Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik petak, 13. 8. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5366 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

Samoubistvo

Savanovi}: Sin jedinac Ku}a Savanovi}a u kojoj se desila te{ka tragedija

Aerodromsko Naselje u Prijedoru

Otkrivamo: Zakazano ro~i{te po tu`bi

Posva|ao se s majkom Z pa pucao sebi u glavu nergenti
21. strana

2'-#4+ 0' 64'$#,7 &+ + %+,'0'
Na perfidan na~in `ele stvoriti monopolisti~ko tr`i{te Bra{no je poskupjelo u vrijeme dok mu je cijena bila 500 KM, a sada je 250 KM
ahtjev porodice Selimovi} da hljeb i bra{no poskupe nema nikakvog osnova. - Ovdje se na perfidan na~in umjesto slobodnog `eli stvoriti monopolisti~ko tr`i{te - kazao je za „Avaz“ Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove. Dodao je da se cijena hljeba ne mo`e pove}avati za isti postotak za koliko je poskupjelo bra{no, te da se od 1 kg bra{na naprave 3 vekne hljeba. 4. str.

ODGOVORI Tirak o zahtjevima Selimovi}a

E

$+8 + 4#&0+%+ + &+10+ #4+ 64# ' &# +/ $7&0,1 84#6+ *16'.'
2. str.

Intervju: Guverner Kemal Kozari}

-4+<# ,1 0+,' 241 .#
Sudbine: Dokaz da prijateljstvo nema granica

5. str. Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu: Odluka ne}e ni{ta promijeniti

/7 6'4+,# 6#-5+56+ 21-.10+1 56#0
7. strana

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Da li je odluka o kvalitetu kupovina vremena

Gorivo opasno po gra|ane!
4. strana

EMIR SPAHI]

[amar od kojeg mo`e biti koristi

65. str.

2

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

OTKRIVAMO Op}inski sud Sarajevo zakazao ro~i{te po tu`bi

Biv{i radnici i dioni~ari tra`e da im Alija Budnjo vrati hotele!
Tu`eni „Hoteli Ilid`a“ i Agencija za privatizaciju u KS Za{to nije bila sazvana Skup{tina dioni~ara Tra`e poni{tenje privatizacije i svih odluka
Evropska komisija: Objava dokumenta u novembru

Pri kraju izrada izvje{taja o napretku

BiH }e dobiti negativnu ocjenu Evropske komisije
Evidentno je da nije bilo napretka Aplikacija za ~lanstvo u EU je uz lo{ izvje{taj besmislena
Izvje{taj Evropske komisije o napretku BiH u evropskim integracijama u ovoj godini bit }e izrazito negativan, s obzirom na to da vlasti nisu ostvarile pomak u ispunjavanju dogovorenih uvjeta za evropsko partnerstvo, saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora bliskih EK.

Na Op}inskom sudu Sarajevo 23. avgusta ove godine trebalo bi biti odr`ano pripremno ro~i{te po tu`bi koju je protiv hotelsko-banjskog kompleksa „Hoteli Ilid`a“ u vlasni{tvu tajkuna SDA Alije Budnje i Agencije za privatizaciju u Kantonu Sarajevo pokrenulo 358 prijeratnih radnika i dioni~ara ilid`anskih hotela.

Otimanje prava
Informaciju o podizanju tu`be potvrdili su za „Dnevni avaz“ advokat Salko Pilav, koji radi na ovom slu~aju, te advokat iz Budve i biv{i sarajevski sudija Mileta Govedarica. Govedarica je i sam imao dio vlasni{tva u ilid`anskim hotelima u iznosu od 10.000 nekada{njih njema~kih maraka. Tu`ba je podnesena jo{ 2008. godine, ali je ovo prvi put da se sarajevski sud njome pozabavio. - Radnici „Hotela Ilid`a“ su po Markovi}evoj privatizaciji po~etkom devedesetih godina stekli dionice u toj kompaniji. Dionice su dobivali kroz ulaganja vlastitih sredstava, a imali su i odre|ena prava u odnosu na godine sta`a. No, uprkos svemu, „Hoteli Ilid`a“ su prodati bez sazivanja Skup{tine dioni~ara, iako su funkcionirali kao dioni~arsko dru{tvo!? Niko nije smio prodati imovinu a da ne sazove Skup{tinu. S druge strane, ako se htjelo i}i u privatizaciju, radnici su morali imati prioritet. Naprotiv, radnici su ostali bez ikakvih prava - ka`e Govedarica za „Avaz“. Njegov kolega Pilav isti~e da }e biti potrebno provesti i odgovaraju}a vje{ta~enja. Dokumentacija kojom advokati raspola`u potvr|uje da su radnici „Hotela Ilid`a“ 1991. godine upla}ivali novac za interne dionice. Jedan od njih je Faik Pra{ovi}. Ina~e, zahvaljuju}i bliskim vezama s predsjednikom SDA Sulejmanom Tihi}em, Budnjo je uspio do}i do ve}inskog paketa dionica hotela „Terme“, „Hungarija“, „Austrija“, „Hercegovina“ i „Bosna“, turisti~kog centra „Oaza“ s nekoliko de-

Budnjo: Kako je stekao imovinu

Valentinu Incku produ`en mandat
Evropska unija donijela je ju~er i formalnu odluku o produ`enju mandata Valentinu Incku (Inzko) na mjestu specijalnog predstavnika EU za BiH. Incko }e na toj funkciji biti i narednih 12 mjeseci, potvr|eno je ju~er „Avazu“ iz Brisela. iznesena zbog kr{enja Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA), pri ~emu je BiH propustila rok od dvije godine za dono{enje zakona o dr`avnoj pomo}i.

Lo{a koordinacija
- Izvje{taj }e ponovo biti jako lo{ po BiH. On, naravno, po svojoj naravi ne iznosi kona~ne ocjene, ali se iz sadr`aja dokumenta koji je u najve}oj mjeri ve} zavr{en jasno vidi da BiH nije ostvarila nikakav napredak u ispunjavanju politi~kih, ekonomskih i kriterija vladavine prava - navodi na{ izvor. Evropska komisija }e kona~ne izvje{taje o aktivnostima svih dr`ava koje su u procesu pro{irenja objaviti najvjerovatnije u novembru ove godine. Ali, izvje{taji su ve} uglavnom zavr{eni i posljednji unos eventualnih promjena bit }e u septembru. - Svi oni problemi koji su ranije isticani, od politi~ke nestabilnosti, preklapanja nadle`nosti, lo{e koordinacije, slabih kapaciteta dr`avnih institucija su ostali. Ni{ta zna~ajno na evropskom putu nije ura|eno. Ni popis stanovni{tva jo{ nije izvjestan, a da ne govorimo o po{tivanju odluke Evropskog suda za ljudska prava i drugim reformama - isti~e na{ izvor koji je imao uvid u sadr`aj nacrta izvje{taja. Kako saznajemo, jedna od najve}ih kritika u izvje{taju bit }e

Jedno od rje{enja iz 1991. godine o otkupu internih dionica: Ste~ena prava

Dr`avna pomo}
Ovaj propust ostavio je dubok trag kod dr`ava ~lanica EU, pa ni Evropska komisija tu ne}e progledati kroz prste. - Uvjet za nastavak integracija pa i podno{enje eventualne aplikacije za ~lanstvo u EU jeste dobra primjena SAA. Me|utim, BiH je propustila prvi va`an rok iz tog sporazuma i nije donijela potreban zakon i uspostavila agenciju za dr`avnu pomo}. U takvoj situaciji je besmisleno o~ekivati da Brisel primi ili uop}e razmatra aplikaciju BiH - naveo je na{ izvor. O~ekuje se i da }e Evropska komisija ove godine usvojiti i novu strategiju pro{irenja u kojoj }e biti definirani principi nastavka procesa T. L. integracije novih dr`ava.

Mogu}a i nagodba
- Nastojat }u da radnici dobiju svoja prava i ponovo postanu vlasnici svoje imovine. Ako novi vlasnik Alija Budnjo ho}e da setina bungalova, restorana „Kristal“ i „Ribljeg restorana“ na Vrelu Bosne, kafi}a i picerija, zemlji{ta od oko 60.000 kvadrata i ogromnog parkinga u Velikoj aleji na Ilid`i. obe{teti radnike, nema nikakvih problema. Nagodba je mogu}a ako na nju pristanu svi radnici isti~e Govedarica. nezakonito ura|eno. Da li je u pitanju sprega s politikom, ko je to sve omogu}io i kako, ja ne znam. Da li je bilo davanja novca ispod stola, vjerovatno jeste. Pogotovo jer za hotele nije dat ke{, nego certifikati. Prema informacijama radnika, oko milion maraka je dato u certifikatima, a samo oko 750.000 u ke{u. Mi tra`imo poni{tenje privatizacije i svih odluka, te da se radnici upi{u kao dioni~ari i da imaju udjele u „Hotelima Ilid`a“. To je logi~no i tako mora biti. Svaki doma}i ili me|unarodni sud koji bude odlu~ivao o ovome, morat }e odlu~iti u korist radnika i istine navodi Govedarica. Nadalje, tvrdi Govedarica, Budnjo je samo dio kampa na Ilid`i prodao za pet miliona maraka iako je cijeli kompleks platio manje od dva miliona!? To, po njemu, dovoljno govori o vrijednosti imovine. F. VELE

Politi~ke veze
Sve je to Budnjo dobio za mizernu cijenu od nevjerovatnih 1,8 miliona maraka, iako je knjigovodstvena vrijednost objekata bila deset puta ve}a! - Sve to u vezi s privatizacijom je

Ramo Brki} ponovo policijski komesar USK
Aktuelnom policijskom komesaru USK Rami Brki}u ju~er je Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara tajnim glasanjem potvrdio jo{ jedan ~etverogodi{nji mandat. Brki} je dobio ~etiri glasa, a njegov protukandidat Fuad Popr`enovi}, dugogodi{nji policijski slu`benik i na~elnik Policijske uprave 1 u Biha}u, dobio je dva glasa. Ako Vlada USK ne prihvati preporuku Odbora, ovaj postupak se M. D. vra}a istom tijelu.

Gdje je nestala dokumentacija
Nadalje, Govedarica isti~e da je problem to {to neki radnici nemaju dokumente o tome da su imali dionice ilid`anskih hotela prije rata. - Neko je dokumente izgubio, nekome je izgorio dom. Zanimljivo je da dokumentacije nema ni u Sudu u Sarajevu. Ali, mi ve} imamo dosta dokumentacije. Postavit }emo ovaj slu~aj tako da svi radnici dobiju jednako. Zna se kolika je bila vrijednost dionica. Neka pravda pobijedi. Jer, notorna je ~injenica da su radnicima oteta njihova prava - naveo je Govedarica.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana

Upozorenje UNFPA-e donosiocima odluka

Mogu}e poskupljenje ulja, hljeba, mesa i mlijeka
- [to su bud`etlijama kase praznije, a naviklo se na luksuz i rahatluk, velika primanja, trinaestu pla}u, regres, isplate komisija, dnevnica, jednokratnih pomo}i... to }e vi{e napa}eni narod i privatni sektor ki~me da polomi i sve }e da daju na poreze da bi nepismenjaci na dr`avnim jaslama i dalje u`ivali kao da se ni{ta i ne doga|a. (Al Pa)

Nezaposleno oko 44 posto mladih u BiH
[ef Ureda Populacijskog fonda UN-a (UNFPA) u BiH Faris Hadrovi} pozvao je institucije vlasti i sve odgovorne u bh. dru{tvu na uspostavu me|ugeneracijskih partnerstava radi ispunjenja obe}anja datih u Milenijskoj deklaraciji i Milenijskim razvojnim ciljevima za stvaranje povoljnijeg okru`enja za mlade ljude u BiH, saop}eno je iz UNFPA-e, prenijela je Onasa. On je podsjetio da je oko 44 posto mladih u BiH nezaposleno. - Danas, dok promoviramo Me|unarodni dan mladih, uo~i Svjetske konferencije mladih u Meksiku, pozivamo donosioce odluka u BiH da saslu{aju potrebe mladih ljudi i da na njih odgovore - zaklju~io je Hadrovi}.

aktuelno

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Sead NUMANOVI] (seadn@avaz.ba)

„Avaz“ otkriva [ta se krije iza dezinformacija

Mafija zloupotrebljava ime Ri~arda Holbruka
Strate{ki cilj je upla{iti tu`ioce da obustave pokrenute istrage i da ne podnesu krivi~ne prijave

Alkalajeve nove ublehe
[ef bh. diplomatije opet pri~a besmislice. On ~ak i nije sto posto dr`avljanin ove zemlje, iako dolazi iz stranke koja proklamira samo takvu BiH
Do kraja ove godine Bosna i Hercegovina predat }e aplikaciju za kandidatski status u Evropskoj uniji! Ovo nije nikakva neslana ili aprilska {ala, nego izjava ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja. Imao je, mora se priznati, Alkalaj i ve}ih „ispada“ (da se zadr`imo na toj kvalifikaciji, mada vajni ministar zaslu`uje najja~e verbalne batine), ali je ovaj i drzak i bezobrazan. Ko se i povr{no sje}a, znat }e da je Alkalaj, kao i „stranka“ kojoj on pripada, obe}avao da }e BiH 2009. godine biti u EU. Tu la` svesrdno je potpirivala i Stranka demokratske akcije. Danas smo na samom repu evropskih integracija, a u samom vrhu korumpiranosti. I Alkalaj ima svoju zna~ajnu ulogu u oba ova segmenta! [efa bh. diplomatije trebamo podsjetiti da BiH ima vize sa zemljama EU (on nema jer posjeduje potpuno nezaslu`en diplomatski paso{). To i nije neka prepreka. Ali nesavladiva prepreka jeste postojanje OHR-a u BiH i sasvim eksplicitan stav EU da se aplikacija ne}e ni pogledati sve dok u BiH postoji strani mentor, jer to dokazuje da se dr`ava nije u stanju brinuti sama o sebi. Iz njegove neodgovorne i neozbiljne najave o kandidiranju izbija i frapantno nepoznavanje situacije u zemlji. Ko Alkalaja imalo bolje poznaje, ne}e se iznenaditi. Pa on zna bolje {ta se de{ava u nekoj njujor{koj mahali, nego u zemlji ~iji dr`avljanin nije sto posto! BiH jeste mogla podnijeti zahtjev Uniji za kandidatski status odmah po slomu agresije na na{u zemlju 1996. godine. Mogla je podnijeti i prije pet ili dvije godine, svejedno. Odgovor Brisela bi bio isti kao i krajem ove godine - nema realnog osnova da se bh. papir razmatra i bolje je da se dalje ne bruka ova napa}ena dr`ava! Svojevremeno je ~ak Maroko predao Briselu sli~an papir. Nakon diplomatskih odgovora koji u ovoj zemlji nisu pravilno shva}eni - on je odbijen! BiH se suo~ava sa sasvim realnim sankcijama evropskih institucija - ne samo Unije zbog silnih propusta, neodgovornosti i bezakonja. Pri~ati o kandidatskom statusu naprosto je vrije|anje zdravog razuma prosje~nog gra|anina ove zemlje.
\oko NINKOVI]

Holbruk: Upecan ni kriv ni du`an

Gregorijan: I dalje {titi kriminalce

Selimovi}: Strah od gonjenja

Silajd`i}: Boji se istrage

La`na i pompezna informacija o mogu}em povratku ameri~kih diplomata Ri~arda Holbruka (Richard Holbrooke) i tobo`njeg njegovog igra~a (!?) Rafija Gregorijana (Raffi) u BiH plasirana je za potrebe ratnoprofiterske mafije i pojedinih politi~ara i ima za cilj izvr{iti pritisak na bh. pravosu|e, a naro~ito pojedine tu`ioce i policiju, saznaje „Dnevni avaz“.

Nezavisni tu`ioci
Iako je vrlo diskutabilno da li Holbruk nakon jo{ jednog osobnog politi~kog debakla u Afganistanu mo`e uop}e ra~unati na neku visoku funkciju, jednako je nepoznanica da li Gregorijan uop}e spada me|u njegove ljude. Svojevremeno je, naime, Gregorijan u{ao u sukob s Holbrukom jer mu ovaj nije `elio udovoljiti zahtjevu da ga imenuje na mjesto ambasadora, ve} mu je sugerirao da nekoliko godina treba provesti „rade}i za stolom“ negdje u Va{ingtonu. Nakon {to je ameri~ka administracija zbog limita mandata i vi{e drugih poznatih razloga povukla Gregorijana iz BiH, cijela interesna grupa iz Sarajeva oko

njega zapala je u svojevrsnu paniku u strahu da }e od Gregorijana nezavisni tu`ioci ovih dana podi}i nekoliko „te{kih“ krivi~nih prijava i dodatno intenzivirati reaktiviranu istragu o poslovima energetske mafije, odnosno, Silajd`i}eve i He}ine grupe koja se toliko drznula da He}ino ministarstvo njegovom ro|enom bratu poklanja blizu 334.000 KM narodnog novca. Uz to, u pojedinim kantonalnim i Tu`ila{tvu BiH pi{u se optu`nice i u jo{ nekoliko slu~ajeva u koje su upleteni politi~ari koji imaju veliki utjecaj na pivarske biltene, {to su o~ito svjesno sada upetljali Holbrukovo ime u Gregorijanove bosanske talove i Gregorijanov poku{aj da iz va{ingtonske penzije i dalje {titi ovda{nje korumpirane politi~are i ratne profitere. Kako tvrde „Avazovi“ diplomatski izvori, cijela pri~a je potpuno neutemeljena i izmi{ljena za sarajevske potrebe da bi se prvenstveno zapla{ili glavna tu`iteljica Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu i glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiH da ne rade svoj posao u skladu sa zakonom i interesima

gra|ana, ve} da se nepostoje}im povratkom Rafija Gregorijana, propagandno stavljenim pod Holbrukov ki{obran, upla{e i obeshrabre.

Pravi dosje
Kao {to je poznato, mafija{ke grupe okupljene oko „Sarajevske pivare“ involvirale su se u vrhove pojedinih politi~kih stranaka, a dugo vremena ih je {titio li~no Gregorijan na na~in {to je utjecao na tokove istraga i izmi{ljao islamski terorizam i korupciju tamo gdje ih nema da bi njegovi partneri na miru mogli plja~kati energetske resurse ili uspje{ne bh. kompanije bez ikakve nadoknade dr`avi. Ina~e, objavljivanje tekstova o milionski vrijednoj nekretnini koju je Gregorijan za gotovinu kupio u Va{ingtonu nakon povratka iz siroma{ne BiH, sna`no je i negativno po njega odjeknulo u diplomatskim krugovima te je lansiranje pri~e o njegovom povratku u BiH dodatno imalo za cilj da skrene pri~u i sa otvaranja pravog dosjea o Gregorijanovim 15godi{njim mutnim poslovima u T. L. na{oj zemlji.

/ TO JE TO

Privatizacijska plja~ka dr`avnih resursa

Gradona~elnik Trogira tra`io reakciju bh. vlasti
Damir Rilje ponudio nagodbu Selimovi}i uzeli novac i prodali dr`avnu imovinu kao svoju
Gradona~elnik Trogira Damir Rilje poslao je jo{ u martu ove godine vlastima BiH pismo namjere u kojem izra`ava spremnost za nagodbu i dogovor kako bi se {to prije rije{ilo pitanje vrijedne nekretnine koja obuhvata motel „Trogir“, bungalove i 20 dunuma zemlji{ta koji se nalaze u ovom gradu, a u vlasni{tvu su dr`ave BiH. No, kako saznajemo, njegov apel je ostao bez odgovora vlasti u Kantonu Sarajevo, jer vlasti ve} nekoliko godina kriju kriminalnu privatizacijsku transakciju u kojoj je „Sarajevska pivara“ prodala parcelu od 20.000 kvadratnih metara na jadranskoj obali i motel za mizernih 1,1 milion maraka. Kako navode mediji u susjednoj dr`avi, bilo je mnogo investitora i interesanata za kupovinu ove parcele, me|u kojima se spominjao i poznati teniser Goran Ivani{evi}, no svi su ustuknuli pred nerije{enim imovinskopravnim odnosima zbog privatizaciT. LAZOVI] jske plja~ke.

Vrijedna nekretnina u centru Trogira

4

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

ODGOVORI Direktor Federalne inspekcije o zahtjevima Selimovi}a

Tirak: Poskupljenjem hljeba prijete oni koji love u mutnom
Na perfidan na~in `ele stvoriti monopolisti~ko tr`i{te Oni pekari koji su na gubitku neka podignu cijene hljeba, ali neka ne tjeraju i druge da to isto urade
Nakon {to je @itozajednica BiH, koja okuplja devet firmi iz mlinsko-pekarske industrije u vlasni{tvu Hilme i Muje Selimovi}a, najavila poskupljenje bra{na i hljeba, reagirali su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove navode}i da se radi o neozbiljnim prijetnjama i lovu u mutnom. {no u cijeni hljeba u~estvuje do 20 posto, te da se od jednog kilograma mogu napraviti tri vekne. - Zato se nikako cijene hljeba ne mogu formirati i pove}avati na osnovu trenutne cijene bra{na. Ni cijena hljeba se ne mo`e pove}avati za isti postotak za koliko je poskupjelo bra{no. U Sarajevu su trenutne cijene hljeba formirane kada je tona bra{na ko{tala 500 KM. No, kada je ona pala na 250 KM, cijene hljeba nisu sni`ene poja{njava Tirak. Dodaje kako ne mo`emo o~ekivati da hljeb pojeftine oni koji su skupo platili bra{no, ali da treba uzeti u obzir da industrijski proizvo|a~i poput „Klasa“ i „Sprinda“, za razliku od malih pekara, imaju zalihe koje su vjerovatno kupili prije poskupljenja. - Sramota je da se pekari pozivaju na poskupljenje p{enice u Rusiji jer, prema podacima sa carinskih ispostava, BiH nikada nije uvozila `ito iz te zemlje, ve} samo
Oglas koji je objavljen u novinama

Otvoreno pismo nadle`nim institucijama

Legalizirano otu|ivanje 429 vakufskih stanova
Vakufska direkcija IZBiH navodi da zakon okon~ava otima~inu vakufske imovine
Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH ju~er je svim nadle`nim institucijama uputila otvoreno pismo kojim se `eli ukazati na iznimno {tetnu provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, donesenog 2008. godine u Parlamentu FBiH. U pismu se navodi da se tim zakonom legalizira i okon~ava otima~ina vakufske imovine zapo~eta u preobaveza. Ovakvim zakonskim rje{enjima legalizirano je otu|ivanje 429 vakufskih stanova, o ~emu je Vakufska direkcija, u saradnji sa med`lisima Islamske zajednice, Vladi FBiH dostavila detaljnu dokumentaciju - navodi se u pismu. Jedan od svje`ijih primjera {tetnosti zakona po vakufsku imovinu u BiH jeste i nedavni oglas za prodaju objekta na Kova~ima, u ulici Jekovac br. 2 u Saraje-

Pripreme tr`i{ta
- Sve su to pritisci i na ovaj na~in se tr`i{te priprema za pove}avanje cijena.

Tirak: Spremni za kontrolu

iz Srbije, Hrvatske i Ma|arske te ne{to iz Amerike. Ni to da nema kvalitetne p{enice pogodne za proizvodnju hljeba ne mo`e biti razlog za poskupljenje hljeba jer se to sve mo`e korigirati aditivima {to pekari ve} ionako rade - navodi Tirak. Dodaje kako je mogu}e da mlinsko-pekarska indu-

strija ima problema s finansiranjem kupovine p{enice, ali da to trebaju prevazi}i kreditiranjem, a ne preko le|a gra|ana.

Pau{alne izjave
- Sada je na Federalnom ministarstvu trgovine da analizira cjelokupnu situaciju, ne nasjedaju}i na pau{alne izjave, i odredi koje mjere poduzeti kako bi se stabiliziralo tr`i{te. Da li }e iskoristiti ovlasti koje im daje Zakon o kontroli cijena FBiH ili }e mobilizirati robne rezeve, to je na njima zaklju~uje Tirak. Dodao je da }e, ako Vlada FBiH naredi, inspekcija kontrolirati pekare i poduzeti potrebne mjere kako bi se sprije~ila najavljena poskupljenja. M. AVDI]

Ugro`en pravni institut
- Spomenuti zakon dozvolio je nosiocima stanarskih prava mogu}nost otkupa nacionaliziranih stanova, ~ime je vakufska imovina pre{la u privatno vlasni{tvo i thodnim dru{tveno-politi~kim sistemima. Vakufska direkcija nagla{ava da se „zbog iznimno {tetnih posljedica koje proizvodi ovaj zakon na izvorne vlasnike, Federacija istim zakonom obavezala na dodjelu zamjenskih stanova izvornim vlasnicima (~lan 3, 5 i 6 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojim postoji stanarsko pravo). - Bez obzira na ove odredbe, FBiH do danas nije u~inila nijedan ozbiljniji korak na realizaciji preuzetih time je direktno ugro`en opstanak jednog od najva`nijih pravnih instituta na temelju kojeg po~ivaju mnogi gradovi u BiH, uklju~uju}i i Sarajevo - ka`e se u pismu. vu. Radi se o vakufskoj ku}i u izvornom vlasni{tvu Vakufa Ku~uk ]atib Muhjidin d`amije, koju je prethodni sistem rje{enjem Komisije za nacionalizaciju od 10. novembra 1960. godine nacionalizirao, te uknji`io kao dru{tvenu svojinu sa pravom raspolaganja u korist Narodnog odbora op}ine Centar Sarajevo. Potom je spomenuti zakon iz 2008. godine omogu}io otkup ove ku}e za bezna~ajna sredstva, koja je sada na prodaju za 600.000 KM, ka`e se u pismu, prenosi Mina.

Hilmo Selimovi}: Preko le|a gra|ana

Ovdje se na perfidan na~in umjesto slobodnog `eli stvoriti monopolisti~ko tr`i{te. Oni pekari koji su na gubitku neka podignu cijene hljeba, ali neka ne tjeraju i druge da to isto urade - kazao je za „Avaz“ Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove. Tirak poja{njava da bra-

Trivi}: Nema razloga za poskupljenje
Sa{a Trivi} iz Udru`enja pekara RS isti~e da nema razloga za poskupljenje hljeba jer cijena bra{na jo{ nije pre{la kriti~ni nivo od 60 feninga po kilogramu. - Trenutna cijena je 52 feninga i zaista poskupljenje hljeba nije opravdano. Mi smo zadnji put poskupjeli hljeb kada je kilogram bra{na ko{tao 84 feninga, ali smo ga i pojeftinili kako je cijena ove namirnice padala - isti~e Trivi}.

Da li je odluka o kvalitetu kupovina vremena

Gorivo Rafinerije Brod opasno po okolinu, gra|ane i vozila!
Kvalitet goriva Rafinerije omogu}ava i drugim zemljama da izvoze sli~no gorivo u BiH
Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu i narednih nekoliko godina proizvodit }e i prodavati gorivo niskog kvaliteta koji ne zadovoljava standarde EU. Izvor blizak Vije}u ministara BiH potvrdio nam je da Rafinerija u ovom trenutku nije u mogu}nosti da smanji koli~inu aromata i benzena u gorivu, te da to najvjerovatnije ne}e mo}i u~initi do 2013. godine. Iako je formirana komisija koja bi dr`avnoj vladi do 25. avgusta trebala dostaviti prijedlog nove odluke o kvalitetu te~nih naftnih goriva koja }e biti prilago|ena evropskim direktivama, saznajemo da se ni nakon toga te~nih naftnih goriva koju bi trebalo donijeti Vije}e ministara BiH osim kupovine vremena ni{ta ne}e promijeniti. Rafinerija ne mo`e za nekoliko mjeseci pobolj{ati kvalitet goriva, odnosno posti}i evropski standard - kazao je na{ izvor. On dodaje da sada{nji kvalitet goriva predstavlja opasnost po okolinu, gra|ane i vozila. S druge strane, ovo je jedina rafinerija koja proizvodi gorivo u na{oj zemlji, zbog ~ega se poku{ava na}i rje{enje kako bi ona nastavila raditi. - Stalno se tvrdi da }e Rafinerija za godinu-dvije posti}i kvalitet, ali se to nikada ne dogodi. S jedne strane, imate dr`avni interes da ona radi, dok, s druge, imate nekvalitetno gorivo. Ovakav kvalitet goriva omogu}ava i drugim zemljama da izvoze sli~no gorivo koje se ne mo`e koristiti tamo gdje se proizvodi - rekao je na{ sagovornik. Produ`enje odluke u kvalitetu goriva tra`eno je kako bi se izgradnjom novih postrojenja u Rafineriji osigurala proizvodnja bezolovnih benzina i mazuta u skladu sa standardima EU, dok ostali derivati proizvedeni u Bosanskom Brodu ispunjavaju sve potrebne S. R. standarde.

Odluka Suda u Oregonu

@eljko Bo{kovi} kriv zbog skrivanja ratne pro{losti u BiH
Sud u Portlandu, u ameri~koj dr`avi Oregon, proglasio je krivim @eljka Bo{kovi}a jer je 1998. godine slagao da nije u~estvovao u ratu u BiH. Tu`ila{tvo je saop}ilo da je Bo{kovi} slagao agenciju vlade SAD, jer nije rekao da je bio u vojsci bosanskih Srba tokom rata u BiH, javio je AP, prenio je Tanjug. Bo{kovi}, koji `ivi u Bevertonu, bio je pripadnik Zvorni~ke pje{adijske brigade koja je odigrala ulogu u masovnim ubistvima kasnije ozna~enim kao genocid, o ~emu je pisao „Dnevni avaz“. Presuda }e biti izre~ena 14. oktobra u Portlandu, a Bo{kovi} bi mogao biti ka`njen do deset godina zatvora.

Rafinerija Brod: Odluka ne}e ni{ta promijeniti

ni{ta ne}e promijeniti. - Odluka o kvalitetu

pogledi

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

5

INTERVJU Kemal Kozari}, guverner Centralne banke BiH

Kriza jo{ nije pro{la, oporavak tek u 2011.
Zadu`ujemo se za bud`etsku potro{nju i to je najve}i problem U posljednje vrijeme imamo i porast inflacije koja je u junu iznosila 2,5 posto
Razgovarao: Tarik LAZOVI]
Bosna i Hercegovina je jo{ daleko od izlaska iz krize, iako posljednji pokazatelji govore da se u BiH bilje`i odre|eni porast industrijske proizvodnje, izjavio je u intervjuu za „Dnevni avaz“ guverner Centralne banke BiH Kemal Kozari}. - Podaci za prvu polovinu ove godine evidentiraju industrijski rast na nivou BiH od 4,2 posto, od toga u FBiH 2,5, a u RS sedam posto. U istom periodu, imali smo rast izvoza od 32 posto i uvoza 4,5 posto. Me|utim, sve ovo ne zna~i da je kriza pro{la, to

Neizvjestan nastavak aran`mana sa MMF-om
Kakva je situacija sa stand-by aran`manom. O~ekujete li da }e vlasti ispuniti uvjete i nastaviti aran`man ili }emo pred izbore ostati i bez tog novca? - Misija MMF-a dolazi 18. avgusta. Bit }e ovdje desetak dana. Mislim da se stje~u uvjeti i vidjet }emo ho}emo li i}i dalje s arna tr`i{tu su se vratili i to je ostvarilo svoj efekt. Vrijednost eura i dolara nam je odgovarala i to je uzrokovalo pove}anje proizvodnje i izvoza. Sve to govori da nisu ovdje donesene neke mjere pa se situacija popravlja. To su ~isto globalna kretanja koja sada vi{e pogoduju i na{oj ekoan`manom. Nije jo{ izvjesno da }e se nastaviti, ali ne vidim alternativu u ovoj situaciji. Mislim da }e vlasti na}i snage da se to zavr{i. Nije u pitanju samo FBiH, nego cijela dr`ava. Potrebno je i {to prije posti}i dogovor o bud`etskom okviru za narednu godinu, jer je vremena sve manje. du`enost je 1.600 KM po glavi stanovnika. Imamo porast nekvalitetnih kredita od 7,8 posto i to }e se sigurno nastaviti. U posljednje vrijeme imamo i porast inflacije koja je u junu iznosila 2,5 posto. O~ekujemo da }e do kraja godine u BiH do}i do projiciranog rasta bruto dru{tvenog proizvoda (BDP) za oko 0,5 posto. Ali nakon izbora, tako|er, o~ekujemo da }e ekonomska aktivnost biti `ivlja i da bi tek 2011. mogla biti godina oporavka i da }e ekonomija preuzeti primat nad politikom.
Hedberg: Agilni diplomata

Li~nost dana

Bose Hedberg

Misija podr{ke BiH
Ozvani~en povratak {vedskog kontingenta u EUFOR koji }e raditi u Odjelu za osposobljavanje i obuku
Ambasador [vedske u BiH Bose Hedberg (Bosse) prisustvovao je ju~er ceremoniji podizanja {vedske zastave u EUFOR-ovoj bazi Butmir u Sarajevu. Na taj na~in ozvani~en je povratak {vedskog kontingenta u sastav vojne misije Evropske unije u BiH. Prethodno u~e{}e u misiji EUFOR-a [vedska je okon~ala jo{ u aprilu 2008. godine. Kako su najavili iz Ambasade [vedske, koju predvodi agilni diplomata Hedberg, {vedski pripadnici }e ovaj put u~estvovati u novoosnovanom Odjelu za osposobljavanje i obuku, koji ima za cilj daljnji razvoj Oru`anih snaga BiH. Povratak vojnika koje je do~ekao Hedberg ujedno zna~i i po~etak transformacije EUFOR-a koji bi u budu}nosti trebao iz stabilizacijske misije o~uvanja mira prije}i u misiju podr{ke Oru`anim snagama BiH na putu ka ~lanstvu u NATO savezu. [vedska je jedna od prvih zemalja koja daje svoj doprinos u tom smislu. U tome treba posebno ista}i anga`man i volju ambasadora Hedberga. Ve} nekoliko godina uspje{no predvodi diplomatsku misiju svoje zemlje u Sarajevu, a istakao se anga`manom u vrijeme kada je [vedska predsjedavaT. L. la Evropskom unijom.

Klju~ni problem
Govori se o tome kako stalno raste vanjsko zadu`ivanje BiH zbog nekontroliranog uzimanja kredita. Jesmo li u opasnosti od prevelikog optere}enja s te strane? - Vanjsko zadu`enje je zna~ajno pove}ano u pro{loj godini i sada iznosi 21 posto BDP-a. Klju~ni razlog za to jeste stand-by aran`man s Me|unarodnim mo-

Kozari}: Na{a ekonomija je u slaboj kondiciji

Me|unarodni Bismillah festival u Iranu

Dug Ljubljanske banke 185 miliona dolara
Kako komentirate po~etak dogovora izme|u Hrvatske i Slovenije o deviznoj {tednji u biv{oj Ljubljanskoj banci? - To je pitanje za bh. vlasti. One je rezultat vanjskih kretanja i prvenstveno opravka u Evropskoj uniji - ka`e Kozari}. bi se trebale uklju~iti, to se pitanje ne mo`e rije{iti bez BiH. Dug Ljubljanske banke bez kamata iznosi 185 miliona dolara i taj novac treba vratiti bh. gra|anima. Potencinomiju koja je jo{ u slaboj kondiciji. Osim toga, kada ka`emo porast, treba imati u vidu i niske osnovne parametre, jer smo pro{le godine imali pad od 4,9 posto. To mo`e da zavara. Nije pro{la kriza i gra|ani je najbolje osjete. Kakva je situacija s doma}om potro{njom, imaju li gra|ani novca? - Doma}a potro{nja je na skoro istom nivou. Iako imamo neki blagi rast pla}a, ne mo`emo re}i da je podstaknuta potro{nja. [tednja je pove}ana i to govori da su ljudi reducirali potro{nju. Apsurd je da u ovako slaboj ekonomiji imamo rast {tednje, ali to zna~i kako su ljudi shvatili da moraju reducirati zadovoljenje svojih potreba i potro{nju. Ljudi su i dalje nezadovoljni. Zajalo rje{enje izme|u Hrvatske i Slovenije o dugu Ljubljanske banke mo`e biti putokaz i za BiH kako ovo rije{iti. Nije dobro da budemo pasivni posmatra~. netarnim fondom (MMF). No, mi smo jo{ u granicama umjereno zadu`ene zemlje. Naravno, ne smije to biti razlog da neselektivno idemo u zadu`enje. Ali, mi imamo tu mnogo te`i problem, a to je {to to kompletno zadu`enje ide u bud`etsku potro{nju. Prije nekoliko dana imao sam preliminarni sastanak sa MMFom i on definitivno ne}e dati da naredne tran{e idu u bud`ete. Da smo mi to zadu`enje uzeli za kapitalna ulaganja, autoputeve i infrastrukturu i novu vrijednost, uredu, ali nismo, ve} novo zadu`enje ide na javnu potro{nju. To je na{ najve}i problem, uz ~injenicu da strukturalne i druge reforme idu sporo. Osim toga, mi jo{ ne implementiramo ni kredite koji su nam odobreni, a koji su uglavnom za razvoj i infrastrukturu.

Rad Melihe Tepari} najbolji u svijetu
Ambasador BiH u Iranu Emir Had`ikaduni} preuzeo je, u ime Melihe Tepari}, prvu nagradu za najkvalitetnije kaligrafsko djelo na Sedmom me|unarodnom Bismillah festivalu islamske kaligrafije, saop}eno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Veliki me|unarodni kaligrafski festival, za koji su bila prijavljena 4.862 kaligrafska rada, otvoren je dodjelom nagrada. Odlukom stru~nog `irija, kaligrafski rad, kojim je prikazano Bismillah ispisano rukom Bosanke Melihe Tepari}, podijelio je prvu nagradu za najkvalitetnije ovogodi{nje kaligrafsko djelo u svijetu, zajedno s jo{ tri rada. Festival je organiziran pod po-

Niski parametri
Nakon {to je BiH bila te{ko pogo|ena ekonomskom krizom i unutra{njom nestabilno{}u, ~emu mo`emo zahvaliti na tim odre|enim pozitivnim pomacima? - Kriza nije prestala i to niko ne mo`e re}i. Njeni efekti su i dalje prisutni i nemamo nekog pobolj{anja. I dalje imamo visoku stopu nezaposlenosti od 24,8 posto, daleko najvi{e u regionu i Evropi. Pogledajte gdje najvi{e izvozimo, u Hrvatsku, Srbiju i Njema~ku. Kurs dinara u Srbiji nam je odgovarao. Izvoze se jo{ najvi{e prera|eni bazni metali iz firmi „Aluminij“, „Bira~“ i „Mittal“. Berzanske cijene i potra`nja

Tepari}: Jo{ jedno priznanje

kroviteljstvom UNESCO-a, Ministarstva kulture i RTV Irana, prenijela je Fena.

Oko 200.000 gra|ana vra}a tu|e kredite
Prema procjenama Udru`enja `iranata BiH, oko 200.000 bh. gra|ana vra}a tu|e kredite, izjavio je ju~er novinarima u Banjoj Luci predsjednik Udru`enja Jozo Cvetkovi}, dodaju}i da su oko 100.000 prevarenih `iranata gra|ani RS. Prema njegovim rije~ima, u BiH ima izme|u 1,5 i dva miliona ugovora o kreditu. Cvetkovi} je razgovarao s predstavnicima Kluba poslanika SDS-a koji su sa~inili Nacrt zakona o jemstvu RS, koji }e biti upu}en u skup{tinsku proceduru, javila je Onasa.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

mozaik

ZAVIDOVI]I Neobi~no otkri}e Mirsada Sojki}a

Pored ku}e prona{ao skeletne ostatke njema~kog vojnika
Kada sam ugledao metke, ubrzo i metalni dio vojni~kog opasa~a, te identifikacionu plo~icu, bilo mi je jasno da su u pitanju ljudske kosti, ka`e Sojki}
Prosje~an Francuz visok je 176 centimetara

Ukinuta diskriminiraju}a odredba

Policajci mogu biti ni`i od 160 centimetara
U Francuskoj su ukinuta ograni~enje prema kojima se za policajca nisu mogli prijaviti kandidati ni`i od 160 centimetara, a sindikat je pozdravio ukidanje tog diskriminiraju}eg propisa. Standarde o potrebnoj visini Francuska je uvela davno, ali je postepeno podizala granicu kako je rasla prosje~na visina Francuza. - Od sada su uvjeti za ulazak u policiju vezani isklju~ivo za sposobnost kandidata da obavi posao - objavilo je ministarstvo rada. Prema statisti~kim podacima, prosje~na visina francuskih mu{karaca danas iznosi 176 centimetara, a `ena 163, ali su oko 1900. godine vrijednosti iznosile 166, odnosno 154 centimetra za `ene. Francuski predsjednik Nikolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy) visok je oko 165 centimetara, a pribli`no toliko imao je i Napoleon Bonaparta (Bonaparte). Sindikat zaposlenih u francuskoj policiji pozdravio je novu mjeru, ali ograni~enja u visini nisu ukinuta za ulazak u vojsku.
Sojki} pored kanala u kojem je nai{ao na skelet
(Foto: A. Memi{evi})

Skeletni ostaci jo{ su kod Mirsada

U zavidovi}kom naselju Brezik, pored ku}e Mirsada Sojki}a, prona|eni su skeletni ostaci za koje se pretpostavlja da pripadaju njema~kom vojniku iz Drugog svjetskog rata.

Bilo vi{e grobova
- Stari ljudi su pri~ali kako je na ovom podru~ju u Drugom svjetskom ratu bilo vi{e grobova njema~kih vojnika, ~ije kosti nikada nisu ekshumirane. Brezik ubrzo i metalni dio vojni~kog opasa~a, te identifikacionu plo~icu, bilo mi je jasno da su u pitanju ljudske kosti. Odmah sam pozvao policiju i obavijestio ih o onome {to sam prona{ao - kazao je Mirsad. Na lice mjesta iza{la je zavidovi}ka policija, a potom i kantonalni tu`ilac. Nakon toga mjesto iskopa skeleta osiguravala je policija, a prema rije~ima Mirsada Sojki}a i njegove supruge Fatime, stekli su utisak da ne postoji nadle`ni organ koji se bavi ovakvim slu~ajevima. Naime, skeletni ostaci jo{ su kod pronalaza~a, a porodici Sojki} re~eno je kako }e do}i neko ko }e ih obavijestiti o daljnjoj prje ranije bio poznat kao ustani~ki kraj, a ista sudbina zadesila ga je i u posljednjem ratu - kazao nam je Fuhad Osmi}, kom{ija Sojki}a. oceduri, te da dalje ni{ta ne kopaju na tom mjestu. Mirsad ka`e kako je o ovom slu~aju obavijestio i Ambasadu Njema~ke, gdje je dobio odgovor da oni ipak moraju ~ekati slu`benu informaciju o ovom doga|aju.

Obavijestio Ambasadu
Mirsad je na kosti nai{ao kopaju}i drena`ni kanal u neposrednoj blizini ku}e. Naprije je mislio da je rije~ o ostatku korijena drveta, s obzirom na to da se radilo o samo pedesetak centimetara dubine. - Kada sam ugledao metke,

[okirani ljekari

Amerikancu u plu}ima raste stabljika gra{ka
Ron Sveden (75) iz Masa~usetsa u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama mjesecima nije mogao normalno disati, ali nikako nije o~ekivao da je uzrok tome biljka gra{ka koja mu raste u plu}ima. Sveden je bolovao od emfizema kada mu se zdravstveno stanje naglo pogor{alo. Rendgenom su ljekari otkrili da mu je plu}no krilo otkazalo, a zbog mrlje u obliku zrna, Ron je mislio da ima tumor. No, ljekari nisu prona{li nikakav dokaz da Ron ima rak. [okirali su se otkriv{i da mu u plu}ima, zapravo, raste biljka. - Rekli su mi da u plu}ima imam sjemenku gra{ka koja je po~ela nicati. Velika je oko 1,3 centimetra - rekao je Sveden. Ljekari naga|aju da je pojeo gra{ak koji je oti{ao pogre{nim

Svi uznemirani
Sojki}i ka`u da nikako nisu sretni onim {to su prona{li nekoliko metara od svoje ku}e, u koju su ina~e uselili prije ~etiri godine. Mirsad i njegova supruga su nezaposleni i imaju dvoje male djece. Pri~a o ostacima njema~kog vojnika poremetila je njihovu svakodnevicu, a i mnogi mje{tani su do{li da vide {ta je prona|eno Ar. M. u blizini njihove ku}e.

Plo~ica i vojni opasa~

Na platou ispod Starog mosta
Sveden: Mislio da ima rak

Zajedni~ki iftar za 500 gra|ana
Jo{ jednom istaknuto prijateljstvo istanbulske op}ine Bajrampa{a sa Mostarom
Mostarci su prvog dana ramazana zajedni~ki iftarili na platou ispod Starog mosta gdje su gosti iz istanbulske op}ine Bajrampa{a, ve} {esti put zaredom, pripremili iftar za vi{e od 500 gra|ana. Ovom prilikom jo{ jednom je istaknuto prijateljstvo op}ine Bajrampa{a sa Mostarom, a prisutnima su se, nakon iftara, obratili konzul Republike Turske u Mostaru Metin Ergin, predsjednik Gradskog vije}a Mostara Murat ]ori} i muftija mostarski Seid ef. Smajki}. U okviru kulturno-zabavnog programa, hor Med`lisa Islamske zajednice Mostar izveo je repertoar s ilahijama i kasidama na na{em i turskom jeziku. Gosti iz Turske istakli su ~injenicu da se tokom proteklih godina na zajedni~kim iftarima okupilo vi{e od milion ljudi, a najavili su i M. Sm. ponovni dolazak.

putem, zavr{io u plu}ima i razvio listove. - Sjemenka je bila dovoljno malena da do|e do plu}a, ali i dovoljno velika da ne mo`e nazad - rekao je dr. D`ef Spilejn (Jeff Spillane).

Uhap{en Amerikanac

Marinirao ma~ka i planirao da ga pojede
U automobilu 51-godi{njeg Gerija Korkuka (Garyja Korkuc) policija je prona{la ~etverogodi{njeg ma~ka Navara (Navarro), a dlaka mu je bila prekrivena uljem i crvenim papri~icama. @ivotinju su prona{li nakon {to je saobra}ajna policija zbog prekr{aja zaustavila Korkuka u Bafalu. - ^inilo se da je ma~ka marinirao i da ga planira pojesti - rekao je glasnogovornik policije. No, mu{karac se branio da je ku}nog ljubimca samo ka`njavao, jer je u~inio ne{to lo{e te je priznao da ga je, na kraju, ipak namjeravao pojesti.

Iftar organiziran {esti put zaredom

(Foto: I. Rozi})

mozaik

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

7

[ta ka`u poznati
Stjepan Mesi}

SUDBINE Dokaz da prijateljstvo nema granica

Ja se ni za {to ne}u kandidirati
- Ja se ni za {to ne}u kandidirati, a kao {to sam ve} nekoliko puta rekao, bit }u uvijek na usluzi dr`avnoj politici kada za to na|u potrebe. Moj interes je da iza|emo iz krize, da na{e tvrtke u svijetu dobiju poslove, da se vratimo na tr`i{ta koja smo nekada imali i u tom }u smislu svim na{im Mesi}: Sigurno poduze}ima, kojima mogu, pomo}i da dobiju sigurno (Biv{i hrvatski predsjednik za „Jutarnji list“) tr`i{te. tr`i{te

Mu{terija taksisti poklonio stan
Dvadesetpetogodi{nji Mahir Nuhi}, voza~ „Paja taxija“, ni sanjao nije da }e dobiti poklon ~ija je cijena po ugovoru 30.000 maraka, mada je njegova stvarna vrijednost duplo ve}a. Naime, Momir Samoukovi}, njegova dugogodi{nja mu{terija, u znak zahvalnosti za lijepe vo`nje, po{tenje i neizmjerno vrijeNuhi}: Nagrada za lijepe vo`nje i ugodna dru`enja Faksimil ugovora o poklonu stana

Momir Samoukovi} tokom bolesti prona{ao prijatelja, kojem je prepisao imovinu Bakir Be{irevi}

Imali smo samo jednu garnituru dresova
- Meni je ~ast {to sam igrao za reprezentaciju BiH kada se ona stvarala. Moja generacija je udarila kamen temeljac dr`avnom timu. Za najbolju selekciju sam igrao 19 utakmica. Debitirao sam u Bolonji kada smo igrali Be{irevi}: protiv Hrvatske. U tom me~u svoj debi je imao i Hasan Debi protiv Salihamid`i}. Tada smo imali samo jednu garnituru dr- Hrvatske esova, a padala je ki{a. No, nikome nije padalo na pamet da se buni.
(Biv{i reprezentativac BiH za „Avazov Sport“)

Dejan Lutki}

Nemamo milione da pravimo filmove za svoju du{u

Iznena|enje za ro|endan
Mahir Nuhi} kazao nam je kako ovo nije jedino iznena|enje koje mu je priredio profesor Samoukovi}. Pored toga {to ga naziva svojim sinom, bitne datume u njegovom `idno dru`enje poklonio mu je stan u sarajevskom naselju Grbavica. votu nikada ne zaboravlja. Za ro|endan mu je na posao po radnom kolegi poslao kovertu u kojoj je bilo 100 KM i posebna posveta. Ovaj ~in i velikodu{nost profesora znala je i rasplakati Mahirove roditelje. oju ku}u da `ivi. - Poklon mi nije bio va`an, `elio sam da Momir ozdravi i da prodamo stan koji je ve} bio u mom vlasni{tvu. On na to nije pristao, a novac za lije~enje su u me|uvremenu sakupili u~enici „Pete gimnazije“ u Sarajevu, gdje Momir predaje. Nakon nekoliko mjeseci uzimanja lijekova i iscrpnih terapija, Momir je ozdravio, ponovo se vratio na svoje radno mjesto i `ivi u stanu koji mi je poklonio - kazao je Nuhi}.

Lutki}: Fantasti~ni programi

- Mo`emo napraviti fantasti~ne programe i sjediti kod ku}e i gledati ih s prijateljima i istomi{ljenicima, ali ako se to ne prilagodi konzumentima TV programa, onda ni{ta nije ura|eno. Nemamo mi milione da bismo pravili filmove i serije samo za svoju du{u.
(Glumac za „Press“)

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Koje su prednosti devetogodi{njeg osnovnog obrazovanja
- Nadle`ni bi trebali razmisliti o tome koliko je devetogodi{nje osnovno obrazovanje u~inkovito, odnosno kakve su prednosti tog sistema. Dosta su na{a djeca bila predmet eksperimenata, a ovaj je vrlo upitan. Takav sistem nije uveden u cijeloj dr`avi pa se pitam u kakvoj su prednosti djeca koja idu u osnovnu {kolu devet godina. (^itateljica E. N.)

Te{ka bolest
Prema Nuhi}evim rije~ima, pedesetdvogodi{nji Samoukovi}, koji je ina~e profesor, prije nekoliko godina obolio je od karcinoma na `elucu. Te{ke bolesni~ke dane Nuhi} mu je svakog dana voze}i ga u bolnicu uljep{avao osmijesima, a ponekad se znalo i zapjevati kako bi se tuga barem na tren otjerala. Profesor koji nema bli`ih srodnika, u taksisti je prepoznao najboljeg prijatelja, a pomisliv{i da }e ubrzo umrijeti, poklonio mu je stan koji je pro{le godine i prepisao na njegovo ime. U me|uvremenu, bolest je uznapredovala, a za lije~enje je bilo potrebno 50.000 KM. Tada je Nuhi} predlo`io Samoukovi}u da prodaju stan da se on izlije~i te da }e ga primiti u sv-

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

13. 8. 2010.

promjenljivo

Iskren osmijeh
Igra sudbine jo{ jednom je pokazala da se ni{ta ne de{ava slu~ajno, te da je svaki iskren osmijeh zlata vrijedan, i da se nikada ne zna {ta `ivot nosi. Taksista Mahir na kraju nam je kazao da svakog dana govori Momiru ako se predomisli, jer je ozdravio, da }e mu stan vratiti, te da, iako je u njegovom vlasni{tvu, ne `eli ni{ta osim da i dalje ima najboljeg priF. FAZLAGI] jatelja.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 34 35 BANJA LUKA BR^KO 35 TUZLA 35 ZENICA 34 SARAJEVO 33 GORA@DE 33
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Prete`no sun~ano

Sumnjiv konkurs u MUP-u SBK

Policijske pse obu~avat }e profesor engleskog jezika
Ministarstvo unutra{njih poslova Srednjobosanskog kantona nedavno je nabavilo pse za otkrivanje droge, eksplozivnih materija i za smirivanje nereda, koje }e, prema raspisanom konkursu, obu~avati profesor engleskog jezika! Naime, Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH raspisala je konkurs za prijem dr`avnog slu`benika u MUP Srednjobosanskog kantona za poziciju „stru~ni saradnik za obuku policijskih pasa“ (jedan izvr{ilac), a uvjet je zavr{en filozofski fakultet - smjer engleski jezik i zavr{en kurs za obuku pasa! Sumnjivi konkurs poku{ali smo provjeriti u MUP-u SBK. - Uprava policije MUP-a SBK nije raspisala taj konkurs i trebate se obratiti u kabinet ministra kazao nam je Sefir Baru~ija, glasnogovornik MUP-a SBK. Nakon nekoliko neuspjelih poku{aja da dobijemo komentar ministra unutra{njih poslova SBK Sed`ada Milanovi}a, upu}eni smo na njegovog pomo}nika Esada Pa{ali}a. Uslijedilo je nekoliko minuta ~ekanja na otvorenoj telefonskoj liniji. - Pomo}nik nije ovla{ten za davanje izjava medijima. Obratite se glasnogovorniku - kazala nam je sekretarica pomo}nika Pa{ali}a. Nezvani~no, zaposlenima u MUP-u ve} je poznata osoba ~ije su kvalifikacije ugra|ene u koK. K. nkurs.

Danas }e preovladaLIVNO vati sun~ano i vru}e. 33 U drugom dijelu dana, ponegdje u sjeverozapadnoj i sjevernoj Bosni, mogu} je kratkotrajan lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najvi{a dnevna od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

37 MOSTAR

NEUM 37

PETAK
13. 8. 2010.

SUBOTA
14. 8. 2010.

NEDJELJA
15. 8. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 14 C do 25 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 14 C do 26 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 160C do 270C
DNEVNE TEMPERATURE

od 290C do 370C

od 310C do 380C

od 300C do 380C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Op}a slika je relativno povoljna, {to bi trebalo pozitivno utjecati na raspolo`enje ve}ine ljudi. Kod osoba osjetljivih na promjene mogu}e su izra`enije tegobe, stoga im se preporu~uje suzdr`avanje od ja~ih aktivnosti. Tokom dana vi{e pa`nje bi trebali posvetiti za{titi od vru}ine i sun~evog zra~enja, dok su u poslijepodnevnim satima, pod utjecajem sparnog vremena, mogu}e reakcije u vidu iscrpljenosti, glavobolje i nervoze.

Grad Sarajevo
Objekat u kojem su smje{teni policijski psi
Izlazak 05.48 Zalazak 19.54

13. 8. 2010.
Izlazak 10.01 Zalazak 21.17

Brzo - kratko
Ceremonija podizanja zastave u Butmiru

8

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

teme

[vedski vojnici vratili se u misiju EUFOR-a
[vedski ambasador u BiH Bose Hedberg (Bosse) prisustvovao je ju~er ceremoniji podizanja {vedske zastave u bazi Butmir u Sarajevu kojom je ozvani~en povratak {vedskog kontingenta u misiju EUFOR-a. [vedski kontingent okon~ao je prethodno u~e{}e u misiji EUFOR-a u aprilu 2008. godine. Ukupan broj zemalja ~ije trupe u~estvuju u misiji EUFOR-a pove}an je na 27 (22 zemlje ~lanice EU i pet zemalja koje nisu ~lanice Unije) sa oko 2.000 vojnika u zoni operacija, saop}eno je iz EUFOR-a. [vedski pripadnici u~estvuju u novoosnovanom Odjeljenju za osposobljavanje i obuku ~iji je cilj daljnji razvoj Butmir: S ju~era{nje sve~anosti Oru`anih snaga BiH.

NA LICU MJESTA Bosanska Dubica i Bosanski Novi

Policija privela pet osoba
Nezvani~no saznajemo da u akciji policije protiv osoba koje se povezuju s vehabijskim pokretom nije prona|eno vatreno oru`je, ve} gasni pi{tolji i zra~ne pu{ke
Pripadnici Jedinice za podr{ku MUP-a RS ju~er ujutro su na podru~ju Bosanskog Novog i Bosanske Dubice pretresli {est lokacija. Pretres stanova i objekata u vlasni{tvu pet osoba uslijedio je po nalogu osnovnih sudova u Prijedoru i Bosanskom Novom, a radi pronalaska nedozvoljenog oru`ja i eksplozivnih materija kao i drugih predmeta i tragova koji upu}uju na neka krivi~na djela, navodi se u {turom saop}enju MUP-a RS koje je ju~er proslije|eno medijima.

Ruski ambasador o izvje{taju Stejt departmenta

RS ozbiljna i efikasna u borbi protiv terorizma
Ruski ambasador u BiH Aleksandar BocanHar~enko izjavio je ju~er da su institucije i rukovodstvo RS ozbiljni i efikasni u borbi protiv terorizma. - Institucije i rukovodstvo RS u tom pogledu uspje{no sara|uju sa institucijama BiH i svesrdno se zala`u za spre~avanje terorizma. Rusija potpuno razumije ozbiljnost problema terorizma u svijetu, jer se suo~avamo s takvom vrstom tereta - rekao je Bocan-Har~enko Srni reagiraju}i na godi{nji izvje{taj Stejt departmenta. On je napomenuo da je nepotrebno povezivanje boBocan-Har~enko: rbe protiv terorizma s ustavnom reformom u BiH, Odvojena pitanja „jer su to dva odvojena pitanja“.

Bio u logoru
U SJB Prijedor ju~er je nakon vi{esatne akcije u jakoj policijskoj pratnji na saslu{anje privedeno pet osoba koje se, navodno, dovode u vezu s vehabijskim pokretom. Ne-

Me|u privedenima je i Osman Keki} iz Bosanske Dubice

(Foto: D. Stojni})

@drimci u Gornjem Vakufu

Keki} `ivio izolovano
Nezvani~no saznajemo da je Osman Keki} zvani Abdul Aziz, mje{tanin dubi~kog naselja Puhala, bio „prili~no na svoju ruku“. Posljednje dvije godine potpuno se izolovao, a nije dolazio vi, kazao je ju~er za na{ list da uhap{ene dobro poznaje. - Samir Blagaj~evi} je i u Nadzornom odboru Udru`enja logora{a. Pro{ao je sa mnom torture nekoliko logora i bio u Armiji RBiH. Koliko znam, ni on ni Dedi} nisu bili skloni incidentima, osim ako se izuzmu oni verbalni od prije tri mjeseca u d`amiji na Urijama. Tada su nezadovoljni na~inom na koji klanja namaz to prigovorili lokalnom efendiji koji je o cijelom slu~aju obavijestio policiju. Poslije tog incidenta na Urijama se nije ni{ta vi{e de{avani u d`amiju, ve} je namaze navodno obavljao kod ku}e koja je ogra|ena limenom ogradom. Prema nezvani~nim informacijama, Dubi~ani su o~ekivali Keki}evo privo|enje. - Jedino {to mu se mo`e staviti na du{u jeste to {to su u njegovu ku}u povremeno dolazili neki nepoznati ljudi, po bradama bi se reklo pristalice vehabijskog pokreta. No, ni to nije bilo tako ~esto pri~aju mje{tani Leptihora, naselja u kojem Crnali} `ivi s porodicom. Sli~na pri~a vezuje se i za Edhema Ga{ija koji je, kao i Crnali}, povremeno, kako nezvani~no saznajemo, svra}ao u Gradsku i Puhalsku d`amiju u Bosanskoj Dubici.

Razbili ~etiri prozora na d`amiji
Policiji u Gornjem Vakufu prekju~er je prijavljeno da su nepoznate osobe koje su bile u automobilu plave boje razbile staklo na ~etiri prozora d`amije u naselju @drimci. Policajci su zaustavili „renault“ (356T- 561) plave boje kojim je upravljao Josip Ivankovi} (20) iz Gornjeg Vakufa. S njim je u vozilu bio i Ante Katu{i} (18), nastanjen u Lincu, Republika Austrija. Oni su nakon obavljenog razgovora u PU Gornji Vakuf priznali da su polomili stakla na d`amiji.

U kladionici „Derbi“ u Zavidovi}ima

Osoba u nikabu ukrala oko 1.000 KM
Osoba u nikabu ju~er je iz sportske kladionice u Zavidovi}ima ukrala oko 1.000 KM, prenijela je Srna. [ef kancelarije policijskog komesara MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona Senaid Hasi} rekao je da je plja~ka izvr{ena oko 12 sati u kladionici „Derbi“ u ulici Stjepana Radi}a. On je naveo da je sa osobom u nikabu bilo dijete, koje je, vjerovatno, po prethodnom dogovoru, odvratilo pa`nju radnici za vrijeme plja~ke. Policija utvr|uje okolnosti u vezi s prijavom i traga za po~iniocem.
Policija je izuzela kompjutere

Ministar saobra}aja i veza RS

zvani~no saznajemo da je rije~ o Osmanu Keki}u (40) zvanom Abdul Aziz, Mirsadu Crnali}u (50) i Edhemu Ga{iju (47), poznatijem kao Edo Mele}in, svi iz Bosanske Dubice, te Hajrudinu Dedi}u i Samiru Blagaj~evi}u, mje{tanima Gornjih Urija i Blagaj Rijeke kod

Privilegirani mediji
U Tu`ila{tvu u Prijedoru ju~er nam je re~eno da nemaju informacija o ovoj akciji MUP-a RS. Ina~e, za razliku od nekih medijskih ku}a kojima su informacije o akciji MUP-a RS bile potpuno nedostupne, neki (privilegirani) mediji imali su saznanja i o po~etku i lokaciji akcije u kojoj su policiju, kao i detalje pretresa i privo|enja, bukvalno pratili u stopu. Poslije okon~anja kriminalisti~ke obrade, saznajemo, kod privedenih, koji su bili samo na saslu{anju nikakvo oru`je nije prona|eno, osim predmeta va`nih za policijsku istragu - tehni~ke opreme, kompjutera i mobilnih teleM. ZGONJANIN fona.

Uskoro koncesija za dionicu Banja Luka - Doboj
Ministar saobra}aja i veza RS Nedeljko ^ubrilovi} izjavio je da }e uskoro biti potpisani ugovori o koncesiji za izgradnju dionice autoputa Banja Luka Doboj. On je precizirao da bi u narednih desetak dana trebali biti privedeni kraju pregovori i potpisani ugovori o koncesiji za izgradnju te dionice autoputa, javila je Srna. - Imamo zainteresiranih firmi iz vi{e dr`ava, pregovori i sada traju, ali o detaljima nije vrijeme da se govori - rekao je ^ubrilovi} novinarima u Banjoj Luci. Vlada RS je koncesiju za izgradnju prvo povjerila ^ubrilovi}: Vi{e „Strabagu“, ali je saradnja kasnije prekinuta. zainteresiranih

[pekulacije o vojnoj vje`bi na Kozari
Saslu{anje navodnih pristalica vehabijskog pokreta u SJB Prijedor, valjda zbog zatvorenosti izvora informiranja, proizvelo je i niz neprovjerenih pri~a i {pekuBosanskog Novog. U SJB Prijedor i u MUP-u RS ju~er nisu `eljeli komentirati ova privo|enja, kao ni to da li je osim kompjutera koji su izuzeti od uhap{enih ({to je vidljivo na fotografijama) u akciji prona|eno i neko naoru`anje. Mirsad Brki}, predsjednik Udru`enja logora{a Bosanski Nolacija, pa je tako u Prijedoru ju~er bila najaktuelnija ona da su se navodno pristalice vehabijskog pokreta pripremale za organizaciju vojne vje`be na Kozari. lo, pa sam za~u|en ovom akcijom, pretresima i saslu{anjima - rekao nam je Brki}. Istovremeno, kom{ije su ju~er bile iznena|ene hap{enjem Mirsada Crnali}a. Bez `elje da im se ime pojavi u javnosti, tvrde da je rije~ o sasvim obi~nom, porodi~nom ~ovjeku koji nije sklon nikakvim incidentima.

Slu~aj „Medicinska elektronika“

Optu`eni pred Sudom negirali krivicu
Optu`eni u slu~aju „Medicinska elektronika“, ve}inski vlasnik Mile Radi{i}, biv{i direktor @eljko Katalina i {efovi odjeljenja Investiciono-razvojne banke RS Dragan Cerovac i Nikica Baji} negirali su ju~er u Okru`nom sudu u Banjoj Luci krivicu za organizirani kriminal, za {ta ih tereti Specijalno tu`ila{tvo RS. Specijalno tu`ila{tvo RS spomenute tereti za organizirani kriminal u vezi sa zloupotrebom slu`benog polo`aja ili ovla{tenja i manipulaciju cijenama akcija ovog preduze}a na tr`i{tu hartija od vrijednosti RS, kao i za {irenje la`nih informacija. Osumnji~ena grupa tereti se da je banjalu~ko preduze}e „Medicinsku elektroniku“ o{tetila za oko 1,7 B. S. miliona maraka.

Otvoreno pismo Sindikata Mujezinovi}u i He}i

Sprije~iti da se ’Krivaja’ ponovi u ’Hidrogradnji’
Predsjednik Sindikata gra|evinarstva i industrije gra|evinskog materijala BiH [aban Kadiri} uputio je ju~er otvoreno pismo premijeru FBiH Mustafi Mujezinovi}u i ministru energije, rudarstva i industrije FBiH Vahidu He}i, javila je Fena. U pismu se predla`e zajedni~ki sastanak s ovim sindikatom, a kojem bi prisustvovali i predstavnici udru`enja gra|evinarstva, dok se za sarajevsku kompaniju „Hidrogradnja“ tra`i posebna i brza reakcija, kako se ne bi ponovila „Krivaja“. - Od Vlade i ministra o~ekujemo konkretne mjere da se stanje u „Hidrogradnji“ sanira i pomogne njen Kadiri}: Posao opstanak u obimu tr`i{ta, a gra|evinarima radnicima omogu}i isplata pla}a i doprinosa... Kada je u pitanju davanje poslova kompanijama van BiH, od vas o~ekujemo da promijenite tenderske kriterije i uvjetujete zapo{ljavanje doma}e radne snage i ugradnju materijala s na{eg prostora - navodi Kadiri} u pismu.

Osniva se Savez udru`enja poljoprivrednika FBiH
Inicijativni odbor za formiranje Saveza udru`enja poljoprivrednika FBiH donio je odluku o osnivanju tog saveza, javila je Fena. Sastanak je odr`an u Gra~anici.

teme

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

9

NEPRAVDA [ta sve otkriva presuda u slu~aju „\oki}“

Oficir agresorske JNA mo`e dobiti i stan i od{tetu, borac ARBiH ne mo`e
Presuda otkrila dvostruke ar{ine Suda u Strazburu Miji} i dalje o~ekuje jake dokaze od Vlade, ali ne vjeruje da }e presuda biti oborena
Koliko je nepravedna odluka Suda za ljudska prava u Strazburu kojom je Federacija BiH obavezana da isplati 65.000 eura od{tete Branimiru \oki}u, oficiru biv{e JNA, koji danas `ivi u Srbiji, u stanu koji mu je dodijeljen iz istog, nekada zajedni~kog jugoslavenskog vojno-stambenog fonda, pokazuju i novi detalji do kojih je do{ao „Dnevni avaz“.

S ju~era{njeg potpisivanja ugovora

(Foto: S. Jordamovi})

Potpisan novi ugovor za TE Tuzla

EPBiH investira 15 miliona KM u budu}e staro gvo`|e!?
Anga`irano {est doma}ih kompanija Koliko su stvarno opravdane investicije
Generalni direktor „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH) Amer Jerlagi} i direktori njema~ko-~e{kog konzorcija „Ein`injering Dober{ek“ - KSK, Mihael Ruten (Michael Rutten) i Damir Dordevi~ potpisali su ju~er u Sarajevu Ugovor o uvo|enju novih evropskih tehnologija u proces deponovanja uglja na depou 1 Termoelektrane u Tuzli, vrijedan 7,9 miliona eura (oko 15,40 miliona KM). Zavr{etak radova planiran je za 22 mjeseca, a predstavnici konzorcija su potvrdili da mogu na vrijeme izvesti radove. ^ak i prije roka. Direktor Jerlagi} posebno je istakao da je u realizaciju ovog projekta, kojeg finansira Svjetska banka, uklju~eno i {est doma}ih firmi: „Tehnopetrol“, „Tehnograd“, TTU, „Elcom“ i „Deling“ iz Tuzle, kao i „Rudstroj“ iz Kaknja. One }e uraditi skoro polovinu ugovorenog posla, {to je vjerovatno jedino vrijedno u ovom projektu. Prema Jerlagi}evim rije~ima, projekt je zna~ajan i za za{titu okoli{a i „bolje uvjete `ivota“ gra|ana Tuzle. Me|utim, „Avazovi“ sagovornici dobro upu}eni u funkcioniranje poslova u energetskom sektoru dovode u pitanje opravdanost cijelog projekta. - Ne mogu re}i da se radi opravdanom projektu. U pitanju su gotovo nepotrebni poslovi ili u najmanju ruku poslovi koji sigurno nisu prioritetni i bez njih bi se svakako moglo. Posebno je pitanje za{to ulagati u sistem transporta rude za blokove 3, 4 i 5 kada je rije~ o blokovima TE Tuzla koji }e oti}i u staro gvo`|e kada za nekoliko godina bude izgra|en blok 7 TE Tuzla. Zato su ovakve investicije posve sumnjive - tvrdi na{ saF. V. govornik.

Slu~aj „Ble~i}“
Naime, Sud u Strazburu u potpunosti je zanemario ~injenicu da je stan na Trgu heroja u Sarajevu u kojem je \oki} `ivio prije rata, u skladu s doma}im zakonodavstvom, dodijeljen demobilisanom borcu Armije RBiH D`emailu Kola{incu. Kola{inac je, tako|er, prije rata bio korisnik stana iz fonda JNA i to u Pljevljima (Crna Gora) i nije mu bilo omogu}eno vra}anje tog stana iako je bio nosilac stanarskog prava, bez obzira {to je za stambenu izgradnju izdvajao novac kao i \oki}.

Zgrada u kojoj je stan za koji je \oki}u dosu|ena od{teta

(Foto: B. Nizi})

Vladin ured demantira Moniku Miji}
Ured Vlade FBiH za zastupanje i saradnju pred Ustavnim sudom BiH izdao je ju~er saop}enje u kojem izra`ava „iznena|enje neprimjerenim na~inom medijskog eksponiranja zastupnice Monike Miji}“. Demantirani su njeni navodi o odgovornosti organa Vlade FBiH, te je ~ak sugerirano Vladi da preispita na~in budu}e saradnje s Uredom zastupnika Vije}a ministara pred Sudom u O kakvim dvostrukim ar{inima se radi potvr|uje i ~injenica da je za razliku od slu~aja „\oki}“, Evropski sud u Strazburu u predmetu „Ble~i} protiv Hrvatske“ odbio zahtjev Kristine Ble~i} za povrat stana u Zadru. Sud je tada dao obrazlo`enje da eskalacija oru`anog sukoba nije bila opravdanje za njeno napu{tanje Zadra, jer su svi gra|ani Strazburu. Tako|er je istaknuto da bi trebalo poduzeti aktivnosti kako bi se organima Vlade FBiH omogu}ilo zna~ajnije u~e{}e u zastupanju u predmetima pred Sudom u Strazburu, u kojima se brani interes FBiH. - Vlada FBiH raspola`e institucijama koje u svom radu imaju mnogo du`i kontakt s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i praksom Evropskog subili jednako ugro`eni. Ina~e, agentica za zastupanje BiH pred Sudom u Strazburu Monika Miji} izjavila je ju~er da }e do 20. avgusta sa~initi zahtjev za preispitivanje presude u predmetu „\oki} protiv BiH“, ali da od Federalne vlade o~ekuje da dostavi jake protudokaze. Ona je potcrtala kako ovaj predmet sigurno ne bi ni postojao u da od zastupnice koja u istupima zanemaruje ~injenicu da bi ishod u predmetu Branimira \oki}a vjerovatno bio druga~iji da je poslu{ala savjet tih institucija i u svom izja{njenju iz 2007. godine istakla odgovaraju}e prigovore navedeno je u saop}enju koje potpisuje direktorica Ureda za zastupanje i saradnju pred Ustavnim sudom BiH Meliha Mujezinovi}-Katana. Strazburu da je Vlada FBiH 2006. godine na sudovima pokrenula postupak dokazivanja da \oki}ev kupoprodajni ugovor nije pravno valjan.

Savez sindikata Republike Srpske

Jedna pla}a za opremanje |aka
Savez sindikata RS saop}io je ju~er da }e prosje~na radni~ka porodica za opremanje osnovca ili srednjo{kolca za narednu {kolsku godinu morati izdvojiti minimalno jednu pla}u, prenijela je Onasa. - Za dijete koje polazi u tre}i, ~etvrti ili peti razred osnovne {kole roditelji moraju potro{iti najmanje 596 KM za ud`benike, {kolski pribor i drugu opremu, te obu}u i odje}u, dok }e za opremanje osmaka morati izdvojiti oko 700 KM, a za srednjo{kolca najmanje 720 maraka - saop}eno je iz Saveza sindikata RS.

Inertna Vlada
Ponovila je kako su minimalne {anse da presuda u Strazburu bude oborena, jer od Vlade jo{ nije dobila klju~ne dokumente kojima bi mogla pobijati odluku Evropskog suda. Miji} je za „Dnevni avaz“ potvrdila da je od Slu`be zajedni~kih poslova FBiH jedino dodatno dobila rje{enja o dodjeli stana za pet osoba, ratnih vojnih invalida, ali nikakav dokaz koji bi jasno u Strazburu pokazao {ta }e se desiti ako presuda u slu~aju „\oki}“ postane pravilo, koliko jo{ takvih slu~ajeva ima i {ta bi to zna~ilo po bud`et FBiH. Kao {to smo ve} ju~er objavili, ako presuda Suda u Strazburu u slu~aju „\oki}“ postane kona~na, prijeti opasnost da FBiH bude morala vratiti ~ak 12.662 vojna stana oficirima biv{e JNA ili im isplatiti od{tetu koja bi mogla dosti}i ~ak M. KUKAN milijardu eura.

Ko zna koliko je fiktivnih ugovora sklopljeno
Prema tvrdnjama Monike Miji}, Vlada FBiH dobila je presudu jo{ 11. juna, od kada nisu pristigli nikakvi novi dokazi koji bi dali te`inu zahtjevu za preispitivanje presude. S druge strane, iz Slu`be zajedni~kih poslova FBiH tvrde da su od Miji} presudu koja je objavljena 27. maja dobili tek 23. jula. Nadalje, u Slu`bi tvrde i da niko u FBiH ne mo`e imati ta~an broj slu~ajeva koji su isti kao i \oki}ev iz razloga {to nigdje u Federaciji ne postoji stambeni dosje Branimira \oki}a, odnosno ni ugovor ni rje{enje o dodjeli stana. Kao {to smo ve} pisali, \oki} je kupoprodajni ugovor sklopio 1992. u Beogradu, s pe~atom vojne po{te iz Zagreba. U Slu`bi potcrtavaju da niko ne zna koliko ovakvih fiktivnih ugovora postoji, ali je ~injenica da se u FBiH nalaze 12.662 stana u kojima su prije rata `ivjeli oficiri JNA.

Za opremu {kolarca veliki izdaci

Pismo KBSA Hilari Klinton

U BiH potrebna odlu~nija uloga SAD
Kongres Bo{njaka Sjeverne Amerike (KBSA) sla`e se s ocjenom Stejt departmenta da „napori podrivanja dr`avnih institucija BiH od du`nosnika RS“ imaju {tetan utjecaj na stabilnost i integritet BiH, ka`e se u pismu koje je KBSA uputio dr`avnoj tajnici SAD Hilari Klinton (Hillary Clinton). - KBSA je ukazao u vi{e navrata da vlasti bosanskih Srba namjerno potkopavaju reforme i napore za mir i pomirenje, slabljenjem dr`avnih vlasti BiH kako bi predstavili BiH kao „propalu dr`avu“... To je evidentno u sramotnoj izjavi Milorada Dodika u kojoj odbacuje izvje{taj, te optu`uje Stejt department za pristranost protiv Srba ka`e se u saop}enju i dodaje da je u BiH potrebna ja~a i odlu~nija uloga SAD.

10

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

teme

PREVARE [ta sadr`e Mladi}evi dnevnici i snimci razgovora

Tribunal opet nasjeda na podvale srbijanskog DB-a
Snimljene razgovore svojih oficira i politi~ara DB Srbije je nakon „~i{}enja“ ponudila kao Mladi}evo djelo, tvrdi „Avazov“ izvor
Vi{egodi{nje zbunjivanje, ta~nije ismijavanje javnosti u re`iji Dr`avne bezbjednosti (DB) Srbije i Ha{kog tribunala se nastavlja. Rije~ je o snimcima razgovora srebreni~kog kasapina Ratka Mladi}a upakovanim na 93 audio i 10 videokaseta, dva CD-a i osam diskova sa videozapisima (DVD) na koje je besposleni zlo~inac pohranio snimke razgovora koje je u vrijeme i nakon rata vodio sa najvi{im dr`avnim i vojnim rukovodiocima Srbije i RS, a koje je, tobo`e, sam snimio.
Sa ekshumacije: Prona|eni ostaci u Peru}cu

Nastavljene pretrage na jezeru Peru}ac

Pored skeleta Bo{njaka masovna grobnica austrougarskih vojnika
Na podru~ju vi{egradske op}ine prijavljene su 824 nestale osobe, a ve}ina su Bo{njaci
^lanovi Tima za tra`enje nestalih u BiH od 19. jula prona{li su oko 60 nekompletnih posmrtnih ostataka za koje se pretpostavlja da pripadaju vi{egradskim Bo{njacima koji su ubijeni 1992. godine i na razli~ite na~ine dospijevali u korito rijeke Drine, potvrdio je predsjedavaju}i Kolegija direktora Instituta za nestale osobe (INO) BiH Amor Ma{ovi}.

Pri~a za maloumne
Snimljeni materijal tretira Mladi}eve razgovore sa Slobodanom Milo{evi}em, Radovanom Karad`i}em, Mom~ilom Peri{i}em, Mi}om Stani{i}em, Zdravkom Tolimirom, Jovicom Stani{i}em i drugima. - Ovi snimci su klasi~na podvala DB-a Srbije. Pri~a da je Mladi} svoje razgovore najprije snimao na diktafon, pa ih potom presnimavao na CD-ove, DVD-ove i sli~no, nije pri~a ni za djecu ve} za maloumne. Snimanje ovog materijala zahtijevalo je profesionalni tim ljudi i tehniku. Nastranu njegova sadr`ina. Ljudi koji godinama prate manipulacije Srbije spram Ha{kog tribunala znaju da se radi o uratku DB-a Srbije koja je snimala razgovore svojih

Mladi}: Zlo~inac je, tobo`e, sam snimao razgovore

Metalni novac
- Mikrolokacije na kojima su prona|eni skeletni ostaci `rtava prote`u se od samog Vi{egrada, pa nizvodno pored sela Barimo, Milo{evi}i, Tatinice, Mu{i}i, Kurtali}i, Resnik, \urevi}i i Stari Brod - ka`e Ma{ovi}. Na lokalitetu Mu{i}ka stijena, za koji stariji stanovnici Vi{egrada tvrde da je tokom du`eg perioda u pro{losti bio mjesto likvidacija pripadnika raznih vojski, otkriveni su nekoliko grobova i jedna masovna grobnica od {est tijela za koje se u po~etku pretpostavljalo da su pripadnici njema~ke vojske iz Drugog svjetskog rata. Me|utim, nakon podizanja kompletnih skeleta, pored njih je prona|en nov~anik s metalnim novcem. Na jednoj strani nov~i}a stoji natpis „Franc Jozef 1894“ sa njegovim likom, a na drugoj carska pala~a s natpisom „Korona“. Prona|eni su i ordenje u vidu krsta i okrugle plo~ice s gravurama Bogorodicine crkve, dvije duhanske lule, kao i ne{to municije,

oficira i politi~ara da bi ih nakon „~i{}enja“ ponudila kao Mladi}evo djelo - tvrdi „Avazov“ izvor blizak Ha{kom tribunalu. Na{ sagovornik, koji je velikim dijelom upoznat i sa sadr`ajem spomenutih razgovora, navodi da na snimcima nema skoro ni jednog inkriminiraju}eg podatka koji se ti~e samog zlo~inca Mladi}a, a da su ostali podaci dozirani

na na~in neke imaginarne krivice pojedinih ha{kih optu`enika.

Arsenal psovki
- Razgovori obiluju arsenalom najprimitivnijih psovki. Kada slu{ate ta duga me|usobna naklapanja, posebno ona sa Karad`i}em, vrlo je te{ko iz njih izvu}i dokaz za sud, odnosno dokazati ne~iju krivicu - ka`e na{ sagovornik. Sve da na spomenutim snimcima razgovora i postoje inkriminacije za Simatovi}a, Stani{i}a, Tolimira ili Peri{i}a, navodi na{ sagovornik, to ne}e imati poseban zna~aj za ishod postupka protiv njih. Tu`ila{tvo u Hagu za ove optu`enike ve} posjeduje neoborive dokaze za djela navedena u optu`nicama proA. HAD@I] tiv njih.

Li~ni predmeti austrougarskih vojnika

{to potvr|uje da se radi o austrougarskim vojnicima iz Prvog svjetskog rata.

Zamagljivanje su{tine
- Na snimcima nema pri~e o najte`im zlo~inima kao {to su onaj u Srebrenici i drugi, ba{ kao da Mladi} o tome nije ni s kim razgovarao. Jasna je namjera Srbije, ali ne razumijem poteze Tribunala koji pri~om o dnevnicima te o snimljenim razgovorima zamagljuju su{tinu, a to je da su umjesto Ratka Mladi}a od Srbije dobili neku njegovu pisaniju i kasete navodi na{ izvor.

Brojne opasnosti
- Prema posljednjim podacima, na podru~ju vi{egradske op}ine prijavljene su 824 nestale osobe, a ve}ina su Bo{njaci. Mnoge porodice koje su bile svjedoci stradanja njihovih ~lanova gotovo su se pomirile s tim da vi{e nikada ne}e prona}i kosti svojih najmilijih. Tako bi se i desilo da nije bilo ovog remonta HE Bajina Ba{ta kada smo iskoristili priliku da organiziramo potragu za nestalima - ka`e Ma{ovi}. On dodaje da }e, i pored brojnih opasnosti od zmija, odrona i neeksplodiranih mina, ova akcija trajati sve do ponovnog punjenja M. ANDRI] jezera Peru}ac.

Odluka osu|enog hrvatskog generala

Branimir Glava{ prodaje svoja odlikovanja za 100.000 kuna
Branimir Glava{, kojem je Vrhovni sud RH za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva u Osijeku u tzv. slu~ajevima „gara`a“ i „selotejp“ odredio kaznu od osam godina zatvora, saop}io je da }e za iznos od 100.000 kuna hrvatskom iseljeniku iz Australije prodati svoja ratna i poratna odlikovanja. U saop}enju za javnost Glava{ navodi da ga je jednog dana u njegovom domu u Drinovcima, u BiH (gdje je pobjegao prije izricanja nepravomo}ne sudske presude), posjetio hrvatski iseljenik koji vi{e od 40 godina `ivi u Australiji i ponudio da mu finansijskom podr{kom „olak{a `ivot u egzilu“, prenijela je Onasa. Budu}i da, kako navodi, nije `elio primiti novac od njemu do danas nepoznatog ~ovjeka, Glava{ napominje da je, kao indirektni model pomo}i, prihvatio njegovu ponudu da za iznos od 100.000 kuna otkupi sva njegova ratna i poratna odlikovanja.
Glava{: Indirektna pomo}

Nakon konfuzije nastale zbog pravila CIK-a

Doneseno novo uputstvo o na~inu dodjele mjesta u bira~kim odborima
Nakon konfuzije nastale s novim na~inom dodjele mjesta politi~kim strankama u bira~kim odborima, Centralna izborna komisija (CIK) BiH ju~er je donijela novo uputstvo o postupku `rijebanja i imenovanja ~lanova bira~kih odbora. - Svaka op}inska izborna komisija }e od nas dobiti listu politi~kih subjekata za odgovaraju}u izbornu jedinicu, a koju }e koristiti za `rijebanje. Na listi za odre|enu izbornu jedinicu ne}e biti samo ona koalicija ~ije se sve ~lanice u istoj izbornoj jedinici pojavljuju i samostalno. Stranke koje se ne pojavljuju samostalno, nego samo u okviru neke koalicije, tako|er }e se `rijebati, ali }e dobiti manji broj mjesta za ~lanove bira~kih odbora i to srazmjeno broju ve} dodijeljenih mjesta koalicionim partnerima te stranke koji se pojavlju samostalno - pojasnila je novodoneseno uputstvo portparol CIK-a MaksiM. K. da Piri}.

Josipovi}: ^ast ne mo`e prenijeti, prodati, niti otu|iti
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} izjavio je da Branimir Glava{ mo`e prodati metalna odlikovanja kao fizi~ki znak ~asti, ali da ~ast ne mo`e prenijeti, prodati, niti otu|iti. On je istakao da moralni sadr`aj ~asti koji nosi odlikovanje, u skladu sa zakonom, daje i oduzima predsjednik Hrvatske i da je njihova dodjela ili oduzimanje pitanje ~asti, a ne metala od kojih je sa~injeno odlikovanje.

Branimir Glava{ podsje}a kako ga je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tu|man odlikovao Spomenicom domovinskoga rata, Spomenicom domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog trolista, Redom Ante Star~evi}a, Redom bana Jela~i}a, Redom kneza Domagoja s ogrlicom i Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom.

teme

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

11

SKANDAL Nova afera na Medicinskom fakultetu

Kadriba{i}: Uni{tavaju arhiv da sakriju kriminal
Dokumentacija izmje{tena u neuvjetne prostorije Instituta za higijenu Sve ovo {to mi rade do`ivljavam bukvalno kao poku{aj ubistva, ka`e Mensud Kadriba{i}
Mensud Kadriba{i}, {ef Studentske slu`be Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, drugog avgusta vratio se s bolovanja, ali je na vratima svoje kancelarija zatekao novu bravu. Od portira je zatra`io klju~, ali mu je on kazao da ga ne posjeduje, te da je u toku kolektivni godi{nji odmor, iako je Kadriba{i} primijetio da uposlenice u njegovoj slu`bi rade.
CIKBiH: Problem nedovoljna zastupljenost spolova

Izborna komisija ju~er izvr{ila ovjeru

Osam kompenzacijskih lista treba ispravke
Rok od 24 sata ostavljen BPS-u, BOSS-u, A-sda, SDU, SNSD-u, SRS-u RS i SRS-Vojislav [e{elj
Centralna izborna komisija (CIK) BiH izvr{ila je ju~er ovjeru 94 kompenzacijske kandidatske liste koje ispunjavaju uvjete, a za osam njih koje su predate od sedam stranaka ostavljen je rok od 24 sata da budu ispravljene nepravilnosti. U sedam slu~ajeva radi se o listama koje nisu mogle biti ovjerene, jer nemaju dovoljnu zastupljenost spolova, a na jednoj se nalaze imena kandidata kojih nema na redovnim kandidatskim listama. Kako nam je saop}ila portparol CIK-a Maksida Bajramovi}, zbog nedovoljne zastupljenosti spolova sporne su dvije kompenzacijske liste BPS-Sefer Halilovi} i to jedna za Dr`avni, a druga za Federalni parlament. Zbog istog nedostatka rok od 24 sata za njegovo otklanjanje ostavljen je i BOSS-u i A-sda (liste za Narodnu skup{tinu RS), zatim SDUBiH (lista za Parlament FBiH), te SRS-u RS i SRS-Vojislav [e{elj (liste za NSRS). Osma sporna kompenzacijska lista je SNSD-ova i to za Parlament FBiH, a na njoj se nalaze dva kandidata koja nisu na redovnim kandidatskim listama. Osim toga, CIK je ju~er uva`io 12 `albi gra|ana BiH iz inozemstva, a koji se nalaze me|u 4.850 osoba kojima je zbog nepotpune dokumentacije odbijena prijava za registraciju za glasanje na ovogodi{njim op}im izborima. Ina~e, CIK je od tolikog broja odbijenih prijava primio svega 25 prigovora od kojih je osam odba~eno zato {to su ih podnijele osobe ~iji zahtjevi za prijavu uop}e nisu odbijeni. Jo{ pet odbijenih `albi upu}eno je u nadle`nost Suda BiH na kona~nu odluku. U svakom slu~aju svi ovi bira~i ako do dana izbora izvade bh. li~nu kartu, mogu glasati na redovnim bira~kim mjestima. M. K.

Stoji u auli
S obzirom na to da on nije dobio rje{enje o godi{njem, prinu|en je svaki dan dolaziti na posao, jer strahuje da bi, u skladu sa zakonom, ako se tri dana ne pojavi, mogao dobiti otkaz. Kako ne mo`e u}i u kancelariju, Kadriba{i} svaki dan dolazi i stoji u auli fakulteta. Vrhunac se desio ju~er kada je dobio rje{enje u kojem mu se saop}ava da mu ve} desetak dana, odnosno od drugog avgusta, te~e godi{nji odmor. Rje{enje je odbio primiti. Kadriba{i} se obra}ao Kantonalnom ministarstvu obrazovanja, Rektoratu UNSA i ombudsmenima, isti~u}i da je ovo „ispod nivoa ljudskog dostojanstva i vi{e nego sramotno za jednu visokoobrazovnu instituciju i Univerzitet u cjelini“. On, naime, tvrdi da je sve ovo dio plana rukovodstva fakulteta koje ga `eli ukloniti zbog toga {to je skrenuo pa`nju na potencijalni kriminal koji se tu de{ava. Kadriba{i} je, kako nam je otkrio, pro{le godine uputio dopis Tu`ila{tvu KS, u kojem izra`ava sumnju da rukovodstvo fakulteta `eli uni{titi arhiv, kako bi prikrilo kriminalne radnje koje su se de{avale prethodnih godina.

Kadriba{i}: Znaju da mi je naru{eno zdravlje

Mno{tvo krivi~nih prijava
U Tu`ila{tvu KS nalazi se obiman materijal u vezi s de{avanjima na Medicinskom fakultetu posljednjih godina. Prijave o potencijalnom kriminalu podnosili su kako uposleniPrema Kadriba{i}evim rije~ima, skoro kompletna dokumentacija Medicinskog fakulteta koja se odnosi na posljednjih 15 godina izmje{tena je u neuvjetne ci ustanove, tako i kantonalna inspekcija. One se odnose na ~itav spektar djela, poput nezakonitog primanja studenata i nelegalnog napla}ivanja raznih usluga. prostorije Instituta za higijenu, gdje se nalazi bez ikakvog nadzora.

Ogromno interesiranje za SBBBiH

U predizbornoj kampanji vi{e od 1.000 mladih volontera
Forum mladih (Foto: S. Jordamovi}) Saveza za bolju budu}nost BiH (SBBBiH) Kantona Sarajevo odr`ao je ju~er sastanak s predsjednicima svih op}inskih organizacija SBB-a iz Sarajeva, saop}io je Pres-centar SBBBiH. Na sastanku, kojem su prisustvovali Fehim [kalji}, pre- Sa sastanka: Razgovarano o pripremama i planovima dsjednik Glavnog ma i planovima za predizbornu kaodbora SBBBiH, nosilac liste za mpanju. Predstavni~ki dom Parlamenta Nagla{eno je ogromno interesirBiH Enver I{eri} te predsjednik anje vi{e od 1.000 mladih, raznih Foruma mladih SBBBiH Adi Ima- obrazovnih profila, za volonterski movi}, razgovarano je o priprema- rad tokom predizborne kampanje.

Tri provale
U ovu zgradu je, kako isti~e, u posljednjih nekoliko mjeseci provaljivano ~ak tri puta. Drugi razlog zbog kojeg ga `ele ukloniti jeste ~injenica da, kao {ef Studentske slu`be, ima uvid u svu dokumentaciju, te {to preko njega ide izdavanje diploma i drugih dokumenata. - Ja sam veoma bolestan. Ostao sam bez jednog bubrega i doktor mi je zabranio da se uznemiravam, a oni to odli~no znaju. Zbog toga sve ovo {to mi rade do`ivljavam bukvalno kao poku{aj ubistva ispri~ao nam je Kadriba{i}. Medicinskom fakultetu ju~er smo uputili dopis u kojem smo zatra`ili njihov komentar, ali odgoG. MRKI] vor nismo dobili.

Sud BiH odbio `albu Ljiljane Lovri}

Faksimil dopisa upu}enog Kantonalnom tu`ila{tvu

Priznati samo kandidati Ante ^olaka
Sud BiH odbio je `albu Ljiljane Lovri}, smijenjene predsjednice HSS-NHI-ja, ~ime je definitivno omogu}eno da Centralna izborna komisija (CIK) BiH ovjeri kandidatske liste te stranke, koje je potpisao v. d. predsjednika Ante ^olak. Ovim je kona~no okon~ana sapunica s listama HSS-NHI-ja o kojima se ~etiri puta odlu~ivalo po `albama, jer su razli~ite kandidatske liste dostavili Lovri} i ^olak. U CIK-u nam je potvr|eno da se sada definitivno mo`e izvr{iti ovjera ^olakovih lista, a to zna~i i da }e se mo}i krenuti u postupak {tampanja glasa~kih listi}a, koji je ~ekao okon~anje sudskog postupka vezanog za liste HSSM. K. NHI-ja.

Predsjednik SP-a Petar \oki}

Stranci `ele BiH u stanju nedono{~eta
Predsjednik Socijalisti~ke partije (SP) Petar \oki} izjavio je Srni da evropske institucije najavama o produ`etku ostanka OHR-a u BiH `ele da odr`e BiH u stanju nedono{~eta kojem i dalje treba tutor koji }e je voditi za ruku. Navode}i da nije nikakvo iznena|enje da evropske institucije u BiH najavljuju produ`etak ostanka OHR-a u BiH, \oki} je rekao da „takva BiH o~igledno ne treba Evropi i EU, a da sva pri~a o tome da je \oki}: Neta~na pri~a BiH va`na nije ta~na“.

Klub poznatih Nedila ^ormehmedovi}

12

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

teme

Osigurala bih siroma{nima pristojan i normalan `ivot
Li~ni profil slikarke
Ime i prezime: Nedila ^ormehmedovi}, poznatija kao Dila Art. Datum i mjesto ro|enja: 5. januar 1958., Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U ku}i sa k}erkom. Bra~no stanje: „......“. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ima ih vi{e. Koji automobil vozite: „Peugeot 206“. Kako se odmarate: Kada radim ne{to {to volim, a to je slikanje, tada punim baterije pozitivnom energijom. Omiljeni muzi~ar: Ima ih vi{e. Volite li kuhati: Naravno, posebno ako je to za dragu osobu. Najdra`a knjiga: Svaka dobra knjiga mi je draga. Omiljeni pisac: Ima ih vi{e. Umjetnik kojeg cijenite: Sve one ljude koji imaju u sebi takav dar da svoja osje}anja pretvore u djela, poznata i nepoznata. Za koji klub navijate: Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: Srodnu du{u, koja me razumije i koju razumijem. Jeste li ljubomorni: Ne, to bi bio prete`ak teret za mene. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Uvijek gledam kompletnu li~nost. Biste li ikada oprostili nevjeru: Morala bih dobro razmisliti prije odluke. Bavite li se sportom: Da, rekreativno. Omiljena hrana i pi}e: Volim svaku hranu ako je dobro spremljena. Ko se brine o Va{em imid`u: Uglavnom sama, mada i k}erka ima dosta udjela u tome. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ne.

ANALIZA Katastrofalan u~inak dr`avne vlade

Ministri za tri godine usvojili samo 28 zakona
Iako plan rada obiluje velikim brojem ideja, ve}inu onoga {to je formalno planiralo Vije}e ministara BiH nije ispunilo
Deklarativno opredijeljeni za evropski put ministri u dr`avnoj vladi po~etkom godine obavezali su se da }e izvr{iti sve obaveze kako bi se stvorila podloga za ubrzan napredak na{e zemlje prema evroatlantskim integracijama.

Zakon o plinu
U planu rada koji su po~etkom godine uputili Parlamentu BiH ministri su obe}ali da u ovoj godini planiraju raditi na 68 zakona, me|u kojima su i oni od krucijalne va`nosti za BiH. Posebno su potcrtani zakon o plinu, zakon o

Dila Art: Strpljivo do cilja

Imate li ku}nog ljubimca: Ne Koji je Va{ `ivotni moto: Strpljivost vodi do cilja. Va{ najbolji prijatelj je: Imam dosta dragih prijatelja. Pratite li politi~ku situaciju: Uglavnom pratim. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste najprije uradili: Osigurala bih siroma{nim ljudima normalan i pristojan `ivot, a onima koji su sposobni za rad da svojim trudom i zara|uju za `ivot dostojan ~ovjeka. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Vije}e ministara BiH 4
zakona su usvojena u 2007.

Vije}e ministara BiH: Mnogo obe}avali, malo uradili

10
zakona je usvojeno u 2008.

14
zakona je usvojeno u 2009. Veoma su va`ne i izmjene Zakona o Agenciji za istrage i za{titu (SIPA). Radna grupa, koja je imenovana odlukom Vije}a ministara BiH, u decembru 2008. godine sa~inila je Nacrt izmjena i dopuna Zakona o SIPA-i kojim je

za{tite `ivotne sredine, zakon o sistemu dr`avne pomo}i, te o denacionalizaciji. Kako se moglo i pretpostaviti, dva mjeseca pred izbore nijedan od spomenutih zakona nije do`ivio ni formu nacrta, a kamoli prijedloga. Iako plan rada obiluje velikim br-

ojem ideja, ve}inu onoga {to je formalno planiralo Vije}e ministara BiH nije ispunilo. A obe}ali su mnogo...

Jedinstveni prostor
Da je Vije}e ministara BiH utvrdilo prijedlog zakona o plinu bili bi ispunjeni uvjeti koje BiH ima kao obavezu iz regionalnog ugovora o evropskoj zajednici i Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju u procesu pribli`avanja EU. No, {to je jo{ va`nije, ovim zakonom na dr`avnom nivou doprinijelo bi se stvaranju jedinstvenog ekonomskog prostora. Prema podacima za pro{le tri godine, Vije}e ministara BiH u 2007. usvojilo je svega ~etiri zakona, u 2008. deset, te u 2009. godini S. RO@AJAC 14 zakona.

Ni{ta ni od ja~anja SIPA-e
predlo`ena nova organizacija Agencije, tako {to bi bila grupisana u tri sektora. Time bi bio oja~an operativni kapacitet Agencije. Prijedlog zakona proslije|en je Vije}u ministara BiH, ali do danas nije usvojen.

SMS
VILDANOV[TINA - Neka Vildana Selimbegovi}, pivarsko-mafija{ka portparolka i glasnogovornica Stranke za PIH, objasni za{to se bavi utajom poreza, jer prima pla}u od 6.000 KM, a prijavljuje vi{estruko manja primanja. Neka objasni i koje je to vajne {kole zavr{ila i neka pojasni - po{to voli da se bavi tu|im `ivotima - svoju ratnu ulogu i patriotizam kojim se la`no hvali{e. Osim ako ljubavne borbe u krevetu sa jednim kabinetskim generalom nisu ne{to {to treba nabijati na nos pravim pripadnicima ARBiH. FARBANJE NARODA - Uvijek pred izbore vla-

Dnevni avaz 061-142-015
daju}e partije nam asfaltiraju ulice, a ustvari tu je najve}e pranje para za izbornu kampanju. Narode, ako ne glasa{ za promjene, ne kukaj. KOD NAS MO@E SVE - Uz du`no po{tovanje pojedinaca i ~ina generala, ali moram re}i kako je apsurdno da ne{kolovani, u ratu proizvedeni, a sada pod najpovoljnijim uvjetima penzionisani, generali zamijeni{e komandovanje topovima rukovo|enjem i odlu~ivanjem o topovima za snijeg, turizmu, javnim preduze}ima, tramvajima, trolejbusima i privredi. Uz enormne penzije valjda im treba jo{ para, pa makar sve upropastili, a ostali narod neka skapava od gladi i neima{tine. LI^NOST DESETLJE]A - Tetka Zilha [eta treba biti li~nost desetlje}a. Njeno srce je ve}e od Bosne. Neka je sramota ove na{e politi~are {to ne poma`u narodu. Ali d`aba im i mo} i pare kada im je srce kao mi{ija rupa. Travnik. NE RADE TELEFONI Za{to „BH Telecom“ ne popravi usluge u Starom Vitezu. Telefoni vi{e ne rade nego {to rade, a jedina dostupna usluga je poziv i prijem poziva, a i to je ~esto nemogu}e. Poruke, internet i ostalo je misaona imenica. Uveliko razmi{ljam o prelasku na drugog operatera.

ANKETA me|u gra|anima Banje Luke, Sarajeva i Tuzle
Jeste li zadovoljni radom dr`avnih ministara?

Skupo nas ko{taju, a nemaju rezultata
- Nisam zadovoljan, ka`u da uvijek mo`e bolje, ali oni ni{ta i ne rade pa u ovom slu~aju mora bolje ako mislimo i{ta posti}i u ovoj Nikola Vukmir zemlji. - Apsolutno sam nezadovoljna. Ne samo radom ministara, ve} op}enito politikom u BiH. Najve}e propuste Anja pravi Ministarstvo obrazovanja. Klisura - Totalno sam nezadovoljna njihovim radom. Jedino {to rade jeste rad u svoju korist, a to je jednoglasno izglasavanje vlastitih pri- Romana Kuduzovi} manja. - Oni su kao kamikaze. Skupo nas ko{taju, a ni{ta ne ostvaruju. Za neka ministarstva sam tek nedavno ~uo iako postoje ve} toliko Neboj{a Laki} godina. - Slabo pratim rad ministara, ali ono {to pro~itam u novinama i saznam preko prijatelja je o~ajno, mislim da bi tre[ahin bali vi{e raditi [ehovi} svoj posao. - Ni{ta u korist naroda ne rade. Da su usvojili upola zakona koliko su puta sebi pove}ali pla}u, mi bismo danas Emir bili kao [vicDindi} arska. - Nezadovoljna sam, i ne samo dr`avnim ministrima nego i nizom drugih institucija, koje imaju tako lo{e rezultate. Pitam se samo da li nj- Jovana ih iko kontroli{e. Luji} - Nisam zadovoljan. Na tim funkcijama su uglavnom oni koji sebi pune d`epove, i uop}e ih ne zanimaju gra|ani, koji {ute Mark Ol{evski i trpe. - Nema se ~ime biti zadovoljan. Nekompetentni su za posao kojim se bave, i uop}e ga ne rade. Samo nam gomilaju prDarjan Minov obleme.
B. S. - M. ^u. - A. Mu.

Tuzla

Sarajevo

Banja Luka

biznis

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

13

Trgovanje 196.146 KM

PONUDE Agencija za privatizaciju u TK

Preduze}e Mu{ka voda na prodaju
Rast za 80.000 barela dnevno

Svi indeksi u negativnoj zoni
Emitent Hercegovina auto imao najve}i skok vrijednosti dionica
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 196.146 maraka, a u sklopu 85 transakcija ukupno je prometovan 91.531 vrijednosni papir. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 13.332 KM, me|u fondovima 4.800, obveznicama FBiH 68.043, na primarnom tr`i{tu 79.343, a na sekundarnom 30.627 maraka. Najve}i rast vrijednosti zabilje`io je emitent Hercegovina auto iz Mostara od 46,15 posto, dok je najve}i dnevni pad registrirao Bor-

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,66% 0,06% 0,18% 1.468,52 883,76 927,30

Ve}a potra`nja za naftom
Sve bolja svjetska ekonomska situacija vjerovatno }e rezultirati rastom potra`nje za naftom u ovoj i idu}oj godini, saop}ila je Me|unarodna agencija za energiju (IEA). Globalna potra`nja za naftom u ovoj godini bi trebala porasti za 80.000 barela (159 litara) dnevno, te za 50.000 barela dnevno u 2011.

[esti poku{aj prodaje jednog od najve}ih turisti~kih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu Uskoro ponuda za Rudnik magnezita u Kladnju
Agencija za privatizaciju u Tuzlanskom kantonu raspisala je javni poziv za prodaju 67 posto dr`avnog kapitala u kladanjskom preduze}u Konjuh, u okviru kojeg se nalazi turisti~ki kompleks Mu{ka voda.

Interes kupaca
Vrijednost dr`avnog kapitala na dan 31. mart ove godine iznosi 5,5 miliona maraka i prodavat }e se metodom neposredne pogodbe. Ovo je {esti put da se raspisuje javni poziv za privatiziranje dr`avnog kapitala u ovom preduze}u. - Posljednji put smo imali ponudu u iznosu od 500.000 maraka, ali je kupac odustao u posljednjem trenutku. U me|uvremenu su rije{eni svi imovinskopravni sporovi koji su optere}ivali prodaju ovog preduze}a. O~ekujemo ve}i interes kupaca, jer se radi o najve}em

ac proizvodnja obu}e iz Travnika od deset posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,66 posto, na 1.468,52 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,06 posto i iznosi 883,76 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,18 posto i iznosi 927,30 poena.

Kursna lista SASE na dan 12. 8. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

Rast javnog duga Srbije
Ukupan javni dug Srbije krajem juna ove godine iznosio je 10,8 milijardi eura, {to je za 953 miliona eura vi{e u odnosu na kraj decembra 2009. Odnos izme|u ukupnog javnog duga i bruto doma}eg proizvoda (BDP) dostigao je 32,7 posto, {to je vi{e u odnosu na 31,3 posto iz razdoblja do 31. decembra pro{le godine.

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

14,75 3,20

-1,42
KOTACIJA FONDOVA

904 1.500 3.645 31.162 21.498 117 3.320 8.937 5.012 2.279 952 207 92 50 600 6.195 2.987

13.332,55 4.800,00 3.579,75 29.359,94 18.970,22 96,05 3.265,39 8.361,01 4.411,49 50.157,87 3.819,02 2.116,59 6.899,75 1.000,00 15.102,40 557,55 28.376,50

10 4 1 4 2 1 2 2 2 16 4 3 3 4 5 1 13

Mu{ka voda: Vrijednost kapitala 5,5 miliona KM

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA

-3,03
OBVEZNICE FBiH

turisti~kom potencijalu na podru~ju TK - ka`e za „Avaz“ direktor Agencije Zijad Hasanhod`i}. On nije `elio {pekulirati o tome koja bi cijena bila prihvatljiva za prodaju kompleksa Mu{ka voda. Isti~e da u

ovakvim privatizacijama cijena vrlo ~esto nije presudni element za sklapanje ugovora, ve} su to dugoro~ni planovi koji }e osigurati opstanak i razvoj preduze}a.

STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B98,21 STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C94,46 STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D89,00 STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E82,09 STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G98,36 STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H93,55 STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I88,02 BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO POSTBANK BH D.D. SARAJEVO TVORNICA CEMENTA KAKANJ 22,01 4,01 10,22 75,00 20,00 25,24

-0,40 0,46 0,55 -1,69 -0,15 0,17 2,32 0,68 -0,21 -2,06 0,38 -4,76 0,98 -10,00 46,15

Nalaz revizora
Kantonalna agencija za privatizaciju priprema i prodaju Rudnika magnezita, tako|er u Kladnju, koji je ranije poslovao u sastavu Vitezita. - Za Rudnik magnezita ~ekamo finansijski nalaz revizora, nakon ~ega mo`emo raspisati poziv i za ovu firmu - ka`e Hasanhod`i}.
E. HUREMOVI]

PRIMARNO TR@I[TE

Severstal prodaje ameri~ke odjele
Najve}i ruski proizvo|a~ ~elika OAO Severstal stavio je na prodaju neke ameri~ke odjele koji ve} du`e vrijeme bilje`e ogromne gubitke. Navodno, ruska kompanija je ve} obavijestila neke fondove i kompanije iz sektora proizvodnje ~elika, kao {to su brazilski divovi Compahnia Siderugica Nacional i Gerdau, te ameri~ki U.S. Steel.

^ekaju se ponude za Vijenac
Ponude po javnom pozivu za prodaju Rudnika kre~njaka Vijenac u Lukavcu prikupljat }e se do 23. avgusta. Prave, konkretne ponude o~ekuju se pred samo zaklju~enje poziva. Do sada su prema Hasanhod`i}evim rije~ima, dvije kompanije tra`ile dokumentaciju. Vijenac se prodaje tre}i put, a minimalna cijena koju kupac mora platiti iznosi osam miliona maraka.

SEKUNDARNO TR IŠTE

BORAC PROIZVODNJA OBUCE 0,09 HERCEGOVINA AUTO D.D. MOSTAR 9,50

Promet 267.902 marke

Fondovi u centru pa`nje
BIRS FIRS 0,00% 0,86%

Slobodan Puhalac posjetio RiTE Ugljevik

Usporila industrija u eurozoni
Industrijska proizvodnja u 16 evropskih zemalja koje koriste zajedni~ku valutu neo~ekivano je pala u junu {to je pove}alo zabrinutost da privredni rast u eurozoni ne}e dosegnuti o~ekivani nivo. Evropski statisti~ki ured Eurostat izvijestio je da je industrija u junu u odnosu na maj pala za 0,1 posto.

Ministar industrije, energetike i rudarstva RS Slobodan Puhalac ocijenio je ju~er tokom posjete Rudniku i termoelektrani (RiTE) Ugljevik da je kapitalni remont u ovom preduze}u, vrijedan 52 miliona KM, jedan od trenutno najve}ih i najslo`enijih poslova u manjem bh. entitetu. - Svjesni smo da je obim radova koji je anga`irao skoro 900 ljudi, izvo|a~a i podi-

Puhalac: Dobra dinamika

zvo|a~a iz vi{e od 20 firmi tehni~ki zahtjevan i slo`en - rekao je Puhalac, koji je s pomo}nikom ministra za elektroprivredu Ljubom Glamo~i}em posjetio RiTE Ugljevik kako bi sagledali stepen dostignutih radova na remontu. Navode}i da RiTE Ugljevik u~estvuju s vi{e od 30 posto u ukupnoj proizvodnji struje u RS, Puhalac je rekao da su na~in i dinamika radova dobri.

Vrijednost indeksa fondova BIRS nije se promijenila u odnosu na pro{lo trgovanje i iznosi 803,14 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pove}ana za 0,86 posto i iznosi 1.377,33 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 12. 8. 2010.
Naziv emitenta
RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
0,13 1,26

Promjena u%
0 0 -0,17 6,09 0,17

Maks. cijena
0,13 1,26 5,99 32 29,499

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,13 1,26 5,99 30 29 2.600,00 4.663,26 1.287,85 210.542,82 28.033,02

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA
5,99 31,8256 29,0896

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

Strana ulaganja u drasti~nom padu
Neto priliv stranih direktnih investicija u Crnoj Gori u periodu od januara do maja iznosio je 207,5 miliona eura ili 24 posto manje nego u istom periodu lani. Ukupan priliv stranih direktnih investicija iznosio je 236,3 miliona eura, {to je za 24,2 posto manje u odnosu na isti period pro{le godine.

Ameri~ki autoproizvo|a~ predaje dokumentaciju

GM putem IPO-a planira prikupiti do 16 milijardi dolara
General Motors (GM), automobilski div u 61-postotnom vlasni{tvu dr`ave, putem inicijalne javne ponude dionica (IPO) mogao bi prikupiti izme|u 12 i 16 milijardi dolara, prenose agencije. Kako je za Bloomberg izjavila osoba upoznata sa situacijom, dokument s vi{e od 500 stranica kodnog imena S-1, u kojem se navode svi detalji budu}eg IPO-a, GM }e ve} danas predati ameri~kom regulatoru tr`i{ta kapitala (SEC). IPO autoproizvo|a~a iz Detroita bit }e drugi najve}i u ameri~koj historiji, odmah nakon Vise koja je u martu 2008. prikupila 19,7 milijardi dolara. Tako|er, izdavanje dionica dio je plana GM-a pomo}u kojeg }e se osloboditi dr`avnog vlasni{tva.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,362294 1,456144 26,979110 0,078383 0,261847 0,690770 1,781681 0,565032 0,244954 0,205839 1,445998 1,000277 2,377456 1,525364 0,049781 1,858509 1,955830 1,365708 1,459793 27,046727 0,078579 0,262503 0,692501 1,786146 0,566448 0,245568 0,206355 1,449622 1,002784 2,383415 1,529187 0,049906 1,863167 1,955830 1,369122 1,463442 27,114344 0,078775 0,263159 0,694232 1,790611 0,567864 0,246182 0,206871 1,453246 1,005291 2,389374 1,533010 0,050031 1,867825

=

Remont jedan od najve}ih i najslo`enijih poslova u RS

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 82 transakcije ostvaren promet od 267.902 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 3 u vrijednosti od 210.542 marke, uz rast cijene od 6,09 posto. Najve}i skok cijene imao je Polara invest fond od 9,97 posto, a gubitnik dana bio je Euroinvestment fond s padom cijene od 0,17 posto.

Vrijednost indeksa
803,14 1.377,33

(Foto: G. Bobi})

14

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

panorama

DONJA [PIONICA Be{laga Barjaktarevi} svaki drugi dan odri~e se jela i pi}a

Nastup ansambla iz Slova~ke

Festival „Ritam Evrope“
Na centralnom gradskom trgu u Bijeljini, pred oko 5.000 ljudi, otvoren je 5. Me|unarodni festival folklora „Ritam Evrope“. Nastupi su odu{evili gra|ane Bijeljine koji su u~esnike nagradili burnim aplauzima. Nastupili su folklorni ansambli iz [panije, Turske, Slova~ke, Bugarske, Srbije i BiH, te semberske folklorne grupe iz Dvorova i Crnjelova. Organizator festivala je Udru`enje gra|ana „Ritam E. M. Evrope“.

Za 20 godina praktikuju}i Davudov post u ibadetu proveo vi{e od 5.500 dana
U po~etku je bilo jako te{ko, ali zahvaljuju}i upornosti i ~vrstoj vjeri u Allaha, d`. {., brzo sam se navikao
Be{laga Barjaktarevi} (83) iz Donje [pionice kod Srebrenika ve} vi{e od dvije decenije praktikuje Davudov post, specifi~nu vrstu ibadeta koja zahtijeva izuzetna odricanja i upornost. Kako ka`e, Davudov post podrazumijeva da se tokom cijele godine svaki drugi dan provodi u ibadetu posta, a sve je po~elo sasvim slu~ajno prije vi{e od 21 godine. - U jednoj emisiji na televiziji po~etkom 1989. godine vidio sam bra~ni par, ~ijih se imena vi{e ni ne sje}am, koji ve} godinama praktukuje ovu vrstu posta, nakon ~ega sam odlu~io da i ja zapostim Davudov post. U po~etku je bilo jako te{ko svaki drugi dan se odricati jela i pi}a, ali zahvaljuju}i upornosti i ~vrstoj vjeri u Allaha, d`. {., brzo sam se navikao, tako da se danas

Nije dolazio u isku{enje
Iako je cijeli `ivot obavljao najte`e poljoprivredne radove, nikada, pa ni u toku najve}ih ljetnih vru}ina, nije do{ao u isku{enje da prekine post. nipo{to ne bih odrekao ove vrste posta - isti~e ovaj vitalni starac, nagla{avaju}i da je na njegovu odluku utjecalo i to {to je u jednoj od knjiga pro~itao da Allah najvi{e voli one koji praktikuju Davudov post.

Otvaranje igraonice
Garden City Hotel and Resort danas }e, povodom otvaranja dje~ije vanjske i unutra{nje igraone u okviru ovog turisti~kog kompleksa u Konjicu, ugostiti djecu sa posebnim potrebama iz Trebinja, Pazari}a, Konjica i Sarajeva. Nakon igre i zabave za djecu }e biti obezbije|en ru~ak.

Samo neka zdravlja
O ovoj vrsti posta ve}ina vjernika veoma malo zna, ali on se, kako nam je ispri~ao Barjaktarevi}, praktikuje od samog nastanka
Barjaktarevi}: U jednoj knjizi pro~itao da Allah voli one koji praktikuju Davudov post

Kompjuterski podaci o knjigama
U Franjeva~kom samostanu u Fojnici, u okviru obnove biblioteke i muzeja, {to se realizuje ve} nekoliko godina, u toku je kompjutersko uno{enje podataka o knjigama, a posao rade fojni~ki studenti, javlja Onasa. Stru~njaci iz Arhiva BiH u Sarajevu anga`ovani su na sre|ivanju podataka o samostanu, a planirano je i stru~no postavljanje muzejskih eksponata.

[kola nogometa
U MZ Kosova u op}ini Maglaj sve~ano je po~ela sedmica otvorene zabavne {kole nogometa za mlade iz Zavidovi}a, @ep~a i Maglaja, javlja Onasa. Ovo je pod pokroviteljstvom projekta „Danske {kole nogometa“ 13. smotra mladosti, sporta i zabave. Svakog dana oko 200 djevoj~ica i dje~aka igraju nogomet i u`ivaju u muzici.

U d`amiji u [pionici mujezin od 1948. godine

islamske vjere. - Negdje sam pro~itao da se jedan od ashaba Muhameda a. s. po`alio da mu je malo da samo posti mjesec ramazana, na {ta mu je Poslanik odgovorio da posti takozvane bijele dane, odnosno 13., 14. i 15. dan svakog mjeseca. Kada se ponovo po`alio da mu ni to nije dovoljno, Poslanik mu je predlo`io da posti svaki drugi dan, a kad je rekao da on mo`e i vi{e od toga, Poslanik mu je odgovorio da nema vi{e i da je to nafila post, koji je ostao u tradiciji sljedbenika islama do dana{njih dana - kazao nam je Barjakta-

revi}, isti~u}i da }e nastaviti s ovom vrstom posta sve dok ga zdravlje bude slu`ilo. Praktikuju}i Davudov post, od 1989. godine, uklju~uju}i i 21 mjesec ramazana, postio je vi{e od 4.000 dana, a ako se tome doda i vi{e od 50 ramazana koje je postio prije nego {to je po~eo praktikovati ovu vrstu posta, do|e se do nevjerovatnog podatka da je u svom dugom `ivotu postio vi{e 5.500 dana.

Dugogodi{nji mujezin
Kao istinskom vjerniku, `ivotna `elja mu je bila da zavr{i medresu i postane imam, ali iz objektivnih ra-

zloga ta `elja mu se nije ostvarila. Dva razreda medrese uspio je zavr{iti, ali nakon {to su 1948. godine tada{nje vlasti zatvorile medresu u Grada~cu vratio se ku}i u [pionicu. Du`nost mujezina u d`ematu [pionica po~eo je obavljati u jednoj od najstarijih d`amija u ovom dijelu Bosne, odmah nakon povratka iz Medrese u Grada~cu sada ve} daleke 1948. godine, a iako je ve} zagazio u devetu deceniju `ivota ovu du`nost redovno na svim namazima obavlja i danas u novosagra|enoj d`amiji u O. MUJKI] [pionici.

Pet doma}instava u Doboju pokre}u seoski turizam

Odr`an odbojka{ki turnir u Ora{ju

Turistima nude zanimljive usluge
Pet seoskih doma}instava s podru~ja op{tine Doboj po~inje se baviti seoskim turizmom, a gostima nude zanimljive usluge i sadr`aje. Rado \ur|evi}, direktor Turisti~ke organizacije op{tine Doboj, ka`e da je u toku izrada pravilnika o uslovima pru`anja usluga u seoskom doma}instvu, koji propisuje uslove koje doma}instvo mora da ispuni da bi moglo pru`ati usluge smje{taja, pripremanja i uslu`ivanja hrane i pi}a. Vojin Milovanovi} u svom doma}instvu u Osojnici, 15 kilometara udaljenoj od Doboja, nudi smje{taj za deset osoba, a u planu ima i pro{irenje smje{tajnih kapaciteta te izgradnju dodatnih sadr`aja. - Planiram napraviti biciklisti~ku stazu, te izgraditi dva bazena i stazu za konji~ke trke - navodi Milovanovi}, koji sara|uje sa Paraglajding klubom „Paragost“, kojem je na svojoj parceli, na nadmorskoj visini od 500 metara, sagradio poS. ^. letnu stazu.
Pobjedni~ka ekipa u takmi~enju u odbojci na pijesku

Besplatni pregledi
U organizaciji Saveza `ena za borbu protiv raka dojke „Iskra“ Banja Luka, podru`nice iz Trebinja i Specijalisti~ke oridinacije „Ultramedika“, u Trebinju je provedena akcija besplatnih mamografskih pregleda za `ene starije od 40 goP M. . dina.

Pobijedila ekipa „Plus“
U organizaciji NVO „Puls“, u Ora{ju je odr`an odbojka{ki turnir koji je okupio 18 ekipa sa podru~ja Distrikta Br~ko, Domaljevca-[amca i Ora{ja. -Turnir postaje prepoznatljiv zbog ~injenice da se igra na pijesku i no}u, pod rasvjetom na terenu pored Omladinskog doma - rekao je Alen Aljuki}, koordinator turnira. Pobijedila je ekipa „Puls“ koja je u finalu savladala ekipu „Kesten“, dok je pro{logodi{nji pobjednik „Bumerang“ osvojio tre}e E. \. mjesto.

Vojin Milovanovi} sara|uje sa paraglajderima

panorama

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

15

DRU@ENJA Na Orlova~kom jezeru vi{e od 300 planinara

Obilazak prirodnih ljepota
Tokom manifestacije „Dani borovnice - Fo~a 2010“ obi{li i Borilova~ko, [tirinsko i Kotlani~ko jezero Zanimljiva ponuda na sajmu
Detalj sa maratona: U~estvovala 74 takmi~ara

Odr`an [uji~ki polumaraton

Pobjednik Zaim [uman iz Gora`da
Na relaciji Kupres -[ujica, u du`ini 21 kilometar, odr`an je ovogodi{nji [uji~ki polumaraton. U~estvovala su 74 takmi~ara iz BiH, Hrvatske i [vicarske. U mu{koj konkurenciji pobjednik je Zaim [uman, pripadnik 4. pbr. iz Gora`da, drugi je bio Tomislav Bre~i} iz AK Imotski, a tre}i Petar Kri{to iz zagreba~kog AK @umberak. Kupre{anka Danijela Kuna iz splitskog MK Marijan pobjednica je u `enskoj konkurenciji i nakon ove pobjede trostruka je prvakinja, dok su drugo i tre}e mjesto zauzele pro{logodi{nja pobjednica Marijana Bre~i} iz AK Imotski i livanjska skija{ica Ivona Kaselj. Prire|ena je i trka za djecu na 750 metara, a svi u~esnici maratona dobili su majice, pobjednici pehare i poklone sponzora. Nakon maratona prire|eni su zajedni~ki ru~ak i A. K. dru`enje.

Bila je ovo prilika za ugodan odmor u prirodi

Jezero Donje Bare, nedaleko od Tjenti{ta

Vi{e od 300 planinara iz BiH, Srbije i Crne Gore u stotinu {atora boravili su na Orlova~kom jezeru na Zelengori. Nakon Orlova~kog, oni su u sklopu manifestacije „Dani borovnice - Fo~a 2010“ obi{li i Borilova~ko, [tirinsko i Kotlani~ko jezero u okviru Nacionalnog parka Sutjeska, te vrhove Stog, Orlovac, Kalelija, Ljeljen i Vide`. Vi{e od stotinu Fo~aka, te ljubitelja prirode iz susje-

dnih op}ina, u~estvovalo je u branju borovnica u okolini jezera Donje Bare, 20 kilometara od Tjenti{ta. - Zelengora je jedna od najljep{ih planina u BiH. Manifestacijom smo na pravi na~in promovisali planinarenje, kompletan Nacionalni park „Sutjeska“, ljekovito bilje, te borovnicu i na kraju cijelu Fo~u. Svaka sredina ima ne{to po ~emu je poznata, Fo~a i fo~anski kraj imaju borovnicu. Tre}i

Godi{nje ~i{}enje jezera
Neposredno uz jezero Donje Bare nalazi se objekat za smje{taj turista, izgra|en sredstvima Svjetske banke 2002. godine. Cijena boravka iznosi 150 KM za jedan dan. Jezero Donje Bare je samo jedno od osam prelijepih, glacijalnih jezera, u narodu poznatih kao „gorske o~i“, koje se nalaze u sklopu NP „Sutjeska“. - Da jezero ne bi zamrput organizujemo ovu manifestaciju a ove godine je najuspje{nija i najposje}enija - kazao je na~elnik op}ine Fo~a Zdravko Krsmanovi}. U sajamskom dijelu manifestacije u~estvovali su poljoprivredni proizvo|a~i iz Fo~e koji su posjetiteljima ponudili svje`e borovnice, ali i sok, slatko, d`em, razne kola~e, vino, pa ~ak i sladoled od borovnice. - Za 20 litara soka i 20 lo i da bi voda u njemu opstala, barem jednom godi{nje ~istimo ga od biljaka i drve}a. Na pa{njacima pored Donjih bara nalaze se za{ti}ene i ljekovite biljke, kao {to su: lincura, kantarion, hajdu~ka trava, maj~ina du{ica, a ovdje se nalazi i najve}e i najpoznatije stani{te divokoze, tako da posjetioci imaju raznovrsne sadr`aje - ka`e direktor NP „Sutjeska“ Zoran ^an~ar. kilograma d`ema i slatka utro{ila sam 35 kilograma borovnice i isto toliko {e}era. Nije mi jasno za{to `ene skupo pla}aju sokove i d`emove, a toliko je malo vremena potrebno da se napravi i sok i d`em za potrebe ~etvero~lane porodice. A kada napravi{ doma}e, zna{ {ta ti djeca jedu - ka`e Branka Matovi} iz Miljevine.
Al. BAJRAMOVI]

[ta mi se (ne) svi|a u Sapni

Mladima nedostaje zabavnih sadr`aja
- U Sapni ne postoji ni{ta zanimljivo {to bi se svidjelo mladima, ne postoji {irok izbor mjesta za izlazak. Generalno, situacija nije nimalo pogodna za ostanak mladih u ovoj sredini jer, osim nedostatka mjesta za zabavu, ne postoji mogu}nost zaposlenja. Nije ni ~udo kada se tokom ljetnjih mjeseci mladi `ene udaju za one koji su u dijaspori. Interesantno je kako u Sapni odavno nije Minela Memi}, organizovan neki koncert na studentica otvorenom. Tokom ljeta situacija je jo{ i dobra, ali kada do|e zima, onda do izra`aja dolaze sve mane male sredine. Ali, svi|a mi se {to imamo ~istu i zdravu okolinu i {to je kriminalitet minimalan M. B. - ka`e Minela Memi}, studentica iz Sapne.

Iz JP „Komunalno“ Breza

Matovi}: Doma}i sok i d`em

Izletnici brali borovnicu

Zbog saniranja kvara danas bez vode nekoliko naselja
Iz Javnog preduze}a „Komunalno“ Breza obavje{tavaju gra|ane o dana{njem prestanku snabdijevanja pitkom vodom u naseljima Podgora, @up~a, Pod`up~a, Vrbovik, [a{, Kahve i Kamenice. Tokom dana }e se sanirati kvar na transportnom vodu Mahmutovi} rijeka-Vino i zbog toga u pomenutim naseljima S. G. ne}e biti vode.

Neobi~ni stanari doma}instva kod Bosanske Dubice

Jeli njene rode ~uvaju dvori{te i donose sre}u
U dvori{tu Jele \uki}, mje{tanke sela Me|e|a kod Bosanske Dubice, posljednjih pet godina udoma}io se par roda. Jela ka`e da „njene“ rode dolaze odmah poslije visibaba i odlaze u kasnu jesen. -U po~etku su mi smetale, dok se nisam na njih navikla. I kom{ije si mi govorile da mi u dvori{tu rode ne trebaju. Sada mi je neobi~no kad s prvim znacima prolje}a one malo kasne. Brinem se da im se ne{to nije desilo pri~a s osmijehom Jela koja danas, pet godina nakon {to su joj se rode doselile, sebe smatra i sretnicom. Rode su joj, kako ka`e, detaljno po~istile dvori{te od zmija i sli~nih nametni-

Ramazanska vaktija
Banja Luka Biha} Br~ko Cazin Gora`de Livno Konjic Maglaj Mostar Sanski Most Srebrenica Te{anj Travnik Tuzla V.Kladu{a Zenica @ep~e petak-iftar 20.03 20.12 20.01 20.13 19.58 20.06 0.02 20.03 20.03 20.09 19.57 20.04 20.04 20.01 20.14 20.03 20.03 subota-sehur 3.52 3.57 3.45 3.56 3.46 3.55 3.55 3.49 3.50 3.54 3.45 3.49 3.51 3.46 3.56 3.50 3.49

Rode napravile gnijezdo na krovu

Jela je navikla na svoje stanare

(Foto: D. Stojni})

ka i u ku}u donijele harmoniju, sre}u i mir. -^ini mi se da je s njiho-

vim dolaskom sve nekako krenulo nabolje. Sad me oni koji su mi savjetovali da se

rije{im roda zbog njih gledaju s nekom zavi{}u - ka`e M. Z. Jela.

Bh. mozaik

16

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

panorama

SREBRENICA Ove godine smanjen prinos maline i kupine

Sa ju~era{nje podjele donacije

Povratnicima u vi{egradsku op{tinu

Zbog dugotrajnih ki{a u fazi cvjetanja rod prepolovljen
Kompletna proizvodnja u Zadruzi je ugovorena za Hladnja~u „Bosagrofood“ Sezonski radnici anga`irani do septembra
Ve}ina proizvo|a~a maline susrela se ove godine sa smanjenim prinosom u odnosu na prethodnu godinu zbog dugotrajnih ki{a u fazi cvjetanja. U Zemljoradni~koj zadruzi „Srebrenica“ isti~u da ove godine o~ekuju smanjen prinos maline ~ak za oko 40 odsto.

Podijeljeno sedam motokultivatora
Petorici povratnika Bo{njaka i dvojici interno raseljenih Srba u Vi{egradu, dodijeljeni su motokultivatori koje je obezbijedilo Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica u Vladi RS. Ma{ine, koje }e biti znatna pomo} u poljoprivrednoj proizvodnji, dobili su Zijad Isi} iz Dobruna, Me{a Memi{evi} iz Du{~a, ]amil Vatre{ iz Br{tanice, Amir Su}eska iz Presjeke, Akif Mujkanovi} iz Babinog Potoka, Slobo Kova~evi} iz Klisura i Ljubisav Vujki} iz Prelova. - U vi{egradska sela su se vratili uglavnom stariji stanovnici i ova pomo} resornog ministarstva }e nam ipak olak{ati rad na imanjima - kazao je Amir Su}eska. Slobo Kova~evi} `ivi u alternativnom smje{taju i ka`e da ako ve} nema svoju ku}u nakon 18 godina od kada je nastanjen u Vi{egradu, motokultivator }e mu dobro do}i da {togod i zaradi. Vrijednost donacije iznosi 60.000 KM a pomo} korisnicima uru~io je slu`benik u op{tini Ned`ad Muhi}. On je potvrdio da je samo u ovoj godini oko milion maraka prispjelo u op{tinu Vi{egrad putem raznih donacija za odr`iv povratak M. An. i pomo} interno raseljenim osobama.

Zarade d`eparac
- Na{e planta`e maline i kupine prostiru se na 30 hektara. Berba maline je zapo~ela je u junu. Sa rodom nismo zadovoljni jer je usred obilnih ki{a velika vlaga uzela danak tako da o~ekujemo zna~ajno smanjen prinos, ~ak za oko 40 odsto ka`e Budimir Maksimovi}, rukovodilac ZZ „Srebrenica“, isti~u}i da je cijena

Donirane knjige O[ Sapna
Narodna i univerzitetska biblioteka „Dervi{ Su{i}“ Tuzla nastavlja s akcijom darivanja knjiga {kolama i bibliotekama Tuzlanskog kantona i {ire, javlja Fena. Ovaj put predstavnice te bilblioteke mr. Enisa @uni} i Saliha Kosovac posjetile su Osnovnu {kolu Sapna i uru~ile oko 100 knjiga biblioteci te {kole.

Sezonske radnice na planta`i Zemljoradni~ke zadruge

Vo}na vina
Dio proizvodnje zavr{ava i u sopstvenoj preradi i to proizvodnji vo}nih vina u Poto~arima. Godi{nje se u fabrici u Poto~arima proizvede oko 40.000 fla{a vo}nog vina.

Smotra folklora u Posu{ju

^lanovi KUD-ova pokazali kako se nekada pekao kruh
Na Trgu hrvatskih branitelja odr`ana je {esta Smotra folklora koju u sklopu Dana kulturnog stvarala{tva „Posu{ko ljeto 2010“ organizira hrvatski KUD „Fra Petar Bakula“ iz Posu{ja. Okupljenim Posu{anima ljepotu i rasko{ svojih narodnih no{nji predstavili su ~lanovi dru{tava KUD-va „Dalmacija“ iz Dugog Rata, „Julije Bene{i}“ iz Iloka, „Branimir 888“ iz Mu}a, Izvorne folklorne grupe „Sloga“ iz Gu~a Gore, Ogranak „Selja~ke Sloge“ iz Bu{eveca, KUD „Lijerica“ iz Slanog, te doma}ini iz HKUD-a „Fra Petar Bakula“. Pored uobi~ajenog predstavljanja kulturne ba{tine, pjesama i plesova, te narodnih igara iz krajeva iz kojih sti`u ~lanovi dru{tava prikazali su na licu mjesta kako se nekaAn. K. da pripremao i pekao kruh.

maline u posljednje vrijeme porasla sa jedne i po na tri KM. Kompletna proizvodnja i maline i kupine u Zadruzi je ugovorena za Hladnja~u „Bosagrofood“ u tom gradu. Na planta`i Vran~i}i nedaleko od Srebrenice u berbi maline Zadruga je anga`irala 30 sezonskih radnika. - Zadruga anga`ira uglavnom `ensku radnu snagu.

Zna~ajan dio su srednjo{kolci, kojima je na taj na~in pru`ena prilika da preko raspusta zarade d`eparac. Imamo od 30 do 50 sezonskih radnika, koji rade do septembra - ka`e Maksimovi}.

Podsticaj bera~ima
Kako bi podstakli bera~e maline u radu, predstavnici „Bayer CropScience“, vo-

de}e svjetske kompanije u proizvodnji sredstava za za{titu bilja donirali su im ka~kete, majice i mantile. Zemljoradni~ka zadruga „Srebrenica“ osnovana je 2002. godine s ciljem stvaranja uslova za razvoj primarno proizvodnje kod kooperanata, a paralelno tome i razvoja sopstvene proizvodnje jagodastog vo}a.
Ms. MUSTAFI]

Ranko Nedi} iz Srpca ~uva ekolo{ko imanje u Donjoj Lepenici

Uzgaja vo}e bez pesticida i druge hemije
Pored regionalne saobra}ajnice od Srpca do Prnjavora, u selu Donja Lepenica, na povr{ini od sedam hektara, nalazi se imanje Ranka Nedi}a na kojem se nalazi sve {to jedno doma}instvo mo`e po`eljeti. - Imanje sam naslijedio od oca Radivoja i majke Jovanke koji su me zavjetovali da ga sa~uvam za na{e potomke. Na posjedu se nalaze ~etiri hektara {ume, potok, izvor pitke vode, vo}njak, ba{ta za povr}e, ku}a, dvori{ne zgrade i jo{ mnogo toga. Sretan sam {to su mi supruga Branka, koja je ljekar U vo}njaku ima 15 stabala starih sorti jabuka kao {to su: poga~arka, crvenika, batolinka, ilinja~a, petrova~a, {arenika, kiselja~a, zatim kru{ke: lubeni~arka, miholjdanka, karamut, `utovka, a izme|u njih su zasa|ene savremene sorte {ljiva, tre{anja, vi{anja, breskvi i kajsija. - Iako u vlasni{tvu imam poljoprivrednu apoteku, tvrdim da na moje imanje ne dolazi ni gram pesticida i drugih hemijskih sredstava i da je sve {to ovdje rodi potpuno ekolo{ki ~isto - naLj. K. gla{ava Ranko.

Gradnja Centra za kulturu u Bijeljini

Pri kraju grubi radovi
Prva faza izgradnje nove zgrade Centra za kulturu u Bijeljini, zapo~eta polovinom novembra pro{le godine, bit }e zavr{ena do 15. avgusta, kako je i planirano, potvrdio je na~elnik op{tinskog Odjeljenja za dru{tvene djelatno- Sa radili{ta: Projekt vrijedan osam sti Slavko Ba{i}. miliona KM (Foto: G. Bobi}) - Pri kraju su grubi gra|evinski radovi vrijedni 1.490.000 KM. Izvo|a~ je preduze}e „MD Peri} Kompani“ iz Bijeljine, koje je preuzelo obavezu da zanatske radove zavr{i u narednih 12 mjeseci - ka`e Slavko Ba{i}. Centar za kulturu imat }e ~etiri eta`e, ra~unaju}i podrumski prostor, ukupne povr{ine 4.000 kvadrata, a zavr{etak je planiran do 2012. godine. Objekat su prije pet godina projektovali arhitekte, supru`nici [emsa i Mirsad Izi}, a planirana cijena gradnje je 2.000 KM po kvadratu, E. M. odnosno ukupno osam miliona KM.

Nedi} izme|u breskve i jabuke crvenike

specijalista, sin Bogdan (22) i k}i Bojana (18) dali punu

podr{ku u odr`avanju imanja - ka`e Ranko.

Na imanju \oke Humenjuka u Prnjavoru

[arka se popela do kaveza i ubila kanarince
U dvori{tu \oke Humenjuka u Prnjavoru zmija {arka, duga~ka oko jedan metar, progutala je dva kanarinca koji su se nalazili u kavezu ispred Humenjikove ku}e na visini od oko dva metra. -Zmiju, koja je najverovatnije do{la sa krova, primijetile su moje dvije unuke koje su me odmah pozvale. Me|utim, za bilo kakvu intervenciju je bilo kasno, s obzirom da je opasni gmizavac ve} ubio ptice, ali nije uspio pobje}i, jer se zaglavio u kavezu - pri~a Humenjuk, napominju}i da je zmija odmah „osu|ena na smrtnu D. ^. kaznu“.
Humenjuk: Zmija je odmah ubijena

oglasi

Dnevni avaz

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

17

18

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

biznis

SAD Centralna banka reinvestira 150 milijardi dolara u obveznice

Gr~ka: Na pad utjecalo rezanje javne potro{nje

Statisti~ki ured Elstat u Atini

Fed zabrinut zbog sporog oporavka
Klju~ne kamatne stope i dalje su zadr`ane na niskom nivou, do 0,25 posto, i bit }e na tom nivou jo{ neko vrijeme Usporeno zapo{ljavanje
Zbog usporavanja ekonomskog oporavka Sjedinjenih Dr`ava ameri~ka centralna banka (Fed) odlu~ila je jo{ neko vrijeme zadr`ati dosada{nji pravac podsticajne monetarne politike. Tokom redovnog sastanka u Va{ingtonu vodstvo Feda odlu~ilo je po~eti reinvestirati vi{e od 150 milijardi dolara u dvogodi{nje i desetogodi{nje dr`avne obveznice.

Gr~ka ekonomija u sve dubljoj recesiji
Pad BDP-a u drugom kvartalu od 3,5 posto
Gr~ka ekonomija se u drugom ovogodi{njem tromjese~ju u odnosu na prva tri mjeseca spustila za 1,5 posto, {to zna~i da zemlja pogo|ena te{kom du`ni~kom krizom na rast ekonomskih aktivnosti ~eka ve} sedam kvartala. Na godi{njem nivou pad bruto doma}eg proizvoda (BDP) u drugom kvartalu iznosio je 3,5 posto, a u prvom tromjese~ju ove godine zabilje`en je pad od 0,8 posto, objavio je gr~ki statisti~ki ured Elstat, a prenosi BBC News. U odvojenom izvje{taju Elstata navodi se da je nezaposlenost u Gr~koj u maju porasla na 12 posto, {to je pove}anje u odnosu na april za 0,1 posto. Na nastavak poniranja gr~ke ekonomije najve}i utjecaj imalo je zna~ajno rezanje javne potro{nje. Gr~ka vlada morala je usvojiti program u{teda u svim sektorima kako bi zadovoljila kriterije Evropske unije i Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) bez ~ijih bi zajmova te{ko izbjegla bankrot. Me|utim, odobravanje zajmova Gr~koj dodatno je zakomplicirano jer je slova~ki parlament odbio participirati u kreditnoj pomo}i Atini nakon {to je nova vlada promijenila politiku prija{njeg kabineta i zaklju~ila da siroma{ne ~lanice EU ne moraju pla}ati razuzdanost bogatih, prenosi Bloomberg News. Od 84 parlamentarna zastupnika u Bratislavi, jedan je glasao u prilog pomo}i prezadu`enoj Gr~koj, 69 ih je bilo protiv, a 14 suzdr`ano, ~ime je odbijena odluka prija{nje vlade o pozajmici vrijednoj 816 miliona eura. Sredstva su trebala biti dio kreditnog paketa pomo}i EU Gr~koj da izbjegne bankrot.

Monetarna politika
Mjese~no bi se u obveznice trebalo ulo`iti deset milijardi dolara, procjenjuju analiti~ari. Ina~e, taj je novac bio namijenjen za otkup dospjelih hipotekarnih vrijednosnih papira. Iako je bilo rije~i o relativno malom preusmjerenom iznosu, ovaj potez predstavlja znatnu promjenu Fedovog mi{ljenja. Jo{ u junu centralna ameri~ka banka zvu~ala je optimisti~no po pitanju

Fed: Otkup dospjelih hipotekarnih vrijednosnih papira

oporavka jasno daju}i do znanja da naginje zao{travanju monetarne politike kako bi umanjila mogu}nost bujanja inflacije. Uz odluku o investiranju u obveznice, Fed je sada

Opasnost za globalnu ekonomiju
Raghav Subarao, analiti~ar Barclays Capitala, smatra da je Fed jasno zabrinut ameri~kim rastom, a tr`i{te vjerovatno smatra da Fed zna ne{to {to oni ne znaju. - Ako budemo svjedo~ili razdoblju znatno ni`eg ameri~kog ekonomskog rasta, to bi se moglo preliti i na ostatak globalne ekonomije - dodao je Subarao za „Financial Times“.

znatno umanjio procjene ekonomskog oporavka, ocijeniv{i kako je oporavak proizvodnje i zaposlenosti posljednjih mjeseci usporen, te da }e stoga rast biti mnogo umjereniji nego {to se nedavno procjenjivalo.

Krive su banke
Klju~ne kamatne stope i dalje su zadr`ane na niskom nivou, do 0,25 posto, i bit }e na tom nivou jo{ neko vrijeme, poru~ili su iz Feda. U svakom slu~aju, Fedove odluke, iako nisu dramati~ne, pokazuju kako slaba{ni ekono-

@eljko Rohatinski uputio kritike

HNB protiv poreza na banke
Ideja o mogu}em uvo|enju poreza na banke u Hrvatskoj potekla je iz jednog od vladinih laboratorija, ali ve} je u prvim reakcijama do~ekana na no`. @eljko Rohatinski, guverner Hrvatske narodne banke (HNB), objasnio je kako bi zbog oporezivanja, kao dodatnog tro{ka za banke, kamatne stope porasle ili bi bilo zaustavljeno njihovo sni`avanje, na koje je HNB poku{avao utjecati dosada{njim smanjivanjem obaveznih rezervi. - Banke bi zbog poreza mogle izvla~iti kapital u zemlje u kojima }e na njemu ostvariti ve}u zaradu. Tada

mski oporavak ne treba ignorirati, smatraju analiti~ari. - Ne smatram da }e Fed pove}ati kamatne stope dokle god ne bude potpuno jasno da nezaposlenost pada, a to ne}e biti sve do kraja 2011. godine - kazao je za AP Mark Zandi, direktor analize u agenciji Moody’s. ^elnik konsultantske kompanije Naroff Economic Advisors D`oel Narof (Joel Naroff) smatra da je glavni uzrok slaba{nog oporavka nevoljkost banaka da kreditiraju stanovni{tvo i kompanije.

Uprava kompanije demantira medije

Nakon odluke Rusije

FIAT ne}e zaposliti 2.000 Kragujev~ana
Rohatinski: Rast kamata

je mogu} pritisak na kurs kune, a HNB bi morao anga`irati devizne rezerve za obranu nacionalne valute - kazao je Rohatinski, jasno daju}i do znanja da takav prijedlog Vlade HNB ne bi podr`ao.

^EZ odustaje od velikih projekata
Neto dobit ~e{kog elektroenergetskog giganta ^EZ osjetno je smanjena u prvoj polovini 2010., te ^EZ odustaje od planova u inozemstvu. ^EZ se u julu povukao iz projekta izgradnje elektrane u Rumuniji. Sada je ^EZ odustao i od velikih tendera za kupovinu energetskih kompanija PAK i Energa u Poljskoj, a ne}e podnijeti ponudu ni za kupovinu elektrana u Njema~koj.

U kompaniji FIAT automobili Srbija (FAS) demantiraju da }e po~etkom naredne godine zaposliti 2.000 novih radnika u Kragujevcu. Brojni doma}i i inozemni mediji krajem pro{le i po~etkom ove sedmice prenijeli su informaciju kako je na pro{losedmi~nom sastanku predstavnika FAS-a i nadle`nih u filijali u Kragujevcu precizirano da }e FAS

i glavni dobavlja~ FIAT-a do marta naredne godine zaposliti 2.000 Kragujev~ana, kao i da dodatna obuka po~ne ve} narednog mjeseca. U menad`mentu FAS-a podsje}aju da }e, shodno ugovorenim obavezama prema Vladi Srbije i lokalnoj samoupravi, kao i proizvodnim potrebama tvornice, u 2012. zaposliti ukupno 2.400 radnika.

Ukrajina: Prijete nova poskupljenja p{enice

(Foto: AP)

I Ukrajina razmi{lja o prekidu izvoza p{enice
Ukrajina, jedan od najve}ih izvoznika `ita u svijetu, razmi{lja o zabrani izvoza p{enice, {to bi moglo imati sna`ne posljedice na ve} visoke cijene p{enice, pi{e list londonske poslovne elite „Financial Times“. Vijest je objavljena nakon najave Rusije da do kraja godine ne}e izvoziti p{enicu zbog najve}e oskudice u zadnjih stotinu godina koja je uzrokovana nezapam}enim vru}inama i su{om. Svjetska banka je svim zemljama uputila molbu da ne ograni~avaju koli~inu p{enice na tr`i{tu. Njeni stru~njaci upozoravaju da bi zabrane izvoza p{enice mogle uzrokovati novu oskudicu u hrani, kao {to se dogodilo u periodu 2007. i 2008. kada je cijena `itarica, od kukuruza do ri`e, dosegnula rekordne nivoe.

Berzanski barometar za 12. 8. 2010. godine

Euro/dolar 1,2818 Nafta 77,23 po barelu Zlato 1.207,70 $ po unci 1,01% 0,71% 0,35%

FIAT: Ni{ta od zapo{ljavanja u ovoj godini

oglasi

Dnevni avaz

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

19

20

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

crna hronika

TUZLA Istraga o br utalnom ubistvu

Izma­sa­kr­i­r­ao­da­id`u­ko­ji­je­o nje­mu­br­i­nuo­kao­o­ro|enom­si­nu
Pored ubijenog Rafaela Muratovi}a zate~ena kr vava sjekira i no` l Adnan Salkanovi} (31) i dalje u bolnici zbog rezanja vena na rukama Izostao s posla

Policija­blo­ i­ ­ ­a­pr­ ­ tor­oko­zgr­ ­ e­ k ral os ad

(Foto:­S.­Mu­ i}) m

U srijedu oko 13 sati policiji je telefonom javila nepoznata osoba da je u zgradi Op}ine @ivinice postavljena eksplozivna naprava. Nakon dojave, pripadnici Policijske stanice @ivinice preuzeli su sve mjere u vezi s ovim doga|ajem i evakuirali osoblje iz zgrade. Na lice mjesta iza{li su pripadnici Vatrogasne jedinice i Hitna slu`ba Doma zdravlja @ivinice. Kako nam je javljeno iz PS @iv-

Eva­ku­i­r­a­na­zgr­a­da Op}ine­@ivinice

Zbog la`ne dojave o bombi

inice, rije~ je o mu{koj osobi koja je javila da su postavljene tri bombe. Pripadnici PS @ivinice blokirali su prostor oko zgrade. Na lice mjesta iza{la je Jedinica za kontradiverzionu za{titu MUP-a TK i kantonalni tu`ilac [eval Ba{i} i izvr{ili uvi|aj, te je konstatirano da se radi o la`noj dojavi. Policijska istraga je u toku, a preuzete su druge radnje kako bi se ovaj slu~aj Sa. M. rasvijetlio.

Stanari zgrade “Luke” u tuzlanskoj ulici Izeta Sarajli}a jo{ su u {oku i nevjerici nakon ubistva op}inskog inspektora Rafaela Muratovi}a (54), kojeg je u svom stanu na petom spratu usmrtio njegov 31-godi{nji sestri} Adnan Salkanovi}. U istoj zgradi tri sprata ni`e `ivio je i Muratovi} s porodicom, a sestri}a Adnana i njegovu sestru Almu, tvrde stanari, pazio je kao ro|enu djecu, jer su `ivjeli bez roditelja. - Njihova majka se ubila prije {est mjeseci sko~iv{i sa zgrade, a otac im je umro prije godinu. Nakon smrti roditelja, Rafael ih je pomagao kao ro|enu djecu. Zaposlio je i njega i sestru, i gotovo sam siguran da nisu imali bilo kakvih nesuglasica - tvrdi njihov kom{ija. [ta se ta~no doga|alo u stanu na petom spratu, jo{ niko pouzdano ne zna. Od osoba bliskih istrazi saznali smo da je Muratovi} u sestri}ev stan oti{ao kako bi s njim porazgovarao o njegovim izostancima s posla. Dva dana prije ubistva Adnan se nije pojavljivao na

Trideset~etverogodi{nji motociklista Dragan Govedarica iz Fo~e podlegao je u fo~anskom Klini~kom centru povredama zadobivenim u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu Fo~a - Gacko, u mjestu Prije|el, saop}eno je

Po­dle­gao­mo­to­ci­kli­sta Dr­a­gan­Go­ve­da­r­i­ca

Nakon udesa kod Fo~e

Istra`io­ i­ula­ e­u­zgr­ ­ u­gdje­se­de­ io­zlo~in c z ad s

iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Motociklista je povrije|en prekju~er kada se sudario sa vozilom “mercedes” kojim je upravljao B. O. iz Novog Sada. Nakon zavr{enog uvi|aja bit }e utvr|en uzrok sudara.

poslu, te je Rafael `elio vidjeti o ~emu se radi. Ubica i `rtva bili su sami u stanu. Slika koju su istra`ioci zatekli u stanu bila je {okantna -pored Muratovi}evog be`ivotnog krvavog

Pr­ ­ le­ i­u­po­ ­ ­ i­ i ob m rod c
Kom{ije za Adnana ka`u da je jo{ od malih nogu bio povu~en i miran momak. Rijetko spreman na razgovor, rijetko se s kim i dru`io. Adnanov otac Ismet osumnji~en je devedesetih godina za navodne pronevjere novca u jednoj tuzlanskoj banci, nakon ~ega su po~eli problemi u porodici. - Nekoliko godina prije smrti Ismet je i psihi~ki obolio i po~eo maltretirati porodicu. ^esto se doga|alo da im nije dozvoljavao da izlaze napolje. Na kon njegove smrti supruga je izvr{ila samoubistvo, a Adnan i Alma ostali su sami. Jedinu brigu o njima vodio je daid`a Rafael, zato nikome `ivome nije jasno za{to je Adnan nasrnuo na njega i tako brutalno ga ubio - ka`e nji hov kom{ija.

tijela bili su no` i sjekira. I na no`u i na sjekiri zate~eni su tragovi krvi. ^ime je ubistvo po~injeno, ~ija je krv na predmetima zate~enima u stanu, znat }e se nakon {to se izvr{i obdukcija i biolo{ko vje{ta~enje no`a i sjekire. Naime, i Salkanovi} ima povrede na rukama. Prema svemu sude}i, izrezao je sebi vene, ali istra`ioci jo{ nisu sigurni da li je to uradio prije ili poslije ubistva. Nakon zlo~ina Salkanovi} je iza{ao iz zgrade, sjeo u taksi i odvezao se u tuzlansku bolnicu, gdje je zatra`io medicinsku pomo} i gdje se i dalje nalazi. Njegove povrede su sanirane, ali ga tu`ilac jo{ nije saslu{ao. - Tu`ilac [eval Ba{i} do-

Oti{ao u bolnicu

Zrinko Prskalo (44), ro|en u Gornjem Vakufu, nastanjen u Glamo~u, prijavljen je Centru za socijalni rad u ovom gradu i Kantonalnom tu`ila{tvu u Livnu zbog nasilja u porodici, potvr|eno je u MUP-u Livanjskog kantona. Portparol Uprave policije Kantonalnog MUP-a Ivi ca Vrdoljak rekao je Srni da je Nevenka Prskalo 10. avgusta prijavila policiji da ju je suprug Zrinko prvo ve -

Pr­et­u­kao­su­pr­u­gu­u­sta­nu

MUP Livanjskog kantona

Mu­ ­ ­o­ i}:­Ubio­ga­se­ tri} rat v s

rbalno, a zatim i fizi~ki napao u zajedni~kom stanu u Glamo~u. Vrdoljak je potvrdio da su nakon izlaska na lice mjesta pripadnici Policijske stanice Glamo~ zlostavljanu `enu odmah odvezli u Dom zdravlja, gdje joj je ukazana ljekarska pomo} i konstati rane lak{e fizi~ke povrede. Prema njegovim rije~ima, protiv nasilnika je podnese na prijava zbog krivi~nog dje la nasilje u porodici.

nio je naredbu da se izvr{i obdukcija i biolo{ko vje{ta~enje, dok }e saslu{anje osumnji~enog biti obavlje no vjerovatno u narednih dan ili dva, kada to dozvoli njegovo zdravstveno stanje - kazao je portparol Tu`ila{tva TK-a Admir Arnautovi}.
E. HUREMOVI] - A. MUSLIMOVI]

Protiv N. @. bit }e podnesen izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu jer je ispred “Pivnice” u Isto~noj Ilid`i zate~en s pu{kom i ru~nim samostrelom sa metalnom strijelom, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti

Do{ao­s­pu{kom­i­ sa­mo­str­e­lom­pr­ed­“Pivnicu”

CJB Isto~no Sarajevo

Isto~no Sarajevo. Pripadnici Policijske stani ce Isto~no Sarajevo podnijeli su zahtjev za pokretanje pre kr{ajnog postupka protiv N. @. i M. M. zbog toga {to su ispred “Pivnice” naru{avali javni red i mir me|usobnom tu~om.

Slu`benici Policijske stanice Travnik prona{li su vozilo “audi 80”, {vicarski registarskih oznaka, ~ija je kra|a prijavljena 8. avgusta u Banjoj Luci. Policajci su vozilo prona{li na parkingu u ulici Konatur u centru Travnika. Odmah po pr o na lsku vozila obavije{teni su i istra`ioci Odjela kriminalisti~ke policije PU Travnik ko ji su uze li tr a go ve iz ukradenog vozila, te obavili uvi|aj. Daljnja istraga

Pr­o­na|en­“audi”­ukr­a­den­u­Ba­njoj­Lu­ci

U centru Travnika

Uze­i­tr­ ­ o­ i­s­ukr­ ­ e­ og­vo­ i­a­ t ag v ad n zl

(Foto:­K.­Ka­ a­ o­ i}) v z v

o ovom slu~aju je u toku, potvr|eno nam je iz MUP-a

Sr e dnjo bo sa nskog ka nto K. K. na.

U ulici Bulevar Kulina bana 32 u Zenici prekju~er je u stanu vlasni{tvo Ibrahima Karali}a njegov sin Irfan (28) izvr{io samoubistvo pucaju}i u sebe iz automatske pu{ke. O samoubistvu je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac, a uvi|aj je obavljen na mjestu doga|aja.

Ubio­se­ 28-go­di{nji Ir­fan­Ka­r­a­li}

U stanu u Zenici

crna hronika

Dnevni­avaz,­petak,­ 13.­avgust/kolovoz­2010.

21

SAMOUBISTVO Ae­ ­ ­ r­ ­ sko­Na­ e­je­u­Pr­­e­ o­ ­ rod om s l ij d r u

Po­sva|ao­se­s­ma­jkom pa­pu­cao­se­bi­u­gla­vu Va­tra­pr­o­gu­ta­la­{talu
Spr­­e~eno­{irenje­va­re­na­ku}u­ ij t

Mr­ ­ o­ ac­kod­Bu`ima az v

Bo­ ­s­Sa­ a­ o­ i}­(23),­na­ on­ba­ a­ne­pr­ ­ i­ ­ e,­oti{ao­u­so­ u,­za­ lju~ao­se­i­po­ u­ ao ri v n v k n l ep rk b k v k oki­ a~­l Bio­je­mo­ ak­za­pr­­ jer,­ka`u­mla­ i}evi­pr­­a­e­ji d m im d ij t l

Boris Savanovi} (23), mje{tanin Aerodromskog Naselja u Prijedoru, preksino} je u 18.15 sati u sobi svoje porodi~ne ku}e iz pi{tolja pucao sebi u glavu u predjelu sljepoo~nice. Od te`ine povreda nesretni mladi} je tri sata kasnije preminuo u KC Banja Luka. Mirjana Miodragovi}Basrak, de`urna tu`iteljica u Prijedoru, ju~er je kazala da je tragediji prethodila potpuno banalna prepirka

U Mrazovcu kod Bu`ima preksino} je izbio po`ar na {tali Omera Dizdarevi}a. Na svu sre}u, kom{ije su primijetile vatru i veoma brzo reagirale, ali se sijeno uz i unutar {tale, oko 500 bala, zapa-

i­500­ba­la­si­je­na
Re­ ­ i­ ­ o­i­DNZ ag ra

su jo{ u toku. Ne isklju~uje se ni mogu}nost da je po`ar podmetnut s obzirom na to da se sin Omera Dizdarevi}a Enver Dizdarevi} vratio iz Amerike, po~eo se aktivno baviti poljoprivredom, ali se

Pr­ va­i­i­vr­ ­a o­ l l at

Pr­­a­e­ji­ispr­ d­ku}e­`alosti­u­{oku­i­ne­ je­ ­­ i­­ ij t l e v ric

(Foto:­D.­Sto­ni}) j

Portparol DNZ-a Nermin Puri} izrazio je ogor~enje i zabrinutost ignorantskim odnosom vlasti prema pitanju ugro`avanja si gurnosti pripadnika ove str anke, prije svega istra`nih organa i tu`ila{tva. - O~ekujemo da reaguju vlasti, te pozivamo i predstalilo i nestalo u plamenu. S obzirom na to da nikoga nije bilo u ku}i, kom{ije i vatrogasci poku{ali su spasi ti {to se spasiti mo`e. U tome su jednim dijelom i uspjeli, jer su sprije~ili da se po`ar ne pro{iri s gara`a na ku}u, na ~ijim zidovima se bio po~eo topiti stiropor postavljen prije nekoliko dana. Ispituju se uzroci izbija nja po`ara i istra`ne radnje

vnike me|unarodne zajednice da se aktivnije uklju~e, posebno u predizbornom periodu, jer je o~igledno da, ~im se smanji utjecaj me|unarodne zajednice i doma}a vlast krene raditi po svojim pravilima, neko }e da nastrada - navodi se u saop}enju DNZ-a BiH. i kandidirao za kantonalnog poslanika za predstoje}e izbore ispred Demokratske narodne zajednice (DNZ) koja u Bu`imu nije ba{ popularna. Dileme poja~ava i ~injenica da je prije tri dana u blizini {tale paljeno sme}e, ali se tvrdi da je bilo potpuno uga{eno te da je mala vjerovatno}a da je to moglo izaA. D. zvati po`ar.

Sa­ a­ o­ i}:­Sin­je­ i­ ac v n v dn

sina i majke Dragice, nakon koje se mladi}, uz prijetnju da }e se ubiti, zaklju~ao u sobu. - Nakon {to je ~ula hitac majka je provalila zaklju~ana vrata sobe u kojoj se nalazio te{ko povrije|eni mladi}. Odmah je pozvala u pomo} k}erku, nakon ~ega je 23-godi{njak prvo prevezen do bolnice u Prijedoru,

a potom hitno u KC Banja Luka, gdje je preminuo oko 21.15 sati - kazala je tu`iteljica Miodragovi}-Basrak. Ona je dodala da niko od porodice nije znao da mladi} posjeduje pi{tolj. Pred ku}om `alosti ju~er u Aerodromskom Naselju tuga i nevjerica. Skrhani bolom, majka Dragica, otac Rajko, sestre Vedrana i Darjana nisu `eljeli komentirati ovu tragediju koja je duboko potresla sve one koji poznaju porodicu Savanovi}. Borisovi najbolji drugovi koje smo zatekli ispred ku}e ka`u da niko od njih nikada nije mogao ~ak ni naslutiti da bi sebi mogao oduzeti `ivot. - Bio je sin jedinac i izuzetno po{ten i ~astan mladi}. Svoju majku je veoma volio, kao i ona njega. Bio je situiran, radio je, nije pio i volio je fudbal, ukratko,

Volio­fu­ ba­ d l

Ku}a­Sa­ a­ o­ i}a v n v

momak za primjer. Jo{ ne vjerujemo da se to dogodilo - pri~aju Borisovi prijatelji koji su se do poslje dnjeg trena preksino} nadali da }e Boris dobiti bitku za `ivot. O~evici tragedije pri~aju da su prekju~er u popodnevnim satima ~uli hitac iz ku}e Rajka Savanovi}a, nakon ~ega i jauke i zapomaganje majke Dragice. - Ubrzo je na mjesto tragedije do{la i k}erka Darjana, koju je telefonom pozvala o~ajna majka. Kom{ija je krvavo tijelo mladi}a iznio iz ku}e. Na{li smo auto i odvezli ga do bolnice. Kasnije smo ~uli da je preminuo - pri~aju mje{tani Aerodromskog Naselja, koji su Borisa poznavali kao mirnog, povu~enog i ljubaznog mladi}a. Sahrana nastradalog mladi}a najvjerovatnije }e biti obavljena danas.
M. ZGONJANIN

Na magistralnom putu Fo~a - Sarajevo prekju~er se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je te{ko povrije|en maloljetni pje{ak. Petnaestogodi{njaka je udarilo teretno vozilo kojim je upravljao O. H. Do nesre}e je do{lo kada

Ka­mi­on­po­vr­i­je­dio­15-go­di{nja­ka

Na­ce­ ti­Fo~a­-­Sa­ ­ ­e­ o s raj v

je teretno vozilo, vlasni{tvo sarajevskog “Miteksa”, prilikom mimoila`enja s drugim vozilom udarilo u pje{aka na kolovozu. Povrije|eni dje~ak je zbog zadobivenih povreda glave prevezen u KC Fo~a, gdje je i zadr`an na lije~enju.

U­ri­e­ i­Bo­ ni­kod­Ka­ nja j c s k

U koritu rijeke Bosne kod Kaknja prona|ene su dvije minobaca~ke granate iz Drugog svjetskog rata. Gr anate je prona{ao ribar koji je o tome obavijestio polici ju, a nakon toga i Civilnu za{titu Op}ine Kakanj. - U prvi mah kada sam pogledao u rijeku ~inilo mi se da se radi o obi~nom `eljezu. Me|utim, kada sam bolje pogledao, vidio sam da je rije~ o minama - kazao

Pr­ ­ a|ene­dvi­e on j mi­ o­ a­ a~ke­gr­ ­ a­e nbc an t

nam je u telefonskom razgovoru ribar koji je slu~aj pr ijavio nadle`nima. Tokom ju~era{njeg dana pripadnici Federalne uprave Civilne za{tite uspje{no su obavili zadatak i mine izva dili iz rijeke Bosne. Prema rije~ima {efa Slu`be CZ Kaka nj Suada Husetovi}a, grana te }e biti uni{tene na jednoj od predvi|enih lokacija za ovu namjenu na podru~ju kaAz.S. kanjske op}ine.

Gr­ ­ a­e­za­ ­ ta­e­iz­Dr­ ­ og­svje­skog­ra­a­ an t os l ug t t

(Foto:­A.­Sa­i­ be­ o­ i}) lh g v

U naselju Bokulja u Jablanici preksino} je izbio po`ar u ku}i koju je koristio Ado Ahmetovi} s porodi com. Pripadnici Profesionalne va trogasne jedinice Jablanica, policajci i mje{tani uspje{no su lokalizirali po`ar. Povrije|enih nije Ni­e­bi­o­po­ r­­e|enih­u­po`aru­ (Foto:­E.­Br­ki}) j l v ij bilo, a ku}a je u proteklih {est mjeseci gorje- [ta }e biti sa mojom porola ve} tri puta i porodica je dicom ni{ta ne znam, ne znam ni gdje }emo sada bosvakog puta ugasila vatru. - Mislim da je neko na- raviti - rekao je Ado AhmeE. B. mjerno podmetnuo po`ar. tovi}.

Izgo­r­io­dio­ku}e­Ade­Ahme­to­vi}a

Bo­ u­ja­u­Ja­ la­ i­ i k l b nc

22

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

globus

POTJERNICE Prema tvrdnjama srbijanskih turista

[ari} vi|en u Crnoj Gori?
Odbjegli narko-bos vozio se 28. jula ove godine u 13.40 sati d`ipom marke „mercedes“ s registarskim tablicama firme „Samanta“

Ki{e donijele nove nevolje u Kini

Broj `rtava prema{io 1.100
Jake ki{e donijele su nove nevolje stanovnicima udaljenih oblasti na sjeverozapadu Kine, gdje se bilans `rtava od poplava i klizi{ta pove}ao na 1.117. Nacionalni meteorolo{ki zavod predvi|a i nastavak ki{nog perioda, ~ime se pove}ava opasnost od novih stradanja ljudi i naselja, prije svega u pojasu oko rijeke Bailong. Agencija Sinhua javlja o poplavljenosti velikog broja sela i blokadama puteva u provinciji Gansu. Voda se pro{irila i na {atorska naselja, koja su podignuta da bi se smjestili brojni besku}nici. Skoro 650 osoba i dalje se vodi kao nestalo, a 45.000 ih je evakuirano iz svojih do-

Pljevlja

@abljak [avnik

Nik{i}
[ari}: Podignute dvije optu`nice Gansu: Nastavak ki{nog perioda

(Foto: AFP)

mova. Poplave u Kini odnijele su ove godine skoro 2.000 ljudskih `ivota i u 28

provincija i regiona izazvale {tete koje se procjenjuju na desetine milijardi dolara.

Nije bilo povrije|enih ni materijalne {tete

Podgorica

Na konzulat Turske ba~ena bomba
Na konzulat Turske u Solunu ba~ena je zapaljiva bomba, saop}ili su gr~ki zvani~nici. Policija je objavila da su tri osobe s kacigama na glavi bacile Molotovljev koktel prema zgradi konzulata ga|aju}i policijsko osiguranje, prenosi AP dodaju}i da nije bilo povrije|enih ni materijalne {tete. Portparol vlade u Atini Jorgos Petalotis osudio je napad kojim su ugro`eni policajci obe}av{i da }e napada~i biti uhva}eni i izvedeni pred sud. U odnosima Gr~ke i Turske ve} dugo postoje tenzije, ali su napadi na turska diplomatska predstavni{tva rijetki. U Gr~koj su napadi na policijske snage na raznim lokacijama u~estali od decembra 2008. godine, kada je u Atini od policijskog metka stradao tinejd`er.

Mjesto gdje je vi|en narko-bos

Srbijanski turisti prijavili su istra`nim organima Srbije da su na izlazu iz @abljaka u Crnoj Gori vidjeli odbjeglog narko-

blicama firme „Samanta“, prenosi list. Bio je uredno obrijan, o{i{an nakratko, u bijeloj ko{ulji s plavim i crvenim

Smirivanje situacije

Sumnje i {pekulacije
Skoro da ne postoji evropska zemlja za koju se nije sumnjalo ili naga|alo da je pru`ila uto~i{te Darku [ari}u. Od kada se krajem januara ove godine na{ao na Interpolovoj potjernici, za odbjeglim Pljevljakom tragaju strane policije i obavje{tajne slu`be.

Smanjen broj po`ara
Smanjuje se broj po`ara u Rusiji, a povr{ina zahva}ena vatrom manja je za 10.000 hektara, saop}ila je ju~er pres-slu`ba ministarstva za vanredne situacije i civilnu odbranu. Tako|er, povr{ina zahva}ena po`arima u Podmoskovlju smanjena je za vi{e od ~etvrtine. Gubernator Moskovske oblasti Boris Gromov saop}io je da je situacija s po`arima u Podmoskovlju stabilna, ali da se svakog dana pojavljuju novi i preostaju raniji {umski po`ari te zapaljena treseti{ta.
Rusija: Borba sa stihijom
(Foto: AFP)

bosa Darka [ari}a, pi{e ju~er beogradski dnevnik „Ve~ernje novosti“. Prema izjavama o~evidaca, [ari} se 28. jula ove godine u 13.40 sati vozio d`ipom marke „mercedes“ s registarskim ta-

prugama, a susret se, prema izjavama turista, desio na izlazu iz @abljaka ka [avniku. - Shvatio je da smo ga prepoznali i istog trenutka je zatvorio prozor luksuznog vozila, a potom je ju-

rnuo kroz crveno svjetlo na semaforu i oti{ao ka [avniku - prenosi beogradski dnevnik svjedo~enja o~evidaca. Prema ovim podacima, na osnovu kojih je i sa~injen izvje{taj za srbijanske istra`ne organe, na automobilu nije bilo registarskih tablica nego oznaka jedne crnogorske privatne autoku}e za registraciju vozila. U Srbiji su protiv [ari}a podignute dvije optu`nice. Optu`en je za organizirano krijum~arenje vi{e tona kokaina iz Ju`ne Amerike, a prije nekoliko dana i za pranje novca zara|enog u prodaji narkotika.

globus

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

23

Ukratko

PAKISTAN Stanovni{tvu nedostaju hrana i skloni{ta

Potrebne milijarde za oporavak
Mnogi izgubili sve {to su imali
Katastrofalnim poplavama pogo|eno stanovni{tvo Pakistana sve je vi{e o~ajno zbog nedostatka hrane, skloni{ta i infrastrukture, upozoravaju lokalni funkcioneri. Poplave izazvane obilnim monsunskim ki{ama primorale su brojne stanovnike u provinciji Pend`ab da napuste domove.

Predsjednik posjetio poplavljena podru~ja

Kagame: Uvjerljiva pobjeda

(Foto: AFP)

Eksplozija nakon izbora u Ruandi
KIGALI - Najmanje sedam osoba ranjeno je u eksploziji koja je odjeknula na jednoj autobuskoj stanici u glavnom gradu Ruande dva dana nakon {to su odr`ani predsjedni~ki izbori, saop}ila je policija. Uvjerljivu pobjedu na predsjedni~kim izborima s osvojenih 93 posto glasova odnio je aktuelni {ef dr`ave Pol Kagame, ~ime je osigurao drugi sedmogodi{nji mandat. Izbori u Ruandi odr`ani su u ponedjeljak, glasanje je proteklo mirno, a odziv bira~a bio je 95 posto.

Izlo`eni ki{i
Poslanik regionalne skup{tine Pend`aba Mohsin Legari rekao je za BBC da su mnogi izgubili sve {to su imali. - Ljudi su sada bez skloni{ta i izlo`eni ki{i i suncu dodao je on navode}i da je s pove}anom vlagom ote`ano disanje, da su uni{teni usjevi, putevi i stoka, a pomo} u hrani je nedovoljna. U ovoj prirodnoj katastrofi poginulo je najmanje 1.600 ljudi, a mnogi se vode kao nestali. Ujedinjeni narodi apelirali su na me|unaro-

Blokirani ra~uni „Fima medije“
ZAGREB - Istra`ni sudija dao je nalog da se blokira ra~un agencije „Fima media“, ~ija je vlasnica Nevenka Jurak osumnji~ena da je fiktivnim ra~unima o{tePakistan: Nedostaje hrane
(Foto: AFP)

tila dr`avu za 16,5 miliona kuna, odnosno za 2,285 miliona eura, objavila je ju~er Hrvatska televizija (HTV). Jurak se nalazi u jednomjese~nom pritvoru.

dnu zajednicu da hitno osigura pomo} u vrijednosti od 459 miliona dolara za {est miliona ljudi ugro`enih poplavama. UN ka`e da je rije~ o najve}oj katastrofi koja je ikada zahvatila tu zemlju i da bi mogle biti potrebne milijar-

de dolara za oporavak `rtava i popravak uni{tene infrastrukture.

Uni{teni usjevi
- Ogromne koli~ine usjeva su uni{tene. Mislim da }e biti potrebne milijarde dolara za oporavak - rekao je za

Reuters predstavnik UN-a za humanitarne operacije. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari, koji je bio izlo`en kritikama javnosti zbog putovanja u inozemstvo i spore reakcije na nepogodu, ju~er je posjetio poplavljena podru~ja.

Osama bin Laden tra`i novac
LONDON - El-Kaida je od simpatizera zatra`ila finansijsku pomo} tre}i put u ne{to vi{e od jedne godine, {to bi mogao biti znak da su nov~ani fondovi te teroristi~ke mre`e sve tanji, prenose agencije. Uz najnoviju poruku objavljena je i jedna ranija audioporuka lidera El-Kaide Osame bin Ladena, koji od biznismena tra`i da „usmjere svoju milostinju El-Kaidi“.

24

Dnevni­avaz,­petak,­ 13.­april/travanj­2010.

kiosk

Umi­r­em­od­ra­ka­i­o­to­me­}u vt aj Pa­ ­ i­ ­ o­au­o­ o­ il vas­izvje{ta­ a­i­do­kr­ ­a rk ra t m b
Bra~ni par Klugman

PRI^E No­ i­ ar­Kr­­ to­er­Hi~ens­pr­ ­vo­ ­o­vla­ ti­u­bo­e­ t­u­za­ a­a­ vn is f et ri s t l s d t k

Ne­ re}a­u­Br­­a­ i­i­ s it n j

i­pr­ ­ a­ io­su­ r­ ­ u eg z p ug

La­tmo­iv­te­ sto­ a­o­nje­ o­ oj­bo­e­ ti­je­Hi~ensov­au­o­ e­ tr­ ­ ti­ ni­`ivotni­stil,­ j t k v g v l s t d s uk v ko­i­je­kao­pr­ ­ r­an­iz­ste­ ­ ­ ­i­ a­o­`ivotu­no­ i­ a­ ­ j ec t reot p v n ra
da bih pr i mi je tio. U ra tu pr o tiv Ta na to sa, ako to uop}e mo`emo nazvati ratom, tr e nu tni gu bi tak Er osa velika je inicijalna `rtva - napisao je Hi~ens. Bolest ovog novinara privukla je veliku pa`nju ja vnosti. Ro|en 1949. u Velikoj Britaniji, Hi~ens je u svijet novinarstva u{ao nakon studija na Kembrid`u i Oksfordu, gdje je prihvatio ideje politi~ke ljevice. Bilo da pi{e o visokoj politici, knjigama, muzici, kulturi velnesa ili da provocira radikalne feministkinje, Hi~ensa je uvijek zanimalo ne{to drugo - da ne vara svoje ~itaoce i da im ne uskra}uje svoj stav. Lajtmotiv tekstova o njegovoj bolesti je Hi~ensov autodestruktivni `ivotni stil, koji je kao precrtan iz stereotipa o `ivotu novinara. Hi~ens je prekomjerno u`ivao u alkoholu i strastve-

Sidni Klugman (Sydney, 69) pregazio je i ubio svoju suprugu D`ilijem (Gilliam, 71) dok je parkirao automobil u gara`u pored njihove ku}e u [iplejku u Velikoj Britaniji. D`ilijem, koja je bolovala od dje~ije paralize, davala je suprugu upute kako da

parkira. Automobil je u je dnom trenutku posko~io naprijed i pregazio `enu koja je bila ispred njega. Policija jo{ istra`uje slu~aj, ali }e ga, vjerovatno, tretirati kao nesre}u. Susjed Ri~ard Nan (Richard Nunn, 61) rekao je da je Sidni, najvjerovatnije, pritisnuo pogre{nu papu~icu ili je auto mobil bio u pogre{noj brzini.

Umirem kao i svi, ali }e taj proces kod mene biti ne{to br`i, izjavio je ovih dana Kristofer Hi~ens (Christopher Hitchens), jedan od najpoznatijih novinara i intelektualaca dana{njice. Hi~ens boluje od raka grla i odlu~io je da svoju pri~u i put kojim trenutno ide podijeli s ~itaocima. Lojalan svojim mati~nim novinama, “Vanity Fairu” nije uskratio ekskluzivnu pri~u, mra~no-sarkasti~an i duboko potresan tekst o prva dva mjeseca u zemlji bolesnih. - Prijateljski raspolo`ena zemlja. Li{ena je rasizma i vlada duh egalitarizma. Ima mana, hrana je u`asna, skoro da nema razgovora o seksu... A sve da mi je i Pe nelopa Kruz (Penelope Cruz) jedna od sestara, te{ko

Hi~ens: Velika pa`nja javnosti

ni je pu{a~. Svoje slabosti nikada nije prikrivao. Svoju kolumnu u “Vanityju” zavr{io je rije~ima: - Protiv mene je slijepi, bezosje}ajni tu|inac, kojeg pri`eljkuju oni koji mi du-

go `ele zlo. Uz mene je grupa briljantnih, nesebi~nih ljekara i pristojan broj molitvenih grupa. O obje krajnosti nadam se da }u pisati ako, kako bi moj otac rekao, budem po{te|en.

kiosk

Dnevni­avaz,­petak, 13.­avgust/kolovoz­2010.

25

TUZLA Umje­ni­ a­Ilha­ a­]ati}­na­ a­ nu­a­u­ce­ tru­gr­ ­ a­ t c n p d t n ad

Pravosu|e nemo}no pred atacima psihi~ki bolesne E. K.
Po­i­ i­a­je­po­ tu­ i­a­po­pr­­a­ i,­ta­`ena­je­pr­­ e­ e­ a­i­smje{te­ a­u­ lcj s pl ij v iv d n n Psi­ i­a­r­­sku­kli­ i­ u,­ka`e­Izu­ in­[ari} h j t ij nk d
-­U{la­sam­u­je­ nu­ka­ ce­ d n la­ ­­u­u­ko­u­se­oku­ i­a­go­ i­ rij j pl mla­ po­ i­ a­a­ a,­ ni­ tu­ mi­ ni­ u lc j c s tra`ili­li~nu­ka­ ­ u,­a­po­ a­ ke rt dt su­ mi­ uze­ i­ tek­ na­ on­ mog l k insi­ ti­ ­ ­ ja.­ Bi­o­ je­ o~ito­ da s ran l ono­{to­mi­se­de­ i­o,­ni­ o­ne sl k uzi­ a­za­ ­ bi­jno­-­ispri~ala­je. m oz l Gla­ no­ o­ o­ ­ ik­ MUP-a s g v rn TK­ Izu­ in­ [ari}­ sa­ p}io­ je d o da­ je­ po­ i­ i­a­ pr­ ­ e­ a­ oso­ u lcj iv l b ini­ i­a­ a­E.­K.,­ko­a­je­na­ a­ a cj l j p l Ilha­ u­]ati}.­ n -­Po­ i­ i­a­je­po­ tu­ i­ a­po lcj s pl pr­ ­a­ i.­Ta­`ena­je­pr­ ­ e­ e­ a ij v iv d n i­ smje{te­ a­ u­ Psi­ i­a­ r­ ­sku n h j t ij kli­ i­ u.­Ovo­ni­e­pr­ i­put­da nk j v se­do­ a|aju­inci­ e­ ti­s­tom g d n oso­ om.­ Mi­ sa­ o­ mo`emo b m da­je­pr­ ­ e­ e­ o,­ali­ona­na­ iv d m kon­ ne­ o­ i­ o­ da­ a­ bu­ e k lk n d otpu{te­ a­ iz­ bo­ ni­ e­ -­ ka`e n l c Izu­ in­[ari}. d Ovaj­slu~aj­zo­ ­ o­po­ a­ u­ rn kz je­da­su­vla­ ti­u­BiH­vr­o­ma­s l lo­nau~ile­iz­slu~aje­ a­To­ i­ v msla­ a­ Pe­ r­ ­ i}a­ i­ Ne­ i­ a v t ov dm Fe­zi}a,­ma­ o­ nih­ubi­ a­s­psi­j s v c hi~kim­pr­ ­ le­ i­ a,­­ dno­ no ob m m o s da­ne­ a­na~ina­da­se­tr­ ­ e­ m ag di­e­pr­ ­ e­ i­ ­ ­u. j ev n raj

Aka­ e­ sku­sli­ a­ ­ u­iz d m k rk Tu­ le­ Ilha­ u­ ]ati}­ pro{le z n se­ mi­ e­je­u­sr­ ­ i{tu­Tu­ le d c ed z na­ a­ a­ psi­ i~ki­ bo­ e­ na p l h l s oso­ a.­Sve­se­odi­ r­ ­ o­oko b g al po­ ne­u­uli­ i­Had`i­Ba­ ird c k be­ a­Tu­ li}a,­biv{oj­Ba­ ­ e­ g z n ­k r­ ­ oj­uli­ i,­na­ pr­ ­ e­ ni­ oj ov c j om t j pje{a~koj­ zo­ i­ gr­ ­ a,­ ko­ a n ad j je­ u­ to­ vr­ ­ e­ e­ bi­ a­ pu­ a ij m l n pr­ ­ a­ ni­ a.­ ol z k Ilha­ a­ ]ati}­ u­ tr­ ­ u­ ku n en t na­ a­ a­{etala­je­s­dvo­ ­ o­ o­ p d ip g di{njim­si­ om,­a­ka`e­da­je n ima­ a­ mno­ o­ sre}e­ {to­ ni­e l g j pro{la­i­go­ e. r -­ Do­ i­ a­ sam­ uda­ ­ c­ u bl ra ki~mu,­ko­ i­je­bio­to­ i­ o­jak j lk da­sam­osta­ a­bez­da­ a.­Ka­ l h da­sam­se­okr­ ­ u­ a,­ta­`ena en l je­po­ je­ la,­a­ja­sam­odmah b g po­ va­ a­ po­ i­ i­ u.­ Onaj­ ko­ i z l lcj j mi­ se­ ja­ io­ s­ dr­ ­ e­ str­ ­ e v ug an `ice,­pi­ ao­je­ka­ o­izgle­ a­ta t k d `ena­i­gdje­je­oti{la,­ali­ni­ e j uzeo­mo­ e­po­ a­ ke.­Ja­sam j d t pr­ ­ a{la­ su­ r­ ­ a,­ osta­ i­ a on p ug vl si­ a­ i­ kr­ ­ u­ a­ pr­ ­ a­ au­ u n en l em t

Pu{tena­iz­bolnice

]ati}:­Ogor~ena­po­ tu­ kom­po­i­ i­e­ s p lcj

Evi­ e­ ti­ ­ n­slu~aj d n ra

da­sve­pr­ ­a­ im­po­ i­ i­i­-­go­ ij v lcj vo­ i­]ati},­ko­ a­je­ogor~ena r j tr­ ­ ma­ om­ ko­ i­ joj­ je­ uka­ et n j za­ a­po­ i­ i­ a.­ l lcj Ho­ a­u}i­do­au­ a,­sr­ ­ a­je d j t el po­ i­ a­ca­i­po~ela­mu­pri~ati lc j {ta­se­de­ i­ o­ka­ a­se­`ena­ko­sl d ja­ju­je­na­ a­ a­po­a­ i­ a­po­ ­ d p l j vl re njih. -­Ni­e­do­ u­ ti­ a­po­ i­ a­cu j p s l lc j da­joj­se­pr­ ­ li`i,­a­on­je­i{ao ib pr­ ­ a­ njoj­ la­ a­ im­ ko­ ­ ­em g n ra kom,­bez­o~ite­na­ je­ e­da­je m r pr­ ­ e­ e­ ili­ po­ ­ ­ go­ a­ a­ s iv d raz v r njom.­Pri­to­ e­se­~ak­i­smi­ m jao­-­na­ o­ i­]ati}. v d

Dok­ je­ po­ i­ a­ ac­ la­ a­ o lc j g n i{ao­ pr­ ­ a­ `eni,­ ona­ je­ na­ em sta­ i­ a­ da­ bje`i.­ ]ati}­ ka`e vl da­ je­ bi­ a­ {okirana­ ka­ a­ je l d vi­ je­ a­ da­ `ena­ pr­ ­ a­ i­ kr­ j d l ol z a sje­ i{ta­ MUP-a­ Tu­ la­ skog d z n ka­ to­ a­i­Po­ i­ i­ske­sta­ i­ e n n lcj nc Ce­ tar,­a­da­je­ni­ o­ne­za­ ­n k u sta­ lja­ ia­ o­ je­ po­ i­ a­ ac­ “u v k lc j po­ je­ i”­oba­ i­e­ tio­ko­e­ e­da t r vj s lg `ena­bje`i.­Zbog­sve­ a­{to­je g vi­ je­ a,­na{a­sa­ o­ o­ ­ i­ a­ot­ d l g v rn c i{­ a­ je­ u­ po­ i­ i­ sku­ sta­ i­ u l lcj nc `e­e}i­da­se­na­ ad­na­nju­evi­ l p de­ ti­ a­ i­ da­ se­ ne{to­ po­ ­ ­ n ­ r duzme.­

La`ni biseri D`eki Kenedi vrijede skoro 50.000 dolara
Re­ ­na­ci­e­ a­ove­do­ re­bi`ute­ ­­e­ne­bi­pr­ ­a­ i­a­ne­ o­i­ o­sto­i­ a­do­a­ ­ al j n b rij el z l k lk tn l ra
ndo­ u,­stva­ i­su­ma­ o­dr­ ­n r l u ga~ije.­ Ogr­ i­ a­ je,­ na­ ­ e, lc im bi`ute­ ­ ­ a.­Ne­ a­tu­ni­bi­ e­ rij m s ra­ni­sma­ ­ ­ da­ni­sr­ ­ ra.­ rag eb Re­ ­ na­ci­ e­ a­ove­do­ re al j n b bi`ute­ ­ ­e­ne­bi­pr­ ­ a­ i­ a­ne­ rij el z l ko­ i­ o­ sto­ i­ a­ do­ a­ a,­ ali­ s lk tn l r obzi­ ­ m­na­to­da­ju­je­oko ro vr­ ­ a­ no­ i­ a­ D`eki,­ ogr­ i­ a at sl lc bi­ mo­ la­ do­ e}i­ ci­ e­ u­ od g s j n 39­do­47­hi­ ja­ a­do­ a­ a.­ l d l r D`eki­ je­ no­ i­ a­ ogr­ i­ u sl lc to­ om­su­ r­ ­ a­s­no­ i­ a­ ­ ­ a k s et v n rim i­ na­ ra­ nim­ sni­ a­ ji­ a­ u z m n m Bi­e­ oj­ ku}i,­ kao­ i­ za­ vr­ ­e­ j l ij me­sni­ a­ ja­spe­ i­a­ ne­emi­m n cj l si­e­CBS-a­“Obilazak­Bi­e­ e j j l ku}e­s­pr­ ­ sje­ ni­ om”­1962. ed d k go­ i­ e.­D`eki­je­~esto­no­ i­ dn sla­na­ it­~ija­ci­e­ a­ni­e­pr­ ­k j n j e la­ i­ a­ne­ o­ i­ o­sto­ i­ a­do­ a­ zl k lk tn l Tr­ ­ ­ ­ na­bi­ e­ ­ a­ogr­ i­ a ored s rn lc ko­ u­ je­ {ezdesetih­ go­ i­ a j dn pro{log­ sto­ je}a­ na­ ja­ nim l v po­ i­ i~kim­do­ o|aji­ a­no­ i­ lt g m sla­ pr­ a­ da­ a­ Sje­ i­ je­ ih v m dn n Ame­ i~kih­Dr`ava­i­je­ na­od r d iko­ a­20.­sto­ je}a­@aklin­Ke­ n l ne­ i­ (Jacqueline­ Ke­ ne­ y), d n d ne{to­ je­ za­ {to­ bi­ se­ mno­ i g na­au­ ci­i­do­ lo­ no­po­ u­ li. k j s v t k Ogr­ i­ a­ od­ bi­ e­ a­ bo­ e lc s r j {ampanjca­sa­sma­ ­ ­ dno-sr­ rag e­ r­ ­ om­ kop~om,­ ko­ a­ je b en j pr­ ­ a­ a­ a­ sla­ noj­ D`eki ip d l v (Jackie),­u­uo­ i~aje­ im­oko­b n lno­ ti­ a­ do­ e­ la­ bi­ ba­ ­ m s m s g re po­ a­ mi­ i­ ­ a­ do­ a­ a.­ No,­ u l l on l r slu~aju­ ogr­ i­ e­ ko­ a­ }e­ bi­ i lc j t po­ u|ena­na­au­ ci­ i­u­Lo­n k j

Usko­ o­au­ ci­a­u­Ve­i­ oj­Br­­a­ i­i­ r k j lk it n j

Ke­ e­ i­je­no­ i­a­ogr­i­ u­i­na­zva­ i~nim­su­ r­ ­i­ a­ n d sl lc n s et m

ra.­Vo­ je­ a­je­mo­ u­i­tr­ ­ do­ l l d en ve­te­je­iz­da­ a­u­dan­na­ o­ n d gra|iva­ a­svoj­stil­pa­se­ni­e l j `eljela­ve­ a­ i­uz­skup­ko­ ad z t m

na­ i­ a.­Je­ ti­ a­ogr­i­ a­bi­a­joj kt f n lc l je­po­ e­ no­dr­ ­ a,­a­pr­ ­ ta­ a s b ag es l ju­ je­ no­ i­ i­ na­ on­ ubi­ tva st k s D`ona­Ke­ e­ i­a­(John). n dj

Slu~ajno ga uslikali s k}erkom koju je tra`io
Fo­o­ r­ ­i­a­ko­a­je­iza{la­u t g af j j me­ i­i­ a­ djm

Po­ ­ ­ i­ a­se­spo­i­a­na­ on­de­ et­go­ i­ a­ rod c jl k s dn
(Samantha)­ i­ [enon­ (Sh­ ­ annon)­ oti{li­ su­ u­ to­ mje­ to­ i s obr­ ­ i­i­se­lo­ a­nim­no­ i­ a­ a at l kl vn m za­po­ o}.­Fo­ o­ ­ ­ o­ ­ er­ih­je m t rep rt sni­ io­i­re­ ao­mu­je­ka­ o­}e m k k sli­ a­i­pri~a­iza}i­u­slje­ e}em k d br­ ­u.­Li­ a­(21)­je­ku­ i­a­no­ oj z pl vi­ e­i­vi­ je­a­fo­ ­ ­ r­ ­ i­u,­ali­je n d l ­ og af j t pr­­ i­e­ i­a­i­da­su­ona­i­nje­ a im j t l n ma­ka­na­fo­ o­ r­ ­ i­i. j t g af j

Br­­ a­ ac­Ma­kl­Dik­(M­­ ­ it n j ichael­Di­ k)­ra­ tao­se­od­su­ r­ ­c s p­ u ge­i­vi{e­od­de­ et­go­ i­ a­ni­e s dn j vi­ io­ svo­u­ k}er­ u­ Li­ u d j k z (Lisa).­Odlu~io­je­da­je­po­ r­t a`i.­Znao­je­sa­ o­da­`ivi­u­mj­m e­ tu­Sa­ bu­ ­­u.­Ma­kl­i­nje­ o­s d rij j g ­ ve­ dvi­e­ k}er­ e­ Sa­ a­ ta j k m n

-­Ni­ am­mo­ la­vje­ ­ ­ a­ i. s g rov t Ma­ka­i­ja­smo­sta­a­e­u­bli­ j j l zi­ i­ mje­ ta­ gdje­ i­ otac­ te­ se n s vi­ i­ o­u­po­ a­ i­ i­-­re­ la­je dm z dn k Li­ a.­ z Odmah­je­na­ va­a­fo­ o­ ­ ­z l t re po­ ­ e­ a­ ko­i­ joj­ je­ dao­ Ma­ rt r j jklov­br­ j­te­e­ o­ a.­Sa­ ta­i­su o l f n s l se­ i­ da­ as­ su­ u­ ko­ ­ ­ tnim n rek odno­ i­ a.­ sm

26 petak, 13. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

27

LIKOVNA UMJETNOST [ta se priprema u galerijama

Brojne izlo`be do kraja godine
Vi{e postavki u Umjetni~koj galeriji BiH l U „Collegium ar tisticumu“ tri samostalne izlo`be
i re tr o spe kti vna izlo`ba „Daleki pu te vi“ po zna tog tuzlanskog umjetnika Ne sima Tahirovi}a. U drugoj po lo vi ni okto bra po sta vit }emo i radove Meme Der vi{evi}a iz na{eg fundusa isti~e Jusufovi}. Sa r a je vska ga le r i ja „Collegium artisticum“ tako|er ima mnogo zanimljivih planova do kraja godine. Kako nam je kazao di rektor Strajo Krsmanovi}, bit }e postavljene tri samoTe­ ke­ ­ d`i}:­Festival­tr­ ­e­12­da­ a s re aj n

Nakon uspje{nih i dobro posje}enih izlo`bi djela Edi na Nu ma nka di}a, Nesima Tahirovi}a te Voje Di mi tr i je vi}a i ko le kti vnih po sta vki, na sta vak godine u galerijama bit }e poprili~no bogat i zanimljiv. Po sta vku „Sje}anje na ista knu te bh. umje tni ke“ pr i pr e ma Me|una r o dna ga le r i ja po r tr e ta u Tu zli.

Tri izlo`be

Izlo`ba­Ne­ i­ a­Ta­ i­ ­ ­ i}a­bit­}e­po­ ta­ lje­ a­i­u­Tu­ li­ sm h rov s v n z

Retrospektive u Muzeju grada Zenice
U Muzeju grada Zenice kr a jem se pte mbra po vo dom obi lje`ava nja 600 go di na Vr a ndu ka bit }e otvo r e na izlo`ba sli ka. Pr e ma ri je~ima di r e kto ra Adna di na Ja{ar e vi}a Zeni~ani }e tako|er mo}i po gle da ti i re tr o spe kti vne po sta vke djela Vo je Di mi tr i je vi}a te Br a nka Mi kul~i}a. sti ima pr e gr{t pla no va. Kako nam je kazala kustosica Maja Abdomerovi}, u se pte mbru }e lju bi te lji umjetnosti mo}i pogledati izlo`bu fotografija Milomira Kova~evi}a Stra{nog. - Nakon toga u oktobru ima mo sa mo sta lnu izl o`bu Mla de na Mi lja no vi}a ko ji je do bi tnik He nkelove nagrade za pro{lu go di nu. Ta ko|er bi tr e ba la da bu de i po sta vka pro{lo go di{nje do bi tni ce na gr a de „Zvono“ Ir e ne Sla do je. Na kon to ga u dr u goj po lo vi ni no ve mbra imamo i izlo`bu „Arhitektura u BiH od 1995 do 2010 - ista kla je Abdo me r o vi} te do da la da }e kr a jem novembra biti i samosta lna izlo`ba Ir fa na Ho A. KENDI] ze.

Mlada violinistica Mer siha Teskered`i}, ro|ena Zeni~anka koja `ivi u Sarajevu, priprema se za odlazak na Festival solo i kamerne muzike koji }e biti odr`an krajem mjeseca u pe}inama Kapadokja u Turskoj. - Tamo }u se u 12 festi valskih dana uz mnoge sla -

Priprema se za Festival u Turskoj

Violinistica Mersiha Teskered`i}

vne violiniste iz Evrope i Amerike predstaviti sa djelima Baha (Bach). S obzirom na to da je ovo godina kompozitora Roberta [umana (Schumann), sa muzi~arima iz Amerike bit }e izveden i [umanov kvintet - kazala nam je Teskered`i}.
A. Ke.

Pred nastupaju}u sezonu u SARTR-u

Premijera nove predstave po~etkom novembra

Ho­ o­i­Mi­ja­ o­ i}:­Izla`u­u­­Umje­ni~koj­ga­e­ ­­i­BiH­ z l n v t l rij

Ka ko nam je ka zao di r e ktor D`enan Ju su fo vi}, u okviru ove postavke bit }e izlo`eni radovi 24 umjetnika, ko ji su izla ga li u ovoj galeriji. - Tako|er, u pripremi je

stalne izlo`be. - Bit }e izlo`eni radovi Sti pe Sko ke, D`eke Ho d`i}a i Mustafe Skopljaka. Po r ed to ga, 25. no ve mbra bit }e upr i li~ena tr a di ci o na lna izlo`ba Udru `enja
Kr­ ma­ o­ i}:­I­izlo`ba­ULUBiH-a­ s n v

U Muzeju savremene umjetnosti RS dvije izlo`be
Muzej savremene umjetnosti RS u Banjoj Luci do kraja godine u planu ima dvije izlo`be. Kako nam je kazala portparolka Branka [esti} krajem septembra posjetioci }e mo}i pogledati inastalciju Goce Nanevskog iz Makedonije. Nakon ove postavke srbijanski mladi umjetnici Vladimir Peri} Talent i Anica Vu~eti} predstavit }e se sa multimedijalnom izlo`bom.

li ko vnih umje tni ka BiH, povodom Dana dr`avnosti BiH - istakao je Krsmanovi}. I po r ed te{ke fi na nsi jske situacije, Umjetni~ka galerija BiH u Sarajevu za ljubitelje likovne umjetno-

Dobitnici nagrada

Nova umjetni~ka sezona u Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) bit }e otvorena krajem godine premijernom izvedbom teksta Mirka Kova~a „Osipate se polako, va{a visosti“, potvrdio je Feni direktor Osman Arslanagi}. On navodi da }e taj tekst biti ukr{ten sa jo{ jednim Kova~evim tekstom, tako da je jo{ rije~ o radnom naslovu predstave. - Jo{ ne znamo kako }e se predstava u kona~nici zvati, a to }e biti odlu~eno kroz pro- Ar­ la­ a­ i}:­Te­ st­Mi­ ­ a­Ko­ a~a­ s n g k rk v ces rada. Re`irat }e je mladi bh. reditelj Goran Damjanac - kazao je Arslanagi}. Naveo je da autori trenutno rade na adaptaciji teksta, ali da su ve} aktivni i scenograf i kostimograf. Arslanagi} tako|er podvla~i da podjela uloga jo{ nije zavr{ena, jer postoje odre|ene dileme u vezi s odabirom, te da }e odluku donijeti reditelj i ansambl teatra. Postoji mogu}nost da }e u predstavi igrati i jedan gostuju}i glumac.

Od [ekspira do Pamuka
Odr`ati ravnote`u izme|u klasi~nog reper toara i savremenih tekstova, ka`e Gojer l Re`iraju Kupusovi}, Drljevi}, Ko~ovski...
Ko~ovski - istakao je Gojer. Podsje}amo, ovaj ko mad bit }e ra|en u velikoj regionalnoj koprodukciji, u kojoj }e u~estvovati Mal Dramski teatar Bitola iz Makedonije, Festival „Ex Ponto“ iz Ljubljane, sara jevski MESS i Crnogorsko narodno pozori{te iz Podgorice. Uloge }e ostvariti i mladi sarajevski glumci Aldin Omerovi}, Adnan Haskovi} i Vedran \eki}. - Tako|er, na Velikoj sceni Ku}e na Obali radit }emo Drama Narodnog pozo ri{ta Sarajevo i za idu}u sezonu pripremila je veliki broj novih predstava. Kako nam je kazao direktor NPS Gradimir Gojer, po ku{at }e da odr`e ravnote`u izme|u klasi~nog repertoara i savremenih tekstova. - Sezonu }emo po~eti koprodukcijskim projektom „Zovem se Crvena“, koju }e prema romanu no belovca Orhana Pamuka re`irati Makedonac Martin

Planovi Drame Narodnog pozori{ta Sarajevo

Velika koprodukcija

Za 90 godina zajedni~ki projekt
- Trudit }emo se da u skorijem periodu uradimo i jednu komediju. S obzir om na to da idu}e godine slavimo 90 godina postoja nja Narodnog pozori{ta, napravit }emo zajedni~ki projekt Drame, Opere i Baleta, a to }e biti jedan mjuzikl - ka`e Gojer.

„Hamlet u selu Mrdu{a Donja“, koji }e prema tekstu Ive Bre{ana re`irati Sulejman Kupusovi}. Paralelno, na Maloj sceni „En Face“ mladi reditelj Alen Drljevi} re`irat }e komad „Na mostu“ savremenog bh. autora Seada Trhulja - poja{njava Gojer. Drama NPS u svoj repertoar uvrstila je i klasi~na djela „Stubovi dru{tva“ Henrika Ibzena (Ibsen) te „Ri~arda III“ Vilijama [ekspira (William Shakespeare). A. Ke.

Klasi~na djela

Na­ ­ ­ no­po­ o­ i{te:­Do­ ta­no­ ih­pr­ ­ sta­ a­ rod z r s v ed v

(Foto:­F.­Fo~o)

28

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAČKO NERETVANSKI KANTON/ ŽUPANIJA KANTONALNO TUŽILAŠTVO HNK ŽUPANIJSKO TUŽITELJSTVO HNŽ Broj: A. 582/10 Mostar, 10.08.2010 godine
Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/05), člana 30. Zakona o Kantonalnom Tužilaštvu HNK-a („Službene novine HNK“, broj: 1/03), te člana 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog Tužilaštva HNK-a, Glavni kantonalni tužilac raspisuje

PRILOG BROJ 1
U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo:

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
Za period 01. 01. 2010. do 30. 06. 2010. godine I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora

JAVNI OGLAS
Za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Kantonalnom Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar KURIR-VOZAČ 1. Poslovi i zadaci: - vrši unutrašnju i vanjsku dostavu pošte Tužilaštva, - umnožava materijale, slaže umnoženi materijal, nosi na povez i vraća materijal u Tužilaštvo, - u slučaju smanjenog obima posla na radnom mjestu kurira, obavlja poslove vozača te se stara o održavanju i tehničkoj ispravnosti i čistoći vozila, - obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odjeljenja i arhivara – sekretara Tužilaštva. Opći uslovi: Opći uslovi iz čl.24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH odnosno BiH, da nije obuhvaćen odredbom čl.IX Ustava BiH). Posebni uslovi: - srednja školska sprema IV stepen i - jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima Broj izvršilaca: 1 (jedan) Potrebni dokumenti koje kandidat treba podnijeti uz prijavu na oglas (original ili ovjerena kopija) - diploma o završenoj školi, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca), - uvjerenje da kandidat ne prolazi kroz kaznenu evidenciju MUP-a (ne starije od 6 (šest) mjeseci), - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte, - uvjerenje ili potvrda o radnom stažu, - ovjerena izjava da kandidat u posljednje 2 (dvije) godine nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo koje nivou vlasti u Federaciji BiH odnosno BiH, - ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom čl.IX I. Ustava BiH. Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta poslije odabira kandidata. Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opće i posebne uslove izvršit će se nakon obaveznog intervjua. Rok i adresa dostave Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa putem prijemne kancelarije Tužilaštva ili putem pošte na adresu: KANTONALNO TUŽILAŠTVO HERCEGOVAČKO NERETVANSKOG KANTONA U MOSTARU Ulica: Dr. Ante Starčevića br.20. 88000 MOSTAR Sa naznakom „ZA JAVNI OGLAS“ Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev. GLAVNI KANTONALNI TUŽILAC Mehmedbašić Nijaz

“Remontmonta`a” dioni~ko dru{tvo Mije Kero{evi}a 24, 75000 Tuzla Tel. 035/320-700 fax. 035/281-315 remont@bih.net.ba www.remontmontaza.com 1. Bleki} Zijad, predsjednik 2. Bujak Azim, ~lan 3. Kokanovi} Omar, ~lan 4. Hori} Fikreta, ~lan 5. Smailbegovi} Lejla, ~lan - ~lanovi uprave 1. Brkani} Ibrahim, direktor 2. Sulji} Sead, izvr{ni direktor PRTP 3. Jahi} Mustafa, izvr{ni direktor KTP II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena Nominalna vrijednost 100,00 KM Koli~ina 53889 - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira - dionica emitenta s pravom glasa 1. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar, skrbnik 2. FDS d.d. Sarajevo 3. Mahmutovi} Damir 4. ZIF Bosfin d.d. Sarajevo III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 7.103.296 h) Teku}a sredstva 9.543.523 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 16.646.819 PASIVA f) Kapital 5.457.891 g) Upisani osnovni kapital 5.388.900 h) Dugoro~ne obaveze 3.031.908 i) Kratkoro~ne obaveze 8.157.020 j) Ukupno pasiva 16.646.819 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta f) Prihodi 4.039.238 g) Rashodi 4.870.599 h) Dobit/gubitak prije poreza -831.361 i) Porez na dobit j) Neto dobit period/gubitak perioda -831.361

U Tuzli, 09. 08. 2010. godine

jet set

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

29

PROJEKTI Novi CD grupe „Mostar Sevdah Reunion“

Dueti s Tifom, Halidom i Harijem
Uglavnom se radi o sevdalinkama snimljenim u modernijem aran`manu, ka`e ~lan benda Sead Avdi}
^lanovi grupe „Mostar Sevdah Reunion“ posljednjih mjeseci uveliko rade na novom albumu. Popularni bh. bend snima novi CD u studiju Muzi~ke produkcije BHRT-a u Sarajevu, a na njemu }e se na}i obrade poznatih sevdalinki. - Vjerovatno }emo snimiti 15 pjesama, ali to ne mora zna~iti da }e sve biti plasirane na novom albumu. Kao {to je to publika navikla od nas, uglavnom se radi o obradama sevdalinki, ali smo ovog puta oti{li korak dalje. Sve }emo kompozicije uraditi u modernijem aran`manu. Prezadovoljni smo do sada snimljenim materijalom, jedva ~ekamo da ~ujemo reakcije svojih fanova. Sigurni smo da }e se mnogima svidjeti govori Sead Avdi}, ~lan grupe „Mostar Sevdah Reunion“. Na albumu, koji bi trebao biti objavljen do sredine oktobra, nalaze se i dueti s poznatim bh. pjeva~ima. - Sa Mladenom Voji~i}em Tifom snimili smo obradu ~uvene pjesme „Kolika je Jahorina planina“, a s Halidom Be{li}em uskoro trebamo snimiti sevdalinku „Dvore gradi Komadina Mujo“ u jednom veoma zanimljivom aran`manu. U planu je i duet s Harijem Vare{anovi}em. Dakle, rije~ je o velikanima na{e scene, ~ija imena predstavljaju dodatnu garanciju da }e novi album „Mostar Sevdah Reuniona“ biti izuzetno kvalitetan muzi~ki proizvod - zaklju~uje Avdi}. S obzirom na to da se u narednih dvadesetak dana ~lanovi benda namjeravaju posvetiti dovr{avanju albuma, pauzirat }e od nastupa. No, ve} najesen planiraju turneju po zemljama regioH. P na.

Jel~i}: Ljetovanje u Budvi i Kleku

Manekenka Bo`ena Jel~i}
Voji~i}: „Jahorina planina“ Be{li}: „Dvore gradi...“

Dobila posao u Majamiju
Manekenka Bo`ena Jel~i}, koja najvi{e vremena provodi u Njema~koj, gdje joj anga`mane osigurava agencija „Mager“, iskoristila je nekoliko sedmica odmora za dolazak u rodnu ^apljinu. Slobodne dane iskoristila je i za izlete prema moru. Ljepotica koja je u ponedjeljak proslavila 24. ro|endan, ~est je gost u Kleku, a do kraja sedmice boravit }e u Budvi. Za desetak dana trebala bi se vratiti u Minhen. - Vrijeme odmora polako prolazi, a koliko mi je poznato, Bo`ena se jo{ neko vrijeme ne}e oprostiti od mora i lijepih pla`a. Dobila je novi anga`man u Majamiju i ta ju je vijest mnogo obradovala - ka`e Bo`enina sestra Lucija Jel~i}, koja je, tako|er, odnedavno ~lanica modne agencije „Mager“.
A. I.

“Mostar Sevdah Reunion“: CD u oktobru

Hari: Dogovori u toku

„Plavi orkestar“ na pauzi

[ou realnosti kojem se ne nazire kraj

^lanovi se rasuli na sve strane
cea Fir~ija, Maje Od`aklijevske, Zorice Brunclik, Ivana Ivanovi}a \usa i, vjerovatno, protiv Rake Radovi}a. Biv{e kolege pjeva~ }e, navodno, teretiti za uvredu ~asti i nano{enje du{evne boli, ljut je i na producente „Farme“, a smeta mu i \usova pjesma „Farma drama“, u kojoj se on poredi s „june}om glavom“.
^lanovi „Plavog orkestra“ trenutno su na pauzi nakon izuzetno uspje{nog prvog dijela povratni~ke turneje. Frontmen Sa{a Lo{i} Lo{a zaokupljen je privatnim obavezama, dok se bas-gitarist Samir ]eremida ]era I sa suprugom i k}erkom odmara na Bra~u. Njegov brat Admir ostao je u Sarajevu, a gitarist Sa{a Zalepugin `ivi u Zagrebu. Preostalo je da „Plavci“ zavr{e album, za jesen su najavljivali i sarajevski koncert, ali }e sve to biti konkretizirano kada se pono-

Bojani} priprema {est sudskih tu`bi
Pjeva~ i pobjednik posljednjeg {oua realnosti „Farma“ Milo{ Bojani} najavio je tu`be protiv nekoliko poznatih li~nosti koje su zajedno s njim provele vi{e od tri mjeseca na imanju u Lisovi}ima. Kako prenose srbijanski internet-portali, Bojani}evi advokati pripremaju tu`be protiv Dragana Marinkovi}a Mace, Ivana Fe-

„Plavi orkestar“: Kada kre}u dalje

Bojani}: Ljut na farmere i producente

vo okupe nakon kolektivne L. S. R. pauze.

30

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

show biz

Dnevni­avaz,­petak, 13.­avgust/kolovoz­2010.

31

BEVERLI HILS D`esika­Alba­glu­ i­i­u­pr­­ a­nom­`ivotu m iv t

Suzama­{armirala­po­li­ca­jca­
Za­ va­ju­u}i­sja­no­odi­ r­ ­ oj­“ulozi”,­glu­ i­ a­pro{la­bez­ka­ ne­za­pr­ ­ r­ u­vo`nju h l j j g an mc z eb z

D`esika Alba (Jessica Alba) jurila je Beverli Hi lsom svojim luksuznim “GMC yukonom”, a da je malo previ{e nagazila na gas, primijetio je i policajac koji je na motoru pratio lijepu glumicu te ju je zaustavio. Iznena|ena Alba izgledala je kao da joj nije jasno za{to ju je policajac zaustavio, a kada joj je objasnio da je prebrzo vozila, glumica se naglo rastu`ila, o~i su joj zasuzile i djelovala je kao da }e se svakog trena rasplakati. Na njenu predstavu, ali i pojavu, policajac nije ostao imun pa je lijepu glumicu pustio bez kazne, ali i upo zorenja. D`esikino raspolo`enje naglo se popravilo pa se odjednom smijala zajedno s policajcem. Sve je to svojim fotoaparatom zabilje`io paparaco koji se na{ao na mjestu “zlo~ina”.

De­vid­sa­si­ o­ i­ a:­Pro{ir­­ a­ je­po­ ­ ­ i­ e j n vm iv n rod c

D`esi­ a­Alba:­Za­ a­o­za­ la­ a­a...­ k m l p k l

Izne­ a­ na­pr­ ­ je­ a­ra­ po­o`enja­ n d om n s l

D`uli­a j Ro­ e­ ­s b rt dje­ i c ogr­ ­ i~ava an sla­ki{e­ t
Iako se ugojila pet kilograma od sladoleda i {pageta u kojima je u`ivala za vrijeme snimanja filma “Jedi, moli, voli”, D`ulija Roberts (Julia) ka`e da djeci ograni~ava unos slatki{a. - Prili~no sam stroga kada je rije~ o slatki{ima - izjavila je dobitnica Oskara za ~asopis “People” na njujor{koj premijeri svog novog filma. D`ulija Roberts (42) navela je da petogodi{njim blizancima Hejzel (Hazel) i Fineasu (Phinnaeus) i trogodi{njem Henriju (Henry) samo u specijalnim prilikama dozvoljava da jedu slatki{e i nezdravu brzu hranu. - Sladoled, torta i slatki{i su samo za proslave, ne{to {to se ne jede svakog dana. Mislim da tako vi{e u`ivaju kada mo gu da ih dobiju - pojasnila je.

Do­ i­ni­ a­Oska­ a­str­ ­ a­ma­ka bt c r og j
Ro­ e­ ­s:­Sa­ o b rt m za­pr­ ­ la­ e­ os v

Prije nekoliko dana pjeva~ica Riana (Rihanna, 22) posjetila je sa svojim momkom Metom Kempom (Matt) salon za tetoviranje te su zajedno birali najljep{u tetova`u. Odlu~ila se za krasopisom ispisane rije~i “rebelle fleur”, {to na francuskom zna~i “cvijet pobune”. Tetova`u je prvo isprobavala tako {to joj je bila ispisana penkalom, ali svega dan nakon odabira tetova`e s de~kom, Riana je odlu~ila da tintom ispi{e odabrane rije~i na svom vratu. Tetovirala se kasno nave~er u jednom salonu u Njujorku, a Met je sve vrijeme bio s njom. To joj je ve} 15. u nizu tetova`a. Ri ana je u nekoliko navrata izjavila kako voli tetoviranje i da ga smatra zasebnom kulturom te da ne namjerava stati s ukra{avanjem svog tijela.

Ri­a­na­po­ka­za­la 15.­te­to­va`u

No­ i­ukr­ s­ v a

Na naslovnoj strani u posljednjem broju australski magazin “Famous” objavio je vijest da je Viktorija Bekam (Victoria Beckham) u drugom stanju. Ponovo! Iako avgustovsko izdanje ~asopisa ne navodi svoje izvore, autori teksta “Po{ je spremna za ~etvrto” tvrde da }e Bruklin (Brooklyn), Kruz (Cruz) i Romeo uskoro dobiti brata ili sestru. Par se jo{ nije oglasio, ali su brojni mediji ranije ove godi ne prenosili njihove izjave da }e, nakon fudbalerove povrede, koja ga je ko{tala u~e{}a na Mundijalu, raditi na pro{irivanju porodice. Stara je pri~a da je njihova `elja curica. Ovo je po ko zna koji put da mediji pi{u o novoj trudno}i Po{ Spajs. Tako su ju~er na Otoku svi prenijeli ovu informaciju s rezervom i najavili skori demanti mo`da i najpopularnijeg para na svijetu, uz An|elinu \oli (Angelina Jolie) i Breda Pita (Brad Pitt).

Vi­ to­ ­­a­Be­ am k rij k opet­tr­ ­ na? ud

Au­ tr­ ­ski­“Famous”­obja­ i­ s al vo

Vi­ to­ ­­a:­ k rij Po­ o­ o­me­a n v t me­ i­a dj

Kolumbijska pjeva~ica [akira (Shakira) kre}e ove zi me na evropsku turneju na kojoj }e se u ulozi igra~a na}i njena publika. Pozori{ni direktor Feliks Baret (Felix Barrett), kojeg je pjeva~ica anga`irala da osmisli koreografije, isplanirao je da svi njeni nastupi na turneji budu interaktivni - ta~nije da, osim profesionalnih igra~a, “anga`ira” i publiku. “Tour of Earthly Delights” po~inje krajem godine, a [akira ka`e da je pristala na ideju svog koreografa, jer `eli da vidi “nepoznata lica na bini kako u`ivaju”. - @elim vidjeti reakciju publike i kako }e se sna}i u

Pu­ li­ a­na­bi­ i bk n

[aki­ a­na­inte­ ­ ­ ti­ noj­tu­ ­ e­i r rak v rn j

[aki­ a:­Ne­ o­ na­a­li­ a­na­bi­ i r p z t c n

toj ulozi. Bit }e svega... dobre muzike, igre i, naravno, kukova... - rekla je [akira za list “Daily Star”.

Ri­ ­ a:­“Cvijet­po­ u­ e” an b n

32 petak, 13. avgust/kolovoz 2010. Dnevni avaz

oglasi

sveznadar

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

33
Vi{e kretanja

Ta~no Neta~no
bi slobo e 1.Bojesna jeupolaeprvauvela dnatrsrnodnjovjekovna balkanska dr`ava koja u tr bu va e oru`je? ve{ka zi 2.Norrdova”viseenastrva o“zemlja 1000i fjo pr ma br jnim uskim dubokim zalje ma mih obala? i ja su 3.Damon priFintiljstva? ~uveni uzori odanog jate
1. TA^NO

DOKAZANO Nove tvrdnje britanskih ljekara

Umjesto pretilosti trebali bi po~eti lije~iti lijenost koja je glavni uzrok mnogih bolesti

Li­je­no­st­je­bo­le­st­ ba{­kao­i­de­blji­na­

Nau~ni­ i­ka`u­da­bi­se­li­ e­ o­ t­tr­ ­ a­ a­di­ a­ c j n s eb l j gno­ ti­ i­ ­ ­ i­kao­bo­ e­ t.­Na­ ­ e,­i­pr­ ­ i­ o­ t­se s c rat l s im et l s da­ as­sma­ ra­bo­ e{}u­ko­ u­lje­ a­ i­sma­ r­ ­ u­po­ n t l j k r t aj slje­ i­ om­li­ e­ o­ ti.­Dr.­Ri~ard­Va­ ler­(Richard dc j n s j We­ ­ er)­i­dr.­Ema­ u­ l­Sta­ a­ a­ is­(Emmanuel) il n e m t k s­Kr­ ­ je­ skog­ko­ ed`a­u­Lo­ do­ u­ka`u­da­je al v l n n pr­ ­ i­ o­ t­po­ lje­ i­ a­du­ ljih­uzr­ ­ a,­i­to­upr­ ­ o et l s s dc b ok av ne­ o­ ta­ ka­ vje`ba­ ja­ i­ fi­ i~ke­ akti­ no­ ti d s t n z v s op}eni­ o. t Ka­ o­ ka`e­ dr.­ Va­ ler,­ u­ da­ a{nje­ vr­ ­ e­ e k j n ij m tro{imo­ogr­ ­ ne­ko­ i~ine­no­ ca­za­li­ e~enje om l v j pr­ ­ i­ o­ ti,­di­ a­ e­ e­ a,­vi­ o­ og­kr­ nog­pr­ ­ i­ ka, et l s j b t s s k v it s bo­ e­ ti­sr­ a,­ali­pr­ ­ om­se­ne­li­ e~e­pr­ ­ i­pr­ ­ l s c it j av oble­ i.­Va­ ler­tvr­ i­da­bi­ mo­umje­ to­to­ a­tr­ ­m j d s s g e ba­ i­li­ e~iti­ne­ ­ ti­ no­ t,­da­ le­-­li­ e­ o­ t. l j ak v s k j n s Po­ a­ i­go­ o­ e­da­je­ne­ o­ ta­ ak­kr­ ­ a­ ja­i d c v r d s t et n vje`ba­ ja­gla­ ni­uzr­ k­mno­ ih­bo­ e­ ti,­a­ne­de­ n v o g l s blji­ a.­Na­ no­ i­ a­istra`iva­ ja­po­ a­ u­ u­da­tek n j vj n k z j je­ na­od­20­oso­ a­vje`ba­mi­ i­ a­ no­ko­ i­ o­bi d b nm l lk tr­ ­ a­ a,­ali­u­svi­ e­ u­jo{­ne­po­ to­ i­pr­ ­ i­plan eb l j t s j av ka­ o­se­pr­ ­ iv­to­ a­bo­ ­ ­ i. k ot g rit

Bo­ na s je­bi­ a­pr­ a l v slo­ o­ na b d sr­ ­ njo­ je­ ed v ko­ na­ ba­v lka­ ska n dr`ava­ ko­ja­je­u­upo­ tr­ ­ u­uve­ a eb l va­ r­ ­ o t en oru`je.­Osim­to­ a,­pr­ u­upo­ r­ ­ u­oru`ja g v t eb uop}e­na­Ba­ ka­ u,­{to­je­ta­ a­pr­ ­ sta­ l n d ed vlja­ o­re­ o­ u­ i­ ­ a­ ­ n­ko­ ­ k­u­vo­ ne­te­ l v l c on ra ra j hni­ e,­u~ini­ a­je­ta­ o|er­bo­ a­ ska­vo­ k l k s n jska. Bi­ o­je­to­13.­avgu­ ta­1378.­go­ i­ e, l s dn kad­je­odbr­ ­ a­gr­ ­ a­Ko­ o­ a,­ta­ a­u­sa­ an ad t r d sta­ u­Bo­ ne,­upo­ r­ ­ e­ i­ a­tri­bo­ ba­ ­ e v s t ij b l m rd pr­ ­ iv­ ve­ e­ i­ a­ ske­ flo­ e­ i­ uspje{no ot n cj n t odbr­ ­ i­ a­gr­ d.­ an l a U­bi­ o­ko­ em­obli­ u­pa­ ­ ­ a­ l j k rad jz­ je­ pr­ ­ i­ bi­ er­ me|u­ po­ av s vr}em,­ ko­ i­ }e­ vam­ ne­ sa­ o j m po­ o}i­ da­ ski­ e­ e­ ki­ o­ r­ ­ e m n t l g am ve}­i­da­pr­ ­ i­ no­pr­ ­ r­ a­ e­ti­ op s od m t je­ o­i­ba­ ­ m­ma­ o­ga­o~isti­ e­od l re l t to­ si­ a.­ k n Opti­ a­ no­je­je­ ti­svje`­i­ku­ an­pa­ ­ ­ m l s h r ada­ z­(pire­i­sok).­Ra­ log­je­je­ no­ ta­ j z d s van:­svje`­pa­ ­ ­ a­ z­bo­ at­je­vi­ a­ i­ rad j g t mnom­C­ko­ i­ve}im­di­ e­ om­ne­ ta­ e­pri j j l s j te­ ­ i~koj­obr­ ­ i,­ali­za­ o­ku­ a­ i­pa­ ­rm ad t h n r a­ a­ z­pru`a­za{ti­ u­od­slo­ o­ nih­ra­ i­ d j t b d dka­ a.­Uko­ i­ o­ste­gla­ ni­izme|u­obr­ ­ l lk d oka,­mo`ete­pi­ i­po­2­de­ i­ i­ ra­so­ a­od t clt k ku­ a­ og­ili­svje`eg­pa­ ­ ­ a­ za. h n rad j
2. TA^NO

Pr­ i­to­ o­ i­na­ v p v Ba­ ka­ u­u­slu`bi­Bo­ ne l n s

Sa­ ­ ­e­ ske raj v {ljive­
l Sa­ to­ ci: Su­ e­{ljive, s j h or­ ­ i,­med,­vo­ a. as d l Pr­ ­ r­ ­ a: ip em 1.­Iz­su­ ih­{ljiva­izva­ i­ h dti­ ko{pi­ e,­ a­ na­ nji­ o­ o c h v mje­ to­sta­ i­ i­je­ gru­or­ ­ a.­­ s vt z ah 2.­Vo­ u­do­ ro­za­ la­ i­ i­me­ om,­pa­na­ d b s dt d -

Konzumov” recept dana

li­ i­u­po­ u­ u­u­ko­ t s d joj­se­na­ a­ e­{ljive l z pu­ je­ e­or­ ­ i­ a.­ n n as m 3. Sve­ sku­ a­ ku­ p ha­ i.­ Pa­ i­ i­ da­ se t zt {ljive­ne­pr­ ­ u­ a­ ek h ju­jer­}e­se­ta­ a­ra­ d spa­ a­ i.­ d t 4. Se­ ­ i­ ­ ­ i­ hla­rv rat dno.

STARIJI HOLIVUDSKI GLUMAC ARKANZAS (skr.)

GUBITAK NA TE@iNI ROBE, KALO, RASTUR (mn.)

GR^KO SLOVO GRAD U RUSIJI MAFIJA[KI ZAKON [UTNJE

ITALIJA

GLUMAC BARTON

UVOJAK KOSE

ORGANI ^ULA SLUHA

OPERSKA DIVA LJILJANA MOLNAR

No­ ­ e{ka rv se­na­ i­ a­“z­ ­ z v em ­ lja­ 1000 fjo­ ­ o­ a”­pr­ rd v e­ a­br­ ­nim m oj uskim­ i­ du­bo­ im­ za­ je­ k l vi­ a­ str­ ih m m oba­ a.­ Na­ l jvi{i­vrh­u­ze­ lji­je­Ga­ dho­ i­ en,­sa­2.469 m l pg me­ a­ a.­Sa­ o­2,28­po­ to­tla­je­obr­ ­ i­ o. t r m s ad v No­ ­ e{ka­ima­na­ne­ r­ ­ tu­ a~ni­u­i­na­r­ ­rv j p is p j ja zve­ e­ i­u­oba­ u­na­svi­e­ u.­Ima,­{to­ve}ih, d nj l j t {to­ma­ jih,­oko­50.000­oto­ a. n k Vi­ i­ zi­su­dva­sto­ je}a­plja~ka­ i­i­pa­ kn l l li­ i­ Evr­ ­ u.­ Hri{}anstvo­ su­ pr­ ­ va­ i­ i l op ih t l 994.­za­vla­ a­ i­ e­Ola­ a­Tr­ ­ va­ o­ a.­Pr­ ­ d vn f ig s n omje­ e­u­kr­ ­ je­ i­ i­tr­ ­ a­ e­su­kao­pr­ ­ es n al v n aj l oc jo{­ne­ o­ i­ o­sto­ je}a.­Go­ i­ e­1397.­No­ ­ k lk l dn rve{ka­je­u{la­u­uni­ u­s­Da­ skom­i­u­tom j n sa­ e­ u­osta­ a­slje­ e}ih­400­go­ i­ a.­Go­ v z l d dn di­ e­ 1814.­ No­ ­ e{ka­ je­ pr­ ­ u{te­ a n rv ep n [vedskoj,­ali­su­No­ ­ e`ani­pr­ ­ la­ i­ i­ne­ rv og s l za­ i­ no­ t­i­do­ i­ e­ i­svoj­ustav.­[ve|ani vs s nj l su­ta­ a­oku­ i­ ­ ­ i­No­ ­ e{ku­vo­ nom­si­ d p ral rv j lom,­ali­su­ipak­do­ u­ ti­ i­da­No­ ­ e{ka p s l rv za­ r`i­svoj­ustav­pod­uvje­ om­da­osta­ e d t n u­uni­ i­pod­{vedskom­kr­ ­ om. j un
3. TA^NO

No­ ­ e{ka­“zemlja rv 1000­fjo­ ­ o­ a”­ rd v

SEKUNDA

VRSTA PECIVA

KAUBOJ SKO U@E

BOGDAN ODMILJA IZNOS NA KOJI GLASI VALUTA VILIM ODMILJA DREVNI NAROD U PERUU GR^KA POKRAJINA BITKA [ARENA PAPIGA VELIKI VREMENSKI PERIOD

REOMIR MU@JACI SVINJE

@ENSKO IME

NAU^NIK TESLA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA

NBA KO[ARKA[ NA SLICI

SOLARIJ, VIA, LK, DATUMI, K, OTPAD, PILOT, BOJKOTIRATI, OPET, ITISON, DONA ARES, CO, ADA, [ERILIN 2253

RADNICA U APOTECI

@ENSKO IME

Da­ on­i m Fi­ ti­ a­su­u n j gr~koj­ mi­ to­ o­ i­ i l g j ~uveni­uzo­ ri­ oda­ og n pr­­a­e­ ij t ljstva.­ Bi­ i l su­pi­ a­ o­ ­ ­t g re jci­iz­Si­ ­ ­ u­ e­ko­ i­su­`ivjeli­u­~etvrtom rak z j sto­ je}u­no­ e­ere.­Ka­ a­je­Da­ o­ a­kao l v d m n za­ je­ ­ ­ i­ a­osu­ io­si­ ­ ­ u{ki­ti­ ­ ­ in­Di­ v ren k d rak ran o­ i­ i­ e­na­smrt,­`elio­se­opr­ ­ ti­ i­od­po­ ­ nzj os t ro­ i­ e,­te­je­Fi­ ti­ a­svo­ im­`ivotom­ga­ ­ ­ dc n j j ranti­ ­ o­za­nje­ ov­po­ r­ ­ ak.­Pr­ ­ a­le­ e­ ra g v at em g ndi,­kad­se­Da­ on­vr­ ­ io,­Di­ ­ i­ i­ e­mu m at on z j je,­ga­ ut,­opr­ ­ tio­ka­ nu­i­izr­ ­ io­di­ lje­ n os z az v nje­zbog­iska­ a­ e­oda­ o­ ti.­ z n n s Da­ on­i­Fi­ ti­ a­su­opi­ a­ i­u­dje­ i­ a m n j s n lm anti~kih­pi­ a­ a,­a­spo­ i­ ju­se­i­kao­Mo­ s c mn i­ ­ s­i­Se­ i­ u­ ti­ s. ro ln n o

Da­ on­i­Fi­ ti­ a­uzo­ i m n j r oda­ og­pr­ ­ a­ e­ jstva n ij t l

34

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

AGENCIJ ZA ZA[TITU LJUDI I IMOVINE SWORD SECURITY d.o.o.

KONKURS
Za slijede}a radna mjesta: 1. Za{titar - obavljanje poslova fizi~ke za{tite - 10 izvr{ilaca; 2. Tehni~ar - obavljanje poslova tehni~ke za{tite - 1 izvr{ilac; Uslovi 1. a) Posjedovanje certifikata ( F MUP ) za obavljanje poslova fizi~ke za{tite, b) Dobna starost 23 - 45 godina, c) BH dr`avljanstvo, d) Spremnost za samostalni rad i rad u timu; e) Voza~ka dozvola B kategorije; 2. Posjedovanje certifikata ( F MUP ) za obavljanje poslova tehni~ke za{tite; b) Poznavanje osnovnih principa rada na sistemima: protuprovale, protuprepada, videonadzora, vartodojave; c) BH dr`avljanstvo, d) Spremnost za samostalni rad i rad u timu, a) e) Voza~ka dozvola B kategorije; Prednost imaju kandidati koji ispunjavaju slijede}e uslove : Iskustvo na istim ili sli~nim poslovima, Poznavanje rada na ra~unaru; Poznavanje engleskog jezika; Na~in prijave - ISKLJU^IVO: Aplikacija Agencije koja se mo`e preuzeti e-mailom, putem faxa ili li~no na adresi Agencije. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta a najkasnije 20 dana od objave. „Sword Security“ d.o.o. Antuna Hangija 89, 71 000 Sarajevo Tel: +387 33 715 - 355, - 356, - 357, - 358 Fax: + 387 33 664 - 483 www.swordsecurity.net

oglasi

Dnevni avaz

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

35

Prodaja korištenih vozila
OSCE Misija u Bosni i Hercegovini oglašava prodaju jedanaest (11) korištenih vozila, i to: VW Golf IV TDI Variant (9 vozila) i VW Transporter 1.9 TDI za prevoz tereta (2 vozila). Vozila se prodaju u zatečenom stanju, bez garancije. Svi troškovi vezani za prenos vlasništva, uključujući ali ne ograničavajući se na troškove transporta, izvoza/uvoza, preregistracije, osiguranja, su isključiva odgovornost kupca. OSCE neće prihvatiti nikakve obaveze koje proisteknu iz upotrebe vozila poslije njihove prodaje. Svih jedanaest (11) vozila se mogu pogledati u srijedu, 18. augusta 2010. godine u periodu od 09:00 do 16:00 sati na parkingu UNITIC poslovnog centra, Sarajevo. Za dalje informacije kontakt osoba je Davor Ristić, tel: 033-752-164, e-mail: davor.ristic@osce.org. Ponude se primaju na OSCE obrascu u zatvorenoj koverti do 20. augusta 2010. do 16:00 sati po lokalnom vremenu. Uz ponudu je obavezno priložiti dokaz o izvršenoj uplati depozita u iznosu od 200.00 KM za svako pojedinačno vozilo na račun korisnika OSCE Misija u BiH kod Raiffeisen banke, račun broj 502021000-03000554, transakcijski račun broj 1610000000000011. Ponude na OSCE obrascu se predaju u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu: OSCE Misija u Bosni i Hercegovini Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo Na koverti treba da je jasno naznačeno WS-1/10. Kupac je dužan da uplati puni iznos u korist OSCE Misije u BiH u roku od sedam dana od dana obavijesti da je njegova ponuda prihvaćena. Vozila se preuzimaju u viđenom stanju u roku od pet dana od dana uplate postignute cijene. Iznos depozita za najbolje ponuđače će se uračunati u postignutu cijenu. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni deposit od 200.00 KM se neće vratiti. Učesnicima u kupovini čije ponude ne budu prihvaćene, depozit će se vratiti u punom iznosu. Vozila će biti prodata pojedinačno, ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu. Uplate će biti izvršene bankovnim transferom, prije preuzimanja vozila. Troškove carine, poreza i ostale troškove snosi kupac. OSCE zadržava pravo da obustavi ili poništi prodaju u bilo kojoj fazi prije uplate.

Announcement The QSIS International School of Sarajevo is currently filling a position for a full time Classroom Assistant. Successful applicants will: l Possess knowledge of English sufficient to work professionally in an educational institution that con ducts all of its classes in the English language. l Have a strong ability to communicate and build positive relationships with colleagues and students. l Be dedicated professionals who are willing to aid in daily classroom preparation and instruction.

l Be willing to positively and cooperatively take on responsibilities beyond the classroom in support of extra-curricular and school-wide initiatives, considering them to be an essential part of the success of an international school. Preference will be given to candidates who have a background in education. Please mail your CV and any letters of reference by Monday, August 16th, 2010 to: QSI International School of Sarajevo Omladinska 16 71320 Vogosca Bosnia and Herzegovina

36

Petak, 13. august/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz Petak, 13. august/kolovoz 2010. 37

36

Petak, 13. august/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz Petak, 13. august/kolovoz 2010. 37

38

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Sarajevo, 13. 08. 2010. godine Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje I POZICIJA 1. DIREKTOR SEKTORA BHT1 - jedan izvr{ilac na neodre|eno vrijemeII USLOVI Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove predvi|ene Statutom BHRT-a, te Pravilnikom o radu i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta BHRT-a: VSS-visoku stru~nu spremu, najmanje tri godine radnog iskustva na funkcijama u elektronskim medijima, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje tehnologije proizvodnje i emitovanja TV programa, sposobnost vo|enja, motivisanja i rukovo|enja timovima, sposobnost procjene prioriteta, dono{enja kompleksnih i te{kih odluka, te postavljanja i implementacije ciljeva, posjedovanje organizacionih i rukovodnih sposobnosti, odli~nu ure|iva~ku procjenu, razumijevanje osnovnih finansijskih principa, sposobnost upravljanja bud`etima, izrazite vje{tine u komunikaciji i pregovaranju, fleksibilnost, kreativnost, integritet, otvorenost za nove ideje.

III OPIS POZICIJE Direktor Sektora BHT1 rukovodi Sektorom i obavlja poslove u skladu sa Zakonom i Statutom BHRT-a. IV POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz aplikaciju sa kra}om biografijom, adresom i kontakt telefonom, potrebno je prilo`iti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji sljede}u dokumentaciju: uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 ({est) mjeseci), prijavu prebivali{ta, dokaz o stru~noj spremi, dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja VSS, dokaz o znanju engleskog jezika, program rada i razvoja Sektora, uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 (tri) mjeseca), ovjerenu izjavu u vezi ~lana IX ta~ka 1. Ustava Bosne i Hercegovine ovjerenu izjavu da ne obavlja izvr{nu, zakonodavnu ili sudsku funkciju na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, da nije vlasnik, odnosno suvlasnik preduze}e koje obavlja djelatnost radijskog ili televizijskog emitovanja, te da njegova funkcija nije nespojiva sa Zakonom o sukobu interesa po bilo kojoj osnovi. - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostavlja prilikom zaklju~enja Ugovora o radu. IV OGLA[AVANJE I ROK ZA PODNO[ENJE PRIJAVA Javni oglas }e biti objavljen u dnevnim listovima „Avaz“, „Dnevni list“, i „Nezavisne novine“ i WEB site BHRT-a. Rok za podno{enje prijava iznosi 15 dana od dana prvog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor bit }e obavljen intervju. Kandidati }e biti pismeno obavje{teni o ishodu javnog oglasa. Prijave dostaviti li~no, ili po{tom, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Javni oglas za imenovanje direktora BHT1- „NE OTVARAJ“, na adresu: RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE Slu`ba za ljudske resurse Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12 71000 S A R A J E V O

Na osnovu ~lana 241, 242, 245 i 269. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine Federacije BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 84/08), ~lana 41. Statuta i Odluke o sazivanju Skup{tine BROVIS DD VISOKO, donesene na sjednici Nadzornog odbora dana 10. 08. 2010. god., Nadzorni odbor Dru{tva objavljuje

OBAVJE[TENJE
o sazivanju i odr`avanju XI redovne skup{tine BROVIS DD VISOKO

Obavje{tavaju se Dioni~ari BROVIS DD VISOKO da }e se XI redovna skup{tina Dru{tva odr`ati dana 02. 09. 2010. (~etvrtak), sa po~etkom 11,00 sati, u sjedi{tu Dru{tva, Dobrinje bb - Donje Mo{tre. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i

DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skup{tine: predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika 2. Usvajanje Zapisnika sa X skup{tine dru{tva 3. Izbor ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposrednom predajom ili po{tom, na adresu Dru{tva, najkasnije osam dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Registracija i identifikacija prijavljenih dioni~ara i podjela materijala za glasanje izvr{it }e se na dan odr`avanja skup{tine, u sjedi{tu Dru{tva, jedan sat prije po~etka Skup{tine. Uvid u isprave i materijal pripremljen za Skup{tinu mo`e se izvr{iti svakim radnim danom u sjedi{tu Dru{tva, kada se mo`e preuzeti i obrazac prijave za sudjelovanje na Skup{tini. Nadzorni odbor BROVIS DD VISOKO - Dobrinje bb, 71305 Donje Mo{tre

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU PETA GIMNAZIJA Ul. Nerkeza Smajlagi}a br. 18. - Sarajevo Na osnovu ~lana 88. Zakona o srednjem obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo broj 10/04 i 34/07), i Odluke [kolskog odbora broj: 10-2091/2010 od 07. 07. 2010. godine, Peta gimnazija objavljuje

KONKURS
za upis vanrednih u~enika u {kolskoj 2010/2011. godini Upis vanrednih u~enika u I, II, III i IV razred gimnazije, op{ti smjer vr{it }e se od 01. septembra 2010. do 24. septembra 2010. godine. Uz prijavu kandidati treba da prilo`e: 1. Svjedo~anstvo o prethodno zavr{enoj {koli (original) 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (original) Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti na adresu: Peta gimnazija - Sarajevo, ul. Nerkeza Smailagi}a 18. Informacije na telefon: 235-521.

oglasi

Dnevni avaz

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

39

40

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

41

42

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
BOR BANKA D.D. SARAJEVO NADZORNI ODBOR Na osnovu člana 31.j tačka 14. Zakona o bankama (sl. novine F BiH broj 39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 19/03 i 28/03), kao i člana 30. Statuta BOR Banke d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora NO-111/10 od 09.08.2010.saziva se:

Dnevni avaz

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

43

35 SKUPŠTINA BOR BANKE
Koja će se održati dana 13.09.2010 godine u Sarajevu, u prostorijama BOR Banke d.d. Sarajevo u ul. Obala Kulina bana 18, sa početkom u 15 sati. Za sjednicu se predlaže sljedeći: 1. Izbor radnih tijela skupštine a) Predsjedavajućeg Skupštine b) Odbora za glasanje c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika 2. Usvajanje zapisnika sa 34 sjednice Skupštine BOR Banke 3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta BOR Banke sa prečišćenim tekstom 4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine 5. Donošenje odluke o prijenosu dijela revalorizacione rezerve na akumuliranu dobit 6. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora 7. Donošenje odluke o imenovanju članova i Predsjednika Nadzornog odbora 8. Donošenje odluke o usvajanju prijedloga Ugovora o angažmanu u Nadzornom odboru i utvrđivanju visine naknade za članove Nadzornog odbora i Predsjednika Nadzornog odbora Pravo glasanja na Skupštini ima dioničar koji posjeduje upravljačke/obične dionice BOR Banke dd Sarajevo i koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH nalazio 45 dana prije datuma održavanja Skupštine. U skladu sa članom 29.e Zakona o bankama dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja o održavanju Skupštine. Prijedlozi za izmjenu dnevnog reda mogu se dostaviti poštom na adresu BOR Banka dd Sarajevo, Obala Kulina bana 18, Sarajevo. Pozivaju se dioničari da lično ili putem punomoćnika prisustvuju i učestvuju u radu Skupštine. Punomoćnici dioničara dužni su, na osnovu člana 29.l i 29.m Zakona o bankama prilikom prijave dioničara za učešće u radu Skuptšine predati punomoć za zastupanje dioničara, potpisanu od strane dioničara fizičkog lica ili zastupnika dioničara pravnog lica i ovjerenu od strane nadležnog organa. Upozoravamo sve dioničare da bez gore ispunjenog uslova neće moći učestvovati u radu Skupštine. Ukoliko dioničar lično učestvuje u radu Skupštine potrebno je da dostavi pismenu prijavu i ovjerenu kopiju lične karte najkasnije pet (5) dana prije početka Skupštine. Ukoliko učestvuje putem punomoćnika, punomoć se predaje pet (5) dana prije početka rada Skupštine, uz pismenu prijavu za učešće u kojoj se označava ime punomoćnika, ovjerenu kopiju lične karte punomoćnika i izvod iz sudskog registra za pravno lice ukoliko se radi o pravnom licu u kojem je označen zakonski zastupnik pravnog lica. Izvod ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Uvid u materijale dioničari mogu izvršiti u sjedištu Banke u ulici Obala Kulina bana 18, svakog radnog dana počev od dana objavljivanja ovog obavještenja o sazivanju Skupštine. Predsjednik Nadzornog odbora Esad Hrvačić s.r.

DNEVNI RED

Prilog broj 1. U skladu sa èlanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD od 01. 01. 2010 - 30. 06. 2010.

BOR banka d.d. Sarajevo Obala Kulina bana 18 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 278 520 Fax: +387 33 278 550 www.borbanka.ba borbanka@bih.net.ba

TRN: 182 000 00000341 31 JIB: 4200293230009 SWIFT code: BOIRBA22 IBAN coba: BA39 182 000 0000034131

44

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Apartmani i sobe na Crnogorskom primorju, pla`a Veliki pijesak, Ferid. Tel. 065 879 433. Izdajem strancima ili studentima namje{ten stan na Grbavici odmah iznad @eljinog stadiona.Tel. 062 385 332. Povoljno ljetovanje u Crnoj Gori, Dobre Vode (Bar), sobe 70 m od mora, 7 EUR-a po le`aju. Tel. 033/621-119, 062 006 319, 00382 67 360 365, Fikret. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne sobe sa kupatilom, parking, oko 200 m od mora - povoljno. Tel. 00385 98 186 3337, BiH 061 390 322. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Apartmani u Tivtu, komplet dvosoban stan, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128 i 061 479 616. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Apartman Hvar-Su}uraj, 4-6 osoba, TV, klima, ro{tilj, parking, 80 m od mora. Tel. 00387 63 191201, 00385 91 250 6885. Neum, apartmane klimatizirane blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183 981, 036/884-493. Neum, sobe i apartmane izdajem blizu mora i hotela „Neum“. Tel. 036 884-686, 061 777 843. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Jednokrevetna soba sa grijanjem, 1 mjesec - 120 KM, 2 mjeseca - 200 KM. Tel. 062 467 823. Orebi} - apartmani 4-krevetni sa pogledom na more, parking u hladu, povoljno. Tel. 00385 98 922 8281. Trogir-^iovo, apartmani povoljno, divne pla`e, ugodan boravak. Tel. 061 100 210, 061 157 290. Izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, Srebreno-Dubrovnik. Tel. 00385 20 486-628. Izdajem namje{ten manji dvosoban stan, ozbiljnoj `eni, Trg herojaHrasno. Tel. 063 487 813. Izdajem sobu na Dolac Malti, blizu tramvajske stanice. Tel. 065 615 640. Izd. namje{. garsonjeru u priv. ku}i, strogi centar. Tel. 061 904 465. Izdajem gara`u blizu Medicinskog fakulteta. Tel. 033 207-936. Izdajem dvosoban namje{ten stan studenticama, zgrada sa cen. grijanjem, Ko{evo. Tel. 061 493 937. Izdajem namj. jed. krevetnu sobu sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, cen. grijanje, tel., TV, gara`a, iza SC Skenderija. Tel. 212-124. Izdajem pos. prostor 80 m2, uz glavni put u Brije{}u, pogodan za sve namjene. Tel. 061 911 348. Poslovni prostor u naselju [ip, nov 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Kod Islamskog fakulteta extra soba studentu ili samcu. Tel. 061 958 368. Izdajem trosoban namje{ten stan u neboderu blizu Hitne pomo}i. Tel. 066 466 227, fiks. 524-936. Izdajem frizersko-kozmeti~ki stido, Sarajevo-Dobrinja. Tel. 061 207 448. Ferhadija, izdaje se kancelarijski prostor 220 m2, extra opremljen. Tel. 033 450-740, 033 616-856. Logavina, izdajem stan 3-soban, komforan, 110 m2, internet, kabl. TV, svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72 58 59, 061 135 661. Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344, 00385 91 553 7707. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Prizemlje ku}e 100 m2, izdajem strancima, pos. ljudima, svi priklju~ci, namje{teno, parking. Tel. 062 169 114, Sarajevo. Izdajem namje{ten jednosoban stan na Grbavici, 2. sprat. Tel. 061 167 930. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem 2 i 1-krevetnu sobu, TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033/238-744, 061 335 409. Zaostrog-Podaca, sobe i apartmani 10 m od mora, privatni parking. www.cvito.4t.com Tel. 00385 98 905 7500. Izdajem studentima jednos. namje{ten stan blizina kampusa. Tel. 061 514 816. Namje{ten dvos. stan, pos. ulaz, centralno grijanje. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Pos. prostor 71 m2, [oping centar Grbavica, pogodan za sve namjene. Tel. 061 219 459. Manju ku}u blizu mora, kapac. {est kreveta, Orebi}. Tel. 033 451-581. U strogom centru Sarajeva, 4-soban stan sa ba{tom na du`e. Tel. 061 382 261. Pos. prostor za kancelarije u strgom centru Sarajevu. Tel. 061 382 261. Namje{ten stan kod FDS studentima ili bra~. paru, c. grijanje, internet. Tel. 033 655-398. Soba djevojci na Ciglanama, upotreba kuhinje, cent. grijanje. Tel. 061 387 588, 033 443-412. Trogir-^iovo, apartmani povoljno, divne pla`e, ugodan boravak. Tel. 061 157 290, 061 100 210. Tros. namje{ten stan preko puta hotela Bristol, ul. Kolodvorska. Tel. 066 466 227, 524-936. ^. Vila, dvos. stan namje{ten. Tel. 061 367 548. Pos. prostor 100 m2, kod Muz. akademije, Katedrala. Tel. 061 101 941. Stan izdajem, ul. Tuzlanska. Tel. 033 464-846. Pofali}i, prazan stan u ku}i, cijena 200 KM. Tel. 061 184 744, 666-836. Povoljno izdajem novoure|ene trokrev. apartmane (sat TV, ro{tilj, balkon). Tel. 00385 21 699 199. Vodice, izdajem apartmane i sobe. Tel. 385 22 444 118. Orebi}, K. Zvonimira, apartmane za 2-6 osoba, cijena povoljna. Tel. 601 922 483. Soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, ro{tilj, parking, blizina mora, 30 EUR-a. Mob. 00385 98 924 6035, 00385 20 713 793. Neum, Tiha luka, apartmani, klima, parking, 60 KM/dan. Tel. 036 884 676. Jednos. i tros. stan mo`e i na 1 mjesec, Ko{. Brdo. Tel. 061 537 239. Dvos. nov, centr. grijanje, A. Bu}e, kod „Zraka“. Tel. 061 268 476. Stan dvosoban, dvjema studenticama i sobu centar srednjo{kolki ili studentici. Tel. 442-331, 061 438 681. Jednokrev. soba na Trgu heroja zapos. osobama. Tel. 061 546 291. Ned`ari}i, jednokrev. sobe sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 602 124 318. Namje{teni stanovi (garsonjera, jednos., dvosoban) studentima, internet, Pofali}i. Tel. 061 502 205. Ku}a na Mejta{u 120 m2, sa 250 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Pos. prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Ulcinj, apartmani lux. kod hotela Albatros, 100 m od mora. Tel. 00382, 696 56514. Pos. prostor 50 m2, pogodan za agencije, kancelariju, friz. salon, ordinaciju, Hrasno B. Tel. 033 619-865. Pos. prostor 32 m2 kod @eljinog stadiona. Tel. 062 972 512. Gara`a na Kova~ima, blizu Ba{~ar{ije. Tel. 061 603 115. Sprat ku}e na Kova~ima, blizu Ba{~ar{ije. Tel. 061 603 115. Opremljen i razra|en friz. salon na Grbavici. Tel. 062 760 139. Soba u centru sa grijanjem i upotrebom kuhinje. Tel. 061 383 809. Dvos. stna na ^. Vili. Tel. 061 863 981. Jednos. stan, namje{ten, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 033 485-617. Sobu studentici, kuhinja, banja, grijanje. Tel. 033 232-494. Dvos. namje{ten stan na Ilid`i-Pejton. Tel. 061 172 852. Dvosoban, dvoeta`. stan u ku}i, kompletno namje{ten, sa gara`om, 500 KM. Tel. 061 818 254. S. Kolonija, namje{tena ku}a u nizu, do bazena+gara`e+terase. Tel. 033 643-283, 065 667 946. Namje{tena soba samcu ili samici, Aerodrom. naselje, pos. ulaz. Tel. 033 452-478. Prazan stan u ku}i (Butmir). Tel. 061 515 721. Pos. prostor od 26 m2, na Ilid`i (mala aleja). Tel. 061 260 598. Namje{ten stan studenticama. Tel. 033 203-887. Na Pofali}ima, namje{ten stan, centr. grijanje, studentima, samcima. Tel. 033 613-525.

MALI

OGLASI
Prodaja
Astra GTC sport kupe, kraj 2008., 1.6, 115 KS, crvena, max. oprema, rg. do 5. 2011. odli~no stanje, gara`irana. Tel. 061 173 947. Hunday Elantra 2001. dizel, 4 vrata, ful oprema, registrovana, cijena 6.000 KM. Tel. 601 208 177. Kia Rio 2004., benzin. Tel. 061 275 436. Chrysler sebring, 200, automatic, benzin. Tel. 061 275 436. Polo dizel, 94. god., mo`e zamjena za novije sa klimom. Tel. 061 243 923. Jugo koral 1989. god., registr. do 20. 10. 2010. odli~no stanje. Tel. 033/643-785,m 062 421 510. Reno Tvingo 2002., udaren sa dijelovima, povoljno. Tel. 061 227 070. Lada 112 1.5 GLI, 16 V, prodajem, kao nova, samo 27.000 KM, reg. do 4. 6. 2011, nove table, gdo. juni 2004., metalik. Tel. 033 410-505 i 061 927 080. Pe`o 206 1.4 kraj 2006., pre{ao 28.000 km, reg. do aprila 2011. Tel. 061 314 659. Prodajem kamp ku}icu u dobrom stanju, ful oprema. Tel. 061 024 418. Prodajem autogril u odli~nom stanju, ful oprema Fiat Dukato, 2006. god. Tel. 061 024 418. Autostakla „Rule“ original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina, Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. Dijelove za Fronteru, 2000. god., motor dizel 2.2 DTI, 16V, mjenja~, limarija i ostalo. Tel. 033 659-281, 062 279 743. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla na vratima. Tel. 061 260 598. Dijelovi za Golf 2. Tel. 062 139 019. Izdajem namje{ten stan. Studenticama. Ku}a sa centralnim grijanjem, ul. Jusufa Tanovi}a 13, Centar. Cijena vrlo povoljna. Tel. 061 924 164. 10513-1Nd` Izdaje se poslovni prostor u strogom centru Sarajeva. Mob. 061 303 198. 12205-1tt Podaca - Iznajmljuju se sobe i apartmani - povoljno (le`aj gratis). Tel. 00385 98 18 28 038. 10740-1tt Makarska rivijera - Drvenik Mali - Izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 91 954 2000, 00385 21 628-306 i 00387 61 157 790. 10357-1tt Izdajem povoljno apartmane sa parkingom u Bristu kod Gradca. Mob. 00385 91 766 6124 i 061 229 208. 1104-1Mo Ljetovanje u kampu „Grma“ Gradac n/m smje{taj u kamp prikolicama, upotreba kuhinje, parking, sve za 6 EUR-a po osobi. Informacije na tel.: 00385 91 723 1717. 10097-1tt Povoljno izdajem apartmane sa parkingom u Bristu kod Gradca, na hrvatskom primorju. Tel. 00385 91 571 5505. 195-1Bl Orebi} - izdajem povoljno sobe sa kupatilom. Rezervacije na tel.: 00385 20 713 894. 8878-1tt Dubrovnik - Srebreno, povoljno za ljetovanje sobe-apartmani. Tel. 00385 20 486 592, 00385 98 954 1083, zlatkobarisic@du.tcom.hr 7933-1tt Dubrovnik - Srebreno ljetujte jeftino, sobe-apartmani. Tel. 00385 20 486 445, 00385 98 91 27520. mato.barisic2@du.tcom.hr 7935-1tt Iznajmljuju se novi apartmani i sobe - ispod magistrale, 100 m od pla`e. Tel. +385 98 98 97 990. 7859-1Nd` Izdajem povoljno apartmane u Trogiru. Tel. 00385 91 882 3518. 10033-1Nd` Izdajem dvosoban extra namje{ten stan na ^. Vili, II sprat, kablovska, internet, blinda. Tel. 061 190 713. 12126-1tt Neum - apartmani tik uz more, a hladovina od prirodnog zelenila. Tel. 036 884-548. PTT Makarska rivijera - Podaca. Lijepo ure|eni apartmani blizu mora. Parking uklju~en. Povoljno. Tel. 062 115 111. 1191-1Mo Izdajem potpuno opremljen restoran sa velikom ljetnom ba{tom na du`i period. Tel. 061 138 400. 12392-1tt Izdajem frizerski salon opremljen, Ilid`a, ul. Huseina \oze. Tel. 061 552 781. 10575-1Nd` Makarska - izdajem sobe i apartmane u blizini pla`e, Ilirska 3. Tel. 00385 21 616-814, 00385 98 178 7522. 10547-1Nd` Apartmane u Neumu povoljno izdajem vila „LAMIA“, klima, gara`a. www.villalamia.com Tel. 036 880-427. Mob. 062 939 066. 12419-1tt Izdajem jednosoban namje{ten stan u novoizgra|enoj ku}i, ulaz poseban, (blizu Ba{~ar{ije). Tel. 061 817 520. 12438-1tt Izdajem i prodajem radnju A. Polje pijaca, povoljno. Tel. 062 624 454. 12443-1tt U Neumu na pla`i vrlo povoljno izdajem 6 le`aja sa gara`om i klimom. T 033 612-892. el. 10687-1Nd` Lovi{te na Pelje{cu, izdajem vrlo povoljno apartmane i sobe „klimatizirani“ sa pogledom na more i upotrebom kuhinje. Kontakt tel.: 091 93 24 190, 00385 20 718-080. 12453-1tt Izdajem u Orebi}u apartman za 4-6 osoba, blizina pla`e, terasa, parking, klima, TV, ro{tilj, povoljno. Tel. 033 233-197, 061 566 516. 12485-1tt Izdajem dvosoban namje{ten stan u zgradi u centru grada, cijena po dogovoru. Tel. 061 142 704. 12489-1tt Neum, povoljno komplet sprat ili 2 sobe, kuhinja, kupatilo, logga, TV, uz pla`u, ulica Mimoza, fam. Mehmedovi}. Tel. 061 569 643. 12496-1tt Izdajem veliki dobro ure|en stan isklju~ivo studenticama - ~etiri osobe. Adresa: Socijalno kod Hitne pomo}i, Kolodvorska 13. Tel. 063 899 322, zvati iza 16 h. PTT Izdajem novoopremljen jednosoban namje{ten stan u Pofali}ima. Tel. 061 279 387. 12512-1tt Izdajem apartmane, Slano kod Dubrovnika, odmah uz more. Tel. 00385 98 736 290. 10666-1Nd` Pelje{ac - izdajem apartmane 46 krevetne uz obalu, na atraktivnoj lokaciji, parking, ro{tilj, velike terase sa pogledom na more. Tel. 061 130 366. 10663-1Nd` Izdajem namje{ten dvosoban stan u privatnoj ku}i u Hrasnom, ulica Milinkladska na spratu, grijanje na plin, poseban ulaz (nema parkinga). Mob. 061 309 338. 10646-1Nd` Izdajem apartmane sa predivnim bazenima, terasama, popust 50%, Dobre Vode, Bar. Rez.: +382 69 211-680, +382 30 364-364. www.royal-azur.com 12519-1tt Studenticama izdajem namje{tenu garsonjeru u blizini Medicine i Arhitekture. Tel. 033 443-289. Mob. 065 258 169. 12531-1tt Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Izdajem sobe za spavanje sa TV, strogi centar Ba{~ar{ije, 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Vracama u privatnoj kuæi, iznad Turskog koled`a, kablovska, internet, 450KM. Tel. 061 345 043 ^engi} Vila, 2-soban kompletno namje{ten stan. Tel. 061 865 981. Grbavica kod @eljinog stadiona, 2-soban stan 64 m2, velika terasa i ba{ta, namje{ten a mo`e i nenamje{ten, cen. grijanje. Tel. 062 134 558. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a, iznajmljujemo. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com

Prodaje se kombi VW T4, 1.9 TDI, 1998. god., u izvanrednom stanju. Mob. 061 303 198. 12205-1tt Prodajem ili mijenjam Land Rover - Frelander TD4. Godina pro. 2003. Boja crna, ko`a, klima, cent. brava. Tel. 061 513 510 ili 061 986 614, zvati do 20 ~asova. 10517-Nd` Pe`o 307 HDi limisw 407, 1.6 HDi, 2.0 HDI, 05. i 06. god. Tel. 061 133 750. Lada 1.7, 4x4 benzin, bijela, registrovana, god. 1999., pre{la 80.000 km, cijena 4.000KM. Tel. 061 158 164. Prodajem Renault Kango teretni, 2005. godina. Cijena po dogovoru. Tel. 062 916 907. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. [koda Fabia, 1.2 HTP 51 KW, cr, vena, 2009. god. Tel. 063 897 284. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. Golf 3, desni volan, dizel, strane table, u odli~nom stanju, 2.400 KM. Tel. 062 214 041. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 3 vrata, ABS, airbag, citi, servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, do registr. 6.900 KM. Tel. 061 329 335. Fiat Punto 1.3 M-jet S, 2007. god., 3 vrata, klima, ABS, citi servo, el. podiza~i, centralno, ura|en veliki servis, do regist. 7.900 KM. Tel. 061 214 813. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Pe`o 307, HDI, 2.0, 110 KS, ful oprema, 2002. g., registrovan. Tel. 061 257 470. Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. \ip Hyundai, 2.5 dizel, tek registrovan. Tel. 061 156 436. VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, plavi, tek registrovan. Tel. 033/687-154, Butmirski bataljon 24, Butmir. Seat Ibiza 1.4 benzin, 2004. god., crna boja, gume ljetne, zimske, registrovan do aprila 2011., ful oprema. Tel. 062 439 393. Reno 11, tek registrovan, izuzetn ostanje, cijena po dogovoru, branik, karambolku, Pasat karav. Tel. 061 143 519. Ssangyong Rexton, 2005. god. Tel. 062 344 777. Stilo, 2003. 1.6, benzin, maksim., full oprema, 4 vrata, alarm, 7.500 KM. Tel. 062 204 779, Ilija{. Golf 2, 91., 4 vrata, turbo dizel, inter kuler, registrovan do 5. 2011. Tel. 061 227 070. Nexia Dafwoo, god. 96., klima, o~uvana, 2.200 KM, fix. Tel. 063 803 057, 061 170 709. Fiat Stilo 1.9 JTD, 2003. god., 3 vrata, plava met., full oprema, ura|en veliki i mali servis, tek registrovan, 7.990 KM. Tel. 062 356 923. Fiat Punto 1.9 disel, 2002. god., 3 vrata, bijeli met., ura|en mali i veliki servis, tek uvezen do reg. 4.800 KM. Tel. 062 356 923. Lancia Musa, 2006., ful oprema, tiptronik, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. Golf VI, cijena najpovoljnija, puno extra. Tel. 033 681-225. Kamion kiper troosovinac, Rabamanovka, u ispravnom stanju, veliki klip, vrlo povoljno. Tel. 065 667 946, 033 643-283. Kamion Magirus troosovinac kiper, nju{kar, odli~an, mod. 256, mjenja~ ZE 6+6. Tel. 065 667 946, 033 643-283. Opel Corsa 125-10, 2001., reg. 3. 2011., klima ure|aj. Tel. 061 262 698.

Kupovina
Vr{imo otkup rabljenih dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem Zastave 101, 128, komplet i neispravne. Tel. 066 778 529.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Neum - izdajem apartmane blizu pla`e hotela „Zenit“, sat-TV, klima, gara`e. Tel. 036/880-516. Mob. 063 350 056, www.neumzubac.de 812-1Mo Iznajmljujem sobe sa upotrebom kuhinje - Srebreno. Tel. 00385 20 486 628, 00385 95 833 6879. 580-1Mo Neum - apartmani - blizina mora - kuhinja, kupatilo, WC, TV, balkon, parking Villa Hortus. Informacije Tel/fax 036/880-513. PTT Orebi} - dvosoban stan 60 m2, 6 le`aja, kuhinja, TV, klima, terasa 24 m2 sa tendom i se}ijom, pla`a 100 m, parking u hladu. Tel. 00385 20 713 856 i 061 938 463. 594-1tz U Neumu uz samo more izdajem dvo, tro i petokrevetne apartmane, zasebni spratovi, klima, TV parking, , povoljno. www.omerbasic.com.ba Tel. 061 101 832. 10520-1Nd` Ljetovanje u Podacama u sobama i apartmanima, veoma povoljno. Tel. 00385 98 817 104. 10524-1Nd`

Dnevni avaz
Odmor na moru, sedam dana 160 KM u Podacama, obezbije|en prevoz, smje{taj i upotreba kuhinje. Tel. 061 500 891, 062 535 995. Dvos. namje{ten stan na ^. Vili. Tel. 061 865 981. Iznad Skenderije, namje{tena ku}a 100 m2 sa gara`om i vrtom, 500 KM. Tel. 061 352 428. Soba sa kabl. i TV, zaposlenom mu{karcu, N. Sarajevo-Merkator. Tel. 659-895, 062 943 021. Tros. adapt. stan namje{ten, kablovska TV, blind vrata, I kat, slobodan, D. Malta. Tel. 033 455-471. Ku}a namje{tena, eta`. centr., 2 sprata+priz.+gara`a, ba{ta, u centru na du`e, cijena 1000 KM. Tel. 061 173 947. Izme|u Katedrale i Bjelava namje{ten stan 40 m2, pos. ulaz. Tel. 033 203-463, 062 547 110. Apartman na moru Repi} kod Kleka. Tel. 091 553 7707, 00385 20 691 344. U Orebi}u izdajem sobe za odmor, povoljno, Smaji}. Tel. 00385 20 714 199. Namje{ten stan vel. 50 m2, sa plin. grijanjem na M. Dvoru. Tel. 062 931 200. U Dubrovniku, povoljno izdajem sobe sa upotrebom kuhinje i kupatila. Tel. 00385 98 164 1263. Centar, lijepo namje{ten dvos. stan izdaje se. Tel. 061 480 445. Apartmani u Podacama uz omogu}e prijevoz po potrebi. Tel. 385 92 122 0551, 061 862 323. Apartmani 2+1 izdajem otok Kor~ula, mjesto Kor~ula. Tel. 00385 98 930 5825. Slano kod Dubrovnika izdajem apartmane, odmah uz more. tel. 00385 20 871 338, 099 512 6108. U centru, Markale 65 m2, adaptiran. Tel. 061 288 939. Mejta{, 40 m2. Tel. 061 288 939. Namje{ten, adapt. 150 m2, ul. Mis Irbina. Tel. 061 288 939. Grbavica, 2-soban namje{ten, ul. Grbavi~ka. Tel. 061 288 939. Dolac Malta 4-soban. Tel. 061 288 939. S. Kolonija, 2 stana po 63 m2. Tel. 061 288 939. Ilid`a, Sarajevo-centar, 2-soban. Tel. 061 288 939. Kod Riverine Ilid`a, novogradnja, 120 m2. Tel. 061 288 939. Makarska - sobe i apartmane u blizini pla`e. Tel. 00385 21 616-814, 00385 98 178 7522. Hrasno, jednokrevetnu super komfornu sobu, zaseban ulaz, sa grijanjem i siguran parking, zaposlenom samcu. Tel. 061 324 891 i 033/654-133. Prodajem 4,5 dul. vo}njak + 19 dul. hrastova {uma, sve ravno Ahatovi}i - Djevoja~ka voda. Tel. 062 402 829. 10582-1Nd` Prodajem u Isto~nom Sarajevu dvosoban stan, ul. Spasovdanska, novogradnja. Tel. 065 450 114. 10580-1Nd` N. Sarajevo, jednosoban 42 m2, V.P extra lokacija (kod Mercatora ., - Uniprometa). Povoljno - hitno! Tel. 061 493 323. 12498-1tt 1. Prodajem useljivu ku}u u Osijeku. 2. Primaju se radnice za kurs obu}arstva, sa mogu}no{}u zasnivanja radnog odnosa. Tel. 066 857 420. 10592-1Nd` Prodajem ku}u na Soukbunaru, odmah useljiva, povoljno. Tel. 061 513 821. 12443-1tt Aerodromsko naselje, stanovi novogradnja, gara`e u suterenu. Cijena po dogovoru. Tel. 061 480 718. 10597-1Nd` Prodajem dvosoban stan na ^. Vili, ul. B. Me{e Selimovi}a, na 8. spratu, useljiv, povoljno. Tel. 061 350 108. 12452-1tt Dobrinja novogradnja, stanovi useljivi, uknji`eni, od 51 m2 63,50 m2. Kreditiranje kod investitora do 5 g. i BBI banke do 20 g., bez `iranata. www.ahaeti.ba Tel. 061 398 786. 12451-1tt Prodajem jednosoban stan na Dobrinji V, 46 m2, nov, eta`iran, u blizini trolejbuske stanice. Tel. 061 171 451. 12491-1tt Hrasno, jednosoban stan 38 m2, 2. sprat, mo`e i namje{ten, prodajem. Tel. 061 555 949. 12514-1tt Prodajem dvosoban stan na Alipa{inom polju, Geteova 4, Sarajevo. Mob. 061 271 631. 10670-1Nd` Atraktivna i sun~ana lokacija sa pogledom na Tar~in i okolinu, 1 km od starog puta M-17, na Oseniku 21 dulum i 2.200 m2 Mehina luka, uz rijeku i put. Tel. 061 130 928. 10669-1Nd` Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, VRLO POVOLJNO, Ahatovi}i. Tel. 061 132 197, 066 906 367. 10662-1Nd` Vogo{}a, novogradnja stanovi, garsonjere od 26 m2 i ve}e i trosobni 66 m2 i ve}i sa velikim balkonima, 1.486 KM/m2. Tel. 061 916 208. 10658-1Nd` Prodajem stan u centru grada 70 m2, tre}i sprat, cijena povoljna. Kontakt: 065 666 582. 10651-1Nd` Prodaje se ku}a na Bora~kom jezeru 80 m2, sa najljep{im pogledom na kompletno jezero. Tel. 063/89 47 57. 1184-1Mo Orebi}, prodajem apartman 27 m2 (drugi sprat), soba, kuhinja, kupatilo, namje{ten, terasa, 35.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713793. 589-1Go Prodajem ku}u u Ned`ari}ima 10x10, 600 m2 zemlje, pomo}ni objekat 7x8, useljiva, povoljno. Tel. 063 892 380. 10697-1Nd` Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Centar, stan u ekstra stanju, 58 m2, cijena 130.500 KM. Tel. 061 553 803. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886.

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

45

PELJE[AC, OREBI] - PRODAJA APARTMANA - vel. 52.02, 52.03, 52.75, 56.50, 59.24, 68.69, 68.94 m2 - useljivo odmah. Vi{e na www.autopleter.hr. Kontakt: Nekretnine Pleter GSM +385 91 243 0228, tel. +385 16 171 222, faks +385 16 171 223, autopleter@autopleter.hr. PTT
Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu i video nadzor. Cijena 145.000 EUR-a. Tel. 062 451 110. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Pofali}i blizu FDS i OBN-a ku}a p+s, dva tros. stana, pos. ulazi, dvije gara`e, sve komunalije, oku}nica 441 m2. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Dobrinja, prod. pos. prostor 16 m2, stamb. zgrada, c.g., mokri ~vor. Tel. 061 438 446. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Ilid`a-centar, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, sa gara`om 250.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Stan kod Vje~ne vatre 150 m2, IV sprat, lift, 1 m2 - 1.000 EUR-a. Tel. 063 603 010. Strogi centar, dvoeta`ni, èetverosoban stan 115m2 + pomoæne prostorije. Tel. 061 336 726 Alipa{ino polje, ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat, 78 m2, cijena 120.000 KM. Tel. 061 172 066. Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. M. Dvor kod Skup{tine BiH, pos. prostor vel. 25 m2, vl. 1/1, povoljno. Tel. 062 943 493. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino Polje, Semira Fra{te 1. Tel. 454-579. Prodajem ku}u na 2 sprata na Jablani~kom jezeru uz glavnu cestu, cijena po dogovoru. Tel. 061 357 786. Novo, ku}a vikend dijelom nezavr{ena, 1.000 m2 oku}nice, Rajski Do-Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. Alipa{ino polje C-faza, vl. 1/1, stan 42 m2, zatvorena lo|a. Tel. 546226. Prodajem 2-soban stan, ^. Vila 1, cijena 100.000 KM. Tel. 061 172 600. Prodajem zemlju u Kijevu kod Trnova. Tel. 061 689 016. Alipa{ino polje, A-faza, VII sprat, 70 m2, cijena po dogovoru. Tel. 065 66 99 61. Prodajem renoviran stan 52 m2. Tel. 062 322 888. Lijepa vikend ku}a 80 m2, parcela 1.300 m2, oaza mira, zelenila i ti{ine u Glavnom polju. Tel. 061 147 997. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem u centru kod Lovca stan 106 m2, II kat. Tel. 061 188 846. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. 76 m2 stan na Otoci, 20. sprat, vl. 1/2. Tel. 062 422 290, 065 778 224. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2, i pos. prostor 50 m2, Bosanski put 187. Tel. 065 905 779. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit.

Prodaja
Neum - Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300 m2 oku}nice. Tel. 061 548 365, 036/884-297. 10426-1Nd` Prodajem ku}u i zemlju u centru Sarajeva. Lokacija udaljena 250 metara od Alipa{ine d`amije, pogodna za izgradnju vile, rezidencije ili familijarnog objekta P + 2 sprata. Tel. 062 205 857. 12351-1tt 2 ku}e u istom dvori{tu, prizemlje, sprat i potkrovlje, 500 m2, 1/1, uredni papiri. Cijena po dogovoru. Tel. 062 282 720. 9602-1Nd` Prodajem ku}u u Sarajevu, staru 8 godina, sa dva stana od po 75 m2, oku}nicom od 300 m2 i gara`om, papiri 1/1 i dozvola, ul. Ramiza Sal~ina br. 358. Tel. 061 722 414. 9202-1Nd` Poslovni prostor Sarajevo, ^obanija ul. E. Ademovi}a 6, 84 m2, prizemlje i 84 m2 podruma, prodajem. Tel. 00385 91 4677 647. 10290-1Nd` Bu}a Potok, ku}a na sprat sa posebnim ulazima, posebnim satovima za plin i struju i prelijepim dvori{tem, vlasnik 1/1. Cijena ku}e je bila 350.000 KM, a sada se prodaje za 250.000 KM. Prodaje se samo tri nedjelje. Mobilni: 062 43 87 18. 12090-1tt Prodajem poslovni prostor 91 m2 Breka, preko puta ulaza u Ortopediju. Renoviran, pogodan za sve namjene. Prodaja bez posrednika. Tel. 061 214 152, 061 214 162. 12247-1tt Prodajem stan 74 m2, sa 2 balkona (4 m2) u Hrasnu, IV kat, sa gara`om, stan 82.000 EUR-a, gara`a po dogovoru. Tel. 061 143 963 ili 061 903 279. 12369-1tt Prodajem plac za gradnju, 900 m2, Posavska 100, Sarajevo. Tel. 033 645-392. 12371-1tt

Tel. 061 147 336. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, sa stvarima i gara`om, 250.000 KM. Tel. 061 244 741. Prodajem ~etveroiposoban stan u Sarajevu, Miss Irbina, kod BBI centra. Tel. 033 217-158, 066 898 703. S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, cent. grijanje, kompletno renoviran, povoljno. Tel. 066 762 487. Prodajem stan u novogradnji Ned`ari}i od 37,20 m2, parking mjesto ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Hitno prodajem povoljno stan u Dobrinji, kod Merkatora, renoviran. Tel. 062 322 888. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan na Marin Dvoru, I sprat, 50 m2, u Sarajevu. Tel. 061 209 930. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}u i 2,5 dul. zemlje, mo`e u 2 parcele, a i zamjena za stan. Tel. 061 20 33 67. Stari Grad, evastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. S. Kolonija, prodajem stan eta`ni u nizu, kompletno renoviran hitno, povoljno. Tel. 065 955 960. Luke, ku}a 8x9 na sprat i 8613 m2 oku}nice, samo 500 m od M-17, asfalt do parcele, 90.000 KM. Tel. 061 299 127. Jednos. stan sa balkonom 41 m2 na Bjelavama. Tel. 225-656. Grbavica, stan 60 m2, ul. Zagreba~ka, 2. sp. Tel. 061 203 646. Dvos. stan 52 m2 iznad Op}e bolnice, eta`no, ba{ta, 99.990 KM. Tel. 062 619 266. Dvos. adapt. stan 46 m2, 4 kat, ul. M. D`abi}a. Tel. 061 842 626. Pos. prostor u Zvorniku 26 m2, 27.000 KM, mo`e zamjena za stan, ku}u, plac u Sarajevu uz moju doplatu. Tel. 061 085 421. Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, sun~an, III kat, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Otes 48 m2, adaptiran, uknji`en, pogodan za invalide, 68.000 KM. Tel. 062 572 062. Ku}a u Butmiru useljiva, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Osam dun. zemlje, G. Hotonj. Tel. 065 605 794. Klju~, podru~je Bebi}i, iznad vatrogasnog doma 6 dun. zemlje. Tel. 053 222 928. Stan, Lu`ani, 69 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 621-023, 066 357 804. Al. Polje, A faza, 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Blagovac III; ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033/544-722. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}ica nedovr{ena sa 2,5 dun. zemlje (vo}njak). Tel. 061 203 367. Ku}a, pom. objekat, zemlja u Crnoj Bari, Bogati}i, Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Ku}a u B. Potoku, 3 eta`e sa gara`ama, svi priklju~ci, vl. 1/1. Tel. 033 463-728, 061 749 742. Prodajem ku}u na sprat sa dun. zemlje, Had`i}i-U{ivak. Tel. 645-843. Ned`ari}i, novogradnja, stan de lux sa klimom, razli~ite kvadrature, extra povoljno. Tel. 601 504 425. Cafee Mohito, 71 m2, uhodan posao, Mostar, Bra}e Feji}a. Tel. 061 204 814. Grada~ac-Ormanica, zemlja i vikend. uz asfalt, vl. 1/1. Tel. 035 274 389, 062 677 806. Extra namje{ten stan 56 m2 na Dobrinji kod Merkatora, 100.000 KM. Tel. 061 275 289. Zemlja 53 dun. op{tina Rogatica ili mijenjam za Federaciju. Tel. 062 321 088. Dvadeset dun. zemlje za sto~arstvo, 2 KM/m2, Semiziovac-Gora. Tel. 036 880 631. Jednos. stan sa balkonom, 41 m2, na Bjelavama. Tel. 225-656. Na Bjelavama ku}a sa ba{tom i gara`om 365 m2, sve 1/1. Tel. 061 760 508. Dobrinja 4, Gandijeva (Federacija), dvoipos. stan 65 m2, III sp., 50.000 EUR-a. Tel. 382 67 553 500. Stan Ilid`a-Lu`ani, 69 m2, cijena povoljna. Tel. 065 831 209, 033 621013.

Ku}a, pom. objekat, zemlja u Crnoj Bari-Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 51-62,5 m2, uknji`eno, kreditiranje BBI banka bez `iranata. Tel. 061 398 786. Ku}a u Had`i}ima, 8,5x9, p+s+p, dvije vanjske gara`e, 1/1, oku}nica 618 m2, cijena po dogovoru. Tel. 420-319, 521-187. Useljiv jednos. stan sa gara`om, Trebevi~ka ul. i Gornji Kova~i}i, povoljno. Tel. 062 728 525. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Plac u Sumbulovcu 905 m2, voda, urbanisti~ka saglasnost, prodajem ili mijenjam za KS. Tel. 061 827 715. Zemlje 3.500 m2, pogodan za sve namjene, 10 KM/m2. Tel. 601 019 313. Gradsko gra|. zemljli{te na vi{e lokacija. Tel. 063 639 478. Pos. prostor u Vogo{}i, 240 m2, u dvije eta`e, 250.000 KM. Tel. 061 489 542. Vogo{}a-Krivoglavci, ku}a i 1.500 m2 zemlje sa vo}njakom, cijena 75.000 EUR-a. Tel. 066 857 791. Dvije tro{ne ku}e, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Vratnik, ku}a sa tri odvojena stana, dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Stan 75 m2, I kat, ul. A. Ferhatovi}a, adaptirna, parking, cijena 92.000 EUR-a. Tel. 061 222 295. Osijek-Ilid`a, ku}a i oku}nica, hitno, sve 1/1. tel. 062 454 720 Pos. prostor 38 m2, u Vogo{}i, vlasni{tvo. Tel. 061 149 183. Jednoipos. stan Ko{. Brdo 44 m2, adaptiran. Tel. 066 763 588, 033 206046. Dev. vikend. sa ba{tom i {umom u G. Male{i}i, Dolovi-Ilid`a. Tel. 033 456-263. Garsonjera Ko{evo kod Zetre, pr., centr. grijanje, pogodno za studente, blizina fakulteta, medicina, gra|evina, arhitekt., 50.000 KM. Tel. 061 269 835. Stan na Trgu heroja 59 m2. Tel. 061 047 960. Apartman 27 m2, pogled na more Promajna kod Makarske. Tel. 062 141 810. Pos. prostor 22 m2, Dobrinja II, kod taxi {tanda. Tel. 062 141 810. Povoljno zemlja u B. Potoku i Hladivodama. Tel. 062 178 832. Ilid`a-Lu`ani, stan 58 m2, III sprat, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ilid`a, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Poljine-centar, ku}a 220 m2, ba{ta sa oku}nicom 200 m2, 170.000 KM, uredni papiri. Tel. 061 856 179. ^. Vila, stan 82 m2, ekstra opremljen i renoviran. Tel. 061 130 688, 033 657-282. Grbavica kod [opinga, stan 54 m2, renoviran i ekstra opremljen. Tel. 061 130 688, 033 657-282.

za isti ili manji u B. Luci. Tel. 033 542-668. Zemlje 30 dun. u RS-u za 12 u Federaciji. Tel. 033 634-300.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva, ~okovi, metrice. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah i orah 140, (Kreka) drveni 90 KM. Tel. 061 785 535, 061 289 961. 10497-1Nd` Rasprodaja ogrijeva! Prodajem bukova drva (cijepana i }utci). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 67 00 68. 10526-1Nd` D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 12395-1tt AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Tel. 061 360 298. 12395-1tt GRAB, BUKVA, slo`ena cijepana, metrica, ko du{a. Ugalj Banovi}i (kocka i orah) 140 KM. Kreka komad bez pra{ine sa vage 90 KM. Hrastovo kolje! Tel. 061 444 456. 10635-1Nd` AKCIJA: U prodaji je }umur drveni po cijeni od 90 KM, kao i ugalj Banovi}i orah i kocka po cijeni od 140 KM, kao i sve vrste ogrijeva (cijepana, }utci i metrice). Tel. 061 417 842, 062 525 265. 10680-1Nd` Prodajem ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama i krevet na sprat sa jogi du{ecima, pogodan za dje~ije sobe.Tel. 061 556 761 Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 070 202323, 062 180 957. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama i krevet na sprat, pogodan za dje~ije sobe.Tel. 061 556 761 Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Karabin Kranj lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001. Prodajem novu motornu pilu Stihl, 200 KM i Jotul pe} 200 KM. Tel. 061 474 657. Nokia 6700, potpuno nova, 320 KM. Tel. 061 311 999. Po~iteljski sirup za jetru, ~i{}enje krvnih sudova, hepatitis, holest., triglic. Tel. 033 646-912. Strug Ada Potisje hp PA 30, glodalica Prvomajska, tip G3010-4. Tel. 066 643 516. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-9 KM, A i 10 KM S klasa, mlade prepelice nosilje pred no{enje 5 KM, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Trakice Contour Ts za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 183 591. Manji fri`ider Obodin, 40 KM. Tel. 062 972 512. P~ele sanduci LR, DB i Farar. Tel. 032 866 425, 061 798 869. Harmonika vrata Marley, prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2, dok traje zaliha. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Karabin lova~ki, Kranj 8x57. Tel. 061 958 001. Prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i dimenzija, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 512 294. Trgova~ku rashl. {krinju-ledaru, povoljno. Tel. 061 142 712. Gusane radijatore 58x15, 93 ~lanka. Tel. 203-717. Pe} na plin za grijanje. Tel. 061 603 115. Ura|en goblen Titova rodna ku}a. Tel. 061 603 115. Neura|en Vilerov goblen prodajem. Tel. 061 60 115. Obu}arske ma{ine Frez brusilicu,

Potra`nja
KUPUJEM STAN 100 M2 I VE]I, NA RAVNE CIGLANE DO LORA MARKETA. TEL. 062 169 040, 033 471-366. 10507-1ND@ Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Agenciji potrebni stanovi, ku}e, posl. prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Bra~ni par tra`i prazan stan bli`e centru za iznajmljivanje na du`i period. Tel. 061 715 238. Hitno potreban stan za kupovinu ili iznajmljivanje na Ciglanama ili Kralja Tomislava. Tel. 061 894 919. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944.

Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Mokro - mijenjam ili prodajem ku}u, 3 sprata i 3,5 dul. zemlje, uz magistralni put. Tel. 062 214 041. Mijenjam ku}u u centru Zvornika, za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Stan 68 m2 za stan 30-33 m2 uz doplatu, Olimpijska. Tel. 061 325 289. Jednos. stan na D. Malti za dvosoban. Tel. 033 659-756, 062 178 832. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam

46

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 12290-1tt „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 11916-1tt KANALIZACIJA - SUBA[I] - Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 11738-1tt S.Z.R. „POSAVINA“ - izvodi sve vodoinstalaterske, kerami~arske kao i radove centralnog grijanja. Uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. 12191-1tt VR[IM: popravku, monta`u i demonta`u namje{taja. Pravim po mjeri: kuhinje, ormare, ameri~ke plakare, police za knjige. Tel. 061 908 644. 10331-1Nd` VR[IM: selidbe sa monta`om i demonta`om namje{taja, odvoz kabastog otpada, prijevoz klavira i muzi~ke opreme. Po dogovoru radna snaga. Tel. 061 864 999. 10331-1Nd` VR[IM PRIJEVOZ: kabastog otpada, selidbe sa monta`om i demonta`om, prijevoz klavira i muzi~ke opreme, radna snaga po dogovoru. Mob. 062 758 278. 12164-1tt KIRBY aparatima u Va{em stanu dubinski usisavamo i peremo }ilime, tepihe, etisone i sjede}e garniture. Koristimo originalne i provjerene Kirby {ampone. Mob. 062 118 202. 10563-1Nd` Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}anskih elektri~nih aparata i instalacija. Povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. 12444-1tt Povoljno, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel. 061 214 303. 10617-1Nd` Vr{im usluge ma{inskog i ru~nog maltanja, termo fasade. Tel. 061 227 919. 10619-1Nd` Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, sa garancijom. Dolazak besplatan. Mob. 061 156 309. 10636-1Nd` TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 12467-1tt Radim molersko farbarske poslove po pristupa~nim cijenama, sa iskustvom, ~isto i uredno. Tel. 033 412-486. Mob. 062 482 192. 12500-1tt Molerski i kerami~ki radovi. Povoljno. Tel. 061 379 189. 12501-1tt TERRA INTERNATIONAL nudi usluge ~i{}enja i odr`avanja stanova i poslovnih prostora povoljno. 2 uposlenice dolaze na adresu. Tel. 033 450-271, 033 767782, 061 180 166. 10645-1Nd` VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a, itd. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 10668-1Nd` Servis kompjutera, instalacija Windowsa 7 ili XP umre`avanje, , internet, za{tita i ostalo. Tel. 061 337 178. 12510-1tt Servis rashladne tehnike - popravljam fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Monta`a i servis klima. Za sve usluge ra~un i garancija. Tel. 061 134 019. 10686-1Nd` l Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, laminata, podova, uz garanciju. Tel. 062 921 100. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog. Tel. 208435, 061 905 734. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Kerami~ar postavlja sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerske usluge uredno i kvalitetno. Tel. 062 127 525. Mol. farb. usluge. Tel. 062 823 902. Izvodimo sve vrste gra|evinskozanatskih radova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija i gradnja. Tel. 062 434 929. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prekucavam na ra~unaru sve tekstove. Tel. 061 520 972. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu, ili ru~no u praonici sa dostavom na adresu: Tel. 061 202 630, 033/673-284. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Vr{im usluge prijevoza po regionu i Evropi, klimatizirani putni~ki automobil. Tel. 061 210 009, zvati od 12-14 h. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. Izvodim gra|evinske radove, maltanje, fasade, krovovi, keramika itd. Tel. 061 708 542 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. SERVIS, OPRAVKA SVIH VRSTA KOMPJUTERA! DOGRADNJA, INSTALIRANJE PROGRAMA, ANTIVIRUS, REINSTALACIJA, ITD... TEL. 062 565 355. 10699-1ND@ Ekolo{ko ~i{}enje prostirki, tapac. namje{taja i unutra{njosti auta. Tel. 061 175 368. ^asovi engl. jezika, 90 min/15 KM. Tel. 061 334 895. Sudski tuma~ za njema~ki jezik, Sarajevo, N. Smailagi}a. Tel. 061 502 426. Potrebni saradnici iz cijele biH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 061 900 620. Peremo }ilime i itisone, sa bespl. prevozom do va{e adrese. Tel. 033 557-720. Printam vodootporno A2 postere 19 KM kom., 5 kom. 85 KM, dizajn ura~unat. Tel. 061 229 347. Nudim pomo} i njegu starim i bolesnim osobama i obilazak, presvla~enje, odlazak u apoteku uz no~v. naknadu. Tel. 062 760 012. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Dugogodi{nji pravnik u penziji, dobar poznavalac prva iz vi{e oblasti, `eli da se uklju~i u radne aktivnosti. Tel. 062 321 732. Ozbiljna `ena ~uvala bi dijete. Tel. 646-636. ^istim kvalitetno stamb. i pos. prostore. Tel. 061 516 910.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 12160-1TT

Ponuda-potra`nja
SERVIS KOMPJUTERA - INSTALACIJA WINDOWSA, ANTIVIRUSNA ZA[TITA, INTERNET ADSL I KABLOVSKI + WIRELES ROUTER. DOLAZAK BESPL. SERVISIRANJE LCD MONITORA I PRINTERA. TEL. 033/207-266. MOB. 061 149 566. 12445-1TT ELEKTRO SERVIS VR[I VIKLOVANJE ELEKTROMOTORA-ROTORA I APARATA ZA VARENJE. POPRAVKA ELEKTRI^NOG RU^NOG ALATA. TEL. 033 654-409. www.esokol.ba 10686-1Nd` Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Klimatiziranim kombi vozilom nudim usluge prevoza na more i druge destinacije, profesionalni voza~, dvd, dolazak na adresu. Tel. 033 22 04 02, 061 531 616 i 062 214 690. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Nastavnik matematike priprema osnovce za prijemni ispit u srednju {kolu. Tel. 061 233 342. Ve}a grupa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. [ivanje trajnih autopresvlaka za sva vozila, popravak sjedi{ta, tapacirunga neba. Tel. 061 215 658, B. Begi} 90. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Poznatoj buregd`inici na stadionu Grbavica potrebne 2 ozbiljne djevojke za rad na prodaji i poslu`ivanju i jedna pomo}na radnica u kuhinji. Info tel.: 061 546 443. 10484-1Nd` Potrebna 2 radnika sa vulkanizerskim iskustvom za rad u Vulkanizerskoj radnji u Sarajevu. Sve informacije na telefon: 061 158 311. 10603-1Nd` Potrebna radnica za rad u trgovini. Tel. 061 199 760, 033 655988. 12518-1tt Pobolj{ajte ili zapo~nite posao bro{urom „Kreditne linije“. Sadr`i 320 biznis kredita. Tel. 032 244-417. Zaposlenje i useljenje {irom svijeta, bro{ura „Informator“, na na{em jeziku. Tel. 032 244-417. Proizvodnja eteri~nih ulja, mirisa, parfema, raznih proizvoda. Bro{ura „Eteri~na ulja“. Tel. 032 244-417. Hitno potrebna djevojka za rad u prvoj smjeni u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 062 735 725. Hemijska ~istionica ~isti odjevne predmete od: ko`e, krzna i tekstila, najjeftinije u gradu, tradicija od 1947. god. Tel. 063 638 955. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Trebate dodatnu zaradu? Nutricionisti~ka kompanija bira suradnike, prijave pon-petak od 14-18 h. Tel. 062 992 812. Agencija „Meka“ ku}na njega i pomo} starim i bolesnim, povoljno. Tel. 061 237 641. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Frizerskom salonu, potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944. Tra`im posao voza~a B i C kategorije, polo`en dr`avni ispit. Tel. 062 815 488. Potrebni radnici za rad u ljetnoj ba{ti. Tel. 033 233-098. Ozbiljna gospo|a ~isti stanove, ku}e, poslovne prostore. Tel. 033 440747, 066 752 761. Ugostiteljskom objektu na Dobrinji, potreban radnik-ca za uslu`ivanje, plata redovna. Tel. 062 189 642. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Pedagogica-psihologica ~uvala bi dijete pred{kolskog i {kolskog uzrasta. Tel. 063 901 698, Novo Sarajevo. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebna radnica u slasti~arni Dalas, Sara~i na poslu`ivanju. Tel. 061 517 5444 Tra`im `enu za rad u pokretnom grilu, sa iskustvom. Tel. 061 024 418. Peremo }ilime, tepihe, itisone i ostalo, po povoljnim cijenama uz dolazak na adresu. Tel. 061 241 751. Potrebna {najderica/kroja~ica za tekstilnu proizvodnju u Vogo{}i. Tel. 033 424-595, od 8-16 h. Knjigovodstvene usluge. Tel. 601 222 239. Kompletnu adapt. stana, rigips, prezide, moleraj, laminat, keramiku, brzo i povoljno. Tel. 062 226 904. Adaptiramo ku}e, stanove, radimo struja, voda, estrih, keramika, parket, moleraj. Tel. 063 155 868. Restoranu Bosna Ilid`a, potrebni kuhari. Tel. 601 827 606. Potrebni saradnici za kat. prodaju {irom BiH, akcija bespl. uklju~enja. Tel. 061 622 304. Studenica poma`e osnovcima i srednjo{kolcima. Tel. 061 334 895.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 10222-1ND@

PRODAJEM KOMPJUTERE INTEL PENTIUM 4, SA MONITOROM 17", TAS., MI[, INTERNET, ITD... CIJENA KOMPLETA 129 KM. TEL. 061 578 517. 10699-1ND@ njema~ku i ma{inu za rastezanje obu}e, prodajem. Tel. 061 610 834. Novu i rabljenu garderobu, sve po pola KM. Tel. 062 375 610. O~uvan trosjed na razvla~enje, 200 KM. Tel. 062 375 610. Pe} plin, 2 rerne, 2 tende 6x3, 6 stolova, 2 vitrine i 1 kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Vojna enciklopedija 10 indeks 2 narodni heroji Jugoslavije 2 14 tomova 150 KM. Tel. 210-736. Doma}a vunena tkanica u vi{e boja, {ir. 55 cm, 7 m, 70 KM. Tel. 210736. Komplet sako i suknja, drap konfekcija, vel. 42, 50 KM. Tel. 210-736. Izrada i monta`a brvnara po va{oj `elji. Tel. 066 969 293. Aparat za mjerenje {e}era u krvi, Bayer-Contour, njema~ki, veoma povoljno. Tel. 062 760 012. Gu{~ju mast za lijeka, kao i guske, patke, ~urke, `ive ili o~i{}ene, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Polukru`nu sofu za sjedenje i sobni sto, pogodno za vikend., sve dobro sa~uvano, kao novo. Tel. 063 848 252, 063 887 680. Laptop nov dell vostro 1015 2.2 GHz, ram 2 GB cijena po dogovoru. Tel. 033 234-703. Kazan za pe}enje rakije. Tel. 061 367 103. Balk. vrata sa {tokom, kao novo i 6 kom. termo stakla. Tel. 033 537-952. Trosjed, dvosjed, ormar, 2 polu fotelje, 2 stoli}a, zvati svaki dan od 2022 h. Tel. 033 810-511. Ve{ ma{ina Gorenje, ispravna, 50 KM. Tel. 062 972 512. Odli~no o~uvan trosjed, 60 KM. Tel. 062 972 512. Lavandu 3 kesice 10 KM, protiv moljaca. Tel. 061 159 507. Balkonska vrata drvena vakum staklo, skoro nova, cijena dogovor. Tel. 033 654-491, 065 539-150. Harmoni vrata Marley, jednokrilna i dvokrilna, ve} od 60 KM/m2 sa ugradnjom 2 vodilice. Tel. 033 225227, 061 516 910. Vre}e za spavanje, va komada, cijena po 10 KM. Tel. 062 104 102. Drvene prozore 4 komada, cijena 100 KM. Tel. 061 244 290.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 10330-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Povratnik u RS kupuje polovan crijep 1.000 do 1.500 kom., marke Be~ej ili Kikinda. Tel. 062 170 041. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. T 062 358 344. el. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. T 061 526 918. el. Kupujem {tednju deviznu, obveznice, akcije, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Poklanjam lijepu malu macu. Tel. 062 972 512, 062 139 588. Mijenjam stare i nove sli~ice @ivotinjsko carstvo. Tel. 062 482 722. Kupujem staru dev. {tednju, isplata odmah. Tel. 062 524 226. Kupujem staru dev. {tednju, obveznice, dionice, od{tetu, isplata i dolazak odmah. Tel. 063 876 472. Poklanjam rasne ma~i~e ozbiljnoj porodici. Tel. 203-717 Kupujem staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 836 657. Kupujem gramaf. plo~e strani rock i ex Yu rock. Tel. 061 244 290. Kupujem staru dev., dionice, obveznice. Tel. 061 268 892.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 10642-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 11756-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 9733-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1028-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10315-1Nd`

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

47

48

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD CAZIN Broj:01/34- 869 /10 Dana: 11.08.2010.godine

oglasi

JU „Gradski stadion Tu{anj“ Tuzla
JU „Gradski stadion Tu{anj“ Tuzla Rudarska broj 2 Tel/Fax: 035 281 400 e-mail: jugstuzla@yahoo.com Broj: 143-8/2010. Tuzla, 11. 08. 2010. godine Na osnovu ~lana 7. Pravilnika o radu JU „Gradski stadion Tu{anj“ Tuzla, direktor ustanove objavljuje:

Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Cazin na osnovu ~l.6 i 7.te ~l.27.Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Cazin te Odluke UO br. 01/34-868/10 od 11.08.2010. godine a na zahtjev direktora raspisuje: Za prijem pripravnika na vremenski period od 1 godine 1.Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom kandidat treba ispunjavati i slijede}e uvjete: -VII stepen stru~ne spreme-Fakultet politi~kih nauka-Odsjek socijalni rad-zvanje dipl.soc.radnik -poznavanje rada na ra~unaru (Microsoft Word,Microsoft Excel) -da je prijavljen kod Zavoda za zapo{ljavanje 2.Uz prijavu kandidati treba da prilo`e slijede}e dokumente (ovjerene fotokopije): -diplomu kao dokaz tra`ene stru~ne spreme -izvod iz MKR-ih -uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) -uvjerenje Zavoda za zapo{ljavanje o du`ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja VSS -dokaz o poznavanju rada na ra~unaru -kra}a biografija Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Kandidati svoje molbe mogu dostaviti putem po{te na adresu JU Centar za socijalni rad Cazin ul.505 Vite{ke 38/A ili li~no predati u prijemnu kancelariju,ali neblagovremene i nepotpune molbe ne}e se uzimati u razmatranje.

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na odre|eno vrijeme u JU „Gradski stadion Tu{anj“ Tuzla i to:
1. Pomo}ni radnik na odr`avanju 1 izvr{ilac Uslovi oglasa: - Zavr{en odgovaraju}i stepen {kolske spreme - NK/KV Kandidati treba da prilo`e: - kratku biografiju - diplomu o sticanju potrebne stru~ne spreme (ovjerena kopija) - posjedovanje voza~ke dozvole „B“ kategorije - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 1 mjesec) - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 1 mjesec) Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, kao i nepotpune i neblagovremene prijave, ne}e se razmatrati. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave. Prijave se dostavljaju na adresu: JU „Gradski stadion Tu{anj“ Tuzla, Rudarska br. 2., 75000 Tuzla. Direktor Ustanove Zijad Lugavi}, dipl. ecc.

KONKURS

VRANICA d.d. SARAJEVO OGLA[AVA
prodaju slijede}ih sredstava rada: 1. Bager gusjeni~ar „Hitachi“, u ispravnom stanju. 2. Mikser „Iveko“, godina proizvodnje 1996; u ispravnom stanju. 3. Mikser „Man“, godina proizvodnje 1992; u ispravnom stanju. 4. Kran „Metalna“ Maribor, 1266. u ispravnom stanju. Sva sredstva se nalaze u krugu pogona Vranice, Stup, adresa Kurta Shorka b.b. Sarajevo. Sredstva se mogu pogledati svakim radnim danom od 10 do 12 h. Prodaja se vr{i u vi|enom stanju bez priznavanja naknadnih reklamacija. Kontakt osoba i informacije: Duri} Elmin, telefon: 061 789 784. Ponude dostaviti u roku od 8 dana nakon objave ovog oglasa, u zatvorenoj koverti, sa napomenom: „Ne otvaraj“ na adresu Vranica d.d. Sarajevo, ul. A.B. [imi}a br. 8; 71000 Sarajevo. Oglas ostaje otvoren 8 dana po objavljivanju.

Ugledna firma Iznajmljujekupuje: 1. U Sarajevu uli~ni poslovni prostor cca 350m/2 na relaciji ^engi} VilaNed`ari}i uz glavnu cestu. U obzir dolazi i kupovina starije ku}e sa mogu}no{u nadogradnje na prometnoj lokaciji. Kontakt: 061 269 451 2. U Mostaru uli~ni poslovni prostor 200250m2 u blizini Rondo-a. Kontakt: 063 323 960
dragan2008@gmail.com

LUTRIJA BiHSARAJEVO

12.08.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 3. VANREDNOG KOLA TV TOMBOLE-BINGO OD 04.08.2010.godine
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 3. VANREDNO KOLO TV TOMBOLE-BINGO: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA BINGO 33 (JACK POT), DOBITAKA SA 10 POGODAKA (2 REDA), SPECIJALNE NAGRADE: AUDI TT GOLF VI I MOTOCIKL-SKUTER NIJE BILO BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : BINGO 33 (JACK POT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NIJE IZVU^EN SA 10 POGODAKA (2 REDA ) IMA DOBITAKA: 58, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.007,40 KM SA 5 POGODAKA (1 RED ) IMA DOBITAKA: 18.328, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,00 KM JACK POT ZA 3. VANREDNO KOLO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.306.152,10 KM UPLA]ENO JE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .722.428,00 KM NAGRADNI FOND 60%: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433.456,80 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU GOLF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84.600,00 KM FOND ZA NAGRADNU IGRU IGRA^-GOST: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM FOND ZA I i II REDA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348.856,80 KM PRENESENI IZNOS U JACK POT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 KM FOND ZA 10 POGODAKA: 174.428,40 KM FOND ZA 5 POGODAKA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165.728,40 KM FOND ZA GLEDAOCE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.700,00 KM ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 3. VANREDNO KOLO TV BINGA JE 11.09.2010.godine

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 12.08.2010.godine

KONA^AN IZVJE[TAJ 3. VANREDNOG KOLA IGRE BINGO PLUS OD 04.08.2010.god.
NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJE[TAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONA^AN IZVJE[TAJ ZA 3. VANREDNO KOLO IGRE BINGO PLUS : OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA: BINGO PLUS 6 i BINGO PLUS 5 NIJE BILO U 3. VANREDNOM KOLU UPLA]ENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.545,50 KM NAGRADNI FOND JE 60% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66.927,30 KM FOND ZA DOBITAK BINGO PLUS 6 (11.019,86 + J.P 84.911,39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95.931,25 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55.907,44 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA : BINGO PLUS 6 BINGO PLUS 5 BINGO PLUS 4 BINGO PLUS 3 BINGO PLUS 2 BINGO PLUS 1 DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FOND DOBITAKA BINGO PLUS 6 SE PRENOSI U JACK POT DOBITAKA IMA 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.377,50 KM DOBITAKA IMA 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826,50 KM DOBITAKA IMA 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,00 KM DOBITAKA IMA 1.982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM DOBITAKA IMA 19.692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,50 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 3. VANREDNO KOLO IGRE BINGO PLUS JE 11.09.2010.GODINE

oglasi

Dnevni avaz

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

49

50

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Danas se navr{ava godina dana od smrti na{e drage majke i svekrve

ZUHRE TIKVE[A, ro|. [EHOVI]
13. 8. 2009 - 13. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: sin Arnad-]ela i nevjeste Milada i Svjetlana
1199-1mo

SJE]ANJE

na na{u dragu

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas, 13. 8. 2010. navr{ava se 21 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog i nikada zaboravljenog

dragom kolegi

SAFETA (SELIMA) DEMIROVI]A ENISU [I[I]U
advokat iz Bugojna
Ponosni smo {to si bio dio na{ih `ivota, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili ran0o. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
12539-1tt

EMA HAD@IHASANOVI]
Ne postoji zaborav, samo bol i sje}anje na tebe. Dok `ivimo i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji
12537-1tt

Advokat Begi} Emina

Tvoj brat D`emal sa sinovima, k}erkom i suprugom
1200-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Dana 13. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga i oca

dragom kolegi

na na{eg dragog prijatelja

ENISU [I[I]U
advokat iz Bugojna
Advokat Dragun Ivica
12539-1tt

Mom dragom

IBRO (HAMZA) D@AMBEGOVI]
Dragi Ibro, svaki dan nam je te`e bez tebe. Bolni su dani, tuga ve}a, praznina neizmjerna. Dragi Ibro, znao si koliko smo te voljeli, a nikad ne}e{ znati kolika je tuga u na{im srcima bez tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti da lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

AMARU MISTRI]U
Jo{ te ~ekam da do|e{, da me zagrli{ i poljubi{, nasmije{ i usre}i{. Jo{ te ~ekam, ali uzalud, moj Amare. @eljna sam te ostala! Znaj da te volim, da nema dana da te ne po`elim, no}i da te se ne sjetim. U du{i i srcu te nosim, jedini moj. Zauvijek tvoja Jesenka - Jaca
10698-1nd`

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

AMAR (FUAD) MISTRI]
Dragi Amare, ka`u da vrijeme lije~i sve.

Voli te tvoja supruga Dika i sinovi Mirza i Kenan, snahe 10673-1nd` Samira i Azra, unu~ad: Mediha, Ajla i Tarik

AMAR (FUAD) MISTRI]
Od smrti te nismo mogli sa~uvati, ali mo`emo od zaborava. Tvoja raja iz Kvadranta: Mesko, Kemo, ^i~ak, Adi [., Krka, Irnel, Brko, Mrva, Meko, Amir i Elo!
10700-1nd`

Danas se navr{ava tu`na godina od kada nije sa nama na{ Na{a tuga i bol iz dana u dan je sve ve}a. Tvoji: Ahmed, Adi, Edina, Naida i Paldum
12538-1tt

AMAR MISTRI]
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em dragom babi, svekru i dedi

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i sve d`ennetske blagodati! Tvoji: Kemo i Almira
10678-1nd`

AMAR MISTRI]
13. 8. 2009 - 13. 8. 2010.

KASIM KARAHMET
15. 8. 2006 - 15. 8. 2010.

HASAN (ZEJNIL) MULAOSMANOVI]
Bolna je istina da te nema vi{e me|u nama. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali te mo`emo sa~uvati od zaborava, po dobrom pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati. Tuga nije u rije~ima i suzama, tuga je u srcima ljudi koji te vole i koji te nikada ne}e zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Hasib, snaha Halida, unuka Adisa, unuk Edis i praunuk Adin
12543-1tt

An|ele, zauvijek }e{ biti s nama i u nama, to nam ne mo`e niko oduzeti. Jale, Ziki, Keppa i Anela
12540-1tt

U sje}anje na na{eg druga i prijatelja. Po~ivaj u miru. [oja i Had`ija
12404-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 16. 8. 2010. navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga, oca, dede, pradede, brata, punca i svekra

na{em dragom amid`i i djeveru

MUHAREM (AHMET) \APO
Dragi babo, vrijeme prolazi, a na{a bol i tuga iz dana u dan je ve}a. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i merhuma, dana 14. 8. 2010. (subota) u 15 sati u ulici Gornje ~ebed`ije br. 20 - Vratnik. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH Tvoji: supruga Hedija, brat Huso, sinovi Alija i Ned`ad sa porodicama i k}erke Fadila i 12526-1tt Fahira sa porodicama

UZEIRU (MUJE) MUHAREMOVI]U
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: brati}i Mujo i Alija, brati~na Munira, snahe D`emila i Munevera sa porodicama
12545-1tt

Dnevni avaz
Dana 13. 8. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana kako je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, otac i dedo

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

51

RED@EP - NUSRET DURAJ
Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Hidajeta, k}erka Sabina, unuk Emir i unuka Ajna Tevhid }e se prou~iti 13. 8. 2010. godine u 11 sati u ku}i `alosti, ul. Dr. Mustafe Deni{li}a br. 9.
10692-1nd`

Dana 13. 8. 2010. godine navr{ava se 15 godina od smrti na{eg

Danas se navr{ava tu`na godina od preranog odlaska na{eg druga

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

RAMIZ KILI]
13. 8. 1988 - 13. 8. 2010.

ISMET HALJEVAC
S ljubavi i po{tovanjem, Porodica Kili}: Hasmina, Adis, D`ana, Tajra i Taner
12459-1tt

Sje}anje na tebe `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica Haljevac
12498-1tt

MEHMED (BE[IRA) PINTOL
S tugom koju vrijeme ne lije~i, zauvijek }e{ ostati u srcu onih koji te vole. Tvoja k}erka Admira, zet Himzo
10691-1nd`

AMAR MISTRI]
Vedo, Marijana, Aki i Muki
10688-1nd`

Danas je godina dana otkako nisi sa nama na{ dragi

had`i MUHAREM (OSMAN) ^AMD@I]
Dana 13. 8. 2010. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

HALIM (KASIM) BULJETOVI]
2009 - 2010.
Sje}anje na kolegu i uzornog radnika Sindikalna organizacija RMU „Breza“. El-Fatiha

HALIM (KASIM) BULJETOVI]
2009 - 2010.
Sje}anje na kolegu i uzornog radnika El-Fatiha RMU „Breza“ doo Breza
10675-1nd`

AMARA MISTRI]A
S po{tovanjem i ljubavlju ~uvat }emo uspomenu na tebe. Tvoji: Emir Teka~ - [peko i Nagib Muslijovi} sa porodicama
12534-1tt

Tvoj osmijeh i vedri lik posebno nam nedostaje u ove mubarek dane. Hvala ti za nesebi~nu ljubav i pa`nju koju si nam poklanjao. Neka te dragi Allah d`.{. nagradi lijepim d`enetom. Tvoja porodica Tevhid }e se prou~iti 13. VIII prije d`ume-namaza na Ilid`i.
10684-1nd`

10675-1nd`

Dana 13. 8. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti moje nane

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se 15 godina od smrti na{eg mu`a, oca i dede
SJE]ANJE

Dana 13. 8. 2010. godine navr{ava se godina dana od prerane smrti na{eg voljenog

na mog dragog supruga

BRANKA DOSTI]A
1999 - 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Katica
12505-1tt

MEVLE (HOD@I]) PLAV^I]
Uvijek }emo te se sje}ati i sa ponosom spominjati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Dino, Rijad, Mirnesa
10677-1nd`

MEHMED (BE[IR) PINTOL
Sa neizmjernom ljubavi, ponosom i po{tovanjem trajno }emo ~uvati uspomene na tebe. Tvoji: supruga Zejneba, sinovi Munib i Be{ir sa porodicama
10691-1nd`

KADRI] ABDULAH HUJDO
Jo{ uvijek su bol i tuga ja~i od lijepog sje}anja na tebe. Tvoji jedini neutje{ni: supruga, djeca sa porodicama i tvoji pili}i: Eldar, Berin, Erma, Ajna i Vildana
10687-1nd`

SJE]ANJE

na mog voljenog, nikad pre`aljenog brata

BRANKA DOSTI]A
1999 - 2010.
Sestra Jela
12506-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Danas se navr{ava tu`na godina od kada nisi sa nama

na na{u

Dana 13. 8. 2010. navr{avaju se dvije godine od kako je na ahiret preselio

SJE]ANJE

AMAR MISTRI] ZAHIDU MEHMEDINOVI]
S ljubavi i tugom, Juso, Mira, Vedran i Zlatko
10681-1nd`

OSMAN HABIBIJA
(iz Konjica)

1975 - 2010.
Supruga sa djecom
12530-1tt

IBRO D@AMBEGOVI]
Vje~ni rahmet tvojoj du{i. Mirza sa familijom
12527-1tt

Dragi Amy, vrijeme prolazi, a ti nedostaje{, tako mi nedostaje{, za sve {to pro{lo je nedostaje{, Nedostaje{, tako mi nedostaje{, za sve {to dolazi nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Zauvijek tvoja prijateljica D`enita Garaplija
10682-1nd`

52

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Navr{ilo se 40 te{kih dana, punih tuge i bola od preseljenja na ahiret najdra`eg supruga i oca

ALIJE (HAMIDA) SELIMOVI]A
Oti{ao si tiho i dostojanstveno, kako si i `ivio, ostavio nas da hodamo visoko uzdignute glave, jer si bio dio NAS, jer smo bili dio TEBE! Bio si na{a vodilja kroz `ivot, jedinstven suprug, otac, savr{en dedo i kao takav nikad zaboravljen. Tvoji koraci su bili smjeli, Tvoj `ivot krase dobra djela. Tvoja energija poput svjetla podsticala nas je da uvijek mo`e BOLJE. Ostale su na{e neispri~ane pri~e i NEDOSANJANI SNOVI, ali..... Hvala Allahu d`.{. {to smo te imali, a Tebi {to si u svakom od NAS, na bezbroj razli~itih na~ina! Tevhid }e se prou~iti, hatme dove pokloniti u subotu, 14. 8. 2010. u 16.45 h poslije ikindije namaza u Poto~koj d`amiji u Zenici. Tvoji: supruga Sanija, sin Edin i k}erka Lejla sa porodicama
402-1ze

Dana 13. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine otkako nije sa nama na{ dragi

SUAD ([ERIF) BAJRAMOVI]
Vrijeme prolazi, a sje}anja na svaki dan proveden s tobom su sve ja~a. Ni{ta vi{e nije isto kao dok si bio pored nas iako si u na{im srcima, uvijek sa nama. Tvoji najmiliji: sin Timur, supruga Sadeta i porodica
10695-1nd`

S nevjericom i neizmjernim bolom oprostili smo se od na{eg voljenog i plemenitog ad`e i djevera

Dana 14. 8. 2010. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog i jedinog brata i dajd`e

ZIJAD (OSMANA) COKOJA
Ponosni smo {to si bio na{. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Vole te tvoji brati}i: Emir i Edin sa porodicama i snaha Sabaheta
10674-1nd`

ALIJE (HAMIDA) SELIMOVI]A
Dragi Aljo, pro|e ~etrdeset dana, prepunih bola, od tvog iznenadnog odlaska, kada nam `ivot stade u jednom trenutku, kada ostadosmo u nevjerici da vi{e ne}emo zajedno kora~ati istim stazama. Toliko je bola u nama, jer si, dragi na{ brat i dajd`a, bio uvijek na{ oslonac u te{kim `ivotnim bitkama, na{ ponos u danima uspjeha, a prije svega na{ heroj i na{a snaga u danima tvoje bolesti. Suzama na{im oprosti, jer nas neizmjerno boli tvoj prerani odlazak, a rije~i su slaba utjeha nama, koji te nikada ne}emo zaboraviti. Jer, `ivjet }e{ u svakom novom danu, svakoj na{oj misli, u razgovorima, u snovima, u najljep{im uspomenama. Molimo Allaha d`.{. da tvoju dobrotu nagradi lijepim D`ennetom, a tvoju du{u vje~nim rahmetom. Tvoji: sestre Taiba i Senija i sestri~na Amra
401-1ze

Dana 13. 8. 2010. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine od kako je preselio na ahiret na{ dragi

U subotu, 14. 8. 2010. navr{ava se ~etrdeset dana od kada je prestalo da kuca plemenito i dobro srce na{e drage majke

RA[ID (MUSE) ^ELJO
Bio si veliki ~ovjek, prijatelj i najbolji roditelj. Uspomene na tebe ostat }e vje~no u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: supruga Rad`ija, sin Benjamin, k}erke Admira i Amela, snaha Adelhaida, zetovi Samir i Elvedin, unu~ad Faris, Kenan, Mirza i D`an i Lejla
398-1ze

MUKELEFE TURAJLI], ro|. VUK
Draga majko, hvala ti za svu ljubav, dobrotu i plemeitost koju si poklanjala svima nama. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe i tvoj dragi lik. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid i hatma dova prou~iti u subotu u 15 sati, u stanu u ulici D`emala Bijedi}a broj 107/1 Tvoja djeca sa porodicama
10690-1nd`

SJE]ANJE

na voljenog druga

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se godina od smrti na{e drage majke, sestre, tetke i svekrve

SADETE IRZNI] AMAR MISTRI]
Ni godina koja je pro{la, ni `ivot koji te~e, sje}anje na tebe nikad izbrisati ne}e. Emir, Muki, Bekir, Deni, Gile
12528-1tt

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Istog dana u petak, prije d`ume poklonit }e se hatma dova u mesd`idu u Hrasnici, [ehitluci 22. Sin Jasmin [kopo i snaha Zejna
10671-1nd`

SJE]ANJE

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se 15 godina od kako nije sa nama na{ dragi sin, otac, suprug, dedo i brat

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{eg dragog prijatelja

Danas se navr{avaju 52 najtu`nija dana od kako nije vi{e s nama na{ dragi

LISICA DEDO
Te{ko je `ivjeti bez tvog velikog srca i dobre du{e u kojima je bilo mjesta za sve nas. U ovim mubarek danima molimo Allaha d`.{. da te nagradi svim d`enetskim ljepotama. Hatma dova bit }e poklonjena u petak, 13. 8. 2010. u 21 sat u d`amiji Butmir. Porodica
10685-1nd`

RUSMIR (TAIBA) KARALI]
Po dobru ga spominjemo i tra`imo od Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji: porodica Karali}
12533-1tt

AMARA MISTRI]A

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Dejo, Paldum, Denis, Mima, Pike
12532-1tt

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

53

na na{e najmilije

Dana 14. 8. 2010. navr{avaju se dvije godine od kako je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka, svekrva, punica, nana i pranana

Dana 13. 8. 2010. navr{avaju se dvije godine od kako nije sa nama na{

ZIZA RADELJA[, ro|. RAMOVI] SULJO MEHMEDOVI]
1982 - 2010.

HIKMET JA[AREVI] - HIKO
Tu`an je dan koji nas podsje}a na rastanak sa tobom. Svaki dan si u na{im srcima, tu }e{ zauvijek ostati. Lahko te je bilo voljeti, prete{ko izgubiti, a JO[ TE@E BEZ TEBE @IVJETI... Tvoja supruga Hajrija i neutje{na k}erka Aida
12523-1tt

NEZIRA MEHMEDOVI], ro|. D@ANANOVI]
2003 - 2010.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Obavje{tavamo rodbinu da }e se hatma dova prou~iti u nedjelju, 15. 8. 2010. u Begovoj d`amiji poslije podne namaza. Tvoji: suprug Ejub sa porodicom
12520-1tt

iz Rogatice Porodica
10667-1nd`

SJE]ANJE

Dana 13. 8. 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine kako nije uz nas voljeni

SADETA DEMIROVI] - MA[NI]
15. 8. 2007 - 15. 8. 2010.
Sestro mila, Pro{le su 3 godine otkad si oti{la. Vrijeme prolazi brzo, ali ova tuga koju nosim u srcu ne}e nikada. Te{ko je bez tebe, jako te{ko. Fali{ mi svake minute, sata, svakoga dana. Du{a mi je prazna. Samo ~injenica da }emo jednog dana biti opet skupa daje mi odre|enu dozu utjehe. Neka ti dragi Allah da lijepi d`enet. Tvoja sestra Vezirka
12513-1tt

na dragog supruga, oca i djeda

HIKMET JA[AREVI]
Pro{le su dvije godine i{~ekivanja, nade i razo~arenja, a jo{ nisam shvatila da nisi tu, moj voljeni tata. Mi nismo jedni druge ubje|ivali u ljubav, mi smo se voljeli na na~in koji je bio samo na{. Od iznenadnog odlaska te nismo mogli sa~uvati, ali od zaborava mo`emo, jer ni{ta ne umanjuje bol i tugu za tobom. Voli te tvoja k}erka Fikreta s djecom
12523-1tt

SUADA (ALIJE) NURKOVI]A
Dana 14. 8. 2010. navr{ava se 30 godina od kada si nas napustio, ali }e{ vje~no `ivjeti u na{im srcima i mislima. Supruga [emsa, sin Anel, nevjeste Mihra i Vedrana i unu~ad Lejla i Nedim
1194-1mo

SADETA DEMIROVI] - MA[NI]
Godine prolaze, evo, pro|e i tre}a bez tebe. U du{i je praznina. Boli me {to te nikad vi{e ne}u vidjeti, ali uvijek si tu, kraj mene, u srcu i mislima. Tvoja du{a sigurno je jaka i nepobjediva, prkosi svemu kao i uvijek. Znam da ona je to {to me uvijek ~uva, osje}am to. Hvala ti na svemu. Voli te zauvijek tvoja Nejra
12513-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Sedam je tu`nih dana od smrti na{e drage majke, nane i punice

Dana 13. avgusta 2010. navr{ava se 17 godina od tragi~ne smrti na{e drage i nikada zaboravljene

EMINA FULURIJA ZAHIDA - SUVADA RE[IDOVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. K}erka Krupalija Sabina, unuci Amel, Muamer i Mersiha i zet Mensur, snaha Amina
12508-1tt

Bez tebe je sve druga~ije, samo su bol i tuga svih ovih 17 godina uvijek isti. Ogromni. Snagu nam daje najljep{e sje}anje na tebe, koje gajimo u na{im srcima i mislima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja mala porodica: Agan, Aldijana i Adis
234-1tr

POSLJEDNJI SELAM

Sedam je dana od smrti drage nane

Dana 14. 8. 2010. navr{ava se 5 godina kako je preselio na ahiret na{ dragi babo

SJE]ANJE

Pro{lo je 5 godina otkako nije sa nama na{ dragi

DURAN KURTOVI]
Selim, Osman, Emina, [aha, Zejna i Nazila
12515-1tt

DADE
SJE]ANJE

SADIK TABI] ADIL (DEDO) D@AFEROVI]
Po dobroti }emo te pamtiti, s tugom u srcu spominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje k}erke: Suvada, Adila i Ramiza sa porodicama
10655-1nd`

13. 8. 2005 - 13. 8. 2010.
U sje}anju te gledam, u mislima ~ujem, u srcu ~uvam, vje~no voljen i nikad zaboravljen. Molim dragog Allaha d`.{. da ti da sve ljepote d`eneta. Tvoje sestre Sena, Bisera, [uhra, sestri~na Alma i sestri} Adi
12507-1tt

SADIK TABI]
13. 8. 2005 - 13. 8. 2010.
Dragi tata, godine prolaze, ali te i dalje tra`imo svako jutro ~im se probudimo. Tvoji najmiliji: supruga Munevera, k}erke Dalida, Dijana, zetovi Abedin i Toni i unu~ad Nives i Adrijan
12507-1tt

Danas se navr{ava petnaest godina kako je na{ dragi otac i djed preselio na ahiret

S ljubavlju i po{tovanjem, uvijek }emo se sje}ati tvog veselog i dragog lika. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja unu~ad: Adisa i Adis Bjelanovi}
12508-1tt

MUHAMED SKAKA
13. 8. 1995 - 13. 8. 2010.
Ponosni na tvoj ~astan i dostojanstven lik i zahvalni za ono {to si nam podario. Djeca sa porodicama
12522-1tt

Navr{ila su se 52 tu`na dana od kako je preselila na ahiret na{a voljena tetka (majka)

TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog sina, brati}a i amid`i}a Dana 13. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih i bolnih dana od kako si nas napustio

SJE]ANJE

Danas se navr{ava 9 dugih godina otkako je preselila na ahiret na{a

SJE]ANJE

Dana 12. 8. 2010. navr{ilo se 7 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

SALIH ef. (ALIJA) TRAKO
Tevhid }e se prou~iti u petak, 13. 8. 2010. u 15.30 sati, u mektebu u Donjoj Smr{nici - Visoko. O`alo{}ena porodica
12502-1tt

had`i PAKIZA (RASIM) KALKAN, ro|. POZDER
Neka te dove prate na d`enetskom putu, vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Tvoji voljeni: Ramiza, Emir i Reuf Tevhid }e se prou~iti u ku}i 13. 8. 2010. (petak) u 14.30 u ulici Ive Andri}a 2/XII.
12521-1tt

NEDIM (HASANA) BAJRAMOVI]
Dragi na{ sine, tu`an je dan koji nas podsje}a na rastanak s tobom. Svaki dan si u mislima na{im i srcima, tu }e{ ostati zauvijek. O`alo{}eni: otac Hasan, majka Rabija, sestra Medina, a|e Alija, strina Hasna, ami|i} Semir, ami|i~na Irma, tetak Huso, tetka [emsa sa djecom Anelom i Anisom Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, sine moj. 1195-1mo

AIDA ^UTUK
Draga na{a Aida, ponosni smo {to smo te imali i dok `ivimo ~uvat }emo uspomenu na tebe, tvoj plemeniti lik i tvoja dobra djela. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodice Rada~a i ^engi}
12524-1tt

AMAR (FUAD) MISTRI]
Na{em dragom drugu od: Pele, [ulc, Gile, Ro`ajac i Avdi}
12525-1tt

54

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 13. avgusta 2010. godine navr{avaju se 4 godine od smrti na{e voljene majke

na{em dragom zetu i tetku

HAMIDA VOLODER, ro|. ]IMI]
13. 8. 2006 - 13. 8. 2010.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: djeca Esad, Nevzeta i Sead, snahe Zorica i Hatija, unu~ad Rusmir, Sanja, Jasmina i Ensar i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u petak, 13. 8. 2010. godine u 11,00 sati u mektebu Begove d`amije.
12252-1tt

prof. dr. ALIJI VILA
Mima D`ini} s djecom
10601-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

na na{e roditelje

BE]IRA I ADILU [ERAK

sestru

suprugu i nevjestu

ADEM (MEHMED) [KAPUR
11. 5. 2009 - 13. 8. 2010.

i

ISMETU (ITU)

MUBERU (BEKU)
S ljubavlju i tugom,

ZUHRA (MUJO) [KAPUR, ro|. KRD@ALI]
20. 6. 2010 - 13. 8. 2010.

S tugom, bolom i ponosom ~uvat }emo uspomenu na vas u na{im srcima. Neka vam je vje~iti rahmet. Va{a djeca: Ehlimana, Hazim, Fehro, Meliha i Benjamin s porodicama
12460-1tt 111

Hamdija, \ulsa i [a}ira (Bina)

SJE]ANJE

Dana 13. 8. 2010. godine navr{ava se 17 godina od pogibije mog voljenog sina

Danas se navr{avaju 4 godine otkako nije sa nama na{

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od smrti

na na{u dragu strinu

Danas se navr{ava deset godina od prerane smrti na{eg dragog sina

IBRAHIM TI^I] - TIKE
Zauvijek ostaje{ u na{im mislima i srcima.

SA[A PETROVI] KATARINU TA[I]
Od: Hatid`e, Adnana, Aide, Sanele, Edina i Amara
12343-1tt

Ai{a, Deniza, Zlatko i Adnan
12480-1tt

KARKELJA (ALIJE) SALIHA
Kad izgubi{ koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ koga si izgubio. Neka ti je rahmet du{i.

Tuga nije u suzama i rije~ima, tuga je u mom srcu i tu ostaje zauvijek. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja majka Tamama
10624-1nd`

TARIK (FAHRUDIN) KAVAZ
Dragi sine, vje~no }e{ `ivjeti u srcima na{im. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet, sine. Otac Fahro, mama Alisa i brat Rijad
233-1tr

Dana 14. 7. 2010. navr{ila se godina otkako nije sa nama na{a draga

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

LENKA BOTI], ro|. LALOVI]
U subotu, 14. 8. 2010. u 13.00 sati odr`at }e se pomen na groblju Vlakovo. S ljubavlju i tugom, Porodica
10611-1nd`

na na{eg voljenog prijatelja

Tvoja sestra Zineta, zet Alija sa djecom i unu~adima
10596-1nd`

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 5 tu`nih godina od preseljenja na ahiret plemenite majke

AIDA ]UTUK
2001 - 2010.
Vrijeme prolazi a bol i tuga su vje~ni. Neka ti dragi Allah d`.{. u ovim mubarek danima podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji mama Almasa i brat Adnan
12455-1tt

AMARA MISTRI]A
Te{ko je na papir staviti osje}anja i tugu koju osje}amo kako nisi s nama. S ponosom i mnogo ljubavi zauvijek }emo te pamtiti. Tvoji: Haris Ernesti i Vanesa ^ubro sa porodicama
12432-1tt

Dana 15. 8. 2010. navr{avaju se 3 godine od kako nas je prerano napustila na{a draga i nikad pre`aljena

SADETA (MA[NI]) DEMIROVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja bra}a Alija i Ramiz
12370-1tt

had`i RAZIJA-hanume MERD@AN

Hatma dova bit }e u SUBOTU, 14. 8. 2010. u 13.30 sati u stanu Mele Mlivo, Ul. Zmaja od Bosne 67/I Dolac Malta
12458-1tt

Dnevni avaz
Dana 13. avgusta 2010. navr{ava se 18 tu`nih godina od prerane smrti dragog prijatelja

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

55

MILIVOJA JEVREMOVI]A (MIKI)
Sje}amo te se s ljubavlju i tugom. Isidor - Gojko Samard`i} sa porodicom
1177-1mo

ZAHVALNICA

Trinaestog avgusta 2010. navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage majke, bake, prabake i sestre

NEVENKE BEUS
Tom prigodom izra`avamo veliku zahvalnost rodbini, prijateljima, saradnicima i poznanicima koji su nam uputili izraze su}uti i koji iskreno dijele tugu s nama. U ovim te{kim trenucima od srca se zahvaljujemo: Vojki Dedovi}, Dani Sparavalo, Ehlimani Salihbegovi}, Vukici Cvijeti}, Katici Martinovi} i djelatnicima „VITALISA“ Radovanu Cvijeti}u, Gordani Radovi} i Dobrinki Goi}. Obitelji: Beus, Huml i Duki}
12516-1tt

Povodom ramazanskih mubarek dana sje}amo se na{ih rahmetlija

IN MEMORIAM

ALIJA - LIKA IBRAHIMPA[I], ro|. KULENOVI]
1892 - 1973.

ZEJNA KULENOVI] ud. BABI]
1911 - 1986.

ADMIR (NUSRETA) [KORO
21. 11. 1977 - 15. 8. 2003.
Sedam godina od odlaska na{eg Admira obilje`i}emo u nedjelju, 15. 8. 2010. posjetom mezaru i dovom. @iv je u na{im srcima i ne}e umrijeti dok ima nas koji ga volimo i sje}amo ga se. Porodica: otac Nusret, majka Fata, sestra Sevdina, sestri}i Haris i Asmir, zet Salko
1185-1mo 270-1bi

Majke Ibrahimpa{i}a ro|. Kulenovi} Alije - Like i tetke Kulenovi} ud. Babi} Zejne, k}eri Hafiza kadije Idrizbega Kulenovi}a sa Havale. Da im dragi Allah udjeli D`enetske ljepote. Njihovi ]ahib Ibrahimpa{i} sa porodicom

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 13. 8. 2010. godine navr{ava se 21 godina od kada nije sa nama na{ voljeni

na{oj dragoj kolegici, velikom ~ovjeku i iskrenom prijatelju

SAFET (SELIMA) DEMIROVI]
AZRI MISTRI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoje kolegice: Sadka, Fikra, Dika, H. Enisa, Snje`a, Samira, Izra, P Enisa, Silva, Meliha .
10665-1nd`

S ponosom i ljubavlju te ~uvamo u na{im mislima i srcima. Godine prolaze, a tuga i praznina u na{im srcima ostaju vje~no. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek tvoji: supruga Zejna, sinovi \enan i Amar, k}erka Lejla sa mu`em Edinom i sinom Issom
1198-1mo

Danas 13. 8. 2010. pro{lo je 40 dana kako nas je napustio na{ voljeni suprug, otac i djed

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se 10 godina od kako sa nama nije na{ dragi otac, svekar i djed

SALIH (ALIJA) KARKELJA
Zauvijek u na{im srcima: Supruga Fatima, sinovi Senadin i Aladin sa porodicama
10661-1nd`

ABDURAHMAN (SELIMA) HALUGI]
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji: sin Hajrudin, snaha Aida i unuci Dino i Lejla
10648-1nd`

Dana 13. 8. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od kada sa nama nije na{a voljena

SJE]ANJE

na drage roditelje i jedinog brata

POSLJEDNJI POZDRAV

HALEBI] ZAHIDA (IBRAHIM) MEHMEDINOVI], ro|. OBAR^ANIN
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: k}erka Lejla, unuka Jasminka i unuk Zlatko
10639-1nd`

na{em

HASAN
18. 8. 1994.

[EFIKA
18. 11. 2001.

MUHAMED
6. 8. 2002.

DJEDU
Hvala ti za sve lijepe trenutke provedene sa tobom. Tvoji: Amra, Latif, Mak, Din, Aida, Damir, Ned`ib, Nejra, Eldar, Sara
10659-1nd`

Bolna su sje}anja, a Vas nema... Volimo Vas neograni~eno puno i zauvijek! Molimo Allaha d`.{. da Vam podari d`enetske ljepote i neka je rahmet Va{oj du{i. S po{tovanjem i zahvalno{}u, Va{a k}erka i sestra Jasminka i unuk i sestri} Amir
10657-1nd`

56

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

AMAR MISTRI]
13. 8. 2009 - 13. 8. 2010.
Dragi Amare, te{ko prihvatamo da nisi vi{e me|u nama. Buregd`inica „Melina“
12504-1tt

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se godina kako je preselio na ahiret

AMAR (FUADA) MISTRI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. To ti `eli vje~no o`alo{}ena nana (majka) Zorlak had`i Advija. Ovim putem obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u nedjelju, 15. 8. 2010. u 14 sati u d`amiji na ^engi} Vili.
12354-1tt

SJE]ANJE

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako nije sa nama na{a najdra`a

na moje drage roditelje

AZRA MISTRI], ro|. [ILJAK AMARU (FUADA) MISTRI]U
Zaborava i utjehe nema, a bol je sa nama. Volimo te dok `ivimo. Tvoj brat-ro|ak Adnan, Azra, Meliha, porodica Zorlak
12354-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 13. 8. 2010. u 14 sati, u ku}i `alosti, ulica Br~anska 16/IV. O`alo{}ena porodica
10631-1nd`

AHMED MEMI]
13. 8. 2006 - 13. 8. 2010.

HAFA MEMI]
13. 6. 1992 - 13. 8. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomene i sje}anja na vas. Va{a k}i Nafa, zet Kerim i unu~ad Edin i Mirza
10620-1nd`

SJE]ANJE

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se godina od smrti na{e drage majke

na na{u dragu kolegicu

MARICE BA[KARADA AZRU MISTRI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih dru`enja. Trag tvoje dobre du{e ostat }e u nama. Tvoje kolegice: Milkica, Azra, Jelenka, Refika i Munirka
12495-1tt

Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom {to ostaje iza tebe. Tebe nema, a mi poku{avamo da `ivimo, misle}i stalno da si tu, negdje sa nama. Tvoja zahvalna djeca: Sin Zlatko i k}erka Zlata sa obiteljima
9962-1nd`

MIRJANA - MIKICA RADOSAVLJEVI]
Dana 13. avgusta 2010. navr{avaju se 2 godine od sahrane na{e nam mile pokojnice Mikice. Tog dana - petak, posjetit }emo njeno vje~no po~ivali{te u 18 sati. Njeni najmiliji
12483-1tt

Dana 13. 8. 2010. navr{avaju 2 godine otkada je preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva i nana

Dana 14. 8. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke

LJUTVIJA NIKO^EVI], ro|. ^EKI]
Ti }e{ zauvijek `ivjeti s nama jer sje}anja na tebe nikada ne}e umrijeti. Samo oni koji su te iskreno voljeli znaju koliko im nedostaje{. Tvoji sinovi Ferid, Fadil i Faruk, snahe i unu~ad
12402-1tt

IZETE MEHOVI], ro|. HASANBEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Suprug Adem, k}erke Ornela i Aleta, zetovi i unu~ad Tevhid }e biti prou~en dana 14. 8. 2010. (subota) u 12 sa12336-1tt ti u Begovoj d`amiji.

Dana 14. 8. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne godine otkako nije s nama na{ dragi

Dana 14. 8. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne godine otkako nije s nama na{ dragi

Dana 14. 8. 2010. navr{avaju se 3 tu`ne godine otkako nije s nama na{ dragi

SEJFO (MEHMED) EMINAGI]
Hvala ti za sve lijepe trenutke provedene s nama. Uvijek }e{ biti u na{im mislima. ^uvat }emo te od zaborava. Tvoja k}erka Aida, zet Safet, Damir i Elvira Ruhotina
10595-1nd`

SEJFO (MEHMED) EMINAGI]
S velikom ljubavlju, po{tovanjem i ponosom uvijek }e{ biti dio nas i na{ih uspomena. Tvoja k}erka Edina, zet Mahir, Rijad i Lamija Halilovi}

SEJFO (MEHMED) EMINAGI]
S ljubavlju i po{tovanjem, hvala ti za sve. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Nevzeta
10595-1nd` 10595-1nd`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

57

na{oj dragoj

SALIHI - GARI PA[OVI]
Heroji vje~no `ive, a ti si jedna od njih. Pamti}emo te po hrabrosti, nesebi~noj ljubavi i strpljivosti. Hvala ti {to si bila i ostala dio nas. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Tvoji: mama Mina, sestra Kiza, zet Fahro, sestri}i Adis i Lola
10716-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

SALIHI - GARI PA[OVI]
Prerano si nas napustila sestro - jaranice draga, a s kim }emo sada i}i u „`ivot“. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoje Zeke: Almir, Fahrija, Advija, Ajla i Alma
10716-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

najdra`oj tetki

SALIHI - GARI PA[OVI]
Sje}anje na tebe i tvoju dobrotu zauvijek }e ostati u nama. Hvala ti za sve {to si nam pru`ila i dala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoji: Edin, Maja i Berin
10716-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

najboljoj tetki

SALIHI - GARI PA[OVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{h uspomena. Tvoji Karaj~i}i - Ema, Lejla i Ramiz
10716-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

SALIHI - GARI PA[OVI]
Tvoje veliko srce imalo je mjesta za sve nas. Po dobrom }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati. Neka te Allah d`.{. nagradi lijepim D`ennetom. Tvoji: majka Mina, sestra Rapka i zet Mido
10716-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj supruzi i majci

SALIHI - GARI PA[OVI]
Neizmjerno ti HVALA za svu ljubav, pa`nju i brigu koju si nam uvijek nesebi~no davala. Uvijek }emo te nositi u na{im srcima, a bol koju osje}amo ne mo`emo opisati rije~ima. Tvoji najmiliji: Eso, Venesa i Vedad
10716-1nd`

58

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

prijatelju i radnom kolegi

RAFAEL - RAFO MURATOVI]
Osta}e{ nam u sje}anju vedar i nasmijan kakav si i bio. Kolege iz Slu`be za stambene poslove i povratak op}ine Tuzla: Mi{o, Milan, Mirso, Remza, Amela, Indira, Mi}o, Pranji}ka, Ehlimana, Petra, Senad, Sanja, Huso, Mito, Behija, Nihada, Amir, Admira, Bahira, Samir, Palma, Ne}ko, Adem i Slobodanka
848-1tz

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

Opra{tamo se sa bolom i tugom od

plemenitoj du{i na{oj dragoj uposlenici

SALIHA - GARA PA[OVI]
Neka ti je lahka zemlja Bosanska. Tvoji: Almica, Amra i Zijad Ajanovi}
10702-1nd`

RAFAELA MURATOVI]A - RAFE SALIHA - GARA PA[OVI]
Nedostajat }e nam tvoja vedrina i ~ovje~nost u najte`im trenucima `ivota. Tvoja raja iz apoteke „BOSNA“
10703-1nd`

Bol! Ti{ina! Tuga! Te rije~i opisuju rastanak s tobom. Radne kolege: Snje`a, Majda, Vildana, Dina, Sabina, Mirsad, Rusko i Fe|a
847-1tz

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

ISMET HALJEVAC
13. 8. 2008 - 13. 8. 2010.
S ljubavlju i tugom, Sestra Samija Tufek - Sana sa porodicom
10711-1nd`

GARI - SALIHI PA[OVI]
@ivot nestaje u trenutku ali sje}anja na lijepe trenutke ostaju zauvijek. Seka, Belma, Zejjad, Bakir i D`ana
10717-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg dragog brata

Dana 10. 8. 2010. godine navr{ilo se 6 godina od prerane smrti na{e

MIRZA (BAHRIJA) ZOLOTI]
1977 - 2007.
iz Tuzle Dragi na{ daid`a, evo ve} su tri godine kako si ti preselio. Mnogo nam nedostaje{ i stalno mislimo na tebe. Uvijek voljen, nikad zaboravljen. Neka te Allah d`.{. obraduje d`enetom i njegovim blagodetima. Amin. Sestri}i Nejra, Omar i Kenan
838-1tz

MIRZA (BAHRIJA) ZOLOTI]
1977 - 2007.
iz Tuzle Sine moj jedini, ne zna{ koliko patim za tobom. Moje misli su stalno upu}ene Tebi. Sve se pitam zar je ba{ tako moralo biti. Tek si po~eo da `ivi{, ali te dragi Allah odabrao za sebe ba{ zato {to si takav bio. Allah uzima sebi samo najbolje. U ove mubarek dane mjeseca posta Ramazana molim Gospodara svjetova da ti boravak na boljem svijetu u~ini boljim i lak{im. Amin. Mama Sadeta Zoloti} 838-1tz

MIRZU ZOLOTI]A
14. 8. 2007 - 14. 8. 2010.
S ljubavlju, Sestre Rejhana i Amira
838-1tz

AIDE ZUHRI]
Neizmjerna je bol koju ne bri{e vrijeme i ne skriva tama, najljep{a si zvijezda koja nas prati i `ivi vje~no sa nama. Tvoji: Salman Mustafa sa suprugom Kim, mamom Jasnom i sestrom Mersitom i njenom porodicom
10710-1nd`

Dana 14. 8. 2010. navr{avaju se 3 godine kako je na{ sin voljom Allaha d`.{. preselio na bolji i pravedniji svijet

SJE]ANJE

Dana 10. 8. 2010. godine navr{ilo se 6 godina od prerane smrti na{e

MIRZA (BAHRIJE) ZOLOTI]
18. 9. 1977 -14. 8. 2007.
iz Tuzle Godina za godinom prolazi pa se evo i tre}a navr{ava od kada si ti, sine na{ jedini, preselio na bolji i pravedniji svijet. Bol je velika, tuga prete{ka da bi se moglo opisati. [to vi{e vrijeme prolazi sve nam vi{e nedostaje{. Bio si dijete koje se samo po`eljeti mo`e. Allahu milostivi samilosni, Gospodaru svjetova, Vladaru sudnjeg dana, kabur mu u~ini svijetlim i prostranim i za{titi ga od kaburskog azaba. Roditelji Bahrija i Sadeta Zoloti}
838-1tz

AIDE ZUHRI]
Dani se ni`u, godine lete... Smrt nije kraj, jer ti si, Itka, i dalje tu, tvoja sjena je i dalje na ovim zidovima, a tvoj lik u na{im umovima. Svake no}i, dana, sata i sekunde molimo se za tebe, za tvoju mladost i dobrotu, za utihnuli `ivot i tvoju ljepotu. Ponosni smo {to smo imali takvu unuku i sestri~nu, hvala ti, du{o na{a, {to si bila dio nas, hvala ti za osmijeh i zagrljaj, za rije~i podr{ke i stisak ruke. Nedostaje{ nam, za sve {to dolazi nedostaje{. Tvoji: nana Mejra i tetka Minka
10709-1nd`

BEHARA TVRTKOVI], ro|. ]ATO

JUSUF TVRTKOVI]

2009 - 2010. 1996 - 2010. Sje}anje na vas je dio na{eg `ivota u kojem }ete nam uvijek nedostajati, jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet a mi }emo vas ~uvati od zaborava. Sin Ramiz, snaha Rasema i unuci Asmir i Jasmin Tvrtkovi} 12549-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

59

na{em dragom mu`u i tati

AMAR MISTRI] AMAR MISTRI]
13. 8. 2009 - 13. 8. 2010. 13. 8. 2009 - 13. 8. 2010.
I na ovaj dan kao i svih ovih mjeseci s velikim ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Nema dana da te ne spomenemo, nema dana da te se ne sjetimo. Ali, najtu`niji od svih je ovaj koji nas podsje}a na prerani rastanak s tobom. Godina pro|e brate... Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote.
10701-1nd`

RAFAEL - RAFO MURATOVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima, volimo te puno i ve} nam previ{e nedostaje{. Tvoji voljeni Selma, Melisa, Amel i Dino
850-1tz

Onaj koji `ivi u sje}anju svojih voljenih nije mrtav. Samo je daleko. Mrtav je samo onaj koji je zaboravljen. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoji: Schwaboo, Senada, Aldin i Merima

Tvoji: Schwaboo, Muki, Emir, Kepa i Ljube
10701-1nd`

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

kolegi

ELSINU KADI]U FERIDA MALI]BEGOVI]
10719-1nd`

Uposlenici Dukat Mljekare

SAFET MALI]BEGOVI]
2. 2009 - 8. 2010.

NEDIM MALI]BEGOVI]
5. 7. 2010 - 14. 8. 2010.
403-1ze

8. 2001 - 8. 2010.

Supruga i snaha sa djecom; k}erka i sestra sa porodicom; sin i brat sa porodicom

Dana 14. 8. 2010. navr{avaju se 3 godine od gubitka na{eg voljenog mu`a i taje

Dana 14. 8. 2010. godine navr{avaju se tri godine od kada je na bolji svijet preselio na{ voljeni zet

Dana 10. 8. 2010. navr{ilo se 6 mjeseci od kako je na ahiret preselio na{ dragi suprug i otac

MUSTAFA (IBRAHIM) @UTI]
Iako vrijeme nezaustavljivo gazi naprijed i sa sobom nosi mno{tvo velikih i malih stvari koje `ivot zna~e, s kojim se boriti moramo, bilo sa sre}om ili sa tugom, ti si tu sa nama, daje{ nam snagu i hrabrost da ustrajemo, da nikad ne posustanemo, da uvijek u svakoj prilici budemo bar dio onog {to si bio ti. Ponosni smo {to smo te imali i tu`ni {to smo te izgubili. Tevhid }e se prou~iti 13. 8. 2010. poslije d`ume-namaza u d`amiji u sl. Strije`evo. Supruga i djeca
10705-1nd`

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se 40 dana kako nas je napustila na{a draga

VASVIJA TURKOVI]
iz Stoca Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Tvoji sinovi Goran i Zoran sa svojim obiteljima, sestre Halima i Hatid`a
1202-1mo

MIRZA (BAHRIJA) ZOLOTI]
Ima ne{to {to nikada umrijeti ne}e, a to je najljep{e i ponosno sje}anje na tebe. Postoji ljubav koju smrt ne prekida... Ljubav te na{a nije spasila... Prebrzo si oti{ao... Za sobom puno bola ostavio. Volimo te odavde do neba... Tvoja supruga Verica i k}erka Lana Neka ti dragi Bog podari mir i spokoj du{i, vje~ni rahmet i 842-1tz najljep{i d`enet.

MIRZA (BAHRIJE) ZOLOTI]
18. 9. 1977 - 14. 8. 2010.
Bol i tuga su neizmjerni, a zaborav za nas ne postoji. Pamtimo te po dobroti, spominjemo s ljubavlju i ~uvamo u na{im srcima najljep{e uspomene na tvoj vedri i uvijek nasmijani lik. Bit }e{ s nama i u na{im srcima dok smo `ivi. Neka ti dragi Allah d`.{. podari d`enet i tvojoj du{i vje~ni rahmet. Zauvijek o`alo{}eni: tvoja punica 843-1tz Cvijeta i svastika Vesna

SJE]ANJE na na{eg dragog an|ela

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti majke na{eg jarana

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

AHMED (IBRO) DEVI]
12. 8. 2005 - 13. 8. 2010.
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe dragi moj babo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Samra i supruga Edina
12546-1tt

AMAR MISTRI] AMAR MISTRI]
Zaborav ne postoji, samo velika tuga i beskrajna praznina u srcima onih koji te vole. Zauvijek }e{ ostati dio na{ih `ivota, sje}anja i uspomena na na{u mladost! Adi, Aida - Zuka i Selma
12550-1tt 10707-1nd`

AMAR (FUAD) MISTRI]
Po dobroti }emo te se sje}ati, uvijek }e{ biti dio nas. Tvoji: Halim, Ljilja, Aki, Nata{a, Almir
12548-1tt

HIKMETE RA@I]

Nikad te ne}emo zaboraviti. Uvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima. Minela, Dejo i Indira
10706-1nd`

Raja iz Vojni~kog i „B“ faze.

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg dragog tatu i supruga

kom{iji
Dana 14. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti mog dajd`e

ALIJE (HAMIDA) SELIMOVI]A
Dragi dajd`a, beskrajna je tuga zbog tvog preranog odlaska. Bio si mi ono {to sam davno izgubila - moj drugi otac. Bio si i ostaje{ moj ponos i uzor, a u borbi sa bole{}u dokazao si svima da si heroj. Duboka je bol koju osje}am jer te nema vi{e me|u nama. Tvoj lik, rije~i ohrabrenja i savjeti koje si mi upu}ivao `ivjet }e vje~no u mojim sje}anjima i davati mi snagu za dalji `ivot. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja sestri~na Amra
401-1

AMAR MISTRI]
Ni jedan na{ susret ne mo`e pro}i da te ne spomenemo, previ{e je lijepih uspomena koje si ostavio iza sebe... Uvijek }e{ biti dio na{eg `ivota.

MIRKU [ARAC
Od porodica Gaji} i Samard`i}

NEDIM MALI]BEGOVI]
Ne postoje rije~i utjehe...

Lela, Sonja, Ajla i Anja
12542-1tt

Tvoje: Emina, Lejla i Ferida
404-1ze

10708-1nd`

60

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

Najmiliji sine i brate...

AMAR (FUAD) MISTRI]
21. 4. 1986 - 13. 8. 2009.
Danas godina dana, a mi iz dana u dan molimo dragog Boga da nam da sabura i snage, da prihvatimo stvari koje ne mo`emo izmijeniti. Te{ko je `ivjeti sa bolom u grudima, a ta bol je vje~na... Tvoja smrt ne}e ostati samo slovo i broj. Ujedno obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, sve drage ljude koji su bili od prvog momenta tragedije s nama, u boli da }e se tevhid obaviti 15. 8. 2010. godine u 14 h u Kuvajtskoj d`amiji (^engi} Vila I) a u~enje Jasin dove, te podizanje ni{ana u 14 h, 16. 8. 2010. godine na mezarju Ravne Bakije. Ovim putem izra`avamo ogromnu zahvalnost: MUP KS, SIPA, premijeru KS, Hrvatskoj policiji, dragim prijateljima i svim gra|anima Sarajeva. Dragi sine, brate... Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i sve d`ennetske ljepote. Amin. Tvoji: tata, mama i sestra
10722-1nd`

Danas, 13. 8. 2010. navr{ava se 7 dana beskrajne tuge i boli za na{im dragim

ZIJADOM (OSMANA) COKOJA
iz Konjica Dragi na{ Zijo, ostali smo zate~eni, nijemi, skamenjeni u momentu kada smo shvatili da smo te zauvijek izgubili. U na{im srcima ostala je beskrajna tuga i bol, a u `ivotima praznina. Pamti}emo Tvoju plemenitost, duhovitost, {arm i pogled tvojih blagih plavih o~iju. Nesebi~no si davao ljubav svojim najbli`ima i onima s kojima si ljudovao. ^esto ti ta ljubav nije uzvra}ena a ti si to ravnodu{no opra{tao. Zapam}en si kao kozer koji je svojim dosjetkama u mislima u~inio na{e `ivote ljep{im, bogatijim, sadr`ajnijim. I za to ti hvala. Hvala ti za sve divne sate i dane provedene s tobom „Briga sata koliko je sati“, ~esto si znao re}i, a sati su proticali. Bila je privilegija imati tebe u dru{tvu. Mnogi su u tebi prepoznali simbol dobrote, humanosti, ljubavi, dobra i ljepote `ivota i `ivljenja. Ponosni smo {to smo te takvog imali, ali i puni beskrajne boli i tuge {to si nas rano i nenadno napustio. Ali, znaj da }e{ biti me|u nama dok bude i nas. O tome da si bio uvijek uspravan i dostojanstven najbolje je rekao opro{tajnim rije~ima tvoj prijatelj Dino i Dragan svojom trubom koja pla~e „Ti{inu“. Beskrajno te volimo i neizmjerno tugujemo, mnogo nam nedostaje{. Dada i Omer, Remzija, Sadeta i Lejla

ZAHVALNICA
Porodica najtoplije zahvaljuje rodbini, prijateljima, kom{ijama i gra|anima koji na dostojan i dostojanstven na~in isprati{e na{eg dragog Ziju, tako|er i svima koji na bilo koji na~in podijeli{e sa nama tugu i bol.

PTT

SJE]ANJE

na na{eg dragog

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se 11 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, punca, dede

Dana 14. 8. 2010. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kako nije sa nama na{ dragi suprug, otac, svekar, punac i dedo

Dana 13. 8. 2010. godine navr{ava se 20 godina od smrti na{eg dragog oca i djeda

AMARA MISTRI]A
Dok `ivimo mi, `ivjet }e i najljep{e uspomene na tebe, an|ele na{ lijepi. Tvoji Dola i Elma

MUHAREM (MUHAREM) NADAREVI]
Vje~no hvala za svu ljubav i pa`nju koju si nam posve}ivao. Tvoji supruga Sabiha, k}erka Senada, zet D`evad, unuk Adnan, unuka D`enana Tanovi} 12559-1tt sa porodicom

SALKO (ORLE) MEKI]
Danju u na{im mislima, no}u u na{im snovima, neprestano u na{im `ivotima, `ivjet }e{ vje~no voljen i nikad zaboravljen. Nedostaje{ nam. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i neizmjernom tugom, Supruga Zilha, sin Faruk, k}erka Alma, snaha Branka, zet Asim, unu~ad Hana i Mirza
12552-1tt

ABDURAHMANA (VEJSILA) SARA^EVI]A
1990 - 2010.
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe i tvoj dragi i plemeniti lik osta}e vje~no u na{im srcima. Tvoja k}erka Sabina, unuka Kanita i unuk Mirza
845-1tz

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE Dana 13. 8. 2010. navr{ile su se tri godine otkako nije sa nama na{a draga

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

61

ocu na{eg radnog kolege Zlatka

SENADA [ILJDEDI], ro|. IBRAD@I]
iz Biha}a Pamtimo te po dobroti, sa ljubavlju spominjemo a u srcima zauvijek ~uvamo. Vje~no o`alo{}eni: suprug Edo, sin Almir, k}erka Almira, snaha Almira, zet Damir, unuke Ela i Lana, brat Muharem, sestre Mirzeta i Nihada, snaha Alemka, zetovi Ahmed i Adnan, sestri} Ismar, brati~ne Mirijam i Arijana, sestri~ne Mirela, [ejla i Una te porodice [iljdedi}, Ibrad`i}, Korjeni}, D`ambegovi}, Kuri}, Kuduzovi}, Juki}, Demirovi}, Avdi}, Tatli}, Rami}
10731-1nd`

MIRKU [ARAC
Uposlenici firme „Euro-M“ d.o.o. Sarajevo

Istog dana u 15 h posjeti}emo tvoje vje~no po~ivali{te na gradskom mezarju Humci.
10729-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

Dana 13. 8. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselila na ahiret na{a

supruzi na{eg radnog kolege

na{oj dragoj

MUNIRA - [AHIDA RO@AJAC, ro|. MATORUGA
Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Miso~a u 12,00 sati.

EDINI KUNARI]
Kolege iz BH TELECOM-a Odsjek Vogo{}a i Telecom Shop Vogo{}a
12563-1tt 10724-1nd`

SALIHA GARICA PA[OVI]
Osta}e zauvijek jedno lijepo sje}anje na tebe. Tvoje: Fikreta, Ljubica, Harisa
10725-1nd`

SALIHA - GARA PA[OVI]
S tugom, ljubavlju i ponosom ~uvat }emo te od zaborava. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Porodica Kar~i}: Zevkija, Almedin, Ena i Zerina
10728-1nd`

O`alo{}ena porodica
SJE]ANJE

na roditelje

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca i djeda

HALIM RAZMAN
iz Fo~e

1984 - 2010.
SJE]ANJE

ZULFO (SMAIL) TUR^ALO
1936 - 2000.

BINASA (IBRAHIM) TUR^ALO
1936 - 2007.

S ljubavlju, po{tovanjem i zahvalno{}u. Porodica
12564-1tt

S ljubavlju ponosom i po{tovanjem, Va{ sin Kiko sa porodicom
12568-1tt

ADNAN TOPALOVI]
13. 8. 1992 - 13. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Supruga Branka i k}erka Dijana
10726-1nd`

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

SALIHA PA[OVI] GARA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote.

AMAR MISTRI]
Vrijeme prolazi, a tuga i bol zbog tvog preranog odlaska je sve ve}a i ve}a i nikad ne}e prestati za one koje su te iskreno voljeli. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoje drugarice: Vildana, Nejra, Danira i Anela
10730-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Miroslav (Mi{o) i Amira Jejini}, Braco i Alma D`en|o, 10732-1nd` Alija i Jasenka Ramovi}

AMAR MISTRI]
Posljednji pozdrav na{em velikom prijatelju. Tvoji Em}o i Fele
10723-1nd`

SJE]ANJE

AMAR MISTRI]
Tvoj lik i dobrota zauvijek }e `ivjeti u na{im srcima, an|ele. Tvoj Alen Ma{i}, Damir, Riki, Sen}i i tetka
10723-1nd`

na na{eg druga

AMARA MISTRI]A
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tuga i bol u na{im srcima nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e trajati. Zauvijek }emo se sje}ati tvog vedrog osmijeha, tvoje neizmjerne dobrote. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve D`enetske ljepote. Nedostaje{, tako nam nedostaje{... Tvoji: Aldin, Aldina, Irma, Edmira, Marko, Melisa, Guja, Zana, Ado ^au{i, Adisa
10734-1nd`

SJE]ANJE

na drage roditelje

Dana 12. 8. 2010. navr{ila se godina od kako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i svekrva

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se godina od kada nas je napustio na{ dragi

1979 - 2010.

ALIJA ZILI]
Trinaestog avgusta 2010. godine navr{ava se 15 tu`nih godina od pogibije na{eg dragog supruga, oca, dede i brata Sin Mehmedalija sa porodicom

AI[A ZILI]
12556-1tt

ADEMA (OSMANA) OMERBEGOVI]A ZIBA (ALIJA) MUJEZINOVI], ro|. OBHO\A[
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet a tvojoj du{i vje~ni rahmet. 10727-1nd` Porodica

AMAR MISTRI]
Zaborav ne postoji, a moja ljubav i sje}anje na tebe je vje~no. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
12569-1tt

AMAR
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali }emo te sa~uvati od zaborava. Neka te dragi Allah d`.{. nagradi svojom milo{}u i otvori d`enetske kapije. Tvoji: ^upo, Dejo, Dino, Mela, D`ana, Adi i Hana
10733-1nd`

S po{tovanjem i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Vrijeme zaborava ne postoji za one koje volimo. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji najmiliji

Tvoja Adela A.
12555-1tt

62

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV I SELAM

na{oj dragoj strini na{oj dragoj snahi, jetrvi i strini

ILKA BURD@OVI]
Draga na{a Ilka, prelijepa sje}anja na tebe osta}e zauvijek u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: Asim, Minka, Alen, Emela, Lejla, Emir, Sara i Tarik
10683-1nd`

ILKI BURD@OVI]
Molimo dragog Allaha da ti podari sve d`enetske ljepote, a tvojoj djeci snagu da izdr`e ove te{ke trenutke kad su ostali bez svog dosta. Dino, Elma i Evka sa porodicama
12536-1tt

ILKA (SABIT) BURD@OVI], ro|. MEKI]
preselila na ahiret u srijedu, 11. avgusta 2010. godine, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. avgusta 2010. godine u 17.30 sati na mezarju Ravne Bakije. PORODICA KOJA JE IZGUBILA DOSTA: sinovi Hilmija i Muharem - Hamo, k}erke Hedija i Ned`mija Mija, unu~ad Mustafa, Nihad, Vedran sa mamom Vericom, Sabina, Selma, Nejra, Nerma sa mamom Melihom, zetovi Salem Mehmedi} i Omer U{tovi}, snaha Amela, brat Kemal, sestre Kadira, Hurma i Fahra sa porodicama, zaove Refija i Bedrija sa porodicom, djeverovi Rasim i Asim sa porodicama, te porodice Burd`ovi}, Meki}, Ni{i}, Mehmedi}, U{tovi}, Hiro{, [ahman, Rizvanovi}, Sadikovi}, Sutovi}, Kasumovi}, Arnautovi}, Pilav, Mrdovi}, Fazlagi}, Hasanagi}, Durmo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17.30 sati u Carevoj d`amiji.
111

Dana 12. 8. 2010. godine navr{ilo se 5 godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi Dana 13. 8. 2010. navr{ava se godina dana od kada nije sa nama na{ dragi

MUJO (DERVI[A) ^ELJO AMAR MISTRI]
13. 8. 2009 - 13. 8. 2010.
Tvoj plemeniti lik i dobrota vje~no }e `ivjeti u mom srcu. Tvoj Ljube
12560-1tt

Tvoj plemeniti lik i dobrota vje~no }e `ivjeti u srcima onih koji su te voljeli. Supruga Vezira, sin Mustafa, k}erke Munevera i Mubera, zetovi Osman i Miladin, snaha Mevlida i unu~ad Semir, Almir, Elma, Selma, Irena i Mirela
591-1go

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SALIHA (ISMET) PA[OVI], ro|. ZEC
preselila na ahiret u srijedu, 11. 8. 2010. u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. 8. 2010. u 15 sati na mezarju Ni{an Jar~edoli. O@ALO[]ENI: majka Mina, suprug Esad, sin Vedad, k}erka Venesa, brat Almir, sestre Rapka i Kiza, teta Fahrija, snaha Advija, zetovi Mido i Fahro, tetka Remza, svekar Ago, djever Enes, zaove Enisa i Munira, zetovi Meho i Binasim, jetrva Elmaza, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, djeveri~ne, zaovi~ne, te porodice: Pa{ovi}, Zec, Hajdarevi}, Ajanovi}, Zeljkovi}, Karovi}, Drljevi}, Kazi}, Kurbegovi}, Gradi{i}, Zahirovi}, Kiselica, Red`i}, Korjeni}, ^ustovi}, Kraji{nik, Hasanovi}, Karaj~i}, Kar~i}, Ku~evi}, Guso, Ze~evi}, Goljo, Hrustemovi}, Brkani}, Livadi}, Grd`a, Sal~in, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15 sati, ul. Nahorevska 104.

Dana 13. 8. 2010. navr{ava se deset (10) tu`nih godina od smrti na{e drage

Dana 15. 8. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e majke, nane

SABIHE HAD@IABDI], ro|. ZUHRI]
Tvoj plemeniti lik i dobrota vje~no }e ostati u na{im srcima. Uvijek }emo te se rado sje}ati. Tvoji: k}erka Lejla, sin Muhamed, zet Uzeir, snaha Jasmina, te unuke Aida i Amila
10721-1nd`

NURA DUDIJA - PECAR
Tevhid }e se prou~iti u subotu 14. 8. 2010. godine u 13.00, Hambina Carina do broja 15. O`alo{}ena porodica
N

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

111

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ISLAM (HAKIJA) KAROVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 12. 8. 2010. godine u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. 8. 2010. godine poslije ikindija namaza (17 sati) na mezarju Suhodo - Butmir. Majka Ferida, surpuga Behija, sin Samir, brat Mirsad, snaha Munevera, brati}i Miralem i Muamer, {ura Adem i Hajdar Vejzovi} sa porodicama, tetka Alema sa porodicom, teti~na Tifa sa porodicom, strina Hana sa porodicom, dajd`inica [emsa sa porodicom, te porodice:Karovi}, Musi}, Dizdarevi}, Bekto, Hasovi}, Bezdrob, Potogija, Zuko, Vejzovi}, Gu{o, D`indo, Me{i}, [eti}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u ulici Butmirski Bataljon br. 76 poslije Ikindije namaza u 17 sati.
10720-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

FAHIRA SELIMOVI], ro|. [ILJAK
preselila na ahiret u ~etvrtak, 12. avgusta 2010. u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 14. avgusta 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Alen, k}erka Aida, snaha Nermina, zet Zlatan, unuk Ali, brat Mustafa, sestre Ferida, Maida i Vahida, snaha Sadeta, brati}i, sestri}i i sestri~ne, daid`a Mirzo [uvalija, daid`inica Hedija [uvalija, te porodice: Selimovi}, [iljak, [uvalija, Hrustanovi}, Hanjali}, Okanovi}, [ehi}, Pa{i}, Tali}, Njuhovi}, Kurtovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. Ku}a `alosti: Trg ZAVNOBiH-a br. 31/X. 111

NAZA (BE]O) BRAVI], ro|. DRINJAK
preselila na ahiret u ~etvrtak, 12. 8. 2010. godine u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. 8. 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Bistri~ki put - Rakovica. O@ALO[]ENI: sin Samed, k}erka Sanela, snaha Sakiba, unu~ad Abid, Benjamin i Irma, brat Ibrahim sa porodicom, tetka Begija sa porodicom, te porodice Bravi}, Drinjak, Zul~i}, Memovi}, Silajd`i}, Ajanovi}, Jonuz, Lisica, D`ihi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.00 sati, ul. Kobilja~a br. 30, Rakovica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

MIRKO (BONE) [ARAC
preminuo nakon duge i te{ke bolesti, 12. 8. 2010. godine u 65. godini. Sahrana }e se obaviti 13. 8. 2010. godine u 13.00 sati na gradskom groblju „Sveti Mihovil“. Zauvijek }e{ biti u na{im srcima. O@ALO[]ENI: supruga Luja, sin Zlatko, k}erka Bo`ana - Goga, bra}a Vlado, Kruno, Milenko, Sre}ko i Branko, unuka Mirna, unuci Armin i Dario, zet Nurija, snaha Sanja, snaha Ana sa porodicom, snaha Stana sa porodicom, {ura Ljuban sa porodicom, svastika Slavka sa porodicom, bad`o Jozo sa porodicom, porodice [arac, Zeljkovi}, ^avrag, Petru{i}, Pirki}, Mandeki}, Gaji}, Bajramovi}, Rup~i}, Vukojevi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dana 14. 8. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti na{eg voljenog supruga, oca, dede, brata i daid`e

HASAN (ZEJNIL) MULAOSMANOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 11. avgusta 2010. godine, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. avgusta 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Dej~i}i. Prevoz }e biti obezbije|en ispred Doma u Hrasnici sa polaskom u 15.30 sati sa stajanjem kod Doma zdravlja na Ilid`i. O@ALO[]ENI: k}erka Sevda, sinovi Dervo, Hasib i Zejnil, snahe Jasmina, Halida i Zineta, unu~ad Azra, Armin, Armina, Mersiha, Adisa, Edis, Admir i Aida, praunu~ad Adin, Anes, Aida i Ena, brat had`i Mehmed, zetovi Ismet, Saudin i Adnan, snaha Mejra, brati}i i brati~ne, svastike Mevla i Sevda, bad`e Began i Alija, te porodice Mulaosmanovi}, ^ohodar, Pand`i}, Ke{ko, Dokara, Spahi}, Krupalija, Durmo, Hamzi}, Dedi}, Oru~evi}, Ni{i}, Mehmedagi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17.00 sati u ku}i `alosti - Dej~i}i bb. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

SALEMA KAROVI]A
Utjeha ne postoji, tuga ne prestaje, a ponos {to smo te imali i sje}anje na tebe zauvijek ostaju. Bio si na{a snaga, radost, vodilja i oslonac. Plemeniti ljudi kao ti kratko `ive, ali se vje~no pamte. Tvoja porodica Hatma dova }e se prou~iti u subotu, 14. 8. 2010. godine u 13.20 h u Begovoj d`amiji.
12551-1tt

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi babo, svekar i dedo

petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

63

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, svekar, dedo i pradedo

HASAN (ZEJNIL) MULAOSMANOVI]
preselio na ahiret u srijedu, 11. 8. 2010. godine u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. 8. 2010. godine iza ikindije namaza na mezarju Dej~i}i - Trnovo. Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: sin Zejnil, snaha Zineta, unuk Admir, unuka Aida i prija D`emila
12543-1tt

HASAN MULAOSMANOVI]
preselio na ahiret u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. 8. poslije ikindije namaza na mezarju Dej~i}i. O@ALO[]ENI: sin Dervo, snaha Jasmina, unuke Armina i Mersiha, zetovi Saudin i Adnan, praunu~ad Anes, Aida i Ena
12543-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi babo, punac i dedo

HIMZO (IBRE) HODOVI]
preselio na ahiret 11. 8. 2010. u 75. godini.

HASAN MULAOSMANOVI]
preselio na ahiret 11. 8. 2010. godine u 87. godini. Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. O`alo{}eni: k}erka Sevda, zet Ismet, unuk Armin i unuka Azra
12543-1tt

D`enaza }e se obaviti u Priboju na Limu u petak, 13. 8. 2010. poslije ikindije namaza. O@ALO[]ENI: supruga Zejna, k}erke Zada, Selveta i Meliha, zetovi Alija, Mehmed i Bahko, bra}a Nail, Ahmet, Hilmo i Behko sa porodicama, sestre Hajra, Zehra i Behija sa porodicama, unuci Asmir, Senad i Nedim, unuke Mirela, Arnela, te porodice: Hodovi}, Mira{~i}, Kokor, ]ehovi}, Zametica i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
10679-1nd`

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e sahrana

LIRIJA - LJILJA LEKI], ro|. DAJOVI]
udova rahmetli Asima
preselila na ahiret 12. 8. 2010. u 65. godini. D`enaza je obavljena 12. 8. 2010. u 17.30 sati u selu Vranj - Podgorica - Crna Gora. O@ALO[]ENI: sinovi D`ihad - \ijo i Ne|ad, k}erke Eldira i Eldijana, brat Nagib Nago, sestre Fadila i D`eneta, snahe Elvina i Eldina, djeveri ^azim - ^ako, \avid, Mustafa - ^apa i Husein - Ceno sa porodicama, zaova Magbula - Buljka, zetovi Ilir i Saudin, unu~ad Lejla, Amina, Amar i Hana, te porodice: Leki}, Dajovi} kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji 10693-1nd` Ku}a `alosti: Oktobarske revolucije 60, Podgorica, Crna Gora

prof. dr. ALIJI VILA
biti obavljena u subotu, 14. avgusta u 17 sati na groblju Sutina u Mostaru. O@ALO[]ENI: sin Smail, k}erka Vesna, unu~ad Ermin, Miran i Ines, snaha Ada i zet Vladimir Kuna
10600-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

POKOPNO DRU[TVO

MUNIRA (ALIJA) KADRI], ro|. DELI]
preselila na ahiret u srijedu, 12. 8. 2010. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. 8. 2010. u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Nijaz i Idriz, k}erka Enisa, unu~ad Emir, Damir i Selma, praunuk Enis, sestra D`emila, zetovi Sulejman i Mehemed, snahe Mubera i Aida, djever Enver, jetrve Hasna, [efika i [emsa, zaove Munira i Emina, te porodice: Kadri}, Deli}, Dugalija, Hod`i}, Ge`o, Bu`o, Lihovac, Medija, Bi~i}, Had`ibajri}, Karovi}, Suljovi}, Sarhatli}, Zorni}, Ramovi}, Bajri}, Isenaj, Gljiva, Hrvo, Ahmethod`i}, Zec, Kova~, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.30 sati, ul. Vahide Maglajli} 13. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

ELSIN (MERIZ) KADI]
preselio na ahiret u srijedu, 11. 8. 2010. u 28. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 13. 8. 2010. u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Meriz, majka Meliha, sestra Ajsela, bra}a Esmir i Senad, nena Hasena, amid`a Fikret, tetka Nad`mija, strina Begija, tetak Ramo, amid`i} Almir, amid`i~ne Sanela i Nejra, teti}i Admir, Muamer i Muamera, dajd`i}i Muhamed i Selma, zetovi @eljko i Adis, te porodice: Kadi}, D`evlan, Trle, Mehi}, Tandir, Ramovi}, Fatibegovi}, Fazli}, Hrlovi}, [aboti}, Vidovi}, [ehovi}, Arbak, Sijami}, Krupalija, Mehovi}, Halava}, Durakovi}, Mujovi}, Be~ovi}, Bungur, Poljak, ^opra, Hod`i}, Halad`ija, Deved`i}, Kevilj, Prlja~a, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, ul. Olivera Ibrahimovi}a 57, Ilid`a. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13.45 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 ( 0)33 447-122 00387 (0)33 233-062

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

www.bakije.com

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

64

Petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 Mals 009232 05 Mals Sarajevo, 15. 07. 2010. godine

oglasi

Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Edina Bu~an, u pravnoj stvari tu`itelja „AVAZ“ Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, protiv tu`enog „RADNI^KA PARTIJA BiH“ SARAJEVO, ul. Lukavi~ka cesta bb, radi duga u iznosu od 396,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH

OBJAVLJUJE
Tu`itelj je dana 25. 10. 2002. godine tu`bom, koja je ure|ena podneskom od 06. 09. 2005. godine kod ovog suda pokrenuo parni~ni postupak protiv tu`enog, radi isplate duga. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da isplati tu`itelju dug u i znosu od 396,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 03. 05. 2002. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba od 25. 10. 2002. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a FBiH, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tva se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK EDINA BU^AN

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka a. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU [UMARSTVO „PRENJ“ D.D. KONJIC
za period 01. 01. 2010 - 30. 06. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 906366 04 Mal Mostar, 09. 08. 2010. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom saradniku Milanu Risti}u u pravnoj stvari tu`itelja ERONET pokretne komunikacije d.o.o. Mostar, ul. Tvrtka Milo{a bb., zastupanog po zakonskom zastupniku direktoru, protiv tu`ene Snje`ana Pehar Rudarska 105 Mostar, radi isplate duga, vsp. 1.024,68 KM, vanraspravno dana 22. 04. 2010. godine, donio je sljede}u:

Du`na je tu`ena isplatiti tu`itelju iznos od 1.024,68 KM, uz zakonske zatezne kamate: - na iznos od 579,74 KM po~ev{i od 17. 02. 2004. g. kao dana dospije}a pa do isplate - na iznos od 288,42 KM po~ev{i od 17. 03. 2004. g. kao dana dospije}a pa do isplate - na iznos od 126,95 KM po~ev{i do 17. 04. 2004. g. kao dana dospije}a pa do isplate - na iznos od 29,57 KM po~ev{i od 17. 09. 2004. g. kao dana dospije}a pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 113,50 KM, a sve u roku od 30 dana. POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbama ZPP-a FBiH ~l. 183. Stru~ni saradnik Milan Risti} NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a FBiH).

U PRODAJI

PRESUDU
zbog propu{tanja

sport

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

65

REPREZENTACIJA Emir Spahi} dva dana nakon Katara

[amar od kojeg mo`e biti koristi
Brine me to {to stvari u i oko tima vi{e nisu kao {to su bile, ka`e kapiten reprezentacije

Haurdi} i Vas: Porazom izgubljene sve {anse

(Foto: J. Had`i})

Nakon poraza mladih od Ma|arske

Dobri do 75. minute
Kada iz toliko {ansi ne postignete gol, tre}a selekcija svijeta }e to iskoristiti, ka`e Tuli}
Neuspjesima reprezentativnih selekcija u srijedu poslije podne na Bilinom polju pridru`io se i mladi bh. tim, koji je porazom od 0:2 od Ma|arske, prakti~no, izgubio sve {anse da se plasira na Evropsko prvenstvo u futacijom, jer smo do tada bili potpuno ravnopravni ka`e Tuli} te isti~e ~injenicu da su gosti, prakti~no, do tog momenta imali jedan {ut u okvir gola. - Jasno se vidjelo da je povreda ostavila trag na go-

Poziv Muhamedu Be{i}u
Tuli} isti~e da ne}e ni{ta posebno mijenjati za dva preostala me~a, protiv Italijana na Grbavici i protiv Ma|ara u gostima, 3. i 7. septembra. - Na{i juniori u protekla dva ciklusa nisu postigli dobre rezultate. S druge strane, za naredni ciklus iz ove ekipe imamo spremne Haurdi}a, Stevanovi}a, Muji}a, Zahirovi}a, Vi{}u... Poziv }u uputiti i Muhamedu Be{i}u iz HSV-a, kojeg sam i sada htio zvati, ali mi je iz na{eg Saveza sugerirano da to ne bude sada, jer je povrijedio ruku i trenutno se oporavlja. Mislim da imamo dobar temelj da pravimo novi tim - smatra Tuli}.

Spahi}: Katar je na kraju trebao i pobijediti

@iv~an ~ovjek u stanju je sva{ta re}i, i ono {to misli i ono {to ne misli. Emir Spahi} je nakon me~a s Katarom bio `iv~an pa je zamolio da ni{ta ne govori.

Odnos igra~a
Dva dana nakon me~a u kojem reprezentacija Bosne i Hercegovine nije pokazala ni{ta osim slabosti, Spa-

hi} je na treningu njegovog kluba Monpeljea rashladio glavu. - Imam velike primjedbe na odnos igra~a prema utakmici. Bio je vrlo lo{. U susret su u{li potcjenjiva~ki, kao da je zagarantirano deset komada Kataru. A ljudi lijepo po~nu dominirati i na kraju su oni ispali ti koji su trebali pobijediti, {to uop}e

Zati{je s Arsenalom
Nakon {to su pro{le sedmice mnogi mediji objavili informacije o eventualnom prelasku Spahi}a u Arsenal, zavladalo je zati{je. - Nemam pojma {ta se de{ava i da li se bilo {ta de{ava - rekao je kratko Spahi}.

ne bi bilo nezaslu`eno - ka`e Spahi}. Remi s Katarom nije ono {to je kapiten o~ekivao prije Luksemburga, ali... - Mo`da je i dobro. Mogu misliti kako bi bilo da smo lako dobili, onda bismo, vjerovatno, o~ekivali da }emo zgaziti Luksemburg. Ovo je {amar od kojeg mo`e biti koristi. Ono {to me vi{e brine je to {to stvari u i oko tima vi{e nisu kao {to su bile. Kao da vi{e nema euforije i atmosfere - jada se Spahi}. Svakako, dobar dio odgovornosti le`i na Nogometnom savezu BiH.

- Htjeli ne htjeli, mora nam u podsvijesti biti mogu}nost da reprezentacija mo`e biti suspendirana. Igra~i to znaju, nisu budale - ka`e Spahi}.

Za{to nije bilo pres-konferencije?
Nakon utakmice nije odr`ana konferencija za novinare. Portparol Nogometnog saveza BiH Slavica Pecikoza saop}ila je da se selektor Branimir Tuli} ne osje}a dobro. - Nema potrebe da se daju neta~ne informacije, jer to nije istina. Kako pres-konferencije nisu organizirane ni nakon utakmica u kojima dbalu. Uprkos tome, selektor Branimir Tuli} isti~e da nije nezadovoljan. - Kakav bih ja to bio ~ovjek kada bih prije utakmice izjavljivao da vjerujem u ove momke, a sada ih optu`ivao za poraz. Dali su maksimum. I ma|arski selektor kazao mi je da utakmicu treba dijeliti do 75. minute, kada je Toni [unji} nespretno reagirao i pogodio stativu, i nakon toga. Sla`em se s tom konstasmo pobje|ivali, smatrao sam da nema potrebe ni sada. Uostalom, znate da me mo`ete pitati sve i da }ete na svako pitanje dobiti odgovor - kazao nam je Tuli}. Nije se `elio osvrtati na pogrdne povike s tribine upu}ene na njegov ra~un kazav{i da nikada ne}e poistovje}ivati Zenicu s grupicom ljudi. lmanu Ibrahimu [ehi}u, kao i da su Ognjen Vranje{ i [unji} u sedam dana odigrali tri te{ke utakmice. Kapiten Adin D`afi} tra`io je izmjenu. Naravno, ne tra`im alibi u tome, ali kada iz tolikog broja prekida i {ansi ne postignete gol, jasno je da }e zvani~no tre}a selekcija svijeta znati to iskoristiti. Mislim da je u fini{u presudilo iskustvo koje imaju Ma|ari - dodaje bh. V. B. selektor.

Dosta prilago|avanja
Upitan {ta on, kao kapiten, misli za formaciju selektora Safeta Su{i}a s tri napada~a, dao je jasan odgovor. - Malo me nervira to {to se stalno mi prilago|avamo protivnicima. Neka se malo Luksemburg prilagodi nama, a mi bismo trebali igrati ono {to najbolje znaM. T. mo - ka`e Spahi}.

Navodne izjave Edina D`eke „Sportbildu“

Red`epagi}: To je smije{no, nema veze s pame}u
Trenutno se ni{ta ne de{eva, ali rok za transfer je 31. avgust i vidjet }emo {ta }e biti, ka`e menad`er na{eg asa
- Prevarili su me. Nisu ispo{tovali na{ dogovor i zato ne `elim vi{e igrati u Bundesligi - navodna je izjava Edina D`eke koju je ju~er objavilo mnogo portala, uklju~uju}i i bosanskohercegova~ke. Na{ reprezentativni napada~ je, kako pi{e, nezadovoljan {to ga Volfsburg ne `eli pustiti da ide u neki ve}i klub iako mu je to njegovo vodstvo obe}alo jo{ pro{le godine. To da je nezadovoljan, potpuno je razumljivo i nije ni{ta novo, ali ove navodne izjave ipak je te{ko shvatiti, tim prije {to D`eko dobro zna da bi ga skupo ko{tale i da bi bio izlo`en sankcijama. Nekoliko portala, koji nas svakodnevno bombardiraju raznim glasinama i budala{tinama o D`eki, po~ev{i od toga da mu se odvezala pertla na cipeli, pozvalo se na novinsko izdanje njema~kog „Sport Bilda“, za koji je na{ napada~ navodno govorio. Ovaj medij, me|utim, nije objavio ni{ta takvo, ni u {tampanom ni u internet-izdanju. - To je smije{no. Nema nikakve veze s pame}u. Kako bi Edin mogao ovo re}i? - bio je zate~en njegov menad`er Irfan Red`epagi} kada smo mu ispri~ali sadr`aj „informacija“ s interneta. Mada Volfsburg konstantno nagla{ava da D`eko ne}e nigdje, Red`epagi} ne misli tako. - Daleko od toga da je sve gotovo. Trenutno se ni{ta ne de{eva, ali rok za eventualni transfer je 31. avgust, vidjet }emo {ta }e biti. Nadam se da }e njegovi poslodavci u Volfsburgu pokazati malo vi{e razumijevanja i da }e smek{ati stav - reM. T. kao je Red`epagi} za „Avaz“.

Pobjeda Liteksa u Superkupu

Autogol D`emala Berberovi}a
D`emal Berberovi}, koji se nedavno oprostio od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine, postigao je autogol u 4. minuti utakmice Superkupa Bugarske izme|u Liteksa i Beroe. Ipak, Berberovi}ev tim stigao je do Berberovi}: Liteks ipak slavio pobjede. Nakon regularnog odu`etku Liteks postigao jo{ (N. D.) toka bilo je 1:1, a onda je u pr- jedan gol.

D`eko: @eli i}i iz Volfsburga

66

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

sport

@ELJEZNI^AR Iskusni napada~ odlazi s Grbavice

Adilovi} i Ibrakovi}: Protiv Budu}nosti na tri boda

(Foto: J. Had`i})

^elik uo~i gostovanja u Banovi}ima

Me{anovi} zatra`io i dobio raskid ugovora
Golgeter u novoj sezoni nije bio u prvom planu trenera Osima
Alen Me{anovi} ne}e vi{e nositi dres @eljezni~ara. Iskusni napada~, koji je golovima u jesenjem dijelu pro{le sezone predvodio „Plave“, zatra`io je i dobio raskid ugovora.

Adilovi} dobio certifikat
Nije u optimalnoj formi, ali od njega, ipak, o~ekujem mnogo, ka`e Ibrakovi}
^elik }e na gostovanju u Banovi}ima biti ja~i za napada~a Eldina Adilovi}a, biv{eg ~lana ma|arskog prvoliga{a \era, koji se nakon tri godine vratio na Bilino polje. Za njega je u srijedu poslije podne napokon stinjega, ipak, o~ekuje mnogo. - Svojim pristupom, iskustvom i znanjem Adilovi} nam sigurno mo`e pomo}i. U Banovi}ima }e biti promjena u sastavu, ponajprije u napadu, jer smatram da ovi koji su igrali protiv Zrinjsk-

Ljubimac navija~a
U novoj sezoni, Me{anovi} jo{ nije dobio priliku da zaigra, a kako }e uskoro napuniti 35 godina, sigurno nije sebe mogao zamisliti kao igra~a koji s klupe ~eka svoju {ansu. Ljubimac navija~a @elje ipak ne `eli ikoga optu`ivati. - Prije ili kasnije, svemu do|e kraj. Donio sam odluku instinktivno. Te{ko mi je, jer nigdje mi u karijeri nije bilo lijepo kao na Grbavici, bez ikakve patetike, od suigra~a, stru~nog {taba do navija~a, svima sam zahvalan na ovom divnom periodu. Bio sam na Grbavici i prije 22 godine, vratio sam se pro{le godine. Osvojili smo trofej, @eljezni~ar je dao smisao mojoj karijeri govori Me{anovi}. Centarfor priznaje kako jo{ `eli da igra i da bude najbolji. Igra~ koji mo`e jednim potezom rije{iti uta-

Razlaz s Kuduzovi}em
Ibrakovi} isti~e da bi se ^elik mogao odre}i lijevog beka Elmira Kuduzovi}a, koji je potpisao ugovor i odradio nekoliko treninga, nakon ~ega se razbolio i oti{ao ku}i te se od tada vi{e nije ni vra}ao u Zenicu. - Kuduzovi} ima problegao certifikat iz Ma|arskog nogometnog saveza. - Certifikat mi je kasnio zbog pada sistema, sada je sve u redu i radujem se {to }u mo}i ponovo igrati u svom ^eliku - kazao je Adilovi}. Trener Abdulah Ibrakovi} rekao je da Adilovi} nije u optimalnoj formi nego da je, kako je ocijenio, na 70 posto kapaciteta, ali da od ma i, ako mo`da i naredna dva mjeseca ne bismo mogli ra~unati na njega, onda je bolje da tu pri~u zaklju~imo ve} danas. Za subotu, u konkurenciji ne}e biti ni Kenan Nemeljakovi}, koji je iscrpljen nakon prehlade, dok Ermin Gad`o ima crveni karton - isti~e Ibrakovi}. og, nisu ispunili o~ekivanja i iskoristili ukazanu {ansu. Moramo biti mnogo ubojitiji i golove postizati iz poluprilika, a ne da proma{ujemo i zicere kao protiv Zrinjskog. Bez obzira na sastav, i protiv Budu}nosti }emo, kao i u svakom narednom me~u, i}i s ciljem da upi{emo tri boda V. B. - ka`e Ibrakovi}.

Me{anovi}: @eli igrati

kmicu, definitivno }e biti na meti svih klubova, ali on ka`e da }e tek sada po~eti pregovarati. - Nisam pri~ao s drugim klubovima, to ne bi bilo fer prema @eljezni~aru, ali siguran sam da }e biti ponuda i da }u prona}i novu sredi-

Slavija tra`i Gutovi}evog nasljednika

Dolazi Ivan Gvozdenovi}?
Nakon {to je na Grbavicu stigao Elvir ^oli}, koji zbog loma ruke ipak ne}e biti u prvom planu jo{ odre|eno vrijeme, novi igra~ @elje mogao bi postati Ivan Gvozdenovi}. Iskusni fudbaler (ro|en 19. avgusta 1978.) nastupao je pet sezona za Crvenu zvezdu (1997-2002), pet sezona je nosio dres belgijskog Bri`a (20022007), a posljednji klub mu je gr~ka Kavala. U karijeri je nastupao kao lijevi bek, stoper, veznjak, krilo.

nu. Ho}u da igram, ho}u da zabijam golove. Zdrav sam, spreman, planiram jo{ igrati, dok god budem mogao ka`e Me{anovi}. Dok smo razgovarali s igra~em koji je va`io za poseban autoritet u svla~ionici, uzor mladim igra~ima, idola navija~a, osjetilo se da veoma emotivno pro`ivljava rastanak s Grbavicom.

Darko Nestorovi} prvi i jedini kandidat
Nekada{nji trener prijedorskog Rudara Darko Nestorovi} najvjerovatnije }e naslijediti Milana Gutovi}a na klupi Slavije. On }e u subotu, u dru{tvu predsjednika kluba Gojka Dra{kovi}a i ~lana uprave Sta{e Ko{arca, posmatrati prvenstvenu utakmicu u Mostaru protiv Zrinjskog. - On je u ovom trenutku najbli`i, a rekao bih i jedini kandidat za {efa stru~nog {taba Slavije. Ta~no je da }e s nama gledati utakmicu u Mostaru, ali bit }e potrebno da njegov izbor verificira Upravni odbor - rekao je Ko{arac.

Zadu`io klub
- Gdje god budem igrao, navija~i @elje bit }e moji dragi gosti. Da nije bilo njih, te{ko bismo osvojili titulu i nikada ih ne}u zaboraviti. Nije mi lako, ali odlu~io sam. Dolaze mla|i igra~i, `elim im svu sre}u i

uspjeh - ka`e Alen. Amar Osim ka`e kako je prihvatio prijedlog Me{anovi}a za raskid ugovora, jer se radi o igra~u koji je zadu`io klub. - Sto posto razumijemo Alena. Nije se mogao zadovoljiti s tim da svoju priliku ~eka na klupi. Zaslu`io je da mu iza|emo ususret i dozvolimo mu odlazak, ali mu sportske zahtjeve nismo mogli ispuniti. Specifi~an je igra~, zadu`io je klub. Sentimentalno smo vezani za njega i, da je bila rije~ o bilo kome drugom, ne bismo mu iza{li ususret - prokomentirao je menad`er „Plavih“ odlazak Z. [ARI] Me{anovi}a.

Budu}nost je pro{lost za Vele`

Prijateljska utakmica

[ansu vide u imperativu Borca
Prijetit }emo im iz kontranapada, ka`e Perica Iveti}, koji je igrao za banjalu~ki klub
Nestorovi}: Vodio Rudar iz Prijedora

Bosna Sarajevo

1 1

Ekipu }e u Mostaru, kao i protiv Sarajeva, voditi DrG. I. agan Bjelica.

Olimpik kona~no kompletirao tim

Dalmao i Rodrigo dobili certifikate
Nakon dva odigrana kola, stru~ni {tab Olimpika kompletirat }e ekipu. U konkurenciji za sastav narednog vikenda protiv [irokog Brijega bit }e i Brazilac Tijago da Silva Rodrigo (Thiago) te Argentinac Franko Gaspar Dalmao (Franco). Kako su nam ju~er potvrdili iz kluba, stigli su certifikati za njih dvojicu i oni odmah imaju pravo nastupa. Ina~e, ova informacija posebno }e obradovati trenera Edina Prlja~u, koji u prva dva kola nije imao posebno velik izbor igra~a i mogu}nost rotiranja. N. D.

Budu}nost je pro{lost, fudbaleri Vele`a okre}u se novom protivniku, banjalu~kom Borcu. „Ro|eni“ su ju~er odradili dva treninga, a danas }e jo{ jedan, nakon ~ega }e krenuti na put. Atmosfera u ekipi je dobra nakon doma}e pobjede nad Banovi}anima (2:0). Borac iza sebe ima dvije utakmice u Evropi, smjenu trenera te poraz na svom terenu, odnosno pobjedu u gostima u Premijer ligi. Oba sastava dugo su bila u vrhu pro{le sezone, njihov duel u Mostaru je mo`da i odlu~io prvaka, a u ovu sezonu i jedni i drugi u{li su s izmijenjenim igra~kim kadrom. Protiv Budu}nosti za Ve-

Iveti}: Jedan od ~etvorice novajlija koji su igrali protiv Budu}nosti

le` su igrala ~etvorica novajlija, trojica su se na{la u po~etnoj postavi (Elvis Lelo, Perica Iveti}, [evko Oki}), a priliku s klupe dobio je Halil Mahmutovi}. Predstavili su

se u vrlo dobrom svjetlu. - Borac sebi ne smije dozvoliti novi luksuz gubljenja bodova u Banjoj Luci, a upravo u tome vidim na{u {ansu, jer }e oni biti pod pritiskom da moraju dobiti. Poku{at }emo im prijetiti iz kontranapada. U Banju Luku idemo po bodove - ka`e Iveti}, koji je proveo dio karijere u Borcu. I mladi D`enan Durakovi} je optimist pred subotnje gostovanje. - Nadamo se pravoj sportskoj atmosferi i dobro popunjenim tribinama. Idemo da igramo, idemo po dobar rezultat - ka`e DuraF. I. kovi}.

Stadion Luke u Visokom. Gledalaca: 500. Sudija: Mustafa Tabak (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - ^abaravdi} (17) 1:1 - Sulji} (60). BOSNA: Bekan, Mustagrudi}, Ferhatovi}, Alijagi}, A. Genjac, Dedi}, M. D`afi}, A. ^ehaji}, ^abaravdi}, Ad. Hod`i}, M. Bajri}. Jo{ su igrali: Ali}, An. Hod`i}, E. Genjac, Alm. ^ehaji}, Lepi}, N. Bajri}, Frljak, I. D`afi}, ]esa, Bo{njak. Trener: Avdo Kurdija. SARAJEVO: Hod`i}, Torlak, Nuhi}, Guti}, Had`i}, D`akmi}, Hand`i}, Jahovi}, Avdi}, Koja{evi}, Arsenijevi}. Jo{ su igrali: [ehovi}, Dupovac, ^omor, ^akal, Muharemovi}, Ihtijarevi}, Sulji}, Pliska, [}epanovi}, Hamzagi}. Trener: Mirza Vare{anovi}. D. B.

sport

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

67

PRIJATELJSKE UTAKMICE Francuska ima nove uzdanice

Nasri i Ben Arfa igraju na Ko{evu
Rumuni optimisti i pored poraza u Turskoj
Ako je ne{to sigurno nakon debija Lorana Blana (Laurent Blanc) na klupi Francuza, onda je to ~injenica da su Francuzi ponovo uz svoju reprezentaciju. Na to ih je trebalo navesti i zalaganje igra~a u duelu protiv Norve{ke, koji su izgubili s 1:2. I sam Blan je nakon susreta apostrofirao veliko zalaganje igra~a, od kojih mnogi nisu bili ni u snovima biv{eg selektora Rejmona Domeneka (Raymond Domenech). Stru~njaci se sla`u da ova nova Francuska pokazuje mnogo entuzijazma i da su igra~i veoma pokretljivi.

Man~ini: Doveo Silvu, Turea i Boatenga

Kriza novca u engleskoj Premijer ligi

Man~ester siti najvi{e kupovao
Tro{kovi „Gra|ana“ mogli bi pre}i 120 miliona eura
Klubovi engleske Premijer lige mo`da zara|uju najvi{e novca, ali suo~eni s ogromnim dugovima, ovog ljeta nisu mnogo tro{ili na poja~anja, osim Man~ester sitija. Drugu godinu zaredom Siti je potro{io najvi{e novca na nove igra~e i uskoro }e pre}i cifru od 120 miliona eura. - @elimo da napredujemo, i to da napredujemo brzo. Zbog toga moramo kupovati - objasnio je trener Roberto Man~ini (Mancini), koji planira da anga`ira i D`ejmsa Milnera (James) i Marija Balotelija (Mario Balotteli). Do sada su „Gra|ani“ doveli Davida Silvu, Jaju Turea (Yaya Toure), Aleksandra Kolarova i @eroma Boatenga (Jerome). Ostali klubovi bili su veoma tihi u prijelaznom roku, najzvu~niji je bio prelazak D`oa Kola (Joe Cole) iz ^elzija u Liverpul. On, me|utim, nije ko{tao ni{ta. Na drugu stranu je oti{ao Josi Benajun (Yossi Benayoun). Kod Man~ester junajteda glavni transfer bio je onaj Havijera Ernandeza (Javier Hernandez). Arsenal je iz Bordoa doveo Marokanca Marunea [amaka (Marouane (Z. [.) Chamakh).

Malo vremena
- Imali smo dosta stvari da napravimo i malo vremena da to u~inimo. Svi se trebamo priviknuti na sistem igre, a to se ne mo`e u~initi preko no}i. Mi smo u tome skoro uspjeli - rekao je Blan nakon utakmice. Uz napomenu da }e se neki igra~i koji su i ranije igrali za reprezentaciju u kvalifikacijama vratiti u tim, Blan nije zaboravio da pohvali neke od onih koji su igrali u Norve{koj. Kako ka`e, za po~etak kvalifikacija nametnuli su se Samir Nasri i Hatem Ben Arfa. - Osim njih, u reprezentaciji ostaju Filip Mekses

Nasri: Selektor zadovoljan njegovom igrom

(Foto: AP)

(Philippe Mexes) i Jan Mvila (Yann) - naglasio je selektor Francuske.

Podr{ka navija~a
Drugi najve}i konkurent izabranicima Safeta Su{i}a u kvalifikacijama ne mo`e se, tako|er, pohvaliti pobjedom. Rumunija je s 0:2 pora`ena u Turskoj. Svi, pa i selektor Razvan Lu~esku (Luceskcu), kivni su na sudije, ali se sla`u kako iza se-

be imaju dobru utakmicu. - Nije bilo penala za Tursku, ali je dosu|en. Ipak, mi smo imali svoje prilike i realan rezultat bio bi remi. Ova ekipa treba podr{ku navija~a uo~i kvalifikacija. Ovo nam je bio posljednji prijateljski susret i pokazali smo da imamo svoje adute - kazao je rumunski reprezentativac Danijel Nikulae (Daniel Niculae).

Da su Rumuni optimisti, govori i izjava Georgea Floreskua (Florescu), igra~a Alanije. - Iako smo pora`eni, jasno je da imamo ekipu koja mo`e mnogo u kvalifikacijama - rekao je Floresku. Reprezentacija BiH }e Francusku ugostiti na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ 7. septembra, a Rumunijom }e prvi me~ odigrati 26. (N. D.) marta 2011.

Poja~anja na pragu dolaska u London

Nejmar: Vi{e od 30 miliona eura

(Foto: AP)

Bekam ne}e vi{e igrati za reprezentaciju

Kraj jedne ere
Malo je previ{e star da ga ponovo zovem, kazao je engleski selektor Kapelo za Bekama
Kraj jedne ere. Tako su engleski mediji do`ivjeli rije~i selektora Fabija Kapela (Fabio Capello) da je nekada{nji kapiten Dejvid Bekam (David Beckham) „malo previ{e star“ da bi ga ponovo zvao u dr`avni tim. Uo~i preksino}nje prijateljske utakmice sa Ma|arskom na Vembliju (2:1) italijanski stru~njak je u izjavi za „ITV Sport“ nagovijestio kraj reprezentativne karijere 35-godi{njeg veznog igra~a, koji je odigrao 115 utakmica za Englesku (najvi{e ne ra~unaju}i golmana Pitera [iltona). Na konferenciji za novinare nakon utakmice engleski selektor pojasnio je da Bekamu jo{ nije saop}io svoju odluku da na njega vi{e ne ra~una. - Dejvid je fantasti~an igra~, koji je bio vrlo va`an za nas, ali mi trebamo nove mlade igra~e za budu}nost. Nadam se da }e Dejvid pristati da mu u idu}oj prijateljskoj utakmici ovdje, na Vembliju, priredimo opro{taj i da se pozdravi s publikom - kazao je Kapelo dodav{i da Bekama ne}e zvati za utakmice u okviru kvalifikacija za Euro 2012. Kako se pretpostavlja, Bekamov opro{taj bit }e me~ s Francuskom u novembru. Engleska fudbalska ikona zaigrala je prvi put za reprezentaciju u septembru 1996. godine protiv Moldavije. U 115 utakmica, 11 manje od [iltona (Shilton), postigao je 17 golova. Jedini je engleski igra~ koji je dva puta isklju~en u dr`avnom dresu, protiv Argentine na SP-u 1998. i protiv Austrije u kvalifikacijskoj utakmici 2005. Posljednji nastup uknji`io je u duelu s Bjelorusijom u oktobru pro{le godine na Vembliju. Igrao je na tri svjetska prvenstva, ali je propustio nastup u Ju`noj Africi zbog ozljede. Tamo je bio dio Kapelovog osoblja. Nakon {to je pokidao Ahilovu tetivu igraju}i za Milan kao po-

^elzijevi milioni za Nejmara i Ramire{a
Prema informacijama engleskih medija, brazilski veznjak Neymar (Nejmar) je veoma blizu potpisivanja za ^elzi i, ako do|e do toga, on bi bio najskuplji igra~ koji je u minulom prijelaznom roku kupljen u Engleskoj. Navodno }e ^elzi za 18-godi{njaka ponuditi 30,2 miliona eura njegovom klubu Santosu. Uz Nejmara, u London bi trebao do}i jo{ jedan Brazilac - Radi Ramire{ (Ramires) iz portugalske Benfike. Njegovo obe{te}enje iznosi 22 miliona eura, a taj posao mogao bi biti obavljen svakog trenutka. Obojica igra~a igrala su prije nekoliko dana u prijateljskoj utakmici SAD - Brazil. Nejmar je postigao jedan gol (N. D.) u pobjedi od 2:0.

Prvak Italije se poja~ava

Inter doveo unuka mafija{kog bosa
su|eni igra~ Los An|eles galaksija, van stroja je od (O. L.) marta. Sigurno }e djed biti ponosan na svog unuka ako potpi{e ugovor s Interom iz Milana. Istina, unuk je ve} afirmiran igra~ u Italiji, ali je prelazak u Inter i za \uzepea Skulija (Giuseppe Sculli) velika stvara, pa djed mo`e biti sretan iako ne}e prisustvovati potpisivanju. Skuli, koji je bio igra~ \enove, s Interom }e potpisati ugovor na tri godine, vrijedan 1,5 miliona eura po sezoni, {to je svakako bila sitnica u najboljim danima njegovog djeda. Ina~e, njegov djed je mafija{ki {ef \uzepe Morabito (Giuseppe), koji je u zatvoru od 2004. godine. (N. D.)

Me|unarodni fudbal

68

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

sport

APSURDI ^lanarina LEN-u nije pla}ena na vrijeme

Pliva~ki savez BiH pred suspenzijom zbog 200 eura
Bebe: Odrastao kao siro~e

Man~ester junajted doveo poja~anje

Odgovornost je isklju~ivo na ljudima iz va{eg Saveza, ali }emo u~initi sve da pliva~i ne ispa{taju, ka`e direktor LEN-a Laslo Sakadati
^elni ljudi Evropske pliva~ke federacije (LEN) zaprijetili su da bi Pliva~ki savez BiH zbog neupla}ene kotizacije mogao biti suspendiran ili ~ak brisan iz ~lanstva. Ako se to desi, u pitanje }e do}i i daljnji nastupi na{ih takmi~ara na 30. evropskom prvenstvu u Budimpe{ti, gdje je ju~er i najavljena ova mogu}nost. Sankcija prijeti zbog 200 eura!? Toliko, naime, iznosi

Biv{i besku}nik stigao za devet miliona eura
Portugalac Tijago Maunel Dijaz Korej (Tiago Manuel Dias Correi) odrastao je kao siro~e, a jedan dio djetinjstva proveo je na ulici. Fudbal je, ~ini se, bio jedini izlaz u njegovom `ivotu. Do prije nekoliko sedmica bio je zadovoljan startnom pozicijom u najboljem sastavu portugalskog tre}eliga{a Amadore. Zanimljivo, prvo je postao reprezentativac, a onda je tek krenuo u ve}i klub. Ali, ne ba{ obi~ni reprezentativac. ^ovjek po nadimku Bebe igrao je na Svjetskom prvenstvu besku}nika. Sada je sigurno da mu je to bilo posljednji put. Ovaj 20-godi{njak nedavno je potpisao petogodi{nji ugovor s Vitorijom iz Gimarae{a, a od ju~er je novi napada~ Man~ester junajteda. Aleks Ferguson (Alex) izdvojio je za njega devet miliona eura, a preporuka je stigla od Karlesa Kviroza (Carles Queiroz), selektora (N. D.) Portugala.

Nepropisna prijava
Budimpe{ta: Neizvjestan nastup na{ih takmi~ara
(Foto: AP)

Danac oti{ao iz Juventusa

Poulsen potpisao za Liverpul
Kristijan Poulsen (Christian), danski vezni igra~, nije vi{e ~lan Juventusa. On je na svom zvani~nom sajtu objavio da je potpisao trogodi{nji ugovor s Liverpulom. Klub iz Torina dobit }e ne{to manje od 5,5 miliona eura obe{te}enja, a smije{i im se i bonus od 1,2 miliona eura ako Poulsen za Liverpul bude odigrao odre|eni N. D. broj utakmica.

PSBiH }e, tako|er, zbog nepropisne prijave {tafete u utrci na 4 x 100 metara slobodno, zbog ~ega na{ tim nije u ponedjeljak nastupio u Budimpe{ti, biti ka`njen s dodatnih 65 eura.

simboli~na godi{nja ~lanarina, koju PSBiH nije platio LEN-u do 1. maja, kada je bio rok. Ovu informaciju potvrdio nam je i Ma|ar Laslo Sakadati (Laszlo Szakadati), direktor LEN-a, koji je ista-

kao da je odgovornost za novonastalu situaciju isklju~ivo na vode}im ljudima Saveza, predsjedniku (Milorad Vuli} iz Banje Luke) i generalnom sekretaru (Senad Salki} iz Tuzle). - ^lanarina se pla}a do 1.

Hajder oborio rekord na 100 slobodno
Na{i pliva~i okon~ali su i ju~era{nji dan na 30. evropskom prvenstvu u Budimpe{ti u jutarnjim satima, kada su na programu kvalifikacijske utrke. Iako je ispao, mo`emo biti zadovoljni nastupom mladog Tuzlaka Ensara Hajdera (19 godina), koji je na 100 metara slobodno zauzeo 41. mjesto s novim bh. rekordom 50,92. Hajder je popravio svoje vrijeme (51,08) sa SP-a pro{le godine u Rimu. Podsjetimo, on je u ponedjeljak oborio dr`avni rekord na 50 metara delfin (25,53). Ensarov vr{njak iz Zenice Arnel Dudi}, kao i godinu stariji Banjalu~anin Nenad Simi}, nisu bili na nivou svojih najboljih rezultata u istoj utrci. Dudi} je u debitantskom nastupu na velikim smotrama zauzeo 61. mjesto (54,32) u konkurenciji 69 pliva~a, dok je bio 63. (55,04).

Begovi} dobio novog saigra~a

Stouk doveo najskuplje poja~anje u historiji
Najskuplji igra~ koji je ikada do{ao u Stouk siti od ju~er je Kenvajn D`ons (Kenwyne Jones). On je do{ao iz Sandarlenda za od{tetu u iznosu od osam miliona funti. Tako je klub na{eg Asmira Begovi}a samo dva da- D`ons: Stigao dva dana uo~i prvenstva na prije po~etka (N. D.) sezone predstavio najzvu~nije poja~anje.

aprila, a ako to neko ne uradi do 1. maja, na{a je praksa da ga bri{emo iz ~lanstva. Odgovornost je isklju~ivo na ljudima iz va{eg Saveza, ali }emo u~initi sve da pliva~i ne ispa{taju, jer oni nisu krivi i ovo im je jedna od rijetkih prilika da nastupe na takmi~enjima ovog nivoa - kazao je Sakadati. Budu}i da se radi o tako skromnom iznosu, koji su i sami na{i pliva~i bili spremni uplatiti, ali im nije dopu{teno, jer nisu nadle`ni za poslove Saveza, preostaje da vidimo ho}e li danas ponovo zaplivati u budimpe{tanskom bazenu ili }e se, tu`ni i poni`eni zbog aljkavosti i neodgovornosti ~elnika, prije vrV. B. emena vratiti ku}i.

Umalo incident u Bosanskoj Otoci
Poslije utakmice polufinala Kupa Unsko-sanskog kantona u Bosanskoj Otoci izme|u doma}e Sloge i Jedinstva, u kojoj je federalni prvoliga{ iz Biha}a pro{ao na penale (4:3), policija je morala spa{avati glavu sudije Mirze Kazagi}a iz Cazina. Ogor~eni doma}i navija~i krenuli su u obra~un sa sudijom, ali je policija sprije~ila incident ve}ih razmjera. ^lan Druge lige Zapad poveo je preko Begi}a, a nekada{nji premijerliga{ BiH je, kada se ve} o~ekivao kraj susreta, izjedna~io na kona~nih 1:1 golom Muli}a iz kaznenog udarca. - Nadigrali smo Bi{}ane, koji su uputili samo jedan {ut ka na{em golu u prvom poluvremenu, a tek su u 87. minuti stvorili prvu priliku. Sudija Kazagi} je svojim odlukama tokom me~a {titio goste, a kulminacija je bila dosu|eni penal u njihovu korist u ~etvrtoj minuti nedoknade. Prekr{aj na{eg kapitena Sulji}a, kome je pokazao crveni karton, samo je on vidio - ogor~en je bio trener Sloge Senad Kurtovi}. N. \.

Pripreme rukometa{a Bosne BH-Gasa

Policija spasila sudiju Tokom vikenda na
turniru u Velenju
Rukometa{i sarajevske Bosne BH-Gasa okon~ali su desetodnevni ciklus priprema u Puli, u koju }e se vratiti ponovo u ponedjeljak, nakon u~e{}a na turniru u Velenju. Naime, od danas do nedjelje, Bosna }e na „Memorijalu Jarnovi~“ odigrati prve pripremne utakmice ovog ljeta. Pored Bosne BH-Gas, na ovom turniru igrat }e i Celje Pivovarna La{ko (Slovenija), Kadeten [afhauzen ([vicarska), Nexe Na{ice (Hrvatska), Trembli (Francuska) te, naravno, doA. ^. ma}in Gorenje.

Brazilac pred povratkom u [paniju

Rivaldo pregovara sa Majorkom
Brazilac Rivaldo mogao bi se nakon osam godina vratiti u [paniju. Biv{i igra~ Barcelone, koji je posljednje dvije godine ~lan uzbekistanskog Bunjodkora, pregovara sa Majorkom. Fudbaler koji je 1999. godine bio osvaja~ Zlatne lopte, od Majorke, navodno, tra`i dva miliona eura godi{nje, {to klub s velikim finansijskim problemima nije u mogu}nosti da ispuni. Kako pi{u {panski mediji, postoji {ansa da }e Rivaldo svesti svoje za-

Nakon kratke i te{ke bolesti

Preminuo Velimir Kljai}
Rivaldo: Igra u Uzbekistanu

htjeve u okvire Majorkinih mogu}nosti. (N. D.)

Jedan od najboljih hrvatskih rukometnih trenera svih vremena Velimir Kljai} umro je ju~er u 64. godini nakon kratke i te{ke bolesti. Velimir Kljai} bio je selektor hrvatske repreze-

ntacije koja je na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. osvojila zlatnu medalju. Bio je trener poznatih hrvatskih klubova Zagreba i Medve{~aka, a u Njema~koj je kao trener radio 15 godina. (A. ^.)
„Studenti“ }e imati jake provjere

sport

Dnevni avaz, petak, 13. avgust/kolovoz 2010.

69

Dino Hod`i}, novi igra~ „Studenata“

KO[ARKA Jo{ jedan tijesni poraz bh. reprezentacije

Dokazat }u se u Bosni
Nakon tri godine u Ciboni, mladi plej vra}a se u bh. ko{arku
Dino Hod`i} potpisao je ugovor i zvani~no postao ~lan Bosne ASA BH Telecoma, {to zna~i da se nakon tri godine provedene u Ciboni vra}a u bh. ko{arku. - Iza mene je prva seniorska godina u kojoj sam igrao Prvenstvo Hrvatske. Bilo je to veliko iskustvo, koje me je sigurno u~inilo boljim ko{arka{em - ka`e Hod`i}. Karijeru je po~eo u zeni~kom Kenguru, klubu poznatom po odli~nom radu sa mladima, {to ga je i odvelo u biv{eg prvaka Evrope. U najboljem hrvatskom klubu, istina, nije dobio {ansu me|u seniorima (pro{lu sezonu proveo je na posudbi u Ka{telima), ali ne `ali za vremenom provedenim u Zagrebu. Vjeruje da }e u Bosni dokazati vrijednost. - O~ekujem da }u dobiti prostor za igru i pomo}i klubu da ostvari zapa`en rezultat u bh. ligi. Ne treba se odricati ni Euro~elend` kupa FIBA, odnosno prolaska u grupnu fazu - ka`e novi plej Bosne (190 centimetara), koji je prije tri dana proslavio 20. ro|endan.

Treba nam ~udo u Skoplju
Subotnja utakmica protiv Makedonije na{a je posljednja {ansa, ka`e selektor Had`i} nakon me~a s Britancima
Mo`e li se glavom kroz zid? Ne mo`e! Kada prihvatimo tu jednostavnu konstataciju, valjda }emo se lak{e pomiriti i s te{ko probavljivom ~injenicom da je Velika Britanija u ovom momentu respektabilan rival, ~ak i favorit, ne samo za nas. Stoji to da smo ve}i dio utakmice vodili, ~ak i tvrdnja da bismo, vjerovatno, pobijedili da smo „samo“ proma{ili jedan zicer manje, sa~uvali pod svojim ko{em jednu loptu vi{e...

Hod`i}: Debitirao u reprezentaciji

Ostali bez snage
Naizgled sitnice, ali sitnice su te koje uvijek pretegnu na jednu ili drugu stranu. U na{em slu~aju, one su odraz krupnih problema. Uostalom, nismo slu~ajno izgubili dvije utakmice zaredom na skoro identi~an na~in - i protiv Ma|ara (70:74) i protiv Britanaca (80:84). Igra~ki kadar, prepolovljen ve} u startu priprema serijom otkaza igra~a, u{ao je u borbu s Britancima bez povrije|enih Nemanje Gordi}a (izgubljen do kraja kvalifikacija) i Nihada \edovi}a (upitan za Makedoniju) te, jednostavno, nije imao snage da dotu~e rivala. - Igra~ima ni{ta ne mogu zamjeriti, u~inili su sve, ali nije i{lo. Sa skra}enom rotacijom, nismo imali lidera koji bi odlu~io utakmicu, odnosno igra~i od kojih o~ekuje-

Kojadinovi} izme|u Britanaca Denga i Klarka

(Foto: F. Fo~o)

mo da preuzmu odgovornost, ve} su bili zna~ajno potro{eni - ka`e selektor BiH Sabit Had`i}. Ratko Varda odigrao je herojskih skoro pola sata na parketu dvorane „Mirza Deliba{i}“, ubacio 20 poena, pohvatao {est lopti, iznudio deset prekr{aja... [ta tra`iti vi{e od igra~a koji je zbog povrede stigao na pripreme pet dana prije po~etka kvalifikacija?

BiH

80:84 V. Britanija
GOVINA: Ne{ovi} 4, Kojadinovi} 14, Hod`i}, Milo{evi} 2, Bav~i} 8, Jazvin 2, Varda 20, Domerkant 14, \edovi}, Bajramovi} 16, \urasovi}, Halilovi}. Selektor: Sabit Had`i}. VELIKA BRITANIJA: A~ara, Adegboje 2, Mensah-Bonsu 16, Saliven, Deng 16, Boateng, Brajan-Emening, Rejnking 21, Klark 23, Bojd 6, Robinson, Bejli. Selektor: Kris Fin~. da se iz kvalifikacione grupe B plasiramo na Evropsko prvenstvo 2011. u Litvaniji vise nam o tankoj niti. Sutra{nji poraz u Makedoniji, gdje smo ve} pora`eni dva puta u kvalifikacijama za EP 2003. i 2007., definitivno bi je prekinuo. - To nam je posljednja {ansa, poku{at }emo napraviti ~udo u Skoplju i boriti se barem za drugu poziciju. Britance te{ko da neko mo`e ugroziti - rekao je Had`i}. E. J.

Klarkove „trojke“
Feliks Kojadinovi} odmarao se samo 11 sekundi (14 poena, 8 asistencija, 5 skokova), Henri Domerkant (Henry Domercant) je, zaje-

Dvorana „Mirza Deliba{i}“ u Sarajevu. Gledalaca 2.500. Sudije: Fabio Fakini (Italija), Igor Dragojevi} (Crna Gora), Alfred Jovovi} (Hrvatska). Pet li~nih gre{aka: Ne{ovi} (38), Domerkant (40). Nesportska gre{ka: Ne{ovi} (12). Tehni~ka gre{ka: Kris Fin~ (selektor V. Britanije, 20, 26). Rezultat: BiH - Velika Britanija 80:84 (24:24, 24:17, 16:23, 16:20). BOSNA I HERCEdno sa Milanom Milo{evi}em, ganjao, i to prili~no uspje{no, najve}u britansku zvijezdu Luola Denga, ali je to pla}eno slabom {uterskom ve~eri naturaliziranog Amerikanca (18/4). Zato je na drugoj strani zablistao Danijel Klark (Daniel Clark). ^ovjek koji je u prethodne dvije utakmice ga|ao „trojke“ 11/3, protiv nas je pogodio pet od pet! Nakon ovog poraza, {anse

U me~u protiv Velike Britanije Hod`i} je debitirao u reprezentaciji BiH, ali mu je radost pomutio poraz, koji nas je udaljio od zavr{nice Evropskog prvenstva. - Te{ko jeste, ali dr`imo se zajedno i borit }emo se dok god ima nade. U subotu u Makedoniji idemo po pobjedu - rekao je Hod`i}. Selektor Sabit Had`i} najavio je da bi upravo Hod`i}, nakon povrede prvog pleja Nemanje Gordi}a, u narednim kvalifikacionim me~evima mogao dobiti zna~ajniju minuE. J. ta`u.

Bh. ko{arka{ice savladale Albaniju

Pobjeda za samopouzdanje
Sportska dvorana u Bosanskom Novom. Gledalaca 700. Sudije: Ognjen Joki} (Crna Gora), Maja Vukanovi} (Srbija). Rezultat: BiH Albanija 99:48 (29:4, 19:14, 27:18, 24:12). BOSNA I HERCEGOVINA: Deura 27, [urlan 14, D`ini}, Gagi} 4, Stupar 9, Kova~evi} 9, Tavi} 4, Omerba{i} 13, Kecojevi} 2, Demirovi} 17, Rado{, Ham{i}. Selektor: Vesna Bajku{a. ALBANIJA: Bujari, Mehmeti, Hokaj 15, Caki}i, Elmazi 12, Palko 4, Alijaj 15, Zukaj, Nehani 2, Como-

GRUPA B
Rezultati: BiH - Albanija 99:48, [vicarska - Estonija 66:61. Naredni me~evi (15. avgust): Luksemburg - BiH (16 sati), Albanija [vicarska (20.30).
1. Estonija 2. [vicarska 3. BiH 4. Luksemburg 5. Albanija 4 3 3 3 3 3 3 1 1 0 1 0 2 2 3 315:193 203:181 210:173 191:183 125:314 7 6 4 4 3

Gordi} pauzira najmanje ~etiri sedmice
Nemanja Gordi} ve} se vratio u Podgoricu i predstoji mu izme|u ~etiri i {est sedmica pauze prije nego {to se priklju~i pripremama svog kluba Budu}nosti. Preostala dvojica povrije|enih bh. reprezentativaca vjerovatno }e danas putovati u Makedoniju, ali je upitno koliko }e biti spremni za sutra{nju utakmicu. Nihad \edovi} propustio je susret s Britancima zbog povrede koljena, dok je Milan Milo{evi} u ovom me~u zadobio povredu {ake.

Grupa
Rezultati: Crna Gora - Italija 71:62, Finska - Izrael 84:83. Naredni me~evi (14. avgust): Latvija - Finska (19.30), Izrael - Crna Gora (20.30).
1. Crna Gora 2. Izrael 3. Italija 4. Finska 5. Latvija

Grupa
Rezultati: Ukrajina - Ma|arska 80:71, BiH - Velika Britanija 80:84. Naredni me~evi (14. avgust): V. Britanija - Ukrajina (20), Makedonija - BiH (20.45).
1. V. Britanija 2. Makedonija 3. Ma|arska 4. BiH 5. Ukrajina

Grupa
Rezultati: Gruzija - Portugal 73:57, Belgija - Bugarska 74:69. Naredni me~evi (14. avgust): Bugarska - Gruzija (17), Poljska - Belgija (20.15).
1. Belgija 2. Gruzija 3. Bugarska 4. Poljska 5. Portugal

A
3 3 4 3 3 3 2 1 1 1 0 1 3 2 2

241:188 273:242 283:292 217:239 223:274

6 5 5 4 4

B
3 3 4 3 3 3 2 1 1 1 0 1 3 2 2

279:258 245:206 271:319 236:234 214:228

6 5 5 4 4

C
3 3 3 3 4 3 2 2 1 0 0 1 1 2 4

226:202 221:196 210:203 221:222 249:304

6 5 5 4 4

Deura: Postigla 27 poena

lari, Pemeti, Sokoli. Selektor: Florentina Mitku. Bh. ko{arka{ice su u 4. kolu grupe B evropske B-divizije ostvarile prvi trijumf deklasirav{i Albaniju s 99:48. Na{e djevojke dominirale su od po~etka, a u fini{u su ostvarile najve}u prednost (97:40) zahvaljuju}i najmla|oj reprezentativki, 17godi{njoj Kristini [urlan. - Ovo je o~ekivana pobjeda iako smo, samo malo, potcijenili protivnika. Bitno je da je borbenost bila na visokom nivou - izjavila je selektor Vesna Bajku{a. N. \.

^elik kompletira tim

^etiri NBA kluba razmijenila igra~e

Vra}a se Amerikanka Dikson
Zeni~ki ^elik zaklju~uje listu ko{arka{ica uo~i debija u regionalnoj WABA ligi. Novi trener Mensura Andelija zakazala je po~etak priprema za 17. avgust, do kada bi trebao biti kompletiran tim. - Nije tajna da tra`imo krilnu igra~icu. Ve} smo odlu~ili koga `elimo anga`irati, ali dok ne potpi{emo ugovor, ne}emo objaviti njeno ime. Dogovorili smo i povratak ameri~kog pleja Jasmin Dikson (Dixon). Ranije je produ`etak ugovora potpisala Aldijana Iri{ki}, a sada je to u~inila Amra Mehmedi} ka`e direktor ^elika Bahrudin Koki}. Zanimljivo je da }e kondicioni trener biti biv{i karate-reprezentativac BiH ArV. B. nel Kalu{i}.

Ariza poja~ao „Str{ljenove“
^ak ~etiri NBA kluba u~estvovala su u razmjeni petorice ko{arka{a. Najve}a zvijezda trejda je, svakako, krilo Trevor Ariza, nekada ~lan prvaka Los An|eles lejkersa, koji je iz Hjuston roketsa pre{ao u Nju Orleans hornetse. „Str{ljenovi“ su poslali pleja Darena Kolisona (Darren Collison) i beka D`ejmsa Pozija (James Posey) u Indijana pejserse, koji su krilo Troja Marfija (Troy Murphy) ustupili Nju D`ersi netsima. „Rakete“ iz Hjustona dobile su beka Netsa Kortnija Lija (Courtney Lee). Hornetsi su dogovorili i dolazak italijanskog beka Marka Belinelija (Marco Belinelli) iz Toronta u zamjenu za krilo D`ulijena Rajta (E. J.) (Julian Wright).

PETAK 13. 8. 2010.

20.00
ATLETIKA, BHT 1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

18.45

BUSINESS NEWS

20.10

TV BINGO SHOW

22.00

RED CARPET

21.00

ZVIJEZDA MO@E[ BITI TI

20.00

TUDOROVI

Dijamantna liga: Velika nagrada Londona

22.45
SERIJA, BHT 1

Mjesto zlo~ina Njujork
Djevojka koja je radila kao supermodel prona|ena je mrtva u ogromnoj ~a{i martinija na Tajm skver bilbordu. Tim njujor{kih forenzi~ara mora pratiti tragove koji vode do zabave na kojoj je `rtva nastupila.

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Mumijevi, animirana serija, 63/74 09.30 Be Ha Te bebe 09.35 Mini school 09.40 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, 6/9 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, serija, 156/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 62/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 8/23, r. 12.45 Zlato divljine: Korali, dragulji mora 2/6, r. 13.15 Kambod`anski kraljevski balet, strani dok. program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, serija, 29/45, r. Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 64/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Japanske pri~e, animirana serija 15.45 Nema problema 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, serija, 63/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.45 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 9/23 18.15 Impresije iz Patagonije, strani dokumentarni program 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Atletika: Diamond League: London Grand Prix, prijenos 22.00 BHT vijesti 22.10 Business News 22.15 Na terapiji, igrana serija, 30/45 22.45 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 32/48 23.30 Ragtime, ameri~ki igrani film 02.00 Pregled programa za subotu
19.45 20.45 21.30 21.35 22.15 24.00 24 sata sa... Muzika i EPP Vijesti Poslovne vijesti Poznati Jukebox

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 78. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, program za mlade, 30. epizoda 10.30 Prirodna ba{tina: Pe}ina Vjetrenica, dok. program 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 Profa iz kraja, italijanska mini serija, 2. epizoda 14.10 Grizli Adams, igrana serija, 33. epizoda 15.00 Vijesti Mjesec Ramazana: 15.10 El~i Ibrahim-pa{ina medresa, dokumentarni program 15.50 Dobri ljudi dobre zemlje, dokumentarni program 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 79. epizoda 16.45 Mala princeza, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 65. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.10 Dolina sunca, igrana serija, 66. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.00 Mala princeza, crtani film 19.15 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.00 Vrijeme iftara 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.20 CSI Miami, igrana serija, 8. epizoda 22.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.35 Albino Noi, islandski igrani film 00.05 Zvjezdani studio 00.40 Centralni zatvor 01.25 Pregled programa za subotu

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 11.20 Spielberg: Povratak u budu}nost 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.30 Sav taj folk: Istina je da te la`em 14.10 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.40 Seka Aleksi}: Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.45 Vremenska prognoza 16.50 Sumnja, talijanska telenovela 17.45 Odred za ~isto}u, zabavna emisija 18.10 Spielberg: Povratak u budu}nost 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 21.00 Strogo povjerljivo, istra`iva~ki program 22.00 Red Carpet, showbiz emisija 23.10 Seka Aleksi}: Moja desna ruka Reality show 00.05 Sav taj folk: Gore od ljubavi 00.35 Mu}ke, humoristi~na serija 01.10 Playboy Girls, zabavni program 01.45 Sexiest, zabavni program

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.30 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 4. epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija, 135. epizoda 14.00 Ispuni mi `elju 15.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 16.11 Moje drage kom{ije, igrana serija, 77. epizoda 17.32 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Ramazanski program 20.10 Najbolje godine, igrana serija, 136. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, TOP 100! 22.28 Vremenska prognoza 22.30 Moje drage kom{ije, igrana serija, 78. epizoda 00.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 4. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Zauvijek susjedi, igrana serija, 31. epizoda
21.55 22.55 23.10 00.00 Na{a realnost Aktuelnosti r. TV strane Odjavni telop

08.00 Gre{ne du{e 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Show time 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo, alo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.40 Made in Banja Luka 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Grand show 23.00 Alo, alo 23.30 ^ista~i mina, film 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja Luka

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik - Jutarnji program 08.00 Emisija Liberti 08.45 Magazin [to da ne? - r. 09.00 Sponzorisani program 09.30 Vijesti 09.35 Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Sponzorisani program 13.30 Vijesti 13.33 SMS CHAT i EPP 14.30 Vijesti 14.35 SMS CHAT i EPP 15.30 Vijesti 15.35 SMS CHAT i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.30 Vijesti 18.40 Centralna info. emisija 19.00 Muzika 19.15 Emisija [to da ne?, revijalni program 19.30 Muzika i EPP

kulture 20.00 Najbolje godine, serija 22.30 Moje drage kom{ije, serija 00.00 Nijemi svjedok, igrana serija

emsija No}ni program

TV Kakanj
18.00 18.45 19.30 20.00 20.10 20.25 21.00 21.30 22.00 23.00 Druga strana ljubavi, serija Denis Napast U susret Iftaru Ezan za Iftar Vijesti IC O~i du{e Hutba Razum Zabranjena ljubav, serija Vijesti TV Sahar

TV Gora`de
19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. Muzi~ki program 20.00 Igrana serija 21.00 Liberty TV 21.30 Reporta`a 22.00 Pop-top 22.30 Dokumentarni program 23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

TV TK
18.00 ^ekaju}i kandilje, Ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 ^ekaju}i kandilje, Ramazanski program, nastavak 20.30 Vrata tajne, serijski program 21.00 Film 22.30 Vijesti 22.45 Frejzer, humoristi~ka serija 23.15 Exit Fest special, muzi~ki prog. 23.45 Lo{e djevojke, igrana serija

17.55 18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.30

TV izlog Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki program Obavje{tenja Gost i ona Iz razmjene Dobro srce

TV Bugojno
16.10 16.11 17.00 18.00 18.15 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 22.00 22.30 Sport centar Moje drage kom{ije - serija Muzi~ki program Vijesti Dokumentarni program Informator Aktuelno - inf. program Vijesti Najbolje godine - serija Dokumentarni program Muzika Moje drage kom{ije, serija

HIT TV
19.00 19.25 19.30 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav Scena Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Trimph Frame Tri minuta

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 23.30 Igrani program, repriza Liberty TV, repriza Svjetlost islama, repriza TV Panorama Hronika USK, inf. program Zehra Film Glas Amerike

TV USK
18.10 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 Duhovni svijet, vjerski prog. (r) Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program Leonov `ivot Dok. porogram Dnevnik 2 TV USK Gordost, igrana serija

TV HEMA
18.00 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00 Vijesti Vrijeme, BIHAMK Dokumentarni program Pri~e iz na{ih krajeva - reporta`a Moda inn - emisija o modi Hema magazin - info. program Vremenska prognoza i najava doga|aja Pri~e iz na{ih krajeva reporta`a, r.

TV KISS
19.00 19.30 20.10 21.40 Dnevnik KISS DNEVNIK HRT Film ^ovjek i zdravstvena kultura, r. 22.20 Dnevnik KISS, r. 22.50 Rubala show, gl. kontakt

BN
18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 Danas u Srpskoj Dopisnici bez granica Sport fle{ BN monitor TV serija: ^etiri `ene Miroslavljevo jevan|elje Pregled dana

TV Mostar
18.00 Grad, kola`na emisija informativnog tipa 19.00 RTM Vijesti, centralna inf. emisija 19.30 Vertikale duha, emisija iz

TV Visoko
19.30 20.05 20.20 20.30 21.00 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti U dru{tvu sa... Zabranjena ljubav

TV Zenica
17.50 Ze sport plus

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.45
FILM, Nova TV

21.05

VISOKI NAPON

20.00

TENIS

20.00

KO[ARKA

15.10

MOTO GP BRNO

20.00

[APTA^ PSIMA

21.00

MTW WORLD STAGE

22.15

DOBRO DO[LI

19.10

GALILEO

15.15 TV lica... kao sav normalan svijet 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica 17.00 Dnevnik 17.25 Ko{arka: Srbija - Rusija 19.30 Dnevnik 20.10 Sti`u dolari, serija 21.05 Visoki napon, kviz 21.50 Vijesti 21.55 Pretkazanje 23.15 No}na smjena

13.45 Plivanje 14.30 Plivanje 15.30 Plivanje 16.30 Plivanje 17.00 Plivanje 18.45 Plivanje 19.00 Fudbal 19.10 Ski skokovi 20.00 Tenis 22.45 Plivanje 23.30 Plivanje

15.30 Tenis 17.00 Surf veslanje 17.30 Ko{arka 19.15 Reli 19.45 Vijesti 20.00 Ko{arka 21.45 Fudbal 22.45 Ski skokovi 23.45 Svi sportovi

15.10 U`ivo: Moto GP Brno - Trening Moto 2 16.10 ATP Masters Toronto 1/8 Finala 18.30 Premier League Magazin 19.00 U`ivo: ATP Masters Toronto 1/4 Finale 23.00 FullTilt Poker 00.00 Najava Premier League 00.30 Premier League Magazin

16.00 Ulovljeni 17.00 Majstor katastrofe 18.00 U maternici 19.00 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 [apta~ psima 21.00 [apta~ psima 22.00 Kod crveno

18.50 Just See MTV 19.00 Alternative Nation Weekend 20.00 Friday Night Music Behind The Music. Usher 21.00 MTV World Stage Mika 21.50 3 From 1 22.00 Jersey Shore 22.50 Jersey Shore 23.40 DFC

18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 10 najspektakularnijih... 21.15 Cindy iz Marcana 22.15 Dobro do{li kod Marija Barta 23.30 Nesta{ne djevojke

16.00 Odluka u podne 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Ratovi zvijezda- Specijal, film 22.40 Motel, film 00.20 Izvanzemaljski osvaja~i, film

Morski psi: Strah iz dubina 1
Tajkun s nekretninama Hamilton Luks `eli da razvije morski gradi} Ful Mun Bej u luksuzni grad za bogata{e, ali nailazi na neo~ekivane probleme. Ribar Danijel Vilder vlasnik je zemlji{ta na kojem Luks `eli da gradi luksuzne stanove, ali ne `eli da ga proda. ... Uloge: Deril Hana, D`on [najder, Arman Asante Reditelj: D`ejms A. Kontner

PETAK 13. 8. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Dru`eljubivi ste, {irite oko sebe vedru i ugodnu atmosferu. Posebno se trudite oko osobe koju volite. 21. III - 20. IV Posao: Osje}ate vi{e volje i `elje za radom. Isto tako, sve mo`e ostati na `eljama, ako neko od kolega kasni. Zdravlje: Razmislite o odmoru.
OVAN

17.00

BROJEVI

18.30

^AROLIJA

22.15

MJESEC KOMAN^A

18.30

IN MAGAZIN

09.10 Brojevi, serija (24./79) 09.50 Naruto, crtana serija (10./52) 10.15 Tim galaksi, crtana serija (10./52) 10.35 Gomboce program za djecu (50./65) 11.00 Pe~at, politi~ki magazin 12.00 Vijesti 12.15 Profajler - serija (34./81) 13.00 Dolina sunca - tv novela (9. i 10./210) 14.40 Poaro - Smrt u oblacima, film **.** Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija (25./79) 17.45 Pakov svijet, serija 19.15 Ro|eni divlji, program za djecu (19./26) 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 No}ni grijesi, mini serija (1./2) **.** Filmski maraton 21.45 Elektra, film 23.20 Rije~ po rije~ - film 01.00 Berlin Aleksandarplac, serija (7/16) 02.00 Specijalna jedinica 1, film 03.30 Upori{te serija (3./4) 05.00 Muzi~ki program

10.00 10.09 10.10 10.15 10.20 11.15 12.00 12.13 12.15 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05 15.35 16.20 17.00 17.10 18.30 19.20 19.30 19.56 20.01 20.10 21.40 22.05 22.08 22.10 22.20 23.05 00.50 02.40 03.20 04.05 04.10 05.00

Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Te ~udesne `ivotinje: Sisanje, dok. serija (8/26) (R)* ^arolije letenja: Nebeski divovi - Dramati~na povijest cepelina, dokumentarna serija (3/5)* Oprah show (1213.)* Dnevnik Vrijeme TV kalendar More ljubavi, telenovela (15/165)* Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1, serija (9/22)* Hrvatsko podmorje 4 - Od Savudrije do Prevlake: Krapanj (3/6) A sad u Europu! (21/30) Luda ku}a 1, humoristi~na serija (20/35)* Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (24/80) (R) Vrijeme Dnevnik Sport Vrijeme Brza promjena, film (R)* Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 2, serija (12) (17/24)* Krivci, ameri~ko-britanskokanadski film (12) (R)* Pla~ljiva igra, britanskojapanski film (18)* Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (24/24)* Knez i djevojka 3, serija (5/12)* Te ~udesne `ivotinje: Sisanje, dok. serija (8/26) (R)* Ljetna slagalica More ljubavi, telenovela (15/165)*

08.10 Na kraju ulice: Kako biti dobar 08.25 101 dalmatinac, crtana serija (33/65)* 08.45 Obitelj Addams, crtana serija (20/21)* 09.05 Dexterov laboratorij, crtana serija (5/26)* 09.30 Glazbeceda: Slovo E 09.40 Izazovi: Jo{ samo danas u..., dokumentarni film 09.55 Heidi, serija za djecu (23/26)* 10.20 Wind River, ameri~ki film (R)* 11.55 Afrika, ~arobni kontinent: Oto~ja, dok. serija (5/16) (R)* 12.20 Beverly Hills 1, serija (20/23)* 13.00 Beverly Hills 1, serija (21/23)* 13.45 Simpsoni 18, humoristi~na serija (15/22) (R)* 14.05 Crveni patuljak 7, humoristi~na serija (1/8)* 14.35 Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (24/24)* 15.20 Knez i djevojka 3, serija (5/12)* 16.05 Vrhunska putovanja: Queensland - Australija, dokumentarna serija (17/21) (R)* 16.55 Budimpe{ta: EP u plivanju, prijenos* 19.00 Mu}ke 5a, humoristi~na serija (1/6)* 19.30 Tom i Jerry, crtani film* 19.35 Cocco Bill, crtani film* 19.50 Ve~eras... 19.55 London: Atletika, Dijamantna liga - prijenos* 22.05 Vijesti na Drugom 22.10 Vrijeme 22.15 Mjesec Koman~a, mini-serija (12) (2/3)* 23.45 Deadwood 3, serija (18) (10/12)* 00.40 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (2/7)* 01.10 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (3/7)* 01.40 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (4/7)* 02.10 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (5/7)* 02.40 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (6/7)* 03.10 Mu}ke 4a, hum. serija (7/7)* 03.40 Kraj programa

06.55 Na{i najbolji dani serija 07.55 Yu-Gi-Oh GX serija 08.20 Bumba serija 08.40 Peppa serija 08.50 Fifi serija 09.00 Dona Barbara serija 10.50 U ime ljubavi serija 12.50 IN magazin doma}a produkcija 13.34 PBZ Pitanje dana 13.35 Baywatch serija 14.30 Dona Barbara serija 16.25 U ime ljubavi serija 17.00 Vijesti Nove TV informativni program 17.20 U ime ljubavi serija 18.30 IN magazin doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV info. program 20.05 OLUJA igrani film 21.45 MORSKI PSI: STRAH IZ... (12) igrani film 00.35 Male no}ne pri~e (18) doma}a produkcija 02.05 VATRENI AN\ELI (15) igrani film 03.55 VELIKI FILM (12) igrani film 05.35 IN magazin doma}a produkcija

Ljubav: @udite za „klasi~nom“ romantikom: `elite {etnju, razgovor, ljubav kroz svjetlost svije}a, nje`nosti... 21.IV - 22.V Posao: Javljaju se novi poslovni partneri. Postoji samo jedan uslov: budite hrabri, sigurni u sebe i svoje sposobnosti. Zdravlje: Smanjena otpornost.
BIK

name}e vam komplekse. Realno prihvatite okolnosti i osje}anja. 23.V - 22.VI Posao: Borba za prave pozicije i uporan rad moraju uroditi plodom. Naravno, za sve treba strpljenja i tolerancije. Zdravlje: I pored svega, puni ste energije. Ljubav: Prati vas promjenljiva sre}a. Sasvim je mogu}e da, na ~as, pomislite da ste propustili sudbonosnu {ansu. 23.VI - 22.VII Posao: Mo`ete se lako na}i u poziciji „sam protiv svih“. Razmislite dobro, jer morate po{tovati neke norme. Zdravlje: Izvrsno.
RAK

BLIZANCI Ljubav: Nesigurnost nepovoljno utje~e na ljubav,

Ljubav: Tra`ite sigurnost u vezi. Ovo nije dan dublje krize, budu}i da imate dovoljno povjerenja u sebe. 23.VII - 22.VIII Posao: Poslovni partneri mogu vam ote`avati provo|enje zamisli. Nije isklju~en ni otvoreni sukob mi{ljenja. Zdravlje: Izbacite masna jela sa menija.
LAV

Ljubav: Prilike za ljubav su tu, mogu}nosti se nude. Ipak, to vas direktno ne uvodi u zbivanja. Ostajete promatra~. 23.VIII - 22.IX Posao: Svu energiju usmjeravate na pobolj{anje finansijskog stanja. Ipak, jo{ traju odre|eni nesporazumi. Zdravlje: Kondicija na niskom nivou.
DJEVICA

Ljubav: Spremni ste na `rtvu, ali ~uvate svoju slobodu. Pristajete na vezu koja odgovara najvi{im kriterijima. 23.IX - 22.X Posao: Spremni ste prihvatiti odgovornost i sve ono {to se od vas tra`i. U nagovije{taju je i jedan slu`beni put. Zdravlje: Slu{ajte poruke organizma.
VAGA

23.30
FILM, PINK BH

^ista~i mina
Kristijan Erikson je vo|a humanitarnog vite{kog reda na zadataku u Angoli. Njegov zadatak je ~i{}enje teritorije naseljene lokalnim stanovni{tvom od zaostalih mina i eksploziva koji svakodnevno odnosi `ivote nevinih ljudi, prije svega `ena i djece. Za vrijeme jedne operacije, Kristijana posjeti njegov 11-godi{nji sin koji, nakon napada pobunjenika, nagazi na minu i gine. Uloge: Dolf Lundgren, Brus Pejn, Kler Stensfild Reditelj: Keoni Vaksman

21.20
FTV

CSI: Miami
Za vrijeme jedne dnevne {etnje, dok je nepoznata `ena nosila bebu u naru~ju, dva maskirana napada~a su sko~ila na nju i otela joj dijete. Horej{io i njegov tim rade na otkrivanju nepoznatih kidnapera.

zmom potpuno zaokupljate pa`nju osobe koju volite. Posao: Va`ne akcije stagniraju. Treba vam poticaj sa strane da biste se iskrenije vezali za svakodnevne obaveze. Zdravlje: Jaka potreba za samo}om?!
23.X - 22.XI

[KORPIJA Ljubav: Svojom neobi~nom prirodom i magneti-

STRIJELAC Ljubav: Osje}ate {ta zna~i strast, uzbu|enje, ali i

strah, strepnja i patnja. Sve ono {to nosi skrivena ljubav. 23.XI-22.XII Posao: Intelektualne sposobnosti su izrazito poticajne. Dan je povoljan ako u~ite ili donosite va`ne odluke. Zdravlje: Sami znate {ta je za vas najbolje... Ljubav: Do izra`aja dolaze va{a senzualnost i spremnost da se prepustite vezi. Zra~ite ljubav, osvajate sve redom. 23.XII-21.I Posao: Ako `elite napredak u karijeri, ovo je dan koji stoji na po~etku duljeg povoljnog, uspje{nog perioda. Zdravlje: Osje}ate umor.
JARAC

SERIJA

Sumnja

16.50
OBN
Luka Bartoli, strastven i strog sudac, bori se s emocionalnim smetnjama i tajanstvenim zlo~inima: ovaj put svoju istragu bazira na misterioznoj smrti Martina Fi{era, bogatog farmaceutskog magnata. Briljantna intuicija i istra`na o{troumnost Luku dovode do mafija{kih krugova koji se `ele dokopati novog, ~udesnog lijeka.

Najbolje godine 20.10
Lorena HAYAT sumnja da je Tomo ipak `eli samo radi novca. Tomo je ljut na Lorenu zbog njene prevrtljivosti. Prosci su i dalje uporni, a Lorena im objavljuje da po~inje i slu`beno natjecanje za njenu ruku - svi su u igri, osim Tome. Zlata i Lale se tajno nalaze, ali ih skoro uhvati Danica. Korana odlu~uje zavesti Krunu. Sa{ka se trudi Lorenu nagovoriti da uzme Filipa, ali shva}a da je Lorena zaljubljena u Tomu.

Spremni ste za brza osvajanja, flert, ali i sna`nu, `estoku vezu. 22.I-19.II Posao: Izuzetno ste ambiciozni, odlu~ni, spremni na brze odluke, djelovanje i akciju. Uspjeh }e sigurno do}i. Zdravlje: Napetost zbog pretjerane aktivnosti. Ljubav: Poznata je va{a intuitivnost, ali danas je ljubavni glas nejasan, pun proturje~nosti. Budite racionalniji. 20.II-2O.III Posao: Mogu}e su te{ko}e na {irem planu. Zadr`ite nepokolebljivo samopouzdanje i radnu energiju. Zdravlje: Ne pose`ite za umiruju}im sredstvima.
RIBE

VODOLIJA Ljubav: U pravom ste vrtlogu emotivnih zbivanja.

SERIJA

SERIJA

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

A{tijani: Osu|ena na smrt

A{tijani priznala planiranje ubistva
TEHERAN - Iranka koja je u svojoj zemlji osu|ena na smrt kamenovanjem zbog preljube, {to je izazvalo o{tre osude {irom svijeta, priznala je na dr`avnoj televiziji da je prevarila supruga, kao i da je znala da ljubavnik planira da ga ubije. Svjetski mediji i organizacije, me|utim, ne vjeruju u potpunosti u to priznanje, jer je `ena koja je dala intervju, imala pokriveno lice.

Lena s ekipom nakon pobjede na Eurosongu 2010.: Veliki uspjeh

Evropljani birali najboljeg izvo|a~a na Evroviziji ikada

LENA POPULARNIJAOD ABBE Zgazio 30 ovaca
U nesre}i nastradale `ivotinje

Listu pet najboljih predvodi Selin Dion, a slijedi turska grupa „MaNga“
BON - Ovogodi{nja pobjednica Evrovizije Lena na dru{tvenoj mre`i Facebook dobila je simpatije 20.000 fanova, {to je znatno vi{e od {vedske grupe ABBA. Ovaj rezultat omogu}io joj je da se na|e me|u tri najpopularnija izvo|a~a u okviru ovog takmi~enja, prenio je „Deutsche Welle“. Devetnaestogodi{nja Lena, koja je postigla nevjerovatan uspjeh sa svojom pjesmom „Satelit“, posvetila je ovu godinu odmoru u krugu porodice, a kako ka`e, na scenu se vra}a 2011., jer joj se svidjelo kako je sve pro{lo na ovogodi{njem Eurosongu. Na listi pet najboljih izvo|a~a vodi Selin Dion, a potom slijedi „MaNga“, koja je ove godine predstavljala Tursku, a nakon Lene slijede ABBA i makedonski predstavnik iz 2004. godine To{e Proeski. Ovogodi{nja Evrovizija odr`ana je u Oslu uz u~e{}e 39 zemalja. Naredna manifestacija odr`at }e se u Njema~koj, ali se jo{ ne zna u kojem gradu.

Rahimi nazvao Britance idiotima
LONDON - Britanski ambasador u Iranu Sajmon Gas (Simon Gass) o{tro je ju~er kritizirao izjavu iranskog potpredsjednika Muhameda Reze Rahimija, koji je nazvao Britance „idiotima“, a premijera Dejvida Kamerona (David Cameron) „jo{ glupljim od njegovog prethodnika“. Britanski funkcioneri obi~no ignoriraju kritike koje su im upu}ene iz Irana, ali su ovog puta zaklju~ili da su Rahimijevi komentari o britanskoj javnosti i premijeru toliko uvredljivi da zaslu`uju odgovor. Rahimi je rekao da su Britanci „gomila idiota kojima vlada mafija“, a kritizirao je neiskustvo novog britanskog premijera ocijeniv{i da je taj „novi momak jo{ gluplji od svog prethodnika“.

SKOPLJE - Voze}i magistralnim putem Veles - [tip brzinom od vi{e od 100 kilometara na sat, jedan Makedonac udario je svojim automobilom u stado ovaca i ubio najmanje 30 `ivotinja. On je vozio „seat leon“ i nije povrije|en u nesre}i u kojoj je njegovo vozilo potpuno uni{teno. Policija je navela da je stradalo 30 ovaca, dok pastir kome je pripadalo to stado Dejan~o Mihajlovski tvrdi da mu je ubijeno 37 ovaca.

Iskosa

Otkaz zbog abortusa
MOSKVA - Ruski proizvo|a~ mlijeka „Rusko mlijeko“ saop}io je da }e svaka od njihovih radnica pravoslavne vjeroispovijesti koja je abortirala ili je odabrala vjen~anje u op}ini, biti otpu{tena. Kompanija je dala rok zaposlenicama koje su kr{tene u pravoslavnoj crkvi, ali su se vjen~ale samo kod mati~ara, da do 14. oktobra sklope brak u crkvi ili }e se suo~iti s otkazom. @ene koje su prekinule trudno}u, nisu vi{e po`eljne u fabrici.

Francuska: Romi napu{taju domove

(Foto: AFP)

Uni{teno 40 romskih naselja
Rahimi: Uvrijedio oto~ane

LION - Francuske vlasti uni{tile su u protekle dvije sedmice vi{e od 40 naselja u kojima je `ivjelo nekoliko stotina romskih imigranata, rekao je francuski ministar unutra{njih poslova Bris Hortefo (Brice Hortefeux). On je na konfe-

renciji za novinare u Lionu rekao da je skoro 700 osoba istjerano iz nelegalnih naselja i „da }e biti poslati u mati~ne zemlje“. Ukupno }e biti uni{teno skoro 300 nelegalnih naselja u kojima `ive romski imigranti.