Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 18. 8. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5371 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

k-.#5k8+ +/%+,'0#/# '.+ 21-4+6+ )7$+6-'
F
ederalni ministar trgovine Desnica Radivojevi} kazao je ju~er za „Dnevni avaz“ da predstavnici mlinsko-pekarske industrije nemaju nikakvog opravdanja za poskupljenje bra{na i hljeba. - Hljeb je zadnji put poskupio 2008. kada je p{enica bila vi{estruko skuplja nego sada i nakon toga cijena hljeba nikada nije vra}ena na prvobitni nivo iako je `ito pojeftinilo - isti~e Radivojevi}. 4. strana

REAKCIJE

Ministar Desnica Radivojevi} o poskupljenjima

Anga`irat }emo inspekcije da provjere stanje na tr`i{tu i sprije~e neopravdana poskupljenja P{enica je sada puno jeftinija nego prije dvije godine Vlada ima mehanizme da sprije~i udar na gra|ane Tuzla: Elektroagent, firma za primjer

Crna hronika

Elektroagent: Kvalitetom i cijenom zagospodarili tr`i{tem

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Uspje{na bh. pri~a
18. strana

Luksuz: Parlamentarci obnovili vozni park
U stravi~noj nesre}i u blizini Sarajeva `ivot izgubilo i jedno dijete
(Foto: I. [ebalj)

Poginulo 8 osoba! SCT I OP]INA NOVI
14., 15. i 16. strana

Skandalozno: Da ne bi gradili dva mosta

Otkrivamo: De{avanja u Slu`bi za poslove sa strancima

[EF POKU[AO SEKSUALNO ISKORISTITI INSPEKTORICU
9. str.

GRAD PROMIJENILI TOK RIJEKE BOSNE
DU[AN BAJEVI]

BH. NOGOMET

OPSTRUKCIJE

Namje{teno osam utakmica?
57. strana

Kad }e se `ivjeti normalno
58. str.

Ostaju vize za bh. gra|ane
10. strana

3. str.

2. str.

Krvavi dan na cestama {irom BiH

GENJAC KUPIO BMW, IVANI] „MERCEDES“

2

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

LUKSUZ Mnogi parlamentarci obnovili vozni park

Genjac kupio BMW, a Ivani} „mercedes“
Sa sastanka UO: Zaklju~ci jednoglasno usvojeni
(Foto: O. Kadribegovi})

Savez dobitnika najvi{ih ratnih priznanja FBiH

Polovnjaci, ali kakvi Novakovi} vozi „mercedes C200“, Prodanovi} „passat“ iz 1996. godine Ni „lada“ nije sramota
Poslanicima i delegatima u Dr`avnom parlamentu ~etverogodi{nji mandat donio je ogromne zarade, od kojih su mnogi, uz `ivot na visokoj nozi, mogli i u{tedjeti sasvim dovoljno da stare automobile s po~etka mandata pred kraj zamijene ne{to luksuznijim ~etveroto~ka{ima.

„Zlatni ljiljani“ spremni iza}i na nove proteste
Tra`e da Vlada donese nova rje{enja o naknadama i isplati novca onima koji ih ve} imaju
Ako Federalna vlada do 15. septembra ne donese nova rje{enja za naknade dobitnicima „Zlatnog ljiljana“ i Zlatne policijske zna~ke, spremni smo organizirati nove proteste, najva`niji je i jednoglasno usvojen zaklju~ak Upravnog odbora Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja FBiH koji je ju~er odr`ao sastanak u Sarajevu. - Osim toga, tra`imo da se ljudima koji su ve} dobili rje{enja odmah po~nu ispla}ivati naknade, jer smo s Federalnom vladom i Ministarstvom za bora~ka pitanja sklopili takav dogovor. No, imamo informaciju da je isplatu zaustavio li~no premijer Mustafa Mujezinovi}, ali ne znamo za{to - kazao nam je D`evad Ra|o, predsjednik Saveza. Ra|o isti~e da dobitnici najvi{ih ratnih priznanja od aprila nisu primili nijednu naknadu. - Ljudi su ogor~eni i osje}aju se diskriminirani, jer su za dobrobit ovog naroda pristali na sve uvjete koje im postavila Federalna vlada. Na`alost, mi smo jedina populacija kojoj je potpuno obustavljena isplata naknada, a svi na{i ~lanovi imaju kredite, hipoteke, a dolazi i nova {kolska godina. Za sve to trebaju novac, jer ne mogu retroaktivno `ivjeti - navodi Ra|o. Dodaje kako je Vlada bila du`na da u roku od 60 dana done-

Seljak i d`ip
Prodanovi} ka`e da je „passat“ platio 14.000 maraka i da ga auto koji je pre{ao vi{e od 300.000 kilometara dobro slu`i, tako da jo{ neautomobile, pa se sada voza u „mercedesu ML “. - Na po~etku mandata nisam imao auto. Onda sam kupio polovni „mercedes ML star ~etiri go“, dine. Platio sam ga 50.000 maraka, a pre{ao je 140.000 kilometara - rekao nam je Ivani}. Mom~ilo Novakovi}, nezavisni poslanik i ~lan Demokratske partije Dragana ^avi}a, nije mijenjao ma namjeru mijenjati vozilo. - Jednostavno, ne}u da budem seljak koji se vozi u d`ipu - kroz smijeh nam je rekao Prodanovi}. automobil u ovom mandatu. I sada ima „mercedes C200“, proizveden 2001. godine.

Start bez auta
Tako je, recimo, poslanik SDA u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Halid Genjac pro{le godine „volvo“ star 12 godina zamijenio BMW-om proizvedenim 2006. godine. Automobil, koji i danas vozi, platio je 30.000 maraka. Delegat u Domu naroda Mladen Ivani} tako|er voli luksuzne
Limuzina kakvu ima Ivani}

Tradicionalni mar{
Na sastanku UO razmatrana je i organizacija mar{a od Sarajeva do Bratunca i Srebrenice koji se tradicionalno odr`ava svakog prvog petka u septembru. - Iako nam je suma novca za organiziranje mar{a znatno umanjena, mi smo, u dogovoru s drugim bora~kim organizacijama, zaklju~ili da se ova tradicija ni po koju cijenu ne smije prekidati - ka`e Ra|o. se nova rje{enja, ali da ni to nije ispo{tovala. Time je, isti~e Ra|o, prekr{ila zakon, jer se nisu trebala ukidati stara rje{enja dok ne budu donesena nova. - Uredbu o cenzusu koja se primjenjuje i na dobitnike najvi{ih ratnih priznanja Vlada treba staviti van snage da bismo i mi bili izjedna~eni s pripadnicima drugih bora~kih organizacija. Tako bi trebalo ostati do dono{enja zakona o cenzusu koji bi se jednako primjenjivao na sve pripadnike bora~ke populacije i dr`avne slu`beM. A. nike - zaklju~uje Ra|o.

Po~eo s „ladom“
- Ovaj mandat odradio sam u istom automobilu, koji sam onda platio 33.000 maraka - ka`e Novakovi}. Od poslanika Adema Huski}a saznali smo da se on, nakon {to mu je prije nekoliko mjeseci ukradena „{koda octavia“, morao zadovoljiti malo starijim „audijem“, proizvedenim 1996. godine. Poslanik SNSD-a u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Lazar Prodanovi} jedan je od skromnijih dr`avnih poslanika. U vrijeme dok je 1996. godine bio poslanik u Narodnoj skup{tini RS vozao je „ladu“ proizvedenu 1985. godine, a kasnije je zamijenio „ford fiestom“ iz 1988., da bi 2003. kupio „passat“ proizveden 1996., koS. RO@AJAC ji vozi i danas.

Nakon izbora nove lokacije za lokalnu deponiju

Gora`de zatrpano sme}em
Komunalci se ne pojavljuju ni u u`em gradskom podru~ju
Dan nakon odluke Op}inskog vije}a Gora`de o odabiru lokacije [i{eta za otvaranje nove deponije otpada, ovaj grad na korak je bli`e komunalnoj katastrofi. Za dobivanje neophodnih saglasnosti potrebno je vrijeme i razumijevanje razli~itih nivoa vlasti, a kamioni komunalnog preduze}a „6. mart“ ve} su puni i parkirani, dok je prikupljanje sme}a obustavljeno i u u`em gradskom podru~ju. Sme}e se sada gomila pored kontejnera i prijeti zdravlju gra|ana. - Nemam gdje da istresem sme}e, niti to smijem u~initi na podru~ju na{e op}ine. Prati nas Kantonalna inspekcija i odmah pi{e prekr{ajnu prijavu. Do{lo je dotle da sme}e vi{e nemamo gdje da istresemo - kazao nam je direktor Sadik Silajd`i}. On podsje}a da je sme}e iz Gora`da u protekle dvije godine nezakonito odvo`eno u Ma{i}e kod Novog Gora`da, a nekoliko dana i u ^ajni~e, gdje su sada mje{tani zabranili odlaganje otpada i tamo{njim komunalcima. Odluka

Misija MMF-a danas dolazi u BiH
Misija Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) dolazi danas u BiH da bi obavila razgovore s vlastima u BiH u okviru pregleda stand-by aran`mana i ispunjavanja uvjeta iz pisma namjere, potvr|eno je Feni u Federalnom ministarstvu finansija. Razgovori }e najprije biti obavljeni sa zvani~nicima u Federaciji BiH. Tokom prva dva dana posjete predvi|eni su susreti s pomo}nicima federalnog ministra finansija, a 20. avgusta s federalnim ministrom finansija Vjekoslavom Bevandom, na kojima }e se razgovarati o izvr{enju bud`eta, analizi fiskalnog utjecaja novih zakona o pla}ama, rebalansu kantonalnih i federalnog bud`eta i dr.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Ministrica nezakonito dala novac rektorovom sinu Kenanu ^aklovici za odbranu istog magistarskog rada
- Harisov strana~ki pulen, ministrica Ali} ima za sobom vi{e afera nego neka holivudska zvijezda, no kada je ministrica u pitanju kod nje je ve} odavno evidentna „akutna materijalna nezaja`ljivost“ koju vi{e ne mo`e ni da prikriva (a i za{to bi pored tako mo}nog {efa). SDA i SBiH su „termiti“ bosanske dr`ave i ko god misli druga~ije u velikoj je zabludi. (Tarik [e{i})

Gora`du prijeti komunalna katastrofa

(Foto: A. Bajramovi})

LOTO 1

24

25

30

36

42

JOKER 564012 225754

OV Gora`de tek je prvi korak, ali slijede zakonske barijere jer se odabrana lokacija nalazi na {umskom zemlji{tu u nadle`nosti FBiH. - ^injenica je da za ovaj problem lokalna zajednica i Kanton u poslijeratnom periodu nisu imali razumijevanja. Od njega su svi

bje`ali. Mislim da bi sljede}i potez mogao biti da [tab CZ i na~elnik proglase vanredno stanje jer je ugro`eno zdravlje ljudi. Ne smije se dozvoliti da se sada gu{imo u sme}u. U ratu nismo bili ugro`eni od vlastitog sme}a, a sada jesmo Al. B. isti~e Silajd`i}.

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

Naknadna pamet
Od nesposobnosti epskih razmjera kojom se razme}e Mustafa M. upe~atljiviji su jedino njegova arogancija i potpuna socijalna neosjetljivost
Rahmetli predsjednik Alija Izetbegovi}, kao uostalom i svaki insan, imao je i dobrih i lo{ih kadrovskih procjena i gre{aka. Ali u jednom slu~aju, ispostavlja se godinama kasnije, bio je prokleto u pravu - onda kada je Mustafu Mujezinovi}a smijenio s funkcije premijera Kantona Sarajevo zbog hroni~ne nesposobnosti. Izetbegovi}ev nasljednik na ~elu SDA Sulejman Tihi}, deceniju nakon {to je naprasno i neslavno okon~ana njegova karijera, iskopao je Mujezinovi}a s politi~kog mezarja i promovirao ga u premijera Federacije BiH. Posljedice osje}amo svi. Od nesposobnosti epskih razmjera kojom se razme}e Mustafa M. upe~atljiviji su jedino njegova arogancija i potpuna socijalna neosjetljivost za prilike i vrijeme u kojem se stjecajem nesretnih okolnosti obreo u fotelji federalnog premijera. Posljednji u nizu iritantnih javnih istupa federalnog premijera odnosi se na odluku Suda za ljudska prava u Strazburu u slu~aju „\oki} protiv BiH“, kojom je FBiH du`na biv{em oficiru JNA, zbog nemogu}nosti da vrati stan, isplatiti 65.000 eura. Poru~uje poslovi~no razgoropa|eni Mustafa kako je odluka Suda neprovodiva, pla{i javnost bankrotom FBiH, ga|a se hiljadama stanova i milionima maraka, a da ni on sam, kao uostalom ni bilo koja institucija u FBiH, uop}e nema evidenciju koliko slu~ajeva identi~nih \oki}evom uop}e ima. A upravo su te federalne institucije propustile da slu~aj rije{e pred doma}im sudovima i doka`u da oficir \oki} posjeduje fiktivni ugovor. Sada, kada je pamet iz donjeg dijela le|a do{la u glavu, nikakva galama ne}e pomo}i, pogotovo ako iz svake re~enice izbija nevjerovatno nepoznavanje funkcije Suda u Strazburu, ali i pravnog sistema vlastite dr`ave. Jer, provo|enje sudskih odluka nije stvar Mujezinovi}eve ili bilo ~ije volje, nego obaveza. U svemu je, ipak, najgori njegov licemjerni poku{aj da se i u ovakvoj muci pribavi pokoji jeftini politi~ki poen demago{ko-patriotskim izjavama da „ne}emo uzimati od branilaca BiH da bismo dali onima koji su je napadali“. Napravi{ ljudima problem, da bi se kasnije pojavio kao tobo`nji spasilac. Providno i licemjerno do kraja.
\oko NINKOVI]

Na licu mjesta: Ga~anovi} pokazuje gdje je zaustavljen prirodni tok rijeke

(Foto: J. Brutus)

SKANDALOZNO Kako bi izbjegli gradnju dva mosta

SCT i Op}ina Novi Grad promijenili tok Bosne
Mje{tani }e uskoro blokirati daljnju izgradnju sarajevske zaobilaznice
Na prvoj dionici sarajevske zaobilaznice u Mjesnoj zajednici Dobro{evi}i de{ava se, prema svemu sude}i, velika prevara, a samo je pitanje ko sve u njoj ima upletene prste. Slovenska kompanija SCT, kako nam je potvr|eno, umjesto dva mosta na rijeci Bosni gradi zemljane nasipe, ~ime se projekt u potpunosti mijenja, a cijena uveliko sni`ava.

Smi{ljene manipulacije
Predsjednik Savjeta MZ Dobro{evi}i Muhidin Planja nedavno je uputio dopis nadle`nim institucijama u kojima upozorava na ovaj problem. }eno, SCT naru~io izradu „studije opravdanosti uskla|ivanja projektne dokumentacije i novonastalog stanja“, u kojoj je predlo`io da se umjesto mostova grade nasipi. Me|utim, ima mnogo razloga da se vjeruje da je zapravo sve ra|eno s ciljem da se Slovencima umanje tro{kovi na izgradnji ovog projekta. Kao prvo, nevjerovatno zvu~i da se Op}ina tek tako odlu~ila da skrene tok Bosne samo pedesetak metara ispred mjesta gdje su se trebali nalaziti SCT-ovi mostovi. Kao drugo, promjena toka riU pismu se navodi da odustajanje od projekta „treba staviti u kontekst unaprijed smi{ljenih manipulacija radi ostvarenja sumnjive finansijske koristi“. jeke }e, kako sada stvari stoje, samo pospje{iti, a nikako sprije~iti poplave.

/ TO JE TO

Smanjenje tro{kova
Nasipanje zemlje umjesto gradnje skupih mostova omogu}eno je na taj na~in {to je na ovom podru~ju promijenjen kompletan tok rijeke Bosne. Kako nam je re~eno iz Direkcije cesta FBiH, inicijativa za promjenu korita rijeke stigla je iz Op}ine Novi Grad, i to, navodno, zbog ~estih poplava na ovom podru~ju. Nakon toga je, kako nam je saop-

Erozije zemlji{ta
Muhamed Ga~anovi}, koji `ivi u neposrednoj blizini zaobilaznice, kazao je za „Avaz“ da su promjenom korita naru{eni prirodni tokovi vode, {to bi moglo izazvati eroziju zemlji{ta, stvaranje deponija i poplave, jer je na ovaj na~in onemogu}eno normalno otjecanje voda koje se slijevaju u rijeku. Isti~e da je ovo ra|eno bez projekata i adekvatne dokumentacije. Prema njegovim rije~ima, ugro`eno stanovni{tvo s ovog podru~ja zbog toga se vi{e puta obra}alo nadle`nim institucijama. - Ako oni ne{to hitno ne poduzmu, mi }emo biti prisiljeni organizirati proteste, kojima }emo blokirati daljnju izgradnju ove saobra}ajnice - kazao nam je Ga~anovi}. Iz Op}ine Novi Grad ju~er nismo dobili odgovor na dopis koji G. MRKI] smo im uputili.

Poplavile ku}e
Kako nam je ju~er kazala mje{tanka Zumra ]esko, ove godine, odnosno nakon promjene toka rijeke, poplavljeno je nekoliko ku}a u neposrednoj blizini sarajevske zaobilaznice, iako u te ku}e voda nikada ranije nije ulazila. Istu pri~u ponovili su nam i ostali mje{tani s kojima smo razgovarali.

]esko: Poplave ve}e nego ranije

Izbor direktora JU Dom zdravlja KS

Konkurs na{timavan za Trnini}a
Kakve sve zakulisne radnje prate izbor generalnog direktora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, koji se, o ~emu je „Avaz“ ve} pisao, {tima Slobodanu Trnini}u, kako bi dobio i tre}i mandat na ~elu ove institucije, moglo se vidjeti i na ju~era{njoj sjednici Vlade KS. Jedan glas je, naime, nedostajao da Vlada usvoji informaciju u vezi s izborom generalnog direktora JU Dom zdravlja KS, i to nakon {to je premijer Besim Mehmedi} predlo`io da se ova ta~ka uop}e ne na|e na dnevnom redu. Premijer je to predlo`io iako je resorni ministar Mustafa Cuplov upozorio da su uo~ene nepravilnosti u tekstu provedeCuplov: Moglo nog konkursa. No, i pored je biti vi{e odbijanja Vlade, kandidata Cuplov nam je kazao da }e nastaviti provjeravati zakonitost procedure izbora direktora. - Radilo se o uo~enim nepravilnostima u provedenoj konkursnoj proceduri, u smislu da tekst uvjeta koji je dat u konkursu nije u potpunosti u skladu sa zakonom. Ustvari, propisani su dodatni uvjeti koji po zakonu nisu potrebni, {to zna~i da je broj uspje{nih kandidata mogao biti daleko ve}i - rekao je Cuplov. Izbor direktora Doma zdravlja na}i }e se ve} na sljede}oj sjednici F. K. Vlade KS.

4

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

REAKCIJE Federalni ministar trgovine o najavljenim poskupljenjima

Sa sastanka: Pitanje je ko }e pre`ivjeti zimu

(Foto: I. [ebalj)

Bh. firme uputile posljednje upozorenje

Radivojevi}: „Klas“ vi{im cijenama `eli pokriti gubitke
Radivojevi}: Nema opravdanja

Gra|evinarima prijeti propast
Najvi{e ogor~eni na slovensku firmu SCT, koja dobiva najunosnije poslove u Federaciji
Bosanskohercegova~ke gra|evinare ~eka te{ka zima i pitanje je ko }e je pre`ivjeti, poru~ili su osniva~i ~etiri doma}e privatne gra|evinske firme na ju~era{njem sastanku s Nihadom Imamovi}em, predsjednikom Udru`enja poslodavaca FBiH. Dr`avne firme su u jo{ goroj situaciji, upozoravaju, i ve}ina njih najvjerovatnije ne}e pre`ivjeti predstoje}u zimu. ji. Upozoravaju da ova firma duguje milione maraka doma}im kompanijama koje je anga`irala kao podizvo|a~e. Tako|er, optu`uju da SCT u BiH {alje svoje mlade in`injere da se obu~avaju, {to za posljedicu ima lo{ kvalitet ura|enog posla. Imamovi} je gra|evinarima obe}ao da mogu o~ekivati punu podr{ku od Udru`enja poslodavaca FBiH. Prvi konkretan korak bit }e organiziranja sastanka pro{irenog Upravnog odbora Udru`enja poslodavaca, na kojem }e u~estvovati pre-

Anga`irat }emo inspekcije da provjere stanje na tr`i{tu i sprije~e neopravdana poskupljenja, ka`e ministar
Federalni ministar trgovine Desnica Radivojevi} kazao je ju~er za „Dnevni avaz“ da predstavnici mlinsko-pekarske industrije nemaju nikakvog opravdanja za poskupljenje bra{na i hljeba. - Nerealno je i neodgovorno u ovakvom vremenu pove}avati cijenu namirnice od koje zavisi veliki broj gra|ana. Hljeb je zadnji put poskupio 2008. kada je p{enice bila vi{estruko skuplja nego sada i nakon toga cijena hljeba nikada nije vra}ena na prvobitni nivo iako je `ito pojeftinilo - isti~e Radivojevi}.

Kontrola mar`i
Radivojevi} isti~e da za sada nije mogu}e aktivirati mehanizme Federalnog zakona o kontroli cijena kako bi se sprije~ila poskupljenja. - Taj zakon mo`emo aktivirati samo onda kase dobit ili je nikako nemaju pa se `ele izvu}i, ali preko le|a gra|ana. Cijene energenata su stabilne, bra{no jeste skuplje, ali treba uzeti u obzir da ono u cijeni hljeba u~estvuje do 20 posto, sve ostalo su aditivi - ka`e Radivojevi}. Dodaje da, ako i mora do}i do poskupljenja, to se nikako ne bi smjelo desiti u narednih {est mjeseci. - Prema nekim procjenama, mlinari imaju dovoljno zaliha p{enice za pola godine, koja je kupljena u vrijeme kada je bila jeftinija. Siguran sam da samo „Klas“ ima oko 50.000 toda je godi{nji rast indeksa potro{a~kih cijena ve}i od pet posto, a u ovoj godini ne}e prije}i dva. No, postoje drugi mehanizmi, kao {to je kontrola mar`i - ka`e Radivojevi}. na, {to je sigurno dovoljno da ne do|e do poskupljenja hljeba u narednom periodu - navodi Radivojevi}.

Velika gre{ka
Radivojevi} prognozira da }e „Klas“, ako pove}a cijene hljeba, napraviti veliku gre{ku, jer }e, kako ka`e, gra|ani kupovati tamo gdje je jeftinije, odnosno kod malih pekara. - O svemu ovom informirat }u Federalnu vladu i tra`iti da anga`iramo inspekcije da provjere stanje na tr`i{tu i sprije~e neopravdana poskupljenja - ka`e Radivojevi}. M. AVDI]

Unosni poslovi
Sastanak je organiziran nakon {to su gra|evinari upozorili da doma}im ko-

Ve}i tro{kovi
Dodaje da predstavnici mlinsko-pekarske industrije, a prije svega „Klas“, poskupljenjem `ele pokriti gubitke. - Njima su se zbog recesije vjerovatno pove}ali tro{kovi proizvodnje, smanjila

Potreban ministar za gra|evinu
- Potrebno je da u Vladi imamo jednog ~ovjeka koji }e se brinuti samo za gra|evinski sektor, ta~nije ministra za gra|evinu. Tako|er, potrebno je napraviti sistemska rje{enja kako mpanijama prijeti propast, jer gube utrke s inozemnim firmama, koje dobivaju ve}inu unosnih poslova u BiH. - Strane firme dobivaju unosne poslove na izgradnji autoputa, iako je svima jasno kako rade. Kada dobiju posao, anga`iraju doma}e kompanije kao podizvo|a~e i jo{ im ne pla}aju - kazao nam je Sunija Jahi}, generalni direktor „Bosmana“. Gra|evinari su najvi{e ogor~eni na slovensku firmu SCT, koja dobiva najunosnije poslove u Federacipomo}i doma}im firmama. Problem je i u Zakonu o javnim nabavkama, koji nije dobar - kazao nam je Mirsad Prohi}, vlasnik i direktor „Miprogradnje“ iz Ilija{a. dstavnici doma}ih firmi i vlasti, kako bi se poku{ali rije{iti nagomilani problemi.

Sarajlija do`ivio neugodnost u manjem bh. entitetu

Najbolniji problemi
- Takav jedan sastanak }emo najvjerovatnije organizirati 30. avgusta. Na njega }emo pozvati premijera FBiH, resorne ministre te predstavnike doma}ih gra|evinskih firmi. Gra|evinari }e imati priliku da ka`u koji su konkretno najbolniji problemi kako bi se rje{avali stepenicu po stepenicu - kazao je F. KARALI] Imamovi}.

Policajac RS udario Jasmina Jaganjca
Razbjesnio ga komentar da je slu`beni automobil previ{e nacionalno obilje`en
Sarajlija Jasmin Jaganjac nakon povratka s izleta do`ivio je neugodnost od pripadnika policije Republike Srpske. Jaganjac se s trudnom suprugom i osmogodi{njom k}erkom vra}ao s izleta u Crepoljskom, a usput je povezao i trojicu prijatelja pa su majka i k}erka zajedno sjedile na prednjem sjedi{tu. u cjevanicu te uzviknuo: „Potpi{i ovo!“ Ponovio sam da ne}u i tra`io da mi vrati dokumente - ka`e Jaganjac. Kako bi smirila situaciju, iz auta je iza{la Jaganj~eva trudna supruga i uzela dokumente od policajca, pa su nastavili put. Nakon samo nekoliko minuta vo`nje Jaganjac je nazvao policiju RS da prijavi slu~aj, no oni su ga uputili da se obrati MUP-u KS.

Priveden svjedok Said Grabi}
Na su|enju petorici optu`enih za strijeljanje Prijedor~ana na Kori}anskim stijenama, Tu`ila{tvo BiH saslu{alo je dodatnog svjedoka koji je priveden, jer se nije odazvao pozivu Suda. Said Grabi}, koji je u maju 2010. godine svjedo~io u drugom slu~aju pred Sudom BiH, pojasnio je da je mislio da zbog toga ne mora opet dolaziti u Sud, prenosi Fena.

Fizi~ki nasrtaj
Kod skretanje za Hre{u, koja pripada op}ini Isto~ni Stari Grad u RS, zaustavio ih je policajac u automobilu bez slu`benih oznaka. - Znao sam da kr{im zakon jer je k}erkica na prednjem sjedi{tu pa se nisam ni iznenadio. No, nastup raskop~anog policajca bez {apke bio je krajnje neprofe-

Ljekarski nalaz
- Tamo su me opet uputili na Centar javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo, gdje me de`urni operativac nije shvatao ozbiljno sve dok nisam kazao da imam ljekarski nalaz o povredi i da }u slu~aj prijaviti EUPM-u. Kazao mi je da ne di`em pompu, a da }e mi oni oprostiti kaznu, na {to nisam pristao - dodaje Jaganjac. Navodi da ne}e dopustiti da se na ovome zavr{i te da }e slu~aj prijaviti bh. organizacijama za za{titu ljudskih prava, a da }e, ako treba, i}i i do Evropskog suda za ljudska prava u StrazbuM. AVDI] ru.

Jaganjac: Prijaviti slu~aj

(Foto: J. Brutus)

Ri~ard Mol na su|enju Karad`i}u

Sarajevo je granatirano nasumi~no
Prvi svjedok optu`be poslije ljetne pauze na su|enju Radovanu Karad`i}u, britanski potpukovnik Ri~ard Mol (Richard Mole) rekao je da je Vojska RS ujesen 1992. nasumi~no granatirala Sarajevo. Britanski potpukovnik Mol bio je vi{i vojni posmatra~ UN-a u Sarajevu od septembra do kraja decembra 1992. godine. Mol je posvjedo~io da „nijedan dan nije pro{ao bez granatiranja grada“ i da je „nasumi~no grantiranje“ s polo`aja VRS „u~inilo cijelo Sarajevo opasnim mjestom za `ivot“, prenosi Fena.

sionalan. Na unutra{njem retrovizoru imao je obje{en krst dug najmanje 20 centimetara, pa sam prokomenti-

Ne znaju za slu~aj
U Centru javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo su nam kazali da ne znaju za ovaj slu~aj i da de`urni operativac koji je navodno primio poziv od Jaganjca nije trenutno na poslu. - No, ako je slu~aj prijavljen, poduzet }emo sve {to je u na{oj nadle`nosti da ga ispitamo i ako bude potrebno, i sankcioni{emo odgovorne - rekli su nam u CJB Isto~no Sarajevo.

rao da mu je slu`beno vozilo previ{e nacionalno obilje`eno, {to ga je naljutilo pri~a Jaganjac. Napravio je zapisnik, uz prijetnje da }e ih oderati po vi{e ta~aka - Mislim da je o~ekivao da mu ponudim mito, ali meni to nije bilo ni na kraj pameti. Kada mi je pru`io zapisnik da ga potpi{em, odbio sam jer je to moje zakonsko pravo. Tada se razbjesnio i udario me nogom

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

5

SAZNAJEMO Sastanak premijera i direktora „Alvogena“

Nije dogovorena prodaja kapitala u „Bosnalijeku“!
Amerikanci tra`e da se prodaja dionica objavi i zavr{i od septembra do polovine oktobra ove godine, odnosno do kraja mandata aktuelne vlasti
U Vladi FBiH u Sarajevu ju~er je odr`an sastanak federalnog premijera Mustafe Mujezinovi}a i Roberta Vesmana (Wessman), direktora kompanije „Alvogen“ sa sjedi{tem u Nju D`ersiju, koja planira otkupiti 19,25 posto dr`avnog kapitala farmaceutske kompanije „Bosnalijek“ u Sarajevu.

Arslanagi}: Pregovori se nastavljaju
Generalni direktor „Bosnalijeka“ Edin Arslanagi} potvrdio je za „Avaz“ da su pregovori odr`ani, te da dogovor, za sada, nije postignut. - Su{tina pri~e je da se odstupilo od pisma namjere „Alvogena“, koje je poslano u decembru pro{le godine. Zaklju~ak je, ako se mo`ete vratiti na ponude iz tog pisma namjere, idemo dalje. Ako ne mo`ete... Tu je klju~no zapo{ljavanje, investicije... Ali, progovori se nastavljaju. Nastavit }e se razmjenjivati pisma - rekao je Arslanagi}. Na pitanje da li, po njemu, ima nade da pregovori uspiju, Arslanagi} je uz osmijeh rekao da na to pitanje ne mo`e odgovoriti.

Hladan do~ek
Osim Vesmanovih saradnika, uklju~uju}i i zastupnika kompanije u arapskom svijetu, sastanku je prisustvovao i predstavnik Ambasade SAD u BiH za ekonomska pitanja. Iako su Amerikanci dan ranije u medijima objavili pla}eni oglas u kojem tvrde da su pregovori s Vladom FBiH u za-

Halilhod`i}: Do{ao da uvede Dinamo u Ligu prvaka

(Foto: S. Jordamovi})

Li~nost dana

Vahid Halilhod`i}

Arslanagi}: Klju~no je zapo{ljavanje

Dinamov spasilac
Najzvu~nije trenersko ime Zagrep~ana u posljednjih nekoliko decenija
Vahid Halilhod`i}, jedan od rijetkih zaista dokazanih nogometnih stru~njaka iz Bosne i Hercegovine, ~ovjek ~ije su i igra~ka i trenerska karijera, obje vrlo blistave, ~esto bile obilje`ene nepravdama, preuzeo je hrvatskog prvaka Dinamo. Do{ao je da u dogledno vrijeme ovu ekipu uvede u Ligu prvaka, a ho}e li u tome uspjeti, zavisit }e i od „gazde“ Zdravka Mami}a od kojeg se o~ekuje strpljenje. Naime, u posljednjih osam godina promijenio je 15 trenera pa jedino {to Vaha od prvog ~ovjeka maksimirskog kluba o~ekuje jeste da ne bude nagao. A on }e kad-tad ne{to napraviti, jer je Halilhod`i} sigurno najzvu~nije trenersko ime „Modrih“ u posljednjih nekoliko decenija. Halilhod`i} je ro|en 15. oktobra 1952. u Jablanici. Nakon sjajnih igara u Vele`u, polovinom osamdesetih godina pro{log stolje}a postao je golgeter tada izuzetno jakog Nanta. S „Kanarincima“ je bio prvak Francuske, ali i dva puta golgeter jedne od najja~ih liga u Evropi. U trenerskoj karijeri vodio je Vele`, Buvoa, Raju Kazablanku, Lil, Ren, Trabzonspor, PS@, AlItihad i Obalu Slonova~e. Osvojio je Ligu afri~kih prvaka, titulu u Maroku, Kup Francuske sa PS@om, sa slaba{nim Lilom igrao u A. ^. Ligi evropskih prvaka...

Pismo premijeru iz Udru`enja „Koraci“
„Bosnalijek“: Amerikanci mijenjaju ponudu i uvjete

vr{noj fazi, ju~era{nji sastanak je potvrdio da privatizacija „Bosnalijeka“ nije ni izbliza zavr{ena. [tavi{e, ~elnici „Alvogena“ su prili~no hladno do~ekani. Amerikanci tra`e da se prodaja dionica objavi i zavr{i od septembra do polovine oktobra ove godine, odnosno do kraja mandata aktuelne vlasti. Prodaja 1.507.724 dr`avne dionice u spomenutoj kompaniji trebala je biti izvr{ena jo{ u maju ove godine.

No, na vanrednu aukciju na Sarajevskoj berzi (SASE) niko se nije javio, pa ni gromoglasno najavljivani „Alvogen“.

Ranije ponude
Amerikancu su tra`ili da, umjesto planiranih 22,03 KM, cijena dionica bude 20,50 KM. Tako|er su bitno izmijenili ranije ponude za „Bosnalijek“. U prvoj ponudi „Alvogen“ je najavio da }e u „Bosnalijek“ donijeti 240 novih generi~kih proi-

zvoda koji }e se prodavati u zemlji i na tr`i{tu cijelog Blakana. Me|utim, kako su se ponude mijenjale, na kraju je broj lijekova smanjen na svega 60. Tokom ju~era{njih pregovora otkriveno je da „Alvogen“, zapravo, licence lijekova samo planira prodati „Bosnalijeku“. Tako bi prakti~no otplatili svoj eventualni ulog od oko 30 miliona KM koliko bi trebao ko{tati dr`avni paket dionica. F. VELE

Poziv Mujezinovi}u da za{titi vojne stanove
Iz Udru`enja za za{titu FBiH zahtijevate proveljudskih prava „Koraci“ dbu postoje}ih zakona koji upu}eno je otvoreno pismo reguliraju stambenu profederalnom premijeru Mublematiku, kako zbog nestafi Mujezinovi}u povodom postupanja doma}ih orgapresude Suda za ljudska prana ne bi dolazilo do pokreva donesene u korist oficira tanja tu`bi pred me|unarbiv{e JNA Branimira \oki}a, odnim sudovima, a sve radi kojom je FBiH obavezana da rje{avanja stambenih promu za vojni stan, koji je kori- Humi}: [ta je blema bora~ke populacije. stio prije rata u Sarajevu, premijer poduzeo Istrajte i insistirajte na zaisplati 65.000 eura od{tete. htjevu da se okon~aju poIz Udru`enja jo{ jednom apeli- stupci pred Komisijom za imoviraju na Mujezinovi}a da poduzme nske zahtjeve raseljenih lica i da sve kako bi za{titio vojno-stambe- Komisija za razmjenu podataka o ni fond u FBiH, te ga pozivaju da vojnim stanovima sa Srbijom i javnosti saop}i {ta je poduzeo po Crnom Gorom aktivira svoj rad pitanju podno{enja zahtjeva za pr- navodi se u pismu Mujezinovi}u, eispitivanje ove presude. koje potpisuje Hidajet Humi}, M. K. - Tra`imo da od odgovornih u predsjednik Udru`enja.

Had`iahmetovi} o slu~aju „\oki}“

OHR apelirao na nadle`ne organe
Ured visokog predstavnika u BiH (OHR) ponovo je apelirao na nadle`ne organe da u potpunosti ispune obaveze koje proisti~u iz odluke Suda u Strazburu u predmetu „Branimir \oki} protiv BiH“ koje se odnose na me|unarodne obaveze u oblasti ljudskih prava. Iz OHR-a navode da u srednjoro~nom periodu, implementacija odluke zahtijeva da organi BiH isplate nadoknadu \oki}u za od{tetu i tro{kove, u iznosu od oko 65.000 eura. - Osim toga, pune finansijske implikacije ove odluke ne mogu se utvrditi dok organi vlasti ne izvr{e analizu zahtjeva za vra}anje vojnih stanova koji spadaju pod presudu iz Strazbura - saop}eno je Srni iz OHR-a.

Presuda Evropskog suda iz Obaveze se moraju ispuniti Strazbura mora se izvr{iti
Presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu se ne komentiraju nego treba da se izvr{e, pa i ona koja se ti~e slu~aja „\oki}“, izjavila je Srni ~lan Delegacije Parlamentarne skup{tine BiH u Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Evrope Azra Had`iahmetovi}. - Bez obzira o kakvoj je presudi rije~, da li se ona nekome dopada ili ne, da li ko{ta ili ne, ona treba da bude izvr{ena - istakla je Had`iahmetovi}, podsjetiv{i da su presude Evropskog suda za ljudska prava obavezuju}e. Neprovo|enje odluka Evropskog suda mo`e se odraziti na respektabilnost BiH u me|unarodnim odnosima.

Zadr`ati nivo jezera Peru}ac
Udru`enje „@ena-`rtva rata“ poziva sve nadle`ne organe u BiH da u~ine sve {to je u njihovoj mo}i, kako bi zadr`ali nivo jezera Peru}ac u Hidroelektrani Bajina Ba{ta i Institutu za nestale osobe (INO) BiH, na ~elu s Amorom Ma{ovi}em, omogu}ili da sakupe posmrtne ostatke ubijenih Bo{njaka, dok se ne zavr{i ekshumacija, prenosi Fena.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

mozaik

[IROKI BRIJEG Pri kraju istraga o neredima navija~a

Jo{ nema optu`nice protiv Knezovi}a
Prije deset mjeseci ubijen navija~ FK Sarajevo Vedran Pulji}
Geolozi tvrde da }e se povr{ina otoka, vjerovatno, i dalje pove}avati

Otkri}e u Francuskoj

Misteriozni otok kojeg nema na kartama
U blizini francuske obale pojavio se misteriozni otok kojeg nema na karti niti ima naziv. U vrijeme visoke plime veli~ine je dva nogometna igrali{ta, a u vrijeme oseke povr{ina mu naraste i do deset puta. No, jaka oluja u februaru ove godine prepolovila je novonastali otok na dva dijela te uni{tila sedam vrsta biljaka koje su rasle na njemu i koje se do danas nisu uspjele obnoviti. Skeptici tvrde da se uop}e ne radi o otoku nego o pje{~anom sprudu, ali lokalni ekolozi i politi~ari ne dijele taj skepticizam. Geolozi tvrde da }e se njegova povr{ina, vjerovatno, i dalje {iriti, a za nau~nike je zanimljiv, jer }e slu`iti poput prirodne laboratorije za pra}enje brzine razvoja `ivota.

Bogata{ dijeli imovinu

Ku}u vrijednu milion i po eura dao za 99
Jedna Njemica je za samo 99 eura osvojila ku}u iz snova, vrijednu milion i po eura. Vilu je austrijski milioner Karl Rabeder (47) iz Telfsa odlu~io da pokloni jednom od 21.999 sretnika, koji su kupili sre}ku. Vila ima 321 kvadratni metar, saunu, bazene, igrali{te za odbojku na pijesku, dvije gara`e i 2.000 kvadrata vrta s pogledom na tirolske planine. Rabeder ka`e da }e novcem koji je zaradio rasprodajom imovine pomagati siroma{nima. Ka`e da ga bogatstvo nije usre}ilo. - Ne `elim imati ni{ta, apsolutno ni{ta. Novac je kontraproduktivan, spre~ava da do|e sre}a rekao je biv{i milioner i poduze-

U neredima u~estvovali navija~i [irokog Brijega i Sarajeva

Istraga o velikim neredima u [irokom Brijegu u kojima je 4. oktobra pro{le godine ubijen 24godi{nji navija~ FK Sarajevo Vedran Pulji} je prije kraju, no jo{ nedostaju odre|eni elementi da se donese kona~na odluka u ovom predmetu. Ovo je ju~er za „Dnevni avaz“ potvrdila kantonalna tu`iteljica Vesna ]avar, koja je per-

iod od ne{to vi{e od deset mjeseci, koliko traje istraga, objasnila rije~ima da se radi o izuzetno kompleksnom slu~aju, u kojem stalno iznova iskrsavaju novi momenti. - I sama sam o~ekivala da }e odluka o optu`nici biti ranije donesena, ali moramo zbog samog zna~aja ovog slu~aja u javnosti i njegove te`ine donijeti {to kvali-

Bjegunac `ivi u Zagrebu
Rabeder: Ne `eli imati ni{ta

tnik koji je zaradio novac proizvodnjom ku}anskih ukrasa. Sav novac darovat }e dobrotvornom udru`enju koje je osnovao u Ju`noj Americi. Ne `eli ni pla}u, a `ivjet }e u drvenoj kolibi.

Ina~e, kako smo ve} ranije pisali, Oliver Knezovi} se jo{ od 5. oktobra nalazi u bijegu, ta~nije u Zagrebu, gdje trenutno vodi lagodan `ivot s mjese~nim primanjima od ukupno 3.096 KM. Ovaj iznos se sastoji od mjese~ne penzije od Knezovi}: Penzi2.166 KM (8.000 kuna), ja i invalidnina

koju kao biv{i pripadnik HVO-a dobiva po osnovu Me|unarodnog sporazuma izme|u Hrvatske i BiH, zatim 680 maraka invalidske penzije i 250 KM invalidnine jer je 70-postotni RVI. To su sredstva koja mu ispla}uje Federalni zavod PIO/MIO.

tetniju odluku - kazala nam je tu`iteljica ]avar. Ina~e, Tu`ila{tvo ZHK, kada je u pitanju cjelokupni slu~aj o neredima, u kojima su kod stadiona na Pecari u~estvovali navija~i Sarajeva „Horde zla“ i [irokog Brijega „[kripari“, vodi 12 odvojenih predmeta u kojima je osumnji~eno 19 osoba. Prema dosada{njim rezultatima istrage, tokom koje je izvr{ena i rekonstrukcija ovog slu~aja, kada je u pitanju ubistvo Pulji}a, dva fragmenta metka kalibra devet milimetara zavr{ila su u glavi nastradalog. Rekonstrukcijom je utvr|eno da je prvoosumnji~eni Oliver Knezovi} (35), mje{tanin [irokog Brijega, oteo pi{tolj policajcu Draganu Vujevi}u (27), te ispalio vi{e hitaca u pravcu navija~a Sarajeva. Ono {to istra`iocima stvara dodatnu konfuziju jeste ~injenica da je i sam Vujevi} pucao iz ovog A. Du. pi{tolja.

Zbog gu`vi u parkovima

Demobilisani borac tra`i da radi bilo {ta

U Kini klupe sa {iljcima
Upravitelji jednog parka u kineskom [angdongu postavljaju {iljke na klupe kako se posjetioci ne bi predugo zadr`avali na njima. Ako sjednete na klupu i ostanete tu predugo a da niste ubacili dodatni novac u obli`nji aparat, kroz klupu }e isko~iti {iljci, koji onemogu}avaju sjedenje. Iako ti {iljci ne mogu nikoga povrijediti, dovoljno su dugi da ljudima sjedenje na klupi u~ine neudobnim. U gradskim parkovima u Kini vladaju ogromne gu`ve, posebno vikendom, kada milioni gra|ana po`ele da se sklone od gradske gu`ve i vreve.

Amir Ze}iri sa sinom `ivi bez ikakvih primanja
Prije ~etiri godine ostao bez oka i dijela glave
Amir Ze}iri iz Sarajeva imao je samo 16 godina kada je po~eo odbrambeni rat u BiH, ali to ga nije sprije~ilo da pristupi prvo specijalnoj jedinici Armije RBiH „Crni labudovi“, a kraj rata do~ekao je u vojnoj policiji. Danas ovaj 35-godi{nji demobilisani borac `ivi sa 11-godi{njim sinom bez ikakvih primanja. - Radim sve, samo da obezbijedim kilogram bra{na i litar ulja da nahranim dijete. Radio sam na bezbroj poslova, ali sve je to bilo privremeno pa nemam ni dana radnog sta`a. Kada sam se borio za ovu zemlju nadao sam se da }e nam poslije rata biti bolje, ali za mene postoji samo nesre}a - ka`e Ze}iri. Da nesre}a nikada ne dolazi sama dokazuje i to {to je Ze}iri prije ~etiri godine na jednom od sezonskih poslova te{ko povrije|en. Ostao je bez oka i dijela glave pa su mu ugra|eni fiksatori, zbog ~ega trpi jake bolove. No, ni invalidsku penziju nije uspio dobiti. Na prvoj komisiji Ze}iriju je invalidnost ocijenjena sa 70 posto iako su mu, kako ka`e, ljekari potvrdili da je 99-postotni invalid. - Ne mogu i}i ponovo pred koZe}iri pokazuje rendgenski snimak (Foto: J. Brutus) fiksatora u glavi

Bankaru otkaz zbog raspitivanja za striptiz
Neimenovani bankar iz jedne velike britanske investicione banke dobio je otkaz, jer je edukaciju na Blumbergovom terminalu iskoristio da se raspita gdje u Londonu ima dobar striptiz-klub. Blumbergov terminal za online trgovinu vrijednosnim papirima ima i opciju „help“ (pomo}), a radoznali bankar ju je iskoristio da sazna gdje je dobar striptiz. Blumberg je prijavio bankara banci koja mu je platila edukaciju, {to je zavr{ilo otkazom.

misiju jer nemam ni 53 marke koliko treba uplatiti. Ne `elim milostinju, sposoban sam i mogu da radim, pa molim sve ljude dobre volje da mi pomognu da zaradim za `ivot - navodi Ze}iri. Dodaje da mu je ovaj ramazan najte`i u `ivotu, jer ne zna ho}e li imati dovoljno hrane za iftar i seM. A. hur.

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

7

[ta ka`u poznati
Zoran Milanovi}

MANIPULACIJE Poruka ostavljena u d`amiji uznemirila vjernike

Tekfirlije pozivaju Bo{njake da ne stupaju u vojsku i policiju
Policijske i vojne snage BiH su snage protiv kojih se treba boriti navedeno u letku
Desetak dana prije teroristi~kog napada u Bugojnu 27. juna ove godine u jednoj sarajevskoj d`amiji pojavili su se leci sljedbenika tekfir-ideologije u kojima se vjernici pozivaju da ne stupaju u bh. policiju i Oru`ane snage BiH. Kako nam je kazao sarajevski imam i kolumnista „Preporoda“ Muhamed Veli}, koji je prvi prona{ao letak, na papiru formata A4 ispisana je poruka da su policijske i vojne snage BiH „snage taguta (la`nog boga, kumira) protiv kojih se treba boriti `estoko i svim silama“. Kako ka`e, u letku je, osim o~ajnog i ludog poziva, bilo i nekoliko ajeta iz Kur’ana „pogre{no kontekstualiziranih i interpretiranih“. Letak je prona|en sasvim slu~ajno u kutiji za dobrovoljne priloge vjernika. Vjeruju}i da se

Ako se HDZ-ovci `ele sva|ati, neka se sva|aju me|usobno
Milanovi}: Za dijalog

- SDP je za dijalog, a ako se HDZ-ovci `ele sva|ati, neka se sva|aju me|usobno. SDP bi, umjesto na sva|anje, energiju radije tro{io na konkretne prijedloge spa{avanja prora~una koji su izneseni na konferenciji za novinare prije dva dana.
(Predsjednik SDP-a Hrvatske za „Jutarnji list“)

Sini{a Ubiparipovi}

Mo`da Su{i} nije ~uo za mene
- Nikada nisam razgovarao sa Safetom Su{i}em. Mo`da na{ selektor i nije ~uo za mene, ali bih volio da ostvarimo kontakt. I dalje sam spreman da pomognem reprezentaciji BiH. Iako sam u Americi, upoznat sam sa svim de{avanjima u na{em timu. Pratio sam posljednji me~ s Katarom i znam da su igra~i malo zakazali. Bio bih Ubiparipovi}: presretan da zaigram pored D`eke, Ibi{evi}a, Muslimo- Prati sve oko vi}a... (Nogometa{ Njujork red bulsa za „Avazov Sport“) reprezentacije

Zdenka Kova~i~ek

Moja generacija je bila iskrena i instinktivna
- Moja generacija je bila iskrena i instinktivna do daske. @ivot smo dali za muziku. Danas u`ivam vi{e nego kada sam bila mlada. Moj posao je moj `ivot. Kod ku}e sam isto {to sam i na sceni. Za posljednjih deseKova~i~ek: Posao je `ivot tak godina snimila sam 12 albuma. Anga`irala sam se i u pozori{tu. Igrala sam u rok operi „Gri~ka vje{tica“ (Pjeva~ica za „Ve~ernje novosti“) tr{}anskog pozori{ta.
Veli}: To su opasne stvari

[ta ka`u u narodu
kapacitetima stoji na raspolaganju dr`avi. Po tekfirlijama, modernim harid`ijama, policijske i vojne snage ne djeluju na principu [erijata, zakona koje je donio Allah, ve} po zakonima ljudi. To su, kako smatraju, snage taguta protiv kojih se treba boriti. Njima je ta borba ispred vjerovanja u Boga. Neki centri mo}i o~ito vje{to manipuliraju tim ljudima i njihovom idejama. Cilj je o~ito napraviti pometnju me|u Bo{njacima - kazao je Veli}, dodaju}i kako je ovo dokaz da su na{e d`amiF. VELE je neza{ti}ene.

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Niko nema pravo da kr{i zakone
[ef Ureda Rijaseta IZBiH za odnose s javno{}u Ekrem Tucakovi} kazao je za „Avaz“ da Islamska zajednica u BiH osu|uje ovakve pojave. - Na{ stav je jasan. Muslimani i IZBiH su dio dr`ave, njeni gra|ani, i oni je moraju po{tovati. Niko nema pravo da kr{i zakone i radi o poruci „usijanih glava“, Veli} je nalo`io da se spali. Kasnije je shvatio da je u pitanju bila poruka tekfirlija. da poziva druge da ih kr{e. Sve {to je legitimno i legalno mi po{tujemo, a to je i uspostava vojske i policije koja nas {titi. Svako ko ugro`ava dr`avnu funkciju, a poziva se na islam, nije dobronamjeran. Takvi pozivi ne mogu biti motivirani vjerom. Islam to ne prihvata - kazao je Tucakovi}. - To su opasne stvari i pojave kojima bi se, prije svega, dr`ava morala pozabaviti. Islamska zajednica u BiH svojim kadrovima i

Nova vlast mora se obra~unati s korupcijom - Oktobar bi trebao donijeti promjene u ovoj zemlji, koja posljednjih godina strmoglavo ide nazad. Prvi zadatak nove vlasti trebao bi biti pokretanje istrage o korupciji i procesuiranje onih koji su godinama otimali od naroda. Takvih je u BiH, nesumnjivo, mnogo i pobje(^italac H. Imamovi}) dnike na izborima o~ekuje mnogo posla.

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

18. 8. 2010.

promjenljivo

Najmasovniji be~ki valcer u svijetu

Tuzla u{la u Ginisovu knjigu rekorda
Iz kompanije „Guinness World Records Limited“ u Londonu stigla je i zvani~na potvrda da je Tuzla po drugi put u{la u Ginisovu knjigu rekorda. U organizaciji agencije „Colosseum“ Tuzlaci su 7. maja ove godine oborili rekord u najmasovnijem be~kom valceru, u kojem je u~estvovalo 1.510 plesnih parova. Po~asni partneri projekta, osim Austrijske ambasade u BiH i Evropskog pokreta u BiH, bili su i Univerzitetski plesni klub Tuzla i Univerzitet u Tuzli. Pokrovitelji projekta bili su Grad Tuzla, Grad Sarajevo, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture Tuzlanskog i A. Mu. Sarajevskog kantona.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 30 31 BANJA LUKA BR^KO 30 TUZLA 30 ZENICA 31 SARAJEVO 30 GORA@DE 30
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Prete`no vedro

Preovladavat }e sun~ano vrijeme uz LIVNO malu do umjerenu 29 obla~nosti. U jutarnjim satima, po kotlinama i uz rije~ne tokove, bit }e kratkotrajne magle. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 19, na jugu do 25, a najvi{a dnevna od 27 do 31, na jugu zemlje do 34 stepena.

34 MOSTAR

Tuzlaci 7. maja plesali valcer za Ginisa

NEUM 34

Potvrda laboratorijskih nalaza uzoraka vode

SRIJEDA
18. 8. 2010.

^ETVRTAK
19. 8. 2010.

PETAK
20. 8. 2010.

Zeni~ki „Mittal“ uzrokovao zaga|enja rijeke Bosne
Rezultati analize Laboratorije za vode Agencije za vodno podru~je rijeke Save iz Sarajeva potvrdili su sumnje da je kontaminirana voda u nedjelju i proteklih dana u rijeku Bosnu, kroz industrijski kolektor u blizini naselja Banlozi, ispu{tana iz bazena zeni~kog pogona „Arcelor Mittala“. - Laboratorija za vode hitno je izvr{ila odre|en broj indikativnih analiza, ~iji rezultati potvr|uju pretpostavku da incidentno zaga|enje rijeke Bosne uzrokuju ispu{tene otpadne vode iz odlagali{ta {ljake firme „Arcelor Mittal“ Zenica. Primjetno je da su registrirane vrlo visoka vrijednosti pH, elektri~ne provodljivosti TDS (ukupne rastvorene supstance) i suspendirane materije. Utvr|ene vrijednosti kontroliranih parametara kvaliteta karakteristi~ne su upravo za otpadne vode iz talo`nih bazena sa {ljakom - pi{e u nalazu Laboratorije Agencije za vode. Kompanija „Arcelor Mittal“ Zenica saop}ila je ju~er da proteklih dana u ovoj kompaniji nije bilo nikakvih odstupanja u tehnologiji pre~i{}avanja otpadnih voda, te da su izvr{ili detaljne V. B. analize.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 12 C do 24 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 12 C do 25 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 130C do 250C
DNEVNE TEMPERATURE

od 270C do 340C

od 290C do 340C

od 280C do 350C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Tokom prijepodneva }e biti ugodnije u odnosu na drugi dio dana. Planirane aktivnosti trebali bi provoditi u jutarnjim satima, a poslije podne izbjegavati du`e boravke na otvorenom s obzirom na to da }e biti sparno. Neophodno je povesti brigu o za{titi od vru}ine i sunca, osobito djece, starijih osoba i hroni~nih bolesnika.

Grad Sarajevo
Izlazak 05.54 Zalazak 19.46

18. 8. 2010.
Izlazak 15.50 Zalazak nema

Brzo - kratko
Zbog poplava u Pakistanu

8

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

teme

Sergija za pomo} bratskom narodu
U svim d`amijama u BiH i bo{nja~koj dijaspori u petak poslije d`uma-namaza bit }e organizirana sergija za pomo} narodu Pakistana, ~ija je dr`ava pogo|ena stra{nim poplavama. Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri} pozvao je vjernike da se odazovu sergiji, jer je pakistanski narod pomagao BiH i Bo{njacima kada je bilo najte`e. - Ovih dana gledamo potresne slike veli- Reis Ceri}: Velika stradanja kih poplava u nama prijateljskoj zemlji Pakistanu te ne mo`emo ostati ravnodu{ni pred velikim stradanjima i patnjama na{eg braF. V. tskog pakistanskog naroda - kazao je reis Ceri}.

SARAJEVO Iako je po sudskom nalogu do{ao na posao

Elezovi} odbila Arifovi}u ustupiti direktorsku fotelju
Midhat Arifovi} dan proveo sa saradnicima, ne rade}i ni{ta, te najavio kako }e tra`iti da ga na mjesto direktora vrate sudski izvr{itelji
Kako je i najavio, Midhat Arifovi} do{ao je ju~er u osam sati na posao u sjedi{te Porezne uprave FBiH u Sarajevu, ali mu tamo nije omogu}eno da se vrati na mjesto direktora te institucije, s kojeg je smijenjen odlukom Federalne vlade, a koju je Op}inski sud u Sarajevu proglasio nezakonitom, kao i onu o smjeni zamjenika direktora Vinka Kri`ana.

Stopostotna naplata poreza u Bijeljini
Porezna uprava Podru~nog centra Bijeljina u prvih {est mjeseci ove godine naplatila je od poreznih obveznika potra`ivanja u gotovo 100-postotnom iznosu, dok posebno ohrabruje ~injenica da su u gotovom istom iznosu ostvarene i naplate od doprinosa, izjavio je Srni v. d. direktora Porezne uprave Podru~nog centra Bijeljina @ivan Deli}. On je dodao da je ovom doprinijela a`urnost finansijskih inspektora, ali i svijest gra|ana da izmiruju obaveze.

Slu~aj Hypo Alpe Adria banke

Trpe reforme
Sud je pravosna`nom privremenom mjerom nalo`io da se Arifovi} i Kri`an moraju vratiti na mjesto direktora, odnosno zamjenika direktora Porezne uprave, no Vlada uporno odbija izvr{iti ovu sudsku naredbu. Arifovi}a su ju~er do~ekali saradnici i v. d. direktora i zamjenika direktora Zinaida Elezovi} koju je u me|uvremenu imenovala Vlada. Me|utim, kako nam je prenio Arifovi}, Elezovi} mu nije ustupila direktorsku poziciju u kabinetu, obrazlo`iv{i kako za takvo {to nije dobila upute od Vlade. Arifovi} je ju~er dan proveo u drugom uredu sa saradnicima, ali ni{ta nije radio. - Na`alost, i o~ekivao sam da mi ne}e biti omogu}en povratak na mjesto na koje sam se javio prema nalogu Suda. Doveden sam u veoma neprijatnu situaciji, ali o~ito je da se sudska mjera ne

Tu`ila{tvo BiH nije dobilo nikakve upite
Tu`ila{tvo BiH nije dobilo nikakve upite od austrijskih vlasti o slu~aju Hypo Alpe Adria banke, potvrdio je ju~er Feni portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}. Dodao je da Tu`ila{tvo BiH prati razvoj ovog slu~aja. Hrvatska, odnosno njeno Dr`avno odvjetni{tvo, izvijestilo je ranije da intenzivno sara|uje s austrijskim vlastima u provjerama spornih kreditnih odnosa Hypo Alpe Adria banke s pravnim i fizi~kim osobama u Hrvatskoj. Centrala HAAB-a u Sarajevu

Neobi~an doga|aj u Banjoj Luci

Izvukli zmiju iz motora automobila
Radnici „Eko Bela“ ju~er su nakon vi{e od dva sata uspjeli izvu}i zmiju koja se oko podneva uvukla u automobil Dragane Javorac iz Banje Luke koji je bio parkiran na uglu ulica Jovana Du~i}a i Vuka Karad`i}a, javio je Tanjug. Zmiju, du`ine oko metar, prilikom ulaska u „golf“ primijetila je radnica zaposlena u jednom preduze}a uz parking i odmah obavijestila vlasnicu vozila, koja u prvi mah nije znala {ta da radi. Na lice mjesta stigli su i radnici banjalu~kog preduze}a za dezinsekciju i deratizaciju „Eko-Bel“ koji su poku{ali prona}i zmiju, koja se u me|uvremenu zavukla u vozilo. Na kraju automobil je odvezen do jedne vulkanizerske radnje, gde je u motoru prona|ena i izvu~ena zmija, a vozilo vra}eno upla{enoj vlasnici.

Arifovi} ju~er dolazi u Poreznu upravu: Tra`it }e prinudno izvr{enje odluke Suda

mo`e provesti mirnim putem i putem advokata }u tra`iti njeno prinudno izvr{enje, uz prisustvo sudskih izvr{itelja - izjavio je ju~er Arifovi} za „Dnevni avaz“. On je upozorio da za ovo vri-

jeme dok se Vlada bavi personalnim stvarima i ne `eli ispo{tovati sudsku odluku, trpe reforme za koje je ostalo veoma malo vremena da se provedu.

Nelegalan konkurs
Tako|er, napominje i da se Vlada za ovo vrijeme ne bavi ni problemima ovogodi{njeg po~etka primjene Zakona o fiskalnim sistemima, a za sve ove poslove nedostaje izvr{ilaca u Poreznoj upravi. - Kri`an i ja smo devet godina bili na ~elu Porezne uprave i ne osporavamo ~injenicu da se promijeni zakon, niti se `elimo boriti za direktorske fotelje, ali ovdje je, prije svega, stvar u po{tivanju zakonskih procedura. S obzirom na odluku Suda, fakti~ki je nelegalan i konkurs koji je za izbor novog direktora Porezne uprave i zamjenika raspisalo Ministarstvo finansija i mi }emo i njega osporiti sudskim putem - kazao je AriM. KUKAN fovi}.

Za neprovo|enje sudske odluke do tri godine zatvora
Arifovi}ev i Kri`anov advokat Hakija Kurtovi} negirao je ju~er navode Ministarstva finansija FBiH da je rok za dobrovoljno izvr{enje sudskog rje{enja o njihovom vra}anju na posao 27. avgust, isti~u}i da je to pogre{no tuma~enje odluke Suda. - Privremena mjera, kada se donese, va`i sve do nove odluke suda, odnosno do okon~anja sudskog postupka eventualno na Kantonalnom sudu ako protivnik podnese `albu, i to najkasnije mjesec nakon pravosna`nosti te presude - rekao je Kurtovi}, pojasniv{i da ni `alba ne odga|a izvr{enje privremene mjere Suda. U prijedlogu za izvr{enje sudske mjere mirnim putem, upu}enom premijeru FBiH Mustafi Mujezinovi}u, Kurtovi} je upozorio i na to da je Krivi~nim zakonom odre|eno da onaj ko ne provede ovakvu sudsku odluku mo`e biti ka`njen s tri mjeseca do tri godine zatvora.

Godina od po~etka projekta u BiH

Prikupljeno 300 uzoraka mati~nih }elija
Usluge kompanije „Cryo-Save“, vode}e Evropske banke mati~nih }elija, koje se koriste za lije~enje brojnih oboljenja, bh. gra|anima dostupne su od prije otprilike godinu, zahvaljuju}i kompaniji „Family-plus“, kao ovla{tenom partneru za BiH. - Do sada je u BiH sa~uvano vi{e od 300 uzoraka, a koliko je lije~enje mati~nim }elijama va`no i koliko se nauka uspje{no kre}e u tom pravcu, pokazuje nedavna odluka Rimokatoli~ke crkve o odobravanju prvih sredstava za istra`ivanje lije~enja mati~nim }elijama - izjavila je za Onasu Sanja Todorovi}-Vuji~i}, direktorica kompanije „Family-plus“.

(Foto: S. Jordamovi})

teme

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

9

„Avaz“ otkriva [ta se de{ava u Slu`bi za poslove sa strancima

[ef poku{ao seksualno iskoristiti inspektoricu
Selma Habe{ podnijela prijavu protiv Zijada Husi}a, optu`uju}i ga za mobing i seksualno uznemiravanje Provedena je istraga, ka`e Mekti}
Poku{avaju}i je nasilu poljubiti, Zijad Husi}, {ef jednog odsjeka u sarajevskom terenskom uredu Slu`be za poslove sa strancima, nedavno je, kako „Avaz“ nezvani~no saznaje, zaklju~ao u svom uredu Selmu Habe{, inspektoricu za strance, i to nakon {to je Habe{ posjetila {efa u namjeri da se konsultuje s njim u vezi s jednim predmetom.
Kriminal pustio korijenje u Vladi Distrikta

Lopovluku u Vladi Distrikta nikada kraja

Slu`benica Vanja Or{uli} pisala la`ne putne naloge
Falsificirala potpise svojih kolega i {efice
Da se korupcija udoma}ila kod ve}ine funkcionera i zaposlenika Vlade Distrikta govori podatak kako se vodi na desetine istraga protiv uposlenika Vlade Br~kog, a pod nekoliko istraga je i gradona~elnik Dragan Paji}. Posljednji podatak koji potvr|uje da je korupcija, pa ~ak i kra|a javnog dobra privla~na i za obi~ne ~inovnike sti`e u vidu optu`nice koju je podiglo lokalno tu`ila{tvo protiv radnice u administraciji Vlade Distrikta Vanje Or{uli} (33) zbog krivi~nog djela pronevjera u slu`bi s produ`enim krivi~nim djelom falsificiranje slu`bene isprave, potvr|eno nam je iz ove pravosudne ustanove. Or{uli} je kao slu`bena osoba Vladinog odjela za stru~ne i administrativne poslove, obavljaju}i poslove porto blagajnika, protivpravno prisvajala novac koji joj je bio povjeren u slu`bi tako {to je sa~injavala i ovjeravala la`ni sadr`aj slu`benim pe~atom. Ona je pisala la`ne naloge za putovanja i krivotvorila potpise svojih kolega, a takvog lopovluka nije bila po{te|ena ni {efica spomenutog odjela jer je Or{uli} falsificirala i njen potpis. - Or{uli} je na ovaj na~in za sebe uzela i prisvojila novac iz porto blagajne u iznosu od 2.198,20 KM, za koji iznos je o{tetila bud`et Br~ko Distrikta - stoji, izme|u E. R. ostalog, u optu`nici.

Uzete izjave
Koriste}i sva mogu}a sredstva, Habe{ se, navodno, uspjela nekako osloboditi Husi}a i pobje}i iz prostorije, tako da je {ef uspio dobiti „samo jedan zagrljaj“ i to nasilu. Inspektorica Habe{ odmah je podnijela prijavu protiv Husi}a, optu`uju}i ga za mobing i seksualno uznemiravanje. Da je istraga pokrenuta potvrdio nam je i Dragan Mekti}, direktor Slu`be, koji nam je kazao da je Unutra{nja kontrola provela istragu, uzela izjave od obje strane i cijeli materijal dostavila Agenciji za dr`avnu slu`bu BiH. - U kojoj je fazi istraga, ja ne znam. Mi smo ispo{tovali cijelu

Slu`ba za poslove sa strancima: Zaklju~ao inspektoricu

(Foto: S. Saletovi})

zakonsku proceduru. [to je bilo u mojoj mo}i ja sam uradio. Disciplinska komisija sada treba utvrditi {ta se zaista dogodilo. Radi se o novom ~ovjeku na toj funkciji. Mislim da je prijava i{la u pravcu optu`bi za mobing ili seksualno

uznemiravanje - rekao je Mekti}. Iz Agencije za dr`avnu slu`bu potvrdili su nam da je prijava zaprimljena. Sjednica Disciplinske komisije odr`ana je 4. avgusta, ali zvani~nih informacija jo{ nema.

Incident podijelio uposlenike
Incident je podijelio i uposlenike Slu`be za poslove sa strancima. Dok jedni otvoreno `ale inspektoricu Habe{ i osu|uju Husi}a, drugi dio uposlenika uvjeren je da je afera inscenirana. Oni su mi{ljenja da se na ovaj na~in `eli Husi}u „napakovati“ kako bi ga sklonili s funkcije.

Dodatne konotacije
Habe{ je, ina~e, k}erka poznatog sarajevskog profesora na Medicinskom fakultetu, ~ime je afera dobila i dodatne konotacije. Kako saznajemo, ona i dalje neometano dolazi na posao, dok je Husi} na godi{njem odmoru. F. KARALI]

Su|enje za ranjavanje vojnika JNA u Tuzli 1992.

Vje{taci pobijaju navode iz optu`nice
U Kantonalnom sudu u Tuzli ju~er je nastavljeno su|enje Izetu Smaji}u, optu`enom da je 15. maja 1992. kao pripadnik samostalne ~ete „Mosnik“ pri rezervnoj policiji, prilikom povla~enju biv{e JNA iz Tuzle pri{ao ranjenom vojniku JNA Radovanu Krsti}u, stavio mu u usta cijev pi{tolja i pucao. Krsti}u su `ivot spasili ljekari UKC-a. Sudski vje{tak dr. Zdenko Cihlar` ju~er je na osnovu me- Tuzla: Smaji} (desno) na optu`eni~koj klupi dicinske dokumentacije UKCispaljen hitac cijev oru`ja nije a i pregledom o{te}enog ustvrdio da uop}e bila prislonjena Krsti}u ni je Krsti} zadobio prostrelnu ranu, na bradu niti je bila u njegovim {to bez sumnje ukazuje da u trenu- ustima. Osim toga, Franji} tvrdi tku pucanja cijev oru`ja nije bila u da su se o{te}eni i onaj ko je pucao njegovim ustima, kao {to se navodi nalazili jedan naspram drugog. u optu`nici. Nije isklju~io ni mogu}nost da Te navode ju~er je potvrdio i je o{te}eni Radovan Krsti} u movje{tak Bruno Franji}, {ef Odsjeka mentu ranjavanja mogao biti i u za balistiku Federalnog MUP-a. stoje}em polo`aju, a ne samo u On je na osnovu Krsti}evih o`ilja- le`e}em, kao {to je on naveo u svoka utvrdio da u trenutku kada je joj optu`bi. A. Mu.

Uzburkani duhovi u rudniku Stranjani

Rudari zovu He}u u jamu
Imamo rezerve od 40 miliona tona, {to je dovoljno za 20 godina rada rudnika, ka`e Babi}
Samo tri godine nakon {to je zajedno sa svojom svitom iz Sarajeva, poja~anom lokalnim kantonalnim i op}inskim politi~arima i uz okretanje ra`nja slavio ulazak u novi sloj uglja u pogonu Stranjani Rudnika Zenica, osioni federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid He}o najavio je pro{le sedmice, na strana~kom skupu s privrednicima SBiH u Zenici, da }e trajno zatvoriti jamu. Ta jama od nesre}e u martu pro{le godine i ne proizvodi ugalj. Me|utim, predsjednik Sindikalne podru`nice jame Stranjani Sabahudin Babi} najavljuje da on i preostali zaposleni, njih oko 70, ne}e mirno stajati i ~ekati ga{enje jedinog preostalog privrednog pogona u dolini rijeke Ko~eve, u kojoj `ivi 15.000 ljudi. - Pozivam ministra He}u da do|e i vidi kako izgleda na{a jama. Da upremo prstom i poka`emo gdje ima, {ta ima i koliko ima. Ni{ta vi{e. Vidjet }emo njegov odgovor - ka`e Babi}. On isti~e da analiza Rudarskogeolo{kog instituta iz Tuzle ka`e
Babi}: Ne}e mirno gledati ga{enje jame

Novi napad na d`amiju u Bosanskom Brodu

„Nepoznati“ po~inioci utihnuli jacijske ezane
Stranjani: Neizvjesna sudbina oko 70 rudara
(Foto: J. Had`i})

kako jama nije za zatvaranje. - Na{a jama ima rezerve 40 miliona tona, {to je dovoljno za 20 godina rada rudnika. Aktivne su nam rezerve 3,5 miliona i sigurnija je od preostale dvije jame. Sada se ona stavlja na listu zatvaranja

kako bi se otvorio pogon Mo{}anica. Pa to je apsurdno - govori Babi}. Na{ sagovornik ka`e da se samo mo`e naga|ati {ta stoji iza odluke o zatvaranju, ali mu je sada V. B. sve sumnjivo.

D`amija Husejnija u Bosanskom Brodu bila je u ponedjeljak nave~er ponovo meta napada za sada nepoznatih po~inilaca. Kako je za „Dnevni avaz“ izjavio glavni imam Adnan ef. Jusi}, incident se dogodio prije teravih namaza, oko 21 sat. - Nepoznata osoba razbila je prozor na d`amiji koja se nalazi odmah uz zgradu Op}ine. Ovakvi ataci ponavljaju se svake godine. Samo u toku ovogodi{njeg ramazana ovo je ve}

tre}i put. Prijavili smo policiji koja je odmah do{la i obavila uvi|aj. Moram re}i da nas policajci uredno obilaze. Me|utim, nepojmljivo je da ve} godinama ne mogu prona}i po~inioce - kazao je ef. Jusi}. Prema rije~ima imama Sedima ef. Oru~a, napadi na ovaj d`emat de{avaju se i mimo ramazana. - Petkom i subotom iz tog razloga ne u~e se jacijski ezani - ka`e M. H. ef. Oru~.

Klub poznatih

Alen Kadi}

10

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

teme

Pobrinuo bih se da na{i gra|ani putuju slobodno
Li~ni profil rukometnog sudije
Ime i prezime: Alen Kadi}. Datum i mjesto ro|enja: 16. juni 1989. godine u Zenici. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 12. april i 16. juni. Koji automobil vozite: Tatinu „astru“. Kako se odmarate: Definitivno, uz ro{tilj u Kamenici s dobrim dru{tvom. Omiljeni muzi~ar: Dino Merlin. Volite li kuhati: Da. Najdra`a knjiga: „Dervi{ i smrt“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Mustafa Nadarevi}. Za koji klub navijate: FK Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: Zna ona! Jeste li ljubomorni: Da. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Frizuru i zube. Biste li ikada oprostili nevjeru: Mo`da. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Sirnica, pala~inci i „energy drink“. Ko se brine o Va{em imid`u: Ja. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ponekad. Imate li ku}nog ljubimca: Labradora Tilu. Koji je Va{ `ivotni moto: Ne ~ini drugima {to ne bi `elio da drugi ~ine tebi.

OPSTRUKCIJE Srpski zvani~nici postavili novu prepreku

BiH ni ove godine ne}e dobiti bezvizni re`im?
Odbijaju prihvatiti pravilnik Direkcije za policiju BiH Ukidanje viza u najboljem slu~aju u decembru ili januaru
Evropska komisija je prije nekoliko mjeseci najavila da je najesen spremna ukinuti vize gra|anima BiH, ali do toga, najvjerovatnije, ne}e do}i. Razlog tome je neusvajanje pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Nezvani~no saznajemo da srpski ministri odbijaju svaku mogu}nost da Direkcija preuzme dio uposlenike SIPA-e.

Blokade u VM
Zvani~no obrazlo`enje je da je pravilnik sa~injen nezakonito, iako ga je podr`ao Kolegij Direkcije, uz saglasnost nekada{njeg direktora policije Uro{a Pene. I dok predsjedavaju}a Doma naroda Du{anka Majki} svoj dio posla u nazadovanju BiH odli~no obavlja u Dr`avnom parlamentu, saznajemo da ministri iz reda srpskog naroda to isto ~ine u Vije}u ministara BiH. - Bit }e velikih problema kod ukidanja viza ako ovaj pravilnik ne bude usvojen do po~etka septembra. Drugog septembra LIBE komitet Evropskog parlamenta planirao je razmatrati pitanje ukidanja viza gra|anima BiH, ali

Va|enje viza: Gra|ani }e i dalje stajati u redovima

Kadi}: Vozi tatin auto

Va{ najbolji prijatelj je: Mama i tata. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Ukinuo bih vize. Pobrinuo bih se da na{i gra|ani slobodno i bez ograni~enja putuju Evropom. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Da.

kako nije donesen pravilnik, velika je vjerovatno}a da }e ukidanje viza biti odgo|eno do daljnjeg rekao nam je izvor blizak Vije}u ministara BiH.

Belgijska volja
On poja{njava i da sve zavisi od dobre volje Belgije, koja trenutno predsjedava Evropskom

[ta je predlo`eno u pravilniku
Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himzo Selimovi} rekao nam je ju~er da prijedlog pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji propisuje organizaciju, poslove i zadatke koji }e biti izvr{avani. Osim toga, predvi|a i broj uposlenih, stepen obrazovanja i vrstu {kolske spreme.

SMS
DU[MANI NARODA - „Elektroprivreda BiH“ isto kao i „BH Telecom“ slu`i samo za uhljebljavanje nepismenih politi~kih podobnjaka, babinih sinova s diplomama dobivenim preko {tele... Na`alost, oni svoju nesposobnost i nestru~nost nadokna|uju cijenama svojih (ne)usluga. Uprave „Elektroprivrede BiH“ i „BH Telecoma“, kao i stranke koje finansiraju basnoslovnim sumama, definitivno su najve}i du{mani naroda od kojeg i `ive. LICEMJERNI SENIOR - Kada Faruk ^aklovica kao rektor nije poduzeo ni{ta u vezi s aferom na Pravnom fakultetu i glumio da ne zna da je biv{i dekan Pravnog fakulteta Fuad Saltaga plagijator, ne tre-

Dnevni avaz 061-142-015
OSUMNJI^ENI NA SLOBODI Zar je slu~aj Vedrana Pulji}a ve} zaboravljen?! Sporazum o izru~enju osumnji~enog je potpisan, a on se slobodno {eta! Neka na sudu doka`e da nije kriv! DODIKOVA POSJETA - ^itam ovih dana kako je, tobo`e, Vlada RS u posjeti Izraelu. To Dodik oti{ao da se raspita kako da napravi dr`avu u dr`avi po uzoru na Izrael. VE] VI\ENO Izjava [piri}a o opstojnosti dr`ave BiH i kao napad iz glavnih stranaka iz FBiH nije ni{ta drugo nego njihov dogovor o podizanju nacionalnih tenzija pred izbore. Providno i ve} vi|eno. Narode moj, upamet, {to bi rekla moja rahmetli nana.

unijom i od njene spremnosti da ovo pitanje stavi na dnevni red. S druge strane, BiH ne ide u prilog ni to {to Dom naroda Dr`avnog parlamenta nije produ`io mandat v. d. direktora Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije BiH Miji Kre{i}u. Saznajemo da }e na septembarskom zasjedanju i Evropski parlament donijeti odluku o bezviznom re`imu za BiH. Nakon toga, Vije}e ministara zemalja ~lanica EU u novembru bi trebalo objaviti kona~nu odluku, koja bi, ako bude pozitivna, nakon objavljivanja u slu`benom listu u decembru stupila na snagu. Me|utim, ve}ina dr`avnih zvani~nika sumnja u S. RO@AJAC ovakav ishod.

ba ~uditi {to je odgojio sina da bude korumpiran i da tra`i ne{to {to mu ne pripada! DOMA]I PROIZVODI - U Tuzli 125 godina „Solana“ proizvodi so i za~ine, „Dita“ proizvodi deterd`ente... Tuzla je pru`ila gostoprimstvo i slovenskom „Mercatoru“, ali u njemu nema proizvoda ovih tuzlanskih proizvo|a~a. Neki dan nema dodo za~ina, a danas nema deterd`enta ariks. Ko stoji iza ovog lopovluka? PREKR[ENE PREPORUKE - Preporuke reisa i Rijaseta IZBiH da nema politike u d`amijama prekr{io je imam gradske d`amije u Brezi. U subotu nave~er je dao da se na vrata zalijepe vaktije ali sa logom SDA.

ANKETA me|u gra|anima Zvornika, Sarajeva i Ora{ja
Ko je najve}i krivac ako nam ove godine ne budu ukinute vize?

Vlast se ne trudi da nam bude bolje
- Krivi su politi~ari zbog prazne pri~e i neusvajanja neophodnih zakona kako bi i mi ispunili uvjete za dobivanje bezviznog re`ima.
Hasan Grebi}

- Oni na vlasti treba {to prije da se dogovore i ispune ono {to se od njih tra`i. Ionako u mnogo ~emu kaskamo za svijetom. - Za sve {to se de{ava u ovoj zemlji odgovorni su nadle`ni vlastodr{ci. Smatram da se nisu uop}e potrudili da narodu bude bolje.

Asim Dautovi}

- Slab rad politi~ara doveo nas je dotle da samo Albanija i mi jo{ imamo vizni re`im. Sa ovakvom vlasti slaDragan ba je nada. Milo{evi} Sarajevo - Mislim da nam ne}e ukinuti vize jer ovu zemlju vode nesposobni ljudi. Uglavnom situacija je iz dana u dan sve gora.

Zvornik Sarajevo

- Vlast }e biti kriva ako se ne ukinu vize. Mada sumnjam da }e se to ikada desiti jer na{i politi~ari ne rade svoj poBranko sao kako bi tre\uri} bali. - Jedini i isklju~ivi krivac je vlast koja ima za cilj da narod dr`i u „toru“, tako {to mu ne dozvoljava da se kre}e i vidi kako `ivi no- Ninoslav Su{ilovi} rmalan svijet.

Zakir Mehanovi}

Mustafa [atrovi}

- Vlada Bosne i Hercegovine, koja svjesno ne `eli ispuniti uvjete koje tra`i EU. O~ita je njena namjera da ne ispunimo kri- Majida Suba{i} terije.

- Na prvom mjestu najve}i krivac za to {to nemamo vize je Vije}e ministara BiH na ~elu s premijerom Nikolom [piri}em. Halim Korda
M. M. - [. S. - E. \.

Ora{je

teme

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

11

IZBORI 2010 U sarajevskoj {tampariji „Amos Graf“

[tampanje glasa~kih listi}a pod posebnim re`imom
Sigurnost podignuta na najvi{i nivo, iz {tamparije obe}avaju da }e posao obaviti kvalitetno i profesionalno
U savremeno opremljenoj {tampariji „Amos Graf“ u Sarajevu ju~er je ozvani~en proces {tampanja glasa~kih listi}a za ovogodi{nje op}e izbore u BiH, a koji je po~eo prekju~er. Kako je novinarima izjavila predsjednica Centralne izborne komisije (CIK) BiH Irena Had`iabdi}, o~ekuje se da kompletan proces {tampanja bude okon~an do 10. septembra. Potvrdila je da }e ve} krajem ove sedmice glasa~ki listi}i biti od{tampani i upu}eni po{tom na adrese registriranih bira~a za glasanje u inozemstvu.

Travnik: ^ovi} na obilje`avanju strana~kog jubileja

Kriza vlasti u SBK

Nema rje{enja sve do izbora
Vlada nastavlja rad bez ministara iz HDZBiH
Kriza u radu izvr{ne i zakonodavne vlasti u Srednjobosanskom kantonu, prema svemu sude}i, ne}e biti rije{ena prije izbora, tako da }e Vlada SBK zasjedati u „krnjem“ sastavu, bez HDZ-ovih ministara, a Skup{tina SBK ne}e raditi! Izme|u dvije vladaju}e stranke, SDA i HDZBiH, gotovo da i nema kontakata na kantonalnom nivou, a prvi ~ovjek HDZBiH Dragan ^ovi} nije optimista po pitanju rje{enja ovog slu~aja. - Taj problem imamo na vi{e mjesta, a posebno je ovdje ~udno da na ovakav na~in iskazujemo odnos izme|u dvije stranke. Evidentno je da je HDZBiH klju~ni predstavnik hrvatskog naroda i da bo{nja~ke stranke ovdje ne mogu dogovoriti vlast bez HDZBiH i da to ne}e mo}i ni ubudu}e! Stoga mi je nerazumljivo da svi du`nosnici nisu sjeli i na{li neka rje{enja. Nisam preoptimisti~an da }emo ne{to preveliko uraditi za mjesec i po. Mogu}e da je to strategija jednog dijela bo{nja~kih stranaka da na ovaj na~in `ele mobilizirati svoje glasa~ko tijelo kazao je predsjednik HDZBiH Dragan ^ovi} prilikom obilje`avanja 20 godina te strK. K. anke u Travniku.

Nema ka{njenja
- Sve se odvija po planu, nema nikakvih zna~ajnijih ka{njenja. CIK je u saradnji sa svim sigurnosnim agencijama i kompanijama koje direktno u~estvuju u proizvodnji glasa~kih listi}a, poduzeo sve mjere da sigurnost podigne na najve}i mogu}i nivo - kazala je Had`iabdi}. Ina~e, osim u~e{}a sigurnosnih agencija u ovom proRadna atmosfera u {tampariji „Amos Graf“: [tampanje po~elo prekju~er
(Foto: S. Saletovi})

cesu, u samoj {tampariji uvedene su brojne sigurnosne mjere, a {tampanje i pakovanje odvijaju se pod videonadzorom. Glasa~ki listi} osim vodenog `iga sadr`i i druge sisteme za{tite koji, kako potcrtavaju u CIK-u, garantiraju potpunu za{titu procesa.

Cijena od 1.260.667 KM
Had`iabdi} je podsjetila kako je planirano da }e ovogodi{nji izbori ko{tati oko 12,5 miliona KM, ali ne zna~i da }e sav novac biti i utro{en. Za {tampanje je planirano oko 1,5 miliona KM, a cijena koju je ponudio „Amos Graf “ je i ni`a od toga, odnosno taj dio }e ko{tati 1.260.667 KM.

- S obzirom na presjek broja bira~a koji imamo zaklju~no sa 30. julom, izra~unali smo da }e biti potrebno od{tampati 14.098.000 listi}a. Me|utim, 19. avgusta }emo od Agencije za identifikacione dokumente dobiti posljednji presjek broja bira~a tako da }emo nakon toga imati puno precizniju sliku i o broju listi}a koji }e se od{tampati - rekla je Had`iabdi}.

Upute CIK-a
Jasmin Hamzi}, izvr{ni direktor „Amos Grafa“, istakao je da }e {tampanje biti obavljeno na kvalitetan i pro-

fesionalan na~in. - [tamparija prati sve upute CIK-a i mi }emo gledati da ovaj posao uradimo {to prije i kvalitetnije. Zbog sigurnosnih mjera radnici {tamparije su pod posebnim re`imom, niko ne mo`e u}i i iza}i da ne bude pretresen naveo je Hamzi}, preciziraju}i da ma{ine „Amos Grafa“ za sat od{tampaju oko 75.000 glasa~kih listi}a. Ina~e, na poslovima {tampanja listi}a rade i „Grafomark“ iz Lakta{a i „Suton“ iz [irokog Brijega, ali 60 posto procesa, kao i pakovanje i kontrolu, obavlja „Amos M. KUKAN Graf“.

[irom BiH postavljeni bilbordi

Kampanja „101 razlog za{to glasati za `enu“
U okviru kampanje „101 razlog za{to glasati za `enu“, ove sedmice zapo~elo je postavljanje velikih bilborda na kojima su ispisane poruke kojima se javnost poziva da na predstoje}im oktobarskim izborima glasa za `ene, prenosi Fena. Bilbordi }e biti postavljeni u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Zvorniku, Br~kom, Bijeljini, Biha}u, Banjoj Luci, Livnu, Mostaru, Grudama i Trebinju.

PDP kritizira vladaju}u partiju u RS

SDU optu`uje Silajd`i}a i He}u

Info-{tandovi u USK

Sportske igre radnika koriste za izbornu promociju
Na takmi~enja zaposlenih u „Elektroprivredi“ i rudnicima FBiH bit }e potro{eno 200.000 maraka
Prema saznanju Socijaldemokratske unije (SDU) BiH, 25. septembra }e biti uprili~eni sportski susreti koncerna „Elektroprivrede BiH“ i rudnika Federacije BiH koji }e biti odr`ani u Tuzli, a koji }e se voditi pod sponzorstvom EPBiH i ko{tat }e oko 200.000 KM, {to ustvari predstavlja tro{enje sredstava u predizborne svrhe Stranke za BiH, stoji u saop}enju SDUBiH, kojeg je potpisao predsjednik stranke Nermin Pe}anac, prenosi Onasa. Pod pla{tom sportskih igara i nagrada planiranih za radnike, prisutnima }e se obratiti ~lanovi naju`eg rukovodstva Stranke za BiH, ministar energetike i rudarstva Vahid He}o i predsjednik SBiH sni presedan u politi~kom `ivotu BiH. Stoga SDUBiH tra`i da institucije za za{titu zakonitosti, prije svega Ministarstvo unutra{njih poslova Federacije BiH i Finansijska policija, u|u u JP „Elektroprivreda BiH“ i pregledaju finansijsku situaciju u ovom preduze}u i nadle`nom tu`ila{tvu podnesu informaciju. SDUBiH tako|er zahtijeva od visokog predstavnika EU u BiH da u sklopu svog mandata obustavi ovakve zloupotrebe sredstava poreznih obveznika ~ime Stranka za BiH iskori{tava te{ko imovinsko stanje radnika i gra|ana i na protupravan na~in utje~e na bira~e da svoj glas na izborima daju njima.

iza}i na izbore

SNSD nije ispunio Mladi trebaju predizborna obe}anja
Partija demokrajesto obe}anog razvotskog progresa (PDP) ja Hercegovine i otsaop}ila je da aktuelna varanja novih radnih vlast nije realizirala mjesta za gra|ane ovpredizborna obe}anja og dijela RS, stvorio iz 2006. godine, naveliki problem - izjaro~ito prema isto~nvio je ~lan Glavnog om dijelu RS, a da je obora PDP-a Zoran primjer takvog odnoTe{anovi}. sa ugovor sa ~e{kom Te{anovi}: U pisanoj izjavi, elektroprivredom o Zaboravljena Te{anovi} isti~e da je kupovini RiTE „Ga- Hercegovina i izgradnja aerodroma cko“, prenosi Onasa. u Trebinju tako|er - Sporazum je propao, a neispunjeno predizborno ob^EZ tra`i od{tetu od 60 mi- e}anje SNSD-a, koji pred ove liona eura. U slu~aju presude izbore „poku{ava obmanuti u korist ^EZ-a, gra|ani RS javnost“ da se od projekta ni}e morati da plate preveliku je odustalo, ve} da je on samo od{tetu. Tako je SNSD, um- odlo`en.

Pe}anac: Zahtjev OHR-u

Haris Silajd`i}. U Javnom preduze}u „Elektroprivreda BiH“ vi{e i ne mogu sakriti da se iz njihovih prostorija i njihovim sredstvima rukovodi predizbornom kampanjom Stranke za BiH, {to predstavlja svojevr-

Udru`enje gra|ana „Demokratija-OrganizovanjeNapredak“ (DON) iz Prijedora danas je u Biha}u postavilo info-{tand na kojem su biha}ki srednjo{kolci informirali mlade o va`nosti izlaska na predstoje}e izbore u BiH, prenosi Fena. Ovo udru`enje je u okviru projekta pod nazivom „Prvi nam je put - Mladi posmatraju izbore 2010.“, kojem su podr{ku dali Centri civilnih inicijativa (CCI), provelo anketu u 10 bh. op}ina, me|u kojima je sedam s podru~ja USK, o problemima mladih. Rezultati su pora`avaju}i, jer od anketiranih vi{e od tri i po hiljade mladih gotovo 80 posto nije politi~ki anga`irano, dok vi{e od 62 posto ne namjerava iza}i na predstoje}e izbore. Upravo zbog toga se i krenulo s info-{tandovima, koji }e biti postavljeni i u ostalih devet op}ina.

Vlast Distrikta kr{i ljudska prava
Demokratski narodni savez (DNS) smatra da vlast Br~ko Distrikta kr{i osnovna ljudska prava, kao {to su izborno pravo i pravo gra|ana na rad. - Kandidat DNS-a za narodnog poslanika Nada Elez, pedijatar i neonatolog, morala je da prestane s radom i odrekne se li~nog dohotka na tri mjeseca, jer je na{ kandidat na predstoje}im op{tim izborima - saop}eno je iz DNS-a, prenosi Srna.

12

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

panorama

UGLJEVIK Selo Donja Trnova nadaleko poznato po vo}arstvu

Smokve s obronaka Majevice sti`u na pijace okolnih gradova
Na imanju Riste Milanovi}a {est stabala ove godine rodilo kao nikada ranije
Sa munare je nedavno skinuta skela

Gradnja d`amije u Divi~u

Zavr{ena munara, u toku opremanje unutra{njosti
U Divi~u kod Zvornika ovih dana u toku su radovi na izgradnji d`amije. D`amija je 1992. godine poru{ena i na njenim temeljima izgra|ena je crkva. Nakon {to su se mje{tani Divi~a uz podr{ku Muftijstva TK izborili i uklonili crkvu iz svoga mjesta, uslijedila je gradnja d`amije na istim temeljima. Godinu nakon po~etka gradnje „nikla“ je i munara. Od Mehmed ef. Tuh~i}a, imama d`amije u Divi~u, saznajemo da su radnici firme „Zej}irovi}“ ve} uklonili skelu sa munare i u toku je opremanje unutra{njosti. - Uz Bo`iju pomo} nadamo se da }emo u d`amiji klanjati bajram-namaz ovog Ramazanskog bajrama. Nastojat }emo i da u obnovljenoj d`amiji klanjamo nekoliko teravija. Sada klanjamo u mektebu pored d`amije - kazao F. S. nam je ef. Tuh~i}.

Selo Donja Trnova u podmajevi~kom kraju u op{tini Ugljevik nadaleko je poznato kao vo}arski kraj. Na sedam bre`uljaka smjestili su se zaseoci poznati po prvoklasnoj {ljivi, ali zaselak Bukovac odnedavno je poznat i po smokvama koje sti`u na pijace Ugljevika, Bijeljine i Teo~aka. Dok je rod {ljive ove godine prepolovljen, klimatske promjene omogu}ile su uzgoj smokve na obroncima Majevice, na 300 metara nadmorske visine, sa kojih se pru`a {iroki pogleda ka semberskoj ravnici. Doma}ini u ovom selu sve vi{e uzgajaju smokvu za koju, kako vele, ne treba

Stana Milanovi} pokazuje plodove smokve: Uzgoj se isplati

posebna za{tita, a plodovi su sve vi{e tra`eni na pija-

cama u okru`enju. Na imanju Riste Milanovi}a {est

smokvinih stabala ove godine je rodilo kao nikada ranije. Risto, njegova supruga Stana, sin Mom~ilo i k}erka Slobodanka, pored drugih poslova na imanju, beru i pripremaju smokve za prodaju. Stevo ka`e da se isplati, pa razmi{ljaju o novim zasadima. Njegov ro|ak i kom{ija Svetozar Mi}i} na svom imanju ima 25 stabala smokve. - Izgleda da }emo se svi mi u Donjoj Trnovi odlu~iti za uzgoj smokve, jer {ljiva sve slabije uspijeva. Ve}a je i korist od smokve - ka`e Svetozar, nagla{avaju}i da kom{ija \oko Jovi} tako|er ima ve}i broj stabala smoE. MUSLI kve.

Nagra|ena u~enica generacije u Prijedoru

[ta mi se (ne)svi|a u Travniku

Monotonija u ve~ernjim satima
- U Travniku mi se ne svi|a monotonija koja vlada u gradu tokom ljetnih ve~eri. Imamo toliko lijepih mjesta u na{em gradu, kao {to je naprimjer Trg grada Lajpciga i jo{ neki prostori u centru, ali na`alost ne mo`ete vidjeti neki muzi~ki ili zabavni sadr`aj na tim mjestima tokom ljeta u ve~ernjim saAhmet Begovac, tima. profesor u penziji Sa malo sredstava lokalna zajednica bi mogla organizovati da se svako ve~e na nekoj od lokacija u gradu organizuje muzi~ki ili zabavni sadr`aj. Tako bi Travnik uz sve one kulturno-historijske znamenitosti koje ima ponudio i nove sadr`aje i osvje`enje kako za svoje gra|ane, tako i za posjetioce i turiste - ka`e Ahmet Begovac, profesor u penziji. K. K.
Bojana na prijemu kod na~elnika

Bojana Maslovari} dobila ra~unar
Bojana Maslovari}, u~enica generacije Ugostiteljsko-ekonomske {kole iz Prijedora, od na~elnika Marka Pavi}a dobila je ra~unar. Osim svih petica u dnevniku, Bojana, koja je nakon mature upisala Ekonomski fakultet u Banjoj Luci, pokazala je i zavidno znanje u izradi biznis planova koji su u dva navrata na takmi~enjima progla{avani M. Z. najboljim.

(Foto: G. Bobi})

Zavr{ena livanjska motorijada

Od Dobropolja do Kalinovika

Po~ela sanacija puta
Ovih dana po~ela je sanacija glavne saobra}ajnice Dopropolje-Kalinovik. Radovi na rekonstrukciji ovog putnog pravca teku po ustaljenoj dinamci, a i vremenske prilike su povoljne za I. B. asfaltiranje.
Najmla|i u~esnik motorijade

I najmla|i na motorima
Asfaltiranje u toku

Ramazanska vaktija
Banja Luka Biha} Br~ko Cazin Gora`de Livno Konjic Maglaj Mostar Sanski Most Srebrenica Te{anj Travnik Tuzla V. Kladu{a Zenica @ep~e srijeda-iftar 19.56 20.15 19.54 20.06 19.51 19.59 19.55 19.56 19.56 20.02 19.50 19.57 19.57 19.54 20.07 19.56 19.56 ~etvrtak-sehur 4.01 4.06 3.54 4.05 3.55 4.04 4.04 3.58 3.59 4.03 3.54 3.58 4.00 3.55 4.05 3.59 3.58

U organizaciji livanjskog Motokluba „Vukovi“ zavr{ena je ovogodi{nja, deveta po redu, livanjska motorijada koja je okupila oko 2.000 sudionika iz BiH i drugih zemalja. Susreti su i ove godine odr`ani na pet kilometara udaljenoj lokaciji Bostan, uz rijeku Sturbu, uz bogat zabavni program, a centralna manifestacija je i ovaj put bio defile motorista kroz grad. Me|u njima su primije}eni i mla|i voza~i, pa ~ak i jedna livanjski mali{an na mini motoru koji je u stopu pratio odrasle motoriste, me|u kojima je bio i njegov otac, ina~e ovda{nji sudski policajac.
A. K.

srednjobosanski kanton

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

13

TRAVNIK Ministrica Greta Kuna o tvrdnjama direktora Emira Kadi}a

Nemamo dugovanja prema Studentskom centru u Sarajevu
Direktor je jednostrano podizao cijenu obroka i smje{taja Studenti }e sami odlu~ivati da li }e koristiti privatni ili smje{taj u domovima
Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK Greta Kuna poru~uje studentima iz srednje Bosne, koji koriste usluge Studentskog centra Sarajevo, da ne brinu a rje{enje spora izme|u Vlade SBK i ovog Centra je jednostavno.

Rok za zavr{etak radova 50 dana

Obnova O[ „Muhsin Rizvi}“ u Fojnici

Od septembra nastava u modernoj {kolskoj zgradi
Ovih dana zapo~ela je temeljna rekonstrukcija zgrade O[ „Muhsin Rizvi}“ u Novom Naselju u Fojnici. [kola je sagra|ena i po~ela s radom 1978. godine. Vremenom je o{te}ena i bili su lo{i uvjeti za odvijanje nastave. Kako nam je kazao direktor {kole Mujo Zahirovi}, bit }e postavljena nova bravarija i stolarija, postavit }e se nova unutra{nja i vanjska aluminijska bravarija, nova fasada, komplet elektroinstalacije, podovi i kre~enje prostorija. - Nastojat }emo da projekt obuhvati i rekonstrukciju mokrih ~vorova i ograde oko {kole. Rok za zavr{etak radova je 50 dana, sve bi trebalo biti zavr{eno do po~etka nove {kolske godine - ka`e Zahirovi}. Posredstvom na~elnika op}ine Fojnica Salkana Merd`ani}a, prona|en je investitor za radove, Ameri~ka ambasada u BiH. Na~elnik je zajedno sa direktorom H. ^u. obi{ao radili{te kako bi vidio kako posao te~e.

Decidan ugovor
- Bez obzira {to Studentski centar nije potpisao ugovor, mi ovdje pla}amo cesije koje su utemeljene u na{em kantonu. Sve ono {to oni potro{e u Sarajevu, a dolazi iz na{eg Kantona, mi pla}amo, bez obzira {to nije potpisan ugovor. Dakle, studenti bi trebali samo raMinistrica na jednom od sastanaka sa studentima
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Po~inje likovna kolonija u Vitezu

Tradicionalno dru`enje umjetnika
zmi{ljati o tome da je direktor Studentskog centra taj koji bi trebao potpisati ugovor i onda }e problem biti rije{en - poru~uje ministrica Kuna. ti, mi uop}e nismo du`ni. Mi za ove svrhe imamo grant i dijeli se onoliko novca koliko imamo. Ugovor koji je potpisan 2007. godine nije bio decidan i direktor je jednostrano podizao cijenu, ne pitaju}i nas, drugu ugovornu stranu. Pove}ao je cijenu obroka i cijenu smje{taja. Znam da smo mi najve}i korisnici usluga Studentskog centra, ali trebalo bi se voditi ra~una koliko ima sredstava u grantu i koliko studenti mogu potra`ivati. Nedopustivo je da bud`et stipendira studente koji jednom ili dva puta ponavljaju godinu. Ni roditelji ne stipendiraju djecu ako ponavljaju dvije godine - nagla{ava ministrica. Ona je jo{ jednom potvrdila kako je sasvim mogu}e da u narednoj bud`etskoj godini sva sredstva namijenjena za studentske domove budu dijeljena studentima kao stipendije, a da studenti sami odlu~e da li }e koristiti privatni ili smje{taj u domovima. K. KAVAZOVI] Hrvatsko kulturno dru{tvo La{va Vitez ove godine po tre}i put organizuje Me|unarodnu likovnu koloniju „Vitez 2010“ koja }e se odr`ati od 20. do 22. avgusta. Zahvaljuju}i odzivu likovnih umjetnika ova kolonija prerasta u tradicionalno dru`enje likovnih umjetnika iz BiH i {ire regije. Ovogodi{nja likovna kolonija bit }e posve}ena uspomeni na rano preminulu akademsku slikaricu iz Viteza, Josipu Bralo. - O~ekujemo u~e{}e trideseKocaj: Dolaze umjetnici tak likovnih umjetnika iz iz Hrvatske BiH te Hrvatske. Svaki umjetnik }e uraditi najmanje jednu sliku od kojih }e dio ostati u fundusu HKD „La{va“, a dio }e se prodati na izlo`bi radova nastalih na ovoj likovnoj koloniji - kazao nam je @eljko Kocaj, voditelj likovne kolonije. Predsjedni{tvo HKD „La{va“ i ~lanovi Udru`enja likovnih stvaralaca La{vanske doline (ULSLD) dogovorili su da se prihod ostvaren na ovogodi{njoj koloniji usmjeri za potrebe prikupljanja materijala i izrade monografije o raK. K. du pokojne Josipe Bralo.

Najve}i korisnici
Direktor Studentskog centra Sarajevo Emir Kadri} u vi{e istupa u medijima pomenuo je dugovanja Vlade SBK prema Studentskom centru, ali u Travniku sasvim druga~ije gledaju na cijelu stvar. - Jo{ jednom }u ponovi-

Kuna: Neka direktor potpi{e

Med`lis Islamske zajednice Bugojno

Objavljena Monografija o d`amijama i mesd`idima
Med`lis IZ Bugojno izdao je Monografiju bugojanskih d`amija i mesd`ida, ~iji je autor hfz. mr. Elvir Duranovi}, imam centralne gradske Sultan Ahmedove d`amije. Monografija je bogato grafi~ki ura|ena sa mno{tvom fotografija, statisti~kih i drugih podazaka na 118 strana sa vi{e od 230 razli~itih ilustracija. - Ona nije vodi~-godi{njak, ali ima informativnu i prakti~nu razinu. Stoga njena upotrebna vrijednost nije vremenski ograni~ena, te }e i budu}i nara{taji u njoj na}i korisne dnost koja ovaj kraj ~ini prepoznatljivim. Zbog svih navedenih karakteristika, a posebno zbog nesumnjivog istra`iva~kog karaktera, monografija o d`amijama i mesd`idima Bugojna predstavlja prilog historiji grada Bugojna - ka`e Mustafa Mlivo, recezent Monografije. Monografija je jedinstvena i po tome {to je detaljna, pregledna i sistemati~na, te obiluje nizom vrijednih podataka, kako o objektima, tako i o osobama bez kojih tih objekata ne bi ni bilo.
Az. M.

Zavr{en turnir „Turbetsko ljeto 2010.“

Hertz u finalu bolji od Premiera

Elvir Duranovi}, autor djela

Naslovnica Monografije

spoznaje o pro{losti i sada{njosti bugojanskih

d`amija. To je njena najve}a, ali ne i jedina vrije-

Zbog sanacije mosta na rijeci Ugar

Obustava saobra}aja izme|u Vitovlja i Kori}ana
Zbog izvo|enja radova sancije mosta na rijeci Ugar, koji spaja vla{i}ka naselja Vitovlje i Kori}ani, danas i sutra na snazi je obustava saobra}aja za motorna vozila te`a od pet tona. Izvo|a~ radova, firma „Teling“ d.o.o. iz Travnika, za vozila te`ine ispod pet tona obezbijedit }e dopunski prelaz na kojem }e biti potrebne dodatne mjere opreza. Radovi na mostu oba dana izvode se u terminu od osam do 17,30 sati, a iz op}inske slu`be za civilnu za{titu mole mje{tane i putnike za strpljenje i striktno po{tivanje ove zabrane. Most je odranije o{te}en vodenom bujicom i pojavom klizi{ta, pa iako je bila postavljena jasna signalizacija zabrane kretanja vozila te`ih od 10 tona to se do sada nije po{tovalo, {to je dovelo do kriti~nog o{te}enja i opasnosti kretanja za vozila i daleko maS. P . nje te`ine.

Ekipa Hertz: Pobjednici 11. turnira

U Turbetu je zavr{en 11. tradicionalni turnir „Turbetsko ljeto 2010.“ koji je uspje{no organizovao FK Vla{i}. U~estvovalo je 18 ekipa sa podru~ja SBK, a utakmice je dnevno posmatralo u prosjeku oko 1.000 gledalaca. Prvo mjesto osvojila je ekipa Diskoteka Hertz koja je u finalu savladala Premier rezultatom 3:2, dok je u utakmici za tre}e mjesto AM Tepih centar pobijedio ekipu Actros rezultatom 4:1. Najboljim igra~em turnira progla{en je Semin Sefer (Hertz), najbolji golman je Fikret Avdispahi} (AM Tepih centar), dok je najuspje{niji strijelac bio Denis Fazli} iz ekiS. P . pe Hertz sa 19 postignutih golova.

14

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

crna hronika

TRAGEDIJA Stravi~an sudar u Resniku kod Pazari}a

Optu`eni slu{aju izricanje presude

(Foto: Sud BiH)

U smrskanom „golfu“ `ivote izgubili dva brata i dijete
Smrtno stradali Haris Had`ajlija (35), njegova petogodi{nja k}erka i 37-godi{nji brat Automobil, prema izjavama o~evidaca, pre{ao u suprotnu traku i udario u kamion
Haris Had`ajlija (35), voza~ „golfa“, njegova petogodi{nja k}erka A. H. i tridesetsedmogodi{nji brat I. H. koji su bili s njim u automobilu smrtno su stradali ju~er oko 13.50 sati u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu M-17 u mjestu Resnik kod Pazari}a, op}ina Had`i}i, dok je Had`ajlina supruga te{ko povrije|ena.

Presuda u Sudu BiH

Marica ]ulum oslobo|ena optu`bi
Nikoli Glu{cu {est, a Anti Prci ~etiri i po godine zatvora
U Sudu BiH ju~er je izre~ena presuda optu`enima u predmetu „Marica ]ulum i ostali“, koje je optu`nica teretila za krivi~no djelo organiziranog kriminala u vezi s krivi~nim djelom neovla{tenog prometa opojnim drogama. Marica ]ulum, Boris Samard`i} i Ilija Bjeleti} oslobo|eni su optu`bi zbog nedostatka dokaza, dok je Nikola Glu{ac osu|en na {est, a Ante Prce na ~etiri i po godine zatvora. Po{to su se optu`eni branili sa slobode, te se na ju~era{nje izricanje presude nisu pojavila dvojica osu|enih, Sud je donio rje{enje kojim se Glu{cu odre|uje mjera pritvora koja mo`e trajati devet mjeseci s obzirom na to da mu je izre~ena kazna ve}a od pet godina. Za Antu Prcu ostale su na snazi mjere zabrane, s tim da se sada dva puta sedmi~no mora javljati nadle`noj policijskoj upravi. Tu`ila{tvo BiH optu`nicom je teretilo poznatog banjalu~kog advokata Maricu ]ulum, te Nikolu Glu{ca, Borisa Samard`i}a, Iliju Bjeleti}a i Antu Prcu da su organizirali i rukovodili kriminalnom grupom ~iji je zadatak bila me|unarodna prodaja opojne droge. Prema navodima iz optu`nice, oni su pristupili zlo~ina~koj organizaciji u periodu od februara pa do kraja avgusta 2008. godine, a u~estvovali su u prebacivanju, posredovanju i prodaji droge skank s podru~ja Crne Gore u BiH i dalje na podru~je Hrvatske. D`. M. B.

Jak prasak
Do nesre}e je do{lo kada su se sudarili kamion „daimler benz“ (A37-J-637), kojim je upravljao Nermin Mand`uka (25) iz Konjica, i automobil „golf II“ (473-A615), u kojem su se nalazili nastradali. Mand`uka je na mjestu nesre}e odmah alkotestiran i policajci mu nisu na{li alkohol u krvi. Prema rije~ima o~evidaca, a kako je i sam Mand`uka tvrdio,

Sa mjesta te{ke saobra}ajne nesre}e

(Foto: I. [ebalj)

Tu{nice kod Livna

Kata Krivi} utopila se u bunaru
Kata Krivi} (84) iz T u{nice kod Livna utopila se ju~er oko 6.30 sati u bunaru. Odmah po dojavi, na lice mjesta iza{li su policajci i de`urni tu`ilac, koji su obavili uvi|aj. Utvr|eno je da nema tragova nasilja te je nakon uvi|aja tijelo predato porodici, saop}eno je iz MUPa Livanjskog kantona.

Uhva}en kako provaljuje u d`amiju
Sarajevski policajci prekju~er su uhapsili V. A. (28) iz Sarajeva jer je zate~en kako provaljuje u d`amiju „[ejh Magribija“ u sarajevskoj ulici Magribija. Nakon davanja izjave u prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo, osumnji~eni je, uz krivi~nu prijavu, predat u nadle`nost kantonalnog tu`ioca.

Od „golfa“ ostala hrpa lima

„golf “ je pre{ao u suprotnu traku kre}u}i se u pravcu Mostara, gdje je naletio na kamion u koji se zabio. Krhotine od automobila razletjele su se po cesti, a kamion koji je prevozio drva zaokrenuo se prema uzvi{enju pored puta gdje se zaustavio. Ve}ina mje{tana ~ula je jak prasak nakon silovitog sudara pa su mnogi istr~ali na cestu kako bi pru`ili pomo} povrije|enima. Jedan od njih kazao nam je da su dijete koje jo{ davalo znake `ivota „d`ipom“ poku{ali prebaciti do bolnice, ali je ono do Had`i}a umrlo. Na mjesto nesre}e odmah su iza{le policijske, vatrogasne i ekipe Hitne pomo}i. O nesre}i je obavije{ten i kantonalni tu`ilac. Saobra}aj na ovom dijelu

puta preusmjeren je na alternativni pravac Osenik Resnik.

Ostala u bolnici
Dvije ekipe pripadnika Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo su pomo}u hidrauli~nih makaza, razvla~e}i i re`u}i metal, izvukli iz smrskanog „golfa“ povrije|enu djevojku, a nakon {to im je to tu`ilac nalo`io i mrtva tijela nastradalih. Njih su nakon toga preuzeli radnici „Pokopa“. Kako saznajemo, u KUM bolnice Ko{evo dovezena je Nermina Had`ajlija (23), koja se nalazila na mjestu suvoza~a u „golfu“. Konstatirane su joj kontuzije po tijelu, rana na glavi i bit }e zadr`ana tokom no}i zbog navedenih povreda. Istraga je u toku.
A. ALJIMI

Te{ko povrije|en u Od`aku

Pao s ku}e dok je postavljao oluke
Tridesetogodi{nji Edin [abanovi} zvani ]elo iz Od`aka ju~er je postavljaju}i oluke na jednoj ku}i pao sa visine od oko {est metara. [abanovi} je prilikom pada slomio desnu nogu i ruku. Do nesre}e je do{lo kada je pukla letva na kojoj je stajao [abanovi}. Brzom intervencijom njegovih kolega prevezen je u od`a~ki Dom zdravlja, gdje mu je ukazana pomo}, a nakon toga upu}en je u Op}u bolnicu u Ora{je, gdje A. O. je operiran.

[abanovi}: Slomio ruku i nogu

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

15

Po`ar kod Mostara

Vatra se pro{irila do magistrale i `eljezni~ke pruge
Zahvaljuju}i brzoj intervenciji mostarskih vatrogasaca, preksino} je uga{en ve}i po`ar koji je zahvatio rastinje i grmlje na prostoru izme|u pruge i magistralnog puta M-17. Da vatrogasci nisu blagovremeno reagirali, po`ar je mogao imati dalekose`nije posljedice. Prema kazivanju o~evidaca, vatrena stihija je u jednom momentu do{la i do samih {ina i to kada je nailaTako|er, u pojedinim vremenskim intervalima prije dolaska vatrogasaca vjetar je nanosio plamen i na samu magistralu, tako da su pojedini voza~i bili primorani manevrisati automobilima. Pretpostavlja se da je uzrok po`ara neuga{eni opu{ak cigarete. Kako su nam kazali u Vatrogasnoj slu`bi Mostar, u protekla dva dana imali su

Vatrogasci izvla~ili nastradale iz uni{tenog automobila

(Foto: D. Stojni})

NA LICU MJESTA Te{ka saobra}ajna nesre}a kod Prijedora

„Audi“ se zabio u kamion, poginuli Mario Mi{i} i Dragan Milinkovi}
Automobil u kojem su bila dvojica 25-godi{njaka pod jo{ nerazja{njenim okolnostima udario u teretnjak natovaren drvima
Mario Mi{i} (25) i njegov vr{njak Dragan Milinkovi}, obojica iz Banje Luke, poginuli su u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila preksino} oko 21 sat na magistralnom putu Prijedor - Banja Luka, u naselju Kami~ani. vog Gaja kod Prijedora. Nakon strahovitog udara, „audi“ i kamion sletjeli su na desnu stranu magistralnog puta kojim su se kretali u pravcu Banje Luke. Automobil, u kojem su na mjestu ostali mrtvi 25-godi{njaci, zavr{io je u obli`njoj njivi, a kamion sa kojeg su se na sve strane rasula drva stotinjak metara dalje, u dvori{tu mje{tanina Huseina Softi}a. Osim policije, na mjesto nesre}e do{li su i vatrogasci iz Prijedora, koji su isjekli lim smrskanog „audija“ i izvukli tijela nastradalih. Uz njih su bili i radnici „Prijedorputeva“ koji su dva sata, koliko je bio obustavljen sao-

Uzrok neuga{eni opu{ak cigarete

(Foto: A. Du~i})

zio voz „@eljeznica FBiH“ koji je prevozio putnike prema Sarajevu. Sre}om, prisebno{}u ma{inovo|e nije bilo ve}ih problema.

ukupno devet intervencija. Osim prostora oko trafostanice u ulici Biskupa Buconji}a, uglavnom su gorjeli trava i nisko rastinje. A. Du.

Limsko jezero kod Rudog

Prona|eno tijelo utopljenika
U Limskom jezeru, u mjestu Setihovo kod Rudog, prona|eno je be`ivotno tijelo Ljubenka ]ukovi}a (48) iz Priboja (Srbija), koji je 14. avgusta prilikom odr`avanja sportske manifestacije „Limski bijatlon“ ispao iz ~amca i utopio se, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Tijelo su prekju~er oko 17 sati prona{li ronioci Spasila~kog kluba „Vulf “ iz Fo~e. Prema ovla{tenju de`urnog tu`ioca, ju~er je izvr{ena obdukcija tijela.

Na mjestu mrtvi
Prema informacijama iz policije i tu`ila{tva, do nesre}e je do{lo u trenutku kada je „audi A 6“ za ~ijim volanom se nalazio Mi{i} pod jo{ neutvr|enim okolnostima prednjom stranom udario u zadnji dio kamiona natovarenog trupcima kojim je upravljao Zoran Velaula (48) iz Petro-

Udes kod @ivinica
Kamion zavr{io u dvori{tu

Starac izgubio `ivot voze}i bicikl
koji je zatra`io i analizu krvi voza~a kamiona Zorana Velaule koji je u ovoj stravi~noj nesre}i zadobio lak{e tjelesne povrede. U bolnici u Prijedoru potvr|eno je da je Velaula, koji je prevozio deset kubnih metara bukovog drveta, zadr`an na lije~enju zbog lak{ih povreda glave i vrata, dok je suvoza~ u kamionu, ~ije je ime u op}em mete`u koji je pratio ovu tragediju ostalo nepoznato, pro{ao s ogrebotinama i posjekotinama po licu. Nakon zbrinjavanja u bolnici u Prijedoru, on je pu{ten na ku}no lije~enje, a istraga o nesre}i je u M. ZGONJANIN toku. De`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Tuzli prekju~er je sa slu`benicima PU @ivinice obavio uvi|aj saobra}ajne nesre}e u kojoj je smrtno stradao Nezir Saki} (81) iz Donje Vi{}e kod @ivinica. Voze}i bicikl na magistralnom putu @ivinice Banovi}i, prekju~er oko 16.15 sati starac se sudario sa automobilom „opel kadett“ kojim je upravljao S. D. (29) iz @ivinica. Smrt bicikliste konstatirala je na mjestu doga|aja ljekarska ekipa Hitne pomo}i Doma zdravlja u @ivinicama. Obavljeno je alkotestiranje voza~a i utvr|eno je da nije vozio pod utjecajem alkohola, saop}eno je iz Tu`ila{tva TK.

Stravi~na slika
Slika na mjestu sudara, prema Softi}evim rije~ima, bila je stravi~na. Ka`e da je prvo ~uo silovit prasak, a potom i lomljavu stakla. - Mladi}i u „audiju“ nisu davali nikakve znakove `ivota. Tijela su im bila sva krvava i zarobljena u potpuno smrskanom autu. Softi}: Prasak Voza~ nekog automobila koji se tu zausta- i lomljava vio nakon nesre}e poku{avao je da pozove policiju. Koliko se sje}am, uporno je tra`io njihov broj i oni su se ubrzo pojavili. Poku{ali su pomo}i mladi}ima, ali uzalud. Nije im bilo spasa - ispri~ao je vidno uznemiren Softi}.

bra}aj na ovoj putnoj dionici, sklanjali razbacane trupce. Vuka{in Kondi}, de`urni tu`ilac iz Prijedora, ju~er je kazao da je nalo`io obdukciju tijela stradalih.

Nalo`ena vje{ta~enja
- Obdukcija }e biti obavljena u banjalu~kom Zavodu za sudsku medicinu. Nalo`io sam i tehni~ko vje{ta~enje ko~ionog sistema kod „audija“, ali i pregled kamiona zbog mogu}e pretpostavke da u trenutku nesre}e nije imao propisanu svjetlosnu signalizaciju - kazao je tu`ilac Kondi},

Kantonalni sud Tuzla

Salkanovi}u odre|en pritvor
Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je prijedlog Tu`ila{tva TK i odredio jednomjese~ni pritvor Adnanu Salkanovi}u (31), koji je osumnji~en za ubistvo svog daid`e Rafaela Muratovi}a (54). Ubistvo se dogodilo 11. avgusta u Salkanovi}evom stanu u tuzlanskom naselju Luke. Salkanovi} je nakon ubistva potra`io pomo} u UKC-u Tuzla zbog povreda koje je sebi nanio poku{avaju}i prerezati vene. - Osumnji~eni Salkano-

Na raskrsnici u Sarajevu

Motociklista u sudaru slomio potkoljenicu
Na raskrsnici sarajevskih ulica Aleja Bosne srebrene i Asima Behmena prekju~er se dogodila saobra}ajna nezgoda u kojoj su se sudarili „golf 6“, (K76E-034), za ~ijim upravlja~em je bio G. I. (60) iz Sarajeva, i motocikl „yamaha“ (A93-A-444), kojim je upravljao H. I. (37) iz Sarajeva. U nezgodi je H. I. slomio desnu potkoljenicu te je prevezen u Klini~ki centar bolnice Ko{evo, gdje je zadr`an na lije~enju. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su obavili sarajevski policajci.

Muratovi}: Ubio ga sestri}

vi} se branio {utnjom - kazao je Admir Arnautovi}, portparol Tu`ila{tva TK. A. Mu.

FO^A Na magistralnom putu u Miljevini

Pijani voza~ usmrtio supru`nike Aleksu i An|u Markovi}
Nastradale pje{ake udario „golf 2“ kojim je upravljao Ranko P .

16

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

crna hronika
Po`ar u stubi{tu
U stubi{tu stambene zgrade u ulici Dragana Kulid`ana na Ilid`i prekju~er je izbio po`ar koji su ugasili pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo. Nije bilo povrije|enih, a na objektu je nastupila materijalna {teta. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su obavili sarajevski policaci i vje{tak protivpo`arne za{tite.

Mladi} zadr`an u PS Ora{je

Mrkonji}-Grad

Prud kod Od`aka

Osumnji~en za seks sa 13-godi{njakinjom
KC Fo~a: Podlegli zbog te{kih povreda

Uhva}eni u {umskoj kra|i
Pripadnici Policijske stanice Mrkonji}-Grad podnijet }e izvje{taj protiv N. \. i @. K. iz Mrkonji}Grada zbog kra|e drveta iz [umskog gazdinstva „Lisina“ u selu Trijebovo. Odgovorno lice u {umskom gazdinstvu prijavilo je policiji da su u tom mjestu zaustavili dva kamiona koja su prevozila ogrjevno drvo bez odgovaraju}e dokumentacije. Pripadnici policije iza{li su na lice mjesta, gdje su zatekli N. \., koji je upravljao kamionom „tam 150“ bez registarskih oznaka, na kojem je bilo sedam kubnih metara hrastovog drveta, i @. K. koji se nalazio u drugom vozilu iste marke, na kojem su se nalazila dva kubna metra bukovih cjepanica. Drva su privremeno oduzeta uz potvrdu i predata radnicima [umskog gazdinstva „Lisina“.

Supru`nici Aleksa (57) i An|a Markovi} (54), nastanjeni u Miljevini kod Fo~e, nastradali su preksino} oko 23 sata u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu Fo~a - Sarajevo, u Miljevini kod Fo~e. Kako je saop}eno iz CJB Isto~no Sarajevo, do nesre}e je do{lo kada je Ranko P., voze}i automobil „golf 2“ iz pravca Fo~e prema Sarajevu, vozilom pre{ao u suprotnu saobra}ajnu traku i udario u pje{ake, supru`ni-

ke Markovi}, koji su se tako|er kretali u pravcu Sarajeva. Te{ko povrije|eni supru`nici hitno su prevezeni u Klini~ki centar Fo~a, gdje su sat iza pono}i podlegli povredama. Alkotestiranjem voza~a, kako je potvr|eno iz policije, utvr|eno je prisustvo 2,31 promila alkohola u organizmu. Po nalogu de`urnog tu`ioca bit }e obavljena obdukcija nastradalih, kao i

vje{ta~enje tehni~ke ispravnosti vozila. - Voza~ „golf“ }e nakon saslu{anja u policiji biti predat tu`iocu Okru`nog tu`ila{tva u Trebinju na daljnji postupak potvr|eno nam je iz CJB Isto~no Sarajevo. Za vrijeme vr{enja uvi|aja, kojem su prisustvovali policajci, de`urni tu`ilac i sudski vje{tak saobra}ajne struke, saobra}aj je bio obustvaljen i odvijao se alternativnim pravcem preko MiljeD`. M. B. vine.

Tokom odr`avanja rok koncerta u mjestu Prud kod Od`aka preksino} su se policajcu na osiguranju obratili supru`nici M. S. i I. S. te prijavili da se njihova 13godi{nja k}erka I. S. udaljila sa M. P (20), koji radi na . {tandu zabavnih igara, te da sumnjaju da je mladi} odveo njihovu k}erku kako bi je nagovorio na seksualni

odnos. Pokrenuta je potraga za mladi}em i djevoj~icom, a nakon nekoliko minuta njih dvoje su se vratili. O slu~aju je obavije{ten de`urni tu`ilac koji je nalo`io ginekolo{ki pregled djevoj~ice. M. P pozvan je u . Policijsku stanicu, gdje je li{en slobode i zadr`an, saop}eno je iz MUP-a Ora{je.

Incident u Prnjavoru

Nasilnog mu`a isjekla no`em
Nedeljko Moravac (41) iz prnjavorskog naselja Okolica zavr{io je na Odjelu hirurgije banjalu~kog Klini~kog centra, nakon {to je u sukobu sa sedam godina starijom suprugom Ljubicom, ina~e prosvjetnom radnicom, izvukao deblji kraj u okr{aju koji se prije tri no}i dogodio u njihovoj porodi~noj ku}i u Okolici. Prema izjavi jednog od Morav~evih kom{ija, Nedeljko je, po obi~aju, do{ao ku}i pijan. Po{to nije bio zadovoljan poslu`enom hladnom ve~erom i ra~unima koji su mu tom prilikom bili servirani uz jelo, udario je suprugu {akom u lice. U poku{aju da se odbrani od mu`a nasilnika, koji ina~e radi kao lo`a~ u Op}ini, Ljubica je uzela manji no` i tom prilikom Nedeljka je, kako saznajemo, isjekla po grudnom ko{u i stomaku. Moravac se potom automobilom sam odvezao u stanicu Hitne pomo}i prnjavorskog Doma zdravlja, a nakon {to su ga pregledali ljekari, upu}en je na u KBC Banja Luka, gdje je zadr`an na lije~enju. Prema na{im saznanjima iz KBC Banja Luka, povrede nisu opasne po `ivot, pa bi Moravac uskoro mogao biti pu{ten ku}i. Ljubica Moravac je nakon obra~una s pijanim mu`em privedena u prnjavorsku policijsku stanicu, gdje je dala izjavu, nakon ~ega je pu{tena ku}i. Protiv Nedeljkove supruge policija je podnijela izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu. Ina~e, u trenutku sukoba supru`nika, koji imaju dvoje maloljetne djece, u ku}i je bila i Nedeljkova majka, koja nije mogla sprije~iti ovaj sukob, koji je bio samo jedan u nizu u posljednjih nekoliD. ^. ko godina.

Trojica ga napala u stanu
Policijskoj stanici Kalinovik prijavljeno je da su V. V., O. V. i S. V., svi nastanjeni u Kalinoviku, do{li u stan u kojem `ivi V. J. i fizi~ki ga napali, nanijev{i mu povrede glave. Prema ovla{tenju de`urnog tu`ioca, radnici policije provode potrebne mjere i radnje radi rasvjetljavanja navedenog krivi~nog djela.

Dva po`ara u Banjoj Luci

Ku}e se zapalile dok su vlasnici bili u inozemstvu
U Banjoj Luci prekju~er su izbila dva po`ara na stambenim objektima ~iji se vlasnici trenutno nalaze u inozemstvu, a prema podacima iz policije, nije pri~injena zna~ajnija materijalna {teta, niti je bilo ljudskih `rtava. - U po`aru koji je buknuo u ponedjeljak oko 17 sati u ulici Knjaza Milo{a u Banjoj Luci izgorio je predulaz ku}e vlasni{tvo Lizinke Vilf, trenutno nastanjene u Italiji. Na licu mjesta obavljen je uvi|aj, ali uzrok izbijanja vatre nije poznat - kazali su u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Drugi po`ar izbio je istoga dana oko 20.50 sati u selu Kuljani kod Banje Luke na ku}i vlasni{tvo Zlate Grozl, koja privreme-

O{te}en ulaz ku}e

(Foto: M. Lugi})

no boravi u Americi. Vatra je uni{tila dio B. S. objekta.

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

17

18

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

biznis

TUZLA Elektroagent, primjer uspje{ne proizvodne firme

Prevent BH: Svi ugovori s kupcima se ispunjavaju

Na carini vidjeli {ta se najvi{e uvozi i odlu~ili to proizvoditi
S cijenama mogu parirati ~ak i Kinezima U preduze}u zaposleno 45 radnika Godi{nja proizvodnja vrijedna vi{e od ~etiri miliona KM
U dr`avi u kojoj se privreda, bezmalo, svodi na uvoz, uslu`nu djelatnost i trgovinu, pojava proizvodnih preduze}a gotovo je postala prava rijetkost. No, da takvih jo{ ima pokazuje tuzlanski Elektroagent. Firma koja se bavi proizvodnjom i obradom metala, drveta i plastike upo{ljava 45 radnika, a uz to ih je jo{ 15 na probnom radu.

Ste~aj slovenskog Prevent Globala

Poslovi u BiH nisu ugro`eni
Ste~aj slovenske Preventove ~lanice ne}e ugroziti proizvodne pogone te firme u BiH, tvrdi direktor divizije proizvodnje Preventa BH Adnan Smailbegovi}. - Proizvodnja i poslovanje Preventa BH nisu ugro`eni zbog de{avanja u Prevent Globalu u Sloveniji. Vi{egodi{nji ugovori o poslovnoj saradnji s na{im kupcima ispunjavaju se u skladu s najvi{im profesionalnim standardima. Na pomolu su i neki novi ugovori o kojima }e javnost vrlo brzo biti obavije{tena. Dakle, posluju}i u skladu sa strategijom Prevent grupe, Prevent BH nastavlja svoje uspje{no poslovanje isti~e Smailbegovi}, ~lan Strate{kog odbora Prevent grupe, prenose agencije. On je ocijenio da su „lo{i poslovni rezultati Prevent Globala iz Slovenj Gradeca direktna posljedica odstupanja te firme od poslovne strategije Prevent grupe“.

Metalni nosa~i
U po~etku je, prema rije~ima vlasnika Ibrahima Ibrahimagi}a, i Elektroagent bio trgova~ka firma. - Me|utim, kada sam vidio {ta se sve uvozi u na{u dr`avu, odlu~io sam promijeniti djelatnost. Oti{ao sam na carinu i uzeo podatke o tome {ta se najvi{e uvozi u BiH te odlu~io to proizvoditi. Kada ~ovjek vidi {ta se sve uvozi na bh. tr`i{te do|e mu

Elektroagent: Proizvode prakti~no sve {to se mo`e napraviti od metala

(Foto: A. Bajri} Blicko)

Prikupljena sva dokumentacija

GM spreman za IPO
Ameri~ki automobilski div General Motors (GM) prikupio je svu dokumentaciju potrebnu za pripremu prve javne ponude dionica (IPO) te kompanije, koja je ju~er predata ameri~koj Komisiji za vrijednosne papire (SEC), tvrde dva dobro upoznata izvora. GM je dokumentaciju trebao predati SEC-u jo{ pro{le sedmice, ali je nakon {to je izvr{ni direktor Ed Vitakre (Whitacre) najavio svoj odlazak u septembru od kompanije GM: Prikuplja 20 milijardi dolara zatra`eno da a`urira dokumentaciju u obliprikupiti izme|u 15 i 20 ku dokumenta S-1 o fakto- milijardi dolara. Bit }e to rima rizika vezanim uz pr- jedan od najve}ih IPO-a u omjenu menad`menta. historiji, a trebao bi biti GM planira putem IPO-a realiziran u novembru.

da zapla~e, jer mi to sve sami mo`emo proizvesti i to po puno ni`im cijenama - ka`e Ibrahimagi} za „Avaz“. Navodi primjer metalnih nosa~a koji uvezeni iz Ma|arske na na{em tr`i{tu ko{taju

27 KM, dok se Elektroagentovi mogu kupiti za svega sedam maraka. Sli~an je odnos cijena i kod drugih proizvoda. Elektroagent danas proizvodi prakti~no sve {to se mo`e napraviti od metala.

Izvoz u Holandiju i Njema~ku
Osim na doma}e, Elektroagent manji dio svojih proizvoda plasira i na evropsko tr`i{te. U Njema~ku izvoze metalne poklopce za {ahtove, a u Holandiju milion metara gibljivih plasti~nih cijevi. Ibrahimagi} ka`e da od dr`ave nikada ni{ta nije tra`io, ve} se uzda u vlastite snage. - Kada bih imao priliku, jedino {to bih zatra`io je 20 dunuma zemlje za proizvodnu halu. S tim bih mogao zaposliti jo{ 100 radnika - ka`e Ibrahimagi}.

Ogromna potra`nja
Ibrahimagi} prati tr`i{te i ima gotovo nevjerovatan osje}aj kada je vrijeme za koji proizvod. Prilagodljive ma{ine i proces proizvodnje omogu}ili su da uz serijsku proizvodnju rade i predmete po narud`bama. - Danas imamo godi{nju proizvodnju ve}u od ~etiri miliona KM i ne mo`emo

sti}i da proizvedemo koliko to tr`i{te od nas tra`i. Na{e proizvode kupuju svi veliki trgova~ki lanci u BiH. Imamo evropski kvalitet, a s cijenama mo`emo parirati ~ak i Kinezima. Uz to, na{i radnici imaju prosje~nu pla}u izme|u 800 i 900 maraka - govori Ibrahimagi}. Direktor Elektroagenta netipi~an je za bosanske prilike. Umjesto u kancelariji, radni dan provodi u {est pogona preduze}a, komuniciraju}i direktno s radnicima na proizvodnoj liniji, {to, prema njegovim rije~ima, pove}ava produktivnost.
E. HUREMOVI]

Jasmin Musli} prvi u USK dobio certifikat GLOBAL GAP

Otvoren put na tr`i{te Evropske unije
Jasmin Musli}, poljoprivredni proizvo|a~ iz Biha}a, prvi je vlasnik me|unarodnog certifikata GLOBAL GAP na podru~ju Unsko-sanskog kantona koji mu je uru~ila certificiraju}a ku}a Agromenagement iz Danske. Ovaj certifikat prepoznaje kvalitetnu poljoprivrednu praksu i jedan je od dokumenata bez kojeg nema ulaska na tr`i{te Evropske unije. - U decembru pro{le godine aplicirao sam za certfikat GLOBAL GAP, a onda su sve vrijeme komisije nenajavljenim dolascima pratile moj pristup proizvodnji povr}a i tehnologiji rada. Vr{ene su kontrole kako tla, tako i kvaliteta gotovih proizvoda - opisuje Musli} svoj vi{emjese~ni put do ovog certifikata. Saradnjom Poljoprivrednog zavoda USK, {vedske Agencije za razvoj SDC i Udru`enja IPERR iz Mostara krajem februara ove godine otpo~eo je projekt uvo|enja i implementacije GLOBAL GAP-a kod Musli}a. Ove organizacije su i finansirale tro{kove za Musli}ev certifikat. Jasmin Musli} je predsjednik Udru`enja plasteni~ke proizvodnje povr}a i jagodi~astog vo}a Biha}

Berzanski barometar za 17. 8. 2010. godine

Euro/dolar 1,2864 Nafta 76,10 po barelu Zlato 1.228,60 $ po unci 1,14% 0,20% 0,29%

Musli}: Proizvodi dobili va`an certifikat

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,368985 1,462365 26,900247 0,078651 0,261900 0,698011 1,779081 0,565032 0,246752 0,206821 1,454731 1,011637 2,370523 1,517061 0,049878 1,863581 1,955830 1,372416 1,466030 26,967666 0,078848 0,262556 0,699760 1,783540 0,566448 0,247370 0,207339 1,458377 1,014172 2,376464 1,520863 0,050003 1,868252 1,955830 1,375847 1,469695 27,035085 0,079045 0,263212 0,701509 1,787999 0,567864 0,247988 0,207857 1,462023 1,016707 2,382405 1,524665 0,050128 1,872923

2006. koje broji 67 ~lanova. Svi oni, tvrdi Musli}, mogu po kvalitetu proizvoda

dobiti ovaj certifikat, ali je neophodno provesti i platiM. D. ti procedure.

Podaci Federalni zavod za statistiku

Industrijska proizvodnja hvata zamah
Industrijska proizvodnja u FBiH u julu je u odnosu na prosje~nu mjese~nu proizvodnju iz 2009. ve}a za 3,4 posto, a u odnosu na proizvodnju iz jula 2009. manja za 3,3 procenta, dok je u odnosu na proizvodnju iz juna ove godine ve}a za 1,2 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Ukupna industrijska proizvodnja u FBiH u periodu od januara do jula ove godine u odnosu na isti period lani ve}a je za 1,6 posto. U podru~ju va|enja ruda i kamena proizvodnja je manja za 8,7, prera|iva~ka industrija porasla je za 4,4, a proizvodnja i snabdijevanje elektri~nom energijom, plinom i vodom pove}ani su za 0,6 posto.

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

19

SAD Nova previranja na tr`i{tu nekretnina

NBS: Smanjenje za 400 miliona eura

Dramati~an rast ka{njenja otplata stambenih kredita
U prosje~nom ameri~kom kongresnom okrugu postotak du`nika koji kasne vi{e od tri mjeseca iznosi 9,4 posto
Nepla}anje stambenih kredita je u porastu u gotovo svakom ameri~kom kongresnom okrugu u usporedbi s razdobljem u vrijeme pro{lih izbora, navodi list londonske poslovne elite „Financial Times“. Prema istra`ivanju Deutsche banke, u prosje~nom ameri~kom kongresnom okrugu postotak du`nika koji kasne vi{e od tri mjeseca s otplatama stambenih kredita iznosi 9,4 posto u usporedbi sa 3,3 posto u 2008. godini. Ameri~ki ministar finansija Tim Gajtner (Geithner) i ministar za stambeni i urbani razvoj [on Donovan (Shaun) sastat }e se s investitorima, bankarima i stru~njacima za javnu politiku kako bi raspravljali o stambenom finansiranju. Investitori nastavljaju izbjegavati hipotekarne kredite za privatni sektor i stoga je ve}ina novih kredita finansirana preko agencija Fannie Mae i Freddie Mac, koje je 2008. godine preuzela vlada

Konjuh: Cijena skliznula za 20 posto

Pad deviznih rezervi Srbije
Devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) u julu su smanjene za 400,9 miliona eura i posljednjeg dana tog mjeseca bile su 10,1 milijardu eura. Kako se navodi u saop}enju NBSa, neto devizne rezerve su 31. jula iznosile 5,25 milijardi eura. Neto devizne rezerve su umanjene za devizna sredstva banaka izdvojena na ra~unima kod NBS-a i novac povu~en od MMF-a.

Trgovanje 195.574 KM

Indeksi u plusu
Najve}i pad cijene imao `ivini~ki Konjuh
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 195.574 KM, a u sklopu 94 transakcije ukupno su prometovana 102.402 vrijednosna papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 39.373 makara, me|u fondovima 1.868, obveznicama FBiH 72.520, na primarnom tr`i{tu 80.362, a na sekundarnom 1.449 maraka. Najve}i rast cijene imao je Mlinpek iz Bugojna od 40 posto, dok je najve}i pad registrirao Konjuh iz @ivini-

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,23% 0,38% 0,64% 1.469,10 891,54 947,84

Japan razmatra nove podsticaje
Japanska vlada razmotrit }e primjenu dodatnih stimulativnih mjera uslijed upornog slabljenja jena koje prijeti privrednom oporavku. O~ekuje se ipak da }e nove stimulativne mjere biti relativno malog obima i da }e vjerovatno obuhvatati raspore|ivanje postoje}ih sredstava umjesto novih davanja.

Fannie Mae: Finansira ve}inu novih kredita

Prosje~na pla}a 965,71 euro
Prosje~na neto pla}a u Sloveniji u junu je iznosila 965,71 euro, jedan posto vi{e nego u maju, saop}io je Dr`avni zavod za statistiku. Na godi{njem nivou prosje~na neto pla}a porasla je za 4,4 posto. Prosje~na bruto pla}a iznosila je 1.491,57 eura, {to je 1,1 posto vi{e nego u maju i 4,4 posto nego u junu 2009. godine.

Sjedinjenih Dr`ava. Hipotekarne kamatne stope su rekordno niske, ali ni sve jeftiniji krediti nisu uspjeli vratiti u `ivot ameri~ko tr`i{te nekretnina. - Sam tempo pogor{anja trebao bi usmjeriti ve}inu politi~kih radara na nekretnine i hipotekarne kredite izjavio je generalni direktor Deutsche banke Stiven Abrahams (Steven). Dr`ave poput Floride, Kalifornije i Nevade imaju na-

jvi{e problema s nepla}a-njem. Vi{e od 20 posto du`nika u 23 okruga, uklju~uju}i 13 na Floridi, {est u Kaliforniji i dva u Nevadi, kasne najmanje tri mjeseca s pla}anjem. To }e biti vrlo va`na tema na sljede}im izborima s obzirom na to da dvije tre}ine Amerikanaca smatra da su ekonomija i nezaposlenost najva`niji ameri~ki problemi. Stopa nezaposlenosti u julu iznosila je 9,5 posto, a u novembru 2008. bila je 6,7 posto.

ca od 20 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,23 posto, na 1.469,10 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,38 posto i iznosi 891,54 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,64 posto i iznosi 947,84 poena.

Kursna lista SASE na dan 17. 8. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

15,33

2,83
KOTACIJA FONDOVA

2.568

39.373,57

18

ZIF BOSFIN DD SARAJEVO

2,50

2,16
OBVEZNICE FBiH

657

1.644,53

2

OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA J

33,11 29,56 27,04 25,81 24,51 98,70 94,20 81,05 98,50 94,00 88,50 84,00

-0,57 -0,14 -0,38 -4,42 -2,09 0,10 0,00 -1,26 0,30 0,82 0,52 3,56
PRIMARNO TR@I[TE

2.748 2.397 2.107 4.890 3.900 3.645 2.520 16.013 4.980 13.383 12.660 19.974

909,85 708,55 569,67 1.261,90 955,77 3.597,62 2.373,84 12.978,89 4.905,30 12.580,02 11.185,53 16.546,47

3 3 4 4 3 1 3 2 3 3 3 3

BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH RMU BANOVIÆI DD BANOVIÆI TVORNICA CEMENTA KAKANJ VEMAL DD TEŠANJ

22,24 10,42 75,00 63,50 27,22 36,00 25,00 15,76

0,34 1,96 0,00 0,47 -1,01 20,00 -0,95 0,00

1.618 370 63 100 670 10 297 143

35.991,60 3.838,40 4.724,87 6.350,00 18.239,80 360,00 7.425,00 2.253,68

11 3 2 3 5 1 3 1

Dug Ma|arske 83 posto BDP-a
Ukupni javni dug Ma|arske krajem juna iznosio je 22,075 biliona forinti (78 milijardi eura), ili 82,9 procenata bruto doma}eg proizvoda (BDP) te zemlje. Kako je objavila ma|arska centralna banka, krajem marta javni dug bio je 21,033 biliona forinti u pore|enju sa 20,421 milijardom krajem pro{le godine.

SEKUNDARNO TR IŠTE

MLINPEK D.D. BUGOJNO

1,40

40,00

500

700,00

1

Promet 156.404 marke

Obveznice ratne {tete hit dana
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 104 transakcije ostvaren promet od 156.404 KM, a najve}i je obavljen obveznicama za izmirenje ratne {tete 4 u vrijednosti od 57.614 maraka, uz rast cijene za 0,9 posto. Me|u fondovima najve}i promet ostvaren je akcijama Euroinvestmenta u iznosu od 7.890 maraka, uz rast cijene za 0,17 posto. Najve}i skok cijene imala je GP Krajina iz Banje Luke

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,57% 0,21% 813,55 1.377,46

Njema~ka najvi{e doprinosi oporavku
Londonski „Financial Times“ ukazuje na ekonomski oporavak eurozone, isti~u}i u prvi plan Njema~ku koja tome najvi{e doprinosi. Njema~ka je u proteklom kvartalu imala privredni rast od 2,2 posto. Proizvodnja i profiti u eurozoni rastu, a nezaposlenost ubrzano opada uglavnom zahvaljuju}i velikom izvozu u zemlje u razvoju, posebno u Kinu.

od 6,11 posto, a gubitnik dana bio je Polara invest fond s padom od 4,38 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,57 posto, na 813,55 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pala za 0,21 posto i iznosi 1.377,46 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 17. 8. 2010.
Naziv emitenta
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad Tr nica a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
0,365 1 6 30,7336 29,3047

Promjena u%
4,29 -0,99 0,17 2,09 0,9

Maks. cijena
0,365 1 6 31 29,5001

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,36 1 6 30,104 29,1 14.906,00 7.000,00 7.890,00 37.720,86 57.614,41

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

20
REGION Kalini}­optu`io­li­ e­ a­“zemunaca” d r

Dnevni­avaz,­srijeda, 18.­avgust/kolovoz­2010.

globus

Legija­na­ u~io­ubi­ tvo r s Vu­ o­e­ i}a­zbog­osve­e kjv t
Uhap{eni­Sr­ i­a­ ac­ka­ ao­hr­ a­skim­istra`nim­or­ a­ i­ a­da­su­u­otmi­ i­svje­ o­ a­ bj n z v t g nm c d k sa­ ­ ­ ni­ a­u~estvo­ a­i­Mi­o{­i­Ale­ sa­ dar­Si­ o­ i}­i­Zo­ ­ n­Po­ i} rad k v l l k n m v ra v
Ove­po­ a­ ke­po­ vr­ i­ i­su d t t dl ne­ ­ e­ o­ a­ i­ izvo­ i­ bli­ ki im n v n r s istr­ ­ i,­ a­ na­ o­ i­ se­ i­ da­ je az v d Ka­ i­ i}­ za­ vr­ ­ e­ e­ sa­ ln ij m slu{anja­ u­ Za­ r­ ­ u­ izja­ io g eb v da­su­u­otmi­ i­i­ubi­ tvu­Vu­ c s ko­ e­ i}a­u­ju­ u­2004.­go­ i­ j v n dne­u~estvo­ a­ i­Mi­ o{­i­Ale­ v l l ksa­ dar­ Si­ o­ i}­ i­ Zo­ ­ n n m v ra Po­ i}.­Mi­ i­ tr­ ­ a­pr­ ­ de­Sr­v n s ic av bi­ e­ Sne`ana­ Ma­ o­ i}­ izja­ j l v vi­ a­ je­ ra­ i­ e­ za­ Ta­ jug­ da l nj n }e­po­ tu­ ak­ekstr­ ­ i­ i­e­Ka­ s p ad c j li­ i}a­iz­Hr­ a­ ske­bi­ i­oko­ n v t t n~an­ na­ ka­ ni­ e­ u­ ro­ u­ od j s j k je­ nog­mje­ e­ a­te­da­je­uvje­ d s c r­ ­ a­ da­ }e­ on­ bi­ i­ izru­ en en t ~ Sr­ i­ a­ ci­ a. bj n m Re­ la­je­i­da­zbog­si­ u­ ­ k g rno­ nih­ra­ lo­ a­svi­de­ a­ ji­u s z g t l

Ba­ dad:­Ra­ je­ o­125­oso­ a g n n b

(Foto:­AFP)­

Bomba{­ sa­ o­ ­ i­ a­ ra­ m ub c znio­se­ju~er­me|u­sto­ i­ a­ tn ma­vo­ nih­re­ r­ ­ a­u­bli­ i­ i j g ut zn vo­ nog­ {taba­ kod­ Ba­ da­ a j g d ubiv{i­na­ ma­ je­60­oso­ a­i j n b ra­ iv{i­ih­125.­Ovaj­na­ ad, n p za­ko­i­su­zva­ i~ni­ i­ove­azi­ j n c jske­dr`ave­okr­ ­ i­ i­El-Ka­ ­ iv l idu,­je­ an­je­od­na­ kr­ a­ i­ ih d j v vj bo­ ba{kih­ na­ a­ a­ u­ vi{e m p d se­ mi­ a­ u­ ira~koj­ pr­ ­ e­ to­ d c ij s ni­ i. c Eksplo­ i­ a­se­de­ i­ a­ra­ o zj sl n uju­ ro­u­ne­ o­ r­ ­ noj­bli­ i­t p s ed z ni­biv{e­zgr­ ­ e­ira~kog­mi­ ad ni­ ta­ ­ tva­ odbr­ ­ e,­ ko­ a­ je s rs an j sa­ a­sje­ i{te­{taba­11.­di­ i­ d d vzi­ e.­Taj­{tab­pr­ ­ i­250­no­ j im vih­ re­ r­ ­ a­ sva­ e­ se­ mi­ e g ut k d c dok­ira~ke­sna­ e­si­ u­ ­ o­ ti g g rn s

Bo­ ba{­se­ra­ nio m z me|u­sto­i­ a­ a­re­ r­ ­a t n m g ut

Po­ i­ u­o­na­ma­ je­60­Ira~ana gn l j n

^lan­“zemunskog­kla­ a” n Sr­ ­ ko­Ka­ i­ i}­optu`io­je­li­ et ln de­ a­te­gr­ ­ e­Mi­ o­ ­ ­ a­Ule­ r up l rad me­ a­ Le­ i­ u­ da­ je­ na­ u~io k gj r ubi­ tvo­ svje­ o­ a­ sa­ ­ ­ ni­ a s d k rad k Zo­ ­ ­ a­ Vu­ o­ e­ i}a­ zbog ran k j v osve­ e­ za­ svje­ o~enje­ pr­ d t d e Spe­ i­a­ nim­su­ om­u­Sr­ i­i. cj l d bj Ka­ o­ sa­ na­u­ sr­ i­a­ ski k z j bj n me­ i­i,­je­ an­od­po­ lje­ njih dj d s d su­ r­ ­ a­ s­ hr­ a­ skim­ istra`­ s et v t nim­ or­ a­ i­ a­ Ka­ i­ i}­ je g nm ln isko­ ­ ­ tio­ da­ optu`i­ biv{eg ris ko­ a­ da­ ta­Je­ i­ i­ e­za­spe­ m n n dnc ci­a­ne­ope­ ­ ­ i­e­(JSO)­i­vo|u jl rac j “zemunaca”­ Ule­ e­ a­ da­ je m k na­ u~io­ ubi­ tvo­ Vu­ o­e­ i}a r s k j v zbog­ osve­ e­ za­ svje­ o~enja. t d

Mje­ e­si­ u­ ­ o­ ti r g rn s

na­ to­e­da­po­a~aju­svo­e­re­s j j j do­ e­ka­ o­bi­se­pr­ ­ r­ ­ i­ e v k ip em l za­ pr­ ­ sto­ e}e­ po­ la~enje ed j v ame­ i~ke­ vo­ ske­ na­ on­ se­ r j k dam­go­ i­ a­ra­ a.­ dn t Ra­ ne­ e­ e­ ru­ e­ i­ no­ e z s n k g mo­ le­su­se­vi­ je­ i­u­lo­ va­ g d t k ma­kr­ i­na­mje­ tu­na­ a­ a, v s p d ko­ e­ su­ ira~ki­ vo­ ni­ i j j c okru`ili.­ Ame­ i~ki­ he­ i­ o­ r lk pte­ i­ na­ li­ e­ a­ i­ su­ to­ mje­ r d j t l sto,­ dok­ su­ uspa­ i~eni n Ira~ani­tr­ ­ a­ i­za­ro­ bi­ om. ag l d n Na­ ma­ je­ dvo­ i­ a­ re­ r­ ­ a j n jc g ut ko­ i­su­bi­ i­svje­ o­ i­na­ a­ a j l d c p d izja­ i­ i­ su­ da­ je­ au­ o­ o­ il vl t m b eksplo­ i­ ­ o­kod­{taba,­dok d ra je­vo­ ska­za­na­ ad­okr­ ­ i­ a j p iv l usa­ lje­ og­bo­ ba{a­sa­ o­ m n m m u­ i­ u.­ bc

Ka­i­ i}:­Dvi­e­ka­ ne­od­po­40­go­ i­ a­za­vo­ a ln j z dn t r

Po­tpi­sa­no­rje{enje­o­izru~enju
Mi­ i­ tar­ pr­ ­ de­ Hr­ a­ns av v tske­Dra`en­Bo{nja­ o­ i}­po­ k v tpi­ ao­ je­ ju~er­ rje{enje­ o s izru~enju­ Sr­ ­ ka­ Ka­ i­ i}a et ln Sr­ i­i,­po­ vr­ i­a­je­po­ ­ pa­ ­ bj t dl rt ro­ka­Mi­ i­ ta­ ­ tva­Ve­ na­Do­ l n s rs s vr­ ­ i}.­Ona­je­do­ a­a­ka­ o an dl k da­jnja­pr­ ­ e­ u­ a­izru~enja l oc d r ni­e­u­ko­ pe­ e­ ci­i­Mi­ i­ ta­ j m tn j ns r­ tva­ pr­ ­ de­ ne­ o­ da­ je­ „u s av g na­ le`no­ ti­MUP-a­i­za­ r­ ­ d s g eba~ke­ka­ ce­a­ ­­e­Inte­ ­ o­a“.­ n l rij rp l

ve­ i­s­da­ u­ om,­mje­ tom­i z t m s na~inom­ izru~enja­ ne­ mo­ gu­ bi­ i­ po­ na­ i­ ja­ no­ ti­ te t z t v s da­}e­taj­po­ tu­ ak­bi­ i­pr­ ­ s p t ove­ en­ uz­ na­ vi{e­ mje­ e­ si­d j r gu­ ­ o­ ti. rn s Ma­ o­ i}­je­do­ a­ a­da­od l v d l svog­hr­ a­ skog­ko­ e­ e­Dra­ v t l g `ena­ Bo{nja­ o­ i}a­ o~e­ u­ e k v k j da­odmah­po­pr­ ­e­ u­rje{e­ ij m nja­@upanijskog­su­ a­u­Za­ d gr­ ­ u­do­ e­ e­ko­ a~nu­odlu­ eb n s n -

Ko­ a~na­odlu­ a n k

ku­o­izru~enju­Ka­ i­ i}a.­ ln Po­ sje­ i­ a­ je­ da­ bi­ izru­ d tl ~enjem­ Ka­ i­ i}­ bio­ pr­ i ln v okr­ ­ lje­ i­ko­ i­je­izru~en­po iv n j osno­ u­ne­ a­ no­po­ pi­ a­ og v d v t s n Ugo­ o­ a­ o­ izru~enju­ izme­ v r |u­Sr­ i­ e­i­Hr­ a­ ske. bj v t Ka­ i­ i}­ je­ u­ odsu­ tvu ln s osu|en­na­40­go­ i­ a­za­ vo­ dn t ra­ zbog­ ubi­ tva­ pr­ ­ i­ e­ a s em j r Sr­ i­ e­Zo­ ­ ­ a­\in|i}a­i­na bj ran 40­go­ i­ a­zbog­u~e{}a­u­19 dn ubi­ ta­ a,­ tri­ otmi­ e­ i­ dvi­ e s v c j te­ ­ ­ ­ ­ ti~ke­akci­ e.­ roris j

Je­ na­Izr­ ­ ­ka­iza­ va­a­je d ael z l bu­ u­ne­ o­ o­ a­ ja­na­ on­{to r g d vn k je­na­Fa­ e­ o­ k­po­ ta­ i­a­svo­e cb o s vl j fo­ o­ r­ ­ i­e­u­uni­ o­ ­ i­vo­ni­ a t g af j f rm j k dok­po­ i­ a­po­ ­ d­­ a­e­ ti­ skih zr re p l s n za­ v­ ­ ­ ­ i­ a­ko­i­ a­su­za­ e­ a­ t oren k jm vzne­o~i­i­ru­ e.­ k Po­ pi­ a­ a­ se­ kao­ Eden t s l Abe­ ­ il­iz­A{do­ a­ozna~iv{i rj d da­ je­ slu`enje­ izr­ ­ ­ ske­ ar­ ael mi­ e­ (IDF)­ na­ bo­ je­ do­ a j j l b nje­ og­ `ivota,­ a­ je­ an­ od n d nje­ ih­ pr­ ­ a­ e­ ja­ s­ dru{tve­n ij t l ne­ inte­ ­ et-mre`e­ Fa­ e­ o­ rn c b ok­ pr­ ­ o­ e­ ti­ ­ o­ je­ da­ to ok m n ra izgle­ a­ “vrlo­ se­ si”.­ Abe­ ­ d k rjil­je­pr­ ­ e­go­ i­ u­odslu`ila ij dn ar­ i­ u,­ a­ fo­ o­ r­ ­ i­ e­ su­ br­mj t g af j

Izr­ ­ ­ka­u­uni­o­ ­ i­po­ i­ ­ ­a ael f rm z ral po­ ­ d­za­ ­ ­ lje­ ih­Pa­e­ ti­ a­ a re rob n l s n c

Fo­o­ r­ ­i­e­iza­ va­e­bu­ u­ne­ o­ o­ a­ ja t g af j z l r g d v n

Je­ na­od­fo­o­ r­ ­i­a­­­(Foto:­AFP)­ d t g af j

zo­sklo­ je­ e,­ali­ne­pr­ ­e­ne­ n n ij go­ {to­ su­ umno`ene­ {irom

inte­ ­ e­ a.Izr­ ­ ­ska­vo­ska­je rn t ael j tim­ po­ o­ om­ izda­ a­ sa­ v d l op}enje,­u­ko­em­je­na­ e­a­da j vl su­ta­ ve­akci­e­ru`ne­i­be­ o­ k j z sje}ajne­i­da­je­inci­ e­ t­pr­ ­ d n ija­ ljen­na­ le`ni­ a.­Di­ ­ ­ tor v d m rek ja­ nog­ko­ i­ e­ a­pr­ ­ iv­to­ ­ v mt t ot rtu­ e­ Ji{aj­ Me­ u­ in­ (Jishaj) r n h osu­ io­je­dje­ o­kin­po­ ez. d v j t -­Ove­u`asne­fo­ o­ r­ ­ i­ e t g af j po­ a­ u­ u­ na~in­ na­ ko­ i­ se k z j j tr­ ­ i­ ­ ­ u­ Pa­ e­ ti­ ci,­ kao et raj l s n obje­ ti,­ a­ ne­ kao­ lju­ ska k d bi}a­-­re­ ao­je­on.­ k Osta­ o­je­ne­ a­ no­ho}e­li l j s dje­ o­ ka­ bi­ i­ ka`nje­ a,­ jer v j t n je­ odslu`ila­ oba­ e­ ni­ vo­ ni v z j rok.­

Odluka­ biv{eg­ br­ ­ a­ it nskog­pr­ ­ i­e­ a­To­ i­a­Ble­ em j r nj ra­(Tony­Bla­ r)­da­za­ ­ ­ u­od i rad me­ o­ ­ a­po­ lo­ i­do­ r­ ­ vo­ m ar k n b ot r­ oj­or­ a­ i­ a­ i­ i­ko­ a­se­br­ n g nz cj j i­ e­za­ra­ je­ e­vo­ni­ e­iz­ove n n n j k evr­ ­ ske­dr`ave,­iza­ va­ a­je op z l ra­ li~ita­ re­ ­ i­ ­ ­ ja,­ pri z ag ran ~emu­do­ i­ i­ a­pi­ a­ je­je­li mnr t n ri­ e~­ o­ “velikodu{nom­ ge­j stu­ili­o­ne~istoj­sa­ je­ ti”. v s Ble­ ­ ­ i­me­ o­ ­ i­“Putorov m ar vanje”­tr­ ­ a­ i­bi­se­u­se­ te­ eb l p mbru­po­ a­ i­ i­u­ja­ no­ ti,­a j vt v s izda­ a~ka­ ku}a­ “Random v Ho­ ­ e”­ na­ a­ lju­ e­ ih­ kao us j v j

Ve­i­ o­ u{ni­ge­ t lk d s ili­ne~ista­sa­ je­ t v s

Ble­ ­ ­ a­do­ a­ i­a­ra­ je­ i­ i­ a rov n cj n ncm

Po`ar­u­Okla­ o­ i h m

iskr­ ­ u­ i­ otvo­ ­ ­ u­ knji­ u. en ren g Pla­ i­ ­ ­ a­za­ ­ ­ a­od­me­ o­ n ran rad m a­ a­je­oko­pet­mi­ i­ ­ a­eu­ a, r l on r a­ no­ ac­ }e­ oti}i­ na­ ra~un v spe­ i­a­ nog­re­ a­ i­ i­ a­ i­ ­ og cj l h b l t c on ce­ tra­Br­ ­ a­ ske­kr­ ­ je­ ske n it n al v le­ i­ e,­ do­ r­ ­ vo­ ­ e­ or­ a­ i­ gj b ot rn g nza­ i­ e­ra­ nih­ve­ e­ ­ ­ a. cj t t ran Kr­ s­Si­ pki­ s­(Chris)­iz i m n Br­ ­ a­ ske­ kr­ ­ je­ ske­ le­ i­ e it n al v gj po­ dr­ ­ io­je­ge­ t­biv{eg­pr­ z av s e­ i­ e­ a,­ ali­ mno­ i­ dr­ ­ i, mj r g ug po­ ut­Pi­ e­ a­Br­ ­ ­ i­ a­(Peter p t r irl j Br­ ­ ­ ­ ey),­~iji­je­sin­po­ i­ uo earl gn u­Ir­ ­ u,­go­ o­ e­da­je­ono­{to ak v r Bler­nu­ i­“krvav­no­ ac”. d v

Dvije­`ene­i­~etvero­dje­ ce­izgu­ i­ o­je­`ivot­u­po`aru bl ko­ i­ je­ izbio­ u­ ku}i­ u­ gr­ ­ j adi}u­Ve­ i­ ka­u­ame­ i~koj­sa­ lt r ve­ noj­ dr`avi­ Okla­ o­ i, z h m obja­ i­ i­ su­ ju~er­ me­ i­ i. vl dj Dje­ a­su­ima­ a­od­ne­ o­ i­ o c l k lk mje­ e­ i­do­11­go­ i­ a,­izja­ s c dn vi­ a­je­pr­ ­ sta­ ni­ a­va­ r­ ­ a­l ed v c t og sne­ slu`be­ D`oan­ Se­ a­ s l r (Joanne­Se­ la­ s)­te­je­do­ a­ l r d la­da­je­je­ an­osmo­ o­ i{nji d g d dje~ak­uspio­po­ je}i­iz­ku}e b u­pla­ e­ u.­Ide­ ti­ et­`rtava m n n t ni­ e­obja­ ljen,­a­istr­ ­ a­je­u j v ag to­ u­ka­ o­bi­se­utvr­ io­uzr­ k k d ok­po`ara.­

Po­ i­ u­o­~etvero gn l dje­ e­i­dvi­e­`ene c j

globus

Dnevni­avaz,­srijeda, 18.­avgust/kolovoz­2010.

21

Ukratko

BLISKI ISTOK Crne­pr­ ­ no­ e­ame­ i~kog­ko­ e­ ta­o­ a­Go­dbe­ ­ a og z r m n t r l rg

Izr­ el­}e­na­ ­ ­ ne­­­­­ a­ red go­ i­ e­na­ a­ ti­Ir­ n? dn p s a
On­do­ a­e­ka­ o­}e­le­je­i­ e­bo­ ba­ ­ o­ a­i­nu­ le­ ­ ­ a­po­ tr­ ­e­ ja­u­Na­a­ zu,­Ko­ u,­ d j k t lc m rd v t k arn s oj n t n m Isfa­ a­ u,­pa­mo`da­i­re­ ­ tor­u­Bu{ehru,­kao­i­Ar­ k­i­Sa­ a­ d h n ak a g n Mogu}i rat
imati pravo samo na jedan poku{aj. - Izraelci }e se morati brzo vratiti iz Irana, jer izraelske obavje{tajne slu`be o~ekuju da }e Iran odmah narediti Hezbolahu da po~ne granatirati Izrael pa }e avioni biti potrebni za borbu protiv militanata iz Libana - napisao je komentator „Atlantic Monthlyja“. Izraelski napad na Iran, pi{e Goldberg, izmijenit }e Bliski istok zauvijek. Mogu} je op}i regionalni rat, u kojem }e poginuti hiljade osoba, stvorit }e se novo krizno `ari{te, koje }e po kompleksnosti prema{iti Afganistan, cijena nafte zbog iranske blokade Hormu{kog moreuza mogla bi se popeti do vrtoglavih visina, a Izrael }e, osim {to }e pogor{ati odnose sa SAD, biti na udaru me|unarodne politi~ke zajednice.

Ugro`eno­vi{e­od­14­mi­i­ ­ a­Pa­ i­ ta­ a­ a­ l on ks n c

(Foto:­AFP)­

Izrael }e, vjerovatno, nakon jula sljede}e godine na pasti iranska nuklearna postrojenja, a odluku o slanju svojih borbenih aviona na Iran, {to }e zauvijek promijeniti Bliski istok, izraelska administracija donijet }e bez konsultacija s Va{ingtonom, napisao je D`efri Goldberg (Jeffrey), poznati komentator „Atlantic Monthlyja“, u posljednjem broju tog mjese~nika. Goldberg je u svom tekstu pod naslovom „Ta~ka s koje nema povratka“, koji je napisao nakon niza sastanaka s vode}im ljudima izraelskog politi~kog i vojnog establi{menta, predstavio scenarij napada koji }e se, kako tvrdi, u spomenutom vremenskom razdoblju dogoditi s vi{e od 50 posto vje rovatno}e. - Savjetnik za dr`avnu sigurnost Uzi Arad i mini-

ISLAMABAD - Svjetska banka saop}ila je da }e izdvojiti 900 miliona ameri~kih dolara za pomo} Pakistanu, gdje je zbog poplava pogo|eno vi{e od 14 miliona stanovnika. - Pakistanska vlada zatra`ila je od Svjetske banke skoro 900 miliona dolara pomo}i, koju smo obe}ali osigurati.

Po­ o}­od­900­mi­i­ ­ a­do­a­ ­ m l on l ra

Novac }emo namaknuti iz fondova za najsiroma{nije dr`ave - objavila je svjetska organizacija ne rekav{i kada }e isplatiti taj iznos. Svjetska banka je, pored toga, odobrila 1,3 miliona dolara za procjenu {tete i za kupovinu ~amaca za spa{avanje, koji su ve} stigli u Pakistan.

Niz sastanaka

Ne­a­ ja­ u:­Po­ez­bez­zna­ ja­SAD­­­ t n h t n

(Foto:­AFP)­

star odbrane Ehud Barak nazvat }e svoje kolege u Bijeloj ku}i i obavijestiti ih kako je premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) naredio da stotinjak borbenih aviona krene na Iran ili preko Saudijske Arabije ili preko granice Sirije i Turske

ili kroz zra~ni prostor Iraka - opisao je Goldberg mogu}i doga|aj. On dodaje kako }e letjelice bombardovati nuklear na postrojenja u Natanzu, Komu, Isfahanu, pa mo`da i reaktor u Bu{ehru, kao i Arak i Sagand. Izrael }e

PEKING - Jo{ 56 `rtava ja kih ki{a re gi str i r a no je na zapadu Kine, javili su ju~er dr`avni mediji isti ~u}i da je od olujnih ki{a i kli zi{ta {irom dr`ave u ovoj godini `ivot izgubilo vi{e od 2.000 ljudi. U provinciji Gansu vi{e je od 20

Re­ i­ tr­­ ­ ­ e­no­ e­`rtve­ki{a g s iran v

nestalih, a 120.000 stano vnika je raseljeno, javila je nacionalna novinska age ncija Sinhua. Vrlo je te{ka situacija i u distriktu D`ou}u, gdje su ve} registrirane 1.254 `rtve, a padavine se o~ekuju i narednih dana.

Biv{i premijer Hrvatske Ivo Sanader je, kako je otkr io portal Index.hr, uo~i hap{enja Nevenke Jurak sletio na aerodrom u Los An|elesu. Sa sobom je po veo suprugu i k}erke te su vrlo brzo po~ele {pekulacije kako je porodica Sanader napustila Hrvatsku, jer pravosu|e ste`e obru~ oko biv{eg premijera. Sanader je posljednjih

Sa­ a­ er­oti{ao­u­SAD­ nd uo~i­hap{enja­Ju­ ­ ­ rak
mjeseci ~esto izbivao iz Hrvatske i, navodno, pripremao teren za bijeg kada i ako to bude potrebno. „Nacional“ pi{e da je biv{i premijer otputovao u Los An|eles, jer je neko dojavio da USKOK priprema privo|enje Jurak, vlasnice „Fimi-medije“. Iako je javnost ~ula tek za nekoliko Sanaderovih izleta u inozemstvo, on je proteklih mjeseci veoma mnogo putovao, tvrdi „Nacional“. Osim afe re ko ja se stv o r i la oko „Fimi-medije“, Sa na der ima i do da tne ra zlo ge za bi jeg. Pr e ma izvo r i ma „Nacionala“, DORH je pr o tiv nje ga i slu`be no po kr e nuo pr vu istr a gu u sklo pu afe re „Hypo“. Radi se o 800.000 ta da{njih nje ma~kih ma Sa­ a­ er:­Po­ r­ ­ u­a­pr­ a­istr­ ­ a­­ n d k en t v ag

Ska­ da­i­oko­biv{eg­pr­ ­ i­e­ a­Hr­ a­ske n l em j r v t

MOSKVA - Ruska sigurno sna slu`ba (FSB) uhapsila je prvog sekretara rumunske ambasade zbog poku{aja da do|e do vojnih tajni, saop}ila je pres-slu`ba FSB-a. - Ruske sigurnosne slu`be uhvatile su na djelu ~lana rumunskih obavje{tajnih slu`bi Gabrijela Grekua

Uhap{en­zbog­{pijuniranja

(Gabriel Grecu), koji je radio kao prvi sekretar u ambasadi svoje dr`ave, kada je poku{ao da od jednog ruskog gra|anina dobije ta jne vojne informacije - saop}io je FSB dodav{i kako je diplomat posjedovao „{pijunski materijal koji svjedo~i o njegovoj neprijateljskoj aktivnosti u Rusiji“.

r a ka, ko je je Sa na der, {to je „Feral Tr i bu ne“ da vno obja vio, do bio od Mi r o sla va Ku tlea ka ko bi mu sr e dio kr e dit u Hypo Alpe-Adr ia ba nci.

TOKIO - U Japanu je od 31. maja do polovine avgusta 31.579 ljudi do`ivjelo toplotni udar, a 132 ih je umrlo, saop}ili su ju~er zvani~ni organi. Samo u julu velike vru}ine bile su uzrok smrti 94 ljudi, a ~ak 17.680 ih je tra`ilo medicinsku pomo}, {to je do sada

To­ lo­ni­pr­ ­ le­ i­Ja­ a­ a­ a p t ob m p n c

najgori bilans u jednom mjesecu u ovoj dr`avi. Nacionalna novinska agencija Kjodo prenosi saznanja nadle`nih slu`bi da je broj ugro`enih vrlo veliki i u avgustu i da je potreban pove}an oprez tokom ovog neuobi~ajeno toplog perioda.

Svoje planove da postane velika vojna sila Kina reali-

Ki­ a­pr­­a­e­ o­una­ re|uje­vo­sku n it j n p j
zira pritajeno, {to pove}ava mogu}nost nesporazuma i vojnog sukoba s drugim dr`avama, navedeno je u Pentagonovom izvje{taju. U godi{njem izvje{taju ameri~kog ministarstva odbrane navedeno je da Peking unapre|uje svoj arsenal raketa, modernizira nuklearne snage i uve}ava flotu ofanzivnih podmornica. To se de{ava u vrijeme kada je Kina suspendirala vojne kontakte sa Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, ~ime bi se Amerikanci mogli uvjeriti u motive Pekinga da ja~a svoju armiju. Peking je krajem januara prekinuo vojne kontakte sa SAD odmah nakon {to je

Go­ i{nji­izvje{taj­Pe­ ta­ o­ a d n g n

Ki­ e­ i­`ele­da­po­ ta­ u­vo­na­ve­e­ i­a­­ n z s n j l sl

(Foto:­AP)­

Va{ington objavio namjeru da Tajvanu proda moderno oru`je. Kinezi su se ove godine odbijali sastati s vi{im zvani~nicima Pentagona. Kina je po~etkom juna odlu~ila da u Pekingu ne primi ameri~kog sekretara za odbranu Roberta Gejtsa (Gates) tokom njegove azijske turneje ocijeniv{i da nije pogodan trenutak. Odnosi dvije dr`ave bili su posljednjih mjeseci posebno napeti nakon {to je Kina odbacila nalaze istrage kojima se okrivljuje Sjeverna Koreja za potapanje ju`nokorejskog patrolnog broda.

Vi­ok­i­Da­son­na­za­ a­ku­­ l j d t

VA[INGTON - Dvojica ameri~kih astronauta s Me|unarodne svemirske stanice (ISS) zavr{ila su u ponedjeljak svoj izlazak u orbitu nakon {to su uspje{no postavili pumpu s amonijakom u sistem za klimatizaciju na stanici, saop}io je glasnogovornik NASA-e.

Ekspe­ i­ i­a­dvo­i­ e­astr­ ­ a­ ­a dcj jc on ut

Dag Vilok (Doug Wheelock) i Trejsi Koldvel Dajson (Tracy Caldwell Dyson) re alizirali su ekspediciju u svemirsku prazninu od sedam sati i 20 minuta. Ovo je tre}i izlazak u svemir radi promjene neispravne pu mpe, koju je 31. jula pokvario kratki spoj.

22

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton/`upanija Ministarstvo privrede/gospodarstva Bosnia & Herzegovina Federation of Bosnia & Herzegovina Herzegovina - Neretva Canton Ministry of Economy

Na osnovu ~lana 20. i ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine FBiH”, broj 49/05), ~lana 27. stav 2. i ~lana 28. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Ministarstva privrede Hercegova~ko-neretvanskog kantona, ministar privrede Hercegova~ko-neretvanskog kantona objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos namje{tenika u Ministarstvu privrede/gospodarstva HNK/@: Pomo}ni radnik - sprema~ica ..........................1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova radnog mjesta: - obavlja poslove odr`avanja ~isto}e radnih prostorija - obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Ministarstva Uslovi: pored op}ih uslova iz ~lana 24. Zakona o namje{tenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanstvo, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati slijede}e posebne uslove, i to: - zavr{ena osnovna {kola Uz prijavu na javni oglas dostavljaju se slijede}i dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 1. diploma o {kolskoj spremi; 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte; 3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak postupak (ne starije od tri mjeseca); 4. ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini, 5. ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Namje{tenici koji budu primljeni u radni odnos putem ovog Javnog oglasa podlije`u obavezi probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Svu tra`enu dokumentaciju treba dostaviti u roku 15 (petnaest) dana od zadnjeg dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama, putem po{te, preporu~eno na adresu: Ministarstvo privrede/gospodarstva Hercegova~ko-neretvanskog kantona/`upanije Husnije Repca bb 88000 Mostar s naznakom: “Javni oglas za prijem namje{tenika u radni odnos u Ministarstvu privrede/gospodarstva HNK/@”. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Ministar Esad Humo BiH Mostar, Husnije Repca bb Tel +387 36 551 069 Fax +387 36 550 680

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON SREDNJA STRU^NA [KOLA BUGOJNO Na osnovu ~lana 83 i ~lana 100. Zakona o srednjoj {koli i na osnovu odluke Upravnog odbora {kole od 16. 08. 2010. godine Srednja stru~na {kola raspisuje:

Pored op}ih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat uz prijavu treba prilo`iti: - Diplomu o zavr{enoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Izvod iz mati~ne knjige dr`avljana - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak - Dokaz o tehnolo{kom vi{ku i nadopuna norme u SBK - Dokaz o polo`enom stru~nom ispitu - Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (Zavod za zapo{ljavanje), - Dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija - Dokaz o du`ini sta`a nakon sticanja stru~ne spreme - Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice - Dokaz o invalidnosti - Uvjerenje o u~e{}u u odbrani BiH kandidata ili ~lanova njihovih porodica Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “DNEVNI AVAZ” Sa svakim od kandidata bit }e obavljen intervju koji provodi konkursna komisija sastavljena od 3 ~lana. Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: SREDNJA STRU^NA [KOLA BUGOJNO CIGLANE II BB BUGOJNO.

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Raspisuje se konkurs za prijem radnika u radni odnos, za radna mjesta kako slijedi a. Nastavnika elektrostruke, (dipl. ing. elektrotehnike, smjer elektroenergetika), 12 ~asova na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine. b. Nastavnika matematike, 16 ~asova na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine c. Nastavnika fizike, 14 ~asova na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine d. Nastavnik engleskog jezika, 6 ~asova na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine. e. Nastavnik prakti~ne nastave ma{inska struka, VKV majstor (PiV ili ICG), puna norma na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine

JU O[ “HA[IM SPAHI]” ILIJA[ Broj: 01-656/2010. Datum, 16. 08. 2010. godine

ISPRAVKA U DIJELU JAVNOG KONKURSA
za popunu upra`njenih radnih mjesta U konkursu objavljenom dana 14. 08. 2010. godine listu “Dnevni avaz”, vr{i se ispravka {tamparske gre{ke i to: - pod rednim brojem 4. nastavnik/nastavnica fizike, umjesto 1 ~as sedmi~no, treba da stoji 4 ~asa sedmi~no.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 I 01657309 I Zenica, 16.06.2010. godine Op}inski sud Zenica, sudija Nermina Had`iahmetovi}, u izvr{nom predmetu tra`itelja izvr{enja Krehi} Zumreta i ostali, koje zastupa Zajedni~ka advokatska kancelarijaadvokati Ljubovi} Bakir & Ljubovi} D`enana, iz Zenice protiv izvr{enika T.P “MARKET-KOMERC” d.d. Zeni. ca, ul Gora`danska broj 23, radi naplate nov~ane tra`bine v.s. 187.649,73 KM, izvr{enjem prodajom nekretnina izvr{enika, dana 16.6.2010. godine donio je slijede}i

Z A K LJ U ^A K
ZAKAZUJE SE PRVO RO^I[TE ZA PRVU JAVNU PRODAJU nekretninu izvr{enika T.P “MARKET. KOMERC” d.d. Zenica, nekretnine na k.~. broj 153/5 iz zk. ulo{ka 266 iz KO SP_Bilimi{}e, u naravi gara`a ( k.~.m.p.br 1498/8 iz p.I.broj 1063 KO Zenica III ) po nazivu gara`e, a u naravi ~ine objekti kolske vage 40 T, kancelarijske prostorije, gara`e sa radionicama, portirnica, sve vlasni{tvo “Market-komerc” d.d. Zenica iz Zenice, sa 1/1 objekta a korisnik zemlji{ta za redovnu upotrebu, procijenjene vrijednosti 690. 361, 00 KM dan utorak, 31.AVGUST 2010 godine u 11,00 ~asova -Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina odr`at }e se u

Op}inskom sudu Zenica ul.Trg BiH br.2 u sudnici broj 18/I u 11,00 ~asova. -Nekretnine iz stava jedan od ovog zaklju~ka ne mogu se na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje prodati ispod ? utvr|ene vrijednosti. -Ponu|a~ sa najboljom ponudom -kupac du`an je platiti porez na nepokretnosti i takse u vezi sa prodajom. -Ponu|a~ sa najboljom ponudom du`an je u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana dono{enja posebnog zaklju~ka o prodaji nekretnine platiti cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje. -U javnom nadmetanju iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka mogu u~estvovati samo ponu|a~i koji su prethodno polo`ili osiguranje-jemstvo koje iznosi jednu desetinu ( 1/10) odre|ene vrijednosti svake pojedina~ne nepokretnosti iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka s tim {to ne mo`e biti vi{e od 10.000,00 KM. -Ponu|a~i koji sudjeluju u javnom nadetanju du`ni su prije po~etka ro~i{ta sudu predati po jedan primjerak uplatnice iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno na depozitni ra~un Op}inskog suda Zenica broj: 134-0100000044837 kod IKB DD Zenica sa naznakom broj predmeta 43 0 I 016573 09 I. -Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica osim lica koja su navedena u ~l.88 Zakona o izvr{nom postupku. PRVNA POUKA Protiv ovog zaklju~ka nema SUDIJA mjesta pravom lijeku Nermina Had`iahmetovi}

kiosk

Dnevni­avaz,­srijeda, 18.­avgust/kolovoz­2010.

23

NJEMA^KA Vla­ nik­dr­ ­ e­ ­­a­DM­odr­ ­ ao­se­bo­ a­stva­ s og rij ek g t

Gec Verner ostavio svoje sedmero djece bez nasljedstva
Cje­o­ u­ an­udio­u­vla­ ni{tvu­ko­ pa­ i­e­pr­ ­ a­ io­je­ noj­do­ r­ ­vo­ ­ oj­fo­ da­ i­i l k p s m n j eb c d b ot rn n cj
ma­ima­u­pr­ ­ o­da,­ako­`ele, j av sa­ i­ odr­ ­ e­ aso­ ­ i­ an, m ed rt m umje­ to­ o­ pe­ ­ o­ a­ nim s rs n l tro{ko­ i­ a­ u­ fi­ ­ i,­ go­ o­ i vm rm v r o­kr­ ­ ­ i­ nim­tro{ko­ i­ a,­a eat v vm |ake­ko­ i­u­DM-u­izu~ava­ j ju­za­ at,­{alje­na­po­ o­ i{ne n z r ra­ i­ ­ i­ e­ da­ bi­ po­ sta­ ao d on c d k ra­ voj­nji­ o­ e­li~no­ ti.­ z h v s Ve­ ­ er,­ko­ i­je­i­pr­ ­ e­ or rn j of s pr­ ­ u­ e­ ni{tva­na­Insti­ u­ u ed z t t t za­te­ no­ o­ i­ u­u­Ka­ ­ sr­ ­ u, h l gj rl ue upr­ ­ o­je­kao­ko­ ­ ­ or­obja­ av aut vio­ knji­ u­ “1.000­ eu­ a­ za g r sva­ o­ a”,­ u­ ko­ oj­ se­ za­ a`e k g j l za­to­da­sva­ i­gra|anin­do­ k bi­ a­ osno­ ni­ pr­ ­ od­ od v v ih 1.000­eu­ a,­jer­to­do­ r­ ­ o­ i r p in s oslo­ a|anju­~ovjeka.­ b Ovaj­bi­ ni­ men­uvje­ ­ n z s re je­da­}e­ove­nje­ o­ e­ide­e­je­ g v j dnog­da­ a­bi­ i­uspje{ne­kao n t i­ ko­ pa­ i­ a­ DM,­ jer­ ni{ta m nj ni­ e­ ta­ o­ mo}no­ kao­ ne­ a j k k ide­ a­za­ko­ u­je­do{ao­pr­ ­ i j j av tr­ ­ u­ ak.­ en t

Ja­ ko­ i}:­Osno­ a­ e­su­ nje n v v n m

Vla­ nik­nje­ a~kog­la­ ca s m n dr­ ­ e­ ­ ­ a­ DM­ Gec­ Ve­ ­ er og rij rn (Goetz­We­ ­ er)­pr­ ­ a­ io­je rn eb c cje­ o­ u­ an­ udio­ u­ vla­ l k p sni{tvu­ ove­ ko­ pa­ i­ e­ je­ m nj dnoj­do­ r­ ­ vo­ ­ oj­fo­ da­ i­b ot rn n c ji.­Ka­ o­je­sa­ p}io,­nje­ o­ o k o g v se­ me­ o­dje­ e­ne}e­bi­ i­na­ d r c t slje­ ni­ i­ vi{e­ od­ mi­ i­ a­ ­ u d c l j rd eu­ a­vr­ ­ e­ ne­imo­ i­ e.­ r ij d vn La­ ac­dr­ ­ e­ ­ ­ a­DM­br­ n og rij o­ i­2.200­fi­ i­ a­ a­{irom­Evr­ j lj l o­ e,­sa­34.000­za­ o­ le­ ih­i p p s n go­ i{njim­ pr­ ­ e­ om­ od d om t sko­ o­ pet­ mi­ i­ a­ ­ i­ eu­ a. r l j rd r Svo­ oj­ dje­ i­ Ve­ ­ er­ je, j c rn me|utim,­osi­ u­ ­ o­kva­ i­ e­ g ra lt tno­obr­ ­ o­ a­ je,­jer­ka­ o­je az v n k na­ eo,­dje­ a­ima­ u­pr­ ­ o­na v c j av do­ ar­sta­ t­u­`ivotu,­ali­ne­i b r na­to­da­ro­ i­ e­ ji­osi­ u­ ­ ­ u dt l g raj do`ivo­ no­ bla­ o­ ta­ je­ nji­ t g s n ma­i­nji­ o­ im­po­ o­ ci­ a.­ h v t m m

Ve­ ­ er:­Za­a`e­se­za­so­ i­a­nu­pr­ ­ du­ rn l cj l av

Ve­ ­ er­je­1973.­osno­ ao rn v la­ ac­ dr­ ­ e­ ­ ­ a­ i­ ti­ e­ po­ n og rij m tpu­ o­pr­ ­ i­e­ io­si­ tem­pr­ n om j n s o­ a­ e­ko­ me­ i~kih­pr­ ­ ­ vo­ d j z t oiz da­ pr­ ­ va­ ­ ­ u}i­ dr­ ­ e­ ­ ­ e­ u et raj og rij

ma­ e­ sa­ o­ o­ lu­ e,­ ~ime­ je l m p s g zna­ no­ sni­ io­ ci­ e­ e.­ Vla­ t z j n snik­DM-a­ve}­de­ e­ i­ a­ a c nj m slo­ i­za­“neobi~nog”­po­ lo­ v s da­ ca.­ Za­ o­ le­ i­ u­ fi­ i­ a­ a­ v p s n lj l -

Lopovi ukrali tijelo curice iz groba
Tri­Po­i­ e­se­ tre­shr­ a­ e­od­bo­i­zbog­kra|e ln s v n l
Po­ i­ i­ a­ tr­ ­ a­ za­ ne­ o­ lcj ag p zna­ im­po~ini­ ­ i­ a­ko­ i­su t oc m j pr­ ­ e­ ne­ o­ i­ o­ da­ a­ ra­ ko­ ij k lk n s pa­ i­gr­ b­u­ame­ i~kom­La­ l o r nka­ te­ u­i­ukr­ ­ i­ti­e­ o­9-go­ s r al j l -

Ame­ i~ka­po­i­ i­a­istra`uje­slu~aj­ r lcj

Ro­ i­ e­ ji­vi{e­od­300­no­ dt l vo­ o|en~adi­ u­ Sr­ i­ i­ tra`e r bj isti­ u­o­su­ bi­ i­svo­ e­dje­ e, n d n j c za­ ko­ u­ im­ je­ re~eno­ da­ su j ro|ena­mr­ va­ili­da­su­umr­ t la­ ne­ o­ r­ ­ no­ na­ on­ po­ p s ed k ro|aja,­ali­im­ni­ a­ a­ni­e­bi­ k d j lo­ do­ vo­ je­ o­ da­ vi­ e z l n d nji­ o­ a­ti­ e­ a.­Ka­ o­pr­ ­ o­ h v j l k en si­RTS,­ne­ i­od­ro­ i­ e­ ja­~ija k dt l su­ dje­ a­ na­ sli~an­ na~in c “nestala”­ pr­ ­ e­ tr­ ­ e­ e­ ak­ i ij id s t vi{e­go­ i­ a,­su­ nja­ u­da­su dn m j bi­ i­`rtve­ne­ a­ o­ i­ ih­ra­ nji l z k nt d i­ mu­ nih­ po­ lo­ a,­ a­ pr­ ­ o­ t s v av br­ ­ i­ ac­za­lju­ ska­pr­ ­ a­u an l d av Sr­ i­ i­Sa{a­Ja­ ko­ i}­po­ vr­ bj n v t dio­ je­ ka­ o­ je­ u­ ve}ini k slu~aje­ a­ pr­ ­ lem­ u­ lo{e v ob vo|enoj­ do­ u­ e­ ta­ i­ i­ i k m n cj aljka­ o­odra|enim­admi­ i­ v nstr­ ­ i­ nim­po­ lo­ i­ a. at v s vm Svo­ im­ izvje{ta­ em­ o j j

Tra`e istinu o 300 novoro|en~adi

Ro­ i­e­ji­se­or­ a­ i­ i­ ­ ­i­ dt l g n z ral

ovoj­te­ i­pr­ ­ o­ r­ ­ i­ ac­Ja­ m av b an l nko­ i}­ skr­ ­ uo­ je­ pa`nju v en na­ le`ni­ a­ da­ su­ nje­ ro­ d m m di­ e­ ja­ ni­ u­ ne­ ­ no­ a­ e­ te t l s os v n je­ na­ eo­ slu~aje­ e­ ka­ o­ su v v k ne­ i­od­ro­ i­ e­ ja­u­bo­ ni­ a­ k dt l l c ma­do­ i­ i­odgo­ o­ e­da­je­do­ bl v r ku­ e­ ta­ i­ a­o­smr­ i­nji­ o­m n cj t h vih­ be­ a­ ne­ ta­ a­ ili­ da­ je b s l uni{te­ a,­ a­ po­ li­ e­ je,­ ipak, n s j pr­ ­ a|ena.­ ­ Ja­ ko­ i}­ upo­ on n v zo­ ­ ­ a­ da­ se­ u­ br­ ­ nim rav oj slu~aje­ i­ a­ bez­ do­ a­ nih vm d t istr­ ­ a­ne­mo`e­si­ u­ ­ o­tvr­ ag g rn di­ i­da­su­dje­ a­umr­ a­za­ o t c l t {to­se­ne­mo`e­utvr­ i­ i­gdje dt su­nji­ o­ a­ti­e­ a­sa­ r­ ­ je­ a, h v j l h an n jer­ ro­ i­ e­ ji­ a­ ni­ e­ omo­ dt l m j gu}eno­da­vi­ e­ti­e­ a­ia­ o­su d j l k to­tra`ili­te­ne­ a­do­ a­ a­o m k z to­ e­ko­je­po­ pi­ i­ ao­obdu­ m t sv kci­ ske­i­pa­ o­ o{ke­izvje{ta­ j t l je.

Francuz pre`ivio pad u Veliki kanjon
De­ o­i­ ­ n­ m l ra gr­ b­ o

Tu­ ­­ t­imao­mno­ o­sre}e ris g

di{nje­dje­ oj~ice.­Po­ a­Rim v l (Paula­Re­ m),­ko­ a­je­bo­ o­a j l va­ a­ od­ ce­ ­ ­ r­ ­ ne­ pa­ ­ ­ i­ e l reb al ral z i­ za­ `ivota­ ni­ a­ a­ ni­ e­ ho­ k d j da­ a­ni­ i­pri~ala,­pr­ ­ i­ u­ a l t em n l je­da­ ne­1962.­go­ i­ e.­ v dn Lo­ o­ i­su­upa­ i­na­gr­ ­ p v l oblje,­i{~upa­ i­na­ gr­ ­ ni­spo­ l d ob -

me­ ik­iz­ze­ lje­i­po­ o`ili­ga n m l na­gr­ b­ro­ i­ e­ ja,­sa­ r­ ­ je­ o dt l h an nih­po­ ­ d­dje­ oj~ice.­ re v Tri­ Po­ i­ e­ se­ tre­ {okiln s rane­ su­ i­ shr­ a­ e­ od­ bo­ i v n l zbog­kra|e. Po­ i­ i­ a­ za­ sa­ a­ ne­ a lcj d m

osu­ nji~enih,­a­ka­ a­ i­su­da m z l po­ to­ e­ra­ li~ite­{pekulacije s j z o­ to­ e­ ko­ bi­ mo­ li­ bi­ i m g t po~ini­ ­ i.­Se­ tre­su­bi­ e­na oc s l gr­ ­ lju­pr­ ­ e­de­ e­ ak­da­ a­i ob ij s t n ni­ u­ pr­ ­ i­ e­ i­ e­ ni{ta­ ne­ ­ s im j t l obi~no.

Je­ an­ fr­ ­ cu­ ki­ tu­ ­ ­ t d an s ris pre`ivio­je­pad­u­Ve­ i­ i­ka­ lk njon­u­Ko­ o­ ­ ­ u­u­Sje­ i­ je­ l rad dn nim­Ame­ i~kim­Dr`ava­ a r m i­ pro{ao­ s­ po­ r­ ­ a­ a­ ko­ e v ed m j ni­ u­opa­ ne­po­`ivot.­ s s Dok­ je­ fo­ o­ r­ ­ i­ ­ o­ mla­ t g af ra di}­ se­ okli­ nuo­ i­ pao­ pr­ ­ o z ek ivi­ e,­ sa­ p}io­ je­ Na­ i­ ­ a­ ni c o c on l pa­ k­na­ o­ e}i­da­se­inci­ e­ t r v d d n do­ o­ io­ po~etkom­ avgu­ ta g d s na­ju`nom­di­e­ u­ka­ jo­ a. j l n n Mla­ i},­ko­i­je­pao­s­23­me­ d j -

tra­vi­ i­ e,­pr­ ­ e­ en­je­he­i­ o­ sn ev z lk pte­ ­ m­u­bo­ni­ u,­gdje­su­mu ro l c usta­ o­ lje­ e­ po­ r­ ­ e­ vr­ ­ a, n v n v ed at gle`nje­ a­i­ru~nih­zglo­ o­ a. v b v -­ Opo­ ­ ­ lja­ se­ od­ pa­ a. rav d U­do­ r­ m­je­sta­ ju­-­re­ la bo n k je­ pr­ ­ sta­ ni­ a­ bo­ ni­ e­ u ed v c l c Fla­ sta­ u,­u­Ar­ ­ o­ i. g f iz n Ve­ i­ i­ ka­ jon­ Ko­ o­ ­ ­ a, lk n l rad je­ na­od­omi­je­ ih­de­ ti­ a­ i­ d l n s n cja­tu­ ­ ­ ta­u­SAD,­go­ i{nje­po­ ris d sje­ i­vi{e­od­~etiri­mi­i­ ­ a­lju­t l on di.­Sva­ e­go­ i­ e­u­~uvenom k dn ka­ jo­ u­po­ i­ e­dvo­e­do­tr­ ­ n n gn j oje­tu­ ­ ­ ta. ris

24

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

25

ODLUKE Vlada KS o izboru prvih ljudi pozori{ta

Direktori }e mo}i biti i sa diplomama drugih fakulteta
Ne}e vi{e biti ekskluzivno pravo samo onih sa diplomom umjetni~kih akademija Treba se baviti i ekonomijom, marketingom..., ka`e Had`ihafizbegovi}
Na fotelju direktora sarajevskih pozori{ta vi{e ne}e imati ekskluzivno pravo oni sa diplomom umjetni~kih akademija. Tako je ju~er odlu~ila Vlada Kantona Sarajevo, jednoglasno usvojiv{i izmjene i dopune Zakona o pozori{noj djelatnosti. komisije }e imati mogu}nost izbora. Umjetni~ki direktor nekog pozori{ta je jedno, a direktor pozori{ta treba da poznaje ekonomiju, propagandu, marketing... Samo sa takvom osobom kompletno pozori{te mo`e prosperirati - naglasio je ministar.

Detalj sa otvorenja izlo`be „Univerzalni jezik“

(Foto: M. @ivojevi})

U Centru CEH mail art izlo`ba

Radovi 90 umjetnika iz cijelog svijeta
U Centru za promociju {panskog jezika i kulture CEH u Sarajevu preksino} je otvorena mail art izlo`ba „Univerzalni jezik“, koju su zajedno organizirali Centar CEH i Udru`enje „Prijatelji umjetnosti“. Svoje radove predstavilo je 90 umjetnika iz cijelog svijeta, me|u kojima su Sara Lerota, Aida Filipovi}, Esma Hod`i}, Mirzet Bali}, Azemina Arnaut, Lejla Aganovi} te Nata{a Stani{i} iz na{e zemlje. Izlo`ba je otvorena do petka. - Postavka od 97 radova donosi razli~ita vi|enja fenomena komunikacije i pokazuje {ta za umjetnike predstavlja pojam univerzalnog jezika. Mail art je karakteristi~an po tome {to koristi po{tu za umjetni~ke svrhe, a na ovoj izlo`bi uglavnom su zastupljeni crte`i, razglednice te obra|ene koverte kazala nam je Nata{a Stani{i}, u~esnica i koordinatorica izlo`be. Prema rije~ima Elme Smajlovi}, predsjednice Udru`enja, nakon Sarajeva, izlo`ba putuje u Rijeku, Zagreb, Dubrovnik, te u KaA. Ke. nadu i SAD.

Ve}i izbor
- To zna~i da je pro{irena lista kandidata koji se mogu prijaviti za direktora. Na konkurse }e se mo}i javiti i oni koji imaju zavr{en drugi stepen Bolonje, te neke od fakulteta humanisti~kih ili dru{tvenih nauka - rekao nam je ju~er ministar kulture i sporta KS Emir Had`ihafizbegovi}.

Ide na Skup{tinu
O ovim izmjenama i dopunama Zakona svakako }e svoj sud dati i poslanici u Skup{tini KS. Had`ihafizbegovi} ka`e da je prvo pozori{te na koje }e se nove odredbe odnositi Narodno pozori{te, jer direktoru Gradimiru Gojeru mandat istje~e u martu naredne N. PILAVD@I] godine.

Had`ihafizbegovi}: Pro{irena lista

Na ovakav korak Ministarstvo se odlu~ilo kako bi se kona~no demokratizirao

izbor ~elnih ljudi pozori{ta. - Ovako }e se vi{e ljudi mo}i javiti na konkurse, a

Ususret 11. Mediteran Film Festivalu u [irokom Brijegu

U klubu „Underground“ u Sarajevu

Od 246 prijavljenih, odabran 21 dokumentarac
Postali smo jako va`an festival i na putu smo da postanemo jo{ zna~ajniji, ka`e Bubalo
Mediteran Film Festival koji }e 11. put biti odr`an u [irokom Brijegu otvorit }e svoja vrata za brojne ljubitelje filmske umjetnosti 1. septembra, potvr|eno je „Avazu“. Na konkurs ovogodi{njeg Festivala prijavljen je rekordan broj filmskih ostvarenja, 246, a selektor Damir ^u~i} odabrao je 21 dokumentarac. Publika }e imati priliku do 4. septembra vidjeti filmove iz deset mediteranskih zemalja, koji }e biti prikazani u takmi~arskom programu MFF-a, od ~ega su dva iz BiH. - Sretni smo {to se i ove godine na na{ natje~aj javila gotovo kompletna dokumentarna produkcija Mediterana. To zna~i da smo postali jako va`an festival i da smo na dobrom putu da postanemo jo{ zna~ajniji. Ove godine

Izlo`ba slika Hamzalije Muhi}a
Izlo`ba slika bh. umjetnika Hamzalije Muhi}a bit }e otvorena ve~eras u 21 sat u Klubu „Underground“. Posjetioci radove mogu pogledati do 3. septembra. Prema autorovim rije~ima, na radovima preovladavaju razni oblici i pojave koji nemaju namjeru da fasciniraju posmatra~a, nego su za njega primjer ~iste ljepote. Akademiju likovnih umjetnosti zavr{io je u Sarajevu 1987. Predaje u Srednjoj {koli za primijenjenu umjetnost. ^lan je Udru`enja likovnih umjetnika BiH. Imao je vi{e samostalnih izlo`bi, a dobitnik je i

@iri i nagrade
Kao i svake godine, bit }e dodijeljene tri nagrade, Gran pri, odnosno Veliki kristalni projektor i 6.000 KM, druga nagrada `irija je Kristalni projektor i 2.000 KM i nagrada publike, tako|er, Kristalni projektor i 2.000 KM. Filmove }e ocjenjivati `iri u ~ijem su sastavu `ene, kao {to je lani Bubalo i najavio. Tako }e o najboljim ostvarenjima odlu~iti Rada [e{i}, Ibtisam Mara’ana i Elma Tataragi}.
Bubalo: Ima i novosti

Muhi}: Razni oblici

nekoliko zna~ajnih nagrada A. Ke. i priznanja.

Pred Susrete pozori{ta/kazali{ta lutaka

Iz bud`eta SBK nisu dobili ni marku
Direktor Kulturno-sportskog centra u Bugojnu Vahid Durakovi} smatra da je sramotno {to vlasti Srednjobosanskog kantona nisu prepoznale zna~aj kulturnih manifestacija koje se organiziraju u tom gradu, pa ni Susreta pozori{ta/kazali{ta lutaka, koji bi se trebali odr`ati od 21. do 26. septembra. - Nepojmljivo je da iz bud`eta SBK lani nismo dobili ni marku, a situacija se nije promijenila ni ove godine. Sramota je {to Kantonalna vlada u 2010. nije izdvojila nijednu marku za kulturu. Generalni pokrovitelj Susreta bit }e Op}ina Bugojno, a ho}e li obe}ana sredstva biti dovoljna, vidjet }emo. Nadam se da ne}emo morati reducirati programe koje smo planirali - naglasio je Durakovi} u izjavi za Fenu. Publika bi trebala vidjeti predstave {est pozori{ta iz BiH, kao i Kazali{ta lutaka iz Zadra. U planu su i organizirana dru`enja djece s knji`evnicima [imom E{i}em i Ismetom Bekri}em, te jo{ neki zanimljivi sadr`aji.

uvodimo i neke novosti. Jedna je da, uo~i MFF-a, imamo trodnevni pretprogram na kojemu }emo prikazati najbolje svjetske dokumentarce. To nam je, zapravo, generalna proba, jer sljede}e godine planiramo Festival pro{iriti na sedam dana. Tako|er, u suradnji s „Firmaprojectom“ or-

ganiziramo ~etverodnevnu filmsku radionicu na kojoj }e polaznici nau~iti osnove snimanja i montiranja dokumentarnog filma - rekao nam je Robert Bubalo, izvr{ni direktor Festivala. U okviru 11. izdanja bit }e prikazana i retrospektiva filmova bh. reditelja Vlatka

Filipovi}a. I ove godine bit }e prikazani, {to je ve} praksa, filmovi nastali u lokalnoj kinematografiji, „Let iznad minskog polja“ ~iji su autori Zdenko Jurilj, Tomislav Bubalo i Antoni ]ori} te „Po{tar s naslovne strane“, rediteljski prvijenac Tomislava Topi}a.
M. SMAJKI]

KNJIGE Novo iz TKD „[ahinpa{i}“

„Histori~ar“ Elizabete Kostove
Naslovnica romana

„Histori~ar“ naziv je novog romana Elizabete Kostove (Elizabeth Kostova) koji je iza{ao u izdanju TKD

„[ahinpa{i}“. Autorica je ro|ena u Londonu. Fakultet je zavr{ila na Yale univerzitetu, a master na „Master of Fi-

ne Arts“ u Mi~igenu, gdje je osvojila nagradu „Hopwood 2003“ za svoj roman „U toA. Ke. ku“.

Durakovi}: Ni{ta za kulturu

26

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

jet set

Poznate li~nosti koje borave na Filipinima i koje se u {ouu realnosti “VIP Survivor” bore za nagradu od 50.000 eura, do`ivjele su u nedjelju nave~er sna`an zemljotres, koji ih je prili~no upla{io. Prvi potres, koji se desio oko 23 sata, bio je slabijeg intenziteta, dok je naredni bio ja~i pa je izazvao sna`no podrhtavanje tla. Kako javljaju srbijanski mediji, ekipa snimatelja, monta`era,

O­ko­jim­po­li­ti~ar­i­ma pje­va­Di­no­[aran­ U~esni­ci­do`ivje­li­ze­mljo­tr­e­s
Zmi­a­ ac:­U­utr­ i­za­50.000­eu­ a j n c r

GRUPE “Letu {tuke” singlom najavljuju novi album

“VIP Sur vivor” na Filipinima

producenata “Survivora” ve}inom je bila u brvnara ma i, kada je zemljotres bio u punoj snazi, nastala je panika, a probudili su se i oni koji su spavali. Takmi~ari, me|u kojima i Vesna Zmijanac, Goca Tr`an, Aleksandra Perovi}, Edin [kori} i drugi, osjetili su, tako|er, lokalno podrhtavanje tla i nije im bilo svejedno. No, najva`nije je da niko nije povrije|en.

O~ekuje se da }e premijera “Brojeva ra~una” biti 1. septembra na MTV-ju

Nihad Alibegovi} zadovoljan je prvim reakcijama publike na njegov novi album “Blago meni”. Pjeva~ narodne muzike ve} je snimio spot za pjesmu “No}na mora”, a uskoro namjerava uraditi i videozapis za na-

U­pr­i­pr­e­mi­spot­“Blago­me­ni”

Nihad Alibegovi}

slovnu numeru. - Spot se zavrtio na televizijama, a publika na nastupima tra`i da pjevam nove pjesme. Trenutno s Goranom [ljivi}em dogovaram detalje snimanja spota “Blago meni” D. Z. - ka`e Alibegovi}.

Gr u pa “Letu {tuke” uskoro }e objaviti singl koji }e, ujedno, najaviti novi album popularnog sarajevskog benda. Tekst i muziku numere “Brojevi ra~una” po tpi su je fr o ntmen Dino [aran, a snimljena je u studiju ~lana grupe \anija Pervana, gdje “[tuke” uveliko rade na ostalim pjesmama za novi album. - “Letu {tuke” su s ovom numerom ostale doslje dne vla sti tom sti lu, s tim da su ovog puta u pri~u ubacili malo novog, osvje`ava ju}eg ele ktr o nskog zvuka. Pjesma ima i jasnu poruku, a u njoj }e se, vjero va tno, pr e po zna ti ne ki aktuelni politi~ari. Detalje jo{ ne bismo otkrivali. Singl }e najaviti novi CD grupe, koji bi pod etiketom “Menarta” trebao biti objavljen po~etkom naredne go-

“Le­u­{tuke”:­Ja­ na­po­ ­ ­ a­ t s ruk

dine - otkriva Rajko Bogdanovi}, menad`er sarajevskog benda. Nedavno su “[tuke” u Crnoj Gori snimile i spot za “Brojeve ra~una”, koji }e premijerno biti prikazan 1. septembra. - Videoklip je producir ala crnogorska ku}a “The Books of Knjige”. Vjerovatno }e premijera biti na MTV-ju, o~ekujemo da o tome uskoro bude posti gnut dogovor. Ina~e, bend o~ekuju jo{ dva nastupa do kraja avgusta, u Vara`dinu i u Zrenjaninu, na kojima ne}e svirati novu pjesmu nego }e to u~initi na koncertima zakazanim u septembru. “[tuke” se tokom oktobra namjeravaju u potpunosti posvetiti zavr{avanju CD-a, koji }e biti ma steriziran u Sloveniji - ka`e Bogdanovi}. H. P .

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

27

Ta~no Neta~no
genda ni lije iju i 1.LecartrovaAntoVoju Sanga rAmaprdepi-suje nje lfga u sa Mo ta? Fra ski fi dite Ma 2.skogrncueglavnilmskiprredstaljvnik rfrselKa ne je e a ncu po tskog realizma? gu}e da je ~au ~au dna od 3.Mojstarijihjepasmina pasa najesvijetu? na
1. TA^NO

PREPORUKE Za{to ne treba uvijek izbjegavati konflikte

Sva|ajte­se,­to­je­do­bro­za­zdr­avlje ­
Ranija istra`ivanja dokazala su da bra~ni parovi koji izbjegavaju sva|e i konflikte imaju ve}e {anse da umru ranije

Pokazalo se da je za osobe koje Re}i svoje do|u u napetu situaciju sa svojim pa- mi{ljenje rtnerom, {efom ili djetetom bolje da se po{teno posva|aju i ka`u {ta misle nego da se povla~e i dr`e sve u sebi. Ranija istra`ivanja dokazala su da bra~ni parovi koji izbjegavaju sva|e i konflikte imaju ve}e {anse da umru ranije od parova koji ne mogu tako lako obuzdati svoje emocije. Naj~e{}i na~in no{enja s problemima zapravo je njihovo izbjegavanje, a nau~nici su htjeli saznati kakav to ima u~inak na na{e zdravlje. Pokazalo se da su osobe koje su izbjegavale sva|u sljede}eg dana imale negativne fizi~ke simptome, a kod njih je uo~en i neuobi~ajen nivo kortizola, hormona stresa. Uobi~ajeno je da vrhunac nivoa kortizola oso ba ima nakon bu|enja i kako dan odmi~e on opada, ali osobe koje su izbjegavale sva|u imale su puno ve}i nivo kortizola ujutro od uobi~ajenog, a tokom dana sporije im je opadao, {to zna~i da su se te`e smirivali.

Pa­lid`ani­na­ t ma­ li­ o­ om­ulju snv

Konzumov” recept dana

l Sa­ to­ ci: 4 patlid`ana s j (srednje veli~ine), 4 ka{ike maslinovog ulja, 1 ka{i~ica bibe ra, 2 ka{i~ice {e}era, 4 ~esna bijelog luka, 1 kg paradajza, sok od jednog limuna, 2 ka{i~ice soli, 2 l vode, 1 ka{ika biljnog za~ina. l Pr­ ­ r­ ­ a: ip em 1. Vodu staviti u {iru posudu, dodati limunov sok i so, a zatim prokuhati. Patlid`ane narezati na kri{ke i staviti da se

kuhaju. Kuhati ih dok ne omek{aju, a zatim ocijediti. 2.­Paradajz oprati, oguliti, o~istiti od sjemenki i narezati na kockice. 3. Na ma sli no vom ulju kr a tko po pr`iti pa r a da jz, do da ti bi ljni za~in, bi ber, {e}er i pr o ti snu ti bi je li luk. Do da ti oci je|ene pa tlid`ane i ku ha ti po klo plje no jo{ oko de set mi nu ta.

Britanski stru~njaci tvrde da `ena u prosjeku zatrudni iz 104. poku{aja. Organizacija za planiranje trudno}e ’First Response’ pr ovela je istra`ivanje na 3.000 majki koje je pokazalo i da svaka deseta `ena zove svog partnera i govori mu da po`uri ku}i s posla jer ona ima ovulaciju. Ne zvu~i nimalo romanti~no, pogotovo kad se uzme u obzir da bi 70 posto `ena `eljelo da zatrudne tokom spontanog vo|enja ljubavi umjesto onog isplaniranog. Dr. Majk Smit (Mike Smith), jedan od autora studije, ka`e da je poku{aj trudno}e poseabn period. Istra`ivanje je pokazalo i da dvije tre}ine `ena zatrudne mnogo prije nego {to su o~ekivale.

Antonio Salijeri (Salieri), ro|en u italijanskom gra du Legnago, bio je kompozitor i diri gent, poznat kao jedan od najve}ih muzi~ara svog vremena. Ve}inu svog `ivota proveo je slu`e}i austrijsku imperijalnu obitelj u Be~u. Dana{nje generacije ga, pak, vi{e znaju po urbanoj legendi koja mu pripisuje trovanje Volfganga Amadeusa Mocarta (Wolfgang Mozart), motivirano Salijerijevom zavi{}u prema Mocartovom talentu. Naime, Salijeri je na osnovu glasina bio optu`en za ubistvo Mocarta. O toj temi Aleksandar Pu{kin je 1825. godine, ubrzo nakon Salijerijeve smrti, napisao malu tragediju “Mocart i Salieri”, koja se bavi grijehom zavisti. Taj mit je nadalje ukorijenjen pozori{nom predstavom Petera [afera, prema kojoj je snimljen film Milo{a Formana “Amadeus”. Ro|en je 18. avgusta 1750., a umro 7. maja 1825. godine.
2. TA^NO

Salijeriju se pripisuje trovanje Mocarta

LUK KRUGA

SPORO, TROMO

DOZVOLA ULASKA U NEKU ZEMLJU

NEUGODNO PRIZEMLJENJE PREZIME MUZI^ARKE NA SLICI KOMPOZIC. SLOBODNE FORME (mn)

NULA

GUBITAK BITKE

ZAO, PODAO

ODU[AK (mn.)

ONAJ KO ”Information PRAVI ^AIJE, Retrieval SLANE System” KOLA^E

Fr a n c u s k i filmski reditelj Marsel Karne (Marcel Carne) glavni je predstavnik francuskog poetskog realizma, ~ija te ma tsko - sti lska obilje`ja (turobna atmosfera data rafiniranim vizuelnim izrazom otu|enost i rezigniranost junaka, neuspjeli poku{aji bijega od stvarnosti) paradigmatski reprezentiraju njegovi filmovi “Obala u magli” (1938.) i “Dan se ra|a” (1939.). Najpoznatije mu je djelo “Djeca raja” (1944.), s radnjom u pozori{nom svijetu Pariza 19. stolje}a. Scenarista ve}ine njegovih filmova bio je @ak Prever. Ro|en je 18. avgusta 1909., a umro 31. oktobra 1996. godine.
3. TA^NO

Marsel Karne filmski poetski realista

AMERI^KI GLUMAC KRISTOFER IME MUZI^ARKE NA SL. (duet s Dadom Topi}em) MIRISNI OSVJE@IVA]I ZEMLJA NA BLISKOM ISTOKU GLAS

MUZI^KO SCENSKO DJELO VRSTA DRAGULJA (mn.)

SAVEZ, UNIJA VOLUMEN (skr.) STRANO @ENSKO IME ITRIJ STARO IME TROJE SEKUNDA

SLO@ENO SLOVO KRATKA [ALA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA PSI, PANSION, RASKOL, TURA, ONJ, OTMAR, AR, MARK HARMON, ANA IVANOVI], HIS, ATI, ACA, ANKETA, PJER 2258

J.T.

GLUMICA VALI

FRANCUSKI PISAC FRANS

AUTORICA NOVELA

Mogu}e je da je ~au ~au jedna od najstarijih pa smina pasa na svijetu. Porijeklom je iz Kine i postojala je jo{ u vrijeme dinastije Han 206. godine prije nove ere do 220. godine na{e ere. ^vrste je gra|e, sa velikom glavom i gustom dlakom koja oko vrata formira grivu. Dlaka je svuda jednake boje, a mo`e biti crvenkasto-sme|a, crna ili plavo-siva. Odrastao pas visok je oko 46 do 51 centimetra, s te`ak 20 do 32 kilograma. Obi~no je odan gazdi, a nepovjerljiv prema nepoznatim osobama.

^au ~au pas iz najstarijih vremena

28

Dnevni­avaz,­srijeda, 18.­avgust/kolovoz­2010.

show biz

ROMANSE No­ a­lju­ av­ame­ i~ke­glu­ i­ e v b r mc

D`eni­fer­Ani­ston­u­ve­zi s­evr­o­pskim­ba­nka­r­o­m
Ra­ i­e­su­ta­ lo­­ i­pi­ a­i­ka­ o­glu­ i­ a­`eli­da­pr­ ­ a|e­bo­ a­og,­a nj b id s l k mc on g t ja­ no­ ti­ne­ o­ na­og­bi­ ni­ me­ a­za­su­ r­ ­ a v s p z t z s n p ug

Mel­ Gi­ son­ je­ u­ Ma­ i­ b lbuu,­ zbog­ za­ sa­ a­ ne­ o­ na­ d p z tih­ra­ lo­ a,­izgu­ io­ko­ tr­ ­ u z g b n ol nad­ vo­ i­ om,­ sle­ io­ s­ pu­ a­ i zl t t uda­ ­ o­u­ogr­ ­ u­od­ka­ e­ a. ri ad m n Glum~ev­ po­ ­ pa­ ­ l­ re­ ao­ je rt ro k da­se­Mel­osje}a­do­ ro­i­da b ni­e­po­ r­ ­e|en.­Sko­ o­u­po­ j v ij r tpu­ o­ ti­je­uni{tio­au­ o. n s t -­ Gi­ son­ je­ zbog­ ne­ o­ b p zna­ ih­ra­ lo­ a­okr­ ­ uo­vo­ t z g en lan­ude­ no­i­uda­ ­ o­u­ka­ e­ s ri m ni­ zid.­ Po­ li­ e­ alko-te­ ta s j s

Mel­Gi­ son­uni{tio­au­o b t
Gi­ son:­Uda­ ­o­u­zid b ri

Sa­ ­ ra}ajna­ne­ re}a ob s

usta­ o­ lje­ o­ je­ da­ ni­ e­ bio n v n j pi­ an­-­kr­ ­ ko­je­sa­ p}ila­lo­ j at o ka­ na­po­ i­ i­ a. l lcj Po­ i­ a­ ac­ Li­ e­ d­ Te­ g lc j l n n (Leland­ Ta­ g)­ ka`e­ da­ je n glu­ ac­re­ ao­da­se­ne­sje}a m k {ta­se­ta~no­de­ i­ o.­Mel­Gi­ sl bson­je­i­pod­istr­ ­ om­zbog ag na­ i­ ja­u­po­ ­ ­ i­ i,­jer­je­fi­ sl rod c zi~ki­na­ ao­lju­ a­ ni­ u­Oks­ p b v c a­ u­ Gr­ ­ o­ ­ ­ e­ u­ dok­ je n ig rij v dr`ala­ nji­ o­ u­ se­ mo­ je­ h v d m se~nu­k}er­ u.­ k

Pje­ a~ica­ Ke­ i­ Pe­ i v t r (Katy­ Pe­ ­ y)­ na{ali­ a­ se­ na rr l ra~un­svog­za­ u~ni­ a,­br­ ­ a­ r k it -

Moj­za­ u~nik­je­pr­ ­ tar r es da­bi­bio­za­ o­ ni­ vd k
nskog­ko­ i~ara­Ra­ e­ a­Br­ m s l e­ da­ (Russell­ Br­ ­ d)­ izja­ n an viv{i­da­ima­pr­ ­ i{e­go­ i­ a ev dn

Ke­i­Pe­ i­o­Ra­ e­u­Br­ ­ du t r s l en

Pe­ i­i­Br­ ­ d:­Vjen~anje­u­okto­ ru­ r en b

da­bi­na­ ta­ io­sa­svo­im­`ivs v j otom­ve­ i­ og­za­ o­ ni­ a.­Pr­ lk v d k i­ e­ne­ o­{to­je­upo­ nao­Ke­ j g z ti,­Br­ ­ d­je­bio­na­gla­ u­kao en s ve­ i­ i­{armer,­ali­~ini­se­da lk se­uz­zgo­ nu­ame­ i~ku­pje­ d r va~icu,­s­ko­ om­}e­se­o`eni­ j ti­u­okto­ ru,­sa­ vim­pr­ ­ i­b s om je­ io.­ n -­Mi­ lim­da­je­do{lo­vr­ ­ s ije­ e­da­Ra­ el­odr­ ­ te.­Uo­ m s as sta­ om,­ka­ a­ima­ e­35­go­ i­ l d t dna,­vi{e­ne­ a­ e­ni­sna­ e­da m t g bu­ e­ e­ s­ osa­ de­ e­ ak­ ra­ d t m s t zli~itih­`ena­se­ mi~no­-­za­ d klju~ila­je­Ke­ i­Pe­ i. t r Osim­to­ a,­au­ o­ ­ ­ a­hi­ a g t ric t “California­Gi­ ­ s”­otkr­ ­ a­je rl il da,­ od­ ka­ a­ je­ s­ Ra­ e­ om, d s l mno­ o­ma­ je­pi­ e,­jer­se­ta­ g n j ko­ so­ i­ a­ ­ ­ i­ a­ sa­ svo­ im l d riz r j mo­ kom,­ ko­ i­ vi{e­ ne­ ko­ m j nzu­ i­ a­alko­ ol­i­dr­ ­ e.­ mr h og

Ame­ i~ka­glu­ i­ a­D`eni­ r mc fer­Ani­ ton­(Jennifer),­na­ o­ s v dno,­ima­no­ og­mo­ ka.­Ako v m je­ vje­ ­ ­ a­ i­ pi­ a­ ju­ ame­ rov t s n ri~kih­ ta­ lo­ ­ a,­ pa­ a­ je­ na b id l {arm­ “dobrostoje}eg­ evr­ ­ opskog­ba­ ka­ a”.­Ne­ ­ e­ o­ a­ n r im n v ni­izvor,­na­ o­ no­bli­ ak­glu­v d z mi­ i,­tvr­ i:­ c d -­Lu­ o­je­za­ ju­ lje­ a.­Ni­d l b n ka­ a­je­ni­ mo­vi­ je­ i­to­ i­ o d s d l lk sr­ ­ nu.­ Ona­ je­ dr­ ­ a­ `ena. et ug Tr­ ­ a­ e­su­joj­go­ i­ e­da­pr­ ­ eb l dn ebo­ i­ Br­ ­ a­ Pi­ a­ (Brad­ Pi­ t). l ed t t Sve­ do­ e­ a­ no­ ni­ e­ mo­ la n d v j g pre}i­pr­ ­ o­ne­ a­ i­ nih­emo­ ek g tv ci­ a­ ko­ e­ je­ osje}ala­ pr­ ­ a j j em An|eli­ i­\oli­(Angelina­Jo­ n lie).­ Sa­ a­ je­ to­ iza­ nje.­ Pr­ ­ d ona{la­ je­ lju­ av­ svog­ `ivota. b Usko­ o­pla­ i­ ­ ­u­i­dje­ u­-­go­ r n raj c vo­ i­ano­ i­ ni­glu­ i­ in­po­ r nm mc zna­ ik.­ n Ra­ i­ e­ su­ ta­ lo­ ­ i­ pi­ a­ i nj b id s l ka­ o­glu­ i­ a­`eli­da­pr­ ­ a|e k mc on bo­ a­ og,­a­ja­ no­ ti­ne­ o­ na­ g t v s p z tog­ bi­ ni­ me­ a­ za­ su­ r­ ­ a. z s n p ug Pi­ a­ o­ se­ i­ ka­ o­ D`eni­ er s l k f Ani­ ton­o~ajni~ki­`eli­da­{to s pr­ ­e­po­ ta­ e­ma­ka.­Ako­su ij s n j po­ lje­ nji­na­ i­ i­isti­ i­ i,­~ini s d ps nt se­da­su­joj­se­`elje­ostva­ ­ ­ e­i ril da­ je­ u­ nje­ om­ lju­ a­ nom n b v `ivotu­ko­ a~no­sve­sje­ o­na n l svo­e­mje­ to. j s

Ani­ ton:­@eli­da­usko­ o­po­ ta­ e­i­ma­ka­ s r s n j

Na­ on­ ra­ vo­ a­ od­ Pi­ a, k z d t D`eni­ er­su­me­ i­i­po­ e­ i­ a­i f dj v zv l s­Vi­ som­Vo­ om­(Vince­Va­ n n u­ hn),­ D`onom­ Ma­ e­ ­ m g j ro

(John­ Ma­ er),­ D`er­ ­ ­ om y ard Ba­ le­ ­ m­ (Gerard­ Bu­ ler)­ i t ro t Br­ ­ li­em­ Ku­ e­ ­ m­ (Brad­ ed j p ro ley­Co­ ­ er).­ op

An|eli­ a­\oli­na­pr­ ­ i­e­ i­fi­ma­“Salt” n em j r l

Ke­ ti­ Pr­ ­ s­ D`or­ an­ (Katie­ Pr­ ­ e­ Jo­ ­j aj d ic r dan)­tr­ ­ u­ no­pu­ u­ e­i­pr­ ­ o­ i­ a­svo­ u­no­ en t t j om v r j vu­knji­ u­“Paradise”.­D`or­ an­je­iza­ va­ a g d z l ha­ s­ na­ uli­ a­ a­ Pli­ u­ a­ na­ on­ {to­ su­ je o c m m t k oku­ i­ ­ ­ i­fa­ o­ i,­ko­i­su­~ekali­u­ogr­ ­ nom p ral n v j om re­ u­ne­bi­li­je­mo`da­ugle­ a­ i.­Sli~na­sli­ a d d l k po­ a­ lja­ a­ se­ i­ u­ dr­ ­ im­ gr­ ­ o­ i­ a­ -­ Lo­n v l ug ad v m ndo­ u,­De­ o­ u... n v n Ra­ nja­ro­ a­ a­pr­ ­ i­mo­ el­i­pop­zvi­ e­ d m n at d j zdu­ An|el­ Sa­ er­ (Angel­ Su­ mer),­ ko­ a, m m j na­ on­{to­no­ i­ a­mo­ ka­fu­ ba­ e­ a,­pr­ ­ e­ i k gr m d l r es l u­Ho­ i­ ud­ka­ o­bi­`ivjela­sa­svo­ om­no­ om lv k j v lju­ a­ i,­ ame­ i~kim­ igra~em­ be­ zbo­ a.­ Br­ ­b v r j l i ta­ ska­sta­ ­ e­ a­na­ i­ a­ a­je­i­tri­au­ o­ i­ ­ r­ ­n rl t ps l t b og a fi­ e.­Pr­ a,­“Being­Jo­ ­ an”,­pr­ ­ a­ a­je­u­pr­j v rd od n e­ o­tri­mi­ i­ ­ a­pr­ ­ je­ ­ ­ a.­ k l on im rak

s rg j Iza­zi­va­po­me­tnju­na­pr­o­mo­ci­ja­ma Imam­do­ ta­ene­ ­ i­e­jer
Svoj­ no­ i­ fi­ m­ “Salt” v l An|eli­ a­\oli­(Angelina­Jo­ n lie)­pr­ ­ sta­ i­ a­je­pr­ ­ ju~er­i ed v l ek u­ Lo­ do­ u.­ Pr­ ­ i­ e­ a­ je n n em j r odr`ana­ na­ Le­ ter­ skve­ u, s r gdje­je­glu­ i­ a,­kao­i­na­sva­ mc kom­mje­ tu­na­ko­em­se­po­s j ja­ i,­iza­ va­a­pr­ ­ o­odu{evlje­ v z l av nje.­ An|eli­ a­ je­ sa­ {irokim n osmi­e­ om­na­li­ u­spr­ ­ no j h c em po­ i­ ­ ­ a­ fo­ o­ ­ ­ o­ ­ e­ ­ ­ a­ te z ral t rep rt rim str­ lji­ o­di­e­ i­ a­br­ ­ne­au­ o­ p v j ll oj t gr­ ­ e.­ am Za­pr­ ­ i­e­ u­u­Lo­ do­ u em j r n n

D`or­ an­pr­ ­ sta­ lja­knji­ u­“Paradise” d ed v g

\oli:­Bi­a­na l po­ e­ noj­di­e­i s b j t

mi­u­ku}i­vla­ a­ha­ ­ d os
glu­ i­ a­je­iza­ r­ ­ a­du­ u­sr­ ­ mc b al g ebr­ ­ u­ ha­ ji­ u­ Ama­ de­ Ve­ en l n n jkli­(Wakeley)­i­ci­ e­ e­“Ferp l ragamo”.­ Br­ ­ a­ ski­ me­ i­ i it n dj odmah­su­se­ra­ pi­ a­ i­o­to­ e s s l m ka­ o­glu­ i­ a­dje­u­e­iscr­ lje­ k mc l j p no­i­sla­ o.­Ona,­pak,­tvr­ i­da b d ene­ ­ i­e­ima­na­ r­ ­ ek.­ rg j p et -­Mno­ o­sam­vr­ ka­ a,­ni­ g c v ka­ a­ ne­ sma­ ju­em­ te­ po. d n j m Za­me­ e­je­do­ ro­da­u­ku}i n b imam­ ha­ s,­ jer­ ni­ a­ a­ ne o k d mo­ u­bi­ i­na­mi­ u.­^ak­i­ka­ g t r da­te­ e­ o­ i­ ­ m,­uvi­ek­{etam l f n ra j

D`or­ an:­No­ a­knji­ a d v g

uo­ o­ o.­ Mi­ lim­ da­ je­ do­ ro k l s b to­{to­ni­ am­od­onih­ko­i­ a s jm su­po­ r­ ­ ni­tr­ ­ u­ i­sa­ o­za t eb en c m se­ e,­jer­ih­io­ a­ o­ni­ a­ a­ne­ b nk kd mam­-­ka`e­An|eli­ a.­ n Glu­ i­ a­ je­ pr­ ­e­ sni­ a­ mc ij m nje­{pijunskog­tr­ ­ e­ a­“Salt” il r bi­ a­na­po­ e­ noj­di­e­ i­s­do­ l s b j t sta­ uglji­ o­ i­ r­ ­ a­ te­ je k h d at vje`ba­ a­tri­sa­ a­dne­ no.­Po­ l t v hva­ i­ a­se­ka­ o­je­uspje­ a­po­ ll k l bo­ j{ati­ svo­ e­ ku­ i­ a­ ­ ke l j l n rs vje{ti­ e,­ko­e­ra­ i­e­uop}e­ni­ n j nj su­po­ to­a­ e.­ s j l

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

U najdjelotvornije spadaju zeleni ~aj, sok od brusnice ili jabukovo sir}e

Gdje na}i prirodne diuretike?

Na­ u­ lja­ je­su­ i{ne­vo­ e­u­or­ a­ i­ mu­ k p n v d g nz

Ze­e­ o­po­ r}e l n v

[pinat ja~a srce i poma`e kod mr{avljenja
Mo`e li naizgled vitamina K. obi~no zeleno, lisnato poFolat, mineral otkriven vr}e sprije~iti rak, pomo}i u {pinatu, dokazano smakod mr{avljenja, smanjiti njuje visoki krvni pritisak i krvni pritisak, oja~ati srce i upale krvnih `ila. ~ak sprije~iti uro|ene mane? Stru~njaci tvrde: {pinat je svemo gu}e povr}e! [pinat je odli~an izvor vitamina A i K, ma ngana, folne kiseline, magnezija, `eljeza, vitamina C, vi tamina B2 (riboflavin), kalcija, kalija i vita mina B6. Sna`ni prirodni mineralno-vitaminski sadr`aj {pinata mo`e biti u~inkovit izvor ozdravljenja od brojnih bolesti. Jen dna {olja kuhanog {pinata [pi­ at­je ima 41,4 kalorija s nevjer- zna~ajan l t ovatno visokim postotkom izvor­fo­a­a­ Lubenica hidrira i osvje`ava, a zrela sadr`i sna`an antioksidans glutation. Poznat je u ja~anju imunolo{kog sistema u borbi protiv infekcija. Glutation se nalazi u crvenom ka{astom dijelu lubenice pokraj kore.

Flash

Ze­e­ a­sa­a­a­ l n l t po­ sti~e d me­a­ o­i­ am­ t b lz

Osje}aja te`ine u rukama, nogama, zglobovima, kao i nadutosti i umora, koji su prisutni u ljetnjim mjesecima zbog zadr`avanja vode u organizmu, mo`emo se osloboditi prirodnim diureticima.

U najdjelotvornije prirodne diuretike spadaju velike koli~ine zelenog ~aja, ~a{a soka od brusnice ili dvije ~ajne ka{i~ice jabukovog sir}eta pomije{anog u ~a{i vode. Ovaj rastvor treba uzimati tri do ~etiri puta dnevno. Iako postoji uvrije`eno mi{ljenje da su sjemenke bu ndeve visoko kalori~ne nami rnice i da ih zbog toga tre ba izbjegavati, treba ista}i da je to pogre{no. Sjemenke bu ndeve jesu ka lori~ne, ali to nije razlog da ne u`ivate u njima. One, na ime, poma`u smanjenju koncentracije lo{eg holesterola u serumu.

^aj od masla~ka, koji je bogat kalijem, tako|er djeluje izrazito mo}no, kao i sjemenke anisa, koje hlade. Namirnice bogate vodom, kao {to su lubeni ce i krastavci, stimuliraju rad bubrega, kao i {paroge, koje su bogate

alkaloidom asparaginom. Zelena salata podsti~e metabolizam i izbacivanje toksina, kao i paradajz, ina~e bogat vitaminima A i C. Izbacivanju toksina poma`u i rotkvice, luk i hren jer podsti~u razmjenu materija u organizmu.

Flash

Se­ o­ a­je z n ku­ u­ ­ ­ a­ k ruz

Zrna puna vitamina

Bo­ at­ g vi­a­ i­ i­ a­A­i­C­ t mnm

Mladi kukuruz ima sladak ukus jer je izuzetno bogat skrobom i stoga odli~an izvor energije. Zrna kukuruza u procesu konzerviranja ne gube vitamine i minerale, naprotiv, zagrijevanje na temperaturi od 115 stepeni u trajanju od 25 minuta pove}ava nivo antioksidanasa za ~ak 32 posto. Kukuruz je veoma bogat i vitaminom C, dok vitamina A najvi{e ima u `utom kukuruzu, ali i{~ezava tokom kuhanja i pe~enja. I u narodnoj medicini poznata su ljekovita svojstva ove biljke. Osu{ena kukuruzna svila odli~an je diuretik, poma`e kod bolesti be{ike i mokra}nih kanala, reume i sr~anih te goba.

30

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

dr
ORDINACIJA

Ne­spo­so­bno­st­cr­i­je­va­da­omo­gu}i­ra­zla­ga­nje­i apso­r­pci­ju­uglji­ko­hi­dr­a­ta­zbog­ne­do­sta­tka odre|enih­enzi­ma­~est­je­ra­zlog­hr­o­ni~ne­di­ja­r­e­je (proljeva).­Po­se­bno­je­~esto­ne­po­dno{enje­mli­je~nog {e}era­(laktoze)­zbog­de­fi­ci­ta­enzi­ma­odgo­vo­r­nog­za nje­go­vo­ra­zla­ga­nje­

Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Dijana Jeli}

Sto­mak­­bo­li­i­od­mli­je­ka
Simptomi nepodno{ljivosti mlije~nog {e}era mogu se javiti i u ranom djetinjstu, kod djece koja su obi~no zbog toga pothranjena
tskim­de­e­ tom­ne­ o­ to­a­ f k p s j nja­enzi­ a­ne­ ­ ho­ nih­za m op d ra­ gr­ ­ nju­ uglji­ o­ i­ r­ ­a z ad k h d at ko­i­ su­ osno­ na­ ene­ ­ e­ j v rg tska­ ko­ po­ e­ ta­ ishr­ ­ e m n n an ~ovjeka­i­svih­`ivih­or­ a­ i­ g nza­ a. m

Mogu}i uzroci gr~eva u crijevima

S

va­ i­po­ ­ ­ e}aj­u­ko­ k rem nzi­ te­ ci­i­sto­i­ e­ne s n j lc mo`e­se­pr­­ i­ a­i­tr­ ip s t o­ a­ ju­hr­ ­ om,­jer­po­ to­ v n an s je­bo­e­ ti­uvje­o­ a­ e­ge­ e­ l s t v n n -

Mli­je~ni­{e}er
Nesposobnost­ cr­­e­ a ij v da­ omo­ u}i­ ra­ la­ a­ je­ i g z g n apso­ ­ ci­u­ uglji­ o­ i­ r­ ­a rp j k h d at zbog­ne­ o­ ta­ka­odre|enih d s t enzi­ a­~est­je­ra­ log­hr­ ­ m z oni~ne­ di­a­ ­ ­e­ (proljeva). j rej Po­ e­ no­ je­ ~esto­ ne­ o­ s b p dno{enje­mli­e~nog­{e}era j (laktoze)­zbog­de­i­ i­a­enzi­ fct ma­ odgo­ o­ ­ og­ za­ nje­ o­ v rn g vo­ra­ la­ a­ je­(laktaza). z g n Ova­po­a­ a­su­ re}e­se j v s u­10-20­pr­ ­ e­ a­a­zdr­ ­ ih oc n t av oso­ a.­ Zbog­ ne­ o­ ta­ka b d s t spo­ e­ u­og­enzi­ a­hr­ ­ ji­ m n t m an ve­ma­e­ ­­e­do­ pi­e­ a­u­ne­ t rij s j v j r­ ­ gra|ene­u­do­ ji­dio­cr­­ az n ije­ nog­ si­ te­ a­ gdje­ pod v s m dje­o­ a­ jem­ cr­­e­ nih­ ba­ l v n ij v -

InternIstI^Ka ordInacIja

Pr­im.­dr.­med.­mr.­sc.­Di­ja­na­Je­li}, spec.­inte­r­ni­sta
1.­Inte­ ni­ ti~ki­pr­ ­ led­(Ekg­i­la­ o­ ­ ­ o­ ­j)­ r­ s eg b rat ri 2.­Ga­ tr­ ­ ko­ i­a­(lokalna­ane­ te­ i­a)­ s os p j s zj 3.­Pr­ ­ e­ ci­a­CA­re­ tu­ a­­(rektalni­tu{e)­ ev n j k m 4.­Ultr­ ­ vuk­abdo­ e­ a,­{titnja~e­i­do­ke­­ az m n j 5.­Ho­ ­ o­ i­{titne­`lijezde,­he­ a­ i­ is­ma­ ­ e­ i­ rm n p tt rk r 6.­Te­ t­ne­ o­e­ ­ ­ ci­e­na­hr­ ­ u­ s t l ran j an 7.­Ku}ne­po­ je­ e s t

A. [a}irbegovi} bb (preko puta Robot-komerca u Hrasnom) Tel: 033/525164, 061/188758

kte­ ­­a­ na­ ta­e­ pr­ ­ es­ ra­ rij s j oc zgr­ ­ nje­i­fe­ ­ e­ ta­ i­e,­{to ad rm n c j iza­ i­ a­hr­ ­ i~ni­pr­ ­jev. zv on ol Ovaj­ po­ ­ ­ e}aj­ mo`e rem bi­i­ge­ e­ski­uvje­o­ an,­ta­ t n t t v ko­ da­ go­ o­ ­­ o­ o­ pr­­ a­ ­ v rim im rnom­de­i­ i­u­ko­i­se­ispo­ja­ fct j l va­ tek­ u­ odr­ ­ loj­ do­ i,­ za as b ra­ li­ u­od­se­ u­ da­ ­ og­ko­i z k k n rn j sre}emo­kao­re­ u­tat­obo­ z l lje­ ja­slu­ ni­ e­ta­ kog­cr­­e­ n z c n ij va­iza­ va­ og­ne­ im­dr­ ­ im z n k ug bo­e­ ti­ a. l s m

Ne­ o­ no{enje­uglji­ o­ i­ r­ ­a­bi­je`i­se­i­kod­dje­ e p d k h d at l c

Ka­ko­do­di­ja­gno­ze
Di­a­ no­ a­se­uspo­ ta­ j g z s vlja­ te­ tom­ opte­ e}enja s r la­ to­ om,­ko­i­uka­ u­e­na k z j z j odsu­ tvo­enzi­ a­la­ ta­ e. s m k z Osim­to­ a,­ma­ r­ ­ ko­ ski g k os p pr­ ­ led­sto­i­ e­je­vr­o­ka­ eg lc l r­ ­ te­ ­­ ti~an,­jer­se­na­a­ ak ris l ze­ svi­e­lo`ute,­ ka{aste j t sto­i­ e,­ pje­ u{ave,­ ki­ e­ lc n s i­ po­a~ano­ cr­­e­ no­ pr­ ­a­ j ij v et ka­ je,­~iji­je­ko­ a~an­re­ u­n n z ltat­obi­an­i­tr­ ­an­pr­ ­jev.­ l aj ol Si­ pto­ i­ ne­ o­ no{lji­ m m p d vo­ ti­mli­e~nog­{e}era­mo­ s j gu­se­ja­ i­i­i­u­ra­ om­dje­i­ vt n tnjstvu,­ kod­ dje­ e­ ko­a­ su c j obi~no­ zbog­ to­ a­ po­hr­ ­ g t alog­ za­ a­ a.­ Bi­ ­ si­a­ cr­­ d h op j ije­ ne­slu­ ni­ e­je­su­ e­ ­ ­v z c v re na­me­o­ a­u­po­ ta­ lja­ ju t d s v n di­a­ no­ e.­Ko­ ­­ ti­se­i­rtg j g z ris ta­ kog­ cr­­e­ a­ ko­i­ mo`e n ij v j uka­ a­i­ na­ pro{ir­ ­ je­ lu­ z t en me­ a­ cr­­e­ a­ zbog­ za­ n ij v dr`ava­ ja­ n mli­e~nog j {e}era­u­nje­ u. m nje­ a,­ mr{ava,­ ne­ ­ o­ na, n rv z za­ ­ ta­u­u­ra­ tu,­hi­ e­ ­ ­ ti­ os j s p rak vna.­ Ovo­ sta­ je­ tr­ ­ a­ ra­ n eb zli­ o­ a­i­od­ale­ ­ i­ske­ne­ k v t rg j po­ no{lji­ o­ ti­ mli­e­ a d v s j k gdje­ po­ to­i­ spe­ i­ i~na s j cf se­ zi­ i­i­ a­ i­a­ na­ pr­ ­e­­ n blz cj ot ine­mli­e­ a.­ j k

Bo­le­st­i­kod­dje­ce
Ubr­ a­ a­pe­ ­­ ta­ti­ a­po­ z n ris l k mje­ a­ sa­ r`aj­ cr­­e­ a­ iz r d ij v go­ ­ jih­u­do­ je­pa­ ­i­e­pa rn n rt j ne­ va­ ­ ­ a­ i­ ne­ o­ o­jno s ren d v l ob­ a|ena­hr­ ­ a­po­ li­e`e r ­ an d j ba­ te­ ­­skom­ vr­ ­ ju­ ko­e k rij en j iza­ i­ a­pr­ ­je­ a­ te­sto­i­ e, zv ol v s lc na­ i­ a­ je,­ gr~eve­ cr­­e­ a dm n ij v

’ Dr
ORDINACIJA

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

31

Kli­ni~ka­sli­ka­plu}ne­embo­li­je­mo`e­bi­ti­ja­ko­ va­r­i­ja­bi­lna­i­ovi­sna­je­o­ve­li~ini­plu}ne­ar­te­r­i­je­ko­ja­je ugru{kom­za­tvo­r­e­na.­Ona­se­mo`e­ma­ni­fe­sti­r­a­ti­kao na­gli­na­sta­nak­pa­da­kr­vnog­pr­i­ti­ska,­{ok­i­br­zo­ kli­ni~ko­po­gor{anje­sta­nja­pa­ci­je­nta,­dok­je­u­bla`im fo­r­ma­ma­ti­pi~na­kli­ni~ka­pr­eze­nta­ci­ja­ote`ano­ ­ di­sa­nje­i­bla­gi­osje}aj­ne­do­sta­tka­zr­a­ka­

Pi{e: Prim. dr. Emir Talirevi}
Br`i oporavak

Ka­ko­na­sta­je­plu}na­embo­li­ja
Postoje odre|ena stanja koja predisponiraju nastanak plu}ne embolije, a to su dijabetes, karcinom, pu{enje i dr.
ko­a­ pr­ ­ i­ po­ i­ ­ ­u­ na­ ta­ j ed s n raj s nak­plu}ne­embo­i­e,­a­to­su lj di­a­ e­es,­ka­ ­ i­ om,­pu{enj b t rc n je,­te­niz­ko­ ge­ i­a­nih­po­­ ­ n nt l reme}aja­su­ sta­ ci­ko­e­u­kr­ i p n j v ima­u­ za­ a­ak­ spre~ava­i j d t t na­ ta­ ak­ugru{aka. s n Kli­ i~ka­ sli­ a­ plu}ne n k embo­i­e­mo`e­bi­i­ja­ o­va­ lj t k r­­a­ i­na­i­ovi­ na­je­o­ve­ ij b l s li~ini­plu}ne­ar­e­ ­­e­ko­a­je t rij j ugru{kom­za­vo­ ­ ­ a.­Ona t ren se­mo`e­ma­ i­e­ ti­ ­ ­i­kao n f s rat na­ li­ na­ ta­ ak­ pa­ a­ kr­ g s n d vnog­ pr­­i­ ka,­ {ok­ i­ br­ o it s z kli­ i~ko­po­ or{anje­sta­ ja n g n pa­ i­e­ ta,­dok­je­u­bla`im cj n fo­ ­ a­ a­ ti­ i~na­ kli­ i~ka rm m p n pr­ ­ e­ ta­ i­a­ote`ano­di­ a­ ez n c j s nje­i­bla­ i­osje}aj­ne­ o­ ta­ g d s tka­zr­ ­ a. ak Kod­eva­u­ ­ i­e­pa­ i­e­ l ac j cj nta­za­ko­eg­se­su­ nja­na j m po­ to­a­ je­plu}ne­embo­i­ s j n lje,­izu­ e­no­je­va`na­ka­ z t lku­a­ i­a­ ri­ i­ a­ i­ vje­ ­ ­ a­ l cj zk rov tno}e­ po­ to­a­ ja­ plu}ne s j n embo­i­e­ te­ svr­ ta­ a­ je lj s v n pa­ i­e­ ta­u­je­ nu­od­dvi­e cj n d j kli­ i~ke­ gr­ ­ e:­ sta­ i­ne­ i n up bl ne­ ta­ i­ne.­ s bl Pod­sta­ i­nim­po­ r­ ­ u­ bl d az mi­e­ a­ o­ no­ ­ a­an­ kr­ ni j v m rm l v pr­­i­ ak,­no­ ­ a­an­tr­ ­ spo­ t it s rm l an r pli­ o­ a­i­ko­ ce­ tr­ ­ i­u­ki­ i­ n v n n ac j s ka­u­kr­ i­te­odsu­ tvo­{oka. v s Po­lo­ i­ i­stva­ i­ne­ ta­ i­an gc r s bl pa­ i­e­ t­ima­su­ r­ ­ne­ka­ ­ ­ cj n p ot rakte­ ­­ ti­ e:­go­ ­ ji­pr­­i­ ak­isris k rn it s pod­90­mmHg,­pad­pr­­i­ ka it s ve}i­od­40­mmHg­u­tr­ ­a­ ju aj n du`em­od­15­mi­ u­a­i­kla­ n t si~na­sli­ a­{oka.­ k

Problemi u venskoj cirkulaciji

Ci­nkom­pr­o­tiv­upa­le­plu}a­
Stu­ i­a­ame­ i~kih­nau­ ­ dj r ~ni­ a­otkr­­a­je­ka­ o­sta­ ­­e k il k rij oso­ e­ko­e­ima­u­no­ ­ a­an b j j rm l ni­ o­ci­ ka­u­kr­ i­ima­u­50 v n v j po­ to­ma­ ju­{ansu­da­}e s n obo­je­i­ od­ upa­e­ plu}a­ u l t l po­ e|enju­s­oso­ a­ a­ko­e r b m j pa­e­od­ne­ o­ ta­ka­tog­mi­ t d s t ne­ ­ ­a.­ U­ istra`iva­ ju­ je ral n u~estvo­ a­o­ 600­ sta­ ­­ih v l rij oso­ a.­ b Re­ u­ta­i­stu­ i­e­ta­ o|er z l t dj k su­po­ a­ a­i­da­su­oso­ a­ a k z l b m ade­ va­nog­sta­u­ a­ci­ ka­u k t t s n kr­ i­rje|e­pr­ ­ i­ i­ a­ i­anti­ i­ v op s v n bo­i­ i,­a­ako­bi­i­obo­je­e­od tc l l upa­e­plu}a,­br`e­bi­se­opo­ l r­ ­ i­e­u­po­ e|enju­s­oso­ a­ av l r b ma­kod­ko­ih­je­za­ i­je`en j bl ma­ jak­ci­ ka.­ n n

Tre}a dob

P

od­ na­ i­ om­ plu}na zv embo­i­a­ po­ r­ ­ u­ lj d az mi­e­ a­ o­na­ ta­ ak j v m s n ugru{ka­u­ve­ skoj­ci­ ­ u­a­ n rk l ci­i,­ko­i­na­ on­to­ a­do­a­ i j j k g l z u­de­ no­sr­ e­te­oda­le­ula­ s c t zi­u­plu}nu­ci­ ­ u­a­ i­u­gdje rk l c j do­ o­ i­do­za~eplje­ ja­ve}e v d n ili­ ma­ je­ plu}ne­ ar­e­ ije. n t r­­ Ovo­sta­ je­je­ja­ o­~esto­u n k kli­ i~koj­pr­ ­ si­i­su­ re}e­se n ak s obi~no­kod­pa­ i­e­ a­a­ko­i cj n t j su­ho­ pi­a­i­ i­ ­ ­ i­iz­ne­ og s t l z ran k dr­ ­ og­ra­ lo­ a.­ ug z g

Pr­o­ce­nat­smr­tno­sti
Smr­no­ t­kod­pa­ i­e­ t s cj na­a­sa­plu}nom­embo­ t li­om­ za­ i­ i­ od­ kli­ i~ke j vs n sli­ e­i­ona­se­kre}e­od k 60­ po­ to­ kod­ na­te`ih s j slu~aje­ a­ do­ 1­ po­ to v s kod­na­lak{ih. j je­ ta.­ Kod­ je­ no­ ta­ nih n d s v slu~aje­ a­ te­ ­ ­ i­a­ se­ sa­ v rap j sto­i­ od­ anti­ o­ ­ u­a­ tne j k ag l n te­ ­ ­ i­e­ u­ tr­ ­a­ ju­ od­ tri rap j aj n mje­ e­ a,­dok­na­te`i­slu~­ s c j aje­ i­za­ ti­e­ a­u­do­ ta­ri­ v h j v j s ska­ tnu­tr­ ­ bo­i­i~ku­te­ ­ n om l t ra­ i­u­ili­inte­ ­ e­ tni­za­ vat pj rv n h gdje­se­po­ u{ava­me­ a­ k h ni~ki­odstr­ ­ i­i­tr­ ­ b. an t om

Kli­ni~ka­sli­ka
Ti­pa­ i­e­ ti­~esto­pi­a­u cj n t j da­li­po­ r{na­tr­ ­ bo­ a­ve­ v om z na­na­no­ i­mo`e­do­ e­ ti­do z v s na­ ta­ ka­plu}ne­embo­i­e. s n lj Odgo­ or­je­ne­ a­i­ an;­tr­ ­v g tv o mbo­ a­ po­ r{nih­ ve­ a­ na z v n no­ a­ a­ti­ i~no­ne­do­ o­ i g m p v d do­na­ ta­ ka­plu}ne­embo­ s n li­e,­ ko­a­ je­ naj~e{}e­ ko­ j j mpli­ a­ i­a­tr­ ­ bo­ e­du­ o­ k c j om z b kih­ve­ a­na­no­ a­ a.­ n g m Po­ to­e­odre|ena­sta­ ja s j n

Po­tr­e­bne­pr­e­tr­a­ge
Va`no­ je­ na­ o­ e­ u­i p m n t da­je­eva­u­ ­ i­a­i­po­vr­ a l ac j t d di­a­ no­ e­ kod­ pa­ i­e­ ta j g z cj n sa­ plu}nom­ embo­i­om lj izu­ e­no­ va­ ­­a­ i­na­ i­ svi z t rij b l pa­ i­e­ ti­se­ne­ispi­u­u­na cj n t j isti­na~in.­ Kod­ne­ ih­}e­bi­i­do­ o­ k t v ljno­ur­ ­ i­i­ultr­ ­ vuk­ve­ a ad t az n do­ jih­ ekstr­ ­ i­e­a,­ dok n em t t }e­dr­ ­ i­ima­i­po­r­ ­ u­za ug t t eb

uSva­ o­ ne­ no­uzi­ a­ je­ka­ ­ ­e­ o­­ a­asta­ sa­ ti­ a­u k d v m n rot n id k n n obli­ u­do­ a­ka­pr­ ­ r­ ­ i­mo`e­po­ e}ati­ni­ o­do­ r­ g­HDL k d t eh an v v bo ho­e­ te­ ­ ­a­za­25­po­ to­kod­oso­ a­ko­e­ima­u­bla­ i­po­ ­ ­ l s rol s b j j g reme}aj­ni­ oa­li­ i­ a­u­kr­ i,­uka­ u­u­re­ u­ta­i­no­ e­stu­ i­e.­U v pd v z j z l t v dj stu­ i­i­je­u~estvo­ a­a­61­oso­ a­no­ ­ a­ne­ili­po­ i{ene­tje­dj v l b rm l v le­ ne­te`ine,­ali­ne­i­pr­ ­i­a,­s­po­ i{enim­tr­­ li­ e­ ­­ i­ a­u s et l v ig c rid m kr­ i.­To­ om­12­se­ mi­ a­tr­ ­a­ ja­stu­ i­e­po­ a­ a­o­se­ka­ o v k d c aj n dj k z l k je­sva­ o­ ne­ no­uzi­ a­ je­asta­ sa­ ti­ a­u­do­ i­od­12­do k d v m n k n n z 18­mi­i­ r­ ­ a­u~inko­ i­a­me­o­ a­za­po­ i{enje­ni­ oa­HDL l g am vt t d v v ho­e­ te­ ­ ­a,­ali­i­ko­ ce­ tr­ ­ i­e­pr­ ­e­­ skog­ho­ ­ o­ a­adi­ l s rol n n ac j ot in rm n po­ e­ ti­ a­u­kr­ i. n k n v

Asta­ksa­ntin­{titi­od­ate­r­o­skle­r­o­ze­

Klini~ka slika plu}ne embolije mo`e biti jako varijabilna

Uskoro s vama u Avaz Twist Toweru

ni­ om­dr­ ­ ih­pr­ ­r­ ­ a.­Ta­ z ug et ag ko|er,­ne­pr­ ­ la`e­se­ista ed la­ o­ ­ ­o­ ­­ska­ obr­ ­ a­ za b rat rij ad pa­ i­e­ te­ko­i­se­pr­ ­ le­ a­ cj n j eg d ju­ambu­a­ tno­i­one­ko­i­su l n j ho­ pi­a­i­ i­ ­ ­ i.­Na­­ e,­ja­s t l z ran im ko­~esto­ko­ i{te­ i­pa­ ­ ­ e­ r n ram tar­pod­na­ i­ om­D-di­ er zv m ima­ni­ ku­spe­ i­i~no­ t­kod s cf s pa­ i­e­ a­a­ko­i­su­ho­ pi­a­ cj n t j s t li­ i­ ­ ­ i. z ran Te­ ­ ­ i­a­ u­ po­pu­ o­ ti rap j t n s za­ i­ i­od­kli­ i~ke­sli­ e,­pr­­ vs n k isu­ tva­ ko­ tr­ ­­ di­ a­ i­a­ i s n ain k c j pr­ ­ho­ no­opi­ a­ e­he­ o­ et d s n m di­ a­ i~ke­sta­ i­no­ ti­pa­ i­ n m bl s c-

Jeste i li znal

32

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

33
Ia­ko­se­u­li­te­r­a­tu­ri­ri­je­tko­ili­uop}e­ne­spo­mi­nje fi­zi­o­te­r­a­pi­ja­kao­opci­ja­u­li­je~enju­ovog­sta­nja, isku­stvo­go­vo­ri­u­pr­i­log­to­me­da­ova­te­r­a­pi­jska me­to­da­mo`e­bi­ti­od­ve­li­ke­po­mo}i­u­sma­nje­nju­ili ukla­nja­nju­bo­lo­va­kod­ovog­ne­u­go­dnog­si­ndr­o­ma­

Vi­ta­min­D i­pr­e­hla­da­
Sva­ o­ ne­ no­uzi­ a­ k d v m nje­vi­a­ i­ a­D­mo`e t mn sma­ ji­i­izgle­ e­za­obo­ n t d li­e­ a­ je­od­pr­ ­ la­ e­i j v n eh d gr­­ e,­su­ e­ ­­ ­ ­u­re­ u­ ip g riraj z lta­i­pr­­ u­ lje­ i­od t ik p n mu{ka­ ­ ­ a­mla|e­`ivrac otne­do­ i.­U­stu­ i­i­fi­ b dj nskih­nau~ni­ a­s­Uni­ k ve­ ­ i­e­a­u­Ta­ pe­ ­ u rz t t m re u~estvo­ a­a­su­164 v l ispi­a­ i­ a,­od­ko­ih­je t nk j dio­to­ om­{est­mje­ e­ i k s c uzi­ ao­400 m m ­ e|una­ ­ ­ nih­je­ i­ i­ a rod dnc vi­a­ i­ a­D­dne­ no,­dok t mn v su­pr­ ­ ­ ta­i­do­ i­ a­i eos l bv l pla­ e­ o.­ c b Po­ a­ a­o­se­ka­ o­je k z l k uzi­ a­ je­vi­a­ i­ a­D­bi­m n t mn lo­po­ e­ a­ o­s­go­o­ o v z n t v upo­a­ma­ jim­izgle­ i­ l n dma­za­ra­ voj­infe­ ci­a z k j di{nog­si­ te­ a.­Vi­a­ s m t min­D­si­ te­i­ i­ a­se­u n tzr ko`i­na­ on­izlo`eno­ ti k s sun~evom­zra~enju,­a pr­­ u­an­je­i­u­na­ i­ ­ i­ is t m rn ca­ a­po­ ut­mli­e­ a­i­ri­ m p j k be.­

Dr
ORDINACIJA

Sa­ma­ri­je~­“katarakta”­ozna~ava­sla­po­ve­na­ ri­je­ci,­a­ime­ove­le}ne­pr­o­mje­ne­po­tje~e­otu­da­{to se­ne­ka­da­vje­r­o­va­lo­da­ka­ta­r­a­kta,­ustva­ri,­pr­e­dsta­vlja na­ku­plja­nje­ne­ke­te~no­sti­u­oku,­iza­zje­ni­ce,­u­vi­du pje­ne­-­sli~no­mno­go­br­o­jnim­mje­hu­ri}ima­zr­a­ka­ko­ji ­ se­vi­de­na­sla­po­vi­ma­ili­ka­ta­rkta­ma­ri­je­ka­ili­je­ze­ra­

Pi{e: Mr. sc. dr. Sanja Sefi}-Kasumovi}

Zdr­a­va­le}a­u­oku­ po­tpu­no­je­pr­o­zi­r­na
U le}i nema ni upalnih ni tumoroznih procesa, nego se u njoj odigravaju samo degenerativne promjene
sli~no­ mno­ o­ r­ ­nim­ mje­ g b oj hu­ i}ima­zr­ ­ a­ko­i­se­vi­ e r ak j d na­sla­ o­ i­ a­ili­ka­a­ ­ ta­ a p vm t rk m ri­e­ a­ili­je­ e­ a. j k z r Ima­ne­ o­i­ o­kr­­e­ ­­a­pr­ k lk it rij e­ a­ko­i­ a­se­mo`e­izvr{iti m jm po­ je­a­ ka­a­ ­ ­ ti.­Ako­ kao d l t rak kr­­e­ ­j­uzme­ o­`ivotnu­dob it ri m u­ko­oj­se­ja­ lja­za­ u}enje j v m le}e,­ onda­ po­ to­e­ ur­ s j o|ena,­dje~ija,­mla­ a­a~ka, d l pr­ ­ sta­ a~ka­i­sta­ a~ka­mr­ ed r r e­ a.­ n

Kako vidimo o{tre slike na blizu i na daleko

Dr
ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Bo­lno­za­de­blja­nje­`ivca izme|u­no`nih­pr­sti­ju
Do zadebljanja dolazi usljed nekih trauma stopala ili velikog pritiska na stopalo
i­ do­ je­ str­ ­ e­ sto­ a­a, n an p l odno­ no­ na­ “korjenovima” s pr­ ti­u.­ s j no{enje­ci­ e­a­s­vi­ o­ im p l s k po­pe­i­ a­ a,­kao­i­uskih t tc m ci­ e­a.­Ri­e~­je,­na­­ e,­o p l j im spu{te­ om­pr­ ­ njem­po­ n ed pre~nom­svo­ u­sto­ a­a­ili d p l Mo­ ­o­ o­ oj­me­a­a­ ­ a­gi­i.­ rt n v t t rz l j U­pi­a­ ju­je­za­ e­ lja­ je t n d b n `ivca­ko­i­se­na­a­ i­izme|u j l z tre}eg­i­~etvrtog­no­ nog­pr­` sta­ te­ ide­ ispod­ li­ a­ e­ ta g m n ko­i­spa­a­dvi­e­ko­ ti­sto­ a­ j j j s p la.­ Do­ za­ e­ lja­ ja­ do­a­ i d b n l z usljed­ne­ ih­tr­ ­ ­ a­sto­ a­ k aum p la­ili­ve­i­ og­pr­­i­ ka­na­sto­ lk it s pa­o.­ l Li­e~enje­ovog­obo­je­ ja j l n

[ta je Mortonova matatarzalgija

Ba­de­mi­za di­ja­be­ti~are­
Nova­stu­ i­a­ki­ e­ kih dj n s nau~ni­ a­po­ a­ a­a­je k k z l da­ba­ e­ i­dje­u­u d m l j u~inko­ i­o­na­zdr­ ­ lje vt av bo­e­ ni­ a­s­di­a­ no­ ti­ l s k j g s ci­ ­ ­ im­di­a­ e­e­ om­tip ran j b t s 2­i­bla­ om­hi­ e­ ­i­ i­ e­ g p rl p d mi­om.­ j Po­ a­ a­o­se­da­je­di­e­k z l j ta­s­ba­ e­ i­ a­kod d mm ispi­a­ i­ a­uzr­ ­ o­ a­a t nk ok v l zna~ajno­sma­ je­ je n n uku­ nog­ma­ nog­tki­ a p s v u­ti­e­u­te­sni­ i­a­ni­ o j l zl v uku­ nog­i­lo{eg­LDL p ho­e­ te­ ­ ­a.­Do­ a­no, l s rol d t ba­ e­ i­su­dje­o­ a­i­i­na d m l v l sma­ je­ je­ni­ oa­glu­ o­ n n v k ze­i­inzu­i­ a­na­a{te­te ln t ubla`ili­sta­ je­re­ i­ te­n zs nci­e­na­inzu­in.­ j l

M

r­ ­ a,­bi­ ­ a­ili­ka­a­ en on t r­ ­ ta­ je­ te­ sva­ o ak s k za­ u}enje­ o~ne m le}e­ (so~iva).­A­ o~na­ le}a (lens­cr­­ ta­li­ a)­je­pr­ ­ i­ ­ o is l n oz rn opti~ko­ti­e­o­~ija­je­fu­ kci­ j l n ja­ pr­ ­a­ a­ je­ svje­lo­ nih el m n t s zr­ ­ a­i­izo{tr­ ­ a­ je­li­ a­gle­ ak av n k da­ og­ pr­ ­ me­a.­ Uvjet­ za n ed t to­je­da­ona­bu­ e­po­pu­ o d t n pr­ ­ i­ ­ a.­ oz rn O~na­le}a­na­a­ i­se­ne­ l z po­ r­ ­ no­ iza­ {arenice­ i s ed ispr­ d­sta­ la­ tog­ti­e­a.­Ime e k s j l je­ do­ i­a­ po­ to­ e­ {to­ ima bl m izgled­ le}e­ ko­a­ je­ ispu­ j p~ena­i­sa­pr­ ­ nje­i­sa­za­ ed dnje­str­ ­ e.­ an

B

ol­ u­ sto­ a­i­ a­ pr­ ­ p lm akti~no­ je­ dio­ sva­ o­ k dne­ i­ e­mno­ ih­oso­ vc g ba.­Ne­ i­osje}aju­ra­ di­ u}e k z r bo­o­ e,­dr­ ­ i­mi­ le­da­ima­ l v ug s ju­ upa­u­ mi{i}a,­ tre}i­ se l `ale­na­tr­ je­ je.­Si­ pto­ n n m mi­ ovog­ sta­ ja­ pr­­e n ij sve­ a­ su­ bol­ i g pe~enje­s­pr­ ­ nje ed

Tr­a­u­ma­ili­pr­i­ti­sa­k
Ta­bol­se­ugla­ nom­po­ v ja~ava­ na­ on­ fi­ i~ke­ akti­ k z vno­ ti,­po­ e­ no­to­ om­ho­ s s b k da­ ja­i­tr~anja,­a­po­ e­ ad­i n n k zbog­sa­ og­no{enja­ci­ e­ m p la.­Mo­ u}a­je­ta­ o|er­i­utr­ g k nu­o­ t­pr­ ti­u­i­pr­ ­ njeg­di­ l s s j ed je­a­ sto­ a­a­ te­ dr­ ­ e l p l ug ne­ ­ o­ ne­ se­ za­ i­e­ u ug d n cj no`nim­pr­ ti­ a.­ s m Bol­}e­sva­ a­ o­po­a~ati k k j

fi­ i­ ­e­ ­ ­ i­a­kao­opci­a­u­li­ z ot rap j j je~enju­ ovog­ sta­ ja,­ is­ u­ n k stvo­ go­ o­ i­ u­ pr­­og­ to­ e v r il m da­ ova­ te­ ­ ­ i­ska­ me­o­ a rap j t d mo`e­bi­i­od­ve­i­ e­po­ o}i t lk m u­ sma­ je­ ju­ ili­ ukla­ ja­ ju n n n n bo­o­ a­ kod­ ovog­ ne­ ­ o­ l v ug dnog­si­ dr­ ­ a. n om

Te­r­a­pi­ja­ultr­a­zvu­ko­m
Dvi­e­ su­ te­ e­jne­ opci­ j m l je.­ Pr­ a­ je­ za­ no­ a­ a­ na v s v n te­ ­ ­ i­i­la­ e­ ­ m­i­ultr­ ­ vu­ rap j s ro az kom.­U­ovom­pr­­ tu­ u­ultr­ is p a­ vuk­ svo­im­ mi­ r­ ­ i­ r­ ­z j k ov b a ci­a­ a,­ a­ la­ er­ svo­im j m s j fo­ o­ ti­ u­a­ i­skim­ i­ te­ ­ t s m l cj rmi~kim­ u~inkom­ sma­ ju­u n j bo­o­ e­pri­po­ r­ ­u.­ l v k et U­ ko­ bi­ a­ i­i­ sa m n cj vje`ba­ a­pr­ ­ r­­ ­ e­m op ioc pci­e­mo­ u}e­je­mi­ j g ni­ a­i­ i­­ ­i­ili­po­pu­ m l z rat t no­ uklo­ i­i­ bo­o­ e nt l v kod­ve}ine­pa­ i­e­ cj na­a.­ t

Po­dje­la­ka­ta­r­a­kti
Uzi­ a­u}i­kao­kr­­e­ ­j­ra­ m j it ri zvoj­za­ u}enja­le}e,­ka­a­ m t r­ ­ te­se­di­e­e­na­sta­ i­ ­ a­ ak j l c on r­ e,­ ko­e­ to­ om­ vr­ ­ e­ a n j k em n ne­ na­ r­ ­ u­u­ i­ osta­u­ iste p ed j j ve­i~ine­ci­e­og­`ivota,­i­pr­ l j l o­ r­ ­ i­e­ tne,­odno­ no­one g ed j n s ko­e­ se­ vr­ ­ e­ om­ uv­ ­ ­ j em n e}ava­u­sve­dok­se­le}na­ma­ j sa­po­pu­ o­ne­za­ u­i.­ t n m t Pr­ ­ a­pr­ ­ tr­ ­ stvu­za­em os an mu}enja­ le}e­ se­ di­e­e­ na j l dje­i­ i~ne­ili­pa­ ­ i­a­ne­i­po­ lm rc j l tpu­ e­ili­to­a­ne.­Kod­dje­i­ n t l lmi~nih­ ka­a­ ­ ­ ti­ (gdje­ za­ t rak mu}enje­ za­ ­ i­ a­ sa­ o uz m m je­ an­dio­le}ne­ma­ e,­dok d s su­ osta­i­ di­e­o­ i­ pr­ ­ i­ ni) l j l v ov d po­ to­i­i­da­ja­po­ je­a,­ko­a s j l d l j za­kr­­e­ ­j­uzi­ a­lo­ a­i­ a­ i­ it ri m k lz cju­za­ u}enja.­ m Ta­ o­po­ to­i­ka­ su­a­ ­ a k s j p l rn ka­­ ­ ­ ­ ta,­ ako­ je­ za­ u­ tarak m }ena­ ka­ su­a­ le}e,­ za­im p l t ko­ ­i­ a­na­ ka­a­ ­ ­ ta,­ u rt k l t rak slu~aju­ ako­ je­ za­ u}enje m za­ va­i­o­ko­ u­le}nih­ma­ a, h tl r s nu­ le­ ­ ­ a­ka­a­ ­ ­ ta,­ako­je k arn t rak za­ u}enje­ lo­ a­i­ i­ ­ ­ o­ u m k l z ran

Ka­ko­do­ta~ne­di­ja­gno­ze
Pr­­i­ om­pr­ ­ le­ a­va­ no­je­isklju~iti­ci­e­i­niz­sta­ ja il k eg d ` j l n ko­a­ima­u­sli~ne­si­ pto­ e.­Pr­­e­sve­ a­lom­za­ o­ j j m m ij g m ra,­ na­ o~ito­ kod­ spo­ ­i­ ta,­ za­im­ ar­r­­is,­ re­ ­ a­ r rt s t t it um to­ i­ i­ar­r­­is,­gi­ t,­te­upa­na­sta­ ja­na­te­i­ a­ d n t it h l n tv ma.­ U­ tu­ svr­ u­ po­ ve­ je­ upu­no­ ur­ ­ i­i h s t ad t RTG­di­a­ no­ ti­ u,­a­po­po­r­ ­ i­i­ultr­ ­ j g s k t eb azvu~nu­ pr­ ­r­ ­ u.­ Ri­e­ko­ je­ po­r­ ­ et ag j t t ebno­do­ a­no­po­vr­ i­i­di­a­ no­ u d t t dt j g z ma­ ne­nom­re­ o­ a­ com.­Po­g t z n n se­ no­ je­ va`no­ te­ e­ji­o b m l t pr­ ­ le­ a­i­ ko`u­ do­ je eg d t n str­ ­ e­ sto­ a­a­ ka­ o­ bi an p l k se­isklju~ili­`uljevi­ili­ka­ lu­ i.­ s

Kr­e­a­ti­nom pr­o­tiv­umo­ra­

Sa­bi­r­a­nje­svje­tlo­sti
Po­ o}u­ve­ ­ a­nje`nih m om ni­i­ko­e­se­pru`aju­od­nje­ t j nog­ ekva­o­ ­­a­nog­ pr­ ­ je­ t rij l ed la­do­zr­ ­ a­ tog­(cilijarnog) ak s ti­e­a­le}a­je­fi­ si­ ­ ­ a­u­tom j l k ran di­e­u­ o~ne­ ja­ u~ice.­ Ima j l b oso­ i­ u­ da­ sa­ i­ a­ svje­lo­ bn br t sne­ zr­ ­ e­ u­ je­ noj­ ta~ki, ak d ko­a­se­na­ i­ a­`i`a­ili­fo­ us j zv k i­na­a­ i­se­na­mje­ tu­na­ja­ l z s j sni­eg­ vi­ a­ na­ mre`nja~i j d (`uta­pje­ a).­ g Va`no­je­ista}i­da­le}a, za­ ra­ li­ u­ od­ ne­ ih­ dr­ ­ ih z k k ug pr­ ­ i­ nih­i­za­vid­bi­nih­di­ ov d t je­o­ a­oka,­ni­e­dio­ko­i­ima l v j j isti­oblik.­Za­ va­ju­u}i­svo­ h l j joj­ela­ ti~no­ ti,­nje­ a­za­ r­ s s n ki­ lje­ o­ t­mi­e­ ja­se­mi­e­ ja­ v n s j n j n ju}i­ isto­ r­ ­ e­ o­ i­ svo­u v em n j pr­­e­o­ nu­mo}.­ ij l m Ti­ e­se­omo­ u}ava­da m g ~ovjek­ vi­ i­ o{tru­ sli­ u­ pr­ ­ d k edme­a­ka­ o­na­da­ji­ i­ta­ o­i t k ln k u­bli­ i­ i.­Ta­mo}­i­spo­ o­ no­ zn s b st­(akomodacija)­zna­no­su t ve}i­ kod­ mla|ih­ oso­ a­ ne­ b go­kod­sta­ ­­ih­jer­go­ i­ a­ a rij dn m one­opa­ a­u. d j U­le}i­ne­ a­ni­upa­nih m l ni­ tu­ o­ ­ ­ nih­ pr­ ­ e­ a, m roz oc s ne­ o­se­u­njoj­odi­ r­ ­ a­u g g av j

Sta­ti­ni­uz­ ha­mbu­r­ge­re?
Nau~ni­ i­s­lo­ do­ c n nskog­“Imperial­Co­le­l gea”­sma­r­ ­u­da­sva­t aj ko­ ne­ no­uzi­ a­ je d v m n je­ ne­ta­ le­e­sta­i­ a d b t tn mo`e­po­ i{ti­i­u~inak n t ko­i­sva­ o­ ne­ no­ko­ j k d v nzu­ i­ ­ ­ je­je­ nog­ha­m ran d mbu­ ­ e­ a­i­mik{ejka rg r ima­na­ko­ ce­ tr­ ­ i­u n n ac j ho­e­ te­ ­ ­a­u­kr­ i.­U l s rol v stu­ i­i­su­ko­ i{te­ i­po­dj r n da­ i­pr­­ u­ lje­ i­od c ik p n 43.000­ispi­a­ i­ a­ko­i t nk j su­je­i­u­re­ to­ ­ ­ i­ a l s ran m br­ e­hr­ ­ e. z an Ipak,­stru~nja­ i­upo­ o­ ­ c z ra­ a­u­da­ne­ dr­ ­ a­pr­ ­v j z av e hr­ ­ a,­uz­po­ e}anje an v ko­ ce­ tr­ ­ i­e­ho­e­ te­ ­ n n ac j l s ro­a,­ima­i­niz­dr­ ­ ih­ne­ l ug ga­i­ nih­po­ lje­ i­ a­za tv s dc zdr­ ­ lje. av

Mrena je zapravo zamu}enje u le}i

sa­ o­ de­ e­ e­ ­ ­i­ ne­ pr­ ­ m g n rat v omje­ e.­One­se­uvi­ek­isp­ n j o­j­ ­ a­u­ po­a­ om­ za­ l av j j v mu}enja­ u­ le}i,­ ko­e­ se j na­ i­ a­mr­ ­ a­(ca­aracta).­ zv en t Sa­ a­ ri­e~­ “katarakta” m j

Uzr­o­ci­za­mu}enja­le}e
Va`no­ je­ ista}i­ da­ se mr­ ­ e­di­e­e­i­pr­ ­ a­uzr­ ­ en j l em oku­ ko­i­ je­ do­ eo­ do­ za­ j v mu}enja­le}e.­Ta­ o­ima­ o k m tr­ ­ ­ a­sku,­ usljed­ po­ r­ ­aum t ve de,­ di­a­ e­i~ku,­ kod­ {e}­ j b t erne­bo­e­ ti,­te­a­ i~ku,­kod l s t n te­a­ i­e­-­bo­e­ ti­uzr­ ­ o­ a­ t nj l s ok v ne­ne­ o­ o­jnom­fu­ kci­om d v l n j pa­ ­ ­i­ ­ ­ ­­ ne­`lijezde,­ir­ ­ rat reoid aozna~ava­sla­ o­ e­na­ri­e­ i, p v j c a­ ime­ ove­ le}ne­ pr­ ­ je­ e om n po­je~e­otu­ a­{to­se­ne­ a­ t d k d­ ­ vje­ ­ ­ a­o­ da­ ka­­ ­ ­ ­ ta, a rov l tarak ustva­ i,­ pr­ ­ sta­ lja­ na­ u­ r ed v k plja­ je­ne­ e­te~no­ ti­u­oku, n k s iza­ zje­ i­ e,­ u­ vi­ u­ pje­ e­ nc d n di­a­ i­ ­ u,­usljed­ozra~iva­ j c on nja­ oka­ X­ zr­ ­ i­ a­ ili­ kao ac m po­ lje­ i­ a­ eksplo­ i­e­ ato­ s dc zj mske­ bo­ be,­ za­im­ uve­­ m t iti~nu,­po­ lje­ i­ a­upa­e­uve­ s dc l je­-­sr­ ­ nje­ovo­ni­ e­oka­i, ed j c na­zad,­to­ si~nu­ka­a­ ­ ­ tu, j k t rak iza­ va­ u­otr­ ­ nim­ma­e­ ­­z n ov t ri ja­ a­ na­r­ ­ li~iti­eg­ po­ ­­e­ m j az j rij kla­i­sa­ ta­ a. s v je­ gri­ le}e,­ pe­ ­­ u­ le­ ­ ­ a z rin k arn ka­a­ ­ ­ ta,­ kod­ ko­e­ je­ za­ t rak j mu}enje­ lo­ a­i­ i­ ­ ­ o­ oko k l z ran je­ gre­ le}e,­ te­ ekva­o­ ­­a­ z t rij lna­ ka­a­ ­ ­ ta,­ gdje­ se­ za­ t rak mu}enja­na­a­ e­oko­ekva­ l z to­ a­le}e. r

Bol ponekad izazove i samo no{enje cipela

izgle­ a­ je­ no­ ta­ no,­ no­ u d d s v pr­ ­ si­ni­e­uvi­ek­dje­o­vo­ ­ ak j j l t rno.­Obi~no­se­pr­ ­ o­ u~uje ep r no{enje­spe­ i­a­nih­or­o­ e­ cj l t p dskih­ ulo`aka,­ udo­ na b obu}a,­ uzi­ a­ je­ ana­ge­i­ m n l tka­ ili­ di­ ­ ­ tno­ inje­ ti­ ­ ­ je rek k ran ana­ge­i­ a­i­ko­ ­i­ o­ te­ ­ ­­ a l tk rt k s roid (blokada)­na­zo­ u­`iv~anog n za­ e­ lja­ ja. d b n Uko­i­ o­sve­to­ne­po­ o­ lk m gne,­ pr­ ­ o­ u~uje­ se­ ope­ ­ ep r ra­i­ ni­za­ vat­ra­ i­odstr­ ­ je­ tv h d an nja­ za­ e­ lja­og­ `ivca. d b l Re­ u­ta­i­ova­ vog­po­ tu­ ka z l t k s p mo­ u,­ ali­ i­ ne­ mo­ ­ ­u­ bi­i g raj t za­ o­ o­ja­ a­u}i.­ d v l v j Ia­ o­ se­ u­ li­e­ ­ ­u­ i­ ri­e­ k t rat r j tko­ ili­ uop}e­ ne­ spo­ i­ je mn

Dr­ ­ u­opci­u­pr­ ­ sta­ lja ug j ed v te­ ­ ­ i­a­ uda­ ­ im­ va­om­ i rap j rn l njen­ u~inak­ na­ sma­ je­ je n n osje­lji­ o­ ti­re­ e­ to­ a­za­bol t v s c p r pu­em­ hi­ e­ ­ ti­ u­a­ i­ske t p rs m l c j ana­ge­ i­e,­opet­u­ko­ bi­ a­ l zj m n ci­i­s­vje`ba­ a.­ j m Uz­ do­ a­ ak­ br­­ e­ o d t ig ade­ va­noj­obu}i,­kao­i­s k t kva­i­ e­ nim­ or­ o­ e­ skim lt t t p d ulo{ci­ a,­Mo­ ­o­ o­ a­me­ m rt n v t t rz l j ­ a­ a­ ­ a­gi­a­ je­ te­ je­ an s d ne­ ­ o­ an,­ ali­ lje~iv­ bo­ni ug d l si­ dr­ m­ ko­i­ ne­ mo­ a n o j r uma­ ji­ a­i­spo­ o­ no­ t­za n v t s b s oba­ lja­ je­dne­ nih­ili­spo­ v n v r­skih­akti­ no­ ti.­ t v s

No­ a­stu­ i­a­obja­ lje­ a v dj v n u­~asopisu­“Nutrition” po­ u{ala­je­ispi­a­i­da­li k t t su­ le­ e­ ta­ i­a­ni­ kim p m n cj s do­ a­ a­kr­ ­ ­i­ a­ima z m eat n utje­ a­a­na­mi{i}nu­fu­ c j nkci­u.­Re­ u­ta­i­su­po­j z l t ka­ a­i­ka­ o­uzi­ a­ je z l k m n kr­ ­ ­i­ a­ni­e­utje­ a­o eat n j c l na­zna~ajnu­pr­ ­ je­ u om n tje­e­ ne­ma­ e,­odno­ l s s sno­pr­ ­ je­ u­po­ to­ka om n s t mi{i}ne­ma­ e,­ma­ nog s s tki­ a,­vo­ e­u­ti­e­u,­ali v d j l ni­na­sna­ u.­ g Me|utim,­nau~ni­ i­su c za­ i­je`ili­po­ ­ ­ t­ni­ oa bl ras v kr­ ­ ­i­ a­u­kr­ noj­pla­ eat n v zmi­u­gr­ ­ i­ko­a­je­uzi­ up j ma­a­kr­ ­ ­in.­Do­ a­no, l eat d t ta­je­gr­ ­ a­osje}ala up ma­ ji­mi{i}ni­umor­to­ n kom­te­ ti­ ­ ­ ja­ko­e­je s ran j uklju~iva­o­na­ o­ ­ e­fi­ l p rn zi~ke­vje`be.

Jeste i li znal

32

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

33
Ia­ko­se­u­li­te­r­a­tu­ri­ri­je­tko­ili­uop}e­ne­spo­mi­nje fi­zi­o­te­r­a­pi­ja­kao­opci­ja­u­li­je~enju­ovog­sta­nja, isku­stvo­go­vo­ri­u­pr­i­log­to­me­da­ova­te­r­a­pi­jska me­to­da­mo`e­bi­ti­od­ve­li­ke­po­mo}i­u­sma­nje­nju­ili ukla­nja­nju­bo­lo­va­kod­ovog­ne­u­go­dnog­si­ndr­o­ma­

Vi­ta­min­D i­pr­e­hla­da­
Sva­ o­ ne­ no­uzi­ a­ k d v m nje­vi­a­ i­ a­D­mo`e t mn sma­ ji­i­izgle­ e­za­obo­ n t d li­e­ a­ je­od­pr­ ­ la­ e­i j v n eh d gr­­ e,­su­ e­ ­­ ­ ­u­re­ u­ ip g riraj z lta­i­pr­­ u­ lje­ i­od t ik p n mu{ka­ ­ ­ a­mla|e­`ivrac otne­do­ i.­U­stu­ i­i­fi­ b dj nskih­nau~ni­ a­s­Uni­ k ve­ ­ i­e­a­u­Ta­ pe­ ­ u rz t t m re u~estvo­ a­a­su­164 v l ispi­a­ i­ a,­od­ko­ih­je t nk j dio­to­ om­{est­mje­ e­ i k s c uzi­ ao­400 m m ­ e|una­ ­ ­ nih­je­ i­ i­ a rod dnc vi­a­ i­ a­D­dne­ no,­dok t mn v su­pr­ ­ ­ ta­i­do­ i­ a­i eos l bv l pla­ e­ o.­ c b Po­ a­ a­o­se­ka­ o­je k z l k uzi­ a­ je­vi­a­ i­ a­D­bi­m n t mn lo­po­ e­ a­ o­s­go­o­ o v z n t v upo­a­ma­ jim­izgle­ i­ l n dma­za­ra­ voj­infe­ ci­a z k j di{nog­si­ te­ a.­Vi­a­ s m t min­D­si­ te­i­ i­ a­se­u n tzr ko`i­na­ on­izlo`eno­ ti k s sun~evom­zra~enju,­a pr­­ u­an­je­i­u­na­ i­ ­ i­ is t m rn ca­ a­po­ ut­mli­e­ a­i­ri­ m p j k be.­

Dr
ORDINACIJA

Sa­ma­ri­je~­“katarakta”­ozna~ava­sla­po­ve­na­ ri­je­ci,­a­ime­ove­le}ne­pr­o­mje­ne­po­tje~e­otu­da­{to se­ne­ka­da­vje­r­o­va­lo­da­ka­ta­r­a­kta,­ustva­ri,­pr­e­dsta­vlja na­ku­plja­nje­ne­ke­te~no­sti­u­oku,­iza­zje­ni­ce,­u­vi­du pje­ne­-­sli~no­mno­go­br­o­jnim­mje­hu­ri}ima­zr­a­ka­ko­ji ­ se­vi­de­na­sla­po­vi­ma­ili­ka­ta­rkta­ma­ri­je­ka­ili­je­ze­ra­

Pi{e: Mr. sc. dr. Sanja Sefi}-Kasumovi}

Zdr­a­va­le}a­u­oku­ po­tpu­no­je­pr­o­zi­r­na
U le}i nema ni upalnih ni tumoroznih procesa, nego se u njoj odigravaju samo degenerativne promjene
sli~no­ mno­ o­ r­ ­nim­ mje­ g b oj hu­ i}ima­zr­ ­ a­ko­i­se­vi­ e r ak j d na­sla­ o­ i­ a­ili­ka­a­ ­ ta­ a p vm t rk m ri­e­ a­ili­je­ e­ a. j k z r Ima­ne­ o­i­ o­kr­­e­ ­­a­pr­ k lk it rij e­ a­ko­i­ a­se­mo`e­izvr{iti m jm po­ je­a­ ka­a­ ­ ­ ti.­Ako­ kao d l t rak kr­­e­ ­j­uzme­ o­`ivotnu­dob it ri m u­ko­oj­se­ja­ lja­za­ u}enje j v m le}e,­ onda­ po­ to­e­ ur­ s j o|ena,­dje~ija,­mla­ a­a~ka, d l pr­ ­ sta­ a~ka­i­sta­ a~ka­mr­ ed r r e­ a.­ n

Kako vidimo o{tre slike na blizu i na daleko

Dr
ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Bo­lno­za­de­blja­nje­`ivca izme|u­no`nih­pr­sti­ju
Do zadebljanja dolazi usljed nekih trauma stopala ili velikog pritiska na stopalo
i­ do­ je­ str­ ­ e­ sto­ a­a, n an p l odno­ no­ na­ “korjenovima” s pr­ ti­u.­ s j no{enje­ci­ e­a­s­vi­ o­ im p l s k po­pe­i­ a­ a,­kao­i­uskih t tc m ci­ e­a.­Ri­e~­je,­na­­ e,­o p l j im spu{te­ om­pr­ ­ njem­po­ n ed pre~nom­svo­ u­sto­ a­a­ili d p l Mo­ ­o­ o­ oj­me­a­a­ ­ a­gi­i.­ rt n v t t rz l j U­pi­a­ ju­je­za­ e­ lja­ je t n d b n `ivca­ko­i­se­na­a­ i­izme|u j l z tre}eg­i­~etvrtog­no­ nog­pr­` sta­ te­ ide­ ispod­ li­ a­ e­ ta g m n ko­i­spa­a­dvi­e­ko­ ti­sto­ a­ j j j s p la.­ Do­ za­ e­ lja­ ja­ do­a­ i d b n l z usljed­ne­ ih­tr­ ­ ­ a­sto­ a­ k aum p la­ili­ve­i­ og­pr­­i­ ka­na­sto­ lk it s pa­o.­ l Li­e~enje­ovog­obo­je­ ja j l n

[ta je Mortonova matatarzalgija

Ba­de­mi­za di­ja­be­ti~are­
Nova­stu­ i­a­ki­ e­ kih dj n s nau~ni­ a­po­ a­ a­a­je k k z l da­ba­ e­ i­dje­u­u d m l j u~inko­ i­o­na­zdr­ ­ lje vt av bo­e­ ni­ a­s­di­a­ no­ ti­ l s k j g s ci­ ­ ­ im­di­a­ e­e­ om­tip ran j b t s 2­i­bla­ om­hi­ e­ ­i­ i­ e­ g p rl p d mi­om.­ j Po­ a­ a­o­se­da­je­di­e­k z l j ta­s­ba­ e­ i­ a­kod d mm ispi­a­ i­ a­uzr­ ­ o­ a­a t nk ok v l zna~ajno­sma­ je­ je n n uku­ nog­ma­ nog­tki­ a p s v u­ti­e­u­te­sni­ i­a­ni­ o j l zl v uku­ nog­i­lo{eg­LDL p ho­e­ te­ ­ ­a.­Do­ a­no, l s rol d t ba­ e­ i­su­dje­o­ a­i­i­na d m l v l sma­ je­ je­ni­ oa­glu­ o­ n n v k ze­i­inzu­i­ a­na­a{te­te ln t ubla`ili­sta­ je­re­ i­ te­n zs nci­e­na­inzu­in.­ j l

M

r­ ­ a,­bi­ ­ a­ili­ka­a­ en on t r­ ­ ta­ je­ te­ sva­ o ak s k za­ u}enje­ o~ne m le}e­ (so~iva).­A­ o~na­ le}a (lens­cr­­ ta­li­ a)­je­pr­ ­ i­ ­ o is l n oz rn opti~ko­ti­e­o­~ija­je­fu­ kci­ j l n ja­ pr­ ­a­ a­ je­ svje­lo­ nih el m n t s zr­ ­ a­i­izo{tr­ ­ a­ je­li­ a­gle­ ak av n k da­ og­ pr­ ­ me­a.­ Uvjet­ za n ed t to­je­da­ona­bu­ e­po­pu­ o d t n pr­ ­ i­ ­ a.­ oz rn O~na­le}a­na­a­ i­se­ne­ l z po­ r­ ­ no­ iza­ {arenice­ i s ed ispr­ d­sta­ la­ tog­ti­e­a.­Ime e k s j l je­ do­ i­a­ po­ to­ e­ {to­ ima bl m izgled­ le}e­ ko­a­ je­ ispu­ j p~ena­i­sa­pr­ ­ nje­i­sa­za­ ed dnje­str­ ­ e.­ an

B

ol­ u­ sto­ a­i­ a­ pr­ ­ p lm akti~no­ je­ dio­ sva­ o­ k dne­ i­ e­mno­ ih­oso­ vc g ba.­Ne­ i­osje}aju­ra­ di­ u}e k z r bo­o­ e,­dr­ ­ i­mi­ le­da­ima­ l v ug s ju­ upa­u­ mi{i}a,­ tre}i­ se l `ale­na­tr­ je­ je.­Si­ pto­ n n m mi­ ovog­ sta­ ja­ pr­­e n ij sve­ a­ su­ bol­ i g pe~enje­s­pr­ ­ nje ed

Tr­a­u­ma­ili­pr­i­ti­sa­k
Ta­bol­se­ugla­ nom­po­ v ja~ava­ na­ on­ fi­ i~ke­ akti­ k z vno­ ti,­po­ e­ no­to­ om­ho­ s s b k da­ ja­i­tr~anja,­a­po­ e­ ad­i n n k zbog­sa­ og­no{enja­ci­ e­ m p la.­Mo­ u}a­je­ta­ o|er­i­utr­ g k nu­o­ t­pr­ ti­u­i­pr­ ­ njeg­di­ l s s j ed je­a­ sto­ a­a­ te­ dr­ ­ e l p l ug ne­ ­ o­ ne­ se­ za­ i­e­ u ug d n cj no`nim­pr­ ti­ a.­ s m Bol­}e­sva­ a­ o­po­a~ati k k j

fi­ i­ ­e­ ­ ­ i­a­kao­opci­a­u­li­ z ot rap j j je~enju­ ovog­ sta­ ja,­ is­ u­ n k stvo­ go­ o­ i­ u­ pr­­og­ to­ e v r il m da­ ova­ te­ ­ ­ i­ska­ me­o­ a rap j t d mo`e­bi­i­od­ve­i­ e­po­ o}i t lk m u­ sma­ je­ ju­ ili­ ukla­ ja­ ju n n n n bo­o­ a­ kod­ ovog­ ne­ ­ o­ l v ug dnog­si­ dr­ ­ a. n om

Te­r­a­pi­ja­ultr­a­zvu­ko­m
Dvi­e­ su­ te­ e­jne­ opci­ j m l je.­ Pr­ a­ je­ za­ no­ a­ a­ na v s v n te­ ­ ­ i­i­la­ e­ ­ m­i­ultr­ ­ vu­ rap j s ro az kom.­U­ovom­pr­­ tu­ u­ultr­ is p a­ vuk­ svo­im­ mi­ r­ ­ i­ r­ ­z j k ov b a ci­a­ a,­ a­ la­ er­ svo­im j m s j fo­ o­ ti­ u­a­ i­skim­ i­ te­ ­ t s m l cj rmi~kim­ u~inkom­ sma­ ju­u n j bo­o­ e­pri­po­ r­ ­u.­ l v k et U­ ko­ bi­ a­ i­i­ sa m n cj vje`ba­ a­pr­ ­ r­­ ­ e­m op ioc pci­e­mo­ u}e­je­mi­ j g ni­ a­i­ i­­ ­i­ili­po­pu­ m l z rat t no­ uklo­ i­i­ bo­o­ e nt l v kod­ve}ine­pa­ i­e­ cj na­a.­ t

Po­dje­la­ka­ta­r­a­kti
Uzi­ a­u}i­kao­kr­­e­ ­j­ra­ m j it ri zvoj­za­ u}enja­le}e,­ka­a­ m t r­ ­ te­se­di­e­e­na­sta­ i­ ­ a­ ak j l c on r­ e,­ ko­e­ to­ om­ vr­ ­ e­ a n j k em n ne­ na­ r­ ­ u­u­ i­ osta­u­ iste p ed j j ve­i~ine­ci­e­og­`ivota,­i­pr­ l j l o­ r­ ­ i­e­ tne,­odno­ no­one g ed j n s ko­e­ se­ vr­ ­ e­ om­ uv­ ­ ­ j em n e}ava­u­sve­dok­se­le}na­ma­ j sa­po­pu­ o­ne­za­ u­i.­ t n m t Pr­ ­ a­pr­ ­ tr­ ­ stvu­za­em os an mu}enja­ le}e­ se­ di­e­e­ na j l dje­i­ i~ne­ili­pa­ ­ i­a­ne­i­po­ lm rc j l tpu­ e­ili­to­a­ne.­Kod­dje­i­ n t l lmi~nih­ ka­a­ ­ ­ ti­ (gdje­ za­ t rak mu}enje­ za­ ­ i­ a­ sa­ o uz m m je­ an­dio­le}ne­ma­ e,­dok d s su­ osta­i­ di­e­o­ i­ pr­ ­ i­ ni) l j l v ov d po­ to­i­i­da­ja­po­ je­a,­ko­a s j l d l j za­kr­­e­ ­j­uzi­ a­lo­ a­i­ a­ i­ it ri m k lz cju­za­ u}enja.­ m Ta­ o­po­ to­i­ka­ su­a­ ­ a k s j p l rn ka­­ ­ ­ ­ ta,­ ako­ je­ za­ u­ tarak m }ena­ ka­ su­a­ le}e,­ za­im p l t ko­ ­i­ a­na­ ka­a­ ­ ­ ta,­ u rt k l t rak slu~aju­ ako­ je­ za­ u}enje m za­ va­i­o­ko­ u­le}nih­ma­ a, h tl r s nu­ le­ ­ ­ a­ka­a­ ­ ­ ta,­ako­je k arn t rak za­ u}enje­ lo­ a­i­ i­ ­ ­ o­ u m k l z ran

Ka­ko­do­ta~ne­di­ja­gno­ze
Pr­­i­ om­pr­ ­ le­ a­va­ no­je­isklju~iti­ci­e­i­niz­sta­ ja il k eg d ` j l n ko­a­ima­u­sli~ne­si­ pto­ e.­Pr­­e­sve­ a­lom­za­ o­ j j m m ij g m ra,­ na­ o~ito­ kod­ spo­ ­i­ ta,­ za­im­ ar­r­­is,­ re­ ­ a­ r rt s t t it um to­ i­ i­ar­r­­is,­gi­ t,­te­upa­na­sta­ ja­na­te­i­ a­ d n t it h l n tv ma.­ U­ tu­ svr­ u­ po­ ve­ je­ upu­no­ ur­ ­ i­i h s t ad t RTG­di­a­ no­ ti­ u,­a­po­po­r­ ­ i­i­ultr­ ­ j g s k t eb azvu~nu­ pr­ ­r­ ­ u.­ Ri­e­ko­ je­ po­r­ ­ et ag j t t ebno­do­ a­no­po­vr­ i­i­di­a­ no­ u d t t dt j g z ma­ ne­nom­re­ o­ a­ com.­Po­g t z n n se­ no­ je­ va`no­ te­ e­ji­o b m l t pr­ ­ le­ a­i­ ko`u­ do­ je eg d t n str­ ­ e­ sto­ a­a­ ka­ o­ bi an p l k se­isklju~ili­`uljevi­ili­ka­ lu­ i.­ s

Kr­e­a­ti­nom pr­o­tiv­umo­ra­

Sa­bi­r­a­nje­svje­tlo­sti
Po­ o}u­ve­ ­ a­nje`nih m om ni­i­ko­e­se­pru`aju­od­nje­ t j nog­ ekva­o­ ­­a­nog­ pr­ ­ je­ t rij l ed la­do­zr­ ­ a­ tog­(cilijarnog) ak s ti­e­a­le}a­je­fi­ si­ ­ ­ a­u­tom j l k ran di­e­u­ o~ne­ ja­ u~ice.­ Ima j l b oso­ i­ u­ da­ sa­ i­ a­ svje­lo­ bn br t sne­ zr­ ­ e­ u­ je­ noj­ ta~ki, ak d ko­a­se­na­ i­ a­`i`a­ili­fo­ us j zv k i­na­a­ i­se­na­mje­ tu­na­ja­ l z s j sni­eg­ vi­ a­ na­ mre`nja~i j d (`uta­pje­ a).­ g Va`no­je­ista}i­da­le}a, za­ ra­ li­ u­ od­ ne­ ih­ dr­ ­ ih z k k ug pr­ ­ i­ nih­i­za­vid­bi­nih­di­ ov d t je­o­ a­oka,­ni­e­dio­ko­i­ima l v j j isti­oblik.­Za­ va­ju­u}i­svo­ h l j joj­ela­ ti~no­ ti,­nje­ a­za­ r­ s s n ki­ lje­ o­ t­mi­e­ ja­se­mi­e­ ja­ v n s j n j n ju}i­ isto­ r­ ­ e­ o­ i­ svo­u v em n j pr­­e­o­ nu­mo}.­ ij l m Ti­ e­se­omo­ u}ava­da m g ~ovjek­ vi­ i­ o{tru­ sli­ u­ pr­ ­ d k edme­a­ka­ o­na­da­ji­ i­ta­ o­i t k ln k u­bli­ i­ i.­Ta­mo}­i­spo­ o­ no­ zn s b st­(akomodacija)­zna­no­su t ve}i­ kod­ mla|ih­ oso­ a­ ne­ b go­kod­sta­ ­­ih­jer­go­ i­ a­ a rij dn m one­opa­ a­u. d j U­le}i­ne­ a­ni­upa­nih m l ni­ tu­ o­ ­ ­ nih­ pr­ ­ e­ a, m roz oc s ne­ o­se­u­njoj­odi­ r­ ­ a­u g g av j

Sta­ti­ni­uz­ ha­mbu­r­ge­re?
Nau~ni­ i­s­lo­ do­ c n nskog­“Imperial­Co­le­l gea”­sma­r­ ­u­da­sva­t aj ko­ ne­ no­uzi­ a­ je d v m n je­ ne­ta­ le­e­sta­i­ a d b t tn mo`e­po­ i{ti­i­u~inak n t ko­i­sva­ o­ ne­ no­ko­ j k d v nzu­ i­ ­ ­ je­je­ nog­ha­m ran d mbu­ ­ e­ a­i­mik{ejka rg r ima­na­ko­ ce­ tr­ ­ i­u n n ac j ho­e­ te­ ­ ­a­u­kr­ i.­U l s rol v stu­ i­i­su­ko­ i{te­ i­po­dj r n da­ i­pr­­ u­ lje­ i­od c ik p n 43.000­ispi­a­ i­ a­ko­i t nk j su­je­i­u­re­ to­ ­ ­ i­ a l s ran m br­ e­hr­ ­ e. z an Ipak,­stru~nja­ i­upo­ o­ ­ c z ra­ a­u­da­ne­ dr­ ­ a­pr­ ­v j z av e hr­ ­ a,­uz­po­ e}anje an v ko­ ce­ tr­ ­ i­e­ho­e­ te­ ­ n n ac j l s ro­a,­ima­i­niz­dr­ ­ ih­ne­ l ug ga­i­ nih­po­ lje­ i­ a­za tv s dc zdr­ ­ lje. av

Mrena je zapravo zamu}enje u le}i

sa­ o­ de­ e­ e­ ­ ­i­ ne­ pr­ ­ m g n rat v omje­ e.­One­se­uvi­ek­isp­ n j o­j­ ­ a­u­ po­a­ om­ za­ l av j j v mu}enja­ u­ le}i,­ ko­e­ se j na­ i­ a­mr­ ­ a­(ca­aracta).­ zv en t Sa­ a­ ri­e~­ “katarakta” m j

Uzr­o­ci­za­mu}enja­le}e
Va`no­ je­ ista}i­ da­ se mr­ ­ e­di­e­e­i­pr­ ­ a­uzr­ ­ en j l em oku­ ko­i­ je­ do­ eo­ do­ za­ j v mu}enja­le}e.­Ta­ o­ima­ o k m tr­ ­ ­ a­sku,­ usljed­ po­ r­ ­aum t ve de,­ di­a­ e­i~ku,­ kod­ {e}­ j b t erne­bo­e­ ti,­te­a­ i~ku,­kod l s t n te­a­ i­e­-­bo­e­ ti­uzr­ ­ o­ a­ t nj l s ok v ne­ne­ o­ o­jnom­fu­ kci­om d v l n j pa­ ­ ­i­ ­ ­ ­­ ne­`lijezde,­ir­ ­ rat reoid aozna~ava­sla­ o­ e­na­ri­e­ i, p v j c a­ ime­ ove­ le}ne­ pr­ ­ je­ e om n po­je~e­otu­ a­{to­se­ne­ a­ t d k d­ ­ vje­ ­ ­ a­o­ da­ ka­­ ­ ­ ­ ta, a rov l tarak ustva­ i,­ pr­ ­ sta­ lja­ na­ u­ r ed v k plja­ je­ne­ e­te~no­ ti­u­oku, n k s iza­ zje­ i­ e,­ u­ vi­ u­ pje­ e­ nc d n di­a­ i­ ­ u,­usljed­ozra~iva­ j c on nja­ oka­ X­ zr­ ­ i­ a­ ili­ kao ac m po­ lje­ i­ a­ eksplo­ i­e­ ato­ s dc zj mske­ bo­ be,­ za­im­ uve­­ m t iti~nu,­po­ lje­ i­ a­upa­e­uve­ s dc l je­-­sr­ ­ nje­ovo­ni­ e­oka­i, ed j c na­zad,­to­ si~nu­ka­a­ ­ ­ tu, j k t rak iza­ va­ u­otr­ ­ nim­ma­e­ ­­z n ov t ri ja­ a­ na­r­ ­ li~iti­eg­ po­ ­­e­ m j az j rij kla­i­sa­ ta­ a. s v je­ gri­ le}e,­ pe­ ­­ u­ le­ ­ ­ a z rin k arn ka­a­ ­ ­ ta,­ kod­ ko­e­ je­ za­ t rak j mu}enje­ lo­ a­i­ i­ ­ ­ o­ oko k l z ran je­ gre­ le}e,­ te­ ekva­o­ ­­a­ z t rij lna­ ka­a­ ­ ­ ta,­ gdje­ se­ za­ t rak mu}enja­na­a­ e­oko­ekva­ l z to­ a­le}e. r

Bol ponekad izazove i samo no{enje cipela

izgle­ a­ je­ no­ ta­ no,­ no­ u d d s v pr­ ­ si­ni­e­uvi­ek­dje­o­vo­ ­ ak j j l t rno.­Obi~no­se­pr­ ­ o­ u~uje ep r no{enje­spe­ i­a­nih­or­o­ e­ cj l t p dskih­ ulo`aka,­ udo­ na b obu}a,­ uzi­ a­ je­ ana­ge­i­ m n l tka­ ili­ di­ ­ ­ tno­ inje­ ti­ ­ ­ je rek k ran ana­ge­i­ a­i­ko­ ­i­ o­ te­ ­ ­­ a l tk rt k s roid (blokada)­na­zo­ u­`iv~anog n za­ e­ lja­ ja. d b n Uko­i­ o­sve­to­ne­po­ o­ lk m gne,­ pr­ ­ o­ u~uje­ se­ ope­ ­ ep r ra­i­ ni­za­ vat­ra­ i­odstr­ ­ je­ tv h d an nja­ za­ e­ lja­og­ `ivca. d b l Re­ u­ta­i­ova­ vog­po­ tu­ ka z l t k s p mo­ u,­ ali­ i­ ne­ mo­ ­ ­u­ bi­i g raj t za­ o­ o­ja­ a­u}i.­ d v l v j Ia­ o­ se­ u­ li­e­ ­ ­u­ i­ ri­e­ k t rat r j tko­ ili­ uop}e­ ne­ spo­ i­ je mn

Dr­ ­ u­opci­u­pr­ ­ sta­ lja ug j ed v te­ ­ ­ i­a­ uda­ ­ im­ va­om­ i rap j rn l njen­ u~inak­ na­ sma­ je­ je n n osje­lji­ o­ ti­re­ e­ to­ a­za­bol t v s c p r pu­em­ hi­ e­ ­ ti­ u­a­ i­ske t p rs m l c j ana­ge­ i­e,­opet­u­ko­ bi­ a­ l zj m n ci­i­s­vje`ba­ a.­ j m Uz­ do­ a­ ak­ br­­ e­ o d t ig ade­ va­noj­obu}i,­kao­i­s k t kva­i­ e­ nim­ or­ o­ e­ skim lt t t p d ulo{ci­ a,­Mo­ ­o­ o­ a­me­ m rt n v t t rz l j ­ a­ a­ ­ a­gi­a­ je­ te­ je­ an s d ne­ ­ o­ an,­ ali­ lje~iv­ bo­ni ug d l si­ dr­ m­ ko­i­ ne­ mo­ a n o j r uma­ ji­ a­i­spo­ o­ no­ t­za n v t s b s oba­ lja­ je­dne­ nih­ili­spo­ v n v r­skih­akti­ no­ ti.­ t v s

No­ a­stu­ i­a­obja­ lje­ a v dj v n u­~asopisu­“Nutrition” po­ u{ala­je­ispi­a­i­da­li k t t su­ le­ e­ ta­ i­a­ni­ kim p m n cj s do­ a­ a­kr­ ­ ­i­ a­ima z m eat n utje­ a­a­na­mi{i}nu­fu­ c j nkci­u.­Re­ u­ta­i­su­po­j z l t ka­ a­i­ka­ o­uzi­ a­ je z l k m n kr­ ­ ­i­ a­ni­e­utje­ a­o eat n j c l na­zna~ajnu­pr­ ­ je­ u om n tje­e­ ne­ma­ e,­odno­ l s s sno­pr­ ­ je­ u­po­ to­ka om n s t mi{i}ne­ma­ e,­ma­ nog s s tki­ a,­vo­ e­u­ti­e­u,­ali v d j l ni­na­sna­ u.­ g Me|utim,­nau~ni­ i­su c za­ i­je`ili­po­ ­ ­ t­ni­ oa bl ras v kr­ ­ ­i­ a­u­kr­ noj­pla­ eat n v zmi­u­gr­ ­ i­ko­a­je­uzi­ up j ma­a­kr­ ­ ­in.­Do­ a­no, l eat d t ta­je­gr­ ­ a­osje}ala up ma­ ji­mi{i}ni­umor­to­ n kom­te­ ti­ ­ ­ ja­ko­e­je s ran j uklju~iva­o­na­ o­ ­ e­fi­ l p rn zi~ke­vje`be.

34

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

’ Dr
ORDINACIJA

PORODICA I ZDRAVLJE
Osno­vni­si­mpto­mi­su­ka{alj,­di­spne­ja,­op}a­ ma­la­ksa­lo­st.­Ne­do­sta­tak­ki­si­ka­i­na­ku­plja­nje­ uglje­ndi­o­ski­da­u­kr­vi­iza­zi­va­ju­gla­vo­bo­lju,­ po­spa­no­st,­pa­i­po­r­eme}aj­pam}enja.­Bo­le­sni­ci­su ­ ci­ja­no­ti~ni,­ima­ju­na­br­ekle­ve­ne­na­vr­a­tu­i­izra`ene ­ tvr­de­ci­ja­no­ti~ne­ede­me­na­po­tko­lje­ni­ca­ma,­ dok­im­je­gr­u­dni­ko{­“ba~vastog­izgle­da”­

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

35

Pi{e: Dr. Senada Hujdurovi}
Odli~an­izbor

e­r­a­nska­ Re­do­vna­ko­ntr­o­la­ pr­eMe­ad­ni­ta­sma­nju­je­ ­hr­ je­na­jbo­lja­te­r­a­pi­ja ri­zik­za­rak­do­jke
Iz­me­ i­ i­ skih­~asopisa­ dcn Ne­ e­si­ pto­ e­ove­ne­ po­ o­ no­ ti­sr­ a­da­pr­­ i­svu­ko­i~inu­kr­ i­i k m m s s b s c im l v uba­ i­je­u­kr­ o­ok­i­sam­bo­e­ nik­mo`e­na­vr­­e­ e­uo~iti c v t l s ij m
@ene­ ko­e­ se­ pr­­ r­ a­ j id ` va­u­tr­ ­ i­ i­ ­ a­ne­me­ i­e­ j ad c on l dt r­ ­ ske­pr­ ­ r­ ­ e­ima­u­pr­ an eh an j o­ je~no­ 22­ po­ to­ ma­ je s s n izgle­ e­za­ra­ voj­ra­ a­do­ d z k jke­ na­ on­ me­ o­ a­ ­ e, k n p uz obja­ io­je­“American­Jo­ ­ ­ v urnal­ of­ Cli­ i­ al­ Nu­r­­i­ n”. nc t it o De­ e­o­ o­ i{nje­za­e­ ni~­ s ­ t g d j d ko­istra`iva­ je­nau~­ i­ a­s n nk Ha­ ­ a­ ­ a­i­nji­ o­ ih­gr~kih rv rd h v ko­e­ a­ pr­ ­ e­ e­ o­ je­ na l g ov d n 14.800­`ena­iz­Gr~ke. Za{ti­ni­u~inak­me­ i­e­ t dt r­ ­ ske­ pr­ ­ r­ ­ e­ ni­e­ bio an eh an j pr­­ u­an­kod­`ena­mla|e is t `ivotne­ do­ i,­ na­ o­ i­ ju b p mn istra`iva~i,­vje­ ­ ­ a­no­zb­ rov t og­izra`ene­ge­ e­ske­po­n t dlo­ e­ zlo}udne­ bo­e­ ti g l s kod­ mla|ih­ ispi­a­ i­ a.­ U t nc ra­ i­im­stu­ i­a­ a­ova­ va nj dj m k di­e­a­po­ e­ i­ a­ a­je­s­ma­ j t v zv n njim­ ri­ i­ om­ obo­i­e­ a­ ja zk lj v n od­bo­e­ ti­sr­ a­te­ka­ ­ i­ o­ l s c rc n ma­`eluca­i­de­ e­og­cr­­e­ b l ij va. Me­ i­e­ ­ ­ ska­ pr­ ­ r­ ­ d t ran eh ana­obi­u­e­ri­ om,­ma­ li­ o­ l j b s n vim­uljem,­po­ r}em­i­pr­ ­­ v oizvo­ i­ a­ od­ inte­ r­ ­nog dm g al zr­ a,­uz­vr­o­ma­i­udio­cr­n l l ve­ og­me­ a­i­mli­e~nih­pr­ n s j o­­ vo­ a. iz d

Za­ to­na­sr~ana­insu­i­ i­e­ ci­a s j fcj n j

Z

a­ to­na­sr~ana­insu­ s j fi­ i­e­ ci­a­ ozna~ava cj n j ne­ po­ o­ no­ t­ sr­ a s s b s c da­pr­­ i­svu­ko­i~inu­kr­ i im l v ko­a­pr­­i~e­i­da­je­uba­ i­u j it c ar­e­ ­­ski­ si­ tem.­ Obli­ i t rij s c ovog­ obo­je­ ja­ pr­ ­ sta­ l n ed vlja­u­po­ e­ nu­gr­ ­ u­bo­e­ j s b up l sti­ sr­ a,­ a­ ispo­ja­ a­u­ se c l v j kao­insu­i­ i­e­ ci­e­li­e­ og fcj n j j v ili­de­ nog­sr­ a,­ko­e,­opet, s c j mo­ u­ bi­i­ aku­ne­ ili­ hr­ ­ g t t oni~ne.­

Naj~e{}i­uzr­o­ci
Kod­ bo­e­ ni­ a­ s­ aku­ l s k tnom­insu­i­ i­e­ ci­om­li­e­ fcj n j j vog­sr­ a­sma­ je­ a­je­spo­ c n n so­ no­ t­li­e­ e­ko­ o­ e­da b s j v m r krv­ ko­u­ pr­­ a­ iz­ plu}nih j im ve­ a­isti­ ne­u­ao­ ­u.­Naj­ n s rt ~e­ }i­uzr­ ­ i­ove­insu­i­ i­e­{ oc fcj n­ ­­e­su­sr~ani­infa­ ­ t­i­ak­ cij rk u­no­za­ a­je­ je­mi­ ­ a­ ­ a.­ t p l n ok rd Ona­se­ispo­ja­ a­na­tri l v na~ina:­na­ a­ om­di­ pne­e p d s j (ote`ano­di­ a­ je),­sr~ane s n astme­ i­ plu}nog­ ede­ a. m Na­ ad­di­ pne­e­naj~e{}e p s j se­ja­ lja­no}u.­Ako­se­ra­ i v d o­na­ a­ u­ka­ ­ i­a­ne­(sr~­ p d rd j l ane)­ astme,­ di­ pne­a­ je s j pra}ena­su­ im­ka{ljem.­ h Na­ ad­plu}nog­ede­ a p m za­ o~inje­di­ pne­om,­na­ p s j kon­ ~ega­ se­ ja­ lja­ ~ujno v di­ a­ je,­bo­e­ nik­iska{lja­ s n l s va­ ve­i­ e­ ko­i~ine­ su­ r­ lk l kvi~astog­pje­ u{avog­isp­ n lju­ ka.­ U­ ovom­ slu~aju, v ­ bo­e­ ni­ a­tr­ ­ a­umi­ ­­i,­po­ l s k eb rit tom­po­a~ati­rad­sr­ a­da­ j c va­ jem­ka­ ­ i­ ­o­ i­ a.­Ne­ n rd ot n k do­ ta­ak­ ki­ i­ a­ se­ na­ o­ s t sk d kna|uje­ da­ a­ jem­ ki­ i­ a v n sk pod­“{atorom”,­ma­ kom­ili s ka­e­e­ ­ m. t t ro Aku­na­ insu­i­ i­e­ ci­a t fcj n j de­ nog­sr­ a­ispo­ja­ a­se s c l v ne­ o­ u}no{}u­de­ ne­ko­m g s mo­ e­da­krv­ko­u­pr­­ i­iz r j im {upljih­ ve­ a­ isti­ ne­ u n s

Naj~e{}i­uzr­ k­hr­ ­ i~ne­insu­i­ i­e­ ci­e­de­ nog­sr­ a­su­hr­ ­ i~na­obo­je­ ja­plu}a­ o on fcj n j s c on l n

Obe}ava­u}a­pr­ ­ e­ u­ a j oc d r

plu}ni­kr­ o­ok.­Naj{~e{}i v t uzr­ k­je­plu}na­embo­i­a. o lj Kod­ne­ ih­bo­e­ ni­ a­ovaj k l s k oblik­sr~ane­insu­i­ i­e­ ci­e fcj n j ima­ bu­ ­ n­ tok­ i­ bo­e­ nik ra l s mo`e­umr­­e­i­za­ne­ o­i­ o ij t k lk mi­ u­a.­ n t Na­ ad­na­ ta­e­izr­ ­ i­o p s j az t na­ lo­ sa­ zna­ i­ a­ {oka. g cm Ja­ lja­se­blje­ i­o­i­ci­a­ o­ a v dl j n z li­ a­(ljubi~asto-plava­bo­a c j ko`e).­ Me|utim,­ kli­ i~ka n sli­ a­naj~e{}e­se­ispo­ja­ a k l v na­dr­ ­ a~iji­na~in.­Na­ ad ug p po~inje­ po­ te­ e­ o,­ di­ s p n spne­om,­ ubr­ a­ im­ di­ a­ j z n s njem,­po­ i{enom­te­ pe­ ­v m r a­u­ ­ m­i­ci­a­ o­ om.­Bo­e­t ro j n z l snik­osje}a­pr­­i­ ak­u­gr­ ­it s u di­ a­ i­ ima­ na­ ra`aj­ na m d ka{alj.­I­u­ovom­slu~aju­se na­ o­ na|uje­ki­ ik.­A­ako d k s se­ja­ i­{ok,­bo­e­ ni­ u­se v l s k

Izbje­ga­va­ti­na­po­r
Hr­ ­ i~nu­insu­i­ i­e­ ci­u­li­e­ og­sr­ a­ka­ ­ ­ te­ ­­ i­ a on fcj n j j v c rak riz r po­ te­ e­ o­sma­ je­ je­spo­ o­ no­ ti­li­e­ e­ko­ o­ e­da s p n n n s b s j v m r osi­ u­ a­kr­ o­ok­za­po­r­ ­ e­or­ a­ a­i­tki­ a.­Ta­ne­ po­ o­ g r v t t eb g n v s s bno­ t­se­u­po~etku­ispo­ja­ a­sa­ o­pr­­i­ om­na­ o­ a,­a s l v m il k p r ka­ ni­e,­ako­se­bo­e­ nik­ne­li­e~i,­i­pri­mi­ ­ ­ a­ ju.­Uzr­ ­ i s j l s j rov n oc ovog­obli­ a­sr~ane­insu­i­ i­e­ ci­e­mo­ u­bi­i­ste~ene k fcj n j g t sr~ane­ma­ e,­de­ e­ e­ ­ ­i­ no­obo­je­ je­mi­ ­ a­ ­ a­i­ar­e­ n g n rat v l n ok rd t r­­ska­hi­ e­ ­e­ zi­a.­Li­e~enje­se­oba­ lja­pr­­ je­ om­ka­ ­ ij p rt n j j v im n rdi­ ­o­ i~nih­sr­ ­ sta­ a­i­di­ ­ ­ ­i­ a,­a­obo­je­om­se­pr­ ­ o­ ot n ed v uret k l l ep ru~uje­ne­ la­ a­ishr­ ­ a­i­izbje­ a­ a­ je­fi­ i~kog­na­ o­ a. s n an g v n z p r da­u­infu­ i­e.­ j zj Naj~e{}i­uzr­ k­hr­ ­ i~­ o on ne­ insu­i­ i­e­ ci­e­ de­ nog fcj n j s sr­ a­su­hr­ ­ i~na­obo­je­ ja c on l n plu}a.­Ona­po­ te­ e­ o­iza­ s p n zi­ a­u­or­ a­ ske­pr­ ­ je­ e v j g n om n na­kr­ nim­su­ o­ i­ a­plu­ ­ v d vm }nog­kr­ o­o­ a.­Te­pr­ ­ je­ v t k om ne­ stva­ ­ ­u­ otpor­ de­ noj raj s ko­ o­ i,­zbog­~ega­ona­ne m r mo`e­ la­ o­ uba­ i­i­ krv­ u k ct plu}ni­kr­ o­ok.­To­za­po­ v t slje­ i­ u­ ima­ opte­ e}enje dc r de­ ne­ko­ o­ e,­pa­se­ona s m r po­ te­ e­ o­ uve}ava­ i s p n pro{ir­ ­e. uj po­ ­ ­ e}aj­pam}enja.­Bo­ rem le­ ni­ i­su­ci­a­ o­i~ni,­ima­u s c j n t j na­ r­ ­ le­ ve­ e­ na­ vr­ ­u­ i b ek n at izra`ene­tvr­ e­ci­a­ o­i~ne d j n t ede­ e­na­po­ko­je­ i­ a­ a, m t l nc m dok­ im­ je­ gr­ ­ ni­ ko{ ud “ba~vastog­izgle­ a”. d Ka­ ­ i­ ­o­ i~na­sr­ ­ stva rd ot n ed slu`e­i­ovdje­za­po­a~anje j ra­ a­sr­ a,­ali­da­ a­ je­ki­ i­ d c v n ska­ ni­e­ uvi­ek­ ko­ ­­ no­ i j j ris mo`e­~ak­po­ or{ati­sta­ je g n bo­e­ ni­ a.­ Po­ e­ na­ pa­ l s k s b `nja­se­obra}a­na­ko­i~inu l i­sa­ r`aj­isplju­ ka,­jer­se d v na­osno­ u­nje­ o­ og­izgle­ v g v da­mo`e­pr­ ­ i­e­ i­i­uspjeh oc j n t anti­ i­ ­i~ke­te­ ­ ­ i­e. b ot rap j Ipak,­ na­bo­ja­ te­ ­ ­ i­a j l rap j je­re­ o­ a­ a­ko­ tr­ ­a­sr­ a, d v n n ol c uto­i­ o­ pr­­e­ {to­ ne­ e­ od lk ij k spo­ e­ u­ih­si­ pto­ a­bo­ m n t m m le­ nik­mo`e­i­sam­na­vr­­e­ s ij me­uo~iti.

Be­gi­ski­ nau~ni­ i­ ra­ l j c zvi­i­su­ekspe­ ­­ e­ ta­ni­te­ l rim n l st­ute­ e­jen­na­mo­ o­ lo­ m l n k na­nim­anti­i­e­i­ a­ko­i­ a l tj lm jm je­mo­ u}e­otkr­­i­}elije­tu­g it mo­ a­ja­ni­ a­u­kr­ o­o­ u. r j k v t k Pr­ ­ a­do­ ad­pr­ ­ e­ e­ em s ov d nim­te­ ti­ ­ ­ ji­ a,­no­ i­te­ t s ran m v s bio­je­pr­ ­ i­ an­u­16­od­17 ec z slu~aje­ a,­ bez­ ije­ nog v d la`no­po­ i­i­ nog­re­ u­ta­a.­ ztv z l t Istra`iva~i­ vje­ ­ ­u­ da ruj ova­ av­ je­ no­ ta­ an­ te­ t k d s v s

Ana­li­za­bez­la`no­ po­zi­ti­vnih­re­zu­lta­ta

No­ i­te­ t­za­rak­ja­ni­ a v s j k

kr­ i­ mo`e­ spa­ i­i­ hi­ja­ e v st l d `ivota­sva­ e­go­ i­ e­i­do­ e­k dn v sti­do­sma­ je­ ja­br­ ­a­ne­n n oj po­r­ ­ nih­hi­ ­ r{kih­za­ va­ t eb ru h ta.­Ako­se­di­a­ no­ ti­ i­ a­na j g s cr vr­­e­ e,­ rak­ ja­ni­ a­ je­ iz­ ij m j k lje~iv.­Na`alo­ t,­zbog­te{ko s uo~lji­ ih­ si­ pto­ a­ u­ vi{e v m m od­70­po­ to­slu~aje­ a­bo­e­s v l st­je­u­tr­ ­ u­ku­di­a­ no­ e en t j g z ve}­uzna­ r­ ­ o­ a­a.­Od­ra­ p ed v l ka­ja­ni­ a­u­svi­e­u­go­ i{nje j k j t d umi­ e­140.000­`ena.­ r

Osno­vni­si­mpto­mi
Osno­ ni­ si­ pto­ i­ su v m m ka{alj,­di­ pne­a,­op}a­ma­s j la­ sa­o­ t.­Ne­ o­ ta­ak­ki­ i­ k l s d s t ska­i­na­ u­ lja­ je­uglje­ di­ ­ k p n n oski­ a­u­kr­ i­iza­ i­ a­u­gla­ d v zv j vo­ o­ju,­ po­ pa­ o­ t,­ pa­ i b l s n s

’ Dr
ORDINACIJA
Sr~ane bolesti ~esto su pritajene

36

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Ma­nji­br­oj­ovih­bo­le­sni­ka­ne­ma­bo­lo­ve,­ali­ima­ ne­vo­ljne­tr­za­je­no­ga­ma­i­gr~eve.­Str­es­i­se­ki­r­a­ci­ja­ po­ja~ava­ju­ove­sme­tnje,­a­ne­ka­da­se­one­i­po­ja­vlju­ju sa­mo­u­tim­si­tu­a­ci­ja­ma.­Uvje­ti­za­po­sta­vlja­nje­ di­ja­gno­ze­su­de­ta­ljna­ana­mne­za,­po­se­bno­kod­ po­sto­ja­nja­bo­le­sti­u­fa­mi­li­ji­

Pi{e: Prof. dr. Tarik Zuki}

Je­ no­ ta­ an­ te­ t,­ ko­i d s v s j otkr­­ a­za~eplje­ ja­u­ko­ ­ ­ iv n rona­ ­ im­ar­e­ ­­a­ a,­mo­ ao rn t rij m g bi­po­ o}i­lje­ a­ ­­ a­da­na m k rim br`i­na~in­ide­ ti­i­ i­ ­ ­u­pa­ n f c raj ci­e­ te­s­“pritajenim”­sr~anj n im­bo­e­ ti­ a.­Na­taj­na~in l s m bi­se­izbje­ li­i­ve}i­me­ i­ i­ g dcnski­tro{ko­ i. v Pr­ ­r­ ­ a­ ko­a­ ske­ i­ a et ag j nr ka­cij­u­ko­ ­ ­ a­ ­ im­ar­e­ i­a­ l ron rn t r­j ma­bi­je`i­za~eplje­ ja­ko­a l n j u­ spo­ e­ u­im­ ar­e­ ­­a­ a m n t t rij m uzr­ ­ u­u­na­ u­ lja­ je­bi­e­ih ok j k p n j l kr­ nih­}elija.­ v

Je­dno­sta­vna­pr­e­tr­a­ga otkr­i­va­za~eplje­nja­ar­te­r­ija

Sr~ane bolesti

Si­ndr­om­ne­mi­r­nih­no­gu­je -­po­r­e­me}aj­spa­va­nja
^esto se ovaj sindrom pojavljuje kod bolesnika s reumatoidnim artritisom i bubre`nom insuficijencijom, a mo`e se javljati i tokom trudno}e
pa­ se­ da­ as­ ovo­ sma­ra n t ne­ ­ ­ ­o{kim­obo­je­ jem.­ urol l n Po­ ­ ­ e}aj­ rem po­ r­ ­a k et ina~e­ je­ obi­je`en­ ne­ ­ o­ l ug dnim­osje}ajem­u­no­ a­ a g m s­ne­ ­ o­ji­ om­po­r­ ­ om­za od l v t eb po­ r­ ­a­ jem­udo­ a,­{to­do­ k et n v vo­ i­do­pr­ ­a­ nog­olak{and ol z ja.­ Si­ dr­ m­ se­ po­a­ lju­e n o j v j kod­ oba­ spo­a,­ ali­ ~e{}e l kod­`ena,­i­to­sta­ ­­ih.­ rij Za­ i­je`en­ je­ u­ svim bl do­ nim­ sku­ i­ a­ a­ ia­ o b pn m k u~esta­o­ t­ ra­ te­ s­ po­ ­ ­ l s s rastom­`ivotne­do­ i.­Si­ dr­ b n om­ ne­ i­ ­ ih­ no­ u­ ja­ lja m rn g v se­kod­5­do­11­slu~aje­ a v na­100­oso­ a. b Uzr­ k­ na­ ta­a­ ja­ ove o s j n sme­nje­ po­ da­ a{njem t n shva­a­ ju­je­po­ ­ ­ e}aj­u t n rem me­a­ o­i­ mu­pr­ ­ o­ i­a­ a t b lz en s l c po­ ra`aja­(transmitera),­a d u­osno­ i­je­po­ ­ ­ e}aj­me­ v rem ta­ o­i­ ma­`eljeza.­ b lz Bo­e­ t­ mo`e­ na­ ta­i l s s t kao­ste~ena,­uzr­ ­ o­ a­ a ok v n dr­ ­ im­ po­ ­ ­ e}aji­ a,­ ili ug rem m kao­na­ lje­ na.­Ge­ i­odgo­ s d n vo­ ­ i­za­si­ dr­ m­ne­ i­ ­ ih rn n o m rn no­ u­na­a­ e­se­na­hr­ ­ o­ g l z om so­ i­ a­12q,­14q­i­9p. mm Kli­ i~ka­sli­ a­mo`e­na­n k sta­i­aku­no,­su­ a­ u­no­i­hr­ t t b k t o­ i~no.­ Do­ i­ i­ a­ osje}aj n mnr mr­ ­ i­ ja­ ja,­pe~enja,­`a­ ­ av n n renja,­kao­“gmizanje­cr­ a”, v str­ ­a­ je­u­no­ a­ a­i­sli~no. uj n g m Ne­ ­ o­ ne­se­ za­ i­e­i­ne­ ug d n cj mir­spu{ta­u­se­du­ o­ o­niz j b k no­ e.­ g Si­ pto­ i­se­uvi­ek­ja­ m m j vlja­u­ pr­­i­ om­ mi­ ­ ­ a­ ja j il k rov n ekstr­ ­ i­e­a,­naj~e{}e­na­ em t t ve~er­ i/ili­ pri­ odla­ ku­ na s spa­ a­ je.­Po­ r­ ­a­ je­izr­ ­ v n k et n azi­o­olak{ava­si­ pto­ e­i t m m za­o­ je­ bo­e­ nik­ pr­­ i­jen t l s is l na­po­ r­ ­a­ je­no­ u.­ k et n g

Stari problem, a novo obja{njenje

Go­o­ o­po­o­ i­ a­pa­ i­e­ t v l vn cj na­a­ko­i­su­pre`ivje­i­sr~ani t j l udar­ni­ u­ni­na­ko­i­na~in s j bi­i­upo­ o­ ­ ­ i­na­mo­ u}no­ l z ren g st­ra­ vi­a­ ja­sr~ane­bo­e­ ti z j n l s sve­dok­se­sr~ani­udar­ni­e j po­a­ io. j v Istra`iva­ jem­ je­ bi­o n l obu­ va}eno­1.400­vo­o­ te­ h l n ra­ ko­e­ su­ nau~ni­ i­ pr­ ­i­i j c at l kr­ z­~etiri­go­ i­ e.­Nji­ ov­ri­ o dn h zik­od­ra­ vo­a­sr~anih­obo­ z j lje­ ja­kr­ ­ao­se­oko­zla­ne n et t sr­ ­ i­ e­(ni­pr­ ­ i­ ok­ni­pr­ ­ ed n ev s eni­ ak).­ z

S

i­ dr­ m­ne­ i­ ­ ih­no­ n o m rn gu­ (Restless­ le­ s g syndr­ ­ e,­RLS)­po­om jam­ je­ u­ me­ i­ i­ i­ po­ nat dcn z ve}­pet­sto­je}a.­Ne­ a­ a l k d se­me­ i­ i­ skim­rje~ni­ om dcn k na­ i­ ao­Anxi­ ­as­ti­ i­ ­ ­ m zv et b aru jer­se­sma­r­ ­o­da­je­po­ e­ t al v zan­ s­ ne­ im­ psi­ i~kim k h sme­nja­ a,­u­pr­ om­re­ u t m v d s­ de­ r­ ­ i­om­ i­ anksi­ ­ p es j ozno{}u.­

Po­tr­e­ba­za­kr­e­ta­nje­m
U­ dr­ ­ oj­ po­o­ i­ i­ 20. ug l vn sto­je}a­upo­pu­ ju­e­se­kli­ l t n j ni~ka­sli­ a­ovog­si­ dr­ ­ a, k n om bo­je­je­ra­ ja{njen­uzr­ k, l z o

Sindrom nemirnih nogu zapravo ne da spavati

Li­jek­-­inte­le­ktu­a­lna­akti­vno­st
Li­e~enje­ si­ dr­ ­ a j n om ne­ i­ ­ ih­ no­ u­ da­ as­ je m rn g n vr­o­uspje{no,­a­po­ e­ no l s b je­efi­ a­ na­me­o­ a­ko­a k s t d j Bo­e­ ni­ i­usta­u­iz­kr­ ­ l s c j eve­a­i­ho­ a­u­uo­ o­o.­Ima­ t d j k l ju­izr­ ­ i­o­lo{­san.­Za­o­se az t t ova­bo­e­ t­kla­ i­i­ i­ a­kao l s sfcr bo­e­ t­spa­ a­ ja.­Ma­ ji­br­ l s v n n oj­ ovih­ bo­e­ ni­ a­ ne­ a l s k m bo­o­ e,­ali­ima­ne­ o­jne­tr­ l v v l za­e­no­ a­ a­i­gr~eve.­Str­ j g m es­i­se­ i­ ­ ­ i­a­po­a~ava­u k rac j j j ove­sme­nje,­a­ne­ a­ a­se t k d one­i­po­a­ lju­u­sa­ o­u­tim j v j m si­u­ ­ i­a­ a.­ t ac j m Uvje­i­ za­ po­ ta­ lja­ je t s v n di­a­ no­ e­su­de­a­jna­ana­ j g z t l sa­ je­u­e­ {etnje­ i­ po­ v t j ja~anu­inte­e­ tu­ ­nu­akti­ l k al vno­ t­uz,­na­ ­ ­ no,­re­ u­ s rav g la­ i­u­sna.­ cj mne­ a,­po­ e­ no­kod­po­ z s b sto­a­ ja­bo­e­ ti­u­fa­ i­i­i. j n l s mlj Ka­ ­ ­ te­ ­­ ti~no­je­da­se­si­rak ris mpto­ a­o­o­ i­a­po­a~ava m t l gj j sa­`ivotnom­do­ i.­Ne­ ­ ­ ­ b urolo{ki­ sta­us­ je­ ur­ ­ an,­ a t ed la­ o­ ­ ­o­ ­­ski­te­ to­ i­~esto b rat rij s v po­ a­ u­u­ sni`ene­ vr­­e­ k z j ij dno­ ti­ fe­ ­­i­ a,­ vi­a­ i­ a s rit n t mn B12,­ fo­ne­ ki­ e­i­ e,­ ma­ l s ln gne­ i­a.­ zj

Ne­u­r­o­lo{ki­sta­tu­s
^esto­se­ovaj­si­ dr­ m n o po­a­ lju­e­kod­bo­e­ ni­ a­s j v j l s k re­ ­ a­o­­ nim­ar­r­­i­ om­i um t id t it s bu­ re`nom­ insu­i­ i­e­ ci­ b fcj n jom,­a­mo`e­se­ja­ lja­i­i­to­ v t kom­ tr­ ­ no}e.­ U­ ne­ im ud k slu~aje­ i­ a­ na­ ta­e­ kao vm s j po­ lje­ i­ a­uzi­ a­ ja­li­e­ o­ s dc m n j k va­kao­{to­su:­ne­ ­ ­ ­e­ ti­ urol p ci,­ anti­ ­ e­i­ i,­ anti­ i­ ta­ em t c hs mi­ i­ i,­ 5-HT­ inhi­ i­o­ i,­ te nc bt r alko­ o­a­i­ka­e. h l f Si­ dr­ m­ ne­ i­ ­ ih­ no­ n o m rn gu­uzr­ ­ u­e­sme­nje­spa­ok j t va­ ja,­ne­ o­ u}no­ t­mi­ ­ n m g s rnog­sje­ e­ ja,­ogr­ ­ i~enje d n an so­ i­a­nih­ko­ ta­ a­a,­ogr­ ­ cj l n k t ani~enje­mo­ u}no­ ti­pu­o­ g s t va­ ja­i­dr.­ n

PRIVATNA­ORDINACIJA

„ZUKI]“
Grbavi~ka 3, Sarajevo Tel. 061 103-108, 062 286-956, 033 204-640
Pr­ f.­dr.­ o

Spe­ i­ a­ i­ ti~ke­uslu­ e­iz cj ls g obla­ ti­ne­ ­ ­ ­ si­ i­ a­ r­ ­ e s urop h j t ij - epilepsije, glavobolje, vrtoglavice, neuroze, psihoze, polineuropatije, Parkinsonova b., multipla skleroza Ultr­ ­ vu~na­di­ a­ no­ ti­ a az j g s k - ultrazvuk abdomena, male zdjelice, dojki, {titnja~e - Color doppler krvnih sudova

Ta­ ­ k­Zu­ i} ri k

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

37

38

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Bo­ na­i­He­ ­ e­ o­ i­ a s rc g v n Fe­ e­ ­ ­ i­ a­Bo­ ne­i­He­ ­ e­ o­ i­ e d rac j s rc g v n KANTON­SARAJEVO Sr­ ­ nja­{kola­za­oko­ i{­i­dr­ ni­di­ a­ n ed l v z j

Bo­ nia­and­He­ ­ e­ o­ i­ a s rz g v n Fe­ e­ ­ ­ i­ n­of­Bo­ nia­and­He­ ­ e­ o­ i­ a d rat o s rz g v n CANTON­SARAJEVO Se­ o­ da­ y­scho­ l­of­envi­ ­ ­ me­ t­and­ c n r o ron n wo­ d­de­ i­ n o sg

Na­osno­ u­ta~ke­II­Odlu­ e­ge­ e­ ­ ­ nog­di­ ­ ­ to­ a­KCUS v k n ral rek r br­ j­0201-18320-1­od­21.­06.­2010.­go­ i­ e,­po­pi­ me­ o dn s nom­ovla{te­ ju­ge­ e­ ­ ­ nog­di­ ­ ­ to­ a­KCUS,­Ko­ i­ i­a n n ral rek r msj za­pr­ ­ a­u­ra­ ho­ o­ a­ e­te­ e­ o­ ske­ce­ tr­ ­ e od j s d v n l f n n al

Na osnovu ~lana 88. Zakona o srednjem obrazovanju (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 10/04 i 34/07) i Odluke [kolskog odbora, Srednja {kola za okoli{ i drvni dizajn, objavljuje

Drvoprera|iva~ka stru~na {kola Zanimanje: III stepen 1. Stolar 2. Tapetar V stepen 1. Stolar - majstor 2. Tapetar - majstor [umarska tehni~ka {kola Za stru~no zvanje: IV stepen 1. [umarski tehni~ar 2. Tehni~ar hortikulture [umarska stru~na {kola Zanimanje: III stepen 1. Lugar Dokumenta potrebna za upis su: Zahtjev za upis (dobije se u sekre tarijatu {kole), svjedo~anstva predhodne {kole (originali), izvod iz mati~ne knjige ro|enih. Za V-ti stepen (majstor) kandidati koji su zavr{ili III ili IV stepen i uvjerenje od najmanje dvije godine radnog iskustva u struci. Zahtjeve za upis sa potrebnim do kumentima dostaviti li~no u Se kretarijat {kole svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 sati.

POZIVA
I­Sva­za­ ­ te­ ­ ­ o­ a­ a­pr­ ­ na­i­fi­ i~ka­li­ a­da­do­ ta­ e­po­ u­ u­za­ku­ o­ i­ u­te­ e­ o­ ske­ce­ tr­ ­ e­ET-200in res v n av z c s v n d p vn l f n n al SA-1000­lo­ a­ a,­po~etna­ci­e­ a k l j n 5.342,40 KM II­Pr­ ­ met­pr­ ­ a­e­se­ne}e­pr­ ­ a­ a­ i­ispod­po~etne­ci­e­ e ed od j od v t j n III­Za­ ­ tr­ ­ o­ a­ i­ku­ ci­mo­ u­po­ le­ a­ i­pr­ ­ met­pr­ ­ a­e­sva­ i­ra­ ni­dan­od­09-15­sa­ i,­ko­ ta­ t­oso­ a: in es v n p g g d t ed od j k d t n k b Emir­Ku­ e­ o­ i},­ko­ ta­ t­te­ e­ on:­033/297-074. l n v n k l f IV­Pr­ ­ o­u~e{}a­ima­u­sva­pr­ ­ na­i­fi­ i~ka­li­ a­ko­a­upla­ e­de­ o­ it­od­10%­na­bla­ a­ni­KCUS-a,­na­ka­ av j av z c j t p z g j j sni­e­je­ an­sat­pr­ ­e­otva­ ­ ­ ja­po­ u­ a j d ij ran n d V­Za­ e~a}enu­po­ u­ u­sa­ozna­ om­ku­ o­ i­ a­te­ e­ o­ ske­ce­ tr­ ­ e­ET­-200-SA-1000­lo­ a­ a­-­NE­OTp n d k p vn l f n n al k l VARAJ­-­do­ ta­ i­ i­na­pr­ ­ o­ ol­KCUS-a,­uli­ a­Bo­ ni~ka­br.­25,­u­to­ u­ra­ nog­vr­ ­ e­ a. s vt ot k c l k d em n VI­Otva­ ­ ­ je­po­ u­ a­izvr{it­}e­se­da­ a­26.­08.­2010.­go­ i­ e­u­14.00­sa­ i,­u­obje­ tu­TEB-a, ran n d n dn t k VII­Izbor­ku­ ca­}e­bi­ i­po­kr­ ­ e­ ­ ­u­na­ve}e­po­ u|ene­ci­e­ e. p t it rij j n j n VIII­Ku­ cu­ko­i­bu­ e­oda­ r­ n­a­ko­i­na­ na­ no­odu­ ta­ e­od­ku­ o­ i­ e­upla}eni­de­ o­ it­ne}e­se­vr­ ­ i­ i. p j d ba j k d s n p vn p z at t IX­Ku­ ci­ a­ko­i­ne­bu­ u­oda­ r­ ­ i­upla}eni­de­ o­ it­}e­se­vr­ ­ i­ i­u­ro­ u­od­tri­da­ a­od­da­ a­otva­ ­ ­ ja p m j d b an p z at t k n n ran po­ u­ e­ n d

KONKURS
ZA UPIS VANREDNIH U^ENIKA ZA [KOLSKU 2010/2011. GODINU Konkurs i prijem vanrednih u~enika/u~enica za {kolsku 2010/2011. godinu, za polaganje razreda u cjelini vr{it }e se u mje secu septembru, po~ev od 01. 09. 2010. godine i bi}e okon~an do kr aja septembra teku}e godine. Prijem zahtjeva i upis vanrednih u~enika/u~enica za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, dopunskih i maturskih ispita }e se vr{iti najkasnije do petnaest (15) dana prije po~etka svakog ispitnog roka. U {koli se vanredni u~enici/u~enice mogu obrazovati za verifikovana zvanja i zanimanja: Drvoprera|iva~ka tehni~ka {kola Za stru~no zvanje: IV stepen 1. Tehni~ar finalne obrade drveta

REMINDER FOR: Contract title/Publication reference: EUFOR/2010/003 SUPPLY AND DELIVERY OF: LOT 1 - SEDAN VEHICLES LOT 2 – MINI 4X4 SUV VEHICLES LOT 3 – 4X4 VEHICLE AT CAMP BUTMIR, SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo, intends to award a supply contract for Supply and delivery of Sedan vehicles (LOT 1), small 4x4 SUV vehicles (LOT 2) and 4X4 vehicle (LOT 3) at HQ EUFOR, Butmir Camp, Sarajevo. The complete bidding dossier is available at HQ EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 and/or can be downloaded from the following website: www.euforbih.org/ - under tenders.­ The deadline for submission of bids is 04 October 2010, 11:00 hours. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on a/m website.

PODSJETNIK ZA: Naslov ugovora/Referenca objave: EUFOR/2010/003 NABAVKA I ISPORUKA: LOT 1 – SEDAN VOZILA LOT 2 - MINI 4X4 SUV VOZILA LOT 3 – 4X4 VOZILA ZA KAMP BUTMIR, SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo namjerava dodijeliti ugovor za nabavku i isporuku Sedan vozila (LOT 1), mini 4x4 SUV vozila (LOT 2) i 4x4 vozila (LOT 3) za Kamp Butmir, Glavni Stab EUFOR-a. Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna u HQ EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 i/ili moze biti preuzeta sa sljedece web adrese: www.euforbih.org/ - pod tenders. Krajnji rok za podnosenje ponuda je 04 Oktobar 2010, 11:00 sati. Sve moguce dodatne informacije ili pojasnjenja/pitanja bice takodje objavljena na gore pomenutom web situ.

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INA CENTAR JU O[ “HASAN KIKI]” Sarajevo Na osnovu ~lana 75 Zakona o osnovnom obrazovanju i odgoju (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo” br. 10/04, 21/06 i 26/08) i Odluke [kolskog odbora broj 07-938/10 od 16. 08. 2010. godine raspisuje se

srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

39

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AGENCY FOR PRIVATIZATION IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Na osnovu člana 8. Pravilnika o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe (“Službene novine Federacije BiH”, br 75/05), Agencija za privatizaciju u FBiH objavljuje:

OBAVIJEST
o produženju trajanja Javnog poziva za prodaju državnog kapitala preduzeća „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar Produžava se trajanje Javnog poziva za prodaju državnog kapitala preduzeća „Fabrika duhana Mostar“ d.d. Mostar metodom neposredne pogodbe do 13.09.2010. godine. Otvaranje ponuda i direktni pregovori održat će se 16.09.2010. godine u 11:00 sati, u prostorijama Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Ulica Mustajbega Fadilpašića broj 1, Sarajevo. Izmijenjeni vremenski raspored neposredne pogodbe nalazi se na: www.apf.gov.ba Ostali elementi Javnog poziva i Paketa dokumentacije za neposrednu pogodbu, ostaju isti.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

KONKURS
za izbor 1. Nastavnik informatike ... .1 (jedan) izvr{ilac 8 ~asova norme, na odre|eno radno vrijeme do 31. 08. 2011. godine. Uz prijavu i biografiju potrebno prilo`iti sljede}a dokumenta (original ili ovjerenu fotokopiju): Op{ti uslovi:

- Punoljetnost (izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne starije od 6 mjeseci original ili ovjerenu fotokopiju), - Op}a zdravstvena sposobnost (dokazuje se ljekarskim uvjerenjem), - Dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine (uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci original ili ovjerenu fotokopiju), - Uvjerenje o neka`njavanju (uvjerenje nadle`nog organa ne starije od 3 mjeseca original ili ovjerena fotokopija) Posebni uslovi: - Stru~na sprema (diploma original ili ovjerenu fotokopiju) - Polo`en stru~ni ispit (uvjerenje original ili ovjerenu fotokopiju), - Dokaz o radnom iskustvu (potvrda), Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no ili putem po{te na adresu JU O[ “Hasan Kiki}”, ul. Gorica br. 27, Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AGENCY FOR PRIVATIZATION IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

OBAVIJEST
o prodaji dijela državnog kapitala u preduzeću „UNIS“ d.d. Sarajevo putem berze
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine je prodavac dijela dionica u državnom vlasništvu emitenta „UNIS“ d.d. Sarajevo. Aukcijska prodaja dijela državnog kapitala obavlja se po berzanskim pravilima na Sarajevskoj berzi - burzi vrijednosnih papira - SASE. Odabrani profesionalni posrednik za prodaju dijela državnog kapitala u preduzeću „UNIS“ d.d. Sarajevo je brokerska kuća „Raiffeisen BROKERS“ d.o.o. Sarajevo. Predmet prodaje je paket količine od 150.000 dionica. Prodaje će biti obavljene metodom 1 – jednokratne prodaje pri kojoj su dozvoljeni samo kupovni nalozi koji glase na količinu identičnu onoj iz prodajnog naloga. Početna prodajna cijena jedne dionice iznosi 5,10 KM. Aukcijska prodaja paketa dionica će se održati krajem mjeseca augusta 2010. godine. Više informacija nalazi se na web stranici Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine: www.apf.gov.ba. Za dodatne informacije kontaktirati:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON JU “DRUGA OSNOVNA [KOLA” PRUSAC Tel/fax 271 162 BROJ 232/2010. Dana 17. 08. 2010. godine Na osnovu ~lana 73. Zakona o osnovnoj {koli SBK-a (Slu`bene novine SBK-a 11/01) i ~lana 123. Pravila {kole, Upravni odbor je na svojoj sjednici odr`anoj 16. 08. 2010. godine donio odluku kojom se raspisuje za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik bosanskog jezika i knji`evnosti - 5 ~asova sedmi~ne norme 2. Nastavnik matematike - 4 ~asa sedmi~ne norme 3. Nastavnik engleskog jezika - 4 ~asa sedmi~ne norme 4. Nastavnik kulture `ivljenja - 2 ~asa sedmi~ne norme 5. Nastavnik demokratija i ljudska prva - 2 ~asa sedmi~ne norme 6. Nastavnik vjeronauke - 4 ~asa sedmi~ne norme Za sva radna mjesta prima se na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine. USLOVI: Pored op{tih uslova po Zakonu o osnovnoj {koli SBK-a, Plana i programa za osnovne {kole. Uz prijavu kandidati trebaju prilo`iti: l Kra}a biografija, l Diploma o stru~noj spremi l Izvod iz mati~ne knjige ro|enih l Uvjerenje o dr`avljanstvu l Uvjerenje o neka`njavanju Kandidati su du`ni dostaviti dokumentaciju po Kriterijima o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih radnih mjesta u osnovnim {kolama SBK-a: l Dokaz o tehnolo{kom vi{ku, l Uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom, l Potvrda o du`ini radnog sta`a u obrazovanju, l Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, l Uvjerenje o ~ekanju na posao (Zavod za zapo{ljavanje), l Uvjerenje o socijalnim prilikama u porodici sa ku}nom listom, te dokazima za svakog ~lana sa ku}ne liste (ako niko nije zaposlen), l Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu, uvjerenje o stepenu invalidnosti. Sa svakim od kandidata bit }e obavljen intervju koji provodi konkursna komisija. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom i brojem telefona dostaviti na adresu: JU “Druga osnovna {kola” Prusac 70223 Prusac Direktor {kole Naim Helja

KONKURS

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine Ljerka Barišić Stručni saradnik Tel. +387 33 212 884, 212 885 E- mail: ljerka.barisic@apf.gov.ba JU Osnovna {kola “Mirsad Prnjavorac” Vogo{}a Na osnovu ~lana 75. i 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj: 10/04, 21/06 i 26/08, te ~lana 87. Pravila JU O[ “Mirsad Prnjavorac” Vogo{}a i Odluke [kolskog odbora {kole od 16. 08. 2010. godine raspisuje se:

„Raiffeisen BROKERS“ d.o.o. Sarajevo Leila Baljević, direktor Tel. +387 33 287 648, 287 645 E- mail: info@rbr.ba www.rbr.ba 2011. godine. USLOVI: Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju prilo`iti: - diplomu o zavr{enoj {koli (ovjerena fotokopija), izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 6 mjeseci), - kra}u biografiju. Kandidati koji budu izabrani po konkursu du`ni su prije zasnivanja radnog odnosa donijeti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JU Osnovna {kola “Mirsad Prnjavorac” Vogo{}a Ul. Jo{ani~ka br. 51, 71320 Vogo{}a Nakon izvr{enog izbora kandidati mogu podi}i svoja dokumenta u sekretarijatu {kole, jer se isti ne}e vra}ati po{tom.

JAVNI KONKURS
za prijem uposlenika/uposlenica u radni odnos 1. NASTAVNIK RAZREDNE NASTAVE - 2 izvr{ioca na odre|eno vrijeme od 01. 09. 2010. godine do 31. 08. 2011. godine i - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme od 01. 09. 2010. godine do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 30. 06. 2011. godine. 2. NASTAVNIK BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA I KNJI@EVNOSTI - 1 izvr{ilac na 18 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme od 01. 09. 2010. godine do 31. 08. 2011. godine. 3. NASTAVNIK NJEMA^KOG JEZIKA - 1 izvr{ilac na 6 ~asova sedmi~ne norme na odre|eno vrijeme od 01. 09. 2010. godine do 31. 08.

MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “TRAVNIK” U TRAVNIKU Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 227-2/10 od 22. 07. 2010. godine Mje{ovita srednja {kola “Travnik” raspisuje

OP]INSKI SUD U SANSKOM MOSTU ZEMLJI[NOKNJI@NI URED Broj: 022-0-DN-z-10-001 467 Sanski Most, 16. avgusta, 2010. godine Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Slu`bene novine FBiH broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Sanskom Mostu NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Aide Tro`i} k}eri [efika iz Sarajeva, ul. “Vi{njik” br. 27, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 1934 katastarska op}ina Klju~ I ozna~ene kao: - k.~. broj 723/2 zv. “Oku}nica” - ku}a i zgrada povr{ine 105 m2 - dvori{te povr{ine 252 m2 prema slu`benoj evidenciji Katastra nekretnina Op}ine Klju~ kao posjednik na navedenim nekretninama evidentirana je Aida Tro`i} k}i [efika iz Sarajeva sa dijelom 1/1,

KONKURS
za prijem radnika u radni odnos u {kolskoj 2010/11. godini za nastavne predmete 1. Profesor matematike i fizike 2. Profesor matematike 3. Profesor engleskog jezika 4. Bibliotekar 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme

Za radno mjesto na odre|eno vrijeme radni odnos traje do 31. 08. 2011. Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane NPP za gimnaziju, tehni~ke i srodne {kole. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti diplomu o zavr{enom fakultetu, rodni list i podatke prema kriterijima o bodovanju za popunu upra`njenih radnih mjesta u srednjoj {koli propisane od strane Ministarstva obrazovanja nauke kulture i sporta SBK. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu (DNEVNI AVAZ). Prijave se predaju u sekretarijat {kole ili na adresu: Mje{ovita srednja {kola “Travnik” u Travniku, {kolska 3. 72270 Travnik

te nekretnine upisane u PL broj 81 katastarska op}ina Klju~ I ozna~ene kao: - k.~. broj 723/1 zv. “Crkvi{te” - ostalo neplod. zemlji{te povr{ine 445 m2 prema slu`benoj evidenciji Katastra nekretnina Op}ine Klju~ kao posjednik na navedenim nekretninama evidentirana je Aida Tro`i} k}i [efika iz Sarajeva sa dijelom 1/3. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave, u roku 60 dana od dana najave, podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na pomenutim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza, a u skladu sa ~l. 64 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Slu`bene novine FBiH broj 19/03 i 54/04). Zemlji{noknji`ni referent Edina Du~anovi}

40

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sprat ku}e ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a pogodno za studente.Tel. 061 509 746 Izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, Srebreno-Dubrovnik. Tel. 00385 20 486-628. Izdajem strancima ili studentima namje{ten stan na Grbavici odmah iznad @eljinog stadiona.Tel. 062 385 332. Izdajem sobe za spavanje sa TV, strogi centar Ba{~ari{ja, 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu na Dolac Malti, blizu tramvajske stanice. Tel. 065 615 640. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem strancima ili studentima namje{ten stan na Grbavici odmah iznad @eljinog stadiona.Tel. 062 385 332. Izdajem trosoban namje{ten stan u neboderu blizu Hitne pomo}i. Tel. 066 466 227, fiks. 524-936. Iznajmljujem dvosoban stan Otoka - kod Merkura, ul. Grada~a~ka, 400 KM. Tel. 061 905 212. Jednokrev. soba blizu tramv. stanice. Tel. 544-231. Jednokrev. soba sa grijanjem mu{karcima iz Federacije, 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrev. soba studentu (m), naselje N. Breka. Tel. 033 443-282. Jednokrev. sobu zapos. osobama. Tel. 601 546 291. Jednokrevetna soba sa c. grijanjem, banja, kuhinja, dnevni boravak, kablovska 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednos. opremljen stan ul. Igmanska kod Hitne. Tel. 063 120 361. Jednos. stan na 1 mjesec, Ko{. Brdo. Tel. 061 537 239. Jednos. stan namje{ten ustamb. zgradi djevojkama ili bra~nom paru. Tel. 061 167 559. Jednos. stan namje{ten, priv. ku}a, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 033 485-657. Kanc. prostore u N. Sarajevu. Tel. 061 188 338. Kanc. prostore u pos. objektu u Sarajevu-Ned`ari}i, zvati od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Kanc. protor u Hrasnom, u ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 535-052. Kobilja glava-Sarajevo, jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod Islamskog fakulteta extra soba studentu ili samcu. Tel. 061 958 368. Ko{evo, R. Prugde, dvos. stan. Tel. 208-177, 615-600. Ku}a na Mejta{u 120 m2 sa 250 m2 vrta, sre|ena, nenamje{tena, strancima. Tel. 061 156 262. Ku}a na Mejta{u, 120 m2, 250 m2, vrlo sre|ene, nenamje{tene, strancima. Tel. 061 156 262. Lijepo namje{ten, sun~an 2,5-soban stan u Titovoj, 500 EUR-a. Tel. 061 494 120. Logavina, izdajem stan 3-soban, komforan, 110 m2, internet, kabl. TV, svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72 58 59, 061 135 661. Ljetovanje u Zelenici kod H. Novog, sobe sa upotrebom kuhinje. Tel. 382 69 040 286. M. Dvor, namje{ten stan 50 m2, plin. grijanje. Tel. 062 931 200. Makarska, apartman studio za dvije osobe u centru. Tel. 061 224 174. Manja ku}a blizu mora, max. 6. kreveta, Orebi}. Tel. 033 451-581, 062 226 638. Manju ku}u blizu mora, kapac. {est kreveta, Orebi}. Tel. 033 451-581. Mu{karcu dvokrev. soba i manja kuhinja, pos. ulaz, upotreba kupatila. Tel. 033 532-035. Na du`i period samcu izdajem dvos. stan, 280 EUR-a. Tel. 065 462 890. Na M. Dvoru, namjet{en stan od 50 m2 s plin. grijanjem. Tel. 062 931 200. Namje{ten dvoipos. stna kod Med. fakulteta, od 18-21 h. Tel. 062 841 390. Namje{ten extra stan 80 m2, kod Holiday Ina, M. Dvor, pos. ljudima. Tel. 061 897 959. Namje{ten, extra stan 80 m2, kod Holiday Ina, M. Dvor. Tel. 061 897 959. Namje{tena garsonjera izme|u Katedrale i Bjelava. Tel. 205-330. Namje{tena soba preko puta Kampusa i Holiday Ina, centr. grijanje. Tel. 061 339 537. Namje{tena soba uz upotrebu kuhinje i kupatila. Tel. 062 374 130. Nenamje{ten jednos. stan, op{t. N. Grad, zvati od 17-21 h. Tel. 033 801-524. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum - sobe i apartmani, kod hotela „Neum“. Tel. 036 884-686, 061 777 843. Neum, apartmane klimatizirane blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183 981, 036/884-493. Neum, ku}a na obali mora izdajem sobe i apartmane. Tel. 061 504 124, 036 884 628. Neum, odmah pored obale, izdajem povoljno apartmane i sobe sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Neum, sobe sa kupatilom, apartmani, klimatizirano, parking 50 m od mora, popust od 10. 8, Miralem. Tel. 036 884 477, 061 185 160. Orebi} - apartmani 4-krevetni sa pogledom na more, parking u hladu, povoljno. Tel. 00385 98 922 8281. Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne sobe sa kupatilom, parking, oko 200 m od mora - povoljno. Tel. 00385 98 186 3337, BiH 061 390 322. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Orebi}, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, ro{tilj, parking, blizina mora, 30 EUR-a. Tel. 00385 20 713 793, 00385 98 92 46 035. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Ozbiljnim studenticama, nepu{a~ima namje{ten jednos. stan. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Podaca - ku}a uz more, povoljno izdajem sobe uz upotrebu kuhinje ili veliki dvosobni apartman. Tel. 061 517 353. Pos. kanc. prostor u centru 15 m2. Tel. 063 717 908, 033 214-191. Pos. prostor 130 m2, uz glavnu cestu, raskrsnica, parking, kod auto ku}e Mercedes, Vogo{}a. Tel. 061 235 178. Pos. prostor 22 m2, za sve namjene na Trgu heroja. Tel. 601 223 303. Pos. prostor 26 m2, na Ilid`i (mala aleja). Tel. 061 260 598. Pos. prostor 50 m2, pog. za kancelariju, agenciju, Hrasno B. Tel. 063 639 417. Pos. prostor 50 m2, u centru Ilid`e. Tel. 061 139 562. Pos. prostor 54 m2 na autobuskom terminalu, Iid`a, M. Aleja. Tel. 061 141 691. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor Ilid`a, tramv. autobuski terminal, 54 m2. Tel. 061 141 691. Pos. prostor kod @eljinog stadiona, 32 m2. Tel. 06 972 512. Pos. prostor na Ilid`i, pored po{te. Tel. 061 139 562. Pos. prostor na Trgu heroja. Tel. 061 229 303. Pos. prostor od 100 m2, kod Muz. akademije-Katedrala. Tel. 601 101 941. Pos. prostor Titova, centar, Sarajevo, 120 m2. Tel. 061 592 555 i 066 727 861. Pos. prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Poslovni prostor u naselju [ip, nov 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Povoljno ljetovanje u Crnoj Gori, Dobre Vode (Bar), sobe 70 m od mora, 7 EUR-a po le`aju. Tel. 033/621-119, 062 006 319, 00382 67 360 365, Fikret. Prazan, adapt. stna na Grbavici, jednosoban. Tel. 061 778 081. Prizemlje ku}e 100 m2, izdajem strancima, pos. ljudima, svi priklju~ci, namje{teno, parking. Tel. 062 169 114, Sarajevo. Renoviran 1-soban stan, II sp., namje{ten, pogodan za pos. prostor. Tel. 061 223 544. Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344, 00385 91 553 7707. Soba sa grijanjem, nepu{a~u. Tel. 523-462. Soba studentici. Tel. 033 232-494. Sobe i apartmane u Neumu, kod Alije. Tel. 036 880 547. Sobe sa kupatilom u Neumu, povoljno. Tel. 061 206 946. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Sprat ku}e, komplet opremljen, strancima i pos. ljudima, Iid`aLu`ani. Tel. 033/637-494, 061 257 567. Stan djevojci na Bjelavama. Tel. 061 902 111.

MALI

OGLASI
Prodaja
Prodajem Golfa 1 dizel, registrovan do 2. 2011., povoljno. Tel. 062 814 389. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem Renault megane 1,5 DCI, 2007. god, karavan, tek registrovan, ful oprema servis ura|en, nove gume, siva metalik, cijena 14950 KM. Tel. 061 259 784. Prodajem Renault Kangoo teretni, 2005. godina. Cijena po dogovoru. Tel. 062 916 907. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Rapid teretni Cedy, 1995. god., 1.9 dizel u odli~nom stanju. Tel. 061 184 796. Reno Clio 1.2, 16 V, 2003. god., sivi, 4 vrata, 43.000 km pre{ao, uvoz Njema~ka, pla}eni carina i PDV, cijena do registr. 8.600 KM. Tel. 061 835 565. Reno Clio, 1149 cm3, god. 1999. Tel. 061 217 392. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Ibiza 1.4 B, 2004. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registracije 8.950 KM. Tel. 061 158 202. Seat Ibiza 2004. god., benzin, tek registrovana, crna boja, ljetne-zimske gume, ful oprema, gara`irano, nije udarana, cijena 10.300 KM. Tel. 062 43 93 93. Smart Fortwo, 2003. god., 67.000 km, dogovor, hitno. Tel. 061 130 649. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Toyota, alu felge 2 kom., 17, 5 {arafa, 30 KM. Tel. 061 709 956. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, plavi, tek registrovan. Tel. 033/687-154, Butmirski bataljon 24, Butmir. Za Golfa alnaser, alternator 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Makarska rivijera - Podaca. Lijepo ure|eni apartmani blizu mora. Parking uklju~en. Povoljno. Tel. 062 115 111, 00385 99 683 9881. 1218-1Mo Aerodromsko, iznajmljujem dvoet. 5. sobni novoizgr. stan sa velikom gara`om, posebno ure|en, povoljno. Tel. 061 487 900, 061 047 620. 10833-1Nd` Tu~epi - biser jadrana! Pansion „Bili dvor“ nudi ekstra povoljne cijene. Tradicionalno bogata gastronomija, blizina mora 50 m, parking, klima, sat-TV. Novo! Apartmani prvi red do mora. Tel. 00385 21 679-673. 1223-1Mo Izdajem povoljno apartmane sa parkingom u Bristu kod Gradca. Mob. 00385 91 766 6124 i 061 229 208. 1153-1Mo Izdajem poslovni prostor 19 m2, pogodan za sve namjene, u srcu Ba{~ar{ije, ul. Telali. Sve informacije na tel. 061 926 730. 12756-1tt „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. Apartman (Gradac) jedna ve}a ili dvije manje porodice, povoljno (parking). Tel. 385 95 845 4780. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartman na moru, Repi} kod Kleka. Tel. 00385 20 691 344. Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Apartmani, Lu`ani-Ilid`a. Tel. 061 288 939. Apartmani, sobe, dnevni boravak sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmani-sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bjelave, izdajem studenticama stan - ku}u od 100 kvadrata, plinsko eta`no grijanje, tri dvokrevetne sobe, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija i ostava. Zvati od 10 do 22, na broj 062 942-823. Bjelave dvokrev. soba studentima ili studenticama. Tel. 062 224 836. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, lijepo namje{ten dvos. stan. Tel. 061 480 445. Centar, Sarajevo, tros. stan kompl. namje{ten i opremljen, izdajem na du`i period, zvati iza 16 h. Tel. 062 692 777. Ciglane kod Robota, dvosoban namje{ten stan. Tel. 061 145 853. ^. Vila 2, N. Grad, dvos. stan, I sp., namje{ten za 4 studentice. Tel. 061 922 483. ^. Vila, N. Filipovi}a, pos. prostor 30 m2. Tel. 601 323 270. ^engi} Vila, 2-soban kompletno namje{ten stan. Tel. 061 865 981. ^etverosoban stan za 3 studentice ili zapos., Ko{. Brdo. Tel. 061 537 239. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dobrinja 3, kod KUP-a, dvosoban namje{ten stan 300 + re`ije (unaprijed). Tel. 061 566 356. Dvoipos. namje{ten stan Al. Polje, A faza. Tel. 061 191 061. Dvos. namje{ten i adapt. stan na Grbavici. Tel. 061 722 652, 061 217 622. Dvos. namje{ten stan Hrasno, 400 KM. Tel. 061 784 574. Dvos. namje{ten stan i gara`u na Grbavici. Tel. 061 722 652, 061 217 622. Dvos. namje{ten stan od Predsjedni{tva, dvjema studenticama ili bra~. paru. Tel. 442-331, 061 438 681. Dvos. namje{ten stan prednost studentice, blizu FDS, Pofali}i. Tel. 033 645-156, 062 439 329. Dvos. namje{ten stan u blizini novog Avaza kod `elj. stanice, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Dvos. namje{ten stan. Tel. 033 522-753. Dvos. stan na Grbavici, 4 sp., lijepo namje{ten, cijena 450 KM. Tel. 061 540 015. Dvos. stan na Grbavici, sp. 4, lijepo namje{ten, 450 KM. Tel. 061 540 015. Dvos. stan namje{ten, pos. ulaz sa centr. grijanjem. Tel. 061 233 948, 061 149 442. Dvos. stan, grijanje, A. Bu}e, kod „Zraka“ extra. Tel. 061 268 476. Ferhadija, izdaje se kancelarijski prostor 220 m2, extra opremljen. Tel. 033 450-740, 033 616-856. Friz. salon izdajem na Grbavici, povoljno. Tel. 062 760 139. Friz. salon opremljen na Ilid`i. Tel. 061 552 781. Gara`u sa kanalom na Grbavici, preko puta pijace, idealno mjesto. Tel. 061 299 306. Garsonjera, 2 le`aja, ku}a Hrasno, Olovska, kod d`amije. Tel. 061 862 730. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Grbavica kod @eljinog stadiona, 2-soban stan 64 m2, velika terasa i ba{ta, namje{ten a mo`e i nenamje{ten, cen. grijanje. Tel. 062 134 558. Grbavica, dvosoban namje{ten stan studenticama ili bra~nom paru, 400 KM. Tel. 033 654-038, 062 304 119. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, apartman i garsonjera za no}enje, zvati poslije 17 h. Tel. 062 100 285, Sarajevo. Hrasno, apartman, garsonjera za no}enje, zvati poslije 17 h. Tel. 062 100 285, Sarajevo. Hrasno, stan namje{ten, preko puta trolejb. stanice. Tel. 062 204 208. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2) blizu pla`e. trakic@sucuraj.net Tel. 00387 61 810 398, 00387 35 272-120. Izd. namje{. garsonjeru u priv. ku}i, strogi centar. Tel. 061 904 465. Izdajem 100 m2 sklad. prostora 2 gara`e (kod „Kneza“) Lukavica. Tel. 033 647-462, 061 047 960. Izdajem 2 i 1-krevetnu sobu, TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033/238-744, 061 335 409. Izdajem apartmane na otoku Pagu, dogovor. Tel. 00385 23 612 230, 091 724 3207, 061 349 669. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvosoban namje{ten stan studenticama, zgrada sa cen. grijanjem, Ko{evo. Tel. 061 493 937. Izdajem dvosoban namje{ten stan, c.g., kod stadiona Ko{evo. Tel. 061 530 795. Izdajem friz. salon, mo`e i dr. namjene. Tel. 062 738 661. Izdajem frizersko-kozmetiu~ki stido, Sarajevo-Dobrinja. Tel. 061 207 448. Izdajem gara`u blizu Medicinskog fakulteta. Tel. 033 207-936. Izdajem ili prodajem radnju 12 m2 na pijaci Sirano. Tel. 061 509 302. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namj. jed. krevetnu sobu sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, cen. grijanje, tel., TV, gara`a, iza SC Skenderija. Tel. 212-124. Izdajem namje{ten jednosoban stan na Grbavici, 2. sprat. Tel. 061 167 930. Izdajem namje{ten manji dvosoban stan, ozbiljnoj `eni, Trg herojaHrasno. Tel. 063 487 813. Izdajem namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i-Sarajevo. Tel. 061 221 706. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor 80 m2, uz glavni put u Brije{}u, pogodan za sve namjene. Tel. 061 911 348. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor sa h.

Prodajem auto marke Volkswagen Passat 35 I, bijele boje, godina proizvodnje 1988., limuzina, gorivo-benzin. Kubika`a: 1760 cm3, snaga: (kW/KS) 66/90. Kilometra`a: 224.000 km. Registrovan do 15. 9. 2010. godine. Auto je redovno servisiran, BH registarskih tablica, u solidnom stanju. Cijena: 2.100 EUR-a. Tel. 065 766 982. 12562-1tt Prodajem Golf 3, 1.4 benzin, na stranim tablama, potpuno ispravan, komplet ili za dijelove. Tel. 062 379 873. 12748-1tt Golf dizel, 77 KW, 105 KS, 2006. god., sivi metalik, sva oprema, servis. knjige, tek uve`en, pla}ena carina i PDV. Povoljno. Tel. 061 241 615. 10912-1Nd` Audi A6 gepek, crni, u dobrom stanju, 190 KM. Tel. 061 709 956. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 530i, 11./2003. god., ful oprema, tiptronik, ima i plin. Tel. 061 190 618. Chrysler straris, Cabrio, 2.0 benzin, 98. god., ful oprema, rgistrovan, 10.000 KM. Tel. 061 864 130. Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. \ip Hyundai, 2.5 dizel, tek registrovan. Tel. 061 156 436. Fiat Punto 1.2 B, 8/2004. god., pla}ena carina i PDV, servo siti, central ABS itd., 85.000, servisna. Tel. 061 205 098. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf II, 87. super stanje, orig. njema~ki, cijena 3.200 KM. Tel. 644-233. Golf IV 1.6 V, 98. od., alarm, mult-lock, 45 vrata, daljinsko, tek registrovan, cijena 8.500 KM. Tel. 061 299 874. Golf V, 2005. god., pre{ao 109.000, metalik sivi, u super stanju, tek registrovan. Tel. 062 790 469. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Jugo koral 60, 1989. god., reg. 20. okt. 2010. Tel. 033 643-785, 062 431 510. Mercedes E 220 CDI, automatik, triptronik, xenon, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 8.200 KM. Tel. 061 835 565. Opel-Omega, tip 200, boja sia, registrovan do juna 2011. g. Cijena 3.300 KM. Tel. 062 203 410, 061 203 367. Originalne nosa~e za Audi sa nosa}em i kutijom marka Thule. Tel. 061 145 636. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2001. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206 HDI, 2003. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}ena carina i PDV, 124.000 pre{ao, cijena do registracije 8.400 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 307, HDI, 2.0, 110 KS, ful oprema, 2002. g., registrovan. Tel. 061 257 470. Prodajem |ip Tojotu.Tel. 061 538 400. Polovne auto gume 195/65 r15 m+s, 205/55, r16 m+s, 185/65 r14, 155/13 i dr. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem Golf 2, 87. god., dizel, bijele boje, 3.000 KM. Tel. 061 244 290.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem razne dijelove za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem motor, mjenja~ i turbinu za Iveco Daily 50C13, 2004. god., 130 KS. Tel. 061 157 224. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem Korse i Kadete, Mazde 323 havarisane i dotrajale. Tel. 061 365 193.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Podaca, komforni apartmani, mini kuhinja, TV, parking, pogled na more. Povoljno. Rezervacije: 00385 91 784 4319. 10527-1Nd` Izdajem apartmane sa predivnim bazenima, terasama, popust 50%, Dobre Vode, Bar. Rez.: +382 69 211-680, +382 30 364-364. www.royal-azur.com 12519-1tt Povoljno izdajem apartmane sa parkingom u Bristu kod Gradca, na hrvatskom primorju. Tel. 00385 91 571 5505. 195-1Bl Izdaju se apartmani: Dubrovnik, Lapad od 50 m2 (2+2) 60 EUR-a, od 35 m2 (2+1) pogodniji za mla|e, 40 EUR-a, blizina pla`e. Tel. 00385 20 743-832. Mob. 00385 95 529 0646. Pelje{ac, Trpanj. Izdajem novo ure|enu ku}u sa 6 le`aja (3 sobe), 200 m od mora. 60 EUR-a. Tel. 00385 20 743-832. Mob. 00385 95 529 0646. 9971-1tt Izdajem potpuno opremljen restoran sa velikom ljetnom ba{tom i parkingom, na du`i period. Tel. 061 173 044. 12666-1tt

Dnevni avaz
Stan izdajem, Tuzlanska ul. Tel. 033/464-846. Stan polunamje{ten na spratu ku}e sa grijanjem, sve zasebno, Aneks. Tel. 033 649-744. Stan sa vi{e le`aja u priv. ku}i, Bare-[ip, 80 KM po le`aju. Tel. 062 139 215. Studentici namje{tenu sobu sa c.g., i upotrebom kuhinje. Tel. 225909, Soukbunar. Tina Ujevi}a 13, pos. prostor 98 m2, centar Sarajeva. Tel. 061 033 953. Trogir-^iovo, apartmani povoljno, divne pla`e, ugodan boravak. Tel. 061 100 210, 061 157 290. Tros. namje{ten stan u neboderu u blizini Hitne pomo}i. Tel. 524-936, 066 466 227. Tros. stan za 3 studenta ili zaposl., Ko{. Brdo. Tel. 061 537 239. Tros. stan, Breka. Tel. 061 806 492. Trpanj, sobe i apartmani, veoma povoljno. Tel. 00385 20 743 572. U centru 145 m2, 93 m2, 40 m2 izdajem. Tel. 061 288 939. U Orebi}u, sobe za odmor, povoljno, Smaji}. Tel. 00385 20 714 199. U Podacama, apartmani. Tel. 385 921 220 551, 061 862 323. Ustupam frizerski salon uz dogovor. Tel. 061 157 740. Zaostrog-Podaca, apartmani i sobe sa kupatilom, 10 m od mora, priv. parking. Tel. 00385 98 905 7500. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Al. Polje, 3-soban stan, IX sp., Trg solidarnosti. Tel. 066 445 203. Al. Polje, stan N. Smailagi}a. Tel. 062 573 543, 061 551 213. Alipa{ino polje C-faza, vl. 1/1, stan 42 m2, zatvorena lo|a. Tel. 546226. Alipa{ino polje, A-faza, VII sprat, 70 m2, cijena po dogovoru. Tel. 065 66 99 61. Alipa{ino polje, ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat, 78 m2, cijena 120.000 KM. Tel. 061 172 066. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Bjelave, ku}asa ~etvoro i jednoiposobnim stanom 145 m2, gara`om 30 m2, ba{tom 165 m2, vl. 1/1, useljivo odmah. Tel. 033/201-051, 065 097 899. Blagovac II, ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, stan u ekstra stanju, 58 m2, cijena 130.500 KM. Tel. 061 553 803. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^. Vila, stan 53 m2, 3. sprat, cijena po dogovoru. Tel. 062 958 458. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Dev. ku}a u S. Gradu ([iroka~a) as dokumentacijom za adaptaciju, 25.000 EUR-a. Tel. 033 523-423. Dobrinja I, stan 87 m2, troiposoban, I sp., balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 51-63,5 m2, uknji`eno, kreditiranje BBI banka, bez `iranata. Tel. 061 398 786. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}u i 2,5 dul. zemlje, mo`e u 2 parcele, a i zamjena za stan. Tel. 061 20 33 67. Dolac Malta kod Klasa, prodajem pola ku}e. Tel. 065 625 435. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje u Osijeku, vlas. 171, cijena 20.000. Tel. 061 540 015. Dvije ku}e, H. Kaimije, Ba{~ar{ija. Tel. 061 211 840. Dvoipos. stan od 65 m2, na Dobrinji IV sa dva balkona. Tel. 065 877 065. Dvos. 1/1, 71 m2, 3 sp., OtesIlid`a, povoljno, Trg Ote{kog bataljona 91/3. Dvos. stan novogradnja, BetanijaPionirska dolina 55 m2, spr. I, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015. D`amijska 17, I sprat, trosoban stan 69 m2, balkon, kupatilo i WC zasebno. Tel. 033 649-434, 061 813 387. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gara`a, Vogo{}a, S. Kulenovi}a. Tel. 061 222 915. Grada~ac, ul. Varo{ka 17, prodajem ku}u 330 m2, mogu}e 3 stana + zanatska radnja, 371 m2 oku}nice, nedaleko od banje. Tel. 066 409 663 i 065 745 155. Gradsko gra|. zemlji{te na vi{e lokacija. Tel. 063 639 478. Grbavica, stan 60 m2, ul. Zagreba~ka, II sp. Tel. 061 203 646. Grbavica, troipos. stan renoviran sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem povoljno stan u Dobrinji, kod Merkatora, renoviran. Tel. 062 322 888. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a-centar, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Ilid`a-Lu`ani, san 55 m2, sun~an, 3 sp., cijena po vi|enju. Tel. 033 624205. Ilid`a-Pejton, ku}a 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilid`a-Plandi{te, objekat p+1+p, 150 m2 oku}nice, 150 m2, 1/1, ul. Bos. Ljilj. Tel. 062 319 563. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2, i pos. prostor 50 m2, Bosanski put 187. Tel. 065 905 779. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na spratu 62 m2. Tel. 065 877 065. Jednoipos. stan 44 m2, adaptiran, Ko{. Brdo. Tel. 066 763 588, 033 206046. Klju~, podru~je Bebi}i, iznad vatrogasnog doma, 6 dun. zemlje. Tel. 062 364 214, 053 222 928. Ko{. Brdo, stan 57 m2, i Muh. Had`ijahi}a, III sp. Tel. 061 219 180. Ku}a 10x11 tri eta`e, gara`a, ul. Nahorevska (iza Pionirske doline). Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ku}a 8x9 sa 8.613 m2 oku}nice, asfalt do parcele, 500 m od puta M-17, 90.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}a i 12 dun. zemlje okolina Sarajeva, zvati poslije 16 h. Tel. 066 858 860. Ku}a Ilid`a-Pejton. Tel. 062 800 166. Ku}a na Vla{i}u-Babanovac, papiri uredni. Tel. 061 977 277. Ku}a sa oku}nicom G. Hotonj, useljiva. Tel. 062 435 186. Ku}a u B. Potoku, 3 eta`e, svi priklju~ci, vl. 1/1. Tel. 033 463-728, 061 749 742. Ku}a u Butmiru, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}a, pom. objekat, zemlja u Crnoj Bari-Bogati}i, Srbija. Tel. 00387 61 226 645. Lijepa vikend ku}a 80 m2, parcela 1.300 m2, oaza mira, zelenila i ti{ine u Glavnom polju. Tel. 061 147 997. M. Dvor kod Skup{tine BiH, pos. prostor vel. 25 m2, vl. 1/1, povoljno. Tel. 062 943 493. Na Bjelavama ku}a sa ba{to i gara`om 365 m2, sve 1/1. Tel. 033/201051, 061 760 508. Na Vratniku ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Ned`ari}i, novogradnja, stan de lux sa klimom, razli~ite kvadrature, extra povoljno. Tel. 061 504 425. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Novo, ku}a vikend dijelom nezavr{ena, 1.000 m2 oku}nice, Rajski Do-Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, ul. @rtava fa{izma, dvos. 54/I+balkon, stanje odli~no, odmah uselji, 1.850 KM/m2. Tel. 061 269 835. Plo~e, prodajem renoviran stan 69 m2, 2 balkona 10 m2, vrlo povoljno, radi selidbe. Tel. 00385 91 513 1131, 00385 20 670 418. Pos. prostor 157 m2 centar, prizemlje, parking, pogodan za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Pos. prostor 38 m2, 1/1, vlas. u Vogo{}i. Tel. 061 149 183. Povoljno, atraktivan stan u potkrovlju, ul. Ferhadija u Sarajevu. Tel. 061 220 541. Prodaje se caffe Mohito 71 m2, uhodan posao, Mostar, B. Feji}a. Tel. 061 204 814. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem 2-soban stan, ^. Vila 1, cijena 100.000 KM. Tel. 061 172 600. Prodajem ~etveroiposoban stan u Sarajevu, Miss Irbina, kod BBI centra. Tel. 033 217-158, 066 898 703. Prodajem jednosoban stan 47 m2, A. Polje, Semira Fra{te. Tel. 454-579, Sarajevo. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino Polje, Semira Fra{te 1. Tel. 454-579. Prodajem ku}u 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem ku}u na 2 sprata na Jablani~kom jezeru uz glavnu cestu, cijena po dogovoru. Tel. 061 357 786. Prodajem ku}u sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 893. Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac 500 m2, [amin Gaj-Rakovica. Tel. 061 579 445. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem renoviran stan 52 m2. Tel. 062 322 888. Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan na Marin Dvoru, I sprat, 50 m2, u Sarajevu. Tel. 061 209 930. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, sa gara`om 250.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, sa stvarima i gara`om, 250.000 KM. Tel. 061 244 741. Prodajem stan u novogradnji Ned`ari}i od 37,20 m2, parking mjesto ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem u centru kod Lovca stan 106 m2, II kat. Tel. 061 188 846. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem zemlju u Kijevu kod Trnova. Tel. 061 689 016. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. S. Grad, staru bosansku ku}u na Bistriku. Tel. 062 315 902. S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, cent. grijanje, kompletno renoviran, povoljno. Tel. 066 762 487. S. Kolonija, stan eta`no u nizu, kompletno renoviran, 140 m2, hitno, povoljno. Tel. 065 955 960. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Stan 73 m2, Grbavi~ka, I sp., povoljno. Tel. 061 219 180. Stan kod Vje~ne vatre 150 m2, IV sprat, lift, 1 m2 - 1.000 EUR-a. Tel. 063 603 010. Stan na Dobrinji 3, 74 m2, renoviran, dvostrano orijentisan, 118.000 KM, hitno. Tel. 061 308 689. Stan u centru, dvosoban. Tel. 061 514 301. Stan u Hrasnici 60 m2, IV sp., novogradnja. Tel. 033 450-953. Stan u N. Sarajevu, 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Stari Grad, evastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Tros. ul. Bolni~ka, 78 m2, sp. II, ima ara`u, cijena 2.900 KM/m2. Tel. 061 540 015. Trosoban stan Vi{njik, Bolni~ka, XI sp., ili mijenjam za manji u centru. Tel. 061 375 995. Trosoban stan, neboder, 7 sp, Kolodvorska. Tel. 066 466 227. U Kijevu 2 dun. zemlje, 7.000 KM 1 dun. Tel. 062 204 485. U Vogo{}i pos. prostor 240 m2 u dvije eta`e, 250.000 KM. Tel. 061 489 542. Vikendica i 2 dun. zemlje, voda, struja, 1/1, Kijevo. Tel. 033 639-431, 062 214 895. Vikendica u RS G. Kotorac, a mo`e i zamjena za manji stan. Tel. 062 923 714. Vi{njik, jednos. stan 32 m2. Tel. 033 465-079. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri odvojena stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlju, op{tina Rogatica, 53 dun. ili mijenjam za Federaciju. Tel. 062 321 088. 76 m2 stan na Otoci, 20. sprat, vl. 1/2. Tel. 062 422 290, 065 778 224.

srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

41

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 12511-1TT

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 10222-1ND@
Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-9 KM, A i 10 KM S klasa, mlade prepelice nosilje pred no{enje 5 KM, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodajem ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama i krevet na sprat. Tel. 061 556 761 Karabin Kranj lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001. Prodajem novu motornu pilu Stihl, 200 KM i Jotul pe} 200 KM. Tel. 061 474 657. Nokia 6700, potpuno nova, 320 KM. Tel. 061 311 999. Po~iteljski sirup za jetru, ~i{}enje krvnih sudova, hepatitis, holest., triglic. Tel. 033 646-912. Strug Ada Potisje hp PA 30, glodalica Prvomajska, tip G3010-4. Tel. 066 643 516. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodaja i monta`a vikend-ku}a brvnara od poluoblica, povoljno. Tel. 061 134 597. Valjak za peglanje u dobrom stanju. Tel. 492-113, Sarajevo. Kau} i le`aj, povoljno. Tel. 061 749 359. Ilid`a-Pejton stolarija polovna, 4 prozora 180x140 i balk. vrata 0,80x220, termo staklo. Tel. 033 622064, 062 156 840. Kazan prodajem za pe~enje rakije. Tel. 061 367 103. @enke labradora sa papirima, stare 2 mj. Tel. 061 324 695. Muz. linija Aiwa sa zvu~nicima u kompletu. Tel. 061 218 870. Svijetle}a reklama 70x60, 50 KM. Tel. 062 972 512. Ve{ ma{ine Gorenje 130-150, {porete struja-plin 120-150, razne fri`idere, dostava bespl. Tel. 533-631. Polovan el. {poret ispravan, 50 KM. Tel. 061 244 290. Drvene, polovne prozore, 4 kom. 180 sa 120, sve 100 KM. Tel. 061 244 290. Sve vrste rezane gra|e, lamperija, brod. pod. Tel. 065 689 523. Novo ku}no biciklo. Tel. 033 645608. Prozore i vrata bez {tokova, ustakljeno, sve 50 KM. Tel. 062 972 512. D`et-ski sa prikolicom i kola krajzer 2005, tek registrovan. Tel. 034 203 290, 063 700 372. Trakice Contour za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 183 591. Rabljenu obu}u i odje}u za sva 4 godi{nja doba, na veliko i malo i 3 ku}na radio poja~ala. Tel. 061 511 779. P~ele, sanduci LR, DB i Farar. Tel. 032 866 425, 061 798 869. Plin. pe} na dimnjak. Tel. 061 088 520. Kafe aparat, mlin i deparator, 500 KM. Tel. 061 972 120. Tu{ kabina malo kori{tena, povoljno. Tel. 061 508 488. Rash. vitrina i registar kasa, povoljno. Tel. 061 508 488. OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Prodajem pivsku ambala`u. Tel. 061 508 488. Pe} plin, 2 rerne, 2 tende 6x3, 6 stolova, 2 vitrine i kasa Oliveti. Tel. 061 958 001. Manji fri`ider Obodin, ispravan, 40 KM. Tel. 062 972 512. Odli~no o~uvan trosjed, 60 KM. Tel. 062 972 512. Dijelove vodoopreme za kupatilo, emajl kadu 160 cm i umivaonik. Tel. 033 534-087 i 062 682 690. Prodajem kompletne ma{ine za PVC i aluminijsku stolariju, ima sve, ma{ine uvezene iz Njema~ke. Tel. 062 252 248, Tuzla.

Potra`nja
Potrebno vi{e stanova praznih i namje{tenih, za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306, 033/203-127. 12755-1tt Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Agenciji potrebni stanovi, ku}e, posl. prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Agenciji potreban ve}i broj stanova, ku}a, pos. prostora za podaju i iznajmljivanje. Tel. 033 768 016. Kupujem stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 033 214-944.

Prodaja
Prodajem dvosoban stan na ^. Vili, ul. B. Me{e Selimovi}a, na 8. spratu, useljiv, povoljno. Tel. 061 350 108. 12452-1tt Povoljno! Dobrinja kod Mercatora, stan 75 m2, cen. gr., klima, kab. TV, u odli~nom stanju, cijena fiksno 100.000 KM. Tel. 033 546275, 061 803 052 i 061 893 005. 10829-1Nd` Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2 i oku}nice 1.500 m2, na lokaciji Puhovik - put prema Rakovici. Tel. 061 136 309, 033 639-052. 10835-1Nd` Prodajem ku}u i zemlju u centru Sarajeva. Lokacija udaljena 250 metara od Alipa{ine d`amije, pogodna za izgradnju vile, rezidencije ili familijarnog objekta P + 2 sprata. Tel. 062 205 857. 12688-1tt Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, VRLO POVOLJNO. Tel. 061 132 197, 061 207 921. 10840-1Nd` Prodajem p. prostor na ^. Vili kod pje{a~kog mosta Bosmal, 18 m2. Cijena 55.000 KM fix. Tel. 061 604 824. 10887-1Nd` Pofali}i (kod FDS), jednoiposoban - 48 m2, III sprat, 70.000 KM. Tel. 061 375 787. 10889-1Nd` Stan na Grbavici 35 m2, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65 m2, ul. Kranj~evi}eva br. 4, zgrada „Karingtonka“. Tel. 061 311 238. N. Mostar, Lu~ki most - novogradnja, 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjsto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1224-1Mo Neum - Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300 m2 oku}nice. Tel. 061 548 365, 036/884-297. 12736-1tt Prodajem stan na Ilid`i-Pejton, 130 m2, dvoeta`ni, 1.300 KM/m2, mo`e i zamjena za manji. Tel. 061 270 049. 12741-1tt Prodajem stan, vlasni{tvo 1/1, eta`iran, 37 m2, ul. Triglavska broj 26, u Sarajevu. Telefon: 062 695 890. 12740-1tt Grbavica - jednoiposoban 56 m2, 7. sprat, povoljno - hitno! Tel. 061 493 323. 12741-1tt Prodajem dvosoban stan 67 m2, plus 2 balkona, 6. sprat, ul. Paromlinska, Dolac Malta. Tel. 033 637392, 062 139 005. 10913-1Nd` Adaptirana manja bos. ku}a iznad Bistrika, mo`e i zamjena za stan. Tel. 061 260 598.

Zamjena
RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Mokro - mijenjam ili prodajem ku}u, 3 sprata i 3,5 dul. zemlje, uz magistralni put. Tel. 062 214 041. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Mijenjam jednosoban stan na D. Malti za dvosoban. Tel. 033/659-756, 062 178 832. Stan u Sarajevu 52 m2 mijenjam za B. Luku. Tel. 033 542-668. Vla{i} za Jadran, Sarajevo ili Biha}, mijenjam apartman na ski-stazi. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Biha} za Sarajevo ili Biha}, mijenjam 3,5-stan + gara`a. Tel. 061 483 448, 061 144 086.

„RASPRODAJA OGRIJEVA“. Prodajem bukova drva cijepana i }utke. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Akcija uglja Kreka 90 KM - 1 T. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 12626-1tt VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva, metrice, ~okovi, ugalj (Kreka9 drveni - 80 KM (Banovi}i) kocka, orah - 140 KM, bukovi briketi. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 061 289 961. 10811-1Nd` D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 12669-1tt AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javni ustanovama. Tel. 061 360 298. 12669-1tt U prodaji iscijepana i izrezana bukova drva. Drveni ugalj Kreka komad, Banovi}i orah i kocka. Tel. 061 855 460. 10917-1Nd` Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 10642-1Nd`

42

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
"EXTRA PAK" UGOSTITELJSKI [E]ER ZA LOGOM I BEZ. POUZDANA DOSTAVA, KVALITET I KONKURENTNE CIJENE. TEL. 061 145 096. 12683-1TT ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engl. jezika. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Izvodim gra|evinske radove, maltanje, fasade, krovovi, keramika itd. Tel. 061 708 542 Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541, 033 511526. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vrši opravke instalacija, monta u sanitarnih ureðaja i proèepljenja. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Prevoz putnika novim kombijima 9 sjed., i minibusevima, klima, po BiH i inostranstvu... Tel. 061 106385 Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje, 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 062 213 732, 033 659-250. Potrebni distributeri za kat. prodaju kozmetike, iskoristite bespl. uklju~enje. Tel. 061 622 304. Ekolo{ko ~i{}enje prostirki tapaciranog namje{taja i unutra{njosti auta. Tel. 061 175 368. ^asovi engl. jezika, 15 KM dvo~as. Tel. 061 334 895. Sudski tuma~ za njema~ki jezik Sarajevo, N. Smailagi}a. Tel. 061 502 426. ^uvala bi dijete u svojoj ku}i. Tel. 061 088 520. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. ^uvala bi dijete, `ena sa iskustvom. Tel. 062 272 657. Rafting na Neretvi. Tel. 061 142 430. Novo u roletarstvu, ugra|ujemo vanjske roletne sa vodilicama na izbacivanje. Tel. 061 299 476. ^uvala bi dijete. Tel. 033 658-697.

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 11756-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 9733-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1028-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10315-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 11738-1tt Profesionalac moler - radim profesionalno i odgovorno uz garanciju. Mogu}nost pla}anja u 2 rate. Tel. 033 698-549, 061 244 463. 10784-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 10837-1Nd` Servis rashladne opreme vr{i opravke svih rashladnih ure|aja (rashladne komore, rashladne vitrine, fri`idera, zamrziva~a, itd.), uz ra~un i garanciju. Tel. 061 935 883. 12725-1tt KIRBY aparatima u Va{em stanu dubinski usisavamo i peremo }ilime, tepihe, etisone i sjede}e garniture. Koristimo originalne i provjerene Kirby {ampone! Mob. 062 118 202. 10898-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Studentica daje ~asove iz matematike, engleskog i njema~kog jezika, u~enicima osnovne i srednje {kole. Povoljno. Tel. 061 377 184. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke

Ponuda-potra`nja
Potrebna sekretarica u firmi Minchen eksport-import, na Mostarskom raskr{}u, koja poznaje rad na ra~unaru i govori njema~ki jezik. Rakovi~ka cesta 314. Kon. tel. 062 401 591. 10776-1Nd` Hotelu „HOLLYWOOD“ Ilid`a, potreban radnik do 35 godina poslovi odr`avanja (uslov posjedovanje voza~ke dozvole). Tel. 061 136 633. N „RESALLC“ nudi mogu}nost zaposlenja u Afganistanu. Uslovi engleski jezik. Tel. 061 763 954. Email: resabosnia@gmail.com 12729-1tt Potrebno vi{e voza~a „B“ sa dr`avnim i vi{e mehani~ara za rad u taxi slu`bi. Tel. 062 136 136. bb ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Frizerskom salonu, potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944. Tra`im posao voza~a B i C kategorije, polo`en dr`avni ispit. Tel. 062 815 488. Potrebni radnici za rad u ljetnoj ba{ti. Tel. 033 233-098. Ozbiljna gospo|a ~isti stanove, ku}e, poslovne prostore. Tel. 033 440747, 066 752 761. Ugostiteljskom objektu na Dobrinji, potreban radnik-ca za uslu`ivanje, plata redovna. Tel. 062 189 642. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Pedagogica-psihologica ~uvala bi dijete pred{kolskog i {kolskog uzrasta. Tel. 063 901 698, Novo Sarajevo. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. @ena srednjih godina radila bi u pekari, trafici i samoposluzi, imam iskustvo, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Fast-foodu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Autopraonici na Alipa{inom polju, potrebni radnici. Tel. 061 172 518. Potreban konobar/ica i pomo}na radnica u restoranu u centru grada. Tel. 601 379 459. Potreban kuhar-ica restoranu za pravljenje bosanskih jezla. Tel. 061 032 415, od 12-18 h. Potreban kuhar-ica restoranu za pravljenje bosanskih jezla. Tel. 061 032 415, od 12-18 h. Slasti~arni „Dalas“ Sara~i, potrebna radnica na poslu`ivanju. Tel. 061 517-544. Manuelna masa`a, dolazak na adresu, fizioterapeut, povoljno, kvalitetno. Tel. 061 367 166, 033 611-675. Obuka za vozae, vrlo korektno. Tel. 061 338 085. Najpovoljnije pravimo i montiramo vikend ku}e, brvnare. Tel. 061 134 597. Ozbiljna `ena ~uvala bi dijete. Tel. 033 640-175. Instrukcije za osnovce: mm, bio, hem., fiz., engl. arap., i bos. jezik. Tel. 061 339 374. Potreban majstor-ica za pitu na Stupu. Tel. 062 248 486. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad+ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 10330-1Nd` Najpovoljnije kupujem staru deviznu {tednju, ratne {tete, dionice, prodajem neulo`ene certifikate, dolazim na adresu. Isplata odmah. Tel. 061 140 521. 12541-1tt Kupujem staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu (obveznice), dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 836 657. 10885-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Povratnik u RS kupuje polovan crijep 1.000 do 1.500 kom., marke Be~ej ili Kikinda. Tel. 062 170 041. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem {tednju deviznu, obveznice, akcije, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Poklanjam lijepu malu macu. Tel. 062 972 512, 062 139 588. Kupujem gramafonske plo~e strani rock i ex YU rock. Tel. 061 244 290. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 836 657. Kupujem staru dev. {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata odmah. Tel. 063 876 472.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA Na temelju to~ke VII. Olduke o usvajanju Programa utro{ka dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za poticaj razvoja, poduzetni{tva i obrta” utvr|en prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poduzetni{tva i obrta (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 13/10), ~lanka 3. Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 18/09), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta raspisuje

Dnevni avaz

srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

43

6. Ku}nu listu sa podacima o godini ro|enja svakog ~lana porodi~nog doma}instva, 7. Dokaze o porodi~nom standardu - uvjerenje ili druga isprava o prosje~noj plati u posljednja tri mjeseca za sve zaposlene ~lanove porodi~nog doma}instva; - za sve ~lanove porodi~nog doma}instva korisnike li~ne ili porodi~ne penzije iz zemlje ili inostranstva (ovjerena fotokopija posljednjeg odreska penzije), - za ~lanove porodi~nog doma}instva koji su nezaposleni uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje. Pr i ja ve ko je ne sa dr`e do ku me nte ko ji se za hti je va ju, bit }e odbi je ne i ne}e bi ti pr e dmet da ljeg ra zma tr a nja Stru~ne ko mi si je za izbor ko r i sni ka sr e dsta va. Sva pr i lo`ena do ku me nta mo r a ju bi ti izda na od str a ne na dle`nih or ga na Fe de r a ci je BiH. Pr i lo`ena dokumenta ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog natje~aja u “Slu`benim novinama Federacije BiH”. Sve prilo`ene kopije dokumenata moraju bi ti ovje r e ne od str a ne na dle`nih upr a vnih or ga na ili no ta ra ovje r om ne sta r i jom od 3 (tri) mje seca od dana objavlji vanja javnog natje~aja u “Slu`benim novi nama Feder aci je BiH”. IV. KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA STIPENDIJE Kriteriji za izbor korisnika stipendije su: uspjeh u osnovnoj {koli (za u~enike prvog razreda); uspjeh u prethodnim godinama {kolovanja za u~enike vi{ih razreda; imovinsko stanje u~enika; {kolovanje kod poznatog poslodavca (poslodavac kod kog se obavlja prakti~ni rad). Izbor korisnika stipendija vr{i Stru~na komisija za izbor korisnika sredstava obrazovanja Rje{enjem broj 05-14-251/10 od 30. 03. 2010. godine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 22/10), koja }e na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfera za poticaj razvoja poduzetni{tva i obrta” i ovog natje~aja, izvr{iti izbor u~enika kojima }e se odobriti stipendija. Stipendija se ne mo`e dodijeliti za dva ili vi{e u~enika iz istog porodi~nog doma}instva. V. NA^IN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE Obrazac “Zahtjev za uklju~ivanje u projekt za dodjelu stipendije”, kao i listu ostale potrebne dokumentacije za u~e{}e na ovom javnom natje~aju, pripremilo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta i ista se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva u Mostaru, ulica Stjepana Radi}a 33. svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati ili elektronskim putem na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba). VI. NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVE Prijave sa odgovaraju}im prilozima iz poglavlja III. ovog javnog natje~aja, {alju se preporu~eno po{tom ili li~no u zape~a}enim kovertama na adresu: Federalno ministarstvo ra zvoja, poduzetni{tva i obrta, 88000 Mostar, ulica Stjepana Radi}a 33, sa naznakom: Ne otvarati - po Javnom natje~aju za dodjelu stipendija. Na pole|ini koverte obavezno navesti prezime i ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Rok za dostavu prijava je 45 (~etrdesetpet) dana od dana objavljivanja ovog Javnog natje~aja u “Slu`benim novinama Federacije BiH”, odnosno do 2. 10. 2010. godine. Prijave primljene nakon isteka roka biti }e odba~ene i ne}e biti predmet razmatranja. U postupku javnog natje~aja Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima na natje~aju, te zadr`ava pravo da u slu~aju opravdanosti prijavu prihvati u cijelosti, djelomi~no ili je u potpunosti odbije ili poni{ti javni natje~aj. Prispjela dokumentacija ne}e se vra}ati. VII. OSTALE ODREDBE Sa podnosiocima prijava ~ije se prijave prihvate Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta }e potpisati Ugovor o dodjeli stipendije, kojim }e se definisati me|usobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno na~in i dinamika kori{tenja dodijeljenih financi jskih sredstava, te nadzor nad utro{kom istih. Stipendija za {kolsku 2010/2011. utvr|uje se u iznosu od 1.000,00 KM. Podnosioci prijava ~ije se prijave odbace ili odbiju, mogu ulo`iti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana od dana objave rezultata natje~aja u “Slu`benim novinama Federacije BiH”, radi provjere ~injenica. Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni natje~aj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-126 ili 036/449-120 u vremenu od 10-14 sati, kao i na web stranici ministarstva (www.fmrpo.gov.ba)

JAVNI NATJE^AJ
za dodjelu stipendija u~enicima srednjih {kola za djelatnosti tradicionalnih i starih zanata i deficitarnih zanimanja, iz sredstava “Transfer za poticaj razvoja poduzetni{tva i obrta” I. PREDMET NATJE^AJA Predmet javnog natje~aja je prikupljanje prijava za odabir u~enika srednjih {kola za djelatnosti tradicionalnih i starih zanata i deficitarnih zanimanja, kojima }e se dodijeliti stipendije u {kolskoj 2010/2011. godini. U skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utro{ka dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za poticaj razvoja, poduzetni{tva i obrta” utvr|en prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poduzetni{tva i obrta (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 13/10), cilj projekta “Stipendiranje u~enika za obrtni~kih zanimanja” je unapre|enje stru~nog obrazovanja stipendiranjem u~enika koji se obrazuju za djelatnosti tradicionalnih i starih zanata i deficitarnih zanimanja, te stimuliranje svr{enih osnovaca da se nastave obrazovati za djelatnosti tradicionalnih i starih zanata i deficitarnih zanimanja. II. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a u ovom natje~aju, imaju u~enici (polaznici 1., 2. i 3. razreda) koji }e se u {kolskoj godini 2010/2011. {kolovati u srednjim stru~nim {kolama za djelatnosti koje se obavljaju sa prete`nim udjelom ru~nog rada, u manjim serijama, pru`aju}i usluge, odnosno stvaraju}i finalni proizvod tradicionalnog ili starog obrta; ba~var, kazand`ija, ~etkar, dimnja~ar, graditelj muzi~kih instrumenata, kaligraf, knjigovezac, kova~, krznar, lon~ar, mlinar, pismoslikar, obu}ar (ru~na izrada i popravak obu}e), remenar, stolar-restauriranje i ru~na izrada namje{taja, staklar, urar (isklju~ivo odr`avanje i popravci), u`ar, izrada suvenira na tradicionalni na~in, kroja~ ({ivanje po mjeri, popravci odje}e), kamenoklesar, lijevanje-odljevi umjetni~kih predmeta, pu{kar-izrada i popravak unikatnog oru`ja, restauriranje (zgrada, namje{taja i dr.), izrada i restauriranje narodnih no{nji, zlatar-filigranist, ru~no kovanje umjetni~ka bravarija, umjetni~ka keramika, izrada autohtonih suvenira koji odr`avaju tradiciju grada, proizvodnja i popravak nakita i druge djelatnosti sli~ne navedenima. III. SADR@AJ PRIJAVE Da bi prijava bila predmet daljih razmatranja Stru~ne komisije za izbor korisnika sredstava, moraju biti dostavljeni: (a) Zahtjev za uklju~ivanje u projekt za dodjelu stipendije (Obrazac “Zahtjev za uklju~ivanje u projekt za dodjelu stipendije”, sa~inilo je Federalno ministarstvo razvoja poduzetni{tva i obrta i isti se mo`e preuzeti u sjedi{tu ministarstva ili sa web stranice ministarstva) (b) Ostali prilozi Uz uredno popunjen obrazac “Zahtjev za uklju~ivanje u projekt za dodjelu stipendije”, u~enici su du`ni prilo`iti originale ili ovjerene fotokopije slijede}e dokumentacije: 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine, 2. Potvrdu o prebivali{tu na podru~ju Federacije BiH (roditelja ili staratelja) 3. Potvrdu o statusu redovnog u~enika (izdaje {kola) 4. Kopiju svjedo~anstva iz prethodno zavr{enog razreda (ovjerena kopija), 5. Izjavu da podnosilac zahtjeva ne prima stipendiju od drugog davaoca stipendije (potpisana li~no i od roditelja ili staratelja),

ulica Hamdije Kreševljakovića 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na računaru, 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu FBiH u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, bit će obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/V, 71000 Sarajevo sa naznakom: «Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj direkciji robnih rezervi» Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Federalne direkcije robnih rezervi, objavljuje

nom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: Za poziciju 01: - VSS – VII stepen, završen ekonomski, pravni ili poljoprivredni fakultet, - najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na računaru Za poziciju 02: - VSS – VII stepen, završen pravni fakultet, - najmanje 5 (pet) godine radnog staža na poslovima u struci nakon sticanja VSS, - poznavanje rada na računaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton,

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj direkciji robnih rezervi 06 / 409 01. Pomoćnik direktora u Odjeljenju za robne rezerve - 1 (jedan) izvršilac, 02. Pomoćnik direktora u Odjeljenju za pravne i opće poslove - 1 (jedan) izvršilac Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01. i 02.) sadržan je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čla-

44

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

DPSK “BOSNA” d.d. Ilija{ u ste~aju Sa­ ­ ­ e­ o-Ili­ a{,­ul.­28.­ju­ i­br.­Bb raj v j l no­ i­na­ iv­uli­ e:­Bo­ a­ ski­put­br.­103 v z c s n INNTAL-BOSNA­doo­-­u­li­ vi­ a­ i­ i k d cj Sa­ ­ ­ e­ o-Ili­ a{,­ul.­28.­ju­ i­br.­Bb raj v j l no­ i­na­ iv­uli­ e:­Bo­ a­ ski­put­br.­103 v z c s n
U skladu sa ~lanom 9. Zakona o likvidacionom postupku (“Sl. novine FBiH” br. 29/03), zatim ~lanom 131. i 132. Zakona o prinudnom poravnanju, ste~aju i likvidaciji (“Sl. SFRJ, br. 84/89 i Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu br. L-100/05 od 4. 10. 2005. godine, o otvaranju likvidacionog postupka nad pravnim licem “INNTAL-BOSNA” doo, Sarajevo-Ilija{, ul. 28. juli bb, likvidator i ste~ajni upravnik DPSK “BOSNA” d.d. Ilija{ u ste~aju ogla{avaju:

PRODAJU PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE
“INNTAL-BOSNA” d.o.o. u likvidaciji Sarajevo-Ilija{ i DPSK, “BOSNA” d.d. Ilija{ u ste~aju I.­NEKRETNINE­KOJE­SU­PREDMET­PRODAJE Nekretnine Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u INNTAL-BOSNA u likvidaciji i DPSK “BOSNA” d.d. Ilija{ u ste~aju prodaju po brojevima zemlji{ta (parcela) sa oznakama kako je navedeno u ZK izvadcima, posjedovnim listovima, te nalaze sudskog vje{taka I.1.­ZEMLJI[TE­-­VLASNIK­DPSK-BOSNA­d.d. Ili­ a{ j 1. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 119 povr{ine 1.079 m2, K.^. 354/1 2. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1464 povr{ine 400 m2 K.^. 354/16 3. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 3.200 m2 K.^. 297/19 4. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 500 m2 K.^. 297/74 5. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 789 m2 K.^. 297/69 6. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 333 m2 K.^. 297/70 7. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 130 m2 K.^. 297/71 8. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 1918 povr{ine 369 m2 K.^. 297/72 9. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 7241 povr{ine 628 m2 K.^. 354/15 10. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 7241 povr{ine 119 m2 K.^. 354/30 i 11. EKONOMSKO DVORI[TE ZK 7405 povr{ine 2.345 m2 K.^. 355/1 UKUPNA­POVR[INA 9.892,00­m2 1.2.­OBJEKTI­-­ZGRADE­-­VLASNIK­INNTAL­BOSNA­d.o.o.­Ili­ a{ j 1. MAGACIN BOJA I LAKOVA ukupne povr{ine 172 m2 lociran na K.^. broj 355/1 2. TRAFOSTANICA ukupne povr{ine 22 m2, locirana na K^ 354/15 3. UPRAVNA ZGRADA - prizemlje+sprat ukupne povr{ine 192 m2 locirane na K.^. broj 297/68 4. SILOS ukupne povr{ine 15 m2 lociran na K.^. broj 354/29 5. SU[ARA ukupne povr{ine 116 m locirana na K.^. 297/73
2

UKUPNA­POVR[INA­TVORNICE­-­HALE­10.672­m2 II.­POKRETNA­IMOVINA­-­VLASNI[TVO­INNTAL-BOSNA­d.o.o.­Ili­ a{ j l JEDNA LAKIRNICA l JEDNA LINIJA ZA KROJENJE l JEDNA LINIJA ZA IZRADU RAMOVA l JEDNA LINIJA O[TRENJA ALATA III.­ PO^ETNA­ PRODAJNA­ CIJENA­ UKUPNE IMOVINE­IZNOSI­2.089.000,00­KM OD KOJE: l 668.877,70­KM­pr­ ­ a­ a­DPSK­“BOSNA”­D.D.­i ip d l 1.420.122,30­ KM­ pr­ ­ a­ a­ “INNTAL-BOSNA” ip d D.O.O. IV.­USLOVI,­TERMIN­I­NA^IN­PRODAJE l Imovina se prodaje kao cjelina u postoje}em pravnom statusu l Po~etna prodajna cijena je utvr|ena na osnovu rje{enja Ste~ajnog vije}a broj: St-31/04 od 8. 7. 2010. godine, l Imovina se ne mo`e prodavati ispod PO^ETNE PRODAJNE CIJENE (po~etna prodajna cijena 2.089.000,00) l Visina pove}anja po~etne prodajne cijene u postupku nadmetanja iznosi minimalno 30.000,00 KM l Ja­ no­na­ me­ a­ je­}e­se­odr`ati­u­^ETVRTAK v d t n da­ a­16.­9.­2010.­god.­u­11,00­sa­ i­u­pr­ ­ to­ ­ ­ a­ a n t os rij m “INNTAL ”­d.d.­Ili­ a{,­ul.­28.­ju­ i­br.­bb j l l Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica ~ija uplata osiguranja (depozita) u iznosu od 100.000,00 KM bude evidentirana na transakcijskom ra~unu INNTAL-BOSNA­d.o.o.­br­ oj:­1602-0000-2328-3234­kod Vakufske banke Sarajevo, najkasnije do 15. 9. 2010. godine l Pr­ ­ a­ e­za­u~e{}e­u­po­ tu­ ku­ja­ nog­na­ me­ a­ ja ij v s p v d t n do­ ta­ i­ i­na­ ka­ ni­ e­do­15.­9.­2010.­go­ i­ e­na­adr­ s vt j s j dn e­ u­Ili­ a{,­ul.­28.­ju­ i­br.­bb­(novi­na­ iv­uli­ e:­Bo­ s j l z c sa­ ski­put­br.­103)­sa­na­ na­ om­pr­ ­ a­ a­za­na­ n z k ij v dme­ a­ je­ br­ j­ L.100/05­ i­ St­ 22/90­ -­ NE­ OTt n o VARATI l Uz­pr­ ­ a­ u­za­u~e{}e­na­ja­ nom­na­ me­ a­ ju­ ij v v d t n do­ ta­ i­ i s vt 1. ovjerenu kopiju naloga o uplati osiguranja u iznosu od 100.000 KM izvr{enoj zaklju~no sa 15. 9. 2010. godine na transakcijski ra~un: “INNTAL-BOSNA” d.o.o. u likvidaciji br: 1602-0000-2328-3234 koji je otvoren kod VAKUFSKE-Banke dd, Sarajevo. 2. punomo} pravnog subjekta za osobu koja u njegovo ime i za njegov ra~un u~estvuje u javnom nadmetanju 3. ovjerenu fotokopiju obiju strana li~ne karte osobe koja li~no ili kao opunomo}eno lice u~estvuje u javnom nadmetanju, l pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju samo ponu|a~i registrovani od strane komisije za provo|enje javnog nadmetanja l U~esniku javnog nadmetanja koji bude progla{en kupcem upla}eno osiguranje (depozit) ne}e se vra-

titi, a isto se ura~unava u postignutu kupoprodajnu cijenu. l Osiguranje se ne}e vratiti drugo i tre}e rangiranim ponu|a~ima dok se ne uplati kupoprodajna cijena l Ukoliko pogla{eni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana progla{enja, gubi pravo na povrat upla}enog osiguranja (depozita), a za kupca se progla{ava kupac koji je drugi po visini RANGIRANI KUPAC, koji je du`an polo`iti kupoprodajnu cijenu u roku koji odredi komisija, koji ne mo`e biti du`i od 30 dana. Ako drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u utvr|enom roku ova pravila se primjenjuju i na tre}eg ponu|a~a. l U~esnicima u javnom nadmetanju koji ne budu progla{eni kupcem upla}eno osiguranje (depozit) }e se vratiti u roku od 10 (deset) dana. l Pla}anje postignute kupoprodajne cijene vr{i se isklju~ivo uplatom na transakcijski ra~un INNTAL-BOSNA­doo­-­u­li­ vi­ a­ i­ i u roku od 30 k d cj (trideset) dana od dana odr`avanja javnog nadmetanja. l Imo­ i­ a­ se­ pr­ ­ a­ e­ po­ pr­ ­ ci­ u­ “vi|eno-kuvn od j in p pljeno”,­te­se­na­ na­ ne­re­ la­ a­ i­ e­po­bi­ o­kom k d k m cj l osno­ u­ne}e­uva`ava­ i. v t l Porezne tro{kove, tro{kove izrade ugovora, kao i sve druge tro{kove, a u vezi prodaje imovine, snosi kupac. l Najpovoljniji ponu|a~ je du`an nakon uplate kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana zaklju~iti kupoprodajni ugovor. l Imovina koja je predmet prodaje se mo`e pogledati svaki radni dan od 10,00­do­14,00­sati, po~ev od 18. 8.­2010. godine na nazna~enoj adresi. l Pravo pre~e kupnje imaju osniva~i, koji se moraju prijaviti i u~estvovati na javnom nadmetanju ukoliko `ele koristiti ovo pravo. V.­­NAPOMENA l Nekretnine pod rednim brojem 1.3.1. i 1.3.2. (ZGRADA TVORNICE - PRIVREDNA ZGRADA) K.^. BROJ 297/15 nije urbanisti~kim planom obuhva}ena-postupak u toku. l Nekretnina pod rednim brojem 1.2.1. k~ broj 355/1 (magacin boja i lakova) nije urbanisti~kim planom obuhva}ena - postupak u toku l Prodavac objavljuje da su predmet prodaje nekretnine u ukupnoj povr{ini od 21.081 m2, l Nekretnine od 21. 081 m2 su vlasni{tvo prodavca 1/1 {to se dokazuje zk izvatcima i l Prodavci ne odgovaraju za bilo kakve pravne niti fizi~ke nedostatke nekretnina koje su predmet prodaje. Sva obavje{tenja u vezi nekretnina i opreme, koje su predmet prodaje, mogu se dobiti na telefone: (0619 173-943 (061) 144-291, a njihovo razgledavanje dogovoriti, putem telefona broj: (061) 351-947

UKUPNA­POVR[INA­517­m2 I.3.­ZGRADA­TVORNICE­-­PRIVREDNA­ZGRADA­-­HALA­SUVLASNI^KI­ODNOS 1. INNTAL “BOSNA” d.o.o. Ilija{ 7.700 m2/10.672 m2 locirana na K.^. broj 297/15 2. DPSK “BOSNA” d.d. Ilija{ 2.739/10.672 m2 locirana na K.^. broj 297/15 i 233 m2 locirane na K.^. 355/1

Dnevni avaz

srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

45

U ~etvrtak, 19. avgusta 2010. godine, sedam je dana od kada je preselila na ahiret na{a draga Majka ZAHVALNICA Upu}ujemo najve}u zahvalnost Klinici za internisti~ku intenzivnu terapiju KSCU dr. Guillaume Thieriju, dr. Bajramovi}, dr. Iglica, dr. Aganovi}, dr. Tan~ica, medicinskim sestrama, tehni~arima, terapeutima i ostalom osoblju, mr. sc. Suadi [vraki}, doktorima i sestrama Intenzivne njege Klinike Podhrastovi, dr. Ati Sud`uka, Ambulanti porodi~ne medicine DZ “Stari Grad“, Hitnoj pomo}i, Op}oj bolnici „Prim. dr. Abdulah Naka{„, njegovateljicama Urfeti i Safeti, familiji, kolegama, prijateljima i kom{ijama na ljubavi, po`rtvovanosti, brizi, lijepim rije~ima i po{tovanju koje su iskazali na{oj dragoj Majki. Porodica
12745-1tt

ILKA (SABIT) BURD@OVI], ro|. MEKI]
Molimo Allaha d`.{. da joj podari najljep{e d`ennetske ba{~e. Tevhid }e biti prou~en istog dana iza podne namaza, u 13.30 sati u Carevoj d`amiji. Sinovi Hilmija i Muharem - Hamo, k}eri Hedija i Ned`mija - Mija sa porodicama, brat, sestre, zaove, djeverovi, djeveri}i sa porodicama

Dana 18. 8. 2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog

AIDA MURI] - HOD@I]
18. 8. 1981 - 18. 9. 2008.
Draga na{a Ido, do{ao je i taj 18. avgustovski dan, tvoj ro|endan za koji smo 27 godina svu sre}u sa tobom dijelili. Jer tog dana majka je na svijet donijela jednu lijepu Idu, sre}o, zlato, du{o, srce majkino i tatino. Hvala ti {to si nam rodila i ostavila svoju k}erku Sumeju koja nas svakog trena podsje}a na tebe. U tvojoj Sumeji vidimo tebe, `ivote na{. Puno te voli tvoj tata Amir - Habibi, mama [aha i tvoja jedina k}erka Sumeja
10909-1nd`

HAJRUDINA KEVELJA - DINE
Dani prolaze, a uspomene i sje}anja ostaju. Uvijek si sa nama u na{im srcima. Toga dana u 18 h posjetit }emo njegov mezar i polo`iti cvije}e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoj brat Elfro i nevjesta Munevera
1221-1mo

POSLJEDNJI SELAM

mome bratu

Dana 19. avgusta 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselila majka na{e uposlenice Ariane

Dana 19. avgusta 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako je na ahiret preselila na{a snaha

ISMET (HAMIDA) BE]IRSPAHI]
Neka ti je vje~ni rahmet. Sestra Muniba, sestri} Sejad, sestri~na Sabina sa porodicama

EDINA KUNARI]

EDINA KUNARI]
S du`nim po{tovanjem sje}a}emo se njene pa`nje. Neka joj Allah d`.{. podari d`enetske ljepote. Edo i Kadrija
12751-1tt 12751-1tt

Duboko sau~e{}e porodici. „Perkinvest“ - Sarajevo - „Perkons“ - Budimpe{ta.
12750-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas, 18. 8. 2010. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog

IN MEMORIAM

dragom prijatelju

SEMIR (IBRE) MULA]
18. 8. 2008 - 18. 8. 2010.

FADILA \OZO KENANU JUSI]U
Sa po{tovanjem i velikom tugom, Indira Te{anovi} sa porodicom
SJE]ANJE na dragu sestru

10907-1nd`

S ponosom i tugom, tvoji: k}erka Maida, zet Almir Aganovi}, unuka Zerina i unuk Fadil
12742-1tt

S tugom u srcu i ponosom {to si bio na{ ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost. U na{im srcima ostaje{ vje~no voljen, po{tovan i nikada zaboravljen. Tvoji: strina Nazifa, ro|ak Senad, rodice Zijadeta, 1220-1mo Senada i Mirsada
POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{e majke i bake

AIDA MURI] - HOD@I]
18. 8. 1981 - 18. 9. 2008.
Draga moja sestro, Jutros se budimo sa suzom u oku, sa sjetom u du{i, jer trebali bismo slaviti tvoj ro|endan, a umjesto toga nosimo bijele ru`e na tvoj mezar. Nema pravih rije~i, utjehe u ove, za nas, bolne avgustovske dane. Protkala se tuga i bol u srca onih koji te vole. Zauvijek }e{ biti s nama, u na{im mislima. Vole te tvoji: sestra Ajla, zet Mirza i sestri} Kenan - Keno La10910-1nd` mad`ama

BERANEK BLAGICA
Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali te ~uvamo od zaborava. Sje}anje na tebe bolno je, `ivot bez tebe te`ak je, a ljubav prema tebi vje~na je. Tvoji najmiliji: k}erke Mirjana i Zorica, sin Zoran, unu~ad 12732-1tt Nata{a, Igor, Josipa i Antea, praunuk Alen
SJE]ANJE

[ABAN (AVDE) OMEROVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od porodice Brgulja
12738-1tt

na na{u dragu

MUZAFERU RED@EPAGI]
18. 8. 2001 - 18. 8. 2010.
Bol nije u suzama, niti u rije~ima, bol je u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek. Porodica
12733-1tt

46

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 7 (sedam) dana od kada nas je tiho, kao {to je i `ivjela, napustila dobra i plemenita

EDINA KUNARI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoju dobrotu, plemenitost, a nadasve hrabrost s kojom si se suo~avala sa svim u `ivotu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tevhid }e se obaviti u Centralnoj - Plavoj d`amiji u Vogo{}i, 18. 8. 2010. u 17 ~asova. Suprug Ismet i djeca Altijana, Arijana i Armin

ZAHVALNICA
Ovom prilikom zahvaljujemo BH Telekomu, Klinici za onkologiju i prof. dr. Hibi Ba{i}, Klinici za radiologiju, CBL-u, Klinici za torakalnu hirurgiju, plu}ne bolesti, Podhrastovi, voznom parku i prosekturi KCU, svim uposlenicima KUM-a i Hitne medic. pomo}i. Zahvaljujemo se mnogobrojnoj porodici, prijateljima i kom{ijama na podr{ci u ovim te{kim trenucima!
12746-1tt

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kako nas je zauvijek napustio na{ voljeni tata, svekar i dedo

prof. dr. JOVAN RADOVANOVI]
Ne postoji rije~ utjehe, niti zaborav, samo ljubav i lijepa sje}anja. Vje~no tvoji: Zlatan, Vedran, Dijana i Mioneli
12749-1tt

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se tu`na godina dana

SAMIRA (ZULFO) ^EKI], ro|. BUNAR
@ivot bez tebe je tu`an, dani koji prolaze su te{ki i bolni. Ostala je tuga i bol koja je u na{im srcima na{la dom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Obavje{tavamo rodbinu i kom{ije da }e se tevhid prou~iti u srijedu, 18. 8. 2010. u ulici D`emala Bijedi}a 65, u 14 sati.
10906-1nd`

POSLJEDNJI SELAM na{em ocu

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{avaju 4 godine tuge za prerano uga{enim `ivotom na{e voljene

na{em dragom prijatelju

KENAN JUSI]
Posljednji pozdrav prijatelju od Zdenke, Sanje, Morco i Svena
12735-1tt

ISMET (HAMID) BE]IRSPAHI]
Molim Allaha d`.{. da te obaspe milo{}u, da ti otvori d`enetska vrata i smjesti te na najljep{e mjesto kako si i zaslu`io. Tvoja k}erka Nusreta, sin Hamdija, snaha Mirsada, unuci Lejla, Nedim i Vedad
12743-1tt

MIRSADU KULI]U
UPOSLENICI „PRINTEX“ D.O.O.
N

SANJE [O[EVI]
23. 11. 1981 - 18. 8. 2006.
Posjetom njenom posljednjem po~ivali{tu na gradskom groblju Vlakovo, danas u 17 sati, obilje`it }emo dostojno ovaj dan. Draga k}eri i draga majko, tvoj rano uga{eni `ivot ostavio je u nama vje~itu `al, ali sje}anje na tebe nikada ne}e zamijeniti zaborav. Tuga, ponos i ljubav bit }e vje~ito u nama. 10901-1nd` Mama Sun~ica, tata Suad i k}erka Katarina

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. 8. 2010. (srijeda) navr{ava se pet godina od smrti na{e drage majke, svekrve i ake

SJE]ANJE

mom voljenom bratu

ELBISA (IBRAHIMA) PEZO, ro|. BALI]
Tugu i bol ne mjerimo vremenom, nego prazninom koja ostaje poslije Tebe. Samo oni koji te vole znaju kako je `ivjeti bez tebe. Hvala ti za svu Tvoju dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila. Dana 18. 8. 2010. u 18.30 sati posjetit }emo Tvoj grob u Sutini i polo`iti cvije}e. O`alo{}eni: sin Ibrahim, k}erka Emica, nevjesta Edina i 1222-1mo unuka Inga

KEMAL \EMID@I]
18. 8. 1989 - 18. 8. 2010.
S po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe i rado se sje}amo svih lijepih trenutaka. Hatma dova }e se prou~iti danas u 18 sati na mezarju (Bare). Porodice \emid`i} i Numi}
12474-1tt

ISMET (HAMID) BE]IRSPAHI]

Neka ti je vje~ni rahmet. Brat Nusret i brati~ne Rialda i Erna
12750-1tt

Dnevni avaz
BOLNO SJE]ANJE

srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

47

Osamnaestog avgusta 2010. godine navr{ava se punih i bolnih pet godina od kada nije samo fizi~ki sa mnom moj voljeni

NIHAD KUJEVI]
Dragi moj Nido, Evo ve} punih pet godina ja nemam mirnog sna. Svaki dan za mene je tu`na godina. Nedostaje mi tvoja stalna briga i umiljata nje`nost, ljudsko osje}anje i sitne i krupne svakodnevne radosti. Ni{ta nije isto kao ranije, jer ti si oti{ao na put bez povratka, a ja sam ostala - s tugom, bolom i gorkim suzama do kraja mog `ivota. Po~ivaj u Bo`ijem miru. Voli te tvoja neutje{na Slavka
12708-1tt

TU@NO SJE]ANJE

na

BISERU KAPO
Draga moja Bisera, Stalno si u mislima porodice Abramovi} u Podgorici, Beogradu i Parizu. I dalje molim Svevi{njeg da podari da te ane|eli ~uvaju. ^esto te spominjem, sje}aju}i se tvoje dobrote, mudrosti i lika, kao i slike mog voljenog Nide... Po~ivaj u Bo`ijem miru. Voli te tvoja Slavka
12708-1nd`

SJE]ANJE

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se petnaest dugih godina od kako je tvoje plemenito srce prestalo da kuca. Vrijeme prolazi, a tuga sve ja~a od kako nisi sa nama.

U ~etvrtak, 19. 8. 2010. navr{avaju se 52 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga Ana

KEMILA (MAHI]) RA[INLI]
U ovim mubarek danima, neka te dove prate na d`enetskom putu, vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Nikada ne}emo zaboraviti tvoju pa`nju, dobrotu, ljubav i razum u svakoj prilici. Sin Refik, snaha Jasmina, unuka Lejla, unuk Amil, zet Ervin i praunuk Benjamin 10882-1nd` Tevhid }e se prou~iti istog dana u Pljevljima u porodi~noj ku}i. Dana 18. 8. 2010. navr{avaju se 4 godine otkako nije sa nama na{

dr. RADOMIR (MILORADA) SIMI]
1961 - 2010.
Dragi na{ Radomire, tvoja smrt je bila trenutna, a na{a tuga je vje~na. Godine tuge ne mogu izbrisati ljepotu `ivota koju smo `ivjeli sa tobom. Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: otac Milorad, majka Stana i sestre sa porodicama Dana 18. 8. 2010. navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{ voljeni

10827-1nd`

ABID (AJDIN) ^AMPARA
Uspomena i lijepo sje}anje na tebe i tvoj plemeniti lik ostat }e vje~no. Hvala ti za svu ljubav, pa`nju i brigu koju si pru`ao svima nama. Tvoji najmiliji
10747-1nd`

RASIM (AHMET-bega) SIJER^I]
Zauvijek ostaje{ u na{im mislima i srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
12657-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 10 godina od smrti na{eg brata, djevera, amid`e i dajd`e

na{oj dragoj

DINI

PA[O VEHABOVI]
18. 8. 2000 - 18. 8. 2010. iz Banje Luke

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tetka D`enka, tetak Meho, Elvica, Aldin, Lala, Nirmela, Enes
12727-1tt

Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe ostaje.
212-1bl

Dana 18. avgusta 2010. navr{ava se petnaest godina od smrti na{e plemenite i nezaboravljene

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a snaha i dajd`inica

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 12 godina od smrti na{e drage

IZETA [EHI]
18. 8. 1995 - 18. 8. 2010.

EDINA KUNARI]

NUSHETE (GALE[I]) BALI]
1946 - 1998.

Neka te u ti{ini d`eneta prati na{a ljubav. Sa ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
10892-1nd`

Tvoji: Alma Melisa Ferid Hrvat i Adisa, Adna, Damir Mujezinovi}
10895-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Suprug Edhem, k}erka Elma i sin Osman
12728-1tt

48

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE na na{e voljene POSLJEDNJI SELAM

na{em voljenom dedi

ISMET (HAMID) BE]IRSPAHI]
1945 - 2010.
IBRAHIM ARNAUTOVI] 1991 - 2010. HAJRIJA ARNAUTOVI] HAD@IAHMETOVI] 1980 - 2010. had`i MUSTAFA ARNAUTOVI] 1999 - 2010. MUHAMED ARNAUTOVI] - 2010.
12731-1tt

Dedo, za{to si oti{ao tako brzo? Bilo je jo{ igara kojih smo se trebali igrati, bilo je jo{ {ala kojim smo se trebali smijati i bilo je jo{ suza koje smo htjeli podijeliti... A ovako ostade samo praznina... Po dobru }emo te pamtiti i s ljubavlju spominjati. Tvoje unu~ice: Dalila i Anesa
12734-1tt

Sin i brat Ahmed, snaha Rabija sa porodicom

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog i nikad pre`aljenog

Dana 18. 8. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage

na{em dragom ocu i suprugu

BOGDANA (SAVO) VUKI]EVI]A ISMET (HAMID) BE]IRSPAHI]
1945 - 2010.
Ostalo je mnogo rije~i nere~enih... Da ti ka`em koliko te volim... Samo tvoje plave o~i... One su gledale i slu{ale mene... Moja bol i suze na tvom uhu... Posjeti}emo tvoj grob, polo`i}emo cvije}e za najboljeg i najhrabrijeg tatu na svijetu.
12734-1tt

ANE (RISTE) SAMARD@I]

Voljet }emo te zauvijek... Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Bida, k}erke Azra, Aldijana i zet Hasib

Vrijeme koje prolazi nikada ne}e donijeti zaborav onima koji te vole. Zauvijek }emo ~uvati sje}anje na tebe i tvoj plemeniti lik. Porodica
12722-1tt

Tvoji s ljubavlju, supruga Namka, k}erke Nela i Nina 12702-1tt O`alo{}ena porodica
SJE]ANJE

Dana 18. 8. 2010. godine navr{ava se ~etrdeset dana od kada je na{ dragi babo, svekar, dedo preselio na ahiret

Dana 19. 8. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od kada je na ahiret preselio na{ dragi mu`, otac, punac i deda

HAJDAR (MEHO) HORO
Dragi dedo, neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: sin, snaha i unuke Zahvaljujemo se medicinskom osoblju Hitne pomo}i, Porodi~ne medicine „Kalesijska“ i Doma zdrava „Omer 12726-1tt Masli}“
SJE]ANJE SJE]ANJE

RAZIJA HAD@I], ro|. MEHI]
18. 8. 2002 - 18. 8. 2010.
S ljubavlju i du`nim po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet du{i. Tvoji: suprug Fadil, sin Adis, k}erke Arijana i Sabina sa 12730-1tt porodicom

SAFET (MEHMEDALIJE) RED@I]
Vrijeme koja prolazi ne umanjuje bol i tugu u na{im srcima za Tobom. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet tvojoj du{i. Hatma dova }e se prou~iti 19. 8. 2010. godine u 20 i 50 h u d`amiji Tekija (Gornje Osoje) Travnik. PORODICA
236-1tr

na dragu nam majku i nanu

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. 8. 2010. godine navr{ava se 18 godina od pogibije na{eg dragog

SAMIJA ZELJKOVI]
18. 8. 1999 - 18. 8. 2010.
Vrijeme koje je pro{lo nije ubla`ilo bol i tugu za T obom. Ljubav i uspomena na tebe vje~no }e `ivjeti. Tvoje k}erke Rabija i Ramiza sa porodicom i sin Fikret sa porodicom 10831-1nd`

KASIM BU@O
18. 8. 1983 - 18. 8. 2010.
Tvoje sestre sa porodicama
10891-1nd`

[ABAN (AVDE) OMEROVI]
Dragi o~e, dragi deda, volimo te ^uvamo te zauvijek, u na{im srcima ti }e{ ostati. Tvoja Mirela, Maida i tvoj unuk Kenan
12737-1tt

FADIL (ADILA) \OZO
Tvoji najmiliji: supruga Nermana, k}erke Amina i Jasmina i unuka Adna
12692-1tt

Dana 18. 8. 2010. navr{avaju se tri godine od smrti na{e drage i voljene supruge, majke, svekrve i nane

TU@NO SJE]ANJE

Dana 18. 8. 2010. godine navr{ava se 8 godina od kako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

Dana 18. 8. 2010. godine navr{ava se osamnaest tu`nih godina od pogibije na{eg

NURA DRAKOVAC, ro|. HUSEJNOVI]
Vrijeme prolazi a tuga i bol zbog tvog preranog odlaska je sve ve}a i nikada ne}e prestati za one koji su te iskreno voljeli. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoji: suprug Huso, sin Safet, snaha Dika, unuci, unuke sa porodicama 12660-1tt

AI[A (OMERA) AGI], ro|. KAHRIMAN
18. 8. 2009 - 18. 8. 2010.
U~imo `ivjeti bez tebe... Tvoji: suprug Hamdija, sin Senad, k}erka Senada, snaha Aida, unu~ad Lejla i Afan Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, ul. Trg solidarnosti 18/VI dana 18. 8. 2010. u 13 h.
12707-1tt

UZEIR - SUAD ZONI]

SENAD (ESEDA) U[ANOVI]
iz Gora`da

@ivot nestaje u trenutku, ali zauvijek ostaju sje}anja i uspomene koje }e `ivjeti dok `ive oni koji te vole. Tvoji: supruga Gordana, k}erka Mirjam i sin Igor
867-1tz

Tvoja ljubav i dobrota u na{im srcima `ivjet }e vje~no. Supruga Suvada, sin Mersudin, sanaha Lejla
11410-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJE

srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

49

na na{eg voljenog sina

na na{eg voljenog brata i djevera

MESUD (OSMAN) BABA^I]
18. 8. 1992 - 18. 8. 2010.
Na ovome svijetu sve je prolazno, samo je vje~na na{a ljubav prema tebi. Dok mi `ivimo `ivjet }e{ i ti sa nama, ponosni smo {to smo te imali za sina. Tvoji: otac Osman i majka [eha
10801-1nd`

MESUD (OSMAN) BABA^I]
18. 8. 1992 - 18. 8. 2010.
Vrijeme ne}e izbrisati sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost. Svojom ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tvoj plemeniti lik. Tvoji: brat Mirsad sa familijom, brat Misin sa familijom i sin Sejo
10801-1nd`

Osamnaestog avgusta 2010. navr{ava se {est godina kako je u 19. godini zaspala na{a jedina k}erka

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se deset godina od kada nije sa nama na{ voljeni

SONJA BULI]
18. 8. 2004 - 18. 8. 2010.

Draga na{a Sonjice, Malo je rije~i da bi se iskazala sva tuga i bol. Samo mi koji smo te voljeli znamo kako je `ivjeti bez tebe. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u srcu, gdje }e{ ostati vje~no voljena i nikad zaboravljena. U srijedu, 18. avgusta 2010. u 11 sati na groblju „Sv. Josip“ posjetit }emo mjesto TVOG vje~nog po~ivali{ta i polo`iti cvije}e. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se u nedjelju, 22. 8. 2010. u 9.30 sati u crkvi „Sv. Ante“ na Bistriku. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! Vje~no tuguju}i: tajo Skender, mama Gordana, tetka Ljilja
10851-1nd`

RASIM (ALIJE) OSMANAGI]
Sa ponosom i ljubavlju te ~uvamo u na{im mislima i srcima. Godine prolaze, a tuga i praznina u na{im srcima ostaju vje~no. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Devla, k}erka Mirheta, snaha Sad`ida, unuke Una i Hana
10894-1nd`

IN MEMORIAM

Danas, 18. avgusta 2010. navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{eg oca i brata

NURDIN - DINO ALENDAR
18. 8. 2001.- 18. 8. 2010.
S VJE^ITOM TUGOM ^UVAMO USPOMENU NA TEBE. Mame Hajra i Umka, te sestre Diana i Edina
PTT

dr. sci. SULEJMANA (OMERA) RESULOVI]A
Vrijeme prolazi, ali ostaju sje}anja na na{eg oca i brata. Njegova dobrota, pa`nja i briga kojima nas je obasipao trajno }e biti prisutni u na{im srcima. Njegovi: djeca Vesna i Darko, bra}a Husnija i Alija
12670-1tt

Dana 18. 8. 2010. punih je 18 dugih i tu`nih godina od kada je prestalo da kuca srce na{eg voljenog {ehida

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se ~etrnaest godina od kako je preselio na ahiret na{ otac i suprug

Dana 18. 8. 2010. navr{avaju se tri godine od kako je na ahiret preselio na{ dragi

VEHID (AVDE) BARU^IJA
Tu`na je istina da nisi sa nama, ali tvoj lik zauvijek je u na{im srcima i dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im mislima. S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote d`eneta koje istinski zaslu`uje{. Vole te tvoji najmiliji Babo Avdo, majka Dika, sin Adis, supruga Urfeta, brat Fadil sa suprugom Almom i k}erkom Dalidom i sestra 10884-1nd` Enesa sa svojom porodicom

had`i RASIM SARAJLI] NEZIR KUNI]
iz Gora`da
Dragi na{ had`ija, babo i dedo, Uvijek }e{ biti s nama i u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Zahvalna porodica
10886-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: supruga Fija, sinovi Mustafa i Muris, snaha Muvedeta, unuka Diala i unuk Adnan
12718-1tt

50

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

Sutra, 19. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od kako je preselila na ahiret na{a draga

SELMA [ABANOVI], ro|. SMAJLAGI]
2. 12. 1977 - 19. 2. 2010.

Vrijeme poma`e da se rane smire, ali ljubav i svjetlost kojim je obasjala na{e `ivote se nikad ne umanjuju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ~etvrtak, 19. 8. 2010. u Ensar d`amiji u Zenici, pred ikindiju namaz. S beskrajnom ljubavlju: mama D`enana, otac Ned`ad, sestra Emina, suprug Senaid, sin Samed i k}erka Lejla
410-1ze

SJE]ANJE

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se tu`nih 7 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i djed Ovom prilikom izra`avamo zahvalnost kolektivu Doma zdravlja Kladanj na nesebi~noj, stru~noj i ljudskoj pomo}i koju su pru`ili mom ocu u posljednjim danima `ivota.

ZIHNIJA (RASIMA) HABIBOVI]
iz Kladnja
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet za sve ono {to je u~inio za nas. Supruga Hedija, sin D`avid, snaha Amra, unu~ad Emina i Amar
Dana 18. 8. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, nane i svekrve
TU@NO SJE]ANJE

869-1tz

VAHIDA ]ATO, ro|. D@ANKO
Smrt nije znala koliko te volimo, da je znala `ivjela bi vje~no. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: suprug Mehmed, sinovi Ermin i Edin, k}erke Nermina i Mina, unu~ad Haris, Lamija, Ajdin i Hana, snaha Belma i zet Dino 12763-1tt

na na{e drage roditelje

TU@NO SJE]ANJE na na{e drage roditelje

NUSRET ABAZ
14. 12. 1992 - 18. 8. 2010.

MELIHA (KE[AN) ABAZ
18. 8. 2004 - 18. 8. 2010.

ZUMRETA IMAMOVI]
2008 - 2010.

MUSTAFA IMAMOVI]
1994 - 2010.

Sa ljubavlju, k}erke: Lejla sa suprugom Amerom i djecom Amarom i Emom i Aida sa suprugom Senadom i djecom Emanom i Henom, te por10918-1nd` odice Had`i} i Topali}

Dani i godine prolaze, a vi ostajete u na{im srcima zauvijek. Neka v am Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a va{oj du{i vje~ni rahmet. Va{e k}erke Vesna i Jasminka, sestra Razija, zetovi Fikret i Zijad, unuke Sadeta, Sanela i Aida, unuk Edin, snaha Amira, zetovi Senaid, Edin i 868-1tz Damir, praunu~ad Enis, Ismar, Ajdin, Ena i Adis

IN MEMORIAM

Dana 18. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od preseljenja na ahiret na{e drage nane

SJE]ANJE

na drage roditelje

SANJA [O[EVI]
„Jedina va`na stvar kada odemo su tragovi ljubavi koje smo za sobom ostavili“ Vole te tvoji prijatelji: Dragana, Aljo, San~o, Marija, [vabo, Ivana, Toni, Vedra10928-1nd` na, Ne}ko i Bilja
SJE]ANJE
Dana 18. 8. 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg brata

had`i bule SAMKE MU[MULJA SAJIT i ESMA MURI]
1997 - 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. 10908-1nd` Va{ sin Amir sa porodicom
SJE]ANJE

Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Vje~no o`alo{}eni tvoji Lejla i Zlatan
12760-1tt

SJE]ANJE

Osamnaestog avgusta 2010. godine navr{ava se ~etrnaest godina od prerane smrti na{eg dragog

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 8 tu`nih godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 8 godina od smrti na{eg dragog

h. ALIJE (h. MEHMEDA) HASANOVI]A
iz Kraljevi}a (Zvornik)
Molimo Allaha Uzvi{enog da mu podari Svoj rahmet i magfiret i da ga smjesti u D`enneti firdevsu. Bra}a Bilal i Muharem, sestre Ai{a, Zilija i Nefisa sa porodicama 10926-1nd`

ERZID (SMAIL) SAMOUK
18. 8. 2006 - 18. 8. 2010.
Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe i tvoj dragi lik ostat }e vje~no u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Amila i supruga Amira
10915-1nd`

MENSURA (MUSTAFE) SIKIRE
Vrijeme prolazi, a neizmjerna bol i tuga u nama zauvijek ostaje. S ljubavlju i po{tovanjem, 12754-1tt Porodica

[EMSO - ]AMIL (AVDO) BERBEROVI]
Uvijek }emo te se sje}ati sa ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: supruga Saima i k}erka Amra 12758-1nd`

ALIJA (]AMIL) SPAHI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Senada sa djecom Selma i Muhamed
12759-1tt

SALEM ZEBI] KUJTA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Planinarsko smu~arsko dru{tvo „VILINAC“ JaPTT blanica

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

51

na{oj tetki

na{oj tetki

ALMIR - BA]O (HASAN) MACI]
Praznina koju si ostavio iznenadnim odlaskom je velika, a bol i tuga za tobom jo{ je ve}a. Tvoja dobrota, divni osmijeh veliko srce i plemenitost ostat }e u srcu onih koji te iskreno vole. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: Amir, Emira, Armin i Zerina
PTT

REMZI TUNOVI], ro|. HAD@I]

REMZI TUNOVI], ro|. HAD@I]

Enesa, Amer i Elma
10930-1nd`

Jaska, Rasim, Amina i Ajla
10930-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana 17. 8. 2010. preselio je na ahiret

POSLJEDNI SELAM

kumu na{oj tetki

ALMIR - BA]O (HASAN) MACI]
1982 - 2010.

REMZI TUNOVI], ro|. HAD@I]

ALMIR (HASAN) MACI] - BA]O
Samo oni koji su te voljeli znaju koliko je tuge i bola ostalo iza tebe. Oprosti na{im suzama jer je te{ko misliti na tebe, a ne zaplakati. Tvoj kum Sanel, Admira i Nedim Maci}
SJE]ANJE
PTT

Tvoje veliko srce imalo je mjesta za sve nas. Po dobrom }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem spominjati. Neka te Allah d`.{. nagradi lijepim d`enetom.
10930-1nd`

Muhamed, Nejra i djeca

Tvoji: amid`a Halil, strina Hava, Sanel, Sanela, Adnela, PTT Mirsad, Aida i Lejla Dana 18. 8. 2010. nav{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 11 (jedanaest) godina od kada nije sa nama na{a draga mama, majka, punica i svekrva

na na{u najdra`u

DUDA RAMOVI], ro|. RAHMANOVI]
... i dalje u na{im uspomenama tra`imo utjehu i dalje snagu pronalazimo u sje}anjima na sretne trenutke provedene s tobom. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca sa porodicama: K}erka Tima i zet Sead Kotori}, sinovi Muhamed i Smajl, snahe Mesuda i Mirsada, unu~ad Emir, Lejla, Elma i zet Almas Magli}, Edin i Nermina PTT

iz Te{nja 18. 8. 1999 - 18. 8. 2010.

HASAN (NAZIFA) GLAVINI]
Samo sje}anje na sve lijepo i dobro {to si u~inio nama i drugima, pru`a nam malo utjehe u ovim tu`nim i bolnim danima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Elvedina, zet Jasminko, unu~ad Amra i 870-1tz Amir

SAMIRU ^EKI], ro|. BUNAR
Dana 18. 8. 2010. navr{ava se godina i 3 dana od gubitka na{e nikad preboljene princeze. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek tvoji: Sivac Ramiza, Adnan, Mirela, Emira, Selma, Sanela [ojko Arifa i Mirela 12767-1tt

18 GODINA o~ekujem da mi pri|e{ s le|a, stisne{ me svojim debelim prstima izme|u vrata i ramena, da me zaboli, i pita{: ... Fali li {ta Salihaga? FALI[ MI TI, FADILE! Neka Ti je rahmet du{i, veliki

FADILE \OZO
Tvoj li~ni harmonika{ Salko Crn~alo sa porodicom
12770-1tt

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 6 tu`nih godina

Dana 3. 6. 2010. navr{ilo se 11 punih godina

ESAD BAJRAKTAREVI]

HAMDIJA BAJRAKTAREVI]

Vrijeme prolazi, a bol i sje}anje na vas nikad ne umiru, samo oni koji su vas iskreno voljeli znaju kako je `ivjeti bez vas. Neka vam je rahmet du{i i neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Va{i najmiliji: supruga Ifeta, sinovi Selim, Asim, k}erke [emsa, Zehra, Nermina, zetovi Amir Ajnad`i} i Aziz Alagi}, sestra Taiba Pleho sa djecom, snahe Amela i Enisa, unu~ad Nejra, Harun, Demir, Ajnur, 12772-1tt Ajdin, Nizama i Esad

Dana 17. 8. 2010. preselio je na ahiret

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se godina dana otkako nas je napustio na{ voljeni suprug i otac

IZETA [EHI]

ALMIR - BA]O (HASANA) MACI]
Zauvijek }e{ biti suza u oku, rana u srcu. Volimo te i svaki dan donosi ve}u tugu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari ve~ni rahmet i lijepi D`enet. Tvoji: babo Hasan, sestra Amela, djevojka Enida, sestri~na [ejla i zet Emir
PTT

ALEKSA (BO[KO) JEVRI]

Sa nama si - u na{im srcima i mislima. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Porodice: Me{anovi}, Jamakovi} i Tatli}
10927-1nd`

Tvoji: supruga Slavojka, k}eri Snje`ana, Svjetlana, sinovi Sa{a i Dragan sa porodicom
10925-1nd`

52

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi SJE]ANJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i susjedima da je na{a draga tetka

na

JANJA ]ORI], ro|. BILOPAVLOVI]
preminula 16. 8. 2010. poslije duge i te{ke bolesti. Sahrana drage nam pokojnice obavit }e se dana 18. 8. 2010. u 17.30 sati na groblju „SV. ROK“ u Vinjanima Donjim. PO^IVALA U MIRU BO@JEM! O@ALO[]ENI: brat Ante, obitelji Bilopavlovi}, Cvjetkovi}, ]apin, Ostoji}, Kova~evi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i susjedi 111

@ARKO (\URO) KESI]
preminuo 16. 8. 2010. u 54. godini. Sahrana }e se obaviti 18. 8. 2010. u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Melita, Lepu{ina Milenko, Ljerka, Vladimir i Minja, ^erpez Marija, Zlatka i Dario, te prijatelji i kom{ije 111

MIRZU (MEHMEDA) BE]IROVI]A
Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Ne postoje rije~i kojima bi mogli izraziti svu na{u tugu, bol i prazninu koja je ostala za tobom. Ne mo`emo i ne}emo zaboraviti tvoj dragi lik. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tvoji: Senad, Safija i Lejla Musi} 10934-1nd` Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti majke na{e prijateljice

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage sestre i tetke

EDINE KUNARI], ro|. HRLE
Rije~i su slaba utjeha onom ko nikad ne}e preboljeti. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Lela i Admira sa porodicama
12777-1tt

EDINE - DINE (ISMET) KUNARI], ro|. HRLE
Trag tvoje nje`ne du{e uvijek }e ostati u nama. Enisa, Sanela, Ned`la i Nedim

EDINE - DINE (ISMET) KUNARI]
Tvoju ljepotu i dobrotu ponosno ~uvamo.
12776-1tt

Ado Suki} sa suprugom Adisom i k}erkom Sarah, poro12776-1tt dica Sulejman, Suljo, Hedija i Nina

POSLJEDNJI POZDRAV

Voljenoj majci

dragom kolegi i prijatelju

EDINA (ISMET) KUNARI] ALMIRU (HASANA) MACI]U
3. 10. 1982 - 17. 8. 2010.
DLM d.o.o. i Sur Tec-Eurosjaj d.o.o. - Konjic
PTT

Rije~ima se ne mo`e opisati bol i tuga i saznanje da si oti{la zauvijek. Bila si na{ najve}i prijatelj i osoba koju smo najvi{e voljeli. Uvijek }e{ biti i `ivjeti u na{im mislima i srcima, i dok god `ivimo mi i ti }e{ `ivjeti u na{im sje}anjima. Fali{ nam i uvijek }e{ nam faliti! NEKA TI ALLAH D@.[. PODARI LIJEPI D@ENET I VJE^ITI RAHMET... Tvoja djeca: Armin, Arijana i Altijana
12775-1tt

TU@NO SJE]ANJE na na{e najmilije

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage

EDINE (ISMET) KUNARI], ro|. HRLE
Bol nije u rije~ima, ve} u srcu gdje }e{ vje~no ostati... Bolno je saznanje da vi{e nisi sa nama... rije~i su suvi{ne, a suze nedovoljne da bi svoju tugu izrazili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Vole te tvoji: Riki, \ana, Maja, Adna i Adi
10931-1nd` 12778-1tt

HAD@I] IBRU 12. 8. 1998.

HAD@I] MEHU 18. 8. 1998.
S ljubavlju i po{tovanjem Va{i: Irfan, Adina i Azra

HAD@I] SEJDU 20. 10. 1999.

TU@NO SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na miloga sina, brata i daid`u na moga dragog i nikada pre`aljenog brata

na na{e roditelje, nanu i dedu

VAHID SULJOVI]

VAHIDA

ENKU
18. 8. 2006 - 18. 8. 2010.

i

NAZIFA KURTOVI]A
23. 1. 2010 - 18. 8. 2010.

Majka Safija, otac Meho, sestra Jasmina, sestri}i Belma i Vedad
10932-1nd`

Brat Vehid sa porodicom
10239-1nd`

Djeca
12773-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 18. 8. 2010. navr{ava se 11 godina od prerane tragi~ne smrti na{eg dragog

na{oj dragoj

VAHIDA SULJOVI]A REMZA TUNOVI], ro|. HAD@I]
Uvijek si bio i ostao dio na{ih `ivota. Bio si i ostao na{ ponos. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti, nedostaje{ nam. Porodice: Tunovi}, \idelija, Krvavac, ^ampara i Vukoti}
10922-1nd`

Tvoji: supruga Rasema, sin Mahir i k}erka Selma sa porodicama

10933-1nd`

Dnevni avaz
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije, radne kolege i sugra|ane da je na{ dragi suprug i otac, izgubio bitku s bole{}u 16. 8. 2010. godine u 62. godini Obavje{tavamo rodbinu, kumove, prijateqe i kom{ije da je na{ dragi

srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

53

STANKO (TOME) TRAPARA
1934 - 2010.
preminuo dana 17. 8. 2010. u 77. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se dana 18. 8. 2010. u 16.30 ~asova na gradskom grobqu Crkvice. Povorka polazi ispred ku}e `alosti u 16 ~asova. O@ALO[]ENI: supruga An|a, sin Mladen, k}erka Mirjana, zet Radomir, snaja Ivana, sestra Stana, zet Nenad, brati} Tomislav sa porodicom, nevjesta Rosa, sestri} Dragan i sestri~na Dobrila sa porodicama, te porodice Trapara, Kewi}, [umar, [oja, kumovi Novakovi}i, Mla|en, Mo~evi}, Varagi}, Karabatak, Toma{evi}, Dautovi}, Ristovi}, Lubura, Markovi}, Meduri}, A|anski, Boti}, Popovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijateqi i 10914-1nd` kom{ije.

Prim. dr. BO@O KOROMAN
1949 - 2010.
Sahrana }e se obaviti 18. 8. 2010. godine na porodi~nom groblju [iljci. Okupljanje u ku}i `alosti (Pra~a Gornja) u 12 sati. O@ALO[]ENI: supruga Majda, k}erke Nata{a i Larisa, sestre Kristina i Savka, i 10888-1nd` ostala rodbina i prijatelji.

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Sa vje~nom tugom i te{kom boli obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ jedini brat

[ABAN (AVDO) OMEROVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 16. 8. 2010. u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. 8. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Sabaheta, k}erke Mirela i Maida, zetovi Adnan i Mukadem, unuk Kenan, bra}a Galib i Hakija i sestra Raza sa porodicama, snaha Aj{a, brati}i Kenan i Sidik sa porodicama, strina Rejha sa djecom, te porodice Omerovi}, Ahmatovi}, Muklad`ija, Vejzovi}, Hod`i}, Brgulja, Krajina, Alimanovi}, Curi}, Haki}, Be}irevi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, ul. 126. ilija{ke brigade 59, Ilija{. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

ZEJNA (AHMET) KURBEGOVI], ro|. ]ADRA
preselila na ahiret u nedjelju, 15. avgusta 2010. u 14 sati u 84. godini. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 18. avgusta 2010. u 18 sati u haremu [oinovac, gdje }e se rahmetlija i ukopati. O@ALO[]ENI: sin Emir, k}erke Mira i Mirsada, nevjesta Aida, zetovi Wurzinger Herbert, Doko Nikola, Mustafi} Almir, brati~na Spomenka ]adra, unu~ad Emer, Emela, Daniel, Sandra, Maja i Alen, praunu~ad Sumeja, Daris i Lamija, te porodice: Kurbegovi}, ]adra, Mustafi}, Buturovi}, Tali}, Tuli}, Had`ajli}, Malovi}, Malko~, Jusufbegovi}, Benca, Doko, Pala, Roth, [elo, Balali} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 1226-1mo

D@EVDET (OMERA i AI[E) RAMI]
diplomirani ekonomista
preselio na ahiret u ponedjeljak, 16. avgusta 2010. u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. avgusta 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Tarik, unuka Lejla, sestre D`evahira i D`enana, sestri}i Dijan i D`evad, te porodice Rami}, Hasi}, Kala~, Dervi{evi}, Pa{ovi}, Balta, Begi}, Konjhod`i}, Pra{o, Bori}, Pand`i}, [abanovi}, Jamakovi}, Deli} i ostala robina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu rahmetlije u ulici Avde Hume br. 9/VI - Ciglane. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

REMZA TUNOVI], ro|. HAD@I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 16. avgusta 2010. u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. avgusta 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Envera [ehovi}a br. 4 sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: suprug Rifet, sin Zlatko, unu~ad Tarik i Lamija, sestra Samija i brat Hasan sa porodicama, te porodice Tunovi}, Had`i}, Mujezinovi}, Pa{i}, D`ubur, Babovi}, Tanovi}, Hajdarhod`i}, Vilogorac, Murguz, Avdi}, ]atovi}, Okeri}, \idelija, Krvavac, ^ampara, Vukoti}, Jaganjac, Ov~ina i ostala mnogobrojna 111 rodbina, prijatelji i kom{ije.

SAJTO (AJDINA) BAJRAMOVI]
1931 - 2010.
dana 15. 8. 2010. u 21. 45 sati, u 79. godini `ivota preselio na ahiret. D`enaza rahmetlije }e se obaviti u srijedu, 18. 8. 2010. u 17.30 sati na Sutini, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en u 16.45 sati sa Tekije, sa stajali{tima: Mejdan, [ari}a d`amija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik, Sutina. O@ALO[]ENI: supruga Ferida, sinovi Re{ad, Mesud i Sead, k}erka Maida, snahe Nermina i Jasmina, zetovi, unu~ad Mirsad, Merima, Mirela, Ajla, Sabina, Lejla, Alen, Alena i Kenan, brat Enver sa porodicom, sestre Zejna, Mejra i Zahida sa porodicama, amid`i} Ragib sa porodicom, amid`i~ne Ferida i Rabija sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, bad`o Sulejman sa porodicom, {ure sa porodicama, daid`i}i Meka i Fadil sa porodicama, daid`i~ne Alija, Fadila, Adila i Fatima sa porodicama, porodice Bajramovi}, Idriz, Ov~ina, Glavovi}, Habul, Durakovi}, Bilal, Burina, Babi}, Avdi}, Babovi}, Murguz, \apo, Delali}, Greljo, Selimovi}, Keki}, Zup~evi}, ]uri}, Breko, Busulad`i}, \idelija, [kalji}, ]atovi}, Krvavac, Sari}, \ulepa, Pizovi}, Habota, Pervan, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. 1225-1mo

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka

NURA (ALI-beg) BAJROVI], ro|. LJUBOVI]
preselila na ahiret u utorak, 17. avgusta 2010. u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. avgusta 2010. u 17 sati na mezarju Ravne Bakije. O@ALO[]ENI: k}erke Elvedina - Dina i Azra, sestre Ramiza i [efika, djever Osman, zet Sadik, jetrve Fatima, Ai{a i Fatima Fata, sestri} i sestri~ne, brati~ne, te porodice Bajrovi}, Ljubovi}, Novo, Pa{i}, Nuhod`i}, [i{i}, Begi}, Beganovi}, Peleksi}, Hand`ar, Trako, D`onlagi}, Pa{i}, Oru~evi}, Ku~uk, te porodica Holler i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji na ^engi} Vili. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

]AMIL (MUHAREM) MIRVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 16. 8. 2010. u 79. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 18. 8. 2010. godine ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du u 17 sati, a ukopat }e se na mezarju Kolijevke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Sinanbegovoj d`amiji poslije ikindije namaza u 17 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Vezira, sin Mehmed, k}erka Jasmina, snaha Saliha, unuci Mirnes, Jasmin i Hasan, sestre Hana, Hanifa i Halima sa porodicama, te porodice: Mirvi}, Veli}, Kuljuh, Grabovica, Muhovi}, Fejzi}, [o{o, [ahbaz, Prutina, D`ananovi}, Halilovi}, Hela}, Mu{anovi}, Pezo, U{anovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 604-1go

POSLJEDNJI SELAM

POKOPNO DRU[TVO

na{oj dragoj tetki

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

REMZI TUNOVI]

Uz ljubav i po{tovanje Edo, Buba i djeca
2643-1sh

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUNIB (VELIJA) BAJROVI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 16. 8. 2010. u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 18. 8. 2010. u 17.30 sati na mezarju Orli} - Kobilja Glava. O@ALO[]ENI: supruga Azemina, sinovi Edin i Eldin, brat Safet, sestre Sevda, Esma i Safija, amid`e Be}ir i Ra{id, strina Nura, tetka [aha, sestri~ne, amid`i~ne, amid`i}i, dajd`i}i, dajd`i~ne, teti~ne, teti}i, te porodice Bajrovi}, Pamuk, Musli}, Smailagi}, Delali}, Balovi}, Kalaba, Sal~in, Vladu{i}, D`elko, Made{ko, ^olpa, Voloder, Rok{a, Vuk, Skopak, [atara, Suba{i}, Maslo, Dervi{evi}, ^usto, Hasanbegovi}, Be{evi}, Duri}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17.30 sati, ul. Humska 728. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

54

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 905429 04 Mal Mostar, 11. 5. 2010. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mal 002162 08 Mal Biha}, 11. 8. 2010. godine Op}inski sud u Biha}u, stru~ni saradnik Amra Dedi}, u pravnoj stvari tu`itelja d.d. za osiguranje „Camelija“ Biha}, protiv tu`enog Seferovi} Jasmin sin Taiba iz Zenice, radi isplate na ime regresa, vsp. 290,00 KM, u toku pripremanja glavne rasprave, u skladu sa odredbom ~l. 348. st. 3. ZPP-a, dana 11. 8. 2010. godine, objavljuje:

OGLAS
PRAVNA STVAR: Tu`itelj: BH Telecom d.d. Sarajevo - Direkcija Mostar, Bra}e Feji}a b.b. Mostar Tu`eni: Duji} Darijan, ul. Ekrema ]uri}a br. 14 Mostar Tu`enom Duji} Darijanu dostavlja se tu`ba na obavezni odgovor: TU@BENI ZAHTJEV „Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga iznos od 1195,80 KM sa zakonskom kamatom, i to: - na iznos od 89,70 KM po~ev od 1. 3. 2004. god. do isplate, - na iznos od 1.056,10 KM po~ev od 31. 3. 2004. god. do isplate, - na iznos od 25,00 KM po~ev od 30. 4. 2004. god. do isplate, - na iznos od 25,00 KM po~ev od 31. 5. 2004. god. do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana“. Tu`itelj je predlo`i sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 187. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a FBiH). Stru~ni saradnik Kemal Maksumi}

OGLAS
o dostavljanju tu`be Seferovi} Jasminu na obavezni odgovor Tu`ba tu`itelja dostavlja se tu`enom na odgovor: POZIVA SE tu`eni Seferovi} Jasmin da u roku od 30 dana od objavljivanja ovog oglasa dostavi pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~l. 70. st. 1. ZPP-a, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku - tu`itelja. Tu`eni je du`an dostaviti pismeni odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a u skladu sa odredbom ~l. 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore koje ne mo`e isticati nakon podno{enja odgovora na tu`bu, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev. Ako osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je u odgovoru na tu`bu navesti razloge zbog kojih osporava tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasniva svoje navode i dostavi dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). Ako tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud mo`e, ukoliko za to budu ispunjeni zakonski uslovi, donijeti presudu zbog propu{tanja (~l. 182. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e podnijeti protivtu`bu, a pod uslovima iz ~l. 74. ZPP-a. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je dana 24. 11. 2008. godine podnio ovom sudu tu`bu u kojoj navodi da se dogodila saobra}ajna nesre}a u kojoj je u~estvovao tu`eni. Kako je do nesre}e iz koje proizilazi {teta i potra`ivanje tu`itelja do{lo isklju~ivom krivnjom tu`enog, jer je istu prouzrokovao upravljanjem motornim vozilom pod uticajem alkohola, te kako je tu`ilac o{te}eniku nadoknadio {tetu dana 18. 6. 2008. godine u iznosu od 290,00 KM, to tu`ilac prema tu`enom ima pravo regresa. Kako tu`eni ne}e mirnim putem da izmiri svoju obavezu, tu`ilac predla`e sudu da nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e tu`enom nalo`iti da isplati iznos od 290,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 18. 6. 2008. godine do isplate, te naknadu tro{kova, odnosno da sud donese presudu zbog propu{tanja, ukoliko za to budu ispunjeni zakonski uslovi. Stru~ni saradnik Amra Dedi}

oglasi
U PRODAJI JE NOVI BROJ

Dnevni avaz

srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

55

Alternativni lijek za va{u du{u
BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U FO^I Broj: 94 0 P 001653 07 P Fo~a, 9. 7. 2010. godine Tu`itelji: D`emal Maljanovi} i drugi Tu`eni: Safet Maljanovi} i drugi Radi: Priznanje prava vlasni{tva dosjelo{}u Vsp: 1.000,00 KM

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 042448 05 P Sarajevo, 16. 7. 2010. godine

POZIV
Za tu`enog MALJANOVI] ASIMA Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan ^ETVRTAK, 16. SEPTEMBRA 2010. GODINE U 10,00 ^ASOVA, pred ovaj sud u sobu broj 4. Sudija ^edo Skipina NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).
12711-1tt

PRAVNA STVAR Tu`itelj. Cbs Bank D.D. Sarajevo Tu`eni: Bahrudin Muminovi} Radi: Isplata duga VSP: 34.265,13

POZIV
Za stranku SAFET ]ATI] Pozivate se kao stranka na ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu za dan ^ETVRTAK, 9. 12. 2010. godine u 10.00 sati, pred ovaj sud u sobu br. 336/III. Sudija Mirsada Heli} NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i ^lan 84. stav 1. ZPP-a. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva ^lan 84. stav 2. ZPP-a. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz ^lan 77. ZPP-a. Pripremno ro~i{te mo`e se provesti kao glavna rasprava ^l. ZPP-a.

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-Dn-10-000113 @ep~e, 9. 8. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton Op}ina Novi Travnik JU O[ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vodovod, Novi Travnik Tel. 030 542-931 Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli i ~lanova 156. i 178. Pravila JU O[ „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vodovodu, Upravni odbor je na sjednici odr`anoj 17. 8. 2010. godine donio

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000113, po zahtjevu Muji} [emse sina Rame iz Nemile, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 941 katastarska op}ina Mra~aj, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 593/4 naziv parcele „Crni hrastovi“ kulture livada 3. klase, povr{ine 2420 m2, - katastarska ~estica broj 682/3 naziv parcele „Nadku}nica“ kulture njiva 3. klase povr{ine 1450 m2 Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Muji} [emso sin Rame iz Nemile, Op}ina Zenica, JMBG:1110965193832, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

o raspisivanju konkursa za upra`njena radna mjesta 1. nastavnik matematike na 4 ~asa sedmi~ne norme, do kraja nastavne godine 2. nastavnik muzi~ke kulture na 6 ~asova sedm~ine norme, do kraja nastavne godine 3. nastavnik kulture `ivljenja na 2 ~asa sedmi~ne norme, do kraja nastavne godine 4. logoped-defektolog na 4 sata sedmi~ne norme, do kraja nastavne godine Za sva radna mjesta potrebna odgovaraju}a {kolska sprema propisana Zakonom o osnovnoj {koli, Nastavnim planom i programom i Pedago{kim standardima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Kandidati su uz prijavu sa kra}om biografijom i brojem telefona du`ni prilo`iti: 1. Diplomu ili ovjerenu kopiju o zavr{enoj {koli 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. Uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerenu kopiju li~ne karte 4. Potvrdu o neka`njavanju Nastavnici koji tra`e nadopunu norme obavezni su prilo`iti potvrdu o broju ~asova u mati~noj {koli. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijave slati isklju~ivo na adrsu {kole JU O[ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vodovod bb 72290 Novi Travnik (prijava na konkurs)

ODLUKU

56

Srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina

oglasi
Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Javna ustanova osnovna {kola „Ahmet Hromad`i}“ Bosanski Petrovac Na osnovu ^lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 34/03.), ^lana 157. Zakona o osnovnom i Op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Slu`beni glasnik USK-a br. 5/2004., te na osnovu ^lana 84. ta~ka (k) Pravila JU O[ „Ahmet Hromad`i}“ i odluke broj 748 od 16. 8. 2010. godine, [kolskog odbora od dana 16. 8. 2010, [kolski odbor na svojoj 26. redovnoj sjednici raspisuje djel. broj: 749/2010

JU MUZEJ „BITKA ZA RANJENIKE NA NERETVI“ JABLANICA

Adresa: Bitka za ranjenike bb 88 420 Jablanica ID 4227268030009 Tel/fax 036 752 705

OBAVJE[TENJE
o objavi obavje{tenja o javnoj nabavci radova Obavje{tavaju se svi zainteresirani ponu|a~i da je u „Slu`benom glasniku BiH“ broj: 66/10 od 16. 08. 2010. godine objavljeno obavje{tenje o javnoj nabavci radova i to: - Konkurentski postupak sa dodatnim objavljivanjem broj: 02-128-01/10 za „Izvo|enje radova na sanaciji ravnog krova na objektu Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica - II faza“. Svi zainteresirani ponu|a~i, tendersku dokumentaciju za navedenu nabavku mogu preuzeti u prostorijama JU Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica, svakim radnim danom od 19. 08. 2010. godine do 17. 09. 2010. godine u vremenu od 10-14 sati. Obilazak mjesta izvo|enja radova je organiziran 27. 08. 2010. godine u periodu od 16-17 sati. DIREKTOR ]amil Cero

datum: 16. 8. 2010. godine

PONOVNI KONKURS/NATJE^AJ
Za imenovanje direktora JU Osnovna {kola „Ahmet Hromad`i}“ u Bosanskom Petrovcu na period od 4 godine 1. Op}e pozicije direktora Rukovodi radom {kole; Zastupa {kolu i odgovara za zakonitost rada {kole; Stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole; Odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod: Podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; Izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; Odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa; Informira [kolski odbor o finansijskom poslovanju; Vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima {kole: Imenovanje se vr{i na 4 (~etiri) godine. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: A) OP]E - Da je stariji od 18 godina - Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - Da nije optu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije - Da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine). - Da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o Ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 12/03) - Da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi u koju se kandidira, 5 godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne. - potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosi u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci) - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (Slu`bene novine Federacije BiH br. 70/08) - da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira B) POSEBNE Da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u nastavi; Sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije Sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka. Uz prijavu, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti: 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 2. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 3. Uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadle`nog MUP-a) 4. uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prijestup (ne stariji od 6 mjeseci Op}inski sud) 5. uvjerenje da nije lice kojom je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci, Op}inski sud). 6. uvjerenje o neka`njavanju (Kantonalni sud) 7. ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju 8. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 9. uvjerenje o radnom sta`u u nastavi 10. ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se podnose preporu~eno po{tom na adresu: JU Osnovna {kola „Ahmet Hromad`i}“ Ul. V. korpuas bb 77250 Bosanski Petrovac. Tel. 037/881-047 Fax 037/883-336.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU O[ „[ejh Muhamed ef. Had`ijamakovi}“ Sarajevo, Iza Hrida 11 tel/fax 532-324 Na osnovu Odluke {kolskog odbora br. 192/10 od 17. 08. 2010. g. raspisuje se

za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik razredne nastave na odre|eno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac. 2. Nastavnik matematike na 18 ~asova na odre|eno vrijeme do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac 3. Nastavnik fizike na 7 ~asova na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. gdoine . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac Uslovi konkursa: Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom kandidati treba da imaju zavr{enu PA ili odgovaraju}i fakultet. Prednost imaju kandidati sa polo`enim stru~nim ispitom. Uz prijavu sa kra}om biografijom potrebno je prilo`iti: - ovjerenu fotokopiju diplome; - izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - uvjerenje o dr`avljanstvu; - ljekarsko uvjerenje (po prijemu kandidata). Prijavu dostaviti li~no ili poslati na adresu {kole, Sarajevo, Iza Hrida 11. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzimati u razmatranje.

KONKURS

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Javna ustanova Osnovna {kola „Ahmet Hromad`i}“ Bosanski Petrovac Broj: 750/2010 Datum: 16. 08. 2010. godine Na osnovu ~lana 84. ta~ka v) Pravila Javne ustanove Osnovna {kola „Ahmet Hromad`i}“ iz Bosanskog Petrovca i Zapisnika Komisije za izbor direktora {kole od 14. 07. 2010. godine, [kolski odbor

PONI[TAVA KONKURS
Za imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna {kola „Ahmet Hromad`i}“ iz Bosanskog Petrovca Br: 351-1/2010. godine od 02. 04. 2010. godine

„GRADUR TGI“ d.o.o. Sarajevo Ul. Reljevo Dvor br. 2 71000 Sarajevo - o izdavanju skladi{nog prostora u najam Izdajemo 4000 m2 skladi{nog prostora u ulici D`emala Bijedi}a, kvadratura po `elji. Kontakt telefoni: 033/424-126 033/436-602 062/914-649.

OGLAS

PTT

sport

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

57

AFERE Njema~ka policija istra`uje i bh. nogomet

Namje{teno osam utakmica?
Sporni me~evi Travnika sa Slavijom i Zrinjskim iz avgusta pro{le godine, ali i [irokog Brijega u kvalifikacijama za Evropsku ligu
Njema~ki „Deutsche Welle“ je, nakon uvida u dokumente njema~kih istra`nih organa, saznao za koje se nogometne utakmice sumnja da su bile namje{tene u Bosni i Hercegovini. Na listi se nalazi desetak me~eva bh. timova u Premijer ligi i evropskim kupovima, javlja „Deutsche Welle“. igra~i Travnika umije{ani u manipulaciju.

50.000 eura
Dr`avno tu`ila{tvo iz Bohuma vodi istragu i o nekim utakmicama iz kvalifikacija za Evropsku ligu u kojima su igrali klubovi iz BiH. Tako je namje{tanje rezultata bilo planirano u duelu [irokog Brijega i ermenskog Banantsa (0:1) na Pecari. Dvije ekipe i sudija trebali su dobiti ukupno 50.000 eura. U Bohumu nemaju saznanja je li novac ispla}en. Pod istragom je i susret izme|u Slavije i danskog Alborga (3:1) iz jula 2009. godine. Njema~ki organi pretpostavljaju da je manipulacija mo`da bila „otkazana“ zbog rezultata ove utakmice. No, istra`ioci su utvrdili da su mafija{i u kladionicama ipak uplatili odre|enu svotu na poraz (A. N.) sarajevske ekipe.

Mito za sudiju
Tu`ila{tvo iz Bohuma istra`uje u BiH osam utakmica. Prema informacijama koje je prenio „Deutsche Welle“, na listi njema~kih istra`nih organa nalazi se utakmica Travnik - Zrinjski (3:3) koja je odigrana 8. avgusta 2009. godine u okviru drugog kola Premijer lige. U organizaciju namje{tanja su, prema saznanjima Nijemaca, bila umije{ana dva ~elnika Travni-

Misimovi}: @eli novu saradnju sa Magatom

Sa me~a Travnik - Slavija: Navodno umije{ani klupski ~elnici i igra~i doma}ih

Bh. reprezentativac i{~ekuje dolazak Dijega

ka i nekoliko igra~a. Navodno je bio podmi}en i sudija te utakmice (Mevludin Efendi} iz Sarajeva). Travnik je trebao pobijediti, ali je, na kraju, jedva spasio bod, jer je Zrinjski

vodio s 3:1. Drugi me~ na listi se, tako|er, igrao u Travniku. Travni~ani su 22. avgusta u 4. kolu s 3:0 pobijedili Slaviju. Sumnja se da su dva ista klupska ~elnika i

Misimovi} najbli`i [alkeu
Veliki interes iskazali i Fiorentina i Galatasaraj
Sve izvjesniji dolazak Brazilca Dijega (Diego) iz Juventusa u Volfsburg otvorio bi vrata za odlazak bh. reprezentativca Zvjezdana Misimovi}a. Ako se Dijego, koji je stekao slavu u Verderu, vrati u Bundesligu, Misimovi} bi mogao promijeniti klub. Njegov agent Fali Ramadani je, navodno, pro{le sedmice razgovarao s trenevo kod Magata u sezoni kada je Volfsburg osvojio naslov prvaka, a i sam je nekoliko puta priznao da mu odgovara njegov na~in rada. [alke je tokom vikenda dobio neo~ekivanog konkurenta u borbi za Misimovi}a, a to je istanbulski Galatasaraj, koji je, prema pisanju turskih medija, ve} poslao zvani~nu ponudu

^olakovi}: Imenovat }emo osumnji~ene
Predsjednik Nogometnog saveza BiH Sulejman ^olakovi} rekao nam je kako nije upoznat s dokazima koje ima njema~ko tu`ila{tvo iz Bohuma o namje{tanju utakmica u Pre^olakovi}: mijer ligi BiH. - Zna se da ta istraga Namje{tanju postoji i neka se vo- stati ukraj di. Namje{tanju se mora stati ukraj. Kod nas je uvijek bilo tih „neprirodnih“ rezultata i takve pojave se moraju iskorijeniti. ^im dobijemo materijale iz Njema~ke i prou~imo ih, obavijestit }emo javnost o njima te imenovati sve one koji se sumnji~e za prljanje nogometa - rekao je ^olakovi}.

trebao zvati da svjedo~im, a ne znam ni o ~emu bih govorio, jer pojma nemam o ~emu se radi - rekao je Efendi}. Djelilac pravde na me~u Travnik - Slavija (3:0), Trebinjac Radosav Vukasovi} Efendi}: Bez komentara rekao je kako ne smije davati izjave. Tako|er, niko od biv{ih ili sada{njih ~elnika Slavije ju~er nije bio dostupan.

Evropsku ligu protiv Olimpije, potvrdili da nemamo ni{ta s neregularnim radnjama - rekao je Bevanda. D. K.

Travnik: ^emu nova podmetanja?
Travni~ani su prozvani zbog dva pro{losezonska me~a, a tada{nji predsjednik kluba D`evad Be}iragi} ju~er nije bio dostupan, a aktuelni Asim Fazli} navodi da ga niko nije ko- Selimovi}: Ne mogu vjerovati ntaktirao u vezi s ovim. - Vjerujem da su ovo neosnovane optu`be koje nikako ne trebaju Travniku - ka`e Fazli}. I trener „Vezira“ Ned`ad Selimovi} tvrdi da nije bilo ni{ta sporno. - Ne mogu da vjerujem da nam se ovo podmetanje ponavlja nakon besmislenih optu`bi s priprema u [vicarskoj. Postoje snimci utakmica pa neka svako ko `eli, pogleda ono {to ga zanima - isti~e Selimovi}. Sportski direktor Midhet Saraj~i} istakao je kako ga ~udi da se govori o namje{tanju utakmica na samom S. P. po~etku prvenstva.

Bevanda: Odbacujemo optu`be
Generalni sekretar [irokog Brijega Josip Bevanda, ina~e ~lan i Izvr{nog odbora Nogometnog saveza BiH, bio je kategori~an. - U potpunosti odbacujemo bilo kakve Bevanda: Ni{ta optu`be na ra~un na{eg kluba koje se neregularno ti~u navodnih namje{tanja utakmica u kojima su u~estvovali bh. premijerliga{i. Predstavnici UEFA-e nedavno su, nakon sumnji u regularnost me~eva [irokog Brijega u kvalifikacijama za

Problemi na relaciji Volfsburg - Juventus
„Vukovi“ su sve dogovorili s Dijegom, ali transfer jo{ nije realiziran. Zapelo je na relaciji Volfsburg - Juventus. Njema~ki klub porom [alkea Feliksom Magatom (Felix Magath), koji `eli da Misimovi}a ponovo vidi pod svojom komandom. Misimovi} je svoj najbolji nogomet igrao upranudio je 17 miliona eura za Brazilca, ali Juve tra`i najmanje 19 miliona eura ili uklju~ivanje Edina D`eke u cijeli transfer. Volfsburgu. Oba kluba spremna su ponuditi izme|u 8 i 10 miliona eura, ali je sigurno da }e Volfsburg taktizirati i poku{ati pove}ati (A. N.) obe{te}enje.

Efendi}: Gluposti ne komentiram
Sudija susreta Travnik - Zrinjski (3:3), Sarajlija Mevludin Efendi} odbacio je navode o podmi}ivanju. - Ne sje}am se te utakmice, a takve gluposti o podmi}ivanju ne `elim da komentiram. Ne znam ko bi me

Epilog istrage Francuske fudbalske federacije

Indijci `ele kupiti Blekburn

Anelka ka`njen s 18 utakmica, Evra s pet
Petorica francuskih fudbalskih reprezentativaca koja su igrala na Svjetskom prvenstvu u Ju`noafri~koj Republici suo~ila su se sa saslu{anjem u nacionalnoj federaciji (FFF), a epilog istrage je kazna Nikolasu Anelki (Nicolas) od 18 te Patrisu Evri (Patrice) od pet utakmica neigranja za „Trikolore“. Ne{to bla`e su ka`njeni Frank Bilal Riberi (Franck Ribery, tri utakmice) te @eremi Tulalan (Jeremy Toulalan, jedna) pa }e ovaj posljednji mo}i igrati protiv Bosne i Hercegovine 7. septembra na Ko{evu. Erik Abidal (Eric), koji je sudjelovao u istrazi, nije ka`njen. Evra, Abidal i Tulalan intervjuirani su u Parizu povodom pobune u timu, koja je nastala zbog izbacivanja napada~a Anelke iz tima, zbog ~ega ekipa nije htjela trenirati uo~i posljednje utakmice grupe A protiv Ju`ne Afrike. Prema medijskim izvorima, zvijezdu minhenskog Bajerna Riberija zastupao je njegov advokat nakon {to mu njema~ki prvaci nisu dopustili da prisustvuje saslu{anju, dok se Anelka, kao i Riberi, uop}e nije pojavio u Parizu. Donedavni selektor Rajmond Domenek (Raymond Domenech) i biv{i ~elnik FFF-a @an-Pjer Eskalet (Jean-Pierre Escalette), koji je odstupio nakon debakla, bili su me|u svjedocima koje je pozvao FFF. Novi francuski selektor Loran Blan (Laurent Blanc) ve} je suspendirao sve igra~e koji su bili u timu za SP a u prijateljskoj , utakmici protiv Norve{ke na teren je izveo 13 debita(A. ^.) nata.

Daju 100 miliona funti za poja~anja
Indijski konzorcij WGA zainteresiran je za preuzimanje engleskog premijerliga{a Blekburna i njegov vlasnik Ahsan Ali Sajed (Syed) spreman je da za poja~anja izdvoji izme|u 80 i 100 miliona funti. Klub je u slu`benom saop}enju potvrdio da su sa {vicarsko-bahreinskim konzorcijem odr`ani razgovori o preuzimanju kluba. Sajedova porodica jedna je od najbogatijih na svijetu, a WGA dr`i kontrolu nad 5 milijardi funti investicija {irom svijeta. (A. N.)

Ozil igra~ Reala
Na svojoj zvani~noj stranici Real iz Madrida objavio je kako je njema~ki reprezentativac Mesut Ozil novi igra~ „kraljevskog kuba“. Ozil je posljednje dvije godine nosio dres Verdera.

58

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

sport

INTERVJU Du{an Bajevi}, mostarska legenda i trener gr~kog AEK-a

Halilhod`i}: Vodio prvi trening

(Foto: Index)

Svi me kruni{u za selektora Srbije, a mene niko ni{ta ne pita o tome
Ne znam za{to sve ovo rade kada u Anti}u imaju i dobrog ~ovjeka i dobrog trenera Tu~a s navija~ima je ru`na slika, ali pripada pro{losti Rezultat protiv Katara ne treba ~uditi
Razgovarao: Muamer TANOVI]
Kada smo nazvali trenera gr~kog AEK-a Du{ana Bajevi}a, bio je na aerodromu u Atini. - Nazovite sutra, upravo sam do{ao iz [kotske - odgovorio je ~uveni Hercegovac i legenda mostarskog Vele`a. Sutra se opet javio na telefon i, kao pravi gospodin, izvinio se {to dan ranije nije mogao pri~ati. - Taman sam ulazio sam u automobil. Bio sam umoran i ba{ mi se nije pri~alo - ka`e nam Bajevi}.

Vahid Halilhod`i} i zvani~no u Dinamu

Vaha: Mami} ne}e odre|ivati sastav
Glavni cilj je da uvedemo klub u Ligu prvaka, ka`e bh. stru~njak
Vahid Halilhod`i} obavio je ju~er prvi trening kao trener zagreba~kog Dinama, a ne{to poslije je i zvani~no predstavljen. Bh. stru~njak je, prema informacijama koje smo dobili od hrvatskih kolega, uvjerljivo najvi{e pla}eni trener u historiji kluba s obzirom na to da }e zara|ivati 900.000 eura godi{nje. utakmice protiv \era - rekao je Halilhod`i}. Svi u Hrvatskoj pitaju se mo`e li Halilhod`i} iza}i nakraj sa Zdravkom Mami}em, glavnim ~ovjekom u Dinamu, koji je sklon ~estom mijenjanju trenera.

Klimava stolica
- Pri~ao sam sa Zdravkom pet sati. Jako voli ovaj klub. Razgovarat }u s njim o nogometu, ali ne}e mi odre|ivati ko }e igrati. O tome }u pri~ati sa svojim saradnicima i pomo}nicima na klupi - otkrio je Halilhod`i}. Bh. stru~njak rekao je da u Zagrebu nije zbog no-

Izda{an ugovor
- @elim imati korektan odnos sa svima koji rade u klubu i oko njega. Hvala upravi kluba, koja mi je ponudila tako izda{an ugovor - rekao je ju~er Halilhod`i}, koji je potpisao na dvije i po godine.

[ta ste radili u [kotskoj?
- Gledao sam Dandi junajted. Igramo s njima u Ligi UEFA.

I kakvi su?
- Svaki protivnik je najja~i. Imaju snagu, brzi su i jaki. Dosta dobro djeluju.

Volim dame
Halilhod`i} je ju~er u Zagrebu bio prili~no dobro raspolo`en. U nekoliko navrata je nasmijao novinare: - Nakon konferencije idem da gledam snimke \era. Gledat }u ih i na putu prema Ma|arskoj. Neki gledaju snimke s lijepim damama, a ja gledam nogometa{e iako i ja volim dame - rekao je Halilhod`i}.

Kriza prolazi
Nije, valjda, da strahujete za prolaz?
- Ne strahujem. Ako budemo igrali na svom nivou, pro}i }emo.

Mami} osumnji~en
Hrvatski mediji objavili su dokument UEFA-e prema kojem je sportski direktor Dinama Zoran Mami} u Nionu dao iskaz u vezi s namje{tanjem utakmica u Vaha, ~ini se, ve} ima plan iako je svjestan da se tek treba upoznati s ekipom i svime ostalim u vezi s njom. Najavio je da }e se njegov potpis na igri Dinama vidjeti za tri mjeseca, ali ambicije su poznate. - Moj cilj je da uvedem Dinamo u Ligu prvaka. Naravno, `elimo i prezimiti u Evropi, osvojiti prvenstvo i Kup. Da u to ne vjerujem, ne bih ni dolazio. Sada nam cijela sezona ovisi o dvije svojstvu osumnji~enika. No, Mami} je ranije tvrdio da je pred istra`iocima bio svjedok, a i ju~er je donio dokumentaciju za koju smatra da to potvr|uje. vca. Kako je naglasio, on je bogat i ima sve predispozicije za uspjeh. Osim toga, stigao se i na{aliti. - Ekipa za Ligu prvaka sla`e se nekoliko godina, ali ne znam ho}u li ostati toliko. Vidim da je ovdje stolica dosta klimava - uz smijeh je rekao Vaha. Ina~e, Dinamo je ju~er objavio da je raskinuo ugovore s Tomislavom Butinom i Antom Tomi}em. (N. D.)

Pustite mene, kako je u BiH?
- Pustite mene, recite mi kako je u BiH?

Bajevi}: Niko ne pita mogu li raditi na dvije strane

Bajevi} selektor. Niko ne pita mogu li ja raditi na dvije strane.

I mo`ete li?
- Ne mogu. Imam klub i dosta posla u njemu. Osim toga, ne znam za{to u Srbiji sve ovo rade. U Anti}u imaju dobrog ~ovjeka i trenera...

Gore nego u Gr~koj, ali o nama niko ne pri~a...
- Ba{ sam sada gledao da je u BiH vi{e od 20.000 ljudi na javnoj kuhinji. Zaista stra{no. Nadam se da }e jednog dana ljudi u BiH kona~no po~eti `ivjeti normalno.

Jahi}a iskoristiti tamo gdje je najbolji
Kakva je situacija sa Sanelom Jahi}em?
- Dosta je dobar i ozbiljno radi. Igra koliko mo`e.

igrati. [ta mislite o tome?
- Ni{ta, jer je to stvar selektora, nikoga drugog. Ne}u mu ja govoriti gdje Jahi} treba igrati. Safet bi Sanela trebao iskoristiti tamo gdje je najbolji, a ne da s njim krpi rupe. ovaj termin za prijateljske utakmice nikome nije trebao, ni reprezentacijama ni klubovima. Svima nam je odmogao.

Jeste li se oporavili od sukoba s navija~ima AEK-a, ima li problema nakon onog incidenta?
- Nemam nikakvih problema. [ta se desilo, desilo se. Bila je ru`na slika, ali to je pro{lost.

Kod nas se razmi{lja o tome da u reprezentaciji igra na mjestu lijevog beka, koje nema ko ^uli ste za provjeru s Katarom?
- Jesam, ali taj rezultat ne treba ~uditi. Safet se jo{ tra`i, ali BiH ima dobru ekipu i dobre igra~e, mislim da tu nema ni{ta {to ne mo`e da se popravi do kvalifikacija. Osim toga,

Kakve su Vam ciljeve postavili u novoj sezoni?
- Trebamo u}i u Ligu UEFA. Realno, slabiji smo od nekih gr~kih klubova, kao {to je Olimpijakos, ali zbog ekonomske situacije i radi navija~a, morali bismo u}i u grupnu fazu.

O Francuzima
Pa de{ava li se ne{to, jesu li uhvatili napada~e na Vas?
- Jesu, ali nemojte me pitati za to. To je ve} politika...

Reina dobio konkurenciju

Liverpul doveo Breda D`onsa
Golman Bred D`ons (Brad Jones), povremeni reprezentativac Australije, pre{ao je iz Midlsbroa u Liverpul. Prema pisanju engleskih medija, Australac je potpisao trogodi{nji ugovor, a njegov biv{i klub dobio je na ime od{tete 2,3 miliona funti. Prvi golman Liverpula je [panac Pepe Reina, koji je sada dobio dodatnu konkurenciju, ali }e D`ons pored njega te{ko na gol. (N. D.)

Spominjali su Vas ovih dana kao mogu}eg selektora Srbije, nasljednika Radomira Anti}a. Je li se tu desilo ne{to konkretno?
- To je neugodna tema. Svakome godi kada se pri~a o poziciji selektora, ali mene uvijek spominju, a da me uop}e niko ne pita ho}u li ili ne}u.

[ta ka`ete za doga|aje u Francuskoj i halabuci koja se digla zbog blama`e u Ju`noj Africi.
- Ne treba ih ozbiljno shvatati. Ne brinite vi za njih, na}i }e Francuzi rje{enje, ako treba, i napraviti novu ekipu koja }e, mo`da, biti bolja od stare. Selekcija koja je bila na Mundijalu, puna je igra~a koji imaju i previ{e godina i previ{e novca. Zamislite kako izgleda kada se oni posva|aju? Prvi put sam ih vidio onako neozbiljne, i na terenu i van njega. Ali, stavit }e to oni na svoje mjesto.

Kuda Bajevi}, tu i uspjesi i problemi
Nakon incidenta s navija~ima pro{le sedmice, francuska agencija AFP objavila je pri~u o Vama. U prvoj re~enici se ka`e: „Gdje god Bajevi} do|e, dolaze uspjesi i problemi.“ Misle na sukobe s navija~ima, na to {to ste oti{li s klupe Crvene zvezde usred utakmice...
- To, valjda, zna~i da ja pravim probleme?

Ne zna~i nego misle da ste mamac za probleme.
- Pa valjda znaju zbog ~ega je dolazilo do problema. Nije zbog mene nego zbog navija~a.

Nisu Vas pitali?
D`ons: Trogodi{nji ugovor

- Ma bilo je ne{to, ali mi smeta {to se uvijek stvori pri~a kao da je gotova stvar.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

59

SARAJEVO Ve~eras zaostali me~ iz 1. kola Premijer lige

Recept od Slobode za pobjedu nad ^elikom
Ne igra Had`i}, upitni Koja{evi} i Muharemovi}
Sarajevo ve~eras na Ko{evu igra drugi doma}i me~ u pet dana. U zaostalom susretu 1. kola Premijer lige bordo timu dolazi ^elik, kojem doma}i sastav ne namjerava prepustiti nijedan bod. - Na Ko{evu moramo dobiti sve utakmice. ^elik ima novu i kvalitetnu ekipu, koja je u prva dva kola osvojila ~etiri boda, ali ako zalaganje bude na nivou onoga u susretu sa Slobodom, uvjeren sam da }emo pobijediti - rekao je trener Mirza Vare{anovi}. ho}e li mo}i ra~unati na Damira Koja{evi}a. U kadru }e biti i Veldin Muharemovi}, za kojeg je stigao certifikat, ali Vare{anovi} jo{ ne zna mo`e li na njega ra~unati s obzirom na to da nije potpuno spreman. - Za Koja{evi}a i Muharemovi}a }emo vidjeti, ali problem je neigranje Had`i}a. Imam nekoliko rje{enja, ali nisu dovoljno kvalitetna istakao je Vare{anovi}.

Ibrakovi}: @ele bolju realizaciju

^elik uo~i duela sa Sarajevom

Ibrakovi}: Nadam se da }emo biti bolji dio derbija
I u ovaj me~ ulazimo sa ciljem da osvojimo tri boda, ka`e trener Zeni~ana
Trener ^elika Abdulah Ibrakovi} nije odveo ekipu u karantin uo~i ve~era{njeg gostovanja kod Sarajeva, jer ne `eli da, kako ka`e, stvara dodatni pritisak na svoje nogometa{e pred ovako va`nu utakmicu. - Smatram da je sama ~injenica da se radi o jednom od najve}ih derbija u na{em nogometu veliki motiv i da zato ne treba posebno motivirati igra~e - ka`e Ibrakovi}. On isti~e da svi uvjeti za dobru utakmicu postoje, a zadovoljan je ~injenicom {to }e suditi sudije s internacionalne liste. - Sarajevo je dobar i, {to mene posebno raduje, mlad tim. Kolega Mirza Vare{anovi} shvatio je da je to sudbina na{ih klubova i podmadio je tim, koji ima i kvalitet. Nadam se, me|utim, da }emo mi biti bolji dio ovog derbija, za koji, ka`em, postoje svi uvjeti da bude festival na{eg nogometa - smatra Ibrakovi}. On isti~e i da bi ovog puta, za razliku od Banovi}a gdje nije bio zadovoljan remijem, bod zadovoljio i njegove apetite. - Nisam ja nezadovoljan ni bodom iz Banovi}a nego ~injenicom da smo mogli lako pobijediti. Druga je pri~a sa Sarajevom, ali mi i u ovu utakmicu ulazimo s ciljem da osvojimo tri boda. Smatram i da moji napada~i ovog puta ne}e proma{iti ako stvorimo onoliki broj prilika kao u Banovi}ima - ka`e Ibrakovi}. V. B.

Razli~iti kriteriji
Iz tabora Sarajeva jo{ jednom su izrazili nezadovoljstvo odgodom me~a Vele`a i Zrinjskog. „Plemi}i“ }e tako u subotu na Ko{evo do}i odmorni, dok }e SaraHamzagi}: Sarajevu odgovara samo pobjeda

Do{ao certifikat
Damir Had`i} sigurno ne}e biti u kadru za me~, a strateg Sarajeva jo{ ne zna

Dolazi 1.000 navija~a ^elika?
Ako se obavijest iz Policijske uprave Centar poka`e ta~nom, na Ko{evo }e do}i ~ak 1.000 navija~a ^elika! jevo biti umorno nakon dva me~a u pet dana. - Sada ne mo`emo uraditi ni{ta, ali uprava Sarajeva poduzima korake kako klub ubudu}e ne bi imao ovakav status u Nogometnom savezu BiH. O~ito je da Savez ima ra- Bit }emo spremni za njih i nadamo se da prije, za vrijeme i nakon utakmice ne}e biti problema - rekao je Baljak. zli~ite kriterije prema klubovima, {to je nedopustivo. Komisije koje sada rade u NSBiH, imaju status vr{ilaca du`nosti i pona{aju se kako ho}e, jer nikome ne odgovaraju za svoje postupke - rekao je direktor SaraM. T. jeva Nihad Baljak.

Vjerovatni sastavi
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka). Pomo}nici: Drago ]ule (Kru{evo) i Radislav Vukasovi} (Trebinje). Delegat: Muharem Kuri} (Donji Vakuf). Po~etak u 21 sat. SARAJEVO: Hamzi}, Arsenijevi}, [ehovi}, Guti}, D`akmi}, Torlak, K. Hand`i}, Hamzagi}, Avdi}, Koja{evi} (Pliska), Sulji}. Trener: Mirza Vare{anovi}. ^ELIK: Bilobrk, Brkovi}, ^ovi}, Milo{evi}, Sadikovi}, Puri}, Zahirovi}, Gad`o (Duro), Jamak ([i{i}), Isakovi} (D`afi}), Adilovi}. Trener: Abdulah Ibrakovi}.

Sutra imenovanje novog trenera Slavije

Kandidati Bjelica, Erbez, Nestorovi} i Gutovi}
Dragan Bjelica, Zoran Erbez, Darko Nestorovi} i Milan Gutovi} kandidati su za trenera fudbalera Slavije, odlu~ila je nadle`na klupska komisija. Bjelica je aktuelni vr{ilac du`nosti {efa stru~nog {taba, dok je Erbez prije dvije sezone sa Slavijom osvojio Kup BiH i zauzeo drugo mjesto. Gutovi} je prije petnaestak dana podnio ostavku na kormilu Slavije. Odluku o novom treneru donijet }e Upravni odbor na sutra{njoj sjedniG. I. ci.

@eljezni~ar izme|u dva prvenstvena kola

Travnik se ne smije ponoviti
Dino \urbuzovi} govori o situaciji u ekipi
Poraz od Travnika smaknuo je s vrha tabele @eljezni~ar, koji u narednom kolu opet ide na te{ko gostovanje, Slobodi u Tuzlu. - Te{ko nam je pao poraz u Travniku, ekipa je podbacila, posebno u pas-igri. Mukotrpno smo radili na tome da ih odviknemo od poraza na koje su bili nau~ili i nadamo se da se ovakve stvari ne}e ponavljati. Svaki protivnik se mora

Omladinska Premijer liga BiH - 2. kolo
SJEVER: Kadeti: Kozara - Modri~a 3:0, ^elik Budu}nost 6:0, Borac Rudar P 0:1, Travnik . Drina 2:2, Sloboda - Zvijezda 3:0. Poredak: Sloboda, Rudar P po 6, ^elik, . Borac, Zvijezda, Kozara po 3... JUNIORI: Kozara - Modri~a 3:0, ^elik - Budu}nost 0:1, Borac - Rudar P 2:2, Travnik - Drina . 2:1, Sloboda - Zvijezda 5:1. Poredak: Sloboda, Rudar P Travnik po 4... ., JUG: Kadeti: @eljezni~ar - Slavija 6:0, Sarajevo - Olimpik 2:0, Vele` Zrinjski 1:0, Leotar [iroki Brijeg 0:1, Rudar (K) - Radnik 1:2; zaostala utakmica 1. kola: Slavija [iroki Brijeg 0:2. Poredak: @eljezni~ar, Radnik, [iroki Brijeg po 6... JUNIORI: @eljezni~ar - Slavija 1:3, Sarajevo - Olimpik 1:0, Vele` - Zrinjski 1:5, Leotar - [iroki Brijeg 3:2, Rudar (K) - Radnik 3:1; zaostala utakmica 1. kola: Slavija - [iroki Brijeg 1:3. Poredak: Rudar, Zrinjski po 6, [iroki, Radnik, Slavija, Sarajevo po 3... S. A.

Poja~anje za trebinjskog premijerliga{a

Stojanovi} ponovo u Leotaru
Nenad Stojanovi} (31) novi je centarfor Leotara. On je bio najbolji strijelac trebinjskog premijerliga{a u sezoni 2002/2003, kada je klub s Polica osvojio titulu {ampiona Bosne i Hercegovine. Nakon {to je oti{ao iz Leotara Stojanovi} je igrao za beogradsku Crvenu zvezdu, belgijske ekipe Genk i Brisel te za Lu~energiju iz Vladivostoka, a u trebinjski premijerliga{ do{ao je iz novosadske Vojvodine. Tako su u klubu rije{ili goru}e pitanje - nedostatak pravog {pic-igra~a - {to je bila glavna briga trenera Gorana Skaki}a na startu nove sezone. Ako Trebinjci dobiju na vrijeme certifikat za Stojanovi}a, on }e imati debi na utakmici u subotu protiv Travnika u Trebinju, a u suprotnom, sigurno }e predvoditi navalni red Leotara na Grbavici protiv @eljezni~ara M. P . u petom kolu.

Sloboda bez poraza
Koliko te`ak posao o~ekuje @eljezni~ar u Tuzli, govori podatak da je Sloboda u ovoj godini pobijedila sve doma}e utakmice, devet puta zaredom je slavila. - U Tuzli nas o~ekuje sli~na utakmica kao u Travniku. Ako smo izvukli pouku iz posljednjeg poraza, sigurno je da }emo ostvariti povoljan rezultat - ka`e \urbuzovi}.
\urbuzovi}: Jo{ se uigravamo

Zavr{nica Kupa NS FBiH
Danas su na programu utakmice zavr{nice Kupa Nogometnog saveza Federacije BiH. Voljom `rijeba ~etiri ekipe plasirale su se direktno u zavr{nicu Kupa BiH. To su: Jedinstvo, Biha}, Omladinac, Ora{je i TO[K. Preostalih {est mjesta rezevirano je za pobjednike sljede}ih susreta: KLOKOTNICA: Doboj-Istok - Od`ak 102, JAJCE: Maestral 95 - Sloga (Uskoplje), VITEZ: Vitez - Kraji{nik, RODO^: Branitelj - Grude, SARAJEVO: Bosna - Usora i VOGO[]A: UNIS S. A. GO[K. Sve utakmice po~inju u 17.30 sati.

shvatiti ozbiljno, bez kalkulacija. Sada, kada branimo titulu, ~ak moramo ulo`iti jo{ vi{e napora nego pro{le sezone - govori Dino \urbuzovi}, trener @eljezni~ara. Menad`er i {ef stru~nog {taba Amar Osim odr`ao je bukvicu igra~ima na treningu u ponedjeljak, a vjerovatno }e do}i i do promjena u sa-

stavu za narednu utakmicu. - Sezona je duga, svi }e imati priliku da se poka`u. U Tuzli }emo vidjeti koliko smo nau~ili od poraza u Travniku. Ekipa se jo{ uigrava, nekoliko je novih igra~a. Sigurno je da }emo biti sve bolji kako vrijeme bude prolazilo - smatra prvi Osimov saraZ. [. dnik.

Olimpik 1 (0:0) 0 [iroki B.
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“. Gledalaca: 100. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka) 6. Pomo}nici: Damir Kne`evi} (Livno) i Almir ^i{i} (Mostar). Delegat: Mirsad D`uzdanovi} (@ivinice). Strijelac: 1:0 - Suljevi} (80). @uti kartoni: Kreser, Alimanovi} (Olimpik), Renato, Topi} ([iroki B.). Igra~ utakmice: Tijago de Andrade Lopez (Olimpik) 7. OLIMPIK: Lu~i} 7, Suljevi} 7, Je{e 7, Kolarov 6,5, Suba{i} 6,5, Tijago 7, Kreser 6,5, ^ulov 5,5 (69. Vidovi} 6,5), Alimanovi} 6,5, Muji} 6 (60. Rodrigo 6,5), Kapi} 6,5 (87. Durak -). Trener: Edin Prlja~a. [IROKI BRIJEG: Bandovi} 7, ]ori} 5, Bari{i} 5, Ko`ul 5, Renato 5, Topi} 5 (52. Marki} 5), [ili} 5, Ivankovi} 5, Roskam 5, Vajcer 5 (82. Varea -), Ljubi} 5 (64. Mi{i} -). Trener: Ivo I{tuk.

60

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

sport

Premijer liga BiH u nogometu

Statistika 3. kola
Lista strijelaca
3 - Lendri} (Zrinjski) 2 - Suljevi} (Olimpik), Kova~evi} (Rudar), Arsenijevi} (Sarajevo), Popovi} (Slavija) 1 - Nikoli}, Staji}, Miki}, Vukelja (Borac), Haski}, ^ergi} (Budu}nost), Brkovi}, Isakovi} (^elik), Nini} (Drina), Mijailovi} (Leotar), @eri}, Kantar (Rudar), Torlak, Jahovi} (Sarajevo), Regoje, Ogle~evac. Autogol: 1 - Renato ([iroki B.), Melher (Trinjski)

Budu}nost 1 (1:0) 1
Stadion u Banovi}ima. Gledalaca: 2.500. Sudija: Edin Jakupovi} (Biha}) 6. Pomo}nici: Dario Primorac (Ljubu{ki), Nikica Tomas (Drinovci). Delegat: Viktor Malenica (Kre{evo). Strijelci: 1:0 - ^ergi} (27, Zrnanovi}), 1:1 - Isakovi} (82, Brkovi}). @uti kartoni: Sarajli}, ^ergi}, ^amrkovi}, Boji}, Slomi}, Zrnanovi} (Budu}nost), Zahirovi}, Isakovi}, Duro (^elik). Igra~ utakmice: Adnan Zahirovi} (^elik) 6,5.

^elik

Asistenti
3 - Zeba (@eljezni~ar) 3 - Zeba (@eljezni~ar) 2 - Staji} (Borac), @i`ovi} (Zrinjski) 1 - Stupar (Borac), ^amrkovi}, Zrnanovi} (Budu}nost), Brkovi} (^elik), Ze~evi} (Leotar), Kapi} (Olimpik), Brki}, Kiki}, Da{i} (Rudar), Hamzagi} (Sarajevo), Jamina (Slavija), ^ehaji}

BUDU]NOST: Husi} 6,5, ^amrkovi} 6, ^oli} 6, ^ergi} 6,5, Zrnanovi} 6,5, Kurti} 5,5 (61. Sli{ko 6), Slomi} 6,5, Sarajli} 5,5 (70. Boji} -), Haski} 5,5, Halilovi} 5,5 (63. Jahi} 5,5), [migalovi} 5,5. Trener: Munever Rizvi}. ^ELIK: Bilobrk 6,5, Brkovi} 6,5, Milo{evi} 6, ^ovi} 6, Sadikovi} 6, Puri} 6,5, Duro 6 (78. Isakovi} 6,5), Zahirovi} 6,5, Jamak 6 (78. Hori} -), D`afi} 6,5 (70. [i{i} -), Adilovi} 6,5. Trener: Abdulah Ibrakovi}.

Rudar 1 (0:0) 0
Gradski stadion u Prijedoru. Gledalaca: 2.500. Sudija: Adnan Pervan (Sarajevo) 7. Pomo}nici: Haris Bakovi} (Sarajevo) i Sini{a Janji} (Bijeljina). Delegat: Med`id Gvozden (Sarajevo). Strijelac: 1:0 - Kova~evi} (90+2). @uti kartoni: Tripi}, Staki}, Jevti}, Kiki}, Kantar, Despotovi} (Rudar), I. Lazarevi}, Prpi}, Kikanovi}, Obradovi} (Drina). Crveni kartoni: I. Lazarevi} (48 - drugi `uti), Kikanovi} (78 drugi `uti). Igra~ utakmice: Sa{a Kova~evi} (Rudar) 7,5.

Drina

RUDAR: Tripi} 7, [odi} 6 (71. Despotovi} -), Kotaran 6, Staki} 6,5 (79. Ljeljak -), Jevti} 7, Kiki} 7, Kova~evi} 7,5, @eri} 7, Stjepi} 6 (58. Brki} 6), Da{i} 6, Kantar 6,5. Trener: Boris Gavran. DRINA: Maksimovi} 7,5, Sredojevi} 6,5, I. Lazarevi} 6, Mihajlovi} 7, Prpi} 7, Kikanovi} 6,5, Nini} 6,5, Krezovi} 6,5, Kristi} 6 (75. \elmi} -), N. Lazarevi} 6, Obradovi} 6,5 (88. Vuka{inovi} -). Trener: Miroslav Milanovi}.

Lendri} (Zrinjski)

Zvijezda 1 (0:0) 0 Leotar
Stadion „Banja Ilid`a“ u Grada~cu. Gledalaca: 2.000. Sudija: Darko Obradovi} (Stolac) 7. Pomo}nici: Hrvoje Turudi} (^itluk) i Dragan Keranovi} (Prijedor). Delegat: Hi{am Islambegovi} (Zenica). Strijelci: 1:0 - Hamzi} (58 - penal). @uti kartoni: Husi}, Tosunovi}, Huseinba{i} (Zvijezda), Komneni}, Todorovi}, Marjanovi}, [araba, Koki}, ^orlija (Leotar). Igra~ utakmice: Amir Hamzi} (Zvijezda) 7,5. ZVIJEZDA: Had`i|ulbi} 7, Ma{i} 7, Vidovi} 6,5 (46. Niki} 7), Huseinba{i} 7, Moranjki} 7, Vasiljevi} 7, Jusi} 7, Husi} 7,5 (83. Omeragi} -), Hamzi} 7,5, \ori} 6,5 (46. Tosunovi} 7), Kne`evi} 6,5. Trener: Zoran ]urguz. LEOTAR: Milenkovi} 7, Vu~ini} 6,5, Todorovi} 6 (83. Toholj -), [araba 5,5, ^orlija 6, Koki} 6, Andri} 6, Komneni} 6, Mijailovi} 6, Vrane{evi} 6 (70. Ze~evi} -), Marjanovi} 6. Trener: Goran Skaki}.

Junak

Tragi~ar

Potez

Anel ^uri}
Travni~ani su napravili iznena|enje i savladali aktuelnog prvaka @eljezni~ar na Piroti. Iako su skoro cijelo drugo poluvrijeme igrali s igra~em manje, Travni~ani su uspjeli slaviti, a centralna figura bio je vezni igra~ Anel ^uri}.

Darko Kikanovi}
Drina je u drugoj minuti sudijske nadoknade pora`ena na gostovanju kod Rudara u Prijedoru. Zvorni~ani su zavr{ili me~ s devet igra~a na terenu. Nakon {to je u 48. minuti isklju~en Ivan Lazarevi}, teren je u 78. minuti napustio Darko Kikanovi} i tako dodatno oslabio svoju ekipu.

Adis Jahovi}
Pobjedu svoje ekipe nad Slobodom napada~ Sarajeva krunisao je lijepim golom u samom zavr{etku susreta. U solo prodoru nanizao je nekoliko protivni~kih igra~a i efektnim udarcem sa {esnaest metara pogodio za 3:0.

Travnik 2 (2:1) 1 @eljezni~ar
Stadion Pirota u Travniku. Gledalaca: 2.500. Sudija: Ognjen Valji} (Banja Luka) 5,5. Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica) i Dalibor Dra{kovi} (Lukavica). Delegat: Milorad Lale (Lukavica). Strijelci: 1:0 - Mujaki} (9, Varupa), 2:0 - Varupa (38, penal), 2:1 - Zeba (45, penal). @uti kartoni: Adilovi}, Helvida, Saraj~i} (Travnik), Savi}, Be{lija (@eljezni~ar). Crveni karton: Sarajli} (47. minuta, drugi `uti). Igra~ utakmice: Anel ^uri} (Travnik) 7,5. TRAVNIK: Adilovi} 7,5, Terzi} 7, Varupa 7, Ribi} 7, Helvida 7, Saraj~i} 6,5, ^uri} 7,5, Pranjkovi} 7 (70. Kara|oz -), Badrov 7, Savi} 7 (70. D`afi} -), Mujaki} 7 (49. [iljak 6,5). Trener: Ned`ad Selimovi}. @ELJEZNI^AR: [ehi} 6, ^oli} 6 (46. Stani} ), Radovanovi} 5,5, Me{i} 6, Bogi~evi} 6, Savi} 5,5, Svraka 5,5 (65. Perak 5,5), Be{lija 6, Zeba 6, Popovi} 5,5, Rov~anin 5,5 (46. Vi{}a 5,5). Trener: Amar Osim.

Sarajevo 3 (0:0) 0 Sloboda
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 6.000. Sudija: Radoslav Vukasovi} (Trebinje) 6. Pomo}nici: Zikrija Pa{ali} (Zenica), Admir Forto (Vitkovi}i). Delegat: Kre{imir ^avar ([iroki Brijeg). Strijelci: 1:0 - Torlak (49, Hamzagi}), 2:0 - Arsenijevi} (53, penal), 3:0 - Jahovi} (90). @uti kartoni: Hamzi} (Sarajevo), Raca, Zoleti}, Smajlovi} (Sloboda). Igra~ utakmice: \enaldin Hamzagi} (Sarajevo) 7. SARAJEVO: Hamzi} -, Arsenijevi} 6, Had`i} 6, D`akmi} 6,5, Guti} 6, Torlak 6,5, Hamzagi} 7, K. Hand`i} 6,5 (68. Ihtijarevi} 6), Avdi} 6,5 (81. Jahovi} 6,5), Koja{evi} 6, Sulji} 6,5 (73. Pliska). Trener: Mirza Vare{anovi}. SLOBODA: Mujki} 6, Aleksi} 6, Jogun~i} 5,5, Raca 6, Halilovi} 6, Gavari} 5,5, Zoleti} 5,5 (67. Malki} -), Daji} 6, ^ehaji} 5,5 (54. Beki} 5,5), Smajlovi} 5,5, Muji} 5,5 (71. Bori} -). Trener: Vlatko Glava{. `uti 2 6 4 7 7 6 10 10 10 8 11 11 11 10 10 8

Kartoni
Zrinjski @eljezni~ar Sarajevo Olimpik Borac [iroki B. Sloboda Budu}nost Vele` ^elik Rudar Zvijezda Leotar Slavija Travnik Drina crveni 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 ukupno 2 6 6 7 7 8 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 Borac Budu}nost ^elik Drina Leotar Olimpik Rudar Sarajevo Slavija Sloboda [iroki B. Travnik Vele` Zrinjski Zvijezda @eljezni~ar

Penali
doma}in za protiv -/1/1 -/-/-/-/-/-/-/-/-/1/1 -/-/-/-/1/1 1/1 -/-/-/-/1/1 -/-/-/-/-/1/1 -/-/-/za -/-/-/-/-/-/-/1/1 -/1/1 -/-/-/-/2/2 gost protiv -/-/-/-/1/1 -/-/-/-/1/1 -/-/-/-/-/1/1

Zrinjski 4 (2:1) 2 Slavija
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Gledalaca 1.500. Sudija: Edin Gola} (Banovi}i) 7. Pomo}nici: Anto Su~i} (Novi Travnik) i Radoljub Topi} (Banja Luka). Delegat: Mile Mandi} (Kozarska Dubica). Strijelci: 0:1 - Popovi} (20), 1:1 - Lendri} (40, @i`ovi}), 2:1 - Sal~inovi} (45, @i`ovi}), 3:1 - Lendri} (64, Stjepanovi}), 4:1 - Ivankovi} (69), 4:2 - B. [e{lija (76). @uti kartoni: Zadro (Zrinjski), Ogle~evac (Slavija). Igra~ utakmice: Ivan Lendri} (Zrinjski) 7,5. ZRINJSKI: Melher 5,5, [unji} 6 (46. M. Ani~i} 6,5), D`idi} 6,5, Stjepanovi} 6,5, Sal~inovi} 7,5, Selimovi} 6,5, Su{i} 6 (46. Zadro 6,5), Ivankovi} 7, @i`ovi} 7, Lendri} 7,5 (67. Zlati} ), Rizvanovi} 6,5. Trener: Dragan Jovi}. SLAVIJA: Dujkovi} 5,5, Popovi} 6, Nestorovi} 6, Stankovi} 6, Lackanovi} 6, Simi} 6 Peri{i} 5,5 (65. Ra{evi} -), Ogle~evac 6, Todorovi} 6, Jamina 6 (70. Radonja -), Radovanovi} 5,5 (46. B. [e{lija -). Trener: Dragan Bjelica.

Tabela
1. Rudar 2. @eljezni~ar 3. Slavija 4. Zvijezda 5. Olimpik 6. Vele` 7. Borac 8. ^elik 9. Sarajevo 10. Zrinjski 11. [iroki 12. Travnik 13. Sloboda 14. Budu}nost 15. Leotar 16. Drina 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 2 2 1 2 2 4:2 5:2 5:5 3:3 2:2 3:1 5:4 3:2 4:2 5:4 4:5 3:5 2:4 2:4 1:3 1:4 7 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 2 1 1

Doma}in
1. Zvijezda 2. Slavija 3. Rudar 4. Sarajevo 5. Sloboda 6. Vele` 7. @eljezni~ar 8. Zrinjski 9. ^elik 10. Travnik 11. Olimpik 12. Budu}nost 13. Borac 14. [iroki 15. Leotar 16. Drina 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3:1 3:1 2:1 3:0 2:0 2:0 2:0 4:2 2:1 2:1 1:2 2:2 3:4 1:2 0:1 0:2 6 6 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 0 0 0 1. Borac 2. @eljezni~ar 3. [iroki 4. Rudar 5. Olimpik 6. ^elik 7. Vele` 8. Leotar 9. Drina 10. Sarajevo 11. Zrinjski 12. Sloboda 13. Budu}nost 14. Zvijezda 15. Travnik 16. Slavija

Gost
1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2:0 3:2 3:3 2:1 1:0 1:1 1:1 1:2 1:2 1:2 1:2 0:4 0:2 0:2 1:4 2:4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Borac 1 (1:0) 1
Stadion u Banjoj Luci. Gledalaca 2.500. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki). Pomo}nici: Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i), Zoran Taborin (Zvornik). Delegat: Ljubi{a Tripunovi} (Doboj). Strijelci: 1:0 - Vukelja (11, Staji}), 1:1 - Durakovi} (61, Oki}). @uti kartoni: Staji}, Grahovac (Borac), Iveti}, Durakovi}, ]emalovi}, Bori}, Zolj, Zaimovi} (Vele`). Igra~ utakmice: [evko Oki} (Vele`) 7.

Vele`

BORAC: Avduki} 6,5, Stupar 6, Trivunovi} 7, ]ori} 7, Puziga}a 6, Muminovi} 6 (76. Benovi} -), Raspudi} 6,5, Vukelja 6, Miki} 6,5 (62. Grahovac -), Staji} 6, Nikoli} 6, Trener: Vlado Jagodi}. VELE@: Bori} 7, Kajtaz 6, As. [kalji} 6, Zaimovi} 6, Kadri} - (24. Kazazi} 6), Iveti} 6,5, Oki} 7, Kodro 6, Demi} 6 (54. ]emalovi} 6), Durakovi} 6,5 (73. Zolj -), Lelo 6. Trener: Demir Hoti}.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 18. avgust/kolovoz 2010.

61

KO[ARKA Sabit Had`i}, selektor reprezentacije BiH

Poljuljani smo, ali moramo se boriti za svaku pobjedu
Iako smo `eljeli direktan plasman na Evropsko prvenstvo, sada {anse skoro i ne postoje
Sabit Had`i} ne krije razo~arenje. Po~eli smo pobjedom nad Ukrajinom u Sarajevu, ali su potom uslijedila tri poraza koja, prakti~no, zna~e da }emo tre}i put zaredom ostati bez zavr{nice Evropskog prvenstva, odnosno da }emo, u najboljem slu~aju, tra`iti {ansu u bara`u. prije toga u Makedoniji postigli samo 44 ko{a. Zna~i, potcijenili smo ih na startu me~a, {to nam se osvetilo. Da stvari budu gore, povrijedila su nam se dvojica igra~a iz prve petorke. Da smo mogli ra~unati na Nihada \edovi}a i Nemanju Gordi}a, pitanje je da li bismo izgubili ku}i od Britanije. @estoko smo se potro{ili u tom me~u, i fizi~ki i emotivno, te smo derbi u Makedoniji do~ekali prazni dodaje Had`i}.
Had`i}: Klju~ni poraz u Ma|arskoj 0 1 3 3 3 369:334 315:262 292:304 290:318 271:319 8 7 5 5 5
(Foto: F. Fo~o)

D`umhur: Siguran trijumf

Olimpijada mladih u Singapuru

Nova pobjeda D`umhura
Bh. teniser Damir D`umhur plasirao se u ~etvrtfinale teniskog turnira na Olimpijskim igrama mladih, koje se odr`avaju u Singapuru. Sigurnom igrom u drugom kolu osamnaestogodi{nji Sarajlija pobijedio je Rusa Mihaila Birjukova. Na kraju je bilo 6:4, 6:1. Protivnik u ~etvrtfinalu bit }e mu sedmi nosilac, Ma|ar Mate (N. D.) @iga (Zsiga).

[ansa u bara`u?
- Sigurno je da smo poljuljani. Na{a ambicija bila je direktni plasman na Evro-

Incident na Olimpijadi mladih

GRUPA
1. V. Britanija 4 2. Makedonija4 3. BiH 4 4. Ukrajina 4 5. Ma|arska 4 4 3 1 1 1

Oslabljeni sastav
Po imenima, ~ak i ovaj na{ oslabljeni sastav ne djeluje ni{ta slabije od, recimo, makedonskog. Ipak, Had`i} smatra da Makedonci imaju barem jednu veliku prednost. - Za razliku od nas, godinama imaju isti sastav i nosioce igre, a sada su na tim koji je igrao posljednje Evropsko prvenstvo dodali dvojicu vrhunskih ameri~kih plejmejkera. Posebno bih istakao Mekejleba (McCalebb). To je ekipa protiv koje na njenom terenu malo ko mo`e ra~unati na pobjedu E. J. dodaje Had`i}.

odnosno svaka pobjeda do kraja mogla bi imati te`inu ka`e selektor ko{arka{ke reprezentacije BiH. Kao klju~ni neuspjeh u grupi B kvalifikacija za EP

2011. u Litvaniji, Had`i} je ozna~io onaj prvi, u Ma|arskoj (70:74). - Koliko god upozoravao, igra~ima je negdje u podsvijesti ipak ostalo da su Ma|ari

Rog demantirao optu`be Izraelaca
Predsjednik Me|unarodnog olimpijskog komiteta @ak Rog (Jacques Rogge) demantirao je optu`be izraelskog tima da je iranski atleti~ar namjerno izbjegao da se takmi~i s njihovim reprezentativcem na Olimpijadi mladih u Singapur. Muhamed Sulejmani odu- Rog: Iranac je povrije|en stao je od finalnog me~a u tekvondou do pio zbog povrede noge. 48 kilograma, protiv Izrae- Odvezen je u bolnicu, prelca Gilija Haimovica (Hai- gledali su ga doktori iz Simovitz) zbog povrede zglo- ngapura, totalno neovisni, i ba, a Rog je izjavio da nema dijagnosticirali mu povredu. Za nas je to kraj pri~e razloga da sumnja. (Z. [.) - Sulejmani nije nastu- ka`e Rog.

psko prvenstvo, a nakon tri poraza u ~etiri me~a mogu}nost da to u~inimo skoro ne postoji. No, o~ekujem da }e igra~i shvatiti u kakvoj smo situaciji i da }e profesionalno izvr{avati obaveze, posebno zato {to se jo{ ne zna ni koliko ekipa ide u bara`,

Vra}a se \edovi}
Had`i} o~ekuje da }e se do gostovanja u Ukrajini (20. avgust) oporaviti Nihad \edovi}, koji nije igrao u me~evima protiv Velike Britanije i Makedonije (Gordi} je ve} napustio ekipu zbog prijeloma ruke i o~ekuje ga bar mjesec pauze). - Vjerujem da }e Nihad biti u timu, to bi nam mnogo zna~ilo u rotaciji. Ostali igra~i su zdravi, nadam se da }e tako ostati ka`e Had`i}.

Igokea uo~i derbija u NLB ligi

Pripreme ko{arka{a Bosne

Na Igmanu borba za dresove
Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma putuju danas na Igman, gdje }e se pripremati do 28. avgusta. Prema rije~ima klupskog direktora Admira Bukve, me|u petnaestak imena je i grupa mla|ih ko{arka{a, od kojih bi pojedini ve} u novoj sezoni mogli dobiti zna~ajniji prostor (Aldin Klinac, Eldin ^amd`i}, Amin Hot, Ernad Muji}, Nermin Buza...). - Svima }e biti pru`ena {ansa da se izbore za dres prvotimca. Uskoro }emo rije{iti status reprezentativca Bo`e \urasovi}a, nadam se da }emo ga uspjeti zadr`ati. Tra`imo jo{ dva nova igra~a na pozicijama beka i krilnog centra uz napomenu da nikoga ne}emo anga`irati prije nego {to se kroz probni period uvjerimo u njegove mogu}nosti - ka`e Bukva. U posljednjih mjesec i po, dodaje Bukva, napravljeno je mnogo na organizacio-

Po~ele pripreme tuzlanskog kluba

Pripreme u poja~anom sastavu

(Foto: Z. Vajki})

Rako~evi}: Ja~a ekipa od Bosnine
Ko{arka{i Igokee po~eli su pripreme za debitansku sezonu u regionalnoj NLB ligi. Viceprvak Bosne i Hercegovine pokazao je ambicije dovo|enjem ve}eg broja provjerenih igra~a, od kojih @arko Rako~evi}, ^edomir Vitkovac i Stefan Na|feji imaju euroliga{ko iskustvo. Jo{ su stigli Milan Dozet, Mladen Panti}, Branko Mirkovi}, Lens Heris (Lance Harris) i Nikola Kora}. Ugovore su produ`ili Marko \erasimovi}, Bojan \urica i Marko \urkovi}. Novi trener Slobodan Klipa nije krio odu{evljenje onim {to je zatekao u Aleksandrovcu. - Uprava je uspjela realizirati sve {to smo se dogovorili. Tra`imo jo{ pleja. S ovim igra~ima mo`emo do sredine tabele NLB lige - isti~e biv{i kormilar FMP-a. Crnogorski centar @arko Rako~evi}, koji je doskora nosio dres Bosne ASA BH Telecoma, upore|uju}i ove dvije bh. ekipe, ka`e: - Igokea je igra~ki mnogo kvalitetnija u odnosu na Bosnu iz pro{le sezone. Igokea }e kompletne pripreme obaviti u Aleksandrovcu. Prve provjere su 3. septembra s Borcem i 5. septembra s Partizanom. Posebno }e atraktivan biti duel s gr~kim prvakom Panatinaikosom (2. oktobar) na otvaranju nove dvorane u Lakta{ima. Z. V.

Jedinstvo odustalo od regionalne lige
\urasovi}: Upitan ostanak

nom planu, posebno mla|ih selekcija, kojima su stvoreni adekvatni uvjeti za rad. - Nastojimo da omasovimo omladinski pogon. Za po~etak, priklju~ila nam se jedna {kola ko{arke iz Sarajeva. Ina~e, dobili smo potvrdu da }e na{a mla|a selekcija, u okviru saradnje s Efes Pilsenom, od 28. avgusta do 1. septembra boraviti u Turskoj E. J. rekao je Bukva.

Ko{arka{ice Jedinstva BH Telecoma ne}e igrati WABA ligu idu}e sezoni. Razlozi za odustajanje od regionalnog takmi~enja su finansijske prirode. - Ma koliko bila te{ka, morali smo donijeti ovu odluku. Ne `elimo zapadati u dodatne finansijske probleme - izjavila je Mara Laki}-Br~aninovi}, direktorica

Jedinstva. Tuzlanke su ju~er po~ele pripreme u znatno izmijenjenom sastavu. Od iskusnijih igra~ica, trenirala je tek kapiten Tina Peri{a, dok se ekipi priklju~ila Tamara Kapor iz Mladog Kraji{nika. Anga`man u Jedinstvu poku{at }e izboriti turska ko{arka{ica Esme Denis, koja je stigla na E. M. probu iz Be{ikta{a.

FIBA odbila zahtjev

Glomazi} ostaje na klupi Hercegovca
Poznati crnogorski ko{arka{ki stru~njak Zoran Glomazi} najvjerovatnije }e ostati na klupi bile}kog premijerliga{a Hercegovca, potvrdio je predsjednik tog kluba Miljan Aleksi}. Pod vodstvom Glomazi}a, Hercegovac je pro{le sezone osvojio peto mjesto u Prvenstvu BiH, {to je jedan od na[. A. jve}ih uspjeha u historiji kluba.

Preld`i} ne mo`e igrati za Tursku
Svjetska ko{arka{ka federacija (FIBA) odbila je da izda dozvolu da Emir Preld`i} nastupa za Tursku. Preld`i} (22 godine, 206 centimetara) dobio je nedavno turski paso{ pa je tamo{nja federacija po~ela proceduru njegovog ispisa iz ko{arka{kog dr`avljanstva Slovenije, koja je zavr{ena neuspje{no, kao i na{a pro{log ljeta. Preld`i} je ro|en u @ep~u, a trenutno je ~lan turskog prvaka Fenerbah~e V. B. Ulkera.

SRIJEDA 18. 8. 2010.

20.35
NOGOMET, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

16.45

PLES @IVOTA

21.40

CSI: MIAMI

17.40

A LA CARTE

19.00

VIJESTI

19.00

^INI

Play-Off Lige {ampiona: Partizan Anderlecht

21.15
SERIJA, OBN

Distrikt
Manion je odlu~io objaviti rat uli~nim bandama nakon {to je nedu`ni pje{ak stradao u njihovom me|usobnom obra~unu. Prinu|en je poslati svoje najbolje ljude, jer su bande vi{e nego opasne - jedna je kubanska, druga salvadorska. Manion ne pristaje ni na {ta manje, nego da budu privedene njihove vo|e.

07.00 Dobro jutro 09.05 Mumijevi, animirana serija, 69/74 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 159/313 13.05 Moja mala kuhinja, r. 13.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 13.45 Ubistvo Anvara el-Sadata, strana dokumentarna serija, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, igrana serija, 32/45, r. Program za djecu i mlade 15.00 Mumijevi, animirana serija, 70/74 15.25 Be Ha Te bebe 15.30 Mini school 15.35 Japanske pri~e, animirana serija 15.45 Uradi sam, uradi sama 15.50 Frenderi u zemljama Evrope, animirana serija 16.00 Lino Fest 2010 16.15 BH info 16.45 Ples `ivota, igrana serija, 66/124 17.30 Moja mala kuhinja 17.45 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 12/23 18.15 @ivot & ostalo: Siva masa 18.45 Business News 18.50 Frenderi, animirana serija 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet, Play-off Lige {ampiona: Partizan Anderlecht, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 BHT vijesti 22.55 Business News 23.00 Na terapiji, igrana serija, 33/45 23.30 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.20 @ivot & ostalo: Siva masa, r. 00.45 Pregled programa za ~etvrtak
20.45 21.30 21.40 22.00 24.00 03.18 Muzika i EPP Vijesti Poslovne vijesti Poznati Jukebox Jutarnji ramazanski prog. 20.00 21.00 22.00 22.30 23.00

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 81. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 33. epizoda 10.30 Prirodna ba{tina: Vele`, dokumentarni program 11.00 Pregled Lige prvaka u nogometu, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Limenko, ameri~ka mini serija, 1. dio 13.45 Zvjezdani studio 14.10 Grizli Adams, igrana serija, 38. epizoda 15.00 Vijesti 15.10 Mjesec Ramazana: Put Dervi{a, dokumentarni program 15.35 90 godina islama u Hrvatskoj, dokumentarni program 16.05 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 82. epizoda 16.40 Mala princeza, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 75. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 76. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.00 Mala princeza, crtani film 19.15 Ramazanska vaktija 19.20 Tomica i prijatelji, crtani film 19.27 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Limenko, ameri~ka mini serija, 2. epizoda, rp. 21.39 Dnevnik najava 21.40 CSI. Miami, igrana serija, 12. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.00 Nogomet, Liga prvaka: Werder - Sampdoria, play-off, snimak 00.40 Zvjezdani studio, muzi~ki program 01.15 Centralni zatvor 02.00 Pregled programa za ~etvrtak

08.45 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Vru}ina Akapulka, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja. Neverwas, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.20 Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.45 Vremenska prognoza 16.50 Sumnja, italijanska serija 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 21.15 Distrikt, igrana serija 22.10 Ljetna matineja: Neverwas, film 22.45 Seka Aleksi}: Moja desna ruka reality show 23.45 Mu}ke humostiri~na serija 00.15 Playboy Girls, zabavni program 01.55 Sexiest, zabavni program

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 7. epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija, 147. epizoda 14.00 Zlate mi, zabavni program 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, igrana serija, 80. epizoda 17.32 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Ramazanski program 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 148. epizoda 21.00 Ubistvo vrana, igrani film 23.00 Moje drage kom{ije, igrana serija, 81. epizoda 00.30 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 7. epizoda 01.30 Sport centar 01.35 Zauvijek susjedi, igrana serija, 39. epizoda

08.00 Gre{ne du{e 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand parada 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo, alo 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.40 Made in Banja Luka 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Svjetski trgovinski centar, film 23.00 Alo, alo 23.30 Istjerivanje |avola iz Emili Rouz, film 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja Luka

TV Alfa
07.00 08.00 08.11 09.00 09.15 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 18.15 18.40 19.00 19.15 20.00 Alfa mozaik - jutarnji prog. Bonaventura - repriza EPP Sponzorisani program [to da ne?, revijalni prog, Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti Muzika Vijesti [to da ne? revijalni program Centralna info. emisija Muzika Ramazanski program Gostiona

Igrana serija Na{a realnost Zabavni program Folk takt, muzi~ka emisija Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

21.00 Pressica, r. 22.10 Dnevnik KISS r. 23.00 Izvidnica No}ni program

TV Zenica
18.00 Frej`er, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas Ramazanski program 20.10 Razglednica 21.30 Dobro srce TV izlog Mali oglasi, obavje{tenja 22.00 Plima `ivota, igrana serija Tu`na sje}anja 23.00 Zenica danas, repriza 23.30 Frej`er, repriza 00.00 Gledajte, horoskop

TV Bugojno
17.00 18.00 18.15 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 23.00 Muzi~ki program Vijesti Bugojansko prolje}e 2010. Informator Muzika Vijesti Najbolje godine, serija Teorija zavjere, igrani film Moje drage kom{ije - serija

BN
18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 20.10 21.00 Danas u Srpskoj, info.prog. Svijet na dlanu Sport flash BN monitor Marketing - 9 TV serija: ^etiri `ene Ljetna promenada, muzi~ki program 22.30 Pregled dana 23.00 Ljetnja promenada - nastavak 00.15 Svijet na dlanu

TV Kakanj
18.00 18.45 19.30 20.04 20.10 20.25 21.00 21.30 22.00 23.00 Druga strana ljubavi, serija Denis Napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Autoshop magazin Svjedok prirode Zabranjena ljubav, serija Vijesti TV Sahar

TVTK
18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program, nastavak 20.30 O~i du{e, turska serija 21.00 Film 22.30 Vijesti 22.45 Frej`er,humoristi~ka serija 23.15 Lo{e djevojke, igrana serija 00.00 Dnevnik RTV TK (r.)

TV Visoko
19.30 20.05 20.20 20.30 21.00 21.55 22.30 22.55 00.00 Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Ljudi, doga|aji - vremeplov, dokum. prog. Zabranjena ljubav - serija Autovizija - magazin o automobilima Aktuelnosti r. TV strane Odjavni telop

HIT TV
19.00 19.25 19.35 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.50 00.00 00.05 02.30 Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film Otvoreni studio (R)

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima 19.00 Ramazanski program 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Autoshop magazin - emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin informativni program 23.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju - repriza

TV Cazin
19.30 Sportski mozaik, repriza 20.00 TV panorama 20.30 O tome se govori..., reporta`a 21.00 Autovizija 21.30 Turizam plus 22.15 Bonaventura 22.45 Igrani program 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

TV USK
19.00 19.30 20.05 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Dnevnik TV USK-a Muzi~ki program Sport srijedom Dnevnik 2 Gordost TV liberty BH veza Pregled programa

TV Gora`de
08.30 Reprizni program 17:05 SMS chat 19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. Muzi~ki program

TV KISS
19.00 19.25 19.30 20.10 Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Reporta`a

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.00
FILM, Nova TV

17.30 BEOGRADSKA HRONIKA

23.00

GOLF

18.00

FUDBAL

15.30

MOBIL 1 GRID

20.00 PODMORSKI DETEKTIVI

22.00 CELEBRITY AGENCY

20.15 SVA\A IZME\U KOM[IJA

21.15

PRIVATNA PRAKSA

Soba panike
Koriste}i novac koji je dobila nakon razvoda, netom razvedena Meg Altman useljava se u njujor{ku vi{espratnicu sa svojom k}erkom Sarom. U svom sredi{tu ku}a ima blindiranu sobu, u koju se stanari mogu sakriti od ne`eljenih gostiju. Blindirana soba izaziva pa`nju Meg, ali ni ne sluti da }e je ubrzo mo}i iskoristiti... Uloge: D`odi Foster, Kristen Stjuart, Forest Vitaker, D`ared Leto Reditelj: Dejvid Fin~er

17.00 Dnevnik 17.20 Evronet 17.30 Beogradska hronika 18.25 Putopis: Francuska 19.30 Dnevnik 19.50 Sti`u dolari, serija 20.40 Koncert Radeta Radivojevi}a 21.40 Kosmos 22.35 Evropa i Srbi: Bogdan \uri~i} 23.05 U svijetu

16.30 Tenis 17.00 Tenis 19.00 Fudbal 19.10 Tenis 22.45 Svi sportovi 22.55 Konji~ki skokovi 23.00 Golf 23.10 Golf 23.15 Jedrili~arstvo 23.45 Jedrili~arstvo 23.50 Svi sportovi

16.45 Fudbal 18.00 Fudbal 19.30 Vijesti 20.00 WWE 20.30 WWE 21.30 Boks 23.00 Fudbal

15.00 Fudbal mondijal magazin 15.30 Mobil 1 Grid 16.00 FullTilt Poker 17.00 U`ivo: ATP Masters Cincinnati 03.30 Ajax TV

18.00 Posljedice 19.00 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 Premijera Podmorski detektivi 21.00 Nacisti~ka kra|a umjetnina 22.00 Mu{karci i opasnost 23.00 Podmorski detektivi

17.50 The Osbournes 18.20 The Osbournes 18.40 3 from 1 18.50 Brand New 19.20 Just See MTV 21.20 Top 20 21.50 3 From 1 22.00 Celebrity Agency 22.20 Celebrity Agency 22.50 Celebrity Agency 23.10 South Park

18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Sva|a izme|u kom{ija, dok. serija 21.15 Detektivi osiguranja- Istini na tragu, serija 22.15 Stern TV 00.00 Vijesti

17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Privatna praksa, serija 22.10 Good wife, serija

SRIJEDA 18. 8. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Razigrani ste, `eljni uzbu|enja. Ipak, odre|eni uticaji poigravaju se vama, a jo{ vi{e voljenom osobom. 21. III - 20. IV Posao: Va{i se planovi ispunjavaju polako, ali sigurno. Va`no je da odr`ite kontinuitet i ostvarite dobre kontakte. Zdravlje: Budite {to opu{teniji.
OVAN

21.00 50. SABOR TRUBA^A U GU^I

16.20

LUDA KU]A

20.45

WERDER - SAMPDORIA

19.15

DNEVNIK

08.35 Brojevi, serija (27./79) 09.20 Hag - su|enje Radovanu Karad`i}u - direktan prenos MTS magazin - muzi~ka emisija Hag - su|enje Radovanu Karad`i}u direktan prenos 12.00 Vijesti 12.15 Hag - su|enje Radovanu Karad`i}u direktan prenos Profajler - serija (40./81) Hag - su|enje Radovanu Karad`i}u - direktan prenos 14.35 Poaro, Ubistvo u Mezopotamiji, film Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija (28./79) 17.45 Pakov svijet, serija 19.15 Ro|eni divlji, program za djecu (22./26) 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.05 Tajne rata, dokumentarni program (13./39) 21.00 50. sabor truba~a u Gu~i, koncert Gorana Bregovi}a, direktan prenos 23.35 Vijesti 23.42 Sport 23.47 Finansijske novosti 23.50 Prijevremeni izbori za na~elnika op{tine Petrovac - Drini} - hronika 23.55 Liga {ampiona - Verder Sampdorija - snimak 01.40 Poaro, Tu`ni ~empres, film (7./22) 03.25 Profajler - serija (40./81) 04.10 Srpska danas 04.35 Dnevnik

07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 10.00 10.09 10.10 10.15 10.20 11.15 12.00 12.30 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05 15.35 16.20 17.00 17.10 18.25 19.15 19.16 19.30 19.56 20.00 20.02 20.10 21.50 22.35 23.00 23.03 23.10 23.20 00.05 01.40 02.20 03.05

Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Pet zvjezdica 2, serija (3/13) (R)* Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (R) Te ~udesne `ivotinje: ^e{anje, doku. serija (11/26) (R)* Izme|u zemlje i neba: Izlet u domovinu Dogona, dokumentarna serija (1/4) (R)* Oprah show (1216.) (R)* Dnevnik More ljubavi, telenovela (19/165)* Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1, serija (12/22)* Hrvatsko podmorje 4 - Od Savudrije do Prevlake: Prevlaka (6/6) A sad u Europu! (24/30) (R) Luda ku}a 1, hum.serija (23/35)* Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (27/80) (R) Vrijeme LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vaterpolo, EP 2010. - vinjeta: Nik{a Dobud Vrijeme Dok si spavao, film (R)* Klasici hrvatskog dokumentarizma: Krsto Papi} Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 2, serija (12) (20/24)* Dom na kraju svijeta, ameri~ki film (15) (R)* Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (3/22) (R)* Knez i djevojka 3, serija (8/12) (R)* Studio 60 na Sunset Stripu, serija (12) (1/22) (R)*

07.55 TV vrti}: Beba 08.05 Na kraju ulice: Etno nanule 08.15 101 dalmatinac, crtana serija (36/65) (R)* 08.35 [aolinski obra~un, crtana serija (41/52)* 08.55 Dexterov laboratorij, crtana serija (8/26)* 09.20 Ta politiká: Gra|ani 09.30 U zdravom tijelu zdrav duh: Mi{i}i (4/6) 09.45 Heidi, serija za djecu (26/26) (R)* 10.10 Kako pre`ivjeti sebe, nizozemski film* 11.50 Afrika, ~arobni kontinent: Tri pustinje, dok.serija (8/16) (R)* 12.15 Beverly Hills 2, serija (3/28)* 13.00 Beverly Hills 2, serija (4/28)* 13.45 Simpsoni 18, humo. serija (18/22) (R)* 14.05 Crveni patuljak 7, humoristi~na serija (4/8)* 14.35 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (3/22)* 15.20 Knez i djevojka 3, serija (8/12)* 16.05 Brak i silovanje: Slu~aj Rideout, ameri~ki film (R)* 17.40 Vrhunska putovanja: Ju`na Afrika, dokumentarna serija (20/21) (R)* 18.30 Mu}ke 5b, hum. serija (2/3)* 19.30 Gara`a-retro: Ma~ke (R) 20.00 Ve~eras... 20.01 Ve~ernja {kola: Doma}instvo 20.35 Nogomet, LP - emisija 20.45 Nogomet, LP: Werder Sampdoria, 1. poluvrijeme 21.35 Vijesti na Drugom 21.40 Vrijeme 21.45 Nogomet, LP: Werder - Sampdoria, 2. poluvrijeme 22.35 Nogomet, LP - emisija 22.50 Hvala {to pu{ite, film (12)* 00.25 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (12) (1/22)* 01.10 Ljetni retrovizor: Kalifornikacija 1, humo.serija (18) (8/12)* 01.40 Ljetni retrovizor: Velemajstor 2, serija (9/16) (R)* 02.20 Ljetni retrovizor: Kineska pla`a 2, serija (12) (15/17)* 03.05 Kraj programa

07.00 Na{i najbolji dani serija 07.55 Yu-Gi-Oh GX, serija 08.20 Bumba serija 08.40 Peppa serija 08.50 Fifi serija 09.00 Dona Barbara serija 10.50 U ime ljubavi serija 12.50 IN magazin doma}a produkcija 13.34 PBZ Pitanje dana 13.35 Baywatch serija 14.30 Dona Barbara serija 16.25 U ime ljubavi serija 17.00 Vijesti Nove TV informativni program 17.20 U ime ljubavi serija 18.30 IN magazin doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV info. program 20.05 Na{a mala klinika serija 21.00 Soba panike (12) igrani film 22.50 Ve~ernje vijesti informativni program 23.05 IN magazin doma}a produkcija 23.50 Bra~ne vode serija 00.15 Seks i grad hit serija 00.45 Ezo TV (18) tarot show 01.45 Soba panike (12) igrani film 03.30 Seks i grad hit serija 03.55 Bra~ne vode serija 04.20 Baywatch, serija 05.05 Kraj programa

Ljubav: Toliko ste dru`eljubivi, da }ete sklopiti va`no poznanstvo. Mogu}a je ljubav na prvi pogled. 21.IV - 22.V Posao: Dolaze vam izvanredne ideje. Imate i hrabrosti da ih provedete u djelo. Vje{to izbjegavate zamke. Zdravlje: Prijeti umor.
BIK BLIZANCI Ljubav: Ako postoje odre|eni nesporazumi sa

partnerom, imate priliku da sve postavite na svoje mjesto. Posao: Nije isklju~eno da izme|u vas i kolega izbiju nesuglasice. Sre}om, vi se znate izboriti za svoje pravo. Zdravlje: Podlo`ni ste iscrpljivanju.
23.V - 22.VI

Ljubav: Na}i }ete se u dru{tvu osobe koja vas zanima. Ne prikrivajte osje}anja, pogotovo ako su obostrana. 23.VI - 22.VII Posao: Osjetljivi ste na nepravde koje se doga|aju u va{em okru`enju. Ipak, ne bavite se „istjerivanjem pravde“. Zdravlje: Obratite pa`nju na `ivce.
RAK

Ljubav: Avantura, isklju~ivo va{om odlukom, zavr{ava prije nego {to je po~ela. Veza vam je va`nija od svega. 23.VII - 22.VIII Posao: Morate se zadovoljiti podr{kom prijatelja i svojom nepokolebljivom voljom da se doka`ete. Ponajprije, sebi. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni.
LAV

Ljubav: Ne dozvolite da vam se u vezu uvu~e monotonija. Smislite ne{to originalno, druga~ije, iznenadite partnera. 23.VIII - 22.IX Posao: Prolazite kratkotrajnu krizu, koja je poljuljala samouvjerenost. Ba{ to vas tjera na rad, dokazivanje. Zdravlje: Nemojte se iscrpljivati.
DJEVICA

Ljubav: Odgovara vam stabilna veza. Daje vam sigurnost, stabilnost, osje}aj potpunog pripadanja. 23.IX - 22.X Posao: Va{a velika `elja, vezana za profesiju i uspjeh, na najboljem je putu da se ispuni. Mnogo ovisi o vama. Zdravlje: Sami sebi pravite stres.
VAGA

17.45
SERIJA, BHT 1

Kad tebe ne bude
Dajana kvari D`imijev vikend za opu{tanje. Djeca se sva|aju, jer misle da ono {to se de{ava jednom treba da se desi i drugom. Uloge: Nikolas Lindharst, Selia Imri, Dani Harmer, Rajan Sampson.

Zak Rajli je psihijatar koji odlazi s posla na presti`nom sveu~ili{tu kako bi radio u privatnoj mentalnoj ustanovi „Milvud“. Kada stigne u ustanovu, ondje upoznaje pacijenta oboljelog od {izofrenije Gabrijela Fin~a . Uskoro otkriva da ga uz kliniku ve`e i vi{e stvari nego {to je ikada mislio, kao i uz oporavak pacijenta koji za sebe vjeruje da je lik iz te pri~e. Uloge: Aron Ekhart, Ian Mekkelen, Britani Marfi Reditelj: D`o{ua Majkl Stern

12.30 Neverwas
FILM, OBN

nim. Radi se o novoj ljubavi, a mogu}e su i druk~ije preokupacije. Posao: Potaknute su nove investicije. Anga`irajte se oko onoga {to vas zanima i od ~ega puno o~ekujete. Zdravlje: Jedite manje slatki{a.
23.X - 22.XI

[KORPIJA Ljubav: ^eznete za ne~im novim, nikad do`ivlje-

STRIJELAC Ljubav: Veza zapada u krizu. Ipak, `elite trajnost i

harmoniju, pa se trudite da o~uvate vezu bez lomova. 23.XI-22.XII Posao: Ambiciozniji ste nego ikada. Neke su se va{e `elje iskristalizirale, pa vam je lak{e krenuti u akciju. Zdravlje: Ne optere}ujte se previ{e. Ljubav: @elite se odbraniti od zavodni~kog {arma jedne osobe. Razum vam nala`e oprez, ali nikad se ne zna... 23.XII-21.I Posao: Probudile su se va{e sposobnosti kombinatorike, isprobavanja novih terena. Razmi{ljate o promjenama. Zdravlje: Osjetljivost `eluca.
JARAC

Ubistvo vrana

21.00
FILM, HAYAT

Nakon {to advokata izbace iz komore, on po~inje s pisanjem knjige o svom iskustvu. Upoznaje ~ovjeka kojem daje da pro~ita {ta je napisao. ^ovjek umire, a advokat knjigu pripisuje sebi. Upravo kada knjiga postane uspjeh, njega hapse zbog stvarnih ubistava pet advokata iz knjige. On zatim dolazi u situaciju u kojoj poku{ava dokazati da je nedu`an. Uloge: Kuba Guding D`unior, Tom Berind`er Reditelj: Raudi Herington

Svjetski 21.00 FILM, PINK BH trgovinski centar
Neposredno poslije teroristi~kog napada na svjetski trgovinski centar, policijski narednik i njegov tim se spremaju da u|u u goru}e Kule bliznakinje, kada se sve sru{i oko njih. Zarobljeni ispod zemlje, bez mogu}nosti komunikacije, oni moraju da se uzdaju u sebe da bi pre`ivjeli. Uloge: Nikolas Kejd`, Maria Belo, Konor Paolo Reditelj: Oliver Stoun

pro`ivljavate novu vezu, vrijeme puno strasti, polako se smiruje. Posao: Preuzmite inicijativu, poka`ite {ta `elite, {ta mo`ete. I zvijezde su uz vas, svesrdno vam poma`u. Zdravlje: Op}a slika se popravlja.
22.I-19.II

VODOLIJA Ljubav: Ovaj dan donosi harmonizaciju. Ako

Ljubav: Prili~no napeta situacija. Reagirate impulsivno, iskaljujete se na dragu osobu. Izvinite se. Posao: Vi{e volite raditi polako i temeljito, ali to 20.II-2O.III vam, u ovom trenutku, ne polazi za rukom. Nema razloga za bijes. Zdravlje: Disciplinirajte se u jelu i pi}u.
RIBE

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Gilard: Izjava pred izbore

Smrt kraljice kao prekretnica
KANBERA - Premijerka Australije D`ulija Gilard (Julia Gillard) izjavila je ju~er da bi Australija nakon smrti britanske kraljice Elizabete II (Elisabeth) trebala postati republika. Gilard, porijeklom iz Velsa, kazala je da }e kraljicina smrt biti „prekretnica“ na kojoj bi Australija trebala napraviti otklon od britanskog monarha kao suverena. Ona je izjavu dala samo nekoliko dana uo~i odr`avanja op}ih izbora u dr`avi, koji su zakazani za 21. avgust.

Daglas sa suprugom Zitom-D`ons: Veliki optimist

Zdravstveni problemi ameri~kog glumca

DAGLAS IMA RAK NA GRLU
Dobitnik Oskara bit }e osam sedmica podvrgnut zra~enju i hemoterapiji
LOS AN\ELES - Ameri~ki glumac Majkl Daglas (Michael Douglas) lije~i se od raka na grlu, saop}io je njegov predstavnik za javnost. Zvijezda filma „Wall Street“, koji je o`enjen s glumicom Ketrin Zita-D`ons (Catherine ZetaJones), bit }e osam sedmica podvrgnut zra~enju i hemoterapiji. - Veliki sam optimist - izjavio je 65godi{nji dobitnik Oskara za magazin „People“. Glum~ev portparol izjavio je da ljekari o~ekuju da se glumac u potpunosti oporavi. Daglas }e ove jeseni glumiti u nastavku „Wall Streeta“. U junu je Daglasov sin iz prvog braka Kameron (Cameron) osu|en na pet godina zatvora zbog raspar~avanja metamfetamina i posjedovanja heroina. Daglas ima dvoje djece iz braka sa ZitomD`ons, s kojom se o`enio 2000. godine.
Biv{i predsjednik Italije

Borbe s nevremenom i po`arima
MADRID - Dok u centralnoj Evropi poplave odnose `ivote i imovinu, na jugoistoku kontinenta i u Rusiji vatrogasci se i dalje bore s po`arima i tropskim temperaturama. Nakon visokih temperatura, ki{e su stigle i na jug [panije, u provinciju Kordoba, gdje su ve} odnijele tri `ivota. Veliki broj doma}instava preksino} je ostao bez struje na sjeveroistoku Ma|arske. Prema izvje{taju agencije MTI, poplave su zahvatile i centralne i isto~ne dijelove Ma|arske. Poljska se tre}i put od maja bori s obilnom ki{om, olujama i poplavama. Jake ki{e, koje prate olujni vjetrovi, zahvatili su i pojedine dijelove Njema~ke. U isto vrijeme tropske temperature izazvale su {umske po`are na vi{e mjesta u Gr~koj. U Rusiji je broj po`ara zna~ajno smanjen, ali slu`be za vanredne situacije i dalje imaju pune ruke posla.
Tornjevi WTC-a sru{eni 2001. godine

Preminuo Kosiga
RIM - Biv{i italijanski predsjednik Fran~esko Kosiga (Francesco Cossiga) preminuo je u 82. godini, saop}ila je ju~er bolnica u Rimu. Nekoliko sati ranije, poliklinika „Gemelli“ javila je da se Kosigi zdravstveno stanje drasti~no pogor{alo tokom no}i s pojavom cirkulatornih problema i da je morao biti priklju~en na aparate za odr`avanje u `ivotu.

Rid se ne sla`e s Obamom
VA[INGTON - Lider demokratske ve}ine u Senatu izjasnio se protiv gradnje d`amije u Njujorku, blizu mjesta gdje su se nalazili tornjevi Svjetskog trgovinskog centra (WTC), koje su pripadnici El-Kaide sru{ili u teroristi~kom napadu 11. septembra 2001. godine. Senator Hari Rid (Harry Reid) postao je tako prvi utjecajni demokrat koji se o tom pitanju razi{ao s predsjednikom Barakom Obamom (Barack). Rid je kazao da prvi amandman ameri~kog ustava {titi slobodu vjere i da on to po{tuje, ali da bi d`amiju trebalo podi}i na nekom drugom mjestu.

Iskosa

Nove profesije
PARIZ - Rad tokom ljeta ne mora uvijek biti gnjava`a, {to pokazuje primjer Francuske, gdje je sve ve}i broj novih sezonskih poslova, koji su ne samo zabavni nego i dobro pla}eni. Najbolji me|u „novim profesijama“ je posao „razmaziva~a kreme za sun~anje“. S platom od 5.000 eura za {est sedmica rada s pla}enim smje{tajem, zadatak radnika je da „{titi turiste od sun~evih zraka“, da im razmazuje kremu po tijelu i da daje savjete o za{titi ko`e.

Vatre u Gr~koj i Rusiji

(Foto: Reuters)