sunset Strip, serija (r) 04.00 Fotografija u Hrvatskoj 04.10 Ljetna slagalica 05.00 More ljubavi, serija

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.05 Da sam ja neko, dok. program (r) 16.40 Tv Liberty 17.10 TOP 7 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.20 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Tuzla u`ivo 19.34 Pred iftar, vjerski program 20.22 KVIZ Extra 20.40 Extra DJ 21.30 Katalina i Sebastijan, serija, 116/120 22.30 Dvojac 23.30 Slon extra info 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.30 15.00 15.10 16.00 17:00 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 20.10 21.30 22.00 23.00 23.30 00.05

TV ZENICA
Glas Amerike (r) Vijesti Frejzer, serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija TV Liberty (r) Vijesti Plima `ivota, serija Dok. program (r) Zoo hoby Dje~iji program Ze sport plus Frejzer, serija Mali oglasi Zenica danas Razglednica Dobro srce Plima `ivota, serija Zenica danas (r) Frjezer (r) VOA — Glas Amerike

Kalifornikacija
SERIJA

23.50

U ime ljubavi
SERIJA

16.25

12.50 Beverly Hills 2, serija 13.35 Simpsoni 18, humoristi~na serija 14.00 Crveni patuljak 7, humoristi~na serija 14.30 Zvjezdane staze. Enterprise 4, serija 15.20 Knez i djevojka 3, serija 16.05 Brak i silovanje. Slu~aj Rideout, ameri~ki film (r) 17.40 Vrhunska putovanja. Florida, dokumentarna serija (r) 18.30 Mu}ke 5b, humoristi~na serija 19.30 Gara`a 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola 20.40 Vijesti na Drugom 20.45 Vrijeme 20.50 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija 21.30 Hvala {to pu{ite, ameri~ki film 23.05 Studio 60 on Sunset Strip, serija 23.50 Ljetni retrovizor. Kalifornikacija, humoristi~na serija 00.20 Ljetni retrovizor. Zlo~ina~ki umovi 3, serija (r) 01.05 Ljetni retrovizor. Kineska pla`a 2, serija

23.05 23.50 00.15 00.45 01.45 03.30 03.55 04.20

IN magazin Bra~ne vode, serija Seks i grad, serija Ezo TV, tarot show Soba panike, film Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija Baywatch, serija

TV KAKANJ
10.00 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.45 19.30 20.04 20.10 20.25 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Zabranjena ljubav, serija Hazreti merjem, serija Imam alija, serija Flash vijesti Druga strana ljubavi, serija TV Liberty Hutba TV Mukabela Hazreti merjem, serija Druga~iji pogled Imam Alija, serija O~i du{e, serija Flash vijesti Zabranjena ljubav, serija Druga strana ljubavi, serija Denis napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Autoshop magazin Svjedok prirode Zabranjena ljubav, serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC r. 07.00 09.00 10.00 10.15 10.45 11.15 11.55 12.00 12.15 12.45 12.50 13.55 14.10 14.35 15.00 15.25 15.35 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.30 21.00 22.30 22.45 23.15 00.00 00.30

TV TK
Ko rano rani... Vrata tajne, serija (r) Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike (r) Iz dana u dan... Vijesti Frejzer, serija Hitovi Mister D`irla Aktuelno Iz dana u dan... Bonaventura, magazin Liberty tv Frejzer, serija Moja `ivotinja i ja Ulica Zoo vrta Ljeto na dlanu Eko sat Povratak ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK O~i du{e, serija Film Vijesti Frejzer, serija Lo{e djevojke, serija Dnevnik RTV TK (r) Glas Amerike

RTV USK
10.00 Vijesti 10.15 Azimuti 5/7, dok.serija (r) 11.00 Ramazanski program (r) Kraji{ke d`amije 11.50 Portret umjetnika (r) 12.00 Vijesti 12.05 Igrani film 14.20 Veterani danas (r) 15.10 Bonaventura (r) 15.40 Sarajevdisanje (r) 16.00 TV intervju ( r ) 16.50 U beharu s vama muzi~ki program 17.15 Studenti 15/26, igrana serija (r) 18.10 Sarajevdisanje (r) U beharu s vama 19.00 Dnevnik TVUSK 19.30 Ramazanski program 20.30 Sredinom Inf.dok.program 21.30 Dnevnik 2 22.00 Studenti 16/16, serija 23.00 TV Liberty info. Program 23.30 La musica di notte, muzi~ki program 00.30 Astra show

28

SATELITSKI PROGRAMI
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro (08.00, 09.00 Vijesti TVSA) 10.00 Vitaminix 10.02 Koki 10.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Svi vole Rejmonda (r) 11.30 Frej`er, serija 11.55 Dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Metronom, emisija o klasi~noj muzici (r) 13.35 Konstruktorske katastrofe, dok. program (r) 14.25 Dok. program 15.15 Biografije, dok. program 16.10 Frej`er, serija 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Gdje je nastalo, dok. program 17.55 Svi vole Rejmonda, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program 19.53 Vrijeme iftara 19.56 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program, nastavak 20.30 Ve~ernje vijesti 21.00 Grimizne rijeke 2, film 22.35 Sevdah 23.30 VOA 00.00 Savr{eni stranci, film

18. august 2010.
TV ATLAS
09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 @ivot je lijep (r) 11.00 Hotel Vavilon, serija (r) 12.00 Zatoi~i, film 14.00 Mad Men, serija (r)

SR

RTS
10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 11.35 12.00 12.30 13.00 14.10 14.50 15.05 15.15 16.00 16.40 17.00 17.20 17.30 18.25 19.30 19.50 20.40 21.40 22.35 23.05 23.35 Vijesti Trag, reporta`a Rokovnik Vijesti Vode Srbije: \erdap, emisija iz ekologije Romansirana botanika Dnevnik TV mre`a (r) Petkazanje (r) Kad se san ostvari, muzi~ki program Znamenito mesto Brankovina Vijesti Ekskluzivno (r) Ovo je Srbija Verski kalendar Dnevnik Evronet Beogradska hronika Putopis: Francuska Dnevnik Sti`u dolari, serija Koncert Radeta Radivojevi}a Kosmos Evropa i srbi: Bogdan \uri~i} U svetu Dnevnik

RTCG
08.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.05 12.35 13.00 14.00 15.00 15.30 15.45 16.10 16.30 17.00 17.15 17.30 18.00 18.50 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 23.00 23.25 00.00 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Mali koncert Vijesti Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Etno Emisija za djecu Dnevnik 1 Ispeci pa reci Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Dnevnik 2 Dokumentarna emisija Koncert Emisija iz kulture Stil Muzi~ki mix Dnevnik 3 Argument Pono}ni koncert

HALLMARK
07.00 McLeodove k}eri, serija 09.00 Posljednja prilika, film 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Advokatova kazna, serija 13.00 Ne{ Brid`is, serija

Hotel Vavilon
SERIJA

Ne{ Brid`is
15.30
SERIJA

19.00

15.30 Hotel Vavilon, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Trava, serija 18.00 Forum 60 19.00 Sen Trope, serija 20.00 Mad Men, serija 22.00 Forum 30 22.30 Rt straha, film 00.00 Martjo{ke, serija

14.00 Za ljubav treba rizikovati, film 16.00 I eto nje, film 18.00 Sudija Ejmi, serija 19.00 Ne{ Brid`is, serija 20.00 Advokatova kazna, serija 21.00 Ubistvo na Plezent Drajvu, film 23.00 Ukradena nevinost, film 01.00 Zabava ne prestaje, film 03.00 Tatina zamjena, film 05.00 Ne{ Brid`is, serija

DISCOVERY
06.00 Nevolje sa bubom 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Prototipi 10.30 Kako se to pravi 10.55 Kako se pravi 11.25 Vrhunsko graditeljstvo: NASA 12.20 Auta po mjeri 13.15 Ameri~ki ~operi 14.10 Peta brzina 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Ekstremne drvosje~e 16.25 Vrhunsko graditeljstvo 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako se to pravi 19.40 Kako se pravi 20.05 Pre`ivljavanje 21.00 Pliva~ka avantura 21.55 Lovci na oluje 22.50 U djeli}u sekunde, 2 epizode 23.45 Auta po mjeri 00.40 Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 Resqu Ink 07.00 Amazonske gigantske ~eljusti 08.00 Megastrukture 09.00 Najte`e popravke na svijetu 10.00 Ulovljeni 11.00 Dnevnici sa kruzera 12.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 13.00 Megastrukture 14.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 Ro|eni divlji 16.00 Ulovljeni 17.00 Sekunde do katastrofe 18.00 Posljedice 19.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 20.00 Detektivi ronioci 21.00 Nacisti~ka plja~ka umjetnina 22.00 Hrabri ljudi 23.00 Detektivi ronioci 00.00 Nacisti~ka plja~ka umjetnina

EUROSPORT
08.30 Watts 08.45 Biciklizam, Eneco Tour 10.00 Speedway, Leszno, Poljska 11.00 Speedway, Coventry, UK 12.00 Tenis, WTA Montreal, Kanada 14.30 Biciklizam, Eneco Tour, live 16.30 Tenis, WTA Montreal, Kanada 17.00 Tenis, WTA Montreal, Kanada, live 19.00 Eurogoals 19.10 Tenis, WTA Montreal, Kanada, live 22.45 All sports 22.55 Riders Club 23.00 Golf, Wales, UK 23.10 Golf Club 23.15 Jedrenje 23.45 Yacht Club 23.50 All sports 00.00 Olimpijski magazin 00.30 Biciklizam

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern Munich Dortmund 08.45 Fudbal, Bundesliga: Hoffenheim HSV Hamburg 10.00 Fudbal, Japanska liga 12.00 Stand up paddle 12.30 Fudbal, Bundesliga: Wolfsburg Hertha Berlin 14.00 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 Dortmund 15.15 Fudbal, Bundesliga: Bayer (L) - Schalke 04 16.15 Fudbal, Japanska J. League, pregled 16.45 Australijski fudbal 17.45 Floorball 18.30 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Slovenija - Novi Zeland 20.00 Ke~eri 21.30 Boks 23.00 Fudbal, Bundesliga

VOGO[]A
08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 18.00 18.30 19.30 20.30 21.00 22.30 23.00 23.30 00.00 02.00 02.30 Sevdah za dobro jutro Na tragu prirode (r) Ritam Srebrenice (r) I.R.I.B. (r) VOA — Glas Amerike (r) Priroda i ljudi (r) Info blok TV Vogo{}a Serijski program Dok. program (r) Bonus, talkshow (r) Na tragu prirode Sedam dana u Maglaju Svijet tajni, serija (r) Otvoreni program, u`ivo Vogo{}anska hronika SMS music Ramazanski program Sedam dana u Maglaju Igrani film Vogo{}anska hronika I.R.I.B. — program na bosanskom jeziku VOA — Glas Amerike, bosanski servis Otvoreni program (r) Vogo{}anska hronika (r) TV Zehra (r)

SPORT KLUB
07.00 Pregled belgijske lige 07.30 Pregled ruske lige 09.00 World Sport Magazin 09.30 Fudbal mondijal magazin 10.00 FullTilt Poker

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.30 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 00.30 01.00 02.00 03.30 04.00 05.00 Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Ku}a iz ~etrdesetih Stounhend` Prislijevi o Elvisu Kako se raspao Sovjetski savez Lovci na naciste Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Moj dnevnik Ljubavni problemi Lov na Careve krstarice D`ez baronesa Kinematografija @an Lik Godara Carstvo mora Smrt u zoru Posljednji carev bojni brod Kutije Stenlija Kjubrika @ivot i smrt u Rimu Moj dnevnik Ljubavni problemi Lov na Careve krstarice D`ez baronesa Kinematografija @an Lik Godara Carstvo mora Smrt u zoru - Posljednji carev bojni brod

ANIMAL PLANET
06.25 Posjed merkata 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 07.45 Sve o ma~kama 08.40 Oti}i predaleko 09.05 Dobar apetit velike bijele ajkule 09.55 @ivot majmuna 10.20 No}: Slijepi mi{evi 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Veterinari sta`isti 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 SSPCA 14.30 Smrtonosne vode 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 16.20 Ma~ke iz kom{iluka, 2 epizode 17.15 U zmajevoj jazbini 18.10 Srce lavice 19.10 Policija za `ivotinje 20.05 No}ni `ivot ajkula 21.00 U zmajevoj jazbini 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Policija za `ivotinje 00.40 No}ni `ivot ajkula

TV 1000
06.00 Situacija, film 08.00 Opasni D`oni, film 10.00 Bejb: Prase u gradu, film 12.00 Trgovac snovima, film 14.00 O{amu}eni i zbunjeni, film

ATP Masters Cincinnati
TENIS
11.00 ATP Masters Cincinnati 15.00 Fudbal mondijal magazin 15.30 Mobil 1 Grid 16.00 FullTilt Poker 17.00 ATP Masters Cincinnati, direktno 03.30 Ajax TV 04.45 Pregled Moto GP Brno

Apostol
FILM

17.00

20.00

16.00 Petak poslije petka, film 18.00 Kako biti normalan, film 20.00 Apostol, film 22.10 Izme|u `ivota i smrti, film 00.10 @udnja, film 02.00 Doma}ice iz Amberlejna, film

^E
23.45
BHT

19. august 2010.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 82. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 34. epizoda 10.30 Prirodna ba{tina: Oj, Mostaru, moj beharu, dokumentarni program 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 Limenko, ameri~ka mini serija, 2. dio /RP/

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 Od bisera grana, emisija narodne muzike 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Brojevi, serija Mala TV 09.50 Naruto, crtana serija 10.15 Tim galaksi, crtana serija 10.40 Pop sikret, crtana serija 11.05 Gomboce, program za djecu 11.30 MTS magazin, muzi~ki program 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Mumijevi, animirana serija, 70/74 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Mini school 09.40 Japanske pri~e, animirana serija 09.50 Uradi sam, uradi sama 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 160/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 66/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 12/23 (r) 12.45 @ivot & ostalo: Siva masa (r) 13.15 Lifestyle reporta`a: Damanhur (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, igrana serija, 33/45 (r) Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 71/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Japanske pri~e, animirana serija 15.45 BHT slagalica 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 67/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.35 Bijela hronika 17.45 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 13/23 18.15 Zlato divljine: Krokodil, ko`a mo~vare 3/6 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Atletika: Diamond League: Weltklasse Zurich, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Na terapiji, igrana serija, 34/45 22.45 Tajna Ravelovog bolera, strani dok. program 23.45 Uro, norve{ki igrani film

Uro
TRILER/AKCIJA

Hans Peter, novi svojeglavi regrut u norve{koj jedinici za borbu protiv narkotika URO, organizuje skrivenu operaciju koja brzo izmi~e kontroli. Njegov {ef Maker je odlu~an u tome da sprije~i svojeglavog mladog za{titnika da uzima zakon u svoje ruke. Kada Hans naleti na staru {kolsku drugaricu Mete, odlu~uje da ode prikriven u njen no}ni klub, kako bi bolje upoznao lokalne puteve droge.
Re`ija: Stefan Faldbakken Uloge: Nicolai Cleve Broch, Ane Dahl Torp, Ahmed Zeyan, Bjørn Floberg

21.00
PINK

Kobno DRAMA/TRILER prestrojavanje

Savremeno dru{tvo je povuklo granicu izme|u onoga {to je ispravno i onoga {to nije, dobra i zla, bijesa i iskupljenja. Trenutak opsjednutosti sobom i varnica bijesa natjera}e dvojicu ljudi da pre|u tu granicu. Kako se borba izme|u dvije snage volje rasplamsava, obojici }e se zauvijek promijeniti `ivoti. Samjuel L. D`ekson i Ben Aflek su zvijezde provokativnog i napetog filma koji na svjetlo dana izvodi ono najbolje i ono najgore u nama.
Re`ija: Roger Michell Uloge: Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Kim Staunton

Dolina sunca
SERIJA

17.25

Pe~at

POLITI^KI MAGAZIN 20.10

23.30
PINK

Ti{ina
DRAMA/TRILER

Dot je gluhonijema djevojka, koja je, ostav{i bez roditelja, smje{tena kod svojih kumova, Pola i Olivije Dir, i njihove k}erke Nine. Ali, novi svijet koji je postao svakodnevnica za Dot uskoro postaje njena no}na mora kad otkrije kakve sve tajne krije porodica Dir. Olivija stalno uzima tablete, Pol se pomalo nastrano pona{a prema k}erki, a Nina se prema Dot pona{a kao prema ~udovi{tu, {to kod njenih roditelja prolazi neka`njeno. Dot je gluha i ne pri~a od svoje sedme godine, od trenutka maj~ine smrti, zatvorena je i povu~ena u sebe. Uskoro, svi se povjeravaju Dot, koja i sama ima svoje tajne.
Re`ija: Jamie Babbit Uloge: Elisha Cuthbert, Camilla Belle, Edie Falco

14.00 Flash Gordon, igrana serija, 1. epizoda 15.00 Vijesti Mjesec Ramazana: 15.10 Put do tekije, dokumentarni program 15.35 Atlas islamskog svijeta, dokumentarni program 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 83. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 77. i 78. epizoda 19.05 Crtani film 19.15 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 19.51 Vrijeme iftara 20.10 Limenko, ameri~ka mini serija, 3. dio /RP/ 21.40 CSI: Miami, igrana serija, 13. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.55 Zakon divljine, igrani film /RP/ 00.40 Zvjezdani studio, muzi~ki program 01.15 Centralni zatvor

13.00 Dolina sunca, serija 14.30 Poaro Tu`ni ~empres, film 16.10 Preobre`enje, vjerski program 16.25 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 19.15 Ro|eni divlji, program za djecu 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.00 50 sabor truba~a u Gu~i - inostrani truba~ki orkestri 00.00 Vijesti 00.12 Finansijske novosti 00.15 Neko da me ~uva, serija 00.55 Poaro Smrt lorda Ed`vera, film 02.25 Profajler, serija 03.10 Mts magazin, muzi~ka emisija 03.35 Srpska danas 04.05 Dnevnik 04.30 Muzi~ki program 05.15 Neko da me ~uva, serija

30

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Sretno doba, igrana srija, 1.ep.

19. august 2010.
OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Vru}ina Akapulka, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja: Ponovno ro|ena, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.20 Seka Aleksi}. Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop

PINK
06.25 Sarajevo On line 06.35 Made in Banja Luka 06.45 Sportissimo 06.55 Vremenska prognoza 07.00 Danijela, serija 08.00 Gre{ne du{e, serija 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Sve za ljubav 13.30 Sarajevo On line 13.40 Made in Banja Luka

^E

12.30
OBN

Ponovno ro|ena
DRAMA

Frances Mayey je spisateljica je iz San Francisca ~iji sretan brak zavr{ava katastrofom. Kako bi joj podigli moral, prijateljice je nagovaraju na putovanje autobusom po Tuscany. Tu, u trenutku zanosa, Frances kupuje oronulu vilu. Dovodi skupinu ~udaka i imigranata kako bi joj popravili ku}u. U godini dana, koliko traju radovi, Frances ugo{}uje prijateljicu iz New Yorka, u potrazi za ljubavi. Njena go{}a za po~etak ''pada'' na o`enjenog trgovca nekretninama, a poslije i na {armantnog stranca.
Re`ija: Audrey Wells Uloge: Diane Lane, Sandra Oh, Lindsay Duncan, Raoul Bova, Vincent Riotta

16.05
HRT 2

Smijeh i kazna
KOMEDIJA

Ninja kornja~e FF
CRTANI FILM

11.15

Exkluziv
ZABAVNA EMISIJA

19.20

Alo, alo
SERIJA

14.10

13.00 Najbolje godine, serija, 148.ep. 14.00 Moj dom 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 81.ep. 17.32 Zauvijek susjedi, serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Ramazanski program 20.00 Najbolje godine, serija, 149.ep. 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 Moje drage kom{ije, serija, 82.ep. 23.30 Sretno doba, igrana srija, 1.ep. 00.35 Sport centar 00.40 Zauvijek susjedi, serija, 40.ep. Reprizni program Hayat TV 01.40 Muzi~ki program 02.00 Vijesti, vrijeme, sport, informativna emisija 03.00 Ramazanski program 04.20 Ugodni trenuci s... 04.45 Nepodno{ljiva lako}a postojanja, 06.25 Muzi~ki program

16.45 Vremenska prognoza 16.50 Sumnja, talijanska serija 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 21.10 CSI Las Vegas, kriminalisti~ka serija 22.10 Mu}ke, humoristi~na serija 22.40 Ljetna matineja: Ponovno ro|ena, film 00.10 Playboy Girls, zabavni program 00.40 Sexiest, zabavni program 01.15 Distrikt, Igrana serija 02.10 Mu}ke, humoristi~na serija 02.40 Ke~eri, sportski program 03.35 Kriminal u Rusiji, dok. program 04.35 Ke~eri, sportski program 05.35 ^uvari planeta: Magija Zangbeta

13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo alo, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Slomljeno srce, serija 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo On line 18.40 Made in Banja Luka 18.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Kobno prestrojavanje, film 23.00 Alo, alo, serija 23.30 Ti{ina, film 01.30 Sarajevo On line 01.40 Made in Banja Luka 01.50 Sportissimo 02.00 Gold express 04.30 Kobno prestrojavanje, film 06.00 Pink jubox

Vincent Roméro je ugledan pari{ki kiroprakti~ar koji provodi slobodno vrijeme dru`e}i se i nasmijavaju}i druge ljude. No jednoga dana njegova supruga Camille odlu~i prestati podnositi njegov egocentrizam te ga ostavi. Iste ve~eri, u restoranu, jedan od njegovih prijatelja umre zbog napadaja smijeha. Uskoro jo{ neki ljudi umru od sr~anoga udara nakon {to ih je Vincent nasmijao. On shvati da se radi o ne~emu ozbiljnom te se zapita nije li ih nehotice ubio...
Re`ija: Isabelle Doval Uloge: José Garcia, Isabelle Doval, Laurent Lucas, Benoît Poelvoorde, Véronique Picciotto, Philippe Uchan

Ekskalibur: Ma~ kralja Arthura 22.15
HRT 2 ^arobnjak Merlin poma`e Utheru Pendragonu da pomo}u Ekskalibura pobijedi razjedinjene engleske velika{e i ujedini Englesku u kraljevstvo kojemu je on kralj. No Uther `udi za Igraine, `enom svoga suparnika i to mu donosi propast. Prije nego {to umre, Uther zabije Ekskalibur u kamen iz kojega ga mo`e izvu}i samo zakoniti nasljednik prijestolja. Nekoliko godina kasnije Utherov sin Arthur izvu~e ma~, nesvjestan njegove mo}i i zna~aja. Uz Merlinovu pomo} Arthur je okrunjen za kralja Engleske i osniva Okrugli stol koji }e okupiti sve ~asne engleske vitezove...
Re`ija: John Boorman Uloge: Nigel Terry, Nicol Williamson, Helen Mirren...

AVANTURA

31

^E

19. august 2010.
HRT 2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 TV vrti}. [tipaljka 08.15 Na kraju ulice. Telefon 08.30 101 dalmatinac, crtana serija 08.55 Crtana serija 09.15 Dexterov laboratorij, crtana serija 09.40 Abeceda EU. Slovo D 09.50 Iznad crte, reporta`a 10.05 Pismo za kralja, nizozemski film 11.55 Beverly Hills 2, serija

TV PROGRAMI
NOVA
07.00 Na{i najbolji dani, serija 07.55 Yu-gi-oh GX, crtana serija 08.20 Bumba, crtana serija 08.35 Peppa, crtana serija 08.50 Fifi, crtana serija 09.00 Dona Barbara, serija 10.50 U ime ljubavi, serija 12.50 IN magazin 13.35 Baywatch, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 U ime ljubavi, serija nastavak 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Na{a mala klinika, serija 21.00 Navy CIS, serija 22.55 Ve~ernje vijesti 10.00 10.25 10.50 11.15 12.00 13.00 14.00 16.10 16.11 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.30 00.30 00.35

HRT 1

TV MOSTAR
Aladin, crtani film Winx, crtani film Winx, crtani film Ninja kornja~e FF, crtani film Sretno doba, 1.ep. Najbolje godine, serija RTM sms chat Sport centar Moje drage kom{ije, serija, 81.epizoda Grad, kola`na emisija RTM vijesti Najbolje godine, serija Ispuni mi zelju, zabavni program Moje drage kom{ije, serija, 82.epizoda Sretno doba, 1.ep. Sport centar Zauvjek susjedi, serija 10.00 10.25 10.50 11.15 12.00 13.00 16.10 16.11 20.00 21.00 22.00 23.30 00.30 00.35

MRE@A
Aladin, crtani film Winx, crtani film Winx, crtani film Ninja kornja~e FF, crtani film Sretno doba, 1.epizoda Najbolje godine, serija Sport centar Moje drage kom{ije, serija, 81.epizoda Najbolje godine, serija Ispuni mi zelju, zabavni program Moje drage kom{ije, serija, 82.epizoda Sretno doba, 1.epizoda Sport centar Zauvjek susjedi, serija, 216.epizoda

05.45 Rije~ i `ivot, religijski program 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.10 Pet zvjezdica 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Izme|u zemlje i neba. U zemlji Berbera, dokumentarna serija 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 More ljubavi, serija 13.15 Ljetna slagalica 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Sutra je novi dan 1, serija 15.05 Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina. Jadransko cvije}e 15.35 A sad u Europu! 16.20 Luda ku}a 1, humoristi~na serija 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija (r) 19.15 Vrijeme 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Apokalipsa. Drugi svjetski rat, dokumentarna serija 21.05 Otvoreno 22.10 Kratki susreti 22.45 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.13 Vrijeme 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Dr. House 2, serija 00.15 Oni dolaze, ameri~ki film 01.40 Zvjezdane staze. Enterprise 3, serija 02.25 Knez i djevojka 3, serija 03.10 Studio 60 on Sunset Strip, serija (r) 03.55 Fotografija u Hrvatskoj 04.10 Ljetna slagalica 05.00 More ljubavi, serija

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.05 Dvojac (r) 17.10 @ivotne pri~e, dok. program 17.40 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.20 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.25 Tuzla u`ivo 19.32 Pred iftar, vjerski program 20.20 KVIZ Extra 20.35 Super Zvijezda Slona 2010. 21.55 Katalina i Sebastijan, serija, 117/120 23.00 Slon extra Info 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.30 15.00 15.05 16.00 17.10 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 20.10 21.00 22.00 23.00 23.30 00.05

TV ZENICA
Glas Amerike (r) Vijesti Frejzer, serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Selu u pohode (r) Vijesti Plima `ivota, serija (r) Razglednica (r) Oliverov Twist Dje~iji program Ze sport plus Frejzer, serija Mali oglasi Zenica danas Sati muzike Zona kantona Plima `ivota, serija Zenica danas (r) Frejzer (r) VOA — Glas Amerike

Crveni patuljak
SERIJA

13.55

Navy CIS
SERIJA

21.00

12.40 Beverly Hills 2, serija 13.30 Simpsoni 18, humoristi~na serija 13.55 Crveni patuljak 7, humoristi~na serija 14.30 Zvjezdane staze. Enterprise 4, serija 15.20 Knez i djevojka 3, serija 16.05 Smijeh i kazna, francuski film (r) 17.40 Istra`iva~i ledenjaka, dokumentarni film (r) 18.30 Mu}ke 5b, humoristi~na serija 19.50 Ve~eras... 19.55 Zürich. Atletika Dijamantna liga, prijenos 22.05 Vijesti na Drugom 22.10 Vrijeme 22.15 Ekskalibur. Ma~ kralja Artura, ameri~ki film 00.30 Studio 60 on Sunset Strip, serija 01.15 Ljetni retrovizor. Kalifornikacija, humoristi~na serija 01.45 Ljetni retrovizor. Zlo~ina~ki umovi 3, serija (r) 02.30 Ljetni retrovizor. Kineska pla`a 2, serija

23.10 23.55 00.20 00.50 01.50 03.45 04.10 04.35

IN magazin Bra~ne vode, serija Seks i grad, serija Ezo TV, tarot show Kriminalni kod, film Seks i grad, serija Bra~ne vode, serija Baywatch, serija

TV KAKANJ
10.00 Zabranjena ljubav, serija 11.00 Hazreti merjem, serija 11.30 Imam alija, serija 12.00 Flas vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 Svjedok prirode 13.30 Poruka,serija 14.00 TV Mukabela 15.00 Hazreti merjem, serija 15.30 Trka kolica 16.00 Imam alija, serija 16.30 O~i du{e, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Zabranjena ljubav, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 18.45 Denis napast 19.30 U susret iftaru 20.02 Ezan za iftar 20.10 Vijesti IC 20.25 O~i du{e 21.20 Mubarek ramazan 22.00 Zabranjena ljubav, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas amerike 00.00 Vijesti IC r. 07.00 09.00 10.00 10.15 10.45 11.15 11.55 12.00 12.15 12.45 13.15 13.55 14.10 15.00 15.25 15.35 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.30 21.00 22.00 22.45 22.55 23.15 00.00 00.30

TV TK
Ko rano rani... Vrata tajne, serija (r) Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike Iz dana u dan Vijesti Frejzer, serija Eko sat Povratak Iz dana u dan Gostiona Frejzer, serija Moja `ivotinja i ja Ulica Zoo vrta Ljeto na dlanu Alternativna medicina ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e, serija Portret Prvi talas, serija Vijesti Frejzer, serija Lo{e djevojke, serija Dnevnik RTV TK (r) Glas Amerike

RTV USK
08.00 Jutarnji prohram 09.30 Mje~ni put 1/2, obrazovni program 10.00 Vijesti 10.15 Turkiye den muzik 11.00 Ramazanski program (r) Sarajevske d`amije 12.00 Vijesti 12.05 Igrani film 13.35 TV Liberti (r) 14.10 Old time, muzi~ki program 14.35 Igrani film 16.25 Sredinomi (r) 17.15 Studenti 16/16, igrana serija (r) 18.05 TV izlo`ba 18.10 Jaci, dje~iji program 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Ramazanski program 20.30 U fokusu, info-program 21.30 Dnevnik 2 22.00 Capri 1 1/24, igrana serija 23.00 Igrani film 00.30 Astra show

32

SATELITSKI PROGRAMI
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro (08.00, 09.00, Vijesti TVSA) 10.00 Vitaminix 10.02 Koki 10.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Svi vole Rejmonda (r) 11.30 Frej`er, serija 11.55 Dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sevdah (r) 13.40 Gdje je nastalo, dok. program (r) 14.30 Dok. program 15.20 Biografije, dok. program 16.10 Frej`er, serija 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Divlja ostrva, dok. program 17.55 Svi vole Rejmonda, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program 19.51 Vrijeme iftara 19.54 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program, nastavak 20.30 Ve~ernje vijesti 21.00 Uljez, film 22.40 Sarajevdisanje, dok. program 23.30 VOA 00.00 ^ovjek iz voza, film 01.26 Dnevnik TVSA (r)

19. august 2010.
TV ATLAS
09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 @ivot je lijep (r) 11.00 Hotel Vavilon, serija (r) 12.00 Rt straha, film 14.00 Mad Men, serija (r) 15.30 Hotel Vavilon, serija

^E

RTS
10.00 10.05 10.35 11.35 12.00 12.30 12.40 13.20 13.50 14.50 15.05 15.15 16.00 16.40 17.00 17.20 17.30 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 21.35 22.05 23.00 23.30 00.00 Vijesti Sasvim prirodno (r) Trezor Romansirana botanika Dnevnik Trag u prostoru: Energija zemlje Evergrin klub, muzi~ki program Igraj fudbal, budi sre}an (r) Bardovi teatra: Tihomir Stani} Kuvati srcem Vijesti Sat (r) Ovo je Srbija Verski kalendar Dnevnik Evronet Beogradska hronika Putopis: Francuska Slagalica Dnevnik Sti`u dolari, serija @ivot i standardi Ad libitum Tabloid (r) Metropolis Muzi~ki program Dnevnik

RTCG
08.00 09.30 10.00 11.00 11.30 12.00 12.05 12.35 13.00 13.30 14.00 14.45 15.00 15.30 15.45 16.00 16.30 16.55 17.15 17.30 18.00 18.30 19.30 20.00 20.35 21.30 22.00 23.00 23.20 23.50 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Stil (r) Dok. emisija (r) Sat spot Vijesti Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Dnevnik 1 Ispeci pa reci Muzi~ki mix Stil (r) Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Dok. emisija (r) Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Dnevnik 2 Natura viva Koncert Emisija iz kulture Dokumentarna emisija Dnevnik 3 Dok. emisija (r) Pono}ni koncert

HALLMARK
07.00 09.00 11.00 12.00 McLeodove k}eri, serija I eto nje, film Sudija Ejmi, serija Advokatova kazna, serija 13.00 Ne{ Brid`is, serija 14.00 Vrijeme za pam}enje, film 16.00 Zabava ne prestaje, film

Sen Trope
SERIJA
16.30 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00 22.30 00.00

Medijum
19.00
SERIJA

21.00

@ivot je lijep Trava, serija Forum 60 Sen Trope, serija Mad Men, serija Forum 30 Pono}na trka, film Martjo{ke, serija

18.00 Sudija Ejmi, serija 19.00 Ne{ Brid`is, serija 20.00 Advokatova kazna, serija 21.00 Medijum, serija 23.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 01.00 Vrijeme za pam}enje, film

DISCOVERY
06.00 Nevolje sa bubom 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Prototipi 10.30 Kako se to pravi 10.55 Kako se pravi 11.25 Vrhunsko graditeljstvo 12.20 Auta po mjeri 13.15 Ameri~ki ~operi 14.10 Peta brzina 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Ekstremne drvosje~e 16.25 Vrhunsko graditeljstvo 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako to funkcioni{e 19.40 Kako se pravi 20.05 Izgubljeni raj 21.00 Pravo mjesto zlo~ina 21.55 Pobje}i od smrti 22.50 U djeli}u sekunde, 2 epizode 23.45 Auta po mjeri

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 U materici Ro|eni divlji Detektivi ronioci Nacisti~ka plja~ka umjetnina Ulovljeni Dnevnici sa kruzera Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode Detektivi ronioci Nacisti~ka plja~ka umjetnina Ratovi insekata [apta~ psima, 2 epizode Resqu Ink Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode Fantomski `deravac Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem Hrabri ljudi Fantomski `deravac Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem

EUROSPORT
08.30 Olimpijski magazin 09.00 Biciklizam, Eneco Tour 10.00 Speedway, Vojens, Danska 12.00 Tenis, WTA Montreal, Kanada 14.30 Biciklizam, Eneco Tour, live

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 Bayern Munich 08.45 Fudbal, Bundesliga: Bayern Munich Hannover 96 10.00 Tenis, WTA Montreal, Kanada 11.30 Fudbal, Japanska J. League, pregled 12.00 Stand up paddle 12.30 Fudbal, Bundesliga: Wolfsburg Hoffenheim 14.00 Fudbal, Bundesliga: Schalke 04 Monchengladbach 15.00 Tenis, WTA Montreal, Kanada 16.00 Australijski fudbal 17.00 Speedway, Vojens, Danska 18.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Srbija - Novi Zeland 20.00 Obaranje ruku 20.30 Creative breaking 21.00 Trke aviona 22.00 Kuglanje 23.00 Fudbal, Bundesliga: Hertha Berlin Bayern Munich

Eneco Tour
BICKLIZAM

14.30

VOGO[]A
08.00 08.30 09.00 09.30 10.00 10.40 11.00 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 18.00 18.30 19.30 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 Sevdah za dobro jutro Na tragu prirode (r) Sedam dana u Maglaju I.R.I.B. (r) VOA — Glas Amerike (r) Dok. program Info blok TV Vogo{}a Serijski program Autovizija (r) Priroda i ljudi (r) I mi smo BiH (r) Na tragu prirode, dok. serija Info IC, informativni program NTV IC Kakanj Svijet tajni, serija (r) Otvoreni program, u`ivo Vogo{}anska hronika SMS music Ramazanski program Info IC Lokalno je primarno Dok. program Istina, emisija o povratku Vogo{}anska hronika I.R.I.B. — program na bosanskom jeziku VOA — Glas Amerike

16.30 Tenis, WTA Montreal, Kanada 17.00 Tenis, WTA Montreal, Kanada, live 19.00 Eurogoals 19.10 Tenis, WTA Montreal, Kanada, live 22.45 All sports 22.50 Watts 22.55 Ke~eri 00.30 Biciklizam

SPORT KLUB
06.00 World Sport Magazin 06.30 Pregled holandske lige 07.30 Mobil 1 Grid 08.00 Pregled belgijske lige 09.30 Fudbal mondijal magazin 10.00 FullTilt Poker 11.00 ATP Masters Cincinnati 16.00 Atletix 16.30 Premier League Magazin 17.00 FullTilt Poker 18.00 ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala, direktno 00.00 Premier League Magazin 00.30 Pregled portugalske lige - Portugol 01.00 ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala, direktno 03.00 TWS 04.00 Premier League Magazin

VIASAT HISTORY
07.00 [pijuni koji su do{li sa mora 08.00 Moj dnevnik 08.30 Ljubavni problemi 09.00 Lov na Careve krstarice 10.00 D`ez baronesa 11.30 Kinematografija @an Lik Godara 12.00 Carstvo mora 13.00 Smrt u zoru - Posljednji carev bojni brod 14.00 Kutije Stenlija Kjubrika 15.00 [pijuni koji su do{li sa mora 16.00 Dikensova Engleska 17.00 [ta je donijela industrijska revolucija 17.30 Misterije mumija 18.00 Raspu}in, |avo u ljudskom obliku 19.00 Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac 20.00 Biblijske zagonetke 21.00 Lovci na naciste 22.00 Tajm tim godina X 23.00 @ivot i smrt u Rimu 00.00 Dikensova Engleska 01.00 [ta je donijela industrijska revolucija 01.30 Misterije mumija

ANIMAL PLANET
08.40 09.05 09.55 10.20 10.50 11.45 12.10 12.40 13.35 14.00 14.30 15.25 16.20 17.15 18.10 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 00.40 01.35 Oti}i predaleko Smrtonosne vode @ivot majmuna No}: Kajman Policija za `ivotinje Putuju}i veterinar Spa{avanje ljubimaca Policija za `ivotinje Spa{avanje divljih `ivotinja SSPCA Ljubitelj ajkula Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode Psi, jedna rasa, jedna pri~a, 2 epizode ^udna stvorenja Nika Bejkera Kostarikanski krokodili ubice Policija za `ivotinje ^udo da sam `iv ^udna stvorenja Nika Bejkera Policija za `ivotinje Divlje i bez cenzure Policija za `ivotinje ^udo da sam `iv ^udna stvorenja Nika Bejkera

TV 1000
06.50 Apostol, film 09.00 Petak poslije petka, film 10.20 O{amu}eni i zbunjeni, film 12.00 Kako biti normalan, film 13.40 Gospodin 3000, film

Kazanova
FILM
15.20 Svi pravi potezi, film 17.00 Zelena milja, film 20.00 Kazanova, film 22.00 Voljena, film 00.50 Jedna divlja i luda no}, film 02.20 @udnja, film

20.00

PE
22.35
FTV

20. august 2010.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 83. epizoda (r) 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 35. epizoda 10.35 Prirodna ba{tina: Kupre{ka jezera, dokumentarni program 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 Limenko, ameri~ka mini serija, 3. dio /RP/

TV PROGRAMI
RTRS
06.00 Od bisera grana, emisija narodne muzike 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Brojevi, serija 09.50 Naruto, crtana serija 10.15 Tim galaksi, crtana serija 10.35 Gomboce, program za djecu 11.00 Pe~at, politi~ki magazin 12.00 Vijesti 12.15 Profajler, serija 13.00 Dolina sunca, serija 14.40 Poaro Smrt lorda Ed`vera, film 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.05 Mumijevi, animirana serija, 71/74 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Mini school 09.40 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, 7/9 10.00 BHT vijesti 10.05 Ljubavna oluja, igrana serija, 161/313 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 67/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 13/23 (r) 12.45 Zlato divljine: Krokodil, ko`a mo~vare 3/6 (r) 13.15 Tajna Ravelovog bolera, strani dok. program (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, igrana serija, 34/45 (r) Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 72/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Japanske pri~e, animirana serija 15.45 Nema problema 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 68/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.50 Ko{arka (m): Kvalifikacije za EP 2011: Ukrajina Bosna i Hercegovina, prijenos Business News (u pauzi utakmice) 20.00 Dnevnik Sport Vrijeme 20.35 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 14/23 21.10 Mjesto zlo~ina New York, igrana serija, 34/48 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Na terapiji, igrana serija, 35/45 22.50 American Music Awards, snimak 00.50 Mjesto zlo~ina New York, igrana serija, 34/48 (r)

Hotel
DRAMA/MISTERIJA

Misteriozan triler na tragu Dejvida Lin~a odvija se u neobi~nom hotelu gdje se zbivaju nesvakida{nji doga|aji. Irene je lijepa, mlada `ena koja po~inje raditi na recepciji hotela smje{tenog u {umi. Nakon {to je upoznata sa okolinom te nakon {to su joj obja{njene njene du`nosti, Irene otkriva kako je djevojka koju je ona zamijenila, Eva S., misteriozno nestala i niko ne zna {ta se sa njom dogodilo. Dok istra`uje hotel i njegovu okolinu, Irene saznaje o lokalnoj legendi koja govori o vje{tici koja je `ivjela u pe}ini nedaleko od hotela. Iako je vje{tica spaljena, i nakon toga su se nastavile doga|ati neobi~ne stvari u okolini.
Re`ija: Jessica Hausner Uloge: Franziska Weisz, Birgit Minichmayr, Marlene Steeruwitz, Rosa Waissnix, Christopher Scharf

20.05
NOVA

Utrka s vremenom

TRILER

Uo~i predstoje}eg sastanka zemalja ~lanica skupine G8, Maria Puerto se odlu~i boriti za pravdu u slu~aju njezina ubijenog sina koji je `rtva goleme farmaceutske tvrtke u zaba~enom dijelu Kolumbije. Maria zatra`i pomo} svoje prijateljice Leonie koja je k}erka kanadskog premijera Adderlya da joj pomogne da otkrije prave razloge sinove smrti. Dok nosi epruvetu zara`ene krvi, Marija sre}e Thoma Lightstonea iz Jedinice za epidemiolo{ko istra`ivanje koji joj ponudi pomo}. Oni moraju skrenuti pozornost svjetskih vo|a na biolo{ko oru`je koje prijeti budu}nosti cijelog zapadnog svijeta.
Re`ija: John Krizanc Uloge: Bruce Greenwood, James Purefoy, Rachelle Lefevre, Mía Maestro, Wendy Crewson

Flash Gordon
SERIJA

14.00

Dolina sunca
SERIJA

13.00

23.15
NOVA

Zaboravljeni
TRILER

Telly Paretta je majka koja se poku{ava nositi sa smr}u svog osmogodi{njeg sina Sama koji je poginuo u avionskoj nesre}i. Njezin je zdravi razum doveden u pitanje kada njezin suprug Jim i psihijatar Munce otkriju kako je ona stvorila osam godina sje}anja na sina koja nije mogla imati. Telly {okirana odlu~i potra`iti dokaze o postojanju svog sina. Kada ve} po~ne vjerovati da s njom ne{to zaista nije u redu, Telly sretne Asha Corrella, oca koji je tako|er izgubio svoje dijete u istoj avionskoj nesre}i.
Re`ija: Joseph Ruben Uloge: Julianne Moore, Gary Sinise, Alfre Woodard...

14.00 Flash Gordon, igrana serija, 2. epizoda 15.00 Vijesti Mjesec Ramazana: 15.10 Olovska dovi{ta, dokumentarni program 15.35 Svjetionik ljudske dobrote, dokumentarni program 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 84. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 79. i 80. epizoda 19.05 Crtani film 19.15 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 19.49 Vrijeme iftara 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.20 CSI: Miami, igrana serija, 14. epizoda 22.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.35 Hotel, austrijski igrani film /RP/ 00.00 Zvjezdani studio, muzi~ki program 00.35 Centralni zatvor

16.30 16.55 17.40

19.15 19.25 19.30 20.10

Izvje{taj sa banjalu~ke berze Srpska danas Brojevi, serija Rukometni turnir {ampiona "Banjaluka 2010.", direktan prenos Ro|eni divlji, program za djecu Finansijske novosti Dnevnik Ljubav na Menhetnu, film

ROM. DRAMA

Re`ija: Mark Levin Ljubav na Menhetnu je simpati~na komedija koja }e se se dopasti i djeci i odraslima. U gradu poznatom po uzbu|enjima, dvoje prijatelja }e se upustiti u najve}u avanturu do sada. Gejb (D`o{ Ha~erson) i Rozmari (^arli Rej) se poznaju skoro cijelog `ivota, ali kada se na|u licem-u-lice na ~asovima karatea, otkri}e jedno drugo u potpuno novom svjetlu. Prepun magije i sjajnih trenutaka prve ljubavi, ovaj film }e {armirati ~itavu porodicu.

21.40 Buba{inter, film 23.00 50 sabor truba~a u Gu~i - pono}ni koncert 03.00 Specijalna jedinica 2, film 04.30 Upori{te, serija

34

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Sretno doba, igrana serija, 2.ep.

20. august 2010.
OBN
06.35 Jutarnji program 09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 11.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.30 Sav taj folk: Istina je da te la`em 14.10 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.40 Seka Aleksi}. Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija

PINK
06.25 Sarajevo On line 06.35 Made in Banja Luka 06.45 Sportissimo 06.55 Vremenska prognoza 07.00 Danijela, serija 08.00 Gre{ne du{e, serija 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Kursad`ije 13.30 Sarajevo On line

PE

Bean: Film 20.10 vrhunske HRT 1 katastrofe KOMEDIJA
Upravni odbor londonske Nacionalne galerije poku{ava se rije{iti ~uvara u galeriji, g. Beana, najgoreg zaposlenika u povijesti galerije. No, predsjednik upravnog odbora smatra Beana sjajnim mladi}em. Me|utim, ameri~ki general Newton kao veliki domoljub kupio je od londonske Nacionalne galerije Whistlerovu "Majku", sliku znamenitu za ameri~ku povijest umjetnosti i darovao je Griersonovoj umjetni~koj galeriji u Los Angelesu. Umjetni~ki voditelj te galerije David Langley predla`e vrhunskog britanskog povjesni~ara umjetnosti iz londonske Nacionalne galerije kao govornika. Londonska uprava odlu~i u Los Angeles poslati Beana...
Re`ija: Mel Smith Uloge: Rowan Atkinson, Peter MacNicol, Harris Yulin, Pamela Reed, Andrew Lawrence, Tricia Vessey...

Winx
CRTANI FILM

10.25

Red Carpet
SHOWBIZ EMISIJA

22.35

Tudorovi
SERIJA

20.00

00.45 Otrov za `ene HRT 1

Libertinac -

DRAMA

13.00 Najbolje godine, serija, 149.ep. 14.00 Ispuni mi `elju 16.11 Moje drage kom{ije, serija, 82.ep. 17.32 Zauvijek susjedi, serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Ramazanski program 20.00 Najbolje godine, serija, 150. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, TOP 100! 22.27 Vremenska prognoza 22.30 Moje drage kom{ije, serija, 83.ep. 00.00 Sretno doba, igrana serija, 2.ep. 01.00 Sport centar 01.05 Zauvijek susjedi, serija, 41. ep. Reprizni program Hayat TV 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.00 Ramazanski program 04.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, top 100 05.50 Nepodno{ljiva lahko}a postojanja 06.25 Muzi~ki program

16.45 Vremenska prognoza 16.50 Sumnja, talijanska serija 17.45 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 18.10 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 21.10 Strogo povjerljivo, istra`iva~ki program 22.35 Red Carpet, showbiz emisija 22.45 Sav taj folk: Ma, boli me uvo za sve 23.15 Mu}ke special, humoristi~na serija 00.10 Playboy Girls, zabavni program 00.35 Sexiest, zabavni program 01.15 Red Carpet, showbiz emisija 02.10 Mu}ke special, humoristi~na serija 03.00 Ke~eri, sportski program 03.45 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 04.40 Ke~eri, sportski program 05.25 ^uvari planeta: Putevi Roma

13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo, alo, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 17.00 Slomljeno srce, serija 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo On line 18.40 Made in Banja Luka 18.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Grand show 23.00 Alo, alo, serija 23.30 Obru~ straha, film 01.30 Sarajevo On line 01.40 Made in Banja Luka 01.50 Sportissimo 02.00 Grand show 04.00 Obru~ straha, film 06.00 Pink jubox

Godine 1675 dolazi do financijske krize. Charles II. poku{ava uspostaviti dobre politi~ke veze s Francuskom, a kako bi oraspolo`io francuskog veleposlanika, dopu{ta povratak u London velikom razvratniku Johnu Wilmotu grofu od Rochestera, kako bi napisao kazali{ni komad za veleposlanika. Wilmot se vra}a u prijestolnicu sa svojom suprugom Elizabeth, no u kazali{tu upozna glumicu Lizzy Berry, ~iji velik talent odmah prepozna i postaje njezin mentor…
Re`ija: Laurence Dunmore Uloge: Johnny Depp, Samantha Morton, John Malkovich...

16.00
HRT 2

U grad
MJUZIKL/KOMEDIJA

To~no u 6 sati s vojnog broda usidrenog u njujor{koj luci veliki broj mornara silazi na jednodnevni izlazak u grad. Me|u momcima koji sljede}a 24 sata `ele {to bolje iskoristiti za zabavu i pronala`enje djevojaka su i markantni Gabey i njegovi najbolji prijatelji, Chip i Ozzie. Na postaji podzemne `eljeznice Gabey ugleda plakat s fotografijom Ivey Smith, "Miss podzemne `eljeznice", u koju se zaljubi na prvi pogled. Dobrodu{ni Gabey vjeruje da je to va`na titula. Na svoje iznena|enje ve} na sljede}oj postaji primijeti Ivey okru`enu skupinom fotoreportera...
Re`ija: Stanley Donen Uloge: Gene Kelly, Frank Sinatra, Jules Munshin, Vera-Ellen, Betty Garrett, Ann Miller, Alice Pearce...

35

PE

20. august 2010.
HRT 2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.05 TV vrti}. Brzina 08.15 Na kraju ulice. Odje}a 08.30 101 dalmatinac, crtana serija 08.55 Crtana serija 09.15 Dexterov laboratorij, crtana serija 09.40 Glazbeceda. Slovo F 09.50 Izazovi. Kao riba u vodi, hrvatski dokumentarni film 10.05 Mega Mindy, serija za djecu 10.30 Mali pti~ar, iranski film

TV PROGRAMI
NOVA
07.00 Na{i najbolji dani, serija 07.55 Yu-gi-oh GX, crtana serija 08.20 Bumba, crtana serija 08.35 Peppa, crtana serija 08.50 Fifi, crtana serija 09.00 Dona Barbara, serija 10.50 U ime ljubavi, serija 12.50 IN magazin 13.35 Baywatch, serija 14.30 Dona Barbara, serija 16.25 U ime ljubavi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 U ime ljubavi, serija nastavak 18.30 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Utrka s vremenom 1, film 21.40 Utrka s vremenom 2, film 09.25 09.35 10.00 10.25 10.50 11.15 12.00 13.00 14.00 16.10 16.11 18.00 19.00 20.00 22.30 00.00 01.00 01.05

HRT 1

TV MOSTAR
Timmy, crtani film Fify, crtani film Aladin, crtani film Winx, crtani film Winx, crtani film Ninja kornja~e FF, crtani film Sretno doba, 2.ep. Najbolje godine, serija RTM sms chat Sport centar Moje drage kom{ije, serija, 82.epizoda Grad, kola`na emisija RTM vijesti Najbolje godine, serija Moje drage kom{ije, serija, 83.epizoda Sretno doba, 2.ep. Sport centar Zauvijek susjedi, serija 09.25 09.35 10.00 10.25 10.50 11.15 12.00 13.00 16.10 16.11 20.00 22.30 00.00 01.00 01.05

MRE@A
Timmy, crtani film Fify, crtani film Aladin, crtani film Winx, crtani film Winx, crtani film Ninja kornja~e FF, crtani film Sretno doba, 2.epizoda Najbolje godine, serija Sport centar Moje drage kom{ije, serija, 82.epizoda Najbolje godine, serija Moje drage kom{ije, serija, 83.epizoda Sretno doba, 2.epizoda Sport centar Zauvijek susjedi, serija, 217.epizoda

05.45 Trenutak spoznaje 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.10 Pet zvjezdica 2, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Izme|u zemlje i neba. U zemlji plemena Venda, dokumentarna serija 11.10 Oprah show 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 More ljubavi, serija 13.15 Ljetna slagalica 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Sutra je novi dan 1, serija 15.05 Hrvatsko podmorje 5 - Pri~e iz dubina. Mala mora 15.35 A sad u Europu! 16.20 Luda ku}a 1, humoristi~na serija 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija (r) 19.15 Vrijeme 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Bean... film vrhunske katastrofe, ameri~ko-britanski film (r) 21.40 Dnevnik 3 22.05 Sport 22.08 Vrijeme 22.10 Vijesti iz kulture 22.20 Dr. House 2, serija 23.10 Paklena no} u Amsterdamu, nizozemskonjema~ki film (r) 00.45 Libertinac. Otrov za `ene, britanski film (r) 02.35 Knez i djevojka 3, serija 03.20 Studio 60 on Sunset Strip, serija (r) 04.05 Fotografija u Hrvatskoj 04.10 Ljetna slagalica 05.00 More ljubavi, serija

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.05 SMS centrala, muzi~ki program 16.40 TV Liberty (r) 17.15 Slobodni ljudi, revijalni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.20 Tuzla u`ivo 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.25 Tuzla u`ivo 19.30 Pred iftar, vjerski program 20.18 KVIZ Extra 20.35 @ivotne pri~e, dok. program 21.15 Katalina i Sebastijan, serija, 118/120 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info 12.10 13.00 13.05 13.30 14.00 14.30 15.00 15.10 16.00 17.30 17.50 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 21.30 22.00 23.00 23.30 00.05

TV ZENICA
Glas Amerike (r) Vijesti Frejzer, serija (r) Dje~iji program (r) Kuhinjska hemija Zona kantona (r) Vijesti Plima `ivota, serija (r) Svjetla pozornice (r) Dje~iji program Ze sport plus Frejzer, serija Mali oglasi Zenica danas Muzi~ki program Ramazanski program Dobro srce Plima `ivota, serija Zenica danas (r) Frejzer (r) VOA Glas Amerike

Zvjezdane staze Enterprise
SERIJA

14.25

Dona Barbara
SERIJA

14.30

12.00 Beverly Hills 2, serija 12.45 Beverly Hills 2, serija 13.30 Simpsoni 18, humoristi~na serija 13.55 Crveni patuljak 7, humoristi~na serija 14.25 Zvjezdane staze. Enterprise 4, serija 15.15 Knez i djevojka 3, serija 16.00 U grad!, ameri~ki film 17.35 Po~etak gladi, dokumentarni film (r) 18.30 Mu}ke 6a, humoristi~na serija 19.30 Gara`a 20.00 Ve~eras... 20.05 Ve~ernja {kola 20.40 Vijesti na Drugom 20.45 Vrijeme 20.50 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija 21.25 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija 22.05 Mjesec Koman~a, mini-serija 23.40 Studio 60 on Sunset Strip, serija 00.25 Mu}ke 5a, humoristi~na serija 00.55 Mu}ke 5a, humoristi~na serija 01.25 Mu}ke 5a, humoristi~na serija 01.55 Mu}ke 5a, humoristi~na serija 02.25 Mu}ke 5b, humoristi~na serija

23.15 Zaboravljeni, film 00.50 Male no}ne pri~e, show 02.20 Osumnji~eni, film 03.55 Poglavlje 27, film 05.20 Baywatch, serija 06.05 IN magazin

TV KAKANJ
10.00 11.00 11.30 12.00 12.05 13.00 13.30 14.00 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.45 19.30 20.00 20.10 20.25 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Zabranjena ljubav, serija Hazreti merjem, serija Imam alija, serija Flas vijesti Druga strana ljubavi, serija Autoshop magazin Poruka, serija TV Mukabela Hazreti merjem, serija Mubarek ramazan Imam alija, serija O~i du{e, serija Flash vijesti Zabranjena ljubav, serija Druga strana ljubavi, serija Denis napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav, serija Vijesti TV Sahar Glas amerike Vijesti IC 07.00 09.00 09.55 10.00 10.15 10.45 11.15 11.55 12.00 12.15 12.45 13.55 14.10 14.40 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.30 21.00 22.30 22.45 23.15 23.45 00.30 01.00

TV TK
Ko rano rani... Vrata tajne, serija Horoskop Moja `ivotinja i ja Kliford Ulica Zoo vrta Glas Amerike Iz dana u dan... Vijesti Frejzer, serija Portret Iz dana u dan... Pe~at u vremenu Frejzer, serija Ljeto na dlanu Alternativna medicina ^ekaju}i kandilje Dnevnik RTV TK ^ekaju}i kandilje O~i du{e, serija Film Vijesti Frejzer, serija Exit Fest special Lo{e djevojke, serija Dnevnik RTV TK (r) Glas Amerike 08.00 09.30 10.00 10.05 10.40 11.00 12.00 12.10 13.35 14.15 14.40 16.05 18.10 19.00 19.30 20.30 21.00 21.30 22.00 23.00 00.05 00.30

RTV USK
Jutarnji program Bonaventura (r) Vijesti Jaci, dje~iji program (r) Francuski fokus: Normandija, dok. film Ramazanski program (r) Ilahije i kaside Vijesti Igrani film TV Liberty (r) Old time Sredinom (r) U fokusu ( r) Capri 1 2/24 ( r) Sarajevdisanje (r) Kraji{ke d`amije Dnevnik TV USK 1 Ramazanski program Razgovor s povodom Saopcenja i reagovanja Dnevnik TV USK 2 Capri 1 2/24, Igrana serija Ruska imperija 10/16, dok.serija Muzi~ka ~arolija Astra show

36

SATELITSKI PROGRAMI
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro (08,00.09,00 Vijesti TVSA) 10.00 Vitaminix 10.02 Koki 10.10 Bajke iz cijelog svijeta 10.25 Ulica Zoolo{kog vrta 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Svi vole Rejmonda (r) 11.30 Frej`er, serija 11.55 Dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevdisanje, dok. program (r) 13.40 Divlja ostrva, dok. program (r) 14.25 Igrani film (r) 16.00 Muzi~ki program 17.00 Vijesti TVSA 17.05 Megakatastrofe, dok. program 17.50 Za svaku bolest trava raste 18.00 Taina, serija za mlade 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program 19.49 Vrijeme iftara 19.52 Stazama milosti do vje~nosti, ramazanski program, nastavak 20.30 Vijesti TVSA 20.35 Sarajevsko ve~e, zabavni program, u`ivo 22.30 @ene s broja 13, serija, 25/27 23.15 Ne{to za raju, zabavni program 00.00 Otka~ena obitelj, film

20. august 2010.
TV ATLAS
09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 @ivot je lijep (r) 11.00 Hotel Vavilon, serija (r) 12.00 Pono}na trka, film 14.00 Mad Men, serija (r) 15.30 Hotel Vavilon,

PE

RTS
10.00 Vijesti 10.05 Razglednica: Francuska 10.35 Na skriveno te vodim mesto: Boda Ninkovi} 11.00 Vijesti 11.05 Znakopis 2 11.20 Romansirana botanika 11.40 Ars praktika 12.00 Dnevnik 12.30 @ivot i standardi (r) 13.00 Metropolis (r) 13.30 ^avka, film 15.05 Vijesti 15.15 TV lica... Kao sav normalan svet 16.00 Ovo je Srbija 16.40 Verski kalendar 17.00 Dnevnik 17.20 Evronet 17.30 Beogradska hronika 18.25 Nema vi{e starog ~ardaka ni |erma: Zvonko Bogdan 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.10 Sti`u dolari,serija 21.05 Visoki napon, kviz 21.50 Vijesti 21.55 Petkazanje 23.10 No}na smena 23.40 Dnevnik

RTCG
08.00 09.30 09.30 09.40 10.00 11.00 11.30 12.00 12.05 12.35 13.00 13.30 14.00 14.45 15.00 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 17.30 18.30 19.30 20.00 20.30 21.30 22.30 23.00 23.25 Jutarnji program Emisija za djecu (r) Obrazovna emisija (r) Mali koncert Dok. emisija (r) Natura viva (r) Muzi~ki mix Vijesti Dokumentarna emisija Muzi~ki mix Emisija iz kulture (r) Dok. emisija (r) Etno muzika Emisija za djecu Obrazovna emisija Dnevnik 1 Ispeci pa reci Muzi~ki mix Dokumentarna emisija Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Dok. emisija (r) Dokumentarna emisija Dnevnik 2 Zapis Koncert SAT TV Muzi~ki mix Dnevnik 3 Dok. emisija (r)

HALLMARK
07.00 McLeodove k}eri, serija 09.00 Vrijeme za pam}enje, film 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Advokatova kazna, serija 13.00 Ne{ Brid`is, serija 14.00 Vezane tajnom, film

Mad Men
SERIJA
16.30 17.30 18.00 19.00 20.00 22.00 22.30 00.00

McLeodove k}eri
20.00
SERIJA

07.00

serija @ivot je lijep Trava, serija Forum 60 Sen Trope, serija Mad Men, serija Forum 30 Potjera, film Martjo{ke, serija

16.00 Ubistvo na Plezent Drajvu, film 18.00 Sudija Ejmi, serija 19.00 Ne{ Brid`is, serija 20.00 Advokatova kazna, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 23.00 Druga prilika, film 01.00 Poigravanje umom, film

DISCOVERY
06.00 Nevolje sa bubom 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Prototipi 10.30 Kako to funkcioni{e 10.55 Kako se pravi 11.25 Vrhunsko graditeljstvo 12.20 Auta po mjeri 13.15 Ameri~ki ~operi 14.10 Peta brzina 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Ekstremne drvosje~e 16.25 Vrhunsko graditeljstvo 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako to funkcioni{e 19.40 Kako to radi 20.05 Prototipi 21.00 Razotkrivanje mitova 21.55 U potrazi za zabavom 22.50 U djeli}u sekunde, 2 epizode 23.45 Auta po mjeri

N. GEOGRAPHIC
06.00 Haos zbog vulkanskog pepela 07.00 Ratovi insekata 08.00 Fantomski `deravac 09.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 10.00 [apta~ psima 11.00 Dnevnici sa kruzera 12.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 13.00 Fantomski `deravac 14.00 Ugrizi me sa dr Majkom Lihijem 15.00 Vrhunska otrovnica 16.00 Ulovljeni 17.00 Sekunde do katastrofe 18.00 Transformacija Marsa 19.00 Svjetski vodi~ za ljubitelje hrane, 2 epizode 20.00 [apta~ psima, 2 epizode 22.00 Hrabri ljudi 23.00 [apta~ psima, 2 epizode

EUROSPORT
08.30 Biciklizam, Eneco Tour 10.00 Kanu, Poznan, Poljska, live 13.00 Tenis, WTA Montreal, Kanada

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, Bundesliga 08.45 Bundesliga: Hertha Berlin - Bayern Munich 10.00 Tenis, WTA Montreal, Kanada 11.30 Australijski fudbal 12.30 Bundesliga: Hoffenheim HSV Hamburg

WTA Montreal
TENIS

Engleska - Irska
19.25
RAGBI (@)

22.30

VOGO[]A
08.00 Sevdah za dobro jutro 08.30 Na tragu prirode (r) 09.00 Info IC, informativni program NTV IC Kakanj 09.30 I.R.I.B. (r) 10.00 VOA — Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Serijski program 12.30 Auto Shop Magazin (r) 13.00 Lokalno je primarno (r) 13.30 Istina, emisija o povratku (r) 14.00 Na tragu prirode, dok. serija 14.30 Te{anjska hronika, info-program TV Smart 15.00 Svijet tajni, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Ramazanski program 20.30 Te{anjska hronika, info-program TV Smart 21.00 Uljep{aj svoj `ivot 22.00 TV Justice 22.30 Vogo{}anska hronika 23.00 I.R.I.B. 23.30 VOA — Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

14.30 Biciklizam, Eneco Tour, live 16.30 Ski-skokovi, Einsiedeln, [vajcarska 17.30 Ski-skokovi, Poljska, live 19.15 Eurogoals 19.25 Tenis, WTA Montreal, Kanada, live, ~etvrtfinale 23.00 Najja~i ~ovjek 00.00 Ski-skokovi, Poljska

14.00 Bundesliga 15.30 Bundesliga: Hertha Berlin - Bayern Munich 17.00 Speedway, Vojens, Danska 18.00 Ko{arka, Ptuj, Slovenija: Slovenija - Rusija 20.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 20.30 Fudbal, Bundesliga 22.30 Ragbi, SK (@) Engleska - Irska

SPORT KLUB
06.00 06.30 08.00 10.00 11.00 Mobil 1 Grid Atletix TWS FullTilt Poker ATP Masters Cincinnati 1/8 Finala 16.30 FullTilt Poker

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 09.30 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 01.30 Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Dikensova Engleska [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Raspu}in, |avo u ljudskom obliku Kako je razmi{ljao srednjovjekovni intelektualac Biblijske zagonetke Lovci na naciste Tajm tim godina X @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija Najve}i vitez Otmica Biblijske zagonetke Ku}a iz edvardijanskog doba @ivio D`o Stramer pri~a o Kle{u @ivot i smrt u Rimu Duhovna muzika [ta je donijela industrijska revolucija Misterije mumija

ANIMAL PLANET
06.00 Neobi~ne `ivotinje 06.25 Posjed merkata 06.50 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 07.45 Psi, jedna rasa, jedna pri~a, 2 epizode 08.40 @ivotinjska boji{ta: Rijeke 09.05 Ljubitelj ajkula 09.55 @ivot majmuna 10.20 No}: Zmija 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Putuju}i veterinar 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 SSPCA 14.30 Lete}a ~eljust 2 15.25 Najsmje{nije `ivotinje na planeti, 2 epizode 16.20 Ko {i{a tog psa 17.15 Velike morske avanture 18.10 Smrtonosna meduza 19.10 Policija za `ivotinje 20.05 Pre`ivjeti napad ajkule 21.00 Borba za kitove 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Policija za `ivotinje 00.40 Pre`ivjeti napad ajkule

TV 1000
06.20 Kazanova, film 08.10 Svi pravi potezi, film 09.40 Gospodin 3000, film 11.20 Zelena milja, film 14.20 Carevo novo odijelo, film

ATP Masters Cincinnati
TENIS
17.30 Premier League Magazin 18.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala, direktno 00.00 Najava Premier League 00.30 Premier League Magazin 01.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 Finala, direktno 03.00 Rugby Super League

18.00

Mra~ne vode
FILM

20.00

16.10 Sve ostaje u porodici, film 18.00 Bitange iz tr`nog centra, film 20.00 Mra~ne vode, film 22.00 Samovo ljeto, film 00.20 Me|u `enama, film 02.00 Jedna divlja i luda no}, film

OVAN
20. MART - 19. APRIL

BIK
19. APRIL - 20. MAJ

BLIZANCI
21. MAJ - 21. JUNI

RAK
21. JUNI - 22. JULI

U o~ekivanju ste putovanja, sretni i zadovoljni. Po{to ste u{li u period koji zahtijeva zavr{etak zapo~etih poslova, ukoliko ih ne odradite, bi}e problema. Po{to ste razradili plan, uspjeh je zagarantovan. Dobro se osje}ate, mada ste umorni. Odga|ate susret sa Strijelcem zbog straha od neuspjeha. Strpljivo ~ekate svojih pet minuta. Ne budite kolebljivi, jer situacija zahtijeva odlu~ne poteze. Ko riskira, taj i dobija.

Iako poku{avate da racionalno do|ete do odgovora na neka pitanja, ne ide. Ne skre}ite u misti~nu varijantu, ve} prihvatite probleme kao sastavni dio `ivota. Dajete sve od sebe, ali su mogu}i zastoji. Problemi sa disajnim putevima nastali su vjerovatno uslijed prehlade ili hroni~nih bolesti. Nalazite se u emotivnoj dilemi. Osje}ate da vas partner verbalno maltretira. Vjerovatno `eli da vam skrene pa`nju sa seksa.

Mnogi pripadnici znaka ve} sada po~inju da osje}aju povoljne vibracije. U fazi ste ekspanzije. Do`ivljavate procvat svojih mogu}nosti, ako na njima radite, jer ni{ta ne pada s neba, pa ni dobitak. Zdravstvena situacija se popravlja. Po{to imate poja~an apetit, mogu}i su problemi u vidu vi{ka {e}era ili masno}e u krvi. Potreba za ljubavlju je jaka. Sa Lavovima se super sla`ete, i to ne samo u krevetu.

Te{ko mo`ete da razumijete sebe, a kamoli druge. Mo`da je to jedan od razloga za nesporazume koji se javljaju u komunikaciji i saradnji. Posao je u drugom planu. Okre}ete se ku}i i pravite veliko spremanje. Iako se zdravstvena situacija popravlja, i dalje je evidentna preosjetljivost pra}ena poreme}enim snom. Ne razumijete partnera, ali o~ekujete, i to s pravom, da on razumije vas.

LAV
22. JULI - 23. AUGUST

DJEVICA
23. AUGUST - 22. SEPTEMBAR

VAGA
22. SEPTEMBAR - 23. OKTOBAR

[KORPIJA
23. OKTOBAR - 22. NOVEMBAR

Emotivniji ste nego ina~e. Reagujete na svaku sitnicu, {to se odra`ava na psihu. Budite prakti~niji i {tedljiviji kad su osje}anja u pitanju. Ne mo`e sve da se radi sa entuzijazmom, jer postoje neke stvari koje obavljamo po du`nosti. Slaba ta~ka osoba ro|enih u znaku Lava je srce, eventualno ki~ma. Postali ste zavisni od partnera. On je unio puno nje`nosti u va{ `ivot i promijenio sistem vrijednosti.

Zbog ~ega ste toliko tvrdoglavi? Da li se isplati toliko nerviranje? Morate sebi odgovoriti na va`no pitanje: {ta zapravo time dobijate? Spremite se da zasu~ete rukave jer vas narednih dana o~ekuje naporan rad. Kostobolja i problemi sa ko`om ovih dana su mogu}i, ali su bezazleni. Ljubomorni ste i posesivni u odnosu na voljenu osobu, jer strepite za opstanak veze. Stavite akcenat na seks.

Po{to vam nedostaje smisao za prakti~no, samo ukoliko ovaj nedostatak kompenzujete bavljenjem umjetno{}u, bi}ete sretni. Kreativniji ste nego ina~e, pa su stvarala~ki rezultati zapa`eni. Ipak, ne dozvolite da se pogubite u ma{tanjima. Problemi sa srcem i nervima. Emotivni ste i senzualni, ali je pitanje koliko ste prakti~ni. Suvi{e idealizujete partnera, posebno ukoliko je doti~na osoba Vodolija ili Riba.

O~ekujete odgovor na masu egzistencijalnih pitanja sad i odmah. Mo`da vas je zahvatila potro{a~ka groznica na nervnoj bazi? Mukotrpan rad, a izlaz gotovo da se ne nazire. Mnogi pripadnici znaka }e imati problema sa grlom i glasnim `icama. Cigaretama morate re}i stop! Ra{~i{}avanja sa Bikom mogu biti neprijatna. Evidentan je verbalni nesporazum, tako da imate osje}aj da vas on ne razumije.

STRIJELAC
22. NOVEMBAR - 21. DECEMBAR

JARAC
21. DECEMBAR - 20. JANUAR

VODOLIJA
20. JANUAR - 18. FEBRUAR

RIBE
18. FEBRUAR - 20. MART

Energi~ni ste i ambiciozni. Sve ~ega se latite obavljate sa lako}om. Bilo bi po`eljno, posebno na poslu, dobro promisliti prije nego {to ne{to izgovorite. Mo`ete biti izlo`eni virusnim zapaljenskim procesima. To je ne{to sa ~im ste ranije ve} imali iskustva. Partner vas njeguje, mazi i pazi. Planirate zajedni~ko putovanje. Iskrenost prema samom sebi predstavlja jedini na~in da se mijenjate.

[irite znanje, {to vam poma`e da napredujete ne samo u karijeri ve} i duhovno. Vrijedno i marljivo ispunjavate obaveze. Okru`eni ste manipulatorima i hoh{taplerima, {to vas nervira. Boravak u prirodi i odmor su neophodni. Izbjegavajte samo}u, lo{e navike i asocijalno pona{anje. Sa Djevicama ste u minus fazi. Ukoliko je va{ partner taj znak ili podznak, povucite se i sa distance osmotrite situaciju.

U fazi ste napretka na svim poljima. Spremni ste da krenete u akciju, ali {ta ako se razlozi za nju ne pojave? Uspje{an poslovni period vezan je za inostranstvo ili javnost. Kontaktirate sa puno ljudi i u tome ste uspje{ni. Bilo je dosta zdravstvenih problema, ali ste ih na vrijeme sanirali. Ljubav je glavni smisao va{eg `ivota. Sa Vagama, Strijelcima i Rakovima razmjenjujete iskustva, makar verbalna.

Promjena koja vas o~ekuje zaista je ne{to sasvim normalno, {to se dalo i o~ekivati. Vi{e ste okrenuti duhovnim temama, ljudskoj psihi i raznim psihi~kim fenomenima nego konkretnim poslovima. Bolest zahtijeva ili odre|enu terapiju ili hospitalizaciju. U ljubavi ste inertni. Jedna [korpija se mota oko vas, ali pla{ite se njenih otrovnih ujeda. U pravu ste. Potra`ite dru{tvo Jarca koji vas odavno obo`ava.

38